Bilderberg grupa, Masonstvo, Illuminati, cionizam, protokoli sionskih mudraca, etc...

Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak Bilderberg grupe u Njema koj 2005. godine, bio je to rezultat vi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Dugogodi nje analize nekoliko istra iva a razotkrivaju manipulacije i destruktivne planove skrivene elite o stvaranju totalitarne svjetske vlade, a prikupljeni dokumenti, fotografije i dokazi podupiru postojanje skrivene infrastrukture. Historijat pri e vra a nas u maj 1954. godine kada je odr ana tajna konferencija mo nika u hotelu Bilderberg pokraj Arnhema u Holandiji. Sastanak je okupio lanove kraljevskih obitelji, politi are, utjecajne poslovne ljude i predstavnike obavje tajne zajednice . Tema sastanka bilo je povezivanje dugoro nih i strate kih ciljeva izme u predstavnika SAD-a i zapadne Evrope. Pedeset izaslanika predstavljalo je jedanaest zemalja zapadne Europe, dok je jedanaest izaslanika predstavljalo SAD. Tako je po ela tradicija odr avanja godi njih konferencija, a skupina je nazvana Bilderberg po mjestu prvog okupljanja. Svake godine skupina se sastaje u nekom drugom gradu. Ovogodi nja konferencija odr ana je od 14. do 17. majja u Gr koj. Daniel Estulin posljednjih etrnaest godina posvetio je razotkrivanju tajnih sastanaka skupine Bilderberg. Evo par biografskih podataka: Ro en je u Rusiji. 1980. je zbog politi kih je problema izbjegao u Kanadu, a danas ivi u pa niji. Estulinova knjiga ÄIstinita pri a o skupini Bilderberg³ postala je me unarodna uspje nica. U paniji je knjiga do ivjela ak 13 izdanja. Objavljena je u 53 zemlje i prevedena na 32 jezika, a diljem svijeta prodano je vi e od dva i pol milijuna primjeraka. Njegov je djed bio pukovnik KGB-a unutar kontraobavje tajnog odjela, a njegovi kontakti olak ali su mu istra ivanje tako da je ostao u vezi s ljudima koji su radili za razli ite tajne slu be i agencije diljem svijeta. Mo da imaju razli ite ideologije i svjetonazore, ka e Estulin, ali dijele ljubav prema slobodi. Estulin ka e jo i ovo: ÄBez obzira gdje se skupina Bilderberg odlu i sastati, uvijek u saznati o emu e razgovarati. Mo ete se kladiti u to.³ Daniel Estulin, za po etak, upozorava kako su takvi sastanci iz ameri ke pravne perspektive potpuno ilegalni. Loganov zakon koji je izglasan jo 1799. godine zabranjuje izabranim predstavnicima SAD-a da se u privatnom aran manu upu taju u stvaranje me unarodne politike s utjecajnim poslovnim ljudima i politi arima iz drugih zemalja. Me utim, takve se manipulacije doga aju ve (bar) pedeset i pet godina. U knjizi ÄIstinita pri a o skupini Bilderberg³ Estulin pokazuje kako su briljantno ideal demokracije nametnuli Äljudi iza zavjese³. Smatra da bi pravilan izraz bio monopol putem socijalizma Bilderberga. No, njihov sistem socijalizma nema namjeru raspodijeliti bogatstvo, posebno ne njihovo bogatstvo, ve kontrolirati ljude i konkurenciju. Budu i da Rockefelleri, Sorosi i ostala ekipa kontroliraju dru tvo, to zna i da skupina Bilderberg ustvari kontrolira dru tvo. Sistem Bilderberga je dinami an i mijenja se s vremenom. Upija i stvara nove dijelove dok se istodobno rje ava zastarjelih i neuspje nih ostataka. lanovi dolaze i odlaze, ali s istem ostaje aktivan i odr ava sam sebe. To je virtualna paukova mre a koja ispreple e

financijske, politi ke, ekonomske i industrijske interese s mleta kim bankarskim modelom Äfondi ultramontanizma³ u sredi tu (izraz Ämleta ki fondi ultramontanizam³ koristi se za bankare koji imaju izravnu kontrolu nad vrijednostima nacionalne valute i k redita u vremenima krize). Estulin upozorava da u svijetu me unarodne ekonomije postoje oni koji upravljaju doga ajima kao to postoje i oni koji na te doga aje reagiraju. Ovi potonji vi e su poznati i broj ano su ja i. No, prava i istinska mo le i unutar prve skupine koja upravlja doga ajima. U sredi tu globalnog financijskog sistema nalazi se financijska oligarhija dana njice koju predstavlja skupina Bilderberg. Svaki sastanak skupine ima za cilj stvoriti Äplemstvo namjere³ izme u pripadnika evropske i sjevernoameri ke elite. Oni tra e najbolji na in upravljanja Planetom. Drugim rije ima, ele stvoriti globalnu mre u golemih kartela koji imaju ve u mo od bilo koje nacije na Zemlji. Uzimaju sebi za pravo da kontroliraju sudbine i ivote ljudi. Ta oligarhija predstavlja privatni kriminalni poduhvat s pipcima koji se prote u diljem svijeta, a djeluju preko mre e vladinih agencija, javnih institucija i privatnih korporacija. U knjizi je Estulin pokazao da je skupina Bilderberg postala svjetska vlada u sjeni koja u potpunoj tajnosti, na svojim godi njim sastancima, razra uje nacrt kako e provoditi planove o kontroli svijeta putem agresivnih mjera pod krinkom Äborbe protiv terorizma³. Svaka nova mjera, promatra li se individualno, mo e izgledati kao blago odstupanje, no cijeli paket promjena, koji je dio dugoro nog plana, usmjerava nas prema globalnom porobljavanju. U ovom se trenutku definitivno nalazimo na prekretnici, smatra Estulin. Samo o nama ovisi ho emo li se oduprijeti novom mra nom razdoblju. Dvije su mogu nosti: ili e nas zahvatiti elektronska globalna policijska dr ava ili emo prevladati ovu no nu moru kao slobodna ljudska bi a, to e ovisiti o postupcima koje odlu imo poduzeti sada i ovdje. U osnovi, obja njava Estulin, Bilderberg ozna ava NATO savez. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. godine. Danas, u skladu s vremenom, skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. No, kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi, skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Evrope. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Evropskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. Posebno se preferira na zapadnu Evropu, stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija, guvernera federalnih rezervi, Evropsku centralnu banku, predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda, e vropske kraljevske obitelji, ameri ke kongresnike i senatore, potpredsjednika SAD-a, ameri kog ministra obrane i ministra financija, direktore vode ih bankarskih tvrtki, itd. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima, ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bilderberg i predsjednika SAD-a. Primjerice, 2008. godine skupina Bilderberg sastala se u Chantillyju u Virginiji. Na sastanak su tada do li Barack Obama i Hillary Clinton. Tamo su bili i direktori Washington Posta, New York Timesa, Wall Street Journala, magazina Time, Financial Timesa, le Mondea, el Paisa iz panjolske, francuskog le Figaroa, njema kog Die Zeita, danskog Jyllands Postena i asopisa Ekonomist. No, nitko od tih medijskih efova nije smatrao va nim da objavi kako su budu i predsjednik SAD-a i njegova glavna suparnica bili nazo ni na tajnom sastanku s najva nijim svjetskim mo nicima. Kao to je Estulin izjavio u mnogobrojnim radijskim intervjuima te godine, David Rockefeller i ostali ameri ki predstavnici Bilderberga rekli su Obami kako je Äpredsjedni tvo njegovo dok ga ne izgubi³.

To je zna ilo da e Obama biti predsjednik bude li radio sve kako treba. U suprotnom netko e drugi postati predsjednik. Prava demokracija na djelu, zar ne? Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak skupine Bilderberg u Njema koj 2005. godine. Bio je to rezultat vi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Kako ka e, poma u mu ljudi iz tajnih slu bi, Amerikanci, te zapadni i isto ni E vropljani. Na kraju knjige prilo io je nekoliko zadnjih izvje taja Bilderberga i njihove zaklju ke. Zahvaljuju i informacijama koje je dobio s tog sastanka u Njema koj iz 2005. godine predvidio je da e nafta dosegnuti cijenu od 150 dolara po barelu. Veoma lako se te tvrdnje mogu provjeriti u raznim arhivima na internetu koji datiraju prije tih doga aja. Nafta je to ljeto dosegnula cijenu od 147 dolara, to je veoma dobro predvi anje, zar ne?. Otkrio je i stvari koje su bile povezane s nacionalnim izborima u Njema koj. Skupina Bilderberg odabrala je Angelu Merkel kao budu u kancelarku umjesto Gerharda Schroedera. O igledno, predstavnici vode ih svjetskih medija tako er su za to znali jer su bili ondje. Za to to nisu objavili? Zar to ne bi trebala biti glavna vijest na prvoj stranici? Ali ne ± jer medije kontroliraju najmo niji ljudi na svijetu koji pripadaju skupini Bilderberg. Otkrio je da je godine 2006. skupina Bilderberg raspravljala u Kanadi o uni tenju ameri kog i panjolskog tr i ta nekretnina. Tu je informaciju Estulin objavio u panjolskoj verziji svoje druge knjige koja je objavljena u septembru 2006. Godinu i pol dana kasnije tr i te se sru ilo a ekonomija pala na koljenima. LOKACIJE NEDAVNIH SASTANAKA Evo i popisa nekoliko posljednjih sastanaka skupine Bilderberg: ‡ 3. do 6. jula 2004. ± Hotel des Iles Borromees, Stresa, Italija ‡ 5. do 8. maja 2005. ± hotel SeeHotel Überfahrt, Rottach-Egern, Njema ka ‡ 8. do 11. jula 2006. ± Hotel Brookstreet, Ottawa, Kanada ‡ 31. maja do 3. lipnja 2007. ± Hotel Ritz-Carlton, Istanbul, Turska ‡ 5. do 8. jula 2008. ± Hotel Westfields Marriott, Chantilly, Virginia, SAD ‡ 14. do 17. maja 2009. ± Hotel Astir Palace, Atena, Gr ka ini se da je u novije vrijeme sve po elo kad je Cecil Rhodes 1891. organizirao tajno dru tvo koje je nazvao Dru tvo inicijacije. Poput mno tva organizacija, dru tvo se sastojalo od pojedinca ili veoma male skupine koja je bila u sredi tu. Lord Milner, agent bankarskih interesa Rothschilda i povjerenik Cecila Rhodesa, stvorio je vanjski krug Dru tva inicijacije. Nazvao ga je Udru enjem pomo nika koje je bilo poznato i kao Skupina okruglog stola. Pukovnik Edward Mandell House, britanski ekonomist John Maynard Keynes, histori ar ekonomije Arnold Toynbee, te simpatizer nacizma i biv i ameri ki ministar vanjskih poslova John Foster Dulless izmijenili su Skupinu okruglog stola u javno formalno vije e koje je sada poznato kao Institut me unarodnih poslova. Godine 1921. zavjerenici su odlu ili podijeliti Institut me unarodnih poslova u ameri ku podru nicu ± Vije e me unarodnih odnosa te britansku podru nicu ± Kraljevski institut za me unarodne poslove. Lord Winston bio je predsjednik Vije a za me unarodne odnose. Jednom je izjavio kako se ameri ka vlada u sjeni krije upravo u toj organizaciji. Da se ne bi pretjerano zanosili mnogim domoljubnim pokretima u SAD-u, ka e Estulin, u njih su se odavno ubacili agenti Bilderberga. Primjerice, to se odnosi na novinar e i Ameri ko udru enje slobodnih novinara (AFP). Novinari prisustvuju sastancima du e od

pa tako i u one koje generalno smatramo pozitivnima ± poput nevladinih udruga. Sve je navodno dizajnirano za rtve rata u razorenom Sudanu. ovako izgleda stvarna slika. Ima tu i smanjenja populacije. Posljednje procjene govore o pet milijardi ljudi. CARE. Novinari prate doga aje. ne e biti potrebno ubiti sve te ljude. kao to se vidi na primjeru Afrike. Barem tako misle. Prema Estulinu. Uvijek je bilo tako. Novac ne mo e jednostavno ispariti u zrak. WHO. a nevladine udruge slijede novac.) No. Vjerojatno o tome ne bi razmi ljao detaljnije da prije etiri godine.bilo koga. i 2050. (Koja glupost. Kada AFP po ne objavljivat i va e novinarske lanke. Upravo se to dogodilo tokom Velike depresije koja nije bila ni ta drugo nego prijenos bogatstva u ruke najmo nijih ljudi. koji je bio uni ten ratom i drogom. U izopa enom svijetu prisutnost zemalja na afri kom tlu postala je neophodna za opstanak sudanskog naroda koji od njih nije ni tra io pomo . On samo razmijeni strane. Godine 1974. To se naziva Ätransformacijom bogatstva³. Operacija OLS utemeljila je golemo upori te u ju nom Sudanu s nepreglednim brojem humanitarnih agencija koje su se . Bit e dovoljno da ih izgladnite do smrti. Ameri ki i evropski znanstvenici procijenili su da na planet maksimalno mo e odr avati dvije milijarde ljudi. ka e Estulin. Taj me unarodni program humanitarne pomo i ko tao je nekoliko milijardi dolara. to zna i da bi na Zemlji ostalo ne to manje od dvije milijarde ljudi. to ne zna i da e Rockefelleri i ekipa ostati gladni. Izgladnjivanje je definitivno svjetska politika. To je na in na koji to funkcionira. vlasni tva i investicija. ka e Estulin. a usmjerena je na stvaranje tehnokratske vlade u kojoj e unutarnja i vanjska politika biti pod injene me unarodnoj ekonomiji. Krajnjim ciljem skupine Bilderberg Estulin smatra ± provesti revoluciju bez prolivene krvi. WFP. Zanimljiv koncept. Bez humanitarne pomo i ne bi bilo ni mjesta za tajne obavje tajne operacije. nije vidio istu sintagmu. Ako jednom i uspijete objaviti takav lanak zauvijek ete biti diskreditirani u o ima vode ih medija. To je dio zapadnog imperativa geopoliti ke kontrole. a u Estulinovim rukama se tako er na ao dokument kojega je William Engdahl dobro predstavio u knjizi ÄSjeme uni tenja³. To se odnosi na ljude koji e ostati bez domova. UNHCER i USAID. No. Malo je re i da je bila rije o divovskoj operaciji. Operaciju je koordiniralo 35 glavnih zemalja lanica UN-a uz ostale zemlje i organizacije kao to su UNICEF. Katastrofe su dobre za posao. godine operacija µ ivotna crta¶ (OLS). godine potrebno umanjiti za 3 milijarde ljudi. plan Bilderberga zadire u mnoge pore dru tva. Estulin pi e kako je prije dvanaest godina u jednom izvje taju Bilderberga vidio izraz o Äzahtjevu za uni tenjem³ koji tada nije razumio. Nixon i Kissinger potpi sali su dokument ameri ke vlade o studiji rasta stanovni tva. ukoliko elite objaviti istra iva ke lanke o skupini Bilderberg kao nezavisni novinar. Revoluciju je zamislila vladaju a klasa. Ne smijemo zaobi i ni religiozne organizacije i donatore. No. U intrevjuu u hrvatskom izdanju asopisa Nexus to je objasnio ovako: ÄSvi misle da znaju kakav se u as doga a u Africi. pro irila se 1998. tog trenutka postajete ovjek njihova tr i ta jer to udru enje predstavlja desno krilo ameri ke politike i nadmo i bijele rase. Naime. Naravno. Bez patnje ne bi bilo ni humanitarnih akcija. kada se skupina Bilderberg sastala u Njema koj. FAO. Pitao je svog dobrog prijatelja koji obna a va nu poziciju u Svjetskoj banci da mi to objas ni. novca. Novac slijedi vijesti. ICRC i Svjetska vizija. Bila je izre ena u sli nom kontekstu povezanom s krizom nedostatka energije. uskoro ete saznati da nitko ne eli imati posla s vama. Pogodimo tko su sponzori AFP-a? Tko pla a mno tvo njihovih ra una? Rije je o CIA-i. Uklju ene su bile i nevladine udruge u koje spadaju OXFAM. Dokument jasno govori kako je svjetsko stanovni tvo izme u 1974. Rekao mu je da se Äuni tenjem svjetske ekonomije mo e uni titi potra nja³. Diljem Sudana.

prodaja ide jo bolje. godine. Kako je mogu e da je humanitarna akcija takvog opsega. Kori tena je masivna infrastruktura iz Nairobija i Kenije koja se prelila u ju ni Sudan. Ameri ki narod dobivao je dnevnu dozu slika u luksuznim propagandnim magazinima koje su prikazivale patnju. Etiopija. Neke od tih kr anskih i humanitarnih udruga bile su uklju ene i u tr govinu oru jem za Sudansku oslobodila ku vojsku. toliko podbacila? S ime se Sudan mo e danas pohvaliti nakon to je potro eno 6. No.67 milijardi dolara za njegov spas? Rije je o nemilosrdnom i skrivenom iskori tavanju daleke zemlje koja je poslu ila humanitarnim agencijama i golemim vladinim aparatima. koja je trajala vi e od sedamnaest godina. Svi su se natjecali da dobiju dio multimilijarderskog nov anog kola a. New York Times i New Yorker udru ili su svoje snage kako bi zatra ili od ameri ke vlade i Ujedinjenih naroda da µu ine ne to¶. pa su se takvi zrakoplovni transporti organizirali zajedno s prijevozom hrane i lijekova. da li je u kona nici zaista ne to napravljeno? Na vrhuncu operacije Sudan je dobivao milijun dolara dnevno. kao i na po etku tih humanitarn ih kampanja. . Rusiji i Ju noj Americi. No. Tako to izgleda u Africi. Glad i u as postali su proizvod poput skupog nakita. Ne tako davno pitao sam svog prijatelja iz CIA-e za to se njihov pristup nikada ne mijenja. Eritreja i Kongo jo su uvijek u jadnom stanju. glad i mrtva tijela afri ke djece.me usobno borile da osiguraju goleme pla e svojim lanovima. µZa to mijenjati stvari koje uvijek funkcioniraju?¶³ Henry Kissinger ± ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga ± snimljen tokom konferencije u talijanskom hotelu 2004. Sudan. Ako situacija izgleda lo ije. to je bila i vojna operacija podr ana od Ujedinjenih naroda. Na internetskoj stranici Ujedinjenih naroda pi e kako je µoperacija OLS spasila ivote i pomogla stotinama tisu a ljudi¶. Njegov odgovor bio je kratak i jasan. Svaka dnevna soba dobila je svoju porciju.

.jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tokom sastanaka u Njema koj 2005. godine.David Rockefeller (lijevo) ± jo jedan ivahni star i .

Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.Fotografije policijskog osiguranja tokom sastanaka skupine Bilderberg.000.000 dolara .

Uhi enje fotografa koji je 2006. godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi. Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri .

and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. 1995. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. writers. systematically. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques . entire historical districts. In places he couldn't occupy. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). The idea is absurd.000 manuscripts and rare books were burned. teachers. as well as the regional archives of Herzegovina. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). the Karadjoz Bey Mosque. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. Mladic's soldiers selected out artists. in effect. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. Mladic's troops annihilated. A few objects. Persian. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat. Sept 14. another city in Herzegovina. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed." Ironically. Over a million books and 100. In Mostar.On the Charlie Rose Show. . the ancient heritage of Trebinje. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina./1/ Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. Muslim. Arabic. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. Turkish. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. Serb. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation.

so with Bosnia. And at a time when extremists of all sides in the U. and backgrounds share a common culture and build a united nation. are demanding apartheit. they said. cultures are hard to kill. There was no "African culture". You can build the concentration camps and killing centers that are now being exposed before the world at the UN War Crimes Tribunal in The Hague. Bosnian culture is sending us a message. You can kill people and you can dynamite mosques or desecrate cemeteries. As with South Africa and the American Indians. gives the lie to Kissinger. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. religion. advocates of religious apartheid in Bosnia. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. why not divide Bosnia. All the bombs.Mladic targeted the vibrant. rapes. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096. and the lie by the likes of Henry Kissinger." And if there is no Bosnian culture. if we want a society where people of different races." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. shells. the betrayal by Croat extremists. we are . religious. and mass -killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. the collaboration with the genocide by the NATO nations which could have stopped it in 1992.S. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. between Croatia and Serbia. like Kissinger. could declare: "there is no Bosnian culture. The very survival of the American Indian culture is testimony to that. you can. There was no Native American Culture so why not put the American Indians on reservations or "ethncially cleanse" those who refuse to go to the reservations? There is only one problem with Kissinger's statement and his plan. such as Henry Kissinger. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? The same approach was used during the extermination of the American Indian nations.Bosnian culture survives the overwhelming destructiveness of the Serb army. and religious and racial wars--at a time when some people are saying "American culture doesn't exist"-. then we are Bosnians. and racial ghettoes is not a solution. And the perseverance and survival of Bosnians. separation of races and religions. In the United States. Present-day South Africa is testimony to that. claim these the culture never existed in the first place. But you cannot kill the spirit of a great culture. as Kissinger and General Mladic wish. After the people have been "cleansed" (killed or driven into refugee camps) and their monuments have been destroyed. concentration camps. powerful.

3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art. by Aida Musanovic. Savoy .Bosnians.bosnia on October 14. 41 minutes (Haverford. one of the artists. Frescobaldi. The exhibit is being displayed at various places in the U. 2 For one example of the Bosnian response to destruction.current-events. Rotshcildi. then we are Bosnians.Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u kvadrilionima dolara. 29 no. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press.bibliotecapleyades. "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. 1 (July 1995). we will not likely be able to save our own culture /3/. Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. PA: Community of Bosnia Foundation. http://www. 1994). Michael Sells 1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt. 1994). 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette. an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. pp. manuscripts. For a historical overview. 1993). and background can work together and build a common culture. see Sarajevo Expo 92. If we insist that people of different races. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15. 1995.net/so.MLETACKO PLEMSTVO .htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild .BILDERBERZI Rockefeleri . see Andras Riedlmayer. and other testimonies to their cultural heritage.KAZARIJA .. LEVITI . And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. vol. religions. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga. see Noel Malcolm..S. For information on the war on Bosnian culture.acknobil05.

Tim novcem je on osnovao je prvu inozemnu tvrtku porodice Rothaschild. ameri ki poslovni magazin Forbes stavio ga je na 7 mjesto u svojoj anketi o 20 najutjecajnijih poslovnih ljudi svih vremena. s 20. Sina Salomona poslao je u Be . rabiv i pritom kapital od grofa Wilhelma IX. usput su ga nazvali osniva em me unarodnog nov arstva. vladarske ku e Wilhelma IX. Sina Carla (Calmanna) poslao je u Napulj (tada mo niji i utjecajniji grad od sjeverno talijanskih gradova) da osigura poslove po talijanskim dr avama. 2005. jer je profitirao od uvoza prekomorskih dobara (preko Engleske) i tako u ao u rizi ni (politi ki) posao kr enja Napoleonove kontinentalne blokade. ostao je u Frankfurtu. 1810. Ku e u Judengasseu tada nisu imale ku ne brojeve. Rothschild & Sons. na ime toga domogli su se velike koli ina zlata u ime britanske vlade. Poslovno je osobito oja ao nakon Francuske revolucije. . Nov arskom poslu u io se u obiteljskoj tvrtci Wolfa Jakoba Oppenheima u Hamburgu. i le isplate iz Britanije za nadnice hesenske pla eni ke vojske. To im je omogu ilo da kreditiraju britansku Wellingtononovu vojsku u Portugalu (za Napoleonskih ratova). koji mu je postao pokrovitelj.. i time omogu io obitelji Rothschild nesmetano poslovanje u tada njoj vrlo podjeljenoj i zara enoj Europi.000 £ kapitala. ve razne oznake ( titove . Po eo je poslovati kao mjenja nica i trgovina rijetkim kovanicama ( u to doba u opticaju su bili vrlo razli iti zlatnici i kovani novci). 1664. u idovskom getu u Frankfurtu. Mayer Amschel Rothschild. Napoleon je zauzeo Hessen.). grof od Hessena i Kassela (1785. Ratne prilike su mu ak i le na ruku. Najmla eg sina Jamesa poslao je u Pariz 1811. da tako oja a sposobnost obitelji da djeluju irom Europe (bez obzira na politi ke okolnosti). da osigura djelovanje u AustroUgarskoj. . u kojem je preuzeo Frankfurtsku banku. st. u ulici Judengasse. se vratio u Frankfurt i otpo eo vlastiti posao. Mayer Amschel Rothschild najpoznatiji je po tome to je svojih pet sinova. st. (pa Wilhelm I. Amschel Moses Rothschild imao maloprodajni du an (zalogajnicu) i trgovinu devizama (kovanicama). Nathan je dobio britansko dr avljanstvo 1804. koja je vrlo brzo postala jedna od najmo nijih financijskih institucija Europe . da poradi na uvozu tekstila. obitelj se preselila u Haus zur Hinterpfann (u Judengasse) u kojoj je otac Amschela Mayera. M. pro iriv i posao na investiranje u nov arske fondove u Londonu. rasporedio u pet razli itih dr ava. kada se po eo baviti isto bankarskim poslovima za princa Wilhelma koji je uskoro postao Wilhelm IX. da je po eo izdavati vlastite me unarodne zajmove. Mayer Rothschild Amschel je toliko oja ao svoju poziciju glavnog me unarodnodnog bankara. i osnovao banku u londonskom Cityu. ali to nije nimalo utjecalo na Rothschildove poslove. kao protumjeru zbog Wilhelmove podr ke Prusiji. kada su preko njegove banke.) . uspio je ste i povjerenje princa Wilhelma od Hessena. on je nastavio poslovati kao njegov bankar. barem od sredine XVI. Njegovi preci. god.. Najstariji sin Amschel Mayer.Schild). njema ki idovi ivjeli su po danas znanim podatcima. Na po etku XIX. Obitelj Mayer ivjela je generacijama u ku i Haus zum Roten Schild (Ku a kod crvenog tita) po njoj su dobili ime Rothschild.N. sklopio je formalni partnerski ugovor s svoja tri najstarija sina. 1806. 1763. Rothschildov posao se pove ao.. Grof Wilhelm pobjegao je u Schleswig-Holstein. Sve je po elo sa tre im sinom Nathanom Mayererom Rothschildom kojeg je 1798.Osniva Rothschildove me unarodne bankarske dinastije koja je postala jedna od najuspje nijih obitelji u poslovnom svijetu. poslao je u Englesku.

Glavnu rije vodi englesko-francuski tim Rothschilda na elu sa Nathanom. a francuski. Salomon je oti ao u Be . sinom Jacoba Rothschilda. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. Taj vlak. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. koje je rasporedio irom Europe. James u Pariz a peti sin Amschel je ostao u Frankfurtu. 1817. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. ne slu ajno. st. 1812. Nathan u London. Engleski tim predvode vreme ni Edmund i Evelyn sa mladim Nathanom. Pari kog kluba. je. Amschel je imao pet sinova. u Frankfurtu.Mayer Amschel Rothschild. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". Tako su postavljeni temelji "Pax Judaica". koji prolazi i preko Balkana. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. Ono to je vrlo indikativno. Edmund Rothschild (1916) . Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. posthumno je dobio plemi ki naslov od Austrijskog cara. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. rujna. najve eg financijskog centra u EU. umro je 19. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. Sve je po elo krajem 18. Sinovi i njihovi potomci su za nepunih dvjesto godina u potpunosti pokorili i podjarmili zapad. Guy Rothschild sa sinovima Davidom i Eduardom. Karl u Napulj. Londonskog kluba. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda.

i kontrolor svjetske opskrbe novcem. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. vo a internacionalnih cionista. vo a Illuminata. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije.. i ustupanju vode ih pozicija u istim. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. Sir Evelyn De Rothschild (1931) Kum Crnog Plemstva. investicijske banke iz Londona. U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundl and Development Corporation) korporaciju u Kanadi. Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. Daily Telegraph.Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu.. desna ruka kraljice. vlasnik Izraela.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu. i . Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons. obrade i distribucije dijamanata. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN -AMRO. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. nizozemske bankarske grupe. glavni bankar Vatikana. Marcus se nalazi i na elu BBC -a.

Peter Mendelson je aktualni ministar V. S druge strane. "British Petroleum". medijske i vojne institucije irom svijeta. "JNR Limited". Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. "Vanco". Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. Kompanije i korporacije "RIT Capital". "Atticus Capital". "Trigranit". Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). Nathan Filip Rothschild (1971) Otac Jacob Rothschild Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). agenata. U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em..Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. utjecaj na vitalne politi ke. Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje . pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji."Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal.. koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. godine). ekonomske. od koga je naslijedio bezbroj poslovo a. Peter Mendelson. "NM Rothschild".

koju je osnovao James Meyer. godine. predstavlja bo nu podr ku britanskom trijumviratu.). Mittali. Nalazi se na elu "Imerys". Eduard Rothschild (1957) Davidov polubrat Eduard je tako e lan investicijske banke. David Rene Rothschild (1942) Francuska dinastija Rothschild.. pojavljuju se David Rene i Eduard Rothschild. Za tu svrhu. koja je podijeljena izme u engleskih i francuskih Rothschilda.. na usluzi su mu. Berezovski. Pored toga. Rothschildi u Hrvatskoj Za razliku od ostalih dr ava Balkana. NATO-a. uticajne investicijske banke u Zapadnoj Europi. metalur ke kompanije koja je u vlasni tvu Rothschilda od 1880.Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok. ðukanovi . brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro . David se nalazi na elu NM Rothschild grupacije. pored zapadne nomenklature u okviru EU. U tom smislu. kontrolira ugledni francuski list "Liberation". Hrvatsku Rothschildi okupiraju prete no iz Ma arske . sinovi Guya Rothschilda. Nalazi se na elu "Rothschild & Cie Banque". Britanije.

koja je i la preko Vatikana. kamate na depozite iznose od 12% na vi e.Mobile. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. IOR se po eo ra ati za vrijeme rata. Trigranit. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. Taj konzorcij je vlasnik rukometnih arena. 1941 godine. druga zna ajna Rothschildova kompanija u hrvatskoj privredi je Trigranit. Preko Unicredit i Intesa banke preuzeli su Zagreba ku i Privrednu banku. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem. prve masonske lo e u Hrvatskoj su organizirane iz Ma aske) koja predstavlja bazu irenja hazarske dinastije. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane. kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella. Pored MOL-a koji je preuzeo naftnu kompaniju INU. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA IOR je jedna vrlo specijalna banka. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus. kao identifikacijska isprava. U oblasti telekomunikacija je prisutan T. sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. Uzroci lihvarskih kamata izgleda sezu sve do Egipta. Profit. U Hrvatskoj je Soro manje prisutan nego u ostalim zemljama. bez imena i bez slike. Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. ali zato ima puno klijenata. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite. Pri izvr enim nov anim operacijama. odnosno dobitci idu u "religijske namjene". tako e. Hazar). Babilona i Sumera. Naja i adut iz nevladinog sektora je arko Puhovski..6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. crkva i diplomacija. ekovi ne postoje. "Roberto Calvi . ima ambiciozne planove na hrvatskom primorju. Jedino sjedi te je u Vatikanu.. Nema fizi kih altera.(Austo-ugarska. zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61. nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. Kako bi privukli klijente. ali ele pro i i biti neprimje eni.Bog Bankar". mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve . IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke.na elu je Igor Openhajm. Osnovan je konzorcijum Ingra-Trigranit (Ingra. ima hiljadu raznih ogranaka. nema fizi kih altera. ne isporu uju se nikakve potvrde. Veliki dio ruralnog podrucja du Dalmacije vec ima svoje kupce. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. Samo trenutak nakon otvaranja ra una.

banka je od samog nastanka upletena u velike skandale. Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkom da od IO R-a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. Richard Nixon. 1400-ih godina. koji je otvorio tu sredi nju banku. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca. osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima. a njega ine petorica laika i generalni direktor. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj eri trgovine robovima i Europskog kolonijalizma. Podsjetimo se. onda je njihov broj najmanje va an. Kada se radi o ogromnom broju rtava. donijelo je tako er veliki broj rtava. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama. ubojstva Calvija. Papu Pia XII. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa... me u njima i mnogi znanstvenici. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. slu ajevi Banco Ambrosiano.. li nosti koja zapravo na kraju krajeva. IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata. otvorena je u drugom svjetskom ratu. Sindone. oru je. porijeklom iz cijelog svijeta. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi. a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor. Po zvani noj izjavi Vatikana. najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a.. vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama. zvali su Hitlerov Papa. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala. Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. igra na burzi novca. no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. Pouzdano se zna da je kroz povijest. ili je bolje re i i ta. a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno. O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna. aristokraciji i mafiji.Kennedy. a koji su bez financijke stru nosti. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. skuplja dobitke. Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. prevare i korupcije. Vrijeme crkvene inkvizicije. zavr avale su na loma i. njome i upravlja. investira. Vatikanska centralna banka. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza.. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima.. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima. Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine. aktivno operira na svjetskom tr i tu. Joe Doto (mafija ki boss). . Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M.. oprali su milijardu dolara mafija kog novca. ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. Samo izmedju 1971 i 1973 godine. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara.kontrole.

Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge). Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije. Chrysler i Boeing. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. a po inje uloga mafije. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. jo je jedan dio sramne povijesti. ve i pripadnici masonske lo e P2. naj e e preko vlastitog teritorija. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide i ratne zl o ine. te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR. Kolika je njihova ukupna vrijednost. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM. te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. Licio Gelli-em. Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. Izme u 1968 i 1969 godine. u . u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank. Krajem ezdesetih godina. vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. ef IOR-a. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa. ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom. IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa. zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland. Coca Cola. "The Vatican connection". uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe. Na alost. Roberto Calvi-em i Michele Sindonom. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame). Marcinkus. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana. a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet -a iz humanih razloga. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani. Urugvaja i Paragvaja. u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara.Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to.

iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher....petatv. sa d epovima punim kamenja. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano. Ovi filmovi nisu preporuceni za djecu i one slabijeg zeluduca. trebao izdvojiti 1159 miliona dolara.com/tvpopup/Prefs.petatv.asp?video=agri_long Ovo su oznake za kosher meso: .co.guardian. Ovako idovi kolju ivotinje (kosher) i na takvu hranu se placa dodatni porez.deo=agri_short http://www. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona. koja je u stvari upravljala zemljom.com/tvpopup/Prefs. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara. Vatikan se iz bankrota. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars..theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav.. http://www. zivotnje umiru u agoniji. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia. http://www.kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi.uk/business/2. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a. crne rupe.ly. likvidatora Bance Ambrosiano.

Za ostvarenje tog plana sionski su se mudraci u pro losti nadahnjivali . CENT. Member i COSMOS Member). koji je u tri navrata (16. Member.. T. F. javlja se neki spasitelj koji se odmah okomljuje na Protokole dokazuju i da su obi an falsifikat. R.Bilderbergeri. u kojoj se nezaustavljiv val afera korupcije i malverzacije odvija pred o ima talijanske javnosti kao prepoznatljiv sinopsis osnova iz Protokola. ali identitet sastavlja a i redaktora uvijek je uvan u strogoj tajnosti.C. kolovoza 1921. C. . Dir.posebno i znano djelovanje Henrya Kissingera i mnogih drugih ne idova u toj sprezi. i 18.. Starost se Protokola procjenjuje na otprilike 300 godina. Op e je poznato da kad god masonerija zapadne u pote ko e u javnom ivotu nekog dru tva (planovi joj bivaju osuje eni). Protokoli nisu djelo idovskog naroda. Tako sada biva i u Italiji. 17. osobito kad su i masoni dobrano u sve upleteni.zavladati svijetom i pod initi ga svojim interesima. Devet poznatih krugova iluminista i njihovih lanova (Cyrus R.) nastojao "senzacionalno otkri e" proglasiti "glupom izmi ljotinom". L. ve skupine koja ima za krajnji cilj . Tada se iz Carigrada javljao neki "dopisnik" Timesa. Tijekom vremena su dopunjavani. potaknuo me da iznesem dokaze u prilog autenti nosti Protokola.Protokoli Sionskih mudraca su autenticni Prikaz knjige . kad asu Protokoli tiskani.. Sli no je bilo i u Velikoj Britaniji.Sergio Romano: "I falsi protocolli" . Danas se mnogo toga vi e ne mo e tajiti . i zato treba zavarati javnost.koju je u nastavcima priredio i preveo Kazimir Cettin za va tjednik od broja 27 d o zaklju no 29. Vance .

tiskano 27. Poljske i Rusije. Box 642. California 91030.: "Ujedinjenim narodima prijeti opasnost da postanu instrument ameri kog imperijalizma za rje avanje svjetskih problema".Novus Ordo Seculorum (One World Government = OUN. by Sir W. instrumentalizirana organizacija). Najbolje se o tome izrazio obra enik na katoli ku vjeru Robin Zolli.tekstovima Izajije proroka (60. kad je rekao da opreke koje stoje izme u idova i kr ana proizlaze isklju ivo iz razli itog tuma enja biblije. South Pasadena.. Scott-Poter. 1921.1-2: 42. ka e: "Jedino to mogu re i jest da se Protokoli u cijelosti uklapaju u ono to se sada doista doga a". Po ruskoj verziji britanski novinar Victor Marsden priredio je 1921. Godine 1875. Iluministi su se ve ranije bili stra no uznemirili i zabrinuli kad su Sir Walter Scott i povjesni arka Nesta Webster u li u siguran trag zavjera iz doba francuske revolucije. u kojem ka e: "Protokoli potanko iznose ciljeve bolj evizma i primijenjene metode.& B. lipnja 1993. odr an je kongres u Lausannei na kojem je donesena odluka o stapanju "Sveop eg idovskog Saveza" i masonerije. jahao je u Pariz nose i u torbi spise za Velikog Me tra Velike masonske lo e u Parizu. kolovoza 1921.: (213) 794 -3400). kao diplomat okoli a kao ma ka oko vru e ka e. potvr uje neprijeporno postojanje dijaboli nog plana za osvajanje svijeta . Tel. svi su se oglu ili o te spise. tako da sadr aj bude itak i pregledan. Godine 1992. britansko izdanje ras lanjeno na paragrafe. a zatim je predana bavarskoj vladi. ali bez obzira na protok vremena Protokoli u osnovi ostaju onakvi kakve ih je objelodanila i tiskala Bavarska vlada (The Life of Napoleon Buonaparte. o emu je kra u vijest donio ameri ki tjednik "Time" od 22. Lord Sydenham poslao je pismo "Spectatoru". u pivnici "Goose and Gridrion" i slu beno je zapo ela djelovati britanska masonerija. Razna su stajali ta glede podrijetla Sionskih protokola. koji su se odnosili na kasniju francusku revoluciju (1789. Zbog kompromitacija zapisi su djelomice preina eni da bi se odgovornost lak e mogla prebaciti na vo e idovskog revolucionarnog pokreta u Rusiji. Dok je jahao Ratisbonom (Regensburg) po olujnom vremenu grom ga je usmrtio i torba sa spisima do la je u ruke mjesnog redarstva. Henry Ford. 17. Dumas. pod naslovom " idovska opasnost". naravno. 1-4). ali stvarnost je ve davno ta da su UN. obljetnica. pa iznosim slijede e injenice. Dakle. Metropolit Petrogradski i Lado ki Ioan (Sni jov) Za uskog pravoslavnog ovjeka pojava Sionskih protokola u Rusiji blagoslovljena je imenom . i kao takvi spisi su podmetnuti ruskom profesoru Sergiju Nilusu. proslavljena je 275. O. Bizaran doga aj iz 1785. Bolj evizam je tada bio marksisti ki komunizam i nije bilo nado lo vrijeme za oru ani prevrat". stolje a sa zastra uju om to no u podudara s ambicijama koje su sadr ane u tom dokumentu. P. World Revolution & Secret Societes and Subversive Movements by Nesta H. str.. Protokoli su povijesno potvr ena stvar. Me utim. Nakon toga uslijedile su brojne racije i kod kompromitiranih iluminista prona en je dodatni materijal koji je otkrivao dalekose ne planove s jako pogubnim posljedicama po itav svijet. kako je to navedeno u Protokolima "Agentur". Austrije. nego to da se cjelokupna povijest XX. lipnja 1992. U prilog tvrdnji ide i izjava biv eg francuskog ministra vanjskih poslova Dumasa dana u Parizu 17. ali osobno mislim da nije va no tko ih je sa inio. Webster . Lanze. a kopija tog ruskog izdanja uva se u "Britanskom muzeju" knjiga u Londonu. kad su Nilusu protureni spisi.). pionir automobilske industrije. u interviewu "New York Worldu". tekli iluminista iz Frankfurta. Protokoli su prvi **** tiskani u Rusiji 1905.Emissary publications. Francuske. jer kako je re eno " idovstvo je u masoneriji prepoznalo jedan od instrumenata bitnih za ostvarenje sna o op oj svjetskoj vladavini". Bavarska je vlada razaslala te spise vladama Britanije (spajanjem londonskih lo a u Veliku lo u na Ivanje 1717. London 1820. Ove metode bile su u opticaju 1901. 5) Njema ke. koji govore o dolasku obe anog Mesije. J. Williams. velja e.

Otprilike tijekom tri desetlje a Sionske su protokole dr ali u strogoj tajnosti. lo e Bnai Britha.. Osobita zada a te skupine bila je u tome da pripremi svjetsko javno mnijenje. Po svoj prilici su Sionski protokoli sa injeni me u najradikalnijim idovsko-talmudisti kim i masonskim vo ama i odra avali su njihova potajna o ekivanja glede vlasti nad cijelim svijetom i politi ke uspostave u odnosu na ne idove. sazivaju sjednice na kojima uporno razra uju pitanje o "borbi s antisemitskom promi bom i ponajprije irenjem Sionskih protokola".. Golemu zahvalnost izra avanu Rusima u SADu. odlu no rekav i njenom autoru: "Objavi. koji se vodio na temelju tih protokola.. (1879-?). stolje a. Njega ne treba dr ati slu benim dokumentom neke idovske organizacije ili skupa.. Rade i na knjizi. pomogli upoznati se s djelatno u i osobnim sastavom me unarodnih idovskih. erikover (1881. Henrik Borisovi Sliozberg (1863.Georgedonavillea. knjigu e itati i kupovati"[1]. koju su propovijedali Sionski protokoli. Autor zahvaljuje svim osobama i organizacijama koji su se potrudili u svezi s potragom dokumenata i materijala na temelju kojih je knjiga napisana i iza la na vidjelo.. Po etkom 30-ih godina me unarodne judaisti ke organizacije. koja nam potvr uje da su izjave svjedoka i stru njaka.. i po etkom 1933.-1943. pismohrane Svetotrojskog manastira (ASTM .). mobilizirati sav svjetski idovski tisak koji e o njemu izvje ivati.. Osobitu zahvalnost autor upu uje kustosima Dr avnog Arhiva Ruske Federacije (GARF) Sredi nje pismohrane povijesno-dokumentarne zbirke (CHIDK . Nadalje u nastojati izlo iti nastanak ovog zagonetnog dokumenta. Svejedno su istra ivanja L. koji su mi.. uspio sam prona i podosta dokumenata i materijala u svezi s povije u Sionskih protokola koji nikada do tada nisu bili objavljen. Prvotno je provo enje procesa "protiv" Sionskih protokola planirano u Njema koj. Boris Izrailjevi Liv ic. Ipak. koji su pobijali vjerodostojnost Protokola. a koji su bili uvani u pismohranama Rusije i SAD-a. Ilja M. a tako er i prepiska sudionika tog procesa. koja je postojala u granicama op e ideologije.) i Vladimir Jevgenjevi abotinski (1880. nastao je u drugoj polovini 19. pripremati svjedoke i struk njake.. Masonska lo a "B¶nai Moshe" (?) (Fry ju naziva "Bne-Moj e") nije prema Sionskim protokolima imala druga iji odnos od drugih idovskih masonskh lo a.. Veode u ulogu u pripremi procesa odigrali su Viner.-1937. ne usu uju i se povjeriti tajnu niti tiskarskom stroju.. koji je poslije nazvan Sionskim protokolima (ili protokoli sionskih mudraca)..biv i Specijalni arhiv SSSR).-1940. SAD). u prvom redu "Sinovi saveza" i sionisti. bile krivotvorene i da su ih ve unaprijed potplatile idovske organizacije.svetog pravednika Ioanna Kron tadskog. Dokument. dolazak Hitlera na vlast . pismohrane Guverovskog instituta (AGI .Stanford. koji e slu beno posvjedo iti "la nost Sionskih protokola i injenicu da ih je fabricirala ruska policija". bez obzira na vlastiti rizik.. Trostupanjske komisije. Bilderbergskog kluba.. prenosili su ih iz ruke u ruku u rukopisu. Svjetskog foruma (Fond Gorba ova). gdje se u to doba nalazila najmo nija i aktivna idovska zajednica. Fry odigrala veliku ulogu u pravilnoj ocjeni Sionskih protokola i spoznaji o mizantropskoj ideologiji njenih tvoraca. Godine 1932.). Nije uzalud Ginzberg odustao od tu be da joj se sudi shva aju i da e silna javna rasprava o tom djelu dovesti do nepo eljna publiciteta tajnih planova judaisti ko-talmudisti koga svjetskoga poretka. Osobitu vrijednost imaju materijali sa Bernskog procesa. formirana je specijalna skupina idovskih aktivista kojima je bilo nare eno organizirati me unarodni proces. Veliki svetac blagoslovio je izdanje knjige kojoj su bili prilo eni Sionski protokoli. Trojica od njih bili su istaknuti masoni.. sionisti kih. SAD)..

U svojstvu "svjedoka" sa idovske su strane bili pozvani ugledni judejski i masonski djelatnici (Ch. Za predsjedavaju eg na tom suenju u svezi sa Sionskim protokolima bio je odre en sudac Meyer. s dodijeljenim mu pomo nicima . Za predujam su koautori dobili od jednoga organizatora Bernskoga procesa I. idovski organizatori procesa nisu alili novac za pla anje "svjedoka" i vje taka. te je izjvaio u svojoj odluci da su Sionski protokoli ² "gruba krivotvorina". DreyfusBrodski i predsjednik organizacija vicarskih sionista Markus Kohn. stav i na idovsku stranu.L. Zatim je Zunderu bilo predlo eno kao svojedobno i Fordu. kojega je izabrala idosvska strana. Su enje je po elo u Baselu 11. godine).I. Da bi zapo eli taj postupak judejske su vo e kao povod uzele lanak doktora Zundera u asopisu "Eiserner Baren" (09.1933. A.). Glavni vje tak tu iteljstva. Mnogim "svjedocima" bila su dopu tena putovanja radi prikupljanja materijala i preslu avanja osoba. u njihovo je ime. idovske su organizacije vje to koordinirale svoja djelovanja.I. ije bi izjave mogle i i u prilog idovske strane. u kojemu taj znanstvenik govori o pitanju judaisti kih planova svjetske dominacije i pogre no se pozvao na rije i tokolruskoga rabina Ereinpricea (?) ("Eiserner Baren. 09. Wiener i Liv ic (?). Tu itelji na tom procesu bili su predsjednik idovske zajednice u vicarskoj M. Posebice su veliki novac idovske organizacije potratile na pla anje usluga (zapravo podmi ivanja) "svjedoka". Na toj vje to. tu enoga i suda. B. Svatikov. Svatikovu napisati knjigu o "krivotvorenju protokola". Su enje u Baselu se mnogo **** odlagalo da se na kraju ne bi ni odr alo.izmijenio je planove idovskih vo a. Theodor Fritsch i sam doktor Zunder (?). o emu su sa uvani dokazni dokumenti. gotovo istodobno pokrenuta je tema o "podrijetlu Sionskih protokola". S. Ujesen 1934. Weizmann. Njega je zatomila glasna zbivanja i ishodi Bernskog procesa u svezi sa Sionskim protokolima.1933. Borisov. Odvjetnik idovskih organizacija. godine u idovskim novinama "New York Forward" objavljena je serija lanaka Nikolajevskoga. Ujesen 1933.G.07. Nikolajevski. Meyer-Ebner. Matti i George Brunschwig predali su na Bernski sud albu s zahtjevom ponavljanja kaznenog gonjenja za raspa avanje Sionskih protokola od strane Nacionalne fronte. godine. Cherikovera (?9 2500 franaka. Probijanje snaga idovskih udru enja ostvaruje se Baselskim procesom.N. Miljukov. godine idovski odvjetnik prof. bio je pofesor Baumgarten. organiziranoj sjednici sudac je. M. Po etkom 1933. uporno tra io da sud donese odluku o konfiskaciji Sionskih protokola i knjiga Zur-Beeka i Fritsch. stavljaju u du nost dvojici ljevi ara. naredio da se do dono enja odluke zapovijedi ovrha svih preostalih 760 primjeraka Sionskih protokola. zapo inju i istodobno dva procesa zbog Sionskih protokola. Judaisti ki su bankari udijelili idovskim organizatorima procesa znatne iznose novca za pla anje odvjetnika i ve ine vje taka. godine idovski tisak i liberalno-masonska sredstva masovne informacije koja su mu bila sklona uporno pu taju glasine o predstoje oj aneksiji vicarske Njema koj.B. lipnja. Jo prije po etka procesa idovski znanstveni institut i Kongres ameri kih idova u New Yorku. du Chayla i ostali. Sliosberg (?). Bodenheimer (?) G. Odlu eno je bilo izabrati tu vje taka. po jednog od tu itelja. koje je napisao pod pseudonimom N. ruskim povjesni arima B. Odlu ili su provesti psotupak u vicarskoj. Na su enje su bili pozvani prvi njema ki izdava Sionskih protokola Gottfried Zur-Breek (Müller fon Hansen). a koje su financirali me unarodni idovski bankari Warburg. koji nije skrivao svoje pro idovske simpatije.Cherikover (?). Nepobitno je da su. da se odrekne svojih uvjerenje.07.I. Sudsku su raspravu u biti tako odgodili do jeseni 1934. P. rabin Erenprice ('). U tim je lancima ruski . Nikolajevskom i S:G. Na prvom je zasjedanju sud odlu io razmotriti pitanje o podrijetlu Sionskih protokola. Burcev. V.

a zavr io 6. zbog nama nepoznatih razloga do toga putovanja nikad nije do lo. Znatan dio pismohrana ruske carske policije bio je pregledan. Po etkom 1934. sionisti su prou avali ne samo dokumentaciju ruskih obavje tajnih slu ba nego su utvr ivali rodbinske veze osoba koje su na ovaj ili onaj na in sudjelovale u irenju Sionskih protokola.S. Bezuspje na tra enja produljena su sve do kraja 1934. "Od tada. Nikolajevskog i Burceva. Na poziv iz Moskve u Bern su. postojao tajni sporazum. autor antiruske knjige o procesu Beiliss. Nikolajevskoga. Materijali iz Rusije nisu uvijek i li legalnim putom. Od strane SSSR-a pomo sionistima na elu je bio P. Me unarodna sionisti ka organizacija uspjela je uspostaviti vezu s sovjetskim idovima i organizirati u SSSR-u skupinu pomo nika kojima je bio dopu ten rad u tajnim pismohranima u svrhu prikupljanja materijala za Bersnki proces. Poput Nikolajevskoga i Svatikova i njega su financirale idovske organizacije. godine. biv i guverner Besarabije i prijatelj ministra unutarnjih poslova. idovski bolj evik. na proljetna zasjedanja Bernskog procesa 1935. travnja i trajala je do 14. travnja ujutro. preko slu benih diplomatskih predstavnika vicarske u Moskvi. Tijekom nekoliko mjeseci djelovanje se odvijalo pod oznakom "povjerljivo".suradnik idovskih udru enja zapravo poticao na raspravu sa braniteljima Sionskih protokola . Liv icu (?). tager (?).I. U toj su skupini radili sionisti A. Tagre.). Zakulisnu spletku idovskih organizatora u svezi s Bernskim procesom razotkriva pismo koje se sa uvalo u arhivu B. ² ja sam to je bilo mogu e vi e nstojao doznati sve o "Protokolima". lenov i mason P. idovski organizatori Bernskoga procesa imali su iroke mogu nosti dobiti podatke o tomu kako su u sastavljanju Sionskih protokola sudjelovale ruska policija i osobno general Ra kovski. godine na pripremu Bernskoga procesa vrbuje se V. Ipak nisu uspjeli prona i vrijednu injenicu (izravno ili neizravno) koja bi potvrdila njihove klevetni ke pretpostavke. Fritz Platten. pod ijim je vodstvom skinuta i ponovno stavljena plomba na vagon Lenjina i njegove " idovske stra e" preko Njema ke u Rusiju. Nikolajevski i Svatikov. nego tajnim kanalima preko Miljukova. Ravnaju i se po tim dokumentim.D. posvetiv i na taj na in 10 punih sjednica. godine. Nakon polemiziranja strana bilo je udovoljeno zahtjevu obrane. J. svibnja nave er.).-1935. Poku avaju i pripisati autorstvo Sionskih protokola ruskoj policiji.V. na zamolbu idovske strane. Nakon izjave profesora Zundera u ime tu enih sudu se obratio njihov odvjetnik i predlo io za vje taka istaknutoga njema koga stru njaka za idovsko pitanje pukovnika Ericha Felischhauera. me utim sud je odlo io ro i te za pet mjeseci. Iz Moskve i Lenjingrada na adresu Bernskoga suda stizale su knjige i preslike spisa. iz pisma je razvidno da su svi "svjedoci" dobivali novac od idovskih organizatora procesa. Burvec. Sudac je podr ao nezakoniti zahtjev vje taka Looslija i . On je zapo eo izlaganje o rezultatima svoga vje ta enja Sionskih protokola 30. svibnja. Burcev. da judaizam i masonstvo nisu povezani. Zasjedanje Bernskog suda zapo elo je radom 29. a to s uMiljukov.I. bili pozvani "pravni zastupnik" sionist A.S. Iz toga je pisma bilo bjelodano da je izme u idovskih organizatora i takozvanih svjedoka. organizatori Bernskog procesa bili su primorani priznati da ne raspola u nikakvim dokumentima koji bi potvrdili njihovu verziju. Ipak.G. a koje je on uputio B. Maljantovi (1870-1939.N. Osim toga. godine. vi e od 30 sati. do travnja 1935. biv i ministar pravosu a Privemene vlade. Smidovi (1874. zlo ina ki dogovor. Ursov. Budu i da su se okrenuli sovjetskim pismohranama. lan VCIK i CK VKP (b). veoma stari knez S. Judaisti ko-masonski vo e su jednoglasno tvrdili da Sionski protokoli nemaju veze s ideologijom judaizma i sionizma. nakon op ih procedurnih pitanja rije je dobio Ulrich Fleischauer. ² pisao je Burcev. U ime idovskih organizacija izjavio je vje tak Loosli kako je vje tak Fleischlauer "sastavio pamflet u ime antisemitske ideje.L.

Nakon prevrata polo aj se promijenio.J. Mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole bio je nu an judejcimatalmudistima da bi jo jednom prevarili ovje anstvo i skrenuli njegov gnjev od stvarnih krivaca zlo ina spram svijeta. N. koju je napisao za vrijeme ministra financija J.K. Brandta.. Stoga je . carsku Rusiju za sve mogu e smi ljene grijehe protiv idova. Organizatori Bernskoga procesa htjeli su sudu dokazati da je podrijetlo Sionskih protokola razmatrala Ruska vlada. Kako je i sam priznao bio je sudionikom prvih sionisti kih kongresa. S.B. kako mo emo primjetiti. oklevetani ljudi su protestirali.P. Iz tih je pisama jasno proizlazilo u koje su slo ene uvjete bili stavljeni branitelji Sionskih protokola. tu ili su ga sudu . pripisav i stvaranje najzlo ina kijeg dokumenta. A.L. biv eg ne elnika ureda Nikole II. judejsko organizatori Bernskoga procesa odlu ili su se okrenuti izravnoj krivotvorini. Osim ve navedenih dokumenata. podrijetla Sionskih protokola. koja je htjela tobo e dokazati da su oni krivotvorina. Stepanova ja sam prona ao dosta velik broj pisama koje je dobivao tijekom Bernskog procesa od B. neki su ga ispljuskali. Burcev. tovi e sam Burcev. koju su mu zapovjedile idovske organizacije koje su organizirale Bernski proces. sudskog vje taka i sudskih slu benika.. itaju i Sionske protokole. koji se istaknuo razotkrivanjem tajnih agenata ruske policije i inozemne obavje tajne slu be. U svojoj antiruskoj djelatnosti Burcev se esto oslanjao na judaisti ko-masonske krugove. ako ne ubrojimo onu kritiku o protokolima G. kada su objekti ve ine njegovih la nih optu aba bili dr avni inovnici i policijski suradnici. Wittea. mogu biti obznanjeni javno u sredstvima mass-medija. njemu biv i na elnik za za titu dru tvene /nacionalne/? sigurnosti i poretka u Petrogradu general major Globa ev dao preko nekog svog Koltipina-Ljubovskog informaciju o istrazi. svi dokumenti koji se obrazla u nasudu. koji je obo avao samoreklamu i zvuk vlastitog imena.A. udovi no podrugivanje zakonu i pravednosti.. ruskoj vlasti. nosila je silan antiruski. . Nisu uzalud glavne aktere "svjedoke". Njegovi judejski organizatori poku avali su dovesti u zabludu svjetsko javno mnijenje. susretao se sa sionistima u kojima je on vidio "iskrene ljude od ideje" . Pismena svjedo anstva masona. a u biti je bio njihov agent. Svatikov. Nikolajevski. na temelju krivotvorenih pokazatelja koji su i i stvorili mit o Sionskim protokolima. u povijesti ovje anstva. kako su ih ometali u pozivanju svjedoka i vje taka. u osobnoj pismohrani N. vrlo ta toga ovjeka. njemu je mnogo toga "izlazilo" iz ruku . koje je referirao Fleischhrauer. tobo e. pravi zabilje ke koje je tobo e napravio Nikola II. godine u Rusiji. a sve s namjerom da odvuku pozornost od udovi nih zlo ina. bilo je zasutavljeno. Judejski vo e su okrivljavali povijesnu. Mosolova govore nam o tomu da nikakve istrage o podrijetlu Sionskih protokola Ruska vlada nije vodila. pijune i kako im je uvijek bio prijeko potreban novac u pogledu provo enja procesa. kako su im namje tali provokatore.objavljivanje materijala. Do 1917. Burcev. sprje avalo je asno razmatranja stvari i zapravo je od Bernskoga procesa napravilo farsu. Markova. Tedlija. klevetni ki karakter. koje su za njih napravili protiv Rusije krvo edni suplemenici ² idovski bolj evici. J. Djelatnost Burceva. Izvr itelj je bio V. dakle. Sliozberga (?). Protuzakonito stajali te sudaca. Ovaj put V. ru itelji njenih povijesnih na ela: Miljukov. bila ne slu ajna ve suglasni produ etak njegove ranije antiruske djelatnosti. koji su bili neprijatelji Rusije. Bernski je proces javno nosio antiruski karakter. zada a. Naime prema vicarskim zakonima. pod krabuljom "slobodnog novinara". prema odluci Nikole II. postavili idovski vo e na tom procesu.F. Izgubiv i svaku nadu da e prona i dokaze koji bi utemeljili mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole. Burcev smi lja pri u kako je.

Burcev je vrlo lo e napravio krivotvorinu. Najve i argument krivotvoritelja bili su podaci o navodnoj istrazi porijekla Sionskih protokola koju je provodila carska vlada. U biti nikakve istrage nije ni bilo. O tome nam svjedo e pisma biv eg na elnika carskog ureda A.A. Mosolova. Poku avaju i pridodati vjerodostojnost svojoj izmi ljenoj tvorevini, Burcev si je dopustio nekoliko ozbiljnih povijesnih pogre aka. Na primjer on je izjavio da se istraga vodila tijekom 1906. godine po direktivi Stolipina, na upornu molbu Lupuhina. Me utim, 1906. godine Lopuhin vi e nije bio na elnika Odjela policije nego umirovljeni (zbog prekr aja) inovnik i stoga nije mogao inicirati tu istragu. Na sudu je Burcev tvrdio da je jedan od sudjelovatelja u prijevozu navodnih la nih Sionskih protokola bio kolega po slu bi Globa evu, ega u zbilji nije bilo. Iskazi Burceva na Bernskom sudu bili su objavljeni u mnogim novinama pa i u New Yorku, gdje je tada ivio Globa ev. Njujor ke novine "Nova ruska rije " ( idovska novina, ruska samo po nazivu, glavni redaktor ² M. Weinbaum) objavljuje lanak Burceva, "Istina o Sionskim protokolima". Pro itav i taj lanak, Globa ev je odmah napisao pobijaju e pismo uredniku "Nove ruske rije i".

Jewish Ritual-Murder : a Historical Investigation http://www.jrbooksonline.com/schramm/schramm.htm Jewish Ritual Murder by A R N O L D S. L E E S E http://www.jrbooksonline.com/PDFs/Je...urder%20JR.pdf

The Talmud Unmasked: Rev. I. B. Pranaitis http://www.talmudunmasked.com/

Table of Ritual-Murders Established in this Investigation http://www.jrbooksonline.com/schramm/app9.htm

U smislu povijesnih kronologija Encyclopaedia Judaica / izdata 1973 Hazaria - A. H. Poliak, profesor srednjovekovne zidovske povijesti Ali prije toga nesto lakse npr. "13. Pleme" od Kestlera. http://www.ivantic.net/Ostale_knjiig...e_latinica.pdf George Washington "Sasvim je zalosno to ih niti jedna dr ava, starija od ove, nije pokorila kao kugu drustva i svog velikog neprijatelja, cijim je prisustvom usrecena Amerika" Martin Luther King- borac za gradjanska prava

Strastvena zelja vapijucih srca Jevreja nada se da e doci onaj dan, kada ce oni moci da se odnose prema nama tako, kao to su postupali na vrijeme Jesfiri u Perisji. I koliko je Jevrejima bliska knjiga Jesfir, koja opravdava njihovu krvolocnost, osvetoljubivost i apetite razbojni kih nada!. Nikada sunce nije svjetlilo narodu, krvozednijem i osvetnickijem, koji se zanosi idejom uni tenja i ugusenja ljudi druge vjere. Petar Prvi - Ruski vladar Vise volim da vidim u mojoj zemlji mudjahedine i mnogobosce, nego Jevreje. Poslednji su prevaranti i lupezi. Oni nece dobiti odobrenje da se nasele i organiziraju svoj posao. Bez obzira na moja naredjenja, oni nastoje da to ostvare potkupom mojih cinovnika sa ciljem da postanu ravnopravni. Benjamin Franklin visoki americki dr avnik, filozof, izumitelj, fizi ar, ekonomist i pisac, suautor deklaracije nezavisnosti. 1820. Ma gdje bilo, u zemlji, u kojoj se naseljavaju Jevreji, nezavisno od njihovog broja, oni snizavaju njen moral, komercijalno postenje, izoliraju se i ne dopustaju asimilacijuju. Ako ih mi putem Ustava ne iskljucimo iz SAD, onda za manje od sto godina oni e navaliti u velikoj kolicini, uzece vrhunac, proguta e zemlju i promijeniti oblik naseg upravljanja. Ako ih ne iskljucite, onda za manje od dvjesto godina nasi potomci ce raditi na poljima, izdrzavajuci njih, dok ce oni trljati ruke u svojim kancelarijama. Upozoravam vas, nacijo, ako jevreje ne iskljucite zauvek, Vasa djeca ce vas proklinjati u Vasim grobovima. Napoleon Bonaparte 1769 ± 1921 Jevreje treba razmatrati kao naciju, ali ne kao religioznu grupu. Oni su nacija u sredini nase nacije. Citava sela otimaju Jevreji, oni su uspostavili kmetstvo, oni su prava jata gavranova. Siromastvo koje izazivaju Jevreji, ne potice od jednog individualnog Jevreja, ono je sustina citavog tog naroda. Oni su kao gusjenice ili skakavci koji jedu Francusku. Jevreji su nacija spremna na najuzasnije zlocine. Moramo ih se rijesiti. Winston Churchill je u II WW-u molio boga (i Staljina) za pomoc da unisti naciste a ovo su njegove rijeci: (govor u predsjednickom domu 1919.g.) Nema potrebe preuvelicavati ulogu, koju su odigrali internacionalni Jevreji ateisti u stvaranju boljsevizma i njihovog ucesca u ruskoj revoluciji. Vise od toga, glavna inspiracija i pokretacka snaga dolaze od jevrejskih vodja. U sovjetskim institucijama dominacija Jevreja vise je nego porazavajuca. I glavni dio u sprovodjenju sistema terora, koji je pocinjenj izvr ili su Jevreji i u nekim slucajevima Jevrejke. Takvu djavolsku slavu Jevreji su postigli.

Obavezna preporuka (obilje dokumenta, novinskih clanaka, rodoslovno stablo Hitlerovih iz

1930 - Adolofov pradjed je bio mocan Zidovski bankar) http://video.google.com/videoplay?do...2809518563654# Dva svjetska rata Arijci su vodili iskljucivo sa ciljem stvaranja drzave Izrael. A projekom njezina stvaranja upravljaju Rothschildi. Za ilustriat tko su oni i sa kakvom moci raspolazu, dovoljno je reci da se procjenjuje da ta jedna familija drzi oko 50% bogatstva citavog svijeta. Bogatstvo idova Bill Gates-a se procjenjuje na nekih 60 milijardi, no bogatstvo Rothschilda se procjenjuje tisucama milijardi. Oni se nalaze na samom vrhu zidovske piramide moci. To njihovo bogatstvo je preveliko da bi bilo produkt rada samo jedne obitelji, vec je ono produkt rada citave idovske rase, a povjereno je njima na upravljanje zbog efikasnosti koja se dobiva centralizacijom novca na jednom mjestu. Pocetna baza tog bogatstva je novac koje su idovi pokrali jos u anticko doba, u doba bogatog arijskog Egipta, Grcke i Rima. Ono se povecavalo tokom iducih stoljeca da bi danas doseglo zapanjujuce razmjere. (Bank of Amsterdam, Bank of England, Americki FED ...itd.) Zanimljiv podatak je da su Rothschildi jos u 19-om stoljecu bankrotirali i samog Papu. On je upao u neke financijske teskoce, a oni su mu priskocili u pomoc i posudili pozamasnu svotu novaca. Naravno uz velike kamate, koje Papa tokom vremena vise nije mogao vracati. Onda su mu velikodusno "oprostili dug", ali uz uvjet da od sada ima sav svoj novac drzat u njihovim bankama. Znaci cak i sav novac kojeg milijardu krscana prikuplja, na kraju zavrsava u njihovim rukama. Oni su odlucili jos u 19-om stoljecu da treba obnovit Izrael. Razmisljali su o raznim strategijama kako to uciniti, a najbza je bila jednostavno kupit Palestinu od Otomanskog carstva. Turci su je bili voljni prodat, a novac koji su trazili nije bio ni 1% od ukupnog Rothschildovog bogatstva. No postojala su tri velika i nepremostiva problema koja su sprjecavala realizaciju tog plana. Glavni problem je sto idovi nisu htjeli selit iz Europe u Palestinu, jer tko bi bio lud napustit predivnu i bogatu Europu, te otici u nekakvu suhu pustinju kopat po pjesku. Drugi problem je sto su se okolne Arapske drzave snazno protivile stvaranju Izraela i odmah bi krenule u rat protiv njega. Treci problem je sto bi Krscani u cinu kupnje Palestine od idovskih bankara i onog sto bi eventualno sljedilo (krunidba idovskog kralja, rusenje Al Aqsa dzamije, podizanje treceg hrama) prepoznali ostvarnje biblijskog prorocansva o dolasku Anti-Krista. Krscani bi se pridruzili arapima i zajedno bi napali idove. Dakle trebalo je smislit kako rijesit sva ova tri problema. Kroz iduce stoljece je formiran jedan genijalan plan, cije obrise cu ukratko ovdje ocrtati... Prvo osigurat stvaranje samog Izraela, ali na podmukli nacin, a ne direktnom kupnjom zemlje. Koristeci svoju medijsku, financijsku i politicku moc idovi su iskoristili stoljetna neprijateljstva Europskih drzava i uspjeli pokrenut prvi svjetski rat. Isprva snazno podupirajuci Njemacku u tom ratu, uspjeli su slomit carsku Rusiju i u ratnom kaosu organizirat tamo boljsevicku revoluciju. Tako su Rusiji ucinili ono sto su davno sanjali i ta ogromna arijska drzava je pala u ruke idovu Lenjinu, Trockom i kasnije Staljinu. Zatim se sva Njemacka moc usmjerila na zapadnu frontu, na prakticki samu Veliku Britaniju. Njemacka je tada bila pred pobjedom u prvom svjetkom ratu i Britanija je bila na koljenima i prakticki gotova. Tada su idovi rekli Britanskom vodstvu: ako nama date Palestinu nakon rata, mi cemo pomocu nase medijske moci uvest SAD u ovaj rat na vasoj strani. Britanci nisu imali drugog izbora i pristali su potpisavsi "Balfourovu deklaraciju" koja je Rothschildima obecala Palestinu nakon rata. idovi su odrzali svoj dio ugovora, te su uveli SAD u rat uz pomoc svojih masovnih medija i uz pomoc svojih agenta u americkoj vladi. Tako su izdali Njemacku koju su do tog trenutka snazno podrzavali u ratu. Tako je "zaobilaznim putem" stvoren Izrael, no ostao je nerjesen problem populacije posto se idovi nikako nisu dali

.. Njemacka je pala u ogromnu inflaciju. Stvorit takve uvjete da vecina idova radje pozele zbrisat u pustinju. radio) u rukama idova. a eliminacijom ostalih. a idovi su dotle smjesteni na "sigurno" u logorima.itd. (Warburzi. vec je cilj unistit Europu. koji su bili relativno lijepi i visoki. te tako osiguravaju tri cilja.. Poanta citavog ovog rata nije pobjeda ovih ili onih. Himler. jer njima je namjenjena druga sudbina. Znaci istovremeno su se desavale dvije stvari.. a veci dio slabih i nemocih je umro od raznih bolesti u logorima (tifus . a sad je i Njemacka osvojena. Naravno novac i financije. Nacisti (crypto.. novine. idovska elita je zakljucila da se takvi moraju istrjebit. nego tu zivit. sto je citav svijet bacilo u ekonomsku depresiju. Goering . Prvo uzimaju im sav imetak. to jest u poboljsanje idovske rase selektivnim odabirom pametnih i zdravih. Doslovno brat je ubijao brata kao dva robota programirana sa dva idovska programa zvana: "komunizam protiv nacizma". To je u poprilicnom broju slucajeva rezultiralo raznim fizickom i mentalnim "manama". isto kao sto je Sarkozy demokratki pobjedio.itd. Naizgled nepremostiv problem.. a totalno . U Nacistickim (crypto. Bush iz SAD-a .idovi) skupljaju sve europske idove u koncentracijske logore koji nicu na izoliranim mjestima. najbolji mladi Arijski ljudi su ginuli u strasnom brato-ubilackom ratu. Drugo bombe koje padaju kao kisa po njemackim gradovima ubijaju samo arijce. Obojicu su na vlast doveli mediji (TV. Britanija i Francuska objavljuju rat Hitleru. ciji uzrok je bio nasljedne genetske prirode. (Roosevelt i Churchill) Dakle sve je spremno..itd).. Znaci imamo totalno negativnu selekciju za Arijce (prakticki samo defektni i nesposobni za vojsku su prezivjeli taj rat). u vrlo nehumanim uvjetima.. ( idov Hitler) Treba reci da nije samo Hitler idov.) Tako su svi "slabi" izbaceni iz budeceg genotipa izabrane rase. Da bi dodatno pogorsali stvar organizirali su slom americke burze. show moze poceti.) Znaci Rusija je osvojena jos ranije ( idovi Lenjin i Staljin). a da to nitko nije primjetio? No kao sto vidite mi ovdje to jesmo primjetili. Rockafelleri.idovskim) koncentracijskim logorima se provodilo to "izabiranje" i selekcija naroda prema genetskoj kvaliteti. ali nisu si mogli pomoci. Dio nakaznih stanovnika istocno europskih getoa koje mozemo vidit u filmu "The Ethernal Jew" (link je dolje) su ubijeni.. Koristeci se mrezom masonskih loza situacija je namjestena tako da plivajuci na tom valu siromastva i ocaja na vlast dodje Hiter. prije nego sto "izabran narod" moze krenut putem Izraela. siromastvo i beznadnje. U Versajskim pregovorima nakon prvog svjetskog rata idovski agenti su nametnuli takve uvjete Njemackoj. Znaci oni koji su izgledali kao "Arijci". Sarkozy.. Blair.itd. a isto tako su znali i informirani njemci za vrijeme drugog svjetskog rata da su nacisti idovi. krizajuci se medjusobno u malim zajednicama. te deponiraju taj novac u Rothschildove banke u Svicarskoj. idovi na istoku Europe su stoljecima zivjeli u getoima. Trece idovska elita cvrsto vjeruje u eugeniku. Hitler je demokratski pobjedio na izborima. da ona to niti teoretski nije mogla platiti Britaniji i saveznicima.natjerat na selidbu iz Evrope u pustinju. a teski problemi zahjevaju teske solucije. U Americi i Britaniji su isto tako na vlast odjednom dovedeni idovski predsjednici. vec su svi iz vrha Nacisticke stranke idovi: Goebbels. Eichman. logisticka i medijska podrska te sve ostalo za njegov dolazak na vlast su osigurali idovi preko svojih bankara. koji su bili inteligentni i zdravi su ostavljeni na zivotu. Jednog dana vasi potomci ce se isto tako pitati kako je moguce da su celnici svih drzava koje su vodili treci svjetski rat bili idovi (Bush. Istovremeno idovi su u logorima bili selektirani tako da iskljucivo "najbolji" prezive.. Zvuci nevjerojatno? Pa i nije bas ako pogledate sto se desava oko vas. Znaci ideoloska sila koja je potrebna da idove izbaci iz Europe je dovedena na vlast u svim glavnim Europskim drzavama od strane samih idovskih bankara. Ovo sigurno stavljam u navodnike. Hitler i Staljin sinkronizirano napadaju Poljsku.

jo . kao predstavnika ljubavi i milosr a za ovjeka. .morali su selit u Palestinu. a idovi su naravno oduvjek bili njihove nevine zrtve. na kraju vremena . citava Europa je bila porusena.Talmudu.totalitarna. Tako idovi odbacuju Knjige Staroga zavjeta. Jer oni su ti koji stvaraju sve te dalekosezne planove. Da Rothschildi slucajno nisu postovali naredbe rabinskih "prorocanstva".pozitivnu selekciju za idove (defektni i nesposbni su svi ubijeni.sve eni ko . sad su idovi konacno postali zrtve.dolazi onaj posljednji Antikrist . te je tako maknuta druga nepremostiva prepreka. vra anja i otvorenog poziva na nasilje i genocid nad kr anima i svim ostalim ne idovima! Talmud je nastao kao isto ljudsko predanje . Vise nisu u krscanskim ocima izgledali kao prijetnja koja u Izraelu stvara centar buduce svjetske vlade. To je djelo crne magije. TALMUD Proro anstvo je najavilo dolazak Antikrista. Drugi svjetski rat je dugorocno gledano bio jedan ogromni eugenski projekt Ziona. Znaci prvi svjetski rat se vodi da se osigura Izraelu pocetna zemlja (Balfourova deklaracija).nasuprot Objavi koju je Bog dao preko Mojsija i proroka. svi oni koji se bore protiv Isusa Krista. a dobar dio njih i svoje ivote. drevne Izraelce. Talmud recimo kaze da prije nego sto se idovi vrate u Izrael. jer su vidjeli da im u Europi vise nema opstanka posto su izgubili svoje kuce. Znaci ono sto nikako nisu htjeli milom. sa ciljem genetskog srozavanja arijca na nivo goya. svjetska vlast ZLA! Svi oni koji se bore protiv pravde i istine. a onda putem svojih medija uvjerit preostale idove da se prorocanstvo obistinilo. univerzalna. pojeo bi ih mrak u roku odmah. svi oni koji se bore protiv ovje tva i ivota samog. samo obicne lutke na koncu. jesu . Jer Rothschildi znaju da su i oni. Sad je kucnuo povoljan trenutak za rodjenje Izraela. drugi svjetski rat se vodi da se osigura populacija za tu zemlju (izgon Europskih idova). zapisuju ih u svoje knjige i propovjedaju idovima kao religiju koja se mora bez prigovora sljedit. a treci svjetski se vodi za prosirenje malene zemlje do "prorecenih" granica Eufrat-Nil. svoj novac. Zato se nije uditi stra nim krvoproli ima koja su po injena u ime sumanutih ideja pomra enih umova! Izvor toga zla je u Knjizi mr nje . 6 milijuna ce ih poginut u holokaustu.Talmuda! Zato je Bog i ukoravao preko proroka. Znaju da se prava i istinska moc nalazi u rukama idovskih rabina. svo njeno bogatstvo je bilo unisteno. pokretaca i planera citave ove zavjere. a uzdizanja idova na nivo Arijca. idovska elita je isto tako morala osigurat da sva Talmudska prorocanstva budu ostvarena tocno u slovo. Nisu se puno bunili.Antikristove sluge! Ali nema ve e. ili ih 'tuma e' kroz prizmu ljudskih pri a i bapskih predanja . Poslije mnogih malih antikrista. Trebalo je dogadjaje poslozit tako da idova stvarno jako puno pogine. Europski krscani su odjednom postali uvjereni da su oni sami zlocinci. svoju imovinu. sad su dobili silom . jer ne postoji vise opasnost da se krscani pridruze zdravo mislecim arapima. i Sotonom nadahnutije mr nje na kr ane od talmudske crnomagijske zmije iz tame ludila umova eljnih vlasti i krvoproli a nad normalnim ljudima. koji krecu u rat protiv novo-uskrsnulog Mordora. No sto je jos vaznije za elitu. unatoc neogranicenoj matrijalnoj moci i bogatstvu. Nakon rata koji je zavrsio tocno onako kako je planirano. a samo genetski najkvalitetniji su prezivjeli). Prezivjeli idovi koji su zadovoljavali standard "izabrane rase" su iz koncentracijskih logora slani direktno u Palestinu.

MESIJA "Mesija e do i i povratiti Kraljevstvo idovima. Joreh deah 146). "Krist je na jednom ubri tu sahranjeno crknuto pseto. "Prije toga bi e strahovit rat." (Talmud. to je u vezi s kr anskom crkvom. rabini. "Nema goreg i lo ijeg posla od obra ivanja zemlje. "Tada e idovi neizmjerno bogati biti jer e blago cijelog svijeta u njihovim rukama biti." (Talmud. jer kad tko 100 srebrenjaka ima u trgovini mo e . nego e ih potpuno istrijebiti. koji e dvije tre ine svijeta uni titi." (Talmud." (Talmud. On je: Ben pandreat. On se zove Ben shtada (sin prostitutke)." (Tokdo Je u). "Krist je bio luda." (Tokdo Je u)." (Talmud. sin ne iste ivotinje. A Talmud su uobli avali u knjige i sustav. Jebamot 24b. Sabat 104b). jer su porijeklom od avola. uni ti." (Talmud. (Ben pandera) tj." ( ulhan aruh. On je kopile. 74. Getin 680).Talmud se sastoji iz dva temeljna dijela: Mi na i Gemara. BOGOHULJENJE "Krist je sin prostitutke." (Talmud. O RADU "Rad je veoma tetan i malo donosi . On je ma ioni ar." (Talmud. U njemu e idovi toliko oru ja zaplijeniti da e im trebati 7 godina da ga spale i istope. 4). a ito e krupno biti kao dva bubrega od najve eg vola. IDOVI IZJEDNA ENI S BOGOM Tko idova o amari toliko je u inio grijeha kao da je samog Boga udario. UNI TENJE KR ANSTVA "Za idova postoji zakon da sve ono. Svi e narodi pre i u idovsku vjeru samo kr anima to ne e dozvoljeno biti." (Sahar). godine prije Krista do 400. ab 120a). Aboda 3b). a ostali narodi svi e njemu i njima slu iti i podlo ni biti. "Krist je sin jedne menstruacije. Sanhedrin 101a). "Kad Mesija do e onda e zemlja roditi kola e i vunene haljine. "Tad e svaki idov imati 2800 slugu i 300 slu kinja. Njih oko 2500 rade i od 100. Ketubot 112b). Sanhedrin 58b). iza Krista. Majene Je .

Jebamot). NI U SMRTNOJ OPASNOSTI NE IDOVU NE TREBA POMO I "Ako jednom Ne idovu prijeti opasnost da se u jednoj rijeci utopi. Ekesegetra ieksod 22). kao kad jedan vol ili magarac crkne. Jer meso Ne idova je ivotinjsko meso. nazivaju se svinjama. kopati.svaki dan mesa i vina imati. ija du a potje e od ne istog duha. . idovi su stvoreni da sve gotovo na u. pa ako se nalazi ve i blizu smrti. Ramban). to vi e. Mudra talpiot 225). ulo i 100 srebrenjaka u zemljoradnju. mo e samo soli i kupusa jesti. Jalkut Rubeni 39). "Izme u Ne idova i idova ne postoji nikakva veza. Berahot 58a)." (Talmud. treba ih oplakati onako. jer je on na ubri tu ro eno pseto. sijati. Jebamot 12a). "Meso Ne idova je meso magare e." (Talmud." (Talmud. iako su oni ravni sa ivotinjama." ( ulhan aruh. vr iti." (Talmud. a njihovo sjeme je ivotinjsko sjeme." (Jad Hazakah. U tom slu aju bit e prvi kod ku e." (Talmud. tko pak. "Ne idovu ne treba milost i pomo ukazivati. "Ne idov nema oca." (Talmud. konjsko sjeme. idov mu ne smije i i u pomo da ga spase. Jalkut Rubeni 12). Jebamot 63a). "Ne idov je kao jedno pseto. IDOVSKO JUNA TVO " idov neka posljednji ide u rat." (Talmud. Brohes). Zato ga slu e ivotinje u ovje jem obliku." (Talmud. Jebamot 98a). Tesahim 113a). IDOVSKO MILOSR E "Zabranjeno je biti milostiv prema Ne idovima. Oni moraju orati. jer ne dolikuje idovu da bude slu en od stoke. "Onaj koji nije obrezan i ne dr i sabat ne naziva se ovjekom." (Talmud. "I zato kad jedan ne idovski sluga ili slu kinja umre. Aboda Cara 10a) NE IDOVI NISU LJUDI VE IVOTINJE "Bog je stvorio ne idove. Jebamot 89a)." (Talmud. RAD JE ZA NE IDOVE "Ne idovi su stvoreni da slu e idove."(Talmud." (Talmud. kositi. zapisi u e da se pseto ima vi e po tovati od Ne idova. "Ne idovi. i dao im je ovje ji oblik. a sjeme.

" (Talmud." (Talmud. Ko en ha-mi pat 405).kao novi vjerski kodeks sastavljen od panjolskog rabina pod imenom Josef Karo. PET ZAPOVJEDI ZA IDOVE " idovi moraju nau iti ovih pet stvari: 1. Nekoliko stolje a kasnije. ipak se oni uspore eni sa ovjekom imaju smatrati za majmune. "Dijete u utrobi jedne Ne idovke nije bolje od ivotinje. Isti taj kodeks dopunjen je obi ajima isto nih idova . "Ne idovka u drugom stanju (trudnica) ima se smatrati kao bremenita stoka. 46a). Sanhedrin 74b)." (Talmud. "Sve Ne idovke su kurve. Ovaj kodeks dobio je ime . 4. 3. Ko en ha . djeli je marve. tob. pod nazivima: Orah hajim." (Talmud. rasprave." (Talmud. Ne govorite nikada istinu. "Ku e ne idovske su ku e ivotinjske." ( ulhan aruh." (Talmud. 5.mi pat i Eben hazaer. Berahot). Volite ban enje. Joreh deah 240). Even hekor). Leb. godine. koji se zovu traktati ili. Talmud se sastoji od 63 velika odsjeka ili knjige. Mrzite va e gospodare. volite jedan drugoga. "Spolni odnosi Ne idova su isto kao i spolni odnosi ivotinja."Ma koliko imali narodi svijeta tijelo sli no Izraelcima. 2. ulhan aruh se sastoji od 4 knjige. godine ovaj kanon je dopunjen i ponovno .paragrafe i podparagrafe . Knjige se dijele na ." (Talmud. Joreh deah. Abarbanel). Pesahim 113a). To je u inio i sve to sistematizirao glasoviti idovski rabin Mojsije ben Majmon. Aloda Kara 36b). Volite plja ku. 1565.ulah aruh. NE IDOVKE SU PROSTITUTKE "Ne idovke su ne iste i imaju se smatrati prostitutkama. Godine 1180 stvoren je prvi idovski zakonik pod imenom Mi iah Tora ili Jad Hazakah. ene Lukot 250). LA "Prema Ne idovima dozvoljena je svaka upotreba la i." ( ulhan aruh. "Tu a ena koja nije k i Izraela.od strane poljskog rabina Mojsija Iserlesa 1578." (Talmud.

Mo da imaju razli ite ideologije i svjetonazore. uvijek u saznati o emu e razgovarati. Loganov zakon koji je izglasan jo 1799. Estulinova knjiga Istinita pri a o skupini Bilderberg postala je me unarodna uspje nica. ve kontrolirati ljude i konkurenciju. njihov sustav socijalizma nema namjeru raspodijeliti bogatstvo. U panjolskoj je knjiga do ivjela ak 13 izdanja. Mo ete se kladiti u to. za po etak. posebno ne njihovo bogatstvo. 1980. godine zabranjuje izabranim predstavnicima S D-a da se u privatnom aran manu upu taju u stvaranje me unarodne politike s utjecajnim poslovnim ljudima i politi arima iz drugih zemalja. U knjizi Istinita pri a o skupini Bilderberg Estulin pokazuje kako su briljantno ideal demokracije nametnuli ljudi iza zavjese . Estulin ka e jo i ovo Bez obzira gdje se skupina Bilderberg odlu i sastati. Evo par biogra skih podataka Ro en je u Rusiji. takve se manipulacije doga aju ve (bar) pedeset i pet godina. Dan el Estulin posljednjih etrnaest godina posvetio je ra otkrivanju tajnih sastanaka skupine Bilderberg. Smatra da bi pravilan izraz bio monopol putem socijalizma Bilderberga. No. Daniel Estulin. Sorosi i ostala ekipa kontroliraju dru tvo. Objavljena je u 53 zemlje i prevedena na 32 jezika a diljem svijeta prodano je vi e od dva i pol milijuna primjeraka. Svake god ne skup na se sastaje u nekom drugom gradu. do 17. sv bnja u Gr koj. upozorava kako su takvi sastanci iz ameri ke pravne perspektive potpuno ilegalni. to zna i da skupina Bilderberg ustvari kontrolira  ! "  "   ¥ ¤¡  ¦ ¡ ¡   ¡     ¡     ¨ £ ¡ ¢   ¦  © ¡  ¦ ¥ ¤¡ ¢¡ ¡ ¡ ¡ §   ¥ ¤ ¢  ¡¨ ¢ ¢ ¥ ¤ ¡¨   §  ¥ ¡¤ ¡   ¢¤  §¤ ¡ ¢   ©¡  ¡¦  ¨§ ¡ §  ¡ § ¥ ¤ ¡ ¢ ¡¨   ¥ ¡ ! ¡©  § ¡ § ¡§   ¡ ¢ ¦ ¥ ¤ ¢ ¥ ¥   §¡ ¤ ¡¨ §¤© ¡ ¥ ¨ ¤     ¡     ¢ ¡ ¨ ©¡ ¢¤ ¢ ¢ ¡ ¡ ¨ ¦¡   ¡ ¨§ ¥ ¡¨ §  ¡ ¨¡ ¡ ¥    ¢ ¢¤ ¨¡ ¨ ¢  £ ¢  ¡ § ¥   ¢¡   ¥ ¢¡ ¥ ¤ §  ¢ ¥   § ¨¡ ¨¡ ¢ ¢  ¡§ ¥ ¤ ¤ ¥  ¨ § ¥ ¨  ¨ ¢      ¨ § ¢ §¡ ¡   ¢   ¡  ¨ § ¤ ¡    ¤ . ka e Estulin. Ovogod nja kon eren ja odr ana je od 14. Ta o j po a trad ja odr avanja god nj h kon ren ja a skup na je na vana B derberg po mjestu prvog okup janja. Budu i da Rockefelleri. ali dijele ljubav prema slobodi.Bil li i     ¤ ¡¤ ¡    ¢ ¥ ¥ £ ¤ ¢ ¡  ¥ ¢ ¡¨ ¥ ll i ¡ ¨ ¨¡ ¨¡ ¢  § ¥ ¤ ¤ ¥    ¦ i § ©¡ i i i ¡   ¡   Dan u n u p o uba na a ana B d b g g up u Nj a oj 2005 god n b o j o u a v od 10 god na ada na n anju u a an B d b ga ¡ Dugogod nj ana n o o a va a a o vaju an pu a j d u vn p anov v n o va anju o a a n vj v ad a p up j n do u n o og a j do a podup u po ojanj v n n a u u   ¡   ¨ © ¡  ¦ ¥ ¥   ¡¨¡ ¥ ¨ ¤¡ ¡© §   ¡  ¦ § ¥   ¡ ¢   ¨ §  ¨ © ¡  ¡ ¡¨ § ¡ ¥ ¢ § ¥ ¡§¤ ¡ ¥ ¨ ¤   ¨ ¨   ¡ ¤ ¡ ¥ ¨ ¤  ¨ ¡  ¨ § ¤ ¡ ¥  ¢ ¥   ¤ ¥ ¤ ¥ ¨ ¤ ¥ ¤ ¨ ¨  ¡ ¡ ¨ ¥ ¡  ¢¡ ¡ ¥ ¤¡     § ov j p v a a na u v banj 1954 god n ada j od ana ajna on n ja o n a u ho u B d b g po aj nh a u N o oj Sa ana j o up o anov aj v h ob j po a u j ajn po ovn jud p d avn obavj ajn aj dn a a an a b o j pov vanj dugo o n h a h j va u p d avn a S D -a apadn u op d a an a p d av ja o j j dana a ja apadn u op do j j dana a an a p d av ja o S D. je zbog politi kih je problema izbjegao u Kanadu a danas ivi u panjolskoj. Njegov je djed bio pukovnik KGB-a unutar kontraobavje tajnog odjela a njegovi kontakti olak ali su mu istra ivanje tako da je ostao u vezi s ljudima koji su radili za razli ite tajne slu be i agencije diljem svijeta. Me utim.

no cijeli paket promjena. Svaki sastanak skupine ima za cilj stvoriti plemstvo namjere izme u pripadnika europske i sjevernoameri ke elite. U sredi tu globalnog financijskog sustava nalazi se financijska oligarhija dana njice koju predstavlja skupina Bilderberg. Oni tra e najbolji na in upravljanja Planetom. No. smatra Estulin. New # # . ekonomske i industrijske interese s mleta kim bankarskim modelom fondi ultramontanizma u sredi tu (izraz mleta ki fondi ultramontanizam koristi se za bankare koji imaju izravnu kontrolu nad vrijednostima nacionalne valute i kredita u vremenima krize). skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Europe. potpredsjednika SAD-a. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Europskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. Upija i stvara nove dijelove dok se istodobno rje ava zastarjelih i neuspje nih ostataka. prava i istinska mo le i unutar prve skupine koja upravlja doga ajima. ameri ke kongresnike i senatore. politi ke. promatra li se individualno. predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda. # # U knjizi je Estulin pokazao da je skupina Bilderberg postala svjetska vlada u sjeni koja u potpunoj tajnosti. Primjerice. lanovi dolaze i odlaze. a djeluju preko mre e vladinih agencija. Sustav Bilderberga je dinami an i mijenja se s vremenom. U osnovi. Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bilderberg i predsjednika SAD-a. europske kraljevske obitelji. Ta oligarhija predstavlja privatni kriminalni poduhvat s pipcima koji se prote u diljem svijeta. 2008. Estulin upozoraba da u svijetu me unarodne ekonomije postoje oni koji upravljaju doga ajima kao to postoje i oni koji na te doga aje reagiraju. na svojim godi njim sastancima. koji je dio dugoro nog plana. ameri kog ministra obrane i ministra financija. Ovi potonji vi e su poznati i broj ano su ja i. ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. To je virtualna paukova mre a koja ispreple e financijske. mo e izgledati kao blago odstupanje. godine skupina Bilderberg sastala se u Chantillyju u Virginiji. direktore vode ih bankarskih tvrtki.dru tvo. Bilderberg ozna ava NATO savez. u skladu s vremenom. godine. skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija. to e ovisiti o postupcima koje odlu imo poduzeti sada i ovdje. ele stvoriti globalnu mre u golemih kartela koji imaju ve u mo od bilo koje nacije na Zemlji. javnih institucija i privatnih korporacija. Posebno se referira na zapadnu Europu. Samo o nama ovisi ho emo li se oduprijeti novom mra nom razdoblju. Na sastanak su tada do li Barack Obama i Hillary Clinton. Svaka nova mjera. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. ali sustav ostaje aktivan i odr ava sam sebe. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima. Drugim rije ima. Danas. itd. usmjerava nas prema globalnom porobljavanju. U ovom se trenutku definitivno nalazimo na prekretnici. No. obja njava Estulin. Uzimaju sebi za pravo da kontroliraju sudbine i ivote ljudi. guvernera federalnih rezervi. Dvije su mogu nosti: ili e nas zahvatiti elektronska globalna policijska dr ava ili emo prevladati ovu no nu moru kao slobodna ljudska bi a. Europsku centralnu banku. razra uje nacrt kako e provoditi planove o kontroli svijeta putem agresivnih mjera pod krinkom borbe protiv terorizma . kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi. Tamo su bili i direktori Washington Posta.

Otkrio je i stvari koje su bile povezane s nacionalnim izborima u Njema koj. $ . Veoma lako se te tvrdnje mogu provjeriti u raznim arhivima na internetu koji datiraju prije tih doga aja. te zapadni i isto ni Europljani. Wall Street Journala. Italija 5. Zahvaljuju i informacijama koje je dobio s tog sastanka u Njema koj iz 2005. Bio je to rezultatvi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Njema ka 8. Skupina Bilderberg odabrala je Angelu Merkel kao budu u kancelarku umjesto Gerharda Schroedera. stvorio je vanjski krug Dru tva inicijacije. skupina Bilderberg raspravljala u Kanadi o uni tenju ameri kog i panjolskog tr i ta nekretnina. U suprotnom netko e drugi postati predsjednik. O igledno. Za to to nisu objavili? Zar to ne bi trebala biti glavna vijest na prvoj stranici? Ali ne jer medije kontroliraju najmo niji ljudi na svijetu koji pripadaju skupini Bilderberg. Financial Timesa. do 8. to je veoma dobro predvi anje. zar ne?. Hotel des Iles Borromees. Na kraju knjige prilo io je nekoliko zadnjih izvje taja Bilderberga i njihove zaklju ke. Prava demokracija na djelu. lipnja 2008. Hotel Brookstreet. Rottach-Egern. Kanada 31. Poput mno tva organizacija. poma u mu ljudi iz tajnih slu bi. Hotel Ritz-Carlton. Turska 5. No. organizirao tajno dru tvo koje je nazvao Dru tvo inicijacije. SAD 14. francuskog le Figaroa. lipnja 2004. Otkrio je da je godine 2006. Kako ka e. Hotel Astir Palace. nitko od tih medijskih efova nije smatrao va nim da objavi kako su budu i predsjednik SAD-a i njegova glavna suparnica bili nazo ni na tajnom sastanku s najva nijim svjetskim mo nicima. do 11. Atena. Istanbul. Godinu i pol dana kasnije tr i te se sru ilo a ekonomija pala na koljenima. do 6. dru tvo se sastojalo od pojedinca ili veoma male skupine koja je bila u sredi tu. danskog Jyllands Postena i asopisa Ekonomist. Amerikanci. lipnja 2007. David Rockefeller i ostali ameri ki predstavnici Bilderberga rekli su Obami kako je predsjedni tvo njegovo dok ga ne izgubi . svibnja 2005.York Timesa. Hotel Westfields Marriott. Nazvao ga je Udru enjem pomo nika koje je bilo poznato i kao Skupina okruglog stola. lipnja 2006. magazina Time. le Mondea. predstavnici vode ih svjetskih medija tako er su za to znali jer su bili ondje. LOKACIJE NEDAVNIH SASTANAKA Evo i popisa nekoliko posljednjih sastanaka skupine Bilderberg: 3. hotel SeeHotel Überfahrt. Nafta je to ljeto dosegnula cijenu od 147 dolara. svibnja 2009. Tu je informaciju Ustulin objavio u panjolskoj verziji svoje druge knjige koja je objavljena u rujnu 2006. Ottawa. do 17. Virginia. agent bankarskih interesa Rothschilda i povjerenik Cecila Rhodesa. To je zna ilo da e Obama biti predsjednik bude li radio sve kako treba. Chantilly. svibnja do 3. Stresa. Kao to je Estulin izjavio u mnogobrojnim radijskim intervjuima te godine. zar ne? Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak skupine Bilderberg u Njema koj 2005. do 8. godine predvidio je da e nafta dosegnuti cijenu od 150 dolara po barelu. njema kog Die Zeita. el Paisa iz panjolske. Lord Milner. godine. Gr ka ini se da je u novije vrijeme sve po elo kad je Cecil Rhodes 1891.

Pitao je svog dobrog prijatelja koji obna a va nu poziciju u Svjetskoj banci da mi to objasni. kao to se vidi na primjeru Afrike. uskoro ete saznati da nitko ne eli imati posla s vama. ka e Estulin. kada se skupina Bilderberg sastala u Njema koj. Godine 1921. pa tako i u one koje generalno smatramo pozitivnima poput nevladinih udruga. To se odnosi na ljude koji e ostati bez domova. Ako jednom i uspijete objaviti takav lanak zauvijek ete biti diskreditirani u o ima vode ih medija. plan Bilderberga zadire u mnoge pore dru tva. Naravno. Bila je izre ena u sli nom kontekstu povezanom s krizom nedostatka energije. tog trenutka postajete ovjek njihova tr i ta jer to udru enje predstavlja desno krilo ameri ke politike i nadmo i bijele rase. On samo razmijeni strane. Posljednje procjene govore o pet milijardi ljudi. Nixon i Kissinger potpisali su dokument ameri ke vlade o studiji rasta stanovni tva. britanski ekonomist John Maynard Keynes. Vjerojatno o tome ne bi razmi ljao detaljnije da prije etiri godine. nije vidio istu sintagmu. Revolucija je zamislila vladaju a klasa. to zna i da bi na Zemlji ostalo ne to manje od dvije milijarde ljudi. zavjerenici su odlu ili podijeliti Institut me unarodnih poslova u ameri ku podru nicu Vije e me unarodnih odnosa te britansku podru nicu Kraljevski institut za me unarodne poslove. Naime. Zanimljiv koncept. ka e Estulin. novca. Kada AFP po ne objavljivati va e novinarske lanke.) No. Lord Winston bio je predsjednik Vije a za me unarodne odnose. (Koja glupost. Rekao mu je da se uni tenjem svjetske ekonomije mo e uni titi potra nja . Pogodimo tko su sponzori AFP-a? Tko pla a mno tvo njihovih ra una? Rije je o CIA-i.Pukovnik Edward Mandell House. a usmjerena je na stvaranje tehnokratske vlade u kojoj e unutarnja i vanjska politika biti pod injene me unarodnoj ekonomiji. to se odnosi na novinare i Ameri ko udru enje slobodnih novinara (AFP). Jednom je izjavio kako se ameri ka vlada u sjeni krije upravo u toj organizaciji. to ne zna i da e Rockefelleri i ekipa ostati gladni. U intrevjuu u hrvatskom izdanju asopisa % % % % . Estulin pi e kako je prije dvanaest godina u jednom izvje taju Bilderberga vidio izraz o zahtjevu za uni tenjem koji tada nije razumio. Bit e dovoljno da ih izgladnite do smrti. ukoliko elite objaviti istra iva ke lanke o skupini Bilderberg kao nezavisni novinar. Izgladnjivanje je definitivno svjetska politika. Krajnjim ciljem skupine Bilderberg Estulin smatra provesti revoluciju bez prolivene krvi. Novac ne mo e jednostavno ispariti u zrak. Ima tu i smanjenja populacije. Ameri ki i europski znanstvenici procijenili su da na planet maksimalno mo e odr avati dvije milijarde ljudi. Novinari prisustvuju sastancima du e od bilo koga. Upravo se to dogodilo tijekom Velike depresije koja nije bila ni ta drugo nego prijenos bogatstva u ruke najmo nijih ljudi. vlasni tva i investicija. Prema Estulinu. u njih su se odavno ubacili agenti Bilderberga. ka e Estulin. Primjerice. a u Estulinov rukama se tako er na ao dokument kojega je William Engdahl dobro predstavio u knjizi Sjeme uni tenja . i 2050. To je na in na koji to funkcionira. povjesni ar ekonomije Arnold Toynbee te simpatizer nacizma i biv i ameri ki ministar vanjskih poslova John Foster Dulless izmijenili su Skupinu okruglog stola u javno formalno vije e koje je sada poznato kao Institut me unarodnih poslova. Godine 1974. Da se ne bi pretjerano zanosili mnogim domoljubnim pokretima u SAD-u. godine potrebno umanjiti za 3 milijarde ljudi. No. ne e biti potrebno ubiti sve te ljude. To se naziva transformacijom bogatstva . Dokument jasno govori kako je svjetsko stanovni tvo izme u 1974.

godine operacija ivotna crta (OLS). Uklju ene su bile i nevladine udruge u koje spadaju OXFAM. No. Operaciju je koordiniralo 35 glavnih zemalja lanica UN-a uz ostale zemlje i organizacije kao to su UNICEF. Za to mijenjati stvari koje uvijek funkcioniraju? & Henry Kissinger ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga snimljen tijekom konferencije u talijanskom hotelu 2004. toliko podbacila? S ime se Sudan mo e danas pohvaliti nakon to je potro eno 6. WHO. Etiopija. New York Times i New Yorker udru ili su svoje snage kako bi zatra ili od ameri ke vlade i Ujedinjenih naroda da u ine ne to . Barem tako misle.Nexus to je objasnio ovako: Svi misle da znaju kakav se u as doga a u Africi. Bez patnje ne bi bilo ni humanitarnih akcija.67 milijardi dolara za njegov spas? Rije je o nemilosrdnom i skrivenom iskori tavanju daleke zemlje koja je poslu ila humanitarnim agencijama i golemim vladinim aparatima. Ne smijemo zaobi i ni religiozne organizacije i donatore. a nevladine udruge slijede novac. Ameri ki narod dobivao je dnevnu dozu slika u luksuznim propagandnim magazinima koje su prikazivale patnju. Rusiji i Ju noj Americi. prodaja ide jo bolje. CARE. to je bila i vojna operacija podr ana od Ujedinjenih naroda. Glad i u as postali su proizvod poput skupog nakita. Ako situacija izgleda lo ije. Operacija OLS utemeljila je golemo upori te u ju nom Sudanu s nepreglednim brojem humanitarnih agencija koje su se me usobno borile da osiguraju goleme pla e svojim lanovima. Uvijek je bilo tako. Novac slijedi vijesti. Katastrofe su dobre za posao. koji je bio uni ten ratom i drogom. pro irila se 1998. Svi su se natjecali da dobiju dio multimilijarderskog nov anog kola a. Bez humanitarne pomo i ne bi bilo ni mjesta za tajne obavje tajne operacije. Eritreja i Kongo jo su uvijek u jadnom stanju. Neke od tih kr anskih i humanitarnih udruga bile su uklju ene i u trgovinu oru jem za Sudansku oslobodila ku vojsku. FAO. Diljem Sudana. ovako izgleda stvarna slika. Njegov odgovor bio je kratak i jasan. Malo je re i da je bila rije o divovskoj operaciji. Taj me unarodni program humanitarne pomo i ko tao je nekoliko milijardi dolara. Sudan. . Na internetskoj stranici Ujedinjenih naroda pi e kako je operacija OLS spasila ivote i pomogla stotinama tisu a ljudi . Sve je navodno dizajnirano za rtve rata u razorenom Sudanu. Svaka dnevna soba dobila je svoju porciju. Kori tena je masivna infrastruktura iz Nairobija i Kenije koja se prelila u ju ni Sudan. UNHCER i USAID. U izopa enom svijetu prisutnost zemalja na afri kom tlu postala je neophodna za opstanak sudanskog naroda koji od njih nije ni tra io pomo . ICRC i Svjetska vizija. da li je u kona nici zaista ne to napravljeno? Na vrhuncu operacije Sudan je dobivao milijun dolara dnevno. godine. No. Ne tako davno pitao sam svog prijatelja iz CIA-e za to se njihov pristup nikada ne mijenja. Novinari prate doga aje. To je dio zapadnog imperativa geopoliti ke kontrole. kao i na po etku tih humanitarnih kampanja. WFP. Kako je mogu e da je humanitarna akcija takvog opsega. No. pa su se takvi zrakoplovni transporti organizirali zajedno s prijevozom hrane i lijekova. glad i mrtva tijela afri ke djece. koja je trajala vi e od sedamnaest godina. Tako to izgleda u Africi.

David Rockefeller (lijevo) jo jedan ivahni star i - jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tijekom sastanaka u Njema koj 2005. godine.

Fotografije policijskog osiguranja tijekom sastanaka skupine Bilderberg. Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.000.000 dolara

Uhi enje fotografa koji je 2006. godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.

and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). as well as the regional archives of Herzegovina. teachers. A few objects. Muslim. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). Persian. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. Over a million books and 100. in effect. Sept 14. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history./1/ . One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. another city in Herzegovina. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . entire historical districts. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. systematically. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. Mladic's troops annihilated." Ironically. Serb. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. Arabic. writers. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. Turkish. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat.000 manuscripts and rare books were burned. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia.Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri On the Charlie Rose Show. In Mostar. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques . the ancient heritage of Trebinje. Mladic's soldiers selected out artists. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. In places he couldn't occupy. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. 1995. the Karadjoz Bey Mosque.

they said. so with Bosnia. such as Henry Kissinger. And at a time when extremists of all sides in the U. why not divide Bosnia. You can kill people and you can dynamite mosques or desecrate cemeteries. cultures are hard to kill. claim these the culture never existed in the first place. you can.S. gives the lie to Kissinger. are demanding apartheit. powerful. As with South Africa and the American Indians. like Kissinger." And if there is no Bosnian culture." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. The very survival of the American Indian culture is testimony to that. separation of . The idea is absurd. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. All the bombs. as Kissinger and General Mladic wish. and mass-killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. But you cannot kill the spirit of a great culture. rapes. There was no Native American Culture so why not put the American Indians on reservations or "ethncially cleanse" those who refuse to go to the reservations? There is only one problem with Kissinger's statement and his plan.Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? The same approach was used during the extermination of the American Indian nations. After the people have been "cleansed" (killed or driven into refugee camps) and their monuments have been destroyed. You can build the concentration camps and killing centers that are now being exposed before the world at the UN War Crimes Tribunal in The Hague. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. Mladic targeted the vibrant. There was no "African culture". advocates of religious apartheid in Bosnia. shells. concentration camps. could declare: "there is no Bosnian culture. Present-day South Africa is testimony to that. And the perseverance and survival of Bosnians. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096. between Croatia and Serbia.

BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press. we will not likely be able to save our own culture /3/. 41 minutes (Haverford. manuscripts. Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. and background can work together and build a common culture. the betrayal by Croat extremists. then we are Bosnians. one of the artists. by Aida Musanovic. 2 For one example of the Bosnian response to destruction. The exhibit is being displayed at various places in the U. Rotshcildi. vol. "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN.bosnia on October 14. see Andras Riedlmayer. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. and the lie by the likes of Henry Kissinger.current-events. For information on the war on Bosnian culture. Bosnian culture is sending us a message.Bosnian culture survives the overwhelming destructiveness of the Serb army.races and religions. if we want a society where people of different races. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. then we are Bosnians. an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. LEVITI . In the United States. religious. 1 (July 1995). religion. Michael Sells 1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt. 1993). see Noel Malcolm. see Sarajevo Expo 92. 1994).Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u .S. 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art. For a historical overview. Savoy .KAZARIJA . the collaboration with the genocide by the NATO nations which could have stopped it in 1992. 29 no.BILDERBERZI Rockefeleri . Frescobaldi. 1995. and religious and racial wars--at a time when some people are saying "American culture doesn't exist"-. religions. If we insist that people of different races. 1994). And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. and backgrounds share a common culture and build a united nation. PA: Community of Bosnia Foundation. and racial ghettoes is not a solution.MLETACKO PLEMSTVO . pp. and other testimonies to their cultural heritage. 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette. we are Bosnians.

barem od sredine XVI. da je po eo izdavati vlastite me unarodne zajmove. Ku e u Judengasseu tada nisu imale ku ne brojeve. Napoleon je zauzeo Hessen. Poslovno je osobito oja ao nakon Francuske revolucije. vladarske ku e Wilhelma IX. Rothschildov posao se pove ao. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15. ameri ki poslovni magazin Forbes stavio ga je na 7 mjesto u svojoj anketi o 20 najutjecajnijih poslovnih ljudi svih vremena.Schild). se vratio u Frankfurt i otpo eo vlastiti posao..bibliotecapleyades. Ratne prilike su mu ak i le na ruku. Obitelj Mayer ivjela je generacijama u ku i Haus zum Roten Schild (Ku a kod crvenog tita) po njoj su dobili ime Rothschild. ve razne oznake ( titove . Mayer Rothschild Amschel je toliko oja ao svoju poziciju glavnog me unarodnodnog bankara. jer je profitirao od uvoza . rabiv i pritom kapital od grofa Wilhelma IX. Amschel Moses Rothschild imao maloprodajni du an (zalogajnicu) i trgovinu devizama (kovanicama). koji mu je postao pokrovitelj. kada su preko njegove banke.. u idovskom getu u Frankfurtu. . obitelj se preselila u Haus zur Hinterpfann (u Judengasse) u kojoj je otac Amschela Mayera. (pa Wilhelm I. st. 1806. kada se po eo baviti isto bankarskim poslovima za princa Wilhelma koji je uskoro postao Wilhelm IX. Po eo je poslovati kao mjenja nica i trgovina rijetkim kovanicama ( u to doba u opticaju su bili vrlo razli iti zlatnici i kovani novci).. Nov arskom poslu u io se u obiteljskoj tvrtci Wolfa Jakoba Oppenheima u Hamburgu. on je nastavio poslovati kao njegov bankar. usput su ga nazvali osniva em me unarodnog nov arstva. 2005. grof od Hessena i Kassela (1785. Njegovi preci. 1664. Na po etku XIX. god.kvadrilionima dolara.) .acknobil05.net/so. ali to nije nimalo utjecalo na Rothschildove poslove. i le isplate iz Britanije za nadnice hesenske pla eni ke vojske. pro iriv i posao na investiranje u nov arske fondove u Londonu. st. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga. Grof Wilhelm pobjegao je u Schleswig-Holstein.). 1763. u ulici Judengasse. uspio je ste i povjerenje princa Wilhelma od Hessena.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild Osniva Rothschildove me unarodne bankarske dinastije koja je postala jedna od najuspje nijih obitelji u poslovnom svijetu. http://www. kao protumjeru zbog Wilhelmove podr ke Prusiji. njema ki idovi ivjeli su po danas znanim podatcima. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana.

Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. Najmla eg sina Jamesa poslao je u Pariz 1811. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. Mayer Amschel Rothschild. Pari kog kluba.000 £ kapitala. u kojem je preuzeo Frankfurtsku banku. 1810. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku.. posthumno je dobio plemi ki naslov od Austrijskog cara. Rothschild & Sons. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. s 20. umro je 19. Mayer Amschel Rothschild najpoznatiji je po tome to je svojih pet sinova. sklopio je formalni partnerski ugovor s svoja tri najstarija sina. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a.prekomorskih dobara (preko Engleske) i tako u ao u rizi ni (politi ki) posao kr enja Napoleonove kontinentalne blokade. poslao je u Englesku. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. koji prolazi i preko Balkana. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. u Frankfurtu. rujna. koja je vrlo brzo postala jedna od najmo nijih financijskih institucija Europe . Najstariji sin Amschel Mayer. st. ne slu ajno. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. Sina Carla (Calmanna) poslao je u Napulj (tada mo niji i utjecajniji grad od sjeverno talijanskih gradova) da osigura poslove po talijanskim dr avama. Sina Salomona poslao je u Be . Sve je po elo krajem 18. najve eg financijskog . ostao je u Frankfurtu. 1812. Taj vlak. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Londonskog kluba. Tim novcem je on osnovao je prvu inozemnu tvrtku porodice Rothaschild. rasporedio u pet razli itih dr ava. da tako oja a sposobnost obitelji da djeluju irom Europe (bez obzira na politi ke okolnosti). M. Sve je po elo sa tre im sinom Nathanom Mayererom Rothschildom kojeg je 1798. 1817. na ime toga domogli su se velike koli ina zlata u ime britanske vlade. i osnovao banku u londonskom Cityu. Nathan je dobio britansko dr avljanstvo 1804.N. da osigura djelovanje u Austro-Ugarskoj. To im je omogu ilo da kreditiraju britansku Wellingtononovu vojsku u Portugalu (za Napoleonskih ratova). i time omogu io obitelji Rothschild nesmetano poslovanje u tada njoj vrlo podjeljenoj i zara enoj Europi.. da poradi na uvozu tekstila. TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. Mayer Amschel Rothschild.

Salomon je oti ao u Be . je.centra u EU. Guy Rothschild sa sinovima Davidom i Eduardom. Glavnu rije vodi englesko-francuski tim Rothschilda na elu sa Nathanom. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundland Development Corporation) korporaciju u Kanadi. Tako su postavljeni temelji "Pax Judaica". da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. James u Pariz a peti sin Amschel je ostao u Frankfurtu. Karl u Napulj. sinom Jacoba Rothschilda. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. koje je rasporedio irom Europe. Amschel je imao pet sinova. Edmund Rothschild (1916) Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. Ono to je vrlo indikativno. Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. Nathan u London. a francuski. Marcus se nalazi i na elu BBC -a. Engleski tim predvode vreme ni Edmund i Ev elyn sa mladim Nathanom. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN-AMRO. nizozemske bankarske grupe. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". Sir Evelyn De Rothschild (1931) . Sinovi i njihovi potomci su za nepunih dvjesto godina u potpunosti pokorili i podjarmili zapad.

desna ruka kraljice.Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". vlasnik Izraela. godine). Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). Peter Mendelson je aktualni ministar V. Daily Telegraph. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. i "Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. i ustupanju vode ih pozicija u istim. ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons. obrade i distribucije dijamanata. Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. vo a Illuminata. U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em. vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. vo a internacionalnih cionista. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. investicijske banke iz Londona. i kontrolor svjetske opskrbe novcem.Kum Crnog Plemstva. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. Nathan Filip Rothschild (1971) .) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu.. S druge strane. Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). Peter Mendelson.. glavni bankar Vatikana.

NATO-a. "British Petroleum". "Vanco". ekonomske. utjecaj na vitalne politi ke. "Trigranit". Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok. Berezovski.).. na usluzi su mu. agenata. David Rene Rothschild (1942) .. pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. medijske i vojne institucije irom svijeta..Otac Jacob Rothschild Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro . pored zapadne nomenklature u okviru EU. ðukanovi . Za tu svrhu.. Britanije. Mittali. "Atticus Capital". od koga je naslijedio bezbroj poslovo a. Kompanije i korporacije "RIT Capital". "JNR Limited". "NM Rothschild".

Babilona i Sumera. Rothschildi u Hrvatskoj Za razliku od ostalih dr ava Balkana. koju je osnovao James Meyer. prve masonske lo e u Hrvatskoj su organizirane iz Ma aske) koja predstavlja bazu irenja hazarske dinastije. Nalazi se na elu "Imerys". kontrolira ugledni francuski list "Liberation". Preko Unicredit i Intesa banke preuzeli su Zagreba ku i Privrednu banku.Francuska dinastija Rothschild. Uzroci lihvarskih kamata izgleda sezu sve do Egipta. pojavljuju se David Rene i Eduard Rothschild. . koja je podijeljena izme u engleskih i francuskih Rothschilda. David se nalazi na elu NM Rothschild grupacije. metalur ke kompanije koja je u vlasni tvu Rothschilda od 1880. Pored toga. uticajne investicijske banke u Zapadnoj Europi. sinovi Guya Rothschilda. Hrvatsku Rothschildi okupiraju prete no iz Ma arske (Austo-ugarska. predstavlja bo nu podr ku britanskom trijumviratu. godine. Nalazi se na elu "Rothschild & Cie Banque". U tom smislu. Eduard Rothschild (1957) Davidov polubrat Eduard je tako e lan investicijske banke.

. Pri izvr enim nov anim operacijama. ima ambiciozne planove na hrvatskom primorju. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane.na elu je Igor Openhajm. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus. Pored MOL-a koji je preuzeo naftnu kompaniju INU. Hazar). ali ele pro i i biti neprimje eni. mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve kontrole. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA IOR je jedna vrlo specijalna banka. Profit. Samo trenutak nakon otvaranja ra una. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino. Trigranit. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem.Bog Bankar".. IOR se po eo ra ati za vrijeme rata. a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na. Kako bi privukli klijente.6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. "Roberto Calvi . IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. odnosno dobitci idu u "religijske namjene". kao identifikacijska isprava. U oblasti telekomunikacija je prisutan T. 1941 godine.Mobile. Jedino sjedi te je u Vatikanu. sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital.U Hrvatskoj je Soro manje prisutan nego u ostalim zemljama. nema fizi kih altera. Nema fizi kih altera. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. druga zna ajna Rothschildova kompanija u hrvatskoj privredi je Trigranit. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. Osnovan je konzorcijum Ingra-Trigranit (Ingra. bez imena i bez slike. ne isporu uju se nikakve potvrde. Naja i adut iz nevladinog sektora je arko Puhovski. ali zato ima puno klijenata. Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. Veliki dio ruralnog podrucja du Dalmacije vec ima svoje kupce. tako e. ekovi ne postoje. crkva i diplomacija. nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61. koja je i la preko Vatikana. kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella. kamate na depozite iznose od 12% na vi e. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. Taj konzorcij je vlasnik rukometnih arena.. ima hiljadu raznih ogranaka. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite.

otvorena je u drugom svjetskom ratu. skuplja dobitke. onda je njihov broj najmanje va an. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi. porijeklom iz cijelog svijeta. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara. Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza.O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna... me u njima i mnogi znanstvenici.. slu ajevi Banco Ambrosiano. Kada se radi o ogromnom broju rtava. donijelo je tako er veliki broj rtava. a koji su bez financijke stru nosti.Kennedy. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. Vatikanska centralna banka. vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama. aktivno operira na svjetskom tr i tu. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca. Sindone. prevare i korupcije. Pouzdano se zna da je kroz povijest. igra na burzi novca. zavr avale su na loma i.. najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. Richard Nixon. Vrijeme crkvene inkvizicije. Podsjetimo se. banka je od samog nastanka upletena u velike skandale. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa.. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M. oru je. li nosti koja zapravo na kraju krajeva. . ubojstva Calvija. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima. a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno. Joe Doto (mafija ki boss). Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj er trgovine robovima i i Europskog kolonijalizma. no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. 1400-ih godina. oprali su milijardu dolara mafija kog novca. investira. Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine. njome i upravlja. ili je bolje re i i ta.. Samo izmedju 1971 i 1973 godine. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka. a njega ine petorica laika i generalni direktor. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola.. osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti. Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkomda od IOR-a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira.

Chrysler i Boeing. Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to. aristokraciji i mafiji. IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). Krajem ezdesetih godina. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM. a po inje uloga mafije. za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland. Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine. ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom. IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. jo je jedan dio sramne povijesti. preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. Izme u 1968 i 1969 godine. delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani. te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR. Urugvaja i Paragvaja. IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata. Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe. zvali su Hitlerov Papa. a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet iz humanih -a razloga. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide iratne zlo ine. naj e e preko vlastitog teritorija. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa. Kolika je njihova ukupna vrijednost. u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana. zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. koji je otvorio tu sredi nju banku. te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. Coca Cola. Roberto Calvi-em i Michele Sindonom. Po zvani noj izjavi Vatikana. "The Vatican connection". Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima.Papu Pia XII. Licio Gelli-em. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge). . Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina.

ly.U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa. http://www. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars.. crne rupe. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona. trebao izdvojiti 1159 miliona dolara... likvidatora Bance Ambrosiano.asp?video=agri_long Ovo su oznake za kosher meso: . sa d epovima punim kamenja. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme.deo=agri_short http://www. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda. Ovi filmovi nisu preporuceni za djecu i one slabijeg zeluduca. ef IOR-a.. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia. Na alost. Vatikan se iz bankrota. ve i pripadnici masonske lo e P2.co.guardian.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame). Marcinkus.petatv. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. http://www. koja je u stvari upravljala zemljom. Ovako idovi kolju ivotinje (kosher) i na takvu hranu se placa dodatni porez.petatv. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher.. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti.uk/business/2. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. zivotnje umiru u agoniji. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara.com/tvpopup/Prefs.com/tvpopup/Prefs. u kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi.

Member. ali identitet sastavlja a i redaktora uvijek je uvan u strogoj tajnosti. Sli no je bilo i u Velikoj Britaniji. i 18. Vance . Starost se Protokola procjenjuje na otprilike 300 godina. Protokoli nisu djelo . F. Tako sada biva i u Italiji. Devet poznatih krugova iluminista i njihovih lanova (Cyrus R. L.. C. 17.posebno i znano djelovanje Henrya Kissingera i mnogih drugih ne idova u toj sprezi.Sergio Romano: "I falsi protocolli" . kolovoza 1921. Danas se mnogo toga vi e ne mo e tajiti . . Tada se iz Carigrada javljao neki "dopisnik" Timesa. koji je u tri navrata (16.C.. potaknuo me da iznesem dokaze u prilog autenti nosti Protokola. R.koju je u nastavcima priredio i preveo Kazimir Cettin za va tjednik od broja 27 d o zaklju no 29. kad asu Protokoli tiskani.Bilderbergeri. CENT. Member i COSMOS Member). osobito kad su i masoni dobrano u sve upleteni. i zato treba zavarati javnost. Op e je poznato da kad god masonerija zapadne u pote ko e u javnom ivotu nekog dru tva (planovi joj bivaju osuje eni).. u kojoj se nezaustavljiv val afera korupcije i malverzacije odvija pred o ima talijanske javnosti kao prepoznatljiv sinopsis osnova iz Protokola.Protokoli Sionskih mudraca su autenticni Prikaz knjige . Dir. T.) nastojao "senzacionalno otkri e" proglasiti "glupom izmi ljotinom". javlja se neki spasitelj koji se odmah okomljuje na Protokole dokazuju i da su obi an falsifikat. Tijekom vremena su dopunjavani.

1921. U prilog tvrdnji ide i izjava biv eg francuskog ministra vanjskih poslova Dumasa dana u Parizu 17. kako je to navedeno u Protokolima "Agentur". World Revolution & Secret Societes and Subversive Movements by Nesta H. Bavarska je vlada razaslala te spise vladama Britanije (spajanjem londonskih lo a u Veliku lo u na Ivanje 1717. i kao takvi spisi su podmetnuti ruskom profesoru Sergiju Nilusu. Bizaran doga aj iz 1785.. tekli iluminista iz Frankfurta. Ove metode bile su u opticaju 1901. J.zavladati svijetom i pod initi ga svojim interesima. Lanze. Godine 1992. Me utim. 1-4). Williams. South Pasadena. Poljske i Rusije. pod naslovom " idovska opasnost". O. pionir automobilske industrije. Francuske. u interviewu "New York Worldu". u pivnici "Goose and Gridrion" i slu beno je zapo ela djelovati britanska masonerija. Bolj evizam je tada bio marksisti ki komunizam i nije bilo nado lo vrijeme za oru ani prevrat". 17. ve skupine koja ima za krajnji cilj . London 1820.: (213) 794-3400).). tiskano 27. Razna su stajali ta glede podrijetla Sionskih protokola. ali bez obzira na protok vremena Protokoli u osnovi ostaju onakvi kakve ih je objelodanila i tiskala Bavarska vlada (The Life of Napoleon Buonaparte. Godine 1875. ali osobno mislim da nije va no tko ih . proslavljena je 275. ali stvarnost je ve davno ta da su UN.Emissary publications. tako da sadr aj bude itak i pregledan. Za ostvarenje tog plana sionski su se mudraci u pro losti nadahnjivali tekstovima Izajije proroka (60. kad je rekao da opreke koje stoje izme u idova i kr ana proizlaze isklju ivo iz razli itog tuma enja biblije. britansko izdanje ras lanjeno na paragrafe. Iluministi su se ve ranije bili stra no uznemirili i zabrinuli kad su Sir Walter Scott i povjesni arka Nesta Webster u li u siguran trag zavjera iz doba francuske revolucije. Zbog kompromitacija zapisi su djelomice preina eni da bi se odgovornost lak e mogla prebaciti na vo e idovskog revolucionarnog pokreta u Rusiji. u kojem ka e: "Protokoli potanko iznose ciljeve bolj evizma i primijenjene metode. Nakon toga uslijedile su brojne racije i kod kompromitiranih iluminista prona en je dodatni materijal koji je otkrivao dalekose ne planove s jako pogubnim posljedicama po itav svijet. Dumas.Novus Ordo Seculorum (One World Government = OUN. lipnja 1992. svi su se oglu ili o te spise. Austrije. velja e. Webster . instrumentalizirana organizacija). Box 642. kolovoza 1921. Henry Ford. Protokoli su prvi **** tiskani u Rusiji 1905. ka e: "Jedino to mogu re i jest da se Protokoli u cijelosti uklapaju u ono to se sada doista doga a". kad su Nilusu protureni spisi. a zatim je predana bavarskoj vladi. by Sir W.1-2: 42. str. jahao je u Pariz nose i u torbi spise za Velikog Me tra Velike masonske lo e u Parizu. kao diplomat okoli a kao ma ka oko vru e ka e. Tel. naravno. a kopija tog ruskog izdanja uva se u "Britanskom muzeju" knjiga u Londonu. koji govore o dolasku obe anog Mesije. Scott-Poter. Dok je jahao Ratisbonom (Regensburg) po olujnom vremenu grom ga je usmrtio i torba sa spisima do la je u ruke mjesnog redarstva.idovskog naroda. odr an je kongres u Lausannei na kojem je donesena odluka o stapanju "Sveop eg idovskog Saveza" i m asonerije. obljetnica.& B. Po ruskoj verziji britanski novinar Victor Marsden priredio je 1921. pa iznosim slijede e injenice. Lord Sydenham poslao je pismo "Spectatoru".: "Ujedinjenim narodima prijeti opasnost da postanu instrument ameri kog imperijalizma za rje avanje svjetskih problema". California 91030. jer kako je re eno " idovstvo je u masoneriji prepoznalo jedan od instrumenata bitnih za ostvarenje sna o op oj svjetskoj vladavini". P. Protokoli su povijesno potvr ena stvar. potvr uje neprijeporno postojanje dijaboli nog plana za osvajanje svijeta . lipnja 1993. 5) Njema ke.. Dakle. o emu je kra u vijest donio ameri ki tjednik "Time" od 22. Najbolje se o tome izrazio obra enik na katoli ku vjeru Robin Zolli. koji su se odnosili na kasniju francusku revoluciju (1789.

Bilderbergskog kluba. pismohrane Guverovskog instituta (AGI . Masonska lo a "B nai Moshe" (?) (Fry ju naziva "Bne-Moj e") nije prema Sionskim protokolima imala druga iji odnos od drugih idovskih masonskh lo a. koju su propovijedali Sionski protokoli. knjigu e itati i kupovati"[1]. koji su pobijali vjerodostojnost Protokola. pomogli upoznati se s djelatno u i osobnim sastavom me unarodnih idovskih.Stanford. Otprilike tijekom tri desetlje a Sionske su protokole dr ali u strogoj tajnosti. stolje a. Autor zahvaljuje svim osobama i organizacijama koji su se potrudili u svezi s potragom dokumenata i materijala na temelju kojih je knjiga napisana i iza la na vidjelo.je sa inio. Nije uzalud Ginzberg odustao od tu be da joj se sudi shva aju i da e silna javna rasprava o tom djelu dovesti do nepo eljna publiciteta tajnih planova judaisti ko-talmudisti koga svjetskoga poretka. stolje a sa zastra uju om to no u podudara s ambicijama koje su sadr ane u tom dokumentu.. Po svoj prilici su Sionski protokoli sa injeni me u najradikalnijim idovsko-talmudisti kim i masonskim vo ama i odra avali su njihova potajna o ekivanja glede vlasti nad cijelim svijetom i politi ke uspostave u odnosu na ne idove.. uspio sam prona i podosta dokumenata i materijala u svezi s povije u Sionskih protokola koji nikada do tada nisu bili objavljen.Georgedonavillea. pismohrane Svetotrojskog manastira (ASTM . a tako er i prepiska sudionika tog procesa.. lo e Bnai Britha. Svjetskog foruma (Fond Gorba ova). koji su mi. koja nam potvr uje da su izjave svjedoka i stru njaka.. a koji su bili uvani u pismohranama Rusije i SAD-a. odlu no rekav i njenom autoru: "Objavi. koja je postojala u granicama op e ideologije. sionisti kih... Njega ne treba dr ati slu benim dokumentom neke idovske organizacije ili skupa. bez obzira na vlastiti rizik.. ne usu uju i se povjeriti tajnu niti tiskarskom stroju. koji se vodio na temelju tih protokola. bile krivotvorene i da su ih ve unaprijed potplatile idovske organizacije. Fry odigrala veliku ulogu u pravilnoj ocjeni Sionskih protokola i spoznaji o mizantropskoj ideologiji njenih tvoraca. Osobitu zahvalnost autor upu uje kustosima Dr avnog Arhiva Ruske Federacije (GARF) Sredi nje pismohrane povijesno-dokumentarne zbirke (CHIDK .. Golemu zahvalnost izra avanu Rusima u SAD-u.. Osobitu vrijednost imaju materijali sa Bernskog procesa. nastao je u drugoj polovini 19. u prvom redu "Sinovi saveza" i sionisti. Veliki svetac blagoslovio je izdanje knjige kojoj su bili prilo eni Sionski protokoli.. Trostupanjske komisije. SAD). Dokument. Metropolit Petrogradski i Lado ki Ioan (Sni jov) Za uskog pravoslavnog ovjeka pojava Sionskih protokola u Rusiji blagoslovljena je imenom svetog pravednika Ioanna Kron tadskog. koji je poslije nazvan Sionskim protokolima (ili protokoli sionskih mudraca).. Rade i na knjizi. Nadalje u nastojati izlo iti nastanak ovog zagonetnog dokumenta. Svejedno su istra ivanja L. sazivaju sjednice na kojima uporno razra uju pitanje o "borbi s antisemitskom . Po etkom 30-ih godina me unarodne judaisti ke organizacije..biv i Specijalni arhiv SSSR).. prenosili su ih iz ruke u ruku u rukopisu... SAD).. nego to da se cjelokupna povijest XX.

1933.07. po jednog od tu itelja. uporno tra io da sud donese odluku o konfiskaciji Sionskih protokola i knjiga Zur-Beeka i Fritsch. Theodor Fritsch i sam doktor Zunder (?).). Matti i George Brunschwig predali su na Bernski sud albu s zahtjevom ponavljanja kaznenog gonjenja za raspa avanje Sionskih protokola od strane Nacionalne fronte. Tu itelji na tom procesu bili su predsjednik idovske zajednice u vicarskoj M. Da bi zapo eli taj postupak judejske su vo e kao povod uzele lanak doktora Zundera u asopisu "Eiserner Baren" (09. Judaisti ki su bankari udijelili idovskim organizatorima procesa znatne iznose novca za pla anje odvjetnika i ve ine vje taka. DreyfusBrodski i predsjednik organizacija vicarskih sionista Markus Kohn. Ujesen 1933. Odlu ili su provesti psotupak u vicarskoj. Henrik Borisovi Sliozberg (1863. Na toj vje to. Njega je zatomila glasna zbivanja i ishodi Bernskog procesa u svezi sa Sionskim protokolima. godine idovski tisak i liberalno-masonska sredstva masovne informacije koja su mu bila sklona uporno pu taju glasine o predstoje oj aneksiji vicarske Njema koj. gdje se u to doba nalazila najmo nija i aktivna idovska zajednica. formirana je specijalna skupina idovskih aktivista kojima je bilo nare eno organizirati me unarodni proces. erikover (1881.). u njihovo je ime. Na su enje su bili pozvani prvi njema ki izdava Sionskih protokola Gottfried Zur-Breek (Müller fon Hansen).promi bom i ponajprije irenjem Sionskih protokola". Boris Izrailjevi Liv ic. godine). 09. Po etkom 1933. gotovo istodobno pokrenuta je tema o "podrijetlu Sionskih protokola". Godine 1932. i po etkom 1933. Su enje u Baselu se mnogo **** odlagalo da se na kraju ne bi ni odr alo.) i Vladimir Jevgenjevi abotinski (1880.07. godine idovski odvjetnik prof.).-1943. Posebice su veliki novac idovske organizacije potratile . tu enoga i suda. zapo inju i istodobno dva procesa zbog Sionskih protokola. Nepobitno je da su. Osobita zada a te skupine bila je u tome da pripremi svjetsko javno mnijenje.-1937. Trojica od njih bili su istaknuti masoni. naredio da se do dono enja odluke zapovijedi ovrha svih preostalih 760 primjeraka Sionskih protokola. koji nije skrivao svoje pro idovske simpatije. Sudsku su raspravu u biti tako odgodili do jeseni 1934. godine. idovske su organizacije vje to koordinirale svoja djelovanja. te je izjvaio u svojoj odluci da su Sionski protokoli "gruba krivotvorina". organiziranoj sjednici sudac je.1933. Na prvom je zasjedanju sud odlu io razmotriti pitanje o podrijetlu Sionskih protokola. lipnja. Ilja M. stav i na idovsku stranu. Su enje je po elo u Baselu 11. dolazak Hitlera na vlast izmijenio je planove idovskih vo a. Veode u ulogu u pripremi procesa odigrali su Viner. Ipak. u kojemu taj znanstvenik govori o pitanju judaisti kih planova svjetske dominacije i pogre no se pozvao na rije i tokolruskoga rabina Ereinpricea (?) ("Eiserner Baren. da se odrekne svojih uvjerenje. Odlu eno je bilo izabrati tu vje taka.I. pripremati svjedoke i struk njake.-1940. Za predsjedavaju eg na tom suenju u svezi sa Sionskim protokolima bio je odre en sudac Meyer. Zatim je Zunderu bilo predlo eno kao svojedobno i Fordu. (1879-?). Prvotno je provo enje procesa "protiv" Sionskih protokola planirano u Njema koj. Probijanje snaga idovskih udru enja ostvaruje se Baselskim procesom. mobilizirati sav svjetski idovski tisak koji e o njemu izvje ivati. Odvjetnik idovskih organizacija. koji e slu beno posvjedo iti "la nost Sionskih protokola i injenicu da ih je fabricirala ruska policija".

Tijekom nekoliko mjeseci djelovanje se odvijalo pod oznakom "povjerljivo". Nakon polemiziranja strana bilo je udovoljeno zahtjevu obrane. Bodenheimer (?) G. sionisti su prou avali ne samo dokumentaciju ruskih obavje tajnih slu ba nego su utvr ivali rodbinske veze osoba koje su na ovaj ili onaj na in sudjelovale u irenju Sionskih protokola. a koje je on uputio B. J. zlo ina ki dogovor.V.B.-1935.na pla anje usluga (zapravo podmi ivanja) "svjedoka". pisao je Burcev. P. Burvec. Tagre. idovski organizatori procesa nisu alili novac za pla anje "svjedoka" i vje taka. S.G. Po etkom 1934.G. da judaizam i masonstvo nisu povezani. Ujesen 1934. Borisov.Cherikover (?). Sliosberg (?). rabin Erenprice ('). nego tajn kanalima im preko Miljukova.I. s dodijeljenim mu pomo nicima . Nikolajevski. me utim sud je odlo io ro i te za pet mjeseci. Svatikovu napisati knjigu o "krivotvorenju protokola". organizatori Bernskog procesa bili su primorani priznati da ne raspola u nikakvim dokumentima koji bi potvrdili njihovu verziju. stavljaju u du nost dvojici ljevi ara. Weizmann. do travnja 1935. Judaisti ko-masonski vo e su jednoglasno tvrdili da Sionski protokoli nemaju veze s ideologijom judaizma i sionizma. Poput Nikolajevskoga i Svatikova i njega su financirale idovske organizacije. A. B. Nakon izjave profesora Zundera u ime tu enih sudu se obratio njihov odvjetnik i predlo io za vje taka istaknutoga njema koga stru njaka za idovsko pitanje pukovnika Ericha Felischhauera.I. Zakulisnu spletku idovskih organizatora u svezi s Bernskim procesom razotkriva pismo koje se sa uvalo u arhivu B. Svatikov. Smidovi (1874.N. iz pisma je razvidno da su svi "svjedoci" dobivali novac od idovskih organizatora procesa. ruskim povjesni arima B. U tim je lancima ruski suradnik idovskih udru enja zapravo poticao na raspravu sa braniteljima Sionskih protokola .I. V. Wiener i Liv ic (?). Materijali iz Rusije nisu uvijek i li legalnim putom.). Burcev. kojega je izabrala idosvska strana. du Chayla i ostali. Cherikovera (?9 2500 franaka. godine na pripremu Bernskoga procesa vrbuje se V.L. U svojstvu "svjedoka" sa idovske su strane bili pozvani ugledni judejski i masonski djelatnici (Ch. M. ja sam to je bilo mogu e vi e nstojao doznati sve o "Protokolima". godine u idovskim novinama "New York Forward" objavljena je serija lanaka Nikolajevskoga. . "Od tada. Budu i da su se okrenuli sovjetskim pismohranama. o emu su sa uvani dokazni dokumenti. Liv icu (?). koje je napisao pod pseudonimom N. preko slu benih diplomatskih predstavnika vicarske u Moskvi.S. postojao tajni sporazum. biv i ministar pravosu a Privemene vlade.I.N. Nikolajevskog i Burceva. Iz toga je pisma bilo bjelodano da je izme u idovskih organizatora i takozvanih svjedoka. Me unarodna sionisti ka organizacija uspjela je uspostaviti vezu s sovjetskim idovima i organizirati u SSSR-u skupinu pomo nika kojima je bio dopu ten rad u tajnim pismohranima u svrhu prikupljanja materijala za Bersnki proces. Za predujam su koautori dobili od jednoga organizatora Bernskoga procesa I. Nikolajevskoga. Meyer-Ebner. Iz Moskve i Lenjingrada na adresu Bernskoga suda stizale su knjige i preslike spisa. Osim toga. Burcev. bio je pofesor Baumgarten. a koje su financirali me unarodni idovski bankari Warburg. godine. Miljukov. Glavni vje tak tu iteljstva. Mnogim "svjedocima" bila su dopu tena putovanja radi prikupljanja materijala i preslu avanja osoba. Maljantovi (1870-1939. lenov i mason P. Poku avaju i pripisati autorstvo Sionskih protokola ruskoj policiji. a to s uMiljukov. lan VCIK i CK VKP (b). Jo prije po etka procesa idovski znanstveni institut i Kongres ameri kih idova u New Yorku.).L. Znatan dio pismohrana ruske carske policije bio je pregledan. ije bi izjave mogle i i u prilog idovske strane. Nikolajevski i Svatikov. U toj su skupini radili sionisti A. Nikolajevskom i S:G. Od strane SSSR-a pomo sionistima na elu je bio P.

kako su im namje tali provokatore. pijune i kako im je uvijek bio prijeko potreban novac u pogledu provo enja procesa. Brandta. Na poziv iz Moskve u Bern su. nakon op ih procedurnih pitanja rije je dobio Ulrich Fleischauer. svi dokumenti koji se obrazla u nasudu. travnja i trajala je do 14.P. N.A. Tedlija. godine. autor antiruske knjige o procesu Beiliss. U ime idovskih organizacija izjavio je vje tak Loosli kako je vje tak Fleischlauer "sastavio pamflet u ime antisemitske ideje. Zasjedanje Bernskog suda zapo elo je radom 29. Nisu uzalud glavne aktere "svjedoke". veoma stari knez S. postavili idovski vo e na tom procesu. biv eg ne elnika ureda Nikole II. bilo je zasutavljeno. zbog nama nepoznatih razloga do toga putovanja nikad nije do lo. Ursov. u osobnoj pismohrani N. godine. vi e od 30 sati. Bernski je proces javno nosio antiruski karakter. ruskoj vlasti. Fritz Platten. idovski organizatori Bernskoga procesa imali su iroke mogu nosti dobiti podatke o tomu kako su u sastavljanju Sionskih protokola sudjelovale ruska policija i osobno general Ra kovski. koji su bili neprijatelji Rusije. Stepanova ja sam prona ao dosta velik broj pisama koje je dobivao tijekom Bernskog procesa od B. Protuzakonito stajali te sudaca. svibnja. pripisav i stvaranje najzlo ina kijeg dokumenta.S.J. udovi no podrugivanje zakonu i pravednosti. idovski bolj evik. a zavr io 6. Osim ve navedenih dokumenata. a sve s namjerom da odvuku pozornost od udovi nih zlo ina. mogu biti obznanjeni javno u sredstvima mass-medija. Bezuspje na tra enja produljena su sve do kraja 1934. Burcev. sudskog vje taka i sudskih slu benika. sprje avalo je asno razmatranja stvari i zapravo je od Bernskoga procesa napravilo farsu. Organizatori Bernskoga procesa htjeli su sudu dokazati da je podrijetlo Sionskih protokola razmatrala Ruska vlada. Nikolajevski. biv i guverner Besarabije i prijatelj ministra unutarnjih poslova. na temelju krivotvorenih pokazatelja koji su i i stvorili mit o Sionskim protokolima.Ravnaju i se po tim dokumentim. On je zapo eo izlaganje o rezultatima svoga vje ta enja Sionskih protokola 30. na zamolbu idovske strane. na proljetna zasjedanja Bernskog procesa 1935. Njegovi judejski organizatori poku avali su dovesti u zabludu svjetsko javno mnijenje.K. Ipak nisu uspjeli prona i vrijednu injenicu (izravno ili neizravno) koja bi potvrdila njihove klevetni ke pretpostavke.F. bili pozvani "pravni zastupnik" sionist A. A. Sudac je podr ao nezakoniti zahtjev vje taka Looslija i objavljivanje materijala. Mosolova govore nam . carsku Rusiju za sve mogu e smi ljene grijehe protiv idova. Mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole bio je nu an judejcimatalmudistima da bi jo jednom prevarili ovje anstvo i skrenuli njegov gnjev od stvarnih krivaca zlo ina spram svijeta. koje su za njih napravili protiv Rusije krvo edni suplemenici idovski bolj evici. koje je referirao Fleischhrauer.D. Judejski vo e su okrivljavali povijesnu. Iz tih je pisama jasno proizlazilo u koje su slo ene uvjete bili stavljeni branitelji Sionskih protokola. Ipak. Markova. ru itelji njenih povijesnih na ela: Miljukov. svibnja nave er.. Naime prema vicarskim zakonima. u povijesti ovje anstva. kako su ih ometali u pozivanju svjedoka i vje taka. pod ijim je vodstvom skinuta i ponovno stavljena plomba na vagon Lenjina i njegove " idovske stra e" preko Njema ke u Rusiju. J. travnja ujutro. Pismena svjedo anstva masona. tager (?). Svatikov. koja je htjela tobo e dokazati da su oni krivotvorina. posvetiv i na taj na in 10 punih sjednica.

Najve i argument krivotvoritelja bili su podaci o navodnoj istrazi porijekla Sionskih protokola koju je provodila carska vlada. a u biti je bio njihov agent. njemu je mnogo toga "izlazilo" iz ruku . U biti nikakve istrage nije ni bilo. Njujor ke novine "Nova ruska rije " ( idovska novina.L. zada a. starija od ove. Burcev smi lja pri u kako je.B.. Izvr itelj je bio V. Mosolova. Weinbaum) objavljuje lanak Burceva. Djelatnost Burceva. oklevetani ljudi su protestirali. tobo e.. judejsko organizatori Bernskoga procesa odlu ili su se okrenuti izravnoj krivotvorini. prema odluci Nikole II. godine po direktivi Stolipina. kada su objekti ve ine njegovih la nih optu aba bili dr avni inovnici i policijski suradnici.o tomu da nikakve istrage o podrijetlu Sionskih protokola Ruska vlada nije vodila. ega u zbilji nije bilo. Sliozberga (?). Na primjer on je izjavio da se istraga vodila tijekom 1906. nije pokorila kao kugu drustva i . ruska samo po nazivu. tovi e sam Burcev. itaju i Sionske protokole. O tome nam svjedo e pisma biv eg na elnika carskog ureda A. Pro itav i taj lanak. koju su mu zapovjedile idovske organizacije koje su organizirale Bernski proces. susretao se sa sionistima u kojima je on vidio "iskrene ljude od ideje" . gdje je tada ivio Globa ev. Na sudu je Burcev tvrdio da je jedan od sudjelovatelja u prijevozu navodnih la nih Sionskih protokola bio kolega po slu bi Globa evu. Nakon prevrata polo aj se promijenio. neki su ga ispljuskali. godine u Rusiji. ako ne ubrojimo onu kritiku o protokolima G. Do 1917. Poku avaju i pridodati vjerodostojnost svojoj izmi ljenoj tvorevini. koji se istaknuo razotkrivanjem tajnih agenata ruske policije i inozemne obavje tajne slu be. Wittea. pod krabuljom "slobodnog novinara". dakle. koji je obo avao samoreklamu i zvuk vlastitog imena. bila ne slu ajna ve suglasni produ etak njegove ranije antiruske djelatnosti. Stoga je . njemu biv i na elnik za za titu dru tvene /nacionalne/? sigurnosti i poretka u Petrogradu general major Globa ev dao preko nekog svog Koltipina-Ljubovskog informaciju o istrazi. Burcev je vrlo lo e napravio krivotvorinu. klevetni ki karakter. glavni redaktor M. nosila je silan antiruski. S. pravi zabilje ke koje je tobo e napravio Nikola II. Ovaj put V. 1906. Iskazi Burceva na Bernskom sudu bili su objavljeni u mnogim novinama pa i u New Yorku. vrlo ta toga ovjeka. Globa ev je odmah napisao pobijaju e pismo uredniku "Nove ruske rije i". Izgubiv i svaku nadu da e prona i dokaze koji bi utemeljili mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole. tu ili su ga sudu . kako mo emo primjetiti. Me utim. koju je napisao za vrijeme ministra financija J. Burcev si je dopustio nekoliko ozbiljnih povijesnih pogre aka. George Washington "Sasvim je zalosno to ih niti jedna dr ava. Kako je i sam priznao bio je sudionikom prvih sionisti kih kongresa.A. na upornu molbu Lupuhina. Burcev. "Istina o Sionskim protokolima". podrijetla Sionskih protokola. godine Lopuhin vi e nije bio na elnika Odjela policije nego umirovljeni (zbog prekr aja) inovnik i stoga nije mogao inicirati tu istragu. U svojoj antiruskoj djelatnosti Burcev se esto oslanjao na judaisti ko-masonske krugove.

ekonomist i pisac. glavna inspiracija i pokretacka . Vasa djeca ce vas proklinjati u Vasim grobovima. Winston Churchill je u II WW-u molio boga (i Staljina) za pomoc da unisti naciste a ovo su njegove rijeci: (govor u predsjednickom domu 1919. Siromastvo koje izazivaju Jevreji. Petar Prvi . Ako ih mi putem Ustava ne iskljucimo iz SAD. fizi ar. filozof. cijim je prisustvom usrecena Amerika" Martin Luther King. dok ce oni trljati ruke u svojim kancelarijama. proguta e zemlju i promijeniti oblik naseg upravljanja. koji se zanosi idejom uni tenja i ugusenja ljudi druge vjere. u kojoj se naseljavaju Jevreji. nego Jevreje. koju su odigrali internacionalni Jevreji ateisti u stvaranju boljsevizma i njihovog ucesca u ruskoj revoluciji. Jevreji su nacija spremna na najuzasnije zlocine. ako jevreje ne iskljucite zauvek. onda za manje od sto godina oni e navaliti u velikoj kolicini. Oni su kao gusjenice ili skakavci koji jedu Francusku. Ako ih ne iskljucite. Citava sela otimaju Jevreji. kada ce oni moci da se odnose prema nama tako. Bez obzira na moja naredjenja. Poslednji su prevaranti i lupezi. I koliko je Jevrejima bliska knjiga Jesfir. Oni nece dobiti odobrenje da se nasele i organiziraju svoj posao. oni nastoje da to ostvare potkupom mojih cinovnika sa ciljem da postanu ravnopravni. oni su prava jata gavranova. osvetoljubivost i apetite razbojni kih nada!. ne potice od jednog individualnog Jevreja. Nikada sunce nije svjetlilo narodu. Benjamin Franklin visoki americki dr avnik. suautor deklaracije nezavisnosti. kao to su postupali na vrijeme Jesfiri u Perisji.g. onda za manje od dvjesto godina nasi potomci ce raditi na poljima. nezavisno od njihovog broja. u zemlji. ono je sustina citavog tog naroda.Ruski vladar Vise volim da vidim u mojoj zemlji mudjahedine i mnogobosce.) Nema potrebe preuvelicavati ulogu.svog velikog neprijatelja. krvozednijem i osvetnickijem. koja opravdava njihovu krvolocnost. uzece vrhunac. ali ne kao religioznu grupu. Oni su nacija u sredini nase nacije. Vise od toga. nacijo. 1820. oni snizavaju njen moral. oni su uspostavili kmetstvo. izdrzavajuci njih. Moramo ih se rijesiti. izumitelj. Napoleon Bonaparte 1769 1921 Jevreje treba razmatrati kao naciju. Ma gdje bilo.borac za gradjanska prava Strastvena zelja vapijucih srca Jevreja nada se da e doci onaj dan. izoliraju se i ne dopustaju asimilacijuju. Upozoravam vas. komercijalno postenje.

Treci problem je sto bi Krscani u cinu kupnje Palestine od idovskih bankara i onog sto bi eventualno sljedilo (krunidba idovskog kralja. rodoslovno stablo Hitlerovih iz 1930 . a ne direktnom kupnjom zemlje. dovoljno je reci da se procjenjuje da ta jedna familija drzi oko 50% bogatstva citavog svijeta. Oni su odlucili jos u 19-om stoljecu da treba obnovit Izrael.. No postojala su tri velika i nepremostiva problema koja su sprjecavala realizaciju tog plana. To njihovo bogatstvo je preveliko da bi bilo produkt rada samo jedne obitelji. Ono se povecavalo tokom iducih stoljeca da bi danas doseglo zapanjujuce razmjere. Dakle trebalo je smislit kako rijesit sva ova tri problema. Naravno uz velike kamate. Znaci cak i sav novac kojeg milijardu krscana prikuplja. Prvo osigurat stvaranje samog Izraela. a oni su mu priskocili u pomoc i posudili pozamasnu svotu novaca. koje Papa tokom vremena vise nije mogao vracati. Glavni problem je sto idovi nisu htjeli selit iz Europe u Palestinu.itd. Pocetna baza tog bogatstva je novac koje su idovi pokrali jos u anticko doba. ali uz uvjet da od sada ima sav svoj novac drzat u njihovim bankama.com/videoplay?do. Razmisljali su o raznim strategijama kako to uciniti. Americki FED . podizanje treceg hrama) prepoznali ostvarnje biblijskog prorocansva o dolasku Anti-Krista. Krscani bi se pridruzili arapima i zajedno bi napali idove. Obavezna preporuka (obilje dokumenta. jer tko bi bio lud napustit predivnu i bogatu Europu. Za ilustriat tko su oni i sa kakvom moci raspolazu. rusenje Al Aqsa dzamije.snaga dolaze od jevrejskih vodja. Grcke i Rima.Adolofov pradjed je bio mocan Zidovski bankar) http://video.. Bank of England. Bogatstvo idova Bill Gates-a se procjenjuje na nekih 60 milijardi. a povjereno je njima na upravljanje zbog efikasnosti koja se dobiva centralizacijom novca na jednom mjestu. I glavni dio u sprovodjenju sistema terora. Turci su je bili voljni prodat. a novac koji su trazili nije bio ni 1% od ukupnog Rothschildovog bogatstva. a najbza je bila jednostavno kupit Palestinu od Otomanskog carstva. koji je pocinjenj izvr ili su Jevreji i u nekim slucajevima Jevrejke. Takvu djavolsku slavu Jevreji su postigli. A projekom njezina stvaranja upravljaju Rothschildi. Kroz iduce stoljece je formiran jedan genijalan plan.. Drugi problem je sto su se okolne Arapske drzave snazno protivile stvaranju Izraela i odmah bi krenule u rat protiv njega. novinskih clanaka.) Zanimljiv podatak je da su Rothschildi jos u 19-om stoljecu bankrotirali i samog Papu. Onda su mu velikodusno "oprostili dug". . vec je ono produkt rada citave idovske rase.. te otici u nekakvu suhu pustinju kopat po pjesku.. na kraju zavrsava u njihovim rukama.2809518563654# Dva svjetska rata Arijci su vodili iskljucivo sa ciljem stvaranja drzave Izrael. u doba bogatog arijskog Egipta. On je upao u neke financijske teskoce.. no bogatstvo Rothschilda se procjenjuje tisucama milijardi. ali na podmukli nacin.google. (Bank of Amsterdam. U sovjetskim institucijama dominacija Jevreja vise je nego porazavajuca. Oni se nalaze na samom vrhu zidovske piramide moci. cije obrise cu ukratko ovdje ocrtati.

(Warburzi. na prakticki samu Veliku Britaniju. a da to nitko nije primjetio? No kao sto vidite mi ovdje to jesmo primjetili. no ostao je nerjesen problem populacije posto se idovi nikako nisu dali natjerat na selidbu iz Evrope u pustinju. siromastvo i beznadnje. Njemacka je pala u ogromnu inflaciju. Zvuci nevjerojatno? Pa i nije bas ako pogledate sto se desava oko vas. Njemacka je tada bila pred pobjedom u prvom svjetkom ratu i Britanija je bila na koljenima i prakticki gotova. Hitler i Staljin sinkronizirano napadaju Poljsku. Znaci ideoloska sila koja je potrebna da idove izbaci iz Europe je dovedena na vlast u svim glavnim Europskim drzavama od strane samih idovskih bankara.. Blair. U Versajskim pregovorima nakon prvog svjetskog rata idovski agenti su nametnuli takve uvjete Njemackoj. vec je cilj unistit Europu. ali nisu si mogli pomoci.. a sad je i Njemacka osvojena. Tada su idovi rekli Britanskom vodstvu: ako nama date Palestinu nakon rata..itd. financijsku i politicku moc idovi su iskoristili stoljetna neprijateljstva Europskih drzava i uspjeli pokrenut prvi svjetski rat. a teski problemi zahjevaju teske solucije. novine. da ona to niti teoretski nije mogla platiti Britaniji i saveznicima. Jednog dana vasi potomci ce se isto tako pitati kako je moguce da su celnici svih drzava koje su vodili treci svjetski rat bili idovi (Bush. jer njima je namjenjena druga sudbina. Britanci nisu imali drugog izbora i pristali su potpisavsi "Balfourovu deklaraciju" koja je Rothschildima obecala Palestinu nakon rata. Sarkozy. radio) u rukama idova.idovi) skupljaju sve europske idove u koncentracijske logore koji nicu na izoliranim mjestima. Bush iz SAD-a .itd). Drugo bombe koje padaju kao kisa po njemackim gradovima ubijaju samo arijce. Trockom i kasnije Staljinu.. a isto tako su znali i informirani njemci za vrijeme drugog svjetskog rata da su nacisti idovi. nego tu zivit. Rockafelleri. idovi su odrzali svoj dio ugovora. sto je citav svijet bacilo u ekonomsku depresiju... mi cemo pomocu nase medijske moci uvest SAD u ovaj rat na vasoj strani. Goering . Da bi dodatno pogorsali stvar organizirali su slom americke burze. te su uveli SAD u rat uz pomoc svojih masovnih medija i uz pomoc svojih agenta u americkoj vladi. te deponiraju taj novac u Rothschildove banke u Svicarskoj. Naravno novac i financije. te tako osiguravaju tri cilja. a idovi su dotle smjesteni na "sigurno" u logorima. Britanija i Francuska objavljuju rat Hitleru.. (Roosevelt i Churchill) Dakle sve je spremno. Ovo sigurno stavljam u navodnike. Eichman. Isprva snazno podupirajuci Njemacku u tom ratu.. Himler. Poanta citavog ovog rata nije pobjeda ovih ili onih. Zatim se sva Njemacka moc usmjerila na zapadnu frontu.itd. Stvorit takve uvjete da vecina idova radje pozele zbrisat u pustinju. Prvo uzimaju im sav imetak. uspjeli su slomit carsku Rusiju i u ratnom kaosu organizirat tamo boljsevicku revoluciju. Tako su Rusiji ucinili ono sto su davno sanjali i ta ogromna arijska drzava je pala u ruke idovu Lenjinu. Naizgled nepremostiv problem. Tako je "zaobilaznim putem" stvoren Izrael. ( idov Hitler) Treba reci da nije samo Hitler idov. Hitler je demokratski pobjedio na izborima. Tako su izdali Njemacku koju su do tog trenutka snazno podrzavali u ratu. Nacisti (crypto. vec su svi iz vrha Nacisticke stranke idovi: Goebbels. logisticka i medijska podrska te sve ostalo za njegov dolazak na vlast su osigurali idovi preko svojih bankara. isto kao sto je Sarkozy demokratki pobjedio. Obojicu su na vlast doveli mediji (TV. Koristeci se mrezom masonskih loza situacija je namjestena tako da plivajuci na tom valu siromastva i ocaja na vlast dodje Hiter. to jest . show moze poceti. U Americi i Britaniji su isto tako na vlast odjednom dovedeni idovski predsjednici..) Znaci Rusija je osvojena jos ranije ( idovi Lenjin i Staljin)..Koristeci svoju medijsku. Trece idovska elita cvrsto vjeruje u eugeniku.

unatoc neogranicenoj matrijalnoj moci i bogatstvu. koji su bili inteligentni i zdravi su ostavljeni na zivotu. te je tako maknuta druga nepremostiva prepreka. a uzdizanja idova na nivo Arijca. Jer Rothschildi znaju da su i oni. Znaci oni koji su izgledali kao "Arijci". a idovi su naravno oduvjek bili njihove nevine zrtve. jer su vidjeli da im u Europi vise nema opstanka posto su izgubili svoje kuce. Europski krscani su odjednom postali uvjereni da su oni sami zlocinci. To je u poprilicnom broju slucajeva rezultiralo raznim fizickom i mentalnim "manama". Da Rothschildi slucajno nisu postovali naredbe rabinskih "prorocanstva". Istovremeno idovi su u logorima bili selektirani tako da iskljucivo "najbolji" prezive. Dio nakaznih stanovnika istocno europskih getoa koje mozemo vidit u filmu "The Ethernal Jew" (link je dolje) su ubijeni.itd. pokretaca i planera citave ove zavjere.. Znaci prvi svjetski rat se vodi da se osigura Izraelu pocetna zemlja (Balfourova deklaracija). idovi na istoku Europe su stoljecima zivjeli u getoima. a dobar dio njih i svoje ivote. Jer oni su ti koji stvaraju sve te dalekosezne planove. najbolji mladi Arijski ljudi su ginuli u strasnom brato-ubilackom ratu. prije nego sto "izabran narod" moze krenut putem Izraela. koji su bili relativno lijepi i visoki.morali su selit u Palestinu. Drugi svjetski rat je dugorocno gledano bio jedan ogromni eugenski projekt Ziona. a samo genetski najkvalitetniji su prezivjeli). svo njeno bogatstvo je bilo unisteno. a onda putem svojih medija uvjerit preostale idove da se prorocanstvo obistinilo. idovska elita je isto tako morala osigurat da sva Talmudska prorocanstva budu ostvarena tocno u slovo. Znaju da se prava i istinska moc nalazi u rukama idovskih rabina. sa ciljem genetskog srozavanja arijca na nivo goya. jer ne postoji vise opasnost da se krscani pridruze zdravo mislecim arapima. svoju imovinu. Sad je kucnuo povoljan trenutak za rodjenje Izraela. Prezivjeli idovi koji su zadovoljavali standard "izabrane rase" su iz koncentracijskih logora slani direktno u Palestinu.) Tako su svi "slabi" izbaceni iz budeceg genotipa izabrane rase. svoj novac. . a eliminacijom ostalih. Trebalo je dogadjaje poslozit tako da idova stvarno jako puno pogine. Nisu se puno bunili. citava Europa je bila porusena.idovskim) koncentracijskim logorima se provodilo to "izabiranje" i selekcija naroda prema genetskoj kvaliteti. Znaci ono sto nikako nisu htjeli milom. Znaci imamo totalno negativnu selekciju za Arijce (prakticki samo defektni i nesposobni za vojsku su prezivjeli taj rat). Doslovno brat je ubijao brata kao dva robota programirana sa dva idovska programa zvana: "komunizam protiv nacizma". Vise nisu u krscanskim ocima izgledali kao prijetnja koja u Izraelu stvara centar buduce svjetske vlade. 6 milijuna ce ih poginut u holokaustu. sad su idovi konacno postali zrtve. sad su dobili silom . zapisuju ih u svoje knjige i propovjedaju idovima kao religiju koja se mora bez prigovora sljedit. No sto je jos vaznije za elitu. koji krecu u rat protiv novo-uskrsnulog Mordora. ciji uzrok je bio nasljedne genetske prirode. Nakon rata koji je zavrsio tocno onako kako je planirano.u poboljsanje idovske rase selektivnim odabirom pametnih i zdravih. U Nacistickim (crypto. idovska elita je zakljucila da se takvi moraju istrjebit. pojeo bi ih mrak u roku odmah. Znaci istovremeno su se desavale dvije stvari. a totalno pozitivnu selekciju za idove (defektni i nesposbni su svi ubijeni. samo obicne lutke na koncu. u vrlo nehumanim uvjetima. krizajuci se medjusobno u malim zajednicama. a veci dio slabih i nemocih je umro od raznih bolesti u logorima (tifus . Talmud recimo kaze da prije nego sto se idovi vrate u Izrael..

ili ih 'tuma e' kroz prizmu ljudskih pri a i bapskih predanja . svi oni koji se bore protiv Isusa Krista. vra anja i otvorenog poziva na nasilje i genocid nad kr anima i svim ostalim ne idovima! Talmud je nastao kao isto ljudsko predanje .sve eni ko . Njih oko 2500 rade i od 100. Napomena: Na nekim mjestima na internetu se tvrdi da je ovaj prijevod la an. jo ." (Talmud.Talmuda! Zato je Bog i ukoravao preko proroka. rabini. On je kopile. i Sotonom nadahnutije mr nje na kr ane od talmudske crnomagijske zmije iz tame ludila umova eljnih vlasti i krvoproli a nad normalnim ljudima. Poslije mnogih malih antikrista. . On je ma ioni ar. drevne Izraelce. a treci svjetski se vodi za prosirenje malene zemlje do "prorecenih" granica Eufrat-Nil. na kraju vremena . Tako idovi odbacuju Knjige Staroga zavjeta. kao predstavnika ljubavi i milosr a za ovjeka. Talmud se sastoji iz dva temeljna dijela: Mi na i Gemara. Pa ovo ne treba uzeti kao 100% istinu nego se potrudite i sami istra iti.nasuprot Objavi koju je Bog dao preko Mojsija i proroka.totalitarna. iza Krista. "Krist je bio luda.drugi svjetski rat se vodi da se osigura populacija za tu zemlju (izgon Europskih idova). univerzalna. To je djelo crne magije. svi oni koji se bore protiv ovje tva i ivota samog. Zato se nije uditi stra nim krvoproli ima koja su po injena u ime sumanutih ideja pomra enih umova! Izvor toga zla je u Knjizi mr nje ." (Tokdo Je u). BOGOHULJENJE "Krist je sin prostitutke. svjetska vlast ZLA! Svi oni koji se bore protiv pravde i istine. UNI TENJE KR ANSTVA "Za idova postoji zakon da sve ono. TALMUD Proro anstvo je najavilo dolazak Antikrista. On se zove Ben shtada (sin prostitutke). godine prije Krista do 400.Talmudu.dolazi onaj posljednji Antikrist . A Talmud su uobli avali u knjige i sustav. Sabat 104b).Antikristove sluge! Ali nema ve e." ( ulhan aruh. Joreh deah 146). uni ti. to je u vezi s kr anskom crkvom. jesu .

idovi su stvoreni da sve gotovo na u. Jebamot 63a)."(Talmud. IDOVI IZJEDNA ENI S BOGOM Tko idova o amari toliko je u inio grijeha kao da je samog Boga udario." (Talmud."Krist je sin jedne menstruacije. Getin 680). "Nema goreg i lo ijeg posla od obra ivanja zemlje. Sanhedrin 58b). O RADU "Rad je veoma tetan i malo donosi . Jebamot 24b. "Tada e idovi neizmjerno bogati biti jer e blago cijelog svijeta u njihovim rukama biti. RAD JE ZA NE IDOVE "Ne idovi su stvoreni da slu e idove. sijati. tko pak. Berahot 58a). IDOVSKO MILOSR E ." (Talmud. 4). "Tad e svaki idov imati 2800 slugu i 300 slu kinja. Majene Je . Svi e narodi pre i u idovsku vjeru samo kr anima to ne e dozvoljeno biti. MESIJA "Mesija e do i i povratiti Kraljevstvo idovima. U njemu e idovi toliko oru ja zaplijeniti da e im trebati 7 godina da ga spale i istope. Oni moraju orati. a ito e krupno biti kao dva bubrega od najve eg vola." (Talmud. Ketubot 112b). IDOVSKO JUNA TVO " idov neka posljednji ide u rat. U tom slu aju bit e prvi kod ku e." (Talmud. ab 120a). jer su porijeklom od avola. 74. jer kad tko 100 srebrenjaka ima u trgovini mo e svaki dan mesa i vina imati. On je: Ben pandreat." (Tokdo Je u). vr iti. koji e dvije tre ine svijeta uni titi." (Sahar). (Ben pandera) tj. a ostali narodi svi e njemu i njima slu iti i podlo ni biti. "Prije toga bi e strahovit rat. Aboda 3b). "Krist je na jednom ubri tu sahranjeno crknuto pseto. ulo i 100 srebrenjaka u zemljoradnju. kositi. mo e samo soli i kupusa jesti. nego e ih potpuno istrijebiti." (Talmud. "Kad Mesija do e onda e zemlja roditi kola e i vunene haljine. sin ne iste ivotinje." (Talmud. Tesahim 113a)." (Talmud." (Talmud. Sanhedrin 101a). kopati." (Talmud.

" (Talmud. Jebamot 89a)." (Talmud. ene Lukot 250). Jalkut Rubeni 12). ija du a potje e od ne istog duha. . Abarbanel). Jebamot). i dao im je ovje ji oblik. iako su oni ravni sa ivotinjama. "Tu a ena koja nije k i Izraela." ( ulhan aruh. "Ku e ne idovske su ku e ivotinjske. djeli je marve. Mudra talpiot 225)."Zabranjeno je biti milostiv prema Ne idovima. ipak se oni uspore eni sa ovjekom imaju smatrati za majmune. a sjeme. kao kad jedan vol ili magarac crkne. Brohes). jer je on na ubri tu ro eno pseto. treba ih oplakati onako. "Onaj koji nije obrezan i ne dr i sabat ne naziva se ovjekom. "Ne idovu ne treba milost i pomo ukazivati." (Talmud. nazivaju se svinjama. Ramban). Jebamot 98a)." (Jad Hazakah." (Talmud. jer ne dolikuje idovu da bude slu en od stoke. "Ne idov je kao jedno pseto. "Ne idovka u drugom stanju (trudnica) ima se smatrati kao bremenita stoka. "Ne idovi. to vi e. Jebamot 12a). Ko en ha-mi pat 405). zapisi u e da se pseto ima vi e po tovati od Ne idova." (Talmud. tob. Jer meso Ne idova je ivotinjsko meso. "Izme u Ne idova i idova ne postoji nikakva veza. Zato ga slu e ivotinje u ovje jem obliku. Aboda Cara 10a) NE IDOVI NISU LJUDI VE IVOTINJE "Bog je stvorio ne idove. "Meso Ne idova je meso magare e." ( ulhan aruh. Ekesegetra ieksod 22). NI U SMRTNOJ OPASNOSTI NE IDOVU NE TREBA POMO I "Ako jednom Ne idovu prijeti opasnost da se u jednoj rijeci utopi. a njihovo sjeme je ivotinjsko sjeme. "Ne idov nema oca. "Ma koliko imali narodi svijeta tijelo sli no Izraelcima." (Talmud." (Talmud. "Spolni odnosi Ne idova su isto kao i spolni odnosi ivotinja. idov mu ne smije i i u pomo da ga spase. Jalkut Rubeni 39). 46a)." (Talmud. konjsko sjeme." (Talmud. "I zato kad jedan ne idovski sluga ili slu kinja umre." (Talmud." (Talmud." (Talmud. Leb. Sanhedrin 74b)." (Talmud. pa ako se nalazi ve i blizu smrti.

Godine 1180 stvoren je prvi idovski zakonik pod imenom Mi iah Tora ili Jad Hazakah. 2. Ko en ha .od strane poljskog rabina Mojsija Iserlesa . Aloda Kara 36b). Ne govorite nikada istinu. Pesahim 113a). Joreh deah 240)." (Talmud. Nekoliko stolje a kasnije.mi pat i Eben hazaer."Dijete u utrobi jedne Ne idovke nije bolje od ivotinje. Mrzite va e gospodare. LA "Prema Ne idovima dozvoljena je svaka upotreba la i. NE IDOVKE SU PROSTITUTKE "Ne idovke su ne iste i imaju se smatrati prostitutkama.kao novi vjerski kodeks sastavljen od panjolskog rabina pod imenom Josef Karo. Volite ban enje. "Sve Ne idovke su kurve. Isti taj kodeks dopunjen je obi ajima isto nih idova . Ovaj kodeks dobio je imeulah aruh. Berahot). 5. Talmud se sastoji od 63 velika odsjeka ili knjige. . koji se zovu traktati ili." (Talmud." (Talmud. To je u inio i sve to sistematizirao glasoviti idovski rabin Mojsije ben Majmon. Volite plja ku. ulhan aruh se sastoji od 4 knjige. 1565.1578. Joreh deah." ( ulhan aruh. volite jedan drugoga. PET ZAPOVJEDI ZA IDOVE " idovi moraju nau iti ovih pet stvari: 1. 3. godine ovaj kanon je dopunjen i ponovno . godine. rasprave. Even hekor). pod nazivima: Orah hajim. 4." (Talmud.

Koji je prvi proizveo benzin i bio osniva prve ameri ke naftne kompanije Pennsylvania Rock Oil. Lovett. koja je ime dobila po jednom od osniva a Dru tva. Sveu ili ta Johns Hopkins i Sveu ili ta Cornell. mnoge su slavne osobe bili lanovi Dru tva. kao i istaknute pojedince tiskovine «Yale Daily News».Kako su mnogi skloni vjerovati. Dru tvo Lubanje i Kostiju se mo e pohvaliti s injenicom da je za svoje lanove imalo 27. nego i samih tajnih dru tava. Pored najintrigantnijih Lubanje i Kostiju spomenut emo jo neka dru tva koja su se svojim djelovanjem posebno istaknula. dru tvo je zadr alo tradiciju selektivnog biranja lanova i masonski nadahnute obrede. Svi su uli za Red Lubanje i Kostiju kojem su pripadali i neki ameri ki predsjednici. i 43.. Cilj ove komisije bilo . 41. Peabody. Povijest Reda Lubanje i Kostiju simbol lubanja i kostiRed Lubanje I Kostiju nekad poznat i kao Bratstvo Smrti je tajno dru tvo kojemu je centar djelovanja na sveu ili tu Yale u New Heavenu u Conneticatu. Organizacija koja se bavi post-diplomcima. i jedno je od najstarijih studentskih tajnih dru tava u Sjedinjenim dr avama. Sveu ili te Yale bilo je pravi rasadnik ne samo utjecajnih pojedinaca. listopada 1945. tako er su bili «Lubanje». predsjednika Sjedinjenih dr ava. Za razliku od ostalih tajnih dru tava. a nisu daleko od istine. to je pomoglo pove anju raznolikosti raznih aktivnosti. lan dru tva bio je i Benjamin Silman jr. Dru tvo Lubanja i Kosti imalo je klju nu ulogu u osnivanju institucije Carnegie. U Dru tvo se pozivaju samo najistaknutiji studenti tijekom po etnih godina njihova studija. «Lubanje» u lanstvo jednako primaju kapetane nogometnih mom adi i vesla kih klubova. Robert Patterson osnovao je Lovett-ovu komisiju kojom je predsjedavao «Lubanja» Robert A. zaklada Slater i Russel Sage. Jo od svog osnutka 1832. Nakon brojnih rasprava. Prvi predsjednici kalifornijskog Sveu ili ta. Kroz povijest. 22. no u stvarnosti ovo je samo jedno od brojnih tajnih dru tava koji svoje lanove nova e na Sveu ili tu Yale.. Ameri ke povijesne udruge i Ameri ke psiholo ke udruge. kao i Ameri ke ekonomske udruge. Sekretar za Rat. dru tvo je odlu ilo u svoje redove primati i ene. i magazina «Yale Lit». posjeduje nekretnine i brine o prekomorskim aktivnostima je Russelova zaklada. debantnog kluba «Yale Political Union».

Na Yaleu postoji i tre e tajno dru tvo pod nazivom «Vu ja glava» i ono svojim lanovima dodjeljuje imena Egipatske mitologije. To je rezultiralo nastankom CIA-e. Judy Schiff arhivist u knji nici Sveu ili ta Yale je napisala: «Imena lanova Lubanje i kostiju nisu bila tajna od 1970. Prvo javno razotkrivanje Lubanja i kostiju dogodilo se 1871.je uspostavljanje novog ameri kog obavje tajnog aparata. «Svitak i Klu ». lanovima dodjeljuju imena iz Gr ke mitologije. Lubanja i Kosti Mo da najpoznatiji «Lubanja» kako se vidi i na prilo enoj slici bio je George H. Tajnost je od po etka izazivala fascinaciju i znati elju. lanovi ovog dru tva sastaju je u «grobnici» etvrtkom i nedjeljom nave er tijekom zavr ne godine studija i pri aju o vlastitoj povijesti to je klju no kako bi se stvorile vrste veze unutar dru tva. Bush (lijevo od sata). dok se u jednom drugom tajnom dru tvu tako er s Yalea. odnosno slu bi. lanovima se dodjeljuje nadimak koji proistje e iz Rimske mitologije. u ijim redovima su bili mnogi lanovi Dru tva Lubanje i Kostiju.W. u knjizi « etiri godine na Yale-u» autora Lymana Bagga gdje navodi: «misterija koja je bila jedna od . no njihovi sastanci i rad jesu.

te Issac Hiester (1842) ameri ki kongresmen. Porezne prijave pokazuju da je ovo dru tvo imalo zakladu sa nekoliko miliona dolara vi e nego Lubanje I Kosti . Tako er. George H. objavio je lanak koji se poslije osporavao. koji je sudjelovao u bitci kod Bull Runa. Richard Bissel (Zaljev Svinja)odbio je ponudu lanstva jer je u to vrijeme bio lan dru tvenog Elizabetanskog kluba. CIA-in lanak ukazivao je na injenicu da filmovi poput «Dobrog pastira» u javnosti stvaraju mi ljenje da visoko pozicionirana mjesta u CIA-i ovise o lanstvu u «Lubanjama». Bush i William Howard Taft. O kojemu e biti rije i poslije. Uz financiranje vlastitih aktivnosti. W. i ukra enim stupovima na ulazu. Isto se mo e re i i za Nathana HAlea patriota i pijuna iznimne karijere. a mnoge utjecajne obitelji imale su u redovima Dru tva i po vi e lanova. iako je njegov brat bio «Lubanja» . Prija nji direktor CIA-e Porter Goss nije bio lan «lubanja» ali je zato bio lan jednog drugog tajnog dru tva na Yale-u pod nazivom «Knjiga i zmija». Bush bio na njezinom elu od 1976-1977. Mnogi utjecajni pojedinci bili su lanovi dru tva. te mnogi poslovni ljudi i ljudi iz pravosu a. a poslije bio gradona elnik Newarka I poslanik u Njema koj. a prije je ozna avao sve pripadnike nekog tajnog dru tva.najve ih enigmi i predmet tra eva na kolskim hodnicima sada dokazuje svoje postojanje» Tijekom nekih razdoblja lanstvo u «Lubanjama» nije bilo tajna i imena lanova objavljivalo je samo Dru tvo. pekulira se da je upravo na Yaleu skovan naziv «spook» to je ozna avalo sve pripadnike pijunske zajednice. Bush. ovi podaci. ali nikad nije bio «Lubanja». ali je i dalje na ivotu odr ao vjerovanje da su Lubanja i Kosti bile rasadnik ameri ke obavje tajne zajednice. lanovi ovog dru tva sastaju se tako er etvrtkom i nedjeljom u prostorijama Dru tva. Svitak i Klju svitak i klju Svitak i Klju je jo jedno tajno dru tvo s Yalea koje je utemeljio john Addison Porter sa jo par istomi ljenika s Yalea 1841. Kona no su 2003. Svitak I Klju donirao je brojne ' ' . objavljeni u knjizi «Razotkrivaju i Lubanje i kosti» Krisa Millegana.. tzv «grobnici» bez prozora. na pitanja o svom lanstvu u «Lubanjama» odbili su dati odgovore. kao dodatak. John Kerry i George W.1985. Osniva i ovog dru tva bili su brigadni general Theodore Runyon (1842). Najbolji primjer za to su George W. Kasno no u nakon njihovih tjednih sastanaka . dru tvo je jo poznato i pod nazivom «Klhu evi» i inkorporirano je u sastav Zaklade Kingsley. povjesni ar CIA-e.Bush oboje kandidati predsjedni kih izbora 2004. te jo mnogi drugi. Iako «lubanje» nisu bile kolijevka budu ih operativaca CIA-e ili OSS-a (CIA-in prethodnik) zanimljivo je istaknuti da je deklarirani pripadnik Dru tva George H.W. lanovi dru tva na stepenicama pjevaju njihovu tradicionalnu «Trubadursku» pjesmu. anonimni unutarnji izvor grobnica lubanja i kostidojavio je neke pojedinosti o dru tvu privatnom istra iva u Antonyu C. Pozivaju i se na likove iz filma povjesni ari CIA-e su isticali kako je James Jesus Angelton. Lubanje i ameri ka obavje tajna zajednica U svibnju 2007. koja se isti e po paternama svijetlog i tamnog kamenja. Suttonu koji je na temelju toga napisao knjigu «Ameri ki tajni establi ment: Uvod u Red Ljubanje i Kostiju» Dojavljene podatke Sutton je uvao 15 godina u tajnosti boje i se da fotokopirane stranice ne bi otkrile njegov izvor. Neformalno. ef kontraobavje tajnog dijela CIA-e poha ao Yale.

Tako er usvajaju masonski inspirirane rituale kao «Lubanje» i «Klju evi».H.S. «Lubanje u svim klasama nova e svoje lanove. dru tvo osnovano 1883.» U po etku jo zvano i «Tre e Dru tvo» ili «Sivi fratri». Osnovali su ga studenti iz klase 1884. te se tako er sastaju etvrtkom i nedjeljom i razmjenjuju osobne podatke i pro lost. dru tvo je sti avalo sve one koji su eljeli dokinuti sustav tajnih dru tava . s ciljem da reformiraju dru tveni ustroj na Yale-u kojem su do tada dominirali Lubanja I Kosti I Svitak i klju .). 1873. Studentsko tijelo pove alo je svoj broj i pro irilo svoje zemljopisni doseg. samom sveu ili tu Yale. Utemeljili su godi nju nagradu John Addison Porter. Dru tvo je odmah prihva eno i uskoro je do lo u poziciju da svojim poslovima upravlja na isti na in kao i druga postoje a dru tva. Zna ku su za razliku od «lubanja» nosili okrenutu licem prema dolje. Dru tvo mijenja naziv u «vu ja glava» i za znak odabire zna ku s vu jom glavom koja se nalazi na naopa ke okrenutom ankhu.. ( ( ( ( . na zapu ku ili kravati.donacije. tjednik «Ikonoklast» koji se pojavio u New Heavenu pozivao je na prestanak rada dru tva Lubanja i kosti. Kontroliraju Yale. Novac namijenjen fakultetu ide kroz njihove ruke i oni s njime raspola u kako im je volja. Reformom se eljela promijeniti administracija u kojoj su do tada dominirali Lubanje I Klju evi . 1888. a 1917 otvorili zakladu za pokretanje tiskovine Yale University Press ( Vu ja glava vu ja glavaVu ja glava (W. Dru tvo nikada nije bilo toliko odvratno kao danas. je tre e po starosti tajno dru tvo na Yale-u.sav posao se obavlja preko njih.. pro irili su svoje djelovanje irom svijeta i u velikoj mjeri postali vo e dru tva.

koja je stajala tamo obje ena bez obzira kada e se ili da li e se vi e vratiti.Dru tvo Knjige i Zmije Ovo dru vo je jedno od najstarijih tajnih dru tava na Sveu ili tu Yale. Dru tvo Knjige i Zmije postalo je dru tvo koje je primalo starije lanove i prvo tajno dru tvo koje je za lanove primalo manjine i ene. umjetni kog i dru tvenog ivota. Izbor lanova bio je progresivan za razliku od konzervativnih stajali ta pri izboru lanova koja su gajila druga dru tva. (iako danas vi e ne postoji). Tradicionalno. Svake godine Dru tvo Knjige i Zmije u svoje redove primalo je 16 novih lanova. lanovi su bili vo e raznih aktivnosti i istaknuti pojedinci akademskog. kao trogodi nje dru tvo iji znak su bila gr ka slova sigma delta chi. 1933. atletskog. Govori se. dok je dru tvo Elihu 1909 u lanstvo primilo priipadnika indijanske manjine. za razliku od drugih tajnih dru tava koja su uglavnom primala 15 novih lanova godi nje. kako bi se prikazala svojevrsna povijesna slika biv ih lanova. Kao i druga dru tva. ili bi se probilo njezino dno kako je vi e nitko ne bi mogao koristiti. da ukoliko bi lan preminuo njegova alica bi se uni tavala. Anthony Hall za lana primilo enu. Svi su imali svoju a u ili alicu sa utisnutim imenom. postoje pisani zapisi da je jo jedno dru tvo St. Kao i ostala dru tva imala je zasebnu zgradu odnosno dvoranu izgra enu 1888. .No. prostori su namijenjeni samo za lanove i ponekad. njihove prijatelje. Knjiga i Zmija ima svoju vlastitu «grobnicu» za sastanke. Knjiga I Zmija utemeljeno je na efildskoj znanstvenoj koli 1863.

SLOBODNI ZIDARI . bez ula enja u domenu religije. Vrhovno bi e je slobodnozidarska koncepcija Boga kojeg u skladu sa svojom simbolikom nazivaju i Veliki Arhitekt Svemira (Great Architect of the Universe GAOTU. Slobodni zidari smatraju da su ova u enja aktualna danas kao i na prijelazu 17 stolje a kad je slobodno zidarstvo nastalo u svom dana njem obliku.TAJNO DRU TVO ILI DRU TVO S TAJNAMA? Slobodno zidarstvo je vrlo te ko ukratko objasniti.» Slobodno zidarstvo se mo e definirati i kao bratska organizacija iji lanovi dijele zajedni ke moralne i metafizi ke vrijednosti i ideale u vi e svojih grana. naroda i dru tava.TAJNO DRU TVO ILI DRU TVO S TAJNAMA? SLOBODNI ZIDARI . cehovskim udru enjima obrtnikagraditelja od ega je ostalo i najupe atljivije masonsko obilje je ukr teni estar i kutomjer. Svoj naziv slobodno zidarstvo duguje upravo starim. to je « moralni sustav zaogrnut alegorijom i ilustriran simbolima» ) . Kako to pi e na stranici hrvatskih slobodnih zidara. jer svoje korijene vu e iz vi e civilizacija. da sve na ovom svijetu ovisi o Bo joj providnosti. Ovaj koncept shva anja Boga prihva en je u jednoj mjeri i od strane rozenkrojcera.konstitucionalnom objavom vjere u Vrhovno bi e. U enja o kojima slobodno zidarstvo pou ava u svojim ritualima vezana su uz moralne vrijednosti (koje upravljaju odnosima me u ljudima) i uz slobodnozidarsko prihva anje. iza kojih se ponekad nalazi i simbol Solomonova hrama. a i samo se grana na vi e razli itih poddru tava. sestrinskih organizacija i isto toliko razli itih u enja i tuma enja. slobodno zidarstvo mo emo ukratko definirati ovako «Slobodno zidarstvo je jedna od najstarijih svjetskih bratov tina. Grand Architect of the Universe ili Supreme Architect of the Universe). Kako to masoni isti u. kao i nekih kr anskih teozofa i gnostika.

.

npr. progone i velik broj humanista. Jean-Jacques Rousseau. lanovi slobodnozidarskih lo a koncept tajnovitosti shva aju vi e kao mogu nost i ustrajnost da odr e datu rije . Denis Diderot. Tijekom nastanka ovog pokreta va nu ulogu imala je crkva. Kao to je dobro poznato. Ludwig van Beethoven. u svoj program uvode kr anski nauk. lanovi nekih lo a bili su. Upravo ovaj model svojevrsnih «masterminda» stigmatizirao je sva slobodnozidarska i sli na udru enja. bur oaske ideje protiv feudalnog poretka. me u ostalima. David Loyd George. no prije bi ga mogli nazvati ezoteri nim dru tvom koje u nekim sferama prelazi u privatno.. Okupljaju mnoge filozofe. odnosno prosvijetljene koji sebe definiraju kao «Skupinu pojedinaca koji rade zajedno da izgrade bolju budu nost».. slobodno misle i intelektualci okupljali su se u ovaj pokret koji je obredne ine inicijacije u pokret preuzeo iz raznih orijentalnih religija i kultova. Njema ke lo e. rasprave o religiji i politici pre esto su znale prerasti u nerede i dovesti do diskriminacije. etiri londonske lo e stvorile su veliku lo u za London i Westminster. stolje u sve vi e ima utjecaja na druge dr ave preko odre enih lo a. Uo i Ivandana 24. Masonerija je u Engleskoj bila oru je kojim se slu ila britanska politika. Dana nje slobodno zidarstvo vi e nije «tajno dru tvo» ve vi e javno dru tvo s tajnama. proganjanja i ratova. jer kako nam je poznato iz povijesti upravo su neki od najve ih dr avnika i vojskovo a bili vode i slobodni zidari. engleski kraljevi i poznati politi ari Edvard VII. Johann Wolfgang von Goethe. Ova pravila proizlaze iz slobodnozidarskih ciljeva poticanja lanova da otkrivaju ono to je zajedni ko ljudima iz najrazli itijih dru tvenih krugova.. koja je nastojala odr avati narod u pokornosti. Johann Gottlieb Fichte. Vjeruje se da je upravo ovo dru tvo upleteno u sva svjetska previranja i da ele izgraditi Svjetsku vladu (neki ka u po uzoru na fa isti ki model) kojom bi nadzirali cijeli svijet. a u 19. za razliku od ostalih. pisce i glazbenike. Winston Churchill i dr. kako tvrde slobodnozidarska dru tva.Slobodno zidarstvo esto nazivaju «tajnim dru tvom» . Victor Hugo i drugi kao lanovi lo a unose revolucionarne. slobodnih mislilaca i intelektualaca koji su isticali individualnost ovjeka. Wolfgang Amadeus Mozart. Bje e i od progona crkve. lipnja 1717. Slobodno zidarstvo je tako er strogo ne-politi no i rasprave o politici na slobodnozidarskim radovima su izri ito zabranjene. koja je est godina kasnije postala Velika lo a Engleske. . Sa ovom tvrdnjom se ne bi slo ili mnogi. Francuski mislioci Voltaire. slobodnim zidarimanije dozvoljeno na radovima raspravljati o religiji. Krataka povijest Prve masonske lo e nastale su u Engleskoj. godine. Ovom prilikom moram se osvrnuti i na svima nam dobro poznate Illuminate. George Washington kao masonNadalje.

.

ve samo imena svojih lanova. stolje u dolazilo do brojnih izlaganja i razotkrivanja slobodnih zidara. Organizacijska struktura . svi znaju da masoni postoje. asve ve a demokratizacija dru tva omogu ava im polagani izlazak iz sjene.ako je tijekom godina po ev i jo u 18. Na kraju krajeva. glasnogovornika i sli no. Po mome osobnom shva anju. masoni nikada nisu skrivali svoje postojanje. Da li je to samo pametno smi ljena obmana ili iskorak ka novim svjetonazorima tek e se saznati. stoga je glupo nastaviti inzistirati na tajnosti. dana nji moderni «masoni» ne pre u ni od izjava za medije.

Savr eni Majstor 6° . jer e te to ostati cijeli ivot. Iako se u na elu grane slobodnog zidarstva mogu prepoznati po svojoj pripadnosti Velikoj Lo i ili Velikom Orijentu. stupnjevima.Sjever 12° .Intimni Tajnik 7° .Veliki Majstor Mason Vije e. Dvije su glavne grane slobodnog zidarstva. Ne postoji jedinstveno upravlja ko tijelo koje predsjeda slobodnim zidarima irom svijeta.Intendant Zgrade 9° . «Regularne» lo e okupljene oko Ujedinjene Velike Lo e Engleske i one malo «liberalnije» zvane Veliki orijenti prepoznate od strane Velikog Orijenta Francuske.Majstor Izabranik Devetorice . bankovne ra une i humanitarne zaklade. Gotovo svaka lo a i svaki oblik slobodnozidarskog udru ivanja ima svoju jedinstvenu strukturu.Majstor Putnik 5° . Prin evi Jeruzalema 15° . O detaljnijoj strukturi.14° 4° .Slobodni zidari organizirani su putem Velikih Lo a ili Velikih Orjenta.Vitez Istoka ili Ma a . postoje iznimke. dr avi ili zemljopisnom podru ju (nazvanim jurisdikcije).Majstor Devet lukova 14° .Veliki Majstor Arhitekt 13° .Uzvi rni Majstor Izabranik . frakcijama i ritualima biti e vi e rije i u nekim drugim postovima. Ipak razmislite prije li vas neko pozove na pristupanj slobodnim zidarima.Sjever 10° . neovisna tijela koja upravljaju bratstvom u pojedinoj zemlji.Sjever 11° . To su suverena. za sada u jo samo ista i da slobodni zidari kao i neki otvoreniji klubovi poput Rotarya i Lionsa imaju zajedni ke godi nje sastanke.Majstor Izabranik . Lo a Savr enstva (perfekcije) 4° .16° 15° .Provost i Sudac 8° . i po ivaju na bratskim vezama koja ovise samo na me usobnom prepoznavanju.

32° 33° .Zapovjednik Hrama 28° .Princ Tabernacle 25° .Prijatelj i Brat Vje ni 27° . Andrewa 30° .18° 17° .Vitez Istoka i Zapada 18° .Veliki Inspektor 31° .Majstor ad Vitam 21° .Vitez Ru e i Kri a Konzistorij 19° .16° .Suvereni Veliki Inspektor .Princ Libanusa 23° .Vitez Bron ane Zmije 26° .Uzvi eni princ Kraljevske Tajne 33° .Po asna postignu a 19° .Veliki Pontiff 20° .Vitez Sunca 29° .Patrijarh Noachite 22° .ef Tabernacle 24° .Princ Jeruzalema Kaptol Ru e i Kri a 17° .Vitez Aspirant 32° .Vitrz St.

Masonski znanstvenik Christopher . no lukavi masoni su im dosko ili promjenom izvjesnih rije i u ritualima kako bi lak e otkrili prevaranta koji se i dalje slu io «straim» rije ima.Slobodni zidari koriste znakove (geste). razli ite na ina rukovanja i tajne rije i kako bi se osigurao pristup sastanku i identificirali legitimni posjetitelji. kako bi se i ne-masoni mogli infiltrirati u njeihove redove. Jo od ranog 18. stolje a na ovamo svi su poku ali otkriti ove znakove.

jednakosti. Robinson states tvrdi jo i da masonske lo e mogu namjerno mijenjati svoje rituale s vremena na vrijeme. od lo e do lo e. Povijesno gledano. 0 Stvaranje reputacije Da bi u potpunosti razumjeli povezanost masona i teorija zavjere. a povjesni ar John J.Hodapp tako er isti e da gorespomenuti znakovi variraju od jurisdikcije do jurisdikcije. masone se oduvjek optu ivalo da ele stvoriti novo dru tvo utemeljeno na idealima slobode. bratstva. Svoja razmi ljanja o masonima. Teoreti ari zavjera u svojim promi ljanjima esto povezuju simbole i brojeve kako bi de ifrirali masonske zagonetke. razdvojenosi crkve i dr ave. no takva dr ava bi bila samo umjetna bezli na tvorevina u slu bi masonskog nepotizma. u kojima ih se portretiralo kao mo nike koji ele dominirati svijetom i krojiti svjetsku politiku. Danas se identitet lanova dodatno provjerava tra enjem na uvid lanske iskaznice ili nekog drugog certifikata. te vjerske tolerancije. Slobodni zidari su odavna bili predmedmetom raznih rasprava o teorijama zavjere. Zbog svoje tajnovitosti. povijesnim aktivnostima Lo e P2 (propaganda due) o kojoje e ne to vi e biti rije i u narednim postovima. Ovo gore navedeno ne zvu i tako lo e. Tako da neka skupina pozdrava i znakova mo e biti aktualna samo neko vrijeme. no esto se ispostavi da su ta preklapanja slu ajna. moramo oti i malo dalje u . teoreti ari zavjera esto potkrepljuju i istinskim.

Baala. ali njihov predjsedni ki kandidat dobio je samo 7 glasova. a njihova potencijalna prijetnja shva ana vrlo ozbiljno. st) i Illuminati! No.. Naime Slobdno zidarstvo osnovala je grupa utjecajnih Engleza iz puke dosade.za razliku od uobi ajenih Velikih Lo a) i odatle pro irila Europom. st.1 pro lost i upoznati se s nekim injenicam.. lanstvo u slobodnozidarskim organizacijama bilo je zabranjeno i svim katolicima. Vitezovi Templari (obnovljeni red koji se temelji na dokumentima iz 17. Posebna struja pojavila se u Francuskoj (Veliki Orijent. bilo stolje e prosvjetiteljstva ije su ideje kulminirale u 18.. Istina je malo manje romanti na. i 18. Upravo u 17. mnogi osniva i SAD-a uklju uju i Ethana Allena. Slobodni zidari. 8 je pripadalo masonima. Johna Paula Jonesa. Njihov utjecaj nije ostao nezapa en u o ima crkve koja im se suprotstavlja ve 1738. Johna Hancocka i Benjamina Franklina su bili deklarirani masoni.Masonske lo e po inju se pojavljivati u ameri kim kolonijama ve 1730. U skladu s tim masonske Lo e uskoro su postale lokalni centri mo i. a udru ivanjem me unarodnih podru nica i svojevrsna vlada u sjeni . U prilog njihovim tvrdnjama i la je i injenica da je prvi ameri ki predjsednik George Washington bi deklarirani mason. Tako vidimo da u tom periodu nastaju Rozenkrojceri. Stoga i ne udi da su Lo e uskoro postale centar razmjene najnovijih tra eva i poslovnog pregovaranja. vratimo se Slobodnim zidarima. godine prije Krista. Pod prijetnjom ekskomunikacije.koji je bio mason! Neki Slobodni zidari ustrajni su u svojim tvrdnjama da njihovo dru tvo potje e od kamenoreza kih cehova iz srednjeg vijeka. Tako je 1827. godine kada Papa Klement XII osu uje i ekskomunicira Slobodno zidarstvo. ugurati svoga predstavnika u Kongres. a organizacija se brzo pro irila preko cijelog Britanskog carstva. i 18.. Postojalo je vrijeme kada su masoni doista bili zna ajni akteri globalne svjetske politike. a o tome sam pisao i ranije. To me je pridonjela i injenica da Slobodni zidari tuju GAOTU (Great Architect Of The Universe) odnosno Velikog Arhitekta Svemira ili Jahbulona.. Ustvari. Od 56 potpisa na Deklaraciji nezavisnosti. st. a neki ak tvrde da ideja slobodnog zidarstva potje e iz vremena gradnje Solomonovog hrama 850. stolje u dolazi do procvata tajnih dru tava koja u svojim nasadima imaju religijsko-filozofske ideje o stvaranju novog svijeta. Treba imati na umu da je 17. Anti masonska stranka uspjela je 1832. Paula Reverea. 1 . spoja bogova Jahve. zajedno sa 9 potpisa na Ustavu.Ova orgnizacija bila je bratstvo koje je u svoje redove nastojalo privu i najuglednije lanove zajednice. u Sjedinjenim Ameri kim Dr avama osnovana Anti-masonska stranka koja je kao svoj glavni cilj isticala borbu protiv internacionalnog konglomerata poznatijeg kao -Slobodno zidartvo. Doslovno ga je pregazio njegov protukandidat Andrew Jackson. i Osirisa..

te jeproglasio trajnom i vje nom. Mr nja prema masonima kulminirala je u nacisti koj Njema koj. Razmatraju i pitanje za to je do lo do stvaranja lo e reputacije slobodnog zidarstva. Franca. tako er su se priklju ili anti-masonskoj kampanji. godine sazvao sve lanove klera kako bi razradili strategiju za borbu protiv ovog podmuklog neprijatelja .Anatema Papa LeoXII anatemu slobodnog zidarstva dodatno je potvrdio 1825. 2 2 2 2 2 . Pinocheta i Salazara. zatvaranjma i ubijanjem Slobodnih zidara. Mnogi vjeruju da su Slobodni zidari izrasli iz srednjevjekovnih Vitezova Templara. treba imati na umu i tada nje dru tveno politi ke prilike. Oni koji odaberu York ki Red. elimo da va prioritet (misli na lanove klera) bude strgnuti masku sa slobodnog zidarstva kako bi se ono moglo vidjeti kako zaista jest. jer Papa Leo XIII nadalje optu uje masone za vjerovanje u demonske ideje demokracije. na kraju e se susresti izborom da postnu Vitezovi Templari. Upravo je prvi zadatak Adolfa Eichmanna bio pra enje aktivnosti ljudi za koje se sumnjalo da su masoni. slobodnih izbora. progonom. i razdvajanje crkve od dr ave. Kada novi lan pristupa Slobodnim zidarima mo e odabrati da li e napredovati po pravilima kotskog ili York kog Reda. Mnogobrojni diktatori uklju uju i Mussolinija... a danas takva organizacija postoji kao ogranak Slobodnog zidarstva. Hitler je smatrao da su oni samo produ ena ruka idova kako je opisano u dokazano krivotvorenim Protokolima Sionskih Mudraca. U svom govoru je izme uostalog rekao: . dok je Papa Leo XIII 1884. a islamisti ki pokret Hamas smatra ih tajnim dru tvom koje je dio cionisti ke zavjere .

no kako sam ve prije spomenuo mnogi osniva i bili deklarirani masoni. Jedna od njih je i ona da Veliki Pe at SAD-a sadr i masonsko-iluminatske simbole.. tako da je ovo bilo ni ta drugo do oblika promicanja vlastitih ideja i principa. 3 3 .Popularne teorije zavjere Imaju i u vidu sve gore navedeno. ne ude brojne teorije zavjere iji su glavni akteri Slobodni zidari.no isto tako sadr ano je i ostalih 120 kombinacija. To je to no. ak je pomalo i smje na teorija koja ka e da je u natpisu na pe atu koji glasi annuit coeptis novus ordo seculorum sadr ana rije MASON .. Pe at i simbolika samo su odraz toga vremena bez skrivenih ifriranih poruka.

Ipak iznena uje snaga ideja Slobodnog zidarstva koje su duboko utkane u arhitekturu glavnih objekata u Washingtonu. Na slikama ispod mo ete vidjeti koliko je jak utjecaj slobodnog zidarstva u arhitekturi toga doba. .

Numerolozi u svemu vezanom uz atentat pronalaze broj 33 koji je simbol najvi eg masonskog stupnja. Niste? E.Osim planetarno popularne i vje ne teorije o svjetskoj masonskoj zavjeri. dok je vjerodostojnija teza po kojoj su CIA i FBI u svemu tome imali svoje prste. Ispod slike nedovr ene piramide stoji natpis «Novus Ordo Seclorum» koji je 1782. Danas je najaktualnija teorija da se Slobodni zidari u Bohemian Grovu (o kojem e tako er biti rije i kasnije) sataju s najutjecajnijim politi arima dana njice. predlo io Charles Thompson. Ova teorija funkcionira i u kontekstu Masona i kao predstavnika idova. Hoover bio visokorangirani mason. kada je od strane kongresa zamoljen da osmisli kona an dizajn velikog pe ata Sjedinjenih dr ava. ILLUMINATI I NOVI SVJETSKI POREDAK ILLUMINATI I NOVI SVJETSKI POREDAK Svi ste vjerojatno vidjeli nov anicu od jednog dolara. postoje i brojne druge. Thompson nikada nije u . tako er jednog vida slobodnozidarske organizacije. a tome u prilog ide i injenica da je tada nji ef FBI-a J. poput one da je teroristi ki napad 11 rujna na SAD ustvari rezultat trajnog rata koji se odvija izme u slobodnih zidara (kao nasljednika Templara) i Islama.Edgar. pa ako niste onda ste propustili vidjeti i simbol piramide sa svevide im okom na svome vrhu koji se na toj nov anici nalazi. a poznato je da su i mnogi ameri ki predsjednici novijeg doba bili lanovi Lubanja i Kostiju . Tako er je poznata i teorija po kojoj upravo Slobodni zidari stoje iza atentata na JFK-a. jedan od osniva a ameri ke nacije.

veliki think tank koji se sastoji od bogatih bankara. godine osnovao bavarski profesor Adam Weishaupt. ali teoreti ari zavjere vjeruju da oni jo uvijek postoje i upravljaju svjetskom politikom iza kulisa. a imaju i u vidu njihovu motivaciju za upravljanje svijetom nije te ko zbrojiti dva i dva. ali je objasnio njegov simbolizam koji zna i «po etak nove ameri ke ere». No. ali teoreti ari zavjere svugdje vide njihov utjecaj. jednog od najmisterioznijih tajnih dru tava u povijesti. I pri a bi tu stala da ne znamo kako je nedovr ena piramida sa svevide im okom simbol iluminata. Nitko ne mo e dokazati postojanje iluminata. ro en 6. ustavom i valutom. O njima se ne zna puno nakon tog progona. . Intrigantno je i to da su iluminati osnaovani upravo 1776. njihovu urotu je vrlo skoro otkrila bavarska vlada i iluminati su bili prisiljeni prikriti se i raditi u jo ve oj tajnosti.potpunosti objasnio prijevod ovog mota. poznatih znanstvenika i utjecajnih politi ara. Njegov cilj bio je ukinuti organiziranu religiju i sve svjetske vlade te povesti ljudski rod u Novi svjetski poredak kojim upravlja apsolutni razum. kada je progla ena ameri ka neovisnost. Sinonim za iluminate danas je Savjet za inozemne veze. Nekim od njihovih najve ih postignu a se smatraju francuska revolucija. komunizam te Ujedinjeni narodi i Europska unija kao sredstvo centraliziranja svijeta pod jednim parlamentom. Bavarski iluminati Poznata je injenica da je red Iluminata osnovao ovjek po imenu Adam Weishaupt. sekularne svjetske vlade s UN-om kao policijom. Vjeruje se da rade na ostvarenju Novog svjetskog poretka. Prvobitni iluminati su bili tajno dru tvo koje je 1776. svjetski ratovi.

Alexandar Radischev. patriotizma. zajedno sa kolegom masonom Kniggeom (koji je ve odavno namjeravao centralizirati slobodno zidarstvo) unova io brojne iluminate iz najvi ih redova masona. oni bi se lako unova ili za iluminatske ciljeve.1998) ak i ime osniva a ima simboli ko zna enje: doslovno prevedeno. Svima koji rade ka tom cilju bila su dozvoljena sva sredstva. iji su lanovi vjerovali da primaju znanje s onog svijeta. Pro itao je svaki anti ki spis i tekst koji je mogao nabaviti. Oko sebe je okupio pribli no dvije tisu e pla enih sljedbenika kojima je obe ao svjetsku mo . ekonomije. pokrivaju i razna podru ja knji evnosti. Iluminatus zna i « prosvjetljeni». Masoni su u to vrijeme bili utjecajno polutajno dru tvo koje je u svojim redovima okupljalo elitne ljude.A. Weishaupt je po eo sakupljati velike koli ine spisa pomo u kojih je namjeravao osnovati vlastitu akademiju za u ene ljude. Ime je preuzeo od prevedenog naziva starog panjolskog kulta « alumbrados». Minervala i Iluminatusa minora. po to su mnogi masoni bili utjecajni ljudi. Mnogi od njih su bili plemi kog podrijetla .Goethe i W. koja se sastojala od Pripravnika. Weishaupt se od tog trenutka posvetio planovima « transformacije» ljudske rase i kreiranju novog svjetskog poretka. gr ki i hebrejski.Regrutiranje lanova bio je lak posao. Naga a se da Weishaupt nije slu ajno izabrao taj datum prvog svibnja. Oko 1768. Weishaupt je dan na brigu isusovcima koji su ga kolovali. Druga. To su bili pripadnici intelektualne elite. (Manifold. U djetinjstvu je u io e ki i talijanski. 1. J. u Ingolstadtu u nezavisnoj dr avi Bavarskoj.. institucije braka i svih religija*. Adolf von Knigge. Weishaupt je ra unao na to da e njegovi planovi biti obavijeni velom tajnosti. Vjeruje se da ga je tada utjecajna obitelj Rothschild[1] unajmila da joj pomogne u planovima vladanja svijetom. U skladu s tim. Iako su isusovci polagali svoje nade u njega zbog njegovog talenta u jezicima i znanosti. Ubrzo nakon osnivanja.Mozart. Potekao je iz idovske obitelji koja je prihvatila kr anstvo. on se pobunio protiv njih i postao profesor na Katedri za prirodni i kanonski zakon Sveu ili ta u Ingolstadtu. . Masonska klasa. onaj koji vlada pomo u razuma. ve da on simboli ki predstavlja nastavak progona kr ana koji je zavr io na taj datum abdikacije rimskog cara Dioklecijana. napredovanje u srednjoj klasi je bilo sli no masonskim ritualima inicijacije. Prema hijerarhiji masona Weishaupt je organizirao i svoje tajno dru tvo. Neki iluminate povezuju s imenom Lucifera. Glavni cilj Iluminata je bio ukidanje monarhije (i svakog drugog oblika tradicionalne vlasti). Adam zna i « prvi ovjek». svibnja 1776. Weishaupt je.W. umno pogodni za njegove ciljeve. Posebno se zanimao za okultizam i fascinirao piramidom u Gizi (koja e kasnije postati simbolom njegovog Reda). U najni oj klasi napredovanje se postizalo pisanjem znanstvene disertacije. Drugo. glavni cilj iluminata je bio uni titi vlast. a religiju kao zapreku razuma. dok za najvi e klase nema pisanih dokumenata. a posebno religiju. Weishaupt je ulo io mnogo truda kako bi se na sveu ili tima odgojili budu i lanovi Iluminata. Tihi « pu » je izvr en u inkovito. Postojale su tri klase: Nursery. ali javnost na njih ne e obra ati pozornost jer je navikla na masone. Kao to je ve napomenuto. Weishaupt je vidio ljudski razum kao jedini autoritet. je sadr avala stupnjeve Iluminatus major i Iluminatus dirigens. Weishaupt je shvatio kako je najbolji put za provo enje svojih planova infiltracija lanova Iluminata u masonske lo e. ije ime zna i « nositelj svjetla». Tre a klasa zvana Misteriji je bila podjeljena u Ni e (Prezbiter i Regent) i vi e misterije (Magus i Rex). Infiltracija u masonske lo e imala je dvije prednosti: po to su za dru tvo masona svi znali ali su njihovi obredi bili tajni. Claudio Manuel da Costa. Stoga bi odabrani i talentirani u enici dobili stipendije za takvu obuku. osnovao je red iluminata. a kasnije latinski. dok Weishaupt zna i « mudra glava». privatnog vlasni tva.velja e 1748. oslobo en od mraka u kojem ljude dr i organizirana religija. Po etnika.barun Xavier von Zwack. znanosti.

ak i njegova smrt je ostala nerazja njena. nije imao sposobnosti velikog vo e. to je bilo u suprotnosti sa Weishauptovim planom ukidanja nacionalizma. gdje je i umro 18. a do li su i do Amerike. Dok tradicionalna religija tvrdi da je ovjek a priori gre nik. studenog 1830. Me utim.Povla e i analogiju s dijelovima Biblije. Zbog takvih u enja Crkva je osudila iluminate tovateljima Sotone i o tro reagirala protiv njih. zajedno sa svjetskom mo i. bavarske vlasti su saznale za ovo dru tvo. njegovom smr u Dru tvo nije prestalo postojati. naprotiv. (Manifold. Iluminati su imali svoje kriti are (George Washington. koja je smjesta proglasila dru tvo ilegalnim. opat Barruel. koji je odigrao veliku ulogu u stvaranju masonsko-iluminatskog saveza. valja koristit razum. Me utim. Fleming. . ve je.)Iluminati su ubrzo infiltrirali svjetske vlade. ali i ljude koji su smatrali udru enje masona i iluminata pozitivnim (Thomas Jefferson. Walter M. Dokumenti koje je imao uz sebe su prona eni i proslije eni bavarskoj vlasti. iako je Weishaupt bio briljantan intelektualac. Zatim je barun von Knigge. s ime se ovaj nije slagao pa je von Knigge napustio Red. Weishauptova arogancija i odbijanje da slu a svoje podre ene stvorili su mu mnoge neprijatelje u vlastitim redovima. to Weishauptova « religija» nudi svojim sljedbenicima. Neki pisci poput Herdera i Fichtea ( lanovi iluminata) su se zalagali za ujedinjenu Njema ku. 1998. Weishaupt je morao bje ati iz Bavarske na istok u Moskvu i naposljetku u gradi Gothu. usvrdio je kako je njegova organizacija poput ploda drveta spoznaje dobra i zla. profesor Robinson). Da bi se izi lo iz takvog stanja. tra io mjesto Weishauptovog suvladara. No. Glasnik koji je nosio planove iluminata poginuo je od udarca groma u oluji. Ono to je biblijski Bog uskratio ovjeku. 1784. Weishauptova teza je da ovjek u osnovi nije lo .religija i dr ava su ti koji ga ine lo im. Prvi je prouzro ila njegova ljubavnica koja je dobila njegovo dijete i prijetila da e ga prokazati javnosti. Njegovi suradnici tvrde kako je iznenada umro dok je radio na hermeti nim magi nim spisima. dokumentirano jo nekoliko generacija iluminatusa koji su nastavili raditi u tajnosti. Albert Mackey). Morao se suo iti sa mnogo skandala i problema na mjestu Iluminatusa Rexa.

.

a njegovi organizatori apsolutnu mo . tj. Ve . stvaranju sekularne svjetske vlade. lanovima iluminata nije cilj ostvariti svjetsku vladu za vrijeme njihovog ivota. Iluminati nikad ne istupaju javno. Nakon 2. luminati ovom cilju pristupaju tajno. sa Ujedinjenim narodima kao sto erom svih operacija. Novi svjetski poredak ima totalitarno ure enje. kao i postavljanje klju nih ljudi na elo va nih organizacija. Manipulacija medijima ovdje ima glavnu ulogu. svi izbori su kontrolirani od strane Ujedinjenih naroda. Teoreti ari zavjera smatraju Ujedinjene narode institucijom koja e ostvariti novi svjetski poredak. Stoga su iluminati kreirali rje enje. To je vladavina nevidljive ruke[2]. Jedna metoda postizanja njihovih ciljeva je u teoriji zavjere poznata kao problem-reakcija-rje enje. UN. ve postupno obavljati pripreme i voditi svjetsku politiku ka centralizaciji.svjetskog rata osnovan je UN kao organizacija koja e osigurati mir u svijetu kroz internacionalnu politiku i « svjetsku policiju». tj.Ilustrirajmo to na primjeru UN-a. Ustav SAD-a zamijenjen Poveljom UN-a.infiltriraju svoje lanove u visoke polo aje vlada mo nih dr ava. koriste se podmi ivanjem i ucjenama visokih du nosnika kako bi oni provodili njihovu volju. oni rade tajno . Neki od konkretnih ciljeva su ukidanje privatnog vlasni tva i prava na posjedovanje oru ja.Novi svjetski poredak Teorija novog svjetskog poretka ozna ava vjerovanje da neka organizacija (u ovom slu aju iluminati) te i ostvarenju centralizaciji svjetske politike. Svjetska populacija je reagirala na te ratove (reakcija) te njom da se osnuje institucija koja e regulirati ratove. ve operiranjem iza kulisa. ukidanje ku nog kolovanja i uvo enje svjetskog kurikuluma. Njihova metoda dolaska na svjetsku vlast nije vojnim putem ni javnom pobunom. Vjeruje se da su iluminati bili ti koji su potaknuli svjetske ratove (problem).

Iako je prvi i najva niji cilj iluminata bio svjetska dominacija. U ovom slu aju taj vrhunac je « oko koje sve vidi». Njihova izvorna vjerovanja su zapravo svojevrsna kompilacija u enja raznih misti nih grupa kroz povijest. Taj simbol predstavlja piramidu na ijem vrhu se nalazi oko okru eno svjetlosnim zrakama. Iluminati su prihvatili tantri ke vje be za meditaciju koje koriste umu i tijelu. kao i one razli itih gnosti kih kr anskih skupina. oni su imali i druge aspiracije. to se sla e s iluminatskom idejom sekularne dr ave. preuzeta od masona. Mo e se zaklju iti kako je cjelokupni simbol prosvjetljenja odabran zbog illuminatskih ciljeva da raspr e mit religije i dovedu svjetlo uma i znanosti. Ujedinjeni narodi su organizacija sa svjetskim utjecajem. Ve je ranije napomenuto kako je Weishaupt bio fasciniran misterijem Velike Piramide u Gizi. Natpis « Novus Ordo Seclorum» na latinskom zna i « novi sekularni poredak».poznata injenica da je David Rockefeller (multimilijarder i ime koje se esto povezuje s iluminatima) donirao zemlji te za Zgradu UN-a daje povoda raznim naga anjima. Time svaka dr ava ima manje mo i koja se sve vi e sakuplja u rukama elite. Tako er su prakticirali metode i koncepte muslimanskog kulta Asasina. Europska unija ima istu svrhu kao i UN: ujediniti europske dr ave pod zajedni ki Ustav i valutu. Weishaupt je vjerovao da e najinteligentniji ovjek zauzeti mjesto oka i vladati pomo u apsolutne mo i i razuma. zvano jo i « trinacria». Moderni simbolozi smatraju da je piramida staroegipatski okultni simbol koji predstavlja konvergenciju prema vrhuncu prosvjetljenja. To je poganski simbol koji je Weishaupt preuzeo je simboli ki ozna ava sposobnost njegovog Reda da sve nadzire. To su bile transcendentalna iluminacija (osloba anje uma od . Simbolika Slu beni simbol iluminata bila je danas vrlo poznata piramida.

osnovana je Liga naroda kao prvi poku aj politi kog ujedinjenja svijeta. (Manifold.) Kao prvi veliki uspjeh iluminata u stvaranju novog svjetskog poretka smatra se Francuska Revolucija. napisana je knjiga « Mein Kampf» u njegovo ime i dana mu je puna financijska i politi ka podr ka kako bi do ao na mjesto njema kog kancelara. Ujedinjeni narodi se smatraju nastavkom tih planova. Smatra se da su ve u vrijeme njegove mladosti. Prema teorijama. Autori Gary Allen i Larry Abraham (Allen i Abraham. Iluminatska ideja vrhunca . Re enica « Novus Ordo Seclorum» je u zastra uju em kontrastu sa re enicom « In God We Trust» koja se nalazi na prednjoj strani nov anice. a on je samo obnovio i sistematizirao revolucionarne planove koje je prvotno postavio Adam Weishaupt. Kriti ari te teorije tvrde da je jedina sli nost izme u « Komunisti kog manifesta» i iluminatskih ideja koncept da ljudi mogu upravljati samima sobom bez utjecaja vlade. 1998. Kao jedan od velikih svjetskih vo a. Marxu je pristupila grupa koja je sebe nazivala « Dru tvom pravednih ljudi» i nagovorila ga da napi e « Komunisti ki manifest» kao demago ki mamac koje e siroma no pu anstvo lako progutati. zagovarali sekularno dru tvo i razum koji e vladati nad ljudskim djelovanjem. U prilog tim teorijama govore injenice da su prosvjetitelji. agenti iluminata su potakli ljude na pobunu i inspirirali jakobince i prosvjetitelje svojim idejama. a progon idova imao je svrhu da se skrene pozornost sa ljudi koji zapravo stoje iza svega.) povla e vezu izme u iluminata i poznatog njema kog ekonomista i mislioca Karla Marxa. intenzivno su prou avali stare magijske spise i bavili se metodama astralne projekcije. Psihoanaliti ar Walter Langer ak ide do te tvrdnje da je Hitler bio izdanak obitelji Rotschild. Rotschildeovi uo ili njegovu karizmu i talent. Teorije zavjere Iako su povijest i ciljevi iluminata dosta poznati. Dizajn nov anice kojeg je izradio Charles Thomson je predstvljen ameri kom ministarstvu financija 1935. godine kako bi poku ala skrojiti politi ku kartu Europe po svojoj viziji Novog svjetskog poretka. kad je radio kao soboslikar. postoje brojna naga anja o tome na koji na in su oni provodili svoje ciljeve. Ta organizacija je ionako propala jer nije imala sustav sankcija kojim bi se ka njavale dr ave koje su prekr ile me unarodne zakone. Vjeruje se da je obitelj Rotshchild ta koja je organizirala Be ki kongres 1814. 1998. Da bi to postigli. Jedan od njih je bio potpredsjednik Henry Wallace. Skoro nakon Napoleonovih ratova. « Komunisti ki manifest» je zapravo bio u opticaju dugo prije Marxa. Ne zna se je li Wallace bio prikriveni iluminatus ili je djelovao pod njihovim izravnim utjecajem i uspje no lobirao da taj simbol bude prihva en kao Veliki Pe at. ni Hitler nije po te en toga da se oko njegove osobe ispletu teorije zavjere povezane s iluminatima. osim velike sli nosti u nazivu s iluminatima. Ta godina se smatra vremenom kad se Red pro irio iz Europe u Ameriku i infiltrirao tamo nje dru tvo slobodnih zidara. besmrtnost te apsolutno znanje i mo . Tada su masoni dr ali uglavnom visoke polo aje u vladi. Vjerojatno najpoznatija teorija je ta da je iluminatski simbol na pole ini nov anice ameri kog dolara zapravo dokaz njihovog uspjeha da kontroliraju ameri ku vladu. « Dru tvo pravednih ljudi» je zapravo bilo produ etak iluminata koji su se skrivali od zakona. Nakon prvog svjetskog rata. Kad je zavr io u zatvoru.svih ovozemaljskih okova). iluminati su uvidjeli da je Europa toliko pogo ena ratnim stradanjima da e prihvatiti svaku politi ku soluciju koja e je izvu i iz krize. Prema njima. Predsjednik Theodore Roosevelt je bio navodni iluminatus.

marginalizacija suvereniteta SAD-a i stvaranje svemo ne svjetske vlade. kao neprofitna i nestrana ka civilna organizacija kako bi privatne osobe mogle sudjelovati u ameri koj politici. ambasadora. Njihova slu beni cilj je « pobolj avanje ameri kog razumijevanja svijeta i prijedlozi za vanjsku politiku SAD-a». objavljen vrlo uskom krugu svojih lanova. mahom biv ih predsjednika. Op enito se na CFR gleda kao na zatvorenu grupu za diskusiju u kojoj se donose odluke koje utje u na svjetsku politiku. Savjet za vanjske veze (eng. osim ako ne dobiju posebnu dozvolu za to. Pozivaju i se na iskaze podadmirala Chestera Warda. Autor vjeruje da je CFR samo ogranak velike svjetske grupe urotnika koja se naziva Okrugli stol (prema mnogima. a kojoj je na raspolaganju svjetska policija (pretpostavlja se da je to vojska Ujedinjenih naroda). U centru njihove politike je ideja da prosvijetljeni monopolisti ki kapitalizam mo e omogu iti spajanje svih razli itih valuta. sistema bankarstva i proizvodnje i upravljanje prirodnih resursa u jednu cjelinu koju kontrolira svjetska vlada. probranih senatora. CFR) je osnovan oko 1921.vrline i moralnost te temelj za reformaciju svijeta nije isto reflektiran u komunisti kim ciljevima nasilnog ukidanja socijalnog poretka. Na sastancima Savjeta lanovi se poti u da slobodno i otvoreno predstave svoje ideje i razmi ljanja. koje dr e u aci. burzovnih brokera. sinonim za iluminate) iji je cilj kontrola javnog mijenja kroz razne psiholo ke operacije. veza i utjecaja CFR je popularno poznat kao jedan od trijumvirata elitnih organizacija (druga dvojica su Bilderberg grupa i Trilateralna komisija). Zbog toga su na meti mnogih teoreti ara zavjere koji tvrde da ta organizacija radi na uspostavljanju novog svjetskog poretka.) povla i vezu izme u CFR-a i iluminata. CFR je « think tank»[4] u pravom smislu trenuta no ima oko 4000 lanova. vlasnika medija. To posti e konstruktivnim debatama o svjetskim problemima i izdavanjem slu benog asopisa. jer je ostalim lanovima zabranjeno njegove rije i prenositi medijima. -a. Autor Pat Robertson u svojoj knjizi « New World Order» (Robertson. direktora i profesora. Njihove ideje i ciljeve je te ko provoditi bez masovnih medija. 1991. nekada njeg lana CFR tvrdi da je cilj te organizacije. razoru anje. bogatih poduzetnika. . Zbog svoje povijesti. Council on Foreign Relations.

religija drevnog Egipta.Hermeti ki Red Zlatne Zore ili kako se e e spominje samo Zlatna zora je magi arski red utemeljen krajem 19. o kojemu sam ve pisao u nekoliko navrata u postovima o rozenkrojcerima. jer poznato je da prije svitanja Sunca dolazi Aurora. Zlatna zora je samo prvi vanjski red od tri Reda. Utjecaj na u enja Zlatne zore imali su kr anski misticlizam.a posebno u alkemiji). teozofija. I po etkom 20 stolje a. Cijela ideja Zlatne zore osobito je inspirirana jednom re enicom iz spomenutog djela : znamo da e nakon nekog vremena do i do cjelokupne reformacije. hermetizam. tarota I geomantije. and Samuel Liddell MacGregor Mathers bili su slobodni zidari I lanovi dru tva Societas Rosicruciana in Anglia (jednog od oblika rozrenkrojcerovskih udru enja). Ime je preuzeto I djela Fama Fraternitas. koncept magijskih rituala koji su postali sr mnogih drugih tradicija poput Wicce. no ene su za razliku od masonskih dru tava bile ravnopravne mu karcima. Teleme I drugih oblika magijske duhovnosti proizilaze upravo iz tradicija Zlatne zore. William Robert Woodman. ili neka isto a ili bo ansko svjetlo na nebu: Zlatna zora temelji se na sustavu inicijacija I hijarhije sli nima onima koje prakticiraju u masonskim lo ama. Wescott. a koji je prakticirao rituale I duhovni razvoj. Ovo dru tvo imalo je najve i utjecaj na zapadnja ki okultizam 20. Kako nam je dobro poznato. stolje a. ve prema na oj e nji I o ekivanjima drugih. William Wynn Westcott. I renesansni rituali. tako er I lan Teozofskog dru tva (prisjetimo se madam Blavatsky I dru tva Thule) je po svemu sude i bio idejna snaga cijele institucije Zlatne zore I svega to je ona predstavljala. rozenkrojcerovskog manifesta iz 1614. Eliphas Levi. Tri osniva a ovog dru tva dr. astralnu projekciju I alkemiju. za koje se govorilo da su veliki u enjaci koji vi e nemaju materijalni oblik. enocijanska magija. I duhovnih I humanih stvari. Povijest Reda 4 4 4 4 4 . Iz pri a poznat Tre i Red sastojao se od Tajnih vo a . slobodno zidarstvo. ali da upravljaju sa ni a dva reda putem spiritualne komunikacije s njihovim vo ama. iako se sva tri esto zbirno nazivaju Zlatna zora . Ovaj red je tako er pou avao I osnove astrologije. kabala. alkemija. Drugi ili unutarnji Red Rosae Rubeae et Aureae Crucis (Crvena ru a I zlatni kri ) pou avao je osnove elementarne magije uklju uju i gledanje u kristalnu kuglu. teurgija. Prvi Red je podu avao filozofiju temeljenoj na hermeti koj kabali I osobnom razvoju kroz prou avanje svjesnosti o etiri klasi na Elementa (termin koji se esto spominje u kabalisti kim znanostima.

(iako je Woodford umro nedugo nakon osnutka Reda). I propisuju curriculum posebnih u enja koji prate hermeti ku kabalu. od Williama Roberta Woodmana zatra io da bude suradnik. On je. kontinentalne misteriozne kole u koju je Mackanziea uveo grof Appony od Ma arske. U tom kontekstu treba naglasiti da se Mackanzieva grupa zvala Hram 1. geomantiju I alkemiju. Rukopisi daju specifi ne nacrte rituala Reda. Jedna druga teorija govori da je rukopise u Red donio Kenneth Mackanzie. Mackanzie je utemeljio Dru tvo osmorice kao prvu fazu ne ega to e poslije postati Hermeti ki Red Zlatne Zore. a Woodman je po svoj prilici to I prihvatio. Westcottu koji ih je do 1887. dok je Frederick Hockney (jo jedan od lanova dru tva) utemeljio Hram 2. a on ga je dobio od Tajnih Vo a Tre eg Reda . Wescott je bio odu evljen svojim otkri em. tarot. Tako er. Rukopisi nisu pretjerano uzbudili Woodforda I u velja i 1886. Mathers. Koriste i ifrirane Rukopise . a koje pripisuju Johannesu Trithemiusu. Osnutak Reda 5 5 5 5 5 . Rukopise je Woodfordu proslijedio masonski u enjak Kenneth Mackenzie kojega Francis King potvr uje kao etvrtog suosniva a. uspio de ifrirati. proslije uje ih dr. pak. te je od Mathersa zatra io potvrdu svoga razmi ljanja I suradnju u pretvorbi rukopisa u koherentan sustav za poslove lo e.Originalni Red Zlatne Zore temeljio se na kolekciji dokumenata poznatijim I kao ifrirani Rukopisi napisanih na engleskom jeziku koriste i ifre. Tako da kada je Zlatna zora utemeljna. astrologiju. I Mathers I Wescott imaju zasluga u razvoju ritualnih obreda deriviranih iz ifriranih Rukopisa . njen prvi hram Isis-Urania dobio je u svom nazivu oznaku 3. je s druge strane popkupio sve zasluge u stvaranju I osmi ljavanju curriculuma I rituala Drugog Reda koji je nazvao Red Rosae Rubeae et Aureae Crucis (Crvena ru a I zlatni kri ).

Ova grupa bila je poznata I kao Drugi red . nego je to vi e bio red koji se bavio filozofskim I metafizi kim u enjima. nego je to vi e bio red koji se bavio filozofskim I metafizi kim u enjima. etiri godine Zlatna zora je funkcionirala samo kao vanjski red . Odgovor je primljen s nestrpljenjem . jer je Prvim redom smatran vanjski red. I Masonima. Tek 1892. jer je Prvim redom smatran vanjski red. Velika pozornost pridavala se I sudjelovanju ena u savr enoj ravnote i Reda. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Tko je bila Anna Sprengler? Provode i iscrpno istra ivanje (vjerujte nije bilo lako) do ao sam i do podataka tko je bila misteriozna Anna Sprengel. Izvorna Lo a osnovana 1888. te Hram Amon-Raa u Ediburghu. Mathersu I Woodmanu potvr ene titule u enjaka. Uskoro su osnovani I Ozirisov hram u Weston-super-Mareu. etiri godine Zlatna zora je funkcionirala samo kao vanjski red . rujna . te Hram AmonRaa u Ediburghu. Mathers je osnovao Ahathorov hram u Parizu. Horusov hram u Bradfordu. Horusov hram u Bradfordu. Ova grupa bila je poznata I kao Drugi red .Osnutak RedaWescott U listopadu 1887. Uskoro su osnovani I Ozirisov hram u Weston-super-Mareu. Nekoliko godina poslije. Nekoliko godina poslije. u kojemu su razvijani I provo eni rituali de ifrirani u rukopisima. izdan je I naputak kako uspostaviti rad Hrama nagla avaju i 5 faza pocrtanih u Rukopisu. nije podu avala magiju kao takvu (osim osnovnih protjerivaju ih rituala I meditacije). Tako er. to je bilo u suprotnosti redovima Societas Rosicruciana in Angliarituala I meditacije). Wescott je napisao pismo Anni Sprengler ije je ime I adresu dobio de ifriraju i ifrirane Rukopise. Gospo a Alice Sprengel bila je istinita osoba ro ena 28. 1888. unutarnji red postaje aktivan I u ovom krugu nalaze se U enici koji su pro li kroz itav te aj I inicijacije Vanjskog reda propisane ifriranim Rukopisom . Tek 1892. a Wescottu. Mathers je osnovao Ahathorov hram u Parizu. u Londonu je uspostavljen hram Isis Urania. unutarnji red postaje aktivan I u ovom krugu nalaze se U enici koji su pro li kroz itav te aj I inicijacije Vanjskog reda propisane ifriranim Rukopisom .

Ovako nastala situacija ostavila je samo Mathersa nadle nim za Red. Aleistera Crowleya. te privuklo pa nju Wescottovih nadre enih.P. Sukob razli itih osobnosti Mathersa I ostalih lanova. te njegovo izostajanje sa sredi njih aktivnosti Lo e u Velikoj Britanji. njena majka Anna Sprengel bila je znatno starija i navodno je pripadala Rozenkrojcerima. Zanimljivo je da dokumenti koji datiraju iz vremena nakon Wescottovog odlaska. Bilo kako bilo. te je pribavio rituale za Drugi ili Unutarnji krug jo zvan I Crvena Ru a I Kri od Zlata. Tajni Vo e 1891. prebacio na drugu obalu. Zlatna zora se dobro pozicionirala u Velikoj Britaniji. Iako nema dokaza da je Mathers osobno podmetnuo navedene pap odnosi ove dvojice bili ire. unato injenici da je za napredovanje u Redu bila potrebna iscrpna dokumentacija o ivotu svakog pojedinog lana. Neki sljedbenici Zlatne zore I njenih tradicija vjeruju da Tajni vo e nisu nu no ni ivu i ljudi. Nakon Wescottovog odlaska. naravno. u prisnom je kontaktu s dr. Wescott je tvrdio da Mathers ove rituale primio od brata Lux ex Tenebris. sa preko stotinu lanova iz svih klasa viktorijanskog dru tva. a Wescott je dobio vijest iz Njema ke da je ona ili umrla ili njeni pratioci nisu odobravali osnivanje Reda.T. U vrijeme vrhunca svoje slave. velikog vo e ili u itelja duhovnosti koji je prona ao svoj put u u enja Reda. naprasno prestaje komunikacija s Annom Sprengler. su sve samo ne prestali do toga trenutka. morali su to u initi samostalno. pa su joj zabranili sve daljnje kontakte. Ovi rituali bazirali su se na tradiciji groba Christiana Rosenkreuza. Mathers je tvrdio da je uspostavio vezu s Tajnim vo ama. Mathers je za efa u Engleskoj postavio Florence Farr. doveli su u pitanje njegov autoritet. . kontinentalnog uvo enika. Valja spomeuti I Arthura Machena. ve simboli stvarnih I legendarnih izvora spiritualne ezoterije. Sve do 1947.1871. Upravo u vrijeme ovih doga anja Woodman umire.-a. Wescott prekida sve veze sa Zlatnom zorom. Da li zbog kontroverzne veze. Oko 1897 godine. Williama Butlera Yeatsa. Naga alo se da Wescottov odlazak poveza s pronalaskom n okultnih papira u mrtva kim kolima. tada etrdesettrogodi nja Anna upoznaje Theodora Russa koji je posjedovao «Zlatnu k njigu» i gotovo preko no i postaje jedna od tri lana Vrhovnog vije a O. I. 1914.B. Evelyn Underhill. da li zbog same prirode njihova posla. 1892. Oni su mu dali izbor: prekinuti sve odnose sa Zlatnom zorom ili dobiti otkaz na mjestu mrtvozornika. Bila je stara samo 20 godina kada juje H. mnoge slavne li nosti iz kulturnog I javnog ivota poput glumice Florence Farr ili irske revolucionarke Maud Gonne (ona je napustila ovo dru tvo kada se okrenula katolicizmu) su bili lanovi Reda.O. Ako su osniva i eljeli kontaktirati Tajne vo e. tako da nikada nije do ivio vidjeti Drugi red. kao plod kontroverzne veze u Pomeranii. ostavljaju i Mathersu potpunu kontrolu. jo uvijek nose njegov potpis I pe at. Felixom Lazerusom kada su oboje «odlu ili» umrijeti. ne postoje detaljnji podaci o Anni i Alici. Ako je vjerovati pri ama. Poslije 1916. Zlatne godineFlorence Farr Do sredine 1890-tih. niti natprirodna bi a.

Brodie Innes nastavio je rad hrama Amon-Ra I do ao do zaklju ka kako je cijeli revolt bio neopravdan. Brodie-Innes. po eo je ulagati napore kako bi se ponovno pozicionirao u Londonu. a zamjenjuje ga dr. Uskoro po prijemu obavjesti. Za privremeno vo enje Reda bilo je zadu eneo vije e trojice. 1903. na kojem su s mjesta svog vo e maknuli Mathersa I protjerali ga iz Reda. Pa ipak. uputila je Mathersu pismo u kojem daje svoju ostavku na mjesto njegova zamjenika. Nakon toga imenovao je Edwarda Berridgea kao svog predstavnika. a u vije u su bili . U enici hramova Isis-Urania I Amon-Ra postali su krajnje nezadovoljnji Mathersovim na inom vo enja reda. Po svom povratku u London od tada v.Revolt Mathers u opravi RedaKako se bli io kraj 1889. koji je nastavio radom na ceremonijamai ritualima Zlatne zore u zapadnom Londonu sve do 1903. tajnog dru tva Florence Farr koje je djelovalo unutar hrama Isis-Urania I ostalih U enika Hrama. o ujka. kao I njegovim rastu im prijateljstvom s Crowleyem. odbio potvrditi londonski Hram. Rekonstrukcija Reda Kada je Mathers napokon shvatio da nikada ne e do i do pomirenja. Nakon nekog vremena Bullock podnosi ostavku. Farr koja je I do tada mislila da londonski hram treba biti zatvoren. Tako er. u Drugom Redu pod vodstvom Berridgea I Mathersa bilo 23 lana. Londonski du nosnici odbili su primiti Crowleya u razred Adepta Minora.E. Mathers je svoj odgovor uputio 16. Prema Francisu Kingu. tajnice g e. Bullock. Blackden and J. Cracknell. povijesni dokaz govori da je 1913. dok je Mathers bio zaokupljen izgradnjom Ahathoorovog hrama I 7 7 . te otpustio gospo u Farr s mjesta njegova zamjenika.B. Krhotine 1901. U enici su postali nestrpljivi u elji da ostvare kontakt s Tajnim Vo ama. G a. @ A. velja e vjeruju i da svoje prste u cijelom slu aju ima Wescott. Mathers je zaobi ao ovu odluku. Hramovi u Bradfordu I Weston super-Mareu ostali su mu vjerni. R. a nove razmirice dovele do toga da Yates napusti Red. zatra io je papire koji su mu sada po pravu I pripadali. umijesto da s njima kontaktiraju putem Mathersa. U enici su reagirali sazivanjem generalnog sastanka 29. Brodie-Innes preuzeo je komandu nad Engleskim I kotskim hramovima. Prema razli itim izvorima Mathers je negdje izme u 1901 I 1913 podru nicu Zlatne zore lojalnu njegovu vodstvu imenovao Alpha et Omega.W. londonski u enici osnivaju vije e sedmorice 3. o ujka I od Mathersa tra e da se o svemu provede detaljna istraga. sukobi su nastajali izme u Sfere . J. W. te Crowleya na brzinu inicirao u red u hramu Ahathoor u Parizu 16. Osim osobnih nesuglasica unutar hrama Isis-Urania.W. W. To je londonskim U enicima bila poslijednja kap koja je prelila a u. Do 1908 Mathers I Brodie-Innes bili su u potpunoj slozi.d. sje nja 1900. U svom odgovoru Mathers je odbio dati bilo kakve informacije. M.W. Robert Felkin. Waite I Blackden udru ili su snage u ideji da zadr e ime Isis Urania. dok su Felkin I drugi londonski lanovi oformili Stella Matutinu. C ostati magi ni Red? Poslije ovoga Isis-Urania objavljuje svoju neovisnost. Yates privatno je objevio pamflet pod naslovom Da li e Red R. A. ali broj njihovih lanova bio je odista malen.

. Struktura Reda Stupnjevi reda Prvi red: * Introduction Neophyte 0=0 * Zelator 1=10 * Theoricus 2=9 * Practicus 3=8 * Philosophus 4=7 Drugi red: * Intermediate Portal Grade * Adeptus Minorus 5=6 * Adeptus Majorus 6=5 * Adeptus Exemptus 7=4 Tre i red: * Magister Templi 8=3 * Magus 9=2 * Ipsissimus 10=1 Brojevi koji su napisani u paru uz stupnjeve odnose se na polo aj u Drvu ivota (pogledaj lanak o kabali). . Ve ina hramova Alpha & Omega i Stella Matutina su zatvoreni Ili napu teni do kraja 1930-tih. Neophyte polo aj ima oznaku 0=0 to govori da nema polo aj na drvu ivota. Do zavr etka prvog svjetskog rata Mathers je uspostavio tri ameri ka hrama. I Whare Ra hrama na Novom Zelandu koji je radio redovito sve do zatvaranja 1978. Zlatna zora je u Sjedinjene dr ave do la jo prije 1900.a u Chichagu je osnovan Thoth-Hermesov hram. Sa izuzetkom dva Stela Matutina hrama: Hermesovog hrama u Bristolu koji je radio sporadi no sve do 1970. Prema Israelu Regardieu.produbljivanjem veze s Amerikom.

Drugi red nije u cjelosti bio dio Zlatne zore . fondove. Dru tvo Vril ili tzv.et A. «Nevidljivi oraopovijest nacisti kog okultizma» autora Alana Bakera. DRU TVO VRIL I TAJNA NACISTI KA ORU JA Iako sam ve jednim dijelom pisao o dru tvu Vril u tekstu o dru tvu Thule. Provode i istra ivanje za svoju knjigu «Jutro magi ara». autori Jacques Bergier i Louis Pauwels do li su do zanimljivog podatka. poznat I pod nazivom R. a morao je pro i I pismeni ispit I demonstrirati odre ene vje tine kako bi bio primljen u odre eni stupanj. SVJETLA LO A.Za druge stupnjeve. drugih ljudi i cijeloga svijeta. Njegova povijest ide paralelno s dru tvom Thule. zraka. postat e gospodar samoga sebe.R. ovaj dio svjetske povijesti. posebno u amanskim kultovima i tibetanskom budizmu. Nacisti su duboko tovali ove jezuitske duhovne vje be. ve zasebni Red sa svojim pravima. Lo i su pripadali Hitler. Navedene metode koncentracije vjerojatno su bile bazirane na duhovnim vje bama Ignatiusa Loyole. Nakon jo jednog ispita I pristanka drugih U enika. Ukoliko se ne uspostavi savez i ne postane «Gospodarom». Obojica su tvrdila da odr avaju kontakte sa tajnim tibetanskim lo ama koje posjeduju tajnu «nadljudi». Svijetla lo a kombinirala je politi ke ideale Illuminata sa hinduskim misticizmom. Krug ve postojenih U enika Drugoga Reda mora o je dati svoj pristanak kako bi se pristupniku odobrio prijem u Drugi Red. teozofijom i Kabalom. U knjizi «Nepoznati Hitler» se navodi: U Berlinu Haushofer je utemeljio «Svijetlu lo u» ili dru tvo Vril . za koje su vjerovali da su poslane od strane drevnih Gospodara Atlantide.C. za koje se vjerovalo da su ostaci atlanti ana. prvi broj ozna ava polo aj od dna (Malkuth). Himmler. a drugi ozna ava polo aj od vrha (Kether). vjerovali su da e i oni zapasti u ropstvo. Rosenberg. Vril se bavi i pronala enjem na ina inkorporacije misti ne «vril» energije u vojnu industriju. Haushofer je bio student ruskog magi ara i metafizi ara Georga Gurdjieffa. Stupnjevi Prvog Reda povezani su sa 4 klasi na elementa: zemlje. vatre I vode. Tako er postojala su I etiri podrazreda instrukcija za Adeptusa Minora. a i kombinira okultizam i znanost. Jezuitske tehnike koncentracije i vizualizacije nalikuju u mnogo emu tehnikama koje se koriste u okultne svrhe. To bi inili posebnim metodama koncentracije i cijelim sustavom unutarnje gimnastike. Dru tvo Vril je vjerovalo da tko god bude ovladao mo ima Vrila. Inspirirala me knjiga koju sam nedavno imao prilike pro itati . Stupanj Portal je ritual inicijacije u Drugi Red. ponovno povezana sa etiri stupnja Vanjskog Reda. uvo enik je upoznat s tehnikama prakti ne magije. Pristupnik odre enog stupnja primio je metafizi ke naputke o zna enju svakog od ovih elemenata. Teoreti ari zavjere posebno vole ovaj podatak. Nakon prolaska stupnja Portal. Okultisti toga vremena znali su da je Loyola baskijskog podrijetla. pa stoga evo pri e o dru tvu Vril. samo to dru tvo Vril ima daleko ve i utjecaj. Aalfred. Vjerovali su da e se svijet promijeniti a «Gospodari» izroniti iz sredi ta Zemlje. pristupnika je mogao pristupiti stupnju Adeptusa Minora (5=6). Drugi red upravljao je u enjima. ali I Drugim redom u cjelosti. Goring i hitlerov osobni 8 . Cilj ove Lo e je istra iti podrijetlo arijevske rase i provoditi vje be koncentracije kako bi se probudile sile «Vrila». jer im omogu uje razvijenije teorija o skrivenim nacisti kim gradovima ispod povr ine Zemlje. Willy Ley jedan od vode ih svjetskih znanstvenika na polju raketne znanosti koji je 1933. a i povijesti tajnih dru tava toliko je intrigantan da zaslu uje da mu posvetim jo malo pa nje. Osim potrage za podzemnom utopijom ispod himalajskih planina. Dr. pobjegao iz Njema ke o dru tvu Vril je rekao: pripadnici ovoga dru tva vjeruju da poznaju tajno znanje koje bi im omogu ilo pretvaranje vlastite rase u rasu nadljudi duboko u utrobi zemlje.

kao manifestacija «Velikog Posla» propagiranog od strane Upu enih iz raznih tajnih dru tava kroz godine. Astralno svjetlo. koja navodno postoji u sredi tu Zemlje i daje svjetlo Vril-ya rasi. Albert Pike ka e: «U prirodi postoji jedna mo na sila. mogao revolucinizirati i promijeniti itav svijet».lije nik dr. zaogrnute idejom ponovnog o ivljavanja okultnog i znanstvenog napretka. velike lopte «Prima Materije». Vril energija i Crno Sunce Vjerovalo se da se vril energija mo e dobiti iz Crnog Sunca. Dru tvo Vril oslanjalo se na vrlo stare arhetipe koji su ve bili u umovima magi ara i alkemi ara. a samim time i upoznat s arkansko-ezoteri nim filozofijama (i tijekovima najve ih znanstvenih napredaka dana njeg doba) Lete i tanjuri pogonjeni Vril energijom i druga tajna oru ja . Morell Poznato je da su Hitlera eljeli kontaktirati i Crowley i Gurdjieff. To je sila koju su Nacisti i njihovi okultni krugovi o ajni ki osloboditi i usmjeriti na svijet i za koju je dru tvo Vril vjerovalo da je posjeduje Hitler. kada bi je posjedovao i znao usmjeriti. tibetanskih Lama izen u enjima japanskog dru tva «Zeleni zmaj». Hitlerove neobi ne mo i sugestije postaje shvatljivija ako se ima na umu da su mu bila dostupne Gurdjieffove psiholo ke tehnike. Vril. Lytton je i sam bio pripadnik Rozenkrojcera (Rosicrucians). koje su se bazirale na u enjima Sufija. Dru tvo Vril je vjerovalo da su Arijevci izvorni biolo ki nasljednici Crnog Sunca. Ova sila vila je poznata od davnina pod raznim imenima: Chi. Orgon i dr. U raspravi o 28 stupnju «Starog i prihva enog slobodnozidarskog kotskog reda» zvanom Vitez Sunca ili Upu eni Princ. i ovjek bi. Ojas. te zra i radijacijom u obliku vril energije. Id mutacije i eja transformacije u vi u formu « ovjeka-boga» za ivjela je kroz opise rase Vril-ya u BullerLyttonovoj «Nadolaze oj rasi».

dru tvo Vril nije radilo samo na projektima izgradnje .Mo da najnevjerojatnije pri e o dru tvu Vril su one o navodnom tajnom nacisti kom programu proizvodnje lete ih tanjura.svemirska stanica.-ih Jo 1936. Terziski spominje svojevrsnu «vanzemaljsku rasu u itelja». ovladali putovanjem kroz vrijeme i proizveli svemirski brod koji je mogao putovati warp brzinama. Pretpostavlja se da je dru tvo Vril uspostavilo kontakt s «Tajnim Vo ama» rase Vril-ya koji su u tajnosti zapo eli suradnju njema kim znanstvenicima u drugoj kasnih 1920. «Thule». Terzinski sugerira da je istra ivanje antigravitacije zapo elo u Njema koj u 20-tim godinama pro log stolje a konstruiranjem prvog hibridne antigravitacijske kru ne letjelice. Neki ka u da su ba na ovome mjestu Nacisti uspostavili kontakt s «Nepoznatim nadljudima» koji su ivjeli u «Duginom gradu» U svojoj kontroverznoj prezentaciji «NLO tajne Tre eg Reicha». uspostavili svemirske stanice. RFZ-1. koji su u tajnosti po eli sura ivati s pojedinim nacisti kim znanstvenicima u krajem 1920-tih u podzemnim bazama gdje su ih upoznavali sa svojim konceptima filozofskog. poput admirala Byrda u otkrivanju ovih otvora. Vladimir Terziski povezuje vanzemaljce i njema ka tajna dru tva poput «Templehoffa». «Vril» i Crnog Sunca. U razdoblju od 1942-1943 napravljena je cijela serija antigravitacijskih strojeva. Iako je te ko povjerovati u ove pri e na granici nau ne fantastike neke injenice i dan danas golicaju ma tu teoreti ara zavjera ali i znanstvenika. a sve je kulminiralo navodnom izgradnjom 350 stopa duga ke letjelice oblika cigare nazvane Andromeda. i 1938. u hangaru za izgradnju cepelina. Hitler je slao timove speleologa u pe ine i rudnike irom svijeta u potrazi za rasom Vril-ya Nacisti su tako er istra ivali i Antartiku tijekom 1937. godine u potrazi za rupom Ju nog pola i navodno su imali uspjeha. U isto vrijeme vanzemaljci su irili svoje dijaboli ne ideje kroz dru tva Vril i Thule. (tzv «Dugina zavjera ili zavjera duge»).Kako Terziski navodi. koju je konstruiralo dru tvo Vril. Nacisti su uz pomo vanzemaljske inteligencije ovladali antigravitacijskim svemirskim letom. Naime. kulturalnog i tehnolo kog napretka.

kada su testne lokacije zamijenili sa lokacijom nazvanom Vril Arado Brandenburg podru je za testiranje letjelica. pri a dobiva na te ini. jedinica za razvoj SS-ovskog okultnog reda Crno Sunce. ve je bilo i duboko umije ano u izgradnju i drugih egzoti nih oru ja o ijem postojanju itekako postoje dokazi. dok su neka od postignu a onoga doba i dan danas neprevazi ena.«lete ih tanjura. . dru tvo Vril i Thule tra ili su pogodne lokacije za testiranje ovih strojeva i prona li ih u sjeverozapadnoj Njema koj koja je bila poznata i pod nazivom Hauneburg. Naga alo se da Nacisti rade na izgradnji nuklearne bombe i eksploataciji nuklearne energije. Kasnije su ga uparili sa Van De Graafovim generatorom i Marconievim vrtlo nim dinamom (sferi ni spremnik od merkuruja) kako bi proizveli rotiraju e elektromagnetsko polje velike snage koje je reduciralo masu i utjecalo na gravitaciju. godine razvila revolucionarni elektromagnetski gravitacijski motor koji je pobolj ao Hans Colerov stroj na slobodnu energiju pretvoriv i ga u energetski pretvara . topovima plazme i kiborzima. ali i funkcionalnih aviona na mlazni pogon. Jo od 1935. a potom zajedno sa nekim ranijim protoipima zvanim Vril u RZF-5. a kad tome pridodamo i injenicu da je dru tvo Vril neumorno tragalo za alternativnim izvorima energije uslijed nedostatka naftnih derivata. sva ova tehnolo ka postignu a mogu se usporediti kao kad bi danas preko no i konvencionalna oru ja zamijenili laserskim. Zbog sigurnosti preimenovali su ga u jo kra e ime Haunebu . Letjelicu koju su tamo testirali prozvali su jednostavno H-gerat. to bi u prijevodu zna ilo Sprava iz Hauneburga. pu ke sa no nom ni anom nazvane «Vampir» i niza eksperimentalnih. poput raketa V1 i V2. navodno je 1939. SS E-IV (Entwicklungsstelle 4). vi ecjevnog baca a raketa. U kontekstu onda njeg vremena. Osmislilo ga je Thule Triebwerk i trebao je biti stavljen u posebno dizajniran disk.

godine i napravio ukupno 52 probna leta. pogledajte neke od slika autenti nih letjelica s dokazanim postojanjem. Kasnija pobolj anja omogu ila su razvijanje brzina od 17000km/h. imala osam lanova posade i mogla posti i brzinu od 4. Kraj rata onemogu io je proizvodnju serijskih modela. a kako bi letjelica mogla odoljeti ogromnim temperaturama koje nastaju pri takvim brzinama. ali prototip nikada nije konstruiran. ali na malim visinama. Ovako veliki top destabilizirao je disk i kasnije je zamijenjen strojnicama ili protuavionskim topovima.800 km/h. Kada su 1945. te letjeti 55 neprekidnih sati. ne to ve i Haunebu2 promjera 26 metara bio je spreman za probni let. kao i kasnije proizveden Haunebu2 Do-Stra imali toplinske titove od Victalena i u razdoblju od 1943-1944 napravili ukupno 106 probnih letova. Let je mogao trajati do 18 sati. Napravljena su dva prototipa. Haunebu 1 prvi puta je poletio 1939. te mogli posti i nadzvu ne brzine iznad 21 000km/h. navodno u 1930-tima. to ne mogu posti i ni dana nji najbolji mlazni avioni. Nijemci su ju zvali anakronimom kao . ali nije bilo tako. ali je zato konstruiran prototip 71 metar u promjeru zvan Haunebu3. SS. Navodno je ba ova letjelica kapaciteta 32 lana posade.je nastojao izraditi tendere za serijsku proizvodnju i u Junkersu i Dornieru. Neki su mislili da se ovdje radi o iznimno sna nom laseru. Top sna ne zrake). Razvijani su planovi i za Haunebu 4. Rani modeli isprobavali su tako er i prili no veliki 60 mm top sa dvije cijevi zvan skra eno KSK (KraftStrahlKanone. osmi ljena je specijalna za titna legura nazvana «Victalen» (smrznuti dim).Ranija letjelica Haunebu1 od koje su konstruirana dva prototipa bila je promjera 25 metara. Ovi divovski strojevi visoki nekoliko katova imali su posadu od 20 ljudi. ali kasnije je ipak izabran Dornier. Imao je 9 lanova posade i mogao posti i brzine od 6000 21000km/h. godine testiran je usavr eni ratni model Haunebu II Do-Stra (Dornier STRAtospharen Flugzeug/stratosferska letjelica). poslu ila krajem rata za evakuaciju pripadnika dru tva Thule i Vril. koja je razvijala brzine do 40 000km/h i mogla ostati u zraku i po nekoliko tjedana. Ostaci od volframa nakon rata su identificirani kao spojene kugle koje su formirale kaskadne oscilatore spojene na dugocijevnu transmisijsku polugu oko koje su bile omotane spirale ili zavojnice od volframa kako bi se proizveo sna ni izboj energije dostatan da probije etiri neprijateljska oklopa debela 100mm. Oba su. godine letjelicu Vril7 sru ili Rusi me u ostacima su prona li ne to to je neodoljivo podsje alo na spomenuti top. «ne to to nije iz ovog vremena ni mjesta». 1942. RED ZELENOG ZMAJA . koju su osmislili vode i SS-ovski metalurzi. Zvu i li vam ovo sve nevjerojatno. Dolaskom 1944.

Ovladavanje ovim znanjima omogu avalo je . Kako sam ve ranije pisao i o dru tvima Thule i Vril ne bih sada i ao u detalje o povezanosti ovih dru tava. lanovi ekspedicije navodno su kontaktirali poznavaoce Agarthe. Japanski red razlikovao se od zapadnja kih tajnih dru tava upravo po izri itim zahtijevima za dokazivanjem. U prija njim postovima spominjao sam Karla Haushofera. Neki od njih su se 1929 vratili u Njema ku i oformili lo e u Berlinu. a iji je poklonik bio i Alan Le Vey. lanovi ovog dru tva imali su mogu nost predvi anja. Ovaj red ili dru tvo bilo je japansko tajno dru tvo posve eno ovladavanju ljudskim tijelom I vremenskim organizmom ili eteri nim tijelom . Minhenu i 9 . o ito. Vi i stupnjevi inicijacije zahtijevali su od kandidata da vlastitom voljom natjeraju sjeme da proklija.green dragon Vrlo usko vezani uz ve prije spominjana dru tva Thule I Vril je dakako I Red zelenog zmaja. Haushofer je bio jedan od samo tri zapadnjaka kojima jKarl Haushofere uspjelo postati lanom Reda Zelenog Zmaja i to u vrijeme dok je bio vojni ata e u Tokiju netom prije Prvog svjetskog rata. (5 elemenata). Tako er. jednog od tvoraca nacisti kih ideja i nacisti ke geo politike. «Spiljskim Prorocima Tibeta». Drugi izvori navode da su mogli ovladavati elementima unutar svoga tijela pri emu se najvjerovatnije misli upravo na one isto njan ke. veliku mo . U spominjanoj nacisti koj ekspediciji na Tibet (1926-1942) Nacisti su poku ali stupiti u kontakt sa tzv. nego u prepustiti itateljima da sami pove u «konce». a tako er I cijenom neuspjeha.

pa ak i same blazamirane Kristove glave. Prema nekim izvorima «Zeleni Ljudi» poslani su u koncentracijske logore zajedno s drugim politi kim neistomi ljenicima. Tibetanski redovnici u Njema koj su bili poznati kao Dru tvo Zelenih Ljudi. dolaskom komunista nakon kineskog pripajanja Tibeta. On je bio nadaleko poznat po svojim vidovnja kim i proro kim sposobnostima. Iako ovo zvu i na progresivnu nau nu fantastiku. Posljednji pripadnici Dru tva Zelenih Ljudi nestali 1959. ne zna se to no da li zbog nemogu nosti da promijene tijek rata ili zato to je sam Haushoferov sin sudjelovao u poku aju atentata na Hitlera. a potom i sebe izvr iv i «seppuku» kako je i dolikovalo lanu Reda Zelenog Zmaja. Neki izvori navode da su bili u njema kim odorama bez obilje ja. Haushofer je prvo ubio vlastitu suprugu.Nirmbergu. Dru tvo Zelenih Ljudi navodno je bilo u vi estoljetnoj «astralnoj povezanosti» sa Dru tvom Zelenog Zmaja. rodila se i ideja da Dru tvo Zelenih Ljudi poma e u pretvaranju arijevaca u bogolika stvorenja. dok neki pak izvori navode da je oformljena lo a samo u Berlinu. . vjeruje se da su mnogi templari uspjeli prebje i u kotsku i tamo vitez Templarnastaviti svoje djelovanje. Zbog ovog proma aja. aktivnosti ovog dru tva dr ala su se u najve oj tajnosti. jer doista postoje zapisi u ruskim arhivima da su prilikom ulaska sovjetske vojske u Berlin prona ena mnoga tijela Tibetanaca. Toj teoriji i la je u prilog i sama misti nost reda i mnoge legende u kojima se govorilo o vitezovima Templarima kao o uvarima Svetog Grala i drugih relikvija poput vrha koplja kojim je proboden Krist.PRECI SLOBODNOG ZIDARSTVA Mnogi naga aju da su mnoga tajna i masonska dru tva proistekla upravo od vitezova Templara. Neke teorije naga aju da je misti no dru tvo Ru e i Kri a (rosecruix) direktni nasljednik templarskog u enja. Kada je red tragi no uga en 1314. Ve ina ih je po inila samoubojstvo zabijanjem no a u trbuh. Dru tvo Zelenih Ljudi palo je u nemilost na prijelazu iz 1943 u 1944.. Jednom prilikom imao je audijenciju i kod Hitlera. dijela kri a na kojem je raspet. U ve duboko poreme enom Hitlerovom umu pored brojnih utopijskih ideja o rasnoj isto i i stvaranju arijevske rase. a drugi da su bili potpuno goli. TEMPLARI . a najpoznatiji me u njima kao Redovnik Zelenih Rukavica/Ruku.

«Vitez zapovjednik hrama (temple)» i mnogi drugi. lanstvo u ovom redu zahtijeva od kandidata da bude visoko moralna osoba. . Tako se kao mogu i stupnjevi navode «Vitez istoka i zapada». Vojnog i masonskog Reda Hrama i sv. Palestine. «Vitez ru e i kri a». Rodosa i Malte» koji kao svoje oznake koriste znakovlje vitezova templara. Vitezovi Templari od kandidata tako er zahtijevaju da budu istaknuti kr ani. Ovi masonski vitezovi templari sebe definiraju kao me unarodni humanitarni masonski red. izra enog karaktera i uzorne reputacij i da e vjeruje u Vrhovno bi e. (neke podru nice dopu taju to postati i lanovima drugih vjeroispovijesti koji su se zakleli braniti kr anstvo) Kao i u svim slobodnozidarskim organizacijama .Ono to je zanimljivo u prou avanju tajnih dru tava i vitezova Templara je da se kao jedan od mogu ih putova Majstora masona koji eli pro iriti svoje masonsko znanje spominje tzv. a ne vi i stupanj unutar slobodnog zidarstva. Da bi mason postao Vitez Templar. vjerskog. ono to je najzanimljivije u pri i o povezanosti masonskih dru tava i vitezova Templara je postojanje tzv. Ivana od Jeruzalema. kotska ceremonija (Ancient and Accepted Scottish Rite) iji stupnjevi (neki po ju noj neki po sjevernoj jurisdikciji) nedvojbeno asociraju na vite ku ostav tinu. a od 1700. Ovi vitezovi templari dodatni su red. No. kada masonstvo postaje javno u svoje obrede inkorporiraju simbole i tradicije Templara. godine. prvo mora postati «Majstor mason od Kr anske vjere» i biti uzdignut u Sveti Kraljevski Svod. «Ujedinjanog.

ku e po cijeloj Europi.O vitezovima templarima napisane su brojne znanstvene i pseudoznanstvene knjige. Templari su ve u 12. Sjedi te reda je prvobitno bilo pokraj mjesta gdje je nekad stajao idovski hram. i da pru i sigurnost velikom broju hodo asnika koji su krenuli u Jeruzalem nakon njegovog osvajanja. Stoga emo se zadr ati samo nanjva nijim injenicama. Templum Salomonis. nakon prvog kri arskog rata s namjerom da pomognu novom Jeruzalemskom kraljevstvu da se odupre napadima muslimana iz okolice. stolje u svoje sjedi te premjestili prvo na Cipar a zatim u Francusku i po eli osnivati svoje podru nice . Red je osnovao Hugo de Payens. Sudjelovali su u ratovima protiv Saracena u panjolskoj i u osloba anju Portugala. po emu je i dobio ime. Povijesni Templari ili punim imenom "Red siroma nih vitezova Krista i Salomonova hrama" (nazivani jo i Vitezovi Templari) osnovan je 1118. Zna enje njegovog imena na arapskom je «ispravnost vjere» i tijekom svoje vladavine zauzeo je mnoge teritorije. Kako je u Palestini rastao vojni pritisak Saracena. a . Ujedinio je Egipat i Abesinske kalifate. Spominju i templare ne mo emo zaobi i ni spominjanje Salaha al-Din Yusufa bin Ayuba ili Saladina. stoga je nemogu e ovaj plemeniti red opisati u detalje.

dostojno. . akon tromjese ne bitke 1187. a Saladin nije po tedio niti jednog templara osim Velikog Me tra Gerarda de Rideforta. Nakon bitke mnogi su vojnici postali muslimanski robovi. godine koji je otkrila majka Konstantina Velikog. Siriju. ponizno pred Bogom i u ti ini. Mawsil i Irak. svi su smrt do ekali. Svaki je templar i hospitalac bio prisiljen kleknuti i onda je obezglavljen. Ono to je bitno napomenuti za ovu bitku je da je Saladin raspolagao sa 12. zauzeo je Jeruzalem u poznatoj bici kod Hattina. Allepo.zahvaljuju i izvanrednom poznavanju vojne taktike u samo 12 godina zauzeo je Damask. Sa sobom su nosili «Pravi Kri » svetu relikviju iz 320.000 vitezova a templari sa 20. Kako je zapisano. vitezova.000 pje aka i samo 1000. No ni to nije pomoglo da se odupru porazu.

templari su bili poznati i kao vje ti bankari. Drugi dio je pobjegao u kotsku gdje je kralj bio Robert Bruce koji je ve ranije bio ekskomuniciran. Takvim aktivnostima. i kako te optu be postaju sve ozbiljnije. naj e e od strane francuskog kralja Filipa IV koji je bio njihov veliki du nik. kao simbol siroma tva. Neki su Templari uspjeli izbje i progonima i sklonili su se u Portugal gdje su promijenili ime reda u Kristov red. postaju vrlo mo ni. dok u drugim zemljama njihova imanja po papinskoj odluci dobijaju uglavnom Ivanovcii vitezovi od Malte. ukida red Templara. Jacques DeMolaya. U novije . a bili su i vrlo cijenjeni kao financijski savjetnici na dvorovima. i u kombinaciji sa feudalnim poklonima koje su dobivali diljem Europe. a pritom su bili i oslobo eni pla anja raznih poreza. dobivali su posjede irom Europe. Sukob Filipa i Templara zavr ava 1314. to e se poslije pokazati glavnim uzrokom njihova nestanka. tako da nije morao prihvatiti volju Pape. Po inje ih se optu ivati za razvrat i krivovjerstvo. Njihova imanja u Francuskoj konfiscira francuski kralj. Iako su simbol templara bila dva viteza na jednom konju. osim to su imali vrlo veliku mo . stekli su i brojne neprijatelje.Osim to su branili kr ansku vjeru i sudjelovali u brojnim kri arskim ratovima. templari prve po etke bankarstva iz razdoblja kri arskih ratova razvijaju vrlo vje to. Papa Klement V. Kod njih se zadu uju gotovo svi kraljevi i plemstvo tog doba. 1312. kad spaljuju na loma i zadnjeg velikog me tra Templara. po inju i progoni Templara. Zahvaljuju i svom doprinosu irenja kr anstva.

da su Templari sudjelovali u Portugalskim pomorskim ekspedicijama. utvr uje kako nije prona eno nikakvih dokaza protiv Templara. povezuje ih se i sa masonima. U Senju. Sve tri "proklete" osobe su umrle u sljede ih dvanaest mjeseci. Nakon njihovog ukidanja 1312. . Gregorija. Osim toga. Imali su vrlo veliki utjecaj na javni i politi ki ivot na tim podru jima. a kao to sam prije spominjao neke organizacije su masonske a neke ne. Mitovi i legende Neki vjeruju. Posljednju i povjesno najuvjerljiviju legendu ini pri a o prokletstvu koje je uputio zadnji vo a ovog reda. kao i da su iz kotske plovili Atlantikom i stigli do Amerike prije Kolumba.. na freskama su prikazani vinova loza i gro e ije je porijeklo Amerika. Zagrebu. Govore i o templarima u Hrvatskoj moramo spomenuti da tijekom druge polovine 12. a freske su. Bo jakovini.vrijeme objavljen je dokument iz tajne vatikanske knji nice pod nazivom "Oprostite Templari" u kojemu Papa Klement V. Postoje mi ljenja. francuskog premijera i njihovih deset budu ih generacija. ali su i dolazili u sukob s plemstvom i pukom. pod vodstvom Velikog Priora Alfreda Krupe. Papa dodje ljuje njihove posjede Ivanovcima koji su zatim uspostavili Vranski priorat. Naime. listopada 1307. a kasnije sva tri kraljeva sina umiru mlada bez mu ke djece to dovodi do po etka stogodi njeg rata. i nekim tajnama graditeljstva.. Na icama. Vitezovi templari postoje i danas u vidu mnogih redova. Upravo ovaj potonji za ivio je i u dana nje vrijeme pod vodstvom OSMTH (Suvremenog vojni kog reda Hrama Jeruzalemskog) . Glogovnici i jo nizu drugih mjesta su imali svoje ku e-podru nice i ogromne posjede. nastale u vrijeme prije Kolumbovih otkri a. Na sam dan svoga pogubljenja on proklinje rimskog papu Klementa V. te kako odrje uje sve elnike Templarskog reda. francuskog kralja Filipa IV.Uz Templare se jo i danas povezuju legende o Svetom gralu. da je masovno hap enje Templara koje je bilo organizirano u Francuskoj u petak 13. Zavjetnoj krinji. stolje a Templari dolaze u Hrvatsku i srednjevjekovnu Slavoniju i tu dobivaju nadimak bo jaci (od ubogi) Oko 1169. korijen praznovjerja o nesre i koju donosi petak 13. navodno. Najpoznatije udruge koje dans djeluju su ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI i «Heriardity Knight Templar of Brittain» . im je sjedi te bilo u Vrani gdje su od Pape dobili samostan Sv. Dokazom za njihova putovanja do Amerike smatraju se nedugo otkrivene stare freske u kapeli u Roslinu u kotskoj. Ova prva organizacija ima i svoje predstavni tvo u Hrvatskoj.. tako da su bili gospodari cijelih upanija.

g. . poslije Drugog a prije Tre eg kri arskog rata. Takvom stanju dovelo je famozno ukidanje reda 1312-1314. No. unato tomu Templari su o svome postojanju ostavili brojna svjedo anstva i tragove irom svijeta. odnosno u razdoblju. Gregorija. Stolje a. ve i fizi ki ugro eni od domicilnog stanovni tva. im je sjedi te bilo u Vrani gdje su od Pape dobili samostan Sv. U Hrvatsku i Slavoniju. Bo jakovini. U Senju. pa tako i u Hrvatskoj. gdje dobivaju nadimak bo jaci (od ubogi) Oko 1169. Glogovnici i jo nizu drugih mjesta su imali svoje perceptorate i ogromne posjede. Templari sti u tijekom druge polovice 12. Korist od toga ubrzo su spoznali . u ovom jugoisto nom dijelu Evrope bili ne samo izgubljeni. tako da su bili gospodari cijelih upanija.Iako to nije nigdje zapisano. kada su s Templarima nestali i mnogi povjesni dokumenti i zapisi. a podudara se s prvotnom svrhom i funkcijom njihove organizacije: uvati putnike i titi putnike na njihovom putu na Bliski Istok. Zagrebu. Treba imati na umu da su Zapadni Evropljani.TEMPLARI U HRVATSKOJ Templarski red ve je sam po sebi dosta samozatajan i te ko je do i do povijesnih injenica ak i na globalnoj razini. Na icama. stoga im je bila potrebna za tita koju su prona li upravo u templarima. ini se o itim da je svrha dolaska templara na na e tlo jasna.

Stolice hercega Kolomana i njegova imanja. kada ka e. nadbiskupi i biskupi i drugi uglednici. Iako se ovim pojmom barata ve od najranijeg srednjovjekovlja. o nekim posjedima u Hrvatskoj ipak ne to znamo. dok bude ratovao protiv "krivovjeraca u krajevima Slavonije. 1234. u povelji zagreba kom prepozitu Filipu od 29. pod nazivom "Slavonija" uistinu radilo o Bosni. Isti dan Papa pi e zagreba komu biskupu Stjepanu. koncetrirat u se na ne to kasnije razdoblje odnosno vrijeme vladavine hrvatskog kralja Kolomana (1226. izri ito svjedo i ugarsko-hrvatski kralj Bela IV. Sve gore navedeno jo vi e ote ava lociranje i identifikaciju templarskih posjeda u krajevima Hrvatske. propovjedniku kri arske vojneprotiv krivovjeraca u Slavoniji". istovjetuje sredovje nu Bosnu sa "Slavonijom".: rimski papa.."Kada se Koloman spremao na kri arski pohod protiv krivovjeraca u Bosni i Zahumlju (dana njoj Hercegovini). da je njegov brat. Da se u navedenim pismima pape Grgura IX. listopada 1234. Jedan od njih je i Vranski priorat ili Priorat vranski to je ujedno bio i naziv organizacije Vitezova Templara na podru ju Hrvatske i Ugarske kada su se 1169. da sna no navali na te "krajeve Slavonije". Uva avju i neke povjesne injenice kao to su podaci o na inu templarske arhitekture ipak mo emo do i do nekih spoznaja. tako u Hrvatskoj . te konje koje su uzgajali za vitezove u Svetoj Zemlji. Kada govorimo o Templarima u Slavoniji trebamo znati da je srednjovjekovni pojam Slavonije bio ne to druk iji od dana njeg poimanja istoimenog geokrafskog podru ja. Ve ina templarskih crkava bila je jednostavna i malih dimenzija. hrabri ga. 1241. Po tome su gospodarska sjedi ta templara bila sli na opatijama cistercita. no imaju i u vidu da su templari bili izravno odgovorni Papi. stambenom zgradom na sjevernoj i sa. U ve ini preceptorata protezao se njihov poljoprivredni VRANA nad fortifikacijskim karakterom. Osnovna karakteristika templarskih sjedi ta je majur. "biskupu bosanskomu. listopada 1244. god. Naj e e je majur imao veliko etverokutno ogra eno dvori te s kapelom na ju noj strani.i svi nositelji tada njeg politi kog ivota. da je "Slavonija" istovjetna s kraljevstvom Hrvatske i Dalmacije. Sredi te im se je . ugarsko-hrvatski kraljevi. Katkad je takav kompleks imao etverokutnu kulu u jednom uglu. hrvatski herceg Koloman. u pismu od 14. Uva avju i gore spomenute injenice i neke postoje e dokumente i zapise. skupina gospodarskih zgrada na posjedu koji im je davao prihode. . Naj e e je to bilo veliko etverokutno ogra eno dvori te. Koloman navodi: "sve templare. s kapelom na ju noj strani. ito. reda kojemu su templari i srodni. vino. a stambenim zgradama i stajama na sjeveru.119 U svim tim navodima Grgur IX. . stoku. papa Grgur IX. pojavili na tom podru ju. Tri dana kasnije Papa pi e Ivanu Nijemcu. uzeo kri arski znak i po ao na kri arski pohod "protiv patarena u Bosni i zemlji Rami". U svakom sjedi tu nalazila se crkva u kojoj su slu bu vr ili templarski sve enici koji nisu potpadali pod upravnu vlast mjesnih biskupa. zapisi o templarima u Hrvatskoj nalaze se u nekim dokumentima rimske kurije.) koji u povelji izdanoj hrvatskim templarima izri ito nagla ava. da je uzeo u za titu Sv. kao u Dalmaciji. Nadalje. Kako sam ve istaknuo te ko je do i do podatka o to nom datumu dolaska templara u na e krajeve zbog manjkavosti povijesnih dokumenata. koji su u granicama na ega vojvodstva Slavonije.

Pretpostavlja se da su ivanovci preuzeli i templarsku ku u na vlastelinstvu (domus de sancto Martino). Andrija II darivao im je Gacku u zale u Senja u znak zahvalnosti za pomo u njegovu kri arskom pohodu 1217. 1312. Kako stoji u dokumentima iz 1250.nalazilo u Vrani. Herceg. Martina. templari dobivaju i posjed Berzeniche (Breznica. po etkom 13. Zagreba ki upan Vangelin uveo je templare u posjed Sv. Martina. U kraljevskoj darovnici opisane su me e svetomartinskog vlastelinstva. a me u njima i vlastelinstvo Sv. Andrija II poklonio im je i vlanstelinstvo Bo jakovinu (kraj dana njeg Dugog Sela kraj Zagreba). a 1287. koji je kasnije darovao templarima za spasenje svoje du e. Nakon raspu tanja templara ivanovci su preuzeli njihove posjede.. negdje na podru ju dana njeg mjesta Bo jakovina bila je ku a vitezova templara. Martina (terra sancti Martini).godine. te ga je ovaj dao pogubiti i zaplijenio sve njegove posjede. iznad Kaptola i Kutjeva. Posjed je bio izuzet od sudske vlasti zagreba ke upanije i pod posebnom kraljevom za titom. GOTI KI PORTAL CRKVE SV BRCKAdarovav i im i neke nove. Iz tog vremena. Srednjovjekovna Rasinja zajedno sa Opoj-gradom. Postoje zapisi da je Prodan templarima. Senj je u posjedu vitezova Templara sve do 1269. Ta zemlja odgovara selu Nova Ra a. u crkvi je . potoka Rakovice i Vojskove (pritoke Save) na istoku kao i dobar dio Posavine. templari su sagradili crkvu Uznesenja Bla ene Djevice Marije. u Primorju su dr ali Senj koji su dobili od kralja Bele III 1183. od potoka Mje anice na zapadu. a kasnije kralj Andrija II. u templarskom posjedu su i ume na Papuku. godine. gdje je sada Nova Ves. godine. do hrpta Kozare na jugu. nedaleko od Pleternice u Po e koj kotlini). templari su stekli zemlju Ras(s)echa. U Novoj Ra i. pod nazivom zemlja Sv. sagradio je bra i templarima samostan i crkvu" " Tako e. i crkvu sv.U kompleks prioratskih posjeda kasnije su uklju ena vlastelinstva Pakrac. godine kralj Andrija II. stolje a tu je zemlju oduzeo zagreba kom upanu i darovao je svom pouzdaniku vara dinskom upanu Kra unu. potvrdio je templarima sve njihove posjede u Hrvatskoj. godine kao castellum Bosyakowyna). gdje Templari uspostavljaju Perceptorat sv. sagradio grad Opoj me u bregovima nedaleko od Rasinje. a kasnije ivanova ku ku u je kasnije sagra en ka tel (spominje se 1570. Prema povjesni aru Josipu Adam eku. Ovo podru je oko dana njeg Dugog Sela prvi put se spominje oko 1209. zapadno od Bjelovara. koji su im poklonili goleme posjede. Uz templarsku. Kra un je kasnije iznevjerio kralja Andriju. makar nije isklju eno da su sagradili novu ku u na nekom drugom mjestu. i 1175.. Osim Vrane. a u ivali su posebnu naklonost ugarskih kraljeva Emerika i Andrije II. Martina. Zaplijenjenu zemlju darovao je Templarima U darovnici iz 1209. upan i ban Slavonije.. godine. Brcka u Brckovljanima i crkvom Sv."Kraj Zagreba. godine kada ga mijenjaju za Dubicu i cijelu Dubi ku upaniju. Ona se navodno nalazila pokraj potoka Zeline. 1230. Trnava. a u isto noj Slavoniji pokraj Po ege Ljesnicu i Ra e e i Na ice. koji neke posjede oko Rasinje daruje vjerskom redu templara ili kri ara. zamjenom zemlje s zagreba kim biskupom. spominje se ve 1170. Postoji legenda da je ka tel Bo jakovina bio povezan podzemnim hodnikom s crkvom Sv. godine. Ban Opoj 1236. U unutra njosti Hrvatske. Jurja. Templari su posjedovali dio Gorske upanije u Pokuplju gdje je uspostvljen perceptorat Gora. Martina u Prozorju. templari su jo posjedovali GLOGOVNICA Glogovnicu pokraj Kri evaca koju su dobili od zagreba kog biskupaProdana izme u 1170. aklovec i Bijela. Kao vlasnik spominje se biskup Prodan. iji se ostaci i danas mogu na i na bre uljku Budimu.

sa uvana goti ka sakristija. Osim ovih posjeda templari su posjedovali i Luku Zabla e pokraj Pako tana, te Zdelju koju su templari dobili od bosanskog bana Bori a koji se spominje u dokumentima od 1154. do 1163. Zdelja se nalazila na sjeverozapadnim izdancima Bilo -gore, uz potok Zdelju, ju no od Podravskog sela Virja. Pokraj Splita u templarskom posjedu bila je i Crkva Sv. Petra Od Brade koju su templari dobili od Petra Strezija. U Istri, templari su posjedovali i crkvu sv. Marije (kasnije su je preuzeli franjevci) koja i danas stoji u Vi inadi. Crkva se nalazi na mjesnom groblju Vi inade na Bo jem polju, nazvanom upravo po Templarima, odnosno bo jacima . Kao i sve templarske posjede irom svijeta, posjede u Hrvatskoj je nakon ga enja reda sna la ista sudbina, te je ve ina dospjela u ruke ivanovaca. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA
@

IOR je jedna vrlo specijalna banka, nema fizi kih altera, ali zato ima puno klijenata. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital, ali ele pro i i biti neprimje eni. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane, sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus, kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella, "Roberto Calvi - Bog Bankar", zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61,6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino, koja je i la preko Vatikana... IOR se po eo ra ati za vrijeme rata, 1941 godine. Nema fizi kih altera, ima hiljadu raznih ogranaka. Jedino sjedi te je u Vatikanu. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. Profit, odnosno dobitci idu u "religijske namjene". Kako bi privukli klijente, kamate na depozite iznose od 12% na vi e. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem, bez imena i bez slike, kao identifikacijska isprava. Pri izvr enim nov anim operacijama, ne isporu uju se nikakve potvrde, nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. ekovi ne postoje. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite, crkva i diplomacija, Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. Samo trenutak nakon otvaranja ra una, mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve kontrole, a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na.

O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna, a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno, ili je bolje re i i ta. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala, a koji su bez financijke stru nosti. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor, a njega ine petorica laika i generalni direktor. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama, aktivno operira na svjetskom tr i tu, igra na burzi novca, investira, skuplja dobitke, no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi, oru je,.. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara, slu ajevi Banco Ambrosiano, ubojstva Calvija, Sindone,... Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkom da od IOR -a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa, porijeklom iz cijelog svijeta. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M.Kennedy, Richard Nixon, Joe Doto (mafija ki boss)... Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza. Samo izmedju 1971 i 1973 godine, oprali su milijardu dolara mafija kog novca. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka, vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama, li nosti koja zapravo na kraju krajeva, njome i upravlja. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca, osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti, banka je od samog nastanka upletena u velike skandale, prevare i korupcije. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. 1400-ih godina, Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj eri trgovine robovima i Europskog kolonijalizma. Vrijeme crkvene inkvizicije, donijelo je tako er veliki broj rtava. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima, me u njima i mnogi znanstvenici, zavr avale su na loma i. Kada se radi o ogromnom broju rtava, onda je njihov broj najmanje va an. Pouzdano se zna da je kroz povijest, najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. Vatikanska centralna banka, otvorena je u drugom svjetskom ratu. Podsjetimo se, Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine.

Papu Pia XII, koji je otvorio tu sredi nju banku, zvali su Hitlerov Papa. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima, aristokraciji i mafiji. Po zvani noj izjavi Vatikana, IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata, ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to, u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank, IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). Krajem ezdesetih godina, IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa, ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom, Licio Gelli-em, Roberto Calvi-em i Michele Sindonom, Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana, a po inje uloga mafije. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi, te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR, preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine, Urugvaja i Paragvaja, za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland, te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. "The Vatican connection", Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije, zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. Izme u 1968 i 1969 godine, delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani, jo je jedan dio sramne povijesti. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM, Coca Cola, Chrysler i Boeing, u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide i ratne zlo ine, a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet-a iz humanih razloga. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe, naj e e preko vlastitog teritorija. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. Kolika je njihova ukupna vrijednost, vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge).

bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame). Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda. .O. ve i pripadnici masonske lo e P2.uk/business/2. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars.O. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme.The Art Of War. trebao izdvojiti 1159 miliona dolara. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. Vatikan se iz bankrota. http://www. u kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi. likvidatora Bance Ambrosiano.co.ly. ef IOR-a.. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara." . Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano. Sun Tzu ORDO TEMPLI ORIENTIS .U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa.T. Na alost. "Najnasilniji element drustva je neznanje. Marcinkus. sa d epovima punim kamenja. koja je u stvari upravljala zemljom.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav..guardian. crne rupe.Emma Goldman "All warfare is based on deception. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti." .

To Mega Therion-a (Velike zvijeri na gr kom koja se spominje i u bibliji kao personifikacija Sotone) i dramati ne teurgije ovaj red esto brkaju sa Sotonisti kim kultom. . je internacionalna bratov tina i religijska organizacija osnovana po etkom 20. pojavljuje se 1904. Zbog tovanja Bafometa. ili gnosti ka misa.T. ljubav pod voljom».O.T. Glavni obred je javan i naziva se Liber XV. no o tome e vi e rije i biti poslije.O. je uklju ena u Ecclesia Gnostica Catholica (EGC) ili Gnosti ka Katoli ka Crkva koja je crkveni produ etak Reda. U O. ali pod vodstvom Aleistera Crowleya. Filozofija O. Ovaj zakon koji propovjeda « ini to ti volja i to e biti sav Zakon» i «Ljubav je zakon. uskoro je reorganizirana baziraju i se na zakonu Teleme kao centralnog religijskog principa. stolje a.T. Kao i druga tajna dru tva lanstvo u O.T.T.O. O. tvrdi da ima preko 3000 sljedbenika irom svijeta.Ordo templi orientis odnosno Red Isto nog Hrama ili Red Hramovnika Orijenta. godine u «Knjizi Zakona» Aleistera Crowleya. dok se polovina ovog broja nalazi u SAD. Izvorna ideja bila je da se O. temelji se na sustavu inicijacije sa stupnjevanim ceremonijama u kojima se ritualnom «dramom» nastoje uspostaviti bratske veze i usaditi filozofska i duhovna u enja. pove e i ukalupi u slobodno zidarstvo.O.O.

O posjeduje najve u tajnu. i drugarstvo izme u predanika Velikom Poslu. hrabrost. indiferentnost s obzirom na okolnosti. U svojim «Ispovjednima» Crowley pi e: «O. ove sveva e e upute U prvom nizu inicijacija postoje dva sredi nja cilja. nepristranost. radionice. vodstvo kroz sustav prosvijetljenih etika.O ima dvije jezgre ritualnih aktivnosti. pronalaze i bo ansko u ljudima. i iako se koriste neki simboli i jezik. osna uje moralne i intelektualne kvalitete potrebne za slobodna postignu a. O. te. Majstor Magi ar i Potpuni Magi ar i Potpuni Upu enik. joge i magike. Crowley je pisao u svojim Ispovjedima : "On omogu ava racionalnu bazu univerzalnog bratstva I univerzalne religije. Prvo. u njegove ruke stavi oru je nezamislive mo i koje ovjek mo e A .T. Magi ar. skepticizam i ostale vrline. Red organizira predavanja. izdaje knjige i novine i daje instrukcije iz Hermeti ke znanosti. neophodno je objasniti univerzum I njegovu povezanost s ljudskim ivotom. svoju svrhu i najbolje na ine njene upotrebe. Cijeli njegov sustav usmjeren je ka komuniciranju s lanovima kroz progresivne sugestije.T.O. je izvorno posu ivala ritualne materijale neregularnih masonskih organizacija. Inicijacijski rituali nakon petog stupnja su takvi da se od kandidata zahtijeva diskrecija. ovjek. On tako er omogu ava svakom ovjeku da sam otkrije vlastitu sudbinu.Aleister Crowley O. definira kao «prvi od drevnih redova koji su usvojili Knjigu Zakona». i trebali bi u isto vrijeme pomo i kandidatu da sam otkrije prirodu vrhovne istine.O. samokontrola. U prvi plan stavlja znanstvenu teoriju koja je zbroj svega do sada poznatog o svemiru kroz jednostavan ali uzvi en simbolizam umjetni ki ure en. neovisnost. na kraju. U dodatku.T. odanost..T. Crowley je konstruirao niz rituala temeljem gore navedenog pod nazivima Minerval. O cijelom sustavu O. iskrenost.O. Red pru a ezoteri ne upute kroz dramati ne rituale. potrebno je nau iti svakog mu karca i enu kako najbolje prilagoditi vlastiti ivot svemiru i kako razviti svoje vje tine do maksimuma. kazali ne i umjetni ke performanse. uvo enje u misterije i slavljenje Liber XV. koji bi trebali ilustrirati tijek ljudskog ivota u irem filozofskom aspektu. gnosti ke mise. O. kontekst je baziran na Telemi.T. Drugo. socijalne doga aje.

je uklju ena i Ecclesia Gnostica Catholica (EGC) ili Gnosti ka Katoli ka Crkva koja je crkveni produ etak Reda.Pustinjak.T.T.(za primjer: potrebno je dosti i K. tvrdi da su sli ne onima koje koriste Slobodni zidari.E. U O.W. Sustav izgleda ovako: Trijada ovjeka Zemlje * ( Minerval ) uva anje u misterije privla nosti i za e a * ( Inicijacija) ovjek i Brat uva anje u misterije ro enja * ( Posve enje )Magi ar uva anje u misterije ivota * ( Odanost ) Majstor magi ar uva anje u misterije smrti * ( Ushi enje ) Potpuni Magi ar i pratioc Enochove Svete Kraljevske Arke * ( Potpuni Inicijat ) Potpuni Uvo enik ili Jeruzalemski Princ Izvan Svih Trijada * Vitez Istoka i Zapada Trijada Ljubavnika * V°-Suvereni Princ Ru inog Kri a.O. te dalje zahtjeva poziv jednog od lanova.upotrijebiti za razvoj svake vje tine koja mu je potrebna u njegovom poslu." Inicijacije i u enja Kao to sam ranije spomenuo. stoga se razli iti stupnjevi moraju dosti i kako bi se mogle obavljati razli ite slu be unutar Reda. I Vitez Pelikana I Orla * Vitez Crvenog Orla I lan Senata Viteza Hermeti kih * VI°-Uzvi eni Vitez (Templar) Reda Kadosch I pratioc Svetog Grala * Veliki Inkvizitor Zapovjednik I lan Velikog Tribunala. Postoje 13 numeriranih i 12 nenumeriranih stupnjeva podijeljenih u trijade. lanovi imaju i organizacijsku funkciju. Krajnji cilj inicijacije u O. Napredovanje do stupnja Viteza istoka i zapada.T. Za prijem u svaki stupanj potrebna je inicijacija i davanje prisege za koje O. se temelji na sustavu inicijacijskih obreda (ili stupnjeva). Napredovanje kroz trijadu ovjek Zemlje zahtjeva sponzorstvo od strane lana na vi em stupnju. lanstvo u O. stupanj kako bi se postalo sve enikom Gnosti ke katoli ke crkve).O. Ljubavnik. je «obu iti pojedinca prosvijetljenim misterijima Prirode kroz alegorijske simbole. u kojim a se kojima se ritualnom «dramom» nastoje uspostaviti bratske veze i usaditi filozofska i duhovna u enja.O. ovjek Zemlje. . i na taj na in pomo i mu u otkrivanju njegovog ili njezinog pravog Identiteta.O.T.

i Biskup Gnosti ke Katoli ke Crkve * Veliki majstor Svjetla I Ispektor Ceremonija I stupnjeva Obo avanje falusa kao mikrokozmi ke suprotnosti suncu u i se u ovom stupnju. srebru ili sli nom B Trijada Pustinjaka * VIII°-Visoki Sve enik Iluminata * Epopt Illuminata Na ovom stupnju u e se masturbacijske i autoseksualne magi ne tehnike.O. uklju uju i I stvaranje osobne kapele koja sadr i skulpturu falusa u bronci.T. 1.* Princ Kraljevske Tajne * VII-Theoreticus. Tajni Areopagus Illuminata VIII° 4. Me unarodna sredi njica * Predsjeda Vanjski Poglavar Reda XII° (OHO tako er znan i kao Frater Superior) * Vrhovno Vije e * Revolucionari 2. koje se nazivaju jo I Solov Manji Rad * IX° Uvo enik u Sveti te Gnoze * U e se heteroseksualne magi ne tehnike * X° Rex Summus Sanctissimus * XI° Uvo enik Jedanaestog Stupnja (ovaj stupanj je tehni ki i nije u nikakvoj vezi s op im planom Reda) * U ovom stupnju u e se magi arske tehnike analnog sno aja * XII° Frater Superior i Vanjski Poglavar Reda B Struktura Upravna tijela O. Veliki Tribunal VI° . I Vrlo Uzvi eni Suvereni Veliki Inspektor General * Mag Svjetla . su. Suvereno Sveti te Gnoze IX° 3.

. 5.T. igrokazi i plesovi.C. Bratov tine su grupe prepoznate od strane O. tehnolo ke i sli ne bratov tine 6..I. Tako er su zadu eni i za promoviranje harmonije i prijateljstva me u lanovima. aktivnosti. Izborni Studij O.5.G.. Oaze moraju biti u mogu nosti provoditi inicijacije do tre eg stupnja i od njih se o ekuje da Gnosti ke mise provode najmanje 6 puta godi nje 3. razmjenu znanost i umje e. tijela 1. Postoje Filozofske. Njime upravljaju Najmudriji Suvereni.Oaze su slijede e po veli ini . 4.. rade na uspostavi trajnog hrama i da imaju mogu nost inicijacije do IV°/P. Kampovi su najmanja i ne moraju provoditi inicijacije ali se poti u slaviti Gnosti ke Mise 2.T. Ogranci Ru inog Kri a su tijela uspostavljena od strane lanova Ni eg Razreda. Nadre eno Veliko Vije e 7. Sveti te se nekad koristi da se istakne grupa Uvo enika organiziranih za E. Oni su u na elu zadu eni za organizaciju dru tvenih aktivnosti kao to su banketi. Me unarodno dizajnirane da promoviraju profesiju.O. Lo e su najve e lokalno tijelo unutar ovjeka emlje i od njih se o ekuje da slave Gnosti ku misu na redovnoj osnovi. Nacionalna Velika Lo a * Predsjeda nacionalni Veliki Majstor X° * Provedbeno Vije e 6.O.

Povijesni pregled Premda je slu beno osnovan 1902.. Rudolph Steiner i Rene Guenon. Paschal Beverly Randolph. preko kri arskih Vitezova Templara srednjeg vijeka. a njegovo razlu ivanje od ovih tradicija omogu ilo mu je da prizna istinsku vrijednost velikog otkrovenja Knjige Zakona. Kenneth MacKenzie. Stanislas de Guaita. Drugi poznati lanovi Hermeti kog Bratstva Luxora su bili Helena P. prou avatelj Isto nja kog misticizma i inicijat organizacije zvane Hermeti ko Bratstvo Lu i (Hermetic Brotherhood of Light). vijeka. Hermeti ko Bratstvo Lu i (ili Luxora) bilo je misti ko udru enje koje je osnovao Max Theon u Engleskoj. Slobodni Zidar. Njegov simbolizam sadr i ponovno sjedinjavanje skrivenih tradicija Istoka i Zapada. otvarao misterije Prirode. vijeka. Kellner je navodno stupio u kontakt sa tri adepta koji su mu otkrili "Klju " koji je pru ao jasno obja njenje itavog kompleksnog simbolizma Slobodnog Zidarstva. i kako je Kellner vjerovao.Blavatsky. i 19. William Wynn Wescott. predstavlja izbijanje na povr inu i sjedinjavanje razli itih tokova ezoteri ke mudrosti i znanja koji su prvobitno bili podijeljeni i koji su zbog politi ke i religiozne netolerancije tijekom mra nih vjekova pre li u tajnost. O. bogati austrijski industrijalac.O. do ranog kr anskog i predkr anskog Gnosticizma.T. Zadnjih godina 19. Rozenkrojcerskog i Iluminatskog pokreta 18. Duhovni Otac Ordo Templi Orientisa bio je academia masonicaKarl Kellner. Njegova tradicionalna linija naslje a vodi se preko Slobodno-zidarskog. .

pripremio konstituciju Reda. Veliki Majstor Svedenbor kog Rituala Masonerije u Njema koj. mirijade stupnjeva rituala Masonerije visokih stupnjeva. u deset glavnih i osam pomo nih stupnjeva. To su bile ove organizacije: Gnosti ka Katoli ka Crkva. stupnja (Cernau Council of New York.T. godine.. Drevni i Prvobitni Ritual Masonerije.O. Uz suradnju suosniva a Reda.". obja njavao bi simbolizam svih stupnjeva razli itih rituala Masonerije u svjetlosti "Klju a" koji je Kellner posjedovao. Svedenbor ki Ritual je uklju ivao verziju Zanatskih stupnjeva (stupnjevi egrta. O. stupnja . . 1902. Kellnerova tri stupnja "Academiae Masonicae" inila su VII.) sa Kellnerom kao Po asnim Velikim Majstorom. Red Iluminata. 1807). Uz Kellnerovu pomo . VIII. Ritual Memfisa. otvoren samo inicijatima najvi eg stupnja Masonerije. opp. Red Svetog Kraljevskog Svoda Enoha.O.Da bi se ovo otkri e razradilo i dalje posredovalo. koji je u sebi koncentrirao sav zna ajni simbolizam tri Zanatska stupnja Masonerije. otvoren i mu karcima i enama. te Magus reda Societas Rosicruciana in theodor reussGermania.T. Taj Red.Lipnja 1905. Sveti Red Ru inog Kri a Heredoma. Svedenbor ki Ritual Masonerije. Red Vitezova Svetog Duha. Red Vitezova Svetog Groba. tako er znan kao Frater Peregrinus) je naimenovan Vanjskim Vo om Reda (Outer Head of the Order.T. Kellner je svojim suradnicima predlo io da osnuju reformirano Hermeti ko Bratstvo Lu i u Njema koj koje bi bilo "Academia Masonica" od tri stupnja. Sve zajedno to je inilo kompletan sistem masonske inicijacije kojom je Red raspolagao. Reuss je od engleskog stru njaka za Masoneriju Johna Yarkera dobio povelje da vodi dva sistema Masonerije visokih stupnjeva znanih kao Rituali Memphisa i Mizraima od 97. Ritual Mizraima. oni su od labavo organizirane grupe rituala razvili O. Theodor Reuss. u kompletan masonski inicijacijski sistem. Franza Hartmanna i Heinricha Kleina. stupnja i 90. kao Academia Masonica obuhva ao publiciran je 1912. Ovi rituali zajedno sa Svedenbor kim Ritualom su usvojeni kao integralni dijelovi Reda. Skrivena Crkva Svetog Grala.O. Kalfe i Majstora. Hermeti ko Bratstvo Lu i. te Drevni i prihva eni kotski Ritual 33. godine osnivanje Ordo Templi Orientisa je slu beno progla eno. Uz u e e mnogih drugih inicijata.O. u to je vrijeme bio vo a njema ke reformacije Reda Iluminata. Jedan od Kellnerovih suradnika. Spisak organizacija iji je simbolizam i u enje O. Inkorporacijom ovih rituala Red je bio osposobljen da djeluje kao potpuno nezavisan masonski sistem. i koje bi se zvalo Orijentalni Red Templara (Oriental Templar Order). Reuss je 1906.) dok su kotski Ritual te Ritual Memphisa i Mizraima uklju ivali selekciju "visokih rangova" koja je bila najkompletnija do tada. godine u "Manifestu O. i IX. Reuss (Frater Merlin. Kellner je umro 7. Drevni i Prihvaceni kotski Ritual Masonerije. stupanj ovog sistema. te brojnih drugih dru tava (dolje nabrojenih).H. Red Martinista i Red Sat Bhai.

O. godine. koji je tako er bio vo a Gnosti ke Katoli ke Crkve i Reda Martinista. Aleister Crowley je objavio jo vi e revidiranu verziju Ustrojstva pod nazivom: "Priop enje s Osvrtom na Ustrojstvo Reda" (). provinciju u Austriji.T. provincije u Ju noj Africi pod upravom Thomasa Windrama (Frater Mercurius) i u Australiji pod upravom Franka Bennetta (Frater Progradior ili AHAH).T.O. bio je zadu en za O.T. a Rudolph Steiner (koji je poslije osnovao Antropozofsko Dru tvo) je vodio O. koji se pridru io Redu negdje izme u 1910. Charles Stansfield Jones (Frater Parzival) bio je poglavar O.O.g. Ustrojstva iz 1906. godine.O.T. 1919.T. Aleister Crowley je objavio jo vi e revidiranu verziju Ustrojstva pod nazivom: "Priop enje s Osvrtom na Ustrojstvo Reda" (). godineRevidirana verzija Ustrojstva je objavljena 1917. Opunomo eni nacionalni poglavari X. u Sjevernoj Americi i on je svoju provinciju pridru io Crowleyevoj. na me unarodnom planu putem imenovanja i opunomo a vanja nacionalnih poglavara koji su nosili titulu X.O.O.Hansen-Kadosh je bio poglavar O. u Latinskoj Americi. Dr. na Britanskim Otocima. vodio je O. Od 1902.T. do 1921.) te voditi zapisnike o lanstvu u svojim zemljama.T. Crowley je opunomo io O.T. 1919. Heinrich Tranker. Od 1902.O.O. stupnja. u Francuskoj. je bio poglavar O. Aleister Crowley (Frater Baphomet).T.O.W.T. Nacionalni poglavari su obi no koristili posebno ime za ni e .Gerard Encausse (Frater Papus). Nacionalni poglavari su se trebali pridr avati O. provincije u Danskoj. koji je tako er bio vo a njema kog pokreta "Pansophia".T. provinciju u Njema koj. godine. poslove bez svakodnevnog nadzora od strane me unarodnog sjedi ta. O. a kasnije. godine Reuss je irio O. i 1912. do 1921. godine. godine.O. godine (u skladu s revizijom iz 1917. Dr. stupnja su trebali voditi O.Revidirana verzija Ustrojstva je objavljena 1917.Krumm-Heller (Frater Huiracocha) je bio poglavar O. a kasnije.O.

O. autoriteta.'.A. i da zabilje e ime novog lana u Zlatnu Knjigu. postajali su lanovi O. te Rituala Memfisa i Mizraima. Gerard Encaussova provincija je kona no postala znana kao "Francusko-Hai anski O.T. Te inicijacije koje je posredovao O.O. AMORC.O.O.M.T.O. VII.T. Isto tako su dokumentirana i sekundarna opunomo en npr. Inicijacije u stupnjeve kotskog Rituala. koje su vodili.O.T. bilo je potrebno samo da asnici Velike Lo e O.T.T. bile su opunomo ene.T. ili O.. C D .T.).O..O. Sve takve O.O.dokument od O. Da bi takvi masoni stupili u odgovaraju i stupanj O. Slobodni Zidari visokog stupnja.T.T. tra ila se serija inicijacija u O. ja. Spencer Lewis.M. iz San Hozea. stupnjeve.T.T. dok je Reussova vicarska sekcija bila poznata kao "Mysteria Mystica Aeterna".O.O.O. Rozenkrojcerska organizacija sa sjedi tem u Kaliforniji. je uglavnom bio masonsko udru enje.T.T. bez izuzetka. koji su svoje masonske inicijacije primili od drugih priznatih masonskih autoriteta. pokrivale su odgovaraju e stupnjeve kotskog Rituala i Rituala Memfisa i Mizraima. dokumentirane i registrirane od strane O.T.T. Cro leyeva britanska sekcija je bila poznata kao "Mysteria Mystica Ma ima" ili M. O. Za one koji nisu bili masoni.O.T. postao je poznat kao Ordo Templi Orientis Antiqua. koju je osnovao H.(masonske) stupnjeve O.-a.. Krumm-Hellerov ju noameri ki O." (Franco-Haitian O. za stupanj koji je u pitanju. Pod Reussovim vodstvom.'. smatrane su jednakima inicijacijama u odgovaraju e O. mada je za cjelokupan sistem kori teno ime "Ordo Templi Orientis". stupnjeva tako to su im se direktno priznavali masonski stupnjevi koje su oni ve posjedovali.'. izdaju potvrdu o lanstvu u O.O.O. dobila je 1921. godine "Potvrdu Prijateljstva" . provincije.O.O. stupanj O.

pod vodstvom Eugena Groschea. i Reuss je na kraju usvojio nove rituale kao slu bene rituale Ordo Templi Orientisa. i kona no mu je taj status potvr en i od strane nacionalnih poglavara X. Kalifornija.T. u Hollywoodu. preselio se iz Vancouvera.1 bila je ustanovljena 1912.O. On je ponudio svoje revidirane rituale Reussu da bi bili usvojeni u itavom Redu. Fraternitas Saturni postoji i danas u Njema koj.T. pogled na ivot. Wilfred m. pod autoritetom Jonesa i Crowleyja.m. Agape Lo a je uveliko . B. i prilagodio ove revidirane rituale za uporabu u svom vlastitom ogranku O. stupnja. zbog toga to je on inzistirao na tome da glavni religiozni izraz O. a ne staroeonski.'.2 u Los Angelesu. Kanadi i drugdje. Agape Lo a br.'..O.'.T.O. on je ove rituale ponovo revidirao. Umro je naredne godine. Theodor Reuss se povukao sa funkcije poglavara O. M. Zanatskih stupnjeva..C.M. nakon to je do ivio sr ani udar. religija bazirana na Knjizi Zakona.'. znake. Dio Trankerovog njema kog O..T.M..M.2 odr ala je svoj prvi sastanak 1935.O. Crowely je bio odre en da nasljedi vodstvo internacionalnog O. Reda O.O. 1930-tih. bude Thelema. C. Crowley je slu io kao Vanjski Vo a Reda od 1922. Aleister Crowley je nastavio praksu Theodora Reussa bilje e i lanove u Zlatnu Knjigu i izdavaju i povelje.. ovaj put u potpunosti odbacuju i termin "Masonerije" i karakteristi ne ambleme. Crowley je to u inio oko 1913. stiskove rukom. u Vancouveru.T. 1921. Agape lo a br.O.O. da bi prema Crowleyjevim instrukcijama zajedno sa Jane Wolfe radio na uspostavljanju Agape Lo e br. Kanada.O.O.T. i ne predstavlja se kao O. California.'.1. je masovno odstupio i rekonstruirao se kao jedna potpuno nova organizacija po imenu Fraternitas Saturni. Crowley je ukinuo praksu primanja Slobodnih Zidara visokog ranga u Red bez predhodnog iniciranja u revidirane stupnjeve koje je on razradio za M. B. provincije u po etku nisu bile voljne prihvatiti Aleistera Crowleya kao O. do svoje smrti u prosincu 1947.M.'.T.. i koji bi odra avali novoeonski .Talbot Smith.. a koji ne bi povre ivali prava i privilegije uspostavljenih masonskih Autoriteta.. itd. Neke Nacionalne O. Oko 1917.H. opunomo eni lan Agape Lo e br.m. Kanada..T.Crowley je preuzeo na sebe da pripremi revidirane rituale koji bi sa eto i dramatski prenosili zna aj Zanatskih i Visokih stupnjeva.

T. kao Veliki Op i Rizni ar (Grand Treasurer General) i Crowleyjev zamjenik. bile su podlo ne jedino Germerovom odobrenju. Oslobo en po etkom rata zahvaljuju i zalaganjima ameri kog konzula. prosinca 1947.O.T.O. Kasnije.) Crowey je pisao McMurtry i obavijestio ga da.T. i u skladu sa njegovom eljom Karl Germer (Frater Saturnus) je postao O. Nikakav rad Lo e nije zabilje en u Engleskoj u to vrijeme. ali ova inkorporacija nije izvr ena pod Germerovom upravom nad O. Na kraju II svjetskog rata funkcionirala je jo samo Agape Lo a br. upravljao ve inom poslova u O. dok je Germer odre en da bude Crowleyjev nasljednik kao Vo a O. Mellinger je posjetio Crowleyja nakon to je McMurtry preba en natrag u Sjedinjene Dr ave. slu e i u toj funkciji od kraja 1947. Drugi europski ogranci O.2 nastavila je sa radom u ju noj Californiji do 1949. i Crowley je imenovao Smitha (Frater Ramaka) kao X. lipnja 1947. Premda je Crowley zamolio Mellingera da bude spreman kao mogu i Germerov nasljednik.. bili su uni teni ili su pre li u tajnost tijekom rata.O. Kada je izbio II svjetski rat. i 11. i za Suverenog Velikog Op eg Inspektora Reda ( Sovereign Grand Inspector General of the Order). Reda O. putovali su u Europu po vojnim zadu enjima. a izvan Californije inicijacije su bile veoma rijetke. vetu ili reviziji. Parsons je u estvovao u osnivanju ove dvije uva ene ustanove. Mellinger nije primio nikakvu potpisanu naznaku one vrste koja je bila data McMurtryju. o ujka 1946.T. Crowley je umro 1. osim unapre enja onih koji su ve bili inicirani. Germer je bio miran i povu en ovjek. kada je ovaj do ao na sastanak Agape Lo e na kojem je predsjedao McMurtry.A."California Institute of Technology. stupanj za U. nove inicijacije se nisu odr avale.2 u Pasadeni.doprinjela Crowleyjevom objavljiva kom radu.O. Germer je . California. Crowley je opunomo io McMurtryja dokumentima koji su mu omogu avali da u slu aju hitne potrebe ima autoritet da nadgleda itav rad Reda u Californiji (kao to je ranije re eno.O. Crowleyjevog njema kog predstavnika.T.O. stupnja O. lana. treba biti inkorporiran i da e njime upravljati trijumfirat asnika.T.T. "Jack" Parsons (Frater Belarion). Gabriela Montenegroa na inicijaciju u Californiu.. Postojao je blizak odnos izme u ova dva ovjeka i Crowley je naimenovao McMurtryja (Frater Hymenaeus Alpha) za lana IX.O.S. a vodi je Johan W. est mjeseci prije svoje smrti (17.T. do svoje smrti 1962.O.S. nije odr avao inicijacije. uhapsio je Gestapo i dr ao ga u nacisti kom koncentracijskom logoru radi toga to je "sakupljao studente za stranog dr avljanina. Crowley je uz to naimenovao McMurtryja za svog osobnog predstavnika u U. McMurtry treba biti spreman da naslijedi Germera. Agape Lo a br. nakon ega je Lo a prestala odr avati redovne sastanke. Grady Louis McMurtry i Frederick Mellinger ( koji je prvobitno bio izbjeglica iz Hitlerove Njema ke).. Dr.T.O. koje je u to vrijeme funkcioniralo). Ju noameri ki ogranci su odr avali slabu vezu sa Germerom do ranih 1960-tih godina.. Crowleyja".O.A. a civilna putovanja su bila ograni ena. lanova mu je u tome pomoglo. Germer je obavijestio McMurtryja i ostale da O. Crowley je postao sasvim ovisan o svojim predstavnicima u inostranstvu.T. ali poslao je kandidata. i prije svega zainteresiran za objavljivanje Crowleyjevih djela. Nekoliko O.A. Ove dvije povelje. California. s Jet Propulsion Laboratory" i "Aerijet General". Ju noameri ki O. iji je autoritet bio jednak Crowleyjevom. po to sam nije bio u mogu nosti da putuje.T. McMurtry je doputovao ranije i posjetio je Crowleyja nekoliko puta tijekom dopusta. ali. me unarodne komunikacije su bivale sve vi e prekinute. travnja 1946.H. Crowley je ve bio obavjestio Germera o McMurtryjevim poveljama. Tijekom II svjetskog rata dva Californijska O. Agape Lo a se preselila u Pasadenu. Slobodnog Zidara visokog ranga. Germer je kona no doputovao u Sjedinjene Dr ave. to je bilo jedino tijelo O. gdje je. datirane 22.O.O. Karla Germera. uva eni kemijski in injer i pionir zrakoplovstva.

Ovaj slu aj je rije en u Weiserovu korist na U. 28. Nakon Germerove smrti.O.O. Germer i Metzger su do li u sukob pred kraj Germerovog ivota.O. Ovo udru enje uklju ilo je lanove Agape Lo e br. Gospodin Motta je tijekom niza godina bio osobni student Karla Germera.T. radi uzurpiranja copyrighta i za titnih obilje ja. Sud je smatrao da Mottine tvrdnje o O.T.T.T.T. Tijekom procesa u Maineu.O. Neki ugledni lanovi. ne prolaze test legalne utemeljenosti.T.O. ali to je bilo nakon to ga je Germer isklju io iz lanstva.O.S. bio je primoran da se pozove na svoje dokumente koje je dobio od Crowleya za slu aj hitne autorizacije.. U to vrijeme bilo je manje od tucet pre ivjelih lanova O.O. inicijacije u svojoj ku i u Berkleyju. i Motta je ponovo izgubio. o ujka 1979. California. San Francisco slu aj zavr en je 1985.O. Uva eni lanovi O. godine pre ivjeli O.v. Okru nom Sudu u Maineu. izdava a mnogih Crowleyevih djela. O. koju je bazirao na privatnim izborima za koje je re eno da su se odr ali u vicarskoj. Motta je u po etku priznavao Kennetha Granta kao vo u O.O.T.e.O.O. u Sjedinjenim Dr avama. 1977. kao i oni za koje se znalo da su lanovi od ranije. Marcelo Motta je u inio jo jedan poku aj preuzimanja uprave nad O.T. Ova korporacija je postala oslobo ena Federalnog poreza kao religiozni entitet 1982. uklju uju i i Gradyja McMurtryja. Motta je formirao grupu u svojoj domovini Brazilu. O.T. Kenneth Grant je isto tako iznio tvrdnju da je on vo a O. Kada je McMurtry postao svijestan kriti nog stanja u koje je Red zapao nakon Germerove smrti. ali odustao je od tog priznanja kada je saznao da je Germer Granta bio izbacio iz Reda.T. i tako je pro lo nekoliko godina prije nego to se postavilo pitanje nasljedstva funkcije poglavara O.T.O. Germer je umro 1962. pod McMurtryjem dao je Motti poziv za proces koji e se odr ati u 9-tom Federalnom Okru nom Sudu u San Franciscou.O.2 iz Crowleyevog i Germerovog vremena.T..T.T.O. smatraju i da je on jedini predstavnik Crowleyevog O. koja je navedena u Crowleyevim pismima McMurtryju iz 1940-tih.O. Metzger se nije anga irao u O.T. stupnja.e.O. izvan vicarske nisu bili obavje teni o izborima koji su poduprli Metzgera sve dok navodni izbori nisu pro li.O. McMurtry je odr ao O. u skladu sa IRS CODE 501 (c)3.T.T. Grady McMurtry je aktivirao svoja pisma s punomo ima i preuzeo titulu "Kalif O. Metzger nije op e prihva en kao vo a Reda izvan njegove grupe. Za Metzgera se smatralo da predstavlja poslijeratni ostatak iz ranijeg Reussovog perioda.v. bili su obavije teni o stvaranju ove korporacije i ostavljen im je izvjestan vremenski period da pismeno potvrde elju da nastave lanstvo u skladu sa obi ajem kojeg je ranije uspostavio Kerl Germer.O. a da nije ostavio odre enog nasljednika. da ozakoni Metzgera unutar Crowleyjevog O.T. kada je uo da je Grant krivotvorio rituale. lana III. u dr avi California registrirano je Udru enje Ordo Templi Orientis (Ordo Templi Orientis Association) kao vid legalnog entiteta O.T. pod McMurtryjem nastavak O. lanovi. pod imenom "Dru tvo Ordo Templi Orientis" (Society Ordo Templi Orientis). lanstva. Oni koji su pismeno mogli dokazati da su O. nisu nekoliko godina uli za njegovu smrt.izdao povelju za jedan O.T. za titnih . i tu pokrenuo grupu.O.O. je bio inkorporiran u zakone dr ave California 26. Metzger je u vicarskoj objelodanio tvrdnju da je on vo a Reda.O. XII 1971. Motta je kona no do ao u Sjedinjene Dr ave da zahtjeva pravo na Crowleyev copyright. Germer je tako er bio zainteresiran za rad Hermanna Metzgera (Frater Paragranus) u vicarskoj. ali kasnije je zatvorio Kamp i izbacio Granta iz O..O.". ali da nema originalnu vezu sa Crowleyjevim O. lanovi iz Germerovog i Crowleyovog doba bili su pozvani da se pridru e McMurtryju da ponovo uspostave regularne aktivnosti O.T. Kamp u Engleskoj pod vodstvom Kennetha Granta.. Sud je priznao da je O.T. aktivnostima niti direktno niti indirektno u Sjedinjenim Dr avama.T. Najprije je tu io Samuel Weiser Inc.O. 1969. Aleistera Crowleya i da je isklju ivi vlasnik imena.

T.O. sa prisutnim svim lanovima O..T. koji su imali pravo glasa.O.H.).T.H. u rujnu 1985. unutar Sjedinjenih Dr ava. Odlukom 9-tog Okru nog Suda O. i Aleister Crowley Aleister Crowley je sistematicno i na znanstvenoj osnovi istrazivao razlicite religijske prakse.T. 1904. pod McMurtryjem je priznat kao legalni entitet baziran na lanstvu. ali procesom albe ustanovljeno je da O.O. nije sekta vec viteski i magijski Red i O. Reda O.T. Dva mjeseca nakon McMurtryjeve smrti odr ani su izbori. Potvr eno je da je McMurtry O. O. koja je prihva ena.O.O. sebe ne smatra i ne predstavlja se niti kao sotonisticka niti . joginska.O. Grady McMurtry umro je 12. kr anska islamska. mo e nastaviti kao korporacija.T.T.O. primanjem Knjige Zakona postao je Prorok Novog Doba (Aeona) i osnivac Theleme kao magijsko-filozofskog pokreta.O..O.T. O.O. Frater Hymenaeus Beta izabran je za Kalifa i vr itelja funkcije O. srpnja 1985.T. copyrighta i drugih dobara O.O. Hymenaeus Beta nastavio je svoju slu bu do dana njeg dana. tehnike i doktrine tako da je u raznim periodima svog zivota prolazio kroz razne faze (budisticka.znakova.. Na ovu odluku ulo ena je alba. Reda O. nakon prvobitne odluke 9-tog Okru nog Suda.

Crowleyev koncept crne magije predstavlja prociscenje ovog uobicajenog razumevanja termina: on definira crnu magiju kao magicki rad koji ne sluzi aspirantovoj Istinskoj Volji.O.T. "Magika bez suza".T.T. ne prakticira crnu magiju".O. Crowley definira tri razlicite "skole magike" pod imenom zuta.kao anti-kr anska organizacija. Dalje. emancipacije u pogledu oslobodjenosti od sujeverja i drustvenog ugnjetavanja.T. O. Takodjer O. cini ili radi bilo koju drugu vrstu magike cija je svrha da povredi drugu osobu. a Magika koju prakticira Crna Skola se razlikuje od bilo koje predstave "crne magije" koje su gore bile spominjane. obucavan da baca kletve. a ne da ikoga povredjuju. "Crna magija" se obicno zamislja kao neka vrsta "caranja" ili "sotonizma" cija svrha je da povredjuje druga bica. u svojem klasicnom delu.O.10 zapovijedi globalnog istrebljenja . a ipak postavlja ove skole na potpuno drugaciji nacin no sto bi neko ocekivao na prvi pogled.O.O. imaju za cilj da unaprede zivote svojih inicijata. O. on takodjer smatra da nije moguce da Istinska Volja bilo kojeg bica dodje u sukob sa Istinskom Voljom nekog drugog. od strane svojih clanova kao i onih koji nisu clanovi. Spiritualne prakse O. te razvoja svijeta koji bi podrzavao i ohrabrivao drevnu viziju Univerzalnog bratstva ljudi.T. Georgia Guidestones . je thelemitska organizacija koja se pridrzava thelemitskih ideale slobode religijskog i osobnog samoispoljavanja. ohrabruje detaljno razumijevanje. Niko nije od strane O. crna i bijela. definicija tri skole koje je dao Crowley.

Georgia. X Be not a cancer on the earth . swahili. VI Let all nations rule internally resolving external disputes in a one world court VII Avoid petty laws and useless officials. 2."Ameri ki Stonehedge" podignut je na brdu iznad Elbert County. hebrejskom. starokineskom i ruskom. 1. hindu.faith . IX Prize truth . 3. klasi nom gr kom i sanskrtu. panjolskom. Upravljajte stra u vjerom tradicijom i svim stvarima uravnote enim razborom. ubojica svilenih rije i i svi koji jesu.improving fitness and diversity. Ne budite rak na Zemlji. TEKST NA ENGLESKOM: I Maintain humanity under 500.000 in perpetual balance with nature = UKLONITI VI E OD 6.love . 5. 4. Posve en je istrebljenju ljudskog roda koje prijeti svima nama. jer vjeruj. imaju ulaznicu.beauty . Veli ajte istinu ljepotu ljubav tra e i sklad s beskona nim. Ujedinite ovje anstvo novim ivu im jezikom.000. vrlo ih je na spisku po tede sumanutih igra a. 6.tradition . 8. s kra im napisima na sumeranskom. 22.seeking harmony with the infinite. egipatskim hieroglifima. IV Rule passion . ostavite prostora prirodi. Odr avajte ljudski rod ispod 500 000 000 u neprestanoj ravnote i s prirodom. Upravljajte mudro reprodukcijom unapre uju i kondiciju i raznolikost.000.Leave room for nature. V Protect people and nations with fair laws and just courts. o ujka 1980.and all things with tempered reason. 10. Izbjegavajte uskogrude zakone i bespotrebne slu benike. Neka sve nacije vladaju interno rje avaju i vanjske razmirice na svjetskom sudu. ostavite prostora prirodi. . arapskom.000 LJUDI II Guide reproduction wisely .Leave room for nature . 7. Odr avajte ravnote u izme u osobnih prava i dru tvenih du nosti.000. titite narode i nacije po tenim zakonima i pravednim sudovima. USA. 9. III Unite humanity with a living new language. VIII Balance personal rights with social duties. te glavnim tekstom na engleskom.

.

SPONSORS: A SMALL GROUP OF AMERICANS WHO SEEK THE AGE OF REASON TIME CAPSULE: PLACED SIX FEET BELOW THIS SPOT ON TO BE OPENED ON PORUKE TAJNOG BRATSTVA U Okrugu Elber u Georgiji. u SAD-u. . 107 tona te ak spomenik. Na prvi pogled iz daljine podsje a na europske neolitske spomenike poput Stonehengea. na jednom od najvi ih bre uljaka stoji masivan.

) Spomenik je dovr en 22. ruski) ugraviran tekst. hebrejski. Taj objekt tako er e biti kompas. Povijest ovog spomenika zapravo je obavijena izmaglicom jer nitko to no ne zna identitet osobe ili osoba koje su naru ile njegovo postavljanje. kolokvijalno nazvan Ameri ki Stonehenge. Poznato je tek da je u srpnju 1979. kalendar i sat. g. hindi. ali do danas nitko nije saznao pravo ime te osobe niti osoba koje je navodno predstavljao.9 m) na kojima le i vodoravno polo ena jedna manja. kreuz kri ) iz ranog 15. o ujka 1980. arapski. svahili. panjolski. Christian je rekao da on i njegova skupina planiraju ovo preko dvadeset godina i da ele ostati zau vijek anonimni. Christiana Rosenkreuza (rosen ru in. kineski. ima na osam suvremenih jezika (engleski. (Op irniju pri u o narud bi i realizaciji projekta te o R. u ured tvrtke Elberton Granite Finishing u ao mu karac u skupocjenom odijelu koji se predstavio kao R. Ubrzo je i sam Christian priznao da je rije o pseudonimu. g. Christian te rekao da predstavlja grupu ljudi koja eli naru iti neobi no veliko i kompleksno zdanje koje e prenijeti poruku ovje anstvu. Taj tekst predstavlja svojevrsne programatske i globalne Smjernice. C. Christianu pro itajte ovdje. a spomenik se naziva The Georgia Guidestones.Me utim. No svatko tko zna ne to o povijesti tajnih dru tava na zapadu odmah e zamijetiti da je deklarirano ime zapravo varijacija na ime legendarnog osniva a tajnog Reda Rozenkrojcera. za razliku od tih pretpovijesnih tvorevina. stolje a. . C. ova u Georiji je suvremena i na svoje okomito postavljene etiri granitne plo e (5.

Rupa koja se u njemu nalazi omogu ava da se u svakom trenutku kroz njega vidi Sjevernja a.Astronomska dimenzija spomenika ogleda se u nekoliko aspekata. Zatim je tu prorez koji je poravnat s godi njim kretanjem Sunca. etiri nosive plo e orijentirane su u skladu s godi njim prividnim Sun evim kretanjem. odnosno nagnu em Zemljine osi. odnosno s polo ajem izlaze eg Sunca tijekom . Sredi nji kameni stup ispunjava dvije funkcije.

a sigurno e biti i onih koji e biti odu evljeni. osobito ako naginju nekom obliku new agea kao to je wicca. i polovicom 20.ekvinocija i solsticija. a to je imalo svoj fini u njihovoj povezanosti (financijskoj i inoj) u projektu Tre eg Reicha koji je itavim narodima namijenio istrebljenje ili redukciju. Ne bi to bio jedini pokazatelj da Tre i Reich nikada nije dokon an ve se samo preselio s one strane Atlantika nakon to su njema ki znanstvenici hrpimice nakon zarobljavanja rehabilitirani i anga irani na ameri kim tajnim i javnim projektima u naoru anju i svemirskoj utrci. egipatskim hijeroglifima i starogr kom. dok e informiraniji prepoznati sli nosti naputaka o kontroli ljudske populacije s programatskim ciljevima eugeni kog pokreta me u znanstvenicima Amerike i Europe krajem 19. Oni kr anski religiozno indoktrinirani odmah e prihvatiti interpretaciju spomenika kao sotonskih 10 zapovjedi. sanskritu. U podno ju se nalazi tzv. samo nosi vodu na mlin interpretacije da je rije o eliti koja dugoro no te i ostvarenju svjetske dominacije pod . Vodoravna plo a na vrhu kao glavnu funkciju ima rupicu kroz koju svakoga dana u podne probija Sun ev snop svjetlosti ozna avaju i na sredi njem okomitom stupu datum odnosno koji je dan u godini. Na samom vrhu vodoravno polo ene plo e ugravirana je poruka: "Neka ovo bu smjernice du ka dobu razboritosti". K tome i natpis na nov anici od 1 dolara na kojem pi e "Novi svjetski poredak" ispod piramidalne gra evine i ostalih masonskih simbola. stolje a koji su planirali i provodili sterilizaciju odre enih segmenata dru tva poput zatvorenika i mentalno oboljelih. Ista je poruka ugravirana na njezinim rubnim stranicama vidljivim odozdo i to na etiri izumrla pisma: sumerskom klinastom. plo a obja njenja na kojoj su ugravirani tehni ki podaci i opis karakteristika samog spomenika i njegova sadr aja. Mnogi e se zgranuti na ove podatke o spomeniku iz Geogije.

2.2010 at 23:19:37 "Najnasilniji element drustva je neznanje. Napokon. pravde i razboritosti. a omogu ila svojevrsno resetiranje i uspostavu novog doba na novim na elima. Svjetske trgovinske organizacije. predstavljale bi za etnicima te nove civilizacije putokaz ka dru tvu i ustrojstvu svijeta koji bi bio istinski odr iv jer bi po ivao na na elima posvema nje ravnote e. Socijalna i geoekolo ka kataklizma koju e pre ivjeti tek manji broj. reducirala bi ovje anstvo i razorila postoje i nakaradni.) kao i razvoj genetski modificirane hrane kojom je mogu e u initi neplodnima itave populacije. Sun Tzu DRU TVO THULE-THULE GESSELSCHAFT . Me unarodnog monetarnog fonda. te znanstvene i financijske elite. bit e i onih koji e u ovim idejama prepoznati istinski dobronamjernu poruku posve enika i vizionara koji su imali povla teni ezoterijski uvid u ono to se. arhitektonski postavljene tako da izdr e nevere koje predstoje." . prema mnogim predskazanjima i slutnjama.Emma Goldman "All warfare is based on deception. svinjska gripa itd. Smjernice sa spomenika iz Georgije. Sve nove i nove bolesti koje se javljaju (AIDS. ima dogoditi na Zemlji u bliskoj nam budu nosti. pti ja gripa. u ovoj interpretaciji obja njavali bi na ine na koje se namjerava eliminirati dvanaest tinaestina (12/13) ljudskog stanovni tva planete i svesti na preporu enih 500 milijuna.globalnom vladom i globalnim sudom. Wikipedia: Georgia guidestones Posljednje ure ivanje od Phlegma : 14. upravlja svijetom u kojem ivimo i usmjerava ga u eljenom smjeru.The Art Of War. izopa eni dru tveni i ekonomski poredak i vrednote. Iz ozbiljnosti koncepta i izvedbe spomenika iz Georije neki smatraju da on predstavlja va no mjesto za Okultnu Hijerarhiju koja kroz globalne institucije poput Svjetske banke. kroz politi ke administracije niza zemalja." .

koju su neki lanovi dru tva poistovjetili s Islandom i Grenlandom. podzemni grad. Ova uvjerenja bila su sve osim tehnolo kih. mo da ak i Babylon?). predla e Hitleru znak «Hakenkreutza». koje je postalo zastra uju a produ ena ruka Nacisti ke dr ave. njihovi duhovni mentori povukli su se u skriveni duhovni centar zvan «Asgard». Da li ih je Hitler bespogovorno i u cijelosti prihvatio. to ukratko re i i odakle po eti pri u o ovome dru tvu? Prema nekim izvorima dru tvo Thule osnovao je njema ki okultist Rudolf von Sebottendorff 17. koja je za cilj imala otkriti tajne izgubljene super-rase. Helena Blavatsky u svojim radovima nazvanim «Tajna doktrina» Thule-Gesellschaft je ostalo u prisnom kontaktu s «teozofistima». u svoje redove privukla prvog ovjeka iza Hitlera-Heinricha Himmlera. Hitler ga je postavio u bijeli krug na crvenoj pozadini kako bi konkurirao crvenoj zastavi Komunisti ke partije sa srpom i eki em. ovo dru tvo bilo je glavni pokreta nacisti ke ekspedicije na planine Tibeta.Jedno od slabo istra enih dru tava uop e je dru tvo Thule ili Thule Gesellschaft. Blavatskynim sljedbenicima. U 1930-ima. Ova rasa nazvana «Vril-ya» o ivjela je u znanstveno-fantasti nom romanu «Nadolaze a rasa» engleskog romanopisca Edwarda Bulwera-Lyttona iz 1871. U . dobilo je ime po mitskoj zemlji HyperboreiThule. Tako je jedan o najdrevnijih znakova sre e i blagostanja postao jedan od najmo nijih i najzlijih simbola 20. ispod povr ine mar iraju ih nogu i tutnjave tenkova na nurember kom Cepelinovom polju. Dru tvo Thule Dru tvo Thule iji je lan bio Heinrich Himmler. pak izvori navode da je dru tvo jo 1910. Bilo kako bilo. odnosno super-rasa. Tako er. moglo bi se raspravljati. kao minhenski ogranak tajnog dru tva «Germanenorden». vo u SS-a. O pravom podrijetlu ovoga znaka biti e vi e rije i u daljnjem tekstu. Hitlerova Njema ka prezentirala je sav sjaj svojih tehnolo kih dostignu a Na godi njem skupu u Nurembergu zra na flota vitkih bombardera protutnjala je iznad uzdignutih lica pripadnika Nacisti ke stranke. i na kraju u Tibet. kolovoza 1918. koja simbolizira «sredi nju mo Nebeskog dragulja». Ono to je intrigantno kod ovog dru tva je da su njegova u enja i doktrine usa ena u samu sr nacizma. Ostali su tvrdili da su stanovnici Thule pre ivjeli kataklizmu i postali podzemni nadljudi. Sustav autoputa pove ao je brzinu putovanja du inom i irinom cijelog Reicha. osnovao Felix Niedner kao eksremnu nacionalisti ku grupu. Friedrick Krohn lan dru tva Thule 1920. Drugi. kukastog kri a kao za titni znak. Ovu ideju je za eo Platon. za koje su vjerovali da su ostaci isto tako mitske Atlantide. pulsirao je druk iji ritam puno starijeg sustava vjerovanja. prvo su migrirali na zapad (misle i na zapad Indije. isto nja kog misticizma i antropologije s kraja 19. To je bila pomno odabrana mje avina drevnih teutonskih mitova. a dalje razvila poznata okultistica 19. (u hinduskim legendama naziva se jo i bijeli otok). Ova bi a u Hindi/Budisti koj tradiciji poznata kao «Lame svih Lama» ili «Kraljevi svijeta» mogu se kontaktirati samo duhovnim putem. odnosno «Reda teutonskih vitezova» osnovanog 1912. ali Himmler zasigurno je. stolje a. a veli anstven stadion u Berlinu 1936. filozofije koja je animirala rane ideologije Nacisti ke partije i to je iznimno bitno. bio doma inom Olimpijskih igara. a i povijesna injenica govori kako je i sam Adolf Hitler (iako nikada nije postao izravan lan) na mnoge na ine podupirao rad ovog misti nog dru tva. potom u pustinju Gobi. No. Simbol ovog «gospodara» je upravo famozna svastika s po etka teksta. Nakon kataklizme. stolje a. Dru tvo Thule po ivalo je u samom srcu carstva SS-a. stolje a.

To bi u kona nici omogu ilo dosezanje «univezalnih energetskih polja». svojim je nasljednicima u kasnim danima 1910. uvara tajni vril-a. Kada se Hitler pridru io Dru tvu. ali sam ja taj koji naru uje pjesme! Uveo sam ga u u enja «Tajne doktrine». Tada je re eno da e se «Gospodar Maitreya» uskoro pojaviti kao njema ki mesija kako bi «poveo arijsku rasu u kona nu pobjedu nad idovim Eckartu a». koja bi u ovjeku «probudila» uspavane unutarnje mo i i omogu ila razvijanje nadljudskih fizi kih sposobnosti koje su nekada bile obilje je ponosne Arijevske rase. neupitnu poslu nost prosvijetljenom Majstoru. Cilj dru tva Thule bio je razbiti barijeru tzv. kako bi do li u kontakt s «bo anskim sobom» u nevidljivom svijetu duhova.ovom romanu pripadnici ove rase nadljudi imaju psihokineti ke sposobnosti (Vril) i ele zavladati svijetom. Ovo je potaklo pripadnike dru tva Thule da se poistovjete s teutonskim plemenima koja su 9. Najpoznatiji pripadnici ovog dru tva su George W Bush i njegov otac. Dietrich Eckart je izjavio da je do ao ta dan. Dietrich Eckart. odnosno ovjeka nadahnutog od strane samog Lucifera koji e pokoriti svijet i odvesti Arijevce u slavu. godine izjavio da je osobno primio jedan oblik satanisti ke objave po kojoj je njegova sudbina pripremiti tijelo za Anti-Krista. a najpoznatije od njih je «Skull and Bones» (lubanja i kosti) koje djeluje na sveu ili tu Yale i identi no je Hitlerovom dru tvu Thule. Eckart je Hitlera dobro podu io. poglavito Friedrich Nietzche. Na samrti je izjavio «Slijedite Hitlera! On e plesati. otvorio njegove centre u viziji i pokazao mu na ine komunikacije s Mo ima!» Svastika . Dru tvo Thule zahtijevalo je disciplinu i slijepu. Eckart je svoju ulogu u tome procesu usporedio sa onim to je Ivan Krstitelj bi Kristu. godina poslije Krista porazila rimske legije u teutobur koj umi kao nasljednici izgubljene super-rase Hyperborea-Thule.koja se sastoji od fizi ke stvarnosti i (po napredovanju u njihov unutarnji krug) moralnih okova. Zanimljivo je istaknuti da je dru tvo Thule bilo dijelom me unarodnog «Bratstva smrti». Tako er bio je omiljen me u pobornicima izokrenute Darwinisti ke teorije: jo jedan englez. Heil». iznad njega lebdi zvijezda!» Eckart je pratio svoju misiju koju je otkrio tijekom jedne seanse. Vo a dru tva Thule. Na prijelazu stolje a termin «Ubermensch» (nad ovjek) prihvatili su mnogi filozofi. Sebottendorf je to nazivao «Fuehrerprinzip» (Fuhrerovo na elo). «maloga sebe». bez obzira na njegove prohtjeve. Dru tvo je proklamiralo i ekivanje odabranog ovjeka kojemu e se predati. te po eo Hitlera upoznavati s minhenskim okultnim krugovima. predstavljaju i ga kao «dugo i ekivanog spasitelja». koje je povezivalo vi e tajnih dru tava. kako bi se stvorili preduvjeti za osobnu transformaciju. Alfredu Rosenbergu je izjavio: «Vjerujem u Hitlera. je dodijeljena zada a mesijinog «hranitelja». te izmislio formalni pozdrav za «tako dobrog ovjeka»: «Sieg. filozof Houston Stewart Chamberlain vjerovao u rasnu nadmo «Arijevaca» koji su naseljavali sjevernu Europu.

te bila glavna ideja i parola njema ke politi ke desnice. biv im vojnikom i znanstvenikom i osniva em dru tva Vril koje se kasnije istaknulo kao unutarnji krug dru tva Thule i nastavilo djelovati i nakon njegova ga enja. http://i140.com/albums/r. U sli noj maniri Hakenkreutz je usvojilo i dru tvo Thule. Dru tvo Vril tra ilo je na in za kontaktiranje podzemnih superljudi. Dodatna doza okrutnosti pristigla je u razmi ljanja Nacista 1923. Tako er je promoviralo ideju o centralnoazijskom podrijetlu Arijske rase./nazimyth2. koja e prerasti u operaciju «Barbarossa». Hitler se upoznao s pisanim djelima profesora Karla Haushofera. . nordijskog boga groma i bio je omiljen u krugovima germanskih neo-paganisti kih pokreta s po etka 20. iji su lanovi kao i neo-paganisti bili zakleti antikr ani. svastika bila je tako er i tradicionalni simbol Thora. teorije koja je imala vode u ulogu u njema koj imperijalisti koj ideologiji jo od 1890-tih. ali Haushoferovi radovi jo su vi e ideolo ki potkovali ovu ideju. Hitler je ve bio upoznat s ovim teorijama. stolje a koji su ga nazivali «Hakenkreutz» (kukasti kri ). Dok je bio utamni en u zatvoru Landsberg. invaziju na Sovjetski Savez 1941. a Haushofer je tvrdio da je posjetio Tibet u potrazi za dokazima ove teorije..jpg Podrijetlo Arijske rase Po etkom 20-tih godina otrovna mje avina rasne teorije i teutonskog misticizma ukorijenila se duboko u nacisti koj filozofiji koja se borila za politi ku prevlast u Weimarskoj republici. Ve sam ranije spomenuo kako je svastika dospjela na nacisti ku zastavu. kako bi od njih nau ili drevne tajne Thule. godine.Drevni indijski simbol sre e.. Geopolitika Haushofer je tako er bio i gorljivi branitelj ideje «Lebensrauma» ( ivotnog prostora). Hitlerov bliski suradnik Rudolph Hess poslije ga je upoznao s Haushoferom. Predlaga i ideje «Lebensrauma» tra ili su rekolonizaciju Slavenskih zemalja koje su pokorili vitezovi Teutonci u srednjem vijeku i ponovno ujedinjenje germanske populacije isto ne Europe i europskog dijela Rusije.photobucket.

pora ene njema ke nacije i i la ruku pod ruku sa neslu benom nacisti kom idejom «vi e od religije je ustrajnost u stvaranju novog ovjeka». u prvom svjetskom ratu. Sebottendorf je ve 20tih godina propagirao ideju «kona nog cilja» kojom bi se idovi doslovno «istrijebili s lica zemlje jednom za svagda» koriste i najkrvolo nije metode uklju uju i i osnivanje koncentracijskih logora.Pretpotopni primitivizam Hitler. vode i propagandist prepoznao je privla nost pretpotopnog primitivizma na umove Nijemaca koje su proklamirali dru tva Thule i Vril. To (Teutonska pobjeda nad Rimljanima)je ponovno pobudilo osje aj ponosa kod. Jedna je stvar dru tava Thule i Vril jo vi e privukla Hitlera i Himmlera-potpuna predanost ideji uni tenja idova (juda) koji su bili vi eni kao rasna prijetnja i kozmi ki neprijatelj «Volku». odnosno Njema kom narodu. .

.

Komisija Ahnenerbe. http://i140. No.ratu SS je punio nacisti ke koncentracijske i logore za istrebljenje. antropolo ku i arheolo ku dokumentaciju koja bi ujedinila njihovu drevnu pro lost i njihovu sudbinu. u blizini ume Teutoburg. SS-ovski Kamelot postao je dvorac Wewelsburg.Provoditelji rasne doktrine i dvorac Wewelsburg. Vo en nametnutim nacisti kim diktatom i idejom rasne isto e provoditelj rasne doktrine postaje Himmlerov SS.com/albums/r. 1933. samo da bi dokazali kako je njima su eno vladati svijetom i da pri tom imaju podr ku misti nih sila. produ ena ruka SS-a. Osnivane su i specijalne jedinice nazvane «Einsatzgruppen» iji je zadatak bilo i enje isto ne Europe od idova. a Himmler ih je vidio kao reinkarnacije teutonskih vitezova i vitezova iz legendi o kralju Arthuru. koji je postao Himmlerov hram vjere u novi svjetski poredak.-Ahnenerbe.jpg Ahnenerbe i Tibet . da bi do 1939. brojili 500. ova je vizija imala vrlo mra nu stranu U Drugom svj.000 ljudi. sredinom 1930-tih gorljivo je tra ila podrijetlo arijevske rase irom svijeta. izme u gradova Hamma i Paderborna.. Zadatak im je bio prona i znanstvenu. Ovi odredi zapo eli su kao 300-tinjak Hitlerovih osobnih tjelesnih uvara. godine. «Schutzstaffel» (za titni odred)». pogansko mjesto mo i za koju su neki vjerovali da e uvati i sam «Sveti Gral». kada je Hitler postao njema ki kancelar..photobucket. Na podu dvorca nalazio se tamni mozaik zvijezde koja je ozna avala sredi te i nad kojim su provo eni magijski rituali dvanestorice nacisti kih asnika poznatih kao «Dvanest vitezova». fantazije Himmlera i dru tva Thule postali su stvarnost. Wewelsburg je trebao postati sredi te tog poretka. u kojima su provo eni okrutni eksperimenti sa svrhom dokazivanja arijevske superiornosti. Naoru ani pripadnici poznatiji kao Waffen SS borili su se zajedno s regularnim postrojbama njema ke vojske u Drugom svjetskom ratu. za kojima su tragali Arthurovi vitezovi okruglog stola.

te u detalje zabilje io i druge fizi ke predispozicije. Karl Haushofer je bio uvjeren da klju ovladavanja vril energijom le i u Tibetu. Hedin je nazo io osnivanju Instituta za unauatrazijska istra ivanja. Begerova uloga bilo je provo enje znanstvenih istra ivanja o tibetancima. Dvije godine po osnutku. Schäfer je poslije objavio zapis o toj ekspediciji u knjizi «Sve anost o iljaka bijele tkanine: istra iva ka ekspedicija kroz Tibet u Lhasu. Himmler dru tvo pripaja SS-u.. Ekspedicija na Tibet 1938. Tijekom svog boravka prou io je vi e od 300 lubanja stanovnika Tibeta i Sikkima. kako bi uspostavili protute u britanskom i kineskom utjecaju u regiji. . U sije nju 1943. Kako sam ve spominjao. Sa antropolo kog gledi ta je zaklju io da Tibetanci predstavljaju prijelaznu razvojnu fazu izme u mongolskih i europskih rasa. ogranka Ahnenerbea. pobornik teorije o Tibetu kao domu «sjeverne rase». Jedan od lanova eksped icije bio je i antropolog Bruno Beger. koji je vodio nekoliko ekspedicija na Tibet. 1937. neki poklonici nacisti ke rasne teorije vjerovali su u postojanje misti ne zemlje Thule izme u Islanda i Grenlanda. Iste godine dru tvo Ahnenerbe predvo eno Ernstom Schäferom pokrenulo je ekspediciju na Tibet. kao njema ki saveznici. sveti grad bo anske sfere». Vjerovao je da bi Tibetanci mogli igrati klju nu ulogu u regiji nakon kona ne pobjede.Komisija pod punim imenom «Ahnenerbe Forschungs und Lehrgemeinschaft» bila je dru tvo za istra ivanje i pou avanje o naslije u predaka. U tom je imao podr ku vedskog istra iva a i nacisti kog simpatizera Svena Hedina. dok europski rasni elementi najvi e dolaze do izra aja kod predstavnika aristokracije. No. godine tibetanci su podosta bili naklonjeni Njema koj i njihovom savezniku Japanu. Hitler je o Hedinu imao toliko visoko mi ljenje da ga je pozvao da odr i pozdravno slovo na Olimpijadi 1936. a njezin pronalazak bio je predmetom barem jedne nacisti ke ekspedicije.

ali naga a se da je postojalo jo ekspedicija i prije. isti e Ravenscroft. Otkriveni arheolo ki pronalasci transportirani su u tabo SS-a u Wewelsburgu. To bi omogu ilo. rata Himmlerove opsesivne potrage za arijevskim korijenima urodile su pronalaskom arheolo kih nalazi ta u zapadnoj i ju noj Rusiji.Podzemni gradovi Nije poznato da li je bilo jo ekspedicija na Tibet. Nakon nacisti kog poraza voditelj dru tva Ahnenrebe Dr Wolfram Sievers osu en je na smrt. te je postavljao pitanje «za to se skre e pozornost svijeta na injenicu da nememo pro losti? Nije li dovoljno to da su Rimljani podizali monumentalne gra evine u vrijeme kada su na i preci ivjeli u ku ama od blata. koji su skriveni u podzemnim gradovima ispod Himalaja. nacistima odr avanje kontakata s njihovim arijevskim precima. ak je i Hitleru po ela smetati Himmlerova opsesija. U svojoj knjizi Spear of Destiny (Koplje sudbine) (1973) Trevor Ravenscroft raspravlja o tome da li su Nijemci u razdoblju izme u 1926. Ovaj scenarij neodoljivi podsje a na Bulwer-Lyttona. provodili niz ekspedicija. Ku e od blata i kamene sjekire Tijekom Drugog svj. .1943. uvarima okultne mo i vril. Agenti dru tva Ahnenerbe pristigli su u ime Wermachta i detaljno pretra ivali ova podru ja za dokazima Njema kog podrijetla. no ne zbog arheolo kih ve . ali i poslije.?» Osu en na smrt Tajna mo vrila nije uspjela spasiti Tre i Reich od propasti.

raspravljajte.eksperimenata na ljudima u koncetracionim logorima. Jedino jo Wewelsbur ki dvorac podsje a na zlokobne mo i jedne izokrenute filozofije. vjerske. A sad ono udno sjedi ta Redova Isto ne Zvijezde i njihovih najbli ih saveznika Duginih Djevojaka i Jobovih K eri (o kojima e biti rije i ne to kasnije u tekstu). pitajte. uz negativnu reputaciju imalo i reputaciju promicatelja rasne. Njema koj. spolne. Uz iznimku da je (gotovo) u potpunosti bio rezerviran za ene. Kini i F ilipinima. Tim vi e iznena uje injenica to su to inila u vrijeme davno prije i prvih naznaka ideja o navedenim pravima i slobodama.» Ovaj red svoje podru nice ima ve inom u Americi. ve upravo suprotno-da postane ravnopravan ogranak Slobodnog zidarstva. a to se mo e primjeniti na neka tajna dru tva koja izviru iz Slobodnog zidarstva. okrenut naopa ke. ali i u Italiji.MASONSKA VEZA Red Isto ne Zvijezde. Samo da napomenem da iako sam ja zapoceo ovu temu za stvarno velikim postovima to ne znaci da i vi trebate imati takve postove. masonstvo je u nekim segmentima.618! Slu ajnost ili neka simbolika? . na adresama s brojem 1. A sad mali prilog teoreti arima zavjera. Ovaj Red je oblik prihva enog slobodnog zidarstva ija u enja po ivaju na Bibliji i iji su ciljevi benevolentnog i humanitarnog karaktera. Mnogi lanovi dru tva postali su vode i profesori u poslijeratnoj Njema koj. Arheolo ki svijet Ahnenerbea umro je zajedno s Hitlerom. je « najve a bratska organizacija na svijetu kojoj pripadaju i mu karci i ene. ali ne u smislu diskriminacije. Slobodno komentirajte. prema njihovoj vlastitoj literaturi. Himmlerom i Sieversom. kako se vidi na slici ispod kori tenjem broja Pi 1. Red Isto ne Zvijezde dobar je primjer prakticiranja nekih od gore spomenutih zna ajki. Australiji. RED ISTO NE ZVIJEZDE . Saudijskoj Arabiji. koji je. simbol Reda Isto ne Zvijezde. Kako emo u daljnjem tekstu vidjeti. no u stvarnosti navodno slu i zlim ciljevima Iluminata.618 mogu se kreirati mandale u obliku savr enog pentagrama. nacionalne i politi ke jednakosti. Rumunjskoj.

Osniva Reda Isto ne Zvijezde bio je dr. Robert Morris. pravnik i . visoko pozicionirani mason.

godine. ali 1867. poluk erke. Prvi Veliki Kaptol (podru nica) utemeljen je iste godine u Michigenu. godine nisu postojali nikakvi znakovi njezinog rada i djelovanja. lanovi su osim Majstora masona mogle biti njihove supruge. On je tako er bio i Majstor Mason. . povezao se sa Roberom Macoyem koji je rituale bazirane na Morrisovim idejama objavio 1867. Drugim rije ima. statut Reda dopunjen je na na in da su lanicama reda mogle postati i ne akinje. Nakon objave svojih rituala 1849. unuke. pak. Morrisa bila je osnovati enski ogranak Slobodnog zidarstva. majke. bili podre eni Generalnom Velikom Kaptolu u Me unarodnom Hramu Reda Isto ne Zvijezde koji je sjedi te imao u Washingtonu. pomajke. 1994. polusestre. Dodu e. postojala je istoimena organizacija osnovana negdje izme u 1788. koji su. ili barem povezani s nekim takvog profila.u itelj iz Bostona u Massachusettsu. lanovi ovog reda moraju biti punoljetni i moraju biti Majstori Masoni s dobrom reputacijom. Izvorna zamisao dr. Iz sastava lanova da se primjetiti da su lanice morale biti rodbinski povezane s Masonima . udovice. 1850. ili iz redova Duginih Djevojaka ili Jobovih K eri koje su napunile dovoljno godina. Podre enim (lokalnim) podru nicama upravljali su kaptoli na dr avnoj razini. ogorice i bake. ali se nije uspio suprotstaviti brojnim protivnicima takve ideje. k eri. i Veliki Me tar Kentuckya (u mirovanju). i 1793.

Jobove K eri su jo jedna masonska organizacija rezervirana za mlade djevojke u dobi od 10 21 godine. u posebnom kaptolu nazvanom Bethel. Wead Mick. a kada to nala e potreba. godine u Nebraski i Omahi od strane Ethel T. je masonska organizacija za mlade. No. s izvornom svrhom edukacije i prakticiranja u enja Biblije kroz toleranciju prema svim ostalim religijama. da se vratimo izvornoj temi .Red Duginih Djevojaka I Jobove K eri Me unarodni Red Duginih Djevojaka. Djevojke u dobi od 11 do 21 godine u e vrijednost dobrotvornog rada kroz razne projekte koje organiziraju lokalne i dr avne podru nice. Ova organizacija osnovana je 1920. koja u i vje tinama vo enja i upravljanja kroz dru tveno koristan rad. Sastaju se u masonskim lo ama.

Pogodan kandidat morao je dokazati svoje vjerovanje u Vrhovno Bi e. dok su ostalih 9 morale biti ene (Matron i Matrona Suradnica). Izvorna ideja nastanka Reda isto ne Zvijezde i bila je da to bude samo jedan od planirana tri stupnja. Kr anima se nije izri ito zabranjivalo lanstvo u Redu. Dva asnika obvezno su morali biti mu karci (Patron i Patron Suradnik). Postoji 18 osnovnih inova svakog Kaptola: * Dostojna Matrona predsjedavaju e tijelo Dostojni Patron Majstor Mason kao nadzorno tijelo Matrona Suradnica preuzima du nosti Dostojne Matrone u slu aju sprije enosti o Patron Suradnik preuzima du nosti Dostojnog Patrona u slu aju sprije enosti Tajnik Blagajnik Kondukter razvodi posjetitelje i inicijate o Kondukter Suradnik poma e pri najavljivanju i skrbi o glasa koj kutiji Kapelan vodi Kaptol u molitvi Mar al Organist Adah Ruth Esther Martha Electa . Svaki kaptol imao je pravo odlu iti tko e postati lanom organizacije. Inicijacija u razli ite stupnjeve morala je biti anonimna.Svaki Kaptol Reda Isto ne Zvijezde ima 18 asnika od koji su neki bili izabrani. i tada bi bio iniciran u pet stupnjeva. iako se zasnivao i na Starom i na Novom Zavjetu. Dok se Dostojna Matrona smatrala predsjedavaju om Reda. ali bilo je te ko balanstirati izme u prakticiranja kr anske vjere i pripadnosti Redu. a nekima je ta titula dodijeljena. jednoglasna i prije svega tajna. Ostala dva stupnja trebala su se zvati Kraljica Juga i Red Amarantha. stupnjevi nisu mogli biti potvr eni bez predsjedavaju eg «brata» s dobrom reputacijom . Zanimljivo je da je Red Isto ne Zvijezde zahtijevao vjerovanje samo u Vrhovno Bi e. koji bi se potom potvrdili na zajedni koj ceremoniji.Patrona ili Patrona Suradnika.

uvar - sjedi pored vrata u sobi za sastanke vode i brigu da su svi na broju i da su lanovi Reda Stra ar sjedi pored vrata izvan sobe za sastanke vode i brigu da su svi koji ele u i lanovi Reda

Podrijetlo i povijest Usvojene Ceremonije me u enskom afroameri kom populacijom Visoka Dostojna Matrona (u mirovanju) Jessie M. Ayers bila je lanicom Kaptola Miriam br.4, Reda Isto ne Zvijezde pod jurisdikcijom Velikog Kaptola Georgiana Thomas distrikta Columbia. Svoju slu bu provela je kao Visoka Dostojna Matrona 1989. ali i kao Visoka Povjesni arka Velikog Kaptola Georgiana Thomas u razdoblju od 1971. -1991. Izvjesni Thornton Andrew Jackson do ao je 10. kolovoza 1874. godine u posjed tekstova Ceremonije Usvajanja Reda Isto ne Zvijezde. Ove tekstove dobio je od Brata C.B. Casea, zamjenika i zastupnika Preuzvi enog Roberta Macoya, 33. Vrhovnog Svjetskog Patrona Ceremonij e Usvajanja. Kao dodatak, od Casea je dobio dozvolu za uspostavljanja kaptola Isto ne Zvijezde i me u provjerenom afroameri kom populacijom.

Tako je 1. Prosinca 1874. godine uspostavljen prvi kaptol Reda Isto ne Zvijezde sa afroameri kim lanovima u SAD-u, pod nazivom Kaptol Kraljice Esther Br.1 . Sjedi te mu je

bilo u O Street, na broju 708 u Washingtonu u ku i gospo e Georgiane Thomas. Prva Dostojna Matrona bila je sestra Marta Welch a prvi Dostojni Patron brat Thornton A.Jackson. Jedanaest mjeseci kasnije, Veliki Me tar William H. Myers i njegov zamjenik William A. Tallaferro, Ujedinjene Velike Lo e colubijskog Distrikta, pozvani su kako bi im bile dodijeljne po asne titule. Oni su to prihvatili, te su tako dodatno u vr ene veze koje povezuju masonske obitelji. Tom prigodom Veliki Me tar Mayers u svom govoru kovao je u nebesa Kaptol Kraljice Esther Br.1: Neka golubica mira lebdi nad vama. Neka Svevide e Oko, kome se klanjaju Sunce, Mjesec i Zvijezde uvijek nad vama bdije. Neka vas titi i uva u va im svakodnevnim nastojanjima da promovirate sveop e dobro ovog kaptola.
E

Ubrzo potom otvoreni su jo neki kaptoli poput Kaptola Kraljice Shebe Br. 3, Gethsemane Kaptola Br. 4. I brojnih drugih. Svaki puta kada bi se osnovala nova podru nica, nedugo zatm i priznala bi ju regularna masonska Lo a to je dodatno irilo i u vr ivalo masonske veze. asnici Pythagoras Lo e Br. 9, dodijelili su asnicima Kaptola Kraljice Esther Br. 1, prva odlikovanja poznatija i kao rozete. Ceremoniju dodjele uprili io je Dostojni Patron Thornton A. Jackson koji je elio da kaptoli uspiju u poslu koji je pred njima i ciljevima koje su si zadali. Tom prigodom Jackson je pdsjetio asnike da rozete nose s ponosom i u znak sje anja na 5 Heroina: Adah, Ruth, Esther, Marthu i Electu. Na kraju svog izlaganja izjavio je slijede e:

Tebi, Kraljice Esther i Suradnicima, predstavnicima zraka Predivne Zvijezde iz koje izviru najdivnije, najproro anskije i najinstruktivnije lekcije Starog i Novog Zavjeta. Neka uvijek baca zrake ljepote i spokoja na sve na to privla i tisu e da Ga tuju. Ova izjava svojevrsna je ideja vodilja lanovima Reda Isto ne Zvijezde od 1875. pa sve do dana njih vremena. Probajte malo progooglati pojam Order of the Eastern Star i vidjet ete koliko rezultata dobiti, i gotovo svaki link je razli ita podru nica. TRILATERALNA KOMISIJA I 3. SVJETSKI RAT Osim povijesnih urota i mo ebitnih naga anja o tome koliko su tajna dru tva utjecala na politi ko ekonomska kretanja na globalnoj razini, vrijeme je da se posvetimo onome to se doga a danas. Cijeli svijet je klicao progla enju novog predsjenika SAD-a, vjeruju i da e prvi afroameri ki predsjednik donijeti promjene, ne samo u svijesti ve i u globalnoj politici. No, jedan ovjek po imenu Webster Tarpley koji je osim to je vrstan povjesni ar i biograf nekih biv ih amrei kih predsjednika, ne misli tako.
F F

Muslimansko piodrijetlo aktualnog ameri kog predsjednika samo je lukavo smi ljeni "spin" koji e ameri ku vanjsku politiku odvesti ne ka smirenju sukoba na Bliskom istoku, ve ka rasplamsavanju mnogo ve eg "mitskog" sukoba supervelesila. Svi znaju da centri politi ke, vojne i ekonomske mo i ne le e u Kabulu i Bagdadu, ve u Moskvi, Pekingu i Washingtonu...Da bi se izvukli iz pomalo gubita kih sukoba u Afganistanu i Iraku ( a gotovo i iz rata s Iranom za koji je postojala izravna prijetnja tijekom srpnja-kolovoza 2007.), Amerika je s Obamom stvorila novog "Mand urijskog kandidata" i na taj na in stavila to ku na "i" sinteti kog sukoba " rata protiv terorizma" koji je zapo eo 2001. Prema rije ima doti nog Tarpleya, kandidatura Barracka Obame je jo vi e militaristi ka i agresivnija od kandidature njegovog prethodnika Busha i njegovih neo-konzervativaca. Novi ameri ki prdsjednik nije ni ta vi e do lutka na koncu Trilateralne komisije, a posebice izvjesnog Zbigniewa Brzezinskog.

ve ljevi ara i demagoga koji obe ava "nadu" i "promjenu". ve ratovi na ve oj skali. no s jo vi e pripreme i indoktrinacije. U prilog ove teorije idu i najnovije izjave .Britanija odr i u narednom periodu kao vladaju a supervelesila. ali ustvari zastupa kvalitativno gore i destruktivnije ciljeve i mo e isporu iti Europu kao pijuna i " rtveno janje". Ova klika se sada odlu uje na elo nacije dovesti ne nekog desni ara i neo konzervativca. Taj projekt je koncizniji i razra eniji od neo-konzervatisti kog pristupa "razori i osvoji". Kako sam ve prije rekao. Projekt Obamine adnistracije ne e biti ratovi na Bliskom istoku. Sada ova ista Trilateralna komisija stoji iza kandidature Barracka Obame. a mnogi se sje aju koliko je ona bila katastrofalna-ekonomski i strate ki.Trilateralna komisija je u biti klika bankara koja je vodila i Carterovu administraciju. jer nafta vi e nije pitanje prevage i presti a. a po rije ima Brzezinskog centri mo i le e u Pekingu i Moskvi i on je odlu an da se osovina SAD-V.

Brzezinski je prije nekog vremena posjetio ovo mjesto s ciljem protjerivanja Rusa i okretanja Sirije protiv njih. oni postaju topovsko meso u ve spomenutom potencijalnom sukobu protiv Rusije i Kine. Ostatk zaklju ite sami..RASADNIK BUDU IH SLOBODNIH ZIDARA ..NE! injenica je da Sudan s gotovo 10% opskrbljuje Kinu naftom. a Rusi i Medvedev ka u kako je vrijeme ponovno se naoru ati do zuba s naglaskom na nuklearni program (Jutarnji list.. I Rusi i Kinezi imajusvoje muslimanske manjine koje bi dale du u i srce da se oslobode svojih "tla itelja" ( u Kini su to Viguri).oni ka u "bombardirajmo Iran sa svim raspolo ivim sredstvima". a ljevica koju podupire Rockefeller i Soros (Trilateralna komisija) -likuje. Ve ernji list) . Obama ka e: "Amerika nije neprijatelj muslimana" (Jutarnji list).. jer je SAD ve pred bankrotom i ne mo e si priu titi jo jedan rat takvih razmjera. Darfura i humanitarne krize?. Kina mudro uti.umijesto toga u inmo Iran svojim saveznikom i zaratimo ih s Rusijom..predsjednika navedenih supervelesila. Isti scenarij ele primjeniti sa Sirijom.I tako ..Shvativ i strate ku va nost Tartosa u Siriji. dok Brzezinski ka e: nemojte to u initi... umijesto da Muslimani postanu neprijatelj. Uzmimo za primjer pristup McCaina i neokonzervativaca.Sve to treba je poduprijeti te manjine i naoru ati ih do zubagerilski rat svjetskih razmjera. Ameri ka desnica nema pravo rje enje za ovaj scenarij... Brzezinski je to ve jednom u inio zarativ i Afganistan s Sovjetskim savezom i naoru avaju i afganistance ameri kim oru jem.. DEMOLAY INTERNATIONAL... Jo jedan primjer: da li su Ameri zabrinuti zbog Sudana.

svakom dru tvu se nastojalo pripisati neko misti no podrijetlo zasnovano na zasadama raznih dokazanih tajnih dru tava. Templarima vjerojatno nije bilo u interesu pozirati takvim ustrojem. Kako sam ve nebrojno puta istaknuo. Drugim rije ima. Kako bi u tome bili to uspje niji. asocijacija.Otkada postoje tajna dru tva postojala je i opozicija koja je na ovaj ili onaj na in nastojala diskreditirati njihov rad. Ako u obzir uzmemo dokazane povjesne injenice. dokumente i zapise. a isklju imo navodne tvrdnje o postojanjima pojedinih tajnih dru tava. no injenica ipak stoji da . Povijesne injenice govore da su to inila i sama tajna dru tva. pseudo. ponovno dolazimo do Templara kao najstarijeg tajnog dru tva ili bar dru tva s tajnama. Bez obzira da li su pojedina dru tva doista imala podrijetlo u pro losti ne mo emo olako ignorirati ideologiju s kojom su se uporno povezivali. jer su se s prvim danom svoga obznanjivanja po ela pozivati na neke drevne manifeste. kao uostalom i brojni crkveni redovi danas.religijskih sekti i inih organizacija. bratov tina. fascinacija Templarima proizilazi iz injenice da je ovaj Red od ubogih Kristovih vitezova postao najmo nija organizacija u sjeni tada njeg poznatog svijeta. po to su bili vitezovi-redovnici nije udno to su bili organizirani kao bratov tina. koja je funkcionirala po vojnoduhovnom principu i na strogoj hijarajrhiji.

Brzilu. Red DeMaolaya postaje me unarodan i osniva svoje podru nice i u inozemstvu. Trenutno ova organizacija broji 18 000 lanova samo u Sjevernoj Americi. Meksiku i u jo nekim dijelovima Ju ne Amerike. svoju karijeru nastavljaju kao Slobodni zidari. Land je otkrio potrebu stvaranja mjesta gdje bi se mladi i s istim probleima mogli povezati i nau iti odgovornosti. Japanu. ova organizacija vrlo je sli na Jobovim K erima i Duginim Djevojkama o kojima sam ve ranije pisao. I danas. no zato znamo da se jedna me unarodna bratov tina za mladi e zove upravo DeMolay International (biv i Red DeMolaya) po zadnjem Velikom me tru Reda Vitezova Templara spaljenom na loma i. Kolumbiji. Filipinima. Ime 23 i ujedno posljednjeg Velikog me tra Templara uzeo je s ciljem promicanja vrijednosti lojalnosti i odanosti. Portugalu. Arubi. razvoj vje tine vo enja i osobne odgovornosti. Organizacija je rapidno rasla tako da je do kraja 1921 Land shvatio da e ovoj organizaciji morati posvetiti svoje puno vrijeme. Panami. Kada su svoje podru nice uspostavili u gotovo svakoj dr avi SAD-a. bri no je koncipirana po modelu slobodnog zidarstva. Dru tvo se zasniva na sedam osnovnih vrlina: G . Ne mo emo znati da li slobodni zidari izviru iz Templara. mnogi lanovi po izlasku iz ovog dru tva. Prvi lanovi ovog dru tva postali su Louis Lower i jo osam njegovih prijatelja bez o eva. u Kansas Cityu u dr avi Missouri uspje ni poslovni ovjek Frank S. U svome radu koriste model mentoringa. tako da su lanovi u red inicirani kroz cijeli niz alegorijskih obreda. Kako je organizacija nastavila rasti. Land. tako da svoje podru nice danas imaju u Kanadi. ubrzo je privukla pa nju Masonskih lo a koji su je formalno priznali u mnogim dr avama. Italiji. Ciljevi lanovima organizacije mogu postati svi mladi i u dobi od 12 do 21 godine starosti i ne moraju imati nekog ro aka koji je ve lan neke masonske Lo e. Drugim rije ima. Izvorna ideja ove organizacije bila je postati uto i te i savjetovali te za mladi e koji su o eve izgubili u ratu. Svaku podru nicu ovog dru tva sponzorira neka masonska lo a ili drugo masonsko tijelo. Mentori se fokusiraju na razvoj dru tvene svijesti. Njema koj. Australiji. a mentori novoprido licama su odrasli mu karci i ene. Kako je ova organizacija lan masonske obitelji. Boliviji. Ovu masonsku organizaciju za mladi e od 12-21 godine osnovao je 1919.su njihovi zasadi bili pravi rasadnik tajnih dru tava u budu nosti. Iako nisu direktno povezani sa slobodnim zidarima Red De Molaya smatra se pridru enim tijelom. naj e e o evi i majke ili biv i lanovi organizacije koji se zovu Seniori.

a po asne titule i odlikovanja dobivaju i ne. pouzdanosti. Evo kako izgleda struktura ove organizacije: Izabrani: * Glavni savjetnik Savjetnik senior Savjetnik junior blagajnik Imenovani: H H * Zapisni ar * akon senior * akon junior * Stjuart senior * Stjuart junior * Orator * Sentinel * Kapelan * Mar al * Standard Bearer (?) * Almoner * Sedam perceptora * Organist . Tako er. Savjetnik Senior naj e e je taj koji Glavnog Savjetnika nasljedi na njegovoj funkciji. Seniore te ostale starije suradnike iz masonskih redova u prenesenom zna enju zovu jo i otac pozivaju i se na izvornu ideju dru tva da postane zamjena za izgubljenog oca. a biraju ga sami lanovi. Struktura Reda Regionalna podru nica Demolayeva Reda naziva se kaptol. te zapisni ara kojeg imenuje nadzorno vije e. U radu Glavnom Savjetniku poma e Savjetnik Senior i Savjetnik Junior. imena i pozicije du nosnika variraju u svakoj pojedinoj jurisdikciji. Glavni Dr avni Svjetnik ili Glavni Savjetnik Jurisdikcije zadu eni su za organizaciju na dr avnj razini. a vodi ju Glavni Savjetnik. U kasnijim godinama Seniorima su postale i ene koje esto zovu majkom . kolegijalnosti. No osim na lokalnoj razini DeMolay international ima i upravlja ka tijela na dr avnim razinama.lanovi koji su svojim radom i zalaganjem na ovaj ili onaj na i pomagali u radu ovog dru tva. po tovanju prema Svetim Stvarima. isto i i patriotizmu. On je uvijek iz redova starijih lanova. Za njegovanje ovih vrlina dobijaju se i posebna odlikovanja.bratskoj ljubavi. Sve du nosnike organizacije imenuje Glavni Savjetnik osim ostalih savjetnika i blagajnika. skromnosti.

ali nastavilo djelovati tijekom godina pod imenima dvije organizacije proiza le iz nje. vidovitosti i Enohijanske magije. Ova organizacija promovira u enje originalnog Hermeti nog Reda Zlatne Zore.D. koje je prestalo postojati pod tim imenom 1903. egipatski. Stella Matutina i Alpha et Omega. gnosti ki. duhovnoj i psihi koj evoluciji ovje anstva.O. astrologije. a neki su u li i u Hall of fame . iako religijsko slikovito prikazivanje i religijski koncepti igraju va nu ulogu u njezinu radu. Regardieova jasna i neosporna elja bila je da bilo koji i svi duhovni tragaoci mogu ne to dobiti iz u enja Zlatne Zore za vlastiti rast i evoluciju. Tolerancija za sva religijska vjerovanja je bila nagla ena. egipatske magije. rozenkrojcerski i masonski elementi mogu svi biti na eni unutar u enja G:. idove i kr ane. dolazio je iz razli itih religijskih izvora. od strane Dr. Tako er je dizajnirana da bude kola i muzej znanja. Zlatna Zora je planirana.) je neprofitna organizacija Floride iji je cilj neprekidno o uvanje onog tijela znanja znano kao Hermetizam ili Zapadna ezoterna tradicija. unutarnje alkemije.D:. Williama Wynn Westcotta i Samuel Liddell MacGregor Mathersa. Za na a pojimanja najpoznatiji DeMolayevci bili su Walt Disney. Sustav magije Zlatne Zore nije religija. judeo-kr anski. od strane njenih osniva a.Cijela je ekipa poznatih i manje poznatih prodefilirala kroz ovaj Red. divinacije. ljudi iz mnogih razli itih religijskih putova smatraju sebe praktikantima magije Zlatne Zore uklju uju i neopagane. a simbolizam koji je upotrebljavala G:. gr ki. gnostike. da bude Hermeti no dru tvo posve eno filozofskoj. magijskog bratstva osnovanog u Londonu 1888.G. Mentor i vode e svjetlo Hermeti nog Reda Zlatne Zore bio je pokojni Dr. Danas. I I .D:. Nastavni plan uklju uje studij Kabale. Israel Regardie. Sustav magije Zlatne Zore je dizajniran da podu ava svoje studente apstraktnom ezoternom znanju kao i prakti nijim primjenama ceremonijalne magije. gdje studenti mogu u iti principe okultne znanosti i razne elemente zapadne filozofije te magije. John Wayne I Bill Clinton! HERMETI KI RED ZLATNA ZORA Hermeti ni Red Zlatne Zore (tako er znan i kao H.

Israel Regudy ro en je u Londonu 17. William W. William Butler Yeats. Tradicija koju je predstavljala Zlatna Zora a kasnije i njezine dvije inkarnacije. lipnja 1927. Za vrijeme Prvog svjetskog rata njegov stariji brat se pridru io engleskoj vojsci gdje mu je prezime bilo gre kom promijenjeno u "Regardie". Veoma brzo je na ao u itelja hebrejskog i nau io itati hebrejski bez velike muke. koju je nazivao drugim domom. godine. stolje a. Westcott. studenog 1907. 18. nastale nakon to se izvorni Red raspao na razli ite frakcije.Israel Regardie Prije nego to je preminuo 10. o ujka 1926. Pa ak i u izuzetnoj skupini veoma u enih maga Regardie posjeduje veoma visoki autoritet. Rana Povijest Kao sin siroma nog idovskog useljenika. prijavio se u Washin gton College of SRIA (Societas Rosicruciana in America). privukla je veliki broj poznatih okultista kasnog 19. Obitelj je prihvatila tu gre ku kao novo ime. To mu je kasnije mnogo pomoglo u prou avanju kabale. o ujka 1985. . Stella Matutina i Alpha et Omega. jogu i hindu filozofiju. Od ranih dana bio je zainteresiran za teozofski rad Madame Blavatsky. Mathers. bio je iniciran u stupanj Neofita i napredovao u stupanj Zelatora 2. cijela se obitelj preselila u Washington DC kad je Israel Regardie imao 13 godina. Me u njima su bili Dr. Samuel L. 1921. Aleister Crowley i Dion Fortune. Arthur Edward Waite. velja e 1926. 18. Regardie je esto posje ivao Knji nicu Kongresa. i ranog 20. Israel Regardie je bio od mnogih smatran kao zadnji ivi Adept veoma ivog magijskog pokreta poznatog pod imenom Hermeti ki Red Zlatne Zore.

volio bih da ljudi to shvate. Uz ohrabrenje i pomo Dion Fortune. ja sam ovjek Zlatne Zore a ne Telemit. Stella Matutina i Alpha et Omega. 1930. Knjiga koju je na ao je bila "Prvi dio od Knjige etiri" Aleistera Crowleya. Mladi Regardie je ovo prihvatio kao izuzetnu priliku da u i magiju od osobe koja je ve izdala i knjigu o toj temi. Crowleyev ugled.Ubrzo nakon toga Crowley mu je ponudio posao osobnog tajnika u Parizu. Knjige koje je Regardie kasnije izdao pokazale su uravnote eniji i zreliji pogled na Crowleya. Vrlo brzo je Regardie poslao pismo Crowleyu u Pariz i nakon odre enog vremena je dobio i odgovor. godine Regardie je objavio dvije knjige. Stella Matutina i Alpha et Omega nastavile su njezinu tradiciju.Negdje oko 1925-1926. Regardie i Crowley su se razi li i nedugo zatim prestali me usobno komunicirati. Ti tekstovi su u biti objava u enja Zlatne Zore. LangfordGarstin. Crowley si vi e nije mogao priu titi da zadr i Regardiea kao osobnog tajnika. Regardie je poku ao popraviti Crowleyev ugled knjigom "Legenda o Aleisteru Crowleyu" koju je napisao zajedno s Crowleyem. Tako je u listopadu 1928. kao i sposobnost da oprosti Crowleyu. gdje Dion Fortune daje visoko mi ljenje o knjizi "Drvo ivota". i to iroj javnosti. itaju i svaku knjigu o toj temi ili lanak ili skripte do koje je mogao do i. Regardie prihvatio ponudu i preselio se u Francusku. Me utim. godine Regardie je nai ao na knjigu koja ga je zaintrigirala. Iako je Zlatna Zora prestala djelovati 1903. nego to je itko ikada prije . Mnogi lanovi iz obje organizacije. potpomognut britanskim asopisima. Drvo ivota se smatra jednim od najrazumljivijih tekstova prakti ne magije ikada napisanih. Regardie. bila je o igledna u knjizi "Oko u trokutu". godine. "Drvo ivota" je izazvalo veliko uzbu enje u ezoterijskim krugovima. "Vrt Mogranja" je knjiga koja se temelji na kabalisti kom u enju koje je Regardie stekao vlastitim istra ivanjem. Jedan od vo a Alpha et Omega.J. Par mjeseci kasnije. U sljede e 3 godine Regardie je poku avao uvjeriti poslodavca da ga podu i magijskom umije u. nije vi e inzistirao na svojim zahtjevima. Regardie mu se pridru io u Engleskoj. "Jedna od stvari koje je jako mrzio" napisao je Pat Zalewski "je bila da ga ljudi uspore uju sa Crowleyevom metodom Telemitske magije kao i Knjigom Zakona Jo uvijek se sje am Regardiea kako udara dlanovima o stol jedne no i za ve erom govore i "Kvragu. dvije inkarnacije . Crowley je jednostavno ignorirao zahtjeve i nije se ponudio da podu ava Regardiea ni jogi niti magiji. Regardie bi bio uzrujan kada bi ga netko povezivao isklju ivo s Crowleyevim u enjima." Magijska Povijest 1932. Dion Fortune je bila jedan od najve ih branioca kao to se mo e vidjeti iz lanka "Okultni Pregled". Njegova dobrodu na priroda. Regardie je nastavio prou avati magiju samostalno. Me utim. Regardie je pristupio Redu Stella Matutina. Njen lanak je u principu jo bolje otkrio istinsku sr Zlatne Zore. E. Kada je bilo izdano. s vremenom ga je doveo u nevolje s francuskim vlastima te je morao napustiti zemlju. pamtili su Crowleya kao prodornog buntovnika iz ranijih godina te je zbog ranijeg prijateljstva s Crowleyem Regardie bio izlo en provokacijama nekih lanova Reda. skroman i suzdr an mladi . Drugi lanovi su stali na stranu Regardiea. "Vrt Mogranja" i "Drvo ivota". ak je napisao pismo Regardieu okrivljuju i ga za objavu tekstova i zahtijevaju i da vi e nikada ne spomene Zlatnu Zoru na papiru. Me utim. budu i da je Crowleyjev izdava bankrotirao.

Regardieova odluka da objavi u enje pokazala se dobrom i zbog toga mu svi studenti magije duguju veliku zahvalnost. Sa podr kom Dion Fortune. mnogi obmanuti Vo e Hramova radije su po eli uni tavati dokumente Reda. nego da podijele znanje i u enje sa budu im nara tajima. Regardie se pridru io Redu gdje je uspio brzo napredovati kroz stupnjeve zahvaljuju i njegovim izvanrednim sposobnostima. 1937. Neki su javno kritizirali Regardiea zbog objavljivanja tekstova iako mu je ve a grupa Adepta bila za to tajno zahvalna. Kao to to obi no biva. Kao rezultat te pogre ke vrata inicijacije odjednom su se otvorila Regardieu. 1933. Regardie je rekao "Dobio sam pozivnicu za u lanjenje u Red na temelju objavljivanja knjige Drvo ivota". bez obzira na razinu obrazovanja. Jedan od spisatelja ka e: " najve i dio u enja Zlatne Zore do stupnja Zelator Adeptus Minor je dostupno iroj javnosti ve pola stolje a i niti jedan od problema modernog svijeta nije povezan s . godine je objavio ve inu rituala i u enja Zlatne Zore u etiri toma. U sada nje vrijeme vi e ljudi nego ikada prije naziva se praktikantima Zlatne Zore. u jednoj od najve ih faux pas u povijesti ezoterijskih grupa. Sve ve i broj spisatelja pi e knjige posve ene u enjima Zlatne Zore i samim time u enja iste postaju dostupnijima." Moja Rozenkrojcerska Pustolovina (1936. podrijetlo. To je naslje e svakog mu karca i ene to je njihovo duhovno pravo ste eno ro enjem" "Moji motivi su bili da bez sumnje doka em da nije vi e Red idealan na in prijenosa Magije i da je. mjesto. Manja grupa je prorekla da e Regardie snositi velike posljedice za to to je prekr io zakletvu. Kao to je Regardie predvidio. potrebno adekvatnije predstavljanje tog sustava. Regardie je objasnio svoj razlog objavljivanja u enja iroj javnosti rekav i " jako je va no da itav sistem u enja postane dostupan iroj javnosti tako da se ne bi izgubio. Red je ve bio u procesu raspadanja. u enja Zlatne Zore postala su dostupna svim istinskim tragaocima. koja je nazvao jednostavno "Zlatna Zora". mnogi Hramovi Stella Matutina i Alpha et Omega su se po eli raspadati i na koncu nestali. Izgledalo je kao da su Vo e Stella Matutina igrali dvostruku igru. Jedino se tako mo e promijeniti iroko rasprostranjeno negativno shva anje Magije.objavio. Regardieov izbor je bio sljede i : ili u po tovati zakletvu tajnosti koju sam dao Redu i pustiti da svo u enje bude zauvijek izgubljeno ili u ga objaviti i biti kritiziran.) Kroz povijest mnoge su hrabre osobe morale donijeti odluku koja je utjecala na velik broj ljudi. drugi samostalno. okolnosti ili materijalnog stanja. ali bez obzira na to svi bi trebali biti zahvalni Israelu Regardieu na njegovoj predvi anju. Regardie je bio veoma nezadovoljan i zabrinut oko davanja grandioznih titula izme u Vo a Reda koji nisu ba bili jako zainteresirani za prakti ni rad. Regardie je bio pozvan da se pridru i Redu Stella Matutina. ali siguran da e sam sistem opstati. Neki rade u grupama. Na alost. 1933. Ubrzo je zaklju io da Red i u enja Reda ne e predugo opstati bez predavanja tih u enja u ruke ve em broju ljudi koji e iste cijeniti. Nakon to je postao Theoricus Adeptus Minor. ta dva pisma su zavr ila u pogre nim kuvertama. Zbog Regardieove te ke i nesebi ne odluke da prekr i zakletvu tajnosti danu letargi nom i umiru em Redu. Predstavnik Reda je poslao pismo Dion Fortune sla u i se s njenim pogledom i u isto vrijeme poslao pismo Landford-Garstinu u kojemu je optu ivao Dion Fortune kao neodgovornu osobu. Regardie je napustio Red u prosincu 1934. zbog ve nekoliko djelomi no i bezobzirno objavljenih otkri a. U ime tajnosti i elite. me utim to nije bila istina.

Predaje psihijatriju na koli za kiroprakti are u Los Angelesu i objavljuje mnoge lanke u mnogim magazinima psihologije. Regardie upore uje magijske tehnike s metodama i hipotezama psihoanalize.objavom tog znanja i u enja. godine Regardie je napisao "Kamen Mudraca". jedan od Regardieovih alkemijskih eksperimenata nije se odvijao prema planu slijedom ega je Regardie ozbiljno povrijedio plu a u laboratoriju. misterije povjerene Redu povezane su sa duhovnim rastom i evolucijom.) Regardie se vratio u Ameriku 1937. Dok je bio u Londonu. Benditom. gdje je studirao psihologiju i psihoterapiju. Regardie je poku ao sru iti zidove koji su bili postavljeni izme u magije i psihoterapije.M. Regardie se povukao u mirovinu 1981. nego da je bio prva klasa Teurgista i stru njaka na polju magije. par iz Georgie postao je nadahnut radom Dr. Nakon diplome 1941. Junga i Reicha. to nije opasna mo . (Rad sa prakti nim alkemi arima kao to su Frater Albertus iz Paracelzusovog Istra iva kog Dru tva u 1970-im godinama naveo je Regardiea da promijeni mi ljenje u kasnijim godinama ivota. Cleggom i Dr. i iste se godine preselio u Sedonu. knjiga koja je dala detalje o tome kako da se korak po korak izvode kabalisti ke vje be izvedene iz ceremonijalne magije Zlatne Zore.G. "Temelji Prakti ne Magije". Tako er. Pristupio je Chiropractic College u New Yorku da bi studirao psihologiju. kakve obi no igraju veliku ulogu u magijskim doga ajima. Arizona. Regardie se seli u Kaliforniju i tamo otvara ured kiropraktike kao i Reichove terapije. Jedna od Regardieovih glavnih preokupacija bila je da sa uva tradiciju Zlatne Zore. "Kako napraviti i koristiti Talisman". Na alost. Istovremeno. E. "12 koraka do spiritualnog prosvjetljenja". "Prakti ni vodi za Geomantijsku divinaciju". Nedavno dobiveni tekstovi iz arhive Israel Regardie Foundation pokazuju ogromnu koli inu osobnog rada i istra ivanja koju je Regardie ulo io u podru je Kabale. A. krenuo je sa praksom kao analiti ar. U 1938. Takva du nost nije jednostavna. Regardie je objavio "Srednji Stup". Njegova kasnija djela uklju uju naslove "Ceremonijalna Magija". knjigu o alkemiji iz perspektive Karla Gustava Junga. Psihologije i Enohijanske Magije. Regardiea te su . je strpljivo ekao etiri desetlje a dok situacija nije postala dovoljno zrela za takav poduhvat. 1936-1937. svoja shva anja na tu temu opisao je u "Romansa i Metafizika". Kasnije. Posljedice te nezgode u laboratoriju pratile su ga sve do njegove smrti. Nandorom Fodorom. L. Jedna od posljednjih stvari od kojih bi zapadni svijet trebao biti za ti en je duhovni rast i evolucija. mo e se sa sigurno u re i da Regardie nije bio jedan od okultista iz fotelje. U to vrijeme on nije vjerovao u vrijednost laboratorijske alkemije. J. Regardie je studirao psihoterapiju pod okriljem Dr. "Kompletan sistem magije Zlatne Zore". a osim toga imao je jo jednu veoma va nu du nost: "Druga jako va na du nost koju je Regardie imao je ta. da kao Adept uspostavi legitimnu granu inicijacijske linije Zlatne Zore u Americi. Njegov trening je obuhvatio u enja Freuda. To ga je prisililo da odustane od prakti ne alkemije. Regardie je objavio mnoga druga djela: "Umjetnost i smisao Magije". 1947. "Otkotrljaj se kamenu". Iako postoji dosta mo i u tim u enjima. I upravo onda u jednom od onakvih graciozne sinhronizacije."(1) Regardie je prakticirao to je i podu avao. "Vodi za opu tanje za ljen ine". U toj knjizi. Regardie je studirao psihoterapiju sa Dr.A. Regardie je istra ivao Kr ansku Mistiku.

Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bil erberg d i predsjednika SAD-a. No.The Art Of War. obja njava Estulin. njegova djela. inspirativna i u isto vrijeme jednostavna nastavljaju u iti i nadahnjivati nove generacije studenata magije. Posebno se referira na zapadnu Europu. Bilderberg ozna ava NATO savez. Israel Regardie je preminuo od sr anog udara dok je ve erao s prijateljima u jednom od njegovih omiljenih restorana. nepoznati jedan drugome i paru iz Georgie. ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. bili spremni za inicijaciju." . ameri kog ministra obrane i ministra financija. "Najnasilniji element drustva je neznanje. Tako.A. stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija.G. kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi. koji je imao puno pravo da bude Inicijator u Komori bio je poveznica koja je nedostajala. potpredsjednika SAD-a. to su bile prve i posljednje inicijacije koje je ikada izvr io." . d a c b d a X `YX b W V V TUTSPR P Q Henry Kissinger ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga snimljen tijekom konferencije u talijanskom hotelu 2004. 10 o uj a 1985 Dr. Regardieov motto bio je Ad Majo Adonai Glo iam (Veli oj Slavi Bo ijoj . Barem je tako cijela pri a po ela 1954.M. A. Iako Regardie vi e nije me u nama. skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. Regardie je nastavio davati savjete na polju zdravlja i magije do kraja svog ivota. Europsku centralnu banku. to no u vrijeme kada su dvojica magova (jedan s isto ne. Regardie je inicirao dvoje u Unutarnji Red. skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Europe. guvernera federalnih rezervi. europske kraljevske obitelji. u skladu s vremenom. predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda. Sun Tzu Prvotno napisano od nobie [COLOR="Red"] U osnovi.s Komoru Ru e i Kri a (vrs a sve ane pros orije potre ne za inicijaciju u Adepta). ameri ke kongresnike i senatore. koja su veoma osvje avaju a.Emma Goldman "All warfare is based on deception. drugi sa zapadne obale SAD-a). Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Europskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. direktore vode ih bankarskih tvrtki. Danas. jednog naro itog vikenda. itd. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima. godine. te je tako Keruxova svjetiljka pre la u ameri ke ruke (3). godine. Clan ovog reda je i Milan tarot. [/I] .

godine.jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tijekom sastanaka u Njema koj 2005. .David Rockefeller (lijevo) jo jedan ivahni star i .

Fotografije policijskog osiguranja tijekom sastanaka skupine Bilderberg. Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.000 dolara .000.

. godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.Uhi enje fotografa koji je 2006.

and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps.Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri On the Charlie Rose Show. One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques . Turkish. teachers. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. Serb. the Karadjoz Bey Mosque. In Mostar. entire historical districts. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. in effect. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. A few objects. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. Mladic's soldiers selected out artists./1/ . systematically. Sept 14. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. writers. Arabic. Mladic's troops annihilated. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina. another city in Herzegovina. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia.000 manuscripts and rare books were burned. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). Over a million books and 100. Muslim. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . 1995." Ironically. In places he couldn't occupy. the ancient heritage of Trebinje. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. as well as the regional archives of Herzegovina. Persian. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed.

the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. religion. and background can work together and build a common culture. rapes. All the bombs. we will not likely be able to save our own culture /3/. In the United States. why not divide Bosnia. and backgrounds share a common culture and build a united nation. then we are Bosnians. as Kissinger and General Mladic wish. If we insist that people of different races. such as Henry Kissinger. advocates of religious apartheid in Bosnia." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. between Croatia and Serbia." And if there is no Bosnian culture. we are Bosnians. then we are Bosnians. Mladic targeted the vibrant. they said. could declare: "there is no Bosnian culture. shells. Bosnian culture is sending us a message. if we want a society where people of different races. religious. The idea is absurd. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. gives the lie to Kissinger. Michael Sells . religions.Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. There was no "African culture". powerful. And the perseverance and survival of Bosnians. concentration camps. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? . Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. and racial ghettoes is not a solution. and mass-killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096.

LEVITI . see Noel Malcolm.1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt.bibliotecapleyades. 1995. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press.BILDERBERZI Rockefeleri . and other testimonies to their cultural heritage. see Andras Riedlmayer. 1994). For a historical overview. Savoy .bosnia on October 14. Frescobaldi. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga. 29 no. see Sarajevo Expo 92. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15.MLETACKO PLEMSTVO .S. vol. The exhibit is being displayed at various places in the U. http://www. 1994). 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette. "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. by Aida Musanovic. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art.acknobil05. Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. 1 (July 1995). manuscripts.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild . one of the artists. 2 For one example of the Bosnian response to destruction. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana.current-events. 41 minutes (Haverford.. Rotshcildi. 1993). pp.net/so. an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo.KAZARIJA .Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u kvadrilionima dolara. For information on the war on Bosnian culture. PA: Community of Bosnia Foundation..

Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. Sve je po elo krajem 18. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. Ono to je vrlo indikativno. ne slu ajno. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. najve eg financijskog centra u EU. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. je. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. Pari kog kluba. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. Londonskog kluba.TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. Taj vlak. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. Edmund Rothschild (1916)[/I] Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". koji prolazi i preko Balkana. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. st. U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundland Development . Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta.

Daily Telegraph.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu.Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons. Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. vo a internacionalnih cionista. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. nizozemske bankarske grupe. glavni bankar Vatikana. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. Peter Mendelson je aktualni ministar V. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC".Corporation) korporaciju u Kanadi.. investicijske banke iz Londona. S druge strane. Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. Peter Mendelson. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). i "Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. vo a Illuminata. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN-AMRO. i kontrolor svjetske opskrbe novcem. . Sir Evelyn De Rothschild (1931) Kum Crnog Plemstva. Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). desna ruka kraljice. Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar).. godine). Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. vlasnik Izraela. vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. obrade i distribucije dijamanata. koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em. i ustupanju vode ih pozicija u istim. Marcus se nalazi i na elu BBC -a.

.... Za tu svrhu. "NM Rothschild". Mittali.. "Atticus Capital". Berezovski. Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok..Nathan Filip Rothschild (1971) Otac Jacob Rothschild [I]Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda..). pored zapadne nomenklature u okviru EU. NATO-a.masonska . "JNR Limited". agenata. Kako pouzdane informacije.. medijske i vojne institucije irom svijeta. Britanije. "Trigranit".nisam znao da je ovaj nosonja dijelio BiH. pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. na usluzi su mu. ekonomske. Ovaj Mittal je kupio svu metalurgiju u BiH. ðukanovi . "Vanco". od koga je naslijedio bezbroj poslovo a. brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro .. "British Petroleum".a zivi u Londonu... utjecaj na vitalne politi ke.kazu Indijac vlasnik. Kompanije i korporacije "RIT Capital"..