Bilderberg grupa, Masonstvo, Illuminati, cionizam, protokoli sionskih mudraca, etc...

Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak Bilderberg grupe u Njema koj 2005. godine, bio je to rezultat vi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Dugogodi nje analize nekoliko istra iva a razotkrivaju manipulacije i destruktivne planove skrivene elite o stvaranju totalitarne svjetske vlade, a prikupljeni dokumenti, fotografije i dokazi podupiru postojanje skrivene infrastrukture. Historijat pri e vra a nas u maj 1954. godine kada je odr ana tajna konferencija mo nika u hotelu Bilderberg pokraj Arnhema u Holandiji. Sastanak je okupio lanove kraljevskih obitelji, politi are, utjecajne poslovne ljude i predstavnike obavje tajne zajednice . Tema sastanka bilo je povezivanje dugoro nih i strate kih ciljeva izme u predstavnika SAD-a i zapadne Evrope. Pedeset izaslanika predstavljalo je jedanaest zemalja zapadne Europe, dok je jedanaest izaslanika predstavljalo SAD. Tako je po ela tradicija odr avanja godi njih konferencija, a skupina je nazvana Bilderberg po mjestu prvog okupljanja. Svake godine skupina se sastaje u nekom drugom gradu. Ovogodi nja konferencija odr ana je od 14. do 17. majja u Gr koj. Daniel Estulin posljednjih etrnaest godina posvetio je razotkrivanju tajnih sastanaka skupine Bilderberg. Evo par biografskih podataka: Ro en je u Rusiji. 1980. je zbog politi kih je problema izbjegao u Kanadu, a danas ivi u pa niji. Estulinova knjiga ÄIstinita pri a o skupini Bilderberg³ postala je me unarodna uspje nica. U paniji je knjiga do ivjela ak 13 izdanja. Objavljena je u 53 zemlje i prevedena na 32 jezika, a diljem svijeta prodano je vi e od dva i pol milijuna primjeraka. Njegov je djed bio pukovnik KGB-a unutar kontraobavje tajnog odjela, a njegovi kontakti olak ali su mu istra ivanje tako da je ostao u vezi s ljudima koji su radili za razli ite tajne slu be i agencije diljem svijeta. Mo da imaju razli ite ideologije i svjetonazore, ka e Estulin, ali dijele ljubav prema slobodi. Estulin ka e jo i ovo: ÄBez obzira gdje se skupina Bilderberg odlu i sastati, uvijek u saznati o emu e razgovarati. Mo ete se kladiti u to.³ Daniel Estulin, za po etak, upozorava kako su takvi sastanci iz ameri ke pravne perspektive potpuno ilegalni. Loganov zakon koji je izglasan jo 1799. godine zabranjuje izabranim predstavnicima SAD-a da se u privatnom aran manu upu taju u stvaranje me unarodne politike s utjecajnim poslovnim ljudima i politi arima iz drugih zemalja. Me utim, takve se manipulacije doga aju ve (bar) pedeset i pet godina. U knjizi ÄIstinita pri a o skupini Bilderberg³ Estulin pokazuje kako su briljantno ideal demokracije nametnuli Äljudi iza zavjese³. Smatra da bi pravilan izraz bio monopol putem socijalizma Bilderberga. No, njihov sistem socijalizma nema namjeru raspodijeliti bogatstvo, posebno ne njihovo bogatstvo, ve kontrolirati ljude i konkurenciju. Budu i da Rockefelleri, Sorosi i ostala ekipa kontroliraju dru tvo, to zna i da skupina Bilderberg ustvari kontrolira dru tvo. Sistem Bilderberga je dinami an i mijenja se s vremenom. Upija i stvara nove dijelove dok se istodobno rje ava zastarjelih i neuspje nih ostataka. lanovi dolaze i odlaze, ali s istem ostaje aktivan i odr ava sam sebe. To je virtualna paukova mre a koja ispreple e

financijske, politi ke, ekonomske i industrijske interese s mleta kim bankarskim modelom Äfondi ultramontanizma³ u sredi tu (izraz Ämleta ki fondi ultramontanizam³ koristi se za bankare koji imaju izravnu kontrolu nad vrijednostima nacionalne valute i k redita u vremenima krize). Estulin upozorava da u svijetu me unarodne ekonomije postoje oni koji upravljaju doga ajima kao to postoje i oni koji na te doga aje reagiraju. Ovi potonji vi e su poznati i broj ano su ja i. No, prava i istinska mo le i unutar prve skupine koja upravlja doga ajima. U sredi tu globalnog financijskog sistema nalazi se financijska oligarhija dana njice koju predstavlja skupina Bilderberg. Svaki sastanak skupine ima za cilj stvoriti Äplemstvo namjere³ izme u pripadnika evropske i sjevernoameri ke elite. Oni tra e najbolji na in upravljanja Planetom. Drugim rije ima, ele stvoriti globalnu mre u golemih kartela koji imaju ve u mo od bilo koje nacije na Zemlji. Uzimaju sebi za pravo da kontroliraju sudbine i ivote ljudi. Ta oligarhija predstavlja privatni kriminalni poduhvat s pipcima koji se prote u diljem svijeta, a djeluju preko mre e vladinih agencija, javnih institucija i privatnih korporacija. U knjizi je Estulin pokazao da je skupina Bilderberg postala svjetska vlada u sjeni koja u potpunoj tajnosti, na svojim godi njim sastancima, razra uje nacrt kako e provoditi planove o kontroli svijeta putem agresivnih mjera pod krinkom Äborbe protiv terorizma³. Svaka nova mjera, promatra li se individualno, mo e izgledati kao blago odstupanje, no cijeli paket promjena, koji je dio dugoro nog plana, usmjerava nas prema globalnom porobljavanju. U ovom se trenutku definitivno nalazimo na prekretnici, smatra Estulin. Samo o nama ovisi ho emo li se oduprijeti novom mra nom razdoblju. Dvije su mogu nosti: ili e nas zahvatiti elektronska globalna policijska dr ava ili emo prevladati ovu no nu moru kao slobodna ljudska bi a, to e ovisiti o postupcima koje odlu imo poduzeti sada i ovdje. U osnovi, obja njava Estulin, Bilderberg ozna ava NATO savez. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. godine. Danas, u skladu s vremenom, skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. No, kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi, skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Evrope. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Evropskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. Posebno se preferira na zapadnu Evropu, stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija, guvernera federalnih rezervi, Evropsku centralnu banku, predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda, e vropske kraljevske obitelji, ameri ke kongresnike i senatore, potpredsjednika SAD-a, ameri kog ministra obrane i ministra financija, direktore vode ih bankarskih tvrtki, itd. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima, ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bilderberg i predsjednika SAD-a. Primjerice, 2008. godine skupina Bilderberg sastala se u Chantillyju u Virginiji. Na sastanak su tada do li Barack Obama i Hillary Clinton. Tamo su bili i direktori Washington Posta, New York Timesa, Wall Street Journala, magazina Time, Financial Timesa, le Mondea, el Paisa iz panjolske, francuskog le Figaroa, njema kog Die Zeita, danskog Jyllands Postena i asopisa Ekonomist. No, nitko od tih medijskih efova nije smatrao va nim da objavi kako su budu i predsjednik SAD-a i njegova glavna suparnica bili nazo ni na tajnom sastanku s najva nijim svjetskim mo nicima. Kao to je Estulin izjavio u mnogobrojnim radijskim intervjuima te godine, David Rockefeller i ostali ameri ki predstavnici Bilderberga rekli su Obami kako je Äpredsjedni tvo njegovo dok ga ne izgubi³.

To je zna ilo da e Obama biti predsjednik bude li radio sve kako treba. U suprotnom netko e drugi postati predsjednik. Prava demokracija na djelu, zar ne? Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak skupine Bilderberg u Njema koj 2005. godine. Bio je to rezultat vi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Kako ka e, poma u mu ljudi iz tajnih slu bi, Amerikanci, te zapadni i isto ni E vropljani. Na kraju knjige prilo io je nekoliko zadnjih izvje taja Bilderberga i njihove zaklju ke. Zahvaljuju i informacijama koje je dobio s tog sastanka u Njema koj iz 2005. godine predvidio je da e nafta dosegnuti cijenu od 150 dolara po barelu. Veoma lako se te tvrdnje mogu provjeriti u raznim arhivima na internetu koji datiraju prije tih doga aja. Nafta je to ljeto dosegnula cijenu od 147 dolara, to je veoma dobro predvi anje, zar ne?. Otkrio je i stvari koje su bile povezane s nacionalnim izborima u Njema koj. Skupina Bilderberg odabrala je Angelu Merkel kao budu u kancelarku umjesto Gerharda Schroedera. O igledno, predstavnici vode ih svjetskih medija tako er su za to znali jer su bili ondje. Za to to nisu objavili? Zar to ne bi trebala biti glavna vijest na prvoj stranici? Ali ne ± jer medije kontroliraju najmo niji ljudi na svijetu koji pripadaju skupini Bilderberg. Otkrio je da je godine 2006. skupina Bilderberg raspravljala u Kanadi o uni tenju ameri kog i panjolskog tr i ta nekretnina. Tu je informaciju Estulin objavio u panjolskoj verziji svoje druge knjige koja je objavljena u septembru 2006. Godinu i pol dana kasnije tr i te se sru ilo a ekonomija pala na koljenima. LOKACIJE NEDAVNIH SASTANAKA Evo i popisa nekoliko posljednjih sastanaka skupine Bilderberg: ‡ 3. do 6. jula 2004. ± Hotel des Iles Borromees, Stresa, Italija ‡ 5. do 8. maja 2005. ± hotel SeeHotel Überfahrt, Rottach-Egern, Njema ka ‡ 8. do 11. jula 2006. ± Hotel Brookstreet, Ottawa, Kanada ‡ 31. maja do 3. lipnja 2007. ± Hotel Ritz-Carlton, Istanbul, Turska ‡ 5. do 8. jula 2008. ± Hotel Westfields Marriott, Chantilly, Virginia, SAD ‡ 14. do 17. maja 2009. ± Hotel Astir Palace, Atena, Gr ka ini se da je u novije vrijeme sve po elo kad je Cecil Rhodes 1891. organizirao tajno dru tvo koje je nazvao Dru tvo inicijacije. Poput mno tva organizacija, dru tvo se sastojalo od pojedinca ili veoma male skupine koja je bila u sredi tu. Lord Milner, agent bankarskih interesa Rothschilda i povjerenik Cecila Rhodesa, stvorio je vanjski krug Dru tva inicijacije. Nazvao ga je Udru enjem pomo nika koje je bilo poznato i kao Skupina okruglog stola. Pukovnik Edward Mandell House, britanski ekonomist John Maynard Keynes, histori ar ekonomije Arnold Toynbee, te simpatizer nacizma i biv i ameri ki ministar vanjskih poslova John Foster Dulless izmijenili su Skupinu okruglog stola u javno formalno vije e koje je sada poznato kao Institut me unarodnih poslova. Godine 1921. zavjerenici su odlu ili podijeliti Institut me unarodnih poslova u ameri ku podru nicu ± Vije e me unarodnih odnosa te britansku podru nicu ± Kraljevski institut za me unarodne poslove. Lord Winston bio je predsjednik Vije a za me unarodne odnose. Jednom je izjavio kako se ameri ka vlada u sjeni krije upravo u toj organizaciji. Da se ne bi pretjerano zanosili mnogim domoljubnim pokretima u SAD-u, ka e Estulin, u njih su se odavno ubacili agenti Bilderberga. Primjerice, to se odnosi na novinar e i Ameri ko udru enje slobodnih novinara (AFP). Novinari prisustvuju sastancima du e od

Taj me unarodni program humanitarne pomo i ko tao je nekoliko milijardi dolara.bilo koga. Vjerojatno o tome ne bi razmi ljao detaljnije da prije etiri godine. Uklju ene su bile i nevladine udruge u koje spadaju OXFAM. Diljem Sudana. ne e biti potrebno ubiti sve te ljude. Ameri ki i evropski znanstvenici procijenili su da na planet maksimalno mo e odr avati dvije milijarde ljudi. Prema Estulinu. to zna i da bi na Zemlji ostalo ne to manje od dvije milijarde ljudi. U izopa enom svijetu prisutnost zemalja na afri kom tlu postala je neophodna za opstanak sudanskog naroda koji od njih nije ni tra io pomo . Malo je re i da je bila rije o divovskoj operaciji. Estulin pi e kako je prije dvanaest godina u jednom izvje taju Bilderberga vidio izraz o Äzahtjevu za uni tenjem³ koji tada nije razumio. Izgladnjivanje je definitivno svjetska politika. Kada AFP po ne objavljivat i va e novinarske lanke. WHO. pa tako i u one koje generalno smatramo pozitivnima ± poput nevladinih udruga. CARE. U intrevjuu u hrvatskom izdanju asopisa Nexus to je objasnio ovako: ÄSvi misle da znaju kakav se u as doga a u Africi. To je dio zapadnog imperativa geopoliti ke kontrole. pro irila se 1998. Uvijek je bilo tako. Ne smijemo zaobi i ni religiozne organizacije i donatore. Operacija OLS utemeljila je golemo upori te u ju nom Sudanu s nepreglednim brojem humanitarnih agencija koje su se . novca. ovako izgleda stvarna slika. Ako jednom i uspijete objaviti takav lanak zauvijek ete biti diskreditirani u o ima vode ih medija. Revoluciju je zamislila vladaju a klasa. Pogodimo tko su sponzori AFP-a? Tko pla a mno tvo njihovih ra una? Rije je o CIA-i. Bit e dovoljno da ih izgladnite do smrti. koji je bio uni ten ratom i drogom. Barem tako misle. Dokument jasno govori kako je svjetsko stanovni tvo izme u 1974. Upravo se to dogodilo tokom Velike depresije koja nije bila ni ta drugo nego prijenos bogatstva u ruke najmo nijih ljudi. Rekao mu je da se Äuni tenjem svjetske ekonomije mo e uni titi potra nja³. Zanimljiv koncept. a nevladine udruge slijede novac. tog trenutka postajete ovjek njihova tr i ta jer to udru enje predstavlja desno krilo ameri ke politike i nadmo i bijele rase. (Koja glupost. Bila je izre ena u sli nom kontekstu povezanom s krizom nedostatka energije. No. i 2050. Bez patnje ne bi bilo ni humanitarnih akcija. nije vidio istu sintagmu. ka e Estulin. Novac ne mo e jednostavno ispariti u zrak. ka e Estulin. Naravno. Sve je navodno dizajnirano za rtve rata u razorenom Sudanu. kao to se vidi na primjeru Afrike. vlasni tva i investicija. To se odnosi na ljude koji e ostati bez domova. ICRC i Svjetska vizija. UNHCER i USAID. WFP. a usmjerena je na stvaranje tehnokratske vlade u kojoj e unutarnja i vanjska politika biti pod injene me unarodnoj ekonomiji. to ne zna i da e Rockefelleri i ekipa ostati gladni. ukoliko elite objaviti istra iva ke lanke o skupini Bilderberg kao nezavisni novinar. To se naziva Ätransformacijom bogatstva³. Nixon i Kissinger potpi sali su dokument ameri ke vlade o studiji rasta stanovni tva. Operaciju je koordiniralo 35 glavnih zemalja lanica UN-a uz ostale zemlje i organizacije kao to su UNICEF.) No. godine operacija µ ivotna crta¶ (OLS). uskoro ete saznati da nitko ne eli imati posla s vama. kada se skupina Bilderberg sastala u Njema koj. Naime. On samo razmijeni strane. Ima tu i smanjenja populacije. Posljednje procjene govore o pet milijardi ljudi. godine potrebno umanjiti za 3 milijarde ljudi. No. Godine 1974. Bez humanitarne pomo i ne bi bilo ni mjesta za tajne obavje tajne operacije. FAO. Novac slijedi vijesti. a u Estulinovim rukama se tako er na ao dokument kojega je William Engdahl dobro predstavio u knjizi ÄSjeme uni tenja³. Katastrofe su dobre za posao. To je na in na koji to funkcionira. Novinari prate doga aje. Pitao je svog dobrog prijatelja koji obna a va nu poziciju u Svjetskoj banci da mi to objas ni. Krajnjim ciljem skupine Bilderberg Estulin smatra ± provesti revoluciju bez prolivene krvi. plan Bilderberga zadire u mnoge pore dru tva.

Etiopija. prodaja ide jo bolje. . Ne tako davno pitao sam svog prijatelja iz CIA-e za to se njihov pristup nikada ne mijenja. Glad i u as postali su proizvod poput skupog nakita. Ako situacija izgleda lo ije. Ameri ki narod dobivao je dnevnu dozu slika u luksuznim propagandnim magazinima koje su prikazivale patnju. Svaka dnevna soba dobila je svoju porciju.67 milijardi dolara za njegov spas? Rije je o nemilosrdnom i skrivenom iskori tavanju daleke zemlje koja je poslu ila humanitarnim agencijama i golemim vladinim aparatima. Njegov odgovor bio je kratak i jasan. godine. Neke od tih kr anskih i humanitarnih udruga bile su uklju ene i u tr govinu oru jem za Sudansku oslobodila ku vojsku. da li je u kona nici zaista ne to napravljeno? Na vrhuncu operacije Sudan je dobivao milijun dolara dnevno. No. Sudan. pa su se takvi zrakoplovni transporti organizirali zajedno s prijevozom hrane i lijekova.me usobno borile da osiguraju goleme pla e svojim lanovima. glad i mrtva tijela afri ke djece. toliko podbacila? S ime se Sudan mo e danas pohvaliti nakon to je potro eno 6. Tako to izgleda u Africi. Kako je mogu e da je humanitarna akcija takvog opsega. Kori tena je masivna infrastruktura iz Nairobija i Kenije koja se prelila u ju ni Sudan. µZa to mijenjati stvari koje uvijek funkcioniraju?¶³ Henry Kissinger ± ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga ± snimljen tokom konferencije u talijanskom hotelu 2004. koja je trajala vi e od sedamnaest godina. Na internetskoj stranici Ujedinjenih naroda pi e kako je µoperacija OLS spasila ivote i pomogla stotinama tisu a ljudi¶. New York Times i New Yorker udru ili su svoje snage kako bi zatra ili od ameri ke vlade i Ujedinjenih naroda da µu ine ne to¶. to je bila i vojna operacija podr ana od Ujedinjenih naroda. Svi su se natjecali da dobiju dio multimilijarderskog nov anog kola a. No. Rusiji i Ju noj Americi. Eritreja i Kongo jo su uvijek u jadnom stanju. kao i na po etku tih humanitarn ih kampanja.

David Rockefeller (lijevo) ± jo jedan ivahni star i . . godine.jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tokom sastanaka u Njema koj 2005.

000 dolara . Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.000.Fotografije policijskog osiguranja tokom sastanaka skupine Bilderberg.

Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri . godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.Uhi enje fotografa koji je 2006.

including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. The idea is absurd. In places he couldn't occupy. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. A few objects. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. In Mostar. the ancient heritage of Trebinje. Turkish. 1995. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic." Ironically. the Karadjoz Bey Mosque. Persian. writers. . Over a million books and 100. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques .On the Charlie Rose Show. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. entire historical districts. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. systematically. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. Arabic. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat. Sept 14. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. Mladic's troops annihilated. Serb. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. Muslim. as well as the regional archives of Herzegovina.000 manuscripts and rare books were burned. teachers. another city in Herzegovina./1/ Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. in effect. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. Mladic's soldiers selected out artists. and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar.

religion. powerful. There was no "African culture". rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture." And if there is no Bosnian culture. concentration camps." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. As with South Africa and the American Indians. All the bombs. are demanding apartheit. so with Bosnia. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. you can. such as Henry Kissinger. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096. And the perseverance and survival of Bosnians.Bosnian culture survives the overwhelming destructiveness of the Serb army. could declare: "there is no Bosnian culture. and religious and racial wars--at a time when some people are saying "American culture doesn't exist"-. shells. And at a time when extremists of all sides in the U. as Kissinger and General Mladic wish. and the lie by the likes of Henry Kissinger. the betrayal by Croat extremists. between Croatia and Serbia. But you cannot kill the spirit of a great culture. like Kissinger. they said. religious. After the people have been "cleansed" (killed or driven into refugee camps) and their monuments have been destroyed. then we are Bosnians. In the United States. and mass -killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. gives the lie to Kissinger. and backgrounds share a common culture and build a united nation. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. claim these the culture never existed in the first place.Mladic targeted the vibrant. and racial ghettoes is not a solution.S. we are . if we want a society where people of different races. the collaboration with the genocide by the NATO nations which could have stopped it in 1992. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? The same approach was used during the extermination of the American Indian nations. You can build the concentration camps and killing centers that are now being exposed before the world at the UN War Crimes Tribunal in The Hague. Present-day South Africa is testimony to that. There was no Native American Culture so why not put the American Indians on reservations or "ethncially cleanse" those who refuse to go to the reservations? There is only one problem with Kissinger's statement and his plan. rapes. cultures are hard to kill. advocates of religious apartheid in Bosnia. separation of races and religions. Bosnian culture is sending us a message. You can kill people and you can dynamite mosques or desecrate cemeteries. The very survival of the American Indian culture is testimony to that. why not divide Bosnia. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa.

Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga.BILDERBERZI Rockefeleri . by Aida Musanovic.. http://www.KAZARIJA . For information on the war on Bosnian culture.MLETACKO PLEMSTVO .acknobil05. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press. 41 minutes (Haverford. 1993). see Andras Riedlmayer. The exhibit is being displayed at various places in the U. religions. and other testimonies to their cultural heritage.Bosnians. pp. 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia.bosnia on October 14. an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. then we are Bosnians. 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette. see Sarajevo Expo 92. 1994). and background can work together and build a common culture. see Noel Malcolm. "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN.. PA: Community of Bosnia Foundation.net/so. 1 (July 1995). one of the artists. manuscripts. Savoy . Rotshcildi.bibliotecapleyades.Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u kvadrilionima dolara. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15.current-events. Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. vol. Michael Sells 1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt. we will not likely be able to save our own culture /3/. For a historical overview.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild . 2 For one example of the Bosnian response to destruction. 1995. If we insist that people of different races. 1994). LEVITI . Frescobaldi. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. 29 no.S.

obitelj se preselila u Haus zur Hinterpfann (u Judengasse) u kojoj je otac Amschela Mayera. Amschel Moses Rothschild imao maloprodajni du an (zalogajnicu) i trgovinu devizama (kovanicama). kada se po eo baviti isto bankarskim poslovima za princa Wilhelma koji je uskoro postao Wilhelm IX. sklopio je formalni partnerski ugovor s svoja tri najstarija sina. ali to nije nimalo utjecalo na Rothschildove poslove. u idovskom getu u Frankfurtu. Njegovi preci. M. kao protumjeru zbog Wilhelmove podr ke Prusiji. Rothschild & Sons. Napoleon je zauzeo Hessen.) . Na po etku XIX. 1806. Tim novcem je on osnovao je prvu inozemnu tvrtku porodice Rothaschild. (pa Wilhelm I.000 £ kapitala. Najmla eg sina Jamesa poslao je u Pariz 1811. grof od Hessena i Kassela (1785. pro iriv i posao na investiranje u nov arske fondove u Londonu. da tako oja a sposobnost obitelji da djeluju irom Europe (bez obzira na politi ke okolnosti). Najstariji sin Amschel Mayer. st. i le isplate iz Britanije za nadnice hesenske pla eni ke vojske. i osnovao banku u londonskom Cityu. Ratne prilike su mu ak i le na ruku. u kojem je preuzeo Frankfurtsku banku. .Osniva Rothschildove me unarodne bankarske dinastije koja je postala jedna od najuspje nijih obitelji u poslovnom svijetu. god. barem od sredine XVI. rabiv i pritom kapital od grofa Wilhelma IX. 1664. Rothschildov posao se pove ao.. Sina Salomona poslao je u Be .. koji mu je postao pokrovitelj. ve razne oznake ( titove . kada su preko njegove banke. ostao je u Frankfurtu. rasporedio u pet razli itih dr ava. Mayer Amschel Rothschild najpoznatiji je po tome to je svojih pet sinova. Nathan je dobio britansko dr avljanstvo 1804. da je po eo izdavati vlastite me unarodne zajmove. 2005. Ku e u Judengasseu tada nisu imale ku ne brojeve. Sve je po elo sa tre im sinom Nathanom Mayererom Rothschildom kojeg je 1798. njema ki idovi ivjeli su po danas znanim podatcima. jer je profitirao od uvoza prekomorskih dobara (preko Engleske) i tako u ao u rizi ni (politi ki) posao kr enja Napoleonove kontinentalne blokade.).N. 1763. Mayer Amschel Rothschild. st. Grof Wilhelm pobjegao je u Schleswig-Holstein. on je nastavio poslovati kao njegov bankar. . ameri ki poslovni magazin Forbes stavio ga je na 7 mjesto u svojoj anketi o 20 najutjecajnijih poslovnih ljudi svih vremena. Obitelj Mayer ivjela je generacijama u ku i Haus zum Roten Schild (Ku a kod crvenog tita) po njoj su dobili ime Rothschild.Schild). koja je vrlo brzo postala jedna od najmo nijih financijskih institucija Europe . usput su ga nazvali osniva em me unarodnog nov arstva. poslao je u Englesku. s 20. 1810. Sina Carla (Calmanna) poslao je u Napulj (tada mo niji i utjecajniji grad od sjeverno talijanskih gradova) da osigura poslove po talijanskim dr avama. To im je omogu ilo da kreditiraju britansku Wellingtononovu vojsku u Portugalu (za Napoleonskih ratova). Nov arskom poslu u io se u obiteljskoj tvrtci Wolfa Jakoba Oppenheima u Hamburgu. i time omogu io obitelji Rothschild nesmetano poslovanje u tada njoj vrlo podjeljenoj i zara enoj Europi. Poslovno je osobito oja ao nakon Francuske revolucije. da poradi na uvozu tekstila. se vratio u Frankfurt i otpo eo vlastiti posao. Po eo je poslovati kao mjenja nica i trgovina rijetkim kovanicama ( u to doba u opticaju su bili vrlo razli iti zlatnici i kovani novci).. uspio je ste i povjerenje princa Wilhelma od Hessena. u ulici Judengasse. na ime toga domogli su se velike koli ina zlata u ime britanske vlade. Mayer Rothschild Amschel je toliko oja ao svoju poziciju glavnog me unarodnodnog bankara. vladarske ku e Wilhelma IX. da osigura djelovanje u AustroUgarskoj.

koje e se boriti za imperiju Rothschilda. Sinovi i njihovi potomci su za nepunih dvjesto godina u potpunosti pokorili i podjarmili zapad. Salomon je oti ao u Be . rujna. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. posthumno je dobio plemi ki naslov od Austrijskog cara. najve eg financijskog centra u EU. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. koje je rasporedio irom Europe.Mayer Amschel Rothschild. Londonskog kluba. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". Taj vlak. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. Guy Rothschild sa sinovima Davidom i Eduardom. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. ne slu ajno. 1812. Edmund Rothschild (1916) . Karl u Napulj. James u Pariz a peti sin Amschel je ostao u Frankfurtu. Engleski tim predvode vreme ni Edmund i Evelyn sa mladim Nathanom. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. je. a francuski. Nathan u London. Glavnu rije vodi englesko-francuski tim Rothschilda na elu sa Nathanom. Amschel je imao pet sinova. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. umro je 19. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. koji prolazi i preko Balkana. sinom Jacoba Rothschilda. Sve je po elo krajem 18. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. Ono to je vrlo indikativno. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. u Frankfurtu. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. Tako su postavljeni temelji "Pax Judaica". 1817. Pari kog kluba. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. st.

jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. vlasnik Izraela. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist.. nizozemske bankarske grupe. glavni bankar Vatikana. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". Marcus se nalazi i na elu BBC -a. i kontrolor svjetske opskrbe novcem. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda.Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. obrade i distribucije dijamanata. vo a Illuminata. U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundl and Development Corporation) korporaciju u Kanadi. Daily Telegraph. i ustupanju vode ih pozicija u istim. i . ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons. desna ruka kraljice. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN -AMRO. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). Sir Evelyn De Rothschild (1931) Kum Crnog Plemstva.. vo a internacionalnih cionista.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu. investicijske banke iz Londona.

godine). Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). Peter Mendelson je aktualni ministar V.Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. "JNR Limited". "NM Rothschild"... Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje . Peter Mendelson."Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. S druge strane. Nathan Filip Rothschild (1971) Otac Jacob Rothschild Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. medijske i vojne institucije irom svijeta. ekonomske. "Atticus Capital". "British Petroleum". U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. "Vanco". pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). od koga je naslijedio bezbroj poslovo a. Kompanije i korporacije "RIT Capital". utjecaj na vitalne politi ke. agenata. "Trigranit".

sinovi Guya Rothschilda. Za tu svrhu. predstavlja bo nu podr ku britanskom trijumviratu. NATO-a. Pored toga.. David Rene Rothschild (1942) Francuska dinastija Rothschild. koja je podijeljena izme u engleskih i francuskih Rothschilda. brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro .Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok. Hrvatsku Rothschildi okupiraju prete no iz Ma arske . Berezovski. U tom smislu. na usluzi su mu. David se nalazi na elu NM Rothschild grupacije. Rothschildi u Hrvatskoj Za razliku od ostalih dr ava Balkana. pojavljuju se David Rene i Eduard Rothschild.. Nalazi se na elu "Imerys". ðukanovi .). Nalazi se na elu "Rothschild & Cie Banque". uticajne investicijske banke u Zapadnoj Europi. godine. Mittali. Eduard Rothschild (1957) Davidov polubrat Eduard je tako e lan investicijske banke. Britanije. pored zapadne nomenklature u okviru EU. kontrolira ugledni francuski list "Liberation". koju je osnovao James Meyer. metalur ke kompanije koja je u vlasni tvu Rothschilda od 1880.

U oblasti telekomunikacija je prisutan T. ima hiljadu raznih ogranaka. ali zato ima puno klijenata. Osnovan je konzorcijum Ingra-Trigranit (Ingra. Kako bi privukli klijente. Trigranit. kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella.na elu je Igor Openhajm. Veliki dio ruralnog podrucja du Dalmacije vec ima svoje kupce. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite. prve masonske lo e u Hrvatskoj su organizirane iz Ma aske) koja predstavlja bazu irenja hazarske dinastije. Pri izvr enim nov anim operacijama. sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino. Pored MOL-a koji je preuzeo naftnu kompaniju INU. Profit. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem. Nema fizi kih altera. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala.. Uzroci lihvarskih kamata izgleda sezu sve do Egipta. 1941 godine. Samo trenutak nakon otvaranja ra una. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema.Bog Bankar". crkva i diplomacija. ali ele pro i i biti neprimje eni. ne isporu uju se nikakve potvrde. IOR se po eo ra ati za vrijeme rata. Babilona i Sumera. Preko Unicredit i Intesa banke preuzeli su Zagreba ku i Privrednu banku. Jedino sjedi te je u Vatikanu. "Roberto Calvi . nema fizi kih altera. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA IOR je jedna vrlo specijalna banka. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital. Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka.(Austo-ugarska. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. kamate na depozite iznose od 12% na vi e. Taj konzorcij je vlasnik rukometnih arena. druga zna ajna Rothschildova kompanija u hrvatskoj privredi je Trigranit.6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. kao identifikacijska isprava. Hazar). koja je i la preko Vatikana. zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61. odnosno dobitci idu u "religijske namjene".Mobile. ekovi ne postoje. mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve . tako e. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane. ima ambiciozne planove na hrvatskom primorju. bez imena i bez slike.. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus. nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. U Hrvatskoj je Soro manje prisutan nego u ostalim zemljama. Naja i adut iz nevladinog sektora je arko Puhovski.

Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. Vatikanska centralna banka.kontrole. porijeklom iz cijelog svijeta. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. oprali su milijardu dolara mafija kog novca. Pouzdano se zna da je kroz povijest. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima. investira. zavr avale su na loma i. slu ajevi Banco Ambrosiano. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M. 1400-ih godina.. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara. Papu Pia XII. onda je njihov broj najmanje va an. li nosti koja zapravo na kraju krajeva. a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa. Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. Kada se radi o ogromnom broju rtava. Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkom da od IO R-a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi. Po zvani noj izjavi Vatikana. ili je bolje re i i ta. me u njima i mnogi znanstvenici. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj eri trgovine robovima i Europskog kolonijalizma. no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. igra na burzi novca. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca. Richard Nixon. aristokraciji i mafiji. . prevare i korupcije. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza... Sindone. ubojstva Calvija. a njega ine petorica laika i generalni direktor. IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata... otvorena je u drugom svjetskom ratu. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima. Vrijeme crkvene inkvizicije. O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna. a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na. njome i upravlja. aktivno operira na svjetskom tr i tu.. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka. banka je od samog nastanka upletena u velike skandale. zvali su Hitlerov Papa. Podsjetimo se. skuplja dobitke. Samo izmedju 1971 i 1973 godine. osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti. koji je otvorio tu sredi nju banku. donijelo je tako er veliki broj rtava. oru je. vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama.. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor. Joe Doto (mafija ki boss).Kennedy. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama. a koji su bez financijke stru nosti. Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine.

Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to. Urugvaja i Paragvaja. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe. zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. ve i pripadnici masonske lo e P2. preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda. IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine. u . Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide i ratne zl o ine. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame). za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank. "The Vatican connection". vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. Licio Gelli-em. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM. Chrysler i Boeing. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. ef IOR-a. a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet -a iz humanih razloga. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. naj e e preko vlastitog teritorija. Marcinkus. Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom. a po inje uloga mafije. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana. te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR. te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. Coca Cola. Krajem ezdesetih godina. U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa. Na alost. Izme u 1968 i 1969 godine. delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge). jo je jedan dio sramne povijesti. Roberto Calvi-em i Michele Sindonom. Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. Kolika je njihova ukupna vrijednost.

trebao izdvojiti 1159 miliona dolara. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher.deo=agri_short http://www... http://www. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme.ly.guardian. likvidatora Bance Ambrosiano.. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara.. Ovi filmovi nisu preporuceni za djecu i one slabijeg zeluduca. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars.. crne rupe. zivotnje umiru u agoniji. Vatikan se iz bankrota.petatv.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano.asp?video=agri_long Ovo su oznake za kosher meso: .kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi.com/tvpopup/Prefs. sa d epovima punim kamenja.co. koja je u stvari upravljala zemljom.petatv. Ovako idovi kolju ivotinje (kosher) i na takvu hranu se placa dodatni porez. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia. http://www.com/tvpopup/Prefs.uk/business/2.

posebno i znano djelovanje Henrya Kissingera i mnogih drugih ne idova u toj sprezi. Tada se iz Carigrada javljao neki "dopisnik" Timesa. Protokoli nisu djelo idovskog naroda. CENT. Tako sada biva i u Italiji.C. Tijekom vremena su dopunjavani. .zavladati svijetom i pod initi ga svojim interesima. Devet poznatih krugova iluminista i njihovih lanova (Cyrus R. kad asu Protokoli tiskani. javlja se neki spasitelj koji se odmah okomljuje na Protokole dokazuju i da su obi an falsifikat. Danas se mnogo toga vi e ne mo e tajiti . Member i COSMOS Member). u kojoj se nezaustavljiv val afera korupcije i malverzacije odvija pred o ima talijanske javnosti kao prepoznatljiv sinopsis osnova iz Protokola. potaknuo me da iznesem dokaze u prilog autenti nosti Protokola. osobito kad su i masoni dobrano u sve upleteni.. Vance . Za ostvarenje tog plana sionski su se mudraci u pro losti nadahnjivali . Op e je poznato da kad god masonerija zapadne u pote ko e u javnom ivotu nekog dru tva (planovi joj bivaju osuje eni).. F.. T. i zato treba zavarati javnost. Sli no je bilo i u Velikoj Britaniji.Protokoli Sionskih mudraca su autenticni Prikaz knjige . ali identitet sastavlja a i redaktora uvijek je uvan u strogoj tajnosti. kolovoza 1921.Bilderbergeri. Starost se Protokola procjenjuje na otprilike 300 godina.) nastojao "senzacionalno otkri e" proglasiti "glupom izmi ljotinom". R. C.koju je u nastavcima priredio i preveo Kazimir Cettin za va tjednik od broja 27 d o zaklju no 29.Sergio Romano: "I falsi protocolli" . ve skupine koja ima za krajnji cilj . Member. i 18. Dir. 17. koji je u tri navrata (16. L.

ali bez obzira na protok vremena Protokoli u osnovi ostaju onakvi kakve ih je objelodanila i tiskala Bavarska vlada (The Life of Napoleon Buonaparte. Razna su stajali ta glede podrijetla Sionskih protokola. u pivnici "Goose and Gridrion" i slu beno je zapo ela djelovati britanska masonerija. Zbog kompromitacija zapisi su djelomice preina eni da bi se odgovornost lak e mogla prebaciti na vo e idovskog revolucionarnog pokreta u Rusiji. Francuske.Emissary publications. South Pasadena. Henry Ford. kolovoza 1921.: "Ujedinjenim narodima prijeti opasnost da postanu instrument ameri kog imperijalizma za rje avanje svjetskih problema".: (213) 794 -3400). 1-4). svi su se oglu ili o te spise. ka e: "Jedino to mogu re i jest da se Protokoli u cijelosti uklapaju u ono to se sada doista doga a". kad su Nilusu protureni spisi. Protokoli su prvi **** tiskani u Rusiji 1905. a zatim je predana bavarskoj vladi.& B. Lord Sydenham poslao je pismo "Spectatoru". str. P. J. California 91030. u interviewu "New York Worldu". Bolj evizam je tada bio marksisti ki komunizam i nije bilo nado lo vrijeme za oru ani prevrat". Protokoli su povijesno potvr ena stvar. Box 642. koji govore o dolasku obe anog Mesije. London 1820. 1921. Godine 1992. Tel. Metropolit Petrogradski i Lado ki Ioan (Sni jov) Za uskog pravoslavnog ovjeka pojava Sionskih protokola u Rusiji blagoslovljena je imenom . ali osobno mislim da nije va no tko ih je sa inio. u kojem ka e: "Protokoli potanko iznose ciljeve bolj evizma i primijenjene metode. proslavljena je 275.). Iluministi su se ve ranije bili stra no uznemirili i zabrinuli kad su Sir Walter Scott i povjesni arka Nesta Webster u li u siguran trag zavjera iz doba francuske revolucije. naravno. Ove metode bile su u opticaju 1901. i kao takvi spisi su podmetnuti ruskom profesoru Sergiju Nilusu. Dok je jahao Ratisbonom (Regensburg) po olujnom vremenu grom ga je usmrtio i torba sa spisima do la je u ruke mjesnog redarstva. kako je to navedeno u Protokolima "Agentur". odr an je kongres u Lausannei na kojem je donesena odluka o stapanju "Sveop eg idovskog Saveza" i masonerije. jahao je u Pariz nose i u torbi spise za Velikog Me tra Velike masonske lo e u Parizu. Webster . Dakle. kao diplomat okoli a kao ma ka oko vru e ka e. britansko izdanje ras lanjeno na paragrafe. Me utim. instrumentalizirana organizacija). 5) Njema ke. O. Scott-Poter. koji su se odnosili na kasniju francusku revoluciju (1789. U prilog tvrdnji ide i izjava biv eg francuskog ministra vanjskih poslova Dumasa dana u Parizu 17. o emu je kra u vijest donio ameri ki tjednik "Time" od 22. kad je rekao da opreke koje stoje izme u idova i kr ana proizlaze isklju ivo iz razli itog tuma enja biblije. Najbolje se o tome izrazio obra enik na katoli ku vjeru Robin Zolli. potvr uje neprijeporno postojanje dijaboli nog plana za osvajanje svijeta . World Revolution & Secret Societes and Subversive Movements by Nesta H. Williams. pod naslovom " idovska opasnost". nego to da se cjelokupna povijest XX. Austrije. tekli iluminista iz Frankfurta.Novus Ordo Seculorum (One World Government = OUN.1-2: 42. Dumas. tako da sadr aj bude itak i pregledan. stolje a sa zastra uju om to no u podudara s ambicijama koje su sadr ane u tom dokumentu. Godine 1875. lipnja 1993. obljetnica. tiskano 27. velja e. Bavarska je vlada razaslala te spise vladama Britanije (spajanjem londonskih lo a u Veliku lo u na Ivanje 1717. ali stvarnost je ve davno ta da su UN. by Sir W. pionir automobilske industrije. Bizaran doga aj iz 1785. 17. jer kako je re eno " idovstvo je u masoneriji prepoznalo jedan od instrumenata bitnih za ostvarenje sna o op oj svjetskoj vladavini". lipnja 1992..tekstovima Izajije proroka (60.. Lanze. Nakon toga uslijedile su brojne racije i kod kompromitiranih iluminista prona en je dodatni materijal koji je otkrivao dalekose ne planove s jako pogubnim posljedicama po itav svijet. Poljske i Rusije. pa iznosim slijede e injenice. Po ruskoj verziji britanski novinar Victor Marsden priredio je 1921. a kopija tog ruskog izdanja uva se u "Britanskom muzeju" knjiga u Londonu.

Po etkom 30-ih godina me unarodne judaisti ke organizacije.-1937.. pismohrane Svetotrojskog manastira (ASTM .).Stanford. Masonska lo a "B¶nai Moshe" (?) (Fry ju naziva "Bne-Moj e") nije prema Sionskim protokolima imala druga iji odnos od drugih idovskih masonskh lo a. Ilja M... Golemu zahvalnost izra avanu Rusima u SADu. Godine 1932.. stolje a. pismohrane Guverovskog instituta (AGI . Svjetskog foruma (Fond Gorba ova). SAD). Prvotno je provo enje procesa "protiv" Sionskih protokola planirano u Njema koj. koji se vodio na temelju tih protokola. Veliki svetac blagoslovio je izdanje knjige kojoj su bili prilo eni Sionski protokoli. Ipak.). bile krivotvorene i da su ih ve unaprijed potplatile idovske organizacije. bez obzira na vlastiti rizik. Dokument. Trostupanjske komisije. dolazak Hitlera na vlast . Osobita zada a te skupine bila je u tome da pripremi svjetsko javno mnijenje.. knjigu e itati i kupovati"[1]. koja nam potvr uje da su izjave svjedoka i stru njaka. koji e slu beno posvjedo iti "la nost Sionskih protokola i injenicu da ih je fabricirala ruska policija". pomogli upoznati se s djelatno u i osobnim sastavom me unarodnih idovskih. Trojica od njih bili su istaknuti masoni. Bilderbergskog kluba.-1940. Autor zahvaljuje svim osobama i organizacijama koji su se potrudili u svezi s potragom dokumenata i materijala na temelju kojih je knjiga napisana i iza la na vidjelo. uspio sam prona i podosta dokumenata i materijala u svezi s povije u Sionskih protokola koji nikada do tada nisu bili objavljen. koji je poslije nazvan Sionskim protokolima (ili protokoli sionskih mudraca). a koji su bili uvani u pismohranama Rusije i SAD-a. mobilizirati sav svjetski idovski tisak koji e o njemu izvje ivati. a tako er i prepiska sudionika tog procesa.. formirana je specijalna skupina idovskih aktivista kojima je bilo nare eno organizirati me unarodni proces. Rade i na knjizi.svetog pravednika Ioanna Kron tadskog. i po etkom 1933. erikover (1881. Svejedno su istra ivanja L. ne usu uju i se povjeriti tajnu niti tiskarskom stroju. odlu no rekav i njenom autoru: "Objavi. Njega ne treba dr ati slu benim dokumentom neke idovske organizacije ili skupa. gdje se u to doba nalazila najmo nija i aktivna idovska zajednica. Po svoj prilici su Sionski protokoli sa injeni me u najradikalnijim idovsko-talmudisti kim i masonskim vo ama i odra avali su njihova potajna o ekivanja glede vlasti nad cijelim svijetom i politi ke uspostave u odnosu na ne idove..biv i Specijalni arhiv SSSR).. Boris Izrailjevi Liv ic. Otprilike tijekom tri desetlje a Sionske su protokole dr ali u strogoj tajnosti. sazivaju sjednice na kojima uporno razra uju pitanje o "borbi s antisemitskom promi bom i ponajprije irenjem Sionskih protokola". Nadalje u nastojati izlo iti nastanak ovog zagonetnog dokumenta. sionisti kih. Nije uzalud Ginzberg odustao od tu be da joj se sudi shva aju i da e silna javna rasprava o tom djelu dovesti do nepo eljna publiciteta tajnih planova judaisti ko-talmudisti koga svjetskoga poretka. nastao je u drugoj polovini 19. koja je postojala u granicama op e ideologije... Fry odigrala veliku ulogu u pravilnoj ocjeni Sionskih protokola i spoznaji o mizantropskoj ideologiji njenih tvoraca. Henrik Borisovi Sliozberg (1863. Osobitu vrijednost imaju materijali sa Bernskog procesa. SAD). prenosili su ih iz ruke u ruku u rukopisu.. koji su mi...) i Vladimir Jevgenjevi abotinski (1880. u prvom redu "Sinovi saveza" i sionisti. koju su propovijedali Sionski protokoli.-1943. pripremati svjedoke i struk njake... Veode u ulogu u pripremi procesa odigrali su Viner.. koji su pobijali vjerodostojnost Protokola. (1879-?). Osobitu zahvalnost autor upu uje kustosima Dr avnog Arhiva Ruske Federacije (GARF) Sredi nje pismohrane povijesno-dokumentarne zbirke (CHIDK .Georgedonavillea. lo e Bnai Britha.

DreyfusBrodski i predsjednik organizacija vicarskih sionista Markus Kohn. bio je pofesor Baumgarten. zapo inju i istodobno dva procesa zbog Sionskih protokola. Na prvom je zasjedanju sud odlu io razmotriti pitanje o podrijetlu Sionskih protokola. u njihovo je ime. Zatim je Zunderu bilo predlo eno kao svojedobno i Fordu. idovske su organizacije vje to koordinirale svoja djelovanja.G. P. Meyer-Ebner.I. koje je napisao pod pseudonimom N. Glavni vje tak tu iteljstva. stavljaju u du nost dvojici ljevi ara. s dodijeljenim mu pomo nicima . Wiener i Liv ic (?).Cherikover (?). godine idovski odvjetnik prof. V. Na su enje su bili pozvani prvi njema ki izdava Sionskih protokola Gottfried Zur-Breek (Müller fon Hansen). lipnja. S.I. Odlu ili su provesti psotupak u vicarskoj.). Odlu eno je bilo izabrati tu vje taka. du Chayla i ostali.1933.N. A. gotovo istodobno pokrenuta je tema o "podrijetlu Sionskih protokola".1933. Tu itelji na tom procesu bili su predsjednik idovske zajednice u vicarskoj M. U tim je lancima ruski .B.I. B. rabin Erenprice ('). Theodor Fritsch i sam doktor Zunder (?). Cherikovera (?9 2500 franaka. godine.07. Burcev. U svojstvu "svjedoka" sa idovske su strane bili pozvani ugledni judejski i masonski djelatnici (Ch. 09. kojega je izabrala idosvska strana. tu enoga i suda. Ujesen 1933. godine idovski tisak i liberalno-masonska sredstva masovne informacije koja su mu bila sklona uporno pu taju glasine o predstoje oj aneksiji vicarske Njema koj. Njega je zatomila glasna zbivanja i ishodi Bernskog procesa u svezi sa Sionskim protokolima. da se odrekne svojih uvjerenje. Za predujam su koautori dobili od jednoga organizatora Bernskoga procesa I. Da bi zapo eli taj postupak judejske su vo e kao povod uzele lanak doktora Zundera u asopisu "Eiserner Baren" (09. Nikolajevski. o emu su sa uvani dokazni dokumenti. Su enje u Baselu se mnogo **** odlagalo da se na kraju ne bi ni odr alo. Mnogim "svjedocima" bila su dopu tena putovanja radi prikupljanja materijala i preslu avanja osoba. Ujesen 1934. koji nije skrivao svoje pro idovske simpatije. ruskim povjesni arima B. Weizmann. Za predsjedavaju eg na tom suenju u svezi sa Sionskim protokolima bio je odre en sudac Meyer. Matti i George Brunschwig predali su na Bernski sud albu s zahtjevom ponavljanja kaznenog gonjenja za raspa avanje Sionskih protokola od strane Nacionalne fronte.07. godine u idovskim novinama "New York Forward" objavljena je serija lanaka Nikolajevskoga. Borisov.L. a koje su financirali me unarodni idovski bankari Warburg. Odvjetnik idovskih organizacija. Po etkom 1933. u kojemu taj znanstvenik govori o pitanju judaisti kih planova svjetske dominacije i pogre no se pozvao na rije i tokolruskoga rabina Ereinpricea (?) ("Eiserner Baren. Miljukov. Na toj vje to. Sliosberg (?). te je izjvaio u svojoj odluci da su Sionski protokoli ² "gruba krivotvorina". po jednog od tu itelja.izmijenio je planove idovskih vo a. Su enje je po elo u Baselu 11. Jo prije po etka procesa idovski znanstveni institut i Kongres ameri kih idova u New Yorku. Svatikov. naredio da se do dono enja odluke zapovijedi ovrha svih preostalih 760 primjeraka Sionskih protokola. Posebice su veliki novac idovske organizacije potratile na pla anje usluga (zapravo podmi ivanja) "svjedoka". Svatikovu napisati knjigu o "krivotvorenju protokola". Sudsku su raspravu u biti tako odgodili do jeseni 1934. Judaisti ki su bankari udijelili idovskim organizatorima procesa znatne iznose novca za pla anje odvjetnika i ve ine vje taka. uporno tra io da sud donese odluku o konfiskaciji Sionskih protokola i knjiga Zur-Beeka i Fritsch. ije bi izjave mogle i i u prilog idovske strane. Nepobitno je da su. M. Bodenheimer (?) G. Probijanje snaga idovskih udru enja ostvaruje se Baselskim procesom. stav i na idovsku stranu. Nikolajevskom i S:G. idovski organizatori procesa nisu alili novac za pla anje "svjedoka" i vje taka. organiziranoj sjednici sudac je. godine).

sionisti su prou avali ne samo dokumentaciju ruskih obavje tajnih slu ba nego su utvr ivali rodbinske veze osoba koje su na ovaj ili onaj na in sudjelovale u irenju Sionskih protokola. lan VCIK i CK VKP (b). da judaizam i masonstvo nisu povezani. Ipak nisu uspjeli prona i vrijednu injenicu (izravno ili neizravno) koja bi potvrdila njihove klevetni ke pretpostavke. travnja ujutro.S. nego tajnim kanalima preko Miljukova. Zakulisnu spletku idovskih organizatora u svezi s Bernskim procesom razotkriva pismo koje se sa uvalo u arhivu B. idovski organizatori Bernskoga procesa imali su iroke mogu nosti dobiti podatke o tomu kako su u sastavljanju Sionskih protokola sudjelovale ruska policija i osobno general Ra kovski. preko slu benih diplomatskih predstavnika vicarske u Moskvi. lenov i mason P. Poput Nikolajevskoga i Svatikova i njega su financirale idovske organizacije. Bezuspje na tra enja produljena su sve do kraja 1934. Poku avaju i pripisati autorstvo Sionskih protokola ruskoj policiji. Od strane SSSR-a pomo sionistima na elu je bio P. J.). Ravnaju i se po tim dokumentim. On je zapo eo izlaganje o rezultatima svoga vje ta enja Sionskih protokola 30. Nakon polemiziranja strana bilo je udovoljeno zahtjevu obrane. na proljetna zasjedanja Bernskog procesa 1935. Me unarodna sionisti ka organizacija uspjela je uspostaviti vezu s sovjetskim idovima i organizirati u SSSR-u skupinu pomo nika kojima je bio dopu ten rad u tajnim pismohranima u svrhu prikupljanja materijala za Bersnki proces. autor antiruske knjige o procesu Beiliss. Nikolajevskoga.-1935. zlo ina ki dogovor. Judaisti ko-masonski vo e su jednoglasno tvrdili da Sionski protokoli nemaju veze s ideologijom judaizma i sionizma.L.suradnik idovskih udru enja zapravo poticao na raspravu sa braniteljima Sionskih protokola . U toj su skupini radili sionisti A. biv i guverner Besarabije i prijatelj ministra unutarnjih poslova.V. a zavr io 6. godine na pripremu Bernskoga procesa vrbuje se V. Na poziv iz Moskve u Bern su. Fritz Platten. Materijali iz Rusije nisu uvijek i li legalnim putom. posvetiv i na taj na in 10 punih sjednica. iz pisma je razvidno da su svi "svjedoci" dobivali novac od idovskih organizatora procesa. Burcev. ² pisao je Burcev.G. svibnja. godine. godine. Smidovi (1874. biv i ministar pravosu a Privemene vlade. do travnja 1935.I. Zasjedanje Bernskog suda zapo elo je radom 29. ² ja sam to je bilo mogu e vi e nstojao doznati sve o "Protokolima". Liv icu (?). godine. a to s uMiljukov. travnja i trajala je do 14. Maljantovi (1870-1939. zbog nama nepoznatih razloga do toga putovanja nikad nije do lo. Tagre. Znatan dio pismohrana ruske carske policije bio je pregledan. svibnja nave er. Budu i da su se okrenuli sovjetskim pismohranama. tager (?).D. Ipak. na zamolbu idovske strane. pod ijim je vodstvom skinuta i ponovno stavljena plomba na vagon Lenjina i njegove " idovske stra e" preko Njema ke u Rusiju.I. veoma stari knez S. organizatori Bernskog procesa bili su primorani priznati da ne raspola u nikakvim dokumentima koji bi potvrdili njihovu verziju. Tijekom nekoliko mjeseci djelovanje se odvijalo pod oznakom "povjerljivo". Iz toga je pisma bilo bjelodano da je izme u idovskih organizatora i takozvanih svjedoka. Po etkom 1934. a koje je on uputio B. Nakon izjave profesora Zundera u ime tu enih sudu se obratio njihov odvjetnik i predlo io za vje taka istaknutoga njema koga stru njaka za idovsko pitanje pukovnika Ericha Felischhauera. vi e od 30 sati. bili pozvani "pravni zastupnik" sionist A. Nikolajevskog i Burceva. Nikolajevski i Svatikov.S. Iz Moskve i Lenjingrada na adresu Bernskoga suda stizale su knjige i preslike spisa. Sudac je podr ao nezakoniti zahtjev vje taka Looslija i . "Od tada. Osim toga. postojao tajni sporazum.).N. me utim sud je odlo io ro i te za pet mjeseci. idovski bolj evik. Ursov. nakon op ih procedurnih pitanja rije je dobio Ulrich Fleischauer. Burvec. U ime idovskih organizacija izjavio je vje tak Loosli kako je vje tak Fleischlauer "sastavio pamflet u ime antisemitske ideje.

pod krabuljom "slobodnog novinara". u osobnoj pismohrani N. prema odluci Nikole II.A. sprje avalo je asno razmatranja stvari i zapravo je od Bernskoga procesa napravilo farsu. Izgubiv i svaku nadu da e prona i dokaze koji bi utemeljili mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole. Burcev smi lja pri u kako je. Burcev. pravi zabilje ke koje je tobo e napravio Nikola II. koji se istaknuo razotkrivanjem tajnih agenata ruske policije i inozemne obavje tajne slu be. a sve s namjerom da odvuku pozornost od udovi nih zlo ina. kako su im namje tali provokatore. Mosolova govore nam o tomu da nikakve istrage o podrijetlu Sionskih protokola Ruska vlada nije vodila. ako ne ubrojimo onu kritiku o protokolima G. itaju i Sionske protokole. koju je napisao za vrijeme ministra financija J. Iz tih je pisama jasno proizlazilo u koje su slo ene uvjete bili stavljeni branitelji Sionskih protokola. Wittea. biv eg ne elnika ureda Nikole II. Brandta. judejsko organizatori Bernskoga procesa odlu ili su se okrenuti izravnoj krivotvorini. oklevetani ljudi su protestirali. Nisu uzalud glavne aktere "svjedoke". neki su ga ispljuskali. koje je referirao Fleischhrauer. koji su bili neprijatelji Rusije. J.J. a u biti je bio njihov agent. Osim ve navedenih dokumenata.. godine u Rusiji. udovi no podrugivanje zakonu i pravednosti. bila ne slu ajna ve suglasni produ etak njegove ranije antiruske djelatnosti. koji je obo avao samoreklamu i zvuk vlastitog imena.objavljivanje materijala. tovi e sam Burcev. dakle. carsku Rusiju za sve mogu e smi ljene grijehe protiv idova. Judejski vo e su okrivljavali povijesnu. N.P. koja je htjela tobo e dokazati da su oni krivotvorina. Tedlija. Ovaj put V. vrlo ta toga ovjeka. na temelju krivotvorenih pokazatelja koji su i i stvorili mit o Sionskim protokolima. susretao se sa sionistima u kojima je on vidio "iskrene ljude od ideje" . njemu biv i na elnik za za titu dru tvene /nacionalne/? sigurnosti i poretka u Petrogradu general major Globa ev dao preko nekog svog Koltipina-Ljubovskog informaciju o istrazi. Pismena svjedo anstva masona. Do 1917. U svojoj antiruskoj djelatnosti Burcev se esto oslanjao na judaisti ko-masonske krugove. zada a. Svatikov. podrijetla Sionskih protokola. mogu biti obznanjeni javno u sredstvima mass-medija. koje su za njih napravili protiv Rusije krvo edni suplemenici ² idovski bolj evici. S. Stepanova ja sam prona ao dosta velik broj pisama koje je dobivao tijekom Bernskog procesa od B. A. tobo e. kada su objekti ve ine njegovih la nih optu aba bili dr avni inovnici i policijski suradnici.. .F. njemu je mnogo toga "izlazilo" iz ruku . Mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole bio je nu an judejcimatalmudistima da bi jo jednom prevarili ovje anstvo i skrenuli njegov gnjev od stvarnih krivaca zlo ina spram svijeta. Nakon prevrata polo aj se promijenio. postavili idovski vo e na tom procesu. ruskoj vlasti. Organizatori Bernskoga procesa htjeli su sudu dokazati da je podrijetlo Sionskih protokola razmatrala Ruska vlada. sudskog vje taka i sudskih slu benika. tu ili su ga sudu . Naime prema vicarskim zakonima. klevetni ki karakter.. nosila je silan antiruski. koju su mu zapovjedile idovske organizacije koje su organizirale Bernski proces. u povijesti ovje anstva. pijune i kako im je uvijek bio prijeko potreban novac u pogledu provo enja procesa. Bernski je proces javno nosio antiruski karakter.L.B. ru itelji njenih povijesnih na ela: Miljukov. svi dokumenti koji se obrazla u nasudu. Djelatnost Burceva. Burcev.K. Nikolajevski. Njegovi judejski organizatori poku avali su dovesti u zabludu svjetsko javno mnijenje. Protuzakonito stajali te sudaca. kako su ih ometali u pozivanju svjedoka i vje taka. Izvr itelj je bio V. Stoga je . Kako je i sam priznao bio je sudionikom prvih sionisti kih kongresa. Markova. kako mo emo primjetiti. Sliozberga (?). bilo je zasutavljeno. pripisav i stvaranje najzlo ina kijeg dokumenta.

Burcev je vrlo lo e napravio krivotvorinu. Najve i argument krivotvoritelja bili su podaci o navodnoj istrazi porijekla Sionskih protokola koju je provodila carska vlada. U biti nikakve istrage nije ni bilo. O tome nam svjedo e pisma biv eg na elnika carskog ureda A.A. Mosolova. Poku avaju i pridodati vjerodostojnost svojoj izmi ljenoj tvorevini, Burcev si je dopustio nekoliko ozbiljnih povijesnih pogre aka. Na primjer on je izjavio da se istraga vodila tijekom 1906. godine po direktivi Stolipina, na upornu molbu Lupuhina. Me utim, 1906. godine Lopuhin vi e nije bio na elnika Odjela policije nego umirovljeni (zbog prekr aja) inovnik i stoga nije mogao inicirati tu istragu. Na sudu je Burcev tvrdio da je jedan od sudjelovatelja u prijevozu navodnih la nih Sionskih protokola bio kolega po slu bi Globa evu, ega u zbilji nije bilo. Iskazi Burceva na Bernskom sudu bili su objavljeni u mnogim novinama pa i u New Yorku, gdje je tada ivio Globa ev. Njujor ke novine "Nova ruska rije " ( idovska novina, ruska samo po nazivu, glavni redaktor ² M. Weinbaum) objavljuje lanak Burceva, "Istina o Sionskim protokolima". Pro itav i taj lanak, Globa ev je odmah napisao pobijaju e pismo uredniku "Nove ruske rije i".

Jewish Ritual-Murder : a Historical Investigation http://www.jrbooksonline.com/schramm/schramm.htm Jewish Ritual Murder by A R N O L D S. L E E S E http://www.jrbooksonline.com/PDFs/Je...urder%20JR.pdf

The Talmud Unmasked: Rev. I. B. Pranaitis http://www.talmudunmasked.com/

Table of Ritual-Murders Established in this Investigation http://www.jrbooksonline.com/schramm/app9.htm

U smislu povijesnih kronologija Encyclopaedia Judaica / izdata 1973 Hazaria - A. H. Poliak, profesor srednjovekovne zidovske povijesti Ali prije toga nesto lakse npr. "13. Pleme" od Kestlera. http://www.ivantic.net/Ostale_knjiig...e_latinica.pdf George Washington "Sasvim je zalosno to ih niti jedna dr ava, starija od ove, nije pokorila kao kugu drustva i svog velikog neprijatelja, cijim je prisustvom usrecena Amerika" Martin Luther King- borac za gradjanska prava

Strastvena zelja vapijucih srca Jevreja nada se da e doci onaj dan, kada ce oni moci da se odnose prema nama tako, kao to su postupali na vrijeme Jesfiri u Perisji. I koliko je Jevrejima bliska knjiga Jesfir, koja opravdava njihovu krvolocnost, osvetoljubivost i apetite razbojni kih nada!. Nikada sunce nije svjetlilo narodu, krvozednijem i osvetnickijem, koji se zanosi idejom uni tenja i ugusenja ljudi druge vjere. Petar Prvi - Ruski vladar Vise volim da vidim u mojoj zemlji mudjahedine i mnogobosce, nego Jevreje. Poslednji su prevaranti i lupezi. Oni nece dobiti odobrenje da se nasele i organiziraju svoj posao. Bez obzira na moja naredjenja, oni nastoje da to ostvare potkupom mojih cinovnika sa ciljem da postanu ravnopravni. Benjamin Franklin visoki americki dr avnik, filozof, izumitelj, fizi ar, ekonomist i pisac, suautor deklaracije nezavisnosti. 1820. Ma gdje bilo, u zemlji, u kojoj se naseljavaju Jevreji, nezavisno od njihovog broja, oni snizavaju njen moral, komercijalno postenje, izoliraju se i ne dopustaju asimilacijuju. Ako ih mi putem Ustava ne iskljucimo iz SAD, onda za manje od sto godina oni e navaliti u velikoj kolicini, uzece vrhunac, proguta e zemlju i promijeniti oblik naseg upravljanja. Ako ih ne iskljucite, onda za manje od dvjesto godina nasi potomci ce raditi na poljima, izdrzavajuci njih, dok ce oni trljati ruke u svojim kancelarijama. Upozoravam vas, nacijo, ako jevreje ne iskljucite zauvek, Vasa djeca ce vas proklinjati u Vasim grobovima. Napoleon Bonaparte 1769 ± 1921 Jevreje treba razmatrati kao naciju, ali ne kao religioznu grupu. Oni su nacija u sredini nase nacije. Citava sela otimaju Jevreji, oni su uspostavili kmetstvo, oni su prava jata gavranova. Siromastvo koje izazivaju Jevreji, ne potice od jednog individualnog Jevreja, ono je sustina citavog tog naroda. Oni su kao gusjenice ili skakavci koji jedu Francusku. Jevreji su nacija spremna na najuzasnije zlocine. Moramo ih se rijesiti. Winston Churchill je u II WW-u molio boga (i Staljina) za pomoc da unisti naciste a ovo su njegove rijeci: (govor u predsjednickom domu 1919.g.) Nema potrebe preuvelicavati ulogu, koju su odigrali internacionalni Jevreji ateisti u stvaranju boljsevizma i njihovog ucesca u ruskoj revoluciji. Vise od toga, glavna inspiracija i pokretacka snaga dolaze od jevrejskih vodja. U sovjetskim institucijama dominacija Jevreja vise je nego porazavajuca. I glavni dio u sprovodjenju sistema terora, koji je pocinjenj izvr ili su Jevreji i u nekim slucajevima Jevrejke. Takvu djavolsku slavu Jevreji su postigli.

Obavezna preporuka (obilje dokumenta, novinskih clanaka, rodoslovno stablo Hitlerovih iz

1930 - Adolofov pradjed je bio mocan Zidovski bankar) http://video.google.com/videoplay?do...2809518563654# Dva svjetska rata Arijci su vodili iskljucivo sa ciljem stvaranja drzave Izrael. A projekom njezina stvaranja upravljaju Rothschildi. Za ilustriat tko su oni i sa kakvom moci raspolazu, dovoljno je reci da se procjenjuje da ta jedna familija drzi oko 50% bogatstva citavog svijeta. Bogatstvo idova Bill Gates-a se procjenjuje na nekih 60 milijardi, no bogatstvo Rothschilda se procjenjuje tisucama milijardi. Oni se nalaze na samom vrhu zidovske piramide moci. To njihovo bogatstvo je preveliko da bi bilo produkt rada samo jedne obitelji, vec je ono produkt rada citave idovske rase, a povjereno je njima na upravljanje zbog efikasnosti koja se dobiva centralizacijom novca na jednom mjestu. Pocetna baza tog bogatstva je novac koje su idovi pokrali jos u anticko doba, u doba bogatog arijskog Egipta, Grcke i Rima. Ono se povecavalo tokom iducih stoljeca da bi danas doseglo zapanjujuce razmjere. (Bank of Amsterdam, Bank of England, Americki FED ...itd.) Zanimljiv podatak je da su Rothschildi jos u 19-om stoljecu bankrotirali i samog Papu. On je upao u neke financijske teskoce, a oni su mu priskocili u pomoc i posudili pozamasnu svotu novaca. Naravno uz velike kamate, koje Papa tokom vremena vise nije mogao vracati. Onda su mu velikodusno "oprostili dug", ali uz uvjet da od sada ima sav svoj novac drzat u njihovim bankama. Znaci cak i sav novac kojeg milijardu krscana prikuplja, na kraju zavrsava u njihovim rukama. Oni su odlucili jos u 19-om stoljecu da treba obnovit Izrael. Razmisljali su o raznim strategijama kako to uciniti, a najbza je bila jednostavno kupit Palestinu od Otomanskog carstva. Turci su je bili voljni prodat, a novac koji su trazili nije bio ni 1% od ukupnog Rothschildovog bogatstva. No postojala su tri velika i nepremostiva problema koja su sprjecavala realizaciju tog plana. Glavni problem je sto idovi nisu htjeli selit iz Europe u Palestinu, jer tko bi bio lud napustit predivnu i bogatu Europu, te otici u nekakvu suhu pustinju kopat po pjesku. Drugi problem je sto su se okolne Arapske drzave snazno protivile stvaranju Izraela i odmah bi krenule u rat protiv njega. Treci problem je sto bi Krscani u cinu kupnje Palestine od idovskih bankara i onog sto bi eventualno sljedilo (krunidba idovskog kralja, rusenje Al Aqsa dzamije, podizanje treceg hrama) prepoznali ostvarnje biblijskog prorocansva o dolasku Anti-Krista. Krscani bi se pridruzili arapima i zajedno bi napali idove. Dakle trebalo je smislit kako rijesit sva ova tri problema. Kroz iduce stoljece je formiran jedan genijalan plan, cije obrise cu ukratko ovdje ocrtati... Prvo osigurat stvaranje samog Izraela, ali na podmukli nacin, a ne direktnom kupnjom zemlje. Koristeci svoju medijsku, financijsku i politicku moc idovi su iskoristili stoljetna neprijateljstva Europskih drzava i uspjeli pokrenut prvi svjetski rat. Isprva snazno podupirajuci Njemacku u tom ratu, uspjeli su slomit carsku Rusiju i u ratnom kaosu organizirat tamo boljsevicku revoluciju. Tako su Rusiji ucinili ono sto su davno sanjali i ta ogromna arijska drzava je pala u ruke idovu Lenjinu, Trockom i kasnije Staljinu. Zatim se sva Njemacka moc usmjerila na zapadnu frontu, na prakticki samu Veliku Britaniju. Njemacka je tada bila pred pobjedom u prvom svjetkom ratu i Britanija je bila na koljenima i prakticki gotova. Tada su idovi rekli Britanskom vodstvu: ako nama date Palestinu nakon rata, mi cemo pomocu nase medijske moci uvest SAD u ovaj rat na vasoj strani. Britanci nisu imali drugog izbora i pristali su potpisavsi "Balfourovu deklaraciju" koja je Rothschildima obecala Palestinu nakon rata. idovi su odrzali svoj dio ugovora, te su uveli SAD u rat uz pomoc svojih masovnih medija i uz pomoc svojih agenta u americkoj vladi. Tako su izdali Njemacku koju su do tog trenutka snazno podrzavali u ratu. Tako je "zaobilaznim putem" stvoren Izrael, no ostao je nerjesen problem populacije posto se idovi nikako nisu dali

Eichman. Naizgled nepremostiv problem. Dio nakaznih stanovnika istocno europskih getoa koje mozemo vidit u filmu "The Ethernal Jew" (link je dolje) su ubijeni. Koristeci se mrezom masonskih loza situacija je namjestena tako da plivajuci na tom valu siromastva i ocaja na vlast dodje Hiter. To je u poprilicnom broju slucajeva rezultiralo raznim fizickom i mentalnim "manama". Nacisti (crypto. Stvorit takve uvjete da vecina idova radje pozele zbrisat u pustinju. a veci dio slabih i nemocih je umro od raznih bolesti u logorima (tifus . Bush iz SAD-a .. Trece idovska elita cvrsto vjeruje u eugeniku. koji su bili relativno lijepi i visoki. radio) u rukama idova. te tako osiguravaju tri cilja.) Znaci Rusija je osvojena jos ranije ( idovi Lenjin i Staljin). u vrlo nehumanim uvjetima. vec su svi iz vrha Nacisticke stranke idovi: Goebbels.itd. da ona to niti teoretski nije mogla platiti Britaniji i saveznicima. a da to nitko nije primjetio? No kao sto vidite mi ovdje to jesmo primjetili.itd.idovi) skupljaju sve europske idove u koncentracijske logore koji nicu na izoliranim mjestima. Znaci ideoloska sila koja je potrebna da idove izbaci iz Europe je dovedena na vlast u svim glavnim Europskim drzavama od strane samih idovskih bankara. ciji uzrok je bio nasljedne genetske prirode. a idovi su dotle smjesteni na "sigurno" u logorima.itd. Znaci imamo totalno negativnu selekciju za Arijce (prakticki samo defektni i nesposobni za vojsku su prezivjeli taj rat). idovi na istoku Europe su stoljecima zivjeli u getoima. Znaci oni koji su izgledali kao "Arijci". Obojicu su na vlast doveli mediji (TV. novine.... Da bi dodatno pogorsali stvar organizirali su slom americke burze.) Tako su svi "slabi" izbaceni iz budeceg genotipa izabrane rase. Naravno novac i financije. Himler..natjerat na selidbu iz Evrope u pustinju. Hitler je demokratski pobjedio na izborima. Njemacka je pala u ogromnu inflaciju.. a totalno . Blair. show moze poceti. U Americi i Britaniji su isto tako na vlast odjednom dovedeni idovski predsjednici. isto kao sto je Sarkozy demokratki pobjedio. nego tu zivit. to jest u poboljsanje idovske rase selektivnim odabirom pametnih i zdravih.. a teski problemi zahjevaju teske solucije. Prvo uzimaju im sav imetak. a eliminacijom ostalih.. Britanija i Francuska objavljuju rat Hitleru. vec je cilj unistit Europu. Poanta citavog ovog rata nije pobjeda ovih ili onih.idovskim) koncentracijskim logorima se provodilo to "izabiranje" i selekcija naroda prema genetskoj kvaliteti. koji su bili inteligentni i zdravi su ostavljeni na zivotu. sto je citav svijet bacilo u ekonomsku depresiju. Hitler i Staljin sinkronizirano napadaju Poljsku.. Istovremeno idovi su u logorima bili selektirani tako da iskljucivo "najbolji" prezive. prije nego sto "izabran narod" moze krenut putem Izraela. a sad je i Njemacka osvojena. ali nisu si mogli pomoci. idovska elita je zakljucila da se takvi moraju istrjebit. najbolji mladi Arijski ljudi su ginuli u strasnom brato-ubilackom ratu. U Versajskim pregovorima nakon prvog svjetskog rata idovski agenti su nametnuli takve uvjete Njemackoj. siromastvo i beznadnje. (Warburzi. krizajuci se medjusobno u malim zajednicama. te deponiraju taj novac u Rothschildove banke u Svicarskoj. Goering . ( idov Hitler) Treba reci da nije samo Hitler idov. a isto tako su znali i informirani njemci za vrijeme drugog svjetskog rata da su nacisti idovi. Doslovno brat je ubijao brata kao dva robota programirana sa dva idovska programa zvana: "komunizam protiv nacizma". Sarkozy. Ovo sigurno stavljam u navodnike.. Jednog dana vasi potomci ce se isto tako pitati kako je moguce da su celnici svih drzava koje su vodili treci svjetski rat bili idovi (Bush. Rockafelleri. logisticka i medijska podrska te sve ostalo za njegov dolazak na vlast su osigurali idovi preko svojih bankara. Zvuci nevjerojatno? Pa i nije bas ako pogledate sto se desava oko vas..itd). U Nacistickim (crypto. jer njima je namjenjena druga sudbina. Znaci istovremeno su se desavale dvije stvari.. Drugo bombe koje padaju kao kisa po njemackim gradovima ubijaju samo arijce. (Roosevelt i Churchill) Dakle sve je spremno.

a treci svjetski se vodi za prosirenje malene zemlje do "prorecenih" granica Eufrat-Nil. drevne Izraelce. Poslije mnogih malih antikrista. Jer oni su ti koji stvaraju sve te dalekosezne planove. svi oni koji se bore protiv ovje tva i ivota samog. Prezivjeli idovi koji su zadovoljavali standard "izabrane rase" su iz koncentracijskih logora slani direktno u Palestinu.pozitivnu selekciju za idove (defektni i nesposbni su svi ubijeni. Talmud recimo kaze da prije nego sto se idovi vrate u Izrael. kao predstavnika ljubavi i milosr a za ovjeka. sad su idovi konacno postali zrtve. jesu . Drugi svjetski rat je dugorocno gledano bio jedan ogromni eugenski projekt Ziona. pokretaca i planera citave ove zavjere. Tako idovi odbacuju Knjige Staroga zavjeta. univerzalna. te je tako maknuta druga nepremostiva prepreka.Talmuda! Zato je Bog i ukoravao preko proroka. Vise nisu u krscanskim ocima izgledali kao prijetnja koja u Izraelu stvara centar buduce svjetske vlade. svi oni koji se bore protiv Isusa Krista. zapisuju ih u svoje knjige i propovjedaju idovima kao religiju koja se mora bez prigovora sljedit.Talmudu. Nakon rata koji je zavrsio tocno onako kako je planirano.totalitarna. Znaci ono sto nikako nisu htjeli milom.dolazi onaj posljednji Antikrist . jer su vidjeli da im u Europi vise nema opstanka posto su izgubili svoje kuce. jer ne postoji vise opasnost da se krscani pridruze zdravo mislecim arapima. a samo genetski najkvalitetniji su prezivjeli). na kraju vremena .nasuprot Objavi koju je Bog dao preko Mojsija i proroka. Nisu se puno bunili. Znaci prvi svjetski rat se vodi da se osigura Izraelu pocetna zemlja (Balfourova deklaracija). jo . citava Europa je bila porusena. 6 milijuna ce ih poginut u holokaustu. . a onda putem svojih medija uvjerit preostale idove da se prorocanstvo obistinilo. i Sotonom nadahnutije mr nje na kr ane od talmudske crnomagijske zmije iz tame ludila umova eljnih vlasti i krvoproli a nad normalnim ljudima. Da Rothschildi slucajno nisu postovali naredbe rabinskih "prorocanstva". svo njeno bogatstvo je bilo unisteno. TALMUD Proro anstvo je najavilo dolazak Antikrista. Europski krscani su odjednom postali uvjereni da su oni sami zlocinci. idovska elita je isto tako morala osigurat da sva Talmudska prorocanstva budu ostvarena tocno u slovo. sad su dobili silom . pojeo bi ih mrak u roku odmah. koji krecu u rat protiv novo-uskrsnulog Mordora.sve eni ko . a dobar dio njih i svoje ivote. Trebalo je dogadjaje poslozit tako da idova stvarno jako puno pogine. Jer Rothschildi znaju da su i oni. svoj novac.morali su selit u Palestinu.Antikristove sluge! Ali nema ve e. a idovi su naravno oduvjek bili njihove nevine zrtve. svjetska vlast ZLA! Svi oni koji se bore protiv pravde i istine. Sad je kucnuo povoljan trenutak za rodjenje Izraela. a uzdizanja idova na nivo Arijca. sa ciljem genetskog srozavanja arijca na nivo goya. samo obicne lutke na koncu. To je djelo crne magije. vra anja i otvorenog poziva na nasilje i genocid nad kr anima i svim ostalim ne idovima! Talmud je nastao kao isto ljudsko predanje . drugi svjetski rat se vodi da se osigura populacija za tu zemlju (izgon Europskih idova). Zato se nije uditi stra nim krvoproli ima koja su po injena u ime sumanutih ideja pomra enih umova! Izvor toga zla je u Knjizi mr nje . unatoc neogranicenoj matrijalnoj moci i bogatstvu. No sto je jos vaznije za elitu. ili ih 'tuma e' kroz prizmu ljudskih pri a i bapskih predanja . svoju imovinu. Znaju da se prava i istinska moc nalazi u rukama idovskih rabina.

" (Tokdo Je u). rabini." (Talmud." (Tokdo Je u). "Krist je na jednom ubri tu sahranjeno crknuto pseto. On je ma ioni ar. U njemu e idovi toliko oru ja zaplijeniti da e im trebati 7 godina da ga spale i istope. Sabat 104b). On je kopile. 74." (Talmud. Aboda 3b). Sanhedrin 58b). Jebamot 24b. iza Krista. O RADU "Rad je veoma tetan i malo donosi . A Talmud su uobli avali u knjige i sustav. IDOVI IZJEDNA ENI S BOGOM Tko idova o amari toliko je u inio grijeha kao da je samog Boga udario. to je u vezi s kr anskom crkvom. jer kad tko 100 srebrenjaka ima u trgovini mo e . "Krist je bio luda. koji e dvije tre ine svijeta uni titi. "Tad e svaki idov imati 2800 slugu i 300 slu kinja." (Talmud. Sanhedrin 101a). godine prije Krista do 400. Joreh deah 146). Njih oko 2500 rade i od 100." (Talmud. Ketubot 112b). a ostali narodi svi e njemu i njima slu iti i podlo ni biti.Talmud se sastoji iz dva temeljna dijela: Mi na i Gemara. nego e ih potpuno istrijebiti. "Nema goreg i lo ijeg posla od obra ivanja zemlje. sin ne iste ivotinje. BOGOHULJENJE "Krist je sin prostitutke." (Talmud. ab 120a)." (Talmud. "Krist je sin jedne menstruacije. "Prije toga bi e strahovit rat. On je: Ben pandreat. uni ti. Majene Je . a ito e krupno biti kao dva bubrega od najve eg vola. (Ben pandera) tj." (Sahar). 4). UNI TENJE KR ANSTVA "Za idova postoji zakon da sve ono. On se zove Ben shtada (sin prostitutke). Getin 680). MESIJA "Mesija e do i i povratiti Kraljevstvo idovima. "Kad Mesija do e onda e zemlja roditi kola e i vunene haljine." (Talmud. Svi e narodi pre i u idovsku vjeru samo kr anima to ne e dozvoljeno biti. jer su porijeklom od avola." (Talmud." ( ulhan aruh. "Tada e idovi neizmjerno bogati biti jer e blago cijelog svijeta u njihovim rukama biti.

Jalkut Rubeni 12). U tom slu aju bit e prvi kod ku e. mo e samo soli i kupusa jesti. "I zato kad jedan ne idovski sluga ili slu kinja umre. "Ne idov je kao jedno pseto. kopati. IDOVSKO MILOSR E "Zabranjeno je biti milostiv prema Ne idovima." ( ulhan aruh." (Talmud. tko pak. vr iti. nazivaju se svinjama. to vi e. Jebamot 12a)." (Talmud." (Talmud. Jebamot 98a). Jebamot 89a). "Meso Ne idova je meso magare e. idov mu ne smije i i u pomo da ga spase." (Talmud. sijati." (Talmud. Mudra talpiot 225). "Izme u Ne idova i idova ne postoji nikakva veza."(Talmud. Berahot 58a). ija du a potje e od ne istog duha." (Talmud. Jer meso Ne idova je ivotinjsko meso. Ekesegetra ieksod 22)." (Talmud. pa ako se nalazi ve i blizu smrti. Aboda Cara 10a) NE IDOVI NISU LJUDI VE IVOTINJE "Bog je stvorio ne idove. Oni moraju orati. IDOVSKO JUNA TVO " idov neka posljednji ide u rat. Ramban). RAD JE ZA NE IDOVE "Ne idovi su stvoreni da slu e idove. Jebamot). treba ih oplakati onako. "Ne idovu ne treba milost i pomo ukazivati." (Talmud." (Talmud." (Talmud. zapisi u e da se pseto ima vi e po tovati od Ne idova. "Ne idovi. konjsko sjeme. iako su oni ravni sa ivotinjama. Tesahim 113a). "Ne idov nema oca. Zato ga slu e ivotinje u ovje jem obliku. i dao im je ovje ji oblik." (Jad Hazakah. . Brohes)." (Talmud. Jebamot 63a). Jalkut Rubeni 39). NI U SMRTNOJ OPASNOSTI NE IDOVU NE TREBA POMO I "Ako jednom Ne idovu prijeti opasnost da se u jednoj rijeci utopi. idovi su stvoreni da sve gotovo na u. a njihovo sjeme je ivotinjsko sjeme. a sjeme. kao kad jedan vol ili magarac crkne.svaki dan mesa i vina imati. "Onaj koji nije obrezan i ne dr i sabat ne naziva se ovjekom. jer ne dolikuje idovu da bude slu en od stoke. ulo i 100 srebrenjaka u zemljoradnju. jer je on na ubri tu ro eno pseto. kositi.

koji se zovu traktati ili. Sanhedrin 74b). 2. Nekoliko stolje a kasnije. 1565. LA "Prema Ne idovima dozvoljena je svaka upotreba la i. Ko en ha . Joreh deah 240). tob. Ovaj kodeks dobio je ime . 4. godine ovaj kanon je dopunjen i ponovno . Godine 1180 stvoren je prvi idovski zakonik pod imenom Mi iah Tora ili Jad Hazakah. Isti taj kodeks dopunjen je obi ajima isto nih idova ." (Talmud."Ma koliko imali narodi svijeta tijelo sli no Izraelcima. Leb. Abarbanel). ulhan aruh se sastoji od 4 knjige." (Talmud. Knjige se dijele na . Talmud se sastoji od 63 velika odsjeka ili knjige. Volite plja ku. NE IDOVKE SU PROSTITUTKE "Ne idovke su ne iste i imaju se smatrati prostitutkama." (Talmud. ene Lukot 250). Ko en ha-mi pat 405). "Tu a ena koja nije k i Izraela. Ne govorite nikada istinu.ulah aruh. Joreh deah." (Talmud." (Talmud. pod nazivima: Orah hajim." ( ulhan aruh. ipak se oni uspore eni sa ovjekom imaju smatrati za majmune. Volite ban enje. 5." ( ulhan aruh." (Talmud. Aloda Kara 36b). 3. Berahot). To je u inio i sve to sistematizirao glasoviti idovski rabin Mojsije ben Majmon. Pesahim 113a). Even hekor). "Spolni odnosi Ne idova su isto kao i spolni odnosi ivotinja. djeli je marve.mi pat i Eben hazaer." (Talmud. "Ku e ne idovske su ku e ivotinjske. Mrzite va e gospodare.paragrafe i podparagrafe . "Dijete u utrobi jedne Ne idovke nije bolje od ivotinje. godine.kao novi vjerski kodeks sastavljen od panjolskog rabina pod imenom Josef Karo. "Sve Ne idovke su kurve. 46a). volite jedan drugoga. PET ZAPOVJEDI ZA IDOVE " idovi moraju nau iti ovih pet stvari: 1. "Ne idovka u drugom stanju (trudnica) ima se smatrati kao bremenita stoka.od strane poljskog rabina Mojsija Iserlesa 1578. rasprave." (Talmud.

Smatra da bi pravilan izraz bio monopol putem socijalizma Bilderberga. 1980. ve kontrolirati ljude i konkurenciju. do 17. Estulinova knjiga Istinita pri a o skupini Bilderberg postala je me unarodna uspje nica. Njegov je djed bio pukovnik KGB-a unutar kontraobavje tajnog odjela a njegovi kontakti olak ali su mu istra ivanje tako da je ostao u vezi s ljudima koji su radili za razli ite tajne slu be i agencije diljem svijeta. No. posebno ne njihovo bogatstvo. ali dijele ljubav prema slobodi. Daniel Estulin. Budu i da Rockefelleri. Loganov zakon koji je izglasan jo 1799. upozorava kako su takvi sastanci iz ameri ke pravne perspektive potpuno ilegalni. Me utim. Ovogod nja kon eren ja odr ana je od 14. Mo da imaju razli ite ideologije i svjetonazore. njihov sustav socijalizma nema namjeru raspodijeliti bogatstvo. U panjolskoj je knjiga do ivjela ak 13 izdanja. je zbog politi kih je problema izbjegao u Kanadu a danas ivi u panjolskoj. takve se manipulacije doga aju ve (bar) pedeset i pet godina. ka e Estulin. uvijek u saznati o emu e razgovarati. Objavljena je u 53 zemlje i prevedena na 32 jezika a diljem svijeta prodano je vi e od dva i pol milijuna primjeraka. to zna i da skupina Bilderberg ustvari kontrolira  ! "  "   ¥ ¤¡  ¦ ¡ ¡   ¡     ¡     ¨ £ ¡ ¢   ¦  © ¡  ¦ ¥ ¤¡ ¢¡ ¡ ¡ ¡ §   ¥ ¤ ¢  ¡¨ ¢ ¢ ¥ ¤ ¡¨   §  ¥ ¡¤ ¡   ¢¤  §¤ ¡ ¢   ©¡  ¡¦  ¨§ ¡ §  ¡ § ¥ ¤ ¡ ¢ ¡¨   ¥ ¡ ! ¡©  § ¡ § ¡§   ¡ ¢ ¦ ¥ ¤ ¢ ¥ ¥   §¡ ¤ ¡¨ §¤© ¡ ¥ ¨ ¤     ¡     ¢ ¡ ¨ ©¡ ¢¤ ¢ ¢ ¡ ¡ ¨ ¦¡   ¡ ¨§ ¥ ¡¨ §  ¡ ¨¡ ¡ ¥    ¢ ¢¤ ¨¡ ¨ ¢  £ ¢  ¡ § ¥   ¢¡   ¥ ¢¡ ¥ ¤ §  ¢ ¥   § ¨¡ ¨¡ ¢ ¢  ¡§ ¥ ¤ ¤ ¥  ¨ § ¥ ¨  ¨ ¢      ¨ § ¢ §¡ ¡   ¢   ¡  ¨ § ¤ ¡    ¤ . sv bnja u Gr koj. Ta o j po a trad ja odr avanja god nj h kon ren ja a skup na je na vana B derberg po mjestu prvog okup janja.Bil li i     ¤ ¡¤ ¡    ¢ ¥ ¥ £ ¤ ¢ ¡  ¥ ¢ ¡¨ ¥ ll i ¡ ¨ ¨¡ ¨¡ ¢  § ¥ ¤ ¤ ¥    ¦ i § ©¡ i i i ¡   ¡   Dan u n u p o uba na a ana B d b g g up u Nj a oj 2005 god n b o j o u a v od 10 god na ada na n anju u a an B d b ga ¡ Dugogod nj ana n o o a va a a o vaju an pu a j d u vn p anov v n o va anju o a a n vj v ad a p up j n do u n o og a j do a podup u po ojanj v n n a u u   ¡   ¨ © ¡  ¦ ¥ ¥   ¡¨¡ ¥ ¨ ¤¡ ¡© §   ¡  ¦ § ¥   ¡ ¢   ¨ §  ¨ © ¡  ¡ ¡¨ § ¡ ¥ ¢ § ¥ ¡§¤ ¡ ¥ ¨ ¤   ¨ ¨   ¡ ¤ ¡ ¥ ¨ ¤  ¨ ¡  ¨ § ¤ ¡ ¥  ¢ ¥   ¤ ¥ ¤ ¥ ¨ ¤ ¥ ¤ ¨ ¨  ¡ ¡ ¨ ¥ ¡  ¢¡ ¡ ¥ ¤¡     § ov j p v a a na u v banj 1954 god n ada j od ana ajna on n ja o n a u ho u B d b g po aj nh a u N o oj Sa ana j o up o anov aj v h ob j po a u j ajn po ovn jud p d avn obavj ajn aj dn a a an a b o j pov vanj dugo o n h a h j va u p d avn a S D -a apadn u op d a an a p d av ja o j j dana a ja apadn u op do j j dana a an a p d av ja o S D. za po etak. godine zabranjuje izabranim predstavnicima S D-a da se u privatnom aran manu upu taju u stvaranje me unarodne politike s utjecajnim poslovnim ljudima i politi arima iz drugih zemalja. Dan el Estulin posljednjih etrnaest godina posvetio je ra otkrivanju tajnih sastanaka skupine Bilderberg. Sorosi i ostala ekipa kontroliraju dru tvo. Evo par biogra skih podataka Ro en je u Rusiji. Mo ete se kladiti u to. Estulin ka e jo i ovo Bez obzira gdje se skupina Bilderberg odlu i sastati. U knjizi Istinita pri a o skupini Bilderberg Estulin pokazuje kako su briljantno ideal demokracije nametnuli ljudi iza zavjese . Svake god ne skup na se sastaje u nekom drugom gradu.

Danas. Sustav Bilderberga je dinami an i mijenja se s vremenom. na svojim godi njim sastancima. promatra li se individualno. 2008. mo e izgledati kao blago odstupanje. a djeluju preko mre e vladinih agencija. prava i istinska mo le i unutar prve skupine koja upravlja doga ajima. usmjerava nas prema globalnom porobljavanju. ekonomske i industrijske interese s mleta kim bankarskim modelom fondi ultramontanizma u sredi tu (izraz mleta ki fondi ultramontanizam koristi se za bankare koji imaju izravnu kontrolu nad vrijednostima nacionalne valute i kredita u vremenima krize). koji je dio dugoro nog plana. U osnovi. potpredsjednika SAD-a. godine skupina Bilderberg sastala se u Chantillyju u Virginiji. razra uje nacrt kako e provoditi planove o kontroli svijeta putem agresivnih mjera pod krinkom borbe protiv terorizma . europske kraljevske obitelji. Dvije su mogu nosti: ili e nas zahvatiti elektronska globalna policijska dr ava ili emo prevladati ovu no nu moru kao slobodna ljudska bi a. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Europskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. Ta oligarhija predstavlja privatni kriminalni poduhvat s pipcima koji se prote u diljem svijeta. Ovi potonji vi e su poznati i broj ano su ja i. Primjerice. no cijeli paket promjena. itd. to e ovisiti o postupcima koje odlu imo poduzeti sada i ovdje. To je virtualna paukova mre a koja ispreple e financijske. Svaki sastanak skupine ima za cilj stvoriti plemstvo namjere izme u pripadnika europske i sjevernoameri ke elite. Bilderberg ozna ava NATO savez. ameri kog ministra obrane i ministra financija. ameri ke kongresnike i senatore. smatra Estulin.dru tvo. direktore vode ih bankarskih tvrtki. U sredi tu globalnog financijskog sustava nalazi se financijska oligarhija dana njice koju predstavlja skupina Bilderberg. u skladu s vremenom. ali sustav ostaje aktivan i odr ava sam sebe. Estulin upozoraba da u svijetu me unarodne ekonomije postoje oni koji upravljaju doga ajima kao to postoje i oni koji na te doga aje reagiraju. No. lanovi dolaze i odlaze. Oni tra e najbolji na in upravljanja Planetom. ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. Drugim rije ima. Europsku centralnu banku. skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. politi ke. U ovom se trenutku definitivno nalazimo na prekretnici. Samo o nama ovisi ho emo li se oduprijeti novom mra nom razdoblju. Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bilderberg i predsjednika SAD-a. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima. Posebno se referira na zapadnu Europu. kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi. Tamo su bili i direktori Washington Posta. New # # . Svaka nova mjera. stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija. predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. ele stvoriti globalnu mre u golemih kartela koji imaju ve u mo od bilo koje nacije na Zemlji. Upija i stvara nove dijelove dok se istodobno rje ava zastarjelih i neuspje nih ostataka. godine. obja njava Estulin. Na sastanak su tada do li Barack Obama i Hillary Clinton. javnih institucija i privatnih korporacija. # # U knjizi je Estulin pokazao da je skupina Bilderberg postala svjetska vlada u sjeni koja u potpunoj tajnosti. skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Europe. Uzimaju sebi za pravo da kontroliraju sudbine i ivote ljudi. guvernera federalnih rezervi. No.

francuskog le Figaroa. Financial Timesa. lipnja 2004. do 11. Wall Street Journala. LOKACIJE NEDAVNIH SASTANAKA Evo i popisa nekoliko posljednjih sastanaka skupine Bilderberg: 3. Nazvao ga je Udru enjem pomo nika koje je bilo poznato i kao Skupina okruglog stola. Zahvaljuju i informacijama koje je dobio s tog sastanka u Njema koj iz 2005. svibnja 2009. organizirao tajno dru tvo koje je nazvao Dru tvo inicijacije. Ottawa. Hotel Ritz-Carlton. Otkrio je da je godine 2006. Hotel Brookstreet. Bio je to rezultatvi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. danskog Jyllands Postena i asopisa Ekonomist. svibnja do 3. lipnja 2008. skupina Bilderberg raspravljala u Kanadi o uni tenju ameri kog i panjolskog tr i ta nekretnina. Kao to je Estulin izjavio u mnogobrojnim radijskim intervjuima te godine. Chantilly. te zapadni i isto ni Europljani. Gr ka ini se da je u novije vrijeme sve po elo kad je Cecil Rhodes 1891. No. SAD 14. dru tvo se sastojalo od pojedinca ili veoma male skupine koja je bila u sredi tu. predstavnici vode ih svjetskih medija tako er su za to znali jer su bili ondje. $ . el Paisa iz panjolske. lipnja 2007. Kako ka e. To je zna ilo da e Obama biti predsjednik bude li radio sve kako treba. Italija 5. Nafta je to ljeto dosegnula cijenu od 147 dolara. to je veoma dobro predvi anje. Stresa. Veoma lako se te tvrdnje mogu provjeriti u raznim arhivima na internetu koji datiraju prije tih doga aja. lipnja 2006.York Timesa. Tu je informaciju Ustulin objavio u panjolskoj verziji svoje druge knjige koja je objavljena u rujnu 2006. zar ne?. Rottach-Egern. svibnja 2005. do 8. Hotel Astir Palace. Njema ka 8. stvorio je vanjski krug Dru tva inicijacije. njema kog Die Zeita. do 17. Poput mno tva organizacija. le Mondea. Virginia. do 6. Za to to nisu objavili? Zar to ne bi trebala biti glavna vijest na prvoj stranici? Ali ne jer medije kontroliraju najmo niji ljudi na svijetu koji pripadaju skupini Bilderberg. David Rockefeller i ostali ameri ki predstavnici Bilderberga rekli su Obami kako je predsjedni tvo njegovo dok ga ne izgubi . hotel SeeHotel Überfahrt. Hotel des Iles Borromees. Hotel Westfields Marriott. do 8. Lord Milner. Na kraju knjige prilo io je nekoliko zadnjih izvje taja Bilderberga i njihove zaklju ke. Amerikanci. Kanada 31. Skupina Bilderberg odabrala je Angelu Merkel kao budu u kancelarku umjesto Gerharda Schroedera. magazina Time. godine. poma u mu ljudi iz tajnih slu bi. U suprotnom netko e drugi postati predsjednik. agent bankarskih interesa Rothschilda i povjerenik Cecila Rhodesa. zar ne? Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak skupine Bilderberg u Njema koj 2005. O igledno. godine predvidio je da e nafta dosegnuti cijenu od 150 dolara po barelu. Istanbul. nitko od tih medijskih efova nije smatrao va nim da objavi kako su budu i predsjednik SAD-a i njegova glavna suparnica bili nazo ni na tajnom sastanku s najva nijim svjetskim mo nicima. Otkrio je i stvari koje su bile povezane s nacionalnim izborima u Njema koj. Atena. Turska 5. Prava demokracija na djelu. Godinu i pol dana kasnije tr i te se sru ilo a ekonomija pala na koljenima.

ka e Estulin. uskoro ete saznati da nitko ne eli imati posla s vama. i 2050. a usmjerena je na stvaranje tehnokratske vlade u kojoj e unutarnja i vanjska politika biti pod injene me unarodnoj ekonomiji. zavjerenici su odlu ili podijeliti Institut me unarodnih poslova u ameri ku podru nicu Vije e me unarodnih odnosa te britansku podru nicu Kraljevski institut za me unarodne poslove. Naravno. Upravo se to dogodilo tijekom Velike depresije koja nije bila ni ta drugo nego prijenos bogatstva u ruke najmo nijih ljudi. povjesni ar ekonomije Arnold Toynbee te simpatizer nacizma i biv i ameri ki ministar vanjskih poslova John Foster Dulless izmijenili su Skupinu okruglog stola u javno formalno vije e koje je sada poznato kao Institut me unarodnih poslova. Izgladnjivanje je definitivno svjetska politika. To se odnosi na ljude koji e ostati bez domova. Pogodimo tko su sponzori AFP-a? Tko pla a mno tvo njihovih ra una? Rije je o CIA-i. Lord Winston bio je predsjednik Vije a za me unarodne odnose. Vjerojatno o tome ne bi razmi ljao detaljnije da prije etiri godine. Godine 1921. Prema Estulinu. Ako jednom i uspijete objaviti takav lanak zauvijek ete biti diskreditirani u o ima vode ih medija. Novinari prisustvuju sastancima du e od bilo koga. Estulin pi e kako je prije dvanaest godina u jednom izvje taju Bilderberga vidio izraz o zahtjevu za uni tenjem koji tada nije razumio. U intrevjuu u hrvatskom izdanju asopisa % % % % . Kada AFP po ne objavljivati va e novinarske lanke. Zanimljiv koncept. On samo razmijeni strane. ka e Estulin. Novac ne mo e jednostavno ispariti u zrak. Dokument jasno govori kako je svjetsko stanovni tvo izme u 1974. Ameri ki i europski znanstvenici procijenili su da na planet maksimalno mo e odr avati dvije milijarde ljudi. Bila je izre ena u sli nom kontekstu povezanom s krizom nedostatka energije. ukoliko elite objaviti istra iva ke lanke o skupini Bilderberg kao nezavisni novinar. Bit e dovoljno da ih izgladnite do smrti. Krajnjim ciljem skupine Bilderberg Estulin smatra provesti revoluciju bez prolivene krvi. tog trenutka postajete ovjek njihova tr i ta jer to udru enje predstavlja desno krilo ameri ke politike i nadmo i bijele rase. Da se ne bi pretjerano zanosili mnogim domoljubnim pokretima u SAD-u. to ne zna i da e Rockefelleri i ekipa ostati gladni. Primjerice. No. u njih su se odavno ubacili agenti Bilderberga. Revolucija je zamislila vladaju a klasa. nije vidio istu sintagmu. kada se skupina Bilderberg sastala u Njema koj.Pukovnik Edward Mandell House. Naime. plan Bilderberga zadire u mnoge pore dru tva. to zna i da bi na Zemlji ostalo ne to manje od dvije milijarde ljudi. To je na in na koji to funkcionira. ka e Estulin. vlasni tva i investicija. Nixon i Kissinger potpisali su dokument ameri ke vlade o studiji rasta stanovni tva. Pitao je svog dobrog prijatelja koji obna a va nu poziciju u Svjetskoj banci da mi to objasni. to se odnosi na novinare i Ameri ko udru enje slobodnih novinara (AFP). (Koja glupost. pa tako i u one koje generalno smatramo pozitivnima poput nevladinih udruga. a u Estulinov rukama se tako er na ao dokument kojega je William Engdahl dobro predstavio u knjizi Sjeme uni tenja .) No. Rekao mu je da se uni tenjem svjetske ekonomije mo e uni titi potra nja . kao to se vidi na primjeru Afrike. To se naziva transformacijom bogatstva . Ima tu i smanjenja populacije. Posljednje procjene govore o pet milijardi ljudi. britanski ekonomist John Maynard Keynes. ne e biti potrebno ubiti sve te ljude. Jednom je izjavio kako se ameri ka vlada u sjeni krije upravo u toj organizaciji. godine potrebno umanjiti za 3 milijarde ljudi. Godine 1974. novca.

koja je trajala vi e od sedamnaest godina. godine. Kori tena je masivna infrastruktura iz Nairobija i Kenije koja se prelila u ju ni Sudan. Ameri ki narod dobivao je dnevnu dozu slika u luksuznim propagandnim magazinima koje su prikazivale patnju. Ako situacija izgleda lo ije. No. Malo je re i da je bila rije o divovskoj operaciji. U izopa enom svijetu prisutnost zemalja na afri kom tlu postala je neophodna za opstanak sudanskog naroda koji od njih nije ni tra io pomo . Operaciju je koordiniralo 35 glavnih zemalja lanica UN-a uz ostale zemlje i organizacije kao to su UNICEF. Diljem Sudana.67 milijardi dolara za njegov spas? Rije je o nemilosrdnom i skrivenom iskori tavanju daleke zemlje koja je poslu ila humanitarnim agencijama i golemim vladinim aparatima. Tako to izgleda u Africi. Na internetskoj stranici Ujedinjenih naroda pi e kako je operacija OLS spasila ivote i pomogla stotinama tisu a ljudi . New York Times i New Yorker udru ili su svoje snage kako bi zatra ili od ameri ke vlade i Ujedinjenih naroda da u ine ne to . Operacija OLS utemeljila je golemo upori te u ju nom Sudanu s nepreglednim brojem humanitarnih agencija koje su se me usobno borile da osiguraju goleme pla e svojim lanovima. Ne tako davno pitao sam svog prijatelja iz CIA-e za to se njihov pristup nikada ne mijenja.Nexus to je objasnio ovako: Svi misle da znaju kakav se u as doga a u Africi. Barem tako misle. Ne smijemo zaobi i ni religiozne organizacije i donatore. Novac slijedi vijesti. Eritreja i Kongo jo su uvijek u jadnom stanju. No. prodaja ide jo bolje. WHO. Rusiji i Ju noj Americi. to je bila i vojna operacija podr ana od Ujedinjenih naroda. No. Bez humanitarne pomo i ne bi bilo ni mjesta za tajne obavje tajne operacije. Glad i u as postali su proizvod poput skupog nakita. Svi su se natjecali da dobiju dio multimilijarderskog nov anog kola a. Kako je mogu e da je humanitarna akcija takvog opsega. glad i mrtva tijela afri ke djece. Bez patnje ne bi bilo ni humanitarnih akcija. Uvijek je bilo tako. godine operacija ivotna crta (OLS). Neke od tih kr anskih i humanitarnih udruga bile su uklju ene i u trgovinu oru jem za Sudansku oslobodila ku vojsku. da li je u kona nici zaista ne to napravljeno? Na vrhuncu operacije Sudan je dobivao milijun dolara dnevno. . pro irila se 1998. CARE. Etiopija. koji je bio uni ten ratom i drogom. To je dio zapadnog imperativa geopoliti ke kontrole. Svaka dnevna soba dobila je svoju porciju. kao i na po etku tih humanitarnih kampanja. UNHCER i USAID. Za to mijenjati stvari koje uvijek funkcioniraju? & Henry Kissinger ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga snimljen tijekom konferencije u talijanskom hotelu 2004. ICRC i Svjetska vizija. Novinari prate doga aje. Sve je navodno dizajnirano za rtve rata u razorenom Sudanu. FAO. pa su se takvi zrakoplovni transporti organizirali zajedno s prijevozom hrane i lijekova. Njegov odgovor bio je kratak i jasan. Uklju ene su bile i nevladine udruge u koje spadaju OXFAM. Katastrofe su dobre za posao. ovako izgleda stvarna slika. toliko podbacila? S ime se Sudan mo e danas pohvaliti nakon to je potro eno 6. Taj me unarodni program humanitarne pomo i ko tao je nekoliko milijardi dolara. a nevladine udruge slijede novac. WFP. Sudan.

David Rockefeller (lijevo) jo jedan ivahni star i - jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tijekom sastanaka u Njema koj 2005. godine.

Fotografije policijskog osiguranja tijekom sastanaka skupine Bilderberg. Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.000.000 dolara

Uhi enje fotografa koji je 2006. godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.

In places he couldn't occupy. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. Arabic. Mladic's soldiers selected out artists. Sept 14. the Karadjoz Bey Mosque. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques . as well as the regional archives of Herzegovina. in effect. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat. teachers. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. Serb. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. systematically." Ironically. Muslim. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed.000 manuscripts and rare books were burned. Over a million books and 100. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. writers. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). A few objects. the ancient heritage of Trebinje. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops.Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri On the Charlie Rose Show. and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. another city in Herzegovina. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. entire historical districts./1/ . Persian. Turkish. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. 1995. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . Mladic's troops annihilated. In Mostar.

are demanding apartheit. as Kissinger and General Mladic wish. claim these the culture never existed in the first place. advocates of religious apartheid in Bosnia. could declare: "there is no Bosnian culture. You can build the concentration camps and killing centers that are now being exposed before the world at the UN War Crimes Tribunal in The Hague." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. Mladic targeted the vibrant." And if there is no Bosnian culture. and mass-killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. between Croatia and Serbia. they said. so with Bosnia. such as Henry Kissinger. The very survival of the American Indian culture is testimony to that. And at a time when extremists of all sides in the U. There was no Native American Culture so why not put the American Indians on reservations or "ethncially cleanse" those who refuse to go to the reservations? There is only one problem with Kissinger's statement and his plan. why not divide Bosnia. After the people have been "cleansed" (killed or driven into refugee camps) and their monuments have been destroyed. you can. shells. rapes. All the bombs. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? The same approach was used during the extermination of the American Indian nations. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. But you cannot kill the spirit of a great culture. As with South Africa and the American Indians.Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. gives the lie to Kissinger. You can kill people and you can dynamite mosques or desecrate cemeteries. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096. concentration camps. And the perseverance and survival of Bosnians.S. There was no "African culture". separation of . Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. The idea is absurd. cultures are hard to kill. powerful. Present-day South Africa is testimony to that. like Kissinger.

1994). 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art.Bosnian culture survives the overwhelming destructiveness of the Serb army.current-events. 2 For one example of the Bosnian response to destruction. 1 (July 1995). Frescobaldi. see Noel Malcolm. Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. see Sarajevo Expo 92.MLETACKO PLEMSTVO . For a historical overview. if we want a society where people of different races. 1993). then we are Bosnians. Michael Sells 1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt. 29 no. then we are Bosnians. religion. and racial ghettoes is not a solution. vol. religious. see Andras Riedlmayer. In the United States. the collaboration with the genocide by the NATO nations which could have stopped it in 1992. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. and backgrounds share a common culture and build a united nation. Rotshcildi. LEVITI . and the lie by the likes of Henry Kissinger. PA: Community of Bosnia Foundation.Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u . and other testimonies to their cultural heritage. "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. Savoy . WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. 1994). The exhibit is being displayed at various places in the U. and religious and racial wars--at a time when some people are saying "American culture doesn't exist"-.S. 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette.races and religions. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. by Aida Musanovic. Bosnian culture is sending us a message. the betrayal by Croat extremists.BILDERBERZI Rockefeleri . and background can work together and build a common culture. we are Bosnians. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press. 41 minutes (Haverford. manuscripts. pp. religions. an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. 1995. If we insist that people of different races. we will not likely be able to save our own culture /3/.KAZARIJA . one of the artists. For information on the war on Bosnian culture.bosnia on October 14.

pro iriv i posao na investiranje u nov arske fondove u Londonu. Nov arskom poslu u io se u obiteljskoj tvrtci Wolfa Jakoba Oppenheima u Hamburgu. rabiv i pritom kapital od grofa Wilhelma IX. Po eo je poslovati kao mjenja nica i trgovina rijetkim kovanicama ( u to doba u opticaju su bili vrlo razli iti zlatnici i kovani novci). jer je profitirao od uvoza .). (pa Wilhelm I. Na po etku XIX.bibliotecapleyades. ameri ki poslovni magazin Forbes stavio ga je na 7 mjesto u svojoj anketi o 20 najutjecajnijih poslovnih ljudi svih vremena. 1806. u ulici Judengasse. se vratio u Frankfurt i otpo eo vlastiti posao. barem od sredine XVI. Ku e u Judengasseu tada nisu imale ku ne brojeve. Poslovno je osobito oja ao nakon Francuske revolucije. grof od Hessena i Kassela (1785.acknobil05. Grof Wilhelm pobjegao je u Schleswig-Holstein. kao protumjeru zbog Wilhelmove podr ke Prusiji. st. st. Ratne prilike su mu ak i le na ruku. da je po eo izdavati vlastite me unarodne zajmove. usput su ga nazvali osniva em me unarodnog nov arstva. 1664. i le isplate iz Britanije za nadnice hesenske pla eni ke vojske. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. uspio je ste i povjerenje princa Wilhelma od Hessena. Amschel Moses Rothschild imao maloprodajni du an (zalogajnicu) i trgovinu devizama (kovanicama). Njegovi preci. 1763. ali to nije nimalo utjecalo na Rothschildove poslove. njema ki idovi ivjeli su po danas znanim podatcima. Napoleon je zauzeo Hessen.Schild). Mayer Rothschild Amschel je toliko oja ao svoju poziciju glavnog me unarodnodnog bankara. vladarske ku e Wilhelma IX. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15. .. kada su preko njegove banke. obitelj se preselila u Haus zur Hinterpfann (u Judengasse) u kojoj je otac Amschela Mayera.) .net/so. Obitelj Mayer ivjela je generacijama u ku i Haus zum Roten Schild (Ku a kod crvenog tita) po njoj su dobili ime Rothschild. Rothschildov posao se pove ao. god.kvadrilionima dolara. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga.. koji mu je postao pokrovitelj.. kada se po eo baviti isto bankarskim poslovima za princa Wilhelma koji je uskoro postao Wilhelm IX. u idovskom getu u Frankfurtu. on je nastavio poslovati kao njegov bankar. http://www.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild Osniva Rothschildove me unarodne bankarske dinastije koja je postala jedna od najuspje nijih obitelji u poslovnom svijetu. 2005. ve razne oznake ( titove .

. Nathan je dobio britansko dr avljanstvo 1804. 1812. rasporedio u pet razli itih dr ava. Pari kog kluba. najve eg financijskog .000 £ kapitala. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. Najmla eg sina Jamesa poslao je u Pariz 1811. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. umro je 19. Mayer Amschel Rothschild najpoznatiji je po tome to je svojih pet sinova. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. Mayer Amschel Rothschild. rujna. st. Rothschild & Sons. sklopio je formalni partnerski ugovor s svoja tri najstarija sina. Sve je po elo sa tre im sinom Nathanom Mayererom Rothschildom kojeg je 1798. koja je vrlo brzo postala jedna od najmo nijih financijskih institucija Europe . Najstariji sin Amschel Mayer. Tim novcem je on osnovao je prvu inozemnu tvrtku porodice Rothaschild. i osnovao banku u londonskom Cityu. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. i time omogu io obitelji Rothschild nesmetano poslovanje u tada njoj vrlo podjeljenoj i zara enoj Europi. Sve je po elo krajem 18. ne slu ajno.. koji prolazi i preko Balkana.N. M. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. u kojem je preuzeo Frankfurtsku banku. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. Londonskog kluba. s 20. u Frankfurtu. Sina Salomona poslao je u Be . TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. 1810. Mayer Amschel Rothschild. Taj vlak. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. da poradi na uvozu tekstila. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. posthumno je dobio plemi ki naslov od Austrijskog cara. ostao je u Frankfurtu. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. Sina Carla (Calmanna) poslao je u Napulj (tada mo niji i utjecajniji grad od sjeverno talijanskih gradova) da osigura poslove po talijanskim dr avama. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji.prekomorskih dobara (preko Engleske) i tako u ao u rizi ni (politi ki) posao kr enja Napoleonove kontinentalne blokade. da tako oja a sposobnost obitelji da djeluju irom Europe (bez obzira na politi ke okolnosti). 1817. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. na ime toga domogli su se velike koli ina zlata u ime britanske vlade. da osigura djelovanje u Austro-Ugarskoj. poslao je u Englesku. To im je omogu ilo da kreditiraju britansku Wellingtononovu vojsku u Portugalu (za Napoleonskih ratova).

predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN-AMRO. U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundland Development Corporation) korporaciju u Kanadi. sinom Jacoba Rothschilda. a francuski. Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. Edmund Rothschild (1916) Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. koje je rasporedio irom Europe. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). Sinovi i njihovi potomci su za nepunih dvjesto godina u potpunosti pokorili i podjarmili zapad. Amschel je imao pet sinova.centra u EU. Engleski tim predvode vreme ni Edmund i Ev elyn sa mladim Nathanom. Salomon je oti ao u Be . Guy Rothschild sa sinovima Davidom i Eduardom. Marcus se nalazi i na elu BBC -a. Sir Evelyn De Rothschild (1931) . James u Pariz a peti sin Amschel je ostao u Frankfurtu. Tako su postavljeni temelji "Pax Judaica". je. Ono to je vrlo indikativno. nizozemske bankarske grupe. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". Karl u Napulj. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. Glavnu rije vodi englesko-francuski tim Rothschilda na elu sa Nathanom. da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. Nathan u London.

Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. obrade i distribucije dijamanata. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC".. S druge strane.Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu. investicijske banke iz Londona.. vlasnik Izraela. Daily Telegraph. U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em. glavni bankar Vatikana. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons. koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. Peter Mendelson je aktualni ministar V. godine).Kum Crnog Plemstva. vo a Illuminata. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. Nathan Filip Rothschild (1971) . i ustupanju vode ih pozicija u istim. vo a internacionalnih cionista. i "Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. desna ruka kraljice. i kontrolor svjetske opskrbe novcem. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. Peter Mendelson.

. Za tu svrhu.. medijske i vojne institucije irom svijeta. Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok. "NM Rothschild". "Vanco". Mittali. "JNR Limited". David Rene Rothschild (1942) . "British Petroleum".. "Trigranit". utjecaj na vitalne politi ke. brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro . od koga je naslijedio bezbroj poslovo a. Britanije. Kompanije i korporacije "RIT Capital". agenata. ðukanovi .Otac Jacob Rothschild Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda.. ekonomske. NATO-a.). Berezovski. "Atticus Capital". na usluzi su mu. pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. pored zapadne nomenklature u okviru EU.

Nalazi se na elu "Rothschild & Cie Banque". Rothschildi u Hrvatskoj Za razliku od ostalih dr ava Balkana. Uzroci lihvarskih kamata izgleda sezu sve do Egipta. U tom smislu. Babilona i Sumera. koju je osnovao James Meyer. David se nalazi na elu NM Rothschild grupacije. koja je podijeljena izme u engleskih i francuskih Rothschilda. Pored toga. Preko Unicredit i Intesa banke preuzeli su Zagreba ku i Privrednu banku. Nalazi se na elu "Imerys".Francuska dinastija Rothschild. Hrvatsku Rothschildi okupiraju prete no iz Ma arske (Austo-ugarska. Eduard Rothschild (1957) Davidov polubrat Eduard je tako e lan investicijske banke. predstavlja bo nu podr ku britanskom trijumviratu. sinovi Guya Rothschilda. godine. kontrolira ugledni francuski list "Liberation". pojavljuju se David Rene i Eduard Rothschild. metalur ke kompanije koja je u vlasni tvu Rothschilda od 1880. prve masonske lo e u Hrvatskoj su organizirane iz Ma aske) koja predstavlja bazu irenja hazarske dinastije. . uticajne investicijske banke u Zapadnoj Europi.

odnosno dobitci idu u "religijske namjene". Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve kontrole. Taj konzorcij je vlasnik rukometnih arena. kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA IOR je jedna vrlo specijalna banka. Jedino sjedi te je u Vatikanu. ekovi ne postoje. ima hiljadu raznih ogranaka. bez imena i bez slike. zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61.U Hrvatskoj je Soro manje prisutan nego u ostalim zemljama. kamate na depozite iznose od 12% na vi e. crkva i diplomacija. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem. Pri izvr enim nov anim operacijama.. nema fizi kih altera. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. Hazar). ali zato ima puno klijenata. Nema fizi kih altera. Naja i adut iz nevladinog sektora je arko Puhovski. Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. ali ele pro i i biti neprimje eni. IOR se po eo ra ati za vrijeme rata. sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. Pored MOL-a koji je preuzeo naftnu kompaniju INU. "Roberto Calvi . Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite. kao identifikacijska isprava.. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane. Profit. 1941 godine. Osnovan je konzorcijum Ingra-Trigranit (Ingra. Samo trenutak nakon otvaranja ra una. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. tako e.na elu je Igor Openhajm. koja je i la preko Vatikana. U oblasti telekomunikacija je prisutan T. Veliki dio ruralnog podrucja du Dalmacije vec ima svoje kupce.6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. Kako bi privukli klijente. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus. druga zna ajna Rothschildova kompanija u hrvatskoj privredi je Trigranit.Bog Bankar". .Mobile. Trigranit. ne isporu uju se nikakve potvrde. a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino. ima ambiciozne planove na hrvatskom primorju. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles.

Joe Doto (mafija ki boss). no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. prevare i korupcije. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda.. njome i upravlja. oru je. slu ajevi Banco Ambrosiano. a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima. donijelo je tako er veliki broj rtava.. Sindone. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara. Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. Pouzdano se zna da je kroz povijest. najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. a njega ine petorica laika i generalni direktor. banka je od samog nastanka upletena u velike skandale. otvorena je u drugom svjetskom ratu. li nosti koja zapravo na kraju krajeva. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. onda je njihov broj najmanje va an.. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama. Podsjetimo se.. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala. skuplja dobitke. investira.. me u njima i mnogi znanstvenici. ili je bolje re i i ta.. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza. osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti. vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama. Richard Nixon.. zavr avale su na loma i. Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. 1400-ih godina. porijeklom iz cijelog svijeta. ubojstva Calvija. Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine. . Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M. igra na burzi novca. Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkomda od IOR-a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. a koji su bez financijke stru nosti.Kennedy. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa. Vatikanska centralna banka.O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna. aktivno operira na svjetskom tr i tu. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj er trgovine robovima i i Europskog kolonijalizma. Kada se radi o ogromnom broju rtava. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca. Vrijeme crkvene inkvizicije. oprali su milijardu dolara mafija kog novca. Samo izmedju 1971 i 1973 godine.

ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. Po zvani noj izjavi Vatikana. koji je otvorio tu sredi nju banku. Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije. jo je jedan dio sramne povijesti. vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata. Kolika je njihova ukupna vrijednost. Krajem ezdesetih godina. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi. u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank. Chrysler i Boeing. Izme u 1968 i 1969 godine. delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge). IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). Urugvaja i Paragvaja. naj e e preko vlastitog teritorija. Coca Cola.Papu Pia XII. . U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. "The Vatican connection". te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana. Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. a po inje uloga mafije. u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. Roberto Calvi-em i Michele Sindonom. te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR. Licio Gelli-em. ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom. za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland. a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet iz humanih -a razloga. Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to. IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide iratne zlo ine. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe. zvali su Hitlerov Papa. aristokraciji i mafiji. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima.

u kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi. likvidatora Bance Ambrosiano.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav. Ovi filmovi nisu preporuceni za djecu i one slabijeg zeluduca. sa d epovima punim kamenja...guardian. Marcinkus. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano.petatv. http://www.. koja je u stvari upravljala zemljom. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. Ovako idovi kolju ivotinje (kosher) i na takvu hranu se placa dodatni porez.petatv. http://www. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher. ve i pripadnici masonske lo e P2.uk/business/2. zivotnje umiru u agoniji. Na alost.co. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara.com/tvpopup/Prefs. trebao izdvojiti 1159 miliona dolara. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. ef IOR-a..U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa..ly. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia. Vatikan se iz bankrota. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame). u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona.asp?video=agri_long Ovo su oznake za kosher meso: . crne rupe. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda.com/tvpopup/Prefs.deo=agri_short http://www. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars.

Danas se mnogo toga vi e ne mo e tajiti . 17. koji je u tri navrata (16. Tijekom vremena su dopunjavani.. Vance . u kojoj se nezaustavljiv val afera korupcije i malverzacije odvija pred o ima talijanske javnosti kao prepoznatljiv sinopsis osnova iz Protokola. ali identitet sastavlja a i redaktora uvijek je uvan u strogoj tajnosti.posebno i znano djelovanje Henrya Kissingera i mnogih drugih ne idova u toj sprezi. Member i COSMOS Member). Op e je poznato da kad god masonerija zapadne u pote ko e u javnom ivotu nekog dru tva (planovi joj bivaju osuje eni).Protokoli Sionskih mudraca su autenticni Prikaz knjige . . osobito kad su i masoni dobrano u sve upleteni. Devet poznatih krugova iluminista i njihovih lanova (Cyrus R. Starost se Protokola procjenjuje na otprilike 300 godina. Tada se iz Carigrada javljao neki "dopisnik" Timesa. Protokoli nisu djelo . R. javlja se neki spasitelj koji se odmah okomljuje na Protokole dokazuju i da su obi an falsifikat. F.koju je u nastavcima priredio i preveo Kazimir Cettin za va tjednik od broja 27 d o zaklju no 29.Sergio Romano: "I falsi protocolli" . kad asu Protokoli tiskani. Tako sada biva i u Italiji.. Dir. L. i zato treba zavarati javnost. T. Member.C. i 18. C. potaknuo me da iznesem dokaze u prilog autenti nosti Protokola. CENT..) nastojao "senzacionalno otkri e" proglasiti "glupom izmi ljotinom".Bilderbergeri. Sli no je bilo i u Velikoj Britaniji. kolovoza 1921.

ali bez obzira na protok vremena Protokoli u osnovi ostaju onakvi kakve ih je objelodanila i tiskala Bavarska vlada (The Life of Napoleon Buonaparte. Lanze.idovskog naroda.& B. Protokoli su prvi **** tiskani u Rusiji 1905. odr an je kongres u Lausannei na kojem je donesena odluka o stapanju "Sveop eg idovskog Saveza" i m asonerije. i kao takvi spisi su podmetnuti ruskom profesoru Sergiju Nilusu. kad je rekao da opreke koje stoje izme u idova i kr ana proizlaze isklju ivo iz razli itog tuma enja biblije. Dok je jahao Ratisbonom (Regensburg) po olujnom vremenu grom ga je usmrtio i torba sa spisima do la je u ruke mjesnog redarstva. naravno. ali osobno mislim da nije va no tko ih .zavladati svijetom i pod initi ga svojim interesima. Ove metode bile su u opticaju 1901. Henry Ford. Me utim.: (213) 794-3400). Najbolje se o tome izrazio obra enik na katoli ku vjeru Robin Zolli. Protokoli su povijesno potvr ena stvar. tekli iluminista iz Frankfurta. kad su Nilusu protureni spisi. kolovoza 1921. Dumas. kao diplomat okoli a kao ma ka oko vru e ka e. Webster . obljetnica. Nakon toga uslijedile su brojne racije i kod kompromitiranih iluminista prona en je dodatni materijal koji je otkrivao dalekose ne planove s jako pogubnim posljedicama po itav svijet.. 17. tako da sadr aj bude itak i pregledan.Emissary publications. London 1820. jahao je u Pariz nose i u torbi spise za Velikog Me tra Velike masonske lo e u Parizu. koji su se odnosili na kasniju francusku revoluciju (1789. ve skupine koja ima za krajnji cilj . potvr uje neprijeporno postojanje dijaboli nog plana za osvajanje svijeta . u kojem ka e: "Protokoli potanko iznose ciljeve bolj evizma i primijenjene metode. P. a zatim je predana bavarskoj vladi. proslavljena je 275. 1-4). Zbog kompromitacija zapisi su djelomice preina eni da bi se odgovornost lak e mogla prebaciti na vo e idovskog revolucionarnog pokreta u Rusiji. ali stvarnost je ve davno ta da su UN. 1921. tiskano 27.. velja e. ka e: "Jedino to mogu re i jest da se Protokoli u cijelosti uklapaju u ono to se sada doista doga a". lipnja 1993.1-2: 42. Godine 1875. lipnja 1992. pa iznosim slijede e injenice. Za ostvarenje tog plana sionski su se mudraci u pro losti nadahnjivali tekstovima Izajije proroka (60. britansko izdanje ras lanjeno na paragrafe. Box 642. by Sir W.: "Ujedinjenim narodima prijeti opasnost da postanu instrument ameri kog imperijalizma za rje avanje svjetskih problema". pod naslovom " idovska opasnost". pionir automobilske industrije. Lord Sydenham poslao je pismo "Spectatoru". Scott-Poter. 5) Njema ke. Bavarska je vlada razaslala te spise vladama Britanije (spajanjem londonskih lo a u Veliku lo u na Ivanje 1717. Austrije. Poljske i Rusije. a kopija tog ruskog izdanja uva se u "Britanskom muzeju" knjiga u Londonu. South Pasadena. Francuske. Bizaran doga aj iz 1785. jer kako je re eno " idovstvo je u masoneriji prepoznalo jedan od instrumenata bitnih za ostvarenje sna o op oj svjetskoj vladavini".). J. World Revolution & Secret Societes and Subversive Movements by Nesta H. California 91030. O. kako je to navedeno u Protokolima "Agentur".Novus Ordo Seculorum (One World Government = OUN. Po ruskoj verziji britanski novinar Victor Marsden priredio je 1921. str. koji govore o dolasku obe anog Mesije. Godine 1992. U prilog tvrdnji ide i izjava biv eg francuskog ministra vanjskih poslova Dumasa dana u Parizu 17. u interviewu "New York Worldu". Razna su stajali ta glede podrijetla Sionskih protokola. o emu je kra u vijest donio ameri ki tjednik "Time" od 22. Tel. Iluministi su se ve ranije bili stra no uznemirili i zabrinuli kad su Sir Walter Scott i povjesni arka Nesta Webster u li u siguran trag zavjera iz doba francuske revolucije. Williams. svi su se oglu ili o te spise. Dakle. u pivnici "Goose and Gridrion" i slu beno je zapo ela djelovati britanska masonerija. Bolj evizam je tada bio marksisti ki komunizam i nije bilo nado lo vrijeme za oru ani prevrat". instrumentalizirana organizacija).

.. nego to da se cjelokupna povijest XX. bile krivotvorene i da su ih ve unaprijed potplatile idovske organizacije... pomogli upoznati se s djelatno u i osobnim sastavom me unarodnih idovskih. a tako er i prepiska sudionika tog procesa. koji je poslije nazvan Sionskim protokolima (ili protokoli sionskih mudraca). lo e Bnai Britha. koju su propovijedali Sionski protokoli. stolje a. uspio sam prona i podosta dokumenata i materijala u svezi s povije u Sionskih protokola koji nikada do tada nisu bili objavljen. Autor zahvaljuje svim osobama i organizacijama koji su se potrudili u svezi s potragom dokumenata i materijala na temelju kojih je knjiga napisana i iza la na vidjelo. Po etkom 30-ih godina me unarodne judaisti ke organizacije. koja nam potvr uje da su izjave svjedoka i stru njaka.. SAD). Svjetskog foruma (Fond Gorba ova)... bez obzira na vlastiti rizik. ne usu uju i se povjeriti tajnu niti tiskarskom stroju. Trostupanjske komisije. Njega ne treba dr ati slu benim dokumentom neke idovske organizacije ili skupa. u prvom redu "Sinovi saveza" i sionisti. Veliki svetac blagoslovio je izdanje knjige kojoj su bili prilo eni Sionski protokoli.. koja je postojala u granicama op e ideologije. Otprilike tijekom tri desetlje a Sionske su protokole dr ali u strogoj tajnosti. Nadalje u nastojati izlo iti nastanak ovog zagonetnog dokumenta.. Golemu zahvalnost izra avanu Rusima u SAD-u. koji su pobijali vjerodostojnost Protokola.. Masonska lo a "B nai Moshe" (?) (Fry ju naziva "Bne-Moj e") nije prema Sionskim protokolima imala druga iji odnos od drugih idovskih masonskh lo a. sazivaju sjednice na kojima uporno razra uju pitanje o "borbi s antisemitskom . odlu no rekav i njenom autoru: "Objavi. pismohrane Guverovskog instituta (AGI .je sa inio. Svejedno su istra ivanja L. sionisti kih. prenosili su ih iz ruke u ruku u rukopisu.Stanford.. nastao je u drugoj polovini 19... stolje a sa zastra uju om to no u podudara s ambicijama koje su sadr ane u tom dokumentu. Osobitu zahvalnost autor upu uje kustosima Dr avnog Arhiva Ruske Federacije (GARF) Sredi nje pismohrane povijesno-dokumentarne zbirke (CHIDK . Dokument. koji su mi.Georgedonavillea. Osobitu vrijednost imaju materijali sa Bernskog procesa. Nije uzalud Ginzberg odustao od tu be da joj se sudi shva aju i da e silna javna rasprava o tom djelu dovesti do nepo eljna publiciteta tajnih planova judaisti ko-talmudisti koga svjetskoga poretka.. Rade i na knjizi.biv i Specijalni arhiv SSSR).. Metropolit Petrogradski i Lado ki Ioan (Sni jov) Za uskog pravoslavnog ovjeka pojava Sionskih protokola u Rusiji blagoslovljena je imenom svetog pravednika Ioanna Kron tadskog. Po svoj prilici su Sionski protokoli sa injeni me u najradikalnijim idovsko-talmudisti kim i masonskim vo ama i odra avali su njihova potajna o ekivanja glede vlasti nad cijelim svijetom i politi ke uspostave u odnosu na ne idove. Fry odigrala veliku ulogu u pravilnoj ocjeni Sionskih protokola i spoznaji o mizantropskoj ideologiji njenih tvoraca. Bilderbergskog kluba. knjigu e itati i kupovati"[1]. pismohrane Svetotrojskog manastira (ASTM . SAD). koji se vodio na temelju tih protokola.. a koji su bili uvani u pismohranama Rusije i SAD-a.

Na prvom je zasjedanju sud odlu io razmotriti pitanje o podrijetlu Sionskih protokola. Po etkom 1933. Henrik Borisovi Sliozberg (1863. Njega je zatomila glasna zbivanja i ishodi Bernskog procesa u svezi sa Sionskim protokolima. koji nije skrivao svoje pro idovske simpatije. u kojemu taj znanstvenik govori o pitanju judaisti kih planova svjetske dominacije i pogre no se pozvao na rije i tokolruskoga rabina Ereinpricea (?) ("Eiserner Baren. Sudsku su raspravu u biti tako odgodili do jeseni 1934. Osobita zada a te skupine bila je u tome da pripremi svjetsko javno mnijenje.07. gdje se u to doba nalazila najmo nija i aktivna idovska zajednica. Odlu ili su provesti psotupak u vicarskoj. formirana je specijalna skupina idovskih aktivista kojima je bilo nare eno organizirati me unarodni proces. Na toj vje to. organiziranoj sjednici sudac je.07. naredio da se do dono enja odluke zapovijedi ovrha svih preostalih 760 primjeraka Sionskih protokola.1933. Ilja M. Nepobitno je da su. Su enje u Baselu se mnogo **** odlagalo da se na kraju ne bi ni odr alo. DreyfusBrodski i predsjednik organizacija vicarskih sionista Markus Kohn. Judaisti ki su bankari udijelili idovskim organizatorima procesa znatne iznose novca za pla anje odvjetnika i ve ine vje taka. Za predsjedavaju eg na tom suenju u svezi sa Sionskim protokolima bio je odre en sudac Meyer. Ipak.I. Godine 1932. zapo inju i istodobno dva procesa zbog Sionskih protokola. uporno tra io da sud donese odluku o konfiskaciji Sionskih protokola i knjiga Zur-Beeka i Fritsch.). Probijanje snaga idovskih udru enja ostvaruje se Baselskim procesom. Theodor Fritsch i sam doktor Zunder (?). lipnja. Su enje je po elo u Baselu 11. stav i na idovsku stranu. Trojica od njih bili su istaknuti masoni. godine idovski tisak i liberalno-masonska sredstva masovne informacije koja su mu bila sklona uporno pu taju glasine o predstoje oj aneksiji vicarske Njema koj. godine idovski odvjetnik prof.-1937.) i Vladimir Jevgenjevi abotinski (1880.-1943. pripremati svjedoke i struk njake. po jednog od tu itelja. i po etkom 1933. da se odrekne svojih uvjerenje.-1940.promi bom i ponajprije irenjem Sionskih protokola".). gotovo istodobno pokrenuta je tema o "podrijetlu Sionskih protokola". godine.). Zatim je Zunderu bilo predlo eno kao svojedobno i Fordu. Odvjetnik idovskih organizacija. te je izjvaio u svojoj odluci da su Sionski protokoli "gruba krivotvorina". Matti i George Brunschwig predali su na Bernski sud albu s zahtjevom ponavljanja kaznenog gonjenja za raspa avanje Sionskih protokola od strane Nacionalne fronte. mobilizirati sav svjetski idovski tisak koji e o njemu izvje ivati. u njihovo je ime. Ujesen 1933. tu enoga i suda. Da bi zapo eli taj postupak judejske su vo e kao povod uzele lanak doktora Zundera u asopisu "Eiserner Baren" (09. 09. dolazak Hitlera na vlast izmijenio je planove idovskih vo a.1933. koji e slu beno posvjedo iti "la nost Sionskih protokola i injenicu da ih je fabricirala ruska policija". Posebice su veliki novac idovske organizacije potratile . erikover (1881. idovske su organizacije vje to koordinirale svoja djelovanja. Veode u ulogu u pripremi procesa odigrali su Viner. godine). Tu itelji na tom procesu bili su predsjednik idovske zajednice u vicarskoj M. Boris Izrailjevi Liv ic. Na su enje su bili pozvani prvi njema ki izdava Sionskih protokola Gottfried Zur-Breek (Müller fon Hansen). (1879-?). Prvotno je provo enje procesa "protiv" Sionskih protokola planirano u Njema koj. Odlu eno je bilo izabrati tu vje taka.

). Tijekom nekoliko mjeseci djelovanje se odvijalo pod oznakom "povjerljivo". U tim je lancima ruski suradnik idovskih udru enja zapravo poticao na raspravu sa braniteljima Sionskih protokola . Glavni vje tak tu iteljstva. B. godine na pripremu Bernskoga procesa vrbuje se V. do travnja 1935. J. Nakon polemiziranja strana bilo je udovoljeno zahtjevu obrane. S.L. M. Nakon izjave profesora Zundera u ime tu enih sudu se obratio njihov odvjetnik i predlo io za vje taka istaknutoga njema koga stru njaka za idovsko pitanje pukovnika Ericha Felischhauera.-1935. nego tajn kanalima im preko Miljukova.V. Nikolajevski. Znatan dio pismohrana ruske carske policije bio je pregledan. Borisov. a koje su financirali me unarodni idovski bankari Warburg. Od strane SSSR-a pomo sionistima na elu je bio P. Liv icu (?).I. ije bi izjave mogle i i u prilog idovske strane. Burcev. Po etkom 1934.S. godine u idovskim novinama "New York Forward" objavljena je serija lanaka Nikolajevskoga. Wiener i Liv ic (?). Me unarodna sionisti ka organizacija uspjela je uspostaviti vezu s sovjetskim idovima i organizirati u SSSR-u skupinu pomo nika kojima je bio dopu ten rad u tajnim pismohranima u svrhu prikupljanja materijala za Bersnki proces. Mnogim "svjedocima" bila su dopu tena putovanja radi prikupljanja materijala i preslu avanja osoba. lenov i mason P. me utim sud je odlo io ro i te za pet mjeseci. Materijali iz Rusije nisu uvijek i li legalnim putom.N. pisao je Burcev. Burcev. Nikolajevski i Svatikov. koje je napisao pod pseudonimom N. V. Osim toga.I. Bodenheimer (?) G. U toj su skupini radili sionisti A. bio je pofesor Baumgarten. zlo ina ki dogovor. . rabin Erenprice ('). Maljantovi (1870-1939. sionisti su prou avali ne samo dokumentaciju ruskih obavje tajnih slu ba nego su utvr ivali rodbinske veze osoba koje su na ovaj ili onaj na in sudjelovale u irenju Sionskih protokola. "Od tada. ruskim povjesni arima B. iz pisma je razvidno da su svi "svjedoci" dobivali novac od idovskih organizatora procesa. postojao tajni sporazum. Jo prije po etka procesa idovski znanstveni institut i Kongres ameri kih idova u New Yorku. Weizmann. P. Ujesen 1934.na pla anje usluga (zapravo podmi ivanja) "svjedoka". Nikolajevskog i Burceva.N. da judaizam i masonstvo nisu povezani. Iz toga je pisma bilo bjelodano da je izme u idovskih organizatora i takozvanih svjedoka. Nikolajevskoga. o emu su sa uvani dokazni dokumenti. Zakulisnu spletku idovskih organizatora u svezi s Bernskim procesom razotkriva pismo koje se sa uvalo u arhivu B. ja sam to je bilo mogu e vi e nstojao doznati sve o "Protokolima". Poku avaju i pripisati autorstvo Sionskih protokola ruskoj policiji. preko slu benih diplomatskih predstavnika vicarske u Moskvi. Nikolajevskom i S:G. Smidovi (1874. Svatikov. Cherikovera (?9 2500 franaka. biv i ministar pravosu a Privemene vlade.). Sliosberg (?).I. Miljukov. a to s uMiljukov. Za predujam su koautori dobili od jednoga organizatora Bernskoga procesa I. du Chayla i ostali. Burvec.Cherikover (?). lan VCIK i CK VKP (b).G. Tagre. kojega je izabrala idosvska strana. idovski organizatori procesa nisu alili novac za pla anje "svjedoka" i vje taka. stavljaju u du nost dvojici ljevi ara.G. s dodijeljenim mu pomo nicima .B. godine. Svatikovu napisati knjigu o "krivotvorenju protokola". organizatori Bernskog procesa bili su primorani priznati da ne raspola u nikakvim dokumentima koji bi potvrdili njihovu verziju. Poput Nikolajevskoga i Svatikova i njega su financirale idovske organizacije. Budu i da su se okrenuli sovjetskim pismohranama. U svojstvu "svjedoka" sa idovske su strane bili pozvani ugledni judejski i masonski djelatnici (Ch.L. Iz Moskve i Lenjingrada na adresu Bernskoga suda stizale su knjige i preslike spisa. A. Meyer-Ebner.I. Judaisti ko-masonski vo e su jednoglasno tvrdili da Sionski protokoli nemaju veze s ideologijom judaizma i sionizma. a koje je on uputio B.

na zamolbu idovske strane. A. Markova. Tedlija. On je zapo eo izlaganje o rezultatima svoga vje ta enja Sionskih protokola 30. kako su im namje tali provokatore. svibnja. bili pozvani "pravni zastupnik" sionist A. biv i guverner Besarabije i prijatelj ministra unutarnjih poslova. Svatikov. Stepanova ja sam prona ao dosta velik broj pisama koje je dobivao tijekom Bernskog procesa od B. Nikolajevski. u osobnoj pismohrani N. pijune i kako im je uvijek bio prijeko potreban novac u pogledu provo enja procesa. postavili idovski vo e na tom procesu. Ipak nisu uspjeli prona i vrijednu injenicu (izravno ili neizravno) koja bi potvrdila njihove klevetni ke pretpostavke. Judejski vo e su okrivljavali povijesnu. J. posvetiv i na taj na in 10 punih sjednica. Fritz Platten. U ime idovskih organizacija izjavio je vje tak Loosli kako je vje tak Fleischlauer "sastavio pamflet u ime antisemitske ideje. Ursov.D. carsku Rusiju za sve mogu e smi ljene grijehe protiv idova. pripisav i stvaranje najzlo ina kijeg dokumenta.A.Ravnaju i se po tim dokumentim. Brandta. svibnja nave er. bilo je zasutavljeno. veoma stari knez S. Pismena svjedo anstva masona. ru itelji njenih povijesnih na ela: Miljukov. koje je referirao Fleischhrauer. Naime prema vicarskim zakonima. koji su bili neprijatelji Rusije.S. godine. a zavr io 6. Zasjedanje Bernskog suda zapo elo je radom 29. tager (?). mogu biti obznanjeni javno u sredstvima mass-medija. idovski organizatori Bernskoga procesa imali su iroke mogu nosti dobiti podatke o tomu kako su u sastavljanju Sionskih protokola sudjelovale ruska policija i osobno general Ra kovski.K. na proljetna zasjedanja Bernskog procesa 1935. biv eg ne elnika ureda Nikole II. travnja ujutro. N. Nisu uzalud glavne aktere "svjedoke". Bezuspje na tra enja produljena su sve do kraja 1934. Osim ve navedenih dokumenata. Burcev. svi dokumenti koji se obrazla u nasudu. vi e od 30 sati. zbog nama nepoznatih razloga do toga putovanja nikad nije do lo.P. Mosolova govore nam . koje su za njih napravili protiv Rusije krvo edni suplemenici idovski bolj evici. Bernski je proces javno nosio antiruski karakter. Njegovi judejski organizatori poku avali su dovesti u zabludu svjetsko javno mnijenje. sudskog vje taka i sudskih slu benika. Na poziv iz Moskve u Bern su. Iz tih je pisama jasno proizlazilo u koje su slo ene uvjete bili stavljeni branitelji Sionskih protokola. sprje avalo je asno razmatranja stvari i zapravo je od Bernskoga procesa napravilo farsu. godine. Protuzakonito stajali te sudaca. a sve s namjerom da odvuku pozornost od udovi nih zlo ina. na temelju krivotvorenih pokazatelja koji su i i stvorili mit o Sionskim protokolima. Sudac je podr ao nezakoniti zahtjev vje taka Looslija i objavljivanje materijala. u povijesti ovje anstva. Ipak. udovi no podrugivanje zakonu i pravednosti. kako su ih ometali u pozivanju svjedoka i vje taka.J. idovski bolj evik. pod ijim je vodstvom skinuta i ponovno stavljena plomba na vagon Lenjina i njegove " idovske stra e" preko Njema ke u Rusiju.. travnja i trajala je do 14. Organizatori Bernskoga procesa htjeli su sudu dokazati da je podrijetlo Sionskih protokola razmatrala Ruska vlada. koja je htjela tobo e dokazati da su oni krivotvorina. autor antiruske knjige o procesu Beiliss.F. ruskoj vlasti. nakon op ih procedurnih pitanja rije je dobio Ulrich Fleischauer. Mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole bio je nu an judejcimatalmudistima da bi jo jednom prevarili ovje anstvo i skrenuli njegov gnjev od stvarnih krivaca zlo ina spram svijeta.

pod krabuljom "slobodnog novinara". godine Lopuhin vi e nije bio na elnika Odjela policije nego umirovljeni (zbog prekr aja) inovnik i stoga nije mogao inicirati tu istragu.L. tu ili su ga sudu .B. Ovaj put V. njemu biv i na elnik za za titu dru tvene /nacionalne/? sigurnosti i poretka u Petrogradu general major Globa ev dao preko nekog svog Koltipina-Ljubovskog informaciju o istrazi. Burcev je vrlo lo e napravio krivotvorinu. Burcev si je dopustio nekoliko ozbiljnih povijesnih pogre aka. Burcev. Wittea. "Istina o Sionskim protokolima". S. Mosolova. Izgubiv i svaku nadu da e prona i dokaze koji bi utemeljili mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole. ega u zbilji nije bilo. nije pokorila kao kugu drustva i . glavni redaktor M. podrijetla Sionskih protokola. kada su objekti ve ine njegovih la nih optu aba bili dr avni inovnici i policijski suradnici. Sliozberga (?). U svojoj antiruskoj djelatnosti Burcev se esto oslanjao na judaisti ko-masonske krugove. judejsko organizatori Bernskoga procesa odlu ili su se okrenuti izravnoj krivotvorini. klevetni ki karakter. susretao se sa sionistima u kojima je on vidio "iskrene ljude od ideje" . godine po direktivi Stolipina. kako mo emo primjetiti. Me utim. Poku avaju i pridodati vjerodostojnost svojoj izmi ljenoj tvorevini. godine u Rusiji. Najve i argument krivotvoritelja bili su podaci o navodnoj istrazi porijekla Sionskih protokola koju je provodila carska vlada. Stoga je . George Washington "Sasvim je zalosno to ih niti jedna dr ava. njemu je mnogo toga "izlazilo" iz ruku . prema odluci Nikole II. Izvr itelj je bio V. zada a. bila ne slu ajna ve suglasni produ etak njegove ranije antiruske djelatnosti. tovi e sam Burcev.. Do 1917. koju je napisao za vrijeme ministra financija J. koju su mu zapovjedile idovske organizacije koje su organizirale Bernski proces. vrlo ta toga ovjeka. Globa ev je odmah napisao pobijaju e pismo uredniku "Nove ruske rije i". a u biti je bio njihov agent.A. ako ne ubrojimo onu kritiku o protokolima G. nosila je silan antiruski. koji je obo avao samoreklamu i zvuk vlastitog imena. oklevetani ljudi su protestirali. Nakon prevrata polo aj se promijenio. koji se istaknuo razotkrivanjem tajnih agenata ruske policije i inozemne obavje tajne slu be. Iskazi Burceva na Bernskom sudu bili su objavljeni u mnogim novinama pa i u New Yorku. ruska samo po nazivu. U biti nikakve istrage nije ni bilo. tobo e. itaju i Sionske protokole. Na sudu je Burcev tvrdio da je jedan od sudjelovatelja u prijevozu navodnih la nih Sionskih protokola bio kolega po slu bi Globa evu. Weinbaum) objavljuje lanak Burceva. 1906. Pro itav i taj lanak. dakle.. Kako je i sam priznao bio je sudionikom prvih sionisti kih kongresa. Djelatnost Burceva.o tomu da nikakve istrage o podrijetlu Sionskih protokola Ruska vlada nije vodila. Njujor ke novine "Nova ruska rije " ( idovska novina. Burcev smi lja pri u kako je. pravi zabilje ke koje je tobo e napravio Nikola II. na upornu molbu Lupuhina. Na primjer on je izjavio da se istraga vodila tijekom 1906. starija od ove. neki su ga ispljuskali. gdje je tada ivio Globa ev. O tome nam svjedo e pisma biv eg na elnika carskog ureda A.

Oni su nacija u sredini nase nacije. oni su uspostavili kmetstvo. ne potice od jednog individualnog Jevreja. fizi ar. koja opravdava njihovu krvolocnost. filozof. cijim je prisustvom usrecena Amerika" Martin Luther King. izdrzavajuci njih. nego Jevreje. nezavisno od njihovog broja. Ma gdje bilo. Upozoravam vas. kao to su postupali na vrijeme Jesfiri u Perisji.g. Siromastvo koje izazivaju Jevreji. oni su prava jata gavranova. Napoleon Bonaparte 1769 1921 Jevreje treba razmatrati kao naciju. Vise od toga. Bez obzira na moja naredjenja. Vasa djeca ce vas proklinjati u Vasim grobovima. Citava sela otimaju Jevreji. ekonomist i pisac.Ruski vladar Vise volim da vidim u mojoj zemlji mudjahedine i mnogobosce. koji se zanosi idejom uni tenja i ugusenja ljudi druge vjere. uzece vrhunac. I koliko je Jevrejima bliska knjiga Jesfir. ali ne kao religioznu grupu. osvetoljubivost i apetite razbojni kih nada!. ako jevreje ne iskljucite zauvek. Poslednji su prevaranti i lupezi. Benjamin Franklin visoki americki dr avnik. onda za manje od sto godina oni e navaliti u velikoj kolicini. glavna inspiracija i pokretacka . komercijalno postenje. Ako ih mi putem Ustava ne iskljucimo iz SAD. nacijo. oni nastoje da to ostvare potkupom mojih cinovnika sa ciljem da postanu ravnopravni. Petar Prvi .borac za gradjanska prava Strastvena zelja vapijucih srca Jevreja nada se da e doci onaj dan. Ako ih ne iskljucite. Nikada sunce nije svjetlilo narodu. kada ce oni moci da se odnose prema nama tako. Jevreji su nacija spremna na najuzasnije zlocine. u kojoj se naseljavaju Jevreji. suautor deklaracije nezavisnosti. onda za manje od dvjesto godina nasi potomci ce raditi na poljima. proguta e zemlju i promijeniti oblik naseg upravljanja. Winston Churchill je u II WW-u molio boga (i Staljina) za pomoc da unisti naciste a ovo su njegove rijeci: (govor u predsjednickom domu 1919. Oni nece dobiti odobrenje da se nasele i organiziraju svoj posao. dok ce oni trljati ruke u svojim kancelarijama.) Nema potrebe preuvelicavati ulogu. izumitelj.svog velikog neprijatelja. Oni su kao gusjenice ili skakavci koji jedu Francusku. izoliraju se i ne dopustaju asimilacijuju. oni snizavaju njen moral. Moramo ih se rijesiti. ono je sustina citavog tog naroda. koju su odigrali internacionalni Jevreji ateisti u stvaranju boljsevizma i njihovog ucesca u ruskoj revoluciji. krvozednijem i osvetnickijem. 1820. u zemlji.

google. Ono se povecavalo tokom iducih stoljeca da bi danas doseglo zapanjujuce razmjere. A projekom njezina stvaranja upravljaju Rothschildi. Drugi problem je sto su se okolne Arapske drzave snazno protivile stvaranju Izraela i odmah bi krenule u rat protiv njega. podizanje treceg hrama) prepoznali ostvarnje biblijskog prorocansva o dolasku Anti-Krista. novinskih clanaka. Treci problem je sto bi Krscani u cinu kupnje Palestine od idovskih bankara i onog sto bi eventualno sljedilo (krunidba idovskog kralja. ali na podmukli nacin. Dakle trebalo je smislit kako rijesit sva ova tri problema. Americki FED .. jer tko bi bio lud napustit predivnu i bogatu Europu. Takvu djavolsku slavu Jevreji su postigli. u doba bogatog arijskog Egipta.2809518563654# Dva svjetska rata Arijci su vodili iskljucivo sa ciljem stvaranja drzave Izrael.. Krscani bi se pridruzili arapima i zajedno bi napali idove. Oni su odlucili jos u 19-om stoljecu da treba obnovit Izrael. No postojala su tri velika i nepremostiva problema koja su sprjecavala realizaciju tog plana. (Bank of Amsterdam. Razmisljali su o raznim strategijama kako to uciniti. I glavni dio u sprovodjenju sistema terora.. a novac koji su trazili nije bio ni 1% od ukupnog Rothschildovog bogatstva. a najbza je bila jednostavno kupit Palestinu od Otomanskog carstva. To njihovo bogatstvo je preveliko da bi bilo produkt rada samo jedne obitelji.. na kraju zavrsava u njihovim rukama. Onda su mu velikodusno "oprostili dug". On je upao u neke financijske teskoce. dovoljno je reci da se procjenjuje da ta jedna familija drzi oko 50% bogatstva citavog svijeta. a povjereno je njima na upravljanje zbog efikasnosti koja se dobiva centralizacijom novca na jednom mjestu. Kroz iduce stoljece je formiran jedan genijalan plan.snaga dolaze od jevrejskih vodja. Za ilustriat tko su oni i sa kakvom moci raspolazu. a ne direktnom kupnjom zemlje. Glavni problem je sto idovi nisu htjeli selit iz Europe u Palestinu.) Zanimljiv podatak je da su Rothschildi jos u 19-om stoljecu bankrotirali i samog Papu. Naravno uz velike kamate. a oni su mu priskocili u pomoc i posudili pozamasnu svotu novaca. Oni se nalaze na samom vrhu zidovske piramide moci. . koji je pocinjenj izvr ili su Jevreji i u nekim slucajevima Jevrejke. ali uz uvjet da od sada ima sav svoj novac drzat u njihovim bankama. Bank of England. koje Papa tokom vremena vise nije mogao vracati.com/videoplay?do.itd. vec je ono produkt rada citave idovske rase. Turci su je bili voljni prodat. Bogatstvo idova Bill Gates-a se procjenjuje na nekih 60 milijardi. Obavezna preporuka (obilje dokumenta.. Prvo osigurat stvaranje samog Izraela. te otici u nekakvu suhu pustinju kopat po pjesku. rodoslovno stablo Hitlerovih iz 1930 .. Pocetna baza tog bogatstva je novac koje su idovi pokrali jos u anticko doba. no bogatstvo Rothschilda se procjenjuje tisucama milijardi. rusenje Al Aqsa dzamije. cije obrise cu ukratko ovdje ocrtati. U sovjetskim institucijama dominacija Jevreja vise je nego porazavajuca. Grcke i Rima. Znaci cak i sav novac kojeg milijardu krscana prikuplja.Adolofov pradjed je bio mocan Zidovski bankar) http://video.

Hitler je demokratski pobjedio na izborima. Trockom i kasnije Staljinu.. Njemacka je pala u ogromnu inflaciju. Znaci ideoloska sila koja je potrebna da idove izbaci iz Europe je dovedena na vlast u svim glavnim Europskim drzavama od strane samih idovskih bankara. ( idov Hitler) Treba reci da nije samo Hitler idov. idovi su odrzali svoj dio ugovora.) Znaci Rusija je osvojena jos ranije ( idovi Lenjin i Staljin). vec su svi iz vrha Nacisticke stranke idovi: Goebbels. Blair. Isprva snazno podupirajuci Njemacku u tom ratu.. to jest . U Versajskim pregovorima nakon prvog svjetskog rata idovski agenti su nametnuli takve uvjete Njemackoj. logisticka i medijska podrska te sve ostalo za njegov dolazak na vlast su osigurali idovi preko svojih bankara. Obojicu su na vlast doveli mediji (TV. a sad je i Njemacka osvojena.. Trece idovska elita cvrsto vjeruje u eugeniku. financijsku i politicku moc idovi su iskoristili stoljetna neprijateljstva Europskih drzava i uspjeli pokrenut prvi svjetski rat. te tako osiguravaju tri cilja.. Tako je "zaobilaznim putem" stvoren Izrael. a teski problemi zahjevaju teske solucije. nego tu zivit. (Roosevelt i Churchill) Dakle sve je spremno. Tada su idovi rekli Britanskom vodstvu: ako nama date Palestinu nakon rata. Bush iz SAD-a .. da ona to niti teoretski nije mogla platiti Britaniji i saveznicima. isto kao sto je Sarkozy demokratki pobjedio. (Warburzi. mi cemo pomocu nase medijske moci uvest SAD u ovaj rat na vasoj strani. Tako su Rusiji ucinili ono sto su davno sanjali i ta ogromna arijska drzava je pala u ruke idovu Lenjinu. Goering . Britanija i Francuska objavljuju rat Hitleru. Ovo sigurno stavljam u navodnike. jer njima je namjenjena druga sudbina. Naravno novac i financije. te su uveli SAD u rat uz pomoc svojih masovnih medija i uz pomoc svojih agenta u americkoj vladi. vec je cilj unistit Europu.idovi) skupljaju sve europske idove u koncentracijske logore koji nicu na izoliranim mjestima. Nacisti (crypto.itd.itd. na prakticki samu Veliku Britaniju. Sarkozy. Poanta citavog ovog rata nije pobjeda ovih ili onih. Britanci nisu imali drugog izbora i pristali su potpisavsi "Balfourovu deklaraciju" koja je Rothschildima obecala Palestinu nakon rata.. ali nisu si mogli pomoci. Zatim se sva Njemacka moc usmjerila na zapadnu frontu. show moze poceti. te deponiraju taj novac u Rothschildove banke u Svicarskoj. Stvorit takve uvjete da vecina idova radje pozele zbrisat u pustinju.. Da bi dodatno pogorsali stvar organizirali su slom americke burze. Naizgled nepremostiv problem.. no ostao je nerjesen problem populacije posto se idovi nikako nisu dali natjerat na selidbu iz Evrope u pustinju. U Americi i Britaniji su isto tako na vlast odjednom dovedeni idovski predsjednici. Njemacka je tada bila pred pobjedom u prvom svjetkom ratu i Britanija je bila na koljenima i prakticki gotova..itd). Rockafelleri. a isto tako su znali i informirani njemci za vrijeme drugog svjetskog rata da su nacisti idovi. Hitler i Staljin sinkronizirano napadaju Poljsku. radio) u rukama idova.. a da to nitko nije primjetio? No kao sto vidite mi ovdje to jesmo primjetili. siromastvo i beznadnje. novine. Tako su izdali Njemacku koju su do tog trenutka snazno podrzavali u ratu. sto je citav svijet bacilo u ekonomsku depresiju. a idovi su dotle smjesteni na "sigurno" u logorima. Prvo uzimaju im sav imetak. Drugo bombe koje padaju kao kisa po njemackim gradovima ubijaju samo arijce. Zvuci nevjerojatno? Pa i nije bas ako pogledate sto se desava oko vas. Himler. Eichman.Koristeci svoju medijsku. Koristeci se mrezom masonskih loza situacija je namjestena tako da plivajuci na tom valu siromastva i ocaja na vlast dodje Hiter. uspjeli su slomit carsku Rusiju i u ratnom kaosu organizirat tamo boljsevicku revoluciju. Jednog dana vasi potomci ce se isto tako pitati kako je moguce da su celnici svih drzava koje su vodili treci svjetski rat bili idovi (Bush.

koji su bili relativno lijepi i visoki. a veci dio slabih i nemocih je umro od raznih bolesti u logorima (tifus . koji su bili inteligentni i zdravi su ostavljeni na zivotu. Trebalo je dogadjaje poslozit tako da idova stvarno jako puno pogine. citava Europa je bila porusena. a totalno pozitivnu selekciju za idove (defektni i nesposbni su svi ubijeni. idovi na istoku Europe su stoljecima zivjeli u getoima. Doslovno brat je ubijao brata kao dva robota programirana sa dva idovska programa zvana: "komunizam protiv nacizma". Sad je kucnuo povoljan trenutak za rodjenje Izraela. Dio nakaznih stanovnika istocno europskih getoa koje mozemo vidit u filmu "The Ethernal Jew" (link je dolje) su ubijeni.. sad su idovi konacno postali zrtve.idovskim) koncentracijskim logorima se provodilo to "izabiranje" i selekcija naroda prema genetskoj kvaliteti. koji krecu u rat protiv novo-uskrsnulog Mordora. U Nacistickim (crypto. Znaci prvi svjetski rat se vodi da se osigura Izraelu pocetna zemlja (Balfourova deklaracija). Vise nisu u krscanskim ocima izgledali kao prijetnja koja u Izraelu stvara centar buduce svjetske vlade. Znaci oni koji su izgledali kao "Arijci". a uzdizanja idova na nivo Arijca. Nakon rata koji je zavrsio tocno onako kako je planirano. svoj novac. Talmud recimo kaze da prije nego sto se idovi vrate u Izrael. pokretaca i planera citave ove zavjere.) Tako su svi "slabi" izbaceni iz budeceg genotipa izabrane rase. idovska elita je isto tako morala osigurat da sva Talmudska prorocanstva budu ostvarena tocno u slovo. Znaci ono sto nikako nisu htjeli milom. Drugi svjetski rat je dugorocno gledano bio jedan ogromni eugenski projekt Ziona. u vrlo nehumanim uvjetima. a samo genetski najkvalitetniji su prezivjeli). Da Rothschildi slucajno nisu postovali naredbe rabinskih "prorocanstva". Europski krscani su odjednom postali uvjereni da su oni sami zlocinci. Prezivjeli idovi koji su zadovoljavali standard "izabrane rase" su iz koncentracijskih logora slani direktno u Palestinu. Znaju da se prava i istinska moc nalazi u rukama idovskih rabina.u poboljsanje idovske rase selektivnim odabirom pametnih i zdravih. samo obicne lutke na koncu. No sto je jos vaznije za elitu. unatoc neogranicenoj matrijalnoj moci i bogatstvu. sad su dobili silom . Znaci imamo totalno negativnu selekciju za Arijce (prakticki samo defektni i nesposobni za vojsku su prezivjeli taj rat). krizajuci se medjusobno u malim zajednicama. jer su vidjeli da im u Europi vise nema opstanka posto su izgubili svoje kuce. Nisu se puno bunili. idovska elita je zakljucila da se takvi moraju istrjebit. a onda putem svojih medija uvjerit preostale idove da se prorocanstvo obistinilo.morali su selit u Palestinu. 6 milijuna ce ih poginut u holokaustu. . najbolji mladi Arijski ljudi su ginuli u strasnom brato-ubilackom ratu.itd. pojeo bi ih mrak u roku odmah. Jer oni su ti koji stvaraju sve te dalekosezne planove. sa ciljem genetskog srozavanja arijca na nivo goya. jer ne postoji vise opasnost da se krscani pridruze zdravo mislecim arapima. a eliminacijom ostalih. Jer Rothschildi znaju da su i oni. To je u poprilicnom broju slucajeva rezultiralo raznim fizickom i mentalnim "manama". a dobar dio njih i svoje ivote. Istovremeno idovi su u logorima bili selektirani tako da iskljucivo "najbolji" prezive. te je tako maknuta druga nepremostiva prepreka. prije nego sto "izabran narod" moze krenut putem Izraela. a idovi su naravno oduvjek bili njihove nevine zrtve. svo njeno bogatstvo je bilo unisteno. svoju imovinu. zapisuju ih u svoje knjige i propovjedaju idovima kao religiju koja se mora bez prigovora sljedit. ciji uzrok je bio nasljedne genetske prirode. Znaci istovremeno su se desavale dvije stvari..

Antikristove sluge! Ali nema ve e. On se zove Ben shtada (sin prostitutke). svi oni koji se bore protiv Isusa Krista. svjetska vlast ZLA! Svi oni koji se bore protiv pravde i istine. jesu . ili ih 'tuma e' kroz prizmu ljudskih pri a i bapskih predanja . iza Krista." ( ulhan aruh. To je djelo crne magije. Njih oko 2500 rade i od 100. uni ti.drugi svjetski rat se vodi da se osigura populacija za tu zemlju (izgon Europskih idova). na kraju vremena . "Krist je bio luda. BOGOHULJENJE "Krist je sin prostitutke.Talmudu. Pa ovo ne treba uzeti kao 100% istinu nego se potrudite i sami istra iti. TALMUD Proro anstvo je najavilo dolazak Antikrista.dolazi onaj posljednji Antikrist . a treci svjetski se vodi za prosirenje malene zemlje do "prorecenih" granica Eufrat-Nil. UNI TENJE KR ANSTVA "Za idova postoji zakon da sve ono. godine prije Krista do 400. Zato se nije uditi stra nim krvoproli ima koja su po injena u ime sumanutih ideja pomra enih umova! Izvor toga zla je u Knjizi mr nje .nasuprot Objavi koju je Bog dao preko Mojsija i proroka. Talmud se sastoji iz dva temeljna dijela: Mi na i Gemara. univerzalna.totalitarna. On je ma ioni ar. jo . Sabat 104b). On je kopile.Talmuda! Zato je Bog i ukoravao preko proroka." (Tokdo Je u). drevne Izraelce. Joreh deah 146). A Talmud su uobli avali u knjige i sustav. Poslije mnogih malih antikrista. to je u vezi s kr anskom crkvom. kao predstavnika ljubavi i milosr a za ovjeka. rabini. svi oni koji se bore protiv ovje tva i ivota samog.sve eni ko . . i Sotonom nadahnutije mr nje na kr ane od talmudske crnomagijske zmije iz tame ludila umova eljnih vlasti i krvoproli a nad normalnim ljudima." (Talmud. vra anja i otvorenog poziva na nasilje i genocid nad kr anima i svim ostalim ne idovima! Talmud je nastao kao isto ljudsko predanje . Tako idovi odbacuju Knjige Staroga zavjeta. Napomena: Na nekim mjestima na internetu se tvrdi da je ovaj prijevod la an.

" (Talmud."(Talmud. Ketubot 112b). IDOVSKO MILOSR E . RAD JE ZA NE IDOVE "Ne idovi su stvoreni da slu e idove. Berahot 58a). Jebamot 24b. Majene Je . (Ben pandera) tj. jer su porijeklom od avola. kositi. koji e dvije tre ine svijeta uni titi. ab 120a). Getin 680). Oni moraju orati. "Tada e idovi neizmjerno bogati biti jer e blago cijelog svijeta u njihovim rukama biti. O RADU "Rad je veoma tetan i malo donosi . U njemu e idovi toliko oru ja zaplijeniti da e im trebati 7 godina da ga spale i istope." (Talmud." (Talmud. nego e ih potpuno istrijebiti. "Tad e svaki idov imati 2800 slugu i 300 slu kinja. Sanhedrin 101a)." (Talmud. idovi su stvoreni da sve gotovo na u. sin ne iste ivotinje. "Krist je na jednom ubri tu sahranjeno crknuto pseto. Sanhedrin 58b)." (Talmud. a ostali narodi svi e njemu i njima slu iti i podlo ni biti. kopati." (Talmud." (Talmud." (Sahar). a ito e krupno biti kao dva bubrega od najve eg vola. IDOVSKO JUNA TVO " idov neka posljednji ide u rat. "Prije toga bi e strahovit rat. IDOVI IZJEDNA ENI S BOGOM Tko idova o amari toliko je u inio grijeha kao da je samog Boga udario. "Kad Mesija do e onda e zemlja roditi kola e i vunene haljine. jer kad tko 100 srebrenjaka ima u trgovini mo e svaki dan mesa i vina imati. Aboda 3b). tko pak." (Tokdo Je u). Tesahim 113a). ulo i 100 srebrenjaka u zemljoradnju." (Talmud. MESIJA "Mesija e do i i povratiti Kraljevstvo idovima."Krist je sin jedne menstruacije. vr iti. Svi e narodi pre i u idovsku vjeru samo kr anima to ne e dozvoljeno biti. "Nema goreg i lo ijeg posla od obra ivanja zemlje. U tom slu aju bit e prvi kod ku e. 74." (Talmud. sijati. On je: Ben pandreat. Jebamot 63a). 4). mo e samo soli i kupusa jesti.

" (Talmud. "Spolni odnosi Ne idova su isto kao i spolni odnosi ivotinja." (Talmud." ( ulhan aruh." (Talmud." (Jad Hazakah. "Ne idovi. jer ne dolikuje idovu da bude slu en od stoke. "Ma koliko imali narodi svijeta tijelo sli no Izraelcima. idov mu ne smije i i u pomo da ga spase. "Onaj koji nije obrezan i ne dr i sabat ne naziva se ovjekom. Leb. jer je on na ubri tu ro eno pseto. "Ne idovu ne treba milost i pomo ukazivati. Ekesegetra ieksod 22). "Ne idov nema oca." (Talmud." (Talmud. treba ih oplakati onako. "Tu a ena koja nije k i Izraela. Jalkut Rubeni 39). zapisi u e da se pseto ima vi e po tovati od Ne idova. ene Lukot 250)." (Talmud. ija du a potje e od ne istog duha. a sjeme." (Talmud. nazivaju se svinjama." (Talmud." (Talmud. Mudra talpiot 225). Jalkut Rubeni 12). Ko en ha-mi pat 405)." (Talmud. Jebamot 98a). Sanhedrin 74b). 46a)." (Talmud."Zabranjeno je biti milostiv prema Ne idovima. ipak se oni uspore eni sa ovjekom imaju smatrati za majmune." ( ulhan aruh. iako su oni ravni sa ivotinjama. NI U SMRTNOJ OPASNOSTI NE IDOVU NE TREBA POMO I "Ako jednom Ne idovu prijeti opasnost da se u jednoj rijeci utopi. "Ku e ne idovske su ku e ivotinjske." (Talmud. "Ne idovka u drugom stanju (trudnica) ima se smatrati kao bremenita stoka. Ramban). . tob. pa ako se nalazi ve i blizu smrti. i dao im je ovje ji oblik. "Meso Ne idova je meso magare e. Zato ga slu e ivotinje u ovje jem obliku. to vi e. "I zato kad jedan ne idovski sluga ili slu kinja umre. Abarbanel). Jebamot)." (Talmud. konjsko sjeme. "Izme u Ne idova i idova ne postoji nikakva veza. Jebamot 12a). Jebamot 89a). a njihovo sjeme je ivotinjsko sjeme. Aboda Cara 10a) NE IDOVI NISU LJUDI VE IVOTINJE "Bog je stvorio ne idove. "Ne idov je kao jedno pseto. Jer meso Ne idova je ivotinjsko meso. kao kad jedan vol ili magarac crkne. djeli je marve. Brohes).

pod nazivima: Orah hajim." ( ulhan aruh. Ovaj kodeks dobio je imeulah aruh. Volite plja ku.kao novi vjerski kodeks sastavljen od panjolskog rabina pod imenom Josef Karo.mi pat i Eben hazaer. 1565. Talmud se sastoji od 63 velika odsjeka ili knjige. LA "Prema Ne idovima dozvoljena je svaka upotreba la i. 5. Volite ban enje. PET ZAPOVJEDI ZA IDOVE " idovi moraju nau iti ovih pet stvari: 1. Aloda Kara 36b). 2." (Talmud." (Talmud. Joreh deah 240). Pesahim 113a). Ko en ha ." (Talmud. Nekoliko stolje a kasnije. Isti taj kodeks dopunjen je obi ajima isto nih idova . "Sve Ne idovke su kurve. koji se zovu traktati ili. Berahot). Mrzite va e gospodare. Even hekor). ."Dijete u utrobi jedne Ne idovke nije bolje od ivotinje. godine ovaj kanon je dopunjen i ponovno . godine. 3. To je u inio i sve to sistematizirao glasoviti idovski rabin Mojsije ben Majmon. Godine 1180 stvoren je prvi idovski zakonik pod imenom Mi iah Tora ili Jad Hazakah.1578. volite jedan drugoga. rasprave. Joreh deah.od strane poljskog rabina Mojsija Iserlesa . 4. ulhan aruh se sastoji od 4 knjige." (Talmud. NE IDOVKE SU PROSTITUTKE "Ne idovke su ne iste i imaju se smatrati prostitutkama. Ne govorite nikada istinu.

Lovett. Nakon brojnih rasprava. nego i samih tajnih dru tava. i 43.Kako su mnogi skloni vjerovati. Ameri ke povijesne udruge i Ameri ke psiholo ke udruge. Sveu ili te Yale bilo je pravi rasadnik ne samo utjecajnih pojedinaca. predsjednika Sjedinjenih dr ava. Svi su uli za Red Lubanje i Kostiju kojem su pripadali i neki ameri ki predsjednici. koja je ime dobila po jednom od osniva a Dru tva. lan dru tva bio je i Benjamin Silman jr. Za razliku od ostalih tajnih dru tava. listopada 1945. 41. Peabody. 22. Kroz povijest. tako er su bili «Lubanje». Prvi predsjednici kalifornijskog Sveu ili ta. Sveu ili ta Johns Hopkins i Sveu ili ta Cornell. Dru tvo Lubanja i Kosti imalo je klju nu ulogu u osnivanju institucije Carnegie. kao i Ameri ke ekonomske udruge. to je pomoglo pove anju raznolikosti raznih aktivnosti. Pored najintrigantnijih Lubanje i Kostiju spomenut emo jo neka dru tva koja su se svojim djelovanjem posebno istaknula. no u stvarnosti ovo je samo jedno od brojnih tajnih dru tava koji svoje lanove nova e na Sveu ili tu Yale. Jo od svog osnutka 1832. «Lubanje» u lanstvo jednako primaju kapetane nogometnih mom adi i vesla kih klubova. U Dru tvo se pozivaju samo najistaknutiji studenti tijekom po etnih godina njihova studija. Koji je prvi proizveo benzin i bio osniva prve ameri ke naftne kompanije Pennsylvania Rock Oil. mnoge su slavne osobe bili lanovi Dru tva. i magazina «Yale Lit». posjeduje nekretnine i brine o prekomorskim aktivnostima je Russelova zaklada. Sekretar za Rat.. Povijest Reda Lubanje i Kostiju simbol lubanja i kostiRed Lubanje I Kostiju nekad poznat i kao Bratstvo Smrti je tajno dru tvo kojemu je centar djelovanja na sveu ili tu Yale u New Heavenu u Conneticatu. i jedno je od najstarijih studentskih tajnih dru tava u Sjedinjenim dr avama. dru tvo je odlu ilo u svoje redove primati i ene. debantnog kluba «Yale Political Union». a nisu daleko od istine. Organizacija koja se bavi post-diplomcima. zaklada Slater i Russel Sage. Robert Patterson osnovao je Lovett-ovu komisiju kojom je predsjedavao «Lubanja» Robert A. dru tvo je zadr alo tradiciju selektivnog biranja lanova i masonski nadahnute obrede. Dru tvo Lubanje i Kostiju se mo e pohvaliti s injenicom da je za svoje lanove imalo 27. kao i istaknute pojedince tiskovine «Yale Daily News». Cilj ove komisije bilo ..

je uspostavljanje novog ameri kog obavje tajnog aparata. Judy Schiff arhivist u knji nici Sveu ili ta Yale je napisala: «Imena lanova Lubanje i kostiju nisu bila tajna od 1970. To je rezultiralo nastankom CIA-e. no njihovi sastanci i rad jesu. Prvo javno razotkrivanje Lubanja i kostiju dogodilo se 1871. Na Yaleu postoji i tre e tajno dru tvo pod nazivom «Vu ja glava» i ono svojim lanovima dodjeljuje imena Egipatske mitologije. lanovima dodjeljuju imena iz Gr ke mitologije. Bush (lijevo od sata). Lubanja i Kosti Mo da najpoznatiji «Lubanja» kako se vidi i na prilo enoj slici bio je George H. lanovi ovog dru tva sastaju je u «grobnici» etvrtkom i nedjeljom nave er tijekom zavr ne godine studija i pri aju o vlastitoj povijesti to je klju no kako bi se stvorile vrste veze unutar dru tva. dok se u jednom drugom tajnom dru tvu tako er s Yalea.W. u knjizi « etiri godine na Yale-u» autora Lymana Bagga gdje navodi: «misterija koja je bila jedna od . odnosno slu bi. u ijim redovima su bili mnogi lanovi Dru tva Lubanje i Kostiju. lanovima se dodjeljuje nadimak koji proistje e iz Rimske mitologije. «Svitak i Klu ». Tajnost je od po etka izazivala fascinaciju i znati elju.

Bush i William Howard Taft. ovi podaci. George H. Porezne prijave pokazuju da je ovo dru tvo imalo zakladu sa nekoliko miliona dolara vi e nego Lubanje I Kosti . Iako «lubanje» nisu bile kolijevka budu ih operativaca CIA-e ili OSS-a (CIA-in prethodnik) zanimljivo je istaknuti da je deklarirani pripadnik Dru tva George H. Najbolji primjer za to su George W. dru tvo je jo poznato i pod nazivom «Klhu evi» i inkorporirano je u sastav Zaklade Kingsley. koji je sudjelovao u bitci kod Bull Runa. tzv «grobnici» bez prozora. Osniva i ovog dru tva bili su brigadni general Theodore Runyon (1842). a poslije bio gradona elnik Newarka I poslanik u Njema koj. ef kontraobavje tajnog dijela CIA-e poha ao Yale. Mnogi utjecajni pojedinci bili su lanovi dru tva. Lubanje i ameri ka obavje tajna zajednica U svibnju 2007. Svitak i Klju svitak i klju Svitak i Klju je jo jedno tajno dru tvo s Yalea koje je utemeljio john Addison Porter sa jo par istomi ljenika s Yalea 1841. Tako er. CIA-in lanak ukazivao je na injenicu da filmovi poput «Dobrog pastira» u javnosti stvaraju mi ljenje da visoko pozicionirana mjesta u CIA-i ovise o lanstvu u «Lubanjama». koja se isti e po paternama svijetlog i tamnog kamenja. lanovi ovog dru tva sastaju se tako er etvrtkom i nedjeljom u prostorijama Dru tva. Richard Bissel (Zaljev Svinja)odbio je ponudu lanstva jer je u to vrijeme bio lan dru tvenog Elizabetanskog kluba.Bush oboje kandidati predsjedni kih izbora 2004. te mnogi poslovni ljudi i ljudi iz pravosu a. Kasno no u nakon njihovih tjednih sastanaka . Prija nji direktor CIA-e Porter Goss nije bio lan «lubanja» ali je zato bio lan jednog drugog tajnog dru tva na Yale-u pod nazivom «Knjiga i zmija». Uz financiranje vlastitih aktivnosti. a prije je ozna avao sve pripadnike nekog tajnog dru tva. i ukra enim stupovima na ulazu. Bush bio na njezinom elu od 1976-1977. W. ali je i dalje na ivotu odr ao vjerovanje da su Lubanja i Kosti bile rasadnik ameri ke obavje tajne zajednice. kao dodatak. objavljeni u knjizi «Razotkrivaju i Lubanje i kosti» Krisa Millegana. Neformalno.W. te Issac Hiester (1842) ameri ki kongresmen. lanovi dru tva na stepenicama pjevaju njihovu tradicionalnu «Trubadursku» pjesmu.najve ih enigmi i predmet tra eva na kolskim hodnicima sada dokazuje svoje postojanje» Tijekom nekih razdoblja lanstvo u «Lubanjama» nije bilo tajna i imena lanova objavljivalo je samo Dru tvo. O kojemu e biti rije i poslije. anonimni unutarnji izvor grobnica lubanja i kostidojavio je neke pojedinosti o dru tvu privatnom istra iva u Antonyu C. povjesni ar CIA-e. na pitanja o svom lanstvu u «Lubanjama» odbili su dati odgovore..1985. objavio je lanak koji se poslije osporavao. Pozivaju i se na likove iz filma povjesni ari CIA-e su isticali kako je James Jesus Angelton. a mnoge utjecajne obitelji imale su u redovima Dru tva i po vi e lanova. Svitak I Klju donirao je brojne ' ' . te jo mnogi drugi. Bush. Isto se mo e re i i za Nathana HAlea patriota i pijuna iznimne karijere. iako je njegov brat bio «Lubanja» . Kona no su 2003. Suttonu koji je na temelju toga napisao knjigu «Ameri ki tajni establi ment: Uvod u Red Ljubanje i Kostiju» Dojavljene podatke Sutton je uvao 15 godina u tajnosti boje i se da fotokopirane stranice ne bi otkrile njegov izvor. ali nikad nije bio «Lubanja». pekulira se da je upravo na Yaleu skovan naziv «spook» to je ozna avalo sve pripadnike pijunske zajednice. John Kerry i George W.

Dru tvo je odmah prihva eno i uskoro je do lo u poziciju da svojim poslovima upravlja na isti na in kao i druga postoje a dru tva. Zna ku su za razliku od «lubanja» nosili okrenutu licem prema dolje. samom sveu ili tu Yale. a 1917 otvorili zakladu za pokretanje tiskovine Yale University Press ( Vu ja glava vu ja glavaVu ja glava (W. Studentsko tijelo pove alo je svoj broj i pro irilo svoje zemljopisni doseg. Dru tvo nikada nije bilo toliko odvratno kao danas... Utemeljili su godi nju nagradu John Addison Porter. 1873. s ciljem da reformiraju dru tveni ustroj na Yale-u kojem su do tada dominirali Lubanja I Kosti I Svitak i klju .» U po etku jo zvano i «Tre e Dru tvo» ili «Sivi fratri». «Lubanje u svim klasama nova e svoje lanove.S. Kontroliraju Yale.H. ( ( ( ( . je tre e po starosti tajno dru tvo na Yale-u.). tjednik «Ikonoklast» koji se pojavio u New Heavenu pozivao je na prestanak rada dru tva Lubanja i kosti. Novac namijenjen fakultetu ide kroz njihove ruke i oni s njime raspola u kako im je volja. te se tako er sastaju etvrtkom i nedjeljom i razmjenjuju osobne podatke i pro lost. dru tvo je sti avalo sve one koji su eljeli dokinuti sustav tajnih dru tava . Osnovali su ga studenti iz klase 1884. na zapu ku ili kravati. 1888. pro irili su svoje djelovanje irom svijeta i u velikoj mjeri postali vo e dru tva.sav posao se obavlja preko njih. Dru tvo mijenja naziv u «vu ja glava» i za znak odabire zna ku s vu jom glavom koja se nalazi na naopa ke okrenutom ankhu. Reformom se eljela promijeniti administracija u kojoj su do tada dominirali Lubanje I Klju evi . Tako er usvajaju masonski inspirirane rituale kao «Lubanje» i «Klju evi».donacije. dru tvo osnovano 1883.

Anthony Hall za lana primilo enu.No. Knjiga i Zmija ima svoju vlastitu «grobnicu» za sastanke.Dru tvo Knjige i Zmije Ovo dru vo je jedno od najstarijih tajnih dru tava na Sveu ili tu Yale. za razliku od drugih tajnih dru tava koja su uglavnom primala 15 novih lanova godi nje. Knjiga I Zmija utemeljeno je na efildskoj znanstvenoj koli 1863. lanovi su bili vo e raznih aktivnosti i istaknuti pojedinci akademskog. atletskog. Tradicionalno. Dru tvo Knjige i Zmije postalo je dru tvo koje je primalo starije lanove i prvo tajno dru tvo koje je za lanove primalo manjine i ene. umjetni kog i dru tvenog ivota. kako bi se prikazala svojevrsna povijesna slika biv ih lanova. da ukoliko bi lan preminuo njegova alica bi se uni tavala. 1933. (iako danas vi e ne postoji). njihove prijatelje. dok je dru tvo Elihu 1909 u lanstvo primilo priipadnika indijanske manjine. Svake godine Dru tvo Knjige i Zmije u svoje redove primalo je 16 novih lanova. Izbor lanova bio je progresivan za razliku od konzervativnih stajali ta pri izboru lanova koja su gajila druga dru tva. Svi su imali svoju a u ili alicu sa utisnutim imenom. Kao i ostala dru tva imala je zasebnu zgradu odnosno dvoranu izgra enu 1888. Govori se. postoje pisani zapisi da je jo jedno dru tvo St. . kao trogodi nje dru tvo iji znak su bila gr ka slova sigma delta chi. ili bi se probilo njezino dno kako je vi e nitko ne bi mogao koristiti. koja je stajala tamo obje ena bez obzira kada e se ili da li e se vi e vratiti. Kao i druga dru tva. prostori su namijenjeni samo za lanove i ponekad.

Kako to masoni isti u.TAJNO DRU TVO ILI DRU TVO S TAJNAMA? SLOBODNI ZIDARI .SLOBODNI ZIDARI . jer svoje korijene vu e iz vi e civilizacija.» Slobodno zidarstvo se mo e definirati i kao bratska organizacija iji lanovi dijele zajedni ke moralne i metafizi ke vrijednosti i ideale u vi e svojih grana. Vrhovno bi e je slobodnozidarska koncepcija Boga kojeg u skladu sa svojom simbolikom nazivaju i Veliki Arhitekt Svemira (Great Architect of the Universe GAOTU. naroda i dru tava. U enja o kojima slobodno zidarstvo pou ava u svojim ritualima vezana su uz moralne vrijednosti (koje upravljaju odnosima me u ljudima) i uz slobodnozidarsko prihva anje. Grand Architect of the Universe ili Supreme Architect of the Universe). a i samo se grana na vi e razli itih poddru tava. to je « moralni sustav zaogrnut alegorijom i ilustriran simbolima» ) . slobodno zidarstvo mo emo ukratko definirati ovako «Slobodno zidarstvo je jedna od najstarijih svjetskih bratov tina. Slobodni zidari smatraju da su ova u enja aktualna danas kao i na prijelazu 17 stolje a kad je slobodno zidarstvo nastalo u svom dana njem obliku. cehovskim udru enjima obrtnikagraditelja od ega je ostalo i najupe atljivije masonsko obilje je ukr teni estar i kutomjer.TAJNO DRU TVO ILI DRU TVO S TAJNAMA? Slobodno zidarstvo je vrlo te ko ukratko objasniti. da sve na ovom svijetu ovisi o Bo joj providnosti. bez ula enja u domenu religije. Ovaj koncept shva anja Boga prihva en je u jednoj mjeri i od strane rozenkrojcera. iza kojih se ponekad nalazi i simbol Solomonova hrama. kao i nekih kr anskih teozofa i gnostika. Kako to pi e na stranici hrvatskih slobodnih zidara.konstitucionalnom objavom vjere u Vrhovno bi e. Svoj naziv slobodno zidarstvo duguje upravo starim. sestrinskih organizacija i isto toliko razli itih u enja i tuma enja.

.

me u ostalima. Upravo ovaj model svojevrsnih «masterminda» stigmatizirao je sva slobodnozidarska i sli na udru enja. Ova pravila proizlaze iz slobodnozidarskih ciljeva poticanja lanova da otkrivaju ono to je zajedni ko ljudima iz najrazli itijih dru tvenih krugova. godine. za razliku od ostalih. Okupljaju mnoge filozofe. Uo i Ivandana 24. Jean-Jacques Rousseau. Denis Diderot.. rasprave o religiji i politici pre esto su znale prerasti u nerede i dovesti do diskriminacije. Johann Wolfgang von Goethe. Wolfgang Amadeus Mozart. slobodno misle i intelektualci okupljali su se u ovaj pokret koji je obredne ine inicijacije u pokret preuzeo iz raznih orijentalnih religija i kultova. jer kako nam je poznato iz povijesti upravo su neki od najve ih dr avnika i vojskovo a bili vode i slobodni zidari. Slobodno zidarstvo je tako er strogo ne-politi no i rasprave o politici na slobodnozidarskim radovima su izri ito zabranjene. lanovi nekih lo a bili su. kako tvrde slobodnozidarska dru tva. engleski kraljevi i poznati politi ari Edvard VII. progone i velik broj humanista. etiri londonske lo e stvorile su veliku lo u za London i Westminster. Kao to je dobro poznato. bur oaske ideje protiv feudalnog poretka. stolje u sve vi e ima utjecaja na druge dr ave preko odre enih lo a.. Bje e i od progona crkve.. lanovi slobodnozidarskih lo a koncept tajnovitosti shva aju vi e kao mogu nost i ustrajnost da odr e datu rije . Sa ovom tvrdnjom se ne bi slo ili mnogi. odnosno prosvijetljene koji sebe definiraju kao «Skupinu pojedinaca koji rade zajedno da izgrade bolju budu nost». Johann Gottlieb Fichte. koja je nastojala odr avati narod u pokornosti. no prije bi ga mogli nazvati ezoteri nim dru tvom koje u nekim sferama prelazi u privatno. Ludwig van Beethoven. Masonerija je u Engleskoj bila oru je kojim se slu ila britanska politika. pisce i glazbenike. Njema ke lo e. slobodnih mislilaca i intelektualaca koji su isticali individualnost ovjeka. Winston Churchill i dr. Dana nje slobodno zidarstvo vi e nije «tajno dru tvo» ve vi e javno dru tvo s tajnama. Vjeruje se da je upravo ovo dru tvo upleteno u sva svjetska previranja i da ele izgraditi Svjetsku vladu (neki ka u po uzoru na fa isti ki model) kojom bi nadzirali cijeli svijet. lipnja 1717. Victor Hugo i drugi kao lanovi lo a unose revolucionarne. npr. u svoj program uvode kr anski nauk. George Washington kao masonNadalje. proganjanja i ratova. .Slobodno zidarstvo esto nazivaju «tajnim dru tvom» . Ovom prilikom moram se osvrnuti i na svima nam dobro poznate Illuminate. a u 19. koja je est godina kasnije postala Velika lo a Engleske. David Loyd George. Francuski mislioci Voltaire. slobodnim zidarimanije dozvoljeno na radovima raspravljati o religiji. Tijekom nastanka ovog pokreta va nu ulogu imala je crkva. Krataka povijest Prve masonske lo e nastale su u Engleskoj.

.

dana nji moderni «masoni» ne pre u ni od izjava za medije. masoni nikada nisu skrivali svoje postojanje. asve ve a demokratizacija dru tva omogu ava im polagani izlazak iz sjene. Da li je to samo pametno smi ljena obmana ili iskorak ka novim svjetonazorima tek e se saznati. stoga je glupo nastaviti inzistirati na tajnosti. Organizacijska struktura .ako je tijekom godina po ev i jo u 18. Na kraju krajeva. ve samo imena svojih lanova. glasnogovornika i sli no. svi znaju da masoni postoje. Po mome osobnom shva anju. stolje u dolazilo do brojnih izlaganja i razotkrivanja slobodnih zidara.

dr avi ili zemljopisnom podru ju (nazvanim jurisdikcije).Veliki Majstor Arhitekt 13° .Majstor Devet lukova 14° .Intimni Tajnik 7° .Vitez Istoka ili Ma a . Iako se u na elu grane slobodnog zidarstva mogu prepoznati po svojoj pripadnosti Velikoj Lo i ili Velikom Orijentu.Majstor Izabranik Devetorice . postoje iznimke. za sada u jo samo ista i da slobodni zidari kao i neki otvoreniji klubovi poput Rotarya i Lionsa imaju zajedni ke godi nje sastanke.Sjever 10° .Intendant Zgrade 9° .16° 15° .Provost i Sudac 8° . «Regularne» lo e okupljene oko Ujedinjene Velike Lo e Engleske i one malo «liberalnije» zvane Veliki orijenti prepoznate od strane Velikog Orijenta Francuske.Sjever 12° . O detaljnijoj strukturi. Ipak razmislite prije li vas neko pozove na pristupanj slobodnim zidarima. stupnjevima.Majstor Izabranik .Savr eni Majstor 6° . jer e te to ostati cijeli ivot. Gotovo svaka lo a i svaki oblik slobodnozidarskog udru ivanja ima svoju jedinstvenu strukturu. neovisna tijela koja upravljaju bratstvom u pojedinoj zemlji. frakcijama i ritualima biti e vi e rije i u nekim drugim postovima.Majstor Putnik 5° . Dvije su glavne grane slobodnog zidarstva. Ne postoji jedinstveno upravlja ko tijelo koje predsjeda slobodnim zidarima irom svijeta.Slobodni zidari organizirani su putem Velikih Lo a ili Velikih Orjenta.Sjever 11° . i po ivaju na bratskim vezama koja ovise samo na me usobnom prepoznavanju. Prin evi Jeruzalema 15° . To su suverena.Veliki Majstor Mason Vije e. bankovne ra une i humanitarne zaklade. Lo a Savr enstva (perfekcije) 4° .Uzvi rni Majstor Izabranik .14° 4° .

Po asna postignu a 19° .Majstor ad Vitam 21° .Prijatelj i Brat Vje ni 27° .Zapovjednik Hrama 28° . Andrewa 30° .18° 17° .Vitez Sunca 29° .16° .Vitez Ru e i Kri a Konzistorij 19° .ef Tabernacle 24° .Princ Libanusa 23° .Vitrz St.Uzvi eni princ Kraljevske Tajne 33° .Princ Tabernacle 25° .Vitez Bron ane Zmije 26° .Veliki Pontiff 20° .Princ Jeruzalema Kaptol Ru e i Kri a 17° .Suvereni Veliki Inspektor .32° 33° .Vitez Istoka i Zapada 18° .Patrijarh Noachite 22° .Vitez Aspirant 32° .Veliki Inspektor 31° .

Masonski znanstvenik Christopher . razli ite na ina rukovanja i tajne rije i kako bi se osigurao pristup sastanku i identificirali legitimni posjetitelji. Jo od ranog 18. kako bi se i ne-masoni mogli infiltrirati u njeihove redove.Slobodni zidari koriste znakove (geste). no lukavi masoni su im dosko ili promjenom izvjesnih rije i u ritualima kako bi lak e otkrili prevaranta koji se i dalje slu io «straim» rije ima. stolje a na ovamo svi su poku ali otkriti ove znakove.

no esto se ispostavi da su ta preklapanja slu ajna. Teoreti ari zavjera u svojim promi ljanjima esto povezuju simbole i brojeve kako bi de ifrirali masonske zagonetke.Hodapp tako er isti e da gorespomenuti znakovi variraju od jurisdikcije do jurisdikcije. Svoja razmi ljanja o masonima. Zbog svoje tajnovitosti. masone se oduvjek optu ivalo da ele stvoriti novo dru tvo utemeljeno na idealima slobode. bratstva. Ovo gore navedeno ne zvu i tako lo e. u kojima ih se portretiralo kao mo nike koji ele dominirati svijetom i krojiti svjetsku politiku. moramo oti i malo dalje u . 0 Stvaranje reputacije Da bi u potpunosti razumjeli povezanost masona i teorija zavjere. teoreti ari zavjera esto potkrepljuju i istinskim. Slobodni zidari su odavna bili predmedmetom raznih rasprava o teorijama zavjere. Tako da neka skupina pozdrava i znakova mo e biti aktualna samo neko vrijeme. a povjesni ar John J. Povijesno gledano. povijesnim aktivnostima Lo e P2 (propaganda due) o kojoje e ne to vi e biti rije i u narednim postovima. te vjerske tolerancije. jednakosti. od lo e do lo e. Danas se identitet lanova dodatno provjerava tra enjem na uvid lanske iskaznice ili nekog drugog certifikata. razdvojenosi crkve i dr ave. Robinson states tvrdi jo i da masonske lo e mogu namjerno mijenjati svoje rituale s vremena na vrijeme. no takva dr ava bi bila samo umjetna bezli na tvorevina u slu bi masonskog nepotizma.

i Osirisa. u Sjedinjenim Ameri kim Dr avama osnovana Anti-masonska stranka koja je kao svoj glavni cilj isticala borbu protiv internacionalnog konglomerata poznatijeg kao -Slobodno zidartvo. Johna Paula Jonesa. U skladu s tim masonske Lo e uskoro su postale lokalni centri mo i. Doslovno ga je pregazio njegov protukandidat Andrew Jackson. ugurati svoga predstavnika u Kongres. mnogi osniva i SAD-a uklju uju i Ethana Allena. i 18. st) i Illuminati! No. Posebna struja pojavila se u Francuskoj (Veliki Orijent. To me je pridonjela i injenica da Slobodni zidari tuju GAOTU (Great Architect Of The Universe) odnosno Velikog Arhitekta Svemira ili Jahbulona. Njihov utjecaj nije ostao nezapa en u o ima crkve koja im se suprotstavlja ve 1738.. Naime Slobdno zidarstvo osnovala je grupa utjecajnih Engleza iz puke dosade. godine prije Krista.Ova orgnizacija bila je bratstvo koje je u svoje redove nastojalo privu i najuglednije lanove zajednice. Slobodni zidari.. 8 je pripadalo masonima. a njihova potencijalna prijetnja shva ana vrlo ozbiljno. vratimo se Slobodnim zidarima.1 pro lost i upoznati se s nekim injenicam. Vitezovi Templari (obnovljeni red koji se temelji na dokumentima iz 17. stolje u dolazi do procvata tajnih dru tava koja u svojim nasadima imaju religijsko-filozofske ideje o stvaranju novog svijeta. Baala. ali njihov predjsedni ki kandidat dobio je samo 7 glasova.. Treba imati na umu da je 17. bilo stolje e prosvjetiteljstva ije su ideje kulminirale u 18. spoja bogova Jahve. U prilog njihovim tvrdnjama i la je i injenica da je prvi ameri ki predjsednik George Washington bi deklarirani mason. Tako je 1827.. a o tome sam pisao i ranije. Upravo u 17. Istina je malo manje romanti na. Tako vidimo da u tom periodu nastaju Rozenkrojceri. Od 56 potpisa na Deklaraciji nezavisnosti. Paula Reverea.Masonske lo e po inju se pojavljivati u ameri kim kolonijama ve 1730. 1 . Postojalo je vrijeme kada su masoni doista bili zna ajni akteri globalne svjetske politike. Pod prijetnjom ekskomunikacije.. zajedno sa 9 potpisa na Ustavu. Ustvari. a neki ak tvrde da ideja slobodnog zidarstva potje e iz vremena gradnje Solomonovog hrama 850. godine kada Papa Klement XII osu uje i ekskomunicira Slobodno zidarstvo. Anti masonska stranka uspjela je 1832. Johna Hancocka i Benjamina Franklina su bili deklarirani masoni. st. a organizacija se brzo pro irila preko cijelog Britanskog carstva. i 18.za razliku od uobi ajenih Velikih Lo a) i odatle pro irila Europom. a udru ivanjem me unarodnih podru nica i svojevrsna vlada u sjeni . st. lanstvo u slobodnozidarskim organizacijama bilo je zabranjeno i svim katolicima. Stoga i ne udi da su Lo e uskoro postale centar razmjene najnovijih tra eva i poslovnog pregovaranja..koji je bio mason! Neki Slobodni zidari ustrajni su u svojim tvrdnjama da njihovo dru tvo potje e od kamenoreza kih cehova iz srednjeg vijeka.

te jeproglasio trajnom i vje nom. Kada novi lan pristupa Slobodnim zidarima mo e odabrati da li e napredovati po pravilima kotskog ili York kog Reda. zatvaranjma i ubijanjem Slobodnih zidara. U svom govoru je izme uostalog rekao: . Hitler je smatrao da su oni samo produ ena ruka idova kako je opisano u dokazano krivotvorenim Protokolima Sionskih Mudraca. Upravo je prvi zadatak Adolfa Eichmanna bio pra enje aktivnosti ljudi za koje se sumnjalo da su masoni. i razdvajanje crkve od dr ave. slobodnih izbora. elimo da va prioritet (misli na lanove klera) bude strgnuti masku sa slobodnog zidarstva kako bi se ono moglo vidjeti kako zaista jest.Anatema Papa LeoXII anatemu slobodnog zidarstva dodatno je potvrdio 1825. godine sazvao sve lanove klera kako bi razradili strategiju za borbu protiv ovog podmuklog neprijatelja . Franca. Oni koji odaberu York ki Red. a danas takva organizacija postoji kao ogranak Slobodnog zidarstva. treba imati na umu i tada nje dru tveno politi ke prilike.. jer Papa Leo XIII nadalje optu uje masone za vjerovanje u demonske ideje demokracije. a islamisti ki pokret Hamas smatra ih tajnim dru tvom koje je dio cionisti ke zavjere . Mnogi vjeruju da su Slobodni zidari izrasli iz srednjevjekovnih Vitezova Templara. progonom. Mr nja prema masonima kulminirala je u nacisti koj Njema koj. dok je Papa Leo XIII 1884. Razmatraju i pitanje za to je do lo do stvaranja lo e reputacije slobodnog zidarstva. 2 2 2 2 2 . Pinocheta i Salazara. na kraju e se susresti izborom da postnu Vitezovi Templari. tako er su se priklju ili anti-masonskoj kampanji. Mnogobrojni diktatori uklju uju i Mussolinija..

Pe at i simbolika samo su odraz toga vremena bez skrivenih ifriranih poruka. ak je pomalo i smje na teorija koja ka e da je u natpisu na pe atu koji glasi annuit coeptis novus ordo seculorum sadr ana rije MASON . To je to no.no isto tako sadr ano je i ostalih 120 kombinacija. ne ude brojne teorije zavjere iji su glavni akteri Slobodni zidari.. tako da je ovo bilo ni ta drugo do oblika promicanja vlastitih ideja i principa. 3 3 . no kako sam ve prije spomenuo mnogi osniva i bili deklarirani masoni.Popularne teorije zavjere Imaju i u vidu sve gore navedeno.. Jedna od njih je i ona da Veliki Pe at SAD-a sadr i masonsko-iluminatske simbole.

Na slikama ispod mo ete vidjeti koliko je jak utjecaj slobodnog zidarstva u arhitekturi toga doba.Ipak iznena uje snaga ideja Slobodnog zidarstva koje su duboko utkane u arhitekturu glavnih objekata u Washingtonu. .

Niste? E. Numerolozi u svemu vezanom uz atentat pronalaze broj 33 koji je simbol najvi eg masonskog stupnja.Osim planetarno popularne i vje ne teorije o svjetskoj masonskoj zavjeri. a poznato je da su i mnogi ameri ki predsjednici novijeg doba bili lanovi Lubanja i Kostiju . dok je vjerodostojnija teza po kojoj su CIA i FBI u svemu tome imali svoje prste. postoje i brojne druge. Danas je najaktualnija teorija da se Slobodni zidari u Bohemian Grovu (o kojem e tako er biti rije i kasnije) sataju s najutjecajnijim politi arima dana njice. Ova teorija funkcionira i u kontekstu Masona i kao predstavnika idova. Ispod slike nedovr ene piramide stoji natpis «Novus Ordo Seclorum» koji je 1782. Hoover bio visokorangirani mason. kada je od strane kongresa zamoljen da osmisli kona an dizajn velikog pe ata Sjedinjenih dr ava. Thompson nikada nije u . jedan od osniva a ameri ke nacije. a tome u prilog ide i injenica da je tada nji ef FBI-a J. poput one da je teroristi ki napad 11 rujna na SAD ustvari rezultat trajnog rata koji se odvija izme u slobodnih zidara (kao nasljednika Templara) i Islama. predlo io Charles Thompson. Tako er je poznata i teorija po kojoj upravo Slobodni zidari stoje iza atentata na JFK-a. tako er jednog vida slobodnozidarske organizacije. ILLUMINATI I NOVI SVJETSKI POREDAK ILLUMINATI I NOVI SVJETSKI POREDAK Svi ste vjerojatno vidjeli nov anicu od jednog dolara. pa ako niste onda ste propustili vidjeti i simbol piramide sa svevide im okom na svome vrhu koji se na toj nov anici nalazi.Edgar.

godine osnovao bavarski profesor Adam Weishaupt. Nitko ne mo e dokazati postojanje iluminata. ali teoreti ari zavjere svugdje vide njihov utjecaj.potpunosti objasnio prijevod ovog mota. No. . njihovu urotu je vrlo skoro otkrila bavarska vlada i iluminati su bili prisiljeni prikriti se i raditi u jo ve oj tajnosti. ali je objasnio njegov simbolizam koji zna i «po etak nove ameri ke ere». jednog od najmisterioznijih tajnih dru tava u povijesti. I pri a bi tu stala da ne znamo kako je nedovr ena piramida sa svevide im okom simbol iluminata. ro en 6. Prvobitni iluminati su bili tajno dru tvo koje je 1776. Bavarski iluminati Poznata je injenica da je red Iluminata osnovao ovjek po imenu Adam Weishaupt. Nekim od njihovih najve ih postignu a se smatraju francuska revolucija. poznatih znanstvenika i utjecajnih politi ara. Vjeruje se da rade na ostvarenju Novog svjetskog poretka. ustavom i valutom. svjetski ratovi. a imaju i u vidu njihovu motivaciju za upravljanje svijetom nije te ko zbrojiti dva i dva. O njima se ne zna puno nakon tog progona. Intrigantno je i to da su iluminati osnaovani upravo 1776. Sinonim za iluminate danas je Savjet za inozemne veze. kada je progla ena ameri ka neovisnost. veliki think tank koji se sastoji od bogatih bankara. sekularne svjetske vlade s UN-om kao policijom. komunizam te Ujedinjeni narodi i Europska unija kao sredstvo centraliziranja svijeta pod jednim parlamentom. Njegov cilj bio je ukinuti organiziranu religiju i sve svjetske vlade te povesti ljudski rod u Novi svjetski poredak kojim upravlja apsolutni razum. ali teoreti ari zavjere vjeruju da oni jo uvijek postoje i upravljaju svjetskom politikom iza kulisa.

Stoga bi odabrani i talentirani u enici dobili stipendije za takvu obuku. Masoni su u to vrijeme bili utjecajno polutajno dru tvo koje je u svojim redovima okupljalo elitne ljude. Oko 1768. Claudio Manuel da Costa. ve da on simboli ki predstavlja nastavak progona kr ana koji je zavr io na taj datum abdikacije rimskog cara Dioklecijana. Weishaupt je ra unao na to da e njegovi planovi biti obavijeni velom tajnosti. Ime je preuzeo od prevedenog naziva starog panjolskog kulta « alumbrados». Infiltracija u masonske lo e imala je dvije prednosti: po to su za dru tvo masona svi znali ali su njihovi obredi bili tajni. pokrivaju i razna podru ja knji evnosti. ekonomije. znanosti. koja se sastojala od Pripravnika. Kao to je ve napomenuto. institucije braka i svih religija*. on se pobunio protiv njih i postao profesor na Katedri za prirodni i kanonski zakon Sveu ili ta u Ingolstadtu. a posebno religiju. Glavni cilj Iluminata je bio ukidanje monarhije (i svakog drugog oblika tradicionalne vlasti).Regrutiranje lanova bio je lak posao. Vjeruje se da ga je tada utjecajna obitelj Rothschild[1] unajmila da joj pomogne u planovima vladanja svijetom. ije ime zna i « nositelj svjetla». Po etnika. gr ki i hebrejski. Pro itao je svaki anti ki spis i tekst koji je mogao nabaviti. Weishaupt je dan na brigu isusovcima koji su ga kolovali. Naga a se da Weishaupt nije slu ajno izabrao taj datum prvog svibnja. Weishaupt je po eo sakupljati velike koli ine spisa pomo u kojih je namjeravao osnovati vlastitu akademiju za u ene ljude. U djetinjstvu je u io e ki i talijanski. osnovao je red iluminata.1998) ak i ime osniva a ima simboli ko zna enje: doslovno prevedeno. u Ingolstadtu u nezavisnoj dr avi Bavarskoj. Weishaupt je shvatio kako je najbolji put za provo enje svojih planova infiltracija lanova Iluminata u masonske lo e. umno pogodni za njegove ciljeve. ali javnost na njih ne e obra ati pozornost jer je navikla na masone.velja e 1748. U skladu s tim. svibnja 1776. Posebno se zanimao za okultizam i fascinirao piramidom u Gizi (koja e kasnije postati simbolom njegovog Reda). Alexandar Radischev. Iluminatus zna i « prosvjetljeni». oni bi se lako unova ili za iluminatske ciljeve.Mozart. dok Weishaupt zna i « mudra glava». Adam zna i « prvi ovjek». oslobo en od mraka u kojem ljude dr i organizirana religija. glavni cilj iluminata je bio uni titi vlast. privatnog vlasni tva. a kasnije latinski. Oko sebe je okupio pribli no dvije tisu e pla enih sljedbenika kojima je obe ao svjetsku mo . Iako su isusovci polagali svoje nade u njega zbog njegovog talenta u jezicima i znanosti. Mnogi od njih su bili plemi kog podrijetla . po to su mnogi masoni bili utjecajni ljudi. Weishaupt se od tog trenutka posvetio planovima « transformacije» ljudske rase i kreiranju novog svjetskog poretka. Postojale su tri klase: Nursery. Neki iluminate povezuju s imenom Lucifera. Drugo. Weishaupt je vidio ljudski razum kao jedini autoritet. Potekao je iz idovske obitelji koja je prihvatila kr anstvo.barun Xavier von Zwack. napredovanje u srednjoj klasi je bilo sli no masonskim ritualima inicijacije.. Ubrzo nakon osnivanja. je sadr avala stupnjeve Iluminatus major i Iluminatus dirigens. Svima koji rade ka tom cilju bila su dozvoljena sva sredstva. Prema hijerarhiji masona Weishaupt je organizirao i svoje tajno dru tvo. Weishaupt je ulo io mnogo truda kako bi se na sveu ili tima odgojili budu i lanovi Iluminata. Weishaupt je. (Manifold. 1.A. dok za najvi e klase nema pisanih dokumenata. . a religiju kao zapreku razuma.W. To su bili pripadnici intelektualne elite. Tre a klasa zvana Misteriji je bila podjeljena u Ni e (Prezbiter i Regent) i vi e misterije (Magus i Rex). onaj koji vlada pomo u razuma. U najni oj klasi napredovanje se postizalo pisanjem znanstvene disertacije. iji su lanovi vjerovali da primaju znanje s onog svijeta. Tihi « pu » je izvr en u inkovito. Adolf von Knigge. zajedno sa kolegom masonom Kniggeom (koji je ve odavno namjeravao centralizirati slobodno zidarstvo) unova io brojne iluminate iz najvi ih redova masona. J. Masonska klasa. Minervala i Iluminatusa minora.Goethe i W. patriotizma. Druga.

Zatim je barun von Knigge. Dok tradicionalna religija tvrdi da je ovjek a priori gre nik. Da bi se izi lo iz takvog stanja. a do li su i do Amerike. Zbog takvih u enja Crkva je osudila iluminate tovateljima Sotone i o tro reagirala protiv njih. bavarske vlasti su saznale za ovo dru tvo. (Manifold. ve je. usvrdio je kako je njegova organizacija poput ploda drveta spoznaje dobra i zla. Albert Mackey). Dokumenti koje je imao uz sebe su prona eni i proslije eni bavarskoj vlasti. 1784. Weishauptova arogancija i odbijanje da slu a svoje podre ene stvorili su mu mnoge neprijatelje u vlastitim redovima. opat Barruel. Ono to je biblijski Bog uskratio ovjeku. gdje je i umro 18. njegovom smr u Dru tvo nije prestalo postojati. No. profesor Robinson). iako je Weishaupt bio briljantan intelektualac.Povla e i analogiju s dijelovima Biblije. Me utim. ak i njegova smrt je ostala nerazja njena. Walter M. s ime se ovaj nije slagao pa je von Knigge napustio Red. to je bilo u suprotnosti sa Weishauptovim planom ukidanja nacionalizma. koja je smjesta proglasila dru tvo ilegalnim. ali i ljude koji su smatrali udru enje masona i iluminata pozitivnim (Thomas Jefferson. tra io mjesto Weishauptovog suvladara.)Iluminati su ubrzo infiltrirali svjetske vlade. Njegovi suradnici tvrde kako je iznenada umro dok je radio na hermeti nim magi nim spisima. Fleming. Weishaupt je morao bje ati iz Bavarske na istok u Moskvu i naposljetku u gradi Gothu. 1998. Neki pisci poput Herdera i Fichtea ( lanovi iluminata) su se zalagali za ujedinjenu Njema ku. . Weishauptova teza je da ovjek u osnovi nije lo . Prvi je prouzro ila njegova ljubavnica koja je dobila njegovo dijete i prijetila da e ga prokazati javnosti. Me utim. dokumentirano jo nekoliko generacija iluminatusa koji su nastavili raditi u tajnosti. valja koristit razum. nije imao sposobnosti velikog vo e. Glasnik koji je nosio planove iluminata poginuo je od udarca groma u oluji. naprotiv.religija i dr ava su ti koji ga ine lo im. Iluminati su imali svoje kriti are (George Washington. Morao se suo iti sa mnogo skandala i problema na mjestu Iluminatusa Rexa. to Weishauptova « religija» nudi svojim sljedbenicima. studenog 1830. zajedno sa svjetskom mo i. koji je odigrao veliku ulogu u stvaranju masonsko-iluminatskog saveza.

.

Teoreti ari zavjera smatraju Ujedinjene narode institucijom koja e ostvariti novi svjetski poredak. lanovima iluminata nije cilj ostvariti svjetsku vladu za vrijeme njihovog ivota. Vjeruje se da su iluminati bili ti koji su potaknuli svjetske ratove (problem). koriste se podmi ivanjem i ucjenama visokih du nosnika kako bi oni provodili njihovu volju. tj. tj. Novi svjetski poredak ima totalitarno ure enje. UN.Ilustrirajmo to na primjeru UN-a. ukidanje ku nog kolovanja i uvo enje svjetskog kurikuluma. Nakon 2. Iluminati nikad ne istupaju javno.Novi svjetski poredak Teorija novog svjetskog poretka ozna ava vjerovanje da neka organizacija (u ovom slu aju iluminati) te i ostvarenju centralizaciji svjetske politike. sa Ujedinjenim narodima kao sto erom svih operacija.infiltriraju svoje lanove u visoke polo aje vlada mo nih dr ava. stvaranju sekularne svjetske vlade. Jedna metoda postizanja njihovih ciljeva je u teoriji zavjere poznata kao problem-reakcija-rje enje. Ve . To je vladavina nevidljive ruke[2]. a njegovi organizatori apsolutnu mo . kao i postavljanje klju nih ljudi na elo va nih organizacija. oni rade tajno . Njihova metoda dolaska na svjetsku vlast nije vojnim putem ni javnom pobunom. Ustav SAD-a zamijenjen Poveljom UN-a. luminati ovom cilju pristupaju tajno. svi izbori su kontrolirani od strane Ujedinjenih naroda. ve postupno obavljati pripreme i voditi svjetsku politiku ka centralizaciji. Svjetska populacija je reagirala na te ratove (reakcija) te njom da se osnuje institucija koja e regulirati ratove. ve operiranjem iza kulisa. Manipulacija medijima ovdje ima glavnu ulogu. Stoga su iluminati kreirali rje enje. Neki od konkretnih ciljeva su ukidanje privatnog vlasni tva i prava na posjedovanje oru ja.svjetskog rata osnovan je UN kao organizacija koja e osigurati mir u svijetu kroz internacionalnu politiku i « svjetsku policiju».

Taj simbol predstavlja piramidu na ijem vrhu se nalazi oko okru eno svjetlosnim zrakama. Mo e se zaklju iti kako je cjelokupni simbol prosvjetljenja odabran zbog illuminatskih ciljeva da raspr e mit religije i dovedu svjetlo uma i znanosti. Natpis « Novus Ordo Seclorum» na latinskom zna i « novi sekularni poredak». oni su imali i druge aspiracije. Simbolika Slu beni simbol iluminata bila je danas vrlo poznata piramida. To je poganski simbol koji je Weishaupt preuzeo je simboli ki ozna ava sposobnost njegovog Reda da sve nadzire. Njihova izvorna vjerovanja su zapravo svojevrsna kompilacija u enja raznih misti nih grupa kroz povijest. Moderni simbolozi smatraju da je piramida staroegipatski okultni simbol koji predstavlja konvergenciju prema vrhuncu prosvjetljenja. to se sla e s iluminatskom idejom sekularne dr ave. Europska unija ima istu svrhu kao i UN: ujediniti europske dr ave pod zajedni ki Ustav i valutu. To su bile transcendentalna iluminacija (osloba anje uma od .poznata injenica da je David Rockefeller (multimilijarder i ime koje se esto povezuje s iluminatima) donirao zemlji te za Zgradu UN-a daje povoda raznim naga anjima. U ovom slu aju taj vrhunac je « oko koje sve vidi». Weishaupt je vjerovao da e najinteligentniji ovjek zauzeti mjesto oka i vladati pomo u apsolutne mo i i razuma. zvano jo i « trinacria». Ujedinjeni narodi su organizacija sa svjetskim utjecajem. Tako er su prakticirali metode i koncepte muslimanskog kulta Asasina. kao i one razli itih gnosti kih kr anskih skupina. preuzeta od masona. Ve je ranije napomenuto kako je Weishaupt bio fasciniran misterijem Velike Piramide u Gizi. Time svaka dr ava ima manje mo i koja se sve vi e sakuplja u rukama elite. Iako je prvi i najva niji cilj iluminata bio svjetska dominacija. Iluminati su prihvatili tantri ke vje be za meditaciju koje koriste umu i tijelu.

Da bi to postigli. 1998. Smatra se da su ve u vrijeme njegove mladosti. Ne zna se je li Wallace bio prikriveni iluminatus ili je djelovao pod njihovim izravnim utjecajem i uspje no lobirao da taj simbol bude prihva en kao Veliki Pe at. Autori Gary Allen i Larry Abraham (Allen i Abraham. Skoro nakon Napoleonovih ratova. a on je samo obnovio i sistematizirao revolucionarne planove koje je prvotno postavio Adam Weishaupt. Prema njima. agenti iluminata su potakli ljude na pobunu i inspirirali jakobince i prosvjetitelje svojim idejama. napisana je knjiga « Mein Kampf» u njegovo ime i dana mu je puna financijska i politi ka podr ka kako bi do ao na mjesto njema kog kancelara. Psihoanaliti ar Walter Langer ak ide do te tvrdnje da je Hitler bio izdanak obitelji Rotschild. Tada su masoni dr ali uglavnom visoke polo aje u vladi. Re enica « Novus Ordo Seclorum» je u zastra uju em kontrastu sa re enicom « In God We Trust» koja se nalazi na prednjoj strani nov anice.) povla e vezu izme u iluminata i poznatog njema kog ekonomista i mislioca Karla Marxa. Kriti ari te teorije tvrde da je jedina sli nost izme u « Komunisti kog manifesta» i iluminatskih ideja koncept da ljudi mogu upravljati samima sobom bez utjecaja vlade. Ta organizacija je ionako propala jer nije imala sustav sankcija kojim bi se ka njavale dr ave koje su prekr ile me unarodne zakone. (Manifold. Kao jedan od velikih svjetskih vo a. U prilog tim teorijama govore injenice da su prosvjetitelji. Vjerojatno najpoznatija teorija je ta da je iluminatski simbol na pole ini nov anice ameri kog dolara zapravo dokaz njihovog uspjeha da kontroliraju ameri ku vladu. Prema teorijama. Dizajn nov anice kojeg je izradio Charles Thomson je predstvljen ameri kom ministarstvu financija 1935. ni Hitler nije po te en toga da se oko njegove osobe ispletu teorije zavjere povezane s iluminatima. Marxu je pristupila grupa koja je sebe nazivala « Dru tvom pravednih ljudi» i nagovorila ga da napi e « Komunisti ki manifest» kao demago ki mamac koje e siroma no pu anstvo lako progutati. « Dru tvo pravednih ljudi» je zapravo bilo produ etak iluminata koji su se skrivali od zakona. Ta godina se smatra vremenom kad se Red pro irio iz Europe u Ameriku i infiltrirao tamo nje dru tvo slobodnih zidara. Ujedinjeni narodi se smatraju nastavkom tih planova. Kad je zavr io u zatvoru. kad je radio kao soboslikar. intenzivno su prou avali stare magijske spise i bavili se metodama astralne projekcije. a progon idova imao je svrhu da se skrene pozornost sa ljudi koji zapravo stoje iza svega. Jedan od njih je bio potpredsjednik Henry Wallace. besmrtnost te apsolutno znanje i mo . Nakon prvog svjetskog rata. iluminati su uvidjeli da je Europa toliko pogo ena ratnim stradanjima da e prihvatiti svaku politi ku soluciju koja e je izvu i iz krize. 1998. Predsjednik Theodore Roosevelt je bio navodni iluminatus. Iluminatska ideja vrhunca . Vjeruje se da je obitelj Rotshchild ta koja je organizirala Be ki kongres 1814. Rotschildeovi uo ili njegovu karizmu i talent.svih ovozemaljskih okova). « Komunisti ki manifest» je zapravo bio u opticaju dugo prije Marxa. Teorije zavjere Iako su povijest i ciljevi iluminata dosta poznati. zagovarali sekularno dru tvo i razum koji e vladati nad ljudskim djelovanjem. godine kako bi poku ala skrojiti politi ku kartu Europe po svojoj viziji Novog svjetskog poretka. osim velike sli nosti u nazivu s iluminatima.) Kao prvi veliki uspjeh iluminata u stvaranju novog svjetskog poretka smatra se Francuska Revolucija. postoje brojna naga anja o tome na koji na in su oni provodili svoje ciljeve. osnovana je Liga naroda kao prvi poku aj politi kog ujedinjenja svijeta.

Zbog svoje povijesti. burzovnih brokera. Pozivaju i se na iskaze podadmirala Chestera Warda. jer je ostalim lanovima zabranjeno njegove rije i prenositi medijima. To posti e konstruktivnim debatama o svjetskim problemima i izdavanjem slu benog asopisa. Njihove ideje i ciljeve je te ko provoditi bez masovnih medija. CFR je « think tank»[4] u pravom smislu trenuta no ima oko 4000 lanova. objavljen vrlo uskom krugu svojih lanova. Council on Foreign Relations. Autor vjeruje da je CFR samo ogranak velike svjetske grupe urotnika koja se naziva Okrugli stol (prema mnogima. koje dr e u aci. Njihova slu beni cilj je « pobolj avanje ameri kog razumijevanja svijeta i prijedlozi za vanjsku politiku SAD-a».vrline i moralnost te temelj za reformaciju svijeta nije isto reflektiran u komunisti kim ciljevima nasilnog ukidanja socijalnog poretka. 1991. mahom biv ih predsjednika. vlasnika medija. veza i utjecaja CFR je popularno poznat kao jedan od trijumvirata elitnih organizacija (druga dvojica su Bilderberg grupa i Trilateralna komisija). probranih senatora. . Autor Pat Robertson u svojoj knjizi « New World Order» (Robertson. bogatih poduzetnika. Savjet za vanjske veze (eng. U centru njihove politike je ideja da prosvijetljeni monopolisti ki kapitalizam mo e omogu iti spajanje svih razli itih valuta. -a. osim ako ne dobiju posebnu dozvolu za to. sistema bankarstva i proizvodnje i upravljanje prirodnih resursa u jednu cjelinu koju kontrolira svjetska vlada. ambasadora. razoru anje. Zbog toga su na meti mnogih teoreti ara zavjere koji tvrde da ta organizacija radi na uspostavljanju novog svjetskog poretka.) povla i vezu izme u CFR-a i iluminata. CFR) je osnovan oko 1921. Na sastancima Savjeta lanovi se poti u da slobodno i otvoreno predstave svoje ideje i razmi ljanja. direktora i profesora. marginalizacija suvereniteta SAD-a i stvaranje svemo ne svjetske vlade. nekada njeg lana CFR tvrdi da je cilj te organizacije. kao neprofitna i nestrana ka civilna organizacija kako bi privatne osobe mogle sudjelovati u ameri koj politici. sinonim za iluminate) iji je cilj kontrola javnog mijenja kroz razne psiholo ke operacije. a kojoj je na raspolaganju svjetska policija (pretpostavlja se da je to vojska Ujedinjenih naroda). Op enito se na CFR gleda kao na zatvorenu grupu za diskusiju u kojoj se donose odluke koje utje u na svjetsku politiku.

Cijela ideja Zlatne zore osobito je inspirirana jednom re enicom iz spomenutog djela : znamo da e nakon nekog vremena do i do cjelokupne reformacije. Teleme I drugih oblika magijske duhovnosti proizilaze upravo iz tradicija Zlatne zore. iako se sva tri esto zbirno nazivaju Zlatna zora . rozenkrojcerovskog manifesta iz 1614. teozofija. William Robert Woodman. Ime je preuzeto I djela Fama Fraternitas. Prvi Red je podu avao filozofiju temeljenoj na hermeti koj kabali I osobnom razvoju kroz prou avanje svjesnosti o etiri klasi na Elementa (termin koji se esto spominje u kabalisti kim znanostima. tarota I geomantije. koncept magijskih rituala koji su postali sr mnogih drugih tradicija poput Wicce. ve prema na oj e nji I o ekivanjima drugih. ali da upravljaju sa ni a dva reda putem spiritualne komunikacije s njihovim vo ama. teurgija. Eliphas Levi. jer poznato je da prije svitanja Sunca dolazi Aurora.Hermeti ki Red Zlatne Zore ili kako se e e spominje samo Zlatna zora je magi arski red utemeljen krajem 19. I renesansni rituali. Ovo dru tvo imalo je najve i utjecaj na zapadnja ki okultizam 20. slobodno zidarstvo. kabala. William Wynn Westcott. za koje se govorilo da su veliki u enjaci koji vi e nemaju materijalni oblik.a posebno u alkemiji). alkemija. o kojemu sam ve pisao u nekoliko navrata u postovima o rozenkrojcerima. I duhovnih I humanih stvari. Kako nam je dobro poznato. hermetizam. religija drevnog Egipta. Utjecaj na u enja Zlatne zore imali su kr anski misticlizam. a koji je prakticirao rituale I duhovni razvoj. I po etkom 20 stolje a. Ovaj red je tako er pou avao I osnove astrologije. Drugi ili unutarnji Red Rosae Rubeae et Aureae Crucis (Crvena ru a I zlatni kri ) pou avao je osnove elementarne magije uklju uju i gledanje u kristalnu kuglu. Povijest Reda 4 4 4 4 4 . enocijanska magija. tako er I lan Teozofskog dru tva (prisjetimo se madam Blavatsky I dru tva Thule) je po svemu sude i bio idejna snaga cijele institucije Zlatne zore I svega to je ona predstavljala. astralnu projekciju I alkemiju. stolje a. ili neka isto a ili bo ansko svjetlo na nebu: Zlatna zora temelji se na sustavu inicijacija I hijarhije sli nima onima koje prakticiraju u masonskim lo ama. no ene su za razliku od masonskih dru tava bile ravnopravne mu karcima. Zlatna zora je samo prvi vanjski red od tri Reda. Wescott. Tri osniva a ovog dru tva dr. Iz pri a poznat Tre i Red sastojao se od Tajnih vo a . and Samuel Liddell MacGregor Mathers bili su slobodni zidari I lanovi dru tva Societas Rosicruciana in Anglia (jednog od oblika rozrenkrojcerovskih udru enja).

tarot. Jedna druga teorija govori da je rukopise u Red donio Kenneth Mackanzie. Rukopisi nisu pretjerano uzbudili Woodforda I u velja i 1886. dok je Frederick Hockney (jo jedan od lanova dru tva) utemeljio Hram 2. pak. Osnutak Reda 5 5 5 5 5 . (iako je Woodford umro nedugo nakon osnutka Reda). Rukopise je Woodfordu proslijedio masonski u enjak Kenneth Mackenzie kojega Francis King potvr uje kao etvrtog suosniva a. Rukopisi daju specifi ne nacrte rituala Reda. a Woodman je po svoj prilici to I prihvatio. On je. astrologiju. uspio de ifrirati. Tako er. Mackanzie je utemeljio Dru tvo osmorice kao prvu fazu ne ega to e poslije postati Hermeti ki Red Zlatne Zore. je s druge strane popkupio sve zasluge u stvaranju I osmi ljavanju curriculuma I rituala Drugog Reda koji je nazvao Red Rosae Rubeae et Aureae Crucis (Crvena ru a I zlatni kri ). kontinentalne misteriozne kole u koju je Mackanziea uveo grof Appony od Ma arske. Westcottu koji ih je do 1887. I propisuju curriculum posebnih u enja koji prate hermeti ku kabalu. njen prvi hram Isis-Urania dobio je u svom nazivu oznaku 3. Koriste i ifrirane Rukopise . geomantiju I alkemiju. te je od Mathersa zatra io potvrdu svoga razmi ljanja I suradnju u pretvorbi rukopisa u koherentan sustav za poslove lo e. a on ga je dobio od Tajnih Vo a Tre eg Reda . od Williama Roberta Woodmana zatra io da bude suradnik. U tom kontekstu treba naglasiti da se Mackanzieva grupa zvala Hram 1. Tako da kada je Zlatna zora utemeljna. Mathers. Wescott je bio odu evljen svojim otkri em. a koje pripisuju Johannesu Trithemiusu.Originalni Red Zlatne Zore temeljio se na kolekciji dokumenata poznatijim I kao ifrirani Rukopisi napisanih na engleskom jeziku koriste i ifre. proslije uje ih dr. I Mathers I Wescott imaju zasluga u razvoju ritualnih obreda deriviranih iz ifriranih Rukopisa .

Velika pozornost pridavala se I sudjelovanju ena u savr enoj ravnote i Reda. unutarnji red postaje aktivan I u ovom krugu nalaze se U enici koji su pro li kroz itav te aj I inicijacije Vanjskog reda propisane ifriranim Rukopisom . unutarnji red postaje aktivan I u ovom krugu nalaze se U enici koji su pro li kroz itav te aj I inicijacije Vanjskog reda propisane ifriranim Rukopisom . Uskoro su osnovani I Ozirisov hram u Weston-super-Mareu. Nekoliko godina poslije. Gospo a Alice Sprengel bila je istinita osoba ro ena 28. Tek 1892. Tako er. te Hram AmonRaa u Ediburghu. nego je to vi e bio red koji se bavio filozofskim I metafizi kim u enjima. u kojemu su razvijani I provo eni rituali de ifrirani u rukopisima. Nekoliko godina poslije. Izvorna Lo a osnovana 1888. Horusov hram u Bradfordu. te Hram Amon-Raa u Ediburghu. Wescott je napisao pismo Anni Sprengler ije je ime I adresu dobio de ifriraju i ifrirane Rukopise. a Wescottu. Odgovor je primljen s nestrpljenjem . etiri godine Zlatna zora je funkcionirala samo kao vanjski red . I Masonima. Tek 1892. jer je Prvim redom smatran vanjski red. etiri godine Zlatna zora je funkcionirala samo kao vanjski red .Osnutak RedaWescott U listopadu 1887. Ova grupa bila je poznata I kao Drugi red . Mathers je osnovao Ahathorov hram u Parizu. Mathersu I Woodmanu potvr ene titule u enjaka. nije podu avala magiju kao takvu (osim osnovnih protjerivaju ih rituala I meditacije). nego je to vi e bio red koji se bavio filozofskim I metafizi kim u enjima. izdan je I naputak kako uspostaviti rad Hrama nagla avaju i 5 faza pocrtanih u Rukopisu. Horusov hram u Bradfordu. 1888. rujna . Ova grupa bila je poznata I kao Drugi red . Mathers je osnovao Ahathorov hram u Parizu. u Londonu je uspostavljen hram Isis Urania. to je bilo u suprotnosti redovima Societas Rosicruciana in Angliarituala I meditacije). Uskoro su osnovani I Ozirisov hram u Weston-super-Mareu. jer je Prvim redom smatran vanjski red. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Tko je bila Anna Sprengler? Provode i iscrpno istra ivanje (vjerujte nije bilo lako) do ao sam i do podataka tko je bila misteriozna Anna Sprengel.

mnoge slavne li nosti iz kulturnog I javnog ivota poput glumice Florence Farr ili irske revolucionarke Maud Gonne (ona je napustila ovo dru tvo kada se okrenula katolicizmu) su bili lanovi Reda. Wescott je tvrdio da Mathers ove rituale primio od brata Lux ex Tenebris. ve simboli stvarnih I legendarnih izvora spiritualne ezoterije. su sve samo ne prestali do toga trenutka. naprasno prestaje komunikacija s Annom Sprengler. naravno. jo uvijek nose njegov potpis I pe at. Iako nema dokaza da je Mathers osobno podmetnuo navedene pap odnosi ove dvojice bili ire. morali su to u initi samostalno.O. Da li zbog kontroverzne veze. kao plod kontroverzne veze u Pomeranii. Mathers je za efa u Engleskoj postavio Florence Farr. velikog vo e ili u itelja duhovnosti koji je prona ao svoj put u u enja Reda. Sve do 1947. Poslije 1916. ostavljaju i Mathersu potpunu kontrolu. Felixom Lazerusom kada su oboje «odlu ili» umrijeti. Williama Butlera Yeatsa. te je pribavio rituale za Drugi ili Unutarnji krug jo zvan I Crvena Ru a I Kri od Zlata. unato injenici da je za napredovanje u Redu bila potrebna iscrpna dokumentacija o ivotu svakog pojedinog lana. niti natprirodna bi a. Wescott prekida sve veze sa Zlatnom zorom. tada etrdesettrogodi nja Anna upoznaje Theodora Russa koji je posjedovao «Zlatnu k njigu» i gotovo preko no i postaje jedna od tri lana Vrhovnog vije a O.-a. Ovako nastala situacija ostavila je samo Mathersa nadle nim za Red. Ako su osniva i eljeli kontaktirati Tajne vo e. Valja spomeuti I Arthura Machena. Tajni Vo e 1891. I. doveli su u pitanje njegov autoritet. te privuklo pa nju Wescottovih nadre enih. Aleistera Crowleya. tako da nikada nije do ivio vidjeti Drugi red. Bilo kako bilo. te njegovo izostajanje sa sredi njih aktivnosti Lo e u Velikoj Britanji. Nakon Wescottovog odlaska. pa su joj zabranili sve daljnje kontakte. . Zanimljivo je da dokumenti koji datiraju iz vremena nakon Wescottovog odlaska. kontinentalnog uvo enika. 1914. Bila je stara samo 20 godina kada juje H. U vrijeme vrhunca svoje slave. u prisnom je kontaktu s dr. a Wescott je dobio vijest iz Njema ke da je ona ili umrla ili njeni pratioci nisu odobravali osnivanje Reda. Upravo u vrijeme ovih doga anja Woodman umire. Oko 1897 godine. 1892.T. sa preko stotinu lanova iz svih klasa viktorijanskog dru tva. da li zbog same prirode njihova posla.B. Oni su mu dali izbor: prekinuti sve odnose sa Zlatnom zorom ili dobiti otkaz na mjestu mrtvozornika. Ako je vjerovati pri ama. njena majka Anna Sprengel bila je znatno starija i navodno je pripadala Rozenkrojcerima. Evelyn Underhill.1871. Zlatne godineFlorence Farr Do sredine 1890-tih. Zlatna zora se dobro pozicionirala u Velikoj Britaniji. Ovi rituali bazirali su se na tradiciji groba Christiana Rosenkreuza. Sukob razli itih osobnosti Mathersa I ostalih lanova. Neki sljedbenici Zlatne zore I njenih tradicija vjeruju da Tajni vo e nisu nu no ni ivu i ljudi. Naga alo se da Wescottov odlazak poveza s pronalaskom n okultnih papira u mrtva kim kolima.P. ne postoje detaljnji podaci o Anni i Alici. prebacio na drugu obalu. Mathers je tvrdio da je uspostavio vezu s Tajnim vo ama.

Yates privatno je objevio pamflet pod naslovom Da li e Red R. zatra io je papire koji su mu sada po pravu I pripadali. Po svom povratku u London od tada v. Bullock. Uskoro po prijemu obavjesti. Krhotine 1901. Cracknell. Londonski du nosnici odbili su primiti Crowleya u razred Adepta Minora. o ujka I od Mathersa tra e da se o svemu provede detaljna istraga. 1903.d. Nakon toga imenovao je Edwarda Berridgea kao svog predstavnika. dok je Mathers bio zaokupljen izgradnjom Ahathoorovog hrama I 7 7 . J.B. Nakon nekog vremena Bullock podnosi ostavku. Osim osobnih nesuglasica unutar hrama Isis-Urania. povijesni dokaz govori da je 1913. te Crowleya na brzinu inicirao u red u hramu Ahathoor u Parizu 16. dok su Felkin I drugi londonski lanovi oformili Stella Matutinu. a nove razmirice dovele do toga da Yates napusti Red. U enici su postali nestrpljivi u elji da ostvare kontakt s Tajnim Vo ama. umijesto da s njima kontaktiraju putem Mathersa. Brodie Innes nastavio je rad hrama Amon-Ra I do ao do zaklju ka kako je cijeli revolt bio neopravdan. Rekonstrukcija Reda Kada je Mathers napokon shvatio da nikada ne e do i do pomirenja.W. o ujka. Do 1908 Mathers I Brodie-Innes bili su u potpunoj slozi. Farr koja je I do tada mislila da londonski hram treba biti zatvoren. koji je nastavio radom na ceremonijamai ritualima Zlatne zore u zapadnom Londonu sve do 1903. velja e vjeruju i da svoje prste u cijelom slu aju ima Wescott. na kojem su s mjesta svog vo e maknuli Mathersa I protjerali ga iz Reda. a zamjenjuje ga dr. Brodie-Innes. po eo je ulagati napore kako bi se ponovno pozicionirao u Londonu. tajnice g e.Revolt Mathers u opravi RedaKako se bli io kraj 1889. C ostati magi ni Red? Poslije ovoga Isis-Urania objavljuje svoju neovisnost.E. tajnog dru tva Florence Farr koje je djelovalo unutar hrama Isis-Urania I ostalih U enika Hrama. W. R. U svom odgovoru Mathers je odbio dati bilo kakve informacije. G a.W. Tako er. a u vije u su bili .W. A. Waite I Blackden udru ili su snage u ideji da zadr e ime Isis Urania. @ A. Brodie-Innes preuzeo je komandu nad Engleskim I kotskim hramovima. Za privremeno vo enje Reda bilo je zadu eneo vije e trojice. sje nja 1900. Blackden and J. sukobi su nastajali izme u Sfere . U enici su reagirali sazivanjem generalnog sastanka 29. Mathers je svoj odgovor uputio 16. Mathers je zaobi ao ovu odluku. W. To je londonskim U enicima bila poslijednja kap koja je prelila a u. u Drugom Redu pod vodstvom Berridgea I Mathersa bilo 23 lana. Pa ipak. U enici hramova Isis-Urania I Amon-Ra postali su krajnje nezadovoljnji Mathersovim na inom vo enja reda. londonski u enici osnivaju vije e sedmorice 3. te otpustio gospo u Farr s mjesta njegova zamjenika. M. uputila je Mathersu pismo u kojem daje svoju ostavku na mjesto njegova zamjenika. Robert Felkin. odbio potvrditi londonski Hram. ali broj njihovih lanova bio je odista malen. Prema Francisu Kingu. Prema razli itim izvorima Mathers je negdje izme u 1901 I 1913 podru nicu Zlatne zore lojalnu njegovu vodstvu imenovao Alpha et Omega. kao I njegovim rastu im prijateljstvom s Crowleyem. Hramovi u Bradfordu I Weston super-Mareu ostali su mu vjerni.

produbljivanjem veze s Amerikom. Zlatna zora je u Sjedinjene dr ave do la jo prije 1900. Struktura Reda Stupnjevi reda Prvi red: * Introduction Neophyte 0=0 * Zelator 1=10 * Theoricus 2=9 * Practicus 3=8 * Philosophus 4=7 Drugi red: * Intermediate Portal Grade * Adeptus Minorus 5=6 * Adeptus Majorus 6=5 * Adeptus Exemptus 7=4 Tre i red: * Magister Templi 8=3 * Magus 9=2 * Ipsissimus 10=1 Brojevi koji su napisani u paru uz stupnjeve odnose se na polo aj u Drvu ivota (pogledaj lanak o kabali). Neophyte polo aj ima oznaku 0=0 to govori da nema polo aj na drvu ivota. Do zavr etka prvog svjetskog rata Mathers je uspostavio tri ameri ka hrama. Prema Israelu Regardieu. . Ve ina hramova Alpha & Omega i Stella Matutina su zatvoreni Ili napu teni do kraja 1930-tih. I Whare Ra hrama na Novom Zelandu koji je radio redovito sve do zatvaranja 1978.a u Chichagu je osnovan Thoth-Hermesov hram. Sa izuzetkom dva Stela Matutina hrama: Hermesovog hrama u Bristolu koji je radio sporadi no sve do 1970..

Za druge stupnjeve. Stupanj Portal je ritual inicijacije u Drugi Red. Nakon jo jednog ispita I pristanka drugih U enika. ali I Drugim redom u cjelosti.et A. a drugi ozna ava polo aj od vrha (Kether). Osim potrage za podzemnom utopijom ispod himalajskih planina. Haushofer je bio student ruskog magi ara i metafizi ara Georga Gurdjieffa. a i kombinira okultizam i znanost. pristupnika je mogao pristupiti stupnju Adeptusa Minora (5=6). uvo enik je upoznat s tehnikama prakti ne magije. a i povijesti tajnih dru tava toliko je intrigantan da zaslu uje da mu posvetim jo malo pa nje. DRU TVO VRIL I TAJNA NACISTI KA ORU JA Iako sam ve jednim dijelom pisao o dru tvu Vril u tekstu o dru tvu Thule. jer im omogu uje razvijenije teorija o skrivenim nacisti kim gradovima ispod povr ine Zemlje. za koje se vjerovalo da su ostaci atlanti ana. Krug ve postojenih U enika Drugoga Reda mora o je dati svoj pristanak kako bi se pristupniku odobrio prijem u Drugi Red. Pristupnik odre enog stupnja primio je metafizi ke naputke o zna enju svakog od ovih elemenata. pa stoga evo pri e o dru tvu Vril. Lo i su pripadali Hitler. teozofijom i Kabalom. ve zasebni Red sa svojim pravima. ponovno povezana sa etiri stupnja Vanjskog Reda. To bi inili posebnim metodama koncentracije i cijelim sustavom unutarnje gimnastike. Himmler. Goring i hitlerov osobni 8 . Aalfred. posebno u amanskim kultovima i tibetanskom budizmu. ovaj dio svjetske povijesti. Dru tvo Vril ili tzv. Rosenberg. Dr. samo to dru tvo Vril ima daleko ve i utjecaj. Ukoliko se ne uspostavi savez i ne postane «Gospodarom». Nacisti su duboko tovali ove jezuitske duhovne vje be. Inspirirala me knjiga koju sam nedavno imao prilike pro itati . Tako er postojala su I etiri podrazreda instrukcija za Adeptusa Minora. zraka. Obojica su tvrdila da odr avaju kontakte sa tajnim tibetanskim lo ama koje posjeduju tajnu «nadljudi». Nakon prolaska stupnja Portal. postat e gospodar samoga sebe. za koje su vjerovali da su poslane od strane drevnih Gospodara Atlantide.C. vjerovali su da e i oni zapasti u ropstvo. a morao je pro i I pismeni ispit I demonstrirati odre ene vje tine kako bi bio primljen u odre eni stupanj. vatre I vode. Stupnjevi Prvog Reda povezani su sa 4 klasi na elementa: zemlje. Vjerovali su da e se svijet promijeniti a «Gospodari» izroniti iz sredi ta Zemlje. «Nevidljivi oraopovijest nacisti kog okultizma» autora Alana Bakera. U knjizi «Nepoznati Hitler» se navodi: U Berlinu Haushofer je utemeljio «Svijetlu lo u» ili dru tvo Vril . Willy Ley jedan od vode ih svjetskih znanstvenika na polju raketne znanosti koji je 1933. Dru tvo Vril je vjerovalo da tko god bude ovladao mo ima Vrila. poznat I pod nazivom R. drugih ljudi i cijeloga svijeta. Cilj ove Lo e je istra iti podrijetlo arijevske rase i provoditi vje be koncentracije kako bi se probudile sile «Vrila». Navedene metode koncentracije vjerojatno su bile bazirane na duhovnim vje bama Ignatiusa Loyole. Jezuitske tehnike koncentracije i vizualizacije nalikuju u mnogo emu tehnikama koje se koriste u okultne svrhe. fondove. SVJETLA LO A. autori Jacques Bergier i Louis Pauwels do li su do zanimljivog podatka. Drugi red upravljao je u enjima. Vril se bavi i pronala enjem na ina inkorporacije misti ne «vril» energije u vojnu industriju. Svijetla lo a kombinirala je politi ke ideale Illuminata sa hinduskim misticizmom. Teoreti ari zavjere posebno vole ovaj podatak. Drugi red nije u cjelosti bio dio Zlatne zore . prvi broj ozna ava polo aj od dna (Malkuth).R. Provode i istra ivanje za svoju knjigu «Jutro magi ara». Okultisti toga vremena znali su da je Loyola baskijskog podrijetla. Njegova povijest ide paralelno s dru tvom Thule. pobjegao iz Njema ke o dru tvu Vril je rekao: pripadnici ovoga dru tva vjeruju da poznaju tajno znanje koje bi im omogu ilo pretvaranje vlastite rase u rasu nadljudi duboko u utrobi zemlje.

i ovjek bi. Vril energija i Crno Sunce Vjerovalo se da se vril energija mo e dobiti iz Crnog Sunca. Astralno svjetlo. koja navodno postoji u sredi tu Zemlje i daje svjetlo Vril-ya rasi. Vril. velike lopte «Prima Materije». tibetanskih Lama izen u enjima japanskog dru tva «Zeleni zmaj». To je sila koju su Nacisti i njihovi okultni krugovi o ajni ki osloboditi i usmjeriti na svijet i za koju je dru tvo Vril vjerovalo da je posjeduje Hitler. Orgon i dr. U raspravi o 28 stupnju «Starog i prihva enog slobodnozidarskog kotskog reda» zvanom Vitez Sunca ili Upu eni Princ. Ova sila vila je poznata od davnina pod raznim imenima: Chi.lije nik dr. koje su se bazirale na u enjima Sufija. kada bi je posjedovao i znao usmjeriti. Ojas. Morell Poznato je da su Hitlera eljeli kontaktirati i Crowley i Gurdjieff. Dru tvo Vril oslanjalo se na vrlo stare arhetipe koji su ve bili u umovima magi ara i alkemi ara. Dru tvo Vril je vjerovalo da su Arijevci izvorni biolo ki nasljednici Crnog Sunca. Id mutacije i eja transformacije u vi u formu « ovjeka-boga» za ivjela je kroz opise rase Vril-ya u BullerLyttonovoj «Nadolaze oj rasi». a samim time i upoznat s arkansko-ezoteri nim filozofijama (i tijekovima najve ih znanstvenih napredaka dana njeg doba) Lete i tanjuri pogonjeni Vril energijom i druga tajna oru ja . te zra i radijacijom u obliku vril energije. kao manifestacija «Velikog Posla» propagiranog od strane Upu enih iz raznih tajnih dru tava kroz godine. zaogrnute idejom ponovnog o ivljavanja okultnog i znanstvenog napretka. Lytton je i sam bio pripadnik Rozenkrojcera (Rosicrucians). Hitlerove neobi ne mo i sugestije postaje shvatljivija ako se ima na umu da su mu bila dostupne Gurdjieffove psiholo ke tehnike. mogao revolucinizirati i promijeniti itav svijet». Albert Pike ka e: «U prirodi postoji jedna mo na sila.

i 1938. Pretpostavlja se da je dru tvo Vril uspostavilo kontakt s «Tajnim Vo ama» rase Vril-ya koji su u tajnosti zapo eli suradnju njema kim znanstvenicima u drugoj kasnih 1920. RFZ-1. Hitler je slao timove speleologa u pe ine i rudnike irom svijeta u potrazi za rasom Vril-ya Nacisti su tako er istra ivali i Antartiku tijekom 1937. Nacisti su uz pomo vanzemaljske inteligencije ovladali antigravitacijskim svemirskim letom. ovladali putovanjem kroz vrijeme i proizveli svemirski brod koji je mogao putovati warp brzinama. u hangaru za izgradnju cepelina. «Vril» i Crnog Sunca. (tzv «Dugina zavjera ili zavjera duge»). U razdoblju od 1942-1943 napravljena je cijela serija antigravitacijskih strojeva.Kako Terziski navodi. a sve je kulminiralo navodnom izgradnjom 350 stopa duga ke letjelice oblika cigare nazvane Andromeda.svemirska stanica.Mo da najnevjerojatnije pri e o dru tvu Vril su one o navodnom tajnom nacisti kom programu proizvodnje lete ih tanjura. poput admirala Byrda u otkrivanju ovih otvora. Terzinski sugerira da je istra ivanje antigravitacije zapo elo u Njema koj u 20-tim godinama pro log stolje a konstruiranjem prvog hibridne antigravitacijske kru ne letjelice. «Thule». dru tvo Vril nije radilo samo na projektima izgradnje . Terziski spominje svojevrsnu «vanzemaljsku rasu u itelja». Naime. koji su u tajnosti po eli sura ivati s pojedinim nacisti kim znanstvenicima u krajem 1920-tih u podzemnim bazama gdje su ih upoznavali sa svojim konceptima filozofskog. Vladimir Terziski povezuje vanzemaljce i njema ka tajna dru tva poput «Templehoffa». koju je konstruiralo dru tvo Vril. Neki ka u da su ba na ovome mjestu Nacisti uspostavili kontakt s «Nepoznatim nadljudima» koji su ivjeli u «Duginom gradu» U svojoj kontroverznoj prezentaciji «NLO tajne Tre eg Reicha». Iako je te ko povjerovati u ove pri e na granici nau ne fantastike neke injenice i dan danas golicaju ma tu teoreti ara zavjera ali i znanstvenika. kulturalnog i tehnolo kog napretka.-ih Jo 1936. godine u potrazi za rupom Ju nog pola i navodno su imali uspjeha. uspostavili svemirske stanice. U isto vrijeme vanzemaljci su irili svoje dijaboli ne ideje kroz dru tva Vril i Thule.

Osmislilo ga je Thule Triebwerk i trebao je biti stavljen u posebno dizajniran disk. Jo od 1935. Kasnije su ga uparili sa Van De Graafovim generatorom i Marconievim vrtlo nim dinamom (sferi ni spremnik od merkuruja) kako bi proizveli rotiraju e elektromagnetsko polje velike snage koje je reduciralo masu i utjecalo na gravitaciju. dru tvo Vril i Thule tra ili su pogodne lokacije za testiranje ovih strojeva i prona li ih u sjeverozapadnoj Njema koj koja je bila poznata i pod nazivom Hauneburg. topovima plazme i kiborzima.«lete ih tanjura. vi ecjevnog baca a raketa. ve je bilo i duboko umije ano u izgradnju i drugih egzoti nih oru ja o ijem postojanju itekako postoje dokazi. sva ova tehnolo ka postignu a mogu se usporediti kao kad bi danas preko no i konvencionalna oru ja zamijenili laserskim. ali i funkcionalnih aviona na mlazni pogon. poput raketa V1 i V2. dok su neka od postignu a onoga doba i dan danas neprevazi ena. jedinica za razvoj SS-ovskog okultnog reda Crno Sunce. to bi u prijevodu zna ilo Sprava iz Hauneburga. U kontekstu onda njeg vremena. godine razvila revolucionarni elektromagnetski gravitacijski motor koji je pobolj ao Hans Colerov stroj na slobodnu energiju pretvoriv i ga u energetski pretvara . SS E-IV (Entwicklungsstelle 4). Zbog sigurnosti preimenovali su ga u jo kra e ime Haunebu . navodno je 1939. pu ke sa no nom ni anom nazvane «Vampir» i niza eksperimentalnih. a potom zajedno sa nekim ranijim protoipima zvanim Vril u RZF-5. a kad tome pridodamo i injenicu da je dru tvo Vril neumorno tragalo za alternativnim izvorima energije uslijed nedostatka naftnih derivata. . kada su testne lokacije zamijenili sa lokacijom nazvanom Vril Arado Brandenburg podru je za testiranje letjelica. Naga alo se da Nacisti rade na izgradnji nuklearne bombe i eksploataciji nuklearne energije. Letjelicu koju su tamo testirali prozvali su jednostavno H-gerat. pri a dobiva na te ini.

Ranija letjelica Haunebu1 od koje su konstruirana dva prototipa bila je promjera 25 metara. «ne to to nije iz ovog vremena ni mjesta». navodno u 1930-tima. a kako bi letjelica mogla odoljeti ogromnim temperaturama koje nastaju pri takvim brzinama. imala osam lanova posade i mogla posti i brzinu od 4. koju su osmislili vode i SS-ovski metalurzi. te letjeti 55 neprekidnih sati. Razvijani su planovi i za Haunebu 4. koja je razvijala brzine do 40 000km/h i mogla ostati u zraku i po nekoliko tjedana. Zvu i li vam ovo sve nevjerojatno. ali na malim visinama. to ne mogu posti i ni dana nji najbolji mlazni avioni. SS.je nastojao izraditi tendere za serijsku proizvodnju i u Junkersu i Dornieru. Ovi divovski strojevi visoki nekoliko katova imali su posadu od 20 ljudi. Nijemci su ju zvali anakronimom kao . godine letjelicu Vril7 sru ili Rusi me u ostacima su prona li ne to to je neodoljivo podsje alo na spomenuti top. godine testiran je usavr eni ratni model Haunebu II Do-Stra (Dornier STRAtospharen Flugzeug/stratosferska letjelica). Neki su mislili da se ovdje radi o iznimno sna nom laseru. Haunebu 1 prvi puta je poletio 1939. Napravljena su dva prototipa. Dolaskom 1944. RED ZELENOG ZMAJA . 1942. te mogli posti i nadzvu ne brzine iznad 21 000km/h. Top sna ne zrake). Imao je 9 lanova posade i mogao posti i brzine od 6000 21000km/h. pogledajte neke od slika autenti nih letjelica s dokazanim postojanjem. Let je mogao trajati do 18 sati. Navodno je ba ova letjelica kapaciteta 32 lana posade. Ostaci od volframa nakon rata su identificirani kao spojene kugle koje su formirale kaskadne oscilatore spojene na dugocijevnu transmisijsku polugu oko koje su bile omotane spirale ili zavojnice od volframa kako bi se proizveo sna ni izboj energije dostatan da probije etiri neprijateljska oklopa debela 100mm. Ovako veliki top destabilizirao je disk i kasnije je zamijenjen strojnicama ili protuavionskim topovima. ali nije bilo tako. Kasnija pobolj anja omogu ila su razvijanje brzina od 17000km/h. Kada su 1945.800 km/h. kao i kasnije proizveden Haunebu2 Do-Stra imali toplinske titove od Victalena i u razdoblju od 1943-1944 napravili ukupno 106 probnih letova. Kraj rata onemogu io je proizvodnju serijskih modela. poslu ila krajem rata za evakuaciju pripadnika dru tva Thule i Vril. ne to ve i Haunebu2 promjera 26 metara bio je spreman za probni let. Rani modeli isprobavali su tako er i prili no veliki 60 mm top sa dvije cijevi zvan skra eno KSK (KraftStrahlKanone. ali prototip nikada nije konstruiran. ali kasnije je ipak izabran Dornier. osmi ljena je specijalna za titna legura nazvana «Victalen» (smrznuti dim). Oba su. ali je zato konstruiran prototip 71 metar u promjeru zvan Haunebu3. godine i napravio ukupno 52 probna leta.

Japanski red razlikovao se od zapadnja kih tajnih dru tava upravo po izri itim zahtijevima za dokazivanjem. Vi i stupnjevi inicijacije zahtijevali su od kandidata da vlastitom voljom natjeraju sjeme da proklija. Haushofer je bio jedan od samo tri zapadnjaka kojima jKarl Haushofere uspjelo postati lanom Reda Zelenog Zmaja i to u vrijeme dok je bio vojni ata e u Tokiju netom prije Prvog svjetskog rata. nego u prepustiti itateljima da sami pove u «konce». Drugi izvori navode da su mogli ovladavati elementima unutar svoga tijela pri emu se najvjerovatnije misli upravo na one isto njan ke. Neki od njih su se 1929 vratili u Njema ku i oformili lo e u Berlinu. «Spiljskim Prorocima Tibeta». U prija njim postovima spominjao sam Karla Haushofera. lanovi ekspedicije navodno su kontaktirali poznavaoce Agarthe. Ovladavanje ovim znanjima omogu avalo je . Ovaj red ili dru tvo bilo je japansko tajno dru tvo posve eno ovladavanju ljudskim tijelom I vremenskim organizmom ili eteri nim tijelom . a iji je poklonik bio i Alan Le Vey. (5 elemenata). lanovi ovog dru tva imali su mogu nost predvi anja. Kako sam ve ranije pisao i o dru tvima Thule i Vril ne bih sada i ao u detalje o povezanosti ovih dru tava. jednog od tvoraca nacisti kih ideja i nacisti ke geo politike. veliku mo .green dragon Vrlo usko vezani uz ve prije spominjana dru tva Thule I Vril je dakako I Red zelenog zmaja. U spominjanoj nacisti koj ekspediciji na Tibet (1926-1942) Nacisti su poku ali stupiti u kontakt sa tzv. Minhenu i 9 . o ito. Tako er. a tako er I cijenom neuspjeha.

. Dru tvo Zelenih Ljudi navodno je bilo u vi estoljetnoj «astralnoj povezanosti» sa Dru tvom Zelenog Zmaja. dijela kri a na kojem je raspet. jer doista postoje zapisi u ruskim arhivima da su prilikom ulaska sovjetske vojske u Berlin prona ena mnoga tijela Tibetanaca. dok neki pak izvori navode da je oformljena lo a samo u Berlinu. aktivnosti ovog dru tva dr ala su se u najve oj tajnosti. a najpoznatiji me u njima kao Redovnik Zelenih Rukavica/Ruku. On je bio nadaleko poznat po svojim vidovnja kim i proro kim sposobnostima. dolaskom komunista nakon kineskog pripajanja Tibeta. Zbog ovog proma aja. TEMPLARI . Iako ovo zvu i na progresivnu nau nu fantastiku. Haushofer je prvo ubio vlastitu suprugu. Ve ina ih je po inila samoubojstvo zabijanjem no a u trbuh. vjeruje se da su mnogi templari uspjeli prebje i u kotsku i tamo vitez Templarnastaviti svoje djelovanje. Tibetanski redovnici u Njema koj su bili poznati kao Dru tvo Zelenih Ljudi.. Posljednji pripadnici Dru tva Zelenih Ljudi nestali 1959. Neke teorije naga aju da je misti no dru tvo Ru e i Kri a (rosecruix) direktni nasljednik templarskog u enja. Toj teoriji i la je u prilog i sama misti nost reda i mnoge legende u kojima se govorilo o vitezovima Templarima kao o uvarima Svetog Grala i drugih relikvija poput vrha koplja kojim je proboden Krist. Prema nekim izvorima «Zeleni Ljudi» poslani su u koncentracijske logore zajedno s drugim politi kim neistomi ljenicima. Kada je red tragi no uga en 1314. ne zna se to no da li zbog nemogu nosti da promijene tijek rata ili zato to je sam Haushoferov sin sudjelovao u poku aju atentata na Hitlera. a drugi da su bili potpuno goli. a potom i sebe izvr iv i «seppuku» kako je i dolikovalo lanu Reda Zelenog Zmaja. rodila se i ideja da Dru tvo Zelenih Ljudi poma e u pretvaranju arijevaca u bogolika stvorenja. Jednom prilikom imao je audijenciju i kod Hitlera.PRECI SLOBODNOG ZIDARSTVA Mnogi naga aju da su mnoga tajna i masonska dru tva proistekla upravo od vitezova Templara. pa ak i same blazamirane Kristove glave.Nirmbergu. Dru tvo Zelenih Ljudi palo je u nemilost na prijelazu iz 1943 u 1944. Neki izvori navode da su bili u njema kim odorama bez obilje ja. U ve duboko poreme enom Hitlerovom umu pored brojnih utopijskih ideja o rasnoj isto i i stvaranju arijevske rase.

a ne vi i stupanj unutar slobodnog zidarstva. kada masonstvo postaje javno u svoje obrede inkorporiraju simbole i tradicije Templara. Palestine. izra enog karaktera i uzorne reputacij i da e vjeruje u Vrhovno bi e. «Vitez ru e i kri a». No. . kotska ceremonija (Ancient and Accepted Scottish Rite) iji stupnjevi (neki po ju noj neki po sjevernoj jurisdikciji) nedvojbeno asociraju na vite ku ostav tinu. Rodosa i Malte» koji kao svoje oznake koriste znakovlje vitezova templara. lanstvo u ovom redu zahtijeva od kandidata da bude visoko moralna osoba. «Vitez zapovjednik hrama (temple)» i mnogi drugi. (neke podru nice dopu taju to postati i lanovima drugih vjeroispovijesti koji su se zakleli braniti kr anstvo) Kao i u svim slobodnozidarskim organizacijama . Ovi vitezovi templari dodatni su red. Da bi mason postao Vitez Templar. ono to je najzanimljivije u pri i o povezanosti masonskih dru tava i vitezova Templara je postojanje tzv.Ono to je zanimljivo u prou avanju tajnih dru tava i vitezova Templara je da se kao jedan od mogu ih putova Majstora masona koji eli pro iriti svoje masonsko znanje spominje tzv. prvo mora postati «Majstor mason od Kr anske vjere» i biti uzdignut u Sveti Kraljevski Svod. Tako se kao mogu i stupnjevi navode «Vitez istoka i zapada». godine. vjerskog. Ivana od Jeruzalema. a od 1700. Vojnog i masonskog Reda Hrama i sv. Vitezovi Templari od kandidata tako er zahtijevaju da budu istaknuti kr ani. «Ujedinjanog. Ovi masonski vitezovi templari sebe definiraju kao me unarodni humanitarni masonski red.

Stoga emo se zadr ati samo nanjva nijim injenicama. Sudjelovali su u ratovima protiv Saracena u panjolskoj i u osloba anju Portugala. Sjedi te reda je prvobitno bilo pokraj mjesta gdje je nekad stajao idovski hram. i da pru i sigurnost velikom broju hodo asnika koji su krenuli u Jeruzalem nakon njegovog osvajanja. Red je osnovao Hugo de Payens. po emu je i dobio ime. Povijesni Templari ili punim imenom "Red siroma nih vitezova Krista i Salomonova hrama" (nazivani jo i Vitezovi Templari) osnovan je 1118. stoga je nemogu e ovaj plemeniti red opisati u detalje. stolje u svoje sjedi te premjestili prvo na Cipar a zatim u Francusku i po eli osnivati svoje podru nice .ku e po cijeloj Europi.O vitezovima templarima napisane su brojne znanstvene i pseudoznanstvene knjige. Spominju i templare ne mo emo zaobi i ni spominjanje Salaha al-Din Yusufa bin Ayuba ili Saladina. Ujedinio je Egipat i Abesinske kalifate. Zna enje njegovog imena na arapskom je «ispravnost vjere» i tijekom svoje vladavine zauzeo je mnoge teritorije. nakon prvog kri arskog rata s namjerom da pomognu novom Jeruzalemskom kraljevstvu da se odupre napadima muslimana iz okolice. Kako je u Palestini rastao vojni pritisak Saracena. Templum Salomonis. Templari su ve u 12. a .

Ono to je bitno napomenuti za ovu bitku je da je Saladin raspolagao sa 12. akon tromjese ne bitke 1187.000 vitezova a templari sa 20. svi su smrt do ekali. Allepo.zahvaljuju i izvanrednom poznavanju vojne taktike u samo 12 godina zauzeo je Damask. Sa sobom su nosili «Pravi Kri » svetu relikviju iz 320. zauzeo je Jeruzalem u poznatoj bici kod Hattina. dostojno. Kako je zapisano. godine koji je otkrila majka Konstantina Velikog. Nakon bitke mnogi su vojnici postali muslimanski robovi. a Saladin nije po tedio niti jednog templara osim Velikog Me tra Gerarda de Rideforta. Mawsil i Irak.000 pje aka i samo 1000. No ni to nije pomoglo da se odupru porazu. ponizno pred Bogom i u ti ini. vitezova. Siriju. Svaki je templar i hospitalac bio prisiljen kleknuti i onda je obezglavljen. .

U novije . a pritom su bili i oslobo eni pla anja raznih poreza. Zahvaljuju i svom doprinosu irenja kr anstva. Neki su Templari uspjeli izbje i progonima i sklonili su se u Portugal gdje su promijenili ime reda u Kristov red. po inju i progoni Templara.Osim to su branili kr ansku vjeru i sudjelovali u brojnim kri arskim ratovima. Papa Klement V. postaju vrlo mo ni. i u kombinaciji sa feudalnim poklonima koje su dobivali diljem Europe. dobivali su posjede irom Europe. stekli su i brojne neprijatelje. 1312. kad spaljuju na loma i zadnjeg velikog me tra Templara. Iako su simbol templara bila dva viteza na jednom konju. Po inje ih se optu ivati za razvrat i krivovjerstvo. Njihova imanja u Francuskoj konfiscira francuski kralj. ukida red Templara. Sukob Filipa i Templara zavr ava 1314. Kod njih se zadu uju gotovo svi kraljevi i plemstvo tog doba. Takvim aktivnostima. osim to su imali vrlo veliku mo . templari su bili poznati i kao vje ti bankari. naj e e od strane francuskog kralja Filipa IV koji je bio njihov veliki du nik. tako da nije morao prihvatiti volju Pape. Drugi dio je pobjegao u kotsku gdje je kralj bio Robert Bruce koji je ve ranije bio ekskomuniciran. dok u drugim zemljama njihova imanja po papinskoj odluci dobijaju uglavnom Ivanovcii vitezovi od Malte. a bili su i vrlo cijenjeni kao financijski savjetnici na dvorovima. kao simbol siroma tva. to e se poslije pokazati glavnim uzrokom njihova nestanka. i kako te optu be postaju sve ozbiljnije. templari prve po etke bankarstva iz razdoblja kri arskih ratova razvijaju vrlo vje to. Jacques DeMolaya.

Mitovi i legende Neki vjeruju. utvr uje kako nije prona eno nikakvih dokaza protiv Templara.. Dokazom za njihova putovanja do Amerike smatraju se nedugo otkrivene stare freske u kapeli u Roslinu u kotskoj. na freskama su prikazani vinova loza i gro e ije je porijeklo Amerika. listopada 1307.Uz Templare se jo i danas povezuju legende o Svetom gralu. francuskog premijera i njihovih deset budu ih generacija.vrijeme objavljen je dokument iz tajne vatikanske knji nice pod nazivom "Oprostite Templari" u kojemu Papa Klement V. Sve tri "proklete" osobe su umrle u sljede ih dvanaest mjeseci. stolje a Templari dolaze u Hrvatsku i srednjevjekovnu Slavoniju i tu dobivaju nadimak bo jaci (od ubogi) Oko 1169. Ova prva organizacija ima i svoje predstavni tvo u Hrvatskoj. . Bo jakovini. Gregorija. tako da su bili gospodari cijelih upanija. da je masovno hap enje Templara koje je bilo organizirano u Francuskoj u petak 13. Papa dodje ljuje njihove posjede Ivanovcima koji su zatim uspostavili Vranski priorat. Zavjetnoj krinji. Postoje mi ljenja. a kasnije sva tri kraljeva sina umiru mlada bez mu ke djece to dovodi do po etka stogodi njeg rata. korijen praznovjerja o nesre i koju donosi petak 13. U Senju. a kao to sam prije spominjao neke organizacije su masonske a neke ne. te kako odrje uje sve elnike Templarskog reda. im je sjedi te bilo u Vrani gdje su od Pape dobili samostan Sv. Vitezovi templari postoje i danas u vidu mnogih redova. Upravo ovaj potonji za ivio je i u dana nje vrijeme pod vodstvom OSMTH (Suvremenog vojni kog reda Hrama Jeruzalemskog) . Posljednju i povjesno najuvjerljiviju legendu ini pri a o prokletstvu koje je uputio zadnji vo a ovog reda. Naime. Osim toga. Nakon njihovog ukidanja 1312. Na sam dan svoga pogubljenja on proklinje rimskog papu Klementa V. francuskog kralja Filipa IV. Na icama.. navodno. kao i da su iz kotske plovili Atlantikom i stigli do Amerike prije Kolumba. nastale u vrijeme prije Kolumbovih otkri a. povezuje ih se i sa masonima. Glogovnici i jo nizu drugih mjesta su imali svoje ku e-podru nice i ogromne posjede.. Najpoznatije udruge koje dans djeluju su ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI i «Heriardity Knight Templar of Brittain» . a freske su. da su Templari sudjelovali u Portugalskim pomorskim ekspedicijama. i nekim tajnama graditeljstva. Zagrebu. ali su i dolazili u sukob s plemstvom i pukom. Govore i o templarima u Hrvatskoj moramo spomenuti da tijekom druge polovine 12. Imali su vrlo veliki utjecaj na javni i politi ki ivot na tim podru jima. pod vodstvom Velikog Priora Alfreda Krupe.

U Senju. odnosno u razdoblju.g. Stolje a.TEMPLARI U HRVATSKOJ Templarski red ve je sam po sebi dosta samozatajan i te ko je do i do povijesnih injenica ak i na globalnoj razini. Gregorija. ve i fizi ki ugro eni od domicilnog stanovni tva. ini se o itim da je svrha dolaska templara na na e tlo jasna. gdje dobivaju nadimak bo jaci (od ubogi) Oko 1169. pa tako i u Hrvatskoj. stoga im je bila potrebna za tita koju su prona li upravo u templarima. Zagrebu. Templari sti u tijekom druge polovice 12. Treba imati na umu da su Zapadni Evropljani. unato tomu Templari su o svome postojanju ostavili brojna svjedo anstva i tragove irom svijeta. . im je sjedi te bilo u Vrani gdje su od Pape dobili samostan Sv. No. Korist od toga ubrzo su spoznali . U Hrvatsku i Slavoniju. kada su s Templarima nestali i mnogi povjesni dokumenti i zapisi. Bo jakovini. a podudara se s prvotnom svrhom i funkcijom njihove organizacije: uvati putnike i titi putnike na njihovom putu na Bliski Istok. Glogovnici i jo nizu drugih mjesta su imali svoje perceptorate i ogromne posjede. Takvom stanju dovelo je famozno ukidanje reda 1312-1314. u ovom jugoisto nom dijelu Evrope bili ne samo izgubljeni. Na icama. tako da su bili gospodari cijelih upanija.Iako to nije nigdje zapisano. poslije Drugog a prije Tre eg kri arskog rata.

Po tome su gospodarska sjedi ta templara bila sli na opatijama cistercita. kao u Dalmaciji. Kako sam ve istaknuo te ko je do i do podatka o to nom datumu dolaska templara u na e krajeve zbog manjkavosti povijesnih dokumenata. o nekim posjedima u Hrvatskoj ipak ne to znamo. vino. Da se u navedenim pismima pape Grgura IX. u povelji zagreba kom prepozitu Filipu od 29. reda kojemu su templari i srodni. Nadalje. Stolice hercega Kolomana i njegova imanja. Isti dan Papa pi e zagreba komu biskupu Stjepanu. Naj e e je majur imao veliko etverokutno ogra eno dvori te s kapelom na ju noj strani. listopada 1244. te konje koje su uzgajali za vitezove u Svetoj Zemlji. "biskupu bosanskomu. Uva avju i neke povjesne injenice kao to su podaci o na inu templarske arhitekture ipak mo emo do i do nekih spoznaja."Kada se Koloman spremao na kri arski pohod protiv krivovjeraca u Bosni i Zahumlju (dana njoj Hercegovini). hrabri ga. koji su u granicama na ega vojvodstva Slavonije.119 U svim tim navodima Grgur IX. 1234. 1241. Koloman navodi: "sve templare. uzeo kri arski znak i po ao na kri arski pohod "protiv patarena u Bosni i zemlji Rami". listopada 1234. da je uzeo u za titu Sv. Ve ina templarskih crkava bila je jednostavna i malih dimenzija. U ve ini preceptorata protezao se njihov poljoprivredni VRANA nad fortifikacijskim karakterom. Naj e e je to bilo veliko etverokutno ogra eno dvori te. Sve gore navedeno jo vi e ote ava lociranje i identifikaciju templarskih posjeda u krajevima Hrvatske. stambenom zgradom na sjevernoj i sa. koncetrirat u se na ne to kasnije razdoblje odnosno vrijeme vladavine hrvatskog kralja Kolomana (1226. dok bude ratovao protiv "krivovjeraca u krajevima Slavonije. skupina gospodarskih zgrada na posjedu koji im je davao prihode. izri ito svjedo i ugarsko-hrvatski kralj Bela IV. ugarsko-hrvatski kraljevi. tako u Hrvatskoj . Uva avju i gore spomenute injenice i neke postoje e dokumente i zapise. U svakom sjedi tu nalazila se crkva u kojoj su slu bu vr ili templarski sve enici koji nisu potpadali pod upravnu vlast mjesnih biskupa.) koji u povelji izdanoj hrvatskim templarima izri ito nagla ava. Iako se ovim pojmom barata ve od najranijeg srednjovjekovlja. papa Grgur IX. ito. god. Sredi te im se je . Osnovna karakteristika templarskih sjedi ta je majur. propovjedniku kri arske vojneprotiv krivovjeraca u Slavoniji". nadbiskupi i biskupi i drugi uglednici. istovjetuje sredovje nu Bosnu sa "Slavonijom". .. pojavili na tom podru ju. Kada govorimo o Templarima u Slavoniji trebamo znati da je srednjovjekovni pojam Slavonije bio ne to druk iji od dana njeg poimanja istoimenog geokrafskog podru ja. da je njegov brat.: rimski papa. pod nazivom "Slavonija" uistinu radilo o Bosni. da je "Slavonija" istovjetna s kraljevstvom Hrvatske i Dalmacije. s kapelom na ju noj strani. u pismu od 14. . kada ka e. a stambenim zgradama i stajama na sjeveru. da sna no navali na te "krajeve Slavonije". Katkad je takav kompleks imao etverokutnu kulu u jednom uglu. stoku. hrvatski herceg Koloman. Tri dana kasnije Papa pi e Ivanu Nijemcu. zapisi o templarima u Hrvatskoj nalaze se u nekim dokumentima rimske kurije.i svi nositelji tada njeg politi kog ivota. no imaju i u vidu da su templari bili izravno odgovorni Papi. Jedan od njih je i Vranski priorat ili Priorat vranski to je ujedno bio i naziv organizacije Vitezova Templara na podru ju Hrvatske i Ugarske kada su se 1169.

do hrpta Kozare na jugu. Nakon raspu tanja templara ivanovci su preuzeli njihove posjede. Andrija II poklonio im je i vlanstelinstvo Bo jakovinu (kraj dana njeg Dugog Sela kraj Zagreba). stolje a tu je zemlju oduzeo zagreba kom upanu i darovao je svom pouzdaniku vara dinskom upanu Kra unu. 1230. iznad Kaptola i Kutjeva. potvrdio je templarima sve njihove posjede u Hrvatskoj. Ona se navodno nalazila pokraj potoka Zeline. Martina. Templari su posjedovali dio Gorske upanije u Pokuplju gdje je uspostvljen perceptorat Gora.. Ovo podru je oko dana njeg Dugog Sela prvi put se spominje oko 1209. od potoka Mje anice na zapadu. gdje Templari uspostavljaju Perceptorat sv. po etkom 13. spominje se ve 1170. negdje na podru ju dana njeg mjesta Bo jakovina bila je ku a vitezova templara. te ga je ovaj dao pogubiti i zaplijenio sve njegove posjede. Trnava. godine. godine kao castellum Bosyakowyna). Posjed je bio izuzet od sudske vlasti zagreba ke upanije i pod posebnom kraljevom za titom. templari dobivaju i posjed Berzeniche (Breznica. Martina. Zaplijenjenu zemlju darovao je Templarima U darovnici iz 1209. Kako stoji u dokumentima iz 1250. pod nazivom zemlja Sv. potoka Rakovice i Vojskove (pritoke Save) na istoku kao i dobar dio Posavine. upan i ban Slavonije. gdje je sada Nova Ves. Senj je u posjedu vitezova Templara sve do 1269. Andrija II darivao im je Gacku u zale u Senja u znak zahvalnosti za pomo u njegovu kri arskom pohodu 1217. a u ivali su posebnu naklonost ugarskih kraljeva Emerika i Andrije II. Herceg. sagradio grad Opoj me u bregovima nedaleko od Rasinje. a kasnije ivanova ku ku u je kasnije sagra en ka tel (spominje se 1570. koji je kasnije darovao templarima za spasenje svoje du e. Ban Opoj 1236. sagradio je bra i templarima samostan i crkvu" " Tako e. Zagreba ki upan Vangelin uveo je templare u posjed Sv. zamjenom zemlje s zagreba kim biskupom. Srednjovjekovna Rasinja zajedno sa Opoj-gradom. nedaleko od Pleternice u Po e koj kotlini). godine. Postoji legenda da je ka tel Bo jakovina bio povezan podzemnim hodnikom s crkvom Sv. Uz templarsku. u Primorju su dr ali Senj koji su dobili od kralja Bele III 1183. u templarskom posjedu su i ume na Papuku. Ta zemlja odgovara selu Nova Ra a. Martina u Prozorju.U kompleks prioratskih posjeda kasnije su uklju ena vlastelinstva Pakrac. godine kralj Andrija II. Jurja. Kao vlasnik spominje se biskup Prodan. templari su sagradili crkvu Uznesenja Bla ene Djevice Marije. U kraljevskoj darovnici opisane su me e svetomartinskog vlastelinstva. Martina. i 1175. Prema povjesni aru Josipu Adam eku."Kraj Zagreba. templari su stekli zemlju Ras(s)echa. a u isto noj Slavoniji pokraj Po ege Ljesnicu i Ra e e i Na ice. a kasnije kralj Andrija II.godine.nalazilo u Vrani. GOTI KI PORTAL CRKVE SV BRCKAdarovav i im i neke nove. Pretpostavlja se da su ivanovci preuzeli i templarsku ku u na vlastelinstvu (domus de sancto Martino). a 1287. zapadno od Bjelovara. aklovec i Bijela. Osim Vrane. godine. Brcka u Brckovljanima i crkvom Sv. 1312. godine kada ga mijenjaju za Dubicu i cijelu Dubi ku upaniju.. makar nije isklju eno da su sagradili novu ku u na nekom drugom mjestu. a me u njima i vlastelinstvo Sv. U Novoj Ra i. koji neke posjede oko Rasinje daruje vjerskom redu templara ili kri ara. U unutra njosti Hrvatske. templari su jo posjedovali GLOGOVNICA Glogovnicu pokraj Kri evaca koju su dobili od zagreba kog biskupaProdana izme u 1170. Iz tog vremena. iji se ostaci i danas mogu na i na bre uljku Budimu.. i crkvu sv. Postoje zapisi da je Prodan templarima. godine. Martina (terra sancti Martini). koji su im poklonili goleme posjede. Kra un je kasnije iznevjerio kralja Andriju. u crkvi je .

sa uvana goti ka sakristija. Osim ovih posjeda templari su posjedovali i Luku Zabla e pokraj Pako tana, te Zdelju koju su templari dobili od bosanskog bana Bori a koji se spominje u dokumentima od 1154. do 1163. Zdelja se nalazila na sjeverozapadnim izdancima Bilo -gore, uz potok Zdelju, ju no od Podravskog sela Virja. Pokraj Splita u templarskom posjedu bila je i Crkva Sv. Petra Od Brade koju su templari dobili od Petra Strezija. U Istri, templari su posjedovali i crkvu sv. Marije (kasnije su je preuzeli franjevci) koja i danas stoji u Vi inadi. Crkva se nalazi na mjesnom groblju Vi inade na Bo jem polju, nazvanom upravo po Templarima, odnosno bo jacima . Kao i sve templarske posjede irom svijeta, posjede u Hrvatskoj je nakon ga enja reda sna la ista sudbina, te je ve ina dospjela u ruke ivanovaca. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA
@

IOR je jedna vrlo specijalna banka, nema fizi kih altera, ali zato ima puno klijenata. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital, ali ele pro i i biti neprimje eni. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane, sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus, kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella, "Roberto Calvi - Bog Bankar", zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61,6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino, koja je i la preko Vatikana... IOR se po eo ra ati za vrijeme rata, 1941 godine. Nema fizi kih altera, ima hiljadu raznih ogranaka. Jedino sjedi te je u Vatikanu. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. Profit, odnosno dobitci idu u "religijske namjene". Kako bi privukli klijente, kamate na depozite iznose od 12% na vi e. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem, bez imena i bez slike, kao identifikacijska isprava. Pri izvr enim nov anim operacijama, ne isporu uju se nikakve potvrde, nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. ekovi ne postoje. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite, crkva i diplomacija, Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. Samo trenutak nakon otvaranja ra una, mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve kontrole, a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na.

O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna, a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno, ili je bolje re i i ta. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala, a koji su bez financijke stru nosti. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor, a njega ine petorica laika i generalni direktor. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama, aktivno operira na svjetskom tr i tu, igra na burzi novca, investira, skuplja dobitke, no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi, oru je,.. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara, slu ajevi Banco Ambrosiano, ubojstva Calvija, Sindone,... Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkom da od IOR -a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa, porijeklom iz cijelog svijeta. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M.Kennedy, Richard Nixon, Joe Doto (mafija ki boss)... Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza. Samo izmedju 1971 i 1973 godine, oprali su milijardu dolara mafija kog novca. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka, vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama, li nosti koja zapravo na kraju krajeva, njome i upravlja. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca, osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti, banka je od samog nastanka upletena u velike skandale, prevare i korupcije. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. 1400-ih godina, Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj eri trgovine robovima i Europskog kolonijalizma. Vrijeme crkvene inkvizicije, donijelo je tako er veliki broj rtava. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima, me u njima i mnogi znanstvenici, zavr avale su na loma i. Kada se radi o ogromnom broju rtava, onda je njihov broj najmanje va an. Pouzdano se zna da je kroz povijest, najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. Vatikanska centralna banka, otvorena je u drugom svjetskom ratu. Podsjetimo se, Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine.

Papu Pia XII, koji je otvorio tu sredi nju banku, zvali su Hitlerov Papa. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima, aristokraciji i mafiji. Po zvani noj izjavi Vatikana, IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata, ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to, u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank, IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). Krajem ezdesetih godina, IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa, ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom, Licio Gelli-em, Roberto Calvi-em i Michele Sindonom, Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana, a po inje uloga mafije. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi, te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR, preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine, Urugvaja i Paragvaja, za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland, te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. "The Vatican connection", Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije, zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. Izme u 1968 i 1969 godine, delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani, jo je jedan dio sramne povijesti. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM, Coca Cola, Chrysler i Boeing, u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide i ratne zlo ine, a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet-a iz humanih razloga. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe, naj e e preko vlastitog teritorija. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. Kolika je njihova ukupna vrijednost, vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge).

samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a. "Najnasilniji element drustva je neznanje.U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa.. http://www. koja je u stvari upravljala zemljom. ve i pripadnici masonske lo e P2.O.O. u kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi. Marcinkus. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda.guardian. Vatikan se iz bankrota.T. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame).. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars.co." . trebao izdvojiti 1159 miliona dolara." . Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. sa d epovima punim kamenja. . mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara.uk/business/2. ef IOR-a. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. Na alost. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona.The Art Of War.Emma Goldman "All warfare is based on deception.ly. crne rupe. Sun Tzu ORDO TEMPLI ORIENTIS . likvidatora Bance Ambrosiano.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav.

dok se polovina ovog broja nalazi u SAD. . Filozofija O. Zbog tovanja Bafometa. pojavljuje se 1904.O.T.Ordo templi orientis odnosno Red Isto nog Hrama ili Red Hramovnika Orijenta. no o tome e vi e rije i biti poslije.T.O.O. O. je uklju ena u Ecclesia Gnostica Catholica (EGC) ili Gnosti ka Katoli ka Crkva koja je crkveni produ etak Reda. Ovaj zakon koji propovjeda « ini to ti volja i to e biti sav Zakon» i «Ljubav je zakon. stolje a. tvrdi da ima preko 3000 sljedbenika irom svijeta. temelji se na sustavu inicijacije sa stupnjevanim ceremonijama u kojima se ritualnom «dramom» nastoje uspostaviti bratske veze i usaditi filozofska i duhovna u enja.O. uskoro je reorganizirana baziraju i se na zakonu Teleme kao centralnog religijskog principa. U O. je internacionalna bratov tina i religijska organizacija osnovana po etkom 20. Glavni obred je javan i naziva se Liber XV. godine u «Knjizi Zakona» Aleistera Crowleya.T.O. ili gnosti ka misa. Izvorna ideja bila je da se O. ali pod vodstvom Aleistera Crowleya. ljubav pod voljom».T.T. To Mega Therion-a (Velike zvijeri na gr kom koja se spominje i u bibliji kao personifikacija Sotone) i dramati ne teurgije ovaj red esto brkaju sa Sotonisti kim kultom. pove e i ukalupi u slobodno zidarstvo. Kao i druga tajna dru tva lanstvo u O.

i trebali bi u isto vrijeme pomo i kandidatu da sam otkrije prirodu vrhovne istine. vodstvo kroz sustav prosvijetljenih etika. samokontrola. neophodno je objasniti univerzum I njegovu povezanost s ljudskim ivotom. ove sveva e e upute U prvom nizu inicijacija postoje dva sredi nja cilja. U prvi plan stavlja znanstvenu teoriju koja je zbroj svega do sada poznatog o svemiru kroz jednostavan ali uzvi en simbolizam umjetni ki ure en. kazali ne i umjetni ke performanse.T.Aleister Crowley O. Crowley je pisao u svojim Ispovjedima : "On omogu ava racionalnu bazu univerzalnog bratstva I univerzalne religije. Drugo. indiferentnost s obzirom na okolnosti. u njegove ruke stavi oru je nezamislive mo i koje ovjek mo e A . O cijelom sustavu O. On tako er omogu ava svakom ovjeku da sam otkrije vlastitu sudbinu. osna uje moralne i intelektualne kvalitete potrebne za slobodna postignu a. ovjek. Inicijacijski rituali nakon petog stupnja su takvi da se od kandidata zahtijeva diskrecija. Red organizira predavanja. Cijeli njegov sustav usmjeren je ka komuniciranju s lanovima kroz progresivne sugestije. svoju svrhu i najbolje na ine njene upotrebe. Majstor Magi ar i Potpuni Magi ar i Potpuni Upu enik. Crowley je konstruirao niz rituala temeljem gore navedenog pod nazivima Minerval. socijalne doga aje.O. pronalaze i bo ansko u ljudima. kontekst je baziran na Telemi. neovisnost. iskrenost.O. uvo enje u misterije i slavljenje Liber XV. odanost.O posjeduje najve u tajnu. i iako se koriste neki simboli i jezik. Prvo. O.T. U svojim «Ispovjednima» Crowley pi e: «O.T.O ima dvije jezgre ritualnih aktivnosti. Magi ar. koji bi trebali ilustrirati tijek ljudskog ivota u irem filozofskom aspektu. U dodatku. i drugarstvo izme u predanika Velikom Poslu. gnosti ke mise. radionice.O. hrabrost. nepristranost. Red pru a ezoteri ne upute kroz dramati ne rituale.T. te. na kraju. O. izdaje knjige i novine i daje instrukcije iz Hermeti ke znanosti. je izvorno posu ivala ritualne materijale neregularnih masonskih organizacija. definira kao «prvi od drevnih redova koji su usvojili Knjigu Zakona». potrebno je nau iti svakog mu karca i enu kako najbolje prilagoditi vlastiti ivot svemiru i kako razviti svoje vje tine do maksimuma. joge i magike..T. skepticizam i ostale vrline.

Krajnji cilj inicijacije u O. tvrdi da su sli ne onima koje koriste Slobodni zidari.T.T.E.W." Inicijacije i u enja Kao to sam ranije spomenuo. I Vitez Pelikana I Orla * Vitez Crvenog Orla I lan Senata Viteza Hermeti kih * VI°-Uzvi eni Vitez (Templar) Reda Kadosch I pratioc Svetog Grala * Veliki Inkvizitor Zapovjednik I lan Velikog Tribunala.upotrijebiti za razvoj svake vje tine koja mu je potrebna u njegovom poslu. Napredovanje do stupnja Viteza istoka i zapada. stoga se razli iti stupnjevi moraju dosti i kako bi se mogle obavljati razli ite slu be unutar Reda.Pustinjak.O. se temelji na sustavu inicijacijskih obreda (ili stupnjeva). te dalje zahtjeva poziv jednog od lanova.(za primjer: potrebno je dosti i K. U O. stupanj kako bi se postalo sve enikom Gnosti ke katoli ke crkve). je uklju ena i Ecclesia Gnostica Catholica (EGC) ili Gnosti ka Katoli ka Crkva koja je crkveni produ etak Reda.O. ovjek Zemlje. u kojim a se kojima se ritualnom «dramom» nastoje uspostaviti bratske veze i usaditi filozofska i duhovna u enja. Postoje 13 numeriranih i 12 nenumeriranih stupnjeva podijeljenih u trijade. . Za prijem u svaki stupanj potrebna je inicijacija i davanje prisege za koje O. Sustav izgleda ovako: Trijada ovjeka Zemlje * ( Minerval ) uva anje u misterije privla nosti i za e a * ( Inicijacija) ovjek i Brat uva anje u misterije ro enja * ( Posve enje )Magi ar uva anje u misterije ivota * ( Odanost ) Majstor magi ar uva anje u misterije smrti * ( Ushi enje ) Potpuni Magi ar i pratioc Enochove Svete Kraljevske Arke * ( Potpuni Inicijat ) Potpuni Uvo enik ili Jeruzalemski Princ Izvan Svih Trijada * Vitez Istoka i Zapada Trijada Ljubavnika * V°-Suvereni Princ Ru inog Kri a.O.O. lanovi imaju i organizacijsku funkciju. lanstvo u O.T. Napredovanje kroz trijadu ovjek Zemlje zahtjeva sponzorstvo od strane lana na vi em stupnju. je «obu iti pojedinca prosvijetljenim misterijima Prirode kroz alegorijske simbole.T. i na taj na in pomo i mu u otkrivanju njegovog ili njezinog pravog Identiteta. Ljubavnik.

* Princ Kraljevske Tajne * VII-Theoreticus. srebru ili sli nom B Trijada Pustinjaka * VIII°-Visoki Sve enik Iluminata * Epopt Illuminata Na ovom stupnju u e se masturbacijske i autoseksualne magi ne tehnike. Suvereno Sveti te Gnoze IX° 3.T. 1. Me unarodna sredi njica * Predsjeda Vanjski Poglavar Reda XII° (OHO tako er znan i kao Frater Superior) * Vrhovno Vije e * Revolucionari 2. Tajni Areopagus Illuminata VIII° 4. I Vrlo Uzvi eni Suvereni Veliki Inspektor General * Mag Svjetla . uklju uju i I stvaranje osobne kapele koja sadr i skulpturu falusa u bronci. Veliki Tribunal VI° . koje se nazivaju jo I Solov Manji Rad * IX° Uvo enik u Sveti te Gnoze * U e se heteroseksualne magi ne tehnike * X° Rex Summus Sanctissimus * XI° Uvo enik Jedanaestog Stupnja (ovaj stupanj je tehni ki i nije u nikakvoj vezi s op im planom Reda) * U ovom stupnju u e se magi arske tehnike analnog sno aja * XII° Frater Superior i Vanjski Poglavar Reda B Struktura Upravna tijela O. su. i Biskup Gnosti ke Katoli ke Crkve * Veliki majstor Svjetla I Ispektor Ceremonija I stupnjeva Obo avanje falusa kao mikrokozmi ke suprotnosti suncu u i se u ovom stupnju.O.

tijela 1. 5.5. Sveti te se nekad koristi da se istakne grupa Uvo enika organiziranih za E. Izborni Studij O.T. aktivnosti. . igrokazi i plesovi.. tehnolo ke i sli ne bratov tine 6. Me unarodno dizajnirane da promoviraju profesiju. Bratov tine su grupe prepoznate od strane O. Njime upravljaju Najmudriji Suvereni.T. Oni su u na elu zadu eni za organizaciju dru tvenih aktivnosti kao to su banketi. rade na uspostavi trajnog hrama i da imaju mogu nost inicijacije do IV°/P.. Postoje Filozofske.G.O. Lo e su najve e lokalno tijelo unutar ovjeka emlje i od njih se o ekuje da slave Gnosti ku misu na redovnoj osnovi. Tako er su zadu eni i za promoviranje harmonije i prijateljstva me u lanovima.Oaze su slijede e po veli ini . Ogranci Ru inog Kri a su tijela uspostavljena od strane lanova Ni eg Razreda. razmjenu znanost i umje e.O.C. Kampovi su najmanja i ne moraju provoditi inicijacije ali se poti u slaviti Gnosti ke Mise 2. Nacionalna Velika Lo a * Predsjeda nacionalni Veliki Majstor X° * Provedbeno Vije e 6. Nadre eno Veliko Vije e 7. Oaze moraju biti u mogu nosti provoditi inicijacije do tre eg stupnja i od njih se o ekuje da Gnosti ke mise provode najmanje 6 puta godi nje 3.I. 4..

Povijesni pregled Premda je slu beno osnovan 1902. William Wynn Wescott. Rozenkrojcerskog i Iluminatskog pokreta 18. Hermeti ko Bratstvo Lu i (ili Luxora) bilo je misti ko udru enje koje je osnovao Max Theon u Engleskoj. O. otvarao misterije Prirode.Blavatsky. Njegova tradicionalna linija naslje a vodi se preko Slobodno-zidarskog. i 19. Duhovni Otac Ordo Templi Orientisa bio je academia masonicaKarl Kellner. do ranog kr anskog i predkr anskog Gnosticizma. a njegovo razlu ivanje od ovih tradicija omogu ilo mu je da prizna istinsku vrijednost velikog otkrovenja Knjige Zakona. Kellner je navodno stupio u kontakt sa tri adepta koji su mu otkrili "Klju " koji je pru ao jasno obja njenje itavog kompleksnog simbolizma Slobodnog Zidarstva. vijeka. Njegov simbolizam sadr i ponovno sjedinjavanje skrivenih tradicija Istoka i Zapada.O.. Kenneth MacKenzie. Drugi poznati lanovi Hermeti kog Bratstva Luxora su bili Helena P. i kako je Kellner vjerovao. preko kri arskih Vitezova Templara srednjeg vijeka. Zadnjih godina 19. Rudolph Steiner i Rene Guenon. vijeka. bogati austrijski industrijalac.T. Paschal Beverly Randolph. prou avatelj Isto nja kog misticizma i inicijat organizacije zvane Hermeti ko Bratstvo Lu i (Hermetic Brotherhood of Light). Slobodni Zidar. Stanislas de Guaita. . predstavlja izbijanje na povr inu i sjedinjavanje razli itih tokova ezoteri ke mudrosti i znanja koji su prvobitno bili podijeljeni i koji su zbog politi ke i religiozne netolerancije tijekom mra nih vjekova pre li u tajnost.

u kompletan masonski inicijacijski sistem.O. i IX. pripremio konstituciju Reda. Red Iluminata. Svedenbor ki Ritual Masonerije. Red Vitezova Svetog Duha. te brojnih drugih dru tava (dolje nabrojenih). u deset glavnih i osam pomo nih stupnjeva. otvoren samo inicijatima najvi eg stupnja Masonerije. To su bile ove organizacije: Gnosti ka Katoli ka Crkva. Sveti Red Ru inog Kri a Heredoma.O.T.O. Kellnerova tri stupnja "Academiae Masonicae" inila su VII. Uz Kellnerovu pomo . Taj Red. . Svedenbor ki Ritual je uklju ivao verziju Zanatskih stupnjeva (stupnjevi egrta. opp. Veliki Majstor Svedenbor kog Rituala Masonerije u Njema koj. Drevni i Prvobitni Ritual Masonerije. Theodor Reuss. tako er znan kao Frater Peregrinus) je naimenovan Vanjskim Vo om Reda (Outer Head of the Order. stupnja . te Drevni i prihva eni kotski Ritual 33.H. Spisak organizacija iji je simbolizam i u enje O. Red Martinista i Red Sat Bhai. Ovi rituali zajedno sa Svedenbor kim Ritualom su usvojeni kao integralni dijelovi Reda. stupanj ovog sistema. Sve zajedno to je inilo kompletan sistem masonske inicijacije kojom je Red raspolagao. godine. kao Academia Masonica obuhva ao publiciran je 1912. Red Svetog Kraljevskog Svoda Enoha..) sa Kellnerom kao Po asnim Velikim Majstorom. mirijade stupnjeva rituala Masonerije visokih stupnjeva. VIII. obja njavao bi simbolizam svih stupnjeva razli itih rituala Masonerije u svjetlosti "Klju a" koji je Kellner posjedovao. Inkorporacijom ovih rituala Red je bio osposobljen da djeluje kao potpuno nezavisan masonski sistem. Ritual Mizraima.Lipnja 1905. otvoren i mu karcima i enama. te Magus reda Societas Rosicruciana in theodor reussGermania. Uz u e e mnogih drugih inicijata. Drevni i Prihvaceni kotski Ritual Masonerije.Da bi se ovo otkri e razradilo i dalje posredovalo. Jedan od Kellnerovih suradnika. u to je vrijeme bio vo a njema ke reformacije Reda Iluminata.T. Skrivena Crkva Svetog Grala. oni su od labavo organizirane grupe rituala razvili O. 1807). Reuss (Frater Merlin.O. Franza Hartmanna i Heinricha Kleina.". 1902. Kellner je umro 7. O. Red Vitezova Svetog Groba. Reuss je 1906.T. Ritual Memfisa. stupnja i 90. Kellner je svojim suradnicima predlo io da osnuju reformirano Hermeti ko Bratstvo Lu i u Njema koj koje bi bilo "Academia Masonica" od tri stupnja. godine osnivanje Ordo Templi Orientisa je slu beno progla eno. i koje bi se zvalo Orijentalni Red Templara (Oriental Templar Order). Kalfe i Majstora.) dok su kotski Ritual te Ritual Memphisa i Mizraima uklju ivali selekciju "visokih rangova" koja je bila najkompletnija do tada. stupnja (Cernau Council of New York. godine u "Manifestu O. Reuss je od engleskog stru njaka za Masoneriju Johna Yarkera dobio povelje da vodi dva sistema Masonerije visokih stupnjeva znanih kao Rituali Memphisa i Mizraima od 97. Hermeti ko Bratstvo Lu i. Uz suradnju suosniva a Reda. koji je u sebi koncentrirao sav zna ajni simbolizam tri Zanatska stupnja Masonerije.

Revidirana verzija Ustrojstva je objavljena 1917. Od 1902.O. koji je tako er bio vo a njema kog pokreta "Pansophia". 1919. u Latinskoj Americi. godineRevidirana verzija Ustrojstva je objavljena 1917.O. i 1912. Crowley je opunomo io O. na Britanskim Otocima. Aleister Crowley (Frater Baphomet).T.Hansen-Kadosh je bio poglavar O. Dr. poslove bez svakodnevnog nadzora od strane me unarodnog sjedi ta.O.T. provincije u Danskoj. vodio je O.O. godine. Od 1902. koji se pridru io Redu negdje izme u 1910. Ustrojstva iz 1906.Krumm-Heller (Frater Huiracocha) je bio poglavar O.O.O. u Sjevernoj Americi i on je svoju provinciju pridru io Crowleyevoj.O.Gerard Encausse (Frater Papus). bio je zadu en za O. do 1921.) te voditi zapisnike o lanstvu u svojim zemljama. stupnja su trebali voditi O.T.T. koji je tako er bio vo a Gnosti ke Katoli ke Crkve i Reda Martinista. Aleister Crowley je objavio jo vi e revidiranu verziju Ustrojstva pod nazivom: "Priop enje s Osvrtom na Ustrojstvo Reda" ().W.T.O. godine. na me unarodnom planu putem imenovanja i opunomo a vanja nacionalnih poglavara koji su nosili titulu X. a kasnije. provinciju u Austriji.T.T. a Rudolph Steiner (koji je poslije osnovao Antropozofsko Dru tvo) je vodio O. je bio poglavar O.T.O. u Francuskoj. Nacionalni poglavari su se trebali pridr avati O. 1919. godine. do 1921. a kasnije. Nacionalni poglavari su obi no koristili posebno ime za ni e .T. godine. Heinrich Tranker. O. Charles Stansfield Jones (Frater Parzival) bio je poglavar O. godine Reuss je irio O. provinciju u Njema koj. provincije u Ju noj Africi pod upravom Thomasa Windrama (Frater Mercurius) i u Australiji pod upravom Franka Bennetta (Frater Progradior ili AHAH). godine. Aleister Crowley je objavio jo vi e revidiranu verziju Ustrojstva pod nazivom: "Priop enje s Osvrtom na Ustrojstvo Reda" (). Opunomo eni nacionalni poglavari X. Dr.T.T.g.O. godine (u skladu s revizijom iz 1917.O. stupnja.

T.-a. C D . Spencer Lewis. dobila je 1921. Inicijacije u stupnjeve kotskog Rituala. tra ila se serija inicijacija u O." (Franco-Haitian O.T.T.T.M.O. postajali su lanovi O. bez izuzetka. stupnjeve. pokrivale su odgovaraju e stupnjeve kotskog Rituala i Rituala Memfisa i Mizraima.T. mada je za cjelokupan sistem kori teno ime "Ordo Templi Orientis". godine "Potvrdu Prijateljstva" .T. za stupanj koji je u pitanju. bile su opunomo ene.O.T.T. iz San Hozea..O. stupanj O.O.O. bilo je potrebno samo da asnici Velike Lo e O. AMORC. Rozenkrojcerska organizacija sa sjedi tem u Kaliforniji.O. postao je poznat kao Ordo Templi Orientis Antiqua. provincije.T.T.. ja.O. Cro leyeva britanska sekcija je bila poznata kao "Mysteria Mystica Ma ima" ili M.dokument od O. i da zabilje e ime novog lana u Zlatnu Knjigu. Da bi takvi masoni stupili u odgovaraju i stupanj O.O. dokumentirane i registrirane od strane O. Te inicijacije koje je posredovao O.O.T. Slobodni Zidari visokog stupnja.'. koje su vodili..T. Krumm-Hellerov ju noameri ki O.'.).T. autoriteta.O.T.O.(masonske) stupnjeve O.O. O. je uglavnom bio masonsko udru enje.O.M. te Rituala Memfisa i Mizraima.'. VII.O.O. smatrane su jednakima inicijacijama u odgovaraju e O. dok je Reussova vicarska sekcija bila poznata kao "Mysteria Mystica Aeterna". Za one koji nisu bili masoni.A.O. koji su svoje masonske inicijacije primili od drugih priznatih masonskih autoriteta.T. Sve takve O. ili O. stupnjeva tako to su im se direktno priznavali masonski stupnjevi koje su oni ve posjedovali. izdaju potvrdu o lanstvu u O.T.O. Isto tako su dokumentirana i sekundarna opunomo en npr.T. koju je osnovao H. Pod Reussovim vodstvom. Gerard Encaussova provincija je kona no postala znana kao "Francusko-Hai anski O.

.T.O. on je ove rituale ponovo revidirao...'.'. i koji bi odra avali novoeonski ..T.'. pod autoritetom Jonesa i Crowleyja. je masovno odstupio i rekonstruirao se kao jedna potpuno nova organizacija po imenu Fraternitas Saturni. Kalifornija. i ne predstavlja se kao O. Neke Nacionalne O.'.C. On je ponudio svoje revidirane rituale Reussu da bi bili usvojeni u itavom Redu. zbog toga to je on inzistirao na tome da glavni religiozni izraz O.'. u Hollywoodu.O. bude Thelema.2 odr ala je svoj prvi sastanak 1935. Kanada. do svoje smrti u prosincu 1947.T.T. nakon to je do ivio sr ani udar. Reda O. opunomo eni lan Agape Lo e br.H. Umro je naredne godine.'. ovaj put u potpunosti odbacuju i termin "Masonerije" i karakteristi ne ambleme.. i Reuss je na kraju usvojio nove rituale kao slu bene rituale Ordo Templi Orientisa. California. Crowley je to u inio oko 1913. Agape lo a br. stiskove rukom.. Zanatskih stupnjeva. i kona no mu je taj status potvr en i od strane nacionalnih poglavara X. Kanadi i drugdje. da bi prema Crowleyjevim instrukcijama zajedno sa Jane Wolfe radio na uspostavljanju Agape Lo e br. stupnja. provincije u po etku nisu bile voljne prihvatiti Aleistera Crowleya kao O. itd.O. Aleister Crowley je nastavio praksu Theodora Reussa bilje e i lanove u Zlatnu Knjigu i izdavaju i povelje. religija bazirana na Knjizi Zakona. Agape Lo a je uveliko . a koji ne bi povre ivali prava i privilegije uspostavljenih masonskih Autoriteta. M.O.O. preselio se iz Vancouvera. pogled na ivot.T. Theodor Reuss se povukao sa funkcije poglavara O.m.1 bila je ustanovljena 1912.M. Crowely je bio odre en da nasljedi vodstvo internacionalnog O. Dio Trankerovog njema kog O.2 u Los Angelesu.T.m..M.. pod vodstvom Eugena Groschea. B.O.T. 1921. Wilfred m. Kanada. znake. u Vancouveru.Crowley je preuzeo na sebe da pripremi revidirane rituale koji bi sa eto i dramatski prenosili zna aj Zanatskih i Visokih stupnjeva. Crowley je ukinuo praksu primanja Slobodnih Zidara visokog ranga u Red bez predhodnog iniciranja u revidirane stupnjeve koje je on razradio za M. Oko 1917.O.M. a ne staroeonski.O. 1930-tih. Fraternitas Saturni postoji i danas u Njema koj. Agape Lo a br. i prilagodio ove revidirane rituale za uporabu u svom vlastitom ogranku O.M.1. Crowley je slu io kao Vanjski Vo a Reda od 1922. C..O.T. B.Talbot Smith.

a izvan Californije inicijacije su bile veoma rijetke.O.T. i u skladu sa njegovom eljom Karl Germer (Frater Saturnus) je postao O. iji je autoritet bio jednak Crowleyjevom.2 u Pasadeni. stupnja O.O. Germer je bio miran i povu en ovjek."California Institute of Technology. nije odr avao inicijacije. putovali su u Europu po vojnim zadu enjima. Nikakav rad Lo e nije zabilje en u Engleskoj u to vrijeme. Postojao je blizak odnos izme u ova dva ovjeka i Crowley je naimenovao McMurtryja (Frater Hymenaeus Alpha) za lana IX. "Jack" Parsons (Frater Belarion). stupanj za U. i prije svega zainteresiran za objavljivanje Crowleyjevih djela. to je bilo jedino tijelo O. Crowley je opunomo io McMurtryja dokumentima koji su mu omogu avali da u slu aju hitne potrebe ima autoritet da nadgleda itav rad Reda u Californiji (kao to je ranije re eno. s Jet Propulsion Laboratory" i "Aerijet General".O. datirane 22. McMurtry je doputovao ranije i posjetio je Crowleyja nekoliko puta tijekom dopusta.S. est mjeseci prije svoje smrti (17. uva eni kemijski in injer i pionir zrakoplovstva.2 nastavila je sa radom u ju noj Californiji do 1949.S.T. Ju noameri ki O.O. Ove dvije povelje. lana. po to sam nije bio u mogu nosti da putuje. Crowley je postao sasvim ovisan o svojim predstavnicima u inostranstvu. ali poslao je kandidata.T. bili su uni teni ili su pre li u tajnost tijekom rata. Mellinger je posjetio Crowleyja nakon to je McMurtry preba en natrag u Sjedinjene Dr ave. Crowleyja".. Kada je izbio II svjetski rat. Gabriela Montenegroa na inicijaciju u Californiu. i Crowley je imenovao Smitha (Frater Ramaka) kao X. nove inicijacije se nisu odr avale. Drugi europski ogranci O. kao Veliki Op i Rizni ar (Grand Treasurer General) i Crowleyjev zamjenik. kada je ovaj do ao na sastanak Agape Lo e na kojem je predsjedao McMurtry. Slobodnog Zidara visokog ranga.A. Crowley je uz to naimenovao McMurtryja za svog osobnog predstavnika u U. Grady Louis McMurtry i Frederick Mellinger ( koji je prvobitno bio izbjeglica iz Hitlerove Njema ke). California.T. koje je u to vrijeme funkcioniralo). Ju noameri ki ogranci su odr avali slabu vezu sa Germerom do ranih 1960-tih godina. i 11..T.O. Tijekom II svjetskog rata dva Californijska O. me unarodne komunikacije su bivale sve vi e prekinute.O. Germer je kona no doputovao u Sjedinjene Dr ave. a civilna putovanja su bila ograni ena. dok je Germer odre en da bude Crowleyjev nasljednik kao Vo a O. Crowley je umro 1. lipnja 1947. a vodi je Johan W. Dr.O.O. gdje je.T. Kasnije.H. Karla Germera. McMurtry treba biti spreman da naslijedi Germera.) Crowey je pisao McMurtry i obavijestio ga da. ali. o ujka 1946. Germer je . treba biti inkorporiran i da e njime upravljati trijumfirat asnika. Agape Lo a se preselila u Pasadenu. nakon ega je Lo a prestala odr avati redovne sastanke.T. prosinca 1947. uhapsio je Gestapo i dr ao ga u nacisti kom koncentracijskom logoru radi toga to je "sakupljao studente za stranog dr avljanina.doprinjela Crowleyjevom objavljiva kom radu..T. Na kraju II svjetskog rata funkcionirala je jo samo Agape Lo a br. bile su podlo ne jedino Germerovom odobrenju. Crowleyjevog njema kog predstavnika. Mellinger nije primio nikakvu potpisanu naznaku one vrste koja je bila data McMurtryju. Parsons je u estvovao u osnivanju ove dvije uva ene ustanove.T. vetu ili reviziji.. Agape Lo a br. lanova mu je u tome pomoglo.A.T. Nekoliko O. i za Suverenog Velikog Op eg Inspektora Reda ( Sovereign Grand Inspector General of the Order). Reda O. Oslobo en po etkom rata zahvaljuju i zalaganjima ameri kog konzula.O. upravljao ve inom poslova u O.O.T.O. Germer je obavijestio McMurtryja i ostale da O. California. do svoje smrti 1962.A. travnja 1946. ali ova inkorporacija nije izvr ena pod Germerovom upravom nad O. osim unapre enja onih koji su ve bili inicirani. Premda je Crowley zamolio Mellingera da bude spreman kao mogu i Germerov nasljednik. slu e i u toj funkciji od kraja 1947.O. Crowley je ve bio obavjestio Germera o McMurtryjevim poveljama.

Kada je McMurtry postao svijestan kriti nog stanja u koje je Red zapao nakon Germerove smrti.. lanovi.. Ova korporacija je postala oslobo ena Federalnog poreza kao religiozni entitet 1982.v. Kamp u Engleskoj pod vodstvom Kennetha Granta.T. Marcelo Motta je u inio jo jedan poku aj preuzimanja uprave nad O. Ovaj slu aj je rije en u Weiserovu korist na U.T.e. ali odustao je od tog priznanja kada je saznao da je Germer Granta bio izbacio iz Reda.. Sud je smatrao da Mottine tvrdnje o O. za titnih . Germer i Metzger su do li u sukob pred kraj Germerovog ivota.O. California.O.".T.O. o ujka 1979. Motta je formirao grupu u svojoj domovini Brazilu.O.T. kao i oni za koje se znalo da su lanovi od ranije. 1977.T. stupnja.v. Germer je umro 1962. O.S. Motta je kona no do ao u Sjedinjene Dr ave da zahtjeva pravo na Crowleyev copyright. godine pre ivjeli O.O. Nakon Germerove smrti. i tako je pro lo nekoliko godina prije nego to se postavilo pitanje nasljedstva funkcije poglavara O. kada je uo da je Grant krivotvorio rituale.O. koja je navedena u Crowleyevim pismima McMurtryju iz 1940-tih.O.O.T.T. Metzger se nije anga irao u O. Metzger nije op e prihva en kao vo a Reda izvan njegove grupe.T. 1969. pod McMurtryjem nastavak O. koju je bazirao na privatnim izborima za koje je re eno da su se odr ali u vicarskoj.O. Metzger je u vicarskoj objelodanio tvrdnju da je on vo a Reda.T. Kenneth Grant je isto tako iznio tvrdnju da je on vo a O.O. Okru nom Sudu u Maineu. Za Metzgera se smatralo da predstavlja poslijeratni ostatak iz ranijeg Reussovog perioda. bio je primoran da se pozove na svoje dokumente koje je dobio od Crowleya za slu aj hitne autorizacije.O. Motta je u po etku priznavao Kennetha Granta kao vo u O. ali to je bilo nakon to ga je Germer isklju io iz lanstva. O.T.e. izdava a mnogih Crowleyevih djela. Sud je priznao da je O. U to vrijeme bilo je manje od tucet pre ivjelih lanova O. smatraju i da je on jedini predstavnik Crowleyevog O.O. bili su obavije teni o stvaranju ove korporacije i ostavljen im je izvjestan vremenski period da pismeno potvrde elju da nastave lanstvo u skladu sa obi ajem kojeg je ranije uspostavio Kerl Germer.. Ovo udru enje uklju ilo je lanove Agape Lo e br. Neki ugledni lanovi. aktivnostima niti direktno niti indirektno u Sjedinjenim Dr avama. nisu nekoliko godina uli za njegovu smrt. i tu pokrenuo grupu. u Sjedinjenim Dr avama. pod McMurtryjem dao je Motti poziv za proces koji e se odr ati u 9-tom Federalnom Okru nom Sudu u San Franciscou.izdao povelju za jedan O.O.O. lana III.O.T.T.T. Grady McMurtry je aktivirao svoja pisma s punomo ima i preuzeo titulu "Kalif O. San Francisco slu aj zavr en je 1985.O.T.O.O.T. ne prolaze test legalne utemeljenosti. radi uzurpiranja copyrighta i za titnih obilje ja. lanovi iz Germerovog i Crowleyovog doba bili su pozvani da se pridru e McMurtryju da ponovo uspostave regularne aktivnosti O. Najprije je tu io Samuel Weiser Inc.2 iz Crowleyevog i Germerovog vremena. u skladu sa IRS CODE 501 (c)3. 28. Germer je tako er bio zainteresiran za rad Hermanna Metzgera (Frater Paragranus) u vicarskoj. uklju uju i i Gradyja McMurtryja. Tijekom procesa u Maineu.O. a da nije ostavio odre enog nasljednika. Gospodin Motta je tijekom niza godina bio osobni student Karla Germera.T. inicijacije u svojoj ku i u Berkleyju. pod imenom "Dru tvo Ordo Templi Orientis" (Society Ordo Templi Orientis).T. ali da nema originalnu vezu sa Crowleyjevim O. i Motta je ponovo izgubio. Aleistera Crowleya i da je isklju ivi vlasnik imena. da ozakoni Metzgera unutar Crowleyjevog O. izvan vicarske nisu bili obavje teni o izborima koji su poduprli Metzgera sve dok navodni izbori nisu pro li.O. lanstva. Oni koji su pismeno mogli dokazati da su O. Uva eni lanovi O.T. ali kasnije je zatvorio Kamp i izbacio Granta iz O. McMurtry je odr ao O.T.T. je bio inkorporiran u zakone dr ave California 26.O.O.T.T.O. XII 1971. u dr avi California registrirano je Udru enje Ordo Templi Orientis (Ordo Templi Orientis Association) kao vid legalnog entiteta O.T.

joginska. primanjem Knjige Zakona postao je Prorok Novog Doba (Aeona) i osnivac Theleme kao magijsko-filozofskog pokreta. Reda O.T. mo e nastaviti kao korporacija. u rujnu 1985. Frater Hymenaeus Beta izabran je za Kalifa i vr itelja funkcije O. Hymenaeus Beta nastavio je svoju slu bu do dana njeg dana.H..O. Na ovu odluku ulo ena je alba. 1904.T.znakova.T.T.T. unutar Sjedinjenih Dr ava. tehnike i doktrine tako da je u raznim periodima svog zivota prolazio kroz razne faze (budisticka.H.T.O.O. i Aleister Crowley Aleister Crowley je sistematicno i na znanstvenoj osnovi istrazivao razlicite religijske prakse.O. nakon prvobitne odluke 9-tog Okru nog Suda.O. Potvr eno je da je McMurtry O. kr anska islamska. sebe ne smatra i ne predstavlja se niti kao sotonisticka niti .O. ali procesom albe ustanovljeno je da O.).O. koja je prihva ena. srpnja 1985.T. koji su imali pravo glasa.O. Dva mjeseca nakon McMurtryjeve smrti odr ani su izbori. Reda O.T..O.O. O. pod McMurtryjem je priznat kao legalni entitet baziran na lanstvu. nije sekta vec viteski i magijski Red i O.. Odlukom 9-tog Okru nog Suda O. O. sa prisutnim svim lanovima O. Grady McMurtry umro je 12.O. copyrighta i drugih dobara O.T.

"Crna magija" se obicno zamislja kao neka vrsta "caranja" ili "sotonizma" cija svrha je da povredjuje druga bica. on takodjer smatra da nije moguce da Istinska Volja bilo kojeg bica dodje u sukob sa Istinskom Voljom nekog drugog. a Magika koju prakticira Crna Skola se razlikuje od bilo koje predstave "crne magije" koje su gore bile spominjane. Crowleyev koncept crne magije predstavlja prociscenje ovog uobicajenog razumevanja termina: on definira crnu magiju kao magicki rad koji ne sluzi aspirantovoj Istinskoj Volji.T. je thelemitska organizacija koja se pridrzava thelemitskih ideale slobode religijskog i osobnog samoispoljavanja. u svojem klasicnom delu. a ne da ikoga povredjuju. Crowley definira tri razlicite "skole magike" pod imenom zuta.T. cini ili radi bilo koju drugu vrstu magike cija je svrha da povredi drugu osobu.O. Dalje.O. crna i bijela. od strane svojih clanova kao i onih koji nisu clanovi.O. O.T. Niko nije od strane O.10 zapovijedi globalnog istrebljenja .O. ne prakticira crnu magiju". Takodjer O. obucavan da baca kletve.kao anti-kr anska organizacija. imaju za cilj da unaprede zivote svojih inicijata. a ipak postavlja ove skole na potpuno drugaciji nacin no sto bi neko ocekivao na prvi pogled. definicija tri skole koje je dao Crowley. ohrabruje detaljno razumijevanje. O.O. Spiritualne prakse O.T. emancipacije u pogledu oslobodjenosti od sujeverja i drustvenog ugnjetavanja. te razvoja svijeta koji bi podrzavao i ohrabrivao drevnu viziju Univerzalnog bratstva ljudi.T. Georgia Guidestones . "Magika bez suza".

1. X Be not a cancer on the earth .000 LJUDI II Guide reproduction wisely . . swahili. hindu. s kra im napisima na sumeranskom.Leave room for nature . USA. Upravljajte mudro reprodukcijom unapre uju i kondiciju i raznolikost. Georgia. IX Prize truth .tradition . 2.000.seeking harmony with the infinite. klasi nom gr kom i sanskrtu.000. VI Let all nations rule internally resolving external disputes in a one world court VII Avoid petty laws and useless officials. 7. III Unite humanity with a living new language. arapskom.000 in perpetual balance with nature = UKLONITI VI E OD 6.Leave room for nature. 5.beauty . imaju ulaznicu. panjolskom. VIII Balance personal rights with social duties. TEKST NA ENGLESKOM: I Maintain humanity under 500. ostavite prostora prirodi. 8. Ne budite rak na Zemlji.improving fitness and diversity. hebrejskom. 4. titite narode i nacije po tenim zakonima i pravednim sudovima. IV Rule passion . Odr avajte ravnote u izme u osobnih prava i dru tvenih du nosti."Ameri ki Stonehedge" podignut je na brdu iznad Elbert County.and all things with tempered reason. 9. 22. egipatskim hieroglifima.000. o ujka 1980. ostavite prostora prirodi. 6. 3. Odr avajte ljudski rod ispod 500 000 000 u neprestanoj ravnote i s prirodom. te glavnim tekstom na engleskom. Izbjegavajte uskogrude zakone i bespotrebne slu benike. V Protect people and nations with fair laws and just courts. ubojica svilenih rije i i svi koji jesu. Neka sve nacije vladaju interno rje avaju i vanjske razmirice na svjetskom sudu. starokineskom i ruskom. Posve en je istrebljenju ljudskog roda koje prijeti svima nama.faith . Ujedinite ovje anstvo novim ivu im jezikom.love . vrlo ih je na spisku po tede sumanutih igra a. jer vjeruj. 10. Veli ajte istinu ljepotu ljubav tra e i sklad s beskona nim. Upravljajte stra u vjerom tradicijom i svim stvarima uravnote enim razborom.

.

na jednom od najvi ih bre uljaka stoji masivan. 107 tona te ak spomenik. u SAD-u. . Na prvi pogled iz daljine podsje a na europske neolitske spomenike poput Stonehengea.SPONSORS: A SMALL GROUP OF AMERICANS WHO SEEK THE AGE OF REASON TIME CAPSULE: PLACED SIX FEET BELOW THIS SPOT ON TO BE OPENED ON PORUKE TAJNOG BRATSTVA U Okrugu Elber u Georgiji.

g. C. ali do danas nitko nije saznao pravo ime te osobe niti osoba koje je navodno predstavljao. Christian te rekao da predstavlja grupu ljudi koja eli naru iti neobi no veliko i kompleksno zdanje koje e prenijeti poruku ovje anstvu. kineski. g. ruski) ugraviran tekst.) Spomenik je dovr en 22. stolje a. o ujka 1980. kreuz kri ) iz ranog 15. C. Ubrzo je i sam Christian priznao da je rije o pseudonimu. Taj tekst predstavlja svojevrsne programatske i globalne Smjernice. arapski. . kalendar i sat. Poznato je tek da je u srpnju 1979. u ured tvrtke Elberton Granite Finishing u ao mu karac u skupocjenom odijelu koji se predstavio kao R. a spomenik se naziva The Georgia Guidestones. Christianu pro itajte ovdje. panjolski. ima na osam suvremenih jezika (engleski. hebrejski. (Op irniju pri u o narud bi i realizaciji projekta te o R. Taj objekt tako er e biti kompas. kolokvijalno nazvan Ameri ki Stonehenge. Christiana Rosenkreuza (rosen ru in. hindi.Me utim. ova u Georiji je suvremena i na svoje okomito postavljene etiri granitne plo e (5. Christian je rekao da on i njegova skupina planiraju ovo preko dvadeset godina i da ele ostati zau vijek anonimni.9 m) na kojima le i vodoravno polo ena jedna manja. No svatko tko zna ne to o povijesti tajnih dru tava na zapadu odmah e zamijetiti da je deklarirano ime zapravo varijacija na ime legendarnog osniva a tajnog Reda Rozenkrojcera. svahili. za razliku od tih pretpovijesnih tvorevina. Povijest ovog spomenika zapravo je obavijena izmaglicom jer nitko to no ne zna identitet osobe ili osoba koje su naru ile njegovo postavljanje.

odnosno nagnu em Zemljine osi. etiri nosive plo e orijentirane su u skladu s godi njim prividnim Sun evim kretanjem. odnosno s polo ajem izlaze eg Sunca tijekom . Rupa koja se u njemu nalazi omogu ava da se u svakom trenutku kroz njega vidi Sjevernja a. Zatim je tu prorez koji je poravnat s godi njim kretanjem Sunca.Astronomska dimenzija spomenika ogleda se u nekoliko aspekata. Sredi nji kameni stup ispunjava dvije funkcije.

egipatskim hijeroglifima i starogr kom. K tome i natpis na nov anici od 1 dolara na kojem pi e "Novi svjetski poredak" ispod piramidalne gra evine i ostalih masonskih simbola. plo a obja njenja na kojoj su ugravirani tehni ki podaci i opis karakteristika samog spomenika i njegova sadr aja. Ne bi to bio jedini pokazatelj da Tre i Reich nikada nije dokon an ve se samo preselio s one strane Atlantika nakon to su njema ki znanstvenici hrpimice nakon zarobljavanja rehabilitirani i anga irani na ameri kim tajnim i javnim projektima u naoru anju i svemirskoj utrci. Mnogi e se zgranuti na ove podatke o spomeniku iz Geogije. stolje a koji su planirali i provodili sterilizaciju odre enih segmenata dru tva poput zatvorenika i mentalno oboljelih. dok e informiraniji prepoznati sli nosti naputaka o kontroli ljudske populacije s programatskim ciljevima eugeni kog pokreta me u znanstvenicima Amerike i Europe krajem 19. Oni kr anski religiozno indoktrinirani odmah e prihvatiti interpretaciju spomenika kao sotonskih 10 zapovjedi. Na samom vrhu vodoravno polo ene plo e ugravirana je poruka: "Neka ovo bu smjernice du ka dobu razboritosti". a sigurno e biti i onih koji e biti odu evljeni.ekvinocija i solsticija. osobito ako naginju nekom obliku new agea kao to je wicca. Vodoravna plo a na vrhu kao glavnu funkciju ima rupicu kroz koju svakoga dana u podne probija Sun ev snop svjetlosti ozna avaju i na sredi njem okomitom stupu datum odnosno koji je dan u godini. a to je imalo svoj fini u njihovoj povezanosti (financijskoj i inoj) u projektu Tre eg Reicha koji je itavim narodima namijenio istrebljenje ili redukciju. U podno ju se nalazi tzv. Ista je poruka ugravirana na njezinim rubnim stranicama vidljivim odozdo i to na etiri izumrla pisma: sumerskom klinastom. samo nosi vodu na mlin interpretacije da je rije o eliti koja dugoro no te i ostvarenju svjetske dominacije pod . sanskritu. i polovicom 20.

predstavljale bi za etnicima te nove civilizacije putokaz ka dru tvu i ustrojstvu svijeta koji bi bio istinski odr iv jer bi po ivao na na elima posvema nje ravnote e. svinjska gripa itd.) kao i razvoj genetski modificirane hrane kojom je mogu e u initi neplodnima itave populacije.2. te znanstvene i financijske elite. Iz ozbiljnosti koncepta i izvedbe spomenika iz Georije neki smatraju da on predstavlja va no mjesto za Okultnu Hijerarhiju koja kroz globalne institucije poput Svjetske banke. Smjernice sa spomenika iz Georgije. Napokon." . prema mnogim predskazanjima i slutnjama. Me unarodnog monetarnog fonda.The Art Of War. a omogu ila svojevrsno resetiranje i uspostavu novog doba na novim na elima. Socijalna i geoekolo ka kataklizma koju e pre ivjeti tek manji broj. Wikipedia: Georgia guidestones Posljednje ure ivanje od Phlegma : 14. Svjetske trgovinske organizacije. kroz politi ke administracije niza zemalja. arhitektonski postavljene tako da izdr e nevere koje predstoje.Emma Goldman "All warfare is based on deception.globalnom vladom i globalnim sudom. Sun Tzu DRU TVO THULE-THULE GESSELSCHAFT . reducirala bi ovje anstvo i razorila postoje i nakaradni." . u ovoj interpretaciji obja njavali bi na ine na koje se namjerava eliminirati dvanaest tinaestina (12/13) ljudskog stanovni tva planete i svesti na preporu enih 500 milijuna. izopa eni dru tveni i ekonomski poredak i vrednote. ima dogoditi na Zemlji u bliskoj nam budu nosti.2010 at 23:19:37 "Najnasilniji element drustva je neznanje. bit e i onih koji e u ovim idejama prepoznati istinski dobronamjernu poruku posve enika i vizionara koji su imali povla teni ezoterijski uvid u ono to se. upravlja svijetom u kojem ivimo i usmjerava ga u eljenom smjeru. Sve nove i nove bolesti koje se javljaju (AIDS. pti ja gripa. pravde i razboritosti.

Ostali su tvrdili da su stanovnici Thule pre ivjeli kataklizmu i postali podzemni nadljudi. kao minhenski ogranak tajnog dru tva «Germanenorden». mo da ak i Babylon?). ali Himmler zasigurno je. moglo bi se raspravljati. Ova rasa nazvana «Vril-ya» o ivjela je u znanstveno-fantasti nom romanu «Nadolaze a rasa» engleskog romanopisca Edwarda Bulwera-Lyttona iz 1871. Drugi. prvo su migrirali na zapad (misle i na zapad Indije. stolje a. U . kukastog kri a kao za titni znak. potom u pustinju Gobi. a veli anstven stadion u Berlinu 1936. Sustav autoputa pove ao je brzinu putovanja du inom i irinom cijelog Reicha. U 1930-ima. O pravom podrijetlu ovoga znaka biti e vi e rije i u daljnjem tekstu. koja je za cilj imala otkriti tajne izgubljene super-rase. Tako je jedan o najdrevnijih znakova sre e i blagostanja postao jedan od najmo nijih i najzlijih simbola 20. Ova uvjerenja bila su sve osim tehnolo kih. koju su neki lanovi dru tva poistovjetili s Islandom i Grenlandom. Ono to je intrigantno kod ovog dru tva je da su njegova u enja i doktrine usa ena u samu sr nacizma. Simbol ovog «gospodara» je upravo famozna svastika s po etka teksta. Bilo kako bilo. pak izvori navode da je dru tvo jo 1910. pulsirao je druk iji ritam puno starijeg sustava vjerovanja. to ukratko re i i odakle po eti pri u o ovome dru tvu? Prema nekim izvorima dru tvo Thule osnovao je njema ki okultist Rudolf von Sebottendorff 17.Jedno od slabo istra enih dru tava uop e je dru tvo Thule ili Thule Gesellschaft. Da li ih je Hitler bespogovorno i u cijelosti prihvatio. predla e Hitleru znak «Hakenkreutza». (u hinduskim legendama naziva se jo i bijeli otok). kolovoza 1918. Tako er. Friedrick Krohn lan dru tva Thule 1920. Hitler ga je postavio u bijeli krug na crvenoj pozadini kako bi konkurirao crvenoj zastavi Komunisti ke partije sa srpom i eki em. Ova bi a u Hindi/Budisti koj tradiciji poznata kao «Lame svih Lama» ili «Kraljevi svijeta» mogu se kontaktirati samo duhovnim putem. isto nja kog misticizma i antropologije s kraja 19. koja simbolizira «sredi nju mo Nebeskog dragulja». a i povijesna injenica govori kako je i sam Adolf Hitler (iako nikada nije postao izravan lan) na mnoge na ine podupirao rad ovog misti nog dru tva. vo u SS-a. No. koje je postalo zastra uju a produ ena ruka Nacisti ke dr ave. ispod povr ine mar iraju ih nogu i tutnjave tenkova na nurember kom Cepelinovom polju. Ovu ideju je za eo Platon. odnosno «Reda teutonskih vitezova» osnovanog 1912. njihovi duhovni mentori povukli su se u skriveni duhovni centar zvan «Asgard». Dru tvo Thule Dru tvo Thule iji je lan bio Heinrich Himmler. a dalje razvila poznata okultistica 19. To je bila pomno odabrana mje avina drevnih teutonskih mitova. stolje a. osnovao Felix Niedner kao eksremnu nacionalisti ku grupu. odnosno super-rasa. stolje a. za koje su vjerovali da su ostaci isto tako mitske Atlantide. dobilo je ime po mitskoj zemlji HyperboreiThule. filozofije koja je animirala rane ideologije Nacisti ke partije i to je iznimno bitno. Hitlerova Njema ka prezentirala je sav sjaj svojih tehnolo kih dostignu a Na godi njem skupu u Nurembergu zra na flota vitkih bombardera protutnjala je iznad uzdignutih lica pripadnika Nacisti ke stranke. ovo dru tvo bilo je glavni pokreta nacisti ke ekspedicije na planine Tibeta. Blavatskynim sljedbenicima. bio doma inom Olimpijskih igara. Dru tvo Thule po ivalo je u samom srcu carstva SS-a. podzemni grad. Helena Blavatsky u svojim radovima nazvanim «Tajna doktrina» Thule-Gesellschaft je ostalo u prisnom kontaktu s «teozofistima». u svoje redove privukla prvog ovjeka iza Hitlera-Heinricha Himmlera. i na kraju u Tibet. Nakon kataklizme.

Eckart je Hitlera dobro podu io. svojim je nasljednicima u kasnim danima 1910. Kada se Hitler pridru io Dru tvu. godine izjavio da je osobno primio jedan oblik satanisti ke objave po kojoj je njegova sudbina pripremiti tijelo za Anti-Krista. koja bi u ovjeku «probudila» uspavane unutarnje mo i i omogu ila razvijanje nadljudskih fizi kih sposobnosti koje su nekada bile obilje je ponosne Arijevske rase. Dietrich Eckart je izjavio da je do ao ta dan. Najpoznatiji pripadnici ovog dru tva su George W Bush i njegov otac. je dodijeljena zada a mesijinog «hranitelja». poglavito Friedrich Nietzche. Tada je re eno da e se «Gospodar Maitreya» uskoro pojaviti kao njema ki mesija kako bi «poveo arijsku rasu u kona nu pobjedu nad idovim Eckartu a». a najpoznatije od njih je «Skull and Bones» (lubanja i kosti) koje djeluje na sveu ili tu Yale i identi no je Hitlerovom dru tvu Thule. Sebottendorf je to nazivao «Fuehrerprinzip» (Fuhrerovo na elo). To bi u kona nici omogu ilo dosezanje «univezalnih energetskih polja». «maloga sebe». Zanimljivo je istaknuti da je dru tvo Thule bilo dijelom me unarodnog «Bratstva smrti». Vo a dru tva Thule. Heil». kako bi se stvorili preduvjeti za osobnu transformaciju. godina poslije Krista porazila rimske legije u teutobur koj umi kao nasljednici izgubljene super-rase Hyperborea-Thule. predstavljaju i ga kao «dugo i ekivanog spasitelja». Dru tvo Thule zahtijevalo je disciplinu i slijepu. Tako er bio je omiljen me u pobornicima izokrenute Darwinisti ke teorije: jo jedan englez. ali sam ja taj koji naru uje pjesme! Uveo sam ga u u enja «Tajne doktrine». uvara tajni vril-a. Na samrti je izjavio «Slijedite Hitlera! On e plesati. otvorio njegove centre u viziji i pokazao mu na ine komunikacije s Mo ima!» Svastika . odnosno ovjeka nadahnutog od strane samog Lucifera koji e pokoriti svijet i odvesti Arijevce u slavu. Alfredu Rosenbergu je izjavio: «Vjerujem u Hitlera. Eckart je svoju ulogu u tome procesu usporedio sa onim to je Ivan Krstitelj bi Kristu. neupitnu poslu nost prosvijetljenom Majstoru. te po eo Hitlera upoznavati s minhenskim okultnim krugovima. kako bi do li u kontakt s «bo anskim sobom» u nevidljivom svijetu duhova.koja se sastoji od fizi ke stvarnosti i (po napredovanju u njihov unutarnji krug) moralnih okova. Ovo je potaklo pripadnike dru tva Thule da se poistovjete s teutonskim plemenima koja su 9. iznad njega lebdi zvijezda!» Eckart je pratio svoju misiju koju je otkrio tijekom jedne seanse. te izmislio formalni pozdrav za «tako dobrog ovjeka»: «Sieg. Na prijelazu stolje a termin «Ubermensch» (nad ovjek) prihvatili su mnogi filozofi. koje je povezivalo vi e tajnih dru tava. Dietrich Eckart. Cilj dru tva Thule bio je razbiti barijeru tzv.ovom romanu pripadnici ove rase nadljudi imaju psihokineti ke sposobnosti (Vril) i ele zavladati svijetom. Dru tvo je proklamiralo i ekivanje odabranog ovjeka kojemu e se predati. bez obzira na njegove prohtjeve. filozof Houston Stewart Chamberlain vjerovao u rasnu nadmo «Arijevaca» koji su naseljavali sjevernu Europu.

. koja e prerasti u operaciju «Barbarossa». Hitler je ve bio upoznat s ovim teorijama. godine. Geopolitika Haushofer je tako er bio i gorljivi branitelj ideje «Lebensrauma» ( ivotnog prostora). Hitler se upoznao s pisanim djelima profesora Karla Haushofera. kako bi od njih nau ili drevne tajne Thule. svastika bila je tako er i tradicionalni simbol Thora. a Haushofer je tvrdio da je posjetio Tibet u potrazi za dokazima ove teorije. Tako er je promoviralo ideju o centralnoazijskom podrijetlu Arijske rase. te bila glavna ideja i parola njema ke politi ke desnice. nordijskog boga groma i bio je omiljen u krugovima germanskih neo-paganisti kih pokreta s po etka 20.photobucket./nazimyth2. U sli noj maniri Hakenkreutz je usvojilo i dru tvo Thule. invaziju na Sovjetski Savez 1941.jpg Podrijetlo Arijske rase Po etkom 20-tih godina otrovna mje avina rasne teorije i teutonskog misticizma ukorijenila se duboko u nacisti koj filozofiji koja se borila za politi ku prevlast u Weimarskoj republici.. Dok je bio utamni en u zatvoru Landsberg. Predlaga i ideje «Lebensrauma» tra ili su rekolonizaciju Slavenskih zemalja koje su pokorili vitezovi Teutonci u srednjem vijeku i ponovno ujedinjenje germanske populacije isto ne Europe i europskog dijela Rusije. iji su lanovi kao i neo-paganisti bili zakleti antikr ani.com/albums/r. Hitlerov bliski suradnik Rudolph Hess poslije ga je upoznao s Haushoferom.Drevni indijski simbol sre e. biv im vojnikom i znanstvenikom i osniva em dru tva Vril koje se kasnije istaknulo kao unutarnji krug dru tva Thule i nastavilo djelovati i nakon njegova ga enja. ali Haushoferovi radovi jo su vi e ideolo ki potkovali ovu ideju. stolje a koji su ga nazivali «Hakenkreutz» (kukasti kri ).. Ve sam ranije spomenuo kako je svastika dospjela na nacisti ku zastavu. Dru tvo Vril tra ilo je na in za kontaktiranje podzemnih superljudi. Dodatna doza okrutnosti pristigla je u razmi ljanja Nacista 1923. teorije koja je imala vode u ulogu u njema koj imperijalisti koj ideologiji jo od 1890-tih. http://i140.

u prvom svjetskom ratu. vode i propagandist prepoznao je privla nost pretpotopnog primitivizma na umove Nijemaca koje su proklamirali dru tva Thule i Vril. Sebottendorf je ve 20tih godina propagirao ideju «kona nog cilja» kojom bi se idovi doslovno «istrijebili s lica zemlje jednom za svagda» koriste i najkrvolo nije metode uklju uju i i osnivanje koncentracijskih logora. Jedna je stvar dru tava Thule i Vril jo vi e privukla Hitlera i Himmlera-potpuna predanost ideji uni tenja idova (juda) koji su bili vi eni kao rasna prijetnja i kozmi ki neprijatelj «Volku».Pretpotopni primitivizam Hitler. . odnosno Njema kom narodu. To (Teutonska pobjeda nad Rimljanima)je ponovno pobudilo osje aj ponosa kod. pora ene njema ke nacije i i la ruku pod ruku sa neslu benom nacisti kom idejom «vi e od religije je ustrajnost u stvaranju novog ovjeka».

.

1933. ova je vizija imala vrlo mra nu stranu U Drugom svj.. SS-ovski Kamelot postao je dvorac Wewelsburg. Zadatak im je bio prona i znanstvenu. koji je postao Himmlerov hram vjere u novi svjetski poredak..-Ahnenerbe. da bi do 1939. «Schutzstaffel» (za titni odred)».com/albums/r. Na podu dvorca nalazio se tamni mozaik zvijezde koja je ozna avala sredi te i nad kojim su provo eni magijski rituali dvanestorice nacisti kih asnika poznatih kao «Dvanest vitezova». Naoru ani pripadnici poznatiji kao Waffen SS borili su se zajedno s regularnim postrojbama njema ke vojske u Drugom svjetskom ratu. Ovi odredi zapo eli su kao 300-tinjak Hitlerovih osobnih tjelesnih uvara. u blizini ume Teutoburg. Komisija Ahnenerbe. http://i140. a Himmler ih je vidio kao reinkarnacije teutonskih vitezova i vitezova iz legendi o kralju Arthuru. No. za kojima su tragali Arthurovi vitezovi okruglog stola.jpg Ahnenerbe i Tibet . godine. samo da bi dokazali kako je njima su eno vladati svijetom i da pri tom imaju podr ku misti nih sila. produ ena ruka SS-a. izme u gradova Hamma i Paderborna. sredinom 1930-tih gorljivo je tra ila podrijetlo arijevske rase irom svijeta. fantazije Himmlera i dru tva Thule postali su stvarnost. Osnivane su i specijalne jedinice nazvane «Einsatzgruppen» iji je zadatak bilo i enje isto ne Europe od idova. Vo en nametnutim nacisti kim diktatom i idejom rasne isto e provoditelj rasne doktrine postaje Himmlerov SS. brojili 500. Wewelsburg je trebao postati sredi te tog poretka.ratu SS je punio nacisti ke koncentracijske i logore za istrebljenje. antropolo ku i arheolo ku dokumentaciju koja bi ujedinila njihovu drevnu pro lost i njihovu sudbinu. pogansko mjesto mo i za koju su neki vjerovali da e uvati i sam «Sveti Gral». u kojima su provo eni okrutni eksperimenti sa svrhom dokazivanja arijevske superiornosti.photobucket.000 ljudi. kada je Hitler postao njema ki kancelar.Provoditelji rasne doktrine i dvorac Wewelsburg.

neki poklonici nacisti ke rasne teorije vjerovali su u postojanje misti ne zemlje Thule izme u Islanda i Grenlanda. Jedan od lanova eksped icije bio je i antropolog Bruno Beger. 1937. Kako sam ve spominjao. Ekspedicija na Tibet 1938.. Hitler je o Hedinu imao toliko visoko mi ljenje da ga je pozvao da odr i pozdravno slovo na Olimpijadi 1936. Schäfer je poslije objavio zapis o toj ekspediciji u knjizi «Sve anost o iljaka bijele tkanine: istra iva ka ekspedicija kroz Tibet u Lhasu. Karl Haushofer je bio uvjeren da klju ovladavanja vril energijom le i u Tibetu. Iste godine dru tvo Ahnenerbe predvo eno Ernstom Schäferom pokrenulo je ekspediciju na Tibet. a njezin pronalazak bio je predmetom barem jedne nacisti ke ekspedicije. dok europski rasni elementi najvi e dolaze do izra aja kod predstavnika aristokracije. te u detalje zabilje io i druge fizi ke predispozicije. kao njema ki saveznici. godine tibetanci su podosta bili naklonjeni Njema koj i njihovom savezniku Japanu. Hedin je nazo io osnivanju Instituta za unauatrazijska istra ivanja. Begerova uloga bilo je provo enje znanstvenih istra ivanja o tibetancima. U tom je imao podr ku vedskog istra iva a i nacisti kog simpatizera Svena Hedina. koji je vodio nekoliko ekspedicija na Tibet. ogranka Ahnenerbea. No. Sa antropolo kog gledi ta je zaklju io da Tibetanci predstavljaju prijelaznu razvojnu fazu izme u mongolskih i europskih rasa. kako bi uspostavili protute u britanskom i kineskom utjecaju u regiji. pobornik teorije o Tibetu kao domu «sjeverne rase». Vjerovao je da bi Tibetanci mogli igrati klju nu ulogu u regiji nakon kona ne pobjede. sveti grad bo anske sfere». Himmler dru tvo pripaja SS-u. Dvije godine po osnutku. U sije nju 1943.Komisija pod punim imenom «Ahnenerbe Forschungs und Lehrgemeinschaft» bila je dru tvo za istra ivanje i pou avanje o naslije u predaka. Tijekom svog boravka prou io je vi e od 300 lubanja stanovnika Tibeta i Sikkima. .

U svojoj knjizi Spear of Destiny (Koplje sudbine) (1973) Trevor Ravenscroft raspravlja o tome da li su Nijemci u razdoblju izme u 1926. ali naga a se da je postojalo jo ekspedicija i prije. provodili niz ekspedicija. Ovaj scenarij neodoljivi podsje a na Bulwer-Lyttona. rata Himmlerove opsesivne potrage za arijevskim korijenima urodile su pronalaskom arheolo kih nalazi ta u zapadnoj i ju noj Rusiji. ak je i Hitleru po ela smetati Himmlerova opsesija. uvarima okultne mo i vril. no ne zbog arheolo kih ve . Nakon nacisti kog poraza voditelj dru tva Ahnenrebe Dr Wolfram Sievers osu en je na smrt. koji su skriveni u podzemnim gradovima ispod Himalaja. Ku e od blata i kamene sjekire Tijekom Drugog svj. isti e Ravenscroft.?» Osu en na smrt Tajna mo vrila nije uspjela spasiti Tre i Reich od propasti.1943.Podzemni gradovi Nije poznato da li je bilo jo ekspedicija na Tibet. nacistima odr avanje kontakata s njihovim arijevskim precima. Otkriveni arheolo ki pronalasci transportirani su u tabo SS-a u Wewelsburgu. Agenti dru tva Ahnenerbe pristigli su u ime Wermachta i detaljno pretra ivali ova podru ja za dokazima Njema kog podrijetla. ali i poslije. To bi omogu ilo. . te je postavljao pitanje «za to se skre e pozornost svijeta na injenicu da nememo pro losti? Nije li dovoljno to da su Rimljani podizali monumentalne gra evine u vrijeme kada su na i preci ivjeli u ku ama od blata.

Ovaj Red je oblik prihva enog slobodnog zidarstva ija u enja po ivaju na Bibliji i iji su ciljevi benevolentnog i humanitarnog karaktera. pitajte. koji je. Mnogi lanovi dru tva postali su vode i profesori u poslijeratnoj Njema koj. A sad ono udno sjedi ta Redova Isto ne Zvijezde i njihovih najbli ih saveznika Duginih Djevojaka i Jobovih K eri (o kojima e biti rije i ne to kasnije u tekstu). ali ne u smislu diskriminacije. Jedino jo Wewelsbur ki dvorac podsje a na zlokobne mo i jedne izokrenute filozofije. no u stvarnosti navodno slu i zlim ciljevima Iluminata. Samo da napomenem da iako sam ja zapoceo ovu temu za stvarno velikim postovima to ne znaci da i vi trebate imati takve postove. prema njihovoj vlastitoj literaturi. ali i u Italiji. A sad mali prilog teoreti arima zavjera. Njema koj. Himmlerom i Sieversom. nacionalne i politi ke jednakosti. Uz iznimku da je (gotovo) u potpunosti bio rezerviran za ene. okrenut naopa ke. spolne.MASONSKA VEZA Red Isto ne Zvijezde.618 mogu se kreirati mandale u obliku savr enog pentagrama. Kako emo u daljnjem tekstu vidjeti.» Ovaj red svoje podru nice ima ve inom u Americi. na adresama s brojem 1. je « najve a bratska organizacija na svijetu kojoj pripadaju i mu karci i ene. Red Isto ne Zvijezde dobar je primjer prakticiranja nekih od gore spomenutih zna ajki.618! Slu ajnost ili neka simbolika? .eksperimenata na ljudima u koncetracionim logorima. raspravljajte. Tim vi e iznena uje injenica to su to inila u vrijeme davno prije i prvih naznaka ideja o navedenim pravima i slobodama. Kini i F ilipinima. Arheolo ki svijet Ahnenerbea umro je zajedno s Hitlerom. simbol Reda Isto ne Zvijezde. uz negativnu reputaciju imalo i reputaciju promicatelja rasne. RED ISTO NE ZVIJEZDE . vjerske. kako se vidi na slici ispod kori tenjem broja Pi 1. Slobodno komentirajte. Australiji. Rumunjskoj. ve upravo suprotno-da postane ravnopravan ogranak Slobodnog zidarstva. masonstvo je u nekim segmentima. a to se mo e primjeniti na neka tajna dru tva koja izviru iz Slobodnog zidarstva. Saudijskoj Arabiji.

Robert Morris. pravnik i . visoko pozicionirani mason.Osniva Reda Isto ne Zvijezde bio je dr.

i 1793. povezao se sa Roberom Macoyem koji je rituale bazirane na Morrisovim idejama objavio 1867. polusestre. Morrisa bila je osnovati enski ogranak Slobodnog zidarstva. poluk erke. ogorice i bake. ili iz redova Duginih Djevojaka ili Jobovih K eri koje su napunile dovoljno godina. Izvorna zamisao dr. lanovi ovog reda moraju biti punoljetni i moraju biti Majstori Masoni s dobrom reputacijom. godine. i Veliki Me tar Kentuckya (u mirovanju). udovice. bili podre eni Generalnom Velikom Kaptolu u Me unarodnom Hramu Reda Isto ne Zvijezde koji je sjedi te imao u Washingtonu. 1850. ali 1867. Drugim rije ima. 1994. Dodu e. pak. lanovi su osim Majstora masona mogle biti njihove supruge. k eri. ili barem povezani s nekim takvog profila. koji su. statut Reda dopunjen je na na in da su lanicama reda mogle postati i ne akinje. . pomajke.u itelj iz Bostona u Massachusettsu. postojala je istoimena organizacija osnovana negdje izme u 1788. Podre enim (lokalnim) podru nicama upravljali su kaptoli na dr avnoj razini. On je tako er bio i Majstor Mason. ali se nije uspio suprotstaviti brojnim protivnicima takve ideje. Prvi Veliki Kaptol (podru nica) utemeljen je iste godine u Michigenu. Iz sastava lanova da se primjetiti da su lanice morale biti rodbinski povezane s Masonima . majke. godine nisu postojali nikakvi znakovi njezinog rada i djelovanja. Nakon objave svojih rituala 1849. unuke.

godine u Nebraski i Omahi od strane Ethel T. Djevojke u dobi od 11 do 21 godine u e vrijednost dobrotvornog rada kroz razne projekte koje organiziraju lokalne i dr avne podru nice. je masonska organizacija za mlade. u posebnom kaptolu nazvanom Bethel. Jobove K eri su jo jedna masonska organizacija rezervirana za mlade djevojke u dobi od 10 21 godine. s izvornom svrhom edukacije i prakticiranja u enja Biblije kroz toleranciju prema svim ostalim religijama. koja u i vje tinama vo enja i upravljanja kroz dru tveno koristan rad.Red Duginih Djevojaka I Jobove K eri Me unarodni Red Duginih Djevojaka. da se vratimo izvornoj temi . a kada to nala e potreba. Wead Mick. Sastaju se u masonskim lo ama. No. Ova organizacija osnovana je 1920.

Inicijacija u razli ite stupnjeve morala je biti anonimna. Dva asnika obvezno su morali biti mu karci (Patron i Patron Suradnik). koji bi se potom potvrdili na zajedni koj ceremoniji. Ostala dva stupnja trebala su se zvati Kraljica Juga i Red Amarantha. Postoji 18 osnovnih inova svakog Kaptola: * Dostojna Matrona predsjedavaju e tijelo Dostojni Patron Majstor Mason kao nadzorno tijelo Matrona Suradnica preuzima du nosti Dostojne Matrone u slu aju sprije enosti o Patron Suradnik preuzima du nosti Dostojnog Patrona u slu aju sprije enosti Tajnik Blagajnik Kondukter razvodi posjetitelje i inicijate o Kondukter Suradnik poma e pri najavljivanju i skrbi o glasa koj kutiji Kapelan vodi Kaptol u molitvi Mar al Organist Adah Ruth Esther Martha Electa . stupnjevi nisu mogli biti potvr eni bez predsjedavaju eg «brata» s dobrom reputacijom .Patrona ili Patrona Suradnika. dok su ostalih 9 morale biti ene (Matron i Matrona Suradnica). jednoglasna i prije svega tajna. Pogodan kandidat morao je dokazati svoje vjerovanje u Vrhovno Bi e. a nekima je ta titula dodijeljena.Svaki Kaptol Reda Isto ne Zvijezde ima 18 asnika od koji su neki bili izabrani. Zanimljivo je da je Red Isto ne Zvijezde zahtijevao vjerovanje samo u Vrhovno Bi e. iako se zasnivao i na Starom i na Novom Zavjetu. Kr anima se nije izri ito zabranjivalo lanstvo u Redu. i tada bi bio iniciran u pet stupnjeva. Dok se Dostojna Matrona smatrala predsjedavaju om Reda. Izvorna ideja nastanka Reda isto ne Zvijezde i bila je da to bude samo jedan od planirana tri stupnja. ali bilo je te ko balanstirati izme u prakticiranja kr anske vjere i pripadnosti Redu. Svaki kaptol imao je pravo odlu iti tko e postati lanom organizacije.

uvar - sjedi pored vrata u sobi za sastanke vode i brigu da su svi na broju i da su lanovi Reda Stra ar sjedi pored vrata izvan sobe za sastanke vode i brigu da su svi koji ele u i lanovi Reda

Podrijetlo i povijest Usvojene Ceremonije me u enskom afroameri kom populacijom Visoka Dostojna Matrona (u mirovanju) Jessie M. Ayers bila je lanicom Kaptola Miriam br.4, Reda Isto ne Zvijezde pod jurisdikcijom Velikog Kaptola Georgiana Thomas distrikta Columbia. Svoju slu bu provela je kao Visoka Dostojna Matrona 1989. ali i kao Visoka Povjesni arka Velikog Kaptola Georgiana Thomas u razdoblju od 1971. -1991. Izvjesni Thornton Andrew Jackson do ao je 10. kolovoza 1874. godine u posjed tekstova Ceremonije Usvajanja Reda Isto ne Zvijezde. Ove tekstove dobio je od Brata C.B. Casea, zamjenika i zastupnika Preuzvi enog Roberta Macoya, 33. Vrhovnog Svjetskog Patrona Ceremonij e Usvajanja. Kao dodatak, od Casea je dobio dozvolu za uspostavljanja kaptola Isto ne Zvijezde i me u provjerenom afroameri kom populacijom.

Tako je 1. Prosinca 1874. godine uspostavljen prvi kaptol Reda Isto ne Zvijezde sa afroameri kim lanovima u SAD-u, pod nazivom Kaptol Kraljice Esther Br.1 . Sjedi te mu je

bilo u O Street, na broju 708 u Washingtonu u ku i gospo e Georgiane Thomas. Prva Dostojna Matrona bila je sestra Marta Welch a prvi Dostojni Patron brat Thornton A.Jackson. Jedanaest mjeseci kasnije, Veliki Me tar William H. Myers i njegov zamjenik William A. Tallaferro, Ujedinjene Velike Lo e colubijskog Distrikta, pozvani su kako bi im bile dodijeljne po asne titule. Oni su to prihvatili, te su tako dodatno u vr ene veze koje povezuju masonske obitelji. Tom prigodom Veliki Me tar Mayers u svom govoru kovao je u nebesa Kaptol Kraljice Esther Br.1: Neka golubica mira lebdi nad vama. Neka Svevide e Oko, kome se klanjaju Sunce, Mjesec i Zvijezde uvijek nad vama bdije. Neka vas titi i uva u va im svakodnevnim nastojanjima da promovirate sveop e dobro ovog kaptola.
E

Ubrzo potom otvoreni su jo neki kaptoli poput Kaptola Kraljice Shebe Br. 3, Gethsemane Kaptola Br. 4. I brojnih drugih. Svaki puta kada bi se osnovala nova podru nica, nedugo zatm i priznala bi ju regularna masonska Lo a to je dodatno irilo i u vr ivalo masonske veze. asnici Pythagoras Lo e Br. 9, dodijelili su asnicima Kaptola Kraljice Esther Br. 1, prva odlikovanja poznatija i kao rozete. Ceremoniju dodjele uprili io je Dostojni Patron Thornton A. Jackson koji je elio da kaptoli uspiju u poslu koji je pred njima i ciljevima koje su si zadali. Tom prigodom Jackson je pdsjetio asnike da rozete nose s ponosom i u znak sje anja na 5 Heroina: Adah, Ruth, Esther, Marthu i Electu. Na kraju svog izlaganja izjavio je slijede e:

Tebi, Kraljice Esther i Suradnicima, predstavnicima zraka Predivne Zvijezde iz koje izviru najdivnije, najproro anskije i najinstruktivnije lekcije Starog i Novog Zavjeta. Neka uvijek baca zrake ljepote i spokoja na sve na to privla i tisu e da Ga tuju. Ova izjava svojevrsna je ideja vodilja lanovima Reda Isto ne Zvijezde od 1875. pa sve do dana njih vremena. Probajte malo progooglati pojam Order of the Eastern Star i vidjet ete koliko rezultata dobiti, i gotovo svaki link je razli ita podru nica. TRILATERALNA KOMISIJA I 3. SVJETSKI RAT Osim povijesnih urota i mo ebitnih naga anja o tome koliko su tajna dru tva utjecala na politi ko ekonomska kretanja na globalnoj razini, vrijeme je da se posvetimo onome to se doga a danas. Cijeli svijet je klicao progla enju novog predsjenika SAD-a, vjeruju i da e prvi afroameri ki predsjednik donijeti promjene, ne samo u svijesti ve i u globalnoj politici. No, jedan ovjek po imenu Webster Tarpley koji je osim to je vrstan povjesni ar i biograf nekih biv ih amrei kih predsjednika, ne misli tako.
F F

Muslimansko piodrijetlo aktualnog ameri kog predsjednika samo je lukavo smi ljeni "spin" koji e ameri ku vanjsku politiku odvesti ne ka smirenju sukoba na Bliskom istoku, ve ka rasplamsavanju mnogo ve eg "mitskog" sukoba supervelesila. Svi znaju da centri politi ke, vojne i ekonomske mo i ne le e u Kabulu i Bagdadu, ve u Moskvi, Pekingu i Washingtonu...Da bi se izvukli iz pomalo gubita kih sukoba u Afganistanu i Iraku ( a gotovo i iz rata s Iranom za koji je postojala izravna prijetnja tijekom srpnja-kolovoza 2007.), Amerika je s Obamom stvorila novog "Mand urijskog kandidata" i na taj na in stavila to ku na "i" sinteti kog sukoba " rata protiv terorizma" koji je zapo eo 2001. Prema rije ima doti nog Tarpleya, kandidatura Barracka Obame je jo vi e militaristi ka i agresivnija od kandidature njegovog prethodnika Busha i njegovih neo-konzervativaca. Novi ameri ki prdsjednik nije ni ta vi e do lutka na koncu Trilateralne komisije, a posebice izvjesnog Zbigniewa Brzezinskog.

Taj projekt je koncizniji i razra eniji od neo-konzervatisti kog pristupa "razori i osvoji". jer nafta vi e nije pitanje prevage i presti a. ali ustvari zastupa kvalitativno gore i destruktivnije ciljeve i mo e isporu iti Europu kao pijuna i " rtveno janje". a po rije ima Brzezinskog centri mo i le e u Pekingu i Moskvi i on je odlu an da se osovina SAD-V. ve ratovi na ve oj skali.Trilateralna komisija je u biti klika bankara koja je vodila i Carterovu administraciju. U prilog ove teorije idu i najnovije izjave . Ova klika se sada odlu uje na elo nacije dovesti ne nekog desni ara i neo konzervativca. ve ljevi ara i demagoga koji obe ava "nadu" i "promjenu". Projekt Obamine adnistracije ne e biti ratovi na Bliskom istoku. no s jo vi e pripreme i indoktrinacije. Sada ova ista Trilateralna komisija stoji iza kandidature Barracka Obame. Kako sam ve prije rekao. a mnogi se sje aju koliko je ona bila katastrofalna-ekonomski i strate ki.Britanija odr i u narednom periodu kao vladaju a supervelesila.

Uzmimo za primjer pristup McCaina i neokonzervativaca.. Isti scenarij ele primjeniti sa Sirijom.NE! injenica je da Sudan s gotovo 10% opskrbljuje Kinu naftom.Shvativ i strate ku va nost Tartosa u Siriji..RASADNIK BUDU IH SLOBODNIH ZIDARA . Jo jedan primjer: da li su Ameri zabrinuti zbog Sudana. DEMOLAY INTERNATIONAL....oni ka u "bombardirajmo Iran sa svim raspolo ivim sredstvima". Obama ka e: "Amerika nije neprijatelj muslimana" (Jutarnji list). oni postaju topovsko meso u ve spomenutom potencijalnom sukobu protiv Rusije i Kine.. a Rusi i Medvedev ka u kako je vrijeme ponovno se naoru ati do zuba s naglaskom na nuklearni program (Jutarnji list. Brzezinski je to ve jednom u inio zarativ i Afganistan s Sovjetskim savezom i naoru avaju i afganistance ameri kim oru jem..predsjednika navedenih supervelesila. Ostatk zaklju ite sami.. Ameri ka desnica nema pravo rje enje za ovaj scenarij. a ljevica koju podupire Rockefeller i Soros (Trilateralna komisija) -likuje. jer je SAD ve pred bankrotom i ne mo e si priu titi jo jedan rat takvih razmjera. Ve ernji list) . Kina mudro uti. I Rusi i Kinezi imajusvoje muslimanske manjine koje bi dale du u i srce da se oslobode svojih "tla itelja" ( u Kini su to Viguri).. Brzezinski je prije nekog vremena posjetio ovo mjesto s ciljem protjerivanja Rusa i okretanja Sirije protiv njih. umijesto da Muslimani postanu neprijatelj... dok Brzezinski ka e: nemojte to u initi. Darfura i humanitarne krize?...I tako .Sve to treba je poduprijeti te manjine i naoru ati ih do zubagerilski rat svjetskih razmjera.umijesto toga u inmo Iran svojim saveznikom i zaratimo ih s Rusijom.

a isklju imo navodne tvrdnje o postojanjima pojedinih tajnih dru tava. Drugim rije ima. ponovno dolazimo do Templara kao najstarijeg tajnog dru tva ili bar dru tva s tajnama. Templarima vjerojatno nije bilo u interesu pozirati takvim ustrojem.religijskih sekti i inih organizacija. asocijacija. kao uostalom i brojni crkveni redovi danas. svakom dru tvu se nastojalo pripisati neko misti no podrijetlo zasnovano na zasadama raznih dokazanih tajnih dru tava.Otkada postoje tajna dru tva postojala je i opozicija koja je na ovaj ili onaj na in nastojala diskreditirati njihov rad. po to su bili vitezovi-redovnici nije udno to su bili organizirani kao bratov tina. Povijesne injenice govore da su to inila i sama tajna dru tva. Ako u obzir uzmemo dokazane povjesne injenice. Kako bi u tome bili to uspje niji. bratov tina. pseudo. jer su se s prvim danom svoga obznanjivanja po ela pozivati na neke drevne manifeste. no injenica ipak stoji da . Kako sam ve nebrojno puta istaknuo. fascinacija Templarima proizilazi iz injenice da je ovaj Red od ubogih Kristovih vitezova postao najmo nija organizacija u sjeni tada njeg poznatog svijeta. Bez obzira da li su pojedina dru tva doista imala podrijetlo u pro losti ne mo emo olako ignorirati ideologiju s kojom su se uporno povezivali. koja je funkcionirala po vojnoduhovnom principu i na strogoj hijarajrhiji. dokumente i zapise.

Land je otkrio potrebu stvaranja mjesta gdje bi se mladi i s istim probleima mogli povezati i nau iti odgovornosti. U svome radu koriste model mentoringa. razvoj vje tine vo enja i osobne odgovornosti. naj e e o evi i majke ili biv i lanovi organizacije koji se zovu Seniori. Izvorna ideja ove organizacije bila je postati uto i te i savjetovali te za mladi e koji su o eve izgubili u ratu. mnogi lanovi po izlasku iz ovog dru tva. Meksiku i u jo nekim dijelovima Ju ne Amerike. Panami. Filipinima. ova organizacija vrlo je sli na Jobovim K erima i Duginim Djevojkama o kojima sam ve ranije pisao.su njihovi zasadi bili pravi rasadnik tajnih dru tava u budu nosti. Ime 23 i ujedno posljednjeg Velikog me tra Templara uzeo je s ciljem promicanja vrijednosti lojalnosti i odanosti. bri no je koncipirana po modelu slobodnog zidarstva. no zato znamo da se jedna me unarodna bratov tina za mladi e zove upravo DeMolay International (biv i Red DeMolaya) po zadnjem Velikom me tru Reda Vitezova Templara spaljenom na loma i. svoju karijeru nastavljaju kao Slobodni zidari. Kako je ova organizacija lan masonske obitelji. Brzilu. Boliviji. Njema koj. Japanu. Italiji. Mentori se fokusiraju na razvoj dru tvene svijesti. a mentori novoprido licama su odrasli mu karci i ene. I danas. Prvi lanovi ovog dru tva postali su Louis Lower i jo osam njegovih prijatelja bez o eva. Kada su svoje podru nice uspostavili u gotovo svakoj dr avi SAD-a. ubrzo je privukla pa nju Masonskih lo a koji su je formalno priznali u mnogim dr avama. Ciljevi lanovima organizacije mogu postati svi mladi i u dobi od 12 do 21 godine starosti i ne moraju imati nekog ro aka koji je ve lan neke masonske Lo e. Kolumbiji. Dru tvo se zasniva na sedam osnovnih vrlina: G . tako da su lanovi u red inicirani kroz cijeli niz alegorijskih obreda. Kako je organizacija nastavila rasti. Arubi. Organizacija je rapidno rasla tako da je do kraja 1921 Land shvatio da e ovoj organizaciji morati posvetiti svoje puno vrijeme. Ne mo emo znati da li slobodni zidari izviru iz Templara. Iako nisu direktno povezani sa slobodnim zidarima Red De Molaya smatra se pridru enim tijelom. Australiji. Red DeMaolaya postaje me unarodan i osniva svoje podru nice i u inozemstvu. Svaku podru nicu ovog dru tva sponzorira neka masonska lo a ili drugo masonsko tijelo. tako da svoje podru nice danas imaju u Kanadi. Trenutno ova organizacija broji 18 000 lanova samo u Sjevernoj Americi. Land. Drugim rije ima. Portugalu. u Kansas Cityu u dr avi Missouri uspje ni poslovni ovjek Frank S. Ovu masonsku organizaciju za mladi e od 12-21 godine osnovao je 1919.

No osim na lokalnoj razini DeMolay international ima i upravlja ka tijela na dr avnim razinama. a vodi ju Glavni Savjetnik. Za njegovanje ovih vrlina dobijaju se i posebna odlikovanja. a biraju ga sami lanovi. On je uvijek iz redova starijih lanova. Sve du nosnike organizacije imenuje Glavni Savjetnik osim ostalih savjetnika i blagajnika. Glavni Dr avni Svjetnik ili Glavni Savjetnik Jurisdikcije zadu eni su za organizaciju na dr avnj razini. pouzdanosti. imena i pozicije du nosnika variraju u svakoj pojedinoj jurisdikciji. Savjetnik Senior naj e e je taj koji Glavnog Savjetnika nasljedi na njegovoj funkciji. Seniore te ostale starije suradnike iz masonskih redova u prenesenom zna enju zovu jo i otac pozivaju i se na izvornu ideju dru tva da postane zamjena za izgubljenog oca. U radu Glavnom Savjetniku poma e Savjetnik Senior i Savjetnik Junior. kolegijalnosti. Struktura Reda Regionalna podru nica Demolayeva Reda naziva se kaptol.bratskoj ljubavi.lanovi koji su svojim radom i zalaganjem na ovaj ili onaj na i pomagali u radu ovog dru tva. skromnosti. te zapisni ara kojeg imenuje nadzorno vije e. po tovanju prema Svetim Stvarima. isto i i patriotizmu. Tako er. a po asne titule i odlikovanja dobivaju i ne. U kasnijim godinama Seniorima su postale i ene koje esto zovu majkom . Evo kako izgleda struktura ove organizacije: Izabrani: * Glavni savjetnik Savjetnik senior Savjetnik junior blagajnik Imenovani: H H * Zapisni ar * akon senior * akon junior * Stjuart senior * Stjuart junior * Orator * Sentinel * Kapelan * Mar al * Standard Bearer (?) * Almoner * Sedam perceptora * Organist .

gdje studenti mogu u iti principe okultne znanosti i razne elemente zapadne filozofije te magije. Zlatna Zora je planirana. Nastavni plan uklju uje studij Kabale. a neki su u li i u Hall of fame . magijskog bratstva osnovanog u Londonu 1888.) je neprofitna organizacija Floride iji je cilj neprekidno o uvanje onog tijela znanja znano kao Hermetizam ili Zapadna ezoterna tradicija.G. koje je prestalo postojati pod tim imenom 1903. od strane njenih osniva a. egipatski. astrologije. Za na a pojimanja najpoznatiji DeMolayevci bili su Walt Disney. divinacije. Stella Matutina i Alpha et Omega. Sustav magije Zlatne Zore je dizajniran da podu ava svoje studente apstraktnom ezoternom znanju kao i prakti nijim primjenama ceremonijalne magije. Ova organizacija promovira u enje originalnog Hermeti nog Reda Zlatne Zore.D:. gr ki. Sustav magije Zlatne Zore nije religija. a simbolizam koji je upotrebljavala G:. Tolerancija za sva religijska vjerovanja je bila nagla ena. rozenkrojcerski i masonski elementi mogu svi biti na eni unutar u enja G:. egipatske magije.O. dolazio je iz razli itih religijskih izvora. iako religijsko slikovito prikazivanje i religijski koncepti igraju va nu ulogu u njezinu radu. Williama Wynn Westcotta i Samuel Liddell MacGregor Mathersa. John Wayne I Bill Clinton! HERMETI KI RED ZLATNA ZORA Hermeti ni Red Zlatne Zore (tako er znan i kao H. da bude Hermeti no dru tvo posve eno filozofskoj. Mentor i vode e svjetlo Hermeti nog Reda Zlatne Zore bio je pokojni Dr.D.Cijela je ekipa poznatih i manje poznatih prodefilirala kroz ovaj Red. gnosti ki. duhovnoj i psihi koj evoluciji ovje anstva. gnostike. Tako er je dizajnirana da bude kola i muzej znanja. idove i kr ane. Israel Regardie.D:. I I . Danas. Regardieova jasna i neosporna elja bila je da bilo koji i svi duhovni tragaoci mogu ne to dobiti iz u enja Zlatne Zore za vlastiti rast i evoluciju. judeo-kr anski. unutarnje alkemije. vidovitosti i Enohijanske magije. od strane Dr. ali nastavilo djelovati tijekom godina pod imenima dvije organizacije proiza le iz nje. ljudi iz mnogih razli itih religijskih putova smatraju sebe praktikantima magije Zlatne Zore uklju uju i neopagane.

William Butler Yeats. Samuel L. Mathers. Arthur Edward Waite. cijela se obitelj preselila u Washington DC kad je Israel Regardie imao 13 godina. Pa ak i u izuzetnoj skupini veoma u enih maga Regardie posjeduje veoma visoki autoritet. o ujka 1926. Obitelj je prihvatila tu gre ku kao novo ime. Od ranih dana bio je zainteresiran za teozofski rad Madame Blavatsky. 18. lipnja 1927. Regardie je esto posje ivao Knji nicu Kongresa. Rana Povijest Kao sin siroma nog idovskog useljenika. studenog 1907. Me u njima su bili Dr. Tradicija koju je predstavljala Zlatna Zora a kasnije i njezine dvije inkarnacije. . Aleister Crowley i Dion Fortune. koju je nazivao drugim domom. Israel Regardie je bio od mnogih smatran kao zadnji ivi Adept veoma ivog magijskog pokreta poznatog pod imenom Hermeti ki Red Zlatne Zore.Israel Regardie Prije nego to je preminuo 10. bio je iniciran u stupanj Neofita i napredovao u stupanj Zelatora 2. jogu i hindu filozofiju. prijavio se u Washin gton College of SRIA (Societas Rosicruciana in America). godine. nastale nakon to se izvorni Red raspao na razli ite frakcije. o ujka 1985. 1921. velja e 1926. privukla je veliki broj poznatih okultista kasnog 19. Za vrijeme Prvog svjetskog rata njegov stariji brat se pridru io engleskoj vojsci gdje mu je prezime bilo gre kom promijenjeno u "Regardie". Westcott. Israel Regudy ro en je u Londonu 17. stolje a. Stella Matutina i Alpha et Omega. To mu je kasnije mnogo pomoglo u prou avanju kabale. William W. Veoma brzo je na ao u itelja hebrejskog i nau io itati hebrejski bez velike muke. i ranog 20. 18.

bila je o igledna u knjizi "Oko u trokutu". s vremenom ga je doveo u nevolje s francuskim vlastima te je morao napustiti zemlju. potpomognut britanskim asopisima. Mnogi lanovi iz obje organizacije.J. Regardie. Vrlo brzo je Regardie poslao pismo Crowleyu u Pariz i nakon odre enog vremena je dobio i odgovor. "Vrt Mogranja" je knjiga koja se temelji na kabalisti kom u enju koje je Regardie stekao vlastitim istra ivanjem. Crowley si vi e nije mogao priu titi da zadr i Regardiea kao osobnog tajnika. 1930. Stella Matutina i Alpha et Omega. Knjiga koju je na ao je bila "Prvi dio od Knjige etiri" Aleistera Crowleya. Ti tekstovi su u biti objava u enja Zlatne Zore. Tako je u listopadu 1928. Dion Fortune je bila jedan od najve ih branioca kao to se mo e vidjeti iz lanka "Okultni Pregled". Me utim. pamtili su Crowleya kao prodornog buntovnika iz ranijih godina te je zbog ranijeg prijateljstva s Crowleyem Regardie bio izlo en provokacijama nekih lanova Reda.Ubrzo nakon toga Crowley mu je ponudio posao osobnog tajnika u Parizu. U sljede e 3 godine Regardie je poku avao uvjeriti poslodavca da ga podu i magijskom umije u. skroman i suzdr an mladi . nego to je itko ikada prije . nije vi e inzistirao na svojim zahtjevima. Kada je bilo izdano. Mladi Regardie je ovo prihvatio kao izuzetnu priliku da u i magiju od osobe koja je ve izdala i knjigu o toj temi. Par mjeseci kasnije. Iako je Zlatna Zora prestala djelovati 1903." Magijska Povijest 1932. Njegova dobrodu na priroda. Jedan od vo a Alpha et Omega. godine Regardie je nai ao na knjigu koja ga je zaintrigirala. Regardie je nastavio prou avati magiju samostalno. "Jedna od stvari koje je jako mrzio" napisao je Pat Zalewski "je bila da ga ljudi uspore uju sa Crowleyevom metodom Telemitske magije kao i Knjigom Zakona Jo uvijek se sje am Regardiea kako udara dlanovima o stol jedne no i za ve erom govore i "Kvragu. budu i da je Crowleyjev izdava bankrotirao. Regardie bi bio uzrujan kada bi ga netko povezivao isklju ivo s Crowleyevim u enjima. godine.Negdje oko 1925-1926. Regardie je pristupio Redu Stella Matutina. Stella Matutina i Alpha et Omega nastavile su njezinu tradiciju. Knjige koje je Regardie kasnije izdao pokazale su uravnote eniji i zreliji pogled na Crowleya. Uz ohrabrenje i pomo Dion Fortune. "Vrt Mogranja" i "Drvo ivota". Drvo ivota se smatra jednim od najrazumljivijih tekstova prakti ne magije ikada napisanih. Me utim. E. godine Regardie je objavio dvije knjige. gdje Dion Fortune daje visoko mi ljenje o knjizi "Drvo ivota". "Drvo ivota" je izazvalo veliko uzbu enje u ezoterijskim krugovima. itaju i svaku knjigu o toj temi ili lanak ili skripte do koje je mogao do i. Crowley je jednostavno ignorirao zahtjeve i nije se ponudio da podu ava Regardiea ni jogi niti magiji. Regardie i Crowley su se razi li i nedugo zatim prestali me usobno komunicirati. Me utim. ak je napisao pismo Regardieu okrivljuju i ga za objavu tekstova i zahtijevaju i da vi e nikada ne spomene Zlatnu Zoru na papiru. Regardie je poku ao popraviti Crowleyev ugled knjigom "Legenda o Aleisteru Crowleyu" koju je napisao zajedno s Crowleyem. Drugi lanovi su stali na stranu Regardiea. volio bih da ljudi to shvate. dvije inkarnacije . ja sam ovjek Zlatne Zore a ne Telemit. i to iroj javnosti. Regardie mu se pridru io u Engleskoj. LangfordGarstin. Regardie prihvatio ponudu i preselio se u Francusku. kao i sposobnost da oprosti Crowleyu. Njen lanak je u principu jo bolje otkrio istinsku sr Zlatne Zore. Crowleyev ugled.

Jedan od spisatelja ka e: " najve i dio u enja Zlatne Zore do stupnja Zelator Adeptus Minor je dostupno iroj javnosti ve pola stolje a i niti jedan od problema modernog svijeta nije povezan s . Neki su javno kritizirali Regardiea zbog objavljivanja tekstova iako mu je ve a grupa Adepta bila za to tajno zahvalna. Regardieov izbor je bio sljede i : ili u po tovati zakletvu tajnosti koju sam dao Redu i pustiti da svo u enje bude zauvijek izgubljeno ili u ga objaviti i biti kritiziran. Regardie je napustio Red u prosincu 1934. Izgledalo je kao da su Vo e Stella Matutina igrali dvostruku igru. Regardie se pridru io Redu gdje je uspio brzo napredovati kroz stupnjeve zahvaljuju i njegovim izvanrednim sposobnostima. ali siguran da e sam sistem opstati. drugi samostalno. Zbog Regardieove te ke i nesebi ne odluke da prekr i zakletvu tajnosti danu letargi nom i umiru em Redu. 1933. godine je objavio ve inu rituala i u enja Zlatne Zore u etiri toma. bez obzira na razinu obrazovanja. Nakon to je postao Theoricus Adeptus Minor. mjesto." Moja Rozenkrojcerska Pustolovina (1936. u jednoj od najve ih faux pas u povijesti ezoterijskih grupa. Na alost. Red je ve bio u procesu raspadanja. ta dva pisma su zavr ila u pogre nim kuvertama. Ubrzo je zaklju io da Red i u enja Reda ne e predugo opstati bez predavanja tih u enja u ruke ve em broju ljudi koji e iste cijeniti. podrijetlo. Regardie je objasnio svoj razlog objavljivanja u enja iroj javnosti rekav i " jako je va no da itav sistem u enja postane dostupan iroj javnosti tako da se ne bi izgubio. koja je nazvao jednostavno "Zlatna Zora". Regardie je rekao "Dobio sam pozivnicu za u lanjenje u Red na temelju objavljivanja knjige Drvo ivota". zbog ve nekoliko djelomi no i bezobzirno objavljenih otkri a. mnogi Hramovi Stella Matutina i Alpha et Omega su se po eli raspadati i na koncu nestali. u enja Zlatne Zore postala su dostupna svim istinskim tragaocima. Kao to to obi no biva. Regardie je bio veoma nezadovoljan i zabrinut oko davanja grandioznih titula izme u Vo a Reda koji nisu ba bili jako zainteresirani za prakti ni rad. Regardie je bio pozvan da se pridru i Redu Stella Matutina. me utim to nije bila istina. Predstavnik Reda je poslao pismo Dion Fortune sla u i se s njenim pogledom i u isto vrijeme poslao pismo Landford-Garstinu u kojemu je optu ivao Dion Fortune kao neodgovornu osobu. To je naslje e svakog mu karca i ene to je njihovo duhovno pravo ste eno ro enjem" "Moji motivi su bili da bez sumnje doka em da nije vi e Red idealan na in prijenosa Magije i da je. U sada nje vrijeme vi e ljudi nego ikada prije naziva se praktikantima Zlatne Zore. Jedino se tako mo e promijeniti iroko rasprostranjeno negativno shva anje Magije. Kao rezultat te pogre ke vrata inicijacije odjednom su se otvorila Regardieu.objavio. Kao to je Regardie predvidio. Sa podr kom Dion Fortune. mnogi obmanuti Vo e Hramova radije su po eli uni tavati dokumente Reda.) Kroz povijest mnoge su hrabre osobe morale donijeti odluku koja je utjecala na velik broj ljudi. ali bez obzira na to svi bi trebali biti zahvalni Israelu Regardieu na njegovoj predvi anju. nego da podijele znanje i u enje sa budu im nara tajima. Regardieova odluka da objavi u enje pokazala se dobrom i zbog toga mu svi studenti magije duguju veliku zahvalnost. U ime tajnosti i elite. Sve ve i broj spisatelja pi e knjige posve ene u enjima Zlatne Zore i samim time u enja iste postaju dostupnijima. Manja grupa je prorekla da e Regardie snositi velike posljedice za to to je prekr io zakletvu. Neki rade u grupama. okolnosti ili materijalnog stanja. potrebno adekvatnije predstavljanje tog sustava. 1937. 1933.

Nedavno dobiveni tekstovi iz arhive Israel Regardie Foundation pokazuju ogromnu koli inu osobnog rada i istra ivanja koju je Regardie ulo io u podru je Kabale.A. je strpljivo ekao etiri desetlje a dok situacija nije postala dovoljno zrela za takav poduhvat.G. Regardiea te su . jedan od Regardieovih alkemijskih eksperimenata nije se odvijao prema planu slijedom ega je Regardie ozbiljno povrijedio plu a u laboratoriju. "Kompletan sistem magije Zlatne Zore". da kao Adept uspostavi legitimnu granu inicijacijske linije Zlatne Zore u Americi. "Temelji Prakti ne Magije". Istovremeno. Regardie se seli u Kaliforniju i tamo otvara ured kiropraktike kao i Reichove terapije. Predaje psihijatriju na koli za kiroprakti are u Los Angelesu i objavljuje mnoge lanke u mnogim magazinima psihologije. a osim toga imao je jo jednu veoma va nu du nost: "Druga jako va na du nost koju je Regardie imao je ta. i iste se godine preselio u Sedonu. To ga je prisililo da odustane od prakti ne alkemije. krenuo je sa praksom kao analiti ar. nego da je bio prva klasa Teurgista i stru njaka na polju magije. U 1938. Benditom. "Vodi za opu tanje za ljen ine". gdje je studirao psihologiju i psihoterapiju. mo e se sa sigurno u re i da Regardie nije bio jedan od okultista iz fotelje. misterije povjerene Redu povezane su sa duhovnim rastom i evolucijom. Kasnije. Psihologije i Enohijanske Magije. "Kako napraviti i koristiti Talisman". U to vrijeme on nije vjerovao u vrijednost laboratorijske alkemije. Njegova kasnija djela uklju uju naslove "Ceremonijalna Magija". par iz Georgie postao je nadahnut radom Dr. Arizona. Posljedice te nezgode u laboratoriju pratile su ga sve do njegove smrti."(1) Regardie je prakticirao to je i podu avao.objavom tog znanja i u enja. Junga i Reicha. Regardie je objavio "Srednji Stup". Regardie se povukao u mirovinu 1981. Dok je bio u Londonu. svoja shva anja na tu temu opisao je u "Romansa i Metafizika". "Prakti ni vodi za Geomantijsku divinaciju". "12 koraka do spiritualnog prosvjetljenja". Nakon diplome 1941. Jedna od Regardieovih glavnih preokupacija bila je da sa uva tradiciju Zlatne Zore. Regardie je objavio mnoga druga djela: "Umjetnost i smisao Magije". Nandorom Fodorom.) Regardie se vratio u Ameriku 1937. godine Regardie je napisao "Kamen Mudraca". A. Na alost. 1947. Cleggom i Dr. Jedna od posljednjih stvari od kojih bi zapadni svijet trebao biti za ti en je duhovni rast i evolucija. kakve obi no igraju veliku ulogu u magijskim doga ajima. Iako postoji dosta mo i u tim u enjima. Regardie je poku ao sru iti zidove koji su bili postavljeni izme u magije i psihoterapije. L. Regardie je studirao psihoterapiju pod okriljem Dr. U toj knjizi. Regardie je istra ivao Kr ansku Mistiku. knjiga koja je dala detalje o tome kako da se korak po korak izvode kabalisti ke vje be izvedene iz ceremonijalne magije Zlatne Zore.M. (Rad sa prakti nim alkemi arima kao to su Frater Albertus iz Paracelzusovog Istra iva kog Dru tva u 1970-im godinama naveo je Regardiea da promijeni mi ljenje u kasnijim godinama ivota. Tako er. knjigu o alkemiji iz perspektive Karla Gustava Junga. Takva du nost nije jednostavna. "Otkotrljaj se kamenu". Njegov trening je obuhvatio u enja Freuda. I upravo onda u jednom od onakvih graciozne sinhronizacije. Regardie upore uje magijske tehnike s metodama i hipotezama psihoanalize. Pristupio je Chiropractic College u New Yorku da bi studirao psihologiju. E. J. Regardie je studirao psihoterapiju sa Dr. 1936-1937. to nije opasna mo .

ameri ke kongresnike i senatore. godine. No. 10 o uj a 1985 Dr. guvernera federalnih rezervi.M. skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. inspirativna i u isto vrijeme jednostavna nastavljaju u iti i nadahnjivati nove generacije studenata magije. to su bile prve i posljednje inicijacije koje je ikada izvr io. Israel Regardie je preminuo od sr anog udara dok je ve erao s prijateljima u jednom od njegovih omiljenih restorana. kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi. d a c b d a X `YX b W V V TUTSPR P Q Henry Kissinger ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga snimljen tijekom konferencije u talijanskom hotelu 2004. stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija. te je tako Keruxova svjetiljka pre la u ameri ke ruke (3). Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Europskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. Regardie je inicirao dvoje u Unutarnji Red. ameri kog ministra obrane i ministra financija. Sun Tzu Prvotno napisano od nobie [COLOR="Red"] U osnovi. Clan ovog reda je i Milan tarot. Tako. skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Europe. Barem je tako cijela pri a po ela 1954.A. koji je imao puno pravo da bude Inicijator u Komori bio je poveznica koja je nedostajala. bili spremni za inicijaciju.G.s Komoru Ru e i Kri a (vrs a sve ane pros orije potre ne za inicijaciju u Adepta). Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bil erberg d i predsjednika SAD-a. drugi sa zapadne obale SAD-a). [/I] . Iako Regardie vi e nije me u nama. A.The Art Of War. nepoznati jedan drugome i paru iz Georgie. Europsku centralnu banku. "Najnasilniji element drustva je neznanje. Regardieov motto bio je Ad Majo Adonai Glo iam (Veli oj Slavi Bo ijoj . itd.Emma Goldman "All warfare is based on deception." . potpredsjednika SAD-a. koja su veoma osvje avaju a. Bilderberg ozna ava NATO savez. europske kraljevske obitelji. njegova djela. godine. obja njava Estulin. Danas. ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. jednog naro itog vikenda. Posebno se referira na zapadnu Europu. predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda. Regardie je nastavio davati savjete na polju zdravlja i magije do kraja svog ivota. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima. direktore vode ih bankarskih tvrtki." . to no u vrijeme kada su dvojica magova (jedan s isto ne. u skladu s vremenom.

David Rockefeller (lijevo) jo jedan ivahni star i . godine. .jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tijekom sastanaka u Njema koj 2005.

000.000 dolara .Fotografije policijskog osiguranja tijekom sastanaka skupine Bilderberg. Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.

godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi. .Uhi enje fotografa koji je 2006.

forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. Persian. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques . Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina. Muslim. systematically. teachers. as well as the regional archives of Herzegovina. the ancient heritage of Trebinje./1/ . In Mostar. the Karadjoz Bey Mosque. 1995. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. In places he couldn't occupy. Mladic's troops annihilated. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. in effect. another city in Herzegovina. writers. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). Turkish.000 manuscripts and rare books were burned. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. Over a million books and 100. One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. Sept 14. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. A few objects. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. Arabic.Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri On the Charlie Rose Show. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat." Ironically. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . entire historical districts. Serb. Mladic's soldiers selected out artists. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible.

why not divide Bosnia. we will not likely be able to save our own culture /3/." And if there is no Bosnian culture. they said. between Croatia and Serbia. Bosnian culture is sending us a message. powerful. if we want a society where people of different races. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. advocates of religious apartheid in Bosnia. religious. Mladic targeted the vibrant. Michael Sells . and racial ghettoes is not a solution. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096.Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. And the perseverance and survival of Bosnians. as Kissinger and General Mladic wish. religions. There was no "African culture". The idea is absurd. then we are Bosnians. rapes. religion." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. then we are Bosnians. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. shells. could declare: "there is no Bosnian culture. and backgrounds share a common culture and build a united nation. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? . concentration camps. and background can work together and build a common culture. such as Henry Kissinger. In the United States. gives the lie to Kissinger. All the bombs. we are Bosnians. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. and mass-killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. If we insist that people of different races.

Frescobaldi.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild . by Aida Musanovic. LEVITI . and other testimonies to their cultural heritage. For information on the war on Bosnian culture.MLETACKO PLEMSTVO . pp. 1995. The exhibit is being displayed at various places in the U. an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. http://www. PA: Community of Bosnia Foundation.current-events. see Noel Malcolm. 2 For one example of the Bosnian response to destruction.Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u kvadrilionima dolara.bibliotecapleyades.net/so.bosnia on October 14. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. Rotshcildi. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga. manuscripts. 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art. 1993). "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. Savoy . Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. 1994). to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15. 41 minutes (Haverford. 1994). 1 (July 1995). 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette..BILDERBERZI Rockefeleri . one of the artists. vol. For a historical overview. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press.KAZARIJA . 29 no. see Sarajevo Expo 92.1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt. see Andras Riedlmayer..S.acknobil05.

Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". je. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. najve eg financijskog centra u EU. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. ne slu ajno. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. koji prolazi i preko Balkana. Ono to je vrlo indikativno. da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka.TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. Londonskog kluba. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. st. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. Taj vlak. Edmund Rothschild (1916)[/I] Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. Sve je po elo krajem 18. Pari kog kluba. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundland Development .

ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). i ustupanju vode ih pozicija u istim. Marcus se nalazi i na elu BBC -a. vo a Illuminata. Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton.Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije.. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN-AMRO. Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. Peter Mendelson je aktualni ministar V. S druge strane. i "Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons. obrade i distribucije dijamanata. Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. . desna ruka kraljice. glavni bankar Vatikana.. vo a internacionalnih cionista. vlasnik Izraela.Corporation) korporaciju u Kanadi. Peter Mendelson. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu. Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. i kontrolor svjetske opskrbe novcem. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". nizozemske bankarske grupe. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. investicijske banke iz Londona. koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). Daily Telegraph. Sir Evelyn De Rothschild (1931) Kum Crnog Plemstva. godine). U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije.

kazu Indijac vlasnik. Kompanije i korporacije "RIT Capital". Za tu svrhu. "Vanco"...masonska ... pored zapadne nomenklature u okviru EU. "British Petroleum".Nathan Filip Rothschild (1971) Otac Jacob Rothschild [I]Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. "JNR Limited". "Trigranit". medijske i vojne institucije irom svijeta.. Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok. agenata... brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro .a zivi u Londonu. NATO-a. na usluzi su mu. utjecaj na vitalne politi ke.. Ovaj Mittal je kupio svu metalurgiju u BiH. Britanije. pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji..... "Atticus Capital". Mittali. Berezovski. "NM Rothschild".). ðukanovi . ekonomske.nisam znao da je ovaj nosonja dijelio BiH. od koga je naslijedio bezbroj poslovo a. Kako pouzdane informacije.