P. 1
masonstvo

masonstvo

|Views: 197|Likes:
Published by Meldin Geljic

More info:

Published by: Meldin Geljic on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

Bilderberg grupa, Masonstvo, Illuminati, cionizam, protokoli sionskih mudraca, etc...

Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak Bilderberg grupe u Njema koj 2005. godine, bio je to rezultat vi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Dugogodi nje analize nekoliko istra iva a razotkrivaju manipulacije i destruktivne planove skrivene elite o stvaranju totalitarne svjetske vlade, a prikupljeni dokumenti, fotografije i dokazi podupiru postojanje skrivene infrastrukture. Historijat pri e vra a nas u maj 1954. godine kada je odr ana tajna konferencija mo nika u hotelu Bilderberg pokraj Arnhema u Holandiji. Sastanak je okupio lanove kraljevskih obitelji, politi are, utjecajne poslovne ljude i predstavnike obavje tajne zajednice . Tema sastanka bilo je povezivanje dugoro nih i strate kih ciljeva izme u predstavnika SAD-a i zapadne Evrope. Pedeset izaslanika predstavljalo je jedanaest zemalja zapadne Europe, dok je jedanaest izaslanika predstavljalo SAD. Tako je po ela tradicija odr avanja godi njih konferencija, a skupina je nazvana Bilderberg po mjestu prvog okupljanja. Svake godine skupina se sastaje u nekom drugom gradu. Ovogodi nja konferencija odr ana je od 14. do 17. majja u Gr koj. Daniel Estulin posljednjih etrnaest godina posvetio je razotkrivanju tajnih sastanaka skupine Bilderberg. Evo par biografskih podataka: Ro en je u Rusiji. 1980. je zbog politi kih je problema izbjegao u Kanadu, a danas ivi u pa niji. Estulinova knjiga ÄIstinita pri a o skupini Bilderberg³ postala je me unarodna uspje nica. U paniji je knjiga do ivjela ak 13 izdanja. Objavljena je u 53 zemlje i prevedena na 32 jezika, a diljem svijeta prodano je vi e od dva i pol milijuna primjeraka. Njegov je djed bio pukovnik KGB-a unutar kontraobavje tajnog odjela, a njegovi kontakti olak ali su mu istra ivanje tako da je ostao u vezi s ljudima koji su radili za razli ite tajne slu be i agencije diljem svijeta. Mo da imaju razli ite ideologije i svjetonazore, ka e Estulin, ali dijele ljubav prema slobodi. Estulin ka e jo i ovo: ÄBez obzira gdje se skupina Bilderberg odlu i sastati, uvijek u saznati o emu e razgovarati. Mo ete se kladiti u to.³ Daniel Estulin, za po etak, upozorava kako su takvi sastanci iz ameri ke pravne perspektive potpuno ilegalni. Loganov zakon koji je izglasan jo 1799. godine zabranjuje izabranim predstavnicima SAD-a da se u privatnom aran manu upu taju u stvaranje me unarodne politike s utjecajnim poslovnim ljudima i politi arima iz drugih zemalja. Me utim, takve se manipulacije doga aju ve (bar) pedeset i pet godina. U knjizi ÄIstinita pri a o skupini Bilderberg³ Estulin pokazuje kako su briljantno ideal demokracije nametnuli Äljudi iza zavjese³. Smatra da bi pravilan izraz bio monopol putem socijalizma Bilderberga. No, njihov sistem socijalizma nema namjeru raspodijeliti bogatstvo, posebno ne njihovo bogatstvo, ve kontrolirati ljude i konkurenciju. Budu i da Rockefelleri, Sorosi i ostala ekipa kontroliraju dru tvo, to zna i da skupina Bilderberg ustvari kontrolira dru tvo. Sistem Bilderberga je dinami an i mijenja se s vremenom. Upija i stvara nove dijelove dok se istodobno rje ava zastarjelih i neuspje nih ostataka. lanovi dolaze i odlaze, ali s istem ostaje aktivan i odr ava sam sebe. To je virtualna paukova mre a koja ispreple e

financijske, politi ke, ekonomske i industrijske interese s mleta kim bankarskim modelom Äfondi ultramontanizma³ u sredi tu (izraz Ämleta ki fondi ultramontanizam³ koristi se za bankare koji imaju izravnu kontrolu nad vrijednostima nacionalne valute i k redita u vremenima krize). Estulin upozorava da u svijetu me unarodne ekonomije postoje oni koji upravljaju doga ajima kao to postoje i oni koji na te doga aje reagiraju. Ovi potonji vi e su poznati i broj ano su ja i. No, prava i istinska mo le i unutar prve skupine koja upravlja doga ajima. U sredi tu globalnog financijskog sistema nalazi se financijska oligarhija dana njice koju predstavlja skupina Bilderberg. Svaki sastanak skupine ima za cilj stvoriti Äplemstvo namjere³ izme u pripadnika evropske i sjevernoameri ke elite. Oni tra e najbolji na in upravljanja Planetom. Drugim rije ima, ele stvoriti globalnu mre u golemih kartela koji imaju ve u mo od bilo koje nacije na Zemlji. Uzimaju sebi za pravo da kontroliraju sudbine i ivote ljudi. Ta oligarhija predstavlja privatni kriminalni poduhvat s pipcima koji se prote u diljem svijeta, a djeluju preko mre e vladinih agencija, javnih institucija i privatnih korporacija. U knjizi je Estulin pokazao da je skupina Bilderberg postala svjetska vlada u sjeni koja u potpunoj tajnosti, na svojim godi njim sastancima, razra uje nacrt kako e provoditi planove o kontroli svijeta putem agresivnih mjera pod krinkom Äborbe protiv terorizma³. Svaka nova mjera, promatra li se individualno, mo e izgledati kao blago odstupanje, no cijeli paket promjena, koji je dio dugoro nog plana, usmjerava nas prema globalnom porobljavanju. U ovom se trenutku definitivno nalazimo na prekretnici, smatra Estulin. Samo o nama ovisi ho emo li se oduprijeti novom mra nom razdoblju. Dvije su mogu nosti: ili e nas zahvatiti elektronska globalna policijska dr ava ili emo prevladati ovu no nu moru kao slobodna ljudska bi a, to e ovisiti o postupcima koje odlu imo poduzeti sada i ovdje. U osnovi, obja njava Estulin, Bilderberg ozna ava NATO savez. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. godine. Danas, u skladu s vremenom, skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. No, kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi, skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Evrope. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Evropskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. Posebno se preferira na zapadnu Evropu, stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija, guvernera federalnih rezervi, Evropsku centralnu banku, predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda, e vropske kraljevske obitelji, ameri ke kongresnike i senatore, potpredsjednika SAD-a, ameri kog ministra obrane i ministra financija, direktore vode ih bankarskih tvrtki, itd. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima, ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bilderberg i predsjednika SAD-a. Primjerice, 2008. godine skupina Bilderberg sastala se u Chantillyju u Virginiji. Na sastanak su tada do li Barack Obama i Hillary Clinton. Tamo su bili i direktori Washington Posta, New York Timesa, Wall Street Journala, magazina Time, Financial Timesa, le Mondea, el Paisa iz panjolske, francuskog le Figaroa, njema kog Die Zeita, danskog Jyllands Postena i asopisa Ekonomist. No, nitko od tih medijskih efova nije smatrao va nim da objavi kako su budu i predsjednik SAD-a i njegova glavna suparnica bili nazo ni na tajnom sastanku s najva nijim svjetskim mo nicima. Kao to je Estulin izjavio u mnogobrojnim radijskim intervjuima te godine, David Rockefeller i ostali ameri ki predstavnici Bilderberga rekli su Obami kako je Äpredsjedni tvo njegovo dok ga ne izgubi³.

To je zna ilo da e Obama biti predsjednik bude li radio sve kako treba. U suprotnom netko e drugi postati predsjednik. Prava demokracija na djelu, zar ne? Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak skupine Bilderberg u Njema koj 2005. godine. Bio je to rezultat vi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Kako ka e, poma u mu ljudi iz tajnih slu bi, Amerikanci, te zapadni i isto ni E vropljani. Na kraju knjige prilo io je nekoliko zadnjih izvje taja Bilderberga i njihove zaklju ke. Zahvaljuju i informacijama koje je dobio s tog sastanka u Njema koj iz 2005. godine predvidio je da e nafta dosegnuti cijenu od 150 dolara po barelu. Veoma lako se te tvrdnje mogu provjeriti u raznim arhivima na internetu koji datiraju prije tih doga aja. Nafta je to ljeto dosegnula cijenu od 147 dolara, to je veoma dobro predvi anje, zar ne?. Otkrio je i stvari koje su bile povezane s nacionalnim izborima u Njema koj. Skupina Bilderberg odabrala je Angelu Merkel kao budu u kancelarku umjesto Gerharda Schroedera. O igledno, predstavnici vode ih svjetskih medija tako er su za to znali jer su bili ondje. Za to to nisu objavili? Zar to ne bi trebala biti glavna vijest na prvoj stranici? Ali ne ± jer medije kontroliraju najmo niji ljudi na svijetu koji pripadaju skupini Bilderberg. Otkrio je da je godine 2006. skupina Bilderberg raspravljala u Kanadi o uni tenju ameri kog i panjolskog tr i ta nekretnina. Tu je informaciju Estulin objavio u panjolskoj verziji svoje druge knjige koja je objavljena u septembru 2006. Godinu i pol dana kasnije tr i te se sru ilo a ekonomija pala na koljenima. LOKACIJE NEDAVNIH SASTANAKA Evo i popisa nekoliko posljednjih sastanaka skupine Bilderberg: ‡ 3. do 6. jula 2004. ± Hotel des Iles Borromees, Stresa, Italija ‡ 5. do 8. maja 2005. ± hotel SeeHotel Überfahrt, Rottach-Egern, Njema ka ‡ 8. do 11. jula 2006. ± Hotel Brookstreet, Ottawa, Kanada ‡ 31. maja do 3. lipnja 2007. ± Hotel Ritz-Carlton, Istanbul, Turska ‡ 5. do 8. jula 2008. ± Hotel Westfields Marriott, Chantilly, Virginia, SAD ‡ 14. do 17. maja 2009. ± Hotel Astir Palace, Atena, Gr ka ini se da je u novije vrijeme sve po elo kad je Cecil Rhodes 1891. organizirao tajno dru tvo koje je nazvao Dru tvo inicijacije. Poput mno tva organizacija, dru tvo se sastojalo od pojedinca ili veoma male skupine koja je bila u sredi tu. Lord Milner, agent bankarskih interesa Rothschilda i povjerenik Cecila Rhodesa, stvorio je vanjski krug Dru tva inicijacije. Nazvao ga je Udru enjem pomo nika koje je bilo poznato i kao Skupina okruglog stola. Pukovnik Edward Mandell House, britanski ekonomist John Maynard Keynes, histori ar ekonomije Arnold Toynbee, te simpatizer nacizma i biv i ameri ki ministar vanjskih poslova John Foster Dulless izmijenili su Skupinu okruglog stola u javno formalno vije e koje je sada poznato kao Institut me unarodnih poslova. Godine 1921. zavjerenici su odlu ili podijeliti Institut me unarodnih poslova u ameri ku podru nicu ± Vije e me unarodnih odnosa te britansku podru nicu ± Kraljevski institut za me unarodne poslove. Lord Winston bio je predsjednik Vije a za me unarodne odnose. Jednom je izjavio kako se ameri ka vlada u sjeni krije upravo u toj organizaciji. Da se ne bi pretjerano zanosili mnogim domoljubnim pokretima u SAD-u, ka e Estulin, u njih su se odavno ubacili agenti Bilderberga. Primjerice, to se odnosi na novinar e i Ameri ko udru enje slobodnih novinara (AFP). Novinari prisustvuju sastancima du e od

to zna i da bi na Zemlji ostalo ne to manje od dvije milijarde ljudi. a u Estulinovim rukama se tako er na ao dokument kojega je William Engdahl dobro predstavio u knjizi ÄSjeme uni tenja³. WFP. i 2050. To je na in na koji to funkcionira. ICRC i Svjetska vizija. Izgladnjivanje je definitivno svjetska politika. Kada AFP po ne objavljivat i va e novinarske lanke. Bez patnje ne bi bilo ni humanitarnih akcija. Nixon i Kissinger potpi sali su dokument ameri ke vlade o studiji rasta stanovni tva. plan Bilderberga zadire u mnoge pore dru tva. Katastrofe su dobre za posao. kada se skupina Bilderberg sastala u Njema koj. ovako izgleda stvarna slika. Barem tako misle. No. Pogodimo tko su sponzori AFP-a? Tko pla a mno tvo njihovih ra una? Rije je o CIA-i. uskoro ete saznati da nitko ne eli imati posla s vama. Diljem Sudana. UNHCER i USAID. To se naziva Ätransformacijom bogatstva³. Ako jednom i uspijete objaviti takav lanak zauvijek ete biti diskreditirani u o ima vode ih medija. Godine 1974. a usmjerena je na stvaranje tehnokratske vlade u kojoj e unutarnja i vanjska politika biti pod injene me unarodnoj ekonomiji. Krajnjim ciljem skupine Bilderberg Estulin smatra ± provesti revoluciju bez prolivene krvi. pa tako i u one koje generalno smatramo pozitivnima ± poput nevladinih udruga. Uklju ene su bile i nevladine udruge u koje spadaju OXFAM. tog trenutka postajete ovjek njihova tr i ta jer to udru enje predstavlja desno krilo ameri ke politike i nadmo i bijele rase. Operacija OLS utemeljila je golemo upori te u ju nom Sudanu s nepreglednim brojem humanitarnih agencija koje su se .) No. Novac slijedi vijesti. Zanimljiv koncept. godine potrebno umanjiti za 3 milijarde ljudi. koji je bio uni ten ratom i drogom. Estulin pi e kako je prije dvanaest godina u jednom izvje taju Bilderberga vidio izraz o Äzahtjevu za uni tenjem³ koji tada nije razumio. Novinari prate doga aje. to ne zna i da e Rockefelleri i ekipa ostati gladni. kao to se vidi na primjeru Afrike. Ima tu i smanjenja populacije. novca. Sve je navodno dizajnirano za rtve rata u razorenom Sudanu. ka e Estulin. Naime. To je dio zapadnog imperativa geopoliti ke kontrole. Malo je re i da je bila rije o divovskoj operaciji. Prema Estulinu. Revoluciju je zamislila vladaju a klasa.bilo koga. Operaciju je koordiniralo 35 glavnih zemalja lanica UN-a uz ostale zemlje i organizacije kao to su UNICEF. Upravo se to dogodilo tokom Velike depresije koja nije bila ni ta drugo nego prijenos bogatstva u ruke najmo nijih ljudi. ukoliko elite objaviti istra iva ke lanke o skupini Bilderberg kao nezavisni novinar. Rekao mu je da se Äuni tenjem svjetske ekonomije mo e uni titi potra nja³. ka e Estulin. Pitao je svog dobrog prijatelja koji obna a va nu poziciju u Svjetskoj banci da mi to objas ni. Vjerojatno o tome ne bi razmi ljao detaljnije da prije etiri godine. Bez humanitarne pomo i ne bi bilo ni mjesta za tajne obavje tajne operacije. Uvijek je bilo tako. godine operacija µ ivotna crta¶ (OLS). Ne smijemo zaobi i ni religiozne organizacije i donatore. U izopa enom svijetu prisutnost zemalja na afri kom tlu postala je neophodna za opstanak sudanskog naroda koji od njih nije ni tra io pomo . Taj me unarodni program humanitarne pomo i ko tao je nekoliko milijardi dolara. U intrevjuu u hrvatskom izdanju asopisa Nexus to je objasnio ovako: ÄSvi misle da znaju kakav se u as doga a u Africi. Naravno. Dokument jasno govori kako je svjetsko stanovni tvo izme u 1974. Bit e dovoljno da ih izgladnite do smrti. Posljednje procjene govore o pet milijardi ljudi. No. (Koja glupost. pro irila se 1998. WHO. To se odnosi na ljude koji e ostati bez domova. nije vidio istu sintagmu. FAO. ne e biti potrebno ubiti sve te ljude. vlasni tva i investicija. Bila je izre ena u sli nom kontekstu povezanom s krizom nedostatka energije. Novac ne mo e jednostavno ispariti u zrak. Ameri ki i evropski znanstvenici procijenili su da na planet maksimalno mo e odr avati dvije milijarde ljudi. a nevladine udruge slijede novac. CARE. On samo razmijeni strane.

Eritreja i Kongo jo su uvijek u jadnom stanju. New York Times i New Yorker udru ili su svoje snage kako bi zatra ili od ameri ke vlade i Ujedinjenih naroda da µu ine ne to¶. Svi su se natjecali da dobiju dio multimilijarderskog nov anog kola a.67 milijardi dolara za njegov spas? Rije je o nemilosrdnom i skrivenom iskori tavanju daleke zemlje koja je poslu ila humanitarnim agencijama i golemim vladinim aparatima. koja je trajala vi e od sedamnaest godina. to je bila i vojna operacija podr ana od Ujedinjenih naroda. No. Rusiji i Ju noj Americi. No. prodaja ide jo bolje.me usobno borile da osiguraju goleme pla e svojim lanovima. godine. da li je u kona nici zaista ne to napravljeno? Na vrhuncu operacije Sudan je dobivao milijun dolara dnevno. Glad i u as postali su proizvod poput skupog nakita. pa su se takvi zrakoplovni transporti organizirali zajedno s prijevozom hrane i lijekova. Sudan. Neke od tih kr anskih i humanitarnih udruga bile su uklju ene i u tr govinu oru jem za Sudansku oslobodila ku vojsku. Ako situacija izgleda lo ije. Tako to izgleda u Africi. . toliko podbacila? S ime se Sudan mo e danas pohvaliti nakon to je potro eno 6. Etiopija. Ameri ki narod dobivao je dnevnu dozu slika u luksuznim propagandnim magazinima koje su prikazivale patnju. Svaka dnevna soba dobila je svoju porciju. kao i na po etku tih humanitarn ih kampanja. Njegov odgovor bio je kratak i jasan. Kako je mogu e da je humanitarna akcija takvog opsega. Kori tena je masivna infrastruktura iz Nairobija i Kenije koja se prelila u ju ni Sudan. Ne tako davno pitao sam svog prijatelja iz CIA-e za to se njihov pristup nikada ne mijenja. µZa to mijenjati stvari koje uvijek funkcioniraju?¶³ Henry Kissinger ± ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga ± snimljen tokom konferencije u talijanskom hotelu 2004. Na internetskoj stranici Ujedinjenih naroda pi e kako je µoperacija OLS spasila ivote i pomogla stotinama tisu a ljudi¶. glad i mrtva tijela afri ke djece.

godine. .David Rockefeller (lijevo) ± jo jedan ivahni star i .jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tokom sastanaka u Njema koj 2005.

Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.000 dolara .Fotografije policijskog osiguranja tokom sastanaka skupine Bilderberg.000.

godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.Uhi enje fotografa koji je 2006. Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri .

the ancient heritage of Trebinje. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques . A few objects. as well as the regional archives of Herzegovina. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. In places he couldn't occupy. teachers. . including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. another city in Herzegovina. Persian. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . Sept 14.000 manuscripts and rare books were burned. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. In Mostar. Over a million books and 100. in effect." Ironically. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. Serb.On the Charlie Rose Show. Mladic's soldiers selected out artists. writers. Mladic's troops annihilated. entire historical districts. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. 1995. the Karadjoz Bey Mosque. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. systematically. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat./1/ Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. Muslim. Turkish. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. The idea is absurd. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. Arabic.

The very survival of the American Indian culture is testimony to that." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. There was no Native American Culture so why not put the American Indians on reservations or "ethncially cleanse" those who refuse to go to the reservations? There is only one problem with Kissinger's statement and his plan. like Kissinger. then we are Bosnians. After the people have been "cleansed" (killed or driven into refugee camps) and their monuments have been destroyed. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. religious. All the bombs. and religious and racial wars--at a time when some people are saying "American culture doesn't exist"-. we are . as Kissinger and General Mladic wish. And the perseverance and survival of Bosnians. As with South Africa and the American Indians. the betrayal by Croat extremists. and racial ghettoes is not a solution. advocates of religious apartheid in Bosnia. Bosnian culture is sending us a message. rapes. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? The same approach was used during the extermination of the American Indian nations. and backgrounds share a common culture and build a united nation. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. separation of races and religions. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096. they said. religion. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. cultures are hard to kill. powerful. There was no "African culture". Present-day South Africa is testimony to that. concentration camps. But you cannot kill the spirit of a great culture. claim these the culture never existed in the first place. and mass -killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. gives the lie to Kissinger. You can build the concentration camps and killing centers that are now being exposed before the world at the UN War Crimes Tribunal in The Hague. shells. the collaboration with the genocide by the NATO nations which could have stopped it in 1992. so with Bosnia.Mladic targeted the vibrant. You can kill people and you can dynamite mosques or desecrate cemeteries.Bosnian culture survives the overwhelming destructiveness of the Serb army. if we want a society where people of different races. and the lie by the likes of Henry Kissinger. are demanding apartheit. And at a time when extremists of all sides in the U.S. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. you can. In the United States. could declare: "there is no Bosnian culture. between Croatia and Serbia." And if there is no Bosnian culture. such as Henry Kissinger. why not divide Bosnia.

htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild .bosnia on October 14. 1 (July 1995).current-events. then we are Bosnians. 2 For one example of the Bosnian response to destruction. an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. PA: Community of Bosnia Foundation.acknobil05. Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz.KAZARIJA . and background can work together and build a common culture.net/so. see Noel Malcolm. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana.S. 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art. we will not likely be able to save our own culture /3/. pp. "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. For a historical overview. If we insist that people of different races. vol. see Andras Riedlmayer. religions. The exhibit is being displayed at various places in the U. 1995. 1993). 29 no. http://www.. Frescobaldi. 1994). LEVITI . 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. and other testimonies to their cultural heritage. manuscripts. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15.Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u kvadrilionima dolara. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga. see Sarajevo Expo 92.MLETACKO PLEMSTVO . one of the artists. 1994).. 41 minutes (Haverford.Bosnians. For information on the war on Bosnian culture. Rotshcildi. Savoy .bibliotecapleyades.BILDERBERZI Rockefeleri . BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press. by Aida Musanovic. Michael Sells 1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt.

jer je profitirao od uvoza prekomorskih dobara (preko Engleske) i tako u ao u rizi ni (politi ki) posao kr enja Napoleonove kontinentalne blokade. Najmla eg sina Jamesa poslao je u Pariz 1811. u idovskom getu u Frankfurtu. Najstariji sin Amschel Mayer. njema ki idovi ivjeli su po danas znanim podatcima. ameri ki poslovni magazin Forbes stavio ga je na 7 mjesto u svojoj anketi o 20 najutjecajnijih poslovnih ljudi svih vremena. on je nastavio poslovati kao njegov bankar. rasporedio u pet razli itih dr ava. 1664. st. st. obitelj se preselila u Haus zur Hinterpfann (u Judengasse) u kojoj je otac Amschela Mayera. Amschel Moses Rothschild imao maloprodajni du an (zalogajnicu) i trgovinu devizama (kovanicama). poslao je u Englesku. i osnovao banku u londonskom Cityu. i time omogu io obitelji Rothschild nesmetano poslovanje u tada njoj vrlo podjeljenoj i zara enoj Europi. uspio je ste i povjerenje princa Wilhelma od Hessena. Mayer Amschel Rothschild najpoznatiji je po tome to je svojih pet sinova. 2005. se vratio u Frankfurt i otpo eo vlastiti posao. vladarske ku e Wilhelma IX. M. i le isplate iz Britanije za nadnice hesenske pla eni ke vojske. Napoleon je zauzeo Hessen. Sina Carla (Calmanna) poslao je u Napulj (tada mo niji i utjecajniji grad od sjeverno talijanskih gradova) da osigura poslove po talijanskim dr avama.000 £ kapitala. ..N. god. Tim novcem je on osnovao je prvu inozemnu tvrtku porodice Rothaschild. kada su preko njegove banke. Sina Salomona poslao je u Be . da poradi na uvozu tekstila. koji mu je postao pokrovitelj. kao protumjeru zbog Wilhelmove podr ke Prusiji. Grof Wilhelm pobjegao je u Schleswig-Holstein.. na ime toga domogli su se velike koli ina zlata u ime britanske vlade. ve razne oznake ( titove .). s 20. . pro iriv i posao na investiranje u nov arske fondove u Londonu. kada se po eo baviti isto bankarskim poslovima za princa Wilhelma koji je uskoro postao Wilhelm IX. (pa Wilhelm I. rabiv i pritom kapital od grofa Wilhelma IX. da tako oja a sposobnost obitelji da djeluju irom Europe (bez obzira na politi ke okolnosti). Mayer Amschel Rothschild. Ku e u Judengasseu tada nisu imale ku ne brojeve.Schild).Osniva Rothschildove me unarodne bankarske dinastije koja je postala jedna od najuspje nijih obitelji u poslovnom svijetu. u ulici Judengasse. Mayer Rothschild Amschel je toliko oja ao svoju poziciju glavnog me unarodnodnog bankara. u kojem je preuzeo Frankfurtsku banku. 1810. 1763. Njegovi preci. Obitelj Mayer ivjela je generacijama u ku i Haus zum Roten Schild (Ku a kod crvenog tita) po njoj su dobili ime Rothschild. da osigura djelovanje u AustroUgarskoj. Nov arskom poslu u io se u obiteljskoj tvrtci Wolfa Jakoba Oppenheima u Hamburgu. grof od Hessena i Kassela (1785. Na po etku XIX.. ali to nije nimalo utjecalo na Rothschildove poslove. usput su ga nazvali osniva em me unarodnog nov arstva. Nathan je dobio britansko dr avljanstvo 1804. Poslovno je osobito oja ao nakon Francuske revolucije.) . Rothschild & Sons. da je po eo izdavati vlastite me unarodne zajmove. ostao je u Frankfurtu. Ratne prilike su mu ak i le na ruku. 1806. sklopio je formalni partnerski ugovor s svoja tri najstarija sina. Sve je po elo sa tre im sinom Nathanom Mayererom Rothschildom kojeg je 1798. barem od sredine XVI. Po eo je poslovati kao mjenja nica i trgovina rijetkim kovanicama ( u to doba u opticaju su bili vrlo razli iti zlatnici i kovani novci). koja je vrlo brzo postala jedna od najmo nijih financijskih institucija Europe . Rothschildov posao se pove ao. To im je omogu ilo da kreditiraju britansku Wellingtononovu vojsku u Portugalu (za Napoleonskih ratova).

Ono to je vrlo indikativno. st. umro je 19. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. u Frankfurtu. Nathan u London. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. Amschel je imao pet sinova. TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. Taj vlak. Tako su postavljeni temelji "Pax Judaica". Glavnu rije vodi englesko-francuski tim Rothschilda na elu sa Nathanom. ne slu ajno. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. rujna. Engleski tim predvode vreme ni Edmund i Evelyn sa mladim Nathanom. Pari kog kluba. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. Sve je po elo krajem 18. je.Mayer Amschel Rothschild. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. Salomon je oti ao u Be . Guy Rothschild sa sinovima Davidom i Eduardom. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. sinom Jacoba Rothschilda. posthumno je dobio plemi ki naslov od Austrijskog cara. koji prolazi i preko Balkana. Edmund Rothschild (1916) . a francuski. 1817. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. Sinovi i njihovi potomci su za nepunih dvjesto godina u potpunosti pokorili i podjarmili zapad. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. Londonskog kluba. 1812. James u Pariz a peti sin Amschel je ostao u Frankfurtu. koje je rasporedio irom Europe. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. najve eg financijskog centra u EU. Karl u Napulj. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije.

vlasnik Izraela. i kontrolor svjetske opskrbe novcem. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. vo a Illuminata.. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. i ustupanju vode ih pozicija u istim. vo a internacionalnih cionista. i . Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons.Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. glavni bankar Vatikana. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. Marcus se nalazi i na elu BBC -a. nizozemske bankarske grupe. obrade i distribucije dijamanata. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN -AMRO. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). desna ruka kraljice. investicijske banke iz Londona. Sir Evelyn De Rothschild (1931) Kum Crnog Plemstva.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu. U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundl and Development Corporation) korporaciju u Kanadi. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. Daily Telegraph..

vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. Nathan Filip Rothschild (1971) Otac Jacob Rothschild Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. "Trigranit". od koga je naslijedio bezbroj poslovo a. Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!)."Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. "British Petroleum". medijske i vojne institucije irom svijeta. Peter Mendelson je aktualni ministar V.. Peter Mendelson. S druge strane. ekonomske. godine).. koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). Kompanije i korporacije "RIT Capital". agenata. Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje . "Atticus Capital". "JNR Limited". U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em.Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. utjecaj na vitalne politi ke. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. "Vanco". "NM Rothschild". Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar).

Rothschildi u Hrvatskoj Za razliku od ostalih dr ava Balkana. predstavlja bo nu podr ku britanskom trijumviratu. ðukanovi . brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro . Nalazi se na elu "Rothschild & Cie Banque". pojavljuju se David Rene i Eduard Rothschild. koju je osnovao James Meyer. Nalazi se na elu "Imerys". koja je podijeljena izme u engleskih i francuskih Rothschilda. metalur ke kompanije koja je u vlasni tvu Rothschilda od 1880. Za tu svrhu. Britanije. godine. Hrvatsku Rothschildi okupiraju prete no iz Ma arske . U tom smislu.). Berezovski. na usluzi su mu. Eduard Rothschild (1957) Davidov polubrat Eduard je tako e lan investicijske banke. Pored toga. kontrolira ugledni francuski list "Liberation". David se nalazi na elu NM Rothschild grupacije. David Rene Rothschild (1942) Francuska dinastija Rothschild... Mittali. pored zapadne nomenklature u okviru EU. NATO-a. uticajne investicijske banke u Zapadnoj Europi. sinovi Guya Rothschilda.Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok.

. Pri izvr enim nov anim operacijama. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem. ne isporu uju se nikakve potvrde. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. prve masonske lo e u Hrvatskoj su organizirane iz Ma aske) koja predstavlja bazu irenja hazarske dinastije. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital. Uzroci lihvarskih kamata izgleda sezu sve do Egipta. IOR se po eo ra ati za vrijeme rata.na elu je Igor Openhajm. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite. Hazar).Bog Bankar". Jedino sjedi te je u Vatikanu. kao identifikacijska isprava. koja je i la preko Vatikana. Babilona i Sumera. nema fizi kih altera. Taj konzorcij je vlasnik rukometnih arena. "Roberto Calvi . Naja i adut iz nevladinog sektora je arko Puhovski. Trigranit. zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61. sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti.6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane. Samo trenutak nakon otvaranja ra una. kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella. Kako bi privukli klijente. druga zna ajna Rothschildova kompanija u hrvatskoj privredi je Trigranit. U oblasti telekomunikacija je prisutan T. ima ambiciozne planove na hrvatskom primorju.(Austo-ugarska. Pored MOL-a koji je preuzeo naftnu kompaniju INU. ali ele pro i i biti neprimje eni. 1941 godine. odnosno dobitci idu u "religijske namjene". Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. crkva i diplomacija. U Hrvatskoj je Soro manje prisutan nego u ostalim zemljama. tako e.. bez imena i bez slike. Nema fizi kih altera. ali zato ima puno klijenata. Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus. kamate na depozite iznose od 12% na vi e. nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. Veliki dio ruralnog podrucja du Dalmacije vec ima svoje kupce. Osnovan je konzorcijum Ingra-Trigranit (Ingra. ekovi ne postoje. Profit. ima hiljadu raznih ogranaka. mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve .Mobile. Preko Unicredit i Intesa banke preuzeli su Zagreba ku i Privrednu banku. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA IOR je jedna vrlo specijalna banka. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino.

a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na. Sindone. investira. otvorena je u drugom svjetskom ratu.. Samo izmedju 1971 i 1973 godine. a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno. Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkom da od IO R-a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira.. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi. a njega ine petorica laika i generalni direktor.. IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata.. me u njima i mnogi znanstvenici. Vatikanska centralna banka. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala. njome i upravlja. onda je njihov broj najmanje va an. 1400-ih godina. . Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama. no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor. najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. Richard Nixon. slu ajevi Banco Ambrosiano.kontrole. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M.Kennedy. zvali su Hitlerov Papa. vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama. skuplja dobitke. koji je otvorio tu sredi nju banku. Kada se radi o ogromnom broju rtava. aktivno operira na svjetskom tr i tu. Papu Pia XII. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca. a koji su bez financijke stru nosti.. Pouzdano se zna da je kroz povijest. Vrijeme crkvene inkvizicije. ubojstva Calvija. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa. prevare i korupcije. Joe Doto (mafija ki boss). igra na burzi novca. O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima.. Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza. ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. donijelo je tako er veliki broj rtava. oru je. banka je od samog nastanka upletena u velike skandale. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima. Podsjetimo se. Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara. aristokraciji i mafiji. li nosti koja zapravo na kraju krajeva. osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti. ili je bolje re i i ta. zavr avale su na loma i. Po zvani noj izjavi Vatikana. oprali su milijardu dolara mafija kog novca. porijeklom iz cijelog svijeta. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj eri trgovine robovima i Europskog kolonijalizma. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a..

IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu.Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to. Urugvaja i Paragvaja. a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet -a iz humanih razloga. Chrysler i Boeing. za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland. Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. a po inje uloga mafije. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa. Krajem ezdesetih godina. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda. Licio Gelli-em. ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom. u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank. u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. naj e e preko vlastitog teritorija. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame). Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide i ratne zl o ine. Marcinkus. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. jo je jedan dio sramne povijesti. ve i pripadnici masonske lo e P2. delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani. preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. Kolika je njihova ukupna vrijednost. u . Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. Roberto Calvi-em i Michele Sindonom. zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge). "The Vatican connection". Coca Cola. Izme u 1968 i 1969 godine. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM. Na alost. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe. U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa. IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. ef IOR-a. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana.

trebao izdvojiti 1159 miliona dolara..com/tvpopup/Prefs..ly. Ovi filmovi nisu preporuceni za djecu i one slabijeg zeluduca. sa d epovima punim kamenja. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona.deo=agri_short http://www. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara. koja je u stvari upravljala zemljom. crne rupe.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav.uk/business/2.kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi. http://www. Ovako idovi kolju ivotinje (kosher) i na takvu hranu se placa dodatni porez. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher.asp?video=agri_long Ovo su oznake za kosher meso: . likvidatora Bance Ambrosiano.. zivotnje umiru u agoniji.petatv. http://www. Vatikan se iz bankrota.. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia.co..petatv. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a.guardian. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars.com/tvpopup/Prefs.

Vance . i 18. Danas se mnogo toga vi e ne mo e tajiti . CENT.zavladati svijetom i pod initi ga svojim interesima.. Dir. Member i COSMOS Member).Sergio Romano: "I falsi protocolli" . . javlja se neki spasitelj koji se odmah okomljuje na Protokole dokazuju i da su obi an falsifikat. Tijekom vremena su dopunjavani. u kojoj se nezaustavljiv val afera korupcije i malverzacije odvija pred o ima talijanske javnosti kao prepoznatljiv sinopsis osnova iz Protokola. Za ostvarenje tog plana sionski su se mudraci u pro losti nadahnjivali . F.) nastojao "senzacionalno otkri e" proglasiti "glupom izmi ljotinom". Op e je poznato da kad god masonerija zapadne u pote ko e u javnom ivotu nekog dru tva (planovi joj bivaju osuje eni). ali identitet sastavlja a i redaktora uvijek je uvan u strogoj tajnosti.posebno i znano djelovanje Henrya Kissingera i mnogih drugih ne idova u toj sprezi. Member. L. C.Bilderbergeri.C. ve skupine koja ima za krajnji cilj . osobito kad su i masoni dobrano u sve upleteni. T. kad asu Protokoli tiskani. Starost se Protokola procjenjuje na otprilike 300 godina. potaknuo me da iznesem dokaze u prilog autenti nosti Protokola. Sli no je bilo i u Velikoj Britaniji. Tako sada biva i u Italiji. Protokoli nisu djelo idovskog naroda. R. kolovoza 1921.koju je u nastavcima priredio i preveo Kazimir Cettin za va tjednik od broja 27 d o zaklju no 29. Devet poznatih krugova iluminista i njihovih lanova (Cyrus R. Tada se iz Carigrada javljao neki "dopisnik" Timesa...Protokoli Sionskih mudraca su autenticni Prikaz knjige . i zato treba zavarati javnost. koji je u tri navrata (16. 17.

Me utim. Dok je jahao Ratisbonom (Regensburg) po olujnom vremenu grom ga je usmrtio i torba sa spisima do la je u ruke mjesnog redarstva. 5) Njema ke. Godine 1875. O. nego to da se cjelokupna povijest XX. jer kako je re eno " idovstvo je u masoneriji prepoznalo jedan od instrumenata bitnih za ostvarenje sna o op oj svjetskoj vladavini". 1921. Bolj evizam je tada bio marksisti ki komunizam i nije bilo nado lo vrijeme za oru ani prevrat". Nakon toga uslijedile su brojne racije i kod kompromitiranih iluminista prona en je dodatni materijal koji je otkrivao dalekose ne planove s jako pogubnim posljedicama po itav svijet. Godine 1992. tekli iluminista iz Frankfurta. Poljske i Rusije. odr an je kongres u Lausannei na kojem je donesena odluka o stapanju "Sveop eg idovskog Saveza" i masonerije. koji govore o dolasku obe anog Mesije. J. str. ali stvarnost je ve davno ta da su UN. a zatim je predana bavarskoj vladi. Najbolje se o tome izrazio obra enik na katoli ku vjeru Robin Zolli. svi su se oglu ili o te spise. kako je to navedeno u Protokolima "Agentur". proslavljena je 275. u pivnici "Goose and Gridrion" i slu beno je zapo ela djelovati britanska masonerija. Protokoli su povijesno potvr ena stvar. Dumas.: "Ujedinjenim narodima prijeti opasnost da postanu instrument ameri kog imperijalizma za rje avanje svjetskih problema". tako da sadr aj bude itak i pregledan. lipnja 1993. britansko izdanje ras lanjeno na paragrafe. i kao takvi spisi su podmetnuti ruskom profesoru Sergiju Nilusu. kao diplomat okoli a kao ma ka oko vru e ka e. koji su se odnosili na kasniju francusku revoluciju (1789. obljetnica. pionir automobilske industrije. Bavarska je vlada razaslala te spise vladama Britanije (spajanjem londonskih lo a u Veliku lo u na Ivanje 1717. Iluministi su se ve ranije bili stra no uznemirili i zabrinuli kad su Sir Walter Scott i povjesni arka Nesta Webster u li u siguran trag zavjera iz doba francuske revolucije. potvr uje neprijeporno postojanje dijaboli nog plana za osvajanje svijeta . 17.tekstovima Izajije proroka (60.Emissary publications. Bizaran doga aj iz 1785. Dakle. Metropolit Petrogradski i Lado ki Ioan (Sni jov) Za uskog pravoslavnog ovjeka pojava Sionskih protokola u Rusiji blagoslovljena je imenom . South Pasadena.). by Sir W. Henry Ford. pod naslovom " idovska opasnost". kolovoza 1921. velja e. kad su Nilusu protureni spisi. jahao je u Pariz nose i u torbi spise za Velikog Me tra Velike masonske lo e u Parizu. kad je rekao da opreke koje stoje izme u idova i kr ana proizlaze isklju ivo iz razli itog tuma enja biblije. u kojem ka e: "Protokoli potanko iznose ciljeve bolj evizma i primijenjene metode. Ove metode bile su u opticaju 1901. California 91030. naravno. 1-4).. stolje a sa zastra uju om to no u podudara s ambicijama koje su sadr ane u tom dokumentu. U prilog tvrdnji ide i izjava biv eg francuskog ministra vanjskih poslova Dumasa dana u Parizu 17. World Revolution & Secret Societes and Subversive Movements by Nesta H. ka e: "Jedino to mogu re i jest da se Protokoli u cijelosti uklapaju u ono to se sada doista doga a".: (213) 794 -3400). Francuske. Protokoli su prvi **** tiskani u Rusiji 1905.. Box 642. Tel. Webster . u interviewu "New York Worldu". Po ruskoj verziji britanski novinar Victor Marsden priredio je 1921. pa iznosim slijede e injenice. Scott-Poter. instrumentalizirana organizacija).Novus Ordo Seculorum (One World Government = OUN. Lanze. ali osobno mislim da nije va no tko ih je sa inio. tiskano 27.& B. lipnja 1992. ali bez obzira na protok vremena Protokoli u osnovi ostaju onakvi kakve ih je objelodanila i tiskala Bavarska vlada (The Life of Napoleon Buonaparte. o emu je kra u vijest donio ameri ki tjednik "Time" od 22. Williams.1-2: 42. Austrije. Razna su stajali ta glede podrijetla Sionskih protokola. P. Lord Sydenham poslao je pismo "Spectatoru". London 1820. a kopija tog ruskog izdanja uva se u "Britanskom muzeju" knjiga u Londonu. Zbog kompromitacija zapisi su djelomice preina eni da bi se odgovornost lak e mogla prebaciti na vo e idovskog revolucionarnog pokreta u Rusiji.

. Masonska lo a "B¶nai Moshe" (?) (Fry ju naziva "Bne-Moj e") nije prema Sionskim protokolima imala druga iji odnos od drugih idovskih masonskh lo a. SAD).Stanford. pomogli upoznati se s djelatno u i osobnim sastavom me unarodnih idovskih. Boris Izrailjevi Liv ic. sazivaju sjednice na kojima uporno razra uju pitanje o "borbi s antisemitskom promi bom i ponajprije irenjem Sionskih protokola".. Svjetskog foruma (Fond Gorba ova). erikover (1881. odlu no rekav i njenom autoru: "Objavi. Osobita zada a te skupine bila je u tome da pripremi svjetsko javno mnijenje.. pismohrane Svetotrojskog manastira (ASTM .). koja je postojala u granicama op e ideologije. Autor zahvaljuje svim osobama i organizacijama koji su se potrudili u svezi s potragom dokumenata i materijala na temelju kojih je knjiga napisana i iza la na vidjelo. Nadalje u nastojati izlo iti nastanak ovog zagonetnog dokumenta. Po svoj prilici su Sionski protokoli sa injeni me u najradikalnijim idovsko-talmudisti kim i masonskim vo ama i odra avali su njihova potajna o ekivanja glede vlasti nad cijelim svijetom i politi ke uspostave u odnosu na ne idove. a koji su bili uvani u pismohranama Rusije i SAD-a.-1940. Henrik Borisovi Sliozberg (1863.. a tako er i prepiska sudionika tog procesa. Svejedno su istra ivanja L. koji su mi.. SAD).. Ilja M. Trojica od njih bili su istaknuti masoni.svetog pravednika Ioanna Kron tadskog. Po etkom 30-ih godina me unarodne judaisti ke organizacije.. koju su propovijedali Sionski protokoli. Fry odigrala veliku ulogu u pravilnoj ocjeni Sionskih protokola i spoznaji o mizantropskoj ideologiji njenih tvoraca.biv i Specijalni arhiv SSSR). i po etkom 1933. Dokument.-1943.. lo e Bnai Britha. bile krivotvorene i da su ih ve unaprijed potplatile idovske organizacije. formirana je specijalna skupina idovskih aktivista kojima je bilo nare eno organizirati me unarodni proces. Otprilike tijekom tri desetlje a Sionske su protokole dr ali u strogoj tajnosti.. ne usu uju i se povjeriti tajnu niti tiskarskom stroju. koji e slu beno posvjedo iti "la nost Sionskih protokola i injenicu da ih je fabricirala ruska policija"... u prvom redu "Sinovi saveza" i sionisti. bez obzira na vlastiti rizik. Veode u ulogu u pripremi procesa odigrali su Viner. prenosili su ih iz ruke u ruku u rukopisu.. Trostupanjske komisije. koja nam potvr uje da su izjave svjedoka i stru njaka. koji su pobijali vjerodostojnost Protokola. nastao je u drugoj polovini 19. Veliki svetac blagoslovio je izdanje knjige kojoj su bili prilo eni Sionski protokoli.. pismohrane Guverovskog instituta (AGI . uspio sam prona i podosta dokumenata i materijala u svezi s povije u Sionskih protokola koji nikada do tada nisu bili objavljen. Golemu zahvalnost izra avanu Rusima u SADu..Georgedonavillea. pripremati svjedoke i struk njake.. (1879-?). sionisti kih. Njega ne treba dr ati slu benim dokumentom neke idovske organizacije ili skupa. mobilizirati sav svjetski idovski tisak koji e o njemu izvje ivati. Osobitu zahvalnost autor upu uje kustosima Dr avnog Arhiva Ruske Federacije (GARF) Sredi nje pismohrane povijesno-dokumentarne zbirke (CHIDK . Osobitu vrijednost imaju materijali sa Bernskog procesa. Rade i na knjizi. stolje a. Nije uzalud Ginzberg odustao od tu be da joj se sudi shva aju i da e silna javna rasprava o tom djelu dovesti do nepo eljna publiciteta tajnih planova judaisti ko-talmudisti koga svjetskoga poretka. Bilderbergskog kluba. gdje se u to doba nalazila najmo nija i aktivna idovska zajednica. koji se vodio na temelju tih protokola..). Godine 1932. knjigu e itati i kupovati"[1].-1937. koji je poslije nazvan Sionskim protokolima (ili protokoli sionskih mudraca). Prvotno je provo enje procesa "protiv" Sionskih protokola planirano u Njema koj.) i Vladimir Jevgenjevi abotinski (1880. dolazak Hitlera na vlast . Ipak.

Tu itelji na tom procesu bili su predsjednik idovske zajednice u vicarskoj M.I. 09. a koje su financirali me unarodni idovski bankari Warburg. Jo prije po etka procesa idovski znanstveni institut i Kongres ameri kih idova u New Yorku. gotovo istodobno pokrenuta je tema o "podrijetlu Sionskih protokola". Zatim je Zunderu bilo predlo eno kao svojedobno i Fordu. Sliosberg (?).Cherikover (?).izmijenio je planove idovskih vo a. Meyer-Ebner. Odlu eno je bilo izabrati tu vje taka. bio je pofesor Baumgarten.07. Po etkom 1933. Bodenheimer (?) G. Svatikov. Na su enje su bili pozvani prvi njema ki izdava Sionskih protokola Gottfried Zur-Breek (Müller fon Hansen). Glavni vje tak tu iteljstva. Za predujam su koautori dobili od jednoga organizatora Bernskoga procesa I. u kojemu taj znanstvenik govori o pitanju judaisti kih planova svjetske dominacije i pogre no se pozvao na rije i tokolruskoga rabina Ereinpricea (?) ("Eiserner Baren. Cherikovera (?9 2500 franaka. Miljukov. Matti i George Brunschwig predali su na Bernski sud albu s zahtjevom ponavljanja kaznenog gonjenja za raspa avanje Sionskih protokola od strane Nacionalne fronte. Burcev. Da bi zapo eli taj postupak judejske su vo e kao povod uzele lanak doktora Zundera u asopisu "Eiserner Baren" (09. stav i na idovsku stranu. Nikolajevskom i S:G. U svojstvu "svjedoka" sa idovske su strane bili pozvani ugledni judejski i masonski djelatnici (Ch. Na toj vje to. Nikolajevski. rabin Erenprice ('). lipnja. po jednog od tu itelja.B. zapo inju i istodobno dva procesa zbog Sionskih protokola.I. Njega je zatomila glasna zbivanja i ishodi Bernskog procesa u svezi sa Sionskim protokolima. Posebice su veliki novac idovske organizacije potratile na pla anje usluga (zapravo podmi ivanja) "svjedoka".N. tu enoga i suda.I. Probijanje snaga idovskih udru enja ostvaruje se Baselskim procesom. Svatikovu napisati knjigu o "krivotvorenju protokola". s dodijeljenim mu pomo nicima .L. Theodor Fritsch i sam doktor Zunder (?). Wiener i Liv ic (?). DreyfusBrodski i predsjednik organizacija vicarskih sionista Markus Kohn. Sudsku su raspravu u biti tako odgodili do jeseni 1934.). Nepobitno je da su. u njihovo je ime. godine idovski odvjetnik prof. ije bi izjave mogle i i u prilog idovske strane. ruskim povjesni arima B. idovski organizatori procesa nisu alili novac za pla anje "svjedoka" i vje taka. du Chayla i ostali. Weizmann. godine. organiziranoj sjednici sudac je. stavljaju u du nost dvojici ljevi ara.1933. godine). Ujesen 1934. A. Mnogim "svjedocima" bila su dopu tena putovanja radi prikupljanja materijala i preslu avanja osoba.G. Borisov. Judaisti ki su bankari udijelili idovskim organizatorima procesa znatne iznose novca za pla anje odvjetnika i ve ine vje taka. Su enje je po elo u Baselu 11. koji nije skrivao svoje pro idovske simpatije. o emu su sa uvani dokazni dokumenti.07. uporno tra io da sud donese odluku o konfiskaciji Sionskih protokola i knjiga Zur-Beeka i Fritsch. U tim je lancima ruski . naredio da se do dono enja odluke zapovijedi ovrha svih preostalih 760 primjeraka Sionskih protokola. S. Za predsjedavaju eg na tom suenju u svezi sa Sionskim protokolima bio je odre en sudac Meyer. da se odrekne svojih uvjerenje. godine idovski tisak i liberalno-masonska sredstva masovne informacije koja su mu bila sklona uporno pu taju glasine o predstoje oj aneksiji vicarske Njema koj. Odlu ili su provesti psotupak u vicarskoj. Ujesen 1933. M. B. godine u idovskim novinama "New York Forward" objavljena je serija lanaka Nikolajevskoga. koje je napisao pod pseudonimom N. Su enje u Baselu se mnogo **** odlagalo da se na kraju ne bi ni odr alo. Odvjetnik idovskih organizacija. P. kojega je izabrala idosvska strana. idovske su organizacije vje to koordinirale svoja djelovanja.1933. V. Na prvom je zasjedanju sud odlu io razmotriti pitanje o podrijetlu Sionskih protokola. te je izjvaio u svojoj odluci da su Sionski protokoli ² "gruba krivotvorina".

Ravnaju i se po tim dokumentim. Budu i da su se okrenuli sovjetskim pismohranama. Judaisti ko-masonski vo e su jednoglasno tvrdili da Sionski protokoli nemaju veze s ideologijom judaizma i sionizma. iz pisma je razvidno da su svi "svjedoci" dobivali novac od idovskih organizatora procesa. Nikolajevski i Svatikov. svibnja nave er. Po etkom 1934.). zbog nama nepoznatih razloga do toga putovanja nikad nije do lo. Ipak. "Od tada. Poku avaju i pripisati autorstvo Sionskih protokola ruskoj policiji. biv i ministar pravosu a Privemene vlade. Znatan dio pismohrana ruske carske policije bio je pregledan. me utim sud je odlo io ro i te za pet mjeseci. idovski organizatori Bernskoga procesa imali su iroke mogu nosti dobiti podatke o tomu kako su u sastavljanju Sionskih protokola sudjelovale ruska policija i osobno general Ra kovski. tager (?).S. Fritz Platten. zlo ina ki dogovor. godine. autor antiruske knjige o procesu Beiliss. On je zapo eo izlaganje o rezultatima svoga vje ta enja Sionskih protokola 30. lenov i mason P. preko slu benih diplomatskih predstavnika vicarske u Moskvi.D. bili pozvani "pravni zastupnik" sionist A. Ursov. J. U ime idovskih organizacija izjavio je vje tak Loosli kako je vje tak Fleischlauer "sastavio pamflet u ime antisemitske ideje. Maljantovi (1870-1939. Sudac je podr ao nezakoniti zahtjev vje taka Looslija i .). na proljetna zasjedanja Bernskog procesa 1935. godine na pripremu Bernskoga procesa vrbuje se V. a zavr io 6. nego tajnim kanalima preko Miljukova. Nikolajevskog i Burceva. Bezuspje na tra enja produljena su sve do kraja 1934. Nikolajevskoga. pod ijim je vodstvom skinuta i ponovno stavljena plomba na vagon Lenjina i njegove " idovske stra e" preko Njema ke u Rusiju. Iz toga je pisma bilo bjelodano da je izme u idovskih organizatora i takozvanih svjedoka. Poput Nikolajevskoga i Svatikova i njega su financirale idovske organizacije. godine.S. Me unarodna sionisti ka organizacija uspjela je uspostaviti vezu s sovjetskim idovima i organizirati u SSSR-u skupinu pomo nika kojima je bio dopu ten rad u tajnim pismohranima u svrhu prikupljanja materijala za Bersnki proces. postojao tajni sporazum. Osim toga. na zamolbu idovske strane. U toj su skupini radili sionisti A. Zakulisnu spletku idovskih organizatora u svezi s Bernskim procesom razotkriva pismo koje se sa uvalo u arhivu B.I. Na poziv iz Moskve u Bern su. godine.suradnik idovskih udru enja zapravo poticao na raspravu sa braniteljima Sionskih protokola . travnja ujutro. veoma stari knez S. posvetiv i na taj na in 10 punih sjednica. travnja i trajala je do 14. svibnja. a to s uMiljukov.L. nakon op ih procedurnih pitanja rije je dobio Ulrich Fleischauer. Tijekom nekoliko mjeseci djelovanje se odvijalo pod oznakom "povjerljivo". Iz Moskve i Lenjingrada na adresu Bernskoga suda stizale su knjige i preslike spisa. lan VCIK i CK VKP (b). Materijali iz Rusije nisu uvijek i li legalnim putom. Burvec.G. vi e od 30 sati. Burcev. Nakon izjave profesora Zundera u ime tu enih sudu se obratio njihov odvjetnik i predlo io za vje taka istaknutoga njema koga stru njaka za idovsko pitanje pukovnika Ericha Felischhauera. Ipak nisu uspjeli prona i vrijednu injenicu (izravno ili neizravno) koja bi potvrdila njihove klevetni ke pretpostavke. organizatori Bernskog procesa bili su primorani priznati da ne raspola u nikakvim dokumentima koji bi potvrdili njihovu verziju. ² pisao je Burcev. idovski bolj evik. Od strane SSSR-a pomo sionistima na elu je bio P.V. do travnja 1935. sionisti su prou avali ne samo dokumentaciju ruskih obavje tajnih slu ba nego su utvr ivali rodbinske veze osoba koje su na ovaj ili onaj na in sudjelovale u irenju Sionskih protokola. Smidovi (1874. Liv icu (?).I. a koje je on uputio B. biv i guverner Besarabije i prijatelj ministra unutarnjih poslova. ² ja sam to je bilo mogu e vi e nstojao doznati sve o "Protokolima". Tagre. da judaizam i masonstvo nisu povezani. Nakon polemiziranja strana bilo je udovoljeno zahtjevu obrane. Zasjedanje Bernskog suda zapo elo je radom 29.N.-1935.

dakle. u povijesti ovje anstva. sprje avalo je asno razmatranja stvari i zapravo je od Bernskoga procesa napravilo farsu. postavili idovski vo e na tom procesu. pravi zabilje ke koje je tobo e napravio Nikola II. klevetni ki karakter. Osim ve navedenih dokumenata. Njegovi judejski organizatori poku avali su dovesti u zabludu svjetsko javno mnijenje. Judejski vo e su okrivljavali povijesnu. kada su objekti ve ine njegovih la nih optu aba bili dr avni inovnici i policijski suradnici. A. kako su im namje tali provokatore. Djelatnost Burceva. neki su ga ispljuskali. svi dokumenti koji se obrazla u nasudu. Brandta. godine u Rusiji. na temelju krivotvorenih pokazatelja koji su i i stvorili mit o Sionskim protokolima.. koji je obo avao samoreklamu i zvuk vlastitog imena.J. N. udovi no podrugivanje zakonu i pravednosti. Burcev smi lja pri u kako je. tobo e. sudskog vje taka i sudskih slu benika. Stepanova ja sam prona ao dosta velik broj pisama koje je dobivao tijekom Bernskog procesa od B. Stoga je . u osobnoj pismohrani N. njemu je mnogo toga "izlazilo" iz ruku . mogu biti obznanjeni javno u sredstvima mass-medija. Izvr itelj je bio V. koju su mu zapovjedile idovske organizacije koje su organizirale Bernski proces.A. koju je napisao za vrijeme ministra financija J. bilo je zasutavljeno. Protuzakonito stajali te sudaca. Do 1917. koje je referirao Fleischhrauer. Mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole bio je nu an judejcimatalmudistima da bi jo jednom prevarili ovje anstvo i skrenuli njegov gnjev od stvarnih krivaca zlo ina spram svijeta. koja je htjela tobo e dokazati da su oni krivotvorina. biv eg ne elnika ureda Nikole II. a u biti je bio njihov agent. ako ne ubrojimo onu kritiku o protokolima G. S. judejsko organizatori Bernskoga procesa odlu ili su se okrenuti izravnoj krivotvorini.P. Markova. Izgubiv i svaku nadu da e prona i dokaze koji bi utemeljili mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole. Ovaj put V. carsku Rusiju za sve mogu e smi ljene grijehe protiv idova. Sliozberga (?). vrlo ta toga ovjeka. Tedlija. Wittea. kako mo emo primjetiti. pod krabuljom "slobodnog novinara". Kako je i sam priznao bio je sudionikom prvih sionisti kih kongresa. pripisav i stvaranje najzlo ina kijeg dokumenta. bila ne slu ajna ve suglasni produ etak njegove ranije antiruske djelatnosti. . susretao se sa sionistima u kojima je on vidio "iskrene ljude od ideje" .B. zada a. oklevetani ljudi su protestirali. tu ili su ga sudu .objavljivanje materijala. Burcev. pijune i kako im je uvijek bio prijeko potreban novac u pogledu provo enja procesa. njemu biv i na elnik za za titu dru tvene /nacionalne/? sigurnosti i poretka u Petrogradu general major Globa ev dao preko nekog svog Koltipina-Ljubovskog informaciju o istrazi.. podrijetla Sionskih protokola. itaju i Sionske protokole. U svojoj antiruskoj djelatnosti Burcev se esto oslanjao na judaisti ko-masonske krugove. Mosolova govore nam o tomu da nikakve istrage o podrijetlu Sionskih protokola Ruska vlada nije vodila. Pismena svjedo anstva masona. kako su ih ometali u pozivanju svjedoka i vje taka. nosila je silan antiruski. Nakon prevrata polo aj se promijenio. ruskoj vlasti.K. Naime prema vicarskim zakonima. prema odluci Nikole II. koji se istaknuo razotkrivanjem tajnih agenata ruske policije i inozemne obavje tajne slu be. koji su bili neprijatelji Rusije. Nisu uzalud glavne aktere "svjedoke". Bernski je proces javno nosio antiruski karakter. Organizatori Bernskoga procesa htjeli su sudu dokazati da je podrijetlo Sionskih protokola razmatrala Ruska vlada. tovi e sam Burcev.L. Iz tih je pisama jasno proizlazilo u koje su slo ene uvjete bili stavljeni branitelji Sionskih protokola. ru itelji njenih povijesnih na ela: Miljukov. koje su za njih napravili protiv Rusije krvo edni suplemenici ² idovski bolj evici. Svatikov. a sve s namjerom da odvuku pozornost od udovi nih zlo ina. Burcev. J. Nikolajevski.F..

Burcev je vrlo lo e napravio krivotvorinu. Najve i argument krivotvoritelja bili su podaci o navodnoj istrazi porijekla Sionskih protokola koju je provodila carska vlada. U biti nikakve istrage nije ni bilo. O tome nam svjedo e pisma biv eg na elnika carskog ureda A.A. Mosolova. Poku avaju i pridodati vjerodostojnost svojoj izmi ljenoj tvorevini, Burcev si je dopustio nekoliko ozbiljnih povijesnih pogre aka. Na primjer on je izjavio da se istraga vodila tijekom 1906. godine po direktivi Stolipina, na upornu molbu Lupuhina. Me utim, 1906. godine Lopuhin vi e nije bio na elnika Odjela policije nego umirovljeni (zbog prekr aja) inovnik i stoga nije mogao inicirati tu istragu. Na sudu je Burcev tvrdio da je jedan od sudjelovatelja u prijevozu navodnih la nih Sionskih protokola bio kolega po slu bi Globa evu, ega u zbilji nije bilo. Iskazi Burceva na Bernskom sudu bili su objavljeni u mnogim novinama pa i u New Yorku, gdje je tada ivio Globa ev. Njujor ke novine "Nova ruska rije " ( idovska novina, ruska samo po nazivu, glavni redaktor ² M. Weinbaum) objavljuje lanak Burceva, "Istina o Sionskim protokolima". Pro itav i taj lanak, Globa ev je odmah napisao pobijaju e pismo uredniku "Nove ruske rije i".

Jewish Ritual-Murder : a Historical Investigation http://www.jrbooksonline.com/schramm/schramm.htm Jewish Ritual Murder by A R N O L D S. L E E S E http://www.jrbooksonline.com/PDFs/Je...urder%20JR.pdf

The Talmud Unmasked: Rev. I. B. Pranaitis http://www.talmudunmasked.com/

Table of Ritual-Murders Established in this Investigation http://www.jrbooksonline.com/schramm/app9.htm

U smislu povijesnih kronologija Encyclopaedia Judaica / izdata 1973 Hazaria - A. H. Poliak, profesor srednjovekovne zidovske povijesti Ali prije toga nesto lakse npr. "13. Pleme" od Kestlera. http://www.ivantic.net/Ostale_knjiig...e_latinica.pdf George Washington "Sasvim je zalosno to ih niti jedna dr ava, starija od ove, nije pokorila kao kugu drustva i svog velikog neprijatelja, cijim je prisustvom usrecena Amerika" Martin Luther King- borac za gradjanska prava

Strastvena zelja vapijucih srca Jevreja nada se da e doci onaj dan, kada ce oni moci da se odnose prema nama tako, kao to su postupali na vrijeme Jesfiri u Perisji. I koliko je Jevrejima bliska knjiga Jesfir, koja opravdava njihovu krvolocnost, osvetoljubivost i apetite razbojni kih nada!. Nikada sunce nije svjetlilo narodu, krvozednijem i osvetnickijem, koji se zanosi idejom uni tenja i ugusenja ljudi druge vjere. Petar Prvi - Ruski vladar Vise volim da vidim u mojoj zemlji mudjahedine i mnogobosce, nego Jevreje. Poslednji su prevaranti i lupezi. Oni nece dobiti odobrenje da se nasele i organiziraju svoj posao. Bez obzira na moja naredjenja, oni nastoje da to ostvare potkupom mojih cinovnika sa ciljem da postanu ravnopravni. Benjamin Franklin visoki americki dr avnik, filozof, izumitelj, fizi ar, ekonomist i pisac, suautor deklaracije nezavisnosti. 1820. Ma gdje bilo, u zemlji, u kojoj se naseljavaju Jevreji, nezavisno od njihovog broja, oni snizavaju njen moral, komercijalno postenje, izoliraju se i ne dopustaju asimilacijuju. Ako ih mi putem Ustava ne iskljucimo iz SAD, onda za manje od sto godina oni e navaliti u velikoj kolicini, uzece vrhunac, proguta e zemlju i promijeniti oblik naseg upravljanja. Ako ih ne iskljucite, onda za manje od dvjesto godina nasi potomci ce raditi na poljima, izdrzavajuci njih, dok ce oni trljati ruke u svojim kancelarijama. Upozoravam vas, nacijo, ako jevreje ne iskljucite zauvek, Vasa djeca ce vas proklinjati u Vasim grobovima. Napoleon Bonaparte 1769 ± 1921 Jevreje treba razmatrati kao naciju, ali ne kao religioznu grupu. Oni su nacija u sredini nase nacije. Citava sela otimaju Jevreji, oni su uspostavili kmetstvo, oni su prava jata gavranova. Siromastvo koje izazivaju Jevreji, ne potice od jednog individualnog Jevreja, ono je sustina citavog tog naroda. Oni su kao gusjenice ili skakavci koji jedu Francusku. Jevreji su nacija spremna na najuzasnije zlocine. Moramo ih se rijesiti. Winston Churchill je u II WW-u molio boga (i Staljina) za pomoc da unisti naciste a ovo su njegove rijeci: (govor u predsjednickom domu 1919.g.) Nema potrebe preuvelicavati ulogu, koju su odigrali internacionalni Jevreji ateisti u stvaranju boljsevizma i njihovog ucesca u ruskoj revoluciji. Vise od toga, glavna inspiracija i pokretacka snaga dolaze od jevrejskih vodja. U sovjetskim institucijama dominacija Jevreja vise je nego porazavajuca. I glavni dio u sprovodjenju sistema terora, koji je pocinjenj izvr ili su Jevreji i u nekim slucajevima Jevrejke. Takvu djavolsku slavu Jevreji su postigli.

Obavezna preporuka (obilje dokumenta, novinskih clanaka, rodoslovno stablo Hitlerovih iz

1930 - Adolofov pradjed je bio mocan Zidovski bankar) http://video.google.com/videoplay?do...2809518563654# Dva svjetska rata Arijci su vodili iskljucivo sa ciljem stvaranja drzave Izrael. A projekom njezina stvaranja upravljaju Rothschildi. Za ilustriat tko su oni i sa kakvom moci raspolazu, dovoljno je reci da se procjenjuje da ta jedna familija drzi oko 50% bogatstva citavog svijeta. Bogatstvo idova Bill Gates-a se procjenjuje na nekih 60 milijardi, no bogatstvo Rothschilda se procjenjuje tisucama milijardi. Oni se nalaze na samom vrhu zidovske piramide moci. To njihovo bogatstvo je preveliko da bi bilo produkt rada samo jedne obitelji, vec je ono produkt rada citave idovske rase, a povjereno je njima na upravljanje zbog efikasnosti koja se dobiva centralizacijom novca na jednom mjestu. Pocetna baza tog bogatstva je novac koje su idovi pokrali jos u anticko doba, u doba bogatog arijskog Egipta, Grcke i Rima. Ono se povecavalo tokom iducih stoljeca da bi danas doseglo zapanjujuce razmjere. (Bank of Amsterdam, Bank of England, Americki FED ...itd.) Zanimljiv podatak je da su Rothschildi jos u 19-om stoljecu bankrotirali i samog Papu. On je upao u neke financijske teskoce, a oni su mu priskocili u pomoc i posudili pozamasnu svotu novaca. Naravno uz velike kamate, koje Papa tokom vremena vise nije mogao vracati. Onda su mu velikodusno "oprostili dug", ali uz uvjet da od sada ima sav svoj novac drzat u njihovim bankama. Znaci cak i sav novac kojeg milijardu krscana prikuplja, na kraju zavrsava u njihovim rukama. Oni su odlucili jos u 19-om stoljecu da treba obnovit Izrael. Razmisljali su o raznim strategijama kako to uciniti, a najbza je bila jednostavno kupit Palestinu od Otomanskog carstva. Turci su je bili voljni prodat, a novac koji su trazili nije bio ni 1% od ukupnog Rothschildovog bogatstva. No postojala su tri velika i nepremostiva problema koja su sprjecavala realizaciju tog plana. Glavni problem je sto idovi nisu htjeli selit iz Europe u Palestinu, jer tko bi bio lud napustit predivnu i bogatu Europu, te otici u nekakvu suhu pustinju kopat po pjesku. Drugi problem je sto su se okolne Arapske drzave snazno protivile stvaranju Izraela i odmah bi krenule u rat protiv njega. Treci problem je sto bi Krscani u cinu kupnje Palestine od idovskih bankara i onog sto bi eventualno sljedilo (krunidba idovskog kralja, rusenje Al Aqsa dzamije, podizanje treceg hrama) prepoznali ostvarnje biblijskog prorocansva o dolasku Anti-Krista. Krscani bi se pridruzili arapima i zajedno bi napali idove. Dakle trebalo je smislit kako rijesit sva ova tri problema. Kroz iduce stoljece je formiran jedan genijalan plan, cije obrise cu ukratko ovdje ocrtati... Prvo osigurat stvaranje samog Izraela, ali na podmukli nacin, a ne direktnom kupnjom zemlje. Koristeci svoju medijsku, financijsku i politicku moc idovi su iskoristili stoljetna neprijateljstva Europskih drzava i uspjeli pokrenut prvi svjetski rat. Isprva snazno podupirajuci Njemacku u tom ratu, uspjeli su slomit carsku Rusiju i u ratnom kaosu organizirat tamo boljsevicku revoluciju. Tako su Rusiji ucinili ono sto su davno sanjali i ta ogromna arijska drzava je pala u ruke idovu Lenjinu, Trockom i kasnije Staljinu. Zatim se sva Njemacka moc usmjerila na zapadnu frontu, na prakticki samu Veliku Britaniju. Njemacka je tada bila pred pobjedom u prvom svjetkom ratu i Britanija je bila na koljenima i prakticki gotova. Tada su idovi rekli Britanskom vodstvu: ako nama date Palestinu nakon rata, mi cemo pomocu nase medijske moci uvest SAD u ovaj rat na vasoj strani. Britanci nisu imali drugog izbora i pristali su potpisavsi "Balfourovu deklaraciju" koja je Rothschildima obecala Palestinu nakon rata. idovi su odrzali svoj dio ugovora, te su uveli SAD u rat uz pomoc svojih masovnih medija i uz pomoc svojih agenta u americkoj vladi. Tako su izdali Njemacku koju su do tog trenutka snazno podrzavali u ratu. Tako je "zaobilaznim putem" stvoren Izrael, no ostao je nerjesen problem populacije posto se idovi nikako nisu dali

Naizgled nepremostiv problem. najbolji mladi Arijski ljudi su ginuli u strasnom brato-ubilackom ratu. isto kao sto je Sarkozy demokratki pobjedio. Jednog dana vasi potomci ce se isto tako pitati kako je moguce da su celnici svih drzava koje su vodili treci svjetski rat bili idovi (Bush. Doslovno brat je ubijao brata kao dva robota programirana sa dva idovska programa zvana: "komunizam protiv nacizma". a totalno . To je u poprilicnom broju slucajeva rezultiralo raznim fizickom i mentalnim "manama". idovi na istoku Europe su stoljecima zivjeli u getoima.. Zvuci nevjerojatno? Pa i nije bas ako pogledate sto se desava oko vas. Ovo sigurno stavljam u navodnike. Obojicu su na vlast doveli mediji (TV. sto je citav svijet bacilo u ekonomsku depresiju... show moze poceti. vec je cilj unistit Europu. Sarkozy. Znaci imamo totalno negativnu selekciju za Arijce (prakticki samo defektni i nesposobni za vojsku su prezivjeli taj rat)..itd. Bush iz SAD-a . Da bi dodatno pogorsali stvar organizirali su slom americke burze. novine.natjerat na selidbu iz Evrope u pustinju. Znaci istovremeno su se desavale dvije stvari. logisticka i medijska podrska te sve ostalo za njegov dolazak na vlast su osigurali idovi preko svojih bankara. Koristeci se mrezom masonskih loza situacija je namjestena tako da plivajuci na tom valu siromastva i ocaja na vlast dodje Hiter. (Warburzi. da ona to niti teoretski nije mogla platiti Britaniji i saveznicima. jer njima je namjenjena druga sudbina. prije nego sto "izabran narod" moze krenut putem Izraela.itd.) Tako su svi "slabi" izbaceni iz budeceg genotipa izabrane rase.. ciji uzrok je bio nasljedne genetske prirode. a eliminacijom ostalih. to jest u poboljsanje idovske rase selektivnim odabirom pametnih i zdravih. nego tu zivit.idovi) skupljaju sve europske idove u koncentracijske logore koji nicu na izoliranim mjestima. (Roosevelt i Churchill) Dakle sve je spremno. Himler... ( idov Hitler) Treba reci da nije samo Hitler idov. Nacisti (crypto. Drugo bombe koje padaju kao kisa po njemackim gradovima ubijaju samo arijce.. Dio nakaznih stanovnika istocno europskih getoa koje mozemo vidit u filmu "The Ethernal Jew" (link je dolje) su ubijeni. u vrlo nehumanim uvjetima.. koji su bili inteligentni i zdravi su ostavljeni na zivotu. U Versajskim pregovorima nakon prvog svjetskog rata idovski agenti su nametnuli takve uvjete Njemackoj. a idovi su dotle smjesteni na "sigurno" u logorima.idovskim) koncentracijskim logorima se provodilo to "izabiranje" i selekcija naroda prema genetskoj kvaliteti. Britanija i Francuska objavljuju rat Hitleru. te deponiraju taj novac u Rothschildove banke u Svicarskoj. Znaci oni koji su izgledali kao "Arijci". a da to nitko nije primjetio? No kao sto vidite mi ovdje to jesmo primjetili. idovska elita je zakljucila da se takvi moraju istrjebit.itd). a isto tako su znali i informirani njemci za vrijeme drugog svjetskog rata da su nacisti idovi. a sad je i Njemacka osvojena.. radio) u rukama idova. ali nisu si mogli pomoci..itd. Znaci ideoloska sila koja je potrebna da idove izbaci iz Europe je dovedena na vlast u svim glavnim Europskim drzavama od strane samih idovskih bankara. vec su svi iz vrha Nacisticke stranke idovi: Goebbels.) Znaci Rusija je osvojena jos ranije ( idovi Lenjin i Staljin). siromastvo i beznadnje. Goering .. koji su bili relativno lijepi i visoki. a teski problemi zahjevaju teske solucije. Hitler je demokratski pobjedio na izborima. Hitler i Staljin sinkronizirano napadaju Poljsku. te tako osiguravaju tri cilja. Eichman. Stvorit takve uvjete da vecina idova radje pozele zbrisat u pustinju. Njemacka je pala u ogromnu inflaciju. Rockafelleri. krizajuci se medjusobno u malim zajednicama. Istovremeno idovi su u logorima bili selektirani tako da iskljucivo "najbolji" prezive. Poanta citavog ovog rata nije pobjeda ovih ili onih. a veci dio slabih i nemocih je umro od raznih bolesti u logorima (tifus . U Americi i Britaniji su isto tako na vlast odjednom dovedeni idovski predsjednici. Prvo uzimaju im sav imetak. U Nacistickim (crypto. Naravno novac i financije. Blair. Trece idovska elita cvrsto vjeruje u eugeniku.

svi oni koji se bore protiv ovje tva i ivota samog. Poslije mnogih malih antikrista. No sto je jos vaznije za elitu. a treci svjetski se vodi za prosirenje malene zemlje do "prorecenih" granica Eufrat-Nil. 6 milijuna ce ih poginut u holokaustu. koji krecu u rat protiv novo-uskrsnulog Mordora.sve eni ko . Tako idovi odbacuju Knjige Staroga zavjeta. Vise nisu u krscanskim ocima izgledali kao prijetnja koja u Izraelu stvara centar buduce svjetske vlade. Europski krscani su odjednom postali uvjereni da su oni sami zlocinci.Talmudu. te je tako maknuta druga nepremostiva prepreka. Trebalo je dogadjaje poslozit tako da idova stvarno jako puno pogine. . jer ne postoji vise opasnost da se krscani pridruze zdravo mislecim arapima. Znaju da se prava i istinska moc nalazi u rukama idovskih rabina. Jer oni su ti koji stvaraju sve te dalekosezne planove. Prezivjeli idovi koji su zadovoljavali standard "izabrane rase" su iz koncentracijskih logora slani direktno u Palestinu.Antikristove sluge! Ali nema ve e. a dobar dio njih i svoje ivote. jer su vidjeli da im u Europi vise nema opstanka posto su izgubili svoje kuce.nasuprot Objavi koju je Bog dao preko Mojsija i proroka. kao predstavnika ljubavi i milosr a za ovjeka. Nisu se puno bunili. Jer Rothschildi znaju da su i oni.Talmuda! Zato je Bog i ukoravao preko proroka. To je djelo crne magije.dolazi onaj posljednji Antikrist . a onda putem svojih medija uvjerit preostale idove da se prorocanstvo obistinilo. Drugi svjetski rat je dugorocno gledano bio jedan ogromni eugenski projekt Ziona.pozitivnu selekciju za idove (defektni i nesposbni su svi ubijeni. pokretaca i planera citave ove zavjere. drevne Izraelce. svjetska vlast ZLA! Svi oni koji se bore protiv pravde i istine. univerzalna. svi oni koji se bore protiv Isusa Krista. sa ciljem genetskog srozavanja arijca na nivo goya. Sad je kucnuo povoljan trenutak za rodjenje Izraela. sad su dobili silom . Znaci prvi svjetski rat se vodi da se osigura Izraelu pocetna zemlja (Balfourova deklaracija). vra anja i otvorenog poziva na nasilje i genocid nad kr anima i svim ostalim ne idovima! Talmud je nastao kao isto ljudsko predanje .totalitarna. ili ih 'tuma e' kroz prizmu ljudskih pri a i bapskih predanja . zapisuju ih u svoje knjige i propovjedaju idovima kao religiju koja se mora bez prigovora sljedit. citava Europa je bila porusena. a idovi su naravno oduvjek bili njihove nevine zrtve. Nakon rata koji je zavrsio tocno onako kako je planirano. jo . sad su idovi konacno postali zrtve. na kraju vremena . pojeo bi ih mrak u roku odmah. a uzdizanja idova na nivo Arijca. Da Rothschildi slucajno nisu postovali naredbe rabinskih "prorocanstva". svoj novac. a samo genetski najkvalitetniji su prezivjeli). samo obicne lutke na koncu. svoju imovinu. Zato se nije uditi stra nim krvoproli ima koja su po injena u ime sumanutih ideja pomra enih umova! Izvor toga zla je u Knjizi mr nje . TALMUD Proro anstvo je najavilo dolazak Antikrista. Znaci ono sto nikako nisu htjeli milom. jesu . Talmud recimo kaze da prije nego sto se idovi vrate u Izrael. drugi svjetski rat se vodi da se osigura populacija za tu zemlju (izgon Europskih idova). unatoc neogranicenoj matrijalnoj moci i bogatstvu. i Sotonom nadahnutije mr nje na kr ane od talmudske crnomagijske zmije iz tame ludila umova eljnih vlasti i krvoproli a nad normalnim ljudima. idovska elita je isto tako morala osigurat da sva Talmudska prorocanstva budu ostvarena tocno u slovo.morali su selit u Palestinu. svo njeno bogatstvo je bilo unisteno.

" (Talmud." (Talmud. "Krist je na jednom ubri tu sahranjeno crknuto pseto. 74. Aboda 3b). Sanhedrin 101a). 4). U njemu e idovi toliko oru ja zaplijeniti da e im trebati 7 godina da ga spale i istope. "Prije toga bi e strahovit rat. Ketubot 112b). "Krist je sin jedne menstruacije. A Talmud su uobli avali u knjige i sustav. ab 120a)." (Sahar). On je: Ben pandreat. "Krist je bio luda." (Tokdo Je u). MESIJA "Mesija e do i i povratiti Kraljevstvo idovima." (Talmud. Sanhedrin 58b). (Ben pandera) tj." (Talmud. godine prije Krista do 400. Majene Je ." (Tokdo Je u).Talmud se sastoji iz dva temeljna dijela: Mi na i Gemara. uni ti. "Tad e svaki idov imati 2800 slugu i 300 slu kinja. rabini. jer su porijeklom od avola. BOGOHULJENJE "Krist je sin prostitutke. a ostali narodi svi e njemu i njima slu iti i podlo ni biti. Joreh deah 146). "Tada e idovi neizmjerno bogati biti jer e blago cijelog svijeta u njihovim rukama biti." (Talmud. a ito e krupno biti kao dva bubrega od najve eg vola. "Kad Mesija do e onda e zemlja roditi kola e i vunene haljine. O RADU "Rad je veoma tetan i malo donosi ." ( ulhan aruh. nego e ih potpuno istrijebiti." (Talmud. "Nema goreg i lo ijeg posla od obra ivanja zemlje. Sabat 104b). IDOVI IZJEDNA ENI S BOGOM Tko idova o amari toliko je u inio grijeha kao da je samog Boga udario. On je ma ioni ar. On se zove Ben shtada (sin prostitutke). sin ne iste ivotinje. iza Krista. to je u vezi s kr anskom crkvom." (Talmud." (Talmud. Getin 680). koji e dvije tre ine svijeta uni titi. UNI TENJE KR ANSTVA "Za idova postoji zakon da sve ono. Jebamot 24b. Njih oko 2500 rade i od 100. jer kad tko 100 srebrenjaka ima u trgovini mo e . Svi e narodi pre i u idovsku vjeru samo kr anima to ne e dozvoljeno biti. On je kopile.

pa ako se nalazi ve i blizu smrti." (Talmud. "Ne idov je kao jedno pseto. kositi.svaki dan mesa i vina imati. "Ne idovi. Mudra talpiot 225). Aboda Cara 10a) NE IDOVI NISU LJUDI VE IVOTINJE "Bog je stvorio ne idove. kopati. idovi su stvoreni da sve gotovo na u. jer je on na ubri tu ro eno pseto. Oni moraju orati. RAD JE ZA NE IDOVE "Ne idovi su stvoreni da slu e idove." (Talmud." (Talmud. mo e samo soli i kupusa jesti. ija du a potje e od ne istog duha. kao kad jedan vol ili magarac crkne. IDOVSKO JUNA TVO " idov neka posljednji ide u rat. a sjeme. to vi e."(Talmud. "Izme u Ne idova i idova ne postoji nikakva veza. Brohes). Jalkut Rubeni 12)." (Jad Hazakah. IDOVSKO MILOSR E "Zabranjeno je biti milostiv prema Ne idovima." ( ulhan aruh. "Onaj koji nije obrezan i ne dr i sabat ne naziva se ovjekom. Jebamot 98a). konjsko sjeme. "Ne idov nema oca. jer ne dolikuje idovu da bude slu en od stoke." (Talmud. nazivaju se svinjama. zapisi u e da se pseto ima vi e po tovati od Ne idova." (Talmud. Jebamot 63a). Jebamot). U tom slu aju bit e prvi kod ku e." (Talmud. ulo i 100 srebrenjaka u zemljoradnju. "Meso Ne idova je meso magare e. Ekesegetra ieksod 22). NI U SMRTNOJ OPASNOSTI NE IDOVU NE TREBA POMO I "Ako jednom Ne idovu prijeti opasnost da se u jednoj rijeci utopi. iako su oni ravni sa ivotinjama. vr iti. Tesahim 113a)." (Talmud. tko pak. Ramban). Jalkut Rubeni 39)." (Talmud." (Talmud. Berahot 58a). Zato ga slu e ivotinje u ovje jem obliku. Jer meso Ne idova je ivotinjsko meso. treba ih oplakati onako. a njihovo sjeme je ivotinjsko sjeme." (Talmud. . idov mu ne smije i i u pomo da ga spase. "Ne idovu ne treba milost i pomo ukazivati. sijati. Jebamot 89a). Jebamot 12a). i dao im je ovje ji oblik. "I zato kad jedan ne idovski sluga ili slu kinja umre." (Talmud.

46a). Joreh deah. "Dijete u utrobi jedne Ne idovke nije bolje od ivotinje. koji se zovu traktati ili." (Talmud. rasprave.ulah aruh. PET ZAPOVJEDI ZA IDOVE " idovi moraju nau iti ovih pet stvari: 1. "Sve Ne idovke su kurve. Aloda Kara 36b). Ovaj kodeks dobio je ime .paragrafe i podparagrafe . Isti taj kodeks dopunjen je obi ajima isto nih idova . LA "Prema Ne idovima dozvoljena je svaka upotreba la i. Volite ban enje. djeli je marve.kao novi vjerski kodeks sastavljen od panjolskog rabina pod imenom Josef Karo. Pesahim 113a)." (Talmud. tob." (Talmud. ulhan aruh se sastoji od 4 knjige. godine ovaj kanon je dopunjen i ponovno . "Ku e ne idovske su ku e ivotinjske. NE IDOVKE SU PROSTITUTKE "Ne idovke su ne iste i imaju se smatrati prostitutkama." (Talmud. "Tu a ena koja nije k i Izraela." (Talmud. Nekoliko stolje a kasnije. 1565. Volite plja ku." ( ulhan aruh." (Talmud."Ma koliko imali narodi svijeta tijelo sli no Izraelcima. pod nazivima: Orah hajim. Godine 1180 stvoren je prvi idovski zakonik pod imenom Mi iah Tora ili Jad Hazakah. 2. 5. ene Lukot 250)." ( ulhan aruh. godine. Joreh deah 240). "Ne idovka u drugom stanju (trudnica) ima se smatrati kao bremenita stoka." (Talmud." (Talmud. Mrzite va e gospodare. Sanhedrin 74b). Even hekor). "Spolni odnosi Ne idova su isto kao i spolni odnosi ivotinja.od strane poljskog rabina Mojsija Iserlesa 1578. Leb. Abarbanel). Knjige se dijele na . To je u inio i sve to sistematizirao glasoviti idovski rabin Mojsije ben Majmon. Berahot). ipak se oni uspore eni sa ovjekom imaju smatrati za majmune. 3.mi pat i Eben hazaer. Ko en ha-mi pat 405). Ko en ha . Talmud se sastoji od 63 velika odsjeka ili knjige. 4. Ne govorite nikada istinu. volite jedan drugoga.

upozorava kako su takvi sastanci iz ameri ke pravne perspektive potpuno ilegalni. Dan el Estulin posljednjih etrnaest godina posvetio je ra otkrivanju tajnih sastanaka skupine Bilderberg. sv bnja u Gr koj. takve se manipulacije doga aju ve (bar) pedeset i pet godina. Mo da imaju razli ite ideologije i svjetonazore. to zna i da skupina Bilderberg ustvari kontrolira  ! "  "   ¥ ¤¡  ¦ ¡ ¡   ¡     ¡     ¨ £ ¡ ¢   ¦  © ¡  ¦ ¥ ¤¡ ¢¡ ¡ ¡ ¡ §   ¥ ¤ ¢  ¡¨ ¢ ¢ ¥ ¤ ¡¨   §  ¥ ¡¤ ¡   ¢¤  §¤ ¡ ¢   ©¡  ¡¦  ¨§ ¡ §  ¡ § ¥ ¤ ¡ ¢ ¡¨   ¥ ¡ ! ¡©  § ¡ § ¡§   ¡ ¢ ¦ ¥ ¤ ¢ ¥ ¥   §¡ ¤ ¡¨ §¤© ¡ ¥ ¨ ¤     ¡     ¢ ¡ ¨ ©¡ ¢¤ ¢ ¢ ¡ ¡ ¨ ¦¡   ¡ ¨§ ¥ ¡¨ §  ¡ ¨¡ ¡ ¥    ¢ ¢¤ ¨¡ ¨ ¢  £ ¢  ¡ § ¥   ¢¡   ¥ ¢¡ ¥ ¤ §  ¢ ¥   § ¨¡ ¨¡ ¢ ¢  ¡§ ¥ ¤ ¤ ¥  ¨ § ¥ ¨  ¨ ¢      ¨ § ¢ §¡ ¡   ¢   ¡  ¨ § ¤ ¡    ¤ . ali dijele ljubav prema slobodi. njihov sustav socijalizma nema namjeru raspodijeliti bogatstvo. godine zabranjuje izabranim predstavnicima S D-a da se u privatnom aran manu upu taju u stvaranje me unarodne politike s utjecajnim poslovnim ljudima i politi arima iz drugih zemalja. za po etak. Daniel Estulin. Sorosi i ostala ekipa kontroliraju dru tvo. U knjizi Istinita pri a o skupini Bilderberg Estulin pokazuje kako su briljantno ideal demokracije nametnuli ljudi iza zavjese . Budu i da Rockefelleri. Estulin ka e jo i ovo Bez obzira gdje se skupina Bilderberg odlu i sastati. 1980. Svake god ne skup na se sastaje u nekom drugom gradu. Ovogod nja kon eren ja odr ana je od 14. Evo par biogra skih podataka Ro en je u Rusiji. Me utim. Smatra da bi pravilan izraz bio monopol putem socijalizma Bilderberga. Ta o j po a trad ja odr avanja god nj h kon ren ja a skup na je na vana B derberg po mjestu prvog okup janja. je zbog politi kih je problema izbjegao u Kanadu a danas ivi u panjolskoj. ve kontrolirati ljude i konkurenciju. No. do 17.Bil li i     ¤ ¡¤ ¡    ¢ ¥ ¥ £ ¤ ¢ ¡  ¥ ¢ ¡¨ ¥ ll i ¡ ¨ ¨¡ ¨¡ ¢  § ¥ ¤ ¤ ¥    ¦ i § ©¡ i i i ¡   ¡   Dan u n u p o uba na a ana B d b g g up u Nj a oj 2005 god n b o j o u a v od 10 god na ada na n anju u a an B d b ga ¡ Dugogod nj ana n o o a va a a o vaju an pu a j d u vn p anov v n o va anju o a a n vj v ad a p up j n do u n o og a j do a podup u po ojanj v n n a u u   ¡   ¨ © ¡  ¦ ¥ ¥   ¡¨¡ ¥ ¨ ¤¡ ¡© §   ¡  ¦ § ¥   ¡ ¢   ¨ §  ¨ © ¡  ¡ ¡¨ § ¡ ¥ ¢ § ¥ ¡§¤ ¡ ¥ ¨ ¤   ¨ ¨   ¡ ¤ ¡ ¥ ¨ ¤  ¨ ¡  ¨ § ¤ ¡ ¥  ¢ ¥   ¤ ¥ ¤ ¥ ¨ ¤ ¥ ¤ ¨ ¨  ¡ ¡ ¨ ¥ ¡  ¢¡ ¡ ¥ ¤¡     § ov j p v a a na u v banj 1954 god n ada j od ana ajna on n ja o n a u ho u B d b g po aj nh a u N o oj Sa ana j o up o anov aj v h ob j po a u j ajn po ovn jud p d avn obavj ajn aj dn a a an a b o j pov vanj dugo o n h a h j va u p d avn a S D -a apadn u op d a an a p d av ja o j j dana a ja apadn u op do j j dana a an a p d av ja o S D. Objavljena je u 53 zemlje i prevedena na 32 jezika a diljem svijeta prodano je vi e od dva i pol milijuna primjeraka. uvijek u saznati o emu e razgovarati. U panjolskoj je knjiga do ivjela ak 13 izdanja. ka e Estulin. Njegov je djed bio pukovnik KGB-a unutar kontraobavje tajnog odjela a njegovi kontakti olak ali su mu istra ivanje tako da je ostao u vezi s ljudima koji su radili za razli ite tajne slu be i agencije diljem svijeta. Loganov zakon koji je izglasan jo 1799. posebno ne njihovo bogatstvo. Mo ete se kladiti u to. Estulinova knjiga Istinita pri a o skupini Bilderberg postala je me unarodna uspje nica.

kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. to e ovisiti o postupcima koje odlu imo poduzeti sada i ovdje. ele stvoriti globalnu mre u golemih kartela koji imaju ve u mo od bilo koje nacije na Zemlji. Danas. usmjerava nas prema globalnom porobljavanju. prava i istinska mo le i unutar prve skupine koja upravlja doga ajima. U sredi tu globalnog financijskog sustava nalazi se financijska oligarhija dana njice koju predstavlja skupina Bilderberg. godine skupina Bilderberg sastala se u Chantillyju u Virginiji. promatra li se individualno. 2008. ali sustav ostaje aktivan i odr ava sam sebe. na svojim godi njim sastancima. No. stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija. # # U knjizi je Estulin pokazao da je skupina Bilderberg postala svjetska vlada u sjeni koja u potpunoj tajnosti. skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Europe. politi ke. Upija i stvara nove dijelove dok se istodobno rje ava zastarjelih i neuspje nih ostataka. potpredsjednika SAD-a. europske kraljevske obitelji. Drugim rije ima. ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. Europsku centralnu banku. ameri ke kongresnike i senatore. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima. lanovi dolaze i odlaze. predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda. direktore vode ih bankarskih tvrtki. a djeluju preko mre e vladinih agencija.dru tvo. To je virtualna paukova mre a koja ispreple e financijske. Sustav Bilderberga je dinami an i mijenja se s vremenom. Svaka nova mjera. Samo o nama ovisi ho emo li se oduprijeti novom mra nom razdoblju. ekonomske i industrijske interese s mleta kim bankarskim modelom fondi ultramontanizma u sredi tu (izraz mleta ki fondi ultramontanizam koristi se za bankare koji imaju izravnu kontrolu nad vrijednostima nacionalne valute i kredita u vremenima krize). Primjerice. itd. Estulin upozoraba da u svijetu me unarodne ekonomije postoje oni koji upravljaju doga ajima kao to postoje i oni koji na te doga aje reagiraju. guvernera federalnih rezervi. Oni tra e najbolji na in upravljanja Planetom. mo e izgledati kao blago odstupanje. obja njava Estulin. ameri kog ministra obrane i ministra financija. Tamo su bili i direktori Washington Posta. Bilderberg ozna ava NATO savez. Dvije su mogu nosti: ili e nas zahvatiti elektronska globalna policijska dr ava ili emo prevladati ovu no nu moru kao slobodna ljudska bi a. Uzimaju sebi za pravo da kontroliraju sudbine i ivote ljudi. javnih institucija i privatnih korporacija. Na sastanak su tada do li Barack Obama i Hillary Clinton. godine. Ta oligarhija predstavlja privatni kriminalni poduhvat s pipcima koji se prote u diljem svijeta. Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bilderberg i predsjednika SAD-a. skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. U osnovi. smatra Estulin. no cijeli paket promjena. U ovom se trenutku definitivno nalazimo na prekretnici. u skladu s vremenom. No. Ovi potonji vi e su poznati i broj ano su ja i. razra uje nacrt kako e provoditi planove o kontroli svijeta putem agresivnih mjera pod krinkom borbe protiv terorizma . New # # . Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Europskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. Svaki sastanak skupine ima za cilj stvoriti plemstvo namjere izme u pripadnika europske i sjevernoameri ke elite. Posebno se referira na zapadnu Europu. koji je dio dugoro nog plana.

U suprotnom netko e drugi postati predsjednik. lipnja 2006. Njema ka 8. Turska 5. hotel SeeHotel Überfahrt. predstavnici vode ih svjetskih medija tako er su za to znali jer su bili ondje. $ . Na kraju knjige prilo io je nekoliko zadnjih izvje taja Bilderberga i njihove zaklju ke. dru tvo se sastojalo od pojedinca ili veoma male skupine koja je bila u sredi tu. to je veoma dobro predvi anje. svibnja do 3. svibnja 2009. LOKACIJE NEDAVNIH SASTANAKA Evo i popisa nekoliko posljednjih sastanaka skupine Bilderberg: 3. nitko od tih medijskih efova nije smatrao va nim da objavi kako su budu i predsjednik SAD-a i njegova glavna suparnica bili nazo ni na tajnom sastanku s najva nijim svjetskim mo nicima. el Paisa iz panjolske. Otkrio je i stvari koje su bile povezane s nacionalnim izborima u Njema koj. Skupina Bilderberg odabrala je Angelu Merkel kao budu u kancelarku umjesto Gerharda Schroedera. do 17. poma u mu ljudi iz tajnih slu bi. do 11. do 8. O igledno. David Rockefeller i ostali ameri ki predstavnici Bilderberga rekli su Obami kako je predsjedni tvo njegovo dok ga ne izgubi . Italija 5. Ottawa. Za to to nisu objavili? Zar to ne bi trebala biti glavna vijest na prvoj stranici? Ali ne jer medije kontroliraju najmo niji ljudi na svijetu koji pripadaju skupini Bilderberg. Tu je informaciju Ustulin objavio u panjolskoj verziji svoje druge knjige koja je objavljena u rujnu 2006. Financial Timesa.York Timesa. To je zna ilo da e Obama biti predsjednik bude li radio sve kako treba. danskog Jyllands Postena i asopisa Ekonomist. SAD 14. do 8. Veoma lako se te tvrdnje mogu provjeriti u raznim arhivima na internetu koji datiraju prije tih doga aja. No. Gr ka ini se da je u novije vrijeme sve po elo kad je Cecil Rhodes 1891. Hotel des Iles Borromees. organizirao tajno dru tvo koje je nazvao Dru tvo inicijacije. lipnja 2008. Hotel Westfields Marriott. Wall Street Journala. Virginia. njema kog Die Zeita. lipnja 2007. te zapadni i isto ni Europljani. Prava demokracija na djelu. Nafta je to ljeto dosegnula cijenu od 147 dolara. Kao to je Estulin izjavio u mnogobrojnim radijskim intervjuima te godine. Otkrio je da je godine 2006. skupina Bilderberg raspravljala u Kanadi o uni tenju ameri kog i panjolskog tr i ta nekretnina. do 6. Rottach-Egern. Hotel Brookstreet. Godinu i pol dana kasnije tr i te se sru ilo a ekonomija pala na koljenima. francuskog le Figaroa. Lord Milner. stvorio je vanjski krug Dru tva inicijacije. lipnja 2004. Chantilly. svibnja 2005. Poput mno tva organizacija. godine. Hotel Astir Palace. le Mondea. magazina Time. Stresa. Kanada 31. Amerikanci. Zahvaljuju i informacijama koje je dobio s tog sastanka u Njema koj iz 2005. zar ne? Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak skupine Bilderberg u Njema koj 2005. Istanbul. godine predvidio je da e nafta dosegnuti cijenu od 150 dolara po barelu. Bio je to rezultatvi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. zar ne?. agent bankarskih interesa Rothschilda i povjerenik Cecila Rhodesa. Kako ka e. Nazvao ga je Udru enjem pomo nika koje je bilo poznato i kao Skupina okruglog stola. Hotel Ritz-Carlton. Atena.

Naravno. Jednom je izjavio kako se ameri ka vlada u sjeni krije upravo u toj organizaciji. a usmjerena je na stvaranje tehnokratske vlade u kojoj e unutarnja i vanjska politika biti pod injene me unarodnoj ekonomiji. to se odnosi na novinare i Ameri ko udru enje slobodnih novinara (AFP). Bit e dovoljno da ih izgladnite do smrti.Pukovnik Edward Mandell House. Upravo se to dogodilo tijekom Velike depresije koja nije bila ni ta drugo nego prijenos bogatstva u ruke najmo nijih ljudi. Nixon i Kissinger potpisali su dokument ameri ke vlade o studiji rasta stanovni tva. Prema Estulinu. To je na in na koji to funkcionira. U intrevjuu u hrvatskom izdanju asopisa % % % % . Posljednje procjene govore o pet milijardi ljudi. uskoro ete saznati da nitko ne eli imati posla s vama. pa tako i u one koje generalno smatramo pozitivnima poput nevladinih udruga. To se odnosi na ljude koji e ostati bez domova. godine potrebno umanjiti za 3 milijarde ljudi. Primjerice. Vjerojatno o tome ne bi razmi ljao detaljnije da prije etiri godine. nije vidio istu sintagmu. Ako jednom i uspijete objaviti takav lanak zauvijek ete biti diskreditirani u o ima vode ih medija. Novac ne mo e jednostavno ispariti u zrak. Lord Winston bio je predsjednik Vije a za me unarodne odnose. ukoliko elite objaviti istra iva ke lanke o skupini Bilderberg kao nezavisni novinar. On samo razmijeni strane. Ameri ki i europski znanstvenici procijenili su da na planet maksimalno mo e odr avati dvije milijarde ljudi. Godine 1974. Dokument jasno govori kako je svjetsko stanovni tvo izme u 1974. ne e biti potrebno ubiti sve te ljude. britanski ekonomist John Maynard Keynes. i 2050. novca. Revolucija je zamislila vladaju a klasa. Izgladnjivanje je definitivno svjetska politika. ka e Estulin. No. Rekao mu je da se uni tenjem svjetske ekonomije mo e uni titi potra nja . a u Estulinov rukama se tako er na ao dokument kojega je William Engdahl dobro predstavio u knjizi Sjeme uni tenja . Estulin pi e kako je prije dvanaest godina u jednom izvje taju Bilderberga vidio izraz o zahtjevu za uni tenjem koji tada nije razumio. kada se skupina Bilderberg sastala u Njema koj. povjesni ar ekonomije Arnold Toynbee te simpatizer nacizma i biv i ameri ki ministar vanjskih poslova John Foster Dulless izmijenili su Skupinu okruglog stola u javno formalno vije e koje je sada poznato kao Institut me unarodnih poslova. tog trenutka postajete ovjek njihova tr i ta jer to udru enje predstavlja desno krilo ameri ke politike i nadmo i bijele rase. To se naziva transformacijom bogatstva . Godine 1921. plan Bilderberga zadire u mnoge pore dru tva. ka e Estulin. Pitao je svog dobrog prijatelja koji obna a va nu poziciju u Svjetskoj banci da mi to objasni. Kada AFP po ne objavljivati va e novinarske lanke. ka e Estulin. to zna i da bi na Zemlji ostalo ne to manje od dvije milijarde ljudi. Bila je izre ena u sli nom kontekstu povezanom s krizom nedostatka energije. Krajnjim ciljem skupine Bilderberg Estulin smatra provesti revoluciju bez prolivene krvi. kao to se vidi na primjeru Afrike. Ima tu i smanjenja populacije. Naime. to ne zna i da e Rockefelleri i ekipa ostati gladni. zavjerenici su odlu ili podijeliti Institut me unarodnih poslova u ameri ku podru nicu Vije e me unarodnih odnosa te britansku podru nicu Kraljevski institut za me unarodne poslove. u njih su se odavno ubacili agenti Bilderberga.) No. vlasni tva i investicija. Da se ne bi pretjerano zanosili mnogim domoljubnim pokretima u SAD-u. Zanimljiv koncept. Pogodimo tko su sponzori AFP-a? Tko pla a mno tvo njihovih ra una? Rije je o CIA-i. Novinari prisustvuju sastancima du e od bilo koga. (Koja glupost.

Etiopija. to je bila i vojna operacija podr ana od Ujedinjenih naroda. pro irila se 1998. No. prodaja ide jo bolje. pa su se takvi zrakoplovni transporti organizirali zajedno s prijevozom hrane i lijekova. toliko podbacila? S ime se Sudan mo e danas pohvaliti nakon to je potro eno 6. CARE. Kako je mogu e da je humanitarna akcija takvog opsega. koji je bio uni ten ratom i drogom. kao i na po etku tih humanitarnih kampanja. Za to mijenjati stvari koje uvijek funkcioniraju? & Henry Kissinger ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga snimljen tijekom konferencije u talijanskom hotelu 2004. Ameri ki narod dobivao je dnevnu dozu slika u luksuznim propagandnim magazinima koje su prikazivale patnju. Na internetskoj stranici Ujedinjenih naroda pi e kako je operacija OLS spasila ivote i pomogla stotinama tisu a ljudi . Neke od tih kr anskih i humanitarnih udruga bile su uklju ene i u trgovinu oru jem za Sudansku oslobodila ku vojsku. Kori tena je masivna infrastruktura iz Nairobija i Kenije koja se prelila u ju ni Sudan. Svi su se natjecali da dobiju dio multimilijarderskog nov anog kola a. Eritreja i Kongo jo su uvijek u jadnom stanju. Operacija OLS utemeljila je golemo upori te u ju nom Sudanu s nepreglednim brojem humanitarnih agencija koje su se me usobno borile da osiguraju goleme pla e svojim lanovima. Operaciju je koordiniralo 35 glavnih zemalja lanica UN-a uz ostale zemlje i organizacije kao to su UNICEF.Nexus to je objasnio ovako: Svi misle da znaju kakav se u as doga a u Africi. Njegov odgovor bio je kratak i jasan. ovako izgleda stvarna slika. To je dio zapadnog imperativa geopoliti ke kontrole. Uvijek je bilo tako. No. Diljem Sudana. Barem tako misle. Svaka dnevna soba dobila je svoju porciju. koja je trajala vi e od sedamnaest godina. WFP. Katastrofe su dobre za posao.67 milijardi dolara za njegov spas? Rije je o nemilosrdnom i skrivenom iskori tavanju daleke zemlje koja je poslu ila humanitarnim agencijama i golemim vladinim aparatima. Bez patnje ne bi bilo ni humanitarnih akcija. Novinari prate doga aje. Rusiji i Ju noj Americi. Uklju ene su bile i nevladine udruge u koje spadaju OXFAM. Bez humanitarne pomo i ne bi bilo ni mjesta za tajne obavje tajne operacije. Taj me unarodni program humanitarne pomo i ko tao je nekoliko milijardi dolara. ICRC i Svjetska vizija. Sudan. Tako to izgleda u Africi. Novac slijedi vijesti. glad i mrtva tijela afri ke djece. a nevladine udruge slijede novac. U izopa enom svijetu prisutnost zemalja na afri kom tlu postala je neophodna za opstanak sudanskog naroda koji od njih nije ni tra io pomo . Sve je navodno dizajnirano za rtve rata u razorenom Sudanu. UNHCER i USAID. Glad i u as postali su proizvod poput skupog nakita. godine. Malo je re i da je bila rije o divovskoj operaciji. Ne tako davno pitao sam svog prijatelja iz CIA-e za to se njihov pristup nikada ne mijenja. WHO. FAO. godine operacija ivotna crta (OLS). . Ne smijemo zaobi i ni religiozne organizacije i donatore. Ako situacija izgleda lo ije. New York Times i New Yorker udru ili su svoje snage kako bi zatra ili od ameri ke vlade i Ujedinjenih naroda da u ine ne to . No. da li je u kona nici zaista ne to napravljeno? Na vrhuncu operacije Sudan je dobivao milijun dolara dnevno.

David Rockefeller (lijevo) jo jedan ivahni star i - jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tijekom sastanaka u Njema koj 2005. godine.

Fotografije policijskog osiguranja tijekom sastanaka skupine Bilderberg. Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.000.000 dolara

Uhi enje fotografa koji je 2006. godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.

and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). Mladic's troops annihilated. In places he couldn't occupy. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. Arabic. A few objects. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. Over a million books and 100. another city in Herzegovina. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. entire historical districts. writers. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. In Mostar. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. teachers. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina. in effect. Serb. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. Persian. Turkish. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . Mladic's soldiers selected out artists. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. Sept 14.Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri On the Charlie Rose Show./1/ . as well as the regional archives of Herzegovina. the ancient heritage of Trebinje.000 manuscripts and rare books were burned. 1995. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture." Ironically. the Karadjoz Bey Mosque. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques . He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. systematically. Muslim. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage.

and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. All the bombs. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. why not divide Bosnia. shells. claim these the culture never existed in the first place. But you cannot kill the spirit of a great culture. There was no Native American Culture so why not put the American Indians on reservations or "ethncially cleanse" those who refuse to go to the reservations? There is only one problem with Kissinger's statement and his plan. separation of ." And if there is no Bosnian culture. and mass-killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. And the perseverance and survival of Bosnians. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096. As with South Africa and the American Indians. cultures are hard to kill. are demanding apartheit. There was no "African culture". And at a time when extremists of all sides in the U. Present-day South Africa is testimony to that. as Kissinger and General Mladic wish. Mladic targeted the vibrant. The very survival of the American Indian culture is testimony to that. rapes. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? The same approach was used during the extermination of the American Indian nations. The idea is absurd. powerful. concentration camps. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. you can.S. between Croatia and Serbia." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. they said. You can build the concentration camps and killing centers that are now being exposed before the world at the UN War Crimes Tribunal in The Hague. You can kill people and you can dynamite mosques or desecrate cemeteries.Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. After the people have been "cleansed" (killed or driven into refugee camps) and their monuments have been destroyed. could declare: "there is no Bosnian culture. gives the lie to Kissinger. like Kissinger. such as Henry Kissinger. advocates of religious apartheid in Bosnia. so with Bosnia.

pp. 1994). PA: Community of Bosnia Foundation.bosnia on October 14. then we are Bosnians.BILDERBERZI Rockefeleri . Frescobaldi. and religious and racial wars--at a time when some people are saying "American culture doesn't exist"-.current-events.Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u .Bosnian culture survives the overwhelming destructiveness of the Serb army. by Aida Musanovic. 1994). Savoy . religion. and background can work together and build a common culture. the collaboration with the genocide by the NATO nations which could have stopped it in 1992. LEVITI . 41 minutes (Haverford. The exhibit is being displayed at various places in the U. vol. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. 1995. Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. we will not likely be able to save our own culture /3/. an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. and other testimonies to their cultural heritage.races and religions. Bosnian culture is sending us a message. one of the artists. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press. religious. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. 29 no. see Noel Malcolm. and backgrounds share a common culture and build a united nation. 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art. "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. if we want a society where people of different races.S. then we are Bosnians. Michael Sells 1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt.KAZARIJA . In the United States. and the lie by the likes of Henry Kissinger. manuscripts. Rotshcildi. For information on the war on Bosnian culture. religions. the betrayal by Croat extremists. and racial ghettoes is not a solution. 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette. see Sarajevo Expo 92. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. 2 For one example of the Bosnian response to destruction. 1993). If we insist that people of different races. we are Bosnians.MLETACKO PLEMSTVO . For a historical overview. 1 (July 1995). see Andras Riedlmayer.

i le isplate iz Britanije za nadnice hesenske pla eni ke vojske. Rothschildov posao se pove ao. http://www. 2005. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. kao protumjeru zbog Wilhelmove podr ke Prusiji. Grof Wilhelm pobjegao je u Schleswig-Holstein.net/so.. st. jer je profitirao od uvoza .Schild). usput su ga nazvali osniva em me unarodnog nov arstva. Mayer Rothschild Amschel je toliko oja ao svoju poziciju glavnog me unarodnodnog bankara. vladarske ku e Wilhelma IX. god. grof od Hessena i Kassela (1785. Poslovno je osobito oja ao nakon Francuske revolucije. Amschel Moses Rothschild imao maloprodajni du an (zalogajnicu) i trgovinu devizama (kovanicama). to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15.kvadrilionima dolara. ali to nije nimalo utjecalo na Rothschildove poslove. Ratne prilike su mu ak i le na ruku. ve razne oznake ( titove . 1664. Na po etku XIX. Napoleon je zauzeo Hessen. on je nastavio poslovati kao njegov bankar. Po eo je poslovati kao mjenja nica i trgovina rijetkim kovanicama ( u to doba u opticaju su bili vrlo razli iti zlatnici i kovani novci)..bibliotecapleyades. pro iriv i posao na investiranje u nov arske fondove u Londonu..). uspio je ste i povjerenje princa Wilhelma od Hessena. kada se po eo baviti isto bankarskim poslovima za princa Wilhelma koji je uskoro postao Wilhelm IX. 1763. 1806. u ulici Judengasse.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild Osniva Rothschildove me unarodne bankarske dinastije koja je postala jedna od najuspje nijih obitelji u poslovnom svijetu. barem od sredine XVI.acknobil05. (pa Wilhelm I. rabiv i pritom kapital od grofa Wilhelma IX. st. Njegovi preci. ameri ki poslovni magazin Forbes stavio ga je na 7 mjesto u svojoj anketi o 20 najutjecajnijih poslovnih ljudi svih vremena. koji mu je postao pokrovitelj. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga. da je po eo izdavati vlastite me unarodne zajmove. Nov arskom poslu u io se u obiteljskoj tvrtci Wolfa Jakoba Oppenheima u Hamburgu. . kada su preko njegove banke. u idovskom getu u Frankfurtu. se vratio u Frankfurt i otpo eo vlastiti posao.) . Ku e u Judengasseu tada nisu imale ku ne brojeve. Obitelj Mayer ivjela je generacijama u ku i Haus zum Roten Schild (Ku a kod crvenog tita) po njoj su dobili ime Rothschild. njema ki idovi ivjeli su po danas znanim podatcima. obitelj se preselila u Haus zur Hinterpfann (u Judengasse) u kojoj je otac Amschela Mayera.

. To im je omogu ilo da kreditiraju britansku Wellingtononovu vojsku u Portugalu (za Napoleonskih ratova). Najmla eg sina Jamesa poslao je u Pariz 1811. da osigura djelovanje u Austro-Ugarskoj. Tim novcem je on osnovao je prvu inozemnu tvrtku porodice Rothaschild. najve eg financijskog . da tako oja a sposobnost obitelji da djeluju irom Europe (bez obzira na politi ke okolnosti). u Frankfurtu. Londonskog kluba. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. koji prolazi i preko Balkana. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. 1810. u kojem je preuzeo Frankfurtsku banku. da poradi na uvozu tekstila. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja.. na ime toga domogli su se velike koli ina zlata u ime britanske vlade. Sve je po elo sa tre im sinom Nathanom Mayererom Rothschildom kojeg je 1798. Najstariji sin Amschel Mayer. i time omogu io obitelji Rothschild nesmetano poslovanje u tada njoj vrlo podjeljenoj i zara enoj Europi. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku.N. rujna. rasporedio u pet razli itih dr ava. Sina Carla (Calmanna) poslao je u Napulj (tada mo niji i utjecajniji grad od sjeverno talijanskih gradova) da osigura poslove po talijanskim dr avama. ostao je u Frankfurtu. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. Mayer Amschel Rothschild najpoznatiji je po tome to je svojih pet sinova. posthumno je dobio plemi ki naslov od Austrijskog cara. st. Sve je po elo krajem 18. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. i osnovao banku u londonskom Cityu.prekomorskih dobara (preko Engleske) i tako u ao u rizi ni (politi ki) posao kr enja Napoleonove kontinentalne blokade. Sina Salomona poslao je u Be . Mayer Amschel Rothschild.000 £ kapitala. M. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. sklopio je formalni partnerski ugovor s svoja tri najstarija sina. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. ne slu ajno. 1812. koja je vrlo brzo postala jedna od najmo nijih financijskih institucija Europe . iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. Pari kog kluba. Nathan je dobio britansko dr avljanstvo 1804. umro je 19. s 20. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. 1817. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. poslao je u Englesku. Rothschild & Sons. Mayer Amschel Rothschild. Taj vlak.

je. Salomon je oti ao u Be . Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. Nathan u London. James u Pariz a peti sin Amschel je ostao u Frankfurtu. Sinovi i njihovi potomci su za nepunih dvjesto godina u potpunosti pokorili i podjarmili zapad. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN-AMRO. Edmund Rothschild (1916) Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundland Development Corporation) korporaciju u Kanadi. nizozemske bankarske grupe. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". Amschel je imao pet sinova. koje je rasporedio irom Europe. Marcus se nalazi i na elu BBC -a. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). Ono to je vrlo indikativno. sinom Jacoba Rothschilda.centra u EU. Tako su postavljeni temelji "Pax Judaica". koje su ve inom pod kontrolom dinastije. Guy Rothschild sa sinovima Davidom i Eduardom. a francuski. Karl u Napulj. Engleski tim predvode vreme ni Edmund i Ev elyn sa mladim Nathanom. Sir Evelyn De Rothschild (1931) . Glavnu rije vodi englesko-francuski tim Rothschilda na elu sa Nathanom. da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka.

Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em. desna ruka kraljice. i ustupanju vode ih pozicija u istim. S druge strane. Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. Peter Mendelson. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". glavni bankar Vatikana. Peter Mendelson je aktualni ministar V. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. i kontrolor svjetske opskrbe novcem. investicijske banke iz Londona.. obrade i distribucije dijamanata. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!).) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu.Kum Crnog Plemstva. Daily Telegraph. vlasnik Izraela. godine). vo a Illuminata. Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons..Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. Nathan Filip Rothschild (1971) . vo a internacionalnih cionista. i "Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal.

ðukanovi . "Atticus Capital".. Berezovski. Britanije..Otac Jacob Rothschild Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. "Vanco". medijske i vojne institucije irom svijeta. "JNR Limited". pored zapadne nomenklature u okviru EU. NATO-a.. Za tu svrhu. "NM Rothschild". agenata. "Trigranit". ekonomske.. od koga je naslijedio bezbroj poslovo a. Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok. pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji.). Mittali. Kompanije i korporacije "RIT Capital". na usluzi su mu. David Rene Rothschild (1942) . "British Petroleum". utjecaj na vitalne politi ke. brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro .

koju je osnovao James Meyer. Hrvatsku Rothschildi okupiraju prete no iz Ma arske (Austo-ugarska. Pored toga.Francuska dinastija Rothschild. Babilona i Sumera. Uzroci lihvarskih kamata izgleda sezu sve do Egipta. Eduard Rothschild (1957) Davidov polubrat Eduard je tako e lan investicijske banke. predstavlja bo nu podr ku britanskom trijumviratu. pojavljuju se David Rene i Eduard Rothschild. sinovi Guya Rothschilda. kontrolira ugledni francuski list "Liberation". metalur ke kompanije koja je u vlasni tvu Rothschilda od 1880. U tom smislu. koja je podijeljena izme u engleskih i francuskih Rothschilda. Preko Unicredit i Intesa banke preuzeli su Zagreba ku i Privrednu banku. Nalazi se na elu "Rothschild & Cie Banque". uticajne investicijske banke u Zapadnoj Europi. prve masonske lo e u Hrvatskoj su organizirane iz Ma aske) koja predstavlja bazu irenja hazarske dinastije. Rothschildi u Hrvatskoj Za razliku od ostalih dr ava Balkana. Nalazi se na elu "Imerys". . David se nalazi na elu NM Rothschild grupacije. godine.

. U oblasti telekomunikacija je prisutan T.na elu je Igor Openhajm. Trigranit. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve kontrole. Hazar). odnosno dobitci idu u "religijske namjene". Profit.Mobile. Pri izvr enim nov anim operacijama. Pored MOL-a koji je preuzeo naftnu kompaniju INU. kao identifikacijska isprava.U Hrvatskoj je Soro manje prisutan nego u ostalim zemljama. kamate na depozite iznose od 12% na vi e. druga zna ajna Rothschildova kompanija u hrvatskoj privredi je Trigranit. Nema fizi kih altera. nema fizi kih altera.. a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na. Taj konzorcij je vlasnik rukometnih arena. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite. ali ele pro i i biti neprimje eni. crkva i diplomacija. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. 1941 godine. ali zato ima puno klijenata. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem.6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. Samo trenutak nakon otvaranja ra una. Jedino sjedi te je u Vatikanu. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino. Veliki dio ruralnog podrucja du Dalmacije vec ima svoje kupce. ima ambiciozne planove na hrvatskom primorju. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital. sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. ekovi ne postoje.Bog Bankar". nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. IOR se po eo ra ati za vrijeme rata. ne isporu uju se nikakve potvrde. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus. koja je i la preko Vatikana. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA IOR je jedna vrlo specijalna banka. Naja i adut iz nevladinog sektora je arko Puhovski. ima hiljadu raznih ogranaka. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella. tako e. Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. . zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61. Osnovan je konzorcijum Ingra-Trigranit (Ingra. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. "Roberto Calvi . bez imena i bez slike. Kako bi privukli klijente.

skuplja dobitke. Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni.. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza. Vatikanska centralna banka. oru je. Vrijeme crkvene inkvizicije. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj er trgovine robovima i i Europskog kolonijalizma. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima.. Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkomda od IOR-a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara.O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna. a njega ine petorica laika i generalni direktor.. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala. osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti. Samo izmedju 1971 i 1973 godine. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka. . Sindone. aktivno operira na svjetskom tr i tu. prevare i korupcije. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. zavr avale su na loma i.. slu ajevi Banco Ambrosiano. Podsjetimo se. njome i upravlja. Joe Doto (mafija ki boss). Richard Nixon. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca. 1400-ih godina. vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama. Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. li nosti koja zapravo na kraju krajeva.. oprali su milijardu dolara mafija kog novca. ili je bolje re i i ta.. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor. investira. porijeklom iz cijelog svijeta.. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama. a koji su bez financijke stru nosti. banka je od samog nastanka upletena u velike skandale. igra na burzi novca. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. ubojstva Calvija. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa. donijelo je tako er veliki broj rtava. me u njima i mnogi znanstvenici. Kada se radi o ogromnom broju rtava. no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. otvorena je u drugom svjetskom ratu. Pouzdano se zna da je kroz povijest. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi.Kennedy. onda je njihov broj najmanje va an. Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine.

U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. Izme u 1968 i 1969 godine. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM. ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi. a po inje uloga mafije. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge). Kolika je njihova ukupna vrijednost. Roberto Calvi-em i Michele Sindonom. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine. a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet iz humanih -a razloga. zvali su Hitlerov Papa. Licio Gelli-em. ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom. aristokraciji i mafiji. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe. . Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to. Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije. zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani. Chrysler i Boeing. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana. u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. Urugvaja i Paragvaja. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa. u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank. te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. Krajem ezdesetih godina. IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). naj e e preko vlastitog teritorija. jo je jedan dio sramne povijesti. IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. koji je otvorio tu sredi nju banku. Coca Cola. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide iratne zlo ine. za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland. Po zvani noj izjavi Vatikana. "The Vatican connection". te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR. preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog.Papu Pia XII.

deo=agri_short http://www. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona. trebao izdvojiti 1159 miliona dolara..asp?video=agri_long Ovo su oznake za kosher meso: . Vatikan se iz bankrota. ve i pripadnici masonske lo e P2..com/tvpopup/Prefs. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars. zivotnje umiru u agoniji. crne rupe. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia. http://www. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher. http://www.petatv. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. Na alost. Ovako idovi kolju ivotinje (kosher) i na takvu hranu se placa dodatni porez.. Marcinkus.U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa. likvidatora Bance Ambrosiano.co. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i.uk/business/2.guardian. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a. koja je u stvari upravljala zemljom. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame).. sa d epovima punim kamenja. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda. ef IOR-a.petatv. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano. u kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi.. Ovi filmovi nisu preporuceni za djecu i one slabijeg zeluduca.ly. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara.com/tvpopup/Prefs.

Devet poznatih krugova iluminista i njihovih lanova (Cyrus R. CENT.C. T.posebno i znano djelovanje Henrya Kissingera i mnogih drugih ne idova u toj sprezi. Tada se iz Carigrada javljao neki "dopisnik" Timesa.. kad asu Protokoli tiskani. u kojoj se nezaustavljiv val afera korupcije i malverzacije odvija pred o ima talijanske javnosti kao prepoznatljiv sinopsis osnova iz Protokola. javlja se neki spasitelj koji se odmah okomljuje na Protokole dokazuju i da su obi an falsifikat.) nastojao "senzacionalno otkri e" proglasiti "glupom izmi ljotinom"... Sli no je bilo i u Velikoj Britaniji. i 18.Protokoli Sionskih mudraca su autenticni Prikaz knjige . F. Dir. . Member i COSMOS Member). Starost se Protokola procjenjuje na otprilike 300 godina. C. Member. Tako sada biva i u Italiji. Protokoli nisu djelo . R. 17. Tijekom vremena su dopunjavani. Vance . ali identitet sastavlja a i redaktora uvijek je uvan u strogoj tajnosti. osobito kad su i masoni dobrano u sve upleteni. i zato treba zavarati javnost. koji je u tri navrata (16.koju je u nastavcima priredio i preveo Kazimir Cettin za va tjednik od broja 27 d o zaklju no 29.Sergio Romano: "I falsi protocolli" . potaknuo me da iznesem dokaze u prilog autenti nosti Protokola. kolovoza 1921.Bilderbergeri. L. Danas se mnogo toga vi e ne mo e tajiti . Op e je poznato da kad god masonerija zapadne u pote ko e u javnom ivotu nekog dru tva (planovi joj bivaju osuje eni).

naravno. Zbog kompromitacija zapisi su djelomice preina eni da bi se odgovornost lak e mogla prebaciti na vo e idovskog revolucionarnog pokreta u Rusiji. Webster . South Pasadena. Za ostvarenje tog plana sionski su se mudraci u pro losti nadahnjivali tekstovima Izajije proroka (60. Henry Ford. jer kako je re eno " idovstvo je u masoneriji prepoznalo jedan od instrumenata bitnih za ostvarenje sna o op oj svjetskoj vladavini". Po ruskoj verziji britanski novinar Victor Marsden priredio je 1921. Lord Sydenham poslao je pismo "Spectatoru". Poljske i Rusije. by Sir W. kako je to navedeno u Protokolima "Agentur".). proslavljena je 275. 17. kolovoza 1921. svi su se oglu ili o te spise. 5) Njema ke. London 1820. velja e. World Revolution & Secret Societes and Subversive Movements by Nesta H. Lanze. ali bez obzira na protok vremena Protokoli u osnovi ostaju onakvi kakve ih je objelodanila i tiskala Bavarska vlada (The Life of Napoleon Buonaparte. Dakle.: (213) 794-3400). Bizaran doga aj iz 1785. Box 642. Ove metode bile su u opticaju 1901. u pivnici "Goose and Gridrion" i slu beno je zapo ela djelovati britanska masonerija. 1921.: "Ujedinjenim narodima prijeti opasnost da postanu instrument ameri kog imperijalizma za rje avanje svjetskih problema". Godine 1992. 1-4). Protokoli su povijesno potvr ena stvar. ali osobno mislim da nije va no tko ih . str. Williams. P. a zatim je predana bavarskoj vladi. u interviewu "New York Worldu". koji govore o dolasku obe anog Mesije. tekli iluminista iz Frankfurta. tako da sadr aj bude itak i pregledan. odr an je kongres u Lausannei na kojem je donesena odluka o stapanju "Sveop eg idovskog Saveza" i m asonerije. kad je rekao da opreke koje stoje izme u idova i kr ana proizlaze isklju ivo iz razli itog tuma enja biblije. ka e: "Jedino to mogu re i jest da se Protokoli u cijelosti uklapaju u ono to se sada doista doga a". Francuske. Tel. ali stvarnost je ve davno ta da su UN. Nakon toga uslijedile su brojne racije i kod kompromitiranih iluminista prona en je dodatni materijal koji je otkrivao dalekose ne planove s jako pogubnim posljedicama po itav svijet. Bavarska je vlada razaslala te spise vladama Britanije (spajanjem londonskih lo a u Veliku lo u na Ivanje 1717.. a kopija tog ruskog izdanja uva se u "Britanskom muzeju" knjiga u Londonu.Novus Ordo Seculorum (One World Government = OUN. Bolj evizam je tada bio marksisti ki komunizam i nije bilo nado lo vrijeme za oru ani prevrat". Scott-Poter. kad su Nilusu protureni spisi. lipnja 1992. J. Iluministi su se ve ranije bili stra no uznemirili i zabrinuli kad su Sir Walter Scott i povjesni arka Nesta Webster u li u siguran trag zavjera iz doba francuske revolucije.Emissary publications. o emu je kra u vijest donio ameri ki tjednik "Time" od 22. u kojem ka e: "Protokoli potanko iznose ciljeve bolj evizma i primijenjene metode.zavladati svijetom i pod initi ga svojim interesima. U prilog tvrdnji ide i izjava biv eg francuskog ministra vanjskih poslova Dumasa dana u Parizu 17.. instrumentalizirana organizacija). Austrije. britansko izdanje ras lanjeno na paragrafe. pod naslovom " idovska opasnost". O. tiskano 27. kao diplomat okoli a kao ma ka oko vru e ka e. California 91030. Najbolje se o tome izrazio obra enik na katoli ku vjeru Robin Zolli.1-2: 42. obljetnica. lipnja 1993. i kao takvi spisi su podmetnuti ruskom profesoru Sergiju Nilusu. Dumas. Godine 1875. ve skupine koja ima za krajnji cilj . Razna su stajali ta glede podrijetla Sionskih protokola.& B. jahao je u Pariz nose i u torbi spise za Velikog Me tra Velike masonske lo e u Parizu.idovskog naroda. pionir automobilske industrije. Protokoli su prvi **** tiskani u Rusiji 1905. Me utim. Dok je jahao Ratisbonom (Regensburg) po olujnom vremenu grom ga je usmrtio i torba sa spisima do la je u ruke mjesnog redarstva. pa iznosim slijede e injenice. potvr uje neprijeporno postojanje dijaboli nog plana za osvajanje svijeta . koji su se odnosili na kasniju francusku revoluciju (1789.

.. Svjetskog foruma (Fond Gorba ova). Metropolit Petrogradski i Lado ki Ioan (Sni jov) Za uskog pravoslavnog ovjeka pojava Sionskih protokola u Rusiji blagoslovljena je imenom svetog pravednika Ioanna Kron tadskog.. koji se vodio na temelju tih protokola..Georgedonavillea.. uspio sam prona i podosta dokumenata i materijala u svezi s povije u Sionskih protokola koji nikada do tada nisu bili objavljen. Autor zahvaljuje svim osobama i organizacijama koji su se potrudili u svezi s potragom dokumenata i materijala na temelju kojih je knjiga napisana i iza la na vidjelo. koja je postojala u granicama op e ideologije. koji su pobijali vjerodostojnost Protokola.. sazivaju sjednice na kojima uporno razra uju pitanje o "borbi s antisemitskom .biv i Specijalni arhiv SSSR). bile krivotvorene i da su ih ve unaprijed potplatile idovske organizacije. koji su mi. Trostupanjske komisije. Osobitu vrijednost imaju materijali sa Bernskog procesa. stolje a. koja nam potvr uje da su izjave svjedoka i stru njaka. Golemu zahvalnost izra avanu Rusima u SAD-u. Svejedno su istra ivanja L.. SAD). Masonska lo a "B nai Moshe" (?) (Fry ju naziva "Bne-Moj e") nije prema Sionskim protokolima imala druga iji odnos od drugih idovskih masonskh lo a.. a koji su bili uvani u pismohranama Rusije i SAD-a. sionisti kih. ne usu uju i se povjeriti tajnu niti tiskarskom stroju. Po svoj prilici su Sionski protokoli sa injeni me u najradikalnijim idovsko-talmudisti kim i masonskim vo ama i odra avali su njihova potajna o ekivanja glede vlasti nad cijelim svijetom i politi ke uspostave u odnosu na ne idove. bez obzira na vlastiti rizik.. pismohrane Svetotrojskog manastira (ASTM .. Veliki svetac blagoslovio je izdanje knjige kojoj su bili prilo eni Sionski protokoli.. prenosili su ih iz ruke u ruku u rukopisu.. nego to da se cjelokupna povijest XX. Otprilike tijekom tri desetlje a Sionske su protokole dr ali u strogoj tajnosti..je sa inio. pomogli upoznati se s djelatno u i osobnim sastavom me unarodnih idovskih.. Fry odigrala veliku ulogu u pravilnoj ocjeni Sionskih protokola i spoznaji o mizantropskoj ideologiji njenih tvoraca. a tako er i prepiska sudionika tog procesa. Dokument. knjigu e itati i kupovati"[1]. odlu no rekav i njenom autoru: "Objavi. Osobitu zahvalnost autor upu uje kustosima Dr avnog Arhiva Ruske Federacije (GARF) Sredi nje pismohrane povijesno-dokumentarne zbirke (CHIDK . u prvom redu "Sinovi saveza" i sionisti. koji je poslije nazvan Sionskim protokolima (ili protokoli sionskih mudraca). koju su propovijedali Sionski protokoli. nastao je u drugoj polovini 19. Rade i na knjizi. Nije uzalud Ginzberg odustao od tu be da joj se sudi shva aju i da e silna javna rasprava o tom djelu dovesti do nepo eljna publiciteta tajnih planova judaisti ko-talmudisti koga svjetskoga poretka. lo e Bnai Britha.Stanford. Nadalje u nastojati izlo iti nastanak ovog zagonetnog dokumenta.. stolje a sa zastra uju om to no u podudara s ambicijama koje su sadr ane u tom dokumentu.. pismohrane Guverovskog instituta (AGI . Po etkom 30-ih godina me unarodne judaisti ke organizacije. Bilderbergskog kluba. Njega ne treba dr ati slu benim dokumentom neke idovske organizacije ili skupa. SAD).

promi bom i ponajprije irenjem Sionskih protokola".-1940. Ipak. stav i na idovsku stranu.) i Vladimir Jevgenjevi abotinski (1880. erikover (1881. lipnja. (1879-?).). godine. Na su enje su bili pozvani prvi njema ki izdava Sionskih protokola Gottfried Zur-Breek (Müller fon Hansen). mobilizirati sav svjetski idovski tisak koji e o njemu izvje ivati. da se odrekne svojih uvjerenje. koji e slu beno posvjedo iti "la nost Sionskih protokola i injenicu da ih je fabricirala ruska policija".07. Na toj vje to. uporno tra io da sud donese odluku o konfiskaciji Sionskih protokola i knjiga Zur-Beeka i Fritsch. Probijanje snaga idovskih udru enja ostvaruje se Baselskim procesom. gdje se u to doba nalazila najmo nija i aktivna idovska zajednica. Odlu eno je bilo izabrati tu vje taka. Zatim je Zunderu bilo predlo eno kao svojedobno i Fordu. formirana je specijalna skupina idovskih aktivista kojima je bilo nare eno organizirati me unarodni proces.I.07. pripremati svjedoke i struk njake. naredio da se do dono enja odluke zapovijedi ovrha svih preostalih 760 primjeraka Sionskih protokola. Tu itelji na tom procesu bili su predsjednik idovske zajednice u vicarskoj M. Za predsjedavaju eg na tom suenju u svezi sa Sionskim protokolima bio je odre en sudac Meyer. gotovo istodobno pokrenuta je tema o "podrijetlu Sionskih protokola". organiziranoj sjednici sudac je. Po etkom 1933. te je izjvaio u svojoj odluci da su Sionski protokoli "gruba krivotvorina". koji nije skrivao svoje pro idovske simpatije. idovske su organizacije vje to koordinirale svoja djelovanja. Na prvom je zasjedanju sud odlu io razmotriti pitanje o podrijetlu Sionskih protokola. DreyfusBrodski i predsjednik organizacija vicarskih sionista Markus Kohn.1933. Su enje je po elo u Baselu 11. Ujesen 1933.-1943. Odlu ili su provesti psotupak u vicarskoj. Osobita zada a te skupine bila je u tome da pripremi svjetsko javno mnijenje. u njihovo je ime. godine).-1937. godine idovski tisak i liberalno-masonska sredstva masovne informacije koja su mu bila sklona uporno pu taju glasine o predstoje oj aneksiji vicarske Njema koj. Veode u ulogu u pripremi procesa odigrali su Viner. Henrik Borisovi Sliozberg (1863. dolazak Hitlera na vlast izmijenio je planove idovskih vo a. Odvjetnik idovskih organizacija. Trojica od njih bili su istaknuti masoni. Prvotno je provo enje procesa "protiv" Sionskih protokola planirano u Njema koj. Nepobitno je da su. 09. Da bi zapo eli taj postupak judejske su vo e kao povod uzele lanak doktora Zundera u asopisu "Eiserner Baren" (09. Judaisti ki su bankari udijelili idovskim organizatorima procesa znatne iznose novca za pla anje odvjetnika i ve ine vje taka. Su enje u Baselu se mnogo **** odlagalo da se na kraju ne bi ni odr alo. Boris Izrailjevi Liv ic. Njega je zatomila glasna zbivanja i ishodi Bernskog procesa u svezi sa Sionskim protokolima. godine idovski odvjetnik prof.).1933. Godine 1932. Sudsku su raspravu u biti tako odgodili do jeseni 1934. po jednog od tu itelja. u kojemu taj znanstvenik govori o pitanju judaisti kih planova svjetske dominacije i pogre no se pozvao na rije i tokolruskoga rabina Ereinpricea (?) ("Eiserner Baren. tu enoga i suda. Matti i George Brunschwig predali su na Bernski sud albu s zahtjevom ponavljanja kaznenog gonjenja za raspa avanje Sionskih protokola od strane Nacionalne fronte.). i po etkom 1933. zapo inju i istodobno dva procesa zbog Sionskih protokola. Theodor Fritsch i sam doktor Zunder (?). Posebice su veliki novac idovske organizacije potratile . Ilja M.

Tagre.I.na pla anje usluga (zapravo podmi ivanja) "svjedoka". zlo ina ki dogovor. U toj su skupini radili sionisti A.I. Nikolajevskog i Burceva. ruskim povjesni arima B. Wiener i Liv ic (?). Me unarodna sionisti ka organizacija uspjela je uspostaviti vezu s sovjetskim idovima i organizirati u SSSR-u skupinu pomo nika kojima je bio dopu ten rad u tajnim pismohranima u svrhu prikupljanja materijala za Bersnki proces.). Cherikovera (?9 2500 franaka.L. J. S.V.G. o emu su sa uvani dokazni dokumenti. Glavni vje tak tu iteljstva. iz pisma je razvidno da su svi "svjedoci" dobivali novac od idovskih organizatora procesa. Ujesen 1934. Za predujam su koautori dobili od jednoga organizatora Bernskoga procesa I.I. Bodenheimer (?) G. Maljantovi (1870-1939. Burvec. Sliosberg (?). Osim toga. Burcev. Nikolajevskom i S:G. Weizmann. . godine na pripremu Bernskoga procesa vrbuje se V. Smidovi (1874. du Chayla i ostali.S. Iz Moskve i Lenjingrada na adresu Bernskoga suda stizale su knjige i preslike spisa. Mnogim "svjedocima" bila su dopu tena putovanja radi prikupljanja materijala i preslu avanja osoba. Meyer-Ebner. "Od tada. Svatikov.G. Poput Nikolajevskoga i Svatikova i njega su financirale idovske organizacije. Zakulisnu spletku idovskih organizatora u svezi s Bernskim procesom razotkriva pismo koje se sa uvalo u arhivu B. Borisov. P. M. a to s uMiljukov.I.-1935. biv i ministar pravosu a Privemene vlade. pisao je Burcev. Nikolajevski i Svatikov. a koje je on uputio B. Nakon polemiziranja strana bilo je udovoljeno zahtjevu obrane. rabin Erenprice (').Cherikover (?). idovski organizatori procesa nisu alili novac za pla anje "svjedoka" i vje taka. postojao tajni sporazum. Budu i da su se okrenuli sovjetskim pismohranama. Nakon izjave profesora Zundera u ime tu enih sudu se obratio njihov odvjetnik i predlo io za vje taka istaknutoga njema koga stru njaka za idovsko pitanje pukovnika Ericha Felischhauera. organizatori Bernskog procesa bili su primorani priznati da ne raspola u nikakvim dokumentima koji bi potvrdili njihovu verziju.). me utim sud je odlo io ro i te za pet mjeseci.N. Svatikovu napisati knjigu o "krivotvorenju protokola".N. Po etkom 1934. Iz toga je pisma bilo bjelodano da je izme u idovskih organizatora i takozvanih svjedoka. godine u idovskim novinama "New York Forward" objavljena je serija lanaka Nikolajevskoga. nego tajn kanalima im preko Miljukova. lenov i mason P. koje je napisao pod pseudonimom N.L. U svojstvu "svjedoka" sa idovske su strane bili pozvani ugledni judejski i masonski djelatnici (Ch. bio je pofesor Baumgarten.B. sionisti su prou avali ne samo dokumentaciju ruskih obavje tajnih slu ba nego su utvr ivali rodbinske veze osoba koje su na ovaj ili onaj na in sudjelovale u irenju Sionskih protokola. Materijali iz Rusije nisu uvijek i li legalnim putom. Liv icu (?). Judaisti ko-masonski vo e su jednoglasno tvrdili da Sionski protokoli nemaju veze s ideologijom judaizma i sionizma. preko slu benih diplomatskih predstavnika vicarske u Moskvi. Poku avaju i pripisati autorstvo Sionskih protokola ruskoj policiji. da judaizam i masonstvo nisu povezani. B. godine. V. Burcev. lan VCIK i CK VKP (b). Znatan dio pismohrana ruske carske policije bio je pregledan. a koje su financirali me unarodni idovski bankari Warburg. kojega je izabrala idosvska strana. s dodijeljenim mu pomo nicima . Jo prije po etka procesa idovski znanstveni institut i Kongres ameri kih idova u New Yorku. Nikolajevskoga. U tim je lancima ruski suradnik idovskih udru enja zapravo poticao na raspravu sa braniteljima Sionskih protokola . do travnja 1935. Miljukov. stavljaju u du nost dvojici ljevi ara. ije bi izjave mogle i i u prilog idovske strane. ja sam to je bilo mogu e vi e nstojao doznati sve o "Protokolima". Od strane SSSR-a pomo sionistima na elu je bio P. Nikolajevski. Tijekom nekoliko mjeseci djelovanje se odvijalo pod oznakom "povjerljivo". A.

bili pozvani "pravni zastupnik" sionist A. Svatikov. Burcev. Nikolajevski. Iz tih je pisama jasno proizlazilo u koje su slo ene uvjete bili stavljeni branitelji Sionskih protokola. Osim ve navedenih dokumenata. Mosolova govore nam .S. Mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole bio je nu an judejcimatalmudistima da bi jo jednom prevarili ovje anstvo i skrenuli njegov gnjev od stvarnih krivaca zlo ina spram svijeta. Judejski vo e su okrivljavali povijesnu. pijune i kako im je uvijek bio prijeko potreban novac u pogledu provo enja procesa. travnja ujutro. autor antiruske knjige o procesu Beiliss.F. mogu biti obznanjeni javno u sredstvima mass-medija. Ipak. A. Organizatori Bernskoga procesa htjeli su sudu dokazati da je podrijetlo Sionskih protokola razmatrala Ruska vlada. posvetiv i na taj na in 10 punih sjednica. Njegovi judejski organizatori poku avali su dovesti u zabludu svjetsko javno mnijenje. na proljetna zasjedanja Bernskog procesa 1935.J. a sve s namjerom da odvuku pozornost od udovi nih zlo ina. Markova. na temelju krivotvorenih pokazatelja koji su i i stvorili mit o Sionskim protokolima. godine. U ime idovskih organizacija izjavio je vje tak Loosli kako je vje tak Fleischlauer "sastavio pamflet u ime antisemitske ideje. nakon op ih procedurnih pitanja rije je dobio Ulrich Fleischauer. Na poziv iz Moskve u Bern su. svibnja nave er. idovski organizatori Bernskoga procesa imali su iroke mogu nosti dobiti podatke o tomu kako su u sastavljanju Sionskih protokola sudjelovale ruska policija i osobno general Ra kovski. udovi no podrugivanje zakonu i pravednosti. kako su im namje tali provokatore. godine. kako su ih ometali u pozivanju svjedoka i vje taka. koje je referirao Fleischhrauer.Ravnaju i se po tim dokumentim. veoma stari knez S. On je zapo eo izlaganje o rezultatima svoga vje ta enja Sionskih protokola 30. Naime prema vicarskim zakonima. u osobnoj pismohrani N.. Ursov. biv i guverner Besarabije i prijatelj ministra unutarnjih poslova.D. ruskoj vlasti. Brandta. sudskog vje taka i sudskih slu benika. Fritz Platten.K. J. Tedlija. a zavr io 6. Stepanova ja sam prona ao dosta velik broj pisama koje je dobivao tijekom Bernskog procesa od B. zbog nama nepoznatih razloga do toga putovanja nikad nije do lo. travnja i trajala je do 14. Nisu uzalud glavne aktere "svjedoke". tager (?). pod ijim je vodstvom skinuta i ponovno stavljena plomba na vagon Lenjina i njegove " idovske stra e" preko Njema ke u Rusiju. svi dokumenti koji se obrazla u nasudu. postavili idovski vo e na tom procesu. koje su za njih napravili protiv Rusije krvo edni suplemenici idovski bolj evici. carsku Rusiju za sve mogu e smi ljene grijehe protiv idova. sprje avalo je asno razmatranja stvari i zapravo je od Bernskoga procesa napravilo farsu.A. vi e od 30 sati. biv eg ne elnika ureda Nikole II. Protuzakonito stajali te sudaca. na zamolbu idovske strane. Bezuspje na tra enja produljena su sve do kraja 1934. Bernski je proces javno nosio antiruski karakter. Sudac je podr ao nezakoniti zahtjev vje taka Looslija i objavljivanje materijala. idovski bolj evik. pripisav i stvaranje najzlo ina kijeg dokumenta. Pismena svjedo anstva masona.P. Zasjedanje Bernskog suda zapo elo je radom 29. Ipak nisu uspjeli prona i vrijednu injenicu (izravno ili neizravno) koja bi potvrdila njihove klevetni ke pretpostavke. u povijesti ovje anstva. koja je htjela tobo e dokazati da su oni krivotvorina. koji su bili neprijatelji Rusije. ru itelji njenih povijesnih na ela: Miljukov. bilo je zasutavljeno. N. svibnja.

Na primjer on je izjavio da se istraga vodila tijekom 1906. klevetni ki karakter. zada a. njemu je mnogo toga "izlazilo" iz ruku . dakle. Sliozberga (?). koji se istaknuo razotkrivanjem tajnih agenata ruske policije i inozemne obavje tajne slu be. prema odluci Nikole II. Burcev. starija od ove. Poku avaju i pridodati vjerodostojnost svojoj izmi ljenoj tvorevini. Burcev je vrlo lo e napravio krivotvorinu. vrlo ta toga ovjeka. godine u Rusiji. judejsko organizatori Bernskoga procesa odlu ili su se okrenuti izravnoj krivotvorini. tovi e sam Burcev. oklevetani ljudi su protestirali. Na sudu je Burcev tvrdio da je jedan od sudjelovatelja u prijevozu navodnih la nih Sionskih protokola bio kolega po slu bi Globa evu. neki su ga ispljuskali. tu ili su ga sudu . susretao se sa sionistima u kojima je on vidio "iskrene ljude od ideje" .L. Djelatnost Burceva. itaju i Sionske protokole. a u biti je bio njihov agent.B. koju su mu zapovjedile idovske organizacije koje su organizirale Bernski proces. koji je obo avao samoreklamu i zvuk vlastitog imena. O tome nam svjedo e pisma biv eg na elnika carskog ureda A. na upornu molbu Lupuhina. kako mo emo primjetiti. gdje je tada ivio Globa ev. njemu biv i na elnik za za titu dru tvene /nacionalne/? sigurnosti i poretka u Petrogradu general major Globa ev dao preko nekog svog Koltipina-Ljubovskog informaciju o istrazi. ako ne ubrojimo onu kritiku o protokolima G. U svojoj antiruskoj djelatnosti Burcev se esto oslanjao na judaisti ko-masonske krugove. Burcev smi lja pri u kako je. Kako je i sam priznao bio je sudionikom prvih sionisti kih kongresa. Izvr itelj je bio V. ruska samo po nazivu. Pro itav i taj lanak. Nakon prevrata polo aj se promijenio. godine po direktivi Stolipina. podrijetla Sionskih protokola.. Izgubiv i svaku nadu da e prona i dokaze koji bi utemeljili mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole. nije pokorila kao kugu drustva i . S. "Istina o Sionskim protokolima". kada su objekti ve ine njegovih la nih optu aba bili dr avni inovnici i policijski suradnici.A. pod krabuljom "slobodnog novinara". tobo e.o tomu da nikakve istrage o podrijetlu Sionskih protokola Ruska vlada nije vodila. Globa ev je odmah napisao pobijaju e pismo uredniku "Nove ruske rije i". Do 1917. glavni redaktor M. 1906. godine Lopuhin vi e nije bio na elnika Odjela policije nego umirovljeni (zbog prekr aja) inovnik i stoga nije mogao inicirati tu istragu. Stoga je . Mosolova.. koju je napisao za vrijeme ministra financija J. Wittea. Iskazi Burceva na Bernskom sudu bili su objavljeni u mnogim novinama pa i u New Yorku. George Washington "Sasvim je zalosno to ih niti jedna dr ava. Ovaj put V. ega u zbilji nije bilo. Najve i argument krivotvoritelja bili su podaci o navodnoj istrazi porijekla Sionskih protokola koju je provodila carska vlada. Burcev si je dopustio nekoliko ozbiljnih povijesnih pogre aka. Me utim. U biti nikakve istrage nije ni bilo. Njujor ke novine "Nova ruska rije " ( idovska novina. nosila je silan antiruski. bila ne slu ajna ve suglasni produ etak njegove ranije antiruske djelatnosti. Weinbaum) objavljuje lanak Burceva. pravi zabilje ke koje je tobo e napravio Nikola II.

izoliraju se i ne dopustaju asimilacijuju. ali ne kao religioznu grupu. Vise od toga. Siromastvo koje izazivaju Jevreji. nego Jevreje. Benjamin Franklin visoki americki dr avnik. kao to su postupali na vrijeme Jesfiri u Perisji. Ako ih mi putem Ustava ne iskljucimo iz SAD. uzece vrhunac. Ma gdje bilo. Jevreji su nacija spremna na najuzasnije zlocine. oni su uspostavili kmetstvo.g.) Nema potrebe preuvelicavati ulogu. ako jevreje ne iskljucite zauvek.svog velikog neprijatelja. glavna inspiracija i pokretacka . nezavisno od njihovog broja. ne potice od jednog individualnog Jevreja.Ruski vladar Vise volim da vidim u mojoj zemlji mudjahedine i mnogobosce. onda za manje od dvjesto godina nasi potomci ce raditi na poljima. proguta e zemlju i promijeniti oblik naseg upravljanja. Winston Churchill je u II WW-u molio boga (i Staljina) za pomoc da unisti naciste a ovo su njegove rijeci: (govor u predsjednickom domu 1919. oni su prava jata gavranova. filozof. izumitelj. Petar Prvi . cijim je prisustvom usrecena Amerika" Martin Luther King. Vasa djeca ce vas proklinjati u Vasim grobovima. koja opravdava njihovu krvolocnost. Moramo ih se rijesiti. ekonomist i pisac. kada ce oni moci da se odnose prema nama tako. Napoleon Bonaparte 1769 1921 Jevreje treba razmatrati kao naciju. krvozednijem i osvetnickijem. Poslednji su prevaranti i lupezi. Oni su nacija u sredini nase nacije. Ako ih ne iskljucite. Bez obzira na moja naredjenja. osvetoljubivost i apetite razbojni kih nada!.borac za gradjanska prava Strastvena zelja vapijucih srca Jevreja nada se da e doci onaj dan. suautor deklaracije nezavisnosti. oni snizavaju njen moral. izdrzavajuci njih. fizi ar. koji se zanosi idejom uni tenja i ugusenja ljudi druge vjere. u zemlji. oni nastoje da to ostvare potkupom mojih cinovnika sa ciljem da postanu ravnopravni. Upozoravam vas. dok ce oni trljati ruke u svojim kancelarijama. komercijalno postenje. onda za manje od sto godina oni e navaliti u velikoj kolicini. Nikada sunce nije svjetlilo narodu. Oni nece dobiti odobrenje da se nasele i organiziraju svoj posao. 1820. Oni su kao gusjenice ili skakavci koji jedu Francusku. koju su odigrali internacionalni Jevreji ateisti u stvaranju boljsevizma i njihovog ucesca u ruskoj revoluciji. Citava sela otimaju Jevreji. I koliko je Jevrejima bliska knjiga Jesfir. nacijo. ono je sustina citavog tog naroda. u kojoj se naseljavaju Jevreji.

2809518563654# Dva svjetska rata Arijci su vodili iskljucivo sa ciljem stvaranja drzave Izrael. a najbza je bila jednostavno kupit Palestinu od Otomanskog carstva. no bogatstvo Rothschilda se procjenjuje tisucama milijardi. Za ilustriat tko su oni i sa kakvom moci raspolazu. On je upao u neke financijske teskoce.. Turci su je bili voljni prodat. I glavni dio u sprovodjenju sistema terora. koje Papa tokom vremena vise nije mogao vracati. vec je ono produkt rada citave idovske rase.com/videoplay?do. novinskih clanaka. a povjereno je njima na upravljanje zbog efikasnosti koja se dobiva centralizacijom novca na jednom mjestu. podizanje treceg hrama) prepoznali ostvarnje biblijskog prorocansva o dolasku Anti-Krista. Treci problem je sto bi Krscani u cinu kupnje Palestine od idovskih bankara i onog sto bi eventualno sljedilo (krunidba idovskog kralja. Pocetna baza tog bogatstva je novac koje su idovi pokrali jos u anticko doba.. rodoslovno stablo Hitlerovih iz 1930 . a ne direktnom kupnjom zemlje.) Zanimljiv podatak je da su Rothschildi jos u 19-om stoljecu bankrotirali i samog Papu. a novac koji su trazili nije bio ni 1% od ukupnog Rothschildovog bogatstva. na kraju zavrsava u njihovim rukama. A projekom njezina stvaranja upravljaju Rothschildi.Adolofov pradjed je bio mocan Zidovski bankar) http://video. Naravno uz velike kamate. Onda su mu velikodusno "oprostili dug". Americki FED . ali na podmukli nacin. dovoljno je reci da se procjenjuje da ta jedna familija drzi oko 50% bogatstva citavog svijeta. Oni se nalaze na samom vrhu zidovske piramide moci.. koji je pocinjenj izvr ili su Jevreji i u nekim slucajevima Jevrejke.. Ono se povecavalo tokom iducih stoljeca da bi danas doseglo zapanjujuce razmjere. Bogatstvo idova Bill Gates-a se procjenjuje na nekih 60 milijardi. ali uz uvjet da od sada ima sav svoj novac drzat u njihovim bankama. To njihovo bogatstvo je preveliko da bi bilo produkt rada samo jedne obitelji.. Prvo osigurat stvaranje samog Izraela. te otici u nekakvu suhu pustinju kopat po pjesku. cije obrise cu ukratko ovdje ocrtati. Kroz iduce stoljece je formiran jedan genijalan plan. jer tko bi bio lud napustit predivnu i bogatu Europu. Krscani bi se pridruzili arapima i zajedno bi napali idove. Obavezna preporuka (obilje dokumenta. Znaci cak i sav novac kojeg milijardu krscana prikuplja. u doba bogatog arijskog Egipta. (Bank of Amsterdam. Grcke i Rima. Glavni problem je sto idovi nisu htjeli selit iz Europe u Palestinu. U sovjetskim institucijama dominacija Jevreja vise je nego porazavajuca..snaga dolaze od jevrejskih vodja. Razmisljali su o raznim strategijama kako to uciniti. Oni su odlucili jos u 19-om stoljecu da treba obnovit Izrael. a oni su mu priskocili u pomoc i posudili pozamasnu svotu novaca. . Dakle trebalo je smislit kako rijesit sva ova tri problema. Bank of England.itd. No postojala su tri velika i nepremostiva problema koja su sprjecavala realizaciju tog plana. Drugi problem je sto su se okolne Arapske drzave snazno protivile stvaranju Izraela i odmah bi krenule u rat protiv njega. rusenje Al Aqsa dzamije. Takvu djavolsku slavu Jevreji su postigli.google.

a idovi su dotle smjesteni na "sigurno" u logorima. siromastvo i beznadnje. Prvo uzimaju im sav imetak.. Obojicu su na vlast doveli mediji (TV. Bush iz SAD-a . da ona to niti teoretski nije mogla platiti Britaniji i saveznicima. Trece idovska elita cvrsto vjeruje u eugeniku. no ostao je nerjesen problem populacije posto se idovi nikako nisu dali natjerat na selidbu iz Evrope u pustinju.) Znaci Rusija je osvojena jos ranije ( idovi Lenjin i Staljin). na prakticki samu Veliku Britaniju.. Eichman. Ovo sigurno stavljam u navodnike..idovi) skupljaju sve europske idove u koncentracijske logore koji nicu na izoliranim mjestima. uspjeli su slomit carsku Rusiju i u ratnom kaosu organizirat tamo boljsevicku revoluciju. Tada su idovi rekli Britanskom vodstvu: ako nama date Palestinu nakon rata. Blair. Himler. te tako osiguravaju tri cilja. jer njima je namjenjena druga sudbina. a sad je i Njemacka osvojena. Jednog dana vasi potomci ce se isto tako pitati kako je moguce da su celnici svih drzava koje su vodili treci svjetski rat bili idovi (Bush. Naizgled nepremostiv problem. financijsku i politicku moc idovi su iskoristili stoljetna neprijateljstva Europskih drzava i uspjeli pokrenut prvi svjetski rat. (Roosevelt i Churchill) Dakle sve je spremno. nego tu zivit. Koristeci se mrezom masonskih loza situacija je namjestena tako da plivajuci na tom valu siromastva i ocaja na vlast dodje Hiter. Isprva snazno podupirajuci Njemacku u tom ratu. te deponiraju taj novac u Rothschildove banke u Svicarskoj. radio) u rukama idova. Znaci ideoloska sila koja je potrebna da idove izbaci iz Europe je dovedena na vlast u svim glavnim Europskim drzavama od strane samih idovskih bankara. mi cemo pomocu nase medijske moci uvest SAD u ovaj rat na vasoj strani..itd). Rockafelleri. Poanta citavog ovog rata nije pobjeda ovih ili onih. sto je citav svijet bacilo u ekonomsku depresiju. Sarkozy. vec je cilj unistit Europu.. (Warburzi.Koristeci svoju medijsku. a da to nitko nije primjetio? No kao sto vidite mi ovdje to jesmo primjetili. Stvorit takve uvjete da vecina idova radje pozele zbrisat u pustinju. ( idov Hitler) Treba reci da nije samo Hitler idov.. Zvuci nevjerojatno? Pa i nije bas ako pogledate sto se desava oko vas. U Americi i Britaniji su isto tako na vlast odjednom dovedeni idovski predsjednici. Trockom i kasnije Staljinu. Tako su Rusiji ucinili ono sto su davno sanjali i ta ogromna arijska drzava je pala u ruke idovu Lenjinu. Britanija i Francuska objavljuju rat Hitleru. Zatim se sva Njemacka moc usmjerila na zapadnu frontu. idovi su odrzali svoj dio ugovora. Tako je "zaobilaznim putem" stvoren Izrael. Britanci nisu imali drugog izbora i pristali su potpisavsi "Balfourovu deklaraciju" koja je Rothschildima obecala Palestinu nakon rata. isto kao sto je Sarkozy demokratki pobjedio. show moze poceti. logisticka i medijska podrska te sve ostalo za njegov dolazak na vlast su osigurali idovi preko svojih bankara. a teski problemi zahjevaju teske solucije. te su uveli SAD u rat uz pomoc svojih masovnih medija i uz pomoc svojih agenta u americkoj vladi. Tako su izdali Njemacku koju su do tog trenutka snazno podrzavali u ratu. vec su svi iz vrha Nacisticke stranke idovi: Goebbels.itd. U Versajskim pregovorima nakon prvog svjetskog rata idovski agenti su nametnuli takve uvjete Njemackoj. to jest . Njemacka je tada bila pred pobjedom u prvom svjetkom ratu i Britanija je bila na koljenima i prakticki gotova. Nacisti (crypto. Goering . Hitler i Staljin sinkronizirano napadaju Poljsku. Hitler je demokratski pobjedio na izborima. Da bi dodatno pogorsali stvar organizirali su slom americke burze.. Drugo bombe koje padaju kao kisa po njemackim gradovima ubijaju samo arijce.. ali nisu si mogli pomoci. Njemacka je pala u ogromnu inflaciju.itd. a isto tako su znali i informirani njemci za vrijeme drugog svjetskog rata da su nacisti idovi. novine. Naravno novac i financije...

pojeo bi ih mrak u roku odmah. koji su bili inteligentni i zdravi su ostavljeni na zivotu. unatoc neogranicenoj matrijalnoj moci i bogatstvu. prije nego sto "izabran narod" moze krenut putem Izraela.. koji krecu u rat protiv novo-uskrsnulog Mordora.u poboljsanje idovske rase selektivnim odabirom pametnih i zdravih. Istovremeno idovi su u logorima bili selektirani tako da iskljucivo "najbolji" prezive. Vise nisu u krscanskim ocima izgledali kao prijetnja koja u Izraelu stvara centar buduce svjetske vlade.itd. sad su dobili silom . Znaci istovremeno su se desavale dvije stvari. Europski krscani su odjednom postali uvjereni da su oni sami zlocinci. idovska elita je zakljucila da se takvi moraju istrjebit. No sto je jos vaznije za elitu. idovska elita je isto tako morala osigurat da sva Talmudska prorocanstva budu ostvarena tocno u slovo. Znaci prvi svjetski rat se vodi da se osigura Izraelu pocetna zemlja (Balfourova deklaracija). svoju imovinu. jer ne postoji vise opasnost da se krscani pridruze zdravo mislecim arapima. a uzdizanja idova na nivo Arijca. svo njeno bogatstvo je bilo unisteno. U Nacistickim (crypto. krizajuci se medjusobno u malim zajednicama. Jer oni su ti koji stvaraju sve te dalekosezne planove. koji su bili relativno lijepi i visoki. a veci dio slabih i nemocih je umro od raznih bolesti u logorima (tifus .idovskim) koncentracijskim logorima se provodilo to "izabiranje" i selekcija naroda prema genetskoj kvaliteti. To je u poprilicnom broju slucajeva rezultiralo raznim fizickom i mentalnim "manama". a idovi su naravno oduvjek bili njihove nevine zrtve. Prezivjeli idovi koji su zadovoljavali standard "izabrane rase" su iz koncentracijskih logora slani direktno u Palestinu. Znaci ono sto nikako nisu htjeli milom. Trebalo je dogadjaje poslozit tako da idova stvarno jako puno pogine. u vrlo nehumanim uvjetima. ciji uzrok je bio nasljedne genetske prirode. svoj novac. a eliminacijom ostalih.) Tako su svi "slabi" izbaceni iz budeceg genotipa izabrane rase. pokretaca i planera citave ove zavjere. Doslovno brat je ubijao brata kao dva robota programirana sa dva idovska programa zvana: "komunizam protiv nacizma". jer su vidjeli da im u Europi vise nema opstanka posto su izgubili svoje kuce. zapisuju ih u svoje knjige i propovjedaju idovima kao religiju koja se mora bez prigovora sljedit. a dobar dio njih i svoje ivote. te je tako maknuta druga nepremostiva prepreka. Znaci imamo totalno negativnu selekciju za Arijce (prakticki samo defektni i nesposobni za vojsku su prezivjeli taj rat). Drugi svjetski rat je dugorocno gledano bio jedan ogromni eugenski projekt Ziona. Da Rothschildi slucajno nisu postovali naredbe rabinskih "prorocanstva".. Talmud recimo kaze da prije nego sto se idovi vrate u Izrael.morali su selit u Palestinu. Znaci oni koji su izgledali kao "Arijci". Jer Rothschildi znaju da su i oni. Dio nakaznih stanovnika istocno europskih getoa koje mozemo vidit u filmu "The Ethernal Jew" (link je dolje) su ubijeni. idovi na istoku Europe su stoljecima zivjeli u getoima. a totalno pozitivnu selekciju za idove (defektni i nesposbni su svi ubijeni. a onda putem svojih medija uvjerit preostale idove da se prorocanstvo obistinilo. Nisu se puno bunili. 6 milijuna ce ih poginut u holokaustu. Sad je kucnuo povoljan trenutak za rodjenje Izraela. Znaju da se prava i istinska moc nalazi u rukama idovskih rabina. samo obicne lutke na koncu. najbolji mladi Arijski ljudi su ginuli u strasnom brato-ubilackom ratu. sa ciljem genetskog srozavanja arijca na nivo goya. citava Europa je bila porusena. a samo genetski najkvalitetniji su prezivjeli). Nakon rata koji je zavrsio tocno onako kako je planirano. . sad su idovi konacno postali zrtve.

On je ma ioni ar. svi oni koji se bore protiv ovje tva i ivota samog. univerzalna.sve eni ko .Talmuda! Zato je Bog i ukoravao preko proroka. svi oni koji se bore protiv Isusa Krista. "Krist je bio luda. ili ih 'tuma e' kroz prizmu ljudskih pri a i bapskih predanja . to je u vezi s kr anskom crkvom. Joreh deah 146). To je djelo crne magije. i Sotonom nadahnutije mr nje na kr ane od talmudske crnomagijske zmije iz tame ludila umova eljnih vlasti i krvoproli a nad normalnim ljudima. . Napomena: Na nekim mjestima na internetu se tvrdi da je ovaj prijevod la an." (Talmud. Poslije mnogih malih antikrista." ( ulhan aruh. On je kopile.Talmudu. drevne Izraelce. jo . uni ti. rabini. a treci svjetski se vodi za prosirenje malene zemlje do "prorecenih" granica Eufrat-Nil. UNI TENJE KR ANSTVA "Za idova postoji zakon da sve ono." (Tokdo Je u). na kraju vremena .Antikristove sluge! Ali nema ve e. On se zove Ben shtada (sin prostitutke).drugi svjetski rat se vodi da se osigura populacija za tu zemlju (izgon Europskih idova). svjetska vlast ZLA! Svi oni koji se bore protiv pravde i istine. kao predstavnika ljubavi i milosr a za ovjeka.nasuprot Objavi koju je Bog dao preko Mojsija i proroka. Njih oko 2500 rade i od 100.totalitarna. Talmud se sastoji iz dva temeljna dijela: Mi na i Gemara. godine prije Krista do 400. vra anja i otvorenog poziva na nasilje i genocid nad kr anima i svim ostalim ne idovima! Talmud je nastao kao isto ljudsko predanje . BOGOHULJENJE "Krist je sin prostitutke. Sabat 104b). Zato se nije uditi stra nim krvoproli ima koja su po injena u ime sumanutih ideja pomra enih umova! Izvor toga zla je u Knjizi mr nje . TALMUD Proro anstvo je najavilo dolazak Antikrista. iza Krista. Tako idovi odbacuju Knjige Staroga zavjeta.dolazi onaj posljednji Antikrist . jesu . Pa ovo ne treba uzeti kao 100% istinu nego se potrudite i sami istra iti. A Talmud su uobli avali u knjige i sustav.

" (Talmud." (Tokdo Je u). ulo i 100 srebrenjaka u zemljoradnju. RAD JE ZA NE IDOVE "Ne idovi su stvoreni da slu e idove. a ostali narodi svi e njemu i njima slu iti i podlo ni biti. Aboda 3b)." (Talmud. jer su porijeklom od avola. a ito e krupno biti kao dva bubrega od najve eg vola. (Ben pandera) tj. Oni moraju orati. Tesahim 113a). "Tada e idovi neizmjerno bogati biti jer e blago cijelog svijeta u njihovim rukama biti. Berahot 58a). U tom slu aju bit e prvi kod ku e. Svi e narodi pre i u idovsku vjeru samo kr anima to ne e dozvoljeno biti."(Talmud. Sanhedrin 101a)." (Talmud." (Sahar)." (Talmud. Jebamot 63a). "Tad e svaki idov imati 2800 slugu i 300 slu kinja. kositi. jer kad tko 100 srebrenjaka ima u trgovini mo e svaki dan mesa i vina imati. Ketubot 112b)." (Talmud. "Prije toga bi e strahovit rat. Getin 680). tko pak. 4). kopati. Sanhedrin 58b). ab 120a). "Krist je na jednom ubri tu sahranjeno crknuto pseto." (Talmud. MESIJA "Mesija e do i i povratiti Kraljevstvo idovima. 74. idovi su stvoreni da sve gotovo na u. "Kad Mesija do e onda e zemlja roditi kola e i vunene haljine." (Talmud. IDOVSKO MILOSR E . nego e ih potpuno istrijebiti. U njemu e idovi toliko oru ja zaplijeniti da e im trebati 7 godina da ga spale i istope."Krist je sin jedne menstruacije." (Talmud. sijati. Jebamot 24b." (Talmud. O RADU "Rad je veoma tetan i malo donosi . On je: Ben pandreat. sin ne iste ivotinje. mo e samo soli i kupusa jesti. IDOVSKO JUNA TVO " idov neka posljednji ide u rat. vr iti. "Nema goreg i lo ijeg posla od obra ivanja zemlje. Majene Je . IDOVI IZJEDNA ENI S BOGOM Tko idova o amari toliko je u inio grijeha kao da je samog Boga udario. koji e dvije tre ine svijeta uni titi.

to vi e. Aboda Cara 10a) NE IDOVI NISU LJUDI VE IVOTINJE "Bog je stvorio ne idove. ene Lukot 250). a sjeme. Jalkut Rubeni 39)." (Talmud."Zabranjeno je biti milostiv prema Ne idovima. ija du a potje e od ne istog duha. "Ne idovka u drugom stanju (trudnica) ima se smatrati kao bremenita stoka. Jebamot). idov mu ne smije i i u pomo da ga spase. iako su oni ravni sa ivotinjama. "Ku e ne idovske su ku e ivotinjske." (Talmud. jer je on na ubri tu ro eno pseto." (Talmud. "Spolni odnosi Ne idova su isto kao i spolni odnosi ivotinja." (Talmud. i dao im je ovje ji oblik. 46a). "Ne idov je kao jedno pseto. Ko en ha-mi pat 405). Sanhedrin 74b). zapisi u e da se pseto ima vi e po tovati od Ne idova. "Izme u Ne idova i idova ne postoji nikakva veza." (Talmud. konjsko sjeme. "Ma koliko imali narodi svijeta tijelo sli no Izraelcima. Jer meso Ne idova je ivotinjsko meso. pa ako se nalazi ve i blizu smrti. "Ne idovi." (Talmud. Leb. Ekesegetra ieksod 22). djeli je marve. "Ne idovu ne treba milost i pomo ukazivati. Jebamot 98a). kao kad jedan vol ili magarac crkne." (Talmud. Jebamot 89a). ipak se oni uspore eni sa ovjekom imaju smatrati za majmune. "Tu a ena koja nije k i Izraela. NI U SMRTNOJ OPASNOSTI NE IDOVU NE TREBA POMO I "Ako jednom Ne idovu prijeti opasnost da se u jednoj rijeci utopi. Zato ga slu e ivotinje u ovje jem obliku. Jebamot 12a). nazivaju se svinjama. treba ih oplakati onako. Jalkut Rubeni 12)." (Talmud. Ramban)." (Talmud. jer ne dolikuje idovu da bude slu en od stoke. "Ne idov nema oca. Mudra talpiot 225)." (Talmud. Brohes)." ( ulhan aruh. "I zato kad jedan ne idovski sluga ili slu kinja umre." ( ulhan aruh." (Jad Hazakah. Abarbanel). "Meso Ne idova je meso magare e. tob. "Onaj koji nije obrezan i ne dr i sabat ne naziva se ovjekom." (Talmud. . a njihovo sjeme je ivotinjsko sjeme." (Talmud." (Talmud.

Volite ban enje. Talmud se sastoji od 63 velika odsjeka ili knjige. pod nazivima: Orah hajim. Godine 1180 stvoren je prvi idovski zakonik pod imenom Mi iah Tora ili Jad Hazakah." (Talmud." (Talmud. Nekoliko stolje a kasnije." ( ulhan aruh. Ne govorite nikada istinu. 2. 5. Aloda Kara 36b). Mrzite va e gospodare. koji se zovu traktati ili.mi pat i Eben hazaer. PET ZAPOVJEDI ZA IDOVE " idovi moraju nau iti ovih pet stvari: 1. Pesahim 113a). 4. LA "Prema Ne idovima dozvoljena je svaka upotreba la i." (Talmud. ulhan aruh se sastoji od 4 knjige.od strane poljskog rabina Mojsija Iserlesa . To je u inio i sve to sistematizirao glasoviti idovski rabin Mojsije ben Majmon. Isti taj kodeks dopunjen je obi ajima isto nih idova . godine ovaj kanon je dopunjen i ponovno . "Sve Ne idovke su kurve. godine. Ko en ha . rasprave. Berahot). Ovaj kodeks dobio je imeulah aruh. volite jedan drugoga. Even hekor). 1565. Joreh deah 240). 3. Joreh deah. Volite plja ku.kao novi vjerski kodeks sastavljen od panjolskog rabina pod imenom Josef Karo. .1578."Dijete u utrobi jedne Ne idovke nije bolje od ivotinje. NE IDOVKE SU PROSTITUTKE "Ne idovke su ne iste i imaju se smatrati prostitutkama." (Talmud.

i magazina «Yale Lit». kao i istaknute pojedince tiskovine «Yale Daily News».Kako su mnogi skloni vjerovati. a nisu daleko od istine. mnoge su slavne osobe bili lanovi Dru tva. nego i samih tajnih dru tava. Organizacija koja se bavi post-diplomcima. Svi su uli za Red Lubanje i Kostiju kojem su pripadali i neki ameri ki predsjednici. i 43. Sveu ili te Yale bilo je pravi rasadnik ne samo utjecajnih pojedinaca. Prvi predsjednici kalifornijskog Sveu ili ta. Pored najintrigantnijih Lubanje i Kostiju spomenut emo jo neka dru tva koja su se svojim djelovanjem posebno istaknula. Lovett. listopada 1945. Cilj ove komisije bilo . posjeduje nekretnine i brine o prekomorskim aktivnostima je Russelova zaklada. «Lubanje» u lanstvo jednako primaju kapetane nogometnih mom adi i vesla kih klubova. tako er su bili «Lubanje». Robert Patterson osnovao je Lovett-ovu komisiju kojom je predsjedavao «Lubanja» Robert A. Dru tvo Lubanje i Kostiju se mo e pohvaliti s injenicom da je za svoje lanove imalo 27. dru tvo je zadr alo tradiciju selektivnog biranja lanova i masonski nadahnute obrede. Koji je prvi proizveo benzin i bio osniva prve ameri ke naftne kompanije Pennsylvania Rock Oil. Dru tvo Lubanja i Kosti imalo je klju nu ulogu u osnivanju institucije Carnegie. i jedno je od najstarijih studentskih tajnih dru tava u Sjedinjenim dr avama. no u stvarnosti ovo je samo jedno od brojnih tajnih dru tava koji svoje lanove nova e na Sveu ili tu Yale. zaklada Slater i Russel Sage. kao i Ameri ke ekonomske udruge. Ameri ke povijesne udruge i Ameri ke psiholo ke udruge. Sveu ili ta Johns Hopkins i Sveu ili ta Cornell. Kroz povijest. Sekretar za Rat. Za razliku od ostalih tajnih dru tava. dru tvo je odlu ilo u svoje redove primati i ene. to je pomoglo pove anju raznolikosti raznih aktivnosti. debantnog kluba «Yale Political Union». 41. Povijest Reda Lubanje i Kostiju simbol lubanja i kostiRed Lubanje I Kostiju nekad poznat i kao Bratstvo Smrti je tajno dru tvo kojemu je centar djelovanja na sveu ili tu Yale u New Heavenu u Conneticatu. Jo od svog osnutka 1832.. Peabody. Nakon brojnih rasprava. koja je ime dobila po jednom od osniva a Dru tva. predsjednika Sjedinjenih dr ava. U Dru tvo se pozivaju samo najistaknutiji studenti tijekom po etnih godina njihova studija. 22.. lan dru tva bio je i Benjamin Silman jr.

To je rezultiralo nastankom CIA-e. Bush (lijevo od sata). odnosno slu bi. no njihovi sastanci i rad jesu. Lubanja i Kosti Mo da najpoznatiji «Lubanja» kako se vidi i na prilo enoj slici bio je George H. lanovi ovog dru tva sastaju je u «grobnici» etvrtkom i nedjeljom nave er tijekom zavr ne godine studija i pri aju o vlastitoj povijesti to je klju no kako bi se stvorile vrste veze unutar dru tva. u knjizi « etiri godine na Yale-u» autora Lymana Bagga gdje navodi: «misterija koja je bila jedna od . dok se u jednom drugom tajnom dru tvu tako er s Yalea. lanovima dodjeljuju imena iz Gr ke mitologije.W. «Svitak i Klu ». u ijim redovima su bili mnogi lanovi Dru tva Lubanje i Kostiju. Tajnost je od po etka izazivala fascinaciju i znati elju. Prvo javno razotkrivanje Lubanja i kostiju dogodilo se 1871. Na Yaleu postoji i tre e tajno dru tvo pod nazivom «Vu ja glava» i ono svojim lanovima dodjeljuje imena Egipatske mitologije. Judy Schiff arhivist u knji nici Sveu ili ta Yale je napisala: «Imena lanova Lubanje i kostiju nisu bila tajna od 1970.je uspostavljanje novog ameri kog obavje tajnog aparata. lanovima se dodjeljuje nadimak koji proistje e iz Rimske mitologije.

a prije je ozna avao sve pripadnike nekog tajnog dru tva. O kojemu e biti rije i poslije. lanovi ovog dru tva sastaju se tako er etvrtkom i nedjeljom u prostorijama Dru tva. Isto se mo e re i i za Nathana HAlea patriota i pijuna iznimne karijere. Tako er. Svitak I Klju donirao je brojne ' ' . povjesni ar CIA-e. objavio je lanak koji se poslije osporavao. Porezne prijave pokazuju da je ovo dru tvo imalo zakladu sa nekoliko miliona dolara vi e nego Lubanje I Kosti . dru tvo je jo poznato i pod nazivom «Klhu evi» i inkorporirano je u sastav Zaklade Kingsley. koji je sudjelovao u bitci kod Bull Runa.1985. ali je i dalje na ivotu odr ao vjerovanje da su Lubanja i Kosti bile rasadnik ameri ke obavje tajne zajednice. Svitak i Klju svitak i klju Svitak i Klju je jo jedno tajno dru tvo s Yalea koje je utemeljio john Addison Porter sa jo par istomi ljenika s Yalea 1841. koja se isti e po paternama svijetlog i tamnog kamenja. na pitanja o svom lanstvu u «Lubanjama» odbili su dati odgovore. George H. Richard Bissel (Zaljev Svinja)odbio je ponudu lanstva jer je u to vrijeme bio lan dru tvenog Elizabetanskog kluba. ef kontraobavje tajnog dijela CIA-e poha ao Yale. Neformalno. te mnogi poslovni ljudi i ljudi iz pravosu a. Pozivaju i se na likove iz filma povjesni ari CIA-e su isticali kako je James Jesus Angelton. John Kerry i George W. Bush bio na njezinom elu od 1976-1977.. objavljeni u knjizi «Razotkrivaju i Lubanje i kosti» Krisa Millegana. Bush. Najbolji primjer za to su George W. Kona no su 2003.najve ih enigmi i predmet tra eva na kolskim hodnicima sada dokazuje svoje postojanje» Tijekom nekih razdoblja lanstvo u «Lubanjama» nije bilo tajna i imena lanova objavljivalo je samo Dru tvo. pekulira se da je upravo na Yaleu skovan naziv «spook» to je ozna avalo sve pripadnike pijunske zajednice. Bush i William Howard Taft. Lubanje i ameri ka obavje tajna zajednica U svibnju 2007. ovi podaci.W. te jo mnogi drugi. Prija nji direktor CIA-e Porter Goss nije bio lan «lubanja» ali je zato bio lan jednog drugog tajnog dru tva na Yale-u pod nazivom «Knjiga i zmija». kao dodatak. Iako «lubanje» nisu bile kolijevka budu ih operativaca CIA-e ili OSS-a (CIA-in prethodnik) zanimljivo je istaknuti da je deklarirani pripadnik Dru tva George H. iako je njegov brat bio «Lubanja» . ali nikad nije bio «Lubanja». lanovi dru tva na stepenicama pjevaju njihovu tradicionalnu «Trubadursku» pjesmu. i ukra enim stupovima na ulazu. CIA-in lanak ukazivao je na injenicu da filmovi poput «Dobrog pastira» u javnosti stvaraju mi ljenje da visoko pozicionirana mjesta u CIA-i ovise o lanstvu u «Lubanjama». Uz financiranje vlastitih aktivnosti. Mnogi utjecajni pojedinci bili su lanovi dru tva. anonimni unutarnji izvor grobnica lubanja i kostidojavio je neke pojedinosti o dru tvu privatnom istra iva u Antonyu C. a mnoge utjecajne obitelji imale su u redovima Dru tva i po vi e lanova. Kasno no u nakon njihovih tjednih sastanaka . Osniva i ovog dru tva bili su brigadni general Theodore Runyon (1842). tzv «grobnici» bez prozora. W. te Issac Hiester (1842) ameri ki kongresmen.Bush oboje kandidati predsjedni kih izbora 2004. a poslije bio gradona elnik Newarka I poslanik u Njema koj. Suttonu koji je na temelju toga napisao knjigu «Ameri ki tajni establi ment: Uvod u Red Ljubanje i Kostiju» Dojavljene podatke Sutton je uvao 15 godina u tajnosti boje i se da fotokopirane stranice ne bi otkrile njegov izvor.

Dru tvo mijenja naziv u «vu ja glava» i za znak odabire zna ku s vu jom glavom koja se nalazi na naopa ke okrenutom ankhu. Studentsko tijelo pove alo je svoj broj i pro irilo svoje zemljopisni doseg. Zna ku su za razliku od «lubanja» nosili okrenutu licem prema dolje.H. Osnovali su ga studenti iz klase 1884. a 1917 otvorili zakladu za pokretanje tiskovine Yale University Press ( Vu ja glava vu ja glavaVu ja glava (W. Reformom se eljela promijeniti administracija u kojoj su do tada dominirali Lubanje I Klju evi . na zapu ku ili kravati. dru tvo je sti avalo sve one koji su eljeli dokinuti sustav tajnih dru tava .S.donacije.» U po etku jo zvano i «Tre e Dru tvo» ili «Sivi fratri». 1888. pro irili su svoje djelovanje irom svijeta i u velikoj mjeri postali vo e dru tva.). s ciljem da reformiraju dru tveni ustroj na Yale-u kojem su do tada dominirali Lubanja I Kosti I Svitak i klju .. Kontroliraju Yale.sav posao se obavlja preko njih. «Lubanje u svim klasama nova e svoje lanove. ( ( ( ( . Novac namijenjen fakultetu ide kroz njihove ruke i oni s njime raspola u kako im je volja. Dru tvo je odmah prihva eno i uskoro je do lo u poziciju da svojim poslovima upravlja na isti na in kao i druga postoje a dru tva. 1873. je tre e po starosti tajno dru tvo na Yale-u. Dru tvo nikada nije bilo toliko odvratno kao danas.. tjednik «Ikonoklast» koji se pojavio u New Heavenu pozivao je na prestanak rada dru tva Lubanja i kosti. Tako er usvajaju masonski inspirirane rituale kao «Lubanje» i «Klju evi». te se tako er sastaju etvrtkom i nedjeljom i razmjenjuju osobne podatke i pro lost. samom sveu ili tu Yale. dru tvo osnovano 1883. Utemeljili su godi nju nagradu John Addison Porter.

Dru tvo Knjige i Zmije postalo je dru tvo koje je primalo starije lanove i prvo tajno dru tvo koje je za lanove primalo manjine i ene. Izbor lanova bio je progresivan za razliku od konzervativnih stajali ta pri izboru lanova koja su gajila druga dru tva. prostori su namijenjeni samo za lanove i ponekad. kao trogodi nje dru tvo iji znak su bila gr ka slova sigma delta chi. . atletskog. Svake godine Dru tvo Knjige i Zmije u svoje redove primalo je 16 novih lanova. Svi su imali svoju a u ili alicu sa utisnutim imenom. ili bi se probilo njezino dno kako je vi e nitko ne bi mogao koristiti. Knjiga i Zmija ima svoju vlastitu «grobnicu» za sastanke. umjetni kog i dru tvenog ivota.No. koja je stajala tamo obje ena bez obzira kada e se ili da li e se vi e vratiti. Tradicionalno. (iako danas vi e ne postoji). lanovi su bili vo e raznih aktivnosti i istaknuti pojedinci akademskog. 1933.Dru tvo Knjige i Zmije Ovo dru vo je jedno od najstarijih tajnih dru tava na Sveu ili tu Yale. da ukoliko bi lan preminuo njegova alica bi se uni tavala. Anthony Hall za lana primilo enu. postoje pisani zapisi da je jo jedno dru tvo St. za razliku od drugih tajnih dru tava koja su uglavnom primala 15 novih lanova godi nje. Knjiga I Zmija utemeljeno je na efildskoj znanstvenoj koli 1863. dok je dru tvo Elihu 1909 u lanstvo primilo priipadnika indijanske manjine. Govori se. kako bi se prikazala svojevrsna povijesna slika biv ih lanova. Kao i ostala dru tva imala je zasebnu zgradu odnosno dvoranu izgra enu 1888. Kao i druga dru tva. njihove prijatelje.

konstitucionalnom objavom vjere u Vrhovno bi e. to je « moralni sustav zaogrnut alegorijom i ilustriran simbolima» ) . a i samo se grana na vi e razli itih poddru tava. iza kojih se ponekad nalazi i simbol Solomonova hrama. Svoj naziv slobodno zidarstvo duguje upravo starim. naroda i dru tava. Kako to pi e na stranici hrvatskih slobodnih zidara. U enja o kojima slobodno zidarstvo pou ava u svojim ritualima vezana su uz moralne vrijednosti (koje upravljaju odnosima me u ljudima) i uz slobodnozidarsko prihva anje. slobodno zidarstvo mo emo ukratko definirati ovako «Slobodno zidarstvo je jedna od najstarijih svjetskih bratov tina. Vrhovno bi e je slobodnozidarska koncepcija Boga kojeg u skladu sa svojom simbolikom nazivaju i Veliki Arhitekt Svemira (Great Architect of the Universe GAOTU. Kako to masoni isti u. kao i nekih kr anskih teozofa i gnostika. sestrinskih organizacija i isto toliko razli itih u enja i tuma enja.TAJNO DRU TVO ILI DRU TVO S TAJNAMA? Slobodno zidarstvo je vrlo te ko ukratko objasniti.SLOBODNI ZIDARI .TAJNO DRU TVO ILI DRU TVO S TAJNAMA? SLOBODNI ZIDARI . da sve na ovom svijetu ovisi o Bo joj providnosti. Grand Architect of the Universe ili Supreme Architect of the Universe). Slobodni zidari smatraju da su ova u enja aktualna danas kao i na prijelazu 17 stolje a kad je slobodno zidarstvo nastalo u svom dana njem obliku. jer svoje korijene vu e iz vi e civilizacija. Ovaj koncept shva anja Boga prihva en je u jednoj mjeri i od strane rozenkrojcera. bez ula enja u domenu religije. cehovskim udru enjima obrtnikagraditelja od ega je ostalo i najupe atljivije masonsko obilje je ukr teni estar i kutomjer.» Slobodno zidarstvo se mo e definirati i kao bratska organizacija iji lanovi dijele zajedni ke moralne i metafizi ke vrijednosti i ideale u vi e svojih grana.

.

godine. proganjanja i ratova. Ovom prilikom moram se osvrnuti i na svima nam dobro poznate Illuminate. Sa ovom tvrdnjom se ne bi slo ili mnogi. Njema ke lo e.. rasprave o religiji i politici pre esto su znale prerasti u nerede i dovesti do diskriminacije. a u 19. Uo i Ivandana 24. Denis Diderot. etiri londonske lo e stvorile su veliku lo u za London i Westminster. . Ova pravila proizlaze iz slobodnozidarskih ciljeva poticanja lanova da otkrivaju ono to je zajedni ko ljudima iz najrazli itijih dru tvenih krugova. jer kako nam je poznato iz povijesti upravo su neki od najve ih dr avnika i vojskovo a bili vode i slobodni zidari. Slobodno zidarstvo je tako er strogo ne-politi no i rasprave o politici na slobodnozidarskim radovima su izri ito zabranjene. no prije bi ga mogli nazvati ezoteri nim dru tvom koje u nekim sferama prelazi u privatno. Johann Wolfgang von Goethe. Upravo ovaj model svojevrsnih «masterminda» stigmatizirao je sva slobodnozidarska i sli na udru enja. npr. Winston Churchill i dr. kako tvrde slobodnozidarska dru tva. lanovi nekih lo a bili su.. pisce i glazbenike. Jean-Jacques Rousseau. engleski kraljevi i poznati politi ari Edvard VII. Francuski mislioci Voltaire. Johann Gottlieb Fichte. Masonerija je u Engleskoj bila oru je kojim se slu ila britanska politika. lanovi slobodnozidarskih lo a koncept tajnovitosti shva aju vi e kao mogu nost i ustrajnost da odr e datu rije . me u ostalima. u svoj program uvode kr anski nauk.Slobodno zidarstvo esto nazivaju «tajnim dru tvom» . koja je nastojala odr avati narod u pokornosti. Ludwig van Beethoven. George Washington kao masonNadalje. David Loyd George. Vjeruje se da je upravo ovo dru tvo upleteno u sva svjetska previranja i da ele izgraditi Svjetsku vladu (neki ka u po uzoru na fa isti ki model) kojom bi nadzirali cijeli svijet. Victor Hugo i drugi kao lanovi lo a unose revolucionarne. stolje u sve vi e ima utjecaja na druge dr ave preko odre enih lo a. slobodnih mislilaca i intelektualaca koji su isticali individualnost ovjeka. Bje e i od progona crkve. progone i velik broj humanista. Krataka povijest Prve masonske lo e nastale su u Engleskoj. koja je est godina kasnije postala Velika lo a Engleske. lipnja 1717. za razliku od ostalih. Okupljaju mnoge filozofe.. Tijekom nastanka ovog pokreta va nu ulogu imala je crkva. Kao to je dobro poznato. odnosno prosvijetljene koji sebe definiraju kao «Skupinu pojedinaca koji rade zajedno da izgrade bolju budu nost». slobodno misle i intelektualci okupljali su se u ovaj pokret koji je obredne ine inicijacije u pokret preuzeo iz raznih orijentalnih religija i kultova. Dana nje slobodno zidarstvo vi e nije «tajno dru tvo» ve vi e javno dru tvo s tajnama. Wolfgang Amadeus Mozart. slobodnim zidarimanije dozvoljeno na radovima raspravljati o religiji. bur oaske ideje protiv feudalnog poretka.

.

ako je tijekom godina po ev i jo u 18. Organizacijska struktura . stolje u dolazilo do brojnih izlaganja i razotkrivanja slobodnih zidara. Da li je to samo pametno smi ljena obmana ili iskorak ka novim svjetonazorima tek e se saznati. glasnogovornika i sli no. svi znaju da masoni postoje. asve ve a demokratizacija dru tva omogu ava im polagani izlazak iz sjene. Na kraju krajeva. ve samo imena svojih lanova. masoni nikada nisu skrivali svoje postojanje. stoga je glupo nastaviti inzistirati na tajnosti. Po mome osobnom shva anju. dana nji moderni «masoni» ne pre u ni od izjava za medije.

Intendant Zgrade 9° . Ne postoji jedinstveno upravlja ko tijelo koje predsjeda slobodnim zidarima irom svijeta.Sjever 11° .Sjever 10° .Intimni Tajnik 7° . bankovne ra une i humanitarne zaklade. frakcijama i ritualima biti e vi e rije i u nekim drugim postovima. To su suverena.Provost i Sudac 8° .Veliki Majstor Arhitekt 13° . Ipak razmislite prije li vas neko pozove na pristupanj slobodnim zidarima. Gotovo svaka lo a i svaki oblik slobodnozidarskog udru ivanja ima svoju jedinstvenu strukturu. neovisna tijela koja upravljaju bratstvom u pojedinoj zemlji. Lo a Savr enstva (perfekcije) 4° . jer e te to ostati cijeli ivot.14° 4° .Savr eni Majstor 6° . postoje iznimke. stupnjevima.Vitez Istoka ili Ma a .Majstor Putnik 5° . Dvije su glavne grane slobodnog zidarstva. Iako se u na elu grane slobodnog zidarstva mogu prepoznati po svojoj pripadnosti Velikoj Lo i ili Velikom Orijentu.Majstor Izabranik Devetorice .Slobodni zidari organizirani su putem Velikih Lo a ili Velikih Orjenta.Majstor Devet lukova 14° .Uzvi rni Majstor Izabranik . dr avi ili zemljopisnom podru ju (nazvanim jurisdikcije).Veliki Majstor Mason Vije e. i po ivaju na bratskim vezama koja ovise samo na me usobnom prepoznavanju. O detaljnijoj strukturi. Prin evi Jeruzalema 15° .Majstor Izabranik .Sjever 12° .16° 15° . za sada u jo samo ista i da slobodni zidari kao i neki otvoreniji klubovi poput Rotarya i Lionsa imaju zajedni ke godi nje sastanke. «Regularne» lo e okupljene oko Ujedinjene Velike Lo e Engleske i one malo «liberalnije» zvane Veliki orijenti prepoznate od strane Velikog Orijenta Francuske.

Princ Libanusa 23° .Po asna postignu a 19° .18° 17° .16° .Vitrz St.Suvereni Veliki Inspektor .Veliki Inspektor 31° .Vitez Istoka i Zapada 18° .Princ Tabernacle 25° .Zapovjednik Hrama 28° .Uzvi eni princ Kraljevske Tajne 33° .Prijatelj i Brat Vje ni 27° .Patrijarh Noachite 22° .ef Tabernacle 24° .Majstor ad Vitam 21° .32° 33° .Princ Jeruzalema Kaptol Ru e i Kri a 17° .Vitez Bron ane Zmije 26° .Vitez Sunca 29° .Vitez Ru e i Kri a Konzistorij 19° . Andrewa 30° .Vitez Aspirant 32° .Veliki Pontiff 20° .

Masonski znanstvenik Christopher . stolje a na ovamo svi su poku ali otkriti ove znakove. razli ite na ina rukovanja i tajne rije i kako bi se osigurao pristup sastanku i identificirali legitimni posjetitelji. kako bi se i ne-masoni mogli infiltrirati u njeihove redove. no lukavi masoni su im dosko ili promjenom izvjesnih rije i u ritualima kako bi lak e otkrili prevaranta koji se i dalje slu io «straim» rije ima.Slobodni zidari koriste znakove (geste). Jo od ranog 18.

Zbog svoje tajnovitosti. u kojima ih se portretiralo kao mo nike koji ele dominirati svijetom i krojiti svjetsku politiku. no esto se ispostavi da su ta preklapanja slu ajna. Svoja razmi ljanja o masonima. Teoreti ari zavjera u svojim promi ljanjima esto povezuju simbole i brojeve kako bi de ifrirali masonske zagonetke. povijesnim aktivnostima Lo e P2 (propaganda due) o kojoje e ne to vi e biti rije i u narednim postovima. moramo oti i malo dalje u . masone se oduvjek optu ivalo da ele stvoriti novo dru tvo utemeljeno na idealima slobode. Ovo gore navedeno ne zvu i tako lo e. teoreti ari zavjera esto potkrepljuju i istinskim. no takva dr ava bi bila samo umjetna bezli na tvorevina u slu bi masonskog nepotizma. a povjesni ar John J. 0 Stvaranje reputacije Da bi u potpunosti razumjeli povezanost masona i teorija zavjere. jednakosti. Povijesno gledano. Tako da neka skupina pozdrava i znakova mo e biti aktualna samo neko vrijeme.Hodapp tako er isti e da gorespomenuti znakovi variraju od jurisdikcije do jurisdikcije. bratstva. te vjerske tolerancije. Slobodni zidari su odavna bili predmedmetom raznih rasprava o teorijama zavjere. Robinson states tvrdi jo i da masonske lo e mogu namjerno mijenjati svoje rituale s vremena na vrijeme. Danas se identitet lanova dodatno provjerava tra enjem na uvid lanske iskaznice ili nekog drugog certifikata. razdvojenosi crkve i dr ave. od lo e do lo e.

Johna Hancocka i Benjamina Franklina su bili deklarirani masoni. Paula Reverea. Naime Slobdno zidarstvo osnovala je grupa utjecajnih Engleza iz puke dosade. bilo stolje e prosvjetiteljstva ije su ideje kulminirale u 18. Posebna struja pojavila se u Francuskoj (Veliki Orijent. Pod prijetnjom ekskomunikacije. i 18.1 pro lost i upoznati se s nekim injenicam. vratimo se Slobodnim zidarima. Tako je 1827. To me je pridonjela i injenica da Slobodni zidari tuju GAOTU (Great Architect Of The Universe) odnosno Velikog Arhitekta Svemira ili Jahbulona. Od 56 potpisa na Deklaraciji nezavisnosti. godine kada Papa Klement XII osu uje i ekskomunicira Slobodno zidarstvo.. Njihov utjecaj nije ostao nezapa en u o ima crkve koja im se suprotstavlja ve 1738. a neki ak tvrde da ideja slobodnog zidarstva potje e iz vremena gradnje Solomonovog hrama 850. Tako vidimo da u tom periodu nastaju Rozenkrojceri. ali njihov predjsedni ki kandidat dobio je samo 7 glasova. Johna Paula Jonesa. i Osirisa.. U skladu s tim masonske Lo e uskoro su postale lokalni centri mo i. Upravo u 17. Slobodni zidari. a organizacija se brzo pro irila preko cijelog Britanskog carstva. godine prije Krista. ugurati svoga predstavnika u Kongres.za razliku od uobi ajenih Velikih Lo a) i odatle pro irila Europom.. a o tome sam pisao i ranije.. Vitezovi Templari (obnovljeni red koji se temelji na dokumentima iz 17.. U prilog njihovim tvrdnjama i la je i injenica da je prvi ameri ki predjsednik George Washington bi deklarirani mason. st. Ustvari. Baala.Masonske lo e po inju se pojavljivati u ameri kim kolonijama ve 1730. stolje u dolazi do procvata tajnih dru tava koja u svojim nasadima imaju religijsko-filozofske ideje o stvaranju novog svijeta. Postojalo je vrijeme kada su masoni doista bili zna ajni akteri globalne svjetske politike.. a njihova potencijalna prijetnja shva ana vrlo ozbiljno. zajedno sa 9 potpisa na Ustavu. Istina je malo manje romanti na. Treba imati na umu da je 17. Anti masonska stranka uspjela je 1832. Stoga i ne udi da su Lo e uskoro postale centar razmjene najnovijih tra eva i poslovnog pregovaranja. lanstvo u slobodnozidarskim organizacijama bilo je zabranjeno i svim katolicima.koji je bio mason! Neki Slobodni zidari ustrajni su u svojim tvrdnjama da njihovo dru tvo potje e od kamenoreza kih cehova iz srednjeg vijeka. i 18. 8 je pripadalo masonima. mnogi osniva i SAD-a uklju uju i Ethana Allena. Doslovno ga je pregazio njegov protukandidat Andrew Jackson. u Sjedinjenim Ameri kim Dr avama osnovana Anti-masonska stranka koja je kao svoj glavni cilj isticala borbu protiv internacionalnog konglomerata poznatijeg kao -Slobodno zidartvo. st) i Illuminati! No.Ova orgnizacija bila je bratstvo koje je u svoje redove nastojalo privu i najuglednije lanove zajednice. a udru ivanjem me unarodnih podru nica i svojevrsna vlada u sjeni . 1 . st. spoja bogova Jahve.

Mnogi vjeruju da su Slobodni zidari izrasli iz srednjevjekovnih Vitezova Templara. 2 2 2 2 2 . treba imati na umu i tada nje dru tveno politi ke prilike. tako er su se priklju ili anti-masonskoj kampanji. Mnogobrojni diktatori uklju uju i Mussolinija.Anatema Papa LeoXII anatemu slobodnog zidarstva dodatno je potvrdio 1825. a islamisti ki pokret Hamas smatra ih tajnim dru tvom koje je dio cionisti ke zavjere . progonom. Razmatraju i pitanje za to je do lo do stvaranja lo e reputacije slobodnog zidarstva. Oni koji odaberu York ki Red. elimo da va prioritet (misli na lanove klera) bude strgnuti masku sa slobodnog zidarstva kako bi se ono moglo vidjeti kako zaista jest. Hitler je smatrao da su oni samo produ ena ruka idova kako je opisano u dokazano krivotvorenim Protokolima Sionskih Mudraca. i razdvajanje crkve od dr ave. Pinocheta i Salazara. dok je Papa Leo XIII 1884. godine sazvao sve lanove klera kako bi razradili strategiju za borbu protiv ovog podmuklog neprijatelja . Franca. te jeproglasio trajnom i vje nom.. slobodnih izbora. jer Papa Leo XIII nadalje optu uje masone za vjerovanje u demonske ideje demokracije. Upravo je prvi zadatak Adolfa Eichmanna bio pra enje aktivnosti ljudi za koje se sumnjalo da su masoni. Mr nja prema masonima kulminirala je u nacisti koj Njema koj. Kada novi lan pristupa Slobodnim zidarima mo e odabrati da li e napredovati po pravilima kotskog ili York kog Reda. na kraju e se susresti izborom da postnu Vitezovi Templari. U svom govoru je izme uostalog rekao: . zatvaranjma i ubijanjem Slobodnih zidara.. a danas takva organizacija postoji kao ogranak Slobodnog zidarstva.

. Jedna od njih je i ona da Veliki Pe at SAD-a sadr i masonsko-iluminatske simbole.no isto tako sadr ano je i ostalih 120 kombinacija. tako da je ovo bilo ni ta drugo do oblika promicanja vlastitih ideja i principa. 3 3 . ak je pomalo i smje na teorija koja ka e da je u natpisu na pe atu koji glasi annuit coeptis novus ordo seculorum sadr ana rije MASON .Popularne teorije zavjere Imaju i u vidu sve gore navedeno. Pe at i simbolika samo su odraz toga vremena bez skrivenih ifriranih poruka.. no kako sam ve prije spomenuo mnogi osniva i bili deklarirani masoni. ne ude brojne teorije zavjere iji su glavni akteri Slobodni zidari. To je to no.

Na slikama ispod mo ete vidjeti koliko je jak utjecaj slobodnog zidarstva u arhitekturi toga doba.Ipak iznena uje snaga ideja Slobodnog zidarstva koje su duboko utkane u arhitekturu glavnih objekata u Washingtonu. .

a poznato je da su i mnogi ameri ki predsjednici novijeg doba bili lanovi Lubanja i Kostiju . Hoover bio visokorangirani mason. Tako er je poznata i teorija po kojoj upravo Slobodni zidari stoje iza atentata na JFK-a. poput one da je teroristi ki napad 11 rujna na SAD ustvari rezultat trajnog rata koji se odvija izme u slobodnih zidara (kao nasljednika Templara) i Islama. predlo io Charles Thompson. Numerolozi u svemu vezanom uz atentat pronalaze broj 33 koji je simbol najvi eg masonskog stupnja. pa ako niste onda ste propustili vidjeti i simbol piramide sa svevide im okom na svome vrhu koji se na toj nov anici nalazi. kada je od strane kongresa zamoljen da osmisli kona an dizajn velikog pe ata Sjedinjenih dr ava.Osim planetarno popularne i vje ne teorije o svjetskoj masonskoj zavjeri. ILLUMINATI I NOVI SVJETSKI POREDAK ILLUMINATI I NOVI SVJETSKI POREDAK Svi ste vjerojatno vidjeli nov anicu od jednog dolara. dok je vjerodostojnija teza po kojoj su CIA i FBI u svemu tome imali svoje prste. jedan od osniva a ameri ke nacije. Ova teorija funkcionira i u kontekstu Masona i kao predstavnika idova. Niste? E. tako er jednog vida slobodnozidarske organizacije. postoje i brojne druge. a tome u prilog ide i injenica da je tada nji ef FBI-a J. Danas je najaktualnija teorija da se Slobodni zidari u Bohemian Grovu (o kojem e tako er biti rije i kasnije) sataju s najutjecajnijim politi arima dana njice.Edgar. Thompson nikada nije u . Ispod slike nedovr ene piramide stoji natpis «Novus Ordo Seclorum» koji je 1782.

ustavom i valutom. No. Sinonim za iluminate danas je Savjet za inozemne veze. a imaju i u vidu njihovu motivaciju za upravljanje svijetom nije te ko zbrojiti dva i dva. poznatih znanstvenika i utjecajnih politi ara. Njegov cilj bio je ukinuti organiziranu religiju i sve svjetske vlade te povesti ljudski rod u Novi svjetski poredak kojim upravlja apsolutni razum.potpunosti objasnio prijevod ovog mota. ro en 6. sekularne svjetske vlade s UN-om kao policijom. Vjeruje se da rade na ostvarenju Novog svjetskog poretka. Nitko ne mo e dokazati postojanje iluminata. . ali teoreti ari zavjere svugdje vide njihov utjecaj. godine osnovao bavarski profesor Adam Weishaupt. komunizam te Ujedinjeni narodi i Europska unija kao sredstvo centraliziranja svijeta pod jednim parlamentom. veliki think tank koji se sastoji od bogatih bankara. Nekim od njihovih najve ih postignu a se smatraju francuska revolucija. Intrigantno je i to da su iluminati osnaovani upravo 1776. I pri a bi tu stala da ne znamo kako je nedovr ena piramida sa svevide im okom simbol iluminata. jednog od najmisterioznijih tajnih dru tava u povijesti. ali teoreti ari zavjere vjeruju da oni jo uvijek postoje i upravljaju svjetskom politikom iza kulisa. ali je objasnio njegov simbolizam koji zna i «po etak nove ameri ke ere». kada je progla ena ameri ka neovisnost. svjetski ratovi. O njima se ne zna puno nakon tog progona. Prvobitni iluminati su bili tajno dru tvo koje je 1776. njihovu urotu je vrlo skoro otkrila bavarska vlada i iluminati su bili prisiljeni prikriti se i raditi u jo ve oj tajnosti. Bavarski iluminati Poznata je injenica da je red Iluminata osnovao ovjek po imenu Adam Weishaupt.

Mozart. Iako su isusovci polagali svoje nade u njega zbog njegovog talenta u jezicima i znanosti. znanosti. Pro itao je svaki anti ki spis i tekst koji je mogao nabaviti. ali javnost na njih ne e obra ati pozornost jer je navikla na masone. Tihi « pu » je izvr en u inkovito. Postojale su tri klase: Nursery. glavni cilj iluminata je bio uni titi vlast. dok Weishaupt zna i « mudra glava». svibnja 1776. Mnogi od njih su bili plemi kog podrijetla . (Manifold. gr ki i hebrejski. oslobo en od mraka u kojem ljude dr i organizirana religija. koja se sastojala od Pripravnika. Posebno se zanimao za okultizam i fascinirao piramidom u Gizi (koja e kasnije postati simbolom njegovog Reda). Stoga bi odabrani i talentirani u enici dobili stipendije za takvu obuku. onaj koji vlada pomo u razuma. u Ingolstadtu u nezavisnoj dr avi Bavarskoj. Adam zna i « prvi ovjek».1998) ak i ime osniva a ima simboli ko zna enje: doslovno prevedeno. ije ime zna i « nositelj svjetla».Goethe i W.Regrutiranje lanova bio je lak posao. To su bili pripadnici intelektualne elite. Weishaupt se od tog trenutka posvetio planovima « transformacije» ljudske rase i kreiranju novog svjetskog poretka. privatnog vlasni tva.barun Xavier von Zwack. Potekao je iz idovske obitelji koja je prihvatila kr anstvo. zajedno sa kolegom masonom Kniggeom (koji je ve odavno namjeravao centralizirati slobodno zidarstvo) unova io brojne iluminate iz najvi ih redova masona. pokrivaju i razna podru ja knji evnosti. 1. Ime je preuzeo od prevedenog naziva starog panjolskog kulta « alumbrados». iji su lanovi vjerovali da primaju znanje s onog svijeta. Druga. Weishaupt je po eo sakupljati velike koli ine spisa pomo u kojih je namjeravao osnovati vlastitu akademiju za u ene ljude. Vjeruje se da ga je tada utjecajna obitelj Rothschild[1] unajmila da joj pomogne u planovima vladanja svijetom. osnovao je red iluminata. Glavni cilj Iluminata je bio ukidanje monarhije (i svakog drugog oblika tradicionalne vlasti).velja e 1748. Kao to je ve napomenuto.. Masoni su u to vrijeme bili utjecajno polutajno dru tvo koje je u svojim redovima okupljalo elitne ljude. U najni oj klasi napredovanje se postizalo pisanjem znanstvene disertacije. Prema hijerarhiji masona Weishaupt je organizirao i svoje tajno dru tvo. Svima koji rade ka tom cilju bila su dozvoljena sva sredstva. Weishaupt je dan na brigu isusovcima koji su ga kolovali. Minervala i Iluminatusa minora. ve da on simboli ki predstavlja nastavak progona kr ana koji je zavr io na taj datum abdikacije rimskog cara Dioklecijana.W. Weishaupt je ulo io mnogo truda kako bi se na sveu ili tima odgojili budu i lanovi Iluminata. Neki iluminate povezuju s imenom Lucifera. patriotizma. Weishaupt je. je sadr avala stupnjeve Iluminatus major i Iluminatus dirigens. Drugo. institucije braka i svih religija*.A. Po etnika. Naga a se da Weishaupt nije slu ajno izabrao taj datum prvog svibnja. dok za najvi e klase nema pisanih dokumenata. a religiju kao zapreku razuma. U djetinjstvu je u io e ki i talijanski. Masonska klasa. Claudio Manuel da Costa. Adolf von Knigge. U skladu s tim. Alexandar Radischev. Weishaupt je shvatio kako je najbolji put za provo enje svojih planova infiltracija lanova Iluminata u masonske lo e. po to su mnogi masoni bili utjecajni ljudi. J. Oko sebe je okupio pribli no dvije tisu e pla enih sljedbenika kojima je obe ao svjetsku mo . Iluminatus zna i « prosvjetljeni». Tre a klasa zvana Misteriji je bila podjeljena u Ni e (Prezbiter i Regent) i vi e misterije (Magus i Rex). Ubrzo nakon osnivanja. on se pobunio protiv njih i postao profesor na Katedri za prirodni i kanonski zakon Sveu ili ta u Ingolstadtu. . Oko 1768. Weishaupt je vidio ljudski razum kao jedini autoritet. ekonomije. napredovanje u srednjoj klasi je bilo sli no masonskim ritualima inicijacije. Infiltracija u masonske lo e imala je dvije prednosti: po to su za dru tvo masona svi znali ali su njihovi obredi bili tajni. umno pogodni za njegove ciljeve. a posebno religiju. Weishaupt je ra unao na to da e njegovi planovi biti obavijeni velom tajnosti. oni bi se lako unova ili za iluminatske ciljeve. a kasnije latinski.

Ono to je biblijski Bog uskratio ovjeku. dokumentirano jo nekoliko generacija iluminatusa koji su nastavili raditi u tajnosti. Albert Mackey). Iluminati su imali svoje kriti are (George Washington. to je bilo u suprotnosti sa Weishauptovim planom ukidanja nacionalizma. naprotiv. valja koristit razum. Zbog takvih u enja Crkva je osudila iluminate tovateljima Sotone i o tro reagirala protiv njih. iako je Weishaupt bio briljantan intelektualac. Weishaupt je morao bje ati iz Bavarske na istok u Moskvu i naposljetku u gradi Gothu. Morao se suo iti sa mnogo skandala i problema na mjestu Iluminatusa Rexa. koji je odigrao veliku ulogu u stvaranju masonsko-iluminatskog saveza. s ime se ovaj nije slagao pa je von Knigge napustio Red. Da bi se izi lo iz takvog stanja. No. Fleming. Glasnik koji je nosio planove iluminata poginuo je od udarca groma u oluji. profesor Robinson). ve je.Povla e i analogiju s dijelovima Biblije. . (Manifold. Weishauptova teza je da ovjek u osnovi nije lo .religija i dr ava su ti koji ga ine lo im. studenog 1830. zajedno sa svjetskom mo i. ali i ljude koji su smatrali udru enje masona i iluminata pozitivnim (Thomas Jefferson. Me utim. gdje je i umro 18. bavarske vlasti su saznale za ovo dru tvo. Me utim. Weishauptova arogancija i odbijanje da slu a svoje podre ene stvorili su mu mnoge neprijatelje u vlastitim redovima. Njegovi suradnici tvrde kako je iznenada umro dok je radio na hermeti nim magi nim spisima. Dok tradicionalna religija tvrdi da je ovjek a priori gre nik. ak i njegova smrt je ostala nerazja njena. 1998. Dokumenti koje je imao uz sebe su prona eni i proslije eni bavarskoj vlasti. njegovom smr u Dru tvo nije prestalo postojati. opat Barruel. Neki pisci poput Herdera i Fichtea ( lanovi iluminata) su se zalagali za ujedinjenu Njema ku. Prvi je prouzro ila njegova ljubavnica koja je dobila njegovo dijete i prijetila da e ga prokazati javnosti. tra io mjesto Weishauptovog suvladara. usvrdio je kako je njegova organizacija poput ploda drveta spoznaje dobra i zla. koja je smjesta proglasila dru tvo ilegalnim. Zatim je barun von Knigge. nije imao sposobnosti velikog vo e. Walter M. 1784. to Weishauptova « religija» nudi svojim sljedbenicima.)Iluminati su ubrzo infiltrirali svjetske vlade. a do li su i do Amerike.

.

Novi svjetski poredak Teorija novog svjetskog poretka ozna ava vjerovanje da neka organizacija (u ovom slu aju iluminati) te i ostvarenju centralizaciji svjetske politike. Vjeruje se da su iluminati bili ti koji su potaknuli svjetske ratove (problem). Iluminati nikad ne istupaju javno. Stoga su iluminati kreirali rje enje. a njegovi organizatori apsolutnu mo .infiltriraju svoje lanove u visoke polo aje vlada mo nih dr ava. Novi svjetski poredak ima totalitarno ure enje. koriste se podmi ivanjem i ucjenama visokih du nosnika kako bi oni provodili njihovu volju. lanovima iluminata nije cilj ostvariti svjetsku vladu za vrijeme njihovog ivota. ukidanje ku nog kolovanja i uvo enje svjetskog kurikuluma.svjetskog rata osnovan je UN kao organizacija koja e osigurati mir u svijetu kroz internacionalnu politiku i « svjetsku policiju». tj. ve operiranjem iza kulisa. Svjetska populacija je reagirala na te ratove (reakcija) te njom da se osnuje institucija koja e regulirati ratove. kao i postavljanje klju nih ljudi na elo va nih organizacija. Manipulacija medijima ovdje ima glavnu ulogu. Jedna metoda postizanja njihovih ciljeva je u teoriji zavjere poznata kao problem-reakcija-rje enje. tj. UN. Ve . svi izbori su kontrolirani od strane Ujedinjenih naroda. sa Ujedinjenim narodima kao sto erom svih operacija.Ilustrirajmo to na primjeru UN-a. ve postupno obavljati pripreme i voditi svjetsku politiku ka centralizaciji. To je vladavina nevidljive ruke[2]. Njihova metoda dolaska na svjetsku vlast nije vojnim putem ni javnom pobunom. Teoreti ari zavjera smatraju Ujedinjene narode institucijom koja e ostvariti novi svjetski poredak. Nakon 2. oni rade tajno . luminati ovom cilju pristupaju tajno. Neki od konkretnih ciljeva su ukidanje privatnog vlasni tva i prava na posjedovanje oru ja. stvaranju sekularne svjetske vlade. Ustav SAD-a zamijenjen Poveljom UN-a.

Simbolika Slu beni simbol iluminata bila je danas vrlo poznata piramida. U ovom slu aju taj vrhunac je « oko koje sve vidi». To su bile transcendentalna iluminacija (osloba anje uma od . Taj simbol predstavlja piramidu na ijem vrhu se nalazi oko okru eno svjetlosnim zrakama. preuzeta od masona.poznata injenica da je David Rockefeller (multimilijarder i ime koje se esto povezuje s iluminatima) donirao zemlji te za Zgradu UN-a daje povoda raznim naga anjima. Europska unija ima istu svrhu kao i UN: ujediniti europske dr ave pod zajedni ki Ustav i valutu. Natpis « Novus Ordo Seclorum» na latinskom zna i « novi sekularni poredak». zvano jo i « trinacria». Ve je ranije napomenuto kako je Weishaupt bio fasciniran misterijem Velike Piramide u Gizi. Tako er su prakticirali metode i koncepte muslimanskog kulta Asasina. oni su imali i druge aspiracije. Weishaupt je vjerovao da e najinteligentniji ovjek zauzeti mjesto oka i vladati pomo u apsolutne mo i i razuma. Njihova izvorna vjerovanja su zapravo svojevrsna kompilacija u enja raznih misti nih grupa kroz povijest. kao i one razli itih gnosti kih kr anskih skupina. Mo e se zaklju iti kako je cjelokupni simbol prosvjetljenja odabran zbog illuminatskih ciljeva da raspr e mit religije i dovedu svjetlo uma i znanosti. Iako je prvi i najva niji cilj iluminata bio svjetska dominacija. Ujedinjeni narodi su organizacija sa svjetskim utjecajem. Moderni simbolozi smatraju da je piramida staroegipatski okultni simbol koji predstavlja konvergenciju prema vrhuncu prosvjetljenja. Time svaka dr ava ima manje mo i koja se sve vi e sakuplja u rukama elite. to se sla e s iluminatskom idejom sekularne dr ave. Iluminati su prihvatili tantri ke vje be za meditaciju koje koriste umu i tijelu. To je poganski simbol koji je Weishaupt preuzeo je simboli ki ozna ava sposobnost njegovog Reda da sve nadzire.

Tada su masoni dr ali uglavnom visoke polo aje u vladi. Kriti ari te teorije tvrde da je jedina sli nost izme u « Komunisti kog manifesta» i iluminatskih ideja koncept da ljudi mogu upravljati samima sobom bez utjecaja vlade. napisana je knjiga « Mein Kampf» u njegovo ime i dana mu je puna financijska i politi ka podr ka kako bi do ao na mjesto njema kog kancelara. a progon idova imao je svrhu da se skrene pozornost sa ljudi koji zapravo stoje iza svega. intenzivno su prou avali stare magijske spise i bavili se metodama astralne projekcije. Marxu je pristupila grupa koja je sebe nazivala « Dru tvom pravednih ljudi» i nagovorila ga da napi e « Komunisti ki manifest» kao demago ki mamac koje e siroma no pu anstvo lako progutati. Re enica « Novus Ordo Seclorum» je u zastra uju em kontrastu sa re enicom « In God We Trust» koja se nalazi na prednjoj strani nov anice. Vjeruje se da je obitelj Rotshchild ta koja je organizirala Be ki kongres 1814. kad je radio kao soboslikar. Nakon prvog svjetskog rata. « Komunisti ki manifest» je zapravo bio u opticaju dugo prije Marxa. Rotschildeovi uo ili njegovu karizmu i talent. (Manifold. agenti iluminata su potakli ljude na pobunu i inspirirali jakobince i prosvjetitelje svojim idejama. Ta godina se smatra vremenom kad se Red pro irio iz Europe u Ameriku i infiltrirao tamo nje dru tvo slobodnih zidara. besmrtnost te apsolutno znanje i mo . Kao jedan od velikih svjetskih vo a. Psihoanaliti ar Walter Langer ak ide do te tvrdnje da je Hitler bio izdanak obitelji Rotschild. Da bi to postigli. postoje brojna naga anja o tome na koji na in su oni provodili svoje ciljeve. Ta organizacija je ionako propala jer nije imala sustav sankcija kojim bi se ka njavale dr ave koje su prekr ile me unarodne zakone. osim velike sli nosti u nazivu s iluminatima. Teorije zavjere Iako su povijest i ciljevi iluminata dosta poznati. Iluminatska ideja vrhunca . 1998. godine kako bi poku ala skrojiti politi ku kartu Europe po svojoj viziji Novog svjetskog poretka. Ujedinjeni narodi se smatraju nastavkom tih planova. Skoro nakon Napoleonovih ratova. Vjerojatno najpoznatija teorija je ta da je iluminatski simbol na pole ini nov anice ameri kog dolara zapravo dokaz njihovog uspjeha da kontroliraju ameri ku vladu. Predsjednik Theodore Roosevelt je bio navodni iluminatus. zagovarali sekularno dru tvo i razum koji e vladati nad ljudskim djelovanjem. Jedan od njih je bio potpredsjednik Henry Wallace. Ne zna se je li Wallace bio prikriveni iluminatus ili je djelovao pod njihovim izravnim utjecajem i uspje no lobirao da taj simbol bude prihva en kao Veliki Pe at.) povla e vezu izme u iluminata i poznatog njema kog ekonomista i mislioca Karla Marxa. Kad je zavr io u zatvoru. Dizajn nov anice kojeg je izradio Charles Thomson je predstvljen ameri kom ministarstvu financija 1935.) Kao prvi veliki uspjeh iluminata u stvaranju novog svjetskog poretka smatra se Francuska Revolucija. iluminati su uvidjeli da je Europa toliko pogo ena ratnim stradanjima da e prihvatiti svaku politi ku soluciju koja e je izvu i iz krize. osnovana je Liga naroda kao prvi poku aj politi kog ujedinjenja svijeta. 1998. Autori Gary Allen i Larry Abraham (Allen i Abraham. a on je samo obnovio i sistematizirao revolucionarne planove koje je prvotno postavio Adam Weishaupt. Prema teorijama. U prilog tim teorijama govore injenice da su prosvjetitelji. ni Hitler nije po te en toga da se oko njegove osobe ispletu teorije zavjere povezane s iluminatima. « Dru tvo pravednih ljudi» je zapravo bilo produ etak iluminata koji su se skrivali od zakona. Prema njima. Smatra se da su ve u vrijeme njegove mladosti.svih ovozemaljskih okova).

CFR) je osnovan oko 1921. Op enito se na CFR gleda kao na zatvorenu grupu za diskusiju u kojoj se donose odluke koje utje u na svjetsku politiku. mahom biv ih predsjednika. bogatih poduzetnika. koje dr e u aci. direktora i profesora. Council on Foreign Relations. veza i utjecaja CFR je popularno poznat kao jedan od trijumvirata elitnih organizacija (druga dvojica su Bilderberg grupa i Trilateralna komisija). ambasadora. Zbog toga su na meti mnogih teoreti ara zavjere koji tvrde da ta organizacija radi na uspostavljanju novog svjetskog poretka. Njihova slu beni cilj je « pobolj avanje ameri kog razumijevanja svijeta i prijedlozi za vanjsku politiku SAD-a». Pozivaju i se na iskaze podadmirala Chestera Warda. Zbog svoje povijesti. Savjet za vanjske veze (eng. marginalizacija suvereniteta SAD-a i stvaranje svemo ne svjetske vlade. 1991. probranih senatora. To posti e konstruktivnim debatama o svjetskim problemima i izdavanjem slu benog asopisa. sinonim za iluminate) iji je cilj kontrola javnog mijenja kroz razne psiholo ke operacije. nekada njeg lana CFR tvrdi da je cilj te organizacije. sistema bankarstva i proizvodnje i upravljanje prirodnih resursa u jednu cjelinu koju kontrolira svjetska vlada. Autor Pat Robertson u svojoj knjizi « New World Order» (Robertson. Na sastancima Savjeta lanovi se poti u da slobodno i otvoreno predstave svoje ideje i razmi ljanja. . vlasnika medija.vrline i moralnost te temelj za reformaciju svijeta nije isto reflektiran u komunisti kim ciljevima nasilnog ukidanja socijalnog poretka.) povla i vezu izme u CFR-a i iluminata. osim ako ne dobiju posebnu dozvolu za to. Njihove ideje i ciljeve je te ko provoditi bez masovnih medija. burzovnih brokera. CFR je « think tank»[4] u pravom smislu trenuta no ima oko 4000 lanova. jer je ostalim lanovima zabranjeno njegove rije i prenositi medijima. razoru anje. kao neprofitna i nestrana ka civilna organizacija kako bi privatne osobe mogle sudjelovati u ameri koj politici. U centru njihove politike je ideja da prosvijetljeni monopolisti ki kapitalizam mo e omogu iti spajanje svih razli itih valuta. objavljen vrlo uskom krugu svojih lanova. a kojoj je na raspolaganju svjetska policija (pretpostavlja se da je to vojska Ujedinjenih naroda). Autor vjeruje da je CFR samo ogranak velike svjetske grupe urotnika koja se naziva Okrugli stol (prema mnogima. -a.

religija drevnog Egipta. no ene su za razliku od masonskih dru tava bile ravnopravne mu karcima. Povijest Reda 4 4 4 4 4 . Cijela ideja Zlatne zore osobito je inspirirana jednom re enicom iz spomenutog djela : znamo da e nakon nekog vremena do i do cjelokupne reformacije. o kojemu sam ve pisao u nekoliko navrata u postovima o rozenkrojcerima. teurgija.Hermeti ki Red Zlatne Zore ili kako se e e spominje samo Zlatna zora je magi arski red utemeljen krajem 19. Iz pri a poznat Tre i Red sastojao se od Tajnih vo a . kabala. a koji je prakticirao rituale I duhovni razvoj. I duhovnih I humanih stvari. Kako nam je dobro poznato.a posebno u alkemiji). Zlatna zora je samo prvi vanjski red od tri Reda. Tri osniva a ovog dru tva dr. hermetizam. astralnu projekciju I alkemiju. tarota I geomantije. Teleme I drugih oblika magijske duhovnosti proizilaze upravo iz tradicija Zlatne zore. Ovo dru tvo imalo je najve i utjecaj na zapadnja ki okultizam 20. William Robert Woodman. ve prema na oj e nji I o ekivanjima drugih. koncept magijskih rituala koji su postali sr mnogih drugih tradicija poput Wicce. ali da upravljaju sa ni a dva reda putem spiritualne komunikacije s njihovim vo ama. slobodno zidarstvo. Drugi ili unutarnji Red Rosae Rubeae et Aureae Crucis (Crvena ru a I zlatni kri ) pou avao je osnove elementarne magije uklju uju i gledanje u kristalnu kuglu. enocijanska magija. Prvi Red je podu avao filozofiju temeljenoj na hermeti koj kabali I osobnom razvoju kroz prou avanje svjesnosti o etiri klasi na Elementa (termin koji se esto spominje u kabalisti kim znanostima. Ime je preuzeto I djela Fama Fraternitas. stolje a. jer poznato je da prije svitanja Sunca dolazi Aurora. teozofija. rozenkrojcerovskog manifesta iz 1614. William Wynn Westcott. za koje se govorilo da su veliki u enjaci koji vi e nemaju materijalni oblik. tako er I lan Teozofskog dru tva (prisjetimo se madam Blavatsky I dru tva Thule) je po svemu sude i bio idejna snaga cijele institucije Zlatne zore I svega to je ona predstavljala. Utjecaj na u enja Zlatne zore imali su kr anski misticlizam. and Samuel Liddell MacGregor Mathers bili su slobodni zidari I lanovi dru tva Societas Rosicruciana in Anglia (jednog od oblika rozrenkrojcerovskih udru enja). I po etkom 20 stolje a. Ovaj red je tako er pou avao I osnove astrologije. Eliphas Levi. Wescott. I renesansni rituali. ili neka isto a ili bo ansko svjetlo na nebu: Zlatna zora temelji se na sustavu inicijacija I hijarhije sli nima onima koje prakticiraju u masonskim lo ama. alkemija. iako se sva tri esto zbirno nazivaju Zlatna zora .

a on ga je dobio od Tajnih Vo a Tre eg Reda . a koje pripisuju Johannesu Trithemiusu. njen prvi hram Isis-Urania dobio je u svom nazivu oznaku 3. Tako da kada je Zlatna zora utemeljna. je s druge strane popkupio sve zasluge u stvaranju I osmi ljavanju curriculuma I rituala Drugog Reda koji je nazvao Red Rosae Rubeae et Aureae Crucis (Crvena ru a I zlatni kri ). Mackanzie je utemeljio Dru tvo osmorice kao prvu fazu ne ega to e poslije postati Hermeti ki Red Zlatne Zore. tarot. Tako er. a Woodman je po svoj prilici to I prihvatio. Mathers. Jedna druga teorija govori da je rukopise u Red donio Kenneth Mackanzie. te je od Mathersa zatra io potvrdu svoga razmi ljanja I suradnju u pretvorbi rukopisa u koherentan sustav za poslove lo e. uspio de ifrirati. On je. Westcottu koji ih je do 1887. kontinentalne misteriozne kole u koju je Mackanziea uveo grof Appony od Ma arske. od Williama Roberta Woodmana zatra io da bude suradnik. Koriste i ifrirane Rukopise . Osnutak Reda 5 5 5 5 5 . I propisuju curriculum posebnih u enja koji prate hermeti ku kabalu. U tom kontekstu treba naglasiti da se Mackanzieva grupa zvala Hram 1. Rukopisi nisu pretjerano uzbudili Woodforda I u velja i 1886. Rukopise je Woodfordu proslijedio masonski u enjak Kenneth Mackenzie kojega Francis King potvr uje kao etvrtog suosniva a. astrologiju. geomantiju I alkemiju. I Mathers I Wescott imaju zasluga u razvoju ritualnih obreda deriviranih iz ifriranih Rukopisa . dok je Frederick Hockney (jo jedan od lanova dru tva) utemeljio Hram 2.Originalni Red Zlatne Zore temeljio se na kolekciji dokumenata poznatijim I kao ifrirani Rukopisi napisanih na engleskom jeziku koriste i ifre. (iako je Woodford umro nedugo nakon osnutka Reda). pak. proslije uje ih dr. Rukopisi daju specifi ne nacrte rituala Reda. Wescott je bio odu evljen svojim otkri em.

Ova grupa bila je poznata I kao Drugi red . Izvorna Lo a osnovana 1888. Uskoro su osnovani I Ozirisov hram u Weston-super-Mareu. izdan je I naputak kako uspostaviti rad Hrama nagla avaju i 5 faza pocrtanih u Rukopisu. u Londonu je uspostavljen hram Isis Urania. Uskoro su osnovani I Ozirisov hram u Weston-super-Mareu. etiri godine Zlatna zora je funkcionirala samo kao vanjski red . Horusov hram u Bradfordu. Tek 1892. Odgovor je primljen s nestrpljenjem . 1888. Gospo a Alice Sprengel bila je istinita osoba ro ena 28. Horusov hram u Bradfordu. te Hram Amon-Raa u Ediburghu. rujna . Ova grupa bila je poznata I kao Drugi red . nije podu avala magiju kao takvu (osim osnovnih protjerivaju ih rituala I meditacije). 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Tko je bila Anna Sprengler? Provode i iscrpno istra ivanje (vjerujte nije bilo lako) do ao sam i do podataka tko je bila misteriozna Anna Sprengel. Tako er. unutarnji red postaje aktivan I u ovom krugu nalaze se U enici koji su pro li kroz itav te aj I inicijacije Vanjskog reda propisane ifriranim Rukopisom . Mathers je osnovao Ahathorov hram u Parizu.Osnutak RedaWescott U listopadu 1887. to je bilo u suprotnosti redovima Societas Rosicruciana in Angliarituala I meditacije). Nekoliko godina poslije. te Hram AmonRaa u Ediburghu. Velika pozornost pridavala se I sudjelovanju ena u savr enoj ravnote i Reda. Mathersu I Woodmanu potvr ene titule u enjaka. etiri godine Zlatna zora je funkcionirala samo kao vanjski red . Wescott je napisao pismo Anni Sprengler ije je ime I adresu dobio de ifriraju i ifrirane Rukopise. Mathers je osnovao Ahathorov hram u Parizu. jer je Prvim redom smatran vanjski red. unutarnji red postaje aktivan I u ovom krugu nalaze se U enici koji su pro li kroz itav te aj I inicijacije Vanjskog reda propisane ifriranim Rukopisom . nego je to vi e bio red koji se bavio filozofskim I metafizi kim u enjima. Nekoliko godina poslije. jer je Prvim redom smatran vanjski red. nego je to vi e bio red koji se bavio filozofskim I metafizi kim u enjima. a Wescottu. Tek 1892. u kojemu su razvijani I provo eni rituali de ifrirani u rukopisima. I Masonima.

U vrijeme vrhunca svoje slave. pa su joj zabranili sve daljnje kontakte. Naga alo se da Wescottov odlazak poveza s pronalaskom n okultnih papira u mrtva kim kolima. Zanimljivo je da dokumenti koji datiraju iz vremena nakon Wescottovog odlaska. velikog vo e ili u itelja duhovnosti koji je prona ao svoj put u u enja Reda. te njegovo izostajanje sa sredi njih aktivnosti Lo e u Velikoj Britanji. jo uvijek nose njegov potpis I pe at. Evelyn Underhill. Mathers je tvrdio da je uspostavio vezu s Tajnim vo ama. . unato injenici da je za napredovanje u Redu bila potrebna iscrpna dokumentacija o ivotu svakog pojedinog lana. Zlatne godineFlorence Farr Do sredine 1890-tih. u prisnom je kontaktu s dr. Bilo kako bilo. Aleistera Crowleya. kontinentalnog uvo enika. Iako nema dokaza da je Mathers osobno podmetnuo navedene pap odnosi ove dvojice bili ire.B. ne postoje detaljnji podaci o Anni i Alici.P. Da li zbog kontroverzne veze. Ovako nastala situacija ostavila je samo Mathersa nadle nim za Red. Wescott je tvrdio da Mathers ove rituale primio od brata Lux ex Tenebris. Sve do 1947. te je pribavio rituale za Drugi ili Unutarnji krug jo zvan I Crvena Ru a I Kri od Zlata. njena majka Anna Sprengel bila je znatno starija i navodno je pripadala Rozenkrojcerima. Oko 1897 godine. morali su to u initi samostalno. Ako su osniva i eljeli kontaktirati Tajne vo e. tako da nikada nije do ivio vidjeti Drugi red. Neki sljedbenici Zlatne zore I njenih tradicija vjeruju da Tajni vo e nisu nu no ni ivu i ljudi. Zlatna zora se dobro pozicionirala u Velikoj Britaniji. 1892. Tajni Vo e 1891.1871. prebacio na drugu obalu. te privuklo pa nju Wescottovih nadre enih. Valja spomeuti I Arthura Machena. ve simboli stvarnih I legendarnih izvora spiritualne ezoterije. Felixom Lazerusom kada su oboje «odlu ili» umrijeti. I. niti natprirodna bi a. Nakon Wescottovog odlaska. Mathers je za efa u Engleskoj postavio Florence Farr. mnoge slavne li nosti iz kulturnog I javnog ivota poput glumice Florence Farr ili irske revolucionarke Maud Gonne (ona je napustila ovo dru tvo kada se okrenula katolicizmu) su bili lanovi Reda. Ovi rituali bazirali su se na tradiciji groba Christiana Rosenkreuza. a Wescott je dobio vijest iz Njema ke da je ona ili umrla ili njeni pratioci nisu odobravali osnivanje Reda. Ako je vjerovati pri ama. kao plod kontroverzne veze u Pomeranii. Sukob razli itih osobnosti Mathersa I ostalih lanova. Wescott prekida sve veze sa Zlatnom zorom. tada etrdesettrogodi nja Anna upoznaje Theodora Russa koji je posjedovao «Zlatnu k njigu» i gotovo preko no i postaje jedna od tri lana Vrhovnog vije a O. Williama Butlera Yeatsa.-a. da li zbog same prirode njihova posla. Poslije 1916. doveli su u pitanje njegov autoritet. ostavljaju i Mathersu potpunu kontrolu. Bila je stara samo 20 godina kada juje H.T.O. Upravo u vrijeme ovih doga anja Woodman umire. 1914. sa preko stotinu lanova iz svih klasa viktorijanskog dru tva. naprasno prestaje komunikacija s Annom Sprengler. su sve samo ne prestali do toga trenutka. naravno. Oni su mu dali izbor: prekinuti sve odnose sa Zlatnom zorom ili dobiti otkaz na mjestu mrtvozornika.

Bullock. Do 1908 Mathers I Brodie-Innes bili su u potpunoj slozi. u Drugom Redu pod vodstvom Berridgea I Mathersa bilo 23 lana. londonski u enici osnivaju vije e sedmorice 3. G a. Uskoro po prijemu obavjesti. Mathers je svoj odgovor uputio 16. Nakon nekog vremena Bullock podnosi ostavku. R. te otpustio gospo u Farr s mjesta njegova zamjenika. Rekonstrukcija Reda Kada je Mathers napokon shvatio da nikada ne e do i do pomirenja. Osim osobnih nesuglasica unutar hrama Isis-Urania. Londonski du nosnici odbili su primiti Crowleya u razred Adepta Minora. A. sukobi su nastajali izme u Sfere . po eo je ulagati napore kako bi se ponovno pozicionirao u Londonu. Waite I Blackden udru ili su snage u ideji da zadr e ime Isis Urania. Krhotine 1901. Farr koja je I do tada mislila da londonski hram treba biti zatvoren. 1903.Revolt Mathers u opravi RedaKako se bli io kraj 1889. U svom odgovoru Mathers je odbio dati bilo kakve informacije. Nakon toga imenovao je Edwarda Berridgea kao svog predstavnika.B. koji je nastavio radom na ceremonijamai ritualima Zlatne zore u zapadnom Londonu sve do 1903.W. tajnice g e. zatra io je papire koji su mu sada po pravu I pripadali. te Crowleya na brzinu inicirao u red u hramu Ahathoor u Parizu 16. a zamjenjuje ga dr. o ujka I od Mathersa tra e da se o svemu provede detaljna istraga.d. Brodie-Innes. povijesni dokaz govori da je 1913. uputila je Mathersu pismo u kojem daje svoju ostavku na mjesto njegova zamjenika. o ujka. Po svom povratku u London od tada v. U enici su postali nestrpljivi u elji da ostvare kontakt s Tajnim Vo ama. Yates privatno je objevio pamflet pod naslovom Da li e Red R. Pa ipak. dok su Felkin I drugi londonski lanovi oformili Stella Matutinu. odbio potvrditi londonski Hram. tajnog dru tva Florence Farr koje je djelovalo unutar hrama Isis-Urania I ostalih U enika Hrama. velja e vjeruju i da svoje prste u cijelom slu aju ima Wescott. Tako er. umijesto da s njima kontaktiraju putem Mathersa. a u vije u su bili . Mathers je zaobi ao ovu odluku. Prema Francisu Kingu. kao I njegovim rastu im prijateljstvom s Crowleyem. W. To je londonskim U enicima bila poslijednja kap koja je prelila a u.W. W. Cracknell. na kojem su s mjesta svog vo e maknuli Mathersa I protjerali ga iz Reda. U enici hramova Isis-Urania I Amon-Ra postali su krajnje nezadovoljnji Mathersovim na inom vo enja reda. U enici su reagirali sazivanjem generalnog sastanka 29. Robert Felkin. J.W. @ A. Hramovi u Bradfordu I Weston super-Mareu ostali su mu vjerni. M. sje nja 1900. Prema razli itim izvorima Mathers je negdje izme u 1901 I 1913 podru nicu Zlatne zore lojalnu njegovu vodstvu imenovao Alpha et Omega. Blackden and J. ali broj njihovih lanova bio je odista malen. Za privremeno vo enje Reda bilo je zadu eneo vije e trojice. Brodie Innes nastavio je rad hrama Amon-Ra I do ao do zaklju ka kako je cijeli revolt bio neopravdan. dok je Mathers bio zaokupljen izgradnjom Ahathoorovog hrama I 7 7 . a nove razmirice dovele do toga da Yates napusti Red. C ostati magi ni Red? Poslije ovoga Isis-Urania objavljuje svoju neovisnost. Brodie-Innes preuzeo je komandu nad Engleskim I kotskim hramovima.E.

produbljivanjem veze s Amerikom. Neophyte polo aj ima oznaku 0=0 to govori da nema polo aj na drvu ivota. Struktura Reda Stupnjevi reda Prvi red: * Introduction Neophyte 0=0 * Zelator 1=10 * Theoricus 2=9 * Practicus 3=8 * Philosophus 4=7 Drugi red: * Intermediate Portal Grade * Adeptus Minorus 5=6 * Adeptus Majorus 6=5 * Adeptus Exemptus 7=4 Tre i red: * Magister Templi 8=3 * Magus 9=2 * Ipsissimus 10=1 Brojevi koji su napisani u paru uz stupnjeve odnose se na polo aj u Drvu ivota (pogledaj lanak o kabali). Prema Israelu Regardieu. Zlatna zora je u Sjedinjene dr ave do la jo prije 1900. I Whare Ra hrama na Novom Zelandu koji je radio redovito sve do zatvaranja 1978. Sa izuzetkom dva Stela Matutina hrama: Hermesovog hrama u Bristolu koji je radio sporadi no sve do 1970.a u Chichagu je osnovan Thoth-Hermesov hram. Do zavr etka prvog svjetskog rata Mathers je uspostavio tri ameri ka hrama. Ve ina hramova Alpha & Omega i Stella Matutina su zatvoreni Ili napu teni do kraja 1930-tih.. .

ali I Drugim redom u cjelosti. vjerovali su da e i oni zapasti u ropstvo. DRU TVO VRIL I TAJNA NACISTI KA ORU JA Iako sam ve jednim dijelom pisao o dru tvu Vril u tekstu o dru tvu Thule. Nakon prolaska stupnja Portal. za koje su vjerovali da su poslane od strane drevnih Gospodara Atlantide. «Nevidljivi oraopovijest nacisti kog okultizma» autora Alana Bakera.Za druge stupnjeve. vatre I vode. Drugi red upravljao je u enjima. Rosenberg. SVJETLA LO A. ovaj dio svjetske povijesti. zraka. za koje se vjerovalo da su ostaci atlanti ana. Drugi red nije u cjelosti bio dio Zlatne zore . pristupnika je mogao pristupiti stupnju Adeptusa Minora (5=6). samo to dru tvo Vril ima daleko ve i utjecaj. Stupnjevi Prvog Reda povezani su sa 4 klasi na elementa: zemlje. Osim potrage za podzemnom utopijom ispod himalajskih planina. Lo i su pripadali Hitler. prvi broj ozna ava polo aj od dna (Malkuth). Jezuitske tehnike koncentracije i vizualizacije nalikuju u mnogo emu tehnikama koje se koriste u okultne svrhe. a drugi ozna ava polo aj od vrha (Kether). Nacisti su duboko tovali ove jezuitske duhovne vje be. pobjegao iz Njema ke o dru tvu Vril je rekao: pripadnici ovoga dru tva vjeruju da poznaju tajno znanje koje bi im omogu ilo pretvaranje vlastite rase u rasu nadljudi duboko u utrobi zemlje. Haushofer je bio student ruskog magi ara i metafizi ara Georga Gurdjieffa. Willy Ley jedan od vode ih svjetskih znanstvenika na polju raketne znanosti koji je 1933. a morao je pro i I pismeni ispit I demonstrirati odre ene vje tine kako bi bio primljen u odre eni stupanj. Aalfred. Provode i istra ivanje za svoju knjigu «Jutro magi ara». ve zasebni Red sa svojim pravima. posebno u amanskim kultovima i tibetanskom budizmu. U knjizi «Nepoznati Hitler» se navodi: U Berlinu Haushofer je utemeljio «Svijetlu lo u» ili dru tvo Vril . Dru tvo Vril ili tzv. a i kombinira okultizam i znanost. autori Jacques Bergier i Louis Pauwels do li su do zanimljivog podatka. ponovno povezana sa etiri stupnja Vanjskog Reda. Vjerovali su da e se svijet promijeniti a «Gospodari» izroniti iz sredi ta Zemlje. Krug ve postojenih U enika Drugoga Reda mora o je dati svoj pristanak kako bi se pristupniku odobrio prijem u Drugi Red. postat e gospodar samoga sebe. To bi inili posebnim metodama koncentracije i cijelim sustavom unutarnje gimnastike. Svijetla lo a kombinirala je politi ke ideale Illuminata sa hinduskim misticizmom. Njegova povijest ide paralelno s dru tvom Thule. Inspirirala me knjiga koju sam nedavno imao prilike pro itati . Tako er postojala su I etiri podrazreda instrukcija za Adeptusa Minora. teozofijom i Kabalom. Teoreti ari zavjere posebno vole ovaj podatak. Obojica su tvrdila da odr avaju kontakte sa tajnim tibetanskim lo ama koje posjeduju tajnu «nadljudi». Okultisti toga vremena znali su da je Loyola baskijskog podrijetla. pa stoga evo pri e o dru tvu Vril.C. drugih ljudi i cijeloga svijeta. Nakon jo jednog ispita I pristanka drugih U enika. Navedene metode koncentracije vjerojatno su bile bazirane na duhovnim vje bama Ignatiusa Loyole. Stupanj Portal je ritual inicijacije u Drugi Red. a i povijesti tajnih dru tava toliko je intrigantan da zaslu uje da mu posvetim jo malo pa nje. poznat I pod nazivom R.R. Dr. Dru tvo Vril je vjerovalo da tko god bude ovladao mo ima Vrila. Cilj ove Lo e je istra iti podrijetlo arijevske rase i provoditi vje be koncentracije kako bi se probudile sile «Vrila». Ukoliko se ne uspostavi savez i ne postane «Gospodarom». Vril se bavi i pronala enjem na ina inkorporacije misti ne «vril» energije u vojnu industriju. Goring i hitlerov osobni 8 . fondove. Himmler.et A. jer im omogu uje razvijenije teorija o skrivenim nacisti kim gradovima ispod povr ine Zemlje. uvo enik je upoznat s tehnikama prakti ne magije. Pristupnik odre enog stupnja primio je metafizi ke naputke o zna enju svakog od ovih elemenata.

kao manifestacija «Velikog Posla» propagiranog od strane Upu enih iz raznih tajnih dru tava kroz godine. Ova sila vila je poznata od davnina pod raznim imenima: Chi. te zra i radijacijom u obliku vril energije. U raspravi o 28 stupnju «Starog i prihva enog slobodnozidarskog kotskog reda» zvanom Vitez Sunca ili Upu eni Princ. To je sila koju su Nacisti i njihovi okultni krugovi o ajni ki osloboditi i usmjeriti na svijet i za koju je dru tvo Vril vjerovalo da je posjeduje Hitler.lije nik dr. kada bi je posjedovao i znao usmjeriti. Dru tvo Vril je vjerovalo da su Arijevci izvorni biolo ki nasljednici Crnog Sunca. Vril. koja navodno postoji u sredi tu Zemlje i daje svjetlo Vril-ya rasi. Dru tvo Vril oslanjalo se na vrlo stare arhetipe koji su ve bili u umovima magi ara i alkemi ara. Lytton je i sam bio pripadnik Rozenkrojcera (Rosicrucians). Morell Poznato je da su Hitlera eljeli kontaktirati i Crowley i Gurdjieff. Id mutacije i eja transformacije u vi u formu « ovjeka-boga» za ivjela je kroz opise rase Vril-ya u BullerLyttonovoj «Nadolaze oj rasi». Hitlerove neobi ne mo i sugestije postaje shvatljivija ako se ima na umu da su mu bila dostupne Gurdjieffove psiholo ke tehnike. Albert Pike ka e: «U prirodi postoji jedna mo na sila. koje su se bazirale na u enjima Sufija. tibetanskih Lama izen u enjima japanskog dru tva «Zeleni zmaj». i ovjek bi. mogao revolucinizirati i promijeniti itav svijet». velike lopte «Prima Materije». zaogrnute idejom ponovnog o ivljavanja okultnog i znanstvenog napretka. Vril energija i Crno Sunce Vjerovalo se da se vril energija mo e dobiti iz Crnog Sunca. Orgon i dr. Astralno svjetlo. a samim time i upoznat s arkansko-ezoteri nim filozofijama (i tijekovima najve ih znanstvenih napredaka dana njeg doba) Lete i tanjuri pogonjeni Vril energijom i druga tajna oru ja . Ojas.

Hitler je slao timove speleologa u pe ine i rudnike irom svijeta u potrazi za rasom Vril-ya Nacisti su tako er istra ivali i Antartiku tijekom 1937.-ih Jo 1936. (tzv «Dugina zavjera ili zavjera duge»). RFZ-1. Vladimir Terziski povezuje vanzemaljce i njema ka tajna dru tva poput «Templehoffa».svemirska stanica. koju je konstruiralo dru tvo Vril. kulturalnog i tehnolo kog napretka. «Thule». a sve je kulminiralo navodnom izgradnjom 350 stopa duga ke letjelice oblika cigare nazvane Andromeda. U isto vrijeme vanzemaljci su irili svoje dijaboli ne ideje kroz dru tva Vril i Thule.Mo da najnevjerojatnije pri e o dru tvu Vril su one o navodnom tajnom nacisti kom programu proizvodnje lete ih tanjura. dru tvo Vril nije radilo samo na projektima izgradnje . Terziski spominje svojevrsnu «vanzemaljsku rasu u itelja». koji su u tajnosti po eli sura ivati s pojedinim nacisti kim znanstvenicima u krajem 1920-tih u podzemnim bazama gdje su ih upoznavali sa svojim konceptima filozofskog. ovladali putovanjem kroz vrijeme i proizveli svemirski brod koji je mogao putovati warp brzinama. u hangaru za izgradnju cepelina. uspostavili svemirske stanice.Kako Terziski navodi. U razdoblju od 1942-1943 napravljena je cijela serija antigravitacijskih strojeva. Nacisti su uz pomo vanzemaljske inteligencije ovladali antigravitacijskim svemirskim letom. godine u potrazi za rupom Ju nog pola i navodno su imali uspjeha. Naime. Iako je te ko povjerovati u ove pri e na granici nau ne fantastike neke injenice i dan danas golicaju ma tu teoreti ara zavjera ali i znanstvenika. i 1938. poput admirala Byrda u otkrivanju ovih otvora. Terzinski sugerira da je istra ivanje antigravitacije zapo elo u Njema koj u 20-tim godinama pro log stolje a konstruiranjem prvog hibridne antigravitacijske kru ne letjelice. Neki ka u da su ba na ovome mjestu Nacisti uspostavili kontakt s «Nepoznatim nadljudima» koji su ivjeli u «Duginom gradu» U svojoj kontroverznoj prezentaciji «NLO tajne Tre eg Reicha». «Vril» i Crnog Sunca. Pretpostavlja se da je dru tvo Vril uspostavilo kontakt s «Tajnim Vo ama» rase Vril-ya koji su u tajnosti zapo eli suradnju njema kim znanstvenicima u drugoj kasnih 1920.

a kad tome pridodamo i injenicu da je dru tvo Vril neumorno tragalo za alternativnim izvorima energije uslijed nedostatka naftnih derivata. pu ke sa no nom ni anom nazvane «Vampir» i niza eksperimentalnih. SS E-IV (Entwicklungsstelle 4). dok su neka od postignu a onoga doba i dan danas neprevazi ena. Osmislilo ga je Thule Triebwerk i trebao je biti stavljen u posebno dizajniran disk.«lete ih tanjura. ve je bilo i duboko umije ano u izgradnju i drugih egzoti nih oru ja o ijem postojanju itekako postoje dokazi. Naga alo se da Nacisti rade na izgradnji nuklearne bombe i eksploataciji nuklearne energije. kada su testne lokacije zamijenili sa lokacijom nazvanom Vril Arado Brandenburg podru je za testiranje letjelica. ali i funkcionalnih aviona na mlazni pogon. navodno je 1939. dru tvo Vril i Thule tra ili su pogodne lokacije za testiranje ovih strojeva i prona li ih u sjeverozapadnoj Njema koj koja je bila poznata i pod nazivom Hauneburg. Zbog sigurnosti preimenovali su ga u jo kra e ime Haunebu . poput raketa V1 i V2. sva ova tehnolo ka postignu a mogu se usporediti kao kad bi danas preko no i konvencionalna oru ja zamijenili laserskim. jedinica za razvoj SS-ovskog okultnog reda Crno Sunce. vi ecjevnog baca a raketa. topovima plazme i kiborzima. Kasnije su ga uparili sa Van De Graafovim generatorom i Marconievim vrtlo nim dinamom (sferi ni spremnik od merkuruja) kako bi proizveli rotiraju e elektromagnetsko polje velike snage koje je reduciralo masu i utjecalo na gravitaciju. pri a dobiva na te ini. U kontekstu onda njeg vremena. a potom zajedno sa nekim ranijim protoipima zvanim Vril u RZF-5. godine razvila revolucionarni elektromagnetski gravitacijski motor koji je pobolj ao Hans Colerov stroj na slobodnu energiju pretvoriv i ga u energetski pretvara . to bi u prijevodu zna ilo Sprava iz Hauneburga. Jo od 1935. Letjelicu koju su tamo testirali prozvali su jednostavno H-gerat. .

Nijemci su ju zvali anakronimom kao . Zvu i li vam ovo sve nevjerojatno. 1942. godine i napravio ukupno 52 probna leta. imala osam lanova posade i mogla posti i brzinu od 4. poslu ila krajem rata za evakuaciju pripadnika dru tva Thule i Vril. godine letjelicu Vril7 sru ili Rusi me u ostacima su prona li ne to to je neodoljivo podsje alo na spomenuti top. ali na malim visinama. kao i kasnije proizveden Haunebu2 Do-Stra imali toplinske titove od Victalena i u razdoblju od 1943-1944 napravili ukupno 106 probnih letova. Navodno je ba ova letjelica kapaciteta 32 lana posade. ali prototip nikada nije konstruiran. ali nije bilo tako. ali je zato konstruiran prototip 71 metar u promjeru zvan Haunebu3. Rani modeli isprobavali su tako er i prili no veliki 60 mm top sa dvije cijevi zvan skra eno KSK (KraftStrahlKanone. te mogli posti i nadzvu ne brzine iznad 21 000km/h. navodno u 1930-tima. Napravljena su dva prototipa. Oba su. RED ZELENOG ZMAJA . Imao je 9 lanova posade i mogao posti i brzine od 6000 21000km/h.Ranija letjelica Haunebu1 od koje su konstruirana dva prototipa bila je promjera 25 metara. SS. «ne to to nije iz ovog vremena ni mjesta». Ovi divovski strojevi visoki nekoliko katova imali su posadu od 20 ljudi. Haunebu 1 prvi puta je poletio 1939. Dolaskom 1944.800 km/h. pogledajte neke od slika autenti nih letjelica s dokazanim postojanjem. a kako bi letjelica mogla odoljeti ogromnim temperaturama koje nastaju pri takvim brzinama. godine testiran je usavr eni ratni model Haunebu II Do-Stra (Dornier STRAtospharen Flugzeug/stratosferska letjelica). to ne mogu posti i ni dana nji najbolji mlazni avioni. Neki su mislili da se ovdje radi o iznimno sna nom laseru. Razvijani su planovi i za Haunebu 4. koju su osmislili vode i SS-ovski metalurzi.je nastojao izraditi tendere za serijsku proizvodnju i u Junkersu i Dornieru. Kasnija pobolj anja omogu ila su razvijanje brzina od 17000km/h. Ovako veliki top destabilizirao je disk i kasnije je zamijenjen strojnicama ili protuavionskim topovima. Kada su 1945. ne to ve i Haunebu2 promjera 26 metara bio je spreman za probni let. Top sna ne zrake). te letjeti 55 neprekidnih sati. ali kasnije je ipak izabran Dornier. koja je razvijala brzine do 40 000km/h i mogla ostati u zraku i po nekoliko tjedana. osmi ljena je specijalna za titna legura nazvana «Victalen» (smrznuti dim). Let je mogao trajati do 18 sati. Kraj rata onemogu io je proizvodnju serijskih modela. Ostaci od volframa nakon rata su identificirani kao spojene kugle koje su formirale kaskadne oscilatore spojene na dugocijevnu transmisijsku polugu oko koje su bile omotane spirale ili zavojnice od volframa kako bi se proizveo sna ni izboj energije dostatan da probije etiri neprijateljska oklopa debela 100mm.

a iji je poklonik bio i Alan Le Vey. U spominjanoj nacisti koj ekspediciji na Tibet (1926-1942) Nacisti su poku ali stupiti u kontakt sa tzv. Minhenu i 9 . veliku mo . lanovi ovog dru tva imali su mogu nost predvi anja. Ovladavanje ovim znanjima omogu avalo je . Drugi izvori navode da su mogli ovladavati elementima unutar svoga tijela pri emu se najvjerovatnije misli upravo na one isto njan ke. Tako er. Vi i stupnjevi inicijacije zahtijevali su od kandidata da vlastitom voljom natjeraju sjeme da proklija. U prija njim postovima spominjao sam Karla Haushofera. (5 elemenata). nego u prepustiti itateljima da sami pove u «konce». Ovaj red ili dru tvo bilo je japansko tajno dru tvo posve eno ovladavanju ljudskim tijelom I vremenskim organizmom ili eteri nim tijelom . o ito. «Spiljskim Prorocima Tibeta». jednog od tvoraca nacisti kih ideja i nacisti ke geo politike. Haushofer je bio jedan od samo tri zapadnjaka kojima jKarl Haushofere uspjelo postati lanom Reda Zelenog Zmaja i to u vrijeme dok je bio vojni ata e u Tokiju netom prije Prvog svjetskog rata. a tako er I cijenom neuspjeha. Neki od njih su se 1929 vratili u Njema ku i oformili lo e u Berlinu. Kako sam ve ranije pisao i o dru tvima Thule i Vril ne bih sada i ao u detalje o povezanosti ovih dru tava. lanovi ekspedicije navodno su kontaktirali poznavaoce Agarthe. Japanski red razlikovao se od zapadnja kih tajnih dru tava upravo po izri itim zahtijevima za dokazivanjem.green dragon Vrlo usko vezani uz ve prije spominjana dru tva Thule I Vril je dakako I Red zelenog zmaja.

aktivnosti ovog dru tva dr ala su se u najve oj tajnosti. a najpoznatiji me u njima kao Redovnik Zelenih Rukavica/Ruku. pa ak i same blazamirane Kristove glave. vjeruje se da su mnogi templari uspjeli prebje i u kotsku i tamo vitez Templarnastaviti svoje djelovanje. Kada je red tragi no uga en 1314.. rodila se i ideja da Dru tvo Zelenih Ljudi poma e u pretvaranju arijevaca u bogolika stvorenja. Toj teoriji i la je u prilog i sama misti nost reda i mnoge legende u kojima se govorilo o vitezovima Templarima kao o uvarima Svetog Grala i drugih relikvija poput vrha koplja kojim je proboden Krist. ne zna se to no da li zbog nemogu nosti da promijene tijek rata ili zato to je sam Haushoferov sin sudjelovao u poku aju atentata na Hitlera. Dru tvo Zelenih Ljudi palo je u nemilost na prijelazu iz 1943 u 1944. a drugi da su bili potpuno goli. Tibetanski redovnici u Njema koj su bili poznati kao Dru tvo Zelenih Ljudi. Posljednji pripadnici Dru tva Zelenih Ljudi nestali 1959.Nirmbergu. Dru tvo Zelenih Ljudi navodno je bilo u vi estoljetnoj «astralnoj povezanosti» sa Dru tvom Zelenog Zmaja. Neke teorije naga aju da je misti no dru tvo Ru e i Kri a (rosecruix) direktni nasljednik templarskog u enja. a potom i sebe izvr iv i «seppuku» kako je i dolikovalo lanu Reda Zelenog Zmaja.PRECI SLOBODNOG ZIDARSTVA Mnogi naga aju da su mnoga tajna i masonska dru tva proistekla upravo od vitezova Templara. U ve duboko poreme enom Hitlerovom umu pored brojnih utopijskih ideja o rasnoj isto i i stvaranju arijevske rase. Zbog ovog proma aja. dolaskom komunista nakon kineskog pripajanja Tibeta. Haushofer je prvo ubio vlastitu suprugu. Prema nekim izvorima «Zeleni Ljudi» poslani su u koncentracijske logore zajedno s drugim politi kim neistomi ljenicima. . Jednom prilikom imao je audijenciju i kod Hitlera. dok neki pak izvori navode da je oformljena lo a samo u Berlinu. On je bio nadaleko poznat po svojim vidovnja kim i proro kim sposobnostima. Neki izvori navode da su bili u njema kim odorama bez obilje ja. dijela kri a na kojem je raspet. TEMPLARI . Iako ovo zvu i na progresivnu nau nu fantastiku. Ve ina ih je po inila samoubojstvo zabijanjem no a u trbuh. jer doista postoje zapisi u ruskim arhivima da su prilikom ulaska sovjetske vojske u Berlin prona ena mnoga tijela Tibetanaca.

prvo mora postati «Majstor mason od Kr anske vjere» i biti uzdignut u Sveti Kraljevski Svod. Ivana od Jeruzalema. «Vitez zapovjednik hrama (temple)» i mnogi drugi. godine. Ovi masonski vitezovi templari sebe definiraju kao me unarodni humanitarni masonski red. . kotska ceremonija (Ancient and Accepted Scottish Rite) iji stupnjevi (neki po ju noj neki po sjevernoj jurisdikciji) nedvojbeno asociraju na vite ku ostav tinu. Da bi mason postao Vitez Templar.Ono to je zanimljivo u prou avanju tajnih dru tava i vitezova Templara je da se kao jedan od mogu ih putova Majstora masona koji eli pro iriti svoje masonsko znanje spominje tzv. Rodosa i Malte» koji kao svoje oznake koriste znakovlje vitezova templara. «Ujedinjanog. a ne vi i stupanj unutar slobodnog zidarstva. a od 1700. Ovi vitezovi templari dodatni su red. Vitezovi Templari od kandidata tako er zahtijevaju da budu istaknuti kr ani. lanstvo u ovom redu zahtijeva od kandidata da bude visoko moralna osoba. izra enog karaktera i uzorne reputacij i da e vjeruje u Vrhovno bi e. Tako se kao mogu i stupnjevi navode «Vitez istoka i zapada». No. (neke podru nice dopu taju to postati i lanovima drugih vjeroispovijesti koji su se zakleli braniti kr anstvo) Kao i u svim slobodnozidarskim organizacijama . «Vitez ru e i kri a». vjerskog. kada masonstvo postaje javno u svoje obrede inkorporiraju simbole i tradicije Templara. Vojnog i masonskog Reda Hrama i sv. Palestine. ono to je najzanimljivije u pri i o povezanosti masonskih dru tava i vitezova Templara je postojanje tzv.

a . Kako je u Palestini rastao vojni pritisak Saracena. Sudjelovali su u ratovima protiv Saracena u panjolskoj i u osloba anju Portugala. i da pru i sigurnost velikom broju hodo asnika koji su krenuli u Jeruzalem nakon njegovog osvajanja. Zna enje njegovog imena na arapskom je «ispravnost vjere» i tijekom svoje vladavine zauzeo je mnoge teritorije. Ujedinio je Egipat i Abesinske kalifate. Spominju i templare ne mo emo zaobi i ni spominjanje Salaha al-Din Yusufa bin Ayuba ili Saladina. stolje u svoje sjedi te premjestili prvo na Cipar a zatim u Francusku i po eli osnivati svoje podru nice . Sjedi te reda je prvobitno bilo pokraj mjesta gdje je nekad stajao idovski hram.ku e po cijeloj Europi. Templari su ve u 12. Stoga emo se zadr ati samo nanjva nijim injenicama. Templum Salomonis. po emu je i dobio ime. Povijesni Templari ili punim imenom "Red siroma nih vitezova Krista i Salomonova hrama" (nazivani jo i Vitezovi Templari) osnovan je 1118. nakon prvog kri arskog rata s namjerom da pomognu novom Jeruzalemskom kraljevstvu da se odupre napadima muslimana iz okolice.O vitezovima templarima napisane su brojne znanstvene i pseudoznanstvene knjige. Red je osnovao Hugo de Payens. stoga je nemogu e ovaj plemeniti red opisati u detalje.

zauzeo je Jeruzalem u poznatoj bici kod Hattina. Nakon bitke mnogi su vojnici postali muslimanski robovi.000 vitezova a templari sa 20. a Saladin nije po tedio niti jednog templara osim Velikog Me tra Gerarda de Rideforta. Mawsil i Irak. Siriju. akon tromjese ne bitke 1187. dostojno. Kako je zapisano. Ono to je bitno napomenuti za ovu bitku je da je Saladin raspolagao sa 12. godine koji je otkrila majka Konstantina Velikog. Sa sobom su nosili «Pravi Kri » svetu relikviju iz 320. No ni to nije pomoglo da se odupru porazu. . vitezova.000 pje aka i samo 1000. svi su smrt do ekali.zahvaljuju i izvanrednom poznavanju vojne taktike u samo 12 godina zauzeo je Damask. ponizno pred Bogom i u ti ini. Allepo. Svaki je templar i hospitalac bio prisiljen kleknuti i onda je obezglavljen.

Sukob Filipa i Templara zavr ava 1314. kad spaljuju na loma i zadnjeg velikog me tra Templara. to e se poslije pokazati glavnim uzrokom njihova nestanka. Drugi dio je pobjegao u kotsku gdje je kralj bio Robert Bruce koji je ve ranije bio ekskomuniciran. ukida red Templara. Takvim aktivnostima. Jacques DeMolaya. U novije . Kod njih se zadu uju gotovo svi kraljevi i plemstvo tog doba. a pritom su bili i oslobo eni pla anja raznih poreza. Papa Klement V. templari prve po etke bankarstva iz razdoblja kri arskih ratova razvijaju vrlo vje to. osim to su imali vrlo veliku mo . 1312. kao simbol siroma tva. templari su bili poznati i kao vje ti bankari. Zahvaljuju i svom doprinosu irenja kr anstva. dobivali su posjede irom Europe. Neki su Templari uspjeli izbje i progonima i sklonili su se u Portugal gdje su promijenili ime reda u Kristov red. Po inje ih se optu ivati za razvrat i krivovjerstvo. postaju vrlo mo ni. i kako te optu be postaju sve ozbiljnije. Iako su simbol templara bila dva viteza na jednom konju. i u kombinaciji sa feudalnim poklonima koje su dobivali diljem Europe. Njihova imanja u Francuskoj konfiscira francuski kralj. tako da nije morao prihvatiti volju Pape. po inju i progoni Templara. stekli su i brojne neprijatelje. a bili su i vrlo cijenjeni kao financijski savjetnici na dvorovima. dok u drugim zemljama njihova imanja po papinskoj odluci dobijaju uglavnom Ivanovcii vitezovi od Malte. naj e e od strane francuskog kralja Filipa IV koji je bio njihov veliki du nik.Osim to su branili kr ansku vjeru i sudjelovali u brojnim kri arskim ratovima.

. da su Templari sudjelovali u Portugalskim pomorskim ekspedicijama. Gregorija. Glogovnici i jo nizu drugih mjesta su imali svoje ku e-podru nice i ogromne posjede. Posljednju i povjesno najuvjerljiviju legendu ini pri a o prokletstvu koje je uputio zadnji vo a ovog reda. im je sjedi te bilo u Vrani gdje su od Pape dobili samostan Sv. Imali su vrlo veliki utjecaj na javni i politi ki ivot na tim podru jima. . Ova prva organizacija ima i svoje predstavni tvo u Hrvatskoj. Na icama. Na sam dan svoga pogubljenja on proklinje rimskog papu Klementa V. listopada 1307.. utvr uje kako nije prona eno nikakvih dokaza protiv Templara. stolje a Templari dolaze u Hrvatsku i srednjevjekovnu Slavoniju i tu dobivaju nadimak bo jaci (od ubogi) Oko 1169. pod vodstvom Velikog Priora Alfreda Krupe. francuskog premijera i njihovih deset budu ih generacija. Papa dodje ljuje njihove posjede Ivanovcima koji su zatim uspostavili Vranski priorat. francuskog kralja Filipa IV. Naime. a kasnije sva tri kraljeva sina umiru mlada bez mu ke djece to dovodi do po etka stogodi njeg rata. Nakon njihovog ukidanja 1312. Mitovi i legende Neki vjeruju. Zavjetnoj krinji. da je masovno hap enje Templara koje je bilo organizirano u Francuskoj u petak 13. te kako odrje uje sve elnike Templarskog reda. Sve tri "proklete" osobe su umrle u sljede ih dvanaest mjeseci. Osim toga. U Senju. a freske su.. tako da su bili gospodari cijelih upanija. kao i da su iz kotske plovili Atlantikom i stigli do Amerike prije Kolumba. i nekim tajnama graditeljstva. korijen praznovjerja o nesre i koju donosi petak 13. Postoje mi ljenja. Upravo ovaj potonji za ivio je i u dana nje vrijeme pod vodstvom OSMTH (Suvremenog vojni kog reda Hrama Jeruzalemskog) .Uz Templare se jo i danas povezuju legende o Svetom gralu. Vitezovi templari postoje i danas u vidu mnogih redova.vrijeme objavljen je dokument iz tajne vatikanske knji nice pod nazivom "Oprostite Templari" u kojemu Papa Klement V. Zagrebu. nastale u vrijeme prije Kolumbovih otkri a. a kao to sam prije spominjao neke organizacije su masonske a neke ne. Govore i o templarima u Hrvatskoj moramo spomenuti da tijekom druge polovine 12. Najpoznatije udruge koje dans djeluju su ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI i «Heriardity Knight Templar of Brittain» . navodno. Bo jakovini. povezuje ih se i sa masonima. ali su i dolazili u sukob s plemstvom i pukom. Dokazom za njihova putovanja do Amerike smatraju se nedugo otkrivene stare freske u kapeli u Roslinu u kotskoj. na freskama su prikazani vinova loza i gro e ije je porijeklo Amerika.

Treba imati na umu da su Zapadni Evropljani. ve i fizi ki ugro eni od domicilnog stanovni tva.TEMPLARI U HRVATSKOJ Templarski red ve je sam po sebi dosta samozatajan i te ko je do i do povijesnih injenica ak i na globalnoj razini. Gregorija. . pa tako i u Hrvatskoj. kada su s Templarima nestali i mnogi povjesni dokumenti i zapisi. No. poslije Drugog a prije Tre eg kri arskog rata.Iako to nije nigdje zapisano. Stolje a. Glogovnici i jo nizu drugih mjesta su imali svoje perceptorate i ogromne posjede. Korist od toga ubrzo su spoznali . Zagrebu. ini se o itim da je svrha dolaska templara na na e tlo jasna. U Senju. Na icama. a podudara se s prvotnom svrhom i funkcijom njihove organizacije: uvati putnike i titi putnike na njihovom putu na Bliski Istok. tako da su bili gospodari cijelih upanija. odnosno u razdoblju. u ovom jugoisto nom dijelu Evrope bili ne samo izgubljeni. U Hrvatsku i Slavoniju. im je sjedi te bilo u Vrani gdje su od Pape dobili samostan Sv. Takvom stanju dovelo je famozno ukidanje reda 1312-1314. stoga im je bila potrebna za tita koju su prona li upravo u templarima. gdje dobivaju nadimak bo jaci (od ubogi) Oko 1169. unato tomu Templari su o svome postojanju ostavili brojna svjedo anstva i tragove irom svijeta. Templari sti u tijekom druge polovice 12. Bo jakovini.g.

: rimski papa. Kako sam ve istaknuo te ko je do i do podatka o to nom datumu dolaska templara u na e krajeve zbog manjkavosti povijesnih dokumenata. stambenom zgradom na sjevernoj i sa. skupina gospodarskih zgrada na posjedu koji im je davao prihode. hrvatski herceg Koloman. reda kojemu su templari i srodni. papa Grgur IX. da sna no navali na te "krajeve Slavonije". Iako se ovim pojmom barata ve od najranijeg srednjovjekovlja. vino. . Isti dan Papa pi e zagreba komu biskupu Stjepanu. ito. o nekim posjedima u Hrvatskoj ipak ne to znamo. ugarsko-hrvatski kraljevi. god. tako u Hrvatskoj . Osnovna karakteristika templarskih sjedi ta je majur. Stolice hercega Kolomana i njegova imanja. Kada govorimo o Templarima u Slavoniji trebamo znati da je srednjovjekovni pojam Slavonije bio ne to druk iji od dana njeg poimanja istoimenog geokrafskog podru ja. U svakom sjedi tu nalazila se crkva u kojoj su slu bu vr ili templarski sve enici koji nisu potpadali pod upravnu vlast mjesnih biskupa. koncetrirat u se na ne to kasnije razdoblje odnosno vrijeme vladavine hrvatskog kralja Kolomana (1226. a stambenim zgradama i stajama na sjeveru. stoku. u pismu od 14. nadbiskupi i biskupi i drugi uglednici..) koji u povelji izdanoj hrvatskim templarima izri ito nagla ava. koji su u granicama na ega vojvodstva Slavonije. zapisi o templarima u Hrvatskoj nalaze se u nekim dokumentima rimske kurije. da je uzeo u za titu Sv. Koloman navodi: "sve templare. dok bude ratovao protiv "krivovjeraca u krajevima Slavonije. hrabri ga. kao u Dalmaciji. Uva avju i neke povjesne injenice kao to su podaci o na inu templarske arhitekture ipak mo emo do i do nekih spoznaja. pod nazivom "Slavonija" uistinu radilo o Bosni. "biskupu bosanskomu. te konje koje su uzgajali za vitezove u Svetoj Zemlji. 1241. izri ito svjedo i ugarsko-hrvatski kralj Bela IV. U ve ini preceptorata protezao se njihov poljoprivredni VRANA nad fortifikacijskim karakterom. Po tome su gospodarska sjedi ta templara bila sli na opatijama cistercita. Nadalje. no imaju i u vidu da su templari bili izravno odgovorni Papi. da je njegov brat. Da se u navedenim pismima pape Grgura IX. Sve gore navedeno jo vi e ote ava lociranje i identifikaciju templarskih posjeda u krajevima Hrvatske. da je "Slavonija" istovjetna s kraljevstvom Hrvatske i Dalmacije. Naj e e je to bilo veliko etverokutno ogra eno dvori te.i svi nositelji tada njeg politi kog ivota. Ve ina templarskih crkava bila je jednostavna i malih dimenzija. 1234. . pojavili na tom podru ju. istovjetuje sredovje nu Bosnu sa "Slavonijom". Jedan od njih je i Vranski priorat ili Priorat vranski to je ujedno bio i naziv organizacije Vitezova Templara na podru ju Hrvatske i Ugarske kada su se 1169."Kada se Koloman spremao na kri arski pohod protiv krivovjeraca u Bosni i Zahumlju (dana njoj Hercegovini).119 U svim tim navodima Grgur IX. s kapelom na ju noj strani. u povelji zagreba kom prepozitu Filipu od 29. Sredi te im se je . Naj e e je majur imao veliko etverokutno ogra eno dvori te s kapelom na ju noj strani. listopada 1234. kada ka e. Tri dana kasnije Papa pi e Ivanu Nijemcu. uzeo kri arski znak i po ao na kri arski pohod "protiv patarena u Bosni i zemlji Rami". Uva avju i gore spomenute injenice i neke postoje e dokumente i zapise. propovjedniku kri arske vojneprotiv krivovjeraca u Slavoniji". Katkad je takav kompleks imao etverokutnu kulu u jednom uglu. listopada 1244.

do hrpta Kozare na jugu. Kao vlasnik spominje se biskup Prodan. godine. godine kralj Andrija II. a u ivali su posebnu naklonost ugarskih kraljeva Emerika i Andrije II. zapadno od Bjelovara. stolje a tu je zemlju oduzeo zagreba kom upanu i darovao je svom pouzdaniku vara dinskom upanu Kra unu. pod nazivom zemlja Sv. Posjed je bio izuzet od sudske vlasti zagreba ke upanije i pod posebnom kraljevom za titom. koji je kasnije darovao templarima za spasenje svoje du e. Kako stoji u dokumentima iz 1250. Andrija II darivao im je Gacku u zale u Senja u znak zahvalnosti za pomo u njegovu kri arskom pohodu 1217. Ovo podru je oko dana njeg Dugog Sela prvi put se spominje oko 1209. makar nije isklju eno da su sagradili novu ku u na nekom drugom mjestu. Ona se navodno nalazila pokraj potoka Zeline. Pretpostavlja se da su ivanovci preuzeli i templarsku ku u na vlastelinstvu (domus de sancto Martino). Martina. Martina. Jurja. Osim Vrane.U kompleks prioratskih posjeda kasnije su uklju ena vlastelinstva Pakrac. spominje se ve 1170. templari su stekli zemlju Ras(s)echa. GOTI KI PORTAL CRKVE SV BRCKAdarovav i im i neke nove. u templarskom posjedu su i ume na Papuku. godine. od potoka Mje anice na zapadu.godine. a u isto noj Slavoniji pokraj Po ege Ljesnicu i Ra e e i Na ice. koji su im poklonili goleme posjede. potvrdio je templarima sve njihove posjede u Hrvatskoj. templari su sagradili crkvu Uznesenja Bla ene Djevice Marije."Kraj Zagreba. zamjenom zemlje s zagreba kim biskupom. Martina. gdje Templari uspostavljaju Perceptorat sv. 1230. koji neke posjede oko Rasinje daruje vjerskom redu templara ili kri ara. u Primorju su dr ali Senj koji su dobili od kralja Bele III 1183. Postoje zapisi da je Prodan templarima. templari su jo posjedovali GLOGOVNICA Glogovnicu pokraj Kri evaca koju su dobili od zagreba kog biskupaProdana izme u 1170. Zagreba ki upan Vangelin uveo je templare u posjed Sv. Senj je u posjedu vitezova Templara sve do 1269. Prema povjesni aru Josipu Adam eku. Martina u Prozorju. Andrija II poklonio im je i vlanstelinstvo Bo jakovinu (kraj dana njeg Dugog Sela kraj Zagreba). i crkvu sv. U kraljevskoj darovnici opisane su me e svetomartinskog vlastelinstva. Srednjovjekovna Rasinja zajedno sa Opoj-gradom. a kasnije kralj Andrija II.. Martina (terra sancti Martini). a kasnije ivanova ku ku u je kasnije sagra en ka tel (spominje se 1570. Ta zemlja odgovara selu Nova Ra a. Ban Opoj 1236. sagradio je bra i templarima samostan i crkvu" " Tako e. Kra un je kasnije iznevjerio kralja Andriju. po etkom 13. i 1175. U unutra njosti Hrvatske. Iz tog vremena. te ga je ovaj dao pogubiti i zaplijenio sve njegove posjede. Templari su posjedovali dio Gorske upanije u Pokuplju gdje je uspostvljen perceptorat Gora. U Novoj Ra i. godine.nalazilo u Vrani. godine. Zaplijenjenu zemlju darovao je Templarima U darovnici iz 1209. nedaleko od Pleternice u Po e koj kotlini). gdje je sada Nova Ves. iji se ostaci i danas mogu na i na bre uljku Budimu. Brcka u Brckovljanima i crkvom Sv. u crkvi je .. Postoji legenda da je ka tel Bo jakovina bio povezan podzemnim hodnikom s crkvom Sv. potoka Rakovice i Vojskove (pritoke Save) na istoku kao i dobar dio Posavine. godine kada ga mijenjaju za Dubicu i cijelu Dubi ku upaniju. Uz templarsku. Trnava. aklovec i Bijela. upan i ban Slavonije. sagradio grad Opoj me u bregovima nedaleko od Rasinje. templari dobivaju i posjed Berzeniche (Breznica. negdje na podru ju dana njeg mjesta Bo jakovina bila je ku a vitezova templara. Nakon raspu tanja templara ivanovci su preuzeli njihove posjede. 1312. a 1287. Herceg. iznad Kaptola i Kutjeva. godine kao castellum Bosyakowyna).. a me u njima i vlastelinstvo Sv.

sa uvana goti ka sakristija. Osim ovih posjeda templari su posjedovali i Luku Zabla e pokraj Pako tana, te Zdelju koju su templari dobili od bosanskog bana Bori a koji se spominje u dokumentima od 1154. do 1163. Zdelja se nalazila na sjeverozapadnim izdancima Bilo -gore, uz potok Zdelju, ju no od Podravskog sela Virja. Pokraj Splita u templarskom posjedu bila je i Crkva Sv. Petra Od Brade koju su templari dobili od Petra Strezija. U Istri, templari su posjedovali i crkvu sv. Marije (kasnije su je preuzeli franjevci) koja i danas stoji u Vi inadi. Crkva se nalazi na mjesnom groblju Vi inade na Bo jem polju, nazvanom upravo po Templarima, odnosno bo jacima . Kao i sve templarske posjede irom svijeta, posjede u Hrvatskoj je nakon ga enja reda sna la ista sudbina, te je ve ina dospjela u ruke ivanovaca. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA
@

IOR je jedna vrlo specijalna banka, nema fizi kih altera, ali zato ima puno klijenata. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital, ali ele pro i i biti neprimje eni. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane, sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus, kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella, "Roberto Calvi - Bog Bankar", zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61,6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino, koja je i la preko Vatikana... IOR se po eo ra ati za vrijeme rata, 1941 godine. Nema fizi kih altera, ima hiljadu raznih ogranaka. Jedino sjedi te je u Vatikanu. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. Profit, odnosno dobitci idu u "religijske namjene". Kako bi privukli klijente, kamate na depozite iznose od 12% na vi e. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem, bez imena i bez slike, kao identifikacijska isprava. Pri izvr enim nov anim operacijama, ne isporu uju se nikakve potvrde, nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. ekovi ne postoje. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite, crkva i diplomacija, Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. Samo trenutak nakon otvaranja ra una, mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve kontrole, a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na.

O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna, a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno, ili je bolje re i i ta. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala, a koji su bez financijke stru nosti. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor, a njega ine petorica laika i generalni direktor. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama, aktivno operira na svjetskom tr i tu, igra na burzi novca, investira, skuplja dobitke, no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi, oru je,.. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara, slu ajevi Banco Ambrosiano, ubojstva Calvija, Sindone,... Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkom da od IOR -a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa, porijeklom iz cijelog svijeta. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M.Kennedy, Richard Nixon, Joe Doto (mafija ki boss)... Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza. Samo izmedju 1971 i 1973 godine, oprali su milijardu dolara mafija kog novca. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka, vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama, li nosti koja zapravo na kraju krajeva, njome i upravlja. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca, osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti, banka je od samog nastanka upletena u velike skandale, prevare i korupcije. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. 1400-ih godina, Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj eri trgovine robovima i Europskog kolonijalizma. Vrijeme crkvene inkvizicije, donijelo je tako er veliki broj rtava. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima, me u njima i mnogi znanstvenici, zavr avale su na loma i. Kada se radi o ogromnom broju rtava, onda je njihov broj najmanje va an. Pouzdano se zna da je kroz povijest, najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. Vatikanska centralna banka, otvorena je u drugom svjetskom ratu. Podsjetimo se, Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine.

Papu Pia XII, koji je otvorio tu sredi nju banku, zvali su Hitlerov Papa. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima, aristokraciji i mafiji. Po zvani noj izjavi Vatikana, IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata, ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to, u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank, IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). Krajem ezdesetih godina, IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa, ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom, Licio Gelli-em, Roberto Calvi-em i Michele Sindonom, Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana, a po inje uloga mafije. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi, te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR, preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine, Urugvaja i Paragvaja, za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland, te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. "The Vatican connection", Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije, zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. Izme u 1968 i 1969 godine, delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani, jo je jedan dio sramne povijesti. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM, Coca Cola, Chrysler i Boeing, u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide i ratne zlo ine, a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet-a iz humanih razloga. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe, naj e e preko vlastitog teritorija. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. Kolika je njihova ukupna vrijednost, vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge).

The Art Of War.ly. ef IOR-a.U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia.. u kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame). samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. sa d epovima punim kamenja. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda.O." .. Sun Tzu ORDO TEMPLI ORIENTIS . pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. "Najnasilniji element drustva je neznanje.O. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars. trebao izdvojiti 1159 miliona dolara. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara.Emma Goldman "All warfare is based on deception. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme.uk/business/2. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano." .co.T. Na alost. . crne rupe. likvidatora Bance Ambrosiano. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher. http://www. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. koja je u stvari upravljala zemljom.guardian. Marcinkus. ve i pripadnici masonske lo e P2. Vatikan se iz bankrota.

ljubav pod voljom». Kao i druga tajna dru tva lanstvo u O.O. Filozofija O. Glavni obred je javan i naziva se Liber XV.T. O. pojavljuje se 1904. no o tome e vi e rije i biti poslije. godine u «Knjizi Zakona» Aleistera Crowleya.T.T. Izvorna ideja bila je da se O. uskoro je reorganizirana baziraju i se na zakonu Teleme kao centralnog religijskog principa. stolje a.O. ali pod vodstvom Aleistera Crowleya.T. pove e i ukalupi u slobodno zidarstvo. je internacionalna bratov tina i religijska organizacija osnovana po etkom 20.Ordo templi orientis odnosno Red Isto nog Hrama ili Red Hramovnika Orijenta. je uklju ena u Ecclesia Gnostica Catholica (EGC) ili Gnosti ka Katoli ka Crkva koja je crkveni produ etak Reda. To Mega Therion-a (Velike zvijeri na gr kom koja se spominje i u bibliji kao personifikacija Sotone) i dramati ne teurgije ovaj red esto brkaju sa Sotonisti kim kultom.O. tvrdi da ima preko 3000 sljedbenika irom svijeta. U O.O. ili gnosti ka misa. Zbog tovanja Bafometa. Ovaj zakon koji propovjeda « ini to ti volja i to e biti sav Zakon» i «Ljubav je zakon.T.O. temelji se na sustavu inicijacije sa stupnjevanim ceremonijama u kojima se ritualnom «dramom» nastoje uspostaviti bratske veze i usaditi filozofska i duhovna u enja. . dok se polovina ovog broja nalazi u SAD.

i drugarstvo izme u predanika Velikom Poslu. U prvi plan stavlja znanstvenu teoriju koja je zbroj svega do sada poznatog o svemiru kroz jednostavan ali uzvi en simbolizam umjetni ki ure en. je izvorno posu ivala ritualne materijale neregularnih masonskih organizacija. Drugo. radionice. Crowley je konstruirao niz rituala temeljem gore navedenog pod nazivima Minerval. Red pru a ezoteri ne upute kroz dramati ne rituale. uvo enje u misterije i slavljenje Liber XV. potrebno je nau iti svakog mu karca i enu kako najbolje prilagoditi vlastiti ivot svemiru i kako razviti svoje vje tine do maksimuma. pronalaze i bo ansko u ljudima. u njegove ruke stavi oru je nezamislive mo i koje ovjek mo e A . On tako er omogu ava svakom ovjeku da sam otkrije vlastitu sudbinu. odanost. socijalne doga aje.T. joge i magike. kontekst je baziran na Telemi.O. skepticizam i ostale vrline. izdaje knjige i novine i daje instrukcije iz Hermeti ke znanosti. definira kao «prvi od drevnih redova koji su usvojili Knjigu Zakona». kazali ne i umjetni ke performanse. Red organizira predavanja. Crowley je pisao u svojim Ispovjedima : "On omogu ava racionalnu bazu univerzalnog bratstva I univerzalne religije. i trebali bi u isto vrijeme pomo i kandidatu da sam otkrije prirodu vrhovne istine.T. te. osna uje moralne i intelektualne kvalitete potrebne za slobodna postignu a.. Magi ar. Majstor Magi ar i Potpuni Magi ar i Potpuni Upu enik. Inicijacijski rituali nakon petog stupnja su takvi da se od kandidata zahtijeva diskrecija.O. O.O posjeduje najve u tajnu. Cijeli njegov sustav usmjeren je ka komuniciranju s lanovima kroz progresivne sugestije. koji bi trebali ilustrirati tijek ljudskog ivota u irem filozofskom aspektu. neovisnost.T. neophodno je objasniti univerzum I njegovu povezanost s ljudskim ivotom.O ima dvije jezgre ritualnih aktivnosti. Prvo.Aleister Crowley O.O. iskrenost. svoju svrhu i najbolje na ine njene upotrebe. gnosti ke mise. ove sveva e e upute U prvom nizu inicijacija postoje dva sredi nja cilja. U dodatku. nepristranost. na kraju. samokontrola. vodstvo kroz sustav prosvijetljenih etika. i iako se koriste neki simboli i jezik.T. O cijelom sustavu O. ovjek. U svojim «Ispovjednima» Crowley pi e: «O.T. O. indiferentnost s obzirom na okolnosti. hrabrost.

stupanj kako bi se postalo sve enikom Gnosti ke katoli ke crkve). u kojim a se kojima se ritualnom «dramom» nastoje uspostaviti bratske veze i usaditi filozofska i duhovna u enja. Sustav izgleda ovako: Trijada ovjeka Zemlje * ( Minerval ) uva anje u misterije privla nosti i za e a * ( Inicijacija) ovjek i Brat uva anje u misterije ro enja * ( Posve enje )Magi ar uva anje u misterije ivota * ( Odanost ) Majstor magi ar uva anje u misterije smrti * ( Ushi enje ) Potpuni Magi ar i pratioc Enochove Svete Kraljevske Arke * ( Potpuni Inicijat ) Potpuni Uvo enik ili Jeruzalemski Princ Izvan Svih Trijada * Vitez Istoka i Zapada Trijada Ljubavnika * V°-Suvereni Princ Ru inog Kri a.T. Napredovanje do stupnja Viteza istoka i zapada. . Postoje 13 numeriranih i 12 nenumeriranih stupnjeva podijeljenih u trijade.O. te dalje zahtjeva poziv jednog od lanova.T.upotrijebiti za razvoj svake vje tine koja mu je potrebna u njegovom poslu. lanovi imaju i organizacijsku funkciju.T. tvrdi da su sli ne onima koje koriste Slobodni zidari. I Vitez Pelikana I Orla * Vitez Crvenog Orla I lan Senata Viteza Hermeti kih * VI°-Uzvi eni Vitez (Templar) Reda Kadosch I pratioc Svetog Grala * Veliki Inkvizitor Zapovjednik I lan Velikog Tribunala. U O. Za prijem u svaki stupanj potrebna je inicijacija i davanje prisege za koje O. Krajnji cilj inicijacije u O. je uklju ena i Ecclesia Gnostica Catholica (EGC) ili Gnosti ka Katoli ka Crkva koja je crkveni produ etak Reda.O.W. Ljubavnik. i na taj na in pomo i mu u otkrivanju njegovog ili njezinog pravog Identiteta.O. ovjek Zemlje. lanstvo u O." Inicijacije i u enja Kao to sam ranije spomenuo. se temelji na sustavu inicijacijskih obreda (ili stupnjeva). Napredovanje kroz trijadu ovjek Zemlje zahtjeva sponzorstvo od strane lana na vi em stupnju. stoga se razli iti stupnjevi moraju dosti i kako bi se mogle obavljati razli ite slu be unutar Reda.T.E.(za primjer: potrebno je dosti i K. je «obu iti pojedinca prosvijetljenim misterijima Prirode kroz alegorijske simbole.Pustinjak.O.

1. Me unarodna sredi njica * Predsjeda Vanjski Poglavar Reda XII° (OHO tako er znan i kao Frater Superior) * Vrhovno Vije e * Revolucionari 2. uklju uju i I stvaranje osobne kapele koja sadr i skulpturu falusa u bronci. Tajni Areopagus Illuminata VIII° 4. Veliki Tribunal VI° . Suvereno Sveti te Gnoze IX° 3.* Princ Kraljevske Tajne * VII-Theoreticus. su. srebru ili sli nom B Trijada Pustinjaka * VIII°-Visoki Sve enik Iluminata * Epopt Illuminata Na ovom stupnju u e se masturbacijske i autoseksualne magi ne tehnike. koje se nazivaju jo I Solov Manji Rad * IX° Uvo enik u Sveti te Gnoze * U e se heteroseksualne magi ne tehnike * X° Rex Summus Sanctissimus * XI° Uvo enik Jedanaestog Stupnja (ovaj stupanj je tehni ki i nije u nikakvoj vezi s op im planom Reda) * U ovom stupnju u e se magi arske tehnike analnog sno aja * XII° Frater Superior i Vanjski Poglavar Reda B Struktura Upravna tijela O. i Biskup Gnosti ke Katoli ke Crkve * Veliki majstor Svjetla I Ispektor Ceremonija I stupnjeva Obo avanje falusa kao mikrokozmi ke suprotnosti suncu u i se u ovom stupnju.O.T. I Vrlo Uzvi eni Suvereni Veliki Inspektor General * Mag Svjetla .

. Njime upravljaju Najmudriji Suvereni. Kampovi su najmanja i ne moraju provoditi inicijacije ali se poti u slaviti Gnosti ke Mise 2. 4..T. Postoje Filozofske.I.Oaze su slijede e po veli ini . Me unarodno dizajnirane da promoviraju profesiju. aktivnosti. Ogranci Ru inog Kri a su tijela uspostavljena od strane lanova Ni eg Razreda. Izborni Studij O.O. Oaze moraju biti u mogu nosti provoditi inicijacije do tre eg stupnja i od njih se o ekuje da Gnosti ke mise provode najmanje 6 puta godi nje 3. tehnolo ke i sli ne bratov tine 6. igrokazi i plesovi..T. Tako er su zadu eni i za promoviranje harmonije i prijateljstva me u lanovima.5. Oni su u na elu zadu eni za organizaciju dru tvenih aktivnosti kao to su banketi. . razmjenu znanost i umje e. Nadre eno Veliko Vije e 7. tijela 1.O. 5. rade na uspostavi trajnog hrama i da imaju mogu nost inicijacije do IV°/P.C. Lo e su najve e lokalno tijelo unutar ovjeka emlje i od njih se o ekuje da slave Gnosti ku misu na redovnoj osnovi. Sveti te se nekad koristi da se istakne grupa Uvo enika organiziranih za E. Nacionalna Velika Lo a * Predsjeda nacionalni Veliki Majstor X° * Provedbeno Vije e 6.G. Bratov tine su grupe prepoznate od strane O.

Povijesni pregled Premda je slu beno osnovan 1902. Duhovni Otac Ordo Templi Orientisa bio je academia masonicaKarl Kellner. preko kri arskih Vitezova Templara srednjeg vijeka.T. a njegovo razlu ivanje od ovih tradicija omogu ilo mu je da prizna istinsku vrijednost velikog otkrovenja Knjige Zakona. Rudolph Steiner i Rene Guenon. Njegova tradicionalna linija naslje a vodi se preko Slobodno-zidarskog. O. Paschal Beverly Randolph.Blavatsky. Hermeti ko Bratstvo Lu i (ili Luxora) bilo je misti ko udru enje koje je osnovao Max Theon u Engleskoj. bogati austrijski industrijalac.O. Kenneth MacKenzie. otvarao misterije Prirode. vijeka. Drugi poznati lanovi Hermeti kog Bratstva Luxora su bili Helena P. prou avatelj Isto nja kog misticizma i inicijat organizacije zvane Hermeti ko Bratstvo Lu i (Hermetic Brotherhood of Light). Stanislas de Guaita. Kellner je navodno stupio u kontakt sa tri adepta koji su mu otkrili "Klju " koji je pru ao jasno obja njenje itavog kompleksnog simbolizma Slobodnog Zidarstva.. do ranog kr anskog i predkr anskog Gnosticizma. i 19. i kako je Kellner vjerovao. . Njegov simbolizam sadr i ponovno sjedinjavanje skrivenih tradicija Istoka i Zapada. Zadnjih godina 19. vijeka. William Wynn Wescott. Slobodni Zidar. Rozenkrojcerskog i Iluminatskog pokreta 18. predstavlja izbijanje na povr inu i sjedinjavanje razli itih tokova ezoteri ke mudrosti i znanja koji su prvobitno bili podijeljeni i koji su zbog politi ke i religiozne netolerancije tijekom mra nih vjekova pre li u tajnost.

stupnja (Cernau Council of New York.) sa Kellnerom kao Po asnim Velikim Majstorom. Franza Hartmanna i Heinricha Kleina.T. tako er znan kao Frater Peregrinus) je naimenovan Vanjskim Vo om Reda (Outer Head of the Order. VIII. Spisak organizacija iji je simbolizam i u enje O. Uz u e e mnogih drugih inicijata. Drevni i Prvobitni Ritual Masonerije. u kompletan masonski inicijacijski sistem. otvoren i mu karcima i enama. Red Vitezova Svetog Duha. 1807).H. stupnja i 90. Inkorporacijom ovih rituala Red je bio osposobljen da djeluje kao potpuno nezavisan masonski sistem. To su bile ove organizacije: Gnosti ka Katoli ka Crkva. Red Svetog Kraljevskog Svoda Enoha. Veliki Majstor Svedenbor kog Rituala Masonerije u Njema koj. Drevni i Prihvaceni kotski Ritual Masonerije. Red Vitezova Svetog Groba. Svedenbor ki Ritual Masonerije. Uz suradnju suosniva a Reda. koji je u sebi koncentrirao sav zna ajni simbolizam tri Zanatska stupnja Masonerije. Red Iluminata.Da bi se ovo otkri e razradilo i dalje posredovalo. opp. obja njavao bi simbolizam svih stupnjeva razli itih rituala Masonerije u svjetlosti "Klju a" koji je Kellner posjedovao. Jedan od Kellnerovih suradnika. i IX. . Kellner je umro 7. godine u "Manifestu O. Ritual Memfisa. Ritual Mizraima. te Magus reda Societas Rosicruciana in theodor reussGermania.T.O. Uz Kellnerovu pomo . Kellnerova tri stupnja "Academiae Masonicae" inila su VII. otvoren samo inicijatima najvi eg stupnja Masonerije.O.T. mirijade stupnjeva rituala Masonerije visokih stupnjeva. te brojnih drugih dru tava (dolje nabrojenih). Reuss je 1906. u to je vrijeme bio vo a njema ke reformacije Reda Iluminata. Svedenbor ki Ritual je uklju ivao verziju Zanatskih stupnjeva (stupnjevi egrta. Red Martinista i Red Sat Bhai.". Kalfe i Majstora. godine osnivanje Ordo Templi Orientisa je slu beno progla eno. oni su od labavo organizirane grupe rituala razvili O. i koje bi se zvalo Orijentalni Red Templara (Oriental Templar Order).Lipnja 1905.O. O.. godine. 1902.) dok su kotski Ritual te Ritual Memphisa i Mizraima uklju ivali selekciju "visokih rangova" koja je bila najkompletnija do tada. Theodor Reuss. u deset glavnih i osam pomo nih stupnjeva. pripremio konstituciju Reda. stupnja .O. Reuss je od engleskog stru njaka za Masoneriju Johna Yarkera dobio povelje da vodi dva sistema Masonerije visokih stupnjeva znanih kao Rituali Memphisa i Mizraima od 97. kao Academia Masonica obuhva ao publiciran je 1912. Skrivena Crkva Svetog Grala. Kellner je svojim suradnicima predlo io da osnuju reformirano Hermeti ko Bratstvo Lu i u Njema koj koje bi bilo "Academia Masonica" od tri stupnja. stupanj ovog sistema. Hermeti ko Bratstvo Lu i. Sveti Red Ru inog Kri a Heredoma. Taj Red. Reuss (Frater Merlin. Sve zajedno to je inilo kompletan sistem masonske inicijacije kojom je Red raspolagao. te Drevni i prihva eni kotski Ritual 33. Ovi rituali zajedno sa Svedenbor kim Ritualom su usvojeni kao integralni dijelovi Reda.

Revidirana verzija Ustrojstva je objavljena 1917.O.T. Ustrojstva iz 1906.Gerard Encausse (Frater Papus). godine. Aleister Crowley je objavio jo vi e revidiranu verziju Ustrojstva pod nazivom: "Priop enje s Osvrtom na Ustrojstvo Reda" ().O. godine.O. koji je tako er bio vo a Gnosti ke Katoli ke Crkve i Reda Martinista.O. Heinrich Tranker. godine. provincije u Danskoj. u Sjevernoj Americi i on je svoju provinciju pridru io Crowleyevoj. Crowley je opunomo io O. na me unarodnom planu putem imenovanja i opunomo a vanja nacionalnih poglavara koji su nosili titulu X. godine Reuss je irio O. do 1921.T.T.O. 1919. 1919.T.T.O. godine.Krumm-Heller (Frater Huiracocha) je bio poglavar O.Hansen-Kadosh je bio poglavar O. Dr. provinciju u Njema koj. provincije u Ju noj Africi pod upravom Thomasa Windrama (Frater Mercurius) i u Australiji pod upravom Franka Bennetta (Frater Progradior ili AHAH).T. godineRevidirana verzija Ustrojstva je objavljena 1917. Nacionalni poglavari su obi no koristili posebno ime za ni e . bio je zadu en za O.T. a Rudolph Steiner (koji je poslije osnovao Antropozofsko Dru tvo) je vodio O. godine (u skladu s revizijom iz 1917. je bio poglavar O.O. u Francuskoj. Od 1902. Opunomo eni nacionalni poglavari X.T.O.) te voditi zapisnike o lanstvu u svojim zemljama. stupnja su trebali voditi O.T.O. u Latinskoj Americi. a kasnije.W. O.g. a kasnije. Charles Stansfield Jones (Frater Parzival) bio je poglavar O. poslove bez svakodnevnog nadzora od strane me unarodnog sjedi ta. Od 1902. koji je tako er bio vo a njema kog pokreta "Pansophia".T. Dr. Nacionalni poglavari su se trebali pridr avati O. stupnja. godine. na Britanskim Otocima. Aleister Crowley je objavio jo vi e revidiranu verziju Ustrojstva pod nazivom: "Priop enje s Osvrtom na Ustrojstvo Reda" (). provinciju u Austriji.O. Aleister Crowley (Frater Baphomet). i 1912.T. vodio je O. koji se pridru io Redu negdje izme u 1910. do 1921.O.

O. C D . bile su opunomo ene.dokument od O.. je uglavnom bio masonsko udru enje.T. dobila je 1921.T.O. Isto tako su dokumentirana i sekundarna opunomo en npr.T. smatrane su jednakima inicijacijama u odgovaraju e O.'.O.A. Rozenkrojcerska organizacija sa sjedi tem u Kaliforniji.'. Cro leyeva britanska sekcija je bila poznata kao "Mysteria Mystica Ma ima" ili M. Pod Reussovim vodstvom.T.T. dokumentirane i registrirane od strane O.O. Krumm-Hellerov ju noameri ki O.O.T.T.O. tra ila se serija inicijacija u O.M.T. provincije.O. pokrivale su odgovaraju e stupnjeve kotskog Rituala i Rituala Memfisa i Mizraima. postajali su lanovi O. O. izdaju potvrdu o lanstvu u O. koje su vodili. godine "Potvrdu Prijateljstva" .(masonske) stupnjeve O. stupanj O.O. postao je poznat kao Ordo Templi Orientis Antiqua. ili O. Slobodni Zidari visokog stupnja.'.M. autoriteta. koji su svoje masonske inicijacije primili od drugih priznatih masonskih autoriteta.O. Te inicijacije koje je posredovao O.O. bilo je potrebno samo da asnici Velike Lo e O. za stupanj koji je u pitanju. Za one koji nisu bili masoni.O. koju je osnovao H.T.O. i da zabilje e ime novog lana u Zlatnu Knjigu. VII.O. stupnjeva tako to su im se direktno priznavali masonski stupnjevi koje su oni ve posjedovali.T. dok je Reussova vicarska sekcija bila poznata kao "Mysteria Mystica Aeterna".T.O. te Rituala Memfisa i Mizraima.T. ja. mada je za cjelokupan sistem kori teno ime "Ordo Templi Orientis".T. Gerard Encaussova provincija je kona no postala znana kao "Francusko-Hai anski O. stupnjeve. Da bi takvi masoni stupili u odgovaraju i stupanj O. Inicijacije u stupnjeve kotskog Rituala.. Sve takve O. iz San Hozea.O.T.-a." (Franco-Haitian O.).T. bez izuzetka..O.T.O. Spencer Lewis.T. AMORC.

stiskove rukom.H.T. nakon to je do ivio sr ani udar.m. i kona no mu je taj status potvr en i od strane nacionalnih poglavara X. a ne staroeonski.C. pogled na ivot.1. preselio se iz Vancouvera.T. Agape lo a br. a koji ne bi povre ivali prava i privilegije uspostavljenih masonskih Autoriteta. itd. M.T. C. Crowley je ukinuo praksu primanja Slobodnih Zidara visokog ranga u Red bez predhodnog iniciranja u revidirane stupnjeve koje je on razradio za M. Zanatskih stupnjeva. znake. Wilfred m. Agape Lo a br. u Vancouveru.T.O. Reda O.O. i prilagodio ove revidirane rituale za uporabu u svom vlastitom ogranku O. bude Thelema. B.O..2 u Los Angelesu. on je ove rituale ponovo revidirao. i ne predstavlja se kao O. 1921. zbog toga to je on inzistirao na tome da glavni religiozni izraz O.'. Agape Lo a je uveliko . Fraternitas Saturni postoji i danas u Njema koj. provincije u po etku nisu bile voljne prihvatiti Aleistera Crowleya kao O.O.M. pod autoritetom Jonesa i Crowleyja. ovaj put u potpunosti odbacuju i termin "Masonerije" i karakteristi ne ambleme. i Reuss je na kraju usvojio nove rituale kao slu bene rituale Ordo Templi Orientisa. Kalifornija. u Hollywoodu.O.'.O. Crowley je slu io kao Vanjski Vo a Reda od 1922. Kanada. Oko 1917.O.'.. je masovno odstupio i rekonstruirao se kao jedna potpuno nova organizacija po imenu Fraternitas Saturni. Crowely je bio odre en da nasljedi vodstvo internacionalnog O.'. B.O. opunomo eni lan Agape Lo e br. California.. da bi prema Crowleyjevim instrukcijama zajedno sa Jane Wolfe radio na uspostavljanju Agape Lo e br. Dio Trankerovog njema kog O. Kanadi i drugdje.1 bila je ustanovljena 1912.m. Neke Nacionalne O. stupnja..M. Kanada..'. Aleister Crowley je nastavio praksu Theodora Reussa bilje e i lanove u Zlatnu Knjigu i izdavaju i povelje. do svoje smrti u prosincu 1947. Theodor Reuss se povukao sa funkcije poglavara O.Talbot Smith. i koji bi odra avali novoeonski . Umro je naredne godine..Crowley je preuzeo na sebe da pripremi revidirane rituale koji bi sa eto i dramatski prenosili zna aj Zanatskih i Visokih stupnjeva.M. religija bazirana na Knjizi Zakona. On je ponudio svoje revidirane rituale Reussu da bi bili usvojeni u itavom Redu.T.T.'. 1930-tih. pod vodstvom Eugena Groschea..T.T...2 odr ala je svoj prvi sastanak 1935.M.O. Crowley je to u inio oko 1913.

i u skladu sa njegovom eljom Karl Germer (Frater Saturnus) je postao O.O. s Jet Propulsion Laboratory" i "Aerijet General".T.. Nekoliko O. Crowley je opunomo io McMurtryja dokumentima koji su mu omogu avali da u slu aju hitne potrebe ima autoritet da nadgleda itav rad Reda u Californiji (kao to je ranije re eno. Tijekom II svjetskog rata dva Californijska O. treba biti inkorporiran i da e njime upravljati trijumfirat asnika. Premda je Crowley zamolio Mellingera da bude spreman kao mogu i Germerov nasljednik. Crowley je ve bio obavjestio Germera o McMurtryjevim poveljama. Parsons je u estvovao u osnivanju ove dvije uva ene ustanove. Mellinger je posjetio Crowleyja nakon to je McMurtry preba en natrag u Sjedinjene Dr ave. Drugi europski ogranci O."California Institute of Technology. Crowley je umro 1. Ju noameri ki ogranci su odr avali slabu vezu sa Germerom do ranih 1960-tih godina. vetu ili reviziji. bili su uni teni ili su pre li u tajnost tijekom rata. datirane 22. a izvan Californije inicijacije su bile veoma rijetke. California.T.T.O. kao Veliki Op i Rizni ar (Grand Treasurer General) i Crowleyjev zamjenik. ali poslao je kandidata.O. Germer je . slu e i u toj funkciji od kraja 1947. bile su podlo ne jedino Germerovom odobrenju. lipnja 1947. uva eni kemijski in injer i pionir zrakoplovstva. Karla Germera.S..O. osim unapre enja onih koji su ve bili inicirani.T.O.O.T. "Jack" Parsons (Frater Belarion). putovali su u Europu po vojnim zadu enjima. me unarodne komunikacije su bivale sve vi e prekinute. o ujka 1946.A. Crowleyjevog njema kog predstavnika. Agape Lo a br. i 11. i za Suverenog Velikog Op eg Inspektora Reda ( Sovereign Grand Inspector General of the Order). Crowley je postao sasvim ovisan o svojim predstavnicima u inostranstvu. do svoje smrti 1962. Mellinger nije primio nikakvu potpisanu naznaku one vrste koja je bila data McMurtryju.A. Postojao je blizak odnos izme u ova dva ovjeka i Crowley je naimenovao McMurtryja (Frater Hymenaeus Alpha) za lana IX. koje je u to vrijeme funkcioniralo). po to sam nije bio u mogu nosti da putuje. California. Oslobo en po etkom rata zahvaljuju i zalaganjima ameri kog konzula. i prije svega zainteresiran za objavljivanje Crowleyjevih djela. Crowleyja".O. Grady Louis McMurtry i Frederick Mellinger ( koji je prvobitno bio izbjeglica iz Hitlerove Njema ke).O. uhapsio je Gestapo i dr ao ga u nacisti kom koncentracijskom logoru radi toga to je "sakupljao studente za stranog dr avljanina.O. nije odr avao inicijacije..T. Reda O.T. stupanj za U. iji je autoritet bio jednak Crowleyjevom.2 nastavila je sa radom u ju noj Californiji do 1949. lanova mu je u tome pomoglo. nove inicijacije se nisu odr avale. Ove dvije povelje. Kasnije. i Crowley je imenovao Smitha (Frater Ramaka) kao X. Germer je bio miran i povu en ovjek. Nikakav rad Lo e nije zabilje en u Engleskoj u to vrijeme.2 u Pasadeni. a vodi je Johan W. Ju noameri ki O.T.S.T.O. Dr.doprinjela Crowleyjevom objavljiva kom radu. stupnja O. Agape Lo a se preselila u Pasadenu.T.H. a civilna putovanja su bila ograni ena. Na kraju II svjetskog rata funkcionirala je jo samo Agape Lo a br. Germer je kona no doputovao u Sjedinjene Dr ave. est mjeseci prije svoje smrti (17. nakon ega je Lo a prestala odr avati redovne sastanke.O. prosinca 1947. gdje je. kada je ovaj do ao na sastanak Agape Lo e na kojem je predsjedao McMurtry. upravljao ve inom poslova u O.) Crowey je pisao McMurtry i obavijestio ga da. McMurtry treba biti spreman da naslijedi Germera.. travnja 1946. Germer je obavijestio McMurtryja i ostale da O. Gabriela Montenegroa na inicijaciju u Californiu. to je bilo jedino tijelo O. ali ova inkorporacija nije izvr ena pod Germerovom upravom nad O. ali.A. Crowley je uz to naimenovao McMurtryja za svog osobnog predstavnika u U.T. McMurtry je doputovao ranije i posjetio je Crowleyja nekoliko puta tijekom dopusta. dok je Germer odre en da bude Crowleyjev nasljednik kao Vo a O. lana. Kada je izbio II svjetski rat.O. Slobodnog Zidara visokog ranga.

T.e. McMurtry je odr ao O.T. Germer je umro 1962.T. Najprije je tu io Samuel Weiser Inc.. pod imenom "Dru tvo Ordo Templi Orientis" (Society Ordo Templi Orientis). Kamp u Engleskoj pod vodstvom Kennetha Granta. Nakon Germerove smrti.T. pod McMurtryjem nastavak O. Metzger se nije anga irao u O. uklju uju i i Gradyja McMurtryja. 28.T.O.T. u skladu sa IRS CODE 501 (c)3. lanstva.izdao povelju za jedan O. za titnih . O.O. u Sjedinjenim Dr avama.O.O. ali odustao je od tog priznanja kada je saznao da je Germer Granta bio izbacio iz Reda. Gospodin Motta je tijekom niza godina bio osobni student Karla Germera. koja je navedena u Crowleyevim pismima McMurtryju iz 1940-tih.O.O.O. ali to je bilo nakon to ga je Germer isklju io iz lanstva.O.T.T. aktivnostima niti direktno niti indirektno u Sjedinjenim Dr avama.. Germer i Metzger su do li u sukob pred kraj Germerovog ivota.T.O. 1969. stupnja.O.O.e. Sud je smatrao da Mottine tvrdnje o O.O. lanovi.T.T.".v. izvan vicarske nisu bili obavje teni o izborima koji su poduprli Metzgera sve dok navodni izbori nisu pro li.T.O. lanovi iz Germerovog i Crowleyovog doba bili su pozvani da se pridru e McMurtryju da ponovo uspostave regularne aktivnosti O. u dr avi California registrirano je Udru enje Ordo Templi Orientis (Ordo Templi Orientis Association) kao vid legalnog entiteta O. Za Metzgera se smatralo da predstavlja poslijeratni ostatak iz ranijeg Reussovog perioda. San Francisco slu aj zavr en je 1985. California. godine pre ivjeli O.T. nisu nekoliko godina uli za njegovu smrt. Okru nom Sudu u Maineu.O. Ovaj slu aj je rije en u Weiserovu korist na U. O.T.O. Motta je kona no do ao u Sjedinjene Dr ave da zahtjeva pravo na Crowleyev copyright.O. Metzger je u vicarskoj objelodanio tvrdnju da je on vo a Reda. Motta je u po etku priznavao Kennetha Granta kao vo u O. Ova korporacija je postala oslobo ena Federalnog poreza kao religiozni entitet 1982. Grady McMurtry je aktivirao svoja pisma s punomo ima i preuzeo titulu "Kalif O. lana III. pod McMurtryjem dao je Motti poziv za proces koji e se odr ati u 9-tom Federalnom Okru nom Sudu u San Franciscou. ali kasnije je zatvorio Kamp i izbacio Granta iz O.T.T. bio je primoran da se pozove na svoje dokumente koje je dobio od Crowleya za slu aj hitne autorizacije.. Uva eni lanovi O.O. je bio inkorporiran u zakone dr ave California 26. XII 1971.v. da ozakoni Metzgera unutar Crowleyjevog O. bili su obavije teni o stvaranju ove korporacije i ostavljen im je izvjestan vremenski period da pismeno potvrde elju da nastave lanstvo u skladu sa obi ajem kojeg je ranije uspostavio Kerl Germer.T.O. kao i oni za koje se znalo da su lanovi od ranije. radi uzurpiranja copyrighta i za titnih obilje ja. Marcelo Motta je u inio jo jedan poku aj preuzimanja uprave nad O. i tako je pro lo nekoliko godina prije nego to se postavilo pitanje nasljedstva funkcije poglavara O.O.S. inicijacije u svojoj ku i u Berkleyju.T.T.O.O. ne prolaze test legalne utemeljenosti.O.2 iz Crowleyevog i Germerovog vremena..T.T. smatraju i da je on jedini predstavnik Crowleyevog O.O.T. izdava a mnogih Crowleyevih djela. Tijekom procesa u Maineu. Sud je priznao da je O. Aleistera Crowleya i da je isklju ivi vlasnik imena. 1977. kada je uo da je Grant krivotvorio rituale. Metzger nije op e prihva en kao vo a Reda izvan njegove grupe. Germer je tako er bio zainteresiran za rad Hermanna Metzgera (Frater Paragranus) u vicarskoj.T. o ujka 1979. Motta je formirao grupu u svojoj domovini Brazilu. a da nije ostavio odre enog nasljednika. Oni koji su pismeno mogli dokazati da su O. i tu pokrenuo grupu. koju je bazirao na privatnim izborima za koje je re eno da su se odr ali u vicarskoj. i Motta je ponovo izgubio. Kenneth Grant je isto tako iznio tvrdnju da je on vo a O. Neki ugledni lanovi. U to vrijeme bilo je manje od tucet pre ivjelih lanova O. ali da nema originalnu vezu sa Crowleyjevim O. Ovo udru enje uklju ilo je lanove Agape Lo e br. Kada je McMurtry postao svijestan kriti nog stanja u koje je Red zapao nakon Germerove smrti.

nije sekta vec viteski i magijski Red i O. primanjem Knjige Zakona postao je Prorok Novog Doba (Aeona) i osnivac Theleme kao magijsko-filozofskog pokreta.T. pod McMurtryjem je priznat kao legalni entitet baziran na lanstvu..T.T.T.O.znakova. Dva mjeseca nakon McMurtryjeve smrti odr ani su izbori. u rujnu 1985..O. Reda O. Grady McMurtry umro je 12. O. tehnike i doktrine tako da je u raznim periodima svog zivota prolazio kroz razne faze (budisticka. srpnja 1985. Potvr eno je da je McMurtry O. copyrighta i drugih dobara O. Na ovu odluku ulo ena je alba. mo e nastaviti kao korporacija. i Aleister Crowley Aleister Crowley je sistematicno i na znanstvenoj osnovi istrazivao razlicite religijske prakse.T.O. Odlukom 9-tog Okru nog Suda O.O. O.O. kr anska islamska.O. koji su imali pravo glasa.O.T.T. 1904.H. ali procesom albe ustanovljeno je da O.O. Frater Hymenaeus Beta izabran je za Kalifa i vr itelja funkcije O. unutar Sjedinjenih Dr ava.O.O.O..T. joginska. Reda O. sebe ne smatra i ne predstavlja se niti kao sotonisticka niti .).H.T. nakon prvobitne odluke 9-tog Okru nog Suda. sa prisutnim svim lanovima O. Hymenaeus Beta nastavio je svoju slu bu do dana njeg dana. koja je prihva ena.

Crowley definira tri razlicite "skole magike" pod imenom zuta.O. ne prakticira crnu magiju". O.T. Georgia Guidestones .O. te razvoja svijeta koji bi podrzavao i ohrabrivao drevnu viziju Univerzalnog bratstva ljudi. a ipak postavlja ove skole na potpuno drugaciji nacin no sto bi neko ocekivao na prvi pogled. Dalje.10 zapovijedi globalnog istrebljenja .O. imaju za cilj da unaprede zivote svojih inicijata. Spiritualne prakse O.T.O. crna i bijela. od strane svojih clanova kao i onih koji nisu clanovi. "Crna magija" se obicno zamislja kao neka vrsta "caranja" ili "sotonizma" cija svrha je da povredjuje druga bica.O. on takodjer smatra da nije moguce da Istinska Volja bilo kojeg bica dodje u sukob sa Istinskom Voljom nekog drugog.T. ohrabruje detaljno razumijevanje. definicija tri skole koje je dao Crowley. Takodjer O. Crowleyev koncept crne magije predstavlja prociscenje ovog uobicajenog razumevanja termina: on definira crnu magiju kao magicki rad koji ne sluzi aspirantovoj Istinskoj Volji. emancipacije u pogledu oslobodjenosti od sujeverja i drustvenog ugnjetavanja.T. a ne da ikoga povredjuju. je thelemitska organizacija koja se pridrzava thelemitskih ideale slobode religijskog i osobnog samoispoljavanja. Niko nije od strane O.T. obucavan da baca kletve. cini ili radi bilo koju drugu vrstu magike cija je svrha da povredi drugu osobu.kao anti-kr anska organizacija. u svojem klasicnom delu. O. a Magika koju prakticira Crna Skola se razlikuje od bilo koje predstave "crne magije" koje su gore bile spominjane. "Magika bez suza".

Ujedinite ovje anstvo novim ivu im jezikom. hebrejskom. o ujka 1980.faith .000 in perpetual balance with nature = UKLONITI VI E OD 6.000 LJUDI II Guide reproduction wisely . egipatskim hieroglifima. 7. swahili. . 4. panjolskom. Upravljajte mudro reprodukcijom unapre uju i kondiciju i raznolikost. 22. VI Let all nations rule internally resolving external disputes in a one world court VII Avoid petty laws and useless officials. TEKST NA ENGLESKOM: I Maintain humanity under 500. Upravljajte stra u vjerom tradicijom i svim stvarima uravnote enim razborom. starokineskom i ruskom. 8. 5. V Protect people and nations with fair laws and just courts. titite narode i nacije po tenim zakonima i pravednim sudovima. ostavite prostora prirodi. IV Rule passion .love . hindu.000.improving fitness and diversity. 9.Leave room for nature . VIII Balance personal rights with social duties.and all things with tempered reason. Posve en je istrebljenju ljudskog roda koje prijeti svima nama. USA. jer vjeruj."Ameri ki Stonehedge" podignut je na brdu iznad Elbert County. 6. Veli ajte istinu ljepotu ljubav tra e i sklad s beskona nim.seeking harmony with the infinite. Odr avajte ljudski rod ispod 500 000 000 u neprestanoj ravnote i s prirodom. 2. 1.000. Georgia. vrlo ih je na spisku po tede sumanutih igra a.000. Odr avajte ravnote u izme u osobnih prava i dru tvenih du nosti. IX Prize truth . Neka sve nacije vladaju interno rje avaju i vanjske razmirice na svjetskom sudu. arapskom. 10. imaju ulaznicu. klasi nom gr kom i sanskrtu. Izbjegavajte uskogrude zakone i bespotrebne slu benike. III Unite humanity with a living new language.beauty . ubojica svilenih rije i i svi koji jesu.Leave room for nature. te glavnim tekstom na engleskom. Ne budite rak na Zemlji. X Be not a cancer on the earth . s kra im napisima na sumeranskom. 3. ostavite prostora prirodi.tradition .

.

na jednom od najvi ih bre uljaka stoji masivan. Na prvi pogled iz daljine podsje a na europske neolitske spomenike poput Stonehengea. u SAD-u.SPONSORS: A SMALL GROUP OF AMERICANS WHO SEEK THE AGE OF REASON TIME CAPSULE: PLACED SIX FEET BELOW THIS SPOT ON TO BE OPENED ON PORUKE TAJNOG BRATSTVA U Okrugu Elber u Georgiji. . 107 tona te ak spomenik.

Ubrzo je i sam Christian priznao da je rije o pseudonimu. Taj tekst predstavlja svojevrsne programatske i globalne Smjernice. C. Christianu pro itajte ovdje. kolokvijalno nazvan Ameri ki Stonehenge. Christian te rekao da predstavlja grupu ljudi koja eli naru iti neobi no veliko i kompleksno zdanje koje e prenijeti poruku ovje anstvu. Povijest ovog spomenika zapravo je obavijena izmaglicom jer nitko to no ne zna identitet osobe ili osoba koje su naru ile njegovo postavljanje. panjolski. (Op irniju pri u o narud bi i realizaciji projekta te o R. o ujka 1980. arapski. Christiana Rosenkreuza (rosen ru in. svahili. kreuz kri ) iz ranog 15.) Spomenik je dovr en 22. Poznato je tek da je u srpnju 1979. stolje a.Me utim. Christian je rekao da on i njegova skupina planiraju ovo preko dvadeset godina i da ele ostati zau vijek anonimni. C. kineski. . ali do danas nitko nije saznao pravo ime te osobe niti osoba koje je navodno predstavljao. za razliku od tih pretpovijesnih tvorevina. ova u Georiji je suvremena i na svoje okomito postavljene etiri granitne plo e (5. u ured tvrtke Elberton Granite Finishing u ao mu karac u skupocjenom odijelu koji se predstavio kao R. hindi. kalendar i sat. g. hebrejski. g. ima na osam suvremenih jezika (engleski. a spomenik se naziva The Georgia Guidestones. No svatko tko zna ne to o povijesti tajnih dru tava na zapadu odmah e zamijetiti da je deklarirano ime zapravo varijacija na ime legendarnog osniva a tajnog Reda Rozenkrojcera. ruski) ugraviran tekst.9 m) na kojima le i vodoravno polo ena jedna manja. Taj objekt tako er e biti kompas.

etiri nosive plo e orijentirane su u skladu s godi njim prividnim Sun evim kretanjem. odnosno s polo ajem izlaze eg Sunca tijekom . Sredi nji kameni stup ispunjava dvije funkcije.Astronomska dimenzija spomenika ogleda se u nekoliko aspekata. Zatim je tu prorez koji je poravnat s godi njim kretanjem Sunca. Rupa koja se u njemu nalazi omogu ava da se u svakom trenutku kroz njega vidi Sjevernja a. odnosno nagnu em Zemljine osi.

stolje a koji su planirali i provodili sterilizaciju odre enih segmenata dru tva poput zatvorenika i mentalno oboljelih. Oni kr anski religiozno indoktrinirani odmah e prihvatiti interpretaciju spomenika kao sotonskih 10 zapovjedi. Na samom vrhu vodoravno polo ene plo e ugravirana je poruka: "Neka ovo bu smjernice du ka dobu razboritosti". egipatskim hijeroglifima i starogr kom. a sigurno e biti i onih koji e biti odu evljeni. i polovicom 20. osobito ako naginju nekom obliku new agea kao to je wicca. K tome i natpis na nov anici od 1 dolara na kojem pi e "Novi svjetski poredak" ispod piramidalne gra evine i ostalih masonskih simbola. sanskritu. Mnogi e se zgranuti na ove podatke o spomeniku iz Geogije. dok e informiraniji prepoznati sli nosti naputaka o kontroli ljudske populacije s programatskim ciljevima eugeni kog pokreta me u znanstvenicima Amerike i Europe krajem 19. a to je imalo svoj fini u njihovoj povezanosti (financijskoj i inoj) u projektu Tre eg Reicha koji je itavim narodima namijenio istrebljenje ili redukciju.ekvinocija i solsticija. Vodoravna plo a na vrhu kao glavnu funkciju ima rupicu kroz koju svakoga dana u podne probija Sun ev snop svjetlosti ozna avaju i na sredi njem okomitom stupu datum odnosno koji je dan u godini. plo a obja njenja na kojoj su ugravirani tehni ki podaci i opis karakteristika samog spomenika i njegova sadr aja. Ne bi to bio jedini pokazatelj da Tre i Reich nikada nije dokon an ve se samo preselio s one strane Atlantika nakon to su njema ki znanstvenici hrpimice nakon zarobljavanja rehabilitirani i anga irani na ameri kim tajnim i javnim projektima u naoru anju i svemirskoj utrci. U podno ju se nalazi tzv. samo nosi vodu na mlin interpretacije da je rije o eliti koja dugoro no te i ostvarenju svjetske dominacije pod . Ista je poruka ugravirana na njezinim rubnim stranicama vidljivim odozdo i to na etiri izumrla pisma: sumerskom klinastom.

u ovoj interpretaciji obja njavali bi na ine na koje se namjerava eliminirati dvanaest tinaestina (12/13) ljudskog stanovni tva planete i svesti na preporu enih 500 milijuna. Iz ozbiljnosti koncepta i izvedbe spomenika iz Georije neki smatraju da on predstavlja va no mjesto za Okultnu Hijerarhiju koja kroz globalne institucije poput Svjetske banke. izopa eni dru tveni i ekonomski poredak i vrednote.globalnom vladom i globalnim sudom. a omogu ila svojevrsno resetiranje i uspostavu novog doba na novim na elima. pti ja gripa.2.) kao i razvoj genetski modificirane hrane kojom je mogu e u initi neplodnima itave populacije.The Art Of War. upravlja svijetom u kojem ivimo i usmjerava ga u eljenom smjeru. bit e i onih koji e u ovim idejama prepoznati istinski dobronamjernu poruku posve enika i vizionara koji su imali povla teni ezoterijski uvid u ono to se. Napokon." . Svjetske trgovinske organizacije. Me unarodnog monetarnog fonda. reducirala bi ovje anstvo i razorila postoje i nakaradni. kroz politi ke administracije niza zemalja. predstavljale bi za etnicima te nove civilizacije putokaz ka dru tvu i ustrojstvu svijeta koji bi bio istinski odr iv jer bi po ivao na na elima posvema nje ravnote e. pravde i razboritosti. svinjska gripa itd. Smjernice sa spomenika iz Georgije.Emma Goldman "All warfare is based on deception." .2010 at 23:19:37 "Najnasilniji element drustva je neznanje. arhitektonski postavljene tako da izdr e nevere koje predstoje. te znanstvene i financijske elite. prema mnogim predskazanjima i slutnjama. ima dogoditi na Zemlji u bliskoj nam budu nosti. Socijalna i geoekolo ka kataklizma koju e pre ivjeti tek manji broj. Sve nove i nove bolesti koje se javljaju (AIDS. Wikipedia: Georgia guidestones Posljednje ure ivanje od Phlegma : 14. Sun Tzu DRU TVO THULE-THULE GESSELSCHAFT .

O pravom podrijetlu ovoga znaka biti e vi e rije i u daljnjem tekstu. Ova rasa nazvana «Vril-ya» o ivjela je u znanstveno-fantasti nom romanu «Nadolaze a rasa» engleskog romanopisca Edwarda Bulwera-Lyttona iz 1871. Tako je jedan o najdrevnijih znakova sre e i blagostanja postao jedan od najmo nijih i najzlijih simbola 20. Helena Blavatsky u svojim radovima nazvanim «Tajna doktrina» Thule-Gesellschaft je ostalo u prisnom kontaktu s «teozofistima». Nakon kataklizme. za koje su vjerovali da su ostaci isto tako mitske Atlantide. potom u pustinju Gobi. dobilo je ime po mitskoj zemlji HyperboreiThule. i na kraju u Tibet. u svoje redove privukla prvog ovjeka iza Hitlera-Heinricha Himmlera. njihovi duhovni mentori povukli su se u skriveni duhovni centar zvan «Asgard». mo da ak i Babylon?). Ova bi a u Hindi/Budisti koj tradiciji poznata kao «Lame svih Lama» ili «Kraljevi svijeta» mogu se kontaktirati samo duhovnim putem. kukastog kri a kao za titni znak. odnosno super-rasa. a veli anstven stadion u Berlinu 1936. Hitler ga je postavio u bijeli krug na crvenoj pozadini kako bi konkurirao crvenoj zastavi Komunisti ke partije sa srpom i eki em. ovo dru tvo bilo je glavni pokreta nacisti ke ekspedicije na planine Tibeta. kolovoza 1918.Jedno od slabo istra enih dru tava uop e je dru tvo Thule ili Thule Gesellschaft. koja je za cilj imala otkriti tajne izgubljene super-rase. stolje a. Simbol ovog «gospodara» je upravo famozna svastika s po etka teksta. Dru tvo Thule po ivalo je u samom srcu carstva SS-a. Bilo kako bilo. Ova uvjerenja bila su sve osim tehnolo kih. filozofije koja je animirala rane ideologije Nacisti ke partije i to je iznimno bitno. predla e Hitleru znak «Hakenkreutza». U 1930-ima. stolje a. ispod povr ine mar iraju ih nogu i tutnjave tenkova na nurember kom Cepelinovom polju. pak izvori navode da je dru tvo jo 1910. ali Himmler zasigurno je. bio doma inom Olimpijskih igara. a i povijesna injenica govori kako je i sam Adolf Hitler (iako nikada nije postao izravan lan) na mnoge na ine podupirao rad ovog misti nog dru tva. (u hinduskim legendama naziva se jo i bijeli otok). U . koje je postalo zastra uju a produ ena ruka Nacisti ke dr ave. stolje a. Blavatskynim sljedbenicima. kao minhenski ogranak tajnog dru tva «Germanenorden». Ovu ideju je za eo Platon. No. Da li ih je Hitler bespogovorno i u cijelosti prihvatio. Sustav autoputa pove ao je brzinu putovanja du inom i irinom cijelog Reicha. pulsirao je druk iji ritam puno starijeg sustava vjerovanja. to ukratko re i i odakle po eti pri u o ovome dru tvu? Prema nekim izvorima dru tvo Thule osnovao je njema ki okultist Rudolf von Sebottendorff 17. osnovao Felix Niedner kao eksremnu nacionalisti ku grupu. a dalje razvila poznata okultistica 19. Dru tvo Thule Dru tvo Thule iji je lan bio Heinrich Himmler. Tako er. isto nja kog misticizma i antropologije s kraja 19. Drugi. Friedrick Krohn lan dru tva Thule 1920. Ostali su tvrdili da su stanovnici Thule pre ivjeli kataklizmu i postali podzemni nadljudi. Ono to je intrigantno kod ovog dru tva je da su njegova u enja i doktrine usa ena u samu sr nacizma. moglo bi se raspravljati. To je bila pomno odabrana mje avina drevnih teutonskih mitova. podzemni grad. odnosno «Reda teutonskih vitezova» osnovanog 1912. vo u SS-a. koju su neki lanovi dru tva poistovjetili s Islandom i Grenlandom. Hitlerova Njema ka prezentirala je sav sjaj svojih tehnolo kih dostignu a Na godi njem skupu u Nurembergu zra na flota vitkih bombardera protutnjala je iznad uzdignutih lica pripadnika Nacisti ke stranke. koja simbolizira «sredi nju mo Nebeskog dragulja». prvo su migrirali na zapad (misle i na zapad Indije.

bez obzira na njegove prohtjeve. te po eo Hitlera upoznavati s minhenskim okultnim krugovima. a najpoznatije od njih je «Skull and Bones» (lubanja i kosti) koje djeluje na sveu ili tu Yale i identi no je Hitlerovom dru tvu Thule. Alfredu Rosenbergu je izjavio: «Vjerujem u Hitlera. kako bi do li u kontakt s «bo anskim sobom» u nevidljivom svijetu duhova. filozof Houston Stewart Chamberlain vjerovao u rasnu nadmo «Arijevaca» koji su naseljavali sjevernu Europu. Heil». Dietrich Eckart. ali sam ja taj koji naru uje pjesme! Uveo sam ga u u enja «Tajne doktrine». godine izjavio da je osobno primio jedan oblik satanisti ke objave po kojoj je njegova sudbina pripremiti tijelo za Anti-Krista. To bi u kona nici omogu ilo dosezanje «univezalnih energetskih polja». Kada se Hitler pridru io Dru tvu. Cilj dru tva Thule bio je razbiti barijeru tzv. Dietrich Eckart je izjavio da je do ao ta dan. Dru tvo je proklamiralo i ekivanje odabranog ovjeka kojemu e se predati. Tako er bio je omiljen me u pobornicima izokrenute Darwinisti ke teorije: jo jedan englez. Najpoznatiji pripadnici ovog dru tva su George W Bush i njegov otac. Sebottendorf je to nazivao «Fuehrerprinzip» (Fuhrerovo na elo). Vo a dru tva Thule. Ovo je potaklo pripadnike dru tva Thule da se poistovjete s teutonskim plemenima koja su 9.ovom romanu pripadnici ove rase nadljudi imaju psihokineti ke sposobnosti (Vril) i ele zavladati svijetom. iznad njega lebdi zvijezda!» Eckart je pratio svoju misiju koju je otkrio tijekom jedne seanse. uvara tajni vril-a. otvorio njegove centre u viziji i pokazao mu na ine komunikacije s Mo ima!» Svastika . Dru tvo Thule zahtijevalo je disciplinu i slijepu. kako bi se stvorili preduvjeti za osobnu transformaciju. Na prijelazu stolje a termin «Ubermensch» (nad ovjek) prihvatili su mnogi filozofi. Eckart je svoju ulogu u tome procesu usporedio sa onim to je Ivan Krstitelj bi Kristu. Na samrti je izjavio «Slijedite Hitlera! On e plesati. koja bi u ovjeku «probudila» uspavane unutarnje mo i i omogu ila razvijanje nadljudskih fizi kih sposobnosti koje su nekada bile obilje je ponosne Arijevske rase. poglavito Friedrich Nietzche. Eckart je Hitlera dobro podu io. te izmislio formalni pozdrav za «tako dobrog ovjeka»: «Sieg. «maloga sebe». Tada je re eno da e se «Gospodar Maitreya» uskoro pojaviti kao njema ki mesija kako bi «poveo arijsku rasu u kona nu pobjedu nad idovim Eckartu a». je dodijeljena zada a mesijinog «hranitelja». godina poslije Krista porazila rimske legije u teutobur koj umi kao nasljednici izgubljene super-rase Hyperborea-Thule. predstavljaju i ga kao «dugo i ekivanog spasitelja». koje je povezivalo vi e tajnih dru tava.koja se sastoji od fizi ke stvarnosti i (po napredovanju u njihov unutarnji krug) moralnih okova. odnosno ovjeka nadahnutog od strane samog Lucifera koji e pokoriti svijet i odvesti Arijevce u slavu. neupitnu poslu nost prosvijetljenom Majstoru. Zanimljivo je istaknuti da je dru tvo Thule bilo dijelom me unarodnog «Bratstva smrti». svojim je nasljednicima u kasnim danima 1910.

com/albums/r. a Haushofer je tvrdio da je posjetio Tibet u potrazi za dokazima ove teorije. Hitler je ve bio upoznat s ovim teorijama. . nordijskog boga groma i bio je omiljen u krugovima germanskih neo-paganisti kih pokreta s po etka 20.Drevni indijski simbol sre e. U sli noj maniri Hakenkreutz je usvojilo i dru tvo Thule. ali Haushoferovi radovi jo su vi e ideolo ki potkovali ovu ideju. Dok je bio utamni en u zatvoru Landsberg. koja e prerasti u operaciju «Barbarossa». Predlaga i ideje «Lebensrauma» tra ili su rekolonizaciju Slavenskih zemalja koje su pokorili vitezovi Teutonci u srednjem vijeku i ponovno ujedinjenje germanske populacije isto ne Europe i europskog dijela Rusije. Ve sam ranije spomenuo kako je svastika dospjela na nacisti ku zastavu. Dodatna doza okrutnosti pristigla je u razmi ljanja Nacista 1923.. Dru tvo Vril tra ilo je na in za kontaktiranje podzemnih superljudi. teorije koja je imala vode u ulogu u njema koj imperijalisti koj ideologiji jo od 1890-tih. Geopolitika Haushofer je tako er bio i gorljivi branitelj ideje «Lebensrauma» ( ivotnog prostora).. Tako er je promoviralo ideju o centralnoazijskom podrijetlu Arijske rase. invaziju na Sovjetski Savez 1941. godine. kako bi od njih nau ili drevne tajne Thule.photobucket. Hitlerov bliski suradnik Rudolph Hess poslije ga je upoznao s Haushoferom. stolje a koji su ga nazivali «Hakenkreutz» (kukasti kri ). Hitler se upoznao s pisanim djelima profesora Karla Haushofera. svastika bila je tako er i tradicionalni simbol Thora. iji su lanovi kao i neo-paganisti bili zakleti antikr ani.jpg Podrijetlo Arijske rase Po etkom 20-tih godina otrovna mje avina rasne teorije i teutonskog misticizma ukorijenila se duboko u nacisti koj filozofiji koja se borila za politi ku prevlast u Weimarskoj republici. biv im vojnikom i znanstvenikom i osniva em dru tva Vril koje se kasnije istaknulo kao unutarnji krug dru tva Thule i nastavilo djelovati i nakon njegova ga enja. te bila glavna ideja i parola njema ke politi ke desnice. http://i140./nazimyth2.

Pretpotopni primitivizam Hitler. odnosno Njema kom narodu. To (Teutonska pobjeda nad Rimljanima)je ponovno pobudilo osje aj ponosa kod. Sebottendorf je ve 20tih godina propagirao ideju «kona nog cilja» kojom bi se idovi doslovno «istrijebili s lica zemlje jednom za svagda» koriste i najkrvolo nije metode uklju uju i i osnivanje koncentracijskih logora. Jedna je stvar dru tava Thule i Vril jo vi e privukla Hitlera i Himmlera-potpuna predanost ideji uni tenja idova (juda) koji su bili vi eni kao rasna prijetnja i kozmi ki neprijatelj «Volku». pora ene njema ke nacije i i la ruku pod ruku sa neslu benom nacisti kom idejom «vi e od religije je ustrajnost u stvaranju novog ovjeka». vode i propagandist prepoznao je privla nost pretpotopnog primitivizma na umove Nijemaca koje su proklamirali dru tva Thule i Vril. . u prvom svjetskom ratu.

.

brojili 500. a Himmler ih je vidio kao reinkarnacije teutonskih vitezova i vitezova iz legendi o kralju Arthuru. pogansko mjesto mo i za koju su neki vjerovali da e uvati i sam «Sveti Gral». u blizini ume Teutoburg. Osnivane su i specijalne jedinice nazvane «Einsatzgruppen» iji je zadatak bilo i enje isto ne Europe od idova.photobucket. sredinom 1930-tih gorljivo je tra ila podrijetlo arijevske rase irom svijeta. «Schutzstaffel» (za titni odred)».000 ljudi. Wewelsburg je trebao postati sredi te tog poretka. 1933. produ ena ruka SS-a. u kojima su provo eni okrutni eksperimenti sa svrhom dokazivanja arijevske superiornosti. http://i140.com/albums/r. izme u gradova Hamma i Paderborna. Na podu dvorca nalazio se tamni mozaik zvijezde koja je ozna avala sredi te i nad kojim su provo eni magijski rituali dvanestorice nacisti kih asnika poznatih kao «Dvanest vitezova». fantazije Himmlera i dru tva Thule postali su stvarnost. Komisija Ahnenerbe. ova je vizija imala vrlo mra nu stranu U Drugom svj.Provoditelji rasne doktrine i dvorac Wewelsburg. Zadatak im je bio prona i znanstvenu. kada je Hitler postao njema ki kancelar.-Ahnenerbe.jpg Ahnenerbe i Tibet .ratu SS je punio nacisti ke koncentracijske i logore za istrebljenje. da bi do 1939. koji je postao Himmlerov hram vjere u novi svjetski poredak. No. Vo en nametnutim nacisti kim diktatom i idejom rasne isto e provoditelj rasne doktrine postaje Himmlerov SS. Naoru ani pripadnici poznatiji kao Waffen SS borili su se zajedno s regularnim postrojbama njema ke vojske u Drugom svjetskom ratu. godine. SS-ovski Kamelot postao je dvorac Wewelsburg.. antropolo ku i arheolo ku dokumentaciju koja bi ujedinila njihovu drevnu pro lost i njihovu sudbinu. Ovi odredi zapo eli su kao 300-tinjak Hitlerovih osobnih tjelesnih uvara.. samo da bi dokazali kako je njima su eno vladati svijetom i da pri tom imaju podr ku misti nih sila. za kojima su tragali Arthurovi vitezovi okruglog stola.

U tom je imao podr ku vedskog istra iva a i nacisti kog simpatizera Svena Hedina. Jedan od lanova eksped icije bio je i antropolog Bruno Beger. Kako sam ve spominjao. Hitler je o Hedinu imao toliko visoko mi ljenje da ga je pozvao da odr i pozdravno slovo na Olimpijadi 1936. dok europski rasni elementi najvi e dolaze do izra aja kod predstavnika aristokracije. te u detalje zabilje io i druge fizi ke predispozicije. Hedin je nazo io osnivanju Instituta za unauatrazijska istra ivanja. Vjerovao je da bi Tibetanci mogli igrati klju nu ulogu u regiji nakon kona ne pobjede. ogranka Ahnenerbea. a njezin pronalazak bio je predmetom barem jedne nacisti ke ekspedicije. Dvije godine po osnutku. kao njema ki saveznici. Himmler dru tvo pripaja SS-u.Komisija pod punim imenom «Ahnenerbe Forschungs und Lehrgemeinschaft» bila je dru tvo za istra ivanje i pou avanje o naslije u predaka. kako bi uspostavili protute u britanskom i kineskom utjecaju u regiji. Karl Haushofer je bio uvjeren da klju ovladavanja vril energijom le i u Tibetu. U sije nju 1943. Schäfer je poslije objavio zapis o toj ekspediciji u knjizi «Sve anost o iljaka bijele tkanine: istra iva ka ekspedicija kroz Tibet u Lhasu. Iste godine dru tvo Ahnenerbe predvo eno Ernstom Schäferom pokrenulo je ekspediciju na Tibet. 1937. No. Begerova uloga bilo je provo enje znanstvenih istra ivanja o tibetancima. Ekspedicija na Tibet 1938. godine tibetanci su podosta bili naklonjeni Njema koj i njihovom savezniku Japanu. . sveti grad bo anske sfere». koji je vodio nekoliko ekspedicija na Tibet. pobornik teorije o Tibetu kao domu «sjeverne rase». Sa antropolo kog gledi ta je zaklju io da Tibetanci predstavljaju prijelaznu razvojnu fazu izme u mongolskih i europskih rasa. neki poklonici nacisti ke rasne teorije vjerovali su u postojanje misti ne zemlje Thule izme u Islanda i Grenlanda.. Tijekom svog boravka prou io je vi e od 300 lubanja stanovnika Tibeta i Sikkima.

ali i poslije. To bi omogu ilo. uvarima okultne mo i vril. rata Himmlerove opsesivne potrage za arijevskim korijenima urodile su pronalaskom arheolo kih nalazi ta u zapadnoj i ju noj Rusiji.Podzemni gradovi Nije poznato da li je bilo jo ekspedicija na Tibet. no ne zbog arheolo kih ve . nacistima odr avanje kontakata s njihovim arijevskim precima.1943. Ku e od blata i kamene sjekire Tijekom Drugog svj. Agenti dru tva Ahnenerbe pristigli su u ime Wermachta i detaljno pretra ivali ova podru ja za dokazima Njema kog podrijetla. isti e Ravenscroft. . U svojoj knjizi Spear of Destiny (Koplje sudbine) (1973) Trevor Ravenscroft raspravlja o tome da li su Nijemci u razdoblju izme u 1926. te je postavljao pitanje «za to se skre e pozornost svijeta na injenicu da nememo pro losti? Nije li dovoljno to da su Rimljani podizali monumentalne gra evine u vrijeme kada su na i preci ivjeli u ku ama od blata. Ovaj scenarij neodoljivi podsje a na Bulwer-Lyttona. ak je i Hitleru po ela smetati Himmlerova opsesija. provodili niz ekspedicija. Nakon nacisti kog poraza voditelj dru tva Ahnenrebe Dr Wolfram Sievers osu en je na smrt. koji su skriveni u podzemnim gradovima ispod Himalaja.?» Osu en na smrt Tajna mo vrila nije uspjela spasiti Tre i Reich od propasti. Otkriveni arheolo ki pronalasci transportirani su u tabo SS-a u Wewelsburgu. ali naga a se da je postojalo jo ekspedicija i prije.

Jedino jo Wewelsbur ki dvorac podsje a na zlokobne mo i jedne izokrenute filozofije. no u stvarnosti navodno slu i zlim ciljevima Iluminata. Slobodno komentirajte. Uz iznimku da je (gotovo) u potpunosti bio rezerviran za ene. kako se vidi na slici ispod kori tenjem broja Pi 1. okrenut naopa ke. Rumunjskoj.eksperimenata na ljudima u koncetracionim logorima. Njema koj. ali i u Italiji. nacionalne i politi ke jednakosti. Himmlerom i Sieversom. Red Isto ne Zvijezde dobar je primjer prakticiranja nekih od gore spomenutih zna ajki. A sad mali prilog teoreti arima zavjera. simbol Reda Isto ne Zvijezde. je « najve a bratska organizacija na svijetu kojoj pripadaju i mu karci i ene. uz negativnu reputaciju imalo i reputaciju promicatelja rasne. raspravljajte. Tim vi e iznena uje injenica to su to inila u vrijeme davno prije i prvih naznaka ideja o navedenim pravima i slobodama. prema njihovoj vlastitoj literaturi.618! Slu ajnost ili neka simbolika? . Australiji. pitajte.618 mogu se kreirati mandale u obliku savr enog pentagrama. A sad ono udno sjedi ta Redova Isto ne Zvijezde i njihovih najbli ih saveznika Duginih Djevojaka i Jobovih K eri (o kojima e biti rije i ne to kasnije u tekstu). Kini i F ilipinima. RED ISTO NE ZVIJEZDE . a to se mo e primjeniti na neka tajna dru tva koja izviru iz Slobodnog zidarstva. masonstvo je u nekim segmentima. vjerske. koji je. spolne. Kako emo u daljnjem tekstu vidjeti.» Ovaj red svoje podru nice ima ve inom u Americi. Ovaj Red je oblik prihva enog slobodnog zidarstva ija u enja po ivaju na Bibliji i iji su ciljevi benevolentnog i humanitarnog karaktera. ve upravo suprotno-da postane ravnopravan ogranak Slobodnog zidarstva.MASONSKA VEZA Red Isto ne Zvijezde. Samo da napomenem da iako sam ja zapoceo ovu temu za stvarno velikim postovima to ne znaci da i vi trebate imati takve postove. Arheolo ki svijet Ahnenerbea umro je zajedno s Hitlerom. na adresama s brojem 1. ali ne u smislu diskriminacije. Mnogi lanovi dru tva postali su vode i profesori u poslijeratnoj Njema koj. Saudijskoj Arabiji.

Osniva Reda Isto ne Zvijezde bio je dr. pravnik i . Robert Morris. visoko pozicionirani mason.

statut Reda dopunjen je na na in da su lanicama reda mogle postati i ne akinje. i 1793. ili iz redova Duginih Djevojaka ili Jobovih K eri koje su napunile dovoljno godina. poluk erke. . Podre enim (lokalnim) podru nicama upravljali su kaptoli na dr avnoj razini. i Veliki Me tar Kentuckya (u mirovanju). Izvorna zamisao dr. Nakon objave svojih rituala 1849. bili podre eni Generalnom Velikom Kaptolu u Me unarodnom Hramu Reda Isto ne Zvijezde koji je sjedi te imao u Washingtonu. Dodu e. Iz sastava lanova da se primjetiti da su lanice morale biti rodbinski povezane s Masonima . godine nisu postojali nikakvi znakovi njezinog rada i djelovanja. k eri. Prvi Veliki Kaptol (podru nica) utemeljen je iste godine u Michigenu. ali 1867. 1994. polusestre. koji su. ili barem povezani s nekim takvog profila. unuke. udovice. On je tako er bio i Majstor Mason. lanovi ovog reda moraju biti punoljetni i moraju biti Majstori Masoni s dobrom reputacijom. godine. pak. Morrisa bila je osnovati enski ogranak Slobodnog zidarstva. Drugim rije ima. ali se nije uspio suprotstaviti brojnim protivnicima takve ideje.u itelj iz Bostona u Massachusettsu. ogorice i bake. pomajke. 1850. postojala je istoimena organizacija osnovana negdje izme u 1788. majke. lanovi su osim Majstora masona mogle biti njihove supruge. povezao se sa Roberom Macoyem koji je rituale bazirane na Morrisovim idejama objavio 1867.

Sastaju se u masonskim lo ama. Jobove K eri su jo jedna masonska organizacija rezervirana za mlade djevojke u dobi od 10 21 godine. u posebnom kaptolu nazvanom Bethel. s izvornom svrhom edukacije i prakticiranja u enja Biblije kroz toleranciju prema svim ostalim religijama. je masonska organizacija za mlade. godine u Nebraski i Omahi od strane Ethel T. Djevojke u dobi od 11 do 21 godine u e vrijednost dobrotvornog rada kroz razne projekte koje organiziraju lokalne i dr avne podru nice. da se vratimo izvornoj temi . koja u i vje tinama vo enja i upravljanja kroz dru tveno koristan rad. No.Red Duginih Djevojaka I Jobove K eri Me unarodni Red Duginih Djevojaka. Ova organizacija osnovana je 1920. Wead Mick. a kada to nala e potreba.

stupnjevi nisu mogli biti potvr eni bez predsjedavaju eg «brata» s dobrom reputacijom . Dva asnika obvezno su morali biti mu karci (Patron i Patron Suradnik). Pogodan kandidat morao je dokazati svoje vjerovanje u Vrhovno Bi e. a nekima je ta titula dodijeljena. Kr anima se nije izri ito zabranjivalo lanstvo u Redu. ali bilo je te ko balanstirati izme u prakticiranja kr anske vjere i pripadnosti Redu. i tada bi bio iniciran u pet stupnjeva. Ostala dva stupnja trebala su se zvati Kraljica Juga i Red Amarantha. jednoglasna i prije svega tajna.Patrona ili Patrona Suradnika. Postoji 18 osnovnih inova svakog Kaptola: * Dostojna Matrona predsjedavaju e tijelo Dostojni Patron Majstor Mason kao nadzorno tijelo Matrona Suradnica preuzima du nosti Dostojne Matrone u slu aju sprije enosti o Patron Suradnik preuzima du nosti Dostojnog Patrona u slu aju sprije enosti Tajnik Blagajnik Kondukter razvodi posjetitelje i inicijate o Kondukter Suradnik poma e pri najavljivanju i skrbi o glasa koj kutiji Kapelan vodi Kaptol u molitvi Mar al Organist Adah Ruth Esther Martha Electa . koji bi se potom potvrdili na zajedni koj ceremoniji.Svaki Kaptol Reda Isto ne Zvijezde ima 18 asnika od koji su neki bili izabrani. dok su ostalih 9 morale biti ene (Matron i Matrona Suradnica). Dok se Dostojna Matrona smatrala predsjedavaju om Reda. iako se zasnivao i na Starom i na Novom Zavjetu. Inicijacija u razli ite stupnjeve morala je biti anonimna. Izvorna ideja nastanka Reda isto ne Zvijezde i bila je da to bude samo jedan od planirana tri stupnja. Svaki kaptol imao je pravo odlu iti tko e postati lanom organizacije. Zanimljivo je da je Red Isto ne Zvijezde zahtijevao vjerovanje samo u Vrhovno Bi e.

uvar - sjedi pored vrata u sobi za sastanke vode i brigu da su svi na broju i da su lanovi Reda Stra ar sjedi pored vrata izvan sobe za sastanke vode i brigu da su svi koji ele u i lanovi Reda

Podrijetlo i povijest Usvojene Ceremonije me u enskom afroameri kom populacijom Visoka Dostojna Matrona (u mirovanju) Jessie M. Ayers bila je lanicom Kaptola Miriam br.4, Reda Isto ne Zvijezde pod jurisdikcijom Velikog Kaptola Georgiana Thomas distrikta Columbia. Svoju slu bu provela je kao Visoka Dostojna Matrona 1989. ali i kao Visoka Povjesni arka Velikog Kaptola Georgiana Thomas u razdoblju od 1971. -1991. Izvjesni Thornton Andrew Jackson do ao je 10. kolovoza 1874. godine u posjed tekstova Ceremonije Usvajanja Reda Isto ne Zvijezde. Ove tekstove dobio je od Brata C.B. Casea, zamjenika i zastupnika Preuzvi enog Roberta Macoya, 33. Vrhovnog Svjetskog Patrona Ceremonij e Usvajanja. Kao dodatak, od Casea je dobio dozvolu za uspostavljanja kaptola Isto ne Zvijezde i me u provjerenom afroameri kom populacijom.

Tako je 1. Prosinca 1874. godine uspostavljen prvi kaptol Reda Isto ne Zvijezde sa afroameri kim lanovima u SAD-u, pod nazivom Kaptol Kraljice Esther Br.1 . Sjedi te mu je

bilo u O Street, na broju 708 u Washingtonu u ku i gospo e Georgiane Thomas. Prva Dostojna Matrona bila je sestra Marta Welch a prvi Dostojni Patron brat Thornton A.Jackson. Jedanaest mjeseci kasnije, Veliki Me tar William H. Myers i njegov zamjenik William A. Tallaferro, Ujedinjene Velike Lo e colubijskog Distrikta, pozvani su kako bi im bile dodijeljne po asne titule. Oni su to prihvatili, te su tako dodatno u vr ene veze koje povezuju masonske obitelji. Tom prigodom Veliki Me tar Mayers u svom govoru kovao je u nebesa Kaptol Kraljice Esther Br.1: Neka golubica mira lebdi nad vama. Neka Svevide e Oko, kome se klanjaju Sunce, Mjesec i Zvijezde uvijek nad vama bdije. Neka vas titi i uva u va im svakodnevnim nastojanjima da promovirate sveop e dobro ovog kaptola.
E

Ubrzo potom otvoreni su jo neki kaptoli poput Kaptola Kraljice Shebe Br. 3, Gethsemane Kaptola Br. 4. I brojnih drugih. Svaki puta kada bi se osnovala nova podru nica, nedugo zatm i priznala bi ju regularna masonska Lo a to je dodatno irilo i u vr ivalo masonske veze. asnici Pythagoras Lo e Br. 9, dodijelili su asnicima Kaptola Kraljice Esther Br. 1, prva odlikovanja poznatija i kao rozete. Ceremoniju dodjele uprili io je Dostojni Patron Thornton A. Jackson koji je elio da kaptoli uspiju u poslu koji je pred njima i ciljevima koje su si zadali. Tom prigodom Jackson je pdsjetio asnike da rozete nose s ponosom i u znak sje anja na 5 Heroina: Adah, Ruth, Esther, Marthu i Electu. Na kraju svog izlaganja izjavio je slijede e:

Tebi, Kraljice Esther i Suradnicima, predstavnicima zraka Predivne Zvijezde iz koje izviru najdivnije, najproro anskije i najinstruktivnije lekcije Starog i Novog Zavjeta. Neka uvijek baca zrake ljepote i spokoja na sve na to privla i tisu e da Ga tuju. Ova izjava svojevrsna je ideja vodilja lanovima Reda Isto ne Zvijezde od 1875. pa sve do dana njih vremena. Probajte malo progooglati pojam Order of the Eastern Star i vidjet ete koliko rezultata dobiti, i gotovo svaki link je razli ita podru nica. TRILATERALNA KOMISIJA I 3. SVJETSKI RAT Osim povijesnih urota i mo ebitnih naga anja o tome koliko su tajna dru tva utjecala na politi ko ekonomska kretanja na globalnoj razini, vrijeme je da se posvetimo onome to se doga a danas. Cijeli svijet je klicao progla enju novog predsjenika SAD-a, vjeruju i da e prvi afroameri ki predsjednik donijeti promjene, ne samo u svijesti ve i u globalnoj politici. No, jedan ovjek po imenu Webster Tarpley koji je osim to je vrstan povjesni ar i biograf nekih biv ih amrei kih predsjednika, ne misli tako.
F F

Muslimansko piodrijetlo aktualnog ameri kog predsjednika samo je lukavo smi ljeni "spin" koji e ameri ku vanjsku politiku odvesti ne ka smirenju sukoba na Bliskom istoku, ve ka rasplamsavanju mnogo ve eg "mitskog" sukoba supervelesila. Svi znaju da centri politi ke, vojne i ekonomske mo i ne le e u Kabulu i Bagdadu, ve u Moskvi, Pekingu i Washingtonu...Da bi se izvukli iz pomalo gubita kih sukoba u Afganistanu i Iraku ( a gotovo i iz rata s Iranom za koji je postojala izravna prijetnja tijekom srpnja-kolovoza 2007.), Amerika je s Obamom stvorila novog "Mand urijskog kandidata" i na taj na in stavila to ku na "i" sinteti kog sukoba " rata protiv terorizma" koji je zapo eo 2001. Prema rije ima doti nog Tarpleya, kandidatura Barracka Obame je jo vi e militaristi ka i agresivnija od kandidature njegovog prethodnika Busha i njegovih neo-konzervativaca. Novi ameri ki prdsjednik nije ni ta vi e do lutka na koncu Trilateralne komisije, a posebice izvjesnog Zbigniewa Brzezinskog.

Sada ova ista Trilateralna komisija stoji iza kandidature Barracka Obame. U prilog ove teorije idu i najnovije izjave . a mnogi se sje aju koliko je ona bila katastrofalna-ekonomski i strate ki. Taj projekt je koncizniji i razra eniji od neo-konzervatisti kog pristupa "razori i osvoji". ve ljevi ara i demagoga koji obe ava "nadu" i "promjenu". Kako sam ve prije rekao. Projekt Obamine adnistracije ne e biti ratovi na Bliskom istoku. no s jo vi e pripreme i indoktrinacije. ve ratovi na ve oj skali.Trilateralna komisija je u biti klika bankara koja je vodila i Carterovu administraciju. Ova klika se sada odlu uje na elo nacije dovesti ne nekog desni ara i neo konzervativca. jer nafta vi e nije pitanje prevage i presti a. ali ustvari zastupa kvalitativno gore i destruktivnije ciljeve i mo e isporu iti Europu kao pijuna i " rtveno janje".Britanija odr i u narednom periodu kao vladaju a supervelesila. a po rije ima Brzezinskog centri mo i le e u Pekingu i Moskvi i on je odlu an da se osovina SAD-V.

... Ve ernji list) .Shvativ i strate ku va nost Tartosa u Siriji.predsjednika navedenih supervelesila..Sve to treba je poduprijeti te manjine i naoru ati ih do zubagerilski rat svjetskih razmjera.umijesto toga u inmo Iran svojim saveznikom i zaratimo ih s Rusijom.NE! injenica je da Sudan s gotovo 10% opskrbljuje Kinu naftom.oni ka u "bombardirajmo Iran sa svim raspolo ivim sredstvima".... Uzmimo za primjer pristup McCaina i neokonzervativaca... a Rusi i Medvedev ka u kako je vrijeme ponovno se naoru ati do zuba s naglaskom na nuklearni program (Jutarnji list. Ostatk zaklju ite sami. Brzezinski je to ve jednom u inio zarativ i Afganistan s Sovjetskim savezom i naoru avaju i afganistance ameri kim oru jem. Brzezinski je prije nekog vremena posjetio ovo mjesto s ciljem protjerivanja Rusa i okretanja Sirije protiv njih... dok Brzezinski ka e: nemojte to u initi.I tako .RASADNIK BUDU IH SLOBODNIH ZIDARA . Ameri ka desnica nema pravo rje enje za ovaj scenarij. Darfura i humanitarne krize?. a ljevica koju podupire Rockefeller i Soros (Trilateralna komisija) -likuje. jer je SAD ve pred bankrotom i ne mo e si priu titi jo jedan rat takvih razmjera.. Obama ka e: "Amerika nije neprijatelj muslimana" (Jutarnji list). Isti scenarij ele primjeniti sa Sirijom. umijesto da Muslimani postanu neprijatelj. I Rusi i Kinezi imajusvoje muslimanske manjine koje bi dale du u i srce da se oslobode svojih "tla itelja" ( u Kini su to Viguri). Kina mudro uti. DEMOLAY INTERNATIONAL.. oni postaju topovsko meso u ve spomenutom potencijalnom sukobu protiv Rusije i Kine. Jo jedan primjer: da li su Ameri zabrinuti zbog Sudana.

Templarima vjerojatno nije bilo u interesu pozirati takvim ustrojem. Kako sam ve nebrojno puta istaknuo. Drugim rije ima.Otkada postoje tajna dru tva postojala je i opozicija koja je na ovaj ili onaj na in nastojala diskreditirati njihov rad. Kako bi u tome bili to uspje niji. no injenica ipak stoji da . kao uostalom i brojni crkveni redovi danas. fascinacija Templarima proizilazi iz injenice da je ovaj Red od ubogih Kristovih vitezova postao najmo nija organizacija u sjeni tada njeg poznatog svijeta. Bez obzira da li su pojedina dru tva doista imala podrijetlo u pro losti ne mo emo olako ignorirati ideologiju s kojom su se uporno povezivali. ponovno dolazimo do Templara kao najstarijeg tajnog dru tva ili bar dru tva s tajnama.religijskih sekti i inih organizacija. dokumente i zapise. jer su se s prvim danom svoga obznanjivanja po ela pozivati na neke drevne manifeste. po to su bili vitezovi-redovnici nije udno to su bili organizirani kao bratov tina. bratov tina. a isklju imo navodne tvrdnje o postojanjima pojedinih tajnih dru tava. svakom dru tvu se nastojalo pripisati neko misti no podrijetlo zasnovano na zasadama raznih dokazanih tajnih dru tava. koja je funkcionirala po vojnoduhovnom principu i na strogoj hijarajrhiji. Povijesne injenice govore da su to inila i sama tajna dru tva. Ako u obzir uzmemo dokazane povjesne injenice. pseudo. asocijacija.

Arubi. bri no je koncipirana po modelu slobodnog zidarstva. Meksiku i u jo nekim dijelovima Ju ne Amerike. I danas. Brzilu. Land. Filipinima. mnogi lanovi po izlasku iz ovog dru tva. Japanu. naj e e o evi i majke ili biv i lanovi organizacije koji se zovu Seniori. Dru tvo se zasniva na sedam osnovnih vrlina: G . Panami. Portugalu. Izvorna ideja ove organizacije bila je postati uto i te i savjetovali te za mladi e koji su o eve izgubili u ratu. Kolumbiji. no zato znamo da se jedna me unarodna bratov tina za mladi e zove upravo DeMolay International (biv i Red DeMolaya) po zadnjem Velikom me tru Reda Vitezova Templara spaljenom na loma i. Mentori se fokusiraju na razvoj dru tvene svijesti. Kada su svoje podru nice uspostavili u gotovo svakoj dr avi SAD-a. Ne mo emo znati da li slobodni zidari izviru iz Templara. U svome radu koriste model mentoringa. Red DeMaolaya postaje me unarodan i osniva svoje podru nice i u inozemstvu. tako da svoje podru nice danas imaju u Kanadi. Drugim rije ima. tako da su lanovi u red inicirani kroz cijeli niz alegorijskih obreda. Prvi lanovi ovog dru tva postali su Louis Lower i jo osam njegovih prijatelja bez o eva. Svaku podru nicu ovog dru tva sponzorira neka masonska lo a ili drugo masonsko tijelo. Njema koj. Land je otkrio potrebu stvaranja mjesta gdje bi se mladi i s istim probleima mogli povezati i nau iti odgovornosti.su njihovi zasadi bili pravi rasadnik tajnih dru tava u budu nosti. Iako nisu direktno povezani sa slobodnim zidarima Red De Molaya smatra se pridru enim tijelom. Kako je organizacija nastavila rasti. Trenutno ova organizacija broji 18 000 lanova samo u Sjevernoj Americi. u Kansas Cityu u dr avi Missouri uspje ni poslovni ovjek Frank S. Ovu masonsku organizaciju za mladi e od 12-21 godine osnovao je 1919. ubrzo je privukla pa nju Masonskih lo a koji su je formalno priznali u mnogim dr avama. Ciljevi lanovima organizacije mogu postati svi mladi i u dobi od 12 do 21 godine starosti i ne moraju imati nekog ro aka koji je ve lan neke masonske Lo e. Kako je ova organizacija lan masonske obitelji. ova organizacija vrlo je sli na Jobovim K erima i Duginim Djevojkama o kojima sam ve ranije pisao. Organizacija je rapidno rasla tako da je do kraja 1921 Land shvatio da e ovoj organizaciji morati posvetiti svoje puno vrijeme. a mentori novoprido licama su odrasli mu karci i ene. Australiji. Boliviji. razvoj vje tine vo enja i osobne odgovornosti. svoju karijeru nastavljaju kao Slobodni zidari. Italiji. Ime 23 i ujedno posljednjeg Velikog me tra Templara uzeo je s ciljem promicanja vrijednosti lojalnosti i odanosti.

po tovanju prema Svetim Stvarima. a biraju ga sami lanovi. te zapisni ara kojeg imenuje nadzorno vije e. a po asne titule i odlikovanja dobivaju i ne. Za njegovanje ovih vrlina dobijaju se i posebna odlikovanja. Seniore te ostale starije suradnike iz masonskih redova u prenesenom zna enju zovu jo i otac pozivaju i se na izvornu ideju dru tva da postane zamjena za izgubljenog oca. Evo kako izgleda struktura ove organizacije: Izabrani: * Glavni savjetnik Savjetnik senior Savjetnik junior blagajnik Imenovani: H H * Zapisni ar * akon senior * akon junior * Stjuart senior * Stjuart junior * Orator * Sentinel * Kapelan * Mar al * Standard Bearer (?) * Almoner * Sedam perceptora * Organist . Glavni Dr avni Svjetnik ili Glavni Savjetnik Jurisdikcije zadu eni su za organizaciju na dr avnj razini. Struktura Reda Regionalna podru nica Demolayeva Reda naziva se kaptol. isto i i patriotizmu. U kasnijim godinama Seniorima su postale i ene koje esto zovu majkom . skromnosti. No osim na lokalnoj razini DeMolay international ima i upravlja ka tijela na dr avnim razinama. kolegijalnosti. U radu Glavnom Savjetniku poma e Savjetnik Senior i Savjetnik Junior. pouzdanosti. a vodi ju Glavni Savjetnik. Savjetnik Senior naj e e je taj koji Glavnog Savjetnika nasljedi na njegovoj funkciji.bratskoj ljubavi. Sve du nosnike organizacije imenuje Glavni Savjetnik osim ostalih savjetnika i blagajnika. On je uvijek iz redova starijih lanova. Tako er.lanovi koji su svojim radom i zalaganjem na ovaj ili onaj na i pomagali u radu ovog dru tva. imena i pozicije du nosnika variraju u svakoj pojedinoj jurisdikciji.

Danas. idove i kr ane. gnostike. ljudi iz mnogih razli itih religijskih putova smatraju sebe praktikantima magije Zlatne Zore uklju uju i neopagane. od strane njenih osniva a. judeo-kr anski.D:. gr ki. rozenkrojcerski i masonski elementi mogu svi biti na eni unutar u enja G:. Mentor i vode e svjetlo Hermeti nog Reda Zlatne Zore bio je pokojni Dr. koje je prestalo postojati pod tim imenom 1903. a neki su u li i u Hall of fame . Za na a pojimanja najpoznatiji DeMolayevci bili su Walt Disney. Sustav magije Zlatne Zore nije religija. a simbolizam koji je upotrebljavala G:. unutarnje alkemije. Nastavni plan uklju uje studij Kabale. divinacije. vidovitosti i Enohijanske magije. ali nastavilo djelovati tijekom godina pod imenima dvije organizacije proiza le iz nje.Cijela je ekipa poznatih i manje poznatih prodefilirala kroz ovaj Red. dolazio je iz razli itih religijskih izvora. gnosti ki.G. astrologije. I I . Regardieova jasna i neosporna elja bila je da bilo koji i svi duhovni tragaoci mogu ne to dobiti iz u enja Zlatne Zore za vlastiti rast i evoluciju. Tako er je dizajnirana da bude kola i muzej znanja. John Wayne I Bill Clinton! HERMETI KI RED ZLATNA ZORA Hermeti ni Red Zlatne Zore (tako er znan i kao H. magijskog bratstva osnovanog u Londonu 1888. od strane Dr. duhovnoj i psihi koj evoluciji ovje anstva. Tolerancija za sva religijska vjerovanja je bila nagla ena.O. da bude Hermeti no dru tvo posve eno filozofskoj. Israel Regardie.D:. egipatske magije. Sustav magije Zlatne Zore je dizajniran da podu ava svoje studente apstraktnom ezoternom znanju kao i prakti nijim primjenama ceremonijalne magije. Ova organizacija promovira u enje originalnog Hermeti nog Reda Zlatne Zore. gdje studenti mogu u iti principe okultne znanosti i razne elemente zapadne filozofije te magije. Williama Wynn Westcotta i Samuel Liddell MacGregor Mathersa.D. iako religijsko slikovito prikazivanje i religijski koncepti igraju va nu ulogu u njezinu radu. Stella Matutina i Alpha et Omega. Zlatna Zora je planirana.) je neprofitna organizacija Floride iji je cilj neprekidno o uvanje onog tijela znanja znano kao Hermetizam ili Zapadna ezoterna tradicija. egipatski.

lipnja 1927. godine. Aleister Crowley i Dion Fortune. Obitelj je prihvatila tu gre ku kao novo ime. Arthur Edward Waite. Samuel L. . To mu je kasnije mnogo pomoglo u prou avanju kabale. Regardie je esto posje ivao Knji nicu Kongresa. velja e 1926. prijavio se u Washin gton College of SRIA (Societas Rosicruciana in America). cijela se obitelj preselila u Washington DC kad je Israel Regardie imao 13 godina. Rana Povijest Kao sin siroma nog idovskog useljenika. i ranog 20. Tradicija koju je predstavljala Zlatna Zora a kasnije i njezine dvije inkarnacije. Me u njima su bili Dr. Westcott. Pa ak i u izuzetnoj skupini veoma u enih maga Regardie posjeduje veoma visoki autoritet. 18. o ujka 1926. Za vrijeme Prvog svjetskog rata njegov stariji brat se pridru io engleskoj vojsci gdje mu je prezime bilo gre kom promijenjeno u "Regardie". o ujka 1985. jogu i hindu filozofiju. 18. koju je nazivao drugim domom. stolje a. nastale nakon to se izvorni Red raspao na razli ite frakcije. Mathers. studenog 1907. William W. Stella Matutina i Alpha et Omega. Israel Regudy ro en je u Londonu 17.Israel Regardie Prije nego to je preminuo 10. William Butler Yeats. Israel Regardie je bio od mnogih smatran kao zadnji ivi Adept veoma ivog magijskog pokreta poznatog pod imenom Hermeti ki Red Zlatne Zore. Veoma brzo je na ao u itelja hebrejskog i nau io itati hebrejski bez velike muke. 1921. Od ranih dana bio je zainteresiran za teozofski rad Madame Blavatsky. privukla je veliki broj poznatih okultista kasnog 19. bio je iniciran u stupanj Neofita i napredovao u stupanj Zelatora 2.

godine Regardie je objavio dvije knjige. Regardie je pristupio Redu Stella Matutina. "Jedna od stvari koje je jako mrzio" napisao je Pat Zalewski "je bila da ga ljudi uspore uju sa Crowleyevom metodom Telemitske magije kao i Knjigom Zakona Jo uvijek se sje am Regardiea kako udara dlanovima o stol jedne no i za ve erom govore i "Kvragu. kao i sposobnost da oprosti Crowleyu. budu i da je Crowleyjev izdava bankrotirao. LangfordGarstin. Mladi Regardie je ovo prihvatio kao izuzetnu priliku da u i magiju od osobe koja je ve izdala i knjigu o toj temi. nije vi e inzistirao na svojim zahtjevima. Drugi lanovi su stali na stranu Regardiea. 1930. Drvo ivota se smatra jednim od najrazumljivijih tekstova prakti ne magije ikada napisanih. pamtili su Crowleya kao prodornog buntovnika iz ranijih godina te je zbog ranijeg prijateljstva s Crowleyem Regardie bio izlo en provokacijama nekih lanova Reda.J. Par mjeseci kasnije. Crowley je jednostavno ignorirao zahtjeve i nije se ponudio da podu ava Regardiea ni jogi niti magiji. Knjiga koju je na ao je bila "Prvi dio od Knjige etiri" Aleistera Crowleya. dvije inkarnacije . bila je o igledna u knjizi "Oko u trokutu". Me utim. ak je napisao pismo Regardieu okrivljuju i ga za objavu tekstova i zahtijevaju i da vi e nikada ne spomene Zlatnu Zoru na papiru. Tako je u listopadu 1928. Regardie i Crowley su se razi li i nedugo zatim prestali me usobno komunicirati. Regardie. Stella Matutina i Alpha et Omega. godine. nego to je itko ikada prije .Ubrzo nakon toga Crowley mu je ponudio posao osobnog tajnika u Parizu. skroman i suzdr an mladi . Uz ohrabrenje i pomo Dion Fortune. E. ja sam ovjek Zlatne Zore a ne Telemit.Negdje oko 1925-1926. Njen lanak je u principu jo bolje otkrio istinsku sr Zlatne Zore. "Vrt Mogranja" i "Drvo ivota". "Vrt Mogranja" je knjiga koja se temelji na kabalisti kom u enju koje je Regardie stekao vlastitim istra ivanjem. Me utim. Regardie je nastavio prou avati magiju samostalno. Jedan od vo a Alpha et Omega. Stella Matutina i Alpha et Omega nastavile su njezinu tradiciju. "Drvo ivota" je izazvalo veliko uzbu enje u ezoterijskim krugovima. Kada je bilo izdano. godine Regardie je nai ao na knjigu koja ga je zaintrigirala. gdje Dion Fortune daje visoko mi ljenje o knjizi "Drvo ivota". Njegova dobrodu na priroda. Mnogi lanovi iz obje organizacije. Regardie mu se pridru io u Engleskoj. Me utim." Magijska Povijest 1932. Ti tekstovi su u biti objava u enja Zlatne Zore. i to iroj javnosti. s vremenom ga je doveo u nevolje s francuskim vlastima te je morao napustiti zemlju. itaju i svaku knjigu o toj temi ili lanak ili skripte do koje je mogao do i. Vrlo brzo je Regardie poslao pismo Crowleyu u Pariz i nakon odre enog vremena je dobio i odgovor. Regardie prihvatio ponudu i preselio se u Francusku. potpomognut britanskim asopisima. Regardie je poku ao popraviti Crowleyev ugled knjigom "Legenda o Aleisteru Crowleyu" koju je napisao zajedno s Crowleyem. Knjige koje je Regardie kasnije izdao pokazale su uravnote eniji i zreliji pogled na Crowleya. Iako je Zlatna Zora prestala djelovati 1903. Crowleyev ugled. Dion Fortune je bila jedan od najve ih branioca kao to se mo e vidjeti iz lanka "Okultni Pregled". volio bih da ljudi to shvate. Regardie bi bio uzrujan kada bi ga netko povezivao isklju ivo s Crowleyevim u enjima. Crowley si vi e nije mogao priu titi da zadr i Regardiea kao osobnog tajnika. U sljede e 3 godine Regardie je poku avao uvjeriti poslodavca da ga podu i magijskom umije u.

ali siguran da e sam sistem opstati. Regardieov izbor je bio sljede i : ili u po tovati zakletvu tajnosti koju sam dao Redu i pustiti da svo u enje bude zauvijek izgubljeno ili u ga objaviti i biti kritiziran. okolnosti ili materijalnog stanja. Regardie je bio veoma nezadovoljan i zabrinut oko davanja grandioznih titula izme u Vo a Reda koji nisu ba bili jako zainteresirani za prakti ni rad. Kao to to obi no biva. Regardie je bio pozvan da se pridru i Redu Stella Matutina. Neki rade u grupama.) Kroz povijest mnoge su hrabre osobe morale donijeti odluku koja je utjecala na velik broj ljudi. koja je nazvao jednostavno "Zlatna Zora". Nakon to je postao Theoricus Adeptus Minor. bez obzira na razinu obrazovanja. drugi samostalno. ta dva pisma su zavr ila u pogre nim kuvertama. Regardie se pridru io Redu gdje je uspio brzo napredovati kroz stupnjeve zahvaljuju i njegovim izvanrednim sposobnostima. Neki su javno kritizirali Regardiea zbog objavljivanja tekstova iako mu je ve a grupa Adepta bila za to tajno zahvalna. potrebno adekvatnije predstavljanje tog sustava. 1933. mjesto. ali bez obzira na to svi bi trebali biti zahvalni Israelu Regardieu na njegovoj predvi anju.objavio. u enja Zlatne Zore postala su dostupna svim istinskim tragaocima. Zbog Regardieove te ke i nesebi ne odluke da prekr i zakletvu tajnosti danu letargi nom i umiru em Redu. Regardie je napustio Red u prosincu 1934. Ubrzo je zaklju io da Red i u enja Reda ne e predugo opstati bez predavanja tih u enja u ruke ve em broju ljudi koji e iste cijeniti. me utim to nije bila istina. mnogi Hramovi Stella Matutina i Alpha et Omega su se po eli raspadati i na koncu nestali. Regardie je rekao "Dobio sam pozivnicu za u lanjenje u Red na temelju objavljivanja knjige Drvo ivota". Kao to je Regardie predvidio. To je naslje e svakog mu karca i ene to je njihovo duhovno pravo ste eno ro enjem" "Moji motivi su bili da bez sumnje doka em da nije vi e Red idealan na in prijenosa Magije i da je. Red je ve bio u procesu raspadanja. Sve ve i broj spisatelja pi e knjige posve ene u enjima Zlatne Zore i samim time u enja iste postaju dostupnijima. 1933. 1937. podrijetlo. mnogi obmanuti Vo e Hramova radije su po eli uni tavati dokumente Reda. U sada nje vrijeme vi e ljudi nego ikada prije naziva se praktikantima Zlatne Zore. zbog ve nekoliko djelomi no i bezobzirno objavljenih otkri a. Jedino se tako mo e promijeniti iroko rasprostranjeno negativno shva anje Magije. Jedan od spisatelja ka e: " najve i dio u enja Zlatne Zore do stupnja Zelator Adeptus Minor je dostupno iroj javnosti ve pola stolje a i niti jedan od problema modernog svijeta nije povezan s . Sa podr kom Dion Fortune. Predstavnik Reda je poslao pismo Dion Fortune sla u i se s njenim pogledom i u isto vrijeme poslao pismo Landford-Garstinu u kojemu je optu ivao Dion Fortune kao neodgovornu osobu. Regardie je objasnio svoj razlog objavljivanja u enja iroj javnosti rekav i " jako je va no da itav sistem u enja postane dostupan iroj javnosti tako da se ne bi izgubio. Na alost. godine je objavio ve inu rituala i u enja Zlatne Zore u etiri toma. u jednoj od najve ih faux pas u povijesti ezoterijskih grupa. nego da podijele znanje i u enje sa budu im nara tajima. Regardieova odluka da objavi u enje pokazala se dobrom i zbog toga mu svi studenti magije duguju veliku zahvalnost. U ime tajnosti i elite. Izgledalo je kao da su Vo e Stella Matutina igrali dvostruku igru. Kao rezultat te pogre ke vrata inicijacije odjednom su se otvorila Regardieu." Moja Rozenkrojcerska Pustolovina (1936. Manja grupa je prorekla da e Regardie snositi velike posljedice za to to je prekr io zakletvu.

kakve obi no igraju veliku ulogu u magijskim doga ajima.A. Regardie je istra ivao Kr ansku Mistiku. L. Istovremeno. a osim toga imao je jo jednu veoma va nu du nost: "Druga jako va na du nost koju je Regardie imao je ta. Junga i Reicha. "12 koraka do spiritualnog prosvjetljenja". misterije povjerene Redu povezane su sa duhovnim rastom i evolucijom. I upravo onda u jednom od onakvih graciozne sinhronizacije. "Kako napraviti i koristiti Talisman". U toj knjizi. Regardie upore uje magijske tehnike s metodama i hipotezama psihoanalize. (Rad sa prakti nim alkemi arima kao to su Frater Albertus iz Paracelzusovog Istra iva kog Dru tva u 1970-im godinama naveo je Regardiea da promijeni mi ljenje u kasnijim godinama ivota. "Prakti ni vodi za Geomantijsku divinaciju". Jedna od Regardieovih glavnih preokupacija bila je da sa uva tradiciju Zlatne Zore. knjiga koja je dala detalje o tome kako da se korak po korak izvode kabalisti ke vje be izvedene iz ceremonijalne magije Zlatne Zore. 1947. Iako postoji dosta mo i u tim u enjima. A. "Otkotrljaj se kamenu".G. jedan od Regardieovih alkemijskih eksperimenata nije se odvijao prema planu slijedom ega je Regardie ozbiljno povrijedio plu a u laboratoriju. Nandorom Fodorom."(1) Regardie je prakticirao to je i podu avao. J. "Temelji Prakti ne Magije". Posljedice te nezgode u laboratoriju pratile su ga sve do njegove smrti. Benditom. Regardie je objavio "Srednji Stup". godine Regardie je napisao "Kamen Mudraca". Regardie je poku ao sru iti zidove koji su bili postavljeni izme u magije i psihoterapije. nego da je bio prva klasa Teurgista i stru njaka na polju magije. to nije opasna mo . Psihologije i Enohijanske Magije. par iz Georgie postao je nadahnut radom Dr. Regardie je studirao psihoterapiju pod okriljem Dr. Regardiea te su . Nedavno dobiveni tekstovi iz arhive Israel Regardie Foundation pokazuju ogromnu koli inu osobnog rada i istra ivanja koju je Regardie ulo io u podru je Kabale. i iste se godine preselio u Sedonu. Regardie se seli u Kaliforniju i tamo otvara ured kiropraktike kao i Reichove terapije. Takva du nost nije jednostavna. Njegov trening je obuhvatio u enja Freuda. Jedna od posljednjih stvari od kojih bi zapadni svijet trebao biti za ti en je duhovni rast i evolucija. Nakon diplome 1941.) Regardie se vratio u Ameriku 1937.M.objavom tog znanja i u enja. Regardie se povukao u mirovinu 1981. mo e se sa sigurno u re i da Regardie nije bio jedan od okultista iz fotelje. Regardie je studirao psihoterapiju sa Dr. svoja shva anja na tu temu opisao je u "Romansa i Metafizika". gdje je studirao psihologiju i psihoterapiju. 1936-1937. Dok je bio u Londonu. krenuo je sa praksom kao analiti ar. Tako er. Na alost. da kao Adept uspostavi legitimnu granu inicijacijske linije Zlatne Zore u Americi. To ga je prisililo da odustane od prakti ne alkemije. knjigu o alkemiji iz perspektive Karla Gustava Junga. U 1938. Pristupio je Chiropractic College u New Yorku da bi studirao psihologiju. Arizona. Njegova kasnija djela uklju uju naslove "Ceremonijalna Magija". U to vrijeme on nije vjerovao u vrijednost laboratorijske alkemije. "Kompletan sistem magije Zlatne Zore". E. Kasnije. Predaje psihijatriju na koli za kiroprakti are u Los Angelesu i objavljuje mnoge lanke u mnogim magazinima psihologije. Cleggom i Dr. Regardie je objavio mnoga druga djela: "Umjetnost i smisao Magije". je strpljivo ekao etiri desetlje a dok situacija nije postala dovoljno zrela za takav poduhvat. "Vodi za opu tanje za ljen ine".

Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima. Israel Regardie je preminuo od sr anog udara dok je ve erao s prijateljima u jednom od njegovih omiljenih restorana.M. to no u vrijeme kada su dvojica magova (jedan s isto ne. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Europskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. Regardie je inicirao dvoje u Unutarnji Red." . nepoznati jedan drugome i paru iz Georgie. godine. Regardie je nastavio davati savjete na polju zdravlja i magije do kraja svog ivota. skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Europe. Tako. ameri ke kongresnike i senatore.A. Danas.Emma Goldman "All warfare is based on deception. obja njava Estulin. Clan ovog reda je i Milan tarot. inspirativna i u isto vrijeme jednostavna nastavljaju u iti i nadahnjivati nove generacije studenata magije. Barem je tako cijela pri a po ela 1954.s Komoru Ru e i Kri a (vrs a sve ane pros orije potre ne za inicijaciju u Adepta). ameri kog ministra obrane i ministra financija. potpredsjednika SAD-a. te je tako Keruxova svjetiljka pre la u ameri ke ruke (3). Posebno se referira na zapadnu Europu. to su bile prve i posljednje inicijacije koje je ikada izvr io. d a c b d a X `YX b W V V TUTSPR P Q Henry Kissinger ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga snimljen tijekom konferencije u talijanskom hotelu 2004. 10 o uj a 1985 Dr. njegova djela. Iako Regardie vi e nije me u nama. Bilderberg ozna ava NATO savez. predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda. Sun Tzu Prvotno napisano od nobie [COLOR="Red"] U osnovi. kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi.G. bili spremni za inicijaciju. guvernera federalnih rezervi. itd. u skladu s vremenom. koji je imao puno pravo da bude Inicijator u Komori bio je poveznica koja je nedostajala. direktore vode ih bankarskih tvrtki. drugi sa zapadne obale SAD-a). Europsku centralnu banku. "Najnasilniji element drustva je neznanje. Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bil erberg d i predsjednika SAD-a. godine. skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. Regardieov motto bio je Ad Majo Adonai Glo iam (Veli oj Slavi Bo ijoj .The Art Of War. A. [/I] . europske kraljevske obitelji. jednog naro itog vikenda. stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija." . ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. No. koja su veoma osvje avaju a.

David Rockefeller (lijevo) jo jedan ivahni star i . godine.jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tijekom sastanaka u Njema koj 2005. .

Fotografije policijskog osiguranja tijekom sastanaka skupine Bilderberg. Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.000.000 dolara .

.Uhi enje fotografa koji je 2006. godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.

and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. A few objects. in effect. Mladic's soldiers selected out artists. another city in Herzegovina. as well as the regional archives of Herzegovina. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. the Karadjoz Bey Mosque. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). Persian. Serb. writers. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture.Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri On the Charlie Rose Show. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. Mladic's troops annihilated. 1995./1/ .000 manuscripts and rare books were burned. entire historical districts. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina. Sept 14. systematically. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques . The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat. teachers. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. the ancient heritage of Trebinje. Over a million books and 100. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. Arabic. Muslim. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. In places he couldn't occupy. In Mostar." Ironically. Turkish. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted.

and background can work together and build a common culture. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. if we want a society where people of different races. If we insist that people of different races. concentration camps. The idea is absurd. we are Bosnians. Bosnian culture is sending us a message. and backgrounds share a common culture and build a united nation. gives the lie to Kissinger. between Croatia and Serbia. they said. There was no "African culture". why not divide Bosnia." And if there is no Bosnian culture. then we are Bosnians. religious. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. as Kissinger and General Mladic wish. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic.Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. and racial ghettoes is not a solution. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. rapes. we will not likely be able to save our own culture /3/." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. such as Henry Kissinger. powerful. shells. religions. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? . Mladic targeted the vibrant. advocates of religious apartheid in Bosnia. could declare: "there is no Bosnian culture. religion. All the bombs. In the United States. then we are Bosnians. and mass-killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. Michael Sells . And the perseverance and survival of Bosnians. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096.

htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild . vol. "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN.. Savoy . see Noel Malcolm. For information on the war on Bosnian culture. an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo.bosnia on October 14. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga. 1995. 29 no. 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art. by Aida Musanovic. one of the artists. For a historical overview. 41 minutes (Haverford.Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u kvadrilionima dolara. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. The exhibit is being displayed at various places in the U. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press.MLETACKO PLEMSTVO .KAZARIJA . 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette. and other testimonies to their cultural heritage.1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt. 1994).. Frescobaldi. 2 For one example of the Bosnian response to destruction.S. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15. 1 (July 1995). LEVITI . see Andras Riedlmayer.BILDERBERZI Rockefeleri . 1994).acknobil05.current-events. PA: Community of Bosnia Foundation. 1993). http://www. Rotshcildi. pp.bibliotecapleyades. see Sarajevo Expo 92. Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. manuscripts.net/so. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press.

dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundland Development . je. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. Londonskog kluba. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. st. Pari kog kluba. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. ne slu ajno. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi.TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. Ono to je vrlo indikativno. Sve je po elo krajem 18. najve eg financijskog centra u EU. koji prolazi i preko Balkana. da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". koje su ve inom pod kontrolom dinastije. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. Edmund Rothschild (1916)[/I] Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. Taj vlak.

U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em.. Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. nizozemske bankarske grupe. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. obrade i distribucije dijamanata.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu. Sir Evelyn De Rothschild (1931) Kum Crnog Plemstva.Corporation) korporaciju u Kanadi. i kontrolor svjetske opskrbe novcem. Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. i ustupanju vode ih pozicija u istim. i "Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). glavni bankar Vatikana. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. vo a Illuminata. ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons. godine). Peter Mendelson. vo a internacionalnih cionista. Peter Mendelson je aktualni ministar V. Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. Daily Telegraph. vlasnik Izraela. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. . investicijske banke iz Londona. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). Marcus se nalazi i na elu BBC -a. koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". S druge strane. vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar).. desna ruka kraljice. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN-AMRO.Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije.

.. "Atticus Capital". "Trigranit".. "Vanco". "JNR Limited". "British Petroleum".. ekonomske. ðukanovi . Britanije. utjecaj na vitalne politi ke. Berezovski. Za tu svrhu. brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro . Kako pouzdane informacije. Mittali. pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. "NM Rothschild". medijske i vojne institucije irom svijeta.Nathan Filip Rothschild (1971) Otac Jacob Rothschild [I]Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. NATO-a. Ovaj Mittal je kupio svu metalurgiju u BiH. Kompanije i korporacije "RIT Capital".. pored zapadne nomenklature u okviru EU.a zivi u Londonu.nisam znao da je ovaj nosonja dijelio BiH.. od koga je naslijedio bezbroj poslovo a.... na usluzi su mu.... agenata. Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok.masonska .kazu Indijac vlasnik.).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->