Bilderberg grupa, Masonstvo, Illuminati, cionizam, protokoli sionskih mudraca, etc...

Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak Bilderberg grupe u Njema koj 2005. godine, bio je to rezultat vi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Dugogodi nje analize nekoliko istra iva a razotkrivaju manipulacije i destruktivne planove skrivene elite o stvaranju totalitarne svjetske vlade, a prikupljeni dokumenti, fotografije i dokazi podupiru postojanje skrivene infrastrukture. Historijat pri e vra a nas u maj 1954. godine kada je odr ana tajna konferencija mo nika u hotelu Bilderberg pokraj Arnhema u Holandiji. Sastanak je okupio lanove kraljevskih obitelji, politi are, utjecajne poslovne ljude i predstavnike obavje tajne zajednice . Tema sastanka bilo je povezivanje dugoro nih i strate kih ciljeva izme u predstavnika SAD-a i zapadne Evrope. Pedeset izaslanika predstavljalo je jedanaest zemalja zapadne Europe, dok je jedanaest izaslanika predstavljalo SAD. Tako je po ela tradicija odr avanja godi njih konferencija, a skupina je nazvana Bilderberg po mjestu prvog okupljanja. Svake godine skupina se sastaje u nekom drugom gradu. Ovogodi nja konferencija odr ana je od 14. do 17. majja u Gr koj. Daniel Estulin posljednjih etrnaest godina posvetio je razotkrivanju tajnih sastanaka skupine Bilderberg. Evo par biografskih podataka: Ro en je u Rusiji. 1980. je zbog politi kih je problema izbjegao u Kanadu, a danas ivi u pa niji. Estulinova knjiga ÄIstinita pri a o skupini Bilderberg³ postala je me unarodna uspje nica. U paniji je knjiga do ivjela ak 13 izdanja. Objavljena je u 53 zemlje i prevedena na 32 jezika, a diljem svijeta prodano je vi e od dva i pol milijuna primjeraka. Njegov je djed bio pukovnik KGB-a unutar kontraobavje tajnog odjela, a njegovi kontakti olak ali su mu istra ivanje tako da je ostao u vezi s ljudima koji su radili za razli ite tajne slu be i agencije diljem svijeta. Mo da imaju razli ite ideologije i svjetonazore, ka e Estulin, ali dijele ljubav prema slobodi. Estulin ka e jo i ovo: ÄBez obzira gdje se skupina Bilderberg odlu i sastati, uvijek u saznati o emu e razgovarati. Mo ete se kladiti u to.³ Daniel Estulin, za po etak, upozorava kako su takvi sastanci iz ameri ke pravne perspektive potpuno ilegalni. Loganov zakon koji je izglasan jo 1799. godine zabranjuje izabranim predstavnicima SAD-a da se u privatnom aran manu upu taju u stvaranje me unarodne politike s utjecajnim poslovnim ljudima i politi arima iz drugih zemalja. Me utim, takve se manipulacije doga aju ve (bar) pedeset i pet godina. U knjizi ÄIstinita pri a o skupini Bilderberg³ Estulin pokazuje kako su briljantno ideal demokracije nametnuli Äljudi iza zavjese³. Smatra da bi pravilan izraz bio monopol putem socijalizma Bilderberga. No, njihov sistem socijalizma nema namjeru raspodijeliti bogatstvo, posebno ne njihovo bogatstvo, ve kontrolirati ljude i konkurenciju. Budu i da Rockefelleri, Sorosi i ostala ekipa kontroliraju dru tvo, to zna i da skupina Bilderberg ustvari kontrolira dru tvo. Sistem Bilderberga je dinami an i mijenja se s vremenom. Upija i stvara nove dijelove dok se istodobno rje ava zastarjelih i neuspje nih ostataka. lanovi dolaze i odlaze, ali s istem ostaje aktivan i odr ava sam sebe. To je virtualna paukova mre a koja ispreple e

financijske, politi ke, ekonomske i industrijske interese s mleta kim bankarskim modelom Äfondi ultramontanizma³ u sredi tu (izraz Ämleta ki fondi ultramontanizam³ koristi se za bankare koji imaju izravnu kontrolu nad vrijednostima nacionalne valute i k redita u vremenima krize). Estulin upozorava da u svijetu me unarodne ekonomije postoje oni koji upravljaju doga ajima kao to postoje i oni koji na te doga aje reagiraju. Ovi potonji vi e su poznati i broj ano su ja i. No, prava i istinska mo le i unutar prve skupine koja upravlja doga ajima. U sredi tu globalnog financijskog sistema nalazi se financijska oligarhija dana njice koju predstavlja skupina Bilderberg. Svaki sastanak skupine ima za cilj stvoriti Äplemstvo namjere³ izme u pripadnika evropske i sjevernoameri ke elite. Oni tra e najbolji na in upravljanja Planetom. Drugim rije ima, ele stvoriti globalnu mre u golemih kartela koji imaju ve u mo od bilo koje nacije na Zemlji. Uzimaju sebi za pravo da kontroliraju sudbine i ivote ljudi. Ta oligarhija predstavlja privatni kriminalni poduhvat s pipcima koji se prote u diljem svijeta, a djeluju preko mre e vladinih agencija, javnih institucija i privatnih korporacija. U knjizi je Estulin pokazao da je skupina Bilderberg postala svjetska vlada u sjeni koja u potpunoj tajnosti, na svojim godi njim sastancima, razra uje nacrt kako e provoditi planove o kontroli svijeta putem agresivnih mjera pod krinkom Äborbe protiv terorizma³. Svaka nova mjera, promatra li se individualno, mo e izgledati kao blago odstupanje, no cijeli paket promjena, koji je dio dugoro nog plana, usmjerava nas prema globalnom porobljavanju. U ovom se trenutku definitivno nalazimo na prekretnici, smatra Estulin. Samo o nama ovisi ho emo li se oduprijeti novom mra nom razdoblju. Dvije su mogu nosti: ili e nas zahvatiti elektronska globalna policijska dr ava ili emo prevladati ovu no nu moru kao slobodna ljudska bi a, to e ovisiti o postupcima koje odlu imo poduzeti sada i ovdje. U osnovi, obja njava Estulin, Bilderberg ozna ava NATO savez. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. godine. Danas, u skladu s vremenom, skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. No, kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi, skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Evrope. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Evropskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. Posebno se preferira na zapadnu Evropu, stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija, guvernera federalnih rezervi, Evropsku centralnu banku, predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda, e vropske kraljevske obitelji, ameri ke kongresnike i senatore, potpredsjednika SAD-a, ameri kog ministra obrane i ministra financija, direktore vode ih bankarskih tvrtki, itd. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima, ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bilderberg i predsjednika SAD-a. Primjerice, 2008. godine skupina Bilderberg sastala se u Chantillyju u Virginiji. Na sastanak su tada do li Barack Obama i Hillary Clinton. Tamo su bili i direktori Washington Posta, New York Timesa, Wall Street Journala, magazina Time, Financial Timesa, le Mondea, el Paisa iz panjolske, francuskog le Figaroa, njema kog Die Zeita, danskog Jyllands Postena i asopisa Ekonomist. No, nitko od tih medijskih efova nije smatrao va nim da objavi kako su budu i predsjednik SAD-a i njegova glavna suparnica bili nazo ni na tajnom sastanku s najva nijim svjetskim mo nicima. Kao to je Estulin izjavio u mnogobrojnim radijskim intervjuima te godine, David Rockefeller i ostali ameri ki predstavnici Bilderberga rekli su Obami kako je Äpredsjedni tvo njegovo dok ga ne izgubi³.

To je zna ilo da e Obama biti predsjednik bude li radio sve kako treba. U suprotnom netko e drugi postati predsjednik. Prava demokracija na djelu, zar ne? Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak skupine Bilderberg u Njema koj 2005. godine. Bio je to rezultat vi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Kako ka e, poma u mu ljudi iz tajnih slu bi, Amerikanci, te zapadni i isto ni E vropljani. Na kraju knjige prilo io je nekoliko zadnjih izvje taja Bilderberga i njihove zaklju ke. Zahvaljuju i informacijama koje je dobio s tog sastanka u Njema koj iz 2005. godine predvidio je da e nafta dosegnuti cijenu od 150 dolara po barelu. Veoma lako se te tvrdnje mogu provjeriti u raznim arhivima na internetu koji datiraju prije tih doga aja. Nafta je to ljeto dosegnula cijenu od 147 dolara, to je veoma dobro predvi anje, zar ne?. Otkrio je i stvari koje su bile povezane s nacionalnim izborima u Njema koj. Skupina Bilderberg odabrala je Angelu Merkel kao budu u kancelarku umjesto Gerharda Schroedera. O igledno, predstavnici vode ih svjetskih medija tako er su za to znali jer su bili ondje. Za to to nisu objavili? Zar to ne bi trebala biti glavna vijest na prvoj stranici? Ali ne ± jer medije kontroliraju najmo niji ljudi na svijetu koji pripadaju skupini Bilderberg. Otkrio je da je godine 2006. skupina Bilderberg raspravljala u Kanadi o uni tenju ameri kog i panjolskog tr i ta nekretnina. Tu je informaciju Estulin objavio u panjolskoj verziji svoje druge knjige koja je objavljena u septembru 2006. Godinu i pol dana kasnije tr i te se sru ilo a ekonomija pala na koljenima. LOKACIJE NEDAVNIH SASTANAKA Evo i popisa nekoliko posljednjih sastanaka skupine Bilderberg: ‡ 3. do 6. jula 2004. ± Hotel des Iles Borromees, Stresa, Italija ‡ 5. do 8. maja 2005. ± hotel SeeHotel Überfahrt, Rottach-Egern, Njema ka ‡ 8. do 11. jula 2006. ± Hotel Brookstreet, Ottawa, Kanada ‡ 31. maja do 3. lipnja 2007. ± Hotel Ritz-Carlton, Istanbul, Turska ‡ 5. do 8. jula 2008. ± Hotel Westfields Marriott, Chantilly, Virginia, SAD ‡ 14. do 17. maja 2009. ± Hotel Astir Palace, Atena, Gr ka ini se da je u novije vrijeme sve po elo kad je Cecil Rhodes 1891. organizirao tajno dru tvo koje je nazvao Dru tvo inicijacije. Poput mno tva organizacija, dru tvo se sastojalo od pojedinca ili veoma male skupine koja je bila u sredi tu. Lord Milner, agent bankarskih interesa Rothschilda i povjerenik Cecila Rhodesa, stvorio je vanjski krug Dru tva inicijacije. Nazvao ga je Udru enjem pomo nika koje je bilo poznato i kao Skupina okruglog stola. Pukovnik Edward Mandell House, britanski ekonomist John Maynard Keynes, histori ar ekonomije Arnold Toynbee, te simpatizer nacizma i biv i ameri ki ministar vanjskih poslova John Foster Dulless izmijenili su Skupinu okruglog stola u javno formalno vije e koje je sada poznato kao Institut me unarodnih poslova. Godine 1921. zavjerenici su odlu ili podijeliti Institut me unarodnih poslova u ameri ku podru nicu ± Vije e me unarodnih odnosa te britansku podru nicu ± Kraljevski institut za me unarodne poslove. Lord Winston bio je predsjednik Vije a za me unarodne odnose. Jednom je izjavio kako se ameri ka vlada u sjeni krije upravo u toj organizaciji. Da se ne bi pretjerano zanosili mnogim domoljubnim pokretima u SAD-u, ka e Estulin, u njih su se odavno ubacili agenti Bilderberga. Primjerice, to se odnosi na novinar e i Ameri ko udru enje slobodnih novinara (AFP). Novinari prisustvuju sastancima du e od

ne e biti potrebno ubiti sve te ljude. Pogodimo tko su sponzori AFP-a? Tko pla a mno tvo njihovih ra una? Rije je o CIA-i. UNHCER i USAID. Estulin pi e kako je prije dvanaest godina u jednom izvje taju Bilderberga vidio izraz o Äzahtjevu za uni tenjem³ koji tada nije razumio. Sve je navodno dizajnirano za rtve rata u razorenom Sudanu. WHO. Uklju ene su bile i nevladine udruge u koje spadaju OXFAM.) No. Vjerojatno o tome ne bi razmi ljao detaljnije da prije etiri godine.bilo koga. Malo je re i da je bila rije o divovskoj operaciji. novca. To se naziva Ätransformacijom bogatstva³. nije vidio istu sintagmu. Ima tu i smanjenja populacije. pro irila se 1998. ovako izgleda stvarna slika. koji je bio uni ten ratom i drogom. Bez humanitarne pomo i ne bi bilo ni mjesta za tajne obavje tajne operacije. To je na in na koji to funkcionira. godine potrebno umanjiti za 3 milijarde ljudi. Zanimljiv koncept. Naravno. Diljem Sudana. To se odnosi na ljude koji e ostati bez domova. ka e Estulin. a nevladine udruge slijede novac. U izopa enom svijetu prisutnost zemalja na afri kom tlu postala je neophodna za opstanak sudanskog naroda koji od njih nije ni tra io pomo . WFP. FAO. Novinari prate doga aje. Naime. ukoliko elite objaviti istra iva ke lanke o skupini Bilderberg kao nezavisni novinar. To je dio zapadnog imperativa geopoliti ke kontrole. Novac ne mo e jednostavno ispariti u zrak. Novac slijedi vijesti. plan Bilderberga zadire u mnoge pore dru tva. Operacija OLS utemeljila je golemo upori te u ju nom Sudanu s nepreglednim brojem humanitarnih agencija koje su se . vlasni tva i investicija. to zna i da bi na Zemlji ostalo ne to manje od dvije milijarde ljudi. On samo razmijeni strane. Nixon i Kissinger potpi sali su dokument ameri ke vlade o studiji rasta stanovni tva. kao to se vidi na primjeru Afrike. CARE. Kada AFP po ne objavljivat i va e novinarske lanke. Rekao mu je da se Äuni tenjem svjetske ekonomije mo e uni titi potra nja³. godine operacija µ ivotna crta¶ (OLS). Godine 1974. tog trenutka postajete ovjek njihova tr i ta jer to udru enje predstavlja desno krilo ameri ke politike i nadmo i bijele rase. Pitao je svog dobrog prijatelja koji obna a va nu poziciju u Svjetskoj banci da mi to objas ni. Barem tako misle. kada se skupina Bilderberg sastala u Njema koj. Posljednje procjene govore o pet milijardi ljudi. Operaciju je koordiniralo 35 glavnih zemalja lanica UN-a uz ostale zemlje i organizacije kao to su UNICEF. Bez patnje ne bi bilo ni humanitarnih akcija. (Koja glupost. uskoro ete saznati da nitko ne eli imati posla s vama. No. U intrevjuu u hrvatskom izdanju asopisa Nexus to je objasnio ovako: ÄSvi misle da znaju kakav se u as doga a u Africi. Dokument jasno govori kako je svjetsko stanovni tvo izme u 1974. pa tako i u one koje generalno smatramo pozitivnima ± poput nevladinih udruga. Ameri ki i evropski znanstvenici procijenili su da na planet maksimalno mo e odr avati dvije milijarde ljudi. Izgladnjivanje je definitivno svjetska politika. Upravo se to dogodilo tokom Velike depresije koja nije bila ni ta drugo nego prijenos bogatstva u ruke najmo nijih ljudi. Katastrofe su dobre za posao. Bila je izre ena u sli nom kontekstu povezanom s krizom nedostatka energije. ka e Estulin. Revoluciju je zamislila vladaju a klasa. Prema Estulinu. Taj me unarodni program humanitarne pomo i ko tao je nekoliko milijardi dolara. i 2050. No. a u Estulinovim rukama se tako er na ao dokument kojega je William Engdahl dobro predstavio u knjizi ÄSjeme uni tenja³. Ako jednom i uspijete objaviti takav lanak zauvijek ete biti diskreditirani u o ima vode ih medija. ICRC i Svjetska vizija. Ne smijemo zaobi i ni religiozne organizacije i donatore. Krajnjim ciljem skupine Bilderberg Estulin smatra ± provesti revoluciju bez prolivene krvi. a usmjerena je na stvaranje tehnokratske vlade u kojoj e unutarnja i vanjska politika biti pod injene me unarodnoj ekonomiji. Bit e dovoljno da ih izgladnite do smrti. Uvijek je bilo tako. to ne zna i da e Rockefelleri i ekipa ostati gladni.

Rusiji i Ju noj Americi. da li je u kona nici zaista ne to napravljeno? Na vrhuncu operacije Sudan je dobivao milijun dolara dnevno. Ne tako davno pitao sam svog prijatelja iz CIA-e za to se njihov pristup nikada ne mijenja. pa su se takvi zrakoplovni transporti organizirali zajedno s prijevozom hrane i lijekova. Eritreja i Kongo jo su uvijek u jadnom stanju. Kako je mogu e da je humanitarna akcija takvog opsega. kao i na po etku tih humanitarn ih kampanja. Na internetskoj stranici Ujedinjenih naroda pi e kako je µoperacija OLS spasila ivote i pomogla stotinama tisu a ljudi¶. Ako situacija izgleda lo ije. to je bila i vojna operacija podr ana od Ujedinjenih naroda. Glad i u as postali su proizvod poput skupog nakita.me usobno borile da osiguraju goleme pla e svojim lanovima. Kori tena je masivna infrastruktura iz Nairobija i Kenije koja se prelila u ju ni Sudan. µZa to mijenjati stvari koje uvijek funkcioniraju?¶³ Henry Kissinger ± ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga ± snimljen tokom konferencije u talijanskom hotelu 2004. Njegov odgovor bio je kratak i jasan. No. Tako to izgleda u Africi.67 milijardi dolara za njegov spas? Rije je o nemilosrdnom i skrivenom iskori tavanju daleke zemlje koja je poslu ila humanitarnim agencijama i golemim vladinim aparatima. Etiopija. toliko podbacila? S ime se Sudan mo e danas pohvaliti nakon to je potro eno 6. glad i mrtva tijela afri ke djece. Svaka dnevna soba dobila je svoju porciju. . New York Times i New Yorker udru ili su svoje snage kako bi zatra ili od ameri ke vlade i Ujedinjenih naroda da µu ine ne to¶. Sudan. koja je trajala vi e od sedamnaest godina. Ameri ki narod dobivao je dnevnu dozu slika u luksuznim propagandnim magazinima koje su prikazivale patnju. godine. Svi su se natjecali da dobiju dio multimilijarderskog nov anog kola a. prodaja ide jo bolje. Neke od tih kr anskih i humanitarnih udruga bile su uklju ene i u tr govinu oru jem za Sudansku oslobodila ku vojsku. No.

godine.David Rockefeller (lijevo) ± jo jedan ivahni star i . .jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tokom sastanaka u Njema koj 2005.

000.000 dolara . Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.Fotografije policijskog osiguranja tokom sastanaka skupine Bilderberg.

Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri .Uhi enje fotografa koji je 2006. godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.

Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation." Ironically. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. the ancient heritage of Trebinje. and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. 1995. . teachers. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. A few objects. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina. In Mostar. Arabic. in effect. Persian. Muslim. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. another city in Herzegovina. Turkish. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . Serb. In places he couldn't occupy. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. Mladic's troops annihilated. One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. as well as the regional archives of Herzegovina. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script)./1/ Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. entire historical districts. Sept 14. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. Over a million books and 100. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible.On the Charlie Rose Show. the Karadjoz Bey Mosque.000 manuscripts and rare books were burned. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques . Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. systematically. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. writers. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. Mladic's soldiers selected out artists. The idea is absurd.

and religious and racial wars--at a time when some people are saying "American culture doesn't exist"-.Mladic targeted the vibrant.Bosnian culture survives the overwhelming destructiveness of the Serb army. could declare: "there is no Bosnian culture. so with Bosnia. such as Henry Kissinger. religious. separation of races and religions. as Kissinger and General Mladic wish. like Kissinger. After the people have been "cleansed" (killed or driven into refugee camps) and their monuments have been destroyed. why not divide Bosnia. advocates of religious apartheid in Bosnia. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? The same approach was used during the extermination of the American Indian nations. Present-day South Africa is testimony to that. But you cannot kill the spirit of a great culture. cultures are hard to kill. And the perseverance and survival of Bosnians." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. concentration camps. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. religion. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. There was no "African culture". and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096. You can build the concentration camps and killing centers that are now being exposed before the world at the UN War Crimes Tribunal in The Hague. the betrayal by Croat extremists. claim these the culture never existed in the first place. and backgrounds share a common culture and build a united nation. you can. Bosnian culture is sending us a message. gives the lie to Kissinger.S." And if there is no Bosnian culture. we are . rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. There was no Native American Culture so why not put the American Indians on reservations or "ethncially cleanse" those who refuse to go to the reservations? There is only one problem with Kissinger's statement and his plan. and mass -killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. if we want a society where people of different races. In the United States. The very survival of the American Indian culture is testimony to that. between Croatia and Serbia. shells. You can kill people and you can dynamite mosques or desecrate cemeteries. and racial ghettoes is not a solution. they said. rapes. All the bombs. powerful. are demanding apartheit. the collaboration with the genocide by the NATO nations which could have stopped it in 1992. As with South Africa and the American Indians. and the lie by the likes of Henry Kissinger. And at a time when extremists of all sides in the U. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. then we are Bosnians.

an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. see Andras Riedlmayer. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. For information on the war on Bosnian culture. 41 minutes (Haverford. 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette. 1993). 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. For a historical overview. PA: Community of Bosnia Foundation.. by Aida Musanovic.Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u kvadrilionima dolara.KAZARIJA . Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. we will not likely be able to save our own culture /3/.net/so. 2 For one example of the Bosnian response to destruction. 1994). see Noel Malcolm.acknobil05. pp. Michael Sells 1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt. The exhibit is being displayed at various places in the U. Frescobaldi..BILDERBERZI Rockefeleri . see Sarajevo Expo 92.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild . If we insist that people of different races. 1995. Rotshcildi. manuscripts. vol. 29 no. and other testimonies to their cultural heritage. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga.MLETACKO PLEMSTVO . one of the artists. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. then we are Bosnians. Savoy . http://www.S.current-events.Bosnians. 1994). religions.bibliotecapleyades. 1 (July 1995).bosnia on October 14. "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. and background can work together and build a common culture. LEVITI .

rabiv i pritom kapital od grofa Wilhelma IX.) . rasporedio u pet razli itih dr ava. st. Rothschildov posao se pove ao. Obitelj Mayer ivjela je generacijama u ku i Haus zum Roten Schild (Ku a kod crvenog tita) po njoj su dobili ime Rothschild. barem od sredine XVI.. grof od Hessena i Kassela (1785. 1806. jer je profitirao od uvoza prekomorskih dobara (preko Engleske) i tako u ao u rizi ni (politi ki) posao kr enja Napoleonove kontinentalne blokade. koji mu je postao pokrovitelj. Ratne prilike su mu ak i le na ruku. i osnovao banku u londonskom Cityu. na ime toga domogli su se velike koli ina zlata u ime britanske vlade. Sina Carla (Calmanna) poslao je u Napulj (tada mo niji i utjecajniji grad od sjeverno talijanskih gradova) da osigura poslove po talijanskim dr avama.000 £ kapitala.N. pro iriv i posao na investiranje u nov arske fondove u Londonu. da poradi na uvozu tekstila. Njegovi preci. sklopio je formalni partnerski ugovor s svoja tri najstarija sina. Nathan je dobio britansko dr avljanstvo 1804.Schild). i time omogu io obitelji Rothschild nesmetano poslovanje u tada njoj vrlo podjeljenoj i zara enoj Europi. (pa Wilhelm I. da je po eo izdavati vlastite me unarodne zajmove. Poslovno je osobito oja ao nakon Francuske revolucije. da tako oja a sposobnost obitelji da djeluju irom Europe (bez obzira na politi ke okolnosti). Napoleon je zauzeo Hessen. Nov arskom poslu u io se u obiteljskoj tvrtci Wolfa Jakoba Oppenheima u Hamburgu. 1763. se vratio u Frankfurt i otpo eo vlastiti posao. Sina Salomona poslao je u Be . Najmla eg sina Jamesa poslao je u Pariz 1811. da osigura djelovanje u AustroUgarskoj. 1810. obitelj se preselila u Haus zur Hinterpfann (u Judengasse) u kojoj je otac Amschela Mayera. To im je omogu ilo da kreditiraju britansku Wellingtononovu vojsku u Portugalu (za Napoleonskih ratova). 1664. ostao je u Frankfurtu. on je nastavio poslovati kao njegov bankar. Sve je po elo sa tre im sinom Nathanom Mayererom Rothschildom kojeg je 1798. Mayer Rothschild Amschel je toliko oja ao svoju poziciju glavnog me unarodnodnog bankara. kada su preko njegove banke. Grof Wilhelm pobjegao je u Schleswig-Holstein. ameri ki poslovni magazin Forbes stavio ga je na 7 mjesto u svojoj anketi o 20 najutjecajnijih poslovnih ljudi svih vremena. poslao je u Englesku. Rothschild & Sons. u kojem je preuzeo Frankfurtsku banku. god.). njema ki idovi ivjeli su po danas znanim podatcima. Tim novcem je on osnovao je prvu inozemnu tvrtku porodice Rothaschild. kada se po eo baviti isto bankarskim poslovima za princa Wilhelma koji je uskoro postao Wilhelm IX. Amschel Moses Rothschild imao maloprodajni du an (zalogajnicu) i trgovinu devizama (kovanicama). Najstariji sin Amschel Mayer. vladarske ku e Wilhelma IX. koja je vrlo brzo postala jedna od najmo nijih financijskih institucija Europe . s 20. ve razne oznake ( titove . i le isplate iz Britanije za nadnice hesenske pla eni ke vojske.Osniva Rothschildove me unarodne bankarske dinastije koja je postala jedna od najuspje nijih obitelji u poslovnom svijetu. ali to nije nimalo utjecalo na Rothschildove poslove. Mayer Amschel Rothschild. uspio je ste i povjerenje princa Wilhelma od Hessena. Na po etku XIX. Po eo je poslovati kao mjenja nica i trgovina rijetkim kovanicama ( u to doba u opticaju su bili vrlo razli iti zlatnici i kovani novci). . Ku e u Judengasseu tada nisu imale ku ne brojeve. u ulici Judengasse.. usput su ga nazvali osniva em me unarodnog nov arstva. kao protumjeru zbog Wilhelmove podr ke Prusiji. Mayer Amschel Rothschild najpoznatiji je po tome to je svojih pet sinova. st. u idovskom getu u Frankfurtu. 2005. M. ..

koje e se boriti za imperiju Rothschilda. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. Edmund Rothschild (1916) . da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. 1817. umro je 19. u Frankfurtu. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. st. Salomon je oti ao u Be . je. Pari kog kluba. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. Ono to je vrlo indikativno. rujna. Karl u Napulj. Glavnu rije vodi englesko-francuski tim Rothschilda na elu sa Nathanom. Amschel je imao pet sinova. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". Engleski tim predvode vreme ni Edmund i Evelyn sa mladim Nathanom. a francuski. sinom Jacoba Rothschilda. TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. James u Pariz a peti sin Amschel je ostao u Frankfurtu. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. Sve je po elo krajem 18. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode.Mayer Amschel Rothschild. koji prolazi i preko Balkana. Taj vlak. Nathan u London. koje je rasporedio irom Europe. Londonskog kluba. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. Tako su postavljeni temelji "Pax Judaica". Sinovi i njihovi potomci su za nepunih dvjesto godina u potpunosti pokorili i podjarmili zapad. Guy Rothschild sa sinovima Davidom i Eduardom. ne slu ajno. posthumno je dobio plemi ki naslov od Austrijskog cara. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. najve eg financijskog centra u EU. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. 1812. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta.

Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. obrade i distribucije dijamanata. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons. vo a internacionalnih cionista. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. vlasnik Izraela.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN -AMRO. Marcus se nalazi i na elu BBC -a. Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda..Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. i kontrolor svjetske opskrbe novcem. Sir Evelyn De Rothschild (1931) Kum Crnog Plemstva. U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundl and Development Corporation) korporaciju u Kanadi. i ustupanju vode ih pozicija u istim. nizozemske bankarske grupe. vo a Illuminata. desna ruka kraljice. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). Daily Telegraph. glavni bankar Vatikana. Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. i .. investicijske banke iz Londona.

Nathan Filip Rothschild (1971) Otac Jacob Rothschild Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. od koga je naslijedio bezbroj poslovo a. utjecaj na vitalne politi ke.. vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. "Trigranit". pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. Peter Mendelson. agenata. godine). "NM Rothschild". Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. Kompanije i korporacije "RIT Capital".Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. "Atticus Capital". Peter Mendelson je aktualni ministar V.. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). S druge strane. "JNR Limited". "British Petroleum". ekonomske. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher."Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. "Vanco". medijske i vojne institucije irom svijeta. Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje . koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa).

Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok. ðukanovi . metalur ke kompanije koja je u vlasni tvu Rothschilda od 1880. kontrolira ugledni francuski list "Liberation". NATO-a. godine. David Rene Rothschild (1942) Francuska dinastija Rothschild. koju je osnovao James Meyer. Eduard Rothschild (1957) Davidov polubrat Eduard je tako e lan investicijske banke. pojavljuju se David Rene i Eduard Rothschild. Nalazi se na elu "Rothschild & Cie Banque". Za tu svrhu. Mittali. Britanije. na usluzi su mu.). sinovi Guya Rothschilda. David se nalazi na elu NM Rothschild grupacije. uticajne investicijske banke u Zapadnoj Europi. Pored toga. Berezovski. pored zapadne nomenklature u okviru EU. Hrvatsku Rothschildi okupiraju prete no iz Ma arske . koja je podijeljena izme u engleskih i francuskih Rothschilda. U tom smislu. Nalazi se na elu "Imerys". Rothschildi u Hrvatskoj Za razliku od ostalih dr ava Balkana. brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro .. predstavlja bo nu podr ku britanskom trijumviratu..

. nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. bez imena i bez slike.6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. ima hiljadu raznih ogranaka. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite. ne isporu uju se nikakve potvrde. Taj konzorcij je vlasnik rukometnih arena. ima ambiciozne planove na hrvatskom primorju. odnosno dobitci idu u "religijske namjene". kamate na depozite iznose od 12% na vi e.na elu je Igor Openhajm. koja je i la preko Vatikana. druga zna ajna Rothschildova kompanija u hrvatskoj privredi je Trigranit. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino. Veliki dio ruralnog podrucja du Dalmacije vec ima svoje kupce.Mobile. Pri izvr enim nov anim operacijama. crkva i diplomacija. Trigranit. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital. Babilona i Sumera.Bog Bankar". Osnovan je konzorcijum Ingra-Trigranit (Ingra. Nema fizi kih altera. Naja i adut iz nevladinog sektora je arko Puhovski. U oblasti telekomunikacija je prisutan T. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem. Profit. Kako bi privukli klijente. prve masonske lo e u Hrvatskoj su organizirane iz Ma aske) koja predstavlja bazu irenja hazarske dinastije. "Roberto Calvi .(Austo-ugarska. Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve . Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane. ali ele pro i i biti neprimje eni. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus. kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella. nema fizi kih altera. Hazar). Samo trenutak nakon otvaranja ra una. IOR se po eo ra ati za vrijeme rata. ekovi ne postoje. Uzroci lihvarskih kamata izgleda sezu sve do Egipta. zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61.. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA IOR je jedna vrlo specijalna banka. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. ali zato ima puno klijenata. tako e. Preko Unicredit i Intesa banke preuzeli su Zagreba ku i Privrednu banku. sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. 1941 godine. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. Pored MOL-a koji je preuzeo naftnu kompaniju INU. Jedino sjedi te je u Vatikanu. kao identifikacijska isprava. U Hrvatskoj je Soro manje prisutan nego u ostalim zemljama.

donijelo je tako er veliki broj rtava. Joe Doto (mafija ki boss). onda je njihov broj najmanje va an. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. Richard Nixon. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama. Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M. porijeklom iz cijelog svijeta. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima.. oru je. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa. Sindone. prevare i korupcije. Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. a njega ine petorica laika i generalni direktor. zvali su Hitlerov Papa. slu ajevi Banco Ambrosiano.. Vrijeme crkvene inkvizicije. ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. . banka je od samog nastanka upletena u velike skandale. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara. 1400-ih godina. aristokraciji i mafiji. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima.. skuplja dobitke. me u njima i mnogi znanstvenici. njome i upravlja. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala. Vatikanska centralna banka. Po zvani noj izjavi Vatikana. no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. otvorena je u drugom svjetskom ratu.kontrole. a koji su bez financijke stru nosti. Papu Pia XII.. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. ubojstva Calvija.. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor. oprali su milijardu dolara mafija kog novca. a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno. vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama. zavr avale su na loma i. Kada se radi o ogromnom broju rtava. a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na. O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna. Podsjetimo se. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza.. investira. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj eri trgovine robovima i Europskog kolonijalizma. najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. li nosti koja zapravo na kraju krajeva. ili je bolje re i i ta.. osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca. Pouzdano se zna da je kroz povijest. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi. igra na burzi novca. Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkom da od IO R-a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. aktivno operira na svjetskom tr i tu. Samo izmedju 1971 i 1973 godine. IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka.Kennedy. koji je otvorio tu sredi nju banku.

Roberto Calvi-em i Michele Sindonom. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi. u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank. IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland. Urugvaja i Paragvaja. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge). Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine. u . Na alost. ef IOR-a. Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. naj e e preko vlastitog teritorija. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda. te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame). a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet -a iz humanih razloga. jo je jedan dio sramne povijesti. ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom. "The Vatican connection". U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM. ve i pripadnici masonske lo e P2. Izme u 1968 i 1969 godine. Chrysler i Boeing. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. Coca Cola. delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani. Licio Gelli-em. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe. Marcinkus. vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. a po inje uloga mafije. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. Krajem ezdesetih godina. Kolika je njihova ukupna vrijednost. zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra.Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to. IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa. te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide i ratne zl o ine.

crne rupe.. koja je u stvari upravljala zemljom..kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars. Ovi filmovi nisu preporuceni za djecu i one slabijeg zeluduca.asp?video=agri_long Ovo su oznake za kosher meso: . sa d epovima punim kamenja. zivotnje umiru u agoniji. http://www.petatv.petatv. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia.uk/business/2.. likvidatora Bance Ambrosiano.com/tvpopup/Prefs. trebao izdvojiti 1159 miliona dolara..deo=agri_short http://www. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano. Ovako idovi kolju ivotinje (kosher) i na takvu hranu se placa dodatni porez.com/tvpopup/Prefs. Vatikan se iz bankrota.co.ly. http://www. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher.. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona.guardian.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav.

kolovoza 1921. ve skupine koja ima za krajnji cilj . Tijekom vremena su dopunjavani. Op e je poznato da kad god masonerija zapadne u pote ko e u javnom ivotu nekog dru tva (planovi joj bivaju osuje eni). u kojoj se nezaustavljiv val afera korupcije i malverzacije odvija pred o ima talijanske javnosti kao prepoznatljiv sinopsis osnova iz Protokola. Member.zavladati svijetom i pod initi ga svojim interesima. Vance . potaknuo me da iznesem dokaze u prilog autenti nosti Protokola. Tako sada biva i u Italiji. Protokoli nisu djelo idovskog naroda. Devet poznatih krugova iluminista i njihovih lanova (Cyrus R. javlja se neki spasitelj koji se odmah okomljuje na Protokole dokazuju i da su obi an falsifikat. T. . i zato treba zavarati javnost. C..koju je u nastavcima priredio i preveo Kazimir Cettin za va tjednik od broja 27 d o zaklju no 29. Starost se Protokola procjenjuje na otprilike 300 godina.. R. Tada se iz Carigrada javljao neki "dopisnik" Timesa. Danas se mnogo toga vi e ne mo e tajiti .) nastojao "senzacionalno otkri e" proglasiti "glupom izmi ljotinom". Za ostvarenje tog plana sionski su se mudraci u pro losti nadahnjivali . ali identitet sastavlja a i redaktora uvijek je uvan u strogoj tajnosti. 17. kad asu Protokoli tiskani. F.Bilderbergeri. Sli no je bilo i u Velikoj Britaniji.C.posebno i znano djelovanje Henrya Kissingera i mnogih drugih ne idova u toj sprezi.. koji je u tri navrata (16. L.Protokoli Sionskih mudraca su autenticni Prikaz knjige . i 18. CENT. osobito kad su i masoni dobrano u sve upleteni.Sergio Romano: "I falsi protocolli" . Member i COSMOS Member). Dir.

koji su se odnosili na kasniju francusku revoluciju (1789. Dok je jahao Ratisbonom (Regensburg) po olujnom vremenu grom ga je usmrtio i torba sa spisima do la je u ruke mjesnog redarstva. tiskano 27. pod naslovom " idovska opasnost".Emissary publications. lipnja 1992. ali stvarnost je ve davno ta da su UN. Metropolit Petrogradski i Lado ki Ioan (Sni jov) Za uskog pravoslavnog ovjeka pojava Sionskih protokola u Rusiji blagoslovljena je imenom . Box 642.: "Ujedinjenim narodima prijeti opasnost da postanu instrument ameri kog imperijalizma za rje avanje svjetskih problema". 5) Njema ke. O. Godine 1875.: (213) 794 -3400).. South Pasadena.1-2: 42. Henry Ford. tekli iluminista iz Frankfurta. a zatim je predana bavarskoj vladi. velja e. London 1820. proslavljena je 275. Dakle. nego to da se cjelokupna povijest XX.. Dumas. str. obljetnica. Bolj evizam je tada bio marksisti ki komunizam i nije bilo nado lo vrijeme za oru ani prevrat". Zbog kompromitacija zapisi su djelomice preina eni da bi se odgovornost lak e mogla prebaciti na vo e idovskog revolucionarnog pokreta u Rusiji. Francuske.). Bavarska je vlada razaslala te spise vladama Britanije (spajanjem londonskih lo a u Veliku lo u na Ivanje 1717. stolje a sa zastra uju om to no u podudara s ambicijama koje su sadr ane u tom dokumentu. ka e: "Jedino to mogu re i jest da se Protokoli u cijelosti uklapaju u ono to se sada doista doga a". Po ruskoj verziji britanski novinar Victor Marsden priredio je 1921. Godine 1992. P. Bizaran doga aj iz 1785.Novus Ordo Seculorum (One World Government = OUN. svi su se oglu ili o te spise. Protokoli su povijesno potvr ena stvar. britansko izdanje ras lanjeno na paragrafe. U prilog tvrdnji ide i izjava biv eg francuskog ministra vanjskih poslova Dumasa dana u Parizu 17. u kojem ka e: "Protokoli potanko iznose ciljeve bolj evizma i primijenjene metode. jahao je u Pariz nose i u torbi spise za Velikog Me tra Velike masonske lo e u Parizu. ali osobno mislim da nije va no tko ih je sa inio. a kopija tog ruskog izdanja uva se u "Britanskom muzeju" knjiga u Londonu. Lord Sydenham poslao je pismo "Spectatoru". Scott-Poter. instrumentalizirana organizacija). kad su Nilusu protureni spisi. Me utim. lipnja 1993. Williams. Austrije. u interviewu "New York Worldu". ali bez obzira na protok vremena Protokoli u osnovi ostaju onakvi kakve ih je objelodanila i tiskala Bavarska vlada (The Life of Napoleon Buonaparte. 1921. Razna su stajali ta glede podrijetla Sionskih protokola. Najbolje se o tome izrazio obra enik na katoli ku vjeru Robin Zolli. Poljske i Rusije. Tel. by Sir W. i kao takvi spisi su podmetnuti ruskom profesoru Sergiju Nilusu. Iluministi su se ve ranije bili stra no uznemirili i zabrinuli kad su Sir Walter Scott i povjesni arka Nesta Webster u li u siguran trag zavjera iz doba francuske revolucije. kolovoza 1921. Ove metode bile su u opticaju 1901. Nakon toga uslijedile su brojne racije i kod kompromitiranih iluminista prona en je dodatni materijal koji je otkrivao dalekose ne planove s jako pogubnim posljedicama po itav svijet.& B. Webster . pa iznosim slijede e injenice. Protokoli su prvi **** tiskani u Rusiji 1905. u pivnici "Goose and Gridrion" i slu beno je zapo ela djelovati britanska masonerija. kao diplomat okoli a kao ma ka oko vru e ka e. kako je to navedeno u Protokolima "Agentur". J. potvr uje neprijeporno postojanje dijaboli nog plana za osvajanje svijeta . o emu je kra u vijest donio ameri ki tjednik "Time" od 22. World Revolution & Secret Societes and Subversive Movements by Nesta H. jer kako je re eno " idovstvo je u masoneriji prepoznalo jedan od instrumenata bitnih za ostvarenje sna o op oj svjetskoj vladavini". 17. kad je rekao da opreke koje stoje izme u idova i kr ana proizlaze isklju ivo iz razli itog tuma enja biblije. naravno. 1-4). Lanze.tekstovima Izajije proroka (60. odr an je kongres u Lausannei na kojem je donesena odluka o stapanju "Sveop eg idovskog Saveza" i masonerije. koji govore o dolasku obe anog Mesije. California 91030. pionir automobilske industrije. tako da sadr aj bude itak i pregledan.

Osobitu vrijednost imaju materijali sa Bernskog procesa. Veode u ulogu u pripremi procesa odigrali su Viner.Stanford. koji se vodio na temelju tih protokola. Svjetskog foruma (Fond Gorba ova). sionisti kih.). Po etkom 30-ih godina me unarodne judaisti ke organizacije. Trojica od njih bili su istaknuti masoni.. Po svoj prilici su Sionski protokoli sa injeni me u najradikalnijim idovsko-talmudisti kim i masonskim vo ama i odra avali su njihova potajna o ekivanja glede vlasti nad cijelim svijetom i politi ke uspostave u odnosu na ne idove. lo e Bnai Britha. koja je postojala u granicama op e ideologije. a tako er i prepiska sudionika tog procesa.. Ilja M. dolazak Hitlera na vlast .-1940. Bilderbergskog kluba. Fry odigrala veliku ulogu u pravilnoj ocjeni Sionskih protokola i spoznaji o mizantropskoj ideologiji njenih tvoraca.. Otprilike tijekom tri desetlje a Sionske su protokole dr ali u strogoj tajnosti. koji su pobijali vjerodostojnost Protokola. Masonska lo a "B¶nai Moshe" (?) (Fry ju naziva "Bne-Moj e") nije prema Sionskim protokolima imala druga iji odnos od drugih idovskih masonskh lo a. bile krivotvorene i da su ih ve unaprijed potplatile idovske organizacije. i po etkom 1933.-1943. odlu no rekav i njenom autoru: "Objavi. SAD).. Nadalje u nastojati izlo iti nastanak ovog zagonetnog dokumenta.. Henrik Borisovi Sliozberg (1863. pismohrane Guverovskog instituta (AGI . koji su mi. gdje se u to doba nalazila najmo nija i aktivna idovska zajednica. SAD). Njega ne treba dr ati slu benim dokumentom neke idovske organizacije ili skupa. stolje a. pomogli upoznati se s djelatno u i osobnim sastavom me unarodnih idovskih.). knjigu e itati i kupovati"[1]. bez obzira na vlastiti rizik. Autor zahvaljuje svim osobama i organizacijama koji su se potrudili u svezi s potragom dokumenata i materijala na temelju kojih je knjiga napisana i iza la na vidjelo. mobilizirati sav svjetski idovski tisak koji e o njemu izvje ivati.) i Vladimir Jevgenjevi abotinski (1880..svetog pravednika Ioanna Kron tadskog. Osobita zada a te skupine bila je u tome da pripremi svjetsko javno mnijenje. prenosili su ih iz ruke u ruku u rukopisu. Prvotno je provo enje procesa "protiv" Sionskih protokola planirano u Njema koj. koji je poslije nazvan Sionskim protokolima (ili protokoli sionskih mudraca). ne usu uju i se povjeriti tajnu niti tiskarskom stroju.-1937. Golemu zahvalnost izra avanu Rusima u SADu.biv i Specijalni arhiv SSSR). formirana je specijalna skupina idovskih aktivista kojima je bilo nare eno organizirati me unarodni proces. Osobitu zahvalnost autor upu uje kustosima Dr avnog Arhiva Ruske Federacije (GARF) Sredi nje pismohrane povijesno-dokumentarne zbirke (CHIDK . Godine 1932... Rade i na knjizi.. Svejedno su istra ivanja L. Dokument. koju su propovijedali Sionski protokoli.Georgedonavillea. erikover (1881.. nastao je u drugoj polovini 19.. Ipak.. pismohrane Svetotrojskog manastira (ASTM . Boris Izrailjevi Liv ic. pripremati svjedoke i struk njake. Trostupanjske komisije. koji e slu beno posvjedo iti "la nost Sionskih protokola i injenicu da ih je fabricirala ruska policija". (1879-?). a koji su bili uvani u pismohranama Rusije i SAD-a. Nije uzalud Ginzberg odustao od tu be da joj se sudi shva aju i da e silna javna rasprava o tom djelu dovesti do nepo eljna publiciteta tajnih planova judaisti ko-talmudisti koga svjetskoga poretka. uspio sam prona i podosta dokumenata i materijala u svezi s povije u Sionskih protokola koji nikada do tada nisu bili objavljen.. koja nam potvr uje da su izjave svjedoka i stru njaka. sazivaju sjednice na kojima uporno razra uju pitanje o "borbi s antisemitskom promi bom i ponajprije irenjem Sionskih protokola".... u prvom redu "Sinovi saveza" i sionisti. Veliki svetac blagoslovio je izdanje knjige kojoj su bili prilo eni Sionski protokoli.

Nikolajevskom i S:G. Posebice su veliki novac idovske organizacije potratile na pla anje usluga (zapravo podmi ivanja) "svjedoka". M. Na prvom je zasjedanju sud odlu io razmotriti pitanje o podrijetlu Sionskih protokola. lipnja. da se odrekne svojih uvjerenje. Mnogim "svjedocima" bila su dopu tena putovanja radi prikupljanja materijala i preslu avanja osoba. Odlu eno je bilo izabrati tu vje taka. uporno tra io da sud donese odluku o konfiskaciji Sionskih protokola i knjiga Zur-Beeka i Fritsch.I. ije bi izjave mogle i i u prilog idovske strane. Odlu ili su provesti psotupak u vicarskoj. bio je pofesor Baumgarten.I. Miljukov. te je izjvaio u svojoj odluci da su Sionski protokoli ² "gruba krivotvorina". Burcev. stav i na idovsku stranu. godine u idovskim novinama "New York Forward" objavljena je serija lanaka Nikolajevskoga. Da bi zapo eli taj postupak judejske su vo e kao povod uzele lanak doktora Zundera u asopisu "Eiserner Baren" (09.1933. u njihovo je ime. Na toj vje to. Ujesen 1934. Za predujam su koautori dobili od jednoga organizatora Bernskoga procesa I.B. godine idovski tisak i liberalno-masonska sredstva masovne informacije koja su mu bila sklona uporno pu taju glasine o predstoje oj aneksiji vicarske Njema koj. Ujesen 1933. Njega je zatomila glasna zbivanja i ishodi Bernskog procesa u svezi sa Sionskim protokolima. Matti i George Brunschwig predali su na Bernski sud albu s zahtjevom ponavljanja kaznenog gonjenja za raspa avanje Sionskih protokola od strane Nacionalne fronte. ruskim povjesni arima B. Glavni vje tak tu iteljstva.1933. godine idovski odvjetnik prof. Theodor Fritsch i sam doktor Zunder (?).07. s dodijeljenim mu pomo nicima . organiziranoj sjednici sudac je. B. gotovo istodobno pokrenuta je tema o "podrijetlu Sionskih protokola". P. godine. po jednog od tu itelja.07. Weizmann. Po etkom 1933. Odvjetnik idovskih organizacija. Jo prije po etka procesa idovski znanstveni institut i Kongres ameri kih idova u New Yorku. Su enje u Baselu se mnogo **** odlagalo da se na kraju ne bi ni odr alo.L. a koje su financirali me unarodni idovski bankari Warburg. Nepobitno je da su. o emu su sa uvani dokazni dokumenti. Wiener i Liv ic (?). Svatikovu napisati knjigu o "krivotvorenju protokola". kojega je izabrala idosvska strana.I. Tu itelji na tom procesu bili su predsjednik idovske zajednice u vicarskoj M. Cherikovera (?9 2500 franaka. Sudsku su raspravu u biti tako odgodili do jeseni 1934. Borisov. V. U tim je lancima ruski . Judaisti ki su bankari udijelili idovskim organizatorima procesa znatne iznose novca za pla anje odvjetnika i ve ine vje taka. Su enje je po elo u Baselu 11. DreyfusBrodski i predsjednik organizacija vicarskih sionista Markus Kohn. Sliosberg (?). rabin Erenprice ('). Svatikov. Za predsjedavaju eg na tom suenju u svezi sa Sionskim protokolima bio je odre en sudac Meyer.N. idovski organizatori procesa nisu alili novac za pla anje "svjedoka" i vje taka. Na su enje su bili pozvani prvi njema ki izdava Sionskih protokola Gottfried Zur-Breek (Müller fon Hansen). godine). u kojemu taj znanstvenik govori o pitanju judaisti kih planova svjetske dominacije i pogre no se pozvao na rije i tokolruskoga rabina Ereinpricea (?) ("Eiserner Baren. Zatim je Zunderu bilo predlo eno kao svojedobno i Fordu.G. S. naredio da se do dono enja odluke zapovijedi ovrha svih preostalih 760 primjeraka Sionskih protokola. Nikolajevski. Bodenheimer (?) G. Probijanje snaga idovskih udru enja ostvaruje se Baselskim procesom. du Chayla i ostali.Cherikover (?). zapo inju i istodobno dva procesa zbog Sionskih protokola.). koji nije skrivao svoje pro idovske simpatije. stavljaju u du nost dvojici ljevi ara. Meyer-Ebner. tu enoga i suda. koje je napisao pod pseudonimom N. idovske su organizacije vje to koordinirale svoja djelovanja. 09.izmijenio je planove idovskih vo a. A. U svojstvu "svjedoka" sa idovske su strane bili pozvani ugledni judejski i masonski djelatnici (Ch.

Smidovi (1874. Od strane SSSR-a pomo sionistima na elu je bio P. bili pozvani "pravni zastupnik" sionist A. Iz toga je pisma bilo bjelodano da je izme u idovskih organizatora i takozvanih svjedoka. ² pisao je Burcev. Judaisti ko-masonski vo e su jednoglasno tvrdili da Sionski protokoli nemaju veze s ideologijom judaizma i sionizma.-1935.). Na poziv iz Moskve u Bern su. a koje je on uputio B. Zasjedanje Bernskog suda zapo elo je radom 29. Sudac je podr ao nezakoniti zahtjev vje taka Looslija i .). Znatan dio pismohrana ruske carske policije bio je pregledan. Ipak nisu uspjeli prona i vrijednu injenicu (izravno ili neizravno) koja bi potvrdila njihove klevetni ke pretpostavke. Nakon polemiziranja strana bilo je udovoljeno zahtjevu obrane. Me unarodna sionisti ka organizacija uspjela je uspostaviti vezu s sovjetskim idovima i organizirati u SSSR-u skupinu pomo nika kojima je bio dopu ten rad u tajnim pismohranima u svrhu prikupljanja materijala za Bersnki proces. veoma stari knez S.I. idovski bolj evik. Nikolajevskog i Burceva. lenov i mason P. vi e od 30 sati. autor antiruske knjige o procesu Beiliss. nakon op ih procedurnih pitanja rije je dobio Ulrich Fleischauer. iz pisma je razvidno da su svi "svjedoci" dobivali novac od idovskih organizatora procesa.D. zbog nama nepoznatih razloga do toga putovanja nikad nije do lo. U toj su skupini radili sionisti A. Materijali iz Rusije nisu uvijek i li legalnim putom. na zamolbu idovske strane. Burcev. Liv icu (?). Osim toga. travnja ujutro. Nikolajevski i Svatikov. Maljantovi (1870-1939. Poku avaju i pripisati autorstvo Sionskih protokola ruskoj policiji. na proljetna zasjedanja Bernskog procesa 1935. postojao tajni sporazum. posvetiv i na taj na in 10 punih sjednica.S. Po etkom 1934. pod ijim je vodstvom skinuta i ponovno stavljena plomba na vagon Lenjina i njegove " idovske stra e" preko Njema ke u Rusiju. travnja i trajala je do 14. Budu i da su se okrenuli sovjetskim pismohranama. Iz Moskve i Lenjingrada na adresu Bernskoga suda stizale su knjige i preslike spisa. da judaizam i masonstvo nisu povezani. biv i ministar pravosu a Privemene vlade. On je zapo eo izlaganje o rezultatima svoga vje ta enja Sionskih protokola 30. Tagre. biv i guverner Besarabije i prijatelj ministra unutarnjih poslova. Burvec.G. do travnja 1935.I. Nakon izjave profesora Zundera u ime tu enih sudu se obratio njihov odvjetnik i predlo io za vje taka istaknutoga njema koga stru njaka za idovsko pitanje pukovnika Ericha Felischhauera.V.L. godine. U ime idovskih organizacija izjavio je vje tak Loosli kako je vje tak Fleischlauer "sastavio pamflet u ime antisemitske ideje. lan VCIK i CK VKP (b). zlo ina ki dogovor. Fritz Platten. Zakulisnu spletku idovskih organizatora u svezi s Bernskim procesom razotkriva pismo koje se sa uvalo u arhivu B. sionisti su prou avali ne samo dokumentaciju ruskih obavje tajnih slu ba nego su utvr ivali rodbinske veze osoba koje su na ovaj ili onaj na in sudjelovale u irenju Sionskih protokola. J. idovski organizatori Bernskoga procesa imali su iroke mogu nosti dobiti podatke o tomu kako su u sastavljanju Sionskih protokola sudjelovale ruska policija i osobno general Ra kovski.S. Tijekom nekoliko mjeseci djelovanje se odvijalo pod oznakom "povjerljivo". Ravnaju i se po tim dokumentim. "Od tada. Poput Nikolajevskoga i Svatikova i njega su financirale idovske organizacije. godine. a to s uMiljukov. Nikolajevskoga. Ipak. a zavr io 6. preko slu benih diplomatskih predstavnika vicarske u Moskvi. ² ja sam to je bilo mogu e vi e nstojao doznati sve o "Protokolima".suradnik idovskih udru enja zapravo poticao na raspravu sa braniteljima Sionskih protokola . tager (?). svibnja nave er. Bezuspje na tra enja produljena su sve do kraja 1934. organizatori Bernskog procesa bili su primorani priznati da ne raspola u nikakvim dokumentima koji bi potvrdili njihovu verziju.N. me utim sud je odlo io ro i te za pet mjeseci. svibnja. godine na pripremu Bernskoga procesa vrbuje se V. godine. nego tajnim kanalima preko Miljukova. Ursov.

kada su objekti ve ine njegovih la nih optu aba bili dr avni inovnici i policijski suradnici. Burcev smi lja pri u kako je. oklevetani ljudi su protestirali.K. Burcev. pod krabuljom "slobodnog novinara".. bila ne slu ajna ve suglasni produ etak njegove ranije antiruske djelatnosti. Stoga je . na temelju krivotvorenih pokazatelja koji su i i stvorili mit o Sionskim protokolima. dakle. mogu biti obznanjeni javno u sredstvima mass-medija. Organizatori Bernskoga procesa htjeli su sudu dokazati da je podrijetlo Sionskih protokola razmatrala Ruska vlada. ako ne ubrojimo onu kritiku o protokolima G. A. kako su im namje tali provokatore. bilo je zasutavljeno. podrijetla Sionskih protokola. itaju i Sionske protokole. pripisav i stvaranje najzlo ina kijeg dokumenta. njemu je mnogo toga "izlazilo" iz ruku . Djelatnost Burceva.. Izvr itelj je bio V. neki su ga ispljuskali. koju su mu zapovjedile idovske organizacije koje su organizirale Bernski proces. Iz tih je pisama jasno proizlazilo u koje su slo ene uvjete bili stavljeni branitelji Sionskih protokola. judejsko organizatori Bernskoga procesa odlu ili su se okrenuti izravnoj krivotvorini. njemu biv i na elnik za za titu dru tvene /nacionalne/? sigurnosti i poretka u Petrogradu general major Globa ev dao preko nekog svog Koltipina-Ljubovskog informaciju o istrazi.F.A. godine u Rusiji. koje je referirao Fleischhrauer.J. Nikolajevski.B. zada a. susretao se sa sionistima u kojima je on vidio "iskrene ljude od ideje" . Ovaj put V. koju je napisao za vrijeme ministra financija J. N. koji se istaknuo razotkrivanjem tajnih agenata ruske policije i inozemne obavje tajne slu be. . kako mo emo primjetiti. pravi zabilje ke koje je tobo e napravio Nikola II. Stepanova ja sam prona ao dosta velik broj pisama koje je dobivao tijekom Bernskog procesa od B. udovi no podrugivanje zakonu i pravednosti. Mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole bio je nu an judejcimatalmudistima da bi jo jednom prevarili ovje anstvo i skrenuli njegov gnjev od stvarnih krivaca zlo ina spram svijeta. a sve s namjerom da odvuku pozornost od udovi nih zlo ina. J. tu ili su ga sudu .. Do 1917. carsku Rusiju za sve mogu e smi ljene grijehe protiv idova. Nisu uzalud glavne aktere "svjedoke". U svojoj antiruskoj djelatnosti Burcev se esto oslanjao na judaisti ko-masonske krugove. Tedlija. nosila je silan antiruski. Mosolova govore nam o tomu da nikakve istrage o podrijetlu Sionskih protokola Ruska vlada nije vodila. Wittea. Burcev. S. Judejski vo e su okrivljavali povijesnu. koji su bili neprijatelji Rusije. postavili idovski vo e na tom procesu.objavljivanje materijala. tovi e sam Burcev. Kako je i sam priznao bio je sudionikom prvih sionisti kih kongresa. Nakon prevrata polo aj se promijenio. a u biti je bio njihov agent. u povijesti ovje anstva. prema odluci Nikole II. svi dokumenti koji se obrazla u nasudu.P. koja je htjela tobo e dokazati da su oni krivotvorina. ruskoj vlasti. Njegovi judejski organizatori poku avali su dovesti u zabludu svjetsko javno mnijenje. tobo e. vrlo ta toga ovjeka.L. Osim ve navedenih dokumenata. Sliozberga (?). Bernski je proces javno nosio antiruski karakter. biv eg ne elnika ureda Nikole II. sudskog vje taka i sudskih slu benika. Izgubiv i svaku nadu da e prona i dokaze koji bi utemeljili mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole. koje su za njih napravili protiv Rusije krvo edni suplemenici ² idovski bolj evici. Protuzakonito stajali te sudaca. sprje avalo je asno razmatranja stvari i zapravo je od Bernskoga procesa napravilo farsu. Markova. ru itelji njenih povijesnih na ela: Miljukov. koji je obo avao samoreklamu i zvuk vlastitog imena. u osobnoj pismohrani N. Pismena svjedo anstva masona. Naime prema vicarskim zakonima. kako su ih ometali u pozivanju svjedoka i vje taka. pijune i kako im je uvijek bio prijeko potreban novac u pogledu provo enja procesa. Svatikov. klevetni ki karakter. Brandta.

Burcev je vrlo lo e napravio krivotvorinu. Najve i argument krivotvoritelja bili su podaci o navodnoj istrazi porijekla Sionskih protokola koju je provodila carska vlada. U biti nikakve istrage nije ni bilo. O tome nam svjedo e pisma biv eg na elnika carskog ureda A.A. Mosolova. Poku avaju i pridodati vjerodostojnost svojoj izmi ljenoj tvorevini, Burcev si je dopustio nekoliko ozbiljnih povijesnih pogre aka. Na primjer on je izjavio da se istraga vodila tijekom 1906. godine po direktivi Stolipina, na upornu molbu Lupuhina. Me utim, 1906. godine Lopuhin vi e nije bio na elnika Odjela policije nego umirovljeni (zbog prekr aja) inovnik i stoga nije mogao inicirati tu istragu. Na sudu je Burcev tvrdio da je jedan od sudjelovatelja u prijevozu navodnih la nih Sionskih protokola bio kolega po slu bi Globa evu, ega u zbilji nije bilo. Iskazi Burceva na Bernskom sudu bili su objavljeni u mnogim novinama pa i u New Yorku, gdje je tada ivio Globa ev. Njujor ke novine "Nova ruska rije " ( idovska novina, ruska samo po nazivu, glavni redaktor ² M. Weinbaum) objavljuje lanak Burceva, "Istina o Sionskim protokolima". Pro itav i taj lanak, Globa ev je odmah napisao pobijaju e pismo uredniku "Nove ruske rije i".

Jewish Ritual-Murder : a Historical Investigation http://www.jrbooksonline.com/schramm/schramm.htm Jewish Ritual Murder by A R N O L D S. L E E S E http://www.jrbooksonline.com/PDFs/Je...urder%20JR.pdf

The Talmud Unmasked: Rev. I. B. Pranaitis http://www.talmudunmasked.com/

Table of Ritual-Murders Established in this Investigation http://www.jrbooksonline.com/schramm/app9.htm

U smislu povijesnih kronologija Encyclopaedia Judaica / izdata 1973 Hazaria - A. H. Poliak, profesor srednjovekovne zidovske povijesti Ali prije toga nesto lakse npr. "13. Pleme" od Kestlera. http://www.ivantic.net/Ostale_knjiig...e_latinica.pdf George Washington "Sasvim je zalosno to ih niti jedna dr ava, starija od ove, nije pokorila kao kugu drustva i svog velikog neprijatelja, cijim je prisustvom usrecena Amerika" Martin Luther King- borac za gradjanska prava

Strastvena zelja vapijucih srca Jevreja nada se da e doci onaj dan, kada ce oni moci da se odnose prema nama tako, kao to su postupali na vrijeme Jesfiri u Perisji. I koliko je Jevrejima bliska knjiga Jesfir, koja opravdava njihovu krvolocnost, osvetoljubivost i apetite razbojni kih nada!. Nikada sunce nije svjetlilo narodu, krvozednijem i osvetnickijem, koji se zanosi idejom uni tenja i ugusenja ljudi druge vjere. Petar Prvi - Ruski vladar Vise volim da vidim u mojoj zemlji mudjahedine i mnogobosce, nego Jevreje. Poslednji su prevaranti i lupezi. Oni nece dobiti odobrenje da se nasele i organiziraju svoj posao. Bez obzira na moja naredjenja, oni nastoje da to ostvare potkupom mojih cinovnika sa ciljem da postanu ravnopravni. Benjamin Franklin visoki americki dr avnik, filozof, izumitelj, fizi ar, ekonomist i pisac, suautor deklaracije nezavisnosti. 1820. Ma gdje bilo, u zemlji, u kojoj se naseljavaju Jevreji, nezavisno od njihovog broja, oni snizavaju njen moral, komercijalno postenje, izoliraju se i ne dopustaju asimilacijuju. Ako ih mi putem Ustava ne iskljucimo iz SAD, onda za manje od sto godina oni e navaliti u velikoj kolicini, uzece vrhunac, proguta e zemlju i promijeniti oblik naseg upravljanja. Ako ih ne iskljucite, onda za manje od dvjesto godina nasi potomci ce raditi na poljima, izdrzavajuci njih, dok ce oni trljati ruke u svojim kancelarijama. Upozoravam vas, nacijo, ako jevreje ne iskljucite zauvek, Vasa djeca ce vas proklinjati u Vasim grobovima. Napoleon Bonaparte 1769 ± 1921 Jevreje treba razmatrati kao naciju, ali ne kao religioznu grupu. Oni su nacija u sredini nase nacije. Citava sela otimaju Jevreji, oni su uspostavili kmetstvo, oni su prava jata gavranova. Siromastvo koje izazivaju Jevreji, ne potice od jednog individualnog Jevreja, ono je sustina citavog tog naroda. Oni su kao gusjenice ili skakavci koji jedu Francusku. Jevreji su nacija spremna na najuzasnije zlocine. Moramo ih se rijesiti. Winston Churchill je u II WW-u molio boga (i Staljina) za pomoc da unisti naciste a ovo su njegove rijeci: (govor u predsjednickom domu 1919.g.) Nema potrebe preuvelicavati ulogu, koju su odigrali internacionalni Jevreji ateisti u stvaranju boljsevizma i njihovog ucesca u ruskoj revoluciji. Vise od toga, glavna inspiracija i pokretacka snaga dolaze od jevrejskih vodja. U sovjetskim institucijama dominacija Jevreja vise je nego porazavajuca. I glavni dio u sprovodjenju sistema terora, koji je pocinjenj izvr ili su Jevreji i u nekim slucajevima Jevrejke. Takvu djavolsku slavu Jevreji su postigli.

Obavezna preporuka (obilje dokumenta, novinskih clanaka, rodoslovno stablo Hitlerovih iz

1930 - Adolofov pradjed je bio mocan Zidovski bankar) http://video.google.com/videoplay?do...2809518563654# Dva svjetska rata Arijci su vodili iskljucivo sa ciljem stvaranja drzave Izrael. A projekom njezina stvaranja upravljaju Rothschildi. Za ilustriat tko su oni i sa kakvom moci raspolazu, dovoljno je reci da se procjenjuje da ta jedna familija drzi oko 50% bogatstva citavog svijeta. Bogatstvo idova Bill Gates-a se procjenjuje na nekih 60 milijardi, no bogatstvo Rothschilda se procjenjuje tisucama milijardi. Oni se nalaze na samom vrhu zidovske piramide moci. To njihovo bogatstvo je preveliko da bi bilo produkt rada samo jedne obitelji, vec je ono produkt rada citave idovske rase, a povjereno je njima na upravljanje zbog efikasnosti koja se dobiva centralizacijom novca na jednom mjestu. Pocetna baza tog bogatstva je novac koje su idovi pokrali jos u anticko doba, u doba bogatog arijskog Egipta, Grcke i Rima. Ono se povecavalo tokom iducih stoljeca da bi danas doseglo zapanjujuce razmjere. (Bank of Amsterdam, Bank of England, Americki FED ...itd.) Zanimljiv podatak je da su Rothschildi jos u 19-om stoljecu bankrotirali i samog Papu. On je upao u neke financijske teskoce, a oni su mu priskocili u pomoc i posudili pozamasnu svotu novaca. Naravno uz velike kamate, koje Papa tokom vremena vise nije mogao vracati. Onda su mu velikodusno "oprostili dug", ali uz uvjet da od sada ima sav svoj novac drzat u njihovim bankama. Znaci cak i sav novac kojeg milijardu krscana prikuplja, na kraju zavrsava u njihovim rukama. Oni su odlucili jos u 19-om stoljecu da treba obnovit Izrael. Razmisljali su o raznim strategijama kako to uciniti, a najbza je bila jednostavno kupit Palestinu od Otomanskog carstva. Turci su je bili voljni prodat, a novac koji su trazili nije bio ni 1% od ukupnog Rothschildovog bogatstva. No postojala su tri velika i nepremostiva problema koja su sprjecavala realizaciju tog plana. Glavni problem je sto idovi nisu htjeli selit iz Europe u Palestinu, jer tko bi bio lud napustit predivnu i bogatu Europu, te otici u nekakvu suhu pustinju kopat po pjesku. Drugi problem je sto su se okolne Arapske drzave snazno protivile stvaranju Izraela i odmah bi krenule u rat protiv njega. Treci problem je sto bi Krscani u cinu kupnje Palestine od idovskih bankara i onog sto bi eventualno sljedilo (krunidba idovskog kralja, rusenje Al Aqsa dzamije, podizanje treceg hrama) prepoznali ostvarnje biblijskog prorocansva o dolasku Anti-Krista. Krscani bi se pridruzili arapima i zajedno bi napali idove. Dakle trebalo je smislit kako rijesit sva ova tri problema. Kroz iduce stoljece je formiran jedan genijalan plan, cije obrise cu ukratko ovdje ocrtati... Prvo osigurat stvaranje samog Izraela, ali na podmukli nacin, a ne direktnom kupnjom zemlje. Koristeci svoju medijsku, financijsku i politicku moc idovi su iskoristili stoljetna neprijateljstva Europskih drzava i uspjeli pokrenut prvi svjetski rat. Isprva snazno podupirajuci Njemacku u tom ratu, uspjeli su slomit carsku Rusiju i u ratnom kaosu organizirat tamo boljsevicku revoluciju. Tako su Rusiji ucinili ono sto su davno sanjali i ta ogromna arijska drzava je pala u ruke idovu Lenjinu, Trockom i kasnije Staljinu. Zatim se sva Njemacka moc usmjerila na zapadnu frontu, na prakticki samu Veliku Britaniju. Njemacka je tada bila pred pobjedom u prvom svjetkom ratu i Britanija je bila na koljenima i prakticki gotova. Tada su idovi rekli Britanskom vodstvu: ako nama date Palestinu nakon rata, mi cemo pomocu nase medijske moci uvest SAD u ovaj rat na vasoj strani. Britanci nisu imali drugog izbora i pristali su potpisavsi "Balfourovu deklaraciju" koja je Rothschildima obecala Palestinu nakon rata. idovi su odrzali svoj dio ugovora, te su uveli SAD u rat uz pomoc svojih masovnih medija i uz pomoc svojih agenta u americkoj vladi. Tako su izdali Njemacku koju su do tog trenutka snazno podrzavali u ratu. Tako je "zaobilaznim putem" stvoren Izrael, no ostao je nerjesen problem populacije posto se idovi nikako nisu dali

Zvuci nevjerojatno? Pa i nije bas ako pogledate sto se desava oko vas.. a idovi su dotle smjesteni na "sigurno" u logorima. Istovremeno idovi su u logorima bili selektirani tako da iskljucivo "najbolji" prezive. Naravno novac i financije. Jednog dana vasi potomci ce se isto tako pitati kako je moguce da su celnici svih drzava koje su vodili treci svjetski rat bili idovi (Bush. Poanta citavog ovog rata nije pobjeda ovih ili onih.. to jest u poboljsanje idovske rase selektivnim odabirom pametnih i zdravih. a sad je i Njemacka osvojena.. Nacisti (crypto. a teski problemi zahjevaju teske solucije. ciji uzrok je bio nasljedne genetske prirode. (Warburzi.idovskim) koncentracijskim logorima se provodilo to "izabiranje" i selekcija naroda prema genetskoj kvaliteti.. Znaci imamo totalno negativnu selekciju za Arijce (prakticki samo defektni i nesposobni za vojsku su prezivjeli taj rat). Hitler je demokratski pobjedio na izborima. ( idov Hitler) Treba reci da nije samo Hitler idov.. U Americi i Britaniji su isto tako na vlast odjednom dovedeni idovski predsjednici. Stvorit takve uvjete da vecina idova radje pozele zbrisat u pustinju. Himler. Trece idovska elita cvrsto vjeruje u eugeniku. To je u poprilicnom broju slucajeva rezultiralo raznim fizickom i mentalnim "manama". krizajuci se medjusobno u malim zajednicama. Doslovno brat je ubijao brata kao dva robota programirana sa dva idovska programa zvana: "komunizam protiv nacizma". Koristeci se mrezom masonskih loza situacija je namjestena tako da plivajuci na tom valu siromastva i ocaja na vlast dodje Hiter. Znaci oni koji su izgledali kao "Arijci".itd.itd. Rockafelleri. a da to nitko nije primjetio? No kao sto vidite mi ovdje to jesmo primjetili. sto je citav svijet bacilo u ekonomsku depresiju. a eliminacijom ostalih. Naizgled nepremostiv problem.itd). idovska elita je zakljucila da se takvi moraju istrjebit.itd. Eichman.. koji su bili relativno lijepi i visoki. najbolji mladi Arijski ljudi su ginuli u strasnom brato-ubilackom ratu. Blair. ali nisu si mogli pomoci. Ovo sigurno stavljam u navodnike. radio) u rukama idova. Obojicu su na vlast doveli mediji (TV. U Nacistickim (crypto.. koji su bili inteligentni i zdravi su ostavljeni na zivotu. a veci dio slabih i nemocih je umro od raznih bolesti u logorima (tifus .. Sarkozy.. (Roosevelt i Churchill) Dakle sve je spremno. a isto tako su znali i informirani njemci za vrijeme drugog svjetskog rata da su nacisti idovi. Njemacka je pala u ogromnu inflaciju. Znaci ideoloska sila koja je potrebna da idove izbaci iz Europe je dovedena na vlast u svim glavnim Europskim drzavama od strane samih idovskih bankara. Britanija i Francuska objavljuju rat Hitleru.idovi) skupljaju sve europske idove u koncentracijske logore koji nicu na izoliranim mjestima. a totalno .natjerat na selidbu iz Evrope u pustinju. Hitler i Staljin sinkronizirano napadaju Poljsku.) Znaci Rusija je osvojena jos ranije ( idovi Lenjin i Staljin). jer njima je namjenjena druga sudbina. Dio nakaznih stanovnika istocno europskih getoa koje mozemo vidit u filmu "The Ethernal Jew" (link je dolje) su ubijeni. novine.. te tako osiguravaju tri cilja. isto kao sto je Sarkozy demokratki pobjedio. Znaci istovremeno su se desavale dvije stvari. Da bi dodatno pogorsali stvar organizirali su slom americke burze. U Versajskim pregovorima nakon prvog svjetskog rata idovski agenti su nametnuli takve uvjete Njemackoj. prije nego sto "izabran narod" moze krenut putem Izraela. vec su svi iz vrha Nacisticke stranke idovi: Goebbels. logisticka i medijska podrska te sve ostalo za njegov dolazak na vlast su osigurali idovi preko svojih bankara. Goering .. da ona to niti teoretski nije mogla platiti Britaniji i saveznicima.) Tako su svi "slabi" izbaceni iz budeceg genotipa izabrane rase. u vrlo nehumanim uvjetima. vec je cilj unistit Europu. nego tu zivit. siromastvo i beznadnje. Drugo bombe koje padaju kao kisa po njemackim gradovima ubijaju samo arijce.. Prvo uzimaju im sav imetak. idovi na istoku Europe su stoljecima zivjeli u getoima. Bush iz SAD-a . te deponiraju taj novac u Rothschildove banke u Svicarskoj. show moze poceti.

a treci svjetski se vodi za prosirenje malene zemlje do "prorecenih" granica Eufrat-Nil. a dobar dio njih i svoje ivote. i Sotonom nadahnutije mr nje na kr ane od talmudske crnomagijske zmije iz tame ludila umova eljnih vlasti i krvoproli a nad normalnim ljudima. te je tako maknuta druga nepremostiva prepreka.totalitarna. sad su idovi konacno postali zrtve. TALMUD Proro anstvo je najavilo dolazak Antikrista. svo njeno bogatstvo je bilo unisteno. Znaju da se prava i istinska moc nalazi u rukama idovskih rabina. pokretaca i planera citave ove zavjere.dolazi onaj posljednji Antikrist . svi oni koji se bore protiv Isusa Krista. Vise nisu u krscanskim ocima izgledali kao prijetnja koja u Izraelu stvara centar buduce svjetske vlade. svoj novac. idovska elita je isto tako morala osigurat da sva Talmudska prorocanstva budu ostvarena tocno u slovo.morali su selit u Palestinu. Sad je kucnuo povoljan trenutak za rodjenje Izraela. sa ciljem genetskog srozavanja arijca na nivo goya. Jer oni su ti koji stvaraju sve te dalekosezne planove. drugi svjetski rat se vodi da se osigura populacija za tu zemlju (izgon Europskih idova). a samo genetski najkvalitetniji su prezivjeli). jo . kao predstavnika ljubavi i milosr a za ovjeka. zapisuju ih u svoje knjige i propovjedaju idovima kao religiju koja se mora bez prigovora sljedit. 6 milijuna ce ih poginut u holokaustu. Talmud recimo kaze da prije nego sto se idovi vrate u Izrael.sve eni ko . Trebalo je dogadjaje poslozit tako da idova stvarno jako puno pogine. . svoju imovinu. svi oni koji se bore protiv ovje tva i ivota samog. a onda putem svojih medija uvjerit preostale idove da se prorocanstvo obistinilo. svjetska vlast ZLA! Svi oni koji se bore protiv pravde i istine. Poslije mnogih malih antikrista. Zato se nije uditi stra nim krvoproli ima koja su po injena u ime sumanutih ideja pomra enih umova! Izvor toga zla je u Knjizi mr nje . a uzdizanja idova na nivo Arijca.pozitivnu selekciju za idove (defektni i nesposbni su svi ubijeni. Da Rothschildi slucajno nisu postovali naredbe rabinskih "prorocanstva".nasuprot Objavi koju je Bog dao preko Mojsija i proroka. pojeo bi ih mrak u roku odmah. koji krecu u rat protiv novo-uskrsnulog Mordora. unatoc neogranicenoj matrijalnoj moci i bogatstvu. jer su vidjeli da im u Europi vise nema opstanka posto su izgubili svoje kuce.Talmuda! Zato je Bog i ukoravao preko proroka. No sto je jos vaznije za elitu. a idovi su naravno oduvjek bili njihove nevine zrtve. samo obicne lutke na koncu. drevne Izraelce.Talmudu. Prezivjeli idovi koji su zadovoljavali standard "izabrane rase" su iz koncentracijskih logora slani direktno u Palestinu. Nisu se puno bunili. To je djelo crne magije. jer ne postoji vise opasnost da se krscani pridruze zdravo mislecim arapima. vra anja i otvorenog poziva na nasilje i genocid nad kr anima i svim ostalim ne idovima! Talmud je nastao kao isto ljudsko predanje . Znaci ono sto nikako nisu htjeli milom. Nakon rata koji je zavrsio tocno onako kako je planirano. sad su dobili silom . Jer Rothschildi znaju da su i oni. univerzalna. Tako idovi odbacuju Knjige Staroga zavjeta. Europski krscani su odjednom postali uvjereni da su oni sami zlocinci. Drugi svjetski rat je dugorocno gledano bio jedan ogromni eugenski projekt Ziona. jesu . citava Europa je bila porusena. na kraju vremena . ili ih 'tuma e' kroz prizmu ljudskih pri a i bapskih predanja .Antikristove sluge! Ali nema ve e. Znaci prvi svjetski rat se vodi da se osigura Izraelu pocetna zemlja (Balfourova deklaracija).

74. jer su porijeklom od avola. Aboda 3b). IDOVI IZJEDNA ENI S BOGOM Tko idova o amari toliko je u inio grijeha kao da je samog Boga udario. "Prije toga bi e strahovit rat. "Tada e idovi neizmjerno bogati biti jer e blago cijelog svijeta u njihovim rukama biti. Sanhedrin 58b). nego e ih potpuno istrijebiti. rabini." (Talmud." (Talmud. On je kopile. Sabat 104b). uni ti. a ito e krupno biti kao dva bubrega od najve eg vola." (Talmud. Sanhedrin 101a). On je ma ioni ar. On je: Ben pandreat." (Talmud. Joreh deah 146). koji e dvije tre ine svijeta uni titi." (Talmud. Ketubot 112b). BOGOHULJENJE "Krist je sin prostitutke. MESIJA "Mesija e do i i povratiti Kraljevstvo idovima. to je u vezi s kr anskom crkvom. Jebamot 24b. a ostali narodi svi e njemu i njima slu iti i podlo ni biti.Talmud se sastoji iz dva temeljna dijela: Mi na i Gemara." (Tokdo Je u). Njih oko 2500 rade i od 100." (Talmud." (Tokdo Je u). Svi e narodi pre i u idovsku vjeru samo kr anima to ne e dozvoljeno biti. iza Krista. ab 120a). On se zove Ben shtada (sin prostitutke)." (Talmud. jer kad tko 100 srebrenjaka ima u trgovini mo e . Majene Je . 4)." (Sahar). "Krist je na jednom ubri tu sahranjeno crknuto pseto. O RADU "Rad je veoma tetan i malo donosi . sin ne iste ivotinje. Getin 680). U njemu e idovi toliko oru ja zaplijeniti da e im trebati 7 godina da ga spale i istope. "Tad e svaki idov imati 2800 slugu i 300 slu kinja. godine prije Krista do 400. (Ben pandera) tj." (Talmud. UNI TENJE KR ANSTVA "Za idova postoji zakon da sve ono." ( ulhan aruh. "Kad Mesija do e onda e zemlja roditi kola e i vunene haljine. A Talmud su uobli avali u knjige i sustav. "Krist je bio luda. "Krist je sin jedne menstruacije. "Nema goreg i lo ijeg posla od obra ivanja zemlje.

Jebamot 98a)." ( ulhan aruh. Jebamot 63a). "Meso Ne idova je meso magare e. "Ne idovu ne treba milost i pomo ukazivati. .svaki dan mesa i vina imati. Jalkut Rubeni 39)." (Talmud. Jebamot 12a). IDOVSKO JUNA TVO " idov neka posljednji ide u rat. kositi. treba ih oplakati onako. Mudra talpiot 225)."(Talmud. U tom slu aju bit e prvi kod ku e. iako su oni ravni sa ivotinjama. Jalkut Rubeni 12). tko pak. jer je on na ubri tu ro eno pseto. RAD JE ZA NE IDOVE "Ne idovi su stvoreni da slu e idove." (Talmud. a sjeme. Jebamot). sijati. "Izme u Ne idova i idova ne postoji nikakva veza. NI U SMRTNOJ OPASNOSTI NE IDOVU NE TREBA POMO I "Ako jednom Ne idovu prijeti opasnost da se u jednoj rijeci utopi. mo e samo soli i kupusa jesti. ulo i 100 srebrenjaka u zemljoradnju. Berahot 58a)." (Talmud." (Talmud. kopati. jer ne dolikuje idovu da bude slu en od stoke. nazivaju se svinjama. "I zato kad jedan ne idovski sluga ili slu kinja umre. Oni moraju orati. Aboda Cara 10a) NE IDOVI NISU LJUDI VE IVOTINJE "Bog je stvorio ne idove." (Talmud. Brohes). idovi su stvoreni da sve gotovo na u. i dao im je ovje ji oblik. Tesahim 113a). idov mu ne smije i i u pomo da ga spase. Jer meso Ne idova je ivotinjsko meso. Jebamot 89a). ija du a potje e od ne istog duha." (Talmud." (Talmud. a njihovo sjeme je ivotinjsko sjeme. "Onaj koji nije obrezan i ne dr i sabat ne naziva se ovjekom. "Ne idovi. IDOVSKO MILOSR E "Zabranjeno je biti milostiv prema Ne idovima. kao kad jedan vol ili magarac crkne." (Talmud. Ramban). vr iti." (Talmud. "Ne idov je kao jedno pseto. Zato ga slu e ivotinje u ovje jem obliku. to vi e. Ekesegetra ieksod 22). konjsko sjeme." (Talmud." (Talmud." (Jad Hazakah. pa ako se nalazi ve i blizu smrti. zapisi u e da se pseto ima vi e po tovati od Ne idova. "Ne idov nema oca.

ulhan aruh se sastoji od 4 knjige. Nekoliko stolje a kasnije. "Tu a ena koja nije k i Izraela. Ko en ha-mi pat 405). Mrzite va e gospodare." (Talmud. Berahot)." (Talmud. Abarbanel). pod nazivima: Orah hajim. djeli je marve. Talmud se sastoji od 63 velika odsjeka ili knjige. Volite ban enje. Sanhedrin 74b). Isti taj kodeks dopunjen je obi ajima isto nih idova . volite jedan drugoga.mi pat i Eben hazaer. PET ZAPOVJEDI ZA IDOVE " idovi moraju nau iti ovih pet stvari: 1. "Sve Ne idovke su kurve. ene Lukot 250).od strane poljskog rabina Mojsija Iserlesa 1578." ( ulhan aruh. To je u inio i sve to sistematizirao glasoviti idovski rabin Mojsije ben Majmon. Pesahim 113a)." (Talmud. Joreh deah. 2. Ne govorite nikada istinu. godine ovaj kanon je dopunjen i ponovno ." (Talmud. godine. Volite plja ku." (Talmud. tob. Aloda Kara 36b). Ovaj kodeks dobio je ime . 4. "Ne idovka u drugom stanju (trudnica) ima se smatrati kao bremenita stoka. "Dijete u utrobi jedne Ne idovke nije bolje od ivotinje. Joreh deah 240). 1565. 3. koji se zovu traktati ili. NE IDOVKE SU PROSTITUTKE "Ne idovke su ne iste i imaju se smatrati prostitutkama. Leb.paragrafe i podparagrafe .kao novi vjerski kodeks sastavljen od panjolskog rabina pod imenom Josef Karo." ( ulhan aruh." (Talmud. Knjige se dijele na . "Spolni odnosi Ne idova su isto kao i spolni odnosi ivotinja. rasprave. LA "Prema Ne idovima dozvoljena je svaka upotreba la i. ipak se oni uspore eni sa ovjekom imaju smatrati za majmune. "Ku e ne idovske su ku e ivotinjske."Ma koliko imali narodi svijeta tijelo sli no Izraelcima. Even hekor).ulah aruh. Godine 1180 stvoren je prvi idovski zakonik pod imenom Mi iah Tora ili Jad Hazakah." (Talmud." (Talmud. 5. 46a). Ko en ha .

Daniel Estulin. Estulinova knjiga Istinita pri a o skupini Bilderberg postala je me unarodna uspje nica. Budu i da Rockefelleri. Dan el Estulin posljednjih etrnaest godina posvetio je ra otkrivanju tajnih sastanaka skupine Bilderberg. takve se manipulacije doga aju ve (bar) pedeset i pet godina. uvijek u saznati o emu e razgovarati. ali dijele ljubav prema slobodi. Ovogod nja kon eren ja odr ana je od 14. je zbog politi kih je problema izbjegao u Kanadu a danas ivi u panjolskoj. do 17.Bil li i     ¤ ¡¤ ¡    ¢ ¥ ¥ £ ¤ ¢ ¡  ¥ ¢ ¡¨ ¥ ll i ¡ ¨ ¨¡ ¨¡ ¢  § ¥ ¤ ¤ ¥    ¦ i § ©¡ i i i ¡   ¡   Dan u n u p o uba na a ana B d b g g up u Nj a oj 2005 god n b o j o u a v od 10 god na ada na n anju u a an B d b ga ¡ Dugogod nj ana n o o a va a a o vaju an pu a j d u vn p anov v n o va anju o a a n vj v ad a p up j n do u n o og a j do a podup u po ojanj v n n a u u   ¡   ¨ © ¡  ¦ ¥ ¥   ¡¨¡ ¥ ¨ ¤¡ ¡© §   ¡  ¦ § ¥   ¡ ¢   ¨ §  ¨ © ¡  ¡ ¡¨ § ¡ ¥ ¢ § ¥ ¡§¤ ¡ ¥ ¨ ¤   ¨ ¨   ¡ ¤ ¡ ¥ ¨ ¤  ¨ ¡  ¨ § ¤ ¡ ¥  ¢ ¥   ¤ ¥ ¤ ¥ ¨ ¤ ¥ ¤ ¨ ¨  ¡ ¡ ¨ ¥ ¡  ¢¡ ¡ ¥ ¤¡     § ov j p v a a na u v banj 1954 god n ada j od ana ajna on n ja o n a u ho u B d b g po aj nh a u N o oj Sa ana j o up o anov aj v h ob j po a u j ajn po ovn jud p d avn obavj ajn aj dn a a an a b o j pov vanj dugo o n h a h j va u p d avn a S D -a apadn u op d a an a p d av ja o j j dana a ja apadn u op do j j dana a an a p d av ja o S D. Estulin ka e jo i ovo Bez obzira gdje se skupina Bilderberg odlu i sastati. Sorosi i ostala ekipa kontroliraju dru tvo. Smatra da bi pravilan izraz bio monopol putem socijalizma Bilderberga. Loganov zakon koji je izglasan jo 1799. posebno ne njihovo bogatstvo. Svake god ne skup na se sastaje u nekom drugom gradu. Ta o j po a trad ja odr avanja god nj h kon ren ja a skup na je na vana B derberg po mjestu prvog okup janja. Njegov je djed bio pukovnik KGB-a unutar kontraobavje tajnog odjela a njegovi kontakti olak ali su mu istra ivanje tako da je ostao u vezi s ljudima koji su radili za razli ite tajne slu be i agencije diljem svijeta. Evo par biogra skih podataka Ro en je u Rusiji. 1980. za po etak. Mo da imaju razli ite ideologije i svjetonazore. U knjizi Istinita pri a o skupini Bilderberg Estulin pokazuje kako su briljantno ideal demokracije nametnuli ljudi iza zavjese . godine zabranjuje izabranim predstavnicima S D-a da se u privatnom aran manu upu taju u stvaranje me unarodne politike s utjecajnim poslovnim ljudima i politi arima iz drugih zemalja. Mo ete se kladiti u to. Objavljena je u 53 zemlje i prevedena na 32 jezika a diljem svijeta prodano je vi e od dva i pol milijuna primjeraka. upozorava kako su takvi sastanci iz ameri ke pravne perspektive potpuno ilegalni. to zna i da skupina Bilderberg ustvari kontrolira  ! "  "   ¥ ¤¡  ¦ ¡ ¡   ¡     ¡     ¨ £ ¡ ¢   ¦  © ¡  ¦ ¥ ¤¡ ¢¡ ¡ ¡ ¡ §   ¥ ¤ ¢  ¡¨ ¢ ¢ ¥ ¤ ¡¨   §  ¥ ¡¤ ¡   ¢¤  §¤ ¡ ¢   ©¡  ¡¦  ¨§ ¡ §  ¡ § ¥ ¤ ¡ ¢ ¡¨   ¥ ¡ ! ¡©  § ¡ § ¡§   ¡ ¢ ¦ ¥ ¤ ¢ ¥ ¥   §¡ ¤ ¡¨ §¤© ¡ ¥ ¨ ¤     ¡     ¢ ¡ ¨ ©¡ ¢¤ ¢ ¢ ¡ ¡ ¨ ¦¡   ¡ ¨§ ¥ ¡¨ §  ¡ ¨¡ ¡ ¥    ¢ ¢¤ ¨¡ ¨ ¢  £ ¢  ¡ § ¥   ¢¡   ¥ ¢¡ ¥ ¤ §  ¢ ¥   § ¨¡ ¨¡ ¢ ¢  ¡§ ¥ ¤ ¤ ¥  ¨ § ¥ ¨  ¨ ¢      ¨ § ¢ §¡ ¡   ¢   ¡  ¨ § ¤ ¡    ¤ . ve kontrolirati ljude i konkurenciju. njihov sustav socijalizma nema namjeru raspodijeliti bogatstvo. Me utim. No. ka e Estulin. U panjolskoj je knjiga do ivjela ak 13 izdanja. sv bnja u Gr koj.

u skladu s vremenom. ameri ke kongresnike i senatore. Europsku centralnu banku. europske kraljevske obitelji. Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bilderberg i predsjednika SAD-a. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima. ali sustav ostaje aktivan i odr ava sam sebe. itd. razra uje nacrt kako e provoditi planove o kontroli svijeta putem agresivnih mjera pod krinkom borbe protiv terorizma . # # U knjizi je Estulin pokazao da je skupina Bilderberg postala svjetska vlada u sjeni koja u potpunoj tajnosti. ameri kog ministra obrane i ministra financija.dru tvo. No. To je virtualna paukova mre a koja ispreple e financijske. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Europskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. koji je dio dugoro nog plana. Drugim rije ima. U sredi tu globalnog financijskog sustava nalazi se financijska oligarhija dana njice koju predstavlja skupina Bilderberg. lanovi dolaze i odlaze. Posebno se referira na zapadnu Europu. mo e izgledati kao blago odstupanje. prava i istinska mo le i unutar prve skupine koja upravlja doga ajima. Primjerice. javnih institucija i privatnih korporacija. kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi. Samo o nama ovisi ho emo li se oduprijeti novom mra nom razdoblju. Svaki sastanak skupine ima za cilj stvoriti plemstvo namjere izme u pripadnika europske i sjevernoameri ke elite. Sustav Bilderberga je dinami an i mijenja se s vremenom. New # # . Ovi potonji vi e su poznati i broj ano su ja i. a djeluju preko mre e vladinih agencija. ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. politi ke. 2008. usmjerava nas prema globalnom porobljavanju. stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija. predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda. potpredsjednika SAD-a. to e ovisiti o postupcima koje odlu imo poduzeti sada i ovdje. Estulin upozoraba da u svijetu me unarodne ekonomije postoje oni koji upravljaju doga ajima kao to postoje i oni koji na te doga aje reagiraju. ekonomske i industrijske interese s mleta kim bankarskim modelom fondi ultramontanizma u sredi tu (izraz mleta ki fondi ultramontanizam koristi se za bankare koji imaju izravnu kontrolu nad vrijednostima nacionalne valute i kredita u vremenima krize). godine. Na sastanak su tada do li Barack Obama i Hillary Clinton. no cijeli paket promjena. Dvije su mogu nosti: ili e nas zahvatiti elektronska globalna policijska dr ava ili emo prevladati ovu no nu moru kao slobodna ljudska bi a. ele stvoriti globalnu mre u golemih kartela koji imaju ve u mo od bilo koje nacije na Zemlji. smatra Estulin. Tamo su bili i direktori Washington Posta. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. Bilderberg ozna ava NATO savez. obja njava Estulin. Ta oligarhija predstavlja privatni kriminalni poduhvat s pipcima koji se prote u diljem svijeta. skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Europe. No. direktore vode ih bankarskih tvrtki. Svaka nova mjera. skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. guvernera federalnih rezervi. U osnovi. Oni tra e najbolji na in upravljanja Planetom. promatra li se individualno. Upija i stvara nove dijelove dok se istodobno rje ava zastarjelih i neuspje nih ostataka. na svojim godi njim sastancima. godine skupina Bilderberg sastala se u Chantillyju u Virginiji. U ovom se trenutku definitivno nalazimo na prekretnici. Danas. Uzimaju sebi za pravo da kontroliraju sudbine i ivote ljudi.

David Rockefeller i ostali ameri ki predstavnici Bilderberga rekli su Obami kako je predsjedni tvo njegovo dok ga ne izgubi . svibnja 2009. Otkrio je i stvari koje su bile povezane s nacionalnim izborima u Njema koj. Ottawa. godine. Na kraju knjige prilo io je nekoliko zadnjih izvje taja Bilderberga i njihove zaklju ke. SAD 14. Chantilly. Godinu i pol dana kasnije tr i te se sru ilo a ekonomija pala na koljenima. agent bankarskih interesa Rothschilda i povjerenik Cecila Rhodesa.York Timesa. Amerikanci. Italija 5. Za to to nisu objavili? Zar to ne bi trebala biti glavna vijest na prvoj stranici? Ali ne jer medije kontroliraju najmo niji ljudi na svijetu koji pripadaju skupini Bilderberg. Otkrio je da je godine 2006. To je zna ilo da e Obama biti predsjednik bude li radio sve kako treba. Zahvaljuju i informacijama koje je dobio s tog sastanka u Njema koj iz 2005. Poput mno tva organizacija. le Mondea. Kanada 31. O igledno. $ . do 8. Hotel des Iles Borromees. el Paisa iz panjolske. zar ne?. svibnja 2005. U suprotnom netko e drugi postati predsjednik. Kako ka e. Atena. do 11. Lord Milner. nitko od tih medijskih efova nije smatrao va nim da objavi kako su budu i predsjednik SAD-a i njegova glavna suparnica bili nazo ni na tajnom sastanku s najva nijim svjetskim mo nicima. Financial Timesa. skupina Bilderberg raspravljala u Kanadi o uni tenju ameri kog i panjolskog tr i ta nekretnina. to je veoma dobro predvi anje. francuskog le Figaroa. do 8. organizirao tajno dru tvo koje je nazvao Dru tvo inicijacije. lipnja 2004. do 17. godine predvidio je da e nafta dosegnuti cijenu od 150 dolara po barelu. LOKACIJE NEDAVNIH SASTANAKA Evo i popisa nekoliko posljednjih sastanaka skupine Bilderberg: 3. Prava demokracija na djelu. njema kog Die Zeita. dru tvo se sastojalo od pojedinca ili veoma male skupine koja je bila u sredi tu. svibnja do 3. stvorio je vanjski krug Dru tva inicijacije. lipnja 2006. Kao to je Estulin izjavio u mnogobrojnim radijskim intervjuima te godine. Nafta je to ljeto dosegnula cijenu od 147 dolara. poma u mu ljudi iz tajnih slu bi. do 6. Wall Street Journala. zar ne? Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak skupine Bilderberg u Njema koj 2005. Hotel Westfields Marriott. Stresa. Skupina Bilderberg odabrala je Angelu Merkel kao budu u kancelarku umjesto Gerharda Schroedera. Nazvao ga je Udru enjem pomo nika koje je bilo poznato i kao Skupina okruglog stola. danskog Jyllands Postena i asopisa Ekonomist. magazina Time. lipnja 2007. Hotel Astir Palace. Bio je to rezultatvi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Njema ka 8. lipnja 2008. Rottach-Egern. te zapadni i isto ni Europljani. Istanbul. hotel SeeHotel Überfahrt. Hotel Ritz-Carlton. No. predstavnici vode ih svjetskih medija tako er su za to znali jer su bili ondje. Veoma lako se te tvrdnje mogu provjeriti u raznim arhivima na internetu koji datiraju prije tih doga aja. Turska 5. Hotel Brookstreet. Tu je informaciju Ustulin objavio u panjolskoj verziji svoje druge knjige koja je objavljena u rujnu 2006. Virginia. Gr ka ini se da je u novije vrijeme sve po elo kad je Cecil Rhodes 1891.

ka e Estulin. tog trenutka postajete ovjek njihova tr i ta jer to udru enje predstavlja desno krilo ameri ke politike i nadmo i bijele rase. Ako jednom i uspijete objaviti takav lanak zauvijek ete biti diskreditirani u o ima vode ih medija. Naime. povjesni ar ekonomije Arnold Toynbee te simpatizer nacizma i biv i ameri ki ministar vanjskih poslova John Foster Dulless izmijenili su Skupinu okruglog stola u javno formalno vije e koje je sada poznato kao Institut me unarodnih poslova. Izgladnjivanje je definitivno svjetska politika. To se naziva transformacijom bogatstva . novca. Novinari prisustvuju sastancima du e od bilo koga. Pogodimo tko su sponzori AFP-a? Tko pla a mno tvo njihovih ra una? Rije je o CIA-i. a usmjerena je na stvaranje tehnokratske vlade u kojoj e unutarnja i vanjska politika biti pod injene me unarodnoj ekonomiji. (Koja glupost. zavjerenici su odlu ili podijeliti Institut me unarodnih poslova u ameri ku podru nicu Vije e me unarodnih odnosa te britansku podru nicu Kraljevski institut za me unarodne poslove.) No.Pukovnik Edward Mandell House. Bila je izre ena u sli nom kontekstu povezanom s krizom nedostatka energije. Godine 1974. Novac ne mo e jednostavno ispariti u zrak. Revolucija je zamislila vladaju a klasa. a u Estulinov rukama se tako er na ao dokument kojega je William Engdahl dobro predstavio u knjizi Sjeme uni tenja . Zanimljiv koncept. On samo razmijeni strane. Krajnjim ciljem skupine Bilderberg Estulin smatra provesti revoluciju bez prolivene krvi. Bit e dovoljno da ih izgladnite do smrti. U intrevjuu u hrvatskom izdanju asopisa % % % % . Da se ne bi pretjerano zanosili mnogim domoljubnim pokretima u SAD-u. ne e biti potrebno ubiti sve te ljude. Lord Winston bio je predsjednik Vije a za me unarodne odnose. Primjerice. to ne zna i da e Rockefelleri i ekipa ostati gladni. Naravno. Prema Estulinu. Posljednje procjene govore o pet milijardi ljudi. kada se skupina Bilderberg sastala u Njema koj. Kada AFP po ne objavljivati va e novinarske lanke. Vjerojatno o tome ne bi razmi ljao detaljnije da prije etiri godine. Pitao je svog dobrog prijatelja koji obna a va nu poziciju u Svjetskoj banci da mi to objasni. uskoro ete saznati da nitko ne eli imati posla s vama. No. godine potrebno umanjiti za 3 milijarde ljudi. Estulin pi e kako je prije dvanaest godina u jednom izvje taju Bilderberga vidio izraz o zahtjevu za uni tenjem koji tada nije razumio. nije vidio istu sintagmu. Nixon i Kissinger potpisali su dokument ameri ke vlade o studiji rasta stanovni tva. plan Bilderberga zadire u mnoge pore dru tva. to zna i da bi na Zemlji ostalo ne to manje od dvije milijarde ljudi. i 2050. ukoliko elite objaviti istra iva ke lanke o skupini Bilderberg kao nezavisni novinar. to se odnosi na novinare i Ameri ko udru enje slobodnih novinara (AFP). Rekao mu je da se uni tenjem svjetske ekonomije mo e uni titi potra nja . britanski ekonomist John Maynard Keynes. Dokument jasno govori kako je svjetsko stanovni tvo izme u 1974. ka e Estulin. u njih su se odavno ubacili agenti Bilderberga. pa tako i u one koje generalno smatramo pozitivnima poput nevladinih udruga. Ameri ki i europski znanstvenici procijenili su da na planet maksimalno mo e odr avati dvije milijarde ljudi. To je na in na koji to funkcionira. Jednom je izjavio kako se ameri ka vlada u sjeni krije upravo u toj organizaciji. Ima tu i smanjenja populacije. ka e Estulin. Godine 1921. vlasni tva i investicija. To se odnosi na ljude koji e ostati bez domova. Upravo se to dogodilo tijekom Velike depresije koja nije bila ni ta drugo nego prijenos bogatstva u ruke najmo nijih ljudi. kao to se vidi na primjeru Afrike.

Malo je re i da je bila rije o divovskoj operaciji. Ne smijemo zaobi i ni religiozne organizacije i donatore. Barem tako misle. No. toliko podbacila? S ime se Sudan mo e danas pohvaliti nakon to je potro eno 6. Sve je navodno dizajnirano za rtve rata u razorenom Sudanu. Operacija OLS utemeljila je golemo upori te u ju nom Sudanu s nepreglednim brojem humanitarnih agencija koje su se me usobno borile da osiguraju goleme pla e svojim lanovima. Uvijek je bilo tako. Svaka dnevna soba dobila je svoju porciju. Neke od tih kr anskih i humanitarnih udruga bile su uklju ene i u trgovinu oru jem za Sudansku oslobodila ku vojsku. Katastrofe su dobre za posao. Operaciju je koordiniralo 35 glavnih zemalja lanica UN-a uz ostale zemlje i organizacije kao to su UNICEF. a nevladine udruge slijede novac. Za to mijenjati stvari koje uvijek funkcioniraju? & Henry Kissinger ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga snimljen tijekom konferencije u talijanskom hotelu 2004. koja je trajala vi e od sedamnaest godina. Rusiji i Ju noj Americi. Eritreja i Kongo jo su uvijek u jadnom stanju. WFP. . Tako to izgleda u Africi. WHO. glad i mrtva tijela afri ke djece. Uklju ene su bile i nevladine udruge u koje spadaju OXFAM. To je dio zapadnog imperativa geopoliti ke kontrole. pa su se takvi zrakoplovni transporti organizirali zajedno s prijevozom hrane i lijekova. Kako je mogu e da je humanitarna akcija takvog opsega. Ako situacija izgleda lo ije. Svi su se natjecali da dobiju dio multimilijarderskog nov anog kola a. No. Etiopija. CARE. ovako izgleda stvarna slika. ICRC i Svjetska vizija. Glad i u as postali su proizvod poput skupog nakita. Bez humanitarne pomo i ne bi bilo ni mjesta za tajne obavje tajne operacije. Diljem Sudana. Njegov odgovor bio je kratak i jasan. Kori tena je masivna infrastruktura iz Nairobija i Kenije koja se prelila u ju ni Sudan. No. UNHCER i USAID. Ameri ki narod dobivao je dnevnu dozu slika u luksuznim propagandnim magazinima koje su prikazivale patnju. Na internetskoj stranici Ujedinjenih naroda pi e kako je operacija OLS spasila ivote i pomogla stotinama tisu a ljudi . Taj me unarodni program humanitarne pomo i ko tao je nekoliko milijardi dolara. to je bila i vojna operacija podr ana od Ujedinjenih naroda. godine operacija ivotna crta (OLS). kao i na po etku tih humanitarnih kampanja. Bez patnje ne bi bilo ni humanitarnih akcija. Ne tako davno pitao sam svog prijatelja iz CIA-e za to se njihov pristup nikada ne mijenja.Nexus to je objasnio ovako: Svi misle da znaju kakav se u as doga a u Africi. pro irila se 1998. Novac slijedi vijesti. godine.67 milijardi dolara za njegov spas? Rije je o nemilosrdnom i skrivenom iskori tavanju daleke zemlje koja je poslu ila humanitarnim agencijama i golemim vladinim aparatima. da li je u kona nici zaista ne to napravljeno? Na vrhuncu operacije Sudan je dobivao milijun dolara dnevno. U izopa enom svijetu prisutnost zemalja na afri kom tlu postala je neophodna za opstanak sudanskog naroda koji od njih nije ni tra io pomo . FAO. koji je bio uni ten ratom i drogom. prodaja ide jo bolje. Sudan. Novinari prate doga aje. New York Times i New Yorker udru ili su svoje snage kako bi zatra ili od ameri ke vlade i Ujedinjenih naroda da u ine ne to .

David Rockefeller (lijevo) jo jedan ivahni star i - jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tijekom sastanaka u Njema koj 2005. godine.

Fotografije policijskog osiguranja tijekom sastanaka skupine Bilderberg. Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.000.000 dolara

Uhi enje fotografa koji je 2006. godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.

and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). writers. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. Sept 14. One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. the Karadjoz Bey Mosque. Over a million books and 100. teachers. Persian. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques . 1995. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. another city in Herzegovina. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. systematically. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. Mladic's troops annihilated. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. In Mostar. Turkish. as well as the regional archives of Herzegovina. Serb." Ironically. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. Arabic. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina.000 manuscripts and rare books were burned. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. entire historical districts. Mladic's soldiers selected out artists. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat. In places he couldn't occupy. the ancient heritage of Trebinje./1/ . and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo.Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri On the Charlie Rose Show. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. in effect. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. Muslim. A few objects.

The very survival of the American Indian culture is testimony to that. they said.Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. As with South Africa and the American Indians. are demanding apartheit. rapes. you can. between Croatia and Serbia." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right." And if there is no Bosnian culture. And at a time when extremists of all sides in the U. All the bombs. separation of . so with Bosnia. After the people have been "cleansed" (killed or driven into refugee camps) and their monuments have been destroyed. advocates of religious apartheid in Bosnia. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. Mladic targeted the vibrant. You can build the concentration camps and killing centers that are now being exposed before the world at the UN War Crimes Tribunal in The Hague. why not divide Bosnia. You can kill people and you can dynamite mosques or desecrate cemeteries. could declare: "there is no Bosnian culture. There was no "African culture". concentration camps. The idea is absurd.S. gives the lie to Kissinger. cultures are hard to kill. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? The same approach was used during the extermination of the American Indian nations. claim these the culture never existed in the first place. Present-day South Africa is testimony to that. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. powerful. as Kissinger and General Mladic wish. and mass-killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. shells. There was no Native American Culture so why not put the American Indians on reservations or "ethncially cleanse" those who refuse to go to the reservations? There is only one problem with Kissinger's statement and his plan. such as Henry Kissinger. But you cannot kill the spirit of a great culture. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. And the perseverance and survival of Bosnians. like Kissinger.

Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz.races and religions. see Noel Malcolm. For a historical overview. vol. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. and the lie by the likes of Henry Kissinger. 29 no.KAZARIJA . Rotshcildi. 41 minutes (Haverford. and racial ghettoes is not a solution. Savoy . if we want a society where people of different races. and religious and racial wars--at a time when some people are saying "American culture doesn't exist"-. then we are Bosnians. and other testimonies to their cultural heritage. pp. 1994).bosnia on October 14. and backgrounds share a common culture and build a united nation. The exhibit is being displayed at various places in the U.Bosnian culture survives the overwhelming destructiveness of the Serb army. 1995.current-events.Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u . manuscripts. we will not likely be able to save our own culture /3/. 1994). BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press. 1993). the collaboration with the genocide by the NATO nations which could have stopped it in 1992. by Aida Musanovic.S. "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. For information on the war on Bosnian culture. religious.BILDERBERZI Rockefeleri . Bosnian culture is sending us a message. 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette. religions. PA: Community of Bosnia Foundation. 2 For one example of the Bosnian response to destruction. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. then we are Bosnians. see Andras Riedlmayer. 1 (July 1995). the betrayal by Croat extremists. LEVITI . we are Bosnians. Frescobaldi.MLETACKO PLEMSTVO . and background can work together and build a common culture. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. In the United States. Michael Sells 1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt. religion. see Sarajevo Expo 92. 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art. If we insist that people of different races. one of the artists.

Ku e u Judengasseu tada nisu imale ku ne brojeve. u idovskom getu u Frankfurtu.). rabiv i pritom kapital od grofa Wilhelma IX. uspio je ste i povjerenje princa Wilhelma od Hessena.net/so. 1664. Amschel Moses Rothschild imao maloprodajni du an (zalogajnicu) i trgovinu devizama (kovanicama).. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. on je nastavio poslovati kao njegov bankar. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15. Po eo je poslovati kao mjenja nica i trgovina rijetkim kovanicama ( u to doba u opticaju su bili vrlo razli iti zlatnici i kovani novci). ve razne oznake ( titove . Obitelj Mayer ivjela je generacijama u ku i Haus zum Roten Schild (Ku a kod crvenog tita) po njoj su dobili ime Rothschild. njema ki idovi ivjeli su po danas znanim podatcima.kvadrilionima dolara. koji mu je postao pokrovitelj. Rothschildov posao se pove ao. 1806. usput su ga nazvali osniva em me unarodnog nov arstva. Poslovno je osobito oja ao nakon Francuske revolucije. Grof Wilhelm pobjegao je u Schleswig-Holstein. st. se vratio u Frankfurt i otpo eo vlastiti posao. st. 2005. i le isplate iz Britanije za nadnice hesenske pla eni ke vojske. obitelj se preselila u Haus zur Hinterpfann (u Judengasse) u kojoj je otac Amschela Mayera. 1763. kada su preko njegove banke.. Mayer Rothschild Amschel je toliko oja ao svoju poziciju glavnog me unarodnodnog bankara. god. ali to nije nimalo utjecalo na Rothschildove poslove. Napoleon je zauzeo Hessen. kada se po eo baviti isto bankarskim poslovima za princa Wilhelma koji je uskoro postao Wilhelm IX. Nov arskom poslu u io se u obiteljskoj tvrtci Wolfa Jakoba Oppenheima u Hamburgu.) . ameri ki poslovni magazin Forbes stavio ga je na 7 mjesto u svojoj anketi o 20 najutjecajnijih poslovnih ljudi svih vremena. Ratne prilike su mu ak i le na ruku. . barem od sredine XVI.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild Osniva Rothschildove me unarodne bankarske dinastije koja je postala jedna od najuspje nijih obitelji u poslovnom svijetu.acknobil05. kao protumjeru zbog Wilhelmove podr ke Prusiji. http://www.. vladarske ku e Wilhelma IX. jer je profitirao od uvoza . (pa Wilhelm I. u ulici Judengasse. pro iriv i posao na investiranje u nov arske fondove u Londonu.bibliotecapleyades. da je po eo izdavati vlastite me unarodne zajmove. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga. grof od Hessena i Kassela (1785.Schild). Njegovi preci. Na po etku XIX.

i osnovao banku u londonskom Cityu. Mayer Amschel Rothschild. rasporedio u pet razli itih dr ava. 1817.. Sina Salomona poslao je u Be . Sve je po elo sa tre im sinom Nathanom Mayererom Rothschildom kojeg je 1798. na ime toga domogli su se velike koli ina zlata u ime britanske vlade. ostao je u Frankfurtu. najve eg financijskog . Mayer Amschel Rothschild najpoznatiji je po tome to je svojih pet sinova. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. Rothschild & Sons. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. da osigura djelovanje u Austro-Ugarskoj.prekomorskih dobara (preko Engleske) i tako u ao u rizi ni (politi ki) posao kr enja Napoleonove kontinentalne blokade. 1812. TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. da tako oja a sposobnost obitelji da djeluju irom Europe (bez obzira na politi ke okolnosti). rujna. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. s 20. Londonskog kluba. ne slu ajno. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. poslao je u Englesku. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. i time omogu io obitelji Rothschild nesmetano poslovanje u tada njoj vrlo podjeljenoj i zara enoj Europi. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. umro je 19. Tim novcem je on osnovao je prvu inozemnu tvrtku porodice Rothaschild. Mayer Amschel Rothschild. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. Najmla eg sina Jamesa poslao je u Pariz 1811. u kojem je preuzeo Frankfurtsku banku. Sina Carla (Calmanna) poslao je u Napulj (tada mo niji i utjecajniji grad od sjeverno talijanskih gradova) da osigura poslove po talijanskim dr avama. Nathan je dobio britansko dr avljanstvo 1804. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. Pari kog kluba. u Frankfurtu. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta..N. koji prolazi i preko Balkana. To im je omogu ilo da kreditiraju britansku Wellingtononovu vojsku u Portugalu (za Napoleonskih ratova). Taj vlak. Najstariji sin Amschel Mayer. Sve je po elo krajem 18. M. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. sklopio je formalni partnerski ugovor s svoja tri najstarija sina.000 £ kapitala. koja je vrlo brzo postala jedna od najmo nijih financijskih institucija Europe . posthumno je dobio plemi ki naslov od Austrijskog cara. st. 1810. da poradi na uvozu tekstila. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi.

Tako su postavljeni temelji "Pax Judaica". Guy Rothschild sa sinovima Davidom i Eduardom. je. Sinovi i njihovi potomci su za nepunih dvjesto godina u potpunosti pokorili i podjarmili zapad. Engleski tim predvode vreme ni Edmund i Ev elyn sa mladim Nathanom. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". koje je rasporedio irom Europe. James u Pariz a peti sin Amschel je ostao u Frankfurtu. U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundland Development Corporation) korporaciju u Kanadi. Nathan u London. Ono to je vrlo indikativno. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN-AMRO.centra u EU. da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. sinom Jacoba Rothschilda. Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. Amschel je imao pet sinova. Glavnu rije vodi englesko-francuski tim Rothschilda na elu sa Nathanom. Karl u Napulj. a francuski. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). koje su ve inom pod kontrolom dinastije. nizozemske bankarske grupe. Salomon je oti ao u Be . Edmund Rothschild (1916) Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. Sir Evelyn De Rothschild (1931) . Marcus se nalazi i na elu BBC -a.

Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. Peter Mendelson je aktualni ministar V. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist.. vlasnik Izraela. obrade i distribucije dijamanata. Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. desna ruka kraljice. vo a internacionalnih cionista. U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em.. i kontrolor svjetske opskrbe novcem. ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons. Peter Mendelson.Kum Crnog Plemstva.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. investicijske banke iz Londona. Daily Telegraph. vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. i ustupanju vode ih pozicija u istim. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. i "Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. godine). vo a Illuminata. Nathan Filip Rothschild (1971) . Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. S druge strane.Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. glavni bankar Vatikana. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher.

Otac Jacob Rothschild Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. Britanije.. na usluzi su mu.. "Atticus Capital". Kompanije i korporacije "RIT Capital". utjecaj na vitalne politi ke. David Rene Rothschild (1942) . ðukanovi . "Vanco". "JNR Limited". brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro . pored zapadne nomenklature u okviru EU. pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. medijske i vojne institucije irom svijeta. Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok. "Trigranit". NATO-a. Za tu svrhu.. agenata. "British Petroleum".). Mittali. od koga je naslijedio bezbroj poslovo a.. "NM Rothschild". Berezovski. ekonomske.

godine. . metalur ke kompanije koja je u vlasni tvu Rothschilda od 1880. Hrvatsku Rothschildi okupiraju prete no iz Ma arske (Austo-ugarska. Pored toga. Rothschildi u Hrvatskoj Za razliku od ostalih dr ava Balkana.Francuska dinastija Rothschild. Babilona i Sumera. Nalazi se na elu "Imerys". uticajne investicijske banke u Zapadnoj Europi. Uzroci lihvarskih kamata izgleda sezu sve do Egipta. U tom smislu. predstavlja bo nu podr ku britanskom trijumviratu. Preko Unicredit i Intesa banke preuzeli su Zagreba ku i Privrednu banku. David se nalazi na elu NM Rothschild grupacije. sinovi Guya Rothschilda. koja je podijeljena izme u engleskih i francuskih Rothschilda. koju je osnovao James Meyer. kontrolira ugledni francuski list "Liberation". prve masonske lo e u Hrvatskoj su organizirane iz Ma aske) koja predstavlja bazu irenja hazarske dinastije. Eduard Rothschild (1957) Davidov polubrat Eduard je tako e lan investicijske banke. pojavljuju se David Rene i Eduard Rothschild. Nalazi se na elu "Rothschild & Cie Banque".

Veliki dio ruralnog podrucja du Dalmacije vec ima svoje kupce. Jedino sjedi te je u Vatikanu.. Naja i adut iz nevladinog sektora je arko Puhovski. Kako bi privukli klijente. Pri izvr enim nov anim operacijama. Taj konzorcij je vlasnik rukometnih arena. ekovi ne postoje. ali ele pro i i biti neprimje eni.U Hrvatskoj je Soro manje prisutan nego u ostalim zemljama. druga zna ajna Rothschildova kompanija u hrvatskoj privredi je Trigranit. Trigranit. ima hiljadu raznih ogranaka. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. IOR se po eo ra ati za vrijeme rata. tako e. kamate na depozite iznose od 12% na vi e. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus. kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella. . Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane. Hazar). Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala.Mobile. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem. a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na..6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. odnosno dobitci idu u "religijske namjene". Profit. ali zato ima puno klijenata. kao identifikacijska isprava. ne isporu uju se nikakve potvrde. sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. bez imena i bez slike. Osnovan je konzorcijum Ingra-Trigranit (Ingra.na elu je Igor Openhajm. Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. U oblasti telekomunikacija je prisutan T. koja je i la preko Vatikana. Nema fizi kih altera. mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve kontrole. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA IOR je jedna vrlo specijalna banka. crkva i diplomacija. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles.Bog Bankar". Samo trenutak nakon otvaranja ra una. zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61. nema fizi kih altera. ima ambiciozne planove na hrvatskom primorju. Pored MOL-a koji je preuzeo naftnu kompaniju INU. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino. "Roberto Calvi . IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. 1941 godine.

igra na burzi novca.O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala. Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara.. vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama. Pouzdano se zna da je kroz povijest. ili je bolje re i i ta. Sindone. Samo izmedju 1971 i 1973 godine. Podsjetimo se.. slu ajevi Banco Ambrosiano. ubojstva Calvija. Joe Doto (mafija ki boss). a njega ine petorica laika i generalni direktor. 1400-ih godina. otvorena je u drugom svjetskom ratu. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza. osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti. Richard Nixon. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. onda je njihov broj najmanje va an. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima.. investira. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. . no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. skuplja dobitke. oru je. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj er trgovine robovima i i Europskog kolonijalizma. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka. zavr avale su na loma i. njome i upravlja. Kada se radi o ogromnom broju rtava. Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi.. a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama. donijelo je tako er veliki broj rtava. porijeklom iz cijelog svijeta... prevare i korupcije. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa. Vatikanska centralna banka. Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkomda od IOR-a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M. a koji su bez financijke stru nosti.. banka je od samog nastanka upletena u velike skandale. oprali su milijardu dolara mafija kog novca. me u njima i mnogi znanstvenici. li nosti koja zapravo na kraju krajeva. aktivno operira na svjetskom tr i tu.Kennedy. najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. Vrijeme crkvene inkvizicije.

Coca Cola. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. a po inje uloga mafije. Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije. Izme u 1968 i 1969 godine. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima. Chrysler i Boeing. zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. "The Vatican connection". Krajem ezdesetih godina. Urugvaja i Paragvaja. preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. zvali su Hitlerov Papa. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. Licio Gelli-em. za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland. te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine. koji je otvorio tu sredi nju banku. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM. jo je jedan dio sramne povijesti. Po zvani noj izjavi Vatikana. ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. aristokraciji i mafiji. Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. Roberto Calvi-em i Michele Sindonom. naj e e preko vlastitog teritorija. u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank. IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata. IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe. IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom. Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to. Kolika je njihova ukupna vrijednost.Papu Pia XII. delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani. te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet iz humanih -a razloga. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge). . Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide iratne zlo ine.

petatv..ly. crne rupe.asp?video=agri_long Ovo su oznake za kosher meso: . likvidatora Bance Ambrosiano. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher. ef IOR-a. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi.co. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. Na alost. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a. Ovi filmovi nisu preporuceni za djecu i one slabijeg zeluduca. koja je u stvari upravljala zemljom. trebao izdvojiti 1159 miliona dolara. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara.. zivotnje umiru u agoniji. Ovako idovi kolju ivotinje (kosher) i na takvu hranu se placa dodatni porez.deo=agri_short http://www. Vatikan se iz bankrota.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav. sa d epovima punim kamenja...uk/business/2. Marcinkus. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. u kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano.petatv. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia. http://www.. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda.U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa.guardian. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame).com/tvpopup/Prefs. ve i pripadnici masonske lo e P2. http://www. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars.com/tvpopup/Prefs.

Op e je poznato da kad god masonerija zapadne u pote ko e u javnom ivotu nekog dru tva (planovi joj bivaju osuje eni).koju je u nastavcima priredio i preveo Kazimir Cettin za va tjednik od broja 27 d o zaklju no 29. Member i COSMOS Member). Tako sada biva i u Italiji. Danas se mnogo toga vi e ne mo e tajiti .. kad asu Protokoli tiskani. Devet poznatih krugova iluminista i njihovih lanova (Cyrus R. L. R. ali identitet sastavlja a i redaktora uvijek je uvan u strogoj tajnosti. javlja se neki spasitelj koji se odmah okomljuje na Protokole dokazuju i da su obi an falsifikat. Vance . osobito kad su i masoni dobrano u sve upleteni. T. Starost se Protokola procjenjuje na otprilike 300 godina. Dir. C.posebno i znano djelovanje Henrya Kissingera i mnogih drugih ne idova u toj sprezi. Tijekom vremena su dopunjavani. potaknuo me da iznesem dokaze u prilog autenti nosti Protokola. koji je u tri navrata (16. F. Protokoli nisu djelo .. kolovoza 1921.Protokoli Sionskih mudraca su autenticni Prikaz knjige . i 18. 17. .Sergio Romano: "I falsi protocolli" . i zato treba zavarati javnost. Sli no je bilo i u Velikoj Britaniji.) nastojao "senzacionalno otkri e" proglasiti "glupom izmi ljotinom"..Bilderbergeri. Member. CENT. Tada se iz Carigrada javljao neki "dopisnik" Timesa.C. u kojoj se nezaustavljiv val afera korupcije i malverzacije odvija pred o ima talijanske javnosti kao prepoznatljiv sinopsis osnova iz Protokola.

Webster . Dok je jahao Ratisbonom (Regensburg) po olujnom vremenu grom ga je usmrtio i torba sa spisima do la je u ruke mjesnog redarstva. ali osobno mislim da nije va no tko ih . Henry Ford. ve skupine koja ima za krajnji cilj .zavladati svijetom i pod initi ga svojim interesima. Godine 1992. J. koji su se odnosili na kasniju francusku revoluciju (1789. P. Godine 1875. svi su se oglu ili o te spise. a kopija tog ruskog izdanja uva se u "Britanskom muzeju" knjiga u Londonu.).: (213) 794-3400). odr an je kongres u Lausannei na kojem je donesena odluka o stapanju "Sveop eg idovskog Saveza" i m asonerije. Bolj evizam je tada bio marksisti ki komunizam i nije bilo nado lo vrijeme za oru ani prevrat". Me utim. Scott-Poter. Iluministi su se ve ranije bili stra no uznemirili i zabrinuli kad su Sir Walter Scott i povjesni arka Nesta Webster u li u siguran trag zavjera iz doba francuske revolucije. ali bez obzira na protok vremena Protokoli u osnovi ostaju onakvi kakve ih je objelodanila i tiskala Bavarska vlada (The Life of Napoleon Buonaparte. pionir automobilske industrije. koji govore o dolasku obe anog Mesije. u pivnici "Goose and Gridrion" i slu beno je zapo ela djelovati britanska masonerija. velja e. by Sir W. California 91030. instrumentalizirana organizacija). Protokoli su prvi **** tiskani u Rusiji 1905. Za ostvarenje tog plana sionski su se mudraci u pro losti nadahnjivali tekstovima Izajije proroka (60. Dakle. jer kako je re eno " idovstvo je u masoneriji prepoznalo jedan od instrumenata bitnih za ostvarenje sna o op oj svjetskoj vladavini". 17. Francuske. str. naravno.. kao diplomat okoli a kao ma ka oko vru e ka e. obljetnica.idovskog naroda. proslavljena je 275. a zatim je predana bavarskoj vladi. Razna su stajali ta glede podrijetla Sionskih protokola. Po ruskoj verziji britanski novinar Victor Marsden priredio je 1921. O. 1-4). tekli iluminista iz Frankfurta.: "Ujedinjenim narodima prijeti opasnost da postanu instrument ameri kog imperijalizma za rje avanje svjetskih problema". Tel. kad je rekao da opreke koje stoje izme u idova i kr ana proizlaze isklju ivo iz razli itog tuma enja biblije. britansko izdanje ras lanjeno na paragrafe. South Pasadena. World Revolution & Secret Societes and Subversive Movements by Nesta H. i kao takvi spisi su podmetnuti ruskom profesoru Sergiju Nilusu. ali stvarnost je ve davno ta da su UN. Nakon toga uslijedile su brojne racije i kod kompromitiranih iluminista prona en je dodatni materijal koji je otkrivao dalekose ne planove s jako pogubnim posljedicama po itav svijet.. U prilog tvrdnji ide i izjava biv eg francuskog ministra vanjskih poslova Dumasa dana u Parizu 17. Box 642. Protokoli su povijesno potvr ena stvar. kolovoza 1921. tiskano 27. potvr uje neprijeporno postojanje dijaboli nog plana za osvajanje svijeta . ka e: "Jedino to mogu re i jest da se Protokoli u cijelosti uklapaju u ono to se sada doista doga a". Dumas. London 1820. u kojem ka e: "Protokoli potanko iznose ciljeve bolj evizma i primijenjene metode. 1921. 5) Njema ke. Zbog kompromitacija zapisi su djelomice preina eni da bi se odgovornost lak e mogla prebaciti na vo e idovskog revolucionarnog pokreta u Rusiji. Bavarska je vlada razaslala te spise vladama Britanije (spajanjem londonskih lo a u Veliku lo u na Ivanje 1717. Austrije. Williams. pa iznosim slijede e injenice. Poljske i Rusije.& B. jahao je u Pariz nose i u torbi spise za Velikog Me tra Velike masonske lo e u Parizu. Najbolje se o tome izrazio obra enik na katoli ku vjeru Robin Zolli.Emissary publications. lipnja 1993. kad su Nilusu protureni spisi. Bizaran doga aj iz 1785.Novus Ordo Seculorum (One World Government = OUN. tako da sadr aj bude itak i pregledan. kako je to navedeno u Protokolima "Agentur". pod naslovom " idovska opasnost". Lord Sydenham poslao je pismo "Spectatoru". o emu je kra u vijest donio ameri ki tjednik "Time" od 22. u interviewu "New York Worldu".1-2: 42. Ove metode bile su u opticaju 1901. lipnja 1992. Lanze.

Veliki svetac blagoslovio je izdanje knjige kojoj su bili prilo eni Sionski protokoli. Golemu zahvalnost izra avanu Rusima u SAD-u. Otprilike tijekom tri desetlje a Sionske su protokole dr ali u strogoj tajnosti... Svjetskog foruma (Fond Gorba ova). Masonska lo a "B nai Moshe" (?) (Fry ju naziva "Bne-Moj e") nije prema Sionskim protokolima imala druga iji odnos od drugih idovskih masonskh lo a. SAD). Trostupanjske komisije. Dokument. Fry odigrala veliku ulogu u pravilnoj ocjeni Sionskih protokola i spoznaji o mizantropskoj ideologiji njenih tvoraca. stolje a. Po svoj prilici su Sionski protokoli sa injeni me u najradikalnijim idovsko-talmudisti kim i masonskim vo ama i odra avali su njihova potajna o ekivanja glede vlasti nad cijelim svijetom i politi ke uspostave u odnosu na ne idove. Po etkom 30-ih godina me unarodne judaisti ke organizacije.. pismohrane Guverovskog instituta (AGI . Rade i na knjizi. Metropolit Petrogradski i Lado ki Ioan (Sni jov) Za uskog pravoslavnog ovjeka pojava Sionskih protokola u Rusiji blagoslovljena je imenom svetog pravednika Ioanna Kron tadskog. koja je postojala u granicama op e ideologije..je sa inio.. a koji su bili uvani u pismohranama Rusije i SAD-a. Njega ne treba dr ati slu benim dokumentom neke idovske organizacije ili skupa. pismohrane Svetotrojskog manastira (ASTM .. Nadalje u nastojati izlo iti nastanak ovog zagonetnog dokumenta.. Osobitu zahvalnost autor upu uje kustosima Dr avnog Arhiva Ruske Federacije (GARF) Sredi nje pismohrane povijesno-dokumentarne zbirke (CHIDK . nastao je u drugoj polovini 19. pomogli upoznati se s djelatno u i osobnim sastavom me unarodnih idovskih. koji su pobijali vjerodostojnost Protokola. sionisti kih. SAD). ne usu uju i se povjeriti tajnu niti tiskarskom stroju. koji su mi. nego to da se cjelokupna povijest XX. koja nam potvr uje da su izjave svjedoka i stru njaka. Bilderbergskog kluba. a tako er i prepiska sudionika tog procesa. koju su propovijedali Sionski protokoli. bez obzira na vlastiti rizik.. bile krivotvorene i da su ih ve unaprijed potplatile idovske organizacije... koji se vodio na temelju tih protokola..Stanford.biv i Specijalni arhiv SSSR). u prvom redu "Sinovi saveza" i sionisti.. knjigu e itati i kupovati"[1].. lo e Bnai Britha. Svejedno su istra ivanja L. Autor zahvaljuje svim osobama i organizacijama koji su se potrudili u svezi s potragom dokumenata i materijala na temelju kojih je knjiga napisana i iza la na vidjelo..Georgedonavillea. koji je poslije nazvan Sionskim protokolima (ili protokoli sionskih mudraca). Nije uzalud Ginzberg odustao od tu be da joj se sudi shva aju i da e silna javna rasprava o tom djelu dovesti do nepo eljna publiciteta tajnih planova judaisti ko-talmudisti koga svjetskoga poretka. sazivaju sjednice na kojima uporno razra uju pitanje o "borbi s antisemitskom . uspio sam prona i podosta dokumenata i materijala u svezi s povije u Sionskih protokola koji nikada do tada nisu bili objavljen. prenosili su ih iz ruke u ruku u rukopisu. odlu no rekav i njenom autoru: "Objavi... Osobitu vrijednost imaju materijali sa Bernskog procesa. stolje a sa zastra uju om to no u podudara s ambicijama koje su sadr ane u tom dokumentu.

Ilja M. Po etkom 1933. Na toj vje to. lipnja. Posebice su veliki novac idovske organizacije potratile . Na su enje su bili pozvani prvi njema ki izdava Sionskih protokola Gottfried Zur-Breek (Müller fon Hansen). uporno tra io da sud donese odluku o konfiskaciji Sionskih protokola i knjiga Zur-Beeka i Fritsch. Osobita zada a te skupine bila je u tome da pripremi svjetsko javno mnijenje. Da bi zapo eli taj postupak judejske su vo e kao povod uzele lanak doktora Zundera u asopisu "Eiserner Baren" (09. u njihovo je ime. (1879-?). Zatim je Zunderu bilo predlo eno kao svojedobno i Fordu. koji nije skrivao svoje pro idovske simpatije. godine. mobilizirati sav svjetski idovski tisak koji e o njemu izvje ivati. Tu itelji na tom procesu bili su predsjednik idovske zajednice u vicarskoj M. Boris Izrailjevi Liv ic. DreyfusBrodski i predsjednik organizacija vicarskih sionista Markus Kohn.I. Su enje u Baselu se mnogo **** odlagalo da se na kraju ne bi ni odr alo. organiziranoj sjednici sudac je. idovske su organizacije vje to koordinirale svoja djelovanja. u kojemu taj znanstvenik govori o pitanju judaisti kih planova svjetske dominacije i pogre no se pozvao na rije i tokolruskoga rabina Ereinpricea (?) ("Eiserner Baren. Ipak. Ujesen 1933. Njega je zatomila glasna zbivanja i ishodi Bernskog procesa u svezi sa Sionskim protokolima. erikover (1881.-1940. gotovo istodobno pokrenuta je tema o "podrijetlu Sionskih protokola".-1937.promi bom i ponajprije irenjem Sionskih protokola".). godine idovski tisak i liberalno-masonska sredstva masovne informacije koja su mu bila sklona uporno pu taju glasine o predstoje oj aneksiji vicarske Njema koj. koji e slu beno posvjedo iti "la nost Sionskih protokola i injenicu da ih je fabricirala ruska policija". Odlu ili su provesti psotupak u vicarskoj. da se odrekne svojih uvjerenje. zapo inju i istodobno dva procesa zbog Sionskih protokola. tu enoga i suda. Prvotno je provo enje procesa "protiv" Sionskih protokola planirano u Njema koj. te je izjvaio u svojoj odluci da su Sionski protokoli "gruba krivotvorina". godine). godine idovski odvjetnik prof.-1943.1933. dolazak Hitlera na vlast izmijenio je planove idovskih vo a. Matti i George Brunschwig predali su na Bernski sud albu s zahtjevom ponavljanja kaznenog gonjenja za raspa avanje Sionskih protokola od strane Nacionalne fronte. Judaisti ki su bankari udijelili idovskim organizatorima procesa znatne iznose novca za pla anje odvjetnika i ve ine vje taka. i po etkom 1933. Odvjetnik idovskih organizacija. Za predsjedavaju eg na tom suenju u svezi sa Sionskim protokolima bio je odre en sudac Meyer. Theodor Fritsch i sam doktor Zunder (?). Nepobitno je da su.) i Vladimir Jevgenjevi abotinski (1880. Su enje je po elo u Baselu 11. Na prvom je zasjedanju sud odlu io razmotriti pitanje o podrijetlu Sionskih protokola. Sudsku su raspravu u biti tako odgodili do jeseni 1934. Odlu eno je bilo izabrati tu vje taka. Henrik Borisovi Sliozberg (1863. gdje se u to doba nalazila najmo nija i aktivna idovska zajednica. 09. Trojica od njih bili su istaknuti masoni.07. stav i na idovsku stranu. Probijanje snaga idovskih udru enja ostvaruje se Baselskim procesom. Godine 1932. formirana je specijalna skupina idovskih aktivista kojima je bilo nare eno organizirati me unarodni proces.1933.07.). naredio da se do dono enja odluke zapovijedi ovrha svih preostalih 760 primjeraka Sionskih protokola. Veode u ulogu u pripremi procesa odigrali su Viner. pripremati svjedoke i struk njake. po jednog od tu itelja.).

Me unarodna sionisti ka organizacija uspjela je uspostaviti vezu s sovjetskim idovima i organizirati u SSSR-u skupinu pomo nika kojima je bio dopu ten rad u tajnim pismohranima u svrhu prikupljanja materijala za Bersnki proces. ruskim povjesni arima B. a koje je on uputio B. Budu i da su se okrenuli sovjetskim pismohranama. me utim sud je odlo io ro i te za pet mjeseci. iz pisma je razvidno da su svi "svjedoci" dobivali novac od idovskih organizatora procesa. A. Burvec. Bodenheimer (?) G.L. ja sam to je bilo mogu e vi e nstojao doznati sve o "Protokolima". da judaizam i masonstvo nisu povezani. Maljantovi (1870-1939.I. Wiener i Liv ic (?).G. koje je napisao pod pseudonimom N. Poku avaju i pripisati autorstvo Sionskih protokola ruskoj policiji.I. Nikolajevski i Svatikov. U svojstvu "svjedoka" sa idovske su strane bili pozvani ugledni judejski i masonski djelatnici (Ch. zlo ina ki dogovor. Cherikovera (?9 2500 franaka. "Od tada. J. kojega je izabrala idosvska strana. Liv icu (?). P. Burcev.S.Cherikover (?). Svatikovu napisati knjigu o "krivotvorenju protokola". Zakulisnu spletku idovskih organizatora u svezi s Bernskim procesom razotkriva pismo koje se sa uvalo u arhivu B. godine. godine na pripremu Bernskoga procesa vrbuje se V. Iz toga je pisma bilo bjelodano da je izme u idovskih organizatora i takozvanih svjedoka. Judaisti ko-masonski vo e su jednoglasno tvrdili da Sionski protokoli nemaju veze s ideologijom judaizma i sionizma. a koje su financirali me unarodni idovski bankari Warburg.G. Materijali iz Rusije nisu uvijek i li legalnim putom. do travnja 1935.).V. Nakon izjave profesora Zundera u ime tu enih sudu se obratio njihov odvjetnik i predlo io za vje taka istaknutoga njema koga stru njaka za idovsko pitanje pukovnika Ericha Felischhauera.I. s dodijeljenim mu pomo nicima . Znatan dio pismohrana ruske carske policije bio je pregledan. . stavljaju u du nost dvojici ljevi ara. nego tajn kanalima im preko Miljukova. lan VCIK i CK VKP (b). Miljukov. Tijekom nekoliko mjeseci djelovanje se odvijalo pod oznakom "povjerljivo".-1935. o emu su sa uvani dokazni dokumenti. bio je pofesor Baumgarten. du Chayla i ostali. ije bi izjave mogle i i u prilog idovske strane.N. Od strane SSSR-a pomo sionistima na elu je bio P. Smidovi (1874. Jo prije po etka procesa idovski znanstveni institut i Kongres ameri kih idova u New Yorku. postojao tajni sporazum. Burcev. Nakon polemiziranja strana bilo je udovoljeno zahtjevu obrane.N. Za predujam su koautori dobili od jednoga organizatora Bernskoga procesa I. biv i ministar pravosu a Privemene vlade. rabin Erenprice ('). Iz Moskve i Lenjingrada na adresu Bernskoga suda stizale su knjige i preslike spisa. sionisti su prou avali ne samo dokumentaciju ruskih obavje tajnih slu ba nego su utvr ivali rodbinske veze osoba koje su na ovaj ili onaj na in sudjelovale u irenju Sionskih protokola. V. lenov i mason P. Poput Nikolajevskoga i Svatikova i njega su financirale idovske organizacije. S.na pla anje usluga (zapravo podmi ivanja) "svjedoka". Ujesen 1934. Weizmann.B. idovski organizatori procesa nisu alili novac za pla anje "svjedoka" i vje taka. Sliosberg (?).I. a to s uMiljukov. Nikolajevskom i S:G. Nikolajevskog i Burceva.). Osim toga. Svatikov. U toj su skupini radili sionisti A. Mnogim "svjedocima" bila su dopu tena putovanja radi prikupljanja materijala i preslu avanja osoba. Po etkom 1934. Nikolajevski. Tagre. B. preko slu benih diplomatskih predstavnika vicarske u Moskvi. godine u idovskim novinama "New York Forward" objavljena je serija lanaka Nikolajevskoga. Borisov. pisao je Burcev. Glavni vje tak tu iteljstva. organizatori Bernskog procesa bili su primorani priznati da ne raspola u nikakvim dokumentima koji bi potvrdili njihovu verziju. M. Meyer-Ebner. U tim je lancima ruski suradnik idovskih udru enja zapravo poticao na raspravu sa braniteljima Sionskih protokola .L. Nikolajevskoga.

veoma stari knez S.Ravnaju i se po tim dokumentim. koja je htjela tobo e dokazati da su oni krivotvorina. svibnja. tager (?). Ursov. Organizatori Bernskoga procesa htjeli su sudu dokazati da je podrijetlo Sionskih protokola razmatrala Ruska vlada. J. Njegovi judejski organizatori poku avali su dovesti u zabludu svjetsko javno mnijenje. koje su za njih napravili protiv Rusije krvo edni suplemenici idovski bolj evici. Tedlija. Ipak nisu uspjeli prona i vrijednu injenicu (izravno ili neizravno) koja bi potvrdila njihove klevetni ke pretpostavke. Nikolajevski. bilo je zasutavljeno. Sudac je podr ao nezakoniti zahtjev vje taka Looslija i objavljivanje materijala. pijune i kako im je uvijek bio prijeko potreban novac u pogledu provo enja procesa. nakon op ih procedurnih pitanja rije je dobio Ulrich Fleischauer. kako su ih ometali u pozivanju svjedoka i vje taka. Stepanova ja sam prona ao dosta velik broj pisama koje je dobivao tijekom Bernskog procesa od B. Bezuspje na tra enja produljena su sve do kraja 1934. U ime idovskih organizacija izjavio je vje tak Loosli kako je vje tak Fleischlauer "sastavio pamflet u ime antisemitske ideje. posvetiv i na taj na in 10 punih sjednica. svi dokumenti koji se obrazla u nasudu. postavili idovski vo e na tom procesu. udovi no podrugivanje zakonu i pravednosti. a sve s namjerom da odvuku pozornost od udovi nih zlo ina. Na poziv iz Moskve u Bern su. carsku Rusiju za sve mogu e smi ljene grijehe protiv idova.A. autor antiruske knjige o procesu Beiliss. biv i guverner Besarabije i prijatelj ministra unutarnjih poslova. pripisav i stvaranje najzlo ina kijeg dokumenta. A. Iz tih je pisama jasno proizlazilo u koje su slo ene uvjete bili stavljeni branitelji Sionskih protokola. na zamolbu idovske strane. Protuzakonito stajali te sudaca. a zavr io 6.P. Pismena svjedo anstva masona. vi e od 30 sati. Brandta. travnja i trajala je do 14. mogu biti obznanjeni javno u sredstvima mass-medija. Mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole bio je nu an judejcimatalmudistima da bi jo jednom prevarili ovje anstvo i skrenuli njegov gnjev od stvarnih krivaca zlo ina spram svijeta. u osobnoj pismohrani N. sudskog vje taka i sudskih slu benika.D. Ipak. Naime prema vicarskim zakonima. idovski bolj evik. Markova.F. u povijesti ovje anstva. Osim ve navedenih dokumenata. svibnja nave er.J. Burcev.. Zasjedanje Bernskog suda zapo elo je radom 29. Judejski vo e su okrivljavali povijesnu. Bernski je proces javno nosio antiruski karakter. N. godine. Mosolova govore nam .K. godine. kako su im namje tali provokatore. biv eg ne elnika ureda Nikole II. ruskoj vlasti. zbog nama nepoznatih razloga do toga putovanja nikad nije do lo. sprje avalo je asno razmatranja stvari i zapravo je od Bernskoga procesa napravilo farsu. ru itelji njenih povijesnih na ela: Miljukov. On je zapo eo izlaganje o rezultatima svoga vje ta enja Sionskih protokola 30. Nisu uzalud glavne aktere "svjedoke". Fritz Platten. na proljetna zasjedanja Bernskog procesa 1935. koje je referirao Fleischhrauer.S. travnja ujutro. koji su bili neprijatelji Rusije. na temelju krivotvorenih pokazatelja koji su i i stvorili mit o Sionskim protokolima. bili pozvani "pravni zastupnik" sionist A. pod ijim je vodstvom skinuta i ponovno stavljena plomba na vagon Lenjina i njegove " idovske stra e" preko Njema ke u Rusiju. idovski organizatori Bernskoga procesa imali su iroke mogu nosti dobiti podatke o tomu kako su u sastavljanju Sionskih protokola sudjelovale ruska policija i osobno general Ra kovski. Svatikov.

tobo e. Stoga je . Do 1917. kako mo emo primjetiti. Burcev. njemu je mnogo toga "izlazilo" iz ruku . oklevetani ljudi su protestirali. itaju i Sionske protokole. Me utim. godine Lopuhin vi e nije bio na elnika Odjela policije nego umirovljeni (zbog prekr aja) inovnik i stoga nije mogao inicirati tu istragu. tu ili su ga sudu . njemu biv i na elnik za za titu dru tvene /nacionalne/? sigurnosti i poretka u Petrogradu general major Globa ev dao preko nekog svog Koltipina-Ljubovskog informaciju o istrazi. susretao se sa sionistima u kojima je on vidio "iskrene ljude od ideje" . godine u Rusiji. koji se istaknuo razotkrivanjem tajnih agenata ruske policije i inozemne obavje tajne slu be. Najve i argument krivotvoritelja bili su podaci o navodnoj istrazi porijekla Sionskih protokola koju je provodila carska vlada. dakle.L. prema odluci Nikole II. Njujor ke novine "Nova ruska rije " ( idovska novina. Globa ev je odmah napisao pobijaju e pismo uredniku "Nove ruske rije i". U svojoj antiruskoj djelatnosti Burcev se esto oslanjao na judaisti ko-masonske krugove.. George Washington "Sasvim je zalosno to ih niti jedna dr ava. ega u zbilji nije bilo. neki su ga ispljuskali. ruska samo po nazivu. a u biti je bio njihov agent. Sliozberga (?). klevetni ki karakter.o tomu da nikakve istrage o podrijetlu Sionskih protokola Ruska vlada nije vodila. Burcev je vrlo lo e napravio krivotvorinu. nije pokorila kao kugu drustva i . starija od ove. vrlo ta toga ovjeka. Djelatnost Burceva. koju je napisao za vrijeme ministra financija J. Na primjer on je izjavio da se istraga vodila tijekom 1906.. pod krabuljom "slobodnog novinara". Izgubiv i svaku nadu da e prona i dokaze koji bi utemeljili mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole.B. koju su mu zapovjedile idovske organizacije koje su organizirale Bernski proces. na upornu molbu Lupuhina. Iskazi Burceva na Bernskom sudu bili su objavljeni u mnogim novinama pa i u New Yorku. S. Kako je i sam priznao bio je sudionikom prvih sionisti kih kongresa. zada a. 1906. "Istina o Sionskim protokolima". Na sudu je Burcev tvrdio da je jedan od sudjelovatelja u prijevozu navodnih la nih Sionskih protokola bio kolega po slu bi Globa evu. Burcev si je dopustio nekoliko ozbiljnih povijesnih pogre aka. Nakon prevrata polo aj se promijenio. podrijetla Sionskih protokola. ako ne ubrojimo onu kritiku o protokolima G. Ovaj put V. godine po direktivi Stolipina. tovi e sam Burcev. koji je obo avao samoreklamu i zvuk vlastitog imena. gdje je tada ivio Globa ev. Weinbaum) objavljuje lanak Burceva. Mosolova. bila ne slu ajna ve suglasni produ etak njegove ranije antiruske djelatnosti. nosila je silan antiruski. U biti nikakve istrage nije ni bilo. Poku avaju i pridodati vjerodostojnost svojoj izmi ljenoj tvorevini. judejsko organizatori Bernskoga procesa odlu ili su se okrenuti izravnoj krivotvorini. pravi zabilje ke koje je tobo e napravio Nikola II. O tome nam svjedo e pisma biv eg na elnika carskog ureda A. Burcev smi lja pri u kako je. glavni redaktor M. Pro itav i taj lanak. Wittea.A. Izvr itelj je bio V. kada su objekti ve ine njegovih la nih optu aba bili dr avni inovnici i policijski suradnici.

nego Jevreje. Moramo ih se rijesiti. ali ne kao religioznu grupu. Ma gdje bilo. uzece vrhunac. Ako ih mi putem Ustava ne iskljucimo iz SAD. dok ce oni trljati ruke u svojim kancelarijama. onda za manje od sto godina oni e navaliti u velikoj kolicini. nezavisno od njihovog broja. komercijalno postenje. Vasa djeca ce vas proklinjati u Vasim grobovima. Nikada sunce nije svjetlilo narodu.Ruski vladar Vise volim da vidim u mojoj zemlji mudjahedine i mnogobosce. Citava sela otimaju Jevreji.borac za gradjanska prava Strastvena zelja vapijucih srca Jevreja nada se da e doci onaj dan.g. u zemlji.) Nema potrebe preuvelicavati ulogu. u kojoj se naseljavaju Jevreji. Vise od toga. Oni nece dobiti odobrenje da se nasele i organiziraju svoj posao. Bez obzira na moja naredjenja. ako jevreje ne iskljucite zauvek. Poslednji su prevaranti i lupezi. oni snizavaju njen moral. Oni su nacija u sredini nase nacije. fizi ar. Petar Prvi . ekonomist i pisac. Ako ih ne iskljucite. koju su odigrali internacionalni Jevreji ateisti u stvaranju boljsevizma i njihovog ucesca u ruskoj revoluciji. Siromastvo koje izazivaju Jevreji. osvetoljubivost i apetite razbojni kih nada!. onda za manje od dvjesto godina nasi potomci ce raditi na poljima. oni nastoje da to ostvare potkupom mojih cinovnika sa ciljem da postanu ravnopravni.svog velikog neprijatelja. krvozednijem i osvetnickijem. Oni su kao gusjenice ili skakavci koji jedu Francusku. koja opravdava njihovu krvolocnost. ono je sustina citavog tog naroda. koji se zanosi idejom uni tenja i ugusenja ljudi druge vjere. Upozoravam vas. proguta e zemlju i promijeniti oblik naseg upravljanja. I koliko je Jevrejima bliska knjiga Jesfir. oni su prava jata gavranova. izumitelj. oni su uspostavili kmetstvo. Napoleon Bonaparte 1769 1921 Jevreje treba razmatrati kao naciju. glavna inspiracija i pokretacka . suautor deklaracije nezavisnosti. kada ce oni moci da se odnose prema nama tako. filozof. 1820. kao to su postupali na vrijeme Jesfiri u Perisji. Winston Churchill je u II WW-u molio boga (i Staljina) za pomoc da unisti naciste a ovo su njegove rijeci: (govor u predsjednickom domu 1919. nacijo. Benjamin Franklin visoki americki dr avnik. Jevreji su nacija spremna na najuzasnije zlocine. cijim je prisustvom usrecena Amerika" Martin Luther King. izdrzavajuci njih. izoliraju se i ne dopustaju asimilacijuju. ne potice od jednog individualnog Jevreja.

I glavni dio u sprovodjenju sistema terora. Glavni problem je sto idovi nisu htjeli selit iz Europe u Palestinu.itd. Treci problem je sto bi Krscani u cinu kupnje Palestine od idovskih bankara i onog sto bi eventualno sljedilo (krunidba idovskog kralja. Dakle trebalo je smislit kako rijesit sva ova tri problema. No postojala su tri velika i nepremostiva problema koja su sprjecavala realizaciju tog plana. A projekom njezina stvaranja upravljaju Rothschildi. Znaci cak i sav novac kojeg milijardu krscana prikuplja. (Bank of Amsterdam. Ono se povecavalo tokom iducih stoljeca da bi danas doseglo zapanjujuce razmjere. koje Papa tokom vremena vise nije mogao vracati.2809518563654# Dva svjetska rata Arijci su vodili iskljucivo sa ciljem stvaranja drzave Izrael. Grcke i Rima. ali uz uvjet da od sada ima sav svoj novac drzat u njihovim bankama. Kroz iduce stoljece je formiran jedan genijalan plan. Pocetna baza tog bogatstva je novac koje su idovi pokrali jos u anticko doba. .Adolofov pradjed je bio mocan Zidovski bankar) http://video. no bogatstvo Rothschilda se procjenjuje tisucama milijardi. a oni su mu priskocili u pomoc i posudili pozamasnu svotu novaca. U sovjetskim institucijama dominacija Jevreja vise je nego porazavajuca.. Razmisljali su o raznim strategijama kako to uciniti. Naravno uz velike kamate. Obavezna preporuka (obilje dokumenta. Bank of England.) Zanimljiv podatak je da su Rothschildi jos u 19-om stoljecu bankrotirali i samog Papu. Za ilustriat tko su oni i sa kakvom moci raspolazu. Drugi problem je sto su se okolne Arapske drzave snazno protivile stvaranju Izraela i odmah bi krenule u rat protiv njega. rusenje Al Aqsa dzamije. a povjereno je njima na upravljanje zbog efikasnosti koja se dobiva centralizacijom novca na jednom mjestu. Bogatstvo idova Bill Gates-a se procjenjuje na nekih 60 milijardi. vec je ono produkt rada citave idovske rase. u doba bogatog arijskog Egipta.google.snaga dolaze od jevrejskih vodja. On je upao u neke financijske teskoce. Krscani bi se pridruzili arapima i zajedno bi napali idove. jer tko bi bio lud napustit predivnu i bogatu Europu. Onda su mu velikodusno "oprostili dug". Prvo osigurat stvaranje samog Izraela.. Oni su odlucili jos u 19-om stoljecu da treba obnovit Izrael.. ali na podmukli nacin. Americki FED .com/videoplay?do. a najbza je bila jednostavno kupit Palestinu od Otomanskog carstva. na kraju zavrsava u njihovim rukama. To njihovo bogatstvo je preveliko da bi bilo produkt rada samo jedne obitelji. a ne direktnom kupnjom zemlje. novinskih clanaka.. a novac koji su trazili nije bio ni 1% od ukupnog Rothschildovog bogatstva. podizanje treceg hrama) prepoznali ostvarnje biblijskog prorocansva o dolasku Anti-Krista. dovoljno je reci da se procjenjuje da ta jedna familija drzi oko 50% bogatstva citavog svijeta. rodoslovno stablo Hitlerovih iz 1930 .. koji je pocinjenj izvr ili su Jevreji i u nekim slucajevima Jevrejke. Takvu djavolsku slavu Jevreji su postigli. cije obrise cu ukratko ovdje ocrtati. Turci su je bili voljni prodat. Oni se nalaze na samom vrhu zidovske piramide moci.. te otici u nekakvu suhu pustinju kopat po pjesku.

ali nisu si mogli pomoci. Tako su Rusiji ucinili ono sto su davno sanjali i ta ogromna arijska drzava je pala u ruke idovu Lenjinu. Koristeci se mrezom masonskih loza situacija je namjestena tako da plivajuci na tom valu siromastva i ocaja na vlast dodje Hiter.Koristeci svoju medijsku. Hitler i Staljin sinkronizirano napadaju Poljsku. Britanci nisu imali drugog izbora i pristali su potpisavsi "Balfourovu deklaraciju" koja je Rothschildima obecala Palestinu nakon rata.. Naravno novac i financije. Bush iz SAD-a .. te deponiraju taj novac u Rothschildove banke u Svicarskoj. Sarkozy. Naizgled nepremostiv problem. Jednog dana vasi potomci ce se isto tako pitati kako je moguce da su celnici svih drzava koje su vodili treci svjetski rat bili idovi (Bush. Tako su izdali Njemacku koju su do tog trenutka snazno podrzavali u ratu. Tako je "zaobilaznim putem" stvoren Izrael. logisticka i medijska podrska te sve ostalo za njegov dolazak na vlast su osigurali idovi preko svojih bankara... Trece idovska elita cvrsto vjeruje u eugeniku. Prvo uzimaju im sav imetak. Trockom i kasnije Staljinu. vec su svi iz vrha Nacisticke stranke idovi: Goebbels. Isprva snazno podupirajuci Njemacku u tom ratu. Drugo bombe koje padaju kao kisa po njemackim gradovima ubijaju samo arijce. Znaci ideoloska sila koja je potrebna da idove izbaci iz Europe je dovedena na vlast u svim glavnim Europskim drzavama od strane samih idovskih bankara. Himler. Goering . U Americi i Britaniji su isto tako na vlast odjednom dovedeni idovski predsjednici.) Znaci Rusija je osvojena jos ranije ( idovi Lenjin i Staljin). te su uveli SAD u rat uz pomoc svojih masovnih medija i uz pomoc svojih agenta u americkoj vladi. (Warburzi. Stvorit takve uvjete da vecina idova radje pozele zbrisat u pustinju. siromastvo i beznadnje. vec je cilj unistit Europu. sto je citav svijet bacilo u ekonomsku depresiju. a idovi su dotle smjesteni na "sigurno" u logorima. Zvuci nevjerojatno? Pa i nije bas ako pogledate sto se desava oko vas. Hitler je demokratski pobjedio na izborima. a isto tako su znali i informirani njemci za vrijeme drugog svjetskog rata da su nacisti idovi. show moze poceti. idovi su odrzali svoj dio ugovora. na prakticki samu Veliku Britaniju. financijsku i politicku moc idovi su iskoristili stoljetna neprijateljstva Europskih drzava i uspjeli pokrenut prvi svjetski rat. (Roosevelt i Churchill) Dakle sve je spremno. to jest . novine. Da bi dodatno pogorsali stvar organizirali su slom americke burze.. te tako osiguravaju tri cilja.itd. Eichman. Tada su idovi rekli Britanskom vodstvu: ako nama date Palestinu nakon rata. Nacisti (crypto.. Blair. uspjeli su slomit carsku Rusiju i u ratnom kaosu organizirat tamo boljsevicku revoluciju. nego tu zivit. Poanta citavog ovog rata nije pobjeda ovih ili onih. ( idov Hitler) Treba reci da nije samo Hitler idov. Ovo sigurno stavljam u navodnike.itd). Njemacka je pala u ogromnu inflaciju. a teski problemi zahjevaju teske solucije.itd. isto kao sto je Sarkozy demokratki pobjedio. Zatim se sva Njemacka moc usmjerila na zapadnu frontu. da ona to niti teoretski nije mogla platiti Britaniji i saveznicima... a da to nitko nije primjetio? No kao sto vidite mi ovdje to jesmo primjetili. no ostao je nerjesen problem populacije posto se idovi nikako nisu dali natjerat na selidbu iz Evrope u pustinju. radio) u rukama idova. jer njima je namjenjena druga sudbina. U Versajskim pregovorima nakon prvog svjetskog rata idovski agenti su nametnuli takve uvjete Njemackoj. a sad je i Njemacka osvojena. Obojicu su na vlast doveli mediji (TV. Britanija i Francuska objavljuju rat Hitleru.. Njemacka je tada bila pred pobjedom u prvom svjetkom ratu i Britanija je bila na koljenima i prakticki gotova. Rockafelleri.idovi) skupljaju sve europske idove u koncentracijske logore koji nicu na izoliranim mjestima. mi cemo pomocu nase medijske moci uvest SAD u ovaj rat na vasoj strani..

samo obicne lutke na koncu. sad su idovi konacno postali zrtve. pokretaca i planera citave ove zavjere. Jer oni su ti koji stvaraju sve te dalekosezne planove. Trebalo je dogadjaje poslozit tako da idova stvarno jako puno pogine. Doslovno brat je ubijao brata kao dva robota programirana sa dva idovska programa zvana: "komunizam protiv nacizma". idovska elita je zakljucila da se takvi moraju istrjebit. jer su vidjeli da im u Europi vise nema opstanka posto su izgubili svoje kuce. svo njeno bogatstvo je bilo unisteno. a uzdizanja idova na nivo Arijca. a idovi su naravno oduvjek bili njihove nevine zrtve.u poboljsanje idovske rase selektivnim odabirom pametnih i zdravih. sa ciljem genetskog srozavanja arijca na nivo goya. jer ne postoji vise opasnost da se krscani pridruze zdravo mislecim arapima. Vise nisu u krscanskim ocima izgledali kao prijetnja koja u Izraelu stvara centar buduce svjetske vlade. a dobar dio njih i svoje ivote. a samo genetski najkvalitetniji su prezivjeli). idovi na istoku Europe su stoljecima zivjeli u getoima. svoj novac. Znaci imamo totalno negativnu selekciju za Arijce (prakticki samo defektni i nesposobni za vojsku su prezivjeli taj rat). unatoc neogranicenoj matrijalnoj moci i bogatstvu. Nisu se puno bunili. zapisuju ih u svoje knjige i propovjedaju idovima kao religiju koja se mora bez prigovora sljedit. idovska elita je isto tako morala osigurat da sva Talmudska prorocanstva budu ostvarena tocno u slovo..itd. sad su dobili silom . Prezivjeli idovi koji su zadovoljavali standard "izabrane rase" su iz koncentracijskih logora slani direktno u Palestinu. krizajuci se medjusobno u malim zajednicama. svoju imovinu. Znaju da se prava i istinska moc nalazi u rukama idovskih rabina. Europski krscani su odjednom postali uvjereni da su oni sami zlocinci. koji krecu u rat protiv novo-uskrsnulog Mordora. te je tako maknuta druga nepremostiva prepreka. Znaci oni koji su izgledali kao "Arijci". a eliminacijom ostalih. a onda putem svojih medija uvjerit preostale idove da se prorocanstvo obistinilo. Znaci ono sto nikako nisu htjeli milom. a veci dio slabih i nemocih je umro od raznih bolesti u logorima (tifus . citava Europa je bila porusena. Znaci prvi svjetski rat se vodi da se osigura Izraelu pocetna zemlja (Balfourova deklaracija). prije nego sto "izabran narod" moze krenut putem Izraela.morali su selit u Palestinu. pojeo bi ih mrak u roku odmah. ciji uzrok je bio nasljedne genetske prirode. Drugi svjetski rat je dugorocno gledano bio jedan ogromni eugenski projekt Ziona.. U Nacistickim (crypto. koji su bili relativno lijepi i visoki. Jer Rothschildi znaju da su i oni. Da Rothschildi slucajno nisu postovali naredbe rabinskih "prorocanstva". 6 milijuna ce ih poginut u holokaustu.) Tako su svi "slabi" izbaceni iz budeceg genotipa izabrane rase. . koji su bili inteligentni i zdravi su ostavljeni na zivotu. Nakon rata koji je zavrsio tocno onako kako je planirano. Sad je kucnuo povoljan trenutak za rodjenje Izraela. Znaci istovremeno su se desavale dvije stvari. Dio nakaznih stanovnika istocno europskih getoa koje mozemo vidit u filmu "The Ethernal Jew" (link je dolje) su ubijeni. To je u poprilicnom broju slucajeva rezultiralo raznim fizickom i mentalnim "manama". a totalno pozitivnu selekciju za idove (defektni i nesposbni su svi ubijeni. Talmud recimo kaze da prije nego sto se idovi vrate u Izrael. No sto je jos vaznije za elitu. Istovremeno idovi su u logorima bili selektirani tako da iskljucivo "najbolji" prezive.idovskim) koncentracijskim logorima se provodilo to "izabiranje" i selekcija naroda prema genetskoj kvaliteti. u vrlo nehumanim uvjetima. najbolji mladi Arijski ljudi su ginuli u strasnom brato-ubilackom ratu.

" (Tokdo Je u).Talmudu. Zato se nije uditi stra nim krvoproli ima koja su po injena u ime sumanutih ideja pomra enih umova! Izvor toga zla je u Knjizi mr nje . jo . To je djelo crne magije. Joreh deah 146). svi oni koji se bore protiv ovje tva i ivota samog.Talmuda! Zato je Bog i ukoravao preko proroka. godine prije Krista do 400. univerzalna. svi oni koji se bore protiv Isusa Krista. UNI TENJE KR ANSTVA "Za idova postoji zakon da sve ono.Antikristove sluge! Ali nema ve e. Talmud se sastoji iz dva temeljna dijela: Mi na i Gemara. . Sabat 104b). to je u vezi s kr anskom crkvom.nasuprot Objavi koju je Bog dao preko Mojsija i proroka. kao predstavnika ljubavi i milosr a za ovjeka. On se zove Ben shtada (sin prostitutke). On je ma ioni ar. rabini. Napomena: Na nekim mjestima na internetu se tvrdi da je ovaj prijevod la an. vra anja i otvorenog poziva na nasilje i genocid nad kr anima i svim ostalim ne idovima! Talmud je nastao kao isto ljudsko predanje . jesu . svjetska vlast ZLA! Svi oni koji se bore protiv pravde i istine. Poslije mnogih malih antikrista.dolazi onaj posljednji Antikrist ." ( ulhan aruh. Tako idovi odbacuju Knjige Staroga zavjeta. Pa ovo ne treba uzeti kao 100% istinu nego se potrudite i sami istra iti. iza Krista." (Talmud. BOGOHULJENJE "Krist je sin prostitutke. ili ih 'tuma e' kroz prizmu ljudskih pri a i bapskih predanja . TALMUD Proro anstvo je najavilo dolazak Antikrista.drugi svjetski rat se vodi da se osigura populacija za tu zemlju (izgon Europskih idova). On je kopile.sve eni ko . A Talmud su uobli avali u knjige i sustav.totalitarna. na kraju vremena . Njih oko 2500 rade i od 100. a treci svjetski se vodi za prosirenje malene zemlje do "prorecenih" granica Eufrat-Nil. i Sotonom nadahnutije mr nje na kr ane od talmudske crnomagijske zmije iz tame ludila umova eljnih vlasti i krvoproli a nad normalnim ljudima. uni ti. drevne Izraelce. "Krist je bio luda.

Jebamot 24b. Oni moraju orati. "Kad Mesija do e onda e zemlja roditi kola e i vunene haljine. Berahot 58a). MESIJA "Mesija e do i i povratiti Kraljevstvo idovima."Krist je sin jedne menstruacije. 74. tko pak. nego e ih potpuno istrijebiti." (Talmud." (Sahar). IDOVI IZJEDNA ENI S BOGOM Tko idova o amari toliko je u inio grijeha kao da je samog Boga udario. kopati." (Talmud. U tom slu aju bit e prvi kod ku e. IDOVSKO JUNA TVO " idov neka posljednji ide u rat. Aboda 3b)."(Talmud. "Prije toga bi e strahovit rat. ab 120a)." (Tokdo Je u). Jebamot 63a)." (Talmud." (Talmud." (Talmud. ulo i 100 srebrenjaka u zemljoradnju. "Nema goreg i lo ijeg posla od obra ivanja zemlje. vr iti. Ketubot 112b). (Ben pandera) tj. IDOVSKO MILOSR E ." (Talmud. Sanhedrin 58b). RAD JE ZA NE IDOVE "Ne idovi su stvoreni da slu e idove." (Talmud. jer su porijeklom od avola. idovi su stvoreni da sve gotovo na u. "Krist je na jednom ubri tu sahranjeno crknuto pseto. koji e dvije tre ine svijeta uni titi. Sanhedrin 101a). O RADU "Rad je veoma tetan i malo donosi . On je: Ben pandreat. kositi. "Tada e idovi neizmjerno bogati biti jer e blago cijelog svijeta u njihovim rukama biti. mo e samo soli i kupusa jesti. Getin 680). a ostali narodi svi e njemu i njima slu iti i podlo ni biti. 4). "Tad e svaki idov imati 2800 slugu i 300 slu kinja. U njemu e idovi toliko oru ja zaplijeniti da e im trebati 7 godina da ga spale i istope. Majene Je . jer kad tko 100 srebrenjaka ima u trgovini mo e svaki dan mesa i vina imati. sijati." (Talmud. sin ne iste ivotinje. Svi e narodi pre i u idovsku vjeru samo kr anima to ne e dozvoljeno biti. a ito e krupno biti kao dva bubrega od najve eg vola." (Talmud. Tesahim 113a).

" ( ulhan aruh." (Talmud. "Spolni odnosi Ne idova su isto kao i spolni odnosi ivotinja. idov mu ne smije i i u pomo da ga spase. "Ne idovu ne treba milost i pomo ukazivati. Ekesegetra ieksod 22). Jalkut Rubeni 12). Jebamot 12a). Leb. Abarbanel). "I zato kad jedan ne idovski sluga ili slu kinja umre. "Ku e ne idovske su ku e ivotinjske. NI U SMRTNOJ OPASNOSTI NE IDOVU NE TREBA POMO I "Ako jednom Ne idovu prijeti opasnost da se u jednoj rijeci utopi. to vi e." (Talmud. Brohes). Jebamot 98a)." (Talmud. zapisi u e da se pseto ima vi e po tovati od Ne idova. Jebamot 89a). jer je on na ubri tu ro eno pseto. Ko en ha-mi pat 405). nazivaju se svinjama. 46a)." (Talmud. "Ne idov nema oca. "Ne idov je kao jedno pseto. pa ako se nalazi ve i blizu smrti. Jebamot). Jer meso Ne idova je ivotinjsko meso." (Talmud. ija du a potje e od ne istog duha." (Talmud. Aboda Cara 10a) NE IDOVI NISU LJUDI VE IVOTINJE "Bog je stvorio ne idove." (Talmud. kao kad jedan vol ili magarac crkne. treba ih oplakati onako." (Talmud. Mudra talpiot 225). Ramban). ene Lukot 250). a njihovo sjeme je ivotinjsko sjeme." (Jad Hazakah. jer ne dolikuje idovu da bude slu en od stoke. "Ne idovi. "Ne idovka u drugom stanju (trudnica) ima se smatrati kao bremenita stoka." (Talmud. i dao im je ovje ji oblik." (Talmud."Zabranjeno je biti milostiv prema Ne idovima. "Izme u Ne idova i idova ne postoji nikakva veza. ." ( ulhan aruh. iako su oni ravni sa ivotinjama. a sjeme. djeli je marve." (Talmud. tob. konjsko sjeme. "Ma koliko imali narodi svijeta tijelo sli no Izraelcima." (Talmud." (Talmud. Jalkut Rubeni 39). "Meso Ne idova je meso magare e. "Tu a ena koja nije k i Izraela. "Onaj koji nije obrezan i ne dr i sabat ne naziva se ovjekom. Zato ga slu e ivotinje u ovje jem obliku. ipak se oni uspore eni sa ovjekom imaju smatrati za majmune. Sanhedrin 74b).

Isti taj kodeks dopunjen je obi ajima isto nih idova . LA "Prema Ne idovima dozvoljena je svaka upotreba la i. Nekoliko stolje a kasnije. NE IDOVKE SU PROSTITUTKE "Ne idovke su ne iste i imaju se smatrati prostitutkama. PET ZAPOVJEDI ZA IDOVE " idovi moraju nau iti ovih pet stvari: 1. Mrzite va e gospodare. ulhan aruh se sastoji od 4 knjige. Ne govorite nikada istinu. Talmud se sastoji od 63 velika odsjeka ili knjige. 5. godine."Dijete u utrobi jedne Ne idovke nije bolje od ivotinje. 4. To je u inio i sve to sistematizirao glasoviti idovski rabin Mojsije ben Majmon. Volite ban enje.kao novi vjerski kodeks sastavljen od panjolskog rabina pod imenom Josef Karo. godine ovaj kanon je dopunjen i ponovno . Volite plja ku. Joreh deah 240). Ovaj kodeks dobio je imeulah aruh. Aloda Kara 36b)." (Talmud." (Talmud." (Talmud.1578. koji se zovu traktati ili.mi pat i Eben hazaer. Berahot). volite jedan drugoga. rasprave. 2. "Sve Ne idovke su kurve.od strane poljskog rabina Mojsija Iserlesa . Godine 1180 stvoren je prvi idovski zakonik pod imenom Mi iah Tora ili Jad Hazakah. 3." ( ulhan aruh." (Talmud. Even hekor). Pesahim 113a). pod nazivima: Orah hajim. 1565. Ko en ha . Joreh deah. .

nego i samih tajnih dru tava.. i jedno je od najstarijih studentskih tajnih dru tava u Sjedinjenim dr avama. 41. kao i istaknute pojedince tiskovine «Yale Daily News». 22. zaklada Slater i Russel Sage. koja je ime dobila po jednom od osniva a Dru tva. Dru tvo Lubanja i Kosti imalo je klju nu ulogu u osnivanju institucije Carnegie. Lovett. «Lubanje» u lanstvo jednako primaju kapetane nogometnih mom adi i vesla kih klubova. debantnog kluba «Yale Political Union». kao i Ameri ke ekonomske udruge. Prvi predsjednici kalifornijskog Sveu ili ta. tako er su bili «Lubanje». Pored najintrigantnijih Lubanje i Kostiju spomenut emo jo neka dru tva koja su se svojim djelovanjem posebno istaknula. lan dru tva bio je i Benjamin Silman jr. Sveu ili ta Johns Hopkins i Sveu ili ta Cornell. Koji je prvi proizveo benzin i bio osniva prve ameri ke naftne kompanije Pennsylvania Rock Oil. Robert Patterson osnovao je Lovett-ovu komisiju kojom je predsjedavao «Lubanja» Robert A. i magazina «Yale Lit».. a nisu daleko od istine. no u stvarnosti ovo je samo jedno od brojnih tajnih dru tava koji svoje lanove nova e na Sveu ili tu Yale. i 43. Povijest Reda Lubanje i Kostiju simbol lubanja i kostiRed Lubanje I Kostiju nekad poznat i kao Bratstvo Smrti je tajno dru tvo kojemu je centar djelovanja na sveu ili tu Yale u New Heavenu u Conneticatu. to je pomoglo pove anju raznolikosti raznih aktivnosti. Jo od svog osnutka 1832. Nakon brojnih rasprava. Dru tvo Lubanje i Kostiju se mo e pohvaliti s injenicom da je za svoje lanove imalo 27. Svi su uli za Red Lubanje i Kostiju kojem su pripadali i neki ameri ki predsjednici. Ameri ke povijesne udruge i Ameri ke psiholo ke udruge. dru tvo je odlu ilo u svoje redove primati i ene. Peabody. Sekretar za Rat. Organizacija koja se bavi post-diplomcima. dru tvo je zadr alo tradiciju selektivnog biranja lanova i masonski nadahnute obrede. predsjednika Sjedinjenih dr ava. mnoge su slavne osobe bili lanovi Dru tva.Kako su mnogi skloni vjerovati. Cilj ove komisije bilo . listopada 1945. Kroz povijest. Za razliku od ostalih tajnih dru tava. U Dru tvo se pozivaju samo najistaknutiji studenti tijekom po etnih godina njihova studija. Sveu ili te Yale bilo je pravi rasadnik ne samo utjecajnih pojedinaca. posjeduje nekretnine i brine o prekomorskim aktivnostima je Russelova zaklada.

Na Yaleu postoji i tre e tajno dru tvo pod nazivom «Vu ja glava» i ono svojim lanovima dodjeljuje imena Egipatske mitologije. «Svitak i Klu ». no njihovi sastanci i rad jesu. dok se u jednom drugom tajnom dru tvu tako er s Yalea. u knjizi « etiri godine na Yale-u» autora Lymana Bagga gdje navodi: «misterija koja je bila jedna od . Prvo javno razotkrivanje Lubanja i kostiju dogodilo se 1871.W. Lubanja i Kosti Mo da najpoznatiji «Lubanja» kako se vidi i na prilo enoj slici bio je George H. Bush (lijevo od sata). lanovi ovog dru tva sastaju je u «grobnici» etvrtkom i nedjeljom nave er tijekom zavr ne godine studija i pri aju o vlastitoj povijesti to je klju no kako bi se stvorile vrste veze unutar dru tva. odnosno slu bi.je uspostavljanje novog ameri kog obavje tajnog aparata. Tajnost je od po etka izazivala fascinaciju i znati elju. lanovima dodjeljuju imena iz Gr ke mitologije. To je rezultiralo nastankom CIA-e. u ijim redovima su bili mnogi lanovi Dru tva Lubanje i Kostiju. Judy Schiff arhivist u knji nici Sveu ili ta Yale je napisala: «Imena lanova Lubanje i kostiju nisu bila tajna od 1970. lanovima se dodjeljuje nadimak koji proistje e iz Rimske mitologije.

Lubanje i ameri ka obavje tajna zajednica U svibnju 2007. objavljeni u knjizi «Razotkrivaju i Lubanje i kosti» Krisa Millegana. te mnogi poslovni ljudi i ljudi iz pravosu a. Tako er. te Issac Hiester (1842) ameri ki kongresmen. na pitanja o svom lanstvu u «Lubanjama» odbili su dati odgovore. lanovi dru tva na stepenicama pjevaju njihovu tradicionalnu «Trubadursku» pjesmu. Svitak I Klju donirao je brojne ' ' . Najbolji primjer za to su George W.najve ih enigmi i predmet tra eva na kolskim hodnicima sada dokazuje svoje postojanje» Tijekom nekih razdoblja lanstvo u «Lubanjama» nije bilo tajna i imena lanova objavljivalo je samo Dru tvo. Mnogi utjecajni pojedinci bili su lanovi dru tva. ef kontraobavje tajnog dijela CIA-e poha ao Yale. a prije je ozna avao sve pripadnike nekog tajnog dru tva. Bush. i ukra enim stupovima na ulazu. koja se isti e po paternama svijetlog i tamnog kamenja.W. a mnoge utjecajne obitelji imale su u redovima Dru tva i po vi e lanova.1985. CIA-in lanak ukazivao je na injenicu da filmovi poput «Dobrog pastira» u javnosti stvaraju mi ljenje da visoko pozicionirana mjesta u CIA-i ovise o lanstvu u «Lubanjama». pekulira se da je upravo na Yaleu skovan naziv «spook» to je ozna avalo sve pripadnike pijunske zajednice. John Kerry i George W. Porezne prijave pokazuju da je ovo dru tvo imalo zakladu sa nekoliko miliona dolara vi e nego Lubanje I Kosti . Kona no su 2003. ali je i dalje na ivotu odr ao vjerovanje da su Lubanja i Kosti bile rasadnik ameri ke obavje tajne zajednice. a poslije bio gradona elnik Newarka I poslanik u Njema koj. iako je njegov brat bio «Lubanja» . Bush i William Howard Taft. ali nikad nije bio «Lubanja». ovi podaci. Prija nji direktor CIA-e Porter Goss nije bio lan «lubanja» ali je zato bio lan jednog drugog tajnog dru tva na Yale-u pod nazivom «Knjiga i zmija». kao dodatak.. povjesni ar CIA-e. anonimni unutarnji izvor grobnica lubanja i kostidojavio je neke pojedinosti o dru tvu privatnom istra iva u Antonyu C. Richard Bissel (Zaljev Svinja)odbio je ponudu lanstva jer je u to vrijeme bio lan dru tvenog Elizabetanskog kluba. Osniva i ovog dru tva bili su brigadni general Theodore Runyon (1842). Suttonu koji je na temelju toga napisao knjigu «Ameri ki tajni establi ment: Uvod u Red Ljubanje i Kostiju» Dojavljene podatke Sutton je uvao 15 godina u tajnosti boje i se da fotokopirane stranice ne bi otkrile njegov izvor.Bush oboje kandidati predsjedni kih izbora 2004. Isto se mo e re i i za Nathana HAlea patriota i pijuna iznimne karijere. W. Svitak i Klju svitak i klju Svitak i Klju je jo jedno tajno dru tvo s Yalea koje je utemeljio john Addison Porter sa jo par istomi ljenika s Yalea 1841. Uz financiranje vlastitih aktivnosti. lanovi ovog dru tva sastaju se tako er etvrtkom i nedjeljom u prostorijama Dru tva. Iako «lubanje» nisu bile kolijevka budu ih operativaca CIA-e ili OSS-a (CIA-in prethodnik) zanimljivo je istaknuti da je deklarirani pripadnik Dru tva George H. O kojemu e biti rije i poslije. Kasno no u nakon njihovih tjednih sastanaka . koji je sudjelovao u bitci kod Bull Runa. George H. Bush bio na njezinom elu od 1976-1977. Neformalno. tzv «grobnici» bez prozora. dru tvo je jo poznato i pod nazivom «Klhu evi» i inkorporirano je u sastav Zaklade Kingsley. Pozivaju i se na likove iz filma povjesni ari CIA-e su isticali kako je James Jesus Angelton. te jo mnogi drugi. objavio je lanak koji se poslije osporavao.

1888.H. samom sveu ili tu Yale. Tako er usvajaju masonski inspirirane rituale kao «Lubanje» i «Klju evi».sav posao se obavlja preko njih. Dru tvo mijenja naziv u «vu ja glava» i za znak odabire zna ku s vu jom glavom koja se nalazi na naopa ke okrenutom ankhu. Studentsko tijelo pove alo je svoj broj i pro irilo svoje zemljopisni doseg. tjednik «Ikonoklast» koji se pojavio u New Heavenu pozivao je na prestanak rada dru tva Lubanja i kosti. «Lubanje u svim klasama nova e svoje lanove.. Reformom se eljela promijeniti administracija u kojoj su do tada dominirali Lubanje I Klju evi . 1873.S. Novac namijenjen fakultetu ide kroz njihove ruke i oni s njime raspola u kako im je volja. s ciljem da reformiraju dru tveni ustroj na Yale-u kojem su do tada dominirali Lubanja I Kosti I Svitak i klju . na zapu ku ili kravati.donacije. Osnovali su ga studenti iz klase 1884. dru tvo je sti avalo sve one koji su eljeli dokinuti sustav tajnih dru tava . a 1917 otvorili zakladu za pokretanje tiskovine Yale University Press ( Vu ja glava vu ja glavaVu ja glava (W. Zna ku su za razliku od «lubanja» nosili okrenutu licem prema dolje. te se tako er sastaju etvrtkom i nedjeljom i razmjenjuju osobne podatke i pro lost.. pro irili su svoje djelovanje irom svijeta i u velikoj mjeri postali vo e dru tva.). dru tvo osnovano 1883. Dru tvo nikada nije bilo toliko odvratno kao danas. je tre e po starosti tajno dru tvo na Yale-u. ( ( ( ( .» U po etku jo zvano i «Tre e Dru tvo» ili «Sivi fratri». Utemeljili su godi nju nagradu John Addison Porter. Dru tvo je odmah prihva eno i uskoro je do lo u poziciju da svojim poslovima upravlja na isti na in kao i druga postoje a dru tva. Kontroliraju Yale.

Svi su imali svoju a u ili alicu sa utisnutim imenom. umjetni kog i dru tvenog ivota. ili bi se probilo njezino dno kako je vi e nitko ne bi mogao koristiti.Dru tvo Knjige i Zmije Ovo dru vo je jedno od najstarijih tajnih dru tava na Sveu ili tu Yale. (iako danas vi e ne postoji). Svake godine Dru tvo Knjige i Zmije u svoje redove primalo je 16 novih lanova. da ukoliko bi lan preminuo njegova alica bi se uni tavala.No. . lanovi su bili vo e raznih aktivnosti i istaknuti pojedinci akademskog. 1933. njihove prijatelje. dok je dru tvo Elihu 1909 u lanstvo primilo priipadnika indijanske manjine. prostori su namijenjeni samo za lanove i ponekad. Anthony Hall za lana primilo enu. Dru tvo Knjige i Zmije postalo je dru tvo koje je primalo starije lanove i prvo tajno dru tvo koje je za lanove primalo manjine i ene. za razliku od drugih tajnih dru tava koja su uglavnom primala 15 novih lanova godi nje. Kao i druga dru tva. Govori se. Knjiga i Zmija ima svoju vlastitu «grobnicu» za sastanke. kao trogodi nje dru tvo iji znak su bila gr ka slova sigma delta chi. Tradicionalno. koja je stajala tamo obje ena bez obzira kada e se ili da li e se vi e vratiti. kako bi se prikazala svojevrsna povijesna slika biv ih lanova. Izbor lanova bio je progresivan za razliku od konzervativnih stajali ta pri izboru lanova koja su gajila druga dru tva. Knjiga I Zmija utemeljeno je na efildskoj znanstvenoj koli 1863. postoje pisani zapisi da je jo jedno dru tvo St. Kao i ostala dru tva imala je zasebnu zgradu odnosno dvoranu izgra enu 1888. atletskog.

Svoj naziv slobodno zidarstvo duguje upravo starim. Ovaj koncept shva anja Boga prihva en je u jednoj mjeri i od strane rozenkrojcera. cehovskim udru enjima obrtnikagraditelja od ega je ostalo i najupe atljivije masonsko obilje je ukr teni estar i kutomjer. Kako to pi e na stranici hrvatskih slobodnih zidara. slobodno zidarstvo mo emo ukratko definirati ovako «Slobodno zidarstvo je jedna od najstarijih svjetskih bratov tina. jer svoje korijene vu e iz vi e civilizacija. Vrhovno bi e je slobodnozidarska koncepcija Boga kojeg u skladu sa svojom simbolikom nazivaju i Veliki Arhitekt Svemira (Great Architect of the Universe GAOTU.TAJNO DRU TVO ILI DRU TVO S TAJNAMA? Slobodno zidarstvo je vrlo te ko ukratko objasniti.konstitucionalnom objavom vjere u Vrhovno bi e. a i samo se grana na vi e razli itih poddru tava. da sve na ovom svijetu ovisi o Bo joj providnosti.TAJNO DRU TVO ILI DRU TVO S TAJNAMA? SLOBODNI ZIDARI . sestrinskih organizacija i isto toliko razli itih u enja i tuma enja. iza kojih se ponekad nalazi i simbol Solomonova hrama. Grand Architect of the Universe ili Supreme Architect of the Universe). bez ula enja u domenu religije. Slobodni zidari smatraju da su ova u enja aktualna danas kao i na prijelazu 17 stolje a kad je slobodno zidarstvo nastalo u svom dana njem obliku. kao i nekih kr anskih teozofa i gnostika. Kako to masoni isti u. to je « moralni sustav zaogrnut alegorijom i ilustriran simbolima» ) .SLOBODNI ZIDARI . naroda i dru tava.» Slobodno zidarstvo se mo e definirati i kao bratska organizacija iji lanovi dijele zajedni ke moralne i metafizi ke vrijednosti i ideale u vi e svojih grana. U enja o kojima slobodno zidarstvo pou ava u svojim ritualima vezana su uz moralne vrijednosti (koje upravljaju odnosima me u ljudima) i uz slobodnozidarsko prihva anje.

.

odnosno prosvijetljene koji sebe definiraju kao «Skupinu pojedinaca koji rade zajedno da izgrade bolju budu nost». Vjeruje se da je upravo ovo dru tvo upleteno u sva svjetska previranja i da ele izgraditi Svjetsku vladu (neki ka u po uzoru na fa isti ki model) kojom bi nadzirali cijeli svijet. David Loyd George. Tijekom nastanka ovog pokreta va nu ulogu imala je crkva. Slobodno zidarstvo je tako er strogo ne-politi no i rasprave o politici na slobodnozidarskim radovima su izri ito zabranjene. koja je nastojala odr avati narod u pokornosti. lanovi slobodnozidarskih lo a koncept tajnovitosti shva aju vi e kao mogu nost i ustrajnost da odr e datu rije . pisce i glazbenike. Bje e i od progona crkve. slobodnih mislilaca i intelektualaca koji su isticali individualnost ovjeka. Uo i Ivandana 24. stolje u sve vi e ima utjecaja na druge dr ave preko odre enih lo a. u svoj program uvode kr anski nauk. Francuski mislioci Voltaire. slobodno misle i intelektualci okupljali su se u ovaj pokret koji je obredne ine inicijacije u pokret preuzeo iz raznih orijentalnih religija i kultova.Slobodno zidarstvo esto nazivaju «tajnim dru tvom» . Ludwig van Beethoven. . za razliku od ostalih. bur oaske ideje protiv feudalnog poretka. progone i velik broj humanista. Ovom prilikom moram se osvrnuti i na svima nam dobro poznate Illuminate. Victor Hugo i drugi kao lanovi lo a unose revolucionarne. a u 19. no prije bi ga mogli nazvati ezoteri nim dru tvom koje u nekim sferama prelazi u privatno. proganjanja i ratova. Winston Churchill i dr. lanovi nekih lo a bili su. engleski kraljevi i poznati politi ari Edvard VII. lipnja 1717. Sa ovom tvrdnjom se ne bi slo ili mnogi. kako tvrde slobodnozidarska dru tva. Johann Wolfgang von Goethe. Dana nje slobodno zidarstvo vi e nije «tajno dru tvo» ve vi e javno dru tvo s tajnama. Denis Diderot.. Johann Gottlieb Fichte. jer kako nam je poznato iz povijesti upravo su neki od najve ih dr avnika i vojskovo a bili vode i slobodni zidari. koja je est godina kasnije postala Velika lo a Engleske. rasprave o religiji i politici pre esto su znale prerasti u nerede i dovesti do diskriminacije. Okupljaju mnoge filozofe. etiri londonske lo e stvorile su veliku lo u za London i Westminster. npr. Krataka povijest Prve masonske lo e nastale su u Engleskoj.. Upravo ovaj model svojevrsnih «masterminda» stigmatizirao je sva slobodnozidarska i sli na udru enja. godine. Kao to je dobro poznato. George Washington kao masonNadalje. slobodnim zidarimanije dozvoljeno na radovima raspravljati o religiji.. Jean-Jacques Rousseau. Njema ke lo e. Ova pravila proizlaze iz slobodnozidarskih ciljeva poticanja lanova da otkrivaju ono to je zajedni ko ljudima iz najrazli itijih dru tvenih krugova. Wolfgang Amadeus Mozart. me u ostalima. Masonerija je u Engleskoj bila oru je kojim se slu ila britanska politika.

.

Na kraju krajeva. svi znaju da masoni postoje. dana nji moderni «masoni» ne pre u ni od izjava za medije.ako je tijekom godina po ev i jo u 18. Po mome osobnom shva anju. stolje u dolazilo do brojnih izlaganja i razotkrivanja slobodnih zidara. stoga je glupo nastaviti inzistirati na tajnosti. asve ve a demokratizacija dru tva omogu ava im polagani izlazak iz sjene. Organizacijska struktura . Da li je to samo pametno smi ljena obmana ili iskorak ka novim svjetonazorima tek e se saznati. glasnogovornika i sli no. masoni nikada nisu skrivali svoje postojanje. ve samo imena svojih lanova.

Majstor Izabranik .Intimni Tajnik 7° . Ipak razmislite prije li vas neko pozove na pristupanj slobodnim zidarima. To su suverena.Vitez Istoka ili Ma a . Dvije su glavne grane slobodnog zidarstva.Majstor Putnik 5° .16° 15° . za sada u jo samo ista i da slobodni zidari kao i neki otvoreniji klubovi poput Rotarya i Lionsa imaju zajedni ke godi nje sastanke.Provost i Sudac 8° .Sjever 10° . frakcijama i ritualima biti e vi e rije i u nekim drugim postovima.Majstor Izabranik Devetorice .Slobodni zidari organizirani su putem Velikih Lo a ili Velikih Orjenta. neovisna tijela koja upravljaju bratstvom u pojedinoj zemlji. dr avi ili zemljopisnom podru ju (nazvanim jurisdikcije).Savr eni Majstor 6° . «Regularne» lo e okupljene oko Ujedinjene Velike Lo e Engleske i one malo «liberalnije» zvane Veliki orijenti prepoznate od strane Velikog Orijenta Francuske. postoje iznimke.Veliki Majstor Arhitekt 13° .Majstor Devet lukova 14° .Veliki Majstor Mason Vije e.14° 4° .Sjever 12° . jer e te to ostati cijeli ivot.Intendant Zgrade 9° .Sjever 11° . stupnjevima. Iako se u na elu grane slobodnog zidarstva mogu prepoznati po svojoj pripadnosti Velikoj Lo i ili Velikom Orijentu. Ne postoji jedinstveno upravlja ko tijelo koje predsjeda slobodnim zidarima irom svijeta.Uzvi rni Majstor Izabranik . Prin evi Jeruzalema 15° . bankovne ra une i humanitarne zaklade. O detaljnijoj strukturi. i po ivaju na bratskim vezama koja ovise samo na me usobnom prepoznavanju. Gotovo svaka lo a i svaki oblik slobodnozidarskog udru ivanja ima svoju jedinstvenu strukturu. Lo a Savr enstva (perfekcije) 4° .

32° 33° .Patrijarh Noachite 22° .Princ Tabernacle 25° .Veliki Inspektor 31° .Veliki Pontiff 20° .Vitez Sunca 29° .16° .ef Tabernacle 24° .Suvereni Veliki Inspektor .Vitez Ru e i Kri a Konzistorij 19° .Princ Libanusa 23° .Vitez Istoka i Zapada 18° . Andrewa 30° .Majstor ad Vitam 21° .Po asna postignu a 19° .Vitez Bron ane Zmije 26° .Zapovjednik Hrama 28° .18° 17° .Uzvi eni princ Kraljevske Tajne 33° .Vitrz St.Vitez Aspirant 32° .Prijatelj i Brat Vje ni 27° .Princ Jeruzalema Kaptol Ru e i Kri a 17° .

kako bi se i ne-masoni mogli infiltrirati u njeihove redove. razli ite na ina rukovanja i tajne rije i kako bi se osigurao pristup sastanku i identificirali legitimni posjetitelji. Jo od ranog 18. no lukavi masoni su im dosko ili promjenom izvjesnih rije i u ritualima kako bi lak e otkrili prevaranta koji se i dalje slu io «straim» rije ima. Masonski znanstvenik Christopher . stolje a na ovamo svi su poku ali otkriti ove znakove.Slobodni zidari koriste znakove (geste).

Tako da neka skupina pozdrava i znakova mo e biti aktualna samo neko vrijeme. Slobodni zidari su odavna bili predmedmetom raznih rasprava o teorijama zavjere. no esto se ispostavi da su ta preklapanja slu ajna. razdvojenosi crkve i dr ave. Zbog svoje tajnovitosti. no takva dr ava bi bila samo umjetna bezli na tvorevina u slu bi masonskog nepotizma. teoreti ari zavjera esto potkrepljuju i istinskim. Povijesno gledano. od lo e do lo e. Teoreti ari zavjera u svojim promi ljanjima esto povezuju simbole i brojeve kako bi de ifrirali masonske zagonetke. bratstva. masone se oduvjek optu ivalo da ele stvoriti novo dru tvo utemeljeno na idealima slobode. a povjesni ar John J.Hodapp tako er isti e da gorespomenuti znakovi variraju od jurisdikcije do jurisdikcije. jednakosti. povijesnim aktivnostima Lo e P2 (propaganda due) o kojoje e ne to vi e biti rije i u narednim postovima. moramo oti i malo dalje u . Ovo gore navedeno ne zvu i tako lo e. Robinson states tvrdi jo i da masonske lo e mogu namjerno mijenjati svoje rituale s vremena na vrijeme. te vjerske tolerancije. u kojima ih se portretiralo kao mo nike koji ele dominirati svijetom i krojiti svjetsku politiku. Svoja razmi ljanja o masonima. Danas se identitet lanova dodatno provjerava tra enjem na uvid lanske iskaznice ili nekog drugog certifikata. 0 Stvaranje reputacije Da bi u potpunosti razumjeli povezanost masona i teorija zavjere.

a udru ivanjem me unarodnih podru nica i svojevrsna vlada u sjeni . U skladu s tim masonske Lo e uskoro su postale lokalni centri mo i. Pod prijetnjom ekskomunikacije. Od 56 potpisa na Deklaraciji nezavisnosti.. Baala. godine kada Papa Klement XII osu uje i ekskomunicira Slobodno zidarstvo. Postojalo je vrijeme kada su masoni doista bili zna ajni akteri globalne svjetske politike. st) i Illuminati! No. 1 . mnogi osniva i SAD-a uklju uju i Ethana Allena. lanstvo u slobodnozidarskim organizacijama bilo je zabranjeno i svim katolicima. Johna Hancocka i Benjamina Franklina su bili deklarirani masoni. st. Naime Slobdno zidarstvo osnovala je grupa utjecajnih Engleza iz puke dosade.Masonske lo e po inju se pojavljivati u ameri kim kolonijama ve 1730. Njihov utjecaj nije ostao nezapa en u o ima crkve koja im se suprotstavlja ve 1738. To me je pridonjela i injenica da Slobodni zidari tuju GAOTU (Great Architect Of The Universe) odnosno Velikog Arhitekta Svemira ili Jahbulona.za razliku od uobi ajenih Velikih Lo a) i odatle pro irila Europom.koji je bio mason! Neki Slobodni zidari ustrajni su u svojim tvrdnjama da njihovo dru tvo potje e od kamenoreza kih cehova iz srednjeg vijeka. Tako je 1827. vratimo se Slobodnim zidarima.Ova orgnizacija bila je bratstvo koje je u svoje redove nastojalo privu i najuglednije lanove zajednice... U prilog njihovim tvrdnjama i la je i injenica da je prvi ameri ki predjsednik George Washington bi deklarirani mason. Stoga i ne udi da su Lo e uskoro postale centar razmjene najnovijih tra eva i poslovnog pregovaranja. Slobodni zidari. Posebna struja pojavila se u Francuskoj (Veliki Orijent. 8 je pripadalo masonima. st. Johna Paula Jonesa. ali njihov predjsedni ki kandidat dobio je samo 7 glasova. i 18. a organizacija se brzo pro irila preko cijelog Britanskog carstva.1 pro lost i upoznati se s nekim injenicam. spoja bogova Jahve. Anti masonska stranka uspjela je 1832. ugurati svoga predstavnika u Kongres.. zajedno sa 9 potpisa na Ustavu.. i 18. Istina je malo manje romanti na. Upravo u 17. Tako vidimo da u tom periodu nastaju Rozenkrojceri. u Sjedinjenim Ameri kim Dr avama osnovana Anti-masonska stranka koja je kao svoj glavni cilj isticala borbu protiv internacionalnog konglomerata poznatijeg kao -Slobodno zidartvo. Vitezovi Templari (obnovljeni red koji se temelji na dokumentima iz 17. stolje u dolazi do procvata tajnih dru tava koja u svojim nasadima imaju religijsko-filozofske ideje o stvaranju novog svijeta. Doslovno ga je pregazio njegov protukandidat Andrew Jackson. Treba imati na umu da je 17. Paula Reverea. a neki ak tvrde da ideja slobodnog zidarstva potje e iz vremena gradnje Solomonovog hrama 850. i Osirisa.. a njihova potencijalna prijetnja shva ana vrlo ozbiljno. Ustvari. godine prije Krista. a o tome sam pisao i ranije. bilo stolje e prosvjetiteljstva ije su ideje kulminirale u 18.

Razmatraju i pitanje za to je do lo do stvaranja lo e reputacije slobodnog zidarstva. 2 2 2 2 2 . tako er su se priklju ili anti-masonskoj kampanji. godine sazvao sve lanove klera kako bi razradili strategiju za borbu protiv ovog podmuklog neprijatelja . dok je Papa Leo XIII 1884. elimo da va prioritet (misli na lanove klera) bude strgnuti masku sa slobodnog zidarstva kako bi se ono moglo vidjeti kako zaista jest. Upravo je prvi zadatak Adolfa Eichmanna bio pra enje aktivnosti ljudi za koje se sumnjalo da su masoni. Pinocheta i Salazara. jer Papa Leo XIII nadalje optu uje masone za vjerovanje u demonske ideje demokracije. Oni koji odaberu York ki Red. progonom. treba imati na umu i tada nje dru tveno politi ke prilike. slobodnih izbora.. U svom govoru je izme uostalog rekao: . zatvaranjma i ubijanjem Slobodnih zidara. na kraju e se susresti izborom da postnu Vitezovi Templari. Mnogobrojni diktatori uklju uju i Mussolinija. Hitler je smatrao da su oni samo produ ena ruka idova kako je opisano u dokazano krivotvorenim Protokolima Sionskih Mudraca.. Franca. Kada novi lan pristupa Slobodnim zidarima mo e odabrati da li e napredovati po pravilima kotskog ili York kog Reda. a islamisti ki pokret Hamas smatra ih tajnim dru tvom koje je dio cionisti ke zavjere . a danas takva organizacija postoji kao ogranak Slobodnog zidarstva. i razdvajanje crkve od dr ave.Anatema Papa LeoXII anatemu slobodnog zidarstva dodatno je potvrdio 1825. Mnogi vjeruju da su Slobodni zidari izrasli iz srednjevjekovnih Vitezova Templara. te jeproglasio trajnom i vje nom. Mr nja prema masonima kulminirala je u nacisti koj Njema koj.

.Popularne teorije zavjere Imaju i u vidu sve gore navedeno. tako da je ovo bilo ni ta drugo do oblika promicanja vlastitih ideja i principa. ne ude brojne teorije zavjere iji su glavni akteri Slobodni zidari. Jedna od njih je i ona da Veliki Pe at SAD-a sadr i masonsko-iluminatske simbole.no isto tako sadr ano je i ostalih 120 kombinacija. To je to no. no kako sam ve prije spomenuo mnogi osniva i bili deklarirani masoni. ak je pomalo i smje na teorija koja ka e da je u natpisu na pe atu koji glasi annuit coeptis novus ordo seculorum sadr ana rije MASON .. 3 3 . Pe at i simbolika samo su odraz toga vremena bez skrivenih ifriranih poruka.

Na slikama ispod mo ete vidjeti koliko je jak utjecaj slobodnog zidarstva u arhitekturi toga doba. .Ipak iznena uje snaga ideja Slobodnog zidarstva koje su duboko utkane u arhitekturu glavnih objekata u Washingtonu.

Tako er je poznata i teorija po kojoj upravo Slobodni zidari stoje iza atentata na JFK-a. dok je vjerodostojnija teza po kojoj su CIA i FBI u svemu tome imali svoje prste. Ispod slike nedovr ene piramide stoji natpis «Novus Ordo Seclorum» koji je 1782. Danas je najaktualnija teorija da se Slobodni zidari u Bohemian Grovu (o kojem e tako er biti rije i kasnije) sataju s najutjecajnijim politi arima dana njice. jedan od osniva a ameri ke nacije. Numerolozi u svemu vezanom uz atentat pronalaze broj 33 koji je simbol najvi eg masonskog stupnja. Ova teorija funkcionira i u kontekstu Masona i kao predstavnika idova. Niste? E. Thompson nikada nije u . pa ako niste onda ste propustili vidjeti i simbol piramide sa svevide im okom na svome vrhu koji se na toj nov anici nalazi. kada je od strane kongresa zamoljen da osmisli kona an dizajn velikog pe ata Sjedinjenih dr ava. a tome u prilog ide i injenica da je tada nji ef FBI-a J. tako er jednog vida slobodnozidarske organizacije. a poznato je da su i mnogi ameri ki predsjednici novijeg doba bili lanovi Lubanja i Kostiju . ILLUMINATI I NOVI SVJETSKI POREDAK ILLUMINATI I NOVI SVJETSKI POREDAK Svi ste vjerojatno vidjeli nov anicu od jednog dolara. postoje i brojne druge.Osim planetarno popularne i vje ne teorije o svjetskoj masonskoj zavjeri. poput one da je teroristi ki napad 11 rujna na SAD ustvari rezultat trajnog rata koji se odvija izme u slobodnih zidara (kao nasljednika Templara) i Islama. Hoover bio visokorangirani mason.Edgar. predlo io Charles Thompson.

godine osnovao bavarski profesor Adam Weishaupt. a imaju i u vidu njihovu motivaciju za upravljanje svijetom nije te ko zbrojiti dva i dva. Intrigantno je i to da su iluminati osnaovani upravo 1776. ro en 6. ali teoreti ari zavjere vjeruju da oni jo uvijek postoje i upravljaju svjetskom politikom iza kulisa. poznatih znanstvenika i utjecajnih politi ara. I pri a bi tu stala da ne znamo kako je nedovr ena piramida sa svevide im okom simbol iluminata. Prvobitni iluminati su bili tajno dru tvo koje je 1776. svjetski ratovi. Nitko ne mo e dokazati postojanje iluminata. ustavom i valutom. Nekim od njihovih najve ih postignu a se smatraju francuska revolucija. ali teoreti ari zavjere svugdje vide njihov utjecaj. Njegov cilj bio je ukinuti organiziranu religiju i sve svjetske vlade te povesti ljudski rod u Novi svjetski poredak kojim upravlja apsolutni razum. njihovu urotu je vrlo skoro otkrila bavarska vlada i iluminati su bili prisiljeni prikriti se i raditi u jo ve oj tajnosti. Bavarski iluminati Poznata je injenica da je red Iluminata osnovao ovjek po imenu Adam Weishaupt. komunizam te Ujedinjeni narodi i Europska unija kao sredstvo centraliziranja svijeta pod jednim parlamentom. Sinonim za iluminate danas je Savjet za inozemne veze. sekularne svjetske vlade s UN-om kao policijom.potpunosti objasnio prijevod ovog mota. ali je objasnio njegov simbolizam koji zna i «po etak nove ameri ke ere». kada je progla ena ameri ka neovisnost. Vjeruje se da rade na ostvarenju Novog svjetskog poretka. No. . O njima se ne zna puno nakon tog progona. jednog od najmisterioznijih tajnih dru tava u povijesti. veliki think tank koji se sastoji od bogatih bankara.

ekonomije. umno pogodni za njegove ciljeve. Weishaupt se od tog trenutka posvetio planovima « transformacije» ljudske rase i kreiranju novog svjetskog poretka. Po etnika. Claudio Manuel da Costa. Potekao je iz idovske obitelji koja je prihvatila kr anstvo. pokrivaju i razna podru ja knji evnosti. U najni oj klasi napredovanje se postizalo pisanjem znanstvene disertacije. To su bili pripadnici intelektualne elite. Weishaupt je shvatio kako je najbolji put za provo enje svojih planova infiltracija lanova Iluminata u masonske lo e. (Manifold. . privatnog vlasni tva. napredovanje u srednjoj klasi je bilo sli no masonskim ritualima inicijacije. Weishaupt je ulo io mnogo truda kako bi se na sveu ili tima odgojili budu i lanovi Iluminata. on se pobunio protiv njih i postao profesor na Katedri za prirodni i kanonski zakon Sveu ili ta u Ingolstadtu. Infiltracija u masonske lo e imala je dvije prednosti: po to su za dru tvo masona svi znali ali su njihovi obredi bili tajni. Tihi « pu » je izvr en u inkovito. zajedno sa kolegom masonom Kniggeom (koji je ve odavno namjeravao centralizirati slobodno zidarstvo) unova io brojne iluminate iz najvi ih redova masona.barun Xavier von Zwack. Naga a se da Weishaupt nije slu ajno izabrao taj datum prvog svibnja. znanosti. U skladu s tim. Alexandar Radischev. po to su mnogi masoni bili utjecajni ljudi. Weishaupt je dan na brigu isusovcima koji su ga kolovali. Druga. Weishaupt je ra unao na to da e njegovi planovi biti obavijeni velom tajnosti. Vjeruje se da ga je tada utjecajna obitelj Rothschild[1] unajmila da joj pomogne u planovima vladanja svijetom. svibnja 1776.Mozart.A. Masonska klasa. a kasnije latinski. Tre a klasa zvana Misteriji je bila podjeljena u Ni e (Prezbiter i Regent) i vi e misterije (Magus i Rex). dok za najvi e klase nema pisanih dokumenata.Regrutiranje lanova bio je lak posao. Adam zna i « prvi ovjek». ije ime zna i « nositelj svjetla». ve da on simboli ki predstavlja nastavak progona kr ana koji je zavr io na taj datum abdikacije rimskog cara Dioklecijana. a posebno religiju. Masoni su u to vrijeme bili utjecajno polutajno dru tvo koje je u svojim redovima okupljalo elitne ljude. oslobo en od mraka u kojem ljude dr i organizirana religija. Neki iluminate povezuju s imenom Lucifera. u Ingolstadtu u nezavisnoj dr avi Bavarskoj. glavni cilj iluminata je bio uni titi vlast. Weishaupt je.W. je sadr avala stupnjeve Iluminatus major i Iluminatus dirigens. Weishaupt je vidio ljudski razum kao jedini autoritet. oni bi se lako unova ili za iluminatske ciljeve. U djetinjstvu je u io e ki i talijanski. Posebno se zanimao za okultizam i fascinirao piramidom u Gizi (koja e kasnije postati simbolom njegovog Reda). Oko sebe je okupio pribli no dvije tisu e pla enih sljedbenika kojima je obe ao svjetsku mo . Mnogi od njih su bili plemi kog podrijetla . Minervala i Iluminatusa minora. Drugo.Goethe i W. Postojale su tri klase: Nursery. J. koja se sastojala od Pripravnika. Stoga bi odabrani i talentirani u enici dobili stipendije za takvu obuku. 1. Kao to je ve napomenuto. iji su lanovi vjerovali da primaju znanje s onog svijeta. institucije braka i svih religija*. Adolf von Knigge. Iako su isusovci polagali svoje nade u njega zbog njegovog talenta u jezicima i znanosti. Pro itao je svaki anti ki spis i tekst koji je mogao nabaviti. gr ki i hebrejski. dok Weishaupt zna i « mudra glava». osnovao je red iluminata. Glavni cilj Iluminata je bio ukidanje monarhije (i svakog drugog oblika tradicionalne vlasti). Weishaupt je po eo sakupljati velike koli ine spisa pomo u kojih je namjeravao osnovati vlastitu akademiju za u ene ljude. a religiju kao zapreku razuma.. patriotizma.velja e 1748. Svima koji rade ka tom cilju bila su dozvoljena sva sredstva. onaj koji vlada pomo u razuma. Ime je preuzeo od prevedenog naziva starog panjolskog kulta « alumbrados». Prema hijerarhiji masona Weishaupt je organizirao i svoje tajno dru tvo. Iluminatus zna i « prosvjetljeni». Oko 1768.1998) ak i ime osniva a ima simboli ko zna enje: doslovno prevedeno. ali javnost na njih ne e obra ati pozornost jer je navikla na masone. Ubrzo nakon osnivanja.

Me utim. . naprotiv. ve je. to je bilo u suprotnosti sa Weishauptovim planom ukidanja nacionalizma. usvrdio je kako je njegova organizacija poput ploda drveta spoznaje dobra i zla. No. tra io mjesto Weishauptovog suvladara. koji je odigrao veliku ulogu u stvaranju masonsko-iluminatskog saveza. Njegovi suradnici tvrde kako je iznenada umro dok je radio na hermeti nim magi nim spisima. Weishaupt je morao bje ati iz Bavarske na istok u Moskvu i naposljetku u gradi Gothu. to Weishauptova « religija» nudi svojim sljedbenicima. Morao se suo iti sa mnogo skandala i problema na mjestu Iluminatusa Rexa. profesor Robinson). 1784. Fleming. Da bi se izi lo iz takvog stanja. Iluminati su imali svoje kriti are (George Washington. njegovom smr u Dru tvo nije prestalo postojati.)Iluminati su ubrzo infiltrirali svjetske vlade. opat Barruel. s ime se ovaj nije slagao pa je von Knigge napustio Red. Dok tradicionalna religija tvrdi da je ovjek a priori gre nik. Zatim je barun von Knigge. Ono to je biblijski Bog uskratio ovjeku. zajedno sa svjetskom mo i. bavarske vlasti su saznale za ovo dru tvo. Walter M. valja koristit razum. ak i njegova smrt je ostala nerazja njena. iako je Weishaupt bio briljantan intelektualac. ali i ljude koji su smatrali udru enje masona i iluminata pozitivnim (Thomas Jefferson. Albert Mackey). Zbog takvih u enja Crkva je osudila iluminate tovateljima Sotone i o tro reagirala protiv njih. nije imao sposobnosti velikog vo e. 1998. Dokumenti koje je imao uz sebe su prona eni i proslije eni bavarskoj vlasti. Weishauptova arogancija i odbijanje da slu a svoje podre ene stvorili su mu mnoge neprijatelje u vlastitim redovima. Weishauptova teza je da ovjek u osnovi nije lo . koja je smjesta proglasila dru tvo ilegalnim. dokumentirano jo nekoliko generacija iluminatusa koji su nastavili raditi u tajnosti. studenog 1830. Glasnik koji je nosio planove iluminata poginuo je od udarca groma u oluji. gdje je i umro 18. Me utim.religija i dr ava su ti koji ga ine lo im. Neki pisci poput Herdera i Fichtea ( lanovi iluminata) su se zalagali za ujedinjenu Njema ku. Prvi je prouzro ila njegova ljubavnica koja je dobila njegovo dijete i prijetila da e ga prokazati javnosti. (Manifold.Povla e i analogiju s dijelovima Biblije. a do li su i do Amerike.

.

Svjetska populacija je reagirala na te ratove (reakcija) te njom da se osnuje institucija koja e regulirati ratove. stvaranju sekularne svjetske vlade.Ilustrirajmo to na primjeru UN-a. Manipulacija medijima ovdje ima glavnu ulogu. ukidanje ku nog kolovanja i uvo enje svjetskog kurikuluma. Jedna metoda postizanja njihovih ciljeva je u teoriji zavjere poznata kao problem-reakcija-rje enje. sa Ujedinjenim narodima kao sto erom svih operacija. Teoreti ari zavjera smatraju Ujedinjene narode institucijom koja e ostvariti novi svjetski poredak. To je vladavina nevidljive ruke[2]. Njihova metoda dolaska na svjetsku vlast nije vojnim putem ni javnom pobunom. svi izbori su kontrolirani od strane Ujedinjenih naroda. Iluminati nikad ne istupaju javno. ve postupno obavljati pripreme i voditi svjetsku politiku ka centralizaciji. oni rade tajno . UN. a njegovi organizatori apsolutnu mo . Ustav SAD-a zamijenjen Poveljom UN-a. Stoga su iluminati kreirali rje enje. luminati ovom cilju pristupaju tajno. Nakon 2. ve operiranjem iza kulisa. koriste se podmi ivanjem i ucjenama visokih du nosnika kako bi oni provodili njihovu volju. kao i postavljanje klju nih ljudi na elo va nih organizacija. Ve . tj. lanovima iluminata nije cilj ostvariti svjetsku vladu za vrijeme njihovog ivota. Vjeruje se da su iluminati bili ti koji su potaknuli svjetske ratove (problem). Novi svjetski poredak ima totalitarno ure enje. tj.svjetskog rata osnovan je UN kao organizacija koja e osigurati mir u svijetu kroz internacionalnu politiku i « svjetsku policiju».Novi svjetski poredak Teorija novog svjetskog poretka ozna ava vjerovanje da neka organizacija (u ovom slu aju iluminati) te i ostvarenju centralizaciji svjetske politike. Neki od konkretnih ciljeva su ukidanje privatnog vlasni tva i prava na posjedovanje oru ja.infiltriraju svoje lanove u visoke polo aje vlada mo nih dr ava.

Simbolika Slu beni simbol iluminata bila je danas vrlo poznata piramida. Ve je ranije napomenuto kako je Weishaupt bio fasciniran misterijem Velike Piramide u Gizi. Moderni simbolozi smatraju da je piramida staroegipatski okultni simbol koji predstavlja konvergenciju prema vrhuncu prosvjetljenja. Time svaka dr ava ima manje mo i koja se sve vi e sakuplja u rukama elite. Mo e se zaklju iti kako je cjelokupni simbol prosvjetljenja odabran zbog illuminatskih ciljeva da raspr e mit religije i dovedu svjetlo uma i znanosti. To su bile transcendentalna iluminacija (osloba anje uma od . zvano jo i « trinacria». to se sla e s iluminatskom idejom sekularne dr ave. To je poganski simbol koji je Weishaupt preuzeo je simboli ki ozna ava sposobnost njegovog Reda da sve nadzire. preuzeta od masona. kao i one razli itih gnosti kih kr anskih skupina. Iako je prvi i najva niji cilj iluminata bio svjetska dominacija. Tako er su prakticirali metode i koncepte muslimanskog kulta Asasina. Weishaupt je vjerovao da e najinteligentniji ovjek zauzeti mjesto oka i vladati pomo u apsolutne mo i i razuma. Taj simbol predstavlja piramidu na ijem vrhu se nalazi oko okru eno svjetlosnim zrakama. Europska unija ima istu svrhu kao i UN: ujediniti europske dr ave pod zajedni ki Ustav i valutu. oni su imali i druge aspiracije.poznata injenica da je David Rockefeller (multimilijarder i ime koje se esto povezuje s iluminatima) donirao zemlji te za Zgradu UN-a daje povoda raznim naga anjima. U ovom slu aju taj vrhunac je « oko koje sve vidi». Iluminati su prihvatili tantri ke vje be za meditaciju koje koriste umu i tijelu. Njihova izvorna vjerovanja su zapravo svojevrsna kompilacija u enja raznih misti nih grupa kroz povijest. Ujedinjeni narodi su organizacija sa svjetskim utjecajem. Natpis « Novus Ordo Seclorum» na latinskom zna i « novi sekularni poredak».

Jedan od njih je bio potpredsjednik Henry Wallace. Predsjednik Theodore Roosevelt je bio navodni iluminatus. agenti iluminata su potakli ljude na pobunu i inspirirali jakobince i prosvjetitelje svojim idejama. Ta godina se smatra vremenom kad se Red pro irio iz Europe u Ameriku i infiltrirao tamo nje dru tvo slobodnih zidara. Vjeruje se da je obitelj Rotshchild ta koja je organizirala Be ki kongres 1814. 1998. kad je radio kao soboslikar. a on je samo obnovio i sistematizirao revolucionarne planove koje je prvotno postavio Adam Weishaupt. Iluminatska ideja vrhunca . iluminati su uvidjeli da je Europa toliko pogo ena ratnim stradanjima da e prihvatiti svaku politi ku soluciju koja e je izvu i iz krize. « Komunisti ki manifest» je zapravo bio u opticaju dugo prije Marxa. Prema teorijama. napisana je knjiga « Mein Kampf» u njegovo ime i dana mu je puna financijska i politi ka podr ka kako bi do ao na mjesto njema kog kancelara. Skoro nakon Napoleonovih ratova. Vjerojatno najpoznatija teorija je ta da je iluminatski simbol na pole ini nov anice ameri kog dolara zapravo dokaz njihovog uspjeha da kontroliraju ameri ku vladu. Marxu je pristupila grupa koja je sebe nazivala « Dru tvom pravednih ljudi» i nagovorila ga da napi e « Komunisti ki manifest» kao demago ki mamac koje e siroma no pu anstvo lako progutati. osim velike sli nosti u nazivu s iluminatima. Dizajn nov anice kojeg je izradio Charles Thomson je predstvljen ameri kom ministarstvu financija 1935. intenzivno su prou avali stare magijske spise i bavili se metodama astralne projekcije. postoje brojna naga anja o tome na koji na in su oni provodili svoje ciljeve. Teorije zavjere Iako su povijest i ciljevi iluminata dosta poznati.) Kao prvi veliki uspjeh iluminata u stvaranju novog svjetskog poretka smatra se Francuska Revolucija. (Manifold. Prema njima. Da bi to postigli. U prilog tim teorijama govore injenice da su prosvjetitelji. Ta organizacija je ionako propala jer nije imala sustav sankcija kojim bi se ka njavale dr ave koje su prekr ile me unarodne zakone. Ujedinjeni narodi se smatraju nastavkom tih planova. 1998. a progon idova imao je svrhu da se skrene pozornost sa ljudi koji zapravo stoje iza svega. Tada su masoni dr ali uglavnom visoke polo aje u vladi. Kao jedan od velikih svjetskih vo a. Re enica « Novus Ordo Seclorum» je u zastra uju em kontrastu sa re enicom « In God We Trust» koja se nalazi na prednjoj strani nov anice. Psihoanaliti ar Walter Langer ak ide do te tvrdnje da je Hitler bio izdanak obitelji Rotschild. « Dru tvo pravednih ljudi» je zapravo bilo produ etak iluminata koji su se skrivali od zakona. Smatra se da su ve u vrijeme njegove mladosti. zagovarali sekularno dru tvo i razum koji e vladati nad ljudskim djelovanjem. Ne zna se je li Wallace bio prikriveni iluminatus ili je djelovao pod njihovim izravnim utjecajem i uspje no lobirao da taj simbol bude prihva en kao Veliki Pe at. Kriti ari te teorije tvrde da je jedina sli nost izme u « Komunisti kog manifesta» i iluminatskih ideja koncept da ljudi mogu upravljati samima sobom bez utjecaja vlade.) povla e vezu izme u iluminata i poznatog njema kog ekonomista i mislioca Karla Marxa.svih ovozemaljskih okova). besmrtnost te apsolutno znanje i mo . Rotschildeovi uo ili njegovu karizmu i talent. ni Hitler nije po te en toga da se oko njegove osobe ispletu teorije zavjere povezane s iluminatima. godine kako bi poku ala skrojiti politi ku kartu Europe po svojoj viziji Novog svjetskog poretka. Autori Gary Allen i Larry Abraham (Allen i Abraham. Kad je zavr io u zatvoru. osnovana je Liga naroda kao prvi poku aj politi kog ujedinjenja svijeta. Nakon prvog svjetskog rata.

osim ako ne dobiju posebnu dozvolu za to. Njihova slu beni cilj je « pobolj avanje ameri kog razumijevanja svijeta i prijedlozi za vanjsku politiku SAD-a». Savjet za vanjske veze (eng. CFR) je osnovan oko 1921. koje dr e u aci. . U centru njihove politike je ideja da prosvijetljeni monopolisti ki kapitalizam mo e omogu iti spajanje svih razli itih valuta. 1991. burzovnih brokera. direktora i profesora. Autor vjeruje da je CFR samo ogranak velike svjetske grupe urotnika koja se naziva Okrugli stol (prema mnogima. a kojoj je na raspolaganju svjetska policija (pretpostavlja se da je to vojska Ujedinjenih naroda). sistema bankarstva i proizvodnje i upravljanje prirodnih resursa u jednu cjelinu koju kontrolira svjetska vlada. objavljen vrlo uskom krugu svojih lanova. -a. kao neprofitna i nestrana ka civilna organizacija kako bi privatne osobe mogle sudjelovati u ameri koj politici. Pozivaju i se na iskaze podadmirala Chestera Warda. sinonim za iluminate) iji je cilj kontrola javnog mijenja kroz razne psiholo ke operacije. nekada njeg lana CFR tvrdi da je cilj te organizacije. marginalizacija suvereniteta SAD-a i stvaranje svemo ne svjetske vlade. To posti e konstruktivnim debatama o svjetskim problemima i izdavanjem slu benog asopisa. Zbog svoje povijesti. Njihove ideje i ciljeve je te ko provoditi bez masovnih medija. Op enito se na CFR gleda kao na zatvorenu grupu za diskusiju u kojoj se donose odluke koje utje u na svjetsku politiku. CFR je « think tank»[4] u pravom smislu trenuta no ima oko 4000 lanova. vlasnika medija.vrline i moralnost te temelj za reformaciju svijeta nije isto reflektiran u komunisti kim ciljevima nasilnog ukidanja socijalnog poretka.) povla i vezu izme u CFR-a i iluminata. probranih senatora. razoru anje. jer je ostalim lanovima zabranjeno njegove rije i prenositi medijima. Na sastancima Savjeta lanovi se poti u da slobodno i otvoreno predstave svoje ideje i razmi ljanja. veza i utjecaja CFR je popularno poznat kao jedan od trijumvirata elitnih organizacija (druga dvojica su Bilderberg grupa i Trilateralna komisija). ambasadora. mahom biv ih predsjednika. bogatih poduzetnika. Zbog toga su na meti mnogih teoreti ara zavjere koji tvrde da ta organizacija radi na uspostavljanju novog svjetskog poretka. Council on Foreign Relations. Autor Pat Robertson u svojoj knjizi « New World Order» (Robertson.

tako er I lan Teozofskog dru tva (prisjetimo se madam Blavatsky I dru tva Thule) je po svemu sude i bio idejna snaga cijele institucije Zlatne zore I svega to je ona predstavljala. Zlatna zora je samo prvi vanjski red od tri Reda. rozenkrojcerovskog manifesta iz 1614.Hermeti ki Red Zlatne Zore ili kako se e e spominje samo Zlatna zora je magi arski red utemeljen krajem 19. Kako nam je dobro poznato. Ovo dru tvo imalo je najve i utjecaj na zapadnja ki okultizam 20. alkemija. tarota I geomantije. za koje se govorilo da su veliki u enjaci koji vi e nemaju materijalni oblik. Teleme I drugih oblika magijske duhovnosti proizilaze upravo iz tradicija Zlatne zore. koncept magijskih rituala koji su postali sr mnogih drugih tradicija poput Wicce. kabala. I po etkom 20 stolje a. Tri osniva a ovog dru tva dr. slobodno zidarstvo. hermetizam. Eliphas Levi. I duhovnih I humanih stvari. William Wynn Westcott. no ene su za razliku od masonskih dru tava bile ravnopravne mu karcima. and Samuel Liddell MacGregor Mathers bili su slobodni zidari I lanovi dru tva Societas Rosicruciana in Anglia (jednog od oblika rozrenkrojcerovskih udru enja). iako se sva tri esto zbirno nazivaju Zlatna zora . Ovaj red je tako er pou avao I osnove astrologije. enocijanska magija. I renesansni rituali. o kojemu sam ve pisao u nekoliko navrata u postovima o rozenkrojcerima. Prvi Red je podu avao filozofiju temeljenoj na hermeti koj kabali I osobnom razvoju kroz prou avanje svjesnosti o etiri klasi na Elementa (termin koji se esto spominje u kabalisti kim znanostima. Iz pri a poznat Tre i Red sastojao se od Tajnih vo a . Drugi ili unutarnji Red Rosae Rubeae et Aureae Crucis (Crvena ru a I zlatni kri ) pou avao je osnove elementarne magije uklju uju i gledanje u kristalnu kuglu. ali da upravljaju sa ni a dva reda putem spiritualne komunikacije s njihovim vo ama. religija drevnog Egipta. ve prema na oj e nji I o ekivanjima drugih. Ime je preuzeto I djela Fama Fraternitas. Utjecaj na u enja Zlatne zore imali su kr anski misticlizam. ili neka isto a ili bo ansko svjetlo na nebu: Zlatna zora temelji se na sustavu inicijacija I hijarhije sli nima onima koje prakticiraju u masonskim lo ama. teozofija. William Robert Woodman. astralnu projekciju I alkemiju. stolje a. a koji je prakticirao rituale I duhovni razvoj. teurgija. Povijest Reda 4 4 4 4 4 .a posebno u alkemiji). Cijela ideja Zlatne zore osobito je inspirirana jednom re enicom iz spomenutog djela : znamo da e nakon nekog vremena do i do cjelokupne reformacije. Wescott. jer poznato je da prije svitanja Sunca dolazi Aurora.

Osnutak Reda 5 5 5 5 5 . Rukopise je Woodfordu proslijedio masonski u enjak Kenneth Mackenzie kojega Francis King potvr uje kao etvrtog suosniva a. Westcottu koji ih je do 1887. Koriste i ifrirane Rukopise . uspio de ifrirati. Wescott je bio odu evljen svojim otkri em. proslije uje ih dr. Mathers. Jedna druga teorija govori da je rukopise u Red donio Kenneth Mackanzie. Tako er. pak. njen prvi hram Isis-Urania dobio je u svom nazivu oznaku 3.Originalni Red Zlatne Zore temeljio se na kolekciji dokumenata poznatijim I kao ifrirani Rukopisi napisanih na engleskom jeziku koriste i ifre. On je. je s druge strane popkupio sve zasluge u stvaranju I osmi ljavanju curriculuma I rituala Drugog Reda koji je nazvao Red Rosae Rubeae et Aureae Crucis (Crvena ru a I zlatni kri ). (iako je Woodford umro nedugo nakon osnutka Reda). kontinentalne misteriozne kole u koju je Mackanziea uveo grof Appony od Ma arske. a on ga je dobio od Tajnih Vo a Tre eg Reda . Rukopisi daju specifi ne nacrte rituala Reda. geomantiju I alkemiju. Rukopisi nisu pretjerano uzbudili Woodforda I u velja i 1886. Mackanzie je utemeljio Dru tvo osmorice kao prvu fazu ne ega to e poslije postati Hermeti ki Red Zlatne Zore. a Woodman je po svoj prilici to I prihvatio. dok je Frederick Hockney (jo jedan od lanova dru tva) utemeljio Hram 2. a koje pripisuju Johannesu Trithemiusu. Tako da kada je Zlatna zora utemeljna. te je od Mathersa zatra io potvrdu svoga razmi ljanja I suradnju u pretvorbi rukopisa u koherentan sustav za poslove lo e. I propisuju curriculum posebnih u enja koji prate hermeti ku kabalu. od Williama Roberta Woodmana zatra io da bude suradnik. U tom kontekstu treba naglasiti da se Mackanzieva grupa zvala Hram 1. astrologiju. I Mathers I Wescott imaju zasluga u razvoju ritualnih obreda deriviranih iz ifriranih Rukopisa . tarot.

Velika pozornost pridavala se I sudjelovanju ena u savr enoj ravnote i Reda. Mathersu I Woodmanu potvr ene titule u enjaka. nego je to vi e bio red koji se bavio filozofskim I metafizi kim u enjima. Nekoliko godina poslije. Ova grupa bila je poznata I kao Drugi red . izdan je I naputak kako uspostaviti rad Hrama nagla avaju i 5 faza pocrtanih u Rukopisu. Nekoliko godina poslije. Mathers je osnovao Ahathorov hram u Parizu. Tako er. 1888. unutarnji red postaje aktivan I u ovom krugu nalaze se U enici koji su pro li kroz itav te aj I inicijacije Vanjskog reda propisane ifriranim Rukopisom . etiri godine Zlatna zora je funkcionirala samo kao vanjski red . rujna . te Hram Amon-Raa u Ediburghu. to je bilo u suprotnosti redovima Societas Rosicruciana in Angliarituala I meditacije). Horusov hram u Bradfordu. Tek 1892. te Hram AmonRaa u Ediburghu. a Wescottu. Uskoro su osnovani I Ozirisov hram u Weston-super-Mareu. nego je to vi e bio red koji se bavio filozofskim I metafizi kim u enjima. u Londonu je uspostavljen hram Isis Urania. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Tko je bila Anna Sprengler? Provode i iscrpno istra ivanje (vjerujte nije bilo lako) do ao sam i do podataka tko je bila misteriozna Anna Sprengel. I Masonima. Ova grupa bila je poznata I kao Drugi red . jer je Prvim redom smatran vanjski red. etiri godine Zlatna zora je funkcionirala samo kao vanjski red . Mathers je osnovao Ahathorov hram u Parizu. Horusov hram u Bradfordu. jer je Prvim redom smatran vanjski red. Wescott je napisao pismo Anni Sprengler ije je ime I adresu dobio de ifriraju i ifrirane Rukopise.Osnutak RedaWescott U listopadu 1887. Tek 1892. Gospo a Alice Sprengel bila je istinita osoba ro ena 28. nije podu avala magiju kao takvu (osim osnovnih protjerivaju ih rituala I meditacije). Izvorna Lo a osnovana 1888. u kojemu su razvijani I provo eni rituali de ifrirani u rukopisima. Uskoro su osnovani I Ozirisov hram u Weston-super-Mareu. Odgovor je primljen s nestrpljenjem . unutarnji red postaje aktivan I u ovom krugu nalaze se U enici koji su pro li kroz itav te aj I inicijacije Vanjskog reda propisane ifriranim Rukopisom .

kontinentalnog uvo enika. prebacio na drugu obalu. . Nakon Wescottovog odlaska. te privuklo pa nju Wescottovih nadre enih. mnoge slavne li nosti iz kulturnog I javnog ivota poput glumice Florence Farr ili irske revolucionarke Maud Gonne (ona je napustila ovo dru tvo kada se okrenula katolicizmu) su bili lanovi Reda. sa preko stotinu lanova iz svih klasa viktorijanskog dru tva. U vrijeme vrhunca svoje slave. Bila je stara samo 20 godina kada juje H. doveli su u pitanje njegov autoritet. Neki sljedbenici Zlatne zore I njenih tradicija vjeruju da Tajni vo e nisu nu no ni ivu i ljudi.1871. kao plod kontroverzne veze u Pomeranii. tako da nikada nije do ivio vidjeti Drugi red. velikog vo e ili u itelja duhovnosti koji je prona ao svoj put u u enja Reda. Upravo u vrijeme ovih doga anja Woodman umire. Oko 1897 godine. I. naravno. 1914. te je pribavio rituale za Drugi ili Unutarnji krug jo zvan I Crvena Ru a I Kri od Zlata.-a. Ako je vjerovati pri ama. jo uvijek nose njegov potpis I pe at. njena majka Anna Sprengel bila je znatno starija i navodno je pripadala Rozenkrojcerima. Williama Butlera Yeatsa.T. Mathers je tvrdio da je uspostavio vezu s Tajnim vo ama. su sve samo ne prestali do toga trenutka. ve simboli stvarnih I legendarnih izvora spiritualne ezoterije. da li zbog same prirode njihova posla. ostavljaju i Mathersu potpunu kontrolu. a Wescott je dobio vijest iz Njema ke da je ona ili umrla ili njeni pratioci nisu odobravali osnivanje Reda. Iako nema dokaza da je Mathers osobno podmetnuo navedene pap odnosi ove dvojice bili ire. Tajni Vo e 1891. Bilo kako bilo. ne postoje detaljnji podaci o Anni i Alici. unato injenici da je za napredovanje u Redu bila potrebna iscrpna dokumentacija o ivotu svakog pojedinog lana. Ovako nastala situacija ostavila je samo Mathersa nadle nim za Red. morali su to u initi samostalno. pa su joj zabranili sve daljnje kontakte. niti natprirodna bi a. Oni su mu dali izbor: prekinuti sve odnose sa Zlatnom zorom ili dobiti otkaz na mjestu mrtvozornika. Wescott prekida sve veze sa Zlatnom zorom. Ovi rituali bazirali su se na tradiciji groba Christiana Rosenkreuza. Aleistera Crowleya. Valja spomeuti I Arthura Machena. tada etrdesettrogodi nja Anna upoznaje Theodora Russa koji je posjedovao «Zlatnu k njigu» i gotovo preko no i postaje jedna od tri lana Vrhovnog vije a O. Zanimljivo je da dokumenti koji datiraju iz vremena nakon Wescottovog odlaska. Felixom Lazerusom kada su oboje «odlu ili» umrijeti. Evelyn Underhill. Poslije 1916.P.B.O. Zlatna zora se dobro pozicionirala u Velikoj Britaniji. Ako su osniva i eljeli kontaktirati Tajne vo e. te njegovo izostajanje sa sredi njih aktivnosti Lo e u Velikoj Britanji. Zlatne godineFlorence Farr Do sredine 1890-tih. 1892. Mathers je za efa u Engleskoj postavio Florence Farr. Naga alo se da Wescottov odlazak poveza s pronalaskom n okultnih papira u mrtva kim kolima. naprasno prestaje komunikacija s Annom Sprengler. Da li zbog kontroverzne veze. Wescott je tvrdio da Mathers ove rituale primio od brata Lux ex Tenebris. Sve do 1947. u prisnom je kontaktu s dr. Sukob razli itih osobnosti Mathersa I ostalih lanova.

W. velja e vjeruju i da svoje prste u cijelom slu aju ima Wescott. Osim osobnih nesuglasica unutar hrama Isis-Urania. sje nja 1900. Bullock. U enici hramova Isis-Urania I Amon-Ra postali su krajnje nezadovoljnji Mathersovim na inom vo enja reda. Mathers je svoj odgovor uputio 16. Prema Francisu Kingu. Nakon toga imenovao je Edwarda Berridgea kao svog predstavnika. u Drugom Redu pod vodstvom Berridgea I Mathersa bilo 23 lana. Mathers je zaobi ao ovu odluku. Brodie Innes nastavio je rad hrama Amon-Ra I do ao do zaklju ka kako je cijeli revolt bio neopravdan. na kojem su s mjesta svog vo e maknuli Mathersa I protjerali ga iz Reda. sukobi su nastajali izme u Sfere . umijesto da s njima kontaktiraju putem Mathersa. te otpustio gospo u Farr s mjesta njegova zamjenika.W. koji je nastavio radom na ceremonijamai ritualima Zlatne zore u zapadnom Londonu sve do 1903.W. W.E. @ A. Prema razli itim izvorima Mathers je negdje izme u 1901 I 1913 podru nicu Zlatne zore lojalnu njegovu vodstvu imenovao Alpha et Omega. ali broj njihovih lanova bio je odista malen. Uskoro po prijemu obavjesti. o ujka. londonski u enici osnivaju vije e sedmorice 3. kao I njegovim rastu im prijateljstvom s Crowleyem. Blackden and J. Hramovi u Bradfordu I Weston super-Mareu ostali su mu vjerni. o ujka I od Mathersa tra e da se o svemu provede detaljna istraga. C ostati magi ni Red? Poslije ovoga Isis-Urania objavljuje svoju neovisnost. G a. To je londonskim U enicima bila poslijednja kap koja je prelila a u.B. R. Krhotine 1901. te Crowleya na brzinu inicirao u red u hramu Ahathoor u Parizu 16. Po svom povratku u London od tada v. Brodie-Innes preuzeo je komandu nad Engleskim I kotskim hramovima. Waite I Blackden udru ili su snage u ideji da zadr e ime Isis Urania. Do 1908 Mathers I Brodie-Innes bili su u potpunoj slozi. dok je Mathers bio zaokupljen izgradnjom Ahathoorovog hrama I 7 7 . Pa ipak. Za privremeno vo enje Reda bilo je zadu eneo vije e trojice. a u vije u su bili . Farr koja je I do tada mislila da londonski hram treba biti zatvoren. tajnice g e. A. dok su Felkin I drugi londonski lanovi oformili Stella Matutinu. J. povijesni dokaz govori da je 1913. po eo je ulagati napore kako bi se ponovno pozicionirao u Londonu. M. odbio potvrditi londonski Hram. uputila je Mathersu pismo u kojem daje svoju ostavku na mjesto njegova zamjenika. U svom odgovoru Mathers je odbio dati bilo kakve informacije. Yates privatno je objevio pamflet pod naslovom Da li e Red R. 1903. Rekonstrukcija Reda Kada je Mathers napokon shvatio da nikada ne e do i do pomirenja. zatra io je papire koji su mu sada po pravu I pripadali. Londonski du nosnici odbili su primiti Crowleya u razred Adepta Minora. a zamjenjuje ga dr. Nakon nekog vremena Bullock podnosi ostavku. W. U enici su postali nestrpljivi u elji da ostvare kontakt s Tajnim Vo ama. U enici su reagirali sazivanjem generalnog sastanka 29. Robert Felkin.Revolt Mathers u opravi RedaKako se bli io kraj 1889. tajnog dru tva Florence Farr koje je djelovalo unutar hrama Isis-Urania I ostalih U enika Hrama. Cracknell. Brodie-Innes. Tako er. a nove razmirice dovele do toga da Yates napusti Red.d.

Neophyte polo aj ima oznaku 0=0 to govori da nema polo aj na drvu ivota.a u Chichagu je osnovan Thoth-Hermesov hram.produbljivanjem veze s Amerikom. Struktura Reda Stupnjevi reda Prvi red: * Introduction Neophyte 0=0 * Zelator 1=10 * Theoricus 2=9 * Practicus 3=8 * Philosophus 4=7 Drugi red: * Intermediate Portal Grade * Adeptus Minorus 5=6 * Adeptus Majorus 6=5 * Adeptus Exemptus 7=4 Tre i red: * Magister Templi 8=3 * Magus 9=2 * Ipsissimus 10=1 Brojevi koji su napisani u paru uz stupnjeve odnose se na polo aj u Drvu ivota (pogledaj lanak o kabali). I Whare Ra hrama na Novom Zelandu koji je radio redovito sve do zatvaranja 1978. Prema Israelu Regardieu. Zlatna zora je u Sjedinjene dr ave do la jo prije 1900. Ve ina hramova Alpha & Omega i Stella Matutina su zatvoreni Ili napu teni do kraja 1930-tih. Sa izuzetkom dva Stela Matutina hrama: Hermesovog hrama u Bristolu koji je radio sporadi no sve do 1970.. . Do zavr etka prvog svjetskog rata Mathers je uspostavio tri ameri ka hrama.

fondove. Dru tvo Vril je vjerovalo da tko god bude ovladao mo ima Vrila. Krug ve postojenih U enika Drugoga Reda mora o je dati svoj pristanak kako bi se pristupniku odobrio prijem u Drugi Red. posebno u amanskim kultovima i tibetanskom budizmu. jer im omogu uje razvijenije teorija o skrivenim nacisti kim gradovima ispod povr ine Zemlje. poznat I pod nazivom R.Za druge stupnjeve. vatre I vode. autori Jacques Bergier i Louis Pauwels do li su do zanimljivog podatka.et A. Okultisti toga vremena znali su da je Loyola baskijskog podrijetla. za koje su vjerovali da su poslane od strane drevnih Gospodara Atlantide. pristupnika je mogao pristupiti stupnju Adeptusa Minora (5=6). ve zasebni Red sa svojim pravima. Haushofer je bio student ruskog magi ara i metafizi ara Georga Gurdjieffa. zraka. ponovno povezana sa etiri stupnja Vanjskog Reda. Aalfred. Dr. Obojica su tvrdila da odr avaju kontakte sa tajnim tibetanskim lo ama koje posjeduju tajnu «nadljudi». Tako er postojala su I etiri podrazreda instrukcija za Adeptusa Minora. ovaj dio svjetske povijesti. Osim potrage za podzemnom utopijom ispod himalajskih planina. Dru tvo Vril ili tzv. Nakon prolaska stupnja Portal. a i povijesti tajnih dru tava toliko je intrigantan da zaslu uje da mu posvetim jo malo pa nje. uvo enik je upoznat s tehnikama prakti ne magije. Provode i istra ivanje za svoju knjigu «Jutro magi ara». Rosenberg. Lo i su pripadali Hitler. Drugi red nije u cjelosti bio dio Zlatne zore . drugih ljudi i cijeloga svijeta. vjerovali su da e i oni zapasti u ropstvo. Himmler. To bi inili posebnim metodama koncentracije i cijelim sustavom unutarnje gimnastike. Stupnjevi Prvog Reda povezani su sa 4 klasi na elementa: zemlje. ali I Drugim redom u cjelosti.C. prvi broj ozna ava polo aj od dna (Malkuth). Svijetla lo a kombinirala je politi ke ideale Illuminata sa hinduskim misticizmom. Vjerovali su da e se svijet promijeniti a «Gospodari» izroniti iz sredi ta Zemlje. SVJETLA LO A. a i kombinira okultizam i znanost. Navedene metode koncentracije vjerojatno su bile bazirane na duhovnim vje bama Ignatiusa Loyole. Vril se bavi i pronala enjem na ina inkorporacije misti ne «vril» energije u vojnu industriju. U knjizi «Nepoznati Hitler» se navodi: U Berlinu Haushofer je utemeljio «Svijetlu lo u» ili dru tvo Vril . teozofijom i Kabalom. Drugi red upravljao je u enjima. a morao je pro i I pismeni ispit I demonstrirati odre ene vje tine kako bi bio primljen u odre eni stupanj. Ukoliko se ne uspostavi savez i ne postane «Gospodarom». pa stoga evo pri e o dru tvu Vril. Inspirirala me knjiga koju sam nedavno imao prilike pro itati . pobjegao iz Njema ke o dru tvu Vril je rekao: pripadnici ovoga dru tva vjeruju da poznaju tajno znanje koje bi im omogu ilo pretvaranje vlastite rase u rasu nadljudi duboko u utrobi zemlje. «Nevidljivi oraopovijest nacisti kog okultizma» autora Alana Bakera. samo to dru tvo Vril ima daleko ve i utjecaj. Cilj ove Lo e je istra iti podrijetlo arijevske rase i provoditi vje be koncentracije kako bi se probudile sile «Vrila». Goring i hitlerov osobni 8 . Pristupnik odre enog stupnja primio je metafizi ke naputke o zna enju svakog od ovih elemenata. Nacisti su duboko tovali ove jezuitske duhovne vje be. Njegova povijest ide paralelno s dru tvom Thule. Stupanj Portal je ritual inicijacije u Drugi Red. a drugi ozna ava polo aj od vrha (Kether). Willy Ley jedan od vode ih svjetskih znanstvenika na polju raketne znanosti koji je 1933. Teoreti ari zavjere posebno vole ovaj podatak. postat e gospodar samoga sebe.R. DRU TVO VRIL I TAJNA NACISTI KA ORU JA Iako sam ve jednim dijelom pisao o dru tvu Vril u tekstu o dru tvu Thule. Nakon jo jednog ispita I pristanka drugih U enika. za koje se vjerovalo da su ostaci atlanti ana. Jezuitske tehnike koncentracije i vizualizacije nalikuju u mnogo emu tehnikama koje se koriste u okultne svrhe.

Morell Poznato je da su Hitlera eljeli kontaktirati i Crowley i Gurdjieff. koje su se bazirale na u enjima Sufija.lije nik dr. a samim time i upoznat s arkansko-ezoteri nim filozofijama (i tijekovima najve ih znanstvenih napredaka dana njeg doba) Lete i tanjuri pogonjeni Vril energijom i druga tajna oru ja . Dru tvo Vril je vjerovalo da su Arijevci izvorni biolo ki nasljednici Crnog Sunca. U raspravi o 28 stupnju «Starog i prihva enog slobodnozidarskog kotskog reda» zvanom Vitez Sunca ili Upu eni Princ. Lytton je i sam bio pripadnik Rozenkrojcera (Rosicrucians). te zra i radijacijom u obliku vril energije. Dru tvo Vril oslanjalo se na vrlo stare arhetipe koji su ve bili u umovima magi ara i alkemi ara. Hitlerove neobi ne mo i sugestije postaje shvatljivija ako se ima na umu da su mu bila dostupne Gurdjieffove psiholo ke tehnike. kao manifestacija «Velikog Posla» propagiranog od strane Upu enih iz raznih tajnih dru tava kroz godine. Ojas. kada bi je posjedovao i znao usmjeriti. Astralno svjetlo. i ovjek bi. Ova sila vila je poznata od davnina pod raznim imenima: Chi. koja navodno postoji u sredi tu Zemlje i daje svjetlo Vril-ya rasi. tibetanskih Lama izen u enjima japanskog dru tva «Zeleni zmaj». Id mutacije i eja transformacije u vi u formu « ovjeka-boga» za ivjela je kroz opise rase Vril-ya u BullerLyttonovoj «Nadolaze oj rasi». Vril energija i Crno Sunce Vjerovalo se da se vril energija mo e dobiti iz Crnog Sunca. Orgon i dr. Vril. Albert Pike ka e: «U prirodi postoji jedna mo na sila. velike lopte «Prima Materije». mogao revolucinizirati i promijeniti itav svijet». zaogrnute idejom ponovnog o ivljavanja okultnog i znanstvenog napretka. To je sila koju su Nacisti i njihovi okultni krugovi o ajni ki osloboditi i usmjeriti na svijet i za koju je dru tvo Vril vjerovalo da je posjeduje Hitler.

(tzv «Dugina zavjera ili zavjera duge»). a sve je kulminiralo navodnom izgradnjom 350 stopa duga ke letjelice oblika cigare nazvane Andromeda. poput admirala Byrda u otkrivanju ovih otvora. koji su u tajnosti po eli sura ivati s pojedinim nacisti kim znanstvenicima u krajem 1920-tih u podzemnim bazama gdje su ih upoznavali sa svojim konceptima filozofskog.-ih Jo 1936. koju je konstruiralo dru tvo Vril. dru tvo Vril nije radilo samo na projektima izgradnje . Terzinski sugerira da je istra ivanje antigravitacije zapo elo u Njema koj u 20-tim godinama pro log stolje a konstruiranjem prvog hibridne antigravitacijske kru ne letjelice. «Thule». Nacisti su uz pomo vanzemaljske inteligencije ovladali antigravitacijskim svemirskim letom. U isto vrijeme vanzemaljci su irili svoje dijaboli ne ideje kroz dru tva Vril i Thule. uspostavili svemirske stanice. «Vril» i Crnog Sunca. Naime. U razdoblju od 1942-1943 napravljena je cijela serija antigravitacijskih strojeva. Vladimir Terziski povezuje vanzemaljce i njema ka tajna dru tva poput «Templehoffa». Neki ka u da su ba na ovome mjestu Nacisti uspostavili kontakt s «Nepoznatim nadljudima» koji su ivjeli u «Duginom gradu» U svojoj kontroverznoj prezentaciji «NLO tajne Tre eg Reicha». kulturalnog i tehnolo kog napretka.Mo da najnevjerojatnije pri e o dru tvu Vril su one o navodnom tajnom nacisti kom programu proizvodnje lete ih tanjura.Kako Terziski navodi. Terziski spominje svojevrsnu «vanzemaljsku rasu u itelja». i 1938. Hitler je slao timove speleologa u pe ine i rudnike irom svijeta u potrazi za rasom Vril-ya Nacisti su tako er istra ivali i Antartiku tijekom 1937. Pretpostavlja se da je dru tvo Vril uspostavilo kontakt s «Tajnim Vo ama» rase Vril-ya koji su u tajnosti zapo eli suradnju njema kim znanstvenicima u drugoj kasnih 1920. Iako je te ko povjerovati u ove pri e na granici nau ne fantastike neke injenice i dan danas golicaju ma tu teoreti ara zavjera ali i znanstvenika. u hangaru za izgradnju cepelina. godine u potrazi za rupom Ju nog pola i navodno su imali uspjeha. ovladali putovanjem kroz vrijeme i proizveli svemirski brod koji je mogao putovati warp brzinama.svemirska stanica. RFZ-1.

to bi u prijevodu zna ilo Sprava iz Hauneburga. Jo od 1935. pu ke sa no nom ni anom nazvane «Vampir» i niza eksperimentalnih. a kad tome pridodamo i injenicu da je dru tvo Vril neumorno tragalo za alternativnim izvorima energije uslijed nedostatka naftnih derivata. Naga alo se da Nacisti rade na izgradnji nuklearne bombe i eksploataciji nuklearne energije. SS E-IV (Entwicklungsstelle 4). ve je bilo i duboko umije ano u izgradnju i drugih egzoti nih oru ja o ijem postojanju itekako postoje dokazi. jedinica za razvoj SS-ovskog okultnog reda Crno Sunce. a potom zajedno sa nekim ranijim protoipima zvanim Vril u RZF-5. vi ecjevnog baca a raketa. poput raketa V1 i V2. topovima plazme i kiborzima. . Kasnije su ga uparili sa Van De Graafovim generatorom i Marconievim vrtlo nim dinamom (sferi ni spremnik od merkuruja) kako bi proizveli rotiraju e elektromagnetsko polje velike snage koje je reduciralo masu i utjecalo na gravitaciju. Letjelicu koju su tamo testirali prozvali su jednostavno H-gerat. ali i funkcionalnih aviona na mlazni pogon. dok su neka od postignu a onoga doba i dan danas neprevazi ena. Zbog sigurnosti preimenovali su ga u jo kra e ime Haunebu . dru tvo Vril i Thule tra ili su pogodne lokacije za testiranje ovih strojeva i prona li ih u sjeverozapadnoj Njema koj koja je bila poznata i pod nazivom Hauneburg. sva ova tehnolo ka postignu a mogu se usporediti kao kad bi danas preko no i konvencionalna oru ja zamijenili laserskim. godine razvila revolucionarni elektromagnetski gravitacijski motor koji je pobolj ao Hans Colerov stroj na slobodnu energiju pretvoriv i ga u energetski pretvara .«lete ih tanjura. U kontekstu onda njeg vremena. Osmislilo ga je Thule Triebwerk i trebao je biti stavljen u posebno dizajniran disk. pri a dobiva na te ini. navodno je 1939. kada su testne lokacije zamijenili sa lokacijom nazvanom Vril Arado Brandenburg podru je za testiranje letjelica.

koju su osmislili vode i SS-ovski metalurzi. Ostaci od volframa nakon rata su identificirani kao spojene kugle koje su formirale kaskadne oscilatore spojene na dugocijevnu transmisijsku polugu oko koje su bile omotane spirale ili zavojnice od volframa kako bi se proizveo sna ni izboj energije dostatan da probije etiri neprijateljska oklopa debela 100mm. osmi ljena je specijalna za titna legura nazvana «Victalen» (smrznuti dim). Haunebu 1 prvi puta je poletio 1939. koja je razvijala brzine do 40 000km/h i mogla ostati u zraku i po nekoliko tjedana. Kasnija pobolj anja omogu ila su razvijanje brzina od 17000km/h. SS. Ovako veliki top destabilizirao je disk i kasnije je zamijenjen strojnicama ili protuavionskim topovima. to ne mogu posti i ni dana nji najbolji mlazni avioni. Imao je 9 lanova posade i mogao posti i brzine od 6000 21000km/h. Kraj rata onemogu io je proizvodnju serijskih modela. godine letjelicu Vril7 sru ili Rusi me u ostacima su prona li ne to to je neodoljivo podsje alo na spomenuti top. a kako bi letjelica mogla odoljeti ogromnim temperaturama koje nastaju pri takvim brzinama. Kada su 1945. te mogli posti i nadzvu ne brzine iznad 21 000km/h. Navodno je ba ova letjelica kapaciteta 32 lana posade. navodno u 1930-tima. ali kasnije je ipak izabran Dornier. ali na malim visinama. poslu ila krajem rata za evakuaciju pripadnika dru tva Thule i Vril. godine i napravio ukupno 52 probna leta. 1942.Ranija letjelica Haunebu1 od koje su konstruirana dva prototipa bila je promjera 25 metara. Ovi divovski strojevi visoki nekoliko katova imali su posadu od 20 ljudi. Razvijani su planovi i za Haunebu 4. pogledajte neke od slika autenti nih letjelica s dokazanim postojanjem. imala osam lanova posade i mogla posti i brzinu od 4. Neki su mislili da se ovdje radi o iznimno sna nom laseru. godine testiran je usavr eni ratni model Haunebu II Do-Stra (Dornier STRAtospharen Flugzeug/stratosferska letjelica). ali je zato konstruiran prototip 71 metar u promjeru zvan Haunebu3.je nastojao izraditi tendere za serijsku proizvodnju i u Junkersu i Dornieru. Zvu i li vam ovo sve nevjerojatno. kao i kasnije proizveden Haunebu2 Do-Stra imali toplinske titove od Victalena i u razdoblju od 1943-1944 napravili ukupno 106 probnih letova. te letjeti 55 neprekidnih sati. Top sna ne zrake). Let je mogao trajati do 18 sati. Rani modeli isprobavali su tako er i prili no veliki 60 mm top sa dvije cijevi zvan skra eno KSK (KraftStrahlKanone. Dolaskom 1944. ali prototip nikada nije konstruiran. ali nije bilo tako. ne to ve i Haunebu2 promjera 26 metara bio je spreman za probni let. RED ZELENOG ZMAJA . Nijemci su ju zvali anakronimom kao . Oba su. Napravljena su dva prototipa. «ne to to nije iz ovog vremena ni mjesta».800 km/h.

veliku mo . nego u prepustiti itateljima da sami pove u «konce». o ito. Vi i stupnjevi inicijacije zahtijevali su od kandidata da vlastitom voljom natjeraju sjeme da proklija. lanovi ovog dru tva imali su mogu nost predvi anja.green dragon Vrlo usko vezani uz ve prije spominjana dru tva Thule I Vril je dakako I Red zelenog zmaja. Haushofer je bio jedan od samo tri zapadnjaka kojima jKarl Haushofere uspjelo postati lanom Reda Zelenog Zmaja i to u vrijeme dok je bio vojni ata e u Tokiju netom prije Prvog svjetskog rata. Drugi izvori navode da su mogli ovladavati elementima unutar svoga tijela pri emu se najvjerovatnije misli upravo na one isto njan ke. Ovaj red ili dru tvo bilo je japansko tajno dru tvo posve eno ovladavanju ljudskim tijelom I vremenskim organizmom ili eteri nim tijelom . Minhenu i 9 . lanovi ekspedicije navodno su kontaktirali poznavaoce Agarthe. a iji je poklonik bio i Alan Le Vey. Tako er. U spominjanoj nacisti koj ekspediciji na Tibet (1926-1942) Nacisti su poku ali stupiti u kontakt sa tzv. «Spiljskim Prorocima Tibeta». Neki od njih su se 1929 vratili u Njema ku i oformili lo e u Berlinu. jednog od tvoraca nacisti kih ideja i nacisti ke geo politike. Kako sam ve ranije pisao i o dru tvima Thule i Vril ne bih sada i ao u detalje o povezanosti ovih dru tava. Ovladavanje ovim znanjima omogu avalo je . U prija njim postovima spominjao sam Karla Haushofera. a tako er I cijenom neuspjeha. Japanski red razlikovao se od zapadnja kih tajnih dru tava upravo po izri itim zahtijevima za dokazivanjem. (5 elemenata).

Dru tvo Zelenih Ljudi palo je u nemilost na prijelazu iz 1943 u 1944.PRECI SLOBODNOG ZIDARSTVA Mnogi naga aju da su mnoga tajna i masonska dru tva proistekla upravo od vitezova Templara. a drugi da su bili potpuno goli. Jednom prilikom imao je audijenciju i kod Hitlera. Kada je red tragi no uga en 1314. On je bio nadaleko poznat po svojim vidovnja kim i proro kim sposobnostima. dijela kri a na kojem je raspet. . U ve duboko poreme enom Hitlerovom umu pored brojnih utopijskih ideja o rasnoj isto i i stvaranju arijevske rase. Posljednji pripadnici Dru tva Zelenih Ljudi nestali 1959. Zbog ovog proma aja. Prema nekim izvorima «Zeleni Ljudi» poslani su u koncentracijske logore zajedno s drugim politi kim neistomi ljenicima. TEMPLARI . dok neki pak izvori navode da je oformljena lo a samo u Berlinu. Tibetanski redovnici u Njema koj su bili poznati kao Dru tvo Zelenih Ljudi. a potom i sebe izvr iv i «seppuku» kako je i dolikovalo lanu Reda Zelenog Zmaja. Neki izvori navode da su bili u njema kim odorama bez obilje ja..Nirmbergu. aktivnosti ovog dru tva dr ala su se u najve oj tajnosti. jer doista postoje zapisi u ruskim arhivima da su prilikom ulaska sovjetske vojske u Berlin prona ena mnoga tijela Tibetanaca. rodila se i ideja da Dru tvo Zelenih Ljudi poma e u pretvaranju arijevaca u bogolika stvorenja. Neke teorije naga aju da je misti no dru tvo Ru e i Kri a (rosecruix) direktni nasljednik templarskog u enja. Ve ina ih je po inila samoubojstvo zabijanjem no a u trbuh. ne zna se to no da li zbog nemogu nosti da promijene tijek rata ili zato to je sam Haushoferov sin sudjelovao u poku aju atentata na Hitlera. dolaskom komunista nakon kineskog pripajanja Tibeta. Dru tvo Zelenih Ljudi navodno je bilo u vi estoljetnoj «astralnoj povezanosti» sa Dru tvom Zelenog Zmaja. vjeruje se da su mnogi templari uspjeli prebje i u kotsku i tamo vitez Templarnastaviti svoje djelovanje. pa ak i same blazamirane Kristove glave. Toj teoriji i la je u prilog i sama misti nost reda i mnoge legende u kojima se govorilo o vitezovima Templarima kao o uvarima Svetog Grala i drugih relikvija poput vrha koplja kojim je proboden Krist. Iako ovo zvu i na progresivnu nau nu fantastiku. a najpoznatiji me u njima kao Redovnik Zelenih Rukavica/Ruku. Haushofer je prvo ubio vlastitu suprugu.

kada masonstvo postaje javno u svoje obrede inkorporiraju simbole i tradicije Templara. ono to je najzanimljivije u pri i o povezanosti masonskih dru tava i vitezova Templara je postojanje tzv. prvo mora postati «Majstor mason od Kr anske vjere» i biti uzdignut u Sveti Kraljevski Svod. Ovi masonski vitezovi templari sebe definiraju kao me unarodni humanitarni masonski red. izra enog karaktera i uzorne reputacij i da e vjeruje u Vrhovno bi e. No. kotska ceremonija (Ancient and Accepted Scottish Rite) iji stupnjevi (neki po ju noj neki po sjevernoj jurisdikciji) nedvojbeno asociraju na vite ku ostav tinu. Ivana od Jeruzalema. Ovi vitezovi templari dodatni su red. Vojnog i masonskog Reda Hrama i sv. Rodosa i Malte» koji kao svoje oznake koriste znakovlje vitezova templara. vjerskog. Palestine. «Vitez zapovjednik hrama (temple)» i mnogi drugi. Vitezovi Templari od kandidata tako er zahtijevaju da budu istaknuti kr ani. Tako se kao mogu i stupnjevi navode «Vitez istoka i zapada».Ono to je zanimljivo u prou avanju tajnih dru tava i vitezova Templara je da se kao jedan od mogu ih putova Majstora masona koji eli pro iriti svoje masonsko znanje spominje tzv. a od 1700. «Vitez ru e i kri a». . godine. (neke podru nice dopu taju to postati i lanovima drugih vjeroispovijesti koji su se zakleli braniti kr anstvo) Kao i u svim slobodnozidarskim organizacijama . a ne vi i stupanj unutar slobodnog zidarstva. Da bi mason postao Vitez Templar. lanstvo u ovom redu zahtijeva od kandidata da bude visoko moralna osoba. «Ujedinjanog.

O vitezovima templarima napisane su brojne znanstvene i pseudoznanstvene knjige. Ujedinio je Egipat i Abesinske kalifate. Sudjelovali su u ratovima protiv Saracena u panjolskoj i u osloba anju Portugala.ku e po cijeloj Europi. Stoga emo se zadr ati samo nanjva nijim injenicama. a . Red je osnovao Hugo de Payens. Povijesni Templari ili punim imenom "Red siroma nih vitezova Krista i Salomonova hrama" (nazivani jo i Vitezovi Templari) osnovan je 1118. Sjedi te reda je prvobitno bilo pokraj mjesta gdje je nekad stajao idovski hram. Kako je u Palestini rastao vojni pritisak Saracena. Templum Salomonis. stoga je nemogu e ovaj plemeniti red opisati u detalje. i da pru i sigurnost velikom broju hodo asnika koji su krenuli u Jeruzalem nakon njegovog osvajanja. Zna enje njegovog imena na arapskom je «ispravnost vjere» i tijekom svoje vladavine zauzeo je mnoge teritorije. Templari su ve u 12. stolje u svoje sjedi te premjestili prvo na Cipar a zatim u Francusku i po eli osnivati svoje podru nice . po emu je i dobio ime. Spominju i templare ne mo emo zaobi i ni spominjanje Salaha al-Din Yusufa bin Ayuba ili Saladina. nakon prvog kri arskog rata s namjerom da pomognu novom Jeruzalemskom kraljevstvu da se odupre napadima muslimana iz okolice.

Kako je zapisano. ponizno pred Bogom i u ti ini.zahvaljuju i izvanrednom poznavanju vojne taktike u samo 12 godina zauzeo je Damask. Ono to je bitno napomenuti za ovu bitku je da je Saladin raspolagao sa 12. vitezova. Siriju. godine koji je otkrila majka Konstantina Velikog. dostojno. svi su smrt do ekali. Svaki je templar i hospitalac bio prisiljen kleknuti i onda je obezglavljen. akon tromjese ne bitke 1187. Allepo. Sa sobom su nosili «Pravi Kri » svetu relikviju iz 320.000 vitezova a templari sa 20.000 pje aka i samo 1000. Nakon bitke mnogi su vojnici postali muslimanski robovi. a Saladin nije po tedio niti jednog templara osim Velikog Me tra Gerarda de Rideforta. . zauzeo je Jeruzalem u poznatoj bici kod Hattina. Mawsil i Irak. No ni to nije pomoglo da se odupru porazu.

Jacques DeMolaya. ukida red Templara. a bili su i vrlo cijenjeni kao financijski savjetnici na dvorovima. 1312. postaju vrlo mo ni. U novije . Njihova imanja u Francuskoj konfiscira francuski kralj. i kako te optu be postaju sve ozbiljnije. kad spaljuju na loma i zadnjeg velikog me tra Templara. dok u drugim zemljama njihova imanja po papinskoj odluci dobijaju uglavnom Ivanovcii vitezovi od Malte. a pritom su bili i oslobo eni pla anja raznih poreza. naj e e od strane francuskog kralja Filipa IV koji je bio njihov veliki du nik. Drugi dio je pobjegao u kotsku gdje je kralj bio Robert Bruce koji je ve ranije bio ekskomuniciran. osim to su imali vrlo veliku mo . Kod njih se zadu uju gotovo svi kraljevi i plemstvo tog doba. templari prve po etke bankarstva iz razdoblja kri arskih ratova razvijaju vrlo vje to. dobivali su posjede irom Europe. kao simbol siroma tva. Po inje ih se optu ivati za razvrat i krivovjerstvo. Takvim aktivnostima. Papa Klement V. po inju i progoni Templara. Neki su Templari uspjeli izbje i progonima i sklonili su se u Portugal gdje su promijenili ime reda u Kristov red. templari su bili poznati i kao vje ti bankari. i u kombinaciji sa feudalnim poklonima koje su dobivali diljem Europe. Sukob Filipa i Templara zavr ava 1314.Osim to su branili kr ansku vjeru i sudjelovali u brojnim kri arskim ratovima. Zahvaljuju i svom doprinosu irenja kr anstva. stekli su i brojne neprijatelje. Iako su simbol templara bila dva viteza na jednom konju. to e se poslije pokazati glavnim uzrokom njihova nestanka. tako da nije morao prihvatiti volju Pape.

im je sjedi te bilo u Vrani gdje su od Pape dobili samostan Sv. Glogovnici i jo nizu drugih mjesta su imali svoje ku e-podru nice i ogromne posjede. tako da su bili gospodari cijelih upanija. Mitovi i legende Neki vjeruju.. da je masovno hap enje Templara koje je bilo organizirano u Francuskoj u petak 13. stolje a Templari dolaze u Hrvatsku i srednjevjekovnu Slavoniju i tu dobivaju nadimak bo jaci (od ubogi) Oko 1169. korijen praznovjerja o nesre i koju donosi petak 13. a kasnije sva tri kraljeva sina umiru mlada bez mu ke djece to dovodi do po etka stogodi njeg rata. kao i da su iz kotske plovili Atlantikom i stigli do Amerike prije Kolumba. Nakon njihovog ukidanja 1312. utvr uje kako nije prona eno nikakvih dokaza protiv Templara. Bo jakovini. Posljednju i povjesno najuvjerljiviju legendu ini pri a o prokletstvu koje je uputio zadnji vo a ovog reda. francuskog premijera i njihovih deset budu ih generacija. pod vodstvom Velikog Priora Alfreda Krupe. a freske su. Osim toga. a kao to sam prije spominjao neke organizacije su masonske a neke ne. Gregorija. Na sam dan svoga pogubljenja on proklinje rimskog papu Klementa V. Imali su vrlo veliki utjecaj na javni i politi ki ivot na tim podru jima. Zavjetnoj krinji. Papa dodje ljuje njihove posjede Ivanovcima koji su zatim uspostavili Vranski priorat.. na freskama su prikazani vinova loza i gro e ije je porijeklo Amerika. navodno. Sve tri "proklete" osobe su umrle u sljede ih dvanaest mjeseci. Dokazom za njihova putovanja do Amerike smatraju se nedugo otkrivene stare freske u kapeli u Roslinu u kotskoj. Na icama. . ali su i dolazili u sukob s plemstvom i pukom. Naime. Vitezovi templari postoje i danas u vidu mnogih redova. povezuje ih se i sa masonima. nastale u vrijeme prije Kolumbovih otkri a.Uz Templare se jo i danas povezuju legende o Svetom gralu. i nekim tajnama graditeljstva. francuskog kralja Filipa IV.vrijeme objavljen je dokument iz tajne vatikanske knji nice pod nazivom "Oprostite Templari" u kojemu Papa Klement V. listopada 1307. Govore i o templarima u Hrvatskoj moramo spomenuti da tijekom druge polovine 12. Najpoznatije udruge koje dans djeluju su ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI i «Heriardity Knight Templar of Brittain» . Upravo ovaj potonji za ivio je i u dana nje vrijeme pod vodstvom OSMTH (Suvremenog vojni kog reda Hrama Jeruzalemskog) . Ova prva organizacija ima i svoje predstavni tvo u Hrvatskoj.. Postoje mi ljenja. U Senju. da su Templari sudjelovali u Portugalskim pomorskim ekspedicijama. Zagrebu. te kako odrje uje sve elnike Templarskog reda.

u ovom jugoisto nom dijelu Evrope bili ne samo izgubljeni. gdje dobivaju nadimak bo jaci (od ubogi) Oko 1169. im je sjedi te bilo u Vrani gdje su od Pape dobili samostan Sv. U Hrvatsku i Slavoniju. kada su s Templarima nestali i mnogi povjesni dokumenti i zapisi. stoga im je bila potrebna za tita koju su prona li upravo u templarima. Stolje a. Gregorija. ve i fizi ki ugro eni od domicilnog stanovni tva. unato tomu Templari su o svome postojanju ostavili brojna svjedo anstva i tragove irom svijeta. Bo jakovini.TEMPLARI U HRVATSKOJ Templarski red ve je sam po sebi dosta samozatajan i te ko je do i do povijesnih injenica ak i na globalnoj razini. U Senju. odnosno u razdoblju. poslije Drugog a prije Tre eg kri arskog rata. Takvom stanju dovelo je famozno ukidanje reda 1312-1314. Korist od toga ubrzo su spoznali . a podudara se s prvotnom svrhom i funkcijom njihove organizacije: uvati putnike i titi putnike na njihovom putu na Bliski Istok. Treba imati na umu da su Zapadni Evropljani. Templari sti u tijekom druge polovice 12. . No. Na icama.Iako to nije nigdje zapisano. tako da su bili gospodari cijelih upanija. Zagrebu. Glogovnici i jo nizu drugih mjesta su imali svoje perceptorate i ogromne posjede. pa tako i u Hrvatskoj. ini se o itim da je svrha dolaska templara na na e tlo jasna.g.

. Koloman navodi: "sve templare.) koji u povelji izdanoj hrvatskim templarima izri ito nagla ava. Osnovna karakteristika templarskih sjedi ta je majur. Po tome su gospodarska sjedi ta templara bila sli na opatijama cistercita. papa Grgur IX. Nadalje. koji su u granicama na ega vojvodstva Slavonije.i svi nositelji tada njeg politi kog ivota. listopada 1244. o nekim posjedima u Hrvatskoj ipak ne to znamo. tako u Hrvatskoj . hrvatski herceg Koloman. Kako sam ve istaknuo te ko je do i do podatka o to nom datumu dolaska templara u na e krajeve zbog manjkavosti povijesnih dokumenata. Naj e e je majur imao veliko etverokutno ogra eno dvori te s kapelom na ju noj strani. izri ito svjedo i ugarsko-hrvatski kralj Bela IV. Naj e e je to bilo veliko etverokutno ogra eno dvori te.119 U svim tim navodima Grgur IX. istovjetuje sredovje nu Bosnu sa "Slavonijom". Sve gore navedeno jo vi e ote ava lociranje i identifikaciju templarskih posjeda u krajevima Hrvatske. pojavili na tom podru ju. no imaju i u vidu da su templari bili izravno odgovorni Papi. Da se u navedenim pismima pape Grgura IX. U svakom sjedi tu nalazila se crkva u kojoj su slu bu vr ili templarski sve enici koji nisu potpadali pod upravnu vlast mjesnih biskupa. listopada 1234. Kada govorimo o Templarima u Slavoniji trebamo znati da je srednjovjekovni pojam Slavonije bio ne to druk iji od dana njeg poimanja istoimenog geokrafskog podru ja."Kada se Koloman spremao na kri arski pohod protiv krivovjeraca u Bosni i Zahumlju (dana njoj Hercegovini). nadbiskupi i biskupi i drugi uglednici. u pismu od 14. u povelji zagreba kom prepozitu Filipu od 29. da je "Slavonija" istovjetna s kraljevstvom Hrvatske i Dalmacije. Uva avju i gore spomenute injenice i neke postoje e dokumente i zapise. stoku. Jedan od njih je i Vranski priorat ili Priorat vranski to je ujedno bio i naziv organizacije Vitezova Templara na podru ju Hrvatske i Ugarske kada su se 1169. Stolice hercega Kolomana i njegova imanja. pod nazivom "Slavonija" uistinu radilo o Bosni. . 1234. Tri dana kasnije Papa pi e Ivanu Nijemcu. uzeo kri arski znak i po ao na kri arski pohod "protiv patarena u Bosni i zemlji Rami". da je njegov brat. kao u Dalmaciji. dok bude ratovao protiv "krivovjeraca u krajevima Slavonije. U ve ini preceptorata protezao se njihov poljoprivredni VRANA nad fortifikacijskim karakterom. god. zapisi o templarima u Hrvatskoj nalaze se u nekim dokumentima rimske kurije. . 1241. ugarsko-hrvatski kraljevi. kada ka e. Katkad je takav kompleks imao etverokutnu kulu u jednom uglu. stambenom zgradom na sjevernoj i sa. Ve ina templarskih crkava bila je jednostavna i malih dimenzija. ito. te konje koje su uzgajali za vitezove u Svetoj Zemlji.: rimski papa. reda kojemu su templari i srodni. Uva avju i neke povjesne injenice kao to su podaci o na inu templarske arhitekture ipak mo emo do i do nekih spoznaja. s kapelom na ju noj strani. koncetrirat u se na ne to kasnije razdoblje odnosno vrijeme vladavine hrvatskog kralja Kolomana (1226. a stambenim zgradama i stajama na sjeveru. "biskupu bosanskomu. hrabri ga. Iako se ovim pojmom barata ve od najranijeg srednjovjekovlja. skupina gospodarskih zgrada na posjedu koji im je davao prihode. Sredi te im se je . da sna no navali na te "krajeve Slavonije". vino. propovjedniku kri arske vojneprotiv krivovjeraca u Slavoniji". Isti dan Papa pi e zagreba komu biskupu Stjepanu. da je uzeo u za titu Sv.

koji su im poklonili goleme posjede. godine kralj Andrija II. godine kada ga mijenjaju za Dubicu i cijelu Dubi ku upaniju.godine. iji se ostaci i danas mogu na i na bre uljku Budimu. Martina. aklovec i Bijela. u crkvi je . iznad Kaptola i Kutjeva. Prema povjesni aru Josipu Adam eku. potvrdio je templarima sve njihove posjede u Hrvatskoj. templari su stekli zemlju Ras(s)echa. Postoji legenda da je ka tel Bo jakovina bio povezan podzemnim hodnikom s crkvom Sv. te ga je ovaj dao pogubiti i zaplijenio sve njegove posjede. gdje Templari uspostavljaju Perceptorat sv. Brcka u Brckovljanima i crkvom Sv. nedaleko od Pleternice u Po e koj kotlini). i 1175. Martina u Prozorju. templari dobivaju i posjed Berzeniche (Breznica. gdje je sada Nova Ves. Martina. Trnava. godine kao castellum Bosyakowyna). koji je kasnije darovao templarima za spasenje svoje du e.. Ovo podru je oko dana njeg Dugog Sela prvi put se spominje oko 1209. Templari su posjedovali dio Gorske upanije u Pokuplju gdje je uspostvljen perceptorat Gora.nalazilo u Vrani. sagradio je bra i templarima samostan i crkvu" " Tako e. Ta zemlja odgovara selu Nova Ra a. Pretpostavlja se da su ivanovci preuzeli i templarsku ku u na vlastelinstvu (domus de sancto Martino). Postoje zapisi da je Prodan templarima. upan i ban Slavonije. U unutra njosti Hrvatske. Kako stoji u dokumentima iz 1250. godine. potoka Rakovice i Vojskove (pritoke Save) na istoku kao i dobar dio Posavine.. Uz templarsku. templari su jo posjedovali GLOGOVNICA Glogovnicu pokraj Kri evaca koju su dobili od zagreba kog biskupaProdana izme u 1170. od potoka Mje anice na zapadu. Ban Opoj 1236. po etkom 13. Posjed je bio izuzet od sudske vlasti zagreba ke upanije i pod posebnom kraljevom za titom. Kao vlasnik spominje se biskup Prodan. Iz tog vremena. U kraljevskoj darovnici opisane su me e svetomartinskog vlastelinstva. Herceg. Ona se navodno nalazila pokraj potoka Zeline. a kasnije ivanova ku ku u je kasnije sagra en ka tel (spominje se 1570. Martina (terra sancti Martini). i crkvu sv. a me u njima i vlastelinstvo Sv.. a u ivali su posebnu naklonost ugarskih kraljeva Emerika i Andrije II. u templarskom posjedu su i ume na Papuku. Jurja. koji neke posjede oko Rasinje daruje vjerskom redu templara ili kri ara. Osim Vrane. a 1287. godine. a u isto noj Slavoniji pokraj Po ege Ljesnicu i Ra e e i Na ice. makar nije isklju eno da su sagradili novu ku u na nekom drugom mjestu. u Primorju su dr ali Senj koji su dobili od kralja Bele III 1183. zapadno od Bjelovara. U Novoj Ra i. Senj je u posjedu vitezova Templara sve do 1269. Kra un je kasnije iznevjerio kralja Andriju. stolje a tu je zemlju oduzeo zagreba kom upanu i darovao je svom pouzdaniku vara dinskom upanu Kra unu. Martina. 1230. templari su sagradili crkvu Uznesenja Bla ene Djevice Marije.U kompleks prioratskih posjeda kasnije su uklju ena vlastelinstva Pakrac. GOTI KI PORTAL CRKVE SV BRCKAdarovav i im i neke nove. do hrpta Kozare na jugu. negdje na podru ju dana njeg mjesta Bo jakovina bila je ku a vitezova templara. sagradio grad Opoj me u bregovima nedaleko od Rasinje. 1312. Andrija II darivao im je Gacku u zale u Senja u znak zahvalnosti za pomo u njegovu kri arskom pohodu 1217. Nakon raspu tanja templara ivanovci su preuzeli njihove posjede. Zaplijenjenu zemlju darovao je Templarima U darovnici iz 1209. spominje se ve 1170. Srednjovjekovna Rasinja zajedno sa Opoj-gradom. a kasnije kralj Andrija II. godine. pod nazivom zemlja Sv."Kraj Zagreba. godine. zamjenom zemlje s zagreba kim biskupom. Zagreba ki upan Vangelin uveo je templare u posjed Sv. Andrija II poklonio im je i vlanstelinstvo Bo jakovinu (kraj dana njeg Dugog Sela kraj Zagreba).

sa uvana goti ka sakristija. Osim ovih posjeda templari su posjedovali i Luku Zabla e pokraj Pako tana, te Zdelju koju su templari dobili od bosanskog bana Bori a koji se spominje u dokumentima od 1154. do 1163. Zdelja se nalazila na sjeverozapadnim izdancima Bilo -gore, uz potok Zdelju, ju no od Podravskog sela Virja. Pokraj Splita u templarskom posjedu bila je i Crkva Sv. Petra Od Brade koju su templari dobili od Petra Strezija. U Istri, templari su posjedovali i crkvu sv. Marije (kasnije su je preuzeli franjevci) koja i danas stoji u Vi inadi. Crkva se nalazi na mjesnom groblju Vi inade na Bo jem polju, nazvanom upravo po Templarima, odnosno bo jacima . Kao i sve templarske posjede irom svijeta, posjede u Hrvatskoj je nakon ga enja reda sna la ista sudbina, te je ve ina dospjela u ruke ivanovaca. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA
@

IOR je jedna vrlo specijalna banka, nema fizi kih altera, ali zato ima puno klijenata. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital, ali ele pro i i biti neprimje eni. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane, sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus, kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella, "Roberto Calvi - Bog Bankar", zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61,6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino, koja je i la preko Vatikana... IOR se po eo ra ati za vrijeme rata, 1941 godine. Nema fizi kih altera, ima hiljadu raznih ogranaka. Jedino sjedi te je u Vatikanu. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. Profit, odnosno dobitci idu u "religijske namjene". Kako bi privukli klijente, kamate na depozite iznose od 12% na vi e. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem, bez imena i bez slike, kao identifikacijska isprava. Pri izvr enim nov anim operacijama, ne isporu uju se nikakve potvrde, nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. ekovi ne postoje. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite, crkva i diplomacija, Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. Samo trenutak nakon otvaranja ra una, mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve kontrole, a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na.

O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna, a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno, ili je bolje re i i ta. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala, a koji su bez financijke stru nosti. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor, a njega ine petorica laika i generalni direktor. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama, aktivno operira na svjetskom tr i tu, igra na burzi novca, investira, skuplja dobitke, no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi, oru je,.. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara, slu ajevi Banco Ambrosiano, ubojstva Calvija, Sindone,... Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkom da od IOR -a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa, porijeklom iz cijelog svijeta. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M.Kennedy, Richard Nixon, Joe Doto (mafija ki boss)... Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza. Samo izmedju 1971 i 1973 godine, oprali su milijardu dolara mafija kog novca. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka, vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama, li nosti koja zapravo na kraju krajeva, njome i upravlja. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca, osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti, banka je od samog nastanka upletena u velike skandale, prevare i korupcije. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. 1400-ih godina, Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj eri trgovine robovima i Europskog kolonijalizma. Vrijeme crkvene inkvizicije, donijelo je tako er veliki broj rtava. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima, me u njima i mnogi znanstvenici, zavr avale su na loma i. Kada se radi o ogromnom broju rtava, onda je njihov broj najmanje va an. Pouzdano se zna da je kroz povijest, najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. Vatikanska centralna banka, otvorena je u drugom svjetskom ratu. Podsjetimo se, Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine.

Papu Pia XII, koji je otvorio tu sredi nju banku, zvali su Hitlerov Papa. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima, aristokraciji i mafiji. Po zvani noj izjavi Vatikana, IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata, ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to, u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank, IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). Krajem ezdesetih godina, IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa, ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom, Licio Gelli-em, Roberto Calvi-em i Michele Sindonom, Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana, a po inje uloga mafije. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi, te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR, preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine, Urugvaja i Paragvaja, za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland, te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. "The Vatican connection", Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije, zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. Izme u 1968 i 1969 godine, delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani, jo je jedan dio sramne povijesti. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM, Coca Cola, Chrysler i Boeing, u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide i ratne zlo ine, a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet-a iz humanih razloga. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe, naj e e preko vlastitog teritorija. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. Kolika je njihova ukupna vrijednost, vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge).

sa d epovima punim kamenja. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme. Na alost. likvidatora Bance Ambrosiano. ef IOR-a." . koja je u stvari upravljala zemljom. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona.U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars. Vatikan se iz bankrota. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia.guardian. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. http://www.co.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. crne rupe. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda.Emma Goldman "All warfare is based on deception.. u kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi.uk/business/2. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a. Sun Tzu ORDO TEMPLI ORIENTIS .T. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano. . trebao izdvojiti 1159 miliona dolara.O. "Najnasilniji element drustva je neznanje.." . Marcinkus. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame).O.The Art Of War. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. ve i pripadnici masonske lo e P2.ly.

Filozofija O. Kao i druga tajna dru tva lanstvo u O. .O.T. U O. stolje a. uskoro je reorganizirana baziraju i se na zakonu Teleme kao centralnog religijskog principa. ljubav pod voljom». pove e i ukalupi u slobodno zidarstvo.T. temelji se na sustavu inicijacije sa stupnjevanim ceremonijama u kojima se ritualnom «dramom» nastoje uspostaviti bratske veze i usaditi filozofska i duhovna u enja. Ovaj zakon koji propovjeda « ini to ti volja i to e biti sav Zakon» i «Ljubav je zakon. Izvorna ideja bila je da se O.O.O. Glavni obred je javan i naziva se Liber XV. ali pod vodstvom Aleistera Crowleya. tvrdi da ima preko 3000 sljedbenika irom svijeta. pojavljuje se 1904.T. ili gnosti ka misa.O. no o tome e vi e rije i biti poslije.T. je uklju ena u Ecclesia Gnostica Catholica (EGC) ili Gnosti ka Katoli ka Crkva koja je crkveni produ etak Reda. To Mega Therion-a (Velike zvijeri na gr kom koja se spominje i u bibliji kao personifikacija Sotone) i dramati ne teurgije ovaj red esto brkaju sa Sotonisti kim kultom. O.T.Ordo templi orientis odnosno Red Isto nog Hrama ili Red Hramovnika Orijenta. je internacionalna bratov tina i religijska organizacija osnovana po etkom 20. Zbog tovanja Bafometa.O. dok se polovina ovog broja nalazi u SAD. godine u «Knjizi Zakona» Aleistera Crowleya.

pronalaze i bo ansko u ljudima. Crowley je pisao u svojim Ispovjedima : "On omogu ava racionalnu bazu univerzalnog bratstva I univerzalne religije.. koji bi trebali ilustrirati tijek ljudskog ivota u irem filozofskom aspektu. vodstvo kroz sustav prosvijetljenih etika. je izvorno posu ivala ritualne materijale neregularnih masonskih organizacija. kazali ne i umjetni ke performanse. neovisnost. potrebno je nau iti svakog mu karca i enu kako najbolje prilagoditi vlastiti ivot svemiru i kako razviti svoje vje tine do maksimuma. indiferentnost s obzirom na okolnosti. kontekst je baziran na Telemi. On tako er omogu ava svakom ovjeku da sam otkrije vlastitu sudbinu. O. U svojim «Ispovjednima» Crowley pi e: «O. Majstor Magi ar i Potpuni Magi ar i Potpuni Upu enik.T. joge i magike. Red pru a ezoteri ne upute kroz dramati ne rituale. definira kao «prvi od drevnih redova koji su usvojili Knjigu Zakona». Magi ar.Aleister Crowley O. socijalne doga aje.T.O. ovjek.T. nepristranost. uvo enje u misterije i slavljenje Liber XV. Cijeli njegov sustav usmjeren je ka komuniciranju s lanovima kroz progresivne sugestije. iskrenost. Drugo. skepticizam i ostale vrline. osna uje moralne i intelektualne kvalitete potrebne za slobodna postignu a.O ima dvije jezgre ritualnih aktivnosti.T. ove sveva e e upute U prvom nizu inicijacija postoje dva sredi nja cilja. Prvo.T. samokontrola. i drugarstvo izme u predanika Velikom Poslu. odanost. radionice. i trebali bi u isto vrijeme pomo i kandidatu da sam otkrije prirodu vrhovne istine. hrabrost. Red organizira predavanja. gnosti ke mise. na kraju. O.O. Crowley je konstruirao niz rituala temeljem gore navedenog pod nazivima Minerval. neophodno je objasniti univerzum I njegovu povezanost s ljudskim ivotom. svoju svrhu i najbolje na ine njene upotrebe. O cijelom sustavu O. te.O posjeduje najve u tajnu. i iako se koriste neki simboli i jezik. U prvi plan stavlja znanstvenu teoriju koja je zbroj svega do sada poznatog o svemiru kroz jednostavan ali uzvi en simbolizam umjetni ki ure en. u njegove ruke stavi oru je nezamislive mo i koje ovjek mo e A . U dodatku. izdaje knjige i novine i daje instrukcije iz Hermeti ke znanosti. Inicijacijski rituali nakon petog stupnja su takvi da se od kandidata zahtijeva diskrecija.O.

. lanovi imaju i organizacijsku funkciju. te dalje zahtjeva poziv jednog od lanova. Napredovanje kroz trijadu ovjek Zemlje zahtjeva sponzorstvo od strane lana na vi em stupnju. je uklju ena i Ecclesia Gnostica Catholica (EGC) ili Gnosti ka Katoli ka Crkva koja je crkveni produ etak Reda." Inicijacije i u enja Kao to sam ranije spomenuo. U O. tvrdi da su sli ne onima koje koriste Slobodni zidari.T. Ljubavnik. Postoje 13 numeriranih i 12 nenumeriranih stupnjeva podijeljenih u trijade. se temelji na sustavu inicijacijskih obreda (ili stupnjeva).O. Sustav izgleda ovako: Trijada ovjeka Zemlje * ( Minerval ) uva anje u misterije privla nosti i za e a * ( Inicijacija) ovjek i Brat uva anje u misterije ro enja * ( Posve enje )Magi ar uva anje u misterije ivota * ( Odanost ) Majstor magi ar uva anje u misterije smrti * ( Ushi enje ) Potpuni Magi ar i pratioc Enochove Svete Kraljevske Arke * ( Potpuni Inicijat ) Potpuni Uvo enik ili Jeruzalemski Princ Izvan Svih Trijada * Vitez Istoka i Zapada Trijada Ljubavnika * V°-Suvereni Princ Ru inog Kri a.(za primjer: potrebno je dosti i K. u kojim a se kojima se ritualnom «dramom» nastoje uspostaviti bratske veze i usaditi filozofska i duhovna u enja.E.W. Napredovanje do stupnja Viteza istoka i zapada.T.O. lanstvo u O.O. ovjek Zemlje.O. I Vitez Pelikana I Orla * Vitez Crvenog Orla I lan Senata Viteza Hermeti kih * VI°-Uzvi eni Vitez (Templar) Reda Kadosch I pratioc Svetog Grala * Veliki Inkvizitor Zapovjednik I lan Velikog Tribunala. stupanj kako bi se postalo sve enikom Gnosti ke katoli ke crkve). stoga se razli iti stupnjevi moraju dosti i kako bi se mogle obavljati razli ite slu be unutar Reda.Pustinjak. i na taj na in pomo i mu u otkrivanju njegovog ili njezinog pravog Identiteta.T. Za prijem u svaki stupanj potrebna je inicijacija i davanje prisege za koje O. Krajnji cilj inicijacije u O.T.upotrijebiti za razvoj svake vje tine koja mu je potrebna u njegovom poslu. je «obu iti pojedinca prosvijetljenim misterijima Prirode kroz alegorijske simbole.

Me unarodna sredi njica * Predsjeda Vanjski Poglavar Reda XII° (OHO tako er znan i kao Frater Superior) * Vrhovno Vije e * Revolucionari 2. i Biskup Gnosti ke Katoli ke Crkve * Veliki majstor Svjetla I Ispektor Ceremonija I stupnjeva Obo avanje falusa kao mikrokozmi ke suprotnosti suncu u i se u ovom stupnju. koje se nazivaju jo I Solov Manji Rad * IX° Uvo enik u Sveti te Gnoze * U e se heteroseksualne magi ne tehnike * X° Rex Summus Sanctissimus * XI° Uvo enik Jedanaestog Stupnja (ovaj stupanj je tehni ki i nije u nikakvoj vezi s op im planom Reda) * U ovom stupnju u e se magi arske tehnike analnog sno aja * XII° Frater Superior i Vanjski Poglavar Reda B Struktura Upravna tijela O. Tajni Areopagus Illuminata VIII° 4. Veliki Tribunal VI° .O. uklju uju i I stvaranje osobne kapele koja sadr i skulpturu falusa u bronci. I Vrlo Uzvi eni Suvereni Veliki Inspektor General * Mag Svjetla .T.* Princ Kraljevske Tajne * VII-Theoreticus. su. srebru ili sli nom B Trijada Pustinjaka * VIII°-Visoki Sve enik Iluminata * Epopt Illuminata Na ovom stupnju u e se masturbacijske i autoseksualne magi ne tehnike. Suvereno Sveti te Gnoze IX° 3. 1.

Bratov tine su grupe prepoznate od strane O.. Kampovi su najmanja i ne moraju provoditi inicijacije ali se poti u slaviti Gnosti ke Mise 2..Oaze su slijede e po veli ini .5. tehnolo ke i sli ne bratov tine 6. Postoje Filozofske. Oni su u na elu zadu eni za organizaciju dru tvenih aktivnosti kao to su banketi.T. razmjenu znanost i umje e. igrokazi i plesovi. 5. Sveti te se nekad koristi da se istakne grupa Uvo enika organiziranih za E. Ogranci Ru inog Kri a su tijela uspostavljena od strane lanova Ni eg Razreda. Oaze moraju biti u mogu nosti provoditi inicijacije do tre eg stupnja i od njih se o ekuje da Gnosti ke mise provode najmanje 6 puta godi nje 3. .I. Njime upravljaju Najmudriji Suvereni. tijela 1. Tako er su zadu eni i za promoviranje harmonije i prijateljstva me u lanovima. Lo e su najve e lokalno tijelo unutar ovjeka emlje i od njih se o ekuje da slave Gnosti ku misu na redovnoj osnovi.O. Nadre eno Veliko Vije e 7.G.. Nacionalna Velika Lo a * Predsjeda nacionalni Veliki Majstor X° * Provedbeno Vije e 6.T. aktivnosti.C.O. 4. rade na uspostavi trajnog hrama i da imaju mogu nost inicijacije do IV°/P. Izborni Studij O. Me unarodno dizajnirane da promoviraju profesiju.

otvarao misterije Prirode. Njegova tradicionalna linija naslje a vodi se preko Slobodno-zidarskog. Duhovni Otac Ordo Templi Orientisa bio je academia masonicaKarl Kellner. Rozenkrojcerskog i Iluminatskog pokreta 18. a njegovo razlu ivanje od ovih tradicija omogu ilo mu je da prizna istinsku vrijednost velikog otkrovenja Knjige Zakona. i kako je Kellner vjerovao. Njegov simbolizam sadr i ponovno sjedinjavanje skrivenih tradicija Istoka i Zapada. Stanislas de Guaita. . do ranog kr anskog i predkr anskog Gnosticizma.O. Rudolph Steiner i Rene Guenon. vijeka.. O. bogati austrijski industrijalac. Kellner je navodno stupio u kontakt sa tri adepta koji su mu otkrili "Klju " koji je pru ao jasno obja njenje itavog kompleksnog simbolizma Slobodnog Zidarstva. preko kri arskih Vitezova Templara srednjeg vijeka. prou avatelj Isto nja kog misticizma i inicijat organizacije zvane Hermeti ko Bratstvo Lu i (Hermetic Brotherhood of Light). William Wynn Wescott. Drugi poznati lanovi Hermeti kog Bratstva Luxora su bili Helena P.Povijesni pregled Premda je slu beno osnovan 1902. Hermeti ko Bratstvo Lu i (ili Luxora) bilo je misti ko udru enje koje je osnovao Max Theon u Engleskoj. Paschal Beverly Randolph. i 19. predstavlja izbijanje na povr inu i sjedinjavanje razli itih tokova ezoteri ke mudrosti i znanja koji su prvobitno bili podijeljeni i koji su zbog politi ke i religiozne netolerancije tijekom mra nih vjekova pre li u tajnost.Blavatsky. vijeka. Slobodni Zidar.T. Kenneth MacKenzie. Zadnjih godina 19.

Theodor Reuss.) dok su kotski Ritual te Ritual Memphisa i Mizraima uklju ivali selekciju "visokih rangova" koja je bila najkompletnija do tada. u to je vrijeme bio vo a njema ke reformacije Reda Iluminata. Uz u e e mnogih drugih inicijata.. godine u "Manifestu O. Skrivena Crkva Svetog Grala. Ritual Memfisa. 1902. stupnja i 90. To su bile ove organizacije: Gnosti ka Katoli ka Crkva. mirijade stupnjeva rituala Masonerije visokih stupnjeva. O. Inkorporacijom ovih rituala Red je bio osposobljen da djeluje kao potpuno nezavisan masonski sistem. Sve zajedno to je inilo kompletan sistem masonske inicijacije kojom je Red raspolagao. opp. . otvoren samo inicijatima najvi eg stupnja Masonerije. Kalfe i Majstora. Svedenbor ki Ritual je uklju ivao verziju Zanatskih stupnjeva (stupnjevi egrta. stupnja . Kellner je svojim suradnicima predlo io da osnuju reformirano Hermeti ko Bratstvo Lu i u Njema koj koje bi bilo "Academia Masonica" od tri stupnja.) sa Kellnerom kao Po asnim Velikim Majstorom. te brojnih drugih dru tava (dolje nabrojenih). Sveti Red Ru inog Kri a Heredoma. Uz suradnju suosniva a Reda.T. Red Iluminata. pripremio konstituciju Reda. otvoren i mu karcima i enama. Kellnerova tri stupnja "Academiae Masonicae" inila su VII. Uz Kellnerovu pomo .". Ritual Mizraima. Hermeti ko Bratstvo Lu i. te Magus reda Societas Rosicruciana in theodor reussGermania. Red Svetog Kraljevskog Svoda Enoha. kao Academia Masonica obuhva ao publiciran je 1912.O. koji je u sebi koncentrirao sav zna ajni simbolizam tri Zanatska stupnja Masonerije.H. Red Martinista i Red Sat Bhai. Svedenbor ki Ritual Masonerije. stupnja (Cernau Council of New York. tako er znan kao Frater Peregrinus) je naimenovan Vanjskim Vo om Reda (Outer Head of the Order. 1807). Franza Hartmanna i Heinricha Kleina. Drevni i Prvobitni Ritual Masonerije. Reuss je od engleskog stru njaka za Masoneriju Johna Yarkera dobio povelje da vodi dva sistema Masonerije visokih stupnjeva znanih kao Rituali Memphisa i Mizraima od 97. Drevni i Prihvaceni kotski Ritual Masonerije.O.Da bi se ovo otkri e razradilo i dalje posredovalo. u deset glavnih i osam pomo nih stupnjeva. oni su od labavo organizirane grupe rituala razvili O.T. Red Vitezova Svetog Duha. i koje bi se zvalo Orijentalni Red Templara (Oriental Templar Order). godine. Ovi rituali zajedno sa Svedenbor kim Ritualom su usvojeni kao integralni dijelovi Reda.Lipnja 1905. i IX.O. godine osnivanje Ordo Templi Orientisa je slu beno progla eno. Jedan od Kellnerovih suradnika. u kompletan masonski inicijacijski sistem. te Drevni i prihva eni kotski Ritual 33. obja njavao bi simbolizam svih stupnjeva razli itih rituala Masonerije u svjetlosti "Klju a" koji je Kellner posjedovao. Veliki Majstor Svedenbor kog Rituala Masonerije u Njema koj. Reuss je 1906. stupanj ovog sistema. Kellner je umro 7. Red Vitezova Svetog Groba.O. Reuss (Frater Merlin. VIII. Spisak organizacija iji je simbolizam i u enje O. Taj Red.T.

godineRevidirana verzija Ustrojstva je objavljena 1917.) te voditi zapisnike o lanstvu u svojim zemljama.O. Charles Stansfield Jones (Frater Parzival) bio je poglavar O. Nacionalni poglavari su obi no koristili posebno ime za ni e . godine. godine (u skladu s revizijom iz 1917. a Rudolph Steiner (koji je poslije osnovao Antropozofsko Dru tvo) je vodio O.T.O. do 1921. stupnja su trebali voditi O.Revidirana verzija Ustrojstva je objavljena 1917. Opunomo eni nacionalni poglavari X. godine.T.O. Od 1902.O.O. u Sjevernoj Americi i on je svoju provinciju pridru io Crowleyevoj. provinciju u Njema koj. 1919. koji se pridru io Redu negdje izme u 1910.T. poslove bez svakodnevnog nadzora od strane me unarodnog sjedi ta. Aleister Crowley (Frater Baphomet).O.g.T. stupnja. a kasnije. na Britanskim Otocima.T. je bio poglavar O.O. Dr.O. O. Dr. provincije u Danskoj.O. godine Reuss je irio O. u Francuskoj.T. provincije u Ju noj Africi pod upravom Thomasa Windrama (Frater Mercurius) i u Australiji pod upravom Franka Bennetta (Frater Progradior ili AHAH). Od 1902.T.Gerard Encausse (Frater Papus). do 1921. Nacionalni poglavari su se trebali pridr avati O. Crowley je opunomo io O. godine.Hansen-Kadosh je bio poglavar O. koji je tako er bio vo a Gnosti ke Katoli ke Crkve i Reda Martinista. u Latinskoj Americi. godine. provinciju u Austriji. na me unarodnom planu putem imenovanja i opunomo a vanja nacionalnih poglavara koji su nosili titulu X.T.O.T. vodio je O. Ustrojstva iz 1906. i 1912.O. Aleister Crowley je objavio jo vi e revidiranu verziju Ustrojstva pod nazivom: "Priop enje s Osvrtom na Ustrojstvo Reda" (). bio je zadu en za O. Aleister Crowley je objavio jo vi e revidiranu verziju Ustrojstva pod nazivom: "Priop enje s Osvrtom na Ustrojstvo Reda" (). a kasnije. koji je tako er bio vo a njema kog pokreta "Pansophia".T.T.Krumm-Heller (Frater Huiracocha) je bio poglavar O. godine.W. 1919. Heinrich Tranker.

pokrivale su odgovaraju e stupnjeve kotskog Rituala i Rituala Memfisa i Mizraima.T.(masonske) stupnjeve O. bilo je potrebno samo da asnici Velike Lo e O.T.O. bile su opunomo ene. Krumm-Hellerov ju noameri ki O.M.'.O. dokumentirane i registrirane od strane O.O. O. Da bi takvi masoni stupili u odgovaraju i stupanj O.O.T.T.M. Slobodni Zidari visokog stupnja. za stupanj koji je u pitanju. mada je za cjelokupan sistem kori teno ime "Ordo Templi Orientis".O.O. Inicijacije u stupnjeve kotskog Rituala.T. Gerard Encaussova provincija je kona no postala znana kao "Francusko-Hai anski O..O. AMORC.dokument od O.T. VII.A. bez izuzetka. provincije. Spencer Lewis. Sve takve O. iz San Hozea. i da zabilje e ime novog lana u Zlatnu Knjigu. Pod Reussovim vodstvom. te Rituala Memfisa i Mizraima. godine "Potvrdu Prijateljstva" .O.. smatrane su jednakima inicijacijama u odgovaraju e O. izdaju potvrdu o lanstvu u O.-a.O.T.O. tra ila se serija inicijacija u O. dok je Reussova vicarska sekcija bila poznata kao "Mysteria Mystica Aeterna".T." (Franco-Haitian O. stupnjeve.O. koji su svoje masonske inicijacije primili od drugih priznatih masonskih autoriteta. Cro leyeva britanska sekcija je bila poznata kao "Mysteria Mystica Ma ima" ili M. dobila je 1921. C D .O. je uglavnom bio masonsko udru enje.O. Za one koji nisu bili masoni. stupanj O.T.O.T.T. Rozenkrojcerska organizacija sa sjedi tem u Kaliforniji.O.T.O. koje su vodili.'. postao je poznat kao Ordo Templi Orientis Antiqua. autoriteta. postajali su lanovi O. koju je osnovao H.T.T. stupnjeva tako to su im se direktno priznavali masonski stupnjevi koje su oni ve posjedovali. Te inicijacije koje je posredovao O.'..T. ili O. ja. Isto tako su dokumentirana i sekundarna opunomo en npr.O.T.T.).

O.1 bila je ustanovljena 1912. 1921.Talbot Smith. stupnja. Oko 1917. Reda O. opunomo eni lan Agape Lo e br.T. Zanatskih stupnjeva. Crowely je bio odre en da nasljedi vodstvo internacionalnog O. Agape Lo a br. zbog toga to je on inzistirao na tome da glavni religiozni izraz O. religija bazirana na Knjizi Zakona.O. on je ove rituale ponovo revidirao. itd. Fraternitas Saturni postoji i danas u Njema koj.'. je masovno odstupio i rekonstruirao se kao jedna potpuno nova organizacija po imenu Fraternitas Saturni.'. Crowley je to u inio oko 1913.. pogled na ivot. Kanada. i kona no mu je taj status potvr en i od strane nacionalnih poglavara X.O.m.H. pod vodstvom Eugena Groschea. preselio se iz Vancouvera.M. Kanada.O. i prilagodio ove revidirane rituale za uporabu u svom vlastitom ogranku O.O. pod autoritetom Jonesa i Crowleyja.T. B.M.2 u Los Angelesu. Crowley je ukinuo praksu primanja Slobodnih Zidara visokog ranga u Red bez predhodnog iniciranja u revidirane stupnjeve koje je on razradio za M. da bi prema Crowleyjevim instrukcijama zajedno sa Jane Wolfe radio na uspostavljanju Agape Lo e br.. stiskove rukom.O.T...O.2 odr ala je svoj prvi sastanak 1935. u Hollywoodu. Agape Lo a je uveliko .'. C.m. Wilfred m..M. i ne predstavlja se kao O.. Kanadi i drugdje.'. nakon to je do ivio sr ani udar. i koji bi odra avali novoeonski .. B. do svoje smrti u prosincu 1947. Aleister Crowley je nastavio praksu Theodora Reussa bilje e i lanove u Zlatnu Knjigu i izdavaju i povelje.M.Crowley je preuzeo na sebe da pripremi revidirane rituale koji bi sa eto i dramatski prenosili zna aj Zanatskih i Visokih stupnjeva.'.O. a koji ne bi povre ivali prava i privilegije uspostavljenih masonskih Autoriteta.. Kalifornija.'.T. Agape lo a br. a ne staroeonski. u Vancouveru. znake. Dio Trankerovog njema kog O. i Reuss je na kraju usvojio nove rituale kao slu bene rituale Ordo Templi Orientisa. M. bude Thelema. Neke Nacionalne O. ovaj put u potpunosti odbacuju i termin "Masonerije" i karakteristi ne ambleme.T. 1930-tih.T. California.C. Crowley je slu io kao Vanjski Vo a Reda od 1922.. Theodor Reuss se povukao sa funkcije poglavara O. On je ponudio svoje revidirane rituale Reussu da bi bili usvojeni u itavom Redu.O.1. Umro je naredne godine.T.T. provincije u po etku nisu bile voljne prihvatiti Aleistera Crowleya kao O.

i u skladu sa njegovom eljom Karl Germer (Frater Saturnus) je postao O.O. Reda O. Crowley je postao sasvim ovisan o svojim predstavnicima u inostranstvu.O.T. Germer je bio miran i povu en ovjek. uva eni kemijski in injer i pionir zrakoplovstva. McMurtry je doputovao ranije i posjetio je Crowleyja nekoliko puta tijekom dopusta. Agape Lo a br.O. Ove dvije povelje. datirane 22. Karla Germera. Crowleyjevog njema kog predstavnika.T.A.O. nije odr avao inicijacije.O. Germer je . bili su uni teni ili su pre li u tajnost tijekom rata. uhapsio je Gestapo i dr ao ga u nacisti kom koncentracijskom logoru radi toga to je "sakupljao studente za stranog dr avljanina. Nekoliko O. upravljao ve inom poslova u O. dok je Germer odre en da bude Crowleyjev nasljednik kao Vo a O.H. nove inicijacije se nisu odr avale. ali poslao je kandidata.T. me unarodne komunikacije su bivale sve vi e prekinute. Slobodnog Zidara visokog ranga. koje je u to vrijeme funkcioniralo). stupnja O. o ujka 1946.O.T.O. Oslobo en po etkom rata zahvaljuju i zalaganjima ameri kog konzula. Gabriela Montenegroa na inicijaciju u Californiu. lipnja 1947. Crowley je ve bio obavjestio Germera o McMurtryjevim poveljama.O. Germer je kona no doputovao u Sjedinjene Dr ave. McMurtry treba biti spreman da naslijedi Germera.) Crowey je pisao McMurtry i obavijestio ga da. Grady Louis McMurtry i Frederick Mellinger ( koji je prvobitno bio izbjeglica iz Hitlerove Njema ke). putovali su u Europu po vojnim zadu enjima. est mjeseci prije svoje smrti (17. do svoje smrti 1962.T. California. Mellinger nije primio nikakvu potpisanu naznaku one vrste koja je bila data McMurtryju. Agape Lo a se preselila u Pasadenu. Nikakav rad Lo e nije zabilje en u Engleskoj u to vrijeme.A. iji je autoritet bio jednak Crowleyjevom. Crowley je opunomo io McMurtryja dokumentima koji su mu omogu avali da u slu aju hitne potrebe ima autoritet da nadgleda itav rad Reda u Californiji (kao to je ranije re eno. gdje je. Kada je izbio II svjetski rat. i 11.2 nastavila je sa radom u ju noj Californiji do 1949.. Ju noameri ki O. Germer je obavijestio McMurtryja i ostale da O.T.O. a civilna putovanja su bila ograni ena. i prije svega zainteresiran za objavljivanje Crowleyjevih djela. Crowley je uz to naimenovao McMurtryja za svog osobnog predstavnika u U. California.S.S.T. s Jet Propulsion Laboratory" i "Aerijet General". lana. bile su podlo ne jedino Germerovom odobrenju. stupanj za U. Na kraju II svjetskog rata funkcionirala je jo samo Agape Lo a br. ali ova inkorporacija nije izvr ena pod Germerovom upravom nad O. "Jack" Parsons (Frater Belarion). a izvan Californije inicijacije su bile veoma rijetke. ali. kao Veliki Op i Rizni ar (Grand Treasurer General) i Crowleyjev zamjenik. Premda je Crowley zamolio Mellingera da bude spreman kao mogu i Germerov nasljednik.O. to je bilo jedino tijelo O. Crowley je umro 1.doprinjela Crowleyjevom objavljiva kom radu. Dr. prosinca 1947. Kasnije.O. Crowleyja".T.. i Crowley je imenovao Smitha (Frater Ramaka) kao X. osim unapre enja onih koji su ve bili inicirani.T. treba biti inkorporiran i da e njime upravljati trijumfirat asnika. a vodi je Johan W."California Institute of Technology. Mellinger je posjetio Crowleyja nakon to je McMurtry preba en natrag u Sjedinjene Dr ave.T.O.. lanova mu je u tome pomoglo.T. kada je ovaj do ao na sastanak Agape Lo e na kojem je predsjedao McMurtry. vetu ili reviziji. po to sam nije bio u mogu nosti da putuje. slu e i u toj funkciji od kraja 1947. Drugi europski ogranci O. Tijekom II svjetskog rata dva Californijska O. Ju noameri ki ogranci su odr avali slabu vezu sa Germerom do ranih 1960-tih godina. travnja 1946.A. nakon ega je Lo a prestala odr avati redovne sastanke. Parsons je u estvovao u osnivanju ove dvije uva ene ustanove.2 u Pasadeni.. Postojao je blizak odnos izme u ova dva ovjeka i Crowley je naimenovao McMurtryja (Frater Hymenaeus Alpha) za lana IX. i za Suverenog Velikog Op eg Inspektora Reda ( Sovereign Grand Inspector General of the Order).

Marcelo Motta je u inio jo jedan poku aj preuzimanja uprave nad O. Ovo udru enje uklju ilo je lanove Agape Lo e br. Metzger nije op e prihva en kao vo a Reda izvan njegove grupe.O.O. Metzger je u vicarskoj objelodanio tvrdnju da je on vo a Reda. godine pre ivjeli O..O. O.v. a da nije ostavio odre enog nasljednika.O. Motta je formirao grupu u svojoj domovini Brazilu. u dr avi California registrirano je Udru enje Ordo Templi Orientis (Ordo Templi Orientis Association) kao vid legalnog entiteta O. Sud je smatrao da Mottine tvrdnje o O. koja je navedena u Crowleyevim pismima McMurtryju iz 1940-tih.O. Neki ugledni lanovi.T.O.O. i tu pokrenuo grupu. Motta je u po etku priznavao Kennetha Granta kao vo u O.O. bili su obavije teni o stvaranju ove korporacije i ostavljen im je izvjestan vremenski period da pismeno potvrde elju da nastave lanstvo u skladu sa obi ajem kojeg je ranije uspostavio Kerl Germer.e. Za Metzgera se smatralo da predstavlja poslijeratni ostatak iz ranijeg Reussovog perioda. Germer je tako er bio zainteresiran za rad Hermanna Metzgera (Frater Paragranus) u vicarskoj. izvan vicarske nisu bili obavje teni o izborima koji su poduprli Metzgera sve dok navodni izbori nisu pro li. 1977. lanovi iz Germerovog i Crowleyovog doba bili su pozvani da se pridru e McMurtryju da ponovo uspostave regularne aktivnosti O. lanovi.O. Germer je umro 1962.O.v. San Francisco slu aj zavr en je 1985.izdao povelju za jedan O.O. smatraju i da je on jedini predstavnik Crowleyevog O. Uva eni lanovi O. kada je uo da je Grant krivotvorio rituale. koju je bazirao na privatnim izborima za koje je re eno da su se odr ali u vicarskoj. bio je primoran da se pozove na svoje dokumente koje je dobio od Crowleya za slu aj hitne autorizacije. da ozakoni Metzgera unutar Crowleyjevog O.T. u Sjedinjenim Dr avama.T. uklju uju i i Gradyja McMurtryja. Oni koji su pismeno mogli dokazati da su O.O. Metzger se nije anga irao u O. ali kasnije je zatvorio Kamp i izbacio Granta iz O.T. pod McMurtryjem nastavak O. California.T.O.O. aktivnostima niti direktno niti indirektno u Sjedinjenim Dr avama.O. Ovaj slu aj je rije en u Weiserovu korist na U. Tijekom procesa u Maineu. Kamp u Engleskoj pod vodstvom Kennetha Granta.. o ujka 1979. stupnja. ne prolaze test legalne utemeljenosti.O.T. Okru nom Sudu u Maineu.T. Gospodin Motta je tijekom niza godina bio osobni student Karla Germera.O.T.T.T. i tako je pro lo nekoliko godina prije nego to se postavilo pitanje nasljedstva funkcije poglavara O. pod McMurtryjem dao je Motti poziv za proces koji e se odr ati u 9-tom Federalnom Okru nom Sudu u San Franciscou.e.O.T. radi uzurpiranja copyrighta i za titnih obilje ja. Aleistera Crowleya i da je isklju ivi vlasnik imena.. ali da nema originalnu vezu sa Crowleyjevim O.T.O.". O. McMurtry je odr ao O. ali to je bilo nakon to ga je Germer isklju io iz lanstva. Ova korporacija je postala oslobo ena Federalnog poreza kao religiozni entitet 1982. izdava a mnogih Crowleyevih djela.T. Sud je priznao da je O. ali odustao je od tog priznanja kada je saznao da je Germer Granta bio izbacio iz Reda. Grady McMurtry je aktivirao svoja pisma s punomo ima i preuzeo titulu "Kalif O.T.T. inicijacije u svojoj ku i u Berkleyju. za titnih .O. XII 1971. pod imenom "Dru tvo Ordo Templi Orientis" (Society Ordo Templi Orientis).T.T.T. Motta je kona no do ao u Sjedinjene Dr ave da zahtjeva pravo na Crowleyev copyright.S.T.O. lana III. Nakon Germerove smrti. nisu nekoliko godina uli za njegovu smrt.2 iz Crowleyevog i Germerovog vremena. Kenneth Grant je isto tako iznio tvrdnju da je on vo a O.T.T. Kada je McMurtry postao svijestan kriti nog stanja u koje je Red zapao nakon Germerove smrti. je bio inkorporiran u zakone dr ave California 26.O. Najprije je tu io Samuel Weiser Inc. i Motta je ponovo izgubio. kao i oni za koje se znalo da su lanovi od ranije.. Germer i Metzger su do li u sukob pred kraj Germerovog ivota. U to vrijeme bilo je manje od tucet pre ivjelih lanova O. 1969.T. u skladu sa IRS CODE 501 (c)3.T. 28. lanstva.O.

O..T.O. O.O. primanjem Knjige Zakona postao je Prorok Novog Doba (Aeona) i osnivac Theleme kao magijsko-filozofskog pokreta.znakova. kr anska islamska. joginska.O.T.O.. Odlukom 9-tog Okru nog Suda O. copyrighta i drugih dobara O.).T.T.H.O.O.O. nije sekta vec viteski i magijski Red i O. ali procesom albe ustanovljeno je da O.T. Potvr eno je da je McMurtry O. sa prisutnim svim lanovima O. koji su imali pravo glasa. pod McMurtryjem je priznat kao legalni entitet baziran na lanstvu. i Aleister Crowley Aleister Crowley je sistematicno i na znanstvenoj osnovi istrazivao razlicite religijske prakse.T. sebe ne smatra i ne predstavlja se niti kao sotonisticka niti . 1904.T. Na ovu odluku ulo ena je alba.O. u rujnu 1985. srpnja 1985. Dva mjeseca nakon McMurtryjeve smrti odr ani su izbori.H. Reda O. nakon prvobitne odluke 9-tog Okru nog Suda. unutar Sjedinjenih Dr ava. O. Reda O. koja je prihva ena. Grady McMurtry umro je 12.O.. mo e nastaviti kao korporacija. Hymenaeus Beta nastavio je svoju slu bu do dana njeg dana.T.O.T. tehnike i doktrine tako da je u raznim periodima svog zivota prolazio kroz razne faze (budisticka. Frater Hymenaeus Beta izabran je za Kalifa i vr itelja funkcije O.

Georgia Guidestones .T. ohrabruje detaljno razumijevanje. od strane svojih clanova kao i onih koji nisu clanovi. obucavan da baca kletve. Dalje. O. emancipacije u pogledu oslobodjenosti od sujeverja i drustvenog ugnjetavanja.O. imaju za cilj da unaprede zivote svojih inicijata.T. crna i bijela.T. Crowley definira tri razlicite "skole magike" pod imenom zuta. a ne da ikoga povredjuju.kao anti-kr anska organizacija.T. je thelemitska organizacija koja se pridrzava thelemitskih ideale slobode religijskog i osobnog samoispoljavanja. Niko nije od strane O. a ipak postavlja ove skole na potpuno drugaciji nacin no sto bi neko ocekivao na prvi pogled.O.T. a Magika koju prakticira Crna Skola se razlikuje od bilo koje predstave "crne magije" koje su gore bile spominjane.O. cini ili radi bilo koju drugu vrstu magike cija je svrha da povredi drugu osobu. ne prakticira crnu magiju".O. "Magika bez suza". on takodjer smatra da nije moguce da Istinska Volja bilo kojeg bica dodje u sukob sa Istinskom Voljom nekog drugog.O. Spiritualne prakse O. te razvoja svijeta koji bi podrzavao i ohrabrivao drevnu viziju Univerzalnog bratstva ljudi.10 zapovijedi globalnog istrebljenja . O. definicija tri skole koje je dao Crowley. u svojem klasicnom delu. "Crna magija" se obicno zamislja kao neka vrsta "caranja" ili "sotonizma" cija svrha je da povredjuje druga bica. Crowleyev koncept crne magije predstavlja prociscenje ovog uobicajenog razumevanja termina: on definira crnu magiju kao magicki rad koji ne sluzi aspirantovoj Istinskoj Volji. Takodjer O.

Veli ajte istinu ljepotu ljubav tra e i sklad s beskona nim. 1. Izbjegavajte uskogrude zakone i bespotrebne slu benike. Georgia. 7. .love . Upravljajte mudro reprodukcijom unapre uju i kondiciju i raznolikost. o ujka 1980. III Unite humanity with a living new language. Odr avajte ljudski rod ispod 500 000 000 u neprestanoj ravnote i s prirodom.faith . IX Prize truth . 22. 6.seeking harmony with the infinite.tradition . 10. s kra im napisima na sumeranskom.000. IV Rule passion . 5."Ameri ki Stonehedge" podignut je na brdu iznad Elbert County. 2. panjolskom. Odr avajte ravnote u izme u osobnih prava i dru tvenih du nosti. X Be not a cancer on the earth . 4.000 in perpetual balance with nature = UKLONITI VI E OD 6.and all things with tempered reason. Posve en je istrebljenju ljudskog roda koje prijeti svima nama. starokineskom i ruskom. vrlo ih je na spisku po tede sumanutih igra a.000. 9.Leave room for nature . hebrejskom.improving fitness and diversity.Leave room for nature. VIII Balance personal rights with social duties. hindu. titite narode i nacije po tenim zakonima i pravednim sudovima. USA. te glavnim tekstom na engleskom. klasi nom gr kom i sanskrtu. Ne budite rak na Zemlji.000 LJUDI II Guide reproduction wisely . imaju ulaznicu. Neka sve nacije vladaju interno rje avaju i vanjske razmirice na svjetskom sudu. TEKST NA ENGLESKOM: I Maintain humanity under 500. 8. V Protect people and nations with fair laws and just courts. VI Let all nations rule internally resolving external disputes in a one world court VII Avoid petty laws and useless officials. Ujedinite ovje anstvo novim ivu im jezikom. jer vjeruj. swahili.beauty . ostavite prostora prirodi. ubojica svilenih rije i i svi koji jesu. 3. ostavite prostora prirodi. arapskom.000. egipatskim hieroglifima. Upravljajte stra u vjerom tradicijom i svim stvarima uravnote enim razborom.

.

107 tona te ak spomenik. na jednom od najvi ih bre uljaka stoji masivan. Na prvi pogled iz daljine podsje a na europske neolitske spomenike poput Stonehengea.SPONSORS: A SMALL GROUP OF AMERICANS WHO SEEK THE AGE OF REASON TIME CAPSULE: PLACED SIX FEET BELOW THIS SPOT ON TO BE OPENED ON PORUKE TAJNOG BRATSTVA U Okrugu Elber u Georgiji. u SAD-u. .

g. za razliku od tih pretpovijesnih tvorevina. ova u Georiji je suvremena i na svoje okomito postavljene etiri granitne plo e (5. g. kineski. Christianu pro itajte ovdje. hebrejski. C. kalendar i sat. panjolski. u ured tvrtke Elberton Granite Finishing u ao mu karac u skupocjenom odijelu koji se predstavio kao R. . Christian je rekao da on i njegova skupina planiraju ovo preko dvadeset godina i da ele ostati zau vijek anonimni. ali do danas nitko nije saznao pravo ime te osobe niti osoba koje je navodno predstavljao. ima na osam suvremenih jezika (engleski. kolokvijalno nazvan Ameri ki Stonehenge. Taj objekt tako er e biti kompas. Poznato je tek da je u srpnju 1979. (Op irniju pri u o narud bi i realizaciji projekta te o R. ruski) ugraviran tekst. Christian te rekao da predstavlja grupu ljudi koja eli naru iti neobi no veliko i kompleksno zdanje koje e prenijeti poruku ovje anstvu. stolje a. svahili. kreuz kri ) iz ranog 15. C. Christiana Rosenkreuza (rosen ru in. No svatko tko zna ne to o povijesti tajnih dru tava na zapadu odmah e zamijetiti da je deklarirano ime zapravo varijacija na ime legendarnog osniva a tajnog Reda Rozenkrojcera. a spomenik se naziva The Georgia Guidestones. hindi. Taj tekst predstavlja svojevrsne programatske i globalne Smjernice.Me utim. Ubrzo je i sam Christian priznao da je rije o pseudonimu.9 m) na kojima le i vodoravno polo ena jedna manja. Povijest ovog spomenika zapravo je obavijena izmaglicom jer nitko to no ne zna identitet osobe ili osoba koje su naru ile njegovo postavljanje.) Spomenik je dovr en 22. arapski. o ujka 1980.

odnosno nagnu em Zemljine osi. Sredi nji kameni stup ispunjava dvije funkcije.Astronomska dimenzija spomenika ogleda se u nekoliko aspekata. odnosno s polo ajem izlaze eg Sunca tijekom . Zatim je tu prorez koji je poravnat s godi njim kretanjem Sunca. etiri nosive plo e orijentirane su u skladu s godi njim prividnim Sun evim kretanjem. Rupa koja se u njemu nalazi omogu ava da se u svakom trenutku kroz njega vidi Sjevernja a.

Ista je poruka ugravirana na njezinim rubnim stranicama vidljivim odozdo i to na etiri izumrla pisma: sumerskom klinastom. stolje a koji su planirali i provodili sterilizaciju odre enih segmenata dru tva poput zatvorenika i mentalno oboljelih. egipatskim hijeroglifima i starogr kom. U podno ju se nalazi tzv. plo a obja njenja na kojoj su ugravirani tehni ki podaci i opis karakteristika samog spomenika i njegova sadr aja. Na samom vrhu vodoravno polo ene plo e ugravirana je poruka: "Neka ovo bu smjernice du ka dobu razboritosti". sanskritu. i polovicom 20. Vodoravna plo a na vrhu kao glavnu funkciju ima rupicu kroz koju svakoga dana u podne probija Sun ev snop svjetlosti ozna avaju i na sredi njem okomitom stupu datum odnosno koji je dan u godini. dok e informiraniji prepoznati sli nosti naputaka o kontroli ljudske populacije s programatskim ciljevima eugeni kog pokreta me u znanstvenicima Amerike i Europe krajem 19. Mnogi e se zgranuti na ove podatke o spomeniku iz Geogije. K tome i natpis na nov anici od 1 dolara na kojem pi e "Novi svjetski poredak" ispod piramidalne gra evine i ostalih masonskih simbola. osobito ako naginju nekom obliku new agea kao to je wicca. a to je imalo svoj fini u njihovoj povezanosti (financijskoj i inoj) u projektu Tre eg Reicha koji je itavim narodima namijenio istrebljenje ili redukciju. a sigurno e biti i onih koji e biti odu evljeni. Ne bi to bio jedini pokazatelj da Tre i Reich nikada nije dokon an ve se samo preselio s one strane Atlantika nakon to su njema ki znanstvenici hrpimice nakon zarobljavanja rehabilitirani i anga irani na ameri kim tajnim i javnim projektima u naoru anju i svemirskoj utrci. Oni kr anski religiozno indoktrinirani odmah e prihvatiti interpretaciju spomenika kao sotonskih 10 zapovjedi. samo nosi vodu na mlin interpretacije da je rije o eliti koja dugoro no te i ostvarenju svjetske dominacije pod .ekvinocija i solsticija.

te znanstvene i financijske elite." .2010 at 23:19:37 "Najnasilniji element drustva je neznanje. kroz politi ke administracije niza zemalja. Svjetske trgovinske organizacije. Sve nove i nove bolesti koje se javljaju (AIDS. upravlja svijetom u kojem ivimo i usmjerava ga u eljenom smjeru. Me unarodnog monetarnog fonda. prema mnogim predskazanjima i slutnjama.) kao i razvoj genetski modificirane hrane kojom je mogu e u initi neplodnima itave populacije.globalnom vladom i globalnim sudom. Iz ozbiljnosti koncepta i izvedbe spomenika iz Georije neki smatraju da on predstavlja va no mjesto za Okultnu Hijerarhiju koja kroz globalne institucije poput Svjetske banke. u ovoj interpretaciji obja njavali bi na ine na koje se namjerava eliminirati dvanaest tinaestina (12/13) ljudskog stanovni tva planete i svesti na preporu enih 500 milijuna.2. Sun Tzu DRU TVO THULE-THULE GESSELSCHAFT . Wikipedia: Georgia guidestones Posljednje ure ivanje od Phlegma : 14.The Art Of War. Socijalna i geoekolo ka kataklizma koju e pre ivjeti tek manji broj. arhitektonski postavljene tako da izdr e nevere koje predstoje. svinjska gripa itd. Napokon.Emma Goldman "All warfare is based on deception. izopa eni dru tveni i ekonomski poredak i vrednote. reducirala bi ovje anstvo i razorila postoje i nakaradni. bit e i onih koji e u ovim idejama prepoznati istinski dobronamjernu poruku posve enika i vizionara koji su imali povla teni ezoterijski uvid u ono to se." . ima dogoditi na Zemlji u bliskoj nam budu nosti. predstavljale bi za etnicima te nove civilizacije putokaz ka dru tvu i ustrojstvu svijeta koji bi bio istinski odr iv jer bi po ivao na na elima posvema nje ravnote e. Smjernice sa spomenika iz Georgije. a omogu ila svojevrsno resetiranje i uspostavu novog doba na novim na elima. pravde i razboritosti. pti ja gripa.

kukastog kri a kao za titni znak. u svoje redove privukla prvog ovjeka iza Hitlera-Heinricha Himmlera. Ova bi a u Hindi/Budisti koj tradiciji poznata kao «Lame svih Lama» ili «Kraljevi svijeta» mogu se kontaktirati samo duhovnim putem. Tako je jedan o najdrevnijih znakova sre e i blagostanja postao jedan od najmo nijih i najzlijih simbola 20. To je bila pomno odabrana mje avina drevnih teutonskih mitova. stolje a. (u hinduskim legendama naziva se jo i bijeli otok). odnosno «Reda teutonskih vitezova» osnovanog 1912. moglo bi se raspravljati. stolje a. bio doma inom Olimpijskih igara. podzemni grad. kolovoza 1918. odnosno super-rasa. a i povijesna injenica govori kako je i sam Adolf Hitler (iako nikada nije postao izravan lan) na mnoge na ine podupirao rad ovog misti nog dru tva. Simbol ovog «gospodara» je upravo famozna svastika s po etka teksta. vo u SS-a. prvo su migrirali na zapad (misle i na zapad Indije. pulsirao je druk iji ritam puno starijeg sustava vjerovanja. U 1930-ima.Jedno od slabo istra enih dru tava uop e je dru tvo Thule ili Thule Gesellschaft. Dru tvo Thule po ivalo je u samom srcu carstva SS-a. Blavatskynim sljedbenicima. Da li ih je Hitler bespogovorno i u cijelosti prihvatio. U . Ova uvjerenja bila su sve osim tehnolo kih. filozofije koja je animirala rane ideologije Nacisti ke partije i to je iznimno bitno. Ova rasa nazvana «Vril-ya» o ivjela je u znanstveno-fantasti nom romanu «Nadolaze a rasa» engleskog romanopisca Edwarda Bulwera-Lyttona iz 1871. Drugi. Hitler ga je postavio u bijeli krug na crvenoj pozadini kako bi konkurirao crvenoj zastavi Komunisti ke partije sa srpom i eki em. ali Himmler zasigurno je. koje je postalo zastra uju a produ ena ruka Nacisti ke dr ave. i na kraju u Tibet. a dalje razvila poznata okultistica 19. mo da ak i Babylon?). koja simbolizira «sredi nju mo Nebeskog dragulja». Friedrick Krohn lan dru tva Thule 1920. Sustav autoputa pove ao je brzinu putovanja du inom i irinom cijelog Reicha. Ostali su tvrdili da su stanovnici Thule pre ivjeli kataklizmu i postali podzemni nadljudi. Nakon kataklizme. koja je za cilj imala otkriti tajne izgubljene super-rase. to ukratko re i i odakle po eti pri u o ovome dru tvu? Prema nekim izvorima dru tvo Thule osnovao je njema ki okultist Rudolf von Sebottendorff 17. No. pak izvori navode da je dru tvo jo 1910. Helena Blavatsky u svojim radovima nazvanim «Tajna doktrina» Thule-Gesellschaft je ostalo u prisnom kontaktu s «teozofistima». dobilo je ime po mitskoj zemlji HyperboreiThule. ispod povr ine mar iraju ih nogu i tutnjave tenkova na nurember kom Cepelinovom polju. predla e Hitleru znak «Hakenkreutza». stolje a. Tako er. koju su neki lanovi dru tva poistovjetili s Islandom i Grenlandom. Bilo kako bilo. Hitlerova Njema ka prezentirala je sav sjaj svojih tehnolo kih dostignu a Na godi njem skupu u Nurembergu zra na flota vitkih bombardera protutnjala je iznad uzdignutih lica pripadnika Nacisti ke stranke. Ovu ideju je za eo Platon. za koje su vjerovali da su ostaci isto tako mitske Atlantide. njihovi duhovni mentori povukli su se u skriveni duhovni centar zvan «Asgard». Ono to je intrigantno kod ovog dru tva je da su njegova u enja i doktrine usa ena u samu sr nacizma. O pravom podrijetlu ovoga znaka biti e vi e rije i u daljnjem tekstu. a veli anstven stadion u Berlinu 1936. kao minhenski ogranak tajnog dru tva «Germanenorden». ovo dru tvo bilo je glavni pokreta nacisti ke ekspedicije na planine Tibeta. osnovao Felix Niedner kao eksremnu nacionalisti ku grupu. potom u pustinju Gobi. isto nja kog misticizma i antropologije s kraja 19. Dru tvo Thule Dru tvo Thule iji je lan bio Heinrich Himmler.

koja se sastoji od fizi ke stvarnosti i (po napredovanju u njihov unutarnji krug) moralnih okova. Dru tvo je proklamiralo i ekivanje odabranog ovjeka kojemu e se predati. ali sam ja taj koji naru uje pjesme! Uveo sam ga u u enja «Tajne doktrine». odnosno ovjeka nadahnutog od strane samog Lucifera koji e pokoriti svijet i odvesti Arijevce u slavu. predstavljaju i ga kao «dugo i ekivanog spasitelja». Sebottendorf je to nazivao «Fuehrerprinzip» (Fuhrerovo na elo). Tako er bio je omiljen me u pobornicima izokrenute Darwinisti ke teorije: jo jedan englez.ovom romanu pripadnici ove rase nadljudi imaju psihokineti ke sposobnosti (Vril) i ele zavladati svijetom. To bi u kona nici omogu ilo dosezanje «univezalnih energetskih polja». godine izjavio da je osobno primio jedan oblik satanisti ke objave po kojoj je njegova sudbina pripremiti tijelo za Anti-Krista. iznad njega lebdi zvijezda!» Eckart je pratio svoju misiju koju je otkrio tijekom jedne seanse. Alfredu Rosenbergu je izjavio: «Vjerujem u Hitlera. Najpoznatiji pripadnici ovog dru tva su George W Bush i njegov otac. godina poslije Krista porazila rimske legije u teutobur koj umi kao nasljednici izgubljene super-rase Hyperborea-Thule. Na samrti je izjavio «Slijedite Hitlera! On e plesati. Kada se Hitler pridru io Dru tvu. filozof Houston Stewart Chamberlain vjerovao u rasnu nadmo «Arijevaca» koji su naseljavali sjevernu Europu. Tada je re eno da e se «Gospodar Maitreya» uskoro pojaviti kao njema ki mesija kako bi «poveo arijsku rasu u kona nu pobjedu nad idovim Eckartu a». Dietrich Eckart. koje je povezivalo vi e tajnih dru tava. te po eo Hitlera upoznavati s minhenskim okultnim krugovima. je dodijeljena zada a mesijinog «hranitelja». poglavito Friedrich Nietzche. Vo a dru tva Thule. te izmislio formalni pozdrav za «tako dobrog ovjeka»: «Sieg. Eckart je Hitlera dobro podu io. Eckart je svoju ulogu u tome procesu usporedio sa onim to je Ivan Krstitelj bi Kristu. koja bi u ovjeku «probudila» uspavane unutarnje mo i i omogu ila razvijanje nadljudskih fizi kih sposobnosti koje su nekada bile obilje je ponosne Arijevske rase. Dru tvo Thule zahtijevalo je disciplinu i slijepu. uvara tajni vril-a. kako bi se stvorili preduvjeti za osobnu transformaciju. bez obzira na njegove prohtjeve. svojim je nasljednicima u kasnim danima 1910. a najpoznatije od njih je «Skull and Bones» (lubanja i kosti) koje djeluje na sveu ili tu Yale i identi no je Hitlerovom dru tvu Thule. Dietrich Eckart je izjavio da je do ao ta dan. neupitnu poslu nost prosvijetljenom Majstoru. kako bi do li u kontakt s «bo anskim sobom» u nevidljivom svijetu duhova. Ovo je potaklo pripadnike dru tva Thule da se poistovjete s teutonskim plemenima koja su 9. Heil». Cilj dru tva Thule bio je razbiti barijeru tzv. otvorio njegove centre u viziji i pokazao mu na ine komunikacije s Mo ima!» Svastika . Na prijelazu stolje a termin «Ubermensch» (nad ovjek) prihvatili su mnogi filozofi. Zanimljivo je istaknuti da je dru tvo Thule bilo dijelom me unarodnog «Bratstva smrti». «maloga sebe».

Tako er je promoviralo ideju o centralnoazijskom podrijetlu Arijske rase. Dru tvo Vril tra ilo je na in za kontaktiranje podzemnih superljudi. Hitler je ve bio upoznat s ovim teorijama.photobucket. kako bi od njih nau ili drevne tajne Thule. ali Haushoferovi radovi jo su vi e ideolo ki potkovali ovu ideju. Dok je bio utamni en u zatvoru Landsberg.Drevni indijski simbol sre e. Hitler se upoznao s pisanim djelima profesora Karla Haushofera. biv im vojnikom i znanstvenikom i osniva em dru tva Vril koje se kasnije istaknulo kao unutarnji krug dru tva Thule i nastavilo djelovati i nakon njegova ga enja. godine. te bila glavna ideja i parola njema ke politi ke desnice. Ve sam ranije spomenuo kako je svastika dospjela na nacisti ku zastavu. U sli noj maniri Hakenkreutz je usvojilo i dru tvo Thule.. Geopolitika Haushofer je tako er bio i gorljivi branitelj ideje «Lebensrauma» ( ivotnog prostora).jpg Podrijetlo Arijske rase Po etkom 20-tih godina otrovna mje avina rasne teorije i teutonskog misticizma ukorijenila se duboko u nacisti koj filozofiji koja se borila za politi ku prevlast u Weimarskoj republici./nazimyth2.. . a Haushofer je tvrdio da je posjetio Tibet u potrazi za dokazima ove teorije. iji su lanovi kao i neo-paganisti bili zakleti antikr ani.com/albums/r. http://i140. invaziju na Sovjetski Savez 1941. Dodatna doza okrutnosti pristigla je u razmi ljanja Nacista 1923. Hitlerov bliski suradnik Rudolph Hess poslije ga je upoznao s Haushoferom. teorije koja je imala vode u ulogu u njema koj imperijalisti koj ideologiji jo od 1890-tih. Predlaga i ideje «Lebensrauma» tra ili su rekolonizaciju Slavenskih zemalja koje su pokorili vitezovi Teutonci u srednjem vijeku i ponovno ujedinjenje germanske populacije isto ne Europe i europskog dijela Rusije. koja e prerasti u operaciju «Barbarossa». stolje a koji su ga nazivali «Hakenkreutz» (kukasti kri ). svastika bila je tako er i tradicionalni simbol Thora. nordijskog boga groma i bio je omiljen u krugovima germanskih neo-paganisti kih pokreta s po etka 20.

Pretpotopni primitivizam Hitler. vode i propagandist prepoznao je privla nost pretpotopnog primitivizma na umove Nijemaca koje su proklamirali dru tva Thule i Vril. odnosno Njema kom narodu. u prvom svjetskom ratu. To (Teutonska pobjeda nad Rimljanima)je ponovno pobudilo osje aj ponosa kod. Jedna je stvar dru tava Thule i Vril jo vi e privukla Hitlera i Himmlera-potpuna predanost ideji uni tenja idova (juda) koji su bili vi eni kao rasna prijetnja i kozmi ki neprijatelj «Volku». pora ene njema ke nacije i i la ruku pod ruku sa neslu benom nacisti kom idejom «vi e od religije je ustrajnost u stvaranju novog ovjeka». . Sebottendorf je ve 20tih godina propagirao ideju «kona nog cilja» kojom bi se idovi doslovno «istrijebili s lica zemlje jednom za svagda» koriste i najkrvolo nije metode uklju uju i i osnivanje koncentracijskih logora.

.

No. brojili 500. ova je vizija imala vrlo mra nu stranu U Drugom svj. Zadatak im je bio prona i znanstvenu. izme u gradova Hamma i Paderborna.000 ljudi.. http://i140.com/albums/r.Provoditelji rasne doktrine i dvorac Wewelsburg. Osnivane su i specijalne jedinice nazvane «Einsatzgruppen» iji je zadatak bilo i enje isto ne Europe od idova. fantazije Himmlera i dru tva Thule postali su stvarnost. Naoru ani pripadnici poznatiji kao Waffen SS borili su se zajedno s regularnim postrojbama njema ke vojske u Drugom svjetskom ratu. Wewelsburg je trebao postati sredi te tog poretka. Ovi odredi zapo eli su kao 300-tinjak Hitlerovih osobnih tjelesnih uvara. Komisija Ahnenerbe. 1933. koji je postao Himmlerov hram vjere u novi svjetski poredak. da bi do 1939. samo da bi dokazali kako je njima su eno vladati svijetom i da pri tom imaju podr ku misti nih sila. pogansko mjesto mo i za koju su neki vjerovali da e uvati i sam «Sveti Gral». sredinom 1930-tih gorljivo je tra ila podrijetlo arijevske rase irom svijeta. godine.jpg Ahnenerbe i Tibet .-Ahnenerbe. SS-ovski Kamelot postao je dvorac Wewelsburg. produ ena ruka SS-a.photobucket. u blizini ume Teutoburg. Na podu dvorca nalazio se tamni mozaik zvijezde koja je ozna avala sredi te i nad kojim su provo eni magijski rituali dvanestorice nacisti kih asnika poznatih kao «Dvanest vitezova». «Schutzstaffel» (za titni odred)».. kada je Hitler postao njema ki kancelar.ratu SS je punio nacisti ke koncentracijske i logore za istrebljenje. u kojima su provo eni okrutni eksperimenti sa svrhom dokazivanja arijevske superiornosti. antropolo ku i arheolo ku dokumentaciju koja bi ujedinila njihovu drevnu pro lost i njihovu sudbinu. a Himmler ih je vidio kao reinkarnacije teutonskih vitezova i vitezova iz legendi o kralju Arthuru. Vo en nametnutim nacisti kim diktatom i idejom rasne isto e provoditelj rasne doktrine postaje Himmlerov SS. za kojima su tragali Arthurovi vitezovi okruglog stola.

Karl Haushofer je bio uvjeren da klju ovladavanja vril energijom le i u Tibetu. Himmler dru tvo pripaja SS-u. sveti grad bo anske sfere». Hedin je nazo io osnivanju Instituta za unauatrazijska istra ivanja. 1937. Ekspedicija na Tibet 1938. Dvije godine po osnutku. U tom je imao podr ku vedskog istra iva a i nacisti kog simpatizera Svena Hedina. U sije nju 1943. . Schäfer je poslije objavio zapis o toj ekspediciji u knjizi «Sve anost o iljaka bijele tkanine: istra iva ka ekspedicija kroz Tibet u Lhasu.. koji je vodio nekoliko ekspedicija na Tibet. Sa antropolo kog gledi ta je zaklju io da Tibetanci predstavljaju prijelaznu razvojnu fazu izme u mongolskih i europskih rasa. Begerova uloga bilo je provo enje znanstvenih istra ivanja o tibetancima. pobornik teorije o Tibetu kao domu «sjeverne rase».Komisija pod punim imenom «Ahnenerbe Forschungs und Lehrgemeinschaft» bila je dru tvo za istra ivanje i pou avanje o naslije u predaka. ogranka Ahnenerbea. te u detalje zabilje io i druge fizi ke predispozicije. Hitler je o Hedinu imao toliko visoko mi ljenje da ga je pozvao da odr i pozdravno slovo na Olimpijadi 1936. kako bi uspostavili protute u britanskom i kineskom utjecaju u regiji. Iste godine dru tvo Ahnenerbe predvo eno Ernstom Schäferom pokrenulo je ekspediciju na Tibet. Tijekom svog boravka prou io je vi e od 300 lubanja stanovnika Tibeta i Sikkima. kao njema ki saveznici. godine tibetanci su podosta bili naklonjeni Njema koj i njihovom savezniku Japanu. No. Kako sam ve spominjao. neki poklonici nacisti ke rasne teorije vjerovali su u postojanje misti ne zemlje Thule izme u Islanda i Grenlanda. dok europski rasni elementi najvi e dolaze do izra aja kod predstavnika aristokracije. Vjerovao je da bi Tibetanci mogli igrati klju nu ulogu u regiji nakon kona ne pobjede. Jedan od lanova eksped icije bio je i antropolog Bruno Beger. a njezin pronalazak bio je predmetom barem jedne nacisti ke ekspedicije.

Podzemni gradovi Nije poznato da li je bilo jo ekspedicija na Tibet. Otkriveni arheolo ki pronalasci transportirani su u tabo SS-a u Wewelsburgu. Ovaj scenarij neodoljivi podsje a na Bulwer-Lyttona. . To bi omogu ilo. U svojoj knjizi Spear of Destiny (Koplje sudbine) (1973) Trevor Ravenscroft raspravlja o tome da li su Nijemci u razdoblju izme u 1926. no ne zbog arheolo kih ve . koji su skriveni u podzemnim gradovima ispod Himalaja. ali i poslije. provodili niz ekspedicija. rata Himmlerove opsesivne potrage za arijevskim korijenima urodile su pronalaskom arheolo kih nalazi ta u zapadnoj i ju noj Rusiji. isti e Ravenscroft. Agenti dru tva Ahnenerbe pristigli su u ime Wermachta i detaljno pretra ivali ova podru ja za dokazima Njema kog podrijetla. uvarima okultne mo i vril. Nakon nacisti kog poraza voditelj dru tva Ahnenrebe Dr Wolfram Sievers osu en je na smrt. nacistima odr avanje kontakata s njihovim arijevskim precima. ali naga a se da je postojalo jo ekspedicija i prije.1943. te je postavljao pitanje «za to se skre e pozornost svijeta na injenicu da nememo pro losti? Nije li dovoljno to da su Rimljani podizali monumentalne gra evine u vrijeme kada su na i preci ivjeli u ku ama od blata. ak je i Hitleru po ela smetati Himmlerova opsesija.?» Osu en na smrt Tajna mo vrila nije uspjela spasiti Tre i Reich od propasti. Ku e od blata i kamene sjekire Tijekom Drugog svj.

Uz iznimku da je (gotovo) u potpunosti bio rezerviran za ene. Kini i F ilipinima. koji je. Slobodno komentirajte. RED ISTO NE ZVIJEZDE .» Ovaj red svoje podru nice ima ve inom u Americi. Himmlerom i Sieversom.618! Slu ajnost ili neka simbolika? . prema njihovoj vlastitoj literaturi. na adresama s brojem 1. Arheolo ki svijet Ahnenerbea umro je zajedno s Hitlerom. ali i u Italiji. Jedino jo Wewelsbur ki dvorac podsje a na zlokobne mo i jedne izokrenute filozofije. spolne. kako se vidi na slici ispod kori tenjem broja Pi 1. A sad mali prilog teoreti arima zavjera. Australiji. simbol Reda Isto ne Zvijezde. uz negativnu reputaciju imalo i reputaciju promicatelja rasne.618 mogu se kreirati mandale u obliku savr enog pentagrama.MASONSKA VEZA Red Isto ne Zvijezde. no u stvarnosti navodno slu i zlim ciljevima Iluminata. nacionalne i politi ke jednakosti. je « najve a bratska organizacija na svijetu kojoj pripadaju i mu karci i ene. masonstvo je u nekim segmentima. okrenut naopa ke. Red Isto ne Zvijezde dobar je primjer prakticiranja nekih od gore spomenutih zna ajki. pitajte. raspravljajte. Rumunjskoj. Ovaj Red je oblik prihva enog slobodnog zidarstva ija u enja po ivaju na Bibliji i iji su ciljevi benevolentnog i humanitarnog karaktera. Saudijskoj Arabiji. a to se mo e primjeniti na neka tajna dru tva koja izviru iz Slobodnog zidarstva.eksperimenata na ljudima u koncetracionim logorima. ve upravo suprotno-da postane ravnopravan ogranak Slobodnog zidarstva. Samo da napomenem da iako sam ja zapoceo ovu temu za stvarno velikim postovima to ne znaci da i vi trebate imati takve postove. Njema koj. ali ne u smislu diskriminacije. vjerske. A sad ono udno sjedi ta Redova Isto ne Zvijezde i njihovih najbli ih saveznika Duginih Djevojaka i Jobovih K eri (o kojima e biti rije i ne to kasnije u tekstu). Tim vi e iznena uje injenica to su to inila u vrijeme davno prije i prvih naznaka ideja o navedenim pravima i slobodama. Kako emo u daljnjem tekstu vidjeti. Mnogi lanovi dru tva postali su vode i profesori u poslijeratnoj Njema koj.

visoko pozicionirani mason.Osniva Reda Isto ne Zvijezde bio je dr. pravnik i . Robert Morris.

majke. Iz sastava lanova da se primjetiti da su lanice morale biti rodbinski povezane s Masonima . ili iz redova Duginih Djevojaka ili Jobovih K eri koje su napunile dovoljno godina. i 1793. ali 1867. polusestre. poluk erke. postojala je istoimena organizacija osnovana negdje izme u 1788. On je tako er bio i Majstor Mason. udovice. unuke. statut Reda dopunjen je na na in da su lanicama reda mogle postati i ne akinje. i Veliki Me tar Kentuckya (u mirovanju). lanovi su osim Majstora masona mogle biti njihove supruge. 1850. Nakon objave svojih rituala 1849. godine nisu postojali nikakvi znakovi njezinog rada i djelovanja. koji su. bili podre eni Generalnom Velikom Kaptolu u Me unarodnom Hramu Reda Isto ne Zvijezde koji je sjedi te imao u Washingtonu. 1994. Morrisa bila je osnovati enski ogranak Slobodnog zidarstva. lanovi ovog reda moraju biti punoljetni i moraju biti Majstori Masoni s dobrom reputacijom. povezao se sa Roberom Macoyem koji je rituale bazirane na Morrisovim idejama objavio 1867. .u itelj iz Bostona u Massachusettsu. pak. ili barem povezani s nekim takvog profila. Prvi Veliki Kaptol (podru nica) utemeljen je iste godine u Michigenu. Dodu e. Izvorna zamisao dr. Drugim rije ima. k eri. godine. ali se nije uspio suprotstaviti brojnim protivnicima takve ideje. Podre enim (lokalnim) podru nicama upravljali su kaptoli na dr avnoj razini. ogorice i bake. pomajke.

Djevojke u dobi od 11 do 21 godine u e vrijednost dobrotvornog rada kroz razne projekte koje organiziraju lokalne i dr avne podru nice. je masonska organizacija za mlade. Sastaju se u masonskim lo ama. godine u Nebraski i Omahi od strane Ethel T. Ova organizacija osnovana je 1920. s izvornom svrhom edukacije i prakticiranja u enja Biblije kroz toleranciju prema svim ostalim religijama. a kada to nala e potreba. koja u i vje tinama vo enja i upravljanja kroz dru tveno koristan rad. da se vratimo izvornoj temi . u posebnom kaptolu nazvanom Bethel. Wead Mick.Red Duginih Djevojaka I Jobove K eri Me unarodni Red Duginih Djevojaka. No. Jobove K eri su jo jedna masonska organizacija rezervirana za mlade djevojke u dobi od 10 21 godine.

Postoji 18 osnovnih inova svakog Kaptola: * Dostojna Matrona predsjedavaju e tijelo Dostojni Patron Majstor Mason kao nadzorno tijelo Matrona Suradnica preuzima du nosti Dostojne Matrone u slu aju sprije enosti o Patron Suradnik preuzima du nosti Dostojnog Patrona u slu aju sprije enosti Tajnik Blagajnik Kondukter razvodi posjetitelje i inicijate o Kondukter Suradnik poma e pri najavljivanju i skrbi o glasa koj kutiji Kapelan vodi Kaptol u molitvi Mar al Organist Adah Ruth Esther Martha Electa . jednoglasna i prije svega tajna. i tada bi bio iniciran u pet stupnjeva. Dok se Dostojna Matrona smatrala predsjedavaju om Reda.Patrona ili Patrona Suradnika. koji bi se potom potvrdili na zajedni koj ceremoniji. Dva asnika obvezno su morali biti mu karci (Patron i Patron Suradnik). Pogodan kandidat morao je dokazati svoje vjerovanje u Vrhovno Bi e.Svaki Kaptol Reda Isto ne Zvijezde ima 18 asnika od koji su neki bili izabrani. Zanimljivo je da je Red Isto ne Zvijezde zahtijevao vjerovanje samo u Vrhovno Bi e. dok su ostalih 9 morale biti ene (Matron i Matrona Suradnica). stupnjevi nisu mogli biti potvr eni bez predsjedavaju eg «brata» s dobrom reputacijom . Ostala dva stupnja trebala su se zvati Kraljica Juga i Red Amarantha. Inicijacija u razli ite stupnjeve morala je biti anonimna. Svaki kaptol imao je pravo odlu iti tko e postati lanom organizacije. Izvorna ideja nastanka Reda isto ne Zvijezde i bila je da to bude samo jedan od planirana tri stupnja. a nekima je ta titula dodijeljena. iako se zasnivao i na Starom i na Novom Zavjetu. ali bilo je te ko balanstirati izme u prakticiranja kr anske vjere i pripadnosti Redu. Kr anima se nije izri ito zabranjivalo lanstvo u Redu.

uvar - sjedi pored vrata u sobi za sastanke vode i brigu da su svi na broju i da su lanovi Reda Stra ar sjedi pored vrata izvan sobe za sastanke vode i brigu da su svi koji ele u i lanovi Reda

Podrijetlo i povijest Usvojene Ceremonije me u enskom afroameri kom populacijom Visoka Dostojna Matrona (u mirovanju) Jessie M. Ayers bila je lanicom Kaptola Miriam br.4, Reda Isto ne Zvijezde pod jurisdikcijom Velikog Kaptola Georgiana Thomas distrikta Columbia. Svoju slu bu provela je kao Visoka Dostojna Matrona 1989. ali i kao Visoka Povjesni arka Velikog Kaptola Georgiana Thomas u razdoblju od 1971. -1991. Izvjesni Thornton Andrew Jackson do ao je 10. kolovoza 1874. godine u posjed tekstova Ceremonije Usvajanja Reda Isto ne Zvijezde. Ove tekstove dobio je od Brata C.B. Casea, zamjenika i zastupnika Preuzvi enog Roberta Macoya, 33. Vrhovnog Svjetskog Patrona Ceremonij e Usvajanja. Kao dodatak, od Casea je dobio dozvolu za uspostavljanja kaptola Isto ne Zvijezde i me u provjerenom afroameri kom populacijom.

Tako je 1. Prosinca 1874. godine uspostavljen prvi kaptol Reda Isto ne Zvijezde sa afroameri kim lanovima u SAD-u, pod nazivom Kaptol Kraljice Esther Br.1 . Sjedi te mu je

bilo u O Street, na broju 708 u Washingtonu u ku i gospo e Georgiane Thomas. Prva Dostojna Matrona bila je sestra Marta Welch a prvi Dostojni Patron brat Thornton A.Jackson. Jedanaest mjeseci kasnije, Veliki Me tar William H. Myers i njegov zamjenik William A. Tallaferro, Ujedinjene Velike Lo e colubijskog Distrikta, pozvani su kako bi im bile dodijeljne po asne titule. Oni su to prihvatili, te su tako dodatno u vr ene veze koje povezuju masonske obitelji. Tom prigodom Veliki Me tar Mayers u svom govoru kovao je u nebesa Kaptol Kraljice Esther Br.1: Neka golubica mira lebdi nad vama. Neka Svevide e Oko, kome se klanjaju Sunce, Mjesec i Zvijezde uvijek nad vama bdije. Neka vas titi i uva u va im svakodnevnim nastojanjima da promovirate sveop e dobro ovog kaptola.
E

Ubrzo potom otvoreni su jo neki kaptoli poput Kaptola Kraljice Shebe Br. 3, Gethsemane Kaptola Br. 4. I brojnih drugih. Svaki puta kada bi se osnovala nova podru nica, nedugo zatm i priznala bi ju regularna masonska Lo a to je dodatno irilo i u vr ivalo masonske veze. asnici Pythagoras Lo e Br. 9, dodijelili su asnicima Kaptola Kraljice Esther Br. 1, prva odlikovanja poznatija i kao rozete. Ceremoniju dodjele uprili io je Dostojni Patron Thornton A. Jackson koji je elio da kaptoli uspiju u poslu koji je pred njima i ciljevima koje su si zadali. Tom prigodom Jackson je pdsjetio asnike da rozete nose s ponosom i u znak sje anja na 5 Heroina: Adah, Ruth, Esther, Marthu i Electu. Na kraju svog izlaganja izjavio je slijede e:

Tebi, Kraljice Esther i Suradnicima, predstavnicima zraka Predivne Zvijezde iz koje izviru najdivnije, najproro anskije i najinstruktivnije lekcije Starog i Novog Zavjeta. Neka uvijek baca zrake ljepote i spokoja na sve na to privla i tisu e da Ga tuju. Ova izjava svojevrsna je ideja vodilja lanovima Reda Isto ne Zvijezde od 1875. pa sve do dana njih vremena. Probajte malo progooglati pojam Order of the Eastern Star i vidjet ete koliko rezultata dobiti, i gotovo svaki link je razli ita podru nica. TRILATERALNA KOMISIJA I 3. SVJETSKI RAT Osim povijesnih urota i mo ebitnih naga anja o tome koliko su tajna dru tva utjecala na politi ko ekonomska kretanja na globalnoj razini, vrijeme je da se posvetimo onome to se doga a danas. Cijeli svijet je klicao progla enju novog predsjenika SAD-a, vjeruju i da e prvi afroameri ki predsjednik donijeti promjene, ne samo u svijesti ve i u globalnoj politici. No, jedan ovjek po imenu Webster Tarpley koji je osim to je vrstan povjesni ar i biograf nekih biv ih amrei kih predsjednika, ne misli tako.
F F

Muslimansko piodrijetlo aktualnog ameri kog predsjednika samo je lukavo smi ljeni "spin" koji e ameri ku vanjsku politiku odvesti ne ka smirenju sukoba na Bliskom istoku, ve ka rasplamsavanju mnogo ve eg "mitskog" sukoba supervelesila. Svi znaju da centri politi ke, vojne i ekonomske mo i ne le e u Kabulu i Bagdadu, ve u Moskvi, Pekingu i Washingtonu...Da bi se izvukli iz pomalo gubita kih sukoba u Afganistanu i Iraku ( a gotovo i iz rata s Iranom za koji je postojala izravna prijetnja tijekom srpnja-kolovoza 2007.), Amerika je s Obamom stvorila novog "Mand urijskog kandidata" i na taj na in stavila to ku na "i" sinteti kog sukoba " rata protiv terorizma" koji je zapo eo 2001. Prema rije ima doti nog Tarpleya, kandidatura Barracka Obame je jo vi e militaristi ka i agresivnija od kandidature njegovog prethodnika Busha i njegovih neo-konzervativaca. Novi ameri ki prdsjednik nije ni ta vi e do lutka na koncu Trilateralne komisije, a posebice izvjesnog Zbigniewa Brzezinskog.

jer nafta vi e nije pitanje prevage i presti a. Sada ova ista Trilateralna komisija stoji iza kandidature Barracka Obame. ve ljevi ara i demagoga koji obe ava "nadu" i "promjenu". no s jo vi e pripreme i indoktrinacije. a po rije ima Brzezinskog centri mo i le e u Pekingu i Moskvi i on je odlu an da se osovina SAD-V. U prilog ove teorije idu i najnovije izjave .Britanija odr i u narednom periodu kao vladaju a supervelesila. Taj projekt je koncizniji i razra eniji od neo-konzervatisti kog pristupa "razori i osvoji". ali ustvari zastupa kvalitativno gore i destruktivnije ciljeve i mo e isporu iti Europu kao pijuna i " rtveno janje". Projekt Obamine adnistracije ne e biti ratovi na Bliskom istoku. a mnogi se sje aju koliko je ona bila katastrofalna-ekonomski i strate ki.Trilateralna komisija je u biti klika bankara koja je vodila i Carterovu administraciju. ve ratovi na ve oj skali. Ova klika se sada odlu uje na elo nacije dovesti ne nekog desni ara i neo konzervativca. Kako sam ve prije rekao.

Obama ka e: "Amerika nije neprijatelj muslimana" (Jutarnji list). dok Brzezinski ka e: nemojte to u initi. a ljevica koju podupire Rockefeller i Soros (Trilateralna komisija) -likuje. Isti scenarij ele primjeniti sa Sirijom.predsjednika navedenih supervelesila. Ve ernji list) ..oni ka u "bombardirajmo Iran sa svim raspolo ivim sredstvima". Kina mudro uti.umijesto toga u inmo Iran svojim saveznikom i zaratimo ih s Rusijom.NE! injenica je da Sudan s gotovo 10% opskrbljuje Kinu naftom.. Uzmimo za primjer pristup McCaina i neokonzervativaca.. umijesto da Muslimani postanu neprijatelj.Shvativ i strate ku va nost Tartosa u Siriji...RASADNIK BUDU IH SLOBODNIH ZIDARA . Brzezinski je to ve jednom u inio zarativ i Afganistan s Sovjetskim savezom i naoru avaju i afganistance ameri kim oru jem. Darfura i humanitarne krize?. DEMOLAY INTERNATIONAL...Sve to treba je poduprijeti te manjine i naoru ati ih do zubagerilski rat svjetskih razmjera. jer je SAD ve pred bankrotom i ne mo e si priu titi jo jedan rat takvih razmjera... a Rusi i Medvedev ka u kako je vrijeme ponovno se naoru ati do zuba s naglaskom na nuklearni program (Jutarnji list.I tako . I Rusi i Kinezi imajusvoje muslimanske manjine koje bi dale du u i srce da se oslobode svojih "tla itelja" ( u Kini su to Viguri). Jo jedan primjer: da li su Ameri zabrinuti zbog Sudana. Brzezinski je prije nekog vremena posjetio ovo mjesto s ciljem protjerivanja Rusa i okretanja Sirije protiv njih. Ameri ka desnica nema pravo rje enje za ovaj scenarij.... Ostatk zaklju ite sami. oni postaju topovsko meso u ve spomenutom potencijalnom sukobu protiv Rusije i Kine..

Templarima vjerojatno nije bilo u interesu pozirati takvim ustrojem. Kako bi u tome bili to uspje niji. Drugim rije ima. kao uostalom i brojni crkveni redovi danas.religijskih sekti i inih organizacija. Ako u obzir uzmemo dokazane povjesne injenice. svakom dru tvu se nastojalo pripisati neko misti no podrijetlo zasnovano na zasadama raznih dokazanih tajnih dru tava. asocijacija. pseudo. po to su bili vitezovi-redovnici nije udno to su bili organizirani kao bratov tina. koja je funkcionirala po vojnoduhovnom principu i na strogoj hijarajrhiji. Kako sam ve nebrojno puta istaknuo.Otkada postoje tajna dru tva postojala je i opozicija koja je na ovaj ili onaj na in nastojala diskreditirati njihov rad. dokumente i zapise. fascinacija Templarima proizilazi iz injenice da je ovaj Red od ubogih Kristovih vitezova postao najmo nija organizacija u sjeni tada njeg poznatog svijeta. bratov tina. no injenica ipak stoji da . Povijesne injenice govore da su to inila i sama tajna dru tva. ponovno dolazimo do Templara kao najstarijeg tajnog dru tva ili bar dru tva s tajnama. a isklju imo navodne tvrdnje o postojanjima pojedinih tajnih dru tava. jer su se s prvim danom svoga obznanjivanja po ela pozivati na neke drevne manifeste. Bez obzira da li su pojedina dru tva doista imala podrijetlo u pro losti ne mo emo olako ignorirati ideologiju s kojom su se uporno povezivali.

razvoj vje tine vo enja i osobne odgovornosti. bri no je koncipirana po modelu slobodnog zidarstva. Brzilu. Kada su svoje podru nice uspostavili u gotovo svakoj dr avi SAD-a. Mentori se fokusiraju na razvoj dru tvene svijesti. mnogi lanovi po izlasku iz ovog dru tva. I danas. Boliviji. U svome radu koriste model mentoringa. Italiji. Prvi lanovi ovog dru tva postali su Louis Lower i jo osam njegovih prijatelja bez o eva. a mentori novoprido licama su odrasli mu karci i ene. naj e e o evi i majke ili biv i lanovi organizacije koji se zovu Seniori. Organizacija je rapidno rasla tako da je do kraja 1921 Land shvatio da e ovoj organizaciji morati posvetiti svoje puno vrijeme. Arubi. Panami. Kolumbiji. Land je otkrio potrebu stvaranja mjesta gdje bi se mladi i s istim probleima mogli povezati i nau iti odgovornosti. Kako je ova organizacija lan masonske obitelji.su njihovi zasadi bili pravi rasadnik tajnih dru tava u budu nosti. Red DeMaolaya postaje me unarodan i osniva svoje podru nice i u inozemstvu. Filipinima. Drugim rije ima. u Kansas Cityu u dr avi Missouri uspje ni poslovni ovjek Frank S. ubrzo je privukla pa nju Masonskih lo a koji su je formalno priznali u mnogim dr avama. tako da svoje podru nice danas imaju u Kanadi. Izvorna ideja ove organizacije bila je postati uto i te i savjetovali te za mladi e koji su o eve izgubili u ratu. Portugalu. Japanu. svoju karijeru nastavljaju kao Slobodni zidari. Trenutno ova organizacija broji 18 000 lanova samo u Sjevernoj Americi. Iako nisu direktno povezani sa slobodnim zidarima Red De Molaya smatra se pridru enim tijelom. Meksiku i u jo nekim dijelovima Ju ne Amerike. Dru tvo se zasniva na sedam osnovnih vrlina: G . no zato znamo da se jedna me unarodna bratov tina za mladi e zove upravo DeMolay International (biv i Red DeMolaya) po zadnjem Velikom me tru Reda Vitezova Templara spaljenom na loma i. Ime 23 i ujedno posljednjeg Velikog me tra Templara uzeo je s ciljem promicanja vrijednosti lojalnosti i odanosti. Svaku podru nicu ovog dru tva sponzorira neka masonska lo a ili drugo masonsko tijelo. Australiji. Ciljevi lanovima organizacije mogu postati svi mladi i u dobi od 12 do 21 godine starosti i ne moraju imati nekog ro aka koji je ve lan neke masonske Lo e. Njema koj. Land. tako da su lanovi u red inicirani kroz cijeli niz alegorijskih obreda. Ovu masonsku organizaciju za mladi e od 12-21 godine osnovao je 1919. Ne mo emo znati da li slobodni zidari izviru iz Templara. Kako je organizacija nastavila rasti. ova organizacija vrlo je sli na Jobovim K erima i Duginim Djevojkama o kojima sam ve ranije pisao.

pouzdanosti. Tako er. a vodi ju Glavni Savjetnik.lanovi koji su svojim radom i zalaganjem na ovaj ili onaj na i pomagali u radu ovog dru tva. Sve du nosnike organizacije imenuje Glavni Savjetnik osim ostalih savjetnika i blagajnika. U kasnijim godinama Seniorima su postale i ene koje esto zovu majkom . Struktura Reda Regionalna podru nica Demolayeva Reda naziva se kaptol.bratskoj ljubavi. Savjetnik Senior naj e e je taj koji Glavnog Savjetnika nasljedi na njegovoj funkciji. Glavni Dr avni Svjetnik ili Glavni Savjetnik Jurisdikcije zadu eni su za organizaciju na dr avnj razini. skromnosti. kolegijalnosti. Za njegovanje ovih vrlina dobijaju se i posebna odlikovanja. On je uvijek iz redova starijih lanova. imena i pozicije du nosnika variraju u svakoj pojedinoj jurisdikciji. U radu Glavnom Savjetniku poma e Savjetnik Senior i Savjetnik Junior. te zapisni ara kojeg imenuje nadzorno vije e. isto i i patriotizmu. po tovanju prema Svetim Stvarima. No osim na lokalnoj razini DeMolay international ima i upravlja ka tijela na dr avnim razinama. a biraju ga sami lanovi. Evo kako izgleda struktura ove organizacije: Izabrani: * Glavni savjetnik Savjetnik senior Savjetnik junior blagajnik Imenovani: H H * Zapisni ar * akon senior * akon junior * Stjuart senior * Stjuart junior * Orator * Sentinel * Kapelan * Mar al * Standard Bearer (?) * Almoner * Sedam perceptora * Organist . a po asne titule i odlikovanja dobivaju i ne. Seniore te ostale starije suradnike iz masonskih redova u prenesenom zna enju zovu jo i otac pozivaju i se na izvornu ideju dru tva da postane zamjena za izgubljenog oca.

Sustav magije Zlatne Zore nije religija.D:. rozenkrojcerski i masonski elementi mogu svi biti na eni unutar u enja G:. Regardieova jasna i neosporna elja bila je da bilo koji i svi duhovni tragaoci mogu ne to dobiti iz u enja Zlatne Zore za vlastiti rast i evoluciju. a neki su u li i u Hall of fame . gnosti ki. egipatski. dolazio je iz razli itih religijskih izvora. da bude Hermeti no dru tvo posve eno filozofskoj. Danas.D.) je neprofitna organizacija Floride iji je cilj neprekidno o uvanje onog tijela znanja znano kao Hermetizam ili Zapadna ezoterna tradicija. Sustav magije Zlatne Zore je dizajniran da podu ava svoje studente apstraktnom ezoternom znanju kao i prakti nijim primjenama ceremonijalne magije. Nastavni plan uklju uje studij Kabale. koje je prestalo postojati pod tim imenom 1903. egipatske magije. unutarnje alkemije. gr ki. od strane Dr. Stella Matutina i Alpha et Omega. I I . gdje studenti mogu u iti principe okultne znanosti i razne elemente zapadne filozofije te magije. Ova organizacija promovira u enje originalnog Hermeti nog Reda Zlatne Zore.G. John Wayne I Bill Clinton! HERMETI KI RED ZLATNA ZORA Hermeti ni Red Zlatne Zore (tako er znan i kao H. Zlatna Zora je planirana.D:. magijskog bratstva osnovanog u Londonu 1888. iako religijsko slikovito prikazivanje i religijski koncepti igraju va nu ulogu u njezinu radu.Cijela je ekipa poznatih i manje poznatih prodefilirala kroz ovaj Red. astrologije. judeo-kr anski. idove i kr ane. ljudi iz mnogih razli itih religijskih putova smatraju sebe praktikantima magije Zlatne Zore uklju uju i neopagane. divinacije. od strane njenih osniva a. vidovitosti i Enohijanske magije. Tako er je dizajnirana da bude kola i muzej znanja.O. Israel Regardie. Mentor i vode e svjetlo Hermeti nog Reda Zlatne Zore bio je pokojni Dr. a simbolizam koji je upotrebljavala G:. Tolerancija za sva religijska vjerovanja je bila nagla ena. Williama Wynn Westcotta i Samuel Liddell MacGregor Mathersa. ali nastavilo djelovati tijekom godina pod imenima dvije organizacije proiza le iz nje. Za na a pojimanja najpoznatiji DeMolayevci bili su Walt Disney. gnostike. duhovnoj i psihi koj evoluciji ovje anstva.

. nastale nakon to se izvorni Red raspao na razli ite frakcije. William W. Za vrijeme Prvog svjetskog rata njegov stariji brat se pridru io engleskoj vojsci gdje mu je prezime bilo gre kom promijenjeno u "Regardie". Me u njima su bili Dr. Arthur Edward Waite. 1921. lipnja 1927. bio je iniciran u stupanj Neofita i napredovao u stupanj Zelatora 2. Israel Regardie je bio od mnogih smatran kao zadnji ivi Adept veoma ivog magijskog pokreta poznatog pod imenom Hermeti ki Red Zlatne Zore. 18.Israel Regardie Prije nego to je preminuo 10. Rana Povijest Kao sin siroma nog idovskog useljenika. Veoma brzo je na ao u itelja hebrejskog i nau io itati hebrejski bez velike muke. Aleister Crowley i Dion Fortune. Westcott. Stella Matutina i Alpha et Omega. o ujka 1926. Tradicija koju je predstavljala Zlatna Zora a kasnije i njezine dvije inkarnacije. o ujka 1985. Mathers. prijavio se u Washin gton College of SRIA (Societas Rosicruciana in America). cijela se obitelj preselila u Washington DC kad je Israel Regardie imao 13 godina. Regardie je esto posje ivao Knji nicu Kongresa. godine. To mu je kasnije mnogo pomoglo u prou avanju kabale. 18. Pa ak i u izuzetnoj skupini veoma u enih maga Regardie posjeduje veoma visoki autoritet. Samuel L. privukla je veliki broj poznatih okultista kasnog 19. stolje a. studenog 1907. William Butler Yeats. i ranog 20. koju je nazivao drugim domom. jogu i hindu filozofiju. Israel Regudy ro en je u Londonu 17. Obitelj je prihvatila tu gre ku kao novo ime. velja e 1926. Od ranih dana bio je zainteresiran za teozofski rad Madame Blavatsky.

godine. Knjige koje je Regardie kasnije izdao pokazale su uravnote eniji i zreliji pogled na Crowleya. Drvo ivota se smatra jednim od najrazumljivijih tekstova prakti ne magije ikada napisanih.Ubrzo nakon toga Crowley mu je ponudio posao osobnog tajnika u Parizu. 1930. Regardie mu se pridru io u Engleskoj. Me utim. U sljede e 3 godine Regardie je poku avao uvjeriti poslodavca da ga podu i magijskom umije u. Drugi lanovi su stali na stranu Regardiea. Crowley si vi e nije mogao priu titi da zadr i Regardiea kao osobnog tajnika. potpomognut britanskim asopisima. "Drvo ivota" je izazvalo veliko uzbu enje u ezoterijskim krugovima. Regardie je poku ao popraviti Crowleyev ugled knjigom "Legenda o Aleisteru Crowleyu" koju je napisao zajedno s Crowleyem. godine Regardie je nai ao na knjigu koja ga je zaintrigirala. Vrlo brzo je Regardie poslao pismo Crowleyu u Pariz i nakon odre enog vremena je dobio i odgovor. Knjiga koju je na ao je bila "Prvi dio od Knjige etiri" Aleistera Crowleya. gdje Dion Fortune daje visoko mi ljenje o knjizi "Drvo ivota". budu i da je Crowleyjev izdava bankrotirao. "Vrt Mogranja" i "Drvo ivota". Uz ohrabrenje i pomo Dion Fortune. Stella Matutina i Alpha et Omega nastavile su njezinu tradiciju. s vremenom ga je doveo u nevolje s francuskim vlastima te je morao napustiti zemlju. nego to je itko ikada prije . godine Regardie je objavio dvije knjige. LangfordGarstin. ja sam ovjek Zlatne Zore a ne Telemit. nije vi e inzistirao na svojim zahtjevima. Regardie je pristupio Redu Stella Matutina. bila je o igledna u knjizi "Oko u trokutu". Regardie i Crowley su se razi li i nedugo zatim prestali me usobno komunicirati. E. kao i sposobnost da oprosti Crowleyu. Iako je Zlatna Zora prestala djelovati 1903. volio bih da ljudi to shvate.Negdje oko 1925-1926. Me utim. i to iroj javnosti. Dion Fortune je bila jedan od najve ih branioca kao to se mo e vidjeti iz lanka "Okultni Pregled".J. pamtili su Crowleya kao prodornog buntovnika iz ranijih godina te je zbog ranijeg prijateljstva s Crowleyem Regardie bio izlo en provokacijama nekih lanova Reda. "Vrt Mogranja" je knjiga koja se temelji na kabalisti kom u enju koje je Regardie stekao vlastitim istra ivanjem. Tako je u listopadu 1928. Njen lanak je u principu jo bolje otkrio istinsku sr Zlatne Zore. Regardie je nastavio prou avati magiju samostalno. Regardie. Mladi Regardie je ovo prihvatio kao izuzetnu priliku da u i magiju od osobe koja je ve izdala i knjigu o toj temi. skroman i suzdr an mladi . Stella Matutina i Alpha et Omega. Mnogi lanovi iz obje organizacije. Regardie bi bio uzrujan kada bi ga netko povezivao isklju ivo s Crowleyevim u enjima. Par mjeseci kasnije." Magijska Povijest 1932. Regardie prihvatio ponudu i preselio se u Francusku. dvije inkarnacije . Ti tekstovi su u biti objava u enja Zlatne Zore. Crowley je jednostavno ignorirao zahtjeve i nije se ponudio da podu ava Regardiea ni jogi niti magiji. Me utim. ak je napisao pismo Regardieu okrivljuju i ga za objavu tekstova i zahtijevaju i da vi e nikada ne spomene Zlatnu Zoru na papiru. itaju i svaku knjigu o toj temi ili lanak ili skripte do koje je mogao do i. Jedan od vo a Alpha et Omega. Njegova dobrodu na priroda. "Jedna od stvari koje je jako mrzio" napisao je Pat Zalewski "je bila da ga ljudi uspore uju sa Crowleyevom metodom Telemitske magije kao i Knjigom Zakona Jo uvijek se sje am Regardiea kako udara dlanovima o stol jedne no i za ve erom govore i "Kvragu. Kada je bilo izdano. Crowleyev ugled.

ali bez obzira na to svi bi trebali biti zahvalni Israelu Regardieu na njegovoj predvi anju. Sa podr kom Dion Fortune. Neki rade u grupama. Regardie je napustio Red u prosincu 1934. mnogi Hramovi Stella Matutina i Alpha et Omega su se po eli raspadati i na koncu nestali. u jednoj od najve ih faux pas u povijesti ezoterijskih grupa. zbog ve nekoliko djelomi no i bezobzirno objavljenih otkri a. Regardie se pridru io Redu gdje je uspio brzo napredovati kroz stupnjeve zahvaljuju i njegovim izvanrednim sposobnostima. Izgledalo je kao da su Vo e Stella Matutina igrali dvostruku igru. podrijetlo. 1937. Predstavnik Reda je poslao pismo Dion Fortune sla u i se s njenim pogledom i u isto vrijeme poslao pismo Landford-Garstinu u kojemu je optu ivao Dion Fortune kao neodgovornu osobu. koja je nazvao jednostavno "Zlatna Zora". Red je ve bio u procesu raspadanja. Sve ve i broj spisatelja pi e knjige posve ene u enjima Zlatne Zore i samim time u enja iste postaju dostupnijima.objavio. 1933. Regardie je bio veoma nezadovoljan i zabrinut oko davanja grandioznih titula izme u Vo a Reda koji nisu ba bili jako zainteresirani za prakti ni rad. okolnosti ili materijalnog stanja. ali siguran da e sam sistem opstati. Na alost. To je naslje e svakog mu karca i ene to je njihovo duhovno pravo ste eno ro enjem" "Moji motivi su bili da bez sumnje doka em da nije vi e Red idealan na in prijenosa Magije i da je. Nakon to je postao Theoricus Adeptus Minor. Regardie je objasnio svoj razlog objavljivanja u enja iroj javnosti rekav i " jako je va no da itav sistem u enja postane dostupan iroj javnosti tako da se ne bi izgubio. Manja grupa je prorekla da e Regardie snositi velike posljedice za to to je prekr io zakletvu. Kao to to obi no biva. Neki su javno kritizirali Regardiea zbog objavljivanja tekstova iako mu je ve a grupa Adepta bila za to tajno zahvalna. Jedino se tako mo e promijeniti iroko rasprostranjeno negativno shva anje Magije. U sada nje vrijeme vi e ljudi nego ikada prije naziva se praktikantima Zlatne Zore. me utim to nije bila istina. Regardie je rekao "Dobio sam pozivnicu za u lanjenje u Red na temelju objavljivanja knjige Drvo ivota". Regardieova odluka da objavi u enje pokazala se dobrom i zbog toga mu svi studenti magije duguju veliku zahvalnost. Jedan od spisatelja ka e: " najve i dio u enja Zlatne Zore do stupnja Zelator Adeptus Minor je dostupno iroj javnosti ve pola stolje a i niti jedan od problema modernog svijeta nije povezan s . Kao rezultat te pogre ke vrata inicijacije odjednom su se otvorila Regardieu. 1933. drugi samostalno. Ubrzo je zaklju io da Red i u enja Reda ne e predugo opstati bez predavanja tih u enja u ruke ve em broju ljudi koji e iste cijeniti. mjesto. potrebno adekvatnije predstavljanje tog sustava. bez obzira na razinu obrazovanja. Regardie je bio pozvan da se pridru i Redu Stella Matutina." Moja Rozenkrojcerska Pustolovina (1936. Regardieov izbor je bio sljede i : ili u po tovati zakletvu tajnosti koju sam dao Redu i pustiti da svo u enje bude zauvijek izgubljeno ili u ga objaviti i biti kritiziran.) Kroz povijest mnoge su hrabre osobe morale donijeti odluku koja je utjecala na velik broj ljudi. ta dva pisma su zavr ila u pogre nim kuvertama. U ime tajnosti i elite. nego da podijele znanje i u enje sa budu im nara tajima. Zbog Regardieove te ke i nesebi ne odluke da prekr i zakletvu tajnosti danu letargi nom i umiru em Redu. godine je objavio ve inu rituala i u enja Zlatne Zore u etiri toma. Kao to je Regardie predvidio. mnogi obmanuti Vo e Hramova radije su po eli uni tavati dokumente Reda. u enja Zlatne Zore postala su dostupna svim istinskim tragaocima.

"Temelji Prakti ne Magije". Regardie je istra ivao Kr ansku Mistiku. je strpljivo ekao etiri desetlje a dok situacija nije postala dovoljno zrela za takav poduhvat. "Prakti ni vodi za Geomantijsku divinaciju". Regardie se povukao u mirovinu 1981. krenuo je sa praksom kao analiti ar. jedan od Regardieovih alkemijskih eksperimenata nije se odvijao prema planu slijedom ega je Regardie ozbiljno povrijedio plu a u laboratoriju. "Vodi za opu tanje za ljen ine". mo e se sa sigurno u re i da Regardie nije bio jedan od okultista iz fotelje. to nije opasna mo . Istovremeno. Predaje psihijatriju na koli za kiroprakti are u Los Angelesu i objavljuje mnoge lanke u mnogim magazinima psihologije. a osim toga imao je jo jednu veoma va nu du nost: "Druga jako va na du nost koju je Regardie imao je ta. Pristupio je Chiropractic College u New Yorku da bi studirao psihologiju. da kao Adept uspostavi legitimnu granu inicijacijske linije Zlatne Zore u Americi. Regardiea te su . Jedna od Regardieovih glavnih preokupacija bila je da sa uva tradiciju Zlatne Zore. knjiga koja je dala detalje o tome kako da se korak po korak izvode kabalisti ke vje be izvedene iz ceremonijalne magije Zlatne Zore. Iako postoji dosta mo i u tim u enjima. Tako er. Benditom. nego da je bio prva klasa Teurgista i stru njaka na polju magije. Jedna od posljednjih stvari od kojih bi zapadni svijet trebao biti za ti en je duhovni rast i evolucija. "Kompletan sistem magije Zlatne Zore". Regardie upore uje magijske tehnike s metodama i hipotezama psihoanalize. E. Regardie je objavio mnoga druga djela: "Umjetnost i smisao Magije". svoja shva anja na tu temu opisao je u "Romansa i Metafizika". A. (Rad sa prakti nim alkemi arima kao to su Frater Albertus iz Paracelzusovog Istra iva kog Dru tva u 1970-im godinama naveo je Regardiea da promijeni mi ljenje u kasnijim godinama ivota. "Otkotrljaj se kamenu".A. Posljedice te nezgode u laboratoriju pratile su ga sve do njegove smrti. To ga je prisililo da odustane od prakti ne alkemije. Junga i Reicha. misterije povjerene Redu povezane su sa duhovnim rastom i evolucijom. Dok je bio u Londonu. Na alost. Regardie je objavio "Srednji Stup". Psihologije i Enohijanske Magije.M. par iz Georgie postao je nadahnut radom Dr. Regardie se seli u Kaliforniju i tamo otvara ured kiropraktike kao i Reichove terapije. Kasnije. kakve obi no igraju veliku ulogu u magijskim doga ajima. Takva du nost nije jednostavna. Regardie je studirao psihoterapiju sa Dr. godine Regardie je napisao "Kamen Mudraca". gdje je studirao psihologiju i psihoterapiju. Nakon diplome 1941. Cleggom i Dr. Nandorom Fodorom.objavom tog znanja i u enja. Njegov trening je obuhvatio u enja Freuda. Arizona. I upravo onda u jednom od onakvih graciozne sinhronizacije.) Regardie se vratio u Ameriku 1937. J. Nedavno dobiveni tekstovi iz arhive Israel Regardie Foundation pokazuju ogromnu koli inu osobnog rada i istra ivanja koju je Regardie ulo io u podru je Kabale. U 1938."(1) Regardie je prakticirao to je i podu avao. "Kako napraviti i koristiti Talisman". "12 koraka do spiritualnog prosvjetljenja". i iste se godine preselio u Sedonu.G. Regardie je poku ao sru iti zidove koji su bili postavljeni izme u magije i psihoterapije. L. 1936-1937. Njegova kasnija djela uklju uju naslove "Ceremonijalna Magija". 1947. knjigu o alkemiji iz perspektive Karla Gustava Junga. U to vrijeme on nije vjerovao u vrijednost laboratorijske alkemije. U toj knjizi. Regardie je studirao psihoterapiju pod okriljem Dr.

koja su veoma osvje avaju a. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda. stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija. A. Sun Tzu Prvotno napisano od nobie [COLOR="Red"] U osnovi. Israel Regardie je preminuo od sr anog udara dok je ve erao s prijateljima u jednom od njegovih omiljenih restorana. to no u vrijeme kada su dvojica magova (jedan s isto ne. jednog naro itog vikenda. obja njava Estulin. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima. skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Europe.G. Regardie je nastavio davati savjete na polju zdravlja i magije do kraja svog ivota." . Posebno se referira na zapadnu Europu. godine. ameri kog ministra obrane i ministra financija. No. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Europskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg.Emma Goldman "All warfare is based on deception. 10 o uj a 1985 Dr. Tako. kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi.M. njegova djela.The Art Of War. nepoznati jedan drugome i paru iz Georgie.A. potpredsjednika SAD-a. itd. skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta.s Komoru Ru e i Kri a (vrs a sve ane pros orije potre ne za inicijaciju u Adepta). "Najnasilniji element drustva je neznanje. te je tako Keruxova svjetiljka pre la u ameri ke ruke (3). Iako Regardie vi e nije me u nama. [/I] . bili spremni za inicijaciju. ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. Danas. ameri ke kongresnike i senatore. Regardie je inicirao dvoje u Unutarnji Red." . godine. inspirativna i u isto vrijeme jednostavna nastavljaju u iti i nadahnjivati nove generacije studenata magije. koji je imao puno pravo da bude Inicijator u Komori bio je poveznica koja je nedostajala. Clan ovog reda je i Milan tarot. Regardieov motto bio je Ad Majo Adonai Glo iam (Veli oj Slavi Bo ijoj . Europsku centralnu banku. u skladu s vremenom. drugi sa zapadne obale SAD-a). direktore vode ih bankarskih tvrtki. to su bile prve i posljednje inicijacije koje je ikada izvr io. Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bil erberg d i predsjednika SAD-a. d a c b d a X `YX b W V V TUTSPR P Q Henry Kissinger ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga snimljen tijekom konferencije u talijanskom hotelu 2004. guvernera federalnih rezervi. Bilderberg ozna ava NATO savez. europske kraljevske obitelji.

godine. .David Rockefeller (lijevo) jo jedan ivahni star i .jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tijekom sastanaka u Njema koj 2005.

000 dolara .Fotografije policijskog osiguranja tijekom sastanaka skupine Bilderberg. Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.000.

Uhi enje fotografa koji je 2006. godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi. .

Sept 14. 1995. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina." Ironically. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques .000 manuscripts and rare books were burned. Serb. Muslim. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. Over a million books and 100. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. systematically. Persian. in effect. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. entire historical districts. another city in Herzegovina. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. Arabic. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat. Mladic's troops annihilated. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. Mladic's soldiers selected out artists. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. A few objects.Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri On the Charlie Rose Show. the ancient heritage of Trebinje. teachers. Turkish. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. In places he couldn't occupy. the Karadjoz Bey Mosque./1/ . In Mostar. writers. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . as well as the regional archives of Herzegovina. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire.

gives the lie to Kissinger. advocates of religious apartheid in Bosnia. religious. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096. we are Bosnians. concentration camps. we will not likely be able to save our own culture /3/. they said.Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. In the United States. and mass-killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. then we are Bosnians. could declare: "there is no Bosnian culture. The idea is absurd. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. why not divide Bosnia. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. powerful. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? . and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. If we insist that people of different races. and racial ghettoes is not a solution. rapes. between Croatia and Serbia. Mladic targeted the vibrant. as Kissinger and General Mladic wish. then we are Bosnians. and background can work together and build a common culture. religion. such as Henry Kissinger. And the perseverance and survival of Bosnians. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. All the bombs." And if there is no Bosnian culture. shells. There was no "African culture". Bosnian culture is sending us a message. Michael Sells . and backgrounds share a common culture and build a united nation. if we want a society where people of different races. religions." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right.

2 For one example of the Bosnian response to destruction. see Noel Malcolm. The exhibit is being displayed at various places in the U. Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. LEVITI .S. one of the artists. 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette. PA: Community of Bosnia Foundation.bosnia on October 14. 1994).net/so. Rotshcildi. 1 (July 1995). For information on the war on Bosnian culture. 41 minutes (Haverford. see Sarajevo Expo 92.current-events. 1995..BILDERBERZI Rockefeleri .acknobil05.MLETACKO PLEMSTVO . 29 no. an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. see Andras Riedlmayer. 1994). pp.Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u kvadrilionima dolara. vol. Frescobaldi. 1993). For a historical overview. "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. by Aida Musanovic. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15.1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt.. manuscripts.bibliotecapleyades. and other testimonies to their cultural heritage. http://www.KAZARIJA . Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild . Savoy . WHY BOSNIA (Pampleteer's Press.

Londonskog kluba.TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. Ono to je vrlo indikativno. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. Edmund Rothschild (1916)[/I] Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. je. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. koji prolazi i preko Balkana. Pari kog kluba. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. najve eg financijskog centra u EU. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. Taj vlak. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundland Development . da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. ne slu ajno. Sve je po elo krajem 18. st.

jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN-AMRO. Peter Mendelson je aktualni ministar V. i kontrolor svjetske opskrbe novcem. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. vo a internacionalnih cionista. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". godine).) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu. Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons. . nizozemske bankarske grupe. Sir Evelyn De Rothschild (1931) Kum Crnog Plemstva... ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). Marcus se nalazi i na elu BBC -a.Corporation) korporaciju u Kanadi. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. S druge strane. investicijske banke iz Londona. Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa).Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). Daily Telegraph. U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em. obrade i distribucije dijamanata. Peter Mendelson. desna ruka kraljice. i "Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. vo a Illuminata. i ustupanju vode ih pozicija u istim. glavni bankar Vatikana. vlasnik Izraela.

.. Kako pouzdane informacije. Kompanije i korporacije "RIT Capital". agenata. od koga je naslijedio bezbroj poslovo a...Nathan Filip Rothschild (1971) Otac Jacob Rothschild [I]Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. "British Petroleum".a zivi u Londonu. ðukanovi . Ovaj Mittal je kupio svu metalurgiju u BiH. Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok.kazu Indijac vlasnik.nisam znao da je ovaj nosonja dijelio BiH... "Trigranit". Mittali.. na usluzi su mu. utjecaj na vitalne politi ke.masonska . medijske i vojne institucije irom svijeta. brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro .. Britanije.. "NM Rothschild".. NATO-a. "JNR Limited". "Vanco". Za tu svrhu. Berezovski. "Atticus Capital"..).. pored zapadne nomenklature u okviru EU. ekonomske.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful