P. 1
masonstvo

masonstvo

|Views: 197|Likes:
Published by Meldin Geljic

More info:

Published by: Meldin Geljic on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

Bilderberg grupa, Masonstvo, Illuminati, cionizam, protokoli sionskih mudraca, etc...

Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak Bilderberg grupe u Njema koj 2005. godine, bio je to rezultat vi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Dugogodi nje analize nekoliko istra iva a razotkrivaju manipulacije i destruktivne planove skrivene elite o stvaranju totalitarne svjetske vlade, a prikupljeni dokumenti, fotografije i dokazi podupiru postojanje skrivene infrastrukture. Historijat pri e vra a nas u maj 1954. godine kada je odr ana tajna konferencija mo nika u hotelu Bilderberg pokraj Arnhema u Holandiji. Sastanak je okupio lanove kraljevskih obitelji, politi are, utjecajne poslovne ljude i predstavnike obavje tajne zajednice . Tema sastanka bilo je povezivanje dugoro nih i strate kih ciljeva izme u predstavnika SAD-a i zapadne Evrope. Pedeset izaslanika predstavljalo je jedanaest zemalja zapadne Europe, dok je jedanaest izaslanika predstavljalo SAD. Tako je po ela tradicija odr avanja godi njih konferencija, a skupina je nazvana Bilderberg po mjestu prvog okupljanja. Svake godine skupina se sastaje u nekom drugom gradu. Ovogodi nja konferencija odr ana je od 14. do 17. majja u Gr koj. Daniel Estulin posljednjih etrnaest godina posvetio je razotkrivanju tajnih sastanaka skupine Bilderberg. Evo par biografskih podataka: Ro en je u Rusiji. 1980. je zbog politi kih je problema izbjegao u Kanadu, a danas ivi u pa niji. Estulinova knjiga ÄIstinita pri a o skupini Bilderberg³ postala je me unarodna uspje nica. U paniji je knjiga do ivjela ak 13 izdanja. Objavljena je u 53 zemlje i prevedena na 32 jezika, a diljem svijeta prodano je vi e od dva i pol milijuna primjeraka. Njegov je djed bio pukovnik KGB-a unutar kontraobavje tajnog odjela, a njegovi kontakti olak ali su mu istra ivanje tako da je ostao u vezi s ljudima koji su radili za razli ite tajne slu be i agencije diljem svijeta. Mo da imaju razli ite ideologije i svjetonazore, ka e Estulin, ali dijele ljubav prema slobodi. Estulin ka e jo i ovo: ÄBez obzira gdje se skupina Bilderberg odlu i sastati, uvijek u saznati o emu e razgovarati. Mo ete se kladiti u to.³ Daniel Estulin, za po etak, upozorava kako su takvi sastanci iz ameri ke pravne perspektive potpuno ilegalni. Loganov zakon koji je izglasan jo 1799. godine zabranjuje izabranim predstavnicima SAD-a da se u privatnom aran manu upu taju u stvaranje me unarodne politike s utjecajnim poslovnim ljudima i politi arima iz drugih zemalja. Me utim, takve se manipulacije doga aju ve (bar) pedeset i pet godina. U knjizi ÄIstinita pri a o skupini Bilderberg³ Estulin pokazuje kako su briljantno ideal demokracije nametnuli Äljudi iza zavjese³. Smatra da bi pravilan izraz bio monopol putem socijalizma Bilderberga. No, njihov sistem socijalizma nema namjeru raspodijeliti bogatstvo, posebno ne njihovo bogatstvo, ve kontrolirati ljude i konkurenciju. Budu i da Rockefelleri, Sorosi i ostala ekipa kontroliraju dru tvo, to zna i da skupina Bilderberg ustvari kontrolira dru tvo. Sistem Bilderberga je dinami an i mijenja se s vremenom. Upija i stvara nove dijelove dok se istodobno rje ava zastarjelih i neuspje nih ostataka. lanovi dolaze i odlaze, ali s istem ostaje aktivan i odr ava sam sebe. To je virtualna paukova mre a koja ispreple e

financijske, politi ke, ekonomske i industrijske interese s mleta kim bankarskim modelom Äfondi ultramontanizma³ u sredi tu (izraz Ämleta ki fondi ultramontanizam³ koristi se za bankare koji imaju izravnu kontrolu nad vrijednostima nacionalne valute i k redita u vremenima krize). Estulin upozorava da u svijetu me unarodne ekonomije postoje oni koji upravljaju doga ajima kao to postoje i oni koji na te doga aje reagiraju. Ovi potonji vi e su poznati i broj ano su ja i. No, prava i istinska mo le i unutar prve skupine koja upravlja doga ajima. U sredi tu globalnog financijskog sistema nalazi se financijska oligarhija dana njice koju predstavlja skupina Bilderberg. Svaki sastanak skupine ima za cilj stvoriti Äplemstvo namjere³ izme u pripadnika evropske i sjevernoameri ke elite. Oni tra e najbolji na in upravljanja Planetom. Drugim rije ima, ele stvoriti globalnu mre u golemih kartela koji imaju ve u mo od bilo koje nacije na Zemlji. Uzimaju sebi za pravo da kontroliraju sudbine i ivote ljudi. Ta oligarhija predstavlja privatni kriminalni poduhvat s pipcima koji se prote u diljem svijeta, a djeluju preko mre e vladinih agencija, javnih institucija i privatnih korporacija. U knjizi je Estulin pokazao da je skupina Bilderberg postala svjetska vlada u sjeni koja u potpunoj tajnosti, na svojim godi njim sastancima, razra uje nacrt kako e provoditi planove o kontroli svijeta putem agresivnih mjera pod krinkom Äborbe protiv terorizma³. Svaka nova mjera, promatra li se individualno, mo e izgledati kao blago odstupanje, no cijeli paket promjena, koji je dio dugoro nog plana, usmjerava nas prema globalnom porobljavanju. U ovom se trenutku definitivno nalazimo na prekretnici, smatra Estulin. Samo o nama ovisi ho emo li se oduprijeti novom mra nom razdoblju. Dvije su mogu nosti: ili e nas zahvatiti elektronska globalna policijska dr ava ili emo prevladati ovu no nu moru kao slobodna ljudska bi a, to e ovisiti o postupcima koje odlu imo poduzeti sada i ovdje. U osnovi, obja njava Estulin, Bilderberg ozna ava NATO savez. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. godine. Danas, u skladu s vremenom, skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. No, kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi, skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Evrope. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Evropskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. Posebno se preferira na zapadnu Evropu, stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija, guvernera federalnih rezervi, Evropsku centralnu banku, predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda, e vropske kraljevske obitelji, ameri ke kongresnike i senatore, potpredsjednika SAD-a, ameri kog ministra obrane i ministra financija, direktore vode ih bankarskih tvrtki, itd. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima, ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bilderberg i predsjednika SAD-a. Primjerice, 2008. godine skupina Bilderberg sastala se u Chantillyju u Virginiji. Na sastanak su tada do li Barack Obama i Hillary Clinton. Tamo su bili i direktori Washington Posta, New York Timesa, Wall Street Journala, magazina Time, Financial Timesa, le Mondea, el Paisa iz panjolske, francuskog le Figaroa, njema kog Die Zeita, danskog Jyllands Postena i asopisa Ekonomist. No, nitko od tih medijskih efova nije smatrao va nim da objavi kako su budu i predsjednik SAD-a i njegova glavna suparnica bili nazo ni na tajnom sastanku s najva nijim svjetskim mo nicima. Kao to je Estulin izjavio u mnogobrojnim radijskim intervjuima te godine, David Rockefeller i ostali ameri ki predstavnici Bilderberga rekli su Obami kako je Äpredsjedni tvo njegovo dok ga ne izgubi³.

To je zna ilo da e Obama biti predsjednik bude li radio sve kako treba. U suprotnom netko e drugi postati predsjednik. Prava demokracija na djelu, zar ne? Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak skupine Bilderberg u Njema koj 2005. godine. Bio je to rezultat vi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Kako ka e, poma u mu ljudi iz tajnih slu bi, Amerikanci, te zapadni i isto ni E vropljani. Na kraju knjige prilo io je nekoliko zadnjih izvje taja Bilderberga i njihove zaklju ke. Zahvaljuju i informacijama koje je dobio s tog sastanka u Njema koj iz 2005. godine predvidio je da e nafta dosegnuti cijenu od 150 dolara po barelu. Veoma lako se te tvrdnje mogu provjeriti u raznim arhivima na internetu koji datiraju prije tih doga aja. Nafta je to ljeto dosegnula cijenu od 147 dolara, to je veoma dobro predvi anje, zar ne?. Otkrio je i stvari koje su bile povezane s nacionalnim izborima u Njema koj. Skupina Bilderberg odabrala je Angelu Merkel kao budu u kancelarku umjesto Gerharda Schroedera. O igledno, predstavnici vode ih svjetskih medija tako er su za to znali jer su bili ondje. Za to to nisu objavili? Zar to ne bi trebala biti glavna vijest na prvoj stranici? Ali ne ± jer medije kontroliraju najmo niji ljudi na svijetu koji pripadaju skupini Bilderberg. Otkrio je da je godine 2006. skupina Bilderberg raspravljala u Kanadi o uni tenju ameri kog i panjolskog tr i ta nekretnina. Tu je informaciju Estulin objavio u panjolskoj verziji svoje druge knjige koja je objavljena u septembru 2006. Godinu i pol dana kasnije tr i te se sru ilo a ekonomija pala na koljenima. LOKACIJE NEDAVNIH SASTANAKA Evo i popisa nekoliko posljednjih sastanaka skupine Bilderberg: ‡ 3. do 6. jula 2004. ± Hotel des Iles Borromees, Stresa, Italija ‡ 5. do 8. maja 2005. ± hotel SeeHotel Überfahrt, Rottach-Egern, Njema ka ‡ 8. do 11. jula 2006. ± Hotel Brookstreet, Ottawa, Kanada ‡ 31. maja do 3. lipnja 2007. ± Hotel Ritz-Carlton, Istanbul, Turska ‡ 5. do 8. jula 2008. ± Hotel Westfields Marriott, Chantilly, Virginia, SAD ‡ 14. do 17. maja 2009. ± Hotel Astir Palace, Atena, Gr ka ini se da je u novije vrijeme sve po elo kad je Cecil Rhodes 1891. organizirao tajno dru tvo koje je nazvao Dru tvo inicijacije. Poput mno tva organizacija, dru tvo se sastojalo od pojedinca ili veoma male skupine koja je bila u sredi tu. Lord Milner, agent bankarskih interesa Rothschilda i povjerenik Cecila Rhodesa, stvorio je vanjski krug Dru tva inicijacije. Nazvao ga je Udru enjem pomo nika koje je bilo poznato i kao Skupina okruglog stola. Pukovnik Edward Mandell House, britanski ekonomist John Maynard Keynes, histori ar ekonomije Arnold Toynbee, te simpatizer nacizma i biv i ameri ki ministar vanjskih poslova John Foster Dulless izmijenili su Skupinu okruglog stola u javno formalno vije e koje je sada poznato kao Institut me unarodnih poslova. Godine 1921. zavjerenici su odlu ili podijeliti Institut me unarodnih poslova u ameri ku podru nicu ± Vije e me unarodnih odnosa te britansku podru nicu ± Kraljevski institut za me unarodne poslove. Lord Winston bio je predsjednik Vije a za me unarodne odnose. Jednom je izjavio kako se ameri ka vlada u sjeni krije upravo u toj organizaciji. Da se ne bi pretjerano zanosili mnogim domoljubnim pokretima u SAD-u, ka e Estulin, u njih su se odavno ubacili agenti Bilderberga. Primjerice, to se odnosi na novinar e i Ameri ko udru enje slobodnih novinara (AFP). Novinari prisustvuju sastancima du e od

Upravo se to dogodilo tokom Velike depresije koja nije bila ni ta drugo nego prijenos bogatstva u ruke najmo nijih ljudi. a usmjerena je na stvaranje tehnokratske vlade u kojoj e unutarnja i vanjska politika biti pod injene me unarodnoj ekonomiji. nije vidio istu sintagmu. pro irila se 1998. U izopa enom svijetu prisutnost zemalja na afri kom tlu postala je neophodna za opstanak sudanskog naroda koji od njih nije ni tra io pomo . Izgladnjivanje je definitivno svjetska politika. koji je bio uni ten ratom i drogom. On samo razmijeni strane. Ameri ki i evropski znanstvenici procijenili su da na planet maksimalno mo e odr avati dvije milijarde ljudi. Nixon i Kissinger potpi sali su dokument ameri ke vlade o studiji rasta stanovni tva. Novinari prate doga aje. Novac slijedi vijesti. Diljem Sudana. Novac ne mo e jednostavno ispariti u zrak. godine potrebno umanjiti za 3 milijarde ljudi. Kada AFP po ne objavljivat i va e novinarske lanke. Bit e dovoljno da ih izgladnite do smrti. Sve je navodno dizajnirano za rtve rata u razorenom Sudanu. ovako izgleda stvarna slika. Revoluciju je zamislila vladaju a klasa. godine operacija µ ivotna crta¶ (OLS). Uvijek je bilo tako. To se naziva Ätransformacijom bogatstva³. Taj me unarodni program humanitarne pomo i ko tao je nekoliko milijardi dolara. No. Krajnjim ciljem skupine Bilderberg Estulin smatra ± provesti revoluciju bez prolivene krvi. vlasni tva i investicija. To se odnosi na ljude koji e ostati bez domova. No. Estulin pi e kako je prije dvanaest godina u jednom izvje taju Bilderberga vidio izraz o Äzahtjevu za uni tenjem³ koji tada nije razumio. To je na in na koji to funkcionira. Vjerojatno o tome ne bi razmi ljao detaljnije da prije etiri godine. Zanimljiv koncept. To je dio zapadnog imperativa geopoliti ke kontrole. Ne smijemo zaobi i ni religiozne organizacije i donatore. kada se skupina Bilderberg sastala u Njema koj. (Koja glupost. Naime. Pogodimo tko su sponzori AFP-a? Tko pla a mno tvo njihovih ra una? Rije je o CIA-i. Katastrofe su dobre za posao. ne e biti potrebno ubiti sve te ljude. tog trenutka postajete ovjek njihova tr i ta jer to udru enje predstavlja desno krilo ameri ke politike i nadmo i bijele rase. ka e Estulin. a nevladine udruge slijede novac. Godine 1974. Bez patnje ne bi bilo ni humanitarnih akcija. pa tako i u one koje generalno smatramo pozitivnima ± poput nevladinih udruga. FAO. U intrevjuu u hrvatskom izdanju asopisa Nexus to je objasnio ovako: ÄSvi misle da znaju kakav se u as doga a u Africi. Operaciju je koordiniralo 35 glavnih zemalja lanica UN-a uz ostale zemlje i organizacije kao to su UNICEF. Bez humanitarne pomo i ne bi bilo ni mjesta za tajne obavje tajne operacije. plan Bilderberga zadire u mnoge pore dru tva. Rekao mu je da se Äuni tenjem svjetske ekonomije mo e uni titi potra nja³. to zna i da bi na Zemlji ostalo ne to manje od dvije milijarde ljudi. Posljednje procjene govore o pet milijardi ljudi. i 2050. Prema Estulinu. Uklju ene su bile i nevladine udruge u koje spadaju OXFAM. Malo je re i da je bila rije o divovskoj operaciji. kao to se vidi na primjeru Afrike. Ima tu i smanjenja populacije. Operacija OLS utemeljila je golemo upori te u ju nom Sudanu s nepreglednim brojem humanitarnih agencija koje su se . Ako jednom i uspijete objaviti takav lanak zauvijek ete biti diskreditirani u o ima vode ih medija. Dokument jasno govori kako je svjetsko stanovni tvo izme u 1974. WFP. Bila je izre ena u sli nom kontekstu povezanom s krizom nedostatka energije. a u Estulinovim rukama se tako er na ao dokument kojega je William Engdahl dobro predstavio u knjizi ÄSjeme uni tenja³.) No. ka e Estulin. Barem tako misle. CARE. to ne zna i da e Rockefelleri i ekipa ostati gladni. WHO. UNHCER i USAID. Naravno. ukoliko elite objaviti istra iva ke lanke o skupini Bilderberg kao nezavisni novinar. novca. uskoro ete saznati da nitko ne eli imati posla s vama.bilo koga. Pitao je svog dobrog prijatelja koji obna a va nu poziciju u Svjetskoj banci da mi to objas ni. ICRC i Svjetska vizija.

Eritreja i Kongo jo su uvijek u jadnom stanju. godine. prodaja ide jo bolje. Na internetskoj stranici Ujedinjenih naroda pi e kako je µoperacija OLS spasila ivote i pomogla stotinama tisu a ljudi¶. pa su se takvi zrakoplovni transporti organizirali zajedno s prijevozom hrane i lijekova. µZa to mijenjati stvari koje uvijek funkcioniraju?¶³ Henry Kissinger ± ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga ± snimljen tokom konferencije u talijanskom hotelu 2004. New York Times i New Yorker udru ili su svoje snage kako bi zatra ili od ameri ke vlade i Ujedinjenih naroda da µu ine ne to¶. Neke od tih kr anskih i humanitarnih udruga bile su uklju ene i u tr govinu oru jem za Sudansku oslobodila ku vojsku. No.67 milijardi dolara za njegov spas? Rije je o nemilosrdnom i skrivenom iskori tavanju daleke zemlje koja je poslu ila humanitarnim agencijama i golemim vladinim aparatima. toliko podbacila? S ime se Sudan mo e danas pohvaliti nakon to je potro eno 6. koja je trajala vi e od sedamnaest godina. Etiopija. Tako to izgleda u Africi. da li je u kona nici zaista ne to napravljeno? Na vrhuncu operacije Sudan je dobivao milijun dolara dnevno. Ako situacija izgleda lo ije. glad i mrtva tijela afri ke djece. No. Ne tako davno pitao sam svog prijatelja iz CIA-e za to se njihov pristup nikada ne mijenja. Svi su se natjecali da dobiju dio multimilijarderskog nov anog kola a. Njegov odgovor bio je kratak i jasan. Svaka dnevna soba dobila je svoju porciju.me usobno borile da osiguraju goleme pla e svojim lanovima. Rusiji i Ju noj Americi. Ameri ki narod dobivao je dnevnu dozu slika u luksuznim propagandnim magazinima koje su prikazivale patnju. Kako je mogu e da je humanitarna akcija takvog opsega. to je bila i vojna operacija podr ana od Ujedinjenih naroda. . kao i na po etku tih humanitarn ih kampanja. Glad i u as postali su proizvod poput skupog nakita. Kori tena je masivna infrastruktura iz Nairobija i Kenije koja se prelila u ju ni Sudan. Sudan.

. godine.jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tokom sastanaka u Njema koj 2005.David Rockefeller (lijevo) ± jo jedan ivahni star i .

000.000 dolara . Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.Fotografije policijskog osiguranja tokom sastanaka skupine Bilderberg.

Uhi enje fotografa koji je 2006. Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri . godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.

On the Charlie Rose Show. One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. In places he couldn't occupy. Mladic's soldiers selected out artists. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). . another city in Herzegovina. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. in effect. entire historical districts. Turkish. Arabic. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. the ancient heritage of Trebinje. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. Muslim. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. teachers. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. Mladic's troops annihilated. Sept 14.000 manuscripts and rare books were burned. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques . as well as the regional archives of Herzegovina." Ironically. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. writers. systematically. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. The idea is absurd. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina. In Mostar. 1995. and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. Over a million books and 100. Persian./1/ Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. Serb. the Karadjoz Bey Mosque. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures . The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. A few objects. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and.

they said. such as Henry Kissinger. But you cannot kill the spirit of a great culture. as Kissinger and General Mladic wish. religious. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. In the United States. could declare: "there is no Bosnian culture. then we are Bosnians." And if there is no Bosnian culture. and backgrounds share a common culture and build a united nation. There was no Native American Culture so why not put the American Indians on reservations or "ethncially cleanse" those who refuse to go to the reservations? There is only one problem with Kissinger's statement and his plan. claim these the culture never existed in the first place. why not divide Bosnia. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. advocates of religious apartheid in Bosnia. and mass -killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. Present-day South Africa is testimony to that." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. between Croatia and Serbia. if we want a society where people of different races. All the bombs. The very survival of the American Indian culture is testimony to that. shells. And at a time when extremists of all sides in the U. the betrayal by Croat extremists. separation of races and religions. like Kissinger. You can kill people and you can dynamite mosques or desecrate cemeteries.Bosnian culture survives the overwhelming destructiveness of the Serb army. the collaboration with the genocide by the NATO nations which could have stopped it in 1992. we are . Bosnian culture is sending us a message. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? The same approach was used during the extermination of the American Indian nations.S. concentration camps. and racial ghettoes is not a solution. and religious and racial wars--at a time when some people are saying "American culture doesn't exist"-. There was no "African culture". As with South Africa and the American Indians. cultures are hard to kill. are demanding apartheit. rapes.Mladic targeted the vibrant. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. After the people have been "cleansed" (killed or driven into refugee camps) and their monuments have been destroyed. and the lie by the likes of Henry Kissinger. You can build the concentration camps and killing centers that are now being exposed before the world at the UN War Crimes Tribunal in The Hague. powerful. you can. And the perseverance and survival of Bosnians. gives the lie to Kissinger. so with Bosnia. religion. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096.

Michael Sells 1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt. and other testimonies to their cultural heritage.Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u kvadrilionima dolara.Bosnians. 29 no.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild .current-events. 1994).. we will not likely be able to save our own culture /3/. manuscripts. For a historical overview. see Sarajevo Expo 92. PA: Community of Bosnia Foundation. an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. 1 (July 1995).. The exhibit is being displayed at various places in the U.bibliotecapleyades.net/so. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga. Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz.BILDERBERZI Rockefeleri . vol. Savoy . If we insist that people of different races. pp. then we are Bosnians. LEVITI . Frescobaldi. one of the artists. and background can work together and build a common culture. 41 minutes (Haverford. http://www. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press. 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art. 1995. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana.bosnia on October 14. religions. 1993). 2 For one example of the Bosnian response to destruction. Rotshcildi. 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette. 1994). For information on the war on Bosnian culture. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. see Andras Riedlmayer. "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. see Noel Malcolm.S.KAZARIJA .MLETACKO PLEMSTVO . by Aida Musanovic.acknobil05. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press.

i time omogu io obitelji Rothschild nesmetano poslovanje u tada njoj vrlo podjeljenoj i zara enoj Europi. Najstariji sin Amschel Mayer. sklopio je formalni partnerski ugovor s svoja tri najstarija sina. Napoleon je zauzeo Hessen. koji mu je postao pokrovitelj. . Nov arskom poslu u io se u obiteljskoj tvrtci Wolfa Jakoba Oppenheima u Hamburgu. Mayer Amschel Rothschild najpoznatiji je po tome to je svojih pet sinova.000 £ kapitala. da tako oja a sposobnost obitelji da djeluju irom Europe (bez obzira na politi ke okolnosti). Sina Salomona poslao je u Be . Po eo je poslovati kao mjenja nica i trgovina rijetkim kovanicama ( u to doba u opticaju su bili vrlo razli iti zlatnici i kovani novci). god. Amschel Moses Rothschild imao maloprodajni du an (zalogajnicu) i trgovinu devizama (kovanicama). . koja je vrlo brzo postala jedna od najmo nijih financijskih institucija Europe . da poradi na uvozu tekstila. Njegovi preci. i osnovao banku u londonskom Cityu.. na ime toga domogli su se velike koli ina zlata u ime britanske vlade.. Nathan je dobio britansko dr avljanstvo 1804.. Rothschildov posao se pove ao. st. Sve je po elo sa tre im sinom Nathanom Mayererom Rothschildom kojeg je 1798. Mayer Amschel Rothschild. ostao je u Frankfurtu. Obitelj Mayer ivjela je generacijama u ku i Haus zum Roten Schild (Ku a kod crvenog tita) po njoj su dobili ime Rothschild. grof od Hessena i Kassela (1785. (pa Wilhelm I. Na po etku XIX.N. u ulici Judengasse. da je po eo izdavati vlastite me unarodne zajmove. Mayer Rothschild Amschel je toliko oja ao svoju poziciju glavnog me unarodnodnog bankara. u idovskom getu u Frankfurtu. M. Ku e u Judengasseu tada nisu imale ku ne brojeve. rasporedio u pet razli itih dr ava. Rothschild & Sons.Osniva Rothschildove me unarodne bankarske dinastije koja je postala jedna od najuspje nijih obitelji u poslovnom svijetu. ali to nije nimalo utjecalo na Rothschildove poslove. usput su ga nazvali osniva em me unarodnog nov arstva. pro iriv i posao na investiranje u nov arske fondove u Londonu. kada su preko njegove banke. barem od sredine XVI. i le isplate iz Britanije za nadnice hesenske pla eni ke vojske. njema ki idovi ivjeli su po danas znanim podatcima. ameri ki poslovni magazin Forbes stavio ga je na 7 mjesto u svojoj anketi o 20 najutjecajnijih poslovnih ljudi svih vremena. Grof Wilhelm pobjegao je u Schleswig-Holstein.) . Tim novcem je on osnovao je prvu inozemnu tvrtku porodice Rothaschild. da osigura djelovanje u AustroUgarskoj. jer je profitirao od uvoza prekomorskih dobara (preko Engleske) i tako u ao u rizi ni (politi ki) posao kr enja Napoleonove kontinentalne blokade. Najmla eg sina Jamesa poslao je u Pariz 1811. s 20. se vratio u Frankfurt i otpo eo vlastiti posao. kao protumjeru zbog Wilhelmove podr ke Prusiji. u kojem je preuzeo Frankfurtsku banku.Schild). 1664. 1806. vladarske ku e Wilhelma IX. kada se po eo baviti isto bankarskim poslovima za princa Wilhelma koji je uskoro postao Wilhelm IX. 1763. poslao je u Englesku. Ratne prilike su mu ak i le na ruku. To im je omogu ilo da kreditiraju britansku Wellingtononovu vojsku u Portugalu (za Napoleonskih ratova). st. 1810. uspio je ste i povjerenje princa Wilhelma od Hessena. obitelj se preselila u Haus zur Hinterpfann (u Judengasse) u kojoj je otac Amschela Mayera. on je nastavio poslovati kao njegov bankar.). 2005. rabiv i pritom kapital od grofa Wilhelma IX. ve razne oznake ( titove . Poslovno je osobito oja ao nakon Francuske revolucije. Sina Carla (Calmanna) poslao je u Napulj (tada mo niji i utjecajniji grad od sjeverno talijanskih gradova) da osigura poslove po talijanskim dr avama.

Pari kog kluba. ne slu ajno. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. Engleski tim predvode vreme ni Edmund i Evelyn sa mladim Nathanom. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. Amschel je imao pet sinova. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. posthumno je dobio plemi ki naslov od Austrijskog cara. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. koje su ve inom pod kontrolom dinastije.Mayer Amschel Rothschild. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. st. umro je 19. Salomon je oti ao u Be . je. James u Pariz a peti sin Amschel je ostao u Frankfurtu. Nathan u London. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. 1817. TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. Londonskog kluba. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Sve je po elo krajem 18. Guy Rothschild sa sinovima Davidom i Eduardom. Karl u Napulj. 1812. Taj vlak. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". rujna. Sinovi i njihovi potomci su za nepunih dvjesto godina u potpunosti pokorili i podjarmili zapad. Ono to je vrlo indikativno. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. koji prolazi i preko Balkana. a francuski. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. Edmund Rothschild (1916) . sinom Jacoba Rothschilda. koje je rasporedio irom Europe. u Frankfurtu. Glavnu rije vodi englesko-francuski tim Rothschilda na elu sa Nathanom. Tako su postavljeni temelji "Pax Judaica". da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. najve eg financijskog centra u EU.

Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. desna ruka kraljice. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundl and Development Corporation) korporaciju u Kanadi.. vo a internacionalnih cionista. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN -AMRO. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC".. ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons. i ustupanju vode ih pozicija u istim. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. Sir Evelyn De Rothschild (1931) Kum Crnog Plemstva. Marcus se nalazi i na elu BBC -a. investicijske banke iz Londona. Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. nizozemske bankarske grupe. Daily Telegraph.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu. obrade i distribucije dijamanata. i . vo a Illuminata. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. glavni bankar Vatikana. vlasnik Izraela.Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. i kontrolor svjetske opskrbe novcem.

Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. utjecaj na vitalne politi ke. medijske i vojne institucije irom svijeta."Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. Nathan Filip Rothschild (1971) Otac Jacob Rothschild Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. Kompanije i korporacije "RIT Capital". "JNR Limited". "British Petroleum". S druge strane.. agenata. "Trigranit". Peter Mendelson. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. od koga je naslijedio bezbroj poslovo a. ekonomske. Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). Peter Mendelson je aktualni ministar V. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). "NM Rothschild". "Atticus Capital". godine). Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. "Vanco". Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje . U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em..

kontrolira ugledni francuski list "Liberation".). David se nalazi na elu NM Rothschild grupacije.. brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro . Nalazi se na elu "Rothschild & Cie Banque". NATO-a. Pored toga. Za tu svrhu. godine. ðukanovi . koja je podijeljena izme u engleskih i francuskih Rothschilda. David Rene Rothschild (1942) Francuska dinastija Rothschild.Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok. uticajne investicijske banke u Zapadnoj Europi. Hrvatsku Rothschildi okupiraju prete no iz Ma arske . Rothschildi u Hrvatskoj Za razliku od ostalih dr ava Balkana. Nalazi se na elu "Imerys". pojavljuju se David Rene i Eduard Rothschild.. koju je osnovao James Meyer. metalur ke kompanije koja je u vlasni tvu Rothschilda od 1880. Mittali. predstavlja bo nu podr ku britanskom trijumviratu. Eduard Rothschild (1957) Davidov polubrat Eduard je tako e lan investicijske banke. sinovi Guya Rothschilda. Berezovski. pored zapadne nomenklature u okviru EU. na usluzi su mu. U tom smislu. Britanije.

Jedino sjedi te je u Vatikanu. Hazar). sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti.. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA IOR je jedna vrlo specijalna banka. nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. U Hrvatskoj je Soro manje prisutan nego u ostalim zemljama. ali zato ima puno klijenata. Taj konzorcij je vlasnik rukometnih arena.(Austo-ugarska. Samo trenutak nakon otvaranja ra una. Naja i adut iz nevladinog sektora je arko Puhovski.6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest.na elu je Igor Openhajm. ima hiljadu raznih ogranaka. Veliki dio ruralnog podrucja du Dalmacije vec ima svoje kupce. kamate na depozite iznose od 12% na vi e. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve . IOR se po eo ra ati za vrijeme rata. druga zna ajna Rothschildova kompanija u hrvatskoj privredi je Trigranit. Babilona i Sumera. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus. Nema fizi kih altera. koja je i la preko Vatikana. ekovi ne postoje. odnosno dobitci idu u "religijske namjene". kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella. ne isporu uju se nikakve potvrde. zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61. Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. prve masonske lo e u Hrvatskoj su organizirane iz Ma aske) koja predstavlja bazu irenja hazarske dinastije. "Roberto Calvi . Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite. ali ele pro i i biti neprimje eni. Trigranit. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino. Pored MOL-a koji je preuzeo naftnu kompaniju INU. Pri izvr enim nov anim operacijama. Profit. kao identifikacijska isprava. Osnovan je konzorcijum Ingra-Trigranit (Ingra. ima ambiciozne planove na hrvatskom primorju. Uzroci lihvarskih kamata izgleda sezu sve do Egipta. bez imena i bez slike. tako e.Bog Bankar". crkva i diplomacija. U oblasti telekomunikacija je prisutan T.Mobile. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane. 1941 godine. Preko Unicredit i Intesa banke preuzeli su Zagreba ku i Privrednu banku. Kako bi privukli klijente. nema fizi kih altera. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem.. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles.

. 1400-ih godina.. Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkom da od IO R-a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka. Vrijeme crkvene inkvizicije. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca. Samo izmedju 1971 i 1973 godine. a njega ine petorica laika i generalni direktor. Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine. no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli.kontrole.Kennedy. ubojstva Calvija... koji je otvorio tu sredi nju banku. slu ajevi Banco Ambrosiano. porijeklom iz cijelog svijeta.. aktivno operira na svjetskom tr i tu. najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. Pouzdano se zna da je kroz povijest. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima. IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata. zavr avale su na loma i. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola.. a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na.. osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa. li nosti koja zapravo na kraju krajeva. Kada se radi o ogromnom broju rtava. skuplja dobitke. oprali su milijardu dolara mafija kog novca. aristokraciji i mafiji. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M. banka je od samog nastanka upletena u velike skandale. Joe Doto (mafija ki boss). prevare i korupcije. ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. njome i upravlja. onda je njihov broj najmanje va an. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj eri trgovine robovima i Europskog kolonijalizma. Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. Papu Pia XII. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama. a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno. me u njima i mnogi znanstvenici. ili je bolje re i i ta. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza. igra na burzi novca. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala. zvali su Hitlerov Papa. vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama. Richard Nixon. Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. otvorena je u drugom svjetskom ratu. a koji su bez financijke stru nosti. Sindone. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna. oru je. donijelo je tako er veliki broj rtava. . Podsjetimo se. Po zvani noj izjavi Vatikana. investira. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. Vatikanska centralna banka.

preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. Licio Gelli-em. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM. te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. Izme u 1968 i 1969 godine. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide i ratne zl o ine. Na alost. vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe. za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani. Marcinkus. jo je jedan dio sramne povijesti. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda. u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank. ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom. ef IOR-a. Chrysler i Boeing. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge). pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. u . mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. Kolika je njihova ukupna vrijednost. naj e e preko vlastitog teritorija. u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. ve i pripadnici masonske lo e P2. U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi. Krajem ezdesetih godina. Urugvaja i Paragvaja. Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. a po inje uloga mafije. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana. IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. "The Vatican connection". Roberto Calvi-em i Michele Sindonom. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. Coca Cola. a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet -a iz humanih razloga. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine.Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to. IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame).

petatv.. Ovi filmovi nisu preporuceni za djecu i one slabijeg zeluduca. crne rupe.co.deo=agri_short http://www. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano.com/tvpopup/Prefs.guardian. Ovako idovi kolju ivotinje (kosher) i na takvu hranu se placa dodatni porez. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona.. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a.petatv. zivotnje umiru u agoniji.com/tvpopup/Prefs.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav. koja je u stvari upravljala zemljom.. http://www. http://www. sa d epovima punim kamenja. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher. trebao izdvojiti 1159 miliona dolara. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars. likvidatora Bance Ambrosiano..asp?video=agri_long Ovo su oznake za kosher meso: .. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia.uk/business/2.ly.kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi. Vatikan se iz bankrota. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme.

i zato treba zavarati javnost. Dir. Tako sada biva i u Italiji.Bilderbergeri. Tada se iz Carigrada javljao neki "dopisnik" Timesa.Protokoli Sionskih mudraca su autenticni Prikaz knjige . Za ostvarenje tog plana sionski su se mudraci u pro losti nadahnjivali . koji je u tri navrata (16. Op e je poznato da kad god masonerija zapadne u pote ko e u javnom ivotu nekog dru tva (planovi joj bivaju osuje eni). 17.posebno i znano djelovanje Henrya Kissingera i mnogih drugih ne idova u toj sprezi. L. osobito kad su i masoni dobrano u sve upleteni. R. potaknuo me da iznesem dokaze u prilog autenti nosti Protokola. Member.zavladati svijetom i pod initi ga svojim interesima.Sergio Romano: "I falsi protocolli" . CENT. kad asu Protokoli tiskani.. javlja se neki spasitelj koji se odmah okomljuje na Protokole dokazuju i da su obi an falsifikat. Vance . ve skupine koja ima za krajnji cilj . Danas se mnogo toga vi e ne mo e tajiti . kolovoza 1921. u kojoj se nezaustavljiv val afera korupcije i malverzacije odvija pred o ima talijanske javnosti kao prepoznatljiv sinopsis osnova iz Protokola. Devet poznatih krugova iluminista i njihovih lanova (Cyrus R... Tijekom vremena su dopunjavani.koju je u nastavcima priredio i preveo Kazimir Cettin za va tjednik od broja 27 d o zaklju no 29.) nastojao "senzacionalno otkri e" proglasiti "glupom izmi ljotinom". C. Sli no je bilo i u Velikoj Britaniji. Member i COSMOS Member). i 18. Protokoli nisu djelo idovskog naroda. ali identitet sastavlja a i redaktora uvijek je uvan u strogoj tajnosti. Starost se Protokola procjenjuje na otprilike 300 godina. T. F. .C.

: "Ujedinjenim narodima prijeti opasnost da postanu instrument ameri kog imperijalizma za rje avanje svjetskih problema". a zatim je predana bavarskoj vladi. tekli iluminista iz Frankfurta. South Pasadena. 17. Godine 1875. kad su Nilusu protureni spisi. pionir automobilske industrije.. lipnja 1993. nego to da se cjelokupna povijest XX. jahao je u Pariz nose i u torbi spise za Velikog Me tra Velike masonske lo e u Parizu. Bavarska je vlada razaslala te spise vladama Britanije (spajanjem londonskih lo a u Veliku lo u na Ivanje 1717. jer kako je re eno " idovstvo je u masoneriji prepoznalo jedan od instrumenata bitnih za ostvarenje sna o op oj svjetskoj vladavini". u pivnici "Goose and Gridrion" i slu beno je zapo ela djelovati britanska masonerija. Protokoli su prvi **** tiskani u Rusiji 1905. Dakle. Williams. 1921. Lanze. Francuske. ka e: "Jedino to mogu re i jest da se Protokoli u cijelosti uklapaju u ono to se sada doista doga a". P. Ove metode bile su u opticaju 1901.1-2: 42. a kopija tog ruskog izdanja uva se u "Britanskom muzeju" knjiga u Londonu. Godine 1992. instrumentalizirana organizacija). Zbog kompromitacija zapisi su djelomice preina eni da bi se odgovornost lak e mogla prebaciti na vo e idovskog revolucionarnog pokreta u Rusiji. str. 1-4). koji su se odnosili na kasniju francusku revoluciju (1789. proslavljena je 275. Scott-Poter. by Sir W. pa iznosim slijede e injenice. i kao takvi spisi su podmetnuti ruskom profesoru Sergiju Nilusu. lipnja 1992. Me utim. California 91030. Bolj evizam je tada bio marksisti ki komunizam i nije bilo nado lo vrijeme za oru ani prevrat". London 1820. World Revolution & Secret Societes and Subversive Movements by Nesta H. kad je rekao da opreke koje stoje izme u idova i kr ana proizlaze isklju ivo iz razli itog tuma enja biblije. Lord Sydenham poslao je pismo "Spectatoru". Dok je jahao Ratisbonom (Regensburg) po olujnom vremenu grom ga je usmrtio i torba sa spisima do la je u ruke mjesnog redarstva. svi su se oglu ili o te spise. Poljske i Rusije. U prilog tvrdnji ide i izjava biv eg francuskog ministra vanjskih poslova Dumasa dana u Parizu 17. Iluministi su se ve ranije bili stra no uznemirili i zabrinuli kad su Sir Walter Scott i povjesni arka Nesta Webster u li u siguran trag zavjera iz doba francuske revolucije. pod naslovom " idovska opasnost". velja e. Metropolit Petrogradski i Lado ki Ioan (Sni jov) Za uskog pravoslavnog ovjeka pojava Sionskih protokola u Rusiji blagoslovljena je imenom . ali bez obzira na protok vremena Protokoli u osnovi ostaju onakvi kakve ih je objelodanila i tiskala Bavarska vlada (The Life of Napoleon Buonaparte. Austrije.& B. tiskano 27. naravno. Nakon toga uslijedile su brojne racije i kod kompromitiranih iluminista prona en je dodatni materijal koji je otkrivao dalekose ne planove s jako pogubnim posljedicama po itav svijet. potvr uje neprijeporno postojanje dijaboli nog plana za osvajanje svijeta .). o emu je kra u vijest donio ameri ki tjednik "Time" od 22. stolje a sa zastra uju om to no u podudara s ambicijama koje su sadr ane u tom dokumentu. J. u interviewu "New York Worldu". odr an je kongres u Lausannei na kojem je donesena odluka o stapanju "Sveop eg idovskog Saveza" i masonerije. Box 642. Tel. ali stvarnost je ve davno ta da su UN. Protokoli su povijesno potvr ena stvar. Bizaran doga aj iz 1785.Emissary publications. Dumas. kako je to navedeno u Protokolima "Agentur". obljetnica.. Henry Ford. kolovoza 1921. kao diplomat okoli a kao ma ka oko vru e ka e.tekstovima Izajije proroka (60. Najbolje se o tome izrazio obra enik na katoli ku vjeru Robin Zolli. ali osobno mislim da nije va no tko ih je sa inio. Webster . O.Novus Ordo Seculorum (One World Government = OUN. britansko izdanje ras lanjeno na paragrafe. 5) Njema ke.: (213) 794 -3400). koji govore o dolasku obe anog Mesije. tako da sadr aj bude itak i pregledan. u kojem ka e: "Protokoli potanko iznose ciljeve bolj evizma i primijenjene metode. Po ruskoj verziji britanski novinar Victor Marsden priredio je 1921. Razna su stajali ta glede podrijetla Sionskih protokola.

. Veliki svetac blagoslovio je izdanje knjige kojoj su bili prilo eni Sionski protokoli. pismohrane Svetotrojskog manastira (ASTM . pripremati svjedoke i struk njake.-1940.. Masonska lo a "B¶nai Moshe" (?) (Fry ju naziva "Bne-Moj e") nije prema Sionskim protokolima imala druga iji odnos od drugih idovskih masonskh lo a. u prvom redu "Sinovi saveza" i sionisti.svetog pravednika Ioanna Kron tadskog.-1937.. Otprilike tijekom tri desetlje a Sionske su protokole dr ali u strogoj tajnosti. gdje se u to doba nalazila najmo nija i aktivna idovska zajednica.) i Vladimir Jevgenjevi abotinski (1880. dolazak Hitlera na vlast . Ipak. Trojica od njih bili su istaknuti masoni. Po etkom 30-ih godina me unarodne judaisti ke organizacije.. Golemu zahvalnost izra avanu Rusima u SADu. Prvotno je provo enje procesa "protiv" Sionskih protokola planirano u Njema koj. sionisti kih. nastao je u drugoj polovini 19.). (1879-?). knjigu e itati i kupovati"[1]. koja nam potvr uje da su izjave svjedoka i stru njaka. Bilderbergskog kluba.. Osobitu vrijednost imaju materijali sa Bernskog procesa. bile krivotvorene i da su ih ve unaprijed potplatile idovske organizacije. Nije uzalud Ginzberg odustao od tu be da joj se sudi shva aju i da e silna javna rasprava o tom djelu dovesti do nepo eljna publiciteta tajnih planova judaisti ko-talmudisti koga svjetskoga poretka. SAD). koju su propovijedali Sionski protokoli. a koji su bili uvani u pismohranama Rusije i SAD-a. bez obzira na vlastiti rizik. Svejedno su istra ivanja L.-1943.. sazivaju sjednice na kojima uporno razra uju pitanje o "borbi s antisemitskom promi bom i ponajprije irenjem Sionskih protokola". Njega ne treba dr ati slu benim dokumentom neke idovske organizacije ili skupa. Fry odigrala veliku ulogu u pravilnoj ocjeni Sionskih protokola i spoznaji o mizantropskoj ideologiji njenih tvoraca. mobilizirati sav svjetski idovski tisak koji e o njemu izvje ivati. lo e Bnai Britha. Nadalje u nastojati izlo iti nastanak ovog zagonetnog dokumenta.. SAD). Po svoj prilici su Sionski protokoli sa injeni me u najradikalnijim idovsko-talmudisti kim i masonskim vo ama i odra avali su njihova potajna o ekivanja glede vlasti nad cijelim svijetom i politi ke uspostave u odnosu na ne idove. pismohrane Guverovskog instituta (AGI . i po etkom 1933. a tako er i prepiska sudionika tog procesa.Stanford. Veode u ulogu u pripremi procesa odigrali su Viner.. Svjetskog foruma (Fond Gorba ova). formirana je specijalna skupina idovskih aktivista kojima je bilo nare eno organizirati me unarodni proces. koji je poslije nazvan Sionskim protokolima (ili protokoli sionskih mudraca). Henrik Borisovi Sliozberg (1863. koji su pobijali vjerodostojnost Protokola.. koji su mi.. Osobitu zahvalnost autor upu uje kustosima Dr avnog Arhiva Ruske Federacije (GARF) Sredi nje pismohrane povijesno-dokumentarne zbirke (CHIDK . koja je postojala u granicama op e ideologije. ne usu uju i se povjeriti tajnu niti tiskarskom stroju. odlu no rekav i njenom autoru: "Objavi.Georgedonavillea. koji se vodio na temelju tih protokola. prenosili su ih iz ruke u ruku u rukopisu.biv i Specijalni arhiv SSSR). erikover (1881.)... Osobita zada a te skupine bila je u tome da pripremi svjetsko javno mnijenje.. Ilja M.. Boris Izrailjevi Liv ic. stolje a. Dokument. Rade i na knjizi. Trostupanjske komisije. uspio sam prona i podosta dokumenata i materijala u svezi s povije u Sionskih protokola koji nikada do tada nisu bili objavljen. koji e slu beno posvjedo iti "la nost Sionskih protokola i injenicu da ih je fabricirala ruska policija". pomogli upoznati se s djelatno u i osobnim sastavom me unarodnih idovskih. Godine 1932. Autor zahvaljuje svim osobama i organizacijama koji su se potrudili u svezi s potragom dokumenata i materijala na temelju kojih je knjiga napisana i iza la na vidjelo...

s dodijeljenim mu pomo nicima .07. Da bi zapo eli taj postupak judejske su vo e kao povod uzele lanak doktora Zundera u asopisu "Eiserner Baren" (09. Borisov. godine. Tu itelji na tom procesu bili su predsjednik idovske zajednice u vicarskoj M. lipnja. Miljukov. Za predsjedavaju eg na tom suenju u svezi sa Sionskim protokolima bio je odre en sudac Meyer. Wiener i Liv ic (?). Jo prije po etka procesa idovski znanstveni institut i Kongres ameri kih idova u New Yorku. idovski organizatori procesa nisu alili novac za pla anje "svjedoka" i vje taka. po jednog od tu itelja. u kojemu taj znanstvenik govori o pitanju judaisti kih planova svjetske dominacije i pogre no se pozvao na rije i tokolruskoga rabina Ereinpricea (?) ("Eiserner Baren.I. ije bi izjave mogle i i u prilog idovske strane. Odlu eno je bilo izabrati tu vje taka. stavljaju u du nost dvojici ljevi ara. du Chayla i ostali. godine u idovskim novinama "New York Forward" objavljena je serija lanaka Nikolajevskoga. u njihovo je ime.07. V. Nepobitno je da su. ruskim povjesni arima B. Sliosberg (?). 09. Zatim je Zunderu bilo predlo eno kao svojedobno i Fordu. zapo inju i istodobno dva procesa zbog Sionskih protokola.Cherikover (?). DreyfusBrodski i predsjednik organizacija vicarskih sionista Markus Kohn. Svatikov. U svojstvu "svjedoka" sa idovske su strane bili pozvani ugledni judejski i masonski djelatnici (Ch. Svatikovu napisati knjigu o "krivotvorenju protokola". kojega je izabrala idosvska strana. Njega je zatomila glasna zbivanja i ishodi Bernskog procesa u svezi sa Sionskim protokolima. tu enoga i suda. Za predujam su koautori dobili od jednoga organizatora Bernskoga procesa I. Weizmann. bio je pofesor Baumgarten.G. Na prvom je zasjedanju sud odlu io razmotriti pitanje o podrijetlu Sionskih protokola. naredio da se do dono enja odluke zapovijedi ovrha svih preostalih 760 primjeraka Sionskih protokola. Nikolajevski. Na su enje su bili pozvani prvi njema ki izdava Sionskih protokola Gottfried Zur-Breek (Müller fon Hansen).izmijenio je planove idovskih vo a.N. rabin Erenprice ('). Odlu ili su provesti psotupak u vicarskoj. Mnogim "svjedocima" bila su dopu tena putovanja radi prikupljanja materijala i preslu avanja osoba. organiziranoj sjednici sudac je.I. Judaisti ki su bankari udijelili idovskim organizatorima procesa znatne iznose novca za pla anje odvjetnika i ve ine vje taka. idovske su organizacije vje to koordinirale svoja djelovanja.1933. Theodor Fritsch i sam doktor Zunder (?). A. koji nije skrivao svoje pro idovske simpatije. Sudsku su raspravu u biti tako odgodili do jeseni 1934. Su enje je po elo u Baselu 11. uporno tra io da sud donese odluku o konfiskaciji Sionskih protokola i knjiga Zur-Beeka i Fritsch. Meyer-Ebner. Cherikovera (?9 2500 franaka.). Nikolajevskom i S:G. da se odrekne svojih uvjerenje. o emu su sa uvani dokazni dokumenti. Su enje u Baselu se mnogo **** odlagalo da se na kraju ne bi ni odr alo. B. godine idovski tisak i liberalno-masonska sredstva masovne informacije koja su mu bila sklona uporno pu taju glasine o predstoje oj aneksiji vicarske Njema koj. godine idovski odvjetnik prof. Ujesen 1934. Na toj vje to.I. Burcev. stav i na idovsku stranu. godine). Glavni vje tak tu iteljstva. Probijanje snaga idovskih udru enja ostvaruje se Baselskim procesom. te je izjvaio u svojoj odluci da su Sionski protokoli ² "gruba krivotvorina". Odvjetnik idovskih organizacija. gotovo istodobno pokrenuta je tema o "podrijetlu Sionskih protokola". koje je napisao pod pseudonimom N.B.L. Posebice su veliki novac idovske organizacije potratile na pla anje usluga (zapravo podmi ivanja) "svjedoka". M. Matti i George Brunschwig predali su na Bernski sud albu s zahtjevom ponavljanja kaznenog gonjenja za raspa avanje Sionskih protokola od strane Nacionalne fronte. P. Po etkom 1933.1933. Bodenheimer (?) G. U tim je lancima ruski . Ujesen 1933. S. a koje su financirali me unarodni idovski bankari Warburg.

). zbog nama nepoznatih razloga do toga putovanja nikad nije do lo. na zamolbu idovske strane. sionisti su prou avali ne samo dokumentaciju ruskih obavje tajnih slu ba nego su utvr ivali rodbinske veze osoba koje su na ovaj ili onaj na in sudjelovale u irenju Sionskih protokola. Nikolajevskoga. Ursov.V. Bezuspje na tra enja produljena su sve do kraja 1934. Nakon izjave profesora Zundera u ime tu enih sudu se obratio njihov odvjetnik i predlo io za vje taka istaknutoga njema koga stru njaka za idovsko pitanje pukovnika Ericha Felischhauera. a to s uMiljukov. Na poziv iz Moskve u Bern su. bili pozvani "pravni zastupnik" sionist A. Nakon polemiziranja strana bilo je udovoljeno zahtjevu obrane. a koje je on uputio B. Osim toga. travnja ujutro. U ime idovskih organizacija izjavio je vje tak Loosli kako je vje tak Fleischlauer "sastavio pamflet u ime antisemitske ideje. nego tajnim kanalima preko Miljukova. Iz Moskve i Lenjingrada na adresu Bernskoga suda stizale su knjige i preslike spisa. Tijekom nekoliko mjeseci djelovanje se odvijalo pod oznakom "povjerljivo".S. postojao tajni sporazum. biv i ministar pravosu a Privemene vlade. Ravnaju i se po tim dokumentim. U toj su skupini radili sionisti A. tager (?). idovski bolj evik. autor antiruske knjige o procesu Beiliss. Po etkom 1934.N. Budu i da su se okrenuli sovjetskim pismohranama. posvetiv i na taj na in 10 punih sjednica. svibnja nave er. me utim sud je odlo io ro i te za pet mjeseci. na proljetna zasjedanja Bernskog procesa 1935. godine na pripremu Bernskoga procesa vrbuje se V.suradnik idovskih udru enja zapravo poticao na raspravu sa braniteljima Sionskih protokola . organizatori Bernskog procesa bili su primorani priznati da ne raspola u nikakvim dokumentima koji bi potvrdili njihovu verziju. Ipak nisu uspjeli prona i vrijednu injenicu (izravno ili neizravno) koja bi potvrdila njihove klevetni ke pretpostavke. ² ja sam to je bilo mogu e vi e nstojao doznati sve o "Protokolima". godine. Znatan dio pismohrana ruske carske policije bio je pregledan. da judaizam i masonstvo nisu povezani. Maljantovi (1870-1939. lan VCIK i CK VKP (b). nakon op ih procedurnih pitanja rije je dobio Ulrich Fleischauer. Od strane SSSR-a pomo sionistima na elu je bio P. pod ijim je vodstvom skinuta i ponovno stavljena plomba na vagon Lenjina i njegove " idovske stra e" preko Njema ke u Rusiju. biv i guverner Besarabije i prijatelj ministra unutarnjih poslova.I. Materijali iz Rusije nisu uvijek i li legalnim putom. preko slu benih diplomatskih predstavnika vicarske u Moskvi. Judaisti ko-masonski vo e su jednoglasno tvrdili da Sionski protokoli nemaju veze s ideologijom judaizma i sionizma. zlo ina ki dogovor.-1935. Iz toga je pisma bilo bjelodano da je izme u idovskih organizatora i takozvanih svjedoka. Burvec. Sudac je podr ao nezakoniti zahtjev vje taka Looslija i . On je zapo eo izlaganje o rezultatima svoga vje ta enja Sionskih protokola 30. J. do travnja 1935. svibnja. Nikolajevski i Svatikov. godine. iz pisma je razvidno da su svi "svjedoci" dobivali novac od idovskih organizatora procesa. Me unarodna sionisti ka organizacija uspjela je uspostaviti vezu s sovjetskim idovima i organizirati u SSSR-u skupinu pomo nika kojima je bio dopu ten rad u tajnim pismohranima u svrhu prikupljanja materijala za Bersnki proces. "Od tada. Poku avaju i pripisati autorstvo Sionskih protokola ruskoj policiji. Liv icu (?).S. Fritz Platten.I. travnja i trajala je do 14. lenov i mason P. Poput Nikolajevskoga i Svatikova i njega su financirale idovske organizacije. Smidovi (1874. Zakulisnu spletku idovskih organizatora u svezi s Bernskim procesom razotkriva pismo koje se sa uvalo u arhivu B. idovski organizatori Bernskoga procesa imali su iroke mogu nosti dobiti podatke o tomu kako su u sastavljanju Sionskih protokola sudjelovale ruska policija i osobno general Ra kovski. Ipak. Burcev. ² pisao je Burcev. Tagre.G. godine. vi e od 30 sati.D. a zavr io 6. veoma stari knez S. Nikolajevskog i Burceva.L.). Zasjedanje Bernskog suda zapo elo je radom 29.

itaju i Sionske protokole. u osobnoj pismohrani N. udovi no podrugivanje zakonu i pravednosti. Burcev. ru itelji njenih povijesnih na ela: Miljukov. tobo e. kada su objekti ve ine njegovih la nih optu aba bili dr avni inovnici i policijski suradnici. zada a.. Markova. S. Protuzakonito stajali te sudaca. Nikolajevski.B. Nisu uzalud glavne aktere "svjedoke". carsku Rusiju za sve mogu e smi ljene grijehe protiv idova. Burcev smi lja pri u kako je. postavili idovski vo e na tom procesu. mogu biti obznanjeni javno u sredstvima mass-medija. koju su mu zapovjedile idovske organizacije koje su organizirale Bernski proces. oklevetani ljudi su protestirali. Do 1917. Brandta. sprje avalo je asno razmatranja stvari i zapravo je od Bernskoga procesa napravilo farsu. kako mo emo primjetiti. Naime prema vicarskim zakonima. njemu biv i na elnik za za titu dru tvene /nacionalne/? sigurnosti i poretka u Petrogradu general major Globa ev dao preko nekog svog Koltipina-Ljubovskog informaciju o istrazi. vrlo ta toga ovjeka. Pismena svjedo anstva masona. godine u Rusiji. J. neki su ga ispljuskali.P.L. koji su bili neprijatelji Rusije. . koja je htjela tobo e dokazati da su oni krivotvorina. biv eg ne elnika ureda Nikole II. Organizatori Bernskoga procesa htjeli su sudu dokazati da je podrijetlo Sionskih protokola razmatrala Ruska vlada.F. a u biti je bio njihov agent. podrijetla Sionskih protokola. susretao se sa sionistima u kojima je on vidio "iskrene ljude od ideje" . Mosolova govore nam o tomu da nikakve istrage o podrijetlu Sionskih protokola Ruska vlada nije vodila. dakle. Burcev. Izvr itelj je bio V. Bernski je proces javno nosio antiruski karakter. koje su za njih napravili protiv Rusije krvo edni suplemenici ² idovski bolj evici.A. prema odluci Nikole II. kako su ih ometali u pozivanju svjedoka i vje taka. ruskoj vlasti. tu ili su ga sudu . A. judejsko organizatori Bernskoga procesa odlu ili su se okrenuti izravnoj krivotvorini.J.objavljivanje materijala. svi dokumenti koji se obrazla u nasudu. Wittea. pod krabuljom "slobodnog novinara". Sliozberga (?). Tedlija. ako ne ubrojimo onu kritiku o protokolima G. nosila je silan antiruski. koju je napisao za vrijeme ministra financija J. Njegovi judejski organizatori poku avali su dovesti u zabludu svjetsko javno mnijenje. Stoga je . Ovaj put V. pravi zabilje ke koje je tobo e napravio Nikola II. Stepanova ja sam prona ao dosta velik broj pisama koje je dobivao tijekom Bernskog procesa od B. N. koje je referirao Fleischhrauer. pripisav i stvaranje najzlo ina kijeg dokumenta. bilo je zasutavljeno. koji se istaknuo razotkrivanjem tajnih agenata ruske policije i inozemne obavje tajne slu be. Svatikov. koji je obo avao samoreklamu i zvuk vlastitog imena. Kako je i sam priznao bio je sudionikom prvih sionisti kih kongresa. klevetni ki karakter. Judejski vo e su okrivljavali povijesnu. pijune i kako im je uvijek bio prijeko potreban novac u pogledu provo enja procesa.. Nakon prevrata polo aj se promijenio.K. tovi e sam Burcev. Djelatnost Burceva. a sve s namjerom da odvuku pozornost od udovi nih zlo ina. kako su im namje tali provokatore. Izgubiv i svaku nadu da e prona i dokaze koji bi utemeljili mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole. njemu je mnogo toga "izlazilo" iz ruku . Iz tih je pisama jasno proizlazilo u koje su slo ene uvjete bili stavljeni branitelji Sionskih protokola. u povijesti ovje anstva. Mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole bio je nu an judejcimatalmudistima da bi jo jednom prevarili ovje anstvo i skrenuli njegov gnjev od stvarnih krivaca zlo ina spram svijeta.. bila ne slu ajna ve suglasni produ etak njegove ranije antiruske djelatnosti. sudskog vje taka i sudskih slu benika. U svojoj antiruskoj djelatnosti Burcev se esto oslanjao na judaisti ko-masonske krugove. na temelju krivotvorenih pokazatelja koji su i i stvorili mit o Sionskim protokolima. Osim ve navedenih dokumenata.

Burcev je vrlo lo e napravio krivotvorinu. Najve i argument krivotvoritelja bili su podaci o navodnoj istrazi porijekla Sionskih protokola koju je provodila carska vlada. U biti nikakve istrage nije ni bilo. O tome nam svjedo e pisma biv eg na elnika carskog ureda A.A. Mosolova. Poku avaju i pridodati vjerodostojnost svojoj izmi ljenoj tvorevini, Burcev si je dopustio nekoliko ozbiljnih povijesnih pogre aka. Na primjer on je izjavio da se istraga vodila tijekom 1906. godine po direktivi Stolipina, na upornu molbu Lupuhina. Me utim, 1906. godine Lopuhin vi e nije bio na elnika Odjela policije nego umirovljeni (zbog prekr aja) inovnik i stoga nije mogao inicirati tu istragu. Na sudu je Burcev tvrdio da je jedan od sudjelovatelja u prijevozu navodnih la nih Sionskih protokola bio kolega po slu bi Globa evu, ega u zbilji nije bilo. Iskazi Burceva na Bernskom sudu bili su objavljeni u mnogim novinama pa i u New Yorku, gdje je tada ivio Globa ev. Njujor ke novine "Nova ruska rije " ( idovska novina, ruska samo po nazivu, glavni redaktor ² M. Weinbaum) objavljuje lanak Burceva, "Istina o Sionskim protokolima". Pro itav i taj lanak, Globa ev je odmah napisao pobijaju e pismo uredniku "Nove ruske rije i".

Jewish Ritual-Murder : a Historical Investigation http://www.jrbooksonline.com/schramm/schramm.htm Jewish Ritual Murder by A R N O L D S. L E E S E http://www.jrbooksonline.com/PDFs/Je...urder%20JR.pdf

The Talmud Unmasked: Rev. I. B. Pranaitis http://www.talmudunmasked.com/

Table of Ritual-Murders Established in this Investigation http://www.jrbooksonline.com/schramm/app9.htm

U smislu povijesnih kronologija Encyclopaedia Judaica / izdata 1973 Hazaria - A. H. Poliak, profesor srednjovekovne zidovske povijesti Ali prije toga nesto lakse npr. "13. Pleme" od Kestlera. http://www.ivantic.net/Ostale_knjiig...e_latinica.pdf George Washington "Sasvim je zalosno to ih niti jedna dr ava, starija od ove, nije pokorila kao kugu drustva i svog velikog neprijatelja, cijim je prisustvom usrecena Amerika" Martin Luther King- borac za gradjanska prava

Strastvena zelja vapijucih srca Jevreja nada se da e doci onaj dan, kada ce oni moci da se odnose prema nama tako, kao to su postupali na vrijeme Jesfiri u Perisji. I koliko je Jevrejima bliska knjiga Jesfir, koja opravdava njihovu krvolocnost, osvetoljubivost i apetite razbojni kih nada!. Nikada sunce nije svjetlilo narodu, krvozednijem i osvetnickijem, koji se zanosi idejom uni tenja i ugusenja ljudi druge vjere. Petar Prvi - Ruski vladar Vise volim da vidim u mojoj zemlji mudjahedine i mnogobosce, nego Jevreje. Poslednji su prevaranti i lupezi. Oni nece dobiti odobrenje da se nasele i organiziraju svoj posao. Bez obzira na moja naredjenja, oni nastoje da to ostvare potkupom mojih cinovnika sa ciljem da postanu ravnopravni. Benjamin Franklin visoki americki dr avnik, filozof, izumitelj, fizi ar, ekonomist i pisac, suautor deklaracije nezavisnosti. 1820. Ma gdje bilo, u zemlji, u kojoj se naseljavaju Jevreji, nezavisno od njihovog broja, oni snizavaju njen moral, komercijalno postenje, izoliraju se i ne dopustaju asimilacijuju. Ako ih mi putem Ustava ne iskljucimo iz SAD, onda za manje od sto godina oni e navaliti u velikoj kolicini, uzece vrhunac, proguta e zemlju i promijeniti oblik naseg upravljanja. Ako ih ne iskljucite, onda za manje od dvjesto godina nasi potomci ce raditi na poljima, izdrzavajuci njih, dok ce oni trljati ruke u svojim kancelarijama. Upozoravam vas, nacijo, ako jevreje ne iskljucite zauvek, Vasa djeca ce vas proklinjati u Vasim grobovima. Napoleon Bonaparte 1769 ± 1921 Jevreje treba razmatrati kao naciju, ali ne kao religioznu grupu. Oni su nacija u sredini nase nacije. Citava sela otimaju Jevreji, oni su uspostavili kmetstvo, oni su prava jata gavranova. Siromastvo koje izazivaju Jevreji, ne potice od jednog individualnog Jevreja, ono je sustina citavog tog naroda. Oni su kao gusjenice ili skakavci koji jedu Francusku. Jevreji su nacija spremna na najuzasnije zlocine. Moramo ih se rijesiti. Winston Churchill je u II WW-u molio boga (i Staljina) za pomoc da unisti naciste a ovo su njegove rijeci: (govor u predsjednickom domu 1919.g.) Nema potrebe preuvelicavati ulogu, koju su odigrali internacionalni Jevreji ateisti u stvaranju boljsevizma i njihovog ucesca u ruskoj revoluciji. Vise od toga, glavna inspiracija i pokretacka snaga dolaze od jevrejskih vodja. U sovjetskim institucijama dominacija Jevreja vise je nego porazavajuca. I glavni dio u sprovodjenju sistema terora, koji je pocinjenj izvr ili su Jevreji i u nekim slucajevima Jevrejke. Takvu djavolsku slavu Jevreji su postigli.

Obavezna preporuka (obilje dokumenta, novinskih clanaka, rodoslovno stablo Hitlerovih iz

1930 - Adolofov pradjed je bio mocan Zidovski bankar) http://video.google.com/videoplay?do...2809518563654# Dva svjetska rata Arijci su vodili iskljucivo sa ciljem stvaranja drzave Izrael. A projekom njezina stvaranja upravljaju Rothschildi. Za ilustriat tko su oni i sa kakvom moci raspolazu, dovoljno je reci da se procjenjuje da ta jedna familija drzi oko 50% bogatstva citavog svijeta. Bogatstvo idova Bill Gates-a se procjenjuje na nekih 60 milijardi, no bogatstvo Rothschilda se procjenjuje tisucama milijardi. Oni se nalaze na samom vrhu zidovske piramide moci. To njihovo bogatstvo je preveliko da bi bilo produkt rada samo jedne obitelji, vec je ono produkt rada citave idovske rase, a povjereno je njima na upravljanje zbog efikasnosti koja se dobiva centralizacijom novca na jednom mjestu. Pocetna baza tog bogatstva je novac koje su idovi pokrali jos u anticko doba, u doba bogatog arijskog Egipta, Grcke i Rima. Ono se povecavalo tokom iducih stoljeca da bi danas doseglo zapanjujuce razmjere. (Bank of Amsterdam, Bank of England, Americki FED ...itd.) Zanimljiv podatak je da su Rothschildi jos u 19-om stoljecu bankrotirali i samog Papu. On je upao u neke financijske teskoce, a oni su mu priskocili u pomoc i posudili pozamasnu svotu novaca. Naravno uz velike kamate, koje Papa tokom vremena vise nije mogao vracati. Onda su mu velikodusno "oprostili dug", ali uz uvjet da od sada ima sav svoj novac drzat u njihovim bankama. Znaci cak i sav novac kojeg milijardu krscana prikuplja, na kraju zavrsava u njihovim rukama. Oni su odlucili jos u 19-om stoljecu da treba obnovit Izrael. Razmisljali su o raznim strategijama kako to uciniti, a najbza je bila jednostavno kupit Palestinu od Otomanskog carstva. Turci su je bili voljni prodat, a novac koji su trazili nije bio ni 1% od ukupnog Rothschildovog bogatstva. No postojala su tri velika i nepremostiva problema koja su sprjecavala realizaciju tog plana. Glavni problem je sto idovi nisu htjeli selit iz Europe u Palestinu, jer tko bi bio lud napustit predivnu i bogatu Europu, te otici u nekakvu suhu pustinju kopat po pjesku. Drugi problem je sto su se okolne Arapske drzave snazno protivile stvaranju Izraela i odmah bi krenule u rat protiv njega. Treci problem je sto bi Krscani u cinu kupnje Palestine od idovskih bankara i onog sto bi eventualno sljedilo (krunidba idovskog kralja, rusenje Al Aqsa dzamije, podizanje treceg hrama) prepoznali ostvarnje biblijskog prorocansva o dolasku Anti-Krista. Krscani bi se pridruzili arapima i zajedno bi napali idove. Dakle trebalo je smislit kako rijesit sva ova tri problema. Kroz iduce stoljece je formiran jedan genijalan plan, cije obrise cu ukratko ovdje ocrtati... Prvo osigurat stvaranje samog Izraela, ali na podmukli nacin, a ne direktnom kupnjom zemlje. Koristeci svoju medijsku, financijsku i politicku moc idovi su iskoristili stoljetna neprijateljstva Europskih drzava i uspjeli pokrenut prvi svjetski rat. Isprva snazno podupirajuci Njemacku u tom ratu, uspjeli su slomit carsku Rusiju i u ratnom kaosu organizirat tamo boljsevicku revoluciju. Tako su Rusiji ucinili ono sto su davno sanjali i ta ogromna arijska drzava je pala u ruke idovu Lenjinu, Trockom i kasnije Staljinu. Zatim se sva Njemacka moc usmjerila na zapadnu frontu, na prakticki samu Veliku Britaniju. Njemacka je tada bila pred pobjedom u prvom svjetkom ratu i Britanija je bila na koljenima i prakticki gotova. Tada su idovi rekli Britanskom vodstvu: ako nama date Palestinu nakon rata, mi cemo pomocu nase medijske moci uvest SAD u ovaj rat na vasoj strani. Britanci nisu imali drugog izbora i pristali su potpisavsi "Balfourovu deklaraciju" koja je Rothschildima obecala Palestinu nakon rata. idovi su odrzali svoj dio ugovora, te su uveli SAD u rat uz pomoc svojih masovnih medija i uz pomoc svojih agenta u americkoj vladi. Tako su izdali Njemacku koju su do tog trenutka snazno podrzavali u ratu. Tako je "zaobilaznim putem" stvoren Izrael, no ostao je nerjesen problem populacije posto se idovi nikako nisu dali

Znaci imamo totalno negativnu selekciju za Arijce (prakticki samo defektni i nesposobni za vojsku su prezivjeli taj rat). radio) u rukama idova.) Znaci Rusija je osvojena jos ranije ( idovi Lenjin i Staljin). Bush iz SAD-a .. Hitler i Staljin sinkronizirano napadaju Poljsku.idovi) skupljaju sve europske idove u koncentracijske logore koji nicu na izoliranim mjestima. vec je cilj unistit Europu. show moze poceti.. te tako osiguravaju tri cilja. sto je citav svijet bacilo u ekonomsku depresiju. idovi na istoku Europe su stoljecima zivjeli u getoima. Njemacka je pala u ogromnu inflaciju. To je u poprilicnom broju slucajeva rezultiralo raznim fizickom i mentalnim "manama". Zvuci nevjerojatno? Pa i nije bas ako pogledate sto se desava oko vas. U Versajskim pregovorima nakon prvog svjetskog rata idovski agenti su nametnuli takve uvjete Njemackoj. jer njima je namjenjena druga sudbina. Naravno novac i financije. a idovi su dotle smjesteni na "sigurno" u logorima. novine. Znaci oni koji su izgledali kao "Arijci". koji su bili relativno lijepi i visoki.. te deponiraju taj novac u Rothschildove banke u Svicarskoj. U Nacistickim (crypto. vec su svi iz vrha Nacisticke stranke idovi: Goebbels. Rockafelleri. koji su bili inteligentni i zdravi su ostavljeni na zivotu. Drugo bombe koje padaju kao kisa po njemackim gradovima ubijaju samo arijce.idovskim) koncentracijskim logorima se provodilo to "izabiranje" i selekcija naroda prema genetskoj kvaliteti. Obojicu su na vlast doveli mediji (TV.itd. Trece idovska elita cvrsto vjeruje u eugeniku.itd.. logisticka i medijska podrska te sve ostalo za njegov dolazak na vlast su osigurali idovi preko svojih bankara. idovska elita je zakljucila da se takvi moraju istrjebit. Hitler je demokratski pobjedio na izborima. Doslovno brat je ubijao brata kao dva robota programirana sa dva idovska programa zvana: "komunizam protiv nacizma".. najbolji mladi Arijski ljudi su ginuli u strasnom brato-ubilackom ratu. prije nego sto "izabran narod" moze krenut putem Izraela. Eichman. a veci dio slabih i nemocih je umro od raznih bolesti u logorima (tifus . Britanija i Francuska objavljuju rat Hitleru. Jednog dana vasi potomci ce se isto tako pitati kako je moguce da su celnici svih drzava koje su vodili treci svjetski rat bili idovi (Bush. Goering . Himler. (Warburzi.natjerat na selidbu iz Evrope u pustinju. u vrlo nehumanim uvjetima. Ovo sigurno stavljam u navodnike.. Dio nakaznih stanovnika istocno europskih getoa koje mozemo vidit u filmu "The Ethernal Jew" (link je dolje) su ubijeni. a teski problemi zahjevaju teske solucije.. Koristeci se mrezom masonskih loza situacija je namjestena tako da plivajuci na tom valu siromastva i ocaja na vlast dodje Hiter. Poanta citavog ovog rata nije pobjeda ovih ili onih. Istovremeno idovi su u logorima bili selektirani tako da iskljucivo "najbolji" prezive.) Tako su svi "slabi" izbaceni iz budeceg genotipa izabrane rase. Stvorit takve uvjete da vecina idova radje pozele zbrisat u pustinju. Nacisti (crypto. da ona to niti teoretski nije mogla platiti Britaniji i saveznicima.itd). krizajuci se medjusobno u malim zajednicama.. Znaci istovremeno su se desavale dvije stvari.. Znaci ideoloska sila koja je potrebna da idove izbaci iz Europe je dovedena na vlast u svim glavnim Europskim drzavama od strane samih idovskih bankara.. siromastvo i beznadnje. a da to nitko nije primjetio? No kao sto vidite mi ovdje to jesmo primjetili. Da bi dodatno pogorsali stvar organizirali su slom americke burze. Sarkozy. a eliminacijom ostalih. U Americi i Britaniji su isto tako na vlast odjednom dovedeni idovski predsjednici. Blair. a sad je i Njemacka osvojena.. nego tu zivit. ciji uzrok je bio nasljedne genetske prirode. (Roosevelt i Churchill) Dakle sve je spremno. a isto tako su znali i informirani njemci za vrijeme drugog svjetskog rata da su nacisti idovi.itd. Prvo uzimaju im sav imetak.. ali nisu si mogli pomoci. to jest u poboljsanje idovske rase selektivnim odabirom pametnih i zdravih. Naizgled nepremostiv problem. a totalno . isto kao sto je Sarkozy demokratki pobjedio. ( idov Hitler) Treba reci da nije samo Hitler idov.

Sad je kucnuo povoljan trenutak za rodjenje Izraela. vra anja i otvorenog poziva na nasilje i genocid nad kr anima i svim ostalim ne idovima! Talmud je nastao kao isto ljudsko predanje . svoju imovinu. sa ciljem genetskog srozavanja arijca na nivo goya. a idovi su naravno oduvjek bili njihove nevine zrtve. jo . te je tako maknuta druga nepremostiva prepreka. kao predstavnika ljubavi i milosr a za ovjeka. citava Europa je bila porusena. a samo genetski najkvalitetniji su prezivjeli). No sto je jos vaznije za elitu. To je djelo crne magije. svi oni koji se bore protiv Isusa Krista. Znaci prvi svjetski rat se vodi da se osigura Izraelu pocetna zemlja (Balfourova deklaracija). Tako idovi odbacuju Knjige Staroga zavjeta. jesu . sad su dobili silom . Znaju da se prava i istinska moc nalazi u rukama idovskih rabina. Prezivjeli idovi koji su zadovoljavali standard "izabrane rase" su iz koncentracijskih logora slani direktno u Palestinu. jer ne postoji vise opasnost da se krscani pridruze zdravo mislecim arapima. univerzalna. pojeo bi ih mrak u roku odmah. a onda putem svojih medija uvjerit preostale idove da se prorocanstvo obistinilo. Europski krscani su odjednom postali uvjereni da su oni sami zlocinci.Talmudu. Talmud recimo kaze da prije nego sto se idovi vrate u Izrael. Znaci ono sto nikako nisu htjeli milom.sve eni ko . svi oni koji se bore protiv ovje tva i ivota samog. pokretaca i planera citave ove zavjere. a dobar dio njih i svoje ivote. Jer oni su ti koji stvaraju sve te dalekosezne planove.pozitivnu selekciju za idove (defektni i nesposbni su svi ubijeni. . Poslije mnogih malih antikrista. Zato se nije uditi stra nim krvoproli ima koja su po injena u ime sumanutih ideja pomra enih umova! Izvor toga zla je u Knjizi mr nje .nasuprot Objavi koju je Bog dao preko Mojsija i proroka. 6 milijuna ce ih poginut u holokaustu. Nakon rata koji je zavrsio tocno onako kako je planirano. Trebalo je dogadjaje poslozit tako da idova stvarno jako puno pogine. svo njeno bogatstvo je bilo unisteno.Antikristove sluge! Ali nema ve e. a uzdizanja idova na nivo Arijca. koji krecu u rat protiv novo-uskrsnulog Mordora. samo obicne lutke na koncu. TALMUD Proro anstvo je najavilo dolazak Antikrista. jer su vidjeli da im u Europi vise nema opstanka posto su izgubili svoje kuce. drugi svjetski rat se vodi da se osigura populacija za tu zemlju (izgon Europskih idova). a treci svjetski se vodi za prosirenje malene zemlje do "prorecenih" granica Eufrat-Nil. Nisu se puno bunili. na kraju vremena . Da Rothschildi slucajno nisu postovali naredbe rabinskih "prorocanstva".Talmuda! Zato je Bog i ukoravao preko proroka. svjetska vlast ZLA! Svi oni koji se bore protiv pravde i istine.totalitarna. unatoc neogranicenoj matrijalnoj moci i bogatstvu. zapisuju ih u svoje knjige i propovjedaju idovima kao religiju koja se mora bez prigovora sljedit. drevne Izraelce.dolazi onaj posljednji Antikrist . Jer Rothschildi znaju da su i oni. ili ih 'tuma e' kroz prizmu ljudskih pri a i bapskih predanja . i Sotonom nadahnutije mr nje na kr ane od talmudske crnomagijske zmije iz tame ludila umova eljnih vlasti i krvoproli a nad normalnim ljudima. idovska elita je isto tako morala osigurat da sva Talmudska prorocanstva budu ostvarena tocno u slovo. Drugi svjetski rat je dugorocno gledano bio jedan ogromni eugenski projekt Ziona.morali su selit u Palestinu. svoj novac. sad su idovi konacno postali zrtve. Vise nisu u krscanskim ocima izgledali kao prijetnja koja u Izraelu stvara centar buduce svjetske vlade.

godine prije Krista do 400." (Sahar). Njih oko 2500 rade i od 100. to je u vezi s kr anskom crkvom." (Talmud." (Tokdo Je u). On je: Ben pandreat." (Talmud. Svi e narodi pre i u idovsku vjeru samo kr anima to ne e dozvoljeno biti. Sanhedrin 58b). a ostali narodi svi e njemu i njima slu iti i podlo ni biti. On je kopile. "Kad Mesija do e onda e zemlja roditi kola e i vunene haljine. Majene Je . jer kad tko 100 srebrenjaka ima u trgovini mo e . "Nema goreg i lo ijeg posla od obra ivanja zemlje." (Talmud. a ito e krupno biti kao dva bubrega od najve eg vola. O RADU "Rad je veoma tetan i malo donosi ." (Talmud. sin ne iste ivotinje." (Talmud. UNI TENJE KR ANSTVA "Za idova postoji zakon da sve ono. rabini. Jebamot 24b. "Krist je bio luda." (Talmud. "Tada e idovi neizmjerno bogati biti jer e blago cijelog svijeta u njihovim rukama biti." (Talmud. jer su porijeklom od avola. Ketubot 112b). koji e dvije tre ine svijeta uni titi. Aboda 3b). On je ma ioni ar. "Prije toga bi e strahovit rat. On se zove Ben shtada (sin prostitutke). "Krist je sin jedne menstruacije. nego e ih potpuno istrijebiti. Sabat 104b). U njemu e idovi toliko oru ja zaplijeniti da e im trebati 7 godina da ga spale i istope. "Tad e svaki idov imati 2800 slugu i 300 slu kinja. ab 120a). (Ben pandera) tj. 4). "Krist je na jednom ubri tu sahranjeno crknuto pseto.Talmud se sastoji iz dva temeljna dijela: Mi na i Gemara. Getin 680). 74." ( ulhan aruh. Sanhedrin 101a). iza Krista. IDOVI IZJEDNA ENI S BOGOM Tko idova o amari toliko je u inio grijeha kao da je samog Boga udario." (Talmud. uni ti. A Talmud su uobli avali u knjige i sustav. BOGOHULJENJE "Krist je sin prostitutke. Joreh deah 146). MESIJA "Mesija e do i i povratiti Kraljevstvo idovima." (Tokdo Je u).

treba ih oplakati onako. vr iti. konjsko sjeme. idov mu ne smije i i u pomo da ga spase. "Ne idovu ne treba milost i pomo ukazivati." (Talmud. jer je on na ubri tu ro eno pseto. Oni moraju orati." (Talmud. Jebamot 12a). Berahot 58a). idovi su stvoreni da sve gotovo na u. Mudra talpiot 225)." (Talmud. pa ako se nalazi ve i blizu smrti. Jebamot 98a)." (Talmud."(Talmud. Jebamot 63a). to vi e." (Talmud. a njihovo sjeme je ivotinjsko sjeme. Zato ga slu e ivotinje u ovje jem obliku. kao kad jedan vol ili magarac crkne. Jebamot)." (Talmud." (Talmud. zapisi u e da se pseto ima vi e po tovati od Ne idova. "Onaj koji nije obrezan i ne dr i sabat ne naziva se ovjekom. nazivaju se svinjama. IDOVSKO JUNA TVO " idov neka posljednji ide u rat. a sjeme. "Ne idovi. Jalkut Rubeni 12). U tom slu aju bit e prvi kod ku e. Jer meso Ne idova je ivotinjsko meso. Aboda Cara 10a) NE IDOVI NISU LJUDI VE IVOTINJE "Bog je stvorio ne idove." (Jad Hazakah. Ekesegetra ieksod 22). "Ne idov je kao jedno pseto. sijati. jer ne dolikuje idovu da bude slu en od stoke. "Meso Ne idova je meso magare e. NI U SMRTNOJ OPASNOSTI NE IDOVU NE TREBA POMO I "Ako jednom Ne idovu prijeti opasnost da se u jednoj rijeci utopi. "I zato kad jedan ne idovski sluga ili slu kinja umre.svaki dan mesa i vina imati." (Talmud. kositi. "Ne idov nema oca. Jalkut Rubeni 39). ija du a potje e od ne istog duha." (Talmud. "Izme u Ne idova i idova ne postoji nikakva veza. RAD JE ZA NE IDOVE "Ne idovi su stvoreni da slu e idove. IDOVSKO MILOSR E "Zabranjeno je biti milostiv prema Ne idovima. mo e samo soli i kupusa jesti." (Talmud. Tesahim 113a). ulo i 100 srebrenjaka u zemljoradnju. Brohes). Ramban). . Jebamot 89a). kopati. tko pak. i dao im je ovje ji oblik." ( ulhan aruh. iako su oni ravni sa ivotinjama." (Talmud.

Leb. koji se zovu traktati ili. PET ZAPOVJEDI ZA IDOVE " idovi moraju nau iti ovih pet stvari: 1. 5.kao novi vjerski kodeks sastavljen od panjolskog rabina pod imenom Josef Karo. "Spolni odnosi Ne idova su isto kao i spolni odnosi ivotinja. Godine 1180 stvoren je prvi idovski zakonik pod imenom Mi iah Tora ili Jad Hazakah." (Talmud. Joreh deah 240). 2. "Ne idovka u drugom stanju (trudnica) ima se smatrati kao bremenita stoka. 3." (Talmud." ( ulhan aruh.ulah aruh. Knjige se dijele na . Nekoliko stolje a kasnije. godine. Ovaj kodeks dobio je ime ." (Talmud. Ko en ha . To je u inio i sve to sistematizirao glasoviti idovski rabin Mojsije ben Majmon. Sanhedrin 74b). "Ku e ne idovske su ku e ivotinjske. Isti taj kodeks dopunjen je obi ajima isto nih idova . Abarbanel). Aloda Kara 36b). Ne govorite nikada istinu. 1565. ipak se oni uspore eni sa ovjekom imaju smatrati za majmune. "Sve Ne idovke su kurve."Ma koliko imali narodi svijeta tijelo sli no Izraelcima. tob. Joreh deah." (Talmud." (Talmud. "Tu a ena koja nije k i Izraela. Berahot). "Dijete u utrobi jedne Ne idovke nije bolje od ivotinje. ulhan aruh se sastoji od 4 knjige. Volite ban enje. pod nazivima: Orah hajim. 46a).paragrafe i podparagrafe . djeli je marve. volite jedan drugoga. LA "Prema Ne idovima dozvoljena je svaka upotreba la i." (Talmud. Pesahim 113a). rasprave. Talmud se sastoji od 63 velika odsjeka ili knjige.mi pat i Eben hazaer. Even hekor). NE IDOVKE SU PROSTITUTKE "Ne idovke su ne iste i imaju se smatrati prostitutkama.od strane poljskog rabina Mojsija Iserlesa 1578." (Talmud. Ko en ha-mi pat 405). Volite plja ku. ene Lukot 250). godine ovaj kanon je dopunjen i ponovno ." ( ulhan aruh. 4." (Talmud. Mrzite va e gospodare.

Ta o j po a trad ja odr avanja god nj h kon ren ja a skup na je na vana B derberg po mjestu prvog okup janja. U panjolskoj je knjiga do ivjela ak 13 izdanja.Bil li i     ¤ ¡¤ ¡    ¢ ¥ ¥ £ ¤ ¢ ¡  ¥ ¢ ¡¨ ¥ ll i ¡ ¨ ¨¡ ¨¡ ¢  § ¥ ¤ ¤ ¥    ¦ i § ©¡ i i i ¡   ¡   Dan u n u p o uba na a ana B d b g g up u Nj a oj 2005 god n b o j o u a v od 10 god na ada na n anju u a an B d b ga ¡ Dugogod nj ana n o o a va a a o vaju an pu a j d u vn p anov v n o va anju o a a n vj v ad a p up j n do u n o og a j do a podup u po ojanj v n n a u u   ¡   ¨ © ¡  ¦ ¥ ¥   ¡¨¡ ¥ ¨ ¤¡ ¡© §   ¡  ¦ § ¥   ¡ ¢   ¨ §  ¨ © ¡  ¡ ¡¨ § ¡ ¥ ¢ § ¥ ¡§¤ ¡ ¥ ¨ ¤   ¨ ¨   ¡ ¤ ¡ ¥ ¨ ¤  ¨ ¡  ¨ § ¤ ¡ ¥  ¢ ¥   ¤ ¥ ¤ ¥ ¨ ¤ ¥ ¤ ¨ ¨  ¡ ¡ ¨ ¥ ¡  ¢¡ ¡ ¥ ¤¡     § ov j p v a a na u v banj 1954 god n ada j od ana ajna on n ja o n a u ho u B d b g po aj nh a u N o oj Sa ana j o up o anov aj v h ob j po a u j ajn po ovn jud p d avn obavj ajn aj dn a a an a b o j pov vanj dugo o n h a h j va u p d avn a S D -a apadn u op d a an a p d av ja o j j dana a ja apadn u op do j j dana a an a p d av ja o S D. Estulin ka e jo i ovo Bez obzira gdje se skupina Bilderberg odlu i sastati. godine zabranjuje izabranim predstavnicima S D-a da se u privatnom aran manu upu taju u stvaranje me unarodne politike s utjecajnim poslovnim ljudima i politi arima iz drugih zemalja. to zna i da skupina Bilderberg ustvari kontrolira  ! "  "   ¥ ¤¡  ¦ ¡ ¡   ¡     ¡     ¨ £ ¡ ¢   ¦  © ¡  ¦ ¥ ¤¡ ¢¡ ¡ ¡ ¡ §   ¥ ¤ ¢  ¡¨ ¢ ¢ ¥ ¤ ¡¨   §  ¥ ¡¤ ¡   ¢¤  §¤ ¡ ¢   ©¡  ¡¦  ¨§ ¡ §  ¡ § ¥ ¤ ¡ ¢ ¡¨   ¥ ¡ ! ¡©  § ¡ § ¡§   ¡ ¢ ¦ ¥ ¤ ¢ ¥ ¥   §¡ ¤ ¡¨ §¤© ¡ ¥ ¨ ¤     ¡     ¢ ¡ ¨ ©¡ ¢¤ ¢ ¢ ¡ ¡ ¨ ¦¡   ¡ ¨§ ¥ ¡¨ §  ¡ ¨¡ ¡ ¥    ¢ ¢¤ ¨¡ ¨ ¢  £ ¢  ¡ § ¥   ¢¡   ¥ ¢¡ ¥ ¤ §  ¢ ¥   § ¨¡ ¨¡ ¢ ¢  ¡§ ¥ ¤ ¤ ¥  ¨ § ¥ ¨  ¨ ¢      ¨ § ¢ §¡ ¡   ¢   ¡  ¨ § ¤ ¡    ¤ . Budu i da Rockefelleri. ve kontrolirati ljude i konkurenciju. njihov sustav socijalizma nema namjeru raspodijeliti bogatstvo. ali dijele ljubav prema slobodi. Loganov zakon koji je izglasan jo 1799. Sorosi i ostala ekipa kontroliraju dru tvo. Mo da imaju razli ite ideologije i svjetonazore. sv bnja u Gr koj. No. Ovogod nja kon eren ja odr ana je od 14. Svake god ne skup na se sastaje u nekom drugom gradu. Smatra da bi pravilan izraz bio monopol putem socijalizma Bilderberga. Me utim. do 17. Njegov je djed bio pukovnik KGB-a unutar kontraobavje tajnog odjela a njegovi kontakti olak ali su mu istra ivanje tako da je ostao u vezi s ljudima koji su radili za razli ite tajne slu be i agencije diljem svijeta. Dan el Estulin posljednjih etrnaest godina posvetio je ra otkrivanju tajnih sastanaka skupine Bilderberg. uvijek u saznati o emu e razgovarati. Evo par biogra skih podataka Ro en je u Rusiji. ka e Estulin. Estulinova knjiga Istinita pri a o skupini Bilderberg postala je me unarodna uspje nica. Mo ete se kladiti u to. upozorava kako su takvi sastanci iz ameri ke pravne perspektive potpuno ilegalni. takve se manipulacije doga aju ve (bar) pedeset i pet godina. posebno ne njihovo bogatstvo. Objavljena je u 53 zemlje i prevedena na 32 jezika a diljem svijeta prodano je vi e od dva i pol milijuna primjeraka. za po etak. Daniel Estulin. je zbog politi kih je problema izbjegao u Kanadu a danas ivi u panjolskoj. 1980. U knjizi Istinita pri a o skupini Bilderberg Estulin pokazuje kako su briljantno ideal demokracije nametnuli ljudi iza zavjese .

koji je dio dugoro nog plana. Bilderberg ozna ava NATO savez. ameri ke kongresnike i senatore. Ovi potonji vi e su poznati i broj ano su ja i. ali sustav ostaje aktivan i odr ava sam sebe. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. New # # . Samo o nama ovisi ho emo li se oduprijeti novom mra nom razdoblju. na svojim godi njim sastancima. a djeluju preko mre e vladinih agencija. U osnovi. Uzimaju sebi za pravo da kontroliraju sudbine i ivote ljudi. U sredi tu globalnog financijskog sustava nalazi se financijska oligarhija dana njice koju predstavlja skupina Bilderberg. usmjerava nas prema globalnom porobljavanju. Drugim rije ima. to e ovisiti o postupcima koje odlu imo poduzeti sada i ovdje. predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda. Upija i stvara nove dijelove dok se istodobno rje ava zastarjelih i neuspje nih ostataka. prava i istinska mo le i unutar prve skupine koja upravlja doga ajima. razra uje nacrt kako e provoditi planove o kontroli svijeta putem agresivnih mjera pod krinkom borbe protiv terorizma . No. skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Europe. Svaka nova mjera. itd. Primjerice. stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija. promatra li se individualno. u skladu s vremenom. ele stvoriti globalnu mre u golemih kartela koji imaju ve u mo od bilo koje nacije na Zemlji. javnih institucija i privatnih korporacija. Dvije su mogu nosti: ili e nas zahvatiti elektronska globalna policijska dr ava ili emo prevladati ovu no nu moru kao slobodna ljudska bi a. Europsku centralnu banku. politi ke. No. skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta.dru tvo. Oni tra e najbolji na in upravljanja Planetom. ekonomske i industrijske interese s mleta kim bankarskim modelom fondi ultramontanizma u sredi tu (izraz mleta ki fondi ultramontanizam koristi se za bankare koji imaju izravnu kontrolu nad vrijednostima nacionalne valute i kredita u vremenima krize). lanovi dolaze i odlaze. europske kraljevske obitelji. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Europskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. ameri kog ministra obrane i ministra financija. smatra Estulin. # # U knjizi je Estulin pokazao da je skupina Bilderberg postala svjetska vlada u sjeni koja u potpunoj tajnosti. Sustav Bilderberga je dinami an i mijenja se s vremenom. guvernera federalnih rezervi. no cijeli paket promjena. Estulin upozoraba da u svijetu me unarodne ekonomije postoje oni koji upravljaju doga ajima kao to postoje i oni koji na te doga aje reagiraju. godine. ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici. Svaki sastanak skupine ima za cilj stvoriti plemstvo namjere izme u pripadnika europske i sjevernoameri ke elite. U ovom se trenutku definitivno nalazimo na prekretnici. Na sastanak su tada do li Barack Obama i Hillary Clinton. To je virtualna paukova mre a koja ispreple e financijske. godine skupina Bilderberg sastala se u Chantillyju u Virginiji. Danas. Posebno se referira na zapadnu Europu. Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bilderberg i predsjednika SAD-a. potpredsjednika SAD-a. mo e izgledati kao blago odstupanje. direktore vode ih bankarskih tvrtki. 2008. Tamo su bili i direktori Washington Posta. obja njava Estulin. Ta oligarhija predstavlja privatni kriminalni poduhvat s pipcima koji se prote u diljem svijeta. kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima.

magazina Time. $ . do 17. O igledno. Chantilly. do 11. danskog Jyllands Postena i asopisa Ekonomist. Prava demokracija na djelu. nitko od tih medijskih efova nije smatrao va nim da objavi kako su budu i predsjednik SAD-a i njegova glavna suparnica bili nazo ni na tajnom sastanku s najva nijim svjetskim mo nicima. Bio je to rezultatvi e od 10 godina rada na infiltriranju u sastanke Bilderberga. Poput mno tva organizacija. Veoma lako se te tvrdnje mogu provjeriti u raznim arhivima na internetu koji datiraju prije tih doga aja. dru tvo se sastojalo od pojedinca ili veoma male skupine koja je bila u sredi tu. Otkrio je da je godine 2006. Kako ka e. David Rockefeller i ostali ameri ki predstavnici Bilderberga rekli su Obami kako je predsjedni tvo njegovo dok ga ne izgubi . godine predvidio je da e nafta dosegnuti cijenu od 150 dolara po barelu. predstavnici vode ih svjetskih medija tako er su za to znali jer su bili ondje.York Timesa. svibnja do 3. Za to to nisu objavili? Zar to ne bi trebala biti glavna vijest na prvoj stranici? Ali ne jer medije kontroliraju najmo niji ljudi na svijetu koji pripadaju skupini Bilderberg. Otkrio je i stvari koje su bile povezane s nacionalnim izborima u Njema koj. hotel SeeHotel Überfahrt. Stresa. Hotel des Iles Borromees. do 8. organizirao tajno dru tvo koje je nazvao Dru tvo inicijacije. lipnja 2006. stvorio je vanjski krug Dru tva inicijacije. Kao to je Estulin izjavio u mnogobrojnim radijskim intervjuima te godine. lipnja 2008. Nazvao ga je Udru enjem pomo nika koje je bilo poznato i kao Skupina okruglog stola. Kanada 31. godine. Hotel Ritz-Carlton. svibnja 2005. U suprotnom netko e drugi postati predsjednik. poma u mu ljudi iz tajnih slu bi. SAD 14. le Mondea. to je veoma dobro predvi anje. Njema ka 8. Hotel Astir Palace. agent bankarskih interesa Rothschilda i povjerenik Cecila Rhodesa. Hotel Brookstreet. Lord Milner. do 8. Hotel Westfields Marriott. Ottawa. Turska 5. francuskog le Figaroa. Na kraju knjige prilo io je nekoliko zadnjih izvje taja Bilderberga i njihove zaklju ke. te zapadni i isto ni Europljani. Gr ka ini se da je u novije vrijeme sve po elo kad je Cecil Rhodes 1891. No. Virginia. LOKACIJE NEDAVNIH SASTANAKA Evo i popisa nekoliko posljednjih sastanaka skupine Bilderberg: 3. Wall Street Journala. skupina Bilderberg raspravljala u Kanadi o uni tenju ameri kog i panjolskog tr i ta nekretnina. To je zna ilo da e Obama biti predsjednik bude li radio sve kako treba. lipnja 2007. Financial Timesa. zar ne?. el Paisa iz panjolske. Amerikanci. Zahvaljuju i informacijama koje je dobio s tog sastanka u Njema koj iz 2005. lipnja 2004. Istanbul. Atena. do 6. Nafta je to ljeto dosegnula cijenu od 147 dolara. Tu je informaciju Ustulin objavio u panjolskoj verziji svoje druge knjige koja je objavljena u rujnu 2006. Italija 5. Rottach-Egern. Godinu i pol dana kasnije tr i te se sru ilo a ekonomija pala na koljenima. Skupina Bilderberg odabrala je Angelu Merkel kao budu u kancelarku umjesto Gerharda Schroedera. njema kog Die Zeita. svibnja 2009. zar ne? Daniel Estulin se uspio ubaciti na sastanak skupine Bilderberg u Njema koj 2005.

ne e biti potrebno ubiti sve te ljude. plan Bilderberga zadire u mnoge pore dru tva. to se odnosi na novinare i Ameri ko udru enje slobodnih novinara (AFP). tog trenutka postajete ovjek njihova tr i ta jer to udru enje predstavlja desno krilo ameri ke politike i nadmo i bijele rase. Ameri ki i europski znanstvenici procijenili su da na planet maksimalno mo e odr avati dvije milijarde ljudi. Novac ne mo e jednostavno ispariti u zrak. Upravo se to dogodilo tijekom Velike depresije koja nije bila ni ta drugo nego prijenos bogatstva u ruke najmo nijih ljudi. To se odnosi na ljude koji e ostati bez domova. pa tako i u one koje generalno smatramo pozitivnima poput nevladinih udruga. to zna i da bi na Zemlji ostalo ne to manje od dvije milijarde ljudi. Naravno. vlasni tva i investicija. (Koja glupost. Prema Estulinu. To je na in na koji to funkcionira. Godine 1974. To se naziva transformacijom bogatstva . On samo razmijeni strane. Izgladnjivanje je definitivno svjetska politika. No. Da se ne bi pretjerano zanosili mnogim domoljubnim pokretima u SAD-u. Dokument jasno govori kako je svjetsko stanovni tvo izme u 1974. Godine 1921. britanski ekonomist John Maynard Keynes. kada se skupina Bilderberg sastala u Njema koj. Pitao je svog dobrog prijatelja koji obna a va nu poziciju u Svjetskoj banci da mi to objasni. ka e Estulin. novca. Pogodimo tko su sponzori AFP-a? Tko pla a mno tvo njihovih ra una? Rije je o CIA-i. Bila je izre ena u sli nom kontekstu povezanom s krizom nedostatka energije. Posljednje procjene govore o pet milijardi ljudi. Ako jednom i uspijete objaviti takav lanak zauvijek ete biti diskreditirani u o ima vode ih medija. Rekao mu je da se uni tenjem svjetske ekonomije mo e uni titi potra nja . Jednom je izjavio kako se ameri ka vlada u sjeni krije upravo u toj organizaciji. Lord Winston bio je predsjednik Vije a za me unarodne odnose. to ne zna i da e Rockefelleri i ekipa ostati gladni. a usmjerena je na stvaranje tehnokratske vlade u kojoj e unutarnja i vanjska politika biti pod injene me unarodnoj ekonomiji. Krajnjim ciljem skupine Bilderberg Estulin smatra provesti revoluciju bez prolivene krvi. Primjerice. Bit e dovoljno da ih izgladnite do smrti. povjesni ar ekonomije Arnold Toynbee te simpatizer nacizma i biv i ameri ki ministar vanjskih poslova John Foster Dulless izmijenili su Skupinu okruglog stola u javno formalno vije e koje je sada poznato kao Institut me unarodnih poslova. uskoro ete saznati da nitko ne eli imati posla s vama. zavjerenici su odlu ili podijeliti Institut me unarodnih poslova u ameri ku podru nicu Vije e me unarodnih odnosa te britansku podru nicu Kraljevski institut za me unarodne poslove. a u Estulinov rukama se tako er na ao dokument kojega je William Engdahl dobro predstavio u knjizi Sjeme uni tenja . Estulin pi e kako je prije dvanaest godina u jednom izvje taju Bilderberga vidio izraz o zahtjevu za uni tenjem koji tada nije razumio. Ima tu i smanjenja populacije. Zanimljiv koncept. ka e Estulin. Revolucija je zamislila vladaju a klasa. Novinari prisustvuju sastancima du e od bilo koga. U intrevjuu u hrvatskom izdanju asopisa % % % % . nije vidio istu sintagmu. kao to se vidi na primjeru Afrike. godine potrebno umanjiti za 3 milijarde ljudi. ukoliko elite objaviti istra iva ke lanke o skupini Bilderberg kao nezavisni novinar. Naime. u njih su se odavno ubacili agenti Bilderberga. ka e Estulin. Vjerojatno o tome ne bi razmi ljao detaljnije da prije etiri godine. Nixon i Kissinger potpisali su dokument ameri ke vlade o studiji rasta stanovni tva.) No. Kada AFP po ne objavljivati va e novinarske lanke. i 2050.Pukovnik Edward Mandell House.

to je bila i vojna operacija podr ana od Ujedinjenih naroda. Bez patnje ne bi bilo ni humanitarnih akcija. Ameri ki narod dobivao je dnevnu dozu slika u luksuznim propagandnim magazinima koje su prikazivale patnju. Kori tena je masivna infrastruktura iz Nairobija i Kenije koja se prelila u ju ni Sudan. kao i na po etku tih humanitarnih kampanja. Operaciju je koordiniralo 35 glavnih zemalja lanica UN-a uz ostale zemlje i organizacije kao to su UNICEF. . UNHCER i USAID. Malo je re i da je bila rije o divovskoj operaciji. prodaja ide jo bolje. Eritreja i Kongo jo su uvijek u jadnom stanju. ovako izgleda stvarna slika. Ne tako davno pitao sam svog prijatelja iz CIA-e za to se njihov pristup nikada ne mijenja. Sudan. Novinari prate doga aje. pro irila se 1998. To je dio zapadnog imperativa geopoliti ke kontrole. Uvijek je bilo tako. koja je trajala vi e od sedamnaest godina. Tako to izgleda u Africi. Diljem Sudana. Svi su se natjecali da dobiju dio multimilijarderskog nov anog kola a. Bez humanitarne pomo i ne bi bilo ni mjesta za tajne obavje tajne operacije.Nexus to je objasnio ovako: Svi misle da znaju kakav se u as doga a u Africi. Taj me unarodni program humanitarne pomo i ko tao je nekoliko milijardi dolara. Operacija OLS utemeljila je golemo upori te u ju nom Sudanu s nepreglednim brojem humanitarnih agencija koje su se me usobno borile da osiguraju goleme pla e svojim lanovima. glad i mrtva tijela afri ke djece. Glad i u as postali su proizvod poput skupog nakita. No. Kako je mogu e da je humanitarna akcija takvog opsega. ICRC i Svjetska vizija. WFP. Na internetskoj stranici Ujedinjenih naroda pi e kako je operacija OLS spasila ivote i pomogla stotinama tisu a ljudi . Ne smijemo zaobi i ni religiozne organizacije i donatore. godine. FAO. Uklju ene su bile i nevladine udruge u koje spadaju OXFAM. Rusiji i Ju noj Americi. No. Novac slijedi vijesti. da li je u kona nici zaista ne to napravljeno? Na vrhuncu operacije Sudan je dobivao milijun dolara dnevno. Neke od tih kr anskih i humanitarnih udruga bile su uklju ene i u trgovinu oru jem za Sudansku oslobodila ku vojsku. Sve je navodno dizajnirano za rtve rata u razorenom Sudanu. New York Times i New Yorker udru ili su svoje snage kako bi zatra ili od ameri ke vlade i Ujedinjenih naroda da u ine ne to . Etiopija.67 milijardi dolara za njegov spas? Rije je o nemilosrdnom i skrivenom iskori tavanju daleke zemlje koja je poslu ila humanitarnim agencijama i golemim vladinim aparatima. Za to mijenjati stvari koje uvijek funkcioniraju? & Henry Kissinger ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga snimljen tijekom konferencije u talijanskom hotelu 2004. WHO. toliko podbacila? S ime se Sudan mo e danas pohvaliti nakon to je potro eno 6. Barem tako misle. koji je bio uni ten ratom i drogom. No. Ako situacija izgleda lo ije. U izopa enom svijetu prisutnost zemalja na afri kom tlu postala je neophodna za opstanak sudanskog naroda koji od njih nije ni tra io pomo . a nevladine udruge slijede novac. pa su se takvi zrakoplovni transporti organizirali zajedno s prijevozom hrane i lijekova. Njegov odgovor bio je kratak i jasan. CARE. godine operacija ivotna crta (OLS). Katastrofe su dobre za posao. Svaka dnevna soba dobila je svoju porciju.

David Rockefeller (lijevo) jo jedan ivahni star i - jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tijekom sastanaka u Njema koj 2005. godine.

Fotografije policijskog osiguranja tijekom sastanaka skupine Bilderberg. Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.000.000 dolara

Uhi enje fotografa koji je 2006. godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.

One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. Mladic's soldiers selected out artists. in effect. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). writers. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina. Over a million books and 100. Serb. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures ." Ironically.Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri On the Charlie Rose Show. 1995. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. In Mostar. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques . Arabic. A few objects. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. the ancient heritage of Trebinje. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. systematically. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. the Karadjoz Bey Mosque. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). teachers. Persian. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat. the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. In places he couldn't occupy. Mladic's troops annihilated. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. another city in Herzegovina. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia. Turkish. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. entire historical districts. as well as the regional archives of Herzegovina. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. Sept 14. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. Muslim. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture./1/ .000 manuscripts and rare books were burned. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops.

you can. You can build the concentration camps and killing centers that are now being exposed before the world at the UN War Crimes Tribunal in The Hague. claim these the culture never existed in the first place. Mladic targeted the vibrant. concentration camps. the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. You can kill people and you can dynamite mosques or desecrate cemeteries. between Croatia and Serbia. why not divide Bosnia. After the people have been "cleansed" (killed or driven into refugee camps) and their monuments have been destroyed. as Kissinger and General Mladic wish. cultures are hard to kill." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. There was no "African culture". and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096. As with South Africa and the American Indians. powerful. so with Bosnia. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. advocates of religious apartheid in Bosnia. There was no Native American Culture so why not put the American Indians on reservations or "ethncially cleanse" those who refuse to go to the reservations? There is only one problem with Kissinger's statement and his plan. could declare: "there is no Bosnian culture. The very survival of the American Indian culture is testimony to that. shells. they said. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? The same approach was used during the extermination of the American Indian nations. And at a time when extremists of all sides in the U. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. and mass-killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture." And if there is no Bosnian culture. But you cannot kill the spirit of a great culture. such as Henry Kissinger. gives the lie to Kissinger. rapes. separation of . like Kissinger. And the perseverance and survival of Bosnians. are demanding apartheit. All the bombs.S. The idea is absurd. Present-day South Africa is testimony to that.Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason.

MLETACKO PLEMSTVO . 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette.Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u . Bosnian culture is sending us a message. religions. Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. PA: Community of Bosnia Foundation. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. 2 For one example of the Bosnian response to destruction. then we are Bosnians. WHY BOSNIA (Pampleteer's Press.S. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia.races and religions. an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo. see Noel Malcolm. In the United States.BILDERBERZI Rockefeleri . 29 no. If we insist that people of different races. the betrayal by Croat extremists.KAZARIJA . The exhibit is being displayed at various places in the U. we are Bosnians. by Aida Musanovic. 1995. one of the artists. 1994). and the lie by the likes of Henry Kissinger. manuscripts. BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press.bosnia on October 14. Frescobaldi. For a historical overview. pp. 1993).Bosnian culture survives the overwhelming destructiveness of the Serb army. and backgrounds share a common culture and build a united nation. religion. we will not likely be able to save our own culture /3/. and religious and racial wars--at a time when some people are saying "American culture doesn't exist"-. 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art. 1 (July 1995). religious. "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. Savoy . For information on the war on Bosnian culture. see Sarajevo Expo 92. and racial ghettoes is not a solution. Michael Sells 1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt. LEVITI . 41 minutes (Haverford. and other testimonies to their cultural heritage. then we are Bosnians.current-events. and background can work together and build a common culture. see Andras Riedlmayer. 1994). vol. Rotshcildi. the collaboration with the genocide by the NATO nations which could have stopped it in 1992. if we want a society where people of different races.

Nov arskom poslu u io se u obiteljskoj tvrtci Wolfa Jakoba Oppenheima u Hamburgu. rabiv i pritom kapital od grofa Wilhelma IX. kada su preko njegove banke. grof od Hessena i Kassela (1785. Ku e u Judengasseu tada nisu imale ku ne brojeve. Obitelj Mayer ivjela je generacijama u ku i Haus zum Roten Schild (Ku a kod crvenog tita) po njoj su dobili ime Rothschild.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild Osniva Rothschildove me unarodne bankarske dinastije koja je postala jedna od najuspje nijih obitelji u poslovnom svijetu. i le isplate iz Britanije za nadnice hesenske pla eni ke vojske.. kada se po eo baviti isto bankarskim poslovima za princa Wilhelma koji je uskoro postao Wilhelm IX. vladarske ku e Wilhelma IX. Njegovi preci.acknobil05.). Po eo je poslovati kao mjenja nica i trgovina rijetkim kovanicama ( u to doba u opticaju su bili vrlo razli iti zlatnici i kovani novci). ali to nije nimalo utjecalo na Rothschildove poslove. ameri ki poslovni magazin Forbes stavio ga je na 7 mjesto u svojoj anketi o 20 najutjecajnijih poslovnih ljudi svih vremena. ve razne oznake ( titove .kvadrilionima dolara. njema ki idovi ivjeli su po danas znanim podatcima. koji mu je postao pokrovitelj. barem od sredine XVI. usput su ga nazvali osniva em me unarodnog nov arstva. Rothschildov posao se pove ao.. (pa Wilhelm I. Na po etku XIX. pro iriv i posao na investiranje u nov arske fondove u Londonu. Ratne prilike su mu ak i le na ruku. 1763. obitelj se preselila u Haus zur Hinterpfann (u Judengasse) u kojoj je otac Amschela Mayera. Poslovno je osobito oja ao nakon Francuske revolucije. Napoleon je zauzeo Hessen. u ulici Judengasse. 1664. u idovskom getu u Frankfurtu. uspio je ste i povjerenje princa Wilhelma od Hessena.Schild). 1806.bibliotecapleyades. on je nastavio poslovati kao njegov bankar. Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga. se vratio u Frankfurt i otpo eo vlastiti posao.) . . Mayer Rothschild Amschel je toliko oja ao svoju poziciju glavnog me unarodnodnog bankara. da je po eo izdavati vlastite me unarodne zajmove. http://www. god. Amschel Moses Rothschild imao maloprodajni du an (zalogajnicu) i trgovinu devizama (kovanicama). jer je profitirao od uvoza . st.. Grof Wilhelm pobjegao je u Schleswig-Holstein. 2005. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. st. kao protumjeru zbog Wilhelmove podr ke Prusiji.net/so.

i osnovao banku u londonskom Cityu. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. koji prolazi i preko Balkana. pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. Sina Salomona poslao je u Be .. Sve je po elo sa tre im sinom Nathanom Mayererom Rothschildom kojeg je 1798. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. umro je 19. koja je vrlo brzo postala jedna od najmo nijih financijskih institucija Europe . 1817.N. Najmla eg sina Jamesa poslao je u Pariz 1811. s 20. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. Rothschild & Sons. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. M. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta.000 £ kapitala. ne slu ajno. u kojem je preuzeo Frankfurtsku banku. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku.prekomorskih dobara (preko Engleske) i tako u ao u rizi ni (politi ki) posao kr enja Napoleonove kontinentalne blokade. da osigura djelovanje u Austro-Ugarskoj. Sve je po elo krajem 18. rujna. Pari kog kluba. sklopio je formalni partnerski ugovor s svoja tri najstarija sina. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. rasporedio u pet razli itih dr ava. da tako oja a sposobnost obitelji da djeluju irom Europe (bez obzira na politi ke okolnosti). treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. i time omogu io obitelji Rothschild nesmetano poslovanje u tada njoj vrlo podjeljenoj i zara enoj Europi. 1810. Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. da poradi na uvozu tekstila. 1812. najve eg financijskog . te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. posthumno je dobio plemi ki naslov od Austrijskog cara. ostao je u Frankfurtu. To im je omogu ilo da kreditiraju britansku Wellingtononovu vojsku u Portugalu (za Napoleonskih ratova). na ime toga domogli su se velike koli ina zlata u ime britanske vlade. Taj vlak. Londonskog kluba. Mayer Amschel Rothschild. poslao je u Englesku. TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. Mayer Amschel Rothschild najpoznatiji je po tome to je svojih pet sinova. Mayer Amschel Rothschild. u Frankfurtu. Tim novcem je on osnovao je prvu inozemnu tvrtku porodice Rothaschild.. Nathan je dobio britansko dr avljanstvo 1804. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. Najstariji sin Amschel Mayer. st. Sina Carla (Calmanna) poslao je u Napulj (tada mo niji i utjecajniji grad od sjeverno talijanskih gradova) da osigura poslove po talijanskim dr avama.

Amschel je imao pet sinova. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. Karl u Napulj. Ono to je vrlo indikativno. Edmund Rothschild (1916) Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. sinom Jacoba Rothschilda. Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. Nathan u London. Sinovi i njihovi potomci su za nepunih dvjesto godina u potpunosti pokorili i podjarmili zapad.centra u EU. James u Pariz a peti sin Amschel je ostao u Frankfurtu. Tako su postavljeni temelji "Pax Judaica". U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundland Development Corporation) korporaciju u Kanadi. nizozemske bankarske grupe. je. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). Glavnu rije vodi englesko-francuski tim Rothschilda na elu sa Nathanom. Sir Evelyn De Rothschild (1931) . Salomon je oti ao u Be . da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN-AMRO. Engleski tim predvode vreme ni Edmund i Ev elyn sa mladim Nathanom. Marcus se nalazi i na elu BBC -a. koje je rasporedio irom Europe. a francuski. Guy Rothschild sa sinovima Davidom i Eduardom.

Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!).Kum Crnog Plemstva. Nathan Filip Rothschild (1971) . vo a internacionalnih cionista. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). vo a Illuminata. S druge strane. Peter Mendelson. Peter Mendelson je aktualni ministar V. ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons. i ustupanju vode ih pozicija u istim.. investicijske banke iz Londona. glavni bankar Vatikana. Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona.. Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton. U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu. i kontrolor svjetske opskrbe novcem. Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". desna ruka kraljice. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. godine). jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. obrade i distribucije dijamanata. Daily Telegraph. i "Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. vlasnik Izraela.

Mittali.. "Atticus Capital". "British Petroleum". Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok. pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. "NM Rothschild". ekonomske. od koga je naslijedio bezbroj poslovo a.. ðukanovi . brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro . Za tu svrhu. "Vanco". medijske i vojne institucije irom svijeta. Britanije.). na usluzi su mu. David Rene Rothschild (1942) . Berezovski..Otac Jacob Rothschild Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. pored zapadne nomenklature u okviru EU. "JNR Limited". "Trigranit". NATO-a. agenata. utjecaj na vitalne politi ke.. Kompanije i korporacije "RIT Capital".

Francuska dinastija Rothschild. sinovi Guya Rothschilda. Rothschildi u Hrvatskoj Za razliku od ostalih dr ava Balkana. Uzroci lihvarskih kamata izgleda sezu sve do Egipta. Eduard Rothschild (1957) Davidov polubrat Eduard je tako e lan investicijske banke. U tom smislu. Nalazi se na elu "Rothschild & Cie Banque". David se nalazi na elu NM Rothschild grupacije. godine. . predstavlja bo nu podr ku britanskom trijumviratu. pojavljuju se David Rene i Eduard Rothschild. kontrolira ugledni francuski list "Liberation". Nalazi se na elu "Imerys". koja je podijeljena izme u engleskih i francuskih Rothschilda. metalur ke kompanije koja je u vlasni tvu Rothschilda od 1880. Hrvatsku Rothschildi okupiraju prete no iz Ma arske (Austo-ugarska. Babilona i Sumera. Pored toga. Preko Unicredit i Intesa banke preuzeli su Zagreba ku i Privrednu banku. koju je osnovao James Meyer. prve masonske lo e u Hrvatskoj su organizirane iz Ma aske) koja predstavlja bazu irenja hazarske dinastije. uticajne investicijske banke u Zapadnoj Europi.

mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve kontrole. kamate na depozite iznose od 12% na vi e. Kako bi privukli klijente. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. bez imena i bez slike. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane. IOR se po eo ra ati za vrijeme rata. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus. crkva i diplomacija. U oblasti telekomunikacija je prisutan T. nema fizi kih altera. koja je i la preko Vatikana. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino.. Osnovan je konzorcijum Ingra-Trigranit (Ingra. Pri izvr enim nov anim operacijama. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite. Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. 1941 godine.. Nema fizi kih altera.U Hrvatskoj je Soro manje prisutan nego u ostalim zemljama. Hazar). KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA IOR je jedna vrlo specijalna banka. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na. kao identifikacijska isprava.na elu je Igor Openhajm. ima hiljadu raznih ogranaka. Profit.Mobile. ne isporu uju se nikakve potvrde. kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella.Bog Bankar". zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61. druga zna ajna Rothschildova kompanija u hrvatskoj privredi je Trigranit. ekovi ne postoje. sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital. Samo trenutak nakon otvaranja ra una. tako e. . Veliki dio ruralnog podrucja du Dalmacije vec ima svoje kupce. Jedino sjedi te je u Vatikanu. odnosno dobitci idu u "religijske namjene". ali zato ima puno klijenata. Pored MOL-a koji je preuzeo naftnu kompaniju INU. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem. Trigranit. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. ali ele pro i i biti neprimje eni. nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige.6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. ima ambiciozne planove na hrvatskom primorju. "Roberto Calvi . Naja i adut iz nevladinog sektora je arko Puhovski. Taj konzorcij je vlasnik rukometnih arena.

Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi. a njega ine petorica laika i generalni direktor. porijeklom iz cijelog svijeta. Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkomda od IOR-a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. Richard Nixon. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca. oprali su milijardu dolara mafija kog novca. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala. donijelo je tako er veliki broj rtava.. slu ajevi Banco Ambrosiano. njome i upravlja. otvorena je u drugom svjetskom ratu. zavr avale su na loma i. prevare i korupcije. ubojstva Calvija. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. Vrijeme crkvene inkvizicije. najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama. Samo izmedju 1971 i 1973 godine.. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. . a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama. Podsjetimo se.O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna. me u njima i mnogi znanstvenici. a koji su bez financijke stru nosti.. investira. Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine. banka je od samog nastanka upletena u velike skandale. onda je njihov broj najmanje va an. aktivno operira na svjetskom tr i tu. 1400-ih godina. Joe Doto (mafija ki boss). ili je bolje re i i ta. skuplja dobitke. Sindone. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli.. li nosti koja zapravo na kraju krajeva. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj er trgovine robovima i i Europskog kolonijalizma. Kada se radi o ogromnom broju rtava. Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni..Kennedy. osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda.. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M. Vatikanska centralna banka. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa. igra na burzi novca. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara. oru je.. Pouzdano se zna da je kroz povijest.

Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije. Coca Cola. Chrysler i Boeing. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide iratne zlo ine. Urugvaja i Paragvaja. vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa. a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet iz humanih -a razloga. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine. a po inje uloga mafije. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi. IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima. . za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland. zvali su Hitlerov Papa. u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). Izme u 1968 i 1969 godine. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana. Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to.Papu Pia XII. ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom. koji je otvorio tu sredi nju banku. aristokraciji i mafiji. te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. naj e e preko vlastitog teritorija. Krajem ezdesetih godina. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge). jo je jedan dio sramne povijesti. Roberto Calvi-em i Michele Sindonom. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe. Licio Gelli-em. IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. "The Vatican connection". te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM. delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani. preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. Kolika je njihova ukupna vrijednost. u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank. Po zvani noj izjavi Vatikana.

trebao izdvojiti 1159 miliona dolara. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. sa d epovima punim kamenja. Ovi filmovi nisu preporuceni za djecu i one slabijeg zeluduca.U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa..com/tvpopup/Prefs. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. Ovako idovi kolju ivotinje (kosher) i na takvu hranu se placa dodatni porez. u kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme. http://www.asp?video=agri_long Ovo su oznake za kosher meso: .. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a. Na alost. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara. http://www. crne rupe.petatv. Vatikan se iz bankrota. ve i pripadnici masonske lo e P2.petatv. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars. bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame).. Marcinkus.uk/business/2. likvidatora Bance Ambrosiano. zivotnje umiru u agoniji. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti.guardian.co.com/tvpopup/Prefs. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav. koja je u stvari upravljala zemljom. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano.deo=agri_short http://www. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona.ly. ef IOR-a...

Protokoli nisu djelo . Member. CENT.posebno i znano djelovanje Henrya Kissingera i mnogih drugih ne idova u toj sprezi. Member i COSMOS Member). kolovoza 1921. Op e je poznato da kad god masonerija zapadne u pote ko e u javnom ivotu nekog dru tva (planovi joj bivaju osuje eni).Bilderbergeri..koju je u nastavcima priredio i preveo Kazimir Cettin za va tjednik od broja 27 d o zaklju no 29. Vance . koji je u tri navrata (16. osobito kad su i masoni dobrano u sve upleteni. Tada se iz Carigrada javljao neki "dopisnik" Timesa.C.. Danas se mnogo toga vi e ne mo e tajiti . . Starost se Protokola procjenjuje na otprilike 300 godina. Sli no je bilo i u Velikoj Britaniji. L. kad asu Protokoli tiskani. 17.Protokoli Sionskih mudraca su autenticni Prikaz knjige .Sergio Romano: "I falsi protocolli" .. Tako sada biva i u Italiji. javlja se neki spasitelj koji se odmah okomljuje na Protokole dokazuju i da su obi an falsifikat. R. Dir. T. i zato treba zavarati javnost. u kojoj se nezaustavljiv val afera korupcije i malverzacije odvija pred o ima talijanske javnosti kao prepoznatljiv sinopsis osnova iz Protokola.) nastojao "senzacionalno otkri e" proglasiti "glupom izmi ljotinom". potaknuo me da iznesem dokaze u prilog autenti nosti Protokola. Tijekom vremena su dopunjavani. Devet poznatih krugova iluminista i njihovih lanova (Cyrus R. F. ali identitet sastavlja a i redaktora uvijek je uvan u strogoj tajnosti. C. i 18.

Dumas.Emissary publications. Protokoli su prvi **** tiskani u Rusiji 1905. obljetnica. naravno.1-2: 42. J. britansko izdanje ras lanjeno na paragrafe. jahao je u Pariz nose i u torbi spise za Velikog Me tra Velike masonske lo e u Parizu. Godine 1992. Bavarska je vlada razaslala te spise vladama Britanije (spajanjem londonskih lo a u Veliku lo u na Ivanje 1717. Razna su stajali ta glede podrijetla Sionskih protokola.Novus Ordo Seculorum (One World Government = OUN. ve skupine koja ima za krajnji cilj . Nakon toga uslijedile su brojne racije i kod kompromitiranih iluminista prona en je dodatni materijal koji je otkrivao dalekose ne planove s jako pogubnim posljedicama po itav svijet. Webster . Bizaran doga aj iz 1785. koji su se odnosili na kasniju francusku revoluciju (1789. Protokoli su povijesno potvr ena stvar. a zatim je predana bavarskoj vladi. Najbolje se o tome izrazio obra enik na katoli ku vjeru Robin Zolli. London 1820. P. Francuske. Ove metode bile su u opticaju 1901. koji govore o dolasku obe anog Mesije. potvr uje neprijeporno postojanje dijaboli nog plana za osvajanje svijeta . Scott-Poter.& B. Dakle. jer kako je re eno " idovstvo je u masoneriji prepoznalo jedan od instrumenata bitnih za ostvarenje sna o op oj svjetskoj vladavini".: (213) 794-3400). pionir automobilske industrije. pod naslovom " idovska opasnost".idovskog naroda. Box 642. kad su Nilusu protureni spisi. World Revolution & Secret Societes and Subversive Movements by Nesta H. a kopija tog ruskog izdanja uva se u "Britanskom muzeju" knjiga u Londonu. instrumentalizirana organizacija). kolovoza 1921. u interviewu "New York Worldu". u kojem ka e: "Protokoli potanko iznose ciljeve bolj evizma i primijenjene metode. by Sir W. Dok je jahao Ratisbonom (Regensburg) po olujnom vremenu grom ga je usmrtio i torba sa spisima do la je u ruke mjesnog redarstva. South Pasadena. lipnja 1993. ali osobno mislim da nije va no tko ih . kako je to navedeno u Protokolima "Agentur". velja e. u pivnici "Goose and Gridrion" i slu beno je zapo ela djelovati britanska masonerija. pa iznosim slijede e injenice. Me utim.: "Ujedinjenim narodima prijeti opasnost da postanu instrument ameri kog imperijalizma za rje avanje svjetskih problema". proslavljena je 275. tiskano 27. ka e: "Jedino to mogu re i jest da se Protokoli u cijelosti uklapaju u ono to se sada doista doga a". 1-4). Lord Sydenham poslao je pismo "Spectatoru". Poljske i Rusije. str.zavladati svijetom i pod initi ga svojim interesima. Lanze. lipnja 1992.. kad je rekao da opreke koje stoje izme u idova i kr ana proizlaze isklju ivo iz razli itog tuma enja biblije. tekli iluminista iz Frankfurta. Henry Ford. svi su se oglu ili o te spise. Zbog kompromitacija zapisi su djelomice preina eni da bi se odgovornost lak e mogla prebaciti na vo e idovskog revolucionarnog pokreta u Rusiji. Tel. O. 1921. Po ruskoj verziji britanski novinar Victor Marsden priredio je 1921. Williams.). 5) Njema ke. California 91030. i kao takvi spisi su podmetnuti ruskom profesoru Sergiju Nilusu. 17. U prilog tvrdnji ide i izjava biv eg francuskog ministra vanjskih poslova Dumasa dana u Parizu 17. Bolj evizam je tada bio marksisti ki komunizam i nije bilo nado lo vrijeme za oru ani prevrat". Za ostvarenje tog plana sionski su se mudraci u pro losti nadahnjivali tekstovima Izajije proroka (60. kao diplomat okoli a kao ma ka oko vru e ka e. Godine 1875. Iluministi su se ve ranije bili stra no uznemirili i zabrinuli kad su Sir Walter Scott i povjesni arka Nesta Webster u li u siguran trag zavjera iz doba francuske revolucije. ali bez obzira na protok vremena Protokoli u osnovi ostaju onakvi kakve ih je objelodanila i tiskala Bavarska vlada (The Life of Napoleon Buonaparte. odr an je kongres u Lausannei na kojem je donesena odluka o stapanju "Sveop eg idovskog Saveza" i m asonerije. o emu je kra u vijest donio ameri ki tjednik "Time" od 22. tako da sadr aj bude itak i pregledan. Austrije.. ali stvarnost je ve davno ta da su UN.

Svejedno su istra ivanja L.. odlu no rekav i njenom autoru: "Objavi. Njega ne treba dr ati slu benim dokumentom neke idovske organizacije ili skupa. koji su pobijali vjerodostojnost Protokola... Fry odigrala veliku ulogu u pravilnoj ocjeni Sionskih protokola i spoznaji o mizantropskoj ideologiji njenih tvoraca. koja je postojala u granicama op e ideologije. sazivaju sjednice na kojima uporno razra uju pitanje o "borbi s antisemitskom . Golemu zahvalnost izra avanu Rusima u SAD-u.. a tako er i prepiska sudionika tog procesa.. koji je poslije nazvan Sionskim protokolima (ili protokoli sionskih mudraca). Nije uzalud Ginzberg odustao od tu be da joj se sudi shva aju i da e silna javna rasprava o tom djelu dovesti do nepo eljna publiciteta tajnih planova judaisti ko-talmudisti koga svjetskoga poretka. Trostupanjske komisije. Svjetskog foruma (Fond Gorba ova). Rade i na knjizi. koji se vodio na temelju tih protokola.. Veliki svetac blagoslovio je izdanje knjige kojoj su bili prilo eni Sionski protokoli..je sa inio. sionisti kih. Po svoj prilici su Sionski protokoli sa injeni me u najradikalnijim idovsko-talmudisti kim i masonskim vo ama i odra avali su njihova potajna o ekivanja glede vlasti nad cijelim svijetom i politi ke uspostave u odnosu na ne idove. stolje a. pismohrane Svetotrojskog manastira (ASTM . ne usu uju i se povjeriti tajnu niti tiskarskom stroju. Metropolit Petrogradski i Lado ki Ioan (Sni jov) Za uskog pravoslavnog ovjeka pojava Sionskih protokola u Rusiji blagoslovljena je imenom svetog pravednika Ioanna Kron tadskog.....Stanford. stolje a sa zastra uju om to no u podudara s ambicijama koje su sadr ane u tom dokumentu. Autor zahvaljuje svim osobama i organizacijama koji su se potrudili u svezi s potragom dokumenata i materijala na temelju kojih je knjiga napisana i iza la na vidjelo.biv i Specijalni arhiv SSSR). Po etkom 30-ih godina me unarodne judaisti ke organizacije. Bilderbergskog kluba.Georgedonavillea. nastao je u drugoj polovini 19. a koji su bili uvani u pismohranama Rusije i SAD-a.. Osobitu zahvalnost autor upu uje kustosima Dr avnog Arhiva Ruske Federacije (GARF) Sredi nje pismohrane povijesno-dokumentarne zbirke (CHIDK . pismohrane Guverovskog instituta (AGI . koja nam potvr uje da su izjave svjedoka i stru njaka. Dokument. u prvom redu "Sinovi saveza" i sionisti. prenosili su ih iz ruke u ruku u rukopisu. knjigu e itati i kupovati"[1]. Masonska lo a "B nai Moshe" (?) (Fry ju naziva "Bne-Moj e") nije prema Sionskim protokolima imala druga iji odnos od drugih idovskih masonskh lo a. koju su propovijedali Sionski protokoli.. pomogli upoznati se s djelatno u i osobnim sastavom me unarodnih idovskih... lo e Bnai Britha.. SAD). Otprilike tijekom tri desetlje a Sionske su protokole dr ali u strogoj tajnosti. Nadalje u nastojati izlo iti nastanak ovog zagonetnog dokumenta. Osobitu vrijednost imaju materijali sa Bernskog procesa. SAD). bile krivotvorene i da su ih ve unaprijed potplatile idovske organizacije. bez obzira na vlastiti rizik. uspio sam prona i podosta dokumenata i materijala u svezi s povije u Sionskih protokola koji nikada do tada nisu bili objavljen. koji su mi. nego to da se cjelokupna povijest XX.

zapo inju i istodobno dva procesa zbog Sionskih protokola. uporno tra io da sud donese odluku o konfiskaciji Sionskih protokola i knjiga Zur-Beeka i Fritsch. godine idovski tisak i liberalno-masonska sredstva masovne informacije koja su mu bila sklona uporno pu taju glasine o predstoje oj aneksiji vicarske Njema koj. Na prvom je zasjedanju sud odlu io razmotriti pitanje o podrijetlu Sionskih protokola. Henrik Borisovi Sliozberg (1863. stav i na idovsku stranu. (1879-?).promi bom i ponajprije irenjem Sionskih protokola". Tu itelji na tom procesu bili su predsjednik idovske zajednice u vicarskoj M.07. Godine 1932. po jednog od tu itelja. Za predsjedavaju eg na tom suenju u svezi sa Sionskim protokolima bio je odre en sudac Meyer. Ipak. gdje se u to doba nalazila najmo nija i aktivna idovska zajednica. Probijanje snaga idovskih udru enja ostvaruje se Baselskim procesom. pripremati svjedoke i struk njake. dolazak Hitlera na vlast izmijenio je planove idovskih vo a. Matti i George Brunschwig predali su na Bernski sud albu s zahtjevom ponavljanja kaznenog gonjenja za raspa avanje Sionskih protokola od strane Nacionalne fronte.-1943. Ilja M. Sudsku su raspravu u biti tako odgodili do jeseni 1934.-1937. Theodor Fritsch i sam doktor Zunder (?). naredio da se do dono enja odluke zapovijedi ovrha svih preostalih 760 primjeraka Sionskih protokola. u kojemu taj znanstvenik govori o pitanju judaisti kih planova svjetske dominacije i pogre no se pozvao na rije i tokolruskoga rabina Ereinpricea (?) ("Eiserner Baren. Prvotno je provo enje procesa "protiv" Sionskih protokola planirano u Njema koj. Zatim je Zunderu bilo predlo eno kao svojedobno i Fordu. Odvjetnik idovskih organizacija. formirana je specijalna skupina idovskih aktivista kojima je bilo nare eno organizirati me unarodni proces. gotovo istodobno pokrenuta je tema o "podrijetlu Sionskih protokola". te je izjvaio u svojoj odluci da su Sionski protokoli "gruba krivotvorina".). DreyfusBrodski i predsjednik organizacija vicarskih sionista Markus Kohn. i po etkom 1933. Odlu eno je bilo izabrati tu vje taka.I.).) i Vladimir Jevgenjevi abotinski (1880. Judaisti ki su bankari udijelili idovskim organizatorima procesa znatne iznose novca za pla anje odvjetnika i ve ine vje taka. organiziranoj sjednici sudac je. godine. Veode u ulogu u pripremi procesa odigrali su Viner. Boris Izrailjevi Liv ic. Su enje je po elo u Baselu 11. da se odrekne svojih uvjerenje. Posebice su veliki novac idovske organizacije potratile . Njega je zatomila glasna zbivanja i ishodi Bernskog procesa u svezi sa Sionskim protokolima. godine idovski odvjetnik prof.-1940.07. u njihovo je ime. Trojica od njih bili su istaknuti masoni. tu enoga i suda. Ujesen 1933. Na su enje su bili pozvani prvi njema ki izdava Sionskih protokola Gottfried Zur-Breek (Müller fon Hansen). Po etkom 1933.). Na toj vje to. koji e slu beno posvjedo iti "la nost Sionskih protokola i injenicu da ih je fabricirala ruska policija". Odlu ili su provesti psotupak u vicarskoj. erikover (1881.1933. Su enje u Baselu se mnogo **** odlagalo da se na kraju ne bi ni odr alo. idovske su organizacije vje to koordinirale svoja djelovanja. godine). mobilizirati sav svjetski idovski tisak koji e o njemu izvje ivati. Osobita zada a te skupine bila je u tome da pripremi svjetsko javno mnijenje.1933. Nepobitno je da su. koji nije skrivao svoje pro idovske simpatije. 09. Da bi zapo eli taj postupak judejske su vo e kao povod uzele lanak doktora Zundera u asopisu "Eiserner Baren" (09. lipnja.

Nakon polemiziranja strana bilo je udovoljeno zahtjevu obrane. Me unarodna sionisti ka organizacija uspjela je uspostaviti vezu s sovjetskim idovima i organizirati u SSSR-u skupinu pomo nika kojima je bio dopu ten rad u tajnim pismohranima u svrhu prikupljanja materijala za Bersnki proces. Iz toga je pisma bilo bjelodano da je izme u idovskih organizatora i takozvanih svjedoka. A. da judaizam i masonstvo nisu povezani. Svatikovu napisati knjigu o "krivotvorenju protokola". bio je pofesor Baumgarten. U svojstvu "svjedoka" sa idovske su strane bili pozvani ugledni judejski i masonski djelatnici (Ch. Sliosberg (?). S.S. "Od tada. Tagre. Burvec. preko slu benih diplomatskih predstavnika vicarske u Moskvi. Osim toga. pisao je Burcev. Nikolajevskog i Burceva. Ujesen 1934. Maljantovi (1870-1939. Poput Nikolajevskoga i Svatikova i njega su financirale idovske organizacije.G. lenov i mason P. U toj su skupini radili sionisti A. Poku avaju i pripisati autorstvo Sionskih protokola ruskoj policiji. postojao tajni sporazum.N. Liv icu (?).I. Nikolajevski i Svatikov. Tijekom nekoliko mjeseci djelovanje se odvijalo pod oznakom "povjerljivo". idovski organizatori procesa nisu alili novac za pla anje "svjedoka" i vje taka. a koje je on uputio B. s dodijeljenim mu pomo nicima . Budu i da su se okrenuli sovjetskim pismohranama. Smidovi (1874. Znatan dio pismohrana ruske carske policije bio je pregledan.L. Iz Moskve i Lenjingrada na adresu Bernskoga suda stizale su knjige i preslike spisa. Bodenheimer (?) G. Materijali iz Rusije nisu uvijek i li legalnim putom. Jo prije po etka procesa idovski znanstveni institut i Kongres ameri kih idova u New Yorku. a koje su financirali me unarodni idovski bankari Warburg. sionisti su prou avali ne samo dokumentaciju ruskih obavje tajnih slu ba nego su utvr ivali rodbinske veze osoba koje su na ovaj ili onaj na in sudjelovale u irenju Sionskih protokola. Glavni vje tak tu iteljstva. koje je napisao pod pseudonimom N. B.N. Nikolajevski.). ja sam to je bilo mogu e vi e nstojao doznati sve o "Protokolima". organizatori Bernskog procesa bili su primorani priznati da ne raspola u nikakvim dokumentima koji bi potvrdili njihovu verziju.na pla anje usluga (zapravo podmi ivanja) "svjedoka".Cherikover (?). lan VCIK i CK VKP (b). M. Svatikov. do travnja 1935. Zakulisnu spletku idovskih organizatora u svezi s Bernskim procesom razotkriva pismo koje se sa uvalo u arhivu B. Nikolajevskom i S:G. stavljaju u du nost dvojici ljevi ara. Borisov. U tim je lancima ruski suradnik idovskih udru enja zapravo poticao na raspravu sa braniteljima Sionskih protokola . J.). a to s uMiljukov. Burcev. Od strane SSSR-a pomo sionistima na elu je bio P.I. Za predujam su koautori dobili od jednoga organizatora Bernskoga procesa I. Nikolajevskoga.B. me utim sud je odlo io ro i te za pet mjeseci. Nakon izjave profesora Zundera u ime tu enih sudu se obratio njihov odvjetnik i predlo io za vje taka istaknutoga njema koga stru njaka za idovsko pitanje pukovnika Ericha Felischhauera. Mnogim "svjedocima" bila su dopu tena putovanja radi prikupljanja materijala i preslu avanja osoba. godine na pripremu Bernskoga procesa vrbuje se V. biv i ministar pravosu a Privemene vlade.-1935. ruskim povjesni arima B. Wiener i Liv ic (?). Meyer-Ebner. du Chayla i ostali. zlo ina ki dogovor. rabin Erenprice ('). godine u idovskim novinama "New York Forward" objavljena je serija lanaka Nikolajevskoga. V.L.I. godine.V. P. Burcev.I. Miljukov. Weizmann. kojega je izabrala idosvska strana. iz pisma je razvidno da su svi "svjedoci" dobivali novac od idovskih organizatora procesa. . o emu su sa uvani dokazni dokumenti. Judaisti ko-masonski vo e su jednoglasno tvrdili da Sionski protokoli nemaju veze s ideologijom judaizma i sionizma.G. nego tajn kanalima im preko Miljukova. ije bi izjave mogle i i u prilog idovske strane. Po etkom 1934. Cherikovera (?9 2500 franaka.

Bernski je proces javno nosio antiruski karakter. Nikolajevski. On je zapo eo izlaganje o rezultatima svoga vje ta enja Sionskih protokola 30. svibnja. Naime prema vicarskim zakonima. na proljetna zasjedanja Bernskog procesa 1935. autor antiruske knjige o procesu Beiliss. Njegovi judejski organizatori poku avali su dovesti u zabludu svjetsko javno mnijenje. sprje avalo je asno razmatranja stvari i zapravo je od Bernskoga procesa napravilo farsu. kako su ih ometali u pozivanju svjedoka i vje taka. Bezuspje na tra enja produljena su sve do kraja 1934. godine. Tedlija. Na poziv iz Moskve u Bern su. Zasjedanje Bernskog suda zapo elo je radom 29. Mosolova govore nam . tager (?). idovski organizatori Bernskoga procesa imali su iroke mogu nosti dobiti podatke o tomu kako su u sastavljanju Sionskih protokola sudjelovale ruska policija i osobno general Ra kovski. Stepanova ja sam prona ao dosta velik broj pisama koje je dobivao tijekom Bernskog procesa od B. godine.D. pripisav i stvaranje najzlo ina kijeg dokumenta. Sudac je podr ao nezakoniti zahtjev vje taka Looslija i objavljivanje materijala.S. na zamolbu idovske strane. biv i guverner Besarabije i prijatelj ministra unutarnjih poslova. Brandta. J. carsku Rusiju za sve mogu e smi ljene grijehe protiv idova. bili pozvani "pravni zastupnik" sionist A. postavili idovski vo e na tom procesu. sudskog vje taka i sudskih slu benika. pod ijim je vodstvom skinuta i ponovno stavljena plomba na vagon Lenjina i njegove " idovske stra e" preko Njema ke u Rusiju. pijune i kako im je uvijek bio prijeko potreban novac u pogledu provo enja procesa. svi dokumenti koji se obrazla u nasudu. kako su im namje tali provokatore.F. A. u osobnoj pismohrani N. zbog nama nepoznatih razloga do toga putovanja nikad nije do lo. svibnja nave er. Nisu uzalud glavne aktere "svjedoke". biv eg ne elnika ureda Nikole II. vi e od 30 sati. Pismena svjedo anstva masona. a zavr io 6. Markova. Ipak. ruskoj vlasti. travnja i trajala je do 14.K. Mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole bio je nu an judejcimatalmudistima da bi jo jednom prevarili ovje anstvo i skrenuli njegov gnjev od stvarnih krivaca zlo ina spram svijeta. Svatikov. Fritz Platten. ru itelji njenih povijesnih na ela: Miljukov. Ipak nisu uspjeli prona i vrijednu injenicu (izravno ili neizravno) koja bi potvrdila njihove klevetni ke pretpostavke.Ravnaju i se po tim dokumentim. veoma stari knez S. koje su za njih napravili protiv Rusije krvo edni suplemenici idovski bolj evici. N. Organizatori Bernskoga procesa htjeli su sudu dokazati da je podrijetlo Sionskih protokola razmatrala Ruska vlada. bilo je zasutavljeno. Ursov.. nakon op ih procedurnih pitanja rije je dobio Ulrich Fleischauer. na temelju krivotvorenih pokazatelja koji su i i stvorili mit o Sionskim protokolima. posvetiv i na taj na in 10 punih sjednica. mogu biti obznanjeni javno u sredstvima mass-medija. koji su bili neprijatelji Rusije.A. Iz tih je pisama jasno proizlazilo u koje su slo ene uvjete bili stavljeni branitelji Sionskih protokola. U ime idovskih organizacija izjavio je vje tak Loosli kako je vje tak Fleischlauer "sastavio pamflet u ime antisemitske ideje. Burcev. udovi no podrugivanje zakonu i pravednosti. idovski bolj evik. koja je htjela tobo e dokazati da su oni krivotvorina. u povijesti ovje anstva. a sve s namjerom da odvuku pozornost od udovi nih zlo ina. Protuzakonito stajali te sudaca.J. Judejski vo e su okrivljavali povijesnu.P. Osim ve navedenih dokumenata. travnja ujutro. koje je referirao Fleischhrauer.

pod krabuljom "slobodnog novinara". glavni redaktor M. Pro itav i taj lanak. a u biti je bio njihov agent. itaju i Sionske protokole. "Istina o Sionskim protokolima". kako mo emo primjetiti. Ovaj put V. podrijetla Sionskih protokola. tovi e sam Burcev. koju su mu zapovjedile idovske organizacije koje su organizirale Bernski proces. njemu biv i na elnik za za titu dru tvene /nacionalne/? sigurnosti i poretka u Petrogradu general major Globa ev dao preko nekog svog Koltipina-Ljubovskog informaciju o istrazi. oklevetani ljudi su protestirali. prema odluci Nikole II. Djelatnost Burceva. Globa ev je odmah napisao pobijaju e pismo uredniku "Nove ruske rije i". zada a. Najve i argument krivotvoritelja bili su podaci o navodnoj istrazi porijekla Sionskih protokola koju je provodila carska vlada. Izgubiv i svaku nadu da e prona i dokaze koji bi utemeljili mit o tomu da je ruska policija sastavila Sionske protokole. susretao se sa sionistima u kojima je on vidio "iskrene ljude od ideje" . tu ili su ga sudu . bila ne slu ajna ve suglasni produ etak njegove ranije antiruske djelatnosti. na upornu molbu Lupuhina. ega u zbilji nije bilo. njemu je mnogo toga "izlazilo" iz ruku . O tome nam svjedo e pisma biv eg na elnika carskog ureda A. vrlo ta toga ovjeka. pravi zabilje ke koje je tobo e napravio Nikola II. Na primjer on je izjavio da se istraga vodila tijekom 1906.. ruska samo po nazivu. Burcev smi lja pri u kako je. koju je napisao za vrijeme ministra financija J. Do 1917. Mosolova.A.. godine po direktivi Stolipina. Stoga je . ako ne ubrojimo onu kritiku o protokolima G. Weinbaum) objavljuje lanak Burceva. Kako je i sam priznao bio je sudionikom prvih sionisti kih kongresa.o tomu da nikakve istrage o podrijetlu Sionskih protokola Ruska vlada nije vodila. Sliozberga (?). Njujor ke novine "Nova ruska rije " ( idovska novina. starija od ove. Burcev. judejsko organizatori Bernskoga procesa odlu ili su se okrenuti izravnoj krivotvorini. klevetni ki karakter. U svojoj antiruskoj djelatnosti Burcev se esto oslanjao na judaisti ko-masonske krugove. godine u Rusiji. koji se istaknuo razotkrivanjem tajnih agenata ruske policije i inozemne obavje tajne slu be. Na sudu je Burcev tvrdio da je jedan od sudjelovatelja u prijevozu navodnih la nih Sionskih protokola bio kolega po slu bi Globa evu. 1906. nije pokorila kao kugu drustva i .B. Izvr itelj je bio V. kada su objekti ve ine njegovih la nih optu aba bili dr avni inovnici i policijski suradnici. gdje je tada ivio Globa ev. U biti nikakve istrage nije ni bilo. neki su ga ispljuskali. dakle. Iskazi Burceva na Bernskom sudu bili su objavljeni u mnogim novinama pa i u New Yorku. Wittea. Burcev si je dopustio nekoliko ozbiljnih povijesnih pogre aka. tobo e.L. Poku avaju i pridodati vjerodostojnost svojoj izmi ljenoj tvorevini. Nakon prevrata polo aj se promijenio. koji je obo avao samoreklamu i zvuk vlastitog imena. S. George Washington "Sasvim je zalosno to ih niti jedna dr ava. nosila je silan antiruski. Me utim. godine Lopuhin vi e nije bio na elnika Odjela policije nego umirovljeni (zbog prekr aja) inovnik i stoga nije mogao inicirati tu istragu. Burcev je vrlo lo e napravio krivotvorinu.

nezavisno od njihovog broja. Nikada sunce nije svjetlilo narodu. komercijalno postenje. oni su uspostavili kmetstvo.borac za gradjanska prava Strastvena zelja vapijucih srca Jevreja nada se da e doci onaj dan. oni snizavaju njen moral. I koliko je Jevrejima bliska knjiga Jesfir.svog velikog neprijatelja. Vise od toga.g. proguta e zemlju i promijeniti oblik naseg upravljanja. Siromastvo koje izazivaju Jevreji. Ako ih mi putem Ustava ne iskljucimo iz SAD. nego Jevreje. izumitelj. Winston Churchill je u II WW-u molio boga (i Staljina) za pomoc da unisti naciste a ovo su njegove rijeci: (govor u predsjednickom domu 1919. Oni su kao gusjenice ili skakavci koji jedu Francusku. ako jevreje ne iskljucite zauvek. koji se zanosi idejom uni tenja i ugusenja ljudi druge vjere. kada ce oni moci da se odnose prema nama tako. izoliraju se i ne dopustaju asimilacijuju. u kojoj se naseljavaju Jevreji. Jevreji su nacija spremna na najuzasnije zlocine. nacijo. koja opravdava njihovu krvolocnost. oni nastoje da to ostvare potkupom mojih cinovnika sa ciljem da postanu ravnopravni. koju su odigrali internacionalni Jevreji ateisti u stvaranju boljsevizma i njihovog ucesca u ruskoj revoluciji. Vasa djeca ce vas proklinjati u Vasim grobovima. filozof.) Nema potrebe preuvelicavati ulogu. ono je sustina citavog tog naroda. fizi ar. krvozednijem i osvetnickijem. Moramo ih se rijesiti. izdrzavajuci njih. glavna inspiracija i pokretacka . Oni su nacija u sredini nase nacije. ali ne kao religioznu grupu. osvetoljubivost i apetite razbojni kih nada!. 1820. Citava sela otimaju Jevreji. Ma gdje bilo. Oni nece dobiti odobrenje da se nasele i organiziraju svoj posao. uzece vrhunac. Napoleon Bonaparte 1769 1921 Jevreje treba razmatrati kao naciju. onda za manje od dvjesto godina nasi potomci ce raditi na poljima. Petar Prvi . Poslednji su prevaranti i lupezi. Bez obzira na moja naredjenja. cijim je prisustvom usrecena Amerika" Martin Luther King. Benjamin Franklin visoki americki dr avnik. kao to su postupali na vrijeme Jesfiri u Perisji. onda za manje od sto godina oni e navaliti u velikoj kolicini. dok ce oni trljati ruke u svojim kancelarijama. ne potice od jednog individualnog Jevreja.Ruski vladar Vise volim da vidim u mojoj zemlji mudjahedine i mnogobosce. u zemlji. suautor deklaracije nezavisnosti. Ako ih ne iskljucite. ekonomist i pisac. Upozoravam vas. oni su prava jata gavranova.

ali na podmukli nacin. Razmisljali su o raznim strategijama kako to uciniti. Kroz iduce stoljece je formiran jedan genijalan plan. Obavezna preporuka (obilje dokumenta.. Takvu djavolsku slavu Jevreji su postigli. rusenje Al Aqsa dzamije. (Bank of Amsterdam. Grcke i Rima.. Onda su mu velikodusno "oprostili dug". koje Papa tokom vremena vise nije mogao vracati. .2809518563654# Dva svjetska rata Arijci su vodili iskljucivo sa ciljem stvaranja drzave Izrael. ali uz uvjet da od sada ima sav svoj novac drzat u njihovim bankama. To njihovo bogatstvo je preveliko da bi bilo produkt rada samo jedne obitelji. podizanje treceg hrama) prepoznali ostvarnje biblijskog prorocansva o dolasku Anti-Krista. Glavni problem je sto idovi nisu htjeli selit iz Europe u Palestinu. Bank of England. Oni su odlucili jos u 19-om stoljecu da treba obnovit Izrael. Krscani bi se pridruzili arapima i zajedno bi napali idove. Drugi problem je sto su se okolne Arapske drzave snazno protivile stvaranju Izraela i odmah bi krenule u rat protiv njega. Treci problem je sto bi Krscani u cinu kupnje Palestine od idovskih bankara i onog sto bi eventualno sljedilo (krunidba idovskog kralja. no bogatstvo Rothschilda se procjenjuje tisucama milijardi. vec je ono produkt rada citave idovske rase. a novac koji su trazili nije bio ni 1% od ukupnog Rothschildovog bogatstva. Bogatstvo idova Bill Gates-a se procjenjuje na nekih 60 milijardi. a oni su mu priskocili u pomoc i posudili pozamasnu svotu novaca.) Zanimljiv podatak je da su Rothschildi jos u 19-om stoljecu bankrotirali i samog Papu. U sovjetskim institucijama dominacija Jevreja vise je nego porazavajuca. Oni se nalaze na samom vrhu zidovske piramide moci. a povjereno je njima na upravljanje zbog efikasnosti koja se dobiva centralizacijom novca na jednom mjestu. Americki FED . Prvo osigurat stvaranje samog Izraela.snaga dolaze od jevrejskih vodja. jer tko bi bio lud napustit predivnu i bogatu Europu. Ono se povecavalo tokom iducih stoljeca da bi danas doseglo zapanjujuce razmjere. Za ilustriat tko su oni i sa kakvom moci raspolazu. Turci su je bili voljni prodat. dovoljno je reci da se procjenjuje da ta jedna familija drzi oko 50% bogatstva citavog svijeta. Pocetna baza tog bogatstva je novac koje su idovi pokrali jos u anticko doba.com/videoplay?do.Adolofov pradjed je bio mocan Zidovski bankar) http://video. Naravno uz velike kamate. rodoslovno stablo Hitlerovih iz 1930 . Znaci cak i sav novac kojeg milijardu krscana prikuplja. On je upao u neke financijske teskoce. No postojala su tri velika i nepremostiva problema koja su sprjecavala realizaciju tog plana. te otici u nekakvu suhu pustinju kopat po pjesku. cije obrise cu ukratko ovdje ocrtati. na kraju zavrsava u njihovim rukama. a ne direktnom kupnjom zemlje. u doba bogatog arijskog Egipta. koji je pocinjenj izvr ili su Jevreji i u nekim slucajevima Jevrejke.google. novinskih clanaka. a najbza je bila jednostavno kupit Palestinu od Otomanskog carstva. I glavni dio u sprovodjenju sistema terora. Dakle trebalo je smislit kako rijesit sva ova tri problema.itd.... A projekom njezina stvaranja upravljaju Rothschildi..

Hitler i Staljin sinkronizirano napadaju Poljsku. Poanta citavog ovog rata nije pobjeda ovih ili onih. Rockafelleri. Prvo uzimaju im sav imetak. (Roosevelt i Churchill) Dakle sve je spremno. Tako su izdali Njemacku koju su do tog trenutka snazno podrzavali u ratu. financijsku i politicku moc idovi su iskoristili stoljetna neprijateljstva Europskih drzava i uspjeli pokrenut prvi svjetski rat. Ovo sigurno stavljam u navodnike.. jer njima je namjenjena druga sudbina. U Versajskim pregovorima nakon prvog svjetskog rata idovski agenti su nametnuli takve uvjete Njemackoj.itd). Hitler je demokratski pobjedio na izborima. ( idov Hitler) Treba reci da nije samo Hitler idov. no ostao je nerjesen problem populacije posto se idovi nikako nisu dali natjerat na selidbu iz Evrope u pustinju.. mi cemo pomocu nase medijske moci uvest SAD u ovaj rat na vasoj strani. Naizgled nepremostiv problem.. Blair. na prakticki samu Veliku Britaniju. isto kao sto je Sarkozy demokratki pobjedio. logisticka i medijska podrska te sve ostalo za njegov dolazak na vlast su osigurali idovi preko svojih bankara. Tako je "zaobilaznim putem" stvoren Izrael. a isto tako su znali i informirani njemci za vrijeme drugog svjetskog rata da su nacisti idovi. a sad je i Njemacka osvojena. Njemacka je pala u ogromnu inflaciju. Bush iz SAD-a .. idovi su odrzali svoj dio ugovora.itd. radio) u rukama idova.. Koristeci se mrezom masonskih loza situacija je namjestena tako da plivajuci na tom valu siromastva i ocaja na vlast dodje Hiter. Trece idovska elita cvrsto vjeruje u eugeniku. a idovi su dotle smjesteni na "sigurno" u logorima. (Warburzi. novine.. Isprva snazno podupirajuci Njemacku u tom ratu. Zatim se sva Njemacka moc usmjerila na zapadnu frontu.) Znaci Rusija je osvojena jos ranije ( idovi Lenjin i Staljin). Goering .. Drugo bombe koje padaju kao kisa po njemackim gradovima ubijaju samo arijce. Britanci nisu imali drugog izbora i pristali su potpisavsi "Balfourovu deklaraciju" koja je Rothschildima obecala Palestinu nakon rata.itd. Nacisti (crypto. Obojicu su na vlast doveli mediji (TV.idovi) skupljaju sve europske idove u koncentracijske logore koji nicu na izoliranim mjestima. sto je citav svijet bacilo u ekonomsku depresiju. to jest . te deponiraju taj novac u Rothschildove banke u Svicarskoj.. vec su svi iz vrha Nacisticke stranke idovi: Goebbels. te tako osiguravaju tri cilja. ali nisu si mogli pomoci. Eichman. U Americi i Britaniji su isto tako na vlast odjednom dovedeni idovski predsjednici. a teski problemi zahjevaju teske solucije. vec je cilj unistit Europu.. uspjeli su slomit carsku Rusiju i u ratnom kaosu organizirat tamo boljsevicku revoluciju. Jednog dana vasi potomci ce se isto tako pitati kako je moguce da su celnici svih drzava koje su vodili treci svjetski rat bili idovi (Bush. te su uveli SAD u rat uz pomoc svojih masovnih medija i uz pomoc svojih agenta u americkoj vladi. Himler. Znaci ideoloska sila koja je potrebna da idove izbaci iz Europe je dovedena na vlast u svim glavnim Europskim drzavama od strane samih idovskih bankara. siromastvo i beznadnje. Trockom i kasnije Staljinu. Da bi dodatno pogorsali stvar organizirali su slom americke burze. Sarkozy. Zvuci nevjerojatno? Pa i nije bas ako pogledate sto se desava oko vas.Koristeci svoju medijsku. Britanija i Francuska objavljuju rat Hitleru. Njemacka je tada bila pred pobjedom u prvom svjetkom ratu i Britanija je bila na koljenima i prakticki gotova. Tada su idovi rekli Britanskom vodstvu: ako nama date Palestinu nakon rata. Stvorit takve uvjete da vecina idova radje pozele zbrisat u pustinju. da ona to niti teoretski nije mogla platiti Britaniji i saveznicima. Naravno novac i financije. a da to nitko nije primjetio? No kao sto vidite mi ovdje to jesmo primjetili. nego tu zivit. Tako su Rusiji ucinili ono sto su davno sanjali i ta ogromna arijska drzava je pala u ruke idovu Lenjinu.. show moze poceti.

Drugi svjetski rat je dugorocno gledano bio jedan ogromni eugenski projekt Ziona. a samo genetski najkvalitetniji su prezivjeli). a eliminacijom ostalih. svoju imovinu. Sad je kucnuo povoljan trenutak za rodjenje Izraela. Znaci oni koji su izgledali kao "Arijci".morali su selit u Palestinu. Znaci imamo totalno negativnu selekciju za Arijce (prakticki samo defektni i nesposobni za vojsku su prezivjeli taj rat). Znaju da se prava i istinska moc nalazi u rukama idovskih rabina. a dobar dio njih i svoje ivote. Vise nisu u krscanskim ocima izgledali kao prijetnja koja u Izraelu stvara centar buduce svjetske vlade. Znaci ono sto nikako nisu htjeli milom. sa ciljem genetskog srozavanja arijca na nivo goya. pokretaca i planera citave ove zavjere. a uzdizanja idova na nivo Arijca. a onda putem svojih medija uvjerit preostale idove da se prorocanstvo obistinilo. Europski krscani su odjednom postali uvjereni da su oni sami zlocinci. sad su idovi konacno postali zrtve.u poboljsanje idovske rase selektivnim odabirom pametnih i zdravih. Doslovno brat je ubijao brata kao dva robota programirana sa dva idovska programa zvana: "komunizam protiv nacizma". te je tako maknuta druga nepremostiva prepreka. citava Europa je bila porusena. Znaci istovremeno su se desavale dvije stvari. samo obicne lutke na koncu. krizajuci se medjusobno u malim zajednicama.itd. u vrlo nehumanim uvjetima. najbolji mladi Arijski ljudi su ginuli u strasnom brato-ubilackom ratu. No sto je jos vaznije za elitu. koji su bili inteligentni i zdravi su ostavljeni na zivotu. a totalno pozitivnu selekciju za idove (defektni i nesposbni su svi ubijeni. 6 milijuna ce ih poginut u holokaustu. idovska elita je isto tako morala osigurat da sva Talmudska prorocanstva budu ostvarena tocno u slovo. koji krecu u rat protiv novo-uskrsnulog Mordora. Prezivjeli idovi koji su zadovoljavali standard "izabrane rase" su iz koncentracijskih logora slani direktno u Palestinu. To je u poprilicnom broju slucajeva rezultiralo raznim fizickom i mentalnim "manama". idovska elita je zakljucila da se takvi moraju istrjebit. Istovremeno idovi su u logorima bili selektirani tako da iskljucivo "najbolji" prezive. Da Rothschildi slucajno nisu postovali naredbe rabinskih "prorocanstva". a veci dio slabih i nemocih je umro od raznih bolesti u logorima (tifus . prije nego sto "izabran narod" moze krenut putem Izraela. pojeo bi ih mrak u roku odmah. Nakon rata koji je zavrsio tocno onako kako je planirano. ciji uzrok je bio nasljedne genetske prirode. Nisu se puno bunili. jer ne postoji vise opasnost da se krscani pridruze zdravo mislecim arapima. svo njeno bogatstvo je bilo unisteno. Jer Rothschildi znaju da su i oni. svoj novac.) Tako su svi "slabi" izbaceni iz budeceg genotipa izabrane rase. .. zapisuju ih u svoje knjige i propovjedaju idovima kao religiju koja se mora bez prigovora sljedit. idovi na istoku Europe su stoljecima zivjeli u getoima. sad su dobili silom . Jer oni su ti koji stvaraju sve te dalekosezne planove. Trebalo je dogadjaje poslozit tako da idova stvarno jako puno pogine. unatoc neogranicenoj matrijalnoj moci i bogatstvu. koji su bili relativno lijepi i visoki. Talmud recimo kaze da prije nego sto se idovi vrate u Izrael. U Nacistickim (crypto. a idovi su naravno oduvjek bili njihove nevine zrtve.. Dio nakaznih stanovnika istocno europskih getoa koje mozemo vidit u filmu "The Ethernal Jew" (link je dolje) su ubijeni. Znaci prvi svjetski rat se vodi da se osigura Izraelu pocetna zemlja (Balfourova deklaracija). jer su vidjeli da im u Europi vise nema opstanka posto su izgubili svoje kuce.idovskim) koncentracijskim logorima se provodilo to "izabiranje" i selekcija naroda prema genetskoj kvaliteti.

rabini. On je kopile. svjetska vlast ZLA! Svi oni koji se bore protiv pravde i istine. univerzalna. "Krist je bio luda. Njih oko 2500 rade i od 100. Pa ovo ne treba uzeti kao 100% istinu nego se potrudite i sami istra iti." ( ulhan aruh. Talmud se sastoji iz dva temeljna dijela: Mi na i Gemara.Talmuda! Zato je Bog i ukoravao preko proroka. to je u vezi s kr anskom crkvom. ili ih 'tuma e' kroz prizmu ljudskih pri a i bapskih predanja .nasuprot Objavi koju je Bog dao preko Mojsija i proroka. UNI TENJE KR ANSTVA "Za idova postoji zakon da sve ono. On je ma ioni ar. drevne Izraelce. Zato se nije uditi stra nim krvoproli ima koja su po injena u ime sumanutih ideja pomra enih umova! Izvor toga zla je u Knjizi mr nje . jo . uni ti.totalitarna. TALMUD Proro anstvo je najavilo dolazak Antikrista.Antikristove sluge! Ali nema ve e. Poslije mnogih malih antikrista. i Sotonom nadahnutije mr nje na kr ane od talmudske crnomagijske zmije iz tame ludila umova eljnih vlasti i krvoproli a nad normalnim ljudima.sve eni ko . jesu . iza Krista. a treci svjetski se vodi za prosirenje malene zemlje do "prorecenih" granica Eufrat-Nil.dolazi onaj posljednji Antikrist . godine prije Krista do 400.drugi svjetski rat se vodi da se osigura populacija za tu zemlju (izgon Europskih idova). BOGOHULJENJE "Krist je sin prostitutke." (Tokdo Je u). na kraju vremena . To je djelo crne magije. . On se zove Ben shtada (sin prostitutke). Joreh deah 146). Tako idovi odbacuju Knjige Staroga zavjeta. vra anja i otvorenog poziva na nasilje i genocid nad kr anima i svim ostalim ne idovima! Talmud je nastao kao isto ljudsko predanje ." (Talmud. kao predstavnika ljubavi i milosr a za ovjeka.Talmudu. Napomena: Na nekim mjestima na internetu se tvrdi da je ovaj prijevod la an. svi oni koji se bore protiv ovje tva i ivota samog. Sabat 104b). svi oni koji se bore protiv Isusa Krista. A Talmud su uobli avali u knjige i sustav.

"Nema goreg i lo ijeg posla od obra ivanja zemlje. RAD JE ZA NE IDOVE "Ne idovi su stvoreni da slu e idove. 74. mo e samo soli i kupusa jesti. On je: Ben pandreat. Sanhedrin 101a). idovi su stvoreni da sve gotovo na u." (Talmud. tko pak. 4). "Krist je na jednom ubri tu sahranjeno crknuto pseto." (Talmud. (Ben pandera) tj." (Tokdo Je u)." (Talmud. ab 120a). sijati. U tom slu aju bit e prvi kod ku e. Tesahim 113a). nego e ih potpuno istrijebiti. "Prije toga bi e strahovit rat. vr iti. Aboda 3b). Sanhedrin 58b). kositi. IDOVI IZJEDNA ENI S BOGOM Tko idova o amari toliko je u inio grijeha kao da je samog Boga udario. ulo i 100 srebrenjaka u zemljoradnju. a ito e krupno biti kao dva bubrega od najve eg vola. U njemu e idovi toliko oru ja zaplijeniti da e im trebati 7 godina da ga spale i istope. Oni moraju orati. IDOVSKO JUNA TVO " idov neka posljednji ide u rat. Ketubot 112b). Getin 680). "Kad Mesija do e onda e zemlja roditi kola e i vunene haljine." (Talmud. IDOVSKO MILOSR E . "Tad e svaki idov imati 2800 slugu i 300 slu kinja. Berahot 58a). jer su porijeklom od avola. kopati. jer kad tko 100 srebrenjaka ima u trgovini mo e svaki dan mesa i vina imati. a ostali narodi svi e njemu i njima slu iti i podlo ni biti."Krist je sin jedne menstruacije."(Talmud. Jebamot 63a). Jebamot 24b. Svi e narodi pre i u idovsku vjeru samo kr anima to ne e dozvoljeno biti. Majene Je ." (Talmud. "Tada e idovi neizmjerno bogati biti jer e blago cijelog svijeta u njihovim rukama biti. koji e dvije tre ine svijeta uni titi. sin ne iste ivotinje. MESIJA "Mesija e do i i povratiti Kraljevstvo idovima." (Talmud." (Talmud." (Sahar)." (Talmud. O RADU "Rad je veoma tetan i malo donosi ." (Talmud.

i dao im je ovje ji oblik. "Ne idovi." (Talmud." (Talmud. a njihovo sjeme je ivotinjsko sjeme. Jer meso Ne idova je ivotinjsko meso. jer ne dolikuje idovu da bude slu en od stoke." (Talmud. "I zato kad jedan ne idovski sluga ili slu kinja umre. "Tu a ena koja nije k i Izraela. tob. "Izme u Ne idova i idova ne postoji nikakva veza." (Talmud. ene Lukot 250). ija du a potje e od ne istog duha. "Ku e ne idovske su ku e ivotinjske. Jebamot 89a)." (Talmud. Jebamot 98a). idov mu ne smije i i u pomo da ga spase. Ko en ha-mi pat 405). kao kad jedan vol ili magarac crkne." (Talmud. "Ne idovka u drugom stanju (trudnica) ima se smatrati kao bremenita stoka. Mudra talpiot 225). jer je on na ubri tu ro eno pseto. a sjeme. "Spolni odnosi Ne idova su isto kao i spolni odnosi ivotinja. Ekesegetra ieksod 22). djeli je marve. "Ne idov je kao jedno pseto. Zato ga slu e ivotinje u ovje jem obliku." (Talmud." (Talmud. Jebamot). konjsko sjeme. Sanhedrin 74b). "Meso Ne idova je meso magare e. ipak se oni uspore eni sa ovjekom imaju smatrati za majmune. NI U SMRTNOJ OPASNOSTI NE IDOVU NE TREBA POMO I "Ako jednom Ne idovu prijeti opasnost da se u jednoj rijeci utopi. Jalkut Rubeni 39). Brohes)." ( ulhan aruh. 46a). Ramban)." (Talmud." (Talmud." ( ulhan aruh. nazivaju se svinjama. "Ne idov nema oca." (Talmud. "Ne idovu ne treba milost i pomo ukazivati. Jebamot 12a)." (Jad Hazakah. Leb. Jalkut Rubeni 12). treba ih oplakati onako. Aboda Cara 10a) NE IDOVI NISU LJUDI VE IVOTINJE "Bog je stvorio ne idove."Zabranjeno je biti milostiv prema Ne idovima. to vi e." (Talmud. iako su oni ravni sa ivotinjama." (Talmud. "Ma koliko imali narodi svijeta tijelo sli no Izraelcima. "Onaj koji nije obrezan i ne dr i sabat ne naziva se ovjekom. zapisi u e da se pseto ima vi e po tovati od Ne idova. pa ako se nalazi ve i blizu smrti. Abarbanel). .

" (Talmud. Ko en ha ." (Talmud." ( ulhan aruh. 3. Volite ban enje. Ne govorite nikada istinu. Nekoliko stolje a kasnije. Isti taj kodeks dopunjen je obi ajima isto nih idova .kao novi vjerski kodeks sastavljen od panjolskog rabina pod imenom Josef Karo. Pesahim 113a). pod nazivima: Orah hajim. Aloda Kara 36b). volite jedan drugoga. godine."Dijete u utrobi jedne Ne idovke nije bolje od ivotinje. koji se zovu traktati ili. 2.od strane poljskog rabina Mojsija Iserlesa ." (Talmud. Volite plja ku. "Sve Ne idovke su kurve. PET ZAPOVJEDI ZA IDOVE " idovi moraju nau iti ovih pet stvari: 1." (Talmud. Joreh deah 240). Talmud se sastoji od 63 velika odsjeka ili knjige. 4. Joreh deah. . Even hekor). Mrzite va e gospodare. ulhan aruh se sastoji od 4 knjige. To je u inio i sve to sistematizirao glasoviti idovski rabin Mojsije ben Majmon.1578. Berahot).mi pat i Eben hazaer. rasprave. NE IDOVKE SU PROSTITUTKE "Ne idovke su ne iste i imaju se smatrati prostitutkama. 1565. 5. godine ovaj kanon je dopunjen i ponovno . Godine 1180 stvoren je prvi idovski zakonik pod imenom Mi iah Tora ili Jad Hazakah. Ovaj kodeks dobio je imeulah aruh. LA "Prema Ne idovima dozvoljena je svaka upotreba la i.

Pored najintrigantnijih Lubanje i Kostiju spomenut emo jo neka dru tva koja su se svojim djelovanjem posebno istaknula. Sekretar za Rat. Sveu ili ta Johns Hopkins i Sveu ili ta Cornell. koja je ime dobila po jednom od osniva a Dru tva. predsjednika Sjedinjenih dr ava.. Lovett. Robert Patterson osnovao je Lovett-ovu komisiju kojom je predsjedavao «Lubanja» Robert A. Peabody. no u stvarnosti ovo je samo jedno od brojnih tajnih dru tava koji svoje lanove nova e na Sveu ili tu Yale. tako er su bili «Lubanje». mnoge su slavne osobe bili lanovi Dru tva. nego i samih tajnih dru tava.. Jo od svog osnutka 1832. Za razliku od ostalih tajnih dru tava. Nakon brojnih rasprava. Dru tvo Lubanje i Kostiju se mo e pohvaliti s injenicom da je za svoje lanove imalo 27. listopada 1945. posjeduje nekretnine i brine o prekomorskim aktivnostima je Russelova zaklada. Sveu ili te Yale bilo je pravi rasadnik ne samo utjecajnih pojedinaca. dru tvo je odlu ilo u svoje redove primati i ene. «Lubanje» u lanstvo jednako primaju kapetane nogometnih mom adi i vesla kih klubova. dru tvo je zadr alo tradiciju selektivnog biranja lanova i masonski nadahnute obrede. Organizacija koja se bavi post-diplomcima. Cilj ove komisije bilo . lan dru tva bio je i Benjamin Silman jr. kao i Ameri ke ekonomske udruge. to je pomoglo pove anju raznolikosti raznih aktivnosti. 41. Ameri ke povijesne udruge i Ameri ke psiholo ke udruge. Kroz povijest. i 43. Prvi predsjednici kalifornijskog Sveu ili ta. debantnog kluba «Yale Political Union». U Dru tvo se pozivaju samo najistaknutiji studenti tijekom po etnih godina njihova studija. Svi su uli za Red Lubanje i Kostiju kojem su pripadali i neki ameri ki predsjednici. i jedno je od najstarijih studentskih tajnih dru tava u Sjedinjenim dr avama. Koji je prvi proizveo benzin i bio osniva prve ameri ke naftne kompanije Pennsylvania Rock Oil. Povijest Reda Lubanje i Kostiju simbol lubanja i kostiRed Lubanje I Kostiju nekad poznat i kao Bratstvo Smrti je tajno dru tvo kojemu je centar djelovanja na sveu ili tu Yale u New Heavenu u Conneticatu. zaklada Slater i Russel Sage.Kako su mnogi skloni vjerovati. Dru tvo Lubanja i Kosti imalo je klju nu ulogu u osnivanju institucije Carnegie. i magazina «Yale Lit». a nisu daleko od istine. 22. kao i istaknute pojedince tiskovine «Yale Daily News».

u knjizi « etiri godine na Yale-u» autora Lymana Bagga gdje navodi: «misterija koja je bila jedna od . Na Yaleu postoji i tre e tajno dru tvo pod nazivom «Vu ja glava» i ono svojim lanovima dodjeljuje imena Egipatske mitologije. lanovi ovog dru tva sastaju je u «grobnici» etvrtkom i nedjeljom nave er tijekom zavr ne godine studija i pri aju o vlastitoj povijesti to je klju no kako bi se stvorile vrste veze unutar dru tva.W. Lubanja i Kosti Mo da najpoznatiji «Lubanja» kako se vidi i na prilo enoj slici bio je George H. To je rezultiralo nastankom CIA-e. lanovima dodjeljuju imena iz Gr ke mitologije. Prvo javno razotkrivanje Lubanja i kostiju dogodilo se 1871. «Svitak i Klu ». lanovima se dodjeljuje nadimak koji proistje e iz Rimske mitologije. Tajnost je od po etka izazivala fascinaciju i znati elju. Bush (lijevo od sata). u ijim redovima su bili mnogi lanovi Dru tva Lubanje i Kostiju. dok se u jednom drugom tajnom dru tvu tako er s Yalea. no njihovi sastanci i rad jesu. Judy Schiff arhivist u knji nici Sveu ili ta Yale je napisala: «Imena lanova Lubanje i kostiju nisu bila tajna od 1970. odnosno slu bi.je uspostavljanje novog ameri kog obavje tajnog aparata.

Lubanje i ameri ka obavje tajna zajednica U svibnju 2007. objavio je lanak koji se poslije osporavao. iako je njegov brat bio «Lubanja» . Suttonu koji je na temelju toga napisao knjigu «Ameri ki tajni establi ment: Uvod u Red Ljubanje i Kostiju» Dojavljene podatke Sutton je uvao 15 godina u tajnosti boje i se da fotokopirane stranice ne bi otkrile njegov izvor. Tako er. Mnogi utjecajni pojedinci bili su lanovi dru tva. W. CIA-in lanak ukazivao je na injenicu da filmovi poput «Dobrog pastira» u javnosti stvaraju mi ljenje da visoko pozicionirana mjesta u CIA-i ovise o lanstvu u «Lubanjama». Richard Bissel (Zaljev Svinja)odbio je ponudu lanstva jer je u to vrijeme bio lan dru tvenog Elizabetanskog kluba. a mnoge utjecajne obitelji imale su u redovima Dru tva i po vi e lanova. i ukra enim stupovima na ulazu. Pozivaju i se na likove iz filma povjesni ari CIA-e su isticali kako je James Jesus Angelton. Kona no su 2003. lanovi ovog dru tva sastaju se tako er etvrtkom i nedjeljom u prostorijama Dru tva. O kojemu e biti rije i poslije. Svitak I Klju donirao je brojne ' ' . Neformalno. Bush. Uz financiranje vlastitih aktivnosti. objavljeni u knjizi «Razotkrivaju i Lubanje i kosti» Krisa Millegana.Bush oboje kandidati predsjedni kih izbora 2004. te Issac Hiester (1842) ameri ki kongresmen. te jo mnogi drugi. Bush i William Howard Taft. Porezne prijave pokazuju da je ovo dru tvo imalo zakladu sa nekoliko miliona dolara vi e nego Lubanje I Kosti .. pekulira se da je upravo na Yaleu skovan naziv «spook» to je ozna avalo sve pripadnike pijunske zajednice. dru tvo je jo poznato i pod nazivom «Klhu evi» i inkorporirano je u sastav Zaklade Kingsley. ef kontraobavje tajnog dijela CIA-e poha ao Yale. ovi podaci.1985. George H. na pitanja o svom lanstvu u «Lubanjama» odbili su dati odgovore. Isto se mo e re i i za Nathana HAlea patriota i pijuna iznimne karijere. Kasno no u nakon njihovih tjednih sastanaka . Osniva i ovog dru tva bili su brigadni general Theodore Runyon (1842). ali je i dalje na ivotu odr ao vjerovanje da su Lubanja i Kosti bile rasadnik ameri ke obavje tajne zajednice. te mnogi poslovni ljudi i ljudi iz pravosu a. Najbolji primjer za to su George W. koji je sudjelovao u bitci kod Bull Runa. tzv «grobnici» bez prozora. a prije je ozna avao sve pripadnike nekog tajnog dru tva. John Kerry i George W. ali nikad nije bio «Lubanja». lanovi dru tva na stepenicama pjevaju njihovu tradicionalnu «Trubadursku» pjesmu. Iako «lubanje» nisu bile kolijevka budu ih operativaca CIA-e ili OSS-a (CIA-in prethodnik) zanimljivo je istaknuti da je deklarirani pripadnik Dru tva George H. kao dodatak. povjesni ar CIA-e. koja se isti e po paternama svijetlog i tamnog kamenja. anonimni unutarnji izvor grobnica lubanja i kostidojavio je neke pojedinosti o dru tvu privatnom istra iva u Antonyu C.W.najve ih enigmi i predmet tra eva na kolskim hodnicima sada dokazuje svoje postojanje» Tijekom nekih razdoblja lanstvo u «Lubanjama» nije bilo tajna i imena lanova objavljivalo je samo Dru tvo. Svitak i Klju svitak i klju Svitak i Klju je jo jedno tajno dru tvo s Yalea koje je utemeljio john Addison Porter sa jo par istomi ljenika s Yalea 1841. a poslije bio gradona elnik Newarka I poslanik u Njema koj. Bush bio na njezinom elu od 1976-1977. Prija nji direktor CIA-e Porter Goss nije bio lan «lubanja» ali je zato bio lan jednog drugog tajnog dru tva na Yale-u pod nazivom «Knjiga i zmija».

pro irili su svoje djelovanje irom svijeta i u velikoj mjeri postali vo e dru tva. tjednik «Ikonoklast» koji se pojavio u New Heavenu pozivao je na prestanak rada dru tva Lubanja i kosti. 1873. ( ( ( ( . dru tvo je sti avalo sve one koji su eljeli dokinuti sustav tajnih dru tava . na zapu ku ili kravati..sav posao se obavlja preko njih.» U po etku jo zvano i «Tre e Dru tvo» ili «Sivi fratri».H. a 1917 otvorili zakladu za pokretanje tiskovine Yale University Press ( Vu ja glava vu ja glavaVu ja glava (W. Dru tvo nikada nije bilo toliko odvratno kao danas. Dru tvo mijenja naziv u «vu ja glava» i za znak odabire zna ku s vu jom glavom koja se nalazi na naopa ke okrenutom ankhu.S. «Lubanje u svim klasama nova e svoje lanove.). s ciljem da reformiraju dru tveni ustroj na Yale-u kojem su do tada dominirali Lubanja I Kosti I Svitak i klju .donacije. 1888. Zna ku su za razliku od «lubanja» nosili okrenutu licem prema dolje. Reformom se eljela promijeniti administracija u kojoj su do tada dominirali Lubanje I Klju evi . Tako er usvajaju masonski inspirirane rituale kao «Lubanje» i «Klju evi». Dru tvo je odmah prihva eno i uskoro je do lo u poziciju da svojim poslovima upravlja na isti na in kao i druga postoje a dru tva. Osnovali su ga studenti iz klase 1884. Utemeljili su godi nju nagradu John Addison Porter. samom sveu ili tu Yale. Novac namijenjen fakultetu ide kroz njihove ruke i oni s njime raspola u kako im je volja. je tre e po starosti tajno dru tvo na Yale-u. Kontroliraju Yale. te se tako er sastaju etvrtkom i nedjeljom i razmjenjuju osobne podatke i pro lost. Studentsko tijelo pove alo je svoj broj i pro irilo svoje zemljopisni doseg. dru tvo osnovano 1883..

umjetni kog i dru tvenog ivota. Izbor lanova bio je progresivan za razliku od konzervativnih stajali ta pri izboru lanova koja su gajila druga dru tva.No. Svi su imali svoju a u ili alicu sa utisnutim imenom. postoje pisani zapisi da je jo jedno dru tvo St. Govori se. 1933. njihove prijatelje.Dru tvo Knjige i Zmije Ovo dru vo je jedno od najstarijih tajnih dru tava na Sveu ili tu Yale. Knjiga i Zmija ima svoju vlastitu «grobnicu» za sastanke. kao trogodi nje dru tvo iji znak su bila gr ka slova sigma delta chi. atletskog. lanovi su bili vo e raznih aktivnosti i istaknuti pojedinci akademskog. . Svake godine Dru tvo Knjige i Zmije u svoje redove primalo je 16 novih lanova. za razliku od drugih tajnih dru tava koja su uglavnom primala 15 novih lanova godi nje. Knjiga I Zmija utemeljeno je na efildskoj znanstvenoj koli 1863. Kao i ostala dru tva imala je zasebnu zgradu odnosno dvoranu izgra enu 1888. Kao i druga dru tva. Anthony Hall za lana primilo enu. koja je stajala tamo obje ena bez obzira kada e se ili da li e se vi e vratiti. kako bi se prikazala svojevrsna povijesna slika biv ih lanova. Tradicionalno. ili bi se probilo njezino dno kako je vi e nitko ne bi mogao koristiti. Dru tvo Knjige i Zmije postalo je dru tvo koje je primalo starije lanove i prvo tajno dru tvo koje je za lanove primalo manjine i ene. prostori su namijenjeni samo za lanove i ponekad. dok je dru tvo Elihu 1909 u lanstvo primilo priipadnika indijanske manjine. da ukoliko bi lan preminuo njegova alica bi se uni tavala. (iako danas vi e ne postoji).

Kako to masoni isti u. slobodno zidarstvo mo emo ukratko definirati ovako «Slobodno zidarstvo je jedna od najstarijih svjetskih bratov tina. naroda i dru tava.TAJNO DRU TVO ILI DRU TVO S TAJNAMA? Slobodno zidarstvo je vrlo te ko ukratko objasniti. sestrinskih organizacija i isto toliko razli itih u enja i tuma enja. U enja o kojima slobodno zidarstvo pou ava u svojim ritualima vezana su uz moralne vrijednosti (koje upravljaju odnosima me u ljudima) i uz slobodnozidarsko prihva anje.konstitucionalnom objavom vjere u Vrhovno bi e. iza kojih se ponekad nalazi i simbol Solomonova hrama.» Slobodno zidarstvo se mo e definirati i kao bratska organizacija iji lanovi dijele zajedni ke moralne i metafizi ke vrijednosti i ideale u vi e svojih grana. Kako to pi e na stranici hrvatskih slobodnih zidara. cehovskim udru enjima obrtnikagraditelja od ega je ostalo i najupe atljivije masonsko obilje je ukr teni estar i kutomjer. to je « moralni sustav zaogrnut alegorijom i ilustriran simbolima» ) . Slobodni zidari smatraju da su ova u enja aktualna danas kao i na prijelazu 17 stolje a kad je slobodno zidarstvo nastalo u svom dana njem obliku. Svoj naziv slobodno zidarstvo duguje upravo starim. Grand Architect of the Universe ili Supreme Architect of the Universe).SLOBODNI ZIDARI . jer svoje korijene vu e iz vi e civilizacija. a i samo se grana na vi e razli itih poddru tava. kao i nekih kr anskih teozofa i gnostika. Ovaj koncept shva anja Boga prihva en je u jednoj mjeri i od strane rozenkrojcera. Vrhovno bi e je slobodnozidarska koncepcija Boga kojeg u skladu sa svojom simbolikom nazivaju i Veliki Arhitekt Svemira (Great Architect of the Universe GAOTU. bez ula enja u domenu religije.TAJNO DRU TVO ILI DRU TVO S TAJNAMA? SLOBODNI ZIDARI . da sve na ovom svijetu ovisi o Bo joj providnosti.

.

a u 19. Francuski mislioci Voltaire. Ludwig van Beethoven. Victor Hugo i drugi kao lanovi lo a unose revolucionarne. Wolfgang Amadeus Mozart. Sa ovom tvrdnjom se ne bi slo ili mnogi. pisce i glazbenike. odnosno prosvijetljene koji sebe definiraju kao «Skupinu pojedinaca koji rade zajedno da izgrade bolju budu nost». Ovom prilikom moram se osvrnuti i na svima nam dobro poznate Illuminate. Bje e i od progona crkve. rasprave o religiji i politici pre esto su znale prerasti u nerede i dovesti do diskriminacije. koja je nastojala odr avati narod u pokornosti. me u ostalima.. Njema ke lo e. u svoj program uvode kr anski nauk.. slobodno misle i intelektualci okupljali su se u ovaj pokret koji je obredne ine inicijacije u pokret preuzeo iz raznih orijentalnih religija i kultova. slobodnih mislilaca i intelektualaca koji su isticali individualnost ovjeka.Slobodno zidarstvo esto nazivaju «tajnim dru tvom» . Jean-Jacques Rousseau. Uo i Ivandana 24. David Loyd George. Kao to je dobro poznato. Winston Churchill i dr. Upravo ovaj model svojevrsnih «masterminda» stigmatizirao je sva slobodnozidarska i sli na udru enja.. progone i velik broj humanista. . proganjanja i ratova. Okupljaju mnoge filozofe. etiri londonske lo e stvorile su veliku lo u za London i Westminster. godine. Krataka povijest Prve masonske lo e nastale su u Engleskoj. slobodnim zidarimanije dozvoljeno na radovima raspravljati o religiji. Johann Gottlieb Fichte. lipnja 1717. Johann Wolfgang von Goethe. kako tvrde slobodnozidarska dru tva. za razliku od ostalih. npr. no prije bi ga mogli nazvati ezoteri nim dru tvom koje u nekim sferama prelazi u privatno. jer kako nam je poznato iz povijesti upravo su neki od najve ih dr avnika i vojskovo a bili vode i slobodni zidari. Slobodno zidarstvo je tako er strogo ne-politi no i rasprave o politici na slobodnozidarskim radovima su izri ito zabranjene. Vjeruje se da je upravo ovo dru tvo upleteno u sva svjetska previranja i da ele izgraditi Svjetsku vladu (neki ka u po uzoru na fa isti ki model) kojom bi nadzirali cijeli svijet. lanovi nekih lo a bili su. Denis Diderot. bur oaske ideje protiv feudalnog poretka. Dana nje slobodno zidarstvo vi e nije «tajno dru tvo» ve vi e javno dru tvo s tajnama. Tijekom nastanka ovog pokreta va nu ulogu imala je crkva. stolje u sve vi e ima utjecaja na druge dr ave preko odre enih lo a. Ova pravila proizlaze iz slobodnozidarskih ciljeva poticanja lanova da otkrivaju ono to je zajedni ko ljudima iz najrazli itijih dru tvenih krugova. koja je est godina kasnije postala Velika lo a Engleske. Masonerija je u Engleskoj bila oru je kojim se slu ila britanska politika. engleski kraljevi i poznati politi ari Edvard VII. George Washington kao masonNadalje. lanovi slobodnozidarskih lo a koncept tajnovitosti shva aju vi e kao mogu nost i ustrajnost da odr e datu rije .

.

stolje u dolazilo do brojnih izlaganja i razotkrivanja slobodnih zidara. glasnogovornika i sli no. svi znaju da masoni postoje.ako je tijekom godina po ev i jo u 18. ve samo imena svojih lanova. Po mome osobnom shva anju. Na kraju krajeva. stoga je glupo nastaviti inzistirati na tajnosti. Organizacijska struktura . asve ve a demokratizacija dru tva omogu ava im polagani izlazak iz sjene. Da li je to samo pametno smi ljena obmana ili iskorak ka novim svjetonazorima tek e se saznati. dana nji moderni «masoni» ne pre u ni od izjava za medije. masoni nikada nisu skrivali svoje postojanje.

16° 15° . neovisna tijela koja upravljaju bratstvom u pojedinoj zemlji.Slobodni zidari organizirani su putem Velikih Lo a ili Velikih Orjenta. Ipak razmislite prije li vas neko pozove na pristupanj slobodnim zidarima. Dvije su glavne grane slobodnog zidarstva.Majstor Devet lukova 14° . stupnjevima.Majstor Putnik 5° .Veliki Majstor Arhitekt 13° . jer e te to ostati cijeli ivot.Intimni Tajnik 7° . bankovne ra une i humanitarne zaklade.Sjever 10° .Intendant Zgrade 9° .Majstor Izabranik Devetorice . i po ivaju na bratskim vezama koja ovise samo na me usobnom prepoznavanju.Sjever 11° . dr avi ili zemljopisnom podru ju (nazvanim jurisdikcije).Savr eni Majstor 6° . postoje iznimke.14° 4° .Vitez Istoka ili Ma a . za sada u jo samo ista i da slobodni zidari kao i neki otvoreniji klubovi poput Rotarya i Lionsa imaju zajedni ke godi nje sastanke. «Regularne» lo e okupljene oko Ujedinjene Velike Lo e Engleske i one malo «liberalnije» zvane Veliki orijenti prepoznate od strane Velikog Orijenta Francuske.Uzvi rni Majstor Izabranik . Ne postoji jedinstveno upravlja ko tijelo koje predsjeda slobodnim zidarima irom svijeta.Sjever 12° . To su suverena.Veliki Majstor Mason Vije e.Provost i Sudac 8° . Iako se u na elu grane slobodnog zidarstva mogu prepoznati po svojoj pripadnosti Velikoj Lo i ili Velikom Orijentu. Prin evi Jeruzalema 15° . Lo a Savr enstva (perfekcije) 4° . Gotovo svaka lo a i svaki oblik slobodnozidarskog udru ivanja ima svoju jedinstvenu strukturu. frakcijama i ritualima biti e vi e rije i u nekim drugim postovima. O detaljnijoj strukturi.Majstor Izabranik .

Princ Jeruzalema Kaptol Ru e i Kri a 17° .Vitez Bron ane Zmije 26° .Veliki Inspektor 31° . Andrewa 30° .Uzvi eni princ Kraljevske Tajne 33° .Prijatelj i Brat Vje ni 27° .Vitez Istoka i Zapada 18° .Princ Libanusa 23° .Majstor ad Vitam 21° .Veliki Pontiff 20° .16° .Zapovjednik Hrama 28° .Patrijarh Noachite 22° .Vitrz St.Princ Tabernacle 25° .Po asna postignu a 19° .ef Tabernacle 24° .Suvereni Veliki Inspektor .Vitez Ru e i Kri a Konzistorij 19° .Vitez Aspirant 32° .18° 17° .Vitez Sunca 29° .32° 33° .

kako bi se i ne-masoni mogli infiltrirati u njeihove redove. no lukavi masoni su im dosko ili promjenom izvjesnih rije i u ritualima kako bi lak e otkrili prevaranta koji se i dalje slu io «straim» rije ima. razli ite na ina rukovanja i tajne rije i kako bi se osigurao pristup sastanku i identificirali legitimni posjetitelji. Jo od ranog 18. stolje a na ovamo svi su poku ali otkriti ove znakove.Slobodni zidari koriste znakove (geste). Masonski znanstvenik Christopher .

a povjesni ar John J. Zbog svoje tajnovitosti. Teoreti ari zavjera u svojim promi ljanjima esto povezuju simbole i brojeve kako bi de ifrirali masonske zagonetke. no esto se ispostavi da su ta preklapanja slu ajna. moramo oti i malo dalje u . Danas se identitet lanova dodatno provjerava tra enjem na uvid lanske iskaznice ili nekog drugog certifikata. Ovo gore navedeno ne zvu i tako lo e. te vjerske tolerancije. no takva dr ava bi bila samo umjetna bezli na tvorevina u slu bi masonskog nepotizma. u kojima ih se portretiralo kao mo nike koji ele dominirati svijetom i krojiti svjetsku politiku. masone se oduvjek optu ivalo da ele stvoriti novo dru tvo utemeljeno na idealima slobode. Slobodni zidari su odavna bili predmedmetom raznih rasprava o teorijama zavjere. jednakosti. Robinson states tvrdi jo i da masonske lo e mogu namjerno mijenjati svoje rituale s vremena na vrijeme. Tako da neka skupina pozdrava i znakova mo e biti aktualna samo neko vrijeme. 0 Stvaranje reputacije Da bi u potpunosti razumjeli povezanost masona i teorija zavjere. razdvojenosi crkve i dr ave. teoreti ari zavjera esto potkrepljuju i istinskim. bratstva. Povijesno gledano. povijesnim aktivnostima Lo e P2 (propaganda due) o kojoje e ne to vi e biti rije i u narednim postovima. Svoja razmi ljanja o masonima. od lo e do lo e.Hodapp tako er isti e da gorespomenuti znakovi variraju od jurisdikcije do jurisdikcije.

. i Osirisa. a neki ak tvrde da ideja slobodnog zidarstva potje e iz vremena gradnje Solomonovog hrama 850. Posebna struja pojavila se u Francuskoj (Veliki Orijent.koji je bio mason! Neki Slobodni zidari ustrajni su u svojim tvrdnjama da njihovo dru tvo potje e od kamenoreza kih cehova iz srednjeg vijeka.Masonske lo e po inju se pojavljivati u ameri kim kolonijama ve 1730. spoja bogova Jahve.. godine kada Papa Klement XII osu uje i ekskomunicira Slobodno zidarstvo. lanstvo u slobodnozidarskim organizacijama bilo je zabranjeno i svim katolicima. godine prije Krista. a udru ivanjem me unarodnih podru nica i svojevrsna vlada u sjeni . Od 56 potpisa na Deklaraciji nezavisnosti. Tako vidimo da u tom periodu nastaju Rozenkrojceri. a njihova potencijalna prijetnja shva ana vrlo ozbiljno. Slobodni zidari.1 pro lost i upoznati se s nekim injenicam. Anti masonska stranka uspjela je 1832. Postojalo je vrijeme kada su masoni doista bili zna ajni akteri globalne svjetske politike.Ova orgnizacija bila je bratstvo koje je u svoje redove nastojalo privu i najuglednije lanove zajednice. Johna Hancocka i Benjamina Franklina su bili deklarirani masoni. Upravo u 17. vratimo se Slobodnim zidarima. Istina je malo manje romanti na. Naime Slobdno zidarstvo osnovala je grupa utjecajnih Engleza iz puke dosade. Pod prijetnjom ekskomunikacije. Treba imati na umu da je 17. Johna Paula Jonesa. Tako je 1827. U prilog njihovim tvrdnjama i la je i injenica da je prvi ameri ki predjsednik George Washington bi deklarirani mason... To me je pridonjela i injenica da Slobodni zidari tuju GAOTU (Great Architect Of The Universe) odnosno Velikog Arhitekta Svemira ili Jahbulona. st. ali njihov predjsedni ki kandidat dobio je samo 7 glasova. st) i Illuminati! No. a o tome sam pisao i ranije. Baala. Doslovno ga je pregazio njegov protukandidat Andrew Jackson. Vitezovi Templari (obnovljeni red koji se temelji na dokumentima iz 17.za razliku od uobi ajenih Velikih Lo a) i odatle pro irila Europom. u Sjedinjenim Ameri kim Dr avama osnovana Anti-masonska stranka koja je kao svoj glavni cilj isticala borbu protiv internacionalnog konglomerata poznatijeg kao -Slobodno zidartvo. ugurati svoga predstavnika u Kongres. stolje u dolazi do procvata tajnih dru tava koja u svojim nasadima imaju religijsko-filozofske ideje o stvaranju novog svijeta. a organizacija se brzo pro irila preko cijelog Britanskog carstva... zajedno sa 9 potpisa na Ustavu. st. i 18. Ustvari. 1 . 8 je pripadalo masonima. Paula Reverea. U skladu s tim masonske Lo e uskoro su postale lokalni centri mo i. Stoga i ne udi da su Lo e uskoro postale centar razmjene najnovijih tra eva i poslovnog pregovaranja. mnogi osniva i SAD-a uklju uju i Ethana Allena. Njihov utjecaj nije ostao nezapa en u o ima crkve koja im se suprotstavlja ve 1738. bilo stolje e prosvjetiteljstva ije su ideje kulminirale u 18. i 18.

a islamisti ki pokret Hamas smatra ih tajnim dru tvom koje je dio cionisti ke zavjere .Anatema Papa LeoXII anatemu slobodnog zidarstva dodatno je potvrdio 1825. tako er su se priklju ili anti-masonskoj kampanji. Mnogi vjeruju da su Slobodni zidari izrasli iz srednjevjekovnih Vitezova Templara. 2 2 2 2 2 . godine sazvao sve lanove klera kako bi razradili strategiju za borbu protiv ovog podmuklog neprijatelja . Pinocheta i Salazara. te jeproglasio trajnom i vje nom.. Mr nja prema masonima kulminirala je u nacisti koj Njema koj. Upravo je prvi zadatak Adolfa Eichmanna bio pra enje aktivnosti ljudi za koje se sumnjalo da su masoni. Mnogobrojni diktatori uklju uju i Mussolinija. Hitler je smatrao da su oni samo produ ena ruka idova kako je opisano u dokazano krivotvorenim Protokolima Sionskih Mudraca. slobodnih izbora. Oni koji odaberu York ki Red. a danas takva organizacija postoji kao ogranak Slobodnog zidarstva. Razmatraju i pitanje za to je do lo do stvaranja lo e reputacije slobodnog zidarstva. treba imati na umu i tada nje dru tveno politi ke prilike. elimo da va prioritet (misli na lanove klera) bude strgnuti masku sa slobodnog zidarstva kako bi se ono moglo vidjeti kako zaista jest. Franca. jer Papa Leo XIII nadalje optu uje masone za vjerovanje u demonske ideje demokracije. U svom govoru je izme uostalog rekao: .. na kraju e se susresti izborom da postnu Vitezovi Templari. Kada novi lan pristupa Slobodnim zidarima mo e odabrati da li e napredovati po pravilima kotskog ili York kog Reda. zatvaranjma i ubijanjem Slobodnih zidara. dok je Papa Leo XIII 1884. progonom. i razdvajanje crkve od dr ave.

Popularne teorije zavjere Imaju i u vidu sve gore navedeno. ak je pomalo i smje na teorija koja ka e da je u natpisu na pe atu koji glasi annuit coeptis novus ordo seculorum sadr ana rije MASON . Pe at i simbolika samo su odraz toga vremena bez skrivenih ifriranih poruka. To je to no. Jedna od njih je i ona da Veliki Pe at SAD-a sadr i masonsko-iluminatske simbole. no kako sam ve prije spomenuo mnogi osniva i bili deklarirani masoni.no isto tako sadr ano je i ostalih 120 kombinacija.. 3 3 . tako da je ovo bilo ni ta drugo do oblika promicanja vlastitih ideja i principa.. ne ude brojne teorije zavjere iji su glavni akteri Slobodni zidari.

Ipak iznena uje snaga ideja Slobodnog zidarstva koje su duboko utkane u arhitekturu glavnih objekata u Washingtonu. Na slikama ispod mo ete vidjeti koliko je jak utjecaj slobodnog zidarstva u arhitekturi toga doba. .

Ispod slike nedovr ene piramide stoji natpis «Novus Ordo Seclorum» koji je 1782. Niste? E. Hoover bio visokorangirani mason. Danas je najaktualnija teorija da se Slobodni zidari u Bohemian Grovu (o kojem e tako er biti rije i kasnije) sataju s najutjecajnijim politi arima dana njice. Thompson nikada nije u . Numerolozi u svemu vezanom uz atentat pronalaze broj 33 koji je simbol najvi eg masonskog stupnja. predlo io Charles Thompson. ILLUMINATI I NOVI SVJETSKI POREDAK ILLUMINATI I NOVI SVJETSKI POREDAK Svi ste vjerojatno vidjeli nov anicu od jednog dolara. Ova teorija funkcionira i u kontekstu Masona i kao predstavnika idova. poput one da je teroristi ki napad 11 rujna na SAD ustvari rezultat trajnog rata koji se odvija izme u slobodnih zidara (kao nasljednika Templara) i Islama. jedan od osniva a ameri ke nacije. kada je od strane kongresa zamoljen da osmisli kona an dizajn velikog pe ata Sjedinjenih dr ava. Tako er je poznata i teorija po kojoj upravo Slobodni zidari stoje iza atentata na JFK-a. dok je vjerodostojnija teza po kojoj su CIA i FBI u svemu tome imali svoje prste. tako er jednog vida slobodnozidarske organizacije. a tome u prilog ide i injenica da je tada nji ef FBI-a J. pa ako niste onda ste propustili vidjeti i simbol piramide sa svevide im okom na svome vrhu koji se na toj nov anici nalazi. a poznato je da su i mnogi ameri ki predsjednici novijeg doba bili lanovi Lubanja i Kostiju . postoje i brojne druge.Edgar.Osim planetarno popularne i vje ne teorije o svjetskoj masonskoj zavjeri.

svjetski ratovi. veliki think tank koji se sastoji od bogatih bankara. Sinonim za iluminate danas je Savjet za inozemne veze. I pri a bi tu stala da ne znamo kako je nedovr ena piramida sa svevide im okom simbol iluminata. a imaju i u vidu njihovu motivaciju za upravljanje svijetom nije te ko zbrojiti dva i dva. poznatih znanstvenika i utjecajnih politi ara. ustavom i valutom. sekularne svjetske vlade s UN-om kao policijom. Nekim od njihovih najve ih postignu a se smatraju francuska revolucija. godine osnovao bavarski profesor Adam Weishaupt. ali teoreti ari zavjere svugdje vide njihov utjecaj. ali je objasnio njegov simbolizam koji zna i «po etak nove ameri ke ere». jednog od najmisterioznijih tajnih dru tava u povijesti. kada je progla ena ameri ka neovisnost. Vjeruje se da rade na ostvarenju Novog svjetskog poretka. No. . Intrigantno je i to da su iluminati osnaovani upravo 1776. ro en 6. komunizam te Ujedinjeni narodi i Europska unija kao sredstvo centraliziranja svijeta pod jednim parlamentom. Prvobitni iluminati su bili tajno dru tvo koje je 1776. O njima se ne zna puno nakon tog progona. Nitko ne mo e dokazati postojanje iluminata. njihovu urotu je vrlo skoro otkrila bavarska vlada i iluminati su bili prisiljeni prikriti se i raditi u jo ve oj tajnosti.potpunosti objasnio prijevod ovog mota. ali teoreti ari zavjere vjeruju da oni jo uvijek postoje i upravljaju svjetskom politikom iza kulisa. Bavarski iluminati Poznata je injenica da je red Iluminata osnovao ovjek po imenu Adam Weishaupt. Njegov cilj bio je ukinuti organiziranu religiju i sve svjetske vlade te povesti ljudski rod u Novi svjetski poredak kojim upravlja apsolutni razum.

J. a kasnije latinski. Druga. Weishaupt je ra unao na to da e njegovi planovi biti obavijeni velom tajnosti. Oko sebe je okupio pribli no dvije tisu e pla enih sljedbenika kojima je obe ao svjetsku mo . Posebno se zanimao za okultizam i fascinirao piramidom u Gizi (koja e kasnije postati simbolom njegovog Reda). Neki iluminate povezuju s imenom Lucifera. To su bili pripadnici intelektualne elite.velja e 1748. Weishaupt je ulo io mnogo truda kako bi se na sveu ili tima odgojili budu i lanovi Iluminata. Oko 1768. Ubrzo nakon osnivanja. koja se sastojala od Pripravnika. Weishaupt je vidio ljudski razum kao jedini autoritet.Regrutiranje lanova bio je lak posao. Po etnika. oni bi se lako unova ili za iluminatske ciljeve. U djetinjstvu je u io e ki i talijanski. Mnogi od njih su bili plemi kog podrijetla . Minervala i Iluminatusa minora. ve da on simboli ki predstavlja nastavak progona kr ana koji je zavr io na taj datum abdikacije rimskog cara Dioklecijana. privatnog vlasni tva. Masonska klasa. Alexandar Radischev. Iluminatus zna i « prosvjetljeni». . znanosti.A. glavni cilj iluminata je bio uni titi vlast. iji su lanovi vjerovali da primaju znanje s onog svijeta. Infiltracija u masonske lo e imala je dvije prednosti: po to su za dru tvo masona svi znali ali su njihovi obredi bili tajni. po to su mnogi masoni bili utjecajni ljudi. Prema hijerarhiji masona Weishaupt je organizirao i svoje tajno dru tvo. Weishaupt se od tog trenutka posvetio planovima « transformacije» ljudske rase i kreiranju novog svjetskog poretka. Weishaupt je shvatio kako je najbolji put za provo enje svojih planova infiltracija lanova Iluminata u masonske lo e. gr ki i hebrejski. Glavni cilj Iluminata je bio ukidanje monarhije (i svakog drugog oblika tradicionalne vlasti). Iako su isusovci polagali svoje nade u njega zbog njegovog talenta u jezicima i znanosti. Pro itao je svaki anti ki spis i tekst koji je mogao nabaviti. on se pobunio protiv njih i postao profesor na Katedri za prirodni i kanonski zakon Sveu ili ta u Ingolstadtu. dok Weishaupt zna i « mudra glava». onaj koji vlada pomo u razuma. Ime je preuzeo od prevedenog naziva starog panjolskog kulta « alumbrados». Drugo. a posebno religiju. Naga a se da Weishaupt nije slu ajno izabrao taj datum prvog svibnja. Potekao je iz idovske obitelji koja je prihvatila kr anstvo.W. ije ime zna i « nositelj svjetla». Adolf von Knigge. Vjeruje se da ga je tada utjecajna obitelj Rothschild[1] unajmila da joj pomogne u planovima vladanja svijetom. Masoni su u to vrijeme bili utjecajno polutajno dru tvo koje je u svojim redovima okupljalo elitne ljude. u Ingolstadtu u nezavisnoj dr avi Bavarskoj. Weishaupt je po eo sakupljati velike koli ine spisa pomo u kojih je namjeravao osnovati vlastitu akademiju za u ene ljude. 1. Postojale su tri klase: Nursery. Svima koji rade ka tom cilju bila su dozvoljena sva sredstva. Stoga bi odabrani i talentirani u enici dobili stipendije za takvu obuku. Tre a klasa zvana Misteriji je bila podjeljena u Ni e (Prezbiter i Regent) i vi e misterije (Magus i Rex).. Adam zna i « prvi ovjek». ali javnost na njih ne e obra ati pozornost jer je navikla na masone. svibnja 1776. oslobo en od mraka u kojem ljude dr i organizirana religija. Tihi « pu » je izvr en u inkovito. je sadr avala stupnjeve Iluminatus major i Iluminatus dirigens. ekonomije.barun Xavier von Zwack. U najni oj klasi napredovanje se postizalo pisanjem znanstvene disertacije. Weishaupt je dan na brigu isusovcima koji su ga kolovali. institucije braka i svih religija*.Mozart. Weishaupt je. napredovanje u srednjoj klasi je bilo sli no masonskim ritualima inicijacije. Claudio Manuel da Costa. pokrivaju i razna podru ja knji evnosti. U skladu s tim. dok za najvi e klase nema pisanih dokumenata. umno pogodni za njegove ciljeve. Kao to je ve napomenuto. osnovao je red iluminata. a religiju kao zapreku razuma. zajedno sa kolegom masonom Kniggeom (koji je ve odavno namjeravao centralizirati slobodno zidarstvo) unova io brojne iluminate iz najvi ih redova masona.Goethe i W. patriotizma.1998) ak i ime osniva a ima simboli ko zna enje: doslovno prevedeno. (Manifold.

profesor Robinson). 1998. Weishauptova arogancija i odbijanje da slu a svoje podre ene stvorili su mu mnoge neprijatelje u vlastitim redovima. Weishauptova teza je da ovjek u osnovi nije lo . Walter M. Fleming. ve je. ak i njegova smrt je ostala nerazja njena. njegovom smr u Dru tvo nije prestalo postojati. Morao se suo iti sa mnogo skandala i problema na mjestu Iluminatusa Rexa. Da bi se izi lo iz takvog stanja. dokumentirano jo nekoliko generacija iluminatusa koji su nastavili raditi u tajnosti. iako je Weishaupt bio briljantan intelektualac. Prvi je prouzro ila njegova ljubavnica koja je dobila njegovo dijete i prijetila da e ga prokazati javnosti. gdje je i umro 18. 1784. usvrdio je kako je njegova organizacija poput ploda drveta spoznaje dobra i zla. No. Albert Mackey). ali i ljude koji su smatrali udru enje masona i iluminata pozitivnim (Thomas Jefferson. Me utim. koja je smjesta proglasila dru tvo ilegalnim.religija i dr ava su ti koji ga ine lo im. to Weishauptova « religija» nudi svojim sljedbenicima. Me utim. koji je odigrao veliku ulogu u stvaranju masonsko-iluminatskog saveza. opat Barruel. s ime se ovaj nije slagao pa je von Knigge napustio Red. Neki pisci poput Herdera i Fichtea ( lanovi iluminata) su se zalagali za ujedinjenu Njema ku. valja koristit razum. zajedno sa svjetskom mo i. Glasnik koji je nosio planove iluminata poginuo je od udarca groma u oluji. Zbog takvih u enja Crkva je osudila iluminate tovateljima Sotone i o tro reagirala protiv njih. nije imao sposobnosti velikog vo e.)Iluminati su ubrzo infiltrirali svjetske vlade. Dokumenti koje je imao uz sebe su prona eni i proslije eni bavarskoj vlasti. to je bilo u suprotnosti sa Weishauptovim planom ukidanja nacionalizma. studenog 1830. Ono to je biblijski Bog uskratio ovjeku. a do li su i do Amerike. Iluminati su imali svoje kriti are (George Washington.Povla e i analogiju s dijelovima Biblije. Weishaupt je morao bje ati iz Bavarske na istok u Moskvu i naposljetku u gradi Gothu. Dok tradicionalna religija tvrdi da je ovjek a priori gre nik. (Manifold. Njegovi suradnici tvrde kako je iznenada umro dok je radio na hermeti nim magi nim spisima. . naprotiv. Zatim je barun von Knigge. bavarske vlasti su saznale za ovo dru tvo. tra io mjesto Weishauptovog suvladara.

.

ukidanje ku nog kolovanja i uvo enje svjetskog kurikuluma. Nakon 2.infiltriraju svoje lanove u visoke polo aje vlada mo nih dr ava. koriste se podmi ivanjem i ucjenama visokih du nosnika kako bi oni provodili njihovu volju. Njihova metoda dolaska na svjetsku vlast nije vojnim putem ni javnom pobunom. svi izbori su kontrolirani od strane Ujedinjenih naroda.Ilustrirajmo to na primjeru UN-a. kao i postavljanje klju nih ljudi na elo va nih organizacija. Stoga su iluminati kreirali rje enje. oni rade tajno . Vjeruje se da su iluminati bili ti koji su potaknuli svjetske ratove (problem). sa Ujedinjenim narodima kao sto erom svih operacija. Ve . Ustav SAD-a zamijenjen Poveljom UN-a.Novi svjetski poredak Teorija novog svjetskog poretka ozna ava vjerovanje da neka organizacija (u ovom slu aju iluminati) te i ostvarenju centralizaciji svjetske politike. tj. Iluminati nikad ne istupaju javno. UN. ve operiranjem iza kulisa. Teoreti ari zavjera smatraju Ujedinjene narode institucijom koja e ostvariti novi svjetski poredak.svjetskog rata osnovan je UN kao organizacija koja e osigurati mir u svijetu kroz internacionalnu politiku i « svjetsku policiju». ve postupno obavljati pripreme i voditi svjetsku politiku ka centralizaciji. lanovima iluminata nije cilj ostvariti svjetsku vladu za vrijeme njihovog ivota. Jedna metoda postizanja njihovih ciljeva je u teoriji zavjere poznata kao problem-reakcija-rje enje. Novi svjetski poredak ima totalitarno ure enje. a njegovi organizatori apsolutnu mo . Neki od konkretnih ciljeva su ukidanje privatnog vlasni tva i prava na posjedovanje oru ja. stvaranju sekularne svjetske vlade. luminati ovom cilju pristupaju tajno. Manipulacija medijima ovdje ima glavnu ulogu. Svjetska populacija je reagirala na te ratove (reakcija) te njom da se osnuje institucija koja e regulirati ratove. To je vladavina nevidljive ruke[2]. tj.

poznata injenica da je David Rockefeller (multimilijarder i ime koje se esto povezuje s iluminatima) donirao zemlji te za Zgradu UN-a daje povoda raznim naga anjima. U ovom slu aju taj vrhunac je « oko koje sve vidi». Europska unija ima istu svrhu kao i UN: ujediniti europske dr ave pod zajedni ki Ustav i valutu. Iako je prvi i najva niji cilj iluminata bio svjetska dominacija. Ve je ranije napomenuto kako je Weishaupt bio fasciniran misterijem Velike Piramide u Gizi. kao i one razli itih gnosti kih kr anskih skupina. oni su imali i druge aspiracije. Natpis « Novus Ordo Seclorum» na latinskom zna i « novi sekularni poredak». to se sla e s iluminatskom idejom sekularne dr ave. preuzeta od masona. Iluminati su prihvatili tantri ke vje be za meditaciju koje koriste umu i tijelu. Time svaka dr ava ima manje mo i koja se sve vi e sakuplja u rukama elite. To su bile transcendentalna iluminacija (osloba anje uma od . Simbolika Slu beni simbol iluminata bila je danas vrlo poznata piramida. Njihova izvorna vjerovanja su zapravo svojevrsna kompilacija u enja raznih misti nih grupa kroz povijest. zvano jo i « trinacria». Tako er su prakticirali metode i koncepte muslimanskog kulta Asasina. Ujedinjeni narodi su organizacija sa svjetskim utjecajem. Weishaupt je vjerovao da e najinteligentniji ovjek zauzeti mjesto oka i vladati pomo u apsolutne mo i i razuma. Moderni simbolozi smatraju da je piramida staroegipatski okultni simbol koji predstavlja konvergenciju prema vrhuncu prosvjetljenja. Taj simbol predstavlja piramidu na ijem vrhu se nalazi oko okru eno svjetlosnim zrakama. To je poganski simbol koji je Weishaupt preuzeo je simboli ki ozna ava sposobnost njegovog Reda da sve nadzire. Mo e se zaklju iti kako je cjelokupni simbol prosvjetljenja odabran zbog illuminatskih ciljeva da raspr e mit religije i dovedu svjetlo uma i znanosti.

) Kao prvi veliki uspjeh iluminata u stvaranju novog svjetskog poretka smatra se Francuska Revolucija. U prilog tim teorijama govore injenice da su prosvjetitelji. besmrtnost te apsolutno znanje i mo . Marxu je pristupila grupa koja je sebe nazivala « Dru tvom pravednih ljudi» i nagovorila ga da napi e « Komunisti ki manifest» kao demago ki mamac koje e siroma no pu anstvo lako progutati. Prema njima.) povla e vezu izme u iluminata i poznatog njema kog ekonomista i mislioca Karla Marxa. Ta godina se smatra vremenom kad se Red pro irio iz Europe u Ameriku i infiltrirao tamo nje dru tvo slobodnih zidara. Tada su masoni dr ali uglavnom visoke polo aje u vladi. Dizajn nov anice kojeg je izradio Charles Thomson je predstvljen ameri kom ministarstvu financija 1935. Smatra se da su ve u vrijeme njegove mladosti. Nakon prvog svjetskog rata. osim velike sli nosti u nazivu s iluminatima. godine kako bi poku ala skrojiti politi ku kartu Europe po svojoj viziji Novog svjetskog poretka. « Dru tvo pravednih ljudi» je zapravo bilo produ etak iluminata koji su se skrivali od zakona. a progon idova imao je svrhu da se skrene pozornost sa ljudi koji zapravo stoje iza svega. Vjerojatno najpoznatija teorija je ta da je iluminatski simbol na pole ini nov anice ameri kog dolara zapravo dokaz njihovog uspjeha da kontroliraju ameri ku vladu. Da bi to postigli. Teorije zavjere Iako su povijest i ciljevi iluminata dosta poznati. (Manifold. a on je samo obnovio i sistematizirao revolucionarne planove koje je prvotno postavio Adam Weishaupt. Iluminatska ideja vrhunca . 1998. Prema teorijama. agenti iluminata su potakli ljude na pobunu i inspirirali jakobince i prosvjetitelje svojim idejama. kad je radio kao soboslikar. intenzivno su prou avali stare magijske spise i bavili se metodama astralne projekcije. Kao jedan od velikih svjetskih vo a. Skoro nakon Napoleonovih ratova.svih ovozemaljskih okova). napisana je knjiga « Mein Kampf» u njegovo ime i dana mu je puna financijska i politi ka podr ka kako bi do ao na mjesto njema kog kancelara. Ujedinjeni narodi se smatraju nastavkom tih planova. iluminati su uvidjeli da je Europa toliko pogo ena ratnim stradanjima da e prihvatiti svaku politi ku soluciju koja e je izvu i iz krize. Predsjednik Theodore Roosevelt je bio navodni iluminatus. « Komunisti ki manifest» je zapravo bio u opticaju dugo prije Marxa. postoje brojna naga anja o tome na koji na in su oni provodili svoje ciljeve. Ne zna se je li Wallace bio prikriveni iluminatus ili je djelovao pod njihovim izravnim utjecajem i uspje no lobirao da taj simbol bude prihva en kao Veliki Pe at. Jedan od njih je bio potpredsjednik Henry Wallace. ni Hitler nije po te en toga da se oko njegove osobe ispletu teorije zavjere povezane s iluminatima. Re enica « Novus Ordo Seclorum» je u zastra uju em kontrastu sa re enicom « In God We Trust» koja se nalazi na prednjoj strani nov anice. osnovana je Liga naroda kao prvi poku aj politi kog ujedinjenja svijeta. Ta organizacija je ionako propala jer nije imala sustav sankcija kojim bi se ka njavale dr ave koje su prekr ile me unarodne zakone. Rotschildeovi uo ili njegovu karizmu i talent. Kad je zavr io u zatvoru. 1998. Psihoanaliti ar Walter Langer ak ide do te tvrdnje da je Hitler bio izdanak obitelji Rotschild. Kriti ari te teorije tvrde da je jedina sli nost izme u « Komunisti kog manifesta» i iluminatskih ideja koncept da ljudi mogu upravljati samima sobom bez utjecaja vlade. Autori Gary Allen i Larry Abraham (Allen i Abraham. zagovarali sekularno dru tvo i razum koji e vladati nad ljudskim djelovanjem. Vjeruje se da je obitelj Rotshchild ta koja je organizirala Be ki kongres 1814.

vrline i moralnost te temelj za reformaciju svijeta nije isto reflektiran u komunisti kim ciljevima nasilnog ukidanja socijalnog poretka. kao neprofitna i nestrana ka civilna organizacija kako bi privatne osobe mogle sudjelovati u ameri koj politici. a kojoj je na raspolaganju svjetska policija (pretpostavlja se da je to vojska Ujedinjenih naroda). 1991. Autor vjeruje da je CFR samo ogranak velike svjetske grupe urotnika koja se naziva Okrugli stol (prema mnogima. -a. bogatih poduzetnika. mahom biv ih predsjednika. veza i utjecaja CFR je popularno poznat kao jedan od trijumvirata elitnih organizacija (druga dvojica su Bilderberg grupa i Trilateralna komisija). osim ako ne dobiju posebnu dozvolu za to. objavljen vrlo uskom krugu svojih lanova. direktora i profesora. vlasnika medija.) povla i vezu izme u CFR-a i iluminata. koje dr e u aci. CFR je « think tank»[4] u pravom smislu trenuta no ima oko 4000 lanova. CFR) je osnovan oko 1921. ambasadora. jer je ostalim lanovima zabranjeno njegove rije i prenositi medijima. probranih senatora. Pozivaju i se na iskaze podadmirala Chestera Warda. Zbog svoje povijesti. Op enito se na CFR gleda kao na zatvorenu grupu za diskusiju u kojoj se donose odluke koje utje u na svjetsku politiku. Njihove ideje i ciljeve je te ko provoditi bez masovnih medija. Council on Foreign Relations. sinonim za iluminate) iji je cilj kontrola javnog mijenja kroz razne psiholo ke operacije. Na sastancima Savjeta lanovi se poti u da slobodno i otvoreno predstave svoje ideje i razmi ljanja. Savjet za vanjske veze (eng. razoru anje. marginalizacija suvereniteta SAD-a i stvaranje svemo ne svjetske vlade. U centru njihove politike je ideja da prosvijetljeni monopolisti ki kapitalizam mo e omogu iti spajanje svih razli itih valuta. nekada njeg lana CFR tvrdi da je cilj te organizacije. sistema bankarstva i proizvodnje i upravljanje prirodnih resursa u jednu cjelinu koju kontrolira svjetska vlada. burzovnih brokera. To posti e konstruktivnim debatama o svjetskim problemima i izdavanjem slu benog asopisa. Njihova slu beni cilj je « pobolj avanje ameri kog razumijevanja svijeta i prijedlozi za vanjsku politiku SAD-a». . Zbog toga su na meti mnogih teoreti ara zavjere koji tvrde da ta organizacija radi na uspostavljanju novog svjetskog poretka. Autor Pat Robertson u svojoj knjizi « New World Order» (Robertson.

and Samuel Liddell MacGregor Mathers bili su slobodni zidari I lanovi dru tva Societas Rosicruciana in Anglia (jednog od oblika rozrenkrojcerovskih udru enja). o kojemu sam ve pisao u nekoliko navrata u postovima o rozenkrojcerima. no ene su za razliku od masonskih dru tava bile ravnopravne mu karcima. tarota I geomantije. Zlatna zora je samo prvi vanjski red od tri Reda. kabala. Ime je preuzeto I djela Fama Fraternitas. iako se sva tri esto zbirno nazivaju Zlatna zora . ili neka isto a ili bo ansko svjetlo na nebu: Zlatna zora temelji se na sustavu inicijacija I hijarhije sli nima onima koje prakticiraju u masonskim lo ama. I renesansni rituali. slobodno zidarstvo. ve prema na oj e nji I o ekivanjima drugih.Hermeti ki Red Zlatne Zore ili kako se e e spominje samo Zlatna zora je magi arski red utemeljen krajem 19. za koje se govorilo da su veliki u enjaci koji vi e nemaju materijalni oblik. religija drevnog Egipta. ali da upravljaju sa ni a dva reda putem spiritualne komunikacije s njihovim vo ama. I po etkom 20 stolje a. Ovo dru tvo imalo je najve i utjecaj na zapadnja ki okultizam 20. William Wynn Westcott. tako er I lan Teozofskog dru tva (prisjetimo se madam Blavatsky I dru tva Thule) je po svemu sude i bio idejna snaga cijele institucije Zlatne zore I svega to je ona predstavljala. teozofija. Cijela ideja Zlatne zore osobito je inspirirana jednom re enicom iz spomenutog djela : znamo da e nakon nekog vremena do i do cjelokupne reformacije. Ovaj red je tako er pou avao I osnove astrologije. koncept magijskih rituala koji su postali sr mnogih drugih tradicija poput Wicce. I duhovnih I humanih stvari. stolje a. Tri osniva a ovog dru tva dr. Drugi ili unutarnji Red Rosae Rubeae et Aureae Crucis (Crvena ru a I zlatni kri ) pou avao je osnove elementarne magije uklju uju i gledanje u kristalnu kuglu. Povijest Reda 4 4 4 4 4 .a posebno u alkemiji). Wescott. William Robert Woodman. teurgija. astralnu projekciju I alkemiju. Iz pri a poznat Tre i Red sastojao se od Tajnih vo a . Teleme I drugih oblika magijske duhovnosti proizilaze upravo iz tradicija Zlatne zore. enocijanska magija. jer poznato je da prije svitanja Sunca dolazi Aurora. Eliphas Levi. rozenkrojcerovskog manifesta iz 1614. hermetizam. Kako nam je dobro poznato. Prvi Red je podu avao filozofiju temeljenoj na hermeti koj kabali I osobnom razvoju kroz prou avanje svjesnosti o etiri klasi na Elementa (termin koji se esto spominje u kabalisti kim znanostima. a koji je prakticirao rituale I duhovni razvoj. Utjecaj na u enja Zlatne zore imali su kr anski misticlizam. alkemija.

U tom kontekstu treba naglasiti da se Mackanzieva grupa zvala Hram 1. pak. uspio de ifrirati. dok je Frederick Hockney (jo jedan od lanova dru tva) utemeljio Hram 2. Koriste i ifrirane Rukopise . On je. Osnutak Reda 5 5 5 5 5 . (iako je Woodford umro nedugo nakon osnutka Reda). njen prvi hram Isis-Urania dobio je u svom nazivu oznaku 3. Wescott je bio odu evljen svojim otkri em. a on ga je dobio od Tajnih Vo a Tre eg Reda . Mackanzie je utemeljio Dru tvo osmorice kao prvu fazu ne ega to e poslije postati Hermeti ki Red Zlatne Zore. a koje pripisuju Johannesu Trithemiusu. I propisuju curriculum posebnih u enja koji prate hermeti ku kabalu. a Woodman je po svoj prilici to I prihvatio. geomantiju I alkemiju. je s druge strane popkupio sve zasluge u stvaranju I osmi ljavanju curriculuma I rituala Drugog Reda koji je nazvao Red Rosae Rubeae et Aureae Crucis (Crvena ru a I zlatni kri ). astrologiju.Originalni Red Zlatne Zore temeljio se na kolekciji dokumenata poznatijim I kao ifrirani Rukopisi napisanih na engleskom jeziku koriste i ifre. od Williama Roberta Woodmana zatra io da bude suradnik. Rukopisi nisu pretjerano uzbudili Woodforda I u velja i 1886. Rukopisi daju specifi ne nacrte rituala Reda. te je od Mathersa zatra io potvrdu svoga razmi ljanja I suradnju u pretvorbi rukopisa u koherentan sustav za poslove lo e. Tako da kada je Zlatna zora utemeljna. Mathers. I Mathers I Wescott imaju zasluga u razvoju ritualnih obreda deriviranih iz ifriranih Rukopisa . proslije uje ih dr. Rukopise je Woodfordu proslijedio masonski u enjak Kenneth Mackenzie kojega Francis King potvr uje kao etvrtog suosniva a. kontinentalne misteriozne kole u koju je Mackanziea uveo grof Appony od Ma arske. Westcottu koji ih je do 1887. Jedna druga teorija govori da je rukopise u Red donio Kenneth Mackanzie. Tako er. tarot.

Mathers je osnovao Ahathorov hram u Parizu. etiri godine Zlatna zora je funkcionirala samo kao vanjski red . Tek 1892. Tako er. nego je to vi e bio red koji se bavio filozofskim I metafizi kim u enjima. Nekoliko godina poslije. Ova grupa bila je poznata I kao Drugi red . nije podu avala magiju kao takvu (osim osnovnih protjerivaju ih rituala I meditacije). Izvorna Lo a osnovana 1888. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Tko je bila Anna Sprengler? Provode i iscrpno istra ivanje (vjerujte nije bilo lako) do ao sam i do podataka tko je bila misteriozna Anna Sprengel. unutarnji red postaje aktivan I u ovom krugu nalaze se U enici koji su pro li kroz itav te aj I inicijacije Vanjskog reda propisane ifriranim Rukopisom . rujna .Osnutak RedaWescott U listopadu 1887. Gospo a Alice Sprengel bila je istinita osoba ro ena 28. I Masonima. Mathers je osnovao Ahathorov hram u Parizu. Uskoro su osnovani I Ozirisov hram u Weston-super-Mareu. Wescott je napisao pismo Anni Sprengler ije je ime I adresu dobio de ifriraju i ifrirane Rukopise. Odgovor je primljen s nestrpljenjem . nego je to vi e bio red koji se bavio filozofskim I metafizi kim u enjima. Tek 1892. unutarnji red postaje aktivan I u ovom krugu nalaze se U enici koji su pro li kroz itav te aj I inicijacije Vanjskog reda propisane ifriranim Rukopisom . Ova grupa bila je poznata I kao Drugi red . u Londonu je uspostavljen hram Isis Urania. Velika pozornost pridavala se I sudjelovanju ena u savr enoj ravnote i Reda. te Hram Amon-Raa u Ediburghu. etiri godine Zlatna zora je funkcionirala samo kao vanjski red . u kojemu su razvijani I provo eni rituali de ifrirani u rukopisima. izdan je I naputak kako uspostaviti rad Hrama nagla avaju i 5 faza pocrtanih u Rukopisu. Mathersu I Woodmanu potvr ene titule u enjaka. a Wescottu. 1888. Horusov hram u Bradfordu. jer je Prvim redom smatran vanjski red. te Hram AmonRaa u Ediburghu. jer je Prvim redom smatran vanjski red. to je bilo u suprotnosti redovima Societas Rosicruciana in Angliarituala I meditacije). Uskoro su osnovani I Ozirisov hram u Weston-super-Mareu. Horusov hram u Bradfordu. Nekoliko godina poslije.

su sve samo ne prestali do toga trenutka. Ovi rituali bazirali su se na tradiciji groba Christiana Rosenkreuza. morali su to u initi samostalno. . Williama Butlera Yeatsa. velikog vo e ili u itelja duhovnosti koji je prona ao svoj put u u enja Reda. naravno. Upravo u vrijeme ovih doga anja Woodman umire. Bila je stara samo 20 godina kada juje H. Ako su osniva i eljeli kontaktirati Tajne vo e. ne postoje detaljnji podaci o Anni i Alici. pa su joj zabranili sve daljnje kontakte. doveli su u pitanje njegov autoritet. niti natprirodna bi a.B. Bilo kako bilo. te je pribavio rituale za Drugi ili Unutarnji krug jo zvan I Crvena Ru a I Kri od Zlata. naprasno prestaje komunikacija s Annom Sprengler. a Wescott je dobio vijest iz Njema ke da je ona ili umrla ili njeni pratioci nisu odobravali osnivanje Reda. 1914. Felixom Lazerusom kada su oboje «odlu ili» umrijeti. Nakon Wescottovog odlaska. Poslije 1916.1871. Naga alo se da Wescottov odlazak poveza s pronalaskom n okultnih papira u mrtva kim kolima. tada etrdesettrogodi nja Anna upoznaje Theodora Russa koji je posjedovao «Zlatnu k njigu» i gotovo preko no i postaje jedna od tri lana Vrhovnog vije a O. Oni su mu dali izbor: prekinuti sve odnose sa Zlatnom zorom ili dobiti otkaz na mjestu mrtvozornika.P. Evelyn Underhill. Wescott prekida sve veze sa Zlatnom zorom. Ovako nastala situacija ostavila je samo Mathersa nadle nim za Red. kao plod kontroverzne veze u Pomeranii. Valja spomeuti I Arthura Machena. Zlatna zora se dobro pozicionirala u Velikoj Britaniji. u prisnom je kontaktu s dr. Mathers je za efa u Engleskoj postavio Florence Farr. Tajni Vo e 1891. njena majka Anna Sprengel bila je znatno starija i navodno je pripadala Rozenkrojcerima. Wescott je tvrdio da Mathers ove rituale primio od brata Lux ex Tenebris. ostavljaju i Mathersu potpunu kontrolu. kontinentalnog uvo enika. te njegovo izostajanje sa sredi njih aktivnosti Lo e u Velikoj Britanji.-a. I. Aleistera Crowleya. unato injenici da je za napredovanje u Redu bila potrebna iscrpna dokumentacija o ivotu svakog pojedinog lana. Sukob razli itih osobnosti Mathersa I ostalih lanova. Ako je vjerovati pri ama. U vrijeme vrhunca svoje slave. ve simboli stvarnih I legendarnih izvora spiritualne ezoterije. tako da nikada nije do ivio vidjeti Drugi red. Mathers je tvrdio da je uspostavio vezu s Tajnim vo ama. te privuklo pa nju Wescottovih nadre enih. Zanimljivo je da dokumenti koji datiraju iz vremena nakon Wescottovog odlaska. Sve do 1947. 1892. da li zbog same prirode njihova posla.O. jo uvijek nose njegov potpis I pe at. Da li zbog kontroverzne veze. mnoge slavne li nosti iz kulturnog I javnog ivota poput glumice Florence Farr ili irske revolucionarke Maud Gonne (ona je napustila ovo dru tvo kada se okrenula katolicizmu) su bili lanovi Reda.T. Iako nema dokaza da je Mathers osobno podmetnuo navedene pap odnosi ove dvojice bili ire. sa preko stotinu lanova iz svih klasa viktorijanskog dru tva. prebacio na drugu obalu. Neki sljedbenici Zlatne zore I njenih tradicija vjeruju da Tajni vo e nisu nu no ni ivu i ljudi. Zlatne godineFlorence Farr Do sredine 1890-tih. Oko 1897 godine.

u Drugom Redu pod vodstvom Berridgea I Mathersa bilo 23 lana. @ A. a u vije u su bili . Mathers je zaobi ao ovu odluku.W. sukobi su nastajali izme u Sfere . W. Brodie Innes nastavio je rad hrama Amon-Ra I do ao do zaklju ka kako je cijeli revolt bio neopravdan. dok je Mathers bio zaokupljen izgradnjom Ahathoorovog hrama I 7 7 . Za privremeno vo enje Reda bilo je zadu eneo vije e trojice. odbio potvrditi londonski Hram. G a. To je londonskim U enicima bila poslijednja kap koja je prelila a u. Bullock. te otpustio gospo u Farr s mjesta njegova zamjenika. 1903. Prema Francisu Kingu. U svom odgovoru Mathers je odbio dati bilo kakve informacije. W. Rekonstrukcija Reda Kada je Mathers napokon shvatio da nikada ne e do i do pomirenja. po eo je ulagati napore kako bi se ponovno pozicionirao u Londonu.W. Krhotine 1901. a zamjenjuje ga dr. Yates privatno je objevio pamflet pod naslovom Da li e Red R. U enici su reagirali sazivanjem generalnog sastanka 29. dok su Felkin I drugi londonski lanovi oformili Stella Matutinu. J.d. Osim osobnih nesuglasica unutar hrama Isis-Urania. a nove razmirice dovele do toga da Yates napusti Red. sje nja 1900.Revolt Mathers u opravi RedaKako se bli io kraj 1889. M. Hramovi u Bradfordu I Weston super-Mareu ostali su mu vjerni.B. Nakon nekog vremena Bullock podnosi ostavku. tajnog dru tva Florence Farr koje je djelovalo unutar hrama Isis-Urania I ostalih U enika Hrama. Brodie-Innes preuzeo je komandu nad Engleskim I kotskim hramovima. Po svom povratku u London od tada v. Robert Felkin. londonski u enici osnivaju vije e sedmorice 3. povijesni dokaz govori da je 1913. koji je nastavio radom na ceremonijamai ritualima Zlatne zore u zapadnom Londonu sve do 1903.E. Uskoro po prijemu obavjesti. Cracknell. U enici hramova Isis-Urania I Amon-Ra postali su krajnje nezadovoljnji Mathersovim na inom vo enja reda. na kojem su s mjesta svog vo e maknuli Mathersa I protjerali ga iz Reda. C ostati magi ni Red? Poslije ovoga Isis-Urania objavljuje svoju neovisnost. velja e vjeruju i da svoje prste u cijelom slu aju ima Wescott. Mathers je svoj odgovor uputio 16. U enici su postali nestrpljivi u elji da ostvare kontakt s Tajnim Vo ama. Farr koja je I do tada mislila da londonski hram treba biti zatvoren. zatra io je papire koji su mu sada po pravu I pripadali. Tako er. Blackden and J. Do 1908 Mathers I Brodie-Innes bili su u potpunoj slozi. R. o ujka I od Mathersa tra e da se o svemu provede detaljna istraga. Londonski du nosnici odbili su primiti Crowleya u razred Adepta Minora. Pa ipak. umijesto da s njima kontaktiraju putem Mathersa. A.W. Prema razli itim izvorima Mathers je negdje izme u 1901 I 1913 podru nicu Zlatne zore lojalnu njegovu vodstvu imenovao Alpha et Omega. tajnice g e. Waite I Blackden udru ili su snage u ideji da zadr e ime Isis Urania. te Crowleya na brzinu inicirao u red u hramu Ahathoor u Parizu 16. kao I njegovim rastu im prijateljstvom s Crowleyem. ali broj njihovih lanova bio je odista malen. Nakon toga imenovao je Edwarda Berridgea kao svog predstavnika. Brodie-Innes. o ujka. uputila je Mathersu pismo u kojem daje svoju ostavku na mjesto njegova zamjenika.

a u Chichagu je osnovan Thoth-Hermesov hram. Zlatna zora je u Sjedinjene dr ave do la jo prije 1900.produbljivanjem veze s Amerikom. Sa izuzetkom dva Stela Matutina hrama: Hermesovog hrama u Bristolu koji je radio sporadi no sve do 1970. Do zavr etka prvog svjetskog rata Mathers je uspostavio tri ameri ka hrama. Struktura Reda Stupnjevi reda Prvi red: * Introduction Neophyte 0=0 * Zelator 1=10 * Theoricus 2=9 * Practicus 3=8 * Philosophus 4=7 Drugi red: * Intermediate Portal Grade * Adeptus Minorus 5=6 * Adeptus Majorus 6=5 * Adeptus Exemptus 7=4 Tre i red: * Magister Templi 8=3 * Magus 9=2 * Ipsissimus 10=1 Brojevi koji su napisani u paru uz stupnjeve odnose se na polo aj u Drvu ivota (pogledaj lanak o kabali). Neophyte polo aj ima oznaku 0=0 to govori da nema polo aj na drvu ivota. Ve ina hramova Alpha & Omega i Stella Matutina su zatvoreni Ili napu teni do kraja 1930-tih.. . Prema Israelu Regardieu. I Whare Ra hrama na Novom Zelandu koji je radio redovito sve do zatvaranja 1978.

pristupnika je mogao pristupiti stupnju Adeptusa Minora (5=6). Svijetla lo a kombinirala je politi ke ideale Illuminata sa hinduskim misticizmom. drugih ljudi i cijeloga svijeta. Stupanj Portal je ritual inicijacije u Drugi Red. Nacisti su duboko tovali ove jezuitske duhovne vje be. Dru tvo Vril ili tzv. U knjizi «Nepoznati Hitler» se navodi: U Berlinu Haushofer je utemeljio «Svijetlu lo u» ili dru tvo Vril . Obojica su tvrdila da odr avaju kontakte sa tajnim tibetanskim lo ama koje posjeduju tajnu «nadljudi». za koje su vjerovali da su poslane od strane drevnih Gospodara Atlantide. pobjegao iz Njema ke o dru tvu Vril je rekao: pripadnici ovoga dru tva vjeruju da poznaju tajno znanje koje bi im omogu ilo pretvaranje vlastite rase u rasu nadljudi duboko u utrobi zemlje. vatre I vode. To bi inili posebnim metodama koncentracije i cijelim sustavom unutarnje gimnastike. teozofijom i Kabalom. Himmler. Goring i hitlerov osobni 8 .R. a morao je pro i I pismeni ispit I demonstrirati odre ene vje tine kako bi bio primljen u odre eni stupanj. Drugi red nije u cjelosti bio dio Zlatne zore . Pristupnik odre enog stupnja primio je metafizi ke naputke o zna enju svakog od ovih elemenata. Teoreti ari zavjere posebno vole ovaj podatak. Dr. postat e gospodar samoga sebe.et A. posebno u amanskim kultovima i tibetanskom budizmu. SVJETLA LO A. ovaj dio svjetske povijesti. Dru tvo Vril je vjerovalo da tko god bude ovladao mo ima Vrila. DRU TVO VRIL I TAJNA NACISTI KA ORU JA Iako sam ve jednim dijelom pisao o dru tvu Vril u tekstu o dru tvu Thule. Krug ve postojenih U enika Drugoga Reda mora o je dati svoj pristanak kako bi se pristupniku odobrio prijem u Drugi Red. Cilj ove Lo e je istra iti podrijetlo arijevske rase i provoditi vje be koncentracije kako bi se probudile sile «Vrila». Nakon prolaska stupnja Portal. Jezuitske tehnike koncentracije i vizualizacije nalikuju u mnogo emu tehnikama koje se koriste u okultne svrhe. ponovno povezana sa etiri stupnja Vanjskog Reda. Okultisti toga vremena znali su da je Loyola baskijskog podrijetla. Vjerovali su da e se svijet promijeniti a «Gospodari» izroniti iz sredi ta Zemlje.C. Aalfred. Njegova povijest ide paralelno s dru tvom Thule. «Nevidljivi oraopovijest nacisti kog okultizma» autora Alana Bakera.Za druge stupnjeve. samo to dru tvo Vril ima daleko ve i utjecaj. Tako er postojala su I etiri podrazreda instrukcija za Adeptusa Minora. fondove. Ukoliko se ne uspostavi savez i ne postane «Gospodarom». Provode i istra ivanje za svoju knjigu «Jutro magi ara». uvo enik je upoznat s tehnikama prakti ne magije. za koje se vjerovalo da su ostaci atlanti ana. autori Jacques Bergier i Louis Pauwels do li su do zanimljivog podatka. pa stoga evo pri e o dru tvu Vril. a drugi ozna ava polo aj od vrha (Kether). Inspirirala me knjiga koju sam nedavno imao prilike pro itati . Willy Ley jedan od vode ih svjetskih znanstvenika na polju raketne znanosti koji je 1933. Nakon jo jednog ispita I pristanka drugih U enika. ali I Drugim redom u cjelosti. ve zasebni Red sa svojim pravima. Navedene metode koncentracije vjerojatno su bile bazirane na duhovnim vje bama Ignatiusa Loyole. Drugi red upravljao je u enjima. Osim potrage za podzemnom utopijom ispod himalajskih planina. vjerovali su da e i oni zapasti u ropstvo. Haushofer je bio student ruskog magi ara i metafizi ara Georga Gurdjieffa. a i povijesti tajnih dru tava toliko je intrigantan da zaslu uje da mu posvetim jo malo pa nje. Stupnjevi Prvog Reda povezani su sa 4 klasi na elementa: zemlje. zraka. Vril se bavi i pronala enjem na ina inkorporacije misti ne «vril» energije u vojnu industriju. prvi broj ozna ava polo aj od dna (Malkuth). jer im omogu uje razvijenije teorija o skrivenim nacisti kim gradovima ispod povr ine Zemlje. Rosenberg. Lo i su pripadali Hitler. poznat I pod nazivom R. a i kombinira okultizam i znanost.

Astralno svjetlo. Vril energija i Crno Sunce Vjerovalo se da se vril energija mo e dobiti iz Crnog Sunca. Hitlerove neobi ne mo i sugestije postaje shvatljivija ako se ima na umu da su mu bila dostupne Gurdjieffove psiholo ke tehnike. te zra i radijacijom u obliku vril energije. i ovjek bi. To je sila koju su Nacisti i njihovi okultni krugovi o ajni ki osloboditi i usmjeriti na svijet i za koju je dru tvo Vril vjerovalo da je posjeduje Hitler. koja navodno postoji u sredi tu Zemlje i daje svjetlo Vril-ya rasi. Morell Poznato je da su Hitlera eljeli kontaktirati i Crowley i Gurdjieff.lije nik dr. Id mutacije i eja transformacije u vi u formu « ovjeka-boga» za ivjela je kroz opise rase Vril-ya u BullerLyttonovoj «Nadolaze oj rasi». Dru tvo Vril oslanjalo se na vrlo stare arhetipe koji su ve bili u umovima magi ara i alkemi ara. Orgon i dr. Vril. mogao revolucinizirati i promijeniti itav svijet». velike lopte «Prima Materije». Albert Pike ka e: «U prirodi postoji jedna mo na sila. koje su se bazirale na u enjima Sufija. a samim time i upoznat s arkansko-ezoteri nim filozofijama (i tijekovima najve ih znanstvenih napredaka dana njeg doba) Lete i tanjuri pogonjeni Vril energijom i druga tajna oru ja . kada bi je posjedovao i znao usmjeriti. tibetanskih Lama izen u enjima japanskog dru tva «Zeleni zmaj». U raspravi o 28 stupnju «Starog i prihva enog slobodnozidarskog kotskog reda» zvanom Vitez Sunca ili Upu eni Princ. Dru tvo Vril je vjerovalo da su Arijevci izvorni biolo ki nasljednici Crnog Sunca. zaogrnute idejom ponovnog o ivljavanja okultnog i znanstvenog napretka. Ojas. kao manifestacija «Velikog Posla» propagiranog od strane Upu enih iz raznih tajnih dru tava kroz godine. Ova sila vila je poznata od davnina pod raznim imenima: Chi. Lytton je i sam bio pripadnik Rozenkrojcera (Rosicrucians).

«Vril» i Crnog Sunca. Terzinski sugerira da je istra ivanje antigravitacije zapo elo u Njema koj u 20-tim godinama pro log stolje a konstruiranjem prvog hibridne antigravitacijske kru ne letjelice. U razdoblju od 1942-1943 napravljena je cijela serija antigravitacijskih strojeva. ovladali putovanjem kroz vrijeme i proizveli svemirski brod koji je mogao putovati warp brzinama. godine u potrazi za rupom Ju nog pola i navodno su imali uspjeha. koju je konstruiralo dru tvo Vril. Terziski spominje svojevrsnu «vanzemaljsku rasu u itelja». U isto vrijeme vanzemaljci su irili svoje dijaboli ne ideje kroz dru tva Vril i Thule. poput admirala Byrda u otkrivanju ovih otvora. Iako je te ko povjerovati u ove pri e na granici nau ne fantastike neke injenice i dan danas golicaju ma tu teoreti ara zavjera ali i znanstvenika. kulturalnog i tehnolo kog napretka. (tzv «Dugina zavjera ili zavjera duge»).Kako Terziski navodi. Neki ka u da su ba na ovome mjestu Nacisti uspostavili kontakt s «Nepoznatim nadljudima» koji su ivjeli u «Duginom gradu» U svojoj kontroverznoj prezentaciji «NLO tajne Tre eg Reicha». Hitler je slao timove speleologa u pe ine i rudnike irom svijeta u potrazi za rasom Vril-ya Nacisti su tako er istra ivali i Antartiku tijekom 1937. Nacisti su uz pomo vanzemaljske inteligencije ovladali antigravitacijskim svemirskim letom. Naime.-ih Jo 1936. uspostavili svemirske stanice. RFZ-1. koji su u tajnosti po eli sura ivati s pojedinim nacisti kim znanstvenicima u krajem 1920-tih u podzemnim bazama gdje su ih upoznavali sa svojim konceptima filozofskog. a sve je kulminiralo navodnom izgradnjom 350 stopa duga ke letjelice oblika cigare nazvane Andromeda. Vladimir Terziski povezuje vanzemaljce i njema ka tajna dru tva poput «Templehoffa». dru tvo Vril nije radilo samo na projektima izgradnje .Mo da najnevjerojatnije pri e o dru tvu Vril su one o navodnom tajnom nacisti kom programu proizvodnje lete ih tanjura. u hangaru za izgradnju cepelina. i 1938. «Thule».svemirska stanica. Pretpostavlja se da je dru tvo Vril uspostavilo kontakt s «Tajnim Vo ama» rase Vril-ya koji su u tajnosti zapo eli suradnju njema kim znanstvenicima u drugoj kasnih 1920.

topovima plazme i kiborzima. jedinica za razvoj SS-ovskog okultnog reda Crno Sunce. pu ke sa no nom ni anom nazvane «Vampir» i niza eksperimentalnih. Naga alo se da Nacisti rade na izgradnji nuklearne bombe i eksploataciji nuklearne energije. to bi u prijevodu zna ilo Sprava iz Hauneburga. Kasnije su ga uparili sa Van De Graafovim generatorom i Marconievim vrtlo nim dinamom (sferi ni spremnik od merkuruja) kako bi proizveli rotiraju e elektromagnetsko polje velike snage koje je reduciralo masu i utjecalo na gravitaciju. godine razvila revolucionarni elektromagnetski gravitacijski motor koji je pobolj ao Hans Colerov stroj na slobodnu energiju pretvoriv i ga u energetski pretvara . dok su neka od postignu a onoga doba i dan danas neprevazi ena.«lete ih tanjura. kada su testne lokacije zamijenili sa lokacijom nazvanom Vril Arado Brandenburg podru je za testiranje letjelica. . U kontekstu onda njeg vremena. ve je bilo i duboko umije ano u izgradnju i drugih egzoti nih oru ja o ijem postojanju itekako postoje dokazi. sva ova tehnolo ka postignu a mogu se usporediti kao kad bi danas preko no i konvencionalna oru ja zamijenili laserskim. Jo od 1935. pri a dobiva na te ini. a potom zajedno sa nekim ranijim protoipima zvanim Vril u RZF-5. dru tvo Vril i Thule tra ili su pogodne lokacije za testiranje ovih strojeva i prona li ih u sjeverozapadnoj Njema koj koja je bila poznata i pod nazivom Hauneburg. a kad tome pridodamo i injenicu da je dru tvo Vril neumorno tragalo za alternativnim izvorima energije uslijed nedostatka naftnih derivata. Osmislilo ga je Thule Triebwerk i trebao je biti stavljen u posebno dizajniran disk. ali i funkcionalnih aviona na mlazni pogon. navodno je 1939. SS E-IV (Entwicklungsstelle 4). Letjelicu koju su tamo testirali prozvali su jednostavno H-gerat. Zbog sigurnosti preimenovali su ga u jo kra e ime Haunebu . poput raketa V1 i V2. vi ecjevnog baca a raketa.

Neki su mislili da se ovdje radi o iznimno sna nom laseru. kao i kasnije proizveden Haunebu2 Do-Stra imali toplinske titove od Victalena i u razdoblju od 1943-1944 napravili ukupno 106 probnih letova. imala osam lanova posade i mogla posti i brzinu od 4. osmi ljena je specijalna za titna legura nazvana «Victalen» (smrznuti dim). ali nije bilo tako. pogledajte neke od slika autenti nih letjelica s dokazanim postojanjem. RED ZELENOG ZMAJA . Kasnija pobolj anja omogu ila su razvijanje brzina od 17000km/h. godine i napravio ukupno 52 probna leta. koju su osmislili vode i SS-ovski metalurzi. Ovi divovski strojevi visoki nekoliko katova imali su posadu od 20 ljudi. Top sna ne zrake). navodno u 1930-tima. a kako bi letjelica mogla odoljeti ogromnim temperaturama koje nastaju pri takvim brzinama. ali prototip nikada nije konstruiran. godine letjelicu Vril7 sru ili Rusi me u ostacima su prona li ne to to je neodoljivo podsje alo na spomenuti top. Kada su 1945. te letjeti 55 neprekidnih sati. Ovako veliki top destabilizirao je disk i kasnije je zamijenjen strojnicama ili protuavionskim topovima. 1942. to ne mogu posti i ni dana nji najbolji mlazni avioni. Ostaci od volframa nakon rata su identificirani kao spojene kugle koje su formirale kaskadne oscilatore spojene na dugocijevnu transmisijsku polugu oko koje su bile omotane spirale ili zavojnice od volframa kako bi se proizveo sna ni izboj energije dostatan da probije etiri neprijateljska oklopa debela 100mm. Imao je 9 lanova posade i mogao posti i brzine od 6000 21000km/h. SS. ne to ve i Haunebu2 promjera 26 metara bio je spreman za probni let. godine testiran je usavr eni ratni model Haunebu II Do-Stra (Dornier STRAtospharen Flugzeug/stratosferska letjelica). Kraj rata onemogu io je proizvodnju serijskih modela. koja je razvijala brzine do 40 000km/h i mogla ostati u zraku i po nekoliko tjedana. Rani modeli isprobavali su tako er i prili no veliki 60 mm top sa dvije cijevi zvan skra eno KSK (KraftStrahlKanone. ali na malim visinama.800 km/h. Razvijani su planovi i za Haunebu 4.je nastojao izraditi tendere za serijsku proizvodnju i u Junkersu i Dornieru.Ranija letjelica Haunebu1 od koje su konstruirana dva prototipa bila je promjera 25 metara. ali kasnije je ipak izabran Dornier. «ne to to nije iz ovog vremena ni mjesta». Zvu i li vam ovo sve nevjerojatno. Let je mogao trajati do 18 sati. Oba su. poslu ila krajem rata za evakuaciju pripadnika dru tva Thule i Vril. ali je zato konstruiran prototip 71 metar u promjeru zvan Haunebu3. Haunebu 1 prvi puta je poletio 1939. te mogli posti i nadzvu ne brzine iznad 21 000km/h. Navodno je ba ova letjelica kapaciteta 32 lana posade. Dolaskom 1944. Napravljena su dva prototipa. Nijemci su ju zvali anakronimom kao .

Tako er. Kako sam ve ranije pisao i o dru tvima Thule i Vril ne bih sada i ao u detalje o povezanosti ovih dru tava. Japanski red razlikovao se od zapadnja kih tajnih dru tava upravo po izri itim zahtijevima za dokazivanjem. Ovaj red ili dru tvo bilo je japansko tajno dru tvo posve eno ovladavanju ljudskim tijelom I vremenskim organizmom ili eteri nim tijelom . lanovi ekspedicije navodno su kontaktirali poznavaoce Agarthe. a iji je poklonik bio i Alan Le Vey. o ito. veliku mo . (5 elemenata). Haushofer je bio jedan od samo tri zapadnjaka kojima jKarl Haushofere uspjelo postati lanom Reda Zelenog Zmaja i to u vrijeme dok je bio vojni ata e u Tokiju netom prije Prvog svjetskog rata. U prija njim postovima spominjao sam Karla Haushofera. Drugi izvori navode da su mogli ovladavati elementima unutar svoga tijela pri emu se najvjerovatnije misli upravo na one isto njan ke.green dragon Vrlo usko vezani uz ve prije spominjana dru tva Thule I Vril je dakako I Red zelenog zmaja. Vi i stupnjevi inicijacije zahtijevali su od kandidata da vlastitom voljom natjeraju sjeme da proklija. Minhenu i 9 . jednog od tvoraca nacisti kih ideja i nacisti ke geo politike. «Spiljskim Prorocima Tibeta». lanovi ovog dru tva imali su mogu nost predvi anja. Neki od njih su se 1929 vratili u Njema ku i oformili lo e u Berlinu. nego u prepustiti itateljima da sami pove u «konce». Ovladavanje ovim znanjima omogu avalo je . a tako er I cijenom neuspjeha. U spominjanoj nacisti koj ekspediciji na Tibet (1926-1942) Nacisti su poku ali stupiti u kontakt sa tzv.

ne zna se to no da li zbog nemogu nosti da promijene tijek rata ili zato to je sam Haushoferov sin sudjelovao u poku aju atentata na Hitlera. Kada je red tragi no uga en 1314.. Haushofer je prvo ubio vlastitu suprugu. dok neki pak izvori navode da je oformljena lo a samo u Berlinu.Nirmbergu. Jednom prilikom imao je audijenciju i kod Hitlera. aktivnosti ovog dru tva dr ala su se u najve oj tajnosti. rodila se i ideja da Dru tvo Zelenih Ljudi poma e u pretvaranju arijevaca u bogolika stvorenja. Toj teoriji i la je u prilog i sama misti nost reda i mnoge legende u kojima se govorilo o vitezovima Templarima kao o uvarima Svetog Grala i drugih relikvija poput vrha koplja kojim je proboden Krist. a drugi da su bili potpuno goli. a potom i sebe izvr iv i «seppuku» kako je i dolikovalo lanu Reda Zelenog Zmaja. Posljednji pripadnici Dru tva Zelenih Ljudi nestali 1959. On je bio nadaleko poznat po svojim vidovnja kim i proro kim sposobnostima. a najpoznatiji me u njima kao Redovnik Zelenih Rukavica/Ruku. . Zbog ovog proma aja. Neke teorije naga aju da je misti no dru tvo Ru e i Kri a (rosecruix) direktni nasljednik templarskog u enja. dolaskom komunista nakon kineskog pripajanja Tibeta. vjeruje se da su mnogi templari uspjeli prebje i u kotsku i tamo vitez Templarnastaviti svoje djelovanje. Prema nekim izvorima «Zeleni Ljudi» poslani su u koncentracijske logore zajedno s drugim politi kim neistomi ljenicima. Dru tvo Zelenih Ljudi navodno je bilo u vi estoljetnoj «astralnoj povezanosti» sa Dru tvom Zelenog Zmaja. U ve duboko poreme enom Hitlerovom umu pored brojnih utopijskih ideja o rasnoj isto i i stvaranju arijevske rase. Ve ina ih je po inila samoubojstvo zabijanjem no a u trbuh. Tibetanski redovnici u Njema koj su bili poznati kao Dru tvo Zelenih Ljudi. TEMPLARI . Iako ovo zvu i na progresivnu nau nu fantastiku. dijela kri a na kojem je raspet. Dru tvo Zelenih Ljudi palo je u nemilost na prijelazu iz 1943 u 1944. pa ak i same blazamirane Kristove glave. Neki izvori navode da su bili u njema kim odorama bez obilje ja. jer doista postoje zapisi u ruskim arhivima da su prilikom ulaska sovjetske vojske u Berlin prona ena mnoga tijela Tibetanaca.PRECI SLOBODNOG ZIDARSTVA Mnogi naga aju da su mnoga tajna i masonska dru tva proistekla upravo od vitezova Templara.

«Ujedinjanog.Ono to je zanimljivo u prou avanju tajnih dru tava i vitezova Templara je da se kao jedan od mogu ih putova Majstora masona koji eli pro iriti svoje masonsko znanje spominje tzv. Da bi mason postao Vitez Templar. Ovi vitezovi templari dodatni su red. No. Tako se kao mogu i stupnjevi navode «Vitez istoka i zapada». . Ivana od Jeruzalema. Palestine. Vitezovi Templari od kandidata tako er zahtijevaju da budu istaknuti kr ani. a od 1700. a ne vi i stupanj unutar slobodnog zidarstva. kotska ceremonija (Ancient and Accepted Scottish Rite) iji stupnjevi (neki po ju noj neki po sjevernoj jurisdikciji) nedvojbeno asociraju na vite ku ostav tinu. ono to je najzanimljivije u pri i o povezanosti masonskih dru tava i vitezova Templara je postojanje tzv. vjerskog. Rodosa i Malte» koji kao svoje oznake koriste znakovlje vitezova templara. izra enog karaktera i uzorne reputacij i da e vjeruje u Vrhovno bi e. «Vitez ru e i kri a». godine. lanstvo u ovom redu zahtijeva od kandidata da bude visoko moralna osoba. prvo mora postati «Majstor mason od Kr anske vjere» i biti uzdignut u Sveti Kraljevski Svod. Vojnog i masonskog Reda Hrama i sv. (neke podru nice dopu taju to postati i lanovima drugih vjeroispovijesti koji su se zakleli braniti kr anstvo) Kao i u svim slobodnozidarskim organizacijama . Ovi masonski vitezovi templari sebe definiraju kao me unarodni humanitarni masonski red. «Vitez zapovjednik hrama (temple)» i mnogi drugi. kada masonstvo postaje javno u svoje obrede inkorporiraju simbole i tradicije Templara.

Sjedi te reda je prvobitno bilo pokraj mjesta gdje je nekad stajao idovski hram. Zna enje njegovog imena na arapskom je «ispravnost vjere» i tijekom svoje vladavine zauzeo je mnoge teritorije. Spominju i templare ne mo emo zaobi i ni spominjanje Salaha al-Din Yusufa bin Ayuba ili Saladina. stoga je nemogu e ovaj plemeniti red opisati u detalje. Red je osnovao Hugo de Payens. nakon prvog kri arskog rata s namjerom da pomognu novom Jeruzalemskom kraljevstvu da se odupre napadima muslimana iz okolice.ku e po cijeloj Europi. Ujedinio je Egipat i Abesinske kalifate. a . i da pru i sigurnost velikom broju hodo asnika koji su krenuli u Jeruzalem nakon njegovog osvajanja. po emu je i dobio ime. Kako je u Palestini rastao vojni pritisak Saracena. Stoga emo se zadr ati samo nanjva nijim injenicama. Povijesni Templari ili punim imenom "Red siroma nih vitezova Krista i Salomonova hrama" (nazivani jo i Vitezovi Templari) osnovan je 1118. Templari su ve u 12. Sudjelovali su u ratovima protiv Saracena u panjolskoj i u osloba anju Portugala. Templum Salomonis.O vitezovima templarima napisane su brojne znanstvene i pseudoznanstvene knjige. stolje u svoje sjedi te premjestili prvo na Cipar a zatim u Francusku i po eli osnivati svoje podru nice .

000 pje aka i samo 1000.000 vitezova a templari sa 20.zahvaljuju i izvanrednom poznavanju vojne taktike u samo 12 godina zauzeo je Damask. Allepo. akon tromjese ne bitke 1187. godine koji je otkrila majka Konstantina Velikog. Siriju. No ni to nije pomoglo da se odupru porazu. Sa sobom su nosili «Pravi Kri » svetu relikviju iz 320. Svaki je templar i hospitalac bio prisiljen kleknuti i onda je obezglavljen. Mawsil i Irak. . Ono to je bitno napomenuti za ovu bitku je da je Saladin raspolagao sa 12. dostojno. vitezova. ponizno pred Bogom i u ti ini. svi su smrt do ekali. a Saladin nije po tedio niti jednog templara osim Velikog Me tra Gerarda de Rideforta. Kako je zapisano. Nakon bitke mnogi su vojnici postali muslimanski robovi. zauzeo je Jeruzalem u poznatoj bici kod Hattina.

1312. Sukob Filipa i Templara zavr ava 1314. i u kombinaciji sa feudalnim poklonima koje su dobivali diljem Europe. dok u drugim zemljama njihova imanja po papinskoj odluci dobijaju uglavnom Ivanovcii vitezovi od Malte. a bili su i vrlo cijenjeni kao financijski savjetnici na dvorovima. tako da nije morao prihvatiti volju Pape. Iako su simbol templara bila dva viteza na jednom konju. i kako te optu be postaju sve ozbiljnije. ukida red Templara. U novije . Takvim aktivnostima. Drugi dio je pobjegao u kotsku gdje je kralj bio Robert Bruce koji je ve ranije bio ekskomuniciran. Papa Klement V.Osim to su branili kr ansku vjeru i sudjelovali u brojnim kri arskim ratovima. po inju i progoni Templara. Kod njih se zadu uju gotovo svi kraljevi i plemstvo tog doba. naj e e od strane francuskog kralja Filipa IV koji je bio njihov veliki du nik. stekli su i brojne neprijatelje. Jacques DeMolaya. Zahvaljuju i svom doprinosu irenja kr anstva. osim to su imali vrlo veliku mo . a pritom su bili i oslobo eni pla anja raznih poreza. Neki su Templari uspjeli izbje i progonima i sklonili su se u Portugal gdje su promijenili ime reda u Kristov red. Njihova imanja u Francuskoj konfiscira francuski kralj. kad spaljuju na loma i zadnjeg velikog me tra Templara. Po inje ih se optu ivati za razvrat i krivovjerstvo. postaju vrlo mo ni. dobivali su posjede irom Europe. templari prve po etke bankarstva iz razdoblja kri arskih ratova razvijaju vrlo vje to. to e se poslije pokazati glavnim uzrokom njihova nestanka. templari su bili poznati i kao vje ti bankari. kao simbol siroma tva.

U Senju. Glogovnici i jo nizu drugih mjesta su imali svoje ku e-podru nice i ogromne posjede. Upravo ovaj potonji za ivio je i u dana nje vrijeme pod vodstvom OSMTH (Suvremenog vojni kog reda Hrama Jeruzalemskog) .. Imali su vrlo veliki utjecaj na javni i politi ki ivot na tim podru jima. ali su i dolazili u sukob s plemstvom i pukom. na freskama su prikazani vinova loza i gro e ije je porijeklo Amerika. Ova prva organizacija ima i svoje predstavni tvo u Hrvatskoj. ..Uz Templare se jo i danas povezuju legende o Svetom gralu. stolje a Templari dolaze u Hrvatsku i srednjevjekovnu Slavoniju i tu dobivaju nadimak bo jaci (od ubogi) Oko 1169. Zagrebu. a kasnije sva tri kraljeva sina umiru mlada bez mu ke djece to dovodi do po etka stogodi njeg rata. Sve tri "proklete" osobe su umrle u sljede ih dvanaest mjeseci. Postoje mi ljenja. Nakon njihovog ukidanja 1312. Osim toga. a kao to sam prije spominjao neke organizacije su masonske a neke ne. Naime. listopada 1307. Na icama. tako da su bili gospodari cijelih upanija. kao i da su iz kotske plovili Atlantikom i stigli do Amerike prije Kolumba. da je masovno hap enje Templara koje je bilo organizirano u Francuskoj u petak 13. Posljednju i povjesno najuvjerljiviju legendu ini pri a o prokletstvu koje je uputio zadnji vo a ovog reda. Zavjetnoj krinji. povezuje ih se i sa masonima. i nekim tajnama graditeljstva. Na sam dan svoga pogubljenja on proklinje rimskog papu Klementa V. da su Templari sudjelovali u Portugalskim pomorskim ekspedicijama. te kako odrje uje sve elnike Templarskog reda. im je sjedi te bilo u Vrani gdje su od Pape dobili samostan Sv. utvr uje kako nije prona eno nikakvih dokaza protiv Templara. Govore i o templarima u Hrvatskoj moramo spomenuti da tijekom druge polovine 12. Gregorija. francuskog kralja Filipa IV. Mitovi i legende Neki vjeruju. Najpoznatije udruge koje dans djeluju su ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI i «Heriardity Knight Templar of Brittain» . Vitezovi templari postoje i danas u vidu mnogih redova. Bo jakovini. francuskog premijera i njihovih deset budu ih generacija. Papa dodje ljuje njihove posjede Ivanovcima koji su zatim uspostavili Vranski priorat.. korijen praznovjerja o nesre i koju donosi petak 13.vrijeme objavljen je dokument iz tajne vatikanske knji nice pod nazivom "Oprostite Templari" u kojemu Papa Klement V. Dokazom za njihova putovanja do Amerike smatraju se nedugo otkrivene stare freske u kapeli u Roslinu u kotskoj. navodno. pod vodstvom Velikog Priora Alfreda Krupe. nastale u vrijeme prije Kolumbovih otkri a. a freske su.

Bo jakovini. odnosno u razdoblju. Gregorija. kada su s Templarima nestali i mnogi povjesni dokumenti i zapisi. u ovom jugoisto nom dijelu Evrope bili ne samo izgubljeni. Templari sti u tijekom druge polovice 12. Stolje a. Glogovnici i jo nizu drugih mjesta su imali svoje perceptorate i ogromne posjede. Treba imati na umu da su Zapadni Evropljani. U Hrvatsku i Slavoniju. tako da su bili gospodari cijelih upanija. a podudara se s prvotnom svrhom i funkcijom njihove organizacije: uvati putnike i titi putnike na njihovom putu na Bliski Istok. No. gdje dobivaju nadimak bo jaci (od ubogi) Oko 1169.g. ini se o itim da je svrha dolaska templara na na e tlo jasna. pa tako i u Hrvatskoj. unato tomu Templari su o svome postojanju ostavili brojna svjedo anstva i tragove irom svijeta.TEMPLARI U HRVATSKOJ Templarski red ve je sam po sebi dosta samozatajan i te ko je do i do povijesnih injenica ak i na globalnoj razini. Korist od toga ubrzo su spoznali . ve i fizi ki ugro eni od domicilnog stanovni tva. . Na icama. stoga im je bila potrebna za tita koju su prona li upravo u templarima. U Senju. im je sjedi te bilo u Vrani gdje su od Pape dobili samostan Sv. poslije Drugog a prije Tre eg kri arskog rata. Takvom stanju dovelo je famozno ukidanje reda 1312-1314.Iako to nije nigdje zapisano. Zagrebu.

Po tome su gospodarska sjedi ta templara bila sli na opatijama cistercita. Jedan od njih je i Vranski priorat ili Priorat vranski to je ujedno bio i naziv organizacije Vitezova Templara na podru ju Hrvatske i Ugarske kada su se 1169. istovjetuje sredovje nu Bosnu sa "Slavonijom". ito. stoku. Nadalje. kao u Dalmaciji. o nekim posjedima u Hrvatskoj ipak ne to znamo. hrabri ga. reda kojemu su templari i srodni. uzeo kri arski znak i po ao na kri arski pohod "protiv patarena u Bosni i zemlji Rami".119 U svim tim navodima Grgur IX. hrvatski herceg Koloman. ugarsko-hrvatski kraljevi. Tri dana kasnije Papa pi e Ivanu Nijemcu. s kapelom na ju noj strani. Iako se ovim pojmom barata ve od najranijeg srednjovjekovlja. Koloman navodi: "sve templare. kada ka e. u pismu od 14. Kada govorimo o Templarima u Slavoniji trebamo znati da je srednjovjekovni pojam Slavonije bio ne to druk iji od dana njeg poimanja istoimenog geokrafskog podru ja. Isti dan Papa pi e zagreba komu biskupu Stjepanu. u povelji zagreba kom prepozitu Filipu od 29. Naj e e je to bilo veliko etverokutno ogra eno dvori te.i svi nositelji tada njeg politi kog ivota. Naj e e je majur imao veliko etverokutno ogra eno dvori te s kapelom na ju noj strani. propovjedniku kri arske vojneprotiv krivovjeraca u Slavoniji". Sve gore navedeno jo vi e ote ava lociranje i identifikaciju templarskih posjeda u krajevima Hrvatske. Uva avju i gore spomenute injenice i neke postoje e dokumente i zapise. Ve ina templarskih crkava bila je jednostavna i malih dimenzija. U svakom sjedi tu nalazila se crkva u kojoj su slu bu vr ili templarski sve enici koji nisu potpadali pod upravnu vlast mjesnih biskupa. Katkad je takav kompleks imao etverokutnu kulu u jednom uglu. da sna no navali na te "krajeve Slavonije". Osnovna karakteristika templarskih sjedi ta je majur.: rimski papa. listopada 1244. . Stolice hercega Kolomana i njegova imanja."Kada se Koloman spremao na kri arski pohod protiv krivovjeraca u Bosni i Zahumlju (dana njoj Hercegovini). koncetrirat u se na ne to kasnije razdoblje odnosno vrijeme vladavine hrvatskog kralja Kolomana (1226. zapisi o templarima u Hrvatskoj nalaze se u nekim dokumentima rimske kurije. listopada 1234. skupina gospodarskih zgrada na posjedu koji im je davao prihode. te konje koje su uzgajali za vitezove u Svetoj Zemlji. "biskupu bosanskomu. da je "Slavonija" istovjetna s kraljevstvom Hrvatske i Dalmacije. 1234.. Da se u navedenim pismima pape Grgura IX. da je uzeo u za titu Sv. stambenom zgradom na sjevernoj i sa. Uva avju i neke povjesne injenice kao to su podaci o na inu templarske arhitekture ipak mo emo do i do nekih spoznaja. pojavili na tom podru ju. god. pod nazivom "Slavonija" uistinu radilo o Bosni.) koji u povelji izdanoj hrvatskim templarima izri ito nagla ava. papa Grgur IX. U ve ini preceptorata protezao se njihov poljoprivredni VRANA nad fortifikacijskim karakterom. koji su u granicama na ega vojvodstva Slavonije. da je njegov brat. nadbiskupi i biskupi i drugi uglednici. . vino. a stambenim zgradama i stajama na sjeveru. izri ito svjedo i ugarsko-hrvatski kralj Bela IV. Kako sam ve istaknuo te ko je do i do podatka o to nom datumu dolaska templara u na e krajeve zbog manjkavosti povijesnih dokumenata. 1241. Sredi te im se je . no imaju i u vidu da su templari bili izravno odgovorni Papi. dok bude ratovao protiv "krivovjeraca u krajevima Slavonije. tako u Hrvatskoj .

sagradio je bra i templarima samostan i crkvu" " Tako e. godine kao castellum Bosyakowyna)."Kraj Zagreba. Martina. godine kralj Andrija II. Jurja. U unutra njosti Hrvatske. a kasnije kralj Andrija II. Trnava. Zagreba ki upan Vangelin uveo je templare u posjed Sv. Herceg. nedaleko od Pleternice u Po e koj kotlini). Martina. u crkvi je . Martina (terra sancti Martini). koji neke posjede oko Rasinje daruje vjerskom redu templara ili kri ara. Iz tog vremena. po etkom 13. Ona se navodno nalazila pokraj potoka Zeline. sagradio grad Opoj me u bregovima nedaleko od Rasinje. godine kada ga mijenjaju za Dubicu i cijelu Dubi ku upaniju. potoka Rakovice i Vojskove (pritoke Save) na istoku kao i dobar dio Posavine.nalazilo u Vrani. od potoka Mje anice na zapadu. Posjed je bio izuzet od sudske vlasti zagreba ke upanije i pod posebnom kraljevom za titom. makar nije isklju eno da su sagradili novu ku u na nekom drugom mjestu. Ban Opoj 1236. i 1175. Kra un je kasnije iznevjerio kralja Andriju. te ga je ovaj dao pogubiti i zaplijenio sve njegove posjede.U kompleks prioratskih posjeda kasnije su uklju ena vlastelinstva Pakrac. Martina u Prozorju. Andrija II poklonio im je i vlanstelinstvo Bo jakovinu (kraj dana njeg Dugog Sela kraj Zagreba). stolje a tu je zemlju oduzeo zagreba kom upanu i darovao je svom pouzdaniku vara dinskom upanu Kra unu. Postoje zapisi da je Prodan templarima. Uz templarsku. Kako stoji u dokumentima iz 1250.godine. Srednjovjekovna Rasinja zajedno sa Opoj-gradom. negdje na podru ju dana njeg mjesta Bo jakovina bila je ku a vitezova templara. Senj je u posjedu vitezova Templara sve do 1269. Ta zemlja odgovara selu Nova Ra a. Templari su posjedovali dio Gorske upanije u Pokuplju gdje je uspostvljen perceptorat Gora. gdje Templari uspostavljaju Perceptorat sv. templari su stekli zemlju Ras(s)echa. templari su sagradili crkvu Uznesenja Bla ene Djevice Marije. a kasnije ivanova ku ku u je kasnije sagra en ka tel (spominje se 1570. godine. Ovo podru je oko dana njeg Dugog Sela prvi put se spominje oko 1209. U Novoj Ra i. GOTI KI PORTAL CRKVE SV BRCKAdarovav i im i neke nove. Brcka u Brckovljanima i crkvom Sv. U kraljevskoj darovnici opisane su me e svetomartinskog vlastelinstva. potvrdio je templarima sve njihove posjede u Hrvatskoj. u templarskom posjedu su i ume na Papuku. Nakon raspu tanja templara ivanovci su preuzeli njihove posjede. 1230. koji su im poklonili goleme posjede.. aklovec i Bijela. u Primorju su dr ali Senj koji su dobili od kralja Bele III 1183. Kao vlasnik spominje se biskup Prodan. a u isto noj Slavoniji pokraj Po ege Ljesnicu i Ra e e i Na ice. 1312. godine.. iznad Kaptola i Kutjeva. zapadno od Bjelovara. pod nazivom zemlja Sv. i crkvu sv. Pretpostavlja se da su ivanovci preuzeli i templarsku ku u na vlastelinstvu (domus de sancto Martino). Osim Vrane. a u ivali su posebnu naklonost ugarskih kraljeva Emerika i Andrije II. Andrija II darivao im je Gacku u zale u Senja u znak zahvalnosti za pomo u njegovu kri arskom pohodu 1217. gdje je sada Nova Ves. godine. do hrpta Kozare na jugu. koji je kasnije darovao templarima za spasenje svoje du e. a 1287. templari dobivaju i posjed Berzeniche (Breznica. Martina. Zaplijenjenu zemlju darovao je Templarima U darovnici iz 1209.. a me u njima i vlastelinstvo Sv. upan i ban Slavonije. templari su jo posjedovali GLOGOVNICA Glogovnicu pokraj Kri evaca koju su dobili od zagreba kog biskupaProdana izme u 1170. zamjenom zemlje s zagreba kim biskupom. iji se ostaci i danas mogu na i na bre uljku Budimu. Postoji legenda da je ka tel Bo jakovina bio povezan podzemnim hodnikom s crkvom Sv. Prema povjesni aru Josipu Adam eku. godine. spominje se ve 1170.

sa uvana goti ka sakristija. Osim ovih posjeda templari su posjedovali i Luku Zabla e pokraj Pako tana, te Zdelju koju su templari dobili od bosanskog bana Bori a koji se spominje u dokumentima od 1154. do 1163. Zdelja se nalazila na sjeverozapadnim izdancima Bilo -gore, uz potok Zdelju, ju no od Podravskog sela Virja. Pokraj Splita u templarskom posjedu bila je i Crkva Sv. Petra Od Brade koju su templari dobili od Petra Strezija. U Istri, templari su posjedovali i crkvu sv. Marije (kasnije su je preuzeli franjevci) koja i danas stoji u Vi inadi. Crkva se nalazi na mjesnom groblju Vi inade na Bo jem polju, nazvanom upravo po Templarima, odnosno bo jacima . Kao i sve templarske posjede irom svijeta, posjede u Hrvatskoj je nakon ga enja reda sna la ista sudbina, te je ve ina dospjela u ruke ivanovaca. KOOPERACIJE IDO-MASONERIJE I VATIKANA
@

IOR je jedna vrlo specijalna banka, nema fizi kih altera, ali zato ima puno klijenata. IOR je vrlo po eljna institucija za sve one one koji posjeduju kapital, ali ele pro i i biti neprimje eni. Financijske bilance ove banke su poznate samo Papi i jo trojici kardinala. IOR je u stvari centar koji stavlja pod kontrolu Vatikana ostale svjetske banke. Preko ove banke se vrlo jednostavno rade bilo kakve nov ane, sumom neograni ene transakcije uz najve u mogu u garanciju za tite privatnosti. Dugo je vremena na elu instituta stajao Paul Marcinkus, kardinal upleten u razli ite skandale (spominje se i u knjizi Ruperta Cornwella, "Roberto Calvi - Bog Bankar", zajedno sa Angelom De Bernardiem koji preko kompanija "Tacana SA" i "Granito SA" kontrolira 61,6% Pulskog Arenaturista) koji su uprljali Talijansku financijsku povijest. IOR se pojavljuje i u sudskim istragama o internacionalnoj kupo-prodaji oru ja u koju su upleteni Vladimir irinovski i Barcelonski biskup Ricard Maria Charles. Spominje se i u slu aju Telecom Srbija zbog misteriozne uplate na ra un u Republici San Marino, koja je i la preko Vatikana... IOR se po eo ra ati za vrijeme rata, 1941 godine. Nema fizi kih altera, ima hiljadu raznih ogranaka. Jedino sjedi te je u Vatikanu. Ne uklapa se ba u klasi nu sliku i smisao banke: dioni arima se ne dijele dobitci jer dioni ara niti nema. Profit, odnosno dobitci idu u "religijske namjene". Kako bi privukli klijente, kamate na depozite iznose od 12% na vi e. Svakom klijentu se dodjeljuje kartica sa kodificiranim brojem, bez imena i bez slike, kao identifikacijska isprava. Pri izvr enim nov anim operacijama, ne isporu uju se nikakve potvrde, nikakvi papiri sa brojevima koji bi mogli poslu iti kao podatci za poslovne knjige. ekovi ne postoje. Klijenti Vatikanske centralne banke mogu biti samo pripadnici svjetske elite, crkva i diplomacija, Vatikanski radnici te pokoja rijetka iznimka. Samo trenutak nakon otvaranja ra una, mogu e je obavljati financijske operacije bez ikakve kontrole, a to uostalom i je glavni razlog zbog kojeg je ova banka toliko privla na.

O njoj se zna samo ono to Vatikan eli da se zna, a Vatikan ne eli da se o ovoj banci zna puno, ili je bolje re i i ta. Vatikansku centralnu banku kontrolira komisija koja je sa injena od petorice kardinala, a koji su bez financijke stru nosti. Ovakav vid kontrole mo emo nazvati moralna kontrola. Malo ve u ulogu ima nadzorni odbor, a njega ine petorica laika i generalni direktor. Ovako zatvoreni tip institucije ulazi u normative Svete Stolice i vrol je korisna mogu nost za sakrivanje poslova banke od o iju javnosti i radoznalih pogleda. Ovaj institut odr ava valutne i kreditne odnose sa Talijanskim bankama, aktivno operira na svjetskom tr i tu, igra na burzi novca, investira, skuplja dobitke, no kao strana institucija uop e ne podlije e Talijanskoj financijskoj kontroli. Vatikanska banka kupuje i prodaje dionice firmi koje su u totalnoj suprotnosti sa Katoli kim u enjem: prezervativi, oru je,.. U povijest IOR-a ulaze skoro svi poznati likovi Talijansih prevara, slu ajevi Banco Ambrosiano, ubojstva Calvija, Sindone,... Michele Sindona je osoba koju je Papa Paolo VI potajno anga irao sa zadatkom da od IOR -a stvori institut sposoban da se bez straha eta po burzama i pekulira. ini se da se Michele Sindona naveliko bacio na posao i u Vatikanske kase ubacio mnogo novca bez boje i mirisa, porijeklom iz cijelog svijeta. Sindona je imao prijateljske odnose sa ovim va nim li nostima: David M.Kennedy, Richard Nixon, Joe Doto (mafija ki boss)... Papa Paolo VI je izabrao Ameri kog biskupa Paula Marcinkusa kao dru tvo Sindoni. Tako se stvorio duo sa zadatkom da zara uje milijarde i u istom trenutku izbjegava pla anje poreza. Samo izmedju 1971 i 1973 godine, oprali su milijardu dolara mafija kog novca. Pokajani mafija Marino Mannoia je prilikom video konferencije iz Amerike obznanio da su novci mafije godinama zavr avali u kasama IOR-a. IOR funkcionira kao crkvena privatna banka, vi e nego perfektno prilago ena Papinim potrebama, li nosti koja zapravo na kraju krajeva, njome i upravlja. No i bez obzira na samog Papu kao Svetog Oca, osobu "naj istije savjesti" na ovoj planeti, banka je od samog nastanka upletena u velike skandale, prevare i korupcije. Cjelokupna povijest Katoli ke crkve je isprepletena skandalima. 1400-ih godina, Papa Nicholas V je papinskim bulama dva puta ozakonio ropstvo. Ove papinske bule su poslu ile kao moralno opravdanje nadolaze oj eri trgovine robovima i Europskog kolonijalizma. Vrijeme crkvene inkvizicije, donijelo je tako er veliki broj rtava. Osobe koje su se protivile crkvenoj doktrini svojim naprednim mislima, me u njima i mnogi znanstvenici, zavr avale su na loma i. Kada se radi o ogromnom broju rtava, onda je njihov broj najmanje va an. Pouzdano se zna da je kroz povijest, najve i broj ljudi stradao pod zastavom kri a. Vatikanska centralna banka, otvorena je u drugom svjetskom ratu. Podsjetimo se, Italija je u drugom svjetskom ratu bila na strani fa isti kih sila osovine.

Papu Pia XII, koji je otvorio tu sredi nju banku, zvali su Hitlerov Papa. Ova je banka dala veliku bankovnu podr ku Talijanskim fa istima, aristokraciji i mafiji. Po zvani noj izjavi Vatikana, IOR ne posjeduje nikakvu dokumentaciju iz perioda drugog svjetsog rata, ak tovi e banka uni tava svoju kompletnu dokumentaciju svakih deset godina. Tko u ovo eli vjerovati ili vjeruje? Bez obzira na to, u Njema koj i Americi postoji dokumentacija koja dokazuje transakcije izmedju IOR-a i Reichbank, IOR-a i vicarskih banaka koje su kontrolirali nacisti (preba aji novca sa ra una SS-a na ra un jedne poznate banke samo par dana prije dolaska oslobodilaca). Krajem ezdesetih godina, IOR postaje jedan od najzna ajnijih faktora svjetskog bankarstva. Pod vodstvom Ameri kog biskupa Paul Marcinkusa, ruku za rukom sa biskupom Paolo Hnilicom, Licio Gelli-em, Roberto Calvi-em i Michele Sindonom, Vatikanska banka postaje sastavni dio svakakvih razli itih mafija kih programa. U pranju novca se jako te ko moglo razaznati gdje prestaje uloga Vatikana, a po inje uloga mafije. Banco Ambrosiano kojom je dirigirao Roberto Calvi, te brojne fantomske firme iz Paname i Luksemburga kojima je dirigirao IOR, preuzele su kontrolu nad Talijanskim poslovnim bankama i funkcionirale kao podzemni kanal protoka novca i fondova prema isto noj Europi za podr ku organizacijama koje su se borile protiv komunista. Milijarda i tri stotine miliona dolara je investirana u podr ku vojnim re imima Argentine, Urugvaja i Paragvaja, za kupnju raketa Exocet u ratu na oto ju Falkland, te za korupciju i kupnju politi ara u svakom momentu u kojem je to trebalo. "The Vatican connection", Ameri ka istraga o povezanosti Vatikana i mafije, zata kana je jer se u istrazi pojavljuje i ime jednog Ameri kog ministra. Izme u 1968 i 1969 godine, delikatan verc kontracepcijskih pilula koje su iz Marseja preko panjolske zavrsile u Indiji i Ghani, jo je jedan dio sramne povijesti. Falsificirale su se dionice sljede ih kompanija: IBM, Coca Cola, Chrysler i Boeing, u vrijednosti od nekoliko stotina miliona dolara. Sjetimo se savezni tva u potrebi Americkog bankara Martina Frenkela za sumom od 150 milijardi dolara. Papa je izgovarao parole protiv krvavih ruku odgovornih za genocide i ratne zlo ine, a u istom trenutku potajno pritiskao Englesku vladu da oslobodi Augusto Pinochet-a iz humanih razloga. Ovo su oni isti "humani razlozi" zbog kojih je Vatikan na kraju drugog svjetskog rata omogu io bijeg mnogim nacisti kim zlo incima iz Europe, naj e e preko vlastitog teritorija. U vlasni tvu Vatikana je veliki broj nekretnina razbacanih po cijelom svijetu. Kolika je njihova ukupna vrijednost, vjerovatno ne zna ni sam dragi Bog. Narko biznis: Vatikan je poduzeo sve mogu e mjere da za titi Manuel Noriega-u ( ovjeka kojeg su iskori tavali Bush i Reagan za CIA-ino vercanje droge).

bio je i direktor Banke Ambrosiano (Nassau i Bahame).guardian.O.ly.. samo 4 dana nakon to je osu en kao naru ilac ubojstva advokata Giorgio Ambrosoli-a. sa d epovima punim kamenja. Vatikan se iz bankrota. mnogi od upletenih u te skandale nisu bili samo mafija i. Izme u Marcinkusa i Roberta Calvija su postojali prisni privatni i bankarski odnosi.uk/business/2. 4 godine nakon "samoubojstva" Calvia.U Panami je bilo puno firmi Marcinkusa. "samoubojstvo" ispod Londonskog mosta Blackfriars.T. "Najnasilniji element drustva je neznanje.theobserver Roberto Calvi je prona en mrtav. iako je po izjavi ministra dr avnog trezora u to vrijeme. ve i pripadnici masonske lo e P2. Masonska lo a P2 predstavlja jedan od najve ih skandala Talijanske politi ke povijesti. koja je u stvari upravljala zemljom. uklju uju i i jedinstvenu nov anu transakciju od 95 miliona dolara dokumentiranu od strane Irskog suda. skandala Banke Ambrosiano izvukao plativ i 406 miliona dolara. . Sun Tzu ORDO TEMPLI ORIENTIS . Par dana nakon bankrota Bance Ambrosiano.co. crne rupe.Emma Goldman "All warfare is based on deception. likvidatora Bance Ambrosiano. ef IOR-a.The Art Of War..O." . Na alost. trebao izdvojiti 1159 miliona dolara. u kojoj je postojala tajna dr ava u dr avi. Calvia i Sindone koje je Noriega ljubazno titio od radoznalih pogleda. Marcinkus." . http://www. pa se tako novac morao dijeliti na vi e strana. "ubila se" Calvijeva sekretarica Graziella Teresa Corrocher. u zatvoru je popiv i kafu sa cijanidom ubijen i Michele Sindona.

T. Ovaj zakon koji propovjeda « ini to ti volja i to e biti sav Zakon» i «Ljubav je zakon. Kao i druga tajna dru tva lanstvo u O. no o tome e vi e rije i biti poslije. dok se polovina ovog broja nalazi u SAD. je internacionalna bratov tina i religijska organizacija osnovana po etkom 20.T. Zbog tovanja Bafometa. ali pod vodstvom Aleistera Crowleya. Filozofija O. pojavljuje se 1904. Glavni obred je javan i naziva se Liber XV. ljubav pod voljom». .O.O.O.T. pove e i ukalupi u slobodno zidarstvo. uskoro je reorganizirana baziraju i se na zakonu Teleme kao centralnog religijskog principa. O. temelji se na sustavu inicijacije sa stupnjevanim ceremonijama u kojima se ritualnom «dramom» nastoje uspostaviti bratske veze i usaditi filozofska i duhovna u enja. je uklju ena u Ecclesia Gnostica Catholica (EGC) ili Gnosti ka Katoli ka Crkva koja je crkveni produ etak Reda.Ordo templi orientis odnosno Red Isto nog Hrama ili Red Hramovnika Orijenta. stolje a.T. To Mega Therion-a (Velike zvijeri na gr kom koja se spominje i u bibliji kao personifikacija Sotone) i dramati ne teurgije ovaj red esto brkaju sa Sotonisti kim kultom. U O.O.O. godine u «Knjizi Zakona» Aleistera Crowleya. tvrdi da ima preko 3000 sljedbenika irom svijeta.T. ili gnosti ka misa. Izvorna ideja bila je da se O.

Drugo. Prvo. ovjek. samokontrola.T. Cijeli njegov sustav usmjeren je ka komuniciranju s lanovima kroz progresivne sugestije.O. svoju svrhu i najbolje na ine njene upotrebe. joge i magike. i iako se koriste neki simboli i jezik. je izvorno posu ivala ritualne materijale neregularnih masonskih organizacija. On tako er omogu ava svakom ovjeku da sam otkrije vlastitu sudbinu. ove sveva e e upute U prvom nizu inicijacija postoje dva sredi nja cilja. hrabrost. radionice. Crowley je konstruirao niz rituala temeljem gore navedenog pod nazivima Minerval. i drugarstvo izme u predanika Velikom Poslu. O cijelom sustavu O. neophodno je objasniti univerzum I njegovu povezanost s ljudskim ivotom. kontekst je baziran na Telemi. koji bi trebali ilustrirati tijek ljudskog ivota u irem filozofskom aspektu. izdaje knjige i novine i daje instrukcije iz Hermeti ke znanosti. na kraju. neovisnost. O. Red organizira predavanja.O ima dvije jezgre ritualnih aktivnosti. potrebno je nau iti svakog mu karca i enu kako najbolje prilagoditi vlastiti ivot svemiru i kako razviti svoje vje tine do maksimuma. te.. Magi ar.O posjeduje najve u tajnu.T.T. i trebali bi u isto vrijeme pomo i kandidatu da sam otkrije prirodu vrhovne istine. osna uje moralne i intelektualne kvalitete potrebne za slobodna postignu a. U prvi plan stavlja znanstvenu teoriju koja je zbroj svega do sada poznatog o svemiru kroz jednostavan ali uzvi en simbolizam umjetni ki ure en. O. iskrenost. U svojim «Ispovjednima» Crowley pi e: «O. pronalaze i bo ansko u ljudima. socijalne doga aje. Crowley je pisao u svojim Ispovjedima : "On omogu ava racionalnu bazu univerzalnog bratstva I univerzalne religije.T. nepristranost. indiferentnost s obzirom na okolnosti. skepticizam i ostale vrline.O. Red pru a ezoteri ne upute kroz dramati ne rituale. definira kao «prvi od drevnih redova koji su usvojili Knjigu Zakona». U dodatku. uvo enje u misterije i slavljenje Liber XV. Inicijacijski rituali nakon petog stupnja su takvi da se od kandidata zahtijeva diskrecija. Majstor Magi ar i Potpuni Magi ar i Potpuni Upu enik. kazali ne i umjetni ke performanse.T. vodstvo kroz sustav prosvijetljenih etika.Aleister Crowley O. gnosti ke mise. odanost. u njegove ruke stavi oru je nezamislive mo i koje ovjek mo e A .O.

Ljubavnik.upotrijebiti za razvoj svake vje tine koja mu je potrebna u njegovom poslu.T. Za prijem u svaki stupanj potrebna je inicijacija i davanje prisege za koje O. u kojim a se kojima se ritualnom «dramom» nastoje uspostaviti bratske veze i usaditi filozofska i duhovna u enja. Napredovanje kroz trijadu ovjek Zemlje zahtjeva sponzorstvo od strane lana na vi em stupnju.O. tvrdi da su sli ne onima koje koriste Slobodni zidari.(za primjer: potrebno je dosti i K. I Vitez Pelikana I Orla * Vitez Crvenog Orla I lan Senata Viteza Hermeti kih * VI°-Uzvi eni Vitez (Templar) Reda Kadosch I pratioc Svetog Grala * Veliki Inkvizitor Zapovjednik I lan Velikog Tribunala.W. U O. Postoje 13 numeriranih i 12 nenumeriranih stupnjeva podijeljenih u trijade. Krajnji cilj inicijacije u O.O. je «obu iti pojedinca prosvijetljenim misterijima Prirode kroz alegorijske simbole.T. je uklju ena i Ecclesia Gnostica Catholica (EGC) ili Gnosti ka Katoli ka Crkva koja je crkveni produ etak Reda. stoga se razli iti stupnjevi moraju dosti i kako bi se mogle obavljati razli ite slu be unutar Reda. ovjek Zemlje.O. . lanovi imaju i organizacijsku funkciju. lanstvo u O.T. Sustav izgleda ovako: Trijada ovjeka Zemlje * ( Minerval ) uva anje u misterije privla nosti i za e a * ( Inicijacija) ovjek i Brat uva anje u misterije ro enja * ( Posve enje )Magi ar uva anje u misterije ivota * ( Odanost ) Majstor magi ar uva anje u misterije smrti * ( Ushi enje ) Potpuni Magi ar i pratioc Enochove Svete Kraljevske Arke * ( Potpuni Inicijat ) Potpuni Uvo enik ili Jeruzalemski Princ Izvan Svih Trijada * Vitez Istoka i Zapada Trijada Ljubavnika * V°-Suvereni Princ Ru inog Kri a. te dalje zahtjeva poziv jednog od lanova. i na taj na in pomo i mu u otkrivanju njegovog ili njezinog pravog Identiteta. Napredovanje do stupnja Viteza istoka i zapada. se temelji na sustavu inicijacijskih obreda (ili stupnjeva).E.T." Inicijacije i u enja Kao to sam ranije spomenuo. stupanj kako bi se postalo sve enikom Gnosti ke katoli ke crkve).Pustinjak.O.

i Biskup Gnosti ke Katoli ke Crkve * Veliki majstor Svjetla I Ispektor Ceremonija I stupnjeva Obo avanje falusa kao mikrokozmi ke suprotnosti suncu u i se u ovom stupnju. srebru ili sli nom B Trijada Pustinjaka * VIII°-Visoki Sve enik Iluminata * Epopt Illuminata Na ovom stupnju u e se masturbacijske i autoseksualne magi ne tehnike. Tajni Areopagus Illuminata VIII° 4. Veliki Tribunal VI° .T. I Vrlo Uzvi eni Suvereni Veliki Inspektor General * Mag Svjetla . Me unarodna sredi njica * Predsjeda Vanjski Poglavar Reda XII° (OHO tako er znan i kao Frater Superior) * Vrhovno Vije e * Revolucionari 2.O.* Princ Kraljevske Tajne * VII-Theoreticus. uklju uju i I stvaranje osobne kapele koja sadr i skulpturu falusa u bronci. 1. Suvereno Sveti te Gnoze IX° 3. su. koje se nazivaju jo I Solov Manji Rad * IX° Uvo enik u Sveti te Gnoze * U e se heteroseksualne magi ne tehnike * X° Rex Summus Sanctissimus * XI° Uvo enik Jedanaestog Stupnja (ovaj stupanj je tehni ki i nije u nikakvoj vezi s op im planom Reda) * U ovom stupnju u e se magi arske tehnike analnog sno aja * XII° Frater Superior i Vanjski Poglavar Reda B Struktura Upravna tijela O.

O.5. Me unarodno dizajnirane da promoviraju profesiju. tijela 1.C.O. Postoje Filozofske.Oaze su slijede e po veli ini . Lo e su najve e lokalno tijelo unutar ovjeka emlje i od njih se o ekuje da slave Gnosti ku misu na redovnoj osnovi. 4. aktivnosti. Bratov tine su grupe prepoznate od strane O. Tako er su zadu eni i za promoviranje harmonije i prijateljstva me u lanovima. rade na uspostavi trajnog hrama i da imaju mogu nost inicijacije do IV°/P. Sveti te se nekad koristi da se istakne grupa Uvo enika organiziranih za E. Oaze moraju biti u mogu nosti provoditi inicijacije do tre eg stupnja i od njih se o ekuje da Gnosti ke mise provode najmanje 6 puta godi nje 3.I. Oni su u na elu zadu eni za organizaciju dru tvenih aktivnosti kao to su banketi. Njime upravljaju Najmudriji Suvereni. razmjenu znanost i umje e. Kampovi su najmanja i ne moraju provoditi inicijacije ali se poti u slaviti Gnosti ke Mise 2. Ogranci Ru inog Kri a su tijela uspostavljena od strane lanova Ni eg Razreda. Nadre eno Veliko Vije e 7. Nacionalna Velika Lo a * Predsjeda nacionalni Veliki Majstor X° * Provedbeno Vije e 6.T. Izborni Studij O.G.. igrokazi i plesovi.. tehnolo ke i sli ne bratov tine 6. 5..T. .

Rudolph Steiner i Rene Guenon.Blavatsky. otvarao misterije Prirode. Slobodni Zidar.. bogati austrijski industrijalac. predstavlja izbijanje na povr inu i sjedinjavanje razli itih tokova ezoteri ke mudrosti i znanja koji su prvobitno bili podijeljeni i koji su zbog politi ke i religiozne netolerancije tijekom mra nih vjekova pre li u tajnost. do ranog kr anskog i predkr anskog Gnosticizma.T. Kenneth MacKenzie. preko kri arskih Vitezova Templara srednjeg vijeka. a njegovo razlu ivanje od ovih tradicija omogu ilo mu je da prizna istinsku vrijednost velikog otkrovenja Knjige Zakona. vijeka. vijeka. Rozenkrojcerskog i Iluminatskog pokreta 18. Stanislas de Guaita. prou avatelj Isto nja kog misticizma i inicijat organizacije zvane Hermeti ko Bratstvo Lu i (Hermetic Brotherhood of Light). Drugi poznati lanovi Hermeti kog Bratstva Luxora su bili Helena P. Njegova tradicionalna linija naslje a vodi se preko Slobodno-zidarskog.O. William Wynn Wescott. Njegov simbolizam sadr i ponovno sjedinjavanje skrivenih tradicija Istoka i Zapada. i 19. Hermeti ko Bratstvo Lu i (ili Luxora) bilo je misti ko udru enje koje je osnovao Max Theon u Engleskoj. O. . i kako je Kellner vjerovao.Povijesni pregled Premda je slu beno osnovan 1902. Zadnjih godina 19. Paschal Beverly Randolph. Duhovni Otac Ordo Templi Orientisa bio je academia masonicaKarl Kellner. Kellner je navodno stupio u kontakt sa tri adepta koji su mu otkrili "Klju " koji je pru ao jasno obja njenje itavog kompleksnog simbolizma Slobodnog Zidarstva.

Spisak organizacija iji je simbolizam i u enje O. koji je u sebi koncentrirao sav zna ajni simbolizam tri Zanatska stupnja Masonerije. Reuss je od engleskog stru njaka za Masoneriju Johna Yarkera dobio povelje da vodi dva sistema Masonerije visokih stupnjeva znanih kao Rituali Memphisa i Mizraima od 97. u kompletan masonski inicijacijski sistem. Sve zajedno to je inilo kompletan sistem masonske inicijacije kojom je Red raspolagao. Sveti Red Ru inog Kri a Heredoma. kao Academia Masonica obuhva ao publiciran je 1912. te Magus reda Societas Rosicruciana in theodor reussGermania. Drevni i Prvobitni Ritual Masonerije.H.) dok su kotski Ritual te Ritual Memphisa i Mizraima uklju ivali selekciju "visokih rangova" koja je bila najkompletnija do tada. Uz suradnju suosniva a Reda. Ritual Memfisa. oni su od labavo organizirane grupe rituala razvili O. Ovi rituali zajedno sa Svedenbor kim Ritualom su usvojeni kao integralni dijelovi Reda. pripremio konstituciju Reda. 1807). Red Martinista i Red Sat Bhai. Uz u e e mnogih drugih inicijata. te brojnih drugih dru tava (dolje nabrojenih).. Reuss (Frater Merlin.O. i IX. godine osnivanje Ordo Templi Orientisa je slu beno progla eno. Red Svetog Kraljevskog Svoda Enoha. Skrivena Crkva Svetog Grala.O. To su bile ove organizacije: Gnosti ka Katoli ka Crkva. Red Vitezova Svetog Duha. obja njavao bi simbolizam svih stupnjeva razli itih rituala Masonerije u svjetlosti "Klju a" koji je Kellner posjedovao. Drevni i Prihvaceni kotski Ritual Masonerije.O. godine u "Manifestu O. stupnja i 90. 1902. stupnja (Cernau Council of New York. tako er znan kao Frater Peregrinus) je naimenovan Vanjskim Vo om Reda (Outer Head of the Order. Franza Hartmanna i Heinricha Kleina. stupanj ovog sistema. Ritual Mizraima. otvoren i mu karcima i enama. Red Iluminata. Reuss je 1906. Kellner je umro 7. Veliki Majstor Svedenbor kog Rituala Masonerije u Njema koj. u deset glavnih i osam pomo nih stupnjeva. Kellnerova tri stupnja "Academiae Masonicae" inila su VII.O. u to je vrijeme bio vo a njema ke reformacije Reda Iluminata. Taj Red. Hermeti ko Bratstvo Lu i. Jedan od Kellnerovih suradnika. stupnja . godine. Red Vitezova Svetog Groba. VIII. O. te Drevni i prihva eni kotski Ritual 33.Lipnja 1905. i koje bi se zvalo Orijentalni Red Templara (Oriental Templar Order).Da bi se ovo otkri e razradilo i dalje posredovalo. Kellner je svojim suradnicima predlo io da osnuju reformirano Hermeti ko Bratstvo Lu i u Njema koj koje bi bilo "Academia Masonica" od tri stupnja. Svedenbor ki Ritual je uklju ivao verziju Zanatskih stupnjeva (stupnjevi egrta. . Inkorporacijom ovih rituala Red je bio osposobljen da djeluje kao potpuno nezavisan masonski sistem. Svedenbor ki Ritual Masonerije. opp.) sa Kellnerom kao Po asnim Velikim Majstorom.". otvoren samo inicijatima najvi eg stupnja Masonerije. Kalfe i Majstora.T. Theodor Reuss.T.T. Uz Kellnerovu pomo . mirijade stupnjeva rituala Masonerije visokih stupnjeva.

a kasnije. Aleister Crowley je objavio jo vi e revidiranu verziju Ustrojstva pod nazivom: "Priop enje s Osvrtom na Ustrojstvo Reda" (). godine.T.O. u Latinskoj Americi. do 1921. bio je zadu en za O.O. Od 1902.O.O. koji se pridru io Redu negdje izme u 1910. godine. godine. provinciju u Njema koj. Aleister Crowley je objavio jo vi e revidiranu verziju Ustrojstva pod nazivom: "Priop enje s Osvrtom na Ustrojstvo Reda" ().O. a kasnije. Nacionalni poglavari su obi no koristili posebno ime za ni e . poslove bez svakodnevnog nadzora od strane me unarodnog sjedi ta. Dr. godine. Ustrojstva iz 1906. Charles Stansfield Jones (Frater Parzival) bio je poglavar O. godine (u skladu s revizijom iz 1917.T. koji je tako er bio vo a njema kog pokreta "Pansophia". Crowley je opunomo io O.W.O. stupnja.O. Heinrich Tranker.T.T. 1919. a Rudolph Steiner (koji je poslije osnovao Antropozofsko Dru tvo) je vodio O. stupnja su trebali voditi O. O.T. u Sjevernoj Americi i on je svoju provinciju pridru io Crowleyevoj.T. Opunomo eni nacionalni poglavari X.Gerard Encausse (Frater Papus). koji je tako er bio vo a Gnosti ke Katoli ke Crkve i Reda Martinista. provincije u Danskoj.T.O.) te voditi zapisnike o lanstvu u svojim zemljama.Hansen-Kadosh je bio poglavar O.g. Dr. godine. u Francuskoj. vodio je O.O. do 1921. Nacionalni poglavari su se trebali pridr avati O. Od 1902.T. na me unarodnom planu putem imenovanja i opunomo a vanja nacionalnih poglavara koji su nosili titulu X. i 1912. provinciju u Austriji. na Britanskim Otocima. je bio poglavar O.Revidirana verzija Ustrojstva je objavljena 1917.O. provincije u Ju noj Africi pod upravom Thomasa Windrama (Frater Mercurius) i u Australiji pod upravom Franka Bennetta (Frater Progradior ili AHAH).O.T.T. godine Reuss je irio O.Krumm-Heller (Frater Huiracocha) je bio poglavar O. Aleister Crowley (Frater Baphomet). godineRevidirana verzija Ustrojstva je objavljena 1917.T. 1919.

T." (Franco-Haitian O.T.). C D .'.. mada je za cjelokupan sistem kori teno ime "Ordo Templi Orientis". Sve takve O.O.T. smatrane su jednakima inicijacijama u odgovaraju e O.T.T. dobila je 1921. i da zabilje e ime novog lana u Zlatnu Knjigu. bile su opunomo ene. Krumm-Hellerov ju noameri ki O. Rozenkrojcerska organizacija sa sjedi tem u Kaliforniji.O. provincije.T.T. Inicijacije u stupnjeve kotskog Rituala. stupnjeva tako to su im se direktno priznavali masonski stupnjevi koje su oni ve posjedovali.O. dokumentirane i registrirane od strane O. bilo je potrebno samo da asnici Velike Lo e O.T.O. godine "Potvrdu Prijateljstva" . bez izuzetka. Gerard Encaussova provincija je kona no postala znana kao "Francusko-Hai anski O.dokument od O.T.'.(masonske) stupnjeve O.M. je uglavnom bio masonsko udru enje. Isto tako su dokumentirana i sekundarna opunomo en npr. Cro leyeva britanska sekcija je bila poznata kao "Mysteria Mystica Ma ima" ili M.O... autoriteta. postao je poznat kao Ordo Templi Orientis Antiqua.O.T. koji su svoje masonske inicijacije primili od drugih priznatih masonskih autoriteta. izdaju potvrdu o lanstvu u O.T.T. O. koju je osnovao H. AMORC. Te inicijacije koje je posredovao O. stupanj O.T.T.O. postajali su lanovi O.O.O.O. te Rituala Memfisa i Mizraima. Slobodni Zidari visokog stupnja. Pod Reussovim vodstvom. ja. iz San Hozea. tra ila se serija inicijacija u O. Spencer Lewis. VII.O. dok je Reussova vicarska sekcija bila poznata kao "Mysteria Mystica Aeterna".T.O. za stupanj koji je u pitanju.O.O. ili O.T. koje su vodili.'. pokrivale su odgovaraju e stupnjeve kotskog Rituala i Rituala Memfisa i Mizraima. Za one koji nisu bili masoni.A.-a.O.O.T. stupnjeve.M.O. Da bi takvi masoni stupili u odgovaraju i stupanj O.

O. Kanadi i drugdje. pod vodstvom Eugena Groschea. Crowely je bio odre en da nasljedi vodstvo internacionalnog O.'.'. M. C.Talbot Smith. California. a ne staroeonski. Crowley je ukinuo praksu primanja Slobodnih Zidara visokog ranga u Red bez predhodnog iniciranja u revidirane stupnjeve koje je on razradio za M. Theodor Reuss se povukao sa funkcije poglavara O. i prilagodio ove revidirane rituale za uporabu u svom vlastitom ogranku O. 1921.O. nakon to je do ivio sr ani udar.O..T. Fraternitas Saturni postoji i danas u Njema koj. Dio Trankerovog njema kog O.1.. do svoje smrti u prosincu 1947.M.T. Umro je naredne godine.O.C.T. Agape Lo a br..T.M.'.m. Aleister Crowley je nastavio praksu Theodora Reussa bilje e i lanove u Zlatnu Knjigu i izdavaju i povelje. zbog toga to je on inzistirao na tome da glavni religiozni izraz O.O.T. da bi prema Crowleyjevim instrukcijama zajedno sa Jane Wolfe radio na uspostavljanju Agape Lo e br. Agape lo a br.. ovaj put u potpunosti odbacuju i termin "Masonerije" i karakteristi ne ambleme. a koji ne bi povre ivali prava i privilegije uspostavljenih masonskih Autoriteta. itd. B.T.O.M. on je ove rituale ponovo revidirao. Crowley je to u inio oko 1913. stiskove rukom. i koji bi odra avali novoeonski . Reda O.H. Kanada.O.. preselio se iz Vancouvera. je masovno odstupio i rekonstruirao se kao jedna potpuno nova organizacija po imenu Fraternitas Saturni.'. pogled na ivot. religija bazirana na Knjizi Zakona. Kalifornija.m.. pod autoritetom Jonesa i Crowleyja. Oko 1917. u Hollywoodu. Neke Nacionalne O. Crowley je slu io kao Vanjski Vo a Reda od 1922. stupnja. i kona no mu je taj status potvr en i od strane nacionalnih poglavara X. opunomo eni lan Agape Lo e br.T. znake.. provincije u po etku nisu bile voljne prihvatiti Aleistera Crowleya kao O. Agape Lo a je uveliko .O.'. On je ponudio svoje revidirane rituale Reussu da bi bili usvojeni u itavom Redu.. u Vancouveru.Crowley je preuzeo na sebe da pripremi revidirane rituale koji bi sa eto i dramatski prenosili zna aj Zanatskih i Visokih stupnjeva. 1930-tih. B. Zanatskih stupnjeva. bude Thelema. Kanada.O.'. i ne predstavlja se kao O.1 bila je ustanovljena 1912.2 u Los Angelesu.T. i Reuss je na kraju usvojio nove rituale kao slu bene rituale Ordo Templi Orientisa. Wilfred m..M.2 odr ala je svoj prvi sastanak 1935.

kao Veliki Op i Rizni ar (Grand Treasurer General) i Crowleyjev zamjenik. Germer je obavijestio McMurtryja i ostale da O.T.S.O. nije odr avao inicijacije.. stupanj za U. ali. putovali su u Europu po vojnim zadu enjima. i Crowley je imenovao Smitha (Frater Ramaka) kao X.T.O. McMurtry je doputovao ranije i posjetio je Crowleyja nekoliko puta tijekom dopusta.O. slu e i u toj funkciji od kraja 1947. a civilna putovanja su bila ograni ena. dok je Germer odre en da bude Crowleyjev nasljednik kao Vo a O. i za Suverenog Velikog Op eg Inspektora Reda ( Sovereign Grand Inspector General of the Order). a vodi je Johan W. est mjeseci prije svoje smrti (17.. bili su uni teni ili su pre li u tajnost tijekom rata.O.O. ali ova inkorporacija nije izvr ena pod Germerovom upravom nad O. uva eni kemijski in injer i pionir zrakoplovstva. Crowley je postao sasvim ovisan o svojim predstavnicima u inostranstvu. Nekoliko O. nakon ega je Lo a prestala odr avati redovne sastanke.A. vetu ili reviziji. me unarodne komunikacije su bivale sve vi e prekinute. Agape Lo a br. koje je u to vrijeme funkcioniralo). Crowley je uz to naimenovao McMurtryja za svog osobnog predstavnika u U. gdje je. a izvan Californije inicijacije su bile veoma rijetke. California. Germer je . lanova mu je u tome pomoglo. Crowley je ve bio obavjestio Germera o McMurtryjevim poveljama.O. Nikakav rad Lo e nije zabilje en u Engleskoj u to vrijeme. travnja 1946. Oslobo en po etkom rata zahvaljuju i zalaganjima ameri kog konzula. i 11.O. Mellinger je posjetio Crowleyja nakon to je McMurtry preba en natrag u Sjedinjene Dr ave.."California Institute of Technology. Crowleyjevog njema kog predstavnika. Crowley je opunomo io McMurtryja dokumentima koji su mu omogu avali da u slu aju hitne potrebe ima autoritet da nadgleda itav rad Reda u Californiji (kao to je ranije re eno. Karla Germera. po to sam nije bio u mogu nosti da putuje.O.A. lipnja 1947. s Jet Propulsion Laboratory" i "Aerijet General".T. Na kraju II svjetskog rata funkcionirala je jo samo Agape Lo a br.T.O.O.T.2 u Pasadeni.2 nastavila je sa radom u ju noj Californiji do 1949. Kada je izbio II svjetski rat. treba biti inkorporiran i da e njime upravljati trijumfirat asnika.T.S. Dr. Ju noameri ki O. lana. kada je ovaj do ao na sastanak Agape Lo e na kojem je predsjedao McMurtry.A. Crowleyja". i u skladu sa njegovom eljom Karl Germer (Frater Saturnus) je postao O. nove inicijacije se nisu odr avale. i prije svega zainteresiran za objavljivanje Crowleyjevih djela. Tijekom II svjetskog rata dva Californijska O. Ju noameri ki ogranci su odr avali slabu vezu sa Germerom do ranih 1960-tih godina. osim unapre enja onih koji su ve bili inicirani. ali poslao je kandidata. Parsons je u estvovao u osnivanju ove dvije uva ene ustanove.T.. Reda O. Drugi europski ogranci O. upravljao ve inom poslova u O. uhapsio je Gestapo i dr ao ga u nacisti kom koncentracijskom logoru radi toga to je "sakupljao studente za stranog dr avljanina. California.) Crowey je pisao McMurtry i obavijestio ga da. Grady Louis McMurtry i Frederick Mellinger ( koji je prvobitno bio izbjeglica iz Hitlerove Njema ke).H. iji je autoritet bio jednak Crowleyjevom. stupnja O. Postojao je blizak odnos izme u ova dva ovjeka i Crowley je naimenovao McMurtryja (Frater Hymenaeus Alpha) za lana IX. datirane 22. Slobodnog Zidara visokog ranga. to je bilo jedino tijelo O.T. Germer je bio miran i povu en ovjek. bile su podlo ne jedino Germerovom odobrenju.T.T.O.O.T. Kasnije. do svoje smrti 1962. prosinca 1947. McMurtry treba biti spreman da naslijedi Germera. Germer je kona no doputovao u Sjedinjene Dr ave. Premda je Crowley zamolio Mellingera da bude spreman kao mogu i Germerov nasljednik.doprinjela Crowleyjevom objavljiva kom radu. "Jack" Parsons (Frater Belarion). Gabriela Montenegroa na inicijaciju u Californiu. o ujka 1946. Mellinger nije primio nikakvu potpisanu naznaku one vrste koja je bila data McMurtryju. Agape Lo a se preselila u Pasadenu. Ove dvije povelje. Crowley je umro 1.

O. Kada je McMurtry postao svijestan kriti nog stanja u koje je Red zapao nakon Germerove smrti. ne prolaze test legalne utemeljenosti. koju je bazirao na privatnim izborima za koje je re eno da su se odr ali u vicarskoj. Ova korporacija je postala oslobo ena Federalnog poreza kao religiozni entitet 1982. McMurtry je odr ao O.T. ali to je bilo nakon to ga je Germer isklju io iz lanstva.. ali kasnije je zatvorio Kamp i izbacio Granta iz O. izvan vicarske nisu bili obavje teni o izborima koji su poduprli Metzgera sve dok navodni izbori nisu pro li. za titnih .T.T.O.O.T.O.T. u dr avi California registrirano je Udru enje Ordo Templi Orientis (Ordo Templi Orientis Association) kao vid legalnog entiteta O.T. Ovaj slu aj je rije en u Weiserovu korist na U. ali da nema originalnu vezu sa Crowleyjevim O. radi uzurpiranja copyrighta i za titnih obilje ja.O.T.v. Kenneth Grant je isto tako iznio tvrdnju da je on vo a O. koja je navedena u Crowleyevim pismima McMurtryju iz 1940-tih. Tijekom procesa u Maineu. kao i oni za koje se znalo da su lanovi od ranije. je bio inkorporiran u zakone dr ave California 26.T. O. smatraju i da je on jedini predstavnik Crowleyevog O.T. lanstva.T.O..v. kada je uo da je Grant krivotvorio rituale. i Motta je ponovo izgubio. 28.T.O.T. Najprije je tu io Samuel Weiser Inc. lana III. U to vrijeme bilo je manje od tucet pre ivjelih lanova O. Za Metzgera se smatralo da predstavlja poslijeratni ostatak iz ranijeg Reussovog perioda. stupnja.izdao povelju za jedan O. Germer je umro 1962.O.O. Sud je priznao da je O.. Oni koji su pismeno mogli dokazati da su O. a da nije ostavio odre enog nasljednika.T.T. Metzger se nije anga irao u O. ali odustao je od tog priznanja kada je saznao da je Germer Granta bio izbacio iz Reda. XII 1971. Gospodin Motta je tijekom niza godina bio osobni student Karla Germera. u Sjedinjenim Dr avama. O.O.T. Okru nom Sudu u Maineu. lanovi.T.T.O. Nakon Germerove smrti. i tu pokrenuo grupu. Germer je tako er bio zainteresiran za rad Hermanna Metzgera (Frater Paragranus) u vicarskoj.O.O.. Motta je formirao grupu u svojoj domovini Brazilu. Metzger je u vicarskoj objelodanio tvrdnju da je on vo a Reda. Sud je smatrao da Mottine tvrdnje o O. Marcelo Motta je u inio jo jedan poku aj preuzimanja uprave nad O.T.2 iz Crowleyevog i Germerovog vremena. Neki ugledni lanovi. San Francisco slu aj zavr en je 1985.O.". Metzger nije op e prihva en kao vo a Reda izvan njegove grupe. Ovo udru enje uklju ilo je lanove Agape Lo e br. izdava a mnogih Crowleyevih djela.e. nisu nekoliko godina uli za njegovu smrt. bili su obavije teni o stvaranju ove korporacije i ostavljen im je izvjestan vremenski period da pismeno potvrde elju da nastave lanstvo u skladu sa obi ajem kojeg je ranije uspostavio Kerl Germer. pod McMurtryjem nastavak O. lanovi iz Germerovog i Crowleyovog doba bili su pozvani da se pridru e McMurtryju da ponovo uspostave regularne aktivnosti O.O.O.O.O.O.O.O.T. pod McMurtryjem dao je Motti poziv za proces koji e se odr ati u 9-tom Federalnom Okru nom Sudu u San Franciscou. da ozakoni Metzgera unutar Crowleyjevog O.T. Germer i Metzger su do li u sukob pred kraj Germerovog ivota.T. i tako je pro lo nekoliko godina prije nego to se postavilo pitanje nasljedstva funkcije poglavara O. godine pre ivjeli O. Kamp u Engleskoj pod vodstvom Kennetha Granta. uklju uju i i Gradyja McMurtryja.T.O. Motta je kona no do ao u Sjedinjene Dr ave da zahtjeva pravo na Crowleyev copyright. o ujka 1979.T. aktivnostima niti direktno niti indirektno u Sjedinjenim Dr avama. u skladu sa IRS CODE 501 (c)3. Uva eni lanovi O. California. Aleistera Crowleya i da je isklju ivi vlasnik imena.O. bio je primoran da se pozove na svoje dokumente koje je dobio od Crowleya za slu aj hitne autorizacije. pod imenom "Dru tvo Ordo Templi Orientis" (Society Ordo Templi Orientis). 1977. Grady McMurtry je aktivirao svoja pisma s punomo ima i preuzeo titulu "Kalif O.S. 1969.e. Motta je u po etku priznavao Kennetha Granta kao vo u O. inicijacije u svojoj ku i u Berkleyju.

primanjem Knjige Zakona postao je Prorok Novog Doba (Aeona) i osnivac Theleme kao magijsko-filozofskog pokreta.O. pod McMurtryjem je priznat kao legalni entitet baziran na lanstvu..O. Na ovu odluku ulo ena je alba. kr anska islamska. Odlukom 9-tog Okru nog Suda O. Potvr eno je da je McMurtry O. tehnike i doktrine tako da je u raznim periodima svog zivota prolazio kroz razne faze (budisticka. nije sekta vec viteski i magijski Red i O. O.O. sa prisutnim svim lanovima O.O.T. ali procesom albe ustanovljeno je da O.O. srpnja 1985.T.T.O. Hymenaeus Beta nastavio je svoju slu bu do dana njeg dana.T.O.H.znakova.H. koja je prihva ena.T. nakon prvobitne odluke 9-tog Okru nog Suda. Frater Hymenaeus Beta izabran je za Kalifa i vr itelja funkcije O. Reda O.). copyrighta i drugih dobara O. mo e nastaviti kao korporacija. unutar Sjedinjenih Dr ava. Grady McMurtry umro je 12. Dva mjeseca nakon McMurtryjeve smrti odr ani su izbori.O..T. joginska. Reda O. sebe ne smatra i ne predstavlja se niti kao sotonisticka niti . koji su imali pravo glasa.. 1904. u rujnu 1985.O.O.T. i Aleister Crowley Aleister Crowley je sistematicno i na znanstvenoj osnovi istrazivao razlicite religijske prakse.T. O.T.O.

Dalje. ne prakticira crnu magiju". Georgia Guidestones . od strane svojih clanova kao i onih koji nisu clanovi. obucavan da baca kletve.T.T.T. crna i bijela. a ne da ikoga povredjuju.O. u svojem klasicnom delu.O. te razvoja svijeta koji bi podrzavao i ohrabrivao drevnu viziju Univerzalnog bratstva ljudi.O. cini ili radi bilo koju drugu vrstu magike cija je svrha da povredi drugu osobu. "Crna magija" se obicno zamislja kao neka vrsta "caranja" ili "sotonizma" cija svrha je da povredjuje druga bica. Takodjer O.O.T. Niko nije od strane O. definicija tri skole koje je dao Crowley.10 zapovijedi globalnog istrebljenja .O. Spiritualne prakse O. a ipak postavlja ove skole na potpuno drugaciji nacin no sto bi neko ocekivao na prvi pogled. je thelemitska organizacija koja se pridrzava thelemitskih ideale slobode religijskog i osobnog samoispoljavanja.T. O. O. on takodjer smatra da nije moguce da Istinska Volja bilo kojeg bica dodje u sukob sa Istinskom Voljom nekog drugog. Crowleyev koncept crne magije predstavlja prociscenje ovog uobicajenog razumevanja termina: on definira crnu magiju kao magicki rad koji ne sluzi aspirantovoj Istinskoj Volji. ohrabruje detaljno razumijevanje. imaju za cilj da unaprede zivote svojih inicijata. "Magika bez suza". emancipacije u pogledu oslobodjenosti od sujeverja i drustvenog ugnjetavanja. a Magika koju prakticira Crna Skola se razlikuje od bilo koje predstave "crne magije" koje su gore bile spominjane. Crowley definira tri razlicite "skole magike" pod imenom zuta.kao anti-kr anska organizacija.

Ujedinite ovje anstvo novim ivu im jezikom. . 2. X Be not a cancer on the earth .beauty .love . starokineskom i ruskom. 9. titite narode i nacije po tenim zakonima i pravednim sudovima. USA.improving fitness and diversity.000 LJUDI II Guide reproduction wisely .000. Odr avajte ravnote u izme u osobnih prava i dru tvenih du nosti. 4. 1."Ameri ki Stonehedge" podignut je na brdu iznad Elbert County. IX Prize truth . III Unite humanity with a living new language. Upravljajte mudro reprodukcijom unapre uju i kondiciju i raznolikost. o ujka 1980. klasi nom gr kom i sanskrtu. Neka sve nacije vladaju interno rje avaju i vanjske razmirice na svjetskom sudu. TEKST NA ENGLESKOM: I Maintain humanity under 500. hindu. swahili.tradition . te glavnim tekstom na engleskom. 3. Odr avajte ljudski rod ispod 500 000 000 u neprestanoj ravnote i s prirodom. ostavite prostora prirodi. egipatskim hieroglifima. ostavite prostora prirodi. 7. vrlo ih je na spisku po tede sumanutih igra a.000 in perpetual balance with nature = UKLONITI VI E OD 6. panjolskom. arapskom. hebrejskom.and all things with tempered reason. Ne budite rak na Zemlji. imaju ulaznicu. Izbjegavajte uskogrude zakone i bespotrebne slu benike. ubojica svilenih rije i i svi koji jesu. jer vjeruj. Upravljajte stra u vjerom tradicijom i svim stvarima uravnote enim razborom. 6.000. VI Let all nations rule internally resolving external disputes in a one world court VII Avoid petty laws and useless officials.seeking harmony with the infinite. Veli ajte istinu ljepotu ljubav tra e i sklad s beskona nim. 5.faith . IV Rule passion . 10. VIII Balance personal rights with social duties. 22. 8.Leave room for nature.Leave room for nature . V Protect people and nations with fair laws and just courts.000. Georgia. Posve en je istrebljenju ljudskog roda koje prijeti svima nama. s kra im napisima na sumeranskom.

.

107 tona te ak spomenik. . u SAD-u. na jednom od najvi ih bre uljaka stoji masivan.SPONSORS: A SMALL GROUP OF AMERICANS WHO SEEK THE AGE OF REASON TIME CAPSULE: PLACED SIX FEET BELOW THIS SPOT ON TO BE OPENED ON PORUKE TAJNOG BRATSTVA U Okrugu Elber u Georgiji. Na prvi pogled iz daljine podsje a na europske neolitske spomenike poput Stonehengea.

Me utim. . panjolski. Poznato je tek da je u srpnju 1979. ruski) ugraviran tekst. C. ima na osam suvremenih jezika (engleski. kreuz kri ) iz ranog 15. Ubrzo je i sam Christian priznao da je rije o pseudonimu. Taj tekst predstavlja svojevrsne programatske i globalne Smjernice. g. Taj objekt tako er e biti kompas. svahili. Christiana Rosenkreuza (rosen ru in. g. hebrejski. hindi. C. Povijest ovog spomenika zapravo je obavijena izmaglicom jer nitko to no ne zna identitet osobe ili osoba koje su naru ile njegovo postavljanje. arapski. kineski. Christian te rekao da predstavlja grupu ljudi koja eli naru iti neobi no veliko i kompleksno zdanje koje e prenijeti poruku ovje anstvu. (Op irniju pri u o narud bi i realizaciji projekta te o R. kolokvijalno nazvan Ameri ki Stonehenge.) Spomenik je dovr en 22.9 m) na kojima le i vodoravno polo ena jedna manja. Christianu pro itajte ovdje. ova u Georiji je suvremena i na svoje okomito postavljene etiri granitne plo e (5. o ujka 1980. kalendar i sat. a spomenik se naziva The Georgia Guidestones. Christian je rekao da on i njegova skupina planiraju ovo preko dvadeset godina i da ele ostati zau vijek anonimni. No svatko tko zna ne to o povijesti tajnih dru tava na zapadu odmah e zamijetiti da je deklarirano ime zapravo varijacija na ime legendarnog osniva a tajnog Reda Rozenkrojcera. ali do danas nitko nije saznao pravo ime te osobe niti osoba koje je navodno predstavljao. u ured tvrtke Elberton Granite Finishing u ao mu karac u skupocjenom odijelu koji se predstavio kao R. stolje a. za razliku od tih pretpovijesnih tvorevina.

Zatim je tu prorez koji je poravnat s godi njim kretanjem Sunca. Rupa koja se u njemu nalazi omogu ava da se u svakom trenutku kroz njega vidi Sjevernja a. odnosno s polo ajem izlaze eg Sunca tijekom .Astronomska dimenzija spomenika ogleda se u nekoliko aspekata. etiri nosive plo e orijentirane su u skladu s godi njim prividnim Sun evim kretanjem. odnosno nagnu em Zemljine osi. Sredi nji kameni stup ispunjava dvije funkcije.

Ne bi to bio jedini pokazatelj da Tre i Reich nikada nije dokon an ve se samo preselio s one strane Atlantika nakon to su njema ki znanstvenici hrpimice nakon zarobljavanja rehabilitirani i anga irani na ameri kim tajnim i javnim projektima u naoru anju i svemirskoj utrci. U podno ju se nalazi tzv. osobito ako naginju nekom obliku new agea kao to je wicca. Vodoravna plo a na vrhu kao glavnu funkciju ima rupicu kroz koju svakoga dana u podne probija Sun ev snop svjetlosti ozna avaju i na sredi njem okomitom stupu datum odnosno koji je dan u godini. stolje a koji su planirali i provodili sterilizaciju odre enih segmenata dru tva poput zatvorenika i mentalno oboljelih. Ista je poruka ugravirana na njezinim rubnim stranicama vidljivim odozdo i to na etiri izumrla pisma: sumerskom klinastom.ekvinocija i solsticija. samo nosi vodu na mlin interpretacije da je rije o eliti koja dugoro no te i ostvarenju svjetske dominacije pod . Oni kr anski religiozno indoktrinirani odmah e prihvatiti interpretaciju spomenika kao sotonskih 10 zapovjedi. Na samom vrhu vodoravno polo ene plo e ugravirana je poruka: "Neka ovo bu smjernice du ka dobu razboritosti". a sigurno e biti i onih koji e biti odu evljeni. K tome i natpis na nov anici od 1 dolara na kojem pi e "Novi svjetski poredak" ispod piramidalne gra evine i ostalih masonskih simbola. plo a obja njenja na kojoj su ugravirani tehni ki podaci i opis karakteristika samog spomenika i njegova sadr aja. i polovicom 20. Mnogi e se zgranuti na ove podatke o spomeniku iz Geogije. egipatskim hijeroglifima i starogr kom. sanskritu. dok e informiraniji prepoznati sli nosti naputaka o kontroli ljudske populacije s programatskim ciljevima eugeni kog pokreta me u znanstvenicima Amerike i Europe krajem 19. a to je imalo svoj fini u njihovoj povezanosti (financijskoj i inoj) u projektu Tre eg Reicha koji je itavim narodima namijenio istrebljenje ili redukciju.

pti ja gripa. predstavljale bi za etnicima te nove civilizacije putokaz ka dru tvu i ustrojstvu svijeta koji bi bio istinski odr iv jer bi po ivao na na elima posvema nje ravnote e." . Sun Tzu DRU TVO THULE-THULE GESSELSCHAFT . Socijalna i geoekolo ka kataklizma koju e pre ivjeti tek manji broj. te znanstvene i financijske elite. ima dogoditi na Zemlji u bliskoj nam budu nosti. prema mnogim predskazanjima i slutnjama. arhitektonski postavljene tako da izdr e nevere koje predstoje. u ovoj interpretaciji obja njavali bi na ine na koje se namjerava eliminirati dvanaest tinaestina (12/13) ljudskog stanovni tva planete i svesti na preporu enih 500 milijuna. upravlja svijetom u kojem ivimo i usmjerava ga u eljenom smjeru." .2. Sve nove i nove bolesti koje se javljaju (AIDS. Smjernice sa spomenika iz Georgije. Wikipedia: Georgia guidestones Posljednje ure ivanje od Phlegma : 14. a omogu ila svojevrsno resetiranje i uspostavu novog doba na novim na elima. svinjska gripa itd. bit e i onih koji e u ovim idejama prepoznati istinski dobronamjernu poruku posve enika i vizionara koji su imali povla teni ezoterijski uvid u ono to se. Iz ozbiljnosti koncepta i izvedbe spomenika iz Georije neki smatraju da on predstavlja va no mjesto za Okultnu Hijerarhiju koja kroz globalne institucije poput Svjetske banke.The Art Of War. kroz politi ke administracije niza zemalja.globalnom vladom i globalnim sudom.Emma Goldman "All warfare is based on deception. Svjetske trgovinske organizacije. pravde i razboritosti.) kao i razvoj genetski modificirane hrane kojom je mogu e u initi neplodnima itave populacije.2010 at 23:19:37 "Najnasilniji element drustva je neznanje. izopa eni dru tveni i ekonomski poredak i vrednote. Napokon. reducirala bi ovje anstvo i razorila postoje i nakaradni. Me unarodnog monetarnog fonda.

za koje su vjerovali da su ostaci isto tako mitske Atlantide. pak izvori navode da je dru tvo jo 1910. Dru tvo Thule po ivalo je u samom srcu carstva SS-a. Nakon kataklizme. stolje a. koju su neki lanovi dru tva poistovjetili s Islandom i Grenlandom. Sustav autoputa pove ao je brzinu putovanja du inom i irinom cijelog Reicha. kukastog kri a kao za titni znak. isto nja kog misticizma i antropologije s kraja 19. koja je za cilj imala otkriti tajne izgubljene super-rase. To je bila pomno odabrana mje avina drevnih teutonskih mitova. stolje a. u svoje redove privukla prvog ovjeka iza Hitlera-Heinricha Himmlera. njihovi duhovni mentori povukli su se u skriveni duhovni centar zvan «Asgard». Ovu ideju je za eo Platon. Hitlerova Njema ka prezentirala je sav sjaj svojih tehnolo kih dostignu a Na godi njem skupu u Nurembergu zra na flota vitkih bombardera protutnjala je iznad uzdignutih lica pripadnika Nacisti ke stranke. Blavatskynim sljedbenicima. U . bio doma inom Olimpijskih igara. a dalje razvila poznata okultistica 19. i na kraju u Tibet. filozofije koja je animirala rane ideologije Nacisti ke partije i to je iznimno bitno. Hitler ga je postavio u bijeli krug na crvenoj pozadini kako bi konkurirao crvenoj zastavi Komunisti ke partije sa srpom i eki em. vo u SS-a. kolovoza 1918. Dru tvo Thule Dru tvo Thule iji je lan bio Heinrich Himmler. Ova bi a u Hindi/Budisti koj tradiciji poznata kao «Lame svih Lama» ili «Kraljevi svijeta» mogu se kontaktirati samo duhovnim putem. Bilo kako bilo. ispod povr ine mar iraju ih nogu i tutnjave tenkova na nurember kom Cepelinovom polju. koje je postalo zastra uju a produ ena ruka Nacisti ke dr ave. Drugi. to ukratko re i i odakle po eti pri u o ovome dru tvu? Prema nekim izvorima dru tvo Thule osnovao je njema ki okultist Rudolf von Sebottendorff 17. moglo bi se raspravljati. Ono to je intrigantno kod ovog dru tva je da su njegova u enja i doktrine usa ena u samu sr nacizma. Ova rasa nazvana «Vril-ya» o ivjela je u znanstveno-fantasti nom romanu «Nadolaze a rasa» engleskog romanopisca Edwarda Bulwera-Lyttona iz 1871. U 1930-ima. odnosno «Reda teutonskih vitezova» osnovanog 1912. pulsirao je druk iji ritam puno starijeg sustava vjerovanja. ali Himmler zasigurno je. prvo su migrirali na zapad (misle i na zapad Indije. Ova uvjerenja bila su sve osim tehnolo kih.Jedno od slabo istra enih dru tava uop e je dru tvo Thule ili Thule Gesellschaft. O pravom podrijetlu ovoga znaka biti e vi e rije i u daljnjem tekstu. ovo dru tvo bilo je glavni pokreta nacisti ke ekspedicije na planine Tibeta. Helena Blavatsky u svojim radovima nazvanim «Tajna doktrina» Thule-Gesellschaft je ostalo u prisnom kontaktu s «teozofistima». stolje a. Simbol ovog «gospodara» je upravo famozna svastika s po etka teksta. potom u pustinju Gobi. Tako er. Friedrick Krohn lan dru tva Thule 1920. Ostali su tvrdili da su stanovnici Thule pre ivjeli kataklizmu i postali podzemni nadljudi. koja simbolizira «sredi nju mo Nebeskog dragulja». Tako je jedan o najdrevnijih znakova sre e i blagostanja postao jedan od najmo nijih i najzlijih simbola 20. podzemni grad. predla e Hitleru znak «Hakenkreutza». a i povijesna injenica govori kako je i sam Adolf Hitler (iako nikada nije postao izravan lan) na mnoge na ine podupirao rad ovog misti nog dru tva. odnosno super-rasa. osnovao Felix Niedner kao eksremnu nacionalisti ku grupu. Da li ih je Hitler bespogovorno i u cijelosti prihvatio. No. mo da ak i Babylon?). kao minhenski ogranak tajnog dru tva «Germanenorden». a veli anstven stadion u Berlinu 1936. dobilo je ime po mitskoj zemlji HyperboreiThule. (u hinduskim legendama naziva se jo i bijeli otok).

ali sam ja taj koji naru uje pjesme! Uveo sam ga u u enja «Tajne doktrine». te po eo Hitlera upoznavati s minhenskim okultnim krugovima. Na samrti je izjavio «Slijedite Hitlera! On e plesati. Ovo je potaklo pripadnike dru tva Thule da se poistovjete s teutonskim plemenima koja su 9. kako bi do li u kontakt s «bo anskim sobom» u nevidljivom svijetu duhova. Najpoznatiji pripadnici ovog dru tva su George W Bush i njegov otac. je dodijeljena zada a mesijinog «hranitelja». iznad njega lebdi zvijezda!» Eckart je pratio svoju misiju koju je otkrio tijekom jedne seanse. «maloga sebe». filozof Houston Stewart Chamberlain vjerovao u rasnu nadmo «Arijevaca» koji su naseljavali sjevernu Europu. Heil». a najpoznatije od njih je «Skull and Bones» (lubanja i kosti) koje djeluje na sveu ili tu Yale i identi no je Hitlerovom dru tvu Thule. Dru tvo je proklamiralo i ekivanje odabranog ovjeka kojemu e se predati. koja bi u ovjeku «probudila» uspavane unutarnje mo i i omogu ila razvijanje nadljudskih fizi kih sposobnosti koje su nekada bile obilje je ponosne Arijevske rase. odnosno ovjeka nadahnutog od strane samog Lucifera koji e pokoriti svijet i odvesti Arijevce u slavu. Zanimljivo je istaknuti da je dru tvo Thule bilo dijelom me unarodnog «Bratstva smrti». Tako er bio je omiljen me u pobornicima izokrenute Darwinisti ke teorije: jo jedan englez. uvara tajni vril-a. otvorio njegove centre u viziji i pokazao mu na ine komunikacije s Mo ima!» Svastika . Eckart je Hitlera dobro podu io. poglavito Friedrich Nietzche. predstavljaju i ga kao «dugo i ekivanog spasitelja». kako bi se stvorili preduvjeti za osobnu transformaciju. Cilj dru tva Thule bio je razbiti barijeru tzv. te izmislio formalni pozdrav za «tako dobrog ovjeka»: «Sieg. Vo a dru tva Thule. Dru tvo Thule zahtijevalo je disciplinu i slijepu. koje je povezivalo vi e tajnih dru tava. Tada je re eno da e se «Gospodar Maitreya» uskoro pojaviti kao njema ki mesija kako bi «poveo arijsku rasu u kona nu pobjedu nad idovim Eckartu a». Kada se Hitler pridru io Dru tvu. Eckart je svoju ulogu u tome procesu usporedio sa onim to je Ivan Krstitelj bi Kristu. svojim je nasljednicima u kasnim danima 1910. Dietrich Eckart. Alfredu Rosenbergu je izjavio: «Vjerujem u Hitlera. To bi u kona nici omogu ilo dosezanje «univezalnih energetskih polja». godina poslije Krista porazila rimske legije u teutobur koj umi kao nasljednici izgubljene super-rase Hyperborea-Thule. Na prijelazu stolje a termin «Ubermensch» (nad ovjek) prihvatili su mnogi filozofi. Dietrich Eckart je izjavio da je do ao ta dan. neupitnu poslu nost prosvijetljenom Majstoru. Sebottendorf je to nazivao «Fuehrerprinzip» (Fuhrerovo na elo). godine izjavio da je osobno primio jedan oblik satanisti ke objave po kojoj je njegova sudbina pripremiti tijelo za Anti-Krista.koja se sastoji od fizi ke stvarnosti i (po napredovanju u njihov unutarnji krug) moralnih okova.ovom romanu pripadnici ove rase nadljudi imaju psihokineti ke sposobnosti (Vril) i ele zavladati svijetom. bez obzira na njegove prohtjeve.

Hitlerov bliski suradnik Rudolph Hess poslije ga je upoznao s Haushoferom. biv im vojnikom i znanstvenikom i osniva em dru tva Vril koje se kasnije istaknulo kao unutarnji krug dru tva Thule i nastavilo djelovati i nakon njegova ga enja. ali Haushoferovi radovi jo su vi e ideolo ki potkovali ovu ideju. http://i140.jpg Podrijetlo Arijske rase Po etkom 20-tih godina otrovna mje avina rasne teorije i teutonskog misticizma ukorijenila se duboko u nacisti koj filozofiji koja se borila za politi ku prevlast u Weimarskoj republici. . Dru tvo Vril tra ilo je na in za kontaktiranje podzemnih superljudi. Dodatna doza okrutnosti pristigla je u razmi ljanja Nacista 1923.. Predlaga i ideje «Lebensrauma» tra ili su rekolonizaciju Slavenskih zemalja koje su pokorili vitezovi Teutonci u srednjem vijeku i ponovno ujedinjenje germanske populacije isto ne Europe i europskog dijela Rusije. iji su lanovi kao i neo-paganisti bili zakleti antikr ani.photobucket. Ve sam ranije spomenuo kako je svastika dospjela na nacisti ku zastavu. U sli noj maniri Hakenkreutz je usvojilo i dru tvo Thule./nazimyth2.. stolje a koji su ga nazivali «Hakenkreutz» (kukasti kri ). Hitler je ve bio upoznat s ovim teorijama. kako bi od njih nau ili drevne tajne Thule. Hitler se upoznao s pisanim djelima profesora Karla Haushofera. Geopolitika Haushofer je tako er bio i gorljivi branitelj ideje «Lebensrauma» ( ivotnog prostora). Dok je bio utamni en u zatvoru Landsberg. teorije koja je imala vode u ulogu u njema koj imperijalisti koj ideologiji jo od 1890-tih.Drevni indijski simbol sre e. a Haushofer je tvrdio da je posjetio Tibet u potrazi za dokazima ove teorije. te bila glavna ideja i parola njema ke politi ke desnice. invaziju na Sovjetski Savez 1941. Tako er je promoviralo ideju o centralnoazijskom podrijetlu Arijske rase. svastika bila je tako er i tradicionalni simbol Thora. nordijskog boga groma i bio je omiljen u krugovima germanskih neo-paganisti kih pokreta s po etka 20. koja e prerasti u operaciju «Barbarossa».com/albums/r. godine.

vode i propagandist prepoznao je privla nost pretpotopnog primitivizma na umove Nijemaca koje su proklamirali dru tva Thule i Vril. odnosno Njema kom narodu. . Sebottendorf je ve 20tih godina propagirao ideju «kona nog cilja» kojom bi se idovi doslovno «istrijebili s lica zemlje jednom za svagda» koriste i najkrvolo nije metode uklju uju i i osnivanje koncentracijskih logora. Jedna je stvar dru tava Thule i Vril jo vi e privukla Hitlera i Himmlera-potpuna predanost ideji uni tenja idova (juda) koji su bili vi eni kao rasna prijetnja i kozmi ki neprijatelj «Volku».Pretpotopni primitivizam Hitler. To (Teutonska pobjeda nad Rimljanima)je ponovno pobudilo osje aj ponosa kod. u prvom svjetskom ratu. pora ene njema ke nacije i i la ruku pod ruku sa neslu benom nacisti kom idejom «vi e od religije je ustrajnost u stvaranju novog ovjeka».

.

Zadatak im je bio prona i znanstvenu. Vo en nametnutim nacisti kim diktatom i idejom rasne isto e provoditelj rasne doktrine postaje Himmlerov SS.photobucket. SS-ovski Kamelot postao je dvorac Wewelsburg. No. Ovi odredi zapo eli su kao 300-tinjak Hitlerovih osobnih tjelesnih uvara. «Schutzstaffel» (za titni odred)».com/albums/r. u kojima su provo eni okrutni eksperimenti sa svrhom dokazivanja arijevske superiornosti. fantazije Himmlera i dru tva Thule postali su stvarnost. Naoru ani pripadnici poznatiji kao Waffen SS borili su se zajedno s regularnim postrojbama njema ke vojske u Drugom svjetskom ratu. u blizini ume Teutoburg. za kojima su tragali Arthurovi vitezovi okruglog stola. da bi do 1939. pogansko mjesto mo i za koju su neki vjerovali da e uvati i sam «Sveti Gral». kada je Hitler postao njema ki kancelar.Provoditelji rasne doktrine i dvorac Wewelsburg. a Himmler ih je vidio kao reinkarnacije teutonskih vitezova i vitezova iz legendi o kralju Arthuru. godine. sredinom 1930-tih gorljivo je tra ila podrijetlo arijevske rase irom svijeta. koji je postao Himmlerov hram vjere u novi svjetski poredak. Osnivane su i specijalne jedinice nazvane «Einsatzgruppen» iji je zadatak bilo i enje isto ne Europe od idova. izme u gradova Hamma i Paderborna.ratu SS je punio nacisti ke koncentracijske i logore za istrebljenje. Wewelsburg je trebao postati sredi te tog poretka. produ ena ruka SS-a. ova je vizija imala vrlo mra nu stranu U Drugom svj.. http://i140. antropolo ku i arheolo ku dokumentaciju koja bi ujedinila njihovu drevnu pro lost i njihovu sudbinu. samo da bi dokazali kako je njima su eno vladati svijetom i da pri tom imaju podr ku misti nih sila. 1933.jpg Ahnenerbe i Tibet . brojili 500. Na podu dvorca nalazio se tamni mozaik zvijezde koja je ozna avala sredi te i nad kojim su provo eni magijski rituali dvanestorice nacisti kih asnika poznatih kao «Dvanest vitezova».. Komisija Ahnenerbe.-Ahnenerbe.000 ljudi.

Sa antropolo kog gledi ta je zaklju io da Tibetanci predstavljaju prijelaznu razvojnu fazu izme u mongolskih i europskih rasa.Komisija pod punim imenom «Ahnenerbe Forschungs und Lehrgemeinschaft» bila je dru tvo za istra ivanje i pou avanje o naslije u predaka. sveti grad bo anske sfere». Kako sam ve spominjao. Hitler je o Hedinu imao toliko visoko mi ljenje da ga je pozvao da odr i pozdravno slovo na Olimpijadi 1936. Hedin je nazo io osnivanju Instituta za unauatrazijska istra ivanja. kao njema ki saveznici. Tijekom svog boravka prou io je vi e od 300 lubanja stanovnika Tibeta i Sikkima. koji je vodio nekoliko ekspedicija na Tibet. kako bi uspostavili protute u britanskom i kineskom utjecaju u regiji. dok europski rasni elementi najvi e dolaze do izra aja kod predstavnika aristokracije. 1937.. Vjerovao je da bi Tibetanci mogli igrati klju nu ulogu u regiji nakon kona ne pobjede. U sije nju 1943. Jedan od lanova eksped icije bio je i antropolog Bruno Beger. . No. a njezin pronalazak bio je predmetom barem jedne nacisti ke ekspedicije. Dvije godine po osnutku. Himmler dru tvo pripaja SS-u. ogranka Ahnenerbea. Ekspedicija na Tibet 1938. te u detalje zabilje io i druge fizi ke predispozicije. Schäfer je poslije objavio zapis o toj ekspediciji u knjizi «Sve anost o iljaka bijele tkanine: istra iva ka ekspedicija kroz Tibet u Lhasu. neki poklonici nacisti ke rasne teorije vjerovali su u postojanje misti ne zemlje Thule izme u Islanda i Grenlanda. Karl Haushofer je bio uvjeren da klju ovladavanja vril energijom le i u Tibetu. godine tibetanci su podosta bili naklonjeni Njema koj i njihovom savezniku Japanu. Begerova uloga bilo je provo enje znanstvenih istra ivanja o tibetancima. pobornik teorije o Tibetu kao domu «sjeverne rase». Iste godine dru tvo Ahnenerbe predvo eno Ernstom Schäferom pokrenulo je ekspediciju na Tibet. U tom je imao podr ku vedskog istra iva a i nacisti kog simpatizera Svena Hedina.

ali i poslije. . Ku e od blata i kamene sjekire Tijekom Drugog svj.?» Osu en na smrt Tajna mo vrila nije uspjela spasiti Tre i Reich od propasti. uvarima okultne mo i vril. Nakon nacisti kog poraza voditelj dru tva Ahnenrebe Dr Wolfram Sievers osu en je na smrt. provodili niz ekspedicija.1943. koji su skriveni u podzemnim gradovima ispod Himalaja. ak je i Hitleru po ela smetati Himmlerova opsesija. nacistima odr avanje kontakata s njihovim arijevskim precima. no ne zbog arheolo kih ve . Otkriveni arheolo ki pronalasci transportirani su u tabo SS-a u Wewelsburgu. ali naga a se da je postojalo jo ekspedicija i prije. rata Himmlerove opsesivne potrage za arijevskim korijenima urodile su pronalaskom arheolo kih nalazi ta u zapadnoj i ju noj Rusiji.Podzemni gradovi Nije poznato da li je bilo jo ekspedicija na Tibet. U svojoj knjizi Spear of Destiny (Koplje sudbine) (1973) Trevor Ravenscroft raspravlja o tome da li su Nijemci u razdoblju izme u 1926. te je postavljao pitanje «za to se skre e pozornost svijeta na injenicu da nememo pro losti? Nije li dovoljno to da su Rimljani podizali monumentalne gra evine u vrijeme kada su na i preci ivjeli u ku ama od blata. To bi omogu ilo. isti e Ravenscroft. Agenti dru tva Ahnenerbe pristigli su u ime Wermachta i detaljno pretra ivali ova podru ja za dokazima Njema kog podrijetla. Ovaj scenarij neodoljivi podsje a na Bulwer-Lyttona.

ve upravo suprotno-da postane ravnopravan ogranak Slobodnog zidarstva. spolne. ali ne u smislu diskriminacije. Kako emo u daljnjem tekstu vidjeti. Tim vi e iznena uje injenica to su to inila u vrijeme davno prije i prvih naznaka ideja o navedenim pravima i slobodama. no u stvarnosti navodno slu i zlim ciljevima Iluminata. Red Isto ne Zvijezde dobar je primjer prakticiranja nekih od gore spomenutih zna ajki.MASONSKA VEZA Red Isto ne Zvijezde. prema njihovoj vlastitoj literaturi. uz negativnu reputaciju imalo i reputaciju promicatelja rasne. Jedino jo Wewelsbur ki dvorac podsje a na zlokobne mo i jedne izokrenute filozofije. okrenut naopa ke. nacionalne i politi ke jednakosti. RED ISTO NE ZVIJEZDE . Australiji. pitajte. raspravljajte.618! Slu ajnost ili neka simbolika? .» Ovaj red svoje podru nice ima ve inom u Americi. Rumunjskoj. vjerske. A sad mali prilog teoreti arima zavjera. Saudijskoj Arabiji. Njema koj. koji je. je « najve a bratska organizacija na svijetu kojoj pripadaju i mu karci i ene. Arheolo ki svijet Ahnenerbea umro je zajedno s Hitlerom. Mnogi lanovi dru tva postali su vode i profesori u poslijeratnoj Njema koj. Samo da napomenem da iako sam ja zapoceo ovu temu za stvarno velikim postovima to ne znaci da i vi trebate imati takve postove. A sad ono udno sjedi ta Redova Isto ne Zvijezde i njihovih najbli ih saveznika Duginih Djevojaka i Jobovih K eri (o kojima e biti rije i ne to kasnije u tekstu). Ovaj Red je oblik prihva enog slobodnog zidarstva ija u enja po ivaju na Bibliji i iji su ciljevi benevolentnog i humanitarnog karaktera. masonstvo je u nekim segmentima. Slobodno komentirajte. simbol Reda Isto ne Zvijezde.eksperimenata na ljudima u koncetracionim logorima. na adresama s brojem 1. Kini i F ilipinima.618 mogu se kreirati mandale u obliku savr enog pentagrama. Himmlerom i Sieversom. kako se vidi na slici ispod kori tenjem broja Pi 1. a to se mo e primjeniti na neka tajna dru tva koja izviru iz Slobodnog zidarstva. Uz iznimku da je (gotovo) u potpunosti bio rezerviran za ene. ali i u Italiji.

Robert Morris. pravnik i . visoko pozicionirani mason.Osniva Reda Isto ne Zvijezde bio je dr.

ali 1867. ili iz redova Duginih Djevojaka ili Jobovih K eri koje su napunile dovoljno godina. . 1850. povezao se sa Roberom Macoyem koji je rituale bazirane na Morrisovim idejama objavio 1867. koji su. Iz sastava lanova da se primjetiti da su lanice morale biti rodbinski povezane s Masonima . 1994. Podre enim (lokalnim) podru nicama upravljali su kaptoli na dr avnoj razini. pak. godine. ili barem povezani s nekim takvog profila. lanovi ovog reda moraju biti punoljetni i moraju biti Majstori Masoni s dobrom reputacijom. Prvi Veliki Kaptol (podru nica) utemeljen je iste godine u Michigenu. k eri. unuke. polusestre. godine nisu postojali nikakvi znakovi njezinog rada i djelovanja. i Veliki Me tar Kentuckya (u mirovanju). postojala je istoimena organizacija osnovana negdje izme u 1788. statut Reda dopunjen je na na in da su lanicama reda mogle postati i ne akinje. ali se nije uspio suprotstaviti brojnim protivnicima takve ideje. poluk erke. pomajke. lanovi su osim Majstora masona mogle biti njihove supruge. Nakon objave svojih rituala 1849. ogorice i bake. bili podre eni Generalnom Velikom Kaptolu u Me unarodnom Hramu Reda Isto ne Zvijezde koji je sjedi te imao u Washingtonu. majke. Drugim rije ima. i 1793. Morrisa bila je osnovati enski ogranak Slobodnog zidarstva. Izvorna zamisao dr. udovice. On je tako er bio i Majstor Mason. Dodu e.u itelj iz Bostona u Massachusettsu.

Sastaju se u masonskim lo ama. da se vratimo izvornoj temi . koja u i vje tinama vo enja i upravljanja kroz dru tveno koristan rad. Ova organizacija osnovana je 1920. a kada to nala e potreba. u posebnom kaptolu nazvanom Bethel. je masonska organizacija za mlade. godine u Nebraski i Omahi od strane Ethel T. Wead Mick. No. Jobove K eri su jo jedna masonska organizacija rezervirana za mlade djevojke u dobi od 10 21 godine.Red Duginih Djevojaka I Jobove K eri Me unarodni Red Duginih Djevojaka. Djevojke u dobi od 11 do 21 godine u e vrijednost dobrotvornog rada kroz razne projekte koje organiziraju lokalne i dr avne podru nice. s izvornom svrhom edukacije i prakticiranja u enja Biblije kroz toleranciju prema svim ostalim religijama.

i tada bi bio iniciran u pet stupnjeva. Postoji 18 osnovnih inova svakog Kaptola: * Dostojna Matrona predsjedavaju e tijelo Dostojni Patron Majstor Mason kao nadzorno tijelo Matrona Suradnica preuzima du nosti Dostojne Matrone u slu aju sprije enosti o Patron Suradnik preuzima du nosti Dostojnog Patrona u slu aju sprije enosti Tajnik Blagajnik Kondukter razvodi posjetitelje i inicijate o Kondukter Suradnik poma e pri najavljivanju i skrbi o glasa koj kutiji Kapelan vodi Kaptol u molitvi Mar al Organist Adah Ruth Esther Martha Electa .Patrona ili Patrona Suradnika. ali bilo je te ko balanstirati izme u prakticiranja kr anske vjere i pripadnosti Redu. Kr anima se nije izri ito zabranjivalo lanstvo u Redu. jednoglasna i prije svega tajna. Dva asnika obvezno su morali biti mu karci (Patron i Patron Suradnik). dok su ostalih 9 morale biti ene (Matron i Matrona Suradnica). Pogodan kandidat morao je dokazati svoje vjerovanje u Vrhovno Bi e.Svaki Kaptol Reda Isto ne Zvijezde ima 18 asnika od koji su neki bili izabrani. iako se zasnivao i na Starom i na Novom Zavjetu. Zanimljivo je da je Red Isto ne Zvijezde zahtijevao vjerovanje samo u Vrhovno Bi e. Svaki kaptol imao je pravo odlu iti tko e postati lanom organizacije. Ostala dva stupnja trebala su se zvati Kraljica Juga i Red Amarantha. koji bi se potom potvrdili na zajedni koj ceremoniji. a nekima je ta titula dodijeljena. Izvorna ideja nastanka Reda isto ne Zvijezde i bila je da to bude samo jedan od planirana tri stupnja. stupnjevi nisu mogli biti potvr eni bez predsjedavaju eg «brata» s dobrom reputacijom . Inicijacija u razli ite stupnjeve morala je biti anonimna. Dok se Dostojna Matrona smatrala predsjedavaju om Reda.

uvar - sjedi pored vrata u sobi za sastanke vode i brigu da su svi na broju i da su lanovi Reda Stra ar sjedi pored vrata izvan sobe za sastanke vode i brigu da su svi koji ele u i lanovi Reda

Podrijetlo i povijest Usvojene Ceremonije me u enskom afroameri kom populacijom Visoka Dostojna Matrona (u mirovanju) Jessie M. Ayers bila je lanicom Kaptola Miriam br.4, Reda Isto ne Zvijezde pod jurisdikcijom Velikog Kaptola Georgiana Thomas distrikta Columbia. Svoju slu bu provela je kao Visoka Dostojna Matrona 1989. ali i kao Visoka Povjesni arka Velikog Kaptola Georgiana Thomas u razdoblju od 1971. -1991. Izvjesni Thornton Andrew Jackson do ao je 10. kolovoza 1874. godine u posjed tekstova Ceremonije Usvajanja Reda Isto ne Zvijezde. Ove tekstove dobio je od Brata C.B. Casea, zamjenika i zastupnika Preuzvi enog Roberta Macoya, 33. Vrhovnog Svjetskog Patrona Ceremonij e Usvajanja. Kao dodatak, od Casea je dobio dozvolu za uspostavljanja kaptola Isto ne Zvijezde i me u provjerenom afroameri kom populacijom.

Tako je 1. Prosinca 1874. godine uspostavljen prvi kaptol Reda Isto ne Zvijezde sa afroameri kim lanovima u SAD-u, pod nazivom Kaptol Kraljice Esther Br.1 . Sjedi te mu je

bilo u O Street, na broju 708 u Washingtonu u ku i gospo e Georgiane Thomas. Prva Dostojna Matrona bila je sestra Marta Welch a prvi Dostojni Patron brat Thornton A.Jackson. Jedanaest mjeseci kasnije, Veliki Me tar William H. Myers i njegov zamjenik William A. Tallaferro, Ujedinjene Velike Lo e colubijskog Distrikta, pozvani su kako bi im bile dodijeljne po asne titule. Oni su to prihvatili, te su tako dodatno u vr ene veze koje povezuju masonske obitelji. Tom prigodom Veliki Me tar Mayers u svom govoru kovao je u nebesa Kaptol Kraljice Esther Br.1: Neka golubica mira lebdi nad vama. Neka Svevide e Oko, kome se klanjaju Sunce, Mjesec i Zvijezde uvijek nad vama bdije. Neka vas titi i uva u va im svakodnevnim nastojanjima da promovirate sveop e dobro ovog kaptola.
E

Ubrzo potom otvoreni su jo neki kaptoli poput Kaptola Kraljice Shebe Br. 3, Gethsemane Kaptola Br. 4. I brojnih drugih. Svaki puta kada bi se osnovala nova podru nica, nedugo zatm i priznala bi ju regularna masonska Lo a to je dodatno irilo i u vr ivalo masonske veze. asnici Pythagoras Lo e Br. 9, dodijelili su asnicima Kaptola Kraljice Esther Br. 1, prva odlikovanja poznatija i kao rozete. Ceremoniju dodjele uprili io je Dostojni Patron Thornton A. Jackson koji je elio da kaptoli uspiju u poslu koji je pred njima i ciljevima koje su si zadali. Tom prigodom Jackson je pdsjetio asnike da rozete nose s ponosom i u znak sje anja na 5 Heroina: Adah, Ruth, Esther, Marthu i Electu. Na kraju svog izlaganja izjavio je slijede e:

Tebi, Kraljice Esther i Suradnicima, predstavnicima zraka Predivne Zvijezde iz koje izviru najdivnije, najproro anskije i najinstruktivnije lekcije Starog i Novog Zavjeta. Neka uvijek baca zrake ljepote i spokoja na sve na to privla i tisu e da Ga tuju. Ova izjava svojevrsna je ideja vodilja lanovima Reda Isto ne Zvijezde od 1875. pa sve do dana njih vremena. Probajte malo progooglati pojam Order of the Eastern Star i vidjet ete koliko rezultata dobiti, i gotovo svaki link je razli ita podru nica. TRILATERALNA KOMISIJA I 3. SVJETSKI RAT Osim povijesnih urota i mo ebitnih naga anja o tome koliko su tajna dru tva utjecala na politi ko ekonomska kretanja na globalnoj razini, vrijeme je da se posvetimo onome to se doga a danas. Cijeli svijet je klicao progla enju novog predsjenika SAD-a, vjeruju i da e prvi afroameri ki predsjednik donijeti promjene, ne samo u svijesti ve i u globalnoj politici. No, jedan ovjek po imenu Webster Tarpley koji je osim to je vrstan povjesni ar i biograf nekih biv ih amrei kih predsjednika, ne misli tako.
F F

Muslimansko piodrijetlo aktualnog ameri kog predsjednika samo je lukavo smi ljeni "spin" koji e ameri ku vanjsku politiku odvesti ne ka smirenju sukoba na Bliskom istoku, ve ka rasplamsavanju mnogo ve eg "mitskog" sukoba supervelesila. Svi znaju da centri politi ke, vojne i ekonomske mo i ne le e u Kabulu i Bagdadu, ve u Moskvi, Pekingu i Washingtonu...Da bi se izvukli iz pomalo gubita kih sukoba u Afganistanu i Iraku ( a gotovo i iz rata s Iranom za koji je postojala izravna prijetnja tijekom srpnja-kolovoza 2007.), Amerika je s Obamom stvorila novog "Mand urijskog kandidata" i na taj na in stavila to ku na "i" sinteti kog sukoba " rata protiv terorizma" koji je zapo eo 2001. Prema rije ima doti nog Tarpleya, kandidatura Barracka Obame je jo vi e militaristi ka i agresivnija od kandidature njegovog prethodnika Busha i njegovih neo-konzervativaca. Novi ameri ki prdsjednik nije ni ta vi e do lutka na koncu Trilateralne komisije, a posebice izvjesnog Zbigniewa Brzezinskog.

U prilog ove teorije idu i najnovije izjave . jer nafta vi e nije pitanje prevage i presti a. a mnogi se sje aju koliko je ona bila katastrofalna-ekonomski i strate ki. ali ustvari zastupa kvalitativno gore i destruktivnije ciljeve i mo e isporu iti Europu kao pijuna i " rtveno janje". Kako sam ve prije rekao.Trilateralna komisija je u biti klika bankara koja je vodila i Carterovu administraciju. Taj projekt je koncizniji i razra eniji od neo-konzervatisti kog pristupa "razori i osvoji". a po rije ima Brzezinskog centri mo i le e u Pekingu i Moskvi i on je odlu an da se osovina SAD-V.Britanija odr i u narednom periodu kao vladaju a supervelesila. no s jo vi e pripreme i indoktrinacije. ve ratovi na ve oj skali. Projekt Obamine adnistracije ne e biti ratovi na Bliskom istoku. Ova klika se sada odlu uje na elo nacije dovesti ne nekog desni ara i neo konzervativca. ve ljevi ara i demagoga koji obe ava "nadu" i "promjenu". Sada ova ista Trilateralna komisija stoji iza kandidature Barracka Obame.

umijesto da Muslimani postanu neprijatelj.I tako ...oni ka u "bombardirajmo Iran sa svim raspolo ivim sredstvima"... Brzezinski je prije nekog vremena posjetio ovo mjesto s ciljem protjerivanja Rusa i okretanja Sirije protiv njih. Kina mudro uti. DEMOLAY INTERNATIONAL. I Rusi i Kinezi imajusvoje muslimanske manjine koje bi dale du u i srce da se oslobode svojih "tla itelja" ( u Kini su to Viguri). Jo jedan primjer: da li su Ameri zabrinuti zbog Sudana. oni postaju topovsko meso u ve spomenutom potencijalnom sukobu protiv Rusije i Kine. a ljevica koju podupire Rockefeller i Soros (Trilateralna komisija) -likuje.. Uzmimo za primjer pristup McCaina i neokonzervativaca. dok Brzezinski ka e: nemojte to u initi. Isti scenarij ele primjeniti sa Sirijom. Obama ka e: "Amerika nije neprijatelj muslimana" (Jutarnji list).Sve to treba je poduprijeti te manjine i naoru ati ih do zubagerilski rat svjetskih razmjera. a Rusi i Medvedev ka u kako je vrijeme ponovno se naoru ati do zuba s naglaskom na nuklearni program (Jutarnji list... Ve ernji list) . Ostatk zaklju ite sami.RASADNIK BUDU IH SLOBODNIH ZIDARA .predsjednika navedenih supervelesila.. jer je SAD ve pred bankrotom i ne mo e si priu titi jo jedan rat takvih razmjera..NE! injenica je da Sudan s gotovo 10% opskrbljuje Kinu naftom.Shvativ i strate ku va nost Tartosa u Siriji. Ameri ka desnica nema pravo rje enje za ovaj scenarij.. Darfura i humanitarne krize?.. Brzezinski je to ve jednom u inio zarativ i Afganistan s Sovjetskim savezom i naoru avaju i afganistance ameri kim oru jem...umijesto toga u inmo Iran svojim saveznikom i zaratimo ih s Rusijom.

dokumente i zapise. koja je funkcionirala po vojnoduhovnom principu i na strogoj hijarajrhiji.religijskih sekti i inih organizacija. svakom dru tvu se nastojalo pripisati neko misti no podrijetlo zasnovano na zasadama raznih dokazanih tajnih dru tava. no injenica ipak stoji da . Drugim rije ima. pseudo. jer su se s prvim danom svoga obznanjivanja po ela pozivati na neke drevne manifeste.Otkada postoje tajna dru tva postojala je i opozicija koja je na ovaj ili onaj na in nastojala diskreditirati njihov rad. Templarima vjerojatno nije bilo u interesu pozirati takvim ustrojem. fascinacija Templarima proizilazi iz injenice da je ovaj Red od ubogih Kristovih vitezova postao najmo nija organizacija u sjeni tada njeg poznatog svijeta. ponovno dolazimo do Templara kao najstarijeg tajnog dru tva ili bar dru tva s tajnama. Kako bi u tome bili to uspje niji. asocijacija. Povijesne injenice govore da su to inila i sama tajna dru tva. a isklju imo navodne tvrdnje o postojanjima pojedinih tajnih dru tava. po to su bili vitezovi-redovnici nije udno to su bili organizirani kao bratov tina. Kako sam ve nebrojno puta istaknuo. bratov tina. Bez obzira da li su pojedina dru tva doista imala podrijetlo u pro losti ne mo emo olako ignorirati ideologiju s kojom su se uporno povezivali. Ako u obzir uzmemo dokazane povjesne injenice. kao uostalom i brojni crkveni redovi danas.

ubrzo je privukla pa nju Masonskih lo a koji su je formalno priznali u mnogim dr avama. Iako nisu direktno povezani sa slobodnim zidarima Red De Molaya smatra se pridru enim tijelom. bri no je koncipirana po modelu slobodnog zidarstva. Arubi. Ovu masonsku organizaciju za mladi e od 12-21 godine osnovao je 1919. Organizacija je rapidno rasla tako da je do kraja 1921 Land shvatio da e ovoj organizaciji morati posvetiti svoje puno vrijeme. Red DeMaolaya postaje me unarodan i osniva svoje podru nice i u inozemstvu. Portugalu. Mentori se fokusiraju na razvoj dru tvene svijesti. Boliviji. no zato znamo da se jedna me unarodna bratov tina za mladi e zove upravo DeMolay International (biv i Red DeMolaya) po zadnjem Velikom me tru Reda Vitezova Templara spaljenom na loma i. Brzilu. Australiji. Izvorna ideja ove organizacije bila je postati uto i te i savjetovali te za mladi e koji su o eve izgubili u ratu. a mentori novoprido licama su odrasli mu karci i ene. Prvi lanovi ovog dru tva postali su Louis Lower i jo osam njegovih prijatelja bez o eva. Kako je ova organizacija lan masonske obitelji. Kolumbiji. Meksiku i u jo nekim dijelovima Ju ne Amerike. I danas. Ciljevi lanovima organizacije mogu postati svi mladi i u dobi od 12 do 21 godine starosti i ne moraju imati nekog ro aka koji je ve lan neke masonske Lo e. Panami. Ime 23 i ujedno posljednjeg Velikog me tra Templara uzeo je s ciljem promicanja vrijednosti lojalnosti i odanosti. Japanu. Filipinima. U svome radu koriste model mentoringa. Trenutno ova organizacija broji 18 000 lanova samo u Sjevernoj Americi. Land. Ne mo emo znati da li slobodni zidari izviru iz Templara. Italiji. Kada su svoje podru nice uspostavili u gotovo svakoj dr avi SAD-a. Njema koj. ova organizacija vrlo je sli na Jobovim K erima i Duginim Djevojkama o kojima sam ve ranije pisao. Dru tvo se zasniva na sedam osnovnih vrlina: G . naj e e o evi i majke ili biv i lanovi organizacije koji se zovu Seniori. Svaku podru nicu ovog dru tva sponzorira neka masonska lo a ili drugo masonsko tijelo. mnogi lanovi po izlasku iz ovog dru tva. u Kansas Cityu u dr avi Missouri uspje ni poslovni ovjek Frank S. Drugim rije ima. tako da svoje podru nice danas imaju u Kanadi.su njihovi zasadi bili pravi rasadnik tajnih dru tava u budu nosti. razvoj vje tine vo enja i osobne odgovornosti. svoju karijeru nastavljaju kao Slobodni zidari. Land je otkrio potrebu stvaranja mjesta gdje bi se mladi i s istim probleima mogli povezati i nau iti odgovornosti. tako da su lanovi u red inicirani kroz cijeli niz alegorijskih obreda. Kako je organizacija nastavila rasti.

skromnosti. a biraju ga sami lanovi. U radu Glavnom Savjetniku poma e Savjetnik Senior i Savjetnik Junior. Tako er. On je uvijek iz redova starijih lanova. pouzdanosti. te zapisni ara kojeg imenuje nadzorno vije e. a vodi ju Glavni Savjetnik. Savjetnik Senior naj e e je taj koji Glavnog Savjetnika nasljedi na njegovoj funkciji. imena i pozicije du nosnika variraju u svakoj pojedinoj jurisdikciji. po tovanju prema Svetim Stvarima. U kasnijim godinama Seniorima su postale i ene koje esto zovu majkom . Sve du nosnike organizacije imenuje Glavni Savjetnik osim ostalih savjetnika i blagajnika. No osim na lokalnoj razini DeMolay international ima i upravlja ka tijela na dr avnim razinama. Struktura Reda Regionalna podru nica Demolayeva Reda naziva se kaptol. kolegijalnosti.bratskoj ljubavi. Seniore te ostale starije suradnike iz masonskih redova u prenesenom zna enju zovu jo i otac pozivaju i se na izvornu ideju dru tva da postane zamjena za izgubljenog oca. Evo kako izgleda struktura ove organizacije: Izabrani: * Glavni savjetnik Savjetnik senior Savjetnik junior blagajnik Imenovani: H H * Zapisni ar * akon senior * akon junior * Stjuart senior * Stjuart junior * Orator * Sentinel * Kapelan * Mar al * Standard Bearer (?) * Almoner * Sedam perceptora * Organist . a po asne titule i odlikovanja dobivaju i ne. Glavni Dr avni Svjetnik ili Glavni Savjetnik Jurisdikcije zadu eni su za organizaciju na dr avnj razini.lanovi koji su svojim radom i zalaganjem na ovaj ili onaj na i pomagali u radu ovog dru tva. isto i i patriotizmu. Za njegovanje ovih vrlina dobijaju se i posebna odlikovanja.

od strane Dr. ali nastavilo djelovati tijekom godina pod imenima dvije organizacije proiza le iz nje.O. gr ki.D. judeo-kr anski. vidovitosti i Enohijanske magije. unutarnje alkemije. Za na a pojimanja najpoznatiji DeMolayevci bili su Walt Disney. a simbolizam koji je upotrebljavala G:. Nastavni plan uklju uje studij Kabale. gnostike. Sustav magije Zlatne Zore je dizajniran da podu ava svoje studente apstraktnom ezoternom znanju kao i prakti nijim primjenama ceremonijalne magije. Sustav magije Zlatne Zore nije religija.D:. Stella Matutina i Alpha et Omega. magijskog bratstva osnovanog u Londonu 1888. rozenkrojcerski i masonski elementi mogu svi biti na eni unutar u enja G:. dolazio je iz razli itih religijskih izvora. Ova organizacija promovira u enje originalnog Hermeti nog Reda Zlatne Zore. koje je prestalo postojati pod tim imenom 1903. I I . egipatske magije. Mentor i vode e svjetlo Hermeti nog Reda Zlatne Zore bio je pokojni Dr.) je neprofitna organizacija Floride iji je cilj neprekidno o uvanje onog tijela znanja znano kao Hermetizam ili Zapadna ezoterna tradicija. Danas. idove i kr ane. Israel Regardie. Zlatna Zora je planirana. divinacije. Regardieova jasna i neosporna elja bila je da bilo koji i svi duhovni tragaoci mogu ne to dobiti iz u enja Zlatne Zore za vlastiti rast i evoluciju. astrologije. gdje studenti mogu u iti principe okultne znanosti i razne elemente zapadne filozofije te magije.D:. Tolerancija za sva religijska vjerovanja je bila nagla ena. John Wayne I Bill Clinton! HERMETI KI RED ZLATNA ZORA Hermeti ni Red Zlatne Zore (tako er znan i kao H. gnosti ki.Cijela je ekipa poznatih i manje poznatih prodefilirala kroz ovaj Red. ljudi iz mnogih razli itih religijskih putova smatraju sebe praktikantima magije Zlatne Zore uklju uju i neopagane. a neki su u li i u Hall of fame . duhovnoj i psihi koj evoluciji ovje anstva. Tako er je dizajnirana da bude kola i muzej znanja. od strane njenih osniva a. da bude Hermeti no dru tvo posve eno filozofskoj. Williama Wynn Westcotta i Samuel Liddell MacGregor Mathersa.G. iako religijsko slikovito prikazivanje i religijski koncepti igraju va nu ulogu u njezinu radu. egipatski.

nastale nakon to se izvorni Red raspao na razli ite frakcije. studenog 1907. To mu je kasnije mnogo pomoglo u prou avanju kabale. Obitelj je prihvatila tu gre ku kao novo ime. Za vrijeme Prvog svjetskog rata njegov stariji brat se pridru io engleskoj vojsci gdje mu je prezime bilo gre kom promijenjeno u "Regardie". William Butler Yeats. koju je nazivao drugim domom. 1921. i ranog 20. Arthur Edward Waite. velja e 1926. . bio je iniciran u stupanj Neofita i napredovao u stupanj Zelatora 2. Stella Matutina i Alpha et Omega. 18. stolje a. godine. Veoma brzo je na ao u itelja hebrejskog i nau io itati hebrejski bez velike muke. Westcott. Od ranih dana bio je zainteresiran za teozofski rad Madame Blavatsky. Aleister Crowley i Dion Fortune. privukla je veliki broj poznatih okultista kasnog 19. o ujka 1985. Rana Povijest Kao sin siroma nog idovskog useljenika. Pa ak i u izuzetnoj skupini veoma u enih maga Regardie posjeduje veoma visoki autoritet. o ujka 1926. cijela se obitelj preselila u Washington DC kad je Israel Regardie imao 13 godina. Israel Regardie je bio od mnogih smatran kao zadnji ivi Adept veoma ivog magijskog pokreta poznatog pod imenom Hermeti ki Red Zlatne Zore. Me u njima su bili Dr. Mathers. William W. Regardie je esto posje ivao Knji nicu Kongresa.Israel Regardie Prije nego to je preminuo 10. jogu i hindu filozofiju. lipnja 1927. 18. Samuel L. Tradicija koju je predstavljala Zlatna Zora a kasnije i njezine dvije inkarnacije. Israel Regudy ro en je u Londonu 17. prijavio se u Washin gton College of SRIA (Societas Rosicruciana in America).

U sljede e 3 godine Regardie je poku avao uvjeriti poslodavca da ga podu i magijskom umije u. Crowleyev ugled. Kada je bilo izdano. ak je napisao pismo Regardieu okrivljuju i ga za objavu tekstova i zahtijevaju i da vi e nikada ne spomene Zlatnu Zoru na papiru." Magijska Povijest 1932. bila je o igledna u knjizi "Oko u trokutu". Iako je Zlatna Zora prestala djelovati 1903. dvije inkarnacije . volio bih da ljudi to shvate. godine Regardie je nai ao na knjigu koja ga je zaintrigirala. Tako je u listopadu 1928. Knjige koje je Regardie kasnije izdao pokazale su uravnote eniji i zreliji pogled na Crowleya. E. nego to je itko ikada prije . "Vrt Mogranja" je knjiga koja se temelji na kabalisti kom u enju koje je Regardie stekao vlastitim istra ivanjem.J. Njegova dobrodu na priroda. i to iroj javnosti. Crowley si vi e nije mogao priu titi da zadr i Regardiea kao osobnog tajnika. godine Regardie je objavio dvije knjige. s vremenom ga je doveo u nevolje s francuskim vlastima te je morao napustiti zemlju. Regardie je poku ao popraviti Crowleyev ugled knjigom "Legenda o Aleisteru Crowleyu" koju je napisao zajedno s Crowleyem. Ti tekstovi su u biti objava u enja Zlatne Zore. kao i sposobnost da oprosti Crowleyu. Stella Matutina i Alpha et Omega nastavile su njezinu tradiciju. Mnogi lanovi iz obje organizacije. "Drvo ivota" je izazvalo veliko uzbu enje u ezoterijskim krugovima. Jedan od vo a Alpha et Omega. Regardie je nastavio prou avati magiju samostalno. Vrlo brzo je Regardie poslao pismo Crowleyu u Pariz i nakon odre enog vremena je dobio i odgovor. 1930. Njen lanak je u principu jo bolje otkrio istinsku sr Zlatne Zore. "Jedna od stvari koje je jako mrzio" napisao je Pat Zalewski "je bila da ga ljudi uspore uju sa Crowleyevom metodom Telemitske magije kao i Knjigom Zakona Jo uvijek se sje am Regardiea kako udara dlanovima o stol jedne no i za ve erom govore i "Kvragu. LangfordGarstin. Drugi lanovi su stali na stranu Regardiea. Regardie prihvatio ponudu i preselio se u Francusku. Uz ohrabrenje i pomo Dion Fortune. budu i da je Crowleyjev izdava bankrotirao. Regardie bi bio uzrujan kada bi ga netko povezivao isklju ivo s Crowleyevim u enjima. Mladi Regardie je ovo prihvatio kao izuzetnu priliku da u i magiju od osobe koja je ve izdala i knjigu o toj temi. Par mjeseci kasnije. Stella Matutina i Alpha et Omega. Regardie mu se pridru io u Engleskoj. "Vrt Mogranja" i "Drvo ivota".Negdje oko 1925-1926. Knjiga koju je na ao je bila "Prvi dio od Knjige etiri" Aleistera Crowleya. ja sam ovjek Zlatne Zore a ne Telemit. itaju i svaku knjigu o toj temi ili lanak ili skripte do koje je mogao do i. Regardie je pristupio Redu Stella Matutina. Me utim. Dion Fortune je bila jedan od najve ih branioca kao to se mo e vidjeti iz lanka "Okultni Pregled". godine.Ubrzo nakon toga Crowley mu je ponudio posao osobnog tajnika u Parizu. potpomognut britanskim asopisima. Regardie i Crowley su se razi li i nedugo zatim prestali me usobno komunicirati. pamtili su Crowleya kao prodornog buntovnika iz ranijih godina te je zbog ranijeg prijateljstva s Crowleyem Regardie bio izlo en provokacijama nekih lanova Reda. Me utim. skroman i suzdr an mladi . Crowley je jednostavno ignorirao zahtjeve i nije se ponudio da podu ava Regardiea ni jogi niti magiji. Me utim. gdje Dion Fortune daje visoko mi ljenje o knjizi "Drvo ivota". Drvo ivota se smatra jednim od najrazumljivijih tekstova prakti ne magije ikada napisanih. nije vi e inzistirao na svojim zahtjevima. Regardie.

" Moja Rozenkrojcerska Pustolovina (1936. Neki su javno kritizirali Regardiea zbog objavljivanja tekstova iako mu je ve a grupa Adepta bila za to tajno zahvalna. mnogi obmanuti Vo e Hramova radije su po eli uni tavati dokumente Reda. U ime tajnosti i elite. godine je objavio ve inu rituala i u enja Zlatne Zore u etiri toma. ta dva pisma su zavr ila u pogre nim kuvertama. drugi samostalno. potrebno adekvatnije predstavljanje tog sustava. Regardie je napustio Red u prosincu 1934. Jedan od spisatelja ka e: " najve i dio u enja Zlatne Zore do stupnja Zelator Adeptus Minor je dostupno iroj javnosti ve pola stolje a i niti jedan od problema modernog svijeta nije povezan s . Manja grupa je prorekla da e Regardie snositi velike posljedice za to to je prekr io zakletvu. Sa podr kom Dion Fortune. Regardie je rekao "Dobio sam pozivnicu za u lanjenje u Red na temelju objavljivanja knjige Drvo ivota". Nakon to je postao Theoricus Adeptus Minor. Regardie je objasnio svoj razlog objavljivanja u enja iroj javnosti rekav i " jako je va no da itav sistem u enja postane dostupan iroj javnosti tako da se ne bi izgubio. Na alost. u jednoj od najve ih faux pas u povijesti ezoterijskih grupa. Ubrzo je zaklju io da Red i u enja Reda ne e predugo opstati bez predavanja tih u enja u ruke ve em broju ljudi koji e iste cijeniti. To je naslje e svakog mu karca i ene to je njihovo duhovno pravo ste eno ro enjem" "Moji motivi su bili da bez sumnje doka em da nije vi e Red idealan na in prijenosa Magije i da je. Kao to je Regardie predvidio. podrijetlo. ali siguran da e sam sistem opstati. Regardieov izbor je bio sljede i : ili u po tovati zakletvu tajnosti koju sam dao Redu i pustiti da svo u enje bude zauvijek izgubljeno ili u ga objaviti i biti kritiziran. Predstavnik Reda je poslao pismo Dion Fortune sla u i se s njenim pogledom i u isto vrijeme poslao pismo Landford-Garstinu u kojemu je optu ivao Dion Fortune kao neodgovornu osobu. bez obzira na razinu obrazovanja. Regardieova odluka da objavi u enje pokazala se dobrom i zbog toga mu svi studenti magije duguju veliku zahvalnost. 1933. u enja Zlatne Zore postala su dostupna svim istinskim tragaocima. okolnosti ili materijalnog stanja. 1937. Neki rade u grupama. Kao to to obi no biva. Regardie se pridru io Redu gdje je uspio brzo napredovati kroz stupnjeve zahvaljuju i njegovim izvanrednim sposobnostima. nego da podijele znanje i u enje sa budu im nara tajima. mnogi Hramovi Stella Matutina i Alpha et Omega su se po eli raspadati i na koncu nestali. Regardie je bio veoma nezadovoljan i zabrinut oko davanja grandioznih titula izme u Vo a Reda koji nisu ba bili jako zainteresirani za prakti ni rad. Red je ve bio u procesu raspadanja. Jedino se tako mo e promijeniti iroko rasprostranjeno negativno shva anje Magije. me utim to nije bila istina. Izgledalo je kao da su Vo e Stella Matutina igrali dvostruku igru. Zbog Regardieove te ke i nesebi ne odluke da prekr i zakletvu tajnosti danu letargi nom i umiru em Redu. Regardie je bio pozvan da se pridru i Redu Stella Matutina.objavio. Sve ve i broj spisatelja pi e knjige posve ene u enjima Zlatne Zore i samim time u enja iste postaju dostupnijima.) Kroz povijest mnoge su hrabre osobe morale donijeti odluku koja je utjecala na velik broj ljudi. 1933. ali bez obzira na to svi bi trebali biti zahvalni Israelu Regardieu na njegovoj predvi anju. mjesto. zbog ve nekoliko djelomi no i bezobzirno objavljenih otkri a. koja je nazvao jednostavno "Zlatna Zora". U sada nje vrijeme vi e ljudi nego ikada prije naziva se praktikantima Zlatne Zore. Kao rezultat te pogre ke vrata inicijacije odjednom su se otvorila Regardieu.

kakve obi no igraju veliku ulogu u magijskim doga ajima. "Temelji Prakti ne Magije". (Rad sa prakti nim alkemi arima kao to su Frater Albertus iz Paracelzusovog Istra iva kog Dru tva u 1970-im godinama naveo je Regardiea da promijeni mi ljenje u kasnijim godinama ivota. i iste se godine preselio u Sedonu. Nakon diplome 1941. Psihologije i Enohijanske Magije. Predaje psihijatriju na koli za kiroprakti are u Los Angelesu i objavljuje mnoge lanke u mnogim magazinima psihologije. Nedavno dobiveni tekstovi iz arhive Israel Regardie Foundation pokazuju ogromnu koli inu osobnog rada i istra ivanja koju je Regardie ulo io u podru je Kabale. Regardie je istra ivao Kr ansku Mistiku. Cleggom i Dr. krenuo je sa praksom kao analiti ar. "Vodi za opu tanje za ljen ine". Posljedice te nezgode u laboratoriju pratile su ga sve do njegove smrti. misterije povjerene Redu povezane su sa duhovnim rastom i evolucijom. Jedna od posljednjih stvari od kojih bi zapadni svijet trebao biti za ti en je duhovni rast i evolucija. A. par iz Georgie postao je nadahnut radom Dr. Tako er. L.) Regardie se vratio u Ameriku 1937. mo e se sa sigurno u re i da Regardie nije bio jedan od okultista iz fotelje. Regardie se seli u Kaliforniju i tamo otvara ured kiropraktike kao i Reichove terapije. "Otkotrljaj se kamenu". da kao Adept uspostavi legitimnu granu inicijacijske linije Zlatne Zore u Americi. jedan od Regardieovih alkemijskih eksperimenata nije se odvijao prema planu slijedom ega je Regardie ozbiljno povrijedio plu a u laboratoriju. "Prakti ni vodi za Geomantijsku divinaciju". I upravo onda u jednom od onakvih graciozne sinhronizacije. Dok je bio u Londonu. To ga je prisililo da odustane od prakti ne alkemije. Pristupio je Chiropractic College u New Yorku da bi studirao psihologiju. gdje je studirao psihologiju i psihoterapiju. U 1938. godine Regardie je napisao "Kamen Mudraca". Regardie upore uje magijske tehnike s metodama i hipotezama psihoanalize. U to vrijeme on nije vjerovao u vrijednost laboratorijske alkemije. E. Junga i Reicha. Regardie je studirao psihoterapiju sa Dr. Njegova kasnija djela uklju uju naslove "Ceremonijalna Magija". Nandorom Fodorom.objavom tog znanja i u enja. Iako postoji dosta mo i u tim u enjima. "Kako napraviti i koristiti Talisman". svoja shva anja na tu temu opisao je u "Romansa i Metafizika". je strpljivo ekao etiri desetlje a dok situacija nije postala dovoljno zrela za takav poduhvat. "Kompletan sistem magije Zlatne Zore". 1936-1937. Regardie je studirao psihoterapiju pod okriljem Dr. Regardiea te su . Jedna od Regardieovih glavnih preokupacija bila je da sa uva tradiciju Zlatne Zore. U toj knjizi. Takva du nost nije jednostavna. Regardie je objavio mnoga druga djela: "Umjetnost i smisao Magije". J. Kasnije. Regardie se povukao u mirovinu 1981. Njegov trening je obuhvatio u enja Freuda."(1) Regardie je prakticirao to je i podu avao. "12 koraka do spiritualnog prosvjetljenja". Benditom. to nije opasna mo .G. Na alost.A. Regardie je poku ao sru iti zidove koji su bili postavljeni izme u magije i psihoterapije. a osim toga imao je jo jednu veoma va nu du nost: "Druga jako va na du nost koju je Regardie imao je ta. Istovremeno. 1947. knjigu o alkemiji iz perspektive Karla Gustava Junga.M. Regardie je objavio "Srednji Stup". Arizona. nego da je bio prva klasa Teurgista i stru njaka na polju magije. knjiga koja je dala detalje o tome kako da se korak po korak izvode kabalisti ke vje be izvedene iz ceremonijalne magije Zlatne Zore.

" .Emma Goldman "All warfare is based on deception. nepoznati jedan drugome i paru iz Georgie. Svaki predsjednik i premijer iz dr ava koje pripadaju Europskoj ekonomskoj zajednici ujedno je i lan skupine Bilderberg. itd.M. Clan ovog reda je i Milan tarot. to su bile prve i posljednje inicijacije koje je ikada izvr io. d a c b d a X `YX b W V V TUTSPR P Q Henry Kissinger ivahni star i -jedan od dugogodi njih umova Bildelberga snimljen tijekom konferencije u talijanskom hotelu 2004. [/I] . obja njava Estulin. No. Posebno se referira na zapadnu Europu. ameri kog ministra obrane i ministra financija. direktore vode ih bankarskih tvrtki. Iako Regardie vi e nije me u nama. Barem je tako cijela pri a po ela 1954. guvernera federalnih rezervi. Bilderberg ozna ava NATO savez. godine. te je tako Keruxova svjetiljka pre la u ameri ke ruke (3). Israel Regardie je preminuo od sr anog udara dok je ve erao s prijateljima u jednom od njegovih omiljenih restorana. A. Tu su i ostali posrednici koji djeluju izme u skupine Bil erberg d i predsjednika SAD-a. Tako. potpredsjednika SAD-a." . drugi sa zapadne obale SAD-a). skupinom jo uvijek u ve ini vlada elita iz SAD-a i zapadne Europe. stotinu direktora vode ih i najmo nijih korporacija. Europsku centralnu banku. njegova djela.G. to no u vrijeme kada su dvojica magova (jedan s isto ne. predsjednika Svjetske banke i Me unarodnog monetarnog fonda. Predsjednik SAD-a nikada ne prisustvuje sastancima. koji je imao puno pravo da bude Inicijator u Komori bio je poveznica koja je nedostajala. bili spremni za inicijaciju.s Komoru Ru e i Kri a (vrs a sve ane pros orije potre ne za inicijaciju u Adepta). Danas. ali ga zato zastupaju njegovi predstavnici.A.The Art Of War. europske kraljevske obitelji. skupina je uklju ila i biv e zemlje lanice Var avskog pakta. Regardie je nastavio davati savjete na polju zdravlja i magije do kraja svog ivota. ameri ke kongresnike i senatore. "Najnasilniji element drustva je neznanje. Regardie je inicirao dvoje u Unutarnji Red. jednog naro itog vikenda. koja su veoma osvje avaju a. Regardieov motto bio je Ad Majo Adonai Glo iam (Veli oj Slavi Bo ijoj . godine. kada se pogledaju cjelokupne namjere i ciljevi. Sun Tzu Prvotno napisano od nobie [COLOR="Red"] U osnovi. u skladu s vremenom. inspirativna i u isto vrijeme jednostavna nastavljaju u iti i nadahnjivati nove generacije studenata magije. 10 o uj a 1985 Dr.

. godine.jedan od osniva a skupine Bilderberg na stanci za ru ak tijekom sastanaka u Njema koj 2005.David Rockefeller (lijevo) jo jedan ivahni star i .

000. Procjene govore da tro kovi svake konferencije iznose 10.000 dolara .Fotografije policijskog osiguranja tijekom sastanaka skupine Bilderberg.

.Uhi enje fotografa koji je 2006. godine probao snimiti sastanak Bilderberga u Kanadi.

the person who has done most to disprove Kissinger's remark is none other than Serb General Ratko Mladic. Muslim. Persian. He burned down the National Library in Sarajevo with three days of shelling by incendiary grenades--the largest book burning in modern history. Kissinger urged a dividing up the country between Croatia and Serbia and. entire historical districts. A few objects.Henry Kissinger (ovaj gore starcic velikog nosa) je mislio krojiti Balkan po svojoj mjeri On the Charlie Rose Show. The targets were selected carefully and the areas around them were left unscathed. 1995. another city in Herzegovina. These shellings and demolitions were not the result of collateral damage. Mladic's army joined irregular Serb militias in dynamiting over 600 mosques . One of his soldiers even lined up the Bosnian art collection of a Sarajevan artist (who was Serb) and "executed" them by drilling them with machine-gun fire. and Adzamijski (Bosnian Slavic written in Arabic script). and scholars for particularly brutal tortures and killings in his concentration camps. In Mostar. He selected out and shelled the Oriental Institute manuscript collection in Sarajevo. including much of the ancient South Slavic heritage of Bosnia./1/ ." Ironically. such as the Sarajevo Haggadah were saved by courageous Bosnians (Croat. teachers. who has spent four years busily trying to destroy the vast testimony to Bosnian culture. Mladic deliberately shelled hundreds of other Bosnian architectural treasures .000 manuscripts and rare books were burned. In places he couldn't occupy. Over a million books and 100. in effect. including the masterworks of European architecture and Bosnian heritage: the Colored Mosque in Foca (built in 1551) and the Ferhadija Mosque in Banja Luka (1583). the ancient heritage of Trebinje. Mladic's army shelled the cathedral in Mostar. The famous Ghazi Husrev Beg Mosque in Sarajevo (1531) was repeatedly targeted. Henry Kissinger argued for what would be in effect an ethnic-partition and religious apartheid in Bosnia-Herzegovina. writers. The basis of Kissinger's argument was his claim that "There is no Bosnian culture. the Karadjoz Bey Mosque. The Jewish graveyard in Sarajevo was dug up and scattered all over by Mladic's troops. Sept 14. and Jewish) who risked their lives to save as much of their Bosnian cultural heritage as possible. Turkish. with its collection of 5000 Bosnian manuscripts in Hebrew. systematically. Serb. Mladic's men also dynamited Catholic churches throughout the area of occupation. Mladic's soldiers selected out artists. He shelled repeatedly and deliberately the National Museum with its priceless collection of Bosnian art. forcing the Muslims (and any Bosnians who wanted a state not based on "ethnic-cleansing") into a ghetto in the center. Arabic. Mladic's troops annihilated. as well as the regional archives of Herzegovina.

the first crusade?) The same Kissinger-type reasoning was used by advocates of apartheid in South Africa. And if we sit back and allow the authors of genocide like General Mladic and the apostles of apartheit like Henry Kissinger to triumph in Bosnia. Bosnian culture is sending us a message. If we insist that cultures are not made by "ethnic cleansing" or apartheid and if we insist that division of people into ethnic. such as Henry Kissinger. if we want a society where people of different races. concentration camps. religions. rooted in their ancient and powerful culture that was made up of a variety of religions and cultural influences powerfully blended into a great culture. The idea is absurd. Mladic's four years of frantic destruction was an attempt to destroy something that very much existed and very much still exists. between Croatia and Serbia. gives the lie to Kissinger. so why not put Africans on reservations called homelands and have apartheid? ." People looking at the parking lots where mosques and churches and art museums and music schools and libraries and manuscript collections once stood would say: "I guess Kissinger is right. There was no "African culture". religious. And the perseverance and survival of Bosnians. and background can work together and build a common culture.Why would General Ratko Mladic spend four years destroying a culture that didn't exist in the first place? No possible reason. and backgrounds share a common culture and build a united nation. In the United States. advocates of religious apartheid in Bosnia." And if there is no Bosnian culture. as Kissinger and General Mladic wish. then we are Bosnians. we will not likely be able to save our own culture /3/. why not divide Bosnia. then we are Bosnians. religion. If we insist that people of different races. and beautiful testimonies to Bosnian culture so that some day. Michael Sells . powerful. Mladic targeted the vibrant. rapes. and racial ghettoes is not a solution. and herd the Muslims into a central ghetto? (How many non-Christian ghettoes have survived in Europe since 1096. could declare: "there is no Bosnian culture. we are Bosnians. All the bombs. shells. and mass-killings of General Mladic have only served to do one thing: to put Bosnian culture into the fire and steel it into purer and more resilient metal /2/. they said.

1 (July 1995). Also see Rabia Ali and Lawrence Lifschultz. For information on the war on Bosnian culture.1 This piece was originally posted on the internet newsgroup alt. Rotshcildi. to je cifra nakon triliona a pise se (mislim) kao 10na15. see Andras Riedlmayer. 1995. 2 For one example of the Bosnian response to destruction. one of the artists. 3 This short article is dedicated to the hundreds of Bosnians who have been killed while risking their lives to save art.KAZARIJA . by Aida Musanovic. http://www. Venecijanskog plemstva pocinje sa migracijom semitskih plemena iz Kanana. PA: Community of Bosnia Foundation.MLETACKO PLEMSTVO ..bosnia on October 14.Financijska moc ovih Kazarskih obitelji se mjeri u kvadrilionima dolara. see Noel Malcolm.bibliotecapleyades. For a historical overview.current-events.net/so. The exhibit is being displayed at various places in the U. manuscripts.BILDERBERZI Rockefeleri . BOSNIA: A SHORT HISTORY (New York University Press.htm Rotshcildi(u prevodu "Crveni tit) Mayer Amschel Rothschild . Povijesna kronologija o podrijeklu Bilderberga. 29 no.. pp. and other testimonies to their cultural heritage. 7-11" and "Killing Memory: Bosnia's Cultural Heritage and its Destruction" VHS videocassette. vol.acknobil05. LEVITI . 1994). "Erasing the Past: The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN. Savoy .S. 41 minutes (Haverford. 1993). WHY BOSNIA (Pampleteer's Press. Frescobaldi. 1994). see Sarajevo Expo 92. an exhibit of seventeen works by major Sarajevan artists created during the worst period of the shelling of Sarajevo.

Pari kog kluba. Ono to je vrlo indikativno. koje su ve inom pod kontrolom dinastije. najve eg financijskog centra u EU. Taj vlak. koje e se boriti za imperiju Rothschilda. dana nji potomci dovr avaju misiju koja traje vi e stolje a. U saradnji sa Winstonom Churchillom je osnovao BRINKO (British Newfoundland Development . pogledajmo osobnu kartu i kronologiju ove dinastije. Rothschildi (Rothschild u prijevodu zna i "crveni tit") su porijeklom iz Frankfurta. iri uvjerenje da je njihova mo danas bezna ajna i da e ostati upam eni po vinarijama u Francuskoj ili vrtovima i kao filantropi u Velikoj Britaniji. CRVENI TIT IZ FRANKFURTA Da bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode. Edmund Rothschild (1916)[/I] Karijeru je gradio forsiranjem britansko-hazarskih interesa u posljeratnom Japanu. Rothschildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog vlaka koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. je.TKO SU DANA NJI ROTHSCHILDI? Iako se jo od Drugog svjetskog rata. Frankfurtska burza (jedna od najzna ajnijih u svijetu) je dio "Deutsche Börse" koja je u vlasni tvu Rothschilda preko "Children's Investment Trust" i "Atticus Capital" s jedne strane i svojih podru nica "Merrill Lynch" i "Fidelity Investments". Malo je poznato da su Rothschildi skriveni vlasnici ameri kih Federalnih rezervi. Oslanjaju i se na temelje koje su postavili djedovi i o evi. stvarnost nam projicira potpuno dijametralnu sliku. od Meyera Amschela (negdje Mozes Bauer) Rothschilda. ne slu ajno. koji prolazi i preko Balkana. te kontrolori Meñunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. st. od strane Rothschildovih odjeljenja za formiranje javnog mnijenja. da se u Frankfurtu nalazi sjedi te Centralne Europske Banke i svih vode ih europskih i ameri kih banaka. Londonskog kluba. treba napuniti armijama novoprimljenih lanica NATO pakta. Sve je po elo krajem 18.

Marcus se nalazi i na elu BBC -a. i kontrolor svjetske opskrbe novcem. Edmundova k er Katrin je ena Marcusa Agiusa. godine). i "Field Fresh Foods" s indijskom familijom Mittal. i ustupanju vode ih pozicija u istim. jednu od vode ih u oblasti eksploatacije. nizozemske bankarske grupe. obrade i distribucije dijamanata.. ove dvije Rothschildove grupacije su postale jedno tijelo). Oliver Letwin i Vernon Jordan (svi Hazari!). Sa suprugom Lin Forester kontrolira " First Mark Communications International LLC". S druge strane. desna ruka kraljice. vo a internacionalnih cionista. Bio je ministar financija za vrijeme mandata Margaret Tatcher. . Daily Telegraph. Sir Evelyn De Rothschild (1931) Kum Crnog Plemstva.Britanije u EU i blizak je laburistima i Tonyju Blairu. glavni bankar Vatikana. ostao je na elu ogromne N M Rothschild & Sons. U oblasti politike Evelynovi glavni agenti(uklju uju i i Soro a) su Norman Lamont.Corporation) korporaciju u Kanadi. Prema Benu Fulfordu nedavno je ovlasti prenio na Davida Renea De Rothschilda. koja zapravo ima ulogu zastupnika Rothschildovih interesa i kapitala (velika "Bharti" grupa). Peter Mendelson.. vlasnik Izraela. Vernon Jordan (Lazard banka) je veoma utjecajan u Demokratskoj stranci u SAD (bio je savjetnik Billa Clintona. investicijske banke iz Londona. Peter Mendelson je aktualni ministar V. Supruga Lin je financirala predsjedni ke kampanje Billa Clintona a tako er je bliska prijateljica Hillary Clinton.) Osnovao je Asocijaciju za prou avanje povijesti bankarstva i financija sa sjedi tem u Frankfurtu. U estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi em i Borisom Tadi em. vodio kampanju za Johna Kerrya 2004. Pod kontrolom Evelyna se nalazi tampa (list Economist. vo a Illuminata. Posjeduje me unarodnu korporaciju De Birs. predsednika "Barclays" globalne financijske grupe (nakon kupovine ABN-AMRO. Lamont utje e na Konzervativnu stranku i potencijalnog premijera Michaela Howarda (Hazar). Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rothschild financijsko-bankarske grupacije.

a zivi u Londonu.. ðukanovi . "British Petroleum". agenata. NATO-a. na usluzi su mu.. pa ak i Butrint arheolo ko nalazi te u Albaniji. ekonomske.. od koga je naslijedio bezbroj poslovo a. "Trigranit". Mittali. utjecaj na vitalne politi ke. "Atticus Capital"..nisam znao da je ovaj nosonja dijelio BiH. Britanije. pored zapadne nomenklature u okviru EU... Za tu svrhu.masonska . medijske i vojne institucije irom svijeta.. Rio Tinto su samo dio sredstava koje stoje Nathanu na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok.Nathan Filip Rothschild (1971) Otac Jacob Rothschild [I]Mla ani Nathan je sin Jacoba Rothschilda. brojni financijski i politi ki operativci irom Euroazije (Soro .. Kompanije i korporacije "RIT Capital".)... Ovaj Mittal je kupio svu metalurgiju u BiH. "JNR Limited". "Vanco".kazu Indijac vlasnik. Berezovski. Kako pouzdane informacije.. "NM Rothschild"..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->