Ispitna pitanja i odgovori iz predmeta Prva pomo

1.Kako osigurati mjesto prometne nezgode? -sigurnosni trokut na udaljenosti 100m + pri ograni enoj vidljivosti-svijetlo -isklju iti motor, izvaditi kontakt klju ili skinuti priklju ak akumulatora -zako iti vozilo ili postaviti prikladan predmet pod kota -iz eventualno zapaljenog vozila najprije osloboditi putnike

2.Zna enje i pravila pru anja prve pomo i! *Brza pomo koja se ukazuje ozlje enome na mjestu nesre e -ne stvarati paniku -pridr avati se principa «prije svega ne tetiti» -ne initi vi e nego to se o ekuje -«ne dopustiti pristup znati eljnim promatra ima»

3.Gdje i kako obaviti prvi orijentacijski pregled unesre enog? -u vozilu, osim izuzetno nakon izvla enja iz vozila -treba uo iti da li je u besvjesnom stanju i gu i se, da li di e, da li sna no krvari, i ima li ozlje enu kralje nicu

4.Nabrojite sadr aj kutije za prvu pomo i njezinu namjenu! -2x individualni prvi zavoj -pokrivanje otvorenih ozljeda i opeklina -Kaliko zavoj -pri vr ivanje sterilne gaze ,komprese -Sterilna gaza -pokrivanje otvorenih ozljeda i opeklina -Sterilna kompresa -pokrivanje otvorenih rana i opeklina

-Hansaplast -pokrivanje sitnih povr inskih ozljeda -Ljepljivi flaster -pri vr ivanje gaze i komprese za ko u -Trokutni rubac -imobilizacija, podvezivanje, previjanje -Ziherica -u vr ivanje kraja zavoja pri imobilizaciji - ilet -paranje odje e -Najlonska vre ica -amputirani dijelovi, prodorne rane prsnog ko a - kare s tupim vrhom -pvc rukavice za jednokratnu upotrebu -aluplast-zavoj za opekline

5.Koja su standardna sredstva za pru anje prve pomo i? -sredstva iz kutije prve pomo i

6.Nabrojite priru na sredstva za pru anje prve pomo i! -prometni trokut - al -pumpa -kravata -ki obran -rubac -daska -remen

7.Kako postupiti s ozlje enim osobama u vozilu? -ako se gu i omogu iti prohodnost di nih puteva -ako jako krvari, zaustaviti krvarenje -ako ne di e zapo eti s umjetnim disanjem

8.Navedite redoslijed pru anja prve pomo i kod unesre enog u prometnoj nezgodi!

Nabrojite sigurne i nesigurne znakove smrti! SIGURNI . -nepromi ljen postupak za vrijeme skidanja odje e mo e pogor ati postoje e ozljede -Kaput se skida sa zdrave pa s ozlje ene ruke -odje a se para po avovima -nagorena odje a se obrezuje oko opekline 11.ma je oko -mrtva ke pjege -mlohavost -te ina ozljeda nespojivih sa ivotom -uko enost zglobova NESIGURNI -prestanak disanja i rada srca 10. a kako izvan naseljenog mjesta? -pru iti neodgodivu pomo i pozvati hitnu pomo 94 i policiju 92 -u naselju sve ostalo prepustiti stru nom osoblju hitne pomo i -izvan.-neodgodiva pomo -izvla enje iz vozila -detaljan pregled i potrebna pomo .Kako ukloniti odje u s odre enog dijela tijela? -odje a se skida samo u slu ajevima kada je to prijeko potrebno -odje a se ne smije nepotrebno o tetiti. pripreme za transport 9. ako hitna pomo ne mo e sti i ili ju ne mo emo pozvati ozlje ene moramo pripremiti za transport i transportirati u bolnicu .Kako postupiti s ozlje enim osobama u naseljenim.

povra enim sadr ajem 18.Kako prepoznati da se onesvije tena osoba gu i? -ne di e i ko a dobiva plavi astu boju 16. utapanje 14. groma.Zbog ega se naj e e gu i ozlje eni koji je bez svijesti? -mlohavi jezik pada u drijelo a korijen jezika zatvara du nik 17.12. ali di e i srce mu radi -mi i i tijela omlohave.Kada onesvije tenog moramo staviti u polo aj na trbuh? . udar elektri ne energije. slinom.Koji je naj e i uzrok smrti kod onesvije tenih osoba? -gu enje 15. ostaju bez tonusa-napetosti -nestaju za titni refleksi ka ljanja i gutanja 13. otrovanje ispu nim plinovima.Kako prepoznati da li je unesre eni bez svijesti? -ako ne reagira na zbivanja u okolini i ne odgovara na pitanja.Kako pru iti prvu pomo osobi koja je bez svijesti? -postaviti je u stabilan bo ni polo aj 19. hranom.Koji su naj e i uzroci gubitka svijesti? -ozljeda glave. toplinski udar.Nabrojite mogu e uzroke gu enja ozlje enih osoba! -gu enje vlastitim jezikom ili du nik zatvoren krvlju.

odnosno znakovi iskrvarenja . preponama -na otrgnutim odnosno smrskanom dijelu ruke ili noge 24. povra anje krvi ili krv u stolici.Neodgodiva prva pomo -ako se gu i omogu iti prohodnost di nih puteva -ako jako krvari zaustaviti krvarenje -ako ne di e po eti s umjetnim disanjem -ako ne radi srce-po eti s postupkom o ivljavanja 21.Prepoznavanje i prva pomo kod unutarnjeg krvarenja! -prepoznavanje je vrlo te ko.-kod ozljede kralje nice 20. na debelom mesu.Koje metode zaustavljanja krvarenja poznajete? -pritiskom prsta (prstiju) na ilu kucavicu -izravan pritisak na ranu -postavljanje kompresnog zavoja na ranu -podvezivanjem uda 22. iska ljavanje krvi.Prva pomo kod vanjskih krvarenja! -pritiskom prsta na arteriju privremeno ili izravnim pritiskom na ranu se zaustavlja krvarenje a onda se na ranu postavi kompresivni zavoj -potra iti znakove iskrvarenja 23.Na kojim dijelovima tijela se ne mo e kompresivnim zavojem potpuno zaustaviti krvarenje? -na vratu.

jedva pipljiv -disanje ubrzano i povr no -ko a blijeda.Kako se zaustavlja krvarenje podvezivanjem udova? -nekoliko centimetara iznad rane zave e se trokutni rubac. 27. puls slab i ubrzan . Potrebno je zapisati to no vrijeme postavljanja poveza.Koji su znakovi iskrvarenja i mjere prve pomo i? -puls ubrzan i slab . est pratilac te ih povreda -naj e e pri svijesti ali potpuno nezainteresiran za sebe i okolinu -gleda odsutno: ko a blijeda.ako nema povrdu trbuha mo e mu se dati da pije vodu. staviti u plasti nu vre icu koju treba dobro zatvoriti da ne propu ta zrak. oro ena ljepljivim znojem -usne modri aste. disanje brzo i povr no. to je ok i kako ga prepoznati? * ok je za ivot opasano stanje poreme ene cirkulacije krvi. Tako zapakovano poku ati smjestiti u uvijete temperature oko 4 c. 26. op i poreme aj organizma. Stupnja tj.-pravilan na in transporta 25. prekriti i hitno transportirati u bolnicu . a nakon toga sve umotati u ru nik ili neku drugu tkaninu. premotati. Nakon dovoljno uvrtanja komadi drveta se fiksira da ne dozvoli odvrtanje. aj. oro ena hladnim ljepljivim znojem -mogu gubitak svijesti Nakon zaustavljanja svih krvarenja ozlje enog treba postaviti u autotransfuzijski polo aj. staviti u drugu vre icu u kojoj ima leda koji se topi. kravata ili al dovoljno labavo da omogu i zatezanje pomo u komadi a drveta. hladna. hladna. omotati zavojem. dehidracijsku otopinu.Kako postupiti s amputiranim udovima? -zamotati u vi e slojeva sterilne gaze. 28. Zapisati to no vrijeme i okolnosti. imobilizirati transportirati u odgovaraju em polo aju u bolnicu.

dati mu aja ili vode -transportirati u bolnicu 30. otrovanja.29. krvarenje u mozak 32. to mo e prouzro iti prestanak disanja? -ozljeda glave koja je izazvala i nesvjesno stanje -za epljeni di ni putevi. zubnu protezu -ako i dalje ne di e pristupiti davanju umjetnog disanja 33. razne bolesti plu a. to u initi s ozlje enim koji ne di e? -sa dva prsta podi i bradu i zabaciti glavu. gu enje stranim tijelom.Postupak s ozlje enom osobom u oku! -zaustaviti krvarenja. imobilizirati prijelome i i a enja -postaviti u vodoravan polo aj -pokrivanjem za tititi od danjeg gubitka topline -ako nisu ozlje eni trbu ni organi.Koje metode umjetnog disanja poznajete? -«usta na usta» -«Usta na nos» . osloboditi di ni put -provjeriti usnu upljinu i odstraniti strani sadr aj.Kako prepoznati prestanak disanja? -nema podizanja i spu tanja prsnog ko a -iz nosa i otvorenih usta ne izlazi zrak 31.

ponavljajte postupak u ritmu normalnog disanja. ogrebotine.Koje su mogu e opasnosti u svezi s ranom? -rane su otvorene ozlijede -krvarenje. a za to vrijeme pustite da unesre enom upuhnuti zrak slobodno mo e iza i. razderotine.34. toplinski ili kemijski na povr inu ko e .ubodne. ok . infekcija. posjekotine. jednom rukom potiskujete mu elo prema dolje i ujedno mu prstima zatvorite nos. osim ako postoje zapreke kao: davatelj ne mo e obuhvatiti usta unesre enog itd. dignite glavu i udahnite svje i zrak iz okoline. ugrizne. to su rane i kako mogu nastati? -rane su o te enja ko e uz vrlo esta o te enja i dijelova ispod ko e -naj e e nastaju djelovanjem izvana mehani ki.Primjenite metodu disanja «usta na usta»! Izvodi se ovako: kleknuti pored unesre enog. strijelne rane 37. Umjetno disanje obi no po injemo s nekoliko br ih upuhivanja zraka i nastavljamo u ritmu normalnog disanja (oko 12 do 16 puta u minuti).Kada primijeniti metodu umjetnog disanja «usta na usta»? -uvijek kad unesre eni ne di e. svoja usta prislonite na usne unesre enog i upu ite zrak u njega i pri tome promatrajte da li se di e prsni ko unesre enog. 36. zabaciti mu glavu i osloboditi di ne puteve. udahnite zrak iz okoline. tada dati «usta na nos» 35. drugu ruku stavite pod vrat unesre enog i podizanjem vrata pomognite zabacivanju glave.

sterilno premotati ozljedu ko e 43. to se ne smije initi s ranom? -dirati prstima. Poslije hla enja staviti sterilnu gazu zavoj za opekline aluplast (ili ni ta).to hitnije isprati mlazom vode do 10 minuta i odstraniti odje u natopljenu kiselinom. sprejati -iz nje vaditi predmete koji su u li duboko 40.Kako postupiti s ranom? -ranu treba pokriti sterilnom gazom (ili jastu i em prvog zavoja) i previti povojem. hla enjem ope enog dijela tkiva -sprije iti infekciju -sprije iti ok 42.38.Kako postupiti s opeklinom neposredno nakon djelovanja topline? -ote eno mjesto deset minuta hladiti mlazom vode. istiti -ispirati teku inama -premazivati niti zapra ivati.Kada se i za to izvodi imobilizacija? -kod prijeloma i is a enja te kod svih te ih ozljeda da se sprije i pove anje ozljeda za vrijeme transporta . to je cilj prve pomo i kod opeklina? -sprije iti prodiranje topline dublje u tkivo. nakon toga mo e oblozima. a na manje rane mo e se staviti hansaplast ili flaster 39.Ozlje enom davati aj ili vode (ukoliko smije piti) 41.Kako postupiti s ozljedom djelovanja sumporne kiseline? .

Koja sredstva za imobilizaciju poznajete? -trokutasta marama. udlage. letve. dijelovi odje e itd. kartoni.Koja su pravila pru anja prve pomo i kod prijeloma? -pa ljivo postupati da se ne izazovu jo ve a o te enja -kod premje tanja hvatati za dva susjedna zgloba i umjereno istezati u suprotnim smjerovima pridr avati rukom ispod mjesta prijeloma -prijelom treba imobilizirati 47. zavoji i ziherica iz kutije prve pomo i -daske.Kako prepoznati is a enje zgloba? -is a enje je povreda kada zglobna glavica isko i iz zglobne a ice -po izbo enju i pokretljivosti zgloba -bol i deormacija naj e e se doga a u ramenom zglobu i zglobu palca 46. 49.Kako izvr iti pregled unesre enog sa sumnjom na ozljedu kralje nice? . -deformacija .Koji su sigurni a koji nesigurni znakovi prijeloma? SIGURNI NESIGURNI -ispad funkcije (ne mo e se slu iti prelomljenim dijelom tijela) -bol. metalne ipke.oteklina 45.Koji je postupak pru anja prve pomo i kod otvorenog prijeloma? -na ranu se stavlja sterilna gaza po potrebi zaustavlja krvarenje -ostalo kao kod obi nog prijeloma 48.44. modrica.

Kada posumnjati na ozljedu zdjelice? -javlja jaku bol u kukovima.Koje vrste vozila su najprikladnije za transport unesre enih osoba? -kombi vozila (dostavna) 54.-pitanjem ima li bolove u vratu i le ima. noge 50. preponama i le ima -oteklina. krvni podljevi.Koja vozila nisu prikladna za transport unesre enih osoba i za to? -zapre na vozila. asimetrija lijeve i desne strane -ne mo e podignuti noge ni stati na njih iako mi i i reagiraju -ne mo e stajati. kamioni .Kada posumnjati na ozljedu kralje nice? -ima bolove u vratu i le ima -ne osje a neki dio tijela -ne mo e pokretati ruke i noge (mi i i ne reagiraju) 52. osje a li dodir na rukama. nogama -ima li neosjetljivost. traktori. hodati 53. motocikli . mrtvilo na nekom dijelu tijela -da li mo e podi i ruke.Navedite va nost pru anja prve pomo i kod sumnje na ozljedu kralje nice! -ozljeda kralje nice mo e dovesti do trajnog invaliditeta -pravilnim pru anjem prve pomo i to se mo da izbjegne 51.

55.U koji polo aj se stavlja unesre eni kod unutarnjeg krvarenja? -krvarenje u prsnom ko u i trbuhu unesre enog pole i ravno i tako transportirati -u autotransfuzijski polo aj ako ima znakove iskrvarenja. povreda prsnog ko a i vrata 56. to je autotransfuzijski polo aj? -noge podignute za 20 30 cm.Na koji na in se prevoze i kakav mora biti postupak s unesre enim osobama u tijeku transporta? -postepena ubrzavanja i usporavanja .Kada koristiti osobno vozilo za transport unesre enih osoba? -kada povreda zahtjeva sjede i transportni polo aj. a da se ne radi o krvarenju u trbu nu upljinu i prsni ko 58. glava spu tena na podlogu.Kako se ozlje ena osoba postavlja u autotransfuzijski polo aj? -le e em na le ima (horizontalno) postaviti predmet ispod podkoljenice -ili predmet postaviti pod dasku na kojoj le i (ispod stopala) -ruke pridr avati u zraku 60. polako preko neravnina -ako je potrebno odabrati i du i put s boljom cestom -radije odabrati udaljenije mjesto koje ima bolnicu -stalno promatrati unesre enog i pru ati dodatnu pomo kada treba -saslu ati primjedbe i albe unesre enog 57. podignute ruke 59. i mala djeca -povreda glave (pri svijesti).Kada se ozlje ena osoba ne smije staviti u autotransfuzijski polo aj? -kod unutarnjih krvarenja .

okusa i mirisa (kada sagorijeva organska materija (nafta. napetost mi i a. prividna smrt-o ivljavanje. to je prividna smrt i o ivljavanje? -onesvije tena osoba ne di e niti joj radi srce -2 upuhivanja zraka u plu a pa 15 pritisaka na prsnu kost -nakon svaka 4 ciklusa provjera disanja i rada srca 62. olin .Trovanje alkoholom? -3-5 promila alkohola u krvi (iznad 5 nastupa smrt) -povra anjem izazvati izbacivanje alkohola iz eludca da ne dospije u krv -otrovanog u besvijesnom stanju staviti u bo ni polo aj -ako ne di e postupak umjetnog disanja -ako srce ne radi postupak o ivljavanja 64. dugotrajna vo nja u koloni -jaka glavobolja. umor.-ako nisu zaustavljena sva vanjska krvarenja -ako je bez svijesti 61. drvo) uz premalo kisika)-zagrijavanje automobila u gara i. onesvije teni u bo ni polo aj. ugljen.Kada se prestaje s o ivljavanjem? -kod pojave spontanog disanja i rada srca -dolaskom lije nika -kad je spasilac fizi ki iscrpljen i ne mo e nastaviti -nakon 1/2 sata (ili 30 minuta) ako nije bilo mogu e uspostaviti ni disanje ni rad srca 63.Ortovanje ispu nim plinovima? -uglji ni monoksid plin bez boje. potpuna nepokretnost -iznijeti na svje i zrak. to hitnije u bolnicu radi primjene kisika .

Otrovanje antifrizom? -antifriz je uljasta teku ina. postaviti u bo ni polo aj -ako ne di e i srce ne radi postupak o ivljavanja 66. ako se mo e izazvati povra anje -protuotrov-etilni alkohol-( estoka pi a 1dl i zatim ¼ dcl svaki sat) hitan prijevoz u bolnicu -bez svijesti ne davati piti i ne izazivati povra anje. ½ dcl izaziva smrt -znakovi pijanstva koje brzo prelazi u prividnu smrt -popiti 2-3dcl vode te povra ati. kemijski spada u skupinu alkohola (etilenglikol) -naj e e djeca zbog nepravilnog skladi tenja i privla ne boje. to je automobilska bolest? -bolest vo nje kratkotrajni poreme aj zdravlja tijekom vo nje -nadra aj organa za ravnote u u unutarnjem uhu -prije puta pojesti malen obrok lakoprobavljive hrane -pola sata prije puta tablete. imati vre icu -tijekom vo nje tijelo i glava trebaju biti vrsto prislonjeni na naslon kako bi se izbjegli ne eljeni pokreti -pogled treba usmjeriti (fiksirati) na odre eni predmet u daljini. Ispitna pitanja (po skupinama) iz predmeta Prva pomo . po preporuci lije nika -voziti se na mjestu suvoza a s pogledom dalje unaprijed -zavojima i prijevojima voziti polako.65.

SKUPINA PITANJA Nabrojite priru na sredstva za pru anje prve pomo i! Zaustavite krvarenje na potkoljenici pritiskom prstiju! Poka ite pravilan transportni polo aj kod ozljede trbuha! 7. SKUPINA PITANJA Nabrojite sadr aj kutije za prvu pomo i njezinu namjenu! Zaustavite krvarenje na podlaktici pritiskom prstiju! Poka ite pravilan transportni polo aj kod ozljede kralje nice! 5. SKUPINA PITANJA Koja su standardna sredstva za pru anje prve pomo i! Zaustavite krvarenje na natkoljenici pritiskom prstiju! Poka ite pravilan transportni polo aj kod ozljede prsnog ko a! 6. SKUPINA PITANJA Gdje i kako obaviti prvi orijentacijski pregled unesre enog? Zaustavite krvarenje na nadlaktici prisitkom prstiju! Poka ite odgovaraju i transportni polo aj kod iskrvarenja! 4. SKUPINA PITANJA Zna enje i pravila pru anja prve pomo i! Zaustavite krvarenje na glavi pritiskom prstiju! Imobilizirajte natkoljenicu! 3. SKUPINA PITANJA Kako osigurati mjesto prometne nezgode? Poka ite mjesta na kojima se pritiskom prstiju zaustavlja krvarenje! Poka ite pravilan polo aj za osobu koja krvari iz nosa! 2.(na ispitu izvla ite listi sa tri pitanja) 1. SKUPINA PITANJA Kako postupiti s ozlije enim osobama u vozilu? .

SKUPINA PITANJA Koji je naj e i uzrok smrti kod onesvije tenih osoba? Imobilizirajte nadlakticu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! Poka ite kako pru iti prvu pomo kod duboke prodorne rane prsnog ko a! . SKUPINA PITANJA Navedite redoslijed pru anja prve pomo i kod unesre enog u prometnoj nezgodi! Zaustavite krvarenje na podlaktici kompresivnim zavojem! Imobilizirajte aku (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 9.SKUPINA PITANJA Kako postupiti s ozlije enim osobama u naseljenom. a kako izvan naseljenog mjesta? Poka ite umjetno disanje usta na usta ! Imobilizirajte podlakticu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 12.SKUPINA PITANJA Koji su naj e i uzroci gubitka svijesti? Zaustavite krvarenje na nadlaktici pomo u kompresivnog zavoja! Postavite sterilni materijal na ozljedu prsnog ko a i u vrstite zavojem! 14.SKUPINA PITANJA Kako ukloniti odje u s ozlije enog dijela tijela? Poka ite kako ustanoviti da li ozlije eni di e! Imobilizirajte vratnu kralje nicu! 11.SKUPINA PITANJA Kako prepoznati da je unesre eni bez svijesti? Imobilizirajte aku (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! Postavite sterilni materijal na ozljedu glave i u vrstite zavojem ili trokutnom maramom! 13. SKUPINA PITANJA Nabrojite sigurne i nesigurne znakove smrti! Poka ite zaustavljanje krvarenja direktnim pritiskom na ranu! Imobilizirajte potkoljenicu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 10.Zaustavite krvarenje na potkoljenici kompresivnim zavojem! Poka ite pravilan transportni polo aj kod besvjesnog stanja! 8.

SKUPINA PITANJA Nabrojite mogu e uzroke gu enja ozlije enih osoba! Zaustavite krvarenje na podlaktici kompresivnim zavojem! Postavite sterilni materijal na ozljedu nadlaktice i u vrstite zavojem ili trokutnom maramom! 18.15.SKUPINA PITANJA Koje metode zaustavljanja krvarenja poznajete? Poka ite umjetno disanje usta na usta ! Imobilizirajte kralje nicu! .SKUPINA PITANJA Zbog ega se naj e e gu i ozlije eni koji je bez svijesti? Imobilizirajte potkoljenicu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! Postavite sterilni materijal na ozljedu ramena i u vrstite zavojem ili trokutnom maramom! 17.SKUPINA PITANJA Neodgodiva prva pomo ! Poka ite kako ustanoviti da unesre eni di e! Imobilizirajte vratnu kralje nicu! 21.SKUPINA PITANJA Kako prepoznati da se onesvije tena osoba gu i? Imobilizirajte gle anj (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! Postavite sterilni materijal na ozljedu trbuha i u vrstite zavojem! 16.SKUPINA PITANJA Kada onesvije tenog moramo postaviti u polo aj na trbuh? Imobilizirajte natkoljenicu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! Zaustavite krvarenje podvezivanjem nadlaktice! 20.SKUPINA PITANJA Kako pru iti prvu pomo osobi bez svijesti? Imobilizirajte klju nu kost! Poka ite mjesta na kojima se pritiskom prstiju zaustavlja krvarenje! 19.

SKUPINA PITANJA Prva pomo kod vanjskih krvarenja! Poka ite kako kontrolirati uspje nost izvo enja umjetnog disanja! Poka ite kako izvla iti unesre enog iz vozila kod sumnje na ozljedu kralje nice! 23.SKUPINA PITANJA .SKUPINA PITANJA Na kojim dijelovima tijela ne mo e se kompresivnim zavojem potpuno zaustaviti krvarenje? Poka ite umjetno disanje usta na nos ! Poka ite prijenos unesre enog kod sumnje na ozljedu kralje nice! 24.SKUPINA PITANJA Kako postupiti s amputiranim udovima? Poka ite kako ozlije enog izvu i iz vozila! Poka ite pravilan transportni polo aj kod ozljede trbuha! 28.SKUPINA PITANJA to je ok i kako ga prepoznati? Poka ite kako utvrditi smrt ozlije enog! Poka ite pravilan transportni polo aj kod ozljede kralje nice! 29.SKUPINA PITANJA Prepoznavanje i prva pomo kod unutra njeg krvarenja! Poka ite umjetno disanje usta na usta ! Poka ite pravilan polo aj za osobu koja krvari iz nosa! 25.22.SKUPINA PITANJA Kako se zaustavlja krvarenje podvezivanjem udova? Utvrdite da li srce radi! Poka ite odgovaraju i transportni polo aj kod iskrvarenja! 27.SKUPINA PITANJA Koji su znakovi iskrvarenja i mjere prve pomo i? Poka ite kako pregledati unesre enog u prometnoj nezgodi! Poka ite pravilan transportni polo aj kod ozljede prsnog ko a! 26.

SKUPINA PITANJA Kako prepoznati prestanak disanja? Poka ite kako pregledati unesre enog u prometnoj nezgodi! Poka ite mjesta na kojima se pritiskom prstiju zaustavlja krvarenje! 31.SKUPINA PITANJA Primijenite metodu umjetnog disanja usta na usta ! Poka ite pravilan transportni polo aj kod ozljede trbuha! Zaustavite krvarenje na potkoljenici pritiskom prstiju! 36.SKUPINA PITANJA Kada primijeniti metodu umjetnog disanja usta na usta ? Poka ite pravilan transportni polo aj kod ozljede prsnog ko a! Zaustavite krvarenje na natkoljenici pritiskom prstiju! 35.SKUPINA PITANJA to mo e prouzro iti prestanak disanja? Utvrdite da li srce radi! Zaustavite krvarenje na glavi pritiskom prstiju! 32.Postupak s ozlije enom osobom u oku! Poka ite postavljanje u bo ni polo aj! Imobilizirajte podlakticu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 30.SKUPINA PITANJA to su rane i kako mogu nastati? .SKUPINA PITANJA Koje metode umjetnog disanja poznajete? Poka ite kako utvrditi smrt ozlije enog! Zaustavite krvarenje na podlaktici pritiskom prstiju! 34.SKUPINA PITANJA to u initi s ozlije enim koji ne di e? Poka ite kako ozlije enog izvu i iz vozila! Zaustavite krvarenje na nadlaktici pritiskom prstiju! 33.

SKUPINA PITANJA to je cilj prve pomo i kod opeklina? Zaustavite krvarenje na nadlaktici kompresivnim zavojem! Imobilizirajte vratnu kralje nicu! 42.SKUPINA PITANJA Kada se i za to izvodi imobilizacija? Poka ite kako ustanoviti da li unesre eni di e! Poka ite pravilan polo aj za osobu koja krvari iz nosa! .SKUPINA PITANJA Kako postupiti s ozljedom uzrokovanom djelovanjem sumporne kiseline? Zaustavite krvarenje na podlaktici kompresivnim zavojem! Poka ite imobilizaciju kralje nice! 43.SKUPINA PITANJA Kako postupiti s opeklinom neposredno nakon djelovanja topline? Zaustavite krvarenje na natkoljenici pritiskom prstiju! Poka ite imobilizaciju zdjeli nih kosti! 41.SKUPINA PITANJA Koje su mogu e opasnosti u svezi s ranom? Poka ite kako osloboditi di ne puteve onesvije tene osobe! Imobilizirajte podlakticu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 38.SKUPINA PITANJA Kako postupati s ranom? Poka ite mjesta na kojima se pritiskom prstiju zaustavlja krvarenje! Imobilizirajte potkoljenicu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 39.Poka ite postavljenje u bo ni polo aj! Imobilizirajte aku (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 37.SKUPINA PITANJA to se ne smije u initi s ranom? Zaustavite krvarenje na nadlaktici pritiskom prstiju! Imobilizirajte klju nu kost! 40.

SKUPINA PITANJA Kako prepoznati i a enje zgloba? Poka ite kako kontrolirati uspje nost izvo enja umjetnog disanja! Poka ite odgovaraju i transportni polo aj kod iskrvarenja! 46.SKUPINA PITANJA Koja sredstva za imobilizaciju poznajete? Poka ite kako pregledati ozlije enog u prometnoj nezgodi! Poka ite pravilan transportni polo aj kod ozljede prsnog ko a! 49.SKUPINA PITANJA Koji je postupak pru anja prve pomo i kod otvorenog prijeloma? Poka ite kako se izvodi umjetno disanje usta na usta ! Zaustavite krvarenje na podlaktici pritiskom prstiju! 48.SKUPINA PITANJA Koji su sigurni.44.SKUPINA PITANJA Koja su pravila pru anja prve pomo i kod prijeloma? Poka ite umjetno disanje usta na nos ! Poka ite pravilan transportni polo aj kod ozljede kralje nice! 47.SKUPINA PITANJA Kako izvr iti pregled unesre enog sa sumnjom na ozljedu kralje nice? Utvrdite da li srce radi! Poka ite zaustavljanje krvarenja direktnim pritiskom na ranu! 50. a koji nesigurni znakovi prijeloma? Poka ite umjetno disanje usta na usta ! Zaustavite krvarenje na podlaktici kompresivnim zavojem! 45.SKUPINA PITANJA Navedite va nost pru anja prve pomo i kod sumnje na ozljedu kralje nice! Poka ite kako ete utvrditi smrt ozlije enog! Postavite sterilni materijal na ozljedu podlaktice i u vrstite zavojem ili trokutnom maramom! 51.SKUPINA PITANJA .

Kada posumnjati na ozljedu kralje nice? Poka ite kako ozlije enog izvu i iz vozila! Postavite sterilni materijal na ozljedu ake i u vrstite zavojem ili trokutnom maramom! 52.SKUPINA PITANJA to je autotransfuzijski polo aj? .SKUPINA PITANJA Na koji na in se prevoze i kakav mora biti postupak s unesre enim osobama u toku transporta? Poka ite mjesta na kojima se pritiskom prstiju zaustavlja krvarenje! Postavite sterilni materijal na ozljedu potkoljenice i u vrstite zavojem ili trokutnom maramom! 57.SKUPINA PITANJA Kada posumnjati na ozljedu zdjelice? Zaustavite krvarenje na nadlaktici kompresivnim zavojem! Poka ite kako pru iti prvu pomo kod duboke prodorne rane prsnog ko a! 53.SKUPINA PITANJA Koje vrste vozila su najprikladnije za transport unesre enih osoba? Zaustavite krvarenje na podlaktici kompresivnim zavojem! Postavite sterilni materijal na ozljedu kuka i u vrstite zavojem ili trokutnom maramom! 54.SKUPINA PITANJA U koji polo aj se postavlja ozlije eni kod unutarnjeg krvarenja? Zaustavite krvarenje na podlaktici pritiskom prstiju! Postavite sterilni materijal na ozljedu stopala i u vrstite zavojem ili trokutnom maramom! 58.SKUPINA PITANJA Kada koristiti osobno vozilo za transport unesre enih osoba? Zaustavite krvarenje podvezivanjem nadlaktice! Postavite sterilni materijal na ozljedu koljena i u vrstite zavojem ili trokutnom maramom! 56.SKUPINA PITANJA Koja vozila nisu prikladna za transport ozlije enih osoba i za to? Poka ite zaustavljanje krvarenja direktnim pritiskom na ranu! Postavite sterilni materijal na natkoljenice i u vrstite zavojem ili trokutnom maramom! 55.

SKUPINA PITANJA Otrovanje alkoholom? Izvedite vanjsku masa u srca! Poka ite kako se vr i o ivljavanje! 64.SKUPINA PITANJA Kada se ozlije ena osoba postavlja u autotransfuzijski polo aj? Poka ite kako osloboditi di ne putove kod onesvije tene osobe! Imobilizirajte potkoljenicu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 60.SKUPINA PITANJA to je prividna smrt i o ivljavanje? Poka ite kako se skida za titna kaciga! Izvedite vanjsku masa u srca! 62.SKUPINA PITANJA Kad se prestaje s o ivljavanjem? Poka ite kako se vr i o ivljavanje! Poka ite kako se skida za titna kaciga! 63.SKUPINA PITANJA Kada se ozlije ena osoba ne smije postaviti u autotransfuzijski polo aj? Poka ite umjetno disanje usta na usta ! Imobilizirajte klju nu kost! 61.Poka ite postavljanje u bo ni polo aj! Imobilizirajte podlakticu (izaberite sredstvo za imobilizaciju)! 59.SKUPINA PITANJA Otrovanje ispu nim plinovima? Poka ite kako se skida za titna kaciga! Izvedite vanjsku masa u srca! 65.SKUPINA PITANJA Otrovanje antifrizom? Poka ite kako se vr i o ivljavanje! Poka ite kako se skida za titna kaciga! .

66.SKUPINA PITANJA to je to automobilska bolest? Izvedite vanjsku masa u srca! Poka ite kako se vr i o ivljavanje! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful