Bilderberg grupa, Masonstvo, Illuminati, cionizam, protokoli sionskih mudraca, etc...

Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak Bilderberg grupe u Njema koj 2005. godine, bio je to rezultat vi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Dugogodi nje analize nekoliko istra iva a razotkrivaju manipulacije i destruktivne planove skrivene elite o stvaranju totalitarne svjetske vlade, a prikupljeni dokumenti, fotografije i dokazi podupiru postojanje skrivene infrastrukture. Historijat pri e vra a nas u maj 1954. godine kada je odr ana tajna konferencija mo nika u hotelu Bilderberg pokraj Arnhema u Holandiji. Sastanak je okupio lanove kraljevskih obitelji, politi are, utjecajne poslovne ljude i predstavnike obavje tajne zajednice . Tema sastanka bilo je povezivanje dugoro nih i strate kih ciljeva izme u predstavnika SAD-a i zapadne Evrope. Pedeset izaslanika predstavljalo je jedanaest zemalja zapadne Europe, dok je jedanaest izaslanika predstavljalo SAD. Tako je po ela tradicija odr avanja godi njih konferencija, a skupina je nazvana Bilderberg po mjestu prvog okupljanja. Svake godine skupina se sastaje u nekom drugom gradu. Ovogodi nja konferencija odr ana je od 14. do 17. majja u Gr koj. Daniel Estulin posljednjih etrnaest godina posvetio je razotkrivanju tajnih sastanaka skupine Bilderberg. Evo par biografskih podataka: Ro en je u Rusiji. 1980. je zbog politi kih je problema izbjegao u Kanadu, a danas ivi u pa niji. Estulinova knjiga ÄIstinita pri a o skupini Bilderberg³ postala je me unarodna uspje nica. U paniji je knjiga do ivjela ak 13 izdanja. Objavljena je u 53 zemlje i prevedena na 32 jezika, a diljem svijeta prodano je vi e od dva i pol milijuna primjeraka. Njegov je djed bio pukovnik KGB-a unutar kontraobavje tajnog odjela, a njegovi kontakti olak ali su mu istra ivanje tako da je ostao u vezi s ljudima koji su radili za razli ite tajne slu be i agencije diljem svijeta. Mo da imaju razli ite ideologije i svjetonazore, ka e Estulin, ali dijele ljubav prema slobodi. Estulin ka e jo i ovo: ÄBez obzira gdje se skupina Bilderberg odlu i sastati, uvijek u saznati o emu e razgovarati. Mo ete se kladiti u to.³ Daniel Estulin, za po etak, upozorava kako su takvi sastanci iz ameri ke pravne perspektive potpuno ilegalni. Loganov zakon koji je izglasan jo 1799. godine zabranjuje izabranim predstavnicima SAD-a da se u privatnom aran manu upu taju u stvaranje me unarodne politike s utjecajnim poslovnim ljudima i politi arima iz drugih zemalja. Me utim, takve se manipulacije doga aju ve (bar) pedeset i pet godina. U knjizi ÄIstinita pri a o skupini Bilderberg³ Estulin pokazuje kako su briljantno ideal demokracije nametnuli Äljudi iza zavjese³. Smatra da bi pravilan izraz bio monopol putem socijalizma Bilderberga. No, njihov sistem socijalizma nema namjeru raspodijeliti bogatstvo, posebno ne njihovo bogatstvo, ve kontrolirati ljude i konkurenciju. Budu i da Rockefelleri, Sorosi i ostala ekipa kontroliraju dru tvo, to zna i da skupina Bilderberg ustvari kontrolira dru tvo. Sistem Bilderberga je dinami an i mijenja se s vremenom. Upija i stvara nove dijelove dok se istodobno rje ava zastarjelih i neuspje nih ostataka. lanovi dolaze i odlaze, ali s istem ostaje aktivan i odr ava sam sebe. To je virtualna paukova mre a koja ispreple e

financijske, politi ke, ekonomske i industrijske interese s mleta kim bankarskim modelom Äfondi ultramontanizma³ u sredi tu (izraz Ämleta ki fondi ultramontanizam³ koristi se za bankare koji imaju izravnu kontrolu nad vrijednostima nacionalne valute i k redita u vremenima krize). Estulin upozorava da u svijetu me unarodne ekonomije postoje oni koji upravljaju doga ajima kao to postoje i oni koji na te doga aje reagiraju. Ovi potonji vi e su poznati i broj ano su ja i. No, prava i istinska mo le i unutar prve skupine koja upravlja doga ajima. U sredi tu globalnog financijskog sistema nalazi se financijska oligarhija dana njice koju predstavlja skupina Bilderberg. Svaki sastanak skupine ima za cilj stvoriti Äplemstvo namjere³ izme u pripadnika evropske i sjevernoameri ke elite. Oni tra e najbolji na in upravljanja Planetom. Drugim rije ima, ele stvoriti globalnu mre u golemih kartela koji imaju ve u mo od bilo koje nacije na Zemlji. Uzimaju sebi za pravo da kontroliraju sudbine i ivote ljudi. Ta oligarhija predstavlja privatni kriminalni poduhvat s pipcima koji se prote u diljem svijeta, a djeluju preko mre e vladinih agencija, javnih institucija i privatnih korporacija. U knjizi je Estulin pokazao da je skupina Bilderberg postala svjetska vlada u sjeni koja u potpunoj tajnosti, na svojim godi njim sastancima, razra uje nacrt kako e provoditi planove o kontroli svijeta putem agresivnih mjera pod krinkom Äborbe protiv terorizma³. Svaka nova mjera, promatra li se individualno, mo e izgledati kao blago odstupanje, no cijeli paket promjena, koji je dio dugoro nog plana, usmjerava nas prema globalnom porobljavanju. U ovom se trenutku definitivno nalazimo na prekretnici, smatra Estulin. Samo o nama ovisi ho emo li se oduprijeti novom mra nom razdoblju. Dvije su mogu nosti: ili e nas zahvatiti elektronska globalna policijska dr ava ili emo prevladati ovu no nu moru kao slobodna ljudska bi a, to e ovisiti o postupcima koje odlu imo poduzeti sada i ovdje. U osnovi, obja njava Estulin, Bilderberg ozna ava NATO savez. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. godine. Danas, u skladu s vremenom, skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. No, kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi, skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Evrope. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Evropskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. Posebno se preferira na zapadnu Evropu, stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija, guvernera federalnih rezervi, Evropsku centralnu banku, predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda, e vropske kraljevske obitelji, ameri ke kongresnike i senatore, potpredsjednika SAD-a, ameri kog ministra obrane i ministra financija, direktore vode ih bankarskih tvrtki, itd. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima, ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bilderberg i predsjednika SAD-a. Primjerice, 2008. godine skupina Bilderberg sastala se u Chantillyju u Virginiji. Na sastanak su tada do li Barack Obama i Hillary Clinton. Tamo su bili i direktori Washington Posta, New York Timesa, Wall Street Journala, magazina Time, Financial Timesa, le Mondea, el Paisa iz panjolske, francuskog le Figaroa, njema kog Die Zeita, danskog Jyllands Postena i asopisa Ekonomist. No, nitko od tih medijskih efova nije smatrao va nim da objavi kako su budu i predsjednik SAD-a i njegova glavna suparnica bili nazo ni na tajnom sastanku s najva nijim svjetskim mo nicima. Kao to je Estulin izjavio u mnogobrojnim radijskim intervjuima te godine, David Rockefeller i ostali ameri ki predstavnici Bilderberga rekli su Obami kako je Äpredsjedni tvo njegovo dok ga ne izgubi³.

To je zna ilo da e Obama biti predsjednik bude li radio sve kako treba. U suprotnom netko e drugi postati predsjednik. Prava demokracija na djelu, zar ne? Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak skupine Bilderberg u Njema koj 2005. godine. Bio je to rezultat vi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Kako ka e, poma u mu ljudi iz tajnih slu bi, Amerikanci, te zapadni i isto ni E vropljani. Na kraju knjige prilo io je nekoliko zadnjih izvje taja Bilderberga i njihove zaklju ke. Zahvaljuju i informacijama koje je dobio s tog sastanka u Njema koj iz 2005. godine predvidio je da e nafta dosegnuti cijenu od 150 dolara po barelu. Veoma lako se te tvrdnje mogu provjeriti u raznim arhivima na internetu koji datiraju prije tih doga aja. Nafta je to ljeto dosegnula cijenu od 147 dolara, to je veoma dobro predvi anje, zar ne?. Otkrio je i stvari koje su bile povezane s nacionalnim izborima u Njema koj. Skupina Bilderberg odabrala je Angelu Merkel kao budu u kancelarku umjesto Gerharda Schroedera. O igledno, predstavnici vode ih svjetskih medija tako er su za to znali jer su bili ondje. Za to to nisu objavili? Zar to ne bi trebala biti glavna vijest na prvoj stranici? Ali ne ± jer medije kontroliraju najmo niji ljudi na svijetu koji pripadaju skupini Bilderberg. Otkrio je da je godine 2006. skupina Bilderberg raspravljala u Kanadi o uni tenju ameri kog i panjolskog tr i ta nekretnina. Tu je informaciju Estulin objavio u panjolskoj verziji svoje druge knjige koja je objavljena u septembru 2006. Godinu i pol dana kasnije tr i te se sru ilo a ekonomija pala na koljenima. LOKACIJE NEDAVNIH SASTANAKA Evo i popisa nekoliko posljednjih sastanaka skupine Bilderberg: ‡ 3. do 6. jula 2004. ± Hotel des Iles Borromees, Stresa, Italija ‡ 5. do 8. maja 2005. ± hotel SeeHotel Überfahrt, Rottach-Egern, Njema ka ‡ 8. do 11. jula 2006. ± Hotel Brookstreet, Ottawa, Kanada ‡ 31. maja do 3. lipnja 2007. ± Hotel Ritz-Carlton, Istanbul, Turska ‡ 5. do 8. jula 2008. ± Hotel Westfields Marriott, Chantilly, Virginia, SAD ‡ 14. do 17. maja 2009. ± Hotel Astir Palace, Atena, Gr ka ini se da je u novije vrijeme sve po elo kad je Cecil Rhodes 1891. organizirao tajno dru tvo koje je nazvao Dru tvo inicijacije. Poput mno tva organizacija, dru tvo se sastojalo od pojedinca ili veoma male skupine koja je bila u sredi tu. Lord Milner, agent bankarskih interesa Rothschilda i povjerenik Cecila Rhodesa, stvorio je vanjski krug Dru tva inicijacije. Nazvao ga je Udru enjem pomo nika koje je bilo poznato i kao Skupina okruglog stola. Pukovnik Edward Mandell House, britanski ekonomist John Maynard Keynes, histori ar ekonomije Arnold Toynbee, te simpatizer nacizma i biv i ameri ki ministar vanjskih poslova John Foster Dulless izmijenili su Skupinu okruglog stola u javno formalno vije e koje je sada poznato kao Institut me unarodnih poslova. Godine 1921. zavjerenici su odlu ili podijeliti Institut me unarodnih poslova u ameri ku podru nicu ± Vije e me unarodnih odnosa te britansku podru nicu ± Kraljevski institut za me unarodne poslove. Lord Winston bio je predsjednik Vije a za me unarodne odnose. Jednom je izjavio kako se ameri ka vlada u sjeni krije upravo u toj organizaciji. Da se ne bi pretjerano zanosili mnogim domoljubnim pokretima u SAD-u, ka e Estulin, u njih su se odavno ubacili agenti Bilderberga. Primjerice, to se odnosi na novinar e i Ameri ko udru enje slobodnih novinara (AFP). Novinari prisustvuju sastancima du e od

Bez patnje ne bi bilo ni humanitarnih akcija.) No. Ameri ki i evropski znanstvenici procijenili su da na planet maksimalno mo e odr avati dvije milijarde ljudi. U intrevjuu u hrvatskom izdanju asopisa Nexus to je objasnio ovako: ÄSvi misle da znaju kakav se u as doga a u Africi. Taj me unarodni program humanitarne pomo i ko tao je nekoliko milijardi dolara. tog trenutka postajete ovjek njihova tr i ta jer to udru enje predstavlja desno krilo ameri ke politike i nadmo i bijele rase. ICRC i Svjetska vizija. pro irila se 1998.bilo koga. UNHCER i USAID. To se odnosi na ljude koji e ostati bez domova. Malo je re i da je bila rije o divovskoj operaciji. (Koja glupost. On samo razmijeni strane. Uklju ene su bile i nevladine udruge u koje spadaju OXFAM. No. nije vidio istu sintagmu. to zna i da bi na Zemlji ostalo ne to manje od dvije milijarde ljudi. Diljem Sudana. Novinari prate doga aje. a u Estulinovim rukama se tako er na ao dokument kojega je William Engdahl dobro predstavio u knjizi ÄSjeme uni tenja³. Operaciju je koordiniralo 35 glavnih zemalja lanica UN-a uz ostale zemlje i organizacije kao to su UNICEF. Pitao je svog dobrog prijatelja koji obna a va nu poziciju u Svjetskoj banci da mi to objas ni. Pogodimo tko su sponzori AFP-a? Tko pla a mno tvo njihovih ra una? Rije je o CIA-i. To je dio zapadnog imperativa geopoliti ke kontrole. Bit e dovoljno da ih izgladnite do smrti. koji je bio uni ten ratom i drogom. Zanimljiv koncept. a usmjerena je na stvaranje tehnokratske vlade u kojoj e unutarnja i vanjska politika biti pod injene me unarodnoj ekonomiji. FAO. U izopa enom svijetu prisutnost zemalja na afri kom tlu postala je neophodna za opstanak sudanskog naroda koji od njih nije ni tra io pomo . WHO. To se naziva Ätransformacijom bogatstva³. Krajnjim ciljem skupine Bilderberg Estulin smatra ± provesti revoluciju bez prolivene krvi. Godine 1974. godine operacija µ ivotna crta¶ (OLS). godine potrebno umanjiti za 3 milijarde ljudi. kada se skupina Bilderberg sastala u Njema koj. Vjerojatno o tome ne bi razmi ljao detaljnije da prije etiri godine. ka e Estulin. kao to se vidi na primjeru Afrike. to ne zna i da e Rockefelleri i ekipa ostati gladni. i 2050. a nevladine udruge slijede novac. uskoro ete saznati da nitko ne eli imati posla s vama. ne e biti potrebno ubiti sve te ljude. Ima tu i smanjenja populacije. Bez humanitarne pomo i ne bi bilo ni mjesta za tajne obavje tajne operacije. Upravo se to dogodilo tokom Velike depresije koja nije bila ni ta drugo nego prijenos bogatstva u ruke najmo nijih ljudi. Novac slijedi vijesti. Sve je navodno dizajnirano za rtve rata u razorenom Sudanu. Prema Estulinu. vlasni tva i investicija. Dokument jasno govori kako je svjetsko stanovni tvo izme u 1974. Kada AFP po ne objavljivat i va e novinarske lanke. Barem tako misle. Katastrofe su dobre za posao. No. pa tako i u one koje generalno smatramo pozitivnima ± poput nevladinih udruga. Revoluciju je zamislila vladaju a klasa. Operacija OLS utemeljila je golemo upori te u ju nom Sudanu s nepreglednim brojem humanitarnih agencija koje su se . Nixon i Kissinger potpi sali su dokument ameri ke vlade o studiji rasta stanovni tva. novca. ovako izgleda stvarna slika. Naravno. ukoliko elite objaviti istra iva ke lanke o skupini Bilderberg kao nezavisni novinar. plan Bilderberga zadire u mnoge pore dru tva. Novac ne mo e jednostavno ispariti u zrak. Posljednje procjene govore o pet milijardi ljudi. Bila je izre ena u sli nom kontekstu povezanom s krizom nedostatka energije. Uvijek je bilo tako. Naime. Izgladnjivanje je definitivno svjetska politika. WFP. To je na in na koji to funkcionira. Rekao mu je da se Äuni tenjem svjetske ekonomije mo e uni titi potra nja³. Estulin pi e kako je prije dvanaest godina u jednom izvje taju Bilderberga vidio izraz o Äzahtjevu za uni tenjem³ koji tada nije razumio. Ne smijemo zaobi i ni religiozne organizacije i donatore. Ako jednom i uspijete objaviti takav lanak zauvijek ete biti diskreditirani u o ima vode ih medija. CARE. ka e Estulin.

me usobno borile da osiguraju goleme pla e svojim lanovima. koja je trajala vi e od sedamnaest godina. godine. Njegov odgovor bio je kratak i jasan. No. Ameri ki narod dobivao je dnevnu dozu slika u luksuznim propagandnim magazinima koje su prikazivale patnju. prodaja ide jo bolje. da li je u kona nici zaista ne to napravljeno? Na vrhuncu operacije Sudan je dobivao milijun dolara dnevno. Sudan. Glad i u as postali su proizvod poput skupog nakita. Eritreja i Kongo jo su uvijek u jadnom stanju. New York Times i New Yorker udru ili su svoje snage kako bi zatra ili od ameri ke vlade i Ujedinjenih naroda da µu ine ne to¶. pa su se takvi zrakoplovni transporti organizirali zajedno s prijevozom hrane i lijekova. glad i mrtva tijela afri ke djece. . toliko podbacila? S ime se Sudan mo e danas pohvaliti nakon to je potro eno 6. No.67 milijardi dolara za njegov spas? Rije je o nemilosrdnom i skrivenom iskori tavanju daleke zemlje koja je poslu ila humanitarnim agencijama i golemim vladinim aparatima. Svi su se natjecali da dobiju dio multimilijarderskog nov anog kola a. Tako to izgleda u Africi. Ne tako davno pitao sam svog prijatelja iz CIA-e za to se njihov pristup nikada ne mijenja. Kako je mogu e da je humanitarna akcija takvog opsega. to je bila i vojna operacija podr ana od Ujedinjenih naroda. Svaka dnevna soba dobila je svoju porciju. Ako situacija izgleda lo ije. kao i na po etku tih humanitarn ih kampanja. Na internetskoj stranici Ujedinjenih naroda pi e kako je µoperacija OLS spasila ivote i pomogla stotinama tisu a ljudi¶. Kori tena je masivna infrastruktura iz Nairobija i Kenije koja se prelila u ju ni Sudan. µZa to mijenjati stvari koje uvijek funkcioniraju?¶³ Henry Kissinger ± ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga ± snimljen tokom konferencije u talijanskom hotelu 2004. Etiopija. Neke od tih kr anskih i humanitarnih udruga bile su uklju ene i u tr govinu oru jem za Sudansku oslobodila ku vojsku. Rusiji i Ju noj Americi.

jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tokom sastanaka u Njema koj 2005. . godine.David Rockefeller (lijevo) ± jo jedan ivahni star i .

Fotografije policijskog osiguranja tokom sastanaka skupine Bilderberg. Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.000 dolara .000.

godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi. Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri .Uhi enje fotografa koji je 2006.

Over a million books and 100. Mladic's troops annihilated. One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. in effect. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. writers. systematically. . forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. Mladic's soldiers selected out artists. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. Muslim./1/ Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. Arabic. entire historical districts.000 manuscripts and rare books were burned. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. Persian. as well as the regional archives of Herzegovina. the ancient heritage of Trebinje. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. Serb. teachers. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques . A few objects. 1995. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . the Karadjoz Bey Mosque." Ironically. another city in Herzegovina. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. Sept 14. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). The idea is absurd. In places he couldn't occupy. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). In Mostar. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. Turkish. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps.On the Charlie Rose Show.

If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. and racial ghettoes is not a solution. advocates of religious apartheid in Bosnia. cultures are hard to kill. and backgrounds share a common culture and build a united nation. powerful. such as Henry Kissinger. gives the lie to Kissinger. You can kill people and you can dynamite mosques or desecrate cemeteries. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. separation of races and religions. As with South Africa and the American Indians. the betrayal by Croat extremists." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. they said. why not divide Bosnia. All the bombs. After the people have been "cleansed" (killed or driven into refugee camps) and their monuments have been destroyed. like Kissinger. and religious and racial wars--at a time when some people are saying "American culture doesn't exist"-. then we are Bosnians. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? The same approach was used during the extermination of the American Indian nations. religion. And at a time when extremists of all sides in the U. rapes. But you cannot kill the spirit of a great culture. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. the collaboration with the genocide by the NATO nations which could have stopped it in 1992. if we want a society where people of different races. as Kissinger and General Mladic wish. In the United States.S. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. are demanding apartheit. religious. claim these the culture never existed in the first place. There was no Native American Culture so why not put the American Indians on reservations or "ethncially cleanse" those who refuse to go to the reservations? There is only one problem with Kissinger's statement and his plan. so with Bosnia. shells. and mass -killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. Present-day South Africa is testimony to that. could declare: "there is no Bosnian culture. you can." And if there is no Bosnian culture. and the lie by the likes of Henry Kissinger.Mladic targeted the vibrant. concentration camps. between Croatia and Serbia. And the perseverance and survival of Bosnians. we are . The very survival of the American Indian culture is testimony to that. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096.Bosnian culture survives the overwhelming destructiveness of the Serb army. There was no "African culture". Bosnian culture is sending us a message. You can build the concentration camps and killing centers that are now being exposed before the world at the UN War Crimes Tribunal in The Hague.

see Sarajevo Expo 92. http://www. see Noel Malcolm. Savoy . 1995. LEVITI . Frescobaldi. 29 no. "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild .Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u kvadrilionima dolara. pp. 1 (July 1995). an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz.S. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15..MLETACKO PLEMSTVO .bibliotecapleyades. and other testimonies to their cultural heritage.net/so.KAZARIJA . If we insist that people of different races. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. see Andras Riedlmayer.bosnia on October 14.BILDERBERZI Rockefeleri . 2 For one example of the Bosnian response to destruction. 1994). 41 minutes (Haverford.acknobil05. For information on the war on Bosnian culture. manuscripts. vol. 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art. 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga. PA: Community of Bosnia Foundation.current-events. we will not likely be able to save our own culture /3/. Michael Sells 1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt. 1993). WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. Rotshcildi. one of the artists.Bosnians. The exhibit is being displayed at various places in the U. then we are Bosnians.. For a historical overview. 1994). And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press. and background can work together and build a common culture. by Aida Musanovic. religions.

poslao je u Englesku. 1810. ameri ki poslovni magazin Forbes stavio ga je na 7 mjesto u svojoj anketi o 20 najutjecajnijih poslovnih ljudi svih vremena. vladarske ku e Wilhelma IX. 1806. usput su ga nazvali osniva em me unarodnog nov arstva. barem od sredine XVI. Sve je po elo sa tre im sinom Nathanom Mayererom Rothschildom kojeg je 1798. i le isplate iz Britanije za nadnice hesenske pla eni ke vojske. st. i osnovao banku u londonskom Cityu. Obitelj Mayer ivjela je generacijama u ku i Haus zum Roten Schild (Ku a kod crvenog tita) po njoj su dobili ime Rothschild. Poslovno je osobito oja ao nakon Francuske revolucije. Najstariji sin Amschel Mayer. sklopio je formalni partnerski ugovor s svoja tri najstarija sina. da osigura djelovanje u AustroUgarskoj. Mayer Rothschild Amschel je toliko oja ao svoju poziciju glavnog me unarodnodnog bankara.N. pro iriv i posao na investiranje u nov arske fondove u Londonu. 1664. Ratne prilike su mu ak i le na ruku. da je po eo izdavati vlastite me unarodne zajmove. u idovskom getu u Frankfurtu. on je nastavio poslovati kao njegov bankar. kao protumjeru zbog Wilhelmove podr ke Prusiji. Sina Carla (Calmanna) poslao je u Napulj (tada mo niji i utjecajniji grad od sjeverno talijanskih gradova) da osigura poslove po talijanskim dr avama. Ku e u Judengasseu tada nisu imale ku ne brojeve. da tako oja a sposobnost obitelji da djeluju irom Europe (bez obzira na politi ke okolnosti).. 1763. u kojem je preuzeo Frankfurtsku banku. s 20. Rothschildov posao se pove ao. u ulici Judengasse. koja je vrlo brzo postala jedna od najmo nijih financijskih institucija Europe . kada su preko njegove banke. 2005. Tim novcem je on osnovao je prvu inozemnu tvrtku porodice Rothaschild..). ostao je u Frankfurtu. grof od Hessena i Kassela (1785. obitelj se preselila u Haus zur Hinterpfann (u Judengasse) u kojoj je otac Amschela Mayera.Osniva Rothschildove me unarodne bankarske dinastije koja je postala jedna od najuspje nijih obitelji u poslovnom svijetu.) . ve razne oznake ( titove . koji mu je postao pokrovitelj.. Rothschild & Sons. Amschel Moses Rothschild imao maloprodajni du an (zalogajnicu) i trgovinu devizama (kovanicama). da poradi na uvozu tekstila. Sina Salomona poslao je u Be . Mayer Amschel Rothschild. i time omogu io obitelji Rothschild nesmetano poslovanje u tada njoj vrlo podjeljenoj i zara enoj Europi.000 £ kapitala. To im je omogu ilo da kreditiraju britansku Wellingtononovu vojsku u Portugalu (za Napoleonskih ratova). uspio je ste i povjerenje princa Wilhelma od Hessena. st. (pa Wilhelm I. rabiv i pritom kapital od grofa Wilhelma IX. jer je profitirao od uvoza prekomorskih dobara (preko Engleske) i tako u ao u rizi ni (politi ki) posao kr enja Napoleonove kontinentalne blokade. Mayer Amschel Rothschild najpoznatiji je po tome to je svojih pet sinova. ali to nije nimalo utjecalo na Rothschildove poslove. Grof Wilhelm pobjegao je u Schleswig-Holstein. Njegovi preci. god. Po eo je poslovati kao mjenja nica i trgovina rijetkim kovanicama ( u to doba u opticaju su bili vrlo razli iti zlatnici i kovani novci). na ime toga domogli su se velike koli ina zlata u ime britanske vlade. njema ki idovi ivjeli su po danas znanim podatcima. Napoleon je zauzeo Hessen. . se vratio u Frankfurt i otpo eo vlastiti posao. rasporedio u pet razli itih dr ava. Najmla eg sina Jamesa poslao je u Pariz 1811. Na po etku XIX. kada se po eo baviti isto bankarskim poslovima za princa Wilhelma koji je uskoro postao Wilhelm IX. Nathan je dobio britansko dr avljanstvo 1804. M. Nov arskom poslu u io se u obiteljskoj tvrtci Wolfa Jakoba Oppenheima u Hamburgu. .Schild).

od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. Salomon je oti ao u Be . iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. koji prolazi i preko Balkana. da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. a francuski. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. James u Pariz a peti sin Amschel je ostao u Frankfurtu. sinom Jacoba Rothschilda. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". Amschel je imao pet sinova. rujna. Edmund Rothschild (1916) . Taj vlak. Guy Rothschild sa sinovima Davidom i Eduardom. st. koje je rasporedio irom Europe. Glavnu rije vodi englesko-francuski tim Rothschilda na elu sa Nathanom. ne slu ajno. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. posthumno je dobio plemi ki naslov od Austrijskog cara. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije.Mayer Amschel Rothschild. Londonskog kluba. Sinovi i njihovi potomci su za nepunih dvjesto godina u potpunosti pokorili i podjarmili zapad. 1812. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. Karl u Napulj. Nathan u London. je. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. Ono to je vrlo indikativno. Tako su postavljeni temelji "Pax Judaica". u Frankfurtu. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. 1817. umro je 19. Sve je po elo krajem 18. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. Pari kog kluba. Engleski tim predvode vreme ni Edmund i Evelyn sa mladim Nathanom. najve eg financijskog centra u EU.

Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). i . Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. vo a internacionalnih cionista... Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundl and Development Corporation) korporaciju u Kanadi. glavni bankar Vatikana. ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. Sir Evelyn De Rothschild (1931) Kum Crnog Plemstva. Daily Telegraph. i ustupanju vode ih pozicija u istim.Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. Marcus se nalazi i na elu BBC -a. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. vo a Illuminata.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu. obrade i distribucije dijamanata. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN -AMRO. desna ruka kraljice. nizozemske bankarske grupe. i kontrolor svjetske opskrbe novcem. investicijske banke iz Londona. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. vlasnik Izraela.

ekonomske.. utjecaj na vitalne politi ke. Kompanije i korporacije "RIT Capital". Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. Peter Mendelson je aktualni ministar V. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). godine). Peter Mendelson. "Trigranit". Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher.. od koga je naslijedio bezbroj poslovo a. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. "Vanco". "NM Rothschild". "British Petroleum". "JNR Limited". agenata. S druge strane. Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em. koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). "Atticus Capital". Nathan Filip Rothschild (1971) Otac Jacob Rothschild Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. medijske i vojne institucije irom svijeta. vodio kampanju za Johna Kerrya 2004.Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje ."Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal.

pojavljuju se David Rene i Eduard Rothschild.Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok. metalur ke kompanije koja je u vlasni tvu Rothschilda od 1880.). na usluzi su mu. Britanije. godine. Nalazi se na elu "Rothschild & Cie Banque". Hrvatsku Rothschildi okupiraju prete no iz Ma arske . Mittali. koju je osnovao James Meyer. ðukanovi . uticajne investicijske banke u Zapadnoj Europi. NATO-a. brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro . U tom smislu. David se nalazi na elu NM Rothschild grupacije. Eduard Rothschild (1957) Davidov polubrat Eduard je tako e lan investicijske banke. Berezovski. Pored toga. David Rene Rothschild (1942) Francuska dinastija Rothschild. Rothschildi u Hrvatskoj Za razliku od ostalih dr ava Balkana. kontrolira ugledni francuski list "Liberation". koja je podijeljena izme u engleskih i francuskih Rothschilda. Nalazi se na elu "Imerys". Za tu svrhu. sinovi Guya Rothschilda.. predstavlja bo nu podr ku britanskom trijumviratu. pored zapadne nomenklature u okviru EU..

. Osnovan je konzorcijum Ingra-Trigranit (Ingra. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. bez imena i bez slike. ne isporu uju se nikakve potvrde. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino.Mobile. Taj konzorcij je vlasnik rukometnih arena. kao identifikacijska isprava. mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve . tako e. Pored MOL-a koji je preuzeo naftnu kompaniju INU. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem. sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. Veliki dio ruralnog podrucja du Dalmacije vec ima svoje kupce. U oblasti telekomunikacija je prisutan T. ima ambiciozne planove na hrvatskom primorju. Pri izvr enim nov anim operacijama. Naja i adut iz nevladinog sektora je arko Puhovski. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus. 1941 godine.(Austo-ugarska. Babilona i Sumera. ali zato ima puno klijenata. Jedino sjedi te je u Vatikanu. Samo trenutak nakon otvaranja ra una. druga zna ajna Rothschildova kompanija u hrvatskoj privredi je Trigranit. zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61. prve masonske lo e u Hrvatskoj su organizirane iz Ma aske) koja predstavlja bazu irenja hazarske dinastije. ekovi ne postoje. odnosno dobitci idu u "religijske namjene". kamate na depozite iznose od 12% na vi e. kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella. Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. "Roberto Calvi . IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. Nema fizi kih altera. nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. Hazar).Bog Bankar". U Hrvatskoj je Soro manje prisutan nego u ostalim zemljama. ali ele pro i i biti neprimje eni. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. crkva i diplomacija. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite. IOR se po eo ra ati za vrijeme rata.na elu je Igor Openhajm. ima hiljadu raznih ogranaka. Kako bi privukli klijente. Uzroci lihvarskih kamata izgleda sezu sve do Egipta. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA IOR je jedna vrlo specijalna banka. nema fizi kih altera.6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest.. Preko Unicredit i Intesa banke preuzeli su Zagreba ku i Privrednu banku. koja je i la preko Vatikana. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital. Trigranit. Profit.

koji je otvorio tu sredi nju banku. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda.kontrole. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima.Kennedy. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca. 1400-ih godina. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj eri trgovine robovima i Europskog kolonijalizma. onda je njihov broj najmanje va an. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M. zvali su Hitlerov Papa. Sindone. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a.. Vatikanska centralna banka.. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola.. igra na burzi novca.. a njega ine petorica laika i generalni direktor. a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno.. slu ajevi Banco Ambrosiano. me u njima i mnogi znanstvenici. Podsjetimo se. vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama. oprali su milijardu dolara mafija kog novca.. banka je od samog nastanka upletena u velike skandale. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama. ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. njome i upravlja. a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza. Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka. investira. skuplja dobitke. najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine. Papu Pia XII. donijelo je tako er veliki broj rtava. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara. Vrijeme crkvene inkvizicije. li nosti koja zapravo na kraju krajeva. porijeklom iz cijelog svijeta. no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. Samo izmedju 1971 i 1973 godine. prevare i korupcije. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima. IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata. O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna. Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. Kada se radi o ogromnom broju rtava. ili je bolje re i i ta. osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti. Richard Nixon. aristokraciji i mafiji. otvorena je u drugom svjetskom ratu. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa. aktivno operira na svjetskom tr i tu. a koji su bez financijke stru nosti. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor. oru je. ubojstva Calvija. . zavr avale su na loma i. Joe Doto (mafija ki boss). Pouzdano se zna da je kroz povijest. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi. Po zvani noj izjavi Vatikana.. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala. Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkom da od IO R-a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira.

U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana.Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to. te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. Kolika je njihova ukupna vrijednost. Licio Gelli-em. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe. Coca Cola. naj e e preko vlastitog teritorija. te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda. ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom. vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge). bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame). Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet -a iz humanih razloga. Urugvaja i Paragvaja. ve i pripadnici masonske lo e P2. u . Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. Marcinkus. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi. ef IOR-a. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa. IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. "The Vatican connection". zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. Roberto Calvi-em i Michele Sindonom. za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland. a po inje uloga mafije. Izme u 1968 i 1969 godine. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani. Chrysler i Boeing. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM. Krajem ezdesetih godina. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide i ratne zl o ine. u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank. jo je jedan dio sramne povijesti. Na alost.

. http://www. crne rupe..petatv. Vatikan se iz bankrota.guardian. zivotnje umiru u agoniji. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia.kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi. trebao izdvojiti 1159 miliona dolara. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav... likvidatora Bance Ambrosiano..asp?video=agri_long Ovo su oznake za kosher meso: . u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano. Ovako idovi kolju ivotinje (kosher) i na takvu hranu se placa dodatni porez.com/tvpopup/Prefs. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a.uk/business/2. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars. http://www. sa d epovima punim kamenja.co.com/tvpopup/Prefs. Ovi filmovi nisu preporuceni za djecu i one slabijeg zeluduca.ly. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher.deo=agri_short http://www. koja je u stvari upravljala zemljom.petatv.

. CENT.posebno i znano djelovanje Henrya Kissingera i mnogih drugih ne idova u toj sprezi.koju je u nastavcima priredio i preveo Kazimir Cettin za va tjednik od broja 27 d o zaklju no 29.. . F.Protokoli Sionskih mudraca su autenticni Prikaz knjige . Za ostvarenje tog plana sionski su se mudraci u pro losti nadahnjivali .. Devet poznatih krugova iluminista i njihovih lanova (Cyrus R. kad asu Protokoli tiskani. Danas se mnogo toga vi e ne mo e tajiti . potaknuo me da iznesem dokaze u prilog autenti nosti Protokola. ve skupine koja ima za krajnji cilj . Starost se Protokola procjenjuje na otprilike 300 godina. Protokoli nisu djelo idovskog naroda.Bilderbergeri. C. Dir. u kojoj se nezaustavljiv val afera korupcije i malverzacije odvija pred o ima talijanske javnosti kao prepoznatljiv sinopsis osnova iz Protokola. kolovoza 1921. ali identitet sastavlja a i redaktora uvijek je uvan u strogoj tajnosti. R. Sli no je bilo i u Velikoj Britaniji. L. Tako sada biva i u Italiji. Member. 17.C. Tijekom vremena su dopunjavani. T. osobito kad su i masoni dobrano u sve upleteni. i zato treba zavarati javnost. javlja se neki spasitelj koji se odmah okomljuje na Protokole dokazuju i da su obi an falsifikat. koji je u tri navrata (16.Sergio Romano: "I falsi protocolli" .zavladati svijetom i pod initi ga svojim interesima. Vance . i 18.) nastojao "senzacionalno otkri e" proglasiti "glupom izmi ljotinom". Member i COSMOS Member). Tada se iz Carigrada javljao neki "dopisnik" Timesa. Op e je poznato da kad god masonerija zapadne u pote ko e u javnom ivotu nekog dru tva (planovi joj bivaju osuje eni).

britansko izdanje ras lanjeno na paragrafe. Bolj evizam je tada bio marksisti ki komunizam i nije bilo nado lo vrijeme za oru ani prevrat". 17. ali bez obzira na protok vremena Protokoli u osnovi ostaju onakvi kakve ih je objelodanila i tiskala Bavarska vlada (The Life of Napoleon Buonaparte.1-2: 42. Najbolje se o tome izrazio obra enik na katoli ku vjeru Robin Zolli. u pivnici "Goose and Gridrion" i slu beno je zapo ela djelovati britanska masonerija. Henry Ford. Iluministi su se ve ranije bili stra no uznemirili i zabrinuli kad su Sir Walter Scott i povjesni arka Nesta Webster u li u siguran trag zavjera iz doba francuske revolucije. lipnja 1993. Williams. velja e. koji govore o dolasku obe anog Mesije. Poljske i Rusije. str. Lord Sydenham poslao je pismo "Spectatoru". by Sir W.Novus Ordo Seculorum (One World Government = OUN. ali osobno mislim da nije va no tko ih je sa inio. 1921.: "Ujedinjenim narodima prijeti opasnost da postanu instrument ameri kog imperijalizma za rje avanje svjetskih problema". tiskano 27. Metropolit Petrogradski i Lado ki Ioan (Sni jov) Za uskog pravoslavnog ovjeka pojava Sionskih protokola u Rusiji blagoslovljena je imenom . London 1820. Protokoli su prvi **** tiskani u Rusiji 1905. Razna su stajali ta glede podrijetla Sionskih protokola. Bavarska je vlada razaslala te spise vladama Britanije (spajanjem londonskih lo a u Veliku lo u na Ivanje 1717. Godine 1992.: (213) 794 -3400). jer kako je re eno " idovstvo je u masoneriji prepoznalo jedan od instrumenata bitnih za ostvarenje sna o op oj svjetskoj vladavini". Protokoli su povijesno potvr ena stvar. Dok je jahao Ratisbonom (Regensburg) po olujnom vremenu grom ga je usmrtio i torba sa spisima do la je u ruke mjesnog redarstva. Ove metode bile su u opticaju 1901.. pa iznosim slijede e injenice. U prilog tvrdnji ide i izjava biv eg francuskog ministra vanjskih poslova Dumasa dana u Parizu 17.& B. kad su Nilusu protureni spisi. odr an je kongres u Lausannei na kojem je donesena odluka o stapanju "Sveop eg idovskog Saveza" i masonerije.tekstovima Izajije proroka (60. o emu je kra u vijest donio ameri ki tjednik "Time" od 22. stolje a sa zastra uju om to no u podudara s ambicijama koje su sadr ane u tom dokumentu. O. obljetnica. ali stvarnost je ve davno ta da su UN. World Revolution & Secret Societes and Subversive Movements by Nesta H. Dakle. kako je to navedeno u Protokolima "Agentur". i kao takvi spisi su podmetnuti ruskom profesoru Sergiju Nilusu. J. Austrije. Po ruskoj verziji britanski novinar Victor Marsden priredio je 1921. tako da sadr aj bude itak i pregledan. svi su se oglu ili o te spise. nego to da se cjelokupna povijest XX. instrumentalizirana organizacija). naravno. Bizaran doga aj iz 1785.. a zatim je predana bavarskoj vladi. Me utim. u interviewu "New York Worldu". Nakon toga uslijedile su brojne racije i kod kompromitiranih iluminista prona en je dodatni materijal koji je otkrivao dalekose ne planove s jako pogubnim posljedicama po itav svijet. tekli iluminista iz Frankfurta. kad je rekao da opreke koje stoje izme u idova i kr ana proizlaze isklju ivo iz razli itog tuma enja biblije. Zbog kompromitacija zapisi su djelomice preina eni da bi se odgovornost lak e mogla prebaciti na vo e idovskog revolucionarnog pokreta u Rusiji. 1-4). Dumas. Lanze. California 91030. 5) Njema ke. Box 642. kolovoza 1921. Godine 1875. P. u kojem ka e: "Protokoli potanko iznose ciljeve bolj evizma i primijenjene metode. pod naslovom " idovska opasnost". koji su se odnosili na kasniju francusku revoluciju (1789. Francuske. ka e: "Jedino to mogu re i jest da se Protokoli u cijelosti uklapaju u ono to se sada doista doga a".). lipnja 1992. Tel. pionir automobilske industrije.Emissary publications. a kopija tog ruskog izdanja uva se u "Britanskom muzeju" knjiga u Londonu. Scott-Poter. kao diplomat okoli a kao ma ka oko vru e ka e. South Pasadena. jahao je u Pariz nose i u torbi spise za Velikog Me tra Velike masonske lo e u Parizu. proslavljena je 275. potvr uje neprijeporno postojanje dijaboli nog plana za osvajanje svijeta . Webster .

pripremati svjedoke i struk njake.Stanford..-1940. formirana je specijalna skupina idovskih aktivista kojima je bilo nare eno organizirati me unarodni proces. Dokument. Trostupanjske komisije.. Nije uzalud Ginzberg odustao od tu be da joj se sudi shva aju i da e silna javna rasprava o tom djelu dovesti do nepo eljna publiciteta tajnih planova judaisti ko-talmudisti koga svjetskoga poretka. nastao je u drugoj polovini 19. SAD). koji je poslije nazvan Sionskim protokolima (ili protokoli sionskih mudraca)...svetog pravednika Ioanna Kron tadskog. Veliki svetac blagoslovio je izdanje knjige kojoj su bili prilo eni Sionski protokoli... koji su mi. koji se vodio na temelju tih protokola. Osobitu zahvalnost autor upu uje kustosima Dr avnog Arhiva Ruske Federacije (GARF) Sredi nje pismohrane povijesno-dokumentarne zbirke (CHIDK . erikover (1881. koja je postojala u granicama op e ideologije. Henrik Borisovi Sliozberg (1863. (1879-?). Osobita zada a te skupine bila je u tome da pripremi svjetsko javno mnijenje. Fry odigrala veliku ulogu u pravilnoj ocjeni Sionskih protokola i spoznaji o mizantropskoj ideologiji njenih tvoraca. prenosili su ih iz ruke u ruku u rukopisu. koji e slu beno posvjedo iti "la nost Sionskih protokola i injenicu da ih je fabricirala ruska policija". i po etkom 1933.. bez obzira na vlastiti rizik. Golemu zahvalnost izra avanu Rusima u SADu. koja nam potvr uje da su izjave svjedoka i stru njaka.. Autor zahvaljuje svim osobama i organizacijama koji su se potrudili u svezi s potragom dokumenata i materijala na temelju kojih je knjiga napisana i iza la na vidjelo.).-1937.-1943.Georgedonavillea. Boris Izrailjevi Liv ic. u prvom redu "Sinovi saveza" i sionisti. Njega ne treba dr ati slu benim dokumentom neke idovske organizacije ili skupa. koji su pobijali vjerodostojnost Protokola. bile krivotvorene i da su ih ve unaprijed potplatile idovske organizacije. Rade i na knjizi. Svjetskog foruma (Fond Gorba ova).. pismohrane Guverovskog instituta (AGI . koju su propovijedali Sionski protokoli. Bilderbergskog kluba. stolje a. Po etkom 30-ih godina me unarodne judaisti ke organizacije.. SAD). pismohrane Svetotrojskog manastira (ASTM . Po svoj prilici su Sionski protokoli sa injeni me u najradikalnijim idovsko-talmudisti kim i masonskim vo ama i odra avali su njihova potajna o ekivanja glede vlasti nad cijelim svijetom i politi ke uspostave u odnosu na ne idove. Ipak. dolazak Hitlera na vlast . Masonska lo a "B¶nai Moshe" (?) (Fry ju naziva "Bne-Moj e") nije prema Sionskim protokolima imala druga iji odnos od drugih idovskih masonskh lo a.)... Trojica od njih bili su istaknuti masoni. ne usu uju i se povjeriti tajnu niti tiskarskom stroju.. uspio sam prona i podosta dokumenata i materijala u svezi s povije u Sionskih protokola koji nikada do tada nisu bili objavljen. Prvotno je provo enje procesa "protiv" Sionskih protokola planirano u Njema koj. mobilizirati sav svjetski idovski tisak koji e o njemu izvje ivati. Godine 1932. Otprilike tijekom tri desetlje a Sionske su protokole dr ali u strogoj tajnosti.. a tako er i prepiska sudionika tog procesa. sionisti kih.) i Vladimir Jevgenjevi abotinski (1880.biv i Specijalni arhiv SSSR). knjigu e itati i kupovati"[1]. Svejedno su istra ivanja L.. Osobitu vrijednost imaju materijali sa Bernskog procesa. gdje se u to doba nalazila najmo nija i aktivna idovska zajednica. sazivaju sjednice na kojima uporno razra uju pitanje o "borbi s antisemitskom promi bom i ponajprije irenjem Sionskih protokola". lo e Bnai Britha. Nadalje u nastojati izlo iti nastanak ovog zagonetnog dokumenta. Veode u ulogu u pripremi procesa odigrali su Viner. Ilja M. pomogli upoznati se s djelatno u i osobnim sastavom me unarodnih idovskih. a koji su bili uvani u pismohranama Rusije i SAD-a.. odlu no rekav i njenom autoru: "Objavi.

). Mnogim "svjedocima" bila su dopu tena putovanja radi prikupljanja materijala i preslu avanja osoba. Odvjetnik idovskih organizacija. koje je napisao pod pseudonimom N. kojega je izabrala idosvska strana. uporno tra io da sud donese odluku o konfiskaciji Sionskih protokola i knjiga Zur-Beeka i Fritsch. idovske su organizacije vje to koordinirale svoja djelovanja. zapo inju i istodobno dva procesa zbog Sionskih protokola. ije bi izjave mogle i i u prilog idovske strane. du Chayla i ostali.G. Zatim je Zunderu bilo predlo eno kao svojedobno i Fordu. Nepobitno je da su. da se odrekne svojih uvjerenje. Sliosberg (?). Sudsku su raspravu u biti tako odgodili do jeseni 1934. U svojstvu "svjedoka" sa idovske su strane bili pozvani ugledni judejski i masonski djelatnici (Ch. godine idovski tisak i liberalno-masonska sredstva masovne informacije koja su mu bila sklona uporno pu taju glasine o predstoje oj aneksiji vicarske Njema koj. godine. bio je pofesor Baumgarten. Glavni vje tak tu iteljstva. organiziranoj sjednici sudac je. Ujesen 1933. gotovo istodobno pokrenuta je tema o "podrijetlu Sionskih protokola". M.07.izmijenio je planove idovskih vo a. s dodijeljenim mu pomo nicima . stavljaju u du nost dvojici ljevi ara.I. Na su enje su bili pozvani prvi njema ki izdava Sionskih protokola Gottfried Zur-Breek (Müller fon Hansen). Su enje u Baselu se mnogo **** odlagalo da se na kraju ne bi ni odr alo. Ujesen 1934. Cherikovera (?9 2500 franaka. Matti i George Brunschwig predali su na Bernski sud albu s zahtjevom ponavljanja kaznenog gonjenja za raspa avanje Sionskih protokola od strane Nacionalne fronte. Da bi zapo eli taj postupak judejske su vo e kao povod uzele lanak doktora Zundera u asopisu "Eiserner Baren" (09.N. Nikolajevski. Svatikov. stav i na idovsku stranu. u kojemu taj znanstvenik govori o pitanju judaisti kih planova svjetske dominacije i pogre no se pozvao na rije i tokolruskoga rabina Ereinpricea (?) ("Eiserner Baren. B.1933.I. Miljukov. Tu itelji na tom procesu bili su predsjednik idovske zajednice u vicarskoj M. godine u idovskim novinama "New York Forward" objavljena je serija lanaka Nikolajevskoga. Odlu ili su provesti psotupak u vicarskoj. rabin Erenprice (').1933. o emu su sa uvani dokazni dokumenti. S. tu enoga i suda.Cherikover (?). Borisov. 09. lipnja. Bodenheimer (?) G. Posebice su veliki novac idovske organizacije potratile na pla anje usluga (zapravo podmi ivanja) "svjedoka". Jo prije po etka procesa idovski znanstveni institut i Kongres ameri kih idova u New Yorku. Njega je zatomila glasna zbivanja i ishodi Bernskog procesa u svezi sa Sionskim protokolima. A. DreyfusBrodski i predsjednik organizacija vicarskih sionista Markus Kohn. Su enje je po elo u Baselu 11. Na toj vje to. Judaisti ki su bankari udijelili idovskim organizatorima procesa znatne iznose novca za pla anje odvjetnika i ve ine vje taka. godine). Weizmann. u njihovo je ime. Meyer-Ebner. Burcev. Wiener i Liv ic (?). te je izjvaio u svojoj odluci da su Sionski protokoli ² "gruba krivotvorina". Odlu eno je bilo izabrati tu vje taka. idovski organizatori procesa nisu alili novac za pla anje "svjedoka" i vje taka. a koje su financirali me unarodni idovski bankari Warburg. koji nije skrivao svoje pro idovske simpatije.I. Nikolajevskom i S:G. ruskim povjesni arima B. godine idovski odvjetnik prof.L.B. U tim je lancima ruski . Na prvom je zasjedanju sud odlu io razmotriti pitanje o podrijetlu Sionskih protokola. Za predsjedavaju eg na tom suenju u svezi sa Sionskim protokolima bio je odre en sudac Meyer. po jednog od tu itelja. V. Probijanje snaga idovskih udru enja ostvaruje se Baselskim procesom. Po etkom 1933. Za predujam su koautori dobili od jednoga organizatora Bernskoga procesa I.07. P. Theodor Fritsch i sam doktor Zunder (?). Svatikovu napisati knjigu o "krivotvorenju protokola". naredio da se do dono enja odluke zapovijedi ovrha svih preostalih 760 primjeraka Sionskih protokola.

Me unarodna sionisti ka organizacija uspjela je uspostaviti vezu s sovjetskim idovima i organizirati u SSSR-u skupinu pomo nika kojima je bio dopu ten rad u tajnim pismohranima u svrhu prikupljanja materijala za Bersnki proces. Smidovi (1874.suradnik idovskih udru enja zapravo poticao na raspravu sa braniteljima Sionskih protokola .I. Od strane SSSR-a pomo sionistima na elu je bio P. Ravnaju i se po tim dokumentim. Judaisti ko-masonski vo e su jednoglasno tvrdili da Sionski protokoli nemaju veze s ideologijom judaizma i sionizma. Burvec. organizatori Bernskog procesa bili su primorani priznati da ne raspola u nikakvim dokumentima koji bi potvrdili njihovu verziju. zbog nama nepoznatih razloga do toga putovanja nikad nije do lo. Po etkom 1934. Osim toga. svibnja nave er. Ipak. Tijekom nekoliko mjeseci djelovanje se odvijalo pod oznakom "povjerljivo". Fritz Platten. Na poziv iz Moskve u Bern su.I. nego tajnim kanalima preko Miljukova. U ime idovskih organizacija izjavio je vje tak Loosli kako je vje tak Fleischlauer "sastavio pamflet u ime antisemitske ideje. zlo ina ki dogovor. Nikolajevski i Svatikov. J. Zakulisnu spletku idovskih organizatora u svezi s Bernskim procesom razotkriva pismo koje se sa uvalo u arhivu B. Budu i da su se okrenuli sovjetskim pismohranama. travnja ujutro. lenov i mason P. vi e od 30 sati.). Ipak nisu uspjeli prona i vrijednu injenicu (izravno ili neizravno) koja bi potvrdila njihove klevetni ke pretpostavke. Ursov. biv i ministar pravosu a Privemene vlade. da judaizam i masonstvo nisu povezani. biv i guverner Besarabije i prijatelj ministra unutarnjih poslova. U toj su skupini radili sionisti A. Sudac je podr ao nezakoniti zahtjev vje taka Looslija i .S. godine na pripremu Bernskoga procesa vrbuje se V.N. Poku avaju i pripisati autorstvo Sionskih protokola ruskoj policiji. autor antiruske knjige o procesu Beiliss. Burcev. Nakon polemiziranja strana bilo je udovoljeno zahtjevu obrane. ² ja sam to je bilo mogu e vi e nstojao doznati sve o "Protokolima". na zamolbu idovske strane. Nikolajevskoga. godine.D.S. postojao tajni sporazum.V. Iz toga je pisma bilo bjelodano da je izme u idovskih organizatora i takozvanih svjedoka. posvetiv i na taj na in 10 punih sjednica. Tagre. lan VCIK i CK VKP (b). pod ijim je vodstvom skinuta i ponovno stavljena plomba na vagon Lenjina i njegove " idovske stra e" preko Njema ke u Rusiju. a zavr io 6. do travnja 1935. ² pisao je Burcev. tager (?). On je zapo eo izlaganje o rezultatima svoga vje ta enja Sionskih protokola 30. "Od tada. Zasjedanje Bernskog suda zapo elo je radom 29.L. a to s uMiljukov. Maljantovi (1870-1939. Nakon izjave profesora Zundera u ime tu enih sudu se obratio njihov odvjetnik i predlo io za vje taka istaknutoga njema koga stru njaka za idovsko pitanje pukovnika Ericha Felischhauera. bili pozvani "pravni zastupnik" sionist A. a koje je on uputio B. idovski organizatori Bernskoga procesa imali su iroke mogu nosti dobiti podatke o tomu kako su u sastavljanju Sionskih protokola sudjelovale ruska policija i osobno general Ra kovski. Nikolajevskog i Burceva. na proljetna zasjedanja Bernskog procesa 1935. Liv icu (?). nakon op ih procedurnih pitanja rije je dobio Ulrich Fleischauer. idovski bolj evik. preko slu benih diplomatskih predstavnika vicarske u Moskvi. godine. Znatan dio pismohrana ruske carske policije bio je pregledan.G. svibnja.-1935. sionisti su prou avali ne samo dokumentaciju ruskih obavje tajnih slu ba nego su utvr ivali rodbinske veze osoba koje su na ovaj ili onaj na in sudjelovale u irenju Sionskih protokola. godine.). Poput Nikolajevskoga i Svatikova i njega su financirale idovske organizacije. iz pisma je razvidno da su svi "svjedoci" dobivali novac od idovskih organizatora procesa. travnja i trajala je do 14. Materijali iz Rusije nisu uvijek i li legalnim putom. veoma stari knez S. Bezuspje na tra enja produljena su sve do kraja 1934. Iz Moskve i Lenjingrada na adresu Bernskoga suda stizale su knjige i preslike spisa. me utim sud je odlo io ro i te za pet mjeseci.

. godine u Rusiji. Mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole bio je nu an judejcimatalmudistima da bi jo jednom prevarili ovje anstvo i skrenuli njegov gnjev od stvarnih krivaca zlo ina spram svijeta. a sve s namjerom da odvuku pozornost od udovi nih zlo ina. Markova. itaju i Sionske protokole. nosila je silan antiruski.A. na temelju krivotvorenih pokazatelja koji su i i stvorili mit o Sionskim protokolima... Organizatori Bernskoga procesa htjeli su sudu dokazati da je podrijetlo Sionskih protokola razmatrala Ruska vlada. pravi zabilje ke koje je tobo e napravio Nikola II. oklevetani ljudi su protestirali. koju su mu zapovjedile idovske organizacije koje su organizirale Bernski proces. Stoga je . a u biti je bio njihov agent. ruskoj vlasti. Bernski je proces javno nosio antiruski karakter. kako su ih ometali u pozivanju svjedoka i vje taka. ako ne ubrojimo onu kritiku o protokolima G. A. J. koji su bili neprijatelji Rusije. koji je obo avao samoreklamu i zvuk vlastitog imena. njemu biv i na elnik za za titu dru tvene /nacionalne/? sigurnosti i poretka u Petrogradu general major Globa ev dao preko nekog svog Koltipina-Ljubovskog informaciju o istrazi.objavljivanje materijala. Kako je i sam priznao bio je sudionikom prvih sionisti kih kongresa. Nakon prevrata polo aj se promijenio. Naime prema vicarskim zakonima. pijune i kako im je uvijek bio prijeko potreban novac u pogledu provo enja procesa. tu ili su ga sudu . koji se istaknuo razotkrivanjem tajnih agenata ruske policije i inozemne obavje tajne slu be. Nikolajevski. podrijetla Sionskih protokola. sudskog vje taka i sudskih slu benika. bilo je zasutavljeno. Sliozberga (?). Judejski vo e su okrivljavali povijesnu. S. zada a. Protuzakonito stajali te sudaca. u povijesti ovje anstva. kako mo emo primjetiti. Brandta. Burcev.L. Djelatnost Burceva. svi dokumenti koji se obrazla u nasudu. tobo e. njemu je mnogo toga "izlazilo" iz ruku . bila ne slu ajna ve suglasni produ etak njegove ranije antiruske djelatnosti. prema odluci Nikole II. Do 1917. mogu biti obznanjeni javno u sredstvima mass-medija. koje su za njih napravili protiv Rusije krvo edni suplemenici ² idovski bolj evici. pod krabuljom "slobodnog novinara". Iz tih je pisama jasno proizlazilo u koje su slo ene uvjete bili stavljeni branitelji Sionskih protokola. Njegovi judejski organizatori poku avali su dovesti u zabludu svjetsko javno mnijenje. Nisu uzalud glavne aktere "svjedoke". U svojoj antiruskoj djelatnosti Burcev se esto oslanjao na judaisti ko-masonske krugove. Ovaj put V. Burcev. koja je htjela tobo e dokazati da su oni krivotvorina. Tedlija.J. vrlo ta toga ovjeka.F. kada su objekti ve ine njegovih la nih optu aba bili dr avni inovnici i policijski suradnici. sprje avalo je asno razmatranja stvari i zapravo je od Bernskoga procesa napravilo farsu. u osobnoj pismohrani N. carsku Rusiju za sve mogu e smi ljene grijehe protiv idova. Svatikov. biv eg ne elnika ureda Nikole II. susretao se sa sionistima u kojima je on vidio "iskrene ljude od ideje" . Mosolova govore nam o tomu da nikakve istrage o podrijetlu Sionskih protokola Ruska vlada nije vodila.P. koje je referirao Fleischhrauer. kako su im namje tali provokatore. tovi e sam Burcev. . Izvr itelj je bio V. Osim ve navedenih dokumenata. ru itelji njenih povijesnih na ela: Miljukov. postavili idovski vo e na tom procesu.B. Stepanova ja sam prona ao dosta velik broj pisama koje je dobivao tijekom Bernskog procesa od B. neki su ga ispljuskali. judejsko organizatori Bernskoga procesa odlu ili su se okrenuti izravnoj krivotvorini. Wittea.K. Burcev smi lja pri u kako je. Izgubiv i svaku nadu da e prona i dokaze koji bi utemeljili mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole. N. dakle. udovi no podrugivanje zakonu i pravednosti. koju je napisao za vrijeme ministra financija J. klevetni ki karakter. pripisav i stvaranje najzlo ina kijeg dokumenta. Pismena svjedo anstva masona.

Burcev je vrlo lo e napravio krivotvorinu. Najve i argument krivotvoritelja bili su podaci o navodnoj istrazi porijekla Sionskih protokola koju je provodila carska vlada. U biti nikakve istrage nije ni bilo. O tome nam svjedo e pisma biv eg na elnika carskog ureda A.A. Mosolova. Poku avaju i pridodati vjerodostojnost svojoj izmi ljenoj tvorevini, Burcev si je dopustio nekoliko ozbiljnih povijesnih pogre aka. Na primjer on je izjavio da se istraga vodila tijekom 1906. godine po direktivi Stolipina, na upornu molbu Lupuhina. Me utim, 1906. godine Lopuhin vi e nije bio na elnika Odjela policije nego umirovljeni (zbog prekr aja) inovnik i stoga nije mogao inicirati tu istragu. Na sudu je Burcev tvrdio da je jedan od sudjelovatelja u prijevozu navodnih la nih Sionskih protokola bio kolega po slu bi Globa evu, ega u zbilji nije bilo. Iskazi Burceva na Bernskom sudu bili su objavljeni u mnogim novinama pa i u New Yorku, gdje je tada ivio Globa ev. Njujor ke novine "Nova ruska rije " ( idovska novina, ruska samo po nazivu, glavni redaktor ² M. Weinbaum) objavljuje lanak Burceva, "Istina o Sionskim protokolima". Pro itav i taj lanak, Globa ev je odmah napisao pobijaju e pismo uredniku "Nove ruske rije i".

Jewish Ritual-Murder : a Historical Investigation http://www.jrbooksonline.com/schramm/schramm.htm Jewish Ritual Murder by A R N O L D S. L E E S E http://www.jrbooksonline.com/PDFs/Je...urder%20JR.pdf

The Talmud Unmasked: Rev. I. B. Pranaitis http://www.talmudunmasked.com/

Table of Ritual-Murders Established in this Investigation http://www.jrbooksonline.com/schramm/app9.htm

U smislu povijesnih kronologija Encyclopaedia Judaica / izdata 1973 Hazaria - A. H. Poliak, profesor srednjovekovne zidovske povijesti Ali prije toga nesto lakse npr. "13. Pleme" od Kestlera. http://www.ivantic.net/Ostale_knjiig...e_latinica.pdf George Washington "Sasvim je zalosno to ih niti jedna dr ava, starija od ove, nije pokorila kao kugu drustva i svog velikog neprijatelja, cijim je prisustvom usrecena Amerika" Martin Luther King- borac za gradjanska prava

Strastvena zelja vapijucih srca Jevreja nada se da e doci onaj dan, kada ce oni moci da se odnose prema nama tako, kao to su postupali na vrijeme Jesfiri u Perisji. I koliko je Jevrejima bliska knjiga Jesfir, koja opravdava njihovu krvolocnost, osvetoljubivost i apetite razbojni kih nada!. Nikada sunce nije svjetlilo narodu, krvozednijem i osvetnickijem, koji se zanosi idejom uni tenja i ugusenja ljudi druge vjere. Petar Prvi - Ruski vladar Vise volim da vidim u mojoj zemlji mudjahedine i mnogobosce, nego Jevreje. Poslednji su prevaranti i lupezi. Oni nece dobiti odobrenje da se nasele i organiziraju svoj posao. Bez obzira na moja naredjenja, oni nastoje da to ostvare potkupom mojih cinovnika sa ciljem da postanu ravnopravni. Benjamin Franklin visoki americki dr avnik, filozof, izumitelj, fizi ar, ekonomist i pisac, suautor deklaracije nezavisnosti. 1820. Ma gdje bilo, u zemlji, u kojoj se naseljavaju Jevreji, nezavisno od njihovog broja, oni snizavaju njen moral, komercijalno postenje, izoliraju se i ne dopustaju asimilacijuju. Ako ih mi putem Ustava ne iskljucimo iz SAD, onda za manje od sto godina oni e navaliti u velikoj kolicini, uzece vrhunac, proguta e zemlju i promijeniti oblik naseg upravljanja. Ako ih ne iskljucite, onda za manje od dvjesto godina nasi potomci ce raditi na poljima, izdrzavajuci njih, dok ce oni trljati ruke u svojim kancelarijama. Upozoravam vas, nacijo, ako jevreje ne iskljucite zauvek, Vasa djeca ce vas proklinjati u Vasim grobovima. Napoleon Bonaparte 1769 ± 1921 Jevreje treba razmatrati kao naciju, ali ne kao religioznu grupu. Oni su nacija u sredini nase nacije. Citava sela otimaju Jevreji, oni su uspostavili kmetstvo, oni su prava jata gavranova. Siromastvo koje izazivaju Jevreji, ne potice od jednog individualnog Jevreja, ono je sustina citavog tog naroda. Oni su kao gusjenice ili skakavci koji jedu Francusku. Jevreji su nacija spremna na najuzasnije zlocine. Moramo ih se rijesiti. Winston Churchill je u II WW-u molio boga (i Staljina) za pomoc da unisti naciste a ovo su njegove rijeci: (govor u predsjednickom domu 1919.g.) Nema potrebe preuvelicavati ulogu, koju su odigrali internacionalni Jevreji ateisti u stvaranju boljsevizma i njihovog ucesca u ruskoj revoluciji. Vise od toga, glavna inspiracija i pokretacka snaga dolaze od jevrejskih vodja. U sovjetskim institucijama dominacija Jevreja vise je nego porazavajuca. I glavni dio u sprovodjenju sistema terora, koji je pocinjenj izvr ili su Jevreji i u nekim slucajevima Jevrejke. Takvu djavolsku slavu Jevreji su postigli.

Obavezna preporuka (obilje dokumenta, novinskih clanaka, rodoslovno stablo Hitlerovih iz

1930 - Adolofov pradjed je bio mocan Zidovski bankar) http://video.google.com/videoplay?do...2809518563654# Dva svjetska rata Arijci su vodili iskljucivo sa ciljem stvaranja drzave Izrael. A projekom njezina stvaranja upravljaju Rothschildi. Za ilustriat tko su oni i sa kakvom moci raspolazu, dovoljno je reci da se procjenjuje da ta jedna familija drzi oko 50% bogatstva citavog svijeta. Bogatstvo idova Bill Gates-a se procjenjuje na nekih 60 milijardi, no bogatstvo Rothschilda se procjenjuje tisucama milijardi. Oni se nalaze na samom vrhu zidovske piramide moci. To njihovo bogatstvo je preveliko da bi bilo produkt rada samo jedne obitelji, vec je ono produkt rada citave idovske rase, a povjereno je njima na upravljanje zbog efikasnosti koja se dobiva centralizacijom novca na jednom mjestu. Pocetna baza tog bogatstva je novac koje su idovi pokrali jos u anticko doba, u doba bogatog arijskog Egipta, Grcke i Rima. Ono se povecavalo tokom iducih stoljeca da bi danas doseglo zapanjujuce razmjere. (Bank of Amsterdam, Bank of England, Americki FED ...itd.) Zanimljiv podatak je da su Rothschildi jos u 19-om stoljecu bankrotirali i samog Papu. On je upao u neke financijske teskoce, a oni su mu priskocili u pomoc i posudili pozamasnu svotu novaca. Naravno uz velike kamate, koje Papa tokom vremena vise nije mogao vracati. Onda su mu velikodusno "oprostili dug", ali uz uvjet da od sada ima sav svoj novac drzat u njihovim bankama. Znaci cak i sav novac kojeg milijardu krscana prikuplja, na kraju zavrsava u njihovim rukama. Oni su odlucili jos u 19-om stoljecu da treba obnovit Izrael. Razmisljali su o raznim strategijama kako to uciniti, a najbza je bila jednostavno kupit Palestinu od Otomanskog carstva. Turci su je bili voljni prodat, a novac koji su trazili nije bio ni 1% od ukupnog Rothschildovog bogatstva. No postojala su tri velika i nepremostiva problema koja su sprjecavala realizaciju tog plana. Glavni problem je sto idovi nisu htjeli selit iz Europe u Palestinu, jer tko bi bio lud napustit predivnu i bogatu Europu, te otici u nekakvu suhu pustinju kopat po pjesku. Drugi problem je sto su se okolne Arapske drzave snazno protivile stvaranju Izraela i odmah bi krenule u rat protiv njega. Treci problem je sto bi Krscani u cinu kupnje Palestine od idovskih bankara i onog sto bi eventualno sljedilo (krunidba idovskog kralja, rusenje Al Aqsa dzamije, podizanje treceg hrama) prepoznali ostvarnje biblijskog prorocansva o dolasku Anti-Krista. Krscani bi se pridruzili arapima i zajedno bi napali idove. Dakle trebalo je smislit kako rijesit sva ova tri problema. Kroz iduce stoljece je formiran jedan genijalan plan, cije obrise cu ukratko ovdje ocrtati... Prvo osigurat stvaranje samog Izraela, ali na podmukli nacin, a ne direktnom kupnjom zemlje. Koristeci svoju medijsku, financijsku i politicku moc idovi su iskoristili stoljetna neprijateljstva Europskih drzava i uspjeli pokrenut prvi svjetski rat. Isprva snazno podupirajuci Njemacku u tom ratu, uspjeli su slomit carsku Rusiju i u ratnom kaosu organizirat tamo boljsevicku revoluciju. Tako su Rusiji ucinili ono sto su davno sanjali i ta ogromna arijska drzava je pala u ruke idovu Lenjinu, Trockom i kasnije Staljinu. Zatim se sva Njemacka moc usmjerila na zapadnu frontu, na prakticki samu Veliku Britaniju. Njemacka je tada bila pred pobjedom u prvom svjetkom ratu i Britanija je bila na koljenima i prakticki gotova. Tada su idovi rekli Britanskom vodstvu: ako nama date Palestinu nakon rata, mi cemo pomocu nase medijske moci uvest SAD u ovaj rat na vasoj strani. Britanci nisu imali drugog izbora i pristali su potpisavsi "Balfourovu deklaraciju" koja je Rothschildima obecala Palestinu nakon rata. idovi su odrzali svoj dio ugovora, te su uveli SAD u rat uz pomoc svojih masovnih medija i uz pomoc svojih agenta u americkoj vladi. Tako su izdali Njemacku koju su do tog trenutka snazno podrzavali u ratu. Tako je "zaobilaznim putem" stvoren Izrael, no ostao je nerjesen problem populacije posto se idovi nikako nisu dali

a isto tako su znali i informirani njemci za vrijeme drugog svjetskog rata da su nacisti idovi. Istovremeno idovi su u logorima bili selektirani tako da iskljucivo "najbolji" prezive. u vrlo nehumanim uvjetima. najbolji mladi Arijski ljudi su ginuli u strasnom brato-ubilackom ratu.. a totalno . sto je citav svijet bacilo u ekonomsku depresiju. (Warburzi. prije nego sto "izabran narod" moze krenut putem Izraela. Drugo bombe koje padaju kao kisa po njemackim gradovima ubijaju samo arijce. koji su bili relativno lijepi i visoki. a veci dio slabih i nemocih je umro od raznih bolesti u logorima (tifus . isto kao sto je Sarkozy demokratki pobjedio. a da to nitko nije primjetio? No kao sto vidite mi ovdje to jesmo primjetili. a teski problemi zahjevaju teske solucije. Prvo uzimaju im sav imetak.itd.. logisticka i medijska podrska te sve ostalo za njegov dolazak na vlast su osigurali idovi preko svojih bankara. Stvorit takve uvjete da vecina idova radje pozele zbrisat u pustinju. Znaci ideoloska sila koja je potrebna da idove izbaci iz Europe je dovedena na vlast u svim glavnim Europskim drzavama od strane samih idovskih bankara. U Nacistickim (crypto. Britanija i Francuska objavljuju rat Hitleru. idovi na istoku Europe su stoljecima zivjeli u getoima.itd.) Tako su svi "slabi" izbaceni iz budeceg genotipa izabrane rase. Blair. nego tu zivit. (Roosevelt i Churchill) Dakle sve je spremno.. jer njima je namjenjena druga sudbina. vec su svi iz vrha Nacisticke stranke idovi: Goebbels. show moze poceti. U Americi i Britaniji su isto tako na vlast odjednom dovedeni idovski predsjednici. Hitler i Staljin sinkronizirano napadaju Poljsku... Obojicu su na vlast doveli mediji (TV. a eliminacijom ostalih. Zvuci nevjerojatno? Pa i nije bas ako pogledate sto se desava oko vas. koji su bili inteligentni i zdravi su ostavljeni na zivotu.. Znaci oni koji su izgledali kao "Arijci". ( idov Hitler) Treba reci da nije samo Hitler idov. Da bi dodatno pogorsali stvar organizirali su slom americke burze.natjerat na selidbu iz Evrope u pustinju.. Dio nakaznih stanovnika istocno europskih getoa koje mozemo vidit u filmu "The Ethernal Jew" (link je dolje) su ubijeni. Doslovno brat je ubijao brata kao dva robota programirana sa dva idovska programa zvana: "komunizam protiv nacizma". a idovi su dotle smjesteni na "sigurno" u logorima. to jest u poboljsanje idovske rase selektivnim odabirom pametnih i zdravih. Nacisti (crypto. da ona to niti teoretski nije mogla platiti Britaniji i saveznicima. Naizgled nepremostiv problem.. Trece idovska elita cvrsto vjeruje u eugeniku.) Znaci Rusija je osvojena jos ranije ( idovi Lenjin i Staljin). Koristeci se mrezom masonskih loza situacija je namjestena tako da plivajuci na tom valu siromastva i ocaja na vlast dodje Hiter. To je u poprilicnom broju slucajeva rezultiralo raznim fizickom i mentalnim "manama".. a sad je i Njemacka osvojena. ciji uzrok je bio nasljedne genetske prirode.itd. te tako osiguravaju tri cilja. Znaci imamo totalno negativnu selekciju za Arijce (prakticki samo defektni i nesposobni za vojsku su prezivjeli taj rat). krizajuci se medjusobno u malim zajednicama. siromastvo i beznadnje.idovi) skupljaju sve europske idove u koncentracijske logore koji nicu na izoliranim mjestima. vec je cilj unistit Europu.. Himler. novine. Njemacka je pala u ogromnu inflaciju. idovska elita je zakljucila da se takvi moraju istrjebit. Goering .itd)... Rockafelleri. Eichman. Bush iz SAD-a . radio) u rukama idova. Znaci istovremeno su se desavale dvije stvari. Poanta citavog ovog rata nije pobjeda ovih ili onih. Naravno novac i financije. Jednog dana vasi potomci ce se isto tako pitati kako je moguce da su celnici svih drzava koje su vodili treci svjetski rat bili idovi (Bush. U Versajskim pregovorima nakon prvog svjetskog rata idovski agenti su nametnuli takve uvjete Njemackoj.idovskim) koncentracijskim logorima se provodilo to "izabiranje" i selekcija naroda prema genetskoj kvaliteti. ali nisu si mogli pomoci. te deponiraju taj novac u Rothschildove banke u Svicarskoj. Sarkozy. Hitler je demokratski pobjedio na izborima. Ovo sigurno stavljam u navodnike.

Da Rothschildi slucajno nisu postovali naredbe rabinskih "prorocanstva". univerzalna. svi oni koji se bore protiv ovje tva i ivota samog. Znaci prvi svjetski rat se vodi da se osigura Izraelu pocetna zemlja (Balfourova deklaracija). pojeo bi ih mrak u roku odmah. No sto je jos vaznije za elitu.dolazi onaj posljednji Antikrist . vra anja i otvorenog poziva na nasilje i genocid nad kr anima i svim ostalim ne idovima! Talmud je nastao kao isto ljudsko predanje . zapisuju ih u svoje knjige i propovjedaju idovima kao religiju koja se mora bez prigovora sljedit. svjetska vlast ZLA! Svi oni koji se bore protiv pravde i istine. ili ih 'tuma e' kroz prizmu ljudskih pri a i bapskih predanja . Drugi svjetski rat je dugorocno gledano bio jedan ogromni eugenski projekt Ziona. pokretaca i planera citave ove zavjere. 6 milijuna ce ih poginut u holokaustu. kao predstavnika ljubavi i milosr a za ovjeka. te je tako maknuta druga nepremostiva prepreka. svo njeno bogatstvo je bilo unisteno. svi oni koji se bore protiv Isusa Krista.pozitivnu selekciju za idove (defektni i nesposbni su svi ubijeni. samo obicne lutke na koncu. koji krecu u rat protiv novo-uskrsnulog Mordora.nasuprot Objavi koju je Bog dao preko Mojsija i proroka. jer ne postoji vise opasnost da se krscani pridruze zdravo mislecim arapima.Talmuda! Zato je Bog i ukoravao preko proroka. svoj novac. TALMUD Proro anstvo je najavilo dolazak Antikrista. drevne Izraelce.Talmudu. Europski krscani su odjednom postali uvjereni da su oni sami zlocinci. jer su vidjeli da im u Europi vise nema opstanka posto su izgubili svoje kuce. Znaju da se prava i istinska moc nalazi u rukama idovskih rabina. jo . Jer Rothschildi znaju da su i oni.Antikristove sluge! Ali nema ve e. a onda putem svojih medija uvjerit preostale idove da se prorocanstvo obistinilo. Vise nisu u krscanskim ocima izgledali kao prijetnja koja u Izraelu stvara centar buduce svjetske vlade. a dobar dio njih i svoje ivote. Tako idovi odbacuju Knjige Staroga zavjeta. a samo genetski najkvalitetniji su prezivjeli). na kraju vremena . Poslije mnogih malih antikrista.morali su selit u Palestinu. sad su idovi konacno postali zrtve. To je djelo crne magije.totalitarna. drugi svjetski rat se vodi da se osigura populacija za tu zemlju (izgon Europskih idova). i Sotonom nadahnutije mr nje na kr ane od talmudske crnomagijske zmije iz tame ludila umova eljnih vlasti i krvoproli a nad normalnim ljudima. Trebalo je dogadjaje poslozit tako da idova stvarno jako puno pogine. a idovi su naravno oduvjek bili njihove nevine zrtve. a treci svjetski se vodi za prosirenje malene zemlje do "prorecenih" granica Eufrat-Nil. Znaci ono sto nikako nisu htjeli milom. Jer oni su ti koji stvaraju sve te dalekosezne planove. a uzdizanja idova na nivo Arijca. Nakon rata koji je zavrsio tocno onako kako je planirano. Talmud recimo kaze da prije nego sto se idovi vrate u Izrael. citava Europa je bila porusena.sve eni ko . Zato se nije uditi stra nim krvoproli ima koja su po injena u ime sumanutih ideja pomra enih umova! Izvor toga zla je u Knjizi mr nje . Nisu se puno bunili. sa ciljem genetskog srozavanja arijca na nivo goya. svoju imovinu. sad su dobili silom . Sad je kucnuo povoljan trenutak za rodjenje Izraela. Prezivjeli idovi koji su zadovoljavali standard "izabrane rase" su iz koncentracijskih logora slani direktno u Palestinu. jesu . idovska elita je isto tako morala osigurat da sva Talmudska prorocanstva budu ostvarena tocno u slovo. . unatoc neogranicenoj matrijalnoj moci i bogatstvu.

Majene Je . Njih oko 2500 rade i od 100. Getin 680). Sanhedrin 101a). 74. koji e dvije tre ine svijeta uni titi. rabini. IDOVI IZJEDNA ENI S BOGOM Tko idova o amari toliko je u inio grijeha kao da je samog Boga udario. uni ti. "Kad Mesija do e onda e zemlja roditi kola e i vunene haljine. jer su porijeklom od avola. a ostali narodi svi e njemu i njima slu iti i podlo ni biti." (Talmud. ab 120a). On je ma ioni ar. BOGOHULJENJE "Krist je sin prostitutke. Ketubot 112b). "Nema goreg i lo ijeg posla od obra ivanja zemlje." ( ulhan aruh." (Tokdo Je u). Sabat 104b). (Ben pandera) tj." (Talmud. O RADU "Rad je veoma tetan i malo donosi . MESIJA "Mesija e do i i povratiti Kraljevstvo idovima. "Krist je bio luda. iza Krista." (Talmud." (Talmud. On je: Ben pandreat. UNI TENJE KR ANSTVA "Za idova postoji zakon da sve ono." (Sahar)." (Talmud. "Tada e idovi neizmjerno bogati biti jer e blago cijelog svijeta u njihovim rukama biti. "Tad e svaki idov imati 2800 slugu i 300 slu kinja. godine prije Krista do 400. to je u vezi s kr anskom crkvom. Jebamot 24b." (Tokdo Je u).Talmud se sastoji iz dva temeljna dijela: Mi na i Gemara. "Prije toga bi e strahovit rat. jer kad tko 100 srebrenjaka ima u trgovini mo e . "Krist je sin jedne menstruacije. A Talmud su uobli avali u knjige i sustav. Svi e narodi pre i u idovsku vjeru samo kr anima to ne e dozvoljeno biti. Sanhedrin 58b). On je kopile. a ito e krupno biti kao dva bubrega od najve eg vola. Aboda 3b). Joreh deah 146). sin ne iste ivotinje. On se zove Ben shtada (sin prostitutke). nego e ih potpuno istrijebiti. "Krist je na jednom ubri tu sahranjeno crknuto pseto." (Talmud. 4). U njemu e idovi toliko oru ja zaplijeniti da e im trebati 7 godina da ga spale i istope." (Talmud." (Talmud.

sijati. zapisi u e da se pseto ima vi e po tovati od Ne idova. "Meso Ne idova je meso magare e. idov mu ne smije i i u pomo da ga spase." (Talmud. ulo i 100 srebrenjaka u zemljoradnju. to vi e. Jebamot). Jebamot 12a). i dao im je ovje ji oblik. . Zato ga slu e ivotinje u ovje jem obliku. "I zato kad jedan ne idovski sluga ili slu kinja umre. IDOVSKO MILOSR E "Zabranjeno je biti milostiv prema Ne idovima." (Talmud. nazivaju se svinjama. konjsko sjeme." (Talmud. treba ih oplakati onako." (Jad Hazakah. Jebamot 63a)." (Talmud. Jalkut Rubeni 12). mo e samo soli i kupusa jesti. Ekesegetra ieksod 22). "Ne idov je kao jedno pseto." (Talmud. Tesahim 113a)."(Talmud. "Izme u Ne idova i idova ne postoji nikakva veza. a sjeme. Jebamot 89a). Jer meso Ne idova je ivotinjsko meso. Mudra talpiot 225). iako su oni ravni sa ivotinjama." (Talmud. Berahot 58a). kopati. Aboda Cara 10a) NE IDOVI NISU LJUDI VE IVOTINJE "Bog je stvorio ne idove. kositi." (Talmud. pa ako se nalazi ve i blizu smrti. "Ne idov nema oca. "Onaj koji nije obrezan i ne dr i sabat ne naziva se ovjekom. kao kad jedan vol ili magarac crkne. Jebamot 98a)." ( ulhan aruh." (Talmud. "Ne idovu ne treba milost i pomo ukazivati. Oni moraju orati." (Talmud. "Ne idovi. RAD JE ZA NE IDOVE "Ne idovi su stvoreni da slu e idove. idovi su stvoreni da sve gotovo na u. ija du a potje e od ne istog duha. Ramban). Jalkut Rubeni 39). NI U SMRTNOJ OPASNOSTI NE IDOVU NE TREBA POMO I "Ako jednom Ne idovu prijeti opasnost da se u jednoj rijeci utopi." (Talmud.svaki dan mesa i vina imati. jer je on na ubri tu ro eno pseto. jer ne dolikuje idovu da bude slu en od stoke. tko pak. Brohes). a njihovo sjeme je ivotinjsko sjeme. vr iti. U tom slu aju bit e prvi kod ku e." (Talmud. IDOVSKO JUNA TVO " idov neka posljednji ide u rat.

" (Talmud.od strane poljskog rabina Mojsija Iserlesa 1578. Sanhedrin 74b). tob. 5. Joreh deah." (Talmud. Volite ban enje. Isti taj kodeks dopunjen je obi ajima isto nih idova . pod nazivima: Orah hajim. "Ne idovka u drugom stanju (trudnica) ima se smatrati kao bremenita stoka. Even hekor). To je u inio i sve to sistematizirao glasoviti idovski rabin Mojsije ben Majmon." (Talmud. Mrzite va e gospodare. 4. volite jedan drugoga." (Talmud. Joreh deah 240). Leb. Nekoliko stolje a kasnije. 2." (Talmud. Abarbanel)." ( ulhan aruh. koji se zovu traktati ili. Knjige se dijele na ." ( ulhan aruh. Ne govorite nikada istinu. Aloda Kara 36b). ene Lukot 250)." (Talmud. 3. djeli je marve. rasprave. LA "Prema Ne idovima dozvoljena je svaka upotreba la i. NE IDOVKE SU PROSTITUTKE "Ne idovke su ne iste i imaju se smatrati prostitutkama. 1565. 46a). PET ZAPOVJEDI ZA IDOVE " idovi moraju nau iti ovih pet stvari: 1. Pesahim 113a)." (Talmud. "Ku e ne idovske su ku e ivotinjske. godine. Berahot). Talmud se sastoji od 63 velika odsjeka ili knjige." (Talmud.ulah aruh. godine ovaj kanon je dopunjen i ponovno . ipak se oni uspore eni sa ovjekom imaju smatrati za majmune. Ko en ha . Ko en ha-mi pat 405). "Tu a ena koja nije k i Izraela. Ovaj kodeks dobio je ime . Volite plja ku. Godine 1180 stvoren je prvi idovski zakonik pod imenom Mi iah Tora ili Jad Hazakah. "Sve Ne idovke su kurve.mi pat i Eben hazaer. "Spolni odnosi Ne idova su isto kao i spolni odnosi ivotinja.paragrafe i podparagrafe ."Ma koliko imali narodi svijeta tijelo sli no Izraelcima. ulhan aruh se sastoji od 4 knjige. "Dijete u utrobi jedne Ne idovke nije bolje od ivotinje.kao novi vjerski kodeks sastavljen od panjolskog rabina pod imenom Josef Karo.

upozorava kako su takvi sastanci iz ameri ke pravne perspektive potpuno ilegalni. Njegov je djed bio pukovnik KGB-a unutar kontraobavje tajnog odjela a njegovi kontakti olak ali su mu istra ivanje tako da je ostao u vezi s ljudima koji su radili za razli ite tajne slu be i agencije diljem svijeta. njihov sustav socijalizma nema namjeru raspodijeliti bogatstvo. ka e Estulin. do 17. ve kontrolirati ljude i konkurenciju. je zbog politi kih je problema izbjegao u Kanadu a danas ivi u panjolskoj. Evo par biogra skih podataka Ro en je u Rusiji. Budu i da Rockefelleri. 1980. Mo ete se kladiti u to. Ta o j po a trad ja odr avanja god nj h kon ren ja a skup na je na vana B derberg po mjestu prvog okup janja. za po etak. Svake god ne skup na se sastaje u nekom drugom gradu. Objavljena je u 53 zemlje i prevedena na 32 jezika a diljem svijeta prodano je vi e od dva i pol milijuna primjeraka. uvijek u saznati o emu e razgovarati. Estulin ka e jo i ovo Bez obzira gdje se skupina Bilderberg odlu i sastati. U knjizi Istinita pri a o skupini Bilderberg Estulin pokazuje kako su briljantno ideal demokracije nametnuli ljudi iza zavjese . Loganov zakon koji je izglasan jo 1799. takve se manipulacije doga aju ve (bar) pedeset i pet godina. Daniel Estulin. posebno ne njihovo bogatstvo. Smatra da bi pravilan izraz bio monopol putem socijalizma Bilderberga.Bil li i     ¤ ¡¤ ¡    ¢ ¥ ¥ £ ¤ ¢ ¡  ¥ ¢ ¡¨ ¥ ll i ¡ ¨ ¨¡ ¨¡ ¢  § ¥ ¤ ¤ ¥    ¦ i § ©¡ i i i ¡   ¡   Dan u n u p o uba na a ana B d b g g up u Nj a oj 2005 god n b o j o u a v od 10 god na ada na n anju u a an B d b ga ¡ Dugogod nj ana n o o a va a a o vaju an pu a j d u vn p anov v n o va anju o a a n vj v ad a p up j n do u n o og a j do a podup u po ojanj v n n a u u   ¡   ¨ © ¡  ¦ ¥ ¥   ¡¨¡ ¥ ¨ ¤¡ ¡© §   ¡  ¦ § ¥   ¡ ¢   ¨ §  ¨ © ¡  ¡ ¡¨ § ¡ ¥ ¢ § ¥ ¡§¤ ¡ ¥ ¨ ¤   ¨ ¨   ¡ ¤ ¡ ¥ ¨ ¤  ¨ ¡  ¨ § ¤ ¡ ¥  ¢ ¥   ¤ ¥ ¤ ¥ ¨ ¤ ¥ ¤ ¨ ¨  ¡ ¡ ¨ ¥ ¡  ¢¡ ¡ ¥ ¤¡     § ov j p v a a na u v banj 1954 god n ada j od ana ajna on n ja o n a u ho u B d b g po aj nh a u N o oj Sa ana j o up o anov aj v h ob j po a u j ajn po ovn jud p d avn obavj ajn aj dn a a an a b o j pov vanj dugo o n h a h j va u p d avn a S D -a apadn u op d a an a p d av ja o j j dana a ja apadn u op do j j dana a an a p d av ja o S D. Me utim. Dan el Estulin posljednjih etrnaest godina posvetio je ra otkrivanju tajnih sastanaka skupine Bilderberg. ali dijele ljubav prema slobodi. Sorosi i ostala ekipa kontroliraju dru tvo. U panjolskoj je knjiga do ivjela ak 13 izdanja. Ovogod nja kon eren ja odr ana je od 14. godine zabranjuje izabranim predstavnicima S D-a da se u privatnom aran manu upu taju u stvaranje me unarodne politike s utjecajnim poslovnim ljudima i politi arima iz drugih zemalja. to zna i da skupina Bilderberg ustvari kontrolira  ! "  "   ¥ ¤¡  ¦ ¡ ¡   ¡     ¡     ¨ £ ¡ ¢   ¦  © ¡  ¦ ¥ ¤¡ ¢¡ ¡ ¡ ¡ §   ¥ ¤ ¢  ¡¨ ¢ ¢ ¥ ¤ ¡¨   §  ¥ ¡¤ ¡   ¢¤  §¤ ¡ ¢   ©¡  ¡¦  ¨§ ¡ §  ¡ § ¥ ¤ ¡ ¢ ¡¨   ¥ ¡ ! ¡©  § ¡ § ¡§   ¡ ¢ ¦ ¥ ¤ ¢ ¥ ¥   §¡ ¤ ¡¨ §¤© ¡ ¥ ¨ ¤     ¡     ¢ ¡ ¨ ©¡ ¢¤ ¢ ¢ ¡ ¡ ¨ ¦¡   ¡ ¨§ ¥ ¡¨ §  ¡ ¨¡ ¡ ¥    ¢ ¢¤ ¨¡ ¨ ¢  £ ¢  ¡ § ¥   ¢¡   ¥ ¢¡ ¥ ¤ §  ¢ ¥   § ¨¡ ¨¡ ¢ ¢  ¡§ ¥ ¤ ¤ ¥  ¨ § ¥ ¨  ¨ ¢      ¨ § ¢ §¡ ¡   ¢   ¡  ¨ § ¤ ¡    ¤ . sv bnja u Gr koj. Mo da imaju razli ite ideologije i svjetonazore. No. Estulinova knjiga Istinita pri a o skupini Bilderberg postala je me unarodna uspje nica.

Barem je tako cijela pri a po ela 1954. Upija i stvara nove dijelove dok se istodobno rje ava zastarjelih i neuspje nih ostataka. Ta oligarhija predstavlja privatni kriminalni poduhvat s pipcima koji se prote u diljem svijeta. stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija. Dvije su mogu nosti: ili e nas zahvatiti elektronska globalna policijska dr ava ili emo prevladati ovu no nu moru kao slobodna ljudska bi a.dru tvo. europske kraljevske obitelji. To je virtualna paukova mre a koja ispreple e financijske. prava i istinska mo le i unutar prve skupine koja upravlja doga ajima. godine skupina Bilderberg sastala se u Chantillyju u Virginiji. ameri ke kongresnike i senatore. Primjerice. 2008. predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda. Oni tra e najbolji na in upravljanja Planetom. New # # . guvernera federalnih rezervi. ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. to e ovisiti o postupcima koje odlu imo poduzeti sada i ovdje. Europsku centralnu banku. koji je dio dugoro nog plana. Ovi potonji vi e su poznati i broj ano su ja i. Sustav Bilderberga je dinami an i mijenja se s vremenom. na svojim godi njim sastancima. Bilderberg ozna ava NATO savez. no cijeli paket promjena. mo e izgledati kao blago odstupanje. Uzimaju sebi za pravo da kontroliraju sudbine i ivote ljudi. No. javnih institucija i privatnih korporacija. U ovom se trenutku definitivno nalazimo na prekretnici. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Europskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. U osnovi. kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi. ekonomske i industrijske interese s mleta kim bankarskim modelom fondi ultramontanizma u sredi tu (izraz mleta ki fondi ultramontanizam koristi se za bankare koji imaju izravnu kontrolu nad vrijednostima nacionalne valute i kredita u vremenima krize). ele stvoriti globalnu mre u golemih kartela koji imaju ve u mo od bilo koje nacije na Zemlji. Danas. a djeluju preko mre e vladinih agencija. Tamo su bili i direktori Washington Posta. Drugim rije ima. itd. skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Europe. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima. Svaki sastanak skupine ima za cilj stvoriti plemstvo namjere izme u pripadnika europske i sjevernoameri ke elite. Estulin upozoraba da u svijetu me unarodne ekonomije postoje oni koji upravljaju doga ajima kao to postoje i oni koji na te doga aje reagiraju. skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. No. ameri kog ministra obrane i ministra financija. Svaka nova mjera. godine. potpredsjednika SAD-a. razra uje nacrt kako e provoditi planove o kontroli svijeta putem agresivnih mjera pod krinkom borbe protiv terorizma . u skladu s vremenom. politi ke. promatra li se individualno. Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bilderberg i predsjednika SAD-a. lanovi dolaze i odlaze. Posebno se referira na zapadnu Europu. Samo o nama ovisi ho emo li se oduprijeti novom mra nom razdoblju. # # U knjizi je Estulin pokazao da je skupina Bilderberg postala svjetska vlada u sjeni koja u potpunoj tajnosti. direktore vode ih bankarskih tvrtki. Na sastanak su tada do li Barack Obama i Hillary Clinton. obja njava Estulin. usmjerava nas prema globalnom porobljavanju. smatra Estulin. ali sustav ostaje aktivan i odr ava sam sebe. U sredi tu globalnog financijskog sustava nalazi se financijska oligarhija dana njice koju predstavlja skupina Bilderberg.

do 6. Wall Street Journala. magazina Time.York Timesa. skupina Bilderberg raspravljala u Kanadi o uni tenju ameri kog i panjolskog tr i ta nekretnina. Financial Timesa. to je veoma dobro predvi anje. Njema ka 8. lipnja 2006. francuskog le Figaroa. do 17. le Mondea. Kanada 31. poma u mu ljudi iz tajnih slu bi. O igledno. agent bankarskih interesa Rothschilda i povjerenik Cecila Rhodesa. Otkrio je i stvari koje su bile povezane s nacionalnim izborima u Njema koj. To je zna ilo da e Obama biti predsjednik bude li radio sve kako treba. Kako ka e. Virginia. svibnja 2005. do 8. Lord Milner. LOKACIJE NEDAVNIH SASTANAKA Evo i popisa nekoliko posljednjih sastanaka skupine Bilderberg: 3. Bio je to rezultatvi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Stresa. Nafta je to ljeto dosegnula cijenu od 147 dolara. Hotel Westfields Marriott. lipnja 2004. te zapadni i isto ni Europljani. Chantilly. $ . Italija 5. Godinu i pol dana kasnije tr i te se sru ilo a ekonomija pala na koljenima. Hotel Astir Palace. stvorio je vanjski krug Dru tva inicijacije. Gr ka ini se da je u novije vrijeme sve po elo kad je Cecil Rhodes 1891. Kao to je Estulin izjavio u mnogobrojnim radijskim intervjuima te godine. godine predvidio je da e nafta dosegnuti cijenu od 150 dolara po barelu. predstavnici vode ih svjetskih medija tako er su za to znali jer su bili ondje. Na kraju knjige prilo io je nekoliko zadnjih izvje taja Bilderberga i njihove zaklju ke. Amerikanci. Rottach-Egern. svibnja do 3. David Rockefeller i ostali ameri ki predstavnici Bilderberga rekli su Obami kako je predsjedni tvo njegovo dok ga ne izgubi . svibnja 2009. zar ne? Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak skupine Bilderberg u Njema koj 2005. Nazvao ga je Udru enjem pomo nika koje je bilo poznato i kao Skupina okruglog stola. Veoma lako se te tvrdnje mogu provjeriti u raznim arhivima na internetu koji datiraju prije tih doga aja. Tu je informaciju Ustulin objavio u panjolskoj verziji svoje druge knjige koja je objavljena u rujnu 2006. godine. Hotel Ritz-Carlton. No. Istanbul. lipnja 2008. do 8. Za to to nisu objavili? Zar to ne bi trebala biti glavna vijest na prvoj stranici? Ali ne jer medije kontroliraju najmo niji ljudi na svijetu koji pripadaju skupini Bilderberg. danskog Jyllands Postena i asopisa Ekonomist. nitko od tih medijskih efova nije smatrao va nim da objavi kako su budu i predsjednik SAD-a i njegova glavna suparnica bili nazo ni na tajnom sastanku s najva nijim svjetskim mo nicima. organizirao tajno dru tvo koje je nazvao Dru tvo inicijacije. Ottawa. Skupina Bilderberg odabrala je Angelu Merkel kao budu u kancelarku umjesto Gerharda Schroedera. Poput mno tva organizacija. Turska 5. dru tvo se sastojalo od pojedinca ili veoma male skupine koja je bila u sredi tu. SAD 14. Hotel Brookstreet. el Paisa iz panjolske. njema kog Die Zeita. Zahvaljuju i informacijama koje je dobio s tog sastanka u Njema koj iz 2005. Atena. U suprotnom netko e drugi postati predsjednik. do 11. hotel SeeHotel Überfahrt. Otkrio je da je godine 2006. Hotel des Iles Borromees. Prava demokracija na djelu. zar ne?. lipnja 2007.

kada se skupina Bilderberg sastala u Njema koj. vlasni tva i investicija. Jednom je izjavio kako se ameri ka vlada u sjeni krije upravo u toj organizaciji. to se odnosi na novinare i Ameri ko udru enje slobodnih novinara (AFP). No. On samo razmijeni strane. U intrevjuu u hrvatskom izdanju asopisa % % % % . Estulin pi e kako je prije dvanaest godina u jednom izvje taju Bilderberga vidio izraz o zahtjevu za uni tenjem koji tada nije razumio. Novac ne mo e jednostavno ispariti u zrak. Prema Estulinu. novca. ka e Estulin. To je na in na koji to funkcionira. Godine 1974. Pogodimo tko su sponzori AFP-a? Tko pla a mno tvo njihovih ra una? Rije je o CIA-i. Izgladnjivanje je definitivno svjetska politika. Primjerice. Rekao mu je da se uni tenjem svjetske ekonomije mo e uni titi potra nja . Upravo se to dogodilo tijekom Velike depresije koja nije bila ni ta drugo nego prijenos bogatstva u ruke najmo nijih ljudi. (Koja glupost. Posljednje procjene govore o pet milijardi ljudi. Lord Winston bio je predsjednik Vije a za me unarodne odnose. Ameri ki i europski znanstvenici procijenili su da na planet maksimalno mo e odr avati dvije milijarde ljudi. Pitao je svog dobrog prijatelja koji obna a va nu poziciju u Svjetskoj banci da mi to objasni. godine potrebno umanjiti za 3 milijarde ljudi. Godine 1921. pa tako i u one koje generalno smatramo pozitivnima poput nevladinih udruga. zavjerenici su odlu ili podijeliti Institut me unarodnih poslova u ameri ku podru nicu Vije e me unarodnih odnosa te britansku podru nicu Kraljevski institut za me unarodne poslove. Bit e dovoljno da ih izgladnite do smrti. Kada AFP po ne objavljivati va e novinarske lanke. Zanimljiv koncept.) No. britanski ekonomist John Maynard Keynes. i 2050. Vjerojatno o tome ne bi razmi ljao detaljnije da prije etiri godine. to ne zna i da e Rockefelleri i ekipa ostati gladni. povjesni ar ekonomije Arnold Toynbee te simpatizer nacizma i biv i ameri ki ministar vanjskih poslova John Foster Dulless izmijenili su Skupinu okruglog stola u javno formalno vije e koje je sada poznato kao Institut me unarodnih poslova. To se odnosi na ljude koji e ostati bez domova. Revolucija je zamislila vladaju a klasa. a usmjerena je na stvaranje tehnokratske vlade u kojoj e unutarnja i vanjska politika biti pod injene me unarodnoj ekonomiji. uskoro ete saznati da nitko ne eli imati posla s vama. Krajnjim ciljem skupine Bilderberg Estulin smatra provesti revoluciju bez prolivene krvi. Bila je izre ena u sli nom kontekstu povezanom s krizom nedostatka energije. kao to se vidi na primjeru Afrike. Nixon i Kissinger potpisali su dokument ameri ke vlade o studiji rasta stanovni tva.Pukovnik Edward Mandell House. Naravno. to zna i da bi na Zemlji ostalo ne to manje od dvije milijarde ljudi. Da se ne bi pretjerano zanosili mnogim domoljubnim pokretima u SAD-u. tog trenutka postajete ovjek njihova tr i ta jer to udru enje predstavlja desno krilo ameri ke politike i nadmo i bijele rase. To se naziva transformacijom bogatstva . ka e Estulin. ka e Estulin. nije vidio istu sintagmu. u njih su se odavno ubacili agenti Bilderberga. Ako jednom i uspijete objaviti takav lanak zauvijek ete biti diskreditirani u o ima vode ih medija. plan Bilderberga zadire u mnoge pore dru tva. ne e biti potrebno ubiti sve te ljude. a u Estulinov rukama se tako er na ao dokument kojega je William Engdahl dobro predstavio u knjizi Sjeme uni tenja . Dokument jasno govori kako je svjetsko stanovni tvo izme u 1974. ukoliko elite objaviti istra iva ke lanke o skupini Bilderberg kao nezavisni novinar. Naime. Ima tu i smanjenja populacije. Novinari prisustvuju sastancima du e od bilo koga.

Tako to izgleda u Africi. Ne smijemo zaobi i ni religiozne organizacije i donatore. FAO. WHO. UNHCER i USAID. a nevladine udruge slijede novac. Barem tako misle. Ameri ki narod dobivao je dnevnu dozu slika u luksuznim propagandnim magazinima koje su prikazivale patnju. ovako izgleda stvarna slika. Novac slijedi vijesti. Za to mijenjati stvari koje uvijek funkcioniraju? & Henry Kissinger ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga snimljen tijekom konferencije u talijanskom hotelu 2004. Diljem Sudana. koji je bio uni ten ratom i drogom. No. No. Na internetskoj stranici Ujedinjenih naroda pi e kako je operacija OLS spasila ivote i pomogla stotinama tisu a ljudi . Ako situacija izgleda lo ije. godine operacija ivotna crta (OLS).67 milijardi dolara za njegov spas? Rije je o nemilosrdnom i skrivenom iskori tavanju daleke zemlje koja je poslu ila humanitarnim agencijama i golemim vladinim aparatima. Etiopija.Nexus to je objasnio ovako: Svi misle da znaju kakav se u as doga a u Africi. Kako je mogu e da je humanitarna akcija takvog opsega. Kori tena je masivna infrastruktura iz Nairobija i Kenije koja se prelila u ju ni Sudan. New York Times i New Yorker udru ili su svoje snage kako bi zatra ili od ameri ke vlade i Ujedinjenih naroda da u ine ne to . Novinari prate doga aje. Operaciju je koordiniralo 35 glavnih zemalja lanica UN-a uz ostale zemlje i organizacije kao to su UNICEF. Sudan. glad i mrtva tijela afri ke djece. Operacija OLS utemeljila je golemo upori te u ju nom Sudanu s nepreglednim brojem humanitarnih agencija koje su se me usobno borile da osiguraju goleme pla e svojim lanovima. Bez humanitarne pomo i ne bi bilo ni mjesta za tajne obavje tajne operacije. No. Svi su se natjecali da dobiju dio multimilijarderskog nov anog kola a. Uklju ene su bile i nevladine udruge u koje spadaju OXFAM. WFP. ICRC i Svjetska vizija. Katastrofe su dobre za posao. Svaka dnevna soba dobila je svoju porciju. Glad i u as postali su proizvod poput skupog nakita. Sve je navodno dizajnirano za rtve rata u razorenom Sudanu. prodaja ide jo bolje. da li je u kona nici zaista ne to napravljeno? Na vrhuncu operacije Sudan je dobivao milijun dolara dnevno. Taj me unarodni program humanitarne pomo i ko tao je nekoliko milijardi dolara. godine. toliko podbacila? S ime se Sudan mo e danas pohvaliti nakon to je potro eno 6. Ne tako davno pitao sam svog prijatelja iz CIA-e za to se njihov pristup nikada ne mijenja. kao i na po etku tih humanitarnih kampanja. Malo je re i da je bila rije o divovskoj operaciji. Bez patnje ne bi bilo ni humanitarnih akcija. Neke od tih kr anskih i humanitarnih udruga bile su uklju ene i u trgovinu oru jem za Sudansku oslobodila ku vojsku. To je dio zapadnog imperativa geopoliti ke kontrole. Eritreja i Kongo jo su uvijek u jadnom stanju. Uvijek je bilo tako. CARE. . to je bila i vojna operacija podr ana od Ujedinjenih naroda. pro irila se 1998. U izopa enom svijetu prisutnost zemalja na afri kom tlu postala je neophodna za opstanak sudanskog naroda koji od njih nije ni tra io pomo . Rusiji i Ju noj Americi. Njegov odgovor bio je kratak i jasan. koja je trajala vi e od sedamnaest godina. pa su se takvi zrakoplovni transporti organizirali zajedno s prijevozom hrane i lijekova.

David Rockefeller (lijevo) jo jedan ivahni star i - jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tijekom sastanaka u Njema koj 2005. godine.

Fotografije policijskog osiguranja tijekom sastanaka skupine Bilderberg. Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.000.000 dolara

Uhi enje fotografa koji je 2006. godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.

as well as the regional archives of Herzegovina. Arabic. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. writers. Turkish. In Mostar. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. Persian. and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic.Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri On the Charlie Rose Show. in effect. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia.000 manuscripts and rare books were burned. One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. 1995. systematically. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. entire historical districts. Sept 14. Serb. In places he couldn't occupy. teachers. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. the ancient heritage of Trebinje. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). the Karadjoz Bey Mosque. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques ." Ironically./1/ . Muslim. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. Over a million books and 100. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. Mladic's soldiers selected out artists. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. another city in Herzegovina. A few objects. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. Mladic's troops annihilated. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat.

As with South Africa and the American Indians." And if there is no Bosnian culture. advocates of religious apartheid in Bosnia.Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. rapes. you can. between Croatia and Serbia. But you cannot kill the spirit of a great culture. why not divide Bosnia. There was no Native American Culture so why not put the American Indians on reservations or "ethncially cleanse" those who refuse to go to the reservations? There is only one problem with Kissinger's statement and his plan. There was no "African culture". Present-day South Africa is testimony to that. You can build the concentration camps and killing centers that are now being exposed before the world at the UN War Crimes Tribunal in The Hague. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096. And at a time when extremists of all sides in the U. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. The idea is absurd. such as Henry Kissinger. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. like Kissinger. could declare: "there is no Bosnian culture.S. are demanding apartheit." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. shells. claim these the culture never existed in the first place. You can kill people and you can dynamite mosques or desecrate cemeteries. After the people have been "cleansed" (killed or driven into refugee camps) and their monuments have been destroyed. concentration camps. and mass-killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. as Kissinger and General Mladic wish. Mladic targeted the vibrant. separation of . so with Bosnia. cultures are hard to kill. All the bombs. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. gives the lie to Kissinger. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? The same approach was used during the extermination of the American Indian nations. powerful. they said. The very survival of the American Indian culture is testimony to that. And the perseverance and survival of Bosnians.

vol.current-events. and racial ghettoes is not a solution. Bosnian culture is sending us a message. manuscripts. the collaboration with the genocide by the NATO nations which could have stopped it in 1992. Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. 1995. and other testimonies to their cultural heritage.KAZARIJA . Michael Sells 1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt. and background can work together and build a common culture. If we insist that people of different races. then we are Bosnians. For information on the war on Bosnian culture. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic.Bosnian culture survives the overwhelming destructiveness of the Serb army. see Andras Riedlmayer. 1994). 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art. 1 (July 1995).bosnia on October 14. In the United States. we are Bosnians. religions. religion. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. pp. 1994). by Aida Musanovic. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. 41 minutes (Haverford. The exhibit is being displayed at various places in the U.MLETACKO PLEMSTVO .S. Savoy .races and religions. one of the artists. see Noel Malcolm. PA: Community of Bosnia Foundation. religious. 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette.Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u . the betrayal by Croat extremists. 1993). and religious and racial wars--at a time when some people are saying "American culture doesn't exist"-. if we want a society where people of different races. an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. and the lie by the likes of Henry Kissinger.BILDERBERZI Rockefeleri . BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press. 2 For one example of the Bosnian response to destruction. then we are Bosnians. we will not likely be able to save our own culture /3/. see Sarajevo Expo 92. Rotshcildi. LEVITI . and backgrounds share a common culture and build a united nation. "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. For a historical overview. 29 no. Frescobaldi.

koji mu je postao pokrovitelj. 1763. usput su ga nazvali osniva em me unarodnog nov arstva. http://www. jer je profitirao od uvoza . kao protumjeru zbog Wilhelmove podr ke Prusiji. Poslovno je osobito oja ao nakon Francuske revolucije. 2005. Rothschildov posao se pove ao. 1664. pro iriv i posao na investiranje u nov arske fondove u Londonu.kvadrilionima dolara. Na po etku XIX. i le isplate iz Britanije za nadnice hesenske pla eni ke vojske. vladarske ku e Wilhelma IX. on je nastavio poslovati kao njegov bankar. Njegovi preci. kada se po eo baviti isto bankarskim poslovima za princa Wilhelma koji je uskoro postao Wilhelm IX. (pa Wilhelm I. obitelj se preselila u Haus zur Hinterpfann (u Judengasse) u kojoj je otac Amschela Mayera. Napoleon je zauzeo Hessen.net/so. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15. st. kada su preko njegove banke. se vratio u Frankfurt i otpo eo vlastiti posao. Obitelj Mayer ivjela je generacijama u ku i Haus zum Roten Schild (Ku a kod crvenog tita) po njoj su dobili ime Rothschild.. Mayer Rothschild Amschel je toliko oja ao svoju poziciju glavnog me unarodnodnog bankara.Schild). ali to nije nimalo utjecalo na Rothschildove poslove. uspio je ste i povjerenje princa Wilhelma od Hessena. Ku e u Judengasseu tada nisu imale ku ne brojeve. njema ki idovi ivjeli su po danas znanim podatcima.. 1806. u idovskom getu u Frankfurtu. Amschel Moses Rothschild imao maloprodajni du an (zalogajnicu) i trgovinu devizama (kovanicama).acknobil05. barem od sredine XVI. Ratne prilike su mu ak i le na ruku.bibliotecapleyades. ameri ki poslovni magazin Forbes stavio ga je na 7 mjesto u svojoj anketi o 20 najutjecajnijih poslovnih ljudi svih vremena..). Grof Wilhelm pobjegao je u Schleswig-Holstein. Nov arskom poslu u io se u obiteljskoj tvrtci Wolfa Jakoba Oppenheima u Hamburgu. . rabiv i pritom kapital od grofa Wilhelma IX. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. god. da je po eo izdavati vlastite me unarodne zajmove. st.) . u ulici Judengasse. Po eo je poslovati kao mjenja nica i trgovina rijetkim kovanicama ( u to doba u opticaju su bili vrlo razli iti zlatnici i kovani novci).htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild Osniva Rothschildove me unarodne bankarske dinastije koja je postala jedna od najuspje nijih obitelji u poslovnom svijetu. grof od Hessena i Kassela (1785. ve razne oznake ( titove . Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga.

Rothschild & Sons. 1812. Sina Carla (Calmanna) poslao je u Napulj (tada mo niji i utjecajniji grad od sjeverno talijanskih gradova) da osigura poslove po talijanskim dr avama. Sve je po elo krajem 18. s 20. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Najmla eg sina Jamesa poslao je u Pariz 1811. Mayer Amschel Rothschild. koji prolazi i preko Balkana. To im je omogu ilo da kreditiraju britansku Wellingtononovu vojsku u Portugalu (za Napoleonskih ratova). CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. da osigura djelovanje u Austro-Ugarskoj.prekomorskih dobara (preko Engleske) i tako u ao u rizi ni (politi ki) posao kr enja Napoleonove kontinentalne blokade. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. Pari kog kluba. rujna. Najstariji sin Amschel Mayer. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. Mayer Amschel Rothschild. M. u Frankfurtu. Tim novcem je on osnovao je prvu inozemnu tvrtku porodice Rothaschild. Sve je po elo sa tre im sinom Nathanom Mayererom Rothschildom kojeg je 1798. 1810. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. Nathan je dobio britansko dr avljanstvo 1804. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. Taj vlak.000 £ kapitala. sklopio je formalni partnerski ugovor s svoja tri najstarija sina. i time omogu io obitelji Rothschild nesmetano poslovanje u tada njoj vrlo podjeljenoj i zara enoj Europi. ostao je u Frankfurtu. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta.N. koja je vrlo brzo postala jedna od najmo nijih financijskih institucija Europe .. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. poslao je u Englesku. posthumno je dobio plemi ki naslov od Austrijskog cara. Sina Salomona poslao je u Be . da poradi na uvozu tekstila. ne slu ajno. 1817. st. na ime toga domogli su se velike koli ina zlata u ime britanske vlade. u kojem je preuzeo Frankfurtsku banku. Londonskog kluba. najve eg financijskog .. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. rasporedio u pet razli itih dr ava. Mayer Amschel Rothschild najpoznatiji je po tome to je svojih pet sinova. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. da tako oja a sposobnost obitelji da djeluju irom Europe (bez obzira na politi ke okolnosti). umro je 19. i osnovao banku u londonskom Cityu. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a.

koje je rasporedio irom Europe. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundland Development Corporation) korporaciju u Kanadi. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). Nathan u London. Ono to je vrlo indikativno. Sir Evelyn De Rothschild (1931) . Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. je. Glavnu rije vodi englesko-francuski tim Rothschilda na elu sa Nathanom. Engleski tim predvode vreme ni Edmund i Ev elyn sa mladim Nathanom. James u Pariz a peti sin Amschel je ostao u Frankfurtu. a francuski. Tako su postavljeni temelji "Pax Judaica". Sinovi i njihovi potomci su za nepunih dvjesto godina u potpunosti pokorili i podjarmili zapad. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN-AMRO. Salomon je oti ao u Be . sinom Jacoba Rothschilda. Marcus se nalazi i na elu BBC -a. nizozemske bankarske grupe. Edmund Rothschild (1916) Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu.centra u EU. Guy Rothschild sa sinovima Davidom i Eduardom. Amschel je imao pet sinova. Karl u Napulj.

i "Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. investicijske banke iz Londona.. vo a Illuminata. Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). Peter Mendelson. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. i kontrolor svjetske opskrbe novcem. Peter Mendelson je aktualni ministar V. obrade i distribucije dijamanata. koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). desna ruka kraljice. ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu.Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. vo a internacionalnih cionista. S druge strane.. Daily Telegraph. Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. Nathan Filip Rothschild (1971) . godine). Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. i ustupanju vode ih pozicija u istim. U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC".Kum Crnog Plemstva. glavni bankar Vatikana. vlasnik Izraela. Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton.

utjecaj na vitalne politi ke. "Trigranit".. od koga je naslijedio bezbroj poslovo a. ðukanovi . "British Petroleum". "NM Rothschild". ekonomske.. NATO-a. brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro . Britanije. "JNR Limited". na usluzi su mu. "Vanco".. agenata. Za tu svrhu. Mittali.. David Rene Rothschild (1942) .Otac Jacob Rothschild Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. "Atticus Capital". Kompanije i korporacije "RIT Capital". pored zapadne nomenklature u okviru EU. pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. medijske i vojne institucije irom svijeta. Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok. Berezovski.).

metalur ke kompanije koja je u vlasni tvu Rothschilda od 1880. kontrolira ugledni francuski list "Liberation".Francuska dinastija Rothschild. Nalazi se na elu "Rothschild & Cie Banque". Babilona i Sumera. predstavlja bo nu podr ku britanskom trijumviratu. Rothschildi u Hrvatskoj Za razliku od ostalih dr ava Balkana. sinovi Guya Rothschilda. . godine. koja je podijeljena izme u engleskih i francuskih Rothschilda. David se nalazi na elu NM Rothschild grupacije. koju je osnovao James Meyer. uticajne investicijske banke u Zapadnoj Europi. prve masonske lo e u Hrvatskoj su organizirane iz Ma aske) koja predstavlja bazu irenja hazarske dinastije. pojavljuju se David Rene i Eduard Rothschild. Nalazi se na elu "Imerys". Preko Unicredit i Intesa banke preuzeli su Zagreba ku i Privrednu banku. Hrvatsku Rothschildi okupiraju prete no iz Ma arske (Austo-ugarska. Pored toga. Uzroci lihvarskih kamata izgleda sezu sve do Egipta. U tom smislu. Eduard Rothschild (1957) Davidov polubrat Eduard je tako e lan investicijske banke.

ali ele pro i i biti neprimje eni.Mobile. Nema fizi kih altera.6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. ima hiljadu raznih ogranaka. zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61.. U oblasti telekomunikacija je prisutan T. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane. . Osnovan je konzorcijum Ingra-Trigranit (Ingra. Pored MOL-a koji je preuzeo naftnu kompaniju INU. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. nema fizi kih altera. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA IOR je jedna vrlo specijalna banka. bez imena i bez slike. nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. Veliki dio ruralnog podrucja du Dalmacije vec ima svoje kupce. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital. Pri izvr enim nov anim operacijama. ekovi ne postoje. kamate na depozite iznose od 12% na vi e. ali zato ima puno klijenata. sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem. Trigranit. odnosno dobitci idu u "religijske namjene". kao identifikacijska isprava. 1941 godine. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite. Jedino sjedi te je u Vatikanu. Hazar).U Hrvatskoj je Soro manje prisutan nego u ostalim zemljama.Bog Bankar". Samo trenutak nakon otvaranja ra una. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino. "Roberto Calvi . mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve kontrole. koja je i la preko Vatikana. ne isporu uju se nikakve potvrde. ima ambiciozne planove na hrvatskom primorju. tako e. crkva i diplomacija. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema.na elu je Igor Openhajm.. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus. Kako bi privukli klijente. Profit. druga zna ajna Rothschildova kompanija u hrvatskoj privredi je Trigranit. Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella. Naja i adut iz nevladinog sektora je arko Puhovski. a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na. IOR se po eo ra ati za vrijeme rata. Taj konzorcij je vlasnik rukometnih arena.

ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa.Kennedy. Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. a koji su bez financijke stru nosti. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka. no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkomda od IOR-a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. Vrijeme crkvene inkvizicije. aktivno operira na svjetskom tr i tu.. 1400-ih godina. li nosti koja zapravo na kraju krajeva. Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. Podsjetimo se. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj er trgovine robovima i i Europskog kolonijalizma. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno. Vatikanska centralna banka... ili je bolje re i i ta. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama. a njega ine petorica laika i generalni direktor. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M... Pouzdano se zna da je kroz povijest. vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama. Samo izmedju 1971 i 1973 godine. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca. zavr avale su na loma i. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. oru je. otvorena je u drugom svjetskom ratu. Joe Doto (mafija ki boss). Kada se radi o ogromnom broju rtava. najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. onda je njihov broj najmanje va an. me u njima i mnogi znanstvenici. Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine.. slu ajevi Banco Ambrosiano.O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna. donijelo je tako er veliki broj rtava. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. banka je od samog nastanka upletena u velike skandale. prevare i korupcije. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza. igra na burzi novca. ubojstva Calvija. oprali su milijardu dolara mafija kog novca.. njome i upravlja. Sindone. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima. porijeklom iz cijelog svijeta. skuplja dobitke. . investira. Richard Nixon. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala. osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara.

Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM. vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. Kolika je njihova ukupna vrijednost. aristokraciji i mafiji. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. "The Vatican connection". delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani. koji je otvorio tu sredi nju banku. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe. Licio Gelli-em. Coca Cola. ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom. Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije. naj e e preko vlastitog teritorija. Izme u 1968 i 1969 godine. . Roberto Calvi-em i Michele Sindonom. Po zvani noj izjavi Vatikana. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima. zvali su Hitlerov Papa. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge). IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland. preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa. ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. Urugvaja i Paragvaja. te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR. IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata. zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. Chrysler i Boeing.Papu Pia XII. a po inje uloga mafije. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. jo je jedan dio sramne povijesti. Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to. Krajem ezdesetih godina. te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana. a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet iz humanih -a razloga. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine. u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide iratne zlo ine.

ve i pripadnici masonske lo e P2. sa d epovima punim kamenja.asp?video=agri_long Ovo su oznake za kosher meso: . likvidatora Bance Ambrosiano. http://www. Vatikan se iz bankrota.. Marcinkus. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a. trebao izdvojiti 1159 miliona dolara. Ovako idovi kolju ivotinje (kosher) i na takvu hranu se placa dodatni porez. zivotnje umiru u agoniji. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara.com/tvpopup/Prefs. u kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi.deo=agri_short http://www..com/tvpopup/Prefs. Ovi filmovi nisu preporuceni za djecu i one slabijeg zeluduca. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme. ef IOR-a.co. koja je u stvari upravljala zemljom.uk/business/2.U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi... Na alost.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame).. crne rupe. http://www. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona.petatv. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti.ly. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda.petatv. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano.guardian.

Protokoli Sionskih mudraca su autenticni Prikaz knjige . osobito kad su i masoni dobrano u sve upleteni. R. Sli no je bilo i u Velikoj Britaniji. i zato treba zavarati javnost...Sergio Romano: "I falsi protocolli" . javlja se neki spasitelj koji se odmah okomljuje na Protokole dokazuju i da su obi an falsifikat. i 18. Member i COSMOS Member). ali identitet sastavlja a i redaktora uvijek je uvan u strogoj tajnosti. Protokoli nisu djelo . Op e je poznato da kad god masonerija zapadne u pote ko e u javnom ivotu nekog dru tva (planovi joj bivaju osuje eni). CENT. Member. 17.koju je u nastavcima priredio i preveo Kazimir Cettin za va tjednik od broja 27 d o zaklju no 29. kad asu Protokoli tiskani. Devet poznatih krugova iluminista i njihovih lanova (Cyrus R. Danas se mnogo toga vi e ne mo e tajiti . kolovoza 1921. potaknuo me da iznesem dokaze u prilog autenti nosti Protokola. C.posebno i znano djelovanje Henrya Kissingera i mnogih drugih ne idova u toj sprezi.C. Vance . Dir. Starost se Protokola procjenjuje na otprilike 300 godina.Bilderbergeri.) nastojao "senzacionalno otkri e" proglasiti "glupom izmi ljotinom". koji je u tri navrata (16. L. F. Tako sada biva i u Italiji. u kojoj se nezaustavljiv val afera korupcije i malverzacije odvija pred o ima talijanske javnosti kao prepoznatljiv sinopsis osnova iz Protokola. . Tijekom vremena su dopunjavani. T.. Tada se iz Carigrada javljao neki "dopisnik" Timesa.

Dumas. Protokoli su prvi **** tiskani u Rusiji 1905. Francuske. ve skupine koja ima za krajnji cilj . Bizaran doga aj iz 1785. California 91030. tako da sadr aj bude itak i pregledan. Williams. Dok je jahao Ratisbonom (Regensburg) po olujnom vremenu grom ga je usmrtio i torba sa spisima do la je u ruke mjesnog redarstva. obljetnica. u kojem ka e: "Protokoli potanko iznose ciljeve bolj evizma i primijenjene metode. ka e: "Jedino to mogu re i jest da se Protokoli u cijelosti uklapaju u ono to se sada doista doga a". lipnja 1992. P. 1921.. velja e.: (213) 794-3400). Godine 1875. Za ostvarenje tog plana sionski su se mudraci u pro losti nadahnjivali tekstovima Izajije proroka (60. Bavarska je vlada razaslala te spise vladama Britanije (spajanjem londonskih lo a u Veliku lo u na Ivanje 1717. svi su se oglu ili o te spise. London 1820.idovskog naroda. tekli iluminista iz Frankfurta.Novus Ordo Seculorum (One World Government = OUN. Poljske i Rusije. Zbog kompromitacija zapisi su djelomice preina eni da bi se odgovornost lak e mogla prebaciti na vo e idovskog revolucionarnog pokreta u Rusiji. ali stvarnost je ve davno ta da su UN. O. kolovoza 1921. lipnja 1993. 1-4). pod naslovom " idovska opasnost". Box 642. pionir automobilske industrije.: "Ujedinjenim narodima prijeti opasnost da postanu instrument ameri kog imperijalizma za rje avanje svjetskih problema".& B. instrumentalizirana organizacija). U prilog tvrdnji ide i izjava biv eg francuskog ministra vanjskih poslova Dumasa dana u Parizu 17..). kad su Nilusu protureni spisi. potvr uje neprijeporno postojanje dijaboli nog plana za osvajanje svijeta . Bolj evizam je tada bio marksisti ki komunizam i nije bilo nado lo vrijeme za oru ani prevrat". Godine 1992. proslavljena je 275. jer kako je re eno " idovstvo je u masoneriji prepoznalo jedan od instrumenata bitnih za ostvarenje sna o op oj svjetskoj vladavini". naravno. Po ruskoj verziji britanski novinar Victor Marsden priredio je 1921. Me utim. a kopija tog ruskog izdanja uva se u "Britanskom muzeju" knjiga u Londonu. by Sir W. ali osobno mislim da nije va no tko ih . tiskano 27. u interviewu "New York Worldu". pa iznosim slijede e injenice. Dakle.1-2: 42. kako je to navedeno u Protokolima "Agentur". Iluministi su se ve ranije bili stra no uznemirili i zabrinuli kad su Sir Walter Scott i povjesni arka Nesta Webster u li u siguran trag zavjera iz doba francuske revolucije. ali bez obzira na protok vremena Protokoli u osnovi ostaju onakvi kakve ih je objelodanila i tiskala Bavarska vlada (The Life of Napoleon Buonaparte. 17. britansko izdanje ras lanjeno na paragrafe.Emissary publications. odr an je kongres u Lausannei na kojem je donesena odluka o stapanju "Sveop eg idovskog Saveza" i m asonerije. Tel. Lanze. South Pasadena. jahao je u Pariz nose i u torbi spise za Velikog Me tra Velike masonske lo e u Parizu. Webster . koji govore o dolasku obe anog Mesije. i kao takvi spisi su podmetnuti ruskom profesoru Sergiju Nilusu.zavladati svijetom i pod initi ga svojim interesima. Nakon toga uslijedile su brojne racije i kod kompromitiranih iluminista prona en je dodatni materijal koji je otkrivao dalekose ne planove s jako pogubnim posljedicama po itav svijet. a zatim je predana bavarskoj vladi. 5) Njema ke. Protokoli su povijesno potvr ena stvar. koji su se odnosili na kasniju francusku revoluciju (1789. kao diplomat okoli a kao ma ka oko vru e ka e. Scott-Poter. str. Najbolje se o tome izrazio obra enik na katoli ku vjeru Robin Zolli. Razna su stajali ta glede podrijetla Sionskih protokola. Henry Ford. Austrije. kad je rekao da opreke koje stoje izme u idova i kr ana proizlaze isklju ivo iz razli itog tuma enja biblije. o emu je kra u vijest donio ameri ki tjednik "Time" od 22. Ove metode bile su u opticaju 1901. Lord Sydenham poslao je pismo "Spectatoru". J. u pivnici "Goose and Gridrion" i slu beno je zapo ela djelovati britanska masonerija. World Revolution & Secret Societes and Subversive Movements by Nesta H.

SAD).. prenosili su ih iz ruke u ruku u rukopisu. Njega ne treba dr ati slu benim dokumentom neke idovske organizacije ili skupa. Fry odigrala veliku ulogu u pravilnoj ocjeni Sionskih protokola i spoznaji o mizantropskoj ideologiji njenih tvoraca. Svjetskog foruma (Fond Gorba ova).. Otprilike tijekom tri desetlje a Sionske su protokole dr ali u strogoj tajnosti. Osobitu vrijednost imaju materijali sa Bernskog procesa. Golemu zahvalnost izra avanu Rusima u SAD-u.. nastao je u drugoj polovini 19.biv i Specijalni arhiv SSSR). Osobitu zahvalnost autor upu uje kustosima Dr avnog Arhiva Ruske Federacije (GARF) Sredi nje pismohrane povijesno-dokumentarne zbirke (CHIDK .. koji je poslije nazvan Sionskim protokolima (ili protokoli sionskih mudraca). pismohrane Guverovskog instituta (AGI . Autor zahvaljuje svim osobama i organizacijama koji su se potrudili u svezi s potragom dokumenata i materijala na temelju kojih je knjiga napisana i iza la na vidjelo. Svejedno su istra ivanja L. a tako er i prepiska sudionika tog procesa.Georgedonavillea. SAD). stolje a. Nije uzalud Ginzberg odustao od tu be da joj se sudi shva aju i da e silna javna rasprava o tom djelu dovesti do nepo eljna publiciteta tajnih planova judaisti ko-talmudisti koga svjetskoga poretka. Masonska lo a "B nai Moshe" (?) (Fry ju naziva "Bne-Moj e") nije prema Sionskim protokolima imala druga iji odnos od drugih idovskih masonskh lo a. uspio sam prona i podosta dokumenata i materijala u svezi s povije u Sionskih protokola koji nikada do tada nisu bili objavljen. ne usu uju i se povjeriti tajnu niti tiskarskom stroju. pomogli upoznati se s djelatno u i osobnim sastavom me unarodnih idovskih. a koji su bili uvani u pismohranama Rusije i SAD-a. pismohrane Svetotrojskog manastira (ASTM . bile krivotvorene i da su ih ve unaprijed potplatile idovske organizacije.. koja nam potvr uje da su izjave svjedoka i stru njaka. bez obzira na vlastiti rizik. Nadalje u nastojati izlo iti nastanak ovog zagonetnog dokumenta. koji su mi.Stanford. Metropolit Petrogradski i Lado ki Ioan (Sni jov) Za uskog pravoslavnog ovjeka pojava Sionskih protokola u Rusiji blagoslovljena je imenom svetog pravednika Ioanna Kron tadskog. Po svoj prilici su Sionski protokoli sa injeni me u najradikalnijim idovsko-talmudisti kim i masonskim vo ama i odra avali su njihova potajna o ekivanja glede vlasti nad cijelim svijetom i politi ke uspostave u odnosu na ne idove... Bilderbergskog kluba. sazivaju sjednice na kojima uporno razra uju pitanje o "borbi s antisemitskom ... u prvom redu "Sinovi saveza" i sionisti. sionisti kih. lo e Bnai Britha.. Trostupanjske komisije. koji se vodio na temelju tih protokola.. koja je postojala u granicama op e ideologije. Po etkom 30-ih godina me unarodne judaisti ke organizacije.je sa inio. Rade i na knjizi.. koju su propovijedali Sionski protokoli. odlu no rekav i njenom autoru: "Objavi. stolje a sa zastra uju om to no u podudara s ambicijama koje su sadr ane u tom dokumentu. Dokument.... nego to da se cjelokupna povijest XX. Veliki svetac blagoslovio je izdanje knjige kojoj su bili prilo eni Sionski protokoli.. koji su pobijali vjerodostojnost Protokola. knjigu e itati i kupovati"[1].

Tu itelji na tom procesu bili su predsjednik idovske zajednice u vicarskoj M. Judaisti ki su bankari udijelili idovskim organizatorima procesa znatne iznose novca za pla anje odvjetnika i ve ine vje taka. Odlu ili su provesti psotupak u vicarskoj. Boris Izrailjevi Liv ic. Na prvom je zasjedanju sud odlu io razmotriti pitanje o podrijetlu Sionskih protokola.-1937. Na su enje su bili pozvani prvi njema ki izdava Sionskih protokola Gottfried Zur-Breek (Müller fon Hansen). Odlu eno je bilo izabrati tu vje taka. po jednog od tu itelja. gdje se u to doba nalazila najmo nija i aktivna idovska zajednica. Trojica od njih bili su istaknuti masoni.) i Vladimir Jevgenjevi abotinski (1880. u kojemu taj znanstvenik govori o pitanju judaisti kih planova svjetske dominacije i pogre no se pozvao na rije i tokolruskoga rabina Ereinpricea (?) ("Eiserner Baren. godine idovski odvjetnik prof. zapo inju i istodobno dva procesa zbog Sionskih protokola.I. te je izjvaio u svojoj odluci da su Sionski protokoli "gruba krivotvorina".1933. koji nije skrivao svoje pro idovske simpatije. mobilizirati sav svjetski idovski tisak koji e o njemu izvje ivati. Henrik Borisovi Sliozberg (1863.promi bom i ponajprije irenjem Sionskih protokola". 09.). i po etkom 1933. Osobita zada a te skupine bila je u tome da pripremi svjetsko javno mnijenje. Nepobitno je da su.07. Prvotno je provo enje procesa "protiv" Sionskih protokola planirano u Njema koj. Veode u ulogu u pripremi procesa odigrali su Viner. idovske su organizacije vje to koordinirale svoja djelovanja. u njihovo je ime. stav i na idovsku stranu. Ujesen 1933. pripremati svjedoke i struk njake. Njega je zatomila glasna zbivanja i ishodi Bernskog procesa u svezi sa Sionskim protokolima. Ilja M. Zatim je Zunderu bilo predlo eno kao svojedobno i Fordu. Matti i George Brunschwig predali su na Bernski sud albu s zahtjevom ponavljanja kaznenog gonjenja za raspa avanje Sionskih protokola od strane Nacionalne fronte. lipnja.-1940. gotovo istodobno pokrenuta je tema o "podrijetlu Sionskih protokola".07.). koji e slu beno posvjedo iti "la nost Sionskih protokola i injenicu da ih je fabricirala ruska policija". godine. tu enoga i suda. Su enje je po elo u Baselu 11. erikover (1881. Theodor Fritsch i sam doktor Zunder (?).). Odvjetnik idovskih organizacija.-1943. godine). Za predsjedavaju eg na tom suenju u svezi sa Sionskim protokolima bio je odre en sudac Meyer. formirana je specijalna skupina idovskih aktivista kojima je bilo nare eno organizirati me unarodni proces. Godine 1932. DreyfusBrodski i predsjednik organizacija vicarskih sionista Markus Kohn. organiziranoj sjednici sudac je. dolazak Hitlera na vlast izmijenio je planove idovskih vo a. Po etkom 1933.1933. Ipak. naredio da se do dono enja odluke zapovijedi ovrha svih preostalih 760 primjeraka Sionskih protokola. Na toj vje to. da se odrekne svojih uvjerenje. uporno tra io da sud donese odluku o konfiskaciji Sionskih protokola i knjiga Zur-Beeka i Fritsch. Su enje u Baselu se mnogo **** odlagalo da se na kraju ne bi ni odr alo. Posebice su veliki novac idovske organizacije potratile . Da bi zapo eli taj postupak judejske su vo e kao povod uzele lanak doktora Zundera u asopisu "Eiserner Baren" (09. (1879-?). Sudsku su raspravu u biti tako odgodili do jeseni 1934. godine idovski tisak i liberalno-masonska sredstva masovne informacije koja su mu bila sklona uporno pu taju glasine o predstoje oj aneksiji vicarske Njema koj. Probijanje snaga idovskih udru enja ostvaruje se Baselskim procesom.

lan VCIK i CK VKP (b). do travnja 1935. zlo ina ki dogovor. Glavni vje tak tu iteljstva. Svatikov. bio je pofesor Baumgarten. U tim je lancima ruski suradnik idovskih udru enja zapravo poticao na raspravu sa braniteljima Sionskih protokola . Nikolajevski i Svatikov.I. sionisti su prou avali ne samo dokumentaciju ruskih obavje tajnih slu ba nego su utvr ivali rodbinske veze osoba koje su na ovaj ili onaj na in sudjelovale u irenju Sionskih protokola. Poput Nikolajevskoga i Svatikova i njega su financirale idovske organizacije. U svojstvu "svjedoka" sa idovske su strane bili pozvani ugledni judejski i masonski djelatnici (Ch. Nikolajevskog i Burceva. koje je napisao pod pseudonimom N. Liv icu (?). Materijali iz Rusije nisu uvijek i li legalnim putom. lenov i mason P. M. Tijekom nekoliko mjeseci djelovanje se odvijalo pod oznakom "povjerljivo".I. Judaisti ko-masonski vo e su jednoglasno tvrdili da Sionski protokoli nemaju veze s ideologijom judaizma i sionizma. Nikolajevskom i S:G. me utim sud je odlo io ro i te za pet mjeseci. V. Po etkom 1934.B. a koje su financirali me unarodni idovski bankari Warburg. Burcev. ije bi izjave mogle i i u prilog idovske strane. Smidovi (1874. Miljukov. Wiener i Liv ic (?). Nikolajevski.). Nikolajevskoga. Weizmann.L. Poku avaju i pripisati autorstvo Sionskih protokola ruskoj policiji. Iz Moskve i Lenjingrada na adresu Bernskoga suda stizale su knjige i preslike spisa. Od strane SSSR-a pomo sionistima na elu je bio P.G.). S. godine na pripremu Bernskoga procesa vrbuje se V. godine. P. da judaizam i masonstvo nisu povezani. godine u idovskim novinama "New York Forward" objavljena je serija lanaka Nikolajevskoga. A. organizatori Bernskog procesa bili su primorani priznati da ne raspola u nikakvim dokumentima koji bi potvrdili njihovu verziju. postojao tajni sporazum.Cherikover (?). Mnogim "svjedocima" bila su dopu tena putovanja radi prikupljanja materijala i preslu avanja osoba. ruskim povjesni arima B. Jo prije po etka procesa idovski znanstveni institut i Kongres ameri kih idova u New Yorku. Cherikovera (?9 2500 franaka. B. ja sam to je bilo mogu e vi e nstojao doznati sve o "Protokolima". stavljaju u du nost dvojici ljevi ara.V. s dodijeljenim mu pomo nicima . a to s uMiljukov. U toj su skupini radili sionisti A.-1935. Me unarodna sionisti ka organizacija uspjela je uspostaviti vezu s sovjetskim idovima i organizirati u SSSR-u skupinu pomo nika kojima je bio dopu ten rad u tajnim pismohranima u svrhu prikupljanja materijala za Bersnki proces. Za predujam su koautori dobili od jednoga organizatora Bernskoga procesa I. Sliosberg (?). preko slu benih diplomatskih predstavnika vicarske u Moskvi. idovski organizatori procesa nisu alili novac za pla anje "svjedoka" i vje taka.N.na pla anje usluga (zapravo podmi ivanja) "svjedoka". Burvec.N. Znatan dio pismohrana ruske carske policije bio je pregledan. kojega je izabrala idosvska strana. o emu su sa uvani dokazni dokumenti. Nakon polemiziranja strana bilo je udovoljeno zahtjevu obrane. Svatikovu napisati knjigu o "krivotvorenju protokola". biv i ministar pravosu a Privemene vlade.S. iz pisma je razvidno da su svi "svjedoci" dobivali novac od idovskih organizatora procesa. Budu i da su se okrenuli sovjetskim pismohranama. Nakon izjave profesora Zundera u ime tu enih sudu se obratio njihov odvjetnik i predlo io za vje taka istaknutoga njema koga stru njaka za idovsko pitanje pukovnika Ericha Felischhauera. rabin Erenprice ('). Osim toga. pisao je Burcev.I. Ujesen 1934. "Od tada.I. nego tajn kanalima im preko Miljukova.L.G. du Chayla i ostali. Bodenheimer (?) G. Borisov. J. Iz toga je pisma bilo bjelodano da je izme u idovskih organizatora i takozvanih svjedoka. Tagre. Meyer-Ebner. Maljantovi (1870-1939. Zakulisnu spletku idovskih organizatora u svezi s Bernskim procesom razotkriva pismo koje se sa uvalo u arhivu B. . Burcev. a koje je on uputio B.

godine. Protuzakonito stajali te sudaca. na zamolbu idovske strane. Pismena svjedo anstva masona.Ravnaju i se po tim dokumentim.K. u osobnoj pismohrani N. u povijesti ovje anstva. posvetiv i na taj na in 10 punih sjednica. Na poziv iz Moskve u Bern su. godine. Bernski je proces javno nosio antiruski karakter. Iz tih je pisama jasno proizlazilo u koje su slo ene uvjete bili stavljeni branitelji Sionskih protokola. Fritz Platten. On je zapo eo izlaganje o rezultatima svoga vje ta enja Sionskih protokola 30. koje su za njih napravili protiv Rusije krvo edni suplemenici idovski bolj evici. pijune i kako im je uvijek bio prijeko potreban novac u pogledu provo enja procesa. Stepanova ja sam prona ao dosta velik broj pisama koje je dobivao tijekom Bernskog procesa od B. N. Naime prema vicarskim zakonima. pod ijim je vodstvom skinuta i ponovno stavljena plomba na vagon Lenjina i njegove " idovske stra e" preko Njema ke u Rusiju. biv eg ne elnika ureda Nikole II. koji su bili neprijatelji Rusije. Svatikov. na proljetna zasjedanja Bernskog procesa 1935. na temelju krivotvorenih pokazatelja koji su i i stvorili mit o Sionskim protokolima. Ipak nisu uspjeli prona i vrijednu injenicu (izravno ili neizravno) koja bi potvrdila njihove klevetni ke pretpostavke. Osim ve navedenih dokumenata. Sudac je podr ao nezakoniti zahtjev vje taka Looslija i objavljivanje materijala. vi e od 30 sati. Ipak. idovski organizatori Bernskoga procesa imali su iroke mogu nosti dobiti podatke o tomu kako su u sastavljanju Sionskih protokola sudjelovale ruska policija i osobno general Ra kovski. Burcev. Nisu uzalud glavne aktere "svjedoke". postavili idovski vo e na tom procesu. svibnja.A. veoma stari knez S. tager (?). U ime idovskih organizacija izjavio je vje tak Loosli kako je vje tak Fleischlauer "sastavio pamflet u ime antisemitske ideje. Tedlija. Nikolajevski. Organizatori Bernskoga procesa htjeli su sudu dokazati da je podrijetlo Sionskih protokola razmatrala Ruska vlada.D. sudskog vje taka i sudskih slu benika.F. koje je referirao Fleischhrauer. svibnja nave er. kako su ih ometali u pozivanju svjedoka i vje taka. J. Ursov. sprje avalo je asno razmatranja stvari i zapravo je od Bernskoga procesa napravilo farsu. idovski bolj evik. pripisav i stvaranje najzlo ina kijeg dokumenta. Bezuspje na tra enja produljena su sve do kraja 1934. A.. svi dokumenti koji se obrazla u nasudu.J. bili pozvani "pravni zastupnik" sionist A. a zavr io 6. travnja ujutro. mogu biti obznanjeni javno u sredstvima mass-medija. Judejski vo e su okrivljavali povijesnu. kako su im namje tali provokatore. udovi no podrugivanje zakonu i pravednosti.P. ru itelji njenih povijesnih na ela: Miljukov. Markova. a sve s namjerom da odvuku pozornost od udovi nih zlo ina.S. Zasjedanje Bernskog suda zapo elo je radom 29. Mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole bio je nu an judejcimatalmudistima da bi jo jednom prevarili ovje anstvo i skrenuli njegov gnjev od stvarnih krivaca zlo ina spram svijeta. Mosolova govore nam . biv i guverner Besarabije i prijatelj ministra unutarnjih poslova. carsku Rusiju za sve mogu e smi ljene grijehe protiv idova. bilo je zasutavljeno. Njegovi judejski organizatori poku avali su dovesti u zabludu svjetsko javno mnijenje. autor antiruske knjige o procesu Beiliss. nakon op ih procedurnih pitanja rije je dobio Ulrich Fleischauer. Brandta. koja je htjela tobo e dokazati da su oni krivotvorina. travnja i trajala je do 14. ruskoj vlasti. zbog nama nepoznatih razloga do toga putovanja nikad nije do lo.

godine po direktivi Stolipina. Najve i argument krivotvoritelja bili su podaci o navodnoj istrazi porijekla Sionskih protokola koju je provodila carska vlada. godine u Rusiji. a u biti je bio njihov agent. Pro itav i taj lanak. oklevetani ljudi su protestirali.L. Izgubiv i svaku nadu da e prona i dokaze koji bi utemeljili mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole.. vrlo ta toga ovjeka. Mosolova. kada su objekti ve ine njegovih la nih optu aba bili dr avni inovnici i policijski suradnici. ega u zbilji nije bilo. tu ili su ga sudu . judejsko organizatori Bernskoga procesa odlu ili su se okrenuti izravnoj krivotvorini. prema odluci Nikole II. Stoga je . Do 1917. njemu biv i na elnik za za titu dru tvene /nacionalne/? sigurnosti i poretka u Petrogradu general major Globa ev dao preko nekog svog Koltipina-Ljubovskog informaciju o istrazi. Burcev si je dopustio nekoliko ozbiljnih povijesnih pogre aka. pod krabuljom "slobodnog novinara". ruska samo po nazivu. koji se istaknuo razotkrivanjem tajnih agenata ruske policije i inozemne obavje tajne slu be. Sliozberga (?). koji je obo avao samoreklamu i zvuk vlastitog imena. Me utim. Burcev. dakle. Kako je i sam priznao bio je sudionikom prvih sionisti kih kongresa. U biti nikakve istrage nije ni bilo. George Washington "Sasvim je zalosno to ih niti jedna dr ava. Weinbaum) objavljuje lanak Burceva. 1906. Nakon prevrata polo aj se promijenio. klevetni ki karakter. na upornu molbu Lupuhina. nosila je silan antiruski.B. nije pokorila kao kugu drustva i . njemu je mnogo toga "izlazilo" iz ruku . starija od ove. Globa ev je odmah napisao pobijaju e pismo uredniku "Nove ruske rije i". Wittea. zada a. Ovaj put V. koju je napisao za vrijeme ministra financija J. O tome nam svjedo e pisma biv eg na elnika carskog ureda A. kako mo emo primjetiti. Izvr itelj je bio V. neki su ga ispljuskali. itaju i Sionske protokole. Iskazi Burceva na Bernskom sudu bili su objavljeni u mnogim novinama pa i u New Yorku. glavni redaktor M. tobo e. Burcev je vrlo lo e napravio krivotvorinu. pravi zabilje ke koje je tobo e napravio Nikola II. Na sudu je Burcev tvrdio da je jedan od sudjelovatelja u prijevozu navodnih la nih Sionskih protokola bio kolega po slu bi Globa evu. Na primjer on je izjavio da se istraga vodila tijekom 1906. bila ne slu ajna ve suglasni produ etak njegove ranije antiruske djelatnosti. "Istina o Sionskim protokolima". tovi e sam Burcev. Poku avaju i pridodati vjerodostojnost svojoj izmi ljenoj tvorevini.o tomu da nikakve istrage o podrijetlu Sionskih protokola Ruska vlada nije vodila. U svojoj antiruskoj djelatnosti Burcev se esto oslanjao na judaisti ko-masonske krugove.A. ako ne ubrojimo onu kritiku o protokolima G. gdje je tada ivio Globa ev. koju su mu zapovjedile idovske organizacije koje su organizirale Bernski proces. susretao se sa sionistima u kojima je on vidio "iskrene ljude od ideje" . Njujor ke novine "Nova ruska rije " ( idovska novina. S. godine Lopuhin vi e nije bio na elnika Odjela policije nego umirovljeni (zbog prekr aja) inovnik i stoga nije mogao inicirati tu istragu. podrijetla Sionskih protokola. Djelatnost Burceva.. Burcev smi lja pri u kako je.

filozof. Poslednji su prevaranti i lupezi. krvozednijem i osvetnickijem. Bez obzira na moja naredjenja. osvetoljubivost i apetite razbojni kih nada!. ne potice od jednog individualnog Jevreja. izdrzavajuci njih. proguta e zemlju i promijeniti oblik naseg upravljanja.Ruski vladar Vise volim da vidim u mojoj zemlji mudjahedine i mnogobosce. Jevreji su nacija spremna na najuzasnije zlocine. Oni su kao gusjenice ili skakavci koji jedu Francusku. izumitelj. izoliraju se i ne dopustaju asimilacijuju. ekonomist i pisac. koju su odigrali internacionalni Jevreji ateisti u stvaranju boljsevizma i njihovog ucesca u ruskoj revoluciji. Oni su nacija u sredini nase nacije. Siromastvo koje izazivaju Jevreji. uzece vrhunac. cijim je prisustvom usrecena Amerika" Martin Luther King. Ma gdje bilo. 1820. oni nastoje da to ostvare potkupom mojih cinovnika sa ciljem da postanu ravnopravni.svog velikog neprijatelja. dok ce oni trljati ruke u svojim kancelarijama. Benjamin Franklin visoki americki dr avnik. Petar Prvi . Moramo ih se rijesiti. oni snizavaju njen moral. u zemlji. suautor deklaracije nezavisnosti. oni su uspostavili kmetstvo. onda za manje od dvjesto godina nasi potomci ce raditi na poljima. Ako ih mi putem Ustava ne iskljucimo iz SAD.borac za gradjanska prava Strastvena zelja vapijucih srca Jevreja nada se da e doci onaj dan. Winston Churchill je u II WW-u molio boga (i Staljina) za pomoc da unisti naciste a ovo su njegove rijeci: (govor u predsjednickom domu 1919. Upozoravam vas. Napoleon Bonaparte 1769 1921 Jevreje treba razmatrati kao naciju. u kojoj se naseljavaju Jevreji. I koliko je Jevrejima bliska knjiga Jesfir.) Nema potrebe preuvelicavati ulogu. ako jevreje ne iskljucite zauvek. Ako ih ne iskljucite. komercijalno postenje. onda za manje od sto godina oni e navaliti u velikoj kolicini. Vasa djeca ce vas proklinjati u Vasim grobovima.g. nacijo. Citava sela otimaju Jevreji. ono je sustina citavog tog naroda. ali ne kao religioznu grupu. Nikada sunce nije svjetlilo narodu. oni su prava jata gavranova. kao to su postupali na vrijeme Jesfiri u Perisji. kada ce oni moci da se odnose prema nama tako. fizi ar. nezavisno od njihovog broja. glavna inspiracija i pokretacka . nego Jevreje. Vise od toga. koji se zanosi idejom uni tenja i ugusenja ljudi druge vjere. Oni nece dobiti odobrenje da se nasele i organiziraju svoj posao. koja opravdava njihovu krvolocnost.

.. koji je pocinjenj izvr ili su Jevreji i u nekim slucajevima Jevrejke. Dakle trebalo je smislit kako rijesit sva ova tri problema.google. na kraju zavrsava u njihovim rukama. ali uz uvjet da od sada ima sav svoj novac drzat u njihovim bankama... On je upao u neke financijske teskoce. To njihovo bogatstvo je preveliko da bi bilo produkt rada samo jedne obitelji. koje Papa tokom vremena vise nije mogao vracati. Oni se nalaze na samom vrhu zidovske piramide moci. u doba bogatog arijskog Egipta.snaga dolaze od jevrejskih vodja. a oni su mu priskocili u pomoc i posudili pozamasnu svotu novaca. Pocetna baza tog bogatstva je novac koje su idovi pokrali jos u anticko doba. no bogatstvo Rothschilda se procjenjuje tisucama milijardi. a povjereno je njima na upravljanje zbog efikasnosti koja se dobiva centralizacijom novca na jednom mjestu. Treci problem je sto bi Krscani u cinu kupnje Palestine od idovskih bankara i onog sto bi eventualno sljedilo (krunidba idovskog kralja.itd. Za ilustriat tko su oni i sa kakvom moci raspolazu. dovoljno je reci da se procjenjuje da ta jedna familija drzi oko 50% bogatstva citavog svijeta. rusenje Al Aqsa dzamije. Bogatstvo idova Bill Gates-a se procjenjuje na nekih 60 milijardi.. Razmisljali su o raznim strategijama kako to uciniti. Takvu djavolsku slavu Jevreji su postigli. Naravno uz velike kamate. U sovjetskim institucijama dominacija Jevreja vise je nego porazavajuca. novinskih clanaka. . I glavni dio u sprovodjenju sistema terora.com/videoplay?do. Kroz iduce stoljece je formiran jedan genijalan plan.2809518563654# Dva svjetska rata Arijci su vodili iskljucivo sa ciljem stvaranja drzave Izrael. vec je ono produkt rada citave idovske rase. Prvo osigurat stvaranje samog Izraela. a ne direktnom kupnjom zemlje. jer tko bi bio lud napustit predivnu i bogatu Europu. Krscani bi se pridruzili arapima i zajedno bi napali idove. cije obrise cu ukratko ovdje ocrtati. a najbza je bila jednostavno kupit Palestinu od Otomanskog carstva. a novac koji su trazili nije bio ni 1% od ukupnog Rothschildovog bogatstva. Drugi problem je sto su se okolne Arapske drzave snazno protivile stvaranju Izraela i odmah bi krenule u rat protiv njega. Ono se povecavalo tokom iducih stoljeca da bi danas doseglo zapanjujuce razmjere. rodoslovno stablo Hitlerovih iz 1930 . Americki FED . (Bank of Amsterdam. ali na podmukli nacin. Glavni problem je sto idovi nisu htjeli selit iz Europe u Palestinu. Bank of England.) Zanimljiv podatak je da su Rothschildi jos u 19-om stoljecu bankrotirali i samog Papu. No postojala su tri velika i nepremostiva problema koja su sprjecavala realizaciju tog plana. Onda su mu velikodusno "oprostili dug". A projekom njezina stvaranja upravljaju Rothschildi. Turci su je bili voljni prodat. Grcke i Rima. podizanje treceg hrama) prepoznali ostvarnje biblijskog prorocansva o dolasku Anti-Krista. Znaci cak i sav novac kojeg milijardu krscana prikuplja. te otici u nekakvu suhu pustinju kopat po pjesku.. Obavezna preporuka (obilje dokumenta. Oni su odlucili jos u 19-om stoljecu da treba obnovit Izrael.Adolofov pradjed je bio mocan Zidovski bankar) http://video.

U Americi i Britaniji su isto tako na vlast odjednom dovedeni idovski predsjednici. Nacisti (crypto.Koristeci svoju medijsku. radio) u rukama idova. siromastvo i beznadnje.itd. (Warburzi. vec je cilj unistit Europu. ali nisu si mogli pomoci. te tako osiguravaju tri cilja.. isto kao sto je Sarkozy demokratki pobjedio. Blair. Hitler i Staljin sinkronizirano napadaju Poljsku. a da to nitko nije primjetio? No kao sto vidite mi ovdje to jesmo primjetili. uspjeli su slomit carsku Rusiju i u ratnom kaosu organizirat tamo boljsevicku revoluciju. Njemacka je tada bila pred pobjedom u prvom svjetkom ratu i Britanija je bila na koljenima i prakticki gotova. Tako su izdali Njemacku koju su do tog trenutka snazno podrzavali u ratu.. Himler. Hitler je demokratski pobjedio na izborima. Bush iz SAD-a . a isto tako su znali i informirani njemci za vrijeme drugog svjetskog rata da su nacisti idovi.. Zvuci nevjerojatno? Pa i nije bas ako pogledate sto se desava oko vas. jer njima je namjenjena druga sudbina. Ovo sigurno stavljam u navodnike.itd). Zatim se sva Njemacka moc usmjerila na zapadnu frontu. a teski problemi zahjevaju teske solucije. mi cemo pomocu nase medijske moci uvest SAD u ovaj rat na vasoj strani. Britanija i Francuska objavljuju rat Hitleru. Da bi dodatno pogorsali stvar organizirali su slom americke burze. Tada su idovi rekli Britanskom vodstvu: ako nama date Palestinu nakon rata.. Trece idovska elita cvrsto vjeruje u eugeniku. to jest .idovi) skupljaju sve europske idove u koncentracijske logore koji nicu na izoliranim mjestima. a idovi su dotle smjesteni na "sigurno" u logorima. (Roosevelt i Churchill) Dakle sve je spremno. no ostao je nerjesen problem populacije posto se idovi nikako nisu dali natjerat na selidbu iz Evrope u pustinju. Poanta citavog ovog rata nije pobjeda ovih ili onih. Goering . financijsku i politicku moc idovi su iskoristili stoljetna neprijateljstva Europskih drzava i uspjeli pokrenut prvi svjetski rat. U Versajskim pregovorima nakon prvog svjetskog rata idovski agenti su nametnuli takve uvjete Njemackoj. novine. Tako su Rusiji ucinili ono sto su davno sanjali i ta ogromna arijska drzava je pala u ruke idovu Lenjinu. te deponiraju taj novac u Rothschildove banke u Svicarskoj. ( idov Hitler) Treba reci da nije samo Hitler idov. Njemacka je pala u ogromnu inflaciju. a sad je i Njemacka osvojena. sto je citav svijet bacilo u ekonomsku depresiju. Britanci nisu imali drugog izbora i pristali su potpisavsi "Balfourovu deklaraciju" koja je Rothschildima obecala Palestinu nakon rata. Tako je "zaobilaznim putem" stvoren Izrael. Prvo uzimaju im sav imetak... Koristeci se mrezom masonskih loza situacija je namjestena tako da plivajuci na tom valu siromastva i ocaja na vlast dodje Hiter. Rockafelleri. vec su svi iz vrha Nacisticke stranke idovi: Goebbels. Stvorit takve uvjete da vecina idova radje pozele zbrisat u pustinju. nego tu zivit. te su uveli SAD u rat uz pomoc svojih masovnih medija i uz pomoc svojih agenta u americkoj vladi. da ona to niti teoretski nije mogla platiti Britaniji i saveznicima.. Eichman. show moze poceti. Sarkozy. logisticka i medijska podrska te sve ostalo za njegov dolazak na vlast su osigurali idovi preko svojih bankara. Naizgled nepremostiv problem. idovi su odrzali svoj dio ugovora. Obojicu su na vlast doveli mediji (TV.. Znaci ideoloska sila koja je potrebna da idove izbaci iz Europe je dovedena na vlast u svim glavnim Europskim drzavama od strane samih idovskih bankara. Jednog dana vasi potomci ce se isto tako pitati kako je moguce da su celnici svih drzava koje su vodili treci svjetski rat bili idovi (Bush.itd. Drugo bombe koje padaju kao kisa po njemackim gradovima ubijaju samo arijce.. Isprva snazno podupirajuci Njemacku u tom ratu. na prakticki samu Veliku Britaniju.) Znaci Rusija je osvojena jos ranije ( idovi Lenjin i Staljin). Trockom i kasnije Staljinu. Naravno novac i financije..

No sto je jos vaznije za elitu.itd. Talmud recimo kaze da prije nego sto se idovi vrate u Izrael. koji su bili relativno lijepi i visoki. Znaci imamo totalno negativnu selekciju za Arijce (prakticki samo defektni i nesposobni za vojsku su prezivjeli taj rat).morali su selit u Palestinu.idovskim) koncentracijskim logorima se provodilo to "izabiranje" i selekcija naroda prema genetskoj kvaliteti. a onda putem svojih medija uvjerit preostale idove da se prorocanstvo obistinilo. jer su vidjeli da im u Europi vise nema opstanka posto su izgubili svoje kuce. Znaci istovremeno su se desavale dvije stvari. najbolji mladi Arijski ljudi su ginuli u strasnom brato-ubilackom ratu. svoju imovinu. jer ne postoji vise opasnost da se krscani pridruze zdravo mislecim arapima. U Nacistickim (crypto. a dobar dio njih i svoje ivote. Drugi svjetski rat je dugorocno gledano bio jedan ogromni eugenski projekt Ziona. unatoc neogranicenoj matrijalnoj moci i bogatstvu. Europski krscani su odjednom postali uvjereni da su oni sami zlocinci. Jer oni su ti koji stvaraju sve te dalekosezne planove. a veci dio slabih i nemocih je umro od raznih bolesti u logorima (tifus . Istovremeno idovi su u logorima bili selektirani tako da iskljucivo "najbolji" prezive. Jer Rothschildi znaju da su i oni. pokretaca i planera citave ove zavjere.. sad su idovi konacno postali zrtve. Da Rothschildi slucajno nisu postovali naredbe rabinskih "prorocanstva". krizajuci se medjusobno u malim zajednicama. Nakon rata koji je zavrsio tocno onako kako je planirano. a uzdizanja idova na nivo Arijca. Znaci ono sto nikako nisu htjeli milom. 6 milijuna ce ih poginut u holokaustu. citava Europa je bila porusena. Trebalo je dogadjaje poslozit tako da idova stvarno jako puno pogine.) Tako su svi "slabi" izbaceni iz budeceg genotipa izabrane rase. svo njeno bogatstvo je bilo unisteno. To je u poprilicnom broju slucajeva rezultiralo raznim fizickom i mentalnim "manama". a idovi su naravno oduvjek bili njihove nevine zrtve. ciji uzrok je bio nasljedne genetske prirode. sa ciljem genetskog srozavanja arijca na nivo goya. sad su dobili silom . a eliminacijom ostalih. koji su bili inteligentni i zdravi su ostavljeni na zivotu. Nisu se puno bunili. koji krecu u rat protiv novo-uskrsnulog Mordora. zapisuju ih u svoje knjige i propovjedaju idovima kao religiju koja se mora bez prigovora sljedit. idovska elita je zakljucila da se takvi moraju istrjebit. prije nego sto "izabran narod" moze krenut putem Izraela. Znaci prvi svjetski rat se vodi da se osigura Izraelu pocetna zemlja (Balfourova deklaracija). te je tako maknuta druga nepremostiva prepreka. pojeo bi ih mrak u roku odmah. samo obicne lutke na koncu. . Dio nakaznih stanovnika istocno europskih getoa koje mozemo vidit u filmu "The Ethernal Jew" (link je dolje) su ubijeni. svoj novac. Prezivjeli idovi koji su zadovoljavali standard "izabrane rase" su iz koncentracijskih logora slani direktno u Palestinu. Sad je kucnuo povoljan trenutak za rodjenje Izraela. Znaci oni koji su izgledali kao "Arijci". u vrlo nehumanim uvjetima. a samo genetski najkvalitetniji su prezivjeli).u poboljsanje idovske rase selektivnim odabirom pametnih i zdravih. Znaju da se prava i istinska moc nalazi u rukama idovskih rabina. idovska elita je isto tako morala osigurat da sva Talmudska prorocanstva budu ostvarena tocno u slovo. idovi na istoku Europe su stoljecima zivjeli u getoima. Doslovno brat je ubijao brata kao dva robota programirana sa dva idovska programa zvana: "komunizam protiv nacizma".. Vise nisu u krscanskim ocima izgledali kao prijetnja koja u Izraelu stvara centar buduce svjetske vlade. a totalno pozitivnu selekciju za idove (defektni i nesposbni su svi ubijeni.

UNI TENJE KR ANSTVA "Za idova postoji zakon da sve ono.Antikristove sluge! Ali nema ve e.nasuprot Objavi koju je Bog dao preko Mojsija i proroka. svi oni koji se bore protiv ovje tva i ivota samog. Njih oko 2500 rade i od 100.dolazi onaj posljednji Antikrist . vra anja i otvorenog poziva na nasilje i genocid nad kr anima i svim ostalim ne idovima! Talmud je nastao kao isto ljudsko predanje . BOGOHULJENJE "Krist je sin prostitutke. Talmud se sastoji iz dva temeljna dijela: Mi na i Gemara.Talmudu. i Sotonom nadahnutije mr nje na kr ane od talmudske crnomagijske zmije iz tame ludila umova eljnih vlasti i krvoproli a nad normalnim ljudima." ( ulhan aruh. iza Krista. godine prije Krista do 400. Pa ovo ne treba uzeti kao 100% istinu nego se potrudite i sami istra iti. kao predstavnika ljubavi i milosr a za ovjeka. Tako idovi odbacuju Knjige Staroga zavjeta. svjetska vlast ZLA! Svi oni koji se bore protiv pravde i istine. Napomena: Na nekim mjestima na internetu se tvrdi da je ovaj prijevod la an.sve eni ko . On se zove Ben shtada (sin prostitutke). To je djelo crne magije. . to je u vezi s kr anskom crkvom. Poslije mnogih malih antikrista. ili ih 'tuma e' kroz prizmu ljudskih pri a i bapskih predanja . uni ti. svi oni koji se bore protiv Isusa Krista.totalitarna. univerzalna. Zato se nije uditi stra nim krvoproli ima koja su po injena u ime sumanutih ideja pomra enih umova! Izvor toga zla je u Knjizi mr nje ." (Talmud. On je kopile. TALMUD Proro anstvo je najavilo dolazak Antikrista." (Tokdo Je u). Joreh deah 146). A Talmud su uobli avali u knjige i sustav. a treci svjetski se vodi za prosirenje malene zemlje do "prorecenih" granica Eufrat-Nil.Talmuda! Zato je Bog i ukoravao preko proroka. rabini. jo . Sabat 104b). jesu . na kraju vremena . "Krist je bio luda. drevne Izraelce. On je ma ioni ar.drugi svjetski rat se vodi da se osigura populacija za tu zemlju (izgon Europskih idova).

"Krist je sin jedne menstruacije. kopati. Aboda 3b). Majene Je ." (Sahar). "Tada e idovi neizmjerno bogati biti jer e blago cijelog svijeta u njihovim rukama biti." (Talmud. Tesahim 113a). "Tad e svaki idov imati 2800 slugu i 300 slu kinja." (Tokdo Je u). IDOVSKO JUNA TVO " idov neka posljednji ide u rat. RAD JE ZA NE IDOVE "Ne idovi su stvoreni da slu e idove."(Talmud. (Ben pandera) tj. Berahot 58a). O RADU "Rad je veoma tetan i malo donosi . vr iti. Ketubot 112b). On je: Ben pandreat. ulo i 100 srebrenjaka u zemljoradnju. Jebamot 63a). IDOVI IZJEDNA ENI S BOGOM Tko idova o amari toliko je u inio grijeha kao da je samog Boga udario. idovi su stvoreni da sve gotovo na u. MESIJA "Mesija e do i i povratiti Kraljevstvo idovima. "Prije toga bi e strahovit rat. jer kad tko 100 srebrenjaka ima u trgovini mo e svaki dan mesa i vina imati. U tom slu aju bit e prvi kod ku e. IDOVSKO MILOSR E . nego e ih potpuno istrijebiti." (Talmud." (Talmud. "Krist je na jednom ubri tu sahranjeno crknuto pseto. U njemu e idovi toliko oru ja zaplijeniti da e im trebati 7 godina da ga spale i istope." (Talmud. Jebamot 24b." (Talmud. a ostali narodi svi e njemu i njima slu iti i podlo ni biti. sijati." (Talmud. tko pak. kositi. Getin 680)." (Talmud." (Talmud. sin ne iste ivotinje. mo e samo soli i kupusa jesti. koji e dvije tre ine svijeta uni titi. "Kad Mesija do e onda e zemlja roditi kola e i vunene haljine. Sanhedrin 101a). Sanhedrin 58b)." (Talmud. Oni moraju orati. 4). a ito e krupno biti kao dva bubrega od najve eg vola. 74. jer su porijeklom od avola. Svi e narodi pre i u idovsku vjeru samo kr anima to ne e dozvoljeno biti. "Nema goreg i lo ijeg posla od obra ivanja zemlje. ab 120a).

" ( ulhan aruh. "Ne idov nema oca. Brohes). nazivaju se svinjama. Jebamot 98a). a njihovo sjeme je ivotinjsko sjeme. iako su oni ravni sa ivotinjama. "Spolni odnosi Ne idova su isto kao i spolni odnosi ivotinja. "I zato kad jedan ne idovski sluga ili slu kinja umre. Leb." ( ulhan aruh." (Talmud. "Ne idovi. Jebamot 89a). ija du a potje e od ne istog duha. djeli je marve. Jebamot)." (Talmud. "Ne idov je kao jedno pseto. Ramban)." (Jad Hazakah. ." (Talmud. NI U SMRTNOJ OPASNOSTI NE IDOVU NE TREBA POMO I "Ako jednom Ne idovu prijeti opasnost da se u jednoj rijeci utopi. Mudra talpiot 225). "Izme u Ne idova i idova ne postoji nikakva veza. a sjeme." (Talmud. Jebamot 12a). Zato ga slu e ivotinje u ovje jem obliku." (Talmud. "Meso Ne idova je meso magare e. 46a)." (Talmud. i dao im je ovje ji oblik. treba ih oplakati onako." (Talmud. Ekesegetra ieksod 22). kao kad jedan vol ili magarac crkne."Zabranjeno je biti milostiv prema Ne idovima. "Onaj koji nije obrezan i ne dr i sabat ne naziva se ovjekom. Abarbanel). zapisi u e da se pseto ima vi e po tovati od Ne idova." (Talmud." (Talmud. ene Lukot 250). "Ma koliko imali narodi svijeta tijelo sli no Izraelcima." (Talmud. Sanhedrin 74b). jer je on na ubri tu ro eno pseto. "Ne idovu ne treba milost i pomo ukazivati. pa ako se nalazi ve i blizu smrti. idov mu ne smije i i u pomo da ga spase. Jalkut Rubeni 39). Jer meso Ne idova je ivotinjsko meso. tob. "Ku e ne idovske su ku e ivotinjske. to vi e. ipak se oni uspore eni sa ovjekom imaju smatrati za majmune. "Ne idovka u drugom stanju (trudnica) ima se smatrati kao bremenita stoka. jer ne dolikuje idovu da bude slu en od stoke. Jalkut Rubeni 12). Aboda Cara 10a) NE IDOVI NISU LJUDI VE IVOTINJE "Bog je stvorio ne idove. "Tu a ena koja nije k i Izraela. Ko en ha-mi pat 405)." (Talmud." (Talmud. konjsko sjeme." (Talmud.

4.kao novi vjerski kodeks sastavljen od panjolskog rabina pod imenom Josef Karo. Aloda Kara 36b). Even hekor).mi pat i Eben hazaer.1578. Joreh deah. Ko en ha . Godine 1180 stvoren je prvi idovski zakonik pod imenom Mi iah Tora ili Jad Hazakah." (Talmud. Mrzite va e gospodare. Berahot). Ovaj kodeks dobio je imeulah aruh. 5." ( ulhan aruh. 1565. koji se zovu traktati ili." (Talmud." (Talmud. NE IDOVKE SU PROSTITUTKE "Ne idovke su ne iste i imaju se smatrati prostitutkama. Isti taj kodeks dopunjen je obi ajima isto nih idova . Volite plja ku. ulhan aruh se sastoji od 4 knjige. rasprave. Volite ban enje. Ne govorite nikada istinu.od strane poljskog rabina Mojsija Iserlesa . PET ZAPOVJEDI ZA IDOVE " idovi moraju nau iti ovih pet stvari: 1. volite jedan drugoga. LA "Prema Ne idovima dozvoljena je svaka upotreba la i. To je u inio i sve to sistematizirao glasoviti idovski rabin Mojsije ben Majmon. Talmud se sastoji od 63 velika odsjeka ili knjige."Dijete u utrobi jedne Ne idovke nije bolje od ivotinje. "Sve Ne idovke su kurve. 3. 2. . Pesahim 113a). Nekoliko stolje a kasnije." (Talmud. pod nazivima: Orah hajim. godine ovaj kanon je dopunjen i ponovno . godine. Joreh deah 240).

koja je ime dobila po jednom od osniva a Dru tva. Cilj ove komisije bilo . Jo od svog osnutka 1832. posjeduje nekretnine i brine o prekomorskim aktivnostima je Russelova zaklada. tako er su bili «Lubanje». Kroz povijest. Lovett. i jedno je od najstarijih studentskih tajnih dru tava u Sjedinjenim dr avama. Nakon brojnih rasprava. Prvi predsjednici kalifornijskog Sveu ili ta. kao i istaknute pojedince tiskovine «Yale Daily News». Robert Patterson osnovao je Lovett-ovu komisiju kojom je predsjedavao «Lubanja» Robert A. Sveu ili ta Johns Hopkins i Sveu ili ta Cornell. Dru tvo Lubanja i Kosti imalo je klju nu ulogu u osnivanju institucije Carnegie. Za razliku od ostalih tajnih dru tava. listopada 1945. 22. i 43. zaklada Slater i Russel Sage. 41. kao i Ameri ke ekonomske udruge. i magazina «Yale Lit». mnoge su slavne osobe bili lanovi Dru tva. Organizacija koja se bavi post-diplomcima.. Pored najintrigantnijih Lubanje i Kostiju spomenut emo jo neka dru tva koja su se svojim djelovanjem posebno istaknula. Sveu ili te Yale bilo je pravi rasadnik ne samo utjecajnih pojedinaca. to je pomoglo pove anju raznolikosti raznih aktivnosti. lan dru tva bio je i Benjamin Silman jr. debantnog kluba «Yale Political Union». nego i samih tajnih dru tava. Ameri ke povijesne udruge i Ameri ke psiholo ke udruge. dru tvo je zadr alo tradiciju selektivnog biranja lanova i masonski nadahnute obrede. a nisu daleko od istine. no u stvarnosti ovo je samo jedno od brojnih tajnih dru tava koji svoje lanove nova e na Sveu ili tu Yale. predsjednika Sjedinjenih dr ava. dru tvo je odlu ilo u svoje redove primati i ene. U Dru tvo se pozivaju samo najistaknutiji studenti tijekom po etnih godina njihova studija. Peabody. Povijest Reda Lubanje i Kostiju simbol lubanja i kostiRed Lubanje I Kostiju nekad poznat i kao Bratstvo Smrti je tajno dru tvo kojemu je centar djelovanja na sveu ili tu Yale u New Heavenu u Conneticatu. Svi su uli za Red Lubanje i Kostiju kojem su pripadali i neki ameri ki predsjednici. Sekretar za Rat.Kako su mnogi skloni vjerovati.. Koji je prvi proizveo benzin i bio osniva prve ameri ke naftne kompanije Pennsylvania Rock Oil. «Lubanje» u lanstvo jednako primaju kapetane nogometnih mom adi i vesla kih klubova. Dru tvo Lubanje i Kostiju se mo e pohvaliti s injenicom da je za svoje lanove imalo 27.

odnosno slu bi. lanovima se dodjeljuje nadimak koji proistje e iz Rimske mitologije. no njihovi sastanci i rad jesu. Prvo javno razotkrivanje Lubanja i kostiju dogodilo se 1871. Na Yaleu postoji i tre e tajno dru tvo pod nazivom «Vu ja glava» i ono svojim lanovima dodjeljuje imena Egipatske mitologije. lanovi ovog dru tva sastaju je u «grobnici» etvrtkom i nedjeljom nave er tijekom zavr ne godine studija i pri aju o vlastitoj povijesti to je klju no kako bi se stvorile vrste veze unutar dru tva. To je rezultiralo nastankom CIA-e. dok se u jednom drugom tajnom dru tvu tako er s Yalea. u ijim redovima su bili mnogi lanovi Dru tva Lubanje i Kostiju.je uspostavljanje novog ameri kog obavje tajnog aparata. «Svitak i Klu ». Lubanja i Kosti Mo da najpoznatiji «Lubanja» kako se vidi i na prilo enoj slici bio je George H. u knjizi « etiri godine na Yale-u» autora Lymana Bagga gdje navodi: «misterija koja je bila jedna od . Bush (lijevo od sata). Tajnost je od po etka izazivala fascinaciju i znati elju. Judy Schiff arhivist u knji nici Sveu ili ta Yale je napisala: «Imena lanova Lubanje i kostiju nisu bila tajna od 1970. lanovima dodjeljuju imena iz Gr ke mitologije.W.

1985. Porezne prijave pokazuju da je ovo dru tvo imalo zakladu sa nekoliko miliona dolara vi e nego Lubanje I Kosti . W. te Issac Hiester (1842) ameri ki kongresmen. Lubanje i ameri ka obavje tajna zajednica U svibnju 2007. Bush. Isto se mo e re i i za Nathana HAlea patriota i pijuna iznimne karijere.najve ih enigmi i predmet tra eva na kolskim hodnicima sada dokazuje svoje postojanje» Tijekom nekih razdoblja lanstvo u «Lubanjama» nije bilo tajna i imena lanova objavljivalo je samo Dru tvo. Suttonu koji je na temelju toga napisao knjigu «Ameri ki tajni establi ment: Uvod u Red Ljubanje i Kostiju» Dojavljene podatke Sutton je uvao 15 godina u tajnosti boje i se da fotokopirane stranice ne bi otkrile njegov izvor. John Kerry i George W. objavljeni u knjizi «Razotkrivaju i Lubanje i kosti» Krisa Millegana. ali je i dalje na ivotu odr ao vjerovanje da su Lubanja i Kosti bile rasadnik ameri ke obavje tajne zajednice. iako je njegov brat bio «Lubanja» . na pitanja o svom lanstvu u «Lubanjama» odbili su dati odgovore. dru tvo je jo poznato i pod nazivom «Klhu evi» i inkorporirano je u sastav Zaklade Kingsley. povjesni ar CIA-e. pekulira se da je upravo na Yaleu skovan naziv «spook» to je ozna avalo sve pripadnike pijunske zajednice. CIA-in lanak ukazivao je na injenicu da filmovi poput «Dobrog pastira» u javnosti stvaraju mi ljenje da visoko pozicionirana mjesta u CIA-i ovise o lanstvu u «Lubanjama». Svitak i Klju svitak i klju Svitak i Klju je jo jedno tajno dru tvo s Yalea koje je utemeljio john Addison Porter sa jo par istomi ljenika s Yalea 1841. Najbolji primjer za to su George W. Bush bio na njezinom elu od 1976-1977. ovi podaci.. Svitak I Klju donirao je brojne ' ' . te jo mnogi drugi. Kona no su 2003. Mnogi utjecajni pojedinci bili su lanovi dru tva. ali nikad nije bio «Lubanja». lanovi ovog dru tva sastaju se tako er etvrtkom i nedjeljom u prostorijama Dru tva. Tako er. Prija nji direktor CIA-e Porter Goss nije bio lan «lubanja» ali je zato bio lan jednog drugog tajnog dru tva na Yale-u pod nazivom «Knjiga i zmija». objavio je lanak koji se poslije osporavao. Richard Bissel (Zaljev Svinja)odbio je ponudu lanstva jer je u to vrijeme bio lan dru tvenog Elizabetanskog kluba. Pozivaju i se na likove iz filma povjesni ari CIA-e su isticali kako je James Jesus Angelton. Neformalno. anonimni unutarnji izvor grobnica lubanja i kostidojavio je neke pojedinosti o dru tvu privatnom istra iva u Antonyu C. Kasno no u nakon njihovih tjednih sastanaka . i ukra enim stupovima na ulazu. ef kontraobavje tajnog dijela CIA-e poha ao Yale.Bush oboje kandidati predsjedni kih izbora 2004. Iako «lubanje» nisu bile kolijevka budu ih operativaca CIA-e ili OSS-a (CIA-in prethodnik) zanimljivo je istaknuti da je deklarirani pripadnik Dru tva George H. tzv «grobnici» bez prozora. a prije je ozna avao sve pripadnike nekog tajnog dru tva. koji je sudjelovao u bitci kod Bull Runa. Osniva i ovog dru tva bili su brigadni general Theodore Runyon (1842). te mnogi poslovni ljudi i ljudi iz pravosu a. a poslije bio gradona elnik Newarka I poslanik u Njema koj. lanovi dru tva na stepenicama pjevaju njihovu tradicionalnu «Trubadursku» pjesmu. kao dodatak.W. George H. Bush i William Howard Taft. a mnoge utjecajne obitelji imale su u redovima Dru tva i po vi e lanova. O kojemu e biti rije i poslije. koja se isti e po paternama svijetlog i tamnog kamenja. Uz financiranje vlastitih aktivnosti.

1873. Dru tvo je odmah prihva eno i uskoro je do lo u poziciju da svojim poslovima upravlja na isti na in kao i druga postoje a dru tva. Reformom se eljela promijeniti administracija u kojoj su do tada dominirali Lubanje I Klju evi . dru tvo osnovano 1883. te se tako er sastaju etvrtkom i nedjeljom i razmjenjuju osobne podatke i pro lost..donacije. a 1917 otvorili zakladu za pokretanje tiskovine Yale University Press ( Vu ja glava vu ja glavaVu ja glava (W.. tjednik «Ikonoklast» koji se pojavio u New Heavenu pozivao je na prestanak rada dru tva Lubanja i kosti.). ( ( ( ( .S. Osnovali su ga studenti iz klase 1884. na zapu ku ili kravati. pro irili su svoje djelovanje irom svijeta i u velikoj mjeri postali vo e dru tva. Zna ku su za razliku od «lubanja» nosili okrenutu licem prema dolje. Kontroliraju Yale. Utemeljili su godi nju nagradu John Addison Porter.» U po etku jo zvano i «Tre e Dru tvo» ili «Sivi fratri». Tako er usvajaju masonski inspirirane rituale kao «Lubanje» i «Klju evi». s ciljem da reformiraju dru tveni ustroj na Yale-u kojem su do tada dominirali Lubanja I Kosti I Svitak i klju .sav posao se obavlja preko njih. Dru tvo nikada nije bilo toliko odvratno kao danas. «Lubanje u svim klasama nova e svoje lanove. samom sveu ili tu Yale. Studentsko tijelo pove alo je svoj broj i pro irilo svoje zemljopisni doseg. Novac namijenjen fakultetu ide kroz njihove ruke i oni s njime raspola u kako im je volja. je tre e po starosti tajno dru tvo na Yale-u. Dru tvo mijenja naziv u «vu ja glava» i za znak odabire zna ku s vu jom glavom koja se nalazi na naopa ke okrenutom ankhu. dru tvo je sti avalo sve one koji su eljeli dokinuti sustav tajnih dru tava .H. 1888.

njihove prijatelje. Kao i druga dru tva. Kao i ostala dru tva imala je zasebnu zgradu odnosno dvoranu izgra enu 1888. ili bi se probilo njezino dno kako je vi e nitko ne bi mogao koristiti. Dru tvo Knjige i Zmije postalo je dru tvo koje je primalo starije lanove i prvo tajno dru tvo koje je za lanove primalo manjine i ene.No. lanovi su bili vo e raznih aktivnosti i istaknuti pojedinci akademskog. Anthony Hall za lana primilo enu. koja je stajala tamo obje ena bez obzira kada e se ili da li e se vi e vratiti. Govori se. Svi su imali svoju a u ili alicu sa utisnutim imenom. Izbor lanova bio je progresivan za razliku od konzervativnih stajali ta pri izboru lanova koja su gajila druga dru tva. kao trogodi nje dru tvo iji znak su bila gr ka slova sigma delta chi. dok je dru tvo Elihu 1909 u lanstvo primilo priipadnika indijanske manjine. za razliku od drugih tajnih dru tava koja su uglavnom primala 15 novih lanova godi nje. umjetni kog i dru tvenog ivota. Knjiga I Zmija utemeljeno je na efildskoj znanstvenoj koli 1863. postoje pisani zapisi da je jo jedno dru tvo St. Tradicionalno. prostori su namijenjeni samo za lanove i ponekad. da ukoliko bi lan preminuo njegova alica bi se uni tavala. (iako danas vi e ne postoji).Dru tvo Knjige i Zmije Ovo dru vo je jedno od najstarijih tajnih dru tava na Sveu ili tu Yale. 1933. kako bi se prikazala svojevrsna povijesna slika biv ih lanova. Svake godine Dru tvo Knjige i Zmije u svoje redove primalo je 16 novih lanova. . Knjiga i Zmija ima svoju vlastitu «grobnicu» za sastanke. atletskog.

Kako to masoni isti u. to je « moralni sustav zaogrnut alegorijom i ilustriran simbolima» ) . cehovskim udru enjima obrtnikagraditelja od ega je ostalo i najupe atljivije masonsko obilje je ukr teni estar i kutomjer. naroda i dru tava. Svoj naziv slobodno zidarstvo duguje upravo starim. sestrinskih organizacija i isto toliko razli itih u enja i tuma enja. Vrhovno bi e je slobodnozidarska koncepcija Boga kojeg u skladu sa svojom simbolikom nazivaju i Veliki Arhitekt Svemira (Great Architect of the Universe GAOTU. Kako to pi e na stranici hrvatskih slobodnih zidara. a i samo se grana na vi e razli itih poddru tava.» Slobodno zidarstvo se mo e definirati i kao bratska organizacija iji lanovi dijele zajedni ke moralne i metafizi ke vrijednosti i ideale u vi e svojih grana.TAJNO DRU TVO ILI DRU TVO S TAJNAMA? SLOBODNI ZIDARI . da sve na ovom svijetu ovisi o Bo joj providnosti. Slobodni zidari smatraju da su ova u enja aktualna danas kao i na prijelazu 17 stolje a kad je slobodno zidarstvo nastalo u svom dana njem obliku. bez ula enja u domenu religije. slobodno zidarstvo mo emo ukratko definirati ovako «Slobodno zidarstvo je jedna od najstarijih svjetskih bratov tina. Grand Architect of the Universe ili Supreme Architect of the Universe).konstitucionalnom objavom vjere u Vrhovno bi e. U enja o kojima slobodno zidarstvo pou ava u svojim ritualima vezana su uz moralne vrijednosti (koje upravljaju odnosima me u ljudima) i uz slobodnozidarsko prihva anje. jer svoje korijene vu e iz vi e civilizacija. iza kojih se ponekad nalazi i simbol Solomonova hrama. Ovaj koncept shva anja Boga prihva en je u jednoj mjeri i od strane rozenkrojcera.SLOBODNI ZIDARI .TAJNO DRU TVO ILI DRU TVO S TAJNAMA? Slobodno zidarstvo je vrlo te ko ukratko objasniti. kao i nekih kr anskih teozofa i gnostika.

.

lanovi slobodnozidarskih lo a koncept tajnovitosti shva aju vi e kao mogu nost i ustrajnost da odr e datu rije . etiri londonske lo e stvorile su veliku lo u za London i Westminster. Okupljaju mnoge filozofe. Ova pravila proizlaze iz slobodnozidarskih ciljeva poticanja lanova da otkrivaju ono to je zajedni ko ljudima iz najrazli itijih dru tvenih krugova. rasprave o religiji i politici pre esto su znale prerasti u nerede i dovesti do diskriminacije. no prije bi ga mogli nazvati ezoteri nim dru tvom koje u nekim sferama prelazi u privatno. Kao to je dobro poznato. pisce i glazbenike.Slobodno zidarstvo esto nazivaju «tajnim dru tvom» . koja je nastojala odr avati narod u pokornosti. . Uo i Ivandana 24. slobodnih mislilaca i intelektualaca koji su isticali individualnost ovjeka. kako tvrde slobodnozidarska dru tva. lanovi nekih lo a bili su. George Washington kao masonNadalje. Johann Gottlieb Fichte. Ludwig van Beethoven. a u 19.. Masonerija je u Engleskoj bila oru je kojim se slu ila britanska politika. Francuski mislioci Voltaire. Johann Wolfgang von Goethe. godine. u svoj program uvode kr anski nauk. Sa ovom tvrdnjom se ne bi slo ili mnogi. Winston Churchill i dr. jer kako nam je poznato iz povijesti upravo su neki od najve ih dr avnika i vojskovo a bili vode i slobodni zidari. Denis Diderot. Victor Hugo i drugi kao lanovi lo a unose revolucionarne. Jean-Jacques Rousseau. koja je est godina kasnije postala Velika lo a Engleske.. Slobodno zidarstvo je tako er strogo ne-politi no i rasprave o politici na slobodnozidarskim radovima su izri ito zabranjene. za razliku od ostalih. me u ostalima. engleski kraljevi i poznati politi ari Edvard VII.. stolje u sve vi e ima utjecaja na druge dr ave preko odre enih lo a. npr. bur oaske ideje protiv feudalnog poretka. David Loyd George. lipnja 1717. proganjanja i ratova. Dana nje slobodno zidarstvo vi e nije «tajno dru tvo» ve vi e javno dru tvo s tajnama. slobodnim zidarimanije dozvoljeno na radovima raspravljati o religiji. Wolfgang Amadeus Mozart. Ovom prilikom moram se osvrnuti i na svima nam dobro poznate Illuminate. slobodno misle i intelektualci okupljali su se u ovaj pokret koji je obredne ine inicijacije u pokret preuzeo iz raznih orijentalnih religija i kultova. Bje e i od progona crkve. odnosno prosvijetljene koji sebe definiraju kao «Skupinu pojedinaca koji rade zajedno da izgrade bolju budu nost». Vjeruje se da je upravo ovo dru tvo upleteno u sva svjetska previranja i da ele izgraditi Svjetsku vladu (neki ka u po uzoru na fa isti ki model) kojom bi nadzirali cijeli svijet. Tijekom nastanka ovog pokreta va nu ulogu imala je crkva. progone i velik broj humanista. Krataka povijest Prve masonske lo e nastale su u Engleskoj. Njema ke lo e. Upravo ovaj model svojevrsnih «masterminda» stigmatizirao je sva slobodnozidarska i sli na udru enja.

.

ako je tijekom godina po ev i jo u 18. Na kraju krajeva. dana nji moderni «masoni» ne pre u ni od izjava za medije. stoga je glupo nastaviti inzistirati na tajnosti. stolje u dolazilo do brojnih izlaganja i razotkrivanja slobodnih zidara. Organizacijska struktura . Da li je to samo pametno smi ljena obmana ili iskorak ka novim svjetonazorima tek e se saznati. Po mome osobnom shva anju. masoni nikada nisu skrivali svoje postojanje. asve ve a demokratizacija dru tva omogu ava im polagani izlazak iz sjene. ve samo imena svojih lanova. svi znaju da masoni postoje. glasnogovornika i sli no.

Provost i Sudac 8° . postoje iznimke. Lo a Savr enstva (perfekcije) 4° . Ne postoji jedinstveno upravlja ko tijelo koje predsjeda slobodnim zidarima irom svijeta.Sjever 11° . i po ivaju na bratskim vezama koja ovise samo na me usobnom prepoznavanju.Majstor Putnik 5° .14° 4° . Dvije su glavne grane slobodnog zidarstva.Intendant Zgrade 9° .Majstor Izabranik . «Regularne» lo e okupljene oko Ujedinjene Velike Lo e Engleske i one malo «liberalnije» zvane Veliki orijenti prepoznate od strane Velikog Orijenta Francuske.16° 15° . stupnjevima. jer e te to ostati cijeli ivot. Prin evi Jeruzalema 15° . frakcijama i ritualima biti e vi e rije i u nekim drugim postovima.Intimni Tajnik 7° . dr avi ili zemljopisnom podru ju (nazvanim jurisdikcije).Vitez Istoka ili Ma a .Savr eni Majstor 6° . neovisna tijela koja upravljaju bratstvom u pojedinoj zemlji. To su suverena. O detaljnijoj strukturi. bankovne ra une i humanitarne zaklade. Gotovo svaka lo a i svaki oblik slobodnozidarskog udru ivanja ima svoju jedinstvenu strukturu. Ipak razmislite prije li vas neko pozove na pristupanj slobodnim zidarima.Majstor Devet lukova 14° . za sada u jo samo ista i da slobodni zidari kao i neki otvoreniji klubovi poput Rotarya i Lionsa imaju zajedni ke godi nje sastanke.Slobodni zidari organizirani su putem Velikih Lo a ili Velikih Orjenta.Veliki Majstor Mason Vije e.Majstor Izabranik Devetorice .Veliki Majstor Arhitekt 13° .Sjever 10° .Sjever 12° . Iako se u na elu grane slobodnog zidarstva mogu prepoznati po svojoj pripadnosti Velikoj Lo i ili Velikom Orijentu.Uzvi rni Majstor Izabranik .

Princ Tabernacle 25° .Princ Jeruzalema Kaptol Ru e i Kri a 17° .Vitez Bron ane Zmije 26° .16° .Po asna postignu a 19° . Andrewa 30° .18° 17° .Vitez Ru e i Kri a Konzistorij 19° .Uzvi eni princ Kraljevske Tajne 33° .Patrijarh Noachite 22° .Zapovjednik Hrama 28° .Vitez Aspirant 32° .ef Tabernacle 24° .Vitrz St.Veliki Pontiff 20° .Vitez Sunca 29° .Princ Libanusa 23° .Veliki Inspektor 31° .Majstor ad Vitam 21° .Prijatelj i Brat Vje ni 27° .Suvereni Veliki Inspektor .Vitez Istoka i Zapada 18° .32° 33° .

stolje a na ovamo svi su poku ali otkriti ove znakove. Masonski znanstvenik Christopher . razli ite na ina rukovanja i tajne rije i kako bi se osigurao pristup sastanku i identificirali legitimni posjetitelji. kako bi se i ne-masoni mogli infiltrirati u njeihove redove.Slobodni zidari koriste znakove (geste). no lukavi masoni su im dosko ili promjenom izvjesnih rije i u ritualima kako bi lak e otkrili prevaranta koji se i dalje slu io «straim» rije ima. Jo od ranog 18.

Povijesno gledano. a povjesni ar John J. jednakosti. Slobodni zidari su odavna bili predmedmetom raznih rasprava o teorijama zavjere. 0 Stvaranje reputacije Da bi u potpunosti razumjeli povezanost masona i teorija zavjere. no takva dr ava bi bila samo umjetna bezli na tvorevina u slu bi masonskog nepotizma. Teoreti ari zavjera u svojim promi ljanjima esto povezuju simbole i brojeve kako bi de ifrirali masonske zagonetke. Ovo gore navedeno ne zvu i tako lo e. Tako da neka skupina pozdrava i znakova mo e biti aktualna samo neko vrijeme. Robinson states tvrdi jo i da masonske lo e mogu namjerno mijenjati svoje rituale s vremena na vrijeme. Zbog svoje tajnovitosti. teoreti ari zavjera esto potkrepljuju i istinskim. razdvojenosi crkve i dr ave. bratstva.Hodapp tako er isti e da gorespomenuti znakovi variraju od jurisdikcije do jurisdikcije. Svoja razmi ljanja o masonima. Danas se identitet lanova dodatno provjerava tra enjem na uvid lanske iskaznice ili nekog drugog certifikata. te vjerske tolerancije. no esto se ispostavi da su ta preklapanja slu ajna. moramo oti i malo dalje u . u kojima ih se portretiralo kao mo nike koji ele dominirati svijetom i krojiti svjetsku politiku. od lo e do lo e. masone se oduvjek optu ivalo da ele stvoriti novo dru tvo utemeljeno na idealima slobode. povijesnim aktivnostima Lo e P2 (propaganda due) o kojoje e ne to vi e biti rije i u narednim postovima.

Njihov utjecaj nije ostao nezapa en u o ima crkve koja im se suprotstavlja ve 1738.. godine kada Papa Klement XII osu uje i ekskomunicira Slobodno zidarstvo.. Od 56 potpisa na Deklaraciji nezavisnosti. a udru ivanjem me unarodnih podru nica i svojevrsna vlada u sjeni . Upravo u 17. zajedno sa 9 potpisa na Ustavu. Tako vidimo da u tom periodu nastaju Rozenkrojceri. Anti masonska stranka uspjela je 1832. Naime Slobdno zidarstvo osnovala je grupa utjecajnih Engleza iz puke dosade. st.. i 18. lanstvo u slobodnozidarskim organizacijama bilo je zabranjeno i svim katolicima. To me je pridonjela i injenica da Slobodni zidari tuju GAOTU (Great Architect Of The Universe) odnosno Velikog Arhitekta Svemira ili Jahbulona. Johna Hancocka i Benjamina Franklina su bili deklarirani masoni. i Osirisa. a o tome sam pisao i ranije. vratimo se Slobodnim zidarima. Ustvari. Doslovno ga je pregazio njegov protukandidat Andrew Jackson. godine prije Krista. Baala. Tako je 1827. u Sjedinjenim Ameri kim Dr avama osnovana Anti-masonska stranka koja je kao svoj glavni cilj isticala borbu protiv internacionalnog konglomerata poznatijeg kao -Slobodno zidartvo. ali njihov predjsedni ki kandidat dobio je samo 7 glasova. Posebna struja pojavila se u Francuskoj (Veliki Orijent. a njihova potencijalna prijetnja shva ana vrlo ozbiljno. Postojalo je vrijeme kada su masoni doista bili zna ajni akteri globalne svjetske politike. Stoga i ne udi da su Lo e uskoro postale centar razmjene najnovijih tra eva i poslovnog pregovaranja. spoja bogova Jahve. Paula Reverea.1 pro lost i upoznati se s nekim injenicam.. Slobodni zidari. mnogi osniva i SAD-a uklju uju i Ethana Allena.Ova orgnizacija bila je bratstvo koje je u svoje redove nastojalo privu i najuglednije lanove zajednice. U prilog njihovim tvrdnjama i la je i injenica da je prvi ameri ki predjsednik George Washington bi deklarirani mason. Istina je malo manje romanti na.za razliku od uobi ajenih Velikih Lo a) i odatle pro irila Europom.. 8 je pripadalo masonima. Treba imati na umu da je 17. stolje u dolazi do procvata tajnih dru tava koja u svojim nasadima imaju religijsko-filozofske ideje o stvaranju novog svijeta. ugurati svoga predstavnika u Kongres. Vitezovi Templari (obnovljeni red koji se temelji na dokumentima iz 17.. st. bilo stolje e prosvjetiteljstva ije su ideje kulminirale u 18. U skladu s tim masonske Lo e uskoro su postale lokalni centri mo i.koji je bio mason! Neki Slobodni zidari ustrajni su u svojim tvrdnjama da njihovo dru tvo potje e od kamenoreza kih cehova iz srednjeg vijeka. Johna Paula Jonesa.Masonske lo e po inju se pojavljivati u ameri kim kolonijama ve 1730. Pod prijetnjom ekskomunikacije. i 18. 1 . a organizacija se brzo pro irila preko cijelog Britanskog carstva. st) i Illuminati! No. a neki ak tvrde da ideja slobodnog zidarstva potje e iz vremena gradnje Solomonovog hrama 850.

Razmatraju i pitanje za to je do lo do stvaranja lo e reputacije slobodnog zidarstva.Anatema Papa LeoXII anatemu slobodnog zidarstva dodatno je potvrdio 1825. i razdvajanje crkve od dr ave. Mnogi vjeruju da su Slobodni zidari izrasli iz srednjevjekovnih Vitezova Templara. tako er su se priklju ili anti-masonskoj kampanji. na kraju e se susresti izborom da postnu Vitezovi Templari. a danas takva organizacija postoji kao ogranak Slobodnog zidarstva. zatvaranjma i ubijanjem Slobodnih zidara. te jeproglasio trajnom i vje nom. Oni koji odaberu York ki Red. progonom. slobodnih izbora. 2 2 2 2 2 .. Pinocheta i Salazara. Franca. Mr nja prema masonima kulminirala je u nacisti koj Njema koj. Upravo je prvi zadatak Adolfa Eichmanna bio pra enje aktivnosti ljudi za koje se sumnjalo da su masoni. dok je Papa Leo XIII 1884. treba imati na umu i tada nje dru tveno politi ke prilike. godine sazvao sve lanove klera kako bi razradili strategiju za borbu protiv ovog podmuklog neprijatelja . a islamisti ki pokret Hamas smatra ih tajnim dru tvom koje je dio cionisti ke zavjere . jer Papa Leo XIII nadalje optu uje masone za vjerovanje u demonske ideje demokracije. elimo da va prioritet (misli na lanove klera) bude strgnuti masku sa slobodnog zidarstva kako bi se ono moglo vidjeti kako zaista jest. Kada novi lan pristupa Slobodnim zidarima mo e odabrati da li e napredovati po pravilima kotskog ili York kog Reda. Hitler je smatrao da su oni samo produ ena ruka idova kako je opisano u dokazano krivotvorenim Protokolima Sionskih Mudraca. Mnogobrojni diktatori uklju uju i Mussolinija. U svom govoru je izme uostalog rekao: ..

ak je pomalo i smje na teorija koja ka e da je u natpisu na pe atu koji glasi annuit coeptis novus ordo seculorum sadr ana rije MASON . To je to no. tako da je ovo bilo ni ta drugo do oblika promicanja vlastitih ideja i principa. Jedna od njih je i ona da Veliki Pe at SAD-a sadr i masonsko-iluminatske simbole.. 3 3 . no kako sam ve prije spomenuo mnogi osniva i bili deklarirani masoni..Popularne teorije zavjere Imaju i u vidu sve gore navedeno.no isto tako sadr ano je i ostalih 120 kombinacija. Pe at i simbolika samo su odraz toga vremena bez skrivenih ifriranih poruka. ne ude brojne teorije zavjere iji su glavni akteri Slobodni zidari.

Na slikama ispod mo ete vidjeti koliko je jak utjecaj slobodnog zidarstva u arhitekturi toga doba. .Ipak iznena uje snaga ideja Slobodnog zidarstva koje su duboko utkane u arhitekturu glavnih objekata u Washingtonu.

Osim planetarno popularne i vje ne teorije o svjetskoj masonskoj zavjeri. Danas je najaktualnija teorija da se Slobodni zidari u Bohemian Grovu (o kojem e tako er biti rije i kasnije) sataju s najutjecajnijim politi arima dana njice.Edgar. kada je od strane kongresa zamoljen da osmisli kona an dizajn velikog pe ata Sjedinjenih dr ava. dok je vjerodostojnija teza po kojoj su CIA i FBI u svemu tome imali svoje prste. a poznato je da su i mnogi ameri ki predsjednici novijeg doba bili lanovi Lubanja i Kostiju . predlo io Charles Thompson. postoje i brojne druge. poput one da je teroristi ki napad 11 rujna na SAD ustvari rezultat trajnog rata koji se odvija izme u slobodnih zidara (kao nasljednika Templara) i Islama. Numerolozi u svemu vezanom uz atentat pronalaze broj 33 koji je simbol najvi eg masonskog stupnja. tako er jednog vida slobodnozidarske organizacije. a tome u prilog ide i injenica da je tada nji ef FBI-a J. ILLUMINATI I NOVI SVJETSKI POREDAK ILLUMINATI I NOVI SVJETSKI POREDAK Svi ste vjerojatno vidjeli nov anicu od jednog dolara. jedan od osniva a ameri ke nacije. Tako er je poznata i teorija po kojoj upravo Slobodni zidari stoje iza atentata na JFK-a. Thompson nikada nije u . Ispod slike nedovr ene piramide stoji natpis «Novus Ordo Seclorum» koji je 1782. Ova teorija funkcionira i u kontekstu Masona i kao predstavnika idova. Niste? E. pa ako niste onda ste propustili vidjeti i simbol piramide sa svevide im okom na svome vrhu koji se na toj nov anici nalazi. Hoover bio visokorangirani mason.

ali teoreti ari zavjere svugdje vide njihov utjecaj. jednog od najmisterioznijih tajnih dru tava u povijesti. godine osnovao bavarski profesor Adam Weishaupt. Intrigantno je i to da su iluminati osnaovani upravo 1776. ro en 6. sekularne svjetske vlade s UN-om kao policijom. ustavom i valutom.potpunosti objasnio prijevod ovog mota. Nitko ne mo e dokazati postojanje iluminata. ali je objasnio njegov simbolizam koji zna i «po etak nove ameri ke ere». poznatih znanstvenika i utjecajnih politi ara. Nekim od njihovih najve ih postignu a se smatraju francuska revolucija. Prvobitni iluminati su bili tajno dru tvo koje je 1776. . Njegov cilj bio je ukinuti organiziranu religiju i sve svjetske vlade te povesti ljudski rod u Novi svjetski poredak kojim upravlja apsolutni razum. O njima se ne zna puno nakon tog progona. komunizam te Ujedinjeni narodi i Europska unija kao sredstvo centraliziranja svijeta pod jednim parlamentom. a imaju i u vidu njihovu motivaciju za upravljanje svijetom nije te ko zbrojiti dva i dva. Bavarski iluminati Poznata je injenica da je red Iluminata osnovao ovjek po imenu Adam Weishaupt. veliki think tank koji se sastoji od bogatih bankara. Sinonim za iluminate danas je Savjet za inozemne veze. ali teoreti ari zavjere vjeruju da oni jo uvijek postoje i upravljaju svjetskom politikom iza kulisa. svjetski ratovi. I pri a bi tu stala da ne znamo kako je nedovr ena piramida sa svevide im okom simbol iluminata. njihovu urotu je vrlo skoro otkrila bavarska vlada i iluminati su bili prisiljeni prikriti se i raditi u jo ve oj tajnosti. No. kada je progla ena ameri ka neovisnost. Vjeruje se da rade na ostvarenju Novog svjetskog poretka.

Alexandar Radischev. Druga. Weishaupt je dan na brigu isusovcima koji su ga kolovali.Regrutiranje lanova bio je lak posao. 1. J. Weishaupt je. Glavni cilj Iluminata je bio ukidanje monarhije (i svakog drugog oblika tradicionalne vlasti). Oko sebe je okupio pribli no dvije tisu e pla enih sljedbenika kojima je obe ao svjetsku mo .. napredovanje u srednjoj klasi je bilo sli no masonskim ritualima inicijacije. po to su mnogi masoni bili utjecajni ljudi. Prema hijerarhiji masona Weishaupt je organizirao i svoje tajno dru tvo. Pro itao je svaki anti ki spis i tekst koji je mogao nabaviti. onaj koji vlada pomo u razuma.W. Oko 1768. Masonska klasa. To su bili pripadnici intelektualne elite.Mozart. Ubrzo nakon osnivanja. Iluminatus zna i « prosvjetljeni». Drugo.1998) ak i ime osniva a ima simboli ko zna enje: doslovno prevedeno. a kasnije latinski. umno pogodni za njegove ciljeve. koja se sastojala od Pripravnika. oni bi se lako unova ili za iluminatske ciljeve. Weishaupt je ra unao na to da e njegovi planovi biti obavijeni velom tajnosti. svibnja 1776. dok za najvi e klase nema pisanih dokumenata. institucije braka i svih religija*. zajedno sa kolegom masonom Kniggeom (koji je ve odavno namjeravao centralizirati slobodno zidarstvo) unova io brojne iluminate iz najvi ih redova masona. a posebno religiju. ve da on simboli ki predstavlja nastavak progona kr ana koji je zavr io na taj datum abdikacije rimskog cara Dioklecijana. Weishaupt je vidio ljudski razum kao jedini autoritet. glavni cilj iluminata je bio uni titi vlast. Adam zna i « prvi ovjek». dok Weishaupt zna i « mudra glava». Tihi « pu » je izvr en u inkovito. Mnogi od njih su bili plemi kog podrijetla . Minervala i Iluminatusa minora. ije ime zna i « nositelj svjetla». privatnog vlasni tva. on se pobunio protiv njih i postao profesor na Katedri za prirodni i kanonski zakon Sveu ili ta u Ingolstadtu. ekonomije. znanosti. Tre a klasa zvana Misteriji je bila podjeljena u Ni e (Prezbiter i Regent) i vi e misterije (Magus i Rex). Weishaupt je po eo sakupljati velike koli ine spisa pomo u kojih je namjeravao osnovati vlastitu akademiju za u ene ljude. a religiju kao zapreku razuma.Goethe i W. Adolf von Knigge. Weishaupt je ulo io mnogo truda kako bi se na sveu ili tima odgojili budu i lanovi Iluminata. Iako su isusovci polagali svoje nade u njega zbog njegovog talenta u jezicima i znanosti. Ime je preuzeo od prevedenog naziva starog panjolskog kulta « alumbrados». oslobo en od mraka u kojem ljude dr i organizirana religija. U najni oj klasi napredovanje se postizalo pisanjem znanstvene disertacije. patriotizma. Neki iluminate povezuju s imenom Lucifera. osnovao je red iluminata. je sadr avala stupnjeve Iluminatus major i Iluminatus dirigens. Infiltracija u masonske lo e imala je dvije prednosti: po to su za dru tvo masona svi znali ali su njihovi obredi bili tajni. Postojale su tri klase: Nursery. (Manifold. Potekao je iz idovske obitelji koja je prihvatila kr anstvo. u Ingolstadtu u nezavisnoj dr avi Bavarskoj. Stoga bi odabrani i talentirani u enici dobili stipendije za takvu obuku.A. ali javnost na njih ne e obra ati pozornost jer je navikla na masone. iji su lanovi vjerovali da primaju znanje s onog svijeta. Kao to je ve napomenuto.barun Xavier von Zwack. Weishaupt se od tog trenutka posvetio planovima « transformacije» ljudske rase i kreiranju novog svjetskog poretka. Claudio Manuel da Costa. . Po etnika. Weishaupt je shvatio kako je najbolji put za provo enje svojih planova infiltracija lanova Iluminata u masonske lo e. Svima koji rade ka tom cilju bila su dozvoljena sva sredstva. Vjeruje se da ga je tada utjecajna obitelj Rothschild[1] unajmila da joj pomogne u planovima vladanja svijetom. Naga a se da Weishaupt nije slu ajno izabrao taj datum prvog svibnja. Posebno se zanimao za okultizam i fascinirao piramidom u Gizi (koja e kasnije postati simbolom njegovog Reda). gr ki i hebrejski. U djetinjstvu je u io e ki i talijanski.velja e 1748. pokrivaju i razna podru ja knji evnosti. Masoni su u to vrijeme bili utjecajno polutajno dru tvo koje je u svojim redovima okupljalo elitne ljude. U skladu s tim.

Albert Mackey). Weishauptova arogancija i odbijanje da slu a svoje podre ene stvorili su mu mnoge neprijatelje u vlastitim redovima. Weishauptova teza je da ovjek u osnovi nije lo .Povla e i analogiju s dijelovima Biblije. gdje je i umro 18. 1998. njegovom smr u Dru tvo nije prestalo postojati. Dokumenti koje je imao uz sebe su prona eni i proslije eni bavarskoj vlasti. Morao se suo iti sa mnogo skandala i problema na mjestu Iluminatusa Rexa. Dok tradicionalna religija tvrdi da je ovjek a priori gre nik. zajedno sa svjetskom mo i. Glasnik koji je nosio planove iluminata poginuo je od udarca groma u oluji. ak i njegova smrt je ostala nerazja njena. Me utim. Walter M. dokumentirano jo nekoliko generacija iluminatusa koji su nastavili raditi u tajnosti. opat Barruel. No. usvrdio je kako je njegova organizacija poput ploda drveta spoznaje dobra i zla.)Iluminati su ubrzo infiltrirali svjetske vlade. tra io mjesto Weishauptovog suvladara. (Manifold. Da bi se izi lo iz takvog stanja. naprotiv. Me utim. koja je smjesta proglasila dru tvo ilegalnim. Zatim je barun von Knigge. ve je. Njegovi suradnici tvrde kako je iznenada umro dok je radio na hermeti nim magi nim spisima. Weishaupt je morao bje ati iz Bavarske na istok u Moskvu i naposljetku u gradi Gothu. ali i ljude koji su smatrali udru enje masona i iluminata pozitivnim (Thomas Jefferson. Neki pisci poput Herdera i Fichtea ( lanovi iluminata) su se zalagali za ujedinjenu Njema ku. a do li su i do Amerike. bavarske vlasti su saznale za ovo dru tvo. Zbog takvih u enja Crkva je osudila iluminate tovateljima Sotone i o tro reagirala protiv njih. Iluminati su imali svoje kriti are (George Washington. iako je Weishaupt bio briljantan intelektualac. .religija i dr ava su ti koji ga ine lo im. s ime se ovaj nije slagao pa je von Knigge napustio Red. to je bilo u suprotnosti sa Weishauptovim planom ukidanja nacionalizma. to Weishauptova « religija» nudi svojim sljedbenicima. Fleming. Ono to je biblijski Bog uskratio ovjeku. valja koristit razum. nije imao sposobnosti velikog vo e. koji je odigrao veliku ulogu u stvaranju masonsko-iluminatskog saveza. 1784. studenog 1830. Prvi je prouzro ila njegova ljubavnica koja je dobila njegovo dijete i prijetila da e ga prokazati javnosti. profesor Robinson).

.

kao i postavljanje klju nih ljudi na elo va nih organizacija.Ilustrirajmo to na primjeru UN-a. tj.infiltriraju svoje lanove u visoke polo aje vlada mo nih dr ava. Svjetska populacija je reagirala na te ratove (reakcija) te njom da se osnuje institucija koja e regulirati ratove. Stoga su iluminati kreirali rje enje. Nakon 2. sa Ujedinjenim narodima kao sto erom svih operacija. Ve . stvaranju sekularne svjetske vlade. ve operiranjem iza kulisa. ukidanje ku nog kolovanja i uvo enje svjetskog kurikuluma. Teoreti ari zavjera smatraju Ujedinjene narode institucijom koja e ostvariti novi svjetski poredak. Jedna metoda postizanja njihovih ciljeva je u teoriji zavjere poznata kao problem-reakcija-rje enje. Manipulacija medijima ovdje ima glavnu ulogu. Vjeruje se da su iluminati bili ti koji su potaknuli svjetske ratove (problem). luminati ovom cilju pristupaju tajno.svjetskog rata osnovan je UN kao organizacija koja e osigurati mir u svijetu kroz internacionalnu politiku i « svjetsku policiju». a njegovi organizatori apsolutnu mo . Ustav SAD-a zamijenjen Poveljom UN-a. svi izbori su kontrolirani od strane Ujedinjenih naroda. Iluminati nikad ne istupaju javno. oni rade tajno . lanovima iluminata nije cilj ostvariti svjetsku vladu za vrijeme njihovog ivota.Novi svjetski poredak Teorija novog svjetskog poretka ozna ava vjerovanje da neka organizacija (u ovom slu aju iluminati) te i ostvarenju centralizaciji svjetske politike. Njihova metoda dolaska na svjetsku vlast nije vojnim putem ni javnom pobunom. To je vladavina nevidljive ruke[2]. koriste se podmi ivanjem i ucjenama visokih du nosnika kako bi oni provodili njihovu volju. Novi svjetski poredak ima totalitarno ure enje. UN. ve postupno obavljati pripreme i voditi svjetsku politiku ka centralizaciji. tj. Neki od konkretnih ciljeva su ukidanje privatnog vlasni tva i prava na posjedovanje oru ja.

Simbolika Slu beni simbol iluminata bila je danas vrlo poznata piramida. Ujedinjeni narodi su organizacija sa svjetskim utjecajem. To je poganski simbol koji je Weishaupt preuzeo je simboli ki ozna ava sposobnost njegovog Reda da sve nadzire. Time svaka dr ava ima manje mo i koja se sve vi e sakuplja u rukama elite. U ovom slu aju taj vrhunac je « oko koje sve vidi». Ve je ranije napomenuto kako je Weishaupt bio fasciniran misterijem Velike Piramide u Gizi. preuzeta od masona. Njihova izvorna vjerovanja su zapravo svojevrsna kompilacija u enja raznih misti nih grupa kroz povijest. kao i one razli itih gnosti kih kr anskih skupina. Weishaupt je vjerovao da e najinteligentniji ovjek zauzeti mjesto oka i vladati pomo u apsolutne mo i i razuma. zvano jo i « trinacria». Taj simbol predstavlja piramidu na ijem vrhu se nalazi oko okru eno svjetlosnim zrakama.poznata injenica da je David Rockefeller (multimilijarder i ime koje se esto povezuje s iluminatima) donirao zemlji te za Zgradu UN-a daje povoda raznim naga anjima. Moderni simbolozi smatraju da je piramida staroegipatski okultni simbol koji predstavlja konvergenciju prema vrhuncu prosvjetljenja. oni su imali i druge aspiracije. To su bile transcendentalna iluminacija (osloba anje uma od . Tako er su prakticirali metode i koncepte muslimanskog kulta Asasina. Natpis « Novus Ordo Seclorum» na latinskom zna i « novi sekularni poredak». Europska unija ima istu svrhu kao i UN: ujediniti europske dr ave pod zajedni ki Ustav i valutu. Iluminati su prihvatili tantri ke vje be za meditaciju koje koriste umu i tijelu. to se sla e s iluminatskom idejom sekularne dr ave. Mo e se zaklju iti kako je cjelokupni simbol prosvjetljenja odabran zbog illuminatskih ciljeva da raspr e mit religije i dovedu svjetlo uma i znanosti. Iako je prvi i najva niji cilj iluminata bio svjetska dominacija.

agenti iluminata su potakli ljude na pobunu i inspirirali jakobince i prosvjetitelje svojim idejama. iluminati su uvidjeli da je Europa toliko pogo ena ratnim stradanjima da e prihvatiti svaku politi ku soluciju koja e je izvu i iz krize. Predsjednik Theodore Roosevelt je bio navodni iluminatus.) Kao prvi veliki uspjeh iluminata u stvaranju novog svjetskog poretka smatra se Francuska Revolucija. Rotschildeovi uo ili njegovu karizmu i talent. Marxu je pristupila grupa koja je sebe nazivala « Dru tvom pravednih ljudi» i nagovorila ga da napi e « Komunisti ki manifest» kao demago ki mamac koje e siroma no pu anstvo lako progutati. 1998. Prema njima. Skoro nakon Napoleonovih ratova. Prema teorijama. Iluminatska ideja vrhunca . Kriti ari te teorije tvrde da je jedina sli nost izme u « Komunisti kog manifesta» i iluminatskih ideja koncept da ljudi mogu upravljati samima sobom bez utjecaja vlade. zagovarali sekularno dru tvo i razum koji e vladati nad ljudskim djelovanjem. besmrtnost te apsolutno znanje i mo . Jedan od njih je bio potpredsjednik Henry Wallace. Autori Gary Allen i Larry Abraham (Allen i Abraham. Dizajn nov anice kojeg je izradio Charles Thomson je predstvljen ameri kom ministarstvu financija 1935. ni Hitler nije po te en toga da se oko njegove osobe ispletu teorije zavjere povezane s iluminatima. Smatra se da su ve u vrijeme njegove mladosti. napisana je knjiga « Mein Kampf» u njegovo ime i dana mu je puna financijska i politi ka podr ka kako bi do ao na mjesto njema kog kancelara. Nakon prvog svjetskog rata. Vjerojatno najpoznatija teorija je ta da je iluminatski simbol na pole ini nov anice ameri kog dolara zapravo dokaz njihovog uspjeha da kontroliraju ameri ku vladu. Psihoanaliti ar Walter Langer ak ide do te tvrdnje da je Hitler bio izdanak obitelji Rotschild. osim velike sli nosti u nazivu s iluminatima. Ta godina se smatra vremenom kad se Red pro irio iz Europe u Ameriku i infiltrirao tamo nje dru tvo slobodnih zidara. « Komunisti ki manifest» je zapravo bio u opticaju dugo prije Marxa. Ujedinjeni narodi se smatraju nastavkom tih planova. Kad je zavr io u zatvoru. 1998. « Dru tvo pravednih ljudi» je zapravo bilo produ etak iluminata koji su se skrivali od zakona. (Manifold. Re enica « Novus Ordo Seclorum» je u zastra uju em kontrastu sa re enicom « In God We Trust» koja se nalazi na prednjoj strani nov anice. Vjeruje se da je obitelj Rotshchild ta koja je organizirala Be ki kongres 1814. a progon idova imao je svrhu da se skrene pozornost sa ljudi koji zapravo stoje iza svega. Ta organizacija je ionako propala jer nije imala sustav sankcija kojim bi se ka njavale dr ave koje su prekr ile me unarodne zakone.svih ovozemaljskih okova).) povla e vezu izme u iluminata i poznatog njema kog ekonomista i mislioca Karla Marxa. Kao jedan od velikih svjetskih vo a. intenzivno su prou avali stare magijske spise i bavili se metodama astralne projekcije. godine kako bi poku ala skrojiti politi ku kartu Europe po svojoj viziji Novog svjetskog poretka. kad je radio kao soboslikar. Ne zna se je li Wallace bio prikriveni iluminatus ili je djelovao pod njihovim izravnim utjecajem i uspje no lobirao da taj simbol bude prihva en kao Veliki Pe at. osnovana je Liga naroda kao prvi poku aj politi kog ujedinjenja svijeta. postoje brojna naga anja o tome na koji na in su oni provodili svoje ciljeve. U prilog tim teorijama govore injenice da su prosvjetitelji. Teorije zavjere Iako su povijest i ciljevi iluminata dosta poznati. Da bi to postigli. a on je samo obnovio i sistematizirao revolucionarne planove koje je prvotno postavio Adam Weishaupt. Tada su masoni dr ali uglavnom visoke polo aje u vladi.

1991. objavljen vrlo uskom krugu svojih lanova. . Council on Foreign Relations. kao neprofitna i nestrana ka civilna organizacija kako bi privatne osobe mogle sudjelovati u ameri koj politici. To posti e konstruktivnim debatama o svjetskim problemima i izdavanjem slu benog asopisa. -a.vrline i moralnost te temelj za reformaciju svijeta nije isto reflektiran u komunisti kim ciljevima nasilnog ukidanja socijalnog poretka. Na sastancima Savjeta lanovi se poti u da slobodno i otvoreno predstave svoje ideje i razmi ljanja. Zbog toga su na meti mnogih teoreti ara zavjere koji tvrde da ta organizacija radi na uspostavljanju novog svjetskog poretka.) povla i vezu izme u CFR-a i iluminata. Op enito se na CFR gleda kao na zatvorenu grupu za diskusiju u kojoj se donose odluke koje utje u na svjetsku politiku. bogatih poduzetnika. razoru anje. a kojoj je na raspolaganju svjetska policija (pretpostavlja se da je to vojska Ujedinjenih naroda). direktora i profesora. Njihova slu beni cilj je « pobolj avanje ameri kog razumijevanja svijeta i prijedlozi za vanjsku politiku SAD-a». CFR je « think tank»[4] u pravom smislu trenuta no ima oko 4000 lanova. ambasadora. sistema bankarstva i proizvodnje i upravljanje prirodnih resursa u jednu cjelinu koju kontrolira svjetska vlada. CFR) je osnovan oko 1921. probranih senatora. marginalizacija suvereniteta SAD-a i stvaranje svemo ne svjetske vlade. Autor vjeruje da je CFR samo ogranak velike svjetske grupe urotnika koja se naziva Okrugli stol (prema mnogima. koje dr e u aci. nekada njeg lana CFR tvrdi da je cilj te organizacije. Savjet za vanjske veze (eng. jer je ostalim lanovima zabranjeno njegove rije i prenositi medijima. Zbog svoje povijesti. sinonim za iluminate) iji je cilj kontrola javnog mijenja kroz razne psiholo ke operacije. Njihove ideje i ciljeve je te ko provoditi bez masovnih medija. Autor Pat Robertson u svojoj knjizi « New World Order» (Robertson. U centru njihove politike je ideja da prosvijetljeni monopolisti ki kapitalizam mo e omogu iti spajanje svih razli itih valuta. vlasnika medija. osim ako ne dobiju posebnu dozvolu za to. burzovnih brokera. mahom biv ih predsjednika. Pozivaju i se na iskaze podadmirala Chestera Warda. veza i utjecaja CFR je popularno poznat kao jedan od trijumvirata elitnih organizacija (druga dvojica su Bilderberg grupa i Trilateralna komisija).

and Samuel Liddell MacGregor Mathers bili su slobodni zidari I lanovi dru tva Societas Rosicruciana in Anglia (jednog od oblika rozrenkrojcerovskih udru enja). o kojemu sam ve pisao u nekoliko navrata u postovima o rozenkrojcerima. rozenkrojcerovskog manifesta iz 1614. William Robert Woodman. Iz pri a poznat Tre i Red sastojao se od Tajnih vo a . tarota I geomantije. Drugi ili unutarnji Red Rosae Rubeae et Aureae Crucis (Crvena ru a I zlatni kri ) pou avao je osnove elementarne magije uklju uju i gledanje u kristalnu kuglu. I renesansni rituali. Wescott. religija drevnog Egipta. kabala. I duhovnih I humanih stvari. astralnu projekciju I alkemiju. za koje se govorilo da su veliki u enjaci koji vi e nemaju materijalni oblik. a koji je prakticirao rituale I duhovni razvoj. jer poznato je da prije svitanja Sunca dolazi Aurora.a posebno u alkemiji). Teleme I drugih oblika magijske duhovnosti proizilaze upravo iz tradicija Zlatne zore. Ovaj red je tako er pou avao I osnove astrologije. Eliphas Levi. teozofija. ali da upravljaju sa ni a dva reda putem spiritualne komunikacije s njihovim vo ama. Cijela ideja Zlatne zore osobito je inspirirana jednom re enicom iz spomenutog djela : znamo da e nakon nekog vremena do i do cjelokupne reformacije. Povijest Reda 4 4 4 4 4 . Zlatna zora je samo prvi vanjski red od tri Reda. William Wynn Westcott. alkemija.Hermeti ki Red Zlatne Zore ili kako se e e spominje samo Zlatna zora je magi arski red utemeljen krajem 19. Utjecaj na u enja Zlatne zore imali su kr anski misticlizam. iako se sva tri esto zbirno nazivaju Zlatna zora . Ovo dru tvo imalo je najve i utjecaj na zapadnja ki okultizam 20. I po etkom 20 stolje a. ili neka isto a ili bo ansko svjetlo na nebu: Zlatna zora temelji se na sustavu inicijacija I hijarhije sli nima onima koje prakticiraju u masonskim lo ama. teurgija. koncept magijskih rituala koji su postali sr mnogih drugih tradicija poput Wicce. slobodno zidarstvo. Ime je preuzeto I djela Fama Fraternitas. ve prema na oj e nji I o ekivanjima drugih. enocijanska magija. Prvi Red je podu avao filozofiju temeljenoj na hermeti koj kabali I osobnom razvoju kroz prou avanje svjesnosti o etiri klasi na Elementa (termin koji se esto spominje u kabalisti kim znanostima. tako er I lan Teozofskog dru tva (prisjetimo se madam Blavatsky I dru tva Thule) je po svemu sude i bio idejna snaga cijele institucije Zlatne zore I svega to je ona predstavljala. stolje a. no ene su za razliku od masonskih dru tava bile ravnopravne mu karcima. Tri osniva a ovog dru tva dr. hermetizam. Kako nam je dobro poznato.

geomantiju I alkemiju. I Mathers I Wescott imaju zasluga u razvoju ritualnih obreda deriviranih iz ifriranih Rukopisa . Tako da kada je Zlatna zora utemeljna. kontinentalne misteriozne kole u koju je Mackanziea uveo grof Appony od Ma arske. Westcottu koji ih je do 1887. Osnutak Reda 5 5 5 5 5 . On je. a Woodman je po svoj prilici to I prihvatio. Koriste i ifrirane Rukopise . pak.Originalni Red Zlatne Zore temeljio se na kolekciji dokumenata poznatijim I kao ifrirani Rukopisi napisanih na engleskom jeziku koriste i ifre. U tom kontekstu treba naglasiti da se Mackanzieva grupa zvala Hram 1. dok je Frederick Hockney (jo jedan od lanova dru tva) utemeljio Hram 2. Jedna druga teorija govori da je rukopise u Red donio Kenneth Mackanzie. Wescott je bio odu evljen svojim otkri em. je s druge strane popkupio sve zasluge u stvaranju I osmi ljavanju curriculuma I rituala Drugog Reda koji je nazvao Red Rosae Rubeae et Aureae Crucis (Crvena ru a I zlatni kri ). Mathers. Rukopisi daju specifi ne nacrte rituala Reda. Tako er. proslije uje ih dr. (iako je Woodford umro nedugo nakon osnutka Reda). I propisuju curriculum posebnih u enja koji prate hermeti ku kabalu. te je od Mathersa zatra io potvrdu svoga razmi ljanja I suradnju u pretvorbi rukopisa u koherentan sustav za poslove lo e. tarot. od Williama Roberta Woodmana zatra io da bude suradnik. Rukopise je Woodfordu proslijedio masonski u enjak Kenneth Mackenzie kojega Francis King potvr uje kao etvrtog suosniva a. a koje pripisuju Johannesu Trithemiusu. Mackanzie je utemeljio Dru tvo osmorice kao prvu fazu ne ega to e poslije postati Hermeti ki Red Zlatne Zore. uspio de ifrirati. njen prvi hram Isis-Urania dobio je u svom nazivu oznaku 3. Rukopisi nisu pretjerano uzbudili Woodforda I u velja i 1886. a on ga je dobio od Tajnih Vo a Tre eg Reda . astrologiju.

Horusov hram u Bradfordu. Mathers je osnovao Ahathorov hram u Parizu. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Tko je bila Anna Sprengler? Provode i iscrpno istra ivanje (vjerujte nije bilo lako) do ao sam i do podataka tko je bila misteriozna Anna Sprengel. unutarnji red postaje aktivan I u ovom krugu nalaze se U enici koji su pro li kroz itav te aj I inicijacije Vanjskog reda propisane ifriranim Rukopisom . Tek 1892. etiri godine Zlatna zora je funkcionirala samo kao vanjski red . Nekoliko godina poslije. Odgovor je primljen s nestrpljenjem . Mathersu I Woodmanu potvr ene titule u enjaka. I Masonima. a Wescottu. u kojemu su razvijani I provo eni rituali de ifrirani u rukopisima. Nekoliko godina poslije. Wescott je napisao pismo Anni Sprengler ije je ime I adresu dobio de ifriraju i ifrirane Rukopise.Osnutak RedaWescott U listopadu 1887. jer je Prvim redom smatran vanjski red. Tek 1892. Uskoro su osnovani I Ozirisov hram u Weston-super-Mareu. Velika pozornost pridavala se I sudjelovanju ena u savr enoj ravnote i Reda. te Hram Amon-Raa u Ediburghu. Izvorna Lo a osnovana 1888. Gospo a Alice Sprengel bila je istinita osoba ro ena 28. nego je to vi e bio red koji se bavio filozofskim I metafizi kim u enjima. Horusov hram u Bradfordu. nego je to vi e bio red koji se bavio filozofskim I metafizi kim u enjima. unutarnji red postaje aktivan I u ovom krugu nalaze se U enici koji su pro li kroz itav te aj I inicijacije Vanjskog reda propisane ifriranim Rukopisom . Uskoro su osnovani I Ozirisov hram u Weston-super-Mareu. Mathers je osnovao Ahathorov hram u Parizu. jer je Prvim redom smatran vanjski red. u Londonu je uspostavljen hram Isis Urania. Ova grupa bila je poznata I kao Drugi red . nije podu avala magiju kao takvu (osim osnovnih protjerivaju ih rituala I meditacije). Ova grupa bila je poznata I kao Drugi red . rujna . izdan je I naputak kako uspostaviti rad Hrama nagla avaju i 5 faza pocrtanih u Rukopisu. te Hram AmonRaa u Ediburghu. etiri godine Zlatna zora je funkcionirala samo kao vanjski red . Tako er. 1888. to je bilo u suprotnosti redovima Societas Rosicruciana in Angliarituala I meditacije).

tako da nikada nije do ivio vidjeti Drugi red. doveli su u pitanje njegov autoritet. da li zbog same prirode njihova posla. Wescott je tvrdio da Mathers ove rituale primio od brata Lux ex Tenebris. Felixom Lazerusom kada su oboje «odlu ili» umrijeti. Aleistera Crowleya. unato injenici da je za napredovanje u Redu bila potrebna iscrpna dokumentacija o ivotu svakog pojedinog lana. njena majka Anna Sprengel bila je znatno starija i navodno je pripadala Rozenkrojcerima. Mathers je za efa u Engleskoj postavio Florence Farr. Poslije 1916. Valja spomeuti I Arthura Machena. tada etrdesettrogodi nja Anna upoznaje Theodora Russa koji je posjedovao «Zlatnu k njigu» i gotovo preko no i postaje jedna od tri lana Vrhovnog vije a O. Zlatne godineFlorence Farr Do sredine 1890-tih. niti natprirodna bi a. Zanimljivo je da dokumenti koji datiraju iz vremena nakon Wescottovog odlaska. Williama Butlera Yeatsa. Sukob razli itih osobnosti Mathersa I ostalih lanova. 1914. Zlatna zora se dobro pozicionirala u Velikoj Britaniji. te njegovo izostajanje sa sredi njih aktivnosti Lo e u Velikoj Britanji. Iako nema dokaza da je Mathers osobno podmetnuo navedene pap odnosi ove dvojice bili ire. Ako je vjerovati pri ama. Nakon Wescottovog odlaska.1871. Oko 1897 godine.B. sa preko stotinu lanova iz svih klasa viktorijanskog dru tva. kontinentalnog uvo enika. su sve samo ne prestali do toga trenutka. a Wescott je dobio vijest iz Njema ke da je ona ili umrla ili njeni pratioci nisu odobravali osnivanje Reda. 1892. jo uvijek nose njegov potpis I pe at. velikog vo e ili u itelja duhovnosti koji je prona ao svoj put u u enja Reda. prebacio na drugu obalu.T. Naga alo se da Wescottov odlazak poveza s pronalaskom n okultnih papira u mrtva kim kolima. ostavljaju i Mathersu potpunu kontrolu. Neki sljedbenici Zlatne zore I njenih tradicija vjeruju da Tajni vo e nisu nu no ni ivu i ljudi. kao plod kontroverzne veze u Pomeranii. te privuklo pa nju Wescottovih nadre enih. Bilo kako bilo. pa su joj zabranili sve daljnje kontakte. Oni su mu dali izbor: prekinuti sve odnose sa Zlatnom zorom ili dobiti otkaz na mjestu mrtvozornika. Ovako nastala situacija ostavila je samo Mathersa nadle nim za Red. mnoge slavne li nosti iz kulturnog I javnog ivota poput glumice Florence Farr ili irske revolucionarke Maud Gonne (ona je napustila ovo dru tvo kada se okrenula katolicizmu) su bili lanovi Reda. Sve do 1947. ve simboli stvarnih I legendarnih izvora spiritualne ezoterije. naprasno prestaje komunikacija s Annom Sprengler. Da li zbog kontroverzne veze. te je pribavio rituale za Drugi ili Unutarnji krug jo zvan I Crvena Ru a I Kri od Zlata. I. Evelyn Underhill.-a.P. Mathers je tvrdio da je uspostavio vezu s Tajnim vo ama.O. u prisnom je kontaktu s dr. naravno. ne postoje detaljnji podaci o Anni i Alici. Wescott prekida sve veze sa Zlatnom zorom. Ako su osniva i eljeli kontaktirati Tajne vo e. Tajni Vo e 1891. . Ovi rituali bazirali su se na tradiciji groba Christiana Rosenkreuza. Bila je stara samo 20 godina kada juje H. U vrijeme vrhunca svoje slave. Upravo u vrijeme ovih doga anja Woodman umire. morali su to u initi samostalno.

zatra io je papire koji su mu sada po pravu I pripadali. U svom odgovoru Mathers je odbio dati bilo kakve informacije.B. Farr koja je I do tada mislila da londonski hram treba biti zatvoren. Krhotine 1901. W. M. ali broj njihovih lanova bio je odista malen. U enici hramova Isis-Urania I Amon-Ra postali su krajnje nezadovoljnji Mathersovim na inom vo enja reda. 1903. na kojem su s mjesta svog vo e maknuli Mathersa I protjerali ga iz Reda. dok su Felkin I drugi londonski lanovi oformili Stella Matutinu. a zamjenjuje ga dr. o ujka. R. Blackden and J. velja e vjeruju i da svoje prste u cijelom slu aju ima Wescott. Rekonstrukcija Reda Kada je Mathers napokon shvatio da nikada ne e do i do pomirenja. Nakon toga imenovao je Edwarda Berridgea kao svog predstavnika. uputila je Mathersu pismo u kojem daje svoju ostavku na mjesto njegova zamjenika. Bullock. Brodie-Innes. umijesto da s njima kontaktiraju putem Mathersa. Prema Francisu Kingu. J. Do 1908 Mathers I Brodie-Innes bili su u potpunoj slozi. Za privremeno vo enje Reda bilo je zadu eneo vije e trojice. te Crowleya na brzinu inicirao u red u hramu Ahathoor u Parizu 16. Londonski du nosnici odbili su primiti Crowleya u razred Adepta Minora. sje nja 1900.W. te otpustio gospo u Farr s mjesta njegova zamjenika. Hramovi u Bradfordu I Weston super-Mareu ostali su mu vjerni. tajnice g e. u Drugom Redu pod vodstvom Berridgea I Mathersa bilo 23 lana. Mathers je svoj odgovor uputio 16.E. dok je Mathers bio zaokupljen izgradnjom Ahathoorovog hrama I 7 7 . sukobi su nastajali izme u Sfere . koji je nastavio radom na ceremonijamai ritualima Zlatne zore u zapadnom Londonu sve do 1903. A. a u vije u su bili . Waite I Blackden udru ili su snage u ideji da zadr e ime Isis Urania. To je londonskim U enicima bila poslijednja kap koja je prelila a u. a nove razmirice dovele do toga da Yates napusti Red. kao I njegovim rastu im prijateljstvom s Crowleyem. U enici su postali nestrpljivi u elji da ostvare kontakt s Tajnim Vo ama. po eo je ulagati napore kako bi se ponovno pozicionirao u Londonu.W.Revolt Mathers u opravi RedaKako se bli io kraj 1889. U enici su reagirali sazivanjem generalnog sastanka 29. Brodie-Innes preuzeo je komandu nad Engleskim I kotskim hramovima. Prema razli itim izvorima Mathers je negdje izme u 1901 I 1913 podru nicu Zlatne zore lojalnu njegovu vodstvu imenovao Alpha et Omega. Cracknell. W. C ostati magi ni Red? Poslije ovoga Isis-Urania objavljuje svoju neovisnost. Mathers je zaobi ao ovu odluku.d.W. G a. Robert Felkin. Osim osobnih nesuglasica unutar hrama Isis-Urania. Nakon nekog vremena Bullock podnosi ostavku. Yates privatno je objevio pamflet pod naslovom Da li e Red R. povijesni dokaz govori da je 1913. Po svom povratku u London od tada v. Brodie Innes nastavio je rad hrama Amon-Ra I do ao do zaklju ka kako je cijeli revolt bio neopravdan. Tako er. @ A. odbio potvrditi londonski Hram. tajnog dru tva Florence Farr koje je djelovalo unutar hrama Isis-Urania I ostalih U enika Hrama. Uskoro po prijemu obavjesti. londonski u enici osnivaju vije e sedmorice 3. Pa ipak. o ujka I od Mathersa tra e da se o svemu provede detaljna istraga.

Sa izuzetkom dva Stela Matutina hrama: Hermesovog hrama u Bristolu koji je radio sporadi no sve do 1970. Struktura Reda Stupnjevi reda Prvi red: * Introduction Neophyte 0=0 * Zelator 1=10 * Theoricus 2=9 * Practicus 3=8 * Philosophus 4=7 Drugi red: * Intermediate Portal Grade * Adeptus Minorus 5=6 * Adeptus Majorus 6=5 * Adeptus Exemptus 7=4 Tre i red: * Magister Templi 8=3 * Magus 9=2 * Ipsissimus 10=1 Brojevi koji su napisani u paru uz stupnjeve odnose se na polo aj u Drvu ivota (pogledaj lanak o kabali). Neophyte polo aj ima oznaku 0=0 to govori da nema polo aj na drvu ivota.a u Chichagu je osnovan Thoth-Hermesov hram..produbljivanjem veze s Amerikom. . I Whare Ra hrama na Novom Zelandu koji je radio redovito sve do zatvaranja 1978. Prema Israelu Regardieu. Zlatna zora je u Sjedinjene dr ave do la jo prije 1900. Do zavr etka prvog svjetskog rata Mathers je uspostavio tri ameri ka hrama. Ve ina hramova Alpha & Omega i Stella Matutina su zatvoreni Ili napu teni do kraja 1930-tih.

Okultisti toga vremena znali su da je Loyola baskijskog podrijetla. poznat I pod nazivom R. Nacisti su duboko tovali ove jezuitske duhovne vje be. Drugi red nije u cjelosti bio dio Zlatne zore . fondove. Teoreti ari zavjere posebno vole ovaj podatak. za koje se vjerovalo da su ostaci atlanti ana. Svijetla lo a kombinirala je politi ke ideale Illuminata sa hinduskim misticizmom. a drugi ozna ava polo aj od vrha (Kether). Himmler. Rosenberg. Stupnjevi Prvog Reda povezani su sa 4 klasi na elementa: zemlje. Dru tvo Vril ili tzv. Nakon prolaska stupnja Portal. SVJETLA LO A.R. Haushofer je bio student ruskog magi ara i metafizi ara Georga Gurdjieffa. Stupanj Portal je ritual inicijacije u Drugi Red. a i kombinira okultizam i znanost. Tako er postojala su I etiri podrazreda instrukcija za Adeptusa Minora. Nakon jo jednog ispita I pristanka drugih U enika.Za druge stupnjeve. Ukoliko se ne uspostavi savez i ne postane «Gospodarom». Pristupnik odre enog stupnja primio je metafizi ke naputke o zna enju svakog od ovih elemenata. za koje su vjerovali da su poslane od strane drevnih Gospodara Atlantide. To bi inili posebnim metodama koncentracije i cijelim sustavom unutarnje gimnastike. autori Jacques Bergier i Louis Pauwels do li su do zanimljivog podatka. vatre I vode. a morao je pro i I pismeni ispit I demonstrirati odre ene vje tine kako bi bio primljen u odre eni stupanj. drugih ljudi i cijeloga svijeta. ali I Drugim redom u cjelosti. postat e gospodar samoga sebe. Dru tvo Vril je vjerovalo da tko god bude ovladao mo ima Vrila. Navedene metode koncentracije vjerojatno su bile bazirane na duhovnim vje bama Ignatiusa Loyole. Dr. Krug ve postojenih U enika Drugoga Reda mora o je dati svoj pristanak kako bi se pristupniku odobrio prijem u Drugi Red. Cilj ove Lo e je istra iti podrijetlo arijevske rase i provoditi vje be koncentracije kako bi se probudile sile «Vrila». Vril se bavi i pronala enjem na ina inkorporacije misti ne «vril» energije u vojnu industriju. Aalfred. «Nevidljivi oraopovijest nacisti kog okultizma» autora Alana Bakera. zraka. a i povijesti tajnih dru tava toliko je intrigantan da zaslu uje da mu posvetim jo malo pa nje. Lo i su pripadali Hitler. jer im omogu uje razvijenije teorija o skrivenim nacisti kim gradovima ispod povr ine Zemlje. pa stoga evo pri e o dru tvu Vril. samo to dru tvo Vril ima daleko ve i utjecaj. Provode i istra ivanje za svoju knjigu «Jutro magi ara». Willy Ley jedan od vode ih svjetskih znanstvenika na polju raketne znanosti koji je 1933. Vjerovali su da e se svijet promijeniti a «Gospodari» izroniti iz sredi ta Zemlje. Njegova povijest ide paralelno s dru tvom Thule.et A. uvo enik je upoznat s tehnikama prakti ne magije.C. Jezuitske tehnike koncentracije i vizualizacije nalikuju u mnogo emu tehnikama koje se koriste u okultne svrhe. Drugi red upravljao je u enjima. Inspirirala me knjiga koju sam nedavno imao prilike pro itati . DRU TVO VRIL I TAJNA NACISTI KA ORU JA Iako sam ve jednim dijelom pisao o dru tvu Vril u tekstu o dru tvu Thule. prvi broj ozna ava polo aj od dna (Malkuth). teozofijom i Kabalom. pristupnika je mogao pristupiti stupnju Adeptusa Minora (5=6). Osim potrage za podzemnom utopijom ispod himalajskih planina. vjerovali su da e i oni zapasti u ropstvo. Goring i hitlerov osobni 8 . ponovno povezana sa etiri stupnja Vanjskog Reda. U knjizi «Nepoznati Hitler» se navodi: U Berlinu Haushofer je utemeljio «Svijetlu lo u» ili dru tvo Vril . Obojica su tvrdila da odr avaju kontakte sa tajnim tibetanskim lo ama koje posjeduju tajnu «nadljudi». posebno u amanskim kultovima i tibetanskom budizmu. pobjegao iz Njema ke o dru tvu Vril je rekao: pripadnici ovoga dru tva vjeruju da poznaju tajno znanje koje bi im omogu ilo pretvaranje vlastite rase u rasu nadljudi duboko u utrobi zemlje. ovaj dio svjetske povijesti. ve zasebni Red sa svojim pravima.

zaogrnute idejom ponovnog o ivljavanja okultnog i znanstvenog napretka. Id mutacije i eja transformacije u vi u formu « ovjeka-boga» za ivjela je kroz opise rase Vril-ya u BullerLyttonovoj «Nadolaze oj rasi». kao manifestacija «Velikog Posla» propagiranog od strane Upu enih iz raznih tajnih dru tava kroz godine. a samim time i upoznat s arkansko-ezoteri nim filozofijama (i tijekovima najve ih znanstvenih napredaka dana njeg doba) Lete i tanjuri pogonjeni Vril energijom i druga tajna oru ja . Lytton je i sam bio pripadnik Rozenkrojcera (Rosicrucians). mogao revolucinizirati i promijeniti itav svijet». Hitlerove neobi ne mo i sugestije postaje shvatljivija ako se ima na umu da su mu bila dostupne Gurdjieffove psiholo ke tehnike. i ovjek bi.lije nik dr. koja navodno postoji u sredi tu Zemlje i daje svjetlo Vril-ya rasi. To je sila koju su Nacisti i njihovi okultni krugovi o ajni ki osloboditi i usmjeriti na svijet i za koju je dru tvo Vril vjerovalo da je posjeduje Hitler. Astralno svjetlo. kada bi je posjedovao i znao usmjeriti. koje su se bazirale na u enjima Sufija. tibetanskih Lama izen u enjima japanskog dru tva «Zeleni zmaj». Dru tvo Vril oslanjalo se na vrlo stare arhetipe koji su ve bili u umovima magi ara i alkemi ara. Dru tvo Vril je vjerovalo da su Arijevci izvorni biolo ki nasljednici Crnog Sunca. Albert Pike ka e: «U prirodi postoji jedna mo na sila. Ova sila vila je poznata od davnina pod raznim imenima: Chi. Orgon i dr. U raspravi o 28 stupnju «Starog i prihva enog slobodnozidarskog kotskog reda» zvanom Vitez Sunca ili Upu eni Princ. Vril energija i Crno Sunce Vjerovalo se da se vril energija mo e dobiti iz Crnog Sunca. te zra i radijacijom u obliku vril energije. Morell Poznato je da su Hitlera eljeli kontaktirati i Crowley i Gurdjieff. Vril. Ojas. velike lopte «Prima Materije».

godine u potrazi za rupom Ju nog pola i navodno su imali uspjeha. «Thule». i 1938. poput admirala Byrda u otkrivanju ovih otvora.svemirska stanica. uspostavili svemirske stanice. koji su u tajnosti po eli sura ivati s pojedinim nacisti kim znanstvenicima u krajem 1920-tih u podzemnim bazama gdje su ih upoznavali sa svojim konceptima filozofskog. a sve je kulminiralo navodnom izgradnjom 350 stopa duga ke letjelice oblika cigare nazvane Andromeda. (tzv «Dugina zavjera ili zavjera duge»). Terzinski sugerira da je istra ivanje antigravitacije zapo elo u Njema koj u 20-tim godinama pro log stolje a konstruiranjem prvog hibridne antigravitacijske kru ne letjelice. ovladali putovanjem kroz vrijeme i proizveli svemirski brod koji je mogao putovati warp brzinama. u hangaru za izgradnju cepelina. «Vril» i Crnog Sunca.Mo da najnevjerojatnije pri e o dru tvu Vril su one o navodnom tajnom nacisti kom programu proizvodnje lete ih tanjura. RFZ-1. Terziski spominje svojevrsnu «vanzemaljsku rasu u itelja». kulturalnog i tehnolo kog napretka. Vladimir Terziski povezuje vanzemaljce i njema ka tajna dru tva poput «Templehoffa». Hitler je slao timove speleologa u pe ine i rudnike irom svijeta u potrazi za rasom Vril-ya Nacisti su tako er istra ivali i Antartiku tijekom 1937. Naime. dru tvo Vril nije radilo samo na projektima izgradnje . U isto vrijeme vanzemaljci su irili svoje dijaboli ne ideje kroz dru tva Vril i Thule. koju je konstruiralo dru tvo Vril. U razdoblju od 1942-1943 napravljena je cijela serija antigravitacijskih strojeva. Nacisti su uz pomo vanzemaljske inteligencije ovladali antigravitacijskim svemirskim letom.-ih Jo 1936. Pretpostavlja se da je dru tvo Vril uspostavilo kontakt s «Tajnim Vo ama» rase Vril-ya koji su u tajnosti zapo eli suradnju njema kim znanstvenicima u drugoj kasnih 1920.Kako Terziski navodi. Iako je te ko povjerovati u ove pri e na granici nau ne fantastike neke injenice i dan danas golicaju ma tu teoreti ara zavjera ali i znanstvenika. Neki ka u da su ba na ovome mjestu Nacisti uspostavili kontakt s «Nepoznatim nadljudima» koji su ivjeli u «Duginom gradu» U svojoj kontroverznoj prezentaciji «NLO tajne Tre eg Reicha».

a potom zajedno sa nekim ranijim protoipima zvanim Vril u RZF-5. a kad tome pridodamo i injenicu da je dru tvo Vril neumorno tragalo za alternativnim izvorima energije uslijed nedostatka naftnih derivata. topovima plazme i kiborzima. jedinica za razvoj SS-ovskog okultnog reda Crno Sunce. . dok su neka od postignu a onoga doba i dan danas neprevazi ena. sva ova tehnolo ka postignu a mogu se usporediti kao kad bi danas preko no i konvencionalna oru ja zamijenili laserskim. Letjelicu koju su tamo testirali prozvali su jednostavno H-gerat. ali i funkcionalnih aviona na mlazni pogon. poput raketa V1 i V2. to bi u prijevodu zna ilo Sprava iz Hauneburga. U kontekstu onda njeg vremena. dru tvo Vril i Thule tra ili su pogodne lokacije za testiranje ovih strojeva i prona li ih u sjeverozapadnoj Njema koj koja je bila poznata i pod nazivom Hauneburg. Osmislilo ga je Thule Triebwerk i trebao je biti stavljen u posebno dizajniran disk. navodno je 1939. Kasnije su ga uparili sa Van De Graafovim generatorom i Marconievim vrtlo nim dinamom (sferi ni spremnik od merkuruja) kako bi proizveli rotiraju e elektromagnetsko polje velike snage koje je reduciralo masu i utjecalo na gravitaciju. kada su testne lokacije zamijenili sa lokacijom nazvanom Vril Arado Brandenburg podru je za testiranje letjelica. godine razvila revolucionarni elektromagnetski gravitacijski motor koji je pobolj ao Hans Colerov stroj na slobodnu energiju pretvoriv i ga u energetski pretvara . SS E-IV (Entwicklungsstelle 4). vi ecjevnog baca a raketa. Jo od 1935. pri a dobiva na te ini. ve je bilo i duboko umije ano u izgradnju i drugih egzoti nih oru ja o ijem postojanju itekako postoje dokazi. pu ke sa no nom ni anom nazvane «Vampir» i niza eksperimentalnih. Zbog sigurnosti preimenovali su ga u jo kra e ime Haunebu .«lete ih tanjura. Naga alo se da Nacisti rade na izgradnji nuklearne bombe i eksploataciji nuklearne energije.

godine testiran je usavr eni ratni model Haunebu II Do-Stra (Dornier STRAtospharen Flugzeug/stratosferska letjelica).800 km/h. Kada su 1945. osmi ljena je specijalna za titna legura nazvana «Victalen» (smrznuti dim). Neki su mislili da se ovdje radi o iznimno sna nom laseru. Zvu i li vam ovo sve nevjerojatno. SS. te letjeti 55 neprekidnih sati. koja je razvijala brzine do 40 000km/h i mogla ostati u zraku i po nekoliko tjedana. Razvijani su planovi i za Haunebu 4. Nijemci su ju zvali anakronimom kao . te mogli posti i nadzvu ne brzine iznad 21 000km/h. RED ZELENOG ZMAJA . Ovako veliki top destabilizirao je disk i kasnije je zamijenjen strojnicama ili protuavionskim topovima. pogledajte neke od slika autenti nih letjelica s dokazanim postojanjem. godine i napravio ukupno 52 probna leta. Ostaci od volframa nakon rata su identificirani kao spojene kugle koje su formirale kaskadne oscilatore spojene na dugocijevnu transmisijsku polugu oko koje su bile omotane spirale ili zavojnice od volframa kako bi se proizveo sna ni izboj energije dostatan da probije etiri neprijateljska oklopa debela 100mm. Navodno je ba ova letjelica kapaciteta 32 lana posade. Top sna ne zrake). Oba su. to ne mogu posti i ni dana nji najbolji mlazni avioni. Napravljena su dva prototipa. kao i kasnije proizveden Haunebu2 Do-Stra imali toplinske titove od Victalena i u razdoblju od 1943-1944 napravili ukupno 106 probnih letova. Rani modeli isprobavali su tako er i prili no veliki 60 mm top sa dvije cijevi zvan skra eno KSK (KraftStrahlKanone. ali nije bilo tako. 1942. Kraj rata onemogu io je proizvodnju serijskih modela. ali na malim visinama. ali kasnije je ipak izabran Dornier. imala osam lanova posade i mogla posti i brzinu od 4. «ne to to nije iz ovog vremena ni mjesta». navodno u 1930-tima. ne to ve i Haunebu2 promjera 26 metara bio je spreman za probni let. Kasnija pobolj anja omogu ila su razvijanje brzina od 17000km/h. ali prototip nikada nije konstruiran. Ovi divovski strojevi visoki nekoliko katova imali su posadu od 20 ljudi.Ranija letjelica Haunebu1 od koje su konstruirana dva prototipa bila je promjera 25 metara. Haunebu 1 prvi puta je poletio 1939. ali je zato konstruiran prototip 71 metar u promjeru zvan Haunebu3. Dolaskom 1944. Imao je 9 lanova posade i mogao posti i brzine od 6000 21000km/h. Let je mogao trajati do 18 sati.je nastojao izraditi tendere za serijsku proizvodnju i u Junkersu i Dornieru. a kako bi letjelica mogla odoljeti ogromnim temperaturama koje nastaju pri takvim brzinama. godine letjelicu Vril7 sru ili Rusi me u ostacima su prona li ne to to je neodoljivo podsje alo na spomenuti top. koju su osmislili vode i SS-ovski metalurzi. poslu ila krajem rata za evakuaciju pripadnika dru tva Thule i Vril.

a tako er I cijenom neuspjeha. Minhenu i 9 . Tako er. nego u prepustiti itateljima da sami pove u «konce». (5 elemenata). U prija njim postovima spominjao sam Karla Haushofera. U spominjanoj nacisti koj ekspediciji na Tibet (1926-1942) Nacisti su poku ali stupiti u kontakt sa tzv. lanovi ekspedicije navodno su kontaktirali poznavaoce Agarthe. Drugi izvori navode da su mogli ovladavati elementima unutar svoga tijela pri emu se najvjerovatnije misli upravo na one isto njan ke. Japanski red razlikovao se od zapadnja kih tajnih dru tava upravo po izri itim zahtijevima za dokazivanjem. jednog od tvoraca nacisti kih ideja i nacisti ke geo politike. «Spiljskim Prorocima Tibeta». Kako sam ve ranije pisao i o dru tvima Thule i Vril ne bih sada i ao u detalje o povezanosti ovih dru tava. o ito. Haushofer je bio jedan od samo tri zapadnjaka kojima jKarl Haushofere uspjelo postati lanom Reda Zelenog Zmaja i to u vrijeme dok je bio vojni ata e u Tokiju netom prije Prvog svjetskog rata. Vi i stupnjevi inicijacije zahtijevali su od kandidata da vlastitom voljom natjeraju sjeme da proklija.green dragon Vrlo usko vezani uz ve prije spominjana dru tva Thule I Vril je dakako I Red zelenog zmaja. Ovaj red ili dru tvo bilo je japansko tajno dru tvo posve eno ovladavanju ljudskim tijelom I vremenskim organizmom ili eteri nim tijelom . veliku mo . lanovi ovog dru tva imali su mogu nost predvi anja. a iji je poklonik bio i Alan Le Vey. Ovladavanje ovim znanjima omogu avalo je . Neki od njih su se 1929 vratili u Njema ku i oformili lo e u Berlinu.

Iako ovo zvu i na progresivnu nau nu fantastiku. Tibetanski redovnici u Njema koj su bili poznati kao Dru tvo Zelenih Ljudi. dolaskom komunista nakon kineskog pripajanja Tibeta. Kada je red tragi no uga en 1314. TEMPLARI . a potom i sebe izvr iv i «seppuku» kako je i dolikovalo lanu Reda Zelenog Zmaja. Jednom prilikom imao je audijenciju i kod Hitlera. . rodila se i ideja da Dru tvo Zelenih Ljudi poma e u pretvaranju arijevaca u bogolika stvorenja. aktivnosti ovog dru tva dr ala su se u najve oj tajnosti. a najpoznatiji me u njima kao Redovnik Zelenih Rukavica/Ruku. dijela kri a na kojem je raspet. Neke teorije naga aju da je misti no dru tvo Ru e i Kri a (rosecruix) direktni nasljednik templarskog u enja. Neki izvori navode da su bili u njema kim odorama bez obilje ja. Toj teoriji i la je u prilog i sama misti nost reda i mnoge legende u kojima se govorilo o vitezovima Templarima kao o uvarima Svetog Grala i drugih relikvija poput vrha koplja kojim je proboden Krist.. Dru tvo Zelenih Ljudi navodno je bilo u vi estoljetnoj «astralnoj povezanosti» sa Dru tvom Zelenog Zmaja. Ve ina ih je po inila samoubojstvo zabijanjem no a u trbuh. Dru tvo Zelenih Ljudi palo je u nemilost na prijelazu iz 1943 u 1944. Zbog ovog proma aja. pa ak i same blazamirane Kristove glave. On je bio nadaleko poznat po svojim vidovnja kim i proro kim sposobnostima.Nirmbergu. Prema nekim izvorima «Zeleni Ljudi» poslani su u koncentracijske logore zajedno s drugim politi kim neistomi ljenicima. vjeruje se da su mnogi templari uspjeli prebje i u kotsku i tamo vitez Templarnastaviti svoje djelovanje. a drugi da su bili potpuno goli. U ve duboko poreme enom Hitlerovom umu pored brojnih utopijskih ideja o rasnoj isto i i stvaranju arijevske rase. Posljednji pripadnici Dru tva Zelenih Ljudi nestali 1959. ne zna se to no da li zbog nemogu nosti da promijene tijek rata ili zato to je sam Haushoferov sin sudjelovao u poku aju atentata na Hitlera.PRECI SLOBODNOG ZIDARSTVA Mnogi naga aju da su mnoga tajna i masonska dru tva proistekla upravo od vitezova Templara. Haushofer je prvo ubio vlastitu suprugu. jer doista postoje zapisi u ruskim arhivima da su prilikom ulaska sovjetske vojske u Berlin prona ena mnoga tijela Tibetanaca. dok neki pak izvori navode da je oformljena lo a samo u Berlinu.

Ivana od Jeruzalema. Rodosa i Malte» koji kao svoje oznake koriste znakovlje vitezova templara. prvo mora postati «Majstor mason od Kr anske vjere» i biti uzdignut u Sveti Kraljevski Svod. a od 1700.Ono to je zanimljivo u prou avanju tajnih dru tava i vitezova Templara je da se kao jedan od mogu ih putova Majstora masona koji eli pro iriti svoje masonsko znanje spominje tzv. Vitezovi Templari od kandidata tako er zahtijevaju da budu istaknuti kr ani. «Vitez zapovjednik hrama (temple)» i mnogi drugi. (neke podru nice dopu taju to postati i lanovima drugih vjeroispovijesti koji su se zakleli braniti kr anstvo) Kao i u svim slobodnozidarskim organizacijama . ono to je najzanimljivije u pri i o povezanosti masonskih dru tava i vitezova Templara je postojanje tzv. «Vitez ru e i kri a». Vojnog i masonskog Reda Hrama i sv. Da bi mason postao Vitez Templar. Tako se kao mogu i stupnjevi navode «Vitez istoka i zapada». a ne vi i stupanj unutar slobodnog zidarstva. izra enog karaktera i uzorne reputacij i da e vjeruje u Vrhovno bi e. . vjerskog. Ovi masonski vitezovi templari sebe definiraju kao me unarodni humanitarni masonski red. No. «Ujedinjanog. lanstvo u ovom redu zahtijeva od kandidata da bude visoko moralna osoba. kada masonstvo postaje javno u svoje obrede inkorporiraju simbole i tradicije Templara. Ovi vitezovi templari dodatni su red. kotska ceremonija (Ancient and Accepted Scottish Rite) iji stupnjevi (neki po ju noj neki po sjevernoj jurisdikciji) nedvojbeno asociraju na vite ku ostav tinu. godine. Palestine.

Red je osnovao Hugo de Payens. Templari su ve u 12. stoga je nemogu e ovaj plemeniti red opisati u detalje. a .O vitezovima templarima napisane su brojne znanstvene i pseudoznanstvene knjige.ku e po cijeloj Europi. Povijesni Templari ili punim imenom "Red siroma nih vitezova Krista i Salomonova hrama" (nazivani jo i Vitezovi Templari) osnovan je 1118. Spominju i templare ne mo emo zaobi i ni spominjanje Salaha al-Din Yusufa bin Ayuba ili Saladina. Kako je u Palestini rastao vojni pritisak Saracena. Stoga emo se zadr ati samo nanjva nijim injenicama. i da pru i sigurnost velikom broju hodo asnika koji su krenuli u Jeruzalem nakon njegovog osvajanja. po emu je i dobio ime. stolje u svoje sjedi te premjestili prvo na Cipar a zatim u Francusku i po eli osnivati svoje podru nice . Sudjelovali su u ratovima protiv Saracena u panjolskoj i u osloba anju Portugala. Sjedi te reda je prvobitno bilo pokraj mjesta gdje je nekad stajao idovski hram. Templum Salomonis. Ujedinio je Egipat i Abesinske kalifate. Zna enje njegovog imena na arapskom je «ispravnost vjere» i tijekom svoje vladavine zauzeo je mnoge teritorije. nakon prvog kri arskog rata s namjerom da pomognu novom Jeruzalemskom kraljevstvu da se odupre napadima muslimana iz okolice.

vitezova. a Saladin nije po tedio niti jednog templara osim Velikog Me tra Gerarda de Rideforta. No ni to nije pomoglo da se odupru porazu. dostojno. Kako je zapisano. Siriju. Svaki je templar i hospitalac bio prisiljen kleknuti i onda je obezglavljen. svi su smrt do ekali. zauzeo je Jeruzalem u poznatoj bici kod Hattina. . Nakon bitke mnogi su vojnici postali muslimanski robovi. Ono to je bitno napomenuti za ovu bitku je da je Saladin raspolagao sa 12.000 pje aka i samo 1000. Allepo. Mawsil i Irak. akon tromjese ne bitke 1187.zahvaljuju i izvanrednom poznavanju vojne taktike u samo 12 godina zauzeo je Damask. godine koji je otkrila majka Konstantina Velikog. ponizno pred Bogom i u ti ini. Sa sobom su nosili «Pravi Kri » svetu relikviju iz 320.000 vitezova a templari sa 20.

Osim to su branili kr ansku vjeru i sudjelovali u brojnim kri arskim ratovima. stekli su i brojne neprijatelje. U novije . kad spaljuju na loma i zadnjeg velikog me tra Templara. ukida red Templara. osim to su imali vrlo veliku mo . dok u drugim zemljama njihova imanja po papinskoj odluci dobijaju uglavnom Ivanovcii vitezovi od Malte. 1312. Njihova imanja u Francuskoj konfiscira francuski kralj. po inju i progoni Templara. Kod njih se zadu uju gotovo svi kraljevi i plemstvo tog doba. Jacques DeMolaya. kao simbol siroma tva. postaju vrlo mo ni. Takvim aktivnostima. templari prve po etke bankarstva iz razdoblja kri arskih ratova razvijaju vrlo vje to. Iako su simbol templara bila dva viteza na jednom konju. tako da nije morao prihvatiti volju Pape. dobivali su posjede irom Europe. a pritom su bili i oslobo eni pla anja raznih poreza. a bili su i vrlo cijenjeni kao financijski savjetnici na dvorovima. to e se poslije pokazati glavnim uzrokom njihova nestanka. i u kombinaciji sa feudalnim poklonima koje su dobivali diljem Europe. Papa Klement V. naj e e od strane francuskog kralja Filipa IV koji je bio njihov veliki du nik. Sukob Filipa i Templara zavr ava 1314. Po inje ih se optu ivati za razvrat i krivovjerstvo. templari su bili poznati i kao vje ti bankari. Zahvaljuju i svom doprinosu irenja kr anstva. i kako te optu be postaju sve ozbiljnije. Drugi dio je pobjegao u kotsku gdje je kralj bio Robert Bruce koji je ve ranije bio ekskomuniciran. Neki su Templari uspjeli izbje i progonima i sklonili su se u Portugal gdje su promijenili ime reda u Kristov red.

navodno. Imali su vrlo veliki utjecaj na javni i politi ki ivot na tim podru jima. Na icama. Sve tri "proklete" osobe su umrle u sljede ih dvanaest mjeseci. Dokazom za njihova putovanja do Amerike smatraju se nedugo otkrivene stare freske u kapeli u Roslinu u kotskoj.. ali su i dolazili u sukob s plemstvom i pukom. Govore i o templarima u Hrvatskoj moramo spomenuti da tijekom druge polovine 12. U Senju. Naime. Papa dodje ljuje njihove posjede Ivanovcima koji su zatim uspostavili Vranski priorat. Postoje mi ljenja.. a freske su. Upravo ovaj potonji za ivio je i u dana nje vrijeme pod vodstvom OSMTH (Suvremenog vojni kog reda Hrama Jeruzalemskog) . Na sam dan svoga pogubljenja on proklinje rimskog papu Klementa V. Nakon njihovog ukidanja 1312. Glogovnici i jo nizu drugih mjesta su imali svoje ku e-podru nice i ogromne posjede. pod vodstvom Velikog Priora Alfreda Krupe. francuskog kralja Filipa IV. listopada 1307. tako da su bili gospodari cijelih upanija. i nekim tajnama graditeljstva. francuskog premijera i njihovih deset budu ih generacija. a kasnije sva tri kraljeva sina umiru mlada bez mu ke djece to dovodi do po etka stogodi njeg rata. korijen praznovjerja o nesre i koju donosi petak 13. te kako odrje uje sve elnike Templarskog reda.vrijeme objavljen je dokument iz tajne vatikanske knji nice pod nazivom "Oprostite Templari" u kojemu Papa Klement V. Zavjetnoj krinji. Osim toga. Vitezovi templari postoje i danas u vidu mnogih redova. povezuje ih se i sa masonima. nastale u vrijeme prije Kolumbovih otkri a. Zagrebu. Bo jakovini. Ova prva organizacija ima i svoje predstavni tvo u Hrvatskoj. da je masovno hap enje Templara koje je bilo organizirano u Francuskoj u petak 13. na freskama su prikazani vinova loza i gro e ije je porijeklo Amerika. stolje a Templari dolaze u Hrvatsku i srednjevjekovnu Slavoniju i tu dobivaju nadimak bo jaci (od ubogi) Oko 1169. da su Templari sudjelovali u Portugalskim pomorskim ekspedicijama. .. Najpoznatije udruge koje dans djeluju su ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI i «Heriardity Knight Templar of Brittain» . Posljednju i povjesno najuvjerljiviju legendu ini pri a o prokletstvu koje je uputio zadnji vo a ovog reda. Mitovi i legende Neki vjeruju. im je sjedi te bilo u Vrani gdje su od Pape dobili samostan Sv.Uz Templare se jo i danas povezuju legende o Svetom gralu. Gregorija. a kao to sam prije spominjao neke organizacije su masonske a neke ne. utvr uje kako nije prona eno nikakvih dokaza protiv Templara. kao i da su iz kotske plovili Atlantikom i stigli do Amerike prije Kolumba.

odnosno u razdoblju. Korist od toga ubrzo su spoznali . poslije Drugog a prije Tre eg kri arskog rata.TEMPLARI U HRVATSKOJ Templarski red ve je sam po sebi dosta samozatajan i te ko je do i do povijesnih injenica ak i na globalnoj razini. gdje dobivaju nadimak bo jaci (od ubogi) Oko 1169. Treba imati na umu da su Zapadni Evropljani. Na icama. u ovom jugoisto nom dijelu Evrope bili ne samo izgubljeni. Zagrebu. kada su s Templarima nestali i mnogi povjesni dokumenti i zapisi. stoga im je bila potrebna za tita koju su prona li upravo u templarima. . Glogovnici i jo nizu drugih mjesta su imali svoje perceptorate i ogromne posjede.Iako to nije nigdje zapisano. ve i fizi ki ugro eni od domicilnog stanovni tva. Templari sti u tijekom druge polovice 12. Bo jakovini. a podudara se s prvotnom svrhom i funkcijom njihove organizacije: uvati putnike i titi putnike na njihovom putu na Bliski Istok. tako da su bili gospodari cijelih upanija. ini se o itim da je svrha dolaska templara na na e tlo jasna. unato tomu Templari su o svome postojanju ostavili brojna svjedo anstva i tragove irom svijeta. Gregorija. im je sjedi te bilo u Vrani gdje su od Pape dobili samostan Sv. U Hrvatsku i Slavoniju. Stolje a.g. No. pa tako i u Hrvatskoj. U Senju. Takvom stanju dovelo je famozno ukidanje reda 1312-1314.

Da se u navedenim pismima pape Grgura IX. U svakom sjedi tu nalazila se crkva u kojoj su slu bu vr ili templarski sve enici koji nisu potpadali pod upravnu vlast mjesnih biskupa. Tri dana kasnije Papa pi e Ivanu Nijemcu. kada ka e. Uva avju i gore spomenute injenice i neke postoje e dokumente i zapise. 1241. zapisi o templarima u Hrvatskoj nalaze se u nekim dokumentima rimske kurije. reda kojemu su templari i srodni. propovjedniku kri arske vojneprotiv krivovjeraca u Slavoniji". Katkad je takav kompleks imao etverokutnu kulu u jednom uglu. a stambenim zgradama i stajama na sjeveru. koji su u granicama na ega vojvodstva Slavonije. Sredi te im se je . Naj e e je majur imao veliko etverokutno ogra eno dvori te s kapelom na ju noj strani. u pismu od 14. dok bude ratovao protiv "krivovjeraca u krajevima Slavonije. god. da sna no navali na te "krajeve Slavonije". ugarsko-hrvatski kraljevi."Kada se Koloman spremao na kri arski pohod protiv krivovjeraca u Bosni i Zahumlju (dana njoj Hercegovini). pod nazivom "Slavonija" uistinu radilo o Bosni. Kako sam ve istaknuo te ko je do i do podatka o to nom datumu dolaska templara u na e krajeve zbog manjkavosti povijesnih dokumenata. te konje koje su uzgajali za vitezove u Svetoj Zemlji. .) koji u povelji izdanoj hrvatskim templarima izri ito nagla ava.119 U svim tim navodima Grgur IX. Naj e e je to bilo veliko etverokutno ogra eno dvori te. o nekim posjedima u Hrvatskoj ipak ne to znamo. s kapelom na ju noj strani..i svi nositelji tada njeg politi kog ivota. "biskupu bosanskomu. Jedan od njih je i Vranski priorat ili Priorat vranski to je ujedno bio i naziv organizacije Vitezova Templara na podru ju Hrvatske i Ugarske kada su se 1169. U ve ini preceptorata protezao se njihov poljoprivredni VRANA nad fortifikacijskim karakterom. koncetrirat u se na ne to kasnije razdoblje odnosno vrijeme vladavine hrvatskog kralja Kolomana (1226. Nadalje. Stolice hercega Kolomana i njegova imanja. hrvatski herceg Koloman. skupina gospodarskih zgrada na posjedu koji im je davao prihode. Ve ina templarskih crkava bila je jednostavna i malih dimenzija. kao u Dalmaciji. no imaju i u vidu da su templari bili izravno odgovorni Papi. listopada 1234. da je "Slavonija" istovjetna s kraljevstvom Hrvatske i Dalmacije. Sve gore navedeno jo vi e ote ava lociranje i identifikaciju templarskih posjeda u krajevima Hrvatske. stambenom zgradom na sjevernoj i sa. stoku. uzeo kri arski znak i po ao na kri arski pohod "protiv patarena u Bosni i zemlji Rami". Koloman navodi: "sve templare. Kada govorimo o Templarima u Slavoniji trebamo znati da je srednjovjekovni pojam Slavonije bio ne to druk iji od dana njeg poimanja istoimenog geokrafskog podru ja. tako u Hrvatskoj . Uva avju i neke povjesne injenice kao to su podaci o na inu templarske arhitekture ipak mo emo do i do nekih spoznaja. . papa Grgur IX. vino. Isti dan Papa pi e zagreba komu biskupu Stjepanu. u povelji zagreba kom prepozitu Filipu od 29. listopada 1244. da je njegov brat. ito. Iako se ovim pojmom barata ve od najranijeg srednjovjekovlja. da je uzeo u za titu Sv. Osnovna karakteristika templarskih sjedi ta je majur. 1234. izri ito svjedo i ugarsko-hrvatski kralj Bela IV. istovjetuje sredovje nu Bosnu sa "Slavonijom". Po tome su gospodarska sjedi ta templara bila sli na opatijama cistercita.: rimski papa. pojavili na tom podru ju. nadbiskupi i biskupi i drugi uglednici. hrabri ga.

po etkom 13. potvrdio je templarima sve njihove posjede u Hrvatskoj. templari su stekli zemlju Ras(s)echa.. godine. godine. 1312. a u ivali su posebnu naklonost ugarskih kraljeva Emerika i Andrije II. U Novoj Ra i. Postoje zapisi da je Prodan templarima. Trnava.nalazilo u Vrani. Prema povjesni aru Josipu Adam eku. upan i ban Slavonije. a me u njima i vlastelinstvo Sv. negdje na podru ju dana njeg mjesta Bo jakovina bila je ku a vitezova templara. GOTI KI PORTAL CRKVE SV BRCKAdarovav i im i neke nove. gdje Templari uspostavljaju Perceptorat sv. stolje a tu je zemlju oduzeo zagreba kom upanu i darovao je svom pouzdaniku vara dinskom upanu Kra unu. gdje je sada Nova Ves. Srednjovjekovna Rasinja zajedno sa Opoj-gradom.. godine kada ga mijenjaju za Dubicu i cijelu Dubi ku upaniju. Senj je u posjedu vitezova Templara sve do 1269. Pretpostavlja se da su ivanovci preuzeli i templarsku ku u na vlastelinstvu (domus de sancto Martino). i 1175. a 1287. godine. iznad Kaptola i Kutjeva. Zagreba ki upan Vangelin uveo je templare u posjed Sv. od potoka Mje anice na zapadu. Uz templarsku. U kraljevskoj darovnici opisane su me e svetomartinskog vlastelinstva. Andrija II poklonio im je i vlanstelinstvo Bo jakovinu (kraj dana njeg Dugog Sela kraj Zagreba). Kako stoji u dokumentima iz 1250. a kasnije kralj Andrija II. Zaplijenjenu zemlju darovao je Templarima U darovnici iz 1209. Ta zemlja odgovara selu Nova Ra a. templari su sagradili crkvu Uznesenja Bla ene Djevice Marije. i crkvu sv. 1230. sagradio je bra i templarima samostan i crkvu" " Tako e. Ona se navodno nalazila pokraj potoka Zeline. makar nije isklju eno da su sagradili novu ku u na nekom drugom mjestu. aklovec i Bijela. te ga je ovaj dao pogubiti i zaplijenio sve njegove posjede. sagradio grad Opoj me u bregovima nedaleko od Rasinje. templari dobivaju i posjed Berzeniche (Breznica. u crkvi je . do hrpta Kozare na jugu. Posjed je bio izuzet od sudske vlasti zagreba ke upanije i pod posebnom kraljevom za titom. godine. Jurja. Martina. Andrija II darivao im je Gacku u zale u Senja u znak zahvalnosti za pomo u njegovu kri arskom pohodu 1217. koji neke posjede oko Rasinje daruje vjerskom redu templara ili kri ara. u templarskom posjedu su i ume na Papuku. Kra un je kasnije iznevjerio kralja Andriju. Martina. iji se ostaci i danas mogu na i na bre uljku Budimu."Kraj Zagreba.godine. koji je kasnije darovao templarima za spasenje svoje du e. spominje se ve 1170. Martina. Ban Opoj 1236. pod nazivom zemlja Sv.U kompleks prioratskih posjeda kasnije su uklju ena vlastelinstva Pakrac. a u isto noj Slavoniji pokraj Po ege Ljesnicu i Ra e e i Na ice. godine kralj Andrija II. godine kao castellum Bosyakowyna). U unutra njosti Hrvatske. u Primorju su dr ali Senj koji su dobili od kralja Bele III 1183. nedaleko od Pleternice u Po e koj kotlini). templari su jo posjedovali GLOGOVNICA Glogovnicu pokraj Kri evaca koju su dobili od zagreba kog biskupaProdana izme u 1170. Brcka u Brckovljanima i crkvom Sv. Martina u Prozorju. Martina (terra sancti Martini). koji su im poklonili goleme posjede. Templari su posjedovali dio Gorske upanije u Pokuplju gdje je uspostvljen perceptorat Gora.. Ovo podru je oko dana njeg Dugog Sela prvi put se spominje oko 1209. Nakon raspu tanja templara ivanovci su preuzeli njihove posjede. potoka Rakovice i Vojskove (pritoke Save) na istoku kao i dobar dio Posavine. Postoji legenda da je ka tel Bo jakovina bio povezan podzemnim hodnikom s crkvom Sv. Iz tog vremena. Kao vlasnik spominje se biskup Prodan. a kasnije ivanova ku ku u je kasnije sagra en ka tel (spominje se 1570. Herceg. zamjenom zemlje s zagreba kim biskupom. Osim Vrane. zapadno od Bjelovara.

sa uvana goti ka sakristija. Osim ovih posjeda templari su posjedovali i Luku Zabla e pokraj Pako tana, te Zdelju koju su templari dobili od bosanskog bana Bori a koji se spominje u dokumentima od 1154. do 1163. Zdelja se nalazila na sjeverozapadnim izdancima Bilo -gore, uz potok Zdelju, ju no od Podravskog sela Virja. Pokraj Splita u templarskom posjedu bila je i Crkva Sv. Petra Od Brade koju su templari dobili od Petra Strezija. U Istri, templari su posjedovali i crkvu sv. Marije (kasnije su je preuzeli franjevci) koja i danas stoji u Vi inadi. Crkva se nalazi na mjesnom groblju Vi inade na Bo jem polju, nazvanom upravo po Templarima, odnosno bo jacima . Kao i sve templarske posjede irom svijeta, posjede u Hrvatskoj je nakon ga enja reda sna la ista sudbina, te je ve ina dospjela u ruke ivanovaca. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA
@

IOR je jedna vrlo specijalna banka, nema fizi kih altera, ali zato ima puno klijenata. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital, ali ele pro i i biti neprimje eni. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane, sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus, kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella, "Roberto Calvi - Bog Bankar", zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61,6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino, koja je i la preko Vatikana... IOR se po eo ra ati za vrijeme rata, 1941 godine. Nema fizi kih altera, ima hiljadu raznih ogranaka. Jedino sjedi te je u Vatikanu. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. Profit, odnosno dobitci idu u "religijske namjene". Kako bi privukli klijente, kamate na depozite iznose od 12% na vi e. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem, bez imena i bez slike, kao identifikacijska isprava. Pri izvr enim nov anim operacijama, ne isporu uju se nikakve potvrde, nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. ekovi ne postoje. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite, crkva i diplomacija, Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. Samo trenutak nakon otvaranja ra una, mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve kontrole, a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na.

O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna, a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno, ili je bolje re i i ta. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala, a koji su bez financijke stru nosti. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor, a njega ine petorica laika i generalni direktor. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama, aktivno operira na svjetskom tr i tu, igra na burzi novca, investira, skuplja dobitke, no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi, oru je,.. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara, slu ajevi Banco Ambrosiano, ubojstva Calvija, Sindone,... Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkom da od IOR -a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa, porijeklom iz cijelog svijeta. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M.Kennedy, Richard Nixon, Joe Doto (mafija ki boss)... Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza. Samo izmedju 1971 i 1973 godine, oprali su milijardu dolara mafija kog novca. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka, vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama, li nosti koja zapravo na kraju krajeva, njome i upravlja. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca, osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti, banka je od samog nastanka upletena u velike skandale, prevare i korupcije. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. 1400-ih godina, Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj eri trgovine robovima i Europskog kolonijalizma. Vrijeme crkvene inkvizicije, donijelo je tako er veliki broj rtava. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima, me u njima i mnogi znanstvenici, zavr avale su na loma i. Kada se radi o ogromnom broju rtava, onda je njihov broj najmanje va an. Pouzdano se zna da je kroz povijest, najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. Vatikanska centralna banka, otvorena je u drugom svjetskom ratu. Podsjetimo se, Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine.

Papu Pia XII, koji je otvorio tu sredi nju banku, zvali su Hitlerov Papa. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima, aristokraciji i mafiji. Po zvani noj izjavi Vatikana, IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata, ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to, u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank, IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). Krajem ezdesetih godina, IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa, ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom, Licio Gelli-em, Roberto Calvi-em i Michele Sindonom, Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana, a po inje uloga mafije. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi, te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR, preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine, Urugvaja i Paragvaja, za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland, te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. "The Vatican connection", Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije, zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. Izme u 1968 i 1969 godine, delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani, jo je jedan dio sramne povijesti. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM, Coca Cola, Chrysler i Boeing, u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide i ratne zlo ine, a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet-a iz humanih razloga. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe, naj e e preko vlastitog teritorija. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. Kolika je njihova ukupna vrijednost, vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge).

Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano.U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa.ly. sa d epovima punim kamenja.co. Na alost.The Art Of War. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda. ve i pripadnici masonske lo e P2. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame). Marcinkus." . trebao izdvojiti 1159 miliona dolara. ef IOR-a.Emma Goldman "All warfare is based on deception. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara.O. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. koja je u stvari upravljala zemljom. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars. http://www." .guardian.. . u kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi. likvidatora Bance Ambrosiano.O. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher.uk/business/2. Vatikan se iz bankrota. "Najnasilniji element drustva je neznanje. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. crne rupe. Sun Tzu ORDO TEMPLI ORIENTIS .T. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav.. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda.

godine u «Knjizi Zakona» Aleistera Crowleya.T. uskoro je reorganizirana baziraju i se na zakonu Teleme kao centralnog religijskog principa. Zbog tovanja Bafometa. ljubav pod voljom».O. ali pod vodstvom Aleistera Crowleya.Ordo templi orientis odnosno Red Isto nog Hrama ili Red Hramovnika Orijenta.O. je uklju ena u Ecclesia Gnostica Catholica (EGC) ili Gnosti ka Katoli ka Crkva koja je crkveni produ etak Reda. . ili gnosti ka misa. je internacionalna bratov tina i religijska organizacija osnovana po etkom 20.O.T. pove e i ukalupi u slobodno zidarstvo. Glavni obred je javan i naziva se Liber XV. pojavljuje se 1904. temelji se na sustavu inicijacije sa stupnjevanim ceremonijama u kojima se ritualnom «dramom» nastoje uspostaviti bratske veze i usaditi filozofska i duhovna u enja. Izvorna ideja bila je da se O.O. Ovaj zakon koji propovjeda « ini to ti volja i to e biti sav Zakon» i «Ljubav je zakon.O. Filozofija O.T.T. Kao i druga tajna dru tva lanstvo u O. tvrdi da ima preko 3000 sljedbenika irom svijeta. stolje a. no o tome e vi e rije i biti poslije. To Mega Therion-a (Velike zvijeri na gr kom koja se spominje i u bibliji kao personifikacija Sotone) i dramati ne teurgije ovaj red esto brkaju sa Sotonisti kim kultom. dok se polovina ovog broja nalazi u SAD. O. U O.T.

Crowley je pisao u svojim Ispovjedima : "On omogu ava racionalnu bazu univerzalnog bratstva I univerzalne religije. uvo enje u misterije i slavljenje Liber XV. i iako se koriste neki simboli i jezik. Drugo. potrebno je nau iti svakog mu karca i enu kako najbolje prilagoditi vlastiti ivot svemiru i kako razviti svoje vje tine do maksimuma. skepticizam i ostale vrline.T. Magi ar. Prvo. U svojim «Ispovjednima» Crowley pi e: «O. koji bi trebali ilustrirati tijek ljudskog ivota u irem filozofskom aspektu. O.O. hrabrost. iskrenost. ovjek. i trebali bi u isto vrijeme pomo i kandidatu da sam otkrije prirodu vrhovne istine. te. On tako er omogu ava svakom ovjeku da sam otkrije vlastitu sudbinu. Red organizira predavanja.T. ove sveva e e upute U prvom nizu inicijacija postoje dva sredi nja cilja. izdaje knjige i novine i daje instrukcije iz Hermeti ke znanosti.T. O. Cijeli njegov sustav usmjeren je ka komuniciranju s lanovima kroz progresivne sugestije. O cijelom sustavu O. vodstvo kroz sustav prosvijetljenih etika. Red pru a ezoteri ne upute kroz dramati ne rituale.Aleister Crowley O. samokontrola. indiferentnost s obzirom na okolnosti. Majstor Magi ar i Potpuni Magi ar i Potpuni Upu enik. odanost. joge i magike. neovisnost. U dodatku. i drugarstvo izme u predanika Velikom Poslu. kontekst je baziran na Telemi. definira kao «prvi od drevnih redova koji su usvojili Knjigu Zakona». svoju svrhu i najbolje na ine njene upotrebe.O. U prvi plan stavlja znanstvenu teoriju koja je zbroj svega do sada poznatog o svemiru kroz jednostavan ali uzvi en simbolizam umjetni ki ure en. radionice. nepristranost. kazali ne i umjetni ke performanse.. Inicijacijski rituali nakon petog stupnja su takvi da se od kandidata zahtijeva diskrecija. je izvorno posu ivala ritualne materijale neregularnih masonskih organizacija. neophodno je objasniti univerzum I njegovu povezanost s ljudskim ivotom. u njegove ruke stavi oru je nezamislive mo i koje ovjek mo e A . osna uje moralne i intelektualne kvalitete potrebne za slobodna postignu a.O.O ima dvije jezgre ritualnih aktivnosti. pronalaze i bo ansko u ljudima. socijalne doga aje. Crowley je konstruirao niz rituala temeljem gore navedenog pod nazivima Minerval.T. na kraju.O posjeduje najve u tajnu. gnosti ke mise.T.

se temelji na sustavu inicijacijskih obreda (ili stupnjeva). stupanj kako bi se postalo sve enikom Gnosti ke katoli ke crkve)." Inicijacije i u enja Kao to sam ranije spomenuo. Ljubavnik. u kojim a se kojima se ritualnom «dramom» nastoje uspostaviti bratske veze i usaditi filozofska i duhovna u enja.O. Napredovanje do stupnja Viteza istoka i zapada. stoga se razli iti stupnjevi moraju dosti i kako bi se mogle obavljati razli ite slu be unutar Reda.T. tvrdi da su sli ne onima koje koriste Slobodni zidari.T.O. je uklju ena i Ecclesia Gnostica Catholica (EGC) ili Gnosti ka Katoli ka Crkva koja je crkveni produ etak Reda.(za primjer: potrebno je dosti i K. ovjek Zemlje.T.E.O.Pustinjak. lanovi imaju i organizacijsku funkciju. U O. Krajnji cilj inicijacije u O. i na taj na in pomo i mu u otkrivanju njegovog ili njezinog pravog Identiteta. lanstvo u O. I Vitez Pelikana I Orla * Vitez Crvenog Orla I lan Senata Viteza Hermeti kih * VI°-Uzvi eni Vitez (Templar) Reda Kadosch I pratioc Svetog Grala * Veliki Inkvizitor Zapovjednik I lan Velikog Tribunala. . Sustav izgleda ovako: Trijada ovjeka Zemlje * ( Minerval ) uva anje u misterije privla nosti i za e a * ( Inicijacija) ovjek i Brat uva anje u misterije ro enja * ( Posve enje )Magi ar uva anje u misterije ivota * ( Odanost ) Majstor magi ar uva anje u misterije smrti * ( Ushi enje ) Potpuni Magi ar i pratioc Enochove Svete Kraljevske Arke * ( Potpuni Inicijat ) Potpuni Uvo enik ili Jeruzalemski Princ Izvan Svih Trijada * Vitez Istoka i Zapada Trijada Ljubavnika * V°-Suvereni Princ Ru inog Kri a. je «obu iti pojedinca prosvijetljenim misterijima Prirode kroz alegorijske simbole. Postoje 13 numeriranih i 12 nenumeriranih stupnjeva podijeljenih u trijade.T.upotrijebiti za razvoj svake vje tine koja mu je potrebna u njegovom poslu. Za prijem u svaki stupanj potrebna je inicijacija i davanje prisege za koje O.O. Napredovanje kroz trijadu ovjek Zemlje zahtjeva sponzorstvo od strane lana na vi em stupnju.W. te dalje zahtjeva poziv jednog od lanova.

Suvereno Sveti te Gnoze IX° 3. Me unarodna sredi njica * Predsjeda Vanjski Poglavar Reda XII° (OHO tako er znan i kao Frater Superior) * Vrhovno Vije e * Revolucionari 2.O. I Vrlo Uzvi eni Suvereni Veliki Inspektor General * Mag Svjetla . i Biskup Gnosti ke Katoli ke Crkve * Veliki majstor Svjetla I Ispektor Ceremonija I stupnjeva Obo avanje falusa kao mikrokozmi ke suprotnosti suncu u i se u ovom stupnju.* Princ Kraljevske Tajne * VII-Theoreticus. srebru ili sli nom B Trijada Pustinjaka * VIII°-Visoki Sve enik Iluminata * Epopt Illuminata Na ovom stupnju u e se masturbacijske i autoseksualne magi ne tehnike. su.T. koje se nazivaju jo I Solov Manji Rad * IX° Uvo enik u Sveti te Gnoze * U e se heteroseksualne magi ne tehnike * X° Rex Summus Sanctissimus * XI° Uvo enik Jedanaestog Stupnja (ovaj stupanj je tehni ki i nije u nikakvoj vezi s op im planom Reda) * U ovom stupnju u e se magi arske tehnike analnog sno aja * XII° Frater Superior i Vanjski Poglavar Reda B Struktura Upravna tijela O. 1. Tajni Areopagus Illuminata VIII° 4. Veliki Tribunal VI° . uklju uju i I stvaranje osobne kapele koja sadr i skulpturu falusa u bronci.

5.. Sveti te se nekad koristi da se istakne grupa Uvo enika organiziranih za E. tehnolo ke i sli ne bratov tine 6. Tako er su zadu eni i za promoviranje harmonije i prijateljstva me u lanovima. Izborni Studij O. razmjenu znanost i umje e. igrokazi i plesovi. aktivnosti. .Oaze su slijede e po veli ini . Ogranci Ru inog Kri a su tijela uspostavljena od strane lanova Ni eg Razreda.. Kampovi su najmanja i ne moraju provoditi inicijacije ali se poti u slaviti Gnosti ke Mise 2. Njime upravljaju Najmudriji Suvereni.O. Lo e su najve e lokalno tijelo unutar ovjeka emlje i od njih se o ekuje da slave Gnosti ku misu na redovnoj osnovi.G.T. tijela 1. Postoje Filozofske. 5. Me unarodno dizajnirane da promoviraju profesiju.T. rade na uspostavi trajnog hrama i da imaju mogu nost inicijacije do IV°/P. Oaze moraju biti u mogu nosti provoditi inicijacije do tre eg stupnja i od njih se o ekuje da Gnosti ke mise provode najmanje 6 puta godi nje 3. Oni su u na elu zadu eni za organizaciju dru tvenih aktivnosti kao to su banketi. Nacionalna Velika Lo a * Predsjeda nacionalni Veliki Majstor X° * Provedbeno Vije e 6.I. Nadre eno Veliko Vije e 7..C. 4.O. Bratov tine su grupe prepoznate od strane O.

Drugi poznati lanovi Hermeti kog Bratstva Luxora su bili Helena P. do ranog kr anskog i predkr anskog Gnosticizma. Kellner je navodno stupio u kontakt sa tri adepta koji su mu otkrili "Klju " koji je pru ao jasno obja njenje itavog kompleksnog simbolizma Slobodnog Zidarstva. preko kri arskih Vitezova Templara srednjeg vijeka. Njegova tradicionalna linija naslje a vodi se preko Slobodno-zidarskog.Povijesni pregled Premda je slu beno osnovan 1902. Paschal Beverly Randolph. vijeka. prou avatelj Isto nja kog misticizma i inicijat organizacije zvane Hermeti ko Bratstvo Lu i (Hermetic Brotherhood of Light). Hermeti ko Bratstvo Lu i (ili Luxora) bilo je misti ko udru enje koje je osnovao Max Theon u Engleskoj.T.. Kenneth MacKenzie. i kako je Kellner vjerovao. Njegov simbolizam sadr i ponovno sjedinjavanje skrivenih tradicija Istoka i Zapada. Slobodni Zidar. Stanislas de Guaita. William Wynn Wescott. i 19. O. predstavlja izbijanje na povr inu i sjedinjavanje razli itih tokova ezoteri ke mudrosti i znanja koji su prvobitno bili podijeljeni i koji su zbog politi ke i religiozne netolerancije tijekom mra nih vjekova pre li u tajnost. otvarao misterije Prirode. Rozenkrojcerskog i Iluminatskog pokreta 18. . vijeka.Blavatsky.O. Duhovni Otac Ordo Templi Orientisa bio je academia masonicaKarl Kellner. a njegovo razlu ivanje od ovih tradicija omogu ilo mu je da prizna istinsku vrijednost velikog otkrovenja Knjige Zakona. Zadnjih godina 19. Rudolph Steiner i Rene Guenon. bogati austrijski industrijalac.

Taj Red. godine osnivanje Ordo Templi Orientisa je slu beno progla eno. i koje bi se zvalo Orijentalni Red Templara (Oriental Templar Order). Kellnerova tri stupnja "Academiae Masonicae" inila su VII. u to je vrijeme bio vo a njema ke reformacije Reda Iluminata. u kompletan masonski inicijacijski sistem.". Hermeti ko Bratstvo Lu i. i IX. 1807). kao Academia Masonica obuhva ao publiciran je 1912. Ritual Mizraima. Sve zajedno to je inilo kompletan sistem masonske inicijacije kojom je Red raspolagao. O.H. Franza Hartmanna i Heinricha Kleina. Kellner je svojim suradnicima predlo io da osnuju reformirano Hermeti ko Bratstvo Lu i u Njema koj koje bi bilo "Academia Masonica" od tri stupnja.. Spisak organizacija iji je simbolizam i u enje O. Ritual Memfisa.O. Svedenbor ki Ritual Masonerije.T.T. stupnja . Uz Kellnerovu pomo . obja njavao bi simbolizam svih stupnjeva razli itih rituala Masonerije u svjetlosti "Klju a" koji je Kellner posjedovao. godine. Uz u e e mnogih drugih inicijata.O. u deset glavnih i osam pomo nih stupnjeva.) sa Kellnerom kao Po asnim Velikim Majstorom. Sveti Red Ru inog Kri a Heredoma. Drevni i Prvobitni Ritual Masonerije. Jedan od Kellnerovih suradnika. otvoren i mu karcima i enama. Red Martinista i Red Sat Bhai.Da bi se ovo otkri e razradilo i dalje posredovalo. Veliki Majstor Svedenbor kog Rituala Masonerije u Njema koj.) dok su kotski Ritual te Ritual Memphisa i Mizraima uklju ivali selekciju "visokih rangova" koja je bila najkompletnija do tada.O. Reuss (Frater Merlin. 1902. te Magus reda Societas Rosicruciana in theodor reussGermania. Reuss je 1906. opp. Ovi rituali zajedno sa Svedenbor kim Ritualom su usvojeni kao integralni dijelovi Reda. pripremio konstituciju Reda. To su bile ove organizacije: Gnosti ka Katoli ka Crkva. . te Drevni i prihva eni kotski Ritual 33.T. godine u "Manifestu O. Red Iluminata.O. Kellner je umro 7. stupanj ovog sistema. otvoren samo inicijatima najvi eg stupnja Masonerije. VIII. tako er znan kao Frater Peregrinus) je naimenovan Vanjskim Vo om Reda (Outer Head of the Order. stupnja i 90. koji je u sebi koncentrirao sav zna ajni simbolizam tri Zanatska stupnja Masonerije. oni su od labavo organizirane grupe rituala razvili O. Skrivena Crkva Svetog Grala. Uz suradnju suosniva a Reda. Theodor Reuss. Red Vitezova Svetog Duha. Svedenbor ki Ritual je uklju ivao verziju Zanatskih stupnjeva (stupnjevi egrta. stupnja (Cernau Council of New York. Red Svetog Kraljevskog Svoda Enoha. mirijade stupnjeva rituala Masonerije visokih stupnjeva. Reuss je od engleskog stru njaka za Masoneriju Johna Yarkera dobio povelje da vodi dva sistema Masonerije visokih stupnjeva znanih kao Rituali Memphisa i Mizraima od 97. Red Vitezova Svetog Groba. Kalfe i Majstora. te brojnih drugih dru tava (dolje nabrojenih). Drevni i Prihvaceni kotski Ritual Masonerije. Inkorporacijom ovih rituala Red je bio osposobljen da djeluje kao potpuno nezavisan masonski sistem.Lipnja 1905.

T.O. Charles Stansfield Jones (Frater Parzival) bio je poglavar O. godineRevidirana verzija Ustrojstva je objavljena 1917. Od 1902.O.T. provincije u Danskoj. godine Reuss je irio O. a kasnije. u Latinskoj Americi. godine.T. provinciju u Austriji.T. O.O. godine. na me unarodnom planu putem imenovanja i opunomo a vanja nacionalnih poglavara koji su nosili titulu X. do 1921. godine (u skladu s revizijom iz 1917.T.T. Nacionalni poglavari su obi no koristili posebno ime za ni e . 1919.) te voditi zapisnike o lanstvu u svojim zemljama. 1919. Aleister Crowley (Frater Baphomet). Heinrich Tranker.Revidirana verzija Ustrojstva je objavljena 1917.Hansen-Kadosh je bio poglavar O. Nacionalni poglavari su se trebali pridr avati O. Opunomo eni nacionalni poglavari X. vodio je O. godine. godine. u Francuskoj. a kasnije. stupnja su trebali voditi O. u Sjevernoj Americi i on je svoju provinciju pridru io Crowleyevoj.Gerard Encausse (Frater Papus). bio je zadu en za O. koji je tako er bio vo a njema kog pokreta "Pansophia". Aleister Crowley je objavio jo vi e revidiranu verziju Ustrojstva pod nazivom: "Priop enje s Osvrtom na Ustrojstvo Reda" ().T. Dr. Ustrojstva iz 1906. koji je tako er bio vo a Gnosti ke Katoli ke Crkve i Reda Martinista.O. koji se pridru io Redu negdje izme u 1910. na Britanskim Otocima. provinciju u Njema koj.O.O.T. je bio poglavar O.T.T. Aleister Crowley je objavio jo vi e revidiranu verziju Ustrojstva pod nazivom: "Priop enje s Osvrtom na Ustrojstvo Reda" (). a Rudolph Steiner (koji je poslije osnovao Antropozofsko Dru tvo) je vodio O.O.O.T. Crowley je opunomo io O. godine. do 1921.O. poslove bez svakodnevnog nadzora od strane me unarodnog sjedi ta. provincije u Ju noj Africi pod upravom Thomasa Windrama (Frater Mercurius) i u Australiji pod upravom Franka Bennetta (Frater Progradior ili AHAH). Od 1902.Krumm-Heller (Frater Huiracocha) je bio poglavar O.O.W. stupnja. i 1912.O. Dr.g.

T. stupnjeve. bez izuzetka.T.'.'. koju je osnovao H. Inicijacije u stupnjeve kotskog Rituala.O. dok je Reussova vicarska sekcija bila poznata kao "Mysteria Mystica Aeterna". Rozenkrojcerska organizacija sa sjedi tem u Kaliforniji.T.T. Da bi takvi masoni stupili u odgovaraju i stupanj O. izdaju potvrdu o lanstvu u O.T. Slobodni Zidari visokog stupnja..O. Sve takve O.-a. godine "Potvrdu Prijateljstva" .O.O.T.A. dokumentirane i registrirane od strane O.O. iz San Hozea. ja. O. koji su svoje masonske inicijacije primili od drugih priznatih masonskih autoriteta.O. Krumm-Hellerov ju noameri ki O. Spencer Lewis. bilo je potrebno samo da asnici Velike Lo e O.(masonske) stupnjeve O.T. ili O.T.O. koje su vodili. VII.O. postao je poznat kao Ordo Templi Orientis Antiqua.dokument od O." (Franco-Haitian O.).O. bile su opunomo ene.O. mada je za cjelokupan sistem kori teno ime "Ordo Templi Orientis".T. stupanj O. za stupanj koji je u pitanju.O. te Rituala Memfisa i Mizraima. pokrivale su odgovaraju e stupnjeve kotskog Rituala i Rituala Memfisa i Mizraima.T. Cro leyeva britanska sekcija je bila poznata kao "Mysteria Mystica Ma ima" ili M.T.O. AMORC.O.O.O.O. provincije.T. Isto tako su dokumentirana i sekundarna opunomo en npr. i da zabilje e ime novog lana u Zlatnu Knjigu.T. Pod Reussovim vodstvom.T.. tra ila se serija inicijacija u O.'.. smatrane su jednakima inicijacijama u odgovaraju e O. autoriteta. Za one koji nisu bili masoni.M.T.M. dobila je 1921. Gerard Encaussova provincija je kona no postala znana kao "Francusko-Hai anski O.O. Te inicijacije koje je posredovao O.T.T. C D . postajali su lanovi O. je uglavnom bio masonsko udru enje. stupnjeva tako to su im se direktno priznavali masonski stupnjevi koje su oni ve posjedovali.

M. i kona no mu je taj status potvr en i od strane nacionalnih poglavara X.T.. Reda O.O.M. stiskove rukom. itd. i ne predstavlja se kao O. Aleister Crowley je nastavio praksu Theodora Reussa bilje e i lanove u Zlatnu Knjigu i izdavaju i povelje.O.. do svoje smrti u prosincu 1947. B.Talbot Smith. Crowley je slu io kao Vanjski Vo a Reda od 1922.T. bude Thelema. Oko 1917. stupnja.O. Neke Nacionalne O. Kanadi i drugdje.O.M.T.2 u Los Angelesu. Umro je naredne godine.C..m.T. 1921. je masovno odstupio i rekonstruirao se kao jedna potpuno nova organizacija po imenu Fraternitas Saturni. Crowley je to u inio oko 1913. i koji bi odra avali novoeonski . B.O. Dio Trankerovog njema kog O.H. i prilagodio ove revidirane rituale za uporabu u svom vlastitom ogranku O.'. on je ove rituale ponovo revidirao. znake. opunomo eni lan Agape Lo e br. pod autoritetom Jonesa i Crowleyja.O.1 bila je ustanovljena 1912.T.. provincije u po etku nisu bile voljne prihvatiti Aleistera Crowleya kao O. a ne staroeonski. ovaj put u potpunosti odbacuju i termin "Masonerije" i karakteristi ne ambleme. Kalifornija. On je ponudio svoje revidirane rituale Reussu da bi bili usvojeni u itavom Redu. zbog toga to je on inzistirao na tome da glavni religiozni izraz O. Zanatskih stupnjeva.T. California. nakon to je do ivio sr ani udar.'.. u Hollywoodu. Kanada. Wilfred m.T.. pogled na ivot. da bi prema Crowleyjevim instrukcijama zajedno sa Jane Wolfe radio na uspostavljanju Agape Lo e br..O. M. i Reuss je na kraju usvojio nove rituale kao slu bene rituale Ordo Templi Orientisa.Crowley je preuzeo na sebe da pripremi revidirane rituale koji bi sa eto i dramatski prenosili zna aj Zanatskih i Visokih stupnjeva. Crowley je ukinuo praksu primanja Slobodnih Zidara visokog ranga u Red bez predhodnog iniciranja u revidirane stupnjeve koje je on razradio za M. Crowely je bio odre en da nasljedi vodstvo internacionalnog O. C. Agape Lo a br.'. 1930-tih.. u Vancouveru.'.'. Agape Lo a je uveliko . Fraternitas Saturni postoji i danas u Njema koj.m.2 odr ala je svoj prvi sastanak 1935. Kanada.M. religija bazirana na Knjizi Zakona.1. preselio se iz Vancouvera. Theodor Reuss se povukao sa funkcije poglavara O. pod vodstvom Eugena Groschea. Agape lo a br. a koji ne bi povre ivali prava i privilegije uspostavljenih masonskih Autoriteta.O.'..T.O.

T. Crowleyja". nije odr avao inicijacije. ali poslao je kandidata. Oslobo en po etkom rata zahvaljuju i zalaganjima ameri kog konzula. to je bilo jedino tijelo O. putovali su u Europu po vojnim zadu enjima. me unarodne komunikacije su bivale sve vi e prekinute.T.A.2 nastavila je sa radom u ju noj Californiji do 1949. Germer je . est mjeseci prije svoje smrti (17.O.2 u Pasadeni. nakon ega je Lo a prestala odr avati redovne sastanke. i za Suverenog Velikog Op eg Inspektora Reda ( Sovereign Grand Inspector General of the Order). stupnja O. Agape Lo a br.T. a civilna putovanja su bila ograni ena. McMurtry je doputovao ranije i posjetio je Crowleyja nekoliko puta tijekom dopusta. a vodi je Johan W.O. slu e i u toj funkciji od kraja 1947. bili su uni teni ili su pre li u tajnost tijekom rata. Kada je izbio II svjetski rat. koje je u to vrijeme funkcioniralo). Crowley je postao sasvim ovisan o svojim predstavnicima u inostranstvu. gdje je. i prije svega zainteresiran za objavljivanje Crowleyjevih djela.O.O. stupanj za U.S.O. Crowleyjevog njema kog predstavnika.H. bile su podlo ne jedino Germerovom odobrenju. Kasnije.O. McMurtry treba biti spreman da naslijedi Germera. "Jack" Parsons (Frater Belarion). Crowley je uz to naimenovao McMurtryja za svog osobnog predstavnika u U. Postojao je blizak odnos izme u ova dva ovjeka i Crowley je naimenovao McMurtryja (Frater Hymenaeus Alpha) za lana IX.O. Germer je bio miran i povu en ovjek. Ju noameri ki ogranci su odr avali slabu vezu sa Germerom do ranih 1960-tih godina. lanova mu je u tome pomoglo. Ove dvije povelje. Germer je obavijestio McMurtryja i ostale da O. Crowley je umro 1.. Agape Lo a se preselila u Pasadenu. Dr.O.A. i 11. s Jet Propulsion Laboratory" i "Aerijet General". Nekoliko O.T.. Reda O.T.) Crowey je pisao McMurtry i obavijestio ga da. ali. Mellinger je posjetio Crowleyja nakon to je McMurtry preba en natrag u Sjedinjene Dr ave. Parsons je u estvovao u osnivanju ove dvije uva ene ustanove. lipnja 1947. dok je Germer odre en da bude Crowleyjev nasljednik kao Vo a O.O. Na kraju II svjetskog rata funkcionirala je jo samo Agape Lo a br. Karla Germera. Germer je kona no doputovao u Sjedinjene Dr ave.T. travnja 1946. Slobodnog Zidara visokog ranga. California. Mellinger nije primio nikakvu potpisanu naznaku one vrste koja je bila data McMurtryju. Nikakav rad Lo e nije zabilje en u Engleskoj u to vrijeme. vetu ili reviziji. kao Veliki Op i Rizni ar (Grand Treasurer General) i Crowleyjev zamjenik.."California Institute of Technology.T. iji je autoritet bio jednak Crowleyjevom. datirane 22.T.doprinjela Crowleyjevom objavljiva kom radu.T.O. California. do svoje smrti 1962. uva eni kemijski in injer i pionir zrakoplovstva..O.S. Drugi europski ogranci O. a izvan Californije inicijacije su bile veoma rijetke. i Crowley je imenovao Smitha (Frater Ramaka) kao X.O. kada je ovaj do ao na sastanak Agape Lo e na kojem je predsjedao McMurtry. uhapsio je Gestapo i dr ao ga u nacisti kom koncentracijskom logoru radi toga to je "sakupljao studente za stranog dr avljanina. o ujka 1946. Crowley je ve bio obavjestio Germera o McMurtryjevim poveljama. i u skladu sa njegovom eljom Karl Germer (Frater Saturnus) je postao O.A.T. ali ova inkorporacija nije izvr ena pod Germerovom upravom nad O. po to sam nije bio u mogu nosti da putuje. Tijekom II svjetskog rata dva Californijska O. lana. upravljao ve inom poslova u O. Ju noameri ki O. Gabriela Montenegroa na inicijaciju u Californiu. Grady Louis McMurtry i Frederick Mellinger ( koji je prvobitno bio izbjeglica iz Hitlerove Njema ke). osim unapre enja onih koji su ve bili inicirani.T. prosinca 1947. Premda je Crowley zamolio Mellingera da bude spreman kao mogu i Germerov nasljednik. nove inicijacije se nisu odr avale. Crowley je opunomo io McMurtryja dokumentima koji su mu omogu avali da u slu aju hitne potrebe ima autoritet da nadgleda itav rad Reda u Californiji (kao to je ranije re eno. treba biti inkorporiran i da e njime upravljati trijumfirat asnika.

S. Kada je McMurtry postao svijestan kriti nog stanja u koje je Red zapao nakon Germerove smrti. godine pre ivjeli O.T. San Francisco slu aj zavr en je 1985.O.2 iz Crowleyevog i Germerovog vremena. Sud je priznao da je O. kao i oni za koje se znalo da su lanovi od ranije. koju je bazirao na privatnim izborima za koje je re eno da su se odr ali u vicarskoj. inicijacije u svojoj ku i u Berkleyju. Germer je umro 1962.T. i tu pokrenuo grupu. California. nisu nekoliko godina uli za njegovu smrt. 28. Tijekom procesa u Maineu. 1977.O. XII 1971. Uva eni lanovi O.O. je bio inkorporiran u zakone dr ave California 26.T. izvan vicarske nisu bili obavje teni o izborima koji su poduprli Metzgera sve dok navodni izbori nisu pro li. u Sjedinjenim Dr avama. u dr avi California registrirano je Udru enje Ordo Templi Orientis (Ordo Templi Orientis Association) kao vid legalnog entiteta O. stupnja. pod McMurtryjem dao je Motti poziv za proces koji e se odr ati u 9-tom Federalnom Okru nom Sudu u San Franciscou. Metzger je u vicarskoj objelodanio tvrdnju da je on vo a Reda.O. lanovi.O. bio je primoran da se pozove na svoje dokumente koje je dobio od Crowleya za slu aj hitne autorizacije.O. U to vrijeme bilo je manje od tucet pre ivjelih lanova O.". i tako je pro lo nekoliko godina prije nego to se postavilo pitanje nasljedstva funkcije poglavara O. izdava a mnogih Crowleyevih djela.e. lanstva.O.T.O.T..O. smatraju i da je on jedini predstavnik Crowleyevog O.O. u skladu sa IRS CODE 501 (c)3.T. Metzger se nije anga irao u O. pod imenom "Dru tvo Ordo Templi Orientis" (Society Ordo Templi Orientis).T. O. i Motta je ponovo izgubio.T.T. Motta je formirao grupu u svojoj domovini Brazilu. radi uzurpiranja copyrighta i za titnih obilje ja. Okru nom Sudu u Maineu. ali odustao je od tog priznanja kada je saznao da je Germer Granta bio izbacio iz Reda. ali kasnije je zatvorio Kamp i izbacio Granta iz O. da ozakoni Metzgera unutar Crowleyjevog O. Motta je kona no do ao u Sjedinjene Dr ave da zahtjeva pravo na Crowleyev copyright.T.O. za titnih . Neki ugledni lanovi.T. lanovi iz Germerovog i Crowleyovog doba bili su pozvani da se pridru e McMurtryju da ponovo uspostave regularne aktivnosti O. Metzger nije op e prihva en kao vo a Reda izvan njegove grupe.O. Gospodin Motta je tijekom niza godina bio osobni student Karla Germera. lana III.T. McMurtry je odr ao O. Kenneth Grant je isto tako iznio tvrdnju da je on vo a O. Marcelo Motta je u inio jo jedan poku aj preuzimanja uprave nad O. 1969.O. Grady McMurtry je aktivirao svoja pisma s punomo ima i preuzeo titulu "Kalif O. uklju uju i i Gradyja McMurtryja. bili su obavije teni o stvaranju ove korporacije i ostavljen im je izvjestan vremenski period da pismeno potvrde elju da nastave lanstvo u skladu sa obi ajem kojeg je ranije uspostavio Kerl Germer. Kamp u Engleskoj pod vodstvom Kennetha Granta.O. Sud je smatrao da Mottine tvrdnje o O.T. o ujka 1979.O.O. Ova korporacija je postala oslobo ena Federalnog poreza kao religiozni entitet 1982. O..T. Oni koji su pismeno mogli dokazati da su O. Motta je u po etku priznavao Kennetha Granta kao vo u O.T.. ali to je bilo nakon to ga je Germer isklju io iz lanstva. ne prolaze test legalne utemeljenosti.T.O. Aleistera Crowleya i da je isklju ivi vlasnik imena.T. pod McMurtryjem nastavak O.T.O..O.O.O.v. Najprije je tu io Samuel Weiser Inc.O. koja je navedena u Crowleyevim pismima McMurtryju iz 1940-tih.izdao povelju za jedan O. Germer i Metzger su do li u sukob pred kraj Germerovog ivota. Ovo udru enje uklju ilo je lanove Agape Lo e br.T. kada je uo da je Grant krivotvorio rituale. Ovaj slu aj je rije en u Weiserovu korist na U. aktivnostima niti direktno niti indirektno u Sjedinjenim Dr avama. Germer je tako er bio zainteresiran za rad Hermanna Metzgera (Frater Paragranus) u vicarskoj. a da nije ostavio odre enog nasljednika. Nakon Germerove smrti.T.O.T.e.v. ali da nema originalnu vezu sa Crowleyjevim O.T.T. Za Metzgera se smatralo da predstavlja poslijeratni ostatak iz ranijeg Reussovog perioda.

1904. copyrighta i drugih dobara O. mo e nastaviti kao korporacija.T. sa prisutnim svim lanovima O. Frater Hymenaeus Beta izabran je za Kalifa i vr itelja funkcije O.O. unutar Sjedinjenih Dr ava.H. nije sekta vec viteski i magijski Red i O.T. Reda O. Odlukom 9-tog Okru nog Suda O.T.O. tehnike i doktrine tako da je u raznim periodima svog zivota prolazio kroz razne faze (budisticka.H.).O. Grady McMurtry umro je 12. i Aleister Crowley Aleister Crowley je sistematicno i na znanstvenoj osnovi istrazivao razlicite religijske prakse.O. nakon prvobitne odluke 9-tog Okru nog Suda.znakova.T..T.O.O. O. u rujnu 1985. Reda O.O.T. Potvr eno je da je McMurtry O.O.O. kr anska islamska. O. Hymenaeus Beta nastavio je svoju slu bu do dana njeg dana.T.T..O. Na ovu odluku ulo ena je alba. koji su imali pravo glasa. primanjem Knjige Zakona postao je Prorok Novog Doba (Aeona) i osnivac Theleme kao magijsko-filozofskog pokreta. srpnja 1985. koja je prihva ena. pod McMurtryjem je priznat kao legalni entitet baziran na lanstvu.T..O. Dva mjeseca nakon McMurtryjeve smrti odr ani su izbori. joginska. sebe ne smatra i ne predstavlja se niti kao sotonisticka niti . ali procesom albe ustanovljeno je da O.

te razvoja svijeta koji bi podrzavao i ohrabrivao drevnu viziju Univerzalnog bratstva ljudi. cini ili radi bilo koju drugu vrstu magike cija je svrha da povredi drugu osobu.T. definicija tri skole koje je dao Crowley. imaju za cilj da unaprede zivote svojih inicijata.O. a ne da ikoga povredjuju. emancipacije u pogledu oslobodjenosti od sujeverja i drustvenog ugnjetavanja. Crowleyev koncept crne magije predstavlja prociscenje ovog uobicajenog razumevanja termina: on definira crnu magiju kao magicki rad koji ne sluzi aspirantovoj Istinskoj Volji. Spiritualne prakse O. a Magika koju prakticira Crna Skola se razlikuje od bilo koje predstave "crne magije" koje su gore bile spominjane.O. ohrabruje detaljno razumijevanje.O. "Crna magija" se obicno zamislja kao neka vrsta "caranja" ili "sotonizma" cija svrha je da povredjuje druga bica. O. u svojem klasicnom delu.T.T. Crowley definira tri razlicite "skole magike" pod imenom zuta. Takodjer O.kao anti-kr anska organizacija. Dalje. je thelemitska organizacija koja se pridrzava thelemitskih ideale slobode religijskog i osobnog samoispoljavanja. O.T. obucavan da baca kletve.O.10 zapovijedi globalnog istrebljenja . on takodjer smatra da nije moguce da Istinska Volja bilo kojeg bica dodje u sukob sa Istinskom Voljom nekog drugog. "Magika bez suza". Georgia Guidestones .T. crna i bijela.O. a ipak postavlja ove skole na potpuno drugaciji nacin no sto bi neko ocekivao na prvi pogled. ne prakticira crnu magiju". od strane svojih clanova kao i onih koji nisu clanovi. Niko nije od strane O.

7.Leave room for nature . te glavnim tekstom na engleskom. ubojica svilenih rije i i svi koji jesu. IV Rule passion . ostavite prostora prirodi. TEKST NA ENGLESKOM: I Maintain humanity under 500.Leave room for nature. panjolskom. VI Let all nations rule internally resolving external disputes in a one world court VII Avoid petty laws and useless officials. swahili. jer vjeruj. Posve en je istrebljenju ljudskog roda koje prijeti svima nama.improving fitness and diversity.love . X Be not a cancer on the earth . titite narode i nacije po tenim zakonima i pravednim sudovima.000 in perpetual balance with nature = UKLONITI VI E OD 6. 2. Veli ajte istinu ljepotu ljubav tra e i sklad s beskona nim. IX Prize truth . Izbjegavajte uskogrude zakone i bespotrebne slu benike. 3. Odr avajte ljudski rod ispod 500 000 000 u neprestanoj ravnote i s prirodom. Ujedinite ovje anstvo novim ivu im jezikom. III Unite humanity with a living new language.tradition . Neka sve nacije vladaju interno rje avaju i vanjske razmirice na svjetskom sudu.beauty . Georgia. 9. egipatskim hieroglifima. hebrejskom. 8. klasi nom gr kom i sanskrtu. Upravljajte stra u vjerom tradicijom i svim stvarima uravnote enim razborom.seeking harmony with the infinite.000. .000 LJUDI II Guide reproduction wisely . starokineskom i ruskom."Ameri ki Stonehedge" podignut je na brdu iznad Elbert County. Odr avajte ravnote u izme u osobnih prava i dru tvenih du nosti.000. 10. vrlo ih je na spisku po tede sumanutih igra a.000. hindu. ostavite prostora prirodi. imaju ulaznicu.faith . 6. 22.and all things with tempered reason. o ujka 1980. arapskom. USA. VIII Balance personal rights with social duties. Upravljajte mudro reprodukcijom unapre uju i kondiciju i raznolikost. Ne budite rak na Zemlji. V Protect people and nations with fair laws and just courts. 5. 1. s kra im napisima na sumeranskom. 4.

.

SPONSORS: A SMALL GROUP OF AMERICANS WHO SEEK THE AGE OF REASON TIME CAPSULE: PLACED SIX FEET BELOW THIS SPOT ON TO BE OPENED ON PORUKE TAJNOG BRATSTVA U Okrugu Elber u Georgiji. . Na prvi pogled iz daljine podsje a na europske neolitske spomenike poput Stonehengea. na jednom od najvi ih bre uljaka stoji masivan. u SAD-u. 107 tona te ak spomenik.

kalendar i sat. o ujka 1980. Povijest ovog spomenika zapravo je obavijena izmaglicom jer nitko to no ne zna identitet osobe ili osoba koje su naru ile njegovo postavljanje. kineski. ima na osam suvremenih jezika (engleski. C. Christian te rekao da predstavlja grupu ljudi koja eli naru iti neobi no veliko i kompleksno zdanje koje e prenijeti poruku ovje anstvu. C. . Poznato je tek da je u srpnju 1979. kolokvijalno nazvan Ameri ki Stonehenge. Christianu pro itajte ovdje.) Spomenik je dovr en 22. panjolski. stolje a. Christiana Rosenkreuza (rosen ru in. u ured tvrtke Elberton Granite Finishing u ao mu karac u skupocjenom odijelu koji se predstavio kao R. g. za razliku od tih pretpovijesnih tvorevina. kreuz kri ) iz ranog 15. (Op irniju pri u o narud bi i realizaciji projekta te o R. No svatko tko zna ne to o povijesti tajnih dru tava na zapadu odmah e zamijetiti da je deklarirano ime zapravo varijacija na ime legendarnog osniva a tajnog Reda Rozenkrojcera. Ubrzo je i sam Christian priznao da je rije o pseudonimu. hebrejski. hindi.9 m) na kojima le i vodoravno polo ena jedna manja. ruski) ugraviran tekst.Me utim. ova u Georiji je suvremena i na svoje okomito postavljene etiri granitne plo e (5. a spomenik se naziva The Georgia Guidestones. ali do danas nitko nije saznao pravo ime te osobe niti osoba koje je navodno predstavljao. Taj tekst predstavlja svojevrsne programatske i globalne Smjernice. g. Taj objekt tako er e biti kompas. Christian je rekao da on i njegova skupina planiraju ovo preko dvadeset godina i da ele ostati zau vijek anonimni. svahili. arapski.

Sredi nji kameni stup ispunjava dvije funkcije. odnosno s polo ajem izlaze eg Sunca tijekom .Astronomska dimenzija spomenika ogleda se u nekoliko aspekata. Zatim je tu prorez koji je poravnat s godi njim kretanjem Sunca. Rupa koja se u njemu nalazi omogu ava da se u svakom trenutku kroz njega vidi Sjevernja a. etiri nosive plo e orijentirane su u skladu s godi njim prividnim Sun evim kretanjem. odnosno nagnu em Zemljine osi.

samo nosi vodu na mlin interpretacije da je rije o eliti koja dugoro no te i ostvarenju svjetske dominacije pod . K tome i natpis na nov anici od 1 dolara na kojem pi e "Novi svjetski poredak" ispod piramidalne gra evine i ostalih masonskih simbola. Oni kr anski religiozno indoktrinirani odmah e prihvatiti interpretaciju spomenika kao sotonskih 10 zapovjedi. Vodoravna plo a na vrhu kao glavnu funkciju ima rupicu kroz koju svakoga dana u podne probija Sun ev snop svjetlosti ozna avaju i na sredi njem okomitom stupu datum odnosno koji je dan u godini.ekvinocija i solsticija. a to je imalo svoj fini u njihovoj povezanosti (financijskoj i inoj) u projektu Tre eg Reicha koji je itavim narodima namijenio istrebljenje ili redukciju. Ne bi to bio jedini pokazatelj da Tre i Reich nikada nije dokon an ve se samo preselio s one strane Atlantika nakon to su njema ki znanstvenici hrpimice nakon zarobljavanja rehabilitirani i anga irani na ameri kim tajnim i javnim projektima u naoru anju i svemirskoj utrci. stolje a koji su planirali i provodili sterilizaciju odre enih segmenata dru tva poput zatvorenika i mentalno oboljelih. Na samom vrhu vodoravno polo ene plo e ugravirana je poruka: "Neka ovo bu smjernice du ka dobu razboritosti". egipatskim hijeroglifima i starogr kom. osobito ako naginju nekom obliku new agea kao to je wicca. Ista je poruka ugravirana na njezinim rubnim stranicama vidljivim odozdo i to na etiri izumrla pisma: sumerskom klinastom. sanskritu. Mnogi e se zgranuti na ove podatke o spomeniku iz Geogije. plo a obja njenja na kojoj su ugravirani tehni ki podaci i opis karakteristika samog spomenika i njegova sadr aja. i polovicom 20. a sigurno e biti i onih koji e biti odu evljeni. dok e informiraniji prepoznati sli nosti naputaka o kontroli ljudske populacije s programatskim ciljevima eugeni kog pokreta me u znanstvenicima Amerike i Europe krajem 19. U podno ju se nalazi tzv.

predstavljale bi za etnicima te nove civilizacije putokaz ka dru tvu i ustrojstvu svijeta koji bi bio istinski odr iv jer bi po ivao na na elima posvema nje ravnote e.2." . Me unarodnog monetarnog fonda. pti ja gripa. te znanstvene i financijske elite.2010 at 23:19:37 "Najnasilniji element drustva je neznanje. Napokon. u ovoj interpretaciji obja njavali bi na ine na koje se namjerava eliminirati dvanaest tinaestina (12/13) ljudskog stanovni tva planete i svesti na preporu enih 500 milijuna.) kao i razvoj genetski modificirane hrane kojom je mogu e u initi neplodnima itave populacije. a omogu ila svojevrsno resetiranje i uspostavu novog doba na novim na elima. arhitektonski postavljene tako da izdr e nevere koje predstoje. reducirala bi ovje anstvo i razorila postoje i nakaradni. izopa eni dru tveni i ekonomski poredak i vrednote. Svjetske trgovinske organizacije. pravde i razboritosti. Iz ozbiljnosti koncepta i izvedbe spomenika iz Georije neki smatraju da on predstavlja va no mjesto za Okultnu Hijerarhiju koja kroz globalne institucije poput Svjetske banke. ima dogoditi na Zemlji u bliskoj nam budu nosti.Emma Goldman "All warfare is based on deception. kroz politi ke administracije niza zemalja. prema mnogim predskazanjima i slutnjama. upravlja svijetom u kojem ivimo i usmjerava ga u eljenom smjeru. Sun Tzu DRU TVO THULE-THULE GESSELSCHAFT . bit e i onih koji e u ovim idejama prepoznati istinski dobronamjernu poruku posve enika i vizionara koji su imali povla teni ezoterijski uvid u ono to se." . Sve nove i nove bolesti koje se javljaju (AIDS.The Art Of War.globalnom vladom i globalnim sudom. svinjska gripa itd. Smjernice sa spomenika iz Georgije. Socijalna i geoekolo ka kataklizma koju e pre ivjeti tek manji broj. Wikipedia: Georgia guidestones Posljednje ure ivanje od Phlegma : 14.

Sustav autoputa pove ao je brzinu putovanja du inom i irinom cijelog Reicha. njihovi duhovni mentori povukli su se u skriveni duhovni centar zvan «Asgard». prvo su migrirali na zapad (misle i na zapad Indije. Friedrick Krohn lan dru tva Thule 1920. Ono to je intrigantno kod ovog dru tva je da su njegova u enja i doktrine usa ena u samu sr nacizma. kukastog kri a kao za titni znak. Bilo kako bilo. stolje a. za koje su vjerovali da su ostaci isto tako mitske Atlantide. ovo dru tvo bilo je glavni pokreta nacisti ke ekspedicije na planine Tibeta. mo da ak i Babylon?). odnosno «Reda teutonskih vitezova» osnovanog 1912. U 1930-ima. to ukratko re i i odakle po eti pri u o ovome dru tvu? Prema nekim izvorima dru tvo Thule osnovao je njema ki okultist Rudolf von Sebottendorff 17. ispod povr ine mar iraju ih nogu i tutnjave tenkova na nurember kom Cepelinovom polju. vo u SS-a. koju su neki lanovi dru tva poistovjetili s Islandom i Grenlandom. osnovao Felix Niedner kao eksremnu nacionalisti ku grupu. Blavatskynim sljedbenicima. Ova bi a u Hindi/Budisti koj tradiciji poznata kao «Lame svih Lama» ili «Kraljevi svijeta» mogu se kontaktirati samo duhovnim putem. a dalje razvila poznata okultistica 19. Da li ih je Hitler bespogovorno i u cijelosti prihvatio. Ovu ideju je za eo Platon. potom u pustinju Gobi. Simbol ovog «gospodara» je upravo famozna svastika s po etka teksta. Hitlerova Njema ka prezentirala je sav sjaj svojih tehnolo kih dostignu a Na godi njem skupu u Nurembergu zra na flota vitkih bombardera protutnjala je iznad uzdignutih lica pripadnika Nacisti ke stranke. pak izvori navode da je dru tvo jo 1910. stolje a. ali Himmler zasigurno je. Drugi. a veli anstven stadion u Berlinu 1936. O pravom podrijetlu ovoga znaka biti e vi e rije i u daljnjem tekstu. Tako je jedan o najdrevnijih znakova sre e i blagostanja postao jedan od najmo nijih i najzlijih simbola 20.Jedno od slabo istra enih dru tava uop e je dru tvo Thule ili Thule Gesellschaft. Dru tvo Thule po ivalo je u samom srcu carstva SS-a. podzemni grad. (u hinduskim legendama naziva se jo i bijeli otok). kao minhenski ogranak tajnog dru tva «Germanenorden». isto nja kog misticizma i antropologije s kraja 19. Nakon kataklizme. moglo bi se raspravljati. Tako er. i na kraju u Tibet. koja je za cilj imala otkriti tajne izgubljene super-rase. koja simbolizira «sredi nju mo Nebeskog dragulja». U . Ostali su tvrdili da su stanovnici Thule pre ivjeli kataklizmu i postali podzemni nadljudi. u svoje redove privukla prvog ovjeka iza Hitlera-Heinricha Himmlera. koje je postalo zastra uju a produ ena ruka Nacisti ke dr ave. odnosno super-rasa. stolje a. predla e Hitleru znak «Hakenkreutza». No. filozofije koja je animirala rane ideologije Nacisti ke partije i to je iznimno bitno. Helena Blavatsky u svojim radovima nazvanim «Tajna doktrina» Thule-Gesellschaft je ostalo u prisnom kontaktu s «teozofistima». kolovoza 1918. Dru tvo Thule Dru tvo Thule iji je lan bio Heinrich Himmler. pulsirao je druk iji ritam puno starijeg sustava vjerovanja. Ova uvjerenja bila su sve osim tehnolo kih. bio doma inom Olimpijskih igara. dobilo je ime po mitskoj zemlji HyperboreiThule. Ova rasa nazvana «Vril-ya» o ivjela je u znanstveno-fantasti nom romanu «Nadolaze a rasa» engleskog romanopisca Edwarda Bulwera-Lyttona iz 1871. a i povijesna injenica govori kako je i sam Adolf Hitler (iako nikada nije postao izravan lan) na mnoge na ine podupirao rad ovog misti nog dru tva. Hitler ga je postavio u bijeli krug na crvenoj pozadini kako bi konkurirao crvenoj zastavi Komunisti ke partije sa srpom i eki em. To je bila pomno odabrana mje avina drevnih teutonskih mitova.

Tada je re eno da e se «Gospodar Maitreya» uskoro pojaviti kao njema ki mesija kako bi «poveo arijsku rasu u kona nu pobjedu nad idovim Eckartu a». odnosno ovjeka nadahnutog od strane samog Lucifera koji e pokoriti svijet i odvesti Arijevce u slavu. Sebottendorf je to nazivao «Fuehrerprinzip» (Fuhrerovo na elo). Ovo je potaklo pripadnike dru tva Thule da se poistovjete s teutonskim plemenima koja su 9. Vo a dru tva Thule. bez obzira na njegove prohtjeve.ovom romanu pripadnici ove rase nadljudi imaju psihokineti ke sposobnosti (Vril) i ele zavladati svijetom. te izmislio formalni pozdrav za «tako dobrog ovjeka»: «Sieg. kako bi do li u kontakt s «bo anskim sobom» u nevidljivom svijetu duhova. neupitnu poslu nost prosvijetljenom Majstoru. uvara tajni vril-a. godine izjavio da je osobno primio jedan oblik satanisti ke objave po kojoj je njegova sudbina pripremiti tijelo za Anti-Krista. otvorio njegove centre u viziji i pokazao mu na ine komunikacije s Mo ima!» Svastika . ali sam ja taj koji naru uje pjesme! Uveo sam ga u u enja «Tajne doktrine». Zanimljivo je istaknuti da je dru tvo Thule bilo dijelom me unarodnog «Bratstva smrti». Eckart je svoju ulogu u tome procesu usporedio sa onim to je Ivan Krstitelj bi Kristu. Heil». Tako er bio je omiljen me u pobornicima izokrenute Darwinisti ke teorije: jo jedan englez. predstavljaju i ga kao «dugo i ekivanog spasitelja». a najpoznatije od njih je «Skull and Bones» (lubanja i kosti) koje djeluje na sveu ili tu Yale i identi no je Hitlerovom dru tvu Thule. kako bi se stvorili preduvjeti za osobnu transformaciju. koje je povezivalo vi e tajnih dru tava. je dodijeljena zada a mesijinog «hranitelja». iznad njega lebdi zvijezda!» Eckart je pratio svoju misiju koju je otkrio tijekom jedne seanse. Dietrich Eckart je izjavio da je do ao ta dan. Na prijelazu stolje a termin «Ubermensch» (nad ovjek) prihvatili su mnogi filozofi. «maloga sebe». Dru tvo je proklamiralo i ekivanje odabranog ovjeka kojemu e se predati. svojim je nasljednicima u kasnim danima 1910. Kada se Hitler pridru io Dru tvu. To bi u kona nici omogu ilo dosezanje «univezalnih energetskih polja». godina poslije Krista porazila rimske legije u teutobur koj umi kao nasljednici izgubljene super-rase Hyperborea-Thule. Najpoznatiji pripadnici ovog dru tva su George W Bush i njegov otac. Dru tvo Thule zahtijevalo je disciplinu i slijepu. Dietrich Eckart. Na samrti je izjavio «Slijedite Hitlera! On e plesati. Alfredu Rosenbergu je izjavio: «Vjerujem u Hitlera. filozof Houston Stewart Chamberlain vjerovao u rasnu nadmo «Arijevaca» koji su naseljavali sjevernu Europu. te po eo Hitlera upoznavati s minhenskim okultnim krugovima.koja se sastoji od fizi ke stvarnosti i (po napredovanju u njihov unutarnji krug) moralnih okova. Eckart je Hitlera dobro podu io. Cilj dru tva Thule bio je razbiti barijeru tzv. poglavito Friedrich Nietzche. koja bi u ovjeku «probudila» uspavane unutarnje mo i i omogu ila razvijanje nadljudskih fizi kih sposobnosti koje su nekada bile obilje je ponosne Arijevske rase.

Dru tvo Vril tra ilo je na in za kontaktiranje podzemnih superljudi. godine. Predlaga i ideje «Lebensrauma» tra ili su rekolonizaciju Slavenskih zemalja koje su pokorili vitezovi Teutonci u srednjem vijeku i ponovno ujedinjenje germanske populacije isto ne Europe i europskog dijela Rusije.jpg Podrijetlo Arijske rase Po etkom 20-tih godina otrovna mje avina rasne teorije i teutonskog misticizma ukorijenila se duboko u nacisti koj filozofiji koja se borila za politi ku prevlast u Weimarskoj republici. ali Haushoferovi radovi jo su vi e ideolo ki potkovali ovu ideju.com/albums/r. Hitler je ve bio upoznat s ovim teorijama. a Haushofer je tvrdio da je posjetio Tibet u potrazi za dokazima ove teorije. U sli noj maniri Hakenkreutz je usvojilo i dru tvo Thule. Ve sam ranije spomenuo kako je svastika dospjela na nacisti ku zastavu. stolje a koji su ga nazivali «Hakenkreutz» (kukasti kri )./nazimyth2. koja e prerasti u operaciju «Barbarossa». kako bi od njih nau ili drevne tajne Thule. iji su lanovi kao i neo-paganisti bili zakleti antikr ani. Geopolitika Haushofer je tako er bio i gorljivi branitelj ideje «Lebensrauma» ( ivotnog prostora). Tako er je promoviralo ideju o centralnoazijskom podrijetlu Arijske rase. .. Dodatna doza okrutnosti pristigla je u razmi ljanja Nacista 1923. teorije koja je imala vode u ulogu u njema koj imperijalisti koj ideologiji jo od 1890-tih. biv im vojnikom i znanstvenikom i osniva em dru tva Vril koje se kasnije istaknulo kao unutarnji krug dru tva Thule i nastavilo djelovati i nakon njegova ga enja. Hitler se upoznao s pisanim djelima profesora Karla Haushofera. te bila glavna ideja i parola njema ke politi ke desnice. Hitlerov bliski suradnik Rudolph Hess poslije ga je upoznao s Haushoferom.photobucket. svastika bila je tako er i tradicionalni simbol Thora.Drevni indijski simbol sre e. Dok je bio utamni en u zatvoru Landsberg.. invaziju na Sovjetski Savez 1941. http://i140. nordijskog boga groma i bio je omiljen u krugovima germanskih neo-paganisti kih pokreta s po etka 20.

To (Teutonska pobjeda nad Rimljanima)je ponovno pobudilo osje aj ponosa kod. . pora ene njema ke nacije i i la ruku pod ruku sa neslu benom nacisti kom idejom «vi e od religije je ustrajnost u stvaranju novog ovjeka».Pretpotopni primitivizam Hitler. Jedna je stvar dru tava Thule i Vril jo vi e privukla Hitlera i Himmlera-potpuna predanost ideji uni tenja idova (juda) koji su bili vi eni kao rasna prijetnja i kozmi ki neprijatelj «Volku». odnosno Njema kom narodu. vode i propagandist prepoznao je privla nost pretpotopnog primitivizma na umove Nijemaca koje su proklamirali dru tva Thule i Vril. u prvom svjetskom ratu. Sebottendorf je ve 20tih godina propagirao ideju «kona nog cilja» kojom bi se idovi doslovno «istrijebili s lica zemlje jednom za svagda» koriste i najkrvolo nije metode uklju uju i i osnivanje koncentracijskih logora.

.

No. Wewelsburg je trebao postati sredi te tog poretka. Ovi odredi zapo eli su kao 300-tinjak Hitlerovih osobnih tjelesnih uvara. 1933. u blizini ume Teutoburg. pogansko mjesto mo i za koju su neki vjerovali da e uvati i sam «Sveti Gral». da bi do 1939. Osnivane su i specijalne jedinice nazvane «Einsatzgruppen» iji je zadatak bilo i enje isto ne Europe od idova. Vo en nametnutim nacisti kim diktatom i idejom rasne isto e provoditelj rasne doktrine postaje Himmlerov SS. koji je postao Himmlerov hram vjere u novi svjetski poredak. izme u gradova Hamma i Paderborna.ratu SS je punio nacisti ke koncentracijske i logore za istrebljenje. Naoru ani pripadnici poznatiji kao Waffen SS borili su se zajedno s regularnim postrojbama njema ke vojske u Drugom svjetskom ratu..000 ljudi. ova je vizija imala vrlo mra nu stranu U Drugom svj. za kojima su tragali Arthurovi vitezovi okruglog stola. Na podu dvorca nalazio se tamni mozaik zvijezde koja je ozna avala sredi te i nad kojim su provo eni magijski rituali dvanestorice nacisti kih asnika poznatih kao «Dvanest vitezova». godine. SS-ovski Kamelot postao je dvorac Wewelsburg. kada je Hitler postao njema ki kancelar. produ ena ruka SS-a. fantazije Himmlera i dru tva Thule postali su stvarnost.photobucket. u kojima su provo eni okrutni eksperimenti sa svrhom dokazivanja arijevske superiornosti. Zadatak im je bio prona i znanstvenu. «Schutzstaffel» (za titni odred)». antropolo ku i arheolo ku dokumentaciju koja bi ujedinila njihovu drevnu pro lost i njihovu sudbinu. brojili 500. a Himmler ih je vidio kao reinkarnacije teutonskih vitezova i vitezova iz legendi o kralju Arthuru.-Ahnenerbe. http://i140.com/albums/r.Provoditelji rasne doktrine i dvorac Wewelsburg. sredinom 1930-tih gorljivo je tra ila podrijetlo arijevske rase irom svijeta..jpg Ahnenerbe i Tibet . Komisija Ahnenerbe. samo da bi dokazali kako je njima su eno vladati svijetom i da pri tom imaju podr ku misti nih sila.

Kako sam ve spominjao. Himmler dru tvo pripaja SS-u. a njezin pronalazak bio je predmetom barem jedne nacisti ke ekspedicije. ogranka Ahnenerbea. pobornik teorije o Tibetu kao domu «sjeverne rase». koji je vodio nekoliko ekspedicija na Tibet. U sije nju 1943. kao njema ki saveznici. Jedan od lanova eksped icije bio je i antropolog Bruno Beger. sveti grad bo anske sfere». kako bi uspostavili protute u britanskom i kineskom utjecaju u regiji. Hitler je o Hedinu imao toliko visoko mi ljenje da ga je pozvao da odr i pozdravno slovo na Olimpijadi 1936. Dvije godine po osnutku. Begerova uloga bilo je provo enje znanstvenih istra ivanja o tibetancima. Vjerovao je da bi Tibetanci mogli igrati klju nu ulogu u regiji nakon kona ne pobjede.Komisija pod punim imenom «Ahnenerbe Forschungs und Lehrgemeinschaft» bila je dru tvo za istra ivanje i pou avanje o naslije u predaka. Hedin je nazo io osnivanju Instituta za unauatrazijska istra ivanja. te u detalje zabilje io i druge fizi ke predispozicije. 1937. . Iste godine dru tvo Ahnenerbe predvo eno Ernstom Schäferom pokrenulo je ekspediciju na Tibet. Schäfer je poslije objavio zapis o toj ekspediciji u knjizi «Sve anost o iljaka bijele tkanine: istra iva ka ekspedicija kroz Tibet u Lhasu.. Tijekom svog boravka prou io je vi e od 300 lubanja stanovnika Tibeta i Sikkima. godine tibetanci su podosta bili naklonjeni Njema koj i njihovom savezniku Japanu. No. U tom je imao podr ku vedskog istra iva a i nacisti kog simpatizera Svena Hedina. Sa antropolo kog gledi ta je zaklju io da Tibetanci predstavljaju prijelaznu razvojnu fazu izme u mongolskih i europskih rasa. Ekspedicija na Tibet 1938. dok europski rasni elementi najvi e dolaze do izra aja kod predstavnika aristokracije. Karl Haushofer je bio uvjeren da klju ovladavanja vril energijom le i u Tibetu. neki poklonici nacisti ke rasne teorije vjerovali su u postojanje misti ne zemlje Thule izme u Islanda i Grenlanda.

To bi omogu ilo. Ku e od blata i kamene sjekire Tijekom Drugog svj. Ovaj scenarij neodoljivi podsje a na Bulwer-Lyttona. Agenti dru tva Ahnenerbe pristigli su u ime Wermachta i detaljno pretra ivali ova podru ja za dokazima Njema kog podrijetla. rata Himmlerove opsesivne potrage za arijevskim korijenima urodile su pronalaskom arheolo kih nalazi ta u zapadnoj i ju noj Rusiji. ali i poslije.1943.Podzemni gradovi Nije poznato da li je bilo jo ekspedicija na Tibet. isti e Ravenscroft. uvarima okultne mo i vril. . no ne zbog arheolo kih ve . provodili niz ekspedicija. ak je i Hitleru po ela smetati Himmlerova opsesija. Otkriveni arheolo ki pronalasci transportirani su u tabo SS-a u Wewelsburgu. ali naga a se da je postojalo jo ekspedicija i prije. nacistima odr avanje kontakata s njihovim arijevskim precima. koji su skriveni u podzemnim gradovima ispod Himalaja. U svojoj knjizi Spear of Destiny (Koplje sudbine) (1973) Trevor Ravenscroft raspravlja o tome da li su Nijemci u razdoblju izme u 1926. Nakon nacisti kog poraza voditelj dru tva Ahnenrebe Dr Wolfram Sievers osu en je na smrt.?» Osu en na smrt Tajna mo vrila nije uspjela spasiti Tre i Reich od propasti. te je postavljao pitanje «za to se skre e pozornost svijeta na injenicu da nememo pro losti? Nije li dovoljno to da su Rimljani podizali monumentalne gra evine u vrijeme kada su na i preci ivjeli u ku ama od blata.

no u stvarnosti navodno slu i zlim ciljevima Iluminata. Uz iznimku da je (gotovo) u potpunosti bio rezerviran za ene. uz negativnu reputaciju imalo i reputaciju promicatelja rasne. A sad mali prilog teoreti arima zavjera.MASONSKA VEZA Red Isto ne Zvijezde. ali i u Italiji.eksperimenata na ljudima u koncetracionim logorima. prema njihovoj vlastitoj literaturi. Tim vi e iznena uje injenica to su to inila u vrijeme davno prije i prvih naznaka ideja o navedenim pravima i slobodama. Red Isto ne Zvijezde dobar je primjer prakticiranja nekih od gore spomenutih zna ajki. Australiji. kako se vidi na slici ispod kori tenjem broja Pi 1. masonstvo je u nekim segmentima. Kako emo u daljnjem tekstu vidjeti. pitajte. Njema koj. A sad ono udno sjedi ta Redova Isto ne Zvijezde i njihovih najbli ih saveznika Duginih Djevojaka i Jobovih K eri (o kojima e biti rije i ne to kasnije u tekstu). Samo da napomenem da iako sam ja zapoceo ovu temu za stvarno velikim postovima to ne znaci da i vi trebate imati takve postove. spolne. ali ne u smislu diskriminacije. Rumunjskoj. okrenut naopa ke. nacionalne i politi ke jednakosti. a to se mo e primjeniti na neka tajna dru tva koja izviru iz Slobodnog zidarstva. Jedino jo Wewelsbur ki dvorac podsje a na zlokobne mo i jedne izokrenute filozofije. Mnogi lanovi dru tva postali su vode i profesori u poslijeratnoj Njema koj.618! Slu ajnost ili neka simbolika? . Slobodno komentirajte.» Ovaj red svoje podru nice ima ve inom u Americi. Kini i F ilipinima. RED ISTO NE ZVIJEZDE . vjerske.618 mogu se kreirati mandale u obliku savr enog pentagrama. Arheolo ki svijet Ahnenerbea umro je zajedno s Hitlerom. je « najve a bratska organizacija na svijetu kojoj pripadaju i mu karci i ene. simbol Reda Isto ne Zvijezde. Saudijskoj Arabiji. ve upravo suprotno-da postane ravnopravan ogranak Slobodnog zidarstva. na adresama s brojem 1. koji je. raspravljajte. Ovaj Red je oblik prihva enog slobodnog zidarstva ija u enja po ivaju na Bibliji i iji su ciljevi benevolentnog i humanitarnog karaktera. Himmlerom i Sieversom.

pravnik i . Robert Morris. visoko pozicionirani mason.Osniva Reda Isto ne Zvijezde bio je dr.

majke. ali se nije uspio suprotstaviti brojnim protivnicima takve ideje. poluk erke. i Veliki Me tar Kentuckya (u mirovanju). On je tako er bio i Majstor Mason. Morrisa bila je osnovati enski ogranak Slobodnog zidarstva. polusestre. ali 1867. udovice. Prvi Veliki Kaptol (podru nica) utemeljen je iste godine u Michigenu. statut Reda dopunjen je na na in da su lanicama reda mogle postati i ne akinje. povezao se sa Roberom Macoyem koji je rituale bazirane na Morrisovim idejama objavio 1867. bili podre eni Generalnom Velikom Kaptolu u Me unarodnom Hramu Reda Isto ne Zvijezde koji je sjedi te imao u Washingtonu. .u itelj iz Bostona u Massachusettsu. unuke. ili iz redova Duginih Djevojaka ili Jobovih K eri koje su napunile dovoljno godina. Podre enim (lokalnim) podru nicama upravljali su kaptoli na dr avnoj razini. koji su. Dodu e. ili barem povezani s nekim takvog profila. postojala je istoimena organizacija osnovana negdje izme u 1788. pak. lanovi ovog reda moraju biti punoljetni i moraju biti Majstori Masoni s dobrom reputacijom. 1850. k eri. ogorice i bake. godine nisu postojali nikakvi znakovi njezinog rada i djelovanja. godine. i 1793. lanovi su osim Majstora masona mogle biti njihove supruge. pomajke. Nakon objave svojih rituala 1849. 1994. Drugim rije ima. Iz sastava lanova da se primjetiti da su lanice morale biti rodbinski povezane s Masonima . Izvorna zamisao dr.

Jobove K eri su jo jedna masonska organizacija rezervirana za mlade djevojke u dobi od 10 21 godine. Ova organizacija osnovana je 1920. Sastaju se u masonskim lo ama. je masonska organizacija za mlade. koja u i vje tinama vo enja i upravljanja kroz dru tveno koristan rad. No. Wead Mick. da se vratimo izvornoj temi . a kada to nala e potreba. godine u Nebraski i Omahi od strane Ethel T. Djevojke u dobi od 11 do 21 godine u e vrijednost dobrotvornog rada kroz razne projekte koje organiziraju lokalne i dr avne podru nice.Red Duginih Djevojaka I Jobove K eri Me unarodni Red Duginih Djevojaka. s izvornom svrhom edukacije i prakticiranja u enja Biblije kroz toleranciju prema svim ostalim religijama. u posebnom kaptolu nazvanom Bethel.

jednoglasna i prije svega tajna. stupnjevi nisu mogli biti potvr eni bez predsjedavaju eg «brata» s dobrom reputacijom . ali bilo je te ko balanstirati izme u prakticiranja kr anske vjere i pripadnosti Redu. a nekima je ta titula dodijeljena. Dva asnika obvezno su morali biti mu karci (Patron i Patron Suradnik). Kr anima se nije izri ito zabranjivalo lanstvo u Redu. Inicijacija u razli ite stupnjeve morala je biti anonimna. Pogodan kandidat morao je dokazati svoje vjerovanje u Vrhovno Bi e. Izvorna ideja nastanka Reda isto ne Zvijezde i bila je da to bude samo jedan od planirana tri stupnja. Dok se Dostojna Matrona smatrala predsjedavaju om Reda.Patrona ili Patrona Suradnika. iako se zasnivao i na Starom i na Novom Zavjetu. dok su ostalih 9 morale biti ene (Matron i Matrona Suradnica). Zanimljivo je da je Red Isto ne Zvijezde zahtijevao vjerovanje samo u Vrhovno Bi e. Svaki kaptol imao je pravo odlu iti tko e postati lanom organizacije. Postoji 18 osnovnih inova svakog Kaptola: * Dostojna Matrona predsjedavaju e tijelo Dostojni Patron Majstor Mason kao nadzorno tijelo Matrona Suradnica preuzima du nosti Dostojne Matrone u slu aju sprije enosti o Patron Suradnik preuzima du nosti Dostojnog Patrona u slu aju sprije enosti Tajnik Blagajnik Kondukter razvodi posjetitelje i inicijate o Kondukter Suradnik poma e pri najavljivanju i skrbi o glasa koj kutiji Kapelan vodi Kaptol u molitvi Mar al Organist Adah Ruth Esther Martha Electa . i tada bi bio iniciran u pet stupnjeva.Svaki Kaptol Reda Isto ne Zvijezde ima 18 asnika od koji su neki bili izabrani. koji bi se potom potvrdili na zajedni koj ceremoniji. Ostala dva stupnja trebala su se zvati Kraljica Juga i Red Amarantha.

uvar - sjedi pored vrata u sobi za sastanke vode i brigu da su svi na broju i da su lanovi Reda Stra ar sjedi pored vrata izvan sobe za sastanke vode i brigu da su svi koji ele u i lanovi Reda

Podrijetlo i povijest Usvojene Ceremonije me u enskom afroameri kom populacijom Visoka Dostojna Matrona (u mirovanju) Jessie M. Ayers bila je lanicom Kaptola Miriam br.4, Reda Isto ne Zvijezde pod jurisdikcijom Velikog Kaptola Georgiana Thomas distrikta Columbia. Svoju slu bu provela je kao Visoka Dostojna Matrona 1989. ali i kao Visoka Povjesni arka Velikog Kaptola Georgiana Thomas u razdoblju od 1971. -1991. Izvjesni Thornton Andrew Jackson do ao je 10. kolovoza 1874. godine u posjed tekstova Ceremonije Usvajanja Reda Isto ne Zvijezde. Ove tekstove dobio je od Brata C.B. Casea, zamjenika i zastupnika Preuzvi enog Roberta Macoya, 33. Vrhovnog Svjetskog Patrona Ceremonij e Usvajanja. Kao dodatak, od Casea je dobio dozvolu za uspostavljanja kaptola Isto ne Zvijezde i me u provjerenom afroameri kom populacijom.

Tako je 1. Prosinca 1874. godine uspostavljen prvi kaptol Reda Isto ne Zvijezde sa afroameri kim lanovima u SAD-u, pod nazivom Kaptol Kraljice Esther Br.1 . Sjedi te mu je

bilo u O Street, na broju 708 u Washingtonu u ku i gospo e Georgiane Thomas. Prva Dostojna Matrona bila je sestra Marta Welch a prvi Dostojni Patron brat Thornton A.Jackson. Jedanaest mjeseci kasnije, Veliki Me tar William H. Myers i njegov zamjenik William A. Tallaferro, Ujedinjene Velike Lo e colubijskog Distrikta, pozvani su kako bi im bile dodijeljne po asne titule. Oni su to prihvatili, te su tako dodatno u vr ene veze koje povezuju masonske obitelji. Tom prigodom Veliki Me tar Mayers u svom govoru kovao je u nebesa Kaptol Kraljice Esther Br.1: Neka golubica mira lebdi nad vama. Neka Svevide e Oko, kome se klanjaju Sunce, Mjesec i Zvijezde uvijek nad vama bdije. Neka vas titi i uva u va im svakodnevnim nastojanjima da promovirate sveop e dobro ovog kaptola.
E

Ubrzo potom otvoreni su jo neki kaptoli poput Kaptola Kraljice Shebe Br. 3, Gethsemane Kaptola Br. 4. I brojnih drugih. Svaki puta kada bi se osnovala nova podru nica, nedugo zatm i priznala bi ju regularna masonska Lo a to je dodatno irilo i u vr ivalo masonske veze. asnici Pythagoras Lo e Br. 9, dodijelili su asnicima Kaptola Kraljice Esther Br. 1, prva odlikovanja poznatija i kao rozete. Ceremoniju dodjele uprili io je Dostojni Patron Thornton A. Jackson koji je elio da kaptoli uspiju u poslu koji je pred njima i ciljevima koje su si zadali. Tom prigodom Jackson je pdsjetio asnike da rozete nose s ponosom i u znak sje anja na 5 Heroina: Adah, Ruth, Esther, Marthu i Electu. Na kraju svog izlaganja izjavio je slijede e:

Tebi, Kraljice Esther i Suradnicima, predstavnicima zraka Predivne Zvijezde iz koje izviru najdivnije, najproro anskije i najinstruktivnije lekcije Starog i Novog Zavjeta. Neka uvijek baca zrake ljepote i spokoja na sve na to privla i tisu e da Ga tuju. Ova izjava svojevrsna je ideja vodilja lanovima Reda Isto ne Zvijezde od 1875. pa sve do dana njih vremena. Probajte malo progooglati pojam Order of the Eastern Star i vidjet ete koliko rezultata dobiti, i gotovo svaki link je razli ita podru nica. TRILATERALNA KOMISIJA I 3. SVJETSKI RAT Osim povijesnih urota i mo ebitnih naga anja o tome koliko su tajna dru tva utjecala na politi ko ekonomska kretanja na globalnoj razini, vrijeme je da se posvetimo onome to se doga a danas. Cijeli svijet je klicao progla enju novog predsjenika SAD-a, vjeruju i da e prvi afroameri ki predsjednik donijeti promjene, ne samo u svijesti ve i u globalnoj politici. No, jedan ovjek po imenu Webster Tarpley koji je osim to je vrstan povjesni ar i biograf nekih biv ih amrei kih predsjednika, ne misli tako.
F F

Muslimansko piodrijetlo aktualnog ameri kog predsjednika samo je lukavo smi ljeni "spin" koji e ameri ku vanjsku politiku odvesti ne ka smirenju sukoba na Bliskom istoku, ve ka rasplamsavanju mnogo ve eg "mitskog" sukoba supervelesila. Svi znaju da centri politi ke, vojne i ekonomske mo i ne le e u Kabulu i Bagdadu, ve u Moskvi, Pekingu i Washingtonu...Da bi se izvukli iz pomalo gubita kih sukoba u Afganistanu i Iraku ( a gotovo i iz rata s Iranom za koji je postojala izravna prijetnja tijekom srpnja-kolovoza 2007.), Amerika je s Obamom stvorila novog "Mand urijskog kandidata" i na taj na in stavila to ku na "i" sinteti kog sukoba " rata protiv terorizma" koji je zapo eo 2001. Prema rije ima doti nog Tarpleya, kandidatura Barracka Obame je jo vi e militaristi ka i agresivnija od kandidature njegovog prethodnika Busha i njegovih neo-konzervativaca. Novi ameri ki prdsjednik nije ni ta vi e do lutka na koncu Trilateralne komisije, a posebice izvjesnog Zbigniewa Brzezinskog.

Ova klika se sada odlu uje na elo nacije dovesti ne nekog desni ara i neo konzervativca. ve ljevi ara i demagoga koji obe ava "nadu" i "promjenu". a po rije ima Brzezinskog centri mo i le e u Pekingu i Moskvi i on je odlu an da se osovina SAD-V. no s jo vi e pripreme i indoktrinacije. Sada ova ista Trilateralna komisija stoji iza kandidature Barracka Obame. a mnogi se sje aju koliko je ona bila katastrofalna-ekonomski i strate ki. ve ratovi na ve oj skali. Projekt Obamine adnistracije ne e biti ratovi na Bliskom istoku. ali ustvari zastupa kvalitativno gore i destruktivnije ciljeve i mo e isporu iti Europu kao pijuna i " rtveno janje". Taj projekt je koncizniji i razra eniji od neo-konzervatisti kog pristupa "razori i osvoji". jer nafta vi e nije pitanje prevage i presti a. Kako sam ve prije rekao.Britanija odr i u narednom periodu kao vladaju a supervelesila. U prilog ove teorije idu i najnovije izjave .Trilateralna komisija je u biti klika bankara koja je vodila i Carterovu administraciju.

jer je SAD ve pred bankrotom i ne mo e si priu titi jo jedan rat takvih razmjera.NE! injenica je da Sudan s gotovo 10% opskrbljuje Kinu naftom.. I Rusi i Kinezi imajusvoje muslimanske manjine koje bi dale du u i srce da se oslobode svojih "tla itelja" ( u Kini su to Viguri). Kina mudro uti. umijesto da Muslimani postanu neprijatelj. Darfura i humanitarne krize?... Brzezinski je prije nekog vremena posjetio ovo mjesto s ciljem protjerivanja Rusa i okretanja Sirije protiv njih. Uzmimo za primjer pristup McCaina i neokonzervativaca...Shvativ i strate ku va nost Tartosa u Siriji. Isti scenarij ele primjeniti sa Sirijom. oni postaju topovsko meso u ve spomenutom potencijalnom sukobu protiv Rusije i Kine.....I tako . a Rusi i Medvedev ka u kako je vrijeme ponovno se naoru ati do zuba s naglaskom na nuklearni program (Jutarnji list. a ljevica koju podupire Rockefeller i Soros (Trilateralna komisija) -likuje. Jo jedan primjer: da li su Ameri zabrinuti zbog Sudana.RASADNIK BUDU IH SLOBODNIH ZIDARA ... Ostatk zaklju ite sami.. DEMOLAY INTERNATIONAL. Ve ernji list) .predsjednika navedenih supervelesila. Brzezinski je to ve jednom u inio zarativ i Afganistan s Sovjetskim savezom i naoru avaju i afganistance ameri kim oru jem. Ameri ka desnica nema pravo rje enje za ovaj scenarij. dok Brzezinski ka e: nemojte to u initi. Obama ka e: "Amerika nije neprijatelj muslimana" (Jutarnji list)..oni ka u "bombardirajmo Iran sa svim raspolo ivim sredstvima".umijesto toga u inmo Iran svojim saveznikom i zaratimo ih s Rusijom.Sve to treba je poduprijeti te manjine i naoru ati ih do zubagerilski rat svjetskih razmjera.

Kako bi u tome bili to uspje niji. svakom dru tvu se nastojalo pripisati neko misti no podrijetlo zasnovano na zasadama raznih dokazanih tajnih dru tava. jer su se s prvim danom svoga obznanjivanja po ela pozivati na neke drevne manifeste. dokumente i zapise. Kako sam ve nebrojno puta istaknuo. Drugim rije ima. kao uostalom i brojni crkveni redovi danas.religijskih sekti i inih organizacija. bratov tina. Templarima vjerojatno nije bilo u interesu pozirati takvim ustrojem. ponovno dolazimo do Templara kao najstarijeg tajnog dru tva ili bar dru tva s tajnama. pseudo. po to su bili vitezovi-redovnici nije udno to su bili organizirani kao bratov tina. no injenica ipak stoji da . Povijesne injenice govore da su to inila i sama tajna dru tva.Otkada postoje tajna dru tva postojala je i opozicija koja je na ovaj ili onaj na in nastojala diskreditirati njihov rad. koja je funkcionirala po vojnoduhovnom principu i na strogoj hijarajrhiji. asocijacija. fascinacija Templarima proizilazi iz injenice da je ovaj Red od ubogih Kristovih vitezova postao najmo nija organizacija u sjeni tada njeg poznatog svijeta. Ako u obzir uzmemo dokazane povjesne injenice. a isklju imo navodne tvrdnje o postojanjima pojedinih tajnih dru tava. Bez obzira da li su pojedina dru tva doista imala podrijetlo u pro losti ne mo emo olako ignorirati ideologiju s kojom su se uporno povezivali.

Red DeMaolaya postaje me unarodan i osniva svoje podru nice i u inozemstvu. Portugalu. no zato znamo da se jedna me unarodna bratov tina za mladi e zove upravo DeMolay International (biv i Red DeMolaya) po zadnjem Velikom me tru Reda Vitezova Templara spaljenom na loma i. Svaku podru nicu ovog dru tva sponzorira neka masonska lo a ili drugo masonsko tijelo. Meksiku i u jo nekim dijelovima Ju ne Amerike.su njihovi zasadi bili pravi rasadnik tajnih dru tava u budu nosti. I danas. Australiji. Organizacija je rapidno rasla tako da je do kraja 1921 Land shvatio da e ovoj organizaciji morati posvetiti svoje puno vrijeme. Brzilu. mnogi lanovi po izlasku iz ovog dru tva. svoju karijeru nastavljaju kao Slobodni zidari. Kolumbiji. Filipinima. bri no je koncipirana po modelu slobodnog zidarstva. Japanu. Ne mo emo znati da li slobodni zidari izviru iz Templara. ova organizacija vrlo je sli na Jobovim K erima i Duginim Djevojkama o kojima sam ve ranije pisao. ubrzo je privukla pa nju Masonskih lo a koji su je formalno priznali u mnogim dr avama. tako da svoje podru nice danas imaju u Kanadi. Kako je organizacija nastavila rasti. Mentori se fokusiraju na razvoj dru tvene svijesti. Ime 23 i ujedno posljednjeg Velikog me tra Templara uzeo je s ciljem promicanja vrijednosti lojalnosti i odanosti. Ciljevi lanovima organizacije mogu postati svi mladi i u dobi od 12 do 21 godine starosti i ne moraju imati nekog ro aka koji je ve lan neke masonske Lo e. u Kansas Cityu u dr avi Missouri uspje ni poslovni ovjek Frank S. Kada su svoje podru nice uspostavili u gotovo svakoj dr avi SAD-a. Boliviji. Land. a mentori novoprido licama su odrasli mu karci i ene. Drugim rije ima. Iako nisu direktno povezani sa slobodnim zidarima Red De Molaya smatra se pridru enim tijelom. Panami. naj e e o evi i majke ili biv i lanovi organizacije koji se zovu Seniori. Italiji. Dru tvo se zasniva na sedam osnovnih vrlina: G . Arubi. Izvorna ideja ove organizacije bila je postati uto i te i savjetovali te za mladi e koji su o eve izgubili u ratu. Kako je ova organizacija lan masonske obitelji. Land je otkrio potrebu stvaranja mjesta gdje bi se mladi i s istim probleima mogli povezati i nau iti odgovornosti. Njema koj. tako da su lanovi u red inicirani kroz cijeli niz alegorijskih obreda. razvoj vje tine vo enja i osobne odgovornosti. Ovu masonsku organizaciju za mladi e od 12-21 godine osnovao je 1919. Prvi lanovi ovog dru tva postali su Louis Lower i jo osam njegovih prijatelja bez o eva. Trenutno ova organizacija broji 18 000 lanova samo u Sjevernoj Americi. U svome radu koriste model mentoringa.

Sve du nosnike organizacije imenuje Glavni Savjetnik osim ostalih savjetnika i blagajnika. U kasnijim godinama Seniorima su postale i ene koje esto zovu majkom . a po asne titule i odlikovanja dobivaju i ne. Za njegovanje ovih vrlina dobijaju se i posebna odlikovanja. U radu Glavnom Savjetniku poma e Savjetnik Senior i Savjetnik Junior.bratskoj ljubavi. Glavni Dr avni Svjetnik ili Glavni Savjetnik Jurisdikcije zadu eni su za organizaciju na dr avnj razini. te zapisni ara kojeg imenuje nadzorno vije e. Seniore te ostale starije suradnike iz masonskih redova u prenesenom zna enju zovu jo i otac pozivaju i se na izvornu ideju dru tva da postane zamjena za izgubljenog oca. On je uvijek iz redova starijih lanova. Savjetnik Senior naj e e je taj koji Glavnog Savjetnika nasljedi na njegovoj funkciji. Evo kako izgleda struktura ove organizacije: Izabrani: * Glavni savjetnik Savjetnik senior Savjetnik junior blagajnik Imenovani: H H * Zapisni ar * akon senior * akon junior * Stjuart senior * Stjuart junior * Orator * Sentinel * Kapelan * Mar al * Standard Bearer (?) * Almoner * Sedam perceptora * Organist . a vodi ju Glavni Savjetnik. kolegijalnosti. No osim na lokalnoj razini DeMolay international ima i upravlja ka tijela na dr avnim razinama. po tovanju prema Svetim Stvarima. Struktura Reda Regionalna podru nica Demolayeva Reda naziva se kaptol. imena i pozicije du nosnika variraju u svakoj pojedinoj jurisdikciji. a biraju ga sami lanovi.lanovi koji su svojim radom i zalaganjem na ovaj ili onaj na i pomagali u radu ovog dru tva. Tako er. skromnosti. isto i i patriotizmu. pouzdanosti.

Zlatna Zora je planirana. da bude Hermeti no dru tvo posve eno filozofskoj. Za na a pojimanja najpoznatiji DeMolayevci bili su Walt Disney.D:.D:. gdje studenti mogu u iti principe okultne znanosti i razne elemente zapadne filozofije te magije. magijskog bratstva osnovanog u Londonu 1888. ali nastavilo djelovati tijekom godina pod imenima dvije organizacije proiza le iz nje. duhovnoj i psihi koj evoluciji ovje anstva.) je neprofitna organizacija Floride iji je cilj neprekidno o uvanje onog tijela znanja znano kao Hermetizam ili Zapadna ezoterna tradicija. gr ki. vidovitosti i Enohijanske magije. Mentor i vode e svjetlo Hermeti nog Reda Zlatne Zore bio je pokojni Dr. Tolerancija za sva religijska vjerovanja je bila nagla ena. judeo-kr anski. Tako er je dizajnirana da bude kola i muzej znanja. a neki su u li i u Hall of fame . idove i kr ane. od strane njenih osniva a. Sustav magije Zlatne Zore je dizajniran da podu ava svoje studente apstraktnom ezoternom znanju kao i prakti nijim primjenama ceremonijalne magije. divinacije. a simbolizam koji je upotrebljavala G:. Ova organizacija promovira u enje originalnog Hermeti nog Reda Zlatne Zore. iako religijsko slikovito prikazivanje i religijski koncepti igraju va nu ulogu u njezinu radu. Sustav magije Zlatne Zore nije religija. Williama Wynn Westcotta i Samuel Liddell MacGregor Mathersa. Danas. Israel Regardie. unutarnje alkemije. gnostike.O. Stella Matutina i Alpha et Omega. Nastavni plan uklju uje studij Kabale. egipatske magije. rozenkrojcerski i masonski elementi mogu svi biti na eni unutar u enja G:. I I . koje je prestalo postojati pod tim imenom 1903. ljudi iz mnogih razli itih religijskih putova smatraju sebe praktikantima magije Zlatne Zore uklju uju i neopagane. astrologije. dolazio je iz razli itih religijskih izvora.G.D. gnosti ki.Cijela je ekipa poznatih i manje poznatih prodefilirala kroz ovaj Red. egipatski. od strane Dr. Regardieova jasna i neosporna elja bila je da bilo koji i svi duhovni tragaoci mogu ne to dobiti iz u enja Zlatne Zore za vlastiti rast i evoluciju. John Wayne I Bill Clinton! HERMETI KI RED ZLATNA ZORA Hermeti ni Red Zlatne Zore (tako er znan i kao H.

Rana Povijest Kao sin siroma nog idovskog useljenika. Tradicija koju je predstavljala Zlatna Zora a kasnije i njezine dvije inkarnacije. bio je iniciran u stupanj Neofita i napredovao u stupanj Zelatora 2. Mathers. privukla je veliki broj poznatih okultista kasnog 19. Aleister Crowley i Dion Fortune. To mu je kasnije mnogo pomoglo u prou avanju kabale. Stella Matutina i Alpha et Omega. 18. Obitelj je prihvatila tu gre ku kao novo ime. o ujka 1926. godine. Samuel L. 1921. koju je nazivao drugim domom. Za vrijeme Prvog svjetskog rata njegov stariji brat se pridru io engleskoj vojsci gdje mu je prezime bilo gre kom promijenjeno u "Regardie".Israel Regardie Prije nego to je preminuo 10. lipnja 1927. Israel Regardie je bio od mnogih smatran kao zadnji ivi Adept veoma ivog magijskog pokreta poznatog pod imenom Hermeti ki Red Zlatne Zore. Regardie je esto posje ivao Knji nicu Kongresa. i ranog 20. Israel Regudy ro en je u Londonu 17. 18. Arthur Edward Waite. William W. prijavio se u Washin gton College of SRIA (Societas Rosicruciana in America). nastale nakon to se izvorni Red raspao na razli ite frakcije. Me u njima su bili Dr. jogu i hindu filozofiju. Od ranih dana bio je zainteresiran za teozofski rad Madame Blavatsky. Westcott. . velja e 1926. o ujka 1985. studenog 1907. Pa ak i u izuzetnoj skupini veoma u enih maga Regardie posjeduje veoma visoki autoritet. cijela se obitelj preselila u Washington DC kad je Israel Regardie imao 13 godina. Veoma brzo je na ao u itelja hebrejskog i nau io itati hebrejski bez velike muke. William Butler Yeats. stolje a.

Tako je u listopadu 1928. U sljede e 3 godine Regardie je poku avao uvjeriti poslodavca da ga podu i magijskom umije u. Mnogi lanovi iz obje organizacije. Drvo ivota se smatra jednim od najrazumljivijih tekstova prakti ne magije ikada napisanih. "Jedna od stvari koje je jako mrzio" napisao je Pat Zalewski "je bila da ga ljudi uspore uju sa Crowleyevom metodom Telemitske magije kao i Knjigom Zakona Jo uvijek se sje am Regardiea kako udara dlanovima o stol jedne no i za ve erom govore i "Kvragu. "Drvo ivota" je izazvalo veliko uzbu enje u ezoterijskim krugovima. potpomognut britanskim asopisima. Regardie mu se pridru io u Engleskoj. Knjige koje je Regardie kasnije izdao pokazale su uravnote eniji i zreliji pogled na Crowleya. "Vrt Mogranja" i "Drvo ivota". Ti tekstovi su u biti objava u enja Zlatne Zore. Crowley si vi e nije mogao priu titi da zadr i Regardiea kao osobnog tajnika. Drugi lanovi su stali na stranu Regardiea. Knjiga koju je na ao je bila "Prvi dio od Knjige etiri" Aleistera Crowleya. Me utim.Negdje oko 1925-1926. 1930. bila je o igledna u knjizi "Oko u trokutu". ak je napisao pismo Regardieu okrivljuju i ga za objavu tekstova i zahtijevaju i da vi e nikada ne spomene Zlatnu Zoru na papiru. "Vrt Mogranja" je knjiga koja se temelji na kabalisti kom u enju koje je Regardie stekao vlastitim istra ivanjem. Dion Fortune je bila jedan od najve ih branioca kao to se mo e vidjeti iz lanka "Okultni Pregled". Me utim. E. budu i da je Crowleyjev izdava bankrotirao. Crowley je jednostavno ignorirao zahtjeve i nije se ponudio da podu ava Regardiea ni jogi niti magiji. Jedan od vo a Alpha et Omega. Regardie je pristupio Redu Stella Matutina. Regardie je poku ao popraviti Crowleyev ugled knjigom "Legenda o Aleisteru Crowleyu" koju je napisao zajedno s Crowleyem. nego to je itko ikada prije . i to iroj javnosti. Kada je bilo izdano. Stella Matutina i Alpha et Omega. Njegova dobrodu na priroda. Regardie i Crowley su se razi li i nedugo zatim prestali me usobno komunicirati. ja sam ovjek Zlatne Zore a ne Telemit. kao i sposobnost da oprosti Crowleyu. Par mjeseci kasnije. Njen lanak je u principu jo bolje otkrio istinsku sr Zlatne Zore. s vremenom ga je doveo u nevolje s francuskim vlastima te je morao napustiti zemlju. pamtili su Crowleya kao prodornog buntovnika iz ranijih godina te je zbog ranijeg prijateljstva s Crowleyem Regardie bio izlo en provokacijama nekih lanova Reda. Regardie. Vrlo brzo je Regardie poslao pismo Crowleyu u Pariz i nakon odre enog vremena je dobio i odgovor. skroman i suzdr an mladi . godine. Uz ohrabrenje i pomo Dion Fortune. dvije inkarnacije .J. itaju i svaku knjigu o toj temi ili lanak ili skripte do koje je mogao do i. gdje Dion Fortune daje visoko mi ljenje o knjizi "Drvo ivota". Me utim. godine Regardie je objavio dvije knjige. Iako je Zlatna Zora prestala djelovati 1903. godine Regardie je nai ao na knjigu koja ga je zaintrigirala. volio bih da ljudi to shvate. nije vi e inzistirao na svojim zahtjevima." Magijska Povijest 1932. Regardie prihvatio ponudu i preselio se u Francusku. LangfordGarstin. Mladi Regardie je ovo prihvatio kao izuzetnu priliku da u i magiju od osobe koja je ve izdala i knjigu o toj temi.Ubrzo nakon toga Crowley mu je ponudio posao osobnog tajnika u Parizu. Crowleyev ugled. Stella Matutina i Alpha et Omega nastavile su njezinu tradiciju. Regardie bi bio uzrujan kada bi ga netko povezivao isklju ivo s Crowleyevim u enjima. Regardie je nastavio prou avati magiju samostalno.

Regardie je rekao "Dobio sam pozivnicu za u lanjenje u Red na temelju objavljivanja knjige Drvo ivota"." Moja Rozenkrojcerska Pustolovina (1936. u enja Zlatne Zore postala su dostupna svim istinskim tragaocima. Izgledalo je kao da su Vo e Stella Matutina igrali dvostruku igru. podrijetlo. Jedan od spisatelja ka e: " najve i dio u enja Zlatne Zore do stupnja Zelator Adeptus Minor je dostupno iroj javnosti ve pola stolje a i niti jedan od problema modernog svijeta nije povezan s . mnogi obmanuti Vo e Hramova radije su po eli uni tavati dokumente Reda. Kao to to obi no biva. Red je ve bio u procesu raspadanja. ali siguran da e sam sistem opstati. Sve ve i broj spisatelja pi e knjige posve ene u enjima Zlatne Zore i samim time u enja iste postaju dostupnijima. okolnosti ili materijalnog stanja. U sada nje vrijeme vi e ljudi nego ikada prije naziva se praktikantima Zlatne Zore. Neki rade u grupama. Na alost. bez obzira na razinu obrazovanja. Regardie je objasnio svoj razlog objavljivanja u enja iroj javnosti rekav i " jako je va no da itav sistem u enja postane dostupan iroj javnosti tako da se ne bi izgubio. 1933. Kao rezultat te pogre ke vrata inicijacije odjednom su se otvorila Regardieu. me utim to nije bila istina. zbog ve nekoliko djelomi no i bezobzirno objavljenih otkri a. 1937. Kao to je Regardie predvidio. Regardie se pridru io Redu gdje je uspio brzo napredovati kroz stupnjeve zahvaljuju i njegovim izvanrednim sposobnostima. Predstavnik Reda je poslao pismo Dion Fortune sla u i se s njenim pogledom i u isto vrijeme poslao pismo Landford-Garstinu u kojemu je optu ivao Dion Fortune kao neodgovornu osobu. Ubrzo je zaklju io da Red i u enja Reda ne e predugo opstati bez predavanja tih u enja u ruke ve em broju ljudi koji e iste cijeniti. drugi samostalno. ta dva pisma su zavr ila u pogre nim kuvertama. u jednoj od najve ih faux pas u povijesti ezoterijskih grupa. Zbog Regardieove te ke i nesebi ne odluke da prekr i zakletvu tajnosti danu letargi nom i umiru em Redu.) Kroz povijest mnoge su hrabre osobe morale donijeti odluku koja je utjecala na velik broj ljudi. Regardie je napustio Red u prosincu 1934. Neki su javno kritizirali Regardiea zbog objavljivanja tekstova iako mu je ve a grupa Adepta bila za to tajno zahvalna. potrebno adekvatnije predstavljanje tog sustava. Regardieov izbor je bio sljede i : ili u po tovati zakletvu tajnosti koju sam dao Redu i pustiti da svo u enje bude zauvijek izgubljeno ili u ga objaviti i biti kritiziran. Jedino se tako mo e promijeniti iroko rasprostranjeno negativno shva anje Magije. Regardie je bio pozvan da se pridru i Redu Stella Matutina. Manja grupa je prorekla da e Regardie snositi velike posljedice za to to je prekr io zakletvu.objavio. U ime tajnosti i elite. 1933. koja je nazvao jednostavno "Zlatna Zora". Regardie je bio veoma nezadovoljan i zabrinut oko davanja grandioznih titula izme u Vo a Reda koji nisu ba bili jako zainteresirani za prakti ni rad. Nakon to je postao Theoricus Adeptus Minor. Regardieova odluka da objavi u enje pokazala se dobrom i zbog toga mu svi studenti magije duguju veliku zahvalnost. Sa podr kom Dion Fortune. mnogi Hramovi Stella Matutina i Alpha et Omega su se po eli raspadati i na koncu nestali. nego da podijele znanje i u enje sa budu im nara tajima. mjesto. godine je objavio ve inu rituala i u enja Zlatne Zore u etiri toma. To je naslje e svakog mu karca i ene to je njihovo duhovno pravo ste eno ro enjem" "Moji motivi su bili da bez sumnje doka em da nije vi e Red idealan na in prijenosa Magije i da je. ali bez obzira na to svi bi trebali biti zahvalni Israelu Regardieu na njegovoj predvi anju.

i iste se godine preselio u Sedonu.A. 1936-1937. Cleggom i Dr. Iako postoji dosta mo i u tim u enjima.objavom tog znanja i u enja. kakve obi no igraju veliku ulogu u magijskim doga ajima. "Temelji Prakti ne Magije". J. a osim toga imao je jo jednu veoma va nu du nost: "Druga jako va na du nost koju je Regardie imao je ta. to nije opasna mo . "12 koraka do spiritualnog prosvjetljenja". "Prakti ni vodi za Geomantijsku divinaciju". Pristupio je Chiropractic College u New Yorku da bi studirao psihologiju.) Regardie se vratio u Ameriku 1937. L. mo e se sa sigurno u re i da Regardie nije bio jedan od okultista iz fotelje. To ga je prisililo da odustane od prakti ne alkemije. Regardie upore uje magijske tehnike s metodama i hipotezama psihoanalize.G. Posljedice te nezgode u laboratoriju pratile su ga sve do njegove smrti. gdje je studirao psihologiju i psihoterapiju. krenuo je sa praksom kao analiti ar. knjiga koja je dala detalje o tome kako da se korak po korak izvode kabalisti ke vje be izvedene iz ceremonijalne magije Zlatne Zore. U to vrijeme on nije vjerovao u vrijednost laboratorijske alkemije. Regardie se povukao u mirovinu 1981. Dok je bio u Londonu. Regardie je objavio mnoga druga djela: "Umjetnost i smisao Magije". Kasnije. Arizona. "Kompletan sistem magije Zlatne Zore". Takva du nost nije jednostavna. Benditom. Regardie je poku ao sru iti zidove koji su bili postavljeni izme u magije i psihoterapije. Psihologije i Enohijanske Magije. Jedna od posljednjih stvari od kojih bi zapadni svijet trebao biti za ti en je duhovni rast i evolucija. Nedavno dobiveni tekstovi iz arhive Israel Regardie Foundation pokazuju ogromnu koli inu osobnog rada i istra ivanja koju je Regardie ulo io u podru je Kabale. Regardie je istra ivao Kr ansku Mistiku. Regardiea te su . Regardie je studirao psihoterapiju sa Dr. da kao Adept uspostavi legitimnu granu inicijacijske linije Zlatne Zore u Americi. Istovremeno. I upravo onda u jednom od onakvih graciozne sinhronizacije. Njegova kasnija djela uklju uju naslove "Ceremonijalna Magija". Junga i Reicha."(1) Regardie je prakticirao to je i podu avao. Regardie je studirao psihoterapiju pod okriljem Dr.M. nego da je bio prva klasa Teurgista i stru njaka na polju magije. Njegov trening je obuhvatio u enja Freuda. "Vodi za opu tanje za ljen ine". par iz Georgie postao je nadahnut radom Dr. je strpljivo ekao etiri desetlje a dok situacija nije postala dovoljno zrela za takav poduhvat. godine Regardie je napisao "Kamen Mudraca". U 1938. (Rad sa prakti nim alkemi arima kao to su Frater Albertus iz Paracelzusovog Istra iva kog Dru tva u 1970-im godinama naveo je Regardiea da promijeni mi ljenje u kasnijim godinama ivota. Predaje psihijatriju na koli za kiroprakti are u Los Angelesu i objavljuje mnoge lanke u mnogim magazinima psihologije. knjigu o alkemiji iz perspektive Karla Gustava Junga. Regardie se seli u Kaliforniju i tamo otvara ured kiropraktike kao i Reichove terapije. Tako er. 1947. Regardie je objavio "Srednji Stup". A. Nakon diplome 1941. Na alost. "Kako napraviti i koristiti Talisman". misterije povjerene Redu povezane su sa duhovnim rastom i evolucijom. svoja shva anja na tu temu opisao je u "Romansa i Metafizika". U toj knjizi. jedan od Regardieovih alkemijskih eksperimenata nije se odvijao prema planu slijedom ega je Regardie ozbiljno povrijedio plu a u laboratoriju. E. Jedna od Regardieovih glavnih preokupacija bila je da sa uva tradiciju Zlatne Zore. "Otkotrljaj se kamenu". Nandorom Fodorom.

The Art Of War. inspirativna i u isto vrijeme jednostavna nastavljaju u iti i nadahnjivati nove generacije studenata magije. europske kraljevske obitelji. Regardie je nastavio davati savjete na polju zdravlja i magije do kraja svog ivota. to no u vrijeme kada su dvojica magova (jedan s isto ne. njegova djela. koja su veoma osvje avaju a. ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi.Emma Goldman "All warfare is based on deception. te je tako Keruxova svjetiljka pre la u ameri ke ruke (3). stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. d a c b d a X `YX b W V V TUTSPR P Q Henry Kissinger ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga snimljen tijekom konferencije u talijanskom hotelu 2004. No. "Najnasilniji element drustva je neznanje. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima. Clan ovog reda je i Milan tarot. potpredsjednika SAD-a. predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda. Europsku centralnu banku. ameri kog ministra obrane i ministra financija. jednog naro itog vikenda. guvernera federalnih rezervi.G. nepoznati jedan drugome i paru iz Georgie. Regardieov motto bio je Ad Majo Adonai Glo iam (Veli oj Slavi Bo ijoj . Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bil erberg d i predsjednika SAD-a.A. Bilderberg ozna ava NATO savez. 10 o uj a 1985 Dr." . [/I] . skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. godine. direktore vode ih bankarskih tvrtki.s Komoru Ru e i Kri a (vrs a sve ane pros orije potre ne za inicijaciju u Adepta). koji je imao puno pravo da bude Inicijator u Komori bio je poveznica koja je nedostajala. godine.M. Iako Regardie vi e nije me u nama. skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Europe. obja njava Estulin. A. to su bile prve i posljednje inicijacije koje je ikada izvr io. Israel Regardie je preminuo od sr anog udara dok je ve erao s prijateljima u jednom od njegovih omiljenih restorana. Danas. Tako." . Posebno se referira na zapadnu Europu. bili spremni za inicijaciju. Sun Tzu Prvotno napisano od nobie [COLOR="Red"] U osnovi. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Europskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. drugi sa zapadne obale SAD-a). itd. ameri ke kongresnike i senatore. Regardie je inicirao dvoje u Unutarnji Red. u skladu s vremenom.

.jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tijekom sastanaka u Njema koj 2005.David Rockefeller (lijevo) jo jedan ivahni star i . godine.

Fotografije policijskog osiguranja tijekom sastanaka skupine Bilderberg.000. Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.000 dolara .

godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.Uhi enje fotografa koji je 2006. .

including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. Arabic. In Mostar. entire historical districts. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. Mladic's soldiers selected out artists. 1995. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. Sept 14.Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri On the Charlie Rose Show. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops.000 manuscripts and rare books were burned. systematically. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. another city in Herzegovina. writers. Muslim. Persian. as well as the regional archives of Herzegovina. in effect. and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. Turkish. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). Mladic's troops annihilated. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat." Ironically. teachers. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). Serb. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. Over a million books and 100. A few objects. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. In places he couldn't occupy. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques ./1/ . The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. the Karadjoz Bey Mosque. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. the ancient heritage of Trebinje. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture.

Mladic targeted the vibrant. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096. between Croatia and Serbia. And the perseverance and survival of Bosnians. we are Bosnians. if we want a society where people of different races. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. we will not likely be able to save our own culture /3/. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. could declare: "there is no Bosnian culture. Michael Sells . And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. The idea is absurd. as Kissinger and General Mladic wish. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. powerful. and racial ghettoes is not a solution. and mass-killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. why not divide Bosnia. religious. If we insist that people of different races.Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? . shells. religions. advocates of religious apartheid in Bosnia. such as Henry Kissinger. religion. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. and background can work together and build a common culture. There was no "African culture". they said. rapes. Bosnian culture is sending us a message. concentration camps. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. gives the lie to Kissinger. then we are Bosnians. and backgrounds share a common culture and build a united nation. In the United States." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. then we are Bosnians. All the bombs." And if there is no Bosnian culture.

Savoy . 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette. LEVITI .KAZARIJA . Frescobaldi. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. PA: Community of Bosnia Foundation. 1993).S. 1 (July 1995). http://www. 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art.bibliotecapleyades.bosnia on October 14. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. pp. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press.acknobil05. 41 minutes (Haverford. The exhibit is being displayed at various places in the U. see Noel Malcolm. Rotshcildi. 29 no.current-events. 1995.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild . For a historical overview.MLETACKO PLEMSTVO . Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. by Aida Musanovic. manuscripts.. see Sarajevo Expo 92.Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u kvadrilionima dolara. one of the artists. 2 For one example of the Bosnian response to destruction. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga. 1994). to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15. and other testimonies to their cultural heritage.BILDERBERZI Rockefeleri .1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt. vol. For information on the war on Bosnian culture. an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo.. 1994). "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. see Andras Riedlmayer.net/so.

je. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. koji prolazi i preko Balkana. U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundland Development . Taj vlak. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. Sve je po elo krajem 18. Ono to je vrlo indikativno. Pari kog kluba. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. Londonskog kluba. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a.TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. st. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. ne slu ajno. najve eg financijskog centra u EU. da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. Edmund Rothschild (1916)[/I] Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu.

. Peter Mendelson. ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons. Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona.Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. S druge strane. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). vo a internacionalnih cionista.Corporation) korporaciju u Kanadi. koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). i kontrolor svjetske opskrbe novcem. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). obrade i distribucije dijamanata. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. desna ruka kraljice. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. Daily Telegraph.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu. Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. glavni bankar Vatikana. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN-AMRO. vo a Illuminata.. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. nizozemske bankarske grupe. investicijske banke iz Londona. U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em. . i "Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. vlasnik Izraela. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). Peter Mendelson je aktualni ministar V. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. godine). Sir Evelyn De Rothschild (1931) Kum Crnog Plemstva. Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. Marcus se nalazi i na elu BBC -a. i ustupanju vode ih pozicija u istim.

ðukanovi . brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro . "NM Rothschild". na usluzi su mu. Mittali. "JNR Limited". pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. utjecaj na vitalne politi ke. Kompanije i korporacije "RIT Capital". Za tu svrhu. Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok....a zivi u Londonu.. "British Petroleum". "Atticus Capital". Berezovski..nisam znao da je ovaj nosonja dijelio BiH. "Vanco". Britanije..). ekonomske. agenata.. "Trigranit".. medijske i vojne institucije irom svijeta. od koga je naslijedio bezbroj poslovo a.kazu Indijac vlasnik. pored zapadne nomenklature u okviru EU.. Kako pouzdane informacije.. NATO-a.masonska ..Nathan Filip Rothschild (1971) Otac Jacob Rothschild [I]Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. Ovaj Mittal je kupio svu metalurgiju u BiH..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful