P. 1
Upravljanje E-otpadom u Srbiji

Upravljanje E-otpadom u Srbiji

|Views: 1,596|Likes:
Published by Profesor Boban

More info:

Published by: Profesor Boban on May 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

Balkan e-Waste Management Advocacy Network

Upravljanje e-otpadom u Srbiji, 2010.

Upravljanje e-otpadom u Srbiji, 2010.

Sadržaj
Uvod ............................................................................................................. ....................................... 2 1. Metodologija ................................................................................................. ................................ 4 2. Definisanost .................................................................................................. .............................. 5 2.1. Prostorni obuhvat istraživanja .................................................................................... 5 2.2. Monitoring proizvoda: definisane grupe i tehnicke karakteristike ............................ 5 2.3. Indikatori razvoja ........................................................................................................ 6 2.3.1. Fizički kontest .............................................................................................. 6 2.3.2. Stanovništvo ................................................................................................. .6 2.3.3. Ekonomija .................................................................................................... 6 2.3.4. Uticaj ekonomskog sektora na životnu sredinu .......................................... 7 2.3.5. Zaštita životne sredine ................................................................................. 9 2.3.6. Upravljanje otpadom .................................................................................. 11 2.4. Statistički podaci ........................................................................................................ 12 3. Zakonodavstvo RS ................................................................................................................. ... 14 3.1. Vlada i administrativni sistem ................................................................................... 14 3.2. Institucijalni okvir (Državni organi povezani sa upravljanjem elektronskim otpadom) ................................................................. 14 3.3. Ključni zakoni koji se odnose na eotpad ................................................................ 18 2

Upravljanje e-otpadom u Srbiji, 2010. 3.3.1.. Ostali zakoni i podzakonska akta koja imaju uticaja na oblast otpad ......................................................................... 23 4. Procena zainteresovanih strana ............................................................................................... 28 4.1. Proizvođači i distributeri .......................................................................................... 28 4.1.1.Proizvođači .......................................................................................... ....... 28 4.1.2. Distributeri ................................................................................................. 29 4.2. Potrošači ....................................................................................................... ............. 32 4.3. Sakupljači ..................................................................................................... .............. 33 4.5. Recikleri ........................................................................................................ ............. 35 4.6. Refabrikovanje .............................................................................................. ............ 41 4.7. Konačno odlaganje ................................................................................................... 42 4.8. Druge zainteresovane strane ..................................................................................... 44 5. Pregled uticaja e-otpada na celokupno društvo ...................................................................... 45 5.1. Uticaj na društvo ....................................................................................................... 45 5.2. Uticaj na životnu sredinu .......................................................................................... 46 5.3. Ekonomski aspekt ..................................................................................................... 48 Zaključak ...................................................................................................... ................................. 51 Literatura ...................................................................................................... .................................. 54

e-

3

Rastavljanje ili spaljivanje WEEE/eotpada se smatra otrovnim. Sastav e-otpada je raznolik i zavisi od proizvoda i kategorija. Gvožđe i čelik čine oko 50% WEEE. štampane ploče. a koji premašuju propisane količine. gvožđe. U širem smislu reči. gumu i drugo. drvo i ivericu. Kao i u celom svetu. popravci ili odlaganju. region Balkana uključujući R. aluminijum i plemenite metale kao što je srebro. metali koji ne sadrže gvožđe (13%) i drugi. WEEE raste 16-28% na svakih 5 godina što je 3 puta brže nego prosečno generisani otpad u opštinama tokom jedne godine. on sadrži metale koji u svom sastavu imaju. njene pokretače i smernice za procenu i formulaciju kao što je navedeno i narednim poglavljima. zatim sledi plastika (21%). 2010. U EU. Povećanje stope širenja tržišta u zemljama u razvoju. on iznosi od 1% do 3% ukupnog generisanog otpada u opštinama. arsen. metale. Kao rezultat svega. U SAD-u. uslovio je brz tehnološki razvoj koji za posledicu ima brzo zastarevanje postojeće tehnike i potreba za usvajanjem novih. prekograničnom i globalnom nivou. staklo. selen i šestovalentni hrom i usporivači plamena koji se vode kao WEEE/e-otpad.. Predviđen je rast do 2% do 2010. Zato je važno razumeti postojanje WEEE/e-otpad definicije i njenog razvoja. godine.Srbiju suočen je sa problemom odlaganja i reciklaže e-otpada. Posmatrajući situaciju u RS može se konstatovati da je problem eotpada vrlo velik. živa. paladijum. U zemljama u razvoju on iznosi od 0. platina. Iako se u nekim zemljama generiše manje od 1kg otpada po glavi stanovnika godišnje. razvoj novih naučnih i tehničkih dostignuća pogotovu u IT sferi u Srbiji kao i u drugim zemljama regiona. U razvijenim zemljama on iznosi u proseku 1% od ukupne količine čvrstog otpada. Pitanja o zaštiti životne sredine i trgovine koja su povezana sa WEEE/e-otpadom su dovela do uvođenja definicije WEEE/e-otpada kako na nacionalnom. Metali koji ne sadrže gvožđe sadrže baker. UVOD Otpad od električne i elektronske opreme (WEEE) ili E-otpad je jedna od vrsta otpada sa najbržom stopom rasta u svetu. ali i ne moraju da imaju. Sadrži više od 1000 različitih supstanci koje spadaju u kategorije “opasan otpad” i “otpad koji nije opasan”. Popravka metala je unosan posao koji za rezultat ima trgovinu na lokalnom.. otpad raste eksponencijalno. kadmijum. zlato.01% do 1% ukupnog generisanog otpada u opštinama.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. Prisustvo elemenata kao što su olovo. količina e-otpada se rapidno povećava iz godine u godinu. beton i keramiku. tako i na međunarodnom nivou. se vode kao opasan otpad. Nedavno istraživanje pokazuje da ukupna količina generisanog WEEE u EU iznosi od 5 do 7 miliona tona godišnje ili 14-15kg po glavi stanovnika i očekuje se da će rasti stopom od 3% do 5% godišnje. tržište pratećih usluga u razvijenim zemljama i visoka stopa zastarevanja čine da je eotpad vrsta otpada koja se najbrže povećava. kako zbog neadekvatnog monitoringa i zakonskih 4 . U poslednjoj deceniji. Zato su namenjeni ponovnom korišćenju. plastiku.

ZaMirNet (HR) i BlueLink Foundation (BG). 2010. god sa izradom i usvajanjem Zakona o upravljanju otpadom (koji je nažalost usvojen tek 2009. problem je svakako monitoring. odlaganje i reciklaža e-otpada. regulative tako i zbog nedovoljne razvijenosti svesti društva o potencijalnim štetnostima E-otpada. jer preciznih podataka nema. Ovo istraživanje je sprovedeno u okviru projekta “Balkan e-Waste Management Advocacy Network” koji Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA kao nacionalni partner za Srbiju radi u saradnji sa organizacijama Metamorphosis Foundation (MK). kao i 2006. na nivou države se godišnje proizvede najmanje 30000 t/god dok se oko 40000 t zaostalog otpada nalazi skladišten u raznim skladištima. Situacija u RS je donekle postala bolja počevši od 2003. postojanje malog broja preduzeća koja se bave reciklažom e-otpada. godini koja predstavlja prekretnicu u ovoj oblasti. Na teritoriji RS ne postoje tačni podaci o količinama e-otpada koji se generiše tokom godine. nedovoljno ili nikakvo znanje o štetnosti elektronske opreme pri neadekvatnom odlaganju na deponijama. Količina novih elektronskih i električnih proizvoda koji se godišnje uvezu i stavljaju na tržiste RS je 85 600 tona. tako i u ostalim balkanskim zemljama. nepostojanje tačne evidencije o količini i tipu e-otpada. ComputerAid International (UK). Bugarska i Srbija u isto vreme po istoj metodologiji. kada je zabranjen uvoz polovne električne i elektronske opreme izuzev za lične potrebe. da se dobiju validni i merljivi statistički podaci o situaciji o e-otpadu kako u Srbiji. radio i komunikacione opreme) u 2009. Na osnovu nekih okvirnih i slobodnih procena Ministarstava za životnu sredinu RS. nemogućnost ili vrlo otežan izvoz selektiranog e-otpada na dalju reciklažu u zemlje koje poseduju reciklažne centre za reciklažu pojedinih komponenti za koje ne postoji mogućnost reciklaže u RS. Međutim. Istraživanje je sprovedeno u 4 balkanske zemlje. Istraživanje koje je sprovedeno će nam u dobroj meri pomoći da prepoznamo postojeće prakse za upravljanje e-otpadom kako bismo izvršili procenu stanja zakonodavnog i institucionalnog okvira.1 miliona evra. Makedonija. Na osnovu podataka Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) vrednost uvoza samo jedne grupe proizvoda (tv. Kao osnovni problemi mogu se navesti organizovano prikupljanje i selekcija otpada na teritoriji RS.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. ili deponovan na smetlištima i divljim deponijama. prikupljanje. god). Ova procena je zasnovana na metodologiji procene koju je razvila PACE (Partnership for Action on Computing Equipment) bazelske konvencije i EMPA (Švajcarska federalna laboratorija za testiranje materijala i istraživanje). ali što je najvažnije. 5 . Hrvatska. godini iznosio je 413. U našoj zemlji do sada nije bilo ozbiljnih istraživanja na temu upravljanja električnog i elektronskog otpada.

Zbog konkurentnosti u ovom poslu s obzirom da ima vrlo malo firmi koje se bave ovom vrstom otpada. Koje materijale (delove) odbacujete (izvozite ili odlažete na deponije)? 6. izveštaje o eotpadu. Godišnji promet Vaše firme izraženo u evrima? Međutim. distributeri.. baze podataka. vladine i komercijalne). potrošači. Udruženje građana “Stara Planina” iz Pirota. Istraživanje u Srbiji je sprovedeno u saradnji sa 5 BEWMAN umreženih organizacija u Srbiji (GM Optimist iz Gornjeg Milanovca. odnosno o količinama materijala koje se prerade (izdvoje). zajedno sa zainteresovanim stranama među kojima su proizvođači. Broj zaposlenih u Vašoj firmi? 3. PLANT Plus iz Niša. Izvori informacija i ključno osoblje za procenu tokova e-otpada su uključili internet stranice (npr. operatere koji sakupljaju i tretiraju otpad i ključne donosioce odluka u vladi i industriji. povraćaju sredstava po kompaniji i sl. Količina otpada koji odbacujete (po vrsti EE otpada i ukupno)? 7. samo neke okvirne cifre i odgovore. od predstavnika biznis sektora na ova pitanja nismo dobili konkretne odgovore. obavljeni intervjui sa zainteresovanim stranama. energije u KWh po toni EE otpada? 8. Nepušački centar iz Kragujevca i ARS Nova iz Valjeva) koje je koordinisao Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA. Utrošak el. Pitanja koja smo im postavili su: 1. održani su sastanci sa važnim zainteresovanim stranama uključujući elektronske korisnike (domaćinstva i preduzeća). prerađivači. Čak i podaci koji su dostupni variraju.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. Za potrebe istraživanja. 2010. fokus grupama i urađeni upitnici. Koje materijale izdvajate iz EE otpada? 5. što samo pokazuje da se radi o pretpostavkama! Za potrebe istraživanja koristili smo i upitnik za prikupljanje podataka od predstavnika poslovnog sektora. urađeno je: • Minimum 10 intervjua sa važnim zainteresovanim stranama • Terensko istraživanje od strane 10 predstavnika organizacija • Minimum 5 fokus grupa • Predstavnici 5 kompanija koje se bave recikliranjem eotpada je popunilo upitnik 6 . 1. ali ne postoje konkretni podaci. Da li ste upoznati sa "crnim tržistem" reciklaže EE otpada i koje količine mislite da se tim putem recikliraju? 4. predstavnici tih firmi nisu želeli da daju precizne podatke. Koliko tona EE otpada godišnje preradite? 2.. Metodologija Podaci za ovo istraživanje/procenu trenutne situacije što se tiče upravljanja e-otpadom u Srbiji su sakupljeni tako što su pregledani dokumenti politika i zakona. nacionalne statistike. Na internetu ne postoje egzaktni podaci o količinama EE otpada koje se godišnje recikliraju u Srbiji.

• Urađen je veliki broj kratkih intervjua sa predstavnici prodavaca. građanima i preduzećima Ograničenja Za ovo istraživanje važe sledeća ograničenja: Nisu sve zainteresovane strane bile dostpune za intervjue ili predusretljive što se tiče podataka. distributera i sakupljača. 2010. kao i sa korisnicima električne i elektronske opreme. tako da su informacije ili representativni podaci izvlačeni preko drugih izvora Rezultate ankete koja se popunjavala preko interneta nije bilo moguće proveriti i njih bi trebalo uzimati samo okvirno 7 .Upravljanje e-otpadom u Srbiji.

Najveći obim trgovine u ovoj oblasti bio je u oblasti sekundarnih sirovina dobijen posle procesa reciklaže e-otpada i obavljen je na lokalnom nivou. tastatura. godini) i Singapurom (prvi kontigent od 100 tona otpada od ugovorenih 600 tona izvežen je novembra 2010 god.) . miš.. 2010. fokus istraživanja bio je na urbanom delu populacije dok je zbog nedostupnosti podataka ruralni deo izuzet iz istraživanja. Studijom/istraživanjem su obuhvaćena područja većih gradova sa populacijom preko 100 000 stanovnika uključujući i glavni grad Beograd sa 1 000 000 stanovnika. unutar zemlje. Shodno cilju. 2.. Po dostupnim podacima.1 kg 16 kg 8 Prosečna starost aparata pri odlaganju u otpad 15 god 12-15 god 10 god 5 god 10-12 god 8 -10 god 3-5 god .Bela tehnika ( mali i veliki kučni aparati) . telefonski aparati. Definisanost 2. U datoj tabeli su navedene osnovne karakteristike (prosečne težine proizvoda i životni vek) proizvoda u trenutku odlaganja za navedene grupe proizvoda.1. saradnja u oblasti prekogranične trgovine eotpadom sa zemljama susedima do sada je ostvarena sa malim brojem zemalja i to Slovenijom (208 tona u 2009.2.IT oprema (desktop i laptop računari. u ovoj studiji pratiće se određeni broj proizvoda koji su procenjeni kao najzastupljeniji.. radio.Uređaji za radio i telekomunikaciju (TV. DVD. studija je sprovedena na nacionalnom nivou. Na osnovu podataka dobijenih istraživanjem na terenu prateći direktive Evropske Unije (WEEE direktive) o klasifikaciji proizvoda koji čine e-otpad. Monitoring karakteristike proizvoda: definisane grupe i tehničke Zbog trenutnog stanja u oblasti monitoringa e-otpada na teritoriji RS i nepostojanja tačnih podataka o količini i vrsti proizvoda koji se klasifikuju i deponuju kao e-otpad.Klima uređaji Tabela 1.. tj. Tip proizvoda Kombinovani frižider + zamrzivač kapaciteta 240 l Električni šporet Veš mašina kapaciteta 6 kg Klima uređaj TV aparati LCD televizori Desktop računari Prosečna težina proizvoda 76 kg 47 kg 57 kg 43 kg 20 kg 7. fokus istraživanja biće na sledećim grupama proizvoda: . 2.) . Prostorni obuhvat istraživanja Osnovni cilj izrade ove studije je procena situacije i trendova u oblasti električnog i elektronskog otpada na nivou Republike Srbije.)..Upravljanje e-otpadom u Srbiji. ekran.

Drina (220 km). u srcu Balkanskog poluostrva i zahvata površinu od 88. Srbija ima izuzetno povoljno zemljište za bavljenje poljoprivredom. Srbija ima još 15 vrhova koji su viši od 2. je pretežno bogata ravnica povoljna za bavljanje poljoprivredom (83. Mađarska (granica. Reka Dunav omogućava pristup brodovima unutrašnjem delu Evrope i Crnom moru. sa niskim temperaturama i jakim snegom. U planinskim krajevima. Velika Morava (185 km). uslovljeno praćenjem trendove razvoja i tehnoloških dostignuća u oblasti informatičke i telekomunikacijske tehnologije.361 km2. Bugarska (granica.3.000 metara. Rečni sliv Dunava zahvata najveću površinu države u poređenju sa ostalim slivovima. 2010. Iz ove procene izuzeti su desktop računari čiji je vek trajanja od 3 do 5 godina i mobilni telefoni. 2. Raznolika topografija koju čine Panonska ravnica.1. 312 km). 241 km). Srbija se granici sa 8 zemalja: Albanija (dužina granice sa Srbijom. U Panonkoj niziji leta su vruća sa temperaturama koje premasuju 30°C dok su zime hladne i duge sa temperaturama koje padaju i ispod -20°C. u centralnoj Srbiji je 21°C dok je prosečna temperatura u januaru 0°C. Prosečna temperatura u julu u Beogradu. Crna Gora (granica. teče kroz južne planinske krajeve. pritoka Dunava.094 kg 1-3 god Izvor: internet stranice vodećih distributera. Tisa (168 km) i Zapadna Morava (308 km). Najviši vrh u Srbiji je vrh Đeravica (2. 114 km). istraživanje na terenu Na osnovu dobijenih podataka dolazi se do zaključka da je prosečan vek trajanja električnih i elektronskih aparata u domaćinstvima Srbije oko 10 godina. Pejzaž je raznovrstan. 476 km) i Bivsa jugoslovenska republika Makedonija (granica. nakon čega se odlažu kao otpad. 211 km). 318 km).656 m) koji se nalazi u planinskom vencu Prokletija. Dunav. 221 km). Vojvodina. čija se zamena vrši na manje od pet odnosno tri godine. Hrvatska (granica. U Srbiju Dunav ulazi iz Mađarske. 151 km). koji protiče Srbijom u dužini od 588 km je jedan od glavnih puteva vodenog transporta evropskog kontinenta.Upravljanje e-otpadom u Srbiji.3 Indikatori razvoja 2. U Srbiji postoje dve autonomne pokrajine.5% površine se koristi za poljoprivredu) ali takođe ima planina i brda na jugoistoku. tastaturu. koje je 9 . Fizički kontekst Republika Srbija se nalazi u jugoistočnoj Evropi. od ravnica do visokih planina. (uključujući monitor. sa porastom nadmorske visine temperature nisu visoke leti a zime su oštre. miš i kućište) Mobilni telefon 0. Topografija centralne Srbije se uglavnom sastoji od brda i niskih i srednje-visokih planina koje presecaju brojne reke i potoci. Vojvodina (21. Druge velike reke koje protiču kroz Srbiju su Sava (206 km). Rumunija (granica. koja se nalazi na severu.887 km2) koja se nalazi na jugu. planinski venci i blizina Jadranskog mora određuju klimu zemlje. Bosna i Hercegovina (granica.506 km2) koja se nalazi na severu i Kosovo i Metohija (10. preseca vojvođansku ravnicu i teče kroz glavni grad Beograd pre nego što izađe iz zemlje kroz balkanske planine.

Beograd (1.3. pogodno za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. i dostigla 7. procenjen na $6. Srbija spada u zemlje koje imaju rastuće prihode privrede.85 milijardi ili €4. Oko 85% zemljišta na kome se obrađuju usevi je u privatnom vlasništvu i poljoprivredni sektor je važan deo ekonomije. Demografski i zdravstveni indeksi su ostali uglavnom isti. iznosio 37% prosečnog BDP u Evropskoj Uniji.900.500. grčki Veropoulos.2. strani analitičari ponekad Srbiju nazivaju i “Balkanskim tigrom” Pored ugovora o slobodnoj trgovini koji Srbija ima sa EU kao zemlja saradnik. Citibank sa sedistem u SAD je otvorila predstavništvo u Beogradu u 2006. Direktna strana ulaganja u 2007.3. Bankovni sektor je privukao inesticije iz Banka Intesa Italije.). nemački Metro Cash and Carry. Privreda ima visoku stopu nezaposlenosti koja iznosi 14% i ima nepovoljni trgovinski deficit.518 stanovnika) i proizvodni centar Kragujevac (175. Najveći strani ulagači u trgovinskom sektoru su francuski Intermarché.000 (prema podacima iz 2006. sabraćajni i industrijski centar Niš (250. Carlsberg i druge.300. i 8.781.6% u protekle 3 godine. su dostigla $4. Coca-Cola. U Srbiji se nalaze jedne od najvećih evropskih zaliha rude bakra. Erste Group iz Austrije. Ekonomski kontekst Imajući u vidu BDP koji je za 2010. Srbija je jedina zemlja u Evropi izvan SSSR koja ima sporazume o slobodnoj trgovini sa Rusijom i Belorusijom. Siemens. Kompanije koje posluju sa velikim dobitkom a koje investiraju u Srbiju su: US Steel. Uticaj ekonomskih sektora na životnu sredinu 10 . Crédit Agricole i Société Générale iz Francuske.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. godini su bila $5. ruski giganti Lukoil i Gazprom su napravili velika ulaganja. ali je istovremeno došlo i do porasta stope mortaliteta.124 stanovnika).000 (procene iz 2001/2002). 2. godine ima 1.602 milijardi ili $10. Kosovo i Metohija. 2010. Kontekst stanovništva Ukupan broj stanovnika u Srbiji je oko 7. kukuruz i psenica). BDP u Srbiji je 2008. Na polju energetike.Direktna strana ulaganja u 2006. lucerka) i industrijska hrana (npr.576.3% u 2006. Srbija je takođe bogata mineralnim resursima.3.7% u 2008.2 milijarde dok je stvarni BDP po glavi stanovnika u aprilu 2009. Microsoft.897 po glavi stanovnika.000 – 2. i pokazalo se da Srbija ima privredu sa najbržom stopom rasta. šećerna repa i duvan).294 stanovnika). Životni vek se blago povećao.5% u 2007. Srbija uzgaja oko 1/3 malina u svetu i glavni je izvoznik zamrznutog voća. Svi indikatori. koja je pod UNMIK-om od 1999. i Slovenački Mercator. stocna hrana (npr. HVB Bank iz Nemačke. Fiat. za izuzetkom stope mortaliteta i mrtvorođene dece su vrlo stabilni. Imajući u vidu visoke stope rasta privrede koje su iznosile u proseku 6. Zemlja očekuje velike privredne podsticaje i visoku stopu rasta u narednim godinama. Eurobank EFG i Piraeus Bank iz Grčke i druge. Lafarge. 2. komercijalni centar Novi Sad (299. Stopa rasta BDP je povećana za 6. Veći gradovi obuhvataju glavni grad.5 milijardi. 2. Osnovni usevi su zitarice (npr. Philip Morris.4. Zalihe uglja su zadovoljavale potrebe cele zemlje a takođe ima velike zalihe olova i antimona.802 stanovnika). godinu procenjen na $80.3. Stanovništvo Srbije je urbano stanovništvo.

Sve u svemu. Koncentracija sumpora iz niskokaloričnog lignita varira od 0.000 hektara zemljišta je ugroženo zbog vađenja ruda iz otvorenih kopova i otpadaka. Bakar se vadi ispod zemlje i iz otvorenih kopova. 7% na prirodni gas i 14% koristi sistem daljinskog grejanja. Procenjeno je da deponije u Srbiji sadrže oko 170 miliona tona pepela koje pokrivaju 1. hemijske proizvode i hemikalije. Ne samo da je energetski sektor veliki zagađivac. obradu metala.5% od kombinovanih i drugih elektrana.Upravljanje e-otpadom u Srbiji.8 miliona tona godišnje – 4.2% i 7% redom. Sadržaj bakra iz rude varira od 0. Lignit se vadi iz Kolubarskog i Kostolačkog basena. mašine i uređaje i električne aparate. Ukupni kapaciteti rafinerije nafte je oko 7.800 hektara zemljišta. 33% dolazi od hidro-elektrana i 1.8 miliona tona u Pančevu i 3 miliona tona u Novom Sadu. Gubici u prenosu i distribuciji su 3. 2010. Energija Energetski sektor je veliki zagađivač u Srbiji najviše zbog toga što koristi zagađujuća goriva (najčešće domaći lignit) i sagoreva ih upotrebom zastarele opreme bez tehnologije za prečišćenje. Četrdeset pet gradova ima sistem daljinskog grejanja koji se karakteriše niskom efikasnošću a gubici u proizvodnji i distribuciji premašuju 20% proizvodnje. Oko 40. Ovo 11 . Zagađujuće materije koje su prisutne u životnoj sredini uključuju dihloroetan.7%. Oko 39% domaćinstava koristi ugalj kao primarni izvor grejanja. Pančevo i Šabac.35% . već se i energija koja je proizvedena ne koristi efikasno a intenzitet energije je jako veliki (vidi poglavlje 7 – Energija i životna sredina).5% – 1. naftne derivate. Industrija Industrijski sektor države je jako raznovrstan i obuhvata obradu hrane i pića.5% električne energije preko elektrana koje kao gorivo koriste lignit. postrojenja koja proizvode energiju proizvode ogromne količine pepela koje se izbacuju na deponije. Uticaj industrije na životnu sredinu u Srbiji nije jasan.3% a očekuje se da se poznate rezerve mogu eksploatisati jos 50 godina. ulja PCB (polihlor bifenil) i otpad goriva i fenola. 7% na drvo. Ogromne površine su prekrivene ostacima koji potiču od vađenja ruda. proizvode sa mineralima koji ne sadrže metale. Srbija takođe ima male kapacitete za proizvodnju nafte i lokalnu rafineriju nafte.0. Manje od 20% te površine je prekriveno prirodnom vegetacijom koja za sada čini jedini pejzaž ugroženog zemljišta. Procenjuje se da ove deponije sadrže 1. Koncentracija ovih zagađivača često premašuje nacionalne i standarde EU. živu i druge teške metale. Kragujevac. dok se 33% greje na struju. Glavni industrijski centri su Bor.4 – 1. Rude bakra su uglavnom koncentrisane u borskom okrugu. Rudarstvo Rudarstvo je koncentrisano u par oblasti. Vađenje ruda iz otvorenih kopova je dovelo do značajne degradacije zamljišta. Srbija je nekada proizvodila 65. Rudarski baseni Srbije su osiromašeni dugogodišnjom eksploatacijom prirodnih resursa.7 milijardi tona otpadaka i površinskog sloja zemlje kao i 700 miliona tona otpadaka posle flotacija i odvajanja.

78 miliona hektara plodnog obradivog zemljišta. Zabrana protiv uvoza polovnih automobile starijih od 6 godina je pooštrena oktobra 2004.3 putničkih vozila i nešto malo preko polovine svih registrovanih vozila je opremljeno katalitičkim konverterom.4 miliona vozila ili oko 250 vozila na 1. Drugi regioni u zemlji. dozvole za emisiju zbog aerozagađenja i izbacivanje otpadnih voda). Srbija je naglo postala motorizovana. pogotovu onih koji se nalaze u blizini reka. Svetska Banka procenjuje da je 29% površine države i 52% površine obradive zemlje ugroženo usled lošeg oticanja vode. ali očekuje se da ce se ovaj odnos udvostručiti za par godina. Zakonom su predviđeni informacioni sistemi za zaštitu životne sredine i registar zagađivača. ispostavice se da su dodatna ulaganja u irigaciju i unapređenje odvođenja vode u oblastima koje su podlozne plavljenju uzaludna. ali ne postoje u praksi. narocito privreda Vojvodina se oslanjaju na svojih 1. Sve ovo.57 miliona hektara. Poljoporivreda Povoljni uslovi u Srbiji pogoduju razvoju poljoprivrede. Transport Tokom prošle decenije. u kombinaciji sa neefikasnim monitoringom i sistemom izveštavanja. Odgovornosti nadležnih koji imaju zadatak da se brinu o zaštiti životne sredine nisu uvek jasno definisani i u nekim slučajevima. Ne postoje planovi da se izbaci gorivo koje sadrži olovo 12 . Trenutno postoje 2. 2010. Poljoprivredni sektor zapošljava skoro 11% ukupnog stanovništva i stvara 19. a narocito urbanog sabraćaja postaju glavni emiteri olova. čađi. Ako se ne preduzmu mere za zaštitu od poplava. Prinosi useva. Vozila u Srbiji su stara i Srbija ima veliki broj uveženih polovnih automobila. Oko 1.000 stanovnika. Sve veći porast drumskog sabraćaja uopšte.2% BDP Srbije. sumpor-dioksida (SO2) i azotoksida (NOx). Samo 1. Trenutna zagađenja zemljišta i problemi eutrofikacije se uglavnom vezuju za oticanja sa farmi na kojima živi stoka. se dešava zbog istovremene prisutnosti mnogih činioca. Ova vremešna vozila imaju jako veliki utičaj na životnu sredinu usled izduvnih gasova i buke.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. Koncentracija olova i sumpora u gorivu je mnogo veća nego u zapadnoj Evropi ili u drugim zemljama jugoistočne Evrope (izuzev Crne Gore). Situacija postaje gora kada se ima u vidu slab kvalitet goriva za automobile. je podložno plavljenju koji mogu prouzrokovati potpuno unistenje useva. kada je Vlada usvojila ukaz kojim zabranjuje uvoz polovnih automobila starijih od 3 godine ili ne ispunjavaju Euro 3 standarde. narocito usevi na poljima bi imali koristi od unapređenja sistema za navodnjavanje koji imaju potencijala da povećaju prinos useva za 20%-30%. dozvole izdaju institucije koje su nadležne za sprovođenje zaštite životne sredine. U industrijskom sektoru ne postoji samonadgledanje ili izveštavanje i nedostaju pojedini instrumenti zaštite (npr. da ne pominjemo odlaganje korišćenog ulja za motore i zastarele automobile. za rezultat ima nedostatak podataka o životnoj sredini i prema tome javlja se nedostatak informacija o uticaju industrije na životnu sredinu. Pola miliona hektara (28%) zemljišta se navodnjava. Devedeset procenata svih automobila je starije od 10 godina a 1/3 svih vozila je starija od 15 godina. Procenjuje se da 70% goriva na tržištu ne ispunjava nacionalne standarde.

upotreba podzemnih voda za industrijske procese je veoma široka. Otpadne industrijske vode se uglavnom izbacuju u korito reke Save koje prima oko 80% industrijskih otpadnih voda. npr.5% nije ispunilo bakteriološke standarde. Savu. Postoje 3 velika problema koji se povezuju sa upotrebom voda. vodeni tokovi i veštački rezervoari i 2. Nacionalna strategija za zaštitu životne sredine iz 2006. tokovi nastali navodnjavanjem. uglavnom slab pritisak ili gubitak vode predstavlja problem za potrošače. u mnogim mestima ono je neadekvatno i kvalitet pijaće vode je nezadovoljavajući. 2010. Nepovoljna kanalizaciona infrastruktura za sakupljanje otpadnih voda i njihov tretman je glavni uzrok zagađenja vode. Naposletku. vode sa deponija i zagađenja koja su vezana za plovnost i hidrocentrale. Kontekst životne sredine Voda Samo 8% dostupnih resursa vode u Srbiji izvire u zemlji dok preostala 92% su tranzitne vode koje ulaze u zemlju kroz Dunav. Index eksploatacije voda (WEI) Srbije je u 2008. 30% snabdevene vode. Kao prvi se navodi gubitak vode. godini iznosio 82% uključujući intenzivnu upotrebu slatkovodnih resursa. godine. Pored toga. da 19% od uzetih uzoraka vode nije ispunilo fizičke i hemijske standarde. Kanalizacioni sistem pokriva 48% stanovništva zemlje ali postoje ogromne varijacije u pokrivenosti pokrajina. Prema poslednjim podacima UNICEF-a. Vazduh Glavni izvori zagađenja vazduha je energetski sektor (naročito termoelektrane). neke fabrike su napuštene ili ne rade punim kapacitetima ili pružaju samo mehaničko prečišćavanje otpadnih voda. Sistem od 153 mreže za distribuciju javnih voda snabdeva 60% stanovništva vodom dok preostalo stanovništvo se snabdeva vodom iz privatnih rezervi (koje su sagrađene. ukupna godišnja količina vode korišćena u domaćinstvima i u industrijske svrhe je iznosila 820 miliona m3. saobraćajni sektor (goriva) i industrijska postrojenja. predlaže izbacivanje goriva koje sadrži olovo do 2010. dok 6. Tisu i druge vodene tokove. 48% ispitanih domaćinstava su prijavili redovne ili povremene zastoje u vodosnabdevanju. 42% od površinskih voda kao što su izvori.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. kojima upravlja i koje su u vlasništvu zajednice) ili iz privatnih bunara. Glavni uzroci zagađenja vode su otpadne industrijske i opštinske vode.7% iz drugih javnih zaliha vode. Javni Institut Zdravlja je izjavio 2008. 13 . Naime. Oko 28% industrijskih voda u Vojvodini i 18% u centralnoj Srbiji se dobije preko podzemnih vodotoka. Najveći gradovi – Beograd. kao i između urbanih i ruralnih delova zemlje.5. Novi Sad i Niš izbacuju otpadne vode u korita reka bez prethodnog prečišćavanja. Trenutno ne postoje postrojenja za tercijarno prečišćavanje otpadnih voda u zemlji. Drugi je postupanje sa pijaćom vodom. 2. Sistem snabdeva veliki procenat stanovništva vodom ali problem distribucije vode. Međutim.4% od ukupne količine potiče od podzemnih izvora.3. ili da se uvede sistem kontrole vozila kako bi se smanjile emisije izduvnih gasova vozila. Samo 28 gradova ima postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. 13% ukupne količine otpadnih voda je prečišćeno pre ispuštanja. 55. Godine 2008. U procentima.

98 prirodnih rezervata. Pored svega ovoga. neodgovorna potrošnja energije i upotreba neefikasnih tehnologija za sagorevanje. fabrike cementa u Popovcu. Biodiverzitet U Srbiji se mogu naći 3 klimatske oblasti: submediteranska. nedostatak prečišćenja gasova ili nedovoljna efikasnost filtera. Liduško Lake. zajedno sa neefikasnim sagorevanjem i neodgovarajućim održavanjem uzrokuje visoke stepene emisija. Međutim. Uzroci zagađenja su slični onim emisijama iz energetskog sektora: zastarela tehnologija. Lazarevac i Kostolac kao rezultat ima velike količine pepela koji lebdi u vazduhu. Peštersko polje.37 milijardi evra. Oprema za prečišćavanje vazduha je neadekvatna – elektrostatički filteri su postavljeni ali ne postoji oprema za desumporizaciju.5% (59 vrsta).5% (5. klimatski diverzitet i prirodna staništa stvaraju bogat diverzitet u šumama i omogućavaju prisustvo mnogih različitih vrsta šuma i drveća. a ostatak (44%) je u privatnom 14 . Starost i struktura drveća nisu povoljni zato što pre polovine šuma u Srbiji (55%) su izdanci ili niskoproduktivne šume. Stari Begej/Carska Bara i Slano Kopovo – sa ukupnom površinom od 21. nekoliko drugih faktora kao što su gustina šuma. 296 prirodnih spomenika i 24 prirodna parka. Država poseduje nešto preko 56% šuma. Oko 600 primeraka flore i 500 primeraka faune se smatra ugroženim.06% (287 vrsta) čine balkanske endemske vrste a lokalne endemske vrste čine 1. Geografski položaj zemlje. Ukupna godišnja šteta nastala zagađenjem vazduha i efektima staklene bašte se procenjuje od 0. Kombinacija različitih faktora je dovela do povećanja emisija izduvnih gasova. srednjeevropska i pontsko. ekonomski potencijal šuma je ograničen. 215 biljnih vrsta i 426 životinjskih se smatra prirodnim retkostima. Srbija ima 5 nacionalnih parkova. Šapcu i Smederevu. Obedska Bara.5% BDP.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. Pored toga.000 hektara je pod Ramzar konvencijom o močvarnom statusu a rezervat Golija-Studenica je uvršten u spisak biosfera koje su pod UNESCO Konvencije o zaštiti Svetske kulturne i prirodne baštine. slab kvalitet sirovina i niska energetska efikasnost i neadekvatno održavanje i vođenje.743 km2) ukupne površine zemlje je zaštićeno.45 milijardi evra do 1. Oko 6. U Srbiji ima oko 1000 zajednica flore. Kosjeriću i Beočinu i hemijske fabrike i metalurški kompleksi u Pančevu. Šest oblasti . 16 zaštićenih pejzaža. procenat pokrivenosti šume. Sagorevanje niskokvalitetnog lignita sa niskom kaloričnom vrednošću u termoelektranama Obrenovac. sumpora i azot-oksida. Drugi veliki uzroci zagađenja vazduha su rafinerije nafte u Pančevu i Novom Sadu. Nepotrebno velika potrošnja energije (vidi poglavlje 7) je pogoršana neadekvatnim održavanjem industrijskih centrala. 2010. Niske cene energije su dovele do neekonomičnosti. mala masa drveća i nepovoljni zdravstveni uslovi čine da je ekonomska eksploatacija teška i smanjuje kapacitete šuma za apsorbovanjem ugljen-dioksida (CO2). od čega 8. Šume Šume i šumske oblasti pokrivaju 28% površine Srbije (samo šume pokrivaju 26%) a trenutno pošumljavanje je 50% veće nego na kraju II Svetskog rata (kada je iznosilo 19.3%). Nepostojanje opreme.Labudovo okno. Broj vrsta faune i njihov diverzitet je takođe jako veliki.8 – 5.južnosibirska. ili 1.

Vojvodina ima karakterističan problem sa otpadom iz naftnih bunara i pumpi (količina je procenjena na 600. Opštinski otpad. Zemljište Erozija je glavni uzrok degradacije zemljišta i procenjuje se da utiče i do 80% poljoprivrednog zemljišta u Srbiji. Filteri sa deponija koji sadrže visoke količine organskih i teških metala predstavljaju pretnju podzemnim vodama.2 miliona tona godišnje). 2010. Eksploatacija mineralnih resursa putem vađenja rude u otvorenim kopovima uzrokuje gubitak zemljišta.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. dioksina i policiklični aromatičnih hidrokarbonata (PAH) dok biorazgradivi otpad stvara zemni gas koji sadrži CO2 i metan. U centralnim i brdsko-planinskim krajevima. Nekontrolisano spaljivanje deponija uzrokuje štetne emisije određenih supstanci. Srbija ne poseduje postrojenja za spaljivanje otpada i otpad se ne koristi kao alternativno gorivo. Iako je primarno recikliranje propisano zakonom. Industrijski kapaciteti za obradu otpada koji se može reciklirati i dobijenih materijala su jako ograničeni. Oko 48% šuma koje su u državnom vlasništvu je pod nekim vidom zaštite dok se ostatak eksploatiše. Srbija trenutno ima 180 registrovanih deponija za opštinski otpad. ali skoro cela zaštićena površina (90%) je u državnom vlasništvu. 2. poljoprivredna Vojvodina je pogođena erozijom vazduha: 85% poljoprivrednog zemljišta je pogođeno sa godišnjim gubitkom od preko 0. Prikupi se oko 60-70% opštinskog čvrstog otpada (2. uključujući opasan otpad nastao u domaćinstvima se obično odlaže direktno na deponije. Dok je sakupljanje opštinskog otpada organizovano u urbanim delovima. naročito u basenima Kostolac i Kolubara. Pored registrovanih deponija. te stoga se opasan otpad privremeno odlaže putem neadekvatnih metoda odlaganja.000 tona opasnog industrijskog i medicinskog otpada se stvara godišnje. Ne postoje podaci o količinama industrijskog opasnog otpada. Procena je da 460. Ova mesta za odlaganje otpada obično ne ispunjavaju tehničke zahteve sanitarnih deponija. Otpad Prosečna godišnja generacija otpada po glavi stanovnika je 290 kg. površinskim vodama i zemljištu. ono ne postoji u ruralnim krajevima gde se sakupljeni otpad spaljuje u dvorištima. Srbija nema ni postrojenja za tretman i odlaganje (uništavanje ili spaljivanje) opasnog otpada niti ima propisana postrojenja za odlaganje otpada. Ravna.6. vlasništvu. Deponije su primarni metod za odlaganje otpada. eroziju uglavnom stvara voda. u praksi se ono ne odvija. gde se lignit vadi ispod visokokvalitetnog površinskog zemljjišta.3. Oko 18% ukupnih površina šume i šumskih oblasti je pod različitim stepenima zaštite.000 m3).9 tona površinskog zemljišta po ha. Upravljanje otpadom 15 . postoji na stotine nezakonitih deponija različitih veličina u ruralnim oblastima. Domaćinstva stvaraju oko 63% opštinskog otpada a poslovni sektor oko 20%. Izuzeci su postrojenje za sortiranje otpada u Novom Sadu i reciklažna dvorišta sa propisanim kontejnerima za sakupljanje određenih vrsta otpada.

Nije jasno na osnovu čega su ove takse određene i u kojoj meri se odražavaju na troškove. Nedovoljni prihodi takođe oslikavaju nizak stepen naplate od preduzeća. Kao najvažniji pokazatelji razvojnog potencijala jednog društva posmatraju se: struktura stanovništva. koje su osmišljene kako bi se stimulisalo recikliranje i sprečilo nagomilavanje otpada. Ali u proseku. Takse za industrijski otpad su određene na nacionalnom nivou.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. što je uglavnom prouzrokovano slabom finansijskom situacijom u preduzeću i težinom naplate dugova. U manjim gradovima češće se javljaju slučajevi da se ove takse plaćaju zasebno od komunalnih usluga. Ideje o depozitu i refundiranju. Glavni ekonomski instrumenti koji su primenjeni u ovom sektoru su sakupljanje otpada i takse za odlaganje. Takse za opštinski otpad se razlikuju kada se porede domaćinstva i preduzeća ali se razlikuju i među opštinama u zemlji. 16 . su u ovom trenutku operativne samo za određene vrste ambalaže kao što je staklo i plastične flaše. Takse za proizvode se pominju u Zakonu o zaštiti životne sredine iz 2004. Ne postoje pravi podsticaji za domaćinstva i preduzeća da smanje količine otpada koji zahtevaju sakupljanje i odlaganje. U ruralnim oblastima ne postoji sakupljanje opštinskog otpada koji se spaljuje na otvorenom. sav opasan otpad u ovom trenutku je ili u prostorijama preduzeća (gde se često odlaže na nepropisan način) ili se izvozi (na osnovu posebne dozvole) zato što Srbija nema adekvatna postrojenja za odlaganje i tretman za ovu kategoriju otpada. Postoji oko 180 registrovanih deponija za opštinski otpad u Srbiji. umesto da budu zasnovane na količini i karakteristikama otpada. neophodno je sagledati sve indikatore koji utiču na razvoj tržišta i društva u celini. ali još uvek nisu stupile na snagu. Takse su se poslednjih godina povećavale kako bi umanjile štetne posledice visoke inflacije na prihode. godini. Da bi se u potpunosti analizirala situacija na nivou jedne države u oblasti upravljanja elektronskim otpadom. ekonomska razvijenost. Takse se plaćaju direktno odgovarajućim javnim komunalnim preduzećima. Obično takse za otpad i slični prihodi ne pokrivaju operativne i troškove održavanja za sakupljanje i odlaganje otpada. U većim gradovima domaćinstva obično plaćaju takse na mesečnom nivou zajedno sa taksama za usluge vode i kanalizacije. Takse za sakupljanje otpada su iznosile samo 0. Takse za sakupljanje komunalnog otpada i njegovo odlaganje su i dalje uglavnom zasnovane na veličini stambenih objekata (za domaćinstva) i poslovne prostorije (za preduzeća). Takse su određene samo za 2 velike grupe: otpad koji nije opasan (CSD 170 po toni) i opasan otpad (CSD 850 po toni). socio-ekološke karakteristike i razvijenost tržišta telekomunikacija i interneta. Opštine odlučuju o veličini taksi za opštinski otpad na osnovu preporuka od uprave javnih komunalnih preduzeća. U svakom slučaju. i to u nekoliko opština. Preduzeća obično plaćaju takse na osnovu kvartalnih ili mesečnih računa. Podaci o prosečnoj stopi sakupljanja otpada na žalost ne postoje. Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu predlaže nove ekonomske intrumente kako bi se pospešio oporavak i ponovna upotreba ambalažnog otpada. Preduzeća koja stvaraju industrijski otpad moraju da dobiju odgovarajuću dozvolu za nadoknadu. Postoji manjak resursa koji bi obezbedili adekvatna sredstva prikupljena od sakupljanja otpada i usluga odlaganja. 2010.3% rashoda u domaćinstvima u 2004.

) 2 521 190 (2002. lošom ekonomskom situacijom i povećanom stopom nezapošljenosti koja je prouzrokovana prestankom rada većeg broja industrijski preduzeća.4. Republika Srbija pripada regionu Balkana.138 eura u 2009. izuzetno povoljnog strateško-geografskog položaja.000 stanovnika. dok je prosečna neto zarada iznosila 337. Detaljan prikaz svih relevantnih statističkih podaka na nivou države koji mogu imati uticaj na procenu stanja u oblasti upravljanja električnim i elektronskim otpadom.rs/UserFiles/File/tabele/decembar%202010/Tabela %201%20Osnovni%20makroekonomski%20indikatori.21 (2009. Srbija se smatra zemljom srednje veličine u regionu Balkana.mfin.4. god) 3 (2002.2 Socio-ekološki pokazatelji Površina države Vodene površine Potrošnja el.000. / km 40.gov.energije po stanovniku ( kWh)3 Gradsko stanovništvo4 Seosko stanovništvo5 Broj opština Gradovi sa milion i više stanovnika 1 88 361 km² 0. prema potrošačkim cenama iznosila je 4.4.13% površine države 3716 (2008.1 Struktura stanovništva Broj stanovnika Gustina naseljenosti Prosečna starost stanovništva Stopa priraštaja Stopa nezapošljenosti (15-64 god.) 42.5%.16 eura. Na osnovu površine koju zauzima.1 (Jan-Jun 2010. Zbog burnih političkih previranja i perioda tranzicije tokom predhodne dve decenije Srbija je suočena sa problemom migracije stanovništva. Statistički podaci 2.2 god -0. 2. god ) 78 st.pdf 2 Izveštaj o razvoju Srbije iz 2009 god 3 Ministarstvo rudarstva i energetike RS 4 Strategija upravljanja otpadom RS za period 2010-2019 5 Ibid 17 . god) 57% 43% 150 1 (Beograd- Ministarstvo finansija. god) 9. godini. prostire se na površini od 88.20% (700 000 ) Izvor podataka: statistički godišnjak RS za 2009 2. 2010.%)1 Stopa nezapošljenosti mladih (15-24 god% ) GINI index Broj domaćinstava Broj članova domaćinstava Stanovništvo na rubu siromaštva2 7 320 807 ( 2009.5 29. http://www.469%. god.361 km² i naseljava je preko 7. inflacija u prvom kvartalu fiskalne godine. 20. predstavljeni su tabelarno u sledećem odeljku.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika iznosio je 4.

3.5% (jun 2010) 31 773 dinara (337.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. srednjih…) 6 7 Za preračunavanje odnosa valuta dolar u evro korišćeni podaci NBS Ratel 8 Ibid 9 Ibid 18 .806.3 (2009) 4.) % domaćinstava koja poseduju TV prijemnik9 % domaćinstava koja poseduju radio prijemnik Broj preduzeća (malih. Ekonomski pokazatelji Bruto domaći proizvod BDP (izražen u milionima evra)6 Bruto domaći proizvod.5 (2007) Utrošak energije (ekvivalent za kg ulja) BDP po jedinici utroška energije Izvor podataka: Republički zavod za statistiku (statistički godišnjak 2010).7 68. priključkom % Broj korisnika mobilnih telefona % korisnika interneta7 % domaćinstava koja poseduju kompjuter 8 86.Jun 2010.4.9 56 98. finansijski izveštaj za period Januar. Svetska banka 2.8 0.4 Telekomunikacija i internet Broj domaćinstava sa telef. Ministarstvo finansija RS. Republički zavod za statistiku (statistički godišnjak 2010).4. isključujući grantove (% of BDP) 30 916 (2009) 4 138 (2009) .5 (2009) 13 ( 2009 ) 28 ( 2009 ) 59 ( 2009 ) 144. Svetska banka 2.) 9 912 339 24.9 359 286 (2010.16 evra) 19. godini Izvoz (% u odnosu na BDP) Uvoz (% u odnosu na BDP) Odnos kupovne moći (BDP) prema kursnoj listi tržišta Poljoprivreda (% BDP) Industrija (% BDP ) Usluge dodatne vrednosti (% BDP ) Indeks potrošačke cene Zapošljenost u poljoprivredi (% ukupne zapošljenosti) Prihodi.9 (2009. 2010.5 (2008) Izvor podataka : Ministarstvo finansija.0 (2007) 4.6 25. prestonica ) 15.4 3. po glavi stanovnika (u EUR) Stopa rasta Inflacija (prema potrošačkim cenama) Prosečna neto zarada u 2009.1 (2008) 38.

2010. RATEL 19 .Upravljanje e-otpadom u Srbiji. Izvor podataka: Republički zavod za statistiku (statistički godišnjak 2010).

od čega se 17 nalazi u Centralnoj Srbiji. Državnu upravu čine ministarstva i druga javna upravna tela. urbanim razvojnim planovima i opštinskim razvojnim programima u skladu sa svojom vlašću. Od 3 regiona u Srbiji. 2010. Vladin sistem je zasnovan na podeli vlasti na zakonodavnu. Srbija je podeljena na 150 opština i 24 grada koji čine osnovne jedinice lokalne samouprave.506 km2) što čini jednu trećinu zemlje i 28 na Kosovu (10. 20 . izvršnu i sudsku. imovinu. 7 je u Vojvodini a 5 na Kosovu i Metohiji. organizacijama i pojedincima ili u pojedinim slučajevima određenim telima kroz koje mogu obavljati regulatorne funkcije u određenoj oblasti. Od 150 opština. 39 u AP Vojvodina (21. usvaja budžete i upravlja opštinskom imovinom. 3. Administrativno gledano. Autonomna pokrajina Vojvodina ima svoju regionalnu vladu. Provincije imaju direktne prihode za finansiranje svojih funkcija i one nezavisno donose odluke prema svom budžetu i upravljaju pokrajinskom imovinom. Glavni grad Beograd je okrug za sebe.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. Opštine imaju mesne zajednice kojima upravljaju izabrani saveti. Lokalne samouprave uključuju opštine. Okruzi sa različitim državnim institucijama su isključivo regionalne jedinice Državne uprave bez nezavisnih budžeta ili izabranih skupština. Kragujevac 5. Resurse za izvršenje nadležnosti pruža ili država ili AP u zavisnosti od toga kome su poverene nadležnosti. Autonomne pokrajine imaju vrhovno telo koje se zove skupština gde zamenici provincije izglasavaju statute. Određena vlast može biti dodeljena preduzećima. Jedinice lokalnih samouprava se finansiraju ili od direktnih prihoda jedinice lokalne samouprave ili iz budžeta AP države. Opštine imaju svoje predsednike. Zakonodavstvo RS 3. odluke i opšta akta. Srbija je podeljena na 29 okruga. Odnos između ove 3 grane vlasti je zasnovan na razvnoteži i zajedničkoj kontroli zakonodavna vlast je podeljena između Vlade i Narodne Skupštine. institucijama. 83 se nalaze u Centralnoj Srbiji. budžete i skupštine koje se biraju na lokalnim izborima na svake 4 godine. Na podregionskom nivou. Sudska je nezavisna od izvršne i zakonodavne. Trenutno postoje 4 grada koja imaju sopstvenu skupštinu i budžet i koje su formirane od više opština: Beograd čine 17 opština. Jedinice lokalne samouprave imaju svoje skupštine sa izabranim većnicima.887 km2). Opština ima autonomnu vlast da sprovodi opšta akta. Centralna Srbija nije administrativni region i nema sopstvenu regionalnu vlast.1. gradove i Grad Beograd. Vlada i administrativni sistem Srbija je demokratska republika sa višepartijskim parlamentarnim reprezentativnim sistemom. Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija je pod UNMIK-om prema rezoluciji 1244 Saveta Bezbednosti UN (od 1999) i nije obuhvaćena ovim pregledom o životnoj sredini. Novi Sad 2. Dok Vojvodina ima svoju skupštinu i izvrsno veće. Samo skup 2 ili više urbanih opština mogu činiti status grada. Nis 5. Posebnu vlast Republika može dodeliti autonomnim pokrajinama ili jedinicama lokalne samouprave. Srbija je podeljena na okruge i opštine. Pokrajine mogu postavljati određene nadležnosti jedinicama lokalne samouprave. Centralna Srbija nema sopstvenu regionalnu vlast.

čini veliki broj zakona i drugih propisa . supstance koje osiromašuju ozon.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. hemijske i radioaktivne supstance Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja najvažniji je organ državne uprave koji se bavi problemima upravljanja elektronskim otpadom.2. uvoz i transport otpada i ugrožene flore i faune. Sistem pravnih normi u oblasti zaštite i unapređivanja životne sredine u Republici Srbiji. kao i dužnost građana da čuvaju i unapređuju životnu sredinu u skladu sa zakonom. odnosno poverene određene nadležnosti autonomnoj pokrajini. 2010. Zakonima su utvrđene. skladištenju i odlaganju Prekogranično zagađenje vazduha i vode Kontrola prekograničnih transporta otpada i prekograničnih transporta zaštićene flore i faune Klimatske promene i zaštita ozonskog omotača Mere zaštite životne sredine u procesu prostornog planiranja i izgradnje Pravovremeni sistem zaštite protiv nesreća Međunarodna saradnja na pitanjima životne sredine i zaštite prirode Zaštita od buke i vibracije Priprema programa za osnovna geoloska istraživanja usmerena prema održivoj upotrebi prirodnih resursa i podzemnih voda Očuvanje prirode i prepoznavanje potencijalnih prirodnih oblasti od značaja za očuvanje prirode Izdavanje dozvola koje su važne za izvoz. 3. transportu. Druga nadležna ministarstva koja imaju veze sa životnom sredinom su Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (uključujući 21 . Institucijalni okvir (Državni upravljanjem elektronskim otpadom) organi povezani sa Zakonodavni i institucionalni okvir zaštite životne sredine ima svoje uporište u Ustavu Republike Srbije kojim se utvrđuje pravo građana na zdravu životnu sredinu. Zakonodavna. planova i programa Inspekcije vezane za životnu sredinu u održivi razvoj Procena rezervi podzemnih voda i priprema standarda za geološke karte Zaštita od jonizirajuće i nejonizirajuće radijacije. Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja Odgovornosti Ministarstva za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja: • • • • • • • • • • • • • • Priprema strateških dokumenata. hemijskih supstanci. izvršna i sudska vlast vrši se na osnovu zakonom utvrđenih nadležnosti republičkih organa. odnosno jedinici lokalne samouprave. otpada i opasnih supstanci u proizvodnji.

Ova pitanju su prepreke za suočavanje sa izazovima zaštite životne sredine u Srbiji ili za usaglasavanje sa acquis životne sredine EU. godine (Službeni Glasnik Republike Srbije. preklapanja i slabosti koje utiču na zaštitu životne sredine i izvršenja. Ne postoji trajni sekretarijat. avio. Na primer. određene odgovornosti vezane za životnu sredinu su decentralizovane na nivuo autonomnih pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. jačanje kapaciteta ostalih ministarstava za integraciju pitanja životne sredine u sektorske politike i bolju implementaciju acquis životne sredine EU. Trenutna podela odgovornosti za životnu sredinu između ovih institucija kao rezultat daje praznine. Stoga je položaj ovog ministarstva u inferiornom položaju u odnosu na sektoralna ministarstva. dozvolu za vađenje mineralnih resursa osim podzemnih voda i izvore obnovljive energije). kapaciteti za formulaciju politike i procenu. Ministarstvo za zaštitu životne sredine je ograničeno kada je u pitanju uticaj na nacionalnu politiku i njihove zaposlene. kako bi pružio forum za diskusije i građenje konsenzusa između ministarstava i drugih zainteresovanih strana za pitanja o životnoj sredini i održivom razvoju. Autonomne pokrajine i lokalni nivo Usled postojećih zakona. NSOR-u je takođe poverena koordinacija pripreme za Nacionalnu strategiju o održivom razvoju.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. Njihovi ciljevi uključuju obezbeđivanje horizontalne koordinacije između Ministarstva za zaštitu životne sredine i drugih vladinih agencija i rešavanje potencijalnih konflikata koji mogu nastati u formulaciji i implementaciji politika. jaču i uravnotežaniju poziciju za ministarstvo odgovorno za životnu sredinu u odnosu na druga ministarstva. industriju). železnički i vodeni saobraćaj) i Ministarstvo energetike i rudarstva (uključujući energetsku efikasnost. Ministarstvo za kapitalna ulaganja (uključujući urbano planiranje i izgradnju i dozvole za drumski. Zakon o zaštiti životne sredine iz 2004. br. za ekonomsku procenu i za sprovođenje strateških procena za životnu sredinu i integrisanu zaštitu i kontrolu od zagađenja su ograničeni. Nacionalni savet za održivi razvoj (NSOR) je osnovan 2003. Postavljen je privremeni sekretarijat koji radi na daljem razvoju Nacionalne strategije za održivi razvoj. a koje su predviđene Nacionalnom strategijom za životnu sredinu iz 2006 za cilj imaju stvarniju i efikasniju politiku životne sredine. Opštine imaju odgovornosti koje su vezane za urbano planiranje. Mere za reformu i jačanje institucija koje se bave životnom sredinom. zaštitu životne sredine i unapređenje životne sredine i javnih preduzeća. 36/2009) daje najviše odgovornosti “ministarstvima zaduženim za životnu sredinu” a da ne daje dalja objašnjenja vezana za saradnju između drugih sektora. 2010. slaba koordinacija između zakona o životnoj sredini i drugih zakona koji definišu odgovornosti drugih institucija na nacionalnom i podnacionalnom nivou uzrokuje značajne dizbalanse i preklapanja. br. 22 . Dok su njihovi kapaciteti za razvijanje zakonodavstva jaki. 135/2004) i njegova dopuna iz 2009. Postoji samo sporadična saradnja na horizontalnom nivou (između ministarstava). Ministarstvo zdravlja (uključujući izvršenje sanitarnih propisa koji su od važnosti za životnu sredinu). (Službeni Glasnik Republike Srbije. Nedostatak osoblja i stručnost čine da je Ministarstvo za zaštitu životne sredine daleko od toga da bude efikasno nacionalno telo za zaštitu životne sredine.

Upravljanje e-otpadom u Srbiji, 2010. Nadležni organ jedinice lokalne samouprave definisan je Zakonom o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS, broj 129/07) kojim se lokalnoj samoupravi prenosi odgovornost za kvalitetno i efikasno obavljanje izvornih i poverenih poslova. Prema zakonima kojima se uređuje lokalna samouprava i komunalne delatnosti, opština se stara o zaštiti životne sredine, donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti, odnosno lokalne akcione i sanacione planove. U skladu sa strateškim dokumentima, svojim interesima i specifičnostima, obavlja poslove prečišćavanja i odvođenja atmosferskih i otpadnih voda, održavanje čistoće u gradovima i naseljima, održavanje deponija i utvrđivanja posebnih naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine. Zakonima iz oblasti zaštite životne sredine jedinicama lokalne samouprave povereni su poslovi iz oblasti procene uticaja na životnu sredinu, strateške procene uticaja, izdavanje integrisanih dozvola, upravljanje otpadom (inertni i neopasni otpad), zaštite vazduha (lokalna mreža mernih stanica, praćenje kvaliteta vazduha, kratkoročni akcioni planovi), zaštita od buke (akustičko zoniranje, izrada strateških karata buke i akcionih planova) i drugo. Jedinicama lokalne samouprave povereni su i poslovi inspekcijskog nadzora u oblastima njihovih nadležnosti. Druge institucije koje se bave životnom sredinom Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA) koja je osnovana 2004. godine je institucija pod Ministarstvom za zaštitu životne sredine. Njen delokrug rada obuhvata: Razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine, katastar zagađivača i dr.); • Prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine; • Razvoj postupaka za obradu podataka o životnoj sredini i njihovu procenu; • Vođenje podataka o najboljim dostupnim tehnikama i praksama i njihovoj primeni u oblasti zaštite životne sredine; • Saradnju sa Evropskom agencijom za životnu sredinu (EEA) i evropskom mrežom za informacije i posmatranje (EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.

SEPA poseduje veliku kolekciju publikacija i materijala o svim vrstama otpada, sakupljanju otpada, opštinske i nacionalne statistike, kao i izveštaje i dokumentaciju za EU. Oni upravljaju svim podacima o buci, vazduhu, kvalitetu i zagađenju vode i zemljišta. Poseduju 50 stanica za merenje kvaliteta vazduha širom Srbije, od kojih se jedna nalazi u njihovoj kancelariji u Beogradu. Jedna od njihovih glavnih publikacija je godišnji izveštaj o stanju životne sredine u Srbiji, koji je veoma pregledan izvor informacija i pokriva sve sektore životne sredine. Fond za zaštitu životne sredine osnovan je članom 90. Zakona o zaštiti životne sredine. Cilj osnivanja Fonda je obezbeđivanje finansijskih sredstava za podsticanje i unapređivanje životne sredine u Republici Srbiji. 23

Upravljanje e-otpadom u Srbiji, 2010. Fond obavlja poslove upravljanja projektima i finansijskog posredovanja u oblasti očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unapređenja životne sredine i korišćenja obnovljivih izvora energije u skladu sa Nacionalnim programom zaštite životne sredine i drugim strateškim planovima i programima, kao i zaključenim međunarodnim ugovorima. Odgovoran je za finansiranje prioritetnih projekata zaštite životne sredine na nivou Republike kroz prikupljanje taksi i poreza. U 2009. godini budžet Eko-fonda je iznosio 15 milliona eura, a očekuje se da u 2010. bude preko 30 milliona eura. Do sada su direktne investicije ka privatnom sektoru reciklaže bile ograničene, ipak Eko-fond je finansirao jedan broj inicijativa za upravljanje otpadom. Opštinski i republički Fondovi Po zakonu o zaštiti životne sredine koji je usvojen u maju 2009. godine, sve opštine moraju uspostaviti opštinski fond za zaštitu životne sredine. Sve opštine su u obavezi da podnesu godišnji plan MESPu radi odobrenja upotrebe sredstava Fonda. Opštinski fondovi nemaju veze sa Republičkim Eko-fondom, ali se finansiraju iz istih izvora. Opštine mogu da apliciraju sa projektima za sredstva iz republičkog Eko-fonda. Privredna komora Srbije Privredna komora Srbije ima Odbor za zaštitu životne sredine, koji se sastoji od 25 članova koji su predstavnici hemijskog, naftnog, papirnog, drvnog i drugih sektora; oni takođe sarađuju sa MESP i internacionalnim donatorima i organizacijama. Interes Komore je da pomogne poslovnom sektoru da razvije kapacitete za implementaciju i usvajanje ekoloških zakona. Aktivnosti vezane za reciklažu su ograničene, jer njhov delokrug rada nije vezan samo za reciklažu i upravljanje otpadom, mada prepoznaju potencijal u razvoju preduzeća za reciklažu. MESP Savetnik Ministra, bivša Agencija za reciklažu, Srpska Agencija za reciklažu, koja je postojala u sklopu MESP, je ukinuta na osnovu novog zakona o upravljanju otpadom, i prestala sa radom 23.05.2009. godine. Nekadašnje odgovornosti Agencije su dodeljene novim entitetima unutar MESP-a. Jedan deo odgovornosti o reciklaži i vođenju baze podataka reciklera u Srbiji je dodeljen SEPA-i. U okviru Ministarstva finansija kao organ uprave je Uprava carina Srbije koja obavlja poslove koji se odnose na carinjenje robe, carinski nadzor, sprovodi selektivni ekološki inspekcijski nadzor na graničnim prelazima i druge poslove kontrole putnika i prometa robe i usluga sa inostranstvom. Ima 14 područnih jedinica carinarnica.10 Stručne organizacije za ispitivanje otpada vrše ispitivanja otpada radi klasifikacije za prekogranično kretanje otpada, tretman i odlaganje, prema obimu ispitivanja za koje su akreditovane i izdaju izveštaj o ispitivanju otpada (pojedini tehnički fakulteti, instituti i laboratorije).

10

www.srbija.gov.rs/

24

Upravljanje e-otpadom u Srbiji, 2010.

3.3. Ključni zakoni koji se odnose na e-otpad U cilju pridruživanja evropskoj uniji, RS je 2000. godine usvojila Zakon o potvrđivanju Bazelske konvencije o prekograničnom kretanju opasnih otpada i njihovom odlaganju (“Službeni list SRЈ, Međunarodni ugovori”, br. 2/99) koji je rezulirao donošenjem i usvajanjem niza zakona i podzakonskih akata i to : • Zakon o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik RS”, br. 135/2004 i 36/2009), član 57, stav 2: dozvolu za uvoz, izvoz i tranzit otpada izdaje Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja, u skladu sa zakonom i drugim propisima (Pravilnik iz Službenog glasnika RS, br. 60/2009) • Zakon o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS”, br. 36/2009) • Uredba o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine (“Službeni glasnik RS”, br. 60/2009) • Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje (“Službeni glasnik RS”, br. 60/2009) Sastavni deo ove Uredbe su Lista I-a opasnog otpada koju čine: • lista opasnog otpada čiji je uvoz zabranjen • lista opasnog otpada koji se može uvoziti • lista opasnog otpada čiji je izvoz i tranzit dozvoljen i • lista II-v neopasnog otpada čiji je uvoz, izvoz i tranzit dozvoljen. • Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada (“Službeni glasnik RS”, br. 60/2009) • Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (“Službeni glasnik RS”, br. 36/2009) • Pravilnik o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje (unutrašnji promet) (“Službeni glasnik RS”, br. 72/2009). - Zakon o upravljanju otpadom – Ovim zakonom uređuju se vrste i klasifikacija otpada, planiranje upravljanja otpadom, odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom. Pored otpada različitog porekla na koje se zakon odnosi nalazi se i e-otpad. Na snazi od 15.05.2009. godine. U Zakonu o upravljanju otpadom, član 50 propisuje Upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda. Otpad od električnih i elektronskih proizvoda ne može se mešati sa drugim vrstama otpada. Zabranjeno je odlaganje ovog otpada bez prethodnog tretmana. Otpadne tečnosti od električnih i elektronskih proizvoda moraju biti odvojene i 25

Lice koje vrši sakupljanje. Operater postrojenja za tretman i odlaganje otpada je dužan da: obavlja delatnost u skladu sa dozvolom. Lica koja preuzimaju otpad od električnih ili elektronskih proizvoda posle njihove upotrebe izdaju i čuvaju potvrde o preuzimanju . Prevoznik otpada je dužan da: transport otpada obavlja u skladu sa dobijenom dozvolom i zahtevima koje regulišu posebni propisi o transportu. tretirane na odgovarajući način. Vlasništvo nad otpadom prestaje kada sledeći vlasnik preuzme otpad i primi Dokument o kretanju otpada. način i postupak upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda Odgovornosti i obaveze subjekata u upravljanju otpadom Novim zakonom o upravljanju otpadom utvrđene su odgovornosti i obaveze za sve subjekte u upravljanju otpadom: proizvođače otpada odnosno vlasnike otpada. objavi listu otpada za čiji tretman je ovlašćen. Proizvođač ili uvoznik električnih ili elektronskih proizvoda dužan je da identifikuje reciklabilne komponente tih proizvoda. skladištenja ili predaje otpada i dr. vodi evidenciju o otpadu koji skladišti. ili odlaganje ovog otpada mora da ima dozvolu. obezbedi rekultivaciju deponije posle njenog zatvaranja i vršenje stručnog nadzora nad deponijom u periodu od najmanje 30 godina. mere zabrane i ograničenja koriščenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije. Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje. kadmijum. odredi kvalifikovano odgovorno lice. upravlja opremom i postrojenjem za tretman otpada. šestovalentni hrom. Proizvođač otpada je dužan da: izradi plan upravljanja otpadom ako godišnje proizvodi više od 100 t neopasnog otpada ili više od 200 kg opasnog otpada. Pri stavljanju u promet može se zabraniti ili ograničiti korišćenje nove električne i elektronske opreme koja sadrži živu. operatere postrojenja za skladištenje otpada. kao i potvrde o njihovom upućivanju na tretman i odlaganje. u centrima za sakupljanje. Operater postrojenja za skladištenje je dužan da: obavlja delatnost u skladu sa dozvolom. prevoznike otpada. kao i propisane mere postupanja sa otpadom prilikom sakupljanja. na mestima koja su tehnički opremljena za privremeno čuvanje otpada na lokaciji proizvođača ili vlasnika otpada. obezbeđuje otpad i štiti ga od rasipanja i procurivanja.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. polibromovame bifenile (PBB). pribavi izveštaj o ispitivanju otpada. polibromovane difenil etre (PBDE). odnosno odlaganje i obezbedi njegovo sprovođenje. 2010. transfer stanicama i drugim lokacijama. skladištenja ili predaje otpada i da snosi troškove upravljanja otpadom uključujući troškove predaje otpada sakupljaču ili postrojenju za tretman ili odlaganje otpada. tretman otpada i operatera na deponiji. primenjuje načelo hijerarhije u upravljanju otpadom. br. sadržini i izgledu dokumenta koji prate prekogranično kretanje otpada (''Službeni Glasnik RS''. 26 . Vlasnik otpada je dužan da primenjuje propisane mere postupanja sa otpadom prilikom sakupljanja. da vodi evidenciju o količini i vrsti preuzetih proizvoda i da podatke o tome dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine. olovo. naplaćuje usluge za tretman ili odlaganje otpada. Ministar bliže propisuje listu električnih i elektonskih proizvoda . tretman. izradi radni plan postrojenja za tretman. 60/09). vodi evidenciju o otpadu koji tretira ili odlaže.

Po članu 9.6 koji definiše obračunavanje visine nadoknade za električne i elektronske proizvode prema količini proizvedenih odnosno uvezenih proizvoda. obveznici plaćanja naknade. kao i naknadnog održavanja posle zatvaranja deponije. Članom br. PCB i druge sastojke sa Aneksa III Bazelske konvencije.lista opasnog otpada čiji je izvoz i tranzit dozvoljen Uredbom su jasno definisane komponente opasnog otpada čiji uvoz. glasnik RS". Otpad koji prema Uredbi pripada kategoriji otpada koji se može uvoziti.lista opasnog otpada čiji je uvoz zabranjen. odnosno odlaganje otpada na deponiju. .živu.izvoziti i tranzitovati obuhvata: električne i elektronske sklopove (uključujući štampane ploče. obrazac dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja. 92/2010) Ovom uredbom bliže se propisuju uslovi i kriterijumi za određivanje lokacije. otpadnih baterija i akumulatora. .Upravljanje e-otpadom u Srbiji. izgradnju i rad deponija otpada. količine biorazgradivog otpada koje se mogu odložiti. ove uredbe je na deponijama zabranjeno odlaganje otpada od električnih i elektronskih proizvoda.lista opasnog otpada koji se može uvoziti. releje i delove komponenti koji sadrže kadmijum. Na deponijama je zabranjeno odlaganje.Uredba o odlaganju otpada na deponije("Sl. 8/2010) Utvrđuju se proizvodi koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. br. visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade. za korišćenje kod napona koji ne prelazi 1000 V za naizmeničnu i 1500 V za jednosmernu struju. elektronske komponente i žice) namenjeni direktnom ponovnom korišćenju a ne reciklaži i odlaganju. sadržaj i način monitoringa rada deponije. visinu i način obračunavanja i plaćanja nadoknade regulisan je članom br. Član br. . Kriterijumi za obračun. odnosno uvoznike električnih i elektronskih proizvoda koje stavljaju na tržište ili su sami krajnji potrošači istih.odnosno prvog stavljanja na tržište ovih proizvoda. .3 uredbe definisani su električni i elektronski proizvodi kao proizvodi čiji rad zavisi od električne struje i elektromagnetnog polja. način i procedure rada i zatvaranja deponije.Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada ("Sl. vrste otpada čije je odlaganje na deponiji zabranjeno. glasnik RS". otpadne baterije koje ne sadrže olovo. br.5 obveznicima plaćanja nadoknade (eko takse) definiše proizvođače. Sastavni deo ove uredbe su liste opasnog otpada koju čine: .olovo. Naknada se plaća prilikom uvoza . 27 . Članom 8v određena je visina nadoknade koja se utvrđuje na ime pokrića troškova upravljanja otpadnim električnim i elektronskim proizvodima i definisana je za sve pojedinačne kategorije e-otpada. otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu itd. izvoz i tranzit nisu dozvoljeni a između ostalih obuhvataju i otpadne električne i elektronske sklopove. kriterijumi i procedure za prihvatanje ili neprihvatanje. 2010. tehnički i tehnološki uslovi za projektovanje. način i rokovi dotavljanja godišnjeg izveštaja. kadmijum ili živu. kriterijumi za obračun.

kao i razloge izvoza. ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. Katalog otpada je zbirna lista neopasnog i opasnog otpada prema kojoj se vrši razvrstavanje otpada u dvadeset (20) grupa u zavisnosti od mesta nastanka i porekla. 36/2009) Propisuje katalog otpada. br. Prilikom uvoza opasnog otpada potrebno je još dostaviti i saglasnost na procenu uticaja na životnu sredinu ili odluku nadležnog organa o oslobađanju obaveze izrade procene uticaja na životnu sredine i/ili dozvolu za rad postrojenja u kojem će se vršiti tretman uvezenog otpada. br. 86/2010) Propisuje se sadržina i izgled oznaka na baterijama.Utvrđivanje sastava. glasnik RS“. nalaz nadležnog republičkog organa za inspekcijske poslove o sprovođenju mera zaštite životne sredine i o ispunjenosti uslova zaštite životne sredine za rad postrojenja za preradu uveženog otpada.kao i odlaganje otpadaka i ostataka nakon tretmana. skladištenje. odnosno reciklaže a sve u skladu sa obezbeđivanjem ispunjenosti uslova zaštite životne sredine. granične vrednosti koncentracije opasnih komponenti u otpadu. opasnih karakteristika otpada vrši se ispitivanjem i klasifikacijom otpada 28 . Upravljanje istrošenim baterijama i akumulatorima je skup mera koje obuhvataju sakupljanje. Istrošene baterije i akumulatori ne smeju se odlagati na deponiji već se njihovo sakupljanje mora izvršiti na samom mestu prodaje. razvrstavanje. dugmastim baterijama i akumulatorima prema sadržaju opasnih materija. način i postupak upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima. Dokument o prekograničnom kretanju otpada i Izveštaj o ispitivanju otpada koje izdaje ovlašćena stručna organizacija za ispitivanje otpada. 60/2009 i 101/2010) Propisuje se sadržina dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz. reciklažu istrošenih baterija i akumulatora.Pravilnik o kategorijama. lista kategorija opasnog otpada.količini.transport. tretman. glasnik RS“.tj. 2010. glasnik RS“. br. lista postupaka i metoda odlaganja otpada.Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz. . .sastavu i tehnološkom procesu iz kog nastaje otpad. Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima („Sl. podatke o načinu prevoza i isporuke kao i rutu kretanja otpada od granice do prerađivača. podatke o vrsti. lista komponenti otpada koji ga čine opasnim. lista kategorija otpada.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz ili izvoz podnosi izvoznik ili uvoznik otpada od nadležnog ministarstva uz priloženu opštu dokumentaciju koja obuhvata Obaveštenje o prekograničnom kretanju otpada. Trgovac predaje prikupljene istrošene baterije i akumulatore sakupljaču i/ili licu koje vrši skladištenje i/ili licu koje vrši tretman uz popunjeni Dokument o kretanju opasnog otpada. odobrenje države kroz koju se obavlja tranzit. U prodajnom prostoru na vidnom mestu ističe se obaveštenje odnosno informacija za krajnjeg korisnika o mestu i načinu sakupljanja istrošenih baterija i akumulatora. Za izvoz i tranzit otpada potrebna dokumentacija mora sadržati: odobrenje države uvoza sa potvrdom države da će se otpad preraditi odnosno odložiti na ekološki način. izvoz i transport otpada („Sl. izvoz i transport otpada. Ministarstvo za pojedine vrste otpada može zahtevati dopunu dokumentacije.

bude sveden na minimum. 29 . Razvrstani otpad može da sadrži najviše 5% nečistoća. pravno lice ili preduzetnik razvrstava otpad prema poreklu. kao i smanjivanja odlaganja otpada. Članovi br. godine. kontrolni broj. naziv i oznaku sekundarne sirovine prema usvojenoj nomenklaturi. reciklaže ili prerade opasnih materija. prodavaca i krajnjih korisnika u toku životnog ciklusa proizvoda. Spakovane sekundarne sirovine prati dokument o preuzimanju otpada . utvrđivanje koncentracija opasnih materija u otpadu) i određivanjem daljih metoda postupanja sa opasnim otpadom . Pravilnik o listi električnih i elektronskih proizvoda. glasnik RS". a posebno pri tretmanu i odlaganju otpada od električnih i elektronskih proizvoda. određivanje toksikoloških karakteristika i efekta na ljudsko zdravlje.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. 3 određuje se da preduzeće. Pakovanje sekundarnih sirovina mora biti takvo da sadržaj opasnih materija u samom materijalu za pakovanje. Članom br. . količinu. 2) ponovnu upotrebu. ("Sl. br. (uzorkovanje otpada. uvoznika. karakterizacija u zavisnosti od stepena opasnosti i određivanje opasnih karakteristika otpada. određivanje fizičko-hemijskih karakteristika. a potiču iz tehnoloških procesa. pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina („Sl. glasnik RS“. merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije. br. materijala koji se koristi za pakovanje). pakovanja i čuvanja otpada koje se mogu koristiti neposredno ili preradom.Pravilnik o uslovima i načinu razvrstavanja. Članom 8 određuju se uslovi za skladištenje sekundarnih sirovina. Otpad od električne i elektronske opreme pripada grupi šesnaest (16) podgrupa 02 i nosi oznake od 16 02 09 do 16 02 16. Ovaj pravilnik se nalazi u dodatku istraživanja. datum otpreme i potpis odgovornog lica. 4 i 5 ovog pravilnika određuju veličinu prostora u koji se vrši razvrstavanje otpada (minimalna površina prostorije100 m²) i kriterijume pakovanja sekundarnih sirovina (zapreminu i težinu pakovanja. načinu i postupku upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda. kategoriji i karakteru. distributera. 55/2001) Propisuju se bliži uslovi i način razvrstavanja. 3) unapređivanje standarda zaštite životne sredine od strane proizvođača. Upravljanjem otpadom od električnih i elektronskih proizvoda obezbeđuju se i osiguravaju uslovi za: 1) sprečavanje nastajanja otpada od električnih i elektronskih proizvoda. Ovaj pravilnik zvanično važi od decembra 2010. 99/2010) Ovaj pravilnik je najbitniji što se tiče upravljanja e-otpadom koje je propisalo Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje jer definiše kompletan proces pravilnog upravljanja e-otpadom. sadržaj nečistoća. reciklažu i druge oblike iskorišćenja takvih otpada. Spakovane sekundarne sirovine obeležavaju se stavljanjem natpisa koji sadrži: naziv i sedište ili registrovani znak generatora otpada.sekundarne sirovine koji popunjava generator otpada a potpisuje lice koje preuzima sekundarnu sirovinu. 2010.

pa je tako revidirana Strategija usvojena 2010. NSUO se bavi upravljanjem raznih vrsta otpada. konstatuje se da postrojenja za preradu otpada od električnih i elektronskih aparata tek treba izgraditi. Ovo određuje osnovno opredeljenje budućeg upravljanja otpadom u skladu sa politikom EU i strateškim opredeljenjem Republike Srbije. upravlja strateškim okvirom za upravljanje otpadom i prioritetnim aktivnostima i merama. Elektronski otpad u Nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom Nacionalna strategija po prvi put u Srbiji konstatuje tok ovih vrsta otpada. U okviru definisanja organizacije sistema upravljanja otpadom. Prerađena je 2009. Zatim. Pri tome se insistira na poštovanju normi WEEE direktive Evropske Unije . U okviru tehničko-operativnih mera. analizom postojeće prakse upravljanja otpadom. 2010. Nacionalna strategija se delom bavi i otpadom od električnih i elektronskih uređaja. . Cilj donošenja Nacionalne strategije za upravljanje otpadom bio je da se na dugoročnim osnovama uspostavi zakonodavno-pravni i institucionalni okvir hijerarhije upravljanja otpadom svih kategorija.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. od trenutka stvaranja otpada do trenutka kada se uništava sa osnovnim ciljem da se uspostavi ukupni sistem upravljanja otpadom koji će biti organizovan u skladu sa standardima i zahtevima u EU i u zemlji. određuje pravni okvir za upravljanje otpadom. prepoznaje odgovornosti vezane za otpad i postavlja kratkoročne i dugoročne ciljeve upravljanja otpadom i uspostavlja mere i aktivnosti za postizanje ovih ciljeva.Nacionalna strategija za upravljanje otpadom (NSUO) za period 2010-2019 – Prva nacionalna strategija za upravljanje otpadom je usvojena 2003. upravlja aktivnostima usaglašavanja zakonodavnog okvira u skladu sa praksom u EU. Konstatuje se da u Srbiji već postoje neki kapaciteti za preradu i prijem akumulatora. Strategija rešava dva pitanja: utvrđuje stanje i utvrđuje ciljeve. predviđa se: izgradnja postrojenja za prihvatanje/preradu električne/elektronske robe. Strategija definiše i klasifikuje otpad. U okviru prioritetnih mera previđa se: uvođenje odgovornosti proizvođača za preradu/reciklažu. i njen cilj je bio da usaglasi upravljanje otpadom na nacionalnom nivou sa strategijom EU i uvođenje principa upravljanja otpadom u EU. U okviru ekonomskih mera predlaže se: 30 . Najzad. ustanovljava da ne postoje posebni podaci o količinama elektronskog otpada s obzirom da se u Srbiji ne evidentira posebno elektronski otpad. Nacionalna strategija za upravljanje otpadom predstavlja osnovni dokument koji obezbeđuje uslove za racionalno i održivo upravljanje otpadom. Predviđa se gradnja postrojenja za prijem i preradu i električnih/elektronskih aparata.

veličina i troškovi sistema i postrojenja za upravljanje otpadom. Procena kapitalnih ulaganja Godina 2010 . 35 hiljada tona.2014.. uvesti konkurenciju i pravo korisnika na izbor najpovoljnijeg vršioca usluge. Za svaku prioritetnu meru. Liberalizovati sektor.. koji će biti potrebni da bi se zadovoljile buduće potrebe. Nacionalnom strategijom je izvršena i procena kapitalnih ulaganja u dodatne kapacitete za upravljanje otpadom. Uzimajući u obzir podatake o tokovima otpada i o merama razvoja infrastrukture u prioritetnom akcionom planu za period 2010-2014.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. kao i izgradnja tretman istrošenih baterija i akumulatora i izgradnja tretman otpada od električnih/elektronskih proizvoda. Ostali zakoni i podzakonska akta koja imaju uticaja na oblast e-otpad 31 . definisani su dodatni potrebni kapaciteti za upravljanje otpadom. i 2019. Broj. na osnovu podataka o količina otpada električne i elektronske opreme projektovane su količine otpada. i one iznose za 2010. Procene kapitalnih ulaganja u dodatne kapacitete za upravljanje otpadom.2019. Ustanoviti sistem produžene odgovornosti proizvođača sa ciljem da se oformi sistem upravljanja otpadom potpuno usaglašen sa EU.. obim. Privatizovati delatnosti vezane za upravljanje otpadom gde god je to opravdano.1.3. broj. potrebni za sprovođenje svake pojedinačne mere u svakoj godini posmatranog perioda. 3. Direktiva o otpadu od električne i elektronske 8 opreme Tabela 2. opseg i troškovi centara zavisi od razlika između gradskih i ruralnih područja te se razlikuju za tri kategorije: gradsko. PO Nacionalnoj Strategiji upravlajnja otpadom . 2014. godine uspostavljanje sistema upravljanja posebnim tokovima kojima je električni i elektronski otpad. i srednjeročnom periodu 2015-2019. te deregulisati cene. pre svega.2014. 2010. Od posebne važnosti je dvanaest regionalnih centara za upravljanje komunalnim otpadom koji treba da budu sagrađeni tokom perioda predviđenog prioritetnim Akcionim planom 2010. za poslove sakupljanja i odlaganja otpada. Nacionalna strategija bavi se i problemom edukacije u oblasti upravljanja otpadom. uključujući i sprovođenje Direktive o otpadu od električne i elektronske opreme. 40 hiljada tona. uz pretpostavku da će dodatnih 12 biti sagrađeno u periodu 2015-2019. 2015 – 2019 8 2010 . izražene u hiljadama tona na godišnjem nivou. Započeti sa davanjem koncesija privatnim i mešovitim preduzećima. 15 je predviđeno otpada među postrojenja za postrojenja za Prema akcionom planu od 2011-2013. mešovito i ruralno područje. procenjeni su vrsta. 30 hiljada tona.

nemoguće je regulisati isljučivo baznim zakonom o e-otpadu. 2010. glasnik RS". određuje načine upravljanja: sakupljanje. tretmanu. glasnik RS". jedinica lokalne samouprave. br. glasnik vrednosti emisije RS". br. tretman. 135/2004) Sadržaj Uređuje integralni sistem zaštite životne sredine kojim se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i uravnotežen odnos privrednog razvoja i životne sredine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine Zakon o upravljanju otpadom .. Uticaj se prožima kroz različite oblasti i samim tim zakoni koji regulišu određenje oblasti mogu direktno ili indirektno uticati na e-otpad kao što su zakoni i podzakonska akta navedena u tabeli Table 3 koja sledi. polutanata usled 36/2009) odlaganja električnog i elektronskog otpada 32 . glasnik RS". br. fizičkih i pravnih lica. mere zaštite od opasnih materija. standarde kvaliteta Član 7. br.odlaganje Status / datum ("Sl. definiše mere upravljanja opasnim materijama pri proizvodnji. Zakon ili regulativa Zakon o zaštiti životne sredine Uticaj na upravljanje e-otpadom Regulišu obaveze subjekata. način organizovanja i kontrola sprovođenja zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha. transportu i skladištenju Definiše električni i elektronski otpad kao posebnu vrstu otpada koja pripada opasnom otpadu. regulišu uvoz. odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom. Ovim zakonom uređuju se vrste i klasifikacija otpada. planiranje upravljanja otpadom.Pored otpada različitog porekla na koje se zakon odnosi nalazi se i e-otpad Uređuje se upravljanje kvalitetom vazduha i određuju mere. Tabela 4. za aktivnosti koje menjaju ili mogu promeniti stanje i uslove životne sredine.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. 36/2009) ("Sl. izvoz i transport otpada. ("Sl. 36/2009 i 88/2010) Zakon o zaštiti vazduha Definiše granične ("Sl. Kako je sfera upravljanja i kontrola e-otpada vrlo obimna i kompleksna.

Uslovi i način obavljanja vodoprivredne delatnosti i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona. 2010. br. 33 Određuje granične ("Sl. otpada 135/2004 ) . 135/2004 i 88/2010) Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine Dozvola koju je potrebno da imaju svi operateri koji se bave reciklažom e.("Sl. zaštita od štetnog dejstva voda. Uređuju se uslovi. glasnik RS". materija u površinskim i 30/2010) podzemnim vodama ( neadekvatno odlaganja i razlaganje e-otpada može dovesti do zagađenja voda) Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Vrši procenu uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu ("Sl.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. Zakon o vodama Uređenje zaštite voda. Usklađen je sa Direktivom 2001/42/EZ o proceni uticaja. U potpunosti je transportovana IPPC direktiva (Itegrated Pollution Prevention and Control) upravni sistem Srbije. glasnik vrednosti zagađujućih RS". način i postupak vršenja procene uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu radi obezbeđivanja zaštite životne sredine i unapređivanja održivog razvoja integrisanjem osnovnih načela zaštite životne sredine u postupak pripreme i usvajanja planova. br. Integrisana dozvola je rešenje nadležnog organa koja podrazumeva intregalni pristup koji dovodi do smanjenja na minimum potrošnju sirovina i energije. korišćenje i upravljanje vodama. vodu i zemljište. glasnik RS". br. sprečavanje ili smanjenje emisija u vazduh.

br. lista opasnog otpada čiji je izvoz i tranzit dozvoljen. br. šestovalentnog hroma.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. lista opasnog otpada koji se može uvoziti. način i 34 Podrazumeva jasno Doneta definisanu strategiju 15. Utvrđuju se proizvodi koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. živa . baterije. upotrebe postaju otpad: 21/2010) električni i elektronski otpad. Propisuje se lista opasnog otpada čiji je uvoz zabranjen. tehničke i tehnološke uslove za projektovanje i izgradnju deponije.04. . jedinjenja hroma. Uredba definiše kriterijume lokacije deponije. izgled i upustvo za popunjavanje Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada.otpadnih kablova. upravljanje otpadom. obrazac dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja. Uredba o odlaganju otpada na deponije Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje Uredba o dopuni Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada Osnovni dokument koji obezbeđuje uslove za racionalno i održivo upravljanje otpadom. Strategija upravljanja otpadom za preiod 20102019. glasnik i električni otpada kao RS". jedinjenja žive i drugo Uvodi se plaćanje ekoloških taksi za ("Sl.2010 upravljanja e-otpadom Jasno definiše elektronski ("Sl. akumulatori. glasnik otpadnih električni i RS". elektronski 60/2009) sklopova. zatvaranje i naknadno održavanje deponija posle zatvaranja.sadržaj i način monitoring rada. glasnik proizvode koji posle RS". 2010. vrstu otpada koja se ne 92/2010) može odlagati na deponiji Omogućava izvoz ("Sl. br. otpadna ulja i azbest. sadržinu.

glasnik postupanja sa RS". mere zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije. izvoz i transport otpada. glasnik RS". glasnik RS". izvoz i transport otpada ("Sl.bakar. rokovi dostavljanja godišnjeg izveštaja.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. br. transporta i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije ("Sl. način i postupak upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način sakupljanja. Ovim pravilnikom propisuje se lista električnih i elektronskih proizvoda. skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije. 99/2010) Propisuje načine ("Sl. 101/2010) Pravilnik o listi električnih i elektronskih proizvoda. visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade. sekundarnim sirovinama 98/2010) dobijenim reciklažom (plastika. Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz. transporta. Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz ili izvoz podnosi izvoznik ili uvoznik otpada od nadležnog ministarstva . 2010.hrom i drugo) 35 . Propisuje se Pravna forma dokumenta sadržina dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz. br. merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja. živa.aluminiju m. kriterijumi za obračun. obveznici plaćanja naknade. br.

Propisuje katalog otpada. glasnik ispitivanju otpada RS". granične vrednosti koncentracije opasnih komponenti u otpadu. 95/2010) Određuje fluorescentnih cevi. ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl. Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama i akumulatotima Propisuje se Pravna forma dokumenta sadržina i izgled oznaka na baterijama. načinu i izgledu registra izdatih dozvola za upravljanje otpadom Pravilnik o načinu i postupku za upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu Pravna forma dokumenta ("Sl.tretmana transporta tip ("Sl. lista kategorija otpada. Bliže se propisuje Pravna forma dokumenta sadržina i izgled dozvole za skladištenje. 2010. br. br. Sadrži izveštaj o ("Sl. glasnik RS". 97/2010) i 36 . br. 96/2009) 28. lista postupaka i metoda odlaganja otpada.vrste i količine e-otpada koji se izvozi van granica države Pravilnik o sadržini.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. načine prikupljanja. lista komponenti otpada koji ga čine opasnim.5.2) čime je omogućena kontrola kretanja. br. 86/2010) Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje. dugmastim baterijama i akumulatorima prema sadržaju opasnih materija. Pravilnikom se propisuje sadržina.2010. (obrazac br. glasnik RS". tretman i odlaganje otpada Pravilnik o kategorijama.1) 56/2010) i klasifikaciju otpada za prekogranično kretanje(obrazac br. način vođenja i izgled registara izdatih dozvola za upravljanje otpadom Propisuje način i postupak za upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu ("Sl. br. način i postupak upravljanja istrošenim baterijama i akumulatorima. glasnik RS". lista kategorija opasnog otpada. glasnik RS". tretman i odlaganje otpada.

glasnik jasnih. na godišnjem i dnevnom 95/2010) nivou Pravilnikom se uređuje način skladištenja. stadnardnih obeležja koja 92/2010) su zakonom predviđena za opasan otpad.vidljivih i RS".pakova nja i obeležavanja opasnog otpada Obavezuje na upotrebu ("Sl.pak ovanja i obeležavanja opasnog otpada Pravna obrazaca forma Omogućava praćenje ("Sl.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. 37 . br. glasnik tokova i količina e-otpada RS". 2010. Pravilnik o obrascima dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvima za njegovo popunjavanje Pravilnik o načinu skladištenja. br.

i to: Proizvodnja IT and telecommunication equipment ne postoji. opreme Tabela 6. trgovci starim gvožđem. Tabela 5.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. mada pojedini distributeri s obzirom da oni sklapaju. 2010.) ali se takođe sastoji i od “neidentifikovanih” proizvođača kada oprema nije brendirana. Procena zainteresovanih strana Glavne zainteresovane strane U neke od glavnih zainteresovanih strana spadaju proizvođači. komponenete se uvoze. 4. tu opremu nazivaju svojim proizvodom. potrošači (pojedinačna domaćinstva. Consumer equipment kao što su televizori i radio aparati su se do pre par godina proizvodili u Srbiji u Elektronskoj industriji Niš. ima ih veoma malo. većina zainteresovanih strana u ovoj kategoriji potpada pod neorganizovani/neformalni sektor. Ovu grupu čine marke proizvođača i njihovi saradnici (IT saradnici. ova oprema se u Srbiji samo sklapa/montira.1.. elektronske komponente.Proizvođači Što se tiče proizvođača električnih i elektronskih proizvoda u Srbiji. poslovne transakcije definišu kretanje elektronskog uređaja u toku. U mnogim zemljama u razvoju. vlada i drugi). Zainteresovane strane koje se bave e-otpadom su skoro iste kao u trenutnom sistemu.31 %. TV i komunikacione 0. Učešće prizvodnje električne i elektronske opreme u ukupnoj industrijskoj proizvodnji: Proizvodnja električnih mašina i 2. Proizvođači i distributeri Proizvođači se definišu kao organizacija proizvodnje. aparata Proizvodnja radio. 4. odnosno malih i velikih kućnih aparata.41%. Uglavnom su to proizvođači bele tehnike. preduzeća.1. trgovci. 4. Odnos domaće proizvodnje i uvoza IT opreme i bele tehnike IT oprema Bela tehnika Importers 95% 80% Local manufacture 5% 20% 38 . potrosači elektronskih uređaja. rastavljači i recikleri. sklapanja i/ili uvoza EEO.1. Sve stakeholdere ćemo posmatrati u odnosu na četiri grupe proizvoda koje su i obuhvaćene ovim istraživanjem. Kako se koji korak javi u toku životnog veka jednog proizvoda. što se tiče ostale opreme koja spada u ovu grupu proizvoda u Srbiji se ne proizvode. Opis svake od navedene zainteresovane strane je dat u nastavku.. prodavci (preduzeća/ vlada/drugi). ali samo neke od njih mogu igrati važniju ili manje važniju ulogu.

p. Vodeće robne marke u Srbiji su: GORENJE. IBERNA. Fabrika elektrotermičkih proizvoda posluje od 1973.1. U tabelama 7 i 8 dat je pregled promene tržišta aparata za domaćinstvo za 2008. ALFA-PLAM. Svoje proizvode plasiraju na domaćem tržištu (oko 35%) i na tržištima Evrope (oko 65%). U Srbiji postoji veliki broj distributera na veliko i malo. Kenwood. ROSIERES. vodeći smo proizvođač grejnih tela u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi. Braun. Permanentnom brigom za razvoj tržišta i proizvoda fabrika je veoma brzo dostigla vodeću poziciju u proizvodnji aparata za domaćinstvo i sastavnih delova kao što su: dinamičke električne termoakumulacione peći. kao i kombinaciju čvrsto gorivo-struja i strujagas. 4. Zanussi. KELVINATOR. Tabela 9. i 2009. centralno orjentisano na proizvodnju i prodaju bele tehnike i kuhinja. Gorenje se nalazi među osam najvećih proizvođača kućnih aparata u Evropi. tečno i gasovito gorivo. Samsung. HOOVER. ZEROWATT. Sony-Ericsson. grilovi i roštilji itd. Vox. Midea. OTSEIN I GASFIRE.2. grejalice. i od tada do danas je stvorila prepoznatljivi proizvođački brend tradicije i kvaliteta. Milan Blagojević iz Smedereva je privatna fabrika u okviru Invej grupacije. Distributeri Ono što je u Srbiji. i mnoge druge. Pioneer. Bira. Nikon. U Srbiji je Gorenje pored domaćih proizvoda jedno od najvećih dostributera bele tehnike sa preko 50 prodajnih mesta u Srbiji. AEG. 39 . Tefal. godinu u odnosu na susedne zemlje Hrvatsku i Sloveniju. Osnovni asortiman prozvoda su šporeti i peći na čvrsto gorivo / električni šporeti sa najvećim međunarodnim standardima kvaliteta. BEKO. plasmanu i kvalitetu. Tabela 11. Philips. Sony. a isto tako i u većini zemalja je da su proizvođači u 60% slučajeva i distributeri. Indesit. Bosch. a svrstavamo se i u red 5 najvećih u Evropi. električni grejači vode (bojleri). međutim pored gore navedenih mogu se naći i proizvodi: Nokia. LG. Ariston. U Srbiji postoje i zvanično ovlašćeni distributeri nekih robni marki. Po obimu proizvodnje. štednjake na struju. Panasonic. Electrolux. Milan Blagojević Smederevo. Ostvarene su saradnje sa francusko . sa tradicijom dugom preko 50 godina.Upravljanje e-otpadom u Srbiji.belgijskom firmom ARTUR-MARTIN. naročito kada je reč o beloj tehnici. kao sto su LG. godine u sklopu Magnohrom d. Neo. korporacijom CANDY. Moulinex. Njihova ukupna godišnja produkcija iznosi preko 160. Proizvodi „Alfa-Plam“-a. prevashodno su namenjeni domaćinstvima. i zapošljava 870 radnika. 2010. Domaći proizvođači: AD Alfa Plam proizvodi grejna tela na čvrsto.000 jedinica. Fabrika je osnovana 1923 god. Panasonic itd. Distributeri u svom asortimanu pretežno sadrže proizvode najpoznatijih robnih marki u Srbiji i okruženju.

Na domaćem online tržištu već duže vreme postoji nekoliko ozbiljnih internet prodavnica na kojima se može kupiti gotovo sve. Prema strukturi ulaganja. knjige. Potrošači u Srbiji najviše se intersuju za elektroniku: televizore. Kategorije proizvoda koje se u svetu najviše kupuju preko interneta su elektronika. Maloprodaja Tržište polovne robe Online kupovina Tabela 13. muzička i video izdanja. Primera radi. ima kratku upotrebnu vrednost i ubrzo postaje otpad. Sve je očiglednije da su široka ponuda. naš uvoznik ComTrade je u 2003. treba napomenuti da nije moguće sa velikom preciznošću utvrditi količinu uvezenih PC-a i računarske opreme s obzirom na proces tranzicije u kojem se već duži niz godina nalazi naša zemlja. Najviše se naručuju proizvodi koji su na akciji zbog sniženih cena ali i neobični proizvodi koji nisu široko rasprostranjeni na tržištu. ta razlika se sve više smanjuje i očekivanja su da će u narednih par godina internet kupovina dostići kupovinu u prodavnicama. naročito tehnički uređaju. za šta u Srbiji još uvek ne postoje uslovi. slede IT usluge sa 24 odsto i 40 . Online šoping je već neko vreme postao uobičajen način kupovine u razvijenim zemljama Evrope i sveta. kućne aparate. a ne može da se obezbedi u Srbiji. kancelarijski pribor. 2010. godine usvojila dopunu Zakona o zaštiti životne sredine po kome se polovna roba može uvoziti samo ako je neophodna u proizvodnji kao sekundarna sirovina. i putem interneta. preko raznih servisa. Kupovina proizvoda u Srbiji 75% 7% 18% U Srbiji se kupuje dosta i polovna roba. sportsku i fitnes opremu.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. igračke. Distribucija IT i telekomunikacione opreme U našoj zemlji do sada nije bilo ozbiljnih istraživanja vezanih za ovu temu. Vlada Srbije je u decembru 2007. mobilne telefone. i to po često povoljnijim cenama nego u klasičnim prodavnicama. s obzirom na činjenicu da je process kompjuterizacije u našoj zemlji počeo pre više od 20 godina i da je uvezena velika količina novih i polovnih PC-a. IT oprema sa učešćem od 64 odsto ukupnih ulaganja dominira i u 2009. povoljne cene i udobnost online kupovine navele domaće potrošače da se okrenu ovom načinu kupovine i da ga usvoje kao "normalnu stvar". Polovna roba. nameštaj i pokućstvo. odeća i obuća. godini. a zatim zahteva poseban tretman i način odlaganja. Ni Srbija nije pošteđena internet šoping groznice. Iako klasične prodavnice i dalje imaju prednost u odnosu na online šopove. Međutim. laptop računare i opremu za računare. dečije igračke i hobi alat. Moramo reći sasvim neopravdano. godini uvezao PC i računarsku opremu u vrednosti od 26 miliona evra. knjige i sportska oprema.

Tabela 14. Sledi CT Computers koji je i dalje najveći isporučilac desktop računara.1% tržišta. godini porastao za 100%.Upravljanje e-otpadom u Srbiji.1% tržišta). Na tržištu desktop brend računara vodeće tri pozicije drže HP. Isporuke prenosivih računara čine 21% od ukupno prodatih računara i ovaj segment prodaje je u 2009.2% tržišnog učešća. Dell i Fujitsu sa zajedničkim učešćem 69. dok je vrednost manja za 7. Asus je drugi sa 14.2% u odnosu na isti kvartal prošle godine.8% „žutih“ računara.6% tržišta.4% kao posledica smanjene prosečne prodajne cene i orjentacije kupaca ka jeftinijim proizvodima. U Srbiji je 2009. dok je na trećem mestu Dell sa 14. Ukupne PC isporuke u prvom tromesečju 2010.5% u ukupnim isporukama. Na tržištu notebook računara.000 računara.654 prodatih jedinica i 32. Desktop računari sa 60.166 personalnih računara. Uporedni prikaz IT tržišta Srbije sa zemljama u regionu 2008.589 prodatih jedinica drže 62. Velike godišnje stope pada zabeležene su u svim segmentima IT tržišta.9%.2% isporuka drži preko 350 manjih lokalnih asemblera. godine 41 . godine prodato 368. pri čemu je vrednost isporučene opreme padala brže (27%) nego što su padale IT usluge (14%) i isporuke paketnih programa (20%). Tabela 10. U prvom tromesečju 2010. Isporučeno je 4. 2010.029 netbook računara (4.4% ukupnog PC tržišta. paketni programi sa preostalih 12 procenata ukupnih IT ulaganja. Slede notebook računari sa 31. dok preostalih 51. povećane su za 5. U Srbiji se svakog dana prošle godine prodalo oko 1.000 personalnih računara i pritom lokalno asemblirani desk top računari čine oko 70% od ukupno prodatih računara.9% tržišnog učešća. Pet vodećih lokalnih asemblera računara isporučilo je ukupno 48. godine u Srbiji je isporučeno 97. HP je i dalje na liderskoj poziciji i po količini i po vrednosti isporučenih računara. HP je na prvom mestu sa 18. x86 serveri sa 894 jedinica drže oko 0.

Samsung je snažan drugi sa 21. može se zaključiti da se trećina tržišta snabdela krijumčarenim telefonima.038. uz razliku od oko 100 hiljada isporučenih uređaja. postoji veliki broj maloprodajnih objekata gde se mogu kupiti telefoni različitih proizvođača. Distribucija mobilnih telefona Zbog ilegalnog uvoza mobilnih telefona u prethodnih deset godina. kreator Blackberry uređaja. U poslednjih deset godina legalno je uvezeno nešto više od 2.780. 4. Listu opet predvodi Nokia sa 36. "Telenor" i "Vip mobile". 2010.7 odsto više u odnosu na prvi kvartal prethodne godine.9 miliona uređaja.206.000 miliona evra. Potom slede RIM i Sony Ericsson sa po 3. a u istom periodu zabeleženo je skoro sedam miliona korisnika. Pritom je u prvih pet došlo do značajnog pomaka: do sada je listu pet vodećih kompanija zaokruživala Motorola. među kojima su najprodavaniji kineski mobilni telefoni.6 miliona uređaja) obuhvata ostale proizvođače među kojima su Motorola i HTC. Svaki drugi mobilni telefon ilegalno uvezen.2 Potrošači Potrošači se definišu kao tela koja koriste EEO i odbacuju ih kao otpad kada dođu do kraja svog životnog veka.400. Kod poslovnih potrošača mora postojati razlika između: • mala i srednja preduzeća jer njihovo poslovanje može biti bliže privatnim potrošačima i • • 42 .8 odsto.3 odsto ili 74. dok ih prati LG sa 9. državna kasa je u najboljem slučaju izgubila više od 158. Potrošači se uglavnom dele na: privatna (domaćinstva) i poslovna (uglavnom preduzeća i vlada).6 odsto.500. ali ovaj put je u top 5 uletela kompanija RIM.2 odsto. odnosno 21.000 mobilnih telefona godišnje po "Telekom Srbija". Više od četvrtne tržišta (25. a prošle godine legalno uvezeno tek 1. Domaćem tržištu potrebno čak 1.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. godine isporučeno je 294. Ovo je posledica sve veće potražnje za pametnim mobilnim telefonima. Pored zvaničnih operatera koji distribuiraju mobilne telefone. U prvom kvartalu 2010.6 odsto tržišta.000 mobilnih telefona.

• 11.6% kablovsku TV.7% stanovništva koristi mobilni telefon. • 50. • preko 280 000 lica kupovalo je ili poručivalo robu/usluge putem Interneta u poslednjih godinu dana • u odnosu na 2009. Preduzeća Tokom anketiranja preduzeća gotovo da se nismo sreli sa preduzećem koje nema problema sa odlaganjem određene količine 43 . Oni građani koji pokušavaju da se reše elektronskog otpada. što čini povećanje od 3. • 39% domaćinstava poseduje Internet priključak • broj korisnika računara povećao se za 1% u odnosu na 2009. godinu. godinu.4% u odnosu na 2007. godinu • 82. • velika preduzeća Domaćinstva Informacije do kojih smo došli u okviru istraživanja koje se tiču domaćinstva u Republici Srbiji su : • 98. godinu. 9.4% u odnosu na 2008. a 16. • preko 4 785 000 lica koristi mobilni telefon • u odnosu na 2009. koji iz elektronskog otpada izdvajaju samo metalne delove. Najveće količine elektronskog otpada iz domaćinstva uglavnom završavaju u kontejnerima za komunalni otpad ili u njihovoj neposrednoj blizini. a takođe značajan procenat ostaje nezbrinut u domaćinstvima i najčešče se gomila u pomoćnim prostorijama kao što su podrumi i garaže. godinu.6% u odnosu na 2008.4% domaćinstava u Republici Srbiji poseduje računar. godinu. godinu iznosio 82.4% domaćinstava poseduje računar • 50. broj lica koja su koristila mobilni telefon povećao se za nešto više od 25 000. a 7.šta se događa sa ostalim (opasnim) delovima iz elektronskog otpada. godinu. godinu.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. pri tome se ne zna . dok je taj podatak za 2009.9% u odnosu na 2009. Građani koje smo anketirali su izrazili spremnost za učešče u organizovanom sakupljanju elektronskog otpada i spremnost da sarađuju sa službom koja bi periodično preuzimala ovu vrstu otpada iz njihovih domova. najčešće se obraćaju sakupljačima sekunarnih sirovina i preduzećima koja se bave trgovinom obojenih metala (otpadima).6% u odnosu na 2009. broj lica koja su kupovala ili poručivala robu/usluge putem Interneta povećao se za nešto više od 16 000. godinu.7% domaćinstava poseduje TV a 42.2% domaćinstava poseduje laptop. što predstavlja povećanje od 1. 5. a neretko i ostaje u samim domovima građana.3%. 2010.4% u odnosu na 2007.

što je za 2. a 6. Među preduzećima u Valjevu je i određeni broj onih koja su zainteresovana za nabavku ili zaduživanje opreme koja bi im omogućila da svoj elektronski otpad odlože na ekološki bezbedan način i na taj način ispune svoju zakonsku obavezu. a tiče se našeg istraživanja je da 97. što je ipak bolje rešenje nego da ti uređaji završe u komunalnom otpadu. Ono što je još bitno napomenuti. 96. Elektronski uređaji široke primene kao što su: računari . kad je u pitanju bezbedno odlaganje elektronskog otpada i zaštita životne sredine u preduzećima je jako mali. Više od polovine preduzeća izrazilo je spremnost i potrebu da sarađuje sa preduzećima koja su ovlašćena da preuzimaju i recikliraju elektronski otpad. Količina novih elektronskih i električnih proizvoda koji se godišnje uvezu i stavljaju na tržište u Republici Srbiji je 85. Takođe i među preduzećima ima onih koji svoje neispravne uređaje bacaju u komunalni otpad .7%.ekapija. što kao posledicu ima smanjivanje korisnog prostora koji bi inače mogao služiti za potrebe poslovanja preduzeća. Samo 3% anketiranih preduzeća odlaže elektronski otpad u kontejnere od čvrstog materijala.3% više u odnosu na 2009. A takođe je veliki broj i onih preduzeća koja žele da u sklopu svojih radnih jedinica istaknu mesto za odlaganje elektroskog otpada.3%. Gotovo jedna četvrtina monitora u preduzećima su tzv. a u centralnoj Srbiji 96.Upravljanje e-otpadom u Srbiji.8% preduzeća na teritoriji Republike Srbije koristi računar u svom poslovanju. što nam ukazuje na to da nije bilo povećanja u odnosu na 2009.2% više u odnosu na 2007. „tanki“ ili „ravni“ monitori. u Vojvodini 98. 5.3% više u odnosu na 2008. Sakupljači Procenjuje se da u Srbiji godišnje nastaje količina od 30.000 t zaostalog otpada nalazi se na smetilištima. godinu.5%. dok zastupljenost računara u malim preduzećima (10-49 zaposlenih) iznosi 97. (izvor: http://www. Trend „tankih“ monitora je sve više u ekspanziji . Oko 40.000 t/god.8% preduzeća ima Internet priključak. realno i ne rešava problem elektronskog otpada već elektronske uređaje nakon njihovog upotrebnog (radnog) veka smešta u magacine i druge prostorije.3.600 t. Zastupljenost računara najveća je kod velikih preduzeća (preduzeća s više od 250 zaposlenih) i u srednjim preduzećima (preduzeća sa 50-249 zaposlenih) i iznosi 100%. raznim skladištima ili divljim deponijama. pa tako najveće količine elektronskog otpada završavaju odložene na ekološki neadekvatan način.com/website/sr/page/314087) 44 . godinu. 4. tako da se narednih godina mogu očekivati sve veće količine elektronskog otpada u obliku prevaziđenih CRT (monitori sa katodnom cevi) monitora. godine proizvode/usluge putem Interneta. 23. Tu se pre svega misli na „LCD“ i „TFT“ monitore. Zastupljenost računara u preduzećima varira u zavisnosti od teritorijalne celine: u Beogradu ona iznosi 98. U Republici Srbiji. elektronskog otpada. bez ikakvih preventivnih mera. audio i video oprema ukoliko su još uvek u funkcionalnom stanju se uglavnom poklanjaju zaposlenima ili prodaju preduzećima ili fizičkim licima koja se bave trgovinom polovne elektronske tehnike. 2010. ali tu se uglavnom radi o manjim preduzećima koja nisu veliki generatori ove vrste otpada. godinu. Najveći broj preduzeća.1%.3% preduzeća koja imaju Internet priključak naručivalo je tokom 2009. Nivo znanja .

toneri. pa tako te sirovine koje su u navećem procentu i opasne po životnu sredinu završavaju na divljim deponijama koje se nalaze u neposrednoj blizini naselja.html firma Božić i sinovi su tokom 2009.) rastavljaju uređaje i iz njih izdvajaju sirovine koje mogu lako prodati (bakar. koja podrazumeva rasklapanje elektronskih uređaja i delova. godini to biti oko 5 000 t (5% od uvoza). a to ima svoje negativne posledice jer se npr. a od njih koriste veoma mali procenat sirovina. dok smatraju da će u 2010. Među sakupljačima najcenjenija komponenta u elektronskom otpadu su kablovi koji u sebi sadrže bakarne žice. što samo po sebi predstavlja veoma ekološki rizično ponašanje i može dovesti do aerozagađenja. od čega se reciklira 3% (izvor http://www.html) Među fizičkim licima koja se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina (sakupljači) generalno vlada slabo interesovanje kada je u pitanju sakupljanje elektronskog otpada. To praktično znači da se u Srbiji godišnje uveze 100 000 t novih EE proizvoda! Imamo i treći podatak koji kaže da se godišnje uveze 50 000 t EE uređaja. Pre svega zbog komplikovanije procedure izdvajanja sekundarnih sirovina. pa čak i trovanja ljudi ukoliko se nalaze u neposrednoj blizini. riboni i slično) koji spadaju u najrecikabilniji elektronski otpad koji se ponovo može staviti u upotrebu. 45 .Upravljanje e-otpadom u Srbiji. Tokom sakupljanja elektronskog otpada . govžđe). zbog transformatora iz televizora i računara često dešava da katodna cev bude razbijena i na taj način se u životnu sredinu oslobađaju teški metali kao što je olovo.sakupljači na mestu nastajanja (u blizini kontejnera za komunalni otpad ili slično. međutim kao metod izdvajanja čistog bakra najčešće se primenjuje spaljivanje plastične izolacije. najčešće završava rastavljen kako bi se od njega iskoristili metal i plastika.rtv.rs/sr_lat/drustvo/reciklazna-industrijaceka-novac-od-eko-taksi_201540. Prema izvoru http://www. pa zbog toga i primenjuju tehniku vađenja sirovina na samom mestu nastajanja elektronskog otpada. godine preradili 1-2 % ukupnih količina koje se uvezu u Srbiju. Elektronske tzv. Računarski štampači i repromaterijal (ketridži.živa ili kadmijum.rs/sr_lat/drustvo/unosna-reciklaza-elektronskogotpada_226026. Za veliki broj sirovina koje se nalaze u elektronskim uređajima sakupljači nemaju potencijalne kupce. 2010. pa zbog toga se vrlo često sreću sa povredama kao što su posekotine i slično. Sakupljači se najčešće sreću sa izbačenim računasrkim monitorima i televizorima što je veoma alarmantno kada se zna da oni sadrže u sebi hazardne otpadne materijale. aluminijum. Većina sakupljača koji se bave sakupljanjem elektronskog otpada ne poseduje nikakvo vozilo za prevoz pronađenih uređaja . štampane ploče sakupljači prodaju lokalnim preduzećima i fizičkim licima koja se bave servisiranjem polovnih elektronskih uređaja ili trgovinom obojenih metala koja im plaćaju gotovinski bez izdavanja priznanice ili bilo kakve potvrde. Takođe je veliki broj elektronskih audio uređaja koje sakupljači svakodnevno pronalaze u komunalnom otpadu. U toku rada sakupljači elektronskog otpada ne koriste nikakvu zaštitnu opremu.rtv.

Kompanije koje rade u oblasti reciklaže imale su rok do 23. cipele i rukavice.6% od ukupnog broja firmi. ili menjaju svoj fokus ukoliko se cena materijala promeni. Primarni cilj klastera je podrška razvoju i promociji organizovanog sakupljanja i ekološki bezbednoj reciklaži istrošenih baterija i akumulatora.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. dok mali broj misli da bi im u radu pomoglo kada bi imali komplet priručnog alata. da se registruju po kriterijumima novog zakona.02. i veoma malo ostalih materijala. u manjoj meri papira i kartona. jedini ove vrste u našoj zemlji. prevoz i reciklaža ove vrste otpada. ali će generalno ostati u granicama materijala za koje imaju razrađenu mrežu dobavljača i kupaca. prodajom i reciklažom baterija i akumulatora sa nevladinim i vladinim institucijama.2008. Kada su u pitanju prevozna sredstva sakupljači elektronskog otpada su najzainteresovaniji za nabavku tricikla (tricikl sa prikolicom za prevoz robe) koji im je najpogodniji za kretanje u gradskim uslovima vožnje. ponekad ukoliko im se ukaže povoljna prilika. mada postoji i značajan broj onih koji misle da bi im nabavka freze sa prikolicom dosta olakšala sakupljanje i prevoz elektronskog otpada. Klaster će zastupati interese svojih osnivača i članova . npr. Ponekad to urade samo jednom. Sakupljači elektronskog otpada su pokazali najveće interesovanje za sticanje znanja iz oblasti poznavanja saobraćajnih propisa. Takođe. Što se tiče opreme za rad sakupljači elektronskog otpada uglavnom misle da bi im dosta pomoglo kada bi imali radna odela . 2010. predstavnika preduzeća koja se bave proizvodnjom baterija i akumulatora i članova čija je delatnost sakupljanje. Kao što se može videti iz predhodnih podataka elektronskim otpadom se ukupno bavi 8 preduzeća ili 7. Iako se većina sakupljača specijalizuje za jednu ili nekoliko grupa materijala. a tu se pre svega misli na Ministarstvo ekonomije i 46 .05. Takođe veliki broj sakupljača želi da stekne znanja koja bi im pomogla pri prepoznavanju sekundarnih sirovna . i znanje. prilagođavajući sakupljanje kako bi zadovoljili potražnju. Neki sakupljači će kupiti bilo koji materijal ukoliko imaju potncijalnog kupca.i pokretanju sopstvenog biznisa dok je najmanji broj onih koji žele da se edukuju na temu „zdravstvene zaštite“ i „poznavanja zakonske regulative vezane za upravljanje otpadom“ Opštine i Javna Komunalna preduzeca(JKP) Opštine se obično fokusiraju na sakupljanje plastike (PET). što će Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja obezbediti prikaz kretanja otpada i bolji uvid u količine procesuiranog otpada od strane svih registrovanih reciklera. bitno polje delovanja klastera predstavlja i unapređenje dijaloga i uspostavljanje bolje saradnje između preduzeća koja se bave proizvodnjom.2010. Klaster Galenit U Beogradu je 20. ukoliko lociraju veliku količinu određenog otpada. osnovan klaster za organizovano sakupljanje i reciklažu istrošenih baterija i akumulatora „Galenit“. Do kraja ovog roka dozvolu je dobilo 104 preduzeća. izlaze iz ustaljene šeme i kupuju i trguju materijalima koji inače nisu njihova specijalnost.

preduzećima i lokalnim samoupravama i kroz razne ekološke akcije koje organizuju u saradnji sa NVO-sektorom. Beograd. Prvi su se javili u Beogradu i Nišu. TRADE” Beograd. Sa gledišta ekologije i očuvanja životnog prostora jedan od najvećih globalnih svetskih problema je elektronski otpad. rastavljanje i povraćaj se obavljaju preko dobro organizovanih mreža neformalnog sektora. institucije i vladine organizacije i • proizvođači originalne elektronske opreme(OEMs). Oni imaju potpisane ugovore o sakupljanju sa ministarstvima i većim firmama koji su inače i najveći generatori ove vrste otpada. koji predstavljaju latentni računarski otpad.o. Specifičnost elektronskog otpada je njegova složenost i brzina kojom elektronski proizvodi zastarevaju i bivaju zamenjeni novim. koji predstavljaju PC otpad a preko 1. "EKO METAL" Vrdnik. "BOŽIĆ I SINOVI" Pančevo. Uzimajući ove informacije u obzir. kao i činjenicu da je projektovani vek PC-a pet godina. skladištenje i tretman otpada od električnih i elektronskih proizvoda. U ovom trenutku. štampača i drugih postala su veliki deo komunalnog otpada i zato je tok električnog otpada identifikovan kao jedan od onih koji beleži najbrži rast u Srbiji čineći danas 4% komunalnog otpada. regionalnog razvoja. za sada je procenat iskorišćenja svega 20%. Niš. mobilnih telefona. • velika preduzeća. Preduzeća (“S. Pored dozvole za sakupljanje ona poseduju i dozvolu za transport. Postoje nekoliko preduzeća u Srbiji koji imaju dozvolu za sakupljanje opasnog otpada.o. 2010. transport. Kapaciteti ovih firmi za sakupljanje i preradu su mnogo veći od sadašnje iskorišćenosti. Recikleri Formalni recikleri e-otpada su tek u početnim fazama svog rada. ’’Perihard inženjering’’. "JUGO-IMPEKS E. Preko 534 177 hiljada rashodovanih PC-a nalazi na teritoriji Srbije. mali početni troškovi i čak planirano zastarevanje proizvoda su rezultovali brzom rastu problema u celom svetu. sasvim je realno uvesti pretpostavku da je količina računarskog otpada na teritoriji Srbije velika.E.ET. fotoaparata.Upravljanje e-otpadom u Srbiji.5. među kojima je i električni i elektronski otpad. 4.R" d. kompjutera i srodne kompjuterske opreme. Privrednu Komoru Srbije i Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja. Brza promena tehnologije. Najveću količinu otpada koju sakupljaju ova preduzeća sakupljaju u saradnji sa individualnim sakupljačima. imaju dozvolu za sakupljanje. ’’Ribbon -CMS’’) se bave električnim i elektronskim otpadom. Pored ovog klastera u Srbiji sakupljanje rade još preduzeca koja su dobila dozvolu za sakupljanje ove vrste otpada od Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje. Osim toga e-otpad je vredan izvor sekundarnih sirovina i toksičan ukoliko je nepravilno tretiran. Proizvodi poput televizora. sakupljanje. skladištenje i tretman otpada od električnih i elektronskih proizvoda.6 miliona PC-a se nalazi u upotrebi. 47 . Glavni proizvođači elektronskog i električnog otpada se svrstavaju u tri grupe: • pojedinci i mala preduzeća.

LDPE. otklonske jedinice. Uključuje sakupljanje. Oprema koja nije u funkciji zbog nedostatka određenog sklopa ili podsklopa.) i delovi od plastike Metali i delovi od metala Napajanja Gume Kablovi Akumulatori i baterije (Ni-Cd(Nickel-cadmium). Shodno hijerarhiji pravilnog upravljanja otpadom vrši se provera ispravnosti i funkcionalnosti preuzete opreme. preuzimanje i transport elektronskog i električnog otpada i fluorescentnih cevi i sijalica. reciklaže rashladnih uređaja. HDPE. • • • • • Reciklaža elektronskog otpada Pod reciklažom se u Srbiji podrazumeva izdvajanje materijala iz otpada i njihovo ponovno korišćenje. • refabrikovanja. neobeležena plastika i dr. PET. piralenske baterije. rasklapa se prema propisanoj proceduri potrebnim alatima od strane obučenih radnika. reciklaže fluorescentnih cevi i sijalica. reciklaže računara.) Toner kasete i kertridži Tekstil Elektromotori Drugi materijali 48 . Proveru ispravnosti i funkcionalnosti vrši na početku procesa kvalifikovani radnik uz poštovanje propisanih procedura i pravila kojima se ispituje ispravnost. Oprema koja je kategorisana kao neispravna. alkalne baterije) Ekrani (katodne cevi CRT. • konsaltinga u oblasti upravljanja otpadom. PC. zatim se dodatno proverava ispravnost i kao takva bezbedno se može ponovo koristiti. kartice. procesorske i memorijske jedinice i dr. PVC. NiMH(Nickel Metal Hydride). PE. 2010. • prodaje sekundarnih sirovina. Pb(olovne) LiPo. optičke jedinice. Li-ion(Lithium-ion). preradu i izradu novih proizvoda od korišćenih delova ili materijala. Ove firme nude/pružaju usluge: reciklaže elektronskog otpada. izdvajanje.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. • bezbedno i legalno skladištenje elektronskog i električnog otpada i fluorescentnih cevi. odlazi u servisni deo odakle se trebuje potrebni rezervni deo. HIPS. PP. LCD i plazma ekrani) Elektronske komponente (štampane ploče. Istovremeno sa rasklapanjem vrši se sortiranje komponenti i materijala koji se dobijaju rasklapanjem elektronske opreme na sledeće grupe: • • • • • • • • • • • • Plastika (ABS. • izvoz nereciklabilnog elektronskog i električnog otpada.

azbest. halogenovane materije (PCB). Nereciklabilne komponente se privremeno skladište u veće posude koje se. aluminijum. prenosi se u reciklažni deo na rasklapanje i rastavljanje na sastavne komponente koje se obavlja na specijalnim radnim stolovima. Učešće ovih materijala u jednom prosečnom PC-u je (izvor IBM Kompanija): 48% gvozdeni materijali (potpuno recikliranje) 26. Posle sakupljenih dovoljnih količina pojedinih komponenti vrši se njihovo pakovanje i transport za izvoz pošto u Srbiji trenutno ne postoje prerađivački kapaciteti za ove komponente Reciklaža računara Računarska oprema sadrži različite komponente kao što su štampane elektronske ploče. kao i kablova.1% obojeni metali (potpuno recikliranje) 13. Plastika se razvrstava na nekoliko kategorija. kada se sakupi dovoljna količina.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. prohrom. konektore itd.8% posebne grupe plastike 49 . papira i kartona. odnosno granulira i kao takva skladišti u reciklabilni magacin. izvoze u skladu sa važećom procedurom za izvoz opasnog otpada. Ukoliko se korišćena računarska oprema može dovesti u funkcionalno stanje. Kablovi se tretiraju mašinom za skidanje izolacionog materijala. kablovi i dr. kadmijuma i hroma. memorijski blokovi i dr. arsen.) 3. Paralelno sa procesom rasklapanja i rastavljanja računarske opreme na sastavne komponente. Ove komponente u sebi sadrže supstance koje mogu ugroziti životnu sredinu. U krugu Reciklažnih centara u okviru preduzeća vrši se tretman plastike. guma. generatore svetlosti (lampe). gde recikler odmah i razvrstava sastavne komponente na reciklabilne koje odvoze u preduzeća koja su registrovana za dalju preradu pojedinih sekundarnih sirovina (sekundarne sirovine) i nereciklabilne. plastika. nikl i sl. PVC materijali. osnovna ploča 0. Komponente koje se ne recikliraju u Republici Srbiji. odvija se i proces separacije. 2010. dok se papir balira pomoću hidraulične prese. Uglavnom su to teški metali poput žive.4% plastika i staklo (ograničena primena) 5% delovi koji se mogu ponovo koristiti (čipovi. otpornike.) predaju se na dalji tretman u za to ovlašćena preduzeća. hard diskove. senzore. monitori sa katodnim cevima (CRT monitori) ili panelom od tečnih kristala (LCDili TFT monitori) . a odatle se donira ili vraća na tržište.4% aluminijum i plemeniti metali 3% materijali sa sadržajem plemenitih metala kao npr. vrši se tretman i privremeno skladištenje reciklabilnih i nereciklabilnih komponenti. dok se određene vrste kablova u zatečenom obliku predaju ovlašćenim firmama za postupanje i tretman. kondenzatore. bromovani usporivači gorenja. Komponente koje se recikliraju u Republici Srbiji (gvožđe. baterije. releje. prekidači. a zatim se melje. bakar. odlažu se u posebno označenim posudama i ambalaži u specijalizovanim prostorijama (privremenim skladištima za nereciklabilne komponente) po važećoj zakonskoj regulativi. Nakon što radnici izvrše separaciju i sortiranje dobijenih materijala. staklo.

45 5. kondenzatori koji se delimično 1 602 recikliraju. Drugi deo predstavlja staklo koje je noseće. sagorevaju ili posebno lageruju Reciklaža monitora Jedan od nezaobilaznih komponenti računara i malih kućnih aparata jeste ekran monitora ili TV aparata. baterije. Proračunato u odnosu na ukupnu količinu PC otpada u RS 2008. masti. Materijalni bilans računarskog monitora u Srbiji Materijal CRT ekran Plastika Metali Trafo Kablovi Štampana ploča Ostalo Maseni udeo (%) 63. velike je debljine i sa unutrašnje strane ima fotoosetljivi sloj prevlake za stvaranje slike.50 2. Tabela 12. sagorevaju ili posebno lageruju Na osnovu raspoloživih podataka. sličnog je sastava kao ekransko staklo s tim što sadrži veći procenat olova.54 50 . količina svake vrste reciklabilnih materijala je prikazana u Tabeli 16.96 2. god).Upravljanje e-otpadom u Srbiji. Tabela 11. kondenzatori koji se delimično recikliraju. Katodna cev CRT ekrana sastoji se iz dva dela: koničnog stakla i ekranskog stakla.55 2. masti.22 17.78 2. baterije. Vrsta reciklabilnih materijala Količina u kg Gvozdeni materijali 256 405 Obojeni metali 139 420 Plastika i staklo 71 580 Delovi koji se mogu ponovo koristiti (čipovi.3% specijalni materijali kao što su ulja. 26 709 memorijski blokovi) Aluminijum i plemeniti metali 18 162 Materijali sa sadržajem plemenitih metala 16 025 Posebne grupe plastike 4 273 Specijalni materijali kao što su ulja. odnosno katodna cev CRT ekrana. 2010. Ekranski deo stakla je staklo koje sadrži olovo jer korisnika treba da zaštiti od zračenja. sa unutrašnje strane obloženo je barijum oksidom. 0.

Zakon o upravljanju otpadom članom 51 (Sl.5 0.1 2.1 3.2 0. prateći svetske trendove reciklaže. Opremljena je specijalnim filterima i rezervoarima za izdvajanje frakcija fosfornog praha i žive iz sijalica.2 6.6 9.6 23.8 8. zapremine koja mogu da prime oko 130kg staklenog krša. Reciklaža rashladnih uređaja Takođe je Reciklažni centar jedne firme. Tabela 13.6 8. Stakleni krš od lampi i sijalica se sakuplja bezbedno u metalnu burad od 210 lit. glasnik RC br.5 0. godine.3 13. nalaže da se otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu moraju odvojeno sakupljati radi tretmana i konačnog odlaganja.8 0.2 0.2 0. 51 . 36/09). Nastavljajući dobru praksu zemalja EU i u susret usklađivanju sa EU normativima. Reciklaža fluorescentnih cevi i sijalica Prateći svetske trendove reciklaže. Krašer-mašina.7 6.0 1. stakleni krš se bezbedno odlaže u poseban skladišni prostor do podvrgavanja krajnjem tretmanu.1 0.4 7.Upravljanje e-otpadom u Srbiji.2 3. nabavio prvi sistem za degasifikaciju i reciklažu frizidera i rashladnih uređaja u Srbiji.4 1. 2010.1 5.8 0. opredelili su se da prošire svoju paletu usluga i da omoguće građanima i privredi da postupaju u skladu sa zakonom. 2009.2 Iz ove tabele vidi se da CRT ekrani sadrže veoma štetne materije koje mogu naškoditi ljudskom zdravlju. ili u specijalne PVC džakove za terenske uslove koji primaju od 50 do 60 kg.4 5. uvežena je iz Velike Britanije.0 2. Ovako sakupljen. Krašer-mašina obrađuje 1000 lampi na sat odnosno za jedan dan može da obradi 10 000 komada.8 21.3 2.0 0.9 3. neophodno je monitore predati ovlašćenoj kompaniji koja će na bezbedan način postupati sa njima.6 2.5 55. Naime.1 8.5 2.2 8. jedno od preduzeća u Srbiji je nabavilo prvu mašinu za reciklažu neonskih cevi i sijalica u Srbiji. Kako bi se to izbeglo.0 0.2 0.0 2.8 6. Sastav stakla koji se koristi u izradi ekrana Supstanca SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O BaO PbO SrO ZnO2 Težinski udeo (mas %) Panel staklo Konusno staklo Min Max Min Max 60 63 53.

Reciklaža rashladnih uređaja Od prošle godine puštena je u rad nova fabriku za separaciju olova i olovno-antimonskih legura. nalaže da se otpadni elektronski i električni uređaji moraju odvojeno sakupljati radi njihovog tretmana. tretman i odlaganje ove vrste otpada. Pripremu za prevoz. jedinstvenoj u Srbiji. Ulja koja se izdvajaju iz rashladnih uređaja mogu se koristiti kao energenti za grejanje. Ako se vodi računa o vrsti freona koji se izdvajaju i skladište (iste vrste freona u iste posude). moguće je reciklirati 10 tona istrošenih akumulatora na čas. Sistem za degasifikaciju i reciklažu rashladnih uređaja omogućava da na pravilan i legalan način vršimo bezbedno izdvajanje opasnih materija koji se nalaze u rashladnim uređajima odnosno separacija freona i ulja i obezbeđuje se njihovo pravilno upravljanje. tretirana ili odložena i podatke o tome dostavlja nadležnom državnom organu. Takođe. dobijenu od Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja. Shodno tome. Ovo je najsavremenija fabrika koja će godišnje moći da preradi 90 000 tona akumulatora. Istrošeni akumulatori koji su uglavnom završavali na deponijama. U savremenom centru za separaciju italijanske tehnologije u koju je uloženo osam miliona evra. 36/09). Prerađeni materijal odlazi u pogon za proizvodnju rafinisanog olova. 2010. U ovoj fabrici. sada će moći da se recikliraju u nivoizgrađenom pogonu. vlasnik ovih uređaja dužan je da svoj otpad preda licu koje ima dozvolu za sakupljanje. pretovar i istovar i kompletnu manipulaciju vrše lica koja su stručno osposobljena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Većina proizvoda dobijenih tokom separacije ima upotrebnu vrednost. vozač mora biti sertifikovan za transport opasnih materija. 52 . utovar. Prve količine istrošenih akumulatora sa domaćeg tržišta su prerađene. Zakon o upravljanju otpadom članom 50 (Sl. Svi elektroliti i ono što je predstavljalo opasnost za životnu sredinu ovde se prerađuju u natrijum-sulfat visoke čistoće koji se može koristiti za proizvodnju deterdženata. Takođe. jer prema projektovanom kapacitetu ovde je moguće reciklirati sekundarne sirovine iz regiona. U toku je potpisivanje ugovora sa zemljama bivše Jugoslavije. kao i fluorescentnih lampi i rashladnih uređaja vrši se specijalizovanim teretnim vozilima registrovanim za prevoz. prevoz opasnih meterija. Transport električnog i elektronskog otpada i fluorescentnih cevi i rashladnih uređaja Prevoz odbačene elektronske i električne opreme. projektovanoj u skladu sa standardima Evropske unije. moguća je njihova ponovna upotreba u servisima rashladnih uređaja. ili ide na preradu u pogone koji se nalaze u okviru fabrike. Lice koje je dobilo dozvolu od nadležnog ministarstva ima obavezu da vodi i čuva evidenciju o količini koja je sakupljena. glasnik RC br. tako da je ceo postupak bezbedan za životnu sredinu. a to znači da ćemo imati proizvodnju od 35 000 tona sirovog olova od kojeg kasnije proizvodimo rafinisano olovo i sve vrste legura za domaće i inostrano tržište. moći će da se reciklira preko 90 000 tona istrošenih akumulatora iz Srbije i regiona.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. sve tečnosti iz EE uređaja moraju biti odvojene i tretirane na propisani način.

metal. Plastika se u krugu reciklažnog centra razvrstava na nekoliko kategorija. baterije.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. Razvrstane komponente mogu biti reciklabilne ili nereciklabilne. Maseni udeo reciklabilnih komponenata kod CRT ekrana je oko 30%. CRT ekrani. odnosno granulira i kao takva skladišti u reciklabilni magacin. podleže procesu razvrstavanja i rastavljanja na komponente. Zbrinjavanje i prerada ovih komponenti se vrši u centrima za reciklažu stakla. procesori i dr. dok se papir balira pomoću hidraulične prese. 2010. Pri rasklapanju računara na sastavne komponente maseni udeo reciklabilnih komponenata se kreće od 70% do 80%. a metalni delovi sa oko 96% mase. (baterije.) odlažu se u odgovarajućoj ambalaži u privremenom skladištu za nereciklabilne komponente po važečoj zakonskoj regulativi. plastike i metala. staklo. Nereciklabilni materijali koji se izvoze su: štampane ploče. Komponente koje se ne recikliraju. a zatim se melje. EE oprema dopremljena u reciklažni centar. plastika je zastupljena sa oko 4%. flopi diskovi i ostali optički uređaji. kablovi i dr. 53 . CRT ekrani. Do sada je ostvarena značajna sardanja što se tiče izvoza sa Slovenijom i Singapurom. koje trenutno nije moguće tretirati u Srbiji iz tehnoloških ili drugih razloga. Posle sakupljenih dovoljnih količina pojedinih komponenti vrši se njihovo pakovanje i transport za izvoz pošto u Srbiji trenutno ne postoje prerađivački kapaciteti za ove komponente. metal i delovi od metala. Bezbedno i legalno skladištenje električnog i elektronskog otpada Nakon izvršenog sortiranja vrši se tretman i privremeno skladištenje reciklabilnih i nereciklabilnih komponenti. U oblasti reciklaže elektronskog i električnog otpada postoji nekoliko komponenti otpada koje u sebi sadrže primese opasnih materija a čije finalno recikliranje u korisnu sekundarnu sirovinu može da obavlja samo manji broj namenskih reciklažnih kompanija u svetu. pri čemu je odnos plastike i metala u ovom delu 50:50. U reciklabilnom delu.) odvoze se na reciklažu u za to registrovana preduzeća. Ove sekundarne sirovine mogu se dalje prerađivati u gotove proizvode ili polupoizvode. po utvrđivanju njene tehničke (ne)ispravnosti. hard diskovi. Izvoz nereciklabilnog električnog i elektronskog otpada Izvoze se nereciklabilni i opasni materijali. Reciklabilni delovi su svi oni koji mogu imati upotrebnu vrednost (direktnom doradom ili preradom) kao sirovine u istoj ili nekoj drugoj proizvodnji:plastika. štampane ploče. Komponente koje se recikliraju u Republici Srbiji (plastika i delovi od plastike. Prodaja sekundarnih sirovina Posebna pažnja se posvećuje organizovanom sakupljanju i racionalnom korišćenju sirovina koje imaju upotrebnu vrednost kao i očuvanju njihovog kvaliteta za dalju preradu.

Upravljanje e-otpadom u Srbiji. Deo opreme koji je ispravan odvaja se i formiraju se "novi" sasvim upotrebljivi računari. Ponovno korišćenje računara kroz donacije ili obnavljanje. mala preduzeća. BiS Reciklažni centar je prvi na Balkanu uzeo učešće u ovom programu. Veliki broj još uvek upotrebljivih računara odbacuje se svake godine. predstavlja veliki pomak koji najveći značaj ima za pripadnike socijalno ugrožene populacije u Srbiji. 4. Posebnu pažnju u okviru servisne službe. neprofitnim i obrazovnim ustanovama. već upotrebljive alatke za pripadnike akademskih i drugih zajednica koje zbog raznih ograničenja ne mogu da dođu do novih računara i uživaju u prednostima informacionih tehnologija i ostvare svoje pune potencijale. Refabrikovanje Nakon dopremanja IT opreme u reciklažni centar vrši se selekcija i razvrstavanje na robu za refabrikovanje i robu za reciklažu. MAR (Microsoft Authorised Refurbisher) i Community MAR programi podržavaju stvaranje i širenje pristupačnih i bezbednih kanala kroz koje pojedinci. BiS Reciklažni centar želi da kroz nove poslovne modele i partnerstva sa različitim organizacijama pomogne u socijlnim i ekonomskim izazovima sa kojima se suočavaju oni koji do sada nisu imali priliku da uživaju u pogodnostima koju pružaju informacione tehnologije. dobrotvorne i druge organizacije mogu da dobiju računar sa instaliranim originalni Microsoft software-om. Reciklažni centar svim svojim partnerima omogućava da svoju dotrajalu opremu koja je još uvek ispravna. rasprostranjenog širom planete. naročito u njegovom posebno fokusiranom segmentu koji se zove Community MAR a kroz koji se obezbeđuju računari sa prethodno instaliranim legalnim softverom dobrotvornim. Ovim se omogućava da računari koje naše kompanije i strane kompanije. Community MAR : produžava životni vek kompjutera pomaže se u sprečavanju gomilanja opasnog tehnološkog otpada u Srbiji i unapređuje zaštita životne sredine • pomaže se u razvoju lokalnog IT tržišta i kreira mreža kvalitetnih partnera Kompanija Božić i sinovi. BiS Reciklažni centar je jedini reciklažni centar u Srbiji sa statusom MIcrosoft Authorised Refurbisher koji omogućava da instaliraju legalan Microsoft Windows na refabrikovane računare namenjene akademskim ustanovama i nevladinim i neprofitnim organizacijama. Refabrikovani uređaji se pakuju u ekološku kartonsku ambalažu i mogu ponovo da budu ponuđeni na tržištu uz garanciju. deo je globalnog Microsoft Authorised Refurbisher programa. obrazovne ustanove.6. preko naše servisne službe. prisutne u Srbiji menjaju u redovnim intervalima ne postanu opasni tehnološki otpad. 2010. posvećujemo što većoj iskorišćenosti opreme koja je funkcionalna. 54 . pokloni raznim humanitarnim i neprofitabilnim organizacijama.

pruža osnovu za ekonomsko i održivo upravljanje otpadom. • Količina e-otpada se kreće od 150-500 kg godišnje niko od anketiranih nema tačan podatak o količini..7. Visoka cena. tako da se rešenja očekuju od države. metod koji uglavnom ne zadovoljava osnovne higijenske propise. donira zajednicama ili ustanovama koje ne bi mogle da dođu do računara na drugi način. ljudi obično smatraju da je otpad problem nekog drugog a ne njih samih. ima mogućnost da svoju ispravnu računarsku opremu. lokalne vlasti. Kod nekih distributera se može zameniti staro za novo. • Prosečan prihod po popravljenom uređaju se kretao od 10-25eura Što se tiče ovlašćenih servisera elektronske opreme. to su uglavnom distributeri. Jedan od glavnih zaključaka kaže da bi regionalne 55 . Svaka društveno odgovorna i ekološki svesna kompanija. naravno uz odgovarajuću nadoknadu. Otpad i upravljanje otpadom je prepoznato kao glavni problem u društvu. ranije je to bilo po njihovim rečima i do 20 godina. 4. neisplativa organizacija. NSUO usvojena 2003. Međutim. industrije. pored pravilnog odlaganja i recikliranja računara koje nije moguće vratiti u upotrebnu kategoriju. Jedini metod za upravljanje otpadom koji se sprovodi u Srbiji je odlaganje otpada na deponije. • Na pitanje za koliko je produžen njihov vek trajanja nakon popravke kod njih uglavnom su odgovarali. od 1-4 godine. kao ni tehničke i tehnološke standarde a pored toga. nizak kvalitet usluga i neadekvatna briga o životnoj sredini su rezultat očajno slabe organizacije upravljanja otpadom.. Saradnja u rešavanju problema odlaganja otpada može se čuti najviše u trenucima krize i društvene brige. njenih agencija. Postojeci zakoni u RS definišu lokalne samouprave kao upravna i prostorna tela koja su odgovorna za upravljanje komunalnim otpadom. To su uglavnom oni manji serviseri bele tehnike i televizora. a u saradnji sa BiS Reciklažnim centrom. neke od deponija su već iskorišćene do maksimuma.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. 2010. Konačno odlaganje Nizak standard kada je u pitanju upravljanje otpadom je prepoznat kao jedan od ključnih problema životne sredine u Srbiji koji potiče uglavnom od neadekvatnog pristupa ovoj temi. naravno u zavisnosti od toga koja vrsta aparata/opreme je bila. A kako je što se tiče servisa ? Za potrebe ovog istraživanja uzeto je veći broj servisera u Srbiji u nekoliko gradova . već su odgovori davani po slobodnoj proceni • Prosečna starost uređaja donetih na popravku se kreće od 3-7 godina. Svi servisi su formalno registrovani i plaćaju poreze.

Od ukupnog broja opština. Očekuje se da oba projekta stvore elektronsku bazu podataka o deponijama otpada sa geografskim informacionim sistemom (GIS). Podaci o veličini i kapacitetu deponija nisu pouzdani u potpunosti jer mnoge nemaju neophodnu tehničku dokumentaciju. koje su osnovane 1956. Starost deponija varira jako. 2010. Vozila za sakupljanje otpada su najčešće Rotopress vozila sa rotirajućim dobošem i viljuškom za sakupljanje iz velikih kontejnera. Strategija predviđa otvaranje 29 regionalnih sanitarnih deponija kao i jedan broj drugih postrojenja za koje se očekuje da pomognu u upravljanju otpadom kako bi ono postalo efektivnije i efikasnije. Agencija za zastitu životne sredine (AZZS) je u skladu sa zakonom 2005. tipu materijala koji se tamo odlaže i druge informacije. Većina deponija poseduje mehaničku opremu i vozila za sakupljanje otpada.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. Pančevo and Tutin) do onih u Silbašu. Izdvojena su 2 projekta kako bi se pristupilo stvaranju nacionalne baze podataka o deponijama u RS: • Unapređenje katastra o mestima za odlaganje otpada u RS i • Izrada katastra nezvaničnih i starih deponija i smetlista u RS Prvi projekat za cilj ima unapređenje postojeće baze podataka o zvaničnim deponijama gde se otpad dovozi i odlaže na organizovan način. Važna opštinska tela i javna preduzeća su važni partneri na ovim projektima. miševi i druge životinje koje se nalaze na deponijama. Istina je da nedostatak adekvatne opreme za sakupljanje otpada je značajan problem za većinu opština. Drugi projekat za cilj ima stvaranje registra deponija kojima se ne upravlja ili koje su stare. (Bačka Palanka – Obrovac. Tipovi otpadnog materijala koji se odlažu na deponijama Vrste otpadnog materijala Broj deponija 56 . Prema podacima iz ovog projekta. opština Bačka Palanka. broju. njih 12 ili (7. Ovaj projekat bi sadržao podatke o njihovoj lokaciji. Od ukupnog broja deponija. 15 od njih nema deponije na svojoj teritoriji i koristi deponije drugih opština. Srbija ima 164 deponije koje koriste javna komunalna preduzeća za odlaganje otpada.3%) je smešteno do 100 m od lokalnog naselja. Malo Crnice. Takvi podaci jasno ukazuju na rizike kojima je izloženo lokalno stanovništvo zbog mogućnosti da budu zaraženi bolestima koje prenose pacovi. Prekrivanja svakog dana se obavlja na 15 deponija dok se na mesečnom nivou to radi na 101 deponiji. počela sa sprovođenjem serije aktivnosti za uspostavljanje sistema informisanja o upravljanju otpadom kao dela u sklopu sistema informisanja o zaštiti životne sredine. Bela Palanka. deponije trebalo da se koriste za komunalni otpad. Zemlja koja se koristi za deponiju je ili u vlasništvu RS ili je u javnom/vlasništvu preduzeća. Prekrivanje otpada je praksa za 117 deponija ili 72% i uglavnom se obavlja zemljom ili nekim drugim inertnim materijalom. od onih koje su osnovane u 2005. Tabela 14.

. medicinskog i životinjskog. klanice) Otpadne gume Zeleni otpad iz bašti i javnih parkova Otpad nastao obradom šuma i drveća Industrijski i rudarski otpad Pepeo/ostaci/blato 82 160 159 158 157 156 82 134 52 60 84 83 117 134 48 30 95 Veliki broj opština je zabranio odlaganje određenog tipa otpada na njihovim deponijama. 2010. Količina otpada koji se uvozi i izvozi je određena na osnovu dozvola za uvoz i izvoz i deklaracija na carini. Organizovanje i recikliranje otpada na deponijama u Srbiji praktično i ne postoji jer 160 deponija (97. Takvi dokumenti omogućavaju kontrolisan monitoring transporta otpada u zemlji. Druge zainteresovane strane NVOi i Međunarodne organizacije Organizacije civilnog društva (OCD) 57 .6%) nema nikakav proces obrade otpada. auto-gume..3%) ima podatke o vrsti i količini otpada govori dovoljno ovome u prilog. Činjenica da samo 30 deponija (18. Komunalni otpad (domaćinstva) 163 Metalni otpad i kućni aparati 138 Auto-otpad Staklo Plastika Papir Karton Limenke Poljoprivredni otpad Građevinski otpad Elektronski otpad Opasan otpad Medicinski otpad Životinjski otpad (mrtve životinje. 4.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. uglavnom onog opasnog. Analizirajući podatke o količini i vrstama otpada koji se odlažu na deponijama ocigledno je da se jako malo pažnje obraća ovom problemu. Agencija za reciklažu ima podatke o prekograničnom kretanju otpada.8.

što podrazumeva poštovanje standarda EU koji su vezani za zaštitu životne sredine a zasnovani su na propisima kao što su direktive o otpadu električne i elektronske opreme (WEEE Directive 2002/96/EC) i na ograničenjima o upotrebi štetnih supstanci (RoHS Directive. 58 . 2010. 2002/95/EC). Organizacije civilnog društva imaju važnu ulogu u regionu kada je reč o priključenju EU. USAID i REC Naučne institucije Univerziteti i fakulteti Zaštite na radu Uloga školstva u sistemu reciklaže je da pruži dokaze za ukupne ciljeve i okvire pre nego što postave pravila Konsultantsko telo može pružati podršku kako bi: • Se osigurali da učesnici znaju i razumeju probleme eotpada • Definisali standarde za zainteresovane strane koje učestvuju • Pružili informacije učesnicima o primerima dobre prakse • Obezbedili razmenu znanja na nacionalnom i međunarodnom nivou • Pružili informacije vladi i ona pomogla u donošenju zakona Oni mogu igrati važnu ulogu od konsultantskog tela kao što je podrška obrazovnim centrima ili preduzećima za aktivnosti koje bi kasnije postale nezavisne.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. povežu preduzeća ali da ne budu uključeni dugoročno (možda da održe strukturu koja će pružati informacije kroz konsultante ako su neophodni). Trebalo bi da pružaju informacije. NVO-i pružaju različite usluge kao sto su: • Pomoć obrazovnim centrima ili nezavisne preduzetničke aktivnosti • Podizanje svesti i komunikacija • Pritisak zbog eko-dizajna i primena evropskih standarda za proizvođače • Uspostavljanje kontakata između onih koji refabrikuju otpad i osoba koje se bave donacijama polovnih kompjutera • Neke međunarodne organizacije podržavaju razvoj sistema e-otpada u Srbiji kao sto su IPA fondovi.

ne postoji pritisak za normu. Formalni sektor Primećeni su sledeći problemi za radnike u upravljanju opasnim eotpadom: • Nedostatak zaštite protiv buke (nošenje zaštitnih slušalica na mestima gde se redovno velike količine otpada podizu teškim mašinama) • Nedostatak zaštite za oči (nošenje zaštitnih naočara na mestima gde se e-otpad transportuje u velikim količinama. Sakupljači su izabrali ovaj posao zbog prednosti koje on nudi (fleksibilno radno vreme. Na osnovu rezultata istraživanja o socijalnoj ugroženosti koje je UNDP sproveo u 2004. nezavisnost. prodaje se po niskim cenama. Upotreba maski. Ne postoje ugovori o zaposljavanju koji bi vezivali sakupljače i reciklere za njihove saradnike. sakupljanjem skoro u potpunosti upravljaju Romi.1. neki rade i noću (leti). ovim ljudima nedostaje to da budu priznati od strane zajednice. Oni uglavnom nemaju ni najosnovniju zaštitnu opremu.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. čime se otvaraju veće mogućnosti na tržištu za one koji su zainteresovani za ovu delatnost. Okarakterisan kao prljav posao. Otpad se vadi iz kontejnera za smeće. koriste gorivo za osvetljenje i dalje pogoršavaju radne uslove. Uticaj na društvo Sakupljanje komunalnog reciklabilnog materijala i dalje se u velikoj meri oslanja na romsku populaciju. upravljanje otpadom ne privlači veliki broj zainteresovanih preduzetnika. TV i radio aparata i sl).godini. U nekim slučajevima su oni i važan faktor povezivanja različitih preduzeća koja se bave problemom otpada. Međutim. Svaki od ovih sektora nudi različita rešenja za uticaj e-otpada na društvo.. maloprodaji ili oni koji trguju starim gvozđem a koji obrađuju e-otpad su izloženi rizicima kao što su uostalom i njihove komšije. opremanje/popravka i reciklaža e-otpada se javlja kako u formalnom tako i u neformalnom sektoru.. Sakupljanje papira i kartona uglavnom sprovode Romi kao svoju pretežnu delatnost ali može se slobodno reći da se ujedno bave i prikupljanjem starih elektronskih uređaja(električnih šporeta. posao ponekad biva preuzet od stane drugih ugroženih pojedinaca. 5. odnosno uz zdravstveni rizik. rukavica i primena tehnika za bezbedno rastavljanje bi umnogome umanjilo rizike. tamo gde živi manji broj Roma. Sakupljanje. Prikupljanje otpada se vrši na neregulisan i neorganizovan način. Zaposleni u velikoprodaji. bez zaštite. Pregled uticaja e-otpada na celokupno društvo 5.U nekim slučajevima. 2010. gde se mrvi i gde lako mogu da izazovu povrede) • Potencijalni problemi sa ventilacijom (u procesu opremanja) 59 . frižidera.) u poređenju sa građevinarstvom ili poljoprivredom koji su mnogo fizički zahtevniji poslovi. 6% Roma i 5% ispitanih izbeglica i interno raseljenih lica navelo je da zarađuje za život putem prikupljanja sekundarnih sirovina.

• Upotreba agenasa za čišćenje koji nisu pod zaštitom (u procesima opremanja) Neformalni sektor Teško da će e-otpad postati glavni otpadni tok za neformalne sakupljače i reciklere koji obično rade sa širokim opsegom materijala koji se mogu reciklirati (karton.. staklo. odnosno predstavlja veliki gubitak resursa i nesagledivu opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi. reciklira se manje od 10 %.2. Uticaj na životnu sredinu Neadekvatno postupanje sa otpadom jedan je od ključnih problema u oblasti zaštite životne sredine u Republici Srbiji. što zbog toplote • Razbijanje monitora da bi se izvadio bakar • Izloženost opasnim materijama • Nedostatak osnovne sigurnosne opreme • Manjak osnovnih informacija o e-otpadu • Ugroženost od strane trgovaca e-otpadom (sakupljači obično ne mogu maksimizirati sredstva ili se ne mogu cenjkati sa trgovcima starog gvozđa) • Druge vrste ugroženosti koje se povezuju sa neformalnim sektorom kao što je prihod koji nije garantovan ili druge povoljnosti za radnike • Ugroženost od strane drugih neformalnih trgovaca (oni koji čuvaju travu ili druge nesuglasice oko izvora e-otpada) • Nezakonita trgovina 5. 2010. S obzirom na procenjene količine e-otpada na nivou Srbije i male količine koja se reciklira. Godinama se generiše sve veća količina otpada i bez ikakvog prethodnog tretmana odlaže na postojeća smetlišta u opštinama. Na nivou RS od ukupne količine generisanog e-otpada. Ovakva praksa onemogućava iskorišćavanje energetskih potencijala iz otpada.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. priobalna područja. Na osnovu istraživanja koja su do sada sprovedena na nivo područja Balkana u oblasti upravljanja i reciklaže e-otpada.može se zaključiti da najveći procenat e-otpada završava na komunalnim deponijama zajedno sa ostalim otpadom ili na divljim deponijama ( korita isušenih reka. bilo koje vrste starog gvozđa kao i stara elektronika) Neki od negativnih uticaja na društvo mogu biti: • Otvoreno spaljivanje plastike. dobijeni su poražavajući podaci koji pokazuju da se samo 12 % ukupnog e-otpada reciklira .) 60 . što zbog iskorišćavanja vrednih materija iz metala kao što je bakar. napušteni objekti. po nekim procenama to je 70000 tona godišnje.

niska ekološka svest građana. • CRT monitori (monitori sa katodnom cevi) i televizijski monitori sadrže u proseku od 2 do 4 kg olova. Toksicni sadržaj e-otpada Otpad od elektronske i električne opreme se sastoji od različitih materijala koji sadrže supstance koje mogu zagaditi zemljište i podzemne vode kada se odloži. litijum i kadmijum iz baterija za mobilne telefone itd. • Fluorescentna rasveta sadrži potencijalno štetne supstance kao na primer: visoko toksične teške metale. • Olovo iz katodnih cevi monitora i TV aparata. živa. Podaci pokazuju da se u najvećem broju lokalnih samouprava ne vodi evidencija o sastavu komunalnog otpada koji se odlaže na deponije tako da je nemoguće dobiti precizne podatke koliki je procentualni udeo e-otpada u ukupnoj deponovanoj količini otpada. Jedna takva lampa kakvu možemo pronaći u većini kancelarija sadrži i do 30 miligrama žive. kadmijum i hrom. 2010. kadmijum i olovo. najčešće završavaju na mestima neprimerenim za skupljanje te vrste otpada (ulični kontejneri). Svakako da curenje sa mesta na kome se nalazi e-otpad ili iz skladišta može uticati na hemijski sastav vode koji potom prodire u zemlju i na kraju dospeva u podzemne vode. Sadržaj žive u fluorescentnim lampama je zabrinjavajući. U Srbiji je prema proceni Agencije za zaštitu životne sredine 164 deponija Javnih Komunalnih Preduzeća (JKP) kao i preko 4400 divljih deponija. Zagađenje zemljišta se može razmatrati: Kratkoročno: ako su teški metali mobilni i ne nagomilavaju se u zemljištu onda dospevaju do podzemnih voda i biljaka i tako truju stanovništvo Dugoročno: ako teški metali nisu mobilni onda ne predstavljaju neposrednu opasnost po stanovništvo već dovode do dugotrajnog – ponekad nepovratnog – zagađenja zemljišta Navedimo samo neke od primera: • Chlorofluorocarbon .CFC i Hydrochlorofluorocarbon HCFC materijali se koriste u proizvodnji rashladnih uređaja i izolacije i smatraju se gasovima koji ispuštanjem u atmosferu mogu uticati na oštećenje ozonskog omotača. naročito živu. inhibitori plamena kao što je polibrom bifenil (PBB) i polibrom difenil etri (PBDE). Ovo mogu biti teški metali kao što je olovo. neiformisanost o štetnostima takvog načina odlaganja e-otpada i nepostojanje organizovanog prikupljanje elektronskog i električnog otpada. što je veliki problem u Srbiji. Zdravstveni rizici uzrokovani oslobađanjem opasnih materija iz elektronskog otpadu su jedan od najbitnijih razloga za brigu o kvalitetnom 61 . Osnovni uzrok ovog problema je nepostojanje sanitarnih deponija. što uslovljava da 40 % olova na deponijama potiče iz potrošačke elektronike.Upravljanje e-otpadom u Srbiji.

bubrega i reproduktivnih organa. Lako se apsorbuje u ćelijama ljudskog organizma i može uzrokovati oštećenja DNK. Procenjuje se da se 22% svetske potrošnje žive koristi u elektronskoj opremi. skladištenja ili odlaganja e-otpada na komunalnim deponijama. • Rizici i pretnje za osobe koje rade u centrima za reciklažu eotpada (nesigurni procesi reciklaže) Nesigurni procesi za reciklažu uključuju otvoreno spaljivanje kablova. Kadijum ima kancerogeno dejstvo. Heksavalentni hrom koristi se u zaštiti od korozije. Takođe postoje određene metode za vađenje plemenitih metala. Ovi procesi se uglavnom koriste u neformalnom sektoru i uključuju upotrebu kiselina. 2010. usled dugotrajne izloženosti može dovesti do karcinoma pluća. naročito zlata. kardiovaskularnog sistema. kako usled delovanja atmosverskih promena tako i mehaničkih ostećenja prilikom transporta (drobilice u kamionima za prikupljanje i odvoz otpada ). Nalazi se u monitorima i štampanim pločama. Živa može pruzrokovati oštećenja raznih organa. Imajući u vidu sve navedene činjenice i stvarnu situaciju u reciklažnim centrima e-otpada u Srbiji. Najopasnije je zagađenje vode živom koja se lako taloži u živim organizmima kroz lanac ishrane. praćenja oštećenja i bolesti u ljudskom organizmu koji je bio izložen ovim supstancama došlo se do sledećih saznanja: • • • • Olovo uzrokuje oštećenje centralnog i perifernog nervnog sistema. recikleri e-otpada će imati direktan i indirektan uticaj na zdravlje ljudi. termostatima i dr. žive i/ili soli cijanida i stvaraju velike količine hemijskih elemenata koji otiču i koji mogu direktno negativno uticati na zdravlje ljudi. Korisiti se u LCD ekranima. zagađivanja životne sredine i ugrožavanja živog sveta i zdravlja ljudi koji dolaze u direktan kontakt sa eotpadom ili pak žive u neposrednoj blizini mesta gde se isti odlaže. Niska temperatura spaljivanja PVCa pod ovakvim uslovima nosi veliki rizik od stvaranja dioksina i organskih zagađivača koji imaju veliki kancerogeni potencijal. Na osnovu višegodisnjeg istraživanja . srebra i paladijuma i elektronskih kola upotrebom vlažnohemijskih procesa. Berilijum se zbog svojih svojstava koristi u matičnim pločama. i ispravnom zbrinjavanju e-otpada. štampanih ploča i drugih električnih žica sa ciljem oslobađanja od PVC zaštite kako bi se izvukao bakar ili aluminijum. dolazi do oslobađanja toksičnih materija. uključujući mozak i bubrege. izaziva anemiju i bolesti kostiju. najčešće preko ribe. Direktni uticaji na zdravlje ljudi mogu biti prouzrokovani: 62 . Prilikom neadekvatnog prikupljanja. Klasifikovan je kao kancerogen. Kakvu opasnost predstavljaju toksične supstance i metali iz e-otpada najjasnije pokazuju oboljenja i promene koje oni mogu izazvati kod čoveka.. a takođe je i stabilizator za plastiku. Nalazi se u raznim čipovima.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. mobilnim uređajima. oštećuje bubrege.

Opsta opažanja o standardima zdravlja i bezbednosti u reciklažnim centrima u Srbiji: • Nedostatak zaštitne opreme za rukovanje materijalima • Nebezbedan rad sa CRT monitorima • Očigledna mogućnost da dođe do povrede oka. da ne postoji razvijeno trzište na nivou države za ovu vrstu otpada.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. sakupljača i reciklera kao glavnih aktera procesa tretmana elektronskog otpada i razmene dobara u ovoj oblasti.god. sekaci) • Devijacije iz standarda zaštite na radu. Tu su i smanjene 63 . udarci cekicem.Sakupljači i recikleri suočeni su sa mnogobrojnim poteškoćama. razvijena berza otpada. počela je sa radom berza otpada koja ima za cilj efikasnije povezivanje i razmenu informacija između proizvođača. • Prašinom u zatvorenom prostoru koja nastaje ručnim i mehaničkim rastavljanjem opreme (obrađivanje plastike ili CRT) • Filter prašina nastala u procesu mehaničkog rastavljanja • Emisije zvuka nastale ručnim i mehaničkim procesima rastavljanja (pokretne trake.3. Usaglašenost sa ovim vrednostima je namenjena kako bi se minimizirao rizik od nepovoljnih efekata na zdravlje Indirektni uticaji na zdravlje ljudi mogu biti prouzrokovani: • Zagađenjem vazduha prouzrokovanim spaljivanjem pod visokim temperaturama • Emisije nastale usled transporta materijala e-otpada • Zagađenje sistema vode i zemljišta koji se nalaze u blizini deponija • Indirektni uticaj na zdravlje ljudi je teško kvantifikovati zbog zajedničkih efekata i vremenske pauze između nastanka i reakcije. Ekonomski aspekt Istraživanjem i analizom tržista RS u oblasti trgovine otpadom može se zaključiti da situacija nije nimalo povoljna. da uvoz i izvoz pojedinih vrsta otpada postoji u malom procentu. povrede leđa i elektro-sokova • Opasni predmeti u blizini (oštri i teški kompjuterski delovi koji stoje na otvorenom) • Mnogo radnika na relativno malom prostoru • Zagađenje usled prisustva prašine i slabe ventilacije (radnici u sektoru za popravke rade u prostorijama sa slabom ventilacijom) • Nedostatak prostorija za skladištenje • Fizička opasnost od pada • Zagađenje od sagorevanja • Određeni mirisi iz laserskih štampaca za koje se veruje da imaju potencijalno negativni efekat na zdravlje 5. 2010. tj. uključujući i nedostatak državnih subvencija i investicija. Na sajtu Agencije za zastitu životne sredine od septembra 2010.

visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade. Kao primer neefikasnosti tržista otpada govori i podatak dat u Izveštaju o stanju životne sredine iz 2009 god 11 koji pokazuje da je u ukupnoj količini izvezenog otpada iz RS od 117 948 tona. Na primer. 1314 itd. tv aparat se otkupljuje po ceni od 20 dinara za kilogram. tj. spore i skupe administrativne procedure kao i niz ostalih faktora koji otežavaju situaciju u ovom sektoru. . Na primer : cena otkupa starog monitora je 150 dinara ( približno 1. 15 www. veš mašina se otkupljuje po ceni od 500 dinara ( približno 5 eura). Iznos visine ekološke takse je fiksan za pojedine proizvode kao što su na primer: veš mašina ( taksa je 1000 din.html:295361-U-Srbiji-od-subote-nize-ekoloske-takse 16 Iznosi cena u dinarima prevedeni su i u iznose u evrima prema zvaničnom kursu NBS u periodu izrade ovog isrtaživanja 64 .com/search? q=ukupni+gubici+zbog+neadekvatnog+tretmana+otpada+u+srbiji&ie=utf-8&oe=utf8&aq=t&rls=org. http://www. praćenjem dostupnih oglasa individualnih sakupljača. električni i elektronski otpad bio zastupljen sa 208 tona ili približno 0. način i rokove dostavljanja izveštaja.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. Uredba definiše proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Koliki su ekonomski gubici u Srbiji zbog nepostojanja adekvatnog tretmana i upravljanja otpadom najbolje pokazuje procena da u RS ukupni gubici na godišnjem nivou.mozilla:en-US:official&client=firefox-a 13 Podaci su dobijeni istraživanjem na terenu. akumulator se otkupljuje po ceni od 300 din ( približno 3 eura).12 Najveći problem predstavlja nepostojanje organizovanog prikupljanja e-otpada. taksa za fen za kosu iznosi oko 25 dinara ( 2 eura). god. zamrzivač ( taksa je 1200 din. približno 12 eura). 2006.69. Više je nego očigledno da glavni akteri koji bi trebalo da urede ovo tržiste nedovoljno sarađuju međusobno. 2010. Da se situacija u Srbiji u oblasti upravljanja otpadom donekle poboljšala govori i činjenica da je aprila 2010.1516 11 12 Izveštaj o stanju životne sredine.1% BDP-a.tj.5 eura).google. evidenciju količine i vrste proizvedenih i uvezenih proizvoda. godine Vlada donela uredbu o uvođenju ekološke takse na električne i elektronske uređaje koja je usvojena avgusta 2010 . cene uzrokovane svetskom ekonomskom krizom. 2009 Evropske ekološke vrednosti za dobrobit građana Srbije. 14 Za prevođenje vrednosti dinara u evro korišćen je zvanični kurs NBS u periodu izrade ovog istraživanja. za sada ne postoje tarife otkupa e-otpada od strane preduzeća registrovanih za reciklažu ove vrste otpada. Istraživanje na terenu pokazalo je da postoji individualno sakupljanje otpada i da su otkupne cene otpada vrlo različite i veoma niske. iznose između 98 i 268 miliona evra sto je jednako 0.4-1.18 %. dok se za male kućne aparate ekološka taksa naplaćuje po kilogramu mase i iznosi 60 dinara. smanjene količine materijala u nedostatku organizovanog sakupljanja. sa posebnim osvrtom na praksu postupanja sa otpadom. kriterijume za obračun. prouzrokovani nepropisnim upravljanjem otpadom. približno 10 eura).. obveznike plaćanja naknade. kompleksne.

Ubuduće će građani moći da svoje stare električne i elektronske uređaje ponude na otkup preduzećima koja recikliraju ovu vrstu otpada uz dobijanje novčane naknade u istom ili približnom iznosu ekološke takse uvedene za tehničke uređaje. Do sad je ova akcija sprovedena od strane manjeg broja firmi i to pretežno u oblasti telekomunikacija ( mobilnih telefona) i IT opreme i uređaja. U Srbiji postoje četiri registrovana preduzeća koja se bave reciklažom električnog i elektronskog otpada. programe obrazovanja o pitanjima zaštite životne. nažalost zastupljen u manjem obimu. Da je upravljanje i tretman e-otpada prepoznat od strane države kao polje koje ima velike ekonomske potencijale pokazuje i primer nove fabrike za reciklažu i sakupljanje e-otpada na jugu srbije (Niš) koja je počela sa radom novembra 2010 god. proizvođačima i trgovcima elektronskim uređajima da sa kupcima uspostave sistem organizovanog sakupljanja otpada kroz zamenu staro za novo i na taj način ostvare povraćaj novca koji je utrošen na ime ekološke takse.smanjiće se količina e-otpada na komunalnim deponijama.to je “ SE Trade” (SET) iz Beograda. Jedan od primera dobre prakse. podsticanje odvojenog sakupljanja otpada. Uvođenjem ekološke takse i sredstava dobijenih njenom naplatom finansira će se aktivnosti iz oblasti upravljanja otpadom: stimulisanje nove privredne grane. je zamena “staro za novo”. preduzeća ce imati finansijske olakšice u smislu neplaćanja PDV-a ( porez na dodatu vrednost) za ekološku taksu ili povraćaju u slučaju izvoza otpada ili neke od komponenti istog. Na ovaj način. nažalost. podsticanje tržišta recikliranih materijala. 2010. sanacija dugogodišnjeg zagađenja otpadom. samo jedno preduzeće poseduje licencu Ministarstva životne sredine za sakupljanje i reciklažu električnog i elektronskog otpada . otvaranje novih radnih mesta. Na ovaj način daje se mogućnost uvoznicima.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. Procenjuje se da bi se na ovaj način u Srbiji godišnje moglo prikupiti 2-3 hiljade tona elektronskog i električnog otpada. 65 . građani ce dobiti motivaciju da ne odlažu svoj e-otpad po podrumima i kontejnerima.

SWOT analiza SNAGE 1. 5. kompostiranje itd. 3. 3. Kroz datu SWOT analizu uspeli smo da identifikujemo postojeće kako snage i mogućnosti. 2010. 2. osigurati uočavanje problema.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. Postoji potreba za razvijanjem svesti svih proizvođača otpada. Mogućnost insineracije otpada u SLABOSTI 1. e-otpada. kao što je. Nepostojanje centralnog skladišta za opasan otpad. Nedostatak infrastrukture za tretman i odlaganje otpada (regionalne deponije – regionalni centri za upravljanje otpadom. Neiskorišćeni potencijal za reciklažu otpada 5. Ono što nedostaje u Srbiji. Postojanje nacionalne strategije za upravljanje otpadom. Doneti ključni zakoni u oblasti upravljanja otpadom usaglašeni sa EU direktivama. Započeta izgradnja nekoliko regionalnih sanitarnih deponija regionalnih centara za upravljanje otpadom. definišući postojeće stanje što se tiče upravlajnja električnim i elektronskim otpadom došli smo do sledećeg zaključka. tako i postojeće slabosti i moguće pretnje ka unapređenju sistema upravljanja e-otpadom u Srbiji. Degradirani prostori usled 66 . obezbediti tačne i potpune informacije. zemljišta i vazduha usled loše prakse upravljanja e-otpadom. 4. izdavanje dozvola. kao i podsticati konkurenciju i uključiti privatni sektor u oblast upravljanja e-otpadom. Zaključak Na osnovu istraživanja koje smo sproveli u Srbiji. a tiče se upravljanja eotpadom u Srbiji je da je neophodno jačati institucije i organe zadužene za planiranje. reciklaža ili odlaganje otpada na bezbedan način. postrojenja za reciklažu. 4. 2. Zagađenje voda. ponovno korišćenje otpada. Inicijative bi trebalo da imaju za cilj da podstaknu stanovništvo na odgovorniji odnos prema e-otpadu i na postupanje sa otpadom na održiv način. podsticajne mere i partnerstvo javnog i privatnog sektora u upravljanju e-otpadom. kontrolu i praćenje.). Nepostojanje postrojenja za tretman opasnog otpada. promovisati principe. Treba stvoriti osećaj odgovornosti za postupanje sa otpadom na svim nivoima.

Sanacija neuređenih smetlišta i remedijacija kontaminiranih zemljišta. fabrikama termoelektranama cementa. 2. 2. MOGUĆNOSTI 1. 2010. Proces integracije i korišćenje EU i ostalih fondova 3. Izgradnju infrastrukture za upravljanje komunalnim i opasnim otpadom Unapređenje sistema upravljanja posebnim tokovima otpada (otpadnim gumama. Opterećenost prostora nekontrolisanim i nehigijenskim deponijama – smetlištima. • Neadekvatno i neprofesionalno osoblje na svim nivoima javne uprave. Nedostatak investicija za izgradnju infrastrukture za upravljanje otpadom. 6. otpadnim vozilima. Nedovoljno razvijena javna svest o potrebi pravilnog postupanja sa eotpadom. neadekvatnog odlaganja e-otpada i veliki broja smetlišta i divljih deponija. 6. Smanjenje nastajanja otpada 5. 4. 8. 7. • Obrazovne institucije su nedovoljno pripremljene za obuku neophodnog broja stručnjaka iz oblasti životne sredine. Uvođenje standarda EU u oblasti upravljanja otpadom. Naplata po količini proizvedenog komunalnog otpada PRETNjE 1. otpadnim uljima. uključujući inspektorate za zaštitu životne sredine.institucionalnih reformi. 67 . Ograničeni kapaciteti za reciklažu eotpada • Nedostatak stalne integracije predloga o zaštiti životne sredine i uslova u procesu usvajanja prostornih i urbanih planova i građevinskih dozvola.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. • Neadekvatna i nejasna podela nadležnosti u Ministarstvima • Nedovoljna institucionalna koordinacija i monitoring aktivnosti za zaštitu životne sredine. 5. Uvođenje odvojenog sakupljanja i tretmana opasnog otpada iz domaćinstava i industrije. otpadnim baterijama i akumulatorima). Sporost zakonodavno. Doprinos zapošljavanju i otvaranju novih radnih mesta. Nedostatak preciznih podataka o količinama e-otpada koji nastaje. Na osnovu svega ovoga možemo predložiti sledeće mere: 1) 2) 3) 4) Uspostavljanje nacionalnih kapaciteta za tretman opasnog otpada. 4. 3. Nepostojanje organizovanog sakupljanja i odlaganja otpada u ruralnim oblastima. Princip „ne u mom dvorištu”.

Obrazovanje i razvijanje javne svesti za rešavanje problema upravljanja e-otpadom. Vlada može da igra važnu ulogu na nacionalnom nivou u stvaranju zakonodavnog okvira o e-otpadu.-2019.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. • Zahtevaju od maloprodaje da sakupljaju proizvode kojima je istekao životni vek i na taj način omoguće potrosaču da ne mora da kupi nov proizvod nezavisno od starosti i marke opreme. Ono što je još bitno dodati i da bi zakoni o e-otpadu mogli da: • Uspostave zakonski okvir za odgovornost proizvođača. obezbeđujući im odgovarajuću opremu pa čak i brokerske usluge kada pregovaraju o cenama sa reciklerima. Naročito se moraju aktivirati programi javnog obrazovanja od strane vlasti kako bi informisali neformalne sakupljače i reciklere i druge o opasnostima u radu sa e-otpadom. potrosača i možda maloprodaji. 2010. Jačanje profesionalnih i institucionalnih kapaciteta za upravljanje opasnim otpadom. što omogućava postojanje tačke sakupljanja za potrošače. Ovo može uključiti 68 . Potencijal za razvoj malih preduzeća je visok u oblasti e-otpada. Neformalne sakupljače i reciklere bi trebalo podržavati kroz programe obuke. Neophodna je konkretna studija koja će se fokusirati na neformalno sakupljanje i reciklažu u Srbiji. što znači da su po našem mišljenju glavni stakeholderi ipak razmišljali na unapređenju upravljanja ovom vrstom otpada. okrećući se ulogama proizvođača. Podizanje svesti o pravilnom odlaganju e-otpada je neophodno. Sistematski monitoring kvantiteta e-otpada kao o otpadnom toku može biti koristan za industriju. Ono što je pozitivno da je Strategijom upravljanja otpadom za period 2010. sto je osnova za odgovornost organizacija a koji bi mogao da podstakne stvaranje odgovornosti organizacije i na taj način omogući bolje upravljanje • Omogućiti da kraj životnog veka proizvoda ne bude i kraj obaveza za proizvođača sto može pospešiti stopu prikupljanja od strane potrosača. 5) 6) 7) 8) 9) Unapređivanje efikasnosti uspostavljenih sistema za upravljanje posebnim tokovima otpada uz konstantno približavanje ciljevima koji su zadati EU zakonodavstvom. Uspostavljanje organizovanog sistema reciklaže i podsticanje iskorišćenja e-otpada. godina dobar deo ovih aktivnost predviđen. Pored nacionalnog nivoa. Usklađivanje propisa iz oblasti upravljanja otpadom sa EU direktivama. lokalne vlasti mogu podstaći e-nabavku kao korporativni potrosači tako što će se obavezati na kupovinu samo od proizvođača koji imaju politiku za opremanje kompjutera kojima je istekao životni vek ili tako sto ce podstaći svoje zaposlene da koriste kompjutere od odgovornih proizvođača i na taj način izbegavaju sisteme aukcije.

tokom inicijativa za 69 . upisivanje količina e-otpada na sakupljanje i od strane reciklera.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. deponijama. 2010.

unece.sepa. Ministry of Finance.mfin. Report on the State of the Environment of the Republic of Serbia in 2007. http://www. http://www. Literatura 1.org/env/epr/epr_studies/serbiaII. Environmental Protection Agency.gov.gov.pks. http://www. 135/04) http://www.rs/ 16. Environmental Performance Review Republic of Serbia. UNECE.mozilla:enUS:official&client=firefox-a 9. http://www. Republic of Serbia.pdf 3.rs/content/lat/akta/akta_detalji.rs/UserFiles/File/tabele/decembar %202010/Tabela%201%20Osnovni%20makroekonomski %20indikatori. working document.asp? Id=181&t=Z 11.rs/ 70 . Of the Republic of Serbia. Environmental Protection Agency (SEPA). Upravljanje komunalnim čvrstim otpadom. M.rs 14. Brošura: „Šta treba znati o otpadu?“. Ilić.sepa.pdf 18. Ministry of Environment and Spatial Planning.rs/ 15. Ministry of Economy and Regional Development. Republic of Serbia. Integralni katastar zagađivača. 2008. Constitution of the Republic of Serbia (Off. Serbia 2009 Progress Report. 7. 04-07. Republic of Serbia. http://www. European ecological values for the benefit of citizens of Serbia with special attention to waste treatment practice. Council Decision 2008/213/EC..parlament.gov. Commission of the European Communities.org.gov. 83/06). 12. Journal of the Republic of Serbia No. Beograd. Chamber of Commerce of Serbia. Bor 2007 13. Environmental Protection Agency.sepa. No. 2006. 2010. SEC(2009) 1339. Ministarstvo zaštite životne sredine. http://www.com/search? q=ukupni+gubici+zbog+neadekvatnog+tretmana+otpada+u+srbiji &ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org. Second Review. Ministry of Mining and Energy of Republic of Serbia. http://www.rs/ 4.rs/ 17. Zbornik radova.merr. 2007. http://www.yu. http://www. http://www. Marković Nikola.gov.pdf 8. M.ekomrezabih. Tehnički fakultet. Trumić.recyu.google.pdf 2.gov.2006. Ministry of Environment and Spatial Planning.Upravljanje e-otpadom u Srbiji. Ministry of Environment and Spatial Planning.gov. Sokobanja. Jour. Report on the State of the Environment of the Republic of Serbia in 2008.net. Analiza postojeće prakse u upravljanju komunalnim otpadom uključujući lokacije za odlaganje otpada. 5. http://www. Law on Environmental Protection (Off. 10. Agencija za zaštitu životne sredine. 6. EKOIST '06.mem. Upravljanje komunalnim otpadom u Srbiji – stanje i perspektive.

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja. Beograd. 2010. http://www. The Law on Planning and Construction (Off. 2010. Spatial Development Strategy of the Republic of Serbia. Strategija upravljanja otpadom za period 2010-2019. 2009. 71 . 2003 21. http://www.gov.php/en/documents/sector-fortourism/strategy 19.recyu.rs/English/index.pdf 26. http://www.gov. Krusevac.org 37.rs/Publikacije/izvestaj_o_razvoju_2008/izvestaj _o_razvoju_srbije_u_2008. 25.rs/content/lat/akta/akta_detalji.gov. Jour.gov. 2009.rs/download/MDG %20Serbia%2006%20SRPSKI%5B1%5D. Republic Hydrometeorological Service of Serbia. 22.odrzivi-razvoj.htm 20. 72/09).razvoj. No. Republic of Serbia http://www. 36.gov.turizam. Republic Statistics Office. of the Republic of Serbia. http://webrzs.pdf 33. Način i postupak klasifikacije otpada.rs/axd/en/ops. January 2009. http://www.asp? Id=689&t=Z# 38. Beograd. 28. Municipalities in Serbia. 2007.razvoj. 2006 http://www. National Sustainable Development Strategy. National Millennium Development Goals in Republic of Serbia. Serbian Economic Diagram.rs/axd/en/ 34.pdf 23.gov. Serbian Goverment. Beograd. http://www.gov. http://webrzs.gov. Statistical Office of the Republic of Serbia (SORS). 2006.stat.rs/index. http://www. Republic Development Bureau (RDB).htm 35. http://webrzs. NGO Tree House. The prices in dinars were calculated into euros according to the official exchange rate of the National Bank of Serbia at the time of designing this research 39. godine. Republic Development Bureau. draft version.prsp.rs/assets/download/Nacionalnastrategija-odrzivog-razvoja-Republike-Srbije. Pravilnik o metodologiji za izradu integralnog katastra zagađivača.gov. Federal Republic of Yugoslavia. Report on Development of Serbia 2008. Republic Development Bureau. 2010.stat.rs/English/ 29. 2010.pdf 24.parlament.rapp.rs/media/strategije/STRATEGIJA_%20PRRS. 2002. 2007.gov. Report on development of Serbia from 2009 27. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja. Statistical Office of the Republic of Serbia. http://www. 31. 2008. Beograd. Tourism Development Strategy. Statistical Yearbook of Serbia. Strateški okvir za politiku upravljanja otpadom.razvoj. http://www.rs/ 30.stat. Republic of Serbia. Vlada Republike Srbije.gov. 2009.Upravljanje e-otpadom u Srbiji.rs/axd/god. Ministarstvo zaštite životne sredine. Secondary materials and waste recycling commercialization in Serbia 2009-2010.htm 32.hidmet.gov. Nacionalna strategija upravljanja otpadom sa programom približavanja EU. Report on the state of the environment and development in the Federal Republic of Yugoslavia 2002.merr.

69. 2009. 135/2004). br. Internet stranice: http://www.rs/sr_lat/drustvo/reciklazna-industrija-ceka-novac-odeko-taksi_201540.html www. Republička agencija za telekomunikacije. godini. 45.com/website/sr/page/314087 http://www.novosti. 2009.Upravljanje e-otpadom u Srbiji.gov. Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji. Isoski. glasnik RS". Z.html:295361-U-Srbiji-odsubote-nize-ekoloske-takse 72 . 40. 43. Izrada lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom uz primenu Arhuske kovencije. RATEL. 44. Beograd..rtv.rtv.Republički zavod za statistiku Srbije. Pregled tržišta telekomunikacija u Republici Srbiji u 2009. . D.2006. 2010. 2010.html 41. Beograd. 2010.rs/content/eng/akta/ustav/ustav_1. 42. D. 04-07. 2010.rs/vesti/naslovna/aktuelno. Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji. Sokobanja.asp http://www. Dodić. EKOIST '06. . Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Sl. www.parlament. Zbornik radova.ekapija.rs/sr_lat/drustvo/unosna-reciklaza-elektronskogotpada_226026. Todić. Beograd.Republički zavod za statistiku Srbije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->