Bilderberg grupa, Masonstvo, Illuminati, cionizam, protokoli sionskih mudraca, etc...

Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak Bilderberg grupe u Njema koj 2005. godine, bio je to rezultat vi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Dugogodi nje analize nekoliko istra iva a razotkrivaju manipulacije i destruktivne planove skrivene elite o stvaranju totalitarne svjetske vlade, a prikupljeni dokumenti, fotografije i dokazi podupiru postojanje skrivene infrastrukture. Historijat pri e vra a nas u maj 1954. godine kada je odr ana tajna konferencija mo nika u hotelu Bilderberg pokraj Arnhema u Holandiji. Sastanak je okupio lanove kraljevskih obitelji, politi are, utjecajne poslovne ljude i predstavnike obavje tajne zajednice . Tema sastanka bilo je povezivanje dugoro nih i strate kih ciljeva izme u predstavnika SAD-a i zapadne Evrope. Pedeset izaslanika predstavljalo je jedanaest zemalja zapadne Europe, dok je jedanaest izaslanika predstavljalo SAD. Tako je po ela tradicija odr avanja godi njih konferencija, a skupina je nazvana Bilderberg po mjestu prvog okupljanja. Svake godine skupina se sastaje u nekom drugom gradu. Ovogodi nja konferencija odr ana je od 14. do 17. majja u Gr koj. Daniel Estulin posljednjih etrnaest godina posvetio je razotkrivanju tajnih sastanaka skupine Bilderberg. Evo par biografskih podataka: Ro en je u Rusiji. 1980. je zbog politi kih je problema izbjegao u Kanadu, a danas ivi u pa niji. Estulinova knjiga ÄIstinita pri a o skupini Bilderberg³ postala je me unarodna uspje nica. U paniji je knjiga do ivjela ak 13 izdanja. Objavljena je u 53 zemlje i prevedena na 32 jezika, a diljem svijeta prodano je vi e od dva i pol milijuna primjeraka. Njegov je djed bio pukovnik KGB-a unutar kontraobavje tajnog odjela, a njegovi kontakti olak ali su mu istra ivanje tako da je ostao u vezi s ljudima koji su radili za razli ite tajne slu be i agencije diljem svijeta. Mo da imaju razli ite ideologije i svjetonazore, ka e Estulin, ali dijele ljubav prema slobodi. Estulin ka e jo i ovo: ÄBez obzira gdje se skupina Bilderberg odlu i sastati, uvijek u saznati o emu e razgovarati. Mo ete se kladiti u to.³ Daniel Estulin, za po etak, upozorava kako su takvi sastanci iz ameri ke pravne perspektive potpuno ilegalni. Loganov zakon koji je izglasan jo 1799. godine zabranjuje izabranim predstavnicima SAD-a da se u privatnom aran manu upu taju u stvaranje me unarodne politike s utjecajnim poslovnim ljudima i politi arima iz drugih zemalja. Me utim, takve se manipulacije doga aju ve (bar) pedeset i pet godina. U knjizi ÄIstinita pri a o skupini Bilderberg³ Estulin pokazuje kako su briljantno ideal demokracije nametnuli Äljudi iza zavjese³. Smatra da bi pravilan izraz bio monopol putem socijalizma Bilderberga. No, njihov sistem socijalizma nema namjeru raspodijeliti bogatstvo, posebno ne njihovo bogatstvo, ve kontrolirati ljude i konkurenciju. Budu i da Rockefelleri, Sorosi i ostala ekipa kontroliraju dru tvo, to zna i da skupina Bilderberg ustvari kontrolira dru tvo. Sistem Bilderberga je dinami an i mijenja se s vremenom. Upija i stvara nove dijelove dok se istodobno rje ava zastarjelih i neuspje nih ostataka. lanovi dolaze i odlaze, ali s istem ostaje aktivan i odr ava sam sebe. To je virtualna paukova mre a koja ispreple e

financijske, politi ke, ekonomske i industrijske interese s mleta kim bankarskim modelom Äfondi ultramontanizma³ u sredi tu (izraz Ämleta ki fondi ultramontanizam³ koristi se za bankare koji imaju izravnu kontrolu nad vrijednostima nacionalne valute i k redita u vremenima krize). Estulin upozorava da u svijetu me unarodne ekonomije postoje oni koji upravljaju doga ajima kao to postoje i oni koji na te doga aje reagiraju. Ovi potonji vi e su poznati i broj ano su ja i. No, prava i istinska mo le i unutar prve skupine koja upravlja doga ajima. U sredi tu globalnog financijskog sistema nalazi se financijska oligarhija dana njice koju predstavlja skupina Bilderberg. Svaki sastanak skupine ima za cilj stvoriti Äplemstvo namjere³ izme u pripadnika evropske i sjevernoameri ke elite. Oni tra e najbolji na in upravljanja Planetom. Drugim rije ima, ele stvoriti globalnu mre u golemih kartela koji imaju ve u mo od bilo koje nacije na Zemlji. Uzimaju sebi za pravo da kontroliraju sudbine i ivote ljudi. Ta oligarhija predstavlja privatni kriminalni poduhvat s pipcima koji se prote u diljem svijeta, a djeluju preko mre e vladinih agencija, javnih institucija i privatnih korporacija. U knjizi je Estulin pokazao da je skupina Bilderberg postala svjetska vlada u sjeni koja u potpunoj tajnosti, na svojim godi njim sastancima, razra uje nacrt kako e provoditi planove o kontroli svijeta putem agresivnih mjera pod krinkom Äborbe protiv terorizma³. Svaka nova mjera, promatra li se individualno, mo e izgledati kao blago odstupanje, no cijeli paket promjena, koji je dio dugoro nog plana, usmjerava nas prema globalnom porobljavanju. U ovom se trenutku definitivno nalazimo na prekretnici, smatra Estulin. Samo o nama ovisi ho emo li se oduprijeti novom mra nom razdoblju. Dvije su mogu nosti: ili e nas zahvatiti elektronska globalna policijska dr ava ili emo prevladati ovu no nu moru kao slobodna ljudska bi a, to e ovisiti o postupcima koje odlu imo poduzeti sada i ovdje. U osnovi, obja njava Estulin, Bilderberg ozna ava NATO savez. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. godine. Danas, u skladu s vremenom, skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. No, kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi, skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Evrope. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Evropskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. Posebno se preferira na zapadnu Evropu, stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija, guvernera federalnih rezervi, Evropsku centralnu banku, predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda, e vropske kraljevske obitelji, ameri ke kongresnike i senatore, potpredsjednika SAD-a, ameri kog ministra obrane i ministra financija, direktore vode ih bankarskih tvrtki, itd. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima, ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bilderberg i predsjednika SAD-a. Primjerice, 2008. godine skupina Bilderberg sastala se u Chantillyju u Virginiji. Na sastanak su tada do li Barack Obama i Hillary Clinton. Tamo su bili i direktori Washington Posta, New York Timesa, Wall Street Journala, magazina Time, Financial Timesa, le Mondea, el Paisa iz panjolske, francuskog le Figaroa, njema kog Die Zeita, danskog Jyllands Postena i asopisa Ekonomist. No, nitko od tih medijskih efova nije smatrao va nim da objavi kako su budu i predsjednik SAD-a i njegova glavna suparnica bili nazo ni na tajnom sastanku s najva nijim svjetskim mo nicima. Kao to je Estulin izjavio u mnogobrojnim radijskim intervjuima te godine, David Rockefeller i ostali ameri ki predstavnici Bilderberga rekli su Obami kako je Äpredsjedni tvo njegovo dok ga ne izgubi³.

To je zna ilo da e Obama biti predsjednik bude li radio sve kako treba. U suprotnom netko e drugi postati predsjednik. Prava demokracija na djelu, zar ne? Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak skupine Bilderberg u Njema koj 2005. godine. Bio je to rezultat vi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Kako ka e, poma u mu ljudi iz tajnih slu bi, Amerikanci, te zapadni i isto ni E vropljani. Na kraju knjige prilo io je nekoliko zadnjih izvje taja Bilderberga i njihove zaklju ke. Zahvaljuju i informacijama koje je dobio s tog sastanka u Njema koj iz 2005. godine predvidio je da e nafta dosegnuti cijenu od 150 dolara po barelu. Veoma lako se te tvrdnje mogu provjeriti u raznim arhivima na internetu koji datiraju prije tih doga aja. Nafta je to ljeto dosegnula cijenu od 147 dolara, to je veoma dobro predvi anje, zar ne?. Otkrio je i stvari koje su bile povezane s nacionalnim izborima u Njema koj. Skupina Bilderberg odabrala je Angelu Merkel kao budu u kancelarku umjesto Gerharda Schroedera. O igledno, predstavnici vode ih svjetskih medija tako er su za to znali jer su bili ondje. Za to to nisu objavili? Zar to ne bi trebala biti glavna vijest na prvoj stranici? Ali ne ± jer medije kontroliraju najmo niji ljudi na svijetu koji pripadaju skupini Bilderberg. Otkrio je da je godine 2006. skupina Bilderberg raspravljala u Kanadi o uni tenju ameri kog i panjolskog tr i ta nekretnina. Tu je informaciju Estulin objavio u panjolskoj verziji svoje druge knjige koja je objavljena u septembru 2006. Godinu i pol dana kasnije tr i te se sru ilo a ekonomija pala na koljenima. LOKACIJE NEDAVNIH SASTANAKA Evo i popisa nekoliko posljednjih sastanaka skupine Bilderberg: ‡ 3. do 6. jula 2004. ± Hotel des Iles Borromees, Stresa, Italija ‡ 5. do 8. maja 2005. ± hotel SeeHotel Überfahrt, Rottach-Egern, Njema ka ‡ 8. do 11. jula 2006. ± Hotel Brookstreet, Ottawa, Kanada ‡ 31. maja do 3. lipnja 2007. ± Hotel Ritz-Carlton, Istanbul, Turska ‡ 5. do 8. jula 2008. ± Hotel Westfields Marriott, Chantilly, Virginia, SAD ‡ 14. do 17. maja 2009. ± Hotel Astir Palace, Atena, Gr ka ini se da je u novije vrijeme sve po elo kad je Cecil Rhodes 1891. organizirao tajno dru tvo koje je nazvao Dru tvo inicijacije. Poput mno tva organizacija, dru tvo se sastojalo od pojedinca ili veoma male skupine koja je bila u sredi tu. Lord Milner, agent bankarskih interesa Rothschilda i povjerenik Cecila Rhodesa, stvorio je vanjski krug Dru tva inicijacije. Nazvao ga je Udru enjem pomo nika koje je bilo poznato i kao Skupina okruglog stola. Pukovnik Edward Mandell House, britanski ekonomist John Maynard Keynes, histori ar ekonomije Arnold Toynbee, te simpatizer nacizma i biv i ameri ki ministar vanjskih poslova John Foster Dulless izmijenili su Skupinu okruglog stola u javno formalno vije e koje je sada poznato kao Institut me unarodnih poslova. Godine 1921. zavjerenici su odlu ili podijeliti Institut me unarodnih poslova u ameri ku podru nicu ± Vije e me unarodnih odnosa te britansku podru nicu ± Kraljevski institut za me unarodne poslove. Lord Winston bio je predsjednik Vije a za me unarodne odnose. Jednom je izjavio kako se ameri ka vlada u sjeni krije upravo u toj organizaciji. Da se ne bi pretjerano zanosili mnogim domoljubnim pokretima u SAD-u, ka e Estulin, u njih su se odavno ubacili agenti Bilderberga. Primjerice, to se odnosi na novinar e i Ameri ko udru enje slobodnih novinara (AFP). Novinari prisustvuju sastancima du e od

Vjerojatno o tome ne bi razmi ljao detaljnije da prije etiri godine. Dokument jasno govori kako je svjetsko stanovni tvo izme u 1974.) No. Zanimljiv koncept. Novac slijedi vijesti. koji je bio uni ten ratom i drogom. Novinari prate doga aje. Uklju ene su bile i nevladine udruge u koje spadaju OXFAM. ka e Estulin. a nevladine udruge slijede novac. To se odnosi na ljude koji e ostati bez domova. tog trenutka postajete ovjek njihova tr i ta jer to udru enje predstavlja desno krilo ameri ke politike i nadmo i bijele rase. Ima tu i smanjenja populacije. WHO. Izgladnjivanje je definitivno svjetska politika. Nixon i Kissinger potpi sali su dokument ameri ke vlade o studiji rasta stanovni tva. Operaciju je koordiniralo 35 glavnih zemalja lanica UN-a uz ostale zemlje i organizacije kao to su UNICEF. novca. WFP. Barem tako misle. godine potrebno umanjiti za 3 milijarde ljudi.bilo koga. Godine 1974. Ako jednom i uspijete objaviti takav lanak zauvijek ete biti diskreditirani u o ima vode ih medija. U izopa enom svijetu prisutnost zemalja na afri kom tlu postala je neophodna za opstanak sudanskog naroda koji od njih nije ni tra io pomo . to zna i da bi na Zemlji ostalo ne to manje od dvije milijarde ljudi. No. To je dio zapadnog imperativa geopoliti ke kontrole. ka e Estulin. Bez patnje ne bi bilo ni humanitarnih akcija. UNHCER i USAID. ICRC i Svjetska vizija. Rekao mu je da se Äuni tenjem svjetske ekonomije mo e uni titi potra nja³. Bez humanitarne pomo i ne bi bilo ni mjesta za tajne obavje tajne operacije. uskoro ete saznati da nitko ne eli imati posla s vama. Katastrofe su dobre za posao. vlasni tva i investicija. CARE. ukoliko elite objaviti istra iva ke lanke o skupini Bilderberg kao nezavisni novinar. Sve je navodno dizajnirano za rtve rata u razorenom Sudanu. Bila je izre ena u sli nom kontekstu povezanom s krizom nedostatka energije. Diljem Sudana. To je na in na koji to funkcionira. Kada AFP po ne objavljivat i va e novinarske lanke. nije vidio istu sintagmu. On samo razmijeni strane. a u Estulinovim rukama se tako er na ao dokument kojega je William Engdahl dobro predstavio u knjizi ÄSjeme uni tenja³. pro irila se 1998. Uvijek je bilo tako. Naime. Posljednje procjene govore o pet milijardi ljudi. To se naziva Ätransformacijom bogatstva³. Estulin pi e kako je prije dvanaest godina u jednom izvje taju Bilderberga vidio izraz o Äzahtjevu za uni tenjem³ koji tada nije razumio. Upravo se to dogodilo tokom Velike depresije koja nije bila ni ta drugo nego prijenos bogatstva u ruke najmo nijih ljudi. Operacija OLS utemeljila je golemo upori te u ju nom Sudanu s nepreglednim brojem humanitarnih agencija koje su se . Bit e dovoljno da ih izgladnite do smrti. Naravno. (Koja glupost. Ameri ki i evropski znanstvenici procijenili su da na planet maksimalno mo e odr avati dvije milijarde ljudi. Malo je re i da je bila rije o divovskoj operaciji. a usmjerena je na stvaranje tehnokratske vlade u kojoj e unutarnja i vanjska politika biti pod injene me unarodnoj ekonomiji. kada se skupina Bilderberg sastala u Njema koj. Ne smijemo zaobi i ni religiozne organizacije i donatore. Prema Estulinu. i 2050. Pitao je svog dobrog prijatelja koji obna a va nu poziciju u Svjetskoj banci da mi to objas ni. Taj me unarodni program humanitarne pomo i ko tao je nekoliko milijardi dolara. godine operacija µ ivotna crta¶ (OLS). FAO. kao to se vidi na primjeru Afrike. plan Bilderberga zadire u mnoge pore dru tva. Revoluciju je zamislila vladaju a klasa. pa tako i u one koje generalno smatramo pozitivnima ± poput nevladinih udruga. Krajnjim ciljem skupine Bilderberg Estulin smatra ± provesti revoluciju bez prolivene krvi. U intrevjuu u hrvatskom izdanju asopisa Nexus to je objasnio ovako: ÄSvi misle da znaju kakav se u as doga a u Africi. ne e biti potrebno ubiti sve te ljude. Novac ne mo e jednostavno ispariti u zrak. to ne zna i da e Rockefelleri i ekipa ostati gladni. ovako izgleda stvarna slika. No. Pogodimo tko su sponzori AFP-a? Tko pla a mno tvo njihovih ra una? Rije je o CIA-i.

Svi su se natjecali da dobiju dio multimilijarderskog nov anog kola a. to je bila i vojna operacija podr ana od Ujedinjenih naroda. koja je trajala vi e od sedamnaest godina. . New York Times i New Yorker udru ili su svoje snage kako bi zatra ili od ameri ke vlade i Ujedinjenih naroda da µu ine ne to¶. Glad i u as postali su proizvod poput skupog nakita. pa su se takvi zrakoplovni transporti organizirali zajedno s prijevozom hrane i lijekova. kao i na po etku tih humanitarn ih kampanja. Svaka dnevna soba dobila je svoju porciju.me usobno borile da osiguraju goleme pla e svojim lanovima. Ne tako davno pitao sam svog prijatelja iz CIA-e za to se njihov pristup nikada ne mijenja. No. da li je u kona nici zaista ne to napravljeno? Na vrhuncu operacije Sudan je dobivao milijun dolara dnevno. godine. Na internetskoj stranici Ujedinjenih naroda pi e kako je µoperacija OLS spasila ivote i pomogla stotinama tisu a ljudi¶. Sudan. No. Kori tena je masivna infrastruktura iz Nairobija i Kenije koja se prelila u ju ni Sudan. Kako je mogu e da je humanitarna akcija takvog opsega. glad i mrtva tijela afri ke djece. µZa to mijenjati stvari koje uvijek funkcioniraju?¶³ Henry Kissinger ± ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga ± snimljen tokom konferencije u talijanskom hotelu 2004. Njegov odgovor bio je kratak i jasan. Ameri ki narod dobivao je dnevnu dozu slika u luksuznim propagandnim magazinima koje su prikazivale patnju. Eritreja i Kongo jo su uvijek u jadnom stanju. prodaja ide jo bolje. Neke od tih kr anskih i humanitarnih udruga bile su uklju ene i u tr govinu oru jem za Sudansku oslobodila ku vojsku. toliko podbacila? S ime se Sudan mo e danas pohvaliti nakon to je potro eno 6. Tako to izgleda u Africi. Rusiji i Ju noj Americi.67 milijardi dolara za njegov spas? Rije je o nemilosrdnom i skrivenom iskori tavanju daleke zemlje koja je poslu ila humanitarnim agencijama i golemim vladinim aparatima. Etiopija. Ako situacija izgleda lo ije.

jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tokom sastanaka u Njema koj 2005. .David Rockefeller (lijevo) ± jo jedan ivahni star i . godine.

Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.000 dolara .000.Fotografije policijskog osiguranja tokom sastanaka skupine Bilderberg.

Uhi enje fotografa koji je 2006. Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri . godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.

A few objects. Sept 14. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. Persian. teachers. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. as well as the regional archives of Herzegovina.000 manuscripts and rare books were burned. systematically. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. Over a million books and 100. The idea is absurd. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. Arabic. the Karadjoz Bey Mosque.On the Charlie Rose Show. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. In Mostar. entire historical districts. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar./1/ Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. Mladic's troops annihilated. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. another city in Herzegovina. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. Muslim. the ancient heritage of Trebinje. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat. 1995. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques . He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. Turkish. and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture." Ironically. writers. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. . Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). In places he couldn't occupy. Serb. in effect. Mladic's soldiers selected out artists. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible.

why not divide Bosnia. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? The same approach was used during the extermination of the American Indian nations. between Croatia and Serbia." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. In the United States. concentration camps. and backgrounds share a common culture and build a united nation. as Kissinger and General Mladic wish. But you cannot kill the spirit of a great culture.Bosnian culture survives the overwhelming destructiveness of the Serb army. you can. As with South Africa and the American Indians. separation of races and religions. There was no Native American Culture so why not put the American Indians on reservations or "ethncially cleanse" those who refuse to go to the reservations? There is only one problem with Kissinger's statement and his plan. and racial ghettoes is not a solution. and religious and racial wars--at a time when some people are saying "American culture doesn't exist"-. if we want a society where people of different races." And if there is no Bosnian culture. and mass -killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. cultures are hard to kill. rapes. like Kissinger. And at a time when extremists of all sides in the U. could declare: "there is no Bosnian culture. claim these the culture never existed in the first place. Present-day South Africa is testimony to that. then we are Bosnians. All the bombs. the betrayal by Croat extremists. we are .S. the collaboration with the genocide by the NATO nations which could have stopped it in 1992. religion. Bosnian culture is sending us a message. so with Bosnia. powerful. such as Henry Kissinger.Mladic targeted the vibrant. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. they said. The very survival of the American Indian culture is testimony to that. shells. advocates of religious apartheid in Bosnia. and the lie by the likes of Henry Kissinger. religious. And the perseverance and survival of Bosnians. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. After the people have been "cleansed" (killed or driven into refugee camps) and their monuments have been destroyed. You can build the concentration camps and killing centers that are now being exposed before the world at the UN War Crimes Tribunal in The Hague. gives the lie to Kissinger. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. There was no "African culture". and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096. are demanding apartheit. You can kill people and you can dynamite mosques or desecrate cemeteries. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture.

Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. PA: Community of Bosnia Foundation. "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. by Aida Musanovic. 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette.BILDERBERZI Rockefeleri . an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. one of the artists.bosnia on October 14. and other testimonies to their cultural heritage. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press.MLETACKO PLEMSTVO . 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art. Frescobaldi.current-events.net/so. manuscripts.Bosnians. 1993).Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u kvadrilionima dolara.bibliotecapleyades.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild . 1994).KAZARIJA . 2 For one example of the Bosnian response to destruction. For a historical overview. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. see Noel Malcolm. 1995. then we are Bosnians.. pp. vol.. 41 minutes (Haverford. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. The exhibit is being displayed at various places in the U. http://www. 1 (July 1995).S. we will not likely be able to save our own culture /3/. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga. see Andras Riedlmayer. If we insist that people of different races. 1994). to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. religions. For information on the war on Bosnian culture. LEVITI . Michael Sells 1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt. Rotshcildi. see Sarajevo Expo 92. Savoy . 29 no. and background can work together and build a common culture.acknobil05.

1810. M. i le isplate iz Britanije za nadnice hesenske pla eni ke vojske. Njegovi preci. Mayer Rothschild Amschel je toliko oja ao svoju poziciju glavnog me unarodnodnog bankara. Mayer Amschel Rothschild. Sina Carla (Calmanna) poslao je u Napulj (tada mo niji i utjecajniji grad od sjeverno talijanskih gradova) da osigura poslove po talijanskim dr avama.) . god. da tako oja a sposobnost obitelji da djeluju irom Europe (bez obzira na politi ke okolnosti). obitelj se preselila u Haus zur Hinterpfann (u Judengasse) u kojoj je otac Amschela Mayera. . njema ki idovi ivjeli su po danas znanim podatcima. jer je profitirao od uvoza prekomorskih dobara (preko Engleske) i tako u ao u rizi ni (politi ki) posao kr enja Napoleonove kontinentalne blokade. Ratne prilike su mu ak i le na ruku.Schild). Grof Wilhelm pobjegao je u Schleswig-Holstein. usput su ga nazvali osniva em me unarodnog nov arstva. Tim novcem je on osnovao je prvu inozemnu tvrtku porodice Rothaschild. Poslovno je osobito oja ao nakon Francuske revolucije. ostao je u Frankfurtu. Po eo je poslovati kao mjenja nica i trgovina rijetkim kovanicama ( u to doba u opticaju su bili vrlo razli iti zlatnici i kovani novci). Sina Salomona poslao je u Be . kao protumjeru zbog Wilhelmove podr ke Prusiji. pro iriv i posao na investiranje u nov arske fondove u Londonu. (pa Wilhelm I. da osigura djelovanje u AustroUgarskoj. kada su preko njegove banke. To im je omogu ilo da kreditiraju britansku Wellingtononovu vojsku u Portugalu (za Napoleonskih ratova). poslao je u Englesku. Napoleon je zauzeo Hessen. s 20. 1664. . st. Sve je po elo sa tre im sinom Nathanom Mayererom Rothschildom kojeg je 1798. se vratio u Frankfurt i otpo eo vlastiti posao. 1806. da je po eo izdavati vlastite me unarodne zajmove. ameri ki poslovni magazin Forbes stavio ga je na 7 mjesto u svojoj anketi o 20 najutjecajnijih poslovnih ljudi svih vremena. Nathan je dobio britansko dr avljanstvo 1804. kada se po eo baviti isto bankarskim poslovima za princa Wilhelma koji je uskoro postao Wilhelm IX. koja je vrlo brzo postala jedna od najmo nijih financijskih institucija Europe . i time omogu io obitelji Rothschild nesmetano poslovanje u tada njoj vrlo podjeljenoj i zara enoj Europi.. grof od Hessena i Kassela (1785.. Najmla eg sina Jamesa poslao je u Pariz 1811. st. ve razne oznake ( titove . Amschel Moses Rothschild imao maloprodajni du an (zalogajnicu) i trgovinu devizama (kovanicama). uspio je ste i povjerenje princa Wilhelma od Hessena. u ulici Judengasse. Nov arskom poslu u io se u obiteljskoj tvrtci Wolfa Jakoba Oppenheima u Hamburgu. Mayer Amschel Rothschild najpoznatiji je po tome to je svojih pet sinova. u kojem je preuzeo Frankfurtsku banku. on je nastavio poslovati kao njegov bankar.N. ali to nije nimalo utjecalo na Rothschildove poslove. u idovskom getu u Frankfurtu.). vladarske ku e Wilhelma IX. Najstariji sin Amschel Mayer.000 £ kapitala. barem od sredine XVI. na ime toga domogli su se velike koli ina zlata u ime britanske vlade. Rothschild & Sons. i osnovao banku u londonskom Cityu. 2005. rabiv i pritom kapital od grofa Wilhelma IX. Obitelj Mayer ivjela je generacijama u ku i Haus zum Roten Schild (Ku a kod crvenog tita) po njoj su dobili ime Rothschild. koji mu je postao pokrovitelj. rasporedio u pet razli itih dr ava. da poradi na uvozu tekstila. 1763. Rothschildov posao se pove ao.. Ku e u Judengasseu tada nisu imale ku ne brojeve. sklopio je formalni partnerski ugovor s svoja tri najstarija sina. Na po etku XIX.Osniva Rothschildove me unarodne bankarske dinastije koja je postala jedna od najuspje nijih obitelji u poslovnom svijetu.

iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. umro je 19. u Frankfurtu. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. posthumno je dobio plemi ki naslov od Austrijskog cara. Sve je po elo krajem 18. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta.Mayer Amschel Rothschild. Ono to je vrlo indikativno. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. ne slu ajno. rujna. Tako su postavljeni temelji "Pax Judaica". a francuski. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. Nathan u London. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. James u Pariz a peti sin Amschel je ostao u Frankfurtu. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. 1817. Salomon je oti ao u Be . Londonskog kluba. Taj vlak. Glavnu rije vodi englesko-francuski tim Rothschilda na elu sa Nathanom. Guy Rothschild sa sinovima Davidom i Eduardom. Engleski tim predvode vreme ni Edmund i Evelyn sa mladim Nathanom. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". najve eg financijskog centra u EU. Pari kog kluba. koje je rasporedio irom Europe. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. st. Amschel je imao pet sinova. 1812. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. sinom Jacoba Rothschilda. Edmund Rothschild (1916) . je. koji prolazi i preko Balkana. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. Karl u Napulj. TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. Sinovi i njihovi potomci su za nepunih dvjesto godina u potpunosti pokorili i podjarmili zapad. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi.

Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. obrade i distribucije dijamanata. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. investicijske banke iz Londona. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. vo a Illuminata. ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons. i . Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. glavni bankar Vatikana. desna ruka kraljice.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN -AMRO. Sir Evelyn De Rothschild (1931) Kum Crnog Plemstva. i ustupanju vode ih pozicija u istim. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo).. Marcus se nalazi i na elu BBC -a. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". vo a internacionalnih cionista. i kontrolor svjetske opskrbe novcem. Daily Telegraph. nizozemske bankarske grupe.. vlasnik Izraela.Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundl and Development Corporation) korporaciju u Kanadi. Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda.

Kompanije i korporacije "RIT Capital". Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). "Atticus Capital". S druge strane. Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje .. od koga je naslijedio bezbroj poslovo a."Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. Nathan Filip Rothschild (1971) Otac Jacob Rothschild Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. Peter Mendelson je aktualni ministar V. koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa).Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. "Trigranit". U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em. utjecaj na vitalne politi ke. Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). medijske i vojne institucije irom svijeta. "Vanco".. "British Petroleum". Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. "NM Rothschild". "JNR Limited". ekonomske. godine). agenata. Peter Mendelson.

Pored toga. koja je podijeljena izme u engleskih i francuskih Rothschilda. U tom smislu. David se nalazi na elu NM Rothschild grupacije. uticajne investicijske banke u Zapadnoj Europi. Mittali. Nalazi se na elu "Imerys". Za tu svrhu. Eduard Rothschild (1957) Davidov polubrat Eduard je tako e lan investicijske banke. Rothschildi u Hrvatskoj Za razliku od ostalih dr ava Balkana. kontrolira ugledni francuski list "Liberation". ðukanovi .. pojavljuju se David Rene i Eduard Rothschild. Hrvatsku Rothschildi okupiraju prete no iz Ma arske . NATO-a. Britanije. David Rene Rothschild (1942) Francuska dinastija Rothschild..). predstavlja bo nu podr ku britanskom trijumviratu. brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro . pored zapadne nomenklature u okviru EU. godine. metalur ke kompanije koja je u vlasni tvu Rothschilda od 1880. koju je osnovao James Meyer. Berezovski.Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok. na usluzi su mu. sinovi Guya Rothschilda. Nalazi se na elu "Rothschild & Cie Banque".

Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus. kamate na depozite iznose od 12% na vi e. Nema fizi kih altera. U Hrvatskoj je Soro manje prisutan nego u ostalim zemljama. "Roberto Calvi . odnosno dobitci idu u "religijske namjene". Trigranit. ima hiljadu raznih ogranaka.na elu je Igor Openhajm. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital.6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. prve masonske lo e u Hrvatskoj su organizirane iz Ma aske) koja predstavlja bazu irenja hazarske dinastije. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem. 1941 godine. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite.Bog Bankar". ima ambiciozne planove na hrvatskom primorju. Profit. Osnovan je konzorcijum Ingra-Trigranit (Ingra. Jedino sjedi te je u Vatikanu. Uzroci lihvarskih kamata izgleda sezu sve do Egipta. Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. bez imena i bez slike. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. ali ele pro i i biti neprimje eni. U oblasti telekomunikacija je prisutan T.Mobile. Veliki dio ruralnog podrucja du Dalmacije vec ima svoje kupce. Hazar). ne isporu uju se nikakve potvrde.(Austo-ugarska. Kako bi privukli klijente. tako e. sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti.. kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella. kao identifikacijska isprava. ali zato ima puno klijenata.. Taj konzorcij je vlasnik rukometnih arena. IOR se po eo ra ati za vrijeme rata. Samo trenutak nakon otvaranja ra una. Preko Unicredit i Intesa banke preuzeli su Zagreba ku i Privrednu banku. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. Babilona i Sumera. ekovi ne postoje. crkva i diplomacija. Naja i adut iz nevladinog sektora je arko Puhovski. mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve . zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61. Pri izvr enim nov anim operacijama. koja je i la preko Vatikana. nema fizi kih altera. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA IOR je jedna vrlo specijalna banka. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. druga zna ajna Rothschildova kompanija u hrvatskoj privredi je Trigranit. Pored MOL-a koji je preuzeo naftnu kompaniju INU. nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige.

koji je otvorio tu sredi nju banku.. Po zvani noj izjavi Vatikana. oru je. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M.. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara. Vrijeme crkvene inkvizicije. otvorena je u drugom svjetskom ratu. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor. investira.kontrole. oprali su milijardu dolara mafija kog novca. ubojstva Calvija.. IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata. no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na. igra na burzi novca. prevare i korupcije. aristokraciji i mafiji. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama. ili je bolje re i i ta. a njega ine petorica laika i generalni direktor. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. porijeklom iz cijelog svijeta... Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi. a koji su bez financijke stru nosti. njome i upravlja. onda je njihov broj najmanje va an. 1400-ih godina. me u njima i mnogi znanstvenici. aktivno operira na svjetskom tr i tu. Kada se radi o ogromnom broju rtava. donijelo je tako er veliki broj rtava. Pouzdano se zna da je kroz povijest. Richard Nixon. a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno. Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkom da od IO R-a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala. slu ajevi Banco Ambrosiano.. Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine. O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima.Kennedy. Vatikanska centralna banka. Papu Pia XII. li nosti koja zapravo na kraju krajeva. skuplja dobitke. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima. Podsjetimo se. Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. banka je od samog nastanka upletena u velike skandale.. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka. Sindone. Joe Doto (mafija ki boss). ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa. osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti. ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca. zvali su Hitlerov Papa. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama. najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. zavr avale su na loma i. . Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj eri trgovine robovima i Europskog kolonijalizma. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. Samo izmedju 1971 i 1973 godine. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza.

Izme u 1968 i 1969 godine. IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. ef IOR-a. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi. a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet -a iz humanih razloga. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. jo je jedan dio sramne povijesti. Chrysler i Boeing. za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland. preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide i ratne zl o ine. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. Na alost. vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. Krajem ezdesetih godina. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana. U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa. u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank. zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije. Licio Gelli-em. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. Coca Cola. Roberto Calvi-em i Michele Sindonom. ve i pripadnici masonske lo e P2. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine. Marcinkus. IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge). ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM.Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to. "The Vatican connection". mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani. Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. u . Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. naj e e preko vlastitog teritorija. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa. Kolika je njihova ukupna vrijednost. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda. a po inje uloga mafije. te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame). te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. Urugvaja i Paragvaja.

. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara. crne rupe.petatv.. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher.kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi.ly. http://www.asp?video=agri_long Ovo su oznake za kosher meso: . iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme.. http://www. trebao izdvojiti 1159 miliona dolara.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav. sa d epovima punim kamenja. zivotnje umiru u agoniji.co.com/tvpopup/Prefs. Ovako idovi kolju ivotinje (kosher) i na takvu hranu se placa dodatni porez.. Vatikan se iz bankrota. Ovi filmovi nisu preporuceni za djecu i one slabijeg zeluduca. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano.deo=agri_short http://www.petatv. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a. koja je u stvari upravljala zemljom.com/tvpopup/Prefs.guardian.uk/business/2.. likvidatora Bance Ambrosiano.

. koji je u tri navrata (16.Sergio Romano: "I falsi protocolli" . kolovoza 1921. R.. i zato treba zavarati javnost. potaknuo me da iznesem dokaze u prilog autenti nosti Protokola. 17. Za ostvarenje tog plana sionski su se mudraci u pro losti nadahnjivali .C. F. Starost se Protokola procjenjuje na otprilike 300 godina.Protokoli Sionskih mudraca su autenticni Prikaz knjige . ve skupine koja ima za krajnji cilj . Tijekom vremena su dopunjavani. Op e je poznato da kad god masonerija zapadne u pote ko e u javnom ivotu nekog dru tva (planovi joj bivaju osuje eni). Member i COSMOS Member). Devet poznatih krugova iluminista i njihovih lanova (Cyrus R.koju je u nastavcima priredio i preveo Kazimir Cettin za va tjednik od broja 27 d o zaklju no 29. . Vance . Member. Danas se mnogo toga vi e ne mo e tajiti .) nastojao "senzacionalno otkri e" proglasiti "glupom izmi ljotinom". Protokoli nisu djelo idovskog naroda. i 18. ali identitet sastavlja a i redaktora uvijek je uvan u strogoj tajnosti. Sli no je bilo i u Velikoj Britaniji. Dir. osobito kad su i masoni dobrano u sve upleteni. L. kad asu Protokoli tiskani. u kojoj se nezaustavljiv val afera korupcije i malverzacije odvija pred o ima talijanske javnosti kao prepoznatljiv sinopsis osnova iz Protokola. Tada se iz Carigrada javljao neki "dopisnik" Timesa.Bilderbergeri. CENT. Tako sada biva i u Italiji.. C. javlja se neki spasitelj koji se odmah okomljuje na Protokole dokazuju i da su obi an falsifikat.posebno i znano djelovanje Henrya Kissingera i mnogih drugih ne idova u toj sprezi. T.zavladati svijetom i pod initi ga svojim interesima.

o emu je kra u vijest donio ameri ki tjednik "Time" od 22. lipnja 1992. tiskano 27. Godine 1875. naravno. proslavljena je 275. 17. obljetnica.tekstovima Izajije proroka (60. Po ruskoj verziji britanski novinar Victor Marsden priredio je 1921. Bavarska je vlada razaslala te spise vladama Britanije (spajanjem londonskih lo a u Veliku lo u na Ivanje 1717. London 1820. jahao je u Pariz nose i u torbi spise za Velikog Me tra Velike masonske lo e u Parizu. koji su se odnosili na kasniju francusku revoluciju (1789. Box 642. South Pasadena. Protokoli su prvi **** tiskani u Rusiji 1905. u kojem ka e: "Protokoli potanko iznose ciljeve bolj evizma i primijenjene metode. Razna su stajali ta glede podrijetla Sionskih protokola. 5) Njema ke. Dakle. Austrije. Scott-Poter. Henry Ford. Dumas. ali stvarnost je ve davno ta da su UN. Webster .1-2: 42. Me utim. str. tako da sadr aj bude itak i pregledan. tekli iluminista iz Frankfurta. kao diplomat okoli a kao ma ka oko vru e ka e. kako je to navedeno u Protokolima "Agentur". Francuske.Emissary publications. a kopija tog ruskog izdanja uva se u "Britanskom muzeju" knjiga u Londonu. World Revolution & Secret Societes and Subversive Movements by Nesta H. 1-4). jer kako je re eno " idovstvo je u masoneriji prepoznalo jedan od instrumenata bitnih za ostvarenje sna o op oj svjetskoj vladavini". Zbog kompromitacija zapisi su djelomice preina eni da bi se odgovornost lak e mogla prebaciti na vo e idovskog revolucionarnog pokreta u Rusiji.. Najbolje se o tome izrazio obra enik na katoli ku vjeru Robin Zolli. Iluministi su se ve ranije bili stra no uznemirili i zabrinuli kad su Sir Walter Scott i povjesni arka Nesta Webster u li u siguran trag zavjera iz doba francuske revolucije. by Sir W. 1921.: (213) 794 -3400).& B. koji govore o dolasku obe anog Mesije. kad je rekao da opreke koje stoje izme u idova i kr ana proizlaze isklju ivo iz razli itog tuma enja biblije. kolovoza 1921. u pivnici "Goose and Gridrion" i slu beno je zapo ela djelovati britanska masonerija. pod naslovom " idovska opasnost". U prilog tvrdnji ide i izjava biv eg francuskog ministra vanjskih poslova Dumasa dana u Parizu 17. pionir automobilske industrije. Bolj evizam je tada bio marksisti ki komunizam i nije bilo nado lo vrijeme za oru ani prevrat". Bizaran doga aj iz 1785. kad su Nilusu protureni spisi. stolje a sa zastra uju om to no u podudara s ambicijama koje su sadr ane u tom dokumentu. Metropolit Petrogradski i Lado ki Ioan (Sni jov) Za uskog pravoslavnog ovjeka pojava Sionskih protokola u Rusiji blagoslovljena je imenom . Tel.Novus Ordo Seculorum (One World Government = OUN. Lanze. P. Protokoli su povijesno potvr ena stvar. California 91030. lipnja 1993. u interviewu "New York Worldu". Poljske i Rusije. potvr uje neprijeporno postojanje dijaboli nog plana za osvajanje svijeta . Ove metode bile su u opticaju 1901. a zatim je predana bavarskoj vladi. odr an je kongres u Lausannei na kojem je donesena odluka o stapanju "Sveop eg idovskog Saveza" i masonerije. Nakon toga uslijedile su brojne racije i kod kompromitiranih iluminista prona en je dodatni materijal koji je otkrivao dalekose ne planove s jako pogubnim posljedicama po itav svijet. O. britansko izdanje ras lanjeno na paragrafe. svi su se oglu ili o te spise. velja e.). nego to da se cjelokupna povijest XX. ali bez obzira na protok vremena Protokoli u osnovi ostaju onakvi kakve ih je objelodanila i tiskala Bavarska vlada (The Life of Napoleon Buonaparte. ali osobno mislim da nije va no tko ih je sa inio. Williams. Dok je jahao Ratisbonom (Regensburg) po olujnom vremenu grom ga je usmrtio i torba sa spisima do la je u ruke mjesnog redarstva. pa iznosim slijede e injenice. Lord Sydenham poslao je pismo "Spectatoru". i kao takvi spisi su podmetnuti ruskom profesoru Sergiju Nilusu. J. ka e: "Jedino to mogu re i jest da se Protokoli u cijelosti uklapaju u ono to se sada doista doga a". Godine 1992.: "Ujedinjenim narodima prijeti opasnost da postanu instrument ameri kog imperijalizma za rje avanje svjetskih problema". instrumentalizirana organizacija)..

Ilja M. mobilizirati sav svjetski idovski tisak koji e o njemu izvje ivati. koji su pobijali vjerodostojnost Protokola. Boris Izrailjevi Liv ic. odlu no rekav i njenom autoru: "Objavi. lo e Bnai Britha. koja je postojala u granicama op e ideologije. Svjetskog foruma (Fond Gorba ova)... pomogli upoznati se s djelatno u i osobnim sastavom me unarodnih idovskih. sazivaju sjednice na kojima uporno razra uju pitanje o "borbi s antisemitskom promi bom i ponajprije irenjem Sionskih protokola".-1937. Trojica od njih bili su istaknuti masoni. gdje se u to doba nalazila najmo nija i aktivna idovska zajednica. Bilderbergskog kluba. bile krivotvorene i da su ih ve unaprijed potplatile idovske organizacije..). Nije uzalud Ginzberg odustao od tu be da joj se sudi shva aju i da e silna javna rasprava o tom djelu dovesti do nepo eljna publiciteta tajnih planova judaisti ko-talmudisti koga svjetskoga poretka.. Henrik Borisovi Sliozberg (1863.Georgedonavillea. u prvom redu "Sinovi saveza" i sionisti. Po svoj prilici su Sionski protokoli sa injeni me u najradikalnijim idovsko-talmudisti kim i masonskim vo ama i odra avali su njihova potajna o ekivanja glede vlasti nad cijelim svijetom i politi ke uspostave u odnosu na ne idove. pismohrane Guverovskog instituta (AGI .Stanford. Ipak... Njega ne treba dr ati slu benim dokumentom neke idovske organizacije ili skupa. koju su propovijedali Sionski protokoli.. Fry odigrala veliku ulogu u pravilnoj ocjeni Sionskih protokola i spoznaji o mizantropskoj ideologiji njenih tvoraca. pripremati svjedoke i struk njake. uspio sam prona i podosta dokumenata i materijala u svezi s povije u Sionskih protokola koji nikada do tada nisu bili objavljen. sionisti kih. koji e slu beno posvjedo iti "la nost Sionskih protokola i injenicu da ih je fabricirala ruska policija". Osobitu vrijednost imaju materijali sa Bernskog procesa. erikover (1881. bez obzira na vlastiti rizik..). Prvotno je provo enje procesa "protiv" Sionskih protokola planirano u Njema koj. Dokument. ne usu uju i se povjeriti tajnu niti tiskarskom stroju. Veliki svetac blagoslovio je izdanje knjige kojoj su bili prilo eni Sionski protokoli. nastao je u drugoj polovini 19. dolazak Hitlera na vlast . koji su mi.biv i Specijalni arhiv SSSR).. Veode u ulogu u pripremi procesa odigrali su Viner. Po etkom 30-ih godina me unarodne judaisti ke organizacije. Otprilike tijekom tri desetlje a Sionske su protokole dr ali u strogoj tajnosti.. SAD). Golemu zahvalnost izra avanu Rusima u SADu. Autor zahvaljuje svim osobama i organizacijama koji su se potrudili u svezi s potragom dokumenata i materijala na temelju kojih je knjiga napisana i iza la na vidjelo.. stolje a. pismohrane Svetotrojskog manastira (ASTM . koja nam potvr uje da su izjave svjedoka i stru njaka.svetog pravednika Ioanna Kron tadskog. knjigu e itati i kupovati"[1]. a tako er i prepiska sudionika tog procesa... i po etkom 1933. formirana je specijalna skupina idovskih aktivista kojima je bilo nare eno organizirati me unarodni proces. prenosili su ih iz ruke u ruku u rukopisu...) i Vladimir Jevgenjevi abotinski (1880. Nadalje u nastojati izlo iti nastanak ovog zagonetnog dokumenta. Rade i na knjizi. Osobitu zahvalnost autor upu uje kustosima Dr avnog Arhiva Ruske Federacije (GARF) Sredi nje pismohrane povijesno-dokumentarne zbirke (CHIDK . Godine 1932. koji je poslije nazvan Sionskim protokolima (ili protokoli sionskih mudraca).-1940. Trostupanjske komisije. koji se vodio na temelju tih protokola. a koji su bili uvani u pismohranama Rusije i SAD-a..-1943. Masonska lo a "B¶nai Moshe" (?) (Fry ju naziva "Bne-Moj e") nije prema Sionskim protokolima imala druga iji odnos od drugih idovskih masonskh lo a. Svejedno su istra ivanja L. (1879-?). SAD). Osobita zada a te skupine bila je u tome da pripremi svjetsko javno mnijenje.

du Chayla i ostali. Nikolajevski.L. Theodor Fritsch i sam doktor Zunder (?). Cherikovera (?9 2500 franaka. Ujesen 1934. a koje su financirali me unarodni idovski bankari Warburg. Za predujam su koautori dobili od jednoga organizatora Bernskoga procesa I. Ujesen 1933.I.07. Zatim je Zunderu bilo predlo eno kao svojedobno i Fordu. gotovo istodobno pokrenuta je tema o "podrijetlu Sionskih protokola". idovske su organizacije vje to koordinirale svoja djelovanja.B. Borisov. Weizmann. Svatikov. Odlu ili su provesti psotupak u vicarskoj. Jo prije po etka procesa idovski znanstveni institut i Kongres ameri kih idova u New Yorku. Nikolajevskom i S:G. Na prvom je zasjedanju sud odlu io razmotriti pitanje o podrijetlu Sionskih protokola. Judaisti ki su bankari udijelili idovskim organizatorima procesa znatne iznose novca za pla anje odvjetnika i ve ine vje taka. Bodenheimer (?) G. B. Nepobitno je da su.izmijenio je planove idovskih vo a.Cherikover (?). DreyfusBrodski i predsjednik organizacija vicarskih sionista Markus Kohn.G. lipnja. da se odrekne svojih uvjerenje. te je izjvaio u svojoj odluci da su Sionski protokoli ² "gruba krivotvorina". Odlu eno je bilo izabrati tu vje taka.1933. Su enje je po elo u Baselu 11. godine idovski odvjetnik prof. Matti i George Brunschwig predali su na Bernski sud albu s zahtjevom ponavljanja kaznenog gonjenja za raspa avanje Sionskih protokola od strane Nacionalne fronte. Wiener i Liv ic (?). uporno tra io da sud donese odluku o konfiskaciji Sionskih protokola i knjiga Zur-Beeka i Fritsch. V. zapo inju i istodobno dva procesa zbog Sionskih protokola. U svojstvu "svjedoka" sa idovske su strane bili pozvani ugledni judejski i masonski djelatnici (Ch. organiziranoj sjednici sudac je. rabin Erenprice ('). A.I. Miljukov. 09. bio je pofesor Baumgarten. Su enje u Baselu se mnogo **** odlagalo da se na kraju ne bi ni odr alo. Glavni vje tak tu iteljstva. P. u njihovo je ime. Meyer-Ebner. godine.07.1933.). Probijanje snaga idovskih udru enja ostvaruje se Baselskim procesom. Sudsku su raspravu u biti tako odgodili do jeseni 1934. Burcev. Tu itelji na tom procesu bili su predsjednik idovske zajednice u vicarskoj M. kojega je izabrala idosvska strana. po jednog od tu itelja. U tim je lancima ruski . godine idovski tisak i liberalno-masonska sredstva masovne informacije koja su mu bila sklona uporno pu taju glasine o predstoje oj aneksiji vicarske Njema koj. godine). Za predsjedavaju eg na tom suenju u svezi sa Sionskim protokolima bio je odre en sudac Meyer. Da bi zapo eli taj postupak judejske su vo e kao povod uzele lanak doktora Zundera u asopisu "Eiserner Baren" (09. Po etkom 1933.N. s dodijeljenim mu pomo nicima . tu enoga i suda. Na toj vje to. stav i na idovsku stranu. idovski organizatori procesa nisu alili novac za pla anje "svjedoka" i vje taka. koji nije skrivao svoje pro idovske simpatije. Odvjetnik idovskih organizacija. koje je napisao pod pseudonimom N.I. u kojemu taj znanstvenik govori o pitanju judaisti kih planova svjetske dominacije i pogre no se pozvao na rije i tokolruskoga rabina Ereinpricea (?) ("Eiserner Baren. Posebice su veliki novac idovske organizacije potratile na pla anje usluga (zapravo podmi ivanja) "svjedoka". ruskim povjesni arima B. Mnogim "svjedocima" bila su dopu tena putovanja radi prikupljanja materijala i preslu avanja osoba. Njega je zatomila glasna zbivanja i ishodi Bernskog procesa u svezi sa Sionskim protokolima. M. naredio da se do dono enja odluke zapovijedi ovrha svih preostalih 760 primjeraka Sionskih protokola. Sliosberg (?). stavljaju u du nost dvojici ljevi ara. S. Na su enje su bili pozvani prvi njema ki izdava Sionskih protokola Gottfried Zur-Breek (Müller fon Hansen). o emu su sa uvani dokazni dokumenti. Svatikovu napisati knjigu o "krivotvorenju protokola". godine u idovskim novinama "New York Forward" objavljena je serija lanaka Nikolajevskoga. ije bi izjave mogle i i u prilog idovske strane.

preko slu benih diplomatskih predstavnika vicarske u Moskvi. Burvec. Bezuspje na tra enja produljena su sve do kraja 1934. iz pisma je razvidno da su svi "svjedoci" dobivali novac od idovskih organizatora procesa. lenov i mason P.S. Fritz Platten. Nikolajevskog i Burceva. "Od tada.L. idovski organizatori Bernskoga procesa imali su iroke mogu nosti dobiti podatke o tomu kako su u sastavljanju Sionskih protokola sudjelovale ruska policija i osobno general Ra kovski. pod ijim je vodstvom skinuta i ponovno stavljena plomba na vagon Lenjina i njegove " idovske stra e" preko Njema ke u Rusiju. veoma stari knez S. Po etkom 1934. nakon op ih procedurnih pitanja rije je dobio Ulrich Fleischauer. Iz toga je pisma bilo bjelodano da je izme u idovskih organizatora i takozvanih svjedoka. Ursov. Budu i da su se okrenuli sovjetskim pismohranama. tager (?).N. godine na pripremu Bernskoga procesa vrbuje se V. ² ja sam to je bilo mogu e vi e nstojao doznati sve o "Protokolima".). Ipak. Ravnaju i se po tim dokumentim. a koje je on uputio B. a to s uMiljukov. travnja ujutro. Smidovi (1874. U ime idovskih organizacija izjavio je vje tak Loosli kako je vje tak Fleischlauer "sastavio pamflet u ime antisemitske ideje. Judaisti ko-masonski vo e su jednoglasno tvrdili da Sionski protokoli nemaju veze s ideologijom judaizma i sionizma.I. Burcev. Zasjedanje Bernskog suda zapo elo je radom 29. Nikolajevskoga.-1935. me utim sud je odlo io ro i te za pet mjeseci. postojao tajni sporazum.D. vi e od 30 sati. godine. lan VCIK i CK VKP (b). da judaizam i masonstvo nisu povezani. ² pisao je Burcev. Tijekom nekoliko mjeseci djelovanje se odvijalo pod oznakom "povjerljivo". Osim toga. U toj su skupini radili sionisti A. na zamolbu idovske strane. Sudac je podr ao nezakoniti zahtjev vje taka Looslija i . organizatori Bernskog procesa bili su primorani priznati da ne raspola u nikakvim dokumentima koji bi potvrdili njihovu verziju. posvetiv i na taj na in 10 punih sjednica.). Nakon izjave profesora Zundera u ime tu enih sudu se obratio njihov odvjetnik i predlo io za vje taka istaknutoga njema koga stru njaka za idovsko pitanje pukovnika Ericha Felischhauera. Ipak nisu uspjeli prona i vrijednu injenicu (izravno ili neizravno) koja bi potvrdila njihove klevetni ke pretpostavke. J. nego tajnim kanalima preko Miljukova. Nikolajevski i Svatikov. Materijali iz Rusije nisu uvijek i li legalnim putom. sionisti su prou avali ne samo dokumentaciju ruskih obavje tajnih slu ba nego su utvr ivali rodbinske veze osoba koje su na ovaj ili onaj na in sudjelovale u irenju Sionskih protokola.S. Poku avaju i pripisati autorstvo Sionskih protokola ruskoj policiji. Liv icu (?). Nakon polemiziranja strana bilo je udovoljeno zahtjevu obrane. travnja i trajala je do 14. Poput Nikolajevskoga i Svatikova i njega su financirale idovske organizacije. zlo ina ki dogovor. svibnja nave er. Iz Moskve i Lenjingrada na adresu Bernskoga suda stizale su knjige i preslike spisa. Tagre. idovski bolj evik. a zavr io 6. Znatan dio pismohrana ruske carske policije bio je pregledan. godine. Zakulisnu spletku idovskih organizatora u svezi s Bernskim procesom razotkriva pismo koje se sa uvalo u arhivu B.suradnik idovskih udru enja zapravo poticao na raspravu sa braniteljima Sionskih protokola . bili pozvani "pravni zastupnik" sionist A. godine. Od strane SSSR-a pomo sionistima na elu je bio P. biv i guverner Besarabije i prijatelj ministra unutarnjih poslova. svibnja. biv i ministar pravosu a Privemene vlade. Maljantovi (1870-1939. Na poziv iz Moskve u Bern su.I. do travnja 1935. Me unarodna sionisti ka organizacija uspjela je uspostaviti vezu s sovjetskim idovima i organizirati u SSSR-u skupinu pomo nika kojima je bio dopu ten rad u tajnim pismohranima u svrhu prikupljanja materijala za Bersnki proces. na proljetna zasjedanja Bernskog procesa 1935. zbog nama nepoznatih razloga do toga putovanja nikad nije do lo.V. On je zapo eo izlaganje o rezultatima svoga vje ta enja Sionskih protokola 30. autor antiruske knjige o procesu Beiliss.G.

koji su bili neprijatelji Rusije. bilo je zasutavljeno. tu ili su ga sudu . Kako je i sam priznao bio je sudionikom prvih sionisti kih kongresa. pijune i kako im je uvijek bio prijeko potreban novac u pogledu provo enja procesa. koju su mu zapovjedile idovske organizacije koje su organizirale Bernski proces. klevetni ki karakter. N. pripisav i stvaranje najzlo ina kijeg dokumenta. Judejski vo e su okrivljavali povijesnu. ru itelji njenih povijesnih na ela: Miljukov. Do 1917. svi dokumenti koji se obrazla u nasudu. Naime prema vicarskim zakonima. Stoga je . tovi e sam Burcev. Burcev.A. udovi no podrugivanje zakonu i pravednosti. Njegovi judejski organizatori poku avali su dovesti u zabludu svjetsko javno mnijenje. neki su ga ispljuskali. Iz tih je pisama jasno proizlazilo u koje su slo ene uvjete bili stavljeni branitelji Sionskih protokola.P. Osim ve navedenih dokumenata. kako mo emo primjetiti. njemu biv i na elnik za za titu dru tvene /nacionalne/? sigurnosti i poretka u Petrogradu general major Globa ev dao preko nekog svog Koltipina-Ljubovskog informaciju o istrazi. koji se istaknuo razotkrivanjem tajnih agenata ruske policije i inozemne obavje tajne slu be. bila ne slu ajna ve suglasni produ etak njegove ranije antiruske djelatnosti. Wittea. tobo e. oklevetani ljudi su protestirali. pod krabuljom "slobodnog novinara". Tedlija. vrlo ta toga ovjeka. a sve s namjerom da odvuku pozornost od udovi nih zlo ina. Nikolajevski. susretao se sa sionistima u kojima je on vidio "iskrene ljude od ideje" .F. U svojoj antiruskoj djelatnosti Burcev se esto oslanjao na judaisti ko-masonske krugove. carsku Rusiju za sve mogu e smi ljene grijehe protiv idova. Protuzakonito stajali te sudaca. koje je referirao Fleischhrauer. u povijesti ovje anstva.K. Burcev smi lja pri u kako je. kako su im namje tali provokatore. S. koju je napisao za vrijeme ministra financija J. Djelatnost Burceva.J. Svatikov. a u biti je bio njihov agent. Nakon prevrata polo aj se promijenio. sprje avalo je asno razmatranja stvari i zapravo je od Bernskoga procesa napravilo farsu. nosila je silan antiruski. Organizatori Bernskoga procesa htjeli su sudu dokazati da je podrijetlo Sionskih protokola razmatrala Ruska vlada.objavljivanje materijala. ako ne ubrojimo onu kritiku o protokolima G. dakle.. judejsko organizatori Bernskoga procesa odlu ili su se okrenuti izravnoj krivotvorini. Stepanova ja sam prona ao dosta velik broj pisama koje je dobivao tijekom Bernskog procesa od B.B. Brandta. Markova. Burcev.. koja je htjela tobo e dokazati da su oni krivotvorina. Izgubiv i svaku nadu da e prona i dokaze koji bi utemeljili mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole. A. Ovaj put V. Nisu uzalud glavne aktere "svjedoke". na temelju krivotvorenih pokazatelja koji su i i stvorili mit o Sionskim protokolima. koji je obo avao samoreklamu i zvuk vlastitog imena.. koje su za njih napravili protiv Rusije krvo edni suplemenici ² idovski bolj evici. Mosolova govore nam o tomu da nikakve istrage o podrijetlu Sionskih protokola Ruska vlada nije vodila. podrijetla Sionskih protokola. ruskoj vlasti. prema odluci Nikole II. itaju i Sionske protokole. Pismena svjedo anstva masona. Izvr itelj je bio V. u osobnoj pismohrani N. pravi zabilje ke koje je tobo e napravio Nikola II. Mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole bio je nu an judejcimatalmudistima da bi jo jednom prevarili ovje anstvo i skrenuli njegov gnjev od stvarnih krivaca zlo ina spram svijeta. postavili idovski vo e na tom procesu. . biv eg ne elnika ureda Nikole II. zada a. njemu je mnogo toga "izlazilo" iz ruku . godine u Rusiji.L. mogu biti obznanjeni javno u sredstvima mass-medija. Sliozberga (?). kada su objekti ve ine njegovih la nih optu aba bili dr avni inovnici i policijski suradnici. kako su ih ometali u pozivanju svjedoka i vje taka. sudskog vje taka i sudskih slu benika. Bernski je proces javno nosio antiruski karakter. J.

Burcev je vrlo lo e napravio krivotvorinu. Najve i argument krivotvoritelja bili su podaci o navodnoj istrazi porijekla Sionskih protokola koju je provodila carska vlada. U biti nikakve istrage nije ni bilo. O tome nam svjedo e pisma biv eg na elnika carskog ureda A.A. Mosolova. Poku avaju i pridodati vjerodostojnost svojoj izmi ljenoj tvorevini, Burcev si je dopustio nekoliko ozbiljnih povijesnih pogre aka. Na primjer on je izjavio da se istraga vodila tijekom 1906. godine po direktivi Stolipina, na upornu molbu Lupuhina. Me utim, 1906. godine Lopuhin vi e nije bio na elnika Odjela policije nego umirovljeni (zbog prekr aja) inovnik i stoga nije mogao inicirati tu istragu. Na sudu je Burcev tvrdio da je jedan od sudjelovatelja u prijevozu navodnih la nih Sionskih protokola bio kolega po slu bi Globa evu, ega u zbilji nije bilo. Iskazi Burceva na Bernskom sudu bili su objavljeni u mnogim novinama pa i u New Yorku, gdje je tada ivio Globa ev. Njujor ke novine "Nova ruska rije " ( idovska novina, ruska samo po nazivu, glavni redaktor ² M. Weinbaum) objavljuje lanak Burceva, "Istina o Sionskim protokolima". Pro itav i taj lanak, Globa ev je odmah napisao pobijaju e pismo uredniku "Nove ruske rije i".

Jewish Ritual-Murder : a Historical Investigation http://www.jrbooksonline.com/schramm/schramm.htm Jewish Ritual Murder by A R N O L D S. L E E S E http://www.jrbooksonline.com/PDFs/Je...urder%20JR.pdf

The Talmud Unmasked: Rev. I. B. Pranaitis http://www.talmudunmasked.com/

Table of Ritual-Murders Established in this Investigation http://www.jrbooksonline.com/schramm/app9.htm

U smislu povijesnih kronologija Encyclopaedia Judaica / izdata 1973 Hazaria - A. H. Poliak, profesor srednjovekovne zidovske povijesti Ali prije toga nesto lakse npr. "13. Pleme" od Kestlera. http://www.ivantic.net/Ostale_knjiig...e_latinica.pdf George Washington "Sasvim je zalosno to ih niti jedna dr ava, starija od ove, nije pokorila kao kugu drustva i svog velikog neprijatelja, cijim je prisustvom usrecena Amerika" Martin Luther King- borac za gradjanska prava

Strastvena zelja vapijucih srca Jevreja nada se da e doci onaj dan, kada ce oni moci da se odnose prema nama tako, kao to su postupali na vrijeme Jesfiri u Perisji. I koliko je Jevrejima bliska knjiga Jesfir, koja opravdava njihovu krvolocnost, osvetoljubivost i apetite razbojni kih nada!. Nikada sunce nije svjetlilo narodu, krvozednijem i osvetnickijem, koji se zanosi idejom uni tenja i ugusenja ljudi druge vjere. Petar Prvi - Ruski vladar Vise volim da vidim u mojoj zemlji mudjahedine i mnogobosce, nego Jevreje. Poslednji su prevaranti i lupezi. Oni nece dobiti odobrenje da se nasele i organiziraju svoj posao. Bez obzira na moja naredjenja, oni nastoje da to ostvare potkupom mojih cinovnika sa ciljem da postanu ravnopravni. Benjamin Franklin visoki americki dr avnik, filozof, izumitelj, fizi ar, ekonomist i pisac, suautor deklaracije nezavisnosti. 1820. Ma gdje bilo, u zemlji, u kojoj se naseljavaju Jevreji, nezavisno od njihovog broja, oni snizavaju njen moral, komercijalno postenje, izoliraju se i ne dopustaju asimilacijuju. Ako ih mi putem Ustava ne iskljucimo iz SAD, onda za manje od sto godina oni e navaliti u velikoj kolicini, uzece vrhunac, proguta e zemlju i promijeniti oblik naseg upravljanja. Ako ih ne iskljucite, onda za manje od dvjesto godina nasi potomci ce raditi na poljima, izdrzavajuci njih, dok ce oni trljati ruke u svojim kancelarijama. Upozoravam vas, nacijo, ako jevreje ne iskljucite zauvek, Vasa djeca ce vas proklinjati u Vasim grobovima. Napoleon Bonaparte 1769 ± 1921 Jevreje treba razmatrati kao naciju, ali ne kao religioznu grupu. Oni su nacija u sredini nase nacije. Citava sela otimaju Jevreji, oni su uspostavili kmetstvo, oni su prava jata gavranova. Siromastvo koje izazivaju Jevreji, ne potice od jednog individualnog Jevreja, ono je sustina citavog tog naroda. Oni su kao gusjenice ili skakavci koji jedu Francusku. Jevreji su nacija spremna na najuzasnije zlocine. Moramo ih se rijesiti. Winston Churchill je u II WW-u molio boga (i Staljina) za pomoc da unisti naciste a ovo su njegove rijeci: (govor u predsjednickom domu 1919.g.) Nema potrebe preuvelicavati ulogu, koju su odigrali internacionalni Jevreji ateisti u stvaranju boljsevizma i njihovog ucesca u ruskoj revoluciji. Vise od toga, glavna inspiracija i pokretacka snaga dolaze od jevrejskih vodja. U sovjetskim institucijama dominacija Jevreja vise je nego porazavajuca. I glavni dio u sprovodjenju sistema terora, koji je pocinjenj izvr ili su Jevreji i u nekim slucajevima Jevrejke. Takvu djavolsku slavu Jevreji su postigli.

Obavezna preporuka (obilje dokumenta, novinskih clanaka, rodoslovno stablo Hitlerovih iz

1930 - Adolofov pradjed je bio mocan Zidovski bankar) http://video.google.com/videoplay?do...2809518563654# Dva svjetska rata Arijci su vodili iskljucivo sa ciljem stvaranja drzave Izrael. A projekom njezina stvaranja upravljaju Rothschildi. Za ilustriat tko su oni i sa kakvom moci raspolazu, dovoljno je reci da se procjenjuje da ta jedna familija drzi oko 50% bogatstva citavog svijeta. Bogatstvo idova Bill Gates-a se procjenjuje na nekih 60 milijardi, no bogatstvo Rothschilda se procjenjuje tisucama milijardi. Oni se nalaze na samom vrhu zidovske piramide moci. To njihovo bogatstvo je preveliko da bi bilo produkt rada samo jedne obitelji, vec je ono produkt rada citave idovske rase, a povjereno je njima na upravljanje zbog efikasnosti koja se dobiva centralizacijom novca na jednom mjestu. Pocetna baza tog bogatstva je novac koje su idovi pokrali jos u anticko doba, u doba bogatog arijskog Egipta, Grcke i Rima. Ono se povecavalo tokom iducih stoljeca da bi danas doseglo zapanjujuce razmjere. (Bank of Amsterdam, Bank of England, Americki FED ...itd.) Zanimljiv podatak je da su Rothschildi jos u 19-om stoljecu bankrotirali i samog Papu. On je upao u neke financijske teskoce, a oni su mu priskocili u pomoc i posudili pozamasnu svotu novaca. Naravno uz velike kamate, koje Papa tokom vremena vise nije mogao vracati. Onda su mu velikodusno "oprostili dug", ali uz uvjet da od sada ima sav svoj novac drzat u njihovim bankama. Znaci cak i sav novac kojeg milijardu krscana prikuplja, na kraju zavrsava u njihovim rukama. Oni su odlucili jos u 19-om stoljecu da treba obnovit Izrael. Razmisljali su o raznim strategijama kako to uciniti, a najbza je bila jednostavno kupit Palestinu od Otomanskog carstva. Turci su je bili voljni prodat, a novac koji su trazili nije bio ni 1% od ukupnog Rothschildovog bogatstva. No postojala su tri velika i nepremostiva problema koja su sprjecavala realizaciju tog plana. Glavni problem je sto idovi nisu htjeli selit iz Europe u Palestinu, jer tko bi bio lud napustit predivnu i bogatu Europu, te otici u nekakvu suhu pustinju kopat po pjesku. Drugi problem je sto su se okolne Arapske drzave snazno protivile stvaranju Izraela i odmah bi krenule u rat protiv njega. Treci problem je sto bi Krscani u cinu kupnje Palestine od idovskih bankara i onog sto bi eventualno sljedilo (krunidba idovskog kralja, rusenje Al Aqsa dzamije, podizanje treceg hrama) prepoznali ostvarnje biblijskog prorocansva o dolasku Anti-Krista. Krscani bi se pridruzili arapima i zajedno bi napali idove. Dakle trebalo je smislit kako rijesit sva ova tri problema. Kroz iduce stoljece je formiran jedan genijalan plan, cije obrise cu ukratko ovdje ocrtati... Prvo osigurat stvaranje samog Izraela, ali na podmukli nacin, a ne direktnom kupnjom zemlje. Koristeci svoju medijsku, financijsku i politicku moc idovi su iskoristili stoljetna neprijateljstva Europskih drzava i uspjeli pokrenut prvi svjetski rat. Isprva snazno podupirajuci Njemacku u tom ratu, uspjeli su slomit carsku Rusiju i u ratnom kaosu organizirat tamo boljsevicku revoluciju. Tako su Rusiji ucinili ono sto su davno sanjali i ta ogromna arijska drzava je pala u ruke idovu Lenjinu, Trockom i kasnije Staljinu. Zatim se sva Njemacka moc usmjerila na zapadnu frontu, na prakticki samu Veliku Britaniju. Njemacka je tada bila pred pobjedom u prvom svjetkom ratu i Britanija je bila na koljenima i prakticki gotova. Tada su idovi rekli Britanskom vodstvu: ako nama date Palestinu nakon rata, mi cemo pomocu nase medijske moci uvest SAD u ovaj rat na vasoj strani. Britanci nisu imali drugog izbora i pristali su potpisavsi "Balfourovu deklaraciju" koja je Rothschildima obecala Palestinu nakon rata. idovi su odrzali svoj dio ugovora, te su uveli SAD u rat uz pomoc svojih masovnih medija i uz pomoc svojih agenta u americkoj vladi. Tako su izdali Njemacku koju su do tog trenutka snazno podrzavali u ratu. Tako je "zaobilaznim putem" stvoren Izrael, no ostao je nerjesen problem populacije posto se idovi nikako nisu dali

itd. najbolji mladi Arijski ljudi su ginuli u strasnom brato-ubilackom ratu. Drugo bombe koje padaju kao kisa po njemackim gradovima ubijaju samo arijce. a isto tako su znali i informirani njemci za vrijeme drugog svjetskog rata da su nacisti idovi. Bush iz SAD-a . Sarkozy.natjerat na selidbu iz Evrope u pustinju. U Nacistickim (crypto. Nacisti (crypto.itd. a sad je i Njemacka osvojena. te tako osiguravaju tri cilja.. Njemacka je pala u ogromnu inflaciju. Britanija i Francuska objavljuju rat Hitleru. vec je cilj unistit Europu. Prvo uzimaju im sav imetak. show moze poceti.... U Americi i Britaniji su isto tako na vlast odjednom dovedeni idovski predsjednici. ( idov Hitler) Treba reci da nije samo Hitler idov. a teski problemi zahjevaju teske solucije.idovi) skupljaju sve europske idove u koncentracijske logore koji nicu na izoliranim mjestima.. Znaci oni koji su izgledali kao "Arijci". novine. u vrlo nehumanim uvjetima. Naizgled nepremostiv problem. Znaci ideoloska sila koja je potrebna da idove izbaci iz Europe je dovedena na vlast u svim glavnim Europskim drzavama od strane samih idovskih bankara. Rockafelleri.) Tako su svi "slabi" izbaceni iz budeceg genotipa izabrane rase. jer njima je namjenjena druga sudbina. Goering . radio) u rukama idova. U Versajskim pregovorima nakon prvog svjetskog rata idovski agenti su nametnuli takve uvjete Njemackoj.) Znaci Rusija je osvojena jos ranije ( idovi Lenjin i Staljin). ali nisu si mogli pomoci. Koristeci se mrezom masonskih loza situacija je namjestena tako da plivajuci na tom valu siromastva i ocaja na vlast dodje Hiter. Eichman..itd). siromastvo i beznadnje. (Warburzi. Zvuci nevjerojatno? Pa i nije bas ako pogledate sto se desava oko vas. isto kao sto je Sarkozy demokratki pobjedio. Znaci istovremeno su se desavale dvije stvari.. a da to nitko nije primjetio? No kao sto vidite mi ovdje to jesmo primjetili.. Hitler je demokratski pobjedio na izborima. te deponiraju taj novac u Rothschildove banke u Svicarskoj. Dio nakaznih stanovnika istocno europskih getoa koje mozemo vidit u filmu "The Ethernal Jew" (link je dolje) su ubijeni. a eliminacijom ostalih. nego tu zivit. Himler.. sto je citav svijet bacilo u ekonomsku depresiju. a idovi su dotle smjesteni na "sigurno" u logorima. idovska elita je zakljucila da se takvi moraju istrjebit. a veci dio slabih i nemocih je umro od raznih bolesti u logorima (tifus . Doslovno brat je ubijao brata kao dva robota programirana sa dva idovska programa zvana: "komunizam protiv nacizma". Istovremeno idovi su u logorima bili selektirani tako da iskljucivo "najbolji" prezive. Hitler i Staljin sinkronizirano napadaju Poljsku.itd. Trece idovska elita cvrsto vjeruje u eugeniku. krizajuci se medjusobno u malim zajednicama. Da bi dodatno pogorsali stvar organizirali su slom americke burze. (Roosevelt i Churchill) Dakle sve je spremno. koji su bili inteligentni i zdravi su ostavljeni na zivotu..idovskim) koncentracijskim logorima se provodilo to "izabiranje" i selekcija naroda prema genetskoj kvaliteti. Ovo sigurno stavljam u navodnike. Obojicu su na vlast doveli mediji (TV. Poanta citavog ovog rata nije pobjeda ovih ili onih. vec su svi iz vrha Nacisticke stranke idovi: Goebbels. Naravno novac i financije. koji su bili relativno lijepi i visoki.. Blair. Jednog dana vasi potomci ce se isto tako pitati kako je moguce da su celnici svih drzava koje su vodili treci svjetski rat bili idovi (Bush. idovi na istoku Europe su stoljecima zivjeli u getoima. da ona to niti teoretski nije mogla platiti Britaniji i saveznicima. to jest u poboljsanje idovske rase selektivnim odabirom pametnih i zdravih. logisticka i medijska podrska te sve ostalo za njegov dolazak na vlast su osigurali idovi preko svojih bankara. prije nego sto "izabran narod" moze krenut putem Izraela. ciji uzrok je bio nasljedne genetske prirode. Stvorit takve uvjete da vecina idova radje pozele zbrisat u pustinju. a totalno . Znaci imamo totalno negativnu selekciju za Arijce (prakticki samo defektni i nesposobni za vojsku su prezivjeli taj rat).. To je u poprilicnom broju slucajeva rezultiralo raznim fizickom i mentalnim "manama".

dolazi onaj posljednji Antikrist . Prezivjeli idovi koji su zadovoljavali standard "izabrane rase" su iz koncentracijskih logora slani direktno u Palestinu. TALMUD Proro anstvo je najavilo dolazak Antikrista. Talmud recimo kaze da prije nego sto se idovi vrate u Izrael.pozitivnu selekciju za idove (defektni i nesposbni su svi ubijeni. svo njeno bogatstvo je bilo unisteno. svoj novac. Drugi svjetski rat je dugorocno gledano bio jedan ogromni eugenski projekt Ziona. sad su dobili silom . Sad je kucnuo povoljan trenutak za rodjenje Izraela.morali su selit u Palestinu. Nakon rata koji je zavrsio tocno onako kako je planirano. vra anja i otvorenog poziva na nasilje i genocid nad kr anima i svim ostalim ne idovima! Talmud je nastao kao isto ljudsko predanje . Poslije mnogih malih antikrista. te je tako maknuta druga nepremostiva prepreka. idovska elita je isto tako morala osigurat da sva Talmudska prorocanstva budu ostvarena tocno u slovo. a idovi su naravno oduvjek bili njihove nevine zrtve. unatoc neogranicenoj matrijalnoj moci i bogatstvu. drevne Izraelce.nasuprot Objavi koju je Bog dao preko Mojsija i proroka. drugi svjetski rat se vodi da se osigura populacija za tu zemlju (izgon Europskih idova). koji krecu u rat protiv novo-uskrsnulog Mordora.Talmudu. jer su vidjeli da im u Europi vise nema opstanka posto su izgubili svoje kuce. Jer oni su ti koji stvaraju sve te dalekosezne planove. To je djelo crne magije. samo obicne lutke na koncu.sve eni ko . a treci svjetski se vodi za prosirenje malene zemlje do "prorecenih" granica Eufrat-Nil. . Trebalo je dogadjaje poslozit tako da idova stvarno jako puno pogine. sad su idovi konacno postali zrtve. zapisuju ih u svoje knjige i propovjedaju idovima kao religiju koja se mora bez prigovora sljedit. Da Rothschildi slucajno nisu postovali naredbe rabinskih "prorocanstva". svi oni koji se bore protiv ovje tva i ivota samog. ili ih 'tuma e' kroz prizmu ljudskih pri a i bapskih predanja . 6 milijuna ce ih poginut u holokaustu. Znaci ono sto nikako nisu htjeli milom.Talmuda! Zato je Bog i ukoravao preko proroka. i Sotonom nadahnutije mr nje na kr ane od talmudske crnomagijske zmije iz tame ludila umova eljnih vlasti i krvoproli a nad normalnim ljudima. pokretaca i planera citave ove zavjere. jer ne postoji vise opasnost da se krscani pridruze zdravo mislecim arapima. jo . pojeo bi ih mrak u roku odmah. svi oni koji se bore protiv Isusa Krista.totalitarna. svoju imovinu. kao predstavnika ljubavi i milosr a za ovjeka. a samo genetski najkvalitetniji su prezivjeli). a onda putem svojih medija uvjerit preostale idove da se prorocanstvo obistinilo. Vise nisu u krscanskim ocima izgledali kao prijetnja koja u Izraelu stvara centar buduce svjetske vlade. Tako idovi odbacuju Knjige Staroga zavjeta. a dobar dio njih i svoje ivote. Europski krscani su odjednom postali uvjereni da su oni sami zlocinci. Znaju da se prava i istinska moc nalazi u rukama idovskih rabina. No sto je jos vaznije za elitu. Zato se nije uditi stra nim krvoproli ima koja su po injena u ime sumanutih ideja pomra enih umova! Izvor toga zla je u Knjizi mr nje . Jer Rothschildi znaju da su i oni. univerzalna. jesu . Nisu se puno bunili. Znaci prvi svjetski rat se vodi da se osigura Izraelu pocetna zemlja (Balfourova deklaracija).Antikristove sluge! Ali nema ve e. sa ciljem genetskog srozavanja arijca na nivo goya. citava Europa je bila porusena. na kraju vremena . a uzdizanja idova na nivo Arijca. svjetska vlast ZLA! Svi oni koji se bore protiv pravde i istine.

" (Talmud. ab 120a). sin ne iste ivotinje. rabini. Sanhedrin 58b)." (Tokdo Je u). 74." (Talmud. On je ma ioni ar. Njih oko 2500 rade i od 100." (Talmud." (Sahar). a ito e krupno biti kao dva bubrega od najve eg vola. a ostali narodi svi e njemu i njima slu iti i podlo ni biti." (Talmud. "Krist je na jednom ubri tu sahranjeno crknuto pseto. "Nema goreg i lo ijeg posla od obra ivanja zemlje. "Tada e idovi neizmjerno bogati biti jer e blago cijelog svijeta u njihovim rukama biti. jer kad tko 100 srebrenjaka ima u trgovini mo e . Joreh deah 146).Talmud se sastoji iz dva temeljna dijela: Mi na i Gemara. On je: Ben pandreat." (Talmud. nego e ih potpuno istrijebiti. Majene Je . to je u vezi s kr anskom crkvom. iza Krista. (Ben pandera) tj." (Talmud. UNI TENJE KR ANSTVA "Za idova postoji zakon da sve ono. 4). "Kad Mesija do e onda e zemlja roditi kola e i vunene haljine. Jebamot 24b. Sabat 104b). uni ti. BOGOHULJENJE "Krist je sin prostitutke. "Prije toga bi e strahovit rat. jer su porijeklom od avola." ( ulhan aruh. "Krist je bio luda. "Tad e svaki idov imati 2800 slugu i 300 slu kinja. "Krist je sin jedne menstruacije. Aboda 3b). O RADU "Rad je veoma tetan i malo donosi . Getin 680)." (Talmud. godine prije Krista do 400." (Talmud. On je kopile. On se zove Ben shtada (sin prostitutke)." (Tokdo Je u). koji e dvije tre ine svijeta uni titi. A Talmud su uobli avali u knjige i sustav. IDOVI IZJEDNA ENI S BOGOM Tko idova o amari toliko je u inio grijeha kao da je samog Boga udario. U njemu e idovi toliko oru ja zaplijeniti da e im trebati 7 godina da ga spale i istope. Ketubot 112b). MESIJA "Mesija e do i i povratiti Kraljevstvo idovima. Svi e narodi pre i u idovsku vjeru samo kr anima to ne e dozvoljeno biti. Sanhedrin 101a).

" (Talmud. U tom slu aju bit e prvi kod ku e. Jebamot 89a). Jebamot 63a)." (Talmud. tko pak." (Talmud. ulo i 100 srebrenjaka u zemljoradnju." (Talmud. "Meso Ne idova je meso magare e. jer je on na ubri tu ro eno pseto. idovi su stvoreni da sve gotovo na u. Jebamot 12a). Brohes)." (Talmud. pa ako se nalazi ve i blizu smrti. IDOVSKO MILOSR E "Zabranjeno je biti milostiv prema Ne idovima. idov mu ne smije i i u pomo da ga spase. treba ih oplakati onako. "Ne idovu ne treba milost i pomo ukazivati. jer ne dolikuje idovu da bude slu en od stoke. Tesahim 113a). "Izme u Ne idova i idova ne postoji nikakva veza. iako su oni ravni sa ivotinjama. "Onaj koji nije obrezan i ne dr i sabat ne naziva se ovjekom. Jebamot 98a)." (Talmud."(Talmud. "Ne idov nema oca.svaki dan mesa i vina imati. Jer meso Ne idova je ivotinjsko meso. vr iti. to vi e." (Talmud. "I zato kad jedan ne idovski sluga ili slu kinja umre. Berahot 58a). a sjeme. Zato ga slu e ivotinje u ovje jem obliku. nazivaju se svinjama. kopati. konjsko sjeme. mo e samo soli i kupusa jesti. "Ne idovi. Ramban). ija du a potje e od ne istog duha. "Ne idov je kao jedno pseto." (Talmud. sijati. kao kad jedan vol ili magarac crkne." (Talmud." (Talmud." (Jad Hazakah. Oni moraju orati. zapisi u e da se pseto ima vi e po tovati od Ne idova. IDOVSKO JUNA TVO " idov neka posljednji ide u rat. NI U SMRTNOJ OPASNOSTI NE IDOVU NE TREBA POMO I "Ako jednom Ne idovu prijeti opasnost da se u jednoj rijeci utopi. . Aboda Cara 10a) NE IDOVI NISU LJUDI VE IVOTINJE "Bog je stvorio ne idove. RAD JE ZA NE IDOVE "Ne idovi su stvoreni da slu e idove. Jalkut Rubeni 39). Jebamot)." ( ulhan aruh. a njihovo sjeme je ivotinjsko sjeme. kositi. Mudra talpiot 225)." (Talmud. i dao im je ovje ji oblik. Jalkut Rubeni 12). Ekesegetra ieksod 22).

Ko en ha-mi pat 405). tob. djeli je marve." ( ulhan aruh." (Talmud. ulhan aruh se sastoji od 4 knjige. "Spolni odnosi Ne idova su isto kao i spolni odnosi ivotinja. koji se zovu traktati ili. Talmud se sastoji od 63 velika odsjeka ili knjige. Volite ban enje. Even hekor)." (Talmud. "Ne idovka u drugom stanju (trudnica) ima se smatrati kao bremenita stoka. Nekoliko stolje a kasnije. Abarbanel)."Ma koliko imali narodi svijeta tijelo sli no Izraelcima. 1565." ( ulhan aruh. Berahot).ulah aruh. Volite plja ku." (Talmud. rasprave. Ko en ha .kao novi vjerski kodeks sastavljen od panjolskog rabina pod imenom Josef Karo. LA "Prema Ne idovima dozvoljena je svaka upotreba la i. "Dijete u utrobi jedne Ne idovke nije bolje od ivotinje. Mrzite va e gospodare. godine. Joreh deah." (Talmud. Joreh deah 240). Pesahim 113a).mi pat i Eben hazaer. Aloda Kara 36b). "Sve Ne idovke su kurve." (Talmud. volite jedan drugoga. Ne govorite nikada istinu. Isti taj kodeks dopunjen je obi ajima isto nih idova .paragrafe i podparagrafe . godine ovaj kanon je dopunjen i ponovno ." (Talmud. Leb. 4. Knjige se dijele na . ipak se oni uspore eni sa ovjekom imaju smatrati za majmune. "Tu a ena koja nije k i Izraela. 46a). ene Lukot 250)." (Talmud. Sanhedrin 74b). PET ZAPOVJEDI ZA IDOVE " idovi moraju nau iti ovih pet stvari: 1. 5. Godine 1180 stvoren je prvi idovski zakonik pod imenom Mi iah Tora ili Jad Hazakah. 2. "Ku e ne idovske su ku e ivotinjske. pod nazivima: Orah hajim. 3.od strane poljskog rabina Mojsija Iserlesa 1578. NE IDOVKE SU PROSTITUTKE "Ne idovke su ne iste i imaju se smatrati prostitutkama. To je u inio i sve to sistematizirao glasoviti idovski rabin Mojsije ben Majmon." (Talmud. Ovaj kodeks dobio je ime .

to zna i da skupina Bilderberg ustvari kontrolira  ! "  "   ¥ ¤¡  ¦ ¡ ¡   ¡     ¡     ¨ £ ¡ ¢   ¦  © ¡  ¦ ¥ ¤¡ ¢¡ ¡ ¡ ¡ §   ¥ ¤ ¢  ¡¨ ¢ ¢ ¥ ¤ ¡¨   §  ¥ ¡¤ ¡   ¢¤  §¤ ¡ ¢   ©¡  ¡¦  ¨§ ¡ §  ¡ § ¥ ¤ ¡ ¢ ¡¨   ¥ ¡ ! ¡©  § ¡ § ¡§   ¡ ¢ ¦ ¥ ¤ ¢ ¥ ¥   §¡ ¤ ¡¨ §¤© ¡ ¥ ¨ ¤     ¡     ¢ ¡ ¨ ©¡ ¢¤ ¢ ¢ ¡ ¡ ¨ ¦¡   ¡ ¨§ ¥ ¡¨ §  ¡ ¨¡ ¡ ¥    ¢ ¢¤ ¨¡ ¨ ¢  £ ¢  ¡ § ¥   ¢¡   ¥ ¢¡ ¥ ¤ §  ¢ ¥   § ¨¡ ¨¡ ¢ ¢  ¡§ ¥ ¤ ¤ ¥  ¨ § ¥ ¨  ¨ ¢      ¨ § ¢ §¡ ¡   ¢   ¡  ¨ § ¤ ¡    ¤ . 1980.Bil li i     ¤ ¡¤ ¡    ¢ ¥ ¥ £ ¤ ¢ ¡  ¥ ¢ ¡¨ ¥ ll i ¡ ¨ ¨¡ ¨¡ ¢  § ¥ ¤ ¤ ¥    ¦ i § ©¡ i i i ¡   ¡   Dan u n u p o uba na a ana B d b g g up u Nj a oj 2005 god n b o j o u a v od 10 god na ada na n anju u a an B d b ga ¡ Dugogod nj ana n o o a va a a o vaju an pu a j d u vn p anov v n o va anju o a a n vj v ad a p up j n do u n o og a j do a podup u po ojanj v n n a u u   ¡   ¨ © ¡  ¦ ¥ ¥   ¡¨¡ ¥ ¨ ¤¡ ¡© §   ¡  ¦ § ¥   ¡ ¢   ¨ §  ¨ © ¡  ¡ ¡¨ § ¡ ¥ ¢ § ¥ ¡§¤ ¡ ¥ ¨ ¤   ¨ ¨   ¡ ¤ ¡ ¥ ¨ ¤  ¨ ¡  ¨ § ¤ ¡ ¥  ¢ ¥   ¤ ¥ ¤ ¥ ¨ ¤ ¥ ¤ ¨ ¨  ¡ ¡ ¨ ¥ ¡  ¢¡ ¡ ¥ ¤¡     § ov j p v a a na u v banj 1954 god n ada j od ana ajna on n ja o n a u ho u B d b g po aj nh a u N o oj Sa ana j o up o anov aj v h ob j po a u j ajn po ovn jud p d avn obavj ajn aj dn a a an a b o j pov vanj dugo o n h a h j va u p d avn a S D -a apadn u op d a an a p d av ja o j j dana a ja apadn u op do j j dana a an a p d av ja o S D. Daniel Estulin. Njegov je djed bio pukovnik KGB-a unutar kontraobavje tajnog odjela a njegovi kontakti olak ali su mu istra ivanje tako da je ostao u vezi s ljudima koji su radili za razli ite tajne slu be i agencije diljem svijeta. Ovogod nja kon eren ja odr ana je od 14. Dan el Estulin posljednjih etrnaest godina posvetio je ra otkrivanju tajnih sastanaka skupine Bilderberg. Svake god ne skup na se sastaje u nekom drugom gradu. Mo da imaju razli ite ideologije i svjetonazore. Sorosi i ostala ekipa kontroliraju dru tvo. sv bnja u Gr koj. takve se manipulacije doga aju ve (bar) pedeset i pet godina. uvijek u saznati o emu e razgovarati. ka e Estulin. Smatra da bi pravilan izraz bio monopol putem socijalizma Bilderberga. U knjizi Istinita pri a o skupini Bilderberg Estulin pokazuje kako su briljantno ideal demokracije nametnuli ljudi iza zavjese . Budu i da Rockefelleri. posebno ne njihovo bogatstvo. ve kontrolirati ljude i konkurenciju. U panjolskoj je knjiga do ivjela ak 13 izdanja. ali dijele ljubav prema slobodi. Loganov zakon koji je izglasan jo 1799. godine zabranjuje izabranim predstavnicima S D-a da se u privatnom aran manu upu taju u stvaranje me unarodne politike s utjecajnim poslovnim ljudima i politi arima iz drugih zemalja. No. do 17. Ta o j po a trad ja odr avanja god nj h kon ren ja a skup na je na vana B derberg po mjestu prvog okup janja. njihov sustav socijalizma nema namjeru raspodijeliti bogatstvo. Estulinova knjiga Istinita pri a o skupini Bilderberg postala je me unarodna uspje nica. Estulin ka e jo i ovo Bez obzira gdje se skupina Bilderberg odlu i sastati. Objavljena je u 53 zemlje i prevedena na 32 jezika a diljem svijeta prodano je vi e od dva i pol milijuna primjeraka. Me utim. Evo par biogra skih podataka Ro en je u Rusiji. Mo ete se kladiti u to. je zbog politi kih je problema izbjegao u Kanadu a danas ivi u panjolskoj. upozorava kako su takvi sastanci iz ameri ke pravne perspektive potpuno ilegalni. za po etak.

Samo o nama ovisi ho emo li se oduprijeti novom mra nom razdoblju. kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi. razra uje nacrt kako e provoditi planove o kontroli svijeta putem agresivnih mjera pod krinkom borbe protiv terorizma . Posebno se referira na zapadnu Europu. lanovi dolaze i odlaze. U sredi tu globalnog financijskog sustava nalazi se financijska oligarhija dana njice koju predstavlja skupina Bilderberg. prava i istinska mo le i unutar prve skupine koja upravlja doga ajima. koji je dio dugoro nog plana. No. New # # . stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija. Primjerice. na svojim godi njim sastancima. Svaki sastanak skupine ima za cilj stvoriti plemstvo namjere izme u pripadnika europske i sjevernoameri ke elite. no cijeli paket promjena. ameri kog ministra obrane i ministra financija. ali sustav ostaje aktivan i odr ava sam sebe. # # U knjizi je Estulin pokazao da je skupina Bilderberg postala svjetska vlada u sjeni koja u potpunoj tajnosti. europske kraljevske obitelji. skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Europe. Danas. usmjerava nas prema globalnom porobljavanju. guvernera federalnih rezervi. Estulin upozoraba da u svijetu me unarodne ekonomije postoje oni koji upravljaju doga ajima kao to postoje i oni koji na te doga aje reagiraju. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Europskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. politi ke. Europsku centralnu banku. Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bilderberg i predsjednika SAD-a. godine. u skladu s vremenom. skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima. Svaka nova mjera. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. direktore vode ih bankarskih tvrtki. ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. To je virtualna paukova mre a koja ispreple e financijske. 2008. U osnovi. itd. smatra Estulin. godine skupina Bilderberg sastala se u Chantillyju u Virginiji. Ta oligarhija predstavlja privatni kriminalni poduhvat s pipcima koji se prote u diljem svijeta. Upija i stvara nove dijelove dok se istodobno rje ava zastarjelih i neuspje nih ostataka. promatra li se individualno. to e ovisiti o postupcima koje odlu imo poduzeti sada i ovdje. mo e izgledati kao blago odstupanje. Oni tra e najbolji na in upravljanja Planetom. obja njava Estulin. Bilderberg ozna ava NATO savez. Sustav Bilderberga je dinami an i mijenja se s vremenom.dru tvo. ekonomske i industrijske interese s mleta kim bankarskim modelom fondi ultramontanizma u sredi tu (izraz mleta ki fondi ultramontanizam koristi se za bankare koji imaju izravnu kontrolu nad vrijednostima nacionalne valute i kredita u vremenima krize). predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda. ele stvoriti globalnu mre u golemih kartela koji imaju ve u mo od bilo koje nacije na Zemlji. U ovom se trenutku definitivno nalazimo na prekretnici. javnih institucija i privatnih korporacija. potpredsjednika SAD-a. Dvije su mogu nosti: ili e nas zahvatiti elektronska globalna policijska dr ava ili emo prevladati ovu no nu moru kao slobodna ljudska bi a. ameri ke kongresnike i senatore. Tamo su bili i direktori Washington Posta. Uzimaju sebi za pravo da kontroliraju sudbine i ivote ljudi. Ovi potonji vi e su poznati i broj ano su ja i. Na sastanak su tada do li Barack Obama i Hillary Clinton. No. a djeluju preko mre e vladinih agencija. Drugim rije ima.

do 6. predstavnici vode ih svjetskih medija tako er su za to znali jer su bili ondje. dru tvo se sastojalo od pojedinca ili veoma male skupine koja je bila u sredi tu. svibnja 2009. LOKACIJE NEDAVNIH SASTANAKA Evo i popisa nekoliko posljednjih sastanaka skupine Bilderberg: 3. Virginia. lipnja 2004. Amerikanci. Godinu i pol dana kasnije tr i te se sru ilo a ekonomija pala na koljenima. danskog Jyllands Postena i asopisa Ekonomist. zar ne?. Turska 5. Prava demokracija na djelu. stvorio je vanjski krug Dru tva inicijacije. lipnja 2008. Otkrio je da je godine 2006. hotel SeeHotel Überfahrt. U suprotnom netko e drugi postati predsjednik. Italija 5. to je veoma dobro predvi anje. do 8. zar ne? Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak skupine Bilderberg u Njema koj 2005. el Paisa iz panjolske. Veoma lako se te tvrdnje mogu provjeriti u raznim arhivima na internetu koji datiraju prije tih doga aja. svibnja do 3. Za to to nisu objavili? Zar to ne bi trebala biti glavna vijest na prvoj stranici? Ali ne jer medije kontroliraju najmo niji ljudi na svijetu koji pripadaju skupini Bilderberg. do 17. SAD 14. Gr ka ini se da je u novije vrijeme sve po elo kad je Cecil Rhodes 1891. Wall Street Journala. agent bankarskih interesa Rothschilda i povjerenik Cecila Rhodesa. lipnja 2007. $ . godine predvidio je da e nafta dosegnuti cijenu od 150 dolara po barelu. Rottach-Egern. Atena. Skupina Bilderberg odabrala je Angelu Merkel kao budu u kancelarku umjesto Gerharda Schroedera. njema kog Die Zeita. Nazvao ga je Udru enjem pomo nika koje je bilo poznato i kao Skupina okruglog stola. Kako ka e. skupina Bilderberg raspravljala u Kanadi o uni tenju ameri kog i panjolskog tr i ta nekretnina. Poput mno tva organizacija. Hotel Astir Palace. Hotel Westfields Marriott. To je zna ilo da e Obama biti predsjednik bude li radio sve kako treba. Kao to je Estulin izjavio u mnogobrojnim radijskim intervjuima te godine. Kanada 31. Bio je to rezultatvi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Hotel des Iles Borromees. francuskog le Figaroa. lipnja 2006. te zapadni i isto ni Europljani. Chantilly. O igledno. magazina Time. organizirao tajno dru tvo koje je nazvao Dru tvo inicijacije. David Rockefeller i ostali ameri ki predstavnici Bilderberga rekli su Obami kako je predsjedni tvo njegovo dok ga ne izgubi . godine. Tu je informaciju Ustulin objavio u panjolskoj verziji svoje druge knjige koja je objavljena u rujnu 2006. Financial Timesa. Njema ka 8. Zahvaljuju i informacijama koje je dobio s tog sastanka u Njema koj iz 2005. Na kraju knjige prilo io je nekoliko zadnjih izvje taja Bilderberga i njihove zaklju ke. poma u mu ljudi iz tajnih slu bi. Lord Milner. Otkrio je i stvari koje su bile povezane s nacionalnim izborima u Njema koj. Stresa. No.York Timesa. Hotel Brookstreet. Nafta je to ljeto dosegnula cijenu od 147 dolara. do 8. nitko od tih medijskih efova nije smatrao va nim da objavi kako su budu i predsjednik SAD-a i njegova glavna suparnica bili nazo ni na tajnom sastanku s najva nijim svjetskim mo nicima. Ottawa. svibnja 2005. Istanbul. do 11. Hotel Ritz-Carlton. le Mondea.

Pogodimo tko su sponzori AFP-a? Tko pla a mno tvo njihovih ra una? Rije je o CIA-i. Zanimljiv koncept. Bit e dovoljno da ih izgladnite do smrti. ka e Estulin. vlasni tva i investicija. zavjerenici su odlu ili podijeliti Institut me unarodnih poslova u ameri ku podru nicu Vije e me unarodnih odnosa te britansku podru nicu Kraljevski institut za me unarodne poslove. to ne zna i da e Rockefelleri i ekipa ostati gladni. To se odnosi na ljude koji e ostati bez domova. Rekao mu je da se uni tenjem svjetske ekonomije mo e uni titi potra nja . Bila je izre ena u sli nom kontekstu povezanom s krizom nedostatka energije. Ako jednom i uspijete objaviti takav lanak zauvijek ete biti diskreditirani u o ima vode ih medija. ne e biti potrebno ubiti sve te ljude. tog trenutka postajete ovjek njihova tr i ta jer to udru enje predstavlja desno krilo ameri ke politike i nadmo i bijele rase. Krajnjim ciljem skupine Bilderberg Estulin smatra provesti revoluciju bez prolivene krvi. i 2050. plan Bilderberga zadire u mnoge pore dru tva. novca. Godine 1974. Jednom je izjavio kako se ameri ka vlada u sjeni krije upravo u toj organizaciji. to zna i da bi na Zemlji ostalo ne to manje od dvije milijarde ljudi. Novac ne mo e jednostavno ispariti u zrak. Da se ne bi pretjerano zanosili mnogim domoljubnim pokretima u SAD-u. No. britanski ekonomist John Maynard Keynes. Vjerojatno o tome ne bi razmi ljao detaljnije da prije etiri godine.) No. Dokument jasno govori kako je svjetsko stanovni tvo izme u 1974. godine potrebno umanjiti za 3 milijarde ljudi. Posljednje procjene govore o pet milijardi ljudi. Prema Estulinu. nije vidio istu sintagmu. pa tako i u one koje generalno smatramo pozitivnima poput nevladinih udruga. a u Estulinov rukama se tako er na ao dokument kojega je William Engdahl dobro predstavio u knjizi Sjeme uni tenja . ukoliko elite objaviti istra iva ke lanke o skupini Bilderberg kao nezavisni novinar. kada se skupina Bilderberg sastala u Njema koj. On samo razmijeni strane. Novinari prisustvuju sastancima du e od bilo koga. ka e Estulin. uskoro ete saznati da nitko ne eli imati posla s vama. To se naziva transformacijom bogatstva . To je na in na koji to funkcionira. kao to se vidi na primjeru Afrike. Estulin pi e kako je prije dvanaest godina u jednom izvje taju Bilderberga vidio izraz o zahtjevu za uni tenjem koji tada nije razumio. Upravo se to dogodilo tijekom Velike depresije koja nije bila ni ta drugo nego prijenos bogatstva u ruke najmo nijih ljudi. U intrevjuu u hrvatskom izdanju asopisa % % % % . Izgladnjivanje je definitivno svjetska politika. a usmjerena je na stvaranje tehnokratske vlade u kojoj e unutarnja i vanjska politika biti pod injene me unarodnoj ekonomiji. povjesni ar ekonomije Arnold Toynbee te simpatizer nacizma i biv i ameri ki ministar vanjskih poslova John Foster Dulless izmijenili su Skupinu okruglog stola u javno formalno vije e koje je sada poznato kao Institut me unarodnih poslova. Ameri ki i europski znanstvenici procijenili su da na planet maksimalno mo e odr avati dvije milijarde ljudi. Primjerice. Kada AFP po ne objavljivati va e novinarske lanke. to se odnosi na novinare i Ameri ko udru enje slobodnih novinara (AFP). Nixon i Kissinger potpisali su dokument ameri ke vlade o studiji rasta stanovni tva. Godine 1921. ka e Estulin. Ima tu i smanjenja populacije. u njih su se odavno ubacili agenti Bilderberga. Naravno. Lord Winston bio je predsjednik Vije a za me unarodne odnose. Pitao je svog dobrog prijatelja koji obna a va nu poziciju u Svjetskoj banci da mi to objasni. (Koja glupost. Naime.Pukovnik Edward Mandell House. Revolucija je zamislila vladaju a klasa.

Svi su se natjecali da dobiju dio multimilijarderskog nov anog kola a. Njegov odgovor bio je kratak i jasan. CARE. Bez humanitarne pomo i ne bi bilo ni mjesta za tajne obavje tajne operacije. Barem tako misle. No. Kori tena je masivna infrastruktura iz Nairobija i Kenije koja se prelila u ju ni Sudan. To je dio zapadnog imperativa geopoliti ke kontrole. No. Eritreja i Kongo jo su uvijek u jadnom stanju. Uklju ene su bile i nevladine udruge u koje spadaju OXFAM. New York Times i New Yorker udru ili su svoje snage kako bi zatra ili od ameri ke vlade i Ujedinjenih naroda da u ine ne to . Katastrofe su dobre za posao. da li je u kona nici zaista ne to napravljeno? Na vrhuncu operacije Sudan je dobivao milijun dolara dnevno. Uvijek je bilo tako. Svaka dnevna soba dobila je svoju porciju. Na internetskoj stranici Ujedinjenih naroda pi e kako je operacija OLS spasila ivote i pomogla stotinama tisu a ljudi . glad i mrtva tijela afri ke djece. Tako to izgleda u Africi. a nevladine udruge slijede novac. Novac slijedi vijesti. pro irila se 1998. Operacija OLS utemeljila je golemo upori te u ju nom Sudanu s nepreglednim brojem humanitarnih agencija koje su se me usobno borile da osiguraju goleme pla e svojim lanovima. WHO. UNHCER i USAID. Taj me unarodni program humanitarne pomo i ko tao je nekoliko milijardi dolara. toliko podbacila? S ime se Sudan mo e danas pohvaliti nakon to je potro eno 6. godine operacija ivotna crta (OLS). Etiopija. pa su se takvi zrakoplovni transporti organizirali zajedno s prijevozom hrane i lijekova. prodaja ide jo bolje. Sve je navodno dizajnirano za rtve rata u razorenom Sudanu. No. U izopa enom svijetu prisutnost zemalja na afri kom tlu postala je neophodna za opstanak sudanskog naroda koji od njih nije ni tra io pomo . Ako situacija izgleda lo ije. ovako izgleda stvarna slika. to je bila i vojna operacija podr ana od Ujedinjenih naroda. Operaciju je koordiniralo 35 glavnih zemalja lanica UN-a uz ostale zemlje i organizacije kao to su UNICEF. ICRC i Svjetska vizija. Diljem Sudana. . koja je trajala vi e od sedamnaest godina. Rusiji i Ju noj Americi. Bez patnje ne bi bilo ni humanitarnih akcija.67 milijardi dolara za njegov spas? Rije je o nemilosrdnom i skrivenom iskori tavanju daleke zemlje koja je poslu ila humanitarnim agencijama i golemim vladinim aparatima.Nexus to je objasnio ovako: Svi misle da znaju kakav se u as doga a u Africi. Kako je mogu e da je humanitarna akcija takvog opsega. FAO. Ne tako davno pitao sam svog prijatelja iz CIA-e za to se njihov pristup nikada ne mijenja. Ne smijemo zaobi i ni religiozne organizacije i donatore. WFP. Malo je re i da je bila rije o divovskoj operaciji. Sudan. Glad i u as postali su proizvod poput skupog nakita. Ameri ki narod dobivao je dnevnu dozu slika u luksuznim propagandnim magazinima koje su prikazivale patnju. Neke od tih kr anskih i humanitarnih udruga bile su uklju ene i u trgovinu oru jem za Sudansku oslobodila ku vojsku. Novinari prate doga aje. godine. Za to mijenjati stvari koje uvijek funkcioniraju? & Henry Kissinger ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga snimljen tijekom konferencije u talijanskom hotelu 2004. koji je bio uni ten ratom i drogom. kao i na po etku tih humanitarnih kampanja.

David Rockefeller (lijevo) jo jedan ivahni star i - jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tijekom sastanaka u Njema koj 2005. godine.

Fotografije policijskog osiguranja tijekom sastanaka skupine Bilderberg. Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.000.000 dolara

Uhi enje fotografa koji je 2006. godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.

as well as the regional archives of Herzegovina. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. 1995. and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. the Karadjoz Bey Mosque.000 manuscripts and rare books were burned. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history." Ironically. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). In places he couldn't occupy. Over a million books and 100. entire historical districts. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures .Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri On the Charlie Rose Show. Muslim. Persian. Sept 14. One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. Turkish. In Mostar. Arabic. A few objects. teachers. writers. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. another city in Herzegovina. the ancient heritage of Trebinje. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. in effect. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat./1/ . The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques . systematically. Serb. Mladic's troops annihilated. Mladic's soldiers selected out artists.

like Kissinger. You can kill people and you can dynamite mosques or desecrate cemeteries. The very survival of the American Indian culture is testimony to that. as Kissinger and General Mladic wish. gives the lie to Kissinger. As with South Africa and the American Indians. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? The same approach was used during the extermination of the American Indian nations. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. There was no Native American Culture so why not put the American Indians on reservations or "ethncially cleanse" those who refuse to go to the reservations? There is only one problem with Kissinger's statement and his plan. they said." And if there is no Bosnian culture. And the perseverance and survival of Bosnians. such as Henry Kissinger. You can build the concentration camps and killing centers that are now being exposed before the world at the UN War Crimes Tribunal in The Hague. are demanding apartheit. Mladic targeted the vibrant. you can. powerful. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. But you cannot kill the spirit of a great culture. claim these the culture never existed in the first place. The idea is absurd. and mass-killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. separation of . Present-day South Africa is testimony to that.S. advocates of religious apartheid in Bosnia. concentration camps.Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. rapes. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. between Croatia and Serbia. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. why not divide Bosnia." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. could declare: "there is no Bosnian culture. All the bombs. After the people have been "cleansed" (killed or driven into refugee camps) and their monuments have been destroyed. shells. There was no "African culture". And at a time when extremists of all sides in the U. cultures are hard to kill. so with Bosnia. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096.

Savoy . 1994). religion. see Andras Riedlmayer. Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz.Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u . religious. Frescobaldi. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. and background can work together and build a common culture. PA: Community of Bosnia Foundation. if we want a society where people of different races. Bosnian culture is sending us a message. 1993). For a historical overview. 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art.Bosnian culture survives the overwhelming destructiveness of the Serb army. manuscripts. the betrayal by Croat extremists. pp. and racial ghettoes is not a solution. 41 minutes (Haverford. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press. 1995. one of the artists. The exhibit is being displayed at various places in the U. then we are Bosnians. we are Bosnians. "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. 1 (July 1995). 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette. Rotshcildi. 1994). religions. If we insist that people of different races.current-events. and religious and racial wars--at a time when some people are saying "American culture doesn't exist"-. by Aida Musanovic. and backgrounds share a common culture and build a united nation. 29 no. see Sarajevo Expo 92.MLETACKO PLEMSTVO . then we are Bosnians. and other testimonies to their cultural heritage. the collaboration with the genocide by the NATO nations which could have stopped it in 1992. LEVITI . If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. vol. 2 For one example of the Bosnian response to destruction. and the lie by the likes of Henry Kissinger.KAZARIJA .races and religions. an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. In the United States. Michael Sells 1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. For information on the war on Bosnian culture. we will not likely be able to save our own culture /3/.S.BILDERBERZI Rockefeleri .bosnia on October 14. see Noel Malcolm.

Poslovno je osobito oja ao nakon Francuske revolucije. Amschel Moses Rothschild imao maloprodajni du an (zalogajnicu) i trgovinu devizama (kovanicama).. kada se po eo baviti isto bankarskim poslovima za princa Wilhelma koji je uskoro postao Wilhelm IX. st.. ali to nije nimalo utjecalo na Rothschildove poslove. Obitelj Mayer ivjela je generacijama u ku i Haus zum Roten Schild (Ku a kod crvenog tita) po njoj su dobili ime Rothschild. Mayer Rothschild Amschel je toliko oja ao svoju poziciju glavnog me unarodnodnog bankara. Po eo je poslovati kao mjenja nica i trgovina rijetkim kovanicama ( u to doba u opticaju su bili vrlo razli iti zlatnici i kovani novci). uspio je ste i povjerenje princa Wilhelma od Hessena. ve razne oznake ( titove . Rothschildov posao se pove ao. 1664. Na po etku XIX. da je po eo izdavati vlastite me unarodne zajmove. 2005. . u idovskom getu u Frankfurtu. vladarske ku e Wilhelma IX. barem od sredine XVI. Njegovi preci.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild Osniva Rothschildove me unarodne bankarske dinastije koja je postala jedna od najuspje nijih obitelji u poslovnom svijetu. 1806. se vratio u Frankfurt i otpo eo vlastiti posao. http://www.. pro iriv i posao na investiranje u nov arske fondove u Londonu.acknobil05. st. Grof Wilhelm pobjegao je u Schleswig-Holstein. grof od Hessena i Kassela (1785. usput su ga nazvali osniva em me unarodnog nov arstva.bibliotecapleyades. u ulici Judengasse. obitelj se preselila u Haus zur Hinterpfann (u Judengasse) u kojoj je otac Amschela Mayera.). god. kada su preko njegove banke.) . Ku e u Judengasseu tada nisu imale ku ne brojeve.kvadrilionima dolara. Ratne prilike su mu ak i le na ruku. ameri ki poslovni magazin Forbes stavio ga je na 7 mjesto u svojoj anketi o 20 najutjecajnijih poslovnih ljudi svih vremena. rabiv i pritom kapital od grofa Wilhelma IX. koji mu je postao pokrovitelj. kao protumjeru zbog Wilhelmove podr ke Prusiji. jer je profitirao od uvoza . njema ki idovi ivjeli su po danas znanim podatcima. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. Napoleon je zauzeo Hessen.net/so. (pa Wilhelm I. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15. 1763. i le isplate iz Britanije za nadnice hesenske pla eni ke vojske.Schild). on je nastavio poslovati kao njegov bankar. Nov arskom poslu u io se u obiteljskoj tvrtci Wolfa Jakoba Oppenheima u Hamburgu. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga.

Rothschild & Sons. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. i time omogu io obitelji Rothschild nesmetano poslovanje u tada njoj vrlo podjeljenoj i zara enoj Europi. 1810. poslao je u Englesku. Sina Salomona poslao je u Be . Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. ostao je u Frankfurtu. Tim novcem je on osnovao je prvu inozemnu tvrtku porodice Rothaschild. rujna. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. Mayer Amschel Rothschild. najve eg financijskog . umro je 19. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. To im je omogu ilo da kreditiraju britansku Wellingtononovu vojsku u Portugalu (za Napoleonskih ratova).000 £ kapitala. Sina Carla (Calmanna) poslao je u Napulj (tada mo niji i utjecajniji grad od sjeverno talijanskih gradova) da osigura poslove po talijanskim dr avama.. Taj vlak. rasporedio u pet razli itih dr ava. i osnovao banku u londonskom Cityu. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Najmla eg sina Jamesa poslao je u Pariz 1811. Nathan je dobio britansko dr avljanstvo 1804.N.prekomorskih dobara (preko Engleske) i tako u ao u rizi ni (politi ki) posao kr enja Napoleonove kontinentalne blokade. posthumno je dobio plemi ki naslov od Austrijskog cara. s 20. koji prolazi i preko Balkana. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. da tako oja a sposobnost obitelji da djeluju irom Europe (bez obzira na politi ke okolnosti). da osigura djelovanje u Austro-Ugarskoj. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. st. 1817.. M. u Frankfurtu. na ime toga domogli su se velike koli ina zlata u ime britanske vlade. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. da poradi na uvozu tekstila. u kojem je preuzeo Frankfurtsku banku. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. Sve je po elo krajem 18. ne slu ajno. koja je vrlo brzo postala jedna od najmo nijih financijskih institucija Europe . Mayer Amschel Rothschild najpoznatiji je po tome to je svojih pet sinova. Sve je po elo sa tre im sinom Nathanom Mayererom Rothschildom kojeg je 1798. Londonskog kluba. Najstariji sin Amschel Mayer. Mayer Amschel Rothschild. TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. sklopio je formalni partnerski ugovor s svoja tri najstarija sina. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. Pari kog kluba. 1812.

U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundland Development Corporation) korporaciju u Kanadi. sinom Jacoba Rothschilda. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN-AMRO. Salomon je oti ao u Be . Marcus se nalazi i na elu BBC -a. James u Pariz a peti sin Amschel je ostao u Frankfurtu. Amschel je imao pet sinova.centra u EU. Ono to je vrlo indikativno. Sir Evelyn De Rothschild (1931) . koje je rasporedio irom Europe. Edmund Rothschild (1916) Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. Glavnu rije vodi englesko-francuski tim Rothschilda na elu sa Nathanom. Sinovi i njihovi potomci su za nepunih dvjesto godina u potpunosti pokorili i podjarmili zapad. Nathan u London. Guy Rothschild sa sinovima Davidom i Eduardom. je. nizozemske bankarske grupe. da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). a francuski. Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". Karl u Napulj. Tako su postavljeni temelji "Pax Judaica". Engleski tim predvode vreme ni Edmund i Ev elyn sa mladim Nathanom.

Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. Nathan Filip Rothschild (1971) . koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs.Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. vlasnik Izraela. i "Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. Peter Mendelson. Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. i ustupanju vode ih pozicija u istim. desna ruka kraljice. U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em. vo a Illuminata. Peter Mendelson je aktualni ministar V. obrade i distribucije dijamanata. vo a internacionalnih cionista. S druge strane. Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons.. Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. Daily Telegraph. glavni bankar Vatikana. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher.. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. investicijske banke iz Londona. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC".) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu.Kum Crnog Plemstva. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). i kontrolor svjetske opskrbe novcem. godine).

Mittali.. David Rene Rothschild (1942) . NATO-a. agenata. "British Petroleum". utjecaj na vitalne politi ke. "Vanco". pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. Britanije. medijske i vojne institucije irom svijeta. Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok. "NM Rothschild". pored zapadne nomenklature u okviru EU. "Trigranit". Berezovski. ðukanovi ..). "JNR Limited". brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro .Otac Jacob Rothschild Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. od koga je naslijedio bezbroj poslovo a. "Atticus Capital".. ekonomske. na usluzi su mu.. Kompanije i korporacije "RIT Capital". Za tu svrhu.

Hrvatsku Rothschildi okupiraju prete no iz Ma arske (Austo-ugarska. . sinovi Guya Rothschilda.Francuska dinastija Rothschild. kontrolira ugledni francuski list "Liberation". predstavlja bo nu podr ku britanskom trijumviratu. Uzroci lihvarskih kamata izgleda sezu sve do Egipta. uticajne investicijske banke u Zapadnoj Europi. prve masonske lo e u Hrvatskoj su organizirane iz Ma aske) koja predstavlja bazu irenja hazarske dinastije. Nalazi se na elu "Imerys". godine. pojavljuju se David Rene i Eduard Rothschild. U tom smislu. Preko Unicredit i Intesa banke preuzeli su Zagreba ku i Privrednu banku. Babilona i Sumera. metalur ke kompanije koja je u vlasni tvu Rothschilda od 1880. Nalazi se na elu "Rothschild & Cie Banque". Pored toga. koju je osnovao James Meyer. David se nalazi na elu NM Rothschild grupacije. Eduard Rothschild (1957) Davidov polubrat Eduard je tako e lan investicijske banke. Rothschildi u Hrvatskoj Za razliku od ostalih dr ava Balkana. koja je podijeljena izme u engleskih i francuskih Rothschilda.

Jedino sjedi te je u Vatikanu. ekovi ne postoje. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. Hazar). Samo trenutak nakon otvaranja ra una. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. Trigranit. ali ele pro i i biti neprimje eni. nema fizi kih altera. odnosno dobitci idu u "religijske namjene".U Hrvatskoj je Soro manje prisutan nego u ostalim zemljama. "Roberto Calvi . nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige.. Kako bi privukli klijente. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem. tako e. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital. U oblasti telekomunikacija je prisutan T. mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve kontrole. Taj konzorcij je vlasnik rukometnih arena. IOR se po eo ra ati za vrijeme rata. Profit. ima hiljadu raznih ogranaka. ne isporu uju se nikakve potvrde. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus. kamate na depozite iznose od 12% na vi e.6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA IOR je jedna vrlo specijalna banka. ima ambiciozne planove na hrvatskom primorju.na elu je Igor Openhajm. crkva i diplomacija. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite. zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61. a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na. druga zna ajna Rothschildova kompanija u hrvatskoj privredi je Trigranit. koja je i la preko Vatikana. bez imena i bez slike.. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino. Naja i adut iz nevladinog sektora je arko Puhovski. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane. kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. Pri izvr enim nov anim operacijama.Bog Bankar". Nema fizi kih altera. Veliki dio ruralnog podrucja du Dalmacije vec ima svoje kupce. 1941 godine. .Mobile. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. Pored MOL-a koji je preuzeo naftnu kompaniju INU. kao identifikacijska isprava. sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. ali zato ima puno klijenata. Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. Osnovan je konzorcijum Ingra-Trigranit (Ingra.

Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara.. Pouzdano se zna da je kroz povijest. zavr avale su na loma i. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola.Kennedy.. a njega ine petorica laika i generalni direktor. najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. otvorena je u drugom svjetskom ratu. oprali su milijardu dolara mafija kog novca. onda je njihov broj najmanje va an. Podsjetimo se. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. prevare i korupcije. a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno. ili je bolje re i i ta. Kada se radi o ogromnom broju rtava. skuplja dobitke. osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti.O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna.. Joe Doto (mafija ki boss). . njome i upravlja. Vrijeme crkvene inkvizicije. 1400-ih godina. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala. Vatikanska centralna banka. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj er trgovine robovima i i Europskog kolonijalizma. vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama. no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli.. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M. aktivno operira na svjetskom tr i tu. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima. igra na burzi novca. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa. Samo izmedju 1971 i 1973 godine.. oru je. Richard Nixon. slu ajevi Banco Ambrosiano. Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine. Sindone. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi. li nosti koja zapravo na kraju krajeva. porijeklom iz cijelog svijeta. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. me u njima i mnogi znanstvenici. donijelo je tako er veliki broj rtava. banka je od samog nastanka upletena u velike skandale. Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. a koji su bez financijke stru nosti. Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. ubojstva Calvija. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza... Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkomda od IOR-a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama. investira. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca.

Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide iratne zlo ine. te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana. a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet iz humanih -a razloga. Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije. Krajem ezdesetih godina. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe. ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom. te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR. Licio Gelli-em. za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM. "The Vatican connection". IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine. u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to. Coca Cola. Po zvani noj izjavi Vatikana. Izme u 1968 i 1969 godine. zvali su Hitlerov Papa. a po inje uloga mafije. u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima. naj e e preko vlastitog teritorija. Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi. Chrysler i Boeing. jo je jedan dio sramne povijesti. koji je otvorio tu sredi nju banku. Roberto Calvi-em i Michele Sindonom. vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. aristokraciji i mafiji. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge). IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca).Papu Pia XII. zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa. Kolika je njihova ukupna vrijednost. delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani. . Urugvaja i Paragvaja. IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva.

u kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi.. zivotnje umiru u agoniji. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. sa d epovima punim kamenja. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda.co.. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda. koja je u stvari upravljala zemljom. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher.ly. Ovako idovi kolju ivotinje (kosher) i na takvu hranu se placa dodatni porez. ef IOR-a..guardian.deo=agri_short http://www. Vatikan se iz bankrota. http://www.uk/business/2. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara. Na alost.petatv. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia.com/tvpopup/Prefs.com/tvpopup/Prefs. crne rupe.. Marcinkus. likvidatora Bance Ambrosiano. http://www. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame). ve i pripadnici masonske lo e P2.U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav.asp?video=agri_long Ovo su oznake za kosher meso: .. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a.petatv. trebao izdvojiti 1159 miliona dolara. Ovi filmovi nisu preporuceni za djecu i one slabijeg zeluduca.

kad asu Protokoli tiskani.) nastojao "senzacionalno otkri e" proglasiti "glupom izmi ljotinom". T. F.Protokoli Sionskih mudraca su autenticni Prikaz knjige . Devet poznatih krugova iluminista i njihovih lanova (Cyrus R. CENT.C. L.Bilderbergeri. Protokoli nisu djelo . Starost se Protokola procjenjuje na otprilike 300 godina. Op e je poznato da kad god masonerija zapadne u pote ko e u javnom ivotu nekog dru tva (planovi joj bivaju osuje eni). Danas se mnogo toga vi e ne mo e tajiti . 17.posebno i znano djelovanje Henrya Kissingera i mnogih drugih ne idova u toj sprezi. u kojoj se nezaustavljiv val afera korupcije i malverzacije odvija pred o ima talijanske javnosti kao prepoznatljiv sinopsis osnova iz Protokola. potaknuo me da iznesem dokaze u prilog autenti nosti Protokola. ali identitet sastavlja a i redaktora uvijek je uvan u strogoj tajnosti. . Member.Sergio Romano: "I falsi protocolli" . R. i 18. Vance . Tijekom vremena su dopunjavani. Tako sada biva i u Italiji.. koji je u tri navrata (16. Dir. Member i COSMOS Member). osobito kad su i masoni dobrano u sve upleteni. C..koju je u nastavcima priredio i preveo Kazimir Cettin za va tjednik od broja 27 d o zaklju no 29. javlja se neki spasitelj koji se odmah okomljuje na Protokole dokazuju i da su obi an falsifikat. i zato treba zavarati javnost. Tada se iz Carigrada javljao neki "dopisnik" Timesa. Sli no je bilo i u Velikoj Britaniji. kolovoza 1921..

Nakon toga uslijedile su brojne racije i kod kompromitiranih iluminista prona en je dodatni materijal koji je otkrivao dalekose ne planove s jako pogubnim posljedicama po itav svijet. o emu je kra u vijest donio ameri ki tjednik "Time" od 22. Webster .: "Ujedinjenim narodima prijeti opasnost da postanu instrument ameri kog imperijalizma za rje avanje svjetskih problema". ali stvarnost je ve davno ta da su UN. tako da sadr aj bude itak i pregledan. Austrije. by Sir W. instrumentalizirana organizacija). britansko izdanje ras lanjeno na paragrafe.Novus Ordo Seculorum (One World Government = OUN. 5) Njema ke. South Pasadena. jer kako je re eno " idovstvo je u masoneriji prepoznalo jedan od instrumenata bitnih za ostvarenje sna o op oj svjetskoj vladavini".Emissary publications. velja e. kako je to navedeno u Protokolima "Agentur".& B.. Ove metode bile su u opticaju 1901. svi su se oglu ili o te spise. u interviewu "New York Worldu". jahao je u Pariz nose i u torbi spise za Velikog Me tra Velike masonske lo e u Parizu. ali osobno mislim da nije va no tko ih . P. u kojem ka e: "Protokoli potanko iznose ciljeve bolj evizma i primijenjene metode.1-2: 42. odr an je kongres u Lausannei na kojem je donesena odluka o stapanju "Sveop eg idovskog Saveza" i m asonerije. Iluministi su se ve ranije bili stra no uznemirili i zabrinuli kad su Sir Walter Scott i povjesni arka Nesta Webster u li u siguran trag zavjera iz doba francuske revolucije. naravno. London 1820. lipnja 1993. Dumas. Za ostvarenje tog plana sionski su se mudraci u pro losti nadahnjivali tekstovima Izajije proroka (60. pa iznosim slijede e injenice.. lipnja 1992. Najbolje se o tome izrazio obra enik na katoli ku vjeru Robin Zolli. Tel. Protokoli su povijesno potvr ena stvar. Williams.zavladati svijetom i pod initi ga svojim interesima. 17. Lord Sydenham poslao je pismo "Spectatoru".idovskog naroda. pionir automobilske industrije. ve skupine koja ima za krajnji cilj . u pivnici "Goose and Gridrion" i slu beno je zapo ela djelovati britanska masonerija. Zbog kompromitacija zapisi su djelomice preina eni da bi se odgovornost lak e mogla prebaciti na vo e idovskog revolucionarnog pokreta u Rusiji. U prilog tvrdnji ide i izjava biv eg francuskog ministra vanjskih poslova Dumasa dana u Parizu 17. pod naslovom " idovska opasnost". Razna su stajali ta glede podrijetla Sionskih protokola. Po ruskoj verziji britanski novinar Victor Marsden priredio je 1921. koji govore o dolasku obe anog Mesije. Me utim. Dok je jahao Ratisbonom (Regensburg) po olujnom vremenu grom ga je usmrtio i torba sa spisima do la je u ruke mjesnog redarstva. koji su se odnosili na kasniju francusku revoluciju (1789. Scott-Poter. Bolj evizam je tada bio marksisti ki komunizam i nije bilo nado lo vrijeme za oru ani prevrat". kad su Nilusu protureni spisi. str. Lanze. 1921. Godine 1992. proslavljena je 275. tekli iluminista iz Frankfurta. potvr uje neprijeporno postojanje dijaboli nog plana za osvajanje svijeta . tiskano 27. a zatim je predana bavarskoj vladi. Francuske. kad je rekao da opreke koje stoje izme u idova i kr ana proizlaze isklju ivo iz razli itog tuma enja biblije. O. Godine 1875. a kopija tog ruskog izdanja uva se u "Britanskom muzeju" knjiga u Londonu. Henry Ford. Dakle.: (213) 794-3400). J. obljetnica. ka e: "Jedino to mogu re i jest da se Protokoli u cijelosti uklapaju u ono to se sada doista doga a". Bizaran doga aj iz 1785. ali bez obzira na protok vremena Protokoli u osnovi ostaju onakvi kakve ih je objelodanila i tiskala Bavarska vlada (The Life of Napoleon Buonaparte. Poljske i Rusije.). Box 642. California 91030. kao diplomat okoli a kao ma ka oko vru e ka e. Protokoli su prvi **** tiskani u Rusiji 1905. Bavarska je vlada razaslala te spise vladama Britanije (spajanjem londonskih lo a u Veliku lo u na Ivanje 1717. 1-4). kolovoza 1921. World Revolution & Secret Societes and Subversive Movements by Nesta H. i kao takvi spisi su podmetnuti ruskom profesoru Sergiju Nilusu.

koja nam potvr uje da su izjave svjedoka i stru njaka.. Fry odigrala veliku ulogu u pravilnoj ocjeni Sionskih protokola i spoznaji o mizantropskoj ideologiji njenih tvoraca.. stolje a. Trostupanjske komisije. a tako er i prepiska sudionika tog procesa. Po svoj prilici su Sionski protokoli sa injeni me u najradikalnijim idovsko-talmudisti kim i masonskim vo ama i odra avali su njihova potajna o ekivanja glede vlasti nad cijelim svijetom i politi ke uspostave u odnosu na ne idove. koju su propovijedali Sionski protokoli.. Masonska lo a "B nai Moshe" (?) (Fry ju naziva "Bne-Moj e") nije prema Sionskim protokolima imala druga iji odnos od drugih idovskih masonskh lo a. Nadalje u nastojati izlo iti nastanak ovog zagonetnog dokumenta. odlu no rekav i njenom autoru: "Objavi.Georgedonavillea..je sa inio. Rade i na knjizi.... bile krivotvorene i da su ih ve unaprijed potplatile idovske organizacije. knjigu e itati i kupovati"[1].. koji su mi. Otprilike tijekom tri desetlje a Sionske su protokole dr ali u strogoj tajnosti. ne usu uju i se povjeriti tajnu niti tiskarskom stroju. Njega ne treba dr ati slu benim dokumentom neke idovske organizacije ili skupa. SAD). Golemu zahvalnost izra avanu Rusima u SAD-u.. Veliki svetac blagoslovio je izdanje knjige kojoj su bili prilo eni Sionski protokoli. pomogli upoznati se s djelatno u i osobnim sastavom me unarodnih idovskih. uspio sam prona i podosta dokumenata i materijala u svezi s povije u Sionskih protokola koji nikada do tada nisu bili objavljen. Metropolit Petrogradski i Lado ki Ioan (Sni jov) Za uskog pravoslavnog ovjeka pojava Sionskih protokola u Rusiji blagoslovljena je imenom svetog pravednika Ioanna Kron tadskog. sazivaju sjednice na kojima uporno razra uju pitanje o "borbi s antisemitskom . sionisti kih. Osobitu vrijednost imaju materijali sa Bernskog procesa. Osobitu zahvalnost autor upu uje kustosima Dr avnog Arhiva Ruske Federacije (GARF) Sredi nje pismohrane povijesno-dokumentarne zbirke (CHIDK . pismohrane Svetotrojskog manastira (ASTM . Autor zahvaljuje svim osobama i organizacijama koji su se potrudili u svezi s potragom dokumenata i materijala na temelju kojih je knjiga napisana i iza la na vidjelo. nego to da se cjelokupna povijest XX.. Bilderbergskog kluba. Svjetskog foruma (Fond Gorba ova). koji su pobijali vjerodostojnost Protokola.. koji se vodio na temelju tih protokola. pismohrane Guverovskog instituta (AGI . a koji su bili uvani u pismohranama Rusije i SAD-a. koja je postojala u granicama op e ideologije. Po etkom 30-ih godina me unarodne judaisti ke organizacije. Dokument. Nije uzalud Ginzberg odustao od tu be da joj se sudi shva aju i da e silna javna rasprava o tom djelu dovesti do nepo eljna publiciteta tajnih planova judaisti ko-talmudisti koga svjetskoga poretka. Svejedno su istra ivanja L.Stanford. nastao je u drugoj polovini 19. bez obzira na vlastiti rizik.biv i Specijalni arhiv SSSR)... lo e Bnai Britha. koji je poslije nazvan Sionskim protokolima (ili protokoli sionskih mudraca).. SAD)... stolje a sa zastra uju om to no u podudara s ambicijama koje su sadr ane u tom dokumentu. u prvom redu "Sinovi saveza" i sionisti. prenosili su ih iz ruke u ruku u rukopisu.

u njihovo je ime. Zatim je Zunderu bilo predlo eno kao svojedobno i Fordu. Da bi zapo eli taj postupak judejske su vo e kao povod uzele lanak doktora Zundera u asopisu "Eiserner Baren" (09. Odlu ili su provesti psotupak u vicarskoj. tu enoga i suda.-1943. te je izjvaio u svojoj odluci da su Sionski protokoli "gruba krivotvorina".-1937. Godine 1932. godine.-1940. stav i na idovsku stranu. Su enje u Baselu se mnogo **** odlagalo da se na kraju ne bi ni odr alo. lipnja. (1879-?). da se odrekne svojih uvjerenje. Ilja M.I. zapo inju i istodobno dva procesa zbog Sionskih protokola.promi bom i ponajprije irenjem Sionskih protokola". Osobita zada a te skupine bila je u tome da pripremi svjetsko javno mnijenje. Ujesen 1933. organiziranoj sjednici sudac je. gotovo istodobno pokrenuta je tema o "podrijetlu Sionskih protokola". pripremati svjedoke i struk njake. Matti i George Brunschwig predali su na Bernski sud albu s zahtjevom ponavljanja kaznenog gonjenja za raspa avanje Sionskih protokola od strane Nacionalne fronte.07. koji e slu beno posvjedo iti "la nost Sionskih protokola i injenicu da ih je fabricirala ruska policija". Posebice su veliki novac idovske organizacije potratile . erikover (1881. Na toj vje to. Odvjetnik idovskih organizacija. Boris Izrailjevi Liv ic. i po etkom 1933. u kojemu taj znanstvenik govori o pitanju judaisti kih planova svjetske dominacije i pogre no se pozvao na rije i tokolruskoga rabina Ereinpricea (?) ("Eiserner Baren. Su enje je po elo u Baselu 11. godine).). formirana je specijalna skupina idovskih aktivista kojima je bilo nare eno organizirati me unarodni proces. Na su enje su bili pozvani prvi njema ki izdava Sionskih protokola Gottfried Zur-Breek (Müller fon Hansen).07. naredio da se do dono enja odluke zapovijedi ovrha svih preostalih 760 primjeraka Sionskih protokola. Veode u ulogu u pripremi procesa odigrali su Viner. godine idovski odvjetnik prof. Njega je zatomila glasna zbivanja i ishodi Bernskog procesa u svezi sa Sionskim protokolima. po jednog od tu itelja. gdje se u to doba nalazila najmo nija i aktivna idovska zajednica. Henrik Borisovi Sliozberg (1863. dolazak Hitlera na vlast izmijenio je planove idovskih vo a. Ipak. godine idovski tisak i liberalno-masonska sredstva masovne informacije koja su mu bila sklona uporno pu taju glasine o predstoje oj aneksiji vicarske Njema koj. Prvotno je provo enje procesa "protiv" Sionskih protokola planirano u Njema koj. Po etkom 1933. Trojica od njih bili su istaknuti masoni. Sudsku su raspravu u biti tako odgodili do jeseni 1934.1933. 09. idovske su organizacije vje to koordinirale svoja djelovanja. Probijanje snaga idovskih udru enja ostvaruje se Baselskim procesom.). Nepobitno je da su. Za predsjedavaju eg na tom suenju u svezi sa Sionskim protokolima bio je odre en sudac Meyer. mobilizirati sav svjetski idovski tisak koji e o njemu izvje ivati. Tu itelji na tom procesu bili su predsjednik idovske zajednice u vicarskoj M. koji nije skrivao svoje pro idovske simpatije.) i Vladimir Jevgenjevi abotinski (1880.1933. Odlu eno je bilo izabrati tu vje taka. Theodor Fritsch i sam doktor Zunder (?). uporno tra io da sud donese odluku o konfiskaciji Sionskih protokola i knjiga Zur-Beeka i Fritsch.). Judaisti ki su bankari udijelili idovskim organizatorima procesa znatne iznose novca za pla anje odvjetnika i ve ine vje taka. DreyfusBrodski i predsjednik organizacija vicarskih sionista Markus Kohn. Na prvom je zasjedanju sud odlu io razmotriti pitanje o podrijetlu Sionskih protokola.

koje je napisao pod pseudonimom N. Nikolajevski.V.).G. pisao je Burcev. kojega je izabrala idosvska strana. Budu i da su se okrenuli sovjetskim pismohranama. Svatikov. Mnogim "svjedocima" bila su dopu tena putovanja radi prikupljanja materijala i preslu avanja osoba. Nikolajevskog i Burceva. U tim je lancima ruski suradnik idovskih udru enja zapravo poticao na raspravu sa braniteljima Sionskih protokola . bio je pofesor Baumgarten.I. Nikolajevski i Svatikov. "Od tada. B. da judaizam i masonstvo nisu povezani. Ujesen 1934. Sliosberg (?). Meyer-Ebner. U toj su skupini radili sionisti A. me utim sud je odlo io ro i te za pet mjeseci. lan VCIK i CK VKP (b). J. Po etkom 1934. Tagre. Cherikovera (?9 2500 franaka.I. sionisti su prou avali ne samo dokumentaciju ruskih obavje tajnih slu ba nego su utvr ivali rodbinske veze osoba koje su na ovaj ili onaj na in sudjelovale u irenju Sionskih protokola. biv i ministar pravosu a Privemene vlade. Liv icu (?). godine.L. Burcev.S. Judaisti ko-masonski vo e su jednoglasno tvrdili da Sionski protokoli nemaju veze s ideologijom judaizma i sionizma.G. Jo prije po etka procesa idovski znanstveni institut i Kongres ameri kih idova u New Yorku. a koje su financirali me unarodni idovski bankari Warburg.I. ruskim povjesni arima B. Glavni vje tak tu iteljstva. preko slu benih diplomatskih predstavnika vicarske u Moskvi. P. Smidovi (1874. Wiener i Liv ic (?).-1935. Nakon izjave profesora Zundera u ime tu enih sudu se obratio njihov odvjetnik i predlo io za vje taka istaknutoga njema koga stru njaka za idovsko pitanje pukovnika Ericha Felischhauera. Svatikovu napisati knjigu o "krivotvorenju protokola".na pla anje usluga (zapravo podmi ivanja) "svjedoka". Iz toga je pisma bilo bjelodano da je izme u idovskih organizatora i takozvanih svjedoka. Iz Moskve i Lenjingrada na adresu Bernskoga suda stizale su knjige i preslike spisa. a to s uMiljukov.I. postojao tajni sporazum. zlo ina ki dogovor. Maljantovi (1870-1939. o emu su sa uvani dokazni dokumenti.L. godine u idovskim novinama "New York Forward" objavljena je serija lanaka Nikolajevskoga. S. du Chayla i ostali. Poku avaju i pripisati autorstvo Sionskih protokola ruskoj policiji. organizatori Bernskog procesa bili su primorani priznati da ne raspola u nikakvim dokumentima koji bi potvrdili njihovu verziju. Borisov. Nakon polemiziranja strana bilo je udovoljeno zahtjevu obrane. Nikolajevskom i S:G. s dodijeljenim mu pomo nicima . nego tajn kanalima im preko Miljukova. U svojstvu "svjedoka" sa idovske su strane bili pozvani ugledni judejski i masonski djelatnici (Ch. rabin Erenprice ('). do travnja 1935. Burcev. M. idovski organizatori procesa nisu alili novac za pla anje "svjedoka" i vje taka. Osim toga. Bodenheimer (?) G.N. iz pisma je razvidno da su svi "svjedoci" dobivali novac od idovskih organizatora procesa. Znatan dio pismohrana ruske carske policije bio je pregledan. Od strane SSSR-a pomo sionistima na elu je bio P. Me unarodna sionisti ka organizacija uspjela je uspostaviti vezu s sovjetskim idovima i organizirati u SSSR-u skupinu pomo nika kojima je bio dopu ten rad u tajnim pismohranima u svrhu prikupljanja materijala za Bersnki proces. Nikolajevskoga.N. Zakulisnu spletku idovskih organizatora u svezi s Bernskim procesom razotkriva pismo koje se sa uvalo u arhivu B.Cherikover (?). godine na pripremu Bernskoga procesa vrbuje se V. ja sam to je bilo mogu e vi e nstojao doznati sve o "Protokolima". stavljaju u du nost dvojici ljevi ara. ije bi izjave mogle i i u prilog idovske strane. A. . lenov i mason P. Burvec. Miljukov.). Tijekom nekoliko mjeseci djelovanje se odvijalo pod oznakom "povjerljivo". Weizmann. Poput Nikolajevskoga i Svatikova i njega su financirale idovske organizacije. Za predujam su koautori dobili od jednoga organizatora Bernskoga procesa I.B. V. Materijali iz Rusije nisu uvijek i li legalnim putom. a koje je on uputio B.

tager (?). vi e od 30 sati. Ursov. Tedlija. autor antiruske knjige o procesu Beiliss. postavili idovski vo e na tom procesu. Zasjedanje Bernskog suda zapo elo je radom 29. pijune i kako im je uvijek bio prijeko potreban novac u pogledu provo enja procesa. idovski organizatori Bernskoga procesa imali su iroke mogu nosti dobiti podatke o tomu kako su u sastavljanju Sionskih protokola sudjelovale ruska policija i osobno general Ra kovski.F.J. Markova. pod ijim je vodstvom skinuta i ponovno stavljena plomba na vagon Lenjina i njegove " idovske stra e" preko Njema ke u Rusiju. Brandta. Stepanova ja sam prona ao dosta velik broj pisama koje je dobivao tijekom Bernskog procesa od B. travnja i trajala je do 14.P. ru itelji njenih povijesnih na ela: Miljukov. u osobnoj pismohrani N. A. kako su im namje tali provokatore.Ravnaju i se po tim dokumentim. carsku Rusiju za sve mogu e smi ljene grijehe protiv idova. a zavr io 6. u povijesti ovje anstva. Bezuspje na tra enja produljena su sve do kraja 1934. sprje avalo je asno razmatranja stvari i zapravo je od Bernskoga procesa napravilo farsu. na temelju krivotvorenih pokazatelja koji su i i stvorili mit o Sionskim protokolima. biv i guverner Besarabije i prijatelj ministra unutarnjih poslova. Pismena svjedo anstva masona. Nikolajevski. ruskoj vlasti. godine. Ipak. na zamolbu idovske strane. kako su ih ometali u pozivanju svjedoka i vje taka. bili pozvani "pravni zastupnik" sionist A.A. Protuzakonito stajali te sudaca. koji su bili neprijatelji Rusije. N. na proljetna zasjedanja Bernskog procesa 1935. koja je htjela tobo e dokazati da su oni krivotvorina. Bernski je proces javno nosio antiruski karakter. biv eg ne elnika ureda Nikole II. Mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole bio je nu an judejcimatalmudistima da bi jo jednom prevarili ovje anstvo i skrenuli njegov gnjev od stvarnih krivaca zlo ina spram svijeta. Svatikov. Organizatori Bernskoga procesa htjeli su sudu dokazati da je podrijetlo Sionskih protokola razmatrala Ruska vlada.S. Na poziv iz Moskve u Bern su. godine. pripisav i stvaranje najzlo ina kijeg dokumenta. Naime prema vicarskim zakonima. sudskog vje taka i sudskih slu benika. zbog nama nepoznatih razloga do toga putovanja nikad nije do lo. Nisu uzalud glavne aktere "svjedoke". travnja ujutro.. veoma stari knez S. Sudac je podr ao nezakoniti zahtjev vje taka Looslija i objavljivanje materijala. koje su za njih napravili protiv Rusije krvo edni suplemenici idovski bolj evici. nakon op ih procedurnih pitanja rije je dobio Ulrich Fleischauer. Mosolova govore nam .D. Fritz Platten. Judejski vo e su okrivljavali povijesnu. Ipak nisu uspjeli prona i vrijednu injenicu (izravno ili neizravno) koja bi potvrdila njihove klevetni ke pretpostavke. bilo je zasutavljeno. Burcev. Njegovi judejski organizatori poku avali su dovesti u zabludu svjetsko javno mnijenje. udovi no podrugivanje zakonu i pravednosti. svibnja.K. On je zapo eo izlaganje o rezultatima svoga vje ta enja Sionskih protokola 30. Osim ve navedenih dokumenata. koje je referirao Fleischhrauer. a sve s namjerom da odvuku pozornost od udovi nih zlo ina. idovski bolj evik. svibnja nave er. Iz tih je pisama jasno proizlazilo u koje su slo ene uvjete bili stavljeni branitelji Sionskih protokola. J. posvetiv i na taj na in 10 punih sjednica. svi dokumenti koji se obrazla u nasudu. mogu biti obznanjeni javno u sredstvima mass-medija. U ime idovskih organizacija izjavio je vje tak Loosli kako je vje tak Fleischlauer "sastavio pamflet u ime antisemitske ideje.

"Istina o Sionskim protokolima". njemu je mnogo toga "izlazilo" iz ruku . na upornu molbu Lupuhina. Burcev. nije pokorila kao kugu drustva i . Najve i argument krivotvoritelja bili su podaci o navodnoj istrazi porijekla Sionskih protokola koju je provodila carska vlada.. susretao se sa sionistima u kojima je on vidio "iskrene ljude od ideje" . George Washington "Sasvim je zalosno to ih niti jedna dr ava. zada a. starija od ove.B. prema odluci Nikole II. S. Iskazi Burceva na Bernskom sudu bili su objavljeni u mnogim novinama pa i u New Yorku.A.L. Weinbaum) objavljuje lanak Burceva. U svojoj antiruskoj djelatnosti Burcev se esto oslanjao na judaisti ko-masonske krugove. bila ne slu ajna ve suglasni produ etak njegove ranije antiruske djelatnosti. njemu biv i na elnik za za titu dru tvene /nacionalne/? sigurnosti i poretka u Petrogradu general major Globa ev dao preko nekog svog Koltipina-Ljubovskog informaciju o istrazi. Pro itav i taj lanak.. judejsko organizatori Bernskoga procesa odlu ili su se okrenuti izravnoj krivotvorini. gdje je tada ivio Globa ev. Nakon prevrata polo aj se promijenio. dakle. Burcev si je dopustio nekoliko ozbiljnih povijesnih pogre aka. godine po direktivi Stolipina. Globa ev je odmah napisao pobijaju e pismo uredniku "Nove ruske rije i". Izgubiv i svaku nadu da e prona i dokaze koji bi utemeljili mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole. kako mo emo primjetiti. Do 1917. glavni redaktor M. a u biti je bio njihov agent. 1906. ako ne ubrojimo onu kritiku o protokolima G. U biti nikakve istrage nije ni bilo. Stoga je . oklevetani ljudi su protestirali. itaju i Sionske protokole. klevetni ki karakter. godine Lopuhin vi e nije bio na elnika Odjela policije nego umirovljeni (zbog prekr aja) inovnik i stoga nije mogao inicirati tu istragu. Poku avaju i pridodati vjerodostojnost svojoj izmi ljenoj tvorevini. tobo e. Burcev smi lja pri u kako je. Na sudu je Burcev tvrdio da je jedan od sudjelovatelja u prijevozu navodnih la nih Sionskih protokola bio kolega po slu bi Globa evu. tu ili su ga sudu . koji se istaknuo razotkrivanjem tajnih agenata ruske policije i inozemne obavje tajne slu be. ega u zbilji nije bilo. godine u Rusiji. tovi e sam Burcev. Na primjer on je izjavio da se istraga vodila tijekom 1906. neki su ga ispljuskali. Mosolova. nosila je silan antiruski.o tomu da nikakve istrage o podrijetlu Sionskih protokola Ruska vlada nije vodila. Djelatnost Burceva. kada su objekti ve ine njegovih la nih optu aba bili dr avni inovnici i policijski suradnici. Kako je i sam priznao bio je sudionikom prvih sionisti kih kongresa. Izvr itelj je bio V. Me utim. Njujor ke novine "Nova ruska rije " ( idovska novina. koju su mu zapovjedile idovske organizacije koje su organizirale Bernski proces. vrlo ta toga ovjeka. Wittea. pravi zabilje ke koje je tobo e napravio Nikola II. O tome nam svjedo e pisma biv eg na elnika carskog ureda A. ruska samo po nazivu. koji je obo avao samoreklamu i zvuk vlastitog imena. podrijetla Sionskih protokola. pod krabuljom "slobodnog novinara". Burcev je vrlo lo e napravio krivotvorinu. Sliozberga (?). koju je napisao za vrijeme ministra financija J. Ovaj put V.

suautor deklaracije nezavisnosti. cijim je prisustvom usrecena Amerika" Martin Luther King. Moramo ih se rijesiti. ali ne kao religioznu grupu. Winston Churchill je u II WW-u molio boga (i Staljina) za pomoc da unisti naciste a ovo su njegove rijeci: (govor u predsjednickom domu 1919. izoliraju se i ne dopustaju asimilacijuju. Oni su nacija u sredini nase nacije. nego Jevreje. oni nastoje da to ostvare potkupom mojih cinovnika sa ciljem da postanu ravnopravni. ono je sustina citavog tog naroda. Oni su kao gusjenice ili skakavci koji jedu Francusku. kada ce oni moci da se odnose prema nama tako. onda za manje od dvjesto godina nasi potomci ce raditi na poljima. ne potice od jednog individualnog Jevreja. koju su odigrali internacionalni Jevreji ateisti u stvaranju boljsevizma i njihovog ucesca u ruskoj revoluciji. 1820. Petar Prvi .svog velikog neprijatelja. kao to su postupali na vrijeme Jesfiri u Perisji. filozof. dok ce oni trljati ruke u svojim kancelarijama. glavna inspiracija i pokretacka .g. Benjamin Franklin visoki americki dr avnik. uzece vrhunac. Upozoravam vas. I koliko je Jevrejima bliska knjiga Jesfir. Napoleon Bonaparte 1769 1921 Jevreje treba razmatrati kao naciju. Siromastvo koje izazivaju Jevreji. Vasa djeca ce vas proklinjati u Vasim grobovima. oni su prava jata gavranova. Ako ih mi putem Ustava ne iskljucimo iz SAD. Ma gdje bilo. ekonomist i pisac. Jevreji su nacija spremna na najuzasnije zlocine.borac za gradjanska prava Strastvena zelja vapijucih srca Jevreja nada se da e doci onaj dan. ako jevreje ne iskljucite zauvek. koja opravdava njihovu krvolocnost. Vise od toga. Nikada sunce nije svjetlilo narodu. krvozednijem i osvetnickijem. nacijo. fizi ar. izdrzavajuci njih. oni su uspostavili kmetstvo. u kojoj se naseljavaju Jevreji.Ruski vladar Vise volim da vidim u mojoj zemlji mudjahedine i mnogobosce. u zemlji.) Nema potrebe preuvelicavati ulogu. izumitelj. koji se zanosi idejom uni tenja i ugusenja ljudi druge vjere. osvetoljubivost i apetite razbojni kih nada!. Oni nece dobiti odobrenje da se nasele i organiziraju svoj posao. Poslednji su prevaranti i lupezi. oni snizavaju njen moral. Ako ih ne iskljucite. onda za manje od sto godina oni e navaliti u velikoj kolicini. proguta e zemlju i promijeniti oblik naseg upravljanja. Bez obzira na moja naredjenja. nezavisno od njihovog broja. Citava sela otimaju Jevreji. komercijalno postenje.

. cije obrise cu ukratko ovdje ocrtati..google. I glavni dio u sprovodjenju sistema terora. a povjereno je njima na upravljanje zbog efikasnosti koja se dobiva centralizacijom novca na jednom mjestu. Oni se nalaze na samom vrhu zidovske piramide moci.. koji je pocinjenj izvr ili su Jevreji i u nekim slucajevima Jevrejke. Razmisljali su o raznim strategijama kako to uciniti. Krscani bi se pridruzili arapima i zajedno bi napali idove.. no bogatstvo Rothschilda se procjenjuje tisucama milijardi. U sovjetskim institucijama dominacija Jevreja vise je nego porazavajuca. Treci problem je sto bi Krscani u cinu kupnje Palestine od idovskih bankara i onog sto bi eventualno sljedilo (krunidba idovskog kralja. A projekom njezina stvaranja upravljaju Rothschildi. rusenje Al Aqsa dzamije. Takvu djavolsku slavu Jevreji su postigli. koje Papa tokom vremena vise nije mogao vracati. dovoljno je reci da se procjenjuje da ta jedna familija drzi oko 50% bogatstva citavog svijeta. Ono se povecavalo tokom iducih stoljeca da bi danas doseglo zapanjujuce razmjere. On je upao u neke financijske teskoce. rodoslovno stablo Hitlerovih iz 1930 .itd. podizanje treceg hrama) prepoznali ostvarnje biblijskog prorocansva o dolasku Anti-Krista. (Bank of Amsterdam. te otici u nekakvu suhu pustinju kopat po pjesku. Oni su odlucili jos u 19-om stoljecu da treba obnovit Izrael. . a novac koji su trazili nije bio ni 1% od ukupnog Rothschildovog bogatstva. na kraju zavrsava u njihovim rukama. Onda su mu velikodusno "oprostili dug".. jer tko bi bio lud napustit predivnu i bogatu Europu. Glavni problem je sto idovi nisu htjeli selit iz Europe u Palestinu. Grcke i Rima. Americki FED . Za ilustriat tko su oni i sa kakvom moci raspolazu..) Zanimljiv podatak je da su Rothschildi jos u 19-om stoljecu bankrotirali i samog Papu. ali na podmukli nacin.Adolofov pradjed je bio mocan Zidovski bankar) http://video. u doba bogatog arijskog Egipta. To njihovo bogatstvo je preveliko da bi bilo produkt rada samo jedne obitelji. Kroz iduce stoljece je formiran jedan genijalan plan. Drugi problem je sto su se okolne Arapske drzave snazno protivile stvaranju Izraela i odmah bi krenule u rat protiv njega. novinskih clanaka. Prvo osigurat stvaranje samog Izraela. a ne direktnom kupnjom zemlje. Bogatstvo idova Bill Gates-a se procjenjuje na nekih 60 milijardi. ali uz uvjet da od sada ima sav svoj novac drzat u njihovim bankama. Bank of England.com/videoplay?do. Naravno uz velike kamate.2809518563654# Dva svjetska rata Arijci su vodili iskljucivo sa ciljem stvaranja drzave Izrael. No postojala su tri velika i nepremostiva problema koja su sprjecavala realizaciju tog plana. Turci su je bili voljni prodat.snaga dolaze od jevrejskih vodja. Znaci cak i sav novac kojeg milijardu krscana prikuplja. vec je ono produkt rada citave idovske rase. a oni su mu priskocili u pomoc i posudili pozamasnu svotu novaca. Obavezna preporuka (obilje dokumenta. Dakle trebalo je smislit kako rijesit sva ova tri problema. a najbza je bila jednostavno kupit Palestinu od Otomanskog carstva. Pocetna baza tog bogatstva je novac koje su idovi pokrali jos u anticko doba.

. uspjeli su slomit carsku Rusiju i u ratnom kaosu organizirat tamo boljsevicku revoluciju. Drugo bombe koje padaju kao kisa po njemackim gradovima ubijaju samo arijce. da ona to niti teoretski nije mogla platiti Britaniji i saveznicima. Koristeci se mrezom masonskih loza situacija je namjestena tako da plivajuci na tom valu siromastva i ocaja na vlast dodje Hiter. Eichman. a da to nitko nije primjetio? No kao sto vidite mi ovdje to jesmo primjetili.. Rockafelleri. Znaci ideoloska sila koja je potrebna da idove izbaci iz Europe je dovedena na vlast u svim glavnim Europskim drzavama od strane samih idovskih bankara. Nacisti (crypto. Poanta citavog ovog rata nije pobjeda ovih ili onih. Bush iz SAD-a . ( idov Hitler) Treba reci da nije samo Hitler idov. isto kao sto je Sarkozy demokratki pobjedio. vec je cilj unistit Europu. Goering . a idovi su dotle smjesteni na "sigurno" u logorima. ali nisu si mogli pomoci. Hitler je demokratski pobjedio na izborima. vec su svi iz vrha Nacisticke stranke idovi: Goebbels. logisticka i medijska podrska te sve ostalo za njegov dolazak na vlast su osigurali idovi preko svojih bankara. Jednog dana vasi potomci ce se isto tako pitati kako je moguce da su celnici svih drzava koje su vodili treci svjetski rat bili idovi (Bush. Prvo uzimaju im sav imetak.. show moze poceti. Tako je "zaobilaznim putem" stvoren Izrael. Tako su Rusiji ucinili ono sto su davno sanjali i ta ogromna arijska drzava je pala u ruke idovu Lenjinu. a sad je i Njemacka osvojena. Njemacka je tada bila pred pobjedom u prvom svjetkom ratu i Britanija je bila na koljenima i prakticki gotova. siromastvo i beznadnje.itd. Britanci nisu imali drugog izbora i pristali su potpisavsi "Balfourovu deklaraciju" koja je Rothschildima obecala Palestinu nakon rata.. Trockom i kasnije Staljinu. Blair.itd. Tada su idovi rekli Britanskom vodstvu: ako nama date Palestinu nakon rata. a isto tako su znali i informirani njemci za vrijeme drugog svjetskog rata da su nacisti idovi. Zvuci nevjerojatno? Pa i nije bas ako pogledate sto se desava oko vas. to jest . a teski problemi zahjevaju teske solucije.idovi) skupljaju sve europske idove u koncentracijske logore koji nicu na izoliranim mjestima.itd). U Versajskim pregovorima nakon prvog svjetskog rata idovski agenti su nametnuli takve uvjete Njemackoj. Zatim se sva Njemacka moc usmjerila na zapadnu frontu.. te deponiraju taj novac u Rothschildove banke u Svicarskoj. (Warburzi. Naizgled nepremostiv problem..) Znaci Rusija je osvojena jos ranije ( idovi Lenjin i Staljin).Koristeci svoju medijsku. Britanija i Francuska objavljuju rat Hitleru. (Roosevelt i Churchill) Dakle sve je spremno. na prakticki samu Veliku Britaniju. Da bi dodatno pogorsali stvar organizirali su slom americke burze. Stvorit takve uvjete da vecina idova radje pozele zbrisat u pustinju. novine. te tako osiguravaju tri cilja. Naravno novac i financije. nego tu zivit. financijsku i politicku moc idovi su iskoristili stoljetna neprijateljstva Europskih drzava i uspjeli pokrenut prvi svjetski rat. Obojicu su na vlast doveli mediji (TV. Isprva snazno podupirajuci Njemacku u tom ratu. Hitler i Staljin sinkronizirano napadaju Poljsku. jer njima je namjenjena druga sudbina. no ostao je nerjesen problem populacije posto se idovi nikako nisu dali natjerat na selidbu iz Evrope u pustinju. Trece idovska elita cvrsto vjeruje u eugeniku.. idovi su odrzali svoj dio ugovora. radio) u rukama idova. Tako su izdali Njemacku koju su do tog trenutka snazno podrzavali u ratu... Njemacka je pala u ogromnu inflaciju. Himler. mi cemo pomocu nase medijske moci uvest SAD u ovaj rat na vasoj strani. Ovo sigurno stavljam u navodnike.. te su uveli SAD u rat uz pomoc svojih masovnih medija i uz pomoc svojih agenta u americkoj vladi. Sarkozy. U Americi i Britaniji su isto tako na vlast odjednom dovedeni idovski predsjednici. sto je citav svijet bacilo u ekonomsku depresiju.

jer su vidjeli da im u Europi vise nema opstanka posto su izgubili svoje kuce. 6 milijuna ce ih poginut u holokaustu. Jer Rothschildi znaju da su i oni. koji su bili relativno lijepi i visoki. Znaci prvi svjetski rat se vodi da se osigura Izraelu pocetna zemlja (Balfourova deklaracija). unatoc neogranicenoj matrijalnoj moci i bogatstvu. zapisuju ih u svoje knjige i propovjedaju idovima kao religiju koja se mora bez prigovora sljedit. sad su dobili silom . To je u poprilicnom broju slucajeva rezultiralo raznim fizickom i mentalnim "manama".itd. Dio nakaznih stanovnika istocno europskih getoa koje mozemo vidit u filmu "The Ethernal Jew" (link je dolje) su ubijeni.idovskim) koncentracijskim logorima se provodilo to "izabiranje" i selekcija naroda prema genetskoj kvaliteti. . idovska elita je isto tako morala osigurat da sva Talmudska prorocanstva budu ostvarena tocno u slovo. a uzdizanja idova na nivo Arijca. Talmud recimo kaze da prije nego sto se idovi vrate u Izrael. a veci dio slabih i nemocih je umro od raznih bolesti u logorima (tifus . Znaci ono sto nikako nisu htjeli milom. Doslovno brat je ubijao brata kao dva robota programirana sa dva idovska programa zvana: "komunizam protiv nacizma". svo njeno bogatstvo je bilo unisteno. krizajuci se medjusobno u malim zajednicama. pokretaca i planera citave ove zavjere.morali su selit u Palestinu.) Tako su svi "slabi" izbaceni iz budeceg genotipa izabrane rase. Trebalo je dogadjaje poslozit tako da idova stvarno jako puno pogine. sad su idovi konacno postali zrtve. Nakon rata koji je zavrsio tocno onako kako je planirano.. U Nacistickim (crypto. ciji uzrok je bio nasljedne genetske prirode.. koji su bili inteligentni i zdravi su ostavljeni na zivotu. a eliminacijom ostalih. samo obicne lutke na koncu. Znaci istovremeno su se desavale dvije stvari. Znaci oni koji su izgledali kao "Arijci". Drugi svjetski rat je dugorocno gledano bio jedan ogromni eugenski projekt Ziona. Sad je kucnuo povoljan trenutak za rodjenje Izraela. koji krecu u rat protiv novo-uskrsnulog Mordora. Istovremeno idovi su u logorima bili selektirani tako da iskljucivo "najbolji" prezive. a dobar dio njih i svoje ivote. u vrlo nehumanim uvjetima. Vise nisu u krscanskim ocima izgledali kao prijetnja koja u Izraelu stvara centar buduce svjetske vlade. Europski krscani su odjednom postali uvjereni da su oni sami zlocinci. jer ne postoji vise opasnost da se krscani pridruze zdravo mislecim arapima. a idovi su naravno oduvjek bili njihove nevine zrtve. Znaju da se prava i istinska moc nalazi u rukama idovskih rabina. svoju imovinu. Prezivjeli idovi koji su zadovoljavali standard "izabrane rase" su iz koncentracijskih logora slani direktno u Palestinu. pojeo bi ih mrak u roku odmah. Jer oni su ti koji stvaraju sve te dalekosezne planove.u poboljsanje idovske rase selektivnim odabirom pametnih i zdravih. te je tako maknuta druga nepremostiva prepreka. prije nego sto "izabran narod" moze krenut putem Izraela. Nisu se puno bunili. citava Europa je bila porusena. sa ciljem genetskog srozavanja arijca na nivo goya. svoj novac. a samo genetski najkvalitetniji su prezivjeli). No sto je jos vaznije za elitu. a totalno pozitivnu selekciju za idove (defektni i nesposbni su svi ubijeni. idovi na istoku Europe su stoljecima zivjeli u getoima. Da Rothschildi slucajno nisu postovali naredbe rabinskih "prorocanstva". a onda putem svojih medija uvjerit preostale idove da se prorocanstvo obistinilo. Znaci imamo totalno negativnu selekciju za Arijce (prakticki samo defektni i nesposobni za vojsku su prezivjeli taj rat). idovska elita je zakljucila da se takvi moraju istrjebit. najbolji mladi Arijski ljudi su ginuli u strasnom brato-ubilackom ratu.

rabini. Tako idovi odbacuju Knjige Staroga zavjeta. To je djelo crne magije. On se zove Ben shtada (sin prostitutke). i Sotonom nadahnutije mr nje na kr ane od talmudske crnomagijske zmije iz tame ludila umova eljnih vlasti i krvoproli a nad normalnim ljudima." (Talmud.dolazi onaj posljednji Antikrist . On je ma ioni ar. godine prije Krista do 400. svi oni koji se bore protiv Isusa Krista.Talmudu. Zato se nije uditi stra nim krvoproli ima koja su po injena u ime sumanutih ideja pomra enih umova! Izvor toga zla je u Knjizi mr nje . Pa ovo ne treba uzeti kao 100% istinu nego se potrudite i sami istra iti. . to je u vezi s kr anskom crkvom. Sabat 104b). TALMUD Proro anstvo je najavilo dolazak Antikrista." (Tokdo Je u). On je kopile.drugi svjetski rat se vodi da se osigura populacija za tu zemlju (izgon Europskih idova). svi oni koji se bore protiv ovje tva i ivota samog.Talmuda! Zato je Bog i ukoravao preko proroka. drevne Izraelce. Talmud se sastoji iz dva temeljna dijela: Mi na i Gemara. jo . univerzalna. kao predstavnika ljubavi i milosr a za ovjeka. svjetska vlast ZLA! Svi oni koji se bore protiv pravde i istine. Joreh deah 146). na kraju vremena . a treci svjetski se vodi za prosirenje malene zemlje do "prorecenih" granica Eufrat-Nil. iza Krista. BOGOHULJENJE "Krist je sin prostitutke. ili ih 'tuma e' kroz prizmu ljudskih pri a i bapskih predanja . jesu . Njih oko 2500 rade i od 100.nasuprot Objavi koju je Bog dao preko Mojsija i proroka.Antikristove sluge! Ali nema ve e. A Talmud su uobli avali u knjige i sustav. Poslije mnogih malih antikrista. uni ti. vra anja i otvorenog poziva na nasilje i genocid nad kr anima i svim ostalim ne idovima! Talmud je nastao kao isto ljudsko predanje . Napomena: Na nekim mjestima na internetu se tvrdi da je ovaj prijevod la an. UNI TENJE KR ANSTVA "Za idova postoji zakon da sve ono.totalitarna." ( ulhan aruh. "Krist je bio luda.sve eni ko .

nego e ih potpuno istrijebiti. Berahot 58a). Sanhedrin 58b). Oni moraju orati. Ketubot 112b)." (Talmud." (Tokdo Je u). U njemu e idovi toliko oru ja zaplijeniti da e im trebati 7 godina da ga spale i istope. a ito e krupno biti kao dva bubrega od najve eg vola. "Tada e idovi neizmjerno bogati biti jer e blago cijelog svijeta u njihovim rukama biti. U tom slu aju bit e prvi kod ku e. Jebamot 63a). jer su porijeklom od avola."(Talmud." (Talmud. IDOVI IZJEDNA ENI S BOGOM Tko idova o amari toliko je u inio grijeha kao da je samog Boga udario. koji e dvije tre ine svijeta uni titi. 74." (Talmud. Sanhedrin 101a). kositi. jer kad tko 100 srebrenjaka ima u trgovini mo e svaki dan mesa i vina imati. kopati. 4). a ostali narodi svi e njemu i njima slu iti i podlo ni biti. tko pak. Jebamot 24b. "Tad e svaki idov imati 2800 slugu i 300 slu kinja. ab 120a). Tesahim 113a). "Kad Mesija do e onda e zemlja roditi kola e i vunene haljine. Getin 680). mo e samo soli i kupusa jesti. "Prije toga bi e strahovit rat. Svi e narodi pre i u idovsku vjeru samo kr anima to ne e dozvoljeno biti. (Ben pandera) tj." (Talmud. Aboda 3b)." (Sahar)." (Talmud." (Talmud." (Talmud. "Krist je na jednom ubri tu sahranjeno crknuto pseto. MESIJA "Mesija e do i i povratiti Kraljevstvo idovima. "Nema goreg i lo ijeg posla od obra ivanja zemlje. idovi su stvoreni da sve gotovo na u." (Talmud. IDOVSKO JUNA TVO " idov neka posljednji ide u rat. Majene Je . IDOVSKO MILOSR E . On je: Ben pandreat."Krist je sin jedne menstruacije. O RADU "Rad je veoma tetan i malo donosi . sijati. vr iti. RAD JE ZA NE IDOVE "Ne idovi su stvoreni da slu e idove. sin ne iste ivotinje." (Talmud. ulo i 100 srebrenjaka u zemljoradnju.

Aboda Cara 10a) NE IDOVI NISU LJUDI VE IVOTINJE "Bog je stvorio ne idove." (Talmud. Zato ga slu e ivotinje u ovje jem obliku." (Talmud. "Tu a ena koja nije k i Izraela. "Ne idov je kao jedno pseto. . tob. Jebamot 12a). nazivaju se svinjama. treba ih oplakati onako. Sanhedrin 74b). djeli je marve. ija du a potje e od ne istog duha. "Ne idovka u drugom stanju (trudnica) ima se smatrati kao bremenita stoka. "Ne idovi. pa ako se nalazi ve i blizu smrti. Mudra talpiot 225). "Spolni odnosi Ne idova su isto kao i spolni odnosi ivotinja. idov mu ne smije i i u pomo da ga spase. to vi e." (Talmud." (Talmud."Zabranjeno je biti milostiv prema Ne idovima." (Talmud. "Ne idov nema oca. NI U SMRTNOJ OPASNOSTI NE IDOVU NE TREBA POMO I "Ako jednom Ne idovu prijeti opasnost da se u jednoj rijeci utopi. 46a). konjsko sjeme. Leb. Jebamot)." (Talmud." (Talmud." ( ulhan aruh." (Talmud. "Ku e ne idovske su ku e ivotinjske." (Talmud. "Meso Ne idova je meso magare e. iako su oni ravni sa ivotinjama. Abarbanel). ene Lukot 250). "Onaj koji nije obrezan i ne dr i sabat ne naziva se ovjekom. Jer meso Ne idova je ivotinjsko meso. jer ne dolikuje idovu da bude slu en od stoke. jer je on na ubri tu ro eno pseto. Jalkut Rubeni 39)." (Talmud. Brohes). a njihovo sjeme je ivotinjsko sjeme. Ko en ha-mi pat 405). "Izme u Ne idova i idova ne postoji nikakva veza. Jalkut Rubeni 12)." (Talmud. i dao im je ovje ji oblik. kao kad jedan vol ili magarac crkne." (Talmud. Ramban). Ekesegetra ieksod 22)." (Jad Hazakah. "I zato kad jedan ne idovski sluga ili slu kinja umre. "Ma koliko imali narodi svijeta tijelo sli no Izraelcima." (Talmud. "Ne idovu ne treba milost i pomo ukazivati." ( ulhan aruh. Jebamot 89a). ipak se oni uspore eni sa ovjekom imaju smatrati za majmune. Jebamot 98a). a sjeme. zapisi u e da se pseto ima vi e po tovati od Ne idova.

volite jedan drugoga. Nekoliko stolje a kasnije. Joreh deah. pod nazivima: Orah hajim. 5. Ovaj kodeks dobio je imeulah aruh. LA "Prema Ne idovima dozvoljena je svaka upotreba la i. godine. NE IDOVKE SU PROSTITUTKE "Ne idovke su ne iste i imaju se smatrati prostitutkama. Volite ban enje." (Talmud. Ne govorite nikada istinu. rasprave. Berahot). To je u inio i sve to sistematizirao glasoviti idovski rabin Mojsije ben Majmon. Isti taj kodeks dopunjen je obi ajima isto nih idova . "Sve Ne idovke su kurve. Pesahim 113a). Godine 1180 stvoren je prvi idovski zakonik pod imenom Mi iah Tora ili Jad Hazakah.1578. 1565.mi pat i Eben hazaer." (Talmud. ulhan aruh se sastoji od 4 knjige.od strane poljskog rabina Mojsija Iserlesa . Ko en ha . Mrzite va e gospodare.kao novi vjerski kodeks sastavljen od panjolskog rabina pod imenom Josef Karo. Talmud se sastoji od 63 velika odsjeka ili knjige. 2. ."Dijete u utrobi jedne Ne idovke nije bolje od ivotinje." (Talmud. Volite plja ku." (Talmud. Joreh deah 240). PET ZAPOVJEDI ZA IDOVE " idovi moraju nau iti ovih pet stvari: 1." ( ulhan aruh. godine ovaj kanon je dopunjen i ponovno . koji se zovu traktati ili. Even hekor). Aloda Kara 36b). 4. 3.

listopada 1945. Pored najintrigantnijih Lubanje i Kostiju spomenut emo jo neka dru tva koja su se svojim djelovanjem posebno istaknula. i magazina «Yale Lit». Nakon brojnih rasprava. tako er su bili «Lubanje». Dru tvo Lubanja i Kosti imalo je klju nu ulogu u osnivanju institucije Carnegie. Svi su uli za Red Lubanje i Kostiju kojem su pripadali i neki ameri ki predsjednici. Sekretar za Rat. Peabody.. Lovett. zaklada Slater i Russel Sage. 41. kao i istaknute pojedince tiskovine «Yale Daily News». i 43. a nisu daleko od istine. Robert Patterson osnovao je Lovett-ovu komisiju kojom je predsjedavao «Lubanja» Robert A. Jo od svog osnutka 1832. posjeduje nekretnine i brine o prekomorskim aktivnostima je Russelova zaklada. predsjednika Sjedinjenih dr ava. Sveu ili te Yale bilo je pravi rasadnik ne samo utjecajnih pojedinaca.. 22. Dru tvo Lubanje i Kostiju se mo e pohvaliti s injenicom da je za svoje lanove imalo 27. no u stvarnosti ovo je samo jedno od brojnih tajnih dru tava koji svoje lanove nova e na Sveu ili tu Yale. debantnog kluba «Yale Political Union». Organizacija koja se bavi post-diplomcima. lan dru tva bio je i Benjamin Silman jr. nego i samih tajnih dru tava. Koji je prvi proizveo benzin i bio osniva prve ameri ke naftne kompanije Pennsylvania Rock Oil. i jedno je od najstarijih studentskih tajnih dru tava u Sjedinjenim dr avama. to je pomoglo pove anju raznolikosti raznih aktivnosti. koja je ime dobila po jednom od osniva a Dru tva. U Dru tvo se pozivaju samo najistaknutiji studenti tijekom po etnih godina njihova studija. «Lubanje» u lanstvo jednako primaju kapetane nogometnih mom adi i vesla kih klubova. Povijest Reda Lubanje i Kostiju simbol lubanja i kostiRed Lubanje I Kostiju nekad poznat i kao Bratstvo Smrti je tajno dru tvo kojemu je centar djelovanja na sveu ili tu Yale u New Heavenu u Conneticatu. Cilj ove komisije bilo . dru tvo je zadr alo tradiciju selektivnog biranja lanova i masonski nadahnute obrede. Za razliku od ostalih tajnih dru tava. Sveu ili ta Johns Hopkins i Sveu ili ta Cornell. Ameri ke povijesne udruge i Ameri ke psiholo ke udruge. dru tvo je odlu ilo u svoje redove primati i ene.Kako su mnogi skloni vjerovati. kao i Ameri ke ekonomske udruge. Kroz povijest. mnoge su slavne osobe bili lanovi Dru tva. Prvi predsjednici kalifornijskog Sveu ili ta.

Prvo javno razotkrivanje Lubanja i kostiju dogodilo se 1871. Judy Schiff arhivist u knji nici Sveu ili ta Yale je napisala: «Imena lanova Lubanje i kostiju nisu bila tajna od 1970. lanovima dodjeljuju imena iz Gr ke mitologije. u ijim redovima su bili mnogi lanovi Dru tva Lubanje i Kostiju. Tajnost je od po etka izazivala fascinaciju i znati elju. lanovi ovog dru tva sastaju je u «grobnici» etvrtkom i nedjeljom nave er tijekom zavr ne godine studija i pri aju o vlastitoj povijesti to je klju no kako bi se stvorile vrste veze unutar dru tva. odnosno slu bi. u knjizi « etiri godine na Yale-u» autora Lymana Bagga gdje navodi: «misterija koja je bila jedna od . Lubanja i Kosti Mo da najpoznatiji «Lubanja» kako se vidi i na prilo enoj slici bio je George H. dok se u jednom drugom tajnom dru tvu tako er s Yalea. To je rezultiralo nastankom CIA-e. Bush (lijevo od sata). Na Yaleu postoji i tre e tajno dru tvo pod nazivom «Vu ja glava» i ono svojim lanovima dodjeljuje imena Egipatske mitologije.je uspostavljanje novog ameri kog obavje tajnog aparata. no njihovi sastanci i rad jesu. «Svitak i Klu ». lanovima se dodjeljuje nadimak koji proistje e iz Rimske mitologije.W.

anonimni unutarnji izvor grobnica lubanja i kostidojavio je neke pojedinosti o dru tvu privatnom istra iva u Antonyu C. ef kontraobavje tajnog dijela CIA-e poha ao Yale. koji je sudjelovao u bitci kod Bull Runa. Lubanje i ameri ka obavje tajna zajednica U svibnju 2007. lanovi dru tva na stepenicama pjevaju njihovu tradicionalnu «Trubadursku» pjesmu. ovi podaci. Kasno no u nakon njihovih tjednih sastanaka . Porezne prijave pokazuju da je ovo dru tvo imalo zakladu sa nekoliko miliona dolara vi e nego Lubanje I Kosti .W.najve ih enigmi i predmet tra eva na kolskim hodnicima sada dokazuje svoje postojanje» Tijekom nekih razdoblja lanstvo u «Lubanjama» nije bilo tajna i imena lanova objavljivalo je samo Dru tvo. te Issac Hiester (1842) ameri ki kongresmen. koja se isti e po paternama svijetlog i tamnog kamenja. iako je njegov brat bio «Lubanja» . ali je i dalje na ivotu odr ao vjerovanje da su Lubanja i Kosti bile rasadnik ameri ke obavje tajne zajednice. a prije je ozna avao sve pripadnike nekog tajnog dru tva. te mnogi poslovni ljudi i ljudi iz pravosu a. Najbolji primjer za to su George W. objavio je lanak koji se poslije osporavao. lanovi ovog dru tva sastaju se tako er etvrtkom i nedjeljom u prostorijama Dru tva. te jo mnogi drugi. George H. a poslije bio gradona elnik Newarka I poslanik u Njema koj.1985. Svitak i Klju svitak i klju Svitak i Klju je jo jedno tajno dru tvo s Yalea koje je utemeljio john Addison Porter sa jo par istomi ljenika s Yalea 1841. Mnogi utjecajni pojedinci bili su lanovi dru tva. W. kao dodatak. John Kerry i George W. pekulira se da je upravo na Yaleu skovan naziv «spook» to je ozna avalo sve pripadnike pijunske zajednice. Svitak I Klju donirao je brojne ' ' . Isto se mo e re i i za Nathana HAlea patriota i pijuna iznimne karijere. Suttonu koji je na temelju toga napisao knjigu «Ameri ki tajni establi ment: Uvod u Red Ljubanje i Kostiju» Dojavljene podatke Sutton je uvao 15 godina u tajnosti boje i se da fotokopirane stranice ne bi otkrile njegov izvor. Neformalno. Pozivaju i se na likove iz filma povjesni ari CIA-e su isticali kako je James Jesus Angelton. ali nikad nije bio «Lubanja». Tako er. objavljeni u knjizi «Razotkrivaju i Lubanje i kosti» Krisa Millegana. povjesni ar CIA-e. tzv «grobnici» bez prozora. Bush i William Howard Taft. Osniva i ovog dru tva bili su brigadni general Theodore Runyon (1842). CIA-in lanak ukazivao je na injenicu da filmovi poput «Dobrog pastira» u javnosti stvaraju mi ljenje da visoko pozicionirana mjesta u CIA-i ovise o lanstvu u «Lubanjama». a mnoge utjecajne obitelji imale su u redovima Dru tva i po vi e lanova. na pitanja o svom lanstvu u «Lubanjama» odbili su dati odgovore.Bush oboje kandidati predsjedni kih izbora 2004. Richard Bissel (Zaljev Svinja)odbio je ponudu lanstva jer je u to vrijeme bio lan dru tvenog Elizabetanskog kluba. Uz financiranje vlastitih aktivnosti. Iako «lubanje» nisu bile kolijevka budu ih operativaca CIA-e ili OSS-a (CIA-in prethodnik) zanimljivo je istaknuti da je deklarirani pripadnik Dru tva George H. dru tvo je jo poznato i pod nazivom «Klhu evi» i inkorporirano je u sastav Zaklade Kingsley. Kona no su 2003.. Prija nji direktor CIA-e Porter Goss nije bio lan «lubanja» ali je zato bio lan jednog drugog tajnog dru tva na Yale-u pod nazivom «Knjiga i zmija». Bush bio na njezinom elu od 1976-1977. O kojemu e biti rije i poslije. Bush. i ukra enim stupovima na ulazu.

. Kontroliraju Yale. Zna ku su za razliku od «lubanja» nosili okrenutu licem prema dolje. te se tako er sastaju etvrtkom i nedjeljom i razmjenjuju osobne podatke i pro lost. 1888. Dru tvo nikada nije bilo toliko odvratno kao danas. tjednik «Ikonoklast» koji se pojavio u New Heavenu pozivao je na prestanak rada dru tva Lubanja i kosti. Dru tvo je odmah prihva eno i uskoro je do lo u poziciju da svojim poslovima upravlja na isti na in kao i druga postoje a dru tva.» U po etku jo zvano i «Tre e Dru tvo» ili «Sivi fratri».. Tako er usvajaju masonski inspirirane rituale kao «Lubanje» i «Klju evi». a 1917 otvorili zakladu za pokretanje tiskovine Yale University Press ( Vu ja glava vu ja glavaVu ja glava (W. dru tvo osnovano 1883.donacije. Utemeljili su godi nju nagradu John Addison Porter. 1873.H.sav posao se obavlja preko njih. je tre e po starosti tajno dru tvo na Yale-u. s ciljem da reformiraju dru tveni ustroj na Yale-u kojem su do tada dominirali Lubanja I Kosti I Svitak i klju . na zapu ku ili kravati. dru tvo je sti avalo sve one koji su eljeli dokinuti sustav tajnih dru tava .S. Dru tvo mijenja naziv u «vu ja glava» i za znak odabire zna ku s vu jom glavom koja se nalazi na naopa ke okrenutom ankhu. Novac namijenjen fakultetu ide kroz njihove ruke i oni s njime raspola u kako im je volja.). Reformom se eljela promijeniti administracija u kojoj su do tada dominirali Lubanje I Klju evi . pro irili su svoje djelovanje irom svijeta i u velikoj mjeri postali vo e dru tva. Osnovali su ga studenti iz klase 1884. «Lubanje u svim klasama nova e svoje lanove. Studentsko tijelo pove alo je svoj broj i pro irilo svoje zemljopisni doseg. ( ( ( ( . samom sveu ili tu Yale.

Knjiga I Zmija utemeljeno je na efildskoj znanstvenoj koli 1863. ili bi se probilo njezino dno kako je vi e nitko ne bi mogao koristiti. Anthony Hall za lana primilo enu. 1933. da ukoliko bi lan preminuo njegova alica bi se uni tavala. Tradicionalno. Dru tvo Knjige i Zmije postalo je dru tvo koje je primalo starije lanove i prvo tajno dru tvo koje je za lanove primalo manjine i ene. . (iako danas vi e ne postoji). atletskog. Kao i druga dru tva. postoje pisani zapisi da je jo jedno dru tvo St.No. Govori se. kako bi se prikazala svojevrsna povijesna slika biv ih lanova. za razliku od drugih tajnih dru tava koja su uglavnom primala 15 novih lanova godi nje. Knjiga i Zmija ima svoju vlastitu «grobnicu» za sastanke. dok je dru tvo Elihu 1909 u lanstvo primilo priipadnika indijanske manjine. prostori su namijenjeni samo za lanove i ponekad. lanovi su bili vo e raznih aktivnosti i istaknuti pojedinci akademskog. njihove prijatelje. Kao i ostala dru tva imala je zasebnu zgradu odnosno dvoranu izgra enu 1888.Dru tvo Knjige i Zmije Ovo dru vo je jedno od najstarijih tajnih dru tava na Sveu ili tu Yale. umjetni kog i dru tvenog ivota. kao trogodi nje dru tvo iji znak su bila gr ka slova sigma delta chi. Svi su imali svoju a u ili alicu sa utisnutim imenom. Svake godine Dru tvo Knjige i Zmije u svoje redove primalo je 16 novih lanova. koja je stajala tamo obje ena bez obzira kada e se ili da li e se vi e vratiti. Izbor lanova bio je progresivan za razliku od konzervativnih stajali ta pri izboru lanova koja su gajila druga dru tva.

naroda i dru tava. Ovaj koncept shva anja Boga prihva en je u jednoj mjeri i od strane rozenkrojcera.TAJNO DRU TVO ILI DRU TVO S TAJNAMA? Slobodno zidarstvo je vrlo te ko ukratko objasniti. cehovskim udru enjima obrtnikagraditelja od ega je ostalo i najupe atljivije masonsko obilje je ukr teni estar i kutomjer.TAJNO DRU TVO ILI DRU TVO S TAJNAMA? SLOBODNI ZIDARI . to je « moralni sustav zaogrnut alegorijom i ilustriran simbolima» ) . kao i nekih kr anskih teozofa i gnostika. iza kojih se ponekad nalazi i simbol Solomonova hrama. sestrinskih organizacija i isto toliko razli itih u enja i tuma enja. Grand Architect of the Universe ili Supreme Architect of the Universe). a i samo se grana na vi e razli itih poddru tava. Kako to masoni isti u. da sve na ovom svijetu ovisi o Bo joj providnosti. U enja o kojima slobodno zidarstvo pou ava u svojim ritualima vezana su uz moralne vrijednosti (koje upravljaju odnosima me u ljudima) i uz slobodnozidarsko prihva anje.» Slobodno zidarstvo se mo e definirati i kao bratska organizacija iji lanovi dijele zajedni ke moralne i metafizi ke vrijednosti i ideale u vi e svojih grana. Slobodni zidari smatraju da su ova u enja aktualna danas kao i na prijelazu 17 stolje a kad je slobodno zidarstvo nastalo u svom dana njem obliku. slobodno zidarstvo mo emo ukratko definirati ovako «Slobodno zidarstvo je jedna od najstarijih svjetskih bratov tina. Kako to pi e na stranici hrvatskih slobodnih zidara.SLOBODNI ZIDARI . bez ula enja u domenu religije. Svoj naziv slobodno zidarstvo duguje upravo starim. Vrhovno bi e je slobodnozidarska koncepcija Boga kojeg u skladu sa svojom simbolikom nazivaju i Veliki Arhitekt Svemira (Great Architect of the Universe GAOTU. jer svoje korijene vu e iz vi e civilizacija.konstitucionalnom objavom vjere u Vrhovno bi e.

.

Krataka povijest Prve masonske lo e nastale su u Engleskoj. jer kako nam je poznato iz povijesti upravo su neki od najve ih dr avnika i vojskovo a bili vode i slobodni zidari. Johann Gottlieb Fichte. David Loyd George. Johann Wolfgang von Goethe. Upravo ovaj model svojevrsnih «masterminda» stigmatizirao je sva slobodnozidarska i sli na udru enja. Masonerija je u Engleskoj bila oru je kojim se slu ila britanska politika. Francuski mislioci Voltaire. Ova pravila proizlaze iz slobodnozidarskih ciljeva poticanja lanova da otkrivaju ono to je zajedni ko ljudima iz najrazli itijih dru tvenih krugova. slobodno misle i intelektualci okupljali su se u ovaj pokret koji je obredne ine inicijacije u pokret preuzeo iz raznih orijentalnih religija i kultova. odnosno prosvijetljene koji sebe definiraju kao «Skupinu pojedinaca koji rade zajedno da izgrade bolju budu nost». Sa ovom tvrdnjom se ne bi slo ili mnogi. Tijekom nastanka ovog pokreta va nu ulogu imala je crkva.. za razliku od ostalih. George Washington kao masonNadalje. me u ostalima. Denis Diderot. rasprave o religiji i politici pre esto su znale prerasti u nerede i dovesti do diskriminacije. Winston Churchill i dr. . proganjanja i ratova. lanovi slobodnozidarskih lo a koncept tajnovitosti shva aju vi e kao mogu nost i ustrajnost da odr e datu rije .. no prije bi ga mogli nazvati ezoteri nim dru tvom koje u nekim sferama prelazi u privatno. Njema ke lo e. lipnja 1717. Wolfgang Amadeus Mozart. Bje e i od progona crkve. Okupljaju mnoge filozofe. slobodnih mislilaca i intelektualaca koji su isticali individualnost ovjeka. koja je nastojala odr avati narod u pokornosti. Ovom prilikom moram se osvrnuti i na svima nam dobro poznate Illuminate. etiri londonske lo e stvorile su veliku lo u za London i Westminster. npr. stolje u sve vi e ima utjecaja na druge dr ave preko odre enih lo a. a u 19.Slobodno zidarstvo esto nazivaju «tajnim dru tvom» . Vjeruje se da je upravo ovo dru tvo upleteno u sva svjetska previranja i da ele izgraditi Svjetsku vladu (neki ka u po uzoru na fa isti ki model) kojom bi nadzirali cijeli svijet. Kao to je dobro poznato. Victor Hugo i drugi kao lanovi lo a unose revolucionarne. koja je est godina kasnije postala Velika lo a Engleske.. Jean-Jacques Rousseau. Dana nje slobodno zidarstvo vi e nije «tajno dru tvo» ve vi e javno dru tvo s tajnama. engleski kraljevi i poznati politi ari Edvard VII. progone i velik broj humanista. Uo i Ivandana 24. kako tvrde slobodnozidarska dru tva. Ludwig van Beethoven. slobodnim zidarimanije dozvoljeno na radovima raspravljati o religiji. u svoj program uvode kr anski nauk. Slobodno zidarstvo je tako er strogo ne-politi no i rasprave o politici na slobodnozidarskim radovima su izri ito zabranjene. pisce i glazbenike. lanovi nekih lo a bili su. bur oaske ideje protiv feudalnog poretka. godine.

.

masoni nikada nisu skrivali svoje postojanje. Po mome osobnom shva anju. Organizacijska struktura .ako je tijekom godina po ev i jo u 18. Na kraju krajeva. ve samo imena svojih lanova. Da li je to samo pametno smi ljena obmana ili iskorak ka novim svjetonazorima tek e se saznati. svi znaju da masoni postoje. stolje u dolazilo do brojnih izlaganja i razotkrivanja slobodnih zidara. dana nji moderni «masoni» ne pre u ni od izjava za medije. glasnogovornika i sli no. asve ve a demokratizacija dru tva omogu ava im polagani izlazak iz sjene. stoga je glupo nastaviti inzistirati na tajnosti.

«Regularne» lo e okupljene oko Ujedinjene Velike Lo e Engleske i one malo «liberalnije» zvane Veliki orijenti prepoznate od strane Velikog Orijenta Francuske. jer e te to ostati cijeli ivot. i po ivaju na bratskim vezama koja ovise samo na me usobnom prepoznavanju. Ne postoji jedinstveno upravlja ko tijelo koje predsjeda slobodnim zidarima irom svijeta. Ipak razmislite prije li vas neko pozove na pristupanj slobodnim zidarima.Sjever 12° .Vitez Istoka ili Ma a .Uzvi rni Majstor Izabranik . Dvije su glavne grane slobodnog zidarstva.14° 4° .Majstor Izabranik Devetorice . postoje iznimke.Provost i Sudac 8° .Majstor Devet lukova 14° . Gotovo svaka lo a i svaki oblik slobodnozidarskog udru ivanja ima svoju jedinstvenu strukturu. frakcijama i ritualima biti e vi e rije i u nekim drugim postovima.Slobodni zidari organizirani su putem Velikih Lo a ili Velikih Orjenta.Savr eni Majstor 6° .Intendant Zgrade 9° . za sada u jo samo ista i da slobodni zidari kao i neki otvoreniji klubovi poput Rotarya i Lionsa imaju zajedni ke godi nje sastanke. neovisna tijela koja upravljaju bratstvom u pojedinoj zemlji. dr avi ili zemljopisnom podru ju (nazvanim jurisdikcije).Majstor Izabranik . Iako se u na elu grane slobodnog zidarstva mogu prepoznati po svojoj pripadnosti Velikoj Lo i ili Velikom Orijentu.Sjever 11° . bankovne ra une i humanitarne zaklade.16° 15° . stupnjevima.Majstor Putnik 5° .Intimni Tajnik 7° . Prin evi Jeruzalema 15° .Veliki Majstor Mason Vije e.Sjever 10° . Lo a Savr enstva (perfekcije) 4° . O detaljnijoj strukturi.Veliki Majstor Arhitekt 13° . To su suverena.

Vitez Bron ane Zmije 26° .Zapovjednik Hrama 28° .Vitez Istoka i Zapada 18° . Andrewa 30° .Suvereni Veliki Inspektor .Vitez Sunca 29° .Uzvi eni princ Kraljevske Tajne 33° .Prijatelj i Brat Vje ni 27° .Majstor ad Vitam 21° .Princ Libanusa 23° .32° 33° .Po asna postignu a 19° .Vitrz St.Princ Jeruzalema Kaptol Ru e i Kri a 17° .Veliki Inspektor 31° .Veliki Pontiff 20° .18° 17° .Vitez Ru e i Kri a Konzistorij 19° .Vitez Aspirant 32° .16° .Princ Tabernacle 25° .ef Tabernacle 24° .Patrijarh Noachite 22° .

kako bi se i ne-masoni mogli infiltrirati u njeihove redove. Jo od ranog 18. stolje a na ovamo svi su poku ali otkriti ove znakove. no lukavi masoni su im dosko ili promjenom izvjesnih rije i u ritualima kako bi lak e otkrili prevaranta koji se i dalje slu io «straim» rije ima.Slobodni zidari koriste znakove (geste). razli ite na ina rukovanja i tajne rije i kako bi se osigurao pristup sastanku i identificirali legitimni posjetitelji. Masonski znanstvenik Christopher .

Svoja razmi ljanja o masonima. no esto se ispostavi da su ta preklapanja slu ajna. od lo e do lo e.Hodapp tako er isti e da gorespomenuti znakovi variraju od jurisdikcije do jurisdikcije. Danas se identitet lanova dodatno provjerava tra enjem na uvid lanske iskaznice ili nekog drugog certifikata. masone se oduvjek optu ivalo da ele stvoriti novo dru tvo utemeljeno na idealima slobode. jednakosti. a povjesni ar John J. Zbog svoje tajnovitosti. u kojima ih se portretiralo kao mo nike koji ele dominirati svijetom i krojiti svjetsku politiku. teoreti ari zavjera esto potkrepljuju i istinskim. bratstva. Slobodni zidari su odavna bili predmedmetom raznih rasprava o teorijama zavjere. te vjerske tolerancije. razdvojenosi crkve i dr ave. Tako da neka skupina pozdrava i znakova mo e biti aktualna samo neko vrijeme. no takva dr ava bi bila samo umjetna bezli na tvorevina u slu bi masonskog nepotizma. Povijesno gledano. Ovo gore navedeno ne zvu i tako lo e. moramo oti i malo dalje u . povijesnim aktivnostima Lo e P2 (propaganda due) o kojoje e ne to vi e biti rije i u narednim postovima. 0 Stvaranje reputacije Da bi u potpunosti razumjeli povezanost masona i teorija zavjere. Teoreti ari zavjera u svojim promi ljanjima esto povezuju simbole i brojeve kako bi de ifrirali masonske zagonetke. Robinson states tvrdi jo i da masonske lo e mogu namjerno mijenjati svoje rituale s vremena na vrijeme.

Posebna struja pojavila se u Francuskoj (Veliki Orijent. Pod prijetnjom ekskomunikacije. spoja bogova Jahve. Stoga i ne udi da su Lo e uskoro postale centar razmjene najnovijih tra eva i poslovnog pregovaranja. a neki ak tvrde da ideja slobodnog zidarstva potje e iz vremena gradnje Solomonovog hrama 850. U skladu s tim masonske Lo e uskoro su postale lokalni centri mo i. 8 je pripadalo masonima. Johna Hancocka i Benjamina Franklina su bili deklarirani masoni. Anti masonska stranka uspjela je 1832. st. st) i Illuminati! No. To me je pridonjela i injenica da Slobodni zidari tuju GAOTU (Great Architect Of The Universe) odnosno Velikog Arhitekta Svemira ili Jahbulona. i Osirisa. st. mnogi osniva i SAD-a uklju uju i Ethana Allena. Slobodni zidari. zajedno sa 9 potpisa na Ustavu. Paula Reverea. a organizacija se brzo pro irila preko cijelog Britanskog carstva. Doslovno ga je pregazio njegov protukandidat Andrew Jackson.za razliku od uobi ajenih Velikih Lo a) i odatle pro irila Europom. godine kada Papa Klement XII osu uje i ekskomunicira Slobodno zidarstvo. a njihova potencijalna prijetnja shva ana vrlo ozbiljno. u Sjedinjenim Ameri kim Dr avama osnovana Anti-masonska stranka koja je kao svoj glavni cilj isticala borbu protiv internacionalnog konglomerata poznatijeg kao -Slobodno zidartvo. Tako je 1827. Ustvari.1 pro lost i upoznati se s nekim injenicam. U prilog njihovim tvrdnjama i la je i injenica da je prvi ameri ki predjsednik George Washington bi deklarirani mason. Tako vidimo da u tom periodu nastaju Rozenkrojceri. vratimo se Slobodnim zidarima. lanstvo u slobodnozidarskim organizacijama bilo je zabranjeno i svim katolicima. Treba imati na umu da je 17.. Vitezovi Templari (obnovljeni red koji se temelji na dokumentima iz 17. Postojalo je vrijeme kada su masoni doista bili zna ajni akteri globalne svjetske politike.. Od 56 potpisa na Deklaraciji nezavisnosti.Ova orgnizacija bila je bratstvo koje je u svoje redove nastojalo privu i najuglednije lanove zajednice.Masonske lo e po inju se pojavljivati u ameri kim kolonijama ve 1730.koji je bio mason! Neki Slobodni zidari ustrajni su u svojim tvrdnjama da njihovo dru tvo potje e od kamenoreza kih cehova iz srednjeg vijeka. 1 ... Johna Paula Jonesa.. ugurati svoga predstavnika u Kongres.. i 18. a udru ivanjem me unarodnih podru nica i svojevrsna vlada u sjeni . Njihov utjecaj nije ostao nezapa en u o ima crkve koja im se suprotstavlja ve 1738. bilo stolje e prosvjetiteljstva ije su ideje kulminirale u 18. Baala. Upravo u 17. ali njihov predjsedni ki kandidat dobio je samo 7 glasova. Naime Slobdno zidarstvo osnovala je grupa utjecajnih Engleza iz puke dosade. stolje u dolazi do procvata tajnih dru tava koja u svojim nasadima imaju religijsko-filozofske ideje o stvaranju novog svijeta. i 18. Istina je malo manje romanti na. godine prije Krista. a o tome sam pisao i ranije.

2 2 2 2 2 . elimo da va prioritet (misli na lanove klera) bude strgnuti masku sa slobodnog zidarstva kako bi se ono moglo vidjeti kako zaista jest. Upravo je prvi zadatak Adolfa Eichmanna bio pra enje aktivnosti ljudi za koje se sumnjalo da su masoni. U svom govoru je izme uostalog rekao: . i razdvajanje crkve od dr ave. tako er su se priklju ili anti-masonskoj kampanji.. dok je Papa Leo XIII 1884. progonom. Pinocheta i Salazara. zatvaranjma i ubijanjem Slobodnih zidara. slobodnih izbora. Franca. Hitler je smatrao da su oni samo produ ena ruka idova kako je opisano u dokazano krivotvorenim Protokolima Sionskih Mudraca. a islamisti ki pokret Hamas smatra ih tajnim dru tvom koje je dio cionisti ke zavjere . Mnogi vjeruju da su Slobodni zidari izrasli iz srednjevjekovnih Vitezova Templara.Anatema Papa LeoXII anatemu slobodnog zidarstva dodatno je potvrdio 1825. Mr nja prema masonima kulminirala je u nacisti koj Njema koj. Razmatraju i pitanje za to je do lo do stvaranja lo e reputacije slobodnog zidarstva. a danas takva organizacija postoji kao ogranak Slobodnog zidarstva. te jeproglasio trajnom i vje nom. godine sazvao sve lanove klera kako bi razradili strategiju za borbu protiv ovog podmuklog neprijatelja . jer Papa Leo XIII nadalje optu uje masone za vjerovanje u demonske ideje demokracije. Oni koji odaberu York ki Red. na kraju e se susresti izborom da postnu Vitezovi Templari.. Kada novi lan pristupa Slobodnim zidarima mo e odabrati da li e napredovati po pravilima kotskog ili York kog Reda. Mnogobrojni diktatori uklju uju i Mussolinija. treba imati na umu i tada nje dru tveno politi ke prilike.

.no isto tako sadr ano je i ostalih 120 kombinacija. ak je pomalo i smje na teorija koja ka e da je u natpisu na pe atu koji glasi annuit coeptis novus ordo seculorum sadr ana rije MASON . To je to no. Jedna od njih je i ona da Veliki Pe at SAD-a sadr i masonsko-iluminatske simbole.. tako da je ovo bilo ni ta drugo do oblika promicanja vlastitih ideja i principa. Pe at i simbolika samo su odraz toga vremena bez skrivenih ifriranih poruka.Popularne teorije zavjere Imaju i u vidu sve gore navedeno. ne ude brojne teorije zavjere iji su glavni akteri Slobodni zidari. 3 3 . no kako sam ve prije spomenuo mnogi osniva i bili deklarirani masoni.

.Ipak iznena uje snaga ideja Slobodnog zidarstva koje su duboko utkane u arhitekturu glavnih objekata u Washingtonu. Na slikama ispod mo ete vidjeti koliko je jak utjecaj slobodnog zidarstva u arhitekturi toga doba.

Niste? E. poput one da je teroristi ki napad 11 rujna na SAD ustvari rezultat trajnog rata koji se odvija izme u slobodnih zidara (kao nasljednika Templara) i Islama. kada je od strane kongresa zamoljen da osmisli kona an dizajn velikog pe ata Sjedinjenih dr ava. postoje i brojne druge. pa ako niste onda ste propustili vidjeti i simbol piramide sa svevide im okom na svome vrhu koji se na toj nov anici nalazi. a poznato je da su i mnogi ameri ki predsjednici novijeg doba bili lanovi Lubanja i Kostiju . tako er jednog vida slobodnozidarske organizacije. Ispod slike nedovr ene piramide stoji natpis «Novus Ordo Seclorum» koji je 1782. Hoover bio visokorangirani mason. Thompson nikada nije u . Ova teorija funkcionira i u kontekstu Masona i kao predstavnika idova. Tako er je poznata i teorija po kojoj upravo Slobodni zidari stoje iza atentata na JFK-a. jedan od osniva a ameri ke nacije. predlo io Charles Thompson. dok je vjerodostojnija teza po kojoj su CIA i FBI u svemu tome imali svoje prste. Danas je najaktualnija teorija da se Slobodni zidari u Bohemian Grovu (o kojem e tako er biti rije i kasnije) sataju s najutjecajnijim politi arima dana njice.Edgar. a tome u prilog ide i injenica da je tada nji ef FBI-a J. ILLUMINATI I NOVI SVJETSKI POREDAK ILLUMINATI I NOVI SVJETSKI POREDAK Svi ste vjerojatno vidjeli nov anicu od jednog dolara. Numerolozi u svemu vezanom uz atentat pronalaze broj 33 koji je simbol najvi eg masonskog stupnja.Osim planetarno popularne i vje ne teorije o svjetskoj masonskoj zavjeri.

I pri a bi tu stala da ne znamo kako je nedovr ena piramida sa svevide im okom simbol iluminata. Prvobitni iluminati su bili tajno dru tvo koje je 1776. ali teoreti ari zavjere svugdje vide njihov utjecaj. veliki think tank koji se sastoji od bogatih bankara. Intrigantno je i to da su iluminati osnaovani upravo 1776. O njima se ne zna puno nakon tog progona. . sekularne svjetske vlade s UN-om kao policijom. poznatih znanstvenika i utjecajnih politi ara. komunizam te Ujedinjeni narodi i Europska unija kao sredstvo centraliziranja svijeta pod jednim parlamentom. Bavarski iluminati Poznata je injenica da je red Iluminata osnovao ovjek po imenu Adam Weishaupt. godine osnovao bavarski profesor Adam Weishaupt. svjetski ratovi.potpunosti objasnio prijevod ovog mota. a imaju i u vidu njihovu motivaciju za upravljanje svijetom nije te ko zbrojiti dva i dva. njihovu urotu je vrlo skoro otkrila bavarska vlada i iluminati su bili prisiljeni prikriti se i raditi u jo ve oj tajnosti. Sinonim za iluminate danas je Savjet za inozemne veze. No. ali teoreti ari zavjere vjeruju da oni jo uvijek postoje i upravljaju svjetskom politikom iza kulisa. jednog od najmisterioznijih tajnih dru tava u povijesti. ali je objasnio njegov simbolizam koji zna i «po etak nove ameri ke ere». Nekim od njihovih najve ih postignu a se smatraju francuska revolucija. ustavom i valutom. ro en 6. Njegov cilj bio je ukinuti organiziranu religiju i sve svjetske vlade te povesti ljudski rod u Novi svjetski poredak kojim upravlja apsolutni razum. kada je progla ena ameri ka neovisnost. Nitko ne mo e dokazati postojanje iluminata. Vjeruje se da rade na ostvarenju Novog svjetskog poretka.

Tre a klasa zvana Misteriji je bila podjeljena u Ni e (Prezbiter i Regent) i vi e misterije (Magus i Rex). Weishaupt je dan na brigu isusovcima koji su ga kolovali. privatnog vlasni tva. napredovanje u srednjoj klasi je bilo sli no masonskim ritualima inicijacije.W. Ime je preuzeo od prevedenog naziva starog panjolskog kulta « alumbrados». Posebno se zanimao za okultizam i fascinirao piramidom u Gizi (koja e kasnije postati simbolom njegovog Reda). pokrivaju i razna podru ja knji evnosti. u Ingolstadtu u nezavisnoj dr avi Bavarskoj. Neki iluminate povezuju s imenom Lucifera. Oko sebe je okupio pribli no dvije tisu e pla enih sljedbenika kojima je obe ao svjetsku mo .A. a kasnije latinski. U najni oj klasi napredovanje se postizalo pisanjem znanstvene disertacije. umno pogodni za njegove ciljeve.barun Xavier von Zwack. Mnogi od njih su bili plemi kog podrijetla . ali javnost na njih ne e obra ati pozornost jer je navikla na masone. je sadr avala stupnjeve Iluminatus major i Iluminatus dirigens. dok Weishaupt zna i « mudra glava». Naga a se da Weishaupt nije slu ajno izabrao taj datum prvog svibnja.Mozart. Masoni su u to vrijeme bili utjecajno polutajno dru tvo koje je u svojim redovima okupljalo elitne ljude. Infiltracija u masonske lo e imala je dvije prednosti: po to su za dru tvo masona svi znali ali su njihovi obredi bili tajni.1998) ak i ime osniva a ima simboli ko zna enje: doslovno prevedeno. Weishaupt je po eo sakupljati velike koli ine spisa pomo u kojih je namjeravao osnovati vlastitu akademiju za u ene ljude. ekonomije. U skladu s tim. oslobo en od mraka u kojem ljude dr i organizirana religija. Tihi « pu » je izvr en u inkovito. Weishaupt je vidio ljudski razum kao jedini autoritet. svibnja 1776. Prema hijerarhiji masona Weishaupt je organizirao i svoje tajno dru tvo. To su bili pripadnici intelektualne elite. a posebno religiju. Weishaupt je ra unao na to da e njegovi planovi biti obavijeni velom tajnosti. Pro itao je svaki anti ki spis i tekst koji je mogao nabaviti. iji su lanovi vjerovali da primaju znanje s onog svijeta. (Manifold. dok za najvi e klase nema pisanih dokumenata. po to su mnogi masoni bili utjecajni ljudi. Weishaupt je.velja e 1748.Goethe i W. Postojale su tri klase: Nursery. Weishaupt je ulo io mnogo truda kako bi se na sveu ili tima odgojili budu i lanovi Iluminata. 1. glavni cilj iluminata je bio uni titi vlast. . Drugo. ve da on simboli ki predstavlja nastavak progona kr ana koji je zavr io na taj datum abdikacije rimskog cara Dioklecijana. Masonska klasa. J. Ubrzo nakon osnivanja.Regrutiranje lanova bio je lak posao. Alexandar Radischev. koja se sastojala od Pripravnika. oni bi se lako unova ili za iluminatske ciljeve. znanosti. zajedno sa kolegom masonom Kniggeom (koji je ve odavno namjeravao centralizirati slobodno zidarstvo) unova io brojne iluminate iz najvi ih redova masona. U djetinjstvu je u io e ki i talijanski. ije ime zna i « nositelj svjetla». Svima koji rade ka tom cilju bila su dozvoljena sva sredstva. on se pobunio protiv njih i postao profesor na Katedri za prirodni i kanonski zakon Sveu ili ta u Ingolstadtu. osnovao je red iluminata. Po etnika. Iako su isusovci polagali svoje nade u njega zbog njegovog talenta u jezicima i znanosti. institucije braka i svih religija*.. gr ki i hebrejski. Stoga bi odabrani i talentirani u enici dobili stipendije za takvu obuku. Potekao je iz idovske obitelji koja je prihvatila kr anstvo. a religiju kao zapreku razuma. Adolf von Knigge. Weishaupt je shvatio kako je najbolji put za provo enje svojih planova infiltracija lanova Iluminata u masonske lo e. patriotizma. Claudio Manuel da Costa. onaj koji vlada pomo u razuma. Oko 1768. Glavni cilj Iluminata je bio ukidanje monarhije (i svakog drugog oblika tradicionalne vlasti). Adam zna i « prvi ovjek». Vjeruje se da ga je tada utjecajna obitelj Rothschild[1] unajmila da joj pomogne u planovima vladanja svijetom. Weishaupt se od tog trenutka posvetio planovima « transformacije» ljudske rase i kreiranju novog svjetskog poretka. Iluminatus zna i « prosvjetljeni». Minervala i Iluminatusa minora. Kao to je ve napomenuto. Druga.

Me utim. Morao se suo iti sa mnogo skandala i problema na mjestu Iluminatusa Rexa.)Iluminati su ubrzo infiltrirali svjetske vlade. 1784. studenog 1830. koji je odigrao veliku ulogu u stvaranju masonsko-iluminatskog saveza. 1998. tra io mjesto Weishauptovog suvladara. usvrdio je kako je njegova organizacija poput ploda drveta spoznaje dobra i zla. Neki pisci poput Herdera i Fichtea ( lanovi iluminata) su se zalagali za ujedinjenu Njema ku. njegovom smr u Dru tvo nije prestalo postojati. valja koristit razum. Njegovi suradnici tvrde kako je iznenada umro dok je radio na hermeti nim magi nim spisima. Albert Mackey). ali i ljude koji su smatrali udru enje masona i iluminata pozitivnim (Thomas Jefferson.Povla e i analogiju s dijelovima Biblije. dokumentirano jo nekoliko generacija iluminatusa koji su nastavili raditi u tajnosti. ak i njegova smrt je ostala nerazja njena. a do li su i do Amerike. gdje je i umro 18. Da bi se izi lo iz takvog stanja. Prvi je prouzro ila njegova ljubavnica koja je dobila njegovo dijete i prijetila da e ga prokazati javnosti. bavarske vlasti su saznale za ovo dru tvo. Dokumenti koje je imao uz sebe su prona eni i proslije eni bavarskoj vlasti. Dok tradicionalna religija tvrdi da je ovjek a priori gre nik. Glasnik koji je nosio planove iluminata poginuo je od udarca groma u oluji. ve je. naprotiv. . Me utim. Weishauptova arogancija i odbijanje da slu a svoje podre ene stvorili su mu mnoge neprijatelje u vlastitim redovima. to Weishauptova « religija» nudi svojim sljedbenicima. profesor Robinson). Zbog takvih u enja Crkva je osudila iluminate tovateljima Sotone i o tro reagirala protiv njih. nije imao sposobnosti velikog vo e. No. Zatim je barun von Knigge. koja je smjesta proglasila dru tvo ilegalnim. Iluminati su imali svoje kriti are (George Washington. to je bilo u suprotnosti sa Weishauptovim planom ukidanja nacionalizma. zajedno sa svjetskom mo i. Walter M. Ono to je biblijski Bog uskratio ovjeku. iako je Weishaupt bio briljantan intelektualac. Fleming. opat Barruel. Weishaupt je morao bje ati iz Bavarske na istok u Moskvu i naposljetku u gradi Gothu. s ime se ovaj nije slagao pa je von Knigge napustio Red.religija i dr ava su ti koji ga ine lo im. (Manifold. Weishauptova teza je da ovjek u osnovi nije lo .

.

Stoga su iluminati kreirali rje enje. Teoreti ari zavjera smatraju Ujedinjene narode institucijom koja e ostvariti novi svjetski poredak.Novi svjetski poredak Teorija novog svjetskog poretka ozna ava vjerovanje da neka organizacija (u ovom slu aju iluminati) te i ostvarenju centralizaciji svjetske politike. stvaranju sekularne svjetske vlade. UN. Svjetska populacija je reagirala na te ratove (reakcija) te njom da se osnuje institucija koja e regulirati ratove.infiltriraju svoje lanove u visoke polo aje vlada mo nih dr ava. lanovima iluminata nije cilj ostvariti svjetsku vladu za vrijeme njihovog ivota. ve postupno obavljati pripreme i voditi svjetsku politiku ka centralizaciji. svi izbori su kontrolirani od strane Ujedinjenih naroda. Manipulacija medijima ovdje ima glavnu ulogu. sa Ujedinjenim narodima kao sto erom svih operacija. Jedna metoda postizanja njihovih ciljeva je u teoriji zavjere poznata kao problem-reakcija-rje enje.Ilustrirajmo to na primjeru UN-a. kao i postavljanje klju nih ljudi na elo va nih organizacija. tj. Neki od konkretnih ciljeva su ukidanje privatnog vlasni tva i prava na posjedovanje oru ja. a njegovi organizatori apsolutnu mo . luminati ovom cilju pristupaju tajno. ukidanje ku nog kolovanja i uvo enje svjetskog kurikuluma. Ustav SAD-a zamijenjen Poveljom UN-a. Nakon 2. Njihova metoda dolaska na svjetsku vlast nije vojnim putem ni javnom pobunom.svjetskog rata osnovan je UN kao organizacija koja e osigurati mir u svijetu kroz internacionalnu politiku i « svjetsku policiju». Ve . tj. Vjeruje se da su iluminati bili ti koji su potaknuli svjetske ratove (problem). Iluminati nikad ne istupaju javno. oni rade tajno . Novi svjetski poredak ima totalitarno ure enje. koriste se podmi ivanjem i ucjenama visokih du nosnika kako bi oni provodili njihovu volju. ve operiranjem iza kulisa. To je vladavina nevidljive ruke[2].

zvano jo i « trinacria». Iako je prvi i najva niji cilj iluminata bio svjetska dominacija. Tako er su prakticirali metode i koncepte muslimanskog kulta Asasina. Natpis « Novus Ordo Seclorum» na latinskom zna i « novi sekularni poredak». Njihova izvorna vjerovanja su zapravo svojevrsna kompilacija u enja raznih misti nih grupa kroz povijest. Weishaupt je vjerovao da e najinteligentniji ovjek zauzeti mjesto oka i vladati pomo u apsolutne mo i i razuma. Moderni simbolozi smatraju da je piramida staroegipatski okultni simbol koji predstavlja konvergenciju prema vrhuncu prosvjetljenja.poznata injenica da je David Rockefeller (multimilijarder i ime koje se esto povezuje s iluminatima) donirao zemlji te za Zgradu UN-a daje povoda raznim naga anjima. Europska unija ima istu svrhu kao i UN: ujediniti europske dr ave pod zajedni ki Ustav i valutu. oni su imali i druge aspiracije. kao i one razli itih gnosti kih kr anskih skupina. Iluminati su prihvatili tantri ke vje be za meditaciju koje koriste umu i tijelu. Ujedinjeni narodi su organizacija sa svjetskim utjecajem. To je poganski simbol koji je Weishaupt preuzeo je simboli ki ozna ava sposobnost njegovog Reda da sve nadzire. Time svaka dr ava ima manje mo i koja se sve vi e sakuplja u rukama elite. to se sla e s iluminatskom idejom sekularne dr ave. Simbolika Slu beni simbol iluminata bila je danas vrlo poznata piramida. Mo e se zaklju iti kako je cjelokupni simbol prosvjetljenja odabran zbog illuminatskih ciljeva da raspr e mit religije i dovedu svjetlo uma i znanosti. Taj simbol predstavlja piramidu na ijem vrhu se nalazi oko okru eno svjetlosnim zrakama. To su bile transcendentalna iluminacija (osloba anje uma od . U ovom slu aju taj vrhunac je « oko koje sve vidi». preuzeta od masona. Ve je ranije napomenuto kako je Weishaupt bio fasciniran misterijem Velike Piramide u Gizi.

Predsjednik Theodore Roosevelt je bio navodni iluminatus. « Komunisti ki manifest» je zapravo bio u opticaju dugo prije Marxa. (Manifold. godine kako bi poku ala skrojiti politi ku kartu Europe po svojoj viziji Novog svjetskog poretka. Kao jedan od velikih svjetskih vo a. Da bi to postigli. kad je radio kao soboslikar. Ujedinjeni narodi se smatraju nastavkom tih planova. Kad je zavr io u zatvoru.svih ovozemaljskih okova). agenti iluminata su potakli ljude na pobunu i inspirirali jakobince i prosvjetitelje svojim idejama. Rotschildeovi uo ili njegovu karizmu i talent. zagovarali sekularno dru tvo i razum koji e vladati nad ljudskim djelovanjem. Marxu je pristupila grupa koja je sebe nazivala « Dru tvom pravednih ljudi» i nagovorila ga da napi e « Komunisti ki manifest» kao demago ki mamac koje e siroma no pu anstvo lako progutati. Skoro nakon Napoleonovih ratova. napisana je knjiga « Mein Kampf» u njegovo ime i dana mu je puna financijska i politi ka podr ka kako bi do ao na mjesto njema kog kancelara. Smatra se da su ve u vrijeme njegove mladosti. besmrtnost te apsolutno znanje i mo . Re enica « Novus Ordo Seclorum» je u zastra uju em kontrastu sa re enicom « In God We Trust» koja se nalazi na prednjoj strani nov anice. Tada su masoni dr ali uglavnom visoke polo aje u vladi. Kriti ari te teorije tvrde da je jedina sli nost izme u « Komunisti kog manifesta» i iluminatskih ideja koncept da ljudi mogu upravljati samima sobom bez utjecaja vlade. Psihoanaliti ar Walter Langer ak ide do te tvrdnje da je Hitler bio izdanak obitelji Rotschild. Prema teorijama. iluminati su uvidjeli da je Europa toliko pogo ena ratnim stradanjima da e prihvatiti svaku politi ku soluciju koja e je izvu i iz krize. intenzivno su prou avali stare magijske spise i bavili se metodama astralne projekcije. a on je samo obnovio i sistematizirao revolucionarne planove koje je prvotno postavio Adam Weishaupt. postoje brojna naga anja o tome na koji na in su oni provodili svoje ciljeve. osim velike sli nosti u nazivu s iluminatima. Ta godina se smatra vremenom kad se Red pro irio iz Europe u Ameriku i infiltrirao tamo nje dru tvo slobodnih zidara. a progon idova imao je svrhu da se skrene pozornost sa ljudi koji zapravo stoje iza svega. Autori Gary Allen i Larry Abraham (Allen i Abraham. Vjeruje se da je obitelj Rotshchild ta koja je organizirala Be ki kongres 1814. 1998. « Dru tvo pravednih ljudi» je zapravo bilo produ etak iluminata koji su se skrivali od zakona. 1998.) povla e vezu izme u iluminata i poznatog njema kog ekonomista i mislioca Karla Marxa. Teorije zavjere Iako su povijest i ciljevi iluminata dosta poznati. Dizajn nov anice kojeg je izradio Charles Thomson je predstvljen ameri kom ministarstvu financija 1935. Iluminatska ideja vrhunca .) Kao prvi veliki uspjeh iluminata u stvaranju novog svjetskog poretka smatra se Francuska Revolucija. osnovana je Liga naroda kao prvi poku aj politi kog ujedinjenja svijeta. U prilog tim teorijama govore injenice da su prosvjetitelji. Ne zna se je li Wallace bio prikriveni iluminatus ili je djelovao pod njihovim izravnim utjecajem i uspje no lobirao da taj simbol bude prihva en kao Veliki Pe at. Nakon prvog svjetskog rata. Jedan od njih je bio potpredsjednik Henry Wallace. Prema njima. Ta organizacija je ionako propala jer nije imala sustav sankcija kojim bi se ka njavale dr ave koje su prekr ile me unarodne zakone. Vjerojatno najpoznatija teorija je ta da je iluminatski simbol na pole ini nov anice ameri kog dolara zapravo dokaz njihovog uspjeha da kontroliraju ameri ku vladu. ni Hitler nije po te en toga da se oko njegove osobe ispletu teorije zavjere povezane s iluminatima.

Pozivaju i se na iskaze podadmirala Chestera Warda. Zbog svoje povijesti. marginalizacija suvereniteta SAD-a i stvaranje svemo ne svjetske vlade. bogatih poduzetnika. jer je ostalim lanovima zabranjeno njegove rije i prenositi medijima.) povla i vezu izme u CFR-a i iluminata. ambasadora. sistema bankarstva i proizvodnje i upravljanje prirodnih resursa u jednu cjelinu koju kontrolira svjetska vlada. mahom biv ih predsjednika. a kojoj je na raspolaganju svjetska policija (pretpostavlja se da je to vojska Ujedinjenih naroda). razoru anje. osim ako ne dobiju posebnu dozvolu za to. probranih senatora. objavljen vrlo uskom krugu svojih lanova. Op enito se na CFR gleda kao na zatvorenu grupu za diskusiju u kojoj se donose odluke koje utje u na svjetsku politiku. Na sastancima Savjeta lanovi se poti u da slobodno i otvoreno predstave svoje ideje i razmi ljanja. CFR je « think tank»[4] u pravom smislu trenuta no ima oko 4000 lanova. koje dr e u aci. Njihove ideje i ciljeve je te ko provoditi bez masovnih medija. CFR) je osnovan oko 1921.vrline i moralnost te temelj za reformaciju svijeta nije isto reflektiran u komunisti kim ciljevima nasilnog ukidanja socijalnog poretka. 1991. U centru njihove politike je ideja da prosvijetljeni monopolisti ki kapitalizam mo e omogu iti spajanje svih razli itih valuta. Njihova slu beni cilj je « pobolj avanje ameri kog razumijevanja svijeta i prijedlozi za vanjsku politiku SAD-a». direktora i profesora. nekada njeg lana CFR tvrdi da je cilj te organizacije. To posti e konstruktivnim debatama o svjetskim problemima i izdavanjem slu benog asopisa. burzovnih brokera. sinonim za iluminate) iji je cilj kontrola javnog mijenja kroz razne psiholo ke operacije. vlasnika medija. Zbog toga su na meti mnogih teoreti ara zavjere koji tvrde da ta organizacija radi na uspostavljanju novog svjetskog poretka. kao neprofitna i nestrana ka civilna organizacija kako bi privatne osobe mogle sudjelovati u ameri koj politici. veza i utjecaja CFR je popularno poznat kao jedan od trijumvirata elitnih organizacija (druga dvojica su Bilderberg grupa i Trilateralna komisija). Autor vjeruje da je CFR samo ogranak velike svjetske grupe urotnika koja se naziva Okrugli stol (prema mnogima. Savjet za vanjske veze (eng. Autor Pat Robertson u svojoj knjizi « New World Order» (Robertson. Council on Foreign Relations. -a. .

o kojemu sam ve pisao u nekoliko navrata u postovima o rozenkrojcerima. ali da upravljaju sa ni a dva reda putem spiritualne komunikacije s njihovim vo ama. teozofija. hermetizam. Iz pri a poznat Tre i Red sastojao se od Tajnih vo a . I duhovnih I humanih stvari. William Robert Woodman. William Wynn Westcott. Tri osniva a ovog dru tva dr. ve prema na oj e nji I o ekivanjima drugih. teurgija. Prvi Red je podu avao filozofiju temeljenoj na hermeti koj kabali I osobnom razvoju kroz prou avanje svjesnosti o etiri klasi na Elementa (termin koji se esto spominje u kabalisti kim znanostima. kabala. I po etkom 20 stolje a. Drugi ili unutarnji Red Rosae Rubeae et Aureae Crucis (Crvena ru a I zlatni kri ) pou avao je osnove elementarne magije uklju uju i gledanje u kristalnu kuglu. Utjecaj na u enja Zlatne zore imali su kr anski misticlizam. Cijela ideja Zlatne zore osobito je inspirirana jednom re enicom iz spomenutog djela : znamo da e nakon nekog vremena do i do cjelokupne reformacije. no ene su za razliku od masonskih dru tava bile ravnopravne mu karcima. enocijanska magija. Ime je preuzeto I djela Fama Fraternitas. Eliphas Levi. Teleme I drugih oblika magijske duhovnosti proizilaze upravo iz tradicija Zlatne zore. tako er I lan Teozofskog dru tva (prisjetimo se madam Blavatsky I dru tva Thule) je po svemu sude i bio idejna snaga cijele institucije Zlatne zore I svega to je ona predstavljala. alkemija. stolje a. and Samuel Liddell MacGregor Mathers bili su slobodni zidari I lanovi dru tva Societas Rosicruciana in Anglia (jednog od oblika rozrenkrojcerovskih udru enja). Ovaj red je tako er pou avao I osnove astrologije. tarota I geomantije. jer poznato je da prije svitanja Sunca dolazi Aurora. rozenkrojcerovskog manifesta iz 1614. Zlatna zora je samo prvi vanjski red od tri Reda. slobodno zidarstvo. a koji je prakticirao rituale I duhovni razvoj.Hermeti ki Red Zlatne Zore ili kako se e e spominje samo Zlatna zora je magi arski red utemeljen krajem 19.a posebno u alkemiji). astralnu projekciju I alkemiju. Povijest Reda 4 4 4 4 4 . Wescott. iako se sva tri esto zbirno nazivaju Zlatna zora . I renesansni rituali. za koje se govorilo da su veliki u enjaci koji vi e nemaju materijalni oblik. ili neka isto a ili bo ansko svjetlo na nebu: Zlatna zora temelji se na sustavu inicijacija I hijarhije sli nima onima koje prakticiraju u masonskim lo ama. religija drevnog Egipta. Kako nam je dobro poznato. Ovo dru tvo imalo je najve i utjecaj na zapadnja ki okultizam 20. koncept magijskih rituala koji su postali sr mnogih drugih tradicija poput Wicce.

Koriste i ifrirane Rukopise . I propisuju curriculum posebnih u enja koji prate hermeti ku kabalu. Rukopisi nisu pretjerano uzbudili Woodforda I u velja i 1886. Wescott je bio odu evljen svojim otkri em. Osnutak Reda 5 5 5 5 5 . uspio de ifrirati. (iako je Woodford umro nedugo nakon osnutka Reda). Rukopisi daju specifi ne nacrte rituala Reda. Mathers. njen prvi hram Isis-Urania dobio je u svom nazivu oznaku 3. Tako er.Originalni Red Zlatne Zore temeljio se na kolekciji dokumenata poznatijim I kao ifrirani Rukopisi napisanih na engleskom jeziku koriste i ifre. a Woodman je po svoj prilici to I prihvatio. dok je Frederick Hockney (jo jedan od lanova dru tva) utemeljio Hram 2. Tako da kada je Zlatna zora utemeljna. od Williama Roberta Woodmana zatra io da bude suradnik. kontinentalne misteriozne kole u koju je Mackanziea uveo grof Appony od Ma arske. a koje pripisuju Johannesu Trithemiusu. On je. proslije uje ih dr. U tom kontekstu treba naglasiti da se Mackanzieva grupa zvala Hram 1. tarot. Rukopise je Woodfordu proslijedio masonski u enjak Kenneth Mackenzie kojega Francis King potvr uje kao etvrtog suosniva a. Jedna druga teorija govori da je rukopise u Red donio Kenneth Mackanzie. geomantiju I alkemiju. te je od Mathersa zatra io potvrdu svoga razmi ljanja I suradnju u pretvorbi rukopisa u koherentan sustav za poslove lo e. Mackanzie je utemeljio Dru tvo osmorice kao prvu fazu ne ega to e poslije postati Hermeti ki Red Zlatne Zore. a on ga je dobio od Tajnih Vo a Tre eg Reda . astrologiju. I Mathers I Wescott imaju zasluga u razvoju ritualnih obreda deriviranih iz ifriranih Rukopisa . pak. Westcottu koji ih je do 1887. je s druge strane popkupio sve zasluge u stvaranju I osmi ljavanju curriculuma I rituala Drugog Reda koji je nazvao Red Rosae Rubeae et Aureae Crucis (Crvena ru a I zlatni kri ).

Velika pozornost pridavala se I sudjelovanju ena u savr enoj ravnote i Reda. Nekoliko godina poslije. Mathersu I Woodmanu potvr ene titule u enjaka. Horusov hram u Bradfordu. etiri godine Zlatna zora je funkcionirala samo kao vanjski red . 1888. Tako er. Izvorna Lo a osnovana 1888. Odgovor je primljen s nestrpljenjem . rujna . to je bilo u suprotnosti redovima Societas Rosicruciana in Angliarituala I meditacije). unutarnji red postaje aktivan I u ovom krugu nalaze se U enici koji su pro li kroz itav te aj I inicijacije Vanjskog reda propisane ifriranim Rukopisom . Nekoliko godina poslije. unutarnji red postaje aktivan I u ovom krugu nalaze se U enici koji su pro li kroz itav te aj I inicijacije Vanjskog reda propisane ifriranim Rukopisom . Tek 1892. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Tko je bila Anna Sprengler? Provode i iscrpno istra ivanje (vjerujte nije bilo lako) do ao sam i do podataka tko je bila misteriozna Anna Sprengel. I Masonima. Uskoro su osnovani I Ozirisov hram u Weston-super-Mareu. Horusov hram u Bradfordu. Wescott je napisao pismo Anni Sprengler ije je ime I adresu dobio de ifriraju i ifrirane Rukopise. nego je to vi e bio red koji se bavio filozofskim I metafizi kim u enjima. Ova grupa bila je poznata I kao Drugi red . te Hram Amon-Raa u Ediburghu. Uskoro su osnovani I Ozirisov hram u Weston-super-Mareu. etiri godine Zlatna zora je funkcionirala samo kao vanjski red . Ova grupa bila je poznata I kao Drugi red . Tek 1892. nego je to vi e bio red koji se bavio filozofskim I metafizi kim u enjima. u Londonu je uspostavljen hram Isis Urania. Mathers je osnovao Ahathorov hram u Parizu. jer je Prvim redom smatran vanjski red. izdan je I naputak kako uspostaviti rad Hrama nagla avaju i 5 faza pocrtanih u Rukopisu. Mathers je osnovao Ahathorov hram u Parizu. nije podu avala magiju kao takvu (osim osnovnih protjerivaju ih rituala I meditacije). te Hram AmonRaa u Ediburghu.Osnutak RedaWescott U listopadu 1887. u kojemu su razvijani I provo eni rituali de ifrirani u rukopisima. jer je Prvim redom smatran vanjski red. Gospo a Alice Sprengel bila je istinita osoba ro ena 28. a Wescottu.

pa su joj zabranili sve daljnje kontakte. niti natprirodna bi a. a Wescott je dobio vijest iz Njema ke da je ona ili umrla ili njeni pratioci nisu odobravali osnivanje Reda. Mathers je za efa u Engleskoj postavio Florence Farr. Da li zbog kontroverzne veze. ve simboli stvarnih I legendarnih izvora spiritualne ezoterije.T. velikog vo e ili u itelja duhovnosti koji je prona ao svoj put u u enja Reda. Oni su mu dali izbor: prekinuti sve odnose sa Zlatnom zorom ili dobiti otkaz na mjestu mrtvozornika. Iako nema dokaza da je Mathers osobno podmetnuo navedene pap odnosi ove dvojice bili ire. Neki sljedbenici Zlatne zore I njenih tradicija vjeruju da Tajni vo e nisu nu no ni ivu i ljudi. su sve samo ne prestali do toga trenutka.P. Aleistera Crowleya. tada etrdesettrogodi nja Anna upoznaje Theodora Russa koji je posjedovao «Zlatnu k njigu» i gotovo preko no i postaje jedna od tri lana Vrhovnog vije a O. Sve do 1947. njena majka Anna Sprengel bila je znatno starija i navodno je pripadala Rozenkrojcerima. ne postoje detaljnji podaci o Anni i Alici. kontinentalnog uvo enika. Oko 1897 godine. Felixom Lazerusom kada su oboje «odlu ili» umrijeti. Bilo kako bilo. naravno. kao plod kontroverzne veze u Pomeranii. Upravo u vrijeme ovih doga anja Woodman umire. Mathers je tvrdio da je uspostavio vezu s Tajnim vo ama. prebacio na drugu obalu. te privuklo pa nju Wescottovih nadre enih. jo uvijek nose njegov potpis I pe at. Tajni Vo e 1891. Wescott je tvrdio da Mathers ove rituale primio od brata Lux ex Tenebris. te je pribavio rituale za Drugi ili Unutarnji krug jo zvan I Crvena Ru a I Kri od Zlata. unato injenici da je za napredovanje u Redu bila potrebna iscrpna dokumentacija o ivotu svakog pojedinog lana. ostavljaju i Mathersu potpunu kontrolu. Ovako nastala situacija ostavila je samo Mathersa nadle nim za Red.-a. tako da nikada nije do ivio vidjeti Drugi red. Nakon Wescottovog odlaska. Evelyn Underhill. Poslije 1916. Wescott prekida sve veze sa Zlatnom zorom. 1892. 1914. Zlatne godineFlorence Farr Do sredine 1890-tih. u prisnom je kontaktu s dr.1871. Naga alo se da Wescottov odlazak poveza s pronalaskom n okultnih papira u mrtva kim kolima. Zanimljivo je da dokumenti koji datiraju iz vremena nakon Wescottovog odlaska. sa preko stotinu lanova iz svih klasa viktorijanskog dru tva. da li zbog same prirode njihova posla. I. mnoge slavne li nosti iz kulturnog I javnog ivota poput glumice Florence Farr ili irske revolucionarke Maud Gonne (ona je napustila ovo dru tvo kada se okrenula katolicizmu) su bili lanovi Reda. te njegovo izostajanje sa sredi njih aktivnosti Lo e u Velikoj Britanji. . doveli su u pitanje njegov autoritet. morali su to u initi samostalno.B.O. Valja spomeuti I Arthura Machena. naprasno prestaje komunikacija s Annom Sprengler. Williama Butlera Yeatsa. Ovi rituali bazirali su se na tradiciji groba Christiana Rosenkreuza. Sukob razli itih osobnosti Mathersa I ostalih lanova. U vrijeme vrhunca svoje slave. Ako je vjerovati pri ama. Bila je stara samo 20 godina kada juje H. Zlatna zora se dobro pozicionirala u Velikoj Britaniji. Ako su osniva i eljeli kontaktirati Tajne vo e.

tajnog dru tva Florence Farr koje je djelovalo unutar hrama Isis-Urania I ostalih U enika Hrama. koji je nastavio radom na ceremonijamai ritualima Zlatne zore u zapadnom Londonu sve do 1903. U enici hramova Isis-Urania I Amon-Ra postali su krajnje nezadovoljnji Mathersovim na inom vo enja reda. kao I njegovim rastu im prijateljstvom s Crowleyem. Krhotine 1901.W. umijesto da s njima kontaktiraju putem Mathersa. U svom odgovoru Mathers je odbio dati bilo kakve informacije.E.Revolt Mathers u opravi RedaKako se bli io kraj 1889. Brodie-Innes. o ujka. a nove razmirice dovele do toga da Yates napusti Red. povijesni dokaz govori da je 1913.W. a u vije u su bili . M. sje nja 1900. Hramovi u Bradfordu I Weston super-Mareu ostali su mu vjerni. sukobi su nastajali izme u Sfere . Robert Felkin. uputila je Mathersu pismo u kojem daje svoju ostavku na mjesto njegova zamjenika. Za privremeno vo enje Reda bilo je zadu eneo vije e trojice. To je londonskim U enicima bila poslijednja kap koja je prelila a u. na kojem su s mjesta svog vo e maknuli Mathersa I protjerali ga iz Reda. odbio potvrditi londonski Hram. Prema Francisu Kingu. Waite I Blackden udru ili su snage u ideji da zadr e ime Isis Urania. a zamjenjuje ga dr. Do 1908 Mathers I Brodie-Innes bili su u potpunoj slozi. Cracknell. Uskoro po prijemu obavjesti. W. londonski u enici osnivaju vije e sedmorice 3. J. Mathers je svoj odgovor uputio 16. Brodie Innes nastavio je rad hrama Amon-Ra I do ao do zaklju ka kako je cijeli revolt bio neopravdan. Farr koja je I do tada mislila da londonski hram treba biti zatvoren. po eo je ulagati napore kako bi se ponovno pozicionirao u Londonu. Nakon toga imenovao je Edwarda Berridgea kao svog predstavnika. te otpustio gospo u Farr s mjesta njegova zamjenika. Londonski du nosnici odbili su primiti Crowleya u razred Adepta Minora. @ A. Osim osobnih nesuglasica unutar hrama Isis-Urania.d. Rekonstrukcija Reda Kada je Mathers napokon shvatio da nikada ne e do i do pomirenja. Po svom povratku u London od tada v. ali broj njihovih lanova bio je odista malen. Bullock. Brodie-Innes preuzeo je komandu nad Engleskim I kotskim hramovima. Mathers je zaobi ao ovu odluku. Pa ipak. dok su Felkin I drugi londonski lanovi oformili Stella Matutinu. tajnice g e. dok je Mathers bio zaokupljen izgradnjom Ahathoorovog hrama I 7 7 . G a. u Drugom Redu pod vodstvom Berridgea I Mathersa bilo 23 lana.B. Prema razli itim izvorima Mathers je negdje izme u 1901 I 1913 podru nicu Zlatne zore lojalnu njegovu vodstvu imenovao Alpha et Omega. U enici su postali nestrpljivi u elji da ostvare kontakt s Tajnim Vo ama. R. 1903. A. U enici su reagirali sazivanjem generalnog sastanka 29. Yates privatno je objevio pamflet pod naslovom Da li e Red R. Blackden and J. Tako er.W. Nakon nekog vremena Bullock podnosi ostavku. te Crowleya na brzinu inicirao u red u hramu Ahathoor u Parizu 16. W. zatra io je papire koji su mu sada po pravu I pripadali. velja e vjeruju i da svoje prste u cijelom slu aju ima Wescott. C ostati magi ni Red? Poslije ovoga Isis-Urania objavljuje svoju neovisnost. o ujka I od Mathersa tra e da se o svemu provede detaljna istraga.

produbljivanjem veze s Amerikom. Struktura Reda Stupnjevi reda Prvi red: * Introduction Neophyte 0=0 * Zelator 1=10 * Theoricus 2=9 * Practicus 3=8 * Philosophus 4=7 Drugi red: * Intermediate Portal Grade * Adeptus Minorus 5=6 * Adeptus Majorus 6=5 * Adeptus Exemptus 7=4 Tre i red: * Magister Templi 8=3 * Magus 9=2 * Ipsissimus 10=1 Brojevi koji su napisani u paru uz stupnjeve odnose se na polo aj u Drvu ivota (pogledaj lanak o kabali). I Whare Ra hrama na Novom Zelandu koji je radio redovito sve do zatvaranja 1978. Sa izuzetkom dva Stela Matutina hrama: Hermesovog hrama u Bristolu koji je radio sporadi no sve do 1970. Zlatna zora je u Sjedinjene dr ave do la jo prije 1900. ..a u Chichagu je osnovan Thoth-Hermesov hram. Prema Israelu Regardieu. Neophyte polo aj ima oznaku 0=0 to govori da nema polo aj na drvu ivota. Ve ina hramova Alpha & Omega i Stella Matutina su zatvoreni Ili napu teni do kraja 1930-tih. Do zavr etka prvog svjetskog rata Mathers je uspostavio tri ameri ka hrama.

zraka.Za druge stupnjeve. Drugi red nije u cjelosti bio dio Zlatne zore . Cilj ove Lo e je istra iti podrijetlo arijevske rase i provoditi vje be koncentracije kako bi se probudile sile «Vrila». Lo i su pripadali Hitler. Navedene metode koncentracije vjerojatno su bile bazirane na duhovnim vje bama Ignatiusa Loyole. Willy Ley jedan od vode ih svjetskih znanstvenika na polju raketne znanosti koji je 1933. Okultisti toga vremena znali su da je Loyola baskijskog podrijetla. Obojica su tvrdila da odr avaju kontakte sa tajnim tibetanskim lo ama koje posjeduju tajnu «nadljudi». Tako er postojala su I etiri podrazreda instrukcija za Adeptusa Minora. jer im omogu uje razvijenije teorija o skrivenim nacisti kim gradovima ispod povr ine Zemlje.C. Provode i istra ivanje za svoju knjigu «Jutro magi ara». DRU TVO VRIL I TAJNA NACISTI KA ORU JA Iako sam ve jednim dijelom pisao o dru tvu Vril u tekstu o dru tvu Thule. fondove. Himmler. Inspirirala me knjiga koju sam nedavno imao prilike pro itati . drugih ljudi i cijeloga svijeta. ali I Drugim redom u cjelosti. Dr. Stupanj Portal je ritual inicijacije u Drugi Red. poznat I pod nazivom R. pobjegao iz Njema ke o dru tvu Vril je rekao: pripadnici ovoga dru tva vjeruju da poznaju tajno znanje koje bi im omogu ilo pretvaranje vlastite rase u rasu nadljudi duboko u utrobi zemlje. teozofijom i Kabalom. postat e gospodar samoga sebe. a i kombinira okultizam i znanost. Ukoliko se ne uspostavi savez i ne postane «Gospodarom». vjerovali su da e i oni zapasti u ropstvo.et A. Svijetla lo a kombinirala je politi ke ideale Illuminata sa hinduskim misticizmom. za koje su vjerovali da su poslane od strane drevnih Gospodara Atlantide. Vril se bavi i pronala enjem na ina inkorporacije misti ne «vril» energije u vojnu industriju. ovaj dio svjetske povijesti. Vjerovali su da e se svijet promijeniti a «Gospodari» izroniti iz sredi ta Zemlje. Nakon prolaska stupnja Portal. uvo enik je upoznat s tehnikama prakti ne magije. Teoreti ari zavjere posebno vole ovaj podatak. za koje se vjerovalo da su ostaci atlanti ana. U knjizi «Nepoznati Hitler» se navodi: U Berlinu Haushofer je utemeljio «Svijetlu lo u» ili dru tvo Vril . Nacisti su duboko tovali ove jezuitske duhovne vje be. Jezuitske tehnike koncentracije i vizualizacije nalikuju u mnogo emu tehnikama koje se koriste u okultne svrhe. Haushofer je bio student ruskog magi ara i metafizi ara Georga Gurdjieffa. Drugi red upravljao je u enjima. Aalfred. Stupnjevi Prvog Reda povezani su sa 4 klasi na elementa: zemlje. ponovno povezana sa etiri stupnja Vanjskog Reda. posebno u amanskim kultovima i tibetanskom budizmu. autori Jacques Bergier i Louis Pauwels do li su do zanimljivog podatka. samo to dru tvo Vril ima daleko ve i utjecaj. Pristupnik odre enog stupnja primio je metafizi ke naputke o zna enju svakog od ovih elemenata. Osim potrage za podzemnom utopijom ispod himalajskih planina. prvi broj ozna ava polo aj od dna (Malkuth). To bi inili posebnim metodama koncentracije i cijelim sustavom unutarnje gimnastike. a drugi ozna ava polo aj od vrha (Kether). «Nevidljivi oraopovijest nacisti kog okultizma» autora Alana Bakera. Nakon jo jednog ispita I pristanka drugih U enika.R. pristupnika je mogao pristupiti stupnju Adeptusa Minora (5=6). SVJETLA LO A. Goring i hitlerov osobni 8 . Njegova povijest ide paralelno s dru tvom Thule. Dru tvo Vril ili tzv. ve zasebni Red sa svojim pravima. a morao je pro i I pismeni ispit I demonstrirati odre ene vje tine kako bi bio primljen u odre eni stupanj. vatre I vode. Dru tvo Vril je vjerovalo da tko god bude ovladao mo ima Vrila. a i povijesti tajnih dru tava toliko je intrigantan da zaslu uje da mu posvetim jo malo pa nje. pa stoga evo pri e o dru tvu Vril. Rosenberg. Krug ve postojenih U enika Drugoga Reda mora o je dati svoj pristanak kako bi se pristupniku odobrio prijem u Drugi Red.

To je sila koju su Nacisti i njihovi okultni krugovi o ajni ki osloboditi i usmjeriti na svijet i za koju je dru tvo Vril vjerovalo da je posjeduje Hitler. kada bi je posjedovao i znao usmjeriti. Dru tvo Vril je vjerovalo da su Arijevci izvorni biolo ki nasljednici Crnog Sunca. koje su se bazirale na u enjima Sufija. Morell Poznato je da su Hitlera eljeli kontaktirati i Crowley i Gurdjieff. a samim time i upoznat s arkansko-ezoteri nim filozofijama (i tijekovima najve ih znanstvenih napredaka dana njeg doba) Lete i tanjuri pogonjeni Vril energijom i druga tajna oru ja . U raspravi o 28 stupnju «Starog i prihva enog slobodnozidarskog kotskog reda» zvanom Vitez Sunca ili Upu eni Princ. kao manifestacija «Velikog Posla» propagiranog od strane Upu enih iz raznih tajnih dru tava kroz godine.lije nik dr. Hitlerove neobi ne mo i sugestije postaje shvatljivija ako se ima na umu da su mu bila dostupne Gurdjieffove psiholo ke tehnike. zaogrnute idejom ponovnog o ivljavanja okultnog i znanstvenog napretka. velike lopte «Prima Materije». Orgon i dr. mogao revolucinizirati i promijeniti itav svijet». i ovjek bi. Dru tvo Vril oslanjalo se na vrlo stare arhetipe koji su ve bili u umovima magi ara i alkemi ara. te zra i radijacijom u obliku vril energije. Vril energija i Crno Sunce Vjerovalo se da se vril energija mo e dobiti iz Crnog Sunca. Albert Pike ka e: «U prirodi postoji jedna mo na sila. Ova sila vila je poznata od davnina pod raznim imenima: Chi. Lytton je i sam bio pripadnik Rozenkrojcera (Rosicrucians). Id mutacije i eja transformacije u vi u formu « ovjeka-boga» za ivjela je kroz opise rase Vril-ya u BullerLyttonovoj «Nadolaze oj rasi». tibetanskih Lama izen u enjima japanskog dru tva «Zeleni zmaj». Vril. Astralno svjetlo. Ojas. koja navodno postoji u sredi tu Zemlje i daje svjetlo Vril-ya rasi.

godine u potrazi za rupom Ju nog pola i navodno su imali uspjeha. poput admirala Byrda u otkrivanju ovih otvora. koji su u tajnosti po eli sura ivati s pojedinim nacisti kim znanstvenicima u krajem 1920-tih u podzemnim bazama gdje su ih upoznavali sa svojim konceptima filozofskog. Naime. RFZ-1. U razdoblju od 1942-1943 napravljena je cijela serija antigravitacijskih strojeva. u hangaru za izgradnju cepelina. uspostavili svemirske stanice.Kako Terziski navodi. «Thule». (tzv «Dugina zavjera ili zavjera duge»).-ih Jo 1936.Mo da najnevjerojatnije pri e o dru tvu Vril su one o navodnom tajnom nacisti kom programu proizvodnje lete ih tanjura. Terziski spominje svojevrsnu «vanzemaljsku rasu u itelja». koju je konstruiralo dru tvo Vril. dru tvo Vril nije radilo samo na projektima izgradnje . Nacisti su uz pomo vanzemaljske inteligencije ovladali antigravitacijskim svemirskim letom. a sve je kulminiralo navodnom izgradnjom 350 stopa duga ke letjelice oblika cigare nazvane Andromeda. «Vril» i Crnog Sunca. Vladimir Terziski povezuje vanzemaljce i njema ka tajna dru tva poput «Templehoffa». U isto vrijeme vanzemaljci su irili svoje dijaboli ne ideje kroz dru tva Vril i Thule.svemirska stanica. Neki ka u da su ba na ovome mjestu Nacisti uspostavili kontakt s «Nepoznatim nadljudima» koji su ivjeli u «Duginom gradu» U svojoj kontroverznoj prezentaciji «NLO tajne Tre eg Reicha». kulturalnog i tehnolo kog napretka. Terzinski sugerira da je istra ivanje antigravitacije zapo elo u Njema koj u 20-tim godinama pro log stolje a konstruiranjem prvog hibridne antigravitacijske kru ne letjelice. Pretpostavlja se da je dru tvo Vril uspostavilo kontakt s «Tajnim Vo ama» rase Vril-ya koji su u tajnosti zapo eli suradnju njema kim znanstvenicima u drugoj kasnih 1920. ovladali putovanjem kroz vrijeme i proizveli svemirski brod koji je mogao putovati warp brzinama. i 1938. Hitler je slao timove speleologa u pe ine i rudnike irom svijeta u potrazi za rasom Vril-ya Nacisti su tako er istra ivali i Antartiku tijekom 1937. Iako je te ko povjerovati u ove pri e na granici nau ne fantastike neke injenice i dan danas golicaju ma tu teoreti ara zavjera ali i znanstvenika.

sva ova tehnolo ka postignu a mogu se usporediti kao kad bi danas preko no i konvencionalna oru ja zamijenili laserskim. godine razvila revolucionarni elektromagnetski gravitacijski motor koji je pobolj ao Hans Colerov stroj na slobodnu energiju pretvoriv i ga u energetski pretvara . Kasnije su ga uparili sa Van De Graafovim generatorom i Marconievim vrtlo nim dinamom (sferi ni spremnik od merkuruja) kako bi proizveli rotiraju e elektromagnetsko polje velike snage koje je reduciralo masu i utjecalo na gravitaciju. Jo od 1935. vi ecjevnog baca a raketa. a potom zajedno sa nekim ranijim protoipima zvanim Vril u RZF-5. Zbog sigurnosti preimenovali su ga u jo kra e ime Haunebu . U kontekstu onda njeg vremena. topovima plazme i kiborzima. dok su neka od postignu a onoga doba i dan danas neprevazi ena. dru tvo Vril i Thule tra ili su pogodne lokacije za testiranje ovih strojeva i prona li ih u sjeverozapadnoj Njema koj koja je bila poznata i pod nazivom Hauneburg. Osmislilo ga je Thule Triebwerk i trebao je biti stavljen u posebno dizajniran disk. a kad tome pridodamo i injenicu da je dru tvo Vril neumorno tragalo za alternativnim izvorima energije uslijed nedostatka naftnih derivata. navodno je 1939. Naga alo se da Nacisti rade na izgradnji nuklearne bombe i eksploataciji nuklearne energije. SS E-IV (Entwicklungsstelle 4). Letjelicu koju su tamo testirali prozvali su jednostavno H-gerat. ali i funkcionalnih aviona na mlazni pogon. to bi u prijevodu zna ilo Sprava iz Hauneburga. .«lete ih tanjura. pri a dobiva na te ini. jedinica za razvoj SS-ovskog okultnog reda Crno Sunce. ve je bilo i duboko umije ano u izgradnju i drugih egzoti nih oru ja o ijem postojanju itekako postoje dokazi. poput raketa V1 i V2. pu ke sa no nom ni anom nazvane «Vampir» i niza eksperimentalnih. kada su testne lokacije zamijenili sa lokacijom nazvanom Vril Arado Brandenburg podru je za testiranje letjelica.

osmi ljena je specijalna za titna legura nazvana «Victalen» (smrznuti dim). navodno u 1930-tima. imala osam lanova posade i mogla posti i brzinu od 4. SS. Haunebu 1 prvi puta je poletio 1939. to ne mogu posti i ni dana nji najbolji mlazni avioni. Ovako veliki top destabilizirao je disk i kasnije je zamijenjen strojnicama ili protuavionskim topovima. Kraj rata onemogu io je proizvodnju serijskih modela. Kasnija pobolj anja omogu ila su razvijanje brzina od 17000km/h. Dolaskom 1944. Oba su. te letjeti 55 neprekidnih sati. «ne to to nije iz ovog vremena ni mjesta». Rani modeli isprobavali su tako er i prili no veliki 60 mm top sa dvije cijevi zvan skra eno KSK (KraftStrahlKanone.800 km/h. Top sna ne zrake). ali na malim visinama. RED ZELENOG ZMAJA . Ostaci od volframa nakon rata su identificirani kao spojene kugle koje su formirale kaskadne oscilatore spojene na dugocijevnu transmisijsku polugu oko koje su bile omotane spirale ili zavojnice od volframa kako bi se proizveo sna ni izboj energije dostatan da probije etiri neprijateljska oklopa debela 100mm. a kako bi letjelica mogla odoljeti ogromnim temperaturama koje nastaju pri takvim brzinama. 1942. Zvu i li vam ovo sve nevjerojatno. koju su osmislili vode i SS-ovski metalurzi. Nijemci su ju zvali anakronimom kao . ali nije bilo tako. Razvijani su planovi i za Haunebu 4. koja je razvijala brzine do 40 000km/h i mogla ostati u zraku i po nekoliko tjedana. godine testiran je usavr eni ratni model Haunebu II Do-Stra (Dornier STRAtospharen Flugzeug/stratosferska letjelica). Neki su mislili da se ovdje radi o iznimno sna nom laseru. ali kasnije je ipak izabran Dornier. poslu ila krajem rata za evakuaciju pripadnika dru tva Thule i Vril. te mogli posti i nadzvu ne brzine iznad 21 000km/h. Let je mogao trajati do 18 sati. pogledajte neke od slika autenti nih letjelica s dokazanim postojanjem. godine letjelicu Vril7 sru ili Rusi me u ostacima su prona li ne to to je neodoljivo podsje alo na spomenuti top. ali je zato konstruiran prototip 71 metar u promjeru zvan Haunebu3. Napravljena su dva prototipa. Kada su 1945.Ranija letjelica Haunebu1 od koje su konstruirana dva prototipa bila je promjera 25 metara. ne to ve i Haunebu2 promjera 26 metara bio je spreman za probni let. Imao je 9 lanova posade i mogao posti i brzine od 6000 21000km/h. Navodno je ba ova letjelica kapaciteta 32 lana posade.je nastojao izraditi tendere za serijsku proizvodnju i u Junkersu i Dornieru. Ovi divovski strojevi visoki nekoliko katova imali su posadu od 20 ljudi. kao i kasnije proizveden Haunebu2 Do-Stra imali toplinske titove od Victalena i u razdoblju od 1943-1944 napravili ukupno 106 probnih letova. godine i napravio ukupno 52 probna leta. ali prototip nikada nije konstruiran.

Vi i stupnjevi inicijacije zahtijevali su od kandidata da vlastitom voljom natjeraju sjeme da proklija. nego u prepustiti itateljima da sami pove u «konce».green dragon Vrlo usko vezani uz ve prije spominjana dru tva Thule I Vril je dakako I Red zelenog zmaja. «Spiljskim Prorocima Tibeta». U prija njim postovima spominjao sam Karla Haushofera. U spominjanoj nacisti koj ekspediciji na Tibet (1926-1942) Nacisti su poku ali stupiti u kontakt sa tzv. Tako er. o ito. Ovaj red ili dru tvo bilo je japansko tajno dru tvo posve eno ovladavanju ljudskim tijelom I vremenskim organizmom ili eteri nim tijelom . Haushofer je bio jedan od samo tri zapadnjaka kojima jKarl Haushofere uspjelo postati lanom Reda Zelenog Zmaja i to u vrijeme dok je bio vojni ata e u Tokiju netom prije Prvog svjetskog rata. Japanski red razlikovao se od zapadnja kih tajnih dru tava upravo po izri itim zahtijevima za dokazivanjem. Kako sam ve ranije pisao i o dru tvima Thule i Vril ne bih sada i ao u detalje o povezanosti ovih dru tava. Drugi izvori navode da su mogli ovladavati elementima unutar svoga tijela pri emu se najvjerovatnije misli upravo na one isto njan ke. lanovi ovog dru tva imali su mogu nost predvi anja. jednog od tvoraca nacisti kih ideja i nacisti ke geo politike. Neki od njih su se 1929 vratili u Njema ku i oformili lo e u Berlinu. lanovi ekspedicije navodno su kontaktirali poznavaoce Agarthe. a iji je poklonik bio i Alan Le Vey. Ovladavanje ovim znanjima omogu avalo je . veliku mo . Minhenu i 9 . a tako er I cijenom neuspjeha. (5 elemenata).

Prema nekim izvorima «Zeleni Ljudi» poslani su u koncentracijske logore zajedno s drugim politi kim neistomi ljenicima. dok neki pak izvori navode da je oformljena lo a samo u Berlinu. dijela kri a na kojem je raspet. Zbog ovog proma aja. aktivnosti ovog dru tva dr ala su se u najve oj tajnosti. Dru tvo Zelenih Ljudi palo je u nemilost na prijelazu iz 1943 u 1944.PRECI SLOBODNOG ZIDARSTVA Mnogi naga aju da su mnoga tajna i masonska dru tva proistekla upravo od vitezova Templara. Dru tvo Zelenih Ljudi navodno je bilo u vi estoljetnoj «astralnoj povezanosti» sa Dru tvom Zelenog Zmaja. Iako ovo zvu i na progresivnu nau nu fantastiku. TEMPLARI . Ve ina ih je po inila samoubojstvo zabijanjem no a u trbuh. Neki izvori navode da su bili u njema kim odorama bez obilje ja.. jer doista postoje zapisi u ruskim arhivima da su prilikom ulaska sovjetske vojske u Berlin prona ena mnoga tijela Tibetanaca. vjeruje se da su mnogi templari uspjeli prebje i u kotsku i tamo vitez Templarnastaviti svoje djelovanje. On je bio nadaleko poznat po svojim vidovnja kim i proro kim sposobnostima. .Nirmbergu. a najpoznatiji me u njima kao Redovnik Zelenih Rukavica/Ruku. a drugi da su bili potpuno goli. Kada je red tragi no uga en 1314. dolaskom komunista nakon kineskog pripajanja Tibeta. rodila se i ideja da Dru tvo Zelenih Ljudi poma e u pretvaranju arijevaca u bogolika stvorenja. Toj teoriji i la je u prilog i sama misti nost reda i mnoge legende u kojima se govorilo o vitezovima Templarima kao o uvarima Svetog Grala i drugih relikvija poput vrha koplja kojim je proboden Krist. Posljednji pripadnici Dru tva Zelenih Ljudi nestali 1959. ne zna se to no da li zbog nemogu nosti da promijene tijek rata ili zato to je sam Haushoferov sin sudjelovao u poku aju atentata na Hitlera. Jednom prilikom imao je audijenciju i kod Hitlera. pa ak i same blazamirane Kristove glave. U ve duboko poreme enom Hitlerovom umu pored brojnih utopijskih ideja o rasnoj isto i i stvaranju arijevske rase. Tibetanski redovnici u Njema koj su bili poznati kao Dru tvo Zelenih Ljudi. Neke teorije naga aju da je misti no dru tvo Ru e i Kri a (rosecruix) direktni nasljednik templarskog u enja. a potom i sebe izvr iv i «seppuku» kako je i dolikovalo lanu Reda Zelenog Zmaja. Haushofer je prvo ubio vlastitu suprugu.

prvo mora postati «Majstor mason od Kr anske vjere» i biti uzdignut u Sveti Kraljevski Svod. vjerskog. No. a ne vi i stupanj unutar slobodnog zidarstva. lanstvo u ovom redu zahtijeva od kandidata da bude visoko moralna osoba. «Vitez ru e i kri a». Vojnog i masonskog Reda Hrama i sv. Tako se kao mogu i stupnjevi navode «Vitez istoka i zapada». godine. Da bi mason postao Vitez Templar. izra enog karaktera i uzorne reputacij i da e vjeruje u Vrhovno bi e. (neke podru nice dopu taju to postati i lanovima drugih vjeroispovijesti koji su se zakleli braniti kr anstvo) Kao i u svim slobodnozidarskim organizacijama . «Ujedinjanog. Ovi masonski vitezovi templari sebe definiraju kao me unarodni humanitarni masonski red. ono to je najzanimljivije u pri i o povezanosti masonskih dru tava i vitezova Templara je postojanje tzv. Ivana od Jeruzalema. Ovi vitezovi templari dodatni su red. Rodosa i Malte» koji kao svoje oznake koriste znakovlje vitezova templara. kada masonstvo postaje javno u svoje obrede inkorporiraju simbole i tradicije Templara. «Vitez zapovjednik hrama (temple)» i mnogi drugi. . Vitezovi Templari od kandidata tako er zahtijevaju da budu istaknuti kr ani. Palestine.Ono to je zanimljivo u prou avanju tajnih dru tava i vitezova Templara je da se kao jedan od mogu ih putova Majstora masona koji eli pro iriti svoje masonsko znanje spominje tzv. a od 1700. kotska ceremonija (Ancient and Accepted Scottish Rite) iji stupnjevi (neki po ju noj neki po sjevernoj jurisdikciji) nedvojbeno asociraju na vite ku ostav tinu.

Red je osnovao Hugo de Payens. stoga je nemogu e ovaj plemeniti red opisati u detalje. Sjedi te reda je prvobitno bilo pokraj mjesta gdje je nekad stajao idovski hram. i da pru i sigurnost velikom broju hodo asnika koji su krenuli u Jeruzalem nakon njegovog osvajanja. Ujedinio je Egipat i Abesinske kalifate.O vitezovima templarima napisane su brojne znanstvene i pseudoznanstvene knjige. Sudjelovali su u ratovima protiv Saracena u panjolskoj i u osloba anju Portugala. Stoga emo se zadr ati samo nanjva nijim injenicama. Spominju i templare ne mo emo zaobi i ni spominjanje Salaha al-Din Yusufa bin Ayuba ili Saladina. Templum Salomonis. po emu je i dobio ime.ku e po cijeloj Europi. Kako je u Palestini rastao vojni pritisak Saracena. nakon prvog kri arskog rata s namjerom da pomognu novom Jeruzalemskom kraljevstvu da se odupre napadima muslimana iz okolice. a . Zna enje njegovog imena na arapskom je «ispravnost vjere» i tijekom svoje vladavine zauzeo je mnoge teritorije. Povijesni Templari ili punim imenom "Red siroma nih vitezova Krista i Salomonova hrama" (nazivani jo i Vitezovi Templari) osnovan je 1118. stolje u svoje sjedi te premjestili prvo na Cipar a zatim u Francusku i po eli osnivati svoje podru nice . Templari su ve u 12.

000 vitezova a templari sa 20. Siriju. Svaki je templar i hospitalac bio prisiljen kleknuti i onda je obezglavljen. vitezova. Nakon bitke mnogi su vojnici postali muslimanski robovi. .zahvaljuju i izvanrednom poznavanju vojne taktike u samo 12 godina zauzeo je Damask. godine koji je otkrila majka Konstantina Velikog. No ni to nije pomoglo da se odupru porazu. Kako je zapisano. Sa sobom su nosili «Pravi Kri » svetu relikviju iz 320. svi su smrt do ekali. dostojno. Ono to je bitno napomenuti za ovu bitku je da je Saladin raspolagao sa 12. zauzeo je Jeruzalem u poznatoj bici kod Hattina. Mawsil i Irak. a Saladin nije po tedio niti jednog templara osim Velikog Me tra Gerarda de Rideforta.000 pje aka i samo 1000. Allepo. ponizno pred Bogom i u ti ini. akon tromjese ne bitke 1187.

Drugi dio je pobjegao u kotsku gdje je kralj bio Robert Bruce koji je ve ranije bio ekskomuniciran. a pritom su bili i oslobo eni pla anja raznih poreza.Osim to su branili kr ansku vjeru i sudjelovali u brojnim kri arskim ratovima. dok u drugim zemljama njihova imanja po papinskoj odluci dobijaju uglavnom Ivanovcii vitezovi od Malte. Neki su Templari uspjeli izbje i progonima i sklonili su se u Portugal gdje su promijenili ime reda u Kristov red. stekli su i brojne neprijatelje. naj e e od strane francuskog kralja Filipa IV koji je bio njihov veliki du nik. postaju vrlo mo ni. Papa Klement V. osim to su imali vrlo veliku mo . Sukob Filipa i Templara zavr ava 1314. a bili su i vrlo cijenjeni kao financijski savjetnici na dvorovima. templari su bili poznati i kao vje ti bankari. U novije . 1312. Jacques DeMolaya. Zahvaljuju i svom doprinosu irenja kr anstva. Iako su simbol templara bila dva viteza na jednom konju. Kod njih se zadu uju gotovo svi kraljevi i plemstvo tog doba. ukida red Templara. kao simbol siroma tva. Takvim aktivnostima. i kako te optu be postaju sve ozbiljnije. Njihova imanja u Francuskoj konfiscira francuski kralj. kad spaljuju na loma i zadnjeg velikog me tra Templara. po inju i progoni Templara. dobivali su posjede irom Europe. templari prve po etke bankarstva iz razdoblja kri arskih ratova razvijaju vrlo vje to. tako da nije morao prihvatiti volju Pape. Po inje ih se optu ivati za razvrat i krivovjerstvo. i u kombinaciji sa feudalnim poklonima koje su dobivali diljem Europe. to e se poslije pokazati glavnim uzrokom njihova nestanka.

Upravo ovaj potonji za ivio je i u dana nje vrijeme pod vodstvom OSMTH (Suvremenog vojni kog reda Hrama Jeruzalemskog) . Glogovnici i jo nizu drugih mjesta su imali svoje ku e-podru nice i ogromne posjede.Uz Templare se jo i danas povezuju legende o Svetom gralu. francuskog premijera i njihovih deset budu ih generacija. utvr uje kako nije prona eno nikakvih dokaza protiv Templara. Najpoznatije udruge koje dans djeluju su ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI i «Heriardity Knight Templar of Brittain» . francuskog kralja Filipa IV. navodno. Postoje mi ljenja. korijen praznovjerja o nesre i koju donosi petak 13. nastale u vrijeme prije Kolumbovih otkri a. Dokazom za njihova putovanja do Amerike smatraju se nedugo otkrivene stare freske u kapeli u Roslinu u kotskoj. Mitovi i legende Neki vjeruju. da su Templari sudjelovali u Portugalskim pomorskim ekspedicijama. Osim toga. tako da su bili gospodari cijelih upanija. listopada 1307. Zavjetnoj krinji. povezuje ih se i sa masonima. Nakon njihovog ukidanja 1312. Papa dodje ljuje njihove posjede Ivanovcima koji su zatim uspostavili Vranski priorat.. da je masovno hap enje Templara koje je bilo organizirano u Francuskoj u petak 13. na freskama su prikazani vinova loza i gro e ije je porijeklo Amerika.. im je sjedi te bilo u Vrani gdje su od Pape dobili samostan Sv. Gregorija. Vitezovi templari postoje i danas u vidu mnogih redova. te kako odrje uje sve elnike Templarskog reda. a freske su. stolje a Templari dolaze u Hrvatsku i srednjevjekovnu Slavoniju i tu dobivaju nadimak bo jaci (od ubogi) Oko 1169. i nekim tajnama graditeljstva. ali su i dolazili u sukob s plemstvom i pukom. Imali su vrlo veliki utjecaj na javni i politi ki ivot na tim podru jima. Ova prva organizacija ima i svoje predstavni tvo u Hrvatskoj. pod vodstvom Velikog Priora Alfreda Krupe. .. a kao to sam prije spominjao neke organizacije su masonske a neke ne. Zagrebu. Bo jakovini. Govore i o templarima u Hrvatskoj moramo spomenuti da tijekom druge polovine 12. kao i da su iz kotske plovili Atlantikom i stigli do Amerike prije Kolumba. Sve tri "proklete" osobe su umrle u sljede ih dvanaest mjeseci.vrijeme objavljen je dokument iz tajne vatikanske knji nice pod nazivom "Oprostite Templari" u kojemu Papa Klement V. U Senju. Posljednju i povjesno najuvjerljiviju legendu ini pri a o prokletstvu koje je uputio zadnji vo a ovog reda. Na icama. Na sam dan svoga pogubljenja on proklinje rimskog papu Klementa V. Naime. a kasnije sva tri kraljeva sina umiru mlada bez mu ke djece to dovodi do po etka stogodi njeg rata.

Templari sti u tijekom druge polovice 12. Treba imati na umu da su Zapadni Evropljani. tako da su bili gospodari cijelih upanija. poslije Drugog a prije Tre eg kri arskog rata. pa tako i u Hrvatskoj. odnosno u razdoblju. Na icama. Takvom stanju dovelo je famozno ukidanje reda 1312-1314.Iako to nije nigdje zapisano. u ovom jugoisto nom dijelu Evrope bili ne samo izgubljeni.g. . gdje dobivaju nadimak bo jaci (od ubogi) Oko 1169. a podudara se s prvotnom svrhom i funkcijom njihove organizacije: uvati putnike i titi putnike na njihovom putu na Bliski Istok. ve i fizi ki ugro eni od domicilnog stanovni tva. No. unato tomu Templari su o svome postojanju ostavili brojna svjedo anstva i tragove irom svijeta. Bo jakovini. im je sjedi te bilo u Vrani gdje su od Pape dobili samostan Sv. Gregorija. ini se o itim da je svrha dolaska templara na na e tlo jasna. Zagrebu. U Senju.TEMPLARI U HRVATSKOJ Templarski red ve je sam po sebi dosta samozatajan i te ko je do i do povijesnih injenica ak i na globalnoj razini. kada su s Templarima nestali i mnogi povjesni dokumenti i zapisi. U Hrvatsku i Slavoniju. Korist od toga ubrzo su spoznali . stoga im je bila potrebna za tita koju su prona li upravo u templarima. Stolje a. Glogovnici i jo nizu drugih mjesta su imali svoje perceptorate i ogromne posjede.

te konje koje su uzgajali za vitezove u Svetoj Zemlji. 1241.i svi nositelji tada njeg politi kog ivota. . U ve ini preceptorata protezao se njihov poljoprivredni VRANA nad fortifikacijskim karakterom. u povelji zagreba kom prepozitu Filipu od 29. pojavili na tom podru ju. stoku. ito. hrabri ga. papa Grgur IX. Sredi te im se je . stambenom zgradom na sjevernoj i sa. uzeo kri arski znak i po ao na kri arski pohod "protiv patarena u Bosni i zemlji Rami". koncetrirat u se na ne to kasnije razdoblje odnosno vrijeme vladavine hrvatskog kralja Kolomana (1226. Po tome su gospodarska sjedi ta templara bila sli na opatijama cistercita. istovjetuje sredovje nu Bosnu sa "Slavonijom". a stambenim zgradama i stajama na sjeveru. s kapelom na ju noj strani. god.. listopada 1234. listopada 1244. Koloman navodi: "sve templare. Kada govorimo o Templarima u Slavoniji trebamo znati da je srednjovjekovni pojam Slavonije bio ne to druk iji od dana njeg poimanja istoimenog geokrafskog podru ja. izri ito svjedo i ugarsko-hrvatski kralj Bela IV. o nekim posjedima u Hrvatskoj ipak ne to znamo. hrvatski herceg Koloman. da je "Slavonija" istovjetna s kraljevstvom Hrvatske i Dalmacije. propovjedniku kri arske vojneprotiv krivovjeraca u Slavoniji". tako u Hrvatskoj . Iako se ovim pojmom barata ve od najranijeg srednjovjekovlja.: rimski papa. Stolice hercega Kolomana i njegova imanja."Kada se Koloman spremao na kri arski pohod protiv krivovjeraca u Bosni i Zahumlju (dana njoj Hercegovini). reda kojemu su templari i srodni. 1234. da je uzeo u za titu Sv. Isti dan Papa pi e zagreba komu biskupu Stjepanu. zapisi o templarima u Hrvatskoj nalaze se u nekim dokumentima rimske kurije. nadbiskupi i biskupi i drugi uglednici. Naj e e je to bilo veliko etverokutno ogra eno dvori te. Kako sam ve istaknuo te ko je do i do podatka o to nom datumu dolaska templara u na e krajeve zbog manjkavosti povijesnih dokumenata. Naj e e je majur imao veliko etverokutno ogra eno dvori te s kapelom na ju noj strani. Osnovna karakteristika templarskih sjedi ta je majur. pod nazivom "Slavonija" uistinu radilo o Bosni. vino. Uva avju i neke povjesne injenice kao to su podaci o na inu templarske arhitekture ipak mo emo do i do nekih spoznaja. skupina gospodarskih zgrada na posjedu koji im je davao prihode. dok bude ratovao protiv "krivovjeraca u krajevima Slavonije. U svakom sjedi tu nalazila se crkva u kojoj su slu bu vr ili templarski sve enici koji nisu potpadali pod upravnu vlast mjesnih biskupa. Ve ina templarskih crkava bila je jednostavna i malih dimenzija. Sve gore navedeno jo vi e ote ava lociranje i identifikaciju templarskih posjeda u krajevima Hrvatske. Katkad je takav kompleks imao etverokutnu kulu u jednom uglu. da sna no navali na te "krajeve Slavonije". da je njegov brat. Da se u navedenim pismima pape Grgura IX. Jedan od njih je i Vranski priorat ili Priorat vranski to je ujedno bio i naziv organizacije Vitezova Templara na podru ju Hrvatske i Ugarske kada su se 1169. ugarsko-hrvatski kraljevi.119 U svim tim navodima Grgur IX. Tri dana kasnije Papa pi e Ivanu Nijemcu. kao u Dalmaciji. u pismu od 14. kada ka e. koji su u granicama na ega vojvodstva Slavonije.) koji u povelji izdanoj hrvatskim templarima izri ito nagla ava. no imaju i u vidu da su templari bili izravno odgovorni Papi. Nadalje. . "biskupu bosanskomu. Uva avju i gore spomenute injenice i neke postoje e dokumente i zapise.

Kra un je kasnije iznevjerio kralja Andriju. a u isto noj Slavoniji pokraj Po ege Ljesnicu i Ra e e i Na ice. Jurja. iji se ostaci i danas mogu na i na bre uljku Budimu. Templari su posjedovali dio Gorske upanije u Pokuplju gdje je uspostvljen perceptorat Gora. i 1175. koji je kasnije darovao templarima za spasenje svoje du e. Martina. zapadno od Bjelovara.. Trnava. Andrija II darivao im je Gacku u zale u Senja u znak zahvalnosti za pomo u njegovu kri arskom pohodu 1217. gdje Templari uspostavljaju Perceptorat sv. u templarskom posjedu su i ume na Papuku. 1230. Kao vlasnik spominje se biskup Prodan. godine. a kasnije kralj Andrija II. U unutra njosti Hrvatske. aklovec i Bijela.. Ovo podru je oko dana njeg Dugog Sela prvi put se spominje oko 1209. stolje a tu je zemlju oduzeo zagreba kom upanu i darovao je svom pouzdaniku vara dinskom upanu Kra unu. sagradio je bra i templarima samostan i crkvu" " Tako e. godine. Uz templarsku. godine. zamjenom zemlje s zagreba kim biskupom. Martina u Prozorju. godine. Postoje zapisi da je Prodan templarima. Postoji legenda da je ka tel Bo jakovina bio povezan podzemnim hodnikom s crkvom Sv. od potoka Mje anice na zapadu. Kako stoji u dokumentima iz 1250. u crkvi je . a u ivali su posebnu naklonost ugarskih kraljeva Emerika i Andrije II. pod nazivom zemlja Sv. templari su jo posjedovali GLOGOVNICA Glogovnicu pokraj Kri evaca koju su dobili od zagreba kog biskupaProdana izme u 1170. Iz tog vremena. 1312. Herceg. Martina (terra sancti Martini). a me u njima i vlastelinstvo Sv. negdje na podru ju dana njeg mjesta Bo jakovina bila je ku a vitezova templara. templari dobivaju i posjed Berzeniche (Breznica.nalazilo u Vrani. U kraljevskoj darovnici opisane su me e svetomartinskog vlastelinstva. U Novoj Ra i. godine kao castellum Bosyakowyna). Ban Opoj 1236. potvrdio je templarima sve njihove posjede u Hrvatskoj. godine kralj Andrija II. upan i ban Slavonije. Martina. spominje se ve 1170. Pretpostavlja se da su ivanovci preuzeli i templarsku ku u na vlastelinstvu (domus de sancto Martino). Nakon raspu tanja templara ivanovci su preuzeli njihove posjede. Zaplijenjenu zemlju darovao je Templarima U darovnici iz 1209. koji neke posjede oko Rasinje daruje vjerskom redu templara ili kri ara. Andrija II poklonio im je i vlanstelinstvo Bo jakovinu (kraj dana njeg Dugog Sela kraj Zagreba). Ona se navodno nalazila pokraj potoka Zeline. makar nije isklju eno da su sagradili novu ku u na nekom drugom mjestu. Osim Vrane. iznad Kaptola i Kutjeva. Prema povjesni aru Josipu Adam eku. godine kada ga mijenjaju za Dubicu i cijelu Dubi ku upaniju.U kompleks prioratskih posjeda kasnije su uklju ena vlastelinstva Pakrac. koji su im poklonili goleme posjede. templari su sagradili crkvu Uznesenja Bla ene Djevice Marije. potoka Rakovice i Vojskove (pritoke Save) na istoku kao i dobar dio Posavine. a 1287. GOTI KI PORTAL CRKVE SV BRCKAdarovav i im i neke nove. templari su stekli zemlju Ras(s)echa. do hrpta Kozare na jugu. nedaleko od Pleternice u Po e koj kotlini). sagradio grad Opoj me u bregovima nedaleko od Rasinje. gdje je sada Nova Ves.godine. Senj je u posjedu vitezova Templara sve do 1269. Martina.. u Primorju su dr ali Senj koji su dobili od kralja Bele III 1183. te ga je ovaj dao pogubiti i zaplijenio sve njegove posjede. Srednjovjekovna Rasinja zajedno sa Opoj-gradom. Zagreba ki upan Vangelin uveo je templare u posjed Sv. i crkvu sv. Posjed je bio izuzet od sudske vlasti zagreba ke upanije i pod posebnom kraljevom za titom. Brcka u Brckovljanima i crkvom Sv. po etkom 13. a kasnije ivanova ku ku u je kasnije sagra en ka tel (spominje se 1570."Kraj Zagreba. Ta zemlja odgovara selu Nova Ra a.

sa uvana goti ka sakristija. Osim ovih posjeda templari su posjedovali i Luku Zabla e pokraj Pako tana, te Zdelju koju su templari dobili od bosanskog bana Bori a koji se spominje u dokumentima od 1154. do 1163. Zdelja se nalazila na sjeverozapadnim izdancima Bilo -gore, uz potok Zdelju, ju no od Podravskog sela Virja. Pokraj Splita u templarskom posjedu bila je i Crkva Sv. Petra Od Brade koju su templari dobili od Petra Strezija. U Istri, templari su posjedovali i crkvu sv. Marije (kasnije su je preuzeli franjevci) koja i danas stoji u Vi inadi. Crkva se nalazi na mjesnom groblju Vi inade na Bo jem polju, nazvanom upravo po Templarima, odnosno bo jacima . Kao i sve templarske posjede irom svijeta, posjede u Hrvatskoj je nakon ga enja reda sna la ista sudbina, te je ve ina dospjela u ruke ivanovaca. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA
@

IOR je jedna vrlo specijalna banka, nema fizi kih altera, ali zato ima puno klijenata. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital, ali ele pro i i biti neprimje eni. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane, sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus, kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella, "Roberto Calvi - Bog Bankar", zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61,6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino, koja je i la preko Vatikana... IOR se po eo ra ati za vrijeme rata, 1941 godine. Nema fizi kih altera, ima hiljadu raznih ogranaka. Jedino sjedi te je u Vatikanu. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. Profit, odnosno dobitci idu u "religijske namjene". Kako bi privukli klijente, kamate na depozite iznose od 12% na vi e. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem, bez imena i bez slike, kao identifikacijska isprava. Pri izvr enim nov anim operacijama, ne isporu uju se nikakve potvrde, nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. ekovi ne postoje. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite, crkva i diplomacija, Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. Samo trenutak nakon otvaranja ra una, mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve kontrole, a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na.

O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna, a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno, ili je bolje re i i ta. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala, a koji su bez financijke stru nosti. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor, a njega ine petorica laika i generalni direktor. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama, aktivno operira na svjetskom tr i tu, igra na burzi novca, investira, skuplja dobitke, no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi, oru je,.. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara, slu ajevi Banco Ambrosiano, ubojstva Calvija, Sindone,... Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkom da od IOR -a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa, porijeklom iz cijelog svijeta. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M.Kennedy, Richard Nixon, Joe Doto (mafija ki boss)... Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza. Samo izmedju 1971 i 1973 godine, oprali su milijardu dolara mafija kog novca. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka, vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama, li nosti koja zapravo na kraju krajeva, njome i upravlja. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca, osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti, banka je od samog nastanka upletena u velike skandale, prevare i korupcije. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. 1400-ih godina, Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj eri trgovine robovima i Europskog kolonijalizma. Vrijeme crkvene inkvizicije, donijelo je tako er veliki broj rtava. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima, me u njima i mnogi znanstvenici, zavr avale su na loma i. Kada se radi o ogromnom broju rtava, onda je njihov broj najmanje va an. Pouzdano se zna da je kroz povijest, najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. Vatikanska centralna banka, otvorena je u drugom svjetskom ratu. Podsjetimo se, Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine.

Papu Pia XII, koji je otvorio tu sredi nju banku, zvali su Hitlerov Papa. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima, aristokraciji i mafiji. Po zvani noj izjavi Vatikana, IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata, ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to, u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank, IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). Krajem ezdesetih godina, IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa, ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom, Licio Gelli-em, Roberto Calvi-em i Michele Sindonom, Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana, a po inje uloga mafije. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi, te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR, preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine, Urugvaja i Paragvaja, za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland, te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. "The Vatican connection", Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije, zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. Izme u 1968 i 1969 godine, delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani, jo je jedan dio sramne povijesti. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM, Coca Cola, Chrysler i Boeing, u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide i ratne zlo ine, a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet-a iz humanih razloga. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe, naj e e preko vlastitog teritorija. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. Kolika je njihova ukupna vrijednost, vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge).

koja je u stvari upravljala zemljom. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher." .The Art Of War. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi.uk/business/2. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. likvidatora Bance Ambrosiano. trebao izdvojiti 1159 miliona dolara. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars. crne rupe.co.U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa. Vatikan se iz bankrota.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia.. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano. Marcinkus.O.. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. sa d epovima punim kamenja. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame). . Sun Tzu ORDO TEMPLI ORIENTIS .O.Emma Goldman "All warfare is based on deception. u kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi.T.guardian. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda. http://www. ef IOR-a. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a. "Najnasilniji element drustva je neznanje. Na alost. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme.ly. ve i pripadnici masonske lo e P2." .

dok se polovina ovog broja nalazi u SAD.T. je internacionalna bratov tina i religijska organizacija osnovana po etkom 20. Filozofija O. U O. temelji se na sustavu inicijacije sa stupnjevanim ceremonijama u kojima se ritualnom «dramom» nastoje uspostaviti bratske veze i usaditi filozofska i duhovna u enja. Izvorna ideja bila je da se O. uskoro je reorganizirana baziraju i se na zakonu Teleme kao centralnog religijskog principa. je uklju ena u Ecclesia Gnostica Catholica (EGC) ili Gnosti ka Katoli ka Crkva koja je crkveni produ etak Reda.O. ili gnosti ka misa.O.Ordo templi orientis odnosno Red Isto nog Hrama ili Red Hramovnika Orijenta.T. ali pod vodstvom Aleistera Crowleya.O.O. O.T. stolje a. pove e i ukalupi u slobodno zidarstvo. .T.T. no o tome e vi e rije i biti poslije. Kao i druga tajna dru tva lanstvo u O. Glavni obred je javan i naziva se Liber XV.O. tvrdi da ima preko 3000 sljedbenika irom svijeta. Zbog tovanja Bafometa. pojavljuje se 1904. godine u «Knjizi Zakona» Aleistera Crowleya. Ovaj zakon koji propovjeda « ini to ti volja i to e biti sav Zakon» i «Ljubav je zakon. To Mega Therion-a (Velike zvijeri na gr kom koja se spominje i u bibliji kao personifikacija Sotone) i dramati ne teurgije ovaj red esto brkaju sa Sotonisti kim kultom. ljubav pod voljom».

Aleister Crowley O. koji bi trebali ilustrirati tijek ljudskog ivota u irem filozofskom aspektu. samokontrola. odanost. skepticizam i ostale vrline. izdaje knjige i novine i daje instrukcije iz Hermeti ke znanosti. je izvorno posu ivala ritualne materijale neregularnih masonskih organizacija. Drugo.T. svoju svrhu i najbolje na ine njene upotrebe. socijalne doga aje. i trebali bi u isto vrijeme pomo i kandidatu da sam otkrije prirodu vrhovne istine. Cijeli njegov sustav usmjeren je ka komuniciranju s lanovima kroz progresivne sugestije. Inicijacijski rituali nakon petog stupnja su takvi da se od kandidata zahtijeva diskrecija. radionice.. neovisnost. O.T. osna uje moralne i intelektualne kvalitete potrebne za slobodna postignu a. hrabrost. ove sveva e e upute U prvom nizu inicijacija postoje dva sredi nja cilja.O. Majstor Magi ar i Potpuni Magi ar i Potpuni Upu enik. kontekst je baziran na Telemi.T. i drugarstvo izme u predanika Velikom Poslu. na kraju. Crowley je konstruirao niz rituala temeljem gore navedenog pod nazivima Minerval. ovjek. indiferentnost s obzirom na okolnosti. u njegove ruke stavi oru je nezamislive mo i koje ovjek mo e A .T. O cijelom sustavu O.O posjeduje najve u tajnu. U dodatku.O ima dvije jezgre ritualnih aktivnosti. gnosti ke mise. U prvi plan stavlja znanstvenu teoriju koja je zbroj svega do sada poznatog o svemiru kroz jednostavan ali uzvi en simbolizam umjetni ki ure en. vodstvo kroz sustav prosvijetljenih etika. Red organizira predavanja. i iako se koriste neki simboli i jezik. pronalaze i bo ansko u ljudima. iskrenost. O. uvo enje u misterije i slavljenje Liber XV.O. On tako er omogu ava svakom ovjeku da sam otkrije vlastitu sudbinu. te. neophodno je objasniti univerzum I njegovu povezanost s ljudskim ivotom. nepristranost.T.O. Red pru a ezoteri ne upute kroz dramati ne rituale. joge i magike. Crowley je pisao u svojim Ispovjedima : "On omogu ava racionalnu bazu univerzalnog bratstva I univerzalne religije. definira kao «prvi od drevnih redova koji su usvojili Knjigu Zakona». potrebno je nau iti svakog mu karca i enu kako najbolje prilagoditi vlastiti ivot svemiru i kako razviti svoje vje tine do maksimuma. kazali ne i umjetni ke performanse. Magi ar. U svojim «Ispovjednima» Crowley pi e: «O. Prvo.

i na taj na in pomo i mu u otkrivanju njegovog ili njezinog pravog Identiteta.W. Napredovanje kroz trijadu ovjek Zemlje zahtjeva sponzorstvo od strane lana na vi em stupnju.O. je «obu iti pojedinca prosvijetljenim misterijima Prirode kroz alegorijske simbole. te dalje zahtjeva poziv jednog od lanova. u kojim a se kojima se ritualnom «dramom» nastoje uspostaviti bratske veze i usaditi filozofska i duhovna u enja. se temelji na sustavu inicijacijskih obreda (ili stupnjeva)." Inicijacije i u enja Kao to sam ranije spomenuo. Ljubavnik.T.Pustinjak. lanovi imaju i organizacijsku funkciju. stupanj kako bi se postalo sve enikom Gnosti ke katoli ke crkve). stoga se razli iti stupnjevi moraju dosti i kako bi se mogle obavljati razli ite slu be unutar Reda. lanstvo u O. . je uklju ena i Ecclesia Gnostica Catholica (EGC) ili Gnosti ka Katoli ka Crkva koja je crkveni produ etak Reda.T.O. I Vitez Pelikana I Orla * Vitez Crvenog Orla I lan Senata Viteza Hermeti kih * VI°-Uzvi eni Vitez (Templar) Reda Kadosch I pratioc Svetog Grala * Veliki Inkvizitor Zapovjednik I lan Velikog Tribunala.T.T. Napredovanje do stupnja Viteza istoka i zapada.(za primjer: potrebno je dosti i K. Za prijem u svaki stupanj potrebna je inicijacija i davanje prisege za koje O. Postoje 13 numeriranih i 12 nenumeriranih stupnjeva podijeljenih u trijade.E.upotrijebiti za razvoj svake vje tine koja mu je potrebna u njegovom poslu. Sustav izgleda ovako: Trijada ovjeka Zemlje * ( Minerval ) uva anje u misterije privla nosti i za e a * ( Inicijacija) ovjek i Brat uva anje u misterije ro enja * ( Posve enje )Magi ar uva anje u misterije ivota * ( Odanost ) Majstor magi ar uva anje u misterije smrti * ( Ushi enje ) Potpuni Magi ar i pratioc Enochove Svete Kraljevske Arke * ( Potpuni Inicijat ) Potpuni Uvo enik ili Jeruzalemski Princ Izvan Svih Trijada * Vitez Istoka i Zapada Trijada Ljubavnika * V°-Suvereni Princ Ru inog Kri a.O. U O. ovjek Zemlje. Krajnji cilj inicijacije u O. tvrdi da su sli ne onima koje koriste Slobodni zidari.O.

Me unarodna sredi njica * Predsjeda Vanjski Poglavar Reda XII° (OHO tako er znan i kao Frater Superior) * Vrhovno Vije e * Revolucionari 2. srebru ili sli nom B Trijada Pustinjaka * VIII°-Visoki Sve enik Iluminata * Epopt Illuminata Na ovom stupnju u e se masturbacijske i autoseksualne magi ne tehnike. uklju uju i I stvaranje osobne kapele koja sadr i skulpturu falusa u bronci. Tajni Areopagus Illuminata VIII° 4. koje se nazivaju jo I Solov Manji Rad * IX° Uvo enik u Sveti te Gnoze * U e se heteroseksualne magi ne tehnike * X° Rex Summus Sanctissimus * XI° Uvo enik Jedanaestog Stupnja (ovaj stupanj je tehni ki i nije u nikakvoj vezi s op im planom Reda) * U ovom stupnju u e se magi arske tehnike analnog sno aja * XII° Frater Superior i Vanjski Poglavar Reda B Struktura Upravna tijela O. I Vrlo Uzvi eni Suvereni Veliki Inspektor General * Mag Svjetla .T. Veliki Tribunal VI° . su.* Princ Kraljevske Tajne * VII-Theoreticus.O. 1. i Biskup Gnosti ke Katoli ke Crkve * Veliki majstor Svjetla I Ispektor Ceremonija I stupnjeva Obo avanje falusa kao mikrokozmi ke suprotnosti suncu u i se u ovom stupnju. Suvereno Sveti te Gnoze IX° 3.

.. rade na uspostavi trajnog hrama i da imaju mogu nost inicijacije do IV°/P. Oni su u na elu zadu eni za organizaciju dru tvenih aktivnosti kao to su banketi. tijela 1.5.T. Me unarodno dizajnirane da promoviraju profesiju.T.. tehnolo ke i sli ne bratov tine 6. Ogranci Ru inog Kri a su tijela uspostavljena od strane lanova Ni eg Razreda. igrokazi i plesovi.I.G.O. 5. Nacionalna Velika Lo a * Predsjeda nacionalni Veliki Majstor X° * Provedbeno Vije e 6. Nadre eno Veliko Vije e 7. Oaze moraju biti u mogu nosti provoditi inicijacije do tre eg stupnja i od njih se o ekuje da Gnosti ke mise provode najmanje 6 puta godi nje 3. 4. Tako er su zadu eni i za promoviranje harmonije i prijateljstva me u lanovima. Izborni Studij O. Njime upravljaju Najmudriji Suvereni.C. .Oaze su slijede e po veli ini . razmjenu znanost i umje e. Lo e su najve e lokalno tijelo unutar ovjeka emlje i od njih se o ekuje da slave Gnosti ku misu na redovnoj osnovi. Sveti te se nekad koristi da se istakne grupa Uvo enika organiziranih za E.O. Kampovi su najmanja i ne moraju provoditi inicijacije ali se poti u slaviti Gnosti ke Mise 2. Postoje Filozofske. aktivnosti. Bratov tine su grupe prepoznate od strane O.

do ranog kr anskog i predkr anskog Gnosticizma. William Wynn Wescott. Paschal Beverly Randolph.O. prou avatelj Isto nja kog misticizma i inicijat organizacije zvane Hermeti ko Bratstvo Lu i (Hermetic Brotherhood of Light). Rozenkrojcerskog i Iluminatskog pokreta 18. Hermeti ko Bratstvo Lu i (ili Luxora) bilo je misti ko udru enje koje je osnovao Max Theon u Engleskoj.T. Stanislas de Guaita. preko kri arskih Vitezova Templara srednjeg vijeka..Povijesni pregled Premda je slu beno osnovan 1902. otvarao misterije Prirode. bogati austrijski industrijalac. Njegov simbolizam sadr i ponovno sjedinjavanje skrivenih tradicija Istoka i Zapada.Blavatsky. Duhovni Otac Ordo Templi Orientisa bio je academia masonicaKarl Kellner. Drugi poznati lanovi Hermeti kog Bratstva Luxora su bili Helena P. Zadnjih godina 19. i kako je Kellner vjerovao. . Kenneth MacKenzie. Slobodni Zidar. vijeka. Njegova tradicionalna linija naslje a vodi se preko Slobodno-zidarskog. vijeka. a njegovo razlu ivanje od ovih tradicija omogu ilo mu je da prizna istinsku vrijednost velikog otkrovenja Knjige Zakona. predstavlja izbijanje na povr inu i sjedinjavanje razli itih tokova ezoteri ke mudrosti i znanja koji su prvobitno bili podijeljeni i koji su zbog politi ke i religiozne netolerancije tijekom mra nih vjekova pre li u tajnost. Kellner je navodno stupio u kontakt sa tri adepta koji su mu otkrili "Klju " koji je pru ao jasno obja njenje itavog kompleksnog simbolizma Slobodnog Zidarstva. i 19. O. Rudolph Steiner i Rene Guenon.

Red Vitezova Svetog Duha. i koje bi se zvalo Orijentalni Red Templara (Oriental Templar Order). 1902. u to je vrijeme bio vo a njema ke reformacije Reda Iluminata. Inkorporacijom ovih rituala Red je bio osposobljen da djeluje kao potpuno nezavisan masonski sistem. mirijade stupnjeva rituala Masonerije visokih stupnjeva. Hermeti ko Bratstvo Lu i. Reuss je 1906. te Drevni i prihva eni kotski Ritual 33.T. Franza Hartmanna i Heinricha Kleina.Da bi se ovo otkri e razradilo i dalje posredovalo. Red Vitezova Svetog Groba. opp. Uz Kellnerovu pomo . Svedenbor ki Ritual je uklju ivao verziju Zanatskih stupnjeva (stupnjevi egrta. Spisak organizacija iji je simbolizam i u enje O. obja njavao bi simbolizam svih stupnjeva razli itih rituala Masonerije u svjetlosti "Klju a" koji je Kellner posjedovao. kao Academia Masonica obuhva ao publiciran je 1912.O. Ovi rituali zajedno sa Svedenbor kim Ritualom su usvojeni kao integralni dijelovi Reda.T. O. godine u "Manifestu O. Sveti Red Ru inog Kri a Heredoma. Uz u e e mnogih drugih inicijata.". Red Martinista i Red Sat Bhai.) dok su kotski Ritual te Ritual Memphisa i Mizraima uklju ivali selekciju "visokih rangova" koja je bila najkompletnija do tada. Svedenbor ki Ritual Masonerije. Veliki Majstor Svedenbor kog Rituala Masonerije u Njema koj. stupnja i 90. Reuss (Frater Merlin. godine. Drevni i Prihvaceni kotski Ritual Masonerije. stupnja . Reuss je od engleskog stru njaka za Masoneriju Johna Yarkera dobio povelje da vodi dva sistema Masonerije visokih stupnjeva znanih kao Rituali Memphisa i Mizraima od 97. Skrivena Crkva Svetog Grala. otvoren i mu karcima i enama. Drevni i Prvobitni Ritual Masonerije. stupanj ovog sistema. pripremio konstituciju Reda. . u kompletan masonski inicijacijski sistem. i IX. Kellner je svojim suradnicima predlo io da osnuju reformirano Hermeti ko Bratstvo Lu i u Njema koj koje bi bilo "Academia Masonica" od tri stupnja. Ritual Memfisa.O. stupnja (Cernau Council of New York. godine osnivanje Ordo Templi Orientisa je slu beno progla eno. 1807). VIII. Jedan od Kellnerovih suradnika. Red Iluminata. Red Svetog Kraljevskog Svoda Enoha. Theodor Reuss. te brojnih drugih dru tava (dolje nabrojenih). Kellnerova tri stupnja "Academiae Masonicae" inila su VII. Kellner je umro 7. te Magus reda Societas Rosicruciana in theodor reussGermania. tako er znan kao Frater Peregrinus) je naimenovan Vanjskim Vo om Reda (Outer Head of the Order.Lipnja 1905. Uz suradnju suosniva a Reda. Kalfe i Majstora.O. Taj Red. u deset glavnih i osam pomo nih stupnjeva. koji je u sebi koncentrirao sav zna ajni simbolizam tri Zanatska stupnja Masonerije. otvoren samo inicijatima najvi eg stupnja Masonerije.O. To su bile ove organizacije: Gnosti ka Katoli ka Crkva.H. Sve zajedno to je inilo kompletan sistem masonske inicijacije kojom je Red raspolagao.) sa Kellnerom kao Po asnim Velikim Majstorom.T. oni su od labavo organizirane grupe rituala razvili O.. Ritual Mizraima.

godine Reuss je irio O. godine.O. godine.W. godineRevidirana verzija Ustrojstva je objavljena 1917.O.T.Hansen-Kadosh je bio poglavar O. koji se pridru io Redu negdje izme u 1910. Dr. 1919. Dr. provincije u Ju noj Africi pod upravom Thomasa Windrama (Frater Mercurius) i u Australiji pod upravom Franka Bennetta (Frater Progradior ili AHAH). O. a kasnije.T.O. i 1912. godine. godine (u skladu s revizijom iz 1917.O. Nacionalni poglavari su se trebali pridr avati O.T.g. vodio je O.T.Revidirana verzija Ustrojstva je objavljena 1917.) te voditi zapisnike o lanstvu u svojim zemljama. poslove bez svakodnevnog nadzora od strane me unarodnog sjedi ta. je bio poglavar O. Ustrojstva iz 1906.O.T. na Britanskim Otocima. provinciju u Njema koj. koji je tako er bio vo a Gnosti ke Katoli ke Crkve i Reda Martinista. koji je tako er bio vo a njema kog pokreta "Pansophia". Opunomo eni nacionalni poglavari X.O. Aleister Crowley (Frater Baphomet).O.T. Od 1902.O. Heinrich Tranker.O. godine. stupnja. Crowley je opunomo io O.T. Charles Stansfield Jones (Frater Parzival) bio je poglavar O.T.T. provincije u Danskoj.T.O. a Rudolph Steiner (koji je poslije osnovao Antropozofsko Dru tvo) je vodio O. provinciju u Austriji. u Sjevernoj Americi i on je svoju provinciju pridru io Crowleyevoj. na me unarodnom planu putem imenovanja i opunomo a vanja nacionalnih poglavara koji su nosili titulu X. Nacionalni poglavari su obi no koristili posebno ime za ni e . Od 1902. godine.T.Krumm-Heller (Frater Huiracocha) je bio poglavar O. stupnja su trebali voditi O. Aleister Crowley je objavio jo vi e revidiranu verziju Ustrojstva pod nazivom: "Priop enje s Osvrtom na Ustrojstvo Reda" (). a kasnije. 1919. do 1921. do 1921. Aleister Crowley je objavio jo vi e revidiranu verziju Ustrojstva pod nazivom: "Priop enje s Osvrtom na Ustrojstvo Reda" (). u Latinskoj Americi. bio je zadu en za O.Gerard Encausse (Frater Papus).O. u Francuskoj.

O. za stupanj koji je u pitanju. dokumentirane i registrirane od strane O.O. AMORC.M. Slobodni Zidari visokog stupnja. dok je Reussova vicarska sekcija bila poznata kao "Mysteria Mystica Aeterna". stupanj O.T.O. iz San Hozea. Cro leyeva britanska sekcija je bila poznata kao "Mysteria Mystica Ma ima" ili M. mada je za cjelokupan sistem kori teno ime "Ordo Templi Orientis".O.T.O.T. smatrane su jednakima inicijacijama u odgovaraju e O.T.O.O.'.O.T. VII. bez izuzetka. bile su opunomo ene. postajali su lanovi O. autoriteta. te Rituala Memfisa i Mizraima.O.T.M.O.). koju je osnovao H. izdaju potvrdu o lanstvu u O. Spencer Lewis. dobila je 1921.O.O.-a.O.T.. Te inicijacije koje je posredovao O.T. Da bi takvi masoni stupili u odgovaraju i stupanj O. i da zabilje e ime novog lana u Zlatnu Knjigu. postao je poznat kao Ordo Templi Orientis Antiqua.O.O.'. tra ila se serija inicijacija u O. Sve takve O. Isto tako su dokumentirana i sekundarna opunomo en npr. ja. koje su vodili. stupnjeve. Gerard Encaussova provincija je kona no postala znana kao "Francusko-Hai anski O.T. je uglavnom bio masonsko udru enje.dokument od O. Krumm-Hellerov ju noameri ki O." (Franco-Haitian O. O. C D ..(masonske) stupnjeve O.T. pokrivale su odgovaraju e stupnjeve kotskog Rituala i Rituala Memfisa i Mizraima..T.O. Inicijacije u stupnjeve kotskog Rituala. bilo je potrebno samo da asnici Velike Lo e O. Pod Reussovim vodstvom.O.T.A. godine "Potvrdu Prijateljstva" .T. Rozenkrojcerska organizacija sa sjedi tem u Kaliforniji. koji su svoje masonske inicijacije primili od drugih priznatih masonskih autoriteta.T.T. provincije. stupnjeva tako to su im se direktno priznavali masonski stupnjevi koje su oni ve posjedovali.T. ili O. Za one koji nisu bili masoni.T.'.

preselio se iz Vancouvera. Kanadi i drugdje.T.T.T. Aleister Crowley je nastavio praksu Theodora Reussa bilje e i lanove u Zlatnu Knjigu i izdavaju i povelje. opunomo eni lan Agape Lo e br. u Vancouveru. i kona no mu je taj status potvr en i od strane nacionalnih poglavara X..'.M.M. ovaj put u potpunosti odbacuju i termin "Masonerije" i karakteristi ne ambleme.O. je masovno odstupio i rekonstruirao se kao jedna potpuno nova organizacija po imenu Fraternitas Saturni.O. Wilfred m. stupnja. itd. pogled na ivot. C. i prilagodio ove revidirane rituale za uporabu u svom vlastitom ogranku O. B. znake.'..T.. California.O. pod vodstvom Eugena Groschea. pod autoritetom Jonesa i Crowleyja. Dio Trankerovog njema kog O.'.. bude Thelema.Crowley je preuzeo na sebe da pripremi revidirane rituale koji bi sa eto i dramatski prenosili zna aj Zanatskih i Visokih stupnjeva. On je ponudio svoje revidirane rituale Reussu da bi bili usvojeni u itavom Redu.'. Fraternitas Saturni postoji i danas u Njema koj. a koji ne bi povre ivali prava i privilegije uspostavljenih masonskih Autoriteta.. Crowley je ukinuo praksu primanja Slobodnih Zidara visokog ranga u Red bez predhodnog iniciranja u revidirane stupnjeve koje je on razradio za M. Agape Lo a je uveliko . Neke Nacionalne O. 1930-tih. Reda O. do svoje smrti u prosincu 1947.T.'. i ne predstavlja se kao O. Umro je naredne godine.O.Talbot Smith.O..O. on je ove rituale ponovo revidirao. Kalifornija. i Reuss je na kraju usvojio nove rituale kao slu bene rituale Ordo Templi Orientisa.T. M.M.2 u Los Angelesu.. B. Crowley je slu io kao Vanjski Vo a Reda od 1922.O. stiskove rukom.. Oko 1917. Kanada.m. Agape lo a br. zbog toga to je on inzistirao na tome da glavni religiozni izraz O.H. Crowely je bio odre en da nasljedi vodstvo internacionalnog O.1. i koji bi odra avali novoeonski .O. da bi prema Crowleyjevim instrukcijama zajedno sa Jane Wolfe radio na uspostavljanju Agape Lo e br. u Hollywoodu.m. Kanada. Crowley je to u inio oko 1913.C. Theodor Reuss se povukao sa funkcije poglavara O. provincije u po etku nisu bile voljne prihvatiti Aleistera Crowleya kao O.M..'.T. Agape Lo a br. religija bazirana na Knjizi Zakona. 1921.T. a ne staroeonski. nakon to je do ivio sr ani udar. Zanatskih stupnjeva.1 bila je ustanovljena 1912.O.2 odr ala je svoj prvi sastanak 1935.

T.. Crowley je uz to naimenovao McMurtryja za svog osobnog predstavnika u U.S. Germer je . o ujka 1946.. putovali su u Europu po vojnim zadu enjima. i prije svega zainteresiran za objavljivanje Crowleyjevih djela. Crowleyjevog njema kog predstavnika.S. ali. McMurtry treba biti spreman da naslijedi Germera. do svoje smrti 1962. kao Veliki Op i Rizni ar (Grand Treasurer General) i Crowleyjev zamjenik.O. Ju noameri ki O. ali poslao je kandidata. prosinca 1947. Karla Germera.O. Drugi europski ogranci O.T.T.2 u Pasadeni. McMurtry je doputovao ranije i posjetio je Crowleyja nekoliko puta tijekom dopusta. po to sam nije bio u mogu nosti da putuje. iji je autoritet bio jednak Crowleyjevom. i 11. i za Suverenog Velikog Op eg Inspektora Reda ( Sovereign Grand Inspector General of the Order).A. vetu ili reviziji. Germer je obavijestio McMurtryja i ostale da O. Kasnije. i u skladu sa njegovom eljom Karl Germer (Frater Saturnus) je postao O. "Jack" Parsons (Frater Belarion).O. me unarodne komunikacije su bivale sve vi e prekinute.A. Crowleyja".T. Tijekom II svjetskog rata dva Californijska O.O. koje je u to vrijeme funkcioniralo).O. Dr. treba biti inkorporiran i da e njime upravljati trijumfirat asnika. Crowley je ve bio obavjestio Germera o McMurtryjevim poveljama. Crowley je postao sasvim ovisan o svojim predstavnicima u inostranstvu. nove inicijacije se nisu odr avale. Agape Lo a br. Slobodnog Zidara visokog ranga. a vodi je Johan W.doprinjela Crowleyjevom objavljiva kom radu.A.T. stupnja O. Premda je Crowley zamolio Mellingera da bude spreman kao mogu i Germerov nasljednik. Kada je izbio II svjetski rat. ali ova inkorporacija nije izvr ena pod Germerovom upravom nad O.T.. Mellinger nije primio nikakvu potpisanu naznaku one vrste koja je bila data McMurtryju. Nikakav rad Lo e nije zabilje en u Engleskoj u to vrijeme. lipnja 1947. i Crowley je imenovao Smitha (Frater Ramaka) kao X. Germer je bio miran i povu en ovjek.O.) Crowey je pisao McMurtry i obavijestio ga da. Ove dvije povelje. osim unapre enja onih koji su ve bili inicirani.O.T. a izvan Californije inicijacije su bile veoma rijetke. bile su podlo ne jedino Germerovom odobrenju. Agape Lo a se preselila u Pasadenu. Parsons je u estvovao u osnivanju ove dvije uva ene ustanove. nije odr avao inicijacije.O. gdje je. upravljao ve inom poslova u O. Germer je kona no doputovao u Sjedinjene Dr ave. travnja 1946. nakon ega je Lo a prestala odr avati redovne sastanke. lanova mu je u tome pomoglo.O.O. dok je Germer odre en da bude Crowleyjev nasljednik kao Vo a O.. slu e i u toj funkciji od kraja 1947.O. est mjeseci prije svoje smrti (17. datirane 22. a civilna putovanja su bila ograni ena.H. Gabriela Montenegroa na inicijaciju u Californiu. California. Crowley je umro 1. Ju noameri ki ogranci su odr avali slabu vezu sa Germerom do ranih 1960-tih godina.2 nastavila je sa radom u ju noj Californiji do 1949. Postojao je blizak odnos izme u ova dva ovjeka i Crowley je naimenovao McMurtryja (Frater Hymenaeus Alpha) za lana IX. California. Nekoliko O. Crowley je opunomo io McMurtryja dokumentima koji su mu omogu avali da u slu aju hitne potrebe ima autoritet da nadgleda itav rad Reda u Californiji (kao to je ranije re eno. Reda O. Oslobo en po etkom rata zahvaljuju i zalaganjima ameri kog konzula. bili su uni teni ili su pre li u tajnost tijekom rata. Mellinger je posjetio Crowleyja nakon to je McMurtry preba en natrag u Sjedinjene Dr ave.T. s Jet Propulsion Laboratory" i "Aerijet General"."California Institute of Technology.T.T. kada je ovaj do ao na sastanak Agape Lo e na kojem je predsjedao McMurtry. uva eni kemijski in injer i pionir zrakoplovstva. Grady Louis McMurtry i Frederick Mellinger ( koji je prvobitno bio izbjeglica iz Hitlerove Njema ke).T.O. to je bilo jedino tijelo O. stupanj za U. Na kraju II svjetskog rata funkcionirala je jo samo Agape Lo a br. lana. uhapsio je Gestapo i dr ao ga u nacisti kom koncentracijskom logoru radi toga to je "sakupljao studente za stranog dr avljanina.

ali to je bilo nakon to ga je Germer isklju io iz lanstva. U to vrijeme bilo je manje od tucet pre ivjelih lanova O. Germer je tako er bio zainteresiran za rad Hermanna Metzgera (Frater Paragranus) u vicarskoj. lanovi. Uva eni lanovi O. Najprije je tu io Samuel Weiser Inc. XII 1971. Okru nom Sudu u Maineu. Ova korporacija je postala oslobo ena Federalnog poreza kao religiozni entitet 1982. stupnja. Metzger je u vicarskoj objelodanio tvrdnju da je on vo a Reda. o ujka 1979.T. Kada je McMurtry postao svijestan kriti nog stanja u koje je Red zapao nakon Germerove smrti.izdao povelju za jedan O.O.O. nisu nekoliko godina uli za njegovu smrt.T.O.T. i tu pokrenuo grupu.O. Sud je priznao da je O. Kamp u Engleskoj pod vodstvom Kennetha Granta. za titnih .O. Ovo udru enje uklju ilo je lanove Agape Lo e br. u skladu sa IRS CODE 501 (c)3. i Motta je ponovo izgubio..T.T. pod imenom "Dru tvo Ordo Templi Orientis" (Society Ordo Templi Orientis).. Metzger nije op e prihva en kao vo a Reda izvan njegove grupe. radi uzurpiranja copyrighta i za titnih obilje ja.T. Grady McMurtry je aktivirao svoja pisma s punomo ima i preuzeo titulu "Kalif O.e.". 1969. O.O. godine pre ivjeli O.O. Metzger se nije anga irao u O. u dr avi California registrirano je Udru enje Ordo Templi Orientis (Ordo Templi Orientis Association) kao vid legalnog entiteta O. uklju uju i i Gradyja McMurtryja.O.O. aktivnostima niti direktno niti indirektno u Sjedinjenim Dr avama. McMurtry je odr ao O.O.O. Motta je kona no do ao u Sjedinjene Dr ave da zahtjeva pravo na Crowleyev copyright. inicijacije u svojoj ku i u Berkleyju. izdava a mnogih Crowleyevih djela.T. u Sjedinjenim Dr avama.O.T. Neki ugledni lanovi.T.O.O. California. Tijekom procesa u Maineu. Marcelo Motta je u inio jo jedan poku aj preuzimanja uprave nad O. ali odustao je od tog priznanja kada je saznao da je Germer Granta bio izbacio iz Reda.T. pod McMurtryjem nastavak O. je bio inkorporiran u zakone dr ave California 26.O. Gospodin Motta je tijekom niza godina bio osobni student Karla Germera.T.T. San Francisco slu aj zavr en je 1985.. ali da nema originalnu vezu sa Crowleyjevim O.T. kao i oni za koje se znalo da su lanovi od ranije. Kenneth Grant je isto tako iznio tvrdnju da je on vo a O.O. 1977.S.O. ali kasnije je zatvorio Kamp i izbacio Granta iz O.v. i tako je pro lo nekoliko godina prije nego to se postavilo pitanje nasljedstva funkcije poglavara O. Motta je u po etku priznavao Kennetha Granta kao vo u O.T. bili su obavije teni o stvaranju ove korporacije i ostavljen im je izvjestan vremenski period da pismeno potvrde elju da nastave lanstvo u skladu sa obi ajem kojeg je ranije uspostavio Kerl Germer.T.T.T.T.2 iz Crowleyevog i Germerovog vremena. lanstva. koju je bazirao na privatnim izborima za koje je re eno da su se odr ali u vicarskoj. a da nije ostavio odre enog nasljednika.T. ne prolaze test legalne utemeljenosti.T. Aleistera Crowleya i da je isklju ivi vlasnik imena. izvan vicarske nisu bili obavje teni o izborima koji su poduprli Metzgera sve dok navodni izbori nisu pro li. koja je navedena u Crowleyevim pismima McMurtryju iz 1940-tih. Germer i Metzger su do li u sukob pred kraj Germerovog ivota. Sud je smatrao da Mottine tvrdnje o O.O.O. kada je uo da je Grant krivotvorio rituale..O.e.v. Za Metzgera se smatralo da predstavlja poslijeratni ostatak iz ranijeg Reussovog perioda. 28. smatraju i da je on jedini predstavnik Crowleyevog O. lanovi iz Germerovog i Crowleyovog doba bili su pozvani da se pridru e McMurtryju da ponovo uspostave regularne aktivnosti O. pod McMurtryjem dao je Motti poziv za proces koji e se odr ati u 9-tom Federalnom Okru nom Sudu u San Franciscou. da ozakoni Metzgera unutar Crowleyjevog O.T.T.O.T. bio je primoran da se pozove na svoje dokumente koje je dobio od Crowleya za slu aj hitne autorizacije. Oni koji su pismeno mogli dokazati da su O. lana III. O. Ovaj slu aj je rije en u Weiserovu korist na U.O.O. Germer je umro 1962. Motta je formirao grupu u svojoj domovini Brazilu. Nakon Germerove smrti.

T. Reda O. nije sekta vec viteski i magijski Red i O.O.O. srpnja 1985.O. joginska. 1904.O. sa prisutnim svim lanovima O. sebe ne smatra i ne predstavlja se niti kao sotonisticka niti .T. Potvr eno je da je McMurtry O. koji su imali pravo glasa. u rujnu 1985.T.O.T. Grady McMurtry umro je 12. Reda O. copyrighta i drugih dobara O.O. Na ovu odluku ulo ena je alba.O. ali procesom albe ustanovljeno je da O.O.). mo e nastaviti kao korporacija. O. nakon prvobitne odluke 9-tog Okru nog Suda. O. tehnike i doktrine tako da je u raznim periodima svog zivota prolazio kroz razne faze (budisticka. Hymenaeus Beta nastavio je svoju slu bu do dana njeg dana. i Aleister Crowley Aleister Crowley je sistematicno i na znanstvenoj osnovi istrazivao razlicite religijske prakse.O.T.O.T. primanjem Knjige Zakona postao je Prorok Novog Doba (Aeona) i osnivac Theleme kao magijsko-filozofskog pokreta.O.T. koja je prihva ena.H. Odlukom 9-tog Okru nog Suda O. Dva mjeseca nakon McMurtryjeve smrti odr ani su izbori. unutar Sjedinjenih Dr ava.H. kr anska islamska...T.. pod McMurtryjem je priznat kao legalni entitet baziran na lanstvu. Frater Hymenaeus Beta izabran je za Kalifa i vr itelja funkcije O.T.znakova.

"Crna magija" se obicno zamislja kao neka vrsta "caranja" ili "sotonizma" cija svrha je da povredjuje druga bica. ne prakticira crnu magiju". te razvoja svijeta koji bi podrzavao i ohrabrivao drevnu viziju Univerzalnog bratstva ljudi. cini ili radi bilo koju drugu vrstu magike cija je svrha da povredi drugu osobu. Georgia Guidestones . Crowleyev koncept crne magije predstavlja prociscenje ovog uobicajenog razumevanja termina: on definira crnu magiju kao magicki rad koji ne sluzi aspirantovoj Istinskoj Volji. O.T. crna i bijela. O.O. Spiritualne prakse O. Niko nije od strane O.O. u svojem klasicnom delu. a ipak postavlja ove skole na potpuno drugaciji nacin no sto bi neko ocekivao na prvi pogled. definicija tri skole koje je dao Crowley.T. imaju za cilj da unaprede zivote svojih inicijata.kao anti-kr anska organizacija.T. obucavan da baca kletve. a ne da ikoga povredjuju. "Magika bez suza".O. Dalje. a Magika koju prakticira Crna Skola se razlikuje od bilo koje predstave "crne magije" koje su gore bile spominjane.O.T. od strane svojih clanova kao i onih koji nisu clanovi. on takodjer smatra da nije moguce da Istinska Volja bilo kojeg bica dodje u sukob sa Istinskom Voljom nekog drugog. je thelemitska organizacija koja se pridrzava thelemitskih ideale slobode religijskog i osobnog samoispoljavanja.T.O. ohrabruje detaljno razumijevanje. Crowley definira tri razlicite "skole magike" pod imenom zuta. emancipacije u pogledu oslobodjenosti od sujeverja i drustvenog ugnjetavanja.10 zapovijedi globalnog istrebljenja . Takodjer O.

Leave room for nature . 10. ostavite prostora prirodi. titite narode i nacije po tenim zakonima i pravednim sudovima.000 in perpetual balance with nature = UKLONITI VI E OD 6. 8. te glavnim tekstom na engleskom. 3. 22. 1. X Be not a cancer on the earth . Posve en je istrebljenju ljudskog roda koje prijeti svima nama. Neka sve nacije vladaju interno rje avaju i vanjske razmirice na svjetskom sudu. Veli ajte istinu ljepotu ljubav tra e i sklad s beskona nim. 5. s kra im napisima na sumeranskom. Upravljajte mudro reprodukcijom unapre uju i kondiciju i raznolikost. 2. . V Protect people and nations with fair laws and just courts.000. Ne budite rak na Zemlji. Ujedinite ovje anstvo novim ivu im jezikom. panjolskom. starokineskom i ruskom.000. Odr avajte ljudski rod ispod 500 000 000 u neprestanoj ravnote i s prirodom. hindu. swahili.Leave room for nature. Odr avajte ravnote u izme u osobnih prava i dru tvenih du nosti. 9. IV Rule passion .and all things with tempered reason. vrlo ih je na spisku po tede sumanutih igra a."Ameri ki Stonehedge" podignut je na brdu iznad Elbert County. TEKST NA ENGLESKOM: I Maintain humanity under 500. arapskom. VIII Balance personal rights with social duties. III Unite humanity with a living new language. Georgia.improving fitness and diversity. jer vjeruj.faith . hebrejskom. 7. Upravljajte stra u vjerom tradicijom i svim stvarima uravnote enim razborom.beauty . imaju ulaznicu. ubojica svilenih rije i i svi koji jesu.seeking harmony with the infinite. o ujka 1980. egipatskim hieroglifima. 6. ostavite prostora prirodi. 4. USA. VI Let all nations rule internally resolving external disputes in a one world court VII Avoid petty laws and useless officials. IX Prize truth .love .tradition .000 LJUDI II Guide reproduction wisely . klasi nom gr kom i sanskrtu. Izbjegavajte uskogrude zakone i bespotrebne slu benike.000.

.

na jednom od najvi ih bre uljaka stoji masivan. Na prvi pogled iz daljine podsje a na europske neolitske spomenike poput Stonehengea.SPONSORS: A SMALL GROUP OF AMERICANS WHO SEEK THE AGE OF REASON TIME CAPSULE: PLACED SIX FEET BELOW THIS SPOT ON TO BE OPENED ON PORUKE TAJNOG BRATSTVA U Okrugu Elber u Georgiji. . u SAD-u. 107 tona te ak spomenik.

Christian je rekao da on i njegova skupina planiraju ovo preko dvadeset godina i da ele ostati zau vijek anonimni. g.) Spomenik je dovr en 22. Poznato je tek da je u srpnju 1979. ruski) ugraviran tekst. o ujka 1980. Povijest ovog spomenika zapravo je obavijena izmaglicom jer nitko to no ne zna identitet osobe ili osoba koje su naru ile njegovo postavljanje. Christiana Rosenkreuza (rosen ru in. C. hebrejski. stolje a. Ubrzo je i sam Christian priznao da je rije o pseudonimu. kineski. hindi. .Me utim. panjolski. (Op irniju pri u o narud bi i realizaciji projekta te o R. u ured tvrtke Elberton Granite Finishing u ao mu karac u skupocjenom odijelu koji se predstavio kao R. za razliku od tih pretpovijesnih tvorevina. ali do danas nitko nije saznao pravo ime te osobe niti osoba koje je navodno predstavljao.9 m) na kojima le i vodoravno polo ena jedna manja. svahili. kalendar i sat. g. kolokvijalno nazvan Ameri ki Stonehenge. ova u Georiji je suvremena i na svoje okomito postavljene etiri granitne plo e (5. arapski. No svatko tko zna ne to o povijesti tajnih dru tava na zapadu odmah e zamijetiti da je deklarirano ime zapravo varijacija na ime legendarnog osniva a tajnog Reda Rozenkrojcera. a spomenik se naziva The Georgia Guidestones. Christian te rekao da predstavlja grupu ljudi koja eli naru iti neobi no veliko i kompleksno zdanje koje e prenijeti poruku ovje anstvu. Taj tekst predstavlja svojevrsne programatske i globalne Smjernice. C. ima na osam suvremenih jezika (engleski. kreuz kri ) iz ranog 15. Taj objekt tako er e biti kompas. Christianu pro itajte ovdje.

etiri nosive plo e orijentirane su u skladu s godi njim prividnim Sun evim kretanjem.Astronomska dimenzija spomenika ogleda se u nekoliko aspekata. Rupa koja se u njemu nalazi omogu ava da se u svakom trenutku kroz njega vidi Sjevernja a. Zatim je tu prorez koji je poravnat s godi njim kretanjem Sunca. Sredi nji kameni stup ispunjava dvije funkcije. odnosno s polo ajem izlaze eg Sunca tijekom . odnosno nagnu em Zemljine osi.

samo nosi vodu na mlin interpretacije da je rije o eliti koja dugoro no te i ostvarenju svjetske dominacije pod . U podno ju se nalazi tzv.ekvinocija i solsticija. Na samom vrhu vodoravno polo ene plo e ugravirana je poruka: "Neka ovo bu smjernice du ka dobu razboritosti". K tome i natpis na nov anici od 1 dolara na kojem pi e "Novi svjetski poredak" ispod piramidalne gra evine i ostalih masonskih simbola. dok e informiraniji prepoznati sli nosti naputaka o kontroli ljudske populacije s programatskim ciljevima eugeni kog pokreta me u znanstvenicima Amerike i Europe krajem 19. a sigurno e biti i onih koji e biti odu evljeni. i polovicom 20. Ista je poruka ugravirana na njezinim rubnim stranicama vidljivim odozdo i to na etiri izumrla pisma: sumerskom klinastom. a to je imalo svoj fini u njihovoj povezanosti (financijskoj i inoj) u projektu Tre eg Reicha koji je itavim narodima namijenio istrebljenje ili redukciju. Vodoravna plo a na vrhu kao glavnu funkciju ima rupicu kroz koju svakoga dana u podne probija Sun ev snop svjetlosti ozna avaju i na sredi njem okomitom stupu datum odnosno koji je dan u godini. plo a obja njenja na kojoj su ugravirani tehni ki podaci i opis karakteristika samog spomenika i njegova sadr aja. sanskritu. Ne bi to bio jedini pokazatelj da Tre i Reich nikada nije dokon an ve se samo preselio s one strane Atlantika nakon to su njema ki znanstvenici hrpimice nakon zarobljavanja rehabilitirani i anga irani na ameri kim tajnim i javnim projektima u naoru anju i svemirskoj utrci. osobito ako naginju nekom obliku new agea kao to je wicca. stolje a koji su planirali i provodili sterilizaciju odre enih segmenata dru tva poput zatvorenika i mentalno oboljelih. Oni kr anski religiozno indoktrinirani odmah e prihvatiti interpretaciju spomenika kao sotonskih 10 zapovjedi. egipatskim hijeroglifima i starogr kom. Mnogi e se zgranuti na ove podatke o spomeniku iz Geogije.

Smjernice sa spomenika iz Georgije. Iz ozbiljnosti koncepta i izvedbe spomenika iz Georije neki smatraju da on predstavlja va no mjesto za Okultnu Hijerarhiju koja kroz globalne institucije poput Svjetske banke. Napokon. u ovoj interpretaciji obja njavali bi na ine na koje se namjerava eliminirati dvanaest tinaestina (12/13) ljudskog stanovni tva planete i svesti na preporu enih 500 milijuna. kroz politi ke administracije niza zemalja. Sve nove i nove bolesti koje se javljaju (AIDS. Sun Tzu DRU TVO THULE-THULE GESSELSCHAFT . upravlja svijetom u kojem ivimo i usmjerava ga u eljenom smjeru. pti ja gripa. predstavljale bi za etnicima te nove civilizacije putokaz ka dru tvu i ustrojstvu svijeta koji bi bio istinski odr iv jer bi po ivao na na elima posvema nje ravnote e." . Svjetske trgovinske organizacije.globalnom vladom i globalnim sudom. Wikipedia: Georgia guidestones Posljednje ure ivanje od Phlegma : 14. svinjska gripa itd. arhitektonski postavljene tako da izdr e nevere koje predstoje.) kao i razvoj genetski modificirane hrane kojom je mogu e u initi neplodnima itave populacije. ima dogoditi na Zemlji u bliskoj nam budu nosti. te znanstvene i financijske elite.The Art Of War." . prema mnogim predskazanjima i slutnjama.2010 at 23:19:37 "Najnasilniji element drustva je neznanje.2. pravde i razboritosti.Emma Goldman "All warfare is based on deception. Socijalna i geoekolo ka kataklizma koju e pre ivjeti tek manji broj. Me unarodnog monetarnog fonda. izopa eni dru tveni i ekonomski poredak i vrednote. reducirala bi ovje anstvo i razorila postoje i nakaradni. a omogu ila svojevrsno resetiranje i uspostavu novog doba na novim na elima. bit e i onih koji e u ovim idejama prepoznati istinski dobronamjernu poruku posve enika i vizionara koji su imali povla teni ezoterijski uvid u ono to se.

stolje a. bio doma inom Olimpijskih igara. koja je za cilj imala otkriti tajne izgubljene super-rase. pulsirao je druk iji ritam puno starijeg sustava vjerovanja. u svoje redove privukla prvog ovjeka iza Hitlera-Heinricha Himmlera.Jedno od slabo istra enih dru tava uop e je dru tvo Thule ili Thule Gesellschaft. a dalje razvila poznata okultistica 19. moglo bi se raspravljati. filozofije koja je animirala rane ideologije Nacisti ke partije i to je iznimno bitno. pak izvori navode da je dru tvo jo 1910. Hitlerova Njema ka prezentirala je sav sjaj svojih tehnolo kih dostignu a Na godi njem skupu u Nurembergu zra na flota vitkih bombardera protutnjala je iznad uzdignutih lica pripadnika Nacisti ke stranke. Dru tvo Thule Dru tvo Thule iji je lan bio Heinrich Himmler. Ono to je intrigantno kod ovog dru tva je da su njegova u enja i doktrine usa ena u samu sr nacizma. a i povijesna injenica govori kako je i sam Adolf Hitler (iako nikada nije postao izravan lan) na mnoge na ine podupirao rad ovog misti nog dru tva. stolje a. kao minhenski ogranak tajnog dru tva «Germanenorden». U 1930-ima. Hitler ga je postavio u bijeli krug na crvenoj pozadini kako bi konkurirao crvenoj zastavi Komunisti ke partije sa srpom i eki em. No. dobilo je ime po mitskoj zemlji HyperboreiThule. odnosno «Reda teutonskih vitezova» osnovanog 1912. Ovu ideju je za eo Platon. Helena Blavatsky u svojim radovima nazvanim «Tajna doktrina» Thule-Gesellschaft je ostalo u prisnom kontaktu s «teozofistima». isto nja kog misticizma i antropologije s kraja 19. njihovi duhovni mentori povukli su se u skriveni duhovni centar zvan «Asgard». mo da ak i Babylon?). Dru tvo Thule po ivalo je u samom srcu carstva SS-a. To je bila pomno odabrana mje avina drevnih teutonskih mitova. Drugi. osnovao Felix Niedner kao eksremnu nacionalisti ku grupu. koju su neki lanovi dru tva poistovjetili s Islandom i Grenlandom. vo u SS-a. Da li ih je Hitler bespogovorno i u cijelosti prihvatio. Tako er. Sustav autoputa pove ao je brzinu putovanja du inom i irinom cijelog Reicha. za koje su vjerovali da su ostaci isto tako mitske Atlantide. Tako je jedan o najdrevnijih znakova sre e i blagostanja postao jedan od najmo nijih i najzlijih simbola 20. podzemni grad. Friedrick Krohn lan dru tva Thule 1920. Blavatskynim sljedbenicima. Simbol ovog «gospodara» je upravo famozna svastika s po etka teksta. ovo dru tvo bilo je glavni pokreta nacisti ke ekspedicije na planine Tibeta. Ova uvjerenja bila su sve osim tehnolo kih. O pravom podrijetlu ovoga znaka biti e vi e rije i u daljnjem tekstu. a veli anstven stadion u Berlinu 1936. Ostali su tvrdili da su stanovnici Thule pre ivjeli kataklizmu i postali podzemni nadljudi. predla e Hitleru znak «Hakenkreutza». to ukratko re i i odakle po eti pri u o ovome dru tvu? Prema nekim izvorima dru tvo Thule osnovao je njema ki okultist Rudolf von Sebottendorff 17. potom u pustinju Gobi. kukastog kri a kao za titni znak. prvo su migrirali na zapad (misle i na zapad Indije. (u hinduskim legendama naziva se jo i bijeli otok). koje je postalo zastra uju a produ ena ruka Nacisti ke dr ave. kolovoza 1918. stolje a. Ova rasa nazvana «Vril-ya» o ivjela je u znanstveno-fantasti nom romanu «Nadolaze a rasa» engleskog romanopisca Edwarda Bulwera-Lyttona iz 1871. ispod povr ine mar iraju ih nogu i tutnjave tenkova na nurember kom Cepelinovom polju. ali Himmler zasigurno je. odnosno super-rasa. Ova bi a u Hindi/Budisti koj tradiciji poznata kao «Lame svih Lama» ili «Kraljevi svijeta» mogu se kontaktirati samo duhovnim putem. U . koja simbolizira «sredi nju mo Nebeskog dragulja». Nakon kataklizme. Bilo kako bilo. i na kraju u Tibet.

Heil». Kada se Hitler pridru io Dru tvu. Najpoznatiji pripadnici ovog dru tva su George W Bush i njegov otac. poglavito Friedrich Nietzche. Zanimljivo je istaknuti da je dru tvo Thule bilo dijelom me unarodnog «Bratstva smrti». Cilj dru tva Thule bio je razbiti barijeru tzv. Dietrich Eckart. godine izjavio da je osobno primio jedan oblik satanisti ke objave po kojoj je njegova sudbina pripremiti tijelo za Anti-Krista.koja se sastoji od fizi ke stvarnosti i (po napredovanju u njihov unutarnji krug) moralnih okova. koje je povezivalo vi e tajnih dru tava. bez obzira na njegove prohtjeve. neupitnu poslu nost prosvijetljenom Majstoru. «maloga sebe». To bi u kona nici omogu ilo dosezanje «univezalnih energetskih polja». godina poslije Krista porazila rimske legije u teutobur koj umi kao nasljednici izgubljene super-rase Hyperborea-Thule. te izmislio formalni pozdrav za «tako dobrog ovjeka»: «Sieg. a najpoznatije od njih je «Skull and Bones» (lubanja i kosti) koje djeluje na sveu ili tu Yale i identi no je Hitlerovom dru tvu Thule. filozof Houston Stewart Chamberlain vjerovao u rasnu nadmo «Arijevaca» koji su naseljavali sjevernu Europu. Na prijelazu stolje a termin «Ubermensch» (nad ovjek) prihvatili su mnogi filozofi. Eckart je Hitlera dobro podu io. Dru tvo je proklamiralo i ekivanje odabranog ovjeka kojemu e se predati.ovom romanu pripadnici ove rase nadljudi imaju psihokineti ke sposobnosti (Vril) i ele zavladati svijetom. iznad njega lebdi zvijezda!» Eckart je pratio svoju misiju koju je otkrio tijekom jedne seanse. Tada je re eno da e se «Gospodar Maitreya» uskoro pojaviti kao njema ki mesija kako bi «poveo arijsku rasu u kona nu pobjedu nad idovim Eckartu a». kako bi se stvorili preduvjeti za osobnu transformaciju. kako bi do li u kontakt s «bo anskim sobom» u nevidljivom svijetu duhova. je dodijeljena zada a mesijinog «hranitelja». odnosno ovjeka nadahnutog od strane samog Lucifera koji e pokoriti svijet i odvesti Arijevce u slavu. Tako er bio je omiljen me u pobornicima izokrenute Darwinisti ke teorije: jo jedan englez. predstavljaju i ga kao «dugo i ekivanog spasitelja». Alfredu Rosenbergu je izjavio: «Vjerujem u Hitlera. uvara tajni vril-a. Sebottendorf je to nazivao «Fuehrerprinzip» (Fuhrerovo na elo). Ovo je potaklo pripadnike dru tva Thule da se poistovjete s teutonskim plemenima koja su 9. Na samrti je izjavio «Slijedite Hitlera! On e plesati. otvorio njegove centre u viziji i pokazao mu na ine komunikacije s Mo ima!» Svastika . koja bi u ovjeku «probudila» uspavane unutarnje mo i i omogu ila razvijanje nadljudskih fizi kih sposobnosti koje su nekada bile obilje je ponosne Arijevske rase. te po eo Hitlera upoznavati s minhenskim okultnim krugovima. Eckart je svoju ulogu u tome procesu usporedio sa onim to je Ivan Krstitelj bi Kristu. ali sam ja taj koji naru uje pjesme! Uveo sam ga u u enja «Tajne doktrine». Dru tvo Thule zahtijevalo je disciplinu i slijepu. Vo a dru tva Thule. Dietrich Eckart je izjavio da je do ao ta dan. svojim je nasljednicima u kasnim danima 1910.

Ve sam ranije spomenuo kako je svastika dospjela na nacisti ku zastavu.. kako bi od njih nau ili drevne tajne Thule.Drevni indijski simbol sre e. invaziju na Sovjetski Savez 1941. teorije koja je imala vode u ulogu u njema koj imperijalisti koj ideologiji jo od 1890-tih. U sli noj maniri Hakenkreutz je usvojilo i dru tvo Thule. Hitler je ve bio upoznat s ovim teorijama. Dodatna doza okrutnosti pristigla je u razmi ljanja Nacista 1923./nazimyth2.jpg Podrijetlo Arijske rase Po etkom 20-tih godina otrovna mje avina rasne teorije i teutonskog misticizma ukorijenila se duboko u nacisti koj filozofiji koja se borila za politi ku prevlast u Weimarskoj republici. nordijskog boga groma i bio je omiljen u krugovima germanskih neo-paganisti kih pokreta s po etka 20. iji su lanovi kao i neo-paganisti bili zakleti antikr ani. te bila glavna ideja i parola njema ke politi ke desnice. Hitlerov bliski suradnik Rudolph Hess poslije ga je upoznao s Haushoferom. . a Haushofer je tvrdio da je posjetio Tibet u potrazi za dokazima ove teorije. Predlaga i ideje «Lebensrauma» tra ili su rekolonizaciju Slavenskih zemalja koje su pokorili vitezovi Teutonci u srednjem vijeku i ponovno ujedinjenje germanske populacije isto ne Europe i europskog dijela Rusije. biv im vojnikom i znanstvenikom i osniva em dru tva Vril koje se kasnije istaknulo kao unutarnji krug dru tva Thule i nastavilo djelovati i nakon njegova ga enja. ali Haushoferovi radovi jo su vi e ideolo ki potkovali ovu ideju.photobucket. svastika bila je tako er i tradicionalni simbol Thora. Tako er je promoviralo ideju o centralnoazijskom podrijetlu Arijske rase. godine. Geopolitika Haushofer je tako er bio i gorljivi branitelj ideje «Lebensrauma» ( ivotnog prostora). http://i140. stolje a koji su ga nazivali «Hakenkreutz» (kukasti kri ).. Hitler se upoznao s pisanim djelima profesora Karla Haushofera. Dru tvo Vril tra ilo je na in za kontaktiranje podzemnih superljudi.com/albums/r. Dok je bio utamni en u zatvoru Landsberg. koja e prerasti u operaciju «Barbarossa».

vode i propagandist prepoznao je privla nost pretpotopnog primitivizma na umove Nijemaca koje su proklamirali dru tva Thule i Vril.Pretpotopni primitivizam Hitler. odnosno Njema kom narodu. u prvom svjetskom ratu. Jedna je stvar dru tava Thule i Vril jo vi e privukla Hitlera i Himmlera-potpuna predanost ideji uni tenja idova (juda) koji su bili vi eni kao rasna prijetnja i kozmi ki neprijatelj «Volku». Sebottendorf je ve 20tih godina propagirao ideju «kona nog cilja» kojom bi se idovi doslovno «istrijebili s lica zemlje jednom za svagda» koriste i najkrvolo nije metode uklju uju i i osnivanje koncentracijskih logora. To (Teutonska pobjeda nad Rimljanima)je ponovno pobudilo osje aj ponosa kod. . pora ene njema ke nacije i i la ruku pod ruku sa neslu benom nacisti kom idejom «vi e od religije je ustrajnost u stvaranju novog ovjeka».

.

a Himmler ih je vidio kao reinkarnacije teutonskih vitezova i vitezova iz legendi o kralju Arthuru.com/albums/r. izme u gradova Hamma i Paderborna. http://i140. 1933. Na podu dvorca nalazio se tamni mozaik zvijezde koja je ozna avala sredi te i nad kojim su provo eni magijski rituali dvanestorice nacisti kih asnika poznatih kao «Dvanest vitezova». Vo en nametnutim nacisti kim diktatom i idejom rasne isto e provoditelj rasne doktrine postaje Himmlerov SS. No. fantazije Himmlera i dru tva Thule postali su stvarnost. Komisija Ahnenerbe. «Schutzstaffel» (za titni odred)». produ ena ruka SS-a. SS-ovski Kamelot postao je dvorac Wewelsburg. Wewelsburg je trebao postati sredi te tog poretka.Provoditelji rasne doktrine i dvorac Wewelsburg.000 ljudi. ova je vizija imala vrlo mra nu stranu U Drugom svj. Zadatak im je bio prona i znanstvenu. koji je postao Himmlerov hram vjere u novi svjetski poredak.. Naoru ani pripadnici poznatiji kao Waffen SS borili su se zajedno s regularnim postrojbama njema ke vojske u Drugom svjetskom ratu. sredinom 1930-tih gorljivo je tra ila podrijetlo arijevske rase irom svijeta.ratu SS je punio nacisti ke koncentracijske i logore za istrebljenje. brojili 500. godine.jpg Ahnenerbe i Tibet . Ovi odredi zapo eli su kao 300-tinjak Hitlerovih osobnih tjelesnih uvara. Osnivane su i specijalne jedinice nazvane «Einsatzgruppen» iji je zadatak bilo i enje isto ne Europe od idova.-Ahnenerbe. u blizini ume Teutoburg.. za kojima su tragali Arthurovi vitezovi okruglog stola. kada je Hitler postao njema ki kancelar. u kojima su provo eni okrutni eksperimenti sa svrhom dokazivanja arijevske superiornosti. antropolo ku i arheolo ku dokumentaciju koja bi ujedinila njihovu drevnu pro lost i njihovu sudbinu. pogansko mjesto mo i za koju su neki vjerovali da e uvati i sam «Sveti Gral».photobucket. samo da bi dokazali kako je njima su eno vladati svijetom i da pri tom imaju podr ku misti nih sila. da bi do 1939.

Himmler dru tvo pripaja SS-u.Komisija pod punim imenom «Ahnenerbe Forschungs und Lehrgemeinschaft» bila je dru tvo za istra ivanje i pou avanje o naslije u predaka. U sije nju 1943. ogranka Ahnenerbea. . Begerova uloga bilo je provo enje znanstvenih istra ivanja o tibetancima. godine tibetanci su podosta bili naklonjeni Njema koj i njihovom savezniku Japanu. Sa antropolo kog gledi ta je zaklju io da Tibetanci predstavljaju prijelaznu razvojnu fazu izme u mongolskih i europskih rasa. No. Tijekom svog boravka prou io je vi e od 300 lubanja stanovnika Tibeta i Sikkima. Dvije godine po osnutku. Hedin je nazo io osnivanju Instituta za unauatrazijska istra ivanja. dok europski rasni elementi najvi e dolaze do izra aja kod predstavnika aristokracije. a njezin pronalazak bio je predmetom barem jedne nacisti ke ekspedicije. Ekspedicija na Tibet 1938. Schäfer je poslije objavio zapis o toj ekspediciji u knjizi «Sve anost o iljaka bijele tkanine: istra iva ka ekspedicija kroz Tibet u Lhasu.. U tom je imao podr ku vedskog istra iva a i nacisti kog simpatizera Svena Hedina. 1937. Hitler je o Hedinu imao toliko visoko mi ljenje da ga je pozvao da odr i pozdravno slovo na Olimpijadi 1936. Vjerovao je da bi Tibetanci mogli igrati klju nu ulogu u regiji nakon kona ne pobjede. neki poklonici nacisti ke rasne teorije vjerovali su u postojanje misti ne zemlje Thule izme u Islanda i Grenlanda. sveti grad bo anske sfere». Iste godine dru tvo Ahnenerbe predvo eno Ernstom Schäferom pokrenulo je ekspediciju na Tibet. Karl Haushofer je bio uvjeren da klju ovladavanja vril energijom le i u Tibetu. te u detalje zabilje io i druge fizi ke predispozicije. Kako sam ve spominjao. koji je vodio nekoliko ekspedicija na Tibet. pobornik teorije o Tibetu kao domu «sjeverne rase». kako bi uspostavili protute u britanskom i kineskom utjecaju u regiji. kao njema ki saveznici. Jedan od lanova eksped icije bio je i antropolog Bruno Beger.

Ovaj scenarij neodoljivi podsje a na Bulwer-Lyttona.1943. ak je i Hitleru po ela smetati Himmlerova opsesija. isti e Ravenscroft. no ne zbog arheolo kih ve . ali i poslije. Nakon nacisti kog poraza voditelj dru tva Ahnenrebe Dr Wolfram Sievers osu en je na smrt. Agenti dru tva Ahnenerbe pristigli su u ime Wermachta i detaljno pretra ivali ova podru ja za dokazima Njema kog podrijetla. rata Himmlerove opsesivne potrage za arijevskim korijenima urodile su pronalaskom arheolo kih nalazi ta u zapadnoj i ju noj Rusiji. Ku e od blata i kamene sjekire Tijekom Drugog svj. To bi omogu ilo. Otkriveni arheolo ki pronalasci transportirani su u tabo SS-a u Wewelsburgu. te je postavljao pitanje «za to se skre e pozornost svijeta na injenicu da nememo pro losti? Nije li dovoljno to da su Rimljani podizali monumentalne gra evine u vrijeme kada su na i preci ivjeli u ku ama od blata.Podzemni gradovi Nije poznato da li je bilo jo ekspedicija na Tibet. nacistima odr avanje kontakata s njihovim arijevskim precima. koji su skriveni u podzemnim gradovima ispod Himalaja. uvarima okultne mo i vril. . ali naga a se da je postojalo jo ekspedicija i prije. U svojoj knjizi Spear of Destiny (Koplje sudbine) (1973) Trevor Ravenscroft raspravlja o tome da li su Nijemci u razdoblju izme u 1926.?» Osu en na smrt Tajna mo vrila nije uspjela spasiti Tre i Reich od propasti. provodili niz ekspedicija.

no u stvarnosti navodno slu i zlim ciljevima Iluminata. vjerske. ali i u Italiji. Red Isto ne Zvijezde dobar je primjer prakticiranja nekih od gore spomenutih zna ajki. Arheolo ki svijet Ahnenerbea umro je zajedno s Hitlerom. Njema koj. kako se vidi na slici ispod kori tenjem broja Pi 1. A sad ono udno sjedi ta Redova Isto ne Zvijezde i njihovih najbli ih saveznika Duginih Djevojaka i Jobovih K eri (o kojima e biti rije i ne to kasnije u tekstu). Kini i F ilipinima. Mnogi lanovi dru tva postali su vode i profesori u poslijeratnoj Njema koj. simbol Reda Isto ne Zvijezde. Rumunjskoj. koji je. ali ne u smislu diskriminacije. okrenut naopa ke. Kako emo u daljnjem tekstu vidjeti. RED ISTO NE ZVIJEZDE . uz negativnu reputaciju imalo i reputaciju promicatelja rasne. masonstvo je u nekim segmentima. je « najve a bratska organizacija na svijetu kojoj pripadaju i mu karci i ene. Samo da napomenem da iako sam ja zapoceo ovu temu za stvarno velikim postovima to ne znaci da i vi trebate imati takve postove.618 mogu se kreirati mandale u obliku savr enog pentagrama.MASONSKA VEZA Red Isto ne Zvijezde. Himmlerom i Sieversom. prema njihovoj vlastitoj literaturi. pitajte. na adresama s brojem 1. a to se mo e primjeniti na neka tajna dru tva koja izviru iz Slobodnog zidarstva. Australiji.eksperimenata na ljudima u koncetracionim logorima.» Ovaj red svoje podru nice ima ve inom u Americi. Slobodno komentirajte. Tim vi e iznena uje injenica to su to inila u vrijeme davno prije i prvih naznaka ideja o navedenim pravima i slobodama. Uz iznimku da je (gotovo) u potpunosti bio rezerviran za ene. nacionalne i politi ke jednakosti. Jedino jo Wewelsbur ki dvorac podsje a na zlokobne mo i jedne izokrenute filozofije. ve upravo suprotno-da postane ravnopravan ogranak Slobodnog zidarstva. raspravljajte. Saudijskoj Arabiji. Ovaj Red je oblik prihva enog slobodnog zidarstva ija u enja po ivaju na Bibliji i iji su ciljevi benevolentnog i humanitarnog karaktera.618! Slu ajnost ili neka simbolika? . spolne. A sad mali prilog teoreti arima zavjera.

pravnik i . visoko pozicionirani mason.Osniva Reda Isto ne Zvijezde bio je dr. Robert Morris.

1850. Dodu e. ali se nije uspio suprotstaviti brojnim protivnicima takve ideje. postojala je istoimena organizacija osnovana negdje izme u 1788. statut Reda dopunjen je na na in da su lanicama reda mogle postati i ne akinje. ogorice i bake. ali 1867. udovice. 1994. Nakon objave svojih rituala 1849. bili podre eni Generalnom Velikom Kaptolu u Me unarodnom Hramu Reda Isto ne Zvijezde koji je sjedi te imao u Washingtonu. koji su. Izvorna zamisao dr. On je tako er bio i Majstor Mason. i 1793. pomajke. povezao se sa Roberom Macoyem koji je rituale bazirane na Morrisovim idejama objavio 1867. Prvi Veliki Kaptol (podru nica) utemeljen je iste godine u Michigenu. poluk erke. unuke. Morrisa bila je osnovati enski ogranak Slobodnog zidarstva. godine nisu postojali nikakvi znakovi njezinog rada i djelovanja. polusestre. i Veliki Me tar Kentuckya (u mirovanju). Podre enim (lokalnim) podru nicama upravljali su kaptoli na dr avnoj razini. ili iz redova Duginih Djevojaka ili Jobovih K eri koje su napunile dovoljno godina. Drugim rije ima. godine. Iz sastava lanova da se primjetiti da su lanice morale biti rodbinski povezane s Masonima . pak. lanovi ovog reda moraju biti punoljetni i moraju biti Majstori Masoni s dobrom reputacijom. k eri. . lanovi su osim Majstora masona mogle biti njihove supruge.u itelj iz Bostona u Massachusettsu. majke. ili barem povezani s nekim takvog profila.

da se vratimo izvornoj temi .Red Duginih Djevojaka I Jobove K eri Me unarodni Red Duginih Djevojaka. koja u i vje tinama vo enja i upravljanja kroz dru tveno koristan rad. Djevojke u dobi od 11 do 21 godine u e vrijednost dobrotvornog rada kroz razne projekte koje organiziraju lokalne i dr avne podru nice. Jobove K eri su jo jedna masonska organizacija rezervirana za mlade djevojke u dobi od 10 21 godine. a kada to nala e potreba. Wead Mick. godine u Nebraski i Omahi od strane Ethel T. je masonska organizacija za mlade. Ova organizacija osnovana je 1920. No. s izvornom svrhom edukacije i prakticiranja u enja Biblije kroz toleranciju prema svim ostalim religijama. u posebnom kaptolu nazvanom Bethel. Sastaju se u masonskim lo ama.

Izvorna ideja nastanka Reda isto ne Zvijezde i bila je da to bude samo jedan od planirana tri stupnja. stupnjevi nisu mogli biti potvr eni bez predsjedavaju eg «brata» s dobrom reputacijom .Svaki Kaptol Reda Isto ne Zvijezde ima 18 asnika od koji su neki bili izabrani. Ostala dva stupnja trebala su se zvati Kraljica Juga i Red Amarantha. Zanimljivo je da je Red Isto ne Zvijezde zahtijevao vjerovanje samo u Vrhovno Bi e. dok su ostalih 9 morale biti ene (Matron i Matrona Suradnica). i tada bi bio iniciran u pet stupnjeva.Patrona ili Patrona Suradnika. Kr anima se nije izri ito zabranjivalo lanstvo u Redu. Svaki kaptol imao je pravo odlu iti tko e postati lanom organizacije. ali bilo je te ko balanstirati izme u prakticiranja kr anske vjere i pripadnosti Redu. iako se zasnivao i na Starom i na Novom Zavjetu. Postoji 18 osnovnih inova svakog Kaptola: * Dostojna Matrona predsjedavaju e tijelo Dostojni Patron Majstor Mason kao nadzorno tijelo Matrona Suradnica preuzima du nosti Dostojne Matrone u slu aju sprije enosti o Patron Suradnik preuzima du nosti Dostojnog Patrona u slu aju sprije enosti Tajnik Blagajnik Kondukter razvodi posjetitelje i inicijate o Kondukter Suradnik poma e pri najavljivanju i skrbi o glasa koj kutiji Kapelan vodi Kaptol u molitvi Mar al Organist Adah Ruth Esther Martha Electa . a nekima je ta titula dodijeljena. koji bi se potom potvrdili na zajedni koj ceremoniji. jednoglasna i prije svega tajna. Dva asnika obvezno su morali biti mu karci (Patron i Patron Suradnik). Inicijacija u razli ite stupnjeve morala je biti anonimna. Pogodan kandidat morao je dokazati svoje vjerovanje u Vrhovno Bi e. Dok se Dostojna Matrona smatrala predsjedavaju om Reda.

uvar - sjedi pored vrata u sobi za sastanke vode i brigu da su svi na broju i da su lanovi Reda Stra ar sjedi pored vrata izvan sobe za sastanke vode i brigu da su svi koji ele u i lanovi Reda

Podrijetlo i povijest Usvojene Ceremonije me u enskom afroameri kom populacijom Visoka Dostojna Matrona (u mirovanju) Jessie M. Ayers bila je lanicom Kaptola Miriam br.4, Reda Isto ne Zvijezde pod jurisdikcijom Velikog Kaptola Georgiana Thomas distrikta Columbia. Svoju slu bu provela je kao Visoka Dostojna Matrona 1989. ali i kao Visoka Povjesni arka Velikog Kaptola Georgiana Thomas u razdoblju od 1971. -1991. Izvjesni Thornton Andrew Jackson do ao je 10. kolovoza 1874. godine u posjed tekstova Ceremonije Usvajanja Reda Isto ne Zvijezde. Ove tekstove dobio je od Brata C.B. Casea, zamjenika i zastupnika Preuzvi enog Roberta Macoya, 33. Vrhovnog Svjetskog Patrona Ceremonij e Usvajanja. Kao dodatak, od Casea je dobio dozvolu za uspostavljanja kaptola Isto ne Zvijezde i me u provjerenom afroameri kom populacijom.

Tako je 1. Prosinca 1874. godine uspostavljen prvi kaptol Reda Isto ne Zvijezde sa afroameri kim lanovima u SAD-u, pod nazivom Kaptol Kraljice Esther Br.1 . Sjedi te mu je

bilo u O Street, na broju 708 u Washingtonu u ku i gospo e Georgiane Thomas. Prva Dostojna Matrona bila je sestra Marta Welch a prvi Dostojni Patron brat Thornton A.Jackson. Jedanaest mjeseci kasnije, Veliki Me tar William H. Myers i njegov zamjenik William A. Tallaferro, Ujedinjene Velike Lo e colubijskog Distrikta, pozvani su kako bi im bile dodijeljne po asne titule. Oni su to prihvatili, te su tako dodatno u vr ene veze koje povezuju masonske obitelji. Tom prigodom Veliki Me tar Mayers u svom govoru kovao je u nebesa Kaptol Kraljice Esther Br.1: Neka golubica mira lebdi nad vama. Neka Svevide e Oko, kome se klanjaju Sunce, Mjesec i Zvijezde uvijek nad vama bdije. Neka vas titi i uva u va im svakodnevnim nastojanjima da promovirate sveop e dobro ovog kaptola.
E

Ubrzo potom otvoreni su jo neki kaptoli poput Kaptola Kraljice Shebe Br. 3, Gethsemane Kaptola Br. 4. I brojnih drugih. Svaki puta kada bi se osnovala nova podru nica, nedugo zatm i priznala bi ju regularna masonska Lo a to je dodatno irilo i u vr ivalo masonske veze. asnici Pythagoras Lo e Br. 9, dodijelili su asnicima Kaptola Kraljice Esther Br. 1, prva odlikovanja poznatija i kao rozete. Ceremoniju dodjele uprili io je Dostojni Patron Thornton A. Jackson koji je elio da kaptoli uspiju u poslu koji je pred njima i ciljevima koje su si zadali. Tom prigodom Jackson je pdsjetio asnike da rozete nose s ponosom i u znak sje anja na 5 Heroina: Adah, Ruth, Esther, Marthu i Electu. Na kraju svog izlaganja izjavio je slijede e:

Tebi, Kraljice Esther i Suradnicima, predstavnicima zraka Predivne Zvijezde iz koje izviru najdivnije, najproro anskije i najinstruktivnije lekcije Starog i Novog Zavjeta. Neka uvijek baca zrake ljepote i spokoja na sve na to privla i tisu e da Ga tuju. Ova izjava svojevrsna je ideja vodilja lanovima Reda Isto ne Zvijezde od 1875. pa sve do dana njih vremena. Probajte malo progooglati pojam Order of the Eastern Star i vidjet ete koliko rezultata dobiti, i gotovo svaki link je razli ita podru nica. TRILATERALNA KOMISIJA I 3. SVJETSKI RAT Osim povijesnih urota i mo ebitnih naga anja o tome koliko su tajna dru tva utjecala na politi ko ekonomska kretanja na globalnoj razini, vrijeme je da se posvetimo onome to se doga a danas. Cijeli svijet je klicao progla enju novog predsjenika SAD-a, vjeruju i da e prvi afroameri ki predsjednik donijeti promjene, ne samo u svijesti ve i u globalnoj politici. No, jedan ovjek po imenu Webster Tarpley koji je osim to je vrstan povjesni ar i biograf nekih biv ih amrei kih predsjednika, ne misli tako.
F F

Muslimansko piodrijetlo aktualnog ameri kog predsjednika samo je lukavo smi ljeni "spin" koji e ameri ku vanjsku politiku odvesti ne ka smirenju sukoba na Bliskom istoku, ve ka rasplamsavanju mnogo ve eg "mitskog" sukoba supervelesila. Svi znaju da centri politi ke, vojne i ekonomske mo i ne le e u Kabulu i Bagdadu, ve u Moskvi, Pekingu i Washingtonu...Da bi se izvukli iz pomalo gubita kih sukoba u Afganistanu i Iraku ( a gotovo i iz rata s Iranom za koji je postojala izravna prijetnja tijekom srpnja-kolovoza 2007.), Amerika je s Obamom stvorila novog "Mand urijskog kandidata" i na taj na in stavila to ku na "i" sinteti kog sukoba " rata protiv terorizma" koji je zapo eo 2001. Prema rije ima doti nog Tarpleya, kandidatura Barracka Obame je jo vi e militaristi ka i agresivnija od kandidature njegovog prethodnika Busha i njegovih neo-konzervativaca. Novi ameri ki prdsjednik nije ni ta vi e do lutka na koncu Trilateralne komisije, a posebice izvjesnog Zbigniewa Brzezinskog.

jer nafta vi e nije pitanje prevage i presti a.Britanija odr i u narednom periodu kao vladaju a supervelesila.Trilateralna komisija je u biti klika bankara koja je vodila i Carterovu administraciju. a mnogi se sje aju koliko je ona bila katastrofalna-ekonomski i strate ki. U prilog ove teorije idu i najnovije izjave . Kako sam ve prije rekao. ali ustvari zastupa kvalitativno gore i destruktivnije ciljeve i mo e isporu iti Europu kao pijuna i " rtveno janje". ve ratovi na ve oj skali. a po rije ima Brzezinskog centri mo i le e u Pekingu i Moskvi i on je odlu an da se osovina SAD-V. Projekt Obamine adnistracije ne e biti ratovi na Bliskom istoku. ve ljevi ara i demagoga koji obe ava "nadu" i "promjenu". no s jo vi e pripreme i indoktrinacije. Taj projekt je koncizniji i razra eniji od neo-konzervatisti kog pristupa "razori i osvoji". Sada ova ista Trilateralna komisija stoji iza kandidature Barracka Obame. Ova klika se sada odlu uje na elo nacije dovesti ne nekog desni ara i neo konzervativca.

Ameri ka desnica nema pravo rje enje za ovaj scenarij. oni postaju topovsko meso u ve spomenutom potencijalnom sukobu protiv Rusije i Kine. jer je SAD ve pred bankrotom i ne mo e si priu titi jo jedan rat takvih razmjera. Isti scenarij ele primjeniti sa Sirijom.NE! injenica je da Sudan s gotovo 10% opskrbljuje Kinu naftom.I tako .. Brzezinski je to ve jednom u inio zarativ i Afganistan s Sovjetskim savezom i naoru avaju i afganistance ameri kim oru jem.. Ve ernji list) .... Kina mudro uti.. Uzmimo za primjer pristup McCaina i neokonzervativaca..predsjednika navedenih supervelesila. a ljevica koju podupire Rockefeller i Soros (Trilateralna komisija) -likuje. Obama ka e: "Amerika nije neprijatelj muslimana" (Jutarnji list). I Rusi i Kinezi imajusvoje muslimanske manjine koje bi dale du u i srce da se oslobode svojih "tla itelja" ( u Kini su to Viguri)..RASADNIK BUDU IH SLOBODNIH ZIDARA . Jo jedan primjer: da li su Ameri zabrinuti zbog Sudana.. Brzezinski je prije nekog vremena posjetio ovo mjesto s ciljem protjerivanja Rusa i okretanja Sirije protiv njih. Darfura i humanitarne krize?.oni ka u "bombardirajmo Iran sa svim raspolo ivim sredstvima".. a Rusi i Medvedev ka u kako je vrijeme ponovno se naoru ati do zuba s naglaskom na nuklearni program (Jutarnji list. umijesto da Muslimani postanu neprijatelj.. dok Brzezinski ka e: nemojte to u initi. Ostatk zaklju ite sami.umijesto toga u inmo Iran svojim saveznikom i zaratimo ih s Rusijom. DEMOLAY INTERNATIONAL...Shvativ i strate ku va nost Tartosa u Siriji.Sve to treba je poduprijeti te manjine i naoru ati ih do zubagerilski rat svjetskih razmjera.

asocijacija. fascinacija Templarima proizilazi iz injenice da je ovaj Red od ubogih Kristovih vitezova postao najmo nija organizacija u sjeni tada njeg poznatog svijeta. dokumente i zapise. no injenica ipak stoji da . ponovno dolazimo do Templara kao najstarijeg tajnog dru tva ili bar dru tva s tajnama. a isklju imo navodne tvrdnje o postojanjima pojedinih tajnih dru tava. po to su bili vitezovi-redovnici nije udno to su bili organizirani kao bratov tina. Ako u obzir uzmemo dokazane povjesne injenice.religijskih sekti i inih organizacija.Otkada postoje tajna dru tva postojala je i opozicija koja je na ovaj ili onaj na in nastojala diskreditirati njihov rad. Povijesne injenice govore da su to inila i sama tajna dru tva. Kako bi u tome bili to uspje niji. koja je funkcionirala po vojnoduhovnom principu i na strogoj hijarajrhiji. svakom dru tvu se nastojalo pripisati neko misti no podrijetlo zasnovano na zasadama raznih dokazanih tajnih dru tava. kao uostalom i brojni crkveni redovi danas. jer su se s prvim danom svoga obznanjivanja po ela pozivati na neke drevne manifeste. Drugim rije ima. bratov tina. Templarima vjerojatno nije bilo u interesu pozirati takvim ustrojem. Kako sam ve nebrojno puta istaknuo. pseudo. Bez obzira da li su pojedina dru tva doista imala podrijetlo u pro losti ne mo emo olako ignorirati ideologiju s kojom su se uporno povezivali.

Ovu masonsku organizaciju za mladi e od 12-21 godine osnovao je 1919. Kako je organizacija nastavila rasti. Kako je ova organizacija lan masonske obitelji. Kolumbiji. Japanu. Drugim rije ima. Ciljevi lanovima organizacije mogu postati svi mladi i u dobi od 12 do 21 godine starosti i ne moraju imati nekog ro aka koji je ve lan neke masonske Lo e. Portugalu. mnogi lanovi po izlasku iz ovog dru tva. Land je otkrio potrebu stvaranja mjesta gdje bi se mladi i s istim probleima mogli povezati i nau iti odgovornosti. Land. Prvi lanovi ovog dru tva postali su Louis Lower i jo osam njegovih prijatelja bez o eva. Izvorna ideja ove organizacije bila je postati uto i te i savjetovali te za mladi e koji su o eve izgubili u ratu. Boliviji. a mentori novoprido licama su odrasli mu karci i ene. svoju karijeru nastavljaju kao Slobodni zidari. Red DeMaolaya postaje me unarodan i osniva svoje podru nice i u inozemstvu. naj e e o evi i majke ili biv i lanovi organizacije koji se zovu Seniori.su njihovi zasadi bili pravi rasadnik tajnih dru tava u budu nosti. Mentori se fokusiraju na razvoj dru tvene svijesti. Njema koj. tako da svoje podru nice danas imaju u Kanadi. Brzilu. Ime 23 i ujedno posljednjeg Velikog me tra Templara uzeo je s ciljem promicanja vrijednosti lojalnosti i odanosti. Meksiku i u jo nekim dijelovima Ju ne Amerike. u Kansas Cityu u dr avi Missouri uspje ni poslovni ovjek Frank S. Filipinima. I danas. Panami. no zato znamo da se jedna me unarodna bratov tina za mladi e zove upravo DeMolay International (biv i Red DeMolaya) po zadnjem Velikom me tru Reda Vitezova Templara spaljenom na loma i. Ne mo emo znati da li slobodni zidari izviru iz Templara. Australiji. Dru tvo se zasniva na sedam osnovnih vrlina: G . Kada su svoje podru nice uspostavili u gotovo svakoj dr avi SAD-a. Svaku podru nicu ovog dru tva sponzorira neka masonska lo a ili drugo masonsko tijelo. Trenutno ova organizacija broji 18 000 lanova samo u Sjevernoj Americi. tako da su lanovi u red inicirani kroz cijeli niz alegorijskih obreda. razvoj vje tine vo enja i osobne odgovornosti. Organizacija je rapidno rasla tako da je do kraja 1921 Land shvatio da e ovoj organizaciji morati posvetiti svoje puno vrijeme. Iako nisu direktno povezani sa slobodnim zidarima Red De Molaya smatra se pridru enim tijelom. Italiji. bri no je koncipirana po modelu slobodnog zidarstva. ova organizacija vrlo je sli na Jobovim K erima i Duginim Djevojkama o kojima sam ve ranije pisao. U svome radu koriste model mentoringa. ubrzo je privukla pa nju Masonskih lo a koji su je formalno priznali u mnogim dr avama. Arubi.

U kasnijim godinama Seniorima su postale i ene koje esto zovu majkom . a po asne titule i odlikovanja dobivaju i ne. Seniore te ostale starije suradnike iz masonskih redova u prenesenom zna enju zovu jo i otac pozivaju i se na izvornu ideju dru tva da postane zamjena za izgubljenog oca. Tako er. Glavni Dr avni Svjetnik ili Glavni Savjetnik Jurisdikcije zadu eni su za organizaciju na dr avnj razini. te zapisni ara kojeg imenuje nadzorno vije e. Za njegovanje ovih vrlina dobijaju se i posebna odlikovanja. po tovanju prema Svetim Stvarima. pouzdanosti. skromnosti. Evo kako izgleda struktura ove organizacije: Izabrani: * Glavni savjetnik Savjetnik senior Savjetnik junior blagajnik Imenovani: H H * Zapisni ar * akon senior * akon junior * Stjuart senior * Stjuart junior * Orator * Sentinel * Kapelan * Mar al * Standard Bearer (?) * Almoner * Sedam perceptora * Organist .lanovi koji su svojim radom i zalaganjem na ovaj ili onaj na i pomagali u radu ovog dru tva.bratskoj ljubavi. U radu Glavnom Savjetniku poma e Savjetnik Senior i Savjetnik Junior. On je uvijek iz redova starijih lanova. Struktura Reda Regionalna podru nica Demolayeva Reda naziva se kaptol. a biraju ga sami lanovi. kolegijalnosti. Savjetnik Senior naj e e je taj koji Glavnog Savjetnika nasljedi na njegovoj funkciji. No osim na lokalnoj razini DeMolay international ima i upravlja ka tijela na dr avnim razinama. imena i pozicije du nosnika variraju u svakoj pojedinoj jurisdikciji. a vodi ju Glavni Savjetnik. Sve du nosnike organizacije imenuje Glavni Savjetnik osim ostalih savjetnika i blagajnika. isto i i patriotizmu.

John Wayne I Bill Clinton! HERMETI KI RED ZLATNA ZORA Hermeti ni Red Zlatne Zore (tako er znan i kao H. Williama Wynn Westcotta i Samuel Liddell MacGregor Mathersa. vidovitosti i Enohijanske magije. iako religijsko slikovito prikazivanje i religijski koncepti igraju va nu ulogu u njezinu radu. rozenkrojcerski i masonski elementi mogu svi biti na eni unutar u enja G:. divinacije. Israel Regardie.D:.Cijela je ekipa poznatih i manje poznatih prodefilirala kroz ovaj Red.) je neprofitna organizacija Floride iji je cilj neprekidno o uvanje onog tijela znanja znano kao Hermetizam ili Zapadna ezoterna tradicija. dolazio je iz razli itih religijskih izvora. Nastavni plan uklju uje studij Kabale. a neki su u li i u Hall of fame . Zlatna Zora je planirana. Regardieova jasna i neosporna elja bila je da bilo koji i svi duhovni tragaoci mogu ne to dobiti iz u enja Zlatne Zore za vlastiti rast i evoluciju.O. Sustav magije Zlatne Zore nije religija. I I . magijskog bratstva osnovanog u Londonu 1888. Tako er je dizajnirana da bude kola i muzej znanja. unutarnje alkemije. gdje studenti mogu u iti principe okultne znanosti i razne elemente zapadne filozofije te magije. Ova organizacija promovira u enje originalnog Hermeti nog Reda Zlatne Zore. egipatski. gr ki. judeo-kr anski. astrologije. egipatske magije. ljudi iz mnogih razli itih religijskih putova smatraju sebe praktikantima magije Zlatne Zore uklju uju i neopagane. od strane njenih osniva a. a simbolizam koji je upotrebljavala G:. duhovnoj i psihi koj evoluciji ovje anstva.D. Mentor i vode e svjetlo Hermeti nog Reda Zlatne Zore bio je pokojni Dr. ali nastavilo djelovati tijekom godina pod imenima dvije organizacije proiza le iz nje.D:. od strane Dr. Danas.G. Za na a pojimanja najpoznatiji DeMolayevci bili su Walt Disney. Stella Matutina i Alpha et Omega. da bude Hermeti no dru tvo posve eno filozofskoj. koje je prestalo postojati pod tim imenom 1903. gnosti ki. gnostike. idove i kr ane. Sustav magije Zlatne Zore je dizajniran da podu ava svoje studente apstraktnom ezoternom znanju kao i prakti nijim primjenama ceremonijalne magije. Tolerancija za sva religijska vjerovanja je bila nagla ena.

1921. Arthur Edward Waite. Veoma brzo je na ao u itelja hebrejskog i nau io itati hebrejski bez velike muke. . Za vrijeme Prvog svjetskog rata njegov stariji brat se pridru io engleskoj vojsci gdje mu je prezime bilo gre kom promijenjeno u "Regardie". Od ranih dana bio je zainteresiran za teozofski rad Madame Blavatsky. Mathers. Regardie je esto posje ivao Knji nicu Kongresa. Samuel L. stolje a. Aleister Crowley i Dion Fortune. William Butler Yeats. Me u njima su bili Dr. Israel Regardie je bio od mnogih smatran kao zadnji ivi Adept veoma ivog magijskog pokreta poznatog pod imenom Hermeti ki Red Zlatne Zore. cijela se obitelj preselila u Washington DC kad je Israel Regardie imao 13 godina. o ujka 1926. 18. Israel Regudy ro en je u Londonu 17. koju je nazivao drugim domom. Rana Povijest Kao sin siroma nog idovskog useljenika. Stella Matutina i Alpha et Omega. prijavio se u Washin gton College of SRIA (Societas Rosicruciana in America). Obitelj je prihvatila tu gre ku kao novo ime. nastale nakon to se izvorni Red raspao na razli ite frakcije. William W. Tradicija koju je predstavljala Zlatna Zora a kasnije i njezine dvije inkarnacije. lipnja 1927. godine. 18. Pa ak i u izuzetnoj skupini veoma u enih maga Regardie posjeduje veoma visoki autoritet. o ujka 1985. To mu je kasnije mnogo pomoglo u prou avanju kabale. i ranog 20. velja e 1926. Westcott.Israel Regardie Prije nego to je preminuo 10. privukla je veliki broj poznatih okultista kasnog 19. bio je iniciran u stupanj Neofita i napredovao u stupanj Zelatora 2. studenog 1907. jogu i hindu filozofiju.

1930. Crowley si vi e nije mogao priu titi da zadr i Regardiea kao osobnog tajnika. Drvo ivota se smatra jednim od najrazumljivijih tekstova prakti ne magije ikada napisanih. Knjige koje je Regardie kasnije izdao pokazale su uravnote eniji i zreliji pogled na Crowleya. Stella Matutina i Alpha et Omega nastavile su njezinu tradiciju. dvije inkarnacije . Regardie je nastavio prou avati magiju samostalno. pamtili su Crowleya kao prodornog buntovnika iz ranijih godina te je zbog ranijeg prijateljstva s Crowleyem Regardie bio izlo en provokacijama nekih lanova Reda. godine. ak je napisao pismo Regardieu okrivljuju i ga za objavu tekstova i zahtijevaju i da vi e nikada ne spomene Zlatnu Zoru na papiru. Drugi lanovi su stali na stranu Regardiea." Magijska Povijest 1932. Regardie i Crowley su se razi li i nedugo zatim prestali me usobno komunicirati. kao i sposobnost da oprosti Crowleyu. potpomognut britanskim asopisima. Regardie mu se pridru io u Engleskoj. "Vrt Mogranja" i "Drvo ivota". budu i da je Crowleyjev izdava bankrotirao. Njen lanak je u principu jo bolje otkrio istinsku sr Zlatne Zore. volio bih da ljudi to shvate. skroman i suzdr an mladi . gdje Dion Fortune daje visoko mi ljenje o knjizi "Drvo ivota".Negdje oko 1925-1926. "Jedna od stvari koje je jako mrzio" napisao je Pat Zalewski "je bila da ga ljudi uspore uju sa Crowleyevom metodom Telemitske magije kao i Knjigom Zakona Jo uvijek se sje am Regardiea kako udara dlanovima o stol jedne no i za ve erom govore i "Kvragu. Tako je u listopadu 1928. i to iroj javnosti. Knjiga koju je na ao je bila "Prvi dio od Knjige etiri" Aleistera Crowleya. s vremenom ga je doveo u nevolje s francuskim vlastima te je morao napustiti zemlju. godine Regardie je objavio dvije knjige. Me utim. LangfordGarstin. itaju i svaku knjigu o toj temi ili lanak ili skripte do koje je mogao do i. "Drvo ivota" je izazvalo veliko uzbu enje u ezoterijskim krugovima. Kada je bilo izdano. godine Regardie je nai ao na knjigu koja ga je zaintrigirala.Ubrzo nakon toga Crowley mu je ponudio posao osobnog tajnika u Parizu. Ti tekstovi su u biti objava u enja Zlatne Zore. nije vi e inzistirao na svojim zahtjevima.J. Me utim. Iako je Zlatna Zora prestala djelovati 1903. Stella Matutina i Alpha et Omega. Crowley je jednostavno ignorirao zahtjeve i nije se ponudio da podu ava Regardiea ni jogi niti magiji. Me utim. "Vrt Mogranja" je knjiga koja se temelji na kabalisti kom u enju koje je Regardie stekao vlastitim istra ivanjem. Uz ohrabrenje i pomo Dion Fortune. Jedan od vo a Alpha et Omega. Regardie. bila je o igledna u knjizi "Oko u trokutu". nego to je itko ikada prije . E. Crowleyev ugled. Vrlo brzo je Regardie poslao pismo Crowleyu u Pariz i nakon odre enog vremena je dobio i odgovor. Regardie prihvatio ponudu i preselio se u Francusku. ja sam ovjek Zlatne Zore a ne Telemit. Regardie je poku ao popraviti Crowleyev ugled knjigom "Legenda o Aleisteru Crowleyu" koju je napisao zajedno s Crowleyem. Mladi Regardie je ovo prihvatio kao izuzetnu priliku da u i magiju od osobe koja je ve izdala i knjigu o toj temi. Dion Fortune je bila jedan od najve ih branioca kao to se mo e vidjeti iz lanka "Okultni Pregled". Par mjeseci kasnije. Regardie je pristupio Redu Stella Matutina. Mnogi lanovi iz obje organizacije. Regardie bi bio uzrujan kada bi ga netko povezivao isklju ivo s Crowleyevim u enjima. U sljede e 3 godine Regardie je poku avao uvjeriti poslodavca da ga podu i magijskom umije u. Njegova dobrodu na priroda.

bez obzira na razinu obrazovanja. Sa podr kom Dion Fortune. mnogi Hramovi Stella Matutina i Alpha et Omega su se po eli raspadati i na koncu nestali. U sada nje vrijeme vi e ljudi nego ikada prije naziva se praktikantima Zlatne Zore. Jedan od spisatelja ka e: " najve i dio u enja Zlatne Zore do stupnja Zelator Adeptus Minor je dostupno iroj javnosti ve pola stolje a i niti jedan od problema modernog svijeta nije povezan s . U ime tajnosti i elite. Neki su javno kritizirali Regardiea zbog objavljivanja tekstova iako mu je ve a grupa Adepta bila za to tajno zahvalna. To je naslje e svakog mu karca i ene to je njihovo duhovno pravo ste eno ro enjem" "Moji motivi su bili da bez sumnje doka em da nije vi e Red idealan na in prijenosa Magije i da je. Zbog Regardieove te ke i nesebi ne odluke da prekr i zakletvu tajnosti danu letargi nom i umiru em Redu. Predstavnik Reda je poslao pismo Dion Fortune sla u i se s njenim pogledom i u isto vrijeme poslao pismo Landford-Garstinu u kojemu je optu ivao Dion Fortune kao neodgovornu osobu. koja je nazvao jednostavno "Zlatna Zora". zbog ve nekoliko djelomi no i bezobzirno objavljenih otkri a. Regardie je rekao "Dobio sam pozivnicu za u lanjenje u Red na temelju objavljivanja knjige Drvo ivota". Kao to je Regardie predvidio." Moja Rozenkrojcerska Pustolovina (1936. Regardie je napustio Red u prosincu 1934. Nakon to je postao Theoricus Adeptus Minor. me utim to nije bila istina. Regardie je bio pozvan da se pridru i Redu Stella Matutina. drugi samostalno. Regardieov izbor je bio sljede i : ili u po tovati zakletvu tajnosti koju sam dao Redu i pustiti da svo u enje bude zauvijek izgubljeno ili u ga objaviti i biti kritiziran. nego da podijele znanje i u enje sa budu im nara tajima. Neki rade u grupama. Jedino se tako mo e promijeniti iroko rasprostranjeno negativno shva anje Magije. ali bez obzira na to svi bi trebali biti zahvalni Israelu Regardieu na njegovoj predvi anju. Ubrzo je zaklju io da Red i u enja Reda ne e predugo opstati bez predavanja tih u enja u ruke ve em broju ljudi koji e iste cijeniti.objavio. ali siguran da e sam sistem opstati. Kao to to obi no biva. u enja Zlatne Zore postala su dostupna svim istinskim tragaocima. mnogi obmanuti Vo e Hramova radije su po eli uni tavati dokumente Reda. Regardieova odluka da objavi u enje pokazala se dobrom i zbog toga mu svi studenti magije duguju veliku zahvalnost. Regardie je bio veoma nezadovoljan i zabrinut oko davanja grandioznih titula izme u Vo a Reda koji nisu ba bili jako zainteresirani za prakti ni rad. godine je objavio ve inu rituala i u enja Zlatne Zore u etiri toma. okolnosti ili materijalnog stanja. mjesto. Kao rezultat te pogre ke vrata inicijacije odjednom su se otvorila Regardieu. ta dva pisma su zavr ila u pogre nim kuvertama. u jednoj od najve ih faux pas u povijesti ezoterijskih grupa. Regardie je objasnio svoj razlog objavljivanja u enja iroj javnosti rekav i " jako je va no da itav sistem u enja postane dostupan iroj javnosti tako da se ne bi izgubio. Izgledalo je kao da su Vo e Stella Matutina igrali dvostruku igru. 1933. Regardie se pridru io Redu gdje je uspio brzo napredovati kroz stupnjeve zahvaljuju i njegovim izvanrednim sposobnostima. Manja grupa je prorekla da e Regardie snositi velike posljedice za to to je prekr io zakletvu. Sve ve i broj spisatelja pi e knjige posve ene u enjima Zlatne Zore i samim time u enja iste postaju dostupnijima. potrebno adekvatnije predstavljanje tog sustava. podrijetlo.) Kroz povijest mnoge su hrabre osobe morale donijeti odluku koja je utjecala na velik broj ljudi. 1937. Red je ve bio u procesu raspadanja. Na alost. 1933.

kakve obi no igraju veliku ulogu u magijskim doga ajima. i iste se godine preselio u Sedonu. svoja shva anja na tu temu opisao je u "Romansa i Metafizika". Na alost. Regardie se povukao u mirovinu 1981. Dok je bio u Londonu. Regardie je objavio "Srednji Stup". a osim toga imao je jo jednu veoma va nu du nost: "Druga jako va na du nost koju je Regardie imao je ta. J. Njegova kasnija djela uklju uju naslove "Ceremonijalna Magija". L. Nedavno dobiveni tekstovi iz arhive Israel Regardie Foundation pokazuju ogromnu koli inu osobnog rada i istra ivanja koju je Regardie ulo io u podru je Kabale. knjigu o alkemiji iz perspektive Karla Gustava Junga. da kao Adept uspostavi legitimnu granu inicijacijske linije Zlatne Zore u Americi. Cleggom i Dr. Junga i Reicha. Nandorom Fodorom.) Regardie se vratio u Ameriku 1937. Iako postoji dosta mo i u tim u enjima. "Prakti ni vodi za Geomantijsku divinaciju".objavom tog znanja i u enja. Regardie je studirao psihoterapiju sa Dr. Regardiea te su . Jedna od Regardieovih glavnih preokupacija bila je da sa uva tradiciju Zlatne Zore.G. Regardie je poku ao sru iti zidove koji su bili postavljeni izme u magije i psihoterapije. knjiga koja je dala detalje o tome kako da se korak po korak izvode kabalisti ke vje be izvedene iz ceremonijalne magije Zlatne Zore. Regardie je objavio mnoga druga djela: "Umjetnost i smisao Magije". "Kompletan sistem magije Zlatne Zore". U 1938. Tako er. (Rad sa prakti nim alkemi arima kao to su Frater Albertus iz Paracelzusovog Istra iva kog Dru tva u 1970-im godinama naveo je Regardiea da promijeni mi ljenje u kasnijim godinama ivota."(1) Regardie je prakticirao to je i podu avao. To ga je prisililo da odustane od prakti ne alkemije. krenuo je sa praksom kao analiti ar. gdje je studirao psihologiju i psihoterapiju. Njegov trening je obuhvatio u enja Freuda. misterije povjerene Redu povezane su sa duhovnim rastom i evolucijom. U toj knjizi. par iz Georgie postao je nadahnut radom Dr. Kasnije. Jedna od posljednjih stvari od kojih bi zapadni svijet trebao biti za ti en je duhovni rast i evolucija. Istovremeno. 1936-1937. Regardie je studirao psihoterapiju pod okriljem Dr. E. A. "12 koraka do spiritualnog prosvjetljenja". jedan od Regardieovih alkemijskih eksperimenata nije se odvijao prema planu slijedom ega je Regardie ozbiljno povrijedio plu a u laboratoriju. godine Regardie je napisao "Kamen Mudraca". U to vrijeme on nije vjerovao u vrijednost laboratorijske alkemije.A. I upravo onda u jednom od onakvih graciozne sinhronizacije.M. Regardie je istra ivao Kr ansku Mistiku. "Kako napraviti i koristiti Talisman". Arizona. Benditom. Predaje psihijatriju na koli za kiroprakti are u Los Angelesu i objavljuje mnoge lanke u mnogim magazinima psihologije. Psihologije i Enohijanske Magije. Nakon diplome 1941. to nije opasna mo . Regardie se seli u Kaliforniju i tamo otvara ured kiropraktike kao i Reichove terapije. mo e se sa sigurno u re i da Regardie nije bio jedan od okultista iz fotelje. nego da je bio prva klasa Teurgista i stru njaka na polju magije. Posljedice te nezgode u laboratoriju pratile su ga sve do njegove smrti. Regardie upore uje magijske tehnike s metodama i hipotezama psihoanalize. "Vodi za opu tanje za ljen ine". je strpljivo ekao etiri desetlje a dok situacija nije postala dovoljno zrela za takav poduhvat. Takva du nost nije jednostavna. 1947. "Otkotrljaj se kamenu". Pristupio je Chiropractic College u New Yorku da bi studirao psihologiju. "Temelji Prakti ne Magije".

ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. itd. stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija.A. direktore vode ih bankarskih tvrtki. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. to su bile prve i posljednje inicijacije koje je ikada izvr io. Tako. kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi. nepoznati jedan drugome i paru iz Georgie. koji je imao puno pravo da bude Inicijator u Komori bio je poveznica koja je nedostajala. koja su veoma osvje avaju a. No. inspirativna i u isto vrijeme jednostavna nastavljaju u iti i nadahnjivati nove generacije studenata magije.The Art Of War. 10 o uj a 1985 Dr." . Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bil erberg d i predsjednika SAD-a. "Najnasilniji element drustva je neznanje. Posebno se referira na zapadnu Europu. skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. Iako Regardie vi e nije me u nama. obja njava Estulin. [/I] . to no u vrijeme kada su dvojica magova (jedan s isto ne. A. njegova djela. potpredsjednika SAD-a. u skladu s vremenom. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima. Israel Regardie je preminuo od sr anog udara dok je ve erao s prijateljima u jednom od njegovih omiljenih restorana. drugi sa zapadne obale SAD-a). Europsku centralnu banku.Emma Goldman "All warfare is based on deception. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Europskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. te je tako Keruxova svjetiljka pre la u ameri ke ruke (3). Regardie je nastavio davati savjete na polju zdravlja i magije do kraja svog ivota. skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Europe. ameri ke kongresnike i senatore. Clan ovog reda je i Milan tarot. godine. Sun Tzu Prvotno napisano od nobie [COLOR="Red"] U osnovi. predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda.s Komoru Ru e i Kri a (vrs a sve ane pros orije potre ne za inicijaciju u Adepta). ameri kog ministra obrane i ministra financija. guvernera federalnih rezervi. d a c b d a X `YX b W V V TUTSPR P Q Henry Kissinger ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga snimljen tijekom konferencije u talijanskom hotelu 2004. jednog naro itog vikenda. bili spremni za inicijaciju.M. Bilderberg ozna ava NATO savez.G. Regardieov motto bio je Ad Majo Adonai Glo iam (Veli oj Slavi Bo ijoj . Regardie je inicirao dvoje u Unutarnji Red. europske kraljevske obitelji. godine." . Danas.

jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tijekom sastanaka u Njema koj 2005.David Rockefeller (lijevo) jo jedan ivahni star i . . godine.

000 dolara .000.Fotografije policijskog osiguranja tijekom sastanaka skupine Bilderberg. Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.

Uhi enje fotografa koji je 2006. . godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.

One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. Persian. Arabic. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. the Karadjoz Bey Mosque. systematically. the ancient heritage of Trebinje. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. Muslim. In Mostar. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. teachers. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. Turkish./1/ . entire historical districts. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. Over a million books and 100." Ironically. as well as the regional archives of Herzegovina. In places he couldn't occupy. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . in effect. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. writers. Serb. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). A few objects. Sept 14. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art.Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri On the Charlie Rose Show. another city in Herzegovina.000 manuscripts and rare books were burned. 1995. Mladic's troops annihilated. Mladic's soldiers selected out artists. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques .

and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. as Kissinger and General Mladic wish. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. religious. between Croatia and Serbia. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. why not divide Bosnia. we are Bosnians. Michael Sells .Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. The idea is absurd. such as Henry Kissinger. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. and background can work together and build a common culture." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. shells. In the United States. and racial ghettoes is not a solution. Bosnian culture is sending us a message. then we are Bosnians. All the bombs. advocates of religious apartheid in Bosnia. and mass-killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/." And if there is no Bosnian culture. rapes. gives the lie to Kissinger. if we want a society where people of different races. concentration camps. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. There was no "African culture". we will not likely be able to save our own culture /3/. If we insist that people of different races. religion. And the perseverance and survival of Bosnians. powerful. could declare: "there is no Bosnian culture. and backgrounds share a common culture and build a united nation. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? . religions. Mladic targeted the vibrant. then we are Bosnians. they said.

http://www. see Sarajevo Expo 92.acknobil05.. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15. 1994).. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga. 29 no. For a historical overview. Savoy . For information on the war on Bosnian culture.BILDERBERZI Rockefeleri . PA: Community of Bosnia Foundation. 2 For one example of the Bosnian response to destruction.net/so. pp. vol.bosnia on October 14. one of the artists. 1993).MLETACKO PLEMSTVO . 1995. 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art.KAZARIJA . manuscripts. 1994). an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. see Andras Riedlmayer. 41 minutes (Haverford. Frescobaldi.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild . "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN.Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u kvadrilionima dolara.bibliotecapleyades. The exhibit is being displayed at various places in the U. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. LEVITI . Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. Rotshcildi.current-events. by Aida Musanovic. 1 (July 1995). Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette. see Noel Malcolm.1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt. and other testimonies to their cultural heritage.S.

stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. Taj vlak. Londonskog kluba. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. koji prolazi i preko Balkana. Ono to je vrlo indikativno. da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". Edmund Rothschild (1916)[/I] Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. st. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundland Development . najve eg financijskog centra u EU. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. Sve je po elo krajem 18. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Pari kog kluba.TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. je. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. ne slu ajno. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi.

U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em. Sir Evelyn De Rothschild (1931) Kum Crnog Plemstva. nizozemske bankarske grupe. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". Daily Telegraph. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. S druge strane. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN-AMRO. Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons. vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. desna ruka kraljice. vo a internacionalnih cionista. godine). . i "Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu. Marcus se nalazi i na elu BBC -a. Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. investicijske banke iz Londona. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. vo a Illuminata.Corporation) korporaciju u Kanadi. koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. i ustupanju vode ih pozicija u istim.. vlasnik Izraela. glavni bankar Vatikana. i kontrolor svjetske opskrbe novcem. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). obrade i distribucije dijamanata. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar).. Peter Mendelson. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist.Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. Peter Mendelson je aktualni ministar V. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs.

. Mittali.masonska . "Vanco".). Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok. "Atticus Capital". Berezovski. brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro ..... pored zapadne nomenklature u okviru EU. "NM Rothschild". Kompanije i korporacije "RIT Capital". Za tu svrhu. ekonomske.nisam znao da je ovaj nosonja dijelio BiH.. "Trigranit". Britanije.a zivi u Londonu. "JNR Limited". ðukanovi .kazu Indijac vlasnik.. NATO-a.Nathan Filip Rothschild (1971) Otac Jacob Rothschild [I]Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. utjecaj na vitalne politi ke. pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji... "British Petroleum".. Kako pouzdane informacije. medijske i vojne institucije irom svijeta.. agenata.. Ovaj Mittal je kupio svu metalurgiju u BiH. od koga je naslijedio bezbroj poslovo a. na usluzi su mu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful