Bilderberg grupa, Masonstvo, Illuminati, cionizam, protokoli sionskih mudraca, etc...

Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak Bilderberg grupe u Njema koj 2005. godine, bio je to rezultat vi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Dugogodi nje analize nekoliko istra iva a razotkrivaju manipulacije i destruktivne planove skrivene elite o stvaranju totalitarne svjetske vlade, a prikupljeni dokumenti, fotografije i dokazi podupiru postojanje skrivene infrastrukture. Historijat pri e vra a nas u maj 1954. godine kada je odr ana tajna konferencija mo nika u hotelu Bilderberg pokraj Arnhema u Holandiji. Sastanak je okupio lanove kraljevskih obitelji, politi are, utjecajne poslovne ljude i predstavnike obavje tajne zajednice . Tema sastanka bilo je povezivanje dugoro nih i strate kih ciljeva izme u predstavnika SAD-a i zapadne Evrope. Pedeset izaslanika predstavljalo je jedanaest zemalja zapadne Europe, dok je jedanaest izaslanika predstavljalo SAD. Tako je po ela tradicija odr avanja godi njih konferencija, a skupina je nazvana Bilderberg po mjestu prvog okupljanja. Svake godine skupina se sastaje u nekom drugom gradu. Ovogodi nja konferencija odr ana je od 14. do 17. majja u Gr koj. Daniel Estulin posljednjih etrnaest godina posvetio je razotkrivanju tajnih sastanaka skupine Bilderberg. Evo par biografskih podataka: Ro en je u Rusiji. 1980. je zbog politi kih je problema izbjegao u Kanadu, a danas ivi u pa niji. Estulinova knjiga ÄIstinita pri a o skupini Bilderberg³ postala je me unarodna uspje nica. U paniji je knjiga do ivjela ak 13 izdanja. Objavljena je u 53 zemlje i prevedena na 32 jezika, a diljem svijeta prodano je vi e od dva i pol milijuna primjeraka. Njegov je djed bio pukovnik KGB-a unutar kontraobavje tajnog odjela, a njegovi kontakti olak ali su mu istra ivanje tako da je ostao u vezi s ljudima koji su radili za razli ite tajne slu be i agencije diljem svijeta. Mo da imaju razli ite ideologije i svjetonazore, ka e Estulin, ali dijele ljubav prema slobodi. Estulin ka e jo i ovo: ÄBez obzira gdje se skupina Bilderberg odlu i sastati, uvijek u saznati o emu e razgovarati. Mo ete se kladiti u to.³ Daniel Estulin, za po etak, upozorava kako su takvi sastanci iz ameri ke pravne perspektive potpuno ilegalni. Loganov zakon koji je izglasan jo 1799. godine zabranjuje izabranim predstavnicima SAD-a da se u privatnom aran manu upu taju u stvaranje me unarodne politike s utjecajnim poslovnim ljudima i politi arima iz drugih zemalja. Me utim, takve se manipulacije doga aju ve (bar) pedeset i pet godina. U knjizi ÄIstinita pri a o skupini Bilderberg³ Estulin pokazuje kako su briljantno ideal demokracije nametnuli Äljudi iza zavjese³. Smatra da bi pravilan izraz bio monopol putem socijalizma Bilderberga. No, njihov sistem socijalizma nema namjeru raspodijeliti bogatstvo, posebno ne njihovo bogatstvo, ve kontrolirati ljude i konkurenciju. Budu i da Rockefelleri, Sorosi i ostala ekipa kontroliraju dru tvo, to zna i da skupina Bilderberg ustvari kontrolira dru tvo. Sistem Bilderberga je dinami an i mijenja se s vremenom. Upija i stvara nove dijelove dok se istodobno rje ava zastarjelih i neuspje nih ostataka. lanovi dolaze i odlaze, ali s istem ostaje aktivan i odr ava sam sebe. To je virtualna paukova mre a koja ispreple e

financijske, politi ke, ekonomske i industrijske interese s mleta kim bankarskim modelom Äfondi ultramontanizma³ u sredi tu (izraz Ämleta ki fondi ultramontanizam³ koristi se za bankare koji imaju izravnu kontrolu nad vrijednostima nacionalne valute i k redita u vremenima krize). Estulin upozorava da u svijetu me unarodne ekonomije postoje oni koji upravljaju doga ajima kao to postoje i oni koji na te doga aje reagiraju. Ovi potonji vi e su poznati i broj ano su ja i. No, prava i istinska mo le i unutar prve skupine koja upravlja doga ajima. U sredi tu globalnog financijskog sistema nalazi se financijska oligarhija dana njice koju predstavlja skupina Bilderberg. Svaki sastanak skupine ima za cilj stvoriti Äplemstvo namjere³ izme u pripadnika evropske i sjevernoameri ke elite. Oni tra e najbolji na in upravljanja Planetom. Drugim rije ima, ele stvoriti globalnu mre u golemih kartela koji imaju ve u mo od bilo koje nacije na Zemlji. Uzimaju sebi za pravo da kontroliraju sudbine i ivote ljudi. Ta oligarhija predstavlja privatni kriminalni poduhvat s pipcima koji se prote u diljem svijeta, a djeluju preko mre e vladinih agencija, javnih institucija i privatnih korporacija. U knjizi je Estulin pokazao da je skupina Bilderberg postala svjetska vlada u sjeni koja u potpunoj tajnosti, na svojim godi njim sastancima, razra uje nacrt kako e provoditi planove o kontroli svijeta putem agresivnih mjera pod krinkom Äborbe protiv terorizma³. Svaka nova mjera, promatra li se individualno, mo e izgledati kao blago odstupanje, no cijeli paket promjena, koji je dio dugoro nog plana, usmjerava nas prema globalnom porobljavanju. U ovom se trenutku definitivno nalazimo na prekretnici, smatra Estulin. Samo o nama ovisi ho emo li se oduprijeti novom mra nom razdoblju. Dvije su mogu nosti: ili e nas zahvatiti elektronska globalna policijska dr ava ili emo prevladati ovu no nu moru kao slobodna ljudska bi a, to e ovisiti o postupcima koje odlu imo poduzeti sada i ovdje. U osnovi, obja njava Estulin, Bilderberg ozna ava NATO savez. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. godine. Danas, u skladu s vremenom, skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. No, kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi, skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Evrope. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Evropskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. Posebno se preferira na zapadnu Evropu, stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija, guvernera federalnih rezervi, Evropsku centralnu banku, predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda, e vropske kraljevske obitelji, ameri ke kongresnike i senatore, potpredsjednika SAD-a, ameri kog ministra obrane i ministra financija, direktore vode ih bankarskih tvrtki, itd. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima, ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bilderberg i predsjednika SAD-a. Primjerice, 2008. godine skupina Bilderberg sastala se u Chantillyju u Virginiji. Na sastanak su tada do li Barack Obama i Hillary Clinton. Tamo su bili i direktori Washington Posta, New York Timesa, Wall Street Journala, magazina Time, Financial Timesa, le Mondea, el Paisa iz panjolske, francuskog le Figaroa, njema kog Die Zeita, danskog Jyllands Postena i asopisa Ekonomist. No, nitko od tih medijskih efova nije smatrao va nim da objavi kako su budu i predsjednik SAD-a i njegova glavna suparnica bili nazo ni na tajnom sastanku s najva nijim svjetskim mo nicima. Kao to je Estulin izjavio u mnogobrojnim radijskim intervjuima te godine, David Rockefeller i ostali ameri ki predstavnici Bilderberga rekli su Obami kako je Äpredsjedni tvo njegovo dok ga ne izgubi³.

To je zna ilo da e Obama biti predsjednik bude li radio sve kako treba. U suprotnom netko e drugi postati predsjednik. Prava demokracija na djelu, zar ne? Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak skupine Bilderberg u Njema koj 2005. godine. Bio je to rezultat vi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Kako ka e, poma u mu ljudi iz tajnih slu bi, Amerikanci, te zapadni i isto ni E vropljani. Na kraju knjige prilo io je nekoliko zadnjih izvje taja Bilderberga i njihove zaklju ke. Zahvaljuju i informacijama koje je dobio s tog sastanka u Njema koj iz 2005. godine predvidio je da e nafta dosegnuti cijenu od 150 dolara po barelu. Veoma lako se te tvrdnje mogu provjeriti u raznim arhivima na internetu koji datiraju prije tih doga aja. Nafta je to ljeto dosegnula cijenu od 147 dolara, to je veoma dobro predvi anje, zar ne?. Otkrio je i stvari koje su bile povezane s nacionalnim izborima u Njema koj. Skupina Bilderberg odabrala je Angelu Merkel kao budu u kancelarku umjesto Gerharda Schroedera. O igledno, predstavnici vode ih svjetskih medija tako er su za to znali jer su bili ondje. Za to to nisu objavili? Zar to ne bi trebala biti glavna vijest na prvoj stranici? Ali ne ± jer medije kontroliraju najmo niji ljudi na svijetu koji pripadaju skupini Bilderberg. Otkrio je da je godine 2006. skupina Bilderberg raspravljala u Kanadi o uni tenju ameri kog i panjolskog tr i ta nekretnina. Tu je informaciju Estulin objavio u panjolskoj verziji svoje druge knjige koja je objavljena u septembru 2006. Godinu i pol dana kasnije tr i te se sru ilo a ekonomija pala na koljenima. LOKACIJE NEDAVNIH SASTANAKA Evo i popisa nekoliko posljednjih sastanaka skupine Bilderberg: ‡ 3. do 6. jula 2004. ± Hotel des Iles Borromees, Stresa, Italija ‡ 5. do 8. maja 2005. ± hotel SeeHotel Überfahrt, Rottach-Egern, Njema ka ‡ 8. do 11. jula 2006. ± Hotel Brookstreet, Ottawa, Kanada ‡ 31. maja do 3. lipnja 2007. ± Hotel Ritz-Carlton, Istanbul, Turska ‡ 5. do 8. jula 2008. ± Hotel Westfields Marriott, Chantilly, Virginia, SAD ‡ 14. do 17. maja 2009. ± Hotel Astir Palace, Atena, Gr ka ini se da je u novije vrijeme sve po elo kad je Cecil Rhodes 1891. organizirao tajno dru tvo koje je nazvao Dru tvo inicijacije. Poput mno tva organizacija, dru tvo se sastojalo od pojedinca ili veoma male skupine koja je bila u sredi tu. Lord Milner, agent bankarskih interesa Rothschilda i povjerenik Cecila Rhodesa, stvorio je vanjski krug Dru tva inicijacije. Nazvao ga je Udru enjem pomo nika koje je bilo poznato i kao Skupina okruglog stola. Pukovnik Edward Mandell House, britanski ekonomist John Maynard Keynes, histori ar ekonomije Arnold Toynbee, te simpatizer nacizma i biv i ameri ki ministar vanjskih poslova John Foster Dulless izmijenili su Skupinu okruglog stola u javno formalno vije e koje je sada poznato kao Institut me unarodnih poslova. Godine 1921. zavjerenici su odlu ili podijeliti Institut me unarodnih poslova u ameri ku podru nicu ± Vije e me unarodnih odnosa te britansku podru nicu ± Kraljevski institut za me unarodne poslove. Lord Winston bio je predsjednik Vije a za me unarodne odnose. Jednom je izjavio kako se ameri ka vlada u sjeni krije upravo u toj organizaciji. Da se ne bi pretjerano zanosili mnogim domoljubnim pokretima u SAD-u, ka e Estulin, u njih su se odavno ubacili agenti Bilderberga. Primjerice, to se odnosi na novinar e i Ameri ko udru enje slobodnih novinara (AFP). Novinari prisustvuju sastancima du e od

Pitao je svog dobrog prijatelja koji obna a va nu poziciju u Svjetskoj banci da mi to objas ni. Novac slijedi vijesti. Ne smijemo zaobi i ni religiozne organizacije i donatore. plan Bilderberga zadire u mnoge pore dru tva. Taj me unarodni program humanitarne pomo i ko tao je nekoliko milijardi dolara. Novinari prate doga aje. WHO. To se naziva Ätransformacijom bogatstva³. godine potrebno umanjiti za 3 milijarde ljudi. Kada AFP po ne objavljivat i va e novinarske lanke. Uvijek je bilo tako. godine operacija µ ivotna crta¶ (OLS). Bit e dovoljno da ih izgladnite do smrti. Bez patnje ne bi bilo ni humanitarnih akcija. vlasni tva i investicija. Nixon i Kissinger potpi sali su dokument ameri ke vlade o studiji rasta stanovni tva. To se odnosi na ljude koji e ostati bez domova. novca. UNHCER i USAID. kada se skupina Bilderberg sastala u Njema koj. Diljem Sudana. Katastrofe su dobre za posao. Sve je navodno dizajnirano za rtve rata u razorenom Sudanu.bilo koga. Pogodimo tko su sponzori AFP-a? Tko pla a mno tvo njihovih ra una? Rije je o CIA-i. i 2050. FAO. Ameri ki i evropski znanstvenici procijenili su da na planet maksimalno mo e odr avati dvije milijarde ljudi. Revoluciju je zamislila vladaju a klasa. ne e biti potrebno ubiti sve te ljude. Barem tako misle. Naravno. nije vidio istu sintagmu. WFP. Bila je izre ena u sli nom kontekstu povezanom s krizom nedostatka energije. Vjerojatno o tome ne bi razmi ljao detaljnije da prije etiri godine. ovako izgleda stvarna slika. uskoro ete saznati da nitko ne eli imati posla s vama. ICRC i Svjetska vizija. a nevladine udruge slijede novac. pa tako i u one koje generalno smatramo pozitivnima ± poput nevladinih udruga.) No. ukoliko elite objaviti istra iva ke lanke o skupini Bilderberg kao nezavisni novinar. Dokument jasno govori kako je svjetsko stanovni tvo izme u 1974. ka e Estulin. koji je bio uni ten ratom i drogom. No. U izopa enom svijetu prisutnost zemalja na afri kom tlu postala je neophodna za opstanak sudanskog naroda koji od njih nije ni tra io pomo . to ne zna i da e Rockefelleri i ekipa ostati gladni. Operaciju je koordiniralo 35 glavnih zemalja lanica UN-a uz ostale zemlje i organizacije kao to su UNICEF. CARE. Izgladnjivanje je definitivno svjetska politika. a usmjerena je na stvaranje tehnokratske vlade u kojoj e unutarnja i vanjska politika biti pod injene me unarodnoj ekonomiji. Rekao mu je da se Äuni tenjem svjetske ekonomije mo e uni titi potra nja³. Posljednje procjene govore o pet milijardi ljudi. Prema Estulinu. On samo razmijeni strane. Godine 1974. Operacija OLS utemeljila je golemo upori te u ju nom Sudanu s nepreglednim brojem humanitarnih agencija koje su se . a u Estulinovim rukama se tako er na ao dokument kojega je William Engdahl dobro predstavio u knjizi ÄSjeme uni tenja³. ka e Estulin. Estulin pi e kako je prije dvanaest godina u jednom izvje taju Bilderberga vidio izraz o Äzahtjevu za uni tenjem³ koji tada nije razumio. Naime. (Koja glupost. Zanimljiv koncept. Malo je re i da je bila rije o divovskoj operaciji. Krajnjim ciljem skupine Bilderberg Estulin smatra ± provesti revoluciju bez prolivene krvi. kao to se vidi na primjeru Afrike. Novac ne mo e jednostavno ispariti u zrak. Ako jednom i uspijete objaviti takav lanak zauvijek ete biti diskreditirani u o ima vode ih medija. Ima tu i smanjenja populacije. Bez humanitarne pomo i ne bi bilo ni mjesta za tajne obavje tajne operacije. To je na in na koji to funkcionira. U intrevjuu u hrvatskom izdanju asopisa Nexus to je objasnio ovako: ÄSvi misle da znaju kakav se u as doga a u Africi. To je dio zapadnog imperativa geopoliti ke kontrole. to zna i da bi na Zemlji ostalo ne to manje od dvije milijarde ljudi. tog trenutka postajete ovjek njihova tr i ta jer to udru enje predstavlja desno krilo ameri ke politike i nadmo i bijele rase. Upravo se to dogodilo tokom Velike depresije koja nije bila ni ta drugo nego prijenos bogatstva u ruke najmo nijih ljudi. No. Uklju ene su bile i nevladine udruge u koje spadaju OXFAM. pro irila se 1998.

da li je u kona nici zaista ne to napravljeno? Na vrhuncu operacije Sudan je dobivao milijun dolara dnevno. No. toliko podbacila? S ime se Sudan mo e danas pohvaliti nakon to je potro eno 6. Ameri ki narod dobivao je dnevnu dozu slika u luksuznim propagandnim magazinima koje su prikazivale patnju. . Etiopija. Ne tako davno pitao sam svog prijatelja iz CIA-e za to se njihov pristup nikada ne mijenja. glad i mrtva tijela afri ke djece. prodaja ide jo bolje. Njegov odgovor bio je kratak i jasan.67 milijardi dolara za njegov spas? Rije je o nemilosrdnom i skrivenom iskori tavanju daleke zemlje koja je poslu ila humanitarnim agencijama i golemim vladinim aparatima. Neke od tih kr anskih i humanitarnih udruga bile su uklju ene i u tr govinu oru jem za Sudansku oslobodila ku vojsku. Na internetskoj stranici Ujedinjenih naroda pi e kako je µoperacija OLS spasila ivote i pomogla stotinama tisu a ljudi¶. Svi su se natjecali da dobiju dio multimilijarderskog nov anog kola a.me usobno borile da osiguraju goleme pla e svojim lanovima. to je bila i vojna operacija podr ana od Ujedinjenih naroda. Sudan. µZa to mijenjati stvari koje uvijek funkcioniraju?¶³ Henry Kissinger ± ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga ± snimljen tokom konferencije u talijanskom hotelu 2004. koja je trajala vi e od sedamnaest godina. Tako to izgleda u Africi. No. Eritreja i Kongo jo su uvijek u jadnom stanju. Ako situacija izgleda lo ije. godine. Kako je mogu e da je humanitarna akcija takvog opsega. Glad i u as postali su proizvod poput skupog nakita. kao i na po etku tih humanitarn ih kampanja. Kori tena je masivna infrastruktura iz Nairobija i Kenije koja se prelila u ju ni Sudan. Svaka dnevna soba dobila je svoju porciju. New York Times i New Yorker udru ili su svoje snage kako bi zatra ili od ameri ke vlade i Ujedinjenih naroda da µu ine ne to¶. pa su se takvi zrakoplovni transporti organizirali zajedno s prijevozom hrane i lijekova. Rusiji i Ju noj Americi.

.David Rockefeller (lijevo) ± jo jedan ivahni star i . godine.jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tokom sastanaka u Njema koj 2005.

Fotografije policijskog osiguranja tokom sastanaka skupine Bilderberg.000 dolara . Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.000.

Uhi enje fotografa koji je 2006. Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri . godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.

Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and.000 manuscripts and rare books were burned. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. A few objects. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. 1995. systematically. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. Mladic's soldiers selected out artists. and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. the Karadjoz Bey Mosque. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. Serb. another city in Herzegovina. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat. In Mostar. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. Sept 14. Over a million books and 100. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. writers. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. Arabic. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. in effect. Mladic's troops annihilated. entire historical districts. teachers. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). Persian. the ancient heritage of Trebinje. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). as well as the regional archives of Herzegovina. In places he couldn't occupy. Turkish." Ironically. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina.On the Charlie Rose Show. The idea is absurd. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques ./1/ Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. . Muslim.

so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? The same approach was used during the extermination of the American Indian nations. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. There was no Native American Culture so why not put the American Indians on reservations or "ethncially cleanse" those who refuse to go to the reservations? There is only one problem with Kissinger's statement and his plan. and mass -killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. the collaboration with the genocide by the NATO nations which could have stopped it in 1992. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa.Mladic targeted the vibrant. gives the lie to Kissinger. religious. You can build the concentration camps and killing centers that are now being exposed before the world at the UN War Crimes Tribunal in The Hague.S. concentration camps. as Kissinger and General Mladic wish. And at a time when extremists of all sides in the U. if we want a society where people of different races. After the people have been "cleansed" (killed or driven into refugee camps) and their monuments have been destroyed. In the United States. claim these the culture never existed in the first place. could declare: "there is no Bosnian culture. we are . religion. Present-day South Africa is testimony to that. powerful. You can kill people and you can dynamite mosques or desecrate cemeteries. and racial ghettoes is not a solution. All the bombs. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096. like Kissinger. then we are Bosnians. advocates of religious apartheid in Bosnia. and the lie by the likes of Henry Kissinger. are demanding apartheit. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. the betrayal by Croat extremists. rapes. so with Bosnia. and backgrounds share a common culture and build a united nation." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. shells. There was no "African culture". such as Henry Kissinger. cultures are hard to kill." And if there is no Bosnian culture. The very survival of the American Indian culture is testimony to that. And the perseverance and survival of Bosnians. Bosnian culture is sending us a message. why not divide Bosnia. But you cannot kill the spirit of a great culture. you can. separation of races and religions.Bosnian culture survives the overwhelming destructiveness of the Serb army. between Croatia and Serbia. As with South Africa and the American Indians. they said. and religious and racial wars--at a time when some people are saying "American culture doesn't exist"-.

Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u kvadrilionima dolara. LEVITI . 29 no.. vol.KAZARIJA . see Andras Riedlmayer. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15. and other testimonies to their cultural heritage. For a historical overview. 1993). and background can work together and build a common culture. Savoy . by Aida Musanovic.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild . one of the artists. see Noel Malcolm. 1995.S.bibliotecapleyades. If we insist that people of different races. For information on the war on Bosnian culture. 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art. an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo.Bosnians. "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press. Frescobaldi. Michael Sells 1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. http://www. pp. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga..MLETACKO PLEMSTVO . then we are Bosnians.acknobil05. manuscripts. religions.net/so. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia.BILDERBERZI Rockefeleri .bosnia on October 14. Rotshcildi.current-events. 1 (July 1995). 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette. 1994). we will not likely be able to save our own culture /3/. Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. see Sarajevo Expo 92. 41 minutes (Haverford. 2 For one example of the Bosnian response to destruction. The exhibit is being displayed at various places in the U. 1994). PA: Community of Bosnia Foundation.

da je po eo izdavati vlastite me unarodne zajmove. st. 2005.N. To im je omogu ilo da kreditiraju britansku Wellingtononovu vojsku u Portugalu (za Napoleonskih ratova). na ime toga domogli su se velike koli ina zlata u ime britanske vlade. da tako oja a sposobnost obitelji da djeluju irom Europe (bez obzira na politi ke okolnosti). u ulici Judengasse.. jer je profitirao od uvoza prekomorskih dobara (preko Engleske) i tako u ao u rizi ni (politi ki) posao kr enja Napoleonove kontinentalne blokade. da osigura djelovanje u AustroUgarskoj. Nov arskom poslu u io se u obiteljskoj tvrtci Wolfa Jakoba Oppenheima u Hamburgu. 1806. Njegovi preci. i osnovao banku u londonskom Cityu. Tim novcem je on osnovao je prvu inozemnu tvrtku porodice Rothaschild. Ratne prilike su mu ak i le na ruku. . Mayer Amschel Rothschild. M. kada su preko njegove banke. Sina Salomona poslao je u Be . ostao je u Frankfurtu. rabiv i pritom kapital od grofa Wilhelma IX. Rothschildov posao se pove ao. Mayer Rothschild Amschel je toliko oja ao svoju poziciju glavnog me unarodnodnog bankara. 1763. Na po etku XIX. st. obitelj se preselila u Haus zur Hinterpfann (u Judengasse) u kojoj je otac Amschela Mayera. Rothschild & Sons. Najmla eg sina Jamesa poslao je u Pariz 1811. . Po eo je poslovati kao mjenja nica i trgovina rijetkim kovanicama ( u to doba u opticaju su bili vrlo razli iti zlatnici i kovani novci). i le isplate iz Britanije za nadnice hesenske pla eni ke vojske.Osniva Rothschildove me unarodne bankarske dinastije koja je postala jedna od najuspje nijih obitelji u poslovnom svijetu.. ali to nije nimalo utjecalo na Rothschildove poslove. Sve je po elo sa tre im sinom Nathanom Mayererom Rothschildom kojeg je 1798. poslao je u Englesku. sklopio je formalni partnerski ugovor s svoja tri najstarija sina. i time omogu io obitelji Rothschild nesmetano poslovanje u tada njoj vrlo podjeljenoj i zara enoj Europi. Najstariji sin Amschel Mayer. uspio je ste i povjerenje princa Wilhelma od Hessena. njema ki idovi ivjeli su po danas znanim podatcima. Sina Carla (Calmanna) poslao je u Napulj (tada mo niji i utjecajniji grad od sjeverno talijanskih gradova) da osigura poslove po talijanskim dr avama. u kojem je preuzeo Frankfurtsku banku. (pa Wilhelm I. da poradi na uvozu tekstila.). pro iriv i posao na investiranje u nov arske fondove u Londonu. u idovskom getu u Frankfurtu.) . se vratio u Frankfurt i otpo eo vlastiti posao. Ku e u Judengasseu tada nisu imale ku ne brojeve. Napoleon je zauzeo Hessen. Mayer Amschel Rothschild najpoznatiji je po tome to je svojih pet sinova. koji mu je postao pokrovitelj. usput su ga nazvali osniva em me unarodnog nov arstva. Poslovno je osobito oja ao nakon Francuske revolucije. Grof Wilhelm pobjegao je u Schleswig-Holstein. ve razne oznake ( titove . barem od sredine XVI. Nathan je dobio britansko dr avljanstvo 1804. grof od Hessena i Kassela (1785. koja je vrlo brzo postala jedna od najmo nijih financijskih institucija Europe . ameri ki poslovni magazin Forbes stavio ga je na 7 mjesto u svojoj anketi o 20 najutjecajnijih poslovnih ljudi svih vremena. god. kao protumjeru zbog Wilhelmove podr ke Prusiji. s 20. Obitelj Mayer ivjela je generacijama u ku i Haus zum Roten Schild (Ku a kod crvenog tita) po njoj su dobili ime Rothschild.. kada se po eo baviti isto bankarskim poslovima za princa Wilhelma koji je uskoro postao Wilhelm IX. Amschel Moses Rothschild imao maloprodajni du an (zalogajnicu) i trgovinu devizama (kovanicama). vladarske ku e Wilhelma IX. 1664.000 £ kapitala.Schild). 1810. rasporedio u pet razli itih dr ava. on je nastavio poslovati kao njegov bankar.

Ono to je vrlo indikativno. ne slu ajno. najve eg financijskog centra u EU. 1812. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. James u Pariz a peti sin Amschel je ostao u Frankfurtu. Sve je po elo krajem 18. st. Edmund Rothschild (1916) . Pari kog kluba. Taj vlak. posthumno je dobio plemi ki naslov od Austrijskog cara. Salomon je oti ao u Be . Engleski tim predvode vreme ni Edmund i Evelyn sa mladim Nathanom. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata.Mayer Amschel Rothschild. Glavnu rije vodi englesko-francuski tim Rothschilda na elu sa Nathanom. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. Amschel je imao pet sinova. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. koji prolazi i preko Balkana. Guy Rothschild sa sinovima Davidom i Eduardom. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. rujna. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. 1817. je. Nathan u London. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. Londonskog kluba. sinom Jacoba Rothschilda. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. Sinovi i njihovi potomci su za nepunih dvjesto godina u potpunosti pokorili i podjarmili zapad. koje je rasporedio irom Europe. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. umro je 19. Karl u Napulj. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. a francuski. u Frankfurtu. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". Tako su postavljeni temelji "Pax Judaica".

investicijske banke iz Londona.Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. Daily Telegraph. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo).. glavni bankar Vatikana. vo a internacionalnih cionista. vlasnik Izraela. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN -AMRO. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. i ustupanju vode ih pozicija u istim. ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. Marcus se nalazi i na elu BBC -a. Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. obrade i distribucije dijamanata. nizozemske bankarske grupe.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu. Sir Evelyn De Rothschild (1931) Kum Crnog Plemstva. desna ruka kraljice. vo a Illuminata. U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundl and Development Corporation) korporaciju u Kanadi.. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". i . i kontrolor svjetske opskrbe novcem.

utjecaj na vitalne politi ke. godine). Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar).. U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em. "Atticus Capital". Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje ."Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa).Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. medijske i vojne institucije irom svijeta.. Peter Mendelson je aktualni ministar V. "Trigranit". Kompanije i korporacije "RIT Capital". "Vanco". pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. agenata. Nathan Filip Rothschild (1971) Otac Jacob Rothschild Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. od koga je naslijedio bezbroj poslovo a. Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. "NM Rothschild". S druge strane. "JNR Limited". Peter Mendelson. ekonomske. "British Petroleum".

Za tu svrhu. Hrvatsku Rothschildi okupiraju prete no iz Ma arske . U tom smislu. godine.). Pored toga. predstavlja bo nu podr ku britanskom trijumviratu. uticajne investicijske banke u Zapadnoj Europi. Eduard Rothschild (1957) Davidov polubrat Eduard je tako e lan investicijske banke. Britanije. Nalazi se na elu "Imerys"..Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok. NATO-a. ðukanovi . koju je osnovao James Meyer. Berezovski. kontrolira ugledni francuski list "Liberation". koja je podijeljena izme u engleskih i francuskih Rothschilda. Nalazi se na elu "Rothschild & Cie Banque". David Rene Rothschild (1942) Francuska dinastija Rothschild. pored zapadne nomenklature u okviru EU.. Mittali. metalur ke kompanije koja je u vlasni tvu Rothschilda od 1880. David se nalazi na elu NM Rothschild grupacije. pojavljuju se David Rene i Eduard Rothschild. Rothschildi u Hrvatskoj Za razliku od ostalih dr ava Balkana. na usluzi su mu. sinovi Guya Rothschilda. brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro .

Osnovan je konzorcijum Ingra-Trigranit (Ingra. Naja i adut iz nevladinog sektora je arko Puhovski. U oblasti telekomunikacija je prisutan T. sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. Pored MOL-a koji je preuzeo naftnu kompaniju INU. kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. nema fizi kih altera. Preko Unicredit i Intesa banke preuzeli su Zagreba ku i Privrednu banku. IOR se po eo ra ati za vrijeme rata.na elu je Igor Openhajm. Profit. ali ele pro i i biti neprimje eni. Veliki dio ruralnog podrucja du Dalmacije vec ima svoje kupce. "Roberto Calvi . crkva i diplomacija. ekovi ne postoje.(Austo-ugarska. nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino. Pri izvr enim nov anim operacijama. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus. Kako bi privukli klijente. mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve . druga zna ajna Rothschildova kompanija u hrvatskoj privredi je Trigranit. Samo trenutak nakon otvaranja ra una. tako e. ima hiljadu raznih ogranaka.6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest.Bog Bankar". Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. prve masonske lo e u Hrvatskoj su organizirane iz Ma aske) koja predstavlja bazu irenja hazarske dinastije. koja je i la preko Vatikana. Trigranit. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite. ne isporu uju se nikakve potvrde. Hazar). KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA IOR je jedna vrlo specijalna banka. Babilona i Sumera. Uzroci lihvarskih kamata izgleda sezu sve do Egipta. kao identifikacijska isprava. Jedino sjedi te je u Vatikanu. ima ambiciozne planove na hrvatskom primorju. 1941 godine..Mobile. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. ali zato ima puno klijenata.. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. bez imena i bez slike. U Hrvatskoj je Soro manje prisutan nego u ostalim zemljama. Nema fizi kih altera. kamate na depozite iznose od 12% na vi e. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane. Taj konzorcij je vlasnik rukometnih arena. zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61. Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. odnosno dobitci idu u "religijske namjene".

. onda je njihov broj najmanje va an. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima. Sindone. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. banka je od samog nastanka upletena u velike skandale. Richard Nixon. ubojstva Calvija. Kada se radi o ogromnom broju rtava. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi. me u njima i mnogi znanstvenici. zavr avale su na loma i. ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina.. Vatikanska centralna banka. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. otvorena je u drugom svjetskom ratu. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka. investira. Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine. IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata. a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno. oru je. najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. li nosti koja zapravo na kraju krajeva. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza.kontrole. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala. vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama.Kennedy. zvali su Hitlerov Papa. igra na burzi novca. a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na. oprali su milijardu dolara mafija kog novca.. skuplja dobitke. Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. aristokraciji i mafiji. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca. prevare i korupcije. Po zvani noj izjavi Vatikana. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor. aktivno operira na svjetskom tr i tu. slu ajevi Banco Ambrosiano.. a njega ine petorica laika i generalni direktor. Vrijeme crkvene inkvizicije. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M. Joe Doto (mafija ki boss). Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. donijelo je tako er veliki broj rtava. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj eri trgovine robovima i Europskog kolonijalizma. Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkom da od IO R-a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. 1400-ih godina. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa... njome i upravlja. porijeklom iz cijelog svijeta. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara. Podsjetimo se. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola.. ili je bolje re i i ta. a koji su bez financijke stru nosti. O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna. Pouzdano se zna da je kroz povijest. Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti. Samo izmedju 1971 i 1973 godine. Papu Pia XII. . koji je otvorio tu sredi nju banku.

Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM. a po inje uloga mafije. u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. ve i pripadnici masonske lo e P2. zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa. IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. naj e e preko vlastitog teritorija. ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom. Izme u 1968 i 1969 godine. Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije. u . Krajem ezdesetih godina. Na alost. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. Roberto Calvi-em i Michele Sindonom. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide i ratne zl o ine. u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani. ef IOR-a. Kolika je njihova ukupna vrijednost. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge). bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame). vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda.Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to. U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. Marcinkus. Chrysler i Boeing. "The Vatican connection". U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. Urugvaja i Paragvaja. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe. te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. Licio Gelli-em. Coca Cola. te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi. a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet -a iz humanih razloga. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. jo je jedan dio sramne povijesti. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine.

zivotnje umiru u agoniji. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher.petatv.co. crne rupe. trebao izdvojiti 1159 miliona dolara.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav.. Ovako idovi kolju ivotinje (kosher) i na takvu hranu se placa dodatni porez. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia... Vatikan se iz bankrota. http://www.deo=agri_short http://www. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano..com/tvpopup/Prefs.. likvidatora Bance Ambrosiano.guardian.asp?video=agri_long Ovo su oznake za kosher meso: .com/tvpopup/Prefs.ly. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara. koja je u stvari upravljala zemljom. http://www.uk/business/2.petatv. sa d epovima punim kamenja.kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona. Ovi filmovi nisu preporuceni za djecu i one slabijeg zeluduca.

T. Protokoli nisu djelo idovskog naroda. Op e je poznato da kad god masonerija zapadne u pote ko e u javnom ivotu nekog dru tva (planovi joj bivaju osuje eni). potaknuo me da iznesem dokaze u prilog autenti nosti Protokola. i 18. Danas se mnogo toga vi e ne mo e tajiti .) nastojao "senzacionalno otkri e" proglasiti "glupom izmi ljotinom". Starost se Protokola procjenjuje na otprilike 300 godina. 17. Tako sada biva i u Italiji. koji je u tri navrata (16. Vance . Member i COSMOS Member).C. kad asu Protokoli tiskani. Devet poznatih krugova iluminista i njihovih lanova (Cyrus R. u kojoj se nezaustavljiv val afera korupcije i malverzacije odvija pred o ima talijanske javnosti kao prepoznatljiv sinopsis osnova iz Protokola.. L. CENT. Za ostvarenje tog plana sionski su se mudraci u pro losti nadahnjivali . i zato treba zavarati javnost.. ve skupine koja ima za krajnji cilj . R. ali identitet sastavlja a i redaktora uvijek je uvan u strogoj tajnosti. Sli no je bilo i u Velikoj Britaniji. Dir.zavladati svijetom i pod initi ga svojim interesima. F. osobito kad su i masoni dobrano u sve upleteni. Member.koju je u nastavcima priredio i preveo Kazimir Cettin za va tjednik od broja 27 d o zaklju no 29.Protokoli Sionskih mudraca su autenticni Prikaz knjige . . kolovoza 1921.. Tada se iz Carigrada javljao neki "dopisnik" Timesa.Sergio Romano: "I falsi protocolli" . Tijekom vremena su dopunjavani.Bilderbergeri.posebno i znano djelovanje Henrya Kissingera i mnogih drugih ne idova u toj sprezi. javlja se neki spasitelj koji se odmah okomljuje na Protokole dokazuju i da su obi an falsifikat. C.

Iluministi su se ve ranije bili stra no uznemirili i zabrinuli kad su Sir Walter Scott i povjesni arka Nesta Webster u li u siguran trag zavjera iz doba francuske revolucije. Metropolit Petrogradski i Lado ki Ioan (Sni jov) Za uskog pravoslavnog ovjeka pojava Sionskih protokola u Rusiji blagoslovljena je imenom . lipnja 1993.tekstovima Izajije proroka (60. svi su se oglu ili o te spise. 17. Me utim. koji govore o dolasku obe anog Mesije. Poljske i Rusije. Tel. tako da sadr aj bude itak i pregledan. 5) Njema ke. Lanze. i kao takvi spisi su podmetnuti ruskom profesoru Sergiju Nilusu. Nakon toga uslijedile su brojne racije i kod kompromitiranih iluminista prona en je dodatni materijal koji je otkrivao dalekose ne planove s jako pogubnim posljedicama po itav svijet. Lord Sydenham poslao je pismo "Spectatoru". lipnja 1992. J. ka e: "Jedino to mogu re i jest da se Protokoli u cijelosti uklapaju u ono to se sada doista doga a". Protokoli su prvi **** tiskani u Rusiji 1905.. Bolj evizam je tada bio marksisti ki komunizam i nije bilo nado lo vrijeme za oru ani prevrat". Ove metode bile su u opticaju 1901. Francuske. britansko izdanje ras lanjeno na paragrafe. instrumentalizirana organizacija). Henry Ford. naravno. ali bez obzira na protok vremena Protokoli u osnovi ostaju onakvi kakve ih je objelodanila i tiskala Bavarska vlada (The Life of Napoleon Buonaparte. ali stvarnost je ve davno ta da su UN. 1921. Bavarska je vlada razaslala te spise vladama Britanije (spajanjem londonskih lo a u Veliku lo u na Ivanje 1717. P. stolje a sa zastra uju om to no u podudara s ambicijama koje su sadr ane u tom dokumentu. koji su se odnosili na kasniju francusku revoluciju (1789. tekli iluminista iz Frankfurta. Bizaran doga aj iz 1785. Godine 1992. U prilog tvrdnji ide i izjava biv eg francuskog ministra vanjskih poslova Dumasa dana u Parizu 17. Protokoli su povijesno potvr ena stvar. Williams. O. Box 642. Godine 1875. Najbolje se o tome izrazio obra enik na katoli ku vjeru Robin Zolli. proslavljena je 275. South Pasadena. odr an je kongres u Lausannei na kojem je donesena odluka o stapanju "Sveop eg idovskog Saveza" i masonerije. u interviewu "New York Worldu". str. potvr uje neprijeporno postojanje dijaboli nog plana za osvajanje svijeta . Razna su stajali ta glede podrijetla Sionskih protokola. Po ruskoj verziji britanski novinar Victor Marsden priredio je 1921. kad su Nilusu protureni spisi.Emissary publications. kao diplomat okoli a kao ma ka oko vru e ka e. jahao je u Pariz nose i u torbi spise za Velikog Me tra Velike masonske lo e u Parizu. o emu je kra u vijest donio ameri ki tjednik "Time" od 22. Dumas. by Sir W. kako je to navedeno u Protokolima "Agentur". jer kako je re eno " idovstvo je u masoneriji prepoznalo jedan od instrumenata bitnih za ostvarenje sna o op oj svjetskoj vladavini". velja e.. Webster .& B. ali osobno mislim da nije va no tko ih je sa inio. Austrije.). Dakle. 1-4). London 1820. obljetnica. u pivnici "Goose and Gridrion" i slu beno je zapo ela djelovati britanska masonerija. a kopija tog ruskog izdanja uva se u "Britanskom muzeju" knjiga u Londonu. nego to da se cjelokupna povijest XX.: "Ujedinjenim narodima prijeti opasnost da postanu instrument ameri kog imperijalizma za rje avanje svjetskih problema". World Revolution & Secret Societes and Subversive Movements by Nesta H. pionir automobilske industrije. a zatim je predana bavarskoj vladi. u kojem ka e: "Protokoli potanko iznose ciljeve bolj evizma i primijenjene metode. tiskano 27. pa iznosim slijede e injenice. Scott-Poter.: (213) 794 -3400). Dok je jahao Ratisbonom (Regensburg) po olujnom vremenu grom ga je usmrtio i torba sa spisima do la je u ruke mjesnog redarstva.Novus Ordo Seculorum (One World Government = OUN.1-2: 42. California 91030. kad je rekao da opreke koje stoje izme u idova i kr ana proizlaze isklju ivo iz razli itog tuma enja biblije. Zbog kompromitacija zapisi su djelomice preina eni da bi se odgovornost lak e mogla prebaciti na vo e idovskog revolucionarnog pokreta u Rusiji. pod naslovom " idovska opasnost". kolovoza 1921.

ne usu uju i se povjeriti tajnu niti tiskarskom stroju. pomogli upoznati se s djelatno u i osobnim sastavom me unarodnih idovskih.svetog pravednika Ioanna Kron tadskog. SAD). koja je postojala u granicama op e ideologije. pripremati svjedoke i struk njake. Godine 1932.biv i Specijalni arhiv SSSR). i po etkom 1933.. Dokument.. Po etkom 30-ih godina me unarodne judaisti ke organizacije... Njega ne treba dr ati slu benim dokumentom neke idovske organizacije ili skupa. Ipak. Trojica od njih bili su istaknuti masoni. pismohrane Svetotrojskog manastira (ASTM .). Autor zahvaljuje svim osobama i organizacijama koji su se potrudili u svezi s potragom dokumenata i materijala na temelju kojih je knjiga napisana i iza la na vidjelo. knjigu e itati i kupovati"[1]. Otprilike tijekom tri desetlje a Sionske su protokole dr ali u strogoj tajnosti. Ilja M. bile krivotvorene i da su ih ve unaprijed potplatile idovske organizacije.) i Vladimir Jevgenjevi abotinski (1880. u prvom redu "Sinovi saveza" i sionisti. prenosili su ih iz ruke u ruku u rukopisu. sazivaju sjednice na kojima uporno razra uju pitanje o "borbi s antisemitskom promi bom i ponajprije irenjem Sionskih protokola". Trostupanjske komisije. stolje a.-1943.. Fry odigrala veliku ulogu u pravilnoj ocjeni Sionskih protokola i spoznaji o mizantropskoj ideologiji njenih tvoraca.). Veode u ulogu u pripremi procesa odigrali su Viner. nastao je u drugoj polovini 19. Prvotno je provo enje procesa "protiv" Sionskih protokola planirano u Njema koj. sionisti kih. a tako er i prepiska sudionika tog procesa. Henrik Borisovi Sliozberg (1863.. bez obzira na vlastiti rizik.Georgedonavillea. koji e slu beno posvjedo iti "la nost Sionskih protokola i injenicu da ih je fabricirala ruska policija". uspio sam prona i podosta dokumenata i materijala u svezi s povije u Sionskih protokola koji nikada do tada nisu bili objavljen.. erikover (1881. Bilderbergskog kluba. koji su pobijali vjerodostojnost Protokola. Osobita zada a te skupine bila je u tome da pripremi svjetsko javno mnijenje. koji su mi.. Rade i na knjizi. odlu no rekav i njenom autoru: "Objavi. Nije uzalud Ginzberg odustao od tu be da joj se sudi shva aju i da e silna javna rasprava o tom djelu dovesti do nepo eljna publiciteta tajnih planova judaisti ko-talmudisti koga svjetskoga poretka. Svjetskog foruma (Fond Gorba ova).. koju su propovijedali Sionski protokoli. Svejedno su istra ivanja L. koja nam potvr uje da su izjave svjedoka i stru njaka. Boris Izrailjevi Liv ic.-1937. a koji su bili uvani u pismohranama Rusije i SAD-a.. pismohrane Guverovskog instituta (AGI . koji se vodio na temelju tih protokola... Veliki svetac blagoslovio je izdanje knjige kojoj su bili prilo eni Sionski protokoli. mobilizirati sav svjetski idovski tisak koji e o njemu izvje ivati. Osobitu zahvalnost autor upu uje kustosima Dr avnog Arhiva Ruske Federacije (GARF) Sredi nje pismohrane povijesno-dokumentarne zbirke (CHIDK . Osobitu vrijednost imaju materijali sa Bernskog procesa. (1879-?)... lo e Bnai Britha.Stanford. dolazak Hitlera na vlast . Golemu zahvalnost izra avanu Rusima u SADu. Po svoj prilici su Sionski protokoli sa injeni me u najradikalnijim idovsko-talmudisti kim i masonskim vo ama i odra avali su njihova potajna o ekivanja glede vlasti nad cijelim svijetom i politi ke uspostave u odnosu na ne idove. formirana je specijalna skupina idovskih aktivista kojima je bilo nare eno organizirati me unarodni proces. Nadalje u nastojati izlo iti nastanak ovog zagonetnog dokumenta. koji je poslije nazvan Sionskim protokolima (ili protokoli sionskih mudraca)... Masonska lo a "B¶nai Moshe" (?) (Fry ju naziva "Bne-Moj e") nije prema Sionskim protokolima imala druga iji odnos od drugih idovskih masonskh lo a.-1940. gdje se u to doba nalazila najmo nija i aktivna idovska zajednica. SAD).

idovski organizatori procesa nisu alili novac za pla anje "svjedoka" i vje taka. ruskim povjesni arima B. a koje su financirali me unarodni idovski bankari Warburg.B. Odlu ili su provesti psotupak u vicarskoj. o emu su sa uvani dokazni dokumenti. Wiener i Liv ic (?). B.). S. Njega je zatomila glasna zbivanja i ishodi Bernskog procesa u svezi sa Sionskim protokolima. godine idovski tisak i liberalno-masonska sredstva masovne informacije koja su mu bila sklona uporno pu taju glasine o predstoje oj aneksiji vicarske Njema koj. bio je pofesor Baumgarten. da se odrekne svojih uvjerenje. Burcev. lipnja. naredio da se do dono enja odluke zapovijedi ovrha svih preostalih 760 primjeraka Sionskih protokola. Da bi zapo eli taj postupak judejske su vo e kao povod uzele lanak doktora Zundera u asopisu "Eiserner Baren" (09. rabin Erenprice ('). koje je napisao pod pseudonimom N. Su enje je po elo u Baselu 11. tu enoga i suda. Na prvom je zasjedanju sud odlu io razmotriti pitanje o podrijetlu Sionskih protokola. Sliosberg (?). U tim je lancima ruski . kojega je izabrala idosvska strana.G. Judaisti ki su bankari udijelili idovskim organizatorima procesa znatne iznose novca za pla anje odvjetnika i ve ine vje taka. Weizmann. u kojemu taj znanstvenik govori o pitanju judaisti kih planova svjetske dominacije i pogre no se pozvao na rije i tokolruskoga rabina Ereinpricea (?) ("Eiserner Baren.1933.I.Cherikover (?). Zatim je Zunderu bilo predlo eno kao svojedobno i Fordu. Su enje u Baselu se mnogo **** odlagalo da se na kraju ne bi ni odr alo. Po etkom 1933. Miljukov. Nikolajevski.izmijenio je planove idovskih vo a. stav i na idovsku stranu. te je izjvaio u svojoj odluci da su Sionski protokoli ² "gruba krivotvorina". godine u idovskim novinama "New York Forward" objavljena je serija lanaka Nikolajevskoga. godine idovski odvjetnik prof. Sudsku su raspravu u biti tako odgodili do jeseni 1934.07. Ujesen 1933. zapo inju i istodobno dva procesa zbog Sionskih protokola. Bodenheimer (?) G. u njihovo je ime. Tu itelji na tom procesu bili su predsjednik idovske zajednice u vicarskoj M. Probijanje snaga idovskih udru enja ostvaruje se Baselskim procesom.L. Odlu eno je bilo izabrati tu vje taka. organiziranoj sjednici sudac je. Posebice su veliki novac idovske organizacije potratile na pla anje usluga (zapravo podmi ivanja) "svjedoka". uporno tra io da sud donese odluku o konfiskaciji Sionskih protokola i knjiga Zur-Beeka i Fritsch. Matti i George Brunschwig predali su na Bernski sud albu s zahtjevom ponavljanja kaznenog gonjenja za raspa avanje Sionskih protokola od strane Nacionalne fronte. stavljaju u du nost dvojici ljevi ara. po jednog od tu itelja. Svatikov.I. ije bi izjave mogle i i u prilog idovske strane. Odvjetnik idovskih organizacija. DreyfusBrodski i predsjednik organizacija vicarskih sionista Markus Kohn.I. godine). idovske su organizacije vje to koordinirale svoja djelovanja.07. s dodijeljenim mu pomo nicima . Ujesen 1934.1933. Za predsjedavaju eg na tom suenju u svezi sa Sionskim protokolima bio je odre en sudac Meyer. Na toj vje to. Svatikovu napisati knjigu o "krivotvorenju protokola". Nepobitno je da su. Theodor Fritsch i sam doktor Zunder (?). Cherikovera (?9 2500 franaka. V. Na su enje su bili pozvani prvi njema ki izdava Sionskih protokola Gottfried Zur-Breek (Müller fon Hansen). gotovo istodobno pokrenuta je tema o "podrijetlu Sionskih protokola". Jo prije po etka procesa idovski znanstveni institut i Kongres ameri kih idova u New Yorku.N. Za predujam su koautori dobili od jednoga organizatora Bernskoga procesa I. Nikolajevskom i S:G. du Chayla i ostali. 09. A. Borisov. Glavni vje tak tu iteljstva. M. koji nije skrivao svoje pro idovske simpatije. Mnogim "svjedocima" bila su dopu tena putovanja radi prikupljanja materijala i preslu avanja osoba. U svojstvu "svjedoka" sa idovske su strane bili pozvani ugledni judejski i masonski djelatnici (Ch. Meyer-Ebner. P. godine.

U toj su skupini radili sionisti A.V. idovski bolj evik. da judaizam i masonstvo nisu povezani. Ravnaju i se po tim dokumentim. sionisti su prou avali ne samo dokumentaciju ruskih obavje tajnih slu ba nego su utvr ivali rodbinske veze osoba koje su na ovaj ili onaj na in sudjelovale u irenju Sionskih protokola. Me unarodna sionisti ka organizacija uspjela je uspostaviti vezu s sovjetskim idovima i organizirati u SSSR-u skupinu pomo nika kojima je bio dopu ten rad u tajnim pismohranima u svrhu prikupljanja materijala za Bersnki proces. Poku avaju i pripisati autorstvo Sionskih protokola ruskoj policiji. Nikolajevskoga. Nakon polemiziranja strana bilo je udovoljeno zahtjevu obrane. nakon op ih procedurnih pitanja rije je dobio Ulrich Fleischauer. Ursov. Znatan dio pismohrana ruske carske policije bio je pregledan. veoma stari knez S. Bezuspje na tra enja produljena su sve do kraja 1934.I. Materijali iz Rusije nisu uvijek i li legalnim putom. ² ja sam to je bilo mogu e vi e nstojao doznati sve o "Protokolima". Zasjedanje Bernskog suda zapo elo je radom 29. pod ijim je vodstvom skinuta i ponovno stavljena plomba na vagon Lenjina i njegove " idovske stra e" preko Njema ke u Rusiju.-1935. Nikolajevskog i Burceva. Zakulisnu spletku idovskih organizatora u svezi s Bernskim procesom razotkriva pismo koje se sa uvalo u arhivu B.S. Burvec. preko slu benih diplomatskih predstavnika vicarske u Moskvi.suradnik idovskih udru enja zapravo poticao na raspravu sa braniteljima Sionskih protokola . bili pozvani "pravni zastupnik" sionist A. Tijekom nekoliko mjeseci djelovanje se odvijalo pod oznakom "povjerljivo". tager (?). "Od tada. Poput Nikolajevskoga i Svatikova i njega su financirale idovske organizacije.). Po etkom 1934. Liv icu (?). Ipak nisu uspjeli prona i vrijednu injenicu (izravno ili neizravno) koja bi potvrdila njihove klevetni ke pretpostavke. organizatori Bernskog procesa bili su primorani priznati da ne raspola u nikakvim dokumentima koji bi potvrdili njihovu verziju. travnja ujutro. biv i guverner Besarabije i prijatelj ministra unutarnjih poslova. Maljantovi (1870-1939. Budu i da su se okrenuli sovjetskim pismohranama. Ipak. zlo ina ki dogovor. nego tajnim kanalima preko Miljukova. me utim sud je odlo io ro i te za pet mjeseci. lenov i mason P. ² pisao je Burcev. zbog nama nepoznatih razloga do toga putovanja nikad nije do lo. svibnja. idovski organizatori Bernskoga procesa imali su iroke mogu nosti dobiti podatke o tomu kako su u sastavljanju Sionskih protokola sudjelovale ruska policija i osobno general Ra kovski. a koje je on uputio B. vi e od 30 sati. Od strane SSSR-a pomo sionistima na elu je bio P. posvetiv i na taj na in 10 punih sjednica.I. godine. svibnja nave er. postojao tajni sporazum. Nikolajevski i Svatikov.D. Nakon izjave profesora Zundera u ime tu enih sudu se obratio njihov odvjetnik i predlo io za vje taka istaknutoga njema koga stru njaka za idovsko pitanje pukovnika Ericha Felischhauera. Tagre.). U ime idovskih organizacija izjavio je vje tak Loosli kako je vje tak Fleischlauer "sastavio pamflet u ime antisemitske ideje. Smidovi (1874. Sudac je podr ao nezakoniti zahtjev vje taka Looslija i .N. a zavr io 6. Burcev. On je zapo eo izlaganje o rezultatima svoga vje ta enja Sionskih protokola 30. Iz Moskve i Lenjingrada na adresu Bernskoga suda stizale su knjige i preslike spisa. Iz toga je pisma bilo bjelodano da je izme u idovskih organizatora i takozvanih svjedoka.S.G. biv i ministar pravosu a Privemene vlade. a to s uMiljukov. Osim toga. autor antiruske knjige o procesu Beiliss. na proljetna zasjedanja Bernskog procesa 1935. iz pisma je razvidno da su svi "svjedoci" dobivali novac od idovskih organizatora procesa. godine na pripremu Bernskoga procesa vrbuje se V.L. lan VCIK i CK VKP (b). J. do travnja 1935. godine. travnja i trajala je do 14. Judaisti ko-masonski vo e su jednoglasno tvrdili da Sionski protokoli nemaju veze s ideologijom judaizma i sionizma. na zamolbu idovske strane. Fritz Platten. godine. Na poziv iz Moskve u Bern su.

ruskoj vlasti. Do 1917. Burcev. koje je referirao Fleischhrauer. pod krabuljom "slobodnog novinara". pijune i kako im je uvijek bio prijeko potreban novac u pogledu provo enja procesa. bilo je zasutavljeno. koji je obo avao samoreklamu i zvuk vlastitog imena.J. Nikolajevski. koja je htjela tobo e dokazati da su oni krivotvorina. koju je napisao za vrijeme ministra financija J. vrlo ta toga ovjeka. Brandta. sprje avalo je asno razmatranja stvari i zapravo je od Bernskoga procesa napravilo farsu. koje su za njih napravili protiv Rusije krvo edni suplemenici ² idovski bolj evici. susretao se sa sionistima u kojima je on vidio "iskrene ljude od ideje" . . nosila je silan antiruski. pravi zabilje ke koje je tobo e napravio Nikola II.L. prema odluci Nikole II.. podrijetla Sionskih protokola. Iz tih je pisama jasno proizlazilo u koje su slo ene uvjete bili stavljeni branitelji Sionskih protokola. carsku Rusiju za sve mogu e smi ljene grijehe protiv idova. Naime prema vicarskim zakonima. Osim ve navedenih dokumenata. A.objavljivanje materijala. J. Mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole bio je nu an judejcimatalmudistima da bi jo jednom prevarili ovje anstvo i skrenuli njegov gnjev od stvarnih krivaca zlo ina spram svijeta. pripisav i stvaranje najzlo ina kijeg dokumenta. judejsko organizatori Bernskoga procesa odlu ili su se okrenuti izravnoj krivotvorini.A. sudskog vje taka i sudskih slu benika. Kako je i sam priznao bio je sudionikom prvih sionisti kih kongresa. Svatikov. oklevetani ljudi su protestirali. svi dokumenti koji se obrazla u nasudu. a u biti je bio njihov agent. koju su mu zapovjedile idovske organizacije koje su organizirale Bernski proces. kako mo emo primjetiti. mogu biti obznanjeni javno u sredstvima mass-medija. S. Stepanova ja sam prona ao dosta velik broj pisama koje je dobivao tijekom Bernskog procesa od B. Nakon prevrata polo aj se promijenio. u osobnoj pismohrani N. itaju i Sionske protokole. koji se istaknuo razotkrivanjem tajnih agenata ruske policije i inozemne obavje tajne slu be. kako su ih ometali u pozivanju svjedoka i vje taka. a sve s namjerom da odvuku pozornost od udovi nih zlo ina. bila ne slu ajna ve suglasni produ etak njegove ranije antiruske djelatnosti.F. tu ili su ga sudu . Izvr itelj je bio V. Burcev. tobo e. kako su im namje tali provokatore. Stoga je . Bernski je proces javno nosio antiruski karakter. Wittea. Burcev smi lja pri u kako je. Izgubiv i svaku nadu da e prona i dokaze koji bi utemeljili mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole. dakle. Pismena svjedo anstva masona. biv eg ne elnika ureda Nikole II. Markova. kada su objekti ve ine njegovih la nih optu aba bili dr avni inovnici i policijski suradnici. Njegovi judejski organizatori poku avali su dovesti u zabludu svjetsko javno mnijenje. Ovaj put V. klevetni ki karakter. koji su bili neprijatelji Rusije. udovi no podrugivanje zakonu i pravednosti. U svojoj antiruskoj djelatnosti Burcev se esto oslanjao na judaisti ko-masonske krugove. ru itelji njenih povijesnih na ela: Miljukov. Mosolova govore nam o tomu da nikakve istrage o podrijetlu Sionskih protokola Ruska vlada nije vodila. neki su ga ispljuskali. Protuzakonito stajali te sudaca. Organizatori Bernskoga procesa htjeli su sudu dokazati da je podrijetlo Sionskih protokola razmatrala Ruska vlada. Nisu uzalud glavne aktere "svjedoke".. tovi e sam Burcev.P.. ako ne ubrojimo onu kritiku o protokolima G. u povijesti ovje anstva. Djelatnost Burceva. Tedlija. Judejski vo e su okrivljavali povijesnu. njemu je mnogo toga "izlazilo" iz ruku . zada a. godine u Rusiji.K. na temelju krivotvorenih pokazatelja koji su i i stvorili mit o Sionskim protokolima.B. njemu biv i na elnik za za titu dru tvene /nacionalne/? sigurnosti i poretka u Petrogradu general major Globa ev dao preko nekog svog Koltipina-Ljubovskog informaciju o istrazi. Sliozberga (?). N. postavili idovski vo e na tom procesu.

Burcev je vrlo lo e napravio krivotvorinu. Najve i argument krivotvoritelja bili su podaci o navodnoj istrazi porijekla Sionskih protokola koju je provodila carska vlada. U biti nikakve istrage nije ni bilo. O tome nam svjedo e pisma biv eg na elnika carskog ureda A.A. Mosolova. Poku avaju i pridodati vjerodostojnost svojoj izmi ljenoj tvorevini, Burcev si je dopustio nekoliko ozbiljnih povijesnih pogre aka. Na primjer on je izjavio da se istraga vodila tijekom 1906. godine po direktivi Stolipina, na upornu molbu Lupuhina. Me utim, 1906. godine Lopuhin vi e nije bio na elnika Odjela policije nego umirovljeni (zbog prekr aja) inovnik i stoga nije mogao inicirati tu istragu. Na sudu je Burcev tvrdio da je jedan od sudjelovatelja u prijevozu navodnih la nih Sionskih protokola bio kolega po slu bi Globa evu, ega u zbilji nije bilo. Iskazi Burceva na Bernskom sudu bili su objavljeni u mnogim novinama pa i u New Yorku, gdje je tada ivio Globa ev. Njujor ke novine "Nova ruska rije " ( idovska novina, ruska samo po nazivu, glavni redaktor ² M. Weinbaum) objavljuje lanak Burceva, "Istina o Sionskim protokolima". Pro itav i taj lanak, Globa ev je odmah napisao pobijaju e pismo uredniku "Nove ruske rije i".

Jewish Ritual-Murder : a Historical Investigation http://www.jrbooksonline.com/schramm/schramm.htm Jewish Ritual Murder by A R N O L D S. L E E S E http://www.jrbooksonline.com/PDFs/Je...urder%20JR.pdf

The Talmud Unmasked: Rev. I. B. Pranaitis http://www.talmudunmasked.com/

Table of Ritual-Murders Established in this Investigation http://www.jrbooksonline.com/schramm/app9.htm

U smislu povijesnih kronologija Encyclopaedia Judaica / izdata 1973 Hazaria - A. H. Poliak, profesor srednjovekovne zidovske povijesti Ali prije toga nesto lakse npr. "13. Pleme" od Kestlera. http://www.ivantic.net/Ostale_knjiig...e_latinica.pdf George Washington "Sasvim je zalosno to ih niti jedna dr ava, starija od ove, nije pokorila kao kugu drustva i svog velikog neprijatelja, cijim je prisustvom usrecena Amerika" Martin Luther King- borac za gradjanska prava

Strastvena zelja vapijucih srca Jevreja nada se da e doci onaj dan, kada ce oni moci da se odnose prema nama tako, kao to su postupali na vrijeme Jesfiri u Perisji. I koliko je Jevrejima bliska knjiga Jesfir, koja opravdava njihovu krvolocnost, osvetoljubivost i apetite razbojni kih nada!. Nikada sunce nije svjetlilo narodu, krvozednijem i osvetnickijem, koji se zanosi idejom uni tenja i ugusenja ljudi druge vjere. Petar Prvi - Ruski vladar Vise volim da vidim u mojoj zemlji mudjahedine i mnogobosce, nego Jevreje. Poslednji su prevaranti i lupezi. Oni nece dobiti odobrenje da se nasele i organiziraju svoj posao. Bez obzira na moja naredjenja, oni nastoje da to ostvare potkupom mojih cinovnika sa ciljem da postanu ravnopravni. Benjamin Franklin visoki americki dr avnik, filozof, izumitelj, fizi ar, ekonomist i pisac, suautor deklaracije nezavisnosti. 1820. Ma gdje bilo, u zemlji, u kojoj se naseljavaju Jevreji, nezavisno od njihovog broja, oni snizavaju njen moral, komercijalno postenje, izoliraju se i ne dopustaju asimilacijuju. Ako ih mi putem Ustava ne iskljucimo iz SAD, onda za manje od sto godina oni e navaliti u velikoj kolicini, uzece vrhunac, proguta e zemlju i promijeniti oblik naseg upravljanja. Ako ih ne iskljucite, onda za manje od dvjesto godina nasi potomci ce raditi na poljima, izdrzavajuci njih, dok ce oni trljati ruke u svojim kancelarijama. Upozoravam vas, nacijo, ako jevreje ne iskljucite zauvek, Vasa djeca ce vas proklinjati u Vasim grobovima. Napoleon Bonaparte 1769 ± 1921 Jevreje treba razmatrati kao naciju, ali ne kao religioznu grupu. Oni su nacija u sredini nase nacije. Citava sela otimaju Jevreji, oni su uspostavili kmetstvo, oni su prava jata gavranova. Siromastvo koje izazivaju Jevreji, ne potice od jednog individualnog Jevreja, ono je sustina citavog tog naroda. Oni su kao gusjenice ili skakavci koji jedu Francusku. Jevreji su nacija spremna na najuzasnije zlocine. Moramo ih se rijesiti. Winston Churchill je u II WW-u molio boga (i Staljina) za pomoc da unisti naciste a ovo su njegove rijeci: (govor u predsjednickom domu 1919.g.) Nema potrebe preuvelicavati ulogu, koju su odigrali internacionalni Jevreji ateisti u stvaranju boljsevizma i njihovog ucesca u ruskoj revoluciji. Vise od toga, glavna inspiracija i pokretacka snaga dolaze od jevrejskih vodja. U sovjetskim institucijama dominacija Jevreja vise je nego porazavajuca. I glavni dio u sprovodjenju sistema terora, koji je pocinjenj izvr ili su Jevreji i u nekim slucajevima Jevrejke. Takvu djavolsku slavu Jevreji su postigli.

Obavezna preporuka (obilje dokumenta, novinskih clanaka, rodoslovno stablo Hitlerovih iz

1930 - Adolofov pradjed je bio mocan Zidovski bankar) http://video.google.com/videoplay?do...2809518563654# Dva svjetska rata Arijci su vodili iskljucivo sa ciljem stvaranja drzave Izrael. A projekom njezina stvaranja upravljaju Rothschildi. Za ilustriat tko su oni i sa kakvom moci raspolazu, dovoljno je reci da se procjenjuje da ta jedna familija drzi oko 50% bogatstva citavog svijeta. Bogatstvo idova Bill Gates-a se procjenjuje na nekih 60 milijardi, no bogatstvo Rothschilda se procjenjuje tisucama milijardi. Oni se nalaze na samom vrhu zidovske piramide moci. To njihovo bogatstvo je preveliko da bi bilo produkt rada samo jedne obitelji, vec je ono produkt rada citave idovske rase, a povjereno je njima na upravljanje zbog efikasnosti koja se dobiva centralizacijom novca na jednom mjestu. Pocetna baza tog bogatstva je novac koje su idovi pokrali jos u anticko doba, u doba bogatog arijskog Egipta, Grcke i Rima. Ono se povecavalo tokom iducih stoljeca da bi danas doseglo zapanjujuce razmjere. (Bank of Amsterdam, Bank of England, Americki FED ...itd.) Zanimljiv podatak je da su Rothschildi jos u 19-om stoljecu bankrotirali i samog Papu. On je upao u neke financijske teskoce, a oni su mu priskocili u pomoc i posudili pozamasnu svotu novaca. Naravno uz velike kamate, koje Papa tokom vremena vise nije mogao vracati. Onda su mu velikodusno "oprostili dug", ali uz uvjet da od sada ima sav svoj novac drzat u njihovim bankama. Znaci cak i sav novac kojeg milijardu krscana prikuplja, na kraju zavrsava u njihovim rukama. Oni su odlucili jos u 19-om stoljecu da treba obnovit Izrael. Razmisljali su o raznim strategijama kako to uciniti, a najbza je bila jednostavno kupit Palestinu od Otomanskog carstva. Turci su je bili voljni prodat, a novac koji su trazili nije bio ni 1% od ukupnog Rothschildovog bogatstva. No postojala su tri velika i nepremostiva problema koja su sprjecavala realizaciju tog plana. Glavni problem je sto idovi nisu htjeli selit iz Europe u Palestinu, jer tko bi bio lud napustit predivnu i bogatu Europu, te otici u nekakvu suhu pustinju kopat po pjesku. Drugi problem je sto su se okolne Arapske drzave snazno protivile stvaranju Izraela i odmah bi krenule u rat protiv njega. Treci problem je sto bi Krscani u cinu kupnje Palestine od idovskih bankara i onog sto bi eventualno sljedilo (krunidba idovskog kralja, rusenje Al Aqsa dzamije, podizanje treceg hrama) prepoznali ostvarnje biblijskog prorocansva o dolasku Anti-Krista. Krscani bi se pridruzili arapima i zajedno bi napali idove. Dakle trebalo je smislit kako rijesit sva ova tri problema. Kroz iduce stoljece je formiran jedan genijalan plan, cije obrise cu ukratko ovdje ocrtati... Prvo osigurat stvaranje samog Izraela, ali na podmukli nacin, a ne direktnom kupnjom zemlje. Koristeci svoju medijsku, financijsku i politicku moc idovi su iskoristili stoljetna neprijateljstva Europskih drzava i uspjeli pokrenut prvi svjetski rat. Isprva snazno podupirajuci Njemacku u tom ratu, uspjeli su slomit carsku Rusiju i u ratnom kaosu organizirat tamo boljsevicku revoluciju. Tako su Rusiji ucinili ono sto su davno sanjali i ta ogromna arijska drzava je pala u ruke idovu Lenjinu, Trockom i kasnije Staljinu. Zatim se sva Njemacka moc usmjerila na zapadnu frontu, na prakticki samu Veliku Britaniju. Njemacka je tada bila pred pobjedom u prvom svjetkom ratu i Britanija je bila na koljenima i prakticki gotova. Tada su idovi rekli Britanskom vodstvu: ako nama date Palestinu nakon rata, mi cemo pomocu nase medijske moci uvest SAD u ovaj rat na vasoj strani. Britanci nisu imali drugog izbora i pristali su potpisavsi "Balfourovu deklaraciju" koja je Rothschildima obecala Palestinu nakon rata. idovi su odrzali svoj dio ugovora, te su uveli SAD u rat uz pomoc svojih masovnih medija i uz pomoc svojih agenta u americkoj vladi. Tako su izdali Njemacku koju su do tog trenutka snazno podrzavali u ratu. Tako je "zaobilaznim putem" stvoren Izrael, no ostao je nerjesen problem populacije posto se idovi nikako nisu dali

Hitler i Staljin sinkronizirano napadaju Poljsku. Koristeci se mrezom masonskih loza situacija je namjestena tako da plivajuci na tom valu siromastva i ocaja na vlast dodje Hiter.itd). U Americi i Britaniji su isto tako na vlast odjednom dovedeni idovski predsjednici. ( idov Hitler) Treba reci da nije samo Hitler idov.. To je u poprilicnom broju slucajeva rezultiralo raznim fizickom i mentalnim "manama". nego tu zivit.. Znaci istovremeno su se desavale dvije stvari. to jest u poboljsanje idovske rase selektivnim odabirom pametnih i zdravih. najbolji mladi Arijski ljudi su ginuli u strasnom brato-ubilackom ratu. Znaci oni koji su izgledali kao "Arijci". U Versajskim pregovorima nakon prvog svjetskog rata idovski agenti su nametnuli takve uvjete Njemackoj. Stvorit takve uvjete da vecina idova radje pozele zbrisat u pustinju.. Bush iz SAD-a . ali nisu si mogli pomoci. Istovremeno idovi su u logorima bili selektirani tako da iskljucivo "najbolji" prezive. Da bi dodatno pogorsali stvar organizirali su slom americke burze. prije nego sto "izabran narod" moze krenut putem Izraela.natjerat na selidbu iz Evrope u pustinju.) Tako su svi "slabi" izbaceni iz budeceg genotipa izabrane rase. Goering . Znaci imamo totalno negativnu selekciju za Arijce (prakticki samo defektni i nesposobni za vojsku su prezivjeli taj rat). jer njima je namjenjena druga sudbina... Prvo uzimaju im sav imetak..idovskim) koncentracijskim logorima se provodilo to "izabiranje" i selekcija naroda prema genetskoj kvaliteti. U Nacistickim (crypto. te deponiraju taj novac u Rothschildove banke u Svicarskoj. Jednog dana vasi potomci ce se isto tako pitati kako je moguce da su celnici svih drzava koje su vodili treci svjetski rat bili idovi (Bush. a totalno . siromastvo i beznadnje. (Warburzi.itd. vec su svi iz vrha Nacisticke stranke idovi: Goebbels.. Nacisti (crypto. Znaci ideoloska sila koja je potrebna da idove izbaci iz Europe je dovedena na vlast u svim glavnim Europskim drzavama od strane samih idovskih bankara. Drugo bombe koje padaju kao kisa po njemackim gradovima ubijaju samo arijce. a idovi su dotle smjesteni na "sigurno" u logorima. Trece idovska elita cvrsto vjeruje u eugeniku. Naizgled nepremostiv problem. a teski problemi zahjevaju teske solucije. show moze poceti. Njemacka je pala u ogromnu inflaciju. Rockafelleri. u vrlo nehumanim uvjetima. koji su bili relativno lijepi i visoki. idovska elita je zakljucila da se takvi moraju istrjebit. Dio nakaznih stanovnika istocno europskih getoa koje mozemo vidit u filmu "The Ethernal Jew" (link je dolje) su ubijeni. te tako osiguravaju tri cilja. krizajuci se medjusobno u malim zajednicama. koji su bili inteligentni i zdravi su ostavljeni na zivotu. Ovo sigurno stavljam u navodnike. a eliminacijom ostalih. Himler.. da ona to niti teoretski nije mogla platiti Britaniji i saveznicima. a da to nitko nije primjetio? No kao sto vidite mi ovdje to jesmo primjetili. ciji uzrok je bio nasljedne genetske prirode. Obojicu su na vlast doveli mediji (TV.itd. novine. Sarkozy.. Naravno novac i financije.. vec je cilj unistit Europu. Eichman. (Roosevelt i Churchill) Dakle sve je spremno. Britanija i Francuska objavljuju rat Hitleru.. sto je citav svijet bacilo u ekonomsku depresiju.idovi) skupljaju sve europske idove u koncentracijske logore koji nicu na izoliranim mjestima. Zvuci nevjerojatno? Pa i nije bas ako pogledate sto se desava oko vas. isto kao sto je Sarkozy demokratki pobjedio. a sad je i Njemacka osvojena. Blair. Hitler je demokratski pobjedio na izborima. logisticka i medijska podrska te sve ostalo za njegov dolazak na vlast su osigurali idovi preko svojih bankara. a isto tako su znali i informirani njemci za vrijeme drugog svjetskog rata da su nacisti idovi.itd. a veci dio slabih i nemocih je umro od raznih bolesti u logorima (tifus . idovi na istoku Europe su stoljecima zivjeli u getoima.. Poanta citavog ovog rata nije pobjeda ovih ili onih. Doslovno brat je ubijao brata kao dva robota programirana sa dva idovska programa zvana: "komunizam protiv nacizma". radio) u rukama idova.) Znaci Rusija je osvojena jos ranije ( idovi Lenjin i Staljin).

jer ne postoji vise opasnost da se krscani pridruze zdravo mislecim arapima. pojeo bi ih mrak u roku odmah. Drugi svjetski rat je dugorocno gledano bio jedan ogromni eugenski projekt Ziona. kao predstavnika ljubavi i milosr a za ovjeka. TALMUD Proro anstvo je najavilo dolazak Antikrista.Talmuda! Zato je Bog i ukoravao preko proroka. Jer Rothschildi znaju da su i oni. samo obicne lutke na koncu. a dobar dio njih i svoje ivote. sad su dobili silom . pokretaca i planera citave ove zavjere.Antikristove sluge! Ali nema ve e.totalitarna. Znaci ono sto nikako nisu htjeli milom. svoju imovinu.dolazi onaj posljednji Antikrist . Europski krscani su odjednom postali uvjereni da su oni sami zlocinci.nasuprot Objavi koju je Bog dao preko Mojsija i proroka. univerzalna.pozitivnu selekciju za idove (defektni i nesposbni su svi ubijeni. Da Rothschildi slucajno nisu postovali naredbe rabinskih "prorocanstva". a idovi su naravno oduvjek bili njihove nevine zrtve. Znaci prvi svjetski rat se vodi da se osigura Izraelu pocetna zemlja (Balfourova deklaracija). Vise nisu u krscanskim ocima izgledali kao prijetnja koja u Izraelu stvara centar buduce svjetske vlade. a onda putem svojih medija uvjerit preostale idove da se prorocanstvo obistinilo. 6 milijuna ce ih poginut u holokaustu. Trebalo je dogadjaje poslozit tako da idova stvarno jako puno pogine. sad su idovi konacno postali zrtve. citava Europa je bila porusena. drevne Izraelce. a samo genetski najkvalitetniji su prezivjeli). Jer oni su ti koji stvaraju sve te dalekosezne planove. No sto je jos vaznije za elitu. sa ciljem genetskog srozavanja arijca na nivo goya. idovska elita je isto tako morala osigurat da sva Talmudska prorocanstva budu ostvarena tocno u slovo. vra anja i otvorenog poziva na nasilje i genocid nad kr anima i svim ostalim ne idovima! Talmud je nastao kao isto ljudsko predanje . svoj novac. . te je tako maknuta druga nepremostiva prepreka. unatoc neogranicenoj matrijalnoj moci i bogatstvu. svjetska vlast ZLA! Svi oni koji se bore protiv pravde i istine. a uzdizanja idova na nivo Arijca. jo . jer su vidjeli da im u Europi vise nema opstanka posto su izgubili svoje kuce. svo njeno bogatstvo je bilo unisteno. drugi svjetski rat se vodi da se osigura populacija za tu zemlju (izgon Europskih idova). svi oni koji se bore protiv Isusa Krista.morali su selit u Palestinu. i Sotonom nadahnutije mr nje na kr ane od talmudske crnomagijske zmije iz tame ludila umova eljnih vlasti i krvoproli a nad normalnim ljudima.sve eni ko . na kraju vremena . Nisu se puno bunili. ili ih 'tuma e' kroz prizmu ljudskih pri a i bapskih predanja . jesu . koji krecu u rat protiv novo-uskrsnulog Mordora. To je djelo crne magije. Zato se nije uditi stra nim krvoproli ima koja su po injena u ime sumanutih ideja pomra enih umova! Izvor toga zla je u Knjizi mr nje . zapisuju ih u svoje knjige i propovjedaju idovima kao religiju koja se mora bez prigovora sljedit. Znaju da se prava i istinska moc nalazi u rukama idovskih rabina. a treci svjetski se vodi za prosirenje malene zemlje do "prorecenih" granica Eufrat-Nil. Talmud recimo kaze da prije nego sto se idovi vrate u Izrael. Nakon rata koji je zavrsio tocno onako kako je planirano.Talmudu. Prezivjeli idovi koji su zadovoljavali standard "izabrane rase" su iz koncentracijskih logora slani direktno u Palestinu. Poslije mnogih malih antikrista. svi oni koji se bore protiv ovje tva i ivota samog. Sad je kucnuo povoljan trenutak za rodjenje Izraela. Tako idovi odbacuju Knjige Staroga zavjeta.

ab 120a). On se zove Ben shtada (sin prostitutke). (Ben pandera) tj. to je u vezi s kr anskom crkvom. Sabat 104b). Joreh deah 146). "Prije toga bi e strahovit rat. "Krist je na jednom ubri tu sahranjeno crknuto pseto. "Tad e svaki idov imati 2800 slugu i 300 slu kinja. Majene Je ." (Talmud. uni ti. "Kad Mesija do e onda e zemlja roditi kola e i vunene haljine. Getin 680). Svi e narodi pre i u idovsku vjeru samo kr anima to ne e dozvoljeno biti. koji e dvije tre ine svijeta uni titi. O RADU "Rad je veoma tetan i malo donosi ." ( ulhan aruh. On je: Ben pandreat." (Sahar). "Krist je bio luda. On je kopile. Aboda 3b)." (Talmud. 4). "Krist je sin jedne menstruacije. Njih oko 2500 rade i od 100. IDOVI IZJEDNA ENI S BOGOM Tko idova o amari toliko je u inio grijeha kao da je samog Boga udario." (Talmud. Ketubot 112b)." (Tokdo Je u)." (Talmud. nego e ih potpuno istrijebiti. MESIJA "Mesija e do i i povratiti Kraljevstvo idovima. On je ma ioni ar. Jebamot 24b. UNI TENJE KR ANSTVA "Za idova postoji zakon da sve ono. U njemu e idovi toliko oru ja zaplijeniti da e im trebati 7 godina da ga spale i istope. sin ne iste ivotinje. jer kad tko 100 srebrenjaka ima u trgovini mo e . 74." (Talmud." (Talmud. a ito e krupno biti kao dva bubrega od najve eg vola. "Tada e idovi neizmjerno bogati biti jer e blago cijelog svijeta u njihovim rukama biti.Talmud se sastoji iz dva temeljna dijela: Mi na i Gemara. iza Krista. godine prije Krista do 400." (Talmud." (Talmud. a ostali narodi svi e njemu i njima slu iti i podlo ni biti. A Talmud su uobli avali u knjige i sustav. BOGOHULJENJE "Krist je sin prostitutke. jer su porijeklom od avola. "Nema goreg i lo ijeg posla od obra ivanja zemlje. Sanhedrin 58b). rabini." (Tokdo Je u). Sanhedrin 101a).

RAD JE ZA NE IDOVE "Ne idovi su stvoreni da slu e idove. treba ih oplakati onako. "Ne idov je kao jedno pseto." (Talmud." (Talmud." (Talmud."(Talmud. sijati. "Ne idov nema oca." ( ulhan aruh. "Meso Ne idova je meso magare e. ulo i 100 srebrenjaka u zemljoradnju. tko pak. Jalkut Rubeni 39). U tom slu aju bit e prvi kod ku e. mo e samo soli i kupusa jesti. a njihovo sjeme je ivotinjsko sjeme." (Talmud. jer je on na ubri tu ro eno pseto. . idov mu ne smije i i u pomo da ga spase." (Talmud. Berahot 58a). Jebamot 98a). Ramban). Mudra talpiot 225)." (Talmud. "Ne idovu ne treba milost i pomo ukazivati. to vi e. Aboda Cara 10a) NE IDOVI NISU LJUDI VE IVOTINJE "Bog je stvorio ne idove. Oni moraju orati. kositi. a sjeme. konjsko sjeme." (Talmud. kopati. kao kad jedan vol ili magarac crkne. zapisi u e da se pseto ima vi e po tovati od Ne idova." (Talmud. Jebamot). "I zato kad jedan ne idovski sluga ili slu kinja umre." (Talmud. Ekesegetra ieksod 22). jer ne dolikuje idovu da bude slu en od stoke. idovi su stvoreni da sve gotovo na u. Jebamot 89a). "Izme u Ne idova i idova ne postoji nikakva veza.svaki dan mesa i vina imati. pa ako se nalazi ve i blizu smrti. Zato ga slu e ivotinje u ovje jem obliku. ija du a potje e od ne istog duha. Jer meso Ne idova je ivotinjsko meso. nazivaju se svinjama. Jebamot 63a). "Ne idovi. NI U SMRTNOJ OPASNOSTI NE IDOVU NE TREBA POMO I "Ako jednom Ne idovu prijeti opasnost da se u jednoj rijeci utopi." (Talmud. Brohes)." (Talmud. i dao im je ovje ji oblik. vr iti. Jalkut Rubeni 12)." (Jad Hazakah. "Onaj koji nije obrezan i ne dr i sabat ne naziva se ovjekom. Tesahim 113a). Jebamot 12a). IDOVSKO MILOSR E "Zabranjeno je biti milostiv prema Ne idovima. IDOVSKO JUNA TVO " idov neka posljednji ide u rat. iako su oni ravni sa ivotinjama.

Godine 1180 stvoren je prvi idovski zakonik pod imenom Mi iah Tora ili Jad Hazakah. Abarbanel). "Ku e ne idovske su ku e ivotinjske. Ne govorite nikada istinu." (Talmud. Leb.mi pat i Eben hazaer. ulhan aruh se sastoji od 4 knjige. Ovaj kodeks dobio je ime . "Sve Ne idovke su kurve. Aloda Kara 36b). pod nazivima: Orah hajim. "Tu a ena koja nije k i Izraela. 46a). Joreh deah 240). LA "Prema Ne idovima dozvoljena je svaka upotreba la i. tob. Isti taj kodeks dopunjen je obi ajima isto nih idova . "Ne idovka u drugom stanju (trudnica) ima se smatrati kao bremenita stoka. "Spolni odnosi Ne idova su isto kao i spolni odnosi ivotinja. "Dijete u utrobi jedne Ne idovke nije bolje od ivotinje." (Talmud." (Talmud. Pesahim 113a).od strane poljskog rabina Mojsija Iserlesa 1578. 5. rasprave.kao novi vjerski kodeks sastavljen od panjolskog rabina pod imenom Josef Karo. koji se zovu traktati ili. Sanhedrin 74b).paragrafe i podparagrafe . godine." (Talmud. Ko en ha ." (Talmud." (Talmud." ( ulhan aruh. ipak se oni uspore eni sa ovjekom imaju smatrati za majmune. NE IDOVKE SU PROSTITUTKE "Ne idovke su ne iste i imaju se smatrati prostitutkama. Berahot). djeli je marve. godine ovaj kanon je dopunjen i ponovno . Knjige se dijele na . Ko en ha-mi pat 405). Even hekor). 4."Ma koliko imali narodi svijeta tijelo sli no Izraelcima. Volite plja ku. volite jedan drugoga. Talmud se sastoji od 63 velika odsjeka ili knjige. 2. To je u inio i sve to sistematizirao glasoviti idovski rabin Mojsije ben Majmon. PET ZAPOVJEDI ZA IDOVE " idovi moraju nau iti ovih pet stvari: 1." (Talmud." (Talmud." ( ulhan aruh. Nekoliko stolje a kasnije.ulah aruh. Volite ban enje. Mrzite va e gospodare. 1565. Joreh deah. ene Lukot 250). 3.

Budu i da Rockefelleri.Bil li i     ¤ ¡¤ ¡    ¢ ¥ ¥ £ ¤ ¢ ¡  ¥ ¢ ¡¨ ¥ ll i ¡ ¨ ¨¡ ¨¡ ¢  § ¥ ¤ ¤ ¥    ¦ i § ©¡ i i i ¡   ¡   Dan u n u p o uba na a ana B d b g g up u Nj a oj 2005 god n b o j o u a v od 10 god na ada na n anju u a an B d b ga ¡ Dugogod nj ana n o o a va a a o vaju an pu a j d u vn p anov v n o va anju o a a n vj v ad a p up j n do u n o og a j do a podup u po ojanj v n n a u u   ¡   ¨ © ¡  ¦ ¥ ¥   ¡¨¡ ¥ ¨ ¤¡ ¡© §   ¡  ¦ § ¥   ¡ ¢   ¨ §  ¨ © ¡  ¡ ¡¨ § ¡ ¥ ¢ § ¥ ¡§¤ ¡ ¥ ¨ ¤   ¨ ¨   ¡ ¤ ¡ ¥ ¨ ¤  ¨ ¡  ¨ § ¤ ¡ ¥  ¢ ¥   ¤ ¥ ¤ ¥ ¨ ¤ ¥ ¤ ¨ ¨  ¡ ¡ ¨ ¥ ¡  ¢¡ ¡ ¥ ¤¡     § ov j p v a a na u v banj 1954 god n ada j od ana ajna on n ja o n a u ho u B d b g po aj nh a u N o oj Sa ana j o up o anov aj v h ob j po a u j ajn po ovn jud p d avn obavj ajn aj dn a a an a b o j pov vanj dugo o n h a h j va u p d avn a S D -a apadn u op d a an a p d av ja o j j dana a ja apadn u op do j j dana a an a p d av ja o S D. Smatra da bi pravilan izraz bio monopol putem socijalizma Bilderberga. za po etak. Mo da imaju razli ite ideologije i svjetonazore. Mo ete se kladiti u to. Sorosi i ostala ekipa kontroliraju dru tvo. takve se manipulacije doga aju ve (bar) pedeset i pet godina. uvijek u saznati o emu e razgovarati. No. do 17. Njegov je djed bio pukovnik KGB-a unutar kontraobavje tajnog odjela a njegovi kontakti olak ali su mu istra ivanje tako da je ostao u vezi s ljudima koji su radili za razli ite tajne slu be i agencije diljem svijeta. Evo par biogra skih podataka Ro en je u Rusiji. ve kontrolirati ljude i konkurenciju. posebno ne njihovo bogatstvo. U panjolskoj je knjiga do ivjela ak 13 izdanja. Me utim. Loganov zakon koji je izglasan jo 1799. Objavljena je u 53 zemlje i prevedena na 32 jezika a diljem svijeta prodano je vi e od dva i pol milijuna primjeraka. U knjizi Istinita pri a o skupini Bilderberg Estulin pokazuje kako su briljantno ideal demokracije nametnuli ljudi iza zavjese . ali dijele ljubav prema slobodi. Svake god ne skup na se sastaje u nekom drugom gradu. ka e Estulin. Estulinova knjiga Istinita pri a o skupini Bilderberg postala je me unarodna uspje nica. Ta o j po a trad ja odr avanja god nj h kon ren ja a skup na je na vana B derberg po mjestu prvog okup janja. Dan el Estulin posljednjih etrnaest godina posvetio je ra otkrivanju tajnih sastanaka skupine Bilderberg. njihov sustav socijalizma nema namjeru raspodijeliti bogatstvo. je zbog politi kih je problema izbjegao u Kanadu a danas ivi u panjolskoj. to zna i da skupina Bilderberg ustvari kontrolira  ! "  "   ¥ ¤¡  ¦ ¡ ¡   ¡     ¡     ¨ £ ¡ ¢   ¦  © ¡  ¦ ¥ ¤¡ ¢¡ ¡ ¡ ¡ §   ¥ ¤ ¢  ¡¨ ¢ ¢ ¥ ¤ ¡¨   §  ¥ ¡¤ ¡   ¢¤  §¤ ¡ ¢   ©¡  ¡¦  ¨§ ¡ §  ¡ § ¥ ¤ ¡ ¢ ¡¨   ¥ ¡ ! ¡©  § ¡ § ¡§   ¡ ¢ ¦ ¥ ¤ ¢ ¥ ¥   §¡ ¤ ¡¨ §¤© ¡ ¥ ¨ ¤     ¡     ¢ ¡ ¨ ©¡ ¢¤ ¢ ¢ ¡ ¡ ¨ ¦¡   ¡ ¨§ ¥ ¡¨ §  ¡ ¨¡ ¡ ¥    ¢ ¢¤ ¨¡ ¨ ¢  £ ¢  ¡ § ¥   ¢¡   ¥ ¢¡ ¥ ¤ §  ¢ ¥   § ¨¡ ¨¡ ¢ ¢  ¡§ ¥ ¤ ¤ ¥  ¨ § ¥ ¨  ¨ ¢      ¨ § ¢ §¡ ¡   ¢   ¡  ¨ § ¤ ¡    ¤ . sv bnja u Gr koj. Ovogod nja kon eren ja odr ana je od 14. 1980. godine zabranjuje izabranim predstavnicima S D-a da se u privatnom aran manu upu taju u stvaranje me unarodne politike s utjecajnim poslovnim ljudima i politi arima iz drugih zemalja. Daniel Estulin. upozorava kako su takvi sastanci iz ameri ke pravne perspektive potpuno ilegalni. Estulin ka e jo i ovo Bez obzira gdje se skupina Bilderberg odlu i sastati.

skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Europe. Uzimaju sebi za pravo da kontroliraju sudbine i ivote ljudi. New # # . To je virtualna paukova mre a koja ispreple e financijske. potpredsjednika SAD-a. usmjerava nas prema globalnom porobljavanju. razra uje nacrt kako e provoditi planove o kontroli svijeta putem agresivnih mjera pod krinkom borbe protiv terorizma . stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija. ameri ke kongresnike i senatore. Primjerice. ali sustav ostaje aktivan i odr ava sam sebe. No. Estulin upozoraba da u svijetu me unarodne ekonomije postoje oni koji upravljaju doga ajima kao to postoje i oni koji na te doga aje reagiraju. Dvije su mogu nosti: ili e nas zahvatiti elektronska globalna policijska dr ava ili emo prevladati ovu no nu moru kao slobodna ljudska bi a. Oni tra e najbolji na in upravljanja Planetom. U osnovi. Upija i stvara nove dijelove dok se istodobno rje ava zastarjelih i neuspje nih ostataka. to e ovisiti o postupcima koje odlu imo poduzeti sada i ovdje. a djeluju preko mre e vladinih agencija. u skladu s vremenom. Tamo su bili i direktori Washington Posta. politi ke. Sustav Bilderberga je dinami an i mijenja se s vremenom. koji je dio dugoro nog plana. guvernera federalnih rezervi. direktore vode ih bankarskih tvrtki. Danas.dru tvo. smatra Estulin. no cijeli paket promjena. Samo o nama ovisi ho emo li se oduprijeti novom mra nom razdoblju. Ta oligarhija predstavlja privatni kriminalni poduhvat s pipcima koji se prote u diljem svijeta. lanovi dolaze i odlaze. ele stvoriti globalnu mre u golemih kartela koji imaju ve u mo od bilo koje nacije na Zemlji. Na sastanak su tada do li Barack Obama i Hillary Clinton. na svojim godi njim sastancima. # # U knjizi je Estulin pokazao da je skupina Bilderberg postala svjetska vlada u sjeni koja u potpunoj tajnosti. europske kraljevske obitelji. skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. Drugim rije ima. No. prava i istinska mo le i unutar prve skupine koja upravlja doga ajima. Ovi potonji vi e su poznati i broj ano su ja i. U ovom se trenutku definitivno nalazimo na prekretnici. itd. godine. ameri kog ministra obrane i ministra financija. U sredi tu globalnog financijskog sustava nalazi se financijska oligarhija dana njice koju predstavlja skupina Bilderberg. kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi. Svaka nova mjera. javnih institucija i privatnih korporacija. Bilderberg ozna ava NATO savez. Svaki sastanak skupine ima za cilj stvoriti plemstvo namjere izme u pripadnika europske i sjevernoameri ke elite. 2008. Europsku centralnu banku. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima. godine skupina Bilderberg sastala se u Chantillyju u Virginiji. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda. Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bilderberg i predsjednika SAD-a. ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. Posebno se referira na zapadnu Europu. mo e izgledati kao blago odstupanje. promatra li se individualno. ekonomske i industrijske interese s mleta kim bankarskim modelom fondi ultramontanizma u sredi tu (izraz mleta ki fondi ultramontanizam koristi se za bankare koji imaju izravnu kontrolu nad vrijednostima nacionalne valute i kredita u vremenima krize). obja njava Estulin. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Europskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg.

Bio je to rezultatvi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. O igledno. svibnja 2005. Hotel Ritz-Carlton. magazina Time. Skupina Bilderberg odabrala je Angelu Merkel kao budu u kancelarku umjesto Gerharda Schroedera. do 6. njema kog Die Zeita. Atena. Virginia. Amerikanci. nitko od tih medijskih efova nije smatrao va nim da objavi kako su budu i predsjednik SAD-a i njegova glavna suparnica bili nazo ni na tajnom sastanku s najva nijim svjetskim mo nicima. zar ne?. Nafta je to ljeto dosegnula cijenu od 147 dolara. skupina Bilderberg raspravljala u Kanadi o uni tenju ameri kog i panjolskog tr i ta nekretnina. poma u mu ljudi iz tajnih slu bi. LOKACIJE NEDAVNIH SASTANAKA Evo i popisa nekoliko posljednjih sastanaka skupine Bilderberg: 3. Hotel Astir Palace. Ottawa. le Mondea. Istanbul. Zahvaljuju i informacijama koje je dobio s tog sastanka u Njema koj iz 2005. te zapadni i isto ni Europljani. organizirao tajno dru tvo koje je nazvao Dru tvo inicijacije. Italija 5. svibnja 2009. Otkrio je da je godine 2006. el Paisa iz panjolske. Nazvao ga je Udru enjem pomo nika koje je bilo poznato i kao Skupina okruglog stola. svibnja do 3. Prava demokracija na djelu. lipnja 2004. agent bankarskih interesa Rothschilda i povjerenik Cecila Rhodesa. do 8. Hotel Brookstreet. Gr ka ini se da je u novije vrijeme sve po elo kad je Cecil Rhodes 1891. stvorio je vanjski krug Dru tva inicijacije. Hotel des Iles Borromees. Rottach-Egern. francuskog le Figaroa. Lord Milner. predstavnici vode ih svjetskih medija tako er su za to znali jer su bili ondje. Stresa. hotel SeeHotel Überfahrt.York Timesa. SAD 14. do 11. No. Poput mno tva organizacija. godine predvidio je da e nafta dosegnuti cijenu od 150 dolara po barelu. danskog Jyllands Postena i asopisa Ekonomist. lipnja 2008. Kao to je Estulin izjavio u mnogobrojnim radijskim intervjuima te godine. U suprotnom netko e drugi postati predsjednik. Njema ka 8. lipnja 2007. Wall Street Journala. godine. zar ne? Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak skupine Bilderberg u Njema koj 2005. David Rockefeller i ostali ameri ki predstavnici Bilderberga rekli su Obami kako je predsjedni tvo njegovo dok ga ne izgubi . do 8. dru tvo se sastojalo od pojedinca ili veoma male skupine koja je bila u sredi tu. lipnja 2006. Kako ka e. Za to to nisu objavili? Zar to ne bi trebala biti glavna vijest na prvoj stranici? Ali ne jer medije kontroliraju najmo niji ljudi na svijetu koji pripadaju skupini Bilderberg. Na kraju knjige prilo io je nekoliko zadnjih izvje taja Bilderberga i njihove zaklju ke. $ . to je veoma dobro predvi anje. Otkrio je i stvari koje su bile povezane s nacionalnim izborima u Njema koj. Veoma lako se te tvrdnje mogu provjeriti u raznim arhivima na internetu koji datiraju prije tih doga aja. Turska 5. To je zna ilo da e Obama biti predsjednik bude li radio sve kako treba. Godinu i pol dana kasnije tr i te se sru ilo a ekonomija pala na koljenima. Hotel Westfields Marriott. Chantilly. Tu je informaciju Ustulin objavio u panjolskoj verziji svoje druge knjige koja je objavljena u rujnu 2006. do 17. Kanada 31. Financial Timesa.

pa tako i u one koje generalno smatramo pozitivnima poput nevladinih udruga. Naime. u njih su se odavno ubacili agenti Bilderberga. tog trenutka postajete ovjek njihova tr i ta jer to udru enje predstavlja desno krilo ameri ke politike i nadmo i bijele rase. plan Bilderberga zadire u mnoge pore dru tva. to zna i da bi na Zemlji ostalo ne to manje od dvije milijarde ljudi. ne e biti potrebno ubiti sve te ljude. Rekao mu je da se uni tenjem svjetske ekonomije mo e uni titi potra nja . Posljednje procjene govore o pet milijardi ljudi. Godine 1921. godine potrebno umanjiti za 3 milijarde ljudi. (Koja glupost. Jednom je izjavio kako se ameri ka vlada u sjeni krije upravo u toj organizaciji. britanski ekonomist John Maynard Keynes. Da se ne bi pretjerano zanosili mnogim domoljubnim pokretima u SAD-u. ka e Estulin. Naravno. Ameri ki i europski znanstvenici procijenili su da na planet maksimalno mo e odr avati dvije milijarde ljudi. ka e Estulin. Zanimljiv koncept. U intrevjuu u hrvatskom izdanju asopisa % % % % . a usmjerena je na stvaranje tehnokratske vlade u kojoj e unutarnja i vanjska politika biti pod injene me unarodnoj ekonomiji. Vjerojatno o tome ne bi razmi ljao detaljnije da prije etiri godine. Novac ne mo e jednostavno ispariti u zrak. ka e Estulin. i 2050. Novinari prisustvuju sastancima du e od bilo koga. On samo razmijeni strane. Primjerice. Godine 1974. kao to se vidi na primjeru Afrike. zavjerenici su odlu ili podijeliti Institut me unarodnih poslova u ameri ku podru nicu Vije e me unarodnih odnosa te britansku podru nicu Kraljevski institut za me unarodne poslove. kada se skupina Bilderberg sastala u Njema koj. Ako jednom i uspijete objaviti takav lanak zauvijek ete biti diskreditirani u o ima vode ih medija. Nixon i Kissinger potpisali su dokument ameri ke vlade o studiji rasta stanovni tva. Pogodimo tko su sponzori AFP-a? Tko pla a mno tvo njihovih ra una? Rije je o CIA-i. povjesni ar ekonomije Arnold Toynbee te simpatizer nacizma i biv i ameri ki ministar vanjskih poslova John Foster Dulless izmijenili su Skupinu okruglog stola u javno formalno vije e koje je sada poznato kao Institut me unarodnih poslova. Estulin pi e kako je prije dvanaest godina u jednom izvje taju Bilderberga vidio izraz o zahtjevu za uni tenjem koji tada nije razumio.) No. Revolucija je zamislila vladaju a klasa. To je na in na koji to funkcionira. novca. No. Kada AFP po ne objavljivati va e novinarske lanke. nije vidio istu sintagmu. vlasni tva i investicija. Lord Winston bio je predsjednik Vije a za me unarodne odnose. Izgladnjivanje je definitivno svjetska politika.Pukovnik Edward Mandell House. uskoro ete saznati da nitko ne eli imati posla s vama. Krajnjim ciljem skupine Bilderberg Estulin smatra provesti revoluciju bez prolivene krvi. Bila je izre ena u sli nom kontekstu povezanom s krizom nedostatka energije. ukoliko elite objaviti istra iva ke lanke o skupini Bilderberg kao nezavisni novinar. To se naziva transformacijom bogatstva . to ne zna i da e Rockefelleri i ekipa ostati gladni. Bit e dovoljno da ih izgladnite do smrti. Dokument jasno govori kako je svjetsko stanovni tvo izme u 1974. Upravo se to dogodilo tijekom Velike depresije koja nije bila ni ta drugo nego prijenos bogatstva u ruke najmo nijih ljudi. Prema Estulinu. a u Estulinov rukama se tako er na ao dokument kojega je William Engdahl dobro predstavio u knjizi Sjeme uni tenja . Ima tu i smanjenja populacije. to se odnosi na novinare i Ameri ko udru enje slobodnih novinara (AFP). Pitao je svog dobrog prijatelja koji obna a va nu poziciju u Svjetskoj banci da mi to objasni. To se odnosi na ljude koji e ostati bez domova.

Ako situacija izgleda lo ije. Kako je mogu e da je humanitarna akcija takvog opsega. Uklju ene su bile i nevladine udruge u koje spadaju OXFAM. Za to mijenjati stvari koje uvijek funkcioniraju? & Henry Kissinger ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga snimljen tijekom konferencije u talijanskom hotelu 2004. godine. Operaciju je koordiniralo 35 glavnih zemalja lanica UN-a uz ostale zemlje i organizacije kao to su UNICEF. pa su se takvi zrakoplovni transporti organizirali zajedno s prijevozom hrane i lijekova. ICRC i Svjetska vizija. . Glad i u as postali su proizvod poput skupog nakita. Neke od tih kr anskih i humanitarnih udruga bile su uklju ene i u trgovinu oru jem za Sudansku oslobodila ku vojsku. pro irila se 1998. godine operacija ivotna crta (OLS). No. Svaka dnevna soba dobila je svoju porciju. kao i na po etku tih humanitarnih kampanja. Novac slijedi vijesti. prodaja ide jo bolje. Diljem Sudana. Barem tako misle. WHO. No. Ameri ki narod dobivao je dnevnu dozu slika u luksuznim propagandnim magazinima koje su prikazivale patnju. Na internetskoj stranici Ujedinjenih naroda pi e kako je operacija OLS spasila ivote i pomogla stotinama tisu a ljudi . Novinari prate doga aje. Malo je re i da je bila rije o divovskoj operaciji. New York Times i New Yorker udru ili su svoje snage kako bi zatra ili od ameri ke vlade i Ujedinjenih naroda da u ine ne to . da li je u kona nici zaista ne to napravljeno? Na vrhuncu operacije Sudan je dobivao milijun dolara dnevno. glad i mrtva tijela afri ke djece. toliko podbacila? S ime se Sudan mo e danas pohvaliti nakon to je potro eno 6. Uvijek je bilo tako. Njegov odgovor bio je kratak i jasan. Operacija OLS utemeljila je golemo upori te u ju nom Sudanu s nepreglednim brojem humanitarnih agencija koje su se me usobno borile da osiguraju goleme pla e svojim lanovima.Nexus to je objasnio ovako: Svi misle da znaju kakav se u as doga a u Africi. Bez humanitarne pomo i ne bi bilo ni mjesta za tajne obavje tajne operacije. No. Bez patnje ne bi bilo ni humanitarnih akcija. Ne smijemo zaobi i ni religiozne organizacije i donatore. koji je bio uni ten ratom i drogom. Sudan.67 milijardi dolara za njegov spas? Rije je o nemilosrdnom i skrivenom iskori tavanju daleke zemlje koja je poslu ila humanitarnim agencijama i golemim vladinim aparatima. Eritreja i Kongo jo su uvijek u jadnom stanju. WFP. Ne tako davno pitao sam svog prijatelja iz CIA-e za to se njihov pristup nikada ne mijenja. to je bila i vojna operacija podr ana od Ujedinjenih naroda. UNHCER i USAID. Kori tena je masivna infrastruktura iz Nairobija i Kenije koja se prelila u ju ni Sudan. U izopa enom svijetu prisutnost zemalja na afri kom tlu postala je neophodna za opstanak sudanskog naroda koji od njih nije ni tra io pomo . Rusiji i Ju noj Americi. Katastrofe su dobre za posao. Sve je navodno dizajnirano za rtve rata u razorenom Sudanu. ovako izgleda stvarna slika. FAO. koja je trajala vi e od sedamnaest godina. Tako to izgleda u Africi. Taj me unarodni program humanitarne pomo i ko tao je nekoliko milijardi dolara. a nevladine udruge slijede novac. CARE. Svi su se natjecali da dobiju dio multimilijarderskog nov anog kola a. Etiopija. To je dio zapadnog imperativa geopoliti ke kontrole.

David Rockefeller (lijevo) jo jedan ivahni star i - jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tijekom sastanaka u Njema koj 2005. godine.

Fotografije policijskog osiguranja tijekom sastanaka skupine Bilderberg. Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.000.000 dolara

Uhi enje fotografa koji je 2006. godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.

1995. writers. A few objects. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. Mladic's troops annihilated. the Karadjoz Bey Mosque.000 manuscripts and rare books were burned. another city in Herzegovina. the ancient heritage of Trebinje. as well as the regional archives of Herzegovina. In Mostar. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). Persian. in effect. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. entire historical districts. Mladic's soldiers selected out artists. Turkish. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques ./1/ . Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. teachers. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat. Over a million books and 100. Sept 14. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. In places he couldn't occupy.Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri On the Charlie Rose Show. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. systematically. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. Muslim." Ironically. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. Serb. Arabic. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops.

gives the lie to Kissinger.S. such as Henry Kissinger. shells. concentration camps. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096. advocates of religious apartheid in Bosnia. like Kissinger. There was no "African culture".Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason." And if there is no Bosnian culture. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. could declare: "there is no Bosnian culture. All the bombs. You can kill people and you can dynamite mosques or desecrate cemeteries. you can. so with Bosnia. and mass-killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. are demanding apartheit. And at a time when extremists of all sides in the U. As with South Africa and the American Indians. After the people have been "cleansed" (killed or driven into refugee camps) and their monuments have been destroyed. The very survival of the American Indian culture is testimony to that. There was no Native American Culture so why not put the American Indians on reservations or "ethncially cleanse" those who refuse to go to the reservations? There is only one problem with Kissinger's statement and his plan. as Kissinger and General Mladic wish. Present-day South Africa is testimony to that. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. they said. why not divide Bosnia. separation of . and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. between Croatia and Serbia. And the perseverance and survival of Bosnians. rapes. But you cannot kill the spirit of a great culture. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. powerful." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. cultures are hard to kill. claim these the culture never existed in the first place. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? The same approach was used during the extermination of the American Indian nations. You can build the concentration camps and killing centers that are now being exposed before the world at the UN War Crimes Tribunal in The Hague. The idea is absurd. Mladic targeted the vibrant.

MLETACKO PLEMSTVO . and the lie by the likes of Henry Kissinger.S. and racial ghettoes is not a solution. 1994). "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. 2 For one example of the Bosnian response to destruction.KAZARIJA .bosnia on October 14. Savoy . and backgrounds share a common culture and build a united nation.Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u . For a historical overview. then we are Bosnians.BILDERBERZI Rockefeleri . Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. religion. then we are Bosnians. 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette. 1 (July 1995). and other testimonies to their cultural heritage. LEVITI . The exhibit is being displayed at various places in the U. by Aida Musanovic. we will not likely be able to save our own culture /3/.Bosnian culture survives the overwhelming destructiveness of the Serb army. an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. Bosnian culture is sending us a message. religions. and background can work together and build a common culture. if we want a society where people of different races. we are Bosnians. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. Frescobaldi.races and religions. 1995. 1994). For information on the war on Bosnian culture. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. vol. Rotshcildi. one of the artists. the betrayal by Croat extremists. see Andras Riedlmayer. PA: Community of Bosnia Foundation. Michael Sells 1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt. 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art. If we insist that people of different races. 29 no.current-events. see Noel Malcolm. manuscripts. In the United States. 41 minutes (Haverford. see Sarajevo Expo 92. pp. the collaboration with the genocide by the NATO nations which could have stopped it in 1992. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press. and religious and racial wars--at a time when some people are saying "American culture doesn't exist"-. 1993). religious.

rabiv i pritom kapital od grofa Wilhelma IX. 1763. Ratne prilike su mu ak i le na ruku. god. Poslovno je osobito oja ao nakon Francuske revolucije. ali to nije nimalo utjecalo na Rothschildove poslove. Po eo je poslovati kao mjenja nica i trgovina rijetkim kovanicama ( u to doba u opticaju su bili vrlo razli iti zlatnici i kovani novci). Amschel Moses Rothschild imao maloprodajni du an (zalogajnicu) i trgovinu devizama (kovanicama). Obitelj Mayer ivjela je generacijama u ku i Haus zum Roten Schild (Ku a kod crvenog tita) po njoj su dobili ime Rothschild. u idovskom getu u Frankfurtu. uspio je ste i povjerenje princa Wilhelma od Hessena.) . ve razne oznake ( titove .. Nov arskom poslu u io se u obiteljskoj tvrtci Wolfa Jakoba Oppenheima u Hamburgu. koji mu je postao pokrovitelj.).kvadrilionima dolara. .acknobil05. kada su preko njegove banke. grof od Hessena i Kassela (1785. 1664. Ku e u Judengasseu tada nisu imale ku ne brojeve. u ulici Judengasse. http://www. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga.. i le isplate iz Britanije za nadnice hesenske pla eni ke vojske. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15. Napoleon je zauzeo Hessen. (pa Wilhelm I. barem od sredine XVI. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. Rothschildov posao se pove ao. Na po etku XIX.. vladarske ku e Wilhelma IX. st. jer je profitirao od uvoza .bibliotecapleyades. Mayer Rothschild Amschel je toliko oja ao svoju poziciju glavnog me unarodnodnog bankara. da je po eo izdavati vlastite me unarodne zajmove.net/so.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild Osniva Rothschildove me unarodne bankarske dinastije koja je postala jedna od najuspje nijih obitelji u poslovnom svijetu. Njegovi preci. pro iriv i posao na investiranje u nov arske fondove u Londonu. usput su ga nazvali osniva em me unarodnog nov arstva. 1806. on je nastavio poslovati kao njegov bankar.Schild). Grof Wilhelm pobjegao je u Schleswig-Holstein. se vratio u Frankfurt i otpo eo vlastiti posao. kao protumjeru zbog Wilhelmove podr ke Prusiji. obitelj se preselila u Haus zur Hinterpfann (u Judengasse) u kojoj je otac Amschela Mayera. njema ki idovi ivjeli su po danas znanim podatcima. 2005. kada se po eo baviti isto bankarskim poslovima za princa Wilhelma koji je uskoro postao Wilhelm IX. ameri ki poslovni magazin Forbes stavio ga je na 7 mjesto u svojoj anketi o 20 najutjecajnijih poslovnih ljudi svih vremena. st.

ostao je u Frankfurtu. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji.. Sina Salomona poslao je u Be . od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. ne slu ajno.N. umro je 19. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. 1812. Sve je po elo sa tre im sinom Nathanom Mayererom Rothschildom kojeg je 1798. Mayer Amschel Rothschild najpoznatiji je po tome to je svojih pet sinova. Mayer Amschel Rothschild. Pari kog kluba. To im je omogu ilo da kreditiraju britansku Wellingtononovu vojsku u Portugalu (za Napoleonskih ratova). rujna. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. Taj vlak. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. u kojem je preuzeo Frankfurtsku banku. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. Mayer Amschel Rothschild. s 20. u Frankfurtu. M. TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. poslao je u Englesku. najve eg financijskog . rasporedio u pet razli itih dr ava. Najmla eg sina Jamesa poslao je u Pariz 1811.prekomorskih dobara (preko Engleske) i tako u ao u rizi ni (politi ki) posao kr enja Napoleonove kontinentalne blokade. Sve je po elo krajem 18.000 £ kapitala. posthumno je dobio plemi ki naslov od Austrijskog cara. Tim novcem je on osnovao je prvu inozemnu tvrtku porodice Rothaschild. sklopio je formalni partnerski ugovor s svoja tri najstarija sina. da tako oja a sposobnost obitelji da djeluju irom Europe (bez obzira na politi ke okolnosti). te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Najstariji sin Amschel Mayer. da poradi na uvozu tekstila. i osnovao banku u londonskom Cityu. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. 1810. na ime toga domogli su se velike koli ina zlata u ime britanske vlade. Nathan je dobio britansko dr avljanstvo 1804. st. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. 1817. Londonskog kluba. Rothschild & Sons. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. Sina Carla (Calmanna) poslao je u Napulj (tada mo niji i utjecajniji grad od sjeverno talijanskih gradova) da osigura poslove po talijanskim dr avama. i time omogu io obitelji Rothschild nesmetano poslovanje u tada njoj vrlo podjeljenoj i zara enoj Europi. koji prolazi i preko Balkana. da osigura djelovanje u Austro-Ugarskoj. koja je vrlo brzo postala jedna od najmo nijih financijskih institucija Europe . Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima..

je. James u Pariz a peti sin Amschel je ostao u Frankfurtu. Ono to je vrlo indikativno. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. Edmund Rothschild (1916) Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. Guy Rothschild sa sinovima Davidom i Eduardom. a francuski.centra u EU. koje je rasporedio irom Europe. Glavnu rije vodi englesko-francuski tim Rothschilda na elu sa Nathanom. Salomon je oti ao u Be . nizozemske bankarske grupe. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN-AMRO. Marcus se nalazi i na elu BBC -a. Sir Evelyn De Rothschild (1931) . U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundland Development Corporation) korporaciju u Kanadi. Engleski tim predvode vreme ni Edmund i Ev elyn sa mladim Nathanom. Sinovi i njihovi potomci su za nepunih dvjesto godina u potpunosti pokorili i podjarmili zapad. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). Amschel je imao pet sinova. Tako su postavljeni temelji "Pax Judaica". Karl u Napulj. Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. sinom Jacoba Rothschilda. Nathan u London.

i kontrolor svjetske opskrbe novcem. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. Daily Telegraph. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije.Kum Crnog Plemstva. vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. vo a internacionalnih cionista. Nathan Filip Rothschild (1971) . glavni bankar Vatikana. desna ruka kraljice. koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). i ustupanju vode ih pozicija u istim. i "Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. vlasnik Izraela. ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons. vo a Illuminata. U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont.. S druge strane.. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. Peter Mendelson. obrade i distribucije dijamanata. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". Peter Mendelson je aktualni ministar V. Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. godine). Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!).Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. investicijske banke iz Londona.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu.

Britanije. na usluzi su mu.. ekonomske. od koga je naslijedio bezbroj poslovo a. ðukanovi . NATO-a. agenata.Otac Jacob Rothschild Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. "Vanco".).. medijske i vojne institucije irom svijeta. David Rene Rothschild (1942) . Berezovski. "NM Rothschild". pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. "British Petroleum". Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok. "Atticus Capital". Kompanije i korporacije "RIT Capital". Za tu svrhu. utjecaj na vitalne politi ke.. brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro .. "JNR Limited". pored zapadne nomenklature u okviru EU. "Trigranit". Mittali.

uticajne investicijske banke u Zapadnoj Europi. sinovi Guya Rothschilda. predstavlja bo nu podr ku britanskom trijumviratu. Rothschildi u Hrvatskoj Za razliku od ostalih dr ava Balkana. Babilona i Sumera. Uzroci lihvarskih kamata izgleda sezu sve do Egipta. Hrvatsku Rothschildi okupiraju prete no iz Ma arske (Austo-ugarska. koju je osnovao James Meyer. David se nalazi na elu NM Rothschild grupacije. godine. Pored toga. koja je podijeljena izme u engleskih i francuskih Rothschilda. prve masonske lo e u Hrvatskoj su organizirane iz Ma aske) koja predstavlja bazu irenja hazarske dinastije. Eduard Rothschild (1957) Davidov polubrat Eduard je tako e lan investicijske banke.Francuska dinastija Rothschild. pojavljuju se David Rene i Eduard Rothschild. . metalur ke kompanije koja je u vlasni tvu Rothschilda od 1880. Nalazi se na elu "Rothschild & Cie Banque". Preko Unicredit i Intesa banke preuzeli su Zagreba ku i Privrednu banku. U tom smislu. Nalazi se na elu "Imerys". kontrolira ugledni francuski list "Liberation".

nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige.na elu je Igor Openhajm. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital. kao identifikacijska isprava. Samo trenutak nakon otvaranja ra una. Naja i adut iz nevladinog sektora je arko Puhovski. 1941 godine. Kako bi privukli klijente. Jedino sjedi te je u Vatikanu. zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61. crkva i diplomacija.6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. ali ele pro i i biti neprimje eni. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem. "Roberto Calvi . a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na. Osnovan je konzorcijum Ingra-Trigranit (Ingra. kamate na depozite iznose od 12% na vi e. nema fizi kih altera. IOR se po eo ra ati za vrijeme rata. Hazar). bez imena i bez slike.Mobile. . kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. koja je i la preko Vatikana. druga zna ajna Rothschildova kompanija u hrvatskoj privredi je Trigranit. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. tako e. ekovi ne postoje. ali zato ima puno klijenata. Taj konzorcij je vlasnik rukometnih arena. sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. odnosno dobitci idu u "religijske namjene". IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. U oblasti telekomunikacija je prisutan T. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane.U Hrvatskoj je Soro manje prisutan nego u ostalim zemljama. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA IOR je jedna vrlo specijalna banka. mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve kontrole. Pored MOL-a koji je preuzeo naftnu kompaniju INU. Trigranit.Bog Bankar". Profit. Nema fizi kih altera. Veliki dio ruralnog podrucja du Dalmacije vec ima svoje kupce. Pri izvr enim nov anim operacijama.. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala.. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite. ne isporu uju se nikakve potvrde. ima hiljadu raznih ogranaka. ima ambiciozne planove na hrvatskom primorju.

Podsjetimo se. aktivno operira na svjetskom tr i tu. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. Richard Nixon. Pouzdano se zna da je kroz povijest. . a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno.. Kada se radi o ogromnom broju rtava. onda je njihov broj najmanje va an. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj er trgovine robovima i i Europskog kolonijalizma. Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. 1400-ih godina.. porijeklom iz cijelog svijeta. me u njima i mnogi znanstvenici. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. slu ajevi Banco Ambrosiano. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca. banka je od samog nastanka upletena u velike skandale. a koji su bez financijke stru nosti. a njega ine petorica laika i generalni direktor. zavr avale su na loma i. Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkomda od IOR-a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara.Kennedy. Samo izmedju 1971 i 1973 godine.O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna. njome i upravlja. oru je. Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. igra na burzi novca. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza. Vatikanska centralna banka. otvorena je u drugom svjetskom ratu. ubojstva Calvija.. najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. li nosti koja zapravo na kraju krajeva. osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti. skuplja dobitke. no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa. Vrijeme crkvene inkvizicije... investira. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka. oprali su milijardu dolara mafija kog novca. ili je bolje re i i ta. donijelo je tako er veliki broj rtava.. Joe Doto (mafija ki boss).. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor. vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama. Sindone. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala. prevare i korupcije.

IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). Kolika je njihova ukupna vrijednost. koji je otvorio tu sredi nju banku. a po inje uloga mafije. preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata. za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide iratne zlo ine. te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR. jo je jedan dio sramne povijesti. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge). Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe. IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. zvali su Hitlerov Papa. . "The Vatican connection". Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet iz humanih -a razloga. Po zvani noj izjavi Vatikana. Coca Cola. Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank. Roberto Calvi-em i Michele Sindonom. naj e e preko vlastitog teritorija. Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to. Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM.Papu Pia XII. vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima. u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. aristokraciji i mafiji. zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. Izme u 1968 i 1969 godine. te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom. Licio Gelli-em. Urugvaja i Paragvaja. Chrysler i Boeing. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana. Krajem ezdesetih godina.

pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana.U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa.deo=agri_short http://www. u kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi. zivotnje umiru u agoniji.guardian. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara. koja je u stvari upravljala zemljom.petatv. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher... Ovako idovi kolju ivotinje (kosher) i na takvu hranu se placa dodatni porez. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano.uk/business/2. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars.. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame). u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. http://www. Na alost.petatv. Marcinkus. sa d epovima punim kamenja.. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda. ve i pripadnici masonske lo e P2. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia. http://www. Vatikan se iz bankrota. Ovi filmovi nisu preporuceni za djecu i one slabijeg zeluduca.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav. crne rupe. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. trebao izdvojiti 1159 miliona dolara..ly. ef IOR-a.com/tvpopup/Prefs.com/tvpopup/Prefs. likvidatora Bance Ambrosiano.co.asp?video=agri_long Ovo su oznake za kosher meso: .

koji je u tri navrata (16. . javlja se neki spasitelj koji se odmah okomljuje na Protokole dokazuju i da su obi an falsifikat. C. Dir. Member.Protokoli Sionskih mudraca su autenticni Prikaz knjige .Bilderbergeri. osobito kad su i masoni dobrano u sve upleteni. CENT. Tada se iz Carigrada javljao neki "dopisnik" Timesa.koju je u nastavcima priredio i preveo Kazimir Cettin za va tjednik od broja 27 d o zaklju no 29.Sergio Romano: "I falsi protocolli" . Starost se Protokola procjenjuje na otprilike 300 godina. Tako sada biva i u Italiji.. kad asu Protokoli tiskani.. Sli no je bilo i u Velikoj Britaniji. L. 17. potaknuo me da iznesem dokaze u prilog autenti nosti Protokola. T. Vance . Op e je poznato da kad god masonerija zapadne u pote ko e u javnom ivotu nekog dru tva (planovi joj bivaju osuje eni). Protokoli nisu djelo . u kojoj se nezaustavljiv val afera korupcije i malverzacije odvija pred o ima talijanske javnosti kao prepoznatljiv sinopsis osnova iz Protokola. i 18. ali identitet sastavlja a i redaktora uvijek je uvan u strogoj tajnosti.posebno i znano djelovanje Henrya Kissingera i mnogih drugih ne idova u toj sprezi. kolovoza 1921. i zato treba zavarati javnost. R. F. Member i COSMOS Member).C. Danas se mnogo toga vi e ne mo e tajiti . Devet poznatih krugova iluminista i njihovih lanova (Cyrus R. Tijekom vremena su dopunjavani..) nastojao "senzacionalno otkri e" proglasiti "glupom izmi ljotinom".

Najbolje se o tome izrazio obra enik na katoli ku vjeru Robin Zolli.. svi su se oglu ili o te spise. koji govore o dolasku obe anog Mesije. 1921. 17. ali bez obzira na protok vremena Protokoli u osnovi ostaju onakvi kakve ih je objelodanila i tiskala Bavarska vlada (The Life of Napoleon Buonaparte. o emu je kra u vijest donio ameri ki tjednik "Time" od 22. Bavarska je vlada razaslala te spise vladama Britanije (spajanjem londonskih lo a u Veliku lo u na Ivanje 1717. velja e. u kojem ka e: "Protokoli potanko iznose ciljeve bolj evizma i primijenjene metode. tekli iluminista iz Frankfurta. 1-4). Me utim. ka e: "Jedino to mogu re i jest da se Protokoli u cijelosti uklapaju u ono to se sada doista doga a". ve skupine koja ima za krajnji cilj . i kao takvi spisi su podmetnuti ruskom profesoru Sergiju Nilusu. Williams. kad su Nilusu protureni spisi. Lord Sydenham poslao je pismo "Spectatoru". u pivnici "Goose and Gridrion" i slu beno je zapo ela djelovati britanska masonerija. Za ostvarenje tog plana sionski su se mudraci u pro losti nadahnjivali tekstovima Izajije proroka (60. obljetnica. Protokoli su prvi **** tiskani u Rusiji 1905. Dumas. Scott-Poter. kao diplomat okoli a kao ma ka oko vru e ka e. potvr uje neprijeporno postojanje dijaboli nog plana za osvajanje svijeta . Razna su stajali ta glede podrijetla Sionskih protokola.1-2: 42. proslavljena je 275. P. pod naslovom " idovska opasnost". pa iznosim slijede e injenice.: (213) 794-3400). Tel.Emissary publications. Webster . South Pasadena. u interviewu "New York Worldu". Francuske. koji su se odnosili na kasniju francusku revoluciju (1789.. str. naravno. California 91030. lipnja 1992. odr an je kongres u Lausannei na kojem je donesena odluka o stapanju "Sveop eg idovskog Saveza" i m asonerije. Nakon toga uslijedile su brojne racije i kod kompromitiranih iluminista prona en je dodatni materijal koji je otkrivao dalekose ne planove s jako pogubnim posljedicama po itav svijet. O. Po ruskoj verziji britanski novinar Victor Marsden priredio je 1921. a kopija tog ruskog izdanja uva se u "Britanskom muzeju" knjiga u Londonu. World Revolution & Secret Societes and Subversive Movements by Nesta H. pionir automobilske industrije. London 1820. Protokoli su povijesno potvr ena stvar. lipnja 1993. a zatim je predana bavarskoj vladi. kad je rekao da opreke koje stoje izme u idova i kr ana proizlaze isklju ivo iz razli itog tuma enja biblije. J. Dakle. Bizaran doga aj iz 1785. tiskano 27.idovskog naroda. Henry Ford. jahao je u Pariz nose i u torbi spise za Velikog Me tra Velike masonske lo e u Parizu.Novus Ordo Seculorum (One World Government = OUN. instrumentalizirana organizacija). by Sir W. Godine 1992. ali osobno mislim da nije va no tko ih . tako da sadr aj bude itak i pregledan. 5) Njema ke. Godine 1875. ali stvarnost je ve davno ta da su UN. kolovoza 1921. Bolj evizam je tada bio marksisti ki komunizam i nije bilo nado lo vrijeme za oru ani prevrat".& B. Zbog kompromitacija zapisi su djelomice preina eni da bi se odgovornost lak e mogla prebaciti na vo e idovskog revolucionarnog pokreta u Rusiji. Iluministi su se ve ranije bili stra no uznemirili i zabrinuli kad su Sir Walter Scott i povjesni arka Nesta Webster u li u siguran trag zavjera iz doba francuske revolucije. britansko izdanje ras lanjeno na paragrafe. Austrije. Dok je jahao Ratisbonom (Regensburg) po olujnom vremenu grom ga je usmrtio i torba sa spisima do la je u ruke mjesnog redarstva. U prilog tvrdnji ide i izjava biv eg francuskog ministra vanjskih poslova Dumasa dana u Parizu 17.: "Ujedinjenim narodima prijeti opasnost da postanu instrument ameri kog imperijalizma za rje avanje svjetskih problema". Box 642.zavladati svijetom i pod initi ga svojim interesima. Lanze. Ove metode bile su u opticaju 1901. kako je to navedeno u Protokolima "Agentur".). jer kako je re eno " idovstvo je u masoneriji prepoznalo jedan od instrumenata bitnih za ostvarenje sna o op oj svjetskoj vladavini". Poljske i Rusije.

Nije uzalud Ginzberg odustao od tu be da joj se sudi shva aju i da e silna javna rasprava o tom djelu dovesti do nepo eljna publiciteta tajnih planova judaisti ko-talmudisti koga svjetskoga poretka. stolje a sa zastra uju om to no u podudara s ambicijama koje su sadr ane u tom dokumentu. bile krivotvorene i da su ih ve unaprijed potplatile idovske organizacije. bez obzira na vlastiti rizik. koji su pobijali vjerodostojnost Protokola. Trostupanjske komisije. Bilderbergskog kluba. SAD).. Golemu zahvalnost izra avanu Rusima u SAD-u. pismohrane Guverovskog instituta (AGI .. Svjetskog foruma (Fond Gorba ova). Po svoj prilici su Sionski protokoli sa injeni me u najradikalnijim idovsko-talmudisti kim i masonskim vo ama i odra avali su njihova potajna o ekivanja glede vlasti nad cijelim svijetom i politi ke uspostave u odnosu na ne idove. SAD). koji se vodio na temelju tih protokola. a tako er i prepiska sudionika tog procesa. nego to da se cjelokupna povijest XX. Dokument.. lo e Bnai Britha. Osobitu zahvalnost autor upu uje kustosima Dr avnog Arhiva Ruske Federacije (GARF) Sredi nje pismohrane povijesno-dokumentarne zbirke (CHIDK . Autor zahvaljuje svim osobama i organizacijama koji su se potrudili u svezi s potragom dokumenata i materijala na temelju kojih je knjiga napisana i iza la na vidjelo. Osobitu vrijednost imaju materijali sa Bernskog procesa. Masonska lo a "B nai Moshe" (?) (Fry ju naziva "Bne-Moj e") nije prema Sionskim protokolima imala druga iji odnos od drugih idovskih masonskh lo a.Stanford.... koji je poslije nazvan Sionskim protokolima (ili protokoli sionskih mudraca). sionisti kih. koja nam potvr uje da su izjave svjedoka i stru njaka.. Rade i na knjizi. uspio sam prona i podosta dokumenata i materijala u svezi s povije u Sionskih protokola koji nikada do tada nisu bili objavljen. Veliki svetac blagoslovio je izdanje knjige kojoj su bili prilo eni Sionski protokoli. koja je postojala u granicama op e ideologije. nastao je u drugoj polovini 19.biv i Specijalni arhiv SSSR). pomogli upoznati se s djelatno u i osobnim sastavom me unarodnih idovskih. odlu no rekav i njenom autoru: "Objavi.Georgedonavillea.je sa inio. Nadalje u nastojati izlo iti nastanak ovog zagonetnog dokumenta. stolje a.. prenosili su ih iz ruke u ruku u rukopisu.. ne usu uju i se povjeriti tajnu niti tiskarskom stroju.. koji su mi. Njega ne treba dr ati slu benim dokumentom neke idovske organizacije ili skupa. Po etkom 30-ih godina me unarodne judaisti ke organizacije... Metropolit Petrogradski i Lado ki Ioan (Sni jov) Za uskog pravoslavnog ovjeka pojava Sionskih protokola u Rusiji blagoslovljena je imenom svetog pravednika Ioanna Kron tadskog.. pismohrane Svetotrojskog manastira (ASTM . koju su propovijedali Sionski protokoli.. Otprilike tijekom tri desetlje a Sionske su protokole dr ali u strogoj tajnosti. Svejedno su istra ivanja L. a koji su bili uvani u pismohranama Rusije i SAD-a. sazivaju sjednice na kojima uporno razra uju pitanje o "borbi s antisemitskom . knjigu e itati i kupovati"[1].. u prvom redu "Sinovi saveza" i sionisti.. Fry odigrala veliku ulogu u pravilnoj ocjeni Sionskih protokola i spoznaji o mizantropskoj ideologiji njenih tvoraca.

u njihovo je ime. Njega je zatomila glasna zbivanja i ishodi Bernskog procesa u svezi sa Sionskim protokolima. dolazak Hitlera na vlast izmijenio je planove idovskih vo a. Nepobitno je da su. i po etkom 1933. godine idovski tisak i liberalno-masonska sredstva masovne informacije koja su mu bila sklona uporno pu taju glasine o predstoje oj aneksiji vicarske Njema koj. Trojica od njih bili su istaknuti masoni. po jednog od tu itelja.).07. formirana je specijalna skupina idovskih aktivista kojima je bilo nare eno organizirati me unarodni proces. godine idovski odvjetnik prof. uporno tra io da sud donese odluku o konfiskaciji Sionskih protokola i knjiga Zur-Beeka i Fritsch. te je izjvaio u svojoj odluci da su Sionski protokoli "gruba krivotvorina". (1879-?).-1937. Probijanje snaga idovskih udru enja ostvaruje se Baselskim procesom. Sudsku su raspravu u biti tako odgodili do jeseni 1934. Godine 1932. 09. zapo inju i istodobno dva procesa zbog Sionskih protokola. Za predsjedavaju eg na tom suenju u svezi sa Sionskim protokolima bio je odre en sudac Meyer. tu enoga i suda. koji e slu beno posvjedo iti "la nost Sionskih protokola i injenicu da ih je fabricirala ruska policija". idovske su organizacije vje to koordinirale svoja djelovanja. Su enje je po elo u Baselu 11. Na toj vje to. Osobita zada a te skupine bila je u tome da pripremi svjetsko javno mnijenje. Da bi zapo eli taj postupak judejske su vo e kao povod uzele lanak doktora Zundera u asopisu "Eiserner Baren" (09. Veode u ulogu u pripremi procesa odigrali su Viner. organiziranoj sjednici sudac je.1933. da se odrekne svojih uvjerenje. Odlu ili su provesti psotupak u vicarskoj. u kojemu taj znanstvenik govori o pitanju judaisti kih planova svjetske dominacije i pogre no se pozvao na rije i tokolruskoga rabina Ereinpricea (?) ("Eiserner Baren.). naredio da se do dono enja odluke zapovijedi ovrha svih preostalih 760 primjeraka Sionskih protokola. Boris Izrailjevi Liv ic. DreyfusBrodski i predsjednik organizacija vicarskih sionista Markus Kohn.-1943.promi bom i ponajprije irenjem Sionskih protokola". Ilja M. Henrik Borisovi Sliozberg (1863. Judaisti ki su bankari udijelili idovskim organizatorima procesa znatne iznose novca za pla anje odvjetnika i ve ine vje taka. Po etkom 1933. gdje se u to doba nalazila najmo nija i aktivna idovska zajednica. Posebice su veliki novac idovske organizacije potratile . Theodor Fritsch i sam doktor Zunder (?). gotovo istodobno pokrenuta je tema o "podrijetlu Sionskih protokola". lipnja. stav i na idovsku stranu. Prvotno je provo enje procesa "protiv" Sionskih protokola planirano u Njema koj.1933. Na su enje su bili pozvani prvi njema ki izdava Sionskih protokola Gottfried Zur-Breek (Müller fon Hansen). mobilizirati sav svjetski idovski tisak koji e o njemu izvje ivati.07. Matti i George Brunschwig predali su na Bernski sud albu s zahtjevom ponavljanja kaznenog gonjenja za raspa avanje Sionskih protokola od strane Nacionalne fronte.-1940. godine. Tu itelji na tom procesu bili su predsjednik idovske zajednice u vicarskoj M.). Na prvom je zasjedanju sud odlu io razmotriti pitanje o podrijetlu Sionskih protokola. Ipak.I. Zatim je Zunderu bilo predlo eno kao svojedobno i Fordu. Ujesen 1933. koji nije skrivao svoje pro idovske simpatije. pripremati svjedoke i struk njake. Su enje u Baselu se mnogo **** odlagalo da se na kraju ne bi ni odr alo. erikover (1881. Odvjetnik idovskih organizacija.) i Vladimir Jevgenjevi abotinski (1880. godine). Odlu eno je bilo izabrati tu vje taka.

B. ije bi izjave mogle i i u prilog idovske strane. Budu i da su se okrenuli sovjetskim pismohranama. preko slu benih diplomatskih predstavnika vicarske u Moskvi. godine. zlo ina ki dogovor. ruskim povjesni arima B. rabin Erenprice ('). Bodenheimer (?) G. J. Wiener i Liv ic (?). Judaisti ko-masonski vo e su jednoglasno tvrdili da Sionski protokoli nemaju veze s ideologijom judaizma i sionizma. P. godine na pripremu Bernskoga procesa vrbuje se V. ja sam to je bilo mogu e vi e nstojao doznati sve o "Protokolima". me utim sud je odlo io ro i te za pet mjeseci.L. o emu su sa uvani dokazni dokumenti. Nikolajevski i Svatikov. bio je pofesor Baumgarten. s dodijeljenim mu pomo nicima . Poku avaju i pripisati autorstvo Sionskih protokola ruskoj policiji. do travnja 1935. Po etkom 1934. Burcev.I. Smidovi (1874. du Chayla i ostali. Burcev. postojao tajni sporazum. Nikolajevski. a koje je on uputio B. Burvec.G. V. Borisov. Znatan dio pismohrana ruske carske policije bio je pregledan. Osim toga.). Miljukov. Tijekom nekoliko mjeseci djelovanje se odvijalo pod oznakom "povjerljivo". Liv icu (?).G. idovski organizatori procesa nisu alili novac za pla anje "svjedoka" i vje taka. kojega je izabrala idosvska strana. iz pisma je razvidno da su svi "svjedoci" dobivali novac od idovskih organizatora procesa. sionisti su prou avali ne samo dokumentaciju ruskih obavje tajnih slu ba nego su utvr ivali rodbinske veze osoba koje su na ovaj ili onaj na in sudjelovale u irenju Sionskih protokola. Zakulisnu spletku idovskih organizatora u svezi s Bernskim procesom razotkriva pismo koje se sa uvalo u arhivu B. U toj su skupini radili sionisti A. da judaizam i masonstvo nisu povezani. koje je napisao pod pseudonimom N. lenov i mason P. Od strane SSSR-a pomo sionistima na elu je bio P. Cherikovera (?9 2500 franaka. A. Mnogim "svjedocima" bila su dopu tena putovanja radi prikupljanja materijala i preslu avanja osoba. Tagre. a koje su financirali me unarodni idovski bankari Warburg. Jo prije po etka procesa idovski znanstveni institut i Kongres ameri kih idova u New Yorku. Nikolajevskom i S:G. Meyer-Ebner.).N. pisao je Burcev.N. Nikolajevskog i Burceva. Za predujam su koautori dobili od jednoga organizatora Bernskoga procesa I. godine u idovskim novinama "New York Forward" objavljena je serija lanaka Nikolajevskoga. Glavni vje tak tu iteljstva. Iz toga je pisma bilo bjelodano da je izme u idovskih organizatora i takozvanih svjedoka. a to s uMiljukov.V. M. lan VCIK i CK VKP (b). Materijali iz Rusije nisu uvijek i li legalnim putom. S.Cherikover (?). Iz Moskve i Lenjingrada na adresu Bernskoga suda stizale su knjige i preslike spisa.I.I. Nakon izjave profesora Zundera u ime tu enih sudu se obratio njihov odvjetnik i predlo io za vje taka istaknutoga njema koga stru njaka za idovsko pitanje pukovnika Ericha Felischhauera. Poput Nikolajevskoga i Svatikova i njega su financirale idovske organizacije. Nikolajevskoga.B.I.L.na pla anje usluga (zapravo podmi ivanja) "svjedoka". Svatikovu napisati knjigu o "krivotvorenju protokola". organizatori Bernskog procesa bili su primorani priznati da ne raspola u nikakvim dokumentima koji bi potvrdili njihovu verziju. U tim je lancima ruski suradnik idovskih udru enja zapravo poticao na raspravu sa braniteljima Sionskih protokola .-1935. "Od tada. Sliosberg (?). stavljaju u du nost dvojici ljevi ara. U svojstvu "svjedoka" sa idovske su strane bili pozvani ugledni judejski i masonski djelatnici (Ch. nego tajn kanalima im preko Miljukova. Nakon polemiziranja strana bilo je udovoljeno zahtjevu obrane. Ujesen 1934. Svatikov.S. Weizmann. Maljantovi (1870-1939. biv i ministar pravosu a Privemene vlade. Me unarodna sionisti ka organizacija uspjela je uspostaviti vezu s sovjetskim idovima i organizirati u SSSR-u skupinu pomo nika kojima je bio dopu ten rad u tajnim pismohranima u svrhu prikupljanja materijala za Bersnki proces. .

A. Tedlija. Mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole bio je nu an judejcimatalmudistima da bi jo jednom prevarili ovje anstvo i skrenuli njegov gnjev od stvarnih krivaca zlo ina spram svijeta. Naime prema vicarskim zakonima. Osim ve navedenih dokumenata. Svatikov. udovi no podrugivanje zakonu i pravednosti. u osobnoj pismohrani N. Organizatori Bernskoga procesa htjeli su sudu dokazati da je podrijetlo Sionskih protokola razmatrala Ruska vlada.D. Burcev. Protuzakonito stajali te sudaca. na temelju krivotvorenih pokazatelja koji su i i stvorili mit o Sionskim protokolima. Nikolajevski. pod ijim je vodstvom skinuta i ponovno stavljena plomba na vagon Lenjina i njegove " idovske stra e" preko Njema ke u Rusiju. na proljetna zasjedanja Bernskog procesa 1935. Brandta. godine. Njegovi judejski organizatori poku avali su dovesti u zabludu svjetsko javno mnijenje. a sve s namjerom da odvuku pozornost od udovi nih zlo ina. Mosolova govore nam . autor antiruske knjige o procesu Beiliss. ru itelji njenih povijesnih na ela: Miljukov. pripisav i stvaranje najzlo ina kijeg dokumenta.J. Bernski je proces javno nosio antiruski karakter. ruskoj vlasti. zbog nama nepoznatih razloga do toga putovanja nikad nije do lo. J. koja je htjela tobo e dokazati da su oni krivotvorina. Iz tih je pisama jasno proizlazilo u koje su slo ene uvjete bili stavljeni branitelji Sionskih protokola. Bezuspje na tra enja produljena su sve do kraja 1934.Ravnaju i se po tim dokumentim. mogu biti obznanjeni javno u sredstvima mass-medija. svi dokumenti koji se obrazla u nasudu. kako su ih ometali u pozivanju svjedoka i vje taka. Ursov. sudskog vje taka i sudskih slu benika. bilo je zasutavljeno. Pismena svjedo anstva masona. godine. Na poziv iz Moskve u Bern su. Nisu uzalud glavne aktere "svjedoke". Ipak. pijune i kako im je uvijek bio prijeko potreban novac u pogledu provo enja procesa. svibnja. bili pozvani "pravni zastupnik" sionist A. idovski bolj evik. Markova. kako su im namje tali provokatore. veoma stari knez S. na zamolbu idovske strane. posvetiv i na taj na in 10 punih sjednica.A.S. tager (?).F. koji su bili neprijatelji Rusije. Sudac je podr ao nezakoniti zahtjev vje taka Looslija i objavljivanje materijala.P.K. Fritz Platten. svibnja nave er. N. vi e od 30 sati. biv eg ne elnika ureda Nikole II. U ime idovskih organizacija izjavio je vje tak Loosli kako je vje tak Fleischlauer "sastavio pamflet u ime antisemitske ideje. travnja ujutro. Zasjedanje Bernskog suda zapo elo je radom 29. koje je referirao Fleischhrauer. koje su za njih napravili protiv Rusije krvo edni suplemenici idovski bolj evici. Ipak nisu uspjeli prona i vrijednu injenicu (izravno ili neizravno) koja bi potvrdila njihove klevetni ke pretpostavke. biv i guverner Besarabije i prijatelj ministra unutarnjih poslova.. carsku Rusiju za sve mogu e smi ljene grijehe protiv idova. nakon op ih procedurnih pitanja rije je dobio Ulrich Fleischauer. a zavr io 6. postavili idovski vo e na tom procesu. travnja i trajala je do 14. On je zapo eo izlaganje o rezultatima svoga vje ta enja Sionskih protokola 30. u povijesti ovje anstva. sprje avalo je asno razmatranja stvari i zapravo je od Bernskoga procesa napravilo farsu. Judejski vo e su okrivljavali povijesnu. idovski organizatori Bernskoga procesa imali su iroke mogu nosti dobiti podatke o tomu kako su u sastavljanju Sionskih protokola sudjelovale ruska policija i osobno general Ra kovski. Stepanova ja sam prona ao dosta velik broj pisama koje je dobivao tijekom Bernskog procesa od B.

Do 1917. glavni redaktor M. Weinbaum) objavljuje lanak Burceva. oklevetani ljudi su protestirali. tu ili su ga sudu .. U biti nikakve istrage nije ni bilo. O tome nam svjedo e pisma biv eg na elnika carskog ureda A. Kako je i sam priznao bio je sudionikom prvih sionisti kih kongresa. U svojoj antiruskoj djelatnosti Burcev se esto oslanjao na judaisti ko-masonske krugove. dakle. nije pokorila kao kugu drustva i . Djelatnost Burceva. koju su mu zapovjedile idovske organizacije koje su organizirale Bernski proces. pod krabuljom "slobodnog novinara". prema odluci Nikole II. Na sudu je Burcev tvrdio da je jedan od sudjelovatelja u prijevozu navodnih la nih Sionskih protokola bio kolega po slu bi Globa evu. Me utim. vrlo ta toga ovjeka. koji se istaknuo razotkrivanjem tajnih agenata ruske policije i inozemne obavje tajne slu be. Poku avaju i pridodati vjerodostojnost svojoj izmi ljenoj tvorevini. Burcev. neki su ga ispljuskali. Ovaj put V. pravi zabilje ke koje je tobo e napravio Nikola II. George Washington "Sasvim je zalosno to ih niti jedna dr ava. Burcev si je dopustio nekoliko ozbiljnih povijesnih pogre aka. klevetni ki karakter. itaju i Sionske protokole. ako ne ubrojimo onu kritiku o protokolima G.L. susretao se sa sionistima u kojima je on vidio "iskrene ljude od ideje" . zada a. podrijetla Sionskih protokola. S. godine Lopuhin vi e nije bio na elnika Odjela policije nego umirovljeni (zbog prekr aja) inovnik i stoga nije mogao inicirati tu istragu.B.. Nakon prevrata polo aj se promijenio. ruska samo po nazivu. Burcev smi lja pri u kako je. njemu biv i na elnik za za titu dru tvene /nacionalne/? sigurnosti i poretka u Petrogradu general major Globa ev dao preko nekog svog Koltipina-Ljubovskog informaciju o istrazi. Wittea. judejsko organizatori Bernskoga procesa odlu ili su se okrenuti izravnoj krivotvorini.o tomu da nikakve istrage o podrijetlu Sionskih protokola Ruska vlada nije vodila. gdje je tada ivio Globa ev. Burcev je vrlo lo e napravio krivotvorinu. a u biti je bio njihov agent. kako mo emo primjetiti. Najve i argument krivotvoritelja bili su podaci o navodnoj istrazi porijekla Sionskih protokola koju je provodila carska vlada. 1906. Pro itav i taj lanak. tobo e. godine po direktivi Stolipina.A. njemu je mnogo toga "izlazilo" iz ruku . Sliozberga (?). Izgubiv i svaku nadu da e prona i dokaze koji bi utemeljili mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole. Globa ev je odmah napisao pobijaju e pismo uredniku "Nove ruske rije i". starija od ove. nosila je silan antiruski. Njujor ke novine "Nova ruska rije " ( idovska novina. bila ne slu ajna ve suglasni produ etak njegove ranije antiruske djelatnosti. "Istina o Sionskim protokolima". Na primjer on je izjavio da se istraga vodila tijekom 1906. koju je napisao za vrijeme ministra financija J. na upornu molbu Lupuhina. Iskazi Burceva na Bernskom sudu bili su objavljeni u mnogim novinama pa i u New Yorku. Stoga je . Mosolova. Izvr itelj je bio V. kada su objekti ve ine njegovih la nih optu aba bili dr avni inovnici i policijski suradnici. koji je obo avao samoreklamu i zvuk vlastitog imena. ega u zbilji nije bilo. tovi e sam Burcev. godine u Rusiji.

nacijo. Citava sela otimaju Jevreji. Ako ih ne iskljucite. ako jevreje ne iskljucite zauvek. ne potice od jednog individualnog Jevreja. izumitelj. suautor deklaracije nezavisnosti. komercijalno postenje.svog velikog neprijatelja.) Nema potrebe preuvelicavati ulogu. koju su odigrali internacionalni Jevreji ateisti u stvaranju boljsevizma i njihovog ucesca u ruskoj revoluciji. nego Jevreje. glavna inspiracija i pokretacka . Upozoravam vas.g. u kojoj se naseljavaju Jevreji. fizi ar. ono je sustina citavog tog naroda. izoliraju se i ne dopustaju asimilacijuju. kada ce oni moci da se odnose prema nama tako. proguta e zemlju i promijeniti oblik naseg upravljanja. dok ce oni trljati ruke u svojim kancelarijama. Bez obzira na moja naredjenja. oni nastoje da to ostvare potkupom mojih cinovnika sa ciljem da postanu ravnopravni. Oni nece dobiti odobrenje da se nasele i organiziraju svoj posao. Moramo ih se rijesiti. oni su prava jata gavranova. Oni su nacija u sredini nase nacije. onda za manje od dvjesto godina nasi potomci ce raditi na poljima. Ma gdje bilo. Vise od toga. Siromastvo koje izazivaju Jevreji. Petar Prvi . oni snizavaju njen moral. Napoleon Bonaparte 1769 1921 Jevreje treba razmatrati kao naciju. I koliko je Jevrejima bliska knjiga Jesfir.Ruski vladar Vise volim da vidim u mojoj zemlji mudjahedine i mnogobosce. Vasa djeca ce vas proklinjati u Vasim grobovima. ali ne kao religioznu grupu. oni su uspostavili kmetstvo. 1820. Jevreji su nacija spremna na najuzasnije zlocine. nezavisno od njihovog broja. u zemlji. Nikada sunce nije svjetlilo narodu. ekonomist i pisac. Oni su kao gusjenice ili skakavci koji jedu Francusku. koja opravdava njihovu krvolocnost. kao to su postupali na vrijeme Jesfiri u Perisji. osvetoljubivost i apetite razbojni kih nada!. krvozednijem i osvetnickijem. izdrzavajuci njih. Poslednji su prevaranti i lupezi. cijim je prisustvom usrecena Amerika" Martin Luther King. koji se zanosi idejom uni tenja i ugusenja ljudi druge vjere.borac za gradjanska prava Strastvena zelja vapijucih srca Jevreja nada se da e doci onaj dan. uzece vrhunac. filozof. Ako ih mi putem Ustava ne iskljucimo iz SAD. onda za manje od sto godina oni e navaliti u velikoj kolicini. Benjamin Franklin visoki americki dr avnik. Winston Churchill je u II WW-u molio boga (i Staljina) za pomoc da unisti naciste a ovo su njegove rijeci: (govor u predsjednickom domu 1919.

Za ilustriat tko su oni i sa kakvom moci raspolazu. Onda su mu velikodusno "oprostili dug". Bogatstvo idova Bill Gates-a se procjenjuje na nekih 60 milijardi.) Zanimljiv podatak je da su Rothschildi jos u 19-om stoljecu bankrotirali i samog Papu. Bank of England... Drugi problem je sto su se okolne Arapske drzave snazno protivile stvaranju Izraela i odmah bi krenule u rat protiv njega. Pocetna baza tog bogatstva je novac koje su idovi pokrali jos u anticko doba.google. U sovjetskim institucijama dominacija Jevreja vise je nego porazavajuca. Kroz iduce stoljece je formiran jedan genijalan plan. Razmisljali su o raznim strategijama kako to uciniti. Takvu djavolsku slavu Jevreji su postigli. Znaci cak i sav novac kojeg milijardu krscana prikuplja. a povjereno je njima na upravljanje zbog efikasnosti koja se dobiva centralizacijom novca na jednom mjestu. a najbza je bila jednostavno kupit Palestinu od Otomanskog carstva. I glavni dio u sprovodjenju sistema terora. Dakle trebalo je smislit kako rijesit sva ova tri problema. Oni su odlucili jos u 19-om stoljecu da treba obnovit Izrael.. Glavni problem je sto idovi nisu htjeli selit iz Europe u Palestinu. a ne direktnom kupnjom zemlje. rusenje Al Aqsa dzamije. Ono se povecavalo tokom iducih stoljeca da bi danas doseglo zapanjujuce razmjere. rodoslovno stablo Hitlerovih iz 1930 . Americki FED . A projekom njezina stvaranja upravljaju Rothschildi. Krscani bi se pridruzili arapima i zajedno bi napali idove. te otici u nekakvu suhu pustinju kopat po pjesku. Treci problem je sto bi Krscani u cinu kupnje Palestine od idovskih bankara i onog sto bi eventualno sljedilo (krunidba idovskog kralja. u doba bogatog arijskog Egipta. a novac koji su trazili nije bio ni 1% od ukupnog Rothschildovog bogatstva.. koje Papa tokom vremena vise nije mogao vracati. dovoljno je reci da se procjenjuje da ta jedna familija drzi oko 50% bogatstva citavog svijeta.snaga dolaze od jevrejskih vodja.Adolofov pradjed je bio mocan Zidovski bankar) http://video. cije obrise cu ukratko ovdje ocrtati. no bogatstvo Rothschilda se procjenjuje tisucama milijardi. No postojala su tri velika i nepremostiva problema koja su sprjecavala realizaciju tog plana. .. ali na podmukli nacin. na kraju zavrsava u njihovim rukama. Oni se nalaze na samom vrhu zidovske piramide moci. a oni su mu priskocili u pomoc i posudili pozamasnu svotu novaca. podizanje treceg hrama) prepoznali ostvarnje biblijskog prorocansva o dolasku Anti-Krista. vec je ono produkt rada citave idovske rase. Naravno uz velike kamate. novinskih clanaka. koji je pocinjenj izvr ili su Jevreji i u nekim slucajevima Jevrejke. To njihovo bogatstvo je preveliko da bi bilo produkt rada samo jedne obitelji.2809518563654# Dva svjetska rata Arijci su vodili iskljucivo sa ciljem stvaranja drzave Izrael. ali uz uvjet da od sada ima sav svoj novac drzat u njihovim bankama. Obavezna preporuka (obilje dokumenta.itd. Grcke i Rima. jer tko bi bio lud napustit predivnu i bogatu Europu.com/videoplay?do. (Bank of Amsterdam. On je upao u neke financijske teskoce. Turci su je bili voljni prodat.. Prvo osigurat stvaranje samog Izraela.

da ona to niti teoretski nije mogla platiti Britaniji i saveznicima. Tako je "zaobilaznim putem" stvoren Izrael.) Znaci Rusija je osvojena jos ranije ( idovi Lenjin i Staljin).idovi) skupljaju sve europske idove u koncentracijske logore koji nicu na izoliranim mjestima. Tada su idovi rekli Britanskom vodstvu: ako nama date Palestinu nakon rata. Britanija i Francuska objavljuju rat Hitleru. Isprva snazno podupirajuci Njemacku u tom ratu. jer njima je namjenjena druga sudbina.. Njemacka je tada bila pred pobjedom u prvom svjetkom ratu i Britanija je bila na koljenima i prakticki gotova.itd). te tako osiguravaju tri cilja.itd. vec je cilj unistit Europu. to jest .. na prakticki samu Veliku Britaniju. radio) u rukama idova.. mi cemo pomocu nase medijske moci uvest SAD u ovaj rat na vasoj strani.itd. Ovo sigurno stavljam u navodnike. Eichman.. Zatim se sva Njemacka moc usmjerila na zapadnu frontu. Nacisti (crypto. a sad je i Njemacka osvojena. Rockafelleri.. no ostao je nerjesen problem populacije posto se idovi nikako nisu dali natjerat na selidbu iz Evrope u pustinju. Tako su izdali Njemacku koju su do tog trenutka snazno podrzavali u ratu. a teski problemi zahjevaju teske solucije. (Warburzi. Bush iz SAD-a . Naravno novac i financije.. Hitler je demokratski pobjedio na izborima. nego tu zivit. logisticka i medijska podrska te sve ostalo za njegov dolazak na vlast su osigurali idovi preko svojih bankara.. financijsku i politicku moc idovi su iskoristili stoljetna neprijateljstva Europskih drzava i uspjeli pokrenut prvi svjetski rat. ( idov Hitler) Treba reci da nije samo Hitler idov. te deponiraju taj novac u Rothschildove banke u Svicarskoj. Goering . Zvuci nevjerojatno? Pa i nije bas ako pogledate sto se desava oko vas.. Stvorit takve uvjete da vecina idova radje pozele zbrisat u pustinju. show moze poceti. isto kao sto je Sarkozy demokratki pobjedio. Britanci nisu imali drugog izbora i pristali su potpisavsi "Balfourovu deklaraciju" koja je Rothschildima obecala Palestinu nakon rata. Prvo uzimaju im sav imetak. Naizgled nepremostiv problem. Obojicu su na vlast doveli mediji (TV. Trece idovska elita cvrsto vjeruje u eugeniku. Himler. te su uveli SAD u rat uz pomoc svojih masovnih medija i uz pomoc svojih agenta u americkoj vladi. Poanta citavog ovog rata nije pobjeda ovih ili onih. a da to nitko nije primjetio? No kao sto vidite mi ovdje to jesmo primjetili.. ali nisu si mogli pomoci. Hitler i Staljin sinkronizirano napadaju Poljsku. Njemacka je pala u ogromnu inflaciju. Znaci ideoloska sila koja je potrebna da idove izbaci iz Europe je dovedena na vlast u svim glavnim Europskim drzavama od strane samih idovskih bankara. Tako su Rusiji ucinili ono sto su davno sanjali i ta ogromna arijska drzava je pala u ruke idovu Lenjinu. siromastvo i beznadnje. (Roosevelt i Churchill) Dakle sve je spremno. a idovi su dotle smjesteni na "sigurno" u logorima. a isto tako su znali i informirani njemci za vrijeme drugog svjetskog rata da su nacisti idovi.Koristeci svoju medijsku. Da bi dodatno pogorsali stvar organizirali su slom americke burze. Jednog dana vasi potomci ce se isto tako pitati kako je moguce da su celnici svih drzava koje su vodili treci svjetski rat bili idovi (Bush. U Versajskim pregovorima nakon prvog svjetskog rata idovski agenti su nametnuli takve uvjete Njemackoj. vec su svi iz vrha Nacisticke stranke idovi: Goebbels.. U Americi i Britaniji su isto tako na vlast odjednom dovedeni idovski predsjednici. Koristeci se mrezom masonskih loza situacija je namjestena tako da plivajuci na tom valu siromastva i ocaja na vlast dodje Hiter. Drugo bombe koje padaju kao kisa po njemackim gradovima ubijaju samo arijce. Trockom i kasnije Staljinu. idovi su odrzali svoj dio ugovora. sto je citav svijet bacilo u ekonomsku depresiju. uspjeli su slomit carsku Rusiju i u ratnom kaosu organizirat tamo boljsevicku revoluciju. Blair. Sarkozy. novine.

pojeo bi ih mrak u roku odmah. No sto je jos vaznije za elitu. a totalno pozitivnu selekciju za idove (defektni i nesposbni su svi ubijeni.u poboljsanje idovske rase selektivnim odabirom pametnih i zdravih. Znaju da se prava i istinska moc nalazi u rukama idovskih rabina.. koji krecu u rat protiv novo-uskrsnulog Mordora. To je u poprilicnom broju slucajeva rezultiralo raznim fizickom i mentalnim "manama". Vise nisu u krscanskim ocima izgledali kao prijetnja koja u Izraelu stvara centar buduce svjetske vlade. Jer oni su ti koji stvaraju sve te dalekosezne planove. u vrlo nehumanim uvjetima. a samo genetski najkvalitetniji su prezivjeli). a veci dio slabih i nemocih je umro od raznih bolesti u logorima (tifus .idovskim) koncentracijskim logorima se provodilo to "izabiranje" i selekcija naroda prema genetskoj kvaliteti. Znaci imamo totalno negativnu selekciju za Arijce (prakticki samo defektni i nesposobni za vojsku su prezivjeli taj rat). Dio nakaznih stanovnika istocno europskih getoa koje mozemo vidit u filmu "The Ethernal Jew" (link je dolje) su ubijeni.. Znaci prvi svjetski rat se vodi da se osigura Izraelu pocetna zemlja (Balfourova deklaracija). 6 milijuna ce ih poginut u holokaustu. Istovremeno idovi su u logorima bili selektirani tako da iskljucivo "najbolji" prezive. a uzdizanja idova na nivo Arijca. svo njeno bogatstvo je bilo unisteno. sad su idovi konacno postali zrtve. Drugi svjetski rat je dugorocno gledano bio jedan ogromni eugenski projekt Ziona.) Tako su svi "slabi" izbaceni iz budeceg genotipa izabrane rase. zapisuju ih u svoje knjige i propovjedaju idovima kao religiju koja se mora bez prigovora sljedit. koji su bili relativno lijepi i visoki. Doslovno brat je ubijao brata kao dva robota programirana sa dva idovska programa zvana: "komunizam protiv nacizma". Znaci istovremeno su se desavale dvije stvari. svoju imovinu. Europski krscani su odjednom postali uvjereni da su oni sami zlocinci. jer ne postoji vise opasnost da se krscani pridruze zdravo mislecim arapima. . koji su bili inteligentni i zdravi su ostavljeni na zivotu. a dobar dio njih i svoje ivote. sa ciljem genetskog srozavanja arijca na nivo goya. Nisu se puno bunili. Znaci ono sto nikako nisu htjeli milom. Sad je kucnuo povoljan trenutak za rodjenje Izraela. ciji uzrok je bio nasljedne genetske prirode. krizajuci se medjusobno u malim zajednicama. te je tako maknuta druga nepremostiva prepreka. najbolji mladi Arijski ljudi su ginuli u strasnom brato-ubilackom ratu. a onda putem svojih medija uvjerit preostale idove da se prorocanstvo obistinilo. svoj novac.morali su selit u Palestinu. a idovi su naravno oduvjek bili njihove nevine zrtve. Trebalo je dogadjaje poslozit tako da idova stvarno jako puno pogine. unatoc neogranicenoj matrijalnoj moci i bogatstvu. pokretaca i planera citave ove zavjere. a eliminacijom ostalih. citava Europa je bila porusena. Talmud recimo kaze da prije nego sto se idovi vrate u Izrael. Prezivjeli idovi koji su zadovoljavali standard "izabrane rase" su iz koncentracijskih logora slani direktno u Palestinu. sad su dobili silom . Nakon rata koji je zavrsio tocno onako kako je planirano. idovi na istoku Europe su stoljecima zivjeli u getoima.itd. idovska elita je isto tako morala osigurat da sva Talmudska prorocanstva budu ostvarena tocno u slovo. jer su vidjeli da im u Europi vise nema opstanka posto su izgubili svoje kuce. Jer Rothschildi znaju da su i oni. idovska elita je zakljucila da se takvi moraju istrjebit. prije nego sto "izabran narod" moze krenut putem Izraela. Da Rothschildi slucajno nisu postovali naredbe rabinskih "prorocanstva". U Nacistickim (crypto. samo obicne lutke na koncu. Znaci oni koji su izgledali kao "Arijci".

vra anja i otvorenog poziva na nasilje i genocid nad kr anima i svim ostalim ne idovima! Talmud je nastao kao isto ljudsko predanje . jo ." ( ulhan aruh. On je ma ioni ar. godine prije Krista do 400. Poslije mnogih malih antikrista." (Tokdo Je u).Talmudu.dolazi onaj posljednji Antikrist . BOGOHULJENJE "Krist je sin prostitutke. Napomena: Na nekim mjestima na internetu se tvrdi da je ovaj prijevod la an. rabini. Zato se nije uditi stra nim krvoproli ima koja su po injena u ime sumanutih ideja pomra enih umova! Izvor toga zla je u Knjizi mr nje . ili ih 'tuma e' kroz prizmu ljudskih pri a i bapskih predanja . UNI TENJE KR ANSTVA "Za idova postoji zakon da sve ono.drugi svjetski rat se vodi da se osigura populacija za tu zemlju (izgon Europskih idova). "Krist je bio luda. A Talmud su uobli avali u knjige i sustav. na kraju vremena . univerzalna.Talmuda! Zato je Bog i ukoravao preko proroka.nasuprot Objavi koju je Bog dao preko Mojsija i proroka. On je kopile.Antikristove sluge! Ali nema ve e. svjetska vlast ZLA! Svi oni koji se bore protiv pravde i istine. TALMUD Proro anstvo je najavilo dolazak Antikrista. uni ti. to je u vezi s kr anskom crkvom.sve eni ko . On se zove Ben shtada (sin prostitutke). i Sotonom nadahnutije mr nje na kr ane od talmudske crnomagijske zmije iz tame ludila umova eljnih vlasti i krvoproli a nad normalnim ljudima. kao predstavnika ljubavi i milosr a za ovjeka. To je djelo crne magije. svi oni koji se bore protiv ovje tva i ivota samog. jesu . Talmud se sastoji iz dva temeljna dijela: Mi na i Gemara. Sabat 104b). iza Krista." (Talmud. Joreh deah 146). . Njih oko 2500 rade i od 100. drevne Izraelce. a treci svjetski se vodi za prosirenje malene zemlje do "prorecenih" granica Eufrat-Nil. Pa ovo ne treba uzeti kao 100% istinu nego se potrudite i sami istra iti. svi oni koji se bore protiv Isusa Krista. Tako idovi odbacuju Knjige Staroga zavjeta.totalitarna.

Jebamot 63a)."Krist je sin jedne menstruacije. Sanhedrin 101a). kositi. "Nema goreg i lo ijeg posla od obra ivanja zemlje." (Talmud. 74. Ketubot 112b). jer su porijeklom od avola. Berahot 58a). U tom slu aju bit e prvi kod ku e." (Talmud."(Talmud." (Talmud. kopati. "Tad e svaki idov imati 2800 slugu i 300 slu kinja. jer kad tko 100 srebrenjaka ima u trgovini mo e svaki dan mesa i vina imati. a ostali narodi svi e njemu i njima slu iti i podlo ni biti. mo e samo soli i kupusa jesti. ab 120a)." (Talmud. "Tada e idovi neizmjerno bogati biti jer e blago cijelog svijeta u njihovim rukama biti. "Prije toga bi e strahovit rat. a ito e krupno biti kao dva bubrega od najve eg vola. ulo i 100 srebrenjaka u zemljoradnju. U njemu e idovi toliko oru ja zaplijeniti da e im trebati 7 godina da ga spale i istope. tko pak." (Tokdo Je u)." (Talmud." (Talmud. On je: Ben pandreat. sijati. IDOVSKO JUNA TVO " idov neka posljednji ide u rat. Jebamot 24b." (Sahar). Aboda 3b). IDOVSKO MILOSR E . RAD JE ZA NE IDOVE "Ne idovi su stvoreni da slu e idove. MESIJA "Mesija e do i i povratiti Kraljevstvo idovima. Svi e narodi pre i u idovsku vjeru samo kr anima to ne e dozvoljeno biti." (Talmud." (Talmud. koji e dvije tre ine svijeta uni titi. (Ben pandera) tj. "Kad Mesija do e onda e zemlja roditi kola e i vunene haljine. Tesahim 113a). Getin 680). Majene Je . idovi su stvoreni da sve gotovo na u. sin ne iste ivotinje. Oni moraju orati. vr iti. O RADU "Rad je veoma tetan i malo donosi . nego e ih potpuno istrijebiti. Sanhedrin 58b). "Krist je na jednom ubri tu sahranjeno crknuto pseto. IDOVI IZJEDNA ENI S BOGOM Tko idova o amari toliko je u inio grijeha kao da je samog Boga udario. 4)." (Talmud.

Sanhedrin 74b). Jebamot 98a). Aboda Cara 10a) NE IDOVI NISU LJUDI VE IVOTINJE "Bog je stvorio ne idove. zapisi u e da se pseto ima vi e po tovati od Ne idova." (Jad Hazakah. tob. djeli je marve. "Ku e ne idovske su ku e ivotinjske. "Onaj koji nije obrezan i ne dr i sabat ne naziva se ovjekom. jer ne dolikuje idovu da bude slu en od stoke. iako su oni ravni sa ivotinjama." (Talmud." (Talmud. ene Lukot 250). treba ih oplakati onako." ( ulhan aruh. 46a). konjsko sjeme. "Ne idovi. Jalkut Rubeni 12). nazivaju se svinjama. Ko en ha-mi pat 405). NI U SMRTNOJ OPASNOSTI NE IDOVU NE TREBA POMO I "Ako jednom Ne idovu prijeti opasnost da se u jednoj rijeci utopi." (Talmud. Jebamot 12a)." (Talmud." (Talmud. "Tu a ena koja nije k i Izraela. Jebamot 89a). "Izme u Ne idova i idova ne postoji nikakva veza. Leb. jer je on na ubri tu ro eno pseto. i dao im je ovje ji oblik. Jalkut Rubeni 39). ija du a potje e od ne istog duha." (Talmud. a sjeme. "Ne idov je kao jedno pseto. pa ako se nalazi ve i blizu smrti. Brohes). "Ne idovka u drugom stanju (trudnica) ima se smatrati kao bremenita stoka. ipak se oni uspore eni sa ovjekom imaju smatrati za majmune. "Ma koliko imali narodi svijeta tijelo sli no Izraelcima. "Ne idovu ne treba milost i pomo ukazivati." (Talmud. Ramban)." (Talmud. "Spolni odnosi Ne idova su isto kao i spolni odnosi ivotinja."Zabranjeno je biti milostiv prema Ne idovima." (Talmud. a njihovo sjeme je ivotinjsko sjeme. Jer meso Ne idova je ivotinjsko meso." (Talmud." (Talmud. "I zato kad jedan ne idovski sluga ili slu kinja umre. Abarbanel). "Ne idov nema oca. Zato ga slu e ivotinje u ovje jem obliku. Mudra talpiot 225)." (Talmud." ( ulhan aruh. to vi e. Ekesegetra ieksod 22)." (Talmud. . "Meso Ne idova je meso magare e. idov mu ne smije i i u pomo da ga spase. kao kad jedan vol ili magarac crkne. Jebamot).

" (Talmud.kao novi vjerski kodeks sastavljen od panjolskog rabina pod imenom Josef Karo. 2. Ko en ha . Volite plja ku. To je u inio i sve to sistematizirao glasoviti idovski rabin Mojsije ben Majmon." (Talmud. rasprave.1578. Mrzite va e gospodare. 4. Nekoliko stolje a kasnije. pod nazivima: Orah hajim. Godine 1180 stvoren je prvi idovski zakonik pod imenom Mi iah Tora ili Jad Hazakah. Talmud se sastoji od 63 velika odsjeka ili knjige. 3. "Sve Ne idovke su kurve. Isti taj kodeks dopunjen je obi ajima isto nih idova . godine ovaj kanon je dopunjen i ponovno . Ne govorite nikada istinu. Aloda Kara 36b). godine. Joreh deah 240). LA "Prema Ne idovima dozvoljena je svaka upotreba la i.od strane poljskog rabina Mojsija Iserlesa . PET ZAPOVJEDI ZA IDOVE " idovi moraju nau iti ovih pet stvari: 1. ulhan aruh se sastoji od 4 knjige. koji se zovu traktati ili. Volite ban enje. NE IDOVKE SU PROSTITUTKE "Ne idovke su ne iste i imaju se smatrati prostitutkama. . Even hekor). 5." ( ulhan aruh. 1565. volite jedan drugoga. Berahot). Pesahim 113a)." (Talmud. Ovaj kodeks dobio je imeulah aruh." (Talmud.mi pat i Eben hazaer."Dijete u utrobi jedne Ne idovke nije bolje od ivotinje. Joreh deah.

Dru tvo Lubanja i Kosti imalo je klju nu ulogu u osnivanju institucije Carnegie.Kako su mnogi skloni vjerovati. Koji je prvi proizveo benzin i bio osniva prve ameri ke naftne kompanije Pennsylvania Rock Oil.. Ameri ke povijesne udruge i Ameri ke psiholo ke udruge. koja je ime dobila po jednom od osniva a Dru tva. Za razliku od ostalih tajnih dru tava. i jedno je od najstarijih studentskih tajnih dru tava u Sjedinjenim dr avama. a nisu daleko od istine. zaklada Slater i Russel Sage. lan dru tva bio je i Benjamin Silman jr. Povijest Reda Lubanje i Kostiju simbol lubanja i kostiRed Lubanje I Kostiju nekad poznat i kao Bratstvo Smrti je tajno dru tvo kojemu je centar djelovanja na sveu ili tu Yale u New Heavenu u Conneticatu. kao i istaknute pojedince tiskovine «Yale Daily News». mnoge su slavne osobe bili lanovi Dru tva. Dru tvo Lubanje i Kostiju se mo e pohvaliti s injenicom da je za svoje lanove imalo 27. Sekretar za Rat. Lovett. i magazina «Yale Lit». no u stvarnosti ovo je samo jedno od brojnih tajnih dru tava koji svoje lanove nova e na Sveu ili tu Yale. debantnog kluba «Yale Political Union». U Dru tvo se pozivaju samo najistaknutiji studenti tijekom po etnih godina njihova studija. Peabody. Nakon brojnih rasprava. dru tvo je odlu ilo u svoje redove primati i ene. nego i samih tajnih dru tava. Robert Patterson osnovao je Lovett-ovu komisiju kojom je predsjedavao «Lubanja» Robert A. i 43. «Lubanje» u lanstvo jednako primaju kapetane nogometnih mom adi i vesla kih klubova. 41. dru tvo je zadr alo tradiciju selektivnog biranja lanova i masonski nadahnute obrede. Cilj ove komisije bilo . kao i Ameri ke ekonomske udruge. Svi su uli za Red Lubanje i Kostiju kojem su pripadali i neki ameri ki predsjednici. listopada 1945. Pored najintrigantnijih Lubanje i Kostiju spomenut emo jo neka dru tva koja su se svojim djelovanjem posebno istaknula. Kroz povijest. Sveu ili te Yale bilo je pravi rasadnik ne samo utjecajnih pojedinaca. 22. posjeduje nekretnine i brine o prekomorskim aktivnostima je Russelova zaklada. Organizacija koja se bavi post-diplomcima. Prvi predsjednici kalifornijskog Sveu ili ta. to je pomoglo pove anju raznolikosti raznih aktivnosti. tako er su bili «Lubanje». Sveu ili ta Johns Hopkins i Sveu ili ta Cornell. predsjednika Sjedinjenih dr ava.. Jo od svog osnutka 1832.

lanovima dodjeljuju imena iz Gr ke mitologije.je uspostavljanje novog ameri kog obavje tajnog aparata. To je rezultiralo nastankom CIA-e. u ijim redovima su bili mnogi lanovi Dru tva Lubanje i Kostiju. odnosno slu bi. no njihovi sastanci i rad jesu. lanovima se dodjeljuje nadimak koji proistje e iz Rimske mitologije. lanovi ovog dru tva sastaju je u «grobnici» etvrtkom i nedjeljom nave er tijekom zavr ne godine studija i pri aju o vlastitoj povijesti to je klju no kako bi se stvorile vrste veze unutar dru tva.W. Lubanja i Kosti Mo da najpoznatiji «Lubanja» kako se vidi i na prilo enoj slici bio je George H. Bush (lijevo od sata). dok se u jednom drugom tajnom dru tvu tako er s Yalea. Na Yaleu postoji i tre e tajno dru tvo pod nazivom «Vu ja glava» i ono svojim lanovima dodjeljuje imena Egipatske mitologije. «Svitak i Klu ». Tajnost je od po etka izazivala fascinaciju i znati elju. u knjizi « etiri godine na Yale-u» autora Lymana Bagga gdje navodi: «misterija koja je bila jedna od . Prvo javno razotkrivanje Lubanja i kostiju dogodilo se 1871. Judy Schiff arhivist u knji nici Sveu ili ta Yale je napisala: «Imena lanova Lubanje i kostiju nisu bila tajna od 1970.

ovi podaci.najve ih enigmi i predmet tra eva na kolskim hodnicima sada dokazuje svoje postojanje» Tijekom nekih razdoblja lanstvo u «Lubanjama» nije bilo tajna i imena lanova objavljivalo je samo Dru tvo. lanovi dru tva na stepenicama pjevaju njihovu tradicionalnu «Trubadursku» pjesmu. Mnogi utjecajni pojedinci bili su lanovi dru tva. Svitak i Klju svitak i klju Svitak i Klju je jo jedno tajno dru tvo s Yalea koje je utemeljio john Addison Porter sa jo par istomi ljenika s Yalea 1841. te Issac Hiester (1842) ameri ki kongresmen. kao dodatak. Tako er. a mnoge utjecajne obitelji imale su u redovima Dru tva i po vi e lanova. Prija nji direktor CIA-e Porter Goss nije bio lan «lubanja» ali je zato bio lan jednog drugog tajnog dru tva na Yale-u pod nazivom «Knjiga i zmija». a poslije bio gradona elnik Newarka I poslanik u Njema koj. Suttonu koji je na temelju toga napisao knjigu «Ameri ki tajni establi ment: Uvod u Red Ljubanje i Kostiju» Dojavljene podatke Sutton je uvao 15 godina u tajnosti boje i se da fotokopirane stranice ne bi otkrile njegov izvor. ali je i dalje na ivotu odr ao vjerovanje da su Lubanja i Kosti bile rasadnik ameri ke obavje tajne zajednice. Isto se mo e re i i za Nathana HAlea patriota i pijuna iznimne karijere. ef kontraobavje tajnog dijela CIA-e poha ao Yale. tzv «grobnici» bez prozora. Porezne prijave pokazuju da je ovo dru tvo imalo zakladu sa nekoliko miliona dolara vi e nego Lubanje I Kosti . pekulira se da je upravo na Yaleu skovan naziv «spook» to je ozna avalo sve pripadnike pijunske zajednice. Neformalno. Kona no su 2003.Bush oboje kandidati predsjedni kih izbora 2004. Bush bio na njezinom elu od 1976-1977. Uz financiranje vlastitih aktivnosti. John Kerry i George W. Svitak I Klju donirao je brojne ' ' . a prije je ozna avao sve pripadnike nekog tajnog dru tva. na pitanja o svom lanstvu u «Lubanjama» odbili su dati odgovore. koja se isti e po paternama svijetlog i tamnog kamenja. W. anonimni unutarnji izvor grobnica lubanja i kostidojavio je neke pojedinosti o dru tvu privatnom istra iva u Antonyu C.1985. i ukra enim stupovima na ulazu. ali nikad nije bio «Lubanja». Bush.W. koji je sudjelovao u bitci kod Bull Runa.. Iako «lubanje» nisu bile kolijevka budu ih operativaca CIA-e ili OSS-a (CIA-in prethodnik) zanimljivo je istaknuti da je deklarirani pripadnik Dru tva George H. Richard Bissel (Zaljev Svinja)odbio je ponudu lanstva jer je u to vrijeme bio lan dru tvenog Elizabetanskog kluba. objavio je lanak koji se poslije osporavao. te mnogi poslovni ljudi i ljudi iz pravosu a. George H. O kojemu e biti rije i poslije. Najbolji primjer za to su George W. lanovi ovog dru tva sastaju se tako er etvrtkom i nedjeljom u prostorijama Dru tva. CIA-in lanak ukazivao je na injenicu da filmovi poput «Dobrog pastira» u javnosti stvaraju mi ljenje da visoko pozicionirana mjesta u CIA-i ovise o lanstvu u «Lubanjama». iako je njegov brat bio «Lubanja» . Pozivaju i se na likove iz filma povjesni ari CIA-e su isticali kako je James Jesus Angelton. objavljeni u knjizi «Razotkrivaju i Lubanje i kosti» Krisa Millegana. Kasno no u nakon njihovih tjednih sastanaka . te jo mnogi drugi. povjesni ar CIA-e. dru tvo je jo poznato i pod nazivom «Klhu evi» i inkorporirano je u sastav Zaklade Kingsley. Bush i William Howard Taft. Osniva i ovog dru tva bili su brigadni general Theodore Runyon (1842). Lubanje i ameri ka obavje tajna zajednica U svibnju 2007.

dru tvo je sti avalo sve one koji su eljeli dokinuti sustav tajnih dru tava . Reformom se eljela promijeniti administracija u kojoj su do tada dominirali Lubanje I Klju evi . dru tvo osnovano 1883. Tako er usvajaju masonski inspirirane rituale kao «Lubanje» i «Klju evi». samom sveu ili tu Yale.S. ( ( ( ( . te se tako er sastaju etvrtkom i nedjeljom i razmjenjuju osobne podatke i pro lost. na zapu ku ili kravati. 1888.» U po etku jo zvano i «Tre e Dru tvo» ili «Sivi fratri». Dru tvo mijenja naziv u «vu ja glava» i za znak odabire zna ku s vu jom glavom koja se nalazi na naopa ke okrenutom ankhu. a 1917 otvorili zakladu za pokretanje tiskovine Yale University Press ( Vu ja glava vu ja glavaVu ja glava (W. Utemeljili su godi nju nagradu John Addison Porter. tjednik «Ikonoklast» koji se pojavio u New Heavenu pozivao je na prestanak rada dru tva Lubanja i kosti. Kontroliraju Yale. Novac namijenjen fakultetu ide kroz njihove ruke i oni s njime raspola u kako im je volja. 1873. Zna ku su za razliku od «lubanja» nosili okrenutu licem prema dolje. Dru tvo nikada nije bilo toliko odvratno kao danas.sav posao se obavlja preko njih..H. s ciljem da reformiraju dru tveni ustroj na Yale-u kojem su do tada dominirali Lubanja I Kosti I Svitak i klju . Studentsko tijelo pove alo je svoj broj i pro irilo svoje zemljopisni doseg.). Dru tvo je odmah prihva eno i uskoro je do lo u poziciju da svojim poslovima upravlja na isti na in kao i druga postoje a dru tva. pro irili su svoje djelovanje irom svijeta i u velikoj mjeri postali vo e dru tva. «Lubanje u svim klasama nova e svoje lanove. Osnovali su ga studenti iz klase 1884.. je tre e po starosti tajno dru tvo na Yale-u.donacije.

1933. kao trogodi nje dru tvo iji znak su bila gr ka slova sigma delta chi. Anthony Hall za lana primilo enu. dok je dru tvo Elihu 1909 u lanstvo primilo priipadnika indijanske manjine. atletskog. Knjiga I Zmija utemeljeno je na efildskoj znanstvenoj koli 1863. prostori su namijenjeni samo za lanove i ponekad. Tradicionalno. za razliku od drugih tajnih dru tava koja su uglavnom primala 15 novih lanova godi nje. Kao i ostala dru tva imala je zasebnu zgradu odnosno dvoranu izgra enu 1888. njihove prijatelje. lanovi su bili vo e raznih aktivnosti i istaknuti pojedinci akademskog. . postoje pisani zapisi da je jo jedno dru tvo St.Dru tvo Knjige i Zmije Ovo dru vo je jedno od najstarijih tajnih dru tava na Sveu ili tu Yale. ili bi se probilo njezino dno kako je vi e nitko ne bi mogao koristiti. Kao i druga dru tva. Svake godine Dru tvo Knjige i Zmije u svoje redove primalo je 16 novih lanova. Svi su imali svoju a u ili alicu sa utisnutim imenom. (iako danas vi e ne postoji).No. kako bi se prikazala svojevrsna povijesna slika biv ih lanova. Dru tvo Knjige i Zmije postalo je dru tvo koje je primalo starije lanove i prvo tajno dru tvo koje je za lanove primalo manjine i ene. da ukoliko bi lan preminuo njegova alica bi se uni tavala. Izbor lanova bio je progresivan za razliku od konzervativnih stajali ta pri izboru lanova koja su gajila druga dru tva. koja je stajala tamo obje ena bez obzira kada e se ili da li e se vi e vratiti. umjetni kog i dru tvenog ivota. Govori se. Knjiga i Zmija ima svoju vlastitu «grobnicu» za sastanke.

konstitucionalnom objavom vjere u Vrhovno bi e. Svoj naziv slobodno zidarstvo duguje upravo starim. Grand Architect of the Universe ili Supreme Architect of the Universe).TAJNO DRU TVO ILI DRU TVO S TAJNAMA? Slobodno zidarstvo je vrlo te ko ukratko objasniti. Slobodni zidari smatraju da su ova u enja aktualna danas kao i na prijelazu 17 stolje a kad je slobodno zidarstvo nastalo u svom dana njem obliku. bez ula enja u domenu religije.» Slobodno zidarstvo se mo e definirati i kao bratska organizacija iji lanovi dijele zajedni ke moralne i metafizi ke vrijednosti i ideale u vi e svojih grana. Kako to pi e na stranici hrvatskih slobodnih zidara. to je « moralni sustav zaogrnut alegorijom i ilustriran simbolima» ) . Kako to masoni isti u. slobodno zidarstvo mo emo ukratko definirati ovako «Slobodno zidarstvo je jedna od najstarijih svjetskih bratov tina. a i samo se grana na vi e razli itih poddru tava.TAJNO DRU TVO ILI DRU TVO S TAJNAMA? SLOBODNI ZIDARI . Ovaj koncept shva anja Boga prihva en je u jednoj mjeri i od strane rozenkrojcera. kao i nekih kr anskih teozofa i gnostika. naroda i dru tava. iza kojih se ponekad nalazi i simbol Solomonova hrama. Vrhovno bi e je slobodnozidarska koncepcija Boga kojeg u skladu sa svojom simbolikom nazivaju i Veliki Arhitekt Svemira (Great Architect of the Universe GAOTU. cehovskim udru enjima obrtnikagraditelja od ega je ostalo i najupe atljivije masonsko obilje je ukr teni estar i kutomjer. da sve na ovom svijetu ovisi o Bo joj providnosti. U enja o kojima slobodno zidarstvo pou ava u svojim ritualima vezana su uz moralne vrijednosti (koje upravljaju odnosima me u ljudima) i uz slobodnozidarsko prihva anje. sestrinskih organizacija i isto toliko razli itih u enja i tuma enja.SLOBODNI ZIDARI . jer svoje korijene vu e iz vi e civilizacija.

.

Francuski mislioci Voltaire. jer kako nam je poznato iz povijesti upravo su neki od najve ih dr avnika i vojskovo a bili vode i slobodni zidari. koja je est godina kasnije postala Velika lo a Engleske. no prije bi ga mogli nazvati ezoteri nim dru tvom koje u nekim sferama prelazi u privatno. Victor Hugo i drugi kao lanovi lo a unose revolucionarne. Slobodno zidarstvo je tako er strogo ne-politi no i rasprave o politici na slobodnozidarskim radovima su izri ito zabranjene. Njema ke lo e. Ovom prilikom moram se osvrnuti i na svima nam dobro poznate Illuminate. Vjeruje se da je upravo ovo dru tvo upleteno u sva svjetska previranja i da ele izgraditi Svjetsku vladu (neki ka u po uzoru na fa isti ki model) kojom bi nadzirali cijeli svijet. pisce i glazbenike. kako tvrde slobodnozidarska dru tva. Johann Gottlieb Fichte.. engleski kraljevi i poznati politi ari Edvard VII.Slobodno zidarstvo esto nazivaju «tajnim dru tvom» . Johann Wolfgang von Goethe. Upravo ovaj model svojevrsnih «masterminda» stigmatizirao je sva slobodnozidarska i sli na udru enja.. slobodnim zidarimanije dozvoljeno na radovima raspravljati o religiji. etiri londonske lo e stvorile su veliku lo u za London i Westminster. lanovi slobodnozidarskih lo a koncept tajnovitosti shva aju vi e kao mogu nost i ustrajnost da odr e datu rije . Kao to je dobro poznato. lipnja 1717. Jean-Jacques Rousseau. Tijekom nastanka ovog pokreta va nu ulogu imala je crkva. progone i velik broj humanista. Ludwig van Beethoven. slobodno misle i intelektualci okupljali su se u ovaj pokret koji je obredne ine inicijacije u pokret preuzeo iz raznih orijentalnih religija i kultova. . lanovi nekih lo a bili su. Okupljaju mnoge filozofe. slobodnih mislilaca i intelektualaca koji su isticali individualnost ovjeka. npr. stolje u sve vi e ima utjecaja na druge dr ave preko odre enih lo a. Ova pravila proizlaze iz slobodnozidarskih ciljeva poticanja lanova da otkrivaju ono to je zajedni ko ljudima iz najrazli itijih dru tvenih krugova. Wolfgang Amadeus Mozart. Dana nje slobodno zidarstvo vi e nije «tajno dru tvo» ve vi e javno dru tvo s tajnama. bur oaske ideje protiv feudalnog poretka. Winston Churchill i dr. odnosno prosvijetljene koji sebe definiraju kao «Skupinu pojedinaca koji rade zajedno da izgrade bolju budu nost».. u svoj program uvode kr anski nauk. proganjanja i ratova. Denis Diderot. Masonerija je u Engleskoj bila oru je kojim se slu ila britanska politika. me u ostalima. David Loyd George. koja je nastojala odr avati narod u pokornosti. rasprave o religiji i politici pre esto su znale prerasti u nerede i dovesti do diskriminacije. godine. Sa ovom tvrdnjom se ne bi slo ili mnogi. a u 19. Bje e i od progona crkve. George Washington kao masonNadalje. Krataka povijest Prve masonske lo e nastale su u Engleskoj. Uo i Ivandana 24. za razliku od ostalih.

.

asve ve a demokratizacija dru tva omogu ava im polagani izlazak iz sjene. glasnogovornika i sli no. stoga je glupo nastaviti inzistirati na tajnosti. masoni nikada nisu skrivali svoje postojanje. Na kraju krajeva. stolje u dolazilo do brojnih izlaganja i razotkrivanja slobodnih zidara. Po mome osobnom shva anju. ve samo imena svojih lanova. Organizacijska struktura . dana nji moderni «masoni» ne pre u ni od izjava za medije. Da li je to samo pametno smi ljena obmana ili iskorak ka novim svjetonazorima tek e se saznati.ako je tijekom godina po ev i jo u 18. svi znaju da masoni postoje.

Majstor Izabranik . Dvije su glavne grane slobodnog zidarstva. Prin evi Jeruzalema 15° .Uzvi rni Majstor Izabranik .Intimni Tajnik 7° .Veliki Majstor Arhitekt 13° . i po ivaju na bratskim vezama koja ovise samo na me usobnom prepoznavanju.Majstor Izabranik Devetorice . jer e te to ostati cijeli ivot.Veliki Majstor Mason Vije e. To su suverena.Slobodni zidari organizirani su putem Velikih Lo a ili Velikih Orjenta. bankovne ra une i humanitarne zaklade. dr avi ili zemljopisnom podru ju (nazvanim jurisdikcije). za sada u jo samo ista i da slobodni zidari kao i neki otvoreniji klubovi poput Rotarya i Lionsa imaju zajedni ke godi nje sastanke. Iako se u na elu grane slobodnog zidarstva mogu prepoznati po svojoj pripadnosti Velikoj Lo i ili Velikom Orijentu. Gotovo svaka lo a i svaki oblik slobodnozidarskog udru ivanja ima svoju jedinstvenu strukturu. frakcijama i ritualima biti e vi e rije i u nekim drugim postovima. postoje iznimke. O detaljnijoj strukturi.Majstor Devet lukova 14° .Sjever 11° . Ipak razmislite prije li vas neko pozove na pristupanj slobodnim zidarima. Lo a Savr enstva (perfekcije) 4° .Sjever 10° .Provost i Sudac 8° .14° 4° . stupnjevima.16° 15° .Vitez Istoka ili Ma a .Majstor Putnik 5° .Sjever 12° . neovisna tijela koja upravljaju bratstvom u pojedinoj zemlji. «Regularne» lo e okupljene oko Ujedinjene Velike Lo e Engleske i one malo «liberalnije» zvane Veliki orijenti prepoznate od strane Velikog Orijenta Francuske. Ne postoji jedinstveno upravlja ko tijelo koje predsjeda slobodnim zidarima irom svijeta.Intendant Zgrade 9° .Savr eni Majstor 6° .

Princ Jeruzalema Kaptol Ru e i Kri a 17° .Vitez Ru e i Kri a Konzistorij 19° .Vitez Istoka i Zapada 18° .Vitez Sunca 29° .18° 17° .Vitez Aspirant 32° .Zapovjednik Hrama 28° .Prijatelj i Brat Vje ni 27° .Vitez Bron ane Zmije 26° .Patrijarh Noachite 22° .Uzvi eni princ Kraljevske Tajne 33° .Vitrz St.Suvereni Veliki Inspektor .Veliki Pontiff 20° .Majstor ad Vitam 21° .32° 33° . Andrewa 30° .Veliki Inspektor 31° .16° .Po asna postignu a 19° .Princ Tabernacle 25° .ef Tabernacle 24° .Princ Libanusa 23° .

no lukavi masoni su im dosko ili promjenom izvjesnih rije i u ritualima kako bi lak e otkrili prevaranta koji se i dalje slu io «straim» rije ima. stolje a na ovamo svi su poku ali otkriti ove znakove.Slobodni zidari koriste znakove (geste). kako bi se i ne-masoni mogli infiltrirati u njeihove redove. Masonski znanstvenik Christopher . Jo od ranog 18. razli ite na ina rukovanja i tajne rije i kako bi se osigurao pristup sastanku i identificirali legitimni posjetitelji.

teoreti ari zavjera esto potkrepljuju i istinskim. te vjerske tolerancije. Svoja razmi ljanja o masonima. povijesnim aktivnostima Lo e P2 (propaganda due) o kojoje e ne to vi e biti rije i u narednim postovima.Hodapp tako er isti e da gorespomenuti znakovi variraju od jurisdikcije do jurisdikcije. Slobodni zidari su odavna bili predmedmetom raznih rasprava o teorijama zavjere. Tako da neka skupina pozdrava i znakova mo e biti aktualna samo neko vrijeme. Povijesno gledano. bratstva. masone se oduvjek optu ivalo da ele stvoriti novo dru tvo utemeljeno na idealima slobode. a povjesni ar John J. no takva dr ava bi bila samo umjetna bezli na tvorevina u slu bi masonskog nepotizma. no esto se ispostavi da su ta preklapanja slu ajna. Danas se identitet lanova dodatno provjerava tra enjem na uvid lanske iskaznice ili nekog drugog certifikata. 0 Stvaranje reputacije Da bi u potpunosti razumjeli povezanost masona i teorija zavjere. jednakosti. u kojima ih se portretiralo kao mo nike koji ele dominirati svijetom i krojiti svjetsku politiku. od lo e do lo e. Zbog svoje tajnovitosti. moramo oti i malo dalje u . Teoreti ari zavjera u svojim promi ljanjima esto povezuju simbole i brojeve kako bi de ifrirali masonske zagonetke. Robinson states tvrdi jo i da masonske lo e mogu namjerno mijenjati svoje rituale s vremena na vrijeme. Ovo gore navedeno ne zvu i tako lo e. razdvojenosi crkve i dr ave.

Upravo u 17. 1 . zajedno sa 9 potpisa na Ustavu..Masonske lo e po inju se pojavljivati u ameri kim kolonijama ve 1730.koji je bio mason! Neki Slobodni zidari ustrajni su u svojim tvrdnjama da njihovo dru tvo potje e od kamenoreza kih cehova iz srednjeg vijeka. Pod prijetnjom ekskomunikacije. Johna Paula Jonesa. lanstvo u slobodnozidarskim organizacijama bilo je zabranjeno i svim katolicima. U skladu s tim masonske Lo e uskoro su postale lokalni centri mo i. U prilog njihovim tvrdnjama i la je i injenica da je prvi ameri ki predjsednik George Washington bi deklarirani mason. bilo stolje e prosvjetiteljstva ije su ideje kulminirale u 18.Ova orgnizacija bila je bratstvo koje je u svoje redove nastojalo privu i najuglednije lanove zajednice.. Ustvari. stolje u dolazi do procvata tajnih dru tava koja u svojim nasadima imaju religijsko-filozofske ideje o stvaranju novog svijeta. Od 56 potpisa na Deklaraciji nezavisnosti. st. i Osirisa. a neki ak tvrde da ideja slobodnog zidarstva potje e iz vremena gradnje Solomonovog hrama 850.. 8 je pripadalo masonima. ali njihov predjsedni ki kandidat dobio je samo 7 glasova. godine prije Krista. vratimo se Slobodnim zidarima. Tako vidimo da u tom periodu nastaju Rozenkrojceri. u Sjedinjenim Ameri kim Dr avama osnovana Anti-masonska stranka koja je kao svoj glavni cilj isticala borbu protiv internacionalnog konglomerata poznatijeg kao -Slobodno zidartvo. a udru ivanjem me unarodnih podru nica i svojevrsna vlada u sjeni . a o tome sam pisao i ranije. Baala. Vitezovi Templari (obnovljeni red koji se temelji na dokumentima iz 17. a organizacija se brzo pro irila preko cijelog Britanskog carstva. i 18. Tako je 1827. Istina je malo manje romanti na.za razliku od uobi ajenih Velikih Lo a) i odatle pro irila Europom. st.. godine kada Papa Klement XII osu uje i ekskomunicira Slobodno zidarstvo. st) i Illuminati! No. Slobodni zidari. Doslovno ga je pregazio njegov protukandidat Andrew Jackson. Anti masonska stranka uspjela je 1832.. Johna Hancocka i Benjamina Franklina su bili deklarirani masoni. Treba imati na umu da je 17. a njihova potencijalna prijetnja shva ana vrlo ozbiljno. To me je pridonjela i injenica da Slobodni zidari tuju GAOTU (Great Architect Of The Universe) odnosno Velikog Arhitekta Svemira ili Jahbulona. ugurati svoga predstavnika u Kongres. spoja bogova Jahve. Naime Slobdno zidarstvo osnovala je grupa utjecajnih Engleza iz puke dosade.. Njihov utjecaj nije ostao nezapa en u o ima crkve koja im se suprotstavlja ve 1738. Postojalo je vrijeme kada su masoni doista bili zna ajni akteri globalne svjetske politike.1 pro lost i upoznati se s nekim injenicam. Paula Reverea. Posebna struja pojavila se u Francuskoj (Veliki Orijent. i 18. mnogi osniva i SAD-a uklju uju i Ethana Allena. Stoga i ne udi da su Lo e uskoro postale centar razmjene najnovijih tra eva i poslovnog pregovaranja.

Upravo je prvi zadatak Adolfa Eichmanna bio pra enje aktivnosti ljudi za koje se sumnjalo da su masoni. zatvaranjma i ubijanjem Slobodnih zidara. te jeproglasio trajnom i vje nom. treba imati na umu i tada nje dru tveno politi ke prilike. tako er su se priklju ili anti-masonskoj kampanji. elimo da va prioritet (misli na lanove klera) bude strgnuti masku sa slobodnog zidarstva kako bi se ono moglo vidjeti kako zaista jest. slobodnih izbora. a islamisti ki pokret Hamas smatra ih tajnim dru tvom koje je dio cionisti ke zavjere . a danas takva organizacija postoji kao ogranak Slobodnog zidarstva. Razmatraju i pitanje za to je do lo do stvaranja lo e reputacije slobodnog zidarstva. Kada novi lan pristupa Slobodnim zidarima mo e odabrati da li e napredovati po pravilima kotskog ili York kog Reda. Pinocheta i Salazara. Mr nja prema masonima kulminirala je u nacisti koj Njema koj. Hitler je smatrao da su oni samo produ ena ruka idova kako je opisano u dokazano krivotvorenim Protokolima Sionskih Mudraca.Anatema Papa LeoXII anatemu slobodnog zidarstva dodatno je potvrdio 1825. U svom govoru je izme uostalog rekao: .. Franca.. godine sazvao sve lanove klera kako bi razradili strategiju za borbu protiv ovog podmuklog neprijatelja . na kraju e se susresti izborom da postnu Vitezovi Templari. dok je Papa Leo XIII 1884. Mnogobrojni diktatori uklju uju i Mussolinija. Oni koji odaberu York ki Red. Mnogi vjeruju da su Slobodni zidari izrasli iz srednjevjekovnih Vitezova Templara. jer Papa Leo XIII nadalje optu uje masone za vjerovanje u demonske ideje demokracije. i razdvajanje crkve od dr ave. progonom. 2 2 2 2 2 .

3 3 . To je to no. Pe at i simbolika samo su odraz toga vremena bez skrivenih ifriranih poruka. ne ude brojne teorije zavjere iji su glavni akteri Slobodni zidari. ak je pomalo i smje na teorija koja ka e da je u natpisu na pe atu koji glasi annuit coeptis novus ordo seculorum sadr ana rije MASON .Popularne teorije zavjere Imaju i u vidu sve gore navedeno. no kako sam ve prije spomenuo mnogi osniva i bili deklarirani masoni.. tako da je ovo bilo ni ta drugo do oblika promicanja vlastitih ideja i principa.no isto tako sadr ano je i ostalih 120 kombinacija. Jedna od njih je i ona da Veliki Pe at SAD-a sadr i masonsko-iluminatske simbole..

Na slikama ispod mo ete vidjeti koliko je jak utjecaj slobodnog zidarstva u arhitekturi toga doba.Ipak iznena uje snaga ideja Slobodnog zidarstva koje su duboko utkane u arhitekturu glavnih objekata u Washingtonu. .

Thompson nikada nije u . pa ako niste onda ste propustili vidjeti i simbol piramide sa svevide im okom na svome vrhu koji se na toj nov anici nalazi. kada je od strane kongresa zamoljen da osmisli kona an dizajn velikog pe ata Sjedinjenih dr ava.Edgar. Niste? E. Danas je najaktualnija teorija da se Slobodni zidari u Bohemian Grovu (o kojem e tako er biti rije i kasnije) sataju s najutjecajnijim politi arima dana njice. a tome u prilog ide i injenica da je tada nji ef FBI-a J. postoje i brojne druge. tako er jednog vida slobodnozidarske organizacije. Numerolozi u svemu vezanom uz atentat pronalaze broj 33 koji je simbol najvi eg masonskog stupnja. dok je vjerodostojnija teza po kojoj su CIA i FBI u svemu tome imali svoje prste. ILLUMINATI I NOVI SVJETSKI POREDAK ILLUMINATI I NOVI SVJETSKI POREDAK Svi ste vjerojatno vidjeli nov anicu od jednog dolara. a poznato je da su i mnogi ameri ki predsjednici novijeg doba bili lanovi Lubanja i Kostiju . Ova teorija funkcionira i u kontekstu Masona i kao predstavnika idova. Hoover bio visokorangirani mason.Osim planetarno popularne i vje ne teorije o svjetskoj masonskoj zavjeri. poput one da je teroristi ki napad 11 rujna na SAD ustvari rezultat trajnog rata koji se odvija izme u slobodnih zidara (kao nasljednika Templara) i Islama. Ispod slike nedovr ene piramide stoji natpis «Novus Ordo Seclorum» koji je 1782. Tako er je poznata i teorija po kojoj upravo Slobodni zidari stoje iza atentata na JFK-a. predlo io Charles Thompson. jedan od osniva a ameri ke nacije.

ro en 6. poznatih znanstvenika i utjecajnih politi ara. Bavarski iluminati Poznata je injenica da je red Iluminata osnovao ovjek po imenu Adam Weishaupt. svjetski ratovi. Vjeruje se da rade na ostvarenju Novog svjetskog poretka. Intrigantno je i to da su iluminati osnaovani upravo 1776. njihovu urotu je vrlo skoro otkrila bavarska vlada i iluminati su bili prisiljeni prikriti se i raditi u jo ve oj tajnosti. godine osnovao bavarski profesor Adam Weishaupt. kada je progla ena ameri ka neovisnost. komunizam te Ujedinjeni narodi i Europska unija kao sredstvo centraliziranja svijeta pod jednim parlamentom. Prvobitni iluminati su bili tajno dru tvo koje je 1776. ali teoreti ari zavjere vjeruju da oni jo uvijek postoje i upravljaju svjetskom politikom iza kulisa. No. a imaju i u vidu njihovu motivaciju za upravljanje svijetom nije te ko zbrojiti dva i dva. sekularne svjetske vlade s UN-om kao policijom.potpunosti objasnio prijevod ovog mota. veliki think tank koji se sastoji od bogatih bankara. . Nekim od njihovih najve ih postignu a se smatraju francuska revolucija. Sinonim za iluminate danas je Savjet za inozemne veze. jednog od najmisterioznijih tajnih dru tava u povijesti. ustavom i valutom. ali teoreti ari zavjere svugdje vide njihov utjecaj. O njima se ne zna puno nakon tog progona. ali je objasnio njegov simbolizam koji zna i «po etak nove ameri ke ere». Njegov cilj bio je ukinuti organiziranu religiju i sve svjetske vlade te povesti ljudski rod u Novi svjetski poredak kojim upravlja apsolutni razum. Nitko ne mo e dokazati postojanje iluminata. I pri a bi tu stala da ne znamo kako je nedovr ena piramida sa svevide im okom simbol iluminata.

Mozart. Neki iluminate povezuju s imenom Lucifera. Weishaupt je ulo io mnogo truda kako bi se na sveu ili tima odgojili budu i lanovi Iluminata. Potekao je iz idovske obitelji koja je prihvatila kr anstvo. gr ki i hebrejski. Tre a klasa zvana Misteriji je bila podjeljena u Ni e (Prezbiter i Regent) i vi e misterije (Magus i Rex).velja e 1748.barun Xavier von Zwack. Mnogi od njih su bili plemi kog podrijetla . 1. Claudio Manuel da Costa. po to su mnogi masoni bili utjecajni ljudi. Adam zna i « prvi ovjek». privatnog vlasni tva. Weishaupt je ra unao na to da e njegovi planovi biti obavijeni velom tajnosti. Ime je preuzeo od prevedenog naziva starog panjolskog kulta « alumbrados». u Ingolstadtu u nezavisnoj dr avi Bavarskoj. Naga a se da Weishaupt nije slu ajno izabrao taj datum prvog svibnja. a posebno religiju. Iluminatus zna i « prosvjetljeni». ali javnost na njih ne e obra ati pozornost jer je navikla na masone. patriotizma. oni bi se lako unova ili za iluminatske ciljeve. dok za najvi e klase nema pisanih dokumenata. Glavni cilj Iluminata je bio ukidanje monarhije (i svakog drugog oblika tradicionalne vlasti). Infiltracija u masonske lo e imala je dvije prednosti: po to su za dru tvo masona svi znali ali su njihovi obredi bili tajni. Tihi « pu » je izvr en u inkovito. znanosti.. a kasnije latinski. To su bili pripadnici intelektualne elite. Stoga bi odabrani i talentirani u enici dobili stipendije za takvu obuku. J. Adolf von Knigge. oslobo en od mraka u kojem ljude dr i organizirana religija. Weishaupt je. Drugo. U skladu s tim. Vjeruje se da ga je tada utjecajna obitelj Rothschild[1] unajmila da joj pomogne u planovima vladanja svijetom. on se pobunio protiv njih i postao profesor na Katedri za prirodni i kanonski zakon Sveu ili ta u Ingolstadtu. Pro itao je svaki anti ki spis i tekst koji je mogao nabaviti. dok Weishaupt zna i « mudra glava».Goethe i W. Po etnika. iji su lanovi vjerovali da primaju znanje s onog svijeta. Masoni su u to vrijeme bili utjecajno polutajno dru tvo koje je u svojim redovima okupljalo elitne ljude.W. (Manifold. Ubrzo nakon osnivanja. koja se sastojala od Pripravnika. Weishaupt je dan na brigu isusovcima koji su ga kolovali. U najni oj klasi napredovanje se postizalo pisanjem znanstvene disertacije. ije ime zna i « nositelj svjetla». osnovao je red iluminata. Prema hijerarhiji masona Weishaupt je organizirao i svoje tajno dru tvo. Weishaupt je po eo sakupljati velike koli ine spisa pomo u kojih je namjeravao osnovati vlastitu akademiju za u ene ljude. Weishaupt je vidio ljudski razum kao jedini autoritet. Oko 1768. . svibnja 1776.Regrutiranje lanova bio je lak posao.A. Oko sebe je okupio pribli no dvije tisu e pla enih sljedbenika kojima je obe ao svjetsku mo . glavni cilj iluminata je bio uni titi vlast. Druga. zajedno sa kolegom masonom Kniggeom (koji je ve odavno namjeravao centralizirati slobodno zidarstvo) unova io brojne iluminate iz najvi ih redova masona. Weishaupt je shvatio kako je najbolji put za provo enje svojih planova infiltracija lanova Iluminata u masonske lo e. Masonska klasa. je sadr avala stupnjeve Iluminatus major i Iluminatus dirigens. pokrivaju i razna podru ja knji evnosti. Alexandar Radischev. a religiju kao zapreku razuma. Weishaupt se od tog trenutka posvetio planovima « transformacije» ljudske rase i kreiranju novog svjetskog poretka. Kao to je ve napomenuto. Posebno se zanimao za okultizam i fascinirao piramidom u Gizi (koja e kasnije postati simbolom njegovog Reda). napredovanje u srednjoj klasi je bilo sli no masonskim ritualima inicijacije. U djetinjstvu je u io e ki i talijanski. Postojale su tri klase: Nursery. ekonomije. Svima koji rade ka tom cilju bila su dozvoljena sva sredstva. institucije braka i svih religija*. ve da on simboli ki predstavlja nastavak progona kr ana koji je zavr io na taj datum abdikacije rimskog cara Dioklecijana. Iako su isusovci polagali svoje nade u njega zbog njegovog talenta u jezicima i znanosti.1998) ak i ime osniva a ima simboli ko zna enje: doslovno prevedeno. Minervala i Iluminatusa minora. umno pogodni za njegove ciljeve. onaj koji vlada pomo u razuma.

Dok tradicionalna religija tvrdi da je ovjek a priori gre nik. Me utim. a do li su i do Amerike. dokumentirano jo nekoliko generacija iluminatusa koji su nastavili raditi u tajnosti. to Weishauptova « religija» nudi svojim sljedbenicima. Me utim. Iluminati su imali svoje kriti are (George Washington. Njegovi suradnici tvrde kako je iznenada umro dok je radio na hermeti nim magi nim spisima. profesor Robinson). ak i njegova smrt je ostala nerazja njena. iako je Weishaupt bio briljantan intelektualac. Da bi se izi lo iz takvog stanja. to je bilo u suprotnosti sa Weishauptovim planom ukidanja nacionalizma. valja koristit razum. Albert Mackey). njegovom smr u Dru tvo nije prestalo postojati. Fleming. s ime se ovaj nije slagao pa je von Knigge napustio Red. Dokumenti koje je imao uz sebe su prona eni i proslije eni bavarskoj vlasti. 1784.religija i dr ava su ti koji ga ine lo im. zajedno sa svjetskom mo i. studenog 1830. Zbog takvih u enja Crkva je osudila iluminate tovateljima Sotone i o tro reagirala protiv njih. Prvi je prouzro ila njegova ljubavnica koja je dobila njegovo dijete i prijetila da e ga prokazati javnosti. Weishauptova arogancija i odbijanje da slu a svoje podre ene stvorili su mu mnoge neprijatelje u vlastitim redovima. Walter M. tra io mjesto Weishauptovog suvladara. Ono to je biblijski Bog uskratio ovjeku. usvrdio je kako je njegova organizacija poput ploda drveta spoznaje dobra i zla. naprotiv. Weishaupt je morao bje ati iz Bavarske na istok u Moskvu i naposljetku u gradi Gothu.)Iluminati su ubrzo infiltrirali svjetske vlade. 1998.Povla e i analogiju s dijelovima Biblije. ali i ljude koji su smatrali udru enje masona i iluminata pozitivnim (Thomas Jefferson. Zatim je barun von Knigge. ve je. . No. gdje je i umro 18. koja je smjesta proglasila dru tvo ilegalnim. Weishauptova teza je da ovjek u osnovi nije lo . (Manifold. koji je odigrao veliku ulogu u stvaranju masonsko-iluminatskog saveza. Morao se suo iti sa mnogo skandala i problema na mjestu Iluminatusa Rexa. Neki pisci poput Herdera i Fichtea ( lanovi iluminata) su se zalagali za ujedinjenu Njema ku. Glasnik koji je nosio planove iluminata poginuo je od udarca groma u oluji. bavarske vlasti su saznale za ovo dru tvo. opat Barruel. nije imao sposobnosti velikog vo e.

.

UN.svjetskog rata osnovan je UN kao organizacija koja e osigurati mir u svijetu kroz internacionalnu politiku i « svjetsku policiju». koriste se podmi ivanjem i ucjenama visokih du nosnika kako bi oni provodili njihovu volju. Iluminati nikad ne istupaju javno. Novi svjetski poredak ima totalitarno ure enje.Novi svjetski poredak Teorija novog svjetskog poretka ozna ava vjerovanje da neka organizacija (u ovom slu aju iluminati) te i ostvarenju centralizaciji svjetske politike. Manipulacija medijima ovdje ima glavnu ulogu. Vjeruje se da su iluminati bili ti koji su potaknuli svjetske ratove (problem). oni rade tajno .infiltriraju svoje lanove u visoke polo aje vlada mo nih dr ava. To je vladavina nevidljive ruke[2].Ilustrirajmo to na primjeru UN-a. Ustav SAD-a zamijenjen Poveljom UN-a. Svjetska populacija je reagirala na te ratove (reakcija) te njom da se osnuje institucija koja e regulirati ratove. Neki od konkretnih ciljeva su ukidanje privatnog vlasni tva i prava na posjedovanje oru ja. lanovima iluminata nije cilj ostvariti svjetsku vladu za vrijeme njihovog ivota. luminati ovom cilju pristupaju tajno. svi izbori su kontrolirani od strane Ujedinjenih naroda. Nakon 2. sa Ujedinjenim narodima kao sto erom svih operacija. ukidanje ku nog kolovanja i uvo enje svjetskog kurikuluma. tj. kao i postavljanje klju nih ljudi na elo va nih organizacija. ve postupno obavljati pripreme i voditi svjetsku politiku ka centralizaciji. Ve . Stoga su iluminati kreirali rje enje. stvaranju sekularne svjetske vlade. a njegovi organizatori apsolutnu mo . Teoreti ari zavjera smatraju Ujedinjene narode institucijom koja e ostvariti novi svjetski poredak. Jedna metoda postizanja njihovih ciljeva je u teoriji zavjere poznata kao problem-reakcija-rje enje. Njihova metoda dolaska na svjetsku vlast nije vojnim putem ni javnom pobunom. tj. ve operiranjem iza kulisa.

Ve je ranije napomenuto kako je Weishaupt bio fasciniran misterijem Velike Piramide u Gizi. Weishaupt je vjerovao da e najinteligentniji ovjek zauzeti mjesto oka i vladati pomo u apsolutne mo i i razuma. to se sla e s iluminatskom idejom sekularne dr ave. Mo e se zaklju iti kako je cjelokupni simbol prosvjetljenja odabran zbog illuminatskih ciljeva da raspr e mit religije i dovedu svjetlo uma i znanosti. Njihova izvorna vjerovanja su zapravo svojevrsna kompilacija u enja raznih misti nih grupa kroz povijest. Iluminati su prihvatili tantri ke vje be za meditaciju koje koriste umu i tijelu. oni su imali i druge aspiracije. zvano jo i « trinacria». U ovom slu aju taj vrhunac je « oko koje sve vidi». To su bile transcendentalna iluminacija (osloba anje uma od . Natpis « Novus Ordo Seclorum» na latinskom zna i « novi sekularni poredak». Iako je prvi i najva niji cilj iluminata bio svjetska dominacija. Simbolika Slu beni simbol iluminata bila je danas vrlo poznata piramida. Europska unija ima istu svrhu kao i UN: ujediniti europske dr ave pod zajedni ki Ustav i valutu. preuzeta od masona. Ujedinjeni narodi su organizacija sa svjetskim utjecajem. To je poganski simbol koji je Weishaupt preuzeo je simboli ki ozna ava sposobnost njegovog Reda da sve nadzire. Moderni simbolozi smatraju da je piramida staroegipatski okultni simbol koji predstavlja konvergenciju prema vrhuncu prosvjetljenja. Taj simbol predstavlja piramidu na ijem vrhu se nalazi oko okru eno svjetlosnim zrakama. Time svaka dr ava ima manje mo i koja se sve vi e sakuplja u rukama elite.poznata injenica da je David Rockefeller (multimilijarder i ime koje se esto povezuje s iluminatima) donirao zemlji te za Zgradu UN-a daje povoda raznim naga anjima. Tako er su prakticirali metode i koncepte muslimanskog kulta Asasina. kao i one razli itih gnosti kih kr anskih skupina.

godine kako bi poku ala skrojiti politi ku kartu Europe po svojoj viziji Novog svjetskog poretka. osnovana je Liga naroda kao prvi poku aj politi kog ujedinjenja svijeta. Smatra se da su ve u vrijeme njegove mladosti.svih ovozemaljskih okova). Prema teorijama. Ne zna se je li Wallace bio prikriveni iluminatus ili je djelovao pod njihovim izravnim utjecajem i uspje no lobirao da taj simbol bude prihva en kao Veliki Pe at. ni Hitler nije po te en toga da se oko njegove osobe ispletu teorije zavjere povezane s iluminatima. Autori Gary Allen i Larry Abraham (Allen i Abraham. Ujedinjeni narodi se smatraju nastavkom tih planova. Teorije zavjere Iako su povijest i ciljevi iluminata dosta poznati. Psihoanaliti ar Walter Langer ak ide do te tvrdnje da je Hitler bio izdanak obitelji Rotschild. Vjerojatno najpoznatija teorija je ta da je iluminatski simbol na pole ini nov anice ameri kog dolara zapravo dokaz njihovog uspjeha da kontroliraju ameri ku vladu. Jedan od njih je bio potpredsjednik Henry Wallace. besmrtnost te apsolutno znanje i mo . Skoro nakon Napoleonovih ratova. « Komunisti ki manifest» je zapravo bio u opticaju dugo prije Marxa. iluminati su uvidjeli da je Europa toliko pogo ena ratnim stradanjima da e prihvatiti svaku politi ku soluciju koja e je izvu i iz krize. agenti iluminata su potakli ljude na pobunu i inspirirali jakobince i prosvjetitelje svojim idejama. Tada su masoni dr ali uglavnom visoke polo aje u vladi. Prema njima. a progon idova imao je svrhu da se skrene pozornost sa ljudi koji zapravo stoje iza svega. Nakon prvog svjetskog rata. napisana je knjiga « Mein Kampf» u njegovo ime i dana mu je puna financijska i politi ka podr ka kako bi do ao na mjesto njema kog kancelara. Iluminatska ideja vrhunca .) povla e vezu izme u iluminata i poznatog njema kog ekonomista i mislioca Karla Marxa. « Dru tvo pravednih ljudi» je zapravo bilo produ etak iluminata koji su se skrivali od zakona. Kriti ari te teorije tvrde da je jedina sli nost izme u « Komunisti kog manifesta» i iluminatskih ideja koncept da ljudi mogu upravljati samima sobom bez utjecaja vlade. 1998. zagovarali sekularno dru tvo i razum koji e vladati nad ljudskim djelovanjem. Re enica « Novus Ordo Seclorum» je u zastra uju em kontrastu sa re enicom « In God We Trust» koja se nalazi na prednjoj strani nov anice. Da bi to postigli. Marxu je pristupila grupa koja je sebe nazivala « Dru tvom pravednih ljudi» i nagovorila ga da napi e « Komunisti ki manifest» kao demago ki mamac koje e siroma no pu anstvo lako progutati. Kad je zavr io u zatvoru. (Manifold. 1998. kad je radio kao soboslikar. Rotschildeovi uo ili njegovu karizmu i talent. osim velike sli nosti u nazivu s iluminatima. Dizajn nov anice kojeg je izradio Charles Thomson je predstvljen ameri kom ministarstvu financija 1935. Vjeruje se da je obitelj Rotshchild ta koja je organizirala Be ki kongres 1814. intenzivno su prou avali stare magijske spise i bavili se metodama astralne projekcije. Ta godina se smatra vremenom kad se Red pro irio iz Europe u Ameriku i infiltrirao tamo nje dru tvo slobodnih zidara. Kao jedan od velikih svjetskih vo a. Ta organizacija je ionako propala jer nije imala sustav sankcija kojim bi se ka njavale dr ave koje su prekr ile me unarodne zakone.) Kao prvi veliki uspjeh iluminata u stvaranju novog svjetskog poretka smatra se Francuska Revolucija. Predsjednik Theodore Roosevelt je bio navodni iluminatus. a on je samo obnovio i sistematizirao revolucionarne planove koje je prvotno postavio Adam Weishaupt. U prilog tim teorijama govore injenice da su prosvjetitelji. postoje brojna naga anja o tome na koji na in su oni provodili svoje ciljeve.

kao neprofitna i nestrana ka civilna organizacija kako bi privatne osobe mogle sudjelovati u ameri koj politici. sistema bankarstva i proizvodnje i upravljanje prirodnih resursa u jednu cjelinu koju kontrolira svjetska vlada. . Na sastancima Savjeta lanovi se poti u da slobodno i otvoreno predstave svoje ideje i razmi ljanja. nekada njeg lana CFR tvrdi da je cilj te organizacije. -a. CFR) je osnovan oko 1921. mahom biv ih predsjednika. burzovnih brokera. bogatih poduzetnika. Njihove ideje i ciljeve je te ko provoditi bez masovnih medija.) povla i vezu izme u CFR-a i iluminata. a kojoj je na raspolaganju svjetska policija (pretpostavlja se da je to vojska Ujedinjenih naroda). To posti e konstruktivnim debatama o svjetskim problemima i izdavanjem slu benog asopisa. direktora i profesora. Council on Foreign Relations. Njihova slu beni cilj je « pobolj avanje ameri kog razumijevanja svijeta i prijedlozi za vanjsku politiku SAD-a». jer je ostalim lanovima zabranjeno njegove rije i prenositi medijima. objavljen vrlo uskom krugu svojih lanova. vlasnika medija. U centru njihove politike je ideja da prosvijetljeni monopolisti ki kapitalizam mo e omogu iti spajanje svih razli itih valuta. marginalizacija suvereniteta SAD-a i stvaranje svemo ne svjetske vlade. koje dr e u aci. ambasadora. 1991. Pozivaju i se na iskaze podadmirala Chestera Warda. veza i utjecaja CFR je popularno poznat kao jedan od trijumvirata elitnih organizacija (druga dvojica su Bilderberg grupa i Trilateralna komisija). CFR je « think tank»[4] u pravom smislu trenuta no ima oko 4000 lanova. probranih senatora. Autor Pat Robertson u svojoj knjizi « New World Order» (Robertson. Zbog toga su na meti mnogih teoreti ara zavjere koji tvrde da ta organizacija radi na uspostavljanju novog svjetskog poretka. Op enito se na CFR gleda kao na zatvorenu grupu za diskusiju u kojoj se donose odluke koje utje u na svjetsku politiku. sinonim za iluminate) iji je cilj kontrola javnog mijenja kroz razne psiholo ke operacije. Autor vjeruje da je CFR samo ogranak velike svjetske grupe urotnika koja se naziva Okrugli stol (prema mnogima. Savjet za vanjske veze (eng. Zbog svoje povijesti. osim ako ne dobiju posebnu dozvolu za to.vrline i moralnost te temelj za reformaciju svijeta nije isto reflektiran u komunisti kim ciljevima nasilnog ukidanja socijalnog poretka. razoru anje.

kabala. no ene su za razliku od masonskih dru tava bile ravnopravne mu karcima. tako er I lan Teozofskog dru tva (prisjetimo se madam Blavatsky I dru tva Thule) je po svemu sude i bio idejna snaga cijele institucije Zlatne zore I svega to je ona predstavljala. iako se sva tri esto zbirno nazivaju Zlatna zora .a posebno u alkemiji). Cijela ideja Zlatne zore osobito je inspirirana jednom re enicom iz spomenutog djela : znamo da e nakon nekog vremena do i do cjelokupne reformacije. hermetizam. Tri osniva a ovog dru tva dr. jer poznato je da prije svitanja Sunca dolazi Aurora. I duhovnih I humanih stvari. astralnu projekciju I alkemiju. I renesansni rituali. William Wynn Westcott. ali da upravljaju sa ni a dva reda putem spiritualne komunikacije s njihovim vo ama. Teleme I drugih oblika magijske duhovnosti proizilaze upravo iz tradicija Zlatne zore. Iz pri a poznat Tre i Red sastojao se od Tajnih vo a . Wescott. Eliphas Levi. o kojemu sam ve pisao u nekoliko navrata u postovima o rozenkrojcerima. za koje se govorilo da su veliki u enjaci koji vi e nemaju materijalni oblik. Drugi ili unutarnji Red Rosae Rubeae et Aureae Crucis (Crvena ru a I zlatni kri ) pou avao je osnove elementarne magije uklju uju i gledanje u kristalnu kuglu. Prvi Red je podu avao filozofiju temeljenoj na hermeti koj kabali I osobnom razvoju kroz prou avanje svjesnosti o etiri klasi na Elementa (termin koji se esto spominje u kabalisti kim znanostima. ili neka isto a ili bo ansko svjetlo na nebu: Zlatna zora temelji se na sustavu inicijacija I hijarhije sli nima onima koje prakticiraju u masonskim lo ama. Ime je preuzeto I djela Fama Fraternitas. Utjecaj na u enja Zlatne zore imali su kr anski misticlizam. alkemija. rozenkrojcerovskog manifesta iz 1614. teurgija. I po etkom 20 stolje a. tarota I geomantije. William Robert Woodman. slobodno zidarstvo. stolje a. ve prema na oj e nji I o ekivanjima drugih. and Samuel Liddell MacGregor Mathers bili su slobodni zidari I lanovi dru tva Societas Rosicruciana in Anglia (jednog od oblika rozrenkrojcerovskih udru enja).Hermeti ki Red Zlatne Zore ili kako se e e spominje samo Zlatna zora je magi arski red utemeljen krajem 19. Ovo dru tvo imalo je najve i utjecaj na zapadnja ki okultizam 20. Povijest Reda 4 4 4 4 4 . a koji je prakticirao rituale I duhovni razvoj. Zlatna zora je samo prvi vanjski red od tri Reda. religija drevnog Egipta. teozofija. Ovaj red je tako er pou avao I osnove astrologije. koncept magijskih rituala koji su postali sr mnogih drugih tradicija poput Wicce. enocijanska magija. Kako nam je dobro poznato.

Rukopisi nisu pretjerano uzbudili Woodforda I u velja i 1886. On je.Originalni Red Zlatne Zore temeljio se na kolekciji dokumenata poznatijim I kao ifrirani Rukopisi napisanih na engleskom jeziku koriste i ifre. Westcottu koji ih je do 1887. Rukopise je Woodfordu proslijedio masonski u enjak Kenneth Mackenzie kojega Francis King potvr uje kao etvrtog suosniva a. Jedna druga teorija govori da je rukopise u Red donio Kenneth Mackanzie. od Williama Roberta Woodmana zatra io da bude suradnik. je s druge strane popkupio sve zasluge u stvaranju I osmi ljavanju curriculuma I rituala Drugog Reda koji je nazvao Red Rosae Rubeae et Aureae Crucis (Crvena ru a I zlatni kri ). pak. te je od Mathersa zatra io potvrdu svoga razmi ljanja I suradnju u pretvorbi rukopisa u koherentan sustav za poslove lo e. uspio de ifrirati. proslije uje ih dr. dok je Frederick Hockney (jo jedan od lanova dru tva) utemeljio Hram 2. Mathers. kontinentalne misteriozne kole u koju je Mackanziea uveo grof Appony od Ma arske. Tako er. Mackanzie je utemeljio Dru tvo osmorice kao prvu fazu ne ega to e poslije postati Hermeti ki Red Zlatne Zore. a on ga je dobio od Tajnih Vo a Tre eg Reda . I propisuju curriculum posebnih u enja koji prate hermeti ku kabalu. a Woodman je po svoj prilici to I prihvatio. I Mathers I Wescott imaju zasluga u razvoju ritualnih obreda deriviranih iz ifriranih Rukopisa . njen prvi hram Isis-Urania dobio je u svom nazivu oznaku 3. U tom kontekstu treba naglasiti da se Mackanzieva grupa zvala Hram 1. Rukopisi daju specifi ne nacrte rituala Reda. a koje pripisuju Johannesu Trithemiusu. Koriste i ifrirane Rukopise . geomantiju I alkemiju. Tako da kada je Zlatna zora utemeljna. Wescott je bio odu evljen svojim otkri em. (iako je Woodford umro nedugo nakon osnutka Reda). Osnutak Reda 5 5 5 5 5 . astrologiju. tarot.

unutarnji red postaje aktivan I u ovom krugu nalaze se U enici koji su pro li kroz itav te aj I inicijacije Vanjskog reda propisane ifriranim Rukopisom . Mathers je osnovao Ahathorov hram u Parizu. Ova grupa bila je poznata I kao Drugi red . Nekoliko godina poslije. rujna . u kojemu su razvijani I provo eni rituali de ifrirani u rukopisima. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Tko je bila Anna Sprengler? Provode i iscrpno istra ivanje (vjerujte nije bilo lako) do ao sam i do podataka tko je bila misteriozna Anna Sprengel. Nekoliko godina poslije.Osnutak RedaWescott U listopadu 1887. Izvorna Lo a osnovana 1888. etiri godine Zlatna zora je funkcionirala samo kao vanjski red . 1888. jer je Prvim redom smatran vanjski red. izdan je I naputak kako uspostaviti rad Hrama nagla avaju i 5 faza pocrtanih u Rukopisu. Horusov hram u Bradfordu. u Londonu je uspostavljen hram Isis Urania. unutarnji red postaje aktivan I u ovom krugu nalaze se U enici koji su pro li kroz itav te aj I inicijacije Vanjskog reda propisane ifriranim Rukopisom . jer je Prvim redom smatran vanjski red. to je bilo u suprotnosti redovima Societas Rosicruciana in Angliarituala I meditacije). a Wescottu. Tako er. te Hram Amon-Raa u Ediburghu. Odgovor je primljen s nestrpljenjem . Uskoro su osnovani I Ozirisov hram u Weston-super-Mareu. nego je to vi e bio red koji se bavio filozofskim I metafizi kim u enjima. Uskoro su osnovani I Ozirisov hram u Weston-super-Mareu. Mathers je osnovao Ahathorov hram u Parizu. Velika pozornost pridavala se I sudjelovanju ena u savr enoj ravnote i Reda. nego je to vi e bio red koji se bavio filozofskim I metafizi kim u enjima. Wescott je napisao pismo Anni Sprengler ije je ime I adresu dobio de ifriraju i ifrirane Rukopise. I Masonima. Horusov hram u Bradfordu. te Hram AmonRaa u Ediburghu. Mathersu I Woodmanu potvr ene titule u enjaka. nije podu avala magiju kao takvu (osim osnovnih protjerivaju ih rituala I meditacije). Gospo a Alice Sprengel bila je istinita osoba ro ena 28. etiri godine Zlatna zora je funkcionirala samo kao vanjski red . Tek 1892. Ova grupa bila je poznata I kao Drugi red . Tek 1892.

Mathers je za efa u Engleskoj postavio Florence Farr. Wescott je tvrdio da Mathers ove rituale primio od brata Lux ex Tenebris. Sve do 1947. te je pribavio rituale za Drugi ili Unutarnji krug jo zvan I Crvena Ru a I Kri od Zlata.-a. Poslije 1916. U vrijeme vrhunca svoje slave. Nakon Wescottovog odlaska. mnoge slavne li nosti iz kulturnog I javnog ivota poput glumice Florence Farr ili irske revolucionarke Maud Gonne (ona je napustila ovo dru tvo kada se okrenula katolicizmu) su bili lanovi Reda. Naga alo se da Wescottov odlazak poveza s pronalaskom n okultnih papira u mrtva kim kolima. tada etrdesettrogodi nja Anna upoznaje Theodora Russa koji je posjedovao «Zlatnu k njigu» i gotovo preko no i postaje jedna od tri lana Vrhovnog vije a O. velikog vo e ili u itelja duhovnosti koji je prona ao svoj put u u enja Reda. te njegovo izostajanje sa sredi njih aktivnosti Lo e u Velikoj Britanji. da li zbog same prirode njihova posla. kontinentalnog uvo enika. jo uvijek nose njegov potpis I pe at. Wescott prekida sve veze sa Zlatnom zorom. Neki sljedbenici Zlatne zore I njenih tradicija vjeruju da Tajni vo e nisu nu no ni ivu i ljudi.1871. doveli su u pitanje njegov autoritet. tako da nikada nije do ivio vidjeti Drugi red. Oni su mu dali izbor: prekinuti sve odnose sa Zlatnom zorom ili dobiti otkaz na mjestu mrtvozornika. Felixom Lazerusom kada su oboje «odlu ili» umrijeti. Da li zbog kontroverzne veze. a Wescott je dobio vijest iz Njema ke da je ona ili umrla ili njeni pratioci nisu odobravali osnivanje Reda. 1914. Upravo u vrijeme ovih doga anja Woodman umire. Tajni Vo e 1891. ne postoje detaljnji podaci o Anni i Alici. niti natprirodna bi a. u prisnom je kontaktu s dr. te privuklo pa nju Wescottovih nadre enih. Valja spomeuti I Arthura Machena. Mathers je tvrdio da je uspostavio vezu s Tajnim vo ama. 1892. Ako je vjerovati pri ama. Oko 1897 godine. Aleistera Crowleya. su sve samo ne prestali do toga trenutka.B.O. Ako su osniva i eljeli kontaktirati Tajne vo e. Ovako nastala situacija ostavila je samo Mathersa nadle nim za Red. .T. morali su to u initi samostalno. Sukob razli itih osobnosti Mathersa I ostalih lanova. naprasno prestaje komunikacija s Annom Sprengler. njena majka Anna Sprengel bila je znatno starija i navodno je pripadala Rozenkrojcerima. pa su joj zabranili sve daljnje kontakte. Iako nema dokaza da je Mathers osobno podmetnuo navedene pap odnosi ove dvojice bili ire. Bila je stara samo 20 godina kada juje H. sa preko stotinu lanova iz svih klasa viktorijanskog dru tva. Bilo kako bilo. naravno.P. kao plod kontroverzne veze u Pomeranii. Ovi rituali bazirali su se na tradiciji groba Christiana Rosenkreuza. prebacio na drugu obalu. unato injenici da je za napredovanje u Redu bila potrebna iscrpna dokumentacija o ivotu svakog pojedinog lana. ve simboli stvarnih I legendarnih izvora spiritualne ezoterije. Zanimljivo je da dokumenti koji datiraju iz vremena nakon Wescottovog odlaska. Zlatna zora se dobro pozicionirala u Velikoj Britaniji. ostavljaju i Mathersu potpunu kontrolu. Evelyn Underhill. Zlatne godineFlorence Farr Do sredine 1890-tih. I. Williama Butlera Yeatsa.

dok je Mathers bio zaokupljen izgradnjom Ahathoorovog hrama I 7 7 . Krhotine 1901. @ A. G a. Hramovi u Bradfordu I Weston super-Mareu ostali su mu vjerni. Mathers je svoj odgovor uputio 16. u Drugom Redu pod vodstvom Berridgea I Mathersa bilo 23 lana. To je londonskim U enicima bila poslijednja kap koja je prelila a u. Cracknell. a nove razmirice dovele do toga da Yates napusti Red. tajnog dru tva Florence Farr koje je djelovalo unutar hrama Isis-Urania I ostalih U enika Hrama.d. londonski u enici osnivaju vije e sedmorice 3. kao I njegovim rastu im prijateljstvom s Crowleyem. A. Prema Francisu Kingu. Mathers je zaobi ao ovu odluku. umijesto da s njima kontaktiraju putem Mathersa. Londonski du nosnici odbili su primiti Crowleya u razred Adepta Minora.W. Prema razli itim izvorima Mathers je negdje izme u 1901 I 1913 podru nicu Zlatne zore lojalnu njegovu vodstvu imenovao Alpha et Omega. o ujka.W. Nakon nekog vremena Bullock podnosi ostavku. Brodie-Innes. Osim osobnih nesuglasica unutar hrama Isis-Urania. Za privremeno vo enje Reda bilo je zadu eneo vije e trojice. W. Brodie Innes nastavio je rad hrama Amon-Ra I do ao do zaklju ka kako je cijeli revolt bio neopravdan. Uskoro po prijemu obavjesti. po eo je ulagati napore kako bi se ponovno pozicionirao u Londonu. Waite I Blackden udru ili su snage u ideji da zadr e ime Isis Urania. C ostati magi ni Red? Poslije ovoga Isis-Urania objavljuje svoju neovisnost. Farr koja je I do tada mislila da londonski hram treba biti zatvoren. Pa ipak. Bullock.B. ali broj njihovih lanova bio je odista malen. Po svom povratku u London od tada v. uputila je Mathersu pismo u kojem daje svoju ostavku na mjesto njegova zamjenika. W. sukobi su nastajali izme u Sfere . U svom odgovoru Mathers je odbio dati bilo kakve informacije. o ujka I od Mathersa tra e da se o svemu provede detaljna istraga. a zamjenjuje ga dr. U enici hramova Isis-Urania I Amon-Ra postali su krajnje nezadovoljnji Mathersovim na inom vo enja reda. R. zatra io je papire koji su mu sada po pravu I pripadali. sje nja 1900. tajnice g e. Tako er. Blackden and J. Robert Felkin. a u vije u su bili . te otpustio gospo u Farr s mjesta njegova zamjenika.W. Rekonstrukcija Reda Kada je Mathers napokon shvatio da nikada ne e do i do pomirenja.Revolt Mathers u opravi RedaKako se bli io kraj 1889. M. dok su Felkin I drugi londonski lanovi oformili Stella Matutinu. velja e vjeruju i da svoje prste u cijelom slu aju ima Wescott. povijesni dokaz govori da je 1913. U enici su postali nestrpljivi u elji da ostvare kontakt s Tajnim Vo ama.E. odbio potvrditi londonski Hram. na kojem su s mjesta svog vo e maknuli Mathersa I protjerali ga iz Reda. Do 1908 Mathers I Brodie-Innes bili su u potpunoj slozi. J. Nakon toga imenovao je Edwarda Berridgea kao svog predstavnika. U enici su reagirali sazivanjem generalnog sastanka 29. Brodie-Innes preuzeo je komandu nad Engleskim I kotskim hramovima. 1903. Yates privatno je objevio pamflet pod naslovom Da li e Red R. koji je nastavio radom na ceremonijamai ritualima Zlatne zore u zapadnom Londonu sve do 1903. te Crowleya na brzinu inicirao u red u hramu Ahathoor u Parizu 16.

. I Whare Ra hrama na Novom Zelandu koji je radio redovito sve do zatvaranja 1978. Ve ina hramova Alpha & Omega i Stella Matutina su zatvoreni Ili napu teni do kraja 1930-tih. Neophyte polo aj ima oznaku 0=0 to govori da nema polo aj na drvu ivota. Sa izuzetkom dva Stela Matutina hrama: Hermesovog hrama u Bristolu koji je radio sporadi no sve do 1970.produbljivanjem veze s Amerikom.a u Chichagu je osnovan Thoth-Hermesov hram. Prema Israelu Regardieu. Do zavr etka prvog svjetskog rata Mathers je uspostavio tri ameri ka hrama. Zlatna zora je u Sjedinjene dr ave do la jo prije 1900. Struktura Reda Stupnjevi reda Prvi red: * Introduction Neophyte 0=0 * Zelator 1=10 * Theoricus 2=9 * Practicus 3=8 * Philosophus 4=7 Drugi red: * Intermediate Portal Grade * Adeptus Minorus 5=6 * Adeptus Majorus 6=5 * Adeptus Exemptus 7=4 Tre i red: * Magister Templi 8=3 * Magus 9=2 * Ipsissimus 10=1 Brojevi koji su napisani u paru uz stupnjeve odnose se na polo aj u Drvu ivota (pogledaj lanak o kabali). .

za koje su vjerovali da su poslane od strane drevnih Gospodara Atlantide. Provode i istra ivanje za svoju knjigu «Jutro magi ara». «Nevidljivi oraopovijest nacisti kog okultizma» autora Alana Bakera. Obojica su tvrdila da odr avaju kontakte sa tajnim tibetanskim lo ama koje posjeduju tajnu «nadljudi». Vril se bavi i pronala enjem na ina inkorporacije misti ne «vril» energije u vojnu industriju. Dru tvo Vril ili tzv. posebno u amanskim kultovima i tibetanskom budizmu. Dr. DRU TVO VRIL I TAJNA NACISTI KA ORU JA Iako sam ve jednim dijelom pisao o dru tvu Vril u tekstu o dru tvu Thule.C. Krug ve postojenih U enika Drugoga Reda mora o je dati svoj pristanak kako bi se pristupniku odobrio prijem u Drugi Red. Tako er postojala su I etiri podrazreda instrukcija za Adeptusa Minora.R. SVJETLA LO A. Drugi red nije u cjelosti bio dio Zlatne zore . drugih ljudi i cijeloga svijeta. Lo i su pripadali Hitler.et A. prvi broj ozna ava polo aj od dna (Malkuth). Willy Ley jedan od vode ih svjetskih znanstvenika na polju raketne znanosti koji je 1933. To bi inili posebnim metodama koncentracije i cijelim sustavom unutarnje gimnastike. Ukoliko se ne uspostavi savez i ne postane «Gospodarom». Haushofer je bio student ruskog magi ara i metafizi ara Georga Gurdjieffa. Goring i hitlerov osobni 8 . Dru tvo Vril je vjerovalo da tko god bude ovladao mo ima Vrila. jer im omogu uje razvijenije teorija o skrivenim nacisti kim gradovima ispod povr ine Zemlje. Njegova povijest ide paralelno s dru tvom Thule. pa stoga evo pri e o dru tvu Vril. a drugi ozna ava polo aj od vrha (Kether).Za druge stupnjeve. uvo enik je upoznat s tehnikama prakti ne magije. za koje se vjerovalo da su ostaci atlanti ana. ali I Drugim redom u cjelosti. Nakon jo jednog ispita I pristanka drugih U enika. poznat I pod nazivom R. Svijetla lo a kombinirala je politi ke ideale Illuminata sa hinduskim misticizmom. Navedene metode koncentracije vjerojatno su bile bazirane na duhovnim vje bama Ignatiusa Loyole. ovaj dio svjetske povijesti. autori Jacques Bergier i Louis Pauwels do li su do zanimljivog podatka. Osim potrage za podzemnom utopijom ispod himalajskih planina. Himmler. pristupnika je mogao pristupiti stupnju Adeptusa Minora (5=6). zraka. ve zasebni Red sa svojim pravima. Nakon prolaska stupnja Portal. ponovno povezana sa etiri stupnja Vanjskog Reda. Vjerovali su da e se svijet promijeniti a «Gospodari» izroniti iz sredi ta Zemlje. Stupnjevi Prvog Reda povezani su sa 4 klasi na elementa: zemlje. Stupanj Portal je ritual inicijacije u Drugi Red. vatre I vode. Nacisti su duboko tovali ove jezuitske duhovne vje be. samo to dru tvo Vril ima daleko ve i utjecaj. Aalfred. Okultisti toga vremena znali su da je Loyola baskijskog podrijetla. Drugi red upravljao je u enjima. pobjegao iz Njema ke o dru tvu Vril je rekao: pripadnici ovoga dru tva vjeruju da poznaju tajno znanje koje bi im omogu ilo pretvaranje vlastite rase u rasu nadljudi duboko u utrobi zemlje. vjerovali su da e i oni zapasti u ropstvo. a morao je pro i I pismeni ispit I demonstrirati odre ene vje tine kako bi bio primljen u odre eni stupanj. Cilj ove Lo e je istra iti podrijetlo arijevske rase i provoditi vje be koncentracije kako bi se probudile sile «Vrila». a i povijesti tajnih dru tava toliko je intrigantan da zaslu uje da mu posvetim jo malo pa nje. Inspirirala me knjiga koju sam nedavno imao prilike pro itati . Jezuitske tehnike koncentracije i vizualizacije nalikuju u mnogo emu tehnikama koje se koriste u okultne svrhe. a i kombinira okultizam i znanost. teozofijom i Kabalom. fondove. Rosenberg. Teoreti ari zavjere posebno vole ovaj podatak. U knjizi «Nepoznati Hitler» se navodi: U Berlinu Haushofer je utemeljio «Svijetlu lo u» ili dru tvo Vril . Pristupnik odre enog stupnja primio je metafizi ke naputke o zna enju svakog od ovih elemenata. postat e gospodar samoga sebe.

kao manifestacija «Velikog Posla» propagiranog od strane Upu enih iz raznih tajnih dru tava kroz godine. Morell Poznato je da su Hitlera eljeli kontaktirati i Crowley i Gurdjieff. Hitlerove neobi ne mo i sugestije postaje shvatljivija ako se ima na umu da su mu bila dostupne Gurdjieffove psiholo ke tehnike. kada bi je posjedovao i znao usmjeriti. Ova sila vila je poznata od davnina pod raznim imenima: Chi. U raspravi o 28 stupnju «Starog i prihva enog slobodnozidarskog kotskog reda» zvanom Vitez Sunca ili Upu eni Princ. mogao revolucinizirati i promijeniti itav svijet». a samim time i upoznat s arkansko-ezoteri nim filozofijama (i tijekovima najve ih znanstvenih napredaka dana njeg doba) Lete i tanjuri pogonjeni Vril energijom i druga tajna oru ja . Dru tvo Vril je vjerovalo da su Arijevci izvorni biolo ki nasljednici Crnog Sunca. Orgon i dr. koje su se bazirale na u enjima Sufija. te zra i radijacijom u obliku vril energije. Ojas. Astralno svjetlo. Albert Pike ka e: «U prirodi postoji jedna mo na sila. To je sila koju su Nacisti i njihovi okultni krugovi o ajni ki osloboditi i usmjeriti na svijet i za koju je dru tvo Vril vjerovalo da je posjeduje Hitler. Vril energija i Crno Sunce Vjerovalo se da se vril energija mo e dobiti iz Crnog Sunca. velike lopte «Prima Materije». tibetanskih Lama izen u enjima japanskog dru tva «Zeleni zmaj». Vril. Lytton je i sam bio pripadnik Rozenkrojcera (Rosicrucians). zaogrnute idejom ponovnog o ivljavanja okultnog i znanstvenog napretka. i ovjek bi. Id mutacije i eja transformacije u vi u formu « ovjeka-boga» za ivjela je kroz opise rase Vril-ya u BullerLyttonovoj «Nadolaze oj rasi». koja navodno postoji u sredi tu Zemlje i daje svjetlo Vril-ya rasi. Dru tvo Vril oslanjalo se na vrlo stare arhetipe koji su ve bili u umovima magi ara i alkemi ara.lije nik dr.

Nacisti su uz pomo vanzemaljske inteligencije ovladali antigravitacijskim svemirskim letom.svemirska stanica. dru tvo Vril nije radilo samo na projektima izgradnje . i 1938. Terziski spominje svojevrsnu «vanzemaljsku rasu u itelja». koji su u tajnosti po eli sura ivati s pojedinim nacisti kim znanstvenicima u krajem 1920-tih u podzemnim bazama gdje su ih upoznavali sa svojim konceptima filozofskog. godine u potrazi za rupom Ju nog pola i navodno su imali uspjeha. a sve je kulminiralo navodnom izgradnjom 350 stopa duga ke letjelice oblika cigare nazvane Andromeda. Hitler je slao timove speleologa u pe ine i rudnike irom svijeta u potrazi za rasom Vril-ya Nacisti su tako er istra ivali i Antartiku tijekom 1937. «Vril» i Crnog Sunca. poput admirala Byrda u otkrivanju ovih otvora. Naime. U razdoblju od 1942-1943 napravljena je cijela serija antigravitacijskih strojeva. uspostavili svemirske stanice. Vladimir Terziski povezuje vanzemaljce i njema ka tajna dru tva poput «Templehoffa». Neki ka u da su ba na ovome mjestu Nacisti uspostavili kontakt s «Nepoznatim nadljudima» koji su ivjeli u «Duginom gradu» U svojoj kontroverznoj prezentaciji «NLO tajne Tre eg Reicha».-ih Jo 1936.Mo da najnevjerojatnije pri e o dru tvu Vril su one o navodnom tajnom nacisti kom programu proizvodnje lete ih tanjura. kulturalnog i tehnolo kog napretka. Pretpostavlja se da je dru tvo Vril uspostavilo kontakt s «Tajnim Vo ama» rase Vril-ya koji su u tajnosti zapo eli suradnju njema kim znanstvenicima u drugoj kasnih 1920. ovladali putovanjem kroz vrijeme i proizveli svemirski brod koji je mogao putovati warp brzinama. «Thule». Iako je te ko povjerovati u ove pri e na granici nau ne fantastike neke injenice i dan danas golicaju ma tu teoreti ara zavjera ali i znanstvenika. Terzinski sugerira da je istra ivanje antigravitacije zapo elo u Njema koj u 20-tim godinama pro log stolje a konstruiranjem prvog hibridne antigravitacijske kru ne letjelice. u hangaru za izgradnju cepelina. (tzv «Dugina zavjera ili zavjera duge»). RFZ-1. U isto vrijeme vanzemaljci su irili svoje dijaboli ne ideje kroz dru tva Vril i Thule.Kako Terziski navodi. koju je konstruiralo dru tvo Vril.

pu ke sa no nom ni anom nazvane «Vampir» i niza eksperimentalnih. Jo od 1935. sva ova tehnolo ka postignu a mogu se usporediti kao kad bi danas preko no i konvencionalna oru ja zamijenili laserskim. Osmislilo ga je Thule Triebwerk i trebao je biti stavljen u posebno dizajniran disk. U kontekstu onda njeg vremena. a potom zajedno sa nekim ranijim protoipima zvanim Vril u RZF-5. ve je bilo i duboko umije ano u izgradnju i drugih egzoti nih oru ja o ijem postojanju itekako postoje dokazi.«lete ih tanjura. dok su neka od postignu a onoga doba i dan danas neprevazi ena. Zbog sigurnosti preimenovali su ga u jo kra e ime Haunebu . a kad tome pridodamo i injenicu da je dru tvo Vril neumorno tragalo za alternativnim izvorima energije uslijed nedostatka naftnih derivata. Letjelicu koju su tamo testirali prozvali su jednostavno H-gerat. . dru tvo Vril i Thule tra ili su pogodne lokacije za testiranje ovih strojeva i prona li ih u sjeverozapadnoj Njema koj koja je bila poznata i pod nazivom Hauneburg. poput raketa V1 i V2. kada su testne lokacije zamijenili sa lokacijom nazvanom Vril Arado Brandenburg podru je za testiranje letjelica. navodno je 1939. godine razvila revolucionarni elektromagnetski gravitacijski motor koji je pobolj ao Hans Colerov stroj na slobodnu energiju pretvoriv i ga u energetski pretvara . vi ecjevnog baca a raketa. ali i funkcionalnih aviona na mlazni pogon. Naga alo se da Nacisti rade na izgradnji nuklearne bombe i eksploataciji nuklearne energije. SS E-IV (Entwicklungsstelle 4). to bi u prijevodu zna ilo Sprava iz Hauneburga. pri a dobiva na te ini. Kasnije su ga uparili sa Van De Graafovim generatorom i Marconievim vrtlo nim dinamom (sferi ni spremnik od merkuruja) kako bi proizveli rotiraju e elektromagnetsko polje velike snage koje je reduciralo masu i utjecalo na gravitaciju. topovima plazme i kiborzima. jedinica za razvoj SS-ovskog okultnog reda Crno Sunce.

Oba su. «ne to to nije iz ovog vremena ni mjesta». to ne mogu posti i ni dana nji najbolji mlazni avioni. Top sna ne zrake).je nastojao izraditi tendere za serijsku proizvodnju i u Junkersu i Dornieru. SS. imala osam lanova posade i mogla posti i brzinu od 4. Let je mogao trajati do 18 sati. ali je zato konstruiran prototip 71 metar u promjeru zvan Haunebu3. Ostaci od volframa nakon rata su identificirani kao spojene kugle koje su formirale kaskadne oscilatore spojene na dugocijevnu transmisijsku polugu oko koje su bile omotane spirale ili zavojnice od volframa kako bi se proizveo sna ni izboj energije dostatan da probije etiri neprijateljska oklopa debela 100mm. ali kasnije je ipak izabran Dornier. poslu ila krajem rata za evakuaciju pripadnika dru tva Thule i Vril. Haunebu 1 prvi puta je poletio 1939. godine i napravio ukupno 52 probna leta. godine testiran je usavr eni ratni model Haunebu II Do-Stra (Dornier STRAtospharen Flugzeug/stratosferska letjelica). Navodno je ba ova letjelica kapaciteta 32 lana posade. 1942. te letjeti 55 neprekidnih sati. Nijemci su ju zvali anakronimom kao . koju su osmislili vode i SS-ovski metalurzi. godine letjelicu Vril7 sru ili Rusi me u ostacima su prona li ne to to je neodoljivo podsje alo na spomenuti top. Dolaskom 1944. Neki su mislili da se ovdje radi o iznimno sna nom laseru. pogledajte neke od slika autenti nih letjelica s dokazanim postojanjem. navodno u 1930-tima. kao i kasnije proizveden Haunebu2 Do-Stra imali toplinske titove od Victalena i u razdoblju od 1943-1944 napravili ukupno 106 probnih letova. Napravljena su dva prototipa. Imao je 9 lanova posade i mogao posti i brzine od 6000 21000km/h. Ovi divovski strojevi visoki nekoliko katova imali su posadu od 20 ljudi. Rani modeli isprobavali su tako er i prili no veliki 60 mm top sa dvije cijevi zvan skra eno KSK (KraftStrahlKanone. koja je razvijala brzine do 40 000km/h i mogla ostati u zraku i po nekoliko tjedana. Kraj rata onemogu io je proizvodnju serijskih modela. Kada su 1945.Ranija letjelica Haunebu1 od koje su konstruirana dva prototipa bila je promjera 25 metara. Ovako veliki top destabilizirao je disk i kasnije je zamijenjen strojnicama ili protuavionskim topovima. ali nije bilo tako. ali prototip nikada nije konstruiran.800 km/h. ne to ve i Haunebu2 promjera 26 metara bio je spreman za probni let. Zvu i li vam ovo sve nevjerojatno. osmi ljena je specijalna za titna legura nazvana «Victalen» (smrznuti dim). Razvijani su planovi i za Haunebu 4. Kasnija pobolj anja omogu ila su razvijanje brzina od 17000km/h. te mogli posti i nadzvu ne brzine iznad 21 000km/h. ali na malim visinama. RED ZELENOG ZMAJA . a kako bi letjelica mogla odoljeti ogromnim temperaturama koje nastaju pri takvim brzinama.

Ovladavanje ovim znanjima omogu avalo je . veliku mo . Drugi izvori navode da su mogli ovladavati elementima unutar svoga tijela pri emu se najvjerovatnije misli upravo na one isto njan ke. Kako sam ve ranije pisao i o dru tvima Thule i Vril ne bih sada i ao u detalje o povezanosti ovih dru tava. Tako er. Neki od njih su se 1929 vratili u Njema ku i oformili lo e u Berlinu. U prija njim postovima spominjao sam Karla Haushofera. lanovi ekspedicije navodno su kontaktirali poznavaoce Agarthe. (5 elemenata). a tako er I cijenom neuspjeha. a iji je poklonik bio i Alan Le Vey. «Spiljskim Prorocima Tibeta». Haushofer je bio jedan od samo tri zapadnjaka kojima jKarl Haushofere uspjelo postati lanom Reda Zelenog Zmaja i to u vrijeme dok je bio vojni ata e u Tokiju netom prije Prvog svjetskog rata.green dragon Vrlo usko vezani uz ve prije spominjana dru tva Thule I Vril je dakako I Red zelenog zmaja. nego u prepustiti itateljima da sami pove u «konce». U spominjanoj nacisti koj ekspediciji na Tibet (1926-1942) Nacisti su poku ali stupiti u kontakt sa tzv. o ito. lanovi ovog dru tva imali su mogu nost predvi anja. Japanski red razlikovao se od zapadnja kih tajnih dru tava upravo po izri itim zahtijevima za dokazivanjem. Minhenu i 9 . jednog od tvoraca nacisti kih ideja i nacisti ke geo politike. Vi i stupnjevi inicijacije zahtijevali su od kandidata da vlastitom voljom natjeraju sjeme da proklija. Ovaj red ili dru tvo bilo je japansko tajno dru tvo posve eno ovladavanju ljudskim tijelom I vremenskim organizmom ili eteri nim tijelom .

Zbog ovog proma aja. rodila se i ideja da Dru tvo Zelenih Ljudi poma e u pretvaranju arijevaca u bogolika stvorenja. Iako ovo zvu i na progresivnu nau nu fantastiku.. Neke teorije naga aju da je misti no dru tvo Ru e i Kri a (rosecruix) direktni nasljednik templarskog u enja. aktivnosti ovog dru tva dr ala su se u najve oj tajnosti. Toj teoriji i la je u prilog i sama misti nost reda i mnoge legende u kojima se govorilo o vitezovima Templarima kao o uvarima Svetog Grala i drugih relikvija poput vrha koplja kojim je proboden Krist. Neki izvori navode da su bili u njema kim odorama bez obilje ja. Tibetanski redovnici u Njema koj su bili poznati kao Dru tvo Zelenih Ljudi. a potom i sebe izvr iv i «seppuku» kako je i dolikovalo lanu Reda Zelenog Zmaja. a drugi da su bili potpuno goli.Nirmbergu. jer doista postoje zapisi u ruskim arhivima da su prilikom ulaska sovjetske vojske u Berlin prona ena mnoga tijela Tibetanaca. Haushofer je prvo ubio vlastitu suprugu. vjeruje se da su mnogi templari uspjeli prebje i u kotsku i tamo vitez Templarnastaviti svoje djelovanje. ne zna se to no da li zbog nemogu nosti da promijene tijek rata ili zato to je sam Haushoferov sin sudjelovao u poku aju atentata na Hitlera. dok neki pak izvori navode da je oformljena lo a samo u Berlinu. pa ak i same blazamirane Kristove glave. U ve duboko poreme enom Hitlerovom umu pored brojnih utopijskih ideja o rasnoj isto i i stvaranju arijevske rase. a najpoznatiji me u njima kao Redovnik Zelenih Rukavica/Ruku. Kada je red tragi no uga en 1314. Dru tvo Zelenih Ljudi navodno je bilo u vi estoljetnoj «astralnoj povezanosti» sa Dru tvom Zelenog Zmaja. On je bio nadaleko poznat po svojim vidovnja kim i proro kim sposobnostima. Ve ina ih je po inila samoubojstvo zabijanjem no a u trbuh. dijela kri a na kojem je raspet. Dru tvo Zelenih Ljudi palo je u nemilost na prijelazu iz 1943 u 1944. . Jednom prilikom imao je audijenciju i kod Hitlera. Posljednji pripadnici Dru tva Zelenih Ljudi nestali 1959.PRECI SLOBODNOG ZIDARSTVA Mnogi naga aju da su mnoga tajna i masonska dru tva proistekla upravo od vitezova Templara. TEMPLARI . dolaskom komunista nakon kineskog pripajanja Tibeta. Prema nekim izvorima «Zeleni Ljudi» poslani su u koncentracijske logore zajedno s drugim politi kim neistomi ljenicima.

No. Da bi mason postao Vitez Templar. a ne vi i stupanj unutar slobodnog zidarstva. godine. Ovi masonski vitezovi templari sebe definiraju kao me unarodni humanitarni masonski red. «Vitez ru e i kri a». Tako se kao mogu i stupnjevi navode «Vitez istoka i zapada». vjerskog.Ono to je zanimljivo u prou avanju tajnih dru tava i vitezova Templara je da se kao jedan od mogu ih putova Majstora masona koji eli pro iriti svoje masonsko znanje spominje tzv. kada masonstvo postaje javno u svoje obrede inkorporiraju simbole i tradicije Templara. ono to je najzanimljivije u pri i o povezanosti masonskih dru tava i vitezova Templara je postojanje tzv. lanstvo u ovom redu zahtijeva od kandidata da bude visoko moralna osoba. «Ujedinjanog. Rodosa i Malte» koji kao svoje oznake koriste znakovlje vitezova templara. prvo mora postati «Majstor mason od Kr anske vjere» i biti uzdignut u Sveti Kraljevski Svod. (neke podru nice dopu taju to postati i lanovima drugih vjeroispovijesti koji su se zakleli braniti kr anstvo) Kao i u svim slobodnozidarskim organizacijama . Vojnog i masonskog Reda Hrama i sv. Ivana od Jeruzalema. Ovi vitezovi templari dodatni su red. «Vitez zapovjednik hrama (temple)» i mnogi drugi. izra enog karaktera i uzorne reputacij i da e vjeruje u Vrhovno bi e. Palestine. a od 1700. Vitezovi Templari od kandidata tako er zahtijevaju da budu istaknuti kr ani. . kotska ceremonija (Ancient and Accepted Scottish Rite) iji stupnjevi (neki po ju noj neki po sjevernoj jurisdikciji) nedvojbeno asociraju na vite ku ostav tinu.

ku e po cijeloj Europi. Templum Salomonis. Zna enje njegovog imena na arapskom je «ispravnost vjere» i tijekom svoje vladavine zauzeo je mnoge teritorije. nakon prvog kri arskog rata s namjerom da pomognu novom Jeruzalemskom kraljevstvu da se odupre napadima muslimana iz okolice. Povijesni Templari ili punim imenom "Red siroma nih vitezova Krista i Salomonova hrama" (nazivani jo i Vitezovi Templari) osnovan je 1118. po emu je i dobio ime. Stoga emo se zadr ati samo nanjva nijim injenicama. Red je osnovao Hugo de Payens. stolje u svoje sjedi te premjestili prvo na Cipar a zatim u Francusku i po eli osnivati svoje podru nice . Kako je u Palestini rastao vojni pritisak Saracena.O vitezovima templarima napisane su brojne znanstvene i pseudoznanstvene knjige. Sudjelovali su u ratovima protiv Saracena u panjolskoj i u osloba anju Portugala. i da pru i sigurnost velikom broju hodo asnika koji su krenuli u Jeruzalem nakon njegovog osvajanja. Sjedi te reda je prvobitno bilo pokraj mjesta gdje je nekad stajao idovski hram. Spominju i templare ne mo emo zaobi i ni spominjanje Salaha al-Din Yusufa bin Ayuba ili Saladina. stoga je nemogu e ovaj plemeniti red opisati u detalje. Templari su ve u 12. a . Ujedinio je Egipat i Abesinske kalifate.

zahvaljuju i izvanrednom poznavanju vojne taktike u samo 12 godina zauzeo je Damask. a Saladin nije po tedio niti jednog templara osim Velikog Me tra Gerarda de Rideforta. vitezova. Nakon bitke mnogi su vojnici postali muslimanski robovi. Ono to je bitno napomenuti za ovu bitku je da je Saladin raspolagao sa 12. Allepo. zauzeo je Jeruzalem u poznatoj bici kod Hattina. dostojno. . No ni to nije pomoglo da se odupru porazu. Kako je zapisano. akon tromjese ne bitke 1187.000 vitezova a templari sa 20. svi su smrt do ekali.000 pje aka i samo 1000. ponizno pred Bogom i u ti ini. Mawsil i Irak. Siriju. Svaki je templar i hospitalac bio prisiljen kleknuti i onda je obezglavljen. godine koji je otkrila majka Konstantina Velikog. Sa sobom su nosili «Pravi Kri » svetu relikviju iz 320.

dobivali su posjede irom Europe. Drugi dio je pobjegao u kotsku gdje je kralj bio Robert Bruce koji je ve ranije bio ekskomuniciran. templari prve po etke bankarstva iz razdoblja kri arskih ratova razvijaju vrlo vje to. kao simbol siroma tva. Jacques DeMolaya. Neki su Templari uspjeli izbje i progonima i sklonili su se u Portugal gdje su promijenili ime reda u Kristov red. Kod njih se zadu uju gotovo svi kraljevi i plemstvo tog doba. 1312. Zahvaljuju i svom doprinosu irenja kr anstva. templari su bili poznati i kao vje ti bankari. kad spaljuju na loma i zadnjeg velikog me tra Templara. Njihova imanja u Francuskoj konfiscira francuski kralj. i u kombinaciji sa feudalnim poklonima koje su dobivali diljem Europe. osim to su imali vrlo veliku mo . Papa Klement V. stekli su i brojne neprijatelje.Osim to su branili kr ansku vjeru i sudjelovali u brojnim kri arskim ratovima. i kako te optu be postaju sve ozbiljnije. postaju vrlo mo ni. to e se poslije pokazati glavnim uzrokom njihova nestanka. Po inje ih se optu ivati za razvrat i krivovjerstvo. a bili su i vrlo cijenjeni kao financijski savjetnici na dvorovima. Iako su simbol templara bila dva viteza na jednom konju. naj e e od strane francuskog kralja Filipa IV koji je bio njihov veliki du nik. dok u drugim zemljama njihova imanja po papinskoj odluci dobijaju uglavnom Ivanovcii vitezovi od Malte. ukida red Templara. U novije . Takvim aktivnostima. Sukob Filipa i Templara zavr ava 1314. po inju i progoni Templara. tako da nije morao prihvatiti volju Pape. a pritom su bili i oslobo eni pla anja raznih poreza.

francuskog kralja Filipa IV. Bo jakovini. Upravo ovaj potonji za ivio je i u dana nje vrijeme pod vodstvom OSMTH (Suvremenog vojni kog reda Hrama Jeruzalemskog) . na freskama su prikazani vinova loza i gro e ije je porijeklo Amerika. a freske su. Sve tri "proklete" osobe su umrle u sljede ih dvanaest mjeseci.. tako da su bili gospodari cijelih upanija. kao i da su iz kotske plovili Atlantikom i stigli do Amerike prije Kolumba. Mitovi i legende Neki vjeruju. U Senju.. te kako odrje uje sve elnike Templarskog reda. korijen praznovjerja o nesre i koju donosi petak 13. Naime.vrijeme objavljen je dokument iz tajne vatikanske knji nice pod nazivom "Oprostite Templari" u kojemu Papa Klement V. da su Templari sudjelovali u Portugalskim pomorskim ekspedicijama. pod vodstvom Velikog Priora Alfreda Krupe. Najpoznatije udruge koje dans djeluju su ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI i «Heriardity Knight Templar of Brittain» . utvr uje kako nije prona eno nikakvih dokaza protiv Templara. a kao to sam prije spominjao neke organizacije su masonske a neke ne. da je masovno hap enje Templara koje je bilo organizirano u Francuskoj u petak 13. ali su i dolazili u sukob s plemstvom i pukom. nastale u vrijeme prije Kolumbovih otkri a. Glogovnici i jo nizu drugih mjesta su imali svoje ku e-podru nice i ogromne posjede. Ova prva organizacija ima i svoje predstavni tvo u Hrvatskoj. im je sjedi te bilo u Vrani gdje su od Pape dobili samostan Sv. Papa dodje ljuje njihove posjede Ivanovcima koji su zatim uspostavili Vranski priorat. Zavjetnoj krinji.Uz Templare se jo i danas povezuju legende o Svetom gralu. Zagrebu. listopada 1307. Na icama. a kasnije sva tri kraljeva sina umiru mlada bez mu ke djece to dovodi do po etka stogodi njeg rata. . Posljednju i povjesno najuvjerljiviju legendu ini pri a o prokletstvu koje je uputio zadnji vo a ovog reda. povezuje ih se i sa masonima. Osim toga. Dokazom za njihova putovanja do Amerike smatraju se nedugo otkrivene stare freske u kapeli u Roslinu u kotskoj. Na sam dan svoga pogubljenja on proklinje rimskog papu Klementa V. Postoje mi ljenja. francuskog premijera i njihovih deset budu ih generacija. i nekim tajnama graditeljstva. Gregorija. stolje a Templari dolaze u Hrvatsku i srednjevjekovnu Slavoniju i tu dobivaju nadimak bo jaci (od ubogi) Oko 1169. navodno.. Vitezovi templari postoje i danas u vidu mnogih redova. Govore i o templarima u Hrvatskoj moramo spomenuti da tijekom druge polovine 12. Imali su vrlo veliki utjecaj na javni i politi ki ivot na tim podru jima. Nakon njihovog ukidanja 1312.

pa tako i u Hrvatskoj. Treba imati na umu da su Zapadni Evropljani. poslije Drugog a prije Tre eg kri arskog rata. unato tomu Templari su o svome postojanju ostavili brojna svjedo anstva i tragove irom svijeta. Bo jakovini. Takvom stanju dovelo je famozno ukidanje reda 1312-1314. gdje dobivaju nadimak bo jaci (od ubogi) Oko 1169. No. a podudara se s prvotnom svrhom i funkcijom njihove organizacije: uvati putnike i titi putnike na njihovom putu na Bliski Istok. Stolje a. Glogovnici i jo nizu drugih mjesta su imali svoje perceptorate i ogromne posjede. ini se o itim da je svrha dolaska templara na na e tlo jasna. Templari sti u tijekom druge polovice 12. Na icama. u ovom jugoisto nom dijelu Evrope bili ne samo izgubljeni.Iako to nije nigdje zapisano. ve i fizi ki ugro eni od domicilnog stanovni tva. U Hrvatsku i Slavoniju. odnosno u razdoblju. . Zagrebu. kada su s Templarima nestali i mnogi povjesni dokumenti i zapisi. U Senju. Gregorija. im je sjedi te bilo u Vrani gdje su od Pape dobili samostan Sv. Korist od toga ubrzo su spoznali . stoga im je bila potrebna za tita koju su prona li upravo u templarima.TEMPLARI U HRVATSKOJ Templarski red ve je sam po sebi dosta samozatajan i te ko je do i do povijesnih injenica ak i na globalnoj razini.g. tako da su bili gospodari cijelih upanija.

. stoku.) koji u povelji izdanoj hrvatskim templarima izri ito nagla ava. da je njegov brat. hrabri ga. istovjetuje sredovje nu Bosnu sa "Slavonijom". a stambenim zgradama i stajama na sjeveru. Osnovna karakteristika templarskih sjedi ta je majur. papa Grgur IX. reda kojemu su templari i srodni.i svi nositelji tada njeg politi kog ivota. Uva avju i neke povjesne injenice kao to su podaci o na inu templarske arhitekture ipak mo emo do i do nekih spoznaja. Naj e e je to bilo veliko etverokutno ogra eno dvori te. "biskupu bosanskomu. Stolice hercega Kolomana i njegova imanja. ugarsko-hrvatski kraljevi. kada ka e. tako u Hrvatskoj . Sve gore navedeno jo vi e ote ava lociranje i identifikaciju templarskih posjeda u krajevima Hrvatske. Po tome su gospodarska sjedi ta templara bila sli na opatijama cistercita. propovjedniku kri arske vojneprotiv krivovjeraca u Slavoniji". 1234. koncetrirat u se na ne to kasnije razdoblje odnosno vrijeme vladavine hrvatskog kralja Kolomana (1226. Jedan od njih je i Vranski priorat ili Priorat vranski to je ujedno bio i naziv organizacije Vitezova Templara na podru ju Hrvatske i Ugarske kada su se 1169. koji su u granicama na ega vojvodstva Slavonije."Kada se Koloman spremao na kri arski pohod protiv krivovjeraca u Bosni i Zahumlju (dana njoj Hercegovini). Koloman navodi: "sve templare. o nekim posjedima u Hrvatskoj ipak ne to znamo. Sredi te im se je . s kapelom na ju noj strani. vino. Da se u navedenim pismima pape Grgura IX. listopada 1244.119 U svim tim navodima Grgur IX. kao u Dalmaciji. Nadalje. U ve ini preceptorata protezao se njihov poljoprivredni VRANA nad fortifikacijskim karakterom.. zapisi o templarima u Hrvatskoj nalaze se u nekim dokumentima rimske kurije. Kada govorimo o Templarima u Slavoniji trebamo znati da je srednjovjekovni pojam Slavonije bio ne to druk iji od dana njeg poimanja istoimenog geokrafskog podru ja. Katkad je takav kompleks imao etverokutnu kulu u jednom uglu. skupina gospodarskih zgrada na posjedu koji im je davao prihode. god. da je uzeo u za titu Sv. Isti dan Papa pi e zagreba komu biskupu Stjepanu. nadbiskupi i biskupi i drugi uglednici. dok bude ratovao protiv "krivovjeraca u krajevima Slavonije. uzeo kri arski znak i po ao na kri arski pohod "protiv patarena u Bosni i zemlji Rami". Kako sam ve istaknuo te ko je do i do podatka o to nom datumu dolaska templara u na e krajeve zbog manjkavosti povijesnih dokumenata. u pismu od 14. Tri dana kasnije Papa pi e Ivanu Nijemcu. hrvatski herceg Koloman. . no imaju i u vidu da su templari bili izravno odgovorni Papi. U svakom sjedi tu nalazila se crkva u kojoj su slu bu vr ili templarski sve enici koji nisu potpadali pod upravnu vlast mjesnih biskupa. Ve ina templarskih crkava bila je jednostavna i malih dimenzija. pojavili na tom podru ju. ito. Naj e e je majur imao veliko etverokutno ogra eno dvori te s kapelom na ju noj strani. te konje koje su uzgajali za vitezove u Svetoj Zemlji. u povelji zagreba kom prepozitu Filipu od 29. Uva avju i gore spomenute injenice i neke postoje e dokumente i zapise. Iako se ovim pojmom barata ve od najranijeg srednjovjekovlja. izri ito svjedo i ugarsko-hrvatski kralj Bela IV.: rimski papa. da sna no navali na te "krajeve Slavonije". stambenom zgradom na sjevernoj i sa. pod nazivom "Slavonija" uistinu radilo o Bosni. 1241. da je "Slavonija" istovjetna s kraljevstvom Hrvatske i Dalmacije. listopada 1234.

templari su sagradili crkvu Uznesenja Bla ene Djevice Marije. Martina u Prozorju. makar nije isklju eno da su sagradili novu ku u na nekom drugom mjestu. iji se ostaci i danas mogu na i na bre uljku Budimu. Pretpostavlja se da su ivanovci preuzeli i templarsku ku u na vlastelinstvu (domus de sancto Martino). templari su jo posjedovali GLOGOVNICA Glogovnicu pokraj Kri evaca koju su dobili od zagreba kog biskupaProdana izme u 1170. U Novoj Ra i.U kompleks prioratskih posjeda kasnije su uklju ena vlastelinstva Pakrac. koji je kasnije darovao templarima za spasenje svoje du e. po etkom 13. od potoka Mje anice na zapadu. spominje se ve 1170. stolje a tu je zemlju oduzeo zagreba kom upanu i darovao je svom pouzdaniku vara dinskom upanu Kra unu. 1312. Templari su posjedovali dio Gorske upanije u Pokuplju gdje je uspostvljen perceptorat Gora. Kra un je kasnije iznevjerio kralja Andriju. godine. Martina. Brcka u Brckovljanima i crkvom Sv. aklovec i Bijela.. godine. godine kralj Andrija II. Kako stoji u dokumentima iz 1250. u Primorju su dr ali Senj koji su dobili od kralja Bele III 1183. nedaleko od Pleternice u Po e koj kotlini). templari su stekli zemlju Ras(s)echa.. U unutra njosti Hrvatske. Posjed je bio izuzet od sudske vlasti zagreba ke upanije i pod posebnom kraljevom za titom. a kasnije ivanova ku ku u je kasnije sagra en ka tel (spominje se 1570. Ta zemlja odgovara selu Nova Ra a. upan i ban Slavonije. i 1175. Jurja. do hrpta Kozare na jugu. negdje na podru ju dana njeg mjesta Bo jakovina bila je ku a vitezova templara. gdje Templari uspostavljaju Perceptorat sv. gdje je sada Nova Ves.nalazilo u Vrani. Ona se navodno nalazila pokraj potoka Zeline. a u ivali su posebnu naklonost ugarskih kraljeva Emerika i Andrije II. Iz tog vremena. Zagreba ki upan Vangelin uveo je templare u posjed Sv. U kraljevskoj darovnici opisane su me e svetomartinskog vlastelinstva. Martina. Uz templarsku. godine kao castellum Bosyakowyna). u crkvi je .. iznad Kaptola i Kutjeva. a u isto noj Slavoniji pokraj Po ege Ljesnicu i Ra e e i Na ice. a me u njima i vlastelinstvo Sv. Postoji legenda da je ka tel Bo jakovina bio povezan podzemnim hodnikom s crkvom Sv. Herceg. i crkvu sv. pod nazivom zemlja Sv. 1230. potvrdio je templarima sve njihove posjede u Hrvatskoj. godine kada ga mijenjaju za Dubicu i cijelu Dubi ku upaniju. a 1287. GOTI KI PORTAL CRKVE SV BRCKAdarovav i im i neke nove. Martina (terra sancti Martini). Trnava. Andrija II poklonio im je i vlanstelinstvo Bo jakovinu (kraj dana njeg Dugog Sela kraj Zagreba).godine. Prema povjesni aru Josipu Adam eku. koji neke posjede oko Rasinje daruje vjerskom redu templara ili kri ara. koji su im poklonili goleme posjede."Kraj Zagreba. sagradio grad Opoj me u bregovima nedaleko od Rasinje. Martina. zapadno od Bjelovara. Andrija II darivao im je Gacku u zale u Senja u znak zahvalnosti za pomo u njegovu kri arskom pohodu 1217. godine. Ovo podru je oko dana njeg Dugog Sela prvi put se spominje oko 1209. u templarskom posjedu su i ume na Papuku. te ga je ovaj dao pogubiti i zaplijenio sve njegove posjede. potoka Rakovice i Vojskove (pritoke Save) na istoku kao i dobar dio Posavine. godine. Zaplijenjenu zemlju darovao je Templarima U darovnici iz 1209. Srednjovjekovna Rasinja zajedno sa Opoj-gradom. Kao vlasnik spominje se biskup Prodan. Ban Opoj 1236. Senj je u posjedu vitezova Templara sve do 1269. Nakon raspu tanja templara ivanovci su preuzeli njihove posjede. a kasnije kralj Andrija II. sagradio je bra i templarima samostan i crkvu" " Tako e. zamjenom zemlje s zagreba kim biskupom. Postoje zapisi da je Prodan templarima. Osim Vrane. templari dobivaju i posjed Berzeniche (Breznica.

sa uvana goti ka sakristija. Osim ovih posjeda templari su posjedovali i Luku Zabla e pokraj Pako tana, te Zdelju koju su templari dobili od bosanskog bana Bori a koji se spominje u dokumentima od 1154. do 1163. Zdelja se nalazila na sjeverozapadnim izdancima Bilo -gore, uz potok Zdelju, ju no od Podravskog sela Virja. Pokraj Splita u templarskom posjedu bila je i Crkva Sv. Petra Od Brade koju su templari dobili od Petra Strezija. U Istri, templari su posjedovali i crkvu sv. Marije (kasnije su je preuzeli franjevci) koja i danas stoji u Vi inadi. Crkva se nalazi na mjesnom groblju Vi inade na Bo jem polju, nazvanom upravo po Templarima, odnosno bo jacima . Kao i sve templarske posjede irom svijeta, posjede u Hrvatskoj je nakon ga enja reda sna la ista sudbina, te je ve ina dospjela u ruke ivanovaca. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA
@

IOR je jedna vrlo specijalna banka, nema fizi kih altera, ali zato ima puno klijenata. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital, ali ele pro i i biti neprimje eni. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane, sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus, kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella, "Roberto Calvi - Bog Bankar", zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61,6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino, koja je i la preko Vatikana... IOR se po eo ra ati za vrijeme rata, 1941 godine. Nema fizi kih altera, ima hiljadu raznih ogranaka. Jedino sjedi te je u Vatikanu. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. Profit, odnosno dobitci idu u "religijske namjene". Kako bi privukli klijente, kamate na depozite iznose od 12% na vi e. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem, bez imena i bez slike, kao identifikacijska isprava. Pri izvr enim nov anim operacijama, ne isporu uju se nikakve potvrde, nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. ekovi ne postoje. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite, crkva i diplomacija, Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. Samo trenutak nakon otvaranja ra una, mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve kontrole, a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na.

O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna, a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno, ili je bolje re i i ta. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala, a koji su bez financijke stru nosti. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor, a njega ine petorica laika i generalni direktor. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama, aktivno operira na svjetskom tr i tu, igra na burzi novca, investira, skuplja dobitke, no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi, oru je,.. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara, slu ajevi Banco Ambrosiano, ubojstva Calvija, Sindone,... Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkom da od IOR -a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa, porijeklom iz cijelog svijeta. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M.Kennedy, Richard Nixon, Joe Doto (mafija ki boss)... Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza. Samo izmedju 1971 i 1973 godine, oprali su milijardu dolara mafija kog novca. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka, vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama, li nosti koja zapravo na kraju krajeva, njome i upravlja. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca, osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti, banka je od samog nastanka upletena u velike skandale, prevare i korupcije. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. 1400-ih godina, Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj eri trgovine robovima i Europskog kolonijalizma. Vrijeme crkvene inkvizicije, donijelo je tako er veliki broj rtava. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima, me u njima i mnogi znanstvenici, zavr avale su na loma i. Kada se radi o ogromnom broju rtava, onda je njihov broj najmanje va an. Pouzdano se zna da je kroz povijest, najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. Vatikanska centralna banka, otvorena je u drugom svjetskom ratu. Podsjetimo se, Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine.

Papu Pia XII, koji je otvorio tu sredi nju banku, zvali su Hitlerov Papa. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima, aristokraciji i mafiji. Po zvani noj izjavi Vatikana, IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata, ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to, u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank, IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). Krajem ezdesetih godina, IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa, ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom, Licio Gelli-em, Roberto Calvi-em i Michele Sindonom, Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana, a po inje uloga mafije. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi, te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR, preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine, Urugvaja i Paragvaja, za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland, te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. "The Vatican connection", Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije, zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. Izme u 1968 i 1969 godine, delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani, jo je jedan dio sramne povijesti. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM, Coca Cola, Chrysler i Boeing, u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide i ratne zlo ine, a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet-a iz humanih razloga. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe, naj e e preko vlastitog teritorija. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. Kolika je njihova ukupna vrijednost, vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge).

mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. Na alost." . iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano.O.ly. likvidatora Bance Ambrosiano. sa d epovima punim kamenja. crne rupe. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. . koja je u stvari upravljala zemljom. ef IOR-a. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame). 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia.guardian.uk/business/2. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a. trebao izdvojiti 1159 miliona dolara. Vatikan se iz bankrota.co.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav." .O. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti.T.. Marcinkus.Emma Goldman "All warfare is based on deception. u kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi. Sun Tzu ORDO TEMPLI ORIENTIS .. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. "Najnasilniji element drustva je neznanje. ve i pripadnici masonske lo e P2. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars.The Art Of War. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher. http://www. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona.U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda.

Izvorna ideja bila je da se O. tvrdi da ima preko 3000 sljedbenika irom svijeta.O. no o tome e vi e rije i biti poslije. Zbog tovanja Bafometa.O. temelji se na sustavu inicijacije sa stupnjevanim ceremonijama u kojima se ritualnom «dramom» nastoje uspostaviti bratske veze i usaditi filozofska i duhovna u enja.Ordo templi orientis odnosno Red Isto nog Hrama ili Red Hramovnika Orijenta. pojavljuje se 1904. dok se polovina ovog broja nalazi u SAD.T.T.O. pove e i ukalupi u slobodno zidarstvo. Ovaj zakon koji propovjeda « ini to ti volja i to e biti sav Zakon» i «Ljubav je zakon.T. O.T. To Mega Therion-a (Velike zvijeri na gr kom koja se spominje i u bibliji kao personifikacija Sotone) i dramati ne teurgije ovaj red esto brkaju sa Sotonisti kim kultom. stolje a. godine u «Knjizi Zakona» Aleistera Crowleya. ali pod vodstvom Aleistera Crowleya. U O. Glavni obred je javan i naziva se Liber XV.T. je internacionalna bratov tina i religijska organizacija osnovana po etkom 20. uskoro je reorganizirana baziraju i se na zakonu Teleme kao centralnog religijskog principa.O. Kao i druga tajna dru tva lanstvo u O. Filozofija O. ljubav pod voljom». je uklju ena u Ecclesia Gnostica Catholica (EGC) ili Gnosti ka Katoli ka Crkva koja je crkveni produ etak Reda.O. ili gnosti ka misa. .

neovisnost.O.O ima dvije jezgre ritualnih aktivnosti. potrebno je nau iti svakog mu karca i enu kako najbolje prilagoditi vlastiti ivot svemiru i kako razviti svoje vje tine do maksimuma. definira kao «prvi od drevnih redova koji su usvojili Knjigu Zakona». pronalaze i bo ansko u ljudima. te. O. Cijeli njegov sustav usmjeren je ka komuniciranju s lanovima kroz progresivne sugestije. Drugo. Crowley je konstruirao niz rituala temeljem gore navedenog pod nazivima Minerval. On tako er omogu ava svakom ovjeku da sam otkrije vlastitu sudbinu. Inicijacijski rituali nakon petog stupnja su takvi da se od kandidata zahtijeva diskrecija.T. Crowley je pisao u svojim Ispovjedima : "On omogu ava racionalnu bazu univerzalnog bratstva I univerzalne religije. na kraju. kazali ne i umjetni ke performanse. Prvo.O. radionice. izdaje knjige i novine i daje instrukcije iz Hermeti ke znanosti. nepristranost.Aleister Crowley O. svoju svrhu i najbolje na ine njene upotrebe.T. iskrenost. koji bi trebali ilustrirati tijek ljudskog ivota u irem filozofskom aspektu. hrabrost.O posjeduje najve u tajnu. Red organizira predavanja. ove sveva e e upute U prvom nizu inicijacija postoje dva sredi nja cilja. ovjek. i drugarstvo izme u predanika Velikom Poslu. vodstvo kroz sustav prosvijetljenih etika. O cijelom sustavu O. i trebali bi u isto vrijeme pomo i kandidatu da sam otkrije prirodu vrhovne istine. joge i magike. U svojim «Ispovjednima» Crowley pi e: «O. Magi ar. U prvi plan stavlja znanstvenu teoriju koja je zbroj svega do sada poznatog o svemiru kroz jednostavan ali uzvi en simbolizam umjetni ki ure en. neophodno je objasniti univerzum I njegovu povezanost s ljudskim ivotom.T. uvo enje u misterije i slavljenje Liber XV. kontekst je baziran na Telemi. O.T. socijalne doga aje. u njegove ruke stavi oru je nezamislive mo i koje ovjek mo e A . skepticizam i ostale vrline. U dodatku.. osna uje moralne i intelektualne kvalitete potrebne za slobodna postignu a. i iako se koriste neki simboli i jezik.O. gnosti ke mise. indiferentnost s obzirom na okolnosti. samokontrola. je izvorno posu ivala ritualne materijale neregularnih masonskih organizacija.T. odanost. Majstor Magi ar i Potpuni Magi ar i Potpuni Upu enik. Red pru a ezoteri ne upute kroz dramati ne rituale.

i na taj na in pomo i mu u otkrivanju njegovog ili njezinog pravog Identiteta. Ljubavnik. lanovi imaju i organizacijsku funkciju. lanstvo u O. Napredovanje kroz trijadu ovjek Zemlje zahtjeva sponzorstvo od strane lana na vi em stupnju.W.(za primjer: potrebno je dosti i K." Inicijacije i u enja Kao to sam ranije spomenuo. stoga se razli iti stupnjevi moraju dosti i kako bi se mogle obavljati razli ite slu be unutar Reda. Krajnji cilj inicijacije u O.O.E. Napredovanje do stupnja Viteza istoka i zapada.O.Pustinjak. se temelji na sustavu inicijacijskih obreda (ili stupnjeva). .T. I Vitez Pelikana I Orla * Vitez Crvenog Orla I lan Senata Viteza Hermeti kih * VI°-Uzvi eni Vitez (Templar) Reda Kadosch I pratioc Svetog Grala * Veliki Inkvizitor Zapovjednik I lan Velikog Tribunala. ovjek Zemlje. je «obu iti pojedinca prosvijetljenim misterijima Prirode kroz alegorijske simbole. te dalje zahtjeva poziv jednog od lanova. U O.O.T. tvrdi da su sli ne onima koje koriste Slobodni zidari. Za prijem u svaki stupanj potrebna je inicijacija i davanje prisege za koje O. stupanj kako bi se postalo sve enikom Gnosti ke katoli ke crkve). je uklju ena i Ecclesia Gnostica Catholica (EGC) ili Gnosti ka Katoli ka Crkva koja je crkveni produ etak Reda.upotrijebiti za razvoj svake vje tine koja mu je potrebna u njegovom poslu. Postoje 13 numeriranih i 12 nenumeriranih stupnjeva podijeljenih u trijade.T.T. u kojim a se kojima se ritualnom «dramom» nastoje uspostaviti bratske veze i usaditi filozofska i duhovna u enja. Sustav izgleda ovako: Trijada ovjeka Zemlje * ( Minerval ) uva anje u misterije privla nosti i za e a * ( Inicijacija) ovjek i Brat uva anje u misterije ro enja * ( Posve enje )Magi ar uva anje u misterije ivota * ( Odanost ) Majstor magi ar uva anje u misterije smrti * ( Ushi enje ) Potpuni Magi ar i pratioc Enochove Svete Kraljevske Arke * ( Potpuni Inicijat ) Potpuni Uvo enik ili Jeruzalemski Princ Izvan Svih Trijada * Vitez Istoka i Zapada Trijada Ljubavnika * V°-Suvereni Princ Ru inog Kri a.O.

I Vrlo Uzvi eni Suvereni Veliki Inspektor General * Mag Svjetla . Suvereno Sveti te Gnoze IX° 3. Veliki Tribunal VI° . srebru ili sli nom B Trijada Pustinjaka * VIII°-Visoki Sve enik Iluminata * Epopt Illuminata Na ovom stupnju u e se masturbacijske i autoseksualne magi ne tehnike.O. i Biskup Gnosti ke Katoli ke Crkve * Veliki majstor Svjetla I Ispektor Ceremonija I stupnjeva Obo avanje falusa kao mikrokozmi ke suprotnosti suncu u i se u ovom stupnju. 1. su.T. uklju uju i I stvaranje osobne kapele koja sadr i skulpturu falusa u bronci. Tajni Areopagus Illuminata VIII° 4.* Princ Kraljevske Tajne * VII-Theoreticus. Me unarodna sredi njica * Predsjeda Vanjski Poglavar Reda XII° (OHO tako er znan i kao Frater Superior) * Vrhovno Vije e * Revolucionari 2. koje se nazivaju jo I Solov Manji Rad * IX° Uvo enik u Sveti te Gnoze * U e se heteroseksualne magi ne tehnike * X° Rex Summus Sanctissimus * XI° Uvo enik Jedanaestog Stupnja (ovaj stupanj je tehni ki i nije u nikakvoj vezi s op im planom Reda) * U ovom stupnju u e se magi arske tehnike analnog sno aja * XII° Frater Superior i Vanjski Poglavar Reda B Struktura Upravna tijela O.

Oaze su slijede e po veli ini . Oaze moraju biti u mogu nosti provoditi inicijacije do tre eg stupnja i od njih se o ekuje da Gnosti ke mise provode najmanje 6 puta godi nje 3. Nadre eno Veliko Vije e 7..I.O.G. igrokazi i plesovi. 4. Ogranci Ru inog Kri a su tijela uspostavljena od strane lanova Ni eg Razreda. Sveti te se nekad koristi da se istakne grupa Uvo enika organiziranih za E. Tako er su zadu eni i za promoviranje harmonije i prijateljstva me u lanovima. Njime upravljaju Najmudriji Suvereni. Lo e su najve e lokalno tijelo unutar ovjeka emlje i od njih se o ekuje da slave Gnosti ku misu na redovnoj osnovi..C. Kampovi su najmanja i ne moraju provoditi inicijacije ali se poti u slaviti Gnosti ke Mise 2. rade na uspostavi trajnog hrama i da imaju mogu nost inicijacije do IV°/P. Me unarodno dizajnirane da promoviraju profesiju. Postoje Filozofske. Nacionalna Velika Lo a * Predsjeda nacionalni Veliki Majstor X° * Provedbeno Vije e 6. Izborni Studij O. Bratov tine su grupe prepoznate od strane O.T.T. 5. aktivnosti. Oni su u na elu zadu eni za organizaciju dru tvenih aktivnosti kao to su banketi.. . tehnolo ke i sli ne bratov tine 6. razmjenu znanost i umje e.5.O. tijela 1.

prou avatelj Isto nja kog misticizma i inicijat organizacije zvane Hermeti ko Bratstvo Lu i (Hermetic Brotherhood of Light). Paschal Beverly Randolph.O. i 19.Blavatsky. Kellner je navodno stupio u kontakt sa tri adepta koji su mu otkrili "Klju " koji je pru ao jasno obja njenje itavog kompleksnog simbolizma Slobodnog Zidarstva. do ranog kr anskog i predkr anskog Gnosticizma. William Wynn Wescott. O. i kako je Kellner vjerovao. otvarao misterije Prirode. Hermeti ko Bratstvo Lu i (ili Luxora) bilo je misti ko udru enje koje je osnovao Max Theon u Engleskoj. Njegova tradicionalna linija naslje a vodi se preko Slobodno-zidarskog. a njegovo razlu ivanje od ovih tradicija omogu ilo mu je da prizna istinsku vrijednost velikog otkrovenja Knjige Zakona. Drugi poznati lanovi Hermeti kog Bratstva Luxora su bili Helena P. Duhovni Otac Ordo Templi Orientisa bio je academia masonicaKarl Kellner. predstavlja izbijanje na povr inu i sjedinjavanje razli itih tokova ezoteri ke mudrosti i znanja koji su prvobitno bili podijeljeni i koji su zbog politi ke i religiozne netolerancije tijekom mra nih vjekova pre li u tajnost. vijeka.T. Njegov simbolizam sadr i ponovno sjedinjavanje skrivenih tradicija Istoka i Zapada. Zadnjih godina 19. Stanislas de Guaita. . Slobodni Zidar. vijeka.Povijesni pregled Premda je slu beno osnovan 1902.. Rozenkrojcerskog i Iluminatskog pokreta 18. preko kri arskih Vitezova Templara srednjeg vijeka. Rudolph Steiner i Rene Guenon. Kenneth MacKenzie. bogati austrijski industrijalac.

obja njavao bi simbolizam svih stupnjeva razli itih rituala Masonerije u svjetlosti "Klju a" koji je Kellner posjedovao.) dok su kotski Ritual te Ritual Memphisa i Mizraima uklju ivali selekciju "visokih rangova" koja je bila najkompletnija do tada. . Svedenbor ki Ritual Masonerije. Veliki Majstor Svedenbor kog Rituala Masonerije u Njema koj. Uz suradnju suosniva a Reda. Sveti Red Ru inog Kri a Heredoma. Red Iluminata. Kellner je umro 7. Theodor Reuss. Reuss (Frater Merlin.O. otvoren samo inicijatima najvi eg stupnja Masonerije.) sa Kellnerom kao Po asnim Velikim Majstorom.O. Red Svetog Kraljevskog Svoda Enoha. Sve zajedno to je inilo kompletan sistem masonske inicijacije kojom je Red raspolagao. Kalfe i Majstora. pripremio konstituciju Reda. Hermeti ko Bratstvo Lu i. 1902. O.T. Red Vitezova Svetog Groba. u deset glavnih i osam pomo nih stupnjeva. stupnja i 90. oni su od labavo organizirane grupe rituala razvili O. koji je u sebi koncentrirao sav zna ajni simbolizam tri Zanatska stupnja Masonerije. stupnja (Cernau Council of New York. Spisak organizacija iji je simbolizam i u enje O. te brojnih drugih dru tava (dolje nabrojenih). Reuss je 1906. Reuss je od engleskog stru njaka za Masoneriju Johna Yarkera dobio povelje da vodi dva sistema Masonerije visokih stupnjeva znanih kao Rituali Memphisa i Mizraima od 97.Da bi se ovo otkri e razradilo i dalje posredovalo. VIII. Svedenbor ki Ritual je uklju ivao verziju Zanatskih stupnjeva (stupnjevi egrta. Red Vitezova Svetog Duha. Uz Kellnerovu pomo . Drevni i Prvobitni Ritual Masonerije. te Drevni i prihva eni kotski Ritual 33. Uz u e e mnogih drugih inicijata. i koje bi se zvalo Orijentalni Red Templara (Oriental Templar Order).Lipnja 1905. Skrivena Crkva Svetog Grala. Inkorporacijom ovih rituala Red je bio osposobljen da djeluje kao potpuno nezavisan masonski sistem. Ritual Mizraima. u to je vrijeme bio vo a njema ke reformacije Reda Iluminata.H. Drevni i Prihvaceni kotski Ritual Masonerije. godine.O. 1807). te Magus reda Societas Rosicruciana in theodor reussGermania. Ritual Memfisa. opp.T. Ovi rituali zajedno sa Svedenbor kim Ritualom su usvojeni kao integralni dijelovi Reda. Jedan od Kellnerovih suradnika. i IX.T. godine osnivanje Ordo Templi Orientisa je slu beno progla eno. mirijade stupnjeva rituala Masonerije visokih stupnjeva. kao Academia Masonica obuhva ao publiciran je 1912.". tako er znan kao Frater Peregrinus) je naimenovan Vanjskim Vo om Reda (Outer Head of the Order. godine u "Manifestu O. stupanj ovog sistema.. Franza Hartmanna i Heinricha Kleina. Taj Red. u kompletan masonski inicijacijski sistem. otvoren i mu karcima i enama. To su bile ove organizacije: Gnosti ka Katoli ka Crkva. stupnja . Red Martinista i Red Sat Bhai.O. Kellner je svojim suradnicima predlo io da osnuju reformirano Hermeti ko Bratstvo Lu i u Njema koj koje bi bilo "Academia Masonica" od tri stupnja. Kellnerova tri stupnja "Academiae Masonicae" inila su VII.

Nacionalni poglavari su se trebali pridr avati O.O.Hansen-Kadosh je bio poglavar O. Crowley je opunomo io O. Dr. stupnja. godine.Krumm-Heller (Frater Huiracocha) je bio poglavar O.T. a Rudolph Steiner (koji je poslije osnovao Antropozofsko Dru tvo) je vodio O.O. i 1912. Heinrich Tranker.O. u Francuskoj. a kasnije. Od 1902. provinciju u Austriji. O. stupnja su trebali voditi O. Charles Stansfield Jones (Frater Parzival) bio je poglavar O. Aleister Crowley je objavio jo vi e revidiranu verziju Ustrojstva pod nazivom: "Priop enje s Osvrtom na Ustrojstvo Reda" ().T.T. Aleister Crowley je objavio jo vi e revidiranu verziju Ustrojstva pod nazivom: "Priop enje s Osvrtom na Ustrojstvo Reda" ().Revidirana verzija Ustrojstva je objavljena 1917.O. Nacionalni poglavari su obi no koristili posebno ime za ni e .O.O. do 1921. provinciju u Njema koj.O. a kasnije. godine.T. provincije u Danskoj. u Latinskoj Americi. Aleister Crowley (Frater Baphomet).O. 1919.T. koji je tako er bio vo a Gnosti ke Katoli ke Crkve i Reda Martinista. Opunomo eni nacionalni poglavari X. 1919. godineRevidirana verzija Ustrojstva je objavljena 1917. na me unarodnom planu putem imenovanja i opunomo a vanja nacionalnih poglavara koji su nosili titulu X. je bio poglavar O.O. godine (u skladu s revizijom iz 1917. na Britanskim Otocima.T. koji se pridru io Redu negdje izme u 1910.W.T. godine.Gerard Encausse (Frater Papus). Dr. Od 1902. godine.) te voditi zapisnike o lanstvu u svojim zemljama.O. provincije u Ju noj Africi pod upravom Thomasa Windrama (Frater Mercurius) i u Australiji pod upravom Franka Bennetta (Frater Progradior ili AHAH). Ustrojstva iz 1906. poslove bez svakodnevnog nadzora od strane me unarodnog sjedi ta. godine Reuss je irio O.T. bio je zadu en za O.T. do 1921. u Sjevernoj Americi i on je svoju provinciju pridru io Crowleyevoj.T. koji je tako er bio vo a njema kog pokreta "Pansophia".O.T. vodio je O. godine.g.

bilo je potrebno samo da asnici Velike Lo e O. stupanj O. je uglavnom bio masonsko udru enje..T. postajali su lanovi O.O. postao je poznat kao Ordo Templi Orientis Antiqua.T. dokumentirane i registrirane od strane O. O.O.'.T.O. Za one koji nisu bili masoni. i da zabilje e ime novog lana u Zlatnu Knjigu.O.T.O. Isto tako su dokumentirana i sekundarna opunomo en npr.T.O. iz San Hozea..O.A.dokument od O.T. provincije. C D .T.O. izdaju potvrdu o lanstvu u O. mada je za cjelokupan sistem kori teno ime "Ordo Templi Orientis".T. bez izuzetka.O. Sve takve O. Inicijacije u stupnjeve kotskog Rituala. Rozenkrojcerska organizacija sa sjedi tem u Kaliforniji.M. dobila je 1921. stupnjeve. godine "Potvrdu Prijateljstva" .O. Krumm-Hellerov ju noameri ki O. Pod Reussovim vodstvom.M.O. stupnjeva tako to su im se direktno priznavali masonski stupnjevi koje su oni ve posjedovali. autoriteta. za stupanj koji je u pitanju. koje su vodili. pokrivale su odgovaraju e stupnjeve kotskog Rituala i Rituala Memfisa i Mizraima. koji su svoje masonske inicijacije primili od drugih priznatih masonskih autoriteta.T.T. Cro leyeva britanska sekcija je bila poznata kao "Mysteria Mystica Ma ima" ili M.T.T.T.'.'.-a.. Te inicijacije koje je posredovao O. Spencer Lewis.).O." (Franco-Haitian O.T.T. AMORC. dok je Reussova vicarska sekcija bila poznata kao "Mysteria Mystica Aeterna". Da bi takvi masoni stupili u odgovaraju i stupanj O. Slobodni Zidari visokog stupnja.(masonske) stupnjeve O.O.O.O. ja. bile su opunomo ene. smatrane su jednakima inicijacijama u odgovaraju e O.O. koju je osnovao H. tra ila se serija inicijacija u O.T. ili O.O. Gerard Encaussova provincija je kona no postala znana kao "Francusko-Hai anski O. te Rituala Memfisa i Mizraima.T. VII.

.1 bila je ustanovljena 1912. itd. i koji bi odra avali novoeonski .Talbot Smith. on je ove rituale ponovo revidirao. a ne staroeonski.O. Oko 1917. Neke Nacionalne O. Zanatskih stupnjeva. Umro je naredne godine.T. B. provincije u po etku nisu bile voljne prihvatiti Aleistera Crowleya kao O. Kalifornija.. pod vodstvom Eugena Groschea. Fraternitas Saturni postoji i danas u Njema koj. Kanada.m..O.2 u Los Angelesu.. je masovno odstupio i rekonstruirao se kao jedna potpuno nova organizacija po imenu Fraternitas Saturni.m.C. religija bazirana na Knjizi Zakona.. znake.Crowley je preuzeo na sebe da pripremi revidirane rituale koji bi sa eto i dramatski prenosili zna aj Zanatskih i Visokih stupnjeva.'. C. stupnja. On je ponudio svoje revidirane rituale Reussu da bi bili usvojeni u itavom Redu. Theodor Reuss se povukao sa funkcije poglavara O. ovaj put u potpunosti odbacuju i termin "Masonerije" i karakteristi ne ambleme. stiskove rukom. Reda O.. zbog toga to je on inzistirao na tome da glavni religiozni izraz O. u Vancouveru. M. i ne predstavlja se kao O. Agape lo a br.O.O. 1930-tih.T.O. Crowley je to u inio oko 1913.'.T. u Hollywoodu.H. preselio se iz Vancouvera.1. i Reuss je na kraju usvojio nove rituale kao slu bene rituale Ordo Templi Orientisa. pod autoritetom Jonesa i Crowleyja.M. Crowely je bio odre en da nasljedi vodstvo internacionalnog O. a koji ne bi povre ivali prava i privilegije uspostavljenih masonskih Autoriteta. California. bude Thelema. Dio Trankerovog njema kog O. i prilagodio ove revidirane rituale za uporabu u svom vlastitom ogranku O. pogled na ivot.O. Kanadi i drugdje.T. Wilfred m. Kanada. 1921. do svoje smrti u prosincu 1947. opunomo eni lan Agape Lo e br.2 odr ala je svoj prvi sastanak 1935. i kona no mu je taj status potvr en i od strane nacionalnih poglavara X.'.'. Aleister Crowley je nastavio praksu Theodora Reussa bilje e i lanove u Zlatnu Knjigu i izdavaju i povelje. Crowley je ukinuo praksu primanja Slobodnih Zidara visokog ranga u Red bez predhodnog iniciranja u revidirane stupnjeve koje je on razradio za M.'. Crowley je slu io kao Vanjski Vo a Reda od 1922. nakon to je do ivio sr ani udar.M..'.O. Agape Lo a je uveliko . da bi prema Crowleyjevim instrukcijama zajedno sa Jane Wolfe radio na uspostavljanju Agape Lo e br.O.T. Agape Lo a br.. B.T.O..T.T.M.M.

California. datirane 22.T. Nekoliko O. uhapsio je Gestapo i dr ao ga u nacisti kom koncentracijskom logoru radi toga to je "sakupljao studente za stranog dr avljanina. a vodi je Johan W. lipnja 1947. ali ova inkorporacija nije izvr ena pod Germerovom upravom nad O.O. uva eni kemijski in injer i pionir zrakoplovstva. do svoje smrti 1962.O. i Crowley je imenovao Smitha (Frater Ramaka) kao X. Germer je bio miran i povu en ovjek. i 11.S. Mellinger je posjetio Crowleyja nakon to je McMurtry preba en natrag u Sjedinjene Dr ave.O. osim unapre enja onih koji su ve bili inicirani. to je bilo jedino tijelo O. ali. travnja 1946.. McMurtry je doputovao ranije i posjetio je Crowleyja nekoliko puta tijekom dopusta. vetu ili reviziji. est mjeseci prije svoje smrti (17.O. Nikakav rad Lo e nije zabilje en u Engleskoj u to vrijeme.T. po to sam nije bio u mogu nosti da putuje.T. i prije svega zainteresiran za objavljivanje Crowleyjevih djela.. Na kraju II svjetskog rata funkcionirala je jo samo Agape Lo a br.O. i za Suverenog Velikog Op eg Inspektora Reda ( Sovereign Grand Inspector General of the Order). nove inicijacije se nisu odr avale.O.2 u Pasadeni. treba biti inkorporiran i da e njime upravljati trijumfirat asnika. Grady Louis McMurtry i Frederick Mellinger ( koji je prvobitno bio izbjeglica iz Hitlerove Njema ke). Ju noameri ki ogranci su odr avali slabu vezu sa Germerom do ranih 1960-tih godina. nakon ega je Lo a prestala odr avati redovne sastanke. iji je autoritet bio jednak Crowleyjevom. bile su podlo ne jedino Germerovom odobrenju. lanova mu je u tome pomoglo.2 nastavila je sa radom u ju noj Californiji do 1949.A. Parsons je u estvovao u osnivanju ove dvije uva ene ustanove. Agape Lo a br. Crowley je uz to naimenovao McMurtryja za svog osobnog predstavnika u U. Ju noameri ki O. Karla Germera."California Institute of Technology. Crowley je umro 1. prosinca 1947. kada je ovaj do ao na sastanak Agape Lo e na kojem je predsjedao McMurtry.T.T. a civilna putovanja su bila ograni ena. nije odr avao inicijacije.T. bili su uni teni ili su pre li u tajnost tijekom rata. gdje je. Germer je obavijestio McMurtryja i ostale da O. Gabriela Montenegroa na inicijaciju u Californiu. Crowleyja". Crowley je opunomo io McMurtryja dokumentima koji su mu omogu avali da u slu aju hitne potrebe ima autoritet da nadgleda itav rad Reda u Californiji (kao to je ranije re eno. Germer je .O. dok je Germer odre en da bude Crowleyjev nasljednik kao Vo a O. s Jet Propulsion Laboratory" i "Aerijet General".T. stupanj za U. i u skladu sa njegovom eljom Karl Germer (Frater Saturnus) je postao O.A...S. putovali su u Europu po vojnim zadu enjima. Tijekom II svjetskog rata dva Californijska O.O.) Crowey je pisao McMurtry i obavijestio ga da. Crowley je ve bio obavjestio Germera o McMurtryjevim poveljama. McMurtry treba biti spreman da naslijedi Germera. California. Drugi europski ogranci O. Crowleyjevog njema kog predstavnika. kao Veliki Op i Rizni ar (Grand Treasurer General) i Crowleyjev zamjenik.O.T.H. Crowley je postao sasvim ovisan o svojim predstavnicima u inostranstvu. Ove dvije povelje.O.T.T.doprinjela Crowleyjevom objavljiva kom radu. ali poslao je kandidata. Mellinger nije primio nikakvu potpisanu naznaku one vrste koja je bila data McMurtryju. Germer je kona no doputovao u Sjedinjene Dr ave. o ujka 1946. Agape Lo a se preselila u Pasadenu. Oslobo en po etkom rata zahvaljuju i zalaganjima ameri kog konzula. Premda je Crowley zamolio Mellingera da bude spreman kao mogu i Germerov nasljednik. Reda O.T. lana. stupnja O. Slobodnog Zidara visokog ranga. Postojao je blizak odnos izme u ova dva ovjeka i Crowley je naimenovao McMurtryja (Frater Hymenaeus Alpha) za lana IX.O. Kasnije. koje je u to vrijeme funkcioniralo). "Jack" Parsons (Frater Belarion). me unarodne komunikacije su bivale sve vi e prekinute. slu e i u toj funkciji od kraja 1947. Dr. upravljao ve inom poslova u O.A. a izvan Californije inicijacije su bile veoma rijetke.O. Kada je izbio II svjetski rat.

pod imenom "Dru tvo Ordo Templi Orientis" (Society Ordo Templi Orientis). 1977.O.O. Neki ugledni lanovi. Metzger je u vicarskoj objelodanio tvrdnju da je on vo a Reda.T.T. ali odustao je od tog priznanja kada je saznao da je Germer Granta bio izbacio iz Reda.izdao povelju za jedan O.T.O. u dr avi California registrirano je Udru enje Ordo Templi Orientis (Ordo Templi Orientis Association) kao vid legalnog entiteta O. koju je bazirao na privatnim izborima za koje je re eno da su se odr ali u vicarskoj. Sud je smatrao da Mottine tvrdnje o O.O. izvan vicarske nisu bili obavje teni o izborima koji su poduprli Metzgera sve dok navodni izbori nisu pro li. Motta je kona no do ao u Sjedinjene Dr ave da zahtjeva pravo na Crowleyev copyright.O. ali da nema originalnu vezu sa Crowleyjevim O. da ozakoni Metzgera unutar Crowleyjevog O. XII 1971.O.T. Uva eni lanovi O. u skladu sa IRS CODE 501 (c)3.O. 1969. lana III.O. Okru nom Sudu u Maineu.O. lanovi iz Germerovog i Crowleyovog doba bili su pozvani da se pridru e McMurtryju da ponovo uspostave regularne aktivnosti O.T.O.T. Metzger nije op e prihva en kao vo a Reda izvan njegove grupe. Tijekom procesa u Maineu. Kamp u Engleskoj pod vodstvom Kennetha Granta. Kenneth Grant je isto tako iznio tvrdnju da je on vo a O.e.v.T.O. radi uzurpiranja copyrighta i za titnih obilje ja. U to vrijeme bilo je manje od tucet pre ivjelih lanova O. Marcelo Motta je u inio jo jedan poku aj preuzimanja uprave nad O.O. godine pre ivjeli O. i tako je pro lo nekoliko godina prije nego to se postavilo pitanje nasljedstva funkcije poglavara O. za titnih .T. Aleistera Crowleya i da je isklju ivi vlasnik imena. u Sjedinjenim Dr avama. Kada je McMurtry postao svijestan kriti nog stanja u koje je Red zapao nakon Germerove smrti. Gospodin Motta je tijekom niza godina bio osobni student Karla Germera. 28. Nakon Germerove smrti.T.O. Germer je umro 1962. aktivnostima niti direktno niti indirektno u Sjedinjenim Dr avama. inicijacije u svojoj ku i u Berkleyju.T.T.O.T. ali to je bilo nakon to ga je Germer isklju io iz lanstva. i Motta je ponovo izgubio.O. Najprije je tu io Samuel Weiser Inc. a da nije ostavio odre enog nasljednika. ne prolaze test legalne utemeljenosti.T. pod McMurtryjem nastavak O.T. Za Metzgera se smatralo da predstavlja poslijeratni ostatak iz ranijeg Reussovog perioda.O. O.O.O. Motta je formirao grupu u svojoj domovini Brazilu. Ovo udru enje uklju ilo je lanove Agape Lo e br.".T. San Francisco slu aj zavr en je 1985.T.O. Motta je u po etku priznavao Kennetha Granta kao vo u O. Sud je priznao da je O.2 iz Crowleyevog i Germerovog vremena.S.T. bio je primoran da se pozove na svoje dokumente koje je dobio od Crowleya za slu aj hitne autorizacije. i tu pokrenuo grupu. California. McMurtry je odr ao O. Ovaj slu aj je rije en u Weiserovu korist na U. kada je uo da je Grant krivotvorio rituale.T. lanovi.T. Ova korporacija je postala oslobo ena Federalnog poreza kao religiozni entitet 1982.v. Germer i Metzger su do li u sukob pred kraj Germerovog ivota..T.T. stupnja. nisu nekoliko godina uli za njegovu smrt. smatraju i da je on jedini predstavnik Crowleyevog O.. Oni koji su pismeno mogli dokazati da su O.. kao i oni za koje se znalo da su lanovi od ranije. O. ali kasnije je zatvorio Kamp i izbacio Granta iz O.T. Germer je tako er bio zainteresiran za rad Hermanna Metzgera (Frater Paragranus) u vicarskoj.T.O. lanstva. o ujka 1979.O. je bio inkorporiran u zakone dr ave California 26.e. Metzger se nije anga irao u O..O. Grady McMurtry je aktivirao svoja pisma s punomo ima i preuzeo titulu "Kalif O.O. izdava a mnogih Crowleyevih djela. bili su obavije teni o stvaranju ove korporacije i ostavljen im je izvjestan vremenski period da pismeno potvrde elju da nastave lanstvo u skladu sa obi ajem kojeg je ranije uspostavio Kerl Germer. koja je navedena u Crowleyevim pismima McMurtryju iz 1940-tih. uklju uju i i Gradyja McMurtryja. pod McMurtryjem dao je Motti poziv za proces koji e se odr ati u 9-tom Federalnom Okru nom Sudu u San Franciscou.

O. sa prisutnim svim lanovima O. mo e nastaviti kao korporacija. joginska.T.O.H.O. Grady McMurtry umro je 12. Na ovu odluku ulo ena je alba.O.O.T. koja je prihva ena.T... copyrighta i drugih dobara O. Reda O. sebe ne smatra i ne predstavlja se niti kao sotonisticka niti . u rujnu 1985.znakova. nakon prvobitne odluke 9-tog Okru nog Suda. kr anska islamska.O.T. Dva mjeseca nakon McMurtryjeve smrti odr ani su izbori. koji su imali pravo glasa.T. unutar Sjedinjenih Dr ava.).T. nije sekta vec viteski i magijski Red i O. Hymenaeus Beta nastavio je svoju slu bu do dana njeg dana.O. O. Frater Hymenaeus Beta izabran je za Kalifa i vr itelja funkcije O. Odlukom 9-tog Okru nog Suda O. i Aleister Crowley Aleister Crowley je sistematicno i na znanstvenoj osnovi istrazivao razlicite religijske prakse.O. pod McMurtryjem je priznat kao legalni entitet baziran na lanstvu. ali procesom albe ustanovljeno je da O. Potvr eno je da je McMurtry O. tehnike i doktrine tako da je u raznim periodima svog zivota prolazio kroz razne faze (budisticka. O. srpnja 1985. Reda O. primanjem Knjige Zakona postao je Prorok Novog Doba (Aeona) i osnivac Theleme kao magijsko-filozofskog pokreta. 1904.T.T..T.O.O.O.H.

a Magika koju prakticira Crna Skola se razlikuje od bilo koje predstave "crne magije" koje su gore bile spominjane.O.T. Crowley definira tri razlicite "skole magike" pod imenom zuta. Niko nije od strane O. O. u svojem klasicnom delu. imaju za cilj da unaprede zivote svojih inicijata. cini ili radi bilo koju drugu vrstu magike cija je svrha da povredi drugu osobu. on takodjer smatra da nije moguce da Istinska Volja bilo kojeg bica dodje u sukob sa Istinskom Voljom nekog drugog. ne prakticira crnu magiju". crna i bijela. je thelemitska organizacija koja se pridrzava thelemitskih ideale slobode religijskog i osobnog samoispoljavanja. "Magika bez suza". a ne da ikoga povredjuju.O.T.kao anti-kr anska organizacija. ohrabruje detaljno razumijevanje. Spiritualne prakse O.T. te razvoja svijeta koji bi podrzavao i ohrabrivao drevnu viziju Univerzalnog bratstva ljudi. definicija tri skole koje je dao Crowley. Dalje.O. a ipak postavlja ove skole na potpuno drugaciji nacin no sto bi neko ocekivao na prvi pogled.O. obucavan da baca kletve. od strane svojih clanova kao i onih koji nisu clanovi.O.10 zapovijedi globalnog istrebljenja . emancipacije u pogledu oslobodjenosti od sujeverja i drustvenog ugnjetavanja.T. Georgia Guidestones . O.T. "Crna magija" se obicno zamislja kao neka vrsta "caranja" ili "sotonizma" cija svrha je da povredjuje druga bica. Crowleyev koncept crne magije predstavlja prociscenje ovog uobicajenog razumevanja termina: on definira crnu magiju kao magicki rad koji ne sluzi aspirantovoj Istinskoj Volji. Takodjer O.

22.000."Ameri ki Stonehedge" podignut je na brdu iznad Elbert County. ostavite prostora prirodi. vrlo ih je na spisku po tede sumanutih igra a. arapskom. VI Let all nations rule internally resolving external disputes in a one world court VII Avoid petty laws and useless officials.and all things with tempered reason. 6. panjolskom. III Unite humanity with a living new language.beauty .000. IV Rule passion . 10. o ujka 1980. Neka sve nacije vladaju interno rje avaju i vanjske razmirice na svjetskom sudu. 7. 8. TEKST NA ENGLESKOM: I Maintain humanity under 500.love . jer vjeruj. Odr avajte ravnote u izme u osobnih prava i dru tvenih du nosti.seeking harmony with the infinite. egipatskim hieroglifima. USA. 1. te glavnim tekstom na engleskom. 5. Posve en je istrebljenju ljudskog roda koje prijeti svima nama. s kra im napisima na sumeranskom. Upravljajte mudro reprodukcijom unapre uju i kondiciju i raznolikost.Leave room for nature . imaju ulaznicu.improving fitness and diversity. titite narode i nacije po tenim zakonima i pravednim sudovima.000 LJUDI II Guide reproduction wisely . Izbjegavajte uskogrude zakone i bespotrebne slu benike.tradition .000. Georgia. klasi nom gr kom i sanskrtu. Upravljajte stra u vjerom tradicijom i svim stvarima uravnote enim razborom. Veli ajte istinu ljepotu ljubav tra e i sklad s beskona nim. V Protect people and nations with fair laws and just courts. . starokineskom i ruskom. hebrejskom. VIII Balance personal rights with social duties. 2. IX Prize truth . ostavite prostora prirodi. 9. Ujedinite ovje anstvo novim ivu im jezikom. 4. 3. ubojica svilenih rije i i svi koji jesu. Ne budite rak na Zemlji. swahili. Odr avajte ljudski rod ispod 500 000 000 u neprestanoj ravnote i s prirodom. X Be not a cancer on the earth .000 in perpetual balance with nature = UKLONITI VI E OD 6. hindu.faith .Leave room for nature.

.

SPONSORS: A SMALL GROUP OF AMERICANS WHO SEEK THE AGE OF REASON TIME CAPSULE: PLACED SIX FEET BELOW THIS SPOT ON TO BE OPENED ON PORUKE TAJNOG BRATSTVA U Okrugu Elber u Georgiji. u SAD-u. na jednom od najvi ih bre uljaka stoji masivan. Na prvi pogled iz daljine podsje a na europske neolitske spomenike poput Stonehengea. 107 tona te ak spomenik. .

No svatko tko zna ne to o povijesti tajnih dru tava na zapadu odmah e zamijetiti da je deklarirano ime zapravo varijacija na ime legendarnog osniva a tajnog Reda Rozenkrojcera. g. Taj tekst predstavlja svojevrsne programatske i globalne Smjernice. arapski. ruski) ugraviran tekst.Me utim. ali do danas nitko nije saznao pravo ime te osobe niti osoba koje je navodno predstavljao. kineski. svahili. Poznato je tek da je u srpnju 1979. Christian je rekao da on i njegova skupina planiraju ovo preko dvadeset godina i da ele ostati zau vijek anonimni. . za razliku od tih pretpovijesnih tvorevina. Christianu pro itajte ovdje. Christiana Rosenkreuza (rosen ru in. (Op irniju pri u o narud bi i realizaciji projekta te o R.9 m) na kojima le i vodoravno polo ena jedna manja. u ured tvrtke Elberton Granite Finishing u ao mu karac u skupocjenom odijelu koji se predstavio kao R. Povijest ovog spomenika zapravo je obavijena izmaglicom jer nitko to no ne zna identitet osobe ili osoba koje su naru ile njegovo postavljanje. stolje a. o ujka 1980. ima na osam suvremenih jezika (engleski. g. C. panjolski. Christian te rekao da predstavlja grupu ljudi koja eli naru iti neobi no veliko i kompleksno zdanje koje e prenijeti poruku ovje anstvu. kalendar i sat. kreuz kri ) iz ranog 15. ova u Georiji je suvremena i na svoje okomito postavljene etiri granitne plo e (5.) Spomenik je dovr en 22. Ubrzo je i sam Christian priznao da je rije o pseudonimu. hebrejski. kolokvijalno nazvan Ameri ki Stonehenge. a spomenik se naziva The Georgia Guidestones. hindi. C. Taj objekt tako er e biti kompas.

Rupa koja se u njemu nalazi omogu ava da se u svakom trenutku kroz njega vidi Sjevernja a. etiri nosive plo e orijentirane su u skladu s godi njim prividnim Sun evim kretanjem.Astronomska dimenzija spomenika ogleda se u nekoliko aspekata. Sredi nji kameni stup ispunjava dvije funkcije. Zatim je tu prorez koji je poravnat s godi njim kretanjem Sunca. odnosno nagnu em Zemljine osi. odnosno s polo ajem izlaze eg Sunca tijekom .

K tome i natpis na nov anici od 1 dolara na kojem pi e "Novi svjetski poredak" ispod piramidalne gra evine i ostalih masonskih simbola. Vodoravna plo a na vrhu kao glavnu funkciju ima rupicu kroz koju svakoga dana u podne probija Sun ev snop svjetlosti ozna avaju i na sredi njem okomitom stupu datum odnosno koji je dan u godini. sanskritu. U podno ju se nalazi tzv. plo a obja njenja na kojoj su ugravirani tehni ki podaci i opis karakteristika samog spomenika i njegova sadr aja. stolje a koji su planirali i provodili sterilizaciju odre enih segmenata dru tva poput zatvorenika i mentalno oboljelih. samo nosi vodu na mlin interpretacije da je rije o eliti koja dugoro no te i ostvarenju svjetske dominacije pod . Ne bi to bio jedini pokazatelj da Tre i Reich nikada nije dokon an ve se samo preselio s one strane Atlantika nakon to su njema ki znanstvenici hrpimice nakon zarobljavanja rehabilitirani i anga irani na ameri kim tajnim i javnim projektima u naoru anju i svemirskoj utrci. Oni kr anski religiozno indoktrinirani odmah e prihvatiti interpretaciju spomenika kao sotonskih 10 zapovjedi. osobito ako naginju nekom obliku new agea kao to je wicca. a sigurno e biti i onih koji e biti odu evljeni. egipatskim hijeroglifima i starogr kom.ekvinocija i solsticija. i polovicom 20. Ista je poruka ugravirana na njezinim rubnim stranicama vidljivim odozdo i to na etiri izumrla pisma: sumerskom klinastom. Mnogi e se zgranuti na ove podatke o spomeniku iz Geogije. dok e informiraniji prepoznati sli nosti naputaka o kontroli ljudske populacije s programatskim ciljevima eugeni kog pokreta me u znanstvenicima Amerike i Europe krajem 19. Na samom vrhu vodoravno polo ene plo e ugravirana je poruka: "Neka ovo bu smjernice du ka dobu razboritosti". a to je imalo svoj fini u njihovoj povezanosti (financijskoj i inoj) u projektu Tre eg Reicha koji je itavim narodima namijenio istrebljenje ili redukciju.

upravlja svijetom u kojem ivimo i usmjerava ga u eljenom smjeru. arhitektonski postavljene tako da izdr e nevere koje predstoje. pravde i razboritosti. Sve nove i nove bolesti koje se javljaju (AIDS. Me unarodnog monetarnog fonda. pti ja gripa. ima dogoditi na Zemlji u bliskoj nam budu nosti.The Art Of War.2010 at 23:19:37 "Najnasilniji element drustva je neznanje. Iz ozbiljnosti koncepta i izvedbe spomenika iz Georije neki smatraju da on predstavlja va no mjesto za Okultnu Hijerarhiju koja kroz globalne institucije poput Svjetske banke. a omogu ila svojevrsno resetiranje i uspostavu novog doba na novim na elima. bit e i onih koji e u ovim idejama prepoznati istinski dobronamjernu poruku posve enika i vizionara koji su imali povla teni ezoterijski uvid u ono to se. svinjska gripa itd.2.Emma Goldman "All warfare is based on deception." . Smjernice sa spomenika iz Georgije.) kao i razvoj genetski modificirane hrane kojom je mogu e u initi neplodnima itave populacije. prema mnogim predskazanjima i slutnjama. reducirala bi ovje anstvo i razorila postoje i nakaradni. predstavljale bi za etnicima te nove civilizacije putokaz ka dru tvu i ustrojstvu svijeta koji bi bio istinski odr iv jer bi po ivao na na elima posvema nje ravnote e. Svjetske trgovinske organizacije. Socijalna i geoekolo ka kataklizma koju e pre ivjeti tek manji broj. Sun Tzu DRU TVO THULE-THULE GESSELSCHAFT . izopa eni dru tveni i ekonomski poredak i vrednote. Wikipedia: Georgia guidestones Posljednje ure ivanje od Phlegma : 14. u ovoj interpretaciji obja njavali bi na ine na koje se namjerava eliminirati dvanaest tinaestina (12/13) ljudskog stanovni tva planete i svesti na preporu enih 500 milijuna.globalnom vladom i globalnim sudom." . Napokon. te znanstvene i financijske elite. kroz politi ke administracije niza zemalja.

To je bila pomno odabrana mje avina drevnih teutonskih mitova. kolovoza 1918. ispod povr ine mar iraju ih nogu i tutnjave tenkova na nurember kom Cepelinovom polju. U 1930-ima. O pravom podrijetlu ovoga znaka biti e vi e rije i u daljnjem tekstu. Hitler ga je postavio u bijeli krug na crvenoj pozadini kako bi konkurirao crvenoj zastavi Komunisti ke partije sa srpom i eki em. osnovao Felix Niedner kao eksremnu nacionalisti ku grupu. a veli anstven stadion u Berlinu 1936. pak izvori navode da je dru tvo jo 1910. Drugi. pulsirao je druk iji ritam puno starijeg sustava vjerovanja. koja je za cilj imala otkriti tajne izgubljene super-rase. bio doma inom Olimpijskih igara. koju su neki lanovi dru tva poistovjetili s Islandom i Grenlandom. stolje a. odnosno «Reda teutonskih vitezova» osnovanog 1912. Friedrick Krohn lan dru tva Thule 1920. Tako je jedan o najdrevnijih znakova sre e i blagostanja postao jedan od najmo nijih i najzlijih simbola 20. No. Hitlerova Njema ka prezentirala je sav sjaj svojih tehnolo kih dostignu a Na godi njem skupu u Nurembergu zra na flota vitkih bombardera protutnjala je iznad uzdignutih lica pripadnika Nacisti ke stranke. Dru tvo Thule Dru tvo Thule iji je lan bio Heinrich Himmler. koja simbolizira «sredi nju mo Nebeskog dragulja». ovo dru tvo bilo je glavni pokreta nacisti ke ekspedicije na planine Tibeta. U . u svoje redove privukla prvog ovjeka iza Hitlera-Heinricha Himmlera. mo da ak i Babylon?). stolje a. za koje su vjerovali da su ostaci isto tako mitske Atlantide. Ovu ideju je za eo Platon. to ukratko re i i odakle po eti pri u o ovome dru tvu? Prema nekim izvorima dru tvo Thule osnovao je njema ki okultist Rudolf von Sebottendorff 17. Dru tvo Thule po ivalo je u samom srcu carstva SS-a. isto nja kog misticizma i antropologije s kraja 19. predla e Hitleru znak «Hakenkreutza». ali Himmler zasigurno je. koje je postalo zastra uju a produ ena ruka Nacisti ke dr ave. vo u SS-a. Tako er. Ova bi a u Hindi/Budisti koj tradiciji poznata kao «Lame svih Lama» ili «Kraljevi svijeta» mogu se kontaktirati samo duhovnim putem. a i povijesna injenica govori kako je i sam Adolf Hitler (iako nikada nije postao izravan lan) na mnoge na ine podupirao rad ovog misti nog dru tva. kao minhenski ogranak tajnog dru tva «Germanenorden». filozofije koja je animirala rane ideologije Nacisti ke partije i to je iznimno bitno. a dalje razvila poznata okultistica 19. Sustav autoputa pove ao je brzinu putovanja du inom i irinom cijelog Reicha. Bilo kako bilo. odnosno super-rasa.Jedno od slabo istra enih dru tava uop e je dru tvo Thule ili Thule Gesellschaft. prvo su migrirali na zapad (misle i na zapad Indije. Da li ih je Hitler bespogovorno i u cijelosti prihvatio. (u hinduskim legendama naziva se jo i bijeli otok). Blavatskynim sljedbenicima. dobilo je ime po mitskoj zemlji HyperboreiThule. Ostali su tvrdili da su stanovnici Thule pre ivjeli kataklizmu i postali podzemni nadljudi. kukastog kri a kao za titni znak. Nakon kataklizme. moglo bi se raspravljati. i na kraju u Tibet. podzemni grad. Ova rasa nazvana «Vril-ya» o ivjela je u znanstveno-fantasti nom romanu «Nadolaze a rasa» engleskog romanopisca Edwarda Bulwera-Lyttona iz 1871. potom u pustinju Gobi. stolje a. njihovi duhovni mentori povukli su se u skriveni duhovni centar zvan «Asgard». Ono to je intrigantno kod ovog dru tva je da su njegova u enja i doktrine usa ena u samu sr nacizma. Simbol ovog «gospodara» je upravo famozna svastika s po etka teksta. Ova uvjerenja bila su sve osim tehnolo kih. Helena Blavatsky u svojim radovima nazvanim «Tajna doktrina» Thule-Gesellschaft je ostalo u prisnom kontaktu s «teozofistima».

kako bi se stvorili preduvjeti za osobnu transformaciju. svojim je nasljednicima u kasnim danima 1910. neupitnu poslu nost prosvijetljenom Majstoru. Sebottendorf je to nazivao «Fuehrerprinzip» (Fuhrerovo na elo). Eckart je svoju ulogu u tome procesu usporedio sa onim to je Ivan Krstitelj bi Kristu. a najpoznatije od njih je «Skull and Bones» (lubanja i kosti) koje djeluje na sveu ili tu Yale i identi no je Hitlerovom dru tvu Thule. Eckart je Hitlera dobro podu io. otvorio njegove centre u viziji i pokazao mu na ine komunikacije s Mo ima!» Svastika . To bi u kona nici omogu ilo dosezanje «univezalnih energetskih polja». odnosno ovjeka nadahnutog od strane samog Lucifera koji e pokoriti svijet i odvesti Arijevce u slavu. Ovo je potaklo pripadnike dru tva Thule da se poistovjete s teutonskim plemenima koja su 9. uvara tajni vril-a. filozof Houston Stewart Chamberlain vjerovao u rasnu nadmo «Arijevaca» koji su naseljavali sjevernu Europu. Na prijelazu stolje a termin «Ubermensch» (nad ovjek) prihvatili su mnogi filozofi. koje je povezivalo vi e tajnih dru tava. Kada se Hitler pridru io Dru tvu. koja bi u ovjeku «probudila» uspavane unutarnje mo i i omogu ila razvijanje nadljudskih fizi kih sposobnosti koje su nekada bile obilje je ponosne Arijevske rase. Alfredu Rosenbergu je izjavio: «Vjerujem u Hitlera. Dru tvo Thule zahtijevalo je disciplinu i slijepu. je dodijeljena zada a mesijinog «hranitelja». bez obzira na njegove prohtjeve. Dietrich Eckart je izjavio da je do ao ta dan. Dru tvo je proklamiralo i ekivanje odabranog ovjeka kojemu e se predati. kako bi do li u kontakt s «bo anskim sobom» u nevidljivom svijetu duhova. «maloga sebe». Tada je re eno da e se «Gospodar Maitreya» uskoro pojaviti kao njema ki mesija kako bi «poveo arijsku rasu u kona nu pobjedu nad idovim Eckartu a». ali sam ja taj koji naru uje pjesme! Uveo sam ga u u enja «Tajne doktrine». te izmislio formalni pozdrav za «tako dobrog ovjeka»: «Sieg. Vo a dru tva Thule. Tako er bio je omiljen me u pobornicima izokrenute Darwinisti ke teorije: jo jedan englez.koja se sastoji od fizi ke stvarnosti i (po napredovanju u njihov unutarnji krug) moralnih okova. iznad njega lebdi zvijezda!» Eckart je pratio svoju misiju koju je otkrio tijekom jedne seanse. Cilj dru tva Thule bio je razbiti barijeru tzv.ovom romanu pripadnici ove rase nadljudi imaju psihokineti ke sposobnosti (Vril) i ele zavladati svijetom. godina poslije Krista porazila rimske legije u teutobur koj umi kao nasljednici izgubljene super-rase Hyperborea-Thule. te po eo Hitlera upoznavati s minhenskim okultnim krugovima. Heil». predstavljaju i ga kao «dugo i ekivanog spasitelja». godine izjavio da je osobno primio jedan oblik satanisti ke objave po kojoj je njegova sudbina pripremiti tijelo za Anti-Krista. Najpoznatiji pripadnici ovog dru tva su George W Bush i njegov otac. Dietrich Eckart. Zanimljivo je istaknuti da je dru tvo Thule bilo dijelom me unarodnog «Bratstva smrti». Na samrti je izjavio «Slijedite Hitlera! On e plesati. poglavito Friedrich Nietzche.

nordijskog boga groma i bio je omiljen u krugovima germanskih neo-paganisti kih pokreta s po etka 20. Hitler je ve bio upoznat s ovim teorijama.photobucket. stolje a koji su ga nazivali «Hakenkreutz» (kukasti kri ). http://i140.com/albums/r. Predlaga i ideje «Lebensrauma» tra ili su rekolonizaciju Slavenskih zemalja koje su pokorili vitezovi Teutonci u srednjem vijeku i ponovno ujedinjenje germanske populacije isto ne Europe i europskog dijela Rusije. te bila glavna ideja i parola njema ke politi ke desnice. Dru tvo Vril tra ilo je na in za kontaktiranje podzemnih superljudi. teorije koja je imala vode u ulogu u njema koj imperijalisti koj ideologiji jo od 1890-tih. invaziju na Sovjetski Savez 1941.Drevni indijski simbol sre e. Hitlerov bliski suradnik Rudolph Hess poslije ga je upoznao s Haushoferom. koja e prerasti u operaciju «Barbarossa». Hitler se upoznao s pisanim djelima profesora Karla Haushofera. svastika bila je tako er i tradicionalni simbol Thora./nazimyth2. Geopolitika Haushofer je tako er bio i gorljivi branitelj ideje «Lebensrauma» ( ivotnog prostora). Dok je bio utamni en u zatvoru Landsberg. godine. U sli noj maniri Hakenkreutz je usvojilo i dru tvo Thule. kako bi od njih nau ili drevne tajne Thule. biv im vojnikom i znanstvenikom i osniva em dru tva Vril koje se kasnije istaknulo kao unutarnji krug dru tva Thule i nastavilo djelovati i nakon njegova ga enja. Ve sam ranije spomenuo kako je svastika dospjela na nacisti ku zastavu. ali Haushoferovi radovi jo su vi e ideolo ki potkovali ovu ideju.. Dodatna doza okrutnosti pristigla je u razmi ljanja Nacista 1923..jpg Podrijetlo Arijske rase Po etkom 20-tih godina otrovna mje avina rasne teorije i teutonskog misticizma ukorijenila se duboko u nacisti koj filozofiji koja se borila za politi ku prevlast u Weimarskoj republici. Tako er je promoviralo ideju o centralnoazijskom podrijetlu Arijske rase. iji su lanovi kao i neo-paganisti bili zakleti antikr ani. a Haushofer je tvrdio da je posjetio Tibet u potrazi za dokazima ove teorije. .

Sebottendorf je ve 20tih godina propagirao ideju «kona nog cilja» kojom bi se idovi doslovno «istrijebili s lica zemlje jednom za svagda» koriste i najkrvolo nije metode uklju uju i i osnivanje koncentracijskih logora. odnosno Njema kom narodu. To (Teutonska pobjeda nad Rimljanima)je ponovno pobudilo osje aj ponosa kod. . u prvom svjetskom ratu. vode i propagandist prepoznao je privla nost pretpotopnog primitivizma na umove Nijemaca koje su proklamirali dru tva Thule i Vril.Pretpotopni primitivizam Hitler. Jedna je stvar dru tava Thule i Vril jo vi e privukla Hitlera i Himmlera-potpuna predanost ideji uni tenja idova (juda) koji su bili vi eni kao rasna prijetnja i kozmi ki neprijatelj «Volku». pora ene njema ke nacije i i la ruku pod ruku sa neslu benom nacisti kom idejom «vi e od religije je ustrajnost u stvaranju novog ovjeka».

.

fantazije Himmlera i dru tva Thule postali su stvarnost. godine.com/albums/r. Naoru ani pripadnici poznatiji kao Waffen SS borili su se zajedno s regularnim postrojbama njema ke vojske u Drugom svjetskom ratu. No. kada je Hitler postao njema ki kancelar. SS-ovski Kamelot postao je dvorac Wewelsburg. 1933. Komisija Ahnenerbe. u blizini ume Teutoburg. brojili 500.photobucket.Provoditelji rasne doktrine i dvorac Wewelsburg. Vo en nametnutim nacisti kim diktatom i idejom rasne isto e provoditelj rasne doktrine postaje Himmlerov SS. koji je postao Himmlerov hram vjere u novi svjetski poredak. samo da bi dokazali kako je njima su eno vladati svijetom i da pri tom imaju podr ku misti nih sila. «Schutzstaffel» (za titni odred)». http://i140. Osnivane su i specijalne jedinice nazvane «Einsatzgruppen» iji je zadatak bilo i enje isto ne Europe od idova. Ovi odredi zapo eli su kao 300-tinjak Hitlerovih osobnih tjelesnih uvara. produ ena ruka SS-a. Zadatak im je bio prona i znanstvenu.000 ljudi. Na podu dvorca nalazio se tamni mozaik zvijezde koja je ozna avala sredi te i nad kojim su provo eni magijski rituali dvanestorice nacisti kih asnika poznatih kao «Dvanest vitezova». u kojima su provo eni okrutni eksperimenti sa svrhom dokazivanja arijevske superiornosti. antropolo ku i arheolo ku dokumentaciju koja bi ujedinila njihovu drevnu pro lost i njihovu sudbinu. a Himmler ih je vidio kao reinkarnacije teutonskih vitezova i vitezova iz legendi o kralju Arthuru. pogansko mjesto mo i za koju su neki vjerovali da e uvati i sam «Sveti Gral»..ratu SS je punio nacisti ke koncentracijske i logore za istrebljenje. sredinom 1930-tih gorljivo je tra ila podrijetlo arijevske rase irom svijeta. za kojima su tragali Arthurovi vitezovi okruglog stola. da bi do 1939. izme u gradova Hamma i Paderborna.-Ahnenerbe..jpg Ahnenerbe i Tibet . Wewelsburg je trebao postati sredi te tog poretka. ova je vizija imala vrlo mra nu stranu U Drugom svj.

koji je vodio nekoliko ekspedicija na Tibet. dok europski rasni elementi najvi e dolaze do izra aja kod predstavnika aristokracije. godine tibetanci su podosta bili naklonjeni Njema koj i njihovom savezniku Japanu.Komisija pod punim imenom «Ahnenerbe Forschungs und Lehrgemeinschaft» bila je dru tvo za istra ivanje i pou avanje o naslije u predaka. sveti grad bo anske sfere». kako bi uspostavili protute u britanskom i kineskom utjecaju u regiji. Hedin je nazo io osnivanju Instituta za unauatrazijska istra ivanja.. kao njema ki saveznici. a njezin pronalazak bio je predmetom barem jedne nacisti ke ekspedicije. U sije nju 1943. Begerova uloga bilo je provo enje znanstvenih istra ivanja o tibetancima. Vjerovao je da bi Tibetanci mogli igrati klju nu ulogu u regiji nakon kona ne pobjede. Iste godine dru tvo Ahnenerbe predvo eno Ernstom Schäferom pokrenulo je ekspediciju na Tibet. Sa antropolo kog gledi ta je zaklju io da Tibetanci predstavljaju prijelaznu razvojnu fazu izme u mongolskih i europskih rasa. neki poklonici nacisti ke rasne teorije vjerovali su u postojanje misti ne zemlje Thule izme u Islanda i Grenlanda. Kako sam ve spominjao. te u detalje zabilje io i druge fizi ke predispozicije. U tom je imao podr ku vedskog istra iva a i nacisti kog simpatizera Svena Hedina. Jedan od lanova eksped icije bio je i antropolog Bruno Beger. Hitler je o Hedinu imao toliko visoko mi ljenje da ga je pozvao da odr i pozdravno slovo na Olimpijadi 1936. Ekspedicija na Tibet 1938. 1937. pobornik teorije o Tibetu kao domu «sjeverne rase». Tijekom svog boravka prou io je vi e od 300 lubanja stanovnika Tibeta i Sikkima. Dvije godine po osnutku. ogranka Ahnenerbea. No. Karl Haushofer je bio uvjeren da klju ovladavanja vril energijom le i u Tibetu. Himmler dru tvo pripaja SS-u. . Schäfer je poslije objavio zapis o toj ekspediciji u knjizi «Sve anost o iljaka bijele tkanine: istra iva ka ekspedicija kroz Tibet u Lhasu.

To bi omogu ilo. Agenti dru tva Ahnenerbe pristigli su u ime Wermachta i detaljno pretra ivali ova podru ja za dokazima Njema kog podrijetla. Otkriveni arheolo ki pronalasci transportirani su u tabo SS-a u Wewelsburgu. isti e Ravenscroft. ali naga a se da je postojalo jo ekspedicija i prije. Ku e od blata i kamene sjekire Tijekom Drugog svj. . Ovaj scenarij neodoljivi podsje a na Bulwer-Lyttona.Podzemni gradovi Nije poznato da li je bilo jo ekspedicija na Tibet. rata Himmlerove opsesivne potrage za arijevskim korijenima urodile su pronalaskom arheolo kih nalazi ta u zapadnoj i ju noj Rusiji.1943. ali i poslije. U svojoj knjizi Spear of Destiny (Koplje sudbine) (1973) Trevor Ravenscroft raspravlja o tome da li su Nijemci u razdoblju izme u 1926. uvarima okultne mo i vril. Nakon nacisti kog poraza voditelj dru tva Ahnenrebe Dr Wolfram Sievers osu en je na smrt. te je postavljao pitanje «za to se skre e pozornost svijeta na injenicu da nememo pro losti? Nije li dovoljno to da su Rimljani podizali monumentalne gra evine u vrijeme kada su na i preci ivjeli u ku ama od blata. ak je i Hitleru po ela smetati Himmlerova opsesija.?» Osu en na smrt Tajna mo vrila nije uspjela spasiti Tre i Reich od propasti. no ne zbog arheolo kih ve . provodili niz ekspedicija. nacistima odr avanje kontakata s njihovim arijevskim precima. koji su skriveni u podzemnim gradovima ispod Himalaja.

A sad ono udno sjedi ta Redova Isto ne Zvijezde i njihovih najbli ih saveznika Duginih Djevojaka i Jobovih K eri (o kojima e biti rije i ne to kasnije u tekstu). uz negativnu reputaciju imalo i reputaciju promicatelja rasne.eksperimenata na ljudima u koncetracionim logorima. Slobodno komentirajte. je « najve a bratska organizacija na svijetu kojoj pripadaju i mu karci i ene. Kako emo u daljnjem tekstu vidjeti. pitajte. Red Isto ne Zvijezde dobar je primjer prakticiranja nekih od gore spomenutih zna ajki. Arheolo ki svijet Ahnenerbea umro je zajedno s Hitlerom. kako se vidi na slici ispod kori tenjem broja Pi 1.MASONSKA VEZA Red Isto ne Zvijezde. na adresama s brojem 1. ali i u Italiji. spolne. koji je. Kini i F ilipinima. Tim vi e iznena uje injenica to su to inila u vrijeme davno prije i prvih naznaka ideja o navedenim pravima i slobodama. Ovaj Red je oblik prihva enog slobodnog zidarstva ija u enja po ivaju na Bibliji i iji su ciljevi benevolentnog i humanitarnog karaktera. Himmlerom i Sieversom. Samo da napomenem da iako sam ja zapoceo ovu temu za stvarno velikim postovima to ne znaci da i vi trebate imati takve postove. Australiji. Mnogi lanovi dru tva postali su vode i profesori u poslijeratnoj Njema koj. Jedino jo Wewelsbur ki dvorac podsje a na zlokobne mo i jedne izokrenute filozofije. RED ISTO NE ZVIJEZDE . Saudijskoj Arabiji. a to se mo e primjeniti na neka tajna dru tva koja izviru iz Slobodnog zidarstva. raspravljajte. A sad mali prilog teoreti arima zavjera.618 mogu se kreirati mandale u obliku savr enog pentagrama. simbol Reda Isto ne Zvijezde.» Ovaj red svoje podru nice ima ve inom u Americi. Uz iznimku da je (gotovo) u potpunosti bio rezerviran za ene. vjerske. ve upravo suprotno-da postane ravnopravan ogranak Slobodnog zidarstva. masonstvo je u nekim segmentima. prema njihovoj vlastitoj literaturi.618! Slu ajnost ili neka simbolika? . ali ne u smislu diskriminacije. Njema koj. Rumunjskoj. nacionalne i politi ke jednakosti. no u stvarnosti navodno slu i zlim ciljevima Iluminata. okrenut naopa ke.

Robert Morris. pravnik i . visoko pozicionirani mason.Osniva Reda Isto ne Zvijezde bio je dr.

Nakon objave svojih rituala 1849. Drugim rije ima. lanovi ovog reda moraju biti punoljetni i moraju biti Majstori Masoni s dobrom reputacijom. povezao se sa Roberom Macoyem koji je rituale bazirane na Morrisovim idejama objavio 1867. 1994. godine nisu postojali nikakvi znakovi njezinog rada i djelovanja. polusestre. ili iz redova Duginih Djevojaka ili Jobovih K eri koje su napunile dovoljno godina. postojala je istoimena organizacija osnovana negdje izme u 1788. unuke. 1850. ogorice i bake. Morrisa bila je osnovati enski ogranak Slobodnog zidarstva. i 1793. Podre enim (lokalnim) podru nicama upravljali su kaptoli na dr avnoj razini. godine. ali se nije uspio suprotstaviti brojnim protivnicima takve ideje. Iz sastava lanova da se primjetiti da su lanice morale biti rodbinski povezane s Masonima . ali 1867. ili barem povezani s nekim takvog profila. udovice. Izvorna zamisao dr. majke.u itelj iz Bostona u Massachusettsu. poluk erke. On je tako er bio i Majstor Mason. i Veliki Me tar Kentuckya (u mirovanju). pomajke. koji su. pak. Prvi Veliki Kaptol (podru nica) utemeljen je iste godine u Michigenu. k eri. bili podre eni Generalnom Velikom Kaptolu u Me unarodnom Hramu Reda Isto ne Zvijezde koji je sjedi te imao u Washingtonu. . Dodu e. statut Reda dopunjen je na na in da su lanicama reda mogle postati i ne akinje. lanovi su osim Majstora masona mogle biti njihove supruge.

je masonska organizacija za mlade. Jobove K eri su jo jedna masonska organizacija rezervirana za mlade djevojke u dobi od 10 21 godine. godine u Nebraski i Omahi od strane Ethel T. u posebnom kaptolu nazvanom Bethel. koja u i vje tinama vo enja i upravljanja kroz dru tveno koristan rad. a kada to nala e potreba.Red Duginih Djevojaka I Jobove K eri Me unarodni Red Duginih Djevojaka. Djevojke u dobi od 11 do 21 godine u e vrijednost dobrotvornog rada kroz razne projekte koje organiziraju lokalne i dr avne podru nice. Sastaju se u masonskim lo ama. No. da se vratimo izvornoj temi . Wead Mick. Ova organizacija osnovana je 1920. s izvornom svrhom edukacije i prakticiranja u enja Biblije kroz toleranciju prema svim ostalim religijama.

jednoglasna i prije svega tajna. koji bi se potom potvrdili na zajedni koj ceremoniji. stupnjevi nisu mogli biti potvr eni bez predsjedavaju eg «brata» s dobrom reputacijom . a nekima je ta titula dodijeljena.Svaki Kaptol Reda Isto ne Zvijezde ima 18 asnika od koji su neki bili izabrani. Svaki kaptol imao je pravo odlu iti tko e postati lanom organizacije. Kr anima se nije izri ito zabranjivalo lanstvo u Redu. dok su ostalih 9 morale biti ene (Matron i Matrona Suradnica). ali bilo je te ko balanstirati izme u prakticiranja kr anske vjere i pripadnosti Redu. Pogodan kandidat morao je dokazati svoje vjerovanje u Vrhovno Bi e.Patrona ili Patrona Suradnika. Zanimljivo je da je Red Isto ne Zvijezde zahtijevao vjerovanje samo u Vrhovno Bi e. Inicijacija u razli ite stupnjeve morala je biti anonimna. Dok se Dostojna Matrona smatrala predsjedavaju om Reda. i tada bi bio iniciran u pet stupnjeva. Izvorna ideja nastanka Reda isto ne Zvijezde i bila je da to bude samo jedan od planirana tri stupnja. iako se zasnivao i na Starom i na Novom Zavjetu. Postoji 18 osnovnih inova svakog Kaptola: * Dostojna Matrona predsjedavaju e tijelo Dostojni Patron Majstor Mason kao nadzorno tijelo Matrona Suradnica preuzima du nosti Dostojne Matrone u slu aju sprije enosti o Patron Suradnik preuzima du nosti Dostojnog Patrona u slu aju sprije enosti Tajnik Blagajnik Kondukter razvodi posjetitelje i inicijate o Kondukter Suradnik poma e pri najavljivanju i skrbi o glasa koj kutiji Kapelan vodi Kaptol u molitvi Mar al Organist Adah Ruth Esther Martha Electa . Ostala dva stupnja trebala su se zvati Kraljica Juga i Red Amarantha. Dva asnika obvezno su morali biti mu karci (Patron i Patron Suradnik).

uvar - sjedi pored vrata u sobi za sastanke vode i brigu da su svi na broju i da su lanovi Reda Stra ar sjedi pored vrata izvan sobe za sastanke vode i brigu da su svi koji ele u i lanovi Reda

Podrijetlo i povijest Usvojene Ceremonije me u enskom afroameri kom populacijom Visoka Dostojna Matrona (u mirovanju) Jessie M. Ayers bila je lanicom Kaptola Miriam br.4, Reda Isto ne Zvijezde pod jurisdikcijom Velikog Kaptola Georgiana Thomas distrikta Columbia. Svoju slu bu provela je kao Visoka Dostojna Matrona 1989. ali i kao Visoka Povjesni arka Velikog Kaptola Georgiana Thomas u razdoblju od 1971. -1991. Izvjesni Thornton Andrew Jackson do ao je 10. kolovoza 1874. godine u posjed tekstova Ceremonije Usvajanja Reda Isto ne Zvijezde. Ove tekstove dobio je od Brata C.B. Casea, zamjenika i zastupnika Preuzvi enog Roberta Macoya, 33. Vrhovnog Svjetskog Patrona Ceremonij e Usvajanja. Kao dodatak, od Casea je dobio dozvolu za uspostavljanja kaptola Isto ne Zvijezde i me u provjerenom afroameri kom populacijom.

Tako je 1. Prosinca 1874. godine uspostavljen prvi kaptol Reda Isto ne Zvijezde sa afroameri kim lanovima u SAD-u, pod nazivom Kaptol Kraljice Esther Br.1 . Sjedi te mu je

bilo u O Street, na broju 708 u Washingtonu u ku i gospo e Georgiane Thomas. Prva Dostojna Matrona bila je sestra Marta Welch a prvi Dostojni Patron brat Thornton A.Jackson. Jedanaest mjeseci kasnije, Veliki Me tar William H. Myers i njegov zamjenik William A. Tallaferro, Ujedinjene Velike Lo e colubijskog Distrikta, pozvani su kako bi im bile dodijeljne po asne titule. Oni su to prihvatili, te su tako dodatno u vr ene veze koje povezuju masonske obitelji. Tom prigodom Veliki Me tar Mayers u svom govoru kovao je u nebesa Kaptol Kraljice Esther Br.1: Neka golubica mira lebdi nad vama. Neka Svevide e Oko, kome se klanjaju Sunce, Mjesec i Zvijezde uvijek nad vama bdije. Neka vas titi i uva u va im svakodnevnim nastojanjima da promovirate sveop e dobro ovog kaptola.
E

Ubrzo potom otvoreni su jo neki kaptoli poput Kaptola Kraljice Shebe Br. 3, Gethsemane Kaptola Br. 4. I brojnih drugih. Svaki puta kada bi se osnovala nova podru nica, nedugo zatm i priznala bi ju regularna masonska Lo a to je dodatno irilo i u vr ivalo masonske veze. asnici Pythagoras Lo e Br. 9, dodijelili su asnicima Kaptola Kraljice Esther Br. 1, prva odlikovanja poznatija i kao rozete. Ceremoniju dodjele uprili io je Dostojni Patron Thornton A. Jackson koji je elio da kaptoli uspiju u poslu koji je pred njima i ciljevima koje su si zadali. Tom prigodom Jackson je pdsjetio asnike da rozete nose s ponosom i u znak sje anja na 5 Heroina: Adah, Ruth, Esther, Marthu i Electu. Na kraju svog izlaganja izjavio je slijede e:

Tebi, Kraljice Esther i Suradnicima, predstavnicima zraka Predivne Zvijezde iz koje izviru najdivnije, najproro anskije i najinstruktivnije lekcije Starog i Novog Zavjeta. Neka uvijek baca zrake ljepote i spokoja na sve na to privla i tisu e da Ga tuju. Ova izjava svojevrsna je ideja vodilja lanovima Reda Isto ne Zvijezde od 1875. pa sve do dana njih vremena. Probajte malo progooglati pojam Order of the Eastern Star i vidjet ete koliko rezultata dobiti, i gotovo svaki link je razli ita podru nica. TRILATERALNA KOMISIJA I 3. SVJETSKI RAT Osim povijesnih urota i mo ebitnih naga anja o tome koliko su tajna dru tva utjecala na politi ko ekonomska kretanja na globalnoj razini, vrijeme je da se posvetimo onome to se doga a danas. Cijeli svijet je klicao progla enju novog predsjenika SAD-a, vjeruju i da e prvi afroameri ki predsjednik donijeti promjene, ne samo u svijesti ve i u globalnoj politici. No, jedan ovjek po imenu Webster Tarpley koji je osim to je vrstan povjesni ar i biograf nekih biv ih amrei kih predsjednika, ne misli tako.
F F

Muslimansko piodrijetlo aktualnog ameri kog predsjednika samo je lukavo smi ljeni "spin" koji e ameri ku vanjsku politiku odvesti ne ka smirenju sukoba na Bliskom istoku, ve ka rasplamsavanju mnogo ve eg "mitskog" sukoba supervelesila. Svi znaju da centri politi ke, vojne i ekonomske mo i ne le e u Kabulu i Bagdadu, ve u Moskvi, Pekingu i Washingtonu...Da bi se izvukli iz pomalo gubita kih sukoba u Afganistanu i Iraku ( a gotovo i iz rata s Iranom za koji je postojala izravna prijetnja tijekom srpnja-kolovoza 2007.), Amerika je s Obamom stvorila novog "Mand urijskog kandidata" i na taj na in stavila to ku na "i" sinteti kog sukoba " rata protiv terorizma" koji je zapo eo 2001. Prema rije ima doti nog Tarpleya, kandidatura Barracka Obame je jo vi e militaristi ka i agresivnija od kandidature njegovog prethodnika Busha i njegovih neo-konzervativaca. Novi ameri ki prdsjednik nije ni ta vi e do lutka na koncu Trilateralne komisije, a posebice izvjesnog Zbigniewa Brzezinskog.

ve ratovi na ve oj skali. Sada ova ista Trilateralna komisija stoji iza kandidature Barracka Obame. Projekt Obamine adnistracije ne e biti ratovi na Bliskom istoku.Trilateralna komisija je u biti klika bankara koja je vodila i Carterovu administraciju. U prilog ove teorije idu i najnovije izjave . Taj projekt je koncizniji i razra eniji od neo-konzervatisti kog pristupa "razori i osvoji". ali ustvari zastupa kvalitativno gore i destruktivnije ciljeve i mo e isporu iti Europu kao pijuna i " rtveno janje". a po rije ima Brzezinskog centri mo i le e u Pekingu i Moskvi i on je odlu an da se osovina SAD-V. Kako sam ve prije rekao. a mnogi se sje aju koliko je ona bila katastrofalna-ekonomski i strate ki.Britanija odr i u narednom periodu kao vladaju a supervelesila. jer nafta vi e nije pitanje prevage i presti a. Ova klika se sada odlu uje na elo nacije dovesti ne nekog desni ara i neo konzervativca. no s jo vi e pripreme i indoktrinacije. ve ljevi ara i demagoga koji obe ava "nadu" i "promjenu".

oni postaju topovsko meso u ve spomenutom potencijalnom sukobu protiv Rusije i Kine.. Brzezinski je prije nekog vremena posjetio ovo mjesto s ciljem protjerivanja Rusa i okretanja Sirije protiv njih. I Rusi i Kinezi imajusvoje muslimanske manjine koje bi dale du u i srce da se oslobode svojih "tla itelja" ( u Kini su to Viguri).I tako .NE! injenica je da Sudan s gotovo 10% opskrbljuje Kinu naftom.. a Rusi i Medvedev ka u kako je vrijeme ponovno se naoru ati do zuba s naglaskom na nuklearni program (Jutarnji list.. Brzezinski je to ve jednom u inio zarativ i Afganistan s Sovjetskim savezom i naoru avaju i afganistance ameri kim oru jem. Uzmimo za primjer pristup McCaina i neokonzervativaca.Sve to treba je poduprijeti te manjine i naoru ati ih do zubagerilski rat svjetskih razmjera. a ljevica koju podupire Rockefeller i Soros (Trilateralna komisija) -likuje.Shvativ i strate ku va nost Tartosa u Siriji.. Obama ka e: "Amerika nije neprijatelj muslimana" (Jutarnji list)... Isti scenarij ele primjeniti sa Sirijom.. DEMOLAY INTERNATIONAL.. dok Brzezinski ka e: nemojte to u initi.. Darfura i humanitarne krize?. Kina mudro uti. Ve ernji list) .oni ka u "bombardirajmo Iran sa svim raspolo ivim sredstvima". Ameri ka desnica nema pravo rje enje za ovaj scenarij....umijesto toga u inmo Iran svojim saveznikom i zaratimo ih s Rusijom. Ostatk zaklju ite sami.RASADNIK BUDU IH SLOBODNIH ZIDARA . Jo jedan primjer: da li su Ameri zabrinuti zbog Sudana.. umijesto da Muslimani postanu neprijatelj.predsjednika navedenih supervelesila. jer je SAD ve pred bankrotom i ne mo e si priu titi jo jedan rat takvih razmjera.

Povijesne injenice govore da su to inila i sama tajna dru tva. svakom dru tvu se nastojalo pripisati neko misti no podrijetlo zasnovano na zasadama raznih dokazanih tajnih dru tava. Kako bi u tome bili to uspje niji. Drugim rije ima.Otkada postoje tajna dru tva postojala je i opozicija koja je na ovaj ili onaj na in nastojala diskreditirati njihov rad. dokumente i zapise. po to su bili vitezovi-redovnici nije udno to su bili organizirani kao bratov tina. ponovno dolazimo do Templara kao najstarijeg tajnog dru tva ili bar dru tva s tajnama. a isklju imo navodne tvrdnje o postojanjima pojedinih tajnih dru tava. Bez obzira da li su pojedina dru tva doista imala podrijetlo u pro losti ne mo emo olako ignorirati ideologiju s kojom su se uporno povezivali. jer su se s prvim danom svoga obznanjivanja po ela pozivati na neke drevne manifeste. bratov tina.religijskih sekti i inih organizacija. asocijacija. Ako u obzir uzmemo dokazane povjesne injenice. pseudo. fascinacija Templarima proizilazi iz injenice da je ovaj Red od ubogih Kristovih vitezova postao najmo nija organizacija u sjeni tada njeg poznatog svijeta. no injenica ipak stoji da . Templarima vjerojatno nije bilo u interesu pozirati takvim ustrojem. koja je funkcionirala po vojnoduhovnom principu i na strogoj hijarajrhiji. Kako sam ve nebrojno puta istaknuo. kao uostalom i brojni crkveni redovi danas.

no zato znamo da se jedna me unarodna bratov tina za mladi e zove upravo DeMolay International (biv i Red DeMolaya) po zadnjem Velikom me tru Reda Vitezova Templara spaljenom na loma i. tako da svoje podru nice danas imaju u Kanadi. Svaku podru nicu ovog dru tva sponzorira neka masonska lo a ili drugo masonsko tijelo. Kolumbiji. svoju karijeru nastavljaju kao Slobodni zidari. Mentori se fokusiraju na razvoj dru tvene svijesti. Kako je organizacija nastavila rasti. Meksiku i u jo nekim dijelovima Ju ne Amerike. Land. naj e e o evi i majke ili biv i lanovi organizacije koji se zovu Seniori. Arubi. Kada su svoje podru nice uspostavili u gotovo svakoj dr avi SAD-a. Ovu masonsku organizaciju za mladi e od 12-21 godine osnovao je 1919. razvoj vje tine vo enja i osobne odgovornosti. Australiji. Drugim rije ima. Boliviji. I danas. Njema koj. Ne mo emo znati da li slobodni zidari izviru iz Templara. Brzilu. Japanu. Prvi lanovi ovog dru tva postali su Louis Lower i jo osam njegovih prijatelja bez o eva. bri no je koncipirana po modelu slobodnog zidarstva. Filipinima.su njihovi zasadi bili pravi rasadnik tajnih dru tava u budu nosti. ova organizacija vrlo je sli na Jobovim K erima i Duginim Djevojkama o kojima sam ve ranije pisao. Iako nisu direktno povezani sa slobodnim zidarima Red De Molaya smatra se pridru enim tijelom. Trenutno ova organizacija broji 18 000 lanova samo u Sjevernoj Americi. tako da su lanovi u red inicirani kroz cijeli niz alegorijskih obreda. U svome radu koriste model mentoringa. Ime 23 i ujedno posljednjeg Velikog me tra Templara uzeo je s ciljem promicanja vrijednosti lojalnosti i odanosti. ubrzo je privukla pa nju Masonskih lo a koji su je formalno priznali u mnogim dr avama. Italiji. Ciljevi lanovima organizacije mogu postati svi mladi i u dobi od 12 do 21 godine starosti i ne moraju imati nekog ro aka koji je ve lan neke masonske Lo e. Dru tvo se zasniva na sedam osnovnih vrlina: G . Kako je ova organizacija lan masonske obitelji. Organizacija je rapidno rasla tako da je do kraja 1921 Land shvatio da e ovoj organizaciji morati posvetiti svoje puno vrijeme. u Kansas Cityu u dr avi Missouri uspje ni poslovni ovjek Frank S. a mentori novoprido licama su odrasli mu karci i ene. Izvorna ideja ove organizacije bila je postati uto i te i savjetovali te za mladi e koji su o eve izgubili u ratu. mnogi lanovi po izlasku iz ovog dru tva. Portugalu. Land je otkrio potrebu stvaranja mjesta gdje bi se mladi i s istim probleima mogli povezati i nau iti odgovornosti. Red DeMaolaya postaje me unarodan i osniva svoje podru nice i u inozemstvu. Panami.

isto i i patriotizmu. Glavni Dr avni Svjetnik ili Glavni Savjetnik Jurisdikcije zadu eni su za organizaciju na dr avnj razini. Tako er. Seniore te ostale starije suradnike iz masonskih redova u prenesenom zna enju zovu jo i otac pozivaju i se na izvornu ideju dru tva da postane zamjena za izgubljenog oca. On je uvijek iz redova starijih lanova.bratskoj ljubavi. Za njegovanje ovih vrlina dobijaju se i posebna odlikovanja. pouzdanosti. te zapisni ara kojeg imenuje nadzorno vije e. a biraju ga sami lanovi. skromnosti.lanovi koji su svojim radom i zalaganjem na ovaj ili onaj na i pomagali u radu ovog dru tva. Struktura Reda Regionalna podru nica Demolayeva Reda naziva se kaptol. No osim na lokalnoj razini DeMolay international ima i upravlja ka tijela na dr avnim razinama. Sve du nosnike organizacije imenuje Glavni Savjetnik osim ostalih savjetnika i blagajnika. a vodi ju Glavni Savjetnik. Evo kako izgleda struktura ove organizacije: Izabrani: * Glavni savjetnik Savjetnik senior Savjetnik junior blagajnik Imenovani: H H * Zapisni ar * akon senior * akon junior * Stjuart senior * Stjuart junior * Orator * Sentinel * Kapelan * Mar al * Standard Bearer (?) * Almoner * Sedam perceptora * Organist . U kasnijim godinama Seniorima su postale i ene koje esto zovu majkom . Savjetnik Senior naj e e je taj koji Glavnog Savjetnika nasljedi na njegovoj funkciji. imena i pozicije du nosnika variraju u svakoj pojedinoj jurisdikciji. a po asne titule i odlikovanja dobivaju i ne. po tovanju prema Svetim Stvarima. U radu Glavnom Savjetniku poma e Savjetnik Senior i Savjetnik Junior. kolegijalnosti.

astrologije. egipatski. Danas. duhovnoj i psihi koj evoluciji ovje anstva. John Wayne I Bill Clinton! HERMETI KI RED ZLATNA ZORA Hermeti ni Red Zlatne Zore (tako er znan i kao H. divinacije. od strane Dr.O. Sustav magije Zlatne Zore nije religija. Williama Wynn Westcotta i Samuel Liddell MacGregor Mathersa. idove i kr ane. judeo-kr anski. ljudi iz mnogih razli itih religijskih putova smatraju sebe praktikantima magije Zlatne Zore uklju uju i neopagane. I I .) je neprofitna organizacija Floride iji je cilj neprekidno o uvanje onog tijela znanja znano kao Hermetizam ili Zapadna ezoterna tradicija. Nastavni plan uklju uje studij Kabale. koje je prestalo postojati pod tim imenom 1903. rozenkrojcerski i masonski elementi mogu svi biti na eni unutar u enja G:. gnostike. da bude Hermeti no dru tvo posve eno filozofskoj. ali nastavilo djelovati tijekom godina pod imenima dvije organizacije proiza le iz nje. unutarnje alkemije. Tako er je dizajnirana da bude kola i muzej znanja. Regardieova jasna i neosporna elja bila je da bilo koji i svi duhovni tragaoci mogu ne to dobiti iz u enja Zlatne Zore za vlastiti rast i evoluciju.D:. vidovitosti i Enohijanske magije. Zlatna Zora je planirana.Cijela je ekipa poznatih i manje poznatih prodefilirala kroz ovaj Red.G. Mentor i vode e svjetlo Hermeti nog Reda Zlatne Zore bio je pokojni Dr. dolazio je iz razli itih religijskih izvora. gnosti ki. egipatske magije. a neki su u li i u Hall of fame . gr ki. Za na a pojimanja najpoznatiji DeMolayevci bili su Walt Disney.D. Tolerancija za sva religijska vjerovanja je bila nagla ena.D:. a simbolizam koji je upotrebljavala G:. Ova organizacija promovira u enje originalnog Hermeti nog Reda Zlatne Zore. Stella Matutina i Alpha et Omega. Israel Regardie. iako religijsko slikovito prikazivanje i religijski koncepti igraju va nu ulogu u njezinu radu. od strane njenih osniva a. magijskog bratstva osnovanog u Londonu 1888. gdje studenti mogu u iti principe okultne znanosti i razne elemente zapadne filozofije te magije. Sustav magije Zlatne Zore je dizajniran da podu ava svoje studente apstraktnom ezoternom znanju kao i prakti nijim primjenama ceremonijalne magije.

Mathers. prijavio se u Washin gton College of SRIA (Societas Rosicruciana in America). nastale nakon to se izvorni Red raspao na razli ite frakcije. William Butler Yeats. velja e 1926. Obitelj je prihvatila tu gre ku kao novo ime. Israel Regardie je bio od mnogih smatran kao zadnji ivi Adept veoma ivog magijskog pokreta poznatog pod imenom Hermeti ki Red Zlatne Zore. Rana Povijest Kao sin siroma nog idovskog useljenika. Stella Matutina i Alpha et Omega. Westcott. William W. o ujka 1926. lipnja 1927.Israel Regardie Prije nego to je preminuo 10. i ranog 20. cijela se obitelj preselila u Washington DC kad je Israel Regardie imao 13 godina. Pa ak i u izuzetnoj skupini veoma u enih maga Regardie posjeduje veoma visoki autoritet. To mu je kasnije mnogo pomoglo u prou avanju kabale. . privukla je veliki broj poznatih okultista kasnog 19. Regardie je esto posje ivao Knji nicu Kongresa. Od ranih dana bio je zainteresiran za teozofski rad Madame Blavatsky. studenog 1907. Arthur Edward Waite. o ujka 1985. 18. Samuel L. bio je iniciran u stupanj Neofita i napredovao u stupanj Zelatora 2. stolje a. Me u njima su bili Dr. godine. 1921. Veoma brzo je na ao u itelja hebrejskog i nau io itati hebrejski bez velike muke. 18. Aleister Crowley i Dion Fortune. koju je nazivao drugim domom. Israel Regudy ro en je u Londonu 17. Za vrijeme Prvog svjetskog rata njegov stariji brat se pridru io engleskoj vojsci gdje mu je prezime bilo gre kom promijenjeno u "Regardie". jogu i hindu filozofiju. Tradicija koju je predstavljala Zlatna Zora a kasnije i njezine dvije inkarnacije.

Stella Matutina i Alpha et Omega. Iako je Zlatna Zora prestala djelovati 1903.Negdje oko 1925-1926.Ubrzo nakon toga Crowley mu je ponudio posao osobnog tajnika u Parizu. Drvo ivota se smatra jednim od najrazumljivijih tekstova prakti ne magije ikada napisanih. kao i sposobnost da oprosti Crowleyu. Par mjeseci kasnije. potpomognut britanskim asopisima. bila je o igledna u knjizi "Oko u trokutu". Knjige koje je Regardie kasnije izdao pokazale su uravnote eniji i zreliji pogled na Crowleya. godine. volio bih da ljudi to shvate. Regardie je poku ao popraviti Crowleyev ugled knjigom "Legenda o Aleisteru Crowleyu" koju je napisao zajedno s Crowleyem. Drugi lanovi su stali na stranu Regardiea. "Vrt Mogranja" i "Drvo ivota". Njegova dobrodu na priroda. Njen lanak je u principu jo bolje otkrio istinsku sr Zlatne Zore. Tako je u listopadu 1928. Uz ohrabrenje i pomo Dion Fortune. Me utim. Vrlo brzo je Regardie poslao pismo Crowleyu u Pariz i nakon odre enog vremena je dobio i odgovor. Knjiga koju je na ao je bila "Prvi dio od Knjige etiri" Aleistera Crowleya. dvije inkarnacije . Regardie bi bio uzrujan kada bi ga netko povezivao isklju ivo s Crowleyevim u enjima. ak je napisao pismo Regardieu okrivljuju i ga za objavu tekstova i zahtijevaju i da vi e nikada ne spomene Zlatnu Zoru na papiru. Mladi Regardie je ovo prihvatio kao izuzetnu priliku da u i magiju od osobe koja je ve izdala i knjigu o toj temi. Crowleyev ugled. godine Regardie je objavio dvije knjige. i to iroj javnosti. U sljede e 3 godine Regardie je poku avao uvjeriti poslodavca da ga podu i magijskom umije u. skroman i suzdr an mladi . E. Me utim. Regardie je pristupio Redu Stella Matutina.J. Stella Matutina i Alpha et Omega nastavile su njezinu tradiciju. ja sam ovjek Zlatne Zore a ne Telemit. Jedan od vo a Alpha et Omega. gdje Dion Fortune daje visoko mi ljenje o knjizi "Drvo ivota". Dion Fortune je bila jedan od najve ih branioca kao to se mo e vidjeti iz lanka "Okultni Pregled". 1930. itaju i svaku knjigu o toj temi ili lanak ili skripte do koje je mogao do i. Regardie je nastavio prou avati magiju samostalno. nego to je itko ikada prije . LangfordGarstin. Regardie i Crowley su se razi li i nedugo zatim prestali me usobno komunicirati. "Drvo ivota" je izazvalo veliko uzbu enje u ezoterijskim krugovima. Crowley je jednostavno ignorirao zahtjeve i nije se ponudio da podu ava Regardiea ni jogi niti magiji." Magijska Povijest 1932. Regardie prihvatio ponudu i preselio se u Francusku. nije vi e inzistirao na svojim zahtjevima. budu i da je Crowleyjev izdava bankrotirao. godine Regardie je nai ao na knjigu koja ga je zaintrigirala. s vremenom ga je doveo u nevolje s francuskim vlastima te je morao napustiti zemlju. Mnogi lanovi iz obje organizacije. Me utim. "Vrt Mogranja" je knjiga koja se temelji na kabalisti kom u enju koje je Regardie stekao vlastitim istra ivanjem. pamtili su Crowleya kao prodornog buntovnika iz ranijih godina te je zbog ranijeg prijateljstva s Crowleyem Regardie bio izlo en provokacijama nekih lanova Reda. "Jedna od stvari koje je jako mrzio" napisao je Pat Zalewski "je bila da ga ljudi uspore uju sa Crowleyevom metodom Telemitske magije kao i Knjigom Zakona Jo uvijek se sje am Regardiea kako udara dlanovima o stol jedne no i za ve erom govore i "Kvragu. Ti tekstovi su u biti objava u enja Zlatne Zore. Regardie mu se pridru io u Engleskoj. Crowley si vi e nije mogao priu titi da zadr i Regardiea kao osobnog tajnika. Kada je bilo izdano. Regardie.

U sada nje vrijeme vi e ljudi nego ikada prije naziva se praktikantima Zlatne Zore. okolnosti ili materijalnog stanja. mnogi obmanuti Vo e Hramova radije su po eli uni tavati dokumente Reda. u enja Zlatne Zore postala su dostupna svim istinskim tragaocima. Kao to je Regardie predvidio. Sa podr kom Dion Fortune. To je naslje e svakog mu karca i ene to je njihovo duhovno pravo ste eno ro enjem" "Moji motivi su bili da bez sumnje doka em da nije vi e Red idealan na in prijenosa Magije i da je. drugi samostalno. Manja grupa je prorekla da e Regardie snositi velike posljedice za to to je prekr io zakletvu. ali siguran da e sam sistem opstati. Regardie je napustio Red u prosincu 1934. koja je nazvao jednostavno "Zlatna Zora". nego da podijele znanje i u enje sa budu im nara tajima. 1933. Kao to to obi no biva. Kao rezultat te pogre ke vrata inicijacije odjednom su se otvorila Regardieu. podrijetlo. mnogi Hramovi Stella Matutina i Alpha et Omega su se po eli raspadati i na koncu nestali. Regardie je objasnio svoj razlog objavljivanja u enja iroj javnosti rekav i " jako je va no da itav sistem u enja postane dostupan iroj javnosti tako da se ne bi izgubio. u jednoj od najve ih faux pas u povijesti ezoterijskih grupa. Zbog Regardieove te ke i nesebi ne odluke da prekr i zakletvu tajnosti danu letargi nom i umiru em Redu. Regardieova odluka da objavi u enje pokazala se dobrom i zbog toga mu svi studenti magije duguju veliku zahvalnost. 1933. ta dva pisma su zavr ila u pogre nim kuvertama. ali bez obzira na to svi bi trebali biti zahvalni Israelu Regardieu na njegovoj predvi anju. godine je objavio ve inu rituala i u enja Zlatne Zore u etiri toma. Izgledalo je kao da su Vo e Stella Matutina igrali dvostruku igru. Nakon to je postao Theoricus Adeptus Minor. mjesto. Neki su javno kritizirali Regardiea zbog objavljivanja tekstova iako mu je ve a grupa Adepta bila za to tajno zahvalna. Jedino se tako mo e promijeniti iroko rasprostranjeno negativno shva anje Magije. Na alost." Moja Rozenkrojcerska Pustolovina (1936. Regardieov izbor je bio sljede i : ili u po tovati zakletvu tajnosti koju sam dao Redu i pustiti da svo u enje bude zauvijek izgubljeno ili u ga objaviti i biti kritiziran. Jedan od spisatelja ka e: " najve i dio u enja Zlatne Zore do stupnja Zelator Adeptus Minor je dostupno iroj javnosti ve pola stolje a i niti jedan od problema modernog svijeta nije povezan s . Sve ve i broj spisatelja pi e knjige posve ene u enjima Zlatne Zore i samim time u enja iste postaju dostupnijima. Red je ve bio u procesu raspadanja.objavio. Neki rade u grupama. zbog ve nekoliko djelomi no i bezobzirno objavljenih otkri a. potrebno adekvatnije predstavljanje tog sustava. Regardie je bio veoma nezadovoljan i zabrinut oko davanja grandioznih titula izme u Vo a Reda koji nisu ba bili jako zainteresirani za prakti ni rad. 1937.) Kroz povijest mnoge su hrabre osobe morale donijeti odluku koja je utjecala na velik broj ljudi. Regardie je bio pozvan da se pridru i Redu Stella Matutina. Regardie se pridru io Redu gdje je uspio brzo napredovati kroz stupnjeve zahvaljuju i njegovim izvanrednim sposobnostima. Ubrzo je zaklju io da Red i u enja Reda ne e predugo opstati bez predavanja tih u enja u ruke ve em broju ljudi koji e iste cijeniti. Regardie je rekao "Dobio sam pozivnicu za u lanjenje u Red na temelju objavljivanja knjige Drvo ivota". me utim to nije bila istina. U ime tajnosti i elite. Predstavnik Reda je poslao pismo Dion Fortune sla u i se s njenim pogledom i u isto vrijeme poslao pismo Landford-Garstinu u kojemu je optu ivao Dion Fortune kao neodgovornu osobu. bez obzira na razinu obrazovanja.

"Vodi za opu tanje za ljen ine". da kao Adept uspostavi legitimnu granu inicijacijske linije Zlatne Zore u Americi. knjigu o alkemiji iz perspektive Karla Gustava Junga. svoja shva anja na tu temu opisao je u "Romansa i Metafizika". U 1938. Regardie je objavio "Srednji Stup". knjiga koja je dala detalje o tome kako da se korak po korak izvode kabalisti ke vje be izvedene iz ceremonijalne magije Zlatne Zore. Njegova kasnija djela uklju uju naslove "Ceremonijalna Magija". Regardiea te su . Psihologije i Enohijanske Magije.M. Tako er. Regardie je studirao psihoterapiju pod okriljem Dr. Regardie se povukao u mirovinu 1981. Regardie je poku ao sru iti zidove koji su bili postavljeni izme u magije i psihoterapije. Nedavno dobiveni tekstovi iz arhive Israel Regardie Foundation pokazuju ogromnu koli inu osobnog rada i istra ivanja koju je Regardie ulo io u podru je Kabale. Kasnije. Regardie upore uje magijske tehnike s metodama i hipotezama psihoanalize. "Otkotrljaj se kamenu". Nandorom Fodorom. U to vrijeme on nije vjerovao u vrijednost laboratorijske alkemije. "Temelji Prakti ne Magije".G. Jedna od posljednjih stvari od kojih bi zapadni svijet trebao biti za ti en je duhovni rast i evolucija. Posljedice te nezgode u laboratoriju pratile su ga sve do njegove smrti. 1947. Arizona. "Kako napraviti i koristiti Talisman". E. Benditom."(1) Regardie je prakticirao to je i podu avao. Junga i Reicha. Predaje psihijatriju na koli za kiroprakti are u Los Angelesu i objavljuje mnoge lanke u mnogim magazinima psihologije. gdje je studirao psihologiju i psihoterapiju. godine Regardie je napisao "Kamen Mudraca". Jedna od Regardieovih glavnih preokupacija bila je da sa uva tradiciju Zlatne Zore. Na alost. Dok je bio u Londonu. "12 koraka do spiritualnog prosvjetljenja". Cleggom i Dr. A.) Regardie se vratio u Ameriku 1937. "Prakti ni vodi za Geomantijsku divinaciju". Regardie je studirao psihoterapiju sa Dr. mo e se sa sigurno u re i da Regardie nije bio jedan od okultista iz fotelje.A. Njegov trening je obuhvatio u enja Freuda. (Rad sa prakti nim alkemi arima kao to su Frater Albertus iz Paracelzusovog Istra iva kog Dru tva u 1970-im godinama naveo je Regardiea da promijeni mi ljenje u kasnijim godinama ivota. krenuo je sa praksom kao analiti ar. Pristupio je Chiropractic College u New Yorku da bi studirao psihologiju. "Kompletan sistem magije Zlatne Zore". Takva du nost nije jednostavna. Istovremeno. misterije povjerene Redu povezane su sa duhovnim rastom i evolucijom.objavom tog znanja i u enja. Nakon diplome 1941. J. Iako postoji dosta mo i u tim u enjima. I upravo onda u jednom od onakvih graciozne sinhronizacije. Regardie je istra ivao Kr ansku Mistiku. par iz Georgie postao je nadahnut radom Dr. 1936-1937. Regardie se seli u Kaliforniju i tamo otvara ured kiropraktike kao i Reichove terapije. nego da je bio prva klasa Teurgista i stru njaka na polju magije. To ga je prisililo da odustane od prakti ne alkemije. to nije opasna mo . je strpljivo ekao etiri desetlje a dok situacija nije postala dovoljno zrela za takav poduhvat. a osim toga imao je jo jednu veoma va nu du nost: "Druga jako va na du nost koju je Regardie imao je ta. U toj knjizi. i iste se godine preselio u Sedonu. kakve obi no igraju veliku ulogu u magijskim doga ajima. jedan od Regardieovih alkemijskih eksperimenata nije se odvijao prema planu slijedom ega je Regardie ozbiljno povrijedio plu a u laboratoriju. L. Regardie je objavio mnoga druga djela: "Umjetnost i smisao Magije".

Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bil erberg d i predsjednika SAD-a. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima. guvernera federalnih rezervi.The Art Of War. Europsku centralnu banku. ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici.M. itd.A. koji je imao puno pravo da bude Inicijator u Komori bio je poveznica koja je nedostajala. Regardie je nastavio davati savjete na polju zdravlja i magije do kraja svog ivota. Clan ovog reda je i Milan tarot." . 10 o uj a 1985 Dr. koja su veoma osvje avaju a. direktore vode ih bankarskih tvrtki. godine. bili spremni za inicijaciju. Iako Regardie vi e nije me u nama. A.G. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Europskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. Sun Tzu Prvotno napisano od nobie [COLOR="Red"] U osnovi. Posebno se referira na zapadnu Europu. skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Europe. Bilderberg ozna ava NATO savez. ameri kog ministra obrane i ministra financija. skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. to no u vrijeme kada su dvojica magova (jedan s isto ne. d a c b d a X `YX b W V V TUTSPR P Q Henry Kissinger ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga snimljen tijekom konferencije u talijanskom hotelu 2004. obja njava Estulin. europske kraljevske obitelji. [/I] . potpredsjednika SAD-a. njegova djela. stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija.s Komoru Ru e i Kri a (vrs a sve ane pros orije potre ne za inicijaciju u Adepta). Tako. Danas. Regardieov motto bio je Ad Majo Adonai Glo iam (Veli oj Slavi Bo ijoj . ameri ke kongresnike i senatore. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. Israel Regardie je preminuo od sr anog udara dok je ve erao s prijateljima u jednom od njegovih omiljenih restorana. drugi sa zapadne obale SAD-a). predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda. inspirativna i u isto vrijeme jednostavna nastavljaju u iti i nadahnjivati nove generacije studenata magije. godine. Regardie je inicirao dvoje u Unutarnji Red. No. u skladu s vremenom. jednog naro itog vikenda. "Najnasilniji element drustva je neznanje." . nepoznati jedan drugome i paru iz Georgie. to su bile prve i posljednje inicijacije koje je ikada izvr io.Emma Goldman "All warfare is based on deception. kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi. te je tako Keruxova svjetiljka pre la u ameri ke ruke (3).

David Rockefeller (lijevo) jo jedan ivahni star i . godine.jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tijekom sastanaka u Njema koj 2005. .

Fotografije policijskog osiguranja tijekom sastanaka skupine Bilderberg.000 dolara .000. Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.

.Uhi enje fotografa koji je 2006. godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.

Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. 1995. Over a million books and 100. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. Arabic. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture.000 manuscripts and rare books were burned. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. Sept 14. In Mostar. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic.Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri On the Charlie Rose Show. the ancient heritage of Trebinje. Turkish. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina." Ironically. One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. in effect. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. Mladic's soldiers selected out artists. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. Muslim. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. A few objects. systematically. writers. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques . entire historical districts. the Karadjoz Bey Mosque. teachers. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). Serb. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and./1/ . and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. as well as the regional archives of Herzegovina. and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. Mladic's troops annihilated. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat. another city in Herzegovina. Persian. In places he couldn't occupy. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo.

powerful. why not divide Bosnia. gives the lie to Kissinger. Mladic targeted the vibrant. shells. Bosnian culture is sending us a message. then we are Bosnians. religious. and background can work together and build a common culture. religion. religions. we will not likely be able to save our own culture /3/. In the United States. Michael Sells . they said. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. as Kissinger and General Mladic wish. then we are Bosnians. could declare: "there is no Bosnian culture. and racial ghettoes is not a solution. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. If we insist that people of different races. And the perseverance and survival of Bosnians. concentration camps. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096." And if there is no Bosnian culture. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? . There was no "African culture". and mass-killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. advocates of religious apartheid in Bosnia.Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. if we want a society where people of different races. and backgrounds share a common culture and build a united nation. rapes. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. All the bombs. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. between Croatia and Serbia. The idea is absurd. we are Bosnians. such as Henry Kissinger. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia.

2 For one example of the Bosnian response to destruction. 1995.BILDERBERZI Rockefeleri . see Sarajevo Expo 92.bosnia on October 14. by Aida Musanovic. http://www. see Andras Riedlmayer. 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette. an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. vol.S. and other testimonies to their cultural heritage.net/so. For a historical overview.MLETACKO PLEMSTVO .KAZARIJA . Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. 1 (July 1995). see Noel Malcolm. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN.acknobil05. PA: Community of Bosnia Foundation. 1993).current-events. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga.1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt.. LEVITI .Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u kvadrilionima dolara. Savoy . 29 no. 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art. For information on the war on Bosnian culture. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. one of the artists. Frescobaldi. 1994).. manuscripts. pp. The exhibit is being displayed at various places in the U. 1994). 41 minutes (Haverford. Rotshcildi.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild .bibliotecapleyades.

Edmund Rothschild (1916)[/I] Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. najve eg financijskog centra u EU. koji prolazi i preko Balkana. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. Pari kog kluba. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. Ono to je vrlo indikativno. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". Londonskog kluba. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Sve je po elo krajem 18. da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. st. je. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. ne slu ajno. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundland Development .TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. Taj vlak.

Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu.Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu.. Peter Mendelson je aktualni ministar V. Sir Evelyn De Rothschild (1931) Kum Crnog Plemstva. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). Marcus se nalazi i na elu BBC -a. Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons.. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em. Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. nizozemske bankarske grupe. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN-AMRO. S druge strane. vlasnik Izraela. i kontrolor svjetske opskrbe novcem. i ustupanju vode ih pozicija u istim. . vo a internacionalnih cionista. desna ruka kraljice.Corporation) korporaciju u Kanadi. godine). investicijske banke iz Londona. Peter Mendelson. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". Daily Telegraph. glavni bankar Vatikana. obrade i distribucije dijamanata. vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. vo a Illuminata. i "Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal.

nisam znao da je ovaj nosonja dijelio BiH. medijske i vojne institucije irom svijeta..). utjecaj na vitalne politi ke. Za tu svrhu.. brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro .. ekonomske. Kako pouzdane informacije... "NM Rothschild".. "British Petroleum". Mittali. "Vanco". agenata.kazu Indijac vlasnik.a zivi u Londonu. od koga je naslijedio bezbroj poslovo a.... "Atticus Capital". pored zapadne nomenklature u okviru EU. pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. na usluzi su mu. Ovaj Mittal je kupio svu metalurgiju u BiH..masonska . Berezovski.. "Trigranit". Kompanije i korporacije "RIT Capital". "JNR Limited".. ðukanovi .Nathan Filip Rothschild (1971) Otac Jacob Rothschild [I]Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok. NATO-a. Britanije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful