Bilderberg grupa, Masonstvo, Illuminati, cionizam, protokoli sionskih mudraca, etc...

Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak Bilderberg grupe u Njema koj 2005. godine, bio je to rezultat vi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Dugogodi nje analize nekoliko istra iva a razotkrivaju manipulacije i destruktivne planove skrivene elite o stvaranju totalitarne svjetske vlade, a prikupljeni dokumenti, fotografije i dokazi podupiru postojanje skrivene infrastrukture. Historijat pri e vra a nas u maj 1954. godine kada je odr ana tajna konferencija mo nika u hotelu Bilderberg pokraj Arnhema u Holandiji. Sastanak je okupio lanove kraljevskih obitelji, politi are, utjecajne poslovne ljude i predstavnike obavje tajne zajednice . Tema sastanka bilo je povezivanje dugoro nih i strate kih ciljeva izme u predstavnika SAD-a i zapadne Evrope. Pedeset izaslanika predstavljalo je jedanaest zemalja zapadne Europe, dok je jedanaest izaslanika predstavljalo SAD. Tako je po ela tradicija odr avanja godi njih konferencija, a skupina je nazvana Bilderberg po mjestu prvog okupljanja. Svake godine skupina se sastaje u nekom drugom gradu. Ovogodi nja konferencija odr ana je od 14. do 17. majja u Gr koj. Daniel Estulin posljednjih etrnaest godina posvetio je razotkrivanju tajnih sastanaka skupine Bilderberg. Evo par biografskih podataka: Ro en je u Rusiji. 1980. je zbog politi kih je problema izbjegao u Kanadu, a danas ivi u pa niji. Estulinova knjiga ÄIstinita pri a o skupini Bilderberg³ postala je me unarodna uspje nica. U paniji je knjiga do ivjela ak 13 izdanja. Objavljena je u 53 zemlje i prevedena na 32 jezika, a diljem svijeta prodano je vi e od dva i pol milijuna primjeraka. Njegov je djed bio pukovnik KGB-a unutar kontraobavje tajnog odjela, a njegovi kontakti olak ali su mu istra ivanje tako da je ostao u vezi s ljudima koji su radili za razli ite tajne slu be i agencije diljem svijeta. Mo da imaju razli ite ideologije i svjetonazore, ka e Estulin, ali dijele ljubav prema slobodi. Estulin ka e jo i ovo: ÄBez obzira gdje se skupina Bilderberg odlu i sastati, uvijek u saznati o emu e razgovarati. Mo ete se kladiti u to.³ Daniel Estulin, za po etak, upozorava kako su takvi sastanci iz ameri ke pravne perspektive potpuno ilegalni. Loganov zakon koji je izglasan jo 1799. godine zabranjuje izabranim predstavnicima SAD-a da se u privatnom aran manu upu taju u stvaranje me unarodne politike s utjecajnim poslovnim ljudima i politi arima iz drugih zemalja. Me utim, takve se manipulacije doga aju ve (bar) pedeset i pet godina. U knjizi ÄIstinita pri a o skupini Bilderberg³ Estulin pokazuje kako su briljantno ideal demokracije nametnuli Äljudi iza zavjese³. Smatra da bi pravilan izraz bio monopol putem socijalizma Bilderberga. No, njihov sistem socijalizma nema namjeru raspodijeliti bogatstvo, posebno ne njihovo bogatstvo, ve kontrolirati ljude i konkurenciju. Budu i da Rockefelleri, Sorosi i ostala ekipa kontroliraju dru tvo, to zna i da skupina Bilderberg ustvari kontrolira dru tvo. Sistem Bilderberga je dinami an i mijenja se s vremenom. Upija i stvara nove dijelove dok se istodobno rje ava zastarjelih i neuspje nih ostataka. lanovi dolaze i odlaze, ali s istem ostaje aktivan i odr ava sam sebe. To je virtualna paukova mre a koja ispreple e

financijske, politi ke, ekonomske i industrijske interese s mleta kim bankarskim modelom Äfondi ultramontanizma³ u sredi tu (izraz Ämleta ki fondi ultramontanizam³ koristi se za bankare koji imaju izravnu kontrolu nad vrijednostima nacionalne valute i k redita u vremenima krize). Estulin upozorava da u svijetu me unarodne ekonomije postoje oni koji upravljaju doga ajima kao to postoje i oni koji na te doga aje reagiraju. Ovi potonji vi e su poznati i broj ano su ja i. No, prava i istinska mo le i unutar prve skupine koja upravlja doga ajima. U sredi tu globalnog financijskog sistema nalazi se financijska oligarhija dana njice koju predstavlja skupina Bilderberg. Svaki sastanak skupine ima za cilj stvoriti Äplemstvo namjere³ izme u pripadnika evropske i sjevernoameri ke elite. Oni tra e najbolji na in upravljanja Planetom. Drugim rije ima, ele stvoriti globalnu mre u golemih kartela koji imaju ve u mo od bilo koje nacije na Zemlji. Uzimaju sebi za pravo da kontroliraju sudbine i ivote ljudi. Ta oligarhija predstavlja privatni kriminalni poduhvat s pipcima koji se prote u diljem svijeta, a djeluju preko mre e vladinih agencija, javnih institucija i privatnih korporacija. U knjizi je Estulin pokazao da je skupina Bilderberg postala svjetska vlada u sjeni koja u potpunoj tajnosti, na svojim godi njim sastancima, razra uje nacrt kako e provoditi planove o kontroli svijeta putem agresivnih mjera pod krinkom Äborbe protiv terorizma³. Svaka nova mjera, promatra li se individualno, mo e izgledati kao blago odstupanje, no cijeli paket promjena, koji je dio dugoro nog plana, usmjerava nas prema globalnom porobljavanju. U ovom se trenutku definitivno nalazimo na prekretnici, smatra Estulin. Samo o nama ovisi ho emo li se oduprijeti novom mra nom razdoblju. Dvije su mogu nosti: ili e nas zahvatiti elektronska globalna policijska dr ava ili emo prevladati ovu no nu moru kao slobodna ljudska bi a, to e ovisiti o postupcima koje odlu imo poduzeti sada i ovdje. U osnovi, obja njava Estulin, Bilderberg ozna ava NATO savez. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. godine. Danas, u skladu s vremenom, skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. No, kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi, skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Evrope. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Evropskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. Posebno se preferira na zapadnu Evropu, stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija, guvernera federalnih rezervi, Evropsku centralnu banku, predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda, e vropske kraljevske obitelji, ameri ke kongresnike i senatore, potpredsjednika SAD-a, ameri kog ministra obrane i ministra financija, direktore vode ih bankarskih tvrtki, itd. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima, ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bilderberg i predsjednika SAD-a. Primjerice, 2008. godine skupina Bilderberg sastala se u Chantillyju u Virginiji. Na sastanak su tada do li Barack Obama i Hillary Clinton. Tamo su bili i direktori Washington Posta, New York Timesa, Wall Street Journala, magazina Time, Financial Timesa, le Mondea, el Paisa iz panjolske, francuskog le Figaroa, njema kog Die Zeita, danskog Jyllands Postena i asopisa Ekonomist. No, nitko od tih medijskih efova nije smatrao va nim da objavi kako su budu i predsjednik SAD-a i njegova glavna suparnica bili nazo ni na tajnom sastanku s najva nijim svjetskim mo nicima. Kao to je Estulin izjavio u mnogobrojnim radijskim intervjuima te godine, David Rockefeller i ostali ameri ki predstavnici Bilderberga rekli su Obami kako je Äpredsjedni tvo njegovo dok ga ne izgubi³.

To je zna ilo da e Obama biti predsjednik bude li radio sve kako treba. U suprotnom netko e drugi postati predsjednik. Prava demokracija na djelu, zar ne? Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak skupine Bilderberg u Njema koj 2005. godine. Bio je to rezultat vi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Kako ka e, poma u mu ljudi iz tajnih slu bi, Amerikanci, te zapadni i isto ni E vropljani. Na kraju knjige prilo io je nekoliko zadnjih izvje taja Bilderberga i njihove zaklju ke. Zahvaljuju i informacijama koje je dobio s tog sastanka u Njema koj iz 2005. godine predvidio je da e nafta dosegnuti cijenu od 150 dolara po barelu. Veoma lako se te tvrdnje mogu provjeriti u raznim arhivima na internetu koji datiraju prije tih doga aja. Nafta je to ljeto dosegnula cijenu od 147 dolara, to je veoma dobro predvi anje, zar ne?. Otkrio je i stvari koje su bile povezane s nacionalnim izborima u Njema koj. Skupina Bilderberg odabrala je Angelu Merkel kao budu u kancelarku umjesto Gerharda Schroedera. O igledno, predstavnici vode ih svjetskih medija tako er su za to znali jer su bili ondje. Za to to nisu objavili? Zar to ne bi trebala biti glavna vijest na prvoj stranici? Ali ne ± jer medije kontroliraju najmo niji ljudi na svijetu koji pripadaju skupini Bilderberg. Otkrio je da je godine 2006. skupina Bilderberg raspravljala u Kanadi o uni tenju ameri kog i panjolskog tr i ta nekretnina. Tu je informaciju Estulin objavio u panjolskoj verziji svoje druge knjige koja je objavljena u septembru 2006. Godinu i pol dana kasnije tr i te se sru ilo a ekonomija pala na koljenima. LOKACIJE NEDAVNIH SASTANAKA Evo i popisa nekoliko posljednjih sastanaka skupine Bilderberg: ‡ 3. do 6. jula 2004. ± Hotel des Iles Borromees, Stresa, Italija ‡ 5. do 8. maja 2005. ± hotel SeeHotel Überfahrt, Rottach-Egern, Njema ka ‡ 8. do 11. jula 2006. ± Hotel Brookstreet, Ottawa, Kanada ‡ 31. maja do 3. lipnja 2007. ± Hotel Ritz-Carlton, Istanbul, Turska ‡ 5. do 8. jula 2008. ± Hotel Westfields Marriott, Chantilly, Virginia, SAD ‡ 14. do 17. maja 2009. ± Hotel Astir Palace, Atena, Gr ka ini se da je u novije vrijeme sve po elo kad je Cecil Rhodes 1891. organizirao tajno dru tvo koje je nazvao Dru tvo inicijacije. Poput mno tva organizacija, dru tvo se sastojalo od pojedinca ili veoma male skupine koja je bila u sredi tu. Lord Milner, agent bankarskih interesa Rothschilda i povjerenik Cecila Rhodesa, stvorio je vanjski krug Dru tva inicijacije. Nazvao ga je Udru enjem pomo nika koje je bilo poznato i kao Skupina okruglog stola. Pukovnik Edward Mandell House, britanski ekonomist John Maynard Keynes, histori ar ekonomije Arnold Toynbee, te simpatizer nacizma i biv i ameri ki ministar vanjskih poslova John Foster Dulless izmijenili su Skupinu okruglog stola u javno formalno vije e koje je sada poznato kao Institut me unarodnih poslova. Godine 1921. zavjerenici su odlu ili podijeliti Institut me unarodnih poslova u ameri ku podru nicu ± Vije e me unarodnih odnosa te britansku podru nicu ± Kraljevski institut za me unarodne poslove. Lord Winston bio je predsjednik Vije a za me unarodne odnose. Jednom je izjavio kako se ameri ka vlada u sjeni krije upravo u toj organizaciji. Da se ne bi pretjerano zanosili mnogim domoljubnim pokretima u SAD-u, ka e Estulin, u njih su se odavno ubacili agenti Bilderberga. Primjerice, to se odnosi na novinar e i Ameri ko udru enje slobodnih novinara (AFP). Novinari prisustvuju sastancima du e od

Rekao mu je da se Äuni tenjem svjetske ekonomije mo e uni titi potra nja³. No. FAO. Uvijek je bilo tako.bilo koga. plan Bilderberga zadire u mnoge pore dru tva. Godine 1974. ukoliko elite objaviti istra iva ke lanke o skupini Bilderberg kao nezavisni novinar. UNHCER i USAID. Zanimljiv koncept. Naravno. Estulin pi e kako je prije dvanaest godina u jednom izvje taju Bilderberga vidio izraz o Äzahtjevu za uni tenjem³ koji tada nije razumio. On samo razmijeni strane. Sve je navodno dizajnirano za rtve rata u razorenom Sudanu. godine potrebno umanjiti za 3 milijarde ljudi. To je na in na koji to funkcionira. Ameri ki i evropski znanstvenici procijenili su da na planet maksimalno mo e odr avati dvije milijarde ljudi. Ako jednom i uspijete objaviti takav lanak zauvijek ete biti diskreditirani u o ima vode ih medija. WFP. (Koja glupost. Upravo se to dogodilo tokom Velike depresije koja nije bila ni ta drugo nego prijenos bogatstva u ruke najmo nijih ljudi. No. Malo je re i da je bila rije o divovskoj operaciji. Novinari prate doga aje. Barem tako misle. Ima tu i smanjenja populacije. To je dio zapadnog imperativa geopoliti ke kontrole. U izopa enom svijetu prisutnost zemalja na afri kom tlu postala je neophodna za opstanak sudanskog naroda koji od njih nije ni tra io pomo . Operacija OLS utemeljila je golemo upori te u ju nom Sudanu s nepreglednim brojem humanitarnih agencija koje su se . Revoluciju je zamislila vladaju a klasa.) No. a nevladine udruge slijede novac. Novac slijedi vijesti. Novac ne mo e jednostavno ispariti u zrak. Bez patnje ne bi bilo ni humanitarnih akcija. Kada AFP po ne objavljivat i va e novinarske lanke. ICRC i Svjetska vizija. godine operacija µ ivotna crta¶ (OLS). Prema Estulinu. vlasni tva i investicija. CARE. Naime. Nixon i Kissinger potpi sali su dokument ameri ke vlade o studiji rasta stanovni tva. Katastrofe su dobre za posao. nije vidio istu sintagmu. to ne zna i da e Rockefelleri i ekipa ostati gladni. i 2050. koji je bio uni ten ratom i drogom. Diljem Sudana. Bez humanitarne pomo i ne bi bilo ni mjesta za tajne obavje tajne operacije. a u Estulinovim rukama se tako er na ao dokument kojega je William Engdahl dobro predstavio u knjizi ÄSjeme uni tenja³. novca. ka e Estulin. Operaciju je koordiniralo 35 glavnih zemalja lanica UN-a uz ostale zemlje i organizacije kao to su UNICEF. tog trenutka postajete ovjek njihova tr i ta jer to udru enje predstavlja desno krilo ameri ke politike i nadmo i bijele rase. Krajnjim ciljem skupine Bilderberg Estulin smatra ± provesti revoluciju bez prolivene krvi. ovako izgleda stvarna slika. WHO. Pogodimo tko su sponzori AFP-a? Tko pla a mno tvo njihovih ra una? Rije je o CIA-i. Dokument jasno govori kako je svjetsko stanovni tvo izme u 1974. ka e Estulin. pa tako i u one koje generalno smatramo pozitivnima ± poput nevladinih udruga. Ne smijemo zaobi i ni religiozne organizacije i donatore. Vjerojatno o tome ne bi razmi ljao detaljnije da prije etiri godine. Taj me unarodni program humanitarne pomo i ko tao je nekoliko milijardi dolara. To se odnosi na ljude koji e ostati bez domova. To se naziva Ätransformacijom bogatstva³. ne e biti potrebno ubiti sve te ljude. pro irila se 1998. U intrevjuu u hrvatskom izdanju asopisa Nexus to je objasnio ovako: ÄSvi misle da znaju kakav se u as doga a u Africi. kada se skupina Bilderberg sastala u Njema koj. Bila je izre ena u sli nom kontekstu povezanom s krizom nedostatka energije. Bit e dovoljno da ih izgladnite do smrti. kao to se vidi na primjeru Afrike. Posljednje procjene govore o pet milijardi ljudi. uskoro ete saznati da nitko ne eli imati posla s vama. Izgladnjivanje je definitivno svjetska politika. Pitao je svog dobrog prijatelja koji obna a va nu poziciju u Svjetskoj banci da mi to objas ni. Uklju ene su bile i nevladine udruge u koje spadaju OXFAM. to zna i da bi na Zemlji ostalo ne to manje od dvije milijarde ljudi. a usmjerena je na stvaranje tehnokratske vlade u kojoj e unutarnja i vanjska politika biti pod injene me unarodnoj ekonomiji.

No. Kako je mogu e da je humanitarna akcija takvog opsega. godine. Tako to izgleda u Africi. Ne tako davno pitao sam svog prijatelja iz CIA-e za to se njihov pristup nikada ne mijenja. toliko podbacila? S ime se Sudan mo e danas pohvaliti nakon to je potro eno 6. . koja je trajala vi e od sedamnaest godina. Rusiji i Ju noj Americi. µZa to mijenjati stvari koje uvijek funkcioniraju?¶³ Henry Kissinger ± ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga ± snimljen tokom konferencije u talijanskom hotelu 2004. Neke od tih kr anskih i humanitarnih udruga bile su uklju ene i u tr govinu oru jem za Sudansku oslobodila ku vojsku. Etiopija. Svi su se natjecali da dobiju dio multimilijarderskog nov anog kola a. Svaka dnevna soba dobila je svoju porciju. Sudan.me usobno borile da osiguraju goleme pla e svojim lanovima. Eritreja i Kongo jo su uvijek u jadnom stanju. Njegov odgovor bio je kratak i jasan. Glad i u as postali su proizvod poput skupog nakita.67 milijardi dolara za njegov spas? Rije je o nemilosrdnom i skrivenom iskori tavanju daleke zemlje koja je poslu ila humanitarnim agencijama i golemim vladinim aparatima. pa su se takvi zrakoplovni transporti organizirali zajedno s prijevozom hrane i lijekova. Na internetskoj stranici Ujedinjenih naroda pi e kako je µoperacija OLS spasila ivote i pomogla stotinama tisu a ljudi¶. New York Times i New Yorker udru ili su svoje snage kako bi zatra ili od ameri ke vlade i Ujedinjenih naroda da µu ine ne to¶. Ameri ki narod dobivao je dnevnu dozu slika u luksuznim propagandnim magazinima koje su prikazivale patnju. Ako situacija izgleda lo ije. da li je u kona nici zaista ne to napravljeno? Na vrhuncu operacije Sudan je dobivao milijun dolara dnevno. prodaja ide jo bolje. No. glad i mrtva tijela afri ke djece. kao i na po etku tih humanitarn ih kampanja. Kori tena je masivna infrastruktura iz Nairobija i Kenije koja se prelila u ju ni Sudan. to je bila i vojna operacija podr ana od Ujedinjenih naroda.

jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tokom sastanaka u Njema koj 2005. .David Rockefeller (lijevo) ± jo jedan ivahni star i . godine.

000 dolara . Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.000.Fotografije policijskog osiguranja tokom sastanaka skupine Bilderberg.

Uhi enje fotografa koji je 2006. Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri . godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.

The idea is absurd. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire.On the Charlie Rose Show. 1995. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. Sept 14. systematically. Muslim. as well as the regional archives of Herzegovina. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques . another city in Herzegovina. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. teachers. In places he couldn't occupy." Ironically. in effect. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. Turkish. . These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. Mladic's troops annihilated. Over a million books and 100. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). the ancient heritage of Trebinje.000 manuscripts and rare books were burned. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. the Karadjoz Bey Mosque. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. Mladic's soldiers selected out artists. Persian. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. Arabic. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. entire historical districts. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. In Mostar. A few objects. Serb. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. writers. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo./1/ Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason.

the collaboration with the genocide by the NATO nations which could have stopped it in 1992. gives the lie to Kissinger. and religious and racial wars--at a time when some people are saying "American culture doesn't exist"-. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? The same approach was used during the extermination of the American Indian nations. the betrayal by Croat extremists. There was no "African culture".Mladic targeted the vibrant. You can kill people and you can dynamite mosques or desecrate cemeteries. There was no Native American Culture so why not put the American Indians on reservations or "ethncially cleanse" those who refuse to go to the reservations? There is only one problem with Kissinger's statement and his plan. And at a time when extremists of all sides in the U. As with South Africa and the American Indians. concentration camps. shells. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. between Croatia and Serbia. and racial ghettoes is not a solution. But you cannot kill the spirit of a great culture. You can build the concentration camps and killing centers that are now being exposed before the world at the UN War Crimes Tribunal in The Hague. advocates of religious apartheid in Bosnia.Bosnian culture survives the overwhelming destructiveness of the Serb army. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. could declare: "there is no Bosnian culture. then we are Bosnians. claim these the culture never existed in the first place.S. cultures are hard to kill. The very survival of the American Indian culture is testimony to that. All the bombs. like Kissinger. In the United States. and mass -killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. powerful. separation of races and religions. rapes. After the people have been "cleansed" (killed or driven into refugee camps) and their monuments have been destroyed. if we want a society where people of different races. we are . Present-day South Africa is testimony to that. and backgrounds share a common culture and build a united nation. as Kissinger and General Mladic wish. and the lie by the likes of Henry Kissinger." And if there is no Bosnian culture. why not divide Bosnia. And the perseverance and survival of Bosnians. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. religious. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. such as Henry Kissinger. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096. so with Bosnia. they said. are demanding apartheit. Bosnian culture is sending us a message. religion. you can.

3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art. vol. The exhibit is being displayed at various places in the U.net/so.. 29 no.acknobil05. 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette. LEVITI . see Sarajevo Expo 92.MLETACKO PLEMSTVO . PA: Community of Bosnia Foundation. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. one of the artists. pp. Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. then we are Bosnians. "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. For a historical overview.KAZARIJA . to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15. Rotshcildi. 1994). an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. 41 minutes (Haverford. http://www. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press. manuscripts. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. we will not likely be able to save our own culture /3/.BILDERBERZI Rockefeleri . 1993). 1 (July 1995). see Andras Riedlmayer. by Aida Musanovic.bosnia on October 14. Savoy . and background can work together and build a common culture. Frescobaldi.Bosnians.. religions. Michael Sells 1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt.current-events. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga.Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u kvadrilionima dolara.bibliotecapleyades. and other testimonies to their cultural heritage. see Noel Malcolm.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild . For information on the war on Bosnian culture. If we insist that people of different races. 1994).S. 1995. 2 For one example of the Bosnian response to destruction.

) .. u idovskom getu u Frankfurtu. Sve je po elo sa tre im sinom Nathanom Mayererom Rothschildom kojeg je 1798.. . i time omogu io obitelji Rothschild nesmetano poslovanje u tada njoj vrlo podjeljenoj i zara enoj Europi. Na po etku XIX. Tim novcem je on osnovao je prvu inozemnu tvrtku porodice Rothaschild. obitelj se preselila u Haus zur Hinterpfann (u Judengasse) u kojoj je otac Amschela Mayera. Najstariji sin Amschel Mayer. kada se po eo baviti isto bankarskim poslovima za princa Wilhelma koji je uskoro postao Wilhelm IX. on je nastavio poslovati kao njegov bankar. i le isplate iz Britanije za nadnice hesenske pla eni ke vojske.. Grof Wilhelm pobjegao je u Schleswig-Holstein. s 20. se vratio u Frankfurt i otpo eo vlastiti posao.Schild). 1806. vladarske ku e Wilhelma IX. Ku e u Judengasseu tada nisu imale ku ne brojeve. To im je omogu ilo da kreditiraju britansku Wellingtononovu vojsku u Portugalu (za Napoleonskih ratova). jer je profitirao od uvoza prekomorskih dobara (preko Engleske) i tako u ao u rizi ni (politi ki) posao kr enja Napoleonove kontinentalne blokade. rabiv i pritom kapital od grofa Wilhelma IX. god. barem od sredine XVI. ve razne oznake ( titove . Amschel Moses Rothschild imao maloprodajni du an (zalogajnicu) i trgovinu devizama (kovanicama). Sina Carla (Calmanna) poslao je u Napulj (tada mo niji i utjecajniji grad od sjeverno talijanskih gradova) da osigura poslove po talijanskim dr avama. ali to nije nimalo utjecalo na Rothschildove poslove. njema ki idovi ivjeli su po danas znanim podatcima. uspio je ste i povjerenje princa Wilhelma od Hessena. da je po eo izdavati vlastite me unarodne zajmove. usput su ga nazvali osniva em me unarodnog nov arstva. Mayer Amschel Rothschild najpoznatiji je po tome to je svojih pet sinova. Poslovno je osobito oja ao nakon Francuske revolucije. Po eo je poslovati kao mjenja nica i trgovina rijetkim kovanicama ( u to doba u opticaju su bili vrlo razli iti zlatnici i kovani novci). ostao je u Frankfurtu.000 £ kapitala. . Nov arskom poslu u io se u obiteljskoj tvrtci Wolfa Jakoba Oppenheima u Hamburgu. M. Rothschild & Sons. poslao je u Englesku.N.Osniva Rothschildove me unarodne bankarske dinastije koja je postala jedna od najuspje nijih obitelji u poslovnom svijetu. st. Mayer Amschel Rothschild. u kojem je preuzeo Frankfurtsku banku. Ratne prilike su mu ak i le na ruku. u ulici Judengasse. 2005. rasporedio u pet razli itih dr ava. Sina Salomona poslao je u Be . koji mu je postao pokrovitelj. Rothschildov posao se pove ao. grof od Hessena i Kassela (1785.). (pa Wilhelm I. koja je vrlo brzo postala jedna od najmo nijih financijskih institucija Europe . da poradi na uvozu tekstila. st. 1763. sklopio je formalni partnerski ugovor s svoja tri najstarija sina. kada su preko njegove banke. Njegovi preci. da osigura djelovanje u AustroUgarskoj. kao protumjeru zbog Wilhelmove podr ke Prusiji. Mayer Rothschild Amschel je toliko oja ao svoju poziciju glavnog me unarodnodnog bankara. Obitelj Mayer ivjela je generacijama u ku i Haus zum Roten Schild (Ku a kod crvenog tita) po njoj su dobili ime Rothschild. Nathan je dobio britansko dr avljanstvo 1804. 1664. na ime toga domogli su se velike koli ina zlata u ime britanske vlade. ameri ki poslovni magazin Forbes stavio ga je na 7 mjesto u svojoj anketi o 20 najutjecajnijih poslovnih ljudi svih vremena. pro iriv i posao na investiranje u nov arske fondove u Londonu. Najmla eg sina Jamesa poslao je u Pariz 1811. i osnovao banku u londonskom Cityu. Napoleon je zauzeo Hessen. da tako oja a sposobnost obitelji da djeluju irom Europe (bez obzira na politi ke okolnosti). 1810.

Mayer Amschel Rothschild. a francuski. Edmund Rothschild (1916) . Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. 1812. posthumno je dobio plemi ki naslov od Austrijskog cara. Salomon je oti ao u Be . CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. Tako su postavljeni temelji "Pax Judaica". Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. Pari kog kluba. sinom Jacoba Rothschilda. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Taj vlak. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. st. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. koje je rasporedio irom Europe. rujna. ne slu ajno. Sinovi i njihovi potomci su za nepunih dvjesto godina u potpunosti pokorili i podjarmili zapad. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. Amschel je imao pet sinova. James u Pariz a peti sin Amschel je ostao u Frankfurtu. 1817. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. Guy Rothschild sa sinovima Davidom i Eduardom. Karl u Napulj. Sve je po elo krajem 18. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. umro je 19. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. u Frankfurtu. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. Londonskog kluba. koji prolazi i preko Balkana. Engleski tim predvode vreme ni Edmund i Evelyn sa mladim Nathanom. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. je. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. Glavnu rije vodi englesko-francuski tim Rothschilda na elu sa Nathanom. najve eg financijskog centra u EU. Nathan u London. Ono to je vrlo indikativno. da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka.

i kontrolor svjetske opskrbe novcem. nizozemske bankarske grupe. Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. i ustupanju vode ih pozicija u istim. investicijske banke iz Londona. ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundl and Development Corporation) korporaciju u Kanadi. glavni bankar Vatikana. Daily Telegraph.. Sir Evelyn De Rothschild (1931) Kum Crnog Plemstva. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. Marcus se nalazi i na elu BBC -a. vlasnik Izraela. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN -AMRO. vo a Illuminata. i . Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. vo a internacionalnih cionista. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. obrade i distribucije dijamanata..Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. desna ruka kraljice.

od koga je naslijedio bezbroj poslovo a. Kompanije i korporacije "RIT Capital". U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em. "NM Rothschild". Peter Mendelson. "British Petroleum". "Trigranit".. Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje . medijske i vojne institucije irom svijeta. S druge strane. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont.. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). "Atticus Capital". Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. agenata. ekonomske. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. Nathan Filip Rothschild (1971) Otac Jacob Rothschild Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. utjecaj na vitalne politi ke. "Vanco". "JNR Limited". pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji.Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. godine). vodio kampanju za Johna Kerrya 2004."Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). Peter Mendelson je aktualni ministar V.

Nalazi se na elu "Rothschild & Cie Banque". Mittali. pojavljuju se David Rene i Eduard Rothschild. U tom smislu. Rothschildi u Hrvatskoj Za razliku od ostalih dr ava Balkana. Britanije. Hrvatsku Rothschildi okupiraju prete no iz Ma arske . NATO-a. metalur ke kompanije koja je u vlasni tvu Rothschilda od 1880.Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok. Pored toga. koja je podijeljena izme u engleskih i francuskih Rothschilda. predstavlja bo nu podr ku britanskom trijumviratu. pored zapadne nomenklature u okviru EU. Berezovski. Za tu svrhu. na usluzi su mu. David se nalazi na elu NM Rothschild grupacije. uticajne investicijske banke u Zapadnoj Europi.. brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro .). sinovi Guya Rothschilda. Nalazi se na elu "Imerys". kontrolira ugledni francuski list "Liberation".. ðukanovi . koju je osnovao James Meyer. godine. David Rene Rothschild (1942) Francuska dinastija Rothschild. Eduard Rothschild (1957) Davidov polubrat Eduard je tako e lan investicijske banke.

nema fizi kih altera. Nema fizi kih altera. Preko Unicredit i Intesa banke preuzeli su Zagreba ku i Privrednu banku. druga zna ajna Rothschildova kompanija u hrvatskoj privredi je Trigranit. Samo trenutak nakon otvaranja ra una. U oblasti telekomunikacija je prisutan T. Osnovan je konzorcijum Ingra-Trigranit (Ingra. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. koja je i la preko Vatikana. ima hiljadu raznih ogranaka. odnosno dobitci idu u "religijske namjene". Pri izvr enim nov anim operacijama. sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti.Bog Bankar". Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane. Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. Pored MOL-a koji je preuzeo naftnu kompaniju INU. kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella. Uzroci lihvarskih kamata izgleda sezu sve do Egipta. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus. ne isporu uju se nikakve potvrde.. "Roberto Calvi .na elu je Igor Openhajm. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA IOR je jedna vrlo specijalna banka. ekovi ne postoje. kao identifikacijska isprava. kamate na depozite iznose od 12% na vi e. IOR se po eo ra ati za vrijeme rata. Trigranit. Naja i adut iz nevladinog sektora je arko Puhovski. ali ele pro i i biti neprimje eni.Mobile. U Hrvatskoj je Soro manje prisutan nego u ostalim zemljama.. nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. Profit. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. 1941 godine. ali zato ima puno klijenata. Jedino sjedi te je u Vatikanu. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. Hazar). mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve . Taj konzorcij je vlasnik rukometnih arena. ima ambiciozne planove na hrvatskom primorju. Babilona i Sumera. zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem. Kako bi privukli klijente. tako e. bez imena i bez slike. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite. crkva i diplomacija.(Austo-ugarska. Veliki dio ruralnog podrucja du Dalmacije vec ima svoje kupce.6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. prve masonske lo e u Hrvatskoj su organizirane iz Ma aske) koja predstavlja bazu irenja hazarske dinastije.

Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima.. aristokraciji i mafiji. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima. li nosti koja zapravo na kraju krajeva. banka je od samog nastanka upletena u velike skandale. otvorena je u drugom svjetskom ratu. ubojstva Calvija. . IOR funkcionira kao crkvena privatna banka. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M. aktivno operira na svjetskom tr i tu. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj eri trgovine robovima i Europskog kolonijalizma. Sindone. IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. Richard Nixon. osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti. a koji su bez financijke stru nosti. donijelo je tako er veliki broj rtava. a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno. Podsjetimo se. Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkom da od IO R-a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. skuplja dobitke. igra na burzi novca. Joe Doto (mafija ki boss). Kada se radi o ogromnom broju rtava. koji je otvorio tu sredi nju banku. O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna. najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. investira. no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. oprali su milijardu dolara mafija kog novca. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi. ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina..Kennedy.. prevare i korupcije. onda je njihov broj najmanje va an. Papu Pia XII. slu ajevi Banco Ambrosiano. ili je bolje re i i ta.. Vrijeme crkvene inkvizicije. zavr avale su na loma i. Pouzdano se zna da je kroz povijest. oru je. Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca. a njega ine petorica laika i generalni direktor. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala. Po zvani noj izjavi Vatikana.. porijeklom iz cijelog svijeta. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor.kontrole. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima. Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine. a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na. zvali su Hitlerov Papa. vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama. Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo.. Samo izmedju 1971 i 1973 godine. njome i upravlja. 1400-ih godina. Vatikanska centralna banka. me u njima i mnogi znanstvenici..

Marcinkus. Kolika je njihova ukupna vrijednost. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa. Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. Coca Cola. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank. IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). Urugvaja i Paragvaja. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge). Licio Gelli-em. za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide i ratne zl o ine. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. Roberto Calvi-em i Michele Sindonom. "The Vatican connection". te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR. a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet -a iz humanih razloga. Na alost. ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom. preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. ve i pripadnici masonske lo e P2. Izme u 1968 i 1969 godine.Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to. jo je jedan dio sramne povijesti. a po inje uloga mafije. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame). ef IOR-a. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM. zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. naj e e preko vlastitog teritorija. delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani. Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije. U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa. Krajem ezdesetih godina. te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. Chrysler i Boeing. u . uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara.

iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme.ly. http://www. Vatikan se iz bankrota. sa d epovima punim kamenja.petatv. Ovako idovi kolju ivotinje (kosher) i na takvu hranu se placa dodatni porez..com/tvpopup/Prefs.asp?video=agri_long Ovo su oznake za kosher meso: . zivotnje umiru u agoniji. Ovi filmovi nisu preporuceni za djecu i one slabijeg zeluduca...uk/business/2.deo=agri_short http://www. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a..theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav. crne rupe. koja je u stvari upravljala zemljom. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher. trebao izdvojiti 1159 miliona dolara. http://www. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara.. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano.co.kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars.guardian. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona. likvidatora Bance Ambrosiano.com/tvpopup/Prefs.petatv.

CENT.) nastojao "senzacionalno otkri e" proglasiti "glupom izmi ljotinom". Tako sada biva i u Italiji. kad asu Protokoli tiskani.. i 18. kolovoza 1921.posebno i znano djelovanje Henrya Kissingera i mnogih drugih ne idova u toj sprezi. ali identitet sastavlja a i redaktora uvijek je uvan u strogoj tajnosti.. Tada se iz Carigrada javljao neki "dopisnik" Timesa. 17. L. Op e je poznato da kad god masonerija zapadne u pote ko e u javnom ivotu nekog dru tva (planovi joj bivaju osuje eni). Protokoli nisu djelo idovskog naroda. Za ostvarenje tog plana sionski su se mudraci u pro losti nadahnjivali . Starost se Protokola procjenjuje na otprilike 300 godina.Sergio Romano: "I falsi protocolli" . u kojoj se nezaustavljiv val afera korupcije i malverzacije odvija pred o ima talijanske javnosti kao prepoznatljiv sinopsis osnova iz Protokola. koji je u tri navrata (16. Devet poznatih krugova iluminista i njihovih lanova (Cyrus R. T. Sli no je bilo i u Velikoj Britaniji.C.zavladati svijetom i pod initi ga svojim interesima.Protokoli Sionskih mudraca su autenticni Prikaz knjige . R.Bilderbergeri. .. Dir. Member. potaknuo me da iznesem dokaze u prilog autenti nosti Protokola. C. Member i COSMOS Member). javlja se neki spasitelj koji se odmah okomljuje na Protokole dokazuju i da su obi an falsifikat. osobito kad su i masoni dobrano u sve upleteni. Danas se mnogo toga vi e ne mo e tajiti . Tijekom vremena su dopunjavani. F. i zato treba zavarati javnost. ve skupine koja ima za krajnji cilj .koju je u nastavcima priredio i preveo Kazimir Cettin za va tjednik od broja 27 d o zaklju no 29. Vance .

Po ruskoj verziji britanski novinar Victor Marsden priredio je 1921. pionir automobilske industrije. lipnja 1992. Scott-Poter. Protokoli su povijesno potvr ena stvar. Tel. a kopija tog ruskog izdanja uva se u "Britanskom muzeju" knjiga u Londonu. instrumentalizirana organizacija). obljetnica. Dok je jahao Ratisbonom (Regensburg) po olujnom vremenu grom ga je usmrtio i torba sa spisima do la je u ruke mjesnog redarstva. stolje a sa zastra uju om to no u podudara s ambicijama koje su sadr ane u tom dokumentu. Najbolje se o tome izrazio obra enik na katoli ku vjeru Robin Zolli.Novus Ordo Seculorum (One World Government = OUN. koji govore o dolasku obe anog Mesije. Webster . kolovoza 1921. Williams. 1-4). str. nego to da se cjelokupna povijest XX. Ove metode bile su u opticaju 1901.: (213) 794 -3400).& B. Nakon toga uslijedile su brojne racije i kod kompromitiranih iluminista prona en je dodatni materijal koji je otkrivao dalekose ne planove s jako pogubnim posljedicama po itav svijet. Metropolit Petrogradski i Lado ki Ioan (Sni jov) Za uskog pravoslavnog ovjeka pojava Sionskih protokola u Rusiji blagoslovljena je imenom . britansko izdanje ras lanjeno na paragrafe. Dumas. J. Razna su stajali ta glede podrijetla Sionskih protokola. o emu je kra u vijest donio ameri ki tjednik "Time" od 22. Bolj evizam je tada bio marksisti ki komunizam i nije bilo nado lo vrijeme za oru ani prevrat". Iluministi su se ve ranije bili stra no uznemirili i zabrinuli kad su Sir Walter Scott i povjesni arka Nesta Webster u li u siguran trag zavjera iz doba francuske revolucije. odr an je kongres u Lausannei na kojem je donesena odluka o stapanju "Sveop eg idovskog Saveza" i masonerije. 17. U prilog tvrdnji ide i izjava biv eg francuskog ministra vanjskih poslova Dumasa dana u Parizu 17.tekstovima Izajije proroka (60. svi su se oglu ili o te spise. by Sir W. Henry Ford. Godine 1875. u pivnici "Goose and Gridrion" i slu beno je zapo ela djelovati britanska masonerija. a zatim je predana bavarskoj vladi. ali bez obzira na protok vremena Protokoli u osnovi ostaju onakvi kakve ih je objelodanila i tiskala Bavarska vlada (The Life of Napoleon Buonaparte. velja e. London 1820. South Pasadena. u kojem ka e: "Protokoli potanko iznose ciljeve bolj evizma i primijenjene metode.). Bizaran doga aj iz 1785. kad je rekao da opreke koje stoje izme u idova i kr ana proizlaze isklju ivo iz razli itog tuma enja biblije. Francuske. Dakle. 1921. 5) Njema ke. pa iznosim slijede e injenice. koji su se odnosili na kasniju francusku revoluciju (1789. jer kako je re eno " idovstvo je u masoneriji prepoznalo jedan od instrumenata bitnih za ostvarenje sna o op oj svjetskoj vladavini". Zbog kompromitacija zapisi su djelomice preina eni da bi se odgovornost lak e mogla prebaciti na vo e idovskog revolucionarnog pokreta u Rusiji. tako da sadr aj bude itak i pregledan. kad su Nilusu protureni spisi. O. Me utim. P. ali stvarnost je ve davno ta da su UN. potvr uje neprijeporno postojanje dijaboli nog plana za osvajanje svijeta . Lord Sydenham poslao je pismo "Spectatoru". u interviewu "New York Worldu". ka e: "Jedino to mogu re i jest da se Protokoli u cijelosti uklapaju u ono to se sada doista doga a". tekli iluminista iz Frankfurta. lipnja 1993. Godine 1992. World Revolution & Secret Societes and Subversive Movements by Nesta H. pod naslovom " idovska opasnost". Austrije.Emissary publications. naravno.. Lanze. proslavljena je 275. Bavarska je vlada razaslala te spise vladama Britanije (spajanjem londonskih lo a u Veliku lo u na Ivanje 1717. jahao je u Pariz nose i u torbi spise za Velikog Me tra Velike masonske lo e u Parizu.: "Ujedinjenim narodima prijeti opasnost da postanu instrument ameri kog imperijalizma za rje avanje svjetskih problema". California 91030.1-2: 42. kao diplomat okoli a kao ma ka oko vru e ka e. tiskano 27. ali osobno mislim da nije va no tko ih je sa inio. i kao takvi spisi su podmetnuti ruskom profesoru Sergiju Nilusu. kako je to navedeno u Protokolima "Agentur". Box 642.. Protokoli su prvi **** tiskani u Rusiji 1905. Poljske i Rusije.

a koji su bili uvani u pismohranama Rusije i SAD-a. (1879-?). ne usu uju i se povjeriti tajnu niti tiskarskom stroju. dolazak Hitlera na vlast . gdje se u to doba nalazila najmo nija i aktivna idovska zajednica. koji je poslije nazvan Sionskim protokolima (ili protokoli sionskih mudraca). Golemu zahvalnost izra avanu Rusima u SADu. Otprilike tijekom tri desetlje a Sionske su protokole dr ali u strogoj tajnosti. knjigu e itati i kupovati"[1]. sazivaju sjednice na kojima uporno razra uju pitanje o "borbi s antisemitskom promi bom i ponajprije irenjem Sionskih protokola". Po svoj prilici su Sionski protokoli sa injeni me u najradikalnijim idovsko-talmudisti kim i masonskim vo ama i odra avali su njihova potajna o ekivanja glede vlasti nad cijelim svijetom i politi ke uspostave u odnosu na ne idove.biv i Specijalni arhiv SSSR). mobilizirati sav svjetski idovski tisak koji e o njemu izvje ivati. SAD). Nije uzalud Ginzberg odustao od tu be da joj se sudi shva aju i da e silna javna rasprava o tom djelu dovesti do nepo eljna publiciteta tajnih planova judaisti ko-talmudisti koga svjetskoga poretka. koja nam potvr uje da su izjave svjedoka i stru njaka. Osobita zada a te skupine bila je u tome da pripremi svjetsko javno mnijenje. Veliki svetac blagoslovio je izdanje knjige kojoj su bili prilo eni Sionski protokoli. Po etkom 30-ih godina me unarodne judaisti ke organizacije. koji su mi.. Osobitu zahvalnost autor upu uje kustosima Dr avnog Arhiva Ruske Federacije (GARF) Sredi nje pismohrane povijesno-dokumentarne zbirke (CHIDK . pismohrane Guverovskog instituta (AGI . Rade i na knjizi..-1937. pismohrane Svetotrojskog manastira (ASTM .. formirana je specijalna skupina idovskih aktivista kojima je bilo nare eno organizirati me unarodni proces.Georgedonavillea.. sionisti kih. Bilderbergskog kluba.. Trojica od njih bili su istaknuti masoni. Boris Izrailjevi Liv ic.Stanford. koji se vodio na temelju tih protokola. koja je postojala u granicama op e ideologije. Veode u ulogu u pripremi procesa odigrali su Viner. a tako er i prepiska sudionika tog procesa. koji e slu beno posvjedo iti "la nost Sionskih protokola i injenicu da ih je fabricirala ruska policija". uspio sam prona i podosta dokumenata i materijala u svezi s povije u Sionskih protokola koji nikada do tada nisu bili objavljen. stolje a. Masonska lo a "B¶nai Moshe" (?) (Fry ju naziva "Bne-Moj e") nije prema Sionskim protokolima imala druga iji odnos od drugih idovskih masonskh lo a. bile krivotvorene i da su ih ve unaprijed potplatile idovske organizacije.)... Godine 1932.. SAD). Dokument. Henrik Borisovi Sliozberg (1863. nastao je u drugoj polovini 19. Fry odigrala veliku ulogu u pravilnoj ocjeni Sionskih protokola i spoznaji o mizantropskoj ideologiji njenih tvoraca. Osobitu vrijednost imaju materijali sa Bernskog procesa.. pomogli upoznati se s djelatno u i osobnim sastavom me unarodnih idovskih.-1943.. i po etkom 1933. Prvotno je provo enje procesa "protiv" Sionskih protokola planirano u Njema koj.. pripremati svjedoke i struk njake.. lo e Bnai Britha.. odlu no rekav i njenom autoru: "Objavi.. Ipak. prenosili su ih iz ruke u ruku u rukopisu. Nadalje u nastojati izlo iti nastanak ovog zagonetnog dokumenta. Svjetskog foruma (Fond Gorba ova). Ilja M.-1940. bez obzira na vlastiti rizik. Svejedno su istra ivanja L. Autor zahvaljuje svim osobama i organizacijama koji su se potrudili u svezi s potragom dokumenata i materijala na temelju kojih je knjiga napisana i iza la na vidjelo..). u prvom redu "Sinovi saveza" i sionisti. Trostupanjske komisije. Njega ne treba dr ati slu benim dokumentom neke idovske organizacije ili skupa.) i Vladimir Jevgenjevi abotinski (1880. koji su pobijali vjerodostojnost Protokola..svetog pravednika Ioanna Kron tadskog. koju su propovijedali Sionski protokoli. erikover (1881.

B. stavljaju u du nost dvojici ljevi ara. Borisov.I. godine idovski odvjetnik prof. a koje su financirali me unarodni idovski bankari Warburg. Judaisti ki su bankari udijelili idovskim organizatorima procesa znatne iznose novca za pla anje odvjetnika i ve ine vje taka. koje je napisao pod pseudonimom N. Nikolajevskom i S:G. V. Za predsjedavaju eg na tom suenju u svezi sa Sionskim protokolima bio je odre en sudac Meyer.07.07. gotovo istodobno pokrenuta je tema o "podrijetlu Sionskih protokola". s dodijeljenim mu pomo nicima . Odlu eno je bilo izabrati tu vje taka. ruskim povjesni arima B. Su enje je po elo u Baselu 11. te je izjvaio u svojoj odluci da su Sionski protokoli ² "gruba krivotvorina". ije bi izjave mogle i i u prilog idovske strane. Jo prije po etka procesa idovski znanstveni institut i Kongres ameri kih idova u New Yorku. Tu itelji na tom procesu bili su predsjednik idovske zajednice u vicarskoj M. Cherikovera (?9 2500 franaka. Odlu ili su provesti psotupak u vicarskoj.B. godine u idovskim novinama "New York Forward" objavljena je serija lanaka Nikolajevskoga. Meyer-Ebner. Posebice su veliki novac idovske organizacije potratile na pla anje usluga (zapravo podmi ivanja) "svjedoka". tu enoga i suda. Zatim je Zunderu bilo predlo eno kao svojedobno i Fordu. Sudsku su raspravu u biti tako odgodili do jeseni 1934. Mnogim "svjedocima" bila su dopu tena putovanja radi prikupljanja materijala i preslu avanja osoba. organiziranoj sjednici sudac je. naredio da se do dono enja odluke zapovijedi ovrha svih preostalih 760 primjeraka Sionskih protokola. Ujesen 1933. stav i na idovsku stranu. Svatikovu napisati knjigu o "krivotvorenju protokola". Odvjetnik idovskih organizacija. U tim je lancima ruski . Wiener i Liv ic (?).L. Njega je zatomila glasna zbivanja i ishodi Bernskog procesa u svezi sa Sionskim protokolima.1933. Burcev. Na su enje su bili pozvani prvi njema ki izdava Sionskih protokola Gottfried Zur-Breek (Müller fon Hansen). u njihovo je ime. bio je pofesor Baumgarten. u kojemu taj znanstvenik govori o pitanju judaisti kih planova svjetske dominacije i pogre no se pozvao na rije i tokolruskoga rabina Ereinpricea (?) ("Eiserner Baren. Miljukov. godine idovski tisak i liberalno-masonska sredstva masovne informacije koja su mu bila sklona uporno pu taju glasine o predstoje oj aneksiji vicarske Njema koj. Sliosberg (?). Ujesen 1934.). Na toj vje to. Da bi zapo eli taj postupak judejske su vo e kao povod uzele lanak doktora Zundera u asopisu "Eiserner Baren" (09. DreyfusBrodski i predsjednik organizacija vicarskih sionista Markus Kohn. Svatikov. U svojstvu "svjedoka" sa idovske su strane bili pozvani ugledni judejski i masonski djelatnici (Ch. Po etkom 1933. po jednog od tu itelja. Probijanje snaga idovskih udru enja ostvaruje se Baselskim procesom.Cherikover (?). S.1933. kojega je izabrala idosvska strana. Za predujam su koautori dobili od jednoga organizatora Bernskoga procesa I. idovske su organizacije vje to koordinirale svoja djelovanja.I. rabin Erenprice ('). idovski organizatori procesa nisu alili novac za pla anje "svjedoka" i vje taka. godine). uporno tra io da sud donese odluku o konfiskaciji Sionskih protokola i knjiga Zur-Beeka i Fritsch. lipnja. P. Bodenheimer (?) G. M. A.G. o emu su sa uvani dokazni dokumenti. Matti i George Brunschwig predali su na Bernski sud albu s zahtjevom ponavljanja kaznenog gonjenja za raspa avanje Sionskih protokola od strane Nacionalne fronte. Nikolajevski. Na prvom je zasjedanju sud odlu io razmotriti pitanje o podrijetlu Sionskih protokola. da se odrekne svojih uvjerenje. zapo inju i istodobno dva procesa zbog Sionskih protokola.I. Glavni vje tak tu iteljstva.izmijenio je planove idovskih vo a. koji nije skrivao svoje pro idovske simpatije. du Chayla i ostali. Su enje u Baselu se mnogo **** odlagalo da se na kraju ne bi ni odr alo. Theodor Fritsch i sam doktor Zunder (?). Nepobitno je da su.N. godine. 09. Weizmann.

Nikolajevskoga. Burcev.-1935. Bezuspje na tra enja produljena su sve do kraja 1934. Zasjedanje Bernskog suda zapo elo je radom 29. Znatan dio pismohrana ruske carske policije bio je pregledan.D. Sudac je podr ao nezakoniti zahtjev vje taka Looslija i .). Maljantovi (1870-1939. zbog nama nepoznatih razloga do toga putovanja nikad nije do lo. na zamolbu idovske strane. nego tajnim kanalima preko Miljukova. godine na pripremu Bernskoga procesa vrbuje se V. Budu i da su se okrenuli sovjetskim pismohranama. a zavr io 6. Tagre.G. Zakulisnu spletku idovskih organizatora u svezi s Bernskim procesom razotkriva pismo koje se sa uvalo u arhivu B. Osim toga. zlo ina ki dogovor. ² ja sam to je bilo mogu e vi e nstojao doznati sve o "Protokolima". Nakon polemiziranja strana bilo je udovoljeno zahtjevu obrane. me utim sud je odlo io ro i te za pet mjeseci. a to s uMiljukov. Ipak nisu uspjeli prona i vrijednu injenicu (izravno ili neizravno) koja bi potvrdila njihove klevetni ke pretpostavke.S. Smidovi (1874. Tijekom nekoliko mjeseci djelovanje se odvijalo pod oznakom "povjerljivo". Iz Moskve i Lenjingrada na adresu Bernskoga suda stizale su knjige i preslike spisa.L. Liv icu (?). lenov i mason P. Nakon izjave profesora Zundera u ime tu enih sudu se obratio njihov odvjetnik i predlo io za vje taka istaknutoga njema koga stru njaka za idovsko pitanje pukovnika Ericha Felischhauera. godine. postojao tajni sporazum. Poput Nikolajevskoga i Svatikova i njega su financirale idovske organizacije. Po etkom 1934. Ursov. preko slu benih diplomatskih predstavnika vicarske u Moskvi. da judaizam i masonstvo nisu povezani. travnja i trajala je do 14. Nikolajevski i Svatikov. iz pisma je razvidno da su svi "svjedoci" dobivali novac od idovskih organizatora procesa. godine. nakon op ih procedurnih pitanja rije je dobio Ulrich Fleischauer. Od strane SSSR-a pomo sionistima na elu je bio P.V. Materijali iz Rusije nisu uvijek i li legalnim putom.N. Ravnaju i se po tim dokumentim. J. bili pozvani "pravni zastupnik" sionist A.I. biv i guverner Besarabije i prijatelj ministra unutarnjih poslova.I. idovski bolj evik. travnja ujutro.suradnik idovskih udru enja zapravo poticao na raspravu sa braniteljima Sionskih protokola . Na poziv iz Moskve u Bern su. Ipak. a koje je on uputio B. organizatori Bernskog procesa bili su primorani priznati da ne raspola u nikakvim dokumentima koji bi potvrdili njihovu verziju. On je zapo eo izlaganje o rezultatima svoga vje ta enja Sionskih protokola 30. Judaisti ko-masonski vo e su jednoglasno tvrdili da Sionski protokoli nemaju veze s ideologijom judaizma i sionizma. Poku avaju i pripisati autorstvo Sionskih protokola ruskoj policiji. svibnja nave er. tager (?). Iz toga je pisma bilo bjelodano da je izme u idovskih organizatora i takozvanih svjedoka.). Nikolajevskog i Burceva. U ime idovskih organizacija izjavio je vje tak Loosli kako je vje tak Fleischlauer "sastavio pamflet u ime antisemitske ideje. do travnja 1935. Fritz Platten. sionisti su prou avali ne samo dokumentaciju ruskih obavje tajnih slu ba nego su utvr ivali rodbinske veze osoba koje su na ovaj ili onaj na in sudjelovale u irenju Sionskih protokola. idovski organizatori Bernskoga procesa imali su iroke mogu nosti dobiti podatke o tomu kako su u sastavljanju Sionskih protokola sudjelovale ruska policija i osobno general Ra kovski. godine. svibnja. Me unarodna sionisti ka organizacija uspjela je uspostaviti vezu s sovjetskim idovima i organizirati u SSSR-u skupinu pomo nika kojima je bio dopu ten rad u tajnim pismohranima u svrhu prikupljanja materijala za Bersnki proces. pod ijim je vodstvom skinuta i ponovno stavljena plomba na vagon Lenjina i njegove " idovske stra e" preko Njema ke u Rusiju. na proljetna zasjedanja Bernskog procesa 1935.S. Burvec. posvetiv i na taj na in 10 punih sjednica. veoma stari knez S. lan VCIK i CK VKP (b). "Od tada. autor antiruske knjige o procesu Beiliss. vi e od 30 sati. biv i ministar pravosu a Privemene vlade. U toj su skupini radili sionisti A. ² pisao je Burcev.

Judejski vo e su okrivljavali povijesnu.objavljivanje materijala. kako su im namje tali provokatore. nosila je silan antiruski. kako mo emo primjetiti. klevetni ki karakter. svi dokumenti koji se obrazla u nasudu.K. itaju i Sionske protokole. zada a. ruskoj vlasti. Bernski je proces javno nosio antiruski karakter. Mosolova govore nam o tomu da nikakve istrage o podrijetlu Sionskih protokola Ruska vlada nije vodila. koje su za njih napravili protiv Rusije krvo edni suplemenici ² idovski bolj evici. vrlo ta toga ovjeka. U svojoj antiruskoj djelatnosti Burcev se esto oslanjao na judaisti ko-masonske krugove. Sliozberga (?). Burcev. Wittea. Djelatnost Burceva. S. oklevetani ljudi su protestirali.A. koju su mu zapovjedile idovske organizacije koje su organizirale Bernski proces.. a sve s namjerom da odvuku pozornost od udovi nih zlo ina.L. Burcev. a u biti je bio njihov agent. Stepanova ja sam prona ao dosta velik broj pisama koje je dobivao tijekom Bernskog procesa od B. Ovaj put V. pod krabuljom "slobodnog novinara". podrijetla Sionskih protokola. bila ne slu ajna ve suglasni produ etak njegove ranije antiruske djelatnosti. ako ne ubrojimo onu kritiku o protokolima G. bilo je zasutavljeno. mogu biti obznanjeni javno u sredstvima mass-medija. J. Svatikov. ru itelji njenih povijesnih na ela: Miljukov. carsku Rusiju za sve mogu e smi ljene grijehe protiv idova. postavili idovski vo e na tom procesu.B. Izgubiv i svaku nadu da e prona i dokaze koji bi utemeljili mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole. Do 1917. Kako je i sam priznao bio je sudionikom prvih sionisti kih kongresa. Nisu uzalud glavne aktere "svjedoke". Iz tih je pisama jasno proizlazilo u koje su slo ene uvjete bili stavljeni branitelji Sionskih protokola. Mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole bio je nu an judejcimatalmudistima da bi jo jednom prevarili ovje anstvo i skrenuli njegov gnjev od stvarnih krivaca zlo ina spram svijeta. u povijesti ovje anstva. Stoga je .. A. tovi e sam Burcev. Brandta. Njegovi judejski organizatori poku avali su dovesti u zabludu svjetsko javno mnijenje. koji je obo avao samoreklamu i zvuk vlastitog imena. tobo e. koji se istaknuo razotkrivanjem tajnih agenata ruske policije i inozemne obavje tajne slu be. Protuzakonito stajali te sudaca. judejsko organizatori Bernskoga procesa odlu ili su se okrenuti izravnoj krivotvorini. Organizatori Bernskoga procesa htjeli su sudu dokazati da je podrijetlo Sionskih protokola razmatrala Ruska vlada. Pismena svjedo anstva masona. koju je napisao za vrijeme ministra financija J. pijune i kako im je uvijek bio prijeko potreban novac u pogledu provo enja procesa. Burcev smi lja pri u kako je. koji su bili neprijatelji Rusije. dakle. koje je referirao Fleischhrauer. sprje avalo je asno razmatranja stvari i zapravo je od Bernskoga procesa napravilo farsu. njemu biv i na elnik za za titu dru tvene /nacionalne/? sigurnosti i poretka u Petrogradu general major Globa ev dao preko nekog svog Koltipina-Ljubovskog informaciju o istrazi. udovi no podrugivanje zakonu i pravednosti.P. Tedlija. kako su ih ometali u pozivanju svjedoka i vje taka. na temelju krivotvorenih pokazatelja koji su i i stvorili mit o Sionskim protokolima. koja je htjela tobo e dokazati da su oni krivotvorina. pravi zabilje ke koje je tobo e napravio Nikola II. tu ili su ga sudu . prema odluci Nikole II. njemu je mnogo toga "izlazilo" iz ruku . neki su ga ispljuskali. Osim ve navedenih dokumenata. godine u Rusiji. Markova. Naime prema vicarskim zakonima. kada su objekti ve ine njegovih la nih optu aba bili dr avni inovnici i policijski suradnici. Izvr itelj je bio V. . biv eg ne elnika ureda Nikole II. pripisav i stvaranje najzlo ina kijeg dokumenta. susretao se sa sionistima u kojima je on vidio "iskrene ljude od ideje" .F.. Nikolajevski. N. u osobnoj pismohrani N. sudskog vje taka i sudskih slu benika.J. Nakon prevrata polo aj se promijenio.

Burcev je vrlo lo e napravio krivotvorinu. Najve i argument krivotvoritelja bili su podaci o navodnoj istrazi porijekla Sionskih protokola koju je provodila carska vlada. U biti nikakve istrage nije ni bilo. O tome nam svjedo e pisma biv eg na elnika carskog ureda A.A. Mosolova. Poku avaju i pridodati vjerodostojnost svojoj izmi ljenoj tvorevini, Burcev si je dopustio nekoliko ozbiljnih povijesnih pogre aka. Na primjer on je izjavio da se istraga vodila tijekom 1906. godine po direktivi Stolipina, na upornu molbu Lupuhina. Me utim, 1906. godine Lopuhin vi e nije bio na elnika Odjela policije nego umirovljeni (zbog prekr aja) inovnik i stoga nije mogao inicirati tu istragu. Na sudu je Burcev tvrdio da je jedan od sudjelovatelja u prijevozu navodnih la nih Sionskih protokola bio kolega po slu bi Globa evu, ega u zbilji nije bilo. Iskazi Burceva na Bernskom sudu bili su objavljeni u mnogim novinama pa i u New Yorku, gdje je tada ivio Globa ev. Njujor ke novine "Nova ruska rije " ( idovska novina, ruska samo po nazivu, glavni redaktor ² M. Weinbaum) objavljuje lanak Burceva, "Istina o Sionskim protokolima". Pro itav i taj lanak, Globa ev je odmah napisao pobijaju e pismo uredniku "Nove ruske rije i".

Jewish Ritual-Murder : a Historical Investigation http://www.jrbooksonline.com/schramm/schramm.htm Jewish Ritual Murder by A R N O L D S. L E E S E http://www.jrbooksonline.com/PDFs/Je...urder%20JR.pdf

The Talmud Unmasked: Rev. I. B. Pranaitis http://www.talmudunmasked.com/

Table of Ritual-Murders Established in this Investigation http://www.jrbooksonline.com/schramm/app9.htm

U smislu povijesnih kronologija Encyclopaedia Judaica / izdata 1973 Hazaria - A. H. Poliak, profesor srednjovekovne zidovske povijesti Ali prije toga nesto lakse npr. "13. Pleme" od Kestlera. http://www.ivantic.net/Ostale_knjiig...e_latinica.pdf George Washington "Sasvim je zalosno to ih niti jedna dr ava, starija od ove, nije pokorila kao kugu drustva i svog velikog neprijatelja, cijim je prisustvom usrecena Amerika" Martin Luther King- borac za gradjanska prava

Strastvena zelja vapijucih srca Jevreja nada se da e doci onaj dan, kada ce oni moci da se odnose prema nama tako, kao to su postupali na vrijeme Jesfiri u Perisji. I koliko je Jevrejima bliska knjiga Jesfir, koja opravdava njihovu krvolocnost, osvetoljubivost i apetite razbojni kih nada!. Nikada sunce nije svjetlilo narodu, krvozednijem i osvetnickijem, koji se zanosi idejom uni tenja i ugusenja ljudi druge vjere. Petar Prvi - Ruski vladar Vise volim da vidim u mojoj zemlji mudjahedine i mnogobosce, nego Jevreje. Poslednji su prevaranti i lupezi. Oni nece dobiti odobrenje da se nasele i organiziraju svoj posao. Bez obzira na moja naredjenja, oni nastoje da to ostvare potkupom mojih cinovnika sa ciljem da postanu ravnopravni. Benjamin Franklin visoki americki dr avnik, filozof, izumitelj, fizi ar, ekonomist i pisac, suautor deklaracije nezavisnosti. 1820. Ma gdje bilo, u zemlji, u kojoj se naseljavaju Jevreji, nezavisno od njihovog broja, oni snizavaju njen moral, komercijalno postenje, izoliraju se i ne dopustaju asimilacijuju. Ako ih mi putem Ustava ne iskljucimo iz SAD, onda za manje od sto godina oni e navaliti u velikoj kolicini, uzece vrhunac, proguta e zemlju i promijeniti oblik naseg upravljanja. Ako ih ne iskljucite, onda za manje od dvjesto godina nasi potomci ce raditi na poljima, izdrzavajuci njih, dok ce oni trljati ruke u svojim kancelarijama. Upozoravam vas, nacijo, ako jevreje ne iskljucite zauvek, Vasa djeca ce vas proklinjati u Vasim grobovima. Napoleon Bonaparte 1769 ± 1921 Jevreje treba razmatrati kao naciju, ali ne kao religioznu grupu. Oni su nacija u sredini nase nacije. Citava sela otimaju Jevreji, oni su uspostavili kmetstvo, oni su prava jata gavranova. Siromastvo koje izazivaju Jevreji, ne potice od jednog individualnog Jevreja, ono je sustina citavog tog naroda. Oni su kao gusjenice ili skakavci koji jedu Francusku. Jevreji su nacija spremna na najuzasnije zlocine. Moramo ih se rijesiti. Winston Churchill je u II WW-u molio boga (i Staljina) za pomoc da unisti naciste a ovo su njegove rijeci: (govor u predsjednickom domu 1919.g.) Nema potrebe preuvelicavati ulogu, koju su odigrali internacionalni Jevreji ateisti u stvaranju boljsevizma i njihovog ucesca u ruskoj revoluciji. Vise od toga, glavna inspiracija i pokretacka snaga dolaze od jevrejskih vodja. U sovjetskim institucijama dominacija Jevreja vise je nego porazavajuca. I glavni dio u sprovodjenju sistema terora, koji je pocinjenj izvr ili su Jevreji i u nekim slucajevima Jevrejke. Takvu djavolsku slavu Jevreji su postigli.

Obavezna preporuka (obilje dokumenta, novinskih clanaka, rodoslovno stablo Hitlerovih iz

1930 - Adolofov pradjed je bio mocan Zidovski bankar) http://video.google.com/videoplay?do...2809518563654# Dva svjetska rata Arijci su vodili iskljucivo sa ciljem stvaranja drzave Izrael. A projekom njezina stvaranja upravljaju Rothschildi. Za ilustriat tko su oni i sa kakvom moci raspolazu, dovoljno je reci da se procjenjuje da ta jedna familija drzi oko 50% bogatstva citavog svijeta. Bogatstvo idova Bill Gates-a se procjenjuje na nekih 60 milijardi, no bogatstvo Rothschilda se procjenjuje tisucama milijardi. Oni se nalaze na samom vrhu zidovske piramide moci. To njihovo bogatstvo je preveliko da bi bilo produkt rada samo jedne obitelji, vec je ono produkt rada citave idovske rase, a povjereno je njima na upravljanje zbog efikasnosti koja se dobiva centralizacijom novca na jednom mjestu. Pocetna baza tog bogatstva je novac koje su idovi pokrali jos u anticko doba, u doba bogatog arijskog Egipta, Grcke i Rima. Ono se povecavalo tokom iducih stoljeca da bi danas doseglo zapanjujuce razmjere. (Bank of Amsterdam, Bank of England, Americki FED ...itd.) Zanimljiv podatak je da su Rothschildi jos u 19-om stoljecu bankrotirali i samog Papu. On je upao u neke financijske teskoce, a oni su mu priskocili u pomoc i posudili pozamasnu svotu novaca. Naravno uz velike kamate, koje Papa tokom vremena vise nije mogao vracati. Onda su mu velikodusno "oprostili dug", ali uz uvjet da od sada ima sav svoj novac drzat u njihovim bankama. Znaci cak i sav novac kojeg milijardu krscana prikuplja, na kraju zavrsava u njihovim rukama. Oni su odlucili jos u 19-om stoljecu da treba obnovit Izrael. Razmisljali su o raznim strategijama kako to uciniti, a najbza je bila jednostavno kupit Palestinu od Otomanskog carstva. Turci su je bili voljni prodat, a novac koji su trazili nije bio ni 1% od ukupnog Rothschildovog bogatstva. No postojala su tri velika i nepremostiva problema koja su sprjecavala realizaciju tog plana. Glavni problem je sto idovi nisu htjeli selit iz Europe u Palestinu, jer tko bi bio lud napustit predivnu i bogatu Europu, te otici u nekakvu suhu pustinju kopat po pjesku. Drugi problem je sto su se okolne Arapske drzave snazno protivile stvaranju Izraela i odmah bi krenule u rat protiv njega. Treci problem je sto bi Krscani u cinu kupnje Palestine od idovskih bankara i onog sto bi eventualno sljedilo (krunidba idovskog kralja, rusenje Al Aqsa dzamije, podizanje treceg hrama) prepoznali ostvarnje biblijskog prorocansva o dolasku Anti-Krista. Krscani bi se pridruzili arapima i zajedno bi napali idove. Dakle trebalo je smislit kako rijesit sva ova tri problema. Kroz iduce stoljece je formiran jedan genijalan plan, cije obrise cu ukratko ovdje ocrtati... Prvo osigurat stvaranje samog Izraela, ali na podmukli nacin, a ne direktnom kupnjom zemlje. Koristeci svoju medijsku, financijsku i politicku moc idovi su iskoristili stoljetna neprijateljstva Europskih drzava i uspjeli pokrenut prvi svjetski rat. Isprva snazno podupirajuci Njemacku u tom ratu, uspjeli su slomit carsku Rusiju i u ratnom kaosu organizirat tamo boljsevicku revoluciju. Tako su Rusiji ucinili ono sto su davno sanjali i ta ogromna arijska drzava je pala u ruke idovu Lenjinu, Trockom i kasnije Staljinu. Zatim se sva Njemacka moc usmjerila na zapadnu frontu, na prakticki samu Veliku Britaniju. Njemacka je tada bila pred pobjedom u prvom svjetkom ratu i Britanija je bila na koljenima i prakticki gotova. Tada su idovi rekli Britanskom vodstvu: ako nama date Palestinu nakon rata, mi cemo pomocu nase medijske moci uvest SAD u ovaj rat na vasoj strani. Britanci nisu imali drugog izbora i pristali su potpisavsi "Balfourovu deklaraciju" koja je Rothschildima obecala Palestinu nakon rata. idovi su odrzali svoj dio ugovora, te su uveli SAD u rat uz pomoc svojih masovnih medija i uz pomoc svojih agenta u americkoj vladi. Tako su izdali Njemacku koju su do tog trenutka snazno podrzavali u ratu. Tako je "zaobilaznim putem" stvoren Izrael, no ostao je nerjesen problem populacije posto se idovi nikako nisu dali

te deponiraju taj novac u Rothschildove banke u Svicarskoj. U Versajskim pregovorima nakon prvog svjetskog rata idovski agenti su nametnuli takve uvjete Njemackoj. isto kao sto je Sarkozy demokratki pobjedio. a teski problemi zahjevaju teske solucije.. da ona to niti teoretski nije mogla platiti Britaniji i saveznicima. koji su bili inteligentni i zdravi su ostavljeni na zivotu. Znaci istovremeno su se desavale dvije stvari. Doslovno brat je ubijao brata kao dva robota programirana sa dva idovska programa zvana: "komunizam protiv nacizma". Znaci imamo totalno negativnu selekciju za Arijce (prakticki samo defektni i nesposobni za vojsku su prezivjeli taj rat). Zvuci nevjerojatno? Pa i nije bas ako pogledate sto se desava oko vas.natjerat na selidbu iz Evrope u pustinju. a sad je i Njemacka osvojena. prije nego sto "izabran narod" moze krenut putem Izraela. ali nisu si mogli pomoci. Trece idovska elita cvrsto vjeruje u eugeniku. Njemacka je pala u ogromnu inflaciju. (Roosevelt i Churchill) Dakle sve je spremno. ciji uzrok je bio nasljedne genetske prirode. Nacisti (crypto. ( idov Hitler) Treba reci da nije samo Hitler idov.. Prvo uzimaju im sav imetak. a eliminacijom ostalih. najbolji mladi Arijski ljudi su ginuli u strasnom brato-ubilackom ratu. vec su svi iz vrha Nacisticke stranke idovi: Goebbels... siromastvo i beznadnje. Hitler je demokratski pobjedio na izborima. a isto tako su znali i informirani njemci za vrijeme drugog svjetskog rata da su nacisti idovi. show moze poceti. Hitler i Staljin sinkronizirano napadaju Poljsku. te tako osiguravaju tri cilja. idovska elita je zakljucila da se takvi moraju istrjebit.itd). Znaci oni koji su izgledali kao "Arijci". jer njima je namjenjena druga sudbina.. U Americi i Britaniji su isto tako na vlast odjednom dovedeni idovski predsjednici.. Da bi dodatno pogorsali stvar organizirali su slom americke burze. Naizgled nepremostiv problem..) Tako su svi "slabi" izbaceni iz budeceg genotipa izabrane rase.idovskim) koncentracijskim logorima se provodilo to "izabiranje" i selekcija naroda prema genetskoj kvaliteti. Ovo sigurno stavljam u navodnike.. a veci dio slabih i nemocih je umro od raznih bolesti u logorima (tifus . Dio nakaznih stanovnika istocno europskih getoa koje mozemo vidit u filmu "The Ethernal Jew" (link je dolje) su ubijeni. Poanta citavog ovog rata nije pobjeda ovih ili onih. Sarkozy. a idovi su dotle smjesteni na "sigurno" u logorima.itd. Blair. krizajuci se medjusobno u malim zajednicama. Istovremeno idovi su u logorima bili selektirani tako da iskljucivo "najbolji" prezive. vec je cilj unistit Europu..) Znaci Rusija je osvojena jos ranije ( idovi Lenjin i Staljin).itd. Stvorit takve uvjete da vecina idova radje pozele zbrisat u pustinju. Znaci ideoloska sila koja je potrebna da idove izbaci iz Europe je dovedena na vlast u svim glavnim Europskim drzavama od strane samih idovskih bankara. Rockafelleri. Himler.. Britanija i Francuska objavljuju rat Hitleru. a da to nitko nije primjetio? No kao sto vidite mi ovdje to jesmo primjetili. radio) u rukama idova. (Warburzi. a totalno . Jednog dana vasi potomci ce se isto tako pitati kako je moguce da su celnici svih drzava koje su vodili treci svjetski rat bili idovi (Bush.. Bush iz SAD-a . Naravno novac i financije. sto je citav svijet bacilo u ekonomsku depresiju. Koristeci se mrezom masonskih loza situacija je namjestena tako da plivajuci na tom valu siromastva i ocaja na vlast dodje Hiter. Goering . Drugo bombe koje padaju kao kisa po njemackim gradovima ubijaju samo arijce. koji su bili relativno lijepi i visoki. U Nacistickim (crypto. novine. Obojicu su na vlast doveli mediji (TV. Eichman. to jest u poboljsanje idovske rase selektivnim odabirom pametnih i zdravih.itd. To je u poprilicnom broju slucajeva rezultiralo raznim fizickom i mentalnim "manama". nego tu zivit..idovi) skupljaju sve europske idove u koncentracijske logore koji nicu na izoliranim mjestima. u vrlo nehumanim uvjetima. logisticka i medijska podrska te sve ostalo za njegov dolazak na vlast su osigurali idovi preko svojih bankara. idovi na istoku Europe su stoljecima zivjeli u getoima.

Zato se nije uditi stra nim krvoproli ima koja su po injena u ime sumanutih ideja pomra enih umova! Izvor toga zla je u Knjizi mr nje .nasuprot Objavi koju je Bog dao preko Mojsija i proroka. vra anja i otvorenog poziva na nasilje i genocid nad kr anima i svim ostalim ne idovima! Talmud je nastao kao isto ljudsko predanje . Europski krscani su odjednom postali uvjereni da su oni sami zlocinci. Nisu se puno bunili. idovska elita je isto tako morala osigurat da sva Talmudska prorocanstva budu ostvarena tocno u slovo.sve eni ko . No sto je jos vaznije za elitu. i Sotonom nadahnutije mr nje na kr ane od talmudske crnomagijske zmije iz tame ludila umova eljnih vlasti i krvoproli a nad normalnim ljudima. a uzdizanja idova na nivo Arijca. To je djelo crne magije. te je tako maknuta druga nepremostiva prepreka. Nakon rata koji je zavrsio tocno onako kako je planirano. a onda putem svojih medija uvjerit preostale idove da se prorocanstvo obistinilo. pojeo bi ih mrak u roku odmah. sad su idovi konacno postali zrtve.morali su selit u Palestinu. Drugi svjetski rat je dugorocno gledano bio jedan ogromni eugenski projekt Ziona. jer ne postoji vise opasnost da se krscani pridruze zdravo mislecim arapima. Tako idovi odbacuju Knjige Staroga zavjeta. svi oni koji se bore protiv Isusa Krista. na kraju vremena .Antikristove sluge! Ali nema ve e. Trebalo je dogadjaje poslozit tako da idova stvarno jako puno pogine. univerzalna. Talmud recimo kaze da prije nego sto se idovi vrate u Izrael. drugi svjetski rat se vodi da se osigura populacija za tu zemlju (izgon Europskih idova). svo njeno bogatstvo je bilo unisteno. a idovi su naravno oduvjek bili njihove nevine zrtve. Znaci ono sto nikako nisu htjeli milom.dolazi onaj posljednji Antikrist . Znaju da se prava i istinska moc nalazi u rukama idovskih rabina. a treci svjetski se vodi za prosirenje malene zemlje do "prorecenih" granica Eufrat-Nil. unatoc neogranicenoj matrijalnoj moci i bogatstvu. jo . TALMUD Proro anstvo je najavilo dolazak Antikrista. Jer Rothschildi znaju da su i oni. drevne Izraelce. zapisuju ih u svoje knjige i propovjedaju idovima kao religiju koja se mora bez prigovora sljedit. samo obicne lutke na koncu. koji krecu u rat protiv novo-uskrsnulog Mordora. Jer oni su ti koji stvaraju sve te dalekosezne planove. ili ih 'tuma e' kroz prizmu ljudskih pri a i bapskih predanja . pokretaca i planera citave ove zavjere. 6 milijuna ce ih poginut u holokaustu.pozitivnu selekciju za idove (defektni i nesposbni su svi ubijeni. svoj novac. a dobar dio njih i svoje ivote. Poslije mnogih malih antikrista. Znaci prvi svjetski rat se vodi da se osigura Izraelu pocetna zemlja (Balfourova deklaracija). sa ciljem genetskog srozavanja arijca na nivo goya.Talmudu. kao predstavnika ljubavi i milosr a za ovjeka. Prezivjeli idovi koji su zadovoljavali standard "izabrane rase" su iz koncentracijskih logora slani direktno u Palestinu. sad su dobili silom . Sad je kucnuo povoljan trenutak za rodjenje Izraela. a samo genetski najkvalitetniji su prezivjeli). . citava Europa je bila porusena. jer su vidjeli da im u Europi vise nema opstanka posto su izgubili svoje kuce.totalitarna. Vise nisu u krscanskim ocima izgledali kao prijetnja koja u Izraelu stvara centar buduce svjetske vlade.Talmuda! Zato je Bog i ukoravao preko proroka. svi oni koji se bore protiv ovje tva i ivota samog. jesu . svjetska vlast ZLA! Svi oni koji se bore protiv pravde i istine. svoju imovinu. Da Rothschildi slucajno nisu postovali naredbe rabinskih "prorocanstva".

On je ma ioni ar." (Talmud. iza Krista." (Tokdo Je u). "Nema goreg i lo ijeg posla od obra ivanja zemlje. UNI TENJE KR ANSTVA "Za idova postoji zakon da sve ono." (Talmud. 74. Njih oko 2500 rade i od 100." (Talmud. jer kad tko 100 srebrenjaka ima u trgovini mo e . Jebamot 24b. godine prije Krista do 400." (Talmud. "Tad e svaki idov imati 2800 slugu i 300 slu kinja. "Kad Mesija do e onda e zemlja roditi kola e i vunene haljine. 4). Getin 680). Sanhedrin 58b). U njemu e idovi toliko oru ja zaplijeniti da e im trebati 7 godina da ga spale i istope. "Tada e idovi neizmjerno bogati biti jer e blago cijelog svijeta u njihovim rukama biti. to je u vezi s kr anskom crkvom. ab 120a). On je kopile. MESIJA "Mesija e do i i povratiti Kraljevstvo idovima. BOGOHULJENJE "Krist je sin prostitutke. rabini.Talmud se sastoji iz dva temeljna dijela: Mi na i Gemara." (Talmud. Majene Je . sin ne iste ivotinje. O RADU "Rad je veoma tetan i malo donosi . On je: Ben pandreat." ( ulhan aruh." (Sahar). a ostali narodi svi e njemu i njima slu iti i podlo ni biti. Aboda 3b). IDOVI IZJEDNA ENI S BOGOM Tko idova o amari toliko je u inio grijeha kao da je samog Boga udario. A Talmud su uobli avali u knjige i sustav." (Tokdo Je u). Joreh deah 146). koji e dvije tre ine svijeta uni titi. Svi e narodi pre i u idovsku vjeru samo kr anima to ne e dozvoljeno biti. "Krist je sin jedne menstruacije. Sanhedrin 101a). nego e ih potpuno istrijebiti." (Talmud. On se zove Ben shtada (sin prostitutke). "Krist je bio luda. Ketubot 112b). "Krist je na jednom ubri tu sahranjeno crknuto pseto." (Talmud. "Prije toga bi e strahovit rat. Sabat 104b). jer su porijeklom od avola. (Ben pandera) tj. a ito e krupno biti kao dva bubrega od najve eg vola. uni ti." (Talmud.

IDOVSKO JUNA TVO " idov neka posljednji ide u rat. "Ne idovu ne treba milost i pomo ukazivati. kositi. Jalkut Rubeni 39). tko pak. Zato ga slu e ivotinje u ovje jem obliku." ( ulhan aruh. a njihovo sjeme je ivotinjsko sjeme. RAD JE ZA NE IDOVE "Ne idovi su stvoreni da slu e idove." (Talmud. Tesahim 113a). Jer meso Ne idova je ivotinjsko meso." (Talmud. Jebamot 89a)." (Talmud. Jebamot 98a). Aboda Cara 10a) NE IDOVI NISU LJUDI VE IVOTINJE "Bog je stvorio ne idove. i dao im je ovje ji oblik. Ekesegetra ieksod 22). Oni moraju orati. konjsko sjeme.svaki dan mesa i vina imati. "Ne idovi. "Onaj koji nije obrezan i ne dr i sabat ne naziva se ovjekom. idovi su stvoreni da sve gotovo na u. U tom slu aju bit e prvi kod ku e." (Talmud. Jebamot). treba ih oplakati onako. IDOVSKO MILOSR E "Zabranjeno je biti milostiv prema Ne idovima. NI U SMRTNOJ OPASNOSTI NE IDOVU NE TREBA POMO I "Ako jednom Ne idovu prijeti opasnost da se u jednoj rijeci utopi. ija du a potje e od ne istog duha." (Talmud. idov mu ne smije i i u pomo da ga spase. zapisi u e da se pseto ima vi e po tovati od Ne idova. ulo i 100 srebrenjaka u zemljoradnju. nazivaju se svinjama." (Talmud. "Meso Ne idova je meso magare e. mo e samo soli i kupusa jesti. kopati. "Ne idov nema oca. . jer je on na ubri tu ro eno pseto. Brohes)." (Talmud. jer ne dolikuje idovu da bude slu en od stoke. Jebamot 12a)." (Talmud."(Talmud." (Talmud. Berahot 58a). iako su oni ravni sa ivotinjama. pa ako se nalazi ve i blizu smrti. vr iti. sijati. kao kad jedan vol ili magarac crkne. a sjeme." (Talmud." (Talmud. "I zato kad jedan ne idovski sluga ili slu kinja umre. to vi e. Jebamot 63a). Mudra talpiot 225). "Ne idov je kao jedno pseto. "Izme u Ne idova i idova ne postoji nikakva veza. Jalkut Rubeni 12)." (Jad Hazakah. Ramban).

Pesahim 113a)." (Talmud. Isti taj kodeks dopunjen je obi ajima isto nih idova ." ( ulhan aruh.od strane poljskog rabina Mojsija Iserlesa 1578." (Talmud. "Spolni odnosi Ne idova su isto kao i spolni odnosi ivotinja. "Ne idovka u drugom stanju (trudnica) ima se smatrati kao bremenita stoka. djeli je marve. pod nazivima: Orah hajim. PET ZAPOVJEDI ZA IDOVE " idovi moraju nau iti ovih pet stvari: 1. koji se zovu traktati ili. 4. NE IDOVKE SU PROSTITUTKE "Ne idovke su ne iste i imaju se smatrati prostitutkama. volite jedan drugoga." (Talmud. Knjige se dijele na . godine ovaj kanon je dopunjen i ponovno . LA "Prema Ne idovima dozvoljena je svaka upotreba la i.mi pat i Eben hazaer.kao novi vjerski kodeks sastavljen od panjolskog rabina pod imenom Josef Karo. Leb. rasprave. 46a). "Ku e ne idovske su ku e ivotinjske. Volite ban enje. Talmud se sastoji od 63 velika odsjeka ili knjige. Ko en ha . ulhan aruh se sastoji od 4 knjige. "Sve Ne idovke su kurve. To je u inio i sve to sistematizirao glasoviti idovski rabin Mojsije ben Majmon. 5. Aloda Kara 36b). Abarbanel)." ( ulhan aruh. godine. ene Lukot 250). Ovaj kodeks dobio je ime . 1565. 2." (Talmud.paragrafe i podparagrafe . Godine 1180 stvoren je prvi idovski zakonik pod imenom Mi iah Tora ili Jad Hazakah. Ne govorite nikada istinu. Joreh deah 240). "Tu a ena koja nije k i Izraela. Ko en ha-mi pat 405)." (Talmud. Even hekor). Sanhedrin 74b). ipak se oni uspore eni sa ovjekom imaju smatrati za majmune." (Talmud.ulah aruh. Joreh deah." (Talmud. tob. Volite plja ku. Berahot). "Dijete u utrobi jedne Ne idovke nije bolje od ivotinje. Nekoliko stolje a kasnije."Ma koliko imali narodi svijeta tijelo sli no Izraelcima. Mrzite va e gospodare. 3." (Talmud.

Mo ete se kladiti u to. Njegov je djed bio pukovnik KGB-a unutar kontraobavje tajnog odjela a njegovi kontakti olak ali su mu istra ivanje tako da je ostao u vezi s ljudima koji su radili za razli ite tajne slu be i agencije diljem svijeta. za po etak.Bil li i     ¤ ¡¤ ¡    ¢ ¥ ¥ £ ¤ ¢ ¡  ¥ ¢ ¡¨ ¥ ll i ¡ ¨ ¨¡ ¨¡ ¢  § ¥ ¤ ¤ ¥    ¦ i § ©¡ i i i ¡   ¡   Dan u n u p o uba na a ana B d b g g up u Nj a oj 2005 god n b o j o u a v od 10 god na ada na n anju u a an B d b ga ¡ Dugogod nj ana n o o a va a a o vaju an pu a j d u vn p anov v n o va anju o a a n vj v ad a p up j n do u n o og a j do a podup u po ojanj v n n a u u   ¡   ¨ © ¡  ¦ ¥ ¥   ¡¨¡ ¥ ¨ ¤¡ ¡© §   ¡  ¦ § ¥   ¡ ¢   ¨ §  ¨ © ¡  ¡ ¡¨ § ¡ ¥ ¢ § ¥ ¡§¤ ¡ ¥ ¨ ¤   ¨ ¨   ¡ ¤ ¡ ¥ ¨ ¤  ¨ ¡  ¨ § ¤ ¡ ¥  ¢ ¥   ¤ ¥ ¤ ¥ ¨ ¤ ¥ ¤ ¨ ¨  ¡ ¡ ¨ ¥ ¡  ¢¡ ¡ ¥ ¤¡     § ov j p v a a na u v banj 1954 god n ada j od ana ajna on n ja o n a u ho u B d b g po aj nh a u N o oj Sa ana j o up o anov aj v h ob j po a u j ajn po ovn jud p d avn obavj ajn aj dn a a an a b o j pov vanj dugo o n h a h j va u p d avn a S D -a apadn u op d a an a p d av ja o j j dana a ja apadn u op do j j dana a an a p d av ja o S D. Daniel Estulin. njihov sustav socijalizma nema namjeru raspodijeliti bogatstvo. ka e Estulin. U panjolskoj je knjiga do ivjela ak 13 izdanja. ve kontrolirati ljude i konkurenciju. Mo da imaju razli ite ideologije i svjetonazore. Budu i da Rockefelleri. Estulin ka e jo i ovo Bez obzira gdje se skupina Bilderberg odlu i sastati. upozorava kako su takvi sastanci iz ameri ke pravne perspektive potpuno ilegalni. No. do 17. ali dijele ljubav prema slobodi. Svake god ne skup na se sastaje u nekom drugom gradu. Ovogod nja kon eren ja odr ana je od 14. Objavljena je u 53 zemlje i prevedena na 32 jezika a diljem svijeta prodano je vi e od dva i pol milijuna primjeraka. godine zabranjuje izabranim predstavnicima S D-a da se u privatnom aran manu upu taju u stvaranje me unarodne politike s utjecajnim poslovnim ljudima i politi arima iz drugih zemalja. U knjizi Istinita pri a o skupini Bilderberg Estulin pokazuje kako su briljantno ideal demokracije nametnuli ljudi iza zavjese . je zbog politi kih je problema izbjegao u Kanadu a danas ivi u panjolskoj. posebno ne njihovo bogatstvo. Estulinova knjiga Istinita pri a o skupini Bilderberg postala je me unarodna uspje nica. uvijek u saznati o emu e razgovarati. Loganov zakon koji je izglasan jo 1799. takve se manipulacije doga aju ve (bar) pedeset i pet godina. Smatra da bi pravilan izraz bio monopol putem socijalizma Bilderberga. sv bnja u Gr koj. Ta o j po a trad ja odr avanja god nj h kon ren ja a skup na je na vana B derberg po mjestu prvog okup janja. Evo par biogra skih podataka Ro en je u Rusiji. Me utim. 1980. Sorosi i ostala ekipa kontroliraju dru tvo. Dan el Estulin posljednjih etrnaest godina posvetio je ra otkrivanju tajnih sastanaka skupine Bilderberg. to zna i da skupina Bilderberg ustvari kontrolira  ! "  "   ¥ ¤¡  ¦ ¡ ¡   ¡     ¡     ¨ £ ¡ ¢   ¦  © ¡  ¦ ¥ ¤¡ ¢¡ ¡ ¡ ¡ §   ¥ ¤ ¢  ¡¨ ¢ ¢ ¥ ¤ ¡¨   §  ¥ ¡¤ ¡   ¢¤  §¤ ¡ ¢   ©¡  ¡¦  ¨§ ¡ §  ¡ § ¥ ¤ ¡ ¢ ¡¨   ¥ ¡ ! ¡©  § ¡ § ¡§   ¡ ¢ ¦ ¥ ¤ ¢ ¥ ¥   §¡ ¤ ¡¨ §¤© ¡ ¥ ¨ ¤     ¡     ¢ ¡ ¨ ©¡ ¢¤ ¢ ¢ ¡ ¡ ¨ ¦¡   ¡ ¨§ ¥ ¡¨ §  ¡ ¨¡ ¡ ¥    ¢ ¢¤ ¨¡ ¨ ¢  £ ¢  ¡ § ¥   ¢¡   ¥ ¢¡ ¥ ¤ §  ¢ ¥   § ¨¡ ¨¡ ¢ ¢  ¡§ ¥ ¤ ¤ ¥  ¨ § ¥ ¨  ¨ ¢      ¨ § ¢ §¡ ¡   ¢   ¡  ¨ § ¤ ¡    ¤ .

a djeluju preko mre e vladinih agencija. U osnovi. usmjerava nas prema globalnom porobljavanju. Svaka nova mjera. obja njava Estulin. kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi. Samo o nama ovisi ho emo li se oduprijeti novom mra nom razdoblju. koji je dio dugoro nog plana. Upija i stvara nove dijelove dok se istodobno rje ava zastarjelih i neuspje nih ostataka. # # U knjizi je Estulin pokazao da je skupina Bilderberg postala svjetska vlada u sjeni koja u potpunoj tajnosti. mo e izgledati kao blago odstupanje. Tamo su bili i direktori Washington Posta. Ta oligarhija predstavlja privatni kriminalni poduhvat s pipcima koji se prote u diljem svijeta. Estulin upozoraba da u svijetu me unarodne ekonomije postoje oni koji upravljaju doga ajima kao to postoje i oni koji na te doga aje reagiraju. Bilderberg ozna ava NATO savez. europske kraljevske obitelji. Dvije su mogu nosti: ili e nas zahvatiti elektronska globalna policijska dr ava ili emo prevladati ovu no nu moru kao slobodna ljudska bi a. Oni tra e najbolji na in upravljanja Planetom. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Europskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. potpredsjednika SAD-a. ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. Uzimaju sebi za pravo da kontroliraju sudbine i ivote ljudi. No. lanovi dolaze i odlaze. godine skupina Bilderberg sastala se u Chantillyju u Virginiji. Svaki sastanak skupine ima za cilj stvoriti plemstvo namjere izme u pripadnika europske i sjevernoameri ke elite. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. javnih institucija i privatnih korporacija. prava i istinska mo le i unutar prve skupine koja upravlja doga ajima. Europsku centralnu banku. to e ovisiti o postupcima koje odlu imo poduzeti sada i ovdje. 2008. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima. Posebno se referira na zapadnu Europu. Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bilderberg i predsjednika SAD-a. godine. U sredi tu globalnog financijskog sustava nalazi se financijska oligarhija dana njice koju predstavlja skupina Bilderberg. U ovom se trenutku definitivno nalazimo na prekretnici. guvernera federalnih rezervi. ameri ke kongresnike i senatore.dru tvo. Drugim rije ima. Na sastanak su tada do li Barack Obama i Hillary Clinton. skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. Primjerice. Ovi potonji vi e su poznati i broj ano su ja i. No. stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija. predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda. u skladu s vremenom. New # # . razra uje nacrt kako e provoditi planove o kontroli svijeta putem agresivnih mjera pod krinkom borbe protiv terorizma . itd. ali sustav ostaje aktivan i odr ava sam sebe. To je virtualna paukova mre a koja ispreple e financijske. Danas. ekonomske i industrijske interese s mleta kim bankarskim modelom fondi ultramontanizma u sredi tu (izraz mleta ki fondi ultramontanizam koristi se za bankare koji imaju izravnu kontrolu nad vrijednostima nacionalne valute i kredita u vremenima krize). ele stvoriti globalnu mre u golemih kartela koji imaju ve u mo od bilo koje nacije na Zemlji. Sustav Bilderberga je dinami an i mijenja se s vremenom. direktore vode ih bankarskih tvrtki. smatra Estulin. na svojim godi njim sastancima. promatra li se individualno. politi ke. no cijeli paket promjena. ameri kog ministra obrane i ministra financija. skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Europe.

Wall Street Journala. Veoma lako se te tvrdnje mogu provjeriti u raznim arhivima na internetu koji datiraju prije tih doga aja. Tu je informaciju Ustulin objavio u panjolskoj verziji svoje druge knjige koja je objavljena u rujnu 2006. Rottach-Egern. njema kog Die Zeita. Hotel Westfields Marriott. Hotel des Iles Borromees. Lord Milner. godine predvidio je da e nafta dosegnuti cijenu od 150 dolara po barelu. Kako ka e. lipnja 2006. zar ne? Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak skupine Bilderberg u Njema koj 2005. Nafta je to ljeto dosegnula cijenu od 147 dolara. do 8. do 6. Ottawa. lipnja 2007. No. Skupina Bilderberg odabrala je Angelu Merkel kao budu u kancelarku umjesto Gerharda Schroedera. U suprotnom netko e drugi postati predsjednik. do 8. Zahvaljuju i informacijama koje je dobio s tog sastanka u Njema koj iz 2005. To je zna ilo da e Obama biti predsjednik bude li radio sve kako treba. Hotel Brookstreet. svibnja 2005. David Rockefeller i ostali ameri ki predstavnici Bilderberga rekli su Obami kako je predsjedni tvo njegovo dok ga ne izgubi . Stresa. do 17. to je veoma dobro predvi anje. le Mondea. lipnja 2008. agent bankarskih interesa Rothschilda i povjerenik Cecila Rhodesa. Atena. Amerikanci. zar ne?. Otkrio je i stvari koje su bile povezane s nacionalnim izborima u Njema koj. Kao to je Estulin izjavio u mnogobrojnim radijskim intervjuima te godine. danskog Jyllands Postena i asopisa Ekonomist. Na kraju knjige prilo io je nekoliko zadnjih izvje taja Bilderberga i njihove zaklju ke. svibnja do 3. Za to to nisu objavili? Zar to ne bi trebala biti glavna vijest na prvoj stranici? Ali ne jer medije kontroliraju najmo niji ljudi na svijetu koji pripadaju skupini Bilderberg. Poput mno tva organizacija. hotel SeeHotel Überfahrt. Hotel Ritz-Carlton. LOKACIJE NEDAVNIH SASTANAKA Evo i popisa nekoliko posljednjih sastanaka skupine Bilderberg: 3. do 11. Financial Timesa. $ . lipnja 2004. organizirao tajno dru tvo koje je nazvao Dru tvo inicijacije.York Timesa. Italija 5. Prava demokracija na djelu. predstavnici vode ih svjetskih medija tako er su za to znali jer su bili ondje. Kanada 31. Chantilly. dru tvo se sastojalo od pojedinca ili veoma male skupine koja je bila u sredi tu. skupina Bilderberg raspravljala u Kanadi o uni tenju ameri kog i panjolskog tr i ta nekretnina. Gr ka ini se da je u novije vrijeme sve po elo kad je Cecil Rhodes 1891. nitko od tih medijskih efova nije smatrao va nim da objavi kako su budu i predsjednik SAD-a i njegova glavna suparnica bili nazo ni na tajnom sastanku s najva nijim svjetskim mo nicima. Bio je to rezultatvi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. godine. Virginia. svibnja 2009. Hotel Astir Palace. O igledno. te zapadni i isto ni Europljani. francuskog le Figaroa. SAD 14. Istanbul. Nazvao ga je Udru enjem pomo nika koje je bilo poznato i kao Skupina okruglog stola. Njema ka 8. magazina Time. el Paisa iz panjolske. poma u mu ljudi iz tajnih slu bi. stvorio je vanjski krug Dru tva inicijacije. Turska 5. Otkrio je da je godine 2006. Godinu i pol dana kasnije tr i te se sru ilo a ekonomija pala na koljenima.

U intrevjuu u hrvatskom izdanju asopisa % % % % . i 2050. tog trenutka postajete ovjek njihova tr i ta jer to udru enje predstavlja desno krilo ameri ke politike i nadmo i bijele rase. No. britanski ekonomist John Maynard Keynes. Primjerice. Nixon i Kissinger potpisali su dokument ameri ke vlade o studiji rasta stanovni tva. ka e Estulin. ka e Estulin. Bit e dovoljno da ih izgladnite do smrti. Naravno. vlasni tva i investicija. On samo razmijeni strane. Naime. Ako jednom i uspijete objaviti takav lanak zauvijek ete biti diskreditirani u o ima vode ih medija. Ima tu i smanjenja populacije. Lord Winston bio je predsjednik Vije a za me unarodne odnose. Zanimljiv koncept. Ameri ki i europski znanstvenici procijenili su da na planet maksimalno mo e odr avati dvije milijarde ljudi. uskoro ete saznati da nitko ne eli imati posla s vama. Kada AFP po ne objavljivati va e novinarske lanke. pa tako i u one koje generalno smatramo pozitivnima poput nevladinih udruga. Prema Estulinu. Da se ne bi pretjerano zanosili mnogim domoljubnim pokretima u SAD-u. Novac ne mo e jednostavno ispariti u zrak. (Koja glupost. u njih su se odavno ubacili agenti Bilderberga. Dokument jasno govori kako je svjetsko stanovni tvo izme u 1974. Godine 1921. to se odnosi na novinare i Ameri ko udru enje slobodnih novinara (AFP). Estulin pi e kako je prije dvanaest godina u jednom izvje taju Bilderberga vidio izraz o zahtjevu za uni tenjem koji tada nije razumio. Krajnjim ciljem skupine Bilderberg Estulin smatra provesti revoluciju bez prolivene krvi. Posljednje procjene govore o pet milijardi ljudi. To se naziva transformacijom bogatstva . Izgladnjivanje je definitivno svjetska politika. To je na in na koji to funkcionira. kao to se vidi na primjeru Afrike. Bila je izre ena u sli nom kontekstu povezanom s krizom nedostatka energije. nije vidio istu sintagmu. ka e Estulin. novca. Godine 1974. Upravo se to dogodilo tijekom Velike depresije koja nije bila ni ta drugo nego prijenos bogatstva u ruke najmo nijih ljudi. plan Bilderberga zadire u mnoge pore dru tva. Pogodimo tko su sponzori AFP-a? Tko pla a mno tvo njihovih ra una? Rije je o CIA-i.) No.Pukovnik Edward Mandell House. Pitao je svog dobrog prijatelja koji obna a va nu poziciju u Svjetskoj banci da mi to objasni. to zna i da bi na Zemlji ostalo ne to manje od dvije milijarde ljudi. zavjerenici su odlu ili podijeliti Institut me unarodnih poslova u ameri ku podru nicu Vije e me unarodnih odnosa te britansku podru nicu Kraljevski institut za me unarodne poslove. ne e biti potrebno ubiti sve te ljude. Novinari prisustvuju sastancima du e od bilo koga. Jednom je izjavio kako se ameri ka vlada u sjeni krije upravo u toj organizaciji. Vjerojatno o tome ne bi razmi ljao detaljnije da prije etiri godine. a u Estulinov rukama se tako er na ao dokument kojega je William Engdahl dobro predstavio u knjizi Sjeme uni tenja . povjesni ar ekonomije Arnold Toynbee te simpatizer nacizma i biv i ameri ki ministar vanjskih poslova John Foster Dulless izmijenili su Skupinu okruglog stola u javno formalno vije e koje je sada poznato kao Institut me unarodnih poslova. kada se skupina Bilderberg sastala u Njema koj. to ne zna i da e Rockefelleri i ekipa ostati gladni. godine potrebno umanjiti za 3 milijarde ljudi. Revolucija je zamislila vladaju a klasa. ukoliko elite objaviti istra iva ke lanke o skupini Bilderberg kao nezavisni novinar. a usmjerena je na stvaranje tehnokratske vlade u kojoj e unutarnja i vanjska politika biti pod injene me unarodnoj ekonomiji. To se odnosi na ljude koji e ostati bez domova. Rekao mu je da se uni tenjem svjetske ekonomije mo e uni titi potra nja .

WFP. Rusiji i Ju noj Americi. toliko podbacila? S ime se Sudan mo e danas pohvaliti nakon to je potro eno 6. Etiopija.Nexus to je objasnio ovako: Svi misle da znaju kakav se u as doga a u Africi. Neke od tih kr anskih i humanitarnih udruga bile su uklju ene i u trgovinu oru jem za Sudansku oslobodila ku vojsku. Operacija OLS utemeljila je golemo upori te u ju nom Sudanu s nepreglednim brojem humanitarnih agencija koje su se me usobno borile da osiguraju goleme pla e svojim lanovima. WHO. a nevladine udruge slijede novac. Taj me unarodni program humanitarne pomo i ko tao je nekoliko milijardi dolara. Bez patnje ne bi bilo ni humanitarnih akcija. Uklju ene su bile i nevladine udruge u koje spadaju OXFAM. To je dio zapadnog imperativa geopoliti ke kontrole. Kako je mogu e da je humanitarna akcija takvog opsega. ICRC i Svjetska vizija. U izopa enom svijetu prisutnost zemalja na afri kom tlu postala je neophodna za opstanak sudanskog naroda koji od njih nije ni tra io pomo . CARE. ovako izgleda stvarna slika. to je bila i vojna operacija podr ana od Ujedinjenih naroda. Sudan. koji je bio uni ten ratom i drogom. Uvijek je bilo tako. Diljem Sudana. koja je trajala vi e od sedamnaest godina. Za to mijenjati stvari koje uvijek funkcioniraju? & Henry Kissinger ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga snimljen tijekom konferencije u talijanskom hotelu 2004. glad i mrtva tijela afri ke djece. Ne tako davno pitao sam svog prijatelja iz CIA-e za to se njihov pristup nikada ne mijenja. Tako to izgleda u Africi. prodaja ide jo bolje. Operaciju je koordiniralo 35 glavnih zemalja lanica UN-a uz ostale zemlje i organizacije kao to su UNICEF. No. kao i na po etku tih humanitarnih kampanja. Barem tako misle. Ako situacija izgleda lo ije. Novinari prate doga aje. Na internetskoj stranici Ujedinjenih naroda pi e kako je operacija OLS spasila ivote i pomogla stotinama tisu a ljudi . . Njegov odgovor bio je kratak i jasan. Katastrofe su dobre za posao. Svaka dnevna soba dobila je svoju porciju. New York Times i New Yorker udru ili su svoje snage kako bi zatra ili od ameri ke vlade i Ujedinjenih naroda da u ine ne to . FAO. Malo je re i da je bila rije o divovskoj operaciji. Kori tena je masivna infrastruktura iz Nairobija i Kenije koja se prelila u ju ni Sudan. Bez humanitarne pomo i ne bi bilo ni mjesta za tajne obavje tajne operacije. godine operacija ivotna crta (OLS). Eritreja i Kongo jo su uvijek u jadnom stanju. Glad i u as postali su proizvod poput skupog nakita. UNHCER i USAID. Ne smijemo zaobi i ni religiozne organizacije i donatore. Svi su se natjecali da dobiju dio multimilijarderskog nov anog kola a.67 milijardi dolara za njegov spas? Rije je o nemilosrdnom i skrivenom iskori tavanju daleke zemlje koja je poslu ila humanitarnim agencijama i golemim vladinim aparatima. No. pro irila se 1998. da li je u kona nici zaista ne to napravljeno? Na vrhuncu operacije Sudan je dobivao milijun dolara dnevno. Sve je navodno dizajnirano za rtve rata u razorenom Sudanu. pa su se takvi zrakoplovni transporti organizirali zajedno s prijevozom hrane i lijekova. Novac slijedi vijesti. No. Ameri ki narod dobivao je dnevnu dozu slika u luksuznim propagandnim magazinima koje su prikazivale patnju. godine.

David Rockefeller (lijevo) jo jedan ivahni star i - jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tijekom sastanaka u Njema koj 2005. godine.

Fotografije policijskog osiguranja tijekom sastanaka skupine Bilderberg. Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.000.000 dolara

Uhi enje fotografa koji je 2006. godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.

Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. In Mostar. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. Arabic.Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri On the Charlie Rose Show. 1995. Turkish. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. Mladic's soldiers selected out artists. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques . One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures .000 manuscripts and rare books were burned. Over a million books and 100. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. teachers. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. Muslim. In places he couldn't occupy. the ancient heritage of Trebinje. Persian. in effect. Sept 14. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). Mladic's troops annihilated. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. the Karadjoz Bey Mosque. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat. Serb. A few objects." Ironically. entire historical districts. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. writers. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar./1/ . another city in Herzegovina. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. as well as the regional archives of Herzegovina. systematically. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible.

rapes. you can. they said. as Kissinger and General Mladic wish. The very survival of the American Indian culture is testimony to that. cultures are hard to kill. But you cannot kill the spirit of a great culture. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. There was no Native American Culture so why not put the American Indians on reservations or "ethncially cleanse" those who refuse to go to the reservations? There is only one problem with Kissinger's statement and his plan.Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. Present-day South Africa is testimony to that. There was no "African culture". Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. gives the lie to Kissinger. After the people have been "cleansed" (killed or driven into refugee camps) and their monuments have been destroyed. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. claim these the culture never existed in the first place." And if there is no Bosnian culture. could declare: "there is no Bosnian culture. Mladic targeted the vibrant. separation of . so with Bosnia. between Croatia and Serbia. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? The same approach was used during the extermination of the American Indian nations. why not divide Bosnia. You can build the concentration camps and killing centers that are now being exposed before the world at the UN War Crimes Tribunal in The Hague. shells. All the bombs. and mass-killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. concentration camps. And the perseverance and survival of Bosnians.S. powerful. As with South Africa and the American Indians." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. The idea is absurd. You can kill people and you can dynamite mosques or desecrate cemeteries. like Kissinger. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. such as Henry Kissinger. advocates of religious apartheid in Bosnia. are demanding apartheit. And at a time when extremists of all sides in the U.

and backgrounds share a common culture and build a united nation.Bosnian culture survives the overwhelming destructiveness of the Serb army.bosnia on October 14. then we are Bosnians. by Aida Musanovic. see Andras Riedlmayer. 1994). "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. Michael Sells 1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt.races and religions. religious. The exhibit is being displayed at various places in the U. see Sarajevo Expo 92. if we want a society where people of different races. PA: Community of Bosnia Foundation. the collaboration with the genocide by the NATO nations which could have stopped it in 1992. the betrayal by Croat extremists. and racial ghettoes is not a solution. 41 minutes (Haverford. 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art. 1995. Frescobaldi. 29 no. one of the artists. religions. 1993). If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press. For information on the war on Bosnian culture. In the United States.current-events.KAZARIJA . If we insist that people of different races. an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. see Noel Malcolm. 2 For one example of the Bosnian response to destruction.BILDERBERZI Rockefeleri .S. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. manuscripts. then we are Bosnians. we are Bosnians. LEVITI . 1 (July 1995). and religious and racial wars--at a time when some people are saying "American culture doesn't exist"-. pp. vol. we will not likely be able to save our own culture /3/. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. and background can work together and build a common culture. 1994). Bosnian culture is sending us a message. Savoy . Rotshcildi. and other testimonies to their cultural heritage. 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette. Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. and the lie by the likes of Henry Kissinger.Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u .MLETACKO PLEMSTVO . For a historical overview. religion.

u idovskom getu u Frankfurtu. Obitelj Mayer ivjela je generacijama u ku i Haus zum Roten Schild (Ku a kod crvenog tita) po njoj su dobili ime Rothschild.bibliotecapleyades.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild Osniva Rothschildove me unarodne bankarske dinastije koja je postala jedna od najuspje nijih obitelji u poslovnom svijetu. usput su ga nazvali osniva em me unarodnog nov arstva. 1664. da je po eo izdavati vlastite me unarodne zajmove. kada su preko njegove banke.. njema ki idovi ivjeli su po danas znanim podatcima. rabiv i pritom kapital od grofa Wilhelma IX. Nov arskom poslu u io se u obiteljskoj tvrtci Wolfa Jakoba Oppenheima u Hamburgu. uspio je ste i povjerenje princa Wilhelma od Hessena. 2005. ali to nije nimalo utjecalo na Rothschildove poslove. Rothschildov posao se pove ao. i le isplate iz Britanije za nadnice hesenske pla eni ke vojske. http://www. god. Ratne prilike su mu ak i le na ruku. 1806. u ulici Judengasse. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. 1763. st. pro iriv i posao na investiranje u nov arske fondove u Londonu.) . jer je profitirao od uvoza . Po eo je poslovati kao mjenja nica i trgovina rijetkim kovanicama ( u to doba u opticaju su bili vrlo razli iti zlatnici i kovani novci).acknobil05. ameri ki poslovni magazin Forbes stavio ga je na 7 mjesto u svojoj anketi o 20 najutjecajnijih poslovnih ljudi svih vremena.net/so. Napoleon je zauzeo Hessen. kao protumjeru zbog Wilhelmove podr ke Prusiji. Ku e u Judengasseu tada nisu imale ku ne brojeve. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15. Poslovno je osobito oja ao nakon Francuske revolucije.). Njegovi preci.. Na po etku XIX. Grof Wilhelm pobjegao je u Schleswig-Holstein. ve razne oznake ( titove . Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga. grof od Hessena i Kassela (1785.. kada se po eo baviti isto bankarskim poslovima za princa Wilhelma koji je uskoro postao Wilhelm IX. koji mu je postao pokrovitelj. vladarske ku e Wilhelma IX. (pa Wilhelm I. se vratio u Frankfurt i otpo eo vlastiti posao. obitelj se preselila u Haus zur Hinterpfann (u Judengasse) u kojoj je otac Amschela Mayera. .Schild). Mayer Rothschild Amschel je toliko oja ao svoju poziciju glavnog me unarodnodnog bankara. st.kvadrilionima dolara. Amschel Moses Rothschild imao maloprodajni du an (zalogajnicu) i trgovinu devizama (kovanicama). on je nastavio poslovati kao njegov bankar. barem od sredine XVI.

st. Rothschild & Sons. M. Mayer Amschel Rothschild najpoznatiji je po tome to je svojih pet sinova. sklopio je formalni partnerski ugovor s svoja tri najstarija sina. Najstariji sin Amschel Mayer. i time omogu io obitelji Rothschild nesmetano poslovanje u tada njoj vrlo podjeljenoj i zara enoj Europi. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. Nathan je dobio britansko dr avljanstvo 1804. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. Mayer Amschel Rothschild. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. i osnovao banku u londonskom Cityu. na ime toga domogli su se velike koli ina zlata u ime britanske vlade.. koja je vrlo brzo postala jedna od najmo nijih financijskih institucija Europe .prekomorskih dobara (preko Engleske) i tako u ao u rizi ni (politi ki) posao kr enja Napoleonove kontinentalne blokade. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. da osigura djelovanje u Austro-Ugarskoj. umro je 19. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. poslao je u Englesku. najve eg financijskog . Sina Salomona poslao je u Be . Sve je po elo sa tre im sinom Nathanom Mayererom Rothschildom kojeg je 1798. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. Sina Carla (Calmanna) poslao je u Napulj (tada mo niji i utjecajniji grad od sjeverno talijanskih gradova) da osigura poslove po talijanskim dr avama. Najmla eg sina Jamesa poslao je u Pariz 1811. da tako oja a sposobnost obitelji da djeluju irom Europe (bez obzira na politi ke okolnosti). Sve je po elo krajem 18. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. koji prolazi i preko Balkana. TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. rujna. Tim novcem je on osnovao je prvu inozemnu tvrtku porodice Rothaschild. 1817. posthumno je dobio plemi ki naslov od Austrijskog cara.N. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja.000 £ kapitala. Londonskog kluba. ostao je u Frankfurtu. 1810. u Frankfurtu. 1812. To im je omogu ilo da kreditiraju britansku Wellingtononovu vojsku u Portugalu (za Napoleonskih ratova). ne slu ajno. Mayer Amschel Rothschild. Pari kog kluba. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Taj vlak.. u kojem je preuzeo Frankfurtsku banku. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. da poradi na uvozu tekstila. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. rasporedio u pet razli itih dr ava. s 20. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda.

Karl u Napulj. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN-AMRO. Edmund Rothschild (1916) Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. Nathan u London. sinom Jacoba Rothschilda.centra u EU. a francuski. nizozemske bankarske grupe. je. koje je rasporedio irom Europe. Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. James u Pariz a peti sin Amschel je ostao u Frankfurtu. Ono to je vrlo indikativno. Guy Rothschild sa sinovima Davidom i Eduardom. Marcus se nalazi i na elu BBC -a. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). Glavnu rije vodi englesko-francuski tim Rothschilda na elu sa Nathanom. U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundland Development Corporation) korporaciju u Kanadi. Sinovi i njihovi potomci su za nepunih dvjesto godina u potpunosti pokorili i podjarmili zapad. Sir Evelyn De Rothschild (1931) . Tako su postavljeni temelji "Pax Judaica". Salomon je oti ao u Be . Amschel je imao pet sinova. Engleski tim predvode vreme ni Edmund i Ev elyn sa mladim Nathanom.

ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons. S druge strane. i kontrolor svjetske opskrbe novcem. godine). Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. investicijske banke iz Londona. i ustupanju vode ih pozicija u istim. Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. Nathan Filip Rothschild (1971) . i "Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. desna ruka kraljice. vo a Illuminata...Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu. obrade i distribucije dijamanata. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. Peter Mendelson je aktualni ministar V. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). vo a internacionalnih cionista. vlasnik Izraela. glavni bankar Vatikana.Kum Crnog Plemstva. Daily Telegraph. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). Peter Mendelson. U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em. Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs.

). "JNR Limited". "NM Rothschild". Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok.. Britanije. "British Petroleum". NATO-a.Otac Jacob Rothschild Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. Mittali. "Trigranit". "Vanco".. na usluzi su mu. pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. Kompanije i korporacije "RIT Capital". Za tu svrhu. David Rene Rothschild (1942) .. ekonomske. "Atticus Capital". brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro . medijske i vojne institucije irom svijeta. pored zapadne nomenklature u okviru EU. utjecaj na vitalne politi ke. agenata. od koga je naslijedio bezbroj poslovo a.. Berezovski. ðukanovi .

sinovi Guya Rothschilda. koju je osnovao James Meyer. godine. Nalazi se na elu "Rothschild & Cie Banque". pojavljuju se David Rene i Eduard Rothschild. kontrolira ugledni francuski list "Liberation". prve masonske lo e u Hrvatskoj su organizirane iz Ma aske) koja predstavlja bazu irenja hazarske dinastije. Babilona i Sumera.Francuska dinastija Rothschild. Preko Unicredit i Intesa banke preuzeli su Zagreba ku i Privrednu banku. Uzroci lihvarskih kamata izgleda sezu sve do Egipta. . predstavlja bo nu podr ku britanskom trijumviratu. Hrvatsku Rothschildi okupiraju prete no iz Ma arske (Austo-ugarska. uticajne investicijske banke u Zapadnoj Europi. U tom smislu. Nalazi se na elu "Imerys". Eduard Rothschild (1957) Davidov polubrat Eduard je tako e lan investicijske banke. koja je podijeljena izme u engleskih i francuskih Rothschilda. David se nalazi na elu NM Rothschild grupacije. Pored toga. Rothschildi u Hrvatskoj Za razliku od ostalih dr ava Balkana. metalur ke kompanije koja je u vlasni tvu Rothschilda od 1880.

zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61.Bog Bankar". Samo trenutak nakon otvaranja ra una. Kako bi privukli klijente. ne isporu uju se nikakve potvrde. Pri izvr enim nov anim operacijama.6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA IOR je jedna vrlo specijalna banka. mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve kontrole. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite. Osnovan je konzorcijum Ingra-Trigranit (Ingra. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. Trigranit. ali ele pro i i biti neprimje eni. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino. . U oblasti telekomunikacija je prisutan T. druga zna ajna Rothschildova kompanija u hrvatskoj privredi je Trigranit. kao identifikacijska isprava. nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus. odnosno dobitci idu u "religijske namjene". kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella. ali zato ima puno klijenata. Jedino sjedi te je u Vatikanu.Mobile. kamate na depozite iznose od 12% na vi e. Hazar). IOR se po eo ra ati za vrijeme rata. Taj konzorcij je vlasnik rukometnih arena. Pored MOL-a koji je preuzeo naftnu kompaniju INU. tako e. "Roberto Calvi . IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. crkva i diplomacija. Profit. bez imena i bez slike. Nema fizi kih altera.na elu je Igor Openhajm.U Hrvatskoj je Soro manje prisutan nego u ostalim zemljama. Naja i adut iz nevladinog sektora je arko Puhovski. Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. ekovi ne postoje. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane. 1941 godine. sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. Veliki dio ruralnog podrucja du Dalmacije vec ima svoje kupce... a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na. nema fizi kih altera. ima ambiciozne planove na hrvatskom primorju. koja je i la preko Vatikana. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital. ima hiljadu raznih ogranaka. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem.

zavr avale su na loma i. Pouzdano se zna da je kroz povijest. slu ajevi Banco Ambrosiano. no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli.. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M.. a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno. Joe Doto (mafija ki boss). najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. ili je bolje re i i ta. Vrijeme crkvene inkvizicije. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima.. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka. li nosti koja zapravo na kraju krajeva. oru je. Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo.Kennedy. Podsjetimo se. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala. osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti. prevare i korupcije. porijeklom iz cijelog svijeta. onda je njihov broj najmanje va an. otvorena je u drugom svjetskom ratu. Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkomda od IOR-a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. 1400-ih godina.. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa. me u njima i mnogi znanstvenici. a koji su bez financijke stru nosti. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza. Kada se radi o ogromnom broju rtava. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama. igra na burzi novca. vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama. Samo izmedju 1971 i 1973 godine. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca. Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine. Vatikanska centralna banka. Sindone. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj er trgovine robovima i i Europskog kolonijalizma.. a njega ine petorica laika i generalni direktor. Richard Nixon. oprali su milijardu dolara mafija kog novca. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi.O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna. ubojstva Calvija. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. .. skuplja dobitke. njome i upravlja.. aktivno operira na svjetskom tr i tu. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara. Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. donijelo je tako er veliki broj rtava. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor. investira. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. banka je od samog nastanka upletena u velike skandale.

Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM. Po zvani noj izjavi Vatikana. a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet iz humanih -a razloga. . Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine.Papu Pia XII. Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to. ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom. zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. a po inje uloga mafije. u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank. Izme u 1968 i 1969 godine. te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata. koji je otvorio tu sredi nju banku. te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR. vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. Chrysler i Boeing. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe. "The Vatican connection". delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima. zvali su Hitlerov Papa. IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. Urugvaja i Paragvaja. aristokraciji i mafiji. naj e e preko vlastitog teritorija. Coca Cola. Kolika je njihova ukupna vrijednost. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide iratne zlo ine. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge). Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa. IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). jo je jedan dio sramne povijesti. preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije. Licio Gelli-em. za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland. Krajem ezdesetih godina. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana. ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. Roberto Calvi-em i Michele Sindonom.

Ovi filmovi nisu preporuceni za djecu i one slabijeg zeluduca. Marcinkus.petatv. sa d epovima punim kamenja. Vatikan se iz bankrota.guardian. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher.petatv.ly. ef IOR-a.. http://www. crne rupe..com/tvpopup/Prefs. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. Na alost.com/tvpopup/Prefs.deo=agri_short http://www. ve i pripadnici masonske lo e P2.U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia. trebao izdvojiti 1159 miliona dolara. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. Ovako idovi kolju ivotinje (kosher) i na takvu hranu se placa dodatni porez.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav. http://www.. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme. zivotnje umiru u agoniji. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame).co. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars. koja je u stvari upravljala zemljom.uk/business/2. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara... u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda. likvidatora Bance Ambrosiano.asp?video=agri_long Ovo su oznake za kosher meso: . u kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda.

Protokoli nisu djelo . Op e je poznato da kad god masonerija zapadne u pote ko e u javnom ivotu nekog dru tva (planovi joj bivaju osuje eni). CENT. R. .. Tada se iz Carigrada javljao neki "dopisnik" Timesa. Dir. Devet poznatih krugova iluminista i njihovih lanova (Cyrus R. javlja se neki spasitelj koji se odmah okomljuje na Protokole dokazuju i da su obi an falsifikat. kad asu Protokoli tiskani. Tako sada biva i u Italiji. Starost se Protokola procjenjuje na otprilike 300 godina. L. Danas se mnogo toga vi e ne mo e tajiti . u kojoj se nezaustavljiv val afera korupcije i malverzacije odvija pred o ima talijanske javnosti kao prepoznatljiv sinopsis osnova iz Protokola. osobito kad su i masoni dobrano u sve upleteni.Sergio Romano: "I falsi protocolli" . i zato treba zavarati javnost.Protokoli Sionskih mudraca su autenticni Prikaz knjige . C. ali identitet sastavlja a i redaktora uvijek je uvan u strogoj tajnosti.koju je u nastavcima priredio i preveo Kazimir Cettin za va tjednik od broja 27 d o zaklju no 29.. 17.Bilderbergeri. Tijekom vremena su dopunjavani.) nastojao "senzacionalno otkri e" proglasiti "glupom izmi ljotinom". i 18. koji je u tri navrata (16.posebno i znano djelovanje Henrya Kissingera i mnogih drugih ne idova u toj sprezi. kolovoza 1921. potaknuo me da iznesem dokaze u prilog autenti nosti Protokola. F. Vance . Sli no je bilo i u Velikoj Britaniji. Member i COSMOS Member). T. Member.C..

tako da sadr aj bude itak i pregledan. instrumentalizirana organizacija). kad je rekao da opreke koje stoje izme u idova i kr ana proizlaze isklju ivo iz razli itog tuma enja biblije.. Bolj evizam je tada bio marksisti ki komunizam i nije bilo nado lo vrijeme za oru ani prevrat".). Webster . obljetnica. 5) Njema ke. potvr uje neprijeporno postojanje dijaboli nog plana za osvajanje svijeta . o emu je kra u vijest donio ameri ki tjednik "Time" od 22. Me utim. Scott-Poter. pa iznosim slijede e injenice. 1921.: "Ujedinjenim narodima prijeti opasnost da postanu instrument ameri kog imperijalizma za rje avanje svjetskih problema".. Po ruskoj verziji britanski novinar Victor Marsden priredio je 1921. svi su se oglu ili o te spise. J.& B. London 1820. koji govore o dolasku obe anog Mesije. by Sir W. World Revolution & Secret Societes and Subversive Movements by Nesta H. Protokoli su povijesno potvr ena stvar. kako je to navedeno u Protokolima "Agentur". 17. pionir automobilske industrije. tiskano 27. u kojem ka e: "Protokoli potanko iznose ciljeve bolj evizma i primijenjene metode. Dakle. Godine 1992. ve skupine koja ima za krajnji cilj . Godine 1875. pod naslovom " idovska opasnost". u interviewu "New York Worldu".Novus Ordo Seculorum (One World Government = OUN. Henry Ford. u pivnici "Goose and Gridrion" i slu beno je zapo ela djelovati britanska masonerija. lipnja 1992.zavladati svijetom i pod initi ga svojim interesima. Ove metode bile su u opticaju 1901. naravno. i kao takvi spisi su podmetnuti ruskom profesoru Sergiju Nilusu. Zbog kompromitacija zapisi su djelomice preina eni da bi se odgovornost lak e mogla prebaciti na vo e idovskog revolucionarnog pokreta u Rusiji. Iluministi su se ve ranije bili stra no uznemirili i zabrinuli kad su Sir Walter Scott i povjesni arka Nesta Webster u li u siguran trag zavjera iz doba francuske revolucije.1-2: 42. ali bez obzira na protok vremena Protokoli u osnovi ostaju onakvi kakve ih je objelodanila i tiskala Bavarska vlada (The Life of Napoleon Buonaparte. kad su Nilusu protureni spisi. Poljske i Rusije. jahao je u Pariz nose i u torbi spise za Velikog Me tra Velike masonske lo e u Parizu. ali stvarnost je ve davno ta da su UN. proslavljena je 275. Najbolje se o tome izrazio obra enik na katoli ku vjeru Robin Zolli. Dok je jahao Ratisbonom (Regensburg) po olujnom vremenu grom ga je usmrtio i torba sa spisima do la je u ruke mjesnog redarstva. str. U prilog tvrdnji ide i izjava biv eg francuskog ministra vanjskih poslova Dumasa dana u Parizu 17. ali osobno mislim da nije va no tko ih . velja e. P.idovskog naroda. Tel. Nakon toga uslijedile su brojne racije i kod kompromitiranih iluminista prona en je dodatni materijal koji je otkrivao dalekose ne planove s jako pogubnim posljedicama po itav svijet. lipnja 1993. Protokoli su prvi **** tiskani u Rusiji 1905. Lanze. Austrije. britansko izdanje ras lanjeno na paragrafe. Dumas. O. kolovoza 1921. Razna su stajali ta glede podrijetla Sionskih protokola. California 91030. a kopija tog ruskog izdanja uva se u "Britanskom muzeju" knjiga u Londonu. jer kako je re eno " idovstvo je u masoneriji prepoznalo jedan od instrumenata bitnih za ostvarenje sna o op oj svjetskoj vladavini".Emissary publications. Lord Sydenham poslao je pismo "Spectatoru". Francuske. 1-4). tekli iluminista iz Frankfurta. Bizaran doga aj iz 1785. Box 642. Za ostvarenje tog plana sionski su se mudraci u pro losti nadahnjivali tekstovima Izajije proroka (60. koji su se odnosili na kasniju francusku revoluciju (1789. ka e: "Jedino to mogu re i jest da se Protokoli u cijelosti uklapaju u ono to se sada doista doga a".: (213) 794-3400). Williams. kao diplomat okoli a kao ma ka oko vru e ka e. a zatim je predana bavarskoj vladi. odr an je kongres u Lausannei na kojem je donesena odluka o stapanju "Sveop eg idovskog Saveza" i m asonerije. Bavarska je vlada razaslala te spise vladama Britanije (spajanjem londonskih lo a u Veliku lo u na Ivanje 1717. South Pasadena.

Georgedonavillea. Nadalje u nastojati izlo iti nastanak ovog zagonetnog dokumenta. koja je postojala u granicama op e ideologije. uspio sam prona i podosta dokumenata i materijala u svezi s povije u Sionskih protokola koji nikada do tada nisu bili objavljen. Osobitu zahvalnost autor upu uje kustosima Dr avnog Arhiva Ruske Federacije (GARF) Sredi nje pismohrane povijesno-dokumentarne zbirke (CHIDK . nastao je u drugoj polovini 19. pomogli upoznati se s djelatno u i osobnim sastavom me unarodnih idovskih. Trostupanjske komisije. koji su mi. bile krivotvorene i da su ih ve unaprijed potplatile idovske organizacije. Dokument. ne usu uju i se povjeriti tajnu niti tiskarskom stroju. SAD). Po etkom 30-ih godina me unarodne judaisti ke organizacije. stolje a.. Golemu zahvalnost izra avanu Rusima u SAD-u. sionisti kih. Osobitu vrijednost imaju materijali sa Bernskog procesa.biv i Specijalni arhiv SSSR).Stanford. pismohrane Guverovskog instituta (AGI ... Svejedno su istra ivanja L. Otprilike tijekom tri desetlje a Sionske su protokole dr ali u strogoj tajnosti. Njega ne treba dr ati slu benim dokumentom neke idovske organizacije ili skupa. u prvom redu "Sinovi saveza" i sionisti. SAD). koji su pobijali vjerodostojnost Protokola. koju su propovijedali Sionski protokoli.. Veliki svetac blagoslovio je izdanje knjige kojoj su bili prilo eni Sionski protokoli.. Bilderbergskog kluba. a tako er i prepiska sudionika tog procesa. Masonska lo a "B nai Moshe" (?) (Fry ju naziva "Bne-Moj e") nije prema Sionskim protokolima imala druga iji odnos od drugih idovskih masonskh lo a. koji je poslije nazvan Sionskim protokolima (ili protokoli sionskih mudraca). knjigu e itati i kupovati"[1]. stolje a sa zastra uju om to no u podudara s ambicijama koje su sadr ane u tom dokumentu.. lo e Bnai Britha... Svjetskog foruma (Fond Gorba ova). bez obzira na vlastiti rizik.. Nije uzalud Ginzberg odustao od tu be da joj se sudi shva aju i da e silna javna rasprava o tom djelu dovesti do nepo eljna publiciteta tajnih planova judaisti ko-talmudisti koga svjetskoga poretka.. pismohrane Svetotrojskog manastira (ASTM . sazivaju sjednice na kojima uporno razra uju pitanje o "borbi s antisemitskom . Metropolit Petrogradski i Lado ki Ioan (Sni jov) Za uskog pravoslavnog ovjeka pojava Sionskih protokola u Rusiji blagoslovljena je imenom svetog pravednika Ioanna Kron tadskog. a koji su bili uvani u pismohranama Rusije i SAD-a. odlu no rekav i njenom autoru: "Objavi. koja nam potvr uje da su izjave svjedoka i stru njaka. Rade i na knjizi.. prenosili su ih iz ruke u ruku u rukopisu.. koji se vodio na temelju tih protokola. nego to da se cjelokupna povijest XX.... Autor zahvaljuje svim osobama i organizacijama koji su se potrudili u svezi s potragom dokumenata i materijala na temelju kojih je knjiga napisana i iza la na vidjelo.. Po svoj prilici su Sionski protokoli sa injeni me u najradikalnijim idovsko-talmudisti kim i masonskim vo ama i odra avali su njihova potajna o ekivanja glede vlasti nad cijelim svijetom i politi ke uspostave u odnosu na ne idove. Fry odigrala veliku ulogu u pravilnoj ocjeni Sionskih protokola i spoznaji o mizantropskoj ideologiji njenih tvoraca.je sa inio.

godine idovski tisak i liberalno-masonska sredstva masovne informacije koja su mu bila sklona uporno pu taju glasine o predstoje oj aneksiji vicarske Njema koj. Su enje je po elo u Baselu 11. Da bi zapo eli taj postupak judejske su vo e kao povod uzele lanak doktora Zundera u asopisu "Eiserner Baren" (09. Matti i George Brunschwig predali su na Bernski sud albu s zahtjevom ponavljanja kaznenog gonjenja za raspa avanje Sionskih protokola od strane Nacionalne fronte. gdje se u to doba nalazila najmo nija i aktivna idovska zajednica. pripremati svjedoke i struk njake. zapo inju i istodobno dva procesa zbog Sionskih protokola. stav i na idovsku stranu. koji nije skrivao svoje pro idovske simpatije. Boris Izrailjevi Liv ic. 09.-1943.) i Vladimir Jevgenjevi abotinski (1880. naredio da se do dono enja odluke zapovijedi ovrha svih preostalih 760 primjeraka Sionskih protokola. organiziranoj sjednici sudac je. Sudsku su raspravu u biti tako odgodili do jeseni 1934. Probijanje snaga idovskih udru enja ostvaruje se Baselskim procesom. Na su enje su bili pozvani prvi njema ki izdava Sionskih protokola Gottfried Zur-Breek (Müller fon Hansen). te je izjvaio u svojoj odluci da su Sionski protokoli "gruba krivotvorina". Ipak. Odlu ili su provesti psotupak u vicarskoj. godine. i po etkom 1933.-1937. dolazak Hitlera na vlast izmijenio je planove idovskih vo a. po jednog od tu itelja. Odlu eno je bilo izabrati tu vje taka.1933. mobilizirati sav svjetski idovski tisak koji e o njemu izvje ivati. tu enoga i suda. Theodor Fritsch i sam doktor Zunder (?).). gotovo istodobno pokrenuta je tema o "podrijetlu Sionskih protokola". Ujesen 1933. Tu itelji na tom procesu bili su predsjednik idovske zajednice u vicarskoj M. uporno tra io da sud donese odluku o konfiskaciji Sionskih protokola i knjiga Zur-Beeka i Fritsch. da se odrekne svojih uvjerenje. Na toj vje to. Za predsjedavaju eg na tom suenju u svezi sa Sionskim protokolima bio je odre en sudac Meyer. Henrik Borisovi Sliozberg (1863. erikover (1881. DreyfusBrodski i predsjednik organizacija vicarskih sionista Markus Kohn. Su enje u Baselu se mnogo **** odlagalo da se na kraju ne bi ni odr alo. Veode u ulogu u pripremi procesa odigrali su Viner. Odvjetnik idovskih organizacija. Trojica od njih bili su istaknuti masoni. Posebice su veliki novac idovske organizacije potratile .07. idovske su organizacije vje to koordinirale svoja djelovanja. Godine 1932. Prvotno je provo enje procesa "protiv" Sionskih protokola planirano u Njema koj.).-1940. lipnja.promi bom i ponajprije irenjem Sionskih protokola".I. Ilja M.1933. koji e slu beno posvjedo iti "la nost Sionskih protokola i injenicu da ih je fabricirala ruska policija".). u kojemu taj znanstvenik govori o pitanju judaisti kih planova svjetske dominacije i pogre no se pozvao na rije i tokolruskoga rabina Ereinpricea (?) ("Eiserner Baren.07. Zatim je Zunderu bilo predlo eno kao svojedobno i Fordu. formirana je specijalna skupina idovskih aktivista kojima je bilo nare eno organizirati me unarodni proces. godine). u njihovo je ime. Po etkom 1933. Judaisti ki su bankari udijelili idovskim organizatorima procesa znatne iznose novca za pla anje odvjetnika i ve ine vje taka. godine idovski odvjetnik prof. Nepobitno je da su. Osobita zada a te skupine bila je u tome da pripremi svjetsko javno mnijenje. (1879-?). Na prvom je zasjedanju sud odlu io razmotriti pitanje o podrijetlu Sionskih protokola. Njega je zatomila glasna zbivanja i ishodi Bernskog procesa u svezi sa Sionskim protokolima.

L.na pla anje usluga (zapravo podmi ivanja) "svjedoka". zlo ina ki dogovor. Smidovi (1874. P. a to s uMiljukov. s dodijeljenim mu pomo nicima .V. pisao je Burcev. Iz Moskve i Lenjingrada na adresu Bernskoga suda stizale su knjige i preslike spisa. stavljaju u du nost dvojici ljevi ara. godine u idovskim novinama "New York Forward" objavljena je serija lanaka Nikolajevskoga. Budu i da su se okrenuli sovjetskim pismohranama. Iz toga je pisma bilo bjelodano da je izme u idovskih organizatora i takozvanih svjedoka. postojao tajni sporazum. Burvec. nego tajn kanalima im preko Miljukova.L. Weizmann. Borisov. Burcev.I. Materijali iz Rusije nisu uvijek i li legalnim putom. . Osim toga. Judaisti ko-masonski vo e su jednoglasno tvrdili da Sionski protokoli nemaju veze s ideologijom judaizma i sionizma. Cherikovera (?9 2500 franaka. du Chayla i ostali. Me unarodna sionisti ka organizacija uspjela je uspostaviti vezu s sovjetskim idovima i organizirati u SSSR-u skupinu pomo nika kojima je bio dopu ten rad u tajnim pismohranima u svrhu prikupljanja materijala za Bersnki proces. U tim je lancima ruski suradnik idovskih udru enja zapravo poticao na raspravu sa braniteljima Sionskih protokola .-1935.B. V. Tagre. organizatori Bernskog procesa bili su primorani priznati da ne raspola u nikakvim dokumentima koji bi potvrdili njihovu verziju. Miljukov.). Svatikov. Za predujam su koautori dobili od jednoga organizatora Bernskoga procesa I. Liv icu (?). Glavni vje tak tu iteljstva. Nakon polemiziranja strana bilo je udovoljeno zahtjevu obrane. Maljantovi (1870-1939.Cherikover (?). kojega je izabrala idosvska strana. J.I. Od strane SSSR-a pomo sionistima na elu je bio P. B. Sliosberg (?). Poput Nikolajevskoga i Svatikova i njega su financirale idovske organizacije. godine na pripremu Bernskoga procesa vrbuje se V. "Od tada. U toj su skupini radili sionisti A. koje je napisao pod pseudonimom N. Nikolajevski. me utim sud je odlo io ro i te za pet mjeseci.N. Jo prije po etka procesa idovski znanstveni institut i Kongres ameri kih idova u New Yorku. M. Nikolajevskog i Burceva. Tijekom nekoliko mjeseci djelovanje se odvijalo pod oznakom "povjerljivo". Svatikovu napisati knjigu o "krivotvorenju protokola". rabin Erenprice ('). preko slu benih diplomatskih predstavnika vicarske u Moskvi. Nikolajevskom i S:G.S. do travnja 1935. S. o emu su sa uvani dokazni dokumenti. a koje je on uputio B. idovski organizatori procesa nisu alili novac za pla anje "svjedoka" i vje taka. ije bi izjave mogle i i u prilog idovske strane. lenov i mason P. Burcev. Nikolajevskoga. da judaizam i masonstvo nisu povezani. ruskim povjesni arima B.). ja sam to je bilo mogu e vi e nstojao doznati sve o "Protokolima". Bodenheimer (?) G. a koje su financirali me unarodni idovski bankari Warburg. godine. Meyer-Ebner. Po etkom 1934. biv i ministar pravosu a Privemene vlade. Poku avaju i pripisati autorstvo Sionskih protokola ruskoj policiji.I.G. sionisti su prou avali ne samo dokumentaciju ruskih obavje tajnih slu ba nego su utvr ivali rodbinske veze osoba koje su na ovaj ili onaj na in sudjelovale u irenju Sionskih protokola. A. U svojstvu "svjedoka" sa idovske su strane bili pozvani ugledni judejski i masonski djelatnici (Ch. bio je pofesor Baumgarten.N. lan VCIK i CK VKP (b).G. Mnogim "svjedocima" bila su dopu tena putovanja radi prikupljanja materijala i preslu avanja osoba. Ujesen 1934. Znatan dio pismohrana ruske carske policije bio je pregledan.I. Wiener i Liv ic (?). Zakulisnu spletku idovskih organizatora u svezi s Bernskim procesom razotkriva pismo koje se sa uvalo u arhivu B. Nikolajevski i Svatikov. Nakon izjave profesora Zundera u ime tu enih sudu se obratio njihov odvjetnik i predlo io za vje taka istaknutoga njema koga stru njaka za idovsko pitanje pukovnika Ericha Felischhauera. iz pisma je razvidno da su svi "svjedoci" dobivali novac od idovskih organizatora procesa.

koje je referirao Fleischhrauer. godine. kako su ih ometali u pozivanju svjedoka i vje taka. Nisu uzalud glavne aktere "svjedoke". autor antiruske knjige o procesu Beiliss. Pismena svjedo anstva masona. Brandta. Protuzakonito stajali te sudaca. na zamolbu idovske strane.J. Stepanova ja sam prona ao dosta velik broj pisama koje je dobivao tijekom Bernskog procesa od B. u povijesti ovje anstva. a zavr io 6. posvetiv i na taj na in 10 punih sjednica. na proljetna zasjedanja Bernskog procesa 1935.P. koja je htjela tobo e dokazati da su oni krivotvorina. tager (?). A. svibnja nave er. udovi no podrugivanje zakonu i pravednosti. On je zapo eo izlaganje o rezultatima svoga vje ta enja Sionskih protokola 30. Bernski je proces javno nosio antiruski karakter. Sudac je podr ao nezakoniti zahtjev vje taka Looslija i objavljivanje materijala. ruskoj vlasti.A. Ipak. svi dokumenti koji se obrazla u nasudu. koje su za njih napravili protiv Rusije krvo edni suplemenici idovski bolj evici. sprje avalo je asno razmatranja stvari i zapravo je od Bernskoga procesa napravilo farsu. postavili idovski vo e na tom procesu. Njegovi judejski organizatori poku avali su dovesti u zabludu svjetsko javno mnijenje. Iz tih je pisama jasno proizlazilo u koje su slo ene uvjete bili stavljeni branitelji Sionskih protokola. pijune i kako im je uvijek bio prijeko potreban novac u pogledu provo enja procesa. Zasjedanje Bernskog suda zapo elo je radom 29. vi e od 30 sati. nakon op ih procedurnih pitanja rije je dobio Ulrich Fleischauer. idovski bolj evik. Ipak nisu uspjeli prona i vrijednu injenicu (izravno ili neizravno) koja bi potvrdila njihove klevetni ke pretpostavke. Organizatori Bernskoga procesa htjeli su sudu dokazati da je podrijetlo Sionskih protokola razmatrala Ruska vlada.S. Svatikov. Tedlija. Naime prema vicarskim zakonima. mogu biti obznanjeni javno u sredstvima mass-medija. zbog nama nepoznatih razloga do toga putovanja nikad nije do lo. ru itelji njenih povijesnih na ela: Miljukov. sudskog vje taka i sudskih slu benika. biv i guverner Besarabije i prijatelj ministra unutarnjih poslova. Ursov.F. idovski organizatori Bernskoga procesa imali su iroke mogu nosti dobiti podatke o tomu kako su u sastavljanju Sionskih protokola sudjelovale ruska policija i osobno general Ra kovski. Burcev. Judejski vo e su okrivljavali povijesnu. Na poziv iz Moskve u Bern su. bilo je zasutavljeno. J. Mosolova govore nam . veoma stari knez S. Markova.Ravnaju i se po tim dokumentim. travnja i trajala je do 14. Bezuspje na tra enja produljena su sve do kraja 1934. U ime idovskih organizacija izjavio je vje tak Loosli kako je vje tak Fleischlauer "sastavio pamflet u ime antisemitske ideje. bili pozvani "pravni zastupnik" sionist A. Osim ve navedenih dokumenata. N. svibnja. na temelju krivotvorenih pokazatelja koji su i i stvorili mit o Sionskim protokolima. pod ijim je vodstvom skinuta i ponovno stavljena plomba na vagon Lenjina i njegove " idovske stra e" preko Njema ke u Rusiju. Nikolajevski. pripisav i stvaranje najzlo ina kijeg dokumenta. Mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole bio je nu an judejcimatalmudistima da bi jo jednom prevarili ovje anstvo i skrenuli njegov gnjev od stvarnih krivaca zlo ina spram svijeta. godine. travnja ujutro.. carsku Rusiju za sve mogu e smi ljene grijehe protiv idova.D. a sve s namjerom da odvuku pozornost od udovi nih zlo ina. kako su im namje tali provokatore. koji su bili neprijatelji Rusije. Fritz Platten. biv eg ne elnika ureda Nikole II.K. u osobnoj pismohrani N.

kada su objekti ve ine njegovih la nih optu aba bili dr avni inovnici i policijski suradnici. ako ne ubrojimo onu kritiku o protokolima G. pod krabuljom "slobodnog novinara". Poku avaju i pridodati vjerodostojnost svojoj izmi ljenoj tvorevini. Me utim. nije pokorila kao kugu drustva i .B. gdje je tada ivio Globa ev. a u biti je bio njihov agent. starija od ove. Globa ev je odmah napisao pobijaju e pismo uredniku "Nove ruske rije i". kako mo emo primjetiti. Djelatnost Burceva.o tomu da nikakve istrage o podrijetlu Sionskih protokola Ruska vlada nije vodila. glavni redaktor M. Burcev je vrlo lo e napravio krivotvorinu. podrijetla Sionskih protokola. Iskazi Burceva na Bernskom sudu bili su objavljeni u mnogim novinama pa i u New Yorku. Burcev si je dopustio nekoliko ozbiljnih povijesnih pogre aka. Burcev smi lja pri u kako je. Sliozberga (?). Najve i argument krivotvoritelja bili su podaci o navodnoj istrazi porijekla Sionskih protokola koju je provodila carska vlada. S. neki su ga ispljuskali. Na primjer on je izjavio da se istraga vodila tijekom 1906. koju je napisao za vrijeme ministra financija J. 1906. godine Lopuhin vi e nije bio na elnika Odjela policije nego umirovljeni (zbog prekr aja) inovnik i stoga nije mogao inicirati tu istragu. Na sudu je Burcev tvrdio da je jedan od sudjelovatelja u prijevozu navodnih la nih Sionskih protokola bio kolega po slu bi Globa evu. susretao se sa sionistima u kojima je on vidio "iskrene ljude od ideje" . nosila je silan antiruski. pravi zabilje ke koje je tobo e napravio Nikola II. Stoga je . judejsko organizatori Bernskoga procesa odlu ili su se okrenuti izravnoj krivotvorini. godine po direktivi Stolipina. oklevetani ljudi su protestirali. Weinbaum) objavljuje lanak Burceva. ega u zbilji nije bilo.A. zada a. Ovaj put V. godine u Rusiji. Izgubiv i svaku nadu da e prona i dokaze koji bi utemeljili mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole. njemu je mnogo toga "izlazilo" iz ruku . koju su mu zapovjedile idovske organizacije koje su organizirale Bernski proces. dakle.. itaju i Sionske protokole. Pro itav i taj lanak. U biti nikakve istrage nije ni bilo. O tome nam svjedo e pisma biv eg na elnika carskog ureda A. Izvr itelj je bio V. tu ili su ga sudu . George Washington "Sasvim je zalosno to ih niti jedna dr ava. tovi e sam Burcev..L. Mosolova. koji se istaknuo razotkrivanjem tajnih agenata ruske policije i inozemne obavje tajne slu be. na upornu molbu Lupuhina. Burcev. Wittea. prema odluci Nikole II. klevetni ki karakter. Kako je i sam priznao bio je sudionikom prvih sionisti kih kongresa. bila ne slu ajna ve suglasni produ etak njegove ranije antiruske djelatnosti. Njujor ke novine "Nova ruska rije " ( idovska novina. Do 1917. tobo e. njemu biv i na elnik za za titu dru tvene /nacionalne/? sigurnosti i poretka u Petrogradu general major Globa ev dao preko nekog svog Koltipina-Ljubovskog informaciju o istrazi. "Istina o Sionskim protokolima". Nakon prevrata polo aj se promijenio. U svojoj antiruskoj djelatnosti Burcev se esto oslanjao na judaisti ko-masonske krugove. koji je obo avao samoreklamu i zvuk vlastitog imena. vrlo ta toga ovjeka. ruska samo po nazivu.

dok ce oni trljati ruke u svojim kancelarijama. Benjamin Franklin visoki americki dr avnik.g. nezavisno od njihovog broja. Oni su kao gusjenice ili skakavci koji jedu Francusku. Poslednji su prevaranti i lupezi. Jevreji su nacija spremna na najuzasnije zlocine. u kojoj se naseljavaju Jevreji. oni nastoje da to ostvare potkupom mojih cinovnika sa ciljem da postanu ravnopravni. ako jevreje ne iskljucite zauvek. u zemlji. ne potice od jednog individualnog Jevreja. koja opravdava njihovu krvolocnost. izdrzavajuci njih. Oni su nacija u sredini nase nacije. Upozoravam vas. Ako ih ne iskljucite. nacijo. koji se zanosi idejom uni tenja i ugusenja ljudi druge vjere. Vise od toga. kao to su postupali na vrijeme Jesfiri u Perisji.borac za gradjanska prava Strastvena zelja vapijucih srca Jevreja nada se da e doci onaj dan.Ruski vladar Vise volim da vidim u mojoj zemlji mudjahedine i mnogobosce. Citava sela otimaju Jevreji. ali ne kao religioznu grupu. izumitelj. kada ce oni moci da se odnose prema nama tako. onda za manje od dvjesto godina nasi potomci ce raditi na poljima. onda za manje od sto godina oni e navaliti u velikoj kolicini. Vasa djeca ce vas proklinjati u Vasim grobovima. glavna inspiracija i pokretacka .) Nema potrebe preuvelicavati ulogu. osvetoljubivost i apetite razbojni kih nada!. fizi ar. oni su prava jata gavranova. cijim je prisustvom usrecena Amerika" Martin Luther King. Ma gdje bilo. I koliko je Jevrejima bliska knjiga Jesfir. Bez obzira na moja naredjenja. ono je sustina citavog tog naroda. Ako ih mi putem Ustava ne iskljucimo iz SAD. uzece vrhunac. Moramo ih se rijesiti. 1820. koju su odigrali internacionalni Jevreji ateisti u stvaranju boljsevizma i njihovog ucesca u ruskoj revoluciji. krvozednijem i osvetnickijem. Winston Churchill je u II WW-u molio boga (i Staljina) za pomoc da unisti naciste a ovo su njegove rijeci: (govor u predsjednickom domu 1919. suautor deklaracije nezavisnosti. ekonomist i pisac. filozof. Nikada sunce nije svjetlilo narodu. Siromastvo koje izazivaju Jevreji. oni snizavaju njen moral. nego Jevreje.svog velikog neprijatelja. komercijalno postenje. izoliraju se i ne dopustaju asimilacijuju. Petar Prvi . Oni nece dobiti odobrenje da se nasele i organiziraju svoj posao. Napoleon Bonaparte 1769 1921 Jevreje treba razmatrati kao naciju. oni su uspostavili kmetstvo. proguta e zemlju i promijeniti oblik naseg upravljanja.

novinskih clanaka. rodoslovno stablo Hitlerovih iz 1930 .2809518563654# Dva svjetska rata Arijci su vodili iskljucivo sa ciljem stvaranja drzave Izrael. a povjereno je njima na upravljanje zbog efikasnosti koja se dobiva centralizacijom novca na jednom mjestu. a novac koji su trazili nije bio ni 1% od ukupnog Rothschildovog bogatstva. To njihovo bogatstvo je preveliko da bi bilo produkt rada samo jedne obitelji. U sovjetskim institucijama dominacija Jevreja vise je nego porazavajuca. Drugi problem je sto su se okolne Arapske drzave snazno protivile stvaranju Izraela i odmah bi krenule u rat protiv njega. Treci problem je sto bi Krscani u cinu kupnje Palestine od idovskih bankara i onog sto bi eventualno sljedilo (krunidba idovskog kralja. Bogatstvo idova Bill Gates-a se procjenjuje na nekih 60 milijardi. Americki FED .. No postojala su tri velika i nepremostiva problema koja su sprjecavala realizaciju tog plana. u doba bogatog arijskog Egipta. Takvu djavolsku slavu Jevreji su postigli. a ne direktnom kupnjom zemlje.google.. . I glavni dio u sprovodjenju sistema terora. Grcke i Rima. Krscani bi se pridruzili arapima i zajedno bi napali idove. a oni su mu priskocili u pomoc i posudili pozamasnu svotu novaca. a najbza je bila jednostavno kupit Palestinu od Otomanskog carstva. Onda su mu velikodusno "oprostili dug". rusenje Al Aqsa dzamije. ali uz uvjet da od sada ima sav svoj novac drzat u njihovim bankama. Glavni problem je sto idovi nisu htjeli selit iz Europe u Palestinu.. podizanje treceg hrama) prepoznali ostvarnje biblijskog prorocansva o dolasku Anti-Krista. A projekom njezina stvaranja upravljaju Rothschildi. ali na podmukli nacin. Prvo osigurat stvaranje samog Izraela. Naravno uz velike kamate. jer tko bi bio lud napustit predivnu i bogatu Europu.Adolofov pradjed je bio mocan Zidovski bankar) http://video. no bogatstvo Rothschilda se procjenjuje tisucama milijardi. Obavezna preporuka (obilje dokumenta. koje Papa tokom vremena vise nije mogao vracati. Za ilustriat tko su oni i sa kakvom moci raspolazu. Ono se povecavalo tokom iducih stoljeca da bi danas doseglo zapanjujuce razmjere. (Bank of Amsterdam.. Pocetna baza tog bogatstva je novac koje su idovi pokrali jos u anticko doba. Turci su je bili voljni prodat. Bank of England. Razmisljali su o raznim strategijama kako to uciniti. Oni se nalaze na samom vrhu zidovske piramide moci..) Zanimljiv podatak je da su Rothschildi jos u 19-om stoljecu bankrotirali i samog Papu. koji je pocinjenj izvr ili su Jevreji i u nekim slucajevima Jevrejke. On je upao u neke financijske teskoce.snaga dolaze od jevrejskih vodja.itd. Kroz iduce stoljece je formiran jedan genijalan plan. dovoljno je reci da se procjenjuje da ta jedna familija drzi oko 50% bogatstva citavog svijeta. na kraju zavrsava u njihovim rukama. te otici u nekakvu suhu pustinju kopat po pjesku. cije obrise cu ukratko ovdje ocrtati. Znaci cak i sav novac kojeg milijardu krscana prikuplja. Dakle trebalo je smislit kako rijesit sva ova tri problema.. vec je ono produkt rada citave idovske rase.com/videoplay?do. Oni su odlucili jos u 19-om stoljecu da treba obnovit Izrael.

U Americi i Britaniji su isto tako na vlast odjednom dovedeni idovski predsjednici. Isprva snazno podupirajuci Njemacku u tom ratu. a da to nitko nije primjetio? No kao sto vidite mi ovdje to jesmo primjetili..Koristeci svoju medijsku. Naravno novac i financije. (Roosevelt i Churchill) Dakle sve je spremno.itd. show moze poceti. Britanija i Francuska objavljuju rat Hitleru. Bush iz SAD-a . na prakticki samu Veliku Britaniju. idovi su odrzali svoj dio ugovora. financijsku i politicku moc idovi su iskoristili stoljetna neprijateljstva Europskih drzava i uspjeli pokrenut prvi svjetski rat. sto je citav svijet bacilo u ekonomsku depresiju. Tada su idovi rekli Britanskom vodstvu: ako nama date Palestinu nakon rata. Poanta citavog ovog rata nije pobjeda ovih ili onih... no ostao je nerjesen problem populacije posto se idovi nikako nisu dali natjerat na selidbu iz Evrope u pustinju. Koristeci se mrezom masonskih loza situacija je namjestena tako da plivajuci na tom valu siromastva i ocaja na vlast dodje Hiter. novine. Sarkozy. te deponiraju taj novac u Rothschildove banke u Svicarskoj. Zatim se sva Njemacka moc usmjerila na zapadnu frontu. Trece idovska elita cvrsto vjeruje u eugeniku. Britanci nisu imali drugog izbora i pristali su potpisavsi "Balfourovu deklaraciju" koja je Rothschildima obecala Palestinu nakon rata. Tako su izdali Njemacku koju su do tog trenutka snazno podrzavali u ratu.) Znaci Rusija je osvojena jos ranije ( idovi Lenjin i Staljin). Njemacka je pala u ogromnu inflaciju. U Versajskim pregovorima nakon prvog svjetskog rata idovski agenti su nametnuli takve uvjete Njemackoj. a teski problemi zahjevaju teske solucije. ali nisu si mogli pomoci. Himler. to jest . logisticka i medijska podrska te sve ostalo za njegov dolazak na vlast su osigurali idovi preko svojih bankara.. a sad je i Njemacka osvojena. a isto tako su znali i informirani njemci za vrijeme drugog svjetskog rata da su nacisti idovi. Trockom i kasnije Staljinu. nego tu zivit.. Rockafelleri. (Warburzi..itd). Prvo uzimaju im sav imetak.. Blair. Eichman... da ona to niti teoretski nije mogla platiti Britaniji i saveznicima. Goering .itd. Tako je "zaobilaznim putem" stvoren Izrael. Zvuci nevjerojatno? Pa i nije bas ako pogledate sto se desava oko vas. Jednog dana vasi potomci ce se isto tako pitati kako je moguce da su celnici svih drzava koje su vodili treci svjetski rat bili idovi (Bush. Njemacka je tada bila pred pobjedom u prvom svjetkom ratu i Britanija je bila na koljenima i prakticki gotova. Hitler i Staljin sinkronizirano napadaju Poljsku. siromastvo i beznadnje. te su uveli SAD u rat uz pomoc svojih masovnih medija i uz pomoc svojih agenta u americkoj vladi. Stvorit takve uvjete da vecina idova radje pozele zbrisat u pustinju.. vec je cilj unistit Europu.idovi) skupljaju sve europske idove u koncentracijske logore koji nicu na izoliranim mjestima. Tako su Rusiji ucinili ono sto su davno sanjali i ta ogromna arijska drzava je pala u ruke idovu Lenjinu. Drugo bombe koje padaju kao kisa po njemackim gradovima ubijaju samo arijce. vec su svi iz vrha Nacisticke stranke idovi: Goebbels. Da bi dodatno pogorsali stvar organizirali su slom americke burze. Naizgled nepremostiv problem. Ovo sigurno stavljam u navodnike. radio) u rukama idova. ( idov Hitler) Treba reci da nije samo Hitler idov. a idovi su dotle smjesteni na "sigurno" u logorima. Obojicu su na vlast doveli mediji (TV. Nacisti (crypto. jer njima je namjenjena druga sudbina. Znaci ideoloska sila koja je potrebna da idove izbaci iz Europe je dovedena na vlast u svim glavnim Europskim drzavama od strane samih idovskih bankara. isto kao sto je Sarkozy demokratki pobjedio. te tako osiguravaju tri cilja. Hitler je demokratski pobjedio na izborima. uspjeli su slomit carsku Rusiju i u ratnom kaosu organizirat tamo boljsevicku revoluciju. mi cemo pomocu nase medijske moci uvest SAD u ovaj rat na vasoj strani.

u poboljsanje idovske rase selektivnim odabirom pametnih i zdravih. idovi na istoku Europe su stoljecima zivjeli u getoima. Nakon rata koji je zavrsio tocno onako kako je planirano. Znaci oni koji su izgledali kao "Arijci". u vrlo nehumanim uvjetima. jer ne postoji vise opasnost da se krscani pridruze zdravo mislecim arapima. jer su vidjeli da im u Europi vise nema opstanka posto su izgubili svoje kuce. sad su idovi konacno postali zrtve. To je u poprilicnom broju slucajeva rezultiralo raznim fizickom i mentalnim "manama". te je tako maknuta druga nepremostiva prepreka. a veci dio slabih i nemocih je umro od raznih bolesti u logorima (tifus . a uzdizanja idova na nivo Arijca. Jer oni su ti koji stvaraju sve te dalekosezne planove. idovska elita je isto tako morala osigurat da sva Talmudska prorocanstva budu ostvarena tocno u slovo.. . najbolji mladi Arijski ljudi su ginuli u strasnom brato-ubilackom ratu. a samo genetski najkvalitetniji su prezivjeli).idovskim) koncentracijskim logorima se provodilo to "izabiranje" i selekcija naroda prema genetskoj kvaliteti. U Nacistickim (crypto. koji su bili relativno lijepi i visoki. Europski krscani su odjednom postali uvjereni da su oni sami zlocinci. Da Rothschildi slucajno nisu postovali naredbe rabinskih "prorocanstva". krizajuci se medjusobno u malim zajednicama. Prezivjeli idovi koji su zadovoljavali standard "izabrane rase" su iz koncentracijskih logora slani direktno u Palestinu. citava Europa je bila porusena.morali su selit u Palestinu. sa ciljem genetskog srozavanja arijca na nivo goya. samo obicne lutke na koncu. unatoc neogranicenoj matrijalnoj moci i bogatstvu. sad su dobili silom .itd.) Tako su svi "slabi" izbaceni iz budeceg genotipa izabrane rase. idovska elita je zakljucila da se takvi moraju istrjebit. a onda putem svojih medija uvjerit preostale idove da se prorocanstvo obistinilo. Znaci imamo totalno negativnu selekciju za Arijce (prakticki samo defektni i nesposobni za vojsku su prezivjeli taj rat). No sto je jos vaznije za elitu. pojeo bi ih mrak u roku odmah. Dio nakaznih stanovnika istocno europskih getoa koje mozemo vidit u filmu "The Ethernal Jew" (link je dolje) su ubijeni. koji krecu u rat protiv novo-uskrsnulog Mordora.. Talmud recimo kaze da prije nego sto se idovi vrate u Izrael. pokretaca i planera citave ove zavjere. Jer Rothschildi znaju da su i oni. zapisuju ih u svoje knjige i propovjedaju idovima kao religiju koja se mora bez prigovora sljedit. svoju imovinu. ciji uzrok je bio nasljedne genetske prirode. Doslovno brat je ubijao brata kao dva robota programirana sa dva idovska programa zvana: "komunizam protiv nacizma". a dobar dio njih i svoje ivote. svo njeno bogatstvo je bilo unisteno. Vise nisu u krscanskim ocima izgledali kao prijetnja koja u Izraelu stvara centar buduce svjetske vlade. 6 milijuna ce ih poginut u holokaustu. Znaci istovremeno su se desavale dvije stvari. a eliminacijom ostalih. prije nego sto "izabran narod" moze krenut putem Izraela. Drugi svjetski rat je dugorocno gledano bio jedan ogromni eugenski projekt Ziona. a idovi su naravno oduvjek bili njihove nevine zrtve. Znaci ono sto nikako nisu htjeli milom. Nisu se puno bunili. Znaci prvi svjetski rat se vodi da se osigura Izraelu pocetna zemlja (Balfourova deklaracija). koji su bili inteligentni i zdravi su ostavljeni na zivotu. Trebalo je dogadjaje poslozit tako da idova stvarno jako puno pogine. a totalno pozitivnu selekciju za idove (defektni i nesposbni su svi ubijeni. Sad je kucnuo povoljan trenutak za rodjenje Izraela. Istovremeno idovi su u logorima bili selektirani tako da iskljucivo "najbolji" prezive. Znaju da se prava i istinska moc nalazi u rukama idovskih rabina. svoj novac.

svi oni koji se bore protiv ovje tva i ivota samog.Talmuda! Zato je Bog i ukoravao preko proroka. Njih oko 2500 rade i od 100. . TALMUD Proro anstvo je najavilo dolazak Antikrista. Talmud se sastoji iz dva temeljna dijela: Mi na i Gemara." (Talmud. On je ma ioni ar. uni ti." (Tokdo Je u). vra anja i otvorenog poziva na nasilje i genocid nad kr anima i svim ostalim ne idovima! Talmud je nastao kao isto ljudsko predanje . a treci svjetski se vodi za prosirenje malene zemlje do "prorecenih" granica Eufrat-Nil. Joreh deah 146). Napomena: Na nekim mjestima na internetu se tvrdi da je ovaj prijevod la an. svi oni koji se bore protiv Isusa Krista. BOGOHULJENJE "Krist je sin prostitutke. jo .dolazi onaj posljednji Antikrist . Tako idovi odbacuju Knjige Staroga zavjeta. to je u vezi s kr anskom crkvom. na kraju vremena . jesu . Poslije mnogih malih antikrista. drevne Izraelce. "Krist je bio luda. On je kopile.Antikristove sluge! Ali nema ve e. svjetska vlast ZLA! Svi oni koji se bore protiv pravde i istine. On se zove Ben shtada (sin prostitutke).sve eni ko .nasuprot Objavi koju je Bog dao preko Mojsija i proroka. ili ih 'tuma e' kroz prizmu ljudskih pri a i bapskih predanja .Talmudu. rabini. kao predstavnika ljubavi i milosr a za ovjeka.drugi svjetski rat se vodi da se osigura populacija za tu zemlju (izgon Europskih idova)." ( ulhan aruh. i Sotonom nadahnutije mr nje na kr ane od talmudske crnomagijske zmije iz tame ludila umova eljnih vlasti i krvoproli a nad normalnim ljudima. Sabat 104b). Pa ovo ne treba uzeti kao 100% istinu nego se potrudite i sami istra iti. iza Krista. A Talmud su uobli avali u knjige i sustav. UNI TENJE KR ANSTVA "Za idova postoji zakon da sve ono. univerzalna. godine prije Krista do 400. Zato se nije uditi stra nim krvoproli ima koja su po injena u ime sumanutih ideja pomra enih umova! Izvor toga zla je u Knjizi mr nje .totalitarna. To je djelo crne magije.

koji e dvije tre ine svijeta uni titi. kositi." (Talmud. ulo i 100 srebrenjaka u zemljoradnju." (Talmud." (Talmud. idovi su stvoreni da sve gotovo na u." (Talmud. Tesahim 113a). Getin 680). "Kad Mesija do e onda e zemlja roditi kola e i vunene haljine."Krist je sin jedne menstruacije. nego e ih potpuno istrijebiti." (Tokdo Je u). 4). "Prije toga bi e strahovit rat. U njemu e idovi toliko oru ja zaplijeniti da e im trebati 7 godina da ga spale i istope. a ostali narodi svi e njemu i njima slu iti i podlo ni biti. IDOVSKO JUNA TVO " idov neka posljednji ide u rat. ab 120a). RAD JE ZA NE IDOVE "Ne idovi su stvoreni da slu e idove. tko pak. Sanhedrin 101a). Jebamot 63a). vr iti. kopati. jer su porijeklom od avola. "Krist je na jednom ubri tu sahranjeno crknuto pseto. Svi e narodi pre i u idovsku vjeru samo kr anima to ne e dozvoljeno biti. Aboda 3b). MESIJA "Mesija e do i i povratiti Kraljevstvo idovima." (Talmud. jer kad tko 100 srebrenjaka ima u trgovini mo e svaki dan mesa i vina imati."(Talmud. "Tada e idovi neizmjerno bogati biti jer e blago cijelog svijeta u njihovim rukama biti. (Ben pandera) tj. U tom slu aju bit e prvi kod ku e." (Talmud." (Talmud." (Sahar). a ito e krupno biti kao dva bubrega od najve eg vola. "Nema goreg i lo ijeg posla od obra ivanja zemlje. IDOVI IZJEDNA ENI S BOGOM Tko idova o amari toliko je u inio grijeha kao da je samog Boga udario. O RADU "Rad je veoma tetan i malo donosi ." (Talmud. Berahot 58a). On je: Ben pandreat." (Talmud. Ketubot 112b). Sanhedrin 58b). Oni moraju orati. sijati. 74. "Tad e svaki idov imati 2800 slugu i 300 slu kinja. Majene Je . mo e samo soli i kupusa jesti. sin ne iste ivotinje. Jebamot 24b. IDOVSKO MILOSR E .

"Ku e ne idovske su ku e ivotinjske. "Ne idov nema oca. Sanhedrin 74b). "Ne idovi." (Talmud."Zabranjeno je biti milostiv prema Ne idovima." (Talmud. "I zato kad jedan ne idovski sluga ili slu kinja umre. Jalkut Rubeni 39). treba ih oplakati onako. 46a). Jebamot). "Ne idovu ne treba milost i pomo ukazivati. Aboda Cara 10a) NE IDOVI NISU LJUDI VE IVOTINJE "Bog je stvorio ne idove." (Talmud. "Ne idovka u drugom stanju (trudnica) ima se smatrati kao bremenita stoka. "Ma koliko imali narodi svijeta tijelo sli no Izraelcima. . NI U SMRTNOJ OPASNOSTI NE IDOVU NE TREBA POMO I "Ako jednom Ne idovu prijeti opasnost da se u jednoj rijeci utopi. "Tu a ena koja nije k i Izraela. iako su oni ravni sa ivotinjama. Leb. Brohes). "Spolni odnosi Ne idova su isto kao i spolni odnosi ivotinja. Jebamot 98a). "Onaj koji nije obrezan i ne dr i sabat ne naziva se ovjekom. jer ne dolikuje idovu da bude slu en od stoke." (Talmud. pa ako se nalazi ve i blizu smrti. to vi e. Jalkut Rubeni 12)." (Talmud. ija du a potje e od ne istog duha." (Talmud." (Talmud. Abarbanel). ene Lukot 250). "Izme u Ne idova i idova ne postoji nikakva veza. Ko en ha-mi pat 405). "Ne idov je kao jedno pseto. tob. a njihovo sjeme je ivotinjsko sjeme. Zato ga slu e ivotinje u ovje jem obliku. Ramban). Jebamot 12a)." (Talmud. nazivaju se svinjama. "Meso Ne idova je meso magare e." (Talmud. Ekesegetra ieksod 22). Mudra talpiot 225). jer je on na ubri tu ro eno pseto. zapisi u e da se pseto ima vi e po tovati od Ne idova." (Jad Hazakah." (Talmud." ( ulhan aruh. Jebamot 89a). djeli je marve." (Talmud. Jer meso Ne idova je ivotinjsko meso. i dao im je ovje ji oblik." (Talmud. a sjeme. konjsko sjeme. idov mu ne smije i i u pomo da ga spase. kao kad jedan vol ili magarac crkne." (Talmud. ipak se oni uspore eni sa ovjekom imaju smatrati za majmune." ( ulhan aruh.

. 1565. 5. Ko en ha . Joreh deah 240)." (Talmud. Isti taj kodeks dopunjen je obi ajima isto nih idova . NE IDOVKE SU PROSTITUTKE "Ne idovke su ne iste i imaju se smatrati prostitutkama. LA "Prema Ne idovima dozvoljena je svaka upotreba la i. Talmud se sastoji od 63 velika odsjeka ili knjige. Joreh deah. Mrzite va e gospodare. Berahot). ulhan aruh se sastoji od 4 knjige.kao novi vjerski kodeks sastavljen od panjolskog rabina pod imenom Josef Karo. "Sve Ne idovke su kurve." (Talmud." ( ulhan aruh." (Talmud.od strane poljskog rabina Mojsija Iserlesa . 2. volite jedan drugoga. Ne govorite nikada istinu."Dijete u utrobi jedne Ne idovke nije bolje od ivotinje. Godine 1180 stvoren je prvi idovski zakonik pod imenom Mi iah Tora ili Jad Hazakah.1578. Even hekor). Nekoliko stolje a kasnije. Ovaj kodeks dobio je imeulah aruh. godine ovaj kanon je dopunjen i ponovno . Aloda Kara 36b)." (Talmud. 4. Volite ban enje.mi pat i Eben hazaer. godine. 3. To je u inio i sve to sistematizirao glasoviti idovski rabin Mojsije ben Majmon. Volite plja ku. koji se zovu traktati ili. PET ZAPOVJEDI ZA IDOVE " idovi moraju nau iti ovih pet stvari: 1. pod nazivima: Orah hajim. Pesahim 113a). rasprave.

i jedno je od najstarijih studentskih tajnih dru tava u Sjedinjenim dr avama. Povijest Reda Lubanje i Kostiju simbol lubanja i kostiRed Lubanje I Kostiju nekad poznat i kao Bratstvo Smrti je tajno dru tvo kojemu je centar djelovanja na sveu ili tu Yale u New Heavenu u Conneticatu.. Svi su uli za Red Lubanje i Kostiju kojem su pripadali i neki ameri ki predsjednici. Nakon brojnih rasprava.. Cilj ove komisije bilo . Ameri ke povijesne udruge i Ameri ke psiholo ke udruge. U Dru tvo se pozivaju samo najistaknutiji studenti tijekom po etnih godina njihova studija. nego i samih tajnih dru tava. zaklada Slater i Russel Sage. debantnog kluba «Yale Political Union». kao i Ameri ke ekonomske udruge. Organizacija koja se bavi post-diplomcima. Sveu ili ta Johns Hopkins i Sveu ili ta Cornell. predsjednika Sjedinjenih dr ava. Lovett. Dru tvo Lubanje i Kostiju se mo e pohvaliti s injenicom da je za svoje lanove imalo 27. i magazina «Yale Lit». Za razliku od ostalih tajnih dru tava. dru tvo je odlu ilo u svoje redove primati i ene. koja je ime dobila po jednom od osniva a Dru tva. Sekretar za Rat. Sveu ili te Yale bilo je pravi rasadnik ne samo utjecajnih pojedinaca. «Lubanje» u lanstvo jednako primaju kapetane nogometnih mom adi i vesla kih klubova. 22. no u stvarnosti ovo je samo jedno od brojnih tajnih dru tava koji svoje lanove nova e na Sveu ili tu Yale. Koji je prvi proizveo benzin i bio osniva prve ameri ke naftne kompanije Pennsylvania Rock Oil. Pored najintrigantnijih Lubanje i Kostiju spomenut emo jo neka dru tva koja su se svojim djelovanjem posebno istaknula. listopada 1945. to je pomoglo pove anju raznolikosti raznih aktivnosti. lan dru tva bio je i Benjamin Silman jr. tako er su bili «Lubanje». kao i istaknute pojedince tiskovine «Yale Daily News». Jo od svog osnutka 1832. Kroz povijest. dru tvo je zadr alo tradiciju selektivnog biranja lanova i masonski nadahnute obrede. mnoge su slavne osobe bili lanovi Dru tva. i 43. Prvi predsjednici kalifornijskog Sveu ili ta. posjeduje nekretnine i brine o prekomorskim aktivnostima je Russelova zaklada. Dru tvo Lubanja i Kosti imalo je klju nu ulogu u osnivanju institucije Carnegie.Kako su mnogi skloni vjerovati. Robert Patterson osnovao je Lovett-ovu komisiju kojom je predsjedavao «Lubanja» Robert A. a nisu daleko od istine. Peabody. 41.

dok se u jednom drugom tajnom dru tvu tako er s Yalea. Na Yaleu postoji i tre e tajno dru tvo pod nazivom «Vu ja glava» i ono svojim lanovima dodjeljuje imena Egipatske mitologije. Tajnost je od po etka izazivala fascinaciju i znati elju. «Svitak i Klu ». Prvo javno razotkrivanje Lubanja i kostiju dogodilo se 1871. Lubanja i Kosti Mo da najpoznatiji «Lubanja» kako se vidi i na prilo enoj slici bio je George H. u ijim redovima su bili mnogi lanovi Dru tva Lubanje i Kostiju. Bush (lijevo od sata).W. lanovima dodjeljuju imena iz Gr ke mitologije. To je rezultiralo nastankom CIA-e. u knjizi « etiri godine na Yale-u» autora Lymana Bagga gdje navodi: «misterija koja je bila jedna od . odnosno slu bi. Judy Schiff arhivist u knji nici Sveu ili ta Yale je napisala: «Imena lanova Lubanje i kostiju nisu bila tajna od 1970. lanovi ovog dru tva sastaju je u «grobnici» etvrtkom i nedjeljom nave er tijekom zavr ne godine studija i pri aju o vlastitoj povijesti to je klju no kako bi se stvorile vrste veze unutar dru tva. lanovima se dodjeljuje nadimak koji proistje e iz Rimske mitologije.je uspostavljanje novog ameri kog obavje tajnog aparata. no njihovi sastanci i rad jesu.

Lubanje i ameri ka obavje tajna zajednica U svibnju 2007. Neformalno. koja se isti e po paternama svijetlog i tamnog kamenja. Richard Bissel (Zaljev Svinja)odbio je ponudu lanstva jer je u to vrijeme bio lan dru tvenog Elizabetanskog kluba. Iako «lubanje» nisu bile kolijevka budu ih operativaca CIA-e ili OSS-a (CIA-in prethodnik) zanimljivo je istaknuti da je deklarirani pripadnik Dru tva George H. anonimni unutarnji izvor grobnica lubanja i kostidojavio je neke pojedinosti o dru tvu privatnom istra iva u Antonyu C. Kona no su 2003. Uz financiranje vlastitih aktivnosti. na pitanja o svom lanstvu u «Lubanjama» odbili su dati odgovore. Svitak i Klju svitak i klju Svitak i Klju je jo jedno tajno dru tvo s Yalea koje je utemeljio john Addison Porter sa jo par istomi ljenika s Yalea 1841. O kojemu e biti rije i poslije. koji je sudjelovao u bitci kod Bull Runa. a prije je ozna avao sve pripadnike nekog tajnog dru tva. Bush. lanovi ovog dru tva sastaju se tako er etvrtkom i nedjeljom u prostorijama Dru tva. ali je i dalje na ivotu odr ao vjerovanje da su Lubanja i Kosti bile rasadnik ameri ke obavje tajne zajednice. Pozivaju i se na likove iz filma povjesni ari CIA-e su isticali kako je James Jesus Angelton. pekulira se da je upravo na Yaleu skovan naziv «spook» to je ozna avalo sve pripadnike pijunske zajednice. Tako er. tzv «grobnici» bez prozora. Bush i William Howard Taft. kao dodatak. te Issac Hiester (1842) ameri ki kongresmen. ali nikad nije bio «Lubanja». ef kontraobavje tajnog dijela CIA-e poha ao Yale.. Prija nji direktor CIA-e Porter Goss nije bio lan «lubanja» ali je zato bio lan jednog drugog tajnog dru tva na Yale-u pod nazivom «Knjiga i zmija». Osniva i ovog dru tva bili su brigadni general Theodore Runyon (1842). lanovi dru tva na stepenicama pjevaju njihovu tradicionalnu «Trubadursku» pjesmu. CIA-in lanak ukazivao je na injenicu da filmovi poput «Dobrog pastira» u javnosti stvaraju mi ljenje da visoko pozicionirana mjesta u CIA-i ovise o lanstvu u «Lubanjama». Kasno no u nakon njihovih tjednih sastanaka . Porezne prijave pokazuju da je ovo dru tvo imalo zakladu sa nekoliko miliona dolara vi e nego Lubanje I Kosti . te jo mnogi drugi. objavio je lanak koji se poslije osporavao. objavljeni u knjizi «Razotkrivaju i Lubanje i kosti» Krisa Millegana. George H. te mnogi poslovni ljudi i ljudi iz pravosu a. Bush bio na njezinom elu od 1976-1977. a mnoge utjecajne obitelji imale su u redovima Dru tva i po vi e lanova.najve ih enigmi i predmet tra eva na kolskim hodnicima sada dokazuje svoje postojanje» Tijekom nekih razdoblja lanstvo u «Lubanjama» nije bilo tajna i imena lanova objavljivalo je samo Dru tvo. Najbolji primjer za to su George W.W. i ukra enim stupovima na ulazu. a poslije bio gradona elnik Newarka I poslanik u Njema koj. ovi podaci. John Kerry i George W.Bush oboje kandidati predsjedni kih izbora 2004. iako je njegov brat bio «Lubanja» . Isto se mo e re i i za Nathana HAlea patriota i pijuna iznimne karijere. dru tvo je jo poznato i pod nazivom «Klhu evi» i inkorporirano je u sastav Zaklade Kingsley. Suttonu koji je na temelju toga napisao knjigu «Ameri ki tajni establi ment: Uvod u Red Ljubanje i Kostiju» Dojavljene podatke Sutton je uvao 15 godina u tajnosti boje i se da fotokopirane stranice ne bi otkrile njegov izvor.1985. Mnogi utjecajni pojedinci bili su lanovi dru tva. Svitak I Klju donirao je brojne ' ' . povjesni ar CIA-e. W.

Utemeljili su godi nju nagradu John Addison Porter. pro irili su svoje djelovanje irom svijeta i u velikoj mjeri postali vo e dru tva. Dru tvo je odmah prihva eno i uskoro je do lo u poziciju da svojim poslovima upravlja na isti na in kao i druga postoje a dru tva.donacije.» U po etku jo zvano i «Tre e Dru tvo» ili «Sivi fratri». Tako er usvajaju masonski inspirirane rituale kao «Lubanje» i «Klju evi».. te se tako er sastaju etvrtkom i nedjeljom i razmjenjuju osobne podatke i pro lost..). dru tvo osnovano 1883. dru tvo je sti avalo sve one koji su eljeli dokinuti sustav tajnih dru tava . Osnovali su ga studenti iz klase 1884. Novac namijenjen fakultetu ide kroz njihove ruke i oni s njime raspola u kako im je volja. Kontroliraju Yale. na zapu ku ili kravati. «Lubanje u svim klasama nova e svoje lanove. 1873.H. tjednik «Ikonoklast» koji se pojavio u New Heavenu pozivao je na prestanak rada dru tva Lubanja i kosti. s ciljem da reformiraju dru tveni ustroj na Yale-u kojem su do tada dominirali Lubanja I Kosti I Svitak i klju .sav posao se obavlja preko njih. 1888. Dru tvo mijenja naziv u «vu ja glava» i za znak odabire zna ku s vu jom glavom koja se nalazi na naopa ke okrenutom ankhu. Zna ku su za razliku od «lubanja» nosili okrenutu licem prema dolje. a 1917 otvorili zakladu za pokretanje tiskovine Yale University Press ( Vu ja glava vu ja glavaVu ja glava (W. Dru tvo nikada nije bilo toliko odvratno kao danas. Reformom se eljela promijeniti administracija u kojoj su do tada dominirali Lubanje I Klju evi .S. samom sveu ili tu Yale. je tre e po starosti tajno dru tvo na Yale-u. ( ( ( ( . Studentsko tijelo pove alo je svoj broj i pro irilo svoje zemljopisni doseg.

prostori su namijenjeni samo za lanove i ponekad.No. ili bi se probilo njezino dno kako je vi e nitko ne bi mogao koristiti. kako bi se prikazala svojevrsna povijesna slika biv ih lanova. Svake godine Dru tvo Knjige i Zmije u svoje redove primalo je 16 novih lanova. . Knjiga I Zmija utemeljeno je na efildskoj znanstvenoj koli 1863. 1933. Kao i ostala dru tva imala je zasebnu zgradu odnosno dvoranu izgra enu 1888. Tradicionalno. da ukoliko bi lan preminuo njegova alica bi se uni tavala. umjetni kog i dru tvenog ivota. atletskog. Knjiga i Zmija ima svoju vlastitu «grobnicu» za sastanke. lanovi su bili vo e raznih aktivnosti i istaknuti pojedinci akademskog. Dru tvo Knjige i Zmije postalo je dru tvo koje je primalo starije lanove i prvo tajno dru tvo koje je za lanove primalo manjine i ene. Svi su imali svoju a u ili alicu sa utisnutim imenom.Dru tvo Knjige i Zmije Ovo dru vo je jedno od najstarijih tajnih dru tava na Sveu ili tu Yale. (iako danas vi e ne postoji). kao trogodi nje dru tvo iji znak su bila gr ka slova sigma delta chi. Izbor lanova bio je progresivan za razliku od konzervativnih stajali ta pri izboru lanova koja su gajila druga dru tva. dok je dru tvo Elihu 1909 u lanstvo primilo priipadnika indijanske manjine. njihove prijatelje. Anthony Hall za lana primilo enu. postoje pisani zapisi da je jo jedno dru tvo St. Kao i druga dru tva. Govori se. za razliku od drugih tajnih dru tava koja su uglavnom primala 15 novih lanova godi nje. koja je stajala tamo obje ena bez obzira kada e se ili da li e se vi e vratiti.

konstitucionalnom objavom vjere u Vrhovno bi e. Slobodni zidari smatraju da su ova u enja aktualna danas kao i na prijelazu 17 stolje a kad je slobodno zidarstvo nastalo u svom dana njem obliku. Vrhovno bi e je slobodnozidarska koncepcija Boga kojeg u skladu sa svojom simbolikom nazivaju i Veliki Arhitekt Svemira (Great Architect of the Universe GAOTU. jer svoje korijene vu e iz vi e civilizacija. Grand Architect of the Universe ili Supreme Architect of the Universe). slobodno zidarstvo mo emo ukratko definirati ovako «Slobodno zidarstvo je jedna od najstarijih svjetskih bratov tina.TAJNO DRU TVO ILI DRU TVO S TAJNAMA? Slobodno zidarstvo je vrlo te ko ukratko objasniti. da sve na ovom svijetu ovisi o Bo joj providnosti. sestrinskih organizacija i isto toliko razli itih u enja i tuma enja. bez ula enja u domenu religije. Kako to masoni isti u. naroda i dru tava.TAJNO DRU TVO ILI DRU TVO S TAJNAMA? SLOBODNI ZIDARI . kao i nekih kr anskih teozofa i gnostika. Svoj naziv slobodno zidarstvo duguje upravo starim.» Slobodno zidarstvo se mo e definirati i kao bratska organizacija iji lanovi dijele zajedni ke moralne i metafizi ke vrijednosti i ideale u vi e svojih grana. Kako to pi e na stranici hrvatskih slobodnih zidara. iza kojih se ponekad nalazi i simbol Solomonova hrama. cehovskim udru enjima obrtnikagraditelja od ega je ostalo i najupe atljivije masonsko obilje je ukr teni estar i kutomjer. U enja o kojima slobodno zidarstvo pou ava u svojim ritualima vezana su uz moralne vrijednosti (koje upravljaju odnosima me u ljudima) i uz slobodnozidarsko prihva anje. to je « moralni sustav zaogrnut alegorijom i ilustriran simbolima» ) . Ovaj koncept shva anja Boga prihva en je u jednoj mjeri i od strane rozenkrojcera.SLOBODNI ZIDARI . a i samo se grana na vi e razli itih poddru tava.

.

Tijekom nastanka ovog pokreta va nu ulogu imala je crkva. lipnja 1717. rasprave o religiji i politici pre esto su znale prerasti u nerede i dovesti do diskriminacije. Victor Hugo i drugi kao lanovi lo a unose revolucionarne.Slobodno zidarstvo esto nazivaju «tajnim dru tvom» . Uo i Ivandana 24. Denis Diderot. slobodnim zidarimanije dozvoljeno na radovima raspravljati o religiji. Ova pravila proizlaze iz slobodnozidarskih ciljeva poticanja lanova da otkrivaju ono to je zajedni ko ljudima iz najrazli itijih dru tvenih krugova. me u ostalima. . Njema ke lo e. Wolfgang Amadeus Mozart. slobodno misle i intelektualci okupljali su se u ovaj pokret koji je obredne ine inicijacije u pokret preuzeo iz raznih orijentalnih religija i kultova. etiri londonske lo e stvorile su veliku lo u za London i Westminster. kako tvrde slobodnozidarska dru tva. Vjeruje se da je upravo ovo dru tvo upleteno u sva svjetska previranja i da ele izgraditi Svjetsku vladu (neki ka u po uzoru na fa isti ki model) kojom bi nadzirali cijeli svijet. Ludwig van Beethoven. npr. Kao to je dobro poznato. George Washington kao masonNadalje. bur oaske ideje protiv feudalnog poretka. Okupljaju mnoge filozofe. engleski kraljevi i poznati politi ari Edvard VII.. u svoj program uvode kr anski nauk. odnosno prosvijetljene koji sebe definiraju kao «Skupinu pojedinaca koji rade zajedno da izgrade bolju budu nost». Jean-Jacques Rousseau. Francuski mislioci Voltaire.. Krataka povijest Prve masonske lo e nastale su u Engleskoj. koja je est godina kasnije postala Velika lo a Engleske. Winston Churchill i dr. stolje u sve vi e ima utjecaja na druge dr ave preko odre enih lo a. slobodnih mislilaca i intelektualaca koji su isticali individualnost ovjeka. Ovom prilikom moram se osvrnuti i na svima nam dobro poznate Illuminate. a u 19. Slobodno zidarstvo je tako er strogo ne-politi no i rasprave o politici na slobodnozidarskim radovima su izri ito zabranjene. lanovi slobodnozidarskih lo a koncept tajnovitosti shva aju vi e kao mogu nost i ustrajnost da odr e datu rije .. koja je nastojala odr avati narod u pokornosti. no prije bi ga mogli nazvati ezoteri nim dru tvom koje u nekim sferama prelazi u privatno. godine. proganjanja i ratova. David Loyd George. progone i velik broj humanista. Dana nje slobodno zidarstvo vi e nije «tajno dru tvo» ve vi e javno dru tvo s tajnama. lanovi nekih lo a bili su. pisce i glazbenike. za razliku od ostalih. Johann Wolfgang von Goethe. Bje e i od progona crkve. Upravo ovaj model svojevrsnih «masterminda» stigmatizirao je sva slobodnozidarska i sli na udru enja. Sa ovom tvrdnjom se ne bi slo ili mnogi. jer kako nam je poznato iz povijesti upravo su neki od najve ih dr avnika i vojskovo a bili vode i slobodni zidari. Johann Gottlieb Fichte. Masonerija je u Engleskoj bila oru je kojim se slu ila britanska politika.

.

stolje u dolazilo do brojnih izlaganja i razotkrivanja slobodnih zidara. Organizacijska struktura . stoga je glupo nastaviti inzistirati na tajnosti. masoni nikada nisu skrivali svoje postojanje.ako je tijekom godina po ev i jo u 18. glasnogovornika i sli no. asve ve a demokratizacija dru tva omogu ava im polagani izlazak iz sjene. ve samo imena svojih lanova. Po mome osobnom shva anju. Da li je to samo pametno smi ljena obmana ili iskorak ka novim svjetonazorima tek e se saznati. dana nji moderni «masoni» ne pre u ni od izjava za medije. svi znaju da masoni postoje. Na kraju krajeva.

Sjever 11° . i po ivaju na bratskim vezama koja ovise samo na me usobnom prepoznavanju. jer e te to ostati cijeli ivot.Majstor Devet lukova 14° . To su suverena.Veliki Majstor Arhitekt 13° .Savr eni Majstor 6° . frakcijama i ritualima biti e vi e rije i u nekim drugim postovima.Vitez Istoka ili Ma a . dr avi ili zemljopisnom podru ju (nazvanim jurisdikcije).Sjever 10° .Sjever 12° . stupnjevima. Ne postoji jedinstveno upravlja ko tijelo koje predsjeda slobodnim zidarima irom svijeta. Gotovo svaka lo a i svaki oblik slobodnozidarskog udru ivanja ima svoju jedinstvenu strukturu. za sada u jo samo ista i da slobodni zidari kao i neki otvoreniji klubovi poput Rotarya i Lionsa imaju zajedni ke godi nje sastanke.Slobodni zidari organizirani su putem Velikih Lo a ili Velikih Orjenta. postoje iznimke. Ipak razmislite prije li vas neko pozove na pristupanj slobodnim zidarima.Intimni Tajnik 7° . neovisna tijela koja upravljaju bratstvom u pojedinoj zemlji.Majstor Izabranik Devetorice .Veliki Majstor Mason Vije e.Uzvi rni Majstor Izabranik . bankovne ra une i humanitarne zaklade. Iako se u na elu grane slobodnog zidarstva mogu prepoznati po svojoj pripadnosti Velikoj Lo i ili Velikom Orijentu. Prin evi Jeruzalema 15° . «Regularne» lo e okupljene oko Ujedinjene Velike Lo e Engleske i one malo «liberalnije» zvane Veliki orijenti prepoznate od strane Velikog Orijenta Francuske.14° 4° . Dvije su glavne grane slobodnog zidarstva. O detaljnijoj strukturi.Majstor Izabranik .Intendant Zgrade 9° .16° 15° .Majstor Putnik 5° .Provost i Sudac 8° . Lo a Savr enstva (perfekcije) 4° .

Patrijarh Noachite 22° .18° 17° .Vitez Istoka i Zapada 18° .Vitrz St.Vitez Sunca 29° .Zapovjednik Hrama 28° .Vitez Ru e i Kri a Konzistorij 19° .Po asna postignu a 19° .Prijatelj i Brat Vje ni 27° .32° 33° .Princ Jeruzalema Kaptol Ru e i Kri a 17° .16° .Princ Tabernacle 25° .Princ Libanusa 23° .ef Tabernacle 24° .Vitez Bron ane Zmije 26° .Suvereni Veliki Inspektor . Andrewa 30° .Uzvi eni princ Kraljevske Tajne 33° .Majstor ad Vitam 21° .Vitez Aspirant 32° .Veliki Inspektor 31° .Veliki Pontiff 20° .

Jo od ranog 18. no lukavi masoni su im dosko ili promjenom izvjesnih rije i u ritualima kako bi lak e otkrili prevaranta koji se i dalje slu io «straim» rije ima. stolje a na ovamo svi su poku ali otkriti ove znakove. kako bi se i ne-masoni mogli infiltrirati u njeihove redove. Masonski znanstvenik Christopher .Slobodni zidari koriste znakove (geste). razli ite na ina rukovanja i tajne rije i kako bi se osigurao pristup sastanku i identificirali legitimni posjetitelji.

Danas se identitet lanova dodatno provjerava tra enjem na uvid lanske iskaznice ili nekog drugog certifikata. Svoja razmi ljanja o masonima. Teoreti ari zavjera u svojim promi ljanjima esto povezuju simbole i brojeve kako bi de ifrirali masonske zagonetke. povijesnim aktivnostima Lo e P2 (propaganda due) o kojoje e ne to vi e biti rije i u narednim postovima. Slobodni zidari su odavna bili predmedmetom raznih rasprava o teorijama zavjere. Ovo gore navedeno ne zvu i tako lo e. teoreti ari zavjera esto potkrepljuju i istinskim. od lo e do lo e. no esto se ispostavi da su ta preklapanja slu ajna. razdvojenosi crkve i dr ave. bratstva. no takva dr ava bi bila samo umjetna bezli na tvorevina u slu bi masonskog nepotizma. Tako da neka skupina pozdrava i znakova mo e biti aktualna samo neko vrijeme.Hodapp tako er isti e da gorespomenuti znakovi variraju od jurisdikcije do jurisdikcije. jednakosti. Zbog svoje tajnovitosti. te vjerske tolerancije. a povjesni ar John J. 0 Stvaranje reputacije Da bi u potpunosti razumjeli povezanost masona i teorija zavjere. Robinson states tvrdi jo i da masonske lo e mogu namjerno mijenjati svoje rituale s vremena na vrijeme. u kojima ih se portretiralo kao mo nike koji ele dominirati svijetom i krojiti svjetsku politiku. masone se oduvjek optu ivalo da ele stvoriti novo dru tvo utemeljeno na idealima slobode. Povijesno gledano. moramo oti i malo dalje u .

bilo stolje e prosvjetiteljstva ije su ideje kulminirale u 18. U skladu s tim masonske Lo e uskoro su postale lokalni centri mo i. Slobodni zidari.Ova orgnizacija bila je bratstvo koje je u svoje redove nastojalo privu i najuglednije lanove zajednice. ugurati svoga predstavnika u Kongres. 1 .. Anti masonska stranka uspjela je 1832. Johna Paula Jonesa. Stoga i ne udi da su Lo e uskoro postale centar razmjene najnovijih tra eva i poslovnog pregovaranja.. godine kada Papa Klement XII osu uje i ekskomunicira Slobodno zidarstvo.koji je bio mason! Neki Slobodni zidari ustrajni su u svojim tvrdnjama da njihovo dru tvo potje e od kamenoreza kih cehova iz srednjeg vijeka. mnogi osniva i SAD-a uklju uju i Ethana Allena. Tako je 1827. st. spoja bogova Jahve. Doslovno ga je pregazio njegov protukandidat Andrew Jackson. i 18.. Posebna struja pojavila se u Francuskoj (Veliki Orijent. Upravo u 17. i Osirisa. Naime Slobdno zidarstvo osnovala je grupa utjecajnih Engleza iz puke dosade. a o tome sam pisao i ranije. st. Treba imati na umu da je 17.. To me je pridonjela i injenica da Slobodni zidari tuju GAOTU (Great Architect Of The Universe) odnosno Velikog Arhitekta Svemira ili Jahbulona. lanstvo u slobodnozidarskim organizacijama bilo je zabranjeno i svim katolicima. vratimo se Slobodnim zidarima. u Sjedinjenim Ameri kim Dr avama osnovana Anti-masonska stranka koja je kao svoj glavni cilj isticala borbu protiv internacionalnog konglomerata poznatijeg kao -Slobodno zidartvo. Postojalo je vrijeme kada su masoni doista bili zna ajni akteri globalne svjetske politike. stolje u dolazi do procvata tajnih dru tava koja u svojim nasadima imaju religijsko-filozofske ideje o stvaranju novog svijeta. Johna Hancocka i Benjamina Franklina su bili deklarirani masoni. Vitezovi Templari (obnovljeni red koji se temelji na dokumentima iz 17.. Istina je malo manje romanti na. ali njihov predjsedni ki kandidat dobio je samo 7 glasova. a udru ivanjem me unarodnih podru nica i svojevrsna vlada u sjeni . st) i Illuminati! No. 8 je pripadalo masonima. godine prije Krista. U prilog njihovim tvrdnjama i la je i injenica da je prvi ameri ki predjsednik George Washington bi deklarirani mason. Paula Reverea. a neki ak tvrde da ideja slobodnog zidarstva potje e iz vremena gradnje Solomonovog hrama 850.Masonske lo e po inju se pojavljivati u ameri kim kolonijama ve 1730. Tako vidimo da u tom periodu nastaju Rozenkrojceri. a njihova potencijalna prijetnja shva ana vrlo ozbiljno.za razliku od uobi ajenih Velikih Lo a) i odatle pro irila Europom.. i 18. Pod prijetnjom ekskomunikacije. Njihov utjecaj nije ostao nezapa en u o ima crkve koja im se suprotstavlja ve 1738. Ustvari. Od 56 potpisa na Deklaraciji nezavisnosti. Baala. a organizacija se brzo pro irila preko cijelog Britanskog carstva. zajedno sa 9 potpisa na Ustavu.1 pro lost i upoznati se s nekim injenicam.

dok je Papa Leo XIII 1884. Upravo je prvi zadatak Adolfa Eichmanna bio pra enje aktivnosti ljudi za koje se sumnjalo da su masoni. Kada novi lan pristupa Slobodnim zidarima mo e odabrati da li e napredovati po pravilima kotskog ili York kog Reda. jer Papa Leo XIII nadalje optu uje masone za vjerovanje u demonske ideje demokracije. slobodnih izbora. te jeproglasio trajnom i vje nom. Mnogi vjeruju da su Slobodni zidari izrasli iz srednjevjekovnih Vitezova Templara. Hitler je smatrao da su oni samo produ ena ruka idova kako je opisano u dokazano krivotvorenim Protokolima Sionskih Mudraca. U svom govoru je izme uostalog rekao: . Oni koji odaberu York ki Red. Mnogobrojni diktatori uklju uju i Mussolinija. 2 2 2 2 2 . treba imati na umu i tada nje dru tveno politi ke prilike. zatvaranjma i ubijanjem Slobodnih zidara. a islamisti ki pokret Hamas smatra ih tajnim dru tvom koje je dio cionisti ke zavjere . na kraju e se susresti izborom da postnu Vitezovi Templari. Pinocheta i Salazara. Mr nja prema masonima kulminirala je u nacisti koj Njema koj.. a danas takva organizacija postoji kao ogranak Slobodnog zidarstva. Franca. godine sazvao sve lanove klera kako bi razradili strategiju za borbu protiv ovog podmuklog neprijatelja .Anatema Papa LeoXII anatemu slobodnog zidarstva dodatno je potvrdio 1825. Razmatraju i pitanje za to je do lo do stvaranja lo e reputacije slobodnog zidarstva. elimo da va prioritet (misli na lanove klera) bude strgnuti masku sa slobodnog zidarstva kako bi se ono moglo vidjeti kako zaista jest. i razdvajanje crkve od dr ave. tako er su se priklju ili anti-masonskoj kampanji.. progonom.

To je to no.Popularne teorije zavjere Imaju i u vidu sve gore navedeno.. tako da je ovo bilo ni ta drugo do oblika promicanja vlastitih ideja i principa. Jedna od njih je i ona da Veliki Pe at SAD-a sadr i masonsko-iluminatske simbole. 3 3 . Pe at i simbolika samo su odraz toga vremena bez skrivenih ifriranih poruka. no kako sam ve prije spomenuo mnogi osniva i bili deklarirani masoni. ne ude brojne teorije zavjere iji su glavni akteri Slobodni zidari.. ak je pomalo i smje na teorija koja ka e da je u natpisu na pe atu koji glasi annuit coeptis novus ordo seculorum sadr ana rije MASON .no isto tako sadr ano je i ostalih 120 kombinacija.

.Ipak iznena uje snaga ideja Slobodnog zidarstva koje su duboko utkane u arhitekturu glavnih objekata u Washingtonu. Na slikama ispod mo ete vidjeti koliko je jak utjecaj slobodnog zidarstva u arhitekturi toga doba.

ILLUMINATI I NOVI SVJETSKI POREDAK ILLUMINATI I NOVI SVJETSKI POREDAK Svi ste vjerojatno vidjeli nov anicu od jednog dolara. Thompson nikada nije u .Osim planetarno popularne i vje ne teorije o svjetskoj masonskoj zavjeri. jedan od osniva a ameri ke nacije. Tako er je poznata i teorija po kojoj upravo Slobodni zidari stoje iza atentata na JFK-a. postoje i brojne druge. a poznato je da su i mnogi ameri ki predsjednici novijeg doba bili lanovi Lubanja i Kostiju . Danas je najaktualnija teorija da se Slobodni zidari u Bohemian Grovu (o kojem e tako er biti rije i kasnije) sataju s najutjecajnijim politi arima dana njice. Ispod slike nedovr ene piramide stoji natpis «Novus Ordo Seclorum» koji je 1782. Numerolozi u svemu vezanom uz atentat pronalaze broj 33 koji je simbol najvi eg masonskog stupnja. Hoover bio visokorangirani mason. tako er jednog vida slobodnozidarske organizacije. poput one da je teroristi ki napad 11 rujna na SAD ustvari rezultat trajnog rata koji se odvija izme u slobodnih zidara (kao nasljednika Templara) i Islama. a tome u prilog ide i injenica da je tada nji ef FBI-a J. dok je vjerodostojnija teza po kojoj su CIA i FBI u svemu tome imali svoje prste. pa ako niste onda ste propustili vidjeti i simbol piramide sa svevide im okom na svome vrhu koji se na toj nov anici nalazi. kada je od strane kongresa zamoljen da osmisli kona an dizajn velikog pe ata Sjedinjenih dr ava. Ova teorija funkcionira i u kontekstu Masona i kao predstavnika idova.Edgar. Niste? E. predlo io Charles Thompson.

ali je objasnio njegov simbolizam koji zna i «po etak nove ameri ke ere». ro en 6. njihovu urotu je vrlo skoro otkrila bavarska vlada i iluminati su bili prisiljeni prikriti se i raditi u jo ve oj tajnosti. ali teoreti ari zavjere svugdje vide njihov utjecaj. No. svjetski ratovi. Prvobitni iluminati su bili tajno dru tvo koje je 1776. kada je progla ena ameri ka neovisnost. I pri a bi tu stala da ne znamo kako je nedovr ena piramida sa svevide im okom simbol iluminata. Njegov cilj bio je ukinuti organiziranu religiju i sve svjetske vlade te povesti ljudski rod u Novi svjetski poredak kojim upravlja apsolutni razum. ali teoreti ari zavjere vjeruju da oni jo uvijek postoje i upravljaju svjetskom politikom iza kulisa. Sinonim za iluminate danas je Savjet za inozemne veze. ustavom i valutom.potpunosti objasnio prijevod ovog mota. Nekim od njihovih najve ih postignu a se smatraju francuska revolucija. Bavarski iluminati Poznata je injenica da je red Iluminata osnovao ovjek po imenu Adam Weishaupt. a imaju i u vidu njihovu motivaciju za upravljanje svijetom nije te ko zbrojiti dva i dva. jednog od najmisterioznijih tajnih dru tava u povijesti. komunizam te Ujedinjeni narodi i Europska unija kao sredstvo centraliziranja svijeta pod jednim parlamentom. veliki think tank koji se sastoji od bogatih bankara. poznatih znanstvenika i utjecajnih politi ara. Intrigantno je i to da su iluminati osnaovani upravo 1776. Nitko ne mo e dokazati postojanje iluminata. sekularne svjetske vlade s UN-om kao policijom. . Vjeruje se da rade na ostvarenju Novog svjetskog poretka. godine osnovao bavarski profesor Adam Weishaupt. O njima se ne zna puno nakon tog progona.

Naga a se da Weishaupt nije slu ajno izabrao taj datum prvog svibnja. patriotizma. Weishaupt je shvatio kako je najbolji put za provo enje svojih planova infiltracija lanova Iluminata u masonske lo e. a kasnije latinski. Adolf von Knigge.velja e 1748. Stoga bi odabrani i talentirani u enici dobili stipendije za takvu obuku. Weishaupt je po eo sakupljati velike koli ine spisa pomo u kojih je namjeravao osnovati vlastitu akademiju za u ene ljude. gr ki i hebrejski.Mozart.1998) ak i ime osniva a ima simboli ko zna enje: doslovno prevedeno. svibnja 1776. osnovao je red iluminata.Regrutiranje lanova bio je lak posao. Iluminatus zna i « prosvjetljeni».W. Iako su isusovci polagali svoje nade u njega zbog njegovog talenta u jezicima i znanosti. Masonska klasa. oslobo en od mraka u kojem ljude dr i organizirana religija. Postojale su tri klase: Nursery. Tre a klasa zvana Misteriji je bila podjeljena u Ni e (Prezbiter i Regent) i vi e misterije (Magus i Rex). privatnog vlasni tva. Weishaupt se od tog trenutka posvetio planovima « transformacije» ljudske rase i kreiranju novog svjetskog poretka. Alexandar Radischev. Po etnika. U najni oj klasi napredovanje se postizalo pisanjem znanstvene disertacije. Weishaupt je vidio ljudski razum kao jedini autoritet. dok za najvi e klase nema pisanih dokumenata. ali javnost na njih ne e obra ati pozornost jer je navikla na masone. u Ingolstadtu u nezavisnoj dr avi Bavarskoj. zajedno sa kolegom masonom Kniggeom (koji je ve odavno namjeravao centralizirati slobodno zidarstvo) unova io brojne iluminate iz najvi ih redova masona. J.Goethe i W. umno pogodni za njegove ciljeve. je sadr avala stupnjeve Iluminatus major i Iluminatus dirigens. Weishaupt je dan na brigu isusovcima koji su ga kolovali. U djetinjstvu je u io e ki i talijanski. ije ime zna i « nositelj svjetla». dok Weishaupt zna i « mudra glava». Posebno se zanimao za okultizam i fascinirao piramidom u Gizi (koja e kasnije postati simbolom njegovog Reda). To su bili pripadnici intelektualne elite. on se pobunio protiv njih i postao profesor na Katedri za prirodni i kanonski zakon Sveu ili ta u Ingolstadtu. iji su lanovi vjerovali da primaju znanje s onog svijeta. Glavni cilj Iluminata je bio ukidanje monarhije (i svakog drugog oblika tradicionalne vlasti). oni bi se lako unova ili za iluminatske ciljeve. ekonomije. (Manifold. a posebno religiju. Oko sebe je okupio pribli no dvije tisu e pla enih sljedbenika kojima je obe ao svjetsku mo .barun Xavier von Zwack. Masoni su u to vrijeme bili utjecajno polutajno dru tvo koje je u svojim redovima okupljalo elitne ljude. Prema hijerarhiji masona Weishaupt je organizirao i svoje tajno dru tvo. Mnogi od njih su bili plemi kog podrijetla . znanosti. Infiltracija u masonske lo e imala je dvije prednosti: po to su za dru tvo masona svi znali ali su njihovi obredi bili tajni. Claudio Manuel da Costa. glavni cilj iluminata je bio uni titi vlast. Potekao je iz idovske obitelji koja je prihvatila kr anstvo. 1. Ime je preuzeo od prevedenog naziva starog panjolskog kulta « alumbrados». Svima koji rade ka tom cilju bila su dozvoljena sva sredstva. Weishaupt je ra unao na to da e njegovi planovi biti obavijeni velom tajnosti. Vjeruje se da ga je tada utjecajna obitelj Rothschild[1] unajmila da joj pomogne u planovima vladanja svijetom. . pokrivaju i razna podru ja knji evnosti. Neki iluminate povezuju s imenom Lucifera.A. Druga. onaj koji vlada pomo u razuma. Drugo. Minervala i Iluminatusa minora. institucije braka i svih religija*. napredovanje u srednjoj klasi je bilo sli no masonskim ritualima inicijacije. Oko 1768. ve da on simboli ki predstavlja nastavak progona kr ana koji je zavr io na taj datum abdikacije rimskog cara Dioklecijana.. Tihi « pu » je izvr en u inkovito. Kao to je ve napomenuto. Adam zna i « prvi ovjek». Pro itao je svaki anti ki spis i tekst koji je mogao nabaviti. Weishaupt je. koja se sastojala od Pripravnika. U skladu s tim. po to su mnogi masoni bili utjecajni ljudi. a religiju kao zapreku razuma. Weishaupt je ulo io mnogo truda kako bi se na sveu ili tima odgojili budu i lanovi Iluminata. Ubrzo nakon osnivanja.

iako je Weishaupt bio briljantan intelektualac. valja koristit razum. Ono to je biblijski Bog uskratio ovjeku. opat Barruel. koji je odigrao veliku ulogu u stvaranju masonsko-iluminatskog saveza. a do li su i do Amerike. tra io mjesto Weishauptovog suvladara. Me utim. 1784. zajedno sa svjetskom mo i. Walter M. Dok tradicionalna religija tvrdi da je ovjek a priori gre nik. Me utim.Povla e i analogiju s dijelovima Biblije. usvrdio je kako je njegova organizacija poput ploda drveta spoznaje dobra i zla. 1998. Iluminati su imali svoje kriti are (George Washington. ak i njegova smrt je ostala nerazja njena. Weishaupt je morao bje ati iz Bavarske na istok u Moskvu i naposljetku u gradi Gothu.)Iluminati su ubrzo infiltrirali svjetske vlade. s ime se ovaj nije slagao pa je von Knigge napustio Red. nije imao sposobnosti velikog vo e. profesor Robinson). Glasnik koji je nosio planove iluminata poginuo je od udarca groma u oluji. dokumentirano jo nekoliko generacija iluminatusa koji su nastavili raditi u tajnosti. studenog 1830. to je bilo u suprotnosti sa Weishauptovim planom ukidanja nacionalizma. Zatim je barun von Knigge. Dokumenti koje je imao uz sebe su prona eni i proslije eni bavarskoj vlasti. Prvi je prouzro ila njegova ljubavnica koja je dobila njegovo dijete i prijetila da e ga prokazati javnosti. gdje je i umro 18. njegovom smr u Dru tvo nije prestalo postojati. Weishauptova teza je da ovjek u osnovi nije lo . Da bi se izi lo iz takvog stanja.religija i dr ava su ti koji ga ine lo im. ali i ljude koji su smatrali udru enje masona i iluminata pozitivnim (Thomas Jefferson. Zbog takvih u enja Crkva je osudila iluminate tovateljima Sotone i o tro reagirala protiv njih. koja je smjesta proglasila dru tvo ilegalnim. Neki pisci poput Herdera i Fichtea ( lanovi iluminata) su se zalagali za ujedinjenu Njema ku. to Weishauptova « religija» nudi svojim sljedbenicima. (Manifold. No. Fleming. bavarske vlasti su saznale za ovo dru tvo. Albert Mackey). ve je. Njegovi suradnici tvrde kako je iznenada umro dok je radio na hermeti nim magi nim spisima. Morao se suo iti sa mnogo skandala i problema na mjestu Iluminatusa Rexa. Weishauptova arogancija i odbijanje da slu a svoje podre ene stvorili su mu mnoge neprijatelje u vlastitim redovima. . naprotiv.

.

koriste se podmi ivanjem i ucjenama visokih du nosnika kako bi oni provodili njihovu volju. Nakon 2. Manipulacija medijima ovdje ima glavnu ulogu. ukidanje ku nog kolovanja i uvo enje svjetskog kurikuluma. tj. svi izbori su kontrolirani od strane Ujedinjenih naroda. UN. stvaranju sekularne svjetske vlade. Jedna metoda postizanja njihovih ciljeva je u teoriji zavjere poznata kao problem-reakcija-rje enje. Novi svjetski poredak ima totalitarno ure enje. lanovima iluminata nije cilj ostvariti svjetsku vladu za vrijeme njihovog ivota.Novi svjetski poredak Teorija novog svjetskog poretka ozna ava vjerovanje da neka organizacija (u ovom slu aju iluminati) te i ostvarenju centralizaciji svjetske politike. oni rade tajno . ve operiranjem iza kulisa.svjetskog rata osnovan je UN kao organizacija koja e osigurati mir u svijetu kroz internacionalnu politiku i « svjetsku policiju».Ilustrirajmo to na primjeru UN-a. Teoreti ari zavjera smatraju Ujedinjene narode institucijom koja e ostvariti novi svjetski poredak. kao i postavljanje klju nih ljudi na elo va nih organizacija. tj. Ustav SAD-a zamijenjen Poveljom UN-a. Ve . sa Ujedinjenim narodima kao sto erom svih operacija. To je vladavina nevidljive ruke[2]. Neki od konkretnih ciljeva su ukidanje privatnog vlasni tva i prava na posjedovanje oru ja. a njegovi organizatori apsolutnu mo . Stoga su iluminati kreirali rje enje. Iluminati nikad ne istupaju javno. luminati ovom cilju pristupaju tajno. Njihova metoda dolaska na svjetsku vlast nije vojnim putem ni javnom pobunom.infiltriraju svoje lanove u visoke polo aje vlada mo nih dr ava. ve postupno obavljati pripreme i voditi svjetsku politiku ka centralizaciji. Vjeruje se da su iluminati bili ti koji su potaknuli svjetske ratove (problem). Svjetska populacija je reagirala na te ratove (reakcija) te njom da se osnuje institucija koja e regulirati ratove.

Weishaupt je vjerovao da e najinteligentniji ovjek zauzeti mjesto oka i vladati pomo u apsolutne mo i i razuma. Moderni simbolozi smatraju da je piramida staroegipatski okultni simbol koji predstavlja konvergenciju prema vrhuncu prosvjetljenja. Mo e se zaklju iti kako je cjelokupni simbol prosvjetljenja odabran zbog illuminatskih ciljeva da raspr e mit religije i dovedu svjetlo uma i znanosti. Ve je ranije napomenuto kako je Weishaupt bio fasciniran misterijem Velike Piramide u Gizi. oni su imali i druge aspiracije. Taj simbol predstavlja piramidu na ijem vrhu se nalazi oko okru eno svjetlosnim zrakama. U ovom slu aju taj vrhunac je « oko koje sve vidi». to se sla e s iluminatskom idejom sekularne dr ave. Simbolika Slu beni simbol iluminata bila je danas vrlo poznata piramida. Natpis « Novus Ordo Seclorum» na latinskom zna i « novi sekularni poredak».poznata injenica da je David Rockefeller (multimilijarder i ime koje se esto povezuje s iluminatima) donirao zemlji te za Zgradu UN-a daje povoda raznim naga anjima. preuzeta od masona. Iako je prvi i najva niji cilj iluminata bio svjetska dominacija. Europska unija ima istu svrhu kao i UN: ujediniti europske dr ave pod zajedni ki Ustav i valutu. Ujedinjeni narodi su organizacija sa svjetskim utjecajem. Iluminati su prihvatili tantri ke vje be za meditaciju koje koriste umu i tijelu. kao i one razli itih gnosti kih kr anskih skupina. To je poganski simbol koji je Weishaupt preuzeo je simboli ki ozna ava sposobnost njegovog Reda da sve nadzire. Tako er su prakticirali metode i koncepte muslimanskog kulta Asasina. Time svaka dr ava ima manje mo i koja se sve vi e sakuplja u rukama elite. Njihova izvorna vjerovanja su zapravo svojevrsna kompilacija u enja raznih misti nih grupa kroz povijest. To su bile transcendentalna iluminacija (osloba anje uma od . zvano jo i « trinacria».

Da bi to postigli. Ta organizacija je ionako propala jer nije imala sustav sankcija kojim bi se ka njavale dr ave koje su prekr ile me unarodne zakone. a on je samo obnovio i sistematizirao revolucionarne planove koje je prvotno postavio Adam Weishaupt. Predsjednik Theodore Roosevelt je bio navodni iluminatus. Skoro nakon Napoleonovih ratova. napisana je knjiga « Mein Kampf» u njegovo ime i dana mu je puna financijska i politi ka podr ka kako bi do ao na mjesto njema kog kancelara. Ujedinjeni narodi se smatraju nastavkom tih planova. Nakon prvog svjetskog rata. osim velike sli nosti u nazivu s iluminatima. Rotschildeovi uo ili njegovu karizmu i talent. besmrtnost te apsolutno znanje i mo . Re enica « Novus Ordo Seclorum» je u zastra uju em kontrastu sa re enicom « In God We Trust» koja se nalazi na prednjoj strani nov anice. kad je radio kao soboslikar. Kriti ari te teorije tvrde da je jedina sli nost izme u « Komunisti kog manifesta» i iluminatskih ideja koncept da ljudi mogu upravljati samima sobom bez utjecaja vlade. intenzivno su prou avali stare magijske spise i bavili se metodama astralne projekcije. Marxu je pristupila grupa koja je sebe nazivala « Dru tvom pravednih ljudi» i nagovorila ga da napi e « Komunisti ki manifest» kao demago ki mamac koje e siroma no pu anstvo lako progutati. postoje brojna naga anja o tome na koji na in su oni provodili svoje ciljeve. Vjerojatno najpoznatija teorija je ta da je iluminatski simbol na pole ini nov anice ameri kog dolara zapravo dokaz njihovog uspjeha da kontroliraju ameri ku vladu. Kad je zavr io u zatvoru. zagovarali sekularno dru tvo i razum koji e vladati nad ljudskim djelovanjem. U prilog tim teorijama govore injenice da su prosvjetitelji. ni Hitler nije po te en toga da se oko njegove osobe ispletu teorije zavjere povezane s iluminatima. Smatra se da su ve u vrijeme njegove mladosti. iluminati su uvidjeli da je Europa toliko pogo ena ratnim stradanjima da e prihvatiti svaku politi ku soluciju koja e je izvu i iz krize. agenti iluminata su potakli ljude na pobunu i inspirirali jakobince i prosvjetitelje svojim idejama. Ne zna se je li Wallace bio prikriveni iluminatus ili je djelovao pod njihovim izravnim utjecajem i uspje no lobirao da taj simbol bude prihva en kao Veliki Pe at. Teorije zavjere Iako su povijest i ciljevi iluminata dosta poznati. Vjeruje se da je obitelj Rotshchild ta koja je organizirala Be ki kongres 1814. Autori Gary Allen i Larry Abraham (Allen i Abraham. « Dru tvo pravednih ljudi» je zapravo bilo produ etak iluminata koji su se skrivali od zakona. Jedan od njih je bio potpredsjednik Henry Wallace. a progon idova imao je svrhu da se skrene pozornost sa ljudi koji zapravo stoje iza svega. Tada su masoni dr ali uglavnom visoke polo aje u vladi. Psihoanaliti ar Walter Langer ak ide do te tvrdnje da je Hitler bio izdanak obitelji Rotschild. Prema teorijama.svih ovozemaljskih okova). « Komunisti ki manifest» je zapravo bio u opticaju dugo prije Marxa.) Kao prvi veliki uspjeh iluminata u stvaranju novog svjetskog poretka smatra se Francuska Revolucija.) povla e vezu izme u iluminata i poznatog njema kog ekonomista i mislioca Karla Marxa. 1998. Ta godina se smatra vremenom kad se Red pro irio iz Europe u Ameriku i infiltrirao tamo nje dru tvo slobodnih zidara. Dizajn nov anice kojeg je izradio Charles Thomson je predstvljen ameri kom ministarstvu financija 1935. (Manifold. Iluminatska ideja vrhunca . 1998. godine kako bi poku ala skrojiti politi ku kartu Europe po svojoj viziji Novog svjetskog poretka. osnovana je Liga naroda kao prvi poku aj politi kog ujedinjenja svijeta. Kao jedan od velikih svjetskih vo a. Prema njima.

direktora i profesora. CFR) je osnovan oko 1921. bogatih poduzetnika. osim ako ne dobiju posebnu dozvolu za to. Zbog svoje povijesti. koje dr e u aci. Savjet za vanjske veze (eng. CFR je « think tank»[4] u pravom smislu trenuta no ima oko 4000 lanova. Pozivaju i se na iskaze podadmirala Chestera Warda. Na sastancima Savjeta lanovi se poti u da slobodno i otvoreno predstave svoje ideje i razmi ljanja. Op enito se na CFR gleda kao na zatvorenu grupu za diskusiju u kojoj se donose odluke koje utje u na svjetsku politiku. probranih senatora. sinonim za iluminate) iji je cilj kontrola javnog mijenja kroz razne psiholo ke operacije. Council on Foreign Relations. burzovnih brokera. veza i utjecaja CFR je popularno poznat kao jedan od trijumvirata elitnih organizacija (druga dvojica su Bilderberg grupa i Trilateralna komisija). U centru njihove politike je ideja da prosvijetljeni monopolisti ki kapitalizam mo e omogu iti spajanje svih razli itih valuta.) povla i vezu izme u CFR-a i iluminata. ambasadora. objavljen vrlo uskom krugu svojih lanova. razoru anje. Njihova slu beni cilj je « pobolj avanje ameri kog razumijevanja svijeta i prijedlozi za vanjsku politiku SAD-a». jer je ostalim lanovima zabranjeno njegove rije i prenositi medijima.vrline i moralnost te temelj za reformaciju svijeta nije isto reflektiran u komunisti kim ciljevima nasilnog ukidanja socijalnog poretka. Njihove ideje i ciljeve je te ko provoditi bez masovnih medija. kao neprofitna i nestrana ka civilna organizacija kako bi privatne osobe mogle sudjelovati u ameri koj politici. marginalizacija suvereniteta SAD-a i stvaranje svemo ne svjetske vlade. -a. mahom biv ih predsjednika. sistema bankarstva i proizvodnje i upravljanje prirodnih resursa u jednu cjelinu koju kontrolira svjetska vlada. nekada njeg lana CFR tvrdi da je cilj te organizacije. 1991. To posti e konstruktivnim debatama o svjetskim problemima i izdavanjem slu benog asopisa. . Autor Pat Robertson u svojoj knjizi « New World Order» (Robertson. a kojoj je na raspolaganju svjetska policija (pretpostavlja se da je to vojska Ujedinjenih naroda). vlasnika medija. Autor vjeruje da je CFR samo ogranak velike svjetske grupe urotnika koja se naziva Okrugli stol (prema mnogima. Zbog toga su na meti mnogih teoreti ara zavjere koji tvrde da ta organizacija radi na uspostavljanju novog svjetskog poretka.

Prvi Red je podu avao filozofiju temeljenoj na hermeti koj kabali I osobnom razvoju kroz prou avanje svjesnosti o etiri klasi na Elementa (termin koji se esto spominje u kabalisti kim znanostima. enocijanska magija. Ovaj red je tako er pou avao I osnove astrologije. Povijest Reda 4 4 4 4 4 . Drugi ili unutarnji Red Rosae Rubeae et Aureae Crucis (Crvena ru a I zlatni kri ) pou avao je osnove elementarne magije uklju uju i gledanje u kristalnu kuglu. William Wynn Westcott. stolje a.a posebno u alkemiji). Cijela ideja Zlatne zore osobito je inspirirana jednom re enicom iz spomenutog djela : znamo da e nakon nekog vremena do i do cjelokupne reformacije. William Robert Woodman. tarota I geomantije. I po etkom 20 stolje a. alkemija. slobodno zidarstvo. iako se sva tri esto zbirno nazivaju Zlatna zora . Ovo dru tvo imalo je najve i utjecaj na zapadnja ki okultizam 20. I duhovnih I humanih stvari. religija drevnog Egipta. and Samuel Liddell MacGregor Mathers bili su slobodni zidari I lanovi dru tva Societas Rosicruciana in Anglia (jednog od oblika rozrenkrojcerovskih udru enja). o kojemu sam ve pisao u nekoliko navrata u postovima o rozenkrojcerima. a koji je prakticirao rituale I duhovni razvoj. Utjecaj na u enja Zlatne zore imali su kr anski misticlizam. ve prema na oj e nji I o ekivanjima drugih. Wescott. Ime je preuzeto I djela Fama Fraternitas. astralnu projekciju I alkemiju. teurgija. Eliphas Levi. kabala. Teleme I drugih oblika magijske duhovnosti proizilaze upravo iz tradicija Zlatne zore. Zlatna zora je samo prvi vanjski red od tri Reda. I renesansni rituali. jer poznato je da prije svitanja Sunca dolazi Aurora. tako er I lan Teozofskog dru tva (prisjetimo se madam Blavatsky I dru tva Thule) je po svemu sude i bio idejna snaga cijele institucije Zlatne zore I svega to je ona predstavljala.Hermeti ki Red Zlatne Zore ili kako se e e spominje samo Zlatna zora je magi arski red utemeljen krajem 19. Tri osniva a ovog dru tva dr. rozenkrojcerovskog manifesta iz 1614. teozofija. Kako nam je dobro poznato. ili neka isto a ili bo ansko svjetlo na nebu: Zlatna zora temelji se na sustavu inicijacija I hijarhije sli nima onima koje prakticiraju u masonskim lo ama. hermetizam. Iz pri a poznat Tre i Red sastojao se od Tajnih vo a . no ene su za razliku od masonskih dru tava bile ravnopravne mu karcima. za koje se govorilo da su veliki u enjaci koji vi e nemaju materijalni oblik. ali da upravljaju sa ni a dva reda putem spiritualne komunikacije s njihovim vo ama. koncept magijskih rituala koji su postali sr mnogih drugih tradicija poput Wicce.

Tako er. te je od Mathersa zatra io potvrdu svoga razmi ljanja I suradnju u pretvorbi rukopisa u koherentan sustav za poslove lo e. geomantiju I alkemiju. tarot. Mackanzie je utemeljio Dru tvo osmorice kao prvu fazu ne ega to e poslije postati Hermeti ki Red Zlatne Zore. Osnutak Reda 5 5 5 5 5 . kontinentalne misteriozne kole u koju je Mackanziea uveo grof Appony od Ma arske. a koje pripisuju Johannesu Trithemiusu. Tako da kada je Zlatna zora utemeljna. od Williama Roberta Woodmana zatra io da bude suradnik. Westcottu koji ih je do 1887. (iako je Woodford umro nedugo nakon osnutka Reda). uspio de ifrirati. Rukopise je Woodfordu proslijedio masonski u enjak Kenneth Mackenzie kojega Francis King potvr uje kao etvrtog suosniva a. Koriste i ifrirane Rukopise . Jedna druga teorija govori da je rukopise u Red donio Kenneth Mackanzie. Rukopisi daju specifi ne nacrte rituala Reda. a on ga je dobio od Tajnih Vo a Tre eg Reda . Mathers. astrologiju. Wescott je bio odu evljen svojim otkri em. U tom kontekstu treba naglasiti da se Mackanzieva grupa zvala Hram 1. je s druge strane popkupio sve zasluge u stvaranju I osmi ljavanju curriculuma I rituala Drugog Reda koji je nazvao Red Rosae Rubeae et Aureae Crucis (Crvena ru a I zlatni kri ). I Mathers I Wescott imaju zasluga u razvoju ritualnih obreda deriviranih iz ifriranih Rukopisa . a Woodman je po svoj prilici to I prihvatio. Rukopisi nisu pretjerano uzbudili Woodforda I u velja i 1886. pak. I propisuju curriculum posebnih u enja koji prate hermeti ku kabalu.Originalni Red Zlatne Zore temeljio se na kolekciji dokumenata poznatijim I kao ifrirani Rukopisi napisanih na engleskom jeziku koriste i ifre. proslije uje ih dr. dok je Frederick Hockney (jo jedan od lanova dru tva) utemeljio Hram 2. On je. njen prvi hram Isis-Urania dobio je u svom nazivu oznaku 3.

u kojemu su razvijani I provo eni rituali de ifrirani u rukopisima. unutarnji red postaje aktivan I u ovom krugu nalaze se U enici koji su pro li kroz itav te aj I inicijacije Vanjskog reda propisane ifriranim Rukopisom . te Hram AmonRaa u Ediburghu. Mathersu I Woodmanu potvr ene titule u enjaka.Osnutak RedaWescott U listopadu 1887. 1888. Velika pozornost pridavala se I sudjelovanju ena u savr enoj ravnote i Reda. I Masonima. nego je to vi e bio red koji se bavio filozofskim I metafizi kim u enjima. Uskoro su osnovani I Ozirisov hram u Weston-super-Mareu. te Hram Amon-Raa u Ediburghu. etiri godine Zlatna zora je funkcionirala samo kao vanjski red . u Londonu je uspostavljen hram Isis Urania. nego je to vi e bio red koji se bavio filozofskim I metafizi kim u enjima. to je bilo u suprotnosti redovima Societas Rosicruciana in Angliarituala I meditacije). Izvorna Lo a osnovana 1888. jer je Prvim redom smatran vanjski red. Nekoliko godina poslije. Ova grupa bila je poznata I kao Drugi red . Horusov hram u Bradfordu. unutarnji red postaje aktivan I u ovom krugu nalaze se U enici koji su pro li kroz itav te aj I inicijacije Vanjskog reda propisane ifriranim Rukopisom . jer je Prvim redom smatran vanjski red. Horusov hram u Bradfordu. Nekoliko godina poslije. a Wescottu. Mathers je osnovao Ahathorov hram u Parizu. Tek 1892. etiri godine Zlatna zora je funkcionirala samo kao vanjski red . Uskoro su osnovani I Ozirisov hram u Weston-super-Mareu. Tako er. Tek 1892. Mathers je osnovao Ahathorov hram u Parizu. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Tko je bila Anna Sprengler? Provode i iscrpno istra ivanje (vjerujte nije bilo lako) do ao sam i do podataka tko je bila misteriozna Anna Sprengel. Odgovor je primljen s nestrpljenjem . izdan je I naputak kako uspostaviti rad Hrama nagla avaju i 5 faza pocrtanih u Rukopisu. nije podu avala magiju kao takvu (osim osnovnih protjerivaju ih rituala I meditacije). rujna . Ova grupa bila je poznata I kao Drugi red . Gospo a Alice Sprengel bila je istinita osoba ro ena 28. Wescott je napisao pismo Anni Sprengler ije je ime I adresu dobio de ifriraju i ifrirane Rukopise.

Oni su mu dali izbor: prekinuti sve odnose sa Zlatnom zorom ili dobiti otkaz na mjestu mrtvozornika. u prisnom je kontaktu s dr.1871. . Ovi rituali bazirali su se na tradiciji groba Christiana Rosenkreuza. Zlatna zora se dobro pozicionirala u Velikoj Britaniji. U vrijeme vrhunca svoje slave. kontinentalnog uvo enika. te njegovo izostajanje sa sredi njih aktivnosti Lo e u Velikoj Britanji. Da li zbog kontroverzne veze. pa su joj zabranili sve daljnje kontakte. Tajni Vo e 1891. Naga alo se da Wescottov odlazak poveza s pronalaskom n okultnih papira u mrtva kim kolima. ne postoje detaljnji podaci o Anni i Alici. da li zbog same prirode njihova posla. morali su to u initi samostalno. naprasno prestaje komunikacija s Annom Sprengler. jo uvijek nose njegov potpis I pe at. ostavljaju i Mathersu potpunu kontrolu. 1892.O.P. Neki sljedbenici Zlatne zore I njenih tradicija vjeruju da Tajni vo e nisu nu no ni ivu i ljudi. Mathers je za efa u Engleskoj postavio Florence Farr. kao plod kontroverzne veze u Pomeranii. unato injenici da je za napredovanje u Redu bila potrebna iscrpna dokumentacija o ivotu svakog pojedinog lana. Williama Butlera Yeatsa. mnoge slavne li nosti iz kulturnog I javnog ivota poput glumice Florence Farr ili irske revolucionarke Maud Gonne (ona je napustila ovo dru tvo kada se okrenula katolicizmu) su bili lanovi Reda. a Wescott je dobio vijest iz Njema ke da je ona ili umrla ili njeni pratioci nisu odobravali osnivanje Reda. velikog vo e ili u itelja duhovnosti koji je prona ao svoj put u u enja Reda. Ako je vjerovati pri ama.B. te privuklo pa nju Wescottovih nadre enih. Zanimljivo je da dokumenti koji datiraju iz vremena nakon Wescottovog odlaska. Wescott je tvrdio da Mathers ove rituale primio od brata Lux ex Tenebris. tako da nikada nije do ivio vidjeti Drugi red. Aleistera Crowleya. naravno. Felixom Lazerusom kada su oboje «odlu ili» umrijeti. Ovako nastala situacija ostavila je samo Mathersa nadle nim za Red. ve simboli stvarnih I legendarnih izvora spiritualne ezoterije. Sukob razli itih osobnosti Mathersa I ostalih lanova. Evelyn Underhill. sa preko stotinu lanova iz svih klasa viktorijanskog dru tva. te je pribavio rituale za Drugi ili Unutarnji krug jo zvan I Crvena Ru a I Kri od Zlata. Oko 1897 godine. Sve do 1947. Valja spomeuti I Arthura Machena. tada etrdesettrogodi nja Anna upoznaje Theodora Russa koji je posjedovao «Zlatnu k njigu» i gotovo preko no i postaje jedna od tri lana Vrhovnog vije a O. njena majka Anna Sprengel bila je znatno starija i navodno je pripadala Rozenkrojcerima. doveli su u pitanje njegov autoritet.-a. prebacio na drugu obalu. 1914. Zlatne godineFlorence Farr Do sredine 1890-tih. niti natprirodna bi a. Iako nema dokaza da je Mathers osobno podmetnuo navedene pap odnosi ove dvojice bili ire. I. Mathers je tvrdio da je uspostavio vezu s Tajnim vo ama. Bilo kako bilo. Wescott prekida sve veze sa Zlatnom zorom.T. Poslije 1916. Upravo u vrijeme ovih doga anja Woodman umire. Nakon Wescottovog odlaska. Bila je stara samo 20 godina kada juje H. Ako su osniva i eljeli kontaktirati Tajne vo e. su sve samo ne prestali do toga trenutka.

ali broj njihovih lanova bio je odista malen. Blackden and J. Londonski du nosnici odbili su primiti Crowleya u razred Adepta Minora. o ujka I od Mathersa tra e da se o svemu provede detaljna istraga. sukobi su nastajali izme u Sfere . Do 1908 Mathers I Brodie-Innes bili su u potpunoj slozi. Krhotine 1901. Za privremeno vo enje Reda bilo je zadu eneo vije e trojice. Prema razli itim izvorima Mathers je negdje izme u 1901 I 1913 podru nicu Zlatne zore lojalnu njegovu vodstvu imenovao Alpha et Omega. U enici su reagirali sazivanjem generalnog sastanka 29. M. Bullock. a zamjenjuje ga dr. umijesto da s njima kontaktiraju putem Mathersa.E. Brodie-Innes preuzeo je komandu nad Engleskim I kotskim hramovima. zatra io je papire koji su mu sada po pravu I pripadali. Po svom povratku u London od tada v. Mathers je svoj odgovor uputio 16. To je londonskim U enicima bila poslijednja kap koja je prelila a u. odbio potvrditi londonski Hram. povijesni dokaz govori da je 1913. a nove razmirice dovele do toga da Yates napusti Red. Tako er. G a. Pa ipak. U enici hramova Isis-Urania I Amon-Ra postali su krajnje nezadovoljnji Mathersovim na inom vo enja reda. Nakon toga imenovao je Edwarda Berridgea kao svog predstavnika. o ujka. koji je nastavio radom na ceremonijamai ritualima Zlatne zore u zapadnom Londonu sve do 1903. londonski u enici osnivaju vije e sedmorice 3. a u vije u su bili . R. J. Osim osobnih nesuglasica unutar hrama Isis-Urania. Brodie Innes nastavio je rad hrama Amon-Ra I do ao do zaklju ka kako je cijeli revolt bio neopravdan.W. kao I njegovim rastu im prijateljstvom s Crowleyem. Waite I Blackden udru ili su snage u ideji da zadr e ime Isis Urania. Rekonstrukcija Reda Kada je Mathers napokon shvatio da nikada ne e do i do pomirenja. u Drugom Redu pod vodstvom Berridgea I Mathersa bilo 23 lana. Cracknell. te otpustio gospo u Farr s mjesta njegova zamjenika.Revolt Mathers u opravi RedaKako se bli io kraj 1889. tajnice g e. Brodie-Innes. Prema Francisu Kingu.W. sje nja 1900. Uskoro po prijemu obavjesti.W. na kojem su s mjesta svog vo e maknuli Mathersa I protjerali ga iz Reda. Hramovi u Bradfordu I Weston super-Mareu ostali su mu vjerni. @ A. te Crowleya na brzinu inicirao u red u hramu Ahathoor u Parizu 16. Nakon nekog vremena Bullock podnosi ostavku. C ostati magi ni Red? Poslije ovoga Isis-Urania objavljuje svoju neovisnost. Robert Felkin. A. Mathers je zaobi ao ovu odluku. U svom odgovoru Mathers je odbio dati bilo kakve informacije. U enici su postali nestrpljivi u elji da ostvare kontakt s Tajnim Vo ama. W. dok su Felkin I drugi londonski lanovi oformili Stella Matutinu. Farr koja je I do tada mislila da londonski hram treba biti zatvoren. uputila je Mathersu pismo u kojem daje svoju ostavku na mjesto njegova zamjenika. velja e vjeruju i da svoje prste u cijelom slu aju ima Wescott. 1903. Yates privatno je objevio pamflet pod naslovom Da li e Red R. po eo je ulagati napore kako bi se ponovno pozicionirao u Londonu. W. tajnog dru tva Florence Farr koje je djelovalo unutar hrama Isis-Urania I ostalih U enika Hrama. dok je Mathers bio zaokupljen izgradnjom Ahathoorovog hrama I 7 7 .B.d.

Sa izuzetkom dva Stela Matutina hrama: Hermesovog hrama u Bristolu koji je radio sporadi no sve do 1970. Zlatna zora je u Sjedinjene dr ave do la jo prije 1900. Prema Israelu Regardieu. Neophyte polo aj ima oznaku 0=0 to govori da nema polo aj na drvu ivota. Ve ina hramova Alpha & Omega i Stella Matutina su zatvoreni Ili napu teni do kraja 1930-tih.a u Chichagu je osnovan Thoth-Hermesov hram. Do zavr etka prvog svjetskog rata Mathers je uspostavio tri ameri ka hrama. . Struktura Reda Stupnjevi reda Prvi red: * Introduction Neophyte 0=0 * Zelator 1=10 * Theoricus 2=9 * Practicus 3=8 * Philosophus 4=7 Drugi red: * Intermediate Portal Grade * Adeptus Minorus 5=6 * Adeptus Majorus 6=5 * Adeptus Exemptus 7=4 Tre i red: * Magister Templi 8=3 * Magus 9=2 * Ipsissimus 10=1 Brojevi koji su napisani u paru uz stupnjeve odnose se na polo aj u Drvu ivota (pogledaj lanak o kabali).. I Whare Ra hrama na Novom Zelandu koji je radio redovito sve do zatvaranja 1978.produbljivanjem veze s Amerikom.

autori Jacques Bergier i Louis Pauwels do li su do zanimljivog podatka. uvo enik je upoznat s tehnikama prakti ne magije. To bi inili posebnim metodama koncentracije i cijelim sustavom unutarnje gimnastike. a i kombinira okultizam i znanost. a morao je pro i I pismeni ispit I demonstrirati odre ene vje tine kako bi bio primljen u odre eni stupanj. DRU TVO VRIL I TAJNA NACISTI KA ORU JA Iako sam ve jednim dijelom pisao o dru tvu Vril u tekstu o dru tvu Thule. «Nevidljivi oraopovijest nacisti kog okultizma» autora Alana Bakera. Krug ve postojenih U enika Drugoga Reda mora o je dati svoj pristanak kako bi se pristupniku odobrio prijem u Drugi Red. Stupnjevi Prvog Reda povezani su sa 4 klasi na elementa: zemlje. Aalfred. Dr. Navedene metode koncentracije vjerojatno su bile bazirane na duhovnim vje bama Ignatiusa Loyole. Obojica su tvrdila da odr avaju kontakte sa tajnim tibetanskim lo ama koje posjeduju tajnu «nadljudi». Jezuitske tehnike koncentracije i vizualizacije nalikuju u mnogo emu tehnikama koje se koriste u okultne svrhe. Rosenberg. drugih ljudi i cijeloga svijeta. Nacisti su duboko tovali ove jezuitske duhovne vje be. Vril se bavi i pronala enjem na ina inkorporacije misti ne «vril» energije u vojnu industriju. Svijetla lo a kombinirala je politi ke ideale Illuminata sa hinduskim misticizmom. Dru tvo Vril je vjerovalo da tko god bude ovladao mo ima Vrila. Pristupnik odre enog stupnja primio je metafizi ke naputke o zna enju svakog od ovih elemenata. Teoreti ari zavjere posebno vole ovaj podatak. teozofijom i Kabalom. a drugi ozna ava polo aj od vrha (Kether). Tako er postojala su I etiri podrazreda instrukcija za Adeptusa Minora. za koje se vjerovalo da su ostaci atlanti ana. Cilj ove Lo e je istra iti podrijetlo arijevske rase i provoditi vje be koncentracije kako bi se probudile sile «Vrila».R. Drugi red nije u cjelosti bio dio Zlatne zore . pobjegao iz Njema ke o dru tvu Vril je rekao: pripadnici ovoga dru tva vjeruju da poznaju tajno znanje koje bi im omogu ilo pretvaranje vlastite rase u rasu nadljudi duboko u utrobi zemlje. Njegova povijest ide paralelno s dru tvom Thule. jer im omogu uje razvijenije teorija o skrivenim nacisti kim gradovima ispod povr ine Zemlje. Provode i istra ivanje za svoju knjigu «Jutro magi ara». a i povijesti tajnih dru tava toliko je intrigantan da zaslu uje da mu posvetim jo malo pa nje. Inspirirala me knjiga koju sam nedavno imao prilike pro itati . pristupnika je mogao pristupiti stupnju Adeptusa Minora (5=6). vatre I vode. Goring i hitlerov osobni 8 . prvi broj ozna ava polo aj od dna (Malkuth). pa stoga evo pri e o dru tvu Vril. Lo i su pripadali Hitler. Willy Ley jedan od vode ih svjetskih znanstvenika na polju raketne znanosti koji je 1933. samo to dru tvo Vril ima daleko ve i utjecaj. ovaj dio svjetske povijesti. Vjerovali su da e se svijet promijeniti a «Gospodari» izroniti iz sredi ta Zemlje. ve zasebni Red sa svojim pravima. ponovno povezana sa etiri stupnja Vanjskog Reda. vjerovali su da e i oni zapasti u ropstvo. Drugi red upravljao je u enjima. SVJETLA LO A. ali I Drugim redom u cjelosti. postat e gospodar samoga sebe. Osim potrage za podzemnom utopijom ispod himalajskih planina. Dru tvo Vril ili tzv. U knjizi «Nepoznati Hitler» se navodi: U Berlinu Haushofer je utemeljio «Svijetlu lo u» ili dru tvo Vril . fondove.C. Haushofer je bio student ruskog magi ara i metafizi ara Georga Gurdjieffa. Nakon prolaska stupnja Portal. Himmler. Okultisti toga vremena znali su da je Loyola baskijskog podrijetla. Nakon jo jednog ispita I pristanka drugih U enika. Stupanj Portal je ritual inicijacije u Drugi Red. zraka.Za druge stupnjeve.et A. za koje su vjerovali da su poslane od strane drevnih Gospodara Atlantide. Ukoliko se ne uspostavi savez i ne postane «Gospodarom». posebno u amanskim kultovima i tibetanskom budizmu. poznat I pod nazivom R.

To je sila koju su Nacisti i njihovi okultni krugovi o ajni ki osloboditi i usmjeriti na svijet i za koju je dru tvo Vril vjerovalo da je posjeduje Hitler. velike lopte «Prima Materije». tibetanskih Lama izen u enjima japanskog dru tva «Zeleni zmaj». Dru tvo Vril oslanjalo se na vrlo stare arhetipe koji su ve bili u umovima magi ara i alkemi ara. te zra i radijacijom u obliku vril energije. Hitlerove neobi ne mo i sugestije postaje shvatljivija ako se ima na umu da su mu bila dostupne Gurdjieffove psiholo ke tehnike. i ovjek bi. mogao revolucinizirati i promijeniti itav svijet». kao manifestacija «Velikog Posla» propagiranog od strane Upu enih iz raznih tajnih dru tava kroz godine. Albert Pike ka e: «U prirodi postoji jedna mo na sila. koje su se bazirale na u enjima Sufija. Orgon i dr. Lytton je i sam bio pripadnik Rozenkrojcera (Rosicrucians). U raspravi o 28 stupnju «Starog i prihva enog slobodnozidarskog kotskog reda» zvanom Vitez Sunca ili Upu eni Princ. koja navodno postoji u sredi tu Zemlje i daje svjetlo Vril-ya rasi. Id mutacije i eja transformacije u vi u formu « ovjeka-boga» za ivjela je kroz opise rase Vril-ya u BullerLyttonovoj «Nadolaze oj rasi». kada bi je posjedovao i znao usmjeriti. Vril energija i Crno Sunce Vjerovalo se da se vril energija mo e dobiti iz Crnog Sunca. Dru tvo Vril je vjerovalo da su Arijevci izvorni biolo ki nasljednici Crnog Sunca. Ova sila vila je poznata od davnina pod raznim imenima: Chi. Morell Poznato je da su Hitlera eljeli kontaktirati i Crowley i Gurdjieff. Ojas. Vril. a samim time i upoznat s arkansko-ezoteri nim filozofijama (i tijekovima najve ih znanstvenih napredaka dana njeg doba) Lete i tanjuri pogonjeni Vril energijom i druga tajna oru ja . zaogrnute idejom ponovnog o ivljavanja okultnog i znanstvenog napretka. Astralno svjetlo.lije nik dr.

godine u potrazi za rupom Ju nog pola i navodno su imali uspjeha. Naime. i 1938. Iako je te ko povjerovati u ove pri e na granici nau ne fantastike neke injenice i dan danas golicaju ma tu teoreti ara zavjera ali i znanstvenika. a sve je kulminiralo navodnom izgradnjom 350 stopa duga ke letjelice oblika cigare nazvane Andromeda. «Vril» i Crnog Sunca.Kako Terziski navodi.-ih Jo 1936. Terzinski sugerira da je istra ivanje antigravitacije zapo elo u Njema koj u 20-tim godinama pro log stolje a konstruiranjem prvog hibridne antigravitacijske kru ne letjelice. «Thule». Vladimir Terziski povezuje vanzemaljce i njema ka tajna dru tva poput «Templehoffa». Hitler je slao timove speleologa u pe ine i rudnike irom svijeta u potrazi za rasom Vril-ya Nacisti su tako er istra ivali i Antartiku tijekom 1937.Mo da najnevjerojatnije pri e o dru tvu Vril su one o navodnom tajnom nacisti kom programu proizvodnje lete ih tanjura. U isto vrijeme vanzemaljci su irili svoje dijaboli ne ideje kroz dru tva Vril i Thule. koju je konstruiralo dru tvo Vril. RFZ-1. Pretpostavlja se da je dru tvo Vril uspostavilo kontakt s «Tajnim Vo ama» rase Vril-ya koji su u tajnosti zapo eli suradnju njema kim znanstvenicima u drugoj kasnih 1920.svemirska stanica. (tzv «Dugina zavjera ili zavjera duge»). uspostavili svemirske stanice. Terziski spominje svojevrsnu «vanzemaljsku rasu u itelja». u hangaru za izgradnju cepelina. Neki ka u da su ba na ovome mjestu Nacisti uspostavili kontakt s «Nepoznatim nadljudima» koji su ivjeli u «Duginom gradu» U svojoj kontroverznoj prezentaciji «NLO tajne Tre eg Reicha». U razdoblju od 1942-1943 napravljena je cijela serija antigravitacijskih strojeva. poput admirala Byrda u otkrivanju ovih otvora. ovladali putovanjem kroz vrijeme i proizveli svemirski brod koji je mogao putovati warp brzinama. kulturalnog i tehnolo kog napretka. dru tvo Vril nije radilo samo na projektima izgradnje . Nacisti su uz pomo vanzemaljske inteligencije ovladali antigravitacijskim svemirskim letom. koji su u tajnosti po eli sura ivati s pojedinim nacisti kim znanstvenicima u krajem 1920-tih u podzemnim bazama gdje su ih upoznavali sa svojim konceptima filozofskog.

a potom zajedno sa nekim ranijim protoipima zvanim Vril u RZF-5. jedinica za razvoj SS-ovskog okultnog reda Crno Sunce. navodno je 1939. poput raketa V1 i V2. pri a dobiva na te ini. Zbog sigurnosti preimenovali su ga u jo kra e ime Haunebu . to bi u prijevodu zna ilo Sprava iz Hauneburga. Letjelicu koju su tamo testirali prozvali su jednostavno H-gerat. sva ova tehnolo ka postignu a mogu se usporediti kao kad bi danas preko no i konvencionalna oru ja zamijenili laserskim. dru tvo Vril i Thule tra ili su pogodne lokacije za testiranje ovih strojeva i prona li ih u sjeverozapadnoj Njema koj koja je bila poznata i pod nazivom Hauneburg.«lete ih tanjura. ali i funkcionalnih aviona na mlazni pogon. dok su neka od postignu a onoga doba i dan danas neprevazi ena. . kada su testne lokacije zamijenili sa lokacijom nazvanom Vril Arado Brandenburg podru je za testiranje letjelica. Naga alo se da Nacisti rade na izgradnji nuklearne bombe i eksploataciji nuklearne energije. pu ke sa no nom ni anom nazvane «Vampir» i niza eksperimentalnih. Kasnije su ga uparili sa Van De Graafovim generatorom i Marconievim vrtlo nim dinamom (sferi ni spremnik od merkuruja) kako bi proizveli rotiraju e elektromagnetsko polje velike snage koje je reduciralo masu i utjecalo na gravitaciju. Jo od 1935. ve je bilo i duboko umije ano u izgradnju i drugih egzoti nih oru ja o ijem postojanju itekako postoje dokazi. U kontekstu onda njeg vremena. vi ecjevnog baca a raketa. Osmislilo ga je Thule Triebwerk i trebao je biti stavljen u posebno dizajniran disk. SS E-IV (Entwicklungsstelle 4). topovima plazme i kiborzima. a kad tome pridodamo i injenicu da je dru tvo Vril neumorno tragalo za alternativnim izvorima energije uslijed nedostatka naftnih derivata. godine razvila revolucionarni elektromagnetski gravitacijski motor koji je pobolj ao Hans Colerov stroj na slobodnu energiju pretvoriv i ga u energetski pretvara .

je nastojao izraditi tendere za serijsku proizvodnju i u Junkersu i Dornieru. RED ZELENOG ZMAJA . Imao je 9 lanova posade i mogao posti i brzine od 6000 21000km/h.Ranija letjelica Haunebu1 od koje su konstruirana dva prototipa bila je promjera 25 metara. Nijemci su ju zvali anakronimom kao . koja je razvijala brzine do 40 000km/h i mogla ostati u zraku i po nekoliko tjedana. 1942. pogledajte neke od slika autenti nih letjelica s dokazanim postojanjem. a kako bi letjelica mogla odoljeti ogromnim temperaturama koje nastaju pri takvim brzinama. ali prototip nikada nije konstruiran. Haunebu 1 prvi puta je poletio 1939. Napravljena su dva prototipa. «ne to to nije iz ovog vremena ni mjesta». Let je mogao trajati do 18 sati. godine i napravio ukupno 52 probna leta.800 km/h. kao i kasnije proizveden Haunebu2 Do-Stra imali toplinske titove od Victalena i u razdoblju od 1943-1944 napravili ukupno 106 probnih letova. koju su osmislili vode i SS-ovski metalurzi. ali na malim visinama. te letjeti 55 neprekidnih sati. SS. Zvu i li vam ovo sve nevjerojatno. Neki su mislili da se ovdje radi o iznimno sna nom laseru. Top sna ne zrake). Oba su. Rani modeli isprobavali su tako er i prili no veliki 60 mm top sa dvije cijevi zvan skra eno KSK (KraftStrahlKanone. Kada su 1945. ne to ve i Haunebu2 promjera 26 metara bio je spreman za probni let. Ovako veliki top destabilizirao je disk i kasnije je zamijenjen strojnicama ili protuavionskim topovima. godine testiran je usavr eni ratni model Haunebu II Do-Stra (Dornier STRAtospharen Flugzeug/stratosferska letjelica). te mogli posti i nadzvu ne brzine iznad 21 000km/h. godine letjelicu Vril7 sru ili Rusi me u ostacima su prona li ne to to je neodoljivo podsje alo na spomenuti top. to ne mogu posti i ni dana nji najbolji mlazni avioni. Kraj rata onemogu io je proizvodnju serijskih modela. ali nije bilo tako. imala osam lanova posade i mogla posti i brzinu od 4. Navodno je ba ova letjelica kapaciteta 32 lana posade. osmi ljena je specijalna za titna legura nazvana «Victalen» (smrznuti dim). Dolaskom 1944. ali je zato konstruiran prototip 71 metar u promjeru zvan Haunebu3. poslu ila krajem rata za evakuaciju pripadnika dru tva Thule i Vril. navodno u 1930-tima. ali kasnije je ipak izabran Dornier. Kasnija pobolj anja omogu ila su razvijanje brzina od 17000km/h. Razvijani su planovi i za Haunebu 4. Ostaci od volframa nakon rata su identificirani kao spojene kugle koje su formirale kaskadne oscilatore spojene na dugocijevnu transmisijsku polugu oko koje su bile omotane spirale ili zavojnice od volframa kako bi se proizveo sna ni izboj energije dostatan da probije etiri neprijateljska oklopa debela 100mm. Ovi divovski strojevi visoki nekoliko katova imali su posadu od 20 ljudi.

veliku mo . U spominjanoj nacisti koj ekspediciji na Tibet (1926-1942) Nacisti su poku ali stupiti u kontakt sa tzv. Tako er. Minhenu i 9 . nego u prepustiti itateljima da sami pove u «konce». lanovi ekspedicije navodno su kontaktirali poznavaoce Agarthe. lanovi ovog dru tva imali su mogu nost predvi anja. Kako sam ve ranije pisao i o dru tvima Thule i Vril ne bih sada i ao u detalje o povezanosti ovih dru tava. (5 elemenata).green dragon Vrlo usko vezani uz ve prije spominjana dru tva Thule I Vril je dakako I Red zelenog zmaja. a tako er I cijenom neuspjeha. jednog od tvoraca nacisti kih ideja i nacisti ke geo politike. Drugi izvori navode da su mogli ovladavati elementima unutar svoga tijela pri emu se najvjerovatnije misli upravo na one isto njan ke. Neki od njih su se 1929 vratili u Njema ku i oformili lo e u Berlinu. Haushofer je bio jedan od samo tri zapadnjaka kojima jKarl Haushofere uspjelo postati lanom Reda Zelenog Zmaja i to u vrijeme dok je bio vojni ata e u Tokiju netom prije Prvog svjetskog rata. o ito. a iji je poklonik bio i Alan Le Vey. U prija njim postovima spominjao sam Karla Haushofera. «Spiljskim Prorocima Tibeta». Ovladavanje ovim znanjima omogu avalo je . Ovaj red ili dru tvo bilo je japansko tajno dru tvo posve eno ovladavanju ljudskim tijelom I vremenskim organizmom ili eteri nim tijelom . Vi i stupnjevi inicijacije zahtijevali su od kandidata da vlastitom voljom natjeraju sjeme da proklija. Japanski red razlikovao se od zapadnja kih tajnih dru tava upravo po izri itim zahtijevima za dokazivanjem.

pa ak i same blazamirane Kristove glave. Dru tvo Zelenih Ljudi palo je u nemilost na prijelazu iz 1943 u 1944.PRECI SLOBODNOG ZIDARSTVA Mnogi naga aju da su mnoga tajna i masonska dru tva proistekla upravo od vitezova Templara. Posljednji pripadnici Dru tva Zelenih Ljudi nestali 1959. dok neki pak izvori navode da je oformljena lo a samo u Berlinu. a potom i sebe izvr iv i «seppuku» kako je i dolikovalo lanu Reda Zelenog Zmaja. Neke teorije naga aju da je misti no dru tvo Ru e i Kri a (rosecruix) direktni nasljednik templarskog u enja. TEMPLARI . ne zna se to no da li zbog nemogu nosti da promijene tijek rata ili zato to je sam Haushoferov sin sudjelovao u poku aju atentata na Hitlera. Iako ovo zvu i na progresivnu nau nu fantastiku. Haushofer je prvo ubio vlastitu suprugu. jer doista postoje zapisi u ruskim arhivima da su prilikom ulaska sovjetske vojske u Berlin prona ena mnoga tijela Tibetanaca. Zbog ovog proma aja.. rodila se i ideja da Dru tvo Zelenih Ljudi poma e u pretvaranju arijevaca u bogolika stvorenja. Tibetanski redovnici u Njema koj su bili poznati kao Dru tvo Zelenih Ljudi. Kada je red tragi no uga en 1314. U ve duboko poreme enom Hitlerovom umu pored brojnih utopijskih ideja o rasnoj isto i i stvaranju arijevske rase. Ve ina ih je po inila samoubojstvo zabijanjem no a u trbuh. aktivnosti ovog dru tva dr ala su se u najve oj tajnosti. dolaskom komunista nakon kineskog pripajanja Tibeta. a drugi da su bili potpuno goli. On je bio nadaleko poznat po svojim vidovnja kim i proro kim sposobnostima. dijela kri a na kojem je raspet. vjeruje se da su mnogi templari uspjeli prebje i u kotsku i tamo vitez Templarnastaviti svoje djelovanje. Neki izvori navode da su bili u njema kim odorama bez obilje ja. Prema nekim izvorima «Zeleni Ljudi» poslani su u koncentracijske logore zajedno s drugim politi kim neistomi ljenicima. Toj teoriji i la je u prilog i sama misti nost reda i mnoge legende u kojima se govorilo o vitezovima Templarima kao o uvarima Svetog Grala i drugih relikvija poput vrha koplja kojim je proboden Krist. Jednom prilikom imao je audijenciju i kod Hitlera.Nirmbergu. Dru tvo Zelenih Ljudi navodno je bilo u vi estoljetnoj «astralnoj povezanosti» sa Dru tvom Zelenog Zmaja. . a najpoznatiji me u njima kao Redovnik Zelenih Rukavica/Ruku.

Vojnog i masonskog Reda Hrama i sv. izra enog karaktera i uzorne reputacij i da e vjeruje u Vrhovno bi e. lanstvo u ovom redu zahtijeva od kandidata da bude visoko moralna osoba. Ovi vitezovi templari dodatni su red. «Vitez ru e i kri a». ono to je najzanimljivije u pri i o povezanosti masonskih dru tava i vitezova Templara je postojanje tzv. kada masonstvo postaje javno u svoje obrede inkorporiraju simbole i tradicije Templara. Palestine. prvo mora postati «Majstor mason od Kr anske vjere» i biti uzdignut u Sveti Kraljevski Svod. Ivana od Jeruzalema. a ne vi i stupanj unutar slobodnog zidarstva. kotska ceremonija (Ancient and Accepted Scottish Rite) iji stupnjevi (neki po ju noj neki po sjevernoj jurisdikciji) nedvojbeno asociraju na vite ku ostav tinu. Ovi masonski vitezovi templari sebe definiraju kao me unarodni humanitarni masonski red. «Ujedinjanog. (neke podru nice dopu taju to postati i lanovima drugih vjeroispovijesti koji su se zakleli braniti kr anstvo) Kao i u svim slobodnozidarskim organizacijama . . Da bi mason postao Vitez Templar. godine. vjerskog. Tako se kao mogu i stupnjevi navode «Vitez istoka i zapada». Vitezovi Templari od kandidata tako er zahtijevaju da budu istaknuti kr ani. «Vitez zapovjednik hrama (temple)» i mnogi drugi. No. a od 1700.Ono to je zanimljivo u prou avanju tajnih dru tava i vitezova Templara je da se kao jedan od mogu ih putova Majstora masona koji eli pro iriti svoje masonsko znanje spominje tzv. Rodosa i Malte» koji kao svoje oznake koriste znakovlje vitezova templara.

Stoga emo se zadr ati samo nanjva nijim injenicama. Red je osnovao Hugo de Payens. Spominju i templare ne mo emo zaobi i ni spominjanje Salaha al-Din Yusufa bin Ayuba ili Saladina. Ujedinio je Egipat i Abesinske kalifate. stoga je nemogu e ovaj plemeniti red opisati u detalje. Templum Salomonis. stolje u svoje sjedi te premjestili prvo na Cipar a zatim u Francusku i po eli osnivati svoje podru nice . Zna enje njegovog imena na arapskom je «ispravnost vjere» i tijekom svoje vladavine zauzeo je mnoge teritorije. Sudjelovali su u ratovima protiv Saracena u panjolskoj i u osloba anju Portugala.O vitezovima templarima napisane su brojne znanstvene i pseudoznanstvene knjige. Sjedi te reda je prvobitno bilo pokraj mjesta gdje je nekad stajao idovski hram. Templari su ve u 12. Povijesni Templari ili punim imenom "Red siroma nih vitezova Krista i Salomonova hrama" (nazivani jo i Vitezovi Templari) osnovan je 1118.ku e po cijeloj Europi. Kako je u Palestini rastao vojni pritisak Saracena. nakon prvog kri arskog rata s namjerom da pomognu novom Jeruzalemskom kraljevstvu da se odupre napadima muslimana iz okolice. i da pru i sigurnost velikom broju hodo asnika koji su krenuli u Jeruzalem nakon njegovog osvajanja. po emu je i dobio ime. a .

Allepo. svi su smrt do ekali. Siriju.000 vitezova a templari sa 20. vitezova. akon tromjese ne bitke 1187. . Svaki je templar i hospitalac bio prisiljen kleknuti i onda je obezglavljen. dostojno. godine koji je otkrila majka Konstantina Velikog. a Saladin nije po tedio niti jednog templara osim Velikog Me tra Gerarda de Rideforta. Nakon bitke mnogi su vojnici postali muslimanski robovi. Mawsil i Irak. ponizno pred Bogom i u ti ini. zauzeo je Jeruzalem u poznatoj bici kod Hattina. Ono to je bitno napomenuti za ovu bitku je da je Saladin raspolagao sa 12. Sa sobom su nosili «Pravi Kri » svetu relikviju iz 320. Kako je zapisano.zahvaljuju i izvanrednom poznavanju vojne taktike u samo 12 godina zauzeo je Damask.000 pje aka i samo 1000. No ni to nije pomoglo da se odupru porazu.

dobivali su posjede irom Europe. po inju i progoni Templara. kad spaljuju na loma i zadnjeg velikog me tra Templara. a bili su i vrlo cijenjeni kao financijski savjetnici na dvorovima. dok u drugim zemljama njihova imanja po papinskoj odluci dobijaju uglavnom Ivanovcii vitezovi od Malte. Jacques DeMolaya. tako da nije morao prihvatiti volju Pape. stekli su i brojne neprijatelje. Po inje ih se optu ivati za razvrat i krivovjerstvo. a pritom su bili i oslobo eni pla anja raznih poreza. templari su bili poznati i kao vje ti bankari. Neki su Templari uspjeli izbje i progonima i sklonili su se u Portugal gdje su promijenili ime reda u Kristov red. i u kombinaciji sa feudalnim poklonima koje su dobivali diljem Europe.Osim to su branili kr ansku vjeru i sudjelovali u brojnim kri arskim ratovima. ukida red Templara. Drugi dio je pobjegao u kotsku gdje je kralj bio Robert Bruce koji je ve ranije bio ekskomuniciran. Njihova imanja u Francuskoj konfiscira francuski kralj. Papa Klement V. Kod njih se zadu uju gotovo svi kraljevi i plemstvo tog doba. i kako te optu be postaju sve ozbiljnije. naj e e od strane francuskog kralja Filipa IV koji je bio njihov veliki du nik. 1312. postaju vrlo mo ni. kao simbol siroma tva. U novije . templari prve po etke bankarstva iz razdoblja kri arskih ratova razvijaju vrlo vje to. Iako su simbol templara bila dva viteza na jednom konju. Sukob Filipa i Templara zavr ava 1314. osim to su imali vrlo veliku mo . to e se poslije pokazati glavnim uzrokom njihova nestanka. Zahvaljuju i svom doprinosu irenja kr anstva. Takvim aktivnostima.

im je sjedi te bilo u Vrani gdje su od Pape dobili samostan Sv. Najpoznatije udruge koje dans djeluju su ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI i «Heriardity Knight Templar of Brittain» . te kako odrje uje sve elnike Templarskog reda. Ova prva organizacija ima i svoje predstavni tvo u Hrvatskoj. tako da su bili gospodari cijelih upanija. utvr uje kako nije prona eno nikakvih dokaza protiv Templara. da je masovno hap enje Templara koje je bilo organizirano u Francuskoj u petak 13. a kasnije sva tri kraljeva sina umiru mlada bez mu ke djece to dovodi do po etka stogodi njeg rata. pod vodstvom Velikog Priora Alfreda Krupe. a freske su. a kao to sam prije spominjao neke organizacije su masonske a neke ne. Nakon njihovog ukidanja 1312. Na icama. Na sam dan svoga pogubljenja on proklinje rimskog papu Klementa V. Imali su vrlo veliki utjecaj na javni i politi ki ivot na tim podru jima. listopada 1307..Uz Templare se jo i danas povezuju legende o Svetom gralu. U Senju. Papa dodje ljuje njihove posjede Ivanovcima koji su zatim uspostavili Vranski priorat. Bo jakovini. Posljednju i povjesno najuvjerljiviju legendu ini pri a o prokletstvu koje je uputio zadnji vo a ovog reda. Upravo ovaj potonji za ivio je i u dana nje vrijeme pod vodstvom OSMTH (Suvremenog vojni kog reda Hrama Jeruzalemskog) . francuskog premijera i njihovih deset budu ih generacija. i nekim tajnama graditeljstva. da su Templari sudjelovali u Portugalskim pomorskim ekspedicijama. Dokazom za njihova putovanja do Amerike smatraju se nedugo otkrivene stare freske u kapeli u Roslinu u kotskoj. Glogovnici i jo nizu drugih mjesta su imali svoje ku e-podru nice i ogromne posjede.vrijeme objavljen je dokument iz tajne vatikanske knji nice pod nazivom "Oprostite Templari" u kojemu Papa Klement V.. . stolje a Templari dolaze u Hrvatsku i srednjevjekovnu Slavoniju i tu dobivaju nadimak bo jaci (od ubogi) Oko 1169. Zagrebu. francuskog kralja Filipa IV. ali su i dolazili u sukob s plemstvom i pukom. Zavjetnoj krinji. navodno. nastale u vrijeme prije Kolumbovih otkri a. na freskama su prikazani vinova loza i gro e ije je porijeklo Amerika. Mitovi i legende Neki vjeruju. kao i da su iz kotske plovili Atlantikom i stigli do Amerike prije Kolumba. povezuje ih se i sa masonima. Gregorija. Postoje mi ljenja. Sve tri "proklete" osobe su umrle u sljede ih dvanaest mjeseci. Govore i o templarima u Hrvatskoj moramo spomenuti da tijekom druge polovine 12. Vitezovi templari postoje i danas u vidu mnogih redova. korijen praznovjerja o nesre i koju donosi petak 13. Osim toga. Naime..

g. Stolje a. Gregorija. Treba imati na umu da su Zapadni Evropljani. U Hrvatsku i Slavoniju. u ovom jugoisto nom dijelu Evrope bili ne samo izgubljeni. Templari sti u tijekom druge polovice 12. stoga im je bila potrebna za tita koju su prona li upravo u templarima. Korist od toga ubrzo su spoznali . No. tako da su bili gospodari cijelih upanija. U Senju. ini se o itim da je svrha dolaska templara na na e tlo jasna. Na icama. im je sjedi te bilo u Vrani gdje su od Pape dobili samostan Sv. gdje dobivaju nadimak bo jaci (od ubogi) Oko 1169. . a podudara se s prvotnom svrhom i funkcijom njihove organizacije: uvati putnike i titi putnike na njihovom putu na Bliski Istok.Iako to nije nigdje zapisano. kada su s Templarima nestali i mnogi povjesni dokumenti i zapisi. ve i fizi ki ugro eni od domicilnog stanovni tva. pa tako i u Hrvatskoj. odnosno u razdoblju. Zagrebu. Bo jakovini. poslije Drugog a prije Tre eg kri arskog rata. unato tomu Templari su o svome postojanju ostavili brojna svjedo anstva i tragove irom svijeta.TEMPLARI U HRVATSKOJ Templarski red ve je sam po sebi dosta samozatajan i te ko je do i do povijesnih injenica ak i na globalnoj razini. Takvom stanju dovelo je famozno ukidanje reda 1312-1314. Glogovnici i jo nizu drugih mjesta su imali svoje perceptorate i ogromne posjede.

god.i svi nositelji tada njeg politi kog ivota. dok bude ratovao protiv "krivovjeraca u krajevima Slavonije. "biskupu bosanskomu. listopada 1234. kao u Dalmaciji. hrabri ga. hrvatski herceg Koloman. Koloman navodi: "sve templare. U ve ini preceptorata protezao se njihov poljoprivredni VRANA nad fortifikacijskim karakterom. istovjetuje sredovje nu Bosnu sa "Slavonijom". Naj e e je to bilo veliko etverokutno ogra eno dvori te. Sve gore navedeno jo vi e ote ava lociranje i identifikaciju templarskih posjeda u krajevima Hrvatske."Kada se Koloman spremao na kri arski pohod protiv krivovjeraca u Bosni i Zahumlju (dana njoj Hercegovini). da je "Slavonija" istovjetna s kraljevstvom Hrvatske i Dalmacije. Ve ina templarskih crkava bila je jednostavna i malih dimenzija. s kapelom na ju noj strani. da sna no navali na te "krajeve Slavonije". o nekim posjedima u Hrvatskoj ipak ne to znamo. kada ka e. Sredi te im se je . stambenom zgradom na sjevernoj i sa. Nadalje. Naj e e je majur imao veliko etverokutno ogra eno dvori te s kapelom na ju noj strani. Isti dan Papa pi e zagreba komu biskupu Stjepanu. Jedan od njih je i Vranski priorat ili Priorat vranski to je ujedno bio i naziv organizacije Vitezova Templara na podru ju Hrvatske i Ugarske kada su se 1169. u povelji zagreba kom prepozitu Filipu od 29. pod nazivom "Slavonija" uistinu radilo o Bosni. papa Grgur IX. U svakom sjedi tu nalazila se crkva u kojoj su slu bu vr ili templarski sve enici koji nisu potpadali pod upravnu vlast mjesnih biskupa. Kada govorimo o Templarima u Slavoniji trebamo znati da je srednjovjekovni pojam Slavonije bio ne to druk iji od dana njeg poimanja istoimenog geokrafskog podru ja. nadbiskupi i biskupi i drugi uglednici.. . Kako sam ve istaknuo te ko je do i do podatka o to nom datumu dolaska templara u na e krajeve zbog manjkavosti povijesnih dokumenata. izri ito svjedo i ugarsko-hrvatski kralj Bela IV. koji su u granicama na ega vojvodstva Slavonije. tako u Hrvatskoj . reda kojemu su templari i srodni. Po tome su gospodarska sjedi ta templara bila sli na opatijama cistercita.: rimski papa. Iako se ovim pojmom barata ve od najranijeg srednjovjekovlja. a stambenim zgradama i stajama na sjeveru.119 U svim tim navodima Grgur IX. koncetrirat u se na ne to kasnije razdoblje odnosno vrijeme vladavine hrvatskog kralja Kolomana (1226. u pismu od 14. te konje koje su uzgajali za vitezove u Svetoj Zemlji. no imaju i u vidu da su templari bili izravno odgovorni Papi. listopada 1244. da je njegov brat. Uva avju i gore spomenute injenice i neke postoje e dokumente i zapise. vino. ugarsko-hrvatski kraljevi. skupina gospodarskih zgrada na posjedu koji im je davao prihode. uzeo kri arski znak i po ao na kri arski pohod "protiv patarena u Bosni i zemlji Rami". 1234. Osnovna karakteristika templarskih sjedi ta je majur. da je uzeo u za titu Sv.) koji u povelji izdanoj hrvatskim templarima izri ito nagla ava. Tri dana kasnije Papa pi e Ivanu Nijemcu. Katkad je takav kompleks imao etverokutnu kulu u jednom uglu. ito. Uva avju i neke povjesne injenice kao to su podaci o na inu templarske arhitekture ipak mo emo do i do nekih spoznaja. propovjedniku kri arske vojneprotiv krivovjeraca u Slavoniji". pojavili na tom podru ju. . zapisi o templarima u Hrvatskoj nalaze se u nekim dokumentima rimske kurije. Da se u navedenim pismima pape Grgura IX. 1241. stoku. Stolice hercega Kolomana i njegova imanja.

Jurja. Kao vlasnik spominje se biskup Prodan. godine kralj Andrija II. Zaplijenjenu zemlju darovao je Templarima U darovnici iz 1209. sagradio grad Opoj me u bregovima nedaleko od Rasinje. iji se ostaci i danas mogu na i na bre uljku Budimu. Osim Vrane. Trnava. koji su im poklonili goleme posjede.. koji je kasnije darovao templarima za spasenje svoje du e.godine. gdje je sada Nova Ves. Ovo podru je oko dana njeg Dugog Sela prvi put se spominje oko 1209. Uz templarsku. gdje Templari uspostavljaju Perceptorat sv. upan i ban Slavonije. a 1287. Posjed je bio izuzet od sudske vlasti zagreba ke upanije i pod posebnom kraljevom za titom. U unutra njosti Hrvatske. godine kao castellum Bosyakowyna). i crkvu sv. Ona se navodno nalazila pokraj potoka Zeline. templari dobivaju i posjed Berzeniche (Breznica. pod nazivom zemlja Sv. zamjenom zemlje s zagreba kim biskupom. 1312. Zagreba ki upan Vangelin uveo je templare u posjed Sv. i 1175. a me u njima i vlastelinstvo Sv. U Novoj Ra i. Martina. do hrpta Kozare na jugu. Srednjovjekovna Rasinja zajedno sa Opoj-gradom. potoka Rakovice i Vojskove (pritoke Save) na istoku kao i dobar dio Posavine. koji neke posjede oko Rasinje daruje vjerskom redu templara ili kri ara. Martina u Prozorju. Senj je u posjedu vitezova Templara sve do 1269. godine. od potoka Mje anice na zapadu. GOTI KI PORTAL CRKVE SV BRCKAdarovav i im i neke nove. negdje na podru ju dana njeg mjesta Bo jakovina bila je ku a vitezova templara. te ga je ovaj dao pogubiti i zaplijenio sve njegove posjede. Martina (terra sancti Martini). Ta zemlja odgovara selu Nova Ra a.U kompleks prioratskih posjeda kasnije su uklju ena vlastelinstva Pakrac. Postoje zapisi da je Prodan templarima. makar nije isklju eno da su sagradili novu ku u na nekom drugom mjestu. u Primorju su dr ali Senj koji su dobili od kralja Bele III 1183.nalazilo u Vrani. Kako stoji u dokumentima iz 1250. a kasnije kralj Andrija II. zapadno od Bjelovara. u crkvi je . Ban Opoj 1236. Pretpostavlja se da su ivanovci preuzeli i templarsku ku u na vlastelinstvu (domus de sancto Martino). iznad Kaptola i Kutjeva. spominje se ve 1170. Iz tog vremena. po etkom 13."Kraj Zagreba. Postoji legenda da je ka tel Bo jakovina bio povezan podzemnim hodnikom s crkvom Sv. Prema povjesni aru Josipu Adam eku. godine. Herceg. Andrija II poklonio im je i vlanstelinstvo Bo jakovinu (kraj dana njeg Dugog Sela kraj Zagreba). Kra un je kasnije iznevjerio kralja Andriju. Andrija II darivao im je Gacku u zale u Senja u znak zahvalnosti za pomo u njegovu kri arskom pohodu 1217. Martina. nedaleko od Pleternice u Po e koj kotlini).. stolje a tu je zemlju oduzeo zagreba kom upanu i darovao je svom pouzdaniku vara dinskom upanu Kra unu. a u ivali su posebnu naklonost ugarskih kraljeva Emerika i Andrije II. a kasnije ivanova ku ku u je kasnije sagra en ka tel (spominje se 1570. Brcka u Brckovljanima i crkvom Sv. godine kada ga mijenjaju za Dubicu i cijelu Dubi ku upaniju. Martina. aklovec i Bijela. godine. templari su sagradili crkvu Uznesenja Bla ene Djevice Marije. Templari su posjedovali dio Gorske upanije u Pokuplju gdje je uspostvljen perceptorat Gora. 1230. Nakon raspu tanja templara ivanovci su preuzeli njihove posjede. templari su stekli zemlju Ras(s)echa. a u isto noj Slavoniji pokraj Po ege Ljesnicu i Ra e e i Na ice. U kraljevskoj darovnici opisane su me e svetomartinskog vlastelinstva. potvrdio je templarima sve njihove posjede u Hrvatskoj. godine. sagradio je bra i templarima samostan i crkvu" " Tako e. u templarskom posjedu su i ume na Papuku.. templari su jo posjedovali GLOGOVNICA Glogovnicu pokraj Kri evaca koju su dobili od zagreba kog biskupaProdana izme u 1170.

sa uvana goti ka sakristija. Osim ovih posjeda templari su posjedovali i Luku Zabla e pokraj Pako tana, te Zdelju koju su templari dobili od bosanskog bana Bori a koji se spominje u dokumentima od 1154. do 1163. Zdelja se nalazila na sjeverozapadnim izdancima Bilo -gore, uz potok Zdelju, ju no od Podravskog sela Virja. Pokraj Splita u templarskom posjedu bila je i Crkva Sv. Petra Od Brade koju su templari dobili od Petra Strezija. U Istri, templari su posjedovali i crkvu sv. Marije (kasnije su je preuzeli franjevci) koja i danas stoji u Vi inadi. Crkva se nalazi na mjesnom groblju Vi inade na Bo jem polju, nazvanom upravo po Templarima, odnosno bo jacima . Kao i sve templarske posjede irom svijeta, posjede u Hrvatskoj je nakon ga enja reda sna la ista sudbina, te je ve ina dospjela u ruke ivanovaca. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA
@

IOR je jedna vrlo specijalna banka, nema fizi kih altera, ali zato ima puno klijenata. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital, ali ele pro i i biti neprimje eni. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane, sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus, kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella, "Roberto Calvi - Bog Bankar", zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61,6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino, koja je i la preko Vatikana... IOR se po eo ra ati za vrijeme rata, 1941 godine. Nema fizi kih altera, ima hiljadu raznih ogranaka. Jedino sjedi te je u Vatikanu. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. Profit, odnosno dobitci idu u "religijske namjene". Kako bi privukli klijente, kamate na depozite iznose od 12% na vi e. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem, bez imena i bez slike, kao identifikacijska isprava. Pri izvr enim nov anim operacijama, ne isporu uju se nikakve potvrde, nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. ekovi ne postoje. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite, crkva i diplomacija, Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. Samo trenutak nakon otvaranja ra una, mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve kontrole, a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na.

O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna, a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno, ili je bolje re i i ta. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala, a koji su bez financijke stru nosti. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor, a njega ine petorica laika i generalni direktor. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama, aktivno operira na svjetskom tr i tu, igra na burzi novca, investira, skuplja dobitke, no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi, oru je,.. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara, slu ajevi Banco Ambrosiano, ubojstva Calvija, Sindone,... Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkom da od IOR -a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa, porijeklom iz cijelog svijeta. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M.Kennedy, Richard Nixon, Joe Doto (mafija ki boss)... Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza. Samo izmedju 1971 i 1973 godine, oprali su milijardu dolara mafija kog novca. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka, vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama, li nosti koja zapravo na kraju krajeva, njome i upravlja. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca, osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti, banka je od samog nastanka upletena u velike skandale, prevare i korupcije. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. 1400-ih godina, Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj eri trgovine robovima i Europskog kolonijalizma. Vrijeme crkvene inkvizicije, donijelo je tako er veliki broj rtava. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima, me u njima i mnogi znanstvenici, zavr avale su na loma i. Kada se radi o ogromnom broju rtava, onda je njihov broj najmanje va an. Pouzdano se zna da je kroz povijest, najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. Vatikanska centralna banka, otvorena je u drugom svjetskom ratu. Podsjetimo se, Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine.

Papu Pia XII, koji je otvorio tu sredi nju banku, zvali su Hitlerov Papa. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima, aristokraciji i mafiji. Po zvani noj izjavi Vatikana, IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata, ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to, u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank, IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). Krajem ezdesetih godina, IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa, ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom, Licio Gelli-em, Roberto Calvi-em i Michele Sindonom, Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana, a po inje uloga mafije. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi, te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR, preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine, Urugvaja i Paragvaja, za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland, te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. "The Vatican connection", Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije, zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. Izme u 1968 i 1969 godine, delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani, jo je jedan dio sramne povijesti. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM, Coca Cola, Chrysler i Boeing, u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide i ratne zlo ine, a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet-a iz humanih razloga. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe, naj e e preko vlastitog teritorija. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. Kolika je njihova ukupna vrijednost, vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge).

Na alost. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav. koja je u stvari upravljala zemljom. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona.co. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a. crne rupe.guardian. trebao izdvojiti 1159 miliona dolara.U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa. Marcinkus. sa d epovima punim kamenja. "Najnasilniji element drustva je neznanje.T. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame).. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. Sun Tzu ORDO TEMPLI ORIENTIS . ef IOR-a.ly. ve i pripadnici masonske lo e P2. likvidatora Bance Ambrosiano. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda.O. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. Vatikan se iz bankrota. u kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi." . iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher.. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. ." . http://www.uk/business/2.Emma Goldman "All warfare is based on deception.O.The Art Of War.

je internacionalna bratov tina i religijska organizacija osnovana po etkom 20.O. To Mega Therion-a (Velike zvijeri na gr kom koja se spominje i u bibliji kao personifikacija Sotone) i dramati ne teurgije ovaj red esto brkaju sa Sotonisti kim kultom. O. uskoro je reorganizirana baziraju i se na zakonu Teleme kao centralnog religijskog principa. dok se polovina ovog broja nalazi u SAD. Kao i druga tajna dru tva lanstvo u O. no o tome e vi e rije i biti poslije. godine u «Knjizi Zakona» Aleistera Crowleya.O. pojavljuje se 1904. stolje a. Filozofija O.T.O.T. ili gnosti ka misa. temelji se na sustavu inicijacije sa stupnjevanim ceremonijama u kojima se ritualnom «dramom» nastoje uspostaviti bratske veze i usaditi filozofska i duhovna u enja. pove e i ukalupi u slobodno zidarstvo.O. U O.T. je uklju ena u Ecclesia Gnostica Catholica (EGC) ili Gnosti ka Katoli ka Crkva koja je crkveni produ etak Reda. ali pod vodstvom Aleistera Crowleya. Zbog tovanja Bafometa. ljubav pod voljom».T. Izvorna ideja bila je da se O.Ordo templi orientis odnosno Red Isto nog Hrama ili Red Hramovnika Orijenta.T. . Glavni obred je javan i naziva se Liber XV. tvrdi da ima preko 3000 sljedbenika irom svijeta.O. Ovaj zakon koji propovjeda « ini to ti volja i to e biti sav Zakon» i «Ljubav je zakon.

Drugo. O. O. socijalne doga aje.T. potrebno je nau iti svakog mu karca i enu kako najbolje prilagoditi vlastiti ivot svemiru i kako razviti svoje vje tine do maksimuma. neophodno je objasniti univerzum I njegovu povezanost s ljudskim ivotom.O ima dvije jezgre ritualnih aktivnosti. Red organizira predavanja. Inicijacijski rituali nakon petog stupnja su takvi da se od kandidata zahtijeva diskrecija. definira kao «prvi od drevnih redova koji su usvojili Knjigu Zakona». Cijeli njegov sustav usmjeren je ka komuniciranju s lanovima kroz progresivne sugestije. joge i magike. kontekst je baziran na Telemi. te. je izvorno posu ivala ritualne materijale neregularnih masonskih organizacija. i trebali bi u isto vrijeme pomo i kandidatu da sam otkrije prirodu vrhovne istine. vodstvo kroz sustav prosvijetljenih etika. O cijelom sustavu O. Crowley je konstruirao niz rituala temeljem gore navedenog pod nazivima Minerval. i iako se koriste neki simboli i jezik. Majstor Magi ar i Potpuni Magi ar i Potpuni Upu enik.T. osna uje moralne i intelektualne kvalitete potrebne za slobodna postignu a.T. na kraju. Red pru a ezoteri ne upute kroz dramati ne rituale. hrabrost. Prvo. uvo enje u misterije i slavljenje Liber XV. Magi ar. iskrenost.. radionice. gnosti ke mise. U dodatku. ove sveva e e upute U prvom nizu inicijacija postoje dva sredi nja cilja.T. koji bi trebali ilustrirati tijek ljudskog ivota u irem filozofskom aspektu. odanost. nepristranost. i drugarstvo izme u predanika Velikom Poslu. izdaje knjige i novine i daje instrukcije iz Hermeti ke znanosti. svoju svrhu i najbolje na ine njene upotrebe. Crowley je pisao u svojim Ispovjedima : "On omogu ava racionalnu bazu univerzalnog bratstva I univerzalne religije.O.Aleister Crowley O. ovjek. neovisnost.O posjeduje najve u tajnu. u njegove ruke stavi oru je nezamislive mo i koje ovjek mo e A . indiferentnost s obzirom na okolnosti. U svojim «Ispovjednima» Crowley pi e: «O. skepticizam i ostale vrline. samokontrola. kazali ne i umjetni ke performanse.O.T. U prvi plan stavlja znanstvenu teoriju koja je zbroj svega do sada poznatog o svemiru kroz jednostavan ali uzvi en simbolizam umjetni ki ure en. On tako er omogu ava svakom ovjeku da sam otkrije vlastitu sudbinu. pronalaze i bo ansko u ljudima.O.

lanstvo u O. Napredovanje do stupnja Viteza istoka i zapada. Krajnji cilj inicijacije u O. I Vitez Pelikana I Orla * Vitez Crvenog Orla I lan Senata Viteza Hermeti kih * VI°-Uzvi eni Vitez (Templar) Reda Kadosch I pratioc Svetog Grala * Veliki Inkvizitor Zapovjednik I lan Velikog Tribunala.E.O. te dalje zahtjeva poziv jednog od lanova.O. . U O.T.T. stoga se razli iti stupnjevi moraju dosti i kako bi se mogle obavljati razli ite slu be unutar Reda. u kojim a se kojima se ritualnom «dramom» nastoje uspostaviti bratske veze i usaditi filozofska i duhovna u enja. i na taj na in pomo i mu u otkrivanju njegovog ili njezinog pravog Identiteta. Za prijem u svaki stupanj potrebna je inicijacija i davanje prisege za koje O. Postoje 13 numeriranih i 12 nenumeriranih stupnjeva podijeljenih u trijade.W. ovjek Zemlje.T.Pustinjak.(za primjer: potrebno je dosti i K. lanovi imaju i organizacijsku funkciju. stupanj kako bi se postalo sve enikom Gnosti ke katoli ke crkve). je «obu iti pojedinca prosvijetljenim misterijima Prirode kroz alegorijske simbole. tvrdi da su sli ne onima koje koriste Slobodni zidari. Ljubavnik. je uklju ena i Ecclesia Gnostica Catholica (EGC) ili Gnosti ka Katoli ka Crkva koja je crkveni produ etak Reda.upotrijebiti za razvoj svake vje tine koja mu je potrebna u njegovom poslu. Napredovanje kroz trijadu ovjek Zemlje zahtjeva sponzorstvo od strane lana na vi em stupnju." Inicijacije i u enja Kao to sam ranije spomenuo.O.T. se temelji na sustavu inicijacijskih obreda (ili stupnjeva).O. Sustav izgleda ovako: Trijada ovjeka Zemlje * ( Minerval ) uva anje u misterije privla nosti i za e a * ( Inicijacija) ovjek i Brat uva anje u misterije ro enja * ( Posve enje )Magi ar uva anje u misterije ivota * ( Odanost ) Majstor magi ar uva anje u misterije smrti * ( Ushi enje ) Potpuni Magi ar i pratioc Enochove Svete Kraljevske Arke * ( Potpuni Inicijat ) Potpuni Uvo enik ili Jeruzalemski Princ Izvan Svih Trijada * Vitez Istoka i Zapada Trijada Ljubavnika * V°-Suvereni Princ Ru inog Kri a.

su.* Princ Kraljevske Tajne * VII-Theoreticus. I Vrlo Uzvi eni Suvereni Veliki Inspektor General * Mag Svjetla . uklju uju i I stvaranje osobne kapele koja sadr i skulpturu falusa u bronci. Tajni Areopagus Illuminata VIII° 4. 1.T. Veliki Tribunal VI° . Suvereno Sveti te Gnoze IX° 3. koje se nazivaju jo I Solov Manji Rad * IX° Uvo enik u Sveti te Gnoze * U e se heteroseksualne magi ne tehnike * X° Rex Summus Sanctissimus * XI° Uvo enik Jedanaestog Stupnja (ovaj stupanj je tehni ki i nije u nikakvoj vezi s op im planom Reda) * U ovom stupnju u e se magi arske tehnike analnog sno aja * XII° Frater Superior i Vanjski Poglavar Reda B Struktura Upravna tijela O. Me unarodna sredi njica * Predsjeda Vanjski Poglavar Reda XII° (OHO tako er znan i kao Frater Superior) * Vrhovno Vije e * Revolucionari 2. i Biskup Gnosti ke Katoli ke Crkve * Veliki majstor Svjetla I Ispektor Ceremonija I stupnjeva Obo avanje falusa kao mikrokozmi ke suprotnosti suncu u i se u ovom stupnju.O. srebru ili sli nom B Trijada Pustinjaka * VIII°-Visoki Sve enik Iluminata * Epopt Illuminata Na ovom stupnju u e se masturbacijske i autoseksualne magi ne tehnike.

T.5.G. igrokazi i plesovi.O. Njime upravljaju Najmudriji Suvereni. tehnolo ke i sli ne bratov tine 6..T. Ogranci Ru inog Kri a su tijela uspostavljena od strane lanova Ni eg Razreda.I.Oaze su slijede e po veli ini . Izborni Studij O. Lo e su najve e lokalno tijelo unutar ovjeka emlje i od njih se o ekuje da slave Gnosti ku misu na redovnoj osnovi. razmjenu znanost i umje e.. Sveti te se nekad koristi da se istakne grupa Uvo enika organiziranih za E. Nadre eno Veliko Vije e 7. Oni su u na elu zadu eni za organizaciju dru tvenih aktivnosti kao to su banketi. . Tako er su zadu eni i za promoviranje harmonije i prijateljstva me u lanovima. Me unarodno dizajnirane da promoviraju profesiju.. Oaze moraju biti u mogu nosti provoditi inicijacije do tre eg stupnja i od njih se o ekuje da Gnosti ke mise provode najmanje 6 puta godi nje 3.O. aktivnosti. Kampovi su najmanja i ne moraju provoditi inicijacije ali se poti u slaviti Gnosti ke Mise 2. tijela 1. 4. Bratov tine su grupe prepoznate od strane O. 5. Postoje Filozofske. rade na uspostavi trajnog hrama i da imaju mogu nost inicijacije do IV°/P.C. Nacionalna Velika Lo a * Predsjeda nacionalni Veliki Majstor X° * Provedbeno Vije e 6.

Rozenkrojcerskog i Iluminatskog pokreta 18. Zadnjih godina 19. a njegovo razlu ivanje od ovih tradicija omogu ilo mu je da prizna istinsku vrijednost velikog otkrovenja Knjige Zakona. Drugi poznati lanovi Hermeti kog Bratstva Luxora su bili Helena P. Kenneth MacKenzie. i 19. i kako je Kellner vjerovao. otvarao misterije Prirode. Slobodni Zidar. vijeka. bogati austrijski industrijalac.. predstavlja izbijanje na povr inu i sjedinjavanje razli itih tokova ezoteri ke mudrosti i znanja koji su prvobitno bili podijeljeni i koji su zbog politi ke i religiozne netolerancije tijekom mra nih vjekova pre li u tajnost. William Wynn Wescott. prou avatelj Isto nja kog misticizma i inicijat organizacije zvane Hermeti ko Bratstvo Lu i (Hermetic Brotherhood of Light).O.Povijesni pregled Premda je slu beno osnovan 1902. Njegov simbolizam sadr i ponovno sjedinjavanje skrivenih tradicija Istoka i Zapada.T. vijeka. Paschal Beverly Randolph. Rudolph Steiner i Rene Guenon. do ranog kr anskog i predkr anskog Gnosticizma. Kellner je navodno stupio u kontakt sa tri adepta koji su mu otkrili "Klju " koji je pru ao jasno obja njenje itavog kompleksnog simbolizma Slobodnog Zidarstva. Njegova tradicionalna linija naslje a vodi se preko Slobodno-zidarskog.Blavatsky. Duhovni Otac Ordo Templi Orientisa bio je academia masonicaKarl Kellner. Hermeti ko Bratstvo Lu i (ili Luxora) bilo je misti ko udru enje koje je osnovao Max Theon u Engleskoj. Stanislas de Guaita. preko kri arskih Vitezova Templara srednjeg vijeka. . O.

H. stupanj ovog sistema. opp. godine osnivanje Ordo Templi Orientisa je slu beno progla eno.T. VIII. Ritual Mizraima. kao Academia Masonica obuhva ao publiciran je 1912. otvoren samo inicijatima najvi eg stupnja Masonerije. Kellnerova tri stupnja "Academiae Masonicae" inila su VII. Uz suradnju suosniva a Reda. Jedan od Kellnerovih suradnika. 1807). 1902.O. Red Vitezova Svetog Groba. To su bile ove organizacije: Gnosti ka Katoli ka Crkva. u kompletan masonski inicijacijski sistem. godine u "Manifestu O. Reuss je 1906. Veliki Majstor Svedenbor kog Rituala Masonerije u Njema koj.T. Drevni i Prvobitni Ritual Masonerije.Lipnja 1905. stupnja (Cernau Council of New York. Ritual Memfisa. te Drevni i prihva eni kotski Ritual 33. O.) dok su kotski Ritual te Ritual Memphisa i Mizraima uklju ivali selekciju "visokih rangova" koja je bila najkompletnija do tada. Kalfe i Majstora. stupnja i 90.O. tako er znan kao Frater Peregrinus) je naimenovan Vanjskim Vo om Reda (Outer Head of the Order. Red Svetog Kraljevskog Svoda Enoha. Spisak organizacija iji je simbolizam i u enje O. otvoren i mu karcima i enama. Skrivena Crkva Svetog Grala. koji je u sebi koncentrirao sav zna ajni simbolizam tri Zanatska stupnja Masonerije. Theodor Reuss. Red Iluminata. Sveti Red Ru inog Kri a Heredoma. Uz Kellnerovu pomo . Kellner je umro 7. Kellner je svojim suradnicima predlo io da osnuju reformirano Hermeti ko Bratstvo Lu i u Njema koj koje bi bilo "Academia Masonica" od tri stupnja.Da bi se ovo otkri e razradilo i dalje posredovalo. Uz u e e mnogih drugih inicijata. te Magus reda Societas Rosicruciana in theodor reussGermania. mirijade stupnjeva rituala Masonerije visokih stupnjeva. Svedenbor ki Ritual je uklju ivao verziju Zanatskih stupnjeva (stupnjevi egrta. Red Vitezova Svetog Duha.O. .. Inkorporacijom ovih rituala Red je bio osposobljen da djeluje kao potpuno nezavisan masonski sistem. Hermeti ko Bratstvo Lu i. godine. Red Martinista i Red Sat Bhai.T. obja njavao bi simbolizam svih stupnjeva razli itih rituala Masonerije u svjetlosti "Klju a" koji je Kellner posjedovao. Taj Red.". Franza Hartmanna i Heinricha Kleina. Svedenbor ki Ritual Masonerije. Ovi rituali zajedno sa Svedenbor kim Ritualom su usvojeni kao integralni dijelovi Reda. Reuss je od engleskog stru njaka za Masoneriju Johna Yarkera dobio povelje da vodi dva sistema Masonerije visokih stupnjeva znanih kao Rituali Memphisa i Mizraima od 97.) sa Kellnerom kao Po asnim Velikim Majstorom. i IX. Drevni i Prihvaceni kotski Ritual Masonerije. pripremio konstituciju Reda. u to je vrijeme bio vo a njema ke reformacije Reda Iluminata. oni su od labavo organizirane grupe rituala razvili O. stupnja . Sve zajedno to je inilo kompletan sistem masonske inicijacije kojom je Red raspolagao. u deset glavnih i osam pomo nih stupnjeva. te brojnih drugih dru tava (dolje nabrojenih).O. i koje bi se zvalo Orijentalni Red Templara (Oriental Templar Order). Reuss (Frater Merlin.

T. u Latinskoj Americi. provincije u Ju noj Africi pod upravom Thomasa Windrama (Frater Mercurius) i u Australiji pod upravom Franka Bennetta (Frater Progradior ili AHAH). O.O. Nacionalni poglavari su obi no koristili posebno ime za ni e . Ustrojstva iz 1906. na Britanskim Otocima. poslove bez svakodnevnog nadzora od strane me unarodnog sjedi ta. Od 1902. 1919. Aleister Crowley je objavio jo vi e revidiranu verziju Ustrojstva pod nazivom: "Priop enje s Osvrtom na Ustrojstvo Reda" ().W.Gerard Encausse (Frater Papus). Crowley je opunomo io O.T.T.g. koji je tako er bio vo a Gnosti ke Katoli ke Crkve i Reda Martinista. Nacionalni poglavari su se trebali pridr avati O. a Rudolph Steiner (koji je poslije osnovao Antropozofsko Dru tvo) je vodio O. provinciju u Njema koj. a kasnije. Dr. godine.Revidirana verzija Ustrojstva je objavljena 1917.Krumm-Heller (Frater Huiracocha) je bio poglavar O.O. u Sjevernoj Americi i on je svoju provinciju pridru io Crowleyevoj.T. godineRevidirana verzija Ustrojstva je objavljena 1917. stupnja su trebali voditi O. godine. Charles Stansfield Jones (Frater Parzival) bio je poglavar O. godine (u skladu s revizijom iz 1917. do 1921.T. na me unarodnom planu putem imenovanja i opunomo a vanja nacionalnih poglavara koji su nosili titulu X.T. provinciju u Austriji.O.O. provincije u Danskoj. 1919. bio je zadu en za O.) te voditi zapisnike o lanstvu u svojim zemljama.O.T. je bio poglavar O. do 1921. Aleister Crowley je objavio jo vi e revidiranu verziju Ustrojstva pod nazivom: "Priop enje s Osvrtom na Ustrojstvo Reda" (). Dr. koji se pridru io Redu negdje izme u 1910.O. i 1912. godine. Od 1902. a kasnije.T.O. Heinrich Tranker. stupnja.O. Aleister Crowley (Frater Baphomet).T. u Francuskoj.O. Opunomo eni nacionalni poglavari X. godine.T. koji je tako er bio vo a njema kog pokreta "Pansophia".T.O. vodio je O.Hansen-Kadosh je bio poglavar O. godine. godine Reuss je irio O.O.

Isto tako su dokumentirana i sekundarna opunomo en npr.O.O. i da zabilje e ime novog lana u Zlatnu Knjigu.O. ja. Rozenkrojcerska organizacija sa sjedi tem u Kaliforniji." (Franco-Haitian O.(masonske) stupnjeve O.T.T. Inicijacije u stupnjeve kotskog Rituala. pokrivale su odgovaraju e stupnjeve kotskog Rituala i Rituala Memfisa i Mizraima. tra ila se serija inicijacija u O.'. Da bi takvi masoni stupili u odgovaraju i stupanj O.O.O. stupnjeva tako to su im se direktno priznavali masonski stupnjevi koje su oni ve posjedovali. Za one koji nisu bili masoni.O. O.-a. izdaju potvrdu o lanstvu u O.T. koji su svoje masonske inicijacije primili od drugih priznatih masonskih autoriteta. postajali su lanovi O.O. godine "Potvrdu Prijateljstva" .O. postao je poznat kao Ordo Templi Orientis Antiqua. iz San Hozea.A. C D . dok je Reussova vicarska sekcija bila poznata kao "Mysteria Mystica Aeterna".O. bez izuzetka. smatrane su jednakima inicijacijama u odgovaraju e O. dokumentirane i registrirane od strane O.T.T.O. Te inicijacije koje je posredovao O.).T.O.T. je uglavnom bio masonsko udru enje.O. mada je za cjelokupan sistem kori teno ime "Ordo Templi Orientis". bilo je potrebno samo da asnici Velike Lo e O.O.T.O. koju je osnovao H.T. Spencer Lewis.T. ili O.'.. bile su opunomo ene.T.. Krumm-Hellerov ju noameri ki O. autoriteta. Gerard Encaussova provincija je kona no postala znana kao "Francusko-Hai anski O.dokument od O. stupanj O.M. dobila je 1921.T.'. Slobodni Zidari visokog stupnja. VII. te Rituala Memfisa i Mizraima. AMORC.. Pod Reussovim vodstvom.T.T. Sve takve O.O.T.O.T. za stupanj koji je u pitanju.M. stupnjeve. koje su vodili.T. provincije. Cro leyeva britanska sekcija je bila poznata kao "Mysteria Mystica Ma ima" ili M.O.

Wilfred m..'. stiskove rukom.. California. Reda O.'. Kanada.O. pogled na ivot. je masovno odstupio i rekonstruirao se kao jedna potpuno nova organizacija po imenu Fraternitas Saturni. u Vancouveru. Fraternitas Saturni postoji i danas u Njema koj. provincije u po etku nisu bile voljne prihvatiti Aleistera Crowleya kao O. stupnja. religija bazirana na Knjizi Zakona.m. i ne predstavlja se kao O. pod autoritetom Jonesa i Crowleyja. i prilagodio ove revidirane rituale za uporabu u svom vlastitom ogranku O. Crowely je bio odre en da nasljedi vodstvo internacionalnog O. Dio Trankerovog njema kog O. Aleister Crowley je nastavio praksu Theodora Reussa bilje e i lanove u Zlatnu Knjigu i izdavaju i povelje..O.O. Kanada.. Theodor Reuss se povukao sa funkcije poglavara O. a koji ne bi povre ivali prava i privilegije uspostavljenih masonskih Autoriteta.T. preselio se iz Vancouvera.C. bude Thelema.. i koji bi odra avali novoeonski . nakon to je do ivio sr ani udar. opunomo eni lan Agape Lo e br.O.O. Kalifornija.m. 1930-tih.M.Crowley je preuzeo na sebe da pripremi revidirane rituale koji bi sa eto i dramatski prenosili zna aj Zanatskih i Visokih stupnjeva. B. itd.'.T. on je ove rituale ponovo revidirao.T.O. On je ponudio svoje revidirane rituale Reussu da bi bili usvojeni u itavom Redu. zbog toga to je on inzistirao na tome da glavni religiozni izraz O..1. C. Neke Nacionalne O. i kona no mu je taj status potvr en i od strane nacionalnih poglavara X.T. Oko 1917. ovaj put u potpunosti odbacuju i termin "Masonerije" i karakteristi ne ambleme.O. Kanadi i drugdje.Talbot Smith.H.M.M. Crowley je ukinuo praksu primanja Slobodnih Zidara visokog ranga u Red bez predhodnog iniciranja u revidirane stupnjeve koje je on razradio za M.2 odr ala je svoj prvi sastanak 1935.T.T.O. da bi prema Crowleyjevim instrukcijama zajedno sa Jane Wolfe radio na uspostavljanju Agape Lo e br. Agape Lo a br.. Agape lo a br.T. Crowley je to u inio oko 1913. Crowley je slu io kao Vanjski Vo a Reda od 1922.O.1 bila je ustanovljena 1912. i Reuss je na kraju usvojio nove rituale kao slu bene rituale Ordo Templi Orientisa... 1921. do svoje smrti u prosincu 1947. znake. u Hollywoodu. M.'.M. Umro je naredne godine. a ne staroeonski.T.2 u Los Angelesu. pod vodstvom Eugena Groschea. Agape Lo a je uveliko . Zanatskih stupnjeva.'. B.'.

Oslobo en po etkom rata zahvaljuju i zalaganjima ameri kog konzula. upravljao ve inom poslova u O."California Institute of Technology. to je bilo jedino tijelo O..2 u Pasadeni. iji je autoritet bio jednak Crowleyjevom.. prosinca 1947. dok je Germer odre en da bude Crowleyjev nasljednik kao Vo a O. nije odr avao inicijacije.T. Crowley je umro 1. osim unapre enja onih koji su ve bili inicirani. California. Postojao je blizak odnos izme u ova dva ovjeka i Crowley je naimenovao McMurtryja (Frater Hymenaeus Alpha) za lana IX.O.A.O. Crowley je opunomo io McMurtryja dokumentima koji su mu omogu avali da u slu aju hitne potrebe ima autoritet da nadgleda itav rad Reda u Californiji (kao to je ranije re eno. a civilna putovanja su bila ograni ena. Kada je izbio II svjetski rat. putovali su u Europu po vojnim zadu enjima.O. kao Veliki Op i Rizni ar (Grand Treasurer General) i Crowleyjev zamjenik. Crowley je uz to naimenovao McMurtryja za svog osobnog predstavnika u U. McMurtry je doputovao ranije i posjetio je Crowleyja nekoliko puta tijekom dopusta. lanova mu je u tome pomoglo. do svoje smrti 1962. ali ova inkorporacija nije izvr ena pod Germerovom upravom nad O. i prije svega zainteresiran za objavljivanje Crowleyjevih djela. Dr.A.O. est mjeseci prije svoje smrti (17.T. McMurtry treba biti spreman da naslijedi Germera. Mellinger nije primio nikakvu potpisanu naznaku one vrste koja je bila data McMurtryju. stupnja O. "Jack" Parsons (Frater Belarion).T. travnja 1946. bili su uni teni ili su pre li u tajnost tijekom rata. lipnja 1947. kada je ovaj do ao na sastanak Agape Lo e na kojem je predsjedao McMurtry. i za Suverenog Velikog Op eg Inspektora Reda ( Sovereign Grand Inspector General of the Order). s Jet Propulsion Laboratory" i "Aerijet General". Agape Lo a se preselila u Pasadenu.T.T. Drugi europski ogranci O.O.O. uhapsio je Gestapo i dr ao ga u nacisti kom koncentracijskom logoru radi toga to je "sakupljao studente za stranog dr avljanina.A. Nekoliko O. nakon ega je Lo a prestala odr avati redovne sastanke. lana. Germer je bio miran i povu en ovjek. vetu ili reviziji. Premda je Crowley zamolio Mellingera da bude spreman kao mogu i Germerov nasljednik..O. Crowleyja". treba biti inkorporiran i da e njime upravljati trijumfirat asnika. Nikakav rad Lo e nije zabilje en u Engleskoj u to vrijeme.O. Grady Louis McMurtry i Frederick Mellinger ( koji je prvobitno bio izbjeglica iz Hitlerove Njema ke).doprinjela Crowleyjevom objavljiva kom radu. datirane 22. Slobodnog Zidara visokog ranga. Germer je kona no doputovao u Sjedinjene Dr ave. uva eni kemijski in injer i pionir zrakoplovstva. Agape Lo a br. a vodi je Johan W. Crowley je ve bio obavjestio Germera o McMurtryjevim poveljama.. a izvan Californije inicijacije su bile veoma rijetke. Germer je . i u skladu sa njegovom eljom Karl Germer (Frater Saturnus) je postao O. i 11. bile su podlo ne jedino Germerovom odobrenju. Gabriela Montenegroa na inicijaciju u Californiu.T. Crowley je postao sasvim ovisan o svojim predstavnicima u inostranstvu. koje je u to vrijeme funkcioniralo). po to sam nije bio u mogu nosti da putuje. Tijekom II svjetskog rata dva Californijska O. o ujka 1946.T. stupanj za U. slu e i u toj funkciji od kraja 1947.O.O.2 nastavila je sa radom u ju noj Californiji do 1949.T. Ju noameri ki O. ali. Reda O. Parsons je u estvovao u osnivanju ove dvije uva ene ustanove.T. Ove dvije povelje. Kasnije.) Crowey je pisao McMurtry i obavijestio ga da. i Crowley je imenovao Smitha (Frater Ramaka) kao X. California. Na kraju II svjetskog rata funkcionirala je jo samo Agape Lo a br. nove inicijacije se nisu odr avale. me unarodne komunikacije su bivale sve vi e prekinute.T. Mellinger je posjetio Crowleyja nakon to je McMurtry preba en natrag u Sjedinjene Dr ave. Ju noameri ki ogranci su odr avali slabu vezu sa Germerom do ranih 1960-tih godina.O.T. ali poslao je kandidata. Crowleyjevog njema kog predstavnika.H.O. gdje je.S. Karla Germera. Germer je obavijestio McMurtryja i ostale da O.S.

. Za Metzgera se smatralo da predstavlja poslijeratni ostatak iz ranijeg Reussovog perioda. 1977.O. Grady McMurtry je aktivirao svoja pisma s punomo ima i preuzeo titulu "Kalif O. i tu pokrenuo grupu. za titnih . Ovaj slu aj je rije en u Weiserovu korist na U.T.O. Aleistera Crowleya i da je isklju ivi vlasnik imena.izdao povelju za jedan O.T.T. lanstva. ali kasnije je zatvorio Kamp i izbacio Granta iz O. Marcelo Motta je u inio jo jedan poku aj preuzimanja uprave nad O.T.T. kada je uo da je Grant krivotvorio rituale. i tako je pro lo nekoliko godina prije nego to se postavilo pitanje nasljedstva funkcije poglavara O. Neki ugledni lanovi.".O.O. Motta je kona no do ao u Sjedinjene Dr ave da zahtjeva pravo na Crowleyev copyright.T. u dr avi California registrirano je Udru enje Ordo Templi Orientis (Ordo Templi Orientis Association) kao vid legalnog entiteta O.T. aktivnostima niti direktno niti indirektno u Sjedinjenim Dr avama.T. McMurtry je odr ao O. 28. Najprije je tu io Samuel Weiser Inc. Gospodin Motta je tijekom niza godina bio osobni student Karla Germera. California. Oni koji su pismeno mogli dokazati da su O.O. Metzger je u vicarskoj objelodanio tvrdnju da je on vo a Reda. a da nije ostavio odre enog nasljednika. bio je primoran da se pozove na svoje dokumente koje je dobio od Crowleya za slu aj hitne autorizacije. bili su obavije teni o stvaranju ove korporacije i ostavljen im je izvjestan vremenski period da pismeno potvrde elju da nastave lanstvo u skladu sa obi ajem kojeg je ranije uspostavio Kerl Germer. stupnja. pod imenom "Dru tvo Ordo Templi Orientis" (Society Ordo Templi Orientis).e.O. u Sjedinjenim Dr avama.T. Kamp u Engleskoj pod vodstvom Kennetha Granta. Metzger nije op e prihva en kao vo a Reda izvan njegove grupe.O. nisu nekoliko godina uli za njegovu smrt. Germer i Metzger su do li u sukob pred kraj Germerovog ivota. godine pre ivjeli O. koju je bazirao na privatnim izborima za koje je re eno da su se odr ali u vicarskoj. lanovi iz Germerovog i Crowleyovog doba bili su pozvani da se pridru e McMurtryju da ponovo uspostave regularne aktivnosti O. Motta je u po etku priznavao Kennetha Granta kao vo u O. da ozakoni Metzgera unutar Crowleyjevog O. Sud je priznao da je O.T. Nakon Germerove smrti.v. Uva eni lanovi O.O. ali da nema originalnu vezu sa Crowleyjevim O. 1969.T. Metzger se nije anga irao u O.v.. o ujka 1979. Okru nom Sudu u Maineu. u skladu sa IRS CODE 501 (c)3. Kada je McMurtry postao svijestan kriti nog stanja u koje je Red zapao nakon Germerove smrti. izdava a mnogih Crowleyevih djela.T. Ova korporacija je postala oslobo ena Federalnog poreza kao religiozni entitet 1982. pod McMurtryjem dao je Motti poziv za proces koji e se odr ati u 9-tom Federalnom Okru nom Sudu u San Franciscou.T. ne prolaze test legalne utemeljenosti.T.O.T. lana III. Sud je smatrao da Mottine tvrdnje o O.T. O.O. izvan vicarske nisu bili obavje teni o izborima koji su poduprli Metzgera sve dok navodni izbori nisu pro li. kao i oni za koje se znalo da su lanovi od ranije.O.. uklju uju i i Gradyja McMurtryja.T. San Francisco slu aj zavr en je 1985.O. O. Tijekom procesa u Maineu..O.O. Ovo udru enje uklju ilo je lanove Agape Lo e br.O. Kenneth Grant je isto tako iznio tvrdnju da je on vo a O.T. ali odustao je od tog priznanja kada je saznao da je Germer Granta bio izbacio iz Reda.e. Germer je umro 1962. Germer je tako er bio zainteresiran za rad Hermanna Metzgera (Frater Paragranus) u vicarskoj.2 iz Crowleyevog i Germerovog vremena. XII 1971.S. pod McMurtryjem nastavak O.O. ali to je bilo nakon to ga je Germer isklju io iz lanstva. lanovi.T. smatraju i da je on jedini predstavnik Crowleyevog O.O. i Motta je ponovo izgubio.O.O. U to vrijeme bilo je manje od tucet pre ivjelih lanova O. je bio inkorporiran u zakone dr ave California 26. radi uzurpiranja copyrighta i za titnih obilje ja. inicijacije u svojoj ku i u Berkleyju.O.T. Motta je formirao grupu u svojoj domovini Brazilu.O. koja je navedena u Crowleyevim pismima McMurtryju iz 1940-tih.O.T.T.T.O.

O.. copyrighta i drugih dobara O.H.O.. koja je prihva ena.O. nakon prvobitne odluke 9-tog Okru nog Suda.H. Odlukom 9-tog Okru nog Suda O. Reda O.. O.O.T.O. unutar Sjedinjenih Dr ava.T. joginska. Potvr eno je da je McMurtry O. Frater Hymenaeus Beta izabran je za Kalifa i vr itelja funkcije O. u rujnu 1985.T.O. koji su imali pravo glasa.T. srpnja 1985. Grady McMurtry umro je 12. nije sekta vec viteski i magijski Red i O. Na ovu odluku ulo ena je alba. Reda O.T.O. primanjem Knjige Zakona postao je Prorok Novog Doba (Aeona) i osnivac Theleme kao magijsko-filozofskog pokreta.T.O. tehnike i doktrine tako da je u raznim periodima svog zivota prolazio kroz razne faze (budisticka. sebe ne smatra i ne predstavlja se niti kao sotonisticka niti .O.T.znakova. kr anska islamska. sa prisutnim svim lanovima O. O.O.T. Hymenaeus Beta nastavio je svoju slu bu do dana njeg dana. ali procesom albe ustanovljeno je da O.). 1904. pod McMurtryjem je priznat kao legalni entitet baziran na lanstvu. mo e nastaviti kao korporacija.O. i Aleister Crowley Aleister Crowley je sistematicno i na znanstvenoj osnovi istrazivao razlicite religijske prakse. Dva mjeseca nakon McMurtryjeve smrti odr ani su izbori.T.

Takodjer O. "Crna magija" se obicno zamislja kao neka vrsta "caranja" ili "sotonizma" cija svrha je da povredjuje druga bica.T.O. Crowleyev koncept crne magije predstavlja prociscenje ovog uobicajenog razumevanja termina: on definira crnu magiju kao magicki rad koji ne sluzi aspirantovoj Istinskoj Volji. je thelemitska organizacija koja se pridrzava thelemitskih ideale slobode religijskog i osobnog samoispoljavanja. O.O.T. cini ili radi bilo koju drugu vrstu magike cija je svrha da povredi drugu osobu. a Magika koju prakticira Crna Skola se razlikuje od bilo koje predstave "crne magije" koje su gore bile spominjane. Spiritualne prakse O. Georgia Guidestones . Crowley definira tri razlicite "skole magike" pod imenom zuta. u svojem klasicnom delu. Niko nije od strane O. od strane svojih clanova kao i onih koji nisu clanovi. O. ohrabruje detaljno razumijevanje. "Magika bez suza". Dalje. crna i bijela.10 zapovijedi globalnog istrebljenja .T.O.T. definicija tri skole koje je dao Crowley.O. imaju za cilj da unaprede zivote svojih inicijata. ne prakticira crnu magiju". te razvoja svijeta koji bi podrzavao i ohrabrivao drevnu viziju Univerzalnog bratstva ljudi.kao anti-kr anska organizacija. emancipacije u pogledu oslobodjenosti od sujeverja i drustvenog ugnjetavanja. a ipak postavlja ove skole na potpuno drugaciji nacin no sto bi neko ocekivao na prvi pogled. a ne da ikoga povredjuju.T. on takodjer smatra da nije moguce da Istinska Volja bilo kojeg bica dodje u sukob sa Istinskom Voljom nekog drugog.O. obucavan da baca kletve.

swahili. VI Let all nations rule internally resolving external disputes in a one world court VII Avoid petty laws and useless officials.Leave room for nature .Leave room for nature. 22. Upravljajte mudro reprodukcijom unapre uju i kondiciju i raznolikost. Neka sve nacije vladaju interno rje avaju i vanjske razmirice na svjetskom sudu.and all things with tempered reason. IX Prize truth . 4. 9. . 10. Odr avajte ravnote u izme u osobnih prava i dru tvenih du nosti. jer vjeruj. arapskom. Veli ajte istinu ljepotu ljubav tra e i sklad s beskona nim.000 in perpetual balance with nature = UKLONITI VI E OD 6. 6.tradition . o ujka 1980.000. VIII Balance personal rights with social duties.seeking harmony with the infinite. V Protect people and nations with fair laws and just courts. Odr avajte ljudski rod ispod 500 000 000 u neprestanoj ravnote i s prirodom. 1. hebrejskom."Ameri ki Stonehedge" podignut je na brdu iznad Elbert County. te glavnim tekstom na engleskom. egipatskim hieroglifima.000. ubojica svilenih rije i i svi koji jesu. Georgia. vrlo ih je na spisku po tede sumanutih igra a. TEKST NA ENGLESKOM: I Maintain humanity under 500. klasi nom gr kom i sanskrtu. Posve en je istrebljenju ljudskog roda koje prijeti svima nama. Upravljajte stra u vjerom tradicijom i svim stvarima uravnote enim razborom. X Be not a cancer on the earth . IV Rule passion .000. Ujedinite ovje anstvo novim ivu im jezikom. 8. ostavite prostora prirodi.beauty .000 LJUDI II Guide reproduction wisely .love . s kra im napisima na sumeranskom.improving fitness and diversity. III Unite humanity with a living new language. 7. 2. titite narode i nacije po tenim zakonima i pravednim sudovima. hindu. Izbjegavajte uskogrude zakone i bespotrebne slu benike. Ne budite rak na Zemlji. 5. USA.faith . 3. ostavite prostora prirodi. starokineskom i ruskom. imaju ulaznicu. panjolskom.

.

SPONSORS: A SMALL GROUP OF AMERICANS WHO SEEK THE AGE OF REASON TIME CAPSULE: PLACED SIX FEET BELOW THIS SPOT ON TO BE OPENED ON PORUKE TAJNOG BRATSTVA U Okrugu Elber u Georgiji. 107 tona te ak spomenik. . u SAD-u. Na prvi pogled iz daljine podsje a na europske neolitske spomenike poput Stonehengea. na jednom od najvi ih bre uljaka stoji masivan.

za razliku od tih pretpovijesnih tvorevina. svahili. kreuz kri ) iz ranog 15. kineski. kalendar i sat. hindi. Taj objekt tako er e biti kompas. o ujka 1980. hebrejski. C. stolje a. Povijest ovog spomenika zapravo je obavijena izmaglicom jer nitko to no ne zna identitet osobe ili osoba koje su naru ile njegovo postavljanje. No svatko tko zna ne to o povijesti tajnih dru tava na zapadu odmah e zamijetiti da je deklarirano ime zapravo varijacija na ime legendarnog osniva a tajnog Reda Rozenkrojcera.Me utim. kolokvijalno nazvan Ameri ki Stonehenge.9 m) na kojima le i vodoravno polo ena jedna manja. . (Op irniju pri u o narud bi i realizaciji projekta te o R. C. a spomenik se naziva The Georgia Guidestones. u ured tvrtke Elberton Granite Finishing u ao mu karac u skupocjenom odijelu koji se predstavio kao R. Taj tekst predstavlja svojevrsne programatske i globalne Smjernice. Christianu pro itajte ovdje. panjolski. ruski) ugraviran tekst. Ubrzo je i sam Christian priznao da je rije o pseudonimu. ima na osam suvremenih jezika (engleski. g. g. Christian je rekao da on i njegova skupina planiraju ovo preko dvadeset godina i da ele ostati zau vijek anonimni. ova u Georiji je suvremena i na svoje okomito postavljene etiri granitne plo e (5.) Spomenik je dovr en 22. Christian te rekao da predstavlja grupu ljudi koja eli naru iti neobi no veliko i kompleksno zdanje koje e prenijeti poruku ovje anstvu. Poznato je tek da je u srpnju 1979. Christiana Rosenkreuza (rosen ru in. arapski. ali do danas nitko nije saznao pravo ime te osobe niti osoba koje je navodno predstavljao.

Rupa koja se u njemu nalazi omogu ava da se u svakom trenutku kroz njega vidi Sjevernja a. odnosno s polo ajem izlaze eg Sunca tijekom . etiri nosive plo e orijentirane su u skladu s godi njim prividnim Sun evim kretanjem. odnosno nagnu em Zemljine osi. Sredi nji kameni stup ispunjava dvije funkcije. Zatim je tu prorez koji je poravnat s godi njim kretanjem Sunca.Astronomska dimenzija spomenika ogleda se u nekoliko aspekata.

Vodoravna plo a na vrhu kao glavnu funkciju ima rupicu kroz koju svakoga dana u podne probija Sun ev snop svjetlosti ozna avaju i na sredi njem okomitom stupu datum odnosno koji je dan u godini. a sigurno e biti i onih koji e biti odu evljeni. dok e informiraniji prepoznati sli nosti naputaka o kontroli ljudske populacije s programatskim ciljevima eugeni kog pokreta me u znanstvenicima Amerike i Europe krajem 19. egipatskim hijeroglifima i starogr kom.ekvinocija i solsticija. U podno ju se nalazi tzv. Ne bi to bio jedini pokazatelj da Tre i Reich nikada nije dokon an ve se samo preselio s one strane Atlantika nakon to su njema ki znanstvenici hrpimice nakon zarobljavanja rehabilitirani i anga irani na ameri kim tajnim i javnim projektima u naoru anju i svemirskoj utrci. stolje a koji su planirali i provodili sterilizaciju odre enih segmenata dru tva poput zatvorenika i mentalno oboljelih. Mnogi e se zgranuti na ove podatke o spomeniku iz Geogije. Na samom vrhu vodoravno polo ene plo e ugravirana je poruka: "Neka ovo bu smjernice du ka dobu razboritosti". K tome i natpis na nov anici od 1 dolara na kojem pi e "Novi svjetski poredak" ispod piramidalne gra evine i ostalih masonskih simbola. samo nosi vodu na mlin interpretacije da je rije o eliti koja dugoro no te i ostvarenju svjetske dominacije pod . Ista je poruka ugravirana na njezinim rubnim stranicama vidljivim odozdo i to na etiri izumrla pisma: sumerskom klinastom. sanskritu. osobito ako naginju nekom obliku new agea kao to je wicca. i polovicom 20. plo a obja njenja na kojoj su ugravirani tehni ki podaci i opis karakteristika samog spomenika i njegova sadr aja. a to je imalo svoj fini u njihovoj povezanosti (financijskoj i inoj) u projektu Tre eg Reicha koji je itavim narodima namijenio istrebljenje ili redukciju. Oni kr anski religiozno indoktrinirani odmah e prihvatiti interpretaciju spomenika kao sotonskih 10 zapovjedi.

upravlja svijetom u kojem ivimo i usmjerava ga u eljenom smjeru. Socijalna i geoekolo ka kataklizma koju e pre ivjeti tek manji broj. pti ja gripa. bit e i onih koji e u ovim idejama prepoznati istinski dobronamjernu poruku posve enika i vizionara koji su imali povla teni ezoterijski uvid u ono to se.) kao i razvoj genetski modificirane hrane kojom je mogu e u initi neplodnima itave populacije. u ovoj interpretaciji obja njavali bi na ine na koje se namjerava eliminirati dvanaest tinaestina (12/13) ljudskog stanovni tva planete i svesti na preporu enih 500 milijuna.globalnom vladom i globalnim sudom.The Art Of War. Wikipedia: Georgia guidestones Posljednje ure ivanje od Phlegma : 14. prema mnogim predskazanjima i slutnjama. svinjska gripa itd. Sun Tzu DRU TVO THULE-THULE GESSELSCHAFT . Napokon.Emma Goldman "All warfare is based on deception. te znanstvene i financijske elite. ima dogoditi na Zemlji u bliskoj nam budu nosti. Svjetske trgovinske organizacije. izopa eni dru tveni i ekonomski poredak i vrednote. Smjernice sa spomenika iz Georgije. arhitektonski postavljene tako da izdr e nevere koje predstoje. predstavljale bi za etnicima te nove civilizacije putokaz ka dru tvu i ustrojstvu svijeta koji bi bio istinski odr iv jer bi po ivao na na elima posvema nje ravnote e. Iz ozbiljnosti koncepta i izvedbe spomenika iz Georije neki smatraju da on predstavlja va no mjesto za Okultnu Hijerarhiju koja kroz globalne institucije poput Svjetske banke. a omogu ila svojevrsno resetiranje i uspostavu novog doba na novim na elima. kroz politi ke administracije niza zemalja." .2. pravde i razboritosti. Me unarodnog monetarnog fonda. Sve nove i nove bolesti koje se javljaju (AIDS.2010 at 23:19:37 "Najnasilniji element drustva je neznanje." . reducirala bi ovje anstvo i razorila postoje i nakaradni.

Tako je jedan o najdrevnijih znakova sre e i blagostanja postao jedan od najmo nijih i najzlijih simbola 20. Helena Blavatsky u svojim radovima nazvanim «Tajna doktrina» Thule-Gesellschaft je ostalo u prisnom kontaktu s «teozofistima». bio doma inom Olimpijskih igara. pulsirao je druk iji ritam puno starijeg sustava vjerovanja. a i povijesna injenica govori kako je i sam Adolf Hitler (iako nikada nije postao izravan lan) na mnoge na ine podupirao rad ovog misti nog dru tva. koja je za cilj imala otkriti tajne izgubljene super-rase. stolje a. Ono to je intrigantno kod ovog dru tva je da su njegova u enja i doktrine usa ena u samu sr nacizma. To je bila pomno odabrana mje avina drevnih teutonskih mitova. a dalje razvila poznata okultistica 19. stolje a. Hitler ga je postavio u bijeli krug na crvenoj pozadini kako bi konkurirao crvenoj zastavi Komunisti ke partije sa srpom i eki em. pak izvori navode da je dru tvo jo 1910. njihovi duhovni mentori povukli su se u skriveni duhovni centar zvan «Asgard». filozofije koja je animirala rane ideologije Nacisti ke partije i to je iznimno bitno. koju su neki lanovi dru tva poistovjetili s Islandom i Grenlandom. Ova rasa nazvana «Vril-ya» o ivjela je u znanstveno-fantasti nom romanu «Nadolaze a rasa» engleskog romanopisca Edwarda Bulwera-Lyttona iz 1871. dobilo je ime po mitskoj zemlji HyperboreiThule. u svoje redove privukla prvog ovjeka iza Hitlera-Heinricha Himmlera. potom u pustinju Gobi. ispod povr ine mar iraju ih nogu i tutnjave tenkova na nurember kom Cepelinovom polju. stolje a. koje je postalo zastra uju a produ ena ruka Nacisti ke dr ave. odnosno super-rasa. Nakon kataklizme. O pravom podrijetlu ovoga znaka biti e vi e rije i u daljnjem tekstu. Ostali su tvrdili da su stanovnici Thule pre ivjeli kataklizmu i postali podzemni nadljudi. (u hinduskim legendama naziva se jo i bijeli otok). podzemni grad. Dru tvo Thule Dru tvo Thule iji je lan bio Heinrich Himmler. Friedrick Krohn lan dru tva Thule 1920. Drugi. Hitlerova Njema ka prezentirala je sav sjaj svojih tehnolo kih dostignu a Na godi njem skupu u Nurembergu zra na flota vitkih bombardera protutnjala je iznad uzdignutih lica pripadnika Nacisti ke stranke. odnosno «Reda teutonskih vitezova» osnovanog 1912. U 1930-ima. prvo su migrirali na zapad (misle i na zapad Indije. Simbol ovog «gospodara» je upravo famozna svastika s po etka teksta. Ovu ideju je za eo Platon. to ukratko re i i odakle po eti pri u o ovome dru tvu? Prema nekim izvorima dru tvo Thule osnovao je njema ki okultist Rudolf von Sebottendorff 17. isto nja kog misticizma i antropologije s kraja 19. U . predla e Hitleru znak «Hakenkreutza». kolovoza 1918. mo da ak i Babylon?). Da li ih je Hitler bespogovorno i u cijelosti prihvatio. ali Himmler zasigurno je. Ova uvjerenja bila su sve osim tehnolo kih. Sustav autoputa pove ao je brzinu putovanja du inom i irinom cijelog Reicha.Jedno od slabo istra enih dru tava uop e je dru tvo Thule ili Thule Gesellschaft. koja simbolizira «sredi nju mo Nebeskog dragulja». a veli anstven stadion u Berlinu 1936. i na kraju u Tibet. ovo dru tvo bilo je glavni pokreta nacisti ke ekspedicije na planine Tibeta. No. Ova bi a u Hindi/Budisti koj tradiciji poznata kao «Lame svih Lama» ili «Kraljevi svijeta» mogu se kontaktirati samo duhovnim putem. Bilo kako bilo. kao minhenski ogranak tajnog dru tva «Germanenorden». Blavatskynim sljedbenicima. vo u SS-a. za koje su vjerovali da su ostaci isto tako mitske Atlantide. Dru tvo Thule po ivalo je u samom srcu carstva SS-a. moglo bi se raspravljati. kukastog kri a kao za titni znak. osnovao Felix Niedner kao eksremnu nacionalisti ku grupu. Tako er.

svojim je nasljednicima u kasnim danima 1910. filozof Houston Stewart Chamberlain vjerovao u rasnu nadmo «Arijevaca» koji su naseljavali sjevernu Europu. Eckart je Hitlera dobro podu io. koje je povezivalo vi e tajnih dru tava. kako bi se stvorili preduvjeti za osobnu transformaciju. kako bi do li u kontakt s «bo anskim sobom» u nevidljivom svijetu duhova. koja bi u ovjeku «probudila» uspavane unutarnje mo i i omogu ila razvijanje nadljudskih fizi kih sposobnosti koje su nekada bile obilje je ponosne Arijevske rase. Ovo je potaklo pripadnike dru tva Thule da se poistovjete s teutonskim plemenima koja su 9.ovom romanu pripadnici ove rase nadljudi imaju psihokineti ke sposobnosti (Vril) i ele zavladati svijetom. Sebottendorf je to nazivao «Fuehrerprinzip» (Fuhrerovo na elo). Dru tvo je proklamiralo i ekivanje odabranog ovjeka kojemu e se predati. Eckart je svoju ulogu u tome procesu usporedio sa onim to je Ivan Krstitelj bi Kristu. Vo a dru tva Thule. Cilj dru tva Thule bio je razbiti barijeru tzv. Zanimljivo je istaknuti da je dru tvo Thule bilo dijelom me unarodnog «Bratstva smrti». bez obzira na njegove prohtjeve. godine izjavio da je osobno primio jedan oblik satanisti ke objave po kojoj je njegova sudbina pripremiti tijelo za Anti-Krista. Na prijelazu stolje a termin «Ubermensch» (nad ovjek) prihvatili su mnogi filozofi. Dietrich Eckart je izjavio da je do ao ta dan. uvara tajni vril-a.koja se sastoji od fizi ke stvarnosti i (po napredovanju u njihov unutarnji krug) moralnih okova. a najpoznatije od njih je «Skull and Bones» (lubanja i kosti) koje djeluje na sveu ili tu Yale i identi no je Hitlerovom dru tvu Thule. poglavito Friedrich Nietzche. je dodijeljena zada a mesijinog «hranitelja». neupitnu poslu nost prosvijetljenom Majstoru. Tako er bio je omiljen me u pobornicima izokrenute Darwinisti ke teorije: jo jedan englez. te po eo Hitlera upoznavati s minhenskim okultnim krugovima. Heil». Kada se Hitler pridru io Dru tvu. Dru tvo Thule zahtijevalo je disciplinu i slijepu. To bi u kona nici omogu ilo dosezanje «univezalnih energetskih polja». Najpoznatiji pripadnici ovog dru tva su George W Bush i njegov otac. Dietrich Eckart. te izmislio formalni pozdrav za «tako dobrog ovjeka»: «Sieg. iznad njega lebdi zvijezda!» Eckart je pratio svoju misiju koju je otkrio tijekom jedne seanse. godina poslije Krista porazila rimske legije u teutobur koj umi kao nasljednici izgubljene super-rase Hyperborea-Thule. Alfredu Rosenbergu je izjavio: «Vjerujem u Hitlera. predstavljaju i ga kao «dugo i ekivanog spasitelja». Na samrti je izjavio «Slijedite Hitlera! On e plesati. otvorio njegove centre u viziji i pokazao mu na ine komunikacije s Mo ima!» Svastika . ali sam ja taj koji naru uje pjesme! Uveo sam ga u u enja «Tajne doktrine». «maloga sebe». Tada je re eno da e se «Gospodar Maitreya» uskoro pojaviti kao njema ki mesija kako bi «poveo arijsku rasu u kona nu pobjedu nad idovim Eckartu a». odnosno ovjeka nadahnutog od strane samog Lucifera koji e pokoriti svijet i odvesti Arijevce u slavu.

Hitler je ve bio upoznat s ovim teorijama. U sli noj maniri Hakenkreutz je usvojilo i dru tvo Thule. svastika bila je tako er i tradicionalni simbol Thora. godine. ./nazimyth2.. Dru tvo Vril tra ilo je na in za kontaktiranje podzemnih superljudi. stolje a koji su ga nazivali «Hakenkreutz» (kukasti kri ).photobucket. kako bi od njih nau ili drevne tajne Thule. Hitlerov bliski suradnik Rudolph Hess poslije ga je upoznao s Haushoferom. Predlaga i ideje «Lebensrauma» tra ili su rekolonizaciju Slavenskih zemalja koje su pokorili vitezovi Teutonci u srednjem vijeku i ponovno ujedinjenje germanske populacije isto ne Europe i europskog dijela Rusije. biv im vojnikom i znanstvenikom i osniva em dru tva Vril koje se kasnije istaknulo kao unutarnji krug dru tva Thule i nastavilo djelovati i nakon njegova ga enja.com/albums/r. koja e prerasti u operaciju «Barbarossa». nordijskog boga groma i bio je omiljen u krugovima germanskih neo-paganisti kih pokreta s po etka 20. ali Haushoferovi radovi jo su vi e ideolo ki potkovali ovu ideju. Geopolitika Haushofer je tako er bio i gorljivi branitelj ideje «Lebensrauma» ( ivotnog prostora). Hitler se upoznao s pisanim djelima profesora Karla Haushofera.. http://i140. teorije koja je imala vode u ulogu u njema koj imperijalisti koj ideologiji jo od 1890-tih. a Haushofer je tvrdio da je posjetio Tibet u potrazi za dokazima ove teorije. Dok je bio utamni en u zatvoru Landsberg. Ve sam ranije spomenuo kako je svastika dospjela na nacisti ku zastavu. iji su lanovi kao i neo-paganisti bili zakleti antikr ani. Dodatna doza okrutnosti pristigla je u razmi ljanja Nacista 1923. invaziju na Sovjetski Savez 1941. te bila glavna ideja i parola njema ke politi ke desnice.jpg Podrijetlo Arijske rase Po etkom 20-tih godina otrovna mje avina rasne teorije i teutonskog misticizma ukorijenila se duboko u nacisti koj filozofiji koja se borila za politi ku prevlast u Weimarskoj republici.Drevni indijski simbol sre e. Tako er je promoviralo ideju o centralnoazijskom podrijetlu Arijske rase.

pora ene njema ke nacije i i la ruku pod ruku sa neslu benom nacisti kom idejom «vi e od religije je ustrajnost u stvaranju novog ovjeka». odnosno Njema kom narodu.Pretpotopni primitivizam Hitler. Sebottendorf je ve 20tih godina propagirao ideju «kona nog cilja» kojom bi se idovi doslovno «istrijebili s lica zemlje jednom za svagda» koriste i najkrvolo nije metode uklju uju i i osnivanje koncentracijskih logora. u prvom svjetskom ratu. To (Teutonska pobjeda nad Rimljanima)je ponovno pobudilo osje aj ponosa kod. Jedna je stvar dru tava Thule i Vril jo vi e privukla Hitlera i Himmlera-potpuna predanost ideji uni tenja idova (juda) koji su bili vi eni kao rasna prijetnja i kozmi ki neprijatelj «Volku». . vode i propagandist prepoznao je privla nost pretpotopnog primitivizma na umove Nijemaca koje su proklamirali dru tva Thule i Vril.

.

Naoru ani pripadnici poznatiji kao Waffen SS borili su se zajedno s regularnim postrojbama njema ke vojske u Drugom svjetskom ratu. ova je vizija imala vrlo mra nu stranu U Drugom svj.. a Himmler ih je vidio kao reinkarnacije teutonskih vitezova i vitezova iz legendi o kralju Arthuru. Komisija Ahnenerbe.jpg Ahnenerbe i Tibet . pogansko mjesto mo i za koju su neki vjerovali da e uvati i sam «Sveti Gral».Provoditelji rasne doktrine i dvorac Wewelsburg. http://i140. koji je postao Himmlerov hram vjere u novi svjetski poredak. Osnivane su i specijalne jedinice nazvane «Einsatzgruppen» iji je zadatak bilo i enje isto ne Europe od idova. za kojima su tragali Arthurovi vitezovi okruglog stola. Na podu dvorca nalazio se tamni mozaik zvijezde koja je ozna avala sredi te i nad kojim su provo eni magijski rituali dvanestorice nacisti kih asnika poznatih kao «Dvanest vitezova». SS-ovski Kamelot postao je dvorac Wewelsburg. u kojima su provo eni okrutni eksperimenti sa svrhom dokazivanja arijevske superiornosti. godine. Wewelsburg je trebao postati sredi te tog poretka. da bi do 1939.ratu SS je punio nacisti ke koncentracijske i logore za istrebljenje.com/albums/r. izme u gradova Hamma i Paderborna. No.-Ahnenerbe. 1933. Vo en nametnutim nacisti kim diktatom i idejom rasne isto e provoditelj rasne doktrine postaje Himmlerov SS. Zadatak im je bio prona i znanstvenu.. samo da bi dokazali kako je njima su eno vladati svijetom i da pri tom imaju podr ku misti nih sila. kada je Hitler postao njema ki kancelar.photobucket. «Schutzstaffel» (za titni odred)».000 ljudi. u blizini ume Teutoburg. sredinom 1930-tih gorljivo je tra ila podrijetlo arijevske rase irom svijeta. fantazije Himmlera i dru tva Thule postali su stvarnost. brojili 500. Ovi odredi zapo eli su kao 300-tinjak Hitlerovih osobnih tjelesnih uvara. produ ena ruka SS-a. antropolo ku i arheolo ku dokumentaciju koja bi ujedinila njihovu drevnu pro lost i njihovu sudbinu.

Tijekom svog boravka prou io je vi e od 300 lubanja stanovnika Tibeta i Sikkima. Vjerovao je da bi Tibetanci mogli igrati klju nu ulogu u regiji nakon kona ne pobjede. godine tibetanci su podosta bili naklonjeni Njema koj i njihovom savezniku Japanu. Iste godine dru tvo Ahnenerbe predvo eno Ernstom Schäferom pokrenulo je ekspediciju na Tibet. . pobornik teorije o Tibetu kao domu «sjeverne rase». Hedin je nazo io osnivanju Instituta za unauatrazijska istra ivanja. Dvije godine po osnutku. kako bi uspostavili protute u britanskom i kineskom utjecaju u regiji. ogranka Ahnenerbea. Karl Haushofer je bio uvjeren da klju ovladavanja vril energijom le i u Tibetu. Kako sam ve spominjao. Hitler je o Hedinu imao toliko visoko mi ljenje da ga je pozvao da odr i pozdravno slovo na Olimpijadi 1936. Jedan od lanova eksped icije bio je i antropolog Bruno Beger. U sije nju 1943. sveti grad bo anske sfere». koji je vodio nekoliko ekspedicija na Tibet. neki poklonici nacisti ke rasne teorije vjerovali su u postojanje misti ne zemlje Thule izme u Islanda i Grenlanda. a njezin pronalazak bio je predmetom barem jedne nacisti ke ekspedicije.. Himmler dru tvo pripaja SS-u.Komisija pod punim imenom «Ahnenerbe Forschungs und Lehrgemeinschaft» bila je dru tvo za istra ivanje i pou avanje o naslije u predaka. kao njema ki saveznici. te u detalje zabilje io i druge fizi ke predispozicije. No. 1937. Begerova uloga bilo je provo enje znanstvenih istra ivanja o tibetancima. dok europski rasni elementi najvi e dolaze do izra aja kod predstavnika aristokracije. U tom je imao podr ku vedskog istra iva a i nacisti kog simpatizera Svena Hedina. Schäfer je poslije objavio zapis o toj ekspediciji u knjizi «Sve anost o iljaka bijele tkanine: istra iva ka ekspedicija kroz Tibet u Lhasu. Ekspedicija na Tibet 1938. Sa antropolo kog gledi ta je zaklju io da Tibetanci predstavljaju prijelaznu razvojnu fazu izme u mongolskih i europskih rasa.

rata Himmlerove opsesivne potrage za arijevskim korijenima urodile su pronalaskom arheolo kih nalazi ta u zapadnoj i ju noj Rusiji. Ovaj scenarij neodoljivi podsje a na Bulwer-Lyttona. provodili niz ekspedicija.1943.?» Osu en na smrt Tajna mo vrila nije uspjela spasiti Tre i Reich od propasti. uvarima okultne mo i vril. ali naga a se da je postojalo jo ekspedicija i prije. ali i poslije. te je postavljao pitanje «za to se skre e pozornost svijeta na injenicu da nememo pro losti? Nije li dovoljno to da su Rimljani podizali monumentalne gra evine u vrijeme kada su na i preci ivjeli u ku ama od blata. ak je i Hitleru po ela smetati Himmlerova opsesija. . To bi omogu ilo. Ku e od blata i kamene sjekire Tijekom Drugog svj.Podzemni gradovi Nije poznato da li je bilo jo ekspedicija na Tibet. Agenti dru tva Ahnenerbe pristigli su u ime Wermachta i detaljno pretra ivali ova podru ja za dokazima Njema kog podrijetla. isti e Ravenscroft. Nakon nacisti kog poraza voditelj dru tva Ahnenrebe Dr Wolfram Sievers osu en je na smrt. nacistima odr avanje kontakata s njihovim arijevskim precima. U svojoj knjizi Spear of Destiny (Koplje sudbine) (1973) Trevor Ravenscroft raspravlja o tome da li su Nijemci u razdoblju izme u 1926. no ne zbog arheolo kih ve . koji su skriveni u podzemnim gradovima ispod Himalaja. Otkriveni arheolo ki pronalasci transportirani su u tabo SS-a u Wewelsburgu.

Ovaj Red je oblik prihva enog slobodnog zidarstva ija u enja po ivaju na Bibliji i iji su ciljevi benevolentnog i humanitarnog karaktera. Australiji. Uz iznimku da je (gotovo) u potpunosti bio rezerviran za ene. prema njihovoj vlastitoj literaturi. simbol Reda Isto ne Zvijezde. Saudijskoj Arabiji.618! Slu ajnost ili neka simbolika? . Kini i F ilipinima. je « najve a bratska organizacija na svijetu kojoj pripadaju i mu karci i ene. ali ne u smislu diskriminacije. Tim vi e iznena uje injenica to su to inila u vrijeme davno prije i prvih naznaka ideja o navedenim pravima i slobodama.618 mogu se kreirati mandale u obliku savr enog pentagrama. Kako emo u daljnjem tekstu vidjeti. Samo da napomenem da iako sam ja zapoceo ovu temu za stvarno velikim postovima to ne znaci da i vi trebate imati takve postove. uz negativnu reputaciju imalo i reputaciju promicatelja rasne. no u stvarnosti navodno slu i zlim ciljevima Iluminata. okrenut naopa ke. masonstvo je u nekim segmentima.eksperimenata na ljudima u koncetracionim logorima. Njema koj. vjerske. Red Isto ne Zvijezde dobar je primjer prakticiranja nekih od gore spomenutih zna ajki. Slobodno komentirajte.MASONSKA VEZA Red Isto ne Zvijezde. pitajte. Rumunjskoj. ve upravo suprotno-da postane ravnopravan ogranak Slobodnog zidarstva. a to se mo e primjeniti na neka tajna dru tva koja izviru iz Slobodnog zidarstva. Jedino jo Wewelsbur ki dvorac podsje a na zlokobne mo i jedne izokrenute filozofije. kako se vidi na slici ispod kori tenjem broja Pi 1. RED ISTO NE ZVIJEZDE . koji je. A sad mali prilog teoreti arima zavjera. spolne. na adresama s brojem 1. Arheolo ki svijet Ahnenerbea umro je zajedno s Hitlerom. Himmlerom i Sieversom. A sad ono udno sjedi ta Redova Isto ne Zvijezde i njihovih najbli ih saveznika Duginih Djevojaka i Jobovih K eri (o kojima e biti rije i ne to kasnije u tekstu). ali i u Italiji. Mnogi lanovi dru tva postali su vode i profesori u poslijeratnoj Njema koj. raspravljajte. nacionalne i politi ke jednakosti.» Ovaj red svoje podru nice ima ve inom u Americi.

Robert Morris. visoko pozicionirani mason.Osniva Reda Isto ne Zvijezde bio je dr. pravnik i .

polusestre. ili barem povezani s nekim takvog profila. Drugim rije ima. Morrisa bila je osnovati enski ogranak Slobodnog zidarstva. statut Reda dopunjen je na na in da su lanicama reda mogle postati i ne akinje. pak. 1994. unuke. i Veliki Me tar Kentuckya (u mirovanju). Dodu e. bili podre eni Generalnom Velikom Kaptolu u Me unarodnom Hramu Reda Isto ne Zvijezde koji je sjedi te imao u Washingtonu. Nakon objave svojih rituala 1849. ogorice i bake. pomajke. Prvi Veliki Kaptol (podru nica) utemeljen je iste godine u Michigenu. 1850. majke. . povezao se sa Roberom Macoyem koji je rituale bazirane na Morrisovim idejama objavio 1867. Izvorna zamisao dr. ali se nije uspio suprotstaviti brojnim protivnicima takve ideje. lanovi ovog reda moraju biti punoljetni i moraju biti Majstori Masoni s dobrom reputacijom.u itelj iz Bostona u Massachusettsu. lanovi su osim Majstora masona mogle biti njihove supruge. i 1793. godine nisu postojali nikakvi znakovi njezinog rada i djelovanja. ali 1867. On je tako er bio i Majstor Mason. poluk erke. k eri. godine. udovice. koji su. Podre enim (lokalnim) podru nicama upravljali su kaptoli na dr avnoj razini. ili iz redova Duginih Djevojaka ili Jobovih K eri koje su napunile dovoljno godina. Iz sastava lanova da se primjetiti da su lanice morale biti rodbinski povezane s Masonima . postojala je istoimena organizacija osnovana negdje izme u 1788.

je masonska organizacija za mlade. No. a kada to nala e potreba. koja u i vje tinama vo enja i upravljanja kroz dru tveno koristan rad. Wead Mick. Djevojke u dobi od 11 do 21 godine u e vrijednost dobrotvornog rada kroz razne projekte koje organiziraju lokalne i dr avne podru nice. Sastaju se u masonskim lo ama. godine u Nebraski i Omahi od strane Ethel T. da se vratimo izvornoj temi .Red Duginih Djevojaka I Jobove K eri Me unarodni Red Duginih Djevojaka. Jobove K eri su jo jedna masonska organizacija rezervirana za mlade djevojke u dobi od 10 21 godine. s izvornom svrhom edukacije i prakticiranja u enja Biblije kroz toleranciju prema svim ostalim religijama. u posebnom kaptolu nazvanom Bethel. Ova organizacija osnovana je 1920.

ali bilo je te ko balanstirati izme u prakticiranja kr anske vjere i pripadnosti Redu. Izvorna ideja nastanka Reda isto ne Zvijezde i bila je da to bude samo jedan od planirana tri stupnja. Kr anima se nije izri ito zabranjivalo lanstvo u Redu. Pogodan kandidat morao je dokazati svoje vjerovanje u Vrhovno Bi e. koji bi se potom potvrdili na zajedni koj ceremoniji. Svaki kaptol imao je pravo odlu iti tko e postati lanom organizacije. dok su ostalih 9 morale biti ene (Matron i Matrona Suradnica). Inicijacija u razli ite stupnjeve morala je biti anonimna. jednoglasna i prije svega tajna.Svaki Kaptol Reda Isto ne Zvijezde ima 18 asnika od koji su neki bili izabrani. Dok se Dostojna Matrona smatrala predsjedavaju om Reda.Patrona ili Patrona Suradnika. stupnjevi nisu mogli biti potvr eni bez predsjedavaju eg «brata» s dobrom reputacijom . iako se zasnivao i na Starom i na Novom Zavjetu. Postoji 18 osnovnih inova svakog Kaptola: * Dostojna Matrona predsjedavaju e tijelo Dostojni Patron Majstor Mason kao nadzorno tijelo Matrona Suradnica preuzima du nosti Dostojne Matrone u slu aju sprije enosti o Patron Suradnik preuzima du nosti Dostojnog Patrona u slu aju sprije enosti Tajnik Blagajnik Kondukter razvodi posjetitelje i inicijate o Kondukter Suradnik poma e pri najavljivanju i skrbi o glasa koj kutiji Kapelan vodi Kaptol u molitvi Mar al Organist Adah Ruth Esther Martha Electa . Ostala dva stupnja trebala su se zvati Kraljica Juga i Red Amarantha. Dva asnika obvezno su morali biti mu karci (Patron i Patron Suradnik). i tada bi bio iniciran u pet stupnjeva. a nekima je ta titula dodijeljena. Zanimljivo je da je Red Isto ne Zvijezde zahtijevao vjerovanje samo u Vrhovno Bi e.

uvar - sjedi pored vrata u sobi za sastanke vode i brigu da su svi na broju i da su lanovi Reda Stra ar sjedi pored vrata izvan sobe za sastanke vode i brigu da su svi koji ele u i lanovi Reda

Podrijetlo i povijest Usvojene Ceremonije me u enskom afroameri kom populacijom Visoka Dostojna Matrona (u mirovanju) Jessie M. Ayers bila je lanicom Kaptola Miriam br.4, Reda Isto ne Zvijezde pod jurisdikcijom Velikog Kaptola Georgiana Thomas distrikta Columbia. Svoju slu bu provela je kao Visoka Dostojna Matrona 1989. ali i kao Visoka Povjesni arka Velikog Kaptola Georgiana Thomas u razdoblju od 1971. -1991. Izvjesni Thornton Andrew Jackson do ao je 10. kolovoza 1874. godine u posjed tekstova Ceremonije Usvajanja Reda Isto ne Zvijezde. Ove tekstove dobio je od Brata C.B. Casea, zamjenika i zastupnika Preuzvi enog Roberta Macoya, 33. Vrhovnog Svjetskog Patrona Ceremonij e Usvajanja. Kao dodatak, od Casea je dobio dozvolu za uspostavljanja kaptola Isto ne Zvijezde i me u provjerenom afroameri kom populacijom.

Tako je 1. Prosinca 1874. godine uspostavljen prvi kaptol Reda Isto ne Zvijezde sa afroameri kim lanovima u SAD-u, pod nazivom Kaptol Kraljice Esther Br.1 . Sjedi te mu je

bilo u O Street, na broju 708 u Washingtonu u ku i gospo e Georgiane Thomas. Prva Dostojna Matrona bila je sestra Marta Welch a prvi Dostojni Patron brat Thornton A.Jackson. Jedanaest mjeseci kasnije, Veliki Me tar William H. Myers i njegov zamjenik William A. Tallaferro, Ujedinjene Velike Lo e colubijskog Distrikta, pozvani su kako bi im bile dodijeljne po asne titule. Oni su to prihvatili, te su tako dodatno u vr ene veze koje povezuju masonske obitelji. Tom prigodom Veliki Me tar Mayers u svom govoru kovao je u nebesa Kaptol Kraljice Esther Br.1: Neka golubica mira lebdi nad vama. Neka Svevide e Oko, kome se klanjaju Sunce, Mjesec i Zvijezde uvijek nad vama bdije. Neka vas titi i uva u va im svakodnevnim nastojanjima da promovirate sveop e dobro ovog kaptola.
E

Ubrzo potom otvoreni su jo neki kaptoli poput Kaptola Kraljice Shebe Br. 3, Gethsemane Kaptola Br. 4. I brojnih drugih. Svaki puta kada bi se osnovala nova podru nica, nedugo zatm i priznala bi ju regularna masonska Lo a to je dodatno irilo i u vr ivalo masonske veze. asnici Pythagoras Lo e Br. 9, dodijelili su asnicima Kaptola Kraljice Esther Br. 1, prva odlikovanja poznatija i kao rozete. Ceremoniju dodjele uprili io je Dostojni Patron Thornton A. Jackson koji je elio da kaptoli uspiju u poslu koji je pred njima i ciljevima koje su si zadali. Tom prigodom Jackson je pdsjetio asnike da rozete nose s ponosom i u znak sje anja na 5 Heroina: Adah, Ruth, Esther, Marthu i Electu. Na kraju svog izlaganja izjavio je slijede e:

Tebi, Kraljice Esther i Suradnicima, predstavnicima zraka Predivne Zvijezde iz koje izviru najdivnije, najproro anskije i najinstruktivnije lekcije Starog i Novog Zavjeta. Neka uvijek baca zrake ljepote i spokoja na sve na to privla i tisu e da Ga tuju. Ova izjava svojevrsna je ideja vodilja lanovima Reda Isto ne Zvijezde od 1875. pa sve do dana njih vremena. Probajte malo progooglati pojam Order of the Eastern Star i vidjet ete koliko rezultata dobiti, i gotovo svaki link je razli ita podru nica. TRILATERALNA KOMISIJA I 3. SVJETSKI RAT Osim povijesnih urota i mo ebitnih naga anja o tome koliko su tajna dru tva utjecala na politi ko ekonomska kretanja na globalnoj razini, vrijeme je da se posvetimo onome to se doga a danas. Cijeli svijet je klicao progla enju novog predsjenika SAD-a, vjeruju i da e prvi afroameri ki predsjednik donijeti promjene, ne samo u svijesti ve i u globalnoj politici. No, jedan ovjek po imenu Webster Tarpley koji je osim to je vrstan povjesni ar i biograf nekih biv ih amrei kih predsjednika, ne misli tako.
F F

Muslimansko piodrijetlo aktualnog ameri kog predsjednika samo je lukavo smi ljeni "spin" koji e ameri ku vanjsku politiku odvesti ne ka smirenju sukoba na Bliskom istoku, ve ka rasplamsavanju mnogo ve eg "mitskog" sukoba supervelesila. Svi znaju da centri politi ke, vojne i ekonomske mo i ne le e u Kabulu i Bagdadu, ve u Moskvi, Pekingu i Washingtonu...Da bi se izvukli iz pomalo gubita kih sukoba u Afganistanu i Iraku ( a gotovo i iz rata s Iranom za koji je postojala izravna prijetnja tijekom srpnja-kolovoza 2007.), Amerika je s Obamom stvorila novog "Mand urijskog kandidata" i na taj na in stavila to ku na "i" sinteti kog sukoba " rata protiv terorizma" koji je zapo eo 2001. Prema rije ima doti nog Tarpleya, kandidatura Barracka Obame je jo vi e militaristi ka i agresivnija od kandidature njegovog prethodnika Busha i njegovih neo-konzervativaca. Novi ameri ki prdsjednik nije ni ta vi e do lutka na koncu Trilateralne komisije, a posebice izvjesnog Zbigniewa Brzezinskog.

Kako sam ve prije rekao. ve ljevi ara i demagoga koji obe ava "nadu" i "promjenu".Britanija odr i u narednom periodu kao vladaju a supervelesila.Trilateralna komisija je u biti klika bankara koja je vodila i Carterovu administraciju. Taj projekt je koncizniji i razra eniji od neo-konzervatisti kog pristupa "razori i osvoji". Ova klika se sada odlu uje na elo nacije dovesti ne nekog desni ara i neo konzervativca. U prilog ove teorije idu i najnovije izjave . ve ratovi na ve oj skali. jer nafta vi e nije pitanje prevage i presti a. no s jo vi e pripreme i indoktrinacije. a po rije ima Brzezinskog centri mo i le e u Pekingu i Moskvi i on je odlu an da se osovina SAD-V. ali ustvari zastupa kvalitativno gore i destruktivnije ciljeve i mo e isporu iti Europu kao pijuna i " rtveno janje". a mnogi se sje aju koliko je ona bila katastrofalna-ekonomski i strate ki. Sada ova ista Trilateralna komisija stoji iza kandidature Barracka Obame. Projekt Obamine adnistracije ne e biti ratovi na Bliskom istoku.

I Rusi i Kinezi imajusvoje muslimanske manjine koje bi dale du u i srce da se oslobode svojih "tla itelja" ( u Kini su to Viguri). Ve ernji list) .. Brzezinski je to ve jednom u inio zarativ i Afganistan s Sovjetskim savezom i naoru avaju i afganistance ameri kim oru jem. oni postaju topovsko meso u ve spomenutom potencijalnom sukobu protiv Rusije i Kine.Sve to treba je poduprijeti te manjine i naoru ati ih do zubagerilski rat svjetskih razmjera. Jo jedan primjer: da li su Ameri zabrinuti zbog Sudana.. Kina mudro uti. a Rusi i Medvedev ka u kako je vrijeme ponovno se naoru ati do zuba s naglaskom na nuklearni program (Jutarnji list. Uzmimo za primjer pristup McCaina i neokonzervativaca.predsjednika navedenih supervelesila.. Ameri ka desnica nema pravo rje enje za ovaj scenarij... umijesto da Muslimani postanu neprijatelj.NE! injenica je da Sudan s gotovo 10% opskrbljuje Kinu naftom.umijesto toga u inmo Iran svojim saveznikom i zaratimo ih s Rusijom. Brzezinski je prije nekog vremena posjetio ovo mjesto s ciljem protjerivanja Rusa i okretanja Sirije protiv njih..I tako . Obama ka e: "Amerika nije neprijatelj muslimana" (Jutarnji list).Shvativ i strate ku va nost Tartosa u Siriji. Darfura i humanitarne krize?. dok Brzezinski ka e: nemojte to u initi..... DEMOLAY INTERNATIONAL.. jer je SAD ve pred bankrotom i ne mo e si priu titi jo jedan rat takvih razmjera...RASADNIK BUDU IH SLOBODNIH ZIDARA . Isti scenarij ele primjeniti sa Sirijom. a ljevica koju podupire Rockefeller i Soros (Trilateralna komisija) -likuje.oni ka u "bombardirajmo Iran sa svim raspolo ivim sredstvima". Ostatk zaklju ite sami.

bratov tina. Kako bi u tome bili to uspje niji. kao uostalom i brojni crkveni redovi danas. asocijacija. Bez obzira da li su pojedina dru tva doista imala podrijetlo u pro losti ne mo emo olako ignorirati ideologiju s kojom su se uporno povezivali. Drugim rije ima. koja je funkcionirala po vojnoduhovnom principu i na strogoj hijarajrhiji. svakom dru tvu se nastojalo pripisati neko misti no podrijetlo zasnovano na zasadama raznih dokazanih tajnih dru tava. Ako u obzir uzmemo dokazane povjesne injenice. dokumente i zapise. fascinacija Templarima proizilazi iz injenice da je ovaj Red od ubogih Kristovih vitezova postao najmo nija organizacija u sjeni tada njeg poznatog svijeta.religijskih sekti i inih organizacija. po to su bili vitezovi-redovnici nije udno to su bili organizirani kao bratov tina. Kako sam ve nebrojno puta istaknuo. pseudo. Povijesne injenice govore da su to inila i sama tajna dru tva. ponovno dolazimo do Templara kao najstarijeg tajnog dru tva ili bar dru tva s tajnama. no injenica ipak stoji da . Templarima vjerojatno nije bilo u interesu pozirati takvim ustrojem. jer su se s prvim danom svoga obznanjivanja po ela pozivati na neke drevne manifeste. a isklju imo navodne tvrdnje o postojanjima pojedinih tajnih dru tava.Otkada postoje tajna dru tva postojala je i opozicija koja je na ovaj ili onaj na in nastojala diskreditirati njihov rad.

mnogi lanovi po izlasku iz ovog dru tva. U svome radu koriste model mentoringa. Filipinima. Izvorna ideja ove organizacije bila je postati uto i te i savjetovali te za mladi e koji su o eve izgubili u ratu. Ne mo emo znati da li slobodni zidari izviru iz Templara. Ovu masonsku organizaciju za mladi e od 12-21 godine osnovao je 1919. Mentori se fokusiraju na razvoj dru tvene svijesti. Kako je organizacija nastavila rasti. razvoj vje tine vo enja i osobne odgovornosti. Organizacija je rapidno rasla tako da je do kraja 1921 Land shvatio da e ovoj organizaciji morati posvetiti svoje puno vrijeme. Boliviji. Arubi. svoju karijeru nastavljaju kao Slobodni zidari. Prvi lanovi ovog dru tva postali su Louis Lower i jo osam njegovih prijatelja bez o eva. Panami.su njihovi zasadi bili pravi rasadnik tajnih dru tava u budu nosti. Trenutno ova organizacija broji 18 000 lanova samo u Sjevernoj Americi. ova organizacija vrlo je sli na Jobovim K erima i Duginim Djevojkama o kojima sam ve ranije pisao. Land. Japanu. tako da svoje podru nice danas imaju u Kanadi. bri no je koncipirana po modelu slobodnog zidarstva. Njema koj. tako da su lanovi u red inicirani kroz cijeli niz alegorijskih obreda. a mentori novoprido licama su odrasli mu karci i ene. Land je otkrio potrebu stvaranja mjesta gdje bi se mladi i s istim probleima mogli povezati i nau iti odgovornosti. Dru tvo se zasniva na sedam osnovnih vrlina: G . Iako nisu direktno povezani sa slobodnim zidarima Red De Molaya smatra se pridru enim tijelom. no zato znamo da se jedna me unarodna bratov tina za mladi e zove upravo DeMolay International (biv i Red DeMolaya) po zadnjem Velikom me tru Reda Vitezova Templara spaljenom na loma i. Italiji. Ciljevi lanovima organizacije mogu postati svi mladi i u dobi od 12 do 21 godine starosti i ne moraju imati nekog ro aka koji je ve lan neke masonske Lo e. Brzilu. naj e e o evi i majke ili biv i lanovi organizacije koji se zovu Seniori. Kako je ova organizacija lan masonske obitelji. Australiji. I danas. Kolumbiji. Drugim rije ima. Ime 23 i ujedno posljednjeg Velikog me tra Templara uzeo je s ciljem promicanja vrijednosti lojalnosti i odanosti. Portugalu. ubrzo je privukla pa nju Masonskih lo a koji su je formalno priznali u mnogim dr avama. Kada su svoje podru nice uspostavili u gotovo svakoj dr avi SAD-a. Red DeMaolaya postaje me unarodan i osniva svoje podru nice i u inozemstvu. Meksiku i u jo nekim dijelovima Ju ne Amerike. Svaku podru nicu ovog dru tva sponzorira neka masonska lo a ili drugo masonsko tijelo. u Kansas Cityu u dr avi Missouri uspje ni poslovni ovjek Frank S.

isto i i patriotizmu. pouzdanosti. Seniore te ostale starije suradnike iz masonskih redova u prenesenom zna enju zovu jo i otac pozivaju i se na izvornu ideju dru tva da postane zamjena za izgubljenog oca. a po asne titule i odlikovanja dobivaju i ne. No osim na lokalnoj razini DeMolay international ima i upravlja ka tijela na dr avnim razinama. te zapisni ara kojeg imenuje nadzorno vije e. po tovanju prema Svetim Stvarima. a vodi ju Glavni Savjetnik. Tako er.bratskoj ljubavi. Za njegovanje ovih vrlina dobijaju se i posebna odlikovanja. imena i pozicije du nosnika variraju u svakoj pojedinoj jurisdikciji. kolegijalnosti.lanovi koji su svojim radom i zalaganjem na ovaj ili onaj na i pomagali u radu ovog dru tva. Evo kako izgleda struktura ove organizacije: Izabrani: * Glavni savjetnik Savjetnik senior Savjetnik junior blagajnik Imenovani: H H * Zapisni ar * akon senior * akon junior * Stjuart senior * Stjuart junior * Orator * Sentinel * Kapelan * Mar al * Standard Bearer (?) * Almoner * Sedam perceptora * Organist . Savjetnik Senior naj e e je taj koji Glavnog Savjetnika nasljedi na njegovoj funkciji. a biraju ga sami lanovi. Struktura Reda Regionalna podru nica Demolayeva Reda naziva se kaptol. U radu Glavnom Savjetniku poma e Savjetnik Senior i Savjetnik Junior. U kasnijim godinama Seniorima su postale i ene koje esto zovu majkom . Sve du nosnike organizacije imenuje Glavni Savjetnik osim ostalih savjetnika i blagajnika. On je uvijek iz redova starijih lanova. Glavni Dr avni Svjetnik ili Glavni Savjetnik Jurisdikcije zadu eni su za organizaciju na dr avnj razini. skromnosti.

od strane njenih osniva a. gr ki. da bude Hermeti no dru tvo posve eno filozofskoj. Israel Regardie. dolazio je iz razli itih religijskih izvora. egipatski. Za na a pojimanja najpoznatiji DeMolayevci bili su Walt Disney. Mentor i vode e svjetlo Hermeti nog Reda Zlatne Zore bio je pokojni Dr. divinacije. a neki su u li i u Hall of fame . Tolerancija za sva religijska vjerovanja je bila nagla ena. Ova organizacija promovira u enje originalnog Hermeti nog Reda Zlatne Zore. Williama Wynn Westcotta i Samuel Liddell MacGregor Mathersa. Regardieova jasna i neosporna elja bila je da bilo koji i svi duhovni tragaoci mogu ne to dobiti iz u enja Zlatne Zore za vlastiti rast i evoluciju. od strane Dr. gnostike. Stella Matutina i Alpha et Omega. astrologije. a simbolizam koji je upotrebljavala G:.D. Sustav magije Zlatne Zore nije religija.) je neprofitna organizacija Floride iji je cilj neprekidno o uvanje onog tijela znanja znano kao Hermetizam ili Zapadna ezoterna tradicija.O. egipatske magije. ali nastavilo djelovati tijekom godina pod imenima dvije organizacije proiza le iz nje. Danas. vidovitosti i Enohijanske magije. Tako er je dizajnirana da bude kola i muzej znanja.Cijela je ekipa poznatih i manje poznatih prodefilirala kroz ovaj Red. Nastavni plan uklju uje studij Kabale. unutarnje alkemije. Zlatna Zora je planirana. judeo-kr anski. iako religijsko slikovito prikazivanje i religijski koncepti igraju va nu ulogu u njezinu radu. Sustav magije Zlatne Zore je dizajniran da podu ava svoje studente apstraktnom ezoternom znanju kao i prakti nijim primjenama ceremonijalne magije. idove i kr ane. I I . duhovnoj i psihi koj evoluciji ovje anstva. ljudi iz mnogih razli itih religijskih putova smatraju sebe praktikantima magije Zlatne Zore uklju uju i neopagane.D:. rozenkrojcerski i masonski elementi mogu svi biti na eni unutar u enja G:. magijskog bratstva osnovanog u Londonu 1888. gnosti ki. John Wayne I Bill Clinton! HERMETI KI RED ZLATNA ZORA Hermeti ni Red Zlatne Zore (tako er znan i kao H. koje je prestalo postojati pod tim imenom 1903.G. gdje studenti mogu u iti principe okultne znanosti i razne elemente zapadne filozofije te magije.D:.

. cijela se obitelj preselila u Washington DC kad je Israel Regardie imao 13 godina. To mu je kasnije mnogo pomoglo u prou avanju kabale.Israel Regardie Prije nego to je preminuo 10. William Butler Yeats. velja e 1926. Pa ak i u izuzetnoj skupini veoma u enih maga Regardie posjeduje veoma visoki autoritet. Mathers. Arthur Edward Waite. i ranog 20. Israel Regudy ro en je u Londonu 17. Stella Matutina i Alpha et Omega. 18. Rana Povijest Kao sin siroma nog idovskog useljenika. Obitelj je prihvatila tu gre ku kao novo ime. William W. stolje a. lipnja 1927. Aleister Crowley i Dion Fortune. Za vrijeme Prvog svjetskog rata njegov stariji brat se pridru io engleskoj vojsci gdje mu je prezime bilo gre kom promijenjeno u "Regardie". o ujka 1985. jogu i hindu filozofiju. bio je iniciran u stupanj Neofita i napredovao u stupanj Zelatora 2. koju je nazivao drugim domom. nastale nakon to se izvorni Red raspao na razli ite frakcije. prijavio se u Washin gton College of SRIA (Societas Rosicruciana in America). Od ranih dana bio je zainteresiran za teozofski rad Madame Blavatsky. Veoma brzo je na ao u itelja hebrejskog i nau io itati hebrejski bez velike muke. o ujka 1926. 1921. 18. Me u njima su bili Dr. Tradicija koju je predstavljala Zlatna Zora a kasnije i njezine dvije inkarnacije. godine. Israel Regardie je bio od mnogih smatran kao zadnji ivi Adept veoma ivog magijskog pokreta poznatog pod imenom Hermeti ki Red Zlatne Zore. Regardie je esto posje ivao Knji nicu Kongresa. privukla je veliki broj poznatih okultista kasnog 19. Westcott. studenog 1907. Samuel L.

Njegova dobrodu na priroda. "Jedna od stvari koje je jako mrzio" napisao je Pat Zalewski "je bila da ga ljudi uspore uju sa Crowleyevom metodom Telemitske magije kao i Knjigom Zakona Jo uvijek se sje am Regardiea kako udara dlanovima o stol jedne no i za ve erom govore i "Kvragu. kao i sposobnost da oprosti Crowleyu. Regardie je poku ao popraviti Crowleyev ugled knjigom "Legenda o Aleisteru Crowleyu" koju je napisao zajedno s Crowleyem. Regardie bi bio uzrujan kada bi ga netko povezivao isklju ivo s Crowleyevim u enjima. Tako je u listopadu 1928. pamtili su Crowleya kao prodornog buntovnika iz ranijih godina te je zbog ranijeg prijateljstva s Crowleyem Regardie bio izlo en provokacijama nekih lanova Reda. volio bih da ljudi to shvate. godine. Regardie prihvatio ponudu i preselio se u Francusku. dvije inkarnacije . Crowleyev ugled. "Vrt Mogranja" je knjiga koja se temelji na kabalisti kom u enju koje je Regardie stekao vlastitim istra ivanjem. Drvo ivota se smatra jednim od najrazumljivijih tekstova prakti ne magije ikada napisanih. Regardie i Crowley su se razi li i nedugo zatim prestali me usobno komunicirati. "Vrt Mogranja" i "Drvo ivota". Njen lanak je u principu jo bolje otkrio istinsku sr Zlatne Zore. budu i da je Crowleyjev izdava bankrotirao. bila je o igledna u knjizi "Oko u trokutu". Ti tekstovi su u biti objava u enja Zlatne Zore. LangfordGarstin.Negdje oko 1925-1926. Stella Matutina i Alpha et Omega. Mladi Regardie je ovo prihvatio kao izuzetnu priliku da u i magiju od osobe koja je ve izdala i knjigu o toj temi. Regardie je pristupio Redu Stella Matutina. Crowley je jednostavno ignorirao zahtjeve i nije se ponudio da podu ava Regardiea ni jogi niti magiji. nije vi e inzistirao na svojim zahtjevima. Uz ohrabrenje i pomo Dion Fortune. skroman i suzdr an mladi . gdje Dion Fortune daje visoko mi ljenje o knjizi "Drvo ivota". Regardie je nastavio prou avati magiju samostalno. i to iroj javnosti. 1930. s vremenom ga je doveo u nevolje s francuskim vlastima te je morao napustiti zemlju.Ubrzo nakon toga Crowley mu je ponudio posao osobnog tajnika u Parizu." Magijska Povijest 1932. Drugi lanovi su stali na stranu Regardiea. Knjiga koju je na ao je bila "Prvi dio od Knjige etiri" Aleistera Crowleya.J. Kada je bilo izdano. "Drvo ivota" je izazvalo veliko uzbu enje u ezoterijskim krugovima. Jedan od vo a Alpha et Omega. Iako je Zlatna Zora prestala djelovati 1903. E. Dion Fortune je bila jedan od najve ih branioca kao to se mo e vidjeti iz lanka "Okultni Pregled". Regardie mu se pridru io u Engleskoj. ja sam ovjek Zlatne Zore a ne Telemit. Mnogi lanovi iz obje organizacije. Vrlo brzo je Regardie poslao pismo Crowleyu u Pariz i nakon odre enog vremena je dobio i odgovor. Me utim. Regardie. U sljede e 3 godine Regardie je poku avao uvjeriti poslodavca da ga podu i magijskom umije u. godine Regardie je nai ao na knjigu koja ga je zaintrigirala. potpomognut britanskim asopisima. ak je napisao pismo Regardieu okrivljuju i ga za objavu tekstova i zahtijevaju i da vi e nikada ne spomene Zlatnu Zoru na papiru. Me utim. itaju i svaku knjigu o toj temi ili lanak ili skripte do koje je mogao do i. Crowley si vi e nije mogao priu titi da zadr i Regardiea kao osobnog tajnika. Knjige koje je Regardie kasnije izdao pokazale su uravnote eniji i zreliji pogled na Crowleya. godine Regardie je objavio dvije knjige. Me utim. nego to je itko ikada prije . Stella Matutina i Alpha et Omega nastavile su njezinu tradiciju. Par mjeseci kasnije.

godine je objavio ve inu rituala i u enja Zlatne Zore u etiri toma. Kao to to obi no biva. Regardie je rekao "Dobio sam pozivnicu za u lanjenje u Red na temelju objavljivanja knjige Drvo ivota". ali bez obzira na to svi bi trebali biti zahvalni Israelu Regardieu na njegovoj predvi anju. Sve ve i broj spisatelja pi e knjige posve ene u enjima Zlatne Zore i samim time u enja iste postaju dostupnijima. Zbog Regardieove te ke i nesebi ne odluke da prekr i zakletvu tajnosti danu letargi nom i umiru em Redu. Neki rade u grupama." Moja Rozenkrojcerska Pustolovina (1936. 1933. Neki su javno kritizirali Regardiea zbog objavljivanja tekstova iako mu je ve a grupa Adepta bila za to tajno zahvalna. Na alost. Red je ve bio u procesu raspadanja. U sada nje vrijeme vi e ljudi nego ikada prije naziva se praktikantima Zlatne Zore. 1937. me utim to nije bila istina. ali siguran da e sam sistem opstati. U ime tajnosti i elite. Kao rezultat te pogre ke vrata inicijacije odjednom su se otvorila Regardieu. Predstavnik Reda je poslao pismo Dion Fortune sla u i se s njenim pogledom i u isto vrijeme poslao pismo Landford-Garstinu u kojemu je optu ivao Dion Fortune kao neodgovornu osobu. koja je nazvao jednostavno "Zlatna Zora". podrijetlo. Regardie se pridru io Redu gdje je uspio brzo napredovati kroz stupnjeve zahvaljuju i njegovim izvanrednim sposobnostima. Regardie je bio veoma nezadovoljan i zabrinut oko davanja grandioznih titula izme u Vo a Reda koji nisu ba bili jako zainteresirani za prakti ni rad. Manja grupa je prorekla da e Regardie snositi velike posljedice za to to je prekr io zakletvu. 1933. mnogi Hramovi Stella Matutina i Alpha et Omega su se po eli raspadati i na koncu nestali. Ubrzo je zaklju io da Red i u enja Reda ne e predugo opstati bez predavanja tih u enja u ruke ve em broju ljudi koji e iste cijeniti.) Kroz povijest mnoge su hrabre osobe morale donijeti odluku koja je utjecala na velik broj ljudi. nego da podijele znanje i u enje sa budu im nara tajima. Regardieova odluka da objavi u enje pokazala se dobrom i zbog toga mu svi studenti magije duguju veliku zahvalnost. Sa podr kom Dion Fortune. Jedino se tako mo e promijeniti iroko rasprostranjeno negativno shva anje Magije. To je naslje e svakog mu karca i ene to je njihovo duhovno pravo ste eno ro enjem" "Moji motivi su bili da bez sumnje doka em da nije vi e Red idealan na in prijenosa Magije i da je. Regardie je napustio Red u prosincu 1934.objavio. zbog ve nekoliko djelomi no i bezobzirno objavljenih otkri a. mnogi obmanuti Vo e Hramova radije su po eli uni tavati dokumente Reda. potrebno adekvatnije predstavljanje tog sustava. Izgledalo je kao da su Vo e Stella Matutina igrali dvostruku igru. Jedan od spisatelja ka e: " najve i dio u enja Zlatne Zore do stupnja Zelator Adeptus Minor je dostupno iroj javnosti ve pola stolje a i niti jedan od problema modernog svijeta nije povezan s . u enja Zlatne Zore postala su dostupna svim istinskim tragaocima. bez obzira na razinu obrazovanja. u jednoj od najve ih faux pas u povijesti ezoterijskih grupa. ta dva pisma su zavr ila u pogre nim kuvertama. drugi samostalno. okolnosti ili materijalnog stanja. Regardie je bio pozvan da se pridru i Redu Stella Matutina. Regardie je objasnio svoj razlog objavljivanja u enja iroj javnosti rekav i " jako je va no da itav sistem u enja postane dostupan iroj javnosti tako da se ne bi izgubio. Nakon to je postao Theoricus Adeptus Minor. mjesto. Regardieov izbor je bio sljede i : ili u po tovati zakletvu tajnosti koju sam dao Redu i pustiti da svo u enje bude zauvijek izgubljeno ili u ga objaviti i biti kritiziran. Kao to je Regardie predvidio.

) Regardie se vratio u Ameriku 1937. svoja shva anja na tu temu opisao je u "Romansa i Metafizika". Regardie upore uje magijske tehnike s metodama i hipotezama psihoanalize.A. Kasnije. Regardie se seli u Kaliforniju i tamo otvara ured kiropraktike kao i Reichove terapije.G. krenuo je sa praksom kao analiti ar. Predaje psihijatriju na koli za kiroprakti are u Los Angelesu i objavljuje mnoge lanke u mnogim magazinima psihologije. "Vodi za opu tanje za ljen ine". Dok je bio u Londonu. Junga i Reicha. J.M."(1) Regardie je prakticirao to je i podu avao. "Otkotrljaj se kamenu". Psihologije i Enohijanske Magije. Regardie je poku ao sru iti zidove koji su bili postavljeni izme u magije i psihoterapije. "Temelji Prakti ne Magije". nego da je bio prva klasa Teurgista i stru njaka na polju magije. U to vrijeme on nije vjerovao u vrijednost laboratorijske alkemije. a osim toga imao je jo jednu veoma va nu du nost: "Druga jako va na du nost koju je Regardie imao je ta. Benditom. Regardiea te su . Cleggom i Dr. misterije povjerene Redu povezane su sa duhovnim rastom i evolucijom. I upravo onda u jednom od onakvih graciozne sinhronizacije. mo e se sa sigurno u re i da Regardie nije bio jedan od okultista iz fotelje. Takva du nost nije jednostavna. Jedna od posljednjih stvari od kojih bi zapadni svijet trebao biti za ti en je duhovni rast i evolucija. "Kompletan sistem magije Zlatne Zore". gdje je studirao psihologiju i psihoterapiju. U toj knjizi. Regardie je studirao psihoterapiju pod okriljem Dr. Regardie je studirao psihoterapiju sa Dr. Nakon diplome 1941. "12 koraka do spiritualnog prosvjetljenja". kakve obi no igraju veliku ulogu u magijskim doga ajima. (Rad sa prakti nim alkemi arima kao to su Frater Albertus iz Paracelzusovog Istra iva kog Dru tva u 1970-im godinama naveo je Regardiea da promijeni mi ljenje u kasnijim godinama ivota. 1947. U 1938. Njegova kasnija djela uklju uju naslove "Ceremonijalna Magija".objavom tog znanja i u enja. godine Regardie je napisao "Kamen Mudraca". Arizona. Tako er. to nije opasna mo . par iz Georgie postao je nadahnut radom Dr. i iste se godine preselio u Sedonu. Istovremeno. Njegov trening je obuhvatio u enja Freuda. 1936-1937. Nandorom Fodorom. Iako postoji dosta mo i u tim u enjima. "Kako napraviti i koristiti Talisman". Regardie je objavio mnoga druga djela: "Umjetnost i smisao Magije". Na alost. Pristupio je Chiropractic College u New Yorku da bi studirao psihologiju. To ga je prisililo da odustane od prakti ne alkemije. Posljedice te nezgode u laboratoriju pratile su ga sve do njegove smrti. je strpljivo ekao etiri desetlje a dok situacija nije postala dovoljno zrela za takav poduhvat. knjiga koja je dala detalje o tome kako da se korak po korak izvode kabalisti ke vje be izvedene iz ceremonijalne magije Zlatne Zore. Regardie se povukao u mirovinu 1981. L. "Prakti ni vodi za Geomantijsku divinaciju". Jedna od Regardieovih glavnih preokupacija bila je da sa uva tradiciju Zlatne Zore. Nedavno dobiveni tekstovi iz arhive Israel Regardie Foundation pokazuju ogromnu koli inu osobnog rada i istra ivanja koju je Regardie ulo io u podru je Kabale. jedan od Regardieovih alkemijskih eksperimenata nije se odvijao prema planu slijedom ega je Regardie ozbiljno povrijedio plu a u laboratoriju. knjigu o alkemiji iz perspektive Karla Gustava Junga. A. E. Regardie je istra ivao Kr ansku Mistiku. Regardie je objavio "Srednji Stup". da kao Adept uspostavi legitimnu granu inicijacijske linije Zlatne Zore u Americi.

[/I] . Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bil erberg d i predsjednika SAD-a. koji je imao puno pravo da bude Inicijator u Komori bio je poveznica koja je nedostajala. njegova djela.A. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima. potpredsjednika SAD-a.M. Regardie je inicirao dvoje u Unutarnji Red. ameri kog ministra obrane i ministra financija. Clan ovog reda je i Milan tarot. koja su veoma osvje avaju a. "Najnasilniji element drustva je neznanje. direktore vode ih bankarskih tvrtki. inspirativna i u isto vrijeme jednostavna nastavljaju u iti i nadahnjivati nove generacije studenata magije. No. drugi sa zapadne obale SAD-a). u skladu s vremenom. Posebno se referira na zapadnu Europu. te je tako Keruxova svjetiljka pre la u ameri ke ruke (3). ameri ke kongresnike i senatore. Bilderberg ozna ava NATO savez. obja njava Estulin." .The Art Of War. ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. europske kraljevske obitelji. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Europe. Regardieov motto bio je Ad Majo Adonai Glo iam (Veli oj Slavi Bo ijoj . godine. Regardie je nastavio davati savjete na polju zdravlja i magije do kraja svog ivota. Israel Regardie je preminuo od sr anog udara dok je ve erao s prijateljima u jednom od njegovih omiljenih restorana. Iako Regardie vi e nije me u nama.G. Europsku centralnu banku. nepoznati jedan drugome i paru iz Georgie.Emma Goldman "All warfare is based on deception. Tako." . predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda. skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. 10 o uj a 1985 Dr. godine. kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi. Sun Tzu Prvotno napisano od nobie [COLOR="Red"] U osnovi. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Europskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. itd. jednog naro itog vikenda. stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija. Danas. A. guvernera federalnih rezervi. to no u vrijeme kada su dvojica magova (jedan s isto ne. to su bile prve i posljednje inicijacije koje je ikada izvr io. d a c b d a X `YX b W V V TUTSPR P Q Henry Kissinger ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga snimljen tijekom konferencije u talijanskom hotelu 2004.s Komoru Ru e i Kri a (vrs a sve ane pros orije potre ne za inicijaciju u Adepta). bili spremni za inicijaciju.

jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tijekom sastanaka u Njema koj 2005. godine.David Rockefeller (lijevo) jo jedan ivahni star i . .

000.000 dolara . Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.Fotografije policijskog osiguranja tijekom sastanaka skupine Bilderberg.

Uhi enje fotografa koji je 2006. godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi. .

such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. 1995. systematically. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. the ancient heritage of Trebinje. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. the Karadjoz Bey Mosque. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. A few objects.Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri On the Charlie Rose Show. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques . Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. teachers. Muslim. One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. Persian. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. Mladic's soldiers selected out artists. another city in Herzegovina. Mladic's troops annihilated. in effect. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. In places he couldn't occupy. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. Turkish. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. Sept 14. Over a million books and 100. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina.000 manuscripts and rare books were burned. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. Arabic. as well as the regional archives of Herzegovina. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script)." Ironically. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . Serb./1/ . In Mostar. writers. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. entire historical districts.

why not divide Bosnia. we are Bosnians. they said. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. if we want a society where people of different races. concentration camps. then we are Bosnians. religions. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. rapes. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day.Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. and mass-killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. powerful. could declare: "there is no Bosnian culture. Bosnian culture is sending us a message. Michael Sells . shells. between Croatia and Serbia. religion. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. and backgrounds share a common culture and build a united nation. we will not likely be able to save our own culture /3/. gives the lie to Kissinger. If we insist that people of different races. The idea is absurd. religious. then we are Bosnians. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? . In the United States. such as Henry Kissinger. and background can work together and build a common culture. and racial ghettoes is not a solution. advocates of religious apartheid in Bosnia." And if there is no Bosnian culture. There was no "African culture". as Kissinger and General Mladic wish. All the bombs. Mladic targeted the vibrant. And the perseverance and survival of Bosnians. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists.

1993). and other testimonies to their cultural heritage.1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt. 1 (July 1995). 1994). pp. "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art.MLETACKO PLEMSTVO .Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u kvadrilionima dolara. http://www. PA: Community of Bosnia Foundation. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. 29 no. by Aida Musanovic. 2 For one example of the Bosnian response to destruction.BILDERBERZI Rockefeleri .bosnia on October 14.acknobil05. Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. Rotshcildi.current-events. see Andras Riedlmayer.net/so. one of the artists. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press. 1994). an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. vol.KAZARIJA .bibliotecapleyades. see Noel Malcolm. 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette.. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga. The exhibit is being displayed at various places in the U.. Frescobaldi. 41 minutes (Haverford. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana.S. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15. 1995. manuscripts. For a historical overview. LEVITI . Savoy . For information on the war on Bosnian culture. see Sarajevo Expo 92.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild .

Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". Edmund Rothschild (1916)[/I] Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. Taj vlak. st. ne slu ajno. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. je. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. najve eg financijskog centra u EU. U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundland Development . Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. Sve je po elo krajem 18. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode.TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. koji prolazi i preko Balkana. Londonskog kluba. Pari kog kluba. Ono to je vrlo indikativno.

Corporation) korporaciju u Kanadi. Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. Sir Evelyn De Rothschild (1931) Kum Crnog Plemstva. investicijske banke iz Londona. Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. S druge strane. i kontrolor svjetske opskrbe novcem. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". glavni bankar Vatikana.. i "Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons.Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). . ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN-AMRO.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu. Peter Mendelson. vo a internacionalnih cionista. obrade i distribucije dijamanata.. vo a Illuminata. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. vlasnik Izraela. koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). Daily Telegraph. desna ruka kraljice. nizozemske bankarske grupe. U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. Marcus se nalazi i na elu BBC -a. i ustupanju vode ih pozicija u istim. Peter Mendelson je aktualni ministar V. godine).

).. pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. "JNR Limited". brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro . Berezovski. ðukanovi ... Ovaj Mittal je kupio svu metalurgiju u BiH. "Atticus Capital".Nathan Filip Rothschild (1971) Otac Jacob Rothschild [I]Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. na usluzi su mu. Britanije. Kako pouzdane informacije.masonska .. ekonomske. Kompanije i korporacije "RIT Capital"...nisam znao da je ovaj nosonja dijelio BiH.. "Trigranit".. Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok..a zivi u Londonu. "British Petroleum". Mittali. NATO-a. Za tu svrhu.kazu Indijac vlasnik. "Vanco".. "NM Rothschild".. agenata. medijske i vojne institucije irom svijeta. od koga je naslijedio bezbroj poslovo a. pored zapadne nomenklature u okviru EU. utjecaj na vitalne politi ke..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful