P. 1
ANKSIO~1

ANKSIO~1

|Views: 3,252|Likes:
Published by nebojsababa

More info:

Published by: nebojsababa on May 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2013

pdf

text

original

ANKSIOZNI POREMEĆAJI

Raniji naziv za ove poremećaje je bio neuroze. Uvodjenjem izraza poremećaji u psihijatrijsku dijagnostiku postepeno su napušteni mnogi tradicionalni izrazi u psihijatriji. U ICD 10 (1992) ova dijagnostička kategorija se naziva neurotski, stresogeni i telesno manifestni poremećaji. • Neuroze su oboljenja čija je osnovna karakteristika postojanje patološkog straha, koji može biti jasno ispoljen ili skriven • Načini ispoljavanja patološkog straha i psihološke odbrane zavise od individualnih karakteristika ličnosti obolelog • U osnovi neuroza uvek leži posebna struktura ili poremećaj ličnosti koji je stalni izvor nastanka specifičnih simptoma • Obzirom da na ovom nivou znanja nije potvrdjeno postojanje patognomonične biološke osnove, smatra se da je reč o funkcionalnim poremećajima • Neurotične osobe nikad ne gube odnos prema realnosti Epidemiologija Najrasprostranjeniji psihički poremećaji , grube porcene ukazuju da otprilike jedna trećina opšte populacije ispoljava neki oblik neurotskih smetnji, različitog intenziteta. Etiologija Teorije : • Psihoanalitičke • Socijalno-psihološke • Egzistencijalističke • Bihejvioralno-kognitivne • Teorije o porodičnim i bračno-partnerskim odnosima • Biološke • Teorije o jatrogenizaciji Psihoanalitičke teorije Prva teorije o neurozama je učenje o disocijaciji Pjera Žanea. On je smatrao da svaka osoba nasledjem donosi na svet određenu količinu psihičke energije čija je uloga u održavanju integriteta komponenti psihičkog funkcionisanja , koje je pod kontrolom svesnih funkcija Ega. Neurotične osobe bi, prema Žaneu, imale genetski nedostatak psihičke energije, te bi, u situacijama stresa, previše trošile energiju, te ona više ne bi uspela da održi kontrolu nad psihičkim funkcionisanjem i javili bi se neurotski simptomi. Po Žaneu, najznačajniji poremećaj Ega je fenomen disocijacije i ispoljava se gubitkom svesnosti ili svesnog uvida i volje u kontroli glavnih psihičkih sistema: senzorno motornog, emocionalnog i funkcije pamćenja i sećanja , što su osnovni poremećaji kod mnogih neurotskih stanja. Klasična psihoanalitička teorija neuroza Sigmunda Frojda Frojd je neuroze smatrao psihičkim funkcionalnim poemećajima, koje nastaju zboog neuspelog prilagodjavanja i rešavanja životnih problema. Neuroza nastaje usled interakcije nesvesnih psiholoških mehanizama, razvojnih faktora i intrapsihičkih konflikata koji stvaraju strah i strepnju , na jednoj strani, i Ega i njegovih odbrana od tako nastalog straha na drugoj strani.

1

1. Neuroza kao posledica konflikta – teorija o konverziji Pod uticajem francuskih učenja o histeriji, Frojd i Brojer iznose tezu da disocijativni fenomeni nastaju jer Ego potiskuje neprijatna osećanja iz svesti, ili drugim rečima, neurotski simptomi nastaju ne zbog pasivne slabosti Ega, već zato što je Ego dovoljno jak da ih aktivno odstrani iz svesti i potisne. Znači, ovo odredjenje neuroza je povezano sa potiskivanjem i postojanjem nesvesnih, intrapsihičkih konflikata. Nastali neurotski simptomi su posledica psihičkog konflikta i svaki od njih je ekstrenalizacija disociranih nesvesnih psihičkih elemenata. Kod histeričnih pacijenata, energija se preobraća kroz senzornomotorna pražnjenja u somatske simptome, koji simbolički odražavaju konflikt. 2. Neuroza straha i teorija o strahu kao preobraćenom libidu Kod neurastenije strah nije proizvod potisnutih osećanja i ideja, nema psihičko poreklo, zato ga je Frojd objasnio teorijom o preobraćanju libida u strah. Svi oboleli od neuroze straha imaju zajedničku karakteristiku- nenormalnost seksualnog života, zbog čega se kod njih libido direktno preobraća u strah, kao telesni simptom, bez prethodne psihološke obrade. Do nastanka napetosti dolazi kada se seksualni odnos ne završava normalnim putem, već se prekida. U kasnijem radu, Frojd dodaje da osujećivanje libidalnog pražnjenja nije posledica spoljašnjih okolnosti, već potiskivanja neprihvatljivih libidalnih zahteva. Na ovaj način Frojd je objašnjavao strah na rodjenju, strah u ranom detinjstvu i dečijim neurozama i strah kod traumatskih stanja i traumatske neuroze. • Aktuelne neuroze (neuroze straha, neurastenija, hipohondrija, traumatska neuroza) nastaju zbog spoljašnjih, seksualnih uzroka, biološke su prirode (pa ih zato treba objašnjavati neurohemijskim, a ne psihološkim teorijama) a strah i karakteristični simptomi imaju telesno, a ne psihičko poreklo i direktna su ekspresija toksičnog dejstva seksualnih uzroka ili poremećaja libida. U slučaju da strah traje predugo aktuelne neuroze se preobraćaju u psihoneuroze. • Psihoneuroze (pojam koji je Frojd preuzeo od Bernhajma) – prvobitno je opisao histeriju, fobije i ok neurozu nazivajući ih transfernim neurozama. Kasnije je uveden pojam narcističke psihoneuroze u koje svrstava sve do tada opisane psihotične poremećaje. Psihoneuroze nastaju kao posledica nerešenih intrapsihičkih konflikata iz perioda detinjstva, posebno Edipovog kompleksa. U svim slučajevima, konfllikt je izmedju Ega i seksualnosti. 3. Druga ili signalna teorija straha Po ovoj teoriji strah nastaje kao odgovor Ega na nesvesne impulse koji potiču od Ida. Strah ovde predstavlja osećanje koje je signal buduće opasnosti i pokreće mehanizme odbrane u cilju kontrole i zadržavanja u nesvesnom impulsa koji prete da se pojave i oslobode. Strah je tako više uzrok nego posledica potiskivanja. 4. Teorija o strahu od razdvajanja baziran je na nedostatku nekog ko se voli i za kim se čezne. Posledično je reagovanje deteta na doživljaj gubitka investiranog objekta, majke , u čijem odsustvu ono biva izloženo riziku traumatskog psihičkog iskustva. Strah predstavlja signal i ima za cilj da osigura dete od suviše dugog odvajanja od majke i tako razreši traumatsko iskustvo odvajanja. Dete zapravo reprodukuje traumatsko iskustvo doživljeno na rodjenju, koje predstavlja prototip za sve oblike straha u kasnijem životu.

2

Frojd je, analizirajući neurotske poremećaje, došao do zaključka da u njihovom nastanku učestvuju: Predispozicija (genetsko nasledje) , specifični uzrok (odredjenog intenziteta), doprinoseći činioci (nisu dovoljni i neophodni) i činioci koji dovode do uznemirenja ili opuštanja (elementi koji predstavljaju sadržaj „momenta budjenja neuroze“). Da bi došlo do ispoljavanja neuroze, potrebno je da postoji odredjeni medjuodnos izmedju ovih nabrojanih činilaca: • Ispoljavanje neuroze zavisi od opterećenja nervnog sistema u odnosu na njegov celokupni kapacitet • Do kog stepena će se neuroza razviti zavisi od hereditarnog opterećenja • Vrsta neuroze – definisana je specifičnim etiološkim faktorom koji izvire iz domena seksualnosti Zaključne psihoanalitičke postavke za razumevanje prirode neuroza Psihoanalitička teorija je zapravo teorija o neurozama. Psihički determinizam – Frojd je smatrao da je ljudsko ponašanje uvek usmereno na cilj, čak i kada je on skriven u nesvesnom. Javljanje simptoma u odraslom dobu je zapravo prikazivanje prošlosti. Neuroza se definiše kao psihogeno stanje u kom su simptomi simbolička ekspresija intrapsihičkih konflikata, čiji su koreni u individualnoj istoriji detinjstva neurotične osobe. Nesvesno, potiskivanje, otpor i odbrane koncepcija o nesvesnom je apsolutno centralna u psihoanalitičkoj teoriji. Pojam nesvesnog se koristi na više načina. Najjednostavnije, nesvesno odredjuje psihičke procese koji u odredjenom momentu nisu svesni. Ali, nesvesno ima i topografska i dinamička značenja. Psihički procesi se ne mogu poistovetiti sa svesnošću, jer uvek postoje sadržaji koji su stalno aktivni i imaju specifična značenja u odredjivanju neurotskog procesa. Tako osoba neurotske simptome doživljava kao strane jer dolaze iz nesvesnog. Frojd je nesvesno odredio razvijajući znanja o potiskivanju. Ideje, želje, sećanja i podsticaji , uglavnom seksualne i agresivne prirode ne mogu biti prihvatljivi za Ego i zbog toga bivaju potisnuti. Ali, oni ostaju u sećanju van svesnog nivoa i dalje su aktivni i , pod odredjenim uslovima mogu se pojaviti u svesti (u tom smislu je potiskivanje najznačajniji mehanizam odbrane). Frojd je u svom radu zapazio da neurotični pacijenti pokazuju otpor prema izmeni svog stanja, a snaga koja se ulaže u to ona je koja održava sadržaje u nesvesnom. Struktura psihičkih procesa u psihoanalitičkoj teoriji neuroza struktura psihičkih procesa najpre je odredjena kao sistem nesvesnog, predsvesnog i svesnog, a kasnije kao sistem u kom postoje posebni, autonomni, medjusobno isprepletani delovi : id, ego, superego. Id je nagonski deo ličnosti, sadržaj mu je nesvestan i predstavlja rezervoar nagonske energije (primitivne i dezorganizovane) koja stalno vrši pritisak da se oslobodi po principu trenutnog zadovoljstva. Sadržaj Ida čine sex nagonski podsticaji somatske prirode usmereni ka oralnoj analnoj i genitalnoj zoni tela i agresivne nagonske podsticaje. Ego je psihička struktura prvenstveno lokalizovana u sistemu svesnog, predstavlja racionalan i razuman psihički sistem.Po Frojdu, Ego ne postoji u periodu dojenčeta i

3

razvija se tokom sazrevanja. Predstavlja precipitat iskustva osobe i njenog sukoba sa spoljašnjim svetom. Ego je taj koji razvija ulogu očuvanja realnosti, funkcionišući po njenim principima. Ego predstavlja podršku organizmu i njegove su funkcije sintetičke, jer miri primitivne zahteve Ida i moralne zabrane Superega. Superego je specijalizovani deo Ega. Njegov najbliži ekvivalent u opštem smislu je svesnost, ali njegova cenzura može biti i nesvesna. Po Frojdu, Superego se formira kada se razreši Edipov kompleks, što je i trenutak kada se javlja osnovna razlika izmedju polova. U kasnijim fazama razvoja, Superego se dogradjuje. Dečija seksualnost i regresija Svojim kliničkim radom Frojd je potvrdio da su dečiji seksualni impulsi aktivno prisutni u nesvesnom i vrše snažan uticaj na razvoj neuroza u odraslom dobu. Takodje je dokazao da su nesvesne seksualne želje odraslog, ispoljene kroz neurotski poremećaj, direktno povezane sa razvojem tokom prvih pet godina života. Koncepcija o libidu Po Frojdu, libido je biološka datost i predstavlja energiju seksualnog nagona, pokretačku snagu ličnosti. Ona se usemrava i kanališe tokom biološki determinisanih faza dečijeg razvoja. U oralnoj fazi libido je ograničen na usta. U ovoj fazi dete nema sposobnost da diferencira unutrašnje i spoljašnje oblike stimulacije, te smatra da majčine grudi pripadaju njegovom Egu. U periodu izmedju 2 i 3. godine snaga libidalnog interesa se seli na analni predeo i dečije zadovoljstvo biva povezano sa sadržajem i izbacivanjem fecesa. Za razliku od oralne, pasivne faze, u analnoj je dete usmereno prema spoljašnjem svetu i karakteriše se napadima, potčinjavanjem i osećajem moći. U trećoj, falusnoj fazi libidalnog razvoja, libidalne gratifikacije kod oba pola se usmeravaju ka polnim organima. Tada se kod devojčica razvija osećaj penis zavisti. Tokom ove faze pojavljuje se i Edipov kompleks, koji igra osnovnu ulogu u razvoju ličnosti. Neurotične ličnosti ne uspevaju da pravilno da ga razreše. Edipov kompleks, u kom je libido vezan za sliku roditelja, čini jezgro neuroze. Zatim nastupa period latencije i traje sve do porasta libida u periodu puberteta kada dolazi do ponovnog oživljavanja seksualnih interesa. U ovoj fazi razvoja je pojačan intenzitet potiskivanja, pa dolazi do amnezije za ranije periode života. Nakon puberteta, dečak produžava svoj interes za penis i nastavlja razvoj istim tokom kao ranije, dok devojčice sada moraju postati svesne svoje vagine, zbog čega Frojd govori o ženstvenosti i njenoj pasivnoj ulozi. Sve navedene faze se uzajamno preklapaju, a nijedna se ne završava potpuno (Frojdova uporedba sa vojskom koja napreduje, ali iza sebe na odredjenim tačkama ostavlja trupe i obezbedjuje liniju povlačenja u slučaju iznenadnog napada). Tendencija da se osnaže i obezbede neke ranije pozicije nazivaju se tačkama fiksacije, a povlačenje snaga pod odredjenim okolnostima regresija. Ovako gledano, neurotski simptomi, pokrenuti aktuelnim teškoćama u životu odraslih, uslovljavaju proces regresije koji seže do tačaka fiksacije u razvoju. Alfred Adler – prva revizija psihoanalitičke teorije neuroza Adler je pomerio akcenat sa seksualnih na socijalne i interpersonalne činioce. Nosilac je učenja poznatog pod nazivom individualna psihologija. Ono se zasniva na opštem ljudskom osećanju manje vrednosti, čiji se koreni nalaze u bespomoćnosti malog deteta. Ovo osećanje nastaje kao rezultat neuspešne kompenzacije telesnog

4

Težnja ka hiperkompenzaciji je veća što je fiktivni cilj dalji od realnih mogućnosti. povlačenje i napuštanje obaveza – neurotičar kreće ka nekoj vrsti asocijalnosti. Socijalno-psihološke teorije (Hornaj. što kod deteta uslovljava osećaj bespomoćnosti i agresivnosti. Ida i Superega. i . U slučaju životnih neuspeha. koja se kod neurotičnih osoba ispoljava na neobičan način. Posebno je pridavao značaj socijalnom i klasnom u životu osoba i njihovih porodica. Za nju je glavni uzrok straha nedostatak emocionalne topline u detinjstvu. Ističe apsolutnu važnost interpersonalnih i kulturnih odnosa i situacija u kojima neuroza nalazi svoje uzroke i načine ekspresije. Adler je zadržao koncepciju o nesvesnom. nagona za posedovanjem i ispoljavanjem moći. I Adler je prvih pet godina u životu smatrao osnovnim za formiranje liučnosti. smatrajući strah i odbrane od njega dinamičkim jezgrom neurotskog procesa. podvlečeći da one nastaju zbog poremećaja u medjuljudskim odnosima. socijalna i osećanja samopoštovanja mogu biti ugrožena sa tri vrste nepovoljnih okolnosti: • Oboljenja i inferiornost organa (stid i osećaj nesposobnosti) • Zanemarenost i povučenost (izaziva prenaglašenu potrebu za sigurnošću i superiornošću) i • Razmaženost Adler smatra da ponašanje ličnosti proizilazi iz dinamičke interakcije telesnih. Ona prva uvodi sociokulturalne implikacije u teoriju neuroza. Uvažavao je dinamiku porodice u kojoj je nalazio izvore za nastanak osećaja inferiornosti. psiholoških i socijalnih procesa. Poremećaj vrednosnog sistema u porodici negativno utiče na snaženje selfa deteta. već da se radi o antagonizmu izmedju ličnosti i spoljašnje realnosti. Celokupna slika neuroza nastaje pod uticajem imaginarnih i fiktivnih ciljeva. i na kraju • Povlači se i postaje emocionalno submisivno Hari Stek Salivan 5 . Kada roditelj ne obezbedjuje atmosferu ljubavi i topline dete se oseća anksiozno. ide ka postizanju veličine i moći. izolovano i ugroženo doživljavajući svet kao neprijateljski. Zbog povredjenih osećanja u neuspešnoj borbi. od kog se brani na razne načine: • Postaje privrženo i blisko najsnažnijoj ličnosti u okolini • Agresivno se bori. ličnost doživljava neuspeh koji predstavlja osnovu za nastanak neuroza.nedostatka ili odredjene socijalne situacije i preobraća se u svoju suprotnost – težnju za superiornošću i osećanjem više vrednosti. Po njemu. Ovim mehanizmom osoba kreće pogrešnim pravcem. ali se nije slagao sa Frojdom da u biti neurotskog procesa leže sukobi izmedju Ega. Konačan ishod je osećaj niže vrednosti. oseća se bezvredno i biva preplavljeno strahom. osećanje manje vrednosti se pojačava i ispoljava u vidu bolesne nadkompenzacije. Kao rezultata dete postaje nesigurno. da bi se oslobodila osećaja manje vrednosti. Salivan i From) Karen Hornaj U središte svoje teorije stavlja strah.

Erih From Prvi se usprotivio Frojdovoj biološkoj odredjenosti neuroza. suoči se sa razdvajanjem i strahom i postane zrelo produktivno biće U ovom izboru odlučujuću ulogu igra društvena sredina i ako je ona povoljna osoba u procesu individuacije može zadovoljiti svoje osnovne potrebe. proces personalizacije i 5. jer ga ta primarna veza štiti i otklanja mu svaki strah. dinamizme 2. Najznačajnije postavke predstavljaju učenja o strukturi. suočavanje sa ograničenim trajanjem života) . Nastanak neuroza From je povezivao sa borbom deteta sa iracionalnim autoritetom koji mu je nametnut od strane odraslih i društva i koji od njega zahteva apsolutnu poslušnost. model po kom se preobraćanje odvija 4. napetosti povezane sa telesnim potrebama 2. Edipovom kompleksu i libidu. jedinka mora da savlada te problemei strah zbog razdvajanja i započne proces individuacije. U vezi sa tim. Stanje neravnoteže nastaje iz dva razloga: 1. da bi ostala zdrava. za pojedinca značajna osoba osudjuje. Egzistencijalističke teorije 6 . ili da prihvati slobodu. bolest. Salivan je psihoseksualni razvoj posmatrao kao odnos izmedju ličnosti i okružujuće sredine i opisao sedam njegovih stupnjeva: • rano detinjstvo • detinjstvo • doba mladalaštva • preadolescenciju • ranu adolescenciju • kasnu adolescenciju • zrelo doba Svaki od ovih stupnjeva predstavlja kritičnu tačku u uspostavljanju interpersonalnih odnosa. ili da pobegne od slobode i regredira na primarne veze (neproduktivna orjentacije) 2. njihovih interpersonalnih odnosa i procesa. gubitak. osoba mora da napravi izbor: 1. neminovni proces razdvajanja deteta i majke dovodi do problema. From navodi sledeću dihotomiju: istorijsku (tragične socijalne i kulturne situacije koje je čovek stvorio) i egzistencijanu (nepromenljive kategorije: životna neminovnost. To je hipotetička struktura koja u svom dinamičkom postojanju i delanju sadrži: 1. mehanizam preobraćanja energije 3. ili se očekuje da će osuditi način na koji prva postiže zadovoljstvo. Kasnije. Na početku razvoja dete se oseća sigurno kada je sa majkom. pri čemu je strah u funkciji odnosa sa drugim ljudima i najčešće se javlja kada druga. proces sticanja iskustva Za razliku od Frojda.Svoje učenje je bazirao na analizi životnih uslova ljudi. napetosti povezane sa strahom. Saliven je difinisao ličnost kao relativno trajan model u ponavljanju interpersonalnih situacija koje karakterišu osobu. Medjutim . razvoju i dinamičkim pokretačima ličnosti. • Suočena sa ovakvim izazovom.

uopšte zrelosti. SER. Bitne karakteristike ovakve osobe su: zavisnost.Rollo May Po njemu. Svi ovi činioci kod velikog broja ljudi izazivaju osećaj nelagodnosti. Bandura.. dok kod manjeg broja dovode do tipičnih reakcija straha . kombinovanom učenju (učenje očekivanih uloga i ponašanja). nekomunikativne. instrumentalno ili operantno učenje. lišava se egzistencijalne slobode. Uglavnom su porodice neurotičaara zatvorene. Oboleli umanjuje sopstveni svet življenja.GABA). isključuje i neke druge aspekte svoje ličnosti. fobični (fobično-anksiozni) poremećaj • agorafobija i poremećaje u 7 . zagadjenost okoline i hrane. Beck. U ovakvoj porodici se formira i svoju ličnost oblikuje buduća neurotična osoba. previše zaštićuju svoje članove. ukazivanje na pogubnost radioaktivnosti. lako mogu postati žrtve ovakvog neprimerenog ponašanja. Marks) Svi pomenuti autori zastupali su tezu da je neurotsko ponašanje pogrešno naučeno i neprilagodjeno ponašanje koje se stalno ponavlja u različitim situacijama. Jatrogeno uslovljena neurotska reagovanja Dve grupe činilaca: egzogeni i endogeni. ne mogu se svesno kontrolisati i nesrazmerne su situaciji. koje su velikog intenziteta. U grupi egzonih činilaca: stalne rasprave i pretnje atomskim ratom. Biološke teorije Biološki pristup ukazuje na genetsku predispoziciju funkcionisanju neurotransmiterskih sistema (NOR. pogrešnom konceptualizovanju saznajnih procesa i najzad. sex nezrelost. neodlučnost. Aktuelna klasifikacija poremećaja anksioznosti 1. ispoljavanje neurotskih smetnji je odgovor na postojanje specifične psihopatologije kod članova porodice ili partnera. nesamostalne i zavisne osobe. Otac je uglavnom tih. neuroze nastaju i razvijaju se kod osoba čija je egzistencijalna pozicija u životu ugrožena. samopouzdanja i samopoštovanja. dok je majka dominantna. generalizovani anksiozni poremećaj 2. pasivan. posebno seksualne. Ona nikada ne razvije dovoljan stepen autonomnosti i nezavisnosti. Teorije o porodičnim i partnersko-bračnim odnosima Po ovim teorijama. učenje na osnovu uvidjanja. samoljubivost.. Bihejvioralno-kognitivne teorije (Pavlov. izbegava porodične obaveze. nezrele. ali bar za tren može da predahne i prilagodi se uslovima date realnosti. pušenja. koja vodi ka ekstremnoj kontroli objekata i strah od razdvajanja od njih. Eysenck. sugestibilne. kao i na osobitosti njihovog medjusobnog odnosa. neguju neispoljavanje i potiskivanje osećanja. Skinner. Preosetljive. omnipotencija misli. Svoje učenje bazirali su na principima psihologijie učenja : klasično uslovljavanje. bez kritičkog mišljenja i sposobnosti kontrole emocija.

• socijalna fobija • specifične fobije 3. panični poremećaj 4. mešani anksiozno-depresivni poremećaj 5. opsesivno-kompulzivni poremećaj 6. kkonverzivni i disocijativni poremećaji 7. posttraumatski poremećaj 8. somatoformni poremećaj (hipohondrija) 9. drugi neurotski poremećaji • neurastenija • sy depresonalizacije-derealizacije Poremećaji anksioznosti se danas shvataju kao oboljenja kod kojih je anksioznost gotovo permanentni klinički fenomen, a pojavljuje se kao posledica bioloških i psihodinamskih činilaca (raznih nesvesnih konfliktnih situacija). Psihodinamski pristup pak u prvi plan ističe da ličnost reaguje na prolongirane svesne i nesvesne konfliktne situacije specifičnim Ego odbrambenim mehanizmima (neurotičnim, anksiogenim) gradeći tako karakterističnu simptomatologiju. Teorija konflikta naglašava da se anksiogeni konflikt (sukob protivrečnih motiva) javlja u situacijama kada osoba nije sposobna da zadovolji svesne ili nesvesne zahteve koji se pred nju postavljaju u konkretnoj životnoj situaciji. Nerešavanje, ili nepotpuno rešavanje konflikta (Ego slab, nezreo) vremenom dovodi do narastanja unutrašnje napetosti-anksioznosti, koja tako postaje zajednička osnova svih navedenih poremećaja. Konflikti su češće nesvesni. Konflikt unutar ličnosti je češće nesvestan i manifestuje se borbom nesvesnih motiva i sukobom zahteva na relaciji Id-Ego-Superego (intrapsihički). Konfliki na relaciji celokupna ličnost-spoljni svet češće je svesni i tiče se odnosa prema porodici, na poslu, odnosa sa voljenom osobom, tj.odnosa prema emocionalnim zadovoljstvima (pretežno interpersonalni). Najčešći konflikti koji se sreću u praksi su separacioni, narcistički, konflikt autoriteta, sadističko-agresivni, ljubomorno-sujetni, konflikt zavisnosti, pasivnosti, konflikt inferiornosti, seksualnosti, moralnosti, identiteta, lojalnosti... Zajedničke kliničke karakteristike poremećaja anksioznosti su sledeće: • Akutni ili subakutni nastanak bolesti - obično je moguće odrediti početak oboljenja. Iako su oboljenja dugotrajna, evolucija nastanka nije tako duga. • Relativno očuvana radna spososbnost - u većini slučajeva. Radna nesposobnost moguća kod nekih fobija vezanih za kretanje. Radna produktivnost i kreativnost su ispod optimalnog nivoa, što je važan dijagnostički kriterijum, kao i kompromitovanost ostalog socijalnog funkcionisanja (lični, porodični i profesionalni život je osiromašen). • Oboljenje nema uticaja na celokupnu ličnost u smislu otudjenja od realiteta , niti su pacijenti iz ove dijagnostičke kategorije skloni razvoju psihotičnih poremećaja • Održavanje Ego granica i testa realnosti – fobični i opsesivni bolesnici mogu da budu nesposobni da se nose sa poremećenim i nerealnim mislima , ali ih prepoznaju kao patološke. Medjutim i ovde ima izuzetaka kao na pr.kod disocijativnog poremećaja. 8

• •

Subjektivni simptomi anksioznosti i njenih derivata – anksioznost je srž, dinamičko jezgro ovih poremećaja Načini ispoljavanja anksioznosti – i psihološke odbrane koje se tom prilikom aktiviraju dobrim delom odredjuju i kliničke manifestacije. Taj, krajnje individualan proces, u sadejstvu sa posebnom strukturom ličnosti-tzv. neurotska, čini da je većina ovih poremećaja hronična po svom toku. Dijagnoza

Prvi korak je opis simptoma i znakova neurotskog poremećaja, što čini suštinu kliničke dijagnoze. Klinička dijagnoza je proces utvrdjivanja prisustva psihopatoloških sadržaja ili abnormalnosti. Funkcija kliničke dijagnoze je razlikovanje psihičkih oboljenja na osnovu tri specifične karakteristike: uzroka (etiologija ), simptoma i znakova (patološki proces) i toka bolesti (prognoza i lečenje). Diferencijalna dijagnoza Razlika izmedju normalnosti i neurotskih poremećaja je samo kvantitativna. Intenzitet neurotskih poremećaja je takav da se ne može podnositi, vremensko trajanje je dugo, značajno osiromašuje lični, porodični, profesionalni i društveni život osobe. Psihosomatski i somatopsihički poremećaji najčešće se ispoljavaju kao simptomi hiperaktivnosti autonomnog nervnog sistema i nikada ne dobijaju svojstva psihosomatskog poremećaja koji uvek mora da poseduje organsku leziju. Mnoge telesne bolesti mogu biti praćene neurotskim manifestacijama. Psihotični poremećaji ovde je reč o kvalitativnim razlikama. Neki oblici neuroza mogu prethoditi razvoju psihotičnih poremećaja (hipohondrija, ocd, sy depersonalizacije i derealizacije). Tok Može biti dvojak: 1. jedna grupa povezana sa emocionalnim stresom najčešće je kratkog trajanja 2. druga ima dugotrajan, hroničan tok i povezana je sa organizacijom, strukturom ili poremećajem ličnosti koja je nosilac bolesti Kod nekih može doći do poboljšanja, pa i remisija. Takodje, postoji odredjeni broj ovih poremećaja kod kojih je tok povezan sa stalnim postojanjem smetnji u dugom vremenskom intervalu. Stavljanje u žižu interesovanja prirodnog toka neurotskog procesa ukazuje da se on stalno preobraća u druge oblike, što predstavlja njegov prirodni i spontani razvoj. Prognoza Ovi poremećaji ne ugrožavaju život obolelih, mada se ne može zanemariti rizik od suicida, zbog sekundarnog razvoja depresije, alkoholizma i zloupotrebe PAS, kao i mogućeg razvoja KVS oboljenja, posebno kod muškaraca. Radna i profesionalna aktivnost je uvek ugrožena. Činioci koji odredjuju prognozu neurotskih poremećaja: 1. postojanje biološke osnove 2. vreme početka poremećaja 3. gubitak roditelja pre osme godine

9

4. progresivnost toka 5. trajanje poremećaja 6. intenzitet simptoma 7. postojanje telesnih simptoma 8. postojanje psihološke dobiti od bolesti 9. postojanje intrapsihičkih i interpersonalnih konflikata 10. odnos prema stručnoj pomoći 11. stepen inteligencije 12. loši partnerski i bračni odnosi , posebnou sferi seksualnog funkcionisanja 13. sposobnost življenja pod stresom 14. stepen razrešene zavisnosti od roditelja 15. sticanje uvida i loši interpersonalni odnosi u širem smislu 16. postojanje nepovoljnih životnih okolnosti Lečenje Različiti oblici psihoterapije samostalno ili u kombinaciji sa psihofarmacima iz grupe benzodijazepina, antidepresiva, beta adrenergičkih blokatora, nebenzodijazepinskih anksiolitika i njihovih kombinacija. Najčešće se primenjuju: suportivna psihoterapija, psihoanalitička, , kognitivnobihejvioralna, porodična i partnersko-bračna. Principi racionalne terapije psihofarmacima: tačna dg pravilan izbor leka odredjivanje vremenskog trajanja lečenja i visine doze lek se koristi u cilju suzbijanja simptoma početi manjim dozama u toku lečenja dva do tri puta povećati dozu do nalaženja optimalne doze koja će kontrolisati simptome • kad se dostigne pozitivan efekat tragati za dozom održavanja • po smirivanju simptoma lek davati još 1-3 meseca • obustavljanje leka postepeno tokom 1-3 meseca • u slučaju neefikasnosti leka, utvrditi razloge neefikasnosti Integrativni modeli lečenja se naročito primenjuju u poslednjih dvadeset godina i podrazumevaju kombinovanje svih psiholoških i medicinskih postupaka koji su u praksi pokazali odredjenu efikasnost. Bolničko lečenje večita dilema?? Indikacije: • akutne neurotske dekompenzacije • panična stanja sa serijama uzastopnih napada koji onesposobljavaju obolelog • dominacija realnih suicidalnih preokupacija • konverzivne reakcije sa čestim psihogenim napadima • ocd • pacijenti kod kojih se lečenje ne može započeti na drugi način • neurotski poremećaji sa komorbiditetom 10 • • • • • •

raktivna neurotska stanja nastala kao posledica konflikata u porodici, na radnom mestu... Priroda anksioznosti

Anskioznost se deifiniše kao difuzna, unutrašnja, slobodno lebdeća napetost, koja nema realnu opasnost, tj. nema spoljašnju opasnost, što je bitno razlikuje od straha. Strah uglavnom ima spoljašnji objekat. Anksioznost ima unutrašnju opasnost, i time ona predstavlja reakciju na tu, unutrašnju opasnost (intrapsihički konflikt, impuls neprihvatljiv za Ego, potisnute misli..). Za Frojda, anksioznost je stanje napetosti i uznemirenosti pred unutrašnjom opasnošću. Nju izazivaju potisnuti sadržaji koji nisu ni u kakvom direktnom odnosu sa postojanjem spoljašnje opasnosti. Za K.Hornaj anksioznost je emocionalna reakcija na unutrašnju opasnost. Osoba se oseća bespomoćno a ne zna šta se dogodilo. Ona uvodi i pojam „bazične anksioznosti“ koja se formira rano u detinjstvu i izražava se osećajem bespomoćnosti, sićušnosti, napuštenosti i ugroženosti u svetu koji je spreman da napada, optužuje, kleveta, obmanjuje i zavidi. Salivan je definiše kao intenzivno i neprijatno stanje tenzije nastalo usled neslaganja u interpersonalnim relacijama. Egzistencijalno orjentisani psihijatri pominju „egzistencijalni“ strah koji predstavlja suštinu čovekovog življenja, zbog stalnog proživljavanja smrti. Šira definicija anksioznosti bi predstavljala specifične promene na psihološkom, psihomotornom i vegetatvnom planu ličnosti. 1. Psihopatološka simptmatologija podrazumeva stanje unutrašnjeg nemira i napetosti, bespomoćnost, osećaj vitalne ugroženosti i izloženosti nečemu što preti, izvesnu sapetost i strepnju. Uključuje i razdražljivost, nesanicu, teškoće u koncentraciji. Odlikuje se subjektivnim doživljajem nedefinisanog straha, a ispoljava se povišenom psihičkom tenzijom. 2. Psihomotorna simptomatologija se karakteriše stanjem motornog nemira, tremorom, promenom mimike, zamorom 3. Vegetativna simptomatologija nastaje kao posledica preterane aktivnosti autonomnog nervnog sistema (KVS, respiratorni sistem, vazomotorni, digestivni, urogenitalni-ubrzani puls, pojačano znojenje, proširene zenice). Normalna i patološka anksioznost Anksioznost je do izvesnog stepena obično iskustvo koje poznaje svaki čovek (neizvesnost za zdravlje porodice, napetost pre suočavanja sa teškom situacijom, „trema“ pred značajne nastupe). Svako iskustvo anksioznosti ima svoje somatske manifestacije: palpitacije, drhtanje, „knedla“ u grlu, bol u želucu, crevni i urinarni poremećaji- organizam je u stanju uzbune. Nivo mentalne budnosti je do izvesnog stupnja povišen. Normalno doživljena anksioznost ne angažuje previše osobu, ona se i dalje oseća relativno komforno, nema znakova osiromašenja u svom življenju, a sposobnost slobode odlučivanja nije ugrožena. Osoba poseduje kapacitete da se suoči sa izvorom strahovanja, uglavnom ga stavlja pod kontrolu i na taj način prevazilazi. Izgleda da u dijalektičkom kvalitativnom skoku od normalne ka patološkoj anksioznosti ulogu ima biološka predispozicija (usaglašenost stope anksioznosti kod monozigotnih

11

nemogućnost identifikovanja unutrašnje opasnosti. i daje za pravo onim autorima koji u prvi plan stavljaju emocionalni. Anksioznost se može pojaviti i kao egzistencijalistička nespremnost i nevoljnost čoveka da prihvati neizbežnost sopstvene smrti. Poseban značaj u genezi anksioznosti imaju interpersonalne relacije. Drugi aspekt straha od smrti bio bi strah od „ne biti Ja“. izmedju ostalog i procesom potiskivanja. Pomisao da se može ostati bez ljubavi objekta dovodi do intenzivnog unutrašnjeg nemira i napetosti. anticipacija budućnosti. Ideja o potiskivanju konflikta u nesvesno je dominantna u teorijama o anksioznosti. Anksioznost nastaje kao posledica ugroženosti čovekovih interpersonalnih odnosa i doživljaja preteće opasnosti i bespomoćnosti vezane za isključenje iz zajednice (slom geštalta MI) Anksioznost može nastati i kao odgovor na opasnost nagonske prirode. • Psihodinamika anksioznosti Faktor koji se najčešće pominje kao krucijalan u nastanku anksioznosti je strah od nečega u budućnosti. uglavnom sex ili agresivne prirode neprihvatljive za Ego bivaju potisnute. Pomisao na ishod drugačiji od očekivanog unosi u čoveka osećaj neizvesnosti i anksioznosti. Za razliku od neurotične. zbog straha od kazne Superega) što uzrokuje da neiskorišćena sex energija bude potisnuta i preobraćena u strah. Smatra se da iskustvo anksioznosti uvek podrazumeva kategoriju budućnosti i da predstavlja predvidjanje nečega što tek treba da se dogodi (anticipacija). sećanja. a ne racionalni aspekat anksioznosti. fenomen izuzetno značajan u detinjstvu. neodredjena. podsticaji. želje. Novijeg je datuma i teza o postojanju specifičnih receptora za anksioznost. U prilog tezi o anticipaciji budućnosti govori i podatak da se anksioznost kod nekih osoba prevazilazi ako se nauče da funkcionišu po principu „ovde i sad“. Već je pomenuto Frojdovo shvtanje anksioznosti kao „poremećaja odvodjenja seksualnog uzbudjenja“. Konflikt je nesvestan . Osoba je nepripremljena za svoju socijalnu ulogu („bespomoćno dete“). Sa druge strane navodi tezu o preobraćanja libida u strah. jer anksioznost nije ništa drugo do psihološko stanje u kom čovek zamišlja svoju budućnost. On zastupa tezu da neutrošene sex materije i energija toksično provociraju anksioznost.ljubavi objekta. nesigurna. Ideje. odnosno strahu. A ona je uvek neizvesna. Po njoj. stalna i snažna.blizanaca iznosi 50%). Superega i spoljašnje sredine. normalna ličnost ima konstatntan psihodinamski balans izmedju odbrambenih struktura Ega. separaciona anksioznost. Sledeći momenat od značaja u genezi anksioznosti je strah od gubitka objekta. a briga jesno izražena. teška za kontrolu i udružena sa uočljivim oštećenjem opšteg funkcionisanja i distresom. anskioznost se može shvatiti i kao adaptivni mehanizam traženja ekvilibrijuma. do osujećenja libidalnog pražnjenje dolazi iznutra (kao posledica potiskivanja neprihvatljivih libidalnih zahteva. tj. To je tzv. Patološku anksioznost karakteriše izvesna iracionalnost. Ida. Nesigurnost izmedju alternative „biti neko“ i „ne biti niko“ stvara jedan od 12 • • • • • . Zbog stalne potrebe Ega da održi homeostazu. efekat indukovan tenzijom na relaciji Id – Ego. a često i osujećena pri pokušaju individualnog izraza. nepredvidiva.

odnosno visceralni mozak. Stimulacija srednjeg dela nc. te je stoga neurofiziologija anksioznosti vezana i za strukture ovog sistema: nc. Hipotalamus ima izraženo inhibitorno dejstvo. pri čemu se centrira uloga neurotransmiterskih sistema (nor.adrenergički sistem samo periferno uključen ili čak hipoaktivan. dok je β.nor) 4. Anksioznost je u ovom slučaju rezultat ambivalencije izmedju potrebe za igranjem socijalno poželjnih i nametnutih uloga sa jedne. Ključna uloga nor mehanizama u nastanku anksioznosti razmatrana je u septohipokampalnoj teoriji bihejvioralne inhibicije (Gray) i teoriji o centralnoj ulozi sistema locus coeruleusa (Charney i Heninger). Poznato je da je središte emocionalnog života limbički sistem . u likvoru osoba sa atacima panike povećan je nivo MHPG (m. amigdale. klonidin (α 2 agonist) deprimira nor kontrolu i izaziva sedaciju 2. johambin (α2 antagonist) deluje anksiogeno 3. Viši kontrolni centri kontrolišu hipotalamus. a shodno tome i struktura kao što su locus ceruleus. Smatra se da u patogenezi anksioznosti značajnu ulogu ima narušavanje inhibitornog serotonergičkog uticaja na LC (inhibicija pražnjenja neurona LC ima anksiolitičko dejstvo). sistemskih modela anksioznosti. ser. Stimulacija RF izaziva normalnu cerebralnu hiperekscitabilnost. β – adrenergička aktivacija (izoproterenol) ima slabo ili nikakvo anksiogeno dejstvo 5. koji ima kontrolnu ulogu na emocionalne odgovore na periferiji.adrenergički blokatori (propranolol) deluju blago anksiolitički Pokazano je da hiperaktivnost α-adrenergičkog sistema ima značajnu ulogu u nastanku anksioznosti.amigdale dovodi do živahnih reakcija. koje pri višim naponima prerastaju u panične.amigdale dovodi do agresivnih reakcija. Molekularni. Farmakološke studije otkrivaju da : 1. U nastanku anksioznosti direktno učestvuju sledeći sistemi neurotransmisije: • Noradrenergički sistem nor neurotransmisija učestvuje u održavanju budnosti . Pretpostavlja se da je zadnji deo hipotalamusa u vezi sa strahom i anksioznim reakcijama (električna stimulacija te oblasti dovodi do paničnih reakcija i sledstvene hiperaktivnosti simpatičkog ns). Stimulacija bazolateralnog dela nc.amigdale. Pitanje medjuodnosa serotonergičke i drugih modaliteta neurotransmisije u patogenetskom mehanizmu nastanka anksioznosti: a. dok jača stimulacija uzrokuje strah i paniku. i potrebe za autentičnim samoizgradjivanjem. Neurofiziologija i neurohemija anksioznosti Poznato je da su odredjene strukture CNS odgovorne za stanja ansioznosti i straha. fobije) čine funkcionalnu podlogu složenijih. sa druge strane. biohemijski korelati anksioznih poremećaja (klinički: ataci panike. nuclei raphae. a sistem locus ceruleusa biva aktiviran u stanjima „alarma“ i u slučaju potrebe procene novih informacija. Jedan od mogućih mehanizama anksiolitičkog dejstva specifičnih inhibitora preuzimanja 13 . gaba).osnovnih kvaliteta anksioznosti. hipotalamus. generalizovana ansioznost. retikularnu formaciju. β. Već i morfološke veze centralnih NOR i SER struktura moždanog stabla ukazuju na funkcionalnu povezanost ova dva sistema.

b. inhibicijom NOR sistema LC. GABA nezavisnih bd receptora. nepetim iščekivanjem ili „slobodno lebdećim strahom“. GABA-ergički sistem neki autori sa aspekta patogeneze anksioznosti ističu značaj inhibitornog uticaja GABA-e i benzodijazepina na: I. koji je inače praćen padom koncentracije neuropeptida Y (NPY) u obrnutoj je srazmeri sa odstupanjem koncentracijeNPY od normalnih vrednosti 2) Primena holecistokinina u osoba sa predistorijom panic atacks može da provocira napad panike GENERALIZOVANI ANKSIOZNI POREMEĆAJ Drugi naziv je generalizovano stanje straha. dejstvom na SER sistem. GABA agonisti smanjuju obrt serotonina.ergičke transmisije u kontekstu nastanka anksioznosti razmatran je sa stanovišta anksiolitičkog dejstva agonizacijom benzodijazepinskog receptora.serotonina (SSRi) bi mogla biti serotonergička inhibicija noradrenergičkih neurona LC-a. bd receptori tip I. koji se manifestuje preteranom ili preplavljujućom strepnjom. a manje kao miorelaksantno dejstvo. Primena benzodijazepina dovodi do smanjenja električne aktivnosti serotonergičkih neurona nuclei raphae. postsinaptički lociran Cl kanal sa dva funkcionalna odeljka: • Pikrotoksinski receptor (njegova modulacija posreduje antikonvulzivne efekte • Benzodijazepinski receptor – vezivanjem benzodijazepina dolazi do facilitacije GABA-om posredovanog otvaranja Cl kanala . što se klinički manifestuje kao antikonvulzivno i sedohipnotičko. Lokalna aplikacija GABA-e na jedra raphae blokira transmisiju u njhiovim projekcionim zonama. koji deluju sedohipnotički. patološkim strahom. Oboljenje prate i telesni simptomi ali su manje izraženi u odnosu na psihička ispoljavanja straha. ili direktno. Agonisti ovih receptora su i barbiturati. Medjutim. Medjuodnosi SER i GABA . SER neurone raphae čiji aksoni se projektuju u limbičke strukture II. Objašnjenje ovog fenomena leži u strukturi GABA a i benzodijazepinskih receptora. zabrinutošću. Za sada nije pronadjena korelacija izmedju povišene GABA-ergičke transmisije i anksiolize. što nije tačno. GABA a receptor je hemijski regulisan. Neurone LC Obzirom da benzodijazepini facilitiraju centralnu GABA-ergičku transmisiju. 14 . ne može se sa sigurnošću tvrditi da li GABA lizira anksioznost posredno. Benzodijazepinski receptor vezan za GABA jonoforu je tip II. Otuda je razmatrana mogućnost da se anksiolitičko dejstvo benzodijazepina odvija posredstvom 5-HT sistema. često se efekti GABA-e poistovećuju sa efektima benzodijazepina. dok je ista korelacija dokazana za sedativnohipnotičko dejstvo. I na kraju. Neurone amigdaloidnog kompleksa III. Karakteriše se hroničnim. izgleda da bd svoje anksiolitičko dejstvo ostvaruju preko drugih. Neuropeptidi i njihov modulatorni efekat potvrdjuju sledeće teze: 1) Intenzitet anksioznosti u sy depresije.

Prvi je svojstven svim psihijatrijskim poremećajima i može se označiti kao predispozicija+precipitirajući faktori=oboljenje. Smanjena sposobnost podnošenja straha se ispoljava dominacijom automatskog nad signalnim strahom. osoba sa manjim prihodima. dete će kasnije to stalno da traži. u cilju ojačanja mehanizama odbrane od dubokih i egu neprihvatljivih nagona sex ili agresivne prirode.9% . mada većina smatra da bolest počinje oko 25-te godine. Generalizovano stanje straha je jedno od najčešćih psihičkih oboljenja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. regresija-ocd). socijalno prihvatanje. Epidemiologija Prevalenca 4. već i njenu ljubav). Ako je majka propustila da mu pruži zaštitu sigurnost ili ljubav. vezujući se za druge objekte. Polazi od pretpostavke da je veoma snižena sposobnost za podnošenje straha jer u preedipalnom stadijumu nije dostignuta stalnost objekta (da bi se stalnost objekta postigla. kod dece jednogodišnja prevalenca je 2. Ovi konflikti potiču iz Edipalne faze (koju karakteriše strah od kastracije. Samo ako potiskivanje ne uspe da izvrši svoj zadatak. koje su zabrinute ze životne posledice kao što su problemi vezani za zdravlje. konverzija-histerija. domaćica.1-6. novac. Etiologija postoje dva etiološka modela ovog oboljenja.Radi se o stanjima opšte anksioznosti kod osoba koje imaju odredjeni anksiogeni konflikt. ne samo da prizove zaštitnički i umirujući lik majke.godine. te se strah doživljava u svom prvobitnom obliku (preko telesnih simptoma) i uz prevagu primarnih nad sekundarnim procesima mišljenja . pa strah poprima preplavljujući karakter ( radi se uglavnom o razvojno najnižim oblicima straha: strah od uništenja i gubitka identiteta). Samo 1/3 potraži pomoć psihijatra i to u slučaju javljanja komplikacija. Javljanje lekaru je porsečno oko 39. • Drugo psihoanalitičko odredjenje tretira strah kao signal egu. Oko dve trećine obolelih osoba su žene.. razvedenih. Signalni strah nema preplavljujući karakter i ukazuje na postojanje nerazrešenih intrapsihičkih konflikata (konflikt izmedju sex i agresivnih nagona iz ida sa principom realnosti koji zastupa Ego ili sa mogućom kaznom od Superega).6%) . nezaposlenih. kod udovica/udovaca. šire strah od ugrožavanja telesnog identiteta) i ovde je reč o trijadnom konfliktu. Češće se javlja u urbanoj populaciji.. koji prističe iz neodgovarajućeg odnosa izmedju majke i deteta. Početak bolesti je teško odrediti. a aktuelna 1. pribegava se drugim mehanizmima odbrane što dovodi do neuroze (pomeranjefobije. Drugi model karakteriše poremećaje ličnosti i u njemu se predispozicija i precipitirajući faktori praktično ne razlikuju.6% (5. neće se formirati neurotski simptomi. Karasua poreklo ovog straha nalazi u dijadnom deficitu. bračne odnose. • Prva koncepcija se odnosi na primarni ili automatski strah. Psihološki modeli Psihoanalitička teorija odredjuje ovo oboljenje na dva načina. Ako se oni samo potiskivanjem zadrže u nesvesnom. rastavljenih. Kod ove forme anksioznost uz brigu (neugodna iščekivanja) ostaje jedini i dominantni simptom.1% lifetime. posao. 15 . To znači da izostaje racionalna obrada opasnosti. dete treba .

iskustvo silovanja. Medjutim. što pojačava doživljaj opasnosti • Sebe doživljavaju kao nesigurne. pojačavajući aktivnost GABA-e i smanjujući strah. što se klinički ispoljava stalnim razmišljanjem i strepnjom u smislu „Šta ako?“ Model signala sigurnosti objašnjava ovaj entitet kao oboljenje u kom signali sigurnosti nisu dovoljni ili su neefikasni. nije jasno da li je u ovom sistemu izmenjena funkcija GABA-A receptora. Efikasnost benzodijazepina u lečenju ovog poremećaja usmerila je pažnju istraživača na GABA-benzodijazepinski sistem. Medju muškim srodnicima obolelih od GAP češći je alkoholizam. Kognitivne teorije smatraju patološku zabrinutost najvažnijim činiocem u nastanku ovog oboljenja. Istraživanje patofiziologije ukazuje da se ovo oboljenje karakteriše inhibicijom. Osobe sa generalizovanim stanjem straha se razlikuju od normalnih na osnovu relativno specifičnih kognitivnih distorzija: • Preteran i iskrivljen doživljaj opasnosti • Verovanje da kontrola nije moguća. A suština je u tome da patološka zabrinutost omogućava da se izbegnu neprijatni telesni simptomi straha. Udeo herediteta je oko 30%. GAP se karakteriše više ekscitiranošću centralnog nego vegetativnog nervnog sistema. za koje se vezuju benzodijazepini. rata ).Razvojno najviši strah je strah od Superega i odnosi se na mogućnost kazne zbog izneveravanja sopstvenih vrednosti i ideala. Ostali psihološki modeli Istraživanja su pokazala da traumatska iskustva i nepovoljni odnosi u primarnoj porodici igraju važnu ulogu u nastanku ovog poremećaja (smrt roditelja u detinjstvu. U drugim istraživanjima je nadjena snižena funkcija parasimpatikusa. Ona održava i potkrepljuje suzbijanje telesnih ispoljavanja straha. Stopa konkordantnosti kod monozigotnih blizanaca je 50%. Jedna grupa istraživanja ukazuje da je 16 . Istraživanja fokusirana na Hf-Ht-Adr osu ukazuju na abnormalniu reakciju na stres kod nekih pacijenata. a koje će se pojaviti zavisi od uticaja sredine i životnih dogadjaja. Biološki modeli U okviru biološkog modela izučavaju se:nasledni činioci i neurobiološki modeli Novije studije ukazuju da se medju prvostepenim srodnicima obolelih nalazi oko 25% osoba sa istim oboljenjem. stalno iščekuju opasnost i veruju da nisu u stanju da se sa njom izbore • Imaju tendenciju da brinu o dogadjajima i stvarima koje se odnose na daleku budućnost Istraživanja ukazuju da nepodnošenje neizvesnosti jedna od ključnih karakteristika generalizovanog anksioznog poremećaja. a ne aktivacijom simpatičkog nervnog sistema i rigidnošću vegetativnog nervnog sistema. što se manifestuje slabijim reagovanjem na stres. ali neuspešnim traženjem sigurnosti. Zbog toga se ponašanje ovih pacijenata karakteriše stalnim. Utičući na sveukupno kognitivno funkcionisanje patološka zabrinutost onesposobljava obolelog u tumačenju odredjenih situacija i odnosa koji bi omogućili korekciju postojećih pogrešnih stavova. Kod žena je dokazana genetička veza izmedju GAP i depresije: nasledna predispozicija može biti ista za oba oboljenja.

skoro stalno prisutnim strahom.osetljivost ovih receptora smanjena. što za posledicu ima senzitizaciju. dok nepovoljni životni dogadjaji doprinose da dodje do egzacerbacije. bolest. Pretpostavlja se da postoji veza izmedju EEG aktivacije desne moždane hemisfere. te stalnu preokupiranost istim. koja verovatno učestvuje u obradi negativnih osećanja. Brojna istraživanja ukazuju na abnormalnosti serotonergičkog neurotransmiterskog sistema. Integrativni model Schacht : Osnovu straha uvek čini svesno ili nesvesno doživljavanje opasnosti. što olakšava fight or flight reakcije pri susretu sa opasnošću. To stanje karakterišu sledeći fenomeni: • Spremnost da se strahom reaguje na mnogo manji povod • Daleko veća opreznost i iščekivanje opasnosti • Nemogućnost habituacije • Teškoće u razlikovanju bezbednih od opasnih situacija Osim senzitizacije. dok druga pretpostavljaju manjak endogenih benzodijazepinskih agonista ili višak antagonista. Predispozicija se može odrediti na biološkom nivou ili preko razvojnih problema. posledica težeg i trajnijeg straha je i remećennje kompleksnog kognitivnog funkcionisanja. dok bi precipitirajući činioci predstavljali nepovoljne životne dogadjaje (interpersonalni konflikti. Pacijenti brinu zbog beznačajnih stvari. smrt bliske osobe. Nor i holecistokininski sistemi su od manjeg značaja za etiologiju GAP-aEEG ovih pacijenata pokazuje izvesna nespecifična odstupanja i abnormalnosti. ali nisu jasni odgovarajući patofiziološki mehanizmi. Pretpostavlja se da postoji disfunkcija na nivou 1A i moguće 2A serotoninskog receptora. opasnost se neposrednije i intenzivnije doživljava. Oboljenje se odlikuje hroničnim. kao što je strah i pojačanog mišićnog tonusa. potrebno je postojanje odredjene predispozicije i precipitirajućih činilaca. problemi na poslu. problema na poslu. što je plodno tle za pogrešnu procenu. Da bi se razvio patološki strah. osećaj krivice i nesposobnosti postaje sve jači.. Ako intenzivan strah traje duže i ako mu se osoba ne suprotstavi efikasno. U stanjima povećane napetosti i opreza metabolizam je ubrzan u bazalnim ganglijama i desnom parijetalnom režnju. sopstvenog ili tudjeg zdravlja. PET studije ukazuju na generalno smanjen protok krvi u mozgu u stanjima stresa i pojačanog straha. Zabrinutost je često usmerena na nešto što bi se moglo dogoditi u budućnosti. kao i disbalans u nivou metabolizma u različitim regionima mozga u stanju relativnog mirovanja. najčešće manifestnim u obliku preterane i neosnovane zabrinutosti. što smanjuje samopoštovanje i na taj način se zatvara začarani krug u kom se strah sve više pojačava. strah gubi signalnu funkciju i doživljava se kao opasnost sama po sebi 2. Uz postojanje predispozicije i precipitirajućih faktora . ali i zbog bračnih i porodičnih odnosa. materijalne situacije. Tipična je žalba na nemogućnost odupiranja svojim brigama. 17 . Tipičan je postepen početak.). Klinička slika Nepovoljni životni dogadjaji mogu prethoditi početku GAP. strah postaje izraženiji ili duže traje. što se ispoljava sužavanjem fokusa pažnje i rigidnim misaonim procesima. to ima dve krupne posledice: 1.

strašljivost. trzaji. tremor. licu i očnim kapcima. GAP obično prethodi pojavi poremećaja raspoloženja i kod većine pacijenata se pojavljuje posle početka specifične i socijalne fobije. gotovo stalno prisustvo simptoma straha tokom nekoliko meseci. tj. frontalnom delu i po celoj glavi u vidu obruča) . sumnjičavost i razdražljivost (većina može ispoljavati svojstva zavisnog ili strašljivog PL). nepoverenje. ramenima. ocd ili paničnog por. nedovoljno samopouzdanje. Ovi simptomi nisu specifični z aGAP. poremećaj spavanja. pritisak. posebno problemi sa zaspivanjem. To su simptomi vegetativne hiperaktivnosti (palpitacije. doživljaj da se strah ne može kontrolisati. Stoga je ova nefokusirana strepnja poznata i kao slobodno lebdeći strah. utrnulost. U GAP su važne i manifestacije telesne napetosti: zategnutost.Ponekad je obolelom teško da kaže od čega strahuje. treperenje. nestabilnost u nogama. Dg isključuje istovremeno ispunjavanje kriterijuma za postojanje depresivne epizode. Diferencijalna dijagnoza • Normalno stanje straha kod GAP postoji veći intenzitet straha. ali neodredjenim iščekivanjem da se nešto loše može dogoditi. nekog od fobičnih poremećaja. razdražljivost. vrući i hladni talasi po telu. vrtoglavica. simptomi telesne i psihičke napetosti. vratu. Pacijenti se žale da ih ne drži mesto. respiratorni i gastrointestinalni simptomi (dispneja. Karakteristika GAP-a su i gotovo stalno prisutni telesni simptomi . Oboljenje se može ispoljavati i napetim. da ima preplavljujući i 18 . koji uključuju: • strepnju • motornu napetost • preteranu vegetativnu aktivnost B. stomačne tegobe. bol ili nelagodnost. prenapregnutost. oni to stanje opisuju kao da su uvek na ivici da puknu. znojenje. nervoza želuca) i opđti simptomi (nesvestica. psihogena glavobolja (u potiljačnom. grčevi. Obzirom na kontinuirano prisustvo napetosti i preteranog opreza koji pacijenti teško podnose. Neretko su prisutne i žalbe na zaboravnost. ostali telesni simptomi. suvoća usta ) . da lako planu ili se iznerviraju kao i da im je teško da se na bilo šta usresrede. Obično su pogodjene grupe mišića na potiljku. pa se zato lako uplaše i trgnu na najmanji povod. nesposobnost opuštanja. ali su manje izraženi nego kod napada panike. Dijagnoza Dg kriterijumi prema ICD 10: A. stezanje u grudima. muka. bolovi mišića. strah je dugotrajniji. parestezije). Nije retka pojava psihogene disfagije (osećaj „knedle u grlu“ i teškoće pri gutanju). Simptomi psihičke napetosti čine značajnu i relativno specifičnu komponentu generalizovanog stanja straha i ispoljavaju se kao nemir. Ali sledeća svojstva ličnosti relativno se često sreću kod obolelih: osećanje nesigurnosti. Kod najmanje ¾ obolelih od GAP se sreću komorbidna psiihjatrijska oboljenja koja često dominiraju kliničkom slikom. osećaj gušenja. Treba istaći da ne postoji jedan odredjen tip ličnosti koji karakteriše sve osobe sa generalizovanim stanjem straha. preosetljivost. opreznost.

dok su simptomi i dalje izraženi u 60% slučajeva. neprimerenost intenziteta straha u odnosu na okolnosti koje su ga izazvale. Lečenje Lečenje je potrebno započeti što pre. ulceroznog kolitisa. ako je praćeno komorbidnim psihijatrijskim poremećajima. naročito ako je oboljenje dugo trajalo. Dbt Mell • Intoksikacija stimulativnim sredstvima (amfetamin. Tok i prognoza GAP je hronično oboljenje sa znatnim fluktuacijama u intenzitetu simptoma . Epidemiologija 19 . MEŠOVITA STANJA STRAHA I DEPRESIJE Definicija Mešovito stanje straha se odlikuje preplitanjem simptoma straha i depresije. a njihov sadržaj je manje vezan za svakodnevne i realne životne probleme (tipične su teme: kontaminacija. S obzirom da GAP često narušava kvalitet života medju ovom populacijom pacijenata je česta nezaposlenost. a recidivi česti. tj.sveprožimajući karakter. kompromitujući postupci i gubitak kontrole). postoji prenadraženost CNS. koji nisu takvog intenziteta da bi mogla da se postavi dijagnoza depresije ili nekog specifičnog stanja straha. izostaju tipična hipohondrična ponašanja. aberantna seksualnost. Oporavak nakon 10 godina lečenja i praćenja je moguć u 25% slučajeva. procenjuje se da traje prosečno izmedju 6 i 10 godina. a ne da su već obolele. Takodje. dok je kod PP tipična vegetativna hiperaktivnost • Poremećaji raspoloženja • Depresija uvek postoji anhedonija. kritike i procene osobe u socijalnoj situaciji. • Simptomi GAP u sklopu hipertireoidizma • Iritabilnog kolona. ometanje funkcionisanja i osiromašenje kvaliteta života. agresivni ispadi. Najčešće se kombinuju farmako i psihoterapija. tahikardija ili poremećaj ritma i crvenilo lica) • Panični poremećaj GAP počinje ranije. kofein – učestalo mokrenje. • Hipohondrija kod GAP postoji strah da bi osoba mogla da se razboli. poremećajima ličnosti i hroničnim organskim bolestima. • Poremećaj prilagodjavanja i posttraumatski poremećaj ovde je traumatski dogadjaj etiološki najznačajniji • Strašljivi poremećaj ličnosti ovde postoji strah od socijalnih interakcija. GIT smetnje. kao i ako oboleli nisu dobro prilagodjeni sredini u kojoj žive i ako su im bračni i porodični odnosi nekvalitetni. Često se komplikuje depresijom i zloupotrebom alkohola. postepeno. Prognoza je uglavnom nepovoljna. gubitak interesovanja • Opsesivno-kompulzivni poremećaj prisile kod okp su Eg-distone više se doživljavaju kao intruzivne. Remisije su retke. zbog čega izbegavanje socijalnih kontakata postaje tipično.

krivice i gubitka. laka zamorljivost. Klinička slika Klinička slika je izrazito heterogena. • Prva hipoteza. Pretpostavlja se da u ovom bitnu ulogu ima još uvek nedovoljno proučena kombinacija bioloških i psiholoških činilaca. a da uticaji sredine i tip stresa odredjuju do kog psihičkog poremećaja će doći. zastupljenost simptoma je subsindromska. pri čemu stanje straha može da prethodi depresiji . Sreće se kod osoba u rasponu od treće do sedme decenije života. Pod negativnim afektom se u ovom slučaju podrazumevaju simptomi napetosti i uznemirenosti. pa je po tom mišljenju stanje straha ili neposredni prethodnik depresije ili označava teži oblik depresije. greške. uz stalna negativna iščekivanja. pokazuju sličnu hiperaktivnost nor sistema i poremećaje ser. u novije vreme su definisane dve hipoteze. dok je u depresiji izražena kognitivna orjentacija prema prošlosti . proizašla iz kognitivne teorije iznosi da strah i depresiju karakterišu specifični kognitivni obrasci. Biološki činioci Neuroendokrinološka istraživanja ukazuju na vrlo slične abnormalnosti u stanjima straha i depresiji : poremećaj u lučenju kortizola pri davanju ACTH. • Druga hipoteza poznata pod nazivom tripartitni model ističe negativni afekat (koji se odnosi na njihova svojstva) . razdražljivost. kada je ono udruženo sa njom. neodredjeni somatski simptomi . Prema ovom modelu. Etiologija O odnosu izmedju straha i depresije postoje različita gledišta. strah se odlikuje kognitivnim usmeravanjem ka budućnosti. a u izvesnoj meri su prisutni i somatski simptomi koji nemaju organsku podlogu.Procenjuje se da je zastupljenost ovog poremećaja u opštoj populaciji izmdju 1 i 10%. da predstavlja činilac rizika za njenu pojavu. u cilju prevazilaženja problema razlikovanja kliničkih ispoljavanja specifičnih za ove entitete. teškoće u koncentraciji. razdražljivost. Osim toga. ali nije jasno koji činioci odredjuju da li će se javiti pretežno simptomi jednog ili drugog entiteta. Istraživanja pokazuju da etiologija može biti zajednička za mnoge simptome straha i depresije. poremećaji spavanja. Simptomi depresije i straha su neretko genetički povezani . Sa druge strane je mišljenje da stanja straha I depresije imaju različite faktore rizika i predispozicije što dovodi ili do pojave stanja straha ili do pojave depresije. Tako je za strah karakterističan osećaj ugroženosti. Pretpostavlja se da isti geni mogu da budu u osnovi oba oboljenja. stres koji bi vodio u mešovito stanje straha obuhvatio bi gubitak i opasnost. disforično 20 . a za depresiju preteran doživljaj niže vrednosti. strepnja. sledeći simptomi su često prisutni:nervoza. tj. nemir. poremećaj u lučenju TSH I prolaktina pri davanju TRH. Sa jedne strane postoji mišljenje da strah i depresija imaju zajedničke činioce rizika i predispozicije. demoralisanost. Psihološki činioci U okviru ove teorije. napetost. Mada ne postoji tipišan opis mešovitog stanja straha I depresije. dok se depresija od straha razlikuje poizostanku pozitivnog afekta ( zbog sniženih VND). Strah se od depresije razlikuje prisustvom simptoma vegetativne hiperaktivnosti. poremećaj u lučenju GH pri davanju klonidina. doživljaj nesigurnosti i slabo samovrednovanje. kao zajednički činilac straha i depresije . Neurotransmiterski sistemi tkdj.

oslabljena koncentracija i zaboravnost. emocionalna labilnost. 21 . lažna vrtoglavica ). što olakšava neugodnost. Sem toga. Diferencijalna dijagnoza • Poremećaji raspoloženja • Specifična stanja straha • PL (strašljivi. U suštini predstavljaju odbrambenu meru. Pacijent zamenjuje anksioznost strahom. Tok i prognoza Uošen je akutni i hronični tok. Dijagnoza U MKB 10 se ne daju precizna uputstva za dijagnostikovanje ovog obolenja. uz adekvatno lečenje i praćenje.raspoloženje. drhtanje. u kom dolazi do pomeranja sa objekata i situacija aktera intrapsihičkog konflikta na druge. fobični objekat može da se izbegava ili poništava (negira). koju prate telesne pojave (tahikardija. Osobe sa ovim poremećajem su uglavnom: strašljive. nego obrnuto. pacijent zna da objekat straha nije realno opasan. Pogoršanjima obično prethode neprijatni i traumatski životni dogadjaji. poremećaji spavanja. pasivno-zavisne ličnosti. nezadovoljstvo sobom. aktivnosti i situacija koje za posledicu imaju svesno izbegavanje fobičnih stimulusa. neurotični kompromis. Ovaj intenzivan strah je praćen vegetativnim poremećajima. negativističan i često pesimističan stav. Dakle. kao i napor kojim pacijent pokušava da je izbegne. a pacijent prepoznaje da strah nije u proporciji sa aktuelnom opasnošću od tih predmeta. od kojih se onda objekat plaši. znojenje. FOBIČNI POREMEČAJ Fobija ( bežanje. Fobična kriza je obeležena brutalnim izbijanjem parališuće strepnje i tegobe. Pre svega. strah ) se definiše kao iracionalni i stalni strah od specifičnih objekata. panika. preosetljivost. I drugo. fobija ima tri karakteristike: • Anticipaciju (strah od pomisli i očekivanja susreta sa fobičnim stimulusom. daleko je više depresivnih pacijenata koji imaju patološki strah. Simptomi se obično javljaju akutno i često im prethode nepovoljni životni dogadjaji. lako zamaranje. već se ono više tretira kao rezidualna dijagnostička kategorija. dok su od lekova najčešće primenjivani antidepresivi i anksiolitici. koji je i dalje neugodan. klecanje nogu. užas. sa relativno dobrom prognozom . ali. manjak energije. strah od straha ) • Strah pri susretu sa fobičnim stimulusom • Ponašanje izbegavanja Fobični objekti su simboli originalnih objekata i situacija . zavisni i opsesivno-kompulzivni pl) Uvek treba imati na umu da izmedju straha i depresije postoji hijerarhijski odnos. aktivnosti i situacija. lečenje depresije je prioritet. Po definicije je blaži neurotski poremećaj. na intelektualnom planu. pri čemu iste simptome ponekad izaziva očekivanje iste situacije. Lečenje Efikasnost pokazuju skoro svi oblici psihoterapije.

već kod mnogih izazivaju prijatna osećanja Fobični poremećaj se deli na: • agorafobiju • socijalne fobije • specifične fobije U MKB 6 fobija se po prvi put klasifikuje kao samostalan entitet (1947). skučenih prostorija punih nameštaja. trgovi. histrionična. zatvaraju se u svoj stan. objekti i situacije u kojim još uvek postoji neka veza sa opasnošću. AGORAFOBIJA Agorafobija je najčešći i najznačajniji oblik fobičnog stanja i karakteriše se postojanjem stalnog. narcistička i borderline ličnost. Pokretljivost i aktivnost obolelih osoba se značajno smanjuje. prodavnice ). strah od straha i ponašanje izbegavanja. Osnovne simptome često prate i opšti strah. malih. pojačana sumnjičavost prema okolini i nesigurnost u sebe. postaju mesta koja zaplašuju i na kojima se mogu javiti napadi straha ili panike) Isti je slučaj i sa velikim zatvorenim prostorima (robne kuće. tuneli. Reč je o postojanju anksiozno-fobične strukture ličnosti i njenih varijacija ispoljenih kao pasivno-zavisna. osobe se povlače. pozrišne. da bi u 9-oj reviziji došlo do transformacije fobične neuroze u fobična stanja. ili strah od putovanja do udaljenih mesta. mostovi. socijalne fobije i drugi fobijski strahovi. objekti i situacije koje ne samo da predstavljaju opasnost. očekujući susret sa fobičnim objektom ili situacijom. možemo ih podeliti u tri grupe: 1. agorafobiju karakterišu napadi panike. Epidemiologija 22 . U najtežim slučajevima se vezuju za krevet. U razvijenom obliku. telesni simptomi straha.Klinička karakteristika fobičnog poremećaja je da pacijent. objekti i situacije kojih se realno plaši svaki čovek 2. iz kog nekad ne izlaze čak i godinama. Bitne karakteristike mišljenja fobičnih pacijenata su: interpretativnost. a u 10-oj reviziji fobija dobija svoj definitivni oblik. pojačana zaokupljenost samim sobom (sklonost introspekciji). Još jednu od specifičnosti agorafobije predstavlja potreba da uza sebe imaju osobu od poverenja. Posebnost poremećaja čini i postojanje intenzivnog straha od vožnje javnim saobraćajnim sredstvima. intenzivnog ili paničnog straha od javnih mesta i mesta sa kojih se teško može brzo ukloniti ili mesta na kojima je dobijanje medicinske pomoći veoma otežano (ulice. mračnih. samoprebacivanje. ali je normalan čovek naučio da tu opasnost podcenjuje 3. Posebna organizacija ili poremećaj ličnosti uvek prate agorafobiju i predstavljaju glavni preduslov za njen nastanak i razvoj. Veoma često ispoljavaju klaustrofobične smetnje : strah od lifta. bioskopske. depersonalizacija i derealizacija. ili susrevši se sa njima – doživljava strah. autoputevi. anksiozna (izbegavajuća). opsesivni i hipohondrični fenomeni i depresivno raspoloženje. U zavisnosti od predmeta i situacija koje mogu biti sadržaj fobije . koncertne dvorane.

jer etiologija nije dovoljno poznata da bi se moglo izdefinisati jedinstveno i opšteprihvaćeno objašnjenje porekla agorafobije. Psihoanalitičke teorije Frojd je još 1895. potrebom za isticanjem i dominacijom. Ali. Fobični strah upozorava na postojanje opasnosti od narušavanja psihičke ravnoteže zbog provale u svest zabranjenih nagonskih impulsa koji su u vezi sa Edipalnim stupnjem u psihoseksualnom razvoju. Nema više straha od seksualnih. Pol Češća je kod žena 3:1 Godine početka Prvi zamah dešava se oko 18.godine. pa umesto da upozori na postojeću opasnost od traume. strahom od kastracije i uretralnom erotikom. Smrtnost Najnovija istraživanja ukazuju na povišen stepen smrtnosti zbog razvoja sekundarne depresije i alkoholizma. što stvara podložnost za reagovanje strahom. Za nastanak fobije straha značajni su sledeći mehanizmi odbrane: 23 . oko 28. uz nedovoljnu podršku od strane roditelja • Strah od gubitka ljubavi majke i drugih odraslih Dinamika nastanka fobijskog straha Kada Ego koji ocenjuje opasnost upozorava da odredjena nagonska akcija može dovesti do kastracije ili gubitka ljubavi. koji se karakteriše: ambicioznošću. kod fobija upozorenje ne uspeva .prema situacijama. prosečno oko 24. on je sam izaziva. drugi oko 30. javlja se strah kao signal ili upozorenje.Istraživanje ECA studije ukazuje na zastupljenost ovog poremećaja od 2. Neuspeh Ega se objašnjava postojanjem velike unutrašnje napetosti i osećanja blokade. Zastoj libida na ovom stupnju razvoja dovodi do oblikovanja uretralnog karaktera.7-5. koje za osobu imaju nesvesno značenje. Frojdovo učenje je osvetlilo još neke momente od značaja za razvoj fobija u odraslom periodu : • Ometen proces poistovećivanja sa osobom istog pola • Kontinuirano rivalstvo medju braćom i sestrama. kao signal Ega ima posebne karakteristike. tj. jer strah regredira na oblik napada straha ili panični strah. U dinamici fobija veza izmedju situacije koja izaziva strah i konflikta je skrivena. Frojd je fobije najuže povezivao sa psihoseksualnim razvojem. Radni status Osiromašenje radne sposobnosti i kapaciteta za rad je veoma izraženo. smatrajući da ovaj strah. Kada se u Egu javi strah (zbog unutrašnjih opasnosti iz Ida) a osoba nije u stanju da se suoči sa njom i razreši je. Sa duge strane.8%. Kada dete vidi seksualni čin svojih roditelja ono doživi traumatsko iskustvo.godine. dolazi do inhibicije Ega ili životnih aktivnosti . dok je kod muškaraca povećan rizik od KVS oboljenja. koje se posledično smanjuju i redukuju. jer ga povezuje sa opasnošću ili sadističkim aktom zlostavljanja. Šire posmatrano. koje ima značenje kastracije. Etiologija Postoji širok spektar teorija. Osiromašenja Radi se o oboljenju koje dovodi do pada kvaliteta življenja. već samo od seksualizovanih situacija. simbolički predstavljaju ili iskušenje ili kaznu. u okviru odredjenja neuroze straha pisao o odredjenim specifičnostima fobičnih strahova. takodje je povećana stopa samoubistva. Edipovim kompleksom. U takvim okolnostima Ego aktivira mehanizme odbrane i putem njih okreće unutrašnju opasnost put spolja. objektima i aktivnostima od kojih osoba počinje da oseća fobijski strah. Bračno stanje Oboleli su uglavnom u braku i ne retko i partner ispoljava isti poremećaj. uretralna erotika je čest dinamički sadržaj kastracionog kompleksa.

Taj proces se odigrava u tri faze: 1. odustajanje od samopotvrdjivanja i njegova zamena zavisnošću Po njemu. Radi se o reakciji besa na neuspeh koji izaziva strah od kastracije. sa edipovskim željama i strahom od kastracije. tj. regresija na Edipov kompleks i rivalitet sa braćom i sestrama (kada se javlja strah i osećaj krivice) 3. glavni impulsi koji pokreću fobični proces su agresivno-destruktivni. Fobijski simptom je oličenje ove odbrane.Potiskivanje je osnovni mehanizam odbrane i povezan je sa pozitivnim i negativnim Edipalnim željama. potreba za pratiocem je potreba za nesvesno omraženim roditeljem. strah od smrti. Helen Dojč smatrala je da su fobije topografski bliže opsesijama nego histeriji. Tako fobična osoba nagonski podsticaj više ne doživljava kao svoj. jer izoluje strah. fokusira i striktno povezuje za odredjene situacije. Dalja razrada Frojdovih ideja stavila je poseban akcenat na pregenitalni stupanj . Podsticaj se dalje. neuspeh u životu i gubitak inicijative 2. da su prebojene sadističko-agresivnim impulsima. svojim prisustvom on nadzire i donosi olakšanje. specifičan je i karakterističan kod fobija. kao i da medju obolelim postoje osobe koje ispoljavaju histerični karakter. ali nije tako nepomirljiv kao kod opsesija. bliže histerije) Glavne fiksaciono regresivne tačke kod fobije su povezane sa falusnom fazom. delatnost i funkciju organizma. agresiju i odbranu od nje. Intrapsihički konflikt se projektuje u spoljašnji objekat ili situaciju koja se kasnije izbegava. predmete. Ovaj mehanizam je kod fobija neuspešan. Pratioc na površnom nivou. retko seksualni. Izolacija ima posebno značenje kod fobija. Premeštanje je najvažniji mehanizam odbrane kod fobija i predstavlja preobraćanje unutrašnje opasnosti u opasnost spoljašnje prirode. Fobije nastaju kao posledica aktuelizacije intrapsihičkih konflikata povezanih sa preedipalnim i edipalnim stupnjem u psihoseksualnom razvoju. zdrava i čitava. Franz Aleksander Po njemu fobija nastaje zbog neuspeha u funkcionisanju Ega pri savladjivanju problema vezanih za prilagodjavanje uslovima okoline. jer se strah nastao zbog postojanja intrapsihičkih konflikata. masturbaciju. zaštićuje osobu od iskušenja. Na osnovu dubine regresije Frojd je razlikovao dve vrste fobija: • Obične (duboka regresija na preedipalni stupanj. a njegov efekat je konflikt i pojava straha od kastracije. Regresija je zajednički činilac svih fobija. Superego se ovde ponaša kao stariji i dovodi Ego u opasne situacije. pomeranjem preobraća na drugu situaciju razlličitu od izvorne i veže za nju putem simboličkih asocijacija. Ego se rešava straha mehanizmom projekcije udružene sa simbolizacijom i kondenzacijom. homoseksualizam. promiskuitet. kao tipična forma straha za sve oblike fobija. Po Dojčovoj. prostituciju. Formiranje simptoma kao mehanizam odbrane. blizu ocd) • Specifične (regresija na edipalni nivo. već kao nešto nepredvidjeno što dolazi iz spoljašnje sredine. Činjenica da ta osoba korača pored nje. koje mogu dobiti i pregenitalne karakteristike. dokazuje mu da je nije ubio. Tako izolovan strah se eksternalizuje i izbacuje upolje mehanizmom projekcije. 24 .

Osnovna postavka je da je strah uslovljena reakcija na bol i da ima snagu i nagona i potkrepljivača. Neutralni stimulusi povezani sa bolnim ili ugrožavajućim dobijaju snagu proizvodjača straha. zavisnost i strah od pasivnog odvajanja od objekta. ustaljuje se i postaje osnovni psihopatološki sadržaj. fobije su uslovljene reakcije straha. mnogi autori smatraju da fobije treba posmatrati kroz prizmu psihološke dobiti od bolesti. Teorija o traumatskom uslovljavanju straha Wolpe. Bolno iskustvo je najčešće vezano za zdravstveno stanje i doživljaj: lupanja srca. Bihejvioralne teorije Po principima teorije učenja. Teorija nagona ili dva činioca Po ovoj teoriji strah je sekundarni nagon i sekundarni potkrepljivač (Mowrer i Miller). precenjivanje stepena opasnosti 3. ponašanje izbegavanja se pozitivno potkrepljuje. Osoba sklona strahovanju doživljavaće opasnost i kad ona realno ne postoji ili će datu situaciju nerealno procenjivati. Ovako doživljena nelagodnost uslovljava razvoj intenzivnog straha i u svim sličnim situacijama. Ova neprijatna doživljavanja motivišu obolelog da nadje način kako da ih izbegne. Medjutim. u masi ljudi . pomeranje i rascep (splliting). cveta pasivnost. ambivalentan odnos prema majci. Po ovoj teoriji razvoj agorafobije bi se mogao objasniti na sledeći način: Osoba koja razvija agorafobiju je primarno doživela neko bolno iskustvo daleko od kuće. Rachman Premorbidne crte ličnosti:zavisnost. bolesti ili smrti. eksternalizaciju. i ulogu specifičnih mehanizama odbrane:negaciju. Pretpostavlja se da su opažanje i interpretacija opasnosti ugavnom povezani sa mogućim doživljavanjima neke vrste gubitka. Osnovna premisa je da strah ne uzrokuje odredjena situacija ili dogadjaj sam po sebi već njihova pogrešna interpretacija. na javnom mestu. Ponašanje koje optimalno ispunjava ove uslove jeste povratak kući – to je ponašanje izbegavanja. što stvara uslove za kasniji nastanak fobija. a kasnije i pri pomisli na njih (stah od straha). već ispoljen strah u detinjstvu. projekciju. emocionalna nezrelost. U tom periodu strah od razdvajanja dostiže kavlitativno drugačiji nivo u funkcionisanju motornog sistema koji omogućava detetu da se i fizički odvoji od objekta. smatrajući je opasnom. Najzad. ako se konflikti iz oralnog stadijuma ne razreše. Pošto uspešno redukuje strah. Eysenck. osećaj gušenja. neodlučnost. povrede.Melita Sperling Po njoj fobije predstavljaju strah koji je sex prirode . Salzman ističe da je glavni uslov za nastanak fobije postojanje opsesivnog karaktera i strah obolelog da će izgubiti kontrolu nad svojim impulsima. naglo nastale malaksalosti. Beck navodi četiri osnovne pogreške u saznajnim procesima osoba u strahu: 1. Sperlingova ističe i karakterističnu organizaciju Ega koja je primitivna. potcenjivanje moguće pomoći od strane drugih 25 . potcenjivanje sopstvenih mogućnosti snalaženja u toj situaciji 4. procenjivanja mogućnosti da će doći do stanja opasnosti 2. Kognitivne teorije Nastanak straha i fobija objašnjavaju na osnovu pogrešno konceptualizovanih saznajnih procesa. vrtoglavice. Ona posebno ističe važnost preedipalnog stupnja.

Često su ti partneri neelastične i rigidne osobe što može imponovati kao stabilnost i snaga. 26 . zatim na nivou hemoreceptora u produženoj moždini i SER neuronima raphae dorsalis u srednjem mozgu. limbičkog režnja i prefrontalnog dela kore velikog mozga. majka je dominantna. Ali. Po pravilu je neskladan. ali ih je poricao ili prikrivao. prezaštićujuća. Neretko su oni negativistični. Neuroanatomska osnova Gorman i saradnici smatraju da se nastanak paničnog poremećaja sa agorafobijom nastaje kao posledica ekscitacije tri neuroanatomske oblasti: moždanog stablja. kontinuirano izbegava roditeljske obaveze. te dobija beznačajnu ulogu u porodičnoj hijerarhiji. Kognitivne teorije takodje poentiraju i osećaj bespomoćnosti. guši inicijativu. Pretpostavlja se da kod obolelih postoji genetska predispozicija za lako razdraženje pomenutih neuroanatomskih struktura. caruje nemir i nesloga. za koji se pretpostavlja da nastaje kao rezultat pogrešnih interpretacija niza telesnih senzacija: • lupanje srca –infarkt • senzacije u udovima – moždani udar • promene psy funkcionisanja – početak ludila • vrtoglavica – koma i smrt • teškoće u disanju – ugušenje i smrt • osećaj gubitka kontrole nad unutrašnji senzacijama. želi i voli da se pita o svemu. povučen. neretko patogen i destruktivan. antisocijalnog ponašanja Teorije o porodičnim i bračno-partnerskim odnosima Razvoj agorafobičnog ponašanja uslovljavaju ili pospešuju zatvorene . psihofizioloških i psihoendokrinoloških parametara. već uglavnom sputavaju. neurofizioloških. Buduća agorafobična osoba bira partnera koji poseduje osobine koje ona nema (razvijenu i ispoljenu odgovornost. ograničavajući i osiromašujući. genetičkih. samostalnost i osećanje lične slobode kod dece). ali ih one ne podržavaju kao majke. inicijativu u rešavanju životnih problema). nekomunikativne porodice. Agorafobične žene biraju partnera koji bi trebao da preuzme ulogu roditelja. to se ne dešava jer partner nije snažna ličnost. Partnersko-bračni odnos često dobija etiološku suštinu. ljutitim reakcijama. porodice koje prezaštićuju svoje članove i uče ih da izbegavaju rešavanje životnih problema.Kod agora fobije saznajni simptomi mogu da budu mnogo intenzivniji i da dovedu do inhibicije pojedinih kognitivnih funkcija posebno u domenu zaključivanja. prisećanja i predvidjanja budućnosti. nezavisnost. tih. Biološke teorije Zasnivaju se na analizi neuroanatomskih. Takodje je moguć i razvoj novih simptoma depersonalizacije i derealizacije. U takvim porodicama ugl. Nerešene probleme iz primarne porodice agorafobična osoba prenosi na svog partnera. a čest je i slučaj izmena roditeljskih uloga što je predispozicija za nastanak agorafobije (otac je pasivan. očekujući da ih on reši. ili kompulzivni sa izraženom težnjom ka povlačenju (često impotentni). ljubomori. anksiozni . Napadi panike se mogu dovesti u vezu sa moždanim stablom i neuronskim pražnjenjem u locus coerulesusu (noradrenergički centar). koje potenciraju neispoljavanje ili potiskivanje emocionalne ekspresije. Agorafobični muškarci se vezuju za žene koje podsećaju na njihove obožavane majke. on uglavnom ima iste ili slične tegobe.razvoj ludila. skloni eksplozivnim.

udar struje. strah od straha i ponašanje izbegavanja i druge karakteristične simptome i oblike ponašanja. čežnja za kućom. noćne more. agorafobija sa paničnim poremećajem 2. sa kojim se uspostavlja recipročna veza • ova veza omogućava održavanje ponašanja izbegavanja • pored pomenute. Ti su dogadjaji poslednja kap u prepunoj čaši koji dovode do karakterističnog ispoljavanja agorafobije. posebno ako se u obzir uzmu . Napad panike je posebno emocionalno iskustvo. klinička praksa pokazala da je ispoljavanje ovog poremećaja mnogo složenije. Model po kom dolazi do ovakvog ponašanja ima sledeći redosled: • doživljavanje napada panike dovodi do pražnjenja u moždanom stablu • ova pražnjenja se prenose u više kortikalne centre (odgovorne za učenje i složena osećanja) • u tim strukturama se napad panike doživljava kao neprijatan. jedno od najmučnijih. ili čak po život opasan događaj • pacijent situaciju procenjuje kao opasnu ili ugrožavajuću • ovo uverenje podržava i podstiče doživljavanje straha od straha izazvanog pražnjenjem u limbičkom režnju. agorafobija bez paničnog poremećaja Medjutim. mada ni model poligenskog nasledjivanja nije definitivno odbačen. Traje uglavnom nekoliko minuta 27 . godine. Najverovatnija je transmisija po modelu dominantnog gena. Psihoendokrinologija Istraživanja etiologije agorafobije iz ugla psihoendokrinologije su usmerena na utvrdjivanje mehanizama aktivnosti dveju osovina: 1. Razvijena klinička slika Oboleli doživljava napade panike. To je provala intenzivnog straha ili užasa praćenog osećajem vitalne ugroženosti i pretnje smrti (zemljotres. hipotalamo-pituitarno-adrenalne 2. eneureza. stanje potpune bespomoćnosti). odbijanje da idu u školu. pa i godina. strah od razdvajanja od roditelja. Redje može početi naglo i neočekivano. Precipitirajući činioci U najvećem broju slučajeva nastanak poremećaja se može povezati sa nekim dogadjajem ili situacijom iz života. strašljivost. hipotalamo-hipofizno-tireoidne Klinička slika Agorafobija je složen i kompleksan psihički poremećaj. uzbudjenje i strah. U postojećoj klasifikaciji opisana su dva entiteta: 1. Tipičan početak je postepeno javljanje nespecifičnih simptoma u trajanju od više meseci. Ponašanje izbegavanja se povezuje sa prefronteksom kore velikog mozga. ostvaruje se i veza izmedju prefronteksa i moždanog stabla Genetičke teorije Agorafobija se smatra porodičnim oboljenjem.Strah od straha se povezuje sa limbičkim režnjem koji je centar za mnoga osećanja posebno za bes. Izraženi i specifični simptomi agorafobije počinju da se javljaju izmedju 18-30.postojanje komorbiditeta i kliničke komplikacije. Početak Oboleli od ranog detinjstva ispoljavaju karakteristične osobine: preosetljivost. konkordanca kod monozigotnih blizanaca iznosi 31%. pre definitivnog ispoljavanja oboljenja.

Život se svodi na boravak u kući i relacije kuća-posao-kuća. odlaska kod frizera. a strah je mučan. lagano se proredjuju i nestaju. kada osoba beži iz opasne situacije. depersonalizacioni i derealizacioni fenomeni doprinose osećanju gubitka kontrole i strahu od ludila. kada dolazi do inhibicije reakcija i ponašanja obolele osobe. neprijatan. stezanja u grudima. U osnovi leži osećaj bespomoćnosti. Dramatizacija i veoma neprijatni hipohondrijski. strah da ostanu sami u kući. Psihička napetost je osećaj svesnosti da postoji odredjena opasnost. obeshrabrene. I uvek postoji opasnost od razbuktavanja do nivoa panike. Klinička slika izmedju napada panike Napadi panike traju odredjeno vreme. čini se kao da će se raspasti. da ne vladaju životnom situacijom. Prvo se izbegavaju mesta i situacije gde je oboleli doživeo prve smetnje. Ovaj strah je manje dramatičan. te da im neka kugla iznutra pritiska grudi. Ovo ponašanje sprečava razvoj straha. da gube kontrolu nad sobom i počinju da „lude“. Razvija se postepeno. unutrašnji pritisak. 28 . Slobodno lebdeći strah (nejasno doživljavanje straha kao da osobu strah preplavljuje. Telesni: kardiovaskularna simptomatologija najčešće. Pacijent oseća nelagodnost. Nivo samoprocene i samovrednovanja je izuzetno nizak . pa i celokupnog organizma. telesni i ponašajni simptomi. u redu. ramena. Oboleli su najčešće depresivnog raspoloženja. ima tendenciju ponavljanja i ustaljivanja. Psihički : intenzivan strah od smrti zbog infarkta miokarda ili mozga. i pasivno. parališući) su dva tipična doživljaja straha izmedju napada panike. ne uspevaju da se organizuju i realizuju neke od životnih ciljeva. Napad panike prate brojni psihički. dolazi do ispoljavanja drugih psihopatoloških sadržaja. ali ne i manje nelagodan. Specifični oblici ponašanja: psihomotorna uznemirenost. tako da su uvek spremni da o sebi govore izuzetno ružno. od vožnje liftom. Postaju povišeno nesigurne. oprezne . Osećanje psihičke i telesne napetosti su česti simptomi izmedju napada panike. po život opasne bolesti. grudi – može dovesti do glavobolje. kupanja u kadi. ponašanje privlačenja. sumnjičave. ali dovodi do osiromašenja i pada kvaliteta življenja. a ona pri tome ne zna odakle strah dolazi) i strašljivo iščekivanje (oboleli je obuzet strepnjom da će se nešto loše dogoditi. zatim se izbegava sve veći broj mestai situacija i na kraju to postaje glavni oblik ponašanja. Specifični oblici straha karakterišu razvijenu kliničku sliku: strah da bude sam. od čekanja uopšte. opsesivni. Osobe koje doživljavaju opšti strah saopštavaju da su potpuno paralizovane. ili pak ugušenja. Oboleli ne može da razume svoje stanje. teškoća u disanju) . Preokupiranost strahom je osnovno osećanje izmedju napada panike. bespomoćne. Oboleli razvija strah zbog predvidjanja da se napad panike može ponovo javiti. posebnih oblika strahovanja i specifičnih oblika ponašanja koji podsećaju na sliku generalizovanog anksioznog poremećaja. Ponašanje izbegavanja može biti aktivno.(redje sati). smatrajući da su se razboleli od teške. Telesna napetost se ispoljava kao zategnutost mišića ( vrat. ali nije povezan sa doživljavanjem nesreće. avionom. Strah od straha ili anticipatorni strah se javlja kao posledica doživljenih napada panike i osećaja bespomoćnosti. apel ponašanje. strah od putovanja. do ekstremne agitacije. pa čak i stalno ležanje u krevetu. što je povremeno vrlo izraženo. potiljak.

PL. zloupotreba PAS. pun poverenja i nežnosti. – BASIC ID) koji se sastoji u pragmatičnoj sukcesivnoj i ili uporednoj primeni različitih oblika psihoterapije i lekova. visoka skrupuloznost. preosteljivost. pasivnost. izbegavanje da se prihvati odgovornost. alkoholizam. hipohondrijaza. nezrelost. ali značajno ga osiromašuje. manipulativna ponašanja praćena zavisnošću od lekova i droga. anksioznim ili izbegavajućim. nestabilnost. savesnost. ili pak sa druge strane. stalno predosećanje nesreće. osetljivost na kritike drugih. uglavnom jedna stalna bliska osoba. Drugi ističu da su ansiozno-fobične osobe u detinjstvu i mladosti preterano izbegavale životne teškoće. izbegavanje situacija koje izazivaju strah Diferencijalna dijagnoza : depresija. pasivno zavisnim. sa kojom je oboleli razvio odnos emocionalne vezanosti. Kliničke komplikacije depresija. putovanje od kuće. Komorbiditet sa poremećajima ličnosti nije redak. Pojedini autori smatraju da su ovakve osobe nesposobne da odgovore na zahteve okoline. neretko i telesna oboljenja. 1977. partnersko-bračna th 29 . predispozicija za telesne bolesti. OK neuroze. redefinisanje psihopatološkog sadržaja Središnja faza Bihejvior terapija-kognitivna terapija-dalja primena lekova Završna faza Psihoanalitička psihoterapija. ambivalencija. psihološki ili vegetativni simptomi primarno ispoljeni. narcističkim. alkoholizam. Ovakav oblik ponašanja ima korene u razvijenom osećanju zavisnosti. Dijagnoza Kriterijumi: a. veoma agresivan. uveličavanje teškoća. u odnosu na SI i opsesivne misli b. neodlučnost. Lečenje Predstavlja veoma složen proces.Najzad. introverzija. druga stanja straha. zavisnost. stalna napetost. Integrativni model po Eriću: Početna faza Uspostavljanje kvalitetnog odnosa sa obolelim Umirenje Definisanje tj. mazohističkim i borderline poremećajem ličnosti. neposredno ne ugrožava život obolelog. Kliničke karakteristike agorafobičnih pacijenata su: stidljivost. nesposobnost za uvid. uglavnom sa histrioničnim.g. Tok i prognoza Agorafobija je hronično oboljenje sa tendencijom dugog trajanja. pa se zato brane ponašanjem koje je stalni poziv u pomoć. javna mesta. strah ograničen na najmanje dva od sledećih situacija: gužve. putovanje bez druge osobe c. optimalni rezultati se postižu primenom integrativnog modela lečenja (začetnik Popler. strašljivost. važnu karakteristiku čini i potreba da se ima stalni pratilac. laka uzbudljivost. osećaj nesigurnosti i inferiornosti.

Precizno odredjenje sadržaja i obima socijalne fobije uključujuje i sledeće pojmove: stidljivost. recituju. pre 10-te godine je zabeležen u 40% slučajeva. specifičnim osećanjem koje potiče od obrazaca primitivnih refleksa. U takvim 30 . praćenje Završna procena uspešnosti terapije SOCIJALNA FOBIJA Definicija Socijalna fobija je oblik stanja straha koji se karakteriše postojanjem stalnog. kada treba da pevaju. nedosledno. Godine početka su preadolescencija i adolescencija . Oboleli oseća da je njihov strah bezrazložan i nelogičan . U 95% slučajeva početak je pre i oko dvadesete godine (izmedju 13 i 26. već u skladu sa onim što se od njega očekuje.Dalja primena lekova. ali ga je povezivao sa sa funkcijom superega i stidom. Takav superego ne zahteva od Ega da se ponaša na odgovarajući način. Bračno stanje češće neoženjeni tj. najnovija istraživanja pokazuju da se ona češće javlja kod žena. Oboleli doživljavaju strah kada treba da jedu. kada je povezana samo sa jednim oblikom straha i kao difuzna. kada treba da ostvare kontakt sa osobom suprotnog pola ili autoritetom. Stepen obrazovanja Različita istraživanja su došla do različitih rezultata. kada misle da će ispasti smešni. pojavom i ponašanjem drugih ljudi. koji mogu osobu ispitivački da posmatraju. nedostatak socijalnih veština. Socijalna fobija se ispoljava na dva načina: kao fokalna ili diskretna. intenzivnog i nelogičnog straha izazvanog stavovima. neinteligentni ili neobrazovani. sviraju. determinišući dva oblika: autonoman i heteronoman. koju karakteriše skup socijalnih strahova. Ovako doživljen strah goni obolele da izbegavaju ove situacije i aktivnosti što dovodi do razvoja ponašanja izbegavanja. socijalna disfunkcionalnost. kada misle da ih drugi kritički procenjuju . piju ili hodaju pred drugima ili budu u centru pažnje.te godine). pak u čijem će prisustvu ona učiniti nešto nepristojno ili neprijatno. kada se previše brinu za svoj izgled. Vezu socijalnog straha sa superegom razradili su njegovi sledbenici. što bi se moglo objasniti kulturnim razlikama u shvatanju socijalnog straha. kada treba da polažu ispit. da je ponize ili povrede. Pol Mada se dugo mislilo da je češća kod osoba muškog pola. Osiromašenje visoko izraženo Etiologija Klasična psihoanalitička teorija hFrojd se nije previše bavio socijalnim strahom. glume pred publikom. Heteronomni strah nastaje kao proizvod vaspitanja dece bez ustaljenih normi. uz prisutnu neodlučnost vaspitača. Epidemiologija Studije ukazuju na značajnu razliku u zastupljenosti fobija koja je u zapadnoj kulturi znatno viša. kada osećaju da će pred drugima da pocrvene. ili . Raniji početak. neudate. ali ne nalaze način da mu se suprotstave. Suicidalnost Kod sociofobičnih pacijenata postoji povišen rizik od suicida. težnja ka usamljivanju i izolaciji. slično osećaju krivice.

Savremeni autori dinamske orjentacije Cloitre i Shear u teoriji nazvanoj odbrana/sigurnost iznose postavku da socijalni strah nastaje kada dva biološka i komplementarna sistema u funkciji preživljavanja. a nedovoljno koristi sistem sigurnosti. ona razvija novu logičku projekciju superega u spoljašnji svet. Teorije socijalnog učenja po kojoj se učenje ne odvija toliko kroz direktno sparivanje nadražaja sa izvesnim negativnim posledicama već preko uzora ili učenja posmatranjem. zbog čega pomračuje sve objektne relacije. Fenihel podvlači da socijalni strah ima logičnu komponentu . egzibicionizmom i uretralnim erotizmom. Hipoteze o nedostatku socijalnih veština Po ovoj teoriji. različiti predmeti i situacije mogu da steknu sposobnost da izazovu strah udruživanjem sa nekim bolnim dogadjajem. proganjanjem i kaznom. pogrešnim saznajnim procesima. Istovremeno. definisao socijalni strah kao kao svestan strah koji je u povezan sa kritikom. koja je centralni etiološki činilac. Beck smatra da oboleli od socijalne fobije doživljavaju strah zato što se drže pogrešnih uverenja ili disfunkcionalnih pretpostavki.okolnostima. ambivalencijom i agresivnošću i najzad. Teorije uslovljavanja po ovoj teoriji. neuspeh u ostvarivanju pozitivnih učinaka u socijalnim situacijama povlači za sobom negativne procene od strane drugih i posledični doživljaj neprijatnosti i straha. Bolwby je pošao od postavke da su ljudi u osnovi društvena bića i po njemu. oralnošću i dominacijom. Suština ove teorije svodi se na tvrdnju da se iskustvo sa zaštitnikom iz ranog detinjstva internalizuje u obliku objektnih odnosa ili interpersonalnih shema. strah od negativne procene. Odstupanja od normalnog nastaju onda kada je osoba nesposobna da predvidja reakcije i ponašanja drugih iz okoline.Obolela osoba pridaje preveliki značaj reakcijama okoline i odnosima sa drugim ljudima. Poremećaj objektnih odnosa može da uslovi povišenu ranjivost i spremnost za reagovanje strepnjom i strahom. specifičnim naslednim činiocima. Do ovih pogrešnih saznanja oni su došli kroz 31 . Kognitivno-bihevioralne teorije Nastanak socijalnog straha objašnjavaju ranim traumatskim iskustvom u socijalnim situacijama . Na ovaj način se formira patološka struktura superega. sa jedne i rdjave savesti odraslih. javnom nastupanju. sa druge strane. Fenihel 1946. nedostatkom socijalnih veština. Stoga je logična komponenta socijalnog straha. patološkom strukturom Superega. deca nisu u stanju predvideti koje ponašanje će im doneti naklonost roditelja. i novorodjenče poseduje biološku obdarenost za razvoj niza ponašanja koja olakšavaju vezivanje u cilju olakšavanja preživljavanja. uvek normalna. Socijalno anksiozna osoba preterano aktivira sistem odbrane. Kvalitet i postojanost ranih odnosa formira jezgro kasnijih objektnih odnosa. Savremene psihodinamske teorije Psihoanaliza nikada nije socijalni strah posmatrala kao interpersonalni i društveni problem. odbijaju da razlikuju dobro od rdjavog ponašanja i tako se prilagodjavaju trenutnim zahtevima. Topografski. Psihički zdrava osoba predvidja kako će okolina da reaguje i teži da reakcije superega zameni prikladnijim. Fenihel je socijalni strah je locirao izmedju straha od kastracije ili gubitka ljubavi . ne funkcionišu skladno i efikasno. Kognitivne teorije sugerišu da socijalna fobija ima jednu kognitivnu komponentu. To bi značilo da je socijalni strah razvojni fenomen koji je u najužoj vezi sa: stidom. sistem odbrane i sistem sigurnosti.

posebno telesne. telesnim i ponašajnim simptomima. znojenje. odnosno da drugi prodire u njenu fizičku intimu. Subjektivno. zapostavljena ili prezaštićena deca . nedostatka socijalnih veština i stavova koji nisu prilagodjeni okolnostima iz realnosti. hladni. Telesne manifestacije: lupanje srca. čest je simptom u okviru reagovanja strahom uopšte. Bihevioralno: izbegavanje kao posledica straha od straha. povučenost. Najčešći oblici ovog straha povezani su sa: gubitkom svesti i padom na ulici. stalno nezadovoljstvo sobom. stroga hijerarhija. Strah od gubitka kontrole Ovde se radi o strahu od gubitka kontrole. Strah od javnog nastupa 32 . nesigurnost. mukom i povraćanjem pred drugima. telesnom slabošću. nepodržavanje mladih u donošenju odluka i prilikom javnih nastupa. Socijalnu fobiju karakteriše posebna organizacija ličnosti:stidljivost. crvenjenje. Opšte socijalne fobije U ovu grupu spadaju: • Ekstramna socijalna stidljivost podrazumeva stidljivost i nedostatak samopouzdanja u raznim socijalnim situacijama. nesigurnost. što dovodi do socijalnog straha. Biološki modeli 1. što je posledica hiperaktivnosti autonomnog nervnog sistema. odbacujući roditelji . posebno majka. Takodje su značajni obrasci ponašanja u porodičnoj sredini: zatvorenost. Teorije o porodičnim odnosima u kojima je odnos roditelji/deca . Strah od pogleda i kritičke procene Ovo je jedan od osnovnih strahova i veruje se da je urodjen oblik straha. češći kod osoba muškog pola. Strah potiče od saznanja da je osoba otkrivena. drhtanje. Naslednost • Studije porodica • Studije na blizancima 2. što je uzrok osiromašenja kvaliteta života • Strah od ljudi predstavlja intenzivan strah od kontakta sa drugim ljudima praćen razvojem ponašanja izbegavanja • Strah od osoba suprotnog pola je varijetet straha od ljudi. Osnovni sadržaj čini strah koji ima fobična svojstva i karakteriše se subjektivnim. naročito u situacijama koje su neprilične. defekacija) . što vodi usamljivanju i izolaciji. gubitkom kontrole nad fiziološkim radnjama (mokrenje. oboleli svesno doživljava strah kada ostvaruje kontakt sa drugim ljudima u okviru različitih socijalnih situacija.interakcije sa averzivnim dogadjajima. ali i prezaštićujući. povlačenja i nekad prave izolacije. nisko samovrednovanje. Neurobiologija • Bihemijska • Psihoendokrinološka istraživanja Klinička slika Može biti veoma raznovrsna.

Pri tome. Strah da izgled tela nije u redu Ovaj oblik straha može dobiti oblik socijalne fobije kada ga je teško razlikovati od dismorfofobije.Predstavlja strah velikog intenziteta u situaciji (ili pri pomisli na takve situacije) u kojoj osoba biva kritički procenjivana od strane drugih osoba. Ove osobe strahuju da su previše debele. zloupotreba PAS • Velika depresija Dijagnoza a. Stah od otkrivanja sopstvene inferiornosti Povezuje se sa strahom od jedenja .. specifične fobije • Poremećaji ličnosti : anksiozni.5% • Poboljšavajući 0% Prognoza je nepovoljna. Psihološki. paranoidni. agorafobija. Karakteristični simptomi i oblici ponašanja se postepeno ispoljavaju i ustaljuju. maljavosti. Izbegavanje fobične situacije mora da bude izražena odlika • Uključuje se antropofobija i socijalna neuroza Tok i prognoza Početak je tipičan i povezuje se sa preadolescencijom i adolescencijom. Komorbiditet i komplikacije • Panični poremećaj. bez spontanih poboljšanja ili oporavaka. bihejvioralni ili vegetativni simptomi moraju da budu primarne manifestacije straha b. Obolela osoba crveni i u banalnim situacijama.. kod narcističke ili paranoidno organizovane ličnosti.3% • Fluktuirajući 25. Lečenje 33 . osećaja inferiornosti i krivice. Strah od pozornice ili javnog nastupa umetnika Može biti praćen telesnim simptomima. govorenja . već efekata koje ono proizvodi na druge osobe. osoba se ne plaši samog crvenjenja . straha od samog sebe. sa tendencijom da dugo traju i postanu hronični. pijenja. nogu. telefoniranja pred drugim osobama.6% • Fazični 20. Strah mora da bude ograničen na posebne socijalne situacije c. mršave. shizoidni • Bolesti zavisnosti: alkoholizam.6% • Stalno pogoršavajući 10. veličine grudi. naročito u situacijama kada se razviju komorbidni poremećaji i komplikacije. napeto i rado bi pobegla iz takve situacije. kada je izložena pogledima drugih ljudi. brinu zbog izgleda svog nosa. zbog čega se oseća nelagodno. izbegavajući. ušiju . ćelavosti. Strah od crvenjenja Predstavlja varijetet opšte socijalne stidljivosti i česta je kod mladjih osoba oba pola. Ovaj oblik straha se retko javlja izolovano. Uglavnom je u sklopu: morbidne stidljivosti. Varijante toka socijalne fobije: • Stalno isti 43. Strah od ispita U vezi je sa opštom socijalnom stidljivošću i socijalnim strahom od otkrivanja sopstvene inferiornosti. pisanja.

fobije prirodne sredine 4.. u većini slučajeva (samo 0. godine ima neki oblik fobije. koja time postaje najčešći psihički poremećaj uopšte. smrt. Veliki broj istraživača je utvrdio da su specifične fobije kod dece veoma čest poremećaj. fobije objekata 2. pa da u susretu sa zastrašujućim objektima i situacijama doživi intenzivan strah. profesionalnih instrumenata). opisuje se sifilofobija. Slučaj malog Hansa – fobijski strah od konja. posrednog i informaciono-prenosnog iskustva. Početkom dvadesetog veka Žane opisuje sistematizovane oblike fobija koje se delom mogu poistovetiti sa specifičnim fobijama (fobija od prljavštine. ističu da je ovo najčešći oblik fobija u populaciji (med intervencije. ljudi ili žena. jedan od pokušaja grupisanja specigičnih fobija. intenzitet pomenutih fobija. izgledao bi ovako: 1. kada su opisane fobija od zvuka flaute i visine. Frojd 1909. a nešto kasnije i klaustrofobija (1877). 34 . Verhulst je utvrdio da fobije na ranijem uzrastu. Epidemiologija Zastupljenost je 4. Tako je pokazano da 95% dece izmedju 5.8%. fobije mesta 3. Vestfal je u praksu prvi put uveo pojam agorafobije. blag je i nema klinički značaj. ECA studija do istog zaključka. predmeta od vrednosti. Mada do danas nije iskristalisana klinički značajna klasifikacija ovih poremećaja. SPECIFIČNA FOBIJA Definicija Poznato je da veliki procenat tzv. Inače. oluje. koje imaju svojstvo da uslovljavaju fobične situacije. životinje. nestaju tokom sazrevanja i ne postoje na straijim uzrastima.7% ispoljava kliničke oblike fobija). gužva. Takodje je pokazana dinamička fluktuacija fobija na dečijem uzrastu. fobije situacije 5. Kognitivno-bihevioralne teorije Su zasnovane na teorijama učenja i nude najbolja objašnjenja kroz modele direktnog. što će dovesti do razvoja ponašanja izbegavanja.Do sada nije izgradjen jedinstven terapijski pristup u lečenju.. visina. i 12. a da oko 10% njih ispoljava strah takvog intenziteta da se svrstava u poremećaj specifičnu fobiju . U prvom medicinskom rečniku iz 1848. fobije živih bića Istorijat fobija seža do Hipokrata. Prisustvo ili odsustvo fobija kod dece je uslovljeno emocionalnom stabilnošću deteta. kod predisponiranih osoba će doći do nastanka fobije. Agras i sar. Kada osoba doživi realan strah sa odredjenim objektima ili situacijama.5-11. potrebno je da osoba bude ranjiva (psihološki i biološki). Godine početka detinjstvo ili adolescencija Porodično grupisanje Etiologija Psihoanalitičke teorije imaju isljučivo istorijski značaj. normalne populacije ima strah od raznih predmeta i situacija. životinja. Pol kod žena je ovo najčešći psihički poremećaj uopšte (odnos 2:1). Znači. 1892. grmljavina.).

znojenje. modeliranje i emocionalna zaraza je drugi model nastanka specifičnih fobija. da bi razvio fobiju. Prateći simptomi nisu česti niti su karakteristični i manifestuju se hiperaktivnošću autonomnog nervnog sistema: lupanje srca. 35 . injekcija. kada zrelost nije dostignuta. Grupa pratećih simptoma Glavni strah predstavlja centralni psihopatološki sadržaj. Najčešći je u detinjstvu. Ovaj strah je često praćen gubitkom svesti. potrebno je da ispoljava visok nivo uzbudjenosti. U slučajevima kada je fobija monosimptomastka. praćen ponašanjem izbegavanja. Strah od straha dominira kliničkom slikom. a ne izbegavanja. Glavni strah 2. nejčešće je monosimptomatski (ograničen i striktno povezan sa odredjenim objektom. bubašvabe. Ponašanje izbegavanja je nekada izraženo do te mere da postaje stil življenja obolelog. Fobije od životinja Su najčešće i karakteriše ih nelogičan. strah je povremen i ne previše opterećujući. drhtanje. ali. primanja injekcija ili povreda. Strah od straha 3. jer deca vadjenje krvi poistovećuju sa smrću. gusenice). pa i opštim simptomima straha (zmije. nije uslovljen pogrešnim saznanjem ni simboličkim procesima. često parališućim strahom od gledanja krvi. realnih ili lažnih takodje ima etiološki potencijal. povreda Retko se sreću kao izdvojen klinički sy. situacijom ili aktivnošću koje čine sadržaj fobije). Prenos informacija. Klasifikacija U ICD 10 se navode: • akrofobija • fobija od životinja • klaustrofobija • fobija od ispita • jednostavna fobija Klinička slika Specifičnu fobiju karakterišu četiri osnovne komponente: 1. Jednom utisnut emocionalni odgovor jako teško se menja.Posredno iskustvo. Ponašanje izbegavanja 4. dolazi do fenomena utiskivanja. Biološke teorije u fokus lociraju genetske činioce . Etološke teorije smatraju da u razvoju ljudi postoje periodi koji olakšavaju mogući nastanak emocionalnih reakcija po principima utiskivanja (reprint)Ti su periodi u direktnoj vezi sa stepenom zrelosti osobe. Subjekat posmatra drugog pojedinca koji doživljava intenzivan strah. vadjenja krvi. stalan. intenzivan strah od susreta ili kontakta sa životinjama i insektima. pacovi. strepnje ili pomenutu ranjivost. tako 73 % obolelih medju bliskim srodnicima ima bar još jednog srodnika sa istim poremećajem. miševi. ptice-pauci. mačke. Karakerišu se izraženim. U kritičnim periodima. koji predstavlja ponašanje pozitivnog privlačenja. Fobije od krvi. češće združene sa drugim oblicima straha.

koristi se kognitivna terapija. a izmedju kojih je prisutan snažan i onesposobljavajući strah od narednih napada. U osnovi tog oblika reakcije je vazovagalna reakcija kao odbrambena. Epidemiologija Napadi panike se često pojavljuju u sklopu raznih psihičkih i organskih oboljenja. Najefikasniji su izlaganje uživo i suportivna psihoterapija. Zatim treba utvrditi da li je specifična fobija nezavisan i izolovan poremećaj i da li je u komorbidnoj vezi sa drugim stanjima straha. Napadi panike su po prvi put opisani još u 17. izlaganje u imaginaciji i uživo. U slučajevima kada oboleli reaguje kognitivnim strahom. U samom nastanku primat ima modeliranje. veku od strane Bartona. neočekivanim napadima panike. Lečenje Oboleli od specifičnih fobija se veoma retko obraćaju psihijatru za pomoć. Kod manjeg broja osoba koje su doživele napad panike. sistemska desenzitizacija. Često se javlja kod agorafobičara. Psihološki ili vegetativni simptomi moraju biti primarni simptomi straha 2. Specifične fobije od odredjenih situacija • Strah od letenja avionom • Strah od vožnje liftom • Klaustrofobija Dijagnoza Kriterijumi : 1. Fobija od medicinskih i stomatoloških intervencija Mnogi neurotični pacijenti imaju stah od lekara. niti dovode do straha od straha i ponašanja izbegavanja. Strah mora biti ograničen na prisustvo odredjenog fobičnog objekta ili situacije 3. Bihevioralna psihoterapija u okviru kojese koriste metodi relaksacije. opisao njegove ekvivalente nazivajući ih razdražljivim srcem. a DaCosta je 1871.Fobija nastaje zbog straha od reakcije i dogadjaja nepodložnih kontroli unutar svog tela. nad uslovljavanjem. koji nisu izazvani nekim telesnim oboljenjem ili delovanjem psihotropnih sredstava. depresijom. kada predstavlja najtvrdokorniji simptom. Tok i prognoza Kao i kod većine stanja straha postoji trend dugog trajanja i hronifikacije. PL. od onesvešćivanja.g. dok primena lekova nije od velike koristi. autogeni trening. Zastupljenost napada panike tokom života u opštoj populaciji kreće se izmedju 7 i 9%. Fobična situacija se izbegava kad god je to moguće Diferencijalna dijagnoza Prvi korak u utvrdjivanju postojanja specifične fobije je njeno razdvajanje od specifičnih strahova koji postoje ali ne osiromašuju osobu u njenom funkcionisanju. tj. 36 . dok pojedini razvijaju pravu fobiju praćenu ponašanjem izbegavanja. pojavljuje se i panični poremećaj. Suportivna psihoterapija Lečenje lekovima benzodijazepini i beta adrenergički blokatori PANIČNI POREMEĆAJ Definicija Panični poremećaj je oblik straha koji se ispoljava ponavljajućim.

Sa druge strane . koji potiče od neodgovarajućeg odnosa sa roditeljima koji nemaju sposobnost da empatišu sa decom. Salivan je napad panike protumačio kao dezorganizaciju ličnosti . što potkrepljuje disfunkcionalni kognitivni stil 37 . Etiologija Istraživanja nisu otkrila ni biološke ni psihološke činioce specifične za ovaj poremećaj. Prosečna starost u vreme početka iznosi izmedju 23 i 38 godina . fantazijama i telesnim senzacijama. koja nezreli odbrambeni mehanizmi ne mogu da smire i kontrolišu. Psihoanalitičke teorije Ove teorije tumače napade panike u okvirima prve Frojdove teorije o strahu koja je poznata kao toksična teorija i teorija preobraćanja libida u strah. ali je redak kod dece pre puberteta i kod starijih od 65 godina. poremećaji u neurofiziološkim procesima i neuroanatomskim strukturama).5%. viša je kod žena (odnos 2:1). pokretač ovih fantazija je strah da se osoba nadje u situaciji iz koje neće moći da se izbavi. Tokom razvoja. Panični poremećaj može da se pojavi u bilo kom životnom dobu. Osnovna teza je da strah nastaje kao posledica akumulacije seksualne energije i njenog neadekvatnog ili nedovoljnog pražnjenja. Seksualna frustracija zbog apstinencije ili „coitus interruptusa“ ima za posledicu preplavljujući strah. u osnovi napada panike je defekt u kontroli straha. Održavanje paničnog poremećaja se tumači postojanjem bar jednog od sledećih mehanizama: 1. Pogrešno tumačenje palpitacija kao znaka teške bolesti srca izaziva ili pojačava strah i dovodi do novih telesnih simptoma . Opšte prihvaćeno je mišljenje o postojanju izvesne biološke predispozicije za pojavu napada panike (nasledje. sprečava je da se uveri da te aktivnosti nisu opasne. tj. Stalno osluškivanje tela dovodi do preosetljivosti na telesne senzacije 2. koji se opet pogrešno tumače . Izbegavanje svih aktivnosti kojih se osoba plaši. Medju pacijentima se često sreće zavisnost u odnosu na primarne objekte i ambivalentna i negativna osećanja koja prate tu zavisnost. Te misli su u vezi sa strahom od odvajanja od moćnih objekata. praćen brojnim telesnim simptomima. napadi panike nisu spontani.5 i 2. Poremećaj se češće registruje kod razvedenih/rastavljenih i udovaca. što dalje pojačava strah. self se ne konsoliduje i može da doživi fragmentaciju. Kognitivne teorije Pogrešno tumačenje telesnih simptoma Teorija Davida Clarka poentira da su napadi panike posledica pogrešnog tumačenja telesnih simptoma i senzacija. Sa stanovišta psihologije selfa Heinza Kohuta. nesvesno značenje dogadjaja koji prethode pojavi napada panike aktivira neurofiziološke mehanizme koji izazivaju napad. Najveća prevalenca je nadjena kod osoba starosti izmedju 15 i 45 godina.Prevalenca tokom života je izmedju 1. Napad panike nastaje kada telesne senzacije izazovu preplavljujuća negativna osećanja. dok jednogodišnja prevalenca iznosi oko 1%. što je suština napada panike. Kod muškaraca. nego se izazivaju zastrašujućim mislima. koja nastaje kao posledica naglog izneveravanja nečeg na šta se osoba potpuno oslanjala i što je od ključnog značaja za doživljaj sigurnosti. Prema modelu Kathrine Shear. Prema savremenim analitičkim tumačenjima. dok najveći rizik imaju starosne grupe od 25-34 kod žena i 30-44 g. sa strahom da osoba bude napuštena. Pr.

Preosetljivost hemoreceptora na CO2 i lažni alarm ugušenja Udisanje CO2 u koncentracijama od 5-35% izaziva napad panike kod obolelih od paničnog poremećaja. Prevalenca kod srodnika prvog stepena tokom života iznosi 7. a patofizološki mehanizam se odigrava preko hipokapnije i alkaloze. Reakcija se ispoljava hiperaktivnošću vegetativnog nervnog sistema. za pojavu napada panike odgovorne su strukture u moždanom stablu :locus coeruleus. flumazenil. a osoba doživljava strah. holecistokinin i kofein deluju direktno na nor. Traumatska iskustva u detinjstvu i nepovoljni odnosi u primarnoj porodici Češće odvajanje od majke. i nuclei raphae. zamućen vid. smrt roditelja u detinjstvu. objektivne opasnosti nema. učestalost fizičkog i seksualnog zlostavljanja. što izaziva dispneju. Disfunkcija noradrenergičkog neurotransmiterskog sistema Istraživanja nisu našla da je pojačana nor stimulacija ili nedovoljna ihibicija ovog sistema specifična za panični poremećaj. derealizacija. konstitucionalno determinisane fenomene: povlačenje. Napad panike se označava kao lažna uzbuna. rastave i razvodi. rezervisanost. Postoje dve grupe supstanci koje izazivaju napad panike: • CO2. vrtoglavica. Tahikardija. Alkaloza dovodi do hipokalcemije. fenfluramin. Disfunkcija GABA-benzodijazepinskog sistema 38 . m-hlorfenilpiperazin. Biološki modeli Nasledni činioci rizik od obolevanja kod prvostepenih srodnika je veći za 2. Da bi do napada došlo neophodna je biološka i psihološka predispozicija. Do hiperventilacije dolazi izbacivanjem više CO2 iz organizma. stidljivost i preterana telesna ekscitiranost pri izlaganju novim i nepoznatim situacijama. konfuzija. ali se pretpostavlja da je na nivou serotoninskog 1A receptora. ser ili GABA NT sisteme Prema neuroanatomskom modelu. bol u grudima. Patofiziološki mehanizam se odvija preko respiratorne acidoze. Ovi napadi mogu da se izazovu češće ili jedino kod pacijenata sa paničnim poremećajem. Disfunkcija serotonergičkog NT sistema Tačna priroda te disfunkcije nije otkrivena. Hiperventilacija akutna hiperventilacija može da izazove simptome napada panike. inhibiranost.Verovanje da je strah opasan Kognitivno-bihevioralni model David Barlow definiše strah kao biopsihološku reakciju prilagodjavanja na objektivno prisutnu opasnost. jer.6-20 puta. hiperkapnije i hiperkalcemije. koja priprema organizam za reakciju borbe ili bekstva. Istraživanja neuroanatomije i patofiziologije U biološkim istraživanjima često se koristi veštačko izazivanje napada panike. jer stimulišu respiraciju i remete acido-baznu ravnotežu • Johimbin. a za pojavu fobije prefrontalni korteks. za razvoj anticipatornog straha disfunkcija limbičkog sistema. Strah od odvajanja u detinjstvu i školska fobija Inhibicija ponašanja u detinjstvu podrazumeva sledeće. Hipokapnija dovodi do cerebralne vazokonstrikcije i smanjenog dotoka O2 u mozak pa se mogu javiti nesvestica. oprez. natrijum-laktat i bikarbonat. palpitacije i nedostatak vazduha nastaju u daljem toku. doživljaj gušenja i napad panike. što se ispoljava parestezijama.9-41%. depersonalizacija.

Napadi panike vezani za neku situaciju javljaju se skoro uvek odmah nakon izlaganja toj situaciji ili ako se iščekuje ili zamišlja ista 3. ili u sklopu apstinencijalnog sy. Neuroendokrinološki poremećaji U uslovima stresa je smanjeno lučenje hormona rasta. posebno leve strane. Uloga životnih dogadjaja Pojavi paničnog poremećaja prethode izvesni traumatski dogadjaji ili neprijatna iskustva. ali se javlja i kod socijalne i specifične fobije U pogledu intenziteta tokom napada panike najčešći su sledeći telesni simptomi: palpitacije. kao i potrebom da se pobegne i/ili zatraži pomoć. seksualnog odnosa. Ako je prvi napad bio snažan. telesne bolesti. insulama. Klinička slika Početku paničnog poremećaja ponekad prethodi prodromalni period. vrtoglavica. nesvestica. doživljaj ugroženosti i bespomoćnosti snažan. dispneja. Prvi napad se može pojaviti za vreme uznemirenosti. što se dovodi u vezu sa hiperaktivnošću noradrenergičkog sistema. Takodje je registrovan veći broj negativnih životnih dogadjaja u godini koja prethodi početku paničnog poremećaja (razvod. smrt ili teška bolest člana porodice). mesto dogadjanja takvo da se ne može odmah pobeći. veća je verovatnoća da se taj napad doživi kao trauma što dovodi do snažnog straha od ponavljanja napada i njihovih posledica. Metode vizuelizacije CNS ukazuju da je za vreme napada panike povećan protok krvi i ubrzan metabolizam u prednjem cingulusu. koji imaju ključnu ulogu u integraciji reakcija na nove i neprijatne spoljašnje nadražaje. ono što napad panike čini jedinstvenim jeste iskustvo nagle pojave telesnih simptoma koji veoma brzo dostignu vrhunac u intenzitetu i praćeni su snažnim strahom zbog doživljaja vitalne ufroženosti ili gubitka kontrole. Preteran doživljaj opasnosti u stanjima straha aktivira septohipokampalni sistem. vrući i 39 . svadja. DSM IV razlikuje tri tipa napada panike: 1. Trajanje napada je od nekoliko minuta do pola sata. kao i pri pokušaju odvikavanja od nikotina. Posle napada osoba se oseća umorno i iscrpljeno. prestanak života u zajednici. odvajanje od značajnih osoba. što previše ekscitira organizam i inhibira ponašanje. Napadi koji su verovatniji u odredjenim situacijama javljaju se prilikom izlaganju tim situacijama.Pretpostavlja se da je kod pacijenata sa paničnim poremećajem narušena koordinacija izmedju benzodijazepina i GABA-A receptora zbog čega izostaje inhibitorno dejstvo GABA-e na locus coeruleus. Ipak. simptomi jaki. znojenje. tremor. izlaganje opasnostima. tahikardija. medijalnim temporalnim regionima. To je put koji vodi ka paničnom poremećaju. u kom su izraženi napetost. Većina pacijenata saopštava da je prvi napad panike bio neočekivan. orbito-frontalnom korteksu. neodredjen strah. Ne postoje tipični napadi panike. Neočekivani napadi se javljaju spontano i tipični su za panični poremećaj 2.. Karakterističan je za agorafobiju. Učestalost napada može varirati od desetak i više dnevno do jednog napada u nekoliko meseci ili godina. traumatskog iskustva ili korišćenja nekog psihotropnog sredstva. Poremećaji u strukturi i funkciji odredjenih delova mozga Gray navodi poremećaje u funkciji septuma i hipokampusa. pa i generalizovano stanje straha.. fizičkog napora.

odnosno kognitivno-bihevioralna terapija) 40 . gubitak samopouzdanja. ludila i kolabiranja. prisutan je jak strah od budućih napada panike fenomen poznat kao anticipatorni strah ili strah od straha. neretko mogu javiti i u toku spavanja. Sposobnost koncentracije je snižena. muka. Diferencijalna dijagnoza • Hipertireoidizam • Aritmije srca • Vestibularna disfunkcija • Prolaps mitralne valvule • Hipoglikemija Tok i prognoza Potpuni oporavak se sreće kod 10 -12 % nakon 5 godina praćenja. smanjenje i iščezavanje anticipatornog straha i iščezavanje agorafobije ako postoji ponašanje izbegavanja (lekovi i kognitivna. Od psihičkih simptoma najčešći su: strah od trenutne smrti. intenzivnoj fazi ciljevi su: ublažavanje. U periodima izmedju napada . parestezije i utrnulost. Najizraženiji je kod osoba čiji su napadi panike nepredvidivi i neočekivani i deluje osiromašujuće na celokupan život. kao i hipohondrično. Teži tok poremećaja i gora prognoza vidjaju se kod pacijenata kod kojih je oboljenje počelo ranije i duže trajalo. napad označava težinu fobične situacije. gubitka kontrole.hladni talasi po telu. Tipičan je iznenadni doživljaj vitalne ugroženosti. bolja kontrola simptoma. proredjivanje i sprečavanje napada panike. nepoverljivost i emocionalna labilnost. ako se napadi panike javljaju često. Glavna svojstva ličnosti kod kojih postoji ovaj poremećaj su: preterana zavisnost. oprez. nervoza želuca. povlačenje iz socijalnih relacija. Panični poremećaj se često kombinuje sa drugim oblicima psihopatologije. Lečenje Lečenje se sprovodi u nekoliko faza: • U prvoj. nesigrunost. zbog čega u pogledu dijagnoze prednost treba dati fobiji • Istovremeno ispunjavanje kriterijuma za depresivnu epizodu isključuje dijagnozu paničnog poremećaja Prema DSM IV presudno je da većina napada bude neočekivana. neretko i depersonalizacija i derealizacija. a može se uočiti i regresivno ponašanje. a ne samo poznatim i predvidivim situacijama • Izmedju napada ima vrlo malo simptoma straha. osećaj gušenja. Panični poremećaj se najčešće komplikuje agorafobijom i depresijom ( u 40-80% slučajeva) . ali je prisutan anticipatorni strah • Ako se napad panike javlja u odredjenoj fobičnoj situaciji. a nešto redje alkoholizmom. Napadi se. bol i nelagodnost u grudima. Dijagnoza Dijagnostički kriterijumi za panični poremećaj MKB10: • Postojanje više teških napada vegetativnog straha u periodu od oko mesec dana • Napadi se pojavljuju u situacijama kada ne postoji objektivna opasnost • Napadi se pojavljuju u veoma različitim. tendencija izbegavanja.

poboljšanje kvaliteta života i smanjenje rizika da dodje do egzacerbracije Lečenje lekovima triciklični AD. poremećaji u neurofiziološkim procesima i neuroanatomskim strukturama). pokretač ovih fantazija je strah da se osoba nadje u situaciji iz koje neće moći da se izbavi. Seksualna frustracija zbog apstinencije ili „coitus interruptusa“ ima za posledicu preplavljujući strah. Primena psihoterapije: kognitivna. a DaCosta je 1871. psihoanalitička psihoterapija. Napad panike nastaje kada telesne senzacije izazovu preplavljujuća negativna osećanja. snažni BD i SSR-i. Napadi panike su po prvi put opisani još u 17. Prevalenca tokom života je izmedju 1. sa strahom da osoba bude napuštena. PANIČNI POREMEĆAJ Definicija Panični poremećaj je oblik straha koji se ispoljava ponavljajućim.5 i 2. Opšte prihvaćeno je mišljenje o postojanju izvesne biološke predispozicije za pojavu napada panike (nasledje. kognitivno-bihejvioralna.5%.Lečenje se zatim nastavlja farmakoterapijom i/ili terapijom podrške . Kod muškaraca. praćen brojnim telesnim simptomima. nesvesno značenje dogadjaja koji prethode pojavi napada panike aktivira neurofiziološke mehanizme koji izazivaju napad. koja nezreli odbrambeni mehanizmi ne mogu da smire i kontrolišu. viša je kod žena (odnos 2:1). Panični poremećaj može da se pojavi u bilo kom životnom dobu. Epidemiologija Napadi panike se često pojavljuju u sklopu raznih psihičkih i organskih oboljenja. Prosečna starost u vreme početka iznosi izmedju 23 i 38 godina . a izmedju kojih je prisutan snažan i onesposobljavajući strah od narednih napada. klasični inhibitori MAO . tj. veku od strane Bartona. Psihoanalitičke teorije Ove teorije tumače napade panike u okvirima prve Frojdove teorije o strahu koja je poznata kao toksična teorija i teorija preobraćanja libida u strah. Etiologija Istraživanja nisu otkrila ni biološke ni psihološke činioce specifične za ovaj poremećaj. dok najveći rizik imaju starosne grupe od 25-34 kod žena i 30-44 g. uz produženu dopunsku kognitivnu ili kognitivno-bihevioralnu terapiju • Dugoročni ciljevi lečenja su sprečavanje recidiva i komplikacija.g. Sa druge strane . opisao njegove ekvivalente nazivajući ih razdražljivim srcem. Zastupljenost napada panike tokom života u opštoj populaciji kreće se izmedju 7 i 9%. fantazijama i telesnim senzacijama. Prema savremenim analitičkim tumačenjima. neočekivanim napadima panike. Pr. suportivna. Te misli su u vezi sa strahom od odvajanja od moćnih objekata. Poremećaj se češće registruje kod razvedenih/rastavljenih i udovaca. Osnovna teza je da strah nastaje kao posledica akumulacije seksualne energije i njenog neadekvatnog ili nedovoljnog pražnjenja. pojavljuje se i panični poremećaj. dok jednogodišnja prevalenca iznosi oko 1%. Najveća prevalenca je nadjena kod osoba starosti izmedju 15 i 45 godina. • 41 . Kod manjeg broja osoba koje su doživele napad panike. nego se izazivaju zastrašujućim mislima. Prema modelu Kathrine Shear. napadi panike nisu spontani. koji nisu izazvani nekim telesnim oboljenjem ili delovanjem psihotropnih sredstava. ali je redak kod dece pre puberteta i kod starijih od 65 godina.

što dalje pojačava strah. Održavanje paničnog poremećaja se tumači postojanjem bar jednog od sledećih mehanizama: 3. a osoba doživljava strah. Stalno osluškivanje tela dovodi do preosetljivosti na telesne senzacije 4. natrijum-laktat i bikarbonat. što je suština napada panike. self se ne konsoliduje i može da doživi fragmentaciju. Pogrešno tumačenje palpitacija kao znaka teške bolesti srca izaziva ili pojačava strah i dovodi do novih telesnih simptoma . u osnovi napada panike je defekt u kontroli straha. smrt roditelja u detinjstvu. Da bi do napada došlo neophodna je biološka i psihološka predispozicija. Kognitivne teorije Pogrešno tumačenje telesnih simptoma Teorija Davida Clarka poentira da su napadi panike posledica pogrešnog tumačenja telesnih simptoma i senzacija. Postoje dve grupe supstanci koje izazivaju napad panike: • CO2.9-41%. rezervisanost. rastave i razvodi. konstitucionalno determinisane fenomene: povlačenje.Medju pacijentima se često sreće zavisnost u odnosu na primarne objekte i ambivalentna i negativna osećanja koja prate tu zavisnost. Tokom razvoja. Istraživanja neuroanatomije i patofiziologije U biološkim istraživanjima često se koristi veštačko izazivanje napada panike. što potkrepljuje disfunkcionalni kognitivni stil Verovanje da je strah opasan Kognitivno-bihevioralni model David Barlow definiše strah kao biopsihološku reakciju prilagodjavanja na objektivno prisutnu opasnost. jer stimulišu respiraciju i remete acido-baznu ravnotežu • Johimbin. fenfluramin. Izbegavanje svih aktivnosti kojih se osoba plaši. Strah od odvajanja u detinjstvu i školska fobija Inhibicija ponašanja u detinjstvu podrazumeva sledeće. koja nastaje kao posledica naglog izneveravanja nečeg na šta se osoba potpuno oslanjala i što je od ključnog značaja za doživljaj sigurnosti. holecistokinin i kofein deluju direktno na nor. Prevalenca kod srodnika prvog stepena tokom života iznosi 7. oprez. sprečava je da se uveri da te aktivnosti nisu opasne. stidljivost i preterana telesna ekscitiranost pri izlaganju novim i nepoznatim situacijama. Biološki modeli Nasledni činioci rizik od obolevanja kod prvostepenih srodnika je veći za 2. koji potiče od neodgovarajućeg odnosa sa roditeljima koji nemaju sposobnost da empatišu sa decom. jer. m-hlorfenilpiperazin. Napad panike se označava kao lažna uzbuna. učestalost fizičkog i seksualnog zlostavljanja. Reakcija se ispoljava hiperaktivnošću vegetativnog nervnog sistema. koja priprema organizam za reakciju borbe ili bekstva. koji se opet pogrešno tumače . Traumatska iskustva u detinjstvu i nepovoljni odnosi u primarnoj porodici Češće odvajanje od majke. ser ili GABA NT sisteme 42 . flumazenil. inhibiranost. Salivan je napad panike protumačio kao dezorganizaciju ličnosti . Sa stanovišta psihologije selfa Heinza Kohuta. Ovi napadi mogu da se izazovu češće ili jedino kod pacijenata sa paničnim poremećajem. objektivne opasnosti nema.6-20 puta.

hiperkapnije i hiperkalcemije. zamućen vid. za pojavu napada panike odgovorne su strukture u moždanom stablu :locus coeruleus. Hipokapnija dovodi do cerebralne vazokonstrikcije i smanjenog dotoka O2 u mozak pa se mogu javiti nesvestica. doživljaj gušenja i napad panike. a patofizološki mehanizam se odigrava preko hipokapnije i alkaloze. neodredjen strah. što izaziva dispneju. fizičkog napora. posebno leve strane. što previše ekscitira organizam i inhibira ponašanje.. Patofiziološki mehanizam se odvija preko respiratorne acidoze. svadja. 43 . telesne bolesti. smrt ili teška bolest člana porodice). traumatskog iskustva ili korišćenja nekog psihotropnog sredstva. konfuzija. što se ispoljava parestezijama. Disfunkcija GABA-benzodijazepinskog sistema Pretpostavlja se da je kod pacijenata sa paničnim poremećajem narušena koordinacija izmedju benzodijazepina i GABA-A receptora zbog čega izostaje inhibitorno dejstvo GABA-e na locus coeruleus.Prema neuroanatomskom modelu. Alkaloza dovodi do hipokalcemije. pa i generalizovano stanje straha. Metode vizuelizacije CNS ukazuju da je za vreme napada panike povećan protok krvi i ubrzan metabolizam u prednjem cingulusu. što se dovodi u vezu sa hiperaktivnošću noradrenergičkog sistema. Do hiperventilacije dolazi izbacivanjem više CO2 iz organizma. ili u sklopu apstinencijalnog sy. prestanak života u zajednici. depersonalizacija. Uloga životnih dogadjaja Pojavi paničnog poremećaja prethode izvesni traumatski dogadjaji ili neprijatna iskustva. derealizacija. Disfunkcija noradrenergičkog neurotransmiterskog sistema Istraživanja nisu našla da je pojačana nor stimulacija ili nedovoljna ihibicija ovog sistema specifična za panični poremećaj. palpitacije i nedostatak vazduha nastaju u daljem toku. orbito-frontalnom korteksu. Preteran doživljaj opasnosti u stanjima straha aktivira septohipokampalni sistem. Takodje je registrovan veći broj negativnih životnih dogadjaja u godini koja prethodi početku paničnog poremećaja (razvod. Poremećaji u strukturi i funkciji odredjenih delova mozga Gray navodi poremećaje u funkciji septuma i hipokampusa. seksualnog odnosa. vrtoglavica. Disfunkcija serotonergičkog NT sistema Tačna priroda te disfunkcije nije otkrivena. i nuclei raphae. medijalnim temporalnim regionima. insulama. Prvi napad se može pojaviti za vreme uznemirenosti. izlaganje opasnostima. kao i pri pokušaju odvikavanja od nikotina. za razvoj anticipatornog straha disfunkcija limbičkog sistema. koji imaju ključnu ulogu u integraciji reakcija na nove i neprijatne spoljašnje nadražaje.. bol u grudima. ali se pretpostavlja da je na nivou serotoninskog 1A receptora. Preosetljivost hemoreceptora na CO2 i lažni alarm ugušenja Udisanje CO2 u koncentracijama od 5-35% izaziva napad panike kod obolelih od paničnog poremećaja. Hiperventilacija akutna hiperventilacija može da izazove simptome napada panike. Tahikardija. a za pojavu fobije prefrontalni korteks. Klinička slika Početku paničnog poremećaja ponekad prethodi prodromalni period. Neuroendokrinološki poremećaji U uslovima stresa je smanjeno lučenje hormona rasta. odvajanje od značajnih osoba. u kom su izraženi napetost.

povlačenje iz socijalnih relacija. gubitka kontrole. nervoza želuca. Ipak. parestezije i utrnulost. Napadi se. oprez. ludila i kolabiranja. bol i nelagodnost u grudima. Napadi koji su verovatniji u odredjenim situacijama javljaju se prilikom izlaganju tim situacijama. kao i potrebom da se pobegne i/ili zatraži pomoć. ali se javlja i kod socijalne i specifične fobije U pogledu intenziteta tokom napada panike najčešći su sledeći telesni simptomi: palpitacije. napad označava težinu fobične situacije. To je put koji vodi ka paničnom poremećaju. Neočekivani napadi se javljaju spontano i tipični su za panični poremećaj 5. ono što napad panike čini jedinstvenim jeste iskustvo nagle pojave telesnih simptoma koji veoma brzo dostignu vrhunac u intenzitetu i praćeni su snažnim strahom zbog doživljaja vitalne ufroženosti ili gubitka kontrole. Napadi panike vezani za neku situaciju javljaju se skoro uvek odmah nakon izlaganja toj situaciji ili ako se iščekuje ili zamišlja ista 6. Ne postoje tipični napadi panike. Karakterističan je za agorafobiju. Glavna svojstva ličnosti kod kojih postoji ovaj poremećaj su: preterana zavisnost. neretko i depersonalizacija i derealizacija. DSM IV razlikuje tri tipa napada panike: 4. vrtoglavica. veća je verovatnoća da se taj napad doživi kao trauma što dovodi do snažnog straha od ponavljanja napada i njihovih posledica. tahikardija. a može se uočiti i regresivno ponašanje. Posle napada osoba se oseća umorno i iscrpljeno. doživljaj ugroženosti i bespomoćnosti snažan. a ne samo poznatim i predvidivim situacijama • Izmedju napada ima vrlo malo simptoma straha. mesto dogadjanja takvo da se ne može odmah pobeći. vrući i hladni talasi po telu. kao i hipohondrično. nepoverljivost i emocionalna labilnost. dispneja. neretko mogu javiti i u toku spavanja. znojenje. Ako je prvi napad bio snažan. Trajanje napada je od nekoliko minuta do pola sata. tendencija izbegavanja. U periodima izmedju napada . Dijagnoza Dijagnostički kriterijumi za panični poremećaj MKB10: • Postojanje više teških napada vegetativnog straha u periodu od oko mesec dana • Napadi se pojavljuju u situacijama kada ne postoji objektivna opasnost • Napadi se pojavljuju u veoma različitim. gubitak samopouzdanja. Tipičan je iznenadni doživljaj vitalne ugroženosti. osećaj gušenja. Učestalost napada može varirati od desetak i više dnevno do jednog napada u nekoliko meseci ili godina. Od psihičkih simptoma najčešći su: strah od trenutne smrti. Panični poremećaj se često kombinuje sa drugim oblicima psihopatologije. simptomi jaki.Većina pacijenata saopštava da je prvi napad panike bio neočekivan. ako se napadi panike javljaju često. ali je prisutan anticipatorni strah • Ako se napad panike javlja u odredjenoj fobičnoj situaciji. nesigrunost. Najizraženiji je kod osoba čiji su napadi panike nepredvidivi i neočekivani i deluje osiromašujuće na celokupan život. muka. prisutan je jak strah od budućih napada panike fenomen poznat kao anticipatorni strah ili strah od straha. tremor. nesvestica. Sposobnost koncentracije je snižena. zbog čega u pogledu dijagnoze prednost treba dati fobiji • Istovremeno ispunjavanje kriterijuma za depresivnu epizodu isključuje dijagnozu paničnog poremećaja 44 .

Panični poremećaj se najčešće komplikuje agorafobijom i depresijom ( u 40-80% slučajeva) . Često je prisutno ponovno 45 . bolja kontrola simptoma. Primena psihoterapije: kognitivna. uz produženu dopunsku kognitivnu ili kognitivno-bihevioralnu terapiju • Dugoročni ciljevi lečenja su sprečavanje recidiva i komplikacija. Teži tok poremećaja i gora prognoza vidjaju se kod pacijenata kod kojih je oboljenje počelo ranije i duže trajalo. klasični inhibitori MAO . Diferencijalna dijagnoza • Hipertireoidizam • Aritmije srca • Vestibularna disfunkcija • Prolaps mitralne valvule • Hipoglikemija Tok i prognoza Potpuni oporavak se sreće kod 10 -12 % nakon 5 godina praćenja. smanjenje i iščezavanje anticipatornog straha i iščezavanje agorafobije ako postoji ponašanje izbegavanja (lekovi i kognitivna. kognitivno-bihejvioralna. REAKCIJE NA TEŽAK STRES I POREMEĆAJI PRILAGODJAVANJA • • • Akutna reakcija na traumu Posttraumatski poremećaj Poremećaji prilagodjavanja Akutna reakcija na traumu Definicija Predstavlja skup raznovrsnih ispoljavanja psihičkih i ponašajnih smetnji koje se pojavljuju veoma brzo posle teške traume u kojoj je život osobe bio ugrožen ili je osoba bila svedok nečije patnje ili smrti. Lečenje Lečenje se sprovodi u nekoliko faza: • U prvoj. intenzivnoj fazi ciljevi su: ublažavanje. snažni BD i SSR-i. odnosno kognitivno-bihevioralna terapija) • Lečenje se zatim nastavlja farmakoterapijom i/ili terapijom podrške . poboljšanje kvaliteta života i smanjenje rizika da dodje do egzacerbracije Lečenje lekkovima triciklični AD. proredjivanje i sprečavanje napada panike. psihoanalitička psihoterapija. suportivna. a nešto redje alkoholizmom.Prema DSM IV presudno je da većina napada bude neočekivana. Karakteriše je kratko trajanje (do 4 nedelje) i razni disocijativni fenomeni i upadljivo izmenjeno ponašanje.

pored početnog stanja ošamućenosti.slikom duže vreme. Dijagnoza Dijagnostički kriterijumi prema MKB 10: 1. Ovo bi bili obrasci odbrane od intenzivnih i bolnih osećanja kojima je osoba preplavljena. uopšten način reagovanja na traumu. trajanje. pozitivna porodična anamneza za postojanje psihičkog poremećaja. očaj. hiperaktivnost i povlačenje u sebe. Epidemiologija U periodu neposredno nakon teške prirodne katastrofe samo 12-25% osoba ostaje hladnokrvno. Česta je i pojava : uznemirenosti. nesvrsishodne hiperaktivnosti ( besciljno tumaranje). redje 2-3 nedelje. ali ta odbrana nije efikasna. raznovrsnim telesnim simptomima i ponašanjem nalik onom kod konfuznih. ali kraće traje i ima raznovrsnija ispoljavanja. jer osoba zbog dezintegracije nije u stanju da mobiliše svoje potencijale i da se sabere. Takodje je moguća i reakcija umrtvljavanja. impulsivno ponašanje. Ponekad dominiraju povlačenje. Simptomi su raznovrsni. izrazit osećaj krivice. Klinička slika je znači fluidnija. doživljaj da se osoba ne nalazi na mestu gde se dogodio traumatski dogadjaj. . Klinička slika Se može ispoljiti na dva načina: Prvi bi podrazumevao skup najrazličitijih simptoma i ponašanja koji se brzo smenjuju bez nekog reda. kao da osoba reaguje instinktivno. preznojavanje. kao i izbegavanje svega što budi sećanja na traumatski dogadjaj. karakteristike ličnosti. posledice) sa činiocima predispozicije (prethodno postojanje psihičkog poremećaja. intenzitet. kao da nema nikakva osećanja. kao da se isključila i da joj je svejedno šta se oko nje dogadja. Važno mesto zauzimaju razni oblici disocijativnih ispoljavanja: depersonalizacionoderealizacioni fenomeni. kao da ne razume šta se dogodilo. a ta fluidnost se ispoljava različitim i nepostojanim emocionalnim regaovanjem ( pr. hiperfunkcija ANS sa pratećim telesnim simptomima ( palpitacije. kod drugih disocijativni simptomi. Simptomi brzo iščezavaju (počnu da se stišavaju nakon 24-48 sati. Naravno.preživljavanje traume i simptomi straha i hiperaktivnosti autonomnog nervnog sistema. Drugi opis je manje dramatičan i po kliničkim karakteristikama liči na posttraumatski poremećaj (PTSD). 2. GIT tegobe). iznenadnim prelazom iz očaja u bes ili iz straha u borbenost i prkos). promenljivog karaktera. U kasnijim fazama česte su reakcije tipa bežanja ili borbe. a posle tri dana su minimalnoi izraženi) 46 . bes. što je skoro nalik stuporu. U prvim trenucima i satima osoba je ošamućena. Ne postoji jedinstven. treći se ponašaju zbunjeno i konfuzno. deluje zbunjeno. amnezija za zbivanja za vreme i neposredno nakon traumatskog dogadjaja. pri čemu obe reakcije izgledaju haotično. ali nijedan simptom ne dominra kl. Etiologija Smatra se da je u etiologiji ključno preplitanje činilaca koji se odnose na samu traumu (vrsta. dok je oko 75% u šoku. mogu se sresti depresija. akutna reakcija na traumu može se javiti i kod osoba bez ikakve predispozicije. ponekad je dezorjentisana. mutizam . Kod nekih se vidja slika napada panike. Takvo stanje traje do nekoliko dana. postojanje nepovoljnih iskustava u detinjstvu). strah.

psihički šok Diferencijalna dijagnoza • PTSD • Akutna psihoza • Mogućnost organske etiologije simptoma ( povreda glave ) • Simulacija Tok i prognoza Po definiciji traje kartko od 2 dana do 4 nedelje. Opšti stav terapeuta treba da je optimističan. Tokom prvih dana i nedelja posle traumatskog doživljaja najvažnije je da se haotični doživljaji pacijenta uobliče i sistematizuju. Nejčešće simptomi potpuno iščezavaju ili dolazi do njenog prerastanja u PTSD. Izvesno je da pojava posttraumatskog poremećaja delom zavisi i od vrste traume kojoj je osoba izložena. Oni su često praćeni izbegavanjem svega što podseća na traumu. Lečenje Terapijske intervencije bi trebalo da budu relativno jednostavne. Druga istraživanja pokazuju da se u 80% slučajeva osoba sa akutnom reakcijom na traumu nakon saobraćajne nesreće.g Epidemiologija Lifetime prevalenca iznosi izmedju 1 i 12. a u slučaju hiperaktivnosti kupiranje se vrši beta blokatorima ili klonidinom. direktivne i fokusirane na ono što je dominantno u kliničkoj slici. zamor u borbi. Ukoliko traje duže ima komplikovanu kliničku sliku i onesposobljava osobu za funkcionisanje. da bi pacijent mogao da razume šta se dogodilo i da prihvati osećanja koja u vezi sa tim ima i realno proceni posledice traume. Kao posebna dijagnostička kategorija uveden je u DSM III 1980. Prema jednom istraživanju kod 56% vojnika je došlo do prerastanja akutne rakcije na traumu u PTSD.• • Ovu dg. Ako je potrebna sedacija daju se BD. kriminalnog akta razvija PTSD. važno je pacijenta ohrabriti da se suoči sa raznim komponentama traume koju je preživeo i nikako ga ne podržati u nastojanjima da se od traume brani pokušavajući da je zaboravi ili izbegavajući sve što kod njega budi sećanja na ono što mu se dogodilo. kratkotrajno. POSTTRAUMATSKI POREMEĆAJ (PTSD) Definicija PTSD se definiše kao skup manje više specifičnih simptoma koji se pojavljuju posle izvesnog perioda od pretrpljene teške traume u kojoj je život osobe bio ugrožen ili je osoba bila svedok nečije patnje ili smrti.3% (7-8%). ali realan. U lečenju nesanice koriste se BD ili nebenzodijazepinski hipnotici. pa tako odredjene traume nose veći rizik izazivanja PTSD. krizno stanje. dok se isti poremećaj javio samo u 17% ispitanika koji nisu imali akutnu reakciju na traumu. Da bi se sprečilo hronificiranje simptoma. Karakteristčni simptomi su razni oblici ponovnog proživljavanja traumatskog dogadjaja. simptomima hiperaktivnog autonomnog nervnog simptoma i ponašanjem koje ukazuje na dublje promene ličnosti. Veća je verovatnoća da će se 47 . ne treba koristiti kada se radi o pogoršanju simptoma koji su već postojali Uključuju se akutna krizna reakcija.

neophodna je sklonost koja se odredjuje kako na biološkom. i posle silovanja (49%). dok su muškarci češće izloženi traumatskim situacijama u ratovima i prilikom fizičkih napada. tj. Ono što imamo su hipoteze i teorijske postavke. • Traumatske uspomene se objašnjavaju i preko teorije o emocionalno. silovanje. Pored ovoga. ali on nije dovoljan da bi se razvio PTSD. kao i činioci čije je dejstvo najizraženije u periodu neposredno posle pretrpljene traume. • Rahman (2001) iznosi pretpostavku da je PTSD posledica nepotpune emocionalno-kognitivne obrade traumatskog doživljaja. Pretpostavlja se da sledeći psihološki činioci i mehanizmi mogu objasniti traumatske uspomene: • Jedna od mogućnosti je poremećen odnos izmedju dva sistema pamćenja. pretpostavlja se da PTSD karakteriše zatajivanje prvog sistema pamćenja ( zbog patoanatomskih promena u hipokampusu. 48 . a takodje su češće svedoci nečije smrti. Drugi psihološki modeli kao ključnu karakteristiku iznose ponovno proživljavanje traumatskog doživljaja kroz slike i misli koje se nameću i stalno ponavljaju .kognitivnoj obradi traume i CB teorija. zlostavljanje u detinjstvu.2%) Žene i muškarci se razlikuju u odnosu na tip traume koju dožive. fizičkog zlostavljanja i kidnapovanja (53.PTSD pojaviti posle zarobljavanja. Ako se simptomi pojave brzo posle traumatskog dogadjaja veća je verovatnoća da se kasnije razvije klinička slika PTSD. možda) zbog čega ne može neutralisati drugi sistem pamćenja. Psihološki aspekti Bihevioralni model determiniše PTSD preko mehanizama klasičnog uslovljavanja . a održavanje simptoma se objašnjava preko operantnog učenja. jednog koji je pristupačan volji i drugog. Istraživanja su pokazala da su najznačajniji činioci rizika za pojavu PTSD oni koji su u vezi sa samom traumom. Do sada nije formulisan jedan integrativni model PTSD. saobraćajne nesreće (2. zbog toga što je ta obrada bila sprečena Psihodinamički pristup Još je Frojd pretpostavio da se traumatska neuroza pojavljuje kada je osoba iscrpla mogućnosti prilagodjavanja i pribegla primitivnijim odbrambenim mehanizmima u sklopu procesa označenog kao prisila ponavljanja. Etiologija Traumatski dogadjaj je obavezni etiološki činilac. tako i na psihološkom nivou. U novije vreme.3%) i pronalaženja mrtvog tela (0.8%). koji je samo situaciono pristupačan. Te slike i misli bude sećanja na traumu i za posledicu imaju hiperaktivnost ANS i promene u ponašanju. U kognitivnom modelu PTSD. a zajednički imenitelj predstavlja selektivna obrada podataka o traumi. pretpostavke o PTSD su samo jednim delom psihodinamičkog karaktera.8%). nego nakon prirodne katastrofe (3. izbegavanjem odgovarajućih draži. pažnja je usmerena na izmenjene obrasce razmišljanja i prosudjivanja. Kod žena je češće sekszualno nasilje.

Najupečatljivije ispoljavanje se odnosi na ponovno proživljavanje traume. jednokratni traumatski dogadjaji imaju drugačiji efekat od onih koji se ponavljaju. a na okolinu projektuje bes i osećanje krivice. On isključuje stresogene dogadjaje i situacije koje ne podrazumevaju životnu ugroženost. strah da će se osoba identifikovati sa žrtvama 6. Dejstvo dogadjaja koji direktno ugrožava osobu drugačije je od onog u kom je osoba svedok nečije smrti ili mučenja. bes spram svega što se smatra mogužim uzrokom traume Traumatska iskustva uglavnom aktiviraju primitivnije mehanizma odbrane negaciju i projekciju. PTSD je najpre odredjen traumatskim dogadjajem. tugovanje 2. On je definisao nekoliko psiholoških pojava tipiučnih za period nakon traumatskog dogadjaja: 1. Klinička slika PTSD se ispoljava na različite načine . teškoće u prisećanju detalja vezanih za traumu. što pojačava doživljaj gubitka kontrole i bespomoćnosti i na brutalan način poništava svaku fantaziju o ličnoj neranjivosti i suočava nas sa sopstvenom konačnošću . Negiraju se sopstvena osećanja. strah da će se trauma ponoviti 8. izbegavanje odredjenih situacija. Na nivou neurotransmiterskih sistema postoje pretpostavke o poremećaju koji uslovljava sprečavanje inhibitornog dejstva GABA. suženi opseg emocionalnog doživljavanja. krivica zbog sopstvenog besa ili destruktivnih želja 3. napetost. razgovora ili ljudi koji asociraju na traumu. što znači da je život pacijenta ili nekog drugog bio direktno ugrožen. Vrsta traumatskog doživljaja je važna zbog načina na koji dogadjaj deluje na osobu kao i zbog značenja koji on za nju ima. Biološki aspekti Do sada nisu otkrivene patoanatomske i patofiziološke promene specifične za PTSD. Traumatski dogadjaj je obično neočekivan i nepredvidiv. pa se biološki modeli nalaze na nivou spekulacija. slike i dr. Tipični način su snovi i noćne more. Isto tako. što dovodi do pojačanog regaovanja na stres. Za serotonin se veruje da utiče na povećanje lučenja CRF. Na NMR se mogu videti smanjena veličina i atrofija hipokampusa. zbog čega može predstavljati ogromnu narcističku traumu. koji je posledica osećaja bespomoćnosti da se spreči smrt ili druge posledice traumatskog dogadjaja. osećanje krivice zbog preživljavanja traumatskog doživljaja 5. što se ispoljava kroz nametljivo ponavljanje sećanja na traumu. tipično je ponovno proživljavanje traume. uobliče i inegrišu preplavljujuće informacije naizmeničnim negiranjem traumatskog doživljaja i prisilnim ponavljanjem traume kroz noćne more. Ipak. stid zbog osećaja praznine i bespomoćnosti 7. Disocijativni odbrambeni mehanizmi pomažu da se neprijatna osećanja drže van domašaja svesti ali sama snaga tih osećanja ih vraća traumatizovanoj osobi . stalni oprez i iščekivanje da se nešto loše dogodi. strah da će osoba postati destruktivna 4. Pre pojave kliničkih manifestacija ovog poremećaja osoba na traumu reaguje strahom. kao i pojedini prizori koji se pacijentu nameću i stalno 49 .Tako Horowitz ističe da je ključna karakteristika PTSD pokušaj da se obrade. razdražljivost.

snovi su više difuzni. osećaj besperspektivnosti. a somatski simptomi češći (bolovi u stomaku ili glavobolje). već je ono posredno. Ovi simptomi se ispoljavaju na različite načine : nesanica. Trauma kod vojnika koji su učestvovali u borbi Etiološki činioci kod ovog oblika poremećaja odnose se na : • okolnosti pod kojim je osoba otišla u rat • stalnu životnu ugroženost tokom borbi • loše odnose medju vojnicima • dezinhibovano ponašanje zbog okolnosti. dogadjaje i aktivnosti. Pošto su simptomi ponovnog proživljavanja traume neprijatni i bolni. scene i prizori mogu imati karakter vidnih halucinacija ili iluzija. doživljaj da ništa nema smisla. Poremećaji pamćenja mogu uzeti različite oblike. Sva ova ispoljavanja se karakterišu doživljajem da pacijent nema kontrolu nad njima. i mogu se ponavljati više puta u toku dana.ponavljaju. zloupotreba alkohola i pas. Osećaj otudjenosti može kod obolog aktivirati osećaj krivice. selektivne smetnje u koncentraciji. U vezi sa smanjenim opsegom emocionalnog reagovanja nalazi se gubitak uobičajenih interesovanja za ljude. pacijenti pokušavaju da izbegnu sve što može da ih aktivira. Ispoljavanja PTSD mogu biti specifična i u odnosu na vrstu pretrpljene traume. Retko su ovi simptomi naglašeni i tada je somatski obrazac reagovanja na stres delimično ili u potpunosti zamenjuje raznovrsna emocionalna ispoljavanja posle pretrpljene traume. samoubistvo. Nema tipičnih simptoma ponovnog proživljavanja traume . pacijent nije u stanju da ima bilo kakva osećanja. Pacijent ne može da se seti nekih važnih detalja vezanih za traumatski doživljaj. kao mehanizma odbrane (dolazi do odvajanja sećanja od osećanja koja su ih pratila). napetog iščekivanja podsećaju na one u generalizovanom anksioznom poremećaju. razdražljivost i agresivnost. Varijeteti kliničke slike PTSD opisuju se kao parcijalni i kompleksni. osećanje krivice. Trauma se može ponovo proživljavati samo ako pacijent nije izgubio svest tokom traumatskog dogadjaja. razdražljivost i izlivi besa. radna onesposobljenost. Naročito osećaj odbačenosti i zaborava. Tipične manifestacije su: Povlačenje i usamljivanje. te su ona zato neprijatna. Češće se javlja kod poražene strane. Ponekad se u ranoj fazi mogu javiti depersonalizacioni i derealizacioni fenomeni. Somatski simptomi se mogu javiti ali redje. Kod mladje dece klinička slika se razlikuje donekle u odnosu na odrasle. Simptomi PTSD mogu se pojaviti prvi put tek posle nekoliko meseci ili godina od traumatskog dogadjaja. Simptomi koji ukazuju da je pacijent u stanju stalnog. preosetljivost na zvučne draži. a iz repertoara emocionalnih ispoljavanja kao da su ostali samo bes i strah. Komplikacije: poremećeni bračni odnosi. kroz igru koja se stalno ponavlja. naročito zbog korišćenja alkohola i PAS Po povratku iz rata odnos društva je jedan od značajnih činilaca za pojavu PTSD. što može biti posledica disocijacije. uznemiravajuća ili bolna. Ponekad slike. Trauma zbog zatočeništva u logorima ili zatvorima 50 . te ih prati snažno osećanje bespomoćnosti.

Postoji jasna potvrda o postojanju traume. Žrtve silovanja često gube svako sammopoštovanje. EMDR (Desenzitizacija i ponovna obrada preko pokreta očnih jabučica). Poremećaj u funkcionisanju ANS. izgadjivanje. Trauma kod žrtava silovanja. Ako je strah praćen izbegavanjem. Sa druge strane u nekim slučajevima simptomi traju godinama. neograničena izloženost svim oblicima maltretiranja i neizvesnost nastupanja smrti. zloupotreba alkohola (kod ½ muškaraca. Potpuno izlečenje nije realan cilj. tehnike relaksacije uz bihevior. „umrtvljenost“ osećanja i izbegavanje „provokativnih“ draži. 51 . često imaju izlive besa. poremećaj raspoloženja. Lečenje Zahteva strogo individualni pristup. je verovatna ako je od TD do ispoljavanja poremećaja prošlo najmanje 6 meseci. posebno partnersko i sex funkcionisanje. Trauma kod žrtava saobraćajnih i drugih nesreća prouzrokovanih ljudskim činiocem Često se kao posledica javlja fobični strah od vožnje. Psihoterapija kombinacija suportivne. prisutna su stalno ponavljajuća i nametljiva proživljavanja traume kroz sećanja. Kod polovine se sreće potpun oporavak. Odnos društva prema njima je ambivalentan. razvija se slika koja liči na fobiju. Kod velikog broja pacijenata postoje značajne fluktuacije. granični poremećaj ličnosti Tok i prognoza Tok oboljenja je raznolik. epidemije. Dodatni činioci su: podsticanje borbe za preživljavanje.Osnovne karakteristike predstavlja doživljaj potpunog gubitka kontrole nad sopstvenim životom. slike i snove. psihogeni bol. Trauma kod žrtava prirodnih nesreća i katastrofa Ukoliko akutna reakcija na traumu preraste u PTSD onda on ima relativno dobru prognozu. izrazita bespomoćnost i nepredvidivost zbivanja. imaju doživljaj da su prljave. psihološka tortura. i kod 1/3 žena) i PAS (marihuana) . Komorbiditetne veze posttraumatskog poremećaja Opšta stopa psy komorbiditeta iznosi 62-88%: depresija (u 50%). oružane pljačke ili drugog kriminalnog čina Ovakve osobe nakon traume postaju nepoverljive. stanja straha (kod 1/3) . izmenjeno ponašanje –nije presudno. bihevioralne i CBT. Dijagnoza Prema kriterijumima MKB 10 Dg. Prognoza je lošija što simptomi duže traju. često okrivljuju sebe za ono što ime se desilo. Ovaj vid traume nekad trajno narušava interpersonalne odnose žrtve. ponekad i želju za osvetom. Po povratku ove osobe prolaze kroz dodatni stres prilagodjavanja na novu sredinu. osećaju se postidjeno i poniženo. Upečatljivo je emocionalno otudjenje. Diferencijalna dijagnoza • Akutna reakcija na traumu • Poremećaj prilagodjavanja • Egzacerbracija hronične psy • Akutna psyhotična ispoljavanja druge etiologije • OKP • Disocijativna stanja.

ali i od načina na koji ih osoba doživljava i tumači. delom i zbog veće verovatnoće da budu izloženi stresogenom dogadjaju ili situaciji. koje jako drže do kontrole • Loši objektni odnosi u detinjstvu • Karakteristike stresogenog dogadjaja ili situacije (priroda. kontekst ). Za redukciju vegetativne hiperaktivnosti koristi se klonidin. adolescentima i starijim licima. očaj ili strah. raznovrsni simptomi straha i/ili depresije su relativno blagi. iza koje se uglavnom kriju emocionalna doživljavanja kao što su tuga. Kod dece i adolescenata se često vidja dramatično izmenjeno ponašanje. POREMEĆAJ PRILAGODJAVANJA Definicija Poremećaji prilagodjavanja predstavljaju heterogenu grupu nepsihotičnih poremećaja čija je zajednička karakteristika da su se pojavili u kontekstu neke stresogene situacije ili dogadjaja veoma različitih razmera i posledica. Ako kliničkom slikom dominiraju agresija i bes efekta imaju antikonvulzivi. hronična organska bolest) Način na koji stresogeni dogadjaj/situacija remeti biopsihosocijalnu ravnotežu osobe zavisi od njegove prirode. nebenzodijazepinski hipnotici kod nesanice. Etiologija Pretpostavke o etiološkim činiocima su sledeće: • Postojanje izvesne predispozicije ( osobe sa poremećajem ličnosti teže podnose stresogene dogadjaje) • Naročito su predisponirane osobe sa rigidnom strukturom i rigidnim obrascima ponašanja . 52 . Ponekad se mogu javiti i telesni simptomi (somatizacija). ali su pokušaji retki. revrzibilnost. Epidemiologija Prevalenca poremećaja iznosi 2-8% mdju decom. Pretopstavlja se da je rizik veći u nižim socioekonomskim klasama.Lečenje lekovima SSRi. intenzitet. Stresogeni dogadjaj se odnosi na nešto što se jednom odigralo i okončalo. U populaciji odraslih postoje indicije da je poremećaj dva puta češći kod žena. mada se može ponavljati. Stresogena situacija označava nepovoljne prilike tokom dužeg vremenskog peridoa. dok se relativno često javljaju i druga emocionalna ispoljavanja kao što su ljutnja i osećaj krivice. pa i socijalna izolacija. trajanje. Kod mladje dece su izraženiji regresivni trendovi (eneureza). Neki od pacijenata imaju suicidalne ideacije. TCA. inhibitori MAO. i koje mogu ali ne moraju fluktuirati u intenzitetu. kao i posebno značenje koje imaju za pojedinca • Kumulativni efekt izloženosti jednoj stresogenoj situaciji može da oslabi sposobnost podnošenja druge stresogene situacije ili dogadjaja Klinička slika Početni simptomi se mogu videti neposredno posle stresogenog dogadjaja/situacije ili 1-3 meseca posle toga. kao i u odnosu na posledice koje izazivaju (hronično napeto stanje u braku. Klinička slika varira od slučaja do slučaja. sa naglašenom impulsivnošću i agresivnnošću. Kod nekih pacijenata je naglašeno povlačenje iz socijalnih interakcija.

reakcija tugovanja. Konverzivni poremećaj Mehanizam konverzije podrazumeva da se neurotični konflikt razrešava tako što se preobraća. Konverzivni fizički simptomi se dele na: 53 . i očekuje se da se oboleli nakon 2-3 meseca vrati na uobičajeni nivo funkcionisanja. hospitalizam kod dece Isključuje se: Separaciono stanje straha u detinjstvu Diferencijalna dijagnoza Ova grupa poremećaja definisana je kao rezidualna kategorija.Pacijenti se često žale da nisu u stanju da se bore sa problemima. Stresogenog dogadjaja/situacije ili životne krize Mora se utvrditi jasno postojanje 3. a disocijativni na pamćenje i identitet. Prognoza je u načelu povoljna. Podataka o prošlosti osobe i karakteristika njene ličnosti 3. Lečenje U terapiji se koriste različite psihoterapijske tehnike kao što su suportivne tehnike i intervencije u krizi. Suština je da se pacijentu pomogne da bolje razme svoje reagovanje. sadržaja i težine simpotma 2. svesnosti identiteta. strepe da se neće ponašati odgovorno ili veruju da su podlegli stresu. Dijagnoza Postavljanje dijagnoze prema kriterijumima MKB 10. prevazidje negativne posledice stresogenog dogadjaja/situacije i da obogati svoj repertoar mahanizama za suprotstavljanje stresu. zavisi od pažljive procene odnosa izmedju: 1. AD retko). Uključuju se: kulturološki šok. Ako klinička slika perzistira duže od 6 meseci potrebno je revidirati dijagnozu. 1. Akutna reakcija na stres i PTSD Reakcija na stresogene dogadjaje Normalno i patološko tugovanje Tok i prognoza Ovi poremećaji se pojavljuju u roku od 1-3 meseca od stresogenog dogadjaja. Zajednička karakteristika disocijativnog i konverzivnog poremećaja je parcijalni ili potpuni gubitak normalne integracije izmedju: sećanja prošlih dogadjaja. za razliku od somatizacije gde dolazi do transformacije u vegetativnu inervaciju. Farmakoterapija ima ograničeno mesto u lečenju ( BD po potrebi. DISOCIJATIVNI (KONVERZIVNI) POREMEĆAJI Predstavljaju poremećaje ranije poznate pod nazivom histerična neuroza sa dva podtipa: konverzivni i disocijativni. Oblika ispoljavanja. neposrednih sećanja i kontrole pokreta tela. senzorne ili motorne prirode. ne mogu da odgovore na radne obaveze. što znači da je za postavljanje dijagnoze potrebno najpre isključiti ostale psihičke poremećaje. a odnosi sa prijateljima i poznanicima se često poremećeni. Konverzivni poremećaji se odnose na voljno motorne i senzitivne i senzitivne funkcije. konvertuje i reprezentuje kao fizički simptom.

Disocijativni poremećaji su grupa neurotskih psihopatoloških stanja. tj. dok su bezazleni primeri • 54 . afonija 2. svesti. gubi se osećanje o sopstvenoj realnosti. psihogenog porekla. Histerične osobe su uvek „igrale uloge“ koje društvo. prolaznom izmenjenošću normalne integrisanosti funkcije svesti. Ako dodje do izmene identiteta. dolazi do različitih ispada (pareze. oblast anestezije 2. pokreta tela. U ovoj grupi se nalaze: • Disocijativna amnezija • Disocijativna fuga • Disocijativni stupor • Stanje transa i zaposednutosti • Poremećaj duple ili višestruke ličnosti Definicija Danas preovladjuje mišljenje da je disocijacija iznad svega reakcija na traumu. čudni ponovljeni pokreti položaja tela – kontrakture. psihogene konvulzije 1. lupanje. identiteta i motornog ponašanja. slepilo 3. Epidemiologija Istraživanja pokazuju da ispoljavanja disocijativnih simptoma u mnogome zavise od istoriskih okolnosti (pospešuju ili suzbijaju njihove manifestacije). nevoljni pokreti). Danas je vrlo redak. do 70-tih godina dvadesetog veka.Senzorne simptome ili deficite. pamćenja i identiteta) pri čemu su delovi Ega rascepljeni od glavnog protoka svesnog. percepcije. udaranje (često se pogoršavaju kada se obrati pažnja na pacijenta) 2. Kod ovih poremećaja dolazi do oštećenja svesne kontrole sećanja i senzacija do stepena koji može varirati iz dana u dan ili iz časa u čas. Disocijativni poremećaj Karakteriše se pojavom simptoma koji nisu u svesnom uvidu ( radi se o defektu mentalne integracije. Ako je pogodjeno motorno ponašanje. posebno inteligencije. Kada se promene odigravaju u sferi svesti osoba ne može da se seti značajnih ličnih doživljaja. halucinacije • Paralize (motorni simptomi i deficiti) – psihogeni poremećaj mišića 1. paralize. pseudokovnulzije 3. pa se preuzme novi.psihogena neosetljivost i gubitak sposobnosti percepcije čulima 1. pseudokonvulizije. gluvoće 4. urinarna retencija • Diskinezije („napadi“). naročito u razvijenim zemljama. koja se karakterišu iznenadnom. mlataranje. hemiplegiije ili hemipareze 3. navike i običaji pojedinih kultura od njih očekuju. 1991). paraliza ili pareza 4. Smatra se da je histerija bila najčešći neurotski poremećaj od sredine 19. tikovi 2. Zastupljenost u opštoj populaciji iznosi 5-10 % (Ross.

disocijativni poremećaj nastaje zbog sužavanja polja svesti i tendencije ka disocijaciji i oslobadjanju ideja i funkcija koje konstituišu ličnost. Zbog fiksacije na Edipalnom stupnju.kada je njihovo prirodno pražnjenje blokirano ekscitacija koja izrasta iz afektivne ideje se kovertuje u somatski fenomen.godine. koji je disocijaciju definisao kao stanje izmenjene svesti koje nastaje kada se osoba priseća emocionalno-traumatskih dogadjaja koji dugo istrajavaju u psihičkom. nastalo van voljne kontrole. često suprotstavljena mišljenja. Obrazovanje i socijalni status rasprostranjeno je mišljenje da se disocijativni i konverzivni poremećaji češće javljaju kod manje obrazovanih. Godine početka U 50% slučajeva disocijativni poremećaj se ispoljava izmedju 15 i 25. Otkriće dečije sexualnosti otvorilo je put Frojdu da odredi konfliktno jezgro histerične neuroze. gde se telo koristi kao mesto figurativnog predstavljanja potisnutog osnovnog konflikta. a kod muškaraca se povezuje sa situacijama prinude. inverziju. Psihodinamičke teorije Prva shvatanja prirode disocijativnih poremećaja potiču od Žanea (1894. kao i zbog sociokulturalnih činilaca. Pol odnos je 3:1 u „korist“ žena.godine života. ekstremni psihosocijalni stres. Etiologija I dalje postoje različita. Porodica ovi poremećaji imaju sklonost da se porodično grupišu. Istraživanja su pokazala da kod žena ovaj poremećaj uglavnom nastaje zbog emocionalnih i sex konflikata. višestruke identifikacije. pomeranje. ali njihova zastupljenost ne zavisi od socio-ekonomskog statusa. Takodje je nadjeno da je kod žena češća slika disfonije i mutizma . primitivnijih osoba. Po Žaneu. posebna organizacija karaktera. Istakao je da disocijativno-konverzivni simptomi nastaju aktivnim izbcivanjem psihičkih sadržaja iz svesti i njihovim prebacivanjem u domen dinamički nesvesnog.muške dominacije ). Kao i san. tj. 1907). to jest nemogućnost subjekta da razreši Edipov kompleks i izbegne strah od kastracije. Disocirane ideje i funkcije nastavljaju da budu aktivne i autonomno funkcionišu . u obliku relativno neasimilovanih ideja. prisustvo konverzivnih simptoma kod drugih vašnih osoba iz okoline. pri čemu su kod žena ispoljavanja polisimptomatska. obolela osoba u jednom 55 . Objašnjenja za ovakvu distribuciju su na nivou spekulacija (zbog svoje prirode žene su sklonije histeriji. Frojd je takodje pomerio težište sa organskog na psihičko i postavio temelje teorije konverzije. simptom predstavlja način ostvarivanja želje i trpi iste preobražaje kao i onirička aktivnost – kondenzaciju. stvaraju simptome koji se u svesti pojavljuju kao nešto misteriozno. Analiza histeričnih pacijenata pomogla je Frojdu da histerične simptome odredi kao proizvod kompromisa izmedju želja i zabrana. prethodno telesno oboljenje. prolaznog osećanja čudnovatosti ili odsutnosti znatno češći. Javlja se kod primitivnijih osoba sa malim sposobnostima. Pod ovim pojmom Frojd je podrazumevao potiskivanje neprihvatljivih afekata.disocijacije poput hipnoze na putu . za razliku od muškaraca kod kojih je simptomatologija siromašnija. a kod 10% nakon 45. Predisponirajući faktori Klinička praksa je pokazala da poremećaj pospešuju : porodična sklonost.a kod muškaraca psihogenog gubitka pamćenja i fuge.

U slučaju potiskivanja stvara se horizontalni rascep i materijal se prebacuje u dinamičko nesvesno. kada treba da realizuje nagonske potrebe i ustali sex ponašanje. regredira i vraća se na fiksacione tačke povezane sa Edipovim kompleksom. Ta poruka ima sledeća značenja: brini se o meni. Sekundarna dobit omogućava oboleloj osobi da pribavi pažnju.trenutku u svom životu. sa mnom nešto nije u redu. čiji se sadržaji mehanizmom potiskivanja pretvaraju u histerične simptome. Biološke teorije Još je Kretchmer tvrdio da je histerija biološki i hereditarni poremećaj. ljubav i zaštitu značajnih osoba iz okoline. Disocijativne odbrane imaju dvostruku ulogu: pomažu žrtvama da izmaknu traumi u trenutku kada se ona dešava. Savremena dinamička psihijatrija ponovo je vratila disocijativne poremećaje u centar svog interesovanja. pri čemu disocijacija predstavlja odbranu od traume. sa jedne strane i sa druge. Neki istraživači iznose tezu o udruženosti disocijativnog poremećaja i poremećaja ličnosti (disocijativni poremećaj češći je kod žena dok je poremećaj ličnosti 56 . Novija psihoanalitička shvatanja ističu da je histerija simulacija bolesti. to je jače od mene. Socijalne i komunikacione teorije Po sledbenicima ove teorije. i nju može mobilisati trauma. dolazi do vertikalnog rascepa tako da psihički sadržaji egzistiraju u nizu paralelnih svesti. Iako i disocijacija i potiskivnje predstvljaju mehanizme odbrane kojima se neprihvatljivi sadržaji isključuju iz svesti. On je disocijativno . a simptomi konverzije zapravo su neizgovorene poruke koje imaju vrednost socijalno komunikativnih činilaca. Primarna dobit se sastoji u tome što se nesvesni sadržaji konflikta (povezani sa seksualnim i incestuoznim idejama) i dalje drže van dometa svesnog doživljaja (u susprotnom bi bili neprijatni i zasrašujući). Razvoj simptoma omogućava obolelom primarnu i sekundarnu dobit. Iz ove grupe . izvini. pa se danas smatra da je većina njih nastala kao posledica dejstva stresa i traume. Kod disocijacije. verovatno prenaglašenog normalnog ponašanja. Ovo dovodi do razbuktavanja starih i nerazrešenih konflikata. 83% je ispoljavalo disocijativne simptome. odlažu neophodnu razradu traume za kasnije. ovaj model se koristi kao reakcija na zabranjene Edipalne želje za roditeljem suprotnog pola ( mobilišu ga konfliktne želje ) . oni se razlikuju po načinu na koji to obavljaju. Izvor telesnih simptoma bio bi u telesnim osećanjima. Bihevioralne teorije Ove teorije odredjuju konverzivne simptome kao reakcije na intenzivan stres i oni predstavljaju naučene obrasce ponašanja koji treba da umanje napetost i strah ( pr. sem toga. kao i oslobadjanje od neprijatnih i teških obaveza.histerična paraliza dovodi do nestanka straha čim se pojavi). Utvrdjeno je da 63 od 98% žena lečenih bolnički na psihijatriji ima istoriju fizičkog ili sex zlostavljanja u detinjstvu. svojstvenog strukturi i funkciji CNS u procesu preživljavanja. ja sam bolestan.konverzivni poremećaj uporedjivao sa ponašanjem životinja u situacijama životne opasnosti. zbog nespremnosti za takve zadatke. histerija bi predstavljala „karikaturu ženstvenosti“ ( predimenzionirano normalno ponašanje žena) nastalo zbog socijalnog ugnjetavanja. smatrajući histerične simptome obrascima odbrana.

nepodnošenje hrane. Disocijativni simptomi počinju naglo i burno i isto tako završavaju. slabost. bolovi u ledjima. nerad zbog toga što se loše oseća. bolovi u stomaku. u zavisnosti od pola osobe. Simptomi se ispoljavaju dramatično. opstipacija. depresivna osećanja. Ovo daje prostor za pretpostavku da . Klasifikacija Histerija nikada nije mogla biti kalsifikovana kao jedinstven entitet zbog svoje polisimptomatske kliničke ekspresije U MKB10 se klasfikuje u okviru posebne grupe neurotskih poremećaja . palpitacije.predominantan kod muškaraca). stalno se ponavljaju u različitim kombinacijama i ne mogu se objasniti organskim uzrocima. isti etiološki i patogenetski činilac može da dovede do različite . 57 . bolovi u ekstremitetima. nesvestica. dispareunija. vrtoglavica. Mogu da imitiraju sva medicinska. bolovi u grudima. muka. plakanje. dispneja. zamagljenost pred očima. Svoj razvoj konverzivni simptomi započinju tiho i pokazuju tendenciju da dugo traju. udruženi bolovi. posebno neurološka oboljenja. praćeni brojnim telesnim smetnjama i specifičnim oblicima ponašanja. iza kojih najčešće stoji posebna organizacija ili poremećaj ličnosti (histrionični). ili nekad podudarne kliničke slike. dok se u DSM IV u somatoformni i disocijativni poremećaj. MKB10: • Disocijativni gubitak pamćenja • Disocijativna fuga • Disocijativni stupor • Stanja transa i poremećaji zaposednutosti • Disocijativni poremećaj pokreta i senzibiliteta • Disocijativni poremećaj motorike • Disocijativna konvulzija • Disocijativna anestezija i senzorni gubitak • Mešoviti disocijativni poremećaj • Ostali oblici disocijativnog poremećaja o Ganserov sy o Poremećaji u vidu višestruke ličnosti • Prolazni disocijativni poremećaj u detinjstvu i adolescenciji Klinička slika Klinička slika disocijativnog poremećaja je veoma kompleksna i polisimptomatska. naduvenost stomaka. napadi straha. sa dominacijom poremećaja svesti i osećanja identiteta. umor. anoreksija. Njihov nastanak precipitiraju : o Podsećanje na neprijatne uspomene o Psihička ili fizička trauma o Porodični problemi o Ekonomski problemi o Želja da se izbegne kazna o Konflikti iz svakodnevnog života Opis karakterističnih kliničkih simptoma Perlya i Guzea (1962):  Nervoza.

.Centralni psihopatološki sadržaj je gubitak pamćenja koji je karakterističan i veoma specifičan simptom. a oporavak je kompletan. kada osoba zaboravlja sve što se dešavalo u periodu pre neprijatnog dogadjaja) i stalan (nesećanje od odredjenog trenutka pa sve do momenta ispitivanja). nedavne dogadjaje.. Nekada je sastvani deo kliničke slike besciljno lutanje. ali se često javlja i kod mladih muškaraca u ratnim uslovima. Klinička slika ukazuje da postoje četiri oblika gubitka pamćenja: ograničen (najčešći. zavisnost od lekova. Kliničke komplikacije Najčešće su ponavljane operacije. Gubitak pamćenja je obično vezan sa traumatskim dogadjajima i može da bude delimičan i selektivan. Disocijativni gubitak pamćenja (psihogena amnezija) Definicija Karakteriše se gubitkom pamćenja za važne. Emocionalna stan ja koja ga prate su raznovrsna i stalno variraju (zbunjenost.. ali ne svih dogadjaja koji su se desili u odredjenom vremenskom periodu) . posle nekog ozbiljnog psihosocijalnog stresa. Klinička slika Počinje naglo i iznenadno. uglavnom prvih par sati koji prethode neprijatnonm dogadjaju) . a eventualna osiromašenja su minimalna i privremena (traju samo dok su simptomi prisutni). Praksa pokazuje da poremećaj prestaje naglo. dizurija. selektivan (nemogućnost osobe da se seti nekih. traumatske ili stresne prirode • Ne postoje organski moždani poremećaji. osoba je zbunjena. opšti (najredji.. Komplikacija nema. dok je kompletni gubitak pamćenja redak i obično je deo disocijativne fuge. Ali su epidemiološki podaci ograničeni ili nepoznati. Dok traje gubitak pamćenja. afonija. intoksikacija ili ekscesivni zamor Diferencijalna dijagnoza 58 . misli o smrti. fobije. što nije izazvano organskim poremećajima. patnja ili mirno prihvatanje). bračna rastajnja i razvodi i pokušaji samoubistva.. a oblik u kom će se one ispoljiti zavisi od snage precipitirajućih činilaca i karakteristika ličnosti. Češći kod žena.. a suviše je veliki da bi se objasnio običnom zaboravnošću ili zamorom. Brz oporavak je pravilo. dezorjentisana. koje retko traje duže od dan ili dva. Dijagnoza Prema MKB 10: • Delimičan ili potpun gubitak pamćenja za skorašnje dogadjaje.dismenoreja. nepravilnost menstrualnog ciklusa. osoba ne može da se seti svih dogadjaja vezanih za odredjeni vremenski period.. retko se ponavlja. Karakteristike histerične ličnosti Histerične osobine verovatno postoje kod svih normalnih ljudi. Epidemiologija Predstavlja nejčešći disocijativni poremećaj. i veoma zabrinuta.

tumori mozga. bolesti metabolizma.postojanje specifičnog impulsa za lutanjem (ovaj impuls nastaje nakon dejstva nekog deklanširajućeg faktora: alkohol. mnogo je češće da je integrisanost na nižem nivou. Kod organskih psihičkih stanja obično postoje i drugi znaci oštećenja nervnog sistema. a potpuni oporavak je redak. Mada za period fuge postoji amnezija posmatračima ponašanje obolelog može izgledati potpuno normalno. svadje u braku. primenljiva. Demencija. kada novi identitet nije kompletan. Praćena je preuzimanjem novog identiteta i nesećanjem na prethodni.. Epidemiologija Smatra se da je ovo vrlo redak poremećaj . bez ranije inhibiranosti. prema MKB 10 potrebno je ispuniti sledeće kriterijume: 1. Dijagnoza Za konačnu dg. mesto boravka. Putovanje može biti do ranije poznatog mesta koje ima emocionalni značaj za pacijenta. uključiti se u nove socijalne aktivnosti. oni nisu povezani sa stresom. kada je stepen integrisanosti optimalan. komplikacija nema.postkontuziona stanja. Poremećaj obično traje nekoliko dana. kao i da se češće javlja tokom rata ili elementarnih nepogoda. postop amnezija. Epi. Klinička slika Osnovne karakteristike kliničke slike su: poremećaj svesti. dezorjentacija. elementarne nepogode. dezorjenzacija. može promeniti ime. i izraženiji su za novije nego za starije dogadjaje.v. Iako i ovde postoje poremećaji svesti. delirijum.Disocijativni gubitak pamćenja treba pažljivo razgraničiti od mnogih drugih medicinskih stanja i psihijatrijskih poremećaja i bolesti. infekcije mozga. intoksikacije. Tok i prognoza Gubitak pamćenja počinje i završava naglo. Zavisno od trajanja fuge osiromašenje može biti veće ili manje. kao i znaci pomućenja svesti. Poremećaj se retko ponavlja. Disocijativna fuga Definicija Karakteriše se iznenadnim i neočekivanim napuštanjem kuće ili radnog mesta i odlaskom na putovanje. Gubitak pamćenja može se povratiti i. Lečenje Prvi cilj lečenja je otklanjanje precipitirajućih traumatskih dogadjaja. Medjutim. povleče se veoma sporo. doživljaj odbačenosti. a osiromašenja zavise od trajanja stresa i samog poremećaja. a ponovno javljanje retko. WK sy. nedostatak pažnje i afektivne smetnje. pri čemu oboleli sve vreme održava brigu o sebi.akutni stresni poremećaj. aplikacijom kratko ili srednje aktivnih barbiturata ili BD. Ukoliko osoba u toku poremećaja preuzima novi identitet kl. oporavak je potpun. prolazna opšta amnezija.). drugi disocijativni poremećaj. Hipnoza je tkdj. karakteristike disocijativnog gubitka pamćenja 59 . anoksička amnezija. zbunjenost.slika je znatno kompleksnija: do tada mirna i povučena osoba naglo postaje otvorenija i komunikativnija. ali je najbolji izbor psihoanalitička psihoterapija. somatoformni poremećaji. EKT.

60 . postiktalna fuga. To je kompromis kojim se oslobadja jedan deo zadovoljstva i pored društvenih zabrana i potiskivanja. Obično prestaje naglo. bog. položaja ili iskaza. ali ponavljajući niz pokreta . postoji podatak o skorijim stresnim dogadjajima Diferencijalna dijagnoza Disocijativni stupor se mora razlikovati od katatonog. održavanje osnovne brige o sebi Diferencijalna dijagnoza Organski psihički poremećaj. dodir. Klinička slika Manifestuje se veoma izraženim smanjenjem ili odsustvom voljnih pokreta i normalnog reagovanja na spoljne stimuluse: svetlost.2. Dijagnoza MKB 10: 1. Disocijativni stupor Definicija Po definiciji je stupor. Pažnja i svesnost mogu biti ograničeni ili koncentrisani na jedan ili dva aspekta neposredne okolinei postoji često ograničeni. višestruka ličnost. Govor i spontani svrsishodni pokreti su skoro odsutni. depresivnog i maničnog. položaju i disanju jasno vidi da pacijent nije ni u snu ni u nesvesti. Osoba uglavnom sedi ili leži bez pokreta u dugim vremenskim intervalima. prividno svrsishodno putovanje van svakodnevnog ili uobičajenog 3. Tok Poremećaj obično kratko traje. stupor 2. simulacija. par sati ili dana i uključuje ograničen broj putovanja. ali se po mišićnom tonusu. U nekim prilikama osoba deluje kao da ju je preuzela druga ličnost. a ponovno javljanje je retko. ali u njegovom nastanku ne učestvuje organski činilac. ali ima odbrambenu i zaštitnu funkciju od nekih iskušenja. „sila“. Stanja transa i poremećaj zaposednutosti Definicija Ova stanja se karakterišu privremenim gubitkom ličnog identiteta i pune svesnosti u doživljavanju okoline. duh. odsustvo somatskih i drugih psihijatrijskih poremećaja koji bi mogli da objasne stupor 3. psihogeni gubitak pamćenja. Etiologija Nastanak poremećaja se objašnjava posebnom strukturom ličnosti i njenim verovanjem da je zaposednuta natprirodnim bićem. Moguć je izvestan stepen poremećaja svesti. nastaje brz oporavak. Psihoanaliza smatra da su ova stanja zapravo nesvesne simbolske radnje čije je značenje nepoznato. koja doslovno rukuje njom. Epidemiologija Nema podataka o rasprostarnjenosti ove vrste poremaćaja. zvuk.

njen odnos sa svetom je potpuno izmenjen. kojima je dopušteno da bez kazne čine ono što jesmrtnicima zabranjeno“. Ono što može biti upadljivo je mirno prihavtanje teških nesposobnosti (la belle indiferance). te da je to stanje prodrlo u polje svesti osobe i da je preuzela drugi identitet. osoba svoj razum ne odvaja od emocija. iskolačenost očiju. Pokreti i senzacije su izmenjeni ili izgubljeni. pa je tako smatrao da je trans i stanje zaposednutosti arhetip. pošto se sreće i kod dobro prilagodjenih osoba sa ozbiljnom somatskom bolešću. Kod nekih pacijenta simptomi se otkrivaju kada su u tesnoj vezi sa psihološkim stresom. Da bi se dopustilo zaključivanje o uzrocima poremećaja treba dovoljno znati o psihološkim i socijalnim postavkama i interpersonalnim odnosima 61 . plakanje. neosetljivost na bol. padanje na zemlju. ledene ruke kada je veoma toplo. produkt kolektivnog nesvesnog. nesvestica.Po Frojdu „ispunjenje nagona koje je čoveku uskraćeno. Diferencijalna dijagnoza U obzir dolazi trans ko sch. Stepen osiromašenja oštećenjem varira. Disocijativni poremećaj pokreta i senzibiliteta Definicija Čini ga grupa poremećaja kod koje postoji promena u funkcionisanju pokreta ili senzibiliteta. Dijagnoza Osoba u transu se prepoznaje po tome što nije u svom uobičajenom stanju. niti svesno od nesvesnog. osećaj ushićenja. poremećaji termičke homeostaze. najčešće kožnog. Blagi i umereni varijeteti mogu se sresti kod devojaka u adolescenciji. Ne smeju da postoje dokazi o fizičkoj bolesti 2. Obično se nalaze i premorbidne abnormalnosti ličnosti i interpersonalnih odnosa. Treba istaći da pacijent često poriče postojanje porblema i konflikta. duboki uzdisaji. Stiče se utisak da postoji psihička pomućenost. osećaj vrućine kada je veoma hladno. Klinička slika Klinička slika ovog poremećaja sastoji se od specifičnih simptoma i oblika ponašanja: različiti oblici poremećaja svesti. trans kod višestruke ličnosti. jecanje. jer ne može da se vrati u svoje autohtono stanje. drhtanje celog tela. što može biti u neskladu sa fiziološkim i anatomskim principima. tako da izgleda kao da pacijent ima somatski poremećaj. grčenje. Nesposobnost kao rezultat gubitka funkcija pomaže pacijentu da pobegne od neprijatnog konflikta ili da zavisnost ili ljutnju izrazi na indirektan način. ukočen pogled. akutne psihoze. mada je nemoguće naći objašnjenje simptoma. Dijagnoza Dijagnostički kriterijumi prema MKB10: 1. I Jung je imao zanimljiva objašnjenja ovih fenomena . ustupljeno je bogovima. Klinička slika Ovaj poremećaj karakterišu motorni i senzitivni simptomi i pokazuju pacijentovo poimanje somatske bolesti. onima koji zaposedaju osobu. ali ovo nije univerzalna karakteristila poremećaja. može da bude u sasvim drugom identitetu. U transu. oduzetost jednog ili više udova. osećaj jeze i trnaca po telu.

osobe koje rade na kompjuteru. u motorne konverzivne manifestacije spadaju i kompleksni oblici poremećaja ponašanja. SLE. koji mogu biti posledica dramatizacije nekog psihičkog iskustva. ali i daktilografi. • Disocijativna anestezija i senzorni gubitak 62 ..Diferencijalna dijagnoza U obzir mogu doći rani stadijum MS. a sa mutističnom se uspostavlja kontakt pismenim putem. Mogu postojati ataksije različitog stepena. Veliki histerični napad ima svoj tipičan razvoj. Iako pacijent ima velike smetnje u stajanju. Napad je praćen brojnim oblicima klovnonvskog krivljenja. Profesionalni grč prstiju ili šake se sreće kod umetnika: pijanisti. traje manje od pola sata. retko pada. Počinje afektivnim predznacima. Poremećaj govora u vidu zamuckivanja (dysarthria syllabaris spastica) su često konverzivne prirode. strastvenih stanja. progresivni neurološki poremećaji. dramatičnog i glasnog govora. gušenjem. što zahteva dug period i pažljivu opservaciju. Klinički oblici U ovoj grupi poremežaja opisuju se: • Disocijativni poremećaj motorike se dfiniše kao gubitak mogućnosti pokreta celog tela ili dela uda i udova. Ovde se uključuju psihogena afonija i disfonija. a nazivaju se konverzivnom glumom. čulnim iluzijama. Relativno često se javljaju tikovi. vike i plača koji mogu trajati satima. Pri neurološkom pregledu miotatički refleksi su očuvani patoloških refleksa nema. Nisu praćeni povredjivanjem . ali se može ponavljati u serijama. a oduzetu ruku pri saginjanju i dalje drži uz telo-fenomen viska). uriniranjem. čelisti. Paralize ne odgovaraju anatomskoj inervaciji (bolesnik paralziovanu nogu vuče uz zdravu. ili se smenjivati sa paralizama i grčevima. Paraliza može da bude delimična i potpuna sa pokretima koji su mlitavi i spori. Poremećaji koordinacije motorne aktivnosti mogu da budu u obliku astazije i abazije. U kliničkoj slici se najčešće sreću:pareze i paralize. zatim bizarni pokreti i nemogućnost stajanja bez podrške drugih (astazija i abazija). poremećaj koordinacije motorne aktivnosti. a EMG nalaz je bo. Konverzivna afazija. a i ako padne nikada se ne povredi. nakon kojih se javljaju neobuzdani pokreti i konvulzije. a osoba sa afonijom šapuće. violinisti. defekacijom i potpunim gubitkom svesti. umesto da je cirkumdicira. relativno česti poremećaji i obično nastaju naglo. ugrizima jezika. afonija i mutizam su tkdj. Laringološki nalaz je bo. • Disocijativna konvulzija predstavlja poremećaj kod kog dolazi do pojave napada sličnih Epi (pseudoepilepsija). bizarnih pokreta (položaj potiljak-peta). tikovi i profesionalni grč prstiju i šake. Inače. nerazumljivi i za bolesnika i za okolinu. U slučaju pareza i paraliza zahvaćeni ekstremiteti su flakcidni ili su grupe mišića antagonista u kontrakturi. posebno na nogama.

Može trajati godinama. Njegova glavna karakteristika je da onemogućava skoro sve vidove delatnosti. Do skora se smatralo da su psihijatri „izmislili“ ovaj poremećaj. u obzir dolaze: pseudodemencija. i povratnih epizoda iskrivljavanja sećanja. Višestruka ličnost Ni jedan psihijatrijski poremećaj nije izazvao više kontraverzi kao što je to ovaj. Česta je i pojava bola na raznim mestima na telu ( bol može biti fiksan ili šetajući. trauma je nužan. Od drugih psihijatrijskih poremećaja se razlikuje po kontinuiranoj koegzistenciji relativno stabilnih. oligofrenija.g. Ona mogu dovesti do mnoštva konflikata počev od krivice (zbog 63 . Klinička slika je karakteristična: oboleli je smeten. pri čemu obolela osoba ima sposobnost i kapacitet za korišćenje mehanizma disocijacije. Ponekad mogu biti pogodjene i senzorne funkcije: čudna osećanja mirisa i ukusa. hronični. i . ali se dijagnostikuje kasnije u adolescenciji. uglavnom površnog . Na postavljena pitanja daje odgovre čudnovato. I uvek je praćen nesećanjem za period bolovanja. Etiologija Nastaje kao posledica traume. pri čemu dete nema sposobnost i kapacitet da se brani ili prilagodjava. analgezija. senilne i aterosklerotične psihotične reakcije. hiperestezija za bol i dodir. poremećaj vida ili tunelski vid. a svest nije bitno promenjena. Opšta pokretljivost i motorna sposobnost su iznenadjujuće dobro očuvani. Diferencijalno dg. Češće se javlja medju osobama ženskog pola. disocijativni poremećaj koji karakterišu izmene sećanja i identiteta. ali naizmeničnih.. difuzna ostrvca. rukavice. Mogu zahvatiti sluzokožu ždrela. Javljala se kao psihogena reakcija kod zatvorenika i predstavljala klasičan primer bekstva u bolest zbog neprijatne situacije u kojoj se osoba nalazila. detinjasto i budalasto (datum netačno ali približno). hiperestezije na mestima starih ožiljaka. otvorene amnezije. ali ne i dovoljan činilac za nastanak poremećaja . vremenu i osobama iz okoline. koji se može ispoljiti kao anestezija delova tela. znatno redje. privremen ili trajan). Medjutim. posebno sch. ili oboje. ) Ponekad se nadovezuju na paralize ( anestezije u vidu čizme. fotofobija. dezorjentisan o mestu. vaginu ili se smenjivati sa hiperestezijama: „histerični žulj na potiljku“. Epidemiologija Obično počinje u detinjstvu. porlazno ili trajno slepilo. pri čemu su granice zahvaćenog područja oštre i ne odgovaraju anatomskim inervacionim područjima. Ganserov sy Godine 1898. ograničene pravom amputacionom linijom). Oštećenja senzibiliteta mogu biti raznovrsna i čudnovato rasporedjena ( polovina tela. naopako ili u stranu. gluvoća. hiperestezijske zone koje prate grčenje zglobova ili trbušnih mišića. redje dubokog. nemački psihijatar Siegbert Ganser je u okviru histerije opisao sy koji se karakerisao paralelnim odgovorima i nekom vrstom autosugestije da je osoba bolesna. Traumatska doživljavanja su uglavnom povezana sa fizičkim i sex zlostavljanjem u detinjstvu . Oboleli pokazuje i jasnu manuelnu nespretnost. psihotični poremećaji. Definicinja Predstavlja kompleksan. subjektivno odvojenih identiteta.Karakteriše se poremećajima senzibiliteta.

a osnovnu karakteristiku predstavlja postojanje dve ili više ličnosti u jednoj osobi. Što znači da u osnovi poremećaja leže intrapsihički konflikti ili deficiti. zavidljivo napadaju i upropašćavaju ono što im je na sličan način bilo oduzeto. relaksacija. od kojih je svaka dominantna u odredjenom trenutku. što traumatičnom iskustvu daje više smisla. sa jedinstvenim osećanjima. Intergeneracijske dimenzije seksualnog zlostavljanja : roditelji koji zlostavljaju decu uglavnom su i sami bili žrtve zlostavljanja. Diferencijalna dijagnoza 64 . Deca koja odrastaju u porodicama u kojima ih roditelji zlostavljaju nemaju umirujuće negovatelje. heteroagresivnom ponašanju uz moguću zloupotrebu dece. psihoseksualnim poremećajima. ponašanjem i sklonostima Najčešće se javljaju dve ličnosti pri čemu je jedna dominantna. Oni se samookrivljavaju. poremećajima kontrole impulsa. pokušajima suicida.eventualno doživljenog sex uzbudjenja).abreakcija). Ponavljanje traumatskih odnosa je primer pokušaja da se ovlada pasivno doživljenom traumom. pa zato veruju da su njihovi roditelji u osnovi dobri ljudi kojim je stalo do njihovih interese. Predvidljivost ovakvih odnosa pomaže im da se odbrane od pretnje napuštanja. Klinička slika Osnovna karakteristika ovog poremećaja je postojan je u jednoj osobi dve ili više odvojenih ličnosti ili stanja ličnosti. Prva promena iz jedne ličnosti u drugu je nagla i tesno povezana sa traumatskim dogadjajima. povezani sa traumatskim doživljavanjima. Promene se mogu javiti u terapijskoj seansi (hiponza. koje zaslužuju ono što su dobili. a to im je „kazna“ što su bili loši. obrascima ponašanja i socijalnim odnosima koji odredjuju prirodu postupaka u trenucima dominiranja. ovi se osećaju neshvaćenim. Svaka ličnost je potpuna. što se može shvatiti kao očajnički pokušaj „osmišljavanja“ užasne situacije. Nedostatak osobe iz okoline koje umiruju i kojima se dete može obratiti je glavni činilac koji doprinosi deficitu kao faktoru u razvoju višestruke ličnosti. zlostavljajući ih . pri čemu je samo jedna evidentna u odredjenom vremenu. U mnogim slučajevima su besni što im je nevinost oduzeta u tako nežno doba. Žrtve teže da imaju više kontrole nad onim što je bilo izvan njihove kontrole kad su bili deca. Kada terapeuti pokušavaju da ubede pacijente da nisu krivi. ali ni jedna nema pristup sećanjima druge i one su skoro uvek nesvesne jedna druge. Svaka od ovih ličnosti je kompleksana . napad ili silovanje. Za malu decu je verovanje da je svet zlo mesto vrlo onespokojavajuća. zavisnost od PAS. Kada se pacijenti sa višestrukom ličnošću sećaju svojih trauma iz detinjstva. Zlostavljana deca počnu da veruju da je siledzijski roditelj bolji nego odsustvo roditelja. Dijagnoza Poremećaj je redak . samopovredjivanju. au drugom samo jedna ličnost i jedno ili više stanja ličnosti. U klasičnim slučajevima postoje dve potpuno odvojene ličnosti. a kada se jave onda se radi o : prolaznim psihotičnim reakcijama. Ovaj stid i krivica mogu se objasniti introjektivnom identifikacijom sa „lošim roditeljima“. Zato. U odsustvu takvih osoba žrtve se obraćaju svojim mučiteljima i u odraslo doba traže partnere koji će nastaviti „igru“. Prelaz od jedne ka drugoj ličnosti je iznenadan i često povezan sa psihosocijalnim stresom. sa sopstvenim sećanjima. često sebe krive nazivajući se „kurvama „ i „droljama“ . Kliničke komplikacije nisu česte. pa doživljavaju duboku zavist prema nevinosti svoje dece.

Ujedno označava iskustvene. moždani tumori . ometenost psihološkog razvoja prihvatanjem mehanizma poricanja emocija. Uvod Veliki broj neurotičnih pacijenata ispoljava raznovrsne telesne simptome. 1985). zloupotreba PAS.14-2%. Utvrdjeno je da ovi poremećaji počinju pre 30-te godine i da su znatno češća u ženskoj populaciji (5:1). nespecifikovan Dijagnoza 65 . SOMATOFORMNI POREMEĆAJI Somatizacija predstavlja razrešavanje neurotskog konflikta njegovom transformacijom u vegetativnu inervaciju. temporalna Epi. Takvi bolesnici stalno traže dodatna telesna ispitivanja i nisu zadovoljni kada ona pokažu odsustvo telesnih uzroka. Lečenje Hipnoterapija kognitivnog i psihodinamičkog pristupa. navodi se d je učestalost ovih poremećaja u opštoj populaciji 0. neurotski poremećaji. te da su upadljivo češća u ruralnoj sredini i kod osoba sa nižim i srednjim obrazovanjem. aleksitimija. bipolarni poremećaj. Klasifikacija Prema MKB 10: • Somatizacioni poremećaj • Nediferenciran somatoformni poremećaj • Hipohondrija • Somatoformna disfunkcija VNS • Stalni somatoformni bolni poremećaj • Drugi somatoformni poremećaji • Somatoformni poremećaj. favorizovanje telesnog načina komunikacije. Etiologija Iako postoje razne teorije etiologija ovih poremećaja nije u potpunosti jasna.Depresija. Tako neurotski proces prelazi u hroničnu bolest čime menja bolesnikov lični i porodični život. Definicija Somatizacija predstavlja tendenciju da se psihičke tegobe ispolje u obliku telesnih simptoma i da se zbog njih traži medicinska pomoć. Pretpostavlja se da u njihovom nastanku učestvuju mnogi psihološki porcesi: konverzija. Epidemiologija U istraživanju Finka iz 1999. nesposobnost učenja. jatrogeni uticaji i seksualno zlostavljanje. hronično razdraženje ANS pri delovanju stresora.g. a u populaciji bolesnika na nepsihijatrijskim odeljenjima 9%. a razuveravanja da nisu somatski bolesni ne prihvataju. ScH. poremećaji ličnosti . moždani organski psihosinrdom. bihejvioralne i kognitivne karakteristike pacijenata koji se žale na telesne simptome u odsustvu relevantnih medicinskih nalaza (Lipowski. Takodje je moguće udruživanje sa graničnim poremećajem ličnosti. kao i opšte funkcionisanje. grand mal Epi. za koje nije nadjena organska osnova. u populaciji bolesnika koji se javljaju lekarima opšte medicine 510%.

a kod žena se često javlja izmedju 35 i 45 godina. Oboleli se žali na brojne telesne smetnje u odsustvu relevantnih medicinskih nalaza 2.2% kod muškaraca. MS). putem potiskivanja. Često su prisutna stanja depresivnosti i straha. depresijom. 1894). koji obično perzistiraju nekoliko godina pre javljanja lekaru. telesnim promenama kod sch. Postoji tendencija da se bolešću privuče pažnja okoline 5. stresnih dogadjaja. alkoholizmom i zavisnošću od lekova. ali se najčešće radi o : GIT smetnjama. Najveći broj obolelih ima dugu i komplikovanu istoriju bolesti. a u ordinacijama lekara opšte medicine ova učestalost se kreće od 7. bolesnika je teško razuveriti 3. telesne sistemske bolesti (porfirija. Bolest nema intencionalni karakter Diferencijalna dijagnoza Diferencijalno dijagnostički treba razmišljati o : generalizovanim stanjima straha. Simptomi mogu biti vezani za bilo koji sektor organizma.5-9%. povratno. hipoparatireoidizam. Epidemiologija Istraživanja ukazuju da je učestalost u opštoj populaciji 2% kod žena i 0. Žalbe su uporne. bihejvior i kognitivna. pormenama na koži. Somatizacioni poremećaj Definicija Osnovna karakteristika je višestruko. stalne. Lečenje Je uvek integrativno i poidrazumeva primenu kombinacije lekova (BD. posebno sa histrioničnim i dr.Prema MKB 10: 1. Nesvesni emocionalni konflikt sa kojim osoba ne može da se suoči se. Etiologija Ovaj poremećaj ima složenu i nedovoljno jasnu etiologiju. učestalo menjanje telesnih simptoma. poremećajima menstrualnog ciklusa i smetnjama u sex funkcionisanju. grupna pt). druge relax tehnike. 66 . Tok i prognoza Zavise od sposobnosti obolelog da uvidi i napravi vezu izmedju telesnih simptoma i emocionalnih. pomeranja i simboličkog predstavljanja pretvara u telesni simptom ili bolest. AD) i psihoterapijskih tehnika (autogeni trening. SLE. individualna psihoanalitička pt. Nastanak bolesti je u vremenskoj korelaciji sa nekim neprijatnim životnim dogadjajem 4. Takodje je češći kod osoba nižeg obrazovnog nivoa i u ruralnim sredinama. Komorbiditetne veze su veoma kompleksne. podvrgavaju se brojnim medicinskim ispitivanjima koja ne ptkrivaju medicinske uzroke bolesti. Poremećaj je češći kod mladjih osoba. kao i kapaciteta za promene. depresiji koja se manifestuje telesnim simptomima. beta adrenergički blokatori. paničnom poremećaju. Prva psihološka odredjenja se povezuju sa učenjem o konverziji (Brojer i Frojd.poremećajima ličnosti. a nije retko i da se operišu.

Klasičan bolesnik izgleda karakteristično: u psihijatrijske ordinacije dolaze sa hrpom nalaza i izveštaja brojnih lekara. Lekari. I najzad.).. tegobe sa žučnom kesicom). gastritis. Primarna dobit je u razrešavanju osnovnog neurotskog konflikta i rasterećenju emocionalne napetosti. slobodno vreme im je u funkciji žalbi i smetnji i traganjem za novim lekovima i ispitivanjima. Svi ovi simptomi su praćeni izraženim simptomima depresivnosti i straha. a kod žena poremećaji menstrualnog ciklusa (bolne menstruacije. nepravilni ciklusi. više nesvesno nego svesno „proizvedu“ veliki broj ovih pacijenata (lakše im je da ih pošalju na dodatne pretrage. nadimanje. i dalje postoji obilje telesnih smetnji. žarenje. Klinička slika Klinička slika ovog poremećaja je veoma kompleksna. nesposobne su da ih doživljavaju. nekada su agresivni. nepodnošenje odredjenih vrsta hrane). Dijagnoza 67 . Zbog toga oboleli koriste put somatizacije i preko telesnih simptoma šalju svoju poruku okolini. tercijerna dobit je u pribavljanju socijalnih prednosti. Novija istraživanja ukazuju na disfunkcionalnost nedominantne hemisfere i brojne poremećaje u kortikalnom funkcionisanju. sex indiferentnost. ljuti su jer dolaze kod psihijatra. dijareja. U grupi bioloških teorija značaj se pridaje genetičkim. koji osoba ne prepoznaje kao uzrok. U objašnjenju nastanka somatizacionog poremećaja ne može se zaobići proces jatrogenizacije. poremećaji sex funkcionisanja (osećaj pečenja u polnim organima i rektumu. Novonastali simptomi donose obolelom značajnu psihološku dobit. abdominalni bol. Veliki broj istraživača smatra da je stalno razdraženje ANS čest uzrok nastanka somatoformnih poremećaja (Franz Aleksander). na koje se kasnije nadogradjuju brojni telesni simptomi sada psihogenog porekla. žale se da su kod kuće izgubili interesovanje za njih. Opis smetnji je slikovit i uvek dramatičan. Telesna bolest se pozitivnoije vrednuje od psihičke. regurgitacija. povraćanje tokom cele trudnoće). ne smatraju da im je tu mesto. verbalno iskažu i opišu). mučnina. utrnulost. sa puno komparacija. bol u toku snošaja. nesigurnost lekara). osetljivost. najčešće blaga telesna bolest (lumbago. Nepovoljan razvoj u kom porodični stil podrazumeva poricanje emocija i njihovog ispoljavanja može dovesti do nastanka ovog poremećaja. Ne može se zanemariti ni činjenica da se u pojedinim kulturama koristi telesni način komunikacije da bi se ispoljila emocionalna stanja. obzirom da se ovaj poremećaj porodično grupiše ( ušestalost u porodicama obolelih iznosi 10-20%). i skoro po pravilu godinama unazad uzimaju BD. Sociokulturna objašnjenja su povezana sa kumulacijom nepovoljnih životnih dogadjaja. Kod većine obolelih je prethodno postojala odredjena. impotencija). Najčešće se žale na GIT smetnje (podrigivanje. pormene na koži (svrab. nego da im objašnjavaju stvarne uzroke nastalih simptoma.Kasnije je definisano učenje o aleksitimiji (osobe sa aleksitimijom su bez reči za emocije. veliko menstrualno krvarenje. Početak oboljenja povezuje se sa doživljajem emocionalnih problema ili stresom. povraćanje. Sekundarna dobit u predsvesnom ili potpuno svesnom uživljavanju u stanje „biti bolestan“ okoje donosi značajne privilegije.

pri čemu ne postoji pravilnost u grupisanju tegoba. težine sa stalnim žalbama na jedan ili grupu organa. sch. Etiologija Za objašnjenje ove grupe poremećaja koristi se Kenonov model o telesnim promenama u organizmu suočenim sa opasnošću . hipertireoza. Somatoformna disfunkcija VNS Definicija U ovu grupu su svrstani funkcionalni poremećaji i subjektivne smetnje bolesnika koje se manifestuju u sferi ANS. Izvestan stepen napuštanja socijalnog i porodičnog funkcionisanja Uključuju se: višestruki psihosomatski poremećaj. znatno slabijeg intenziteta . Epidemiologija Istraživanja pokazuju da je učestalost ovog poremećaja u ordinacijama lekara opšte prakse je oko 10%. a medju psihičkim: PP. Lečenje Lečenje se zasniva na kombinovanoj i istovremenoj primeni lekova (BD i analgetici) i psihoterapije (psihoanalitička psihoterapija. Diferencijalno dijagnostički u obzir dolaze somatizacioni poremećaj. kao što su: tahikardija. za razliku od psihosomatske bolesti (kod koje postoji telesno oštećenje). SLE. depresija. GIT i GU tegobe. funkcionalan i prolazan. Postojanje višestrukih telesnih simptoma u poslednje dve godine. Epi. Ovo je prva grupa simptoma koji su objektivni i mogu se registrovati kliničkim pregledom.Se vrloo teško postavlja. U takvim situacijama dolazi do nagle 68 . hiperventilacija. grupna terapija). porfirija. neurastenija i depresivni poremećaj. a bolesnici se žale na: gubitak apetita. autogeni trening. nelagodnosti u abdomenu. Etiološki činioci su isti kao i kod somatoformnog poremećaja. generalizovano stanje straha. Bolesnik se obično žali na nekoliko simptoma ili sindroma. učestalo mokrenje uz osećaj nadutosti. malaksalost. Drugi tip tegoba se ne može objektivizovati i to su neugodne senzacije. Uporno neprihvatanje mišljenja više lekara da nema telesnog objašnjenja simptoma 3. hiperparatireoidizam medju telesnim. a drugi preko PS (učestale stolice). pri čemu nije pronadjeno odgovarajuće medicinsko objašnjenjež 2. osećaj nadimanja. pri čemu su pogoršanja/poboljšanja u jasnoj korelaciji sa emocioalnim činiocima u intra i interpsihičkoj sferi. anemija. jedni se odvijaju putem simaptikusa (tahikardija) . hipohondrija. svrab. zatezanja. sy višestrukih pritužbi Diferencijalna dijagnoza MS. Poremećaj je. kriterijumi prema MKB10: 1. takodje je češći u ruralnim sredinama i kod niže obrazovanih. Terapija je kombinova. a kod žena se javlja 20 puta češće. Dg. tj. umor. Tok oboljenja je nepredvidiv. Nediferencirani somatoformni poremećaj Predstavlja poremećaj koji se karakteriše manje brojnim. a prognoza zavisi od ostvarivanja sekundarne psihološke dobiti od bolesti. iz porodica u kojim je otac bio alkoholičar. Tok Tok bolesti je hroničan. nesistematizovanim simptomima.

znojenje. kriterijumi prema MKB10: 1. neurocirkularna astenija • GIT (gornji deo) 1. panični poremećaj (krize dolaze u naletima). zloupotreba alkohola Lečenje 69 . dijareja 4. kod takve osobe dolazi do stanja hronične napetosti i posledičnog hroničnog vegetativnog razdraženja. postoje i dodatni subjektivni simpotmi 3. Klasifikacija Prema MKB10: • Kardiovaskularni 1. tremor. Mada ta ugroženost ima obično simbolički karakter. Nepostojanje značajnih poremećaja strukture ili funkcije navedenih organa Diferencijalna dijagnoza • Generalizovano stanje straha (sa dominacijom psiholoških komponenti. dizurija Klinička slika (već opisana) Dijagnoza Dg. gastrična neuroza 2. hiperventilacija • Urogenitalni 1. aktivan kje suprotan mehanizam kod kog glavnu funkciju preuzima parasimpatikus. da kostin sy 3. učestalo mokrenje 2. psihogeni kašalj 2. dispepsija 3. štucanje. psihogena flatulencija 2. psihogeni iritabilni kolon 3. dok telesni simptomi nisu izraženi u toj meri). Postoje simptomi razdraženja ANS (palpitacije. U slučaju izbora trećeg puta. sy gasova • Respiratorni 1. psihogena aerofagija. crvenilo) koji su stalni i neugodni 2. sa ciljem pripreme za borbu ili bekstvo. početna depresija sa primarno somatskim tegobama. Preokupacija i strahovanje zbog mogućeg razvoja ozbiljne bolesti 4. pilorospazam • GIT (donji deo) 1. Savremena jedinka često bitiše u okruženju koje je ugrožava stvarno i simbolično. srčana neuroza 2. Kako se radi o situacijama koje osoba ne može da izbegne. umrtvljenja. što uslovljava pojavu brojnih vegetativnih simptoma.spremnosti za borbu zbog aktivacije simpatikusa. Smatra se da je predispozicija za nastanak ovih poremećaja aleksitimija.

Terapijski treba osnažiti osećanje samopoštovanja . Bolesnici su mladji muškarci. dok je u drugom slučaju obrnuto. Prethodno treba isključiti organske bolesti (peritonitis. ponekad se širi ka levoj ruci. Lečenje se sprovodi kapima hlorpromazina. potreba za uzdisanjem. U razvoju bolesti ulogu imaju lekari koji su bolesnika postepeno jatrogenizovali. koja se klinički ispoljava kao podrigivanje. Kod mladjih žena treba misliti na hipertireozu. Strah od infarkta i smrti su skoro pravilo. nedostatka vazduha. Ekstrasistole su česte i plaše pacijenta. osećaj težine ili toplote. relaksacione tehnika (vežbe disanja. obično je benigni poremećaj. a tehnički naučiti bolesnika da prvo stavi kašiku ili viljušku u usta i da guta samo pri ekspirijumu. sukobi oko imovine). Klinički oblici Da Kostin sindrom. Poremećaj se sreće uglavnom kod osoba iz ruralnih krajeva. Lekkovi:BD i/ili AD. tumor hipohondrijuma. Lečenje je kompleksno i dugotrajno. Tahikardija navodi pacijenta da često meri puls i dramatizuje ukoliko je broj otkucaja oko 90/min. Vomitus ili psihogeno povraćanje 70 . plitko disanje. kontrola solarnog pleksusa). osećaj nesigurnosti i nestabilnosti. Oboleli su obično muškarci. Diferencijalno dijagnostički u obzir dolaze panični poremećaj i angina pectris. svesnih svojih nedostataka na porodičnom i profesionalnom planu. koji su obično videli srčani napad (neretko oca). lagano podrhtavanje. Bol traje satima. gastrokardijalne smetnje i meteorizam. a nemogućnosti gutanja je prethodio stresni dogadjaj (porodične svadje. Kliničku sliku dopunjuju osećaj gušenja. bol. U slučaju organskih tečna hrana lakše prolazi . tako da crvenni krugovi od EKG ostaju jako dugo. Aerofagija Aerofagija je nevoljno gutanje vazduha. Bolesnik se žali na probadanje u širem predelu srca . vežbama disanja i kontrole srčanog rada i vrlo bitnu sugestiju. tu III moždane komore). on ima osećaj da će mu svakog trena stati srce. peckanje. Neki smatraju da je ovaj poremećaj posledica depresivnosti. Prilikom opisivanja tegoba. stezanje u vratu. kognitivna i grupna th. Ove osobe su stalno napete. Štucanje Grč dijafragme koji proizvodi štucanje. „nezasitith“ ličnosti. zbog nastojanja da kompenzuju osećaj manje vrednosti. obično stavlja ruku na levi torakalni predeo. ne prolazi na nitroglicerin. Benzodijazepini uz propranolol (2x40mg) daju dobre rezultate u kombinaciji sa autogenim treningom. Dermografizam je naročito izražen. Dijagnoza je jednostavna: snimanje pasaže jednjaka sa kontrastom.Psihoterapija: sugestija i ventilacija. do 40 godina života. U th BD i spazmolitici. Disfagije Smetnje u porlazu hrane ka želucu mogu biti organske ili psihogene. Sreće se kod nezadovoljnih. neurocirkularna astenija Pod ovim nedovoljno definisanim pojmom označavaju se tegobe u srčanom predelu koje nemaju organsku podlogu. neurosis cardiaca. i tako je podloga za razvoj paničnog poremećaja stvorena.

Bolm može biti potmuo ili samo u vidu težine.kada biraju izmedju dve podjednako loše opcije. uglavnom separacionu dramu: napuštanje. odlazak u drugi grad. Postoji teza da bes i gnev zbog nerešenih konflikata čije je poreklo u nesvesnom. Opstipacija Opstipacija se karakteriše smetnjama u izbacivanju fecesa. Neuritis gastrica Podrazumeva skup poremećaja koji se sastoji od stalnih žalbi na neodredjene tegobe u želucu. prisilno razdvajanje dece od roditelja. povraćanja tokom trudnoće. zatim od anoreksije. u kom dete stiče orudje za manipulaciju nad roditeljima. dominacija ok rituala (težnja ka sterilnoj čistoći. Obično se radi o osobama ženskog pola koje su izgubile samopoštovanje. bez znakova telesnog oštećenja (kakvo se vidja kod ulceroznog kolita i Chronove bolesti). ruminacije o beznačajnim doživljajima. lažna trudnoća. previše vezane za bračnog partnera. koje teško ispoljavaju agresivnost. doživljavaju sebe kao manje vredne. 71 . ali nekad teško nazreti dinamičku pozadinu poremećaja.Kod ovog poremećaja. Psihogeni iritabilni kolon Predstavlja somatoformni poremećaj ANS koji se karakteriše opstipacijom i dijarejom. izazivaju porast lučenja želudačne kiseline i podloga su za stvaranje grizlice („gutači gneva“). Pirosis (gorušica) se javlja u danima kada nisu u stanju da reše neki konflikt. emocionalna dijareja 2. bazično nezadovoljstvo i skeptičnost. Nikada ne treba smetnuti sa uma da su uporne opstipacije čest pratilac depresije. kraće seanse hipnoze. otežano varenje. ambivalencija). Kao deo kliničke slike iritabilnog kolona. Struktura ličnosti ovih pacijenata je karakeristična: povučene. nepodnošenje nekih jela. a kada se to i desi osećaju krivicu. ili manje doze NL ). Početak bolesti obično je vezan za neki emocionalni šok. često stidljive osobe. sklonost depresiji. klone se izlazaka i emocionalnih veza. Dg. nesuglasice u braku vezane za intimnu sferu i dr. antiperistaltički talas izbacuje iz organizma ono što bolesnik smatra za šteteno ili opasno. tj. se relativno lako postavlja ali treba biti oprezan kod razgraničavanja od organskih poremećaja. Nesvesni fantazmi i doživljaj da se u telu nalazi nešto opasno deluje kao okidač. Sve pomenuto može se svesti na anlanu dilemu: zadržati ili izbaciti! U osnovi ovog poremećaja leži regresija na analni stadijum psihosex razvoja. tzv. Kod stanja izrazite napetosti. U obzir mogu doći: fantazmi o oralnim sex aktivnostima. uznemirenosti i straha Izvestan broj obolelih pokazuje znake agorafobije sa paničnim poremećajem. udaja. podrigivanje. bolovima u donjem trbuhu i nadimanjem. razvod. U terapiji se primnjuje kombinacija farmako i psihoterapije (derivati NL sa antiemetičkim dejstvom – Stemetil. Najčešće je reč o ženama koje su u emocionalno podredjenom položaju. bulimije. Dijareja Definiše se kao često izbacivanje tečnih stolica i psihijatar ovo stanje sreće u dva slučaja: 1. Psihološki profil ovih osoba: pesimistički životni stil. ali često ima svrdlajući karakter. Lečenje podrazumeva psihoterapiju u cilju uspostavljanja kontrole nad zavisnošću i strahom od razdvajanja (autogeni trening) i po potrebi Sulpirid (2x50 do 3x50mg). Komorbiditet sa depresijom izražen.

lekar zatiče bolesnika u ležećem položaju. ubrzanog disanja. to je simbolično izbacivanje stranog (otrovnog) sadržaja. iscrpljujuće bolove koji su neprecizno lokalizovani. Hiperventilacioni sy Brzo i plitko disanje je često kod akutnog napada straha ili je deo histerične krize. a karakter bola ne odgovara telesnom oštećenju i posledičnoj telesnoj disfunkciji. ili bensedina ali je efekat sporiji. Konflikt koji obično prethodi poremećaju je iz bračne sfere (bračna nevera. Napad se može zaustaviti ako se pacijentu naloži da duva u papirnatu kesu. osećaj odbačenosti. Česti uzroci ovog poremećaja su dispareunija i frigidnost. Retencija urina Retencija urina opisanja je u psihijatrijskoj literaturi jos 1872. Mesto bola se često menja.Najbolje rezultate u lečenju pokazuje relaksacija. Kašljucanje je radnja nalik tiku koja se uigrava i postaje hronična. ali je češće kod žena u stresnim situacijama. Psihogeni kašalj Psihogeni kašalj je oblik somatoformne vegetativne disfunkcije kod koje su glavni ismptomi stalno kašljucanje ili kašljanje bez objektivnih razloga za to. zatvorenih očiju. U suštini . (Šarko) kada je opisivao histerične osobine kod pacijenata sa ovim poremećajem.slikom i u tesnoj je vezi sa njegovim emocionalnim stanjem i dejstvom stresora. Pri neurološkom nalazu. ali je verovatnije da se radi o narastanju napetosti koja se strukturiše u smeru paničnog poremećaja sa elelmntima agorafobije). Sitno kašljucanje može se tumačiti i kao poziv na komunikaciju. U drugom slučaju. Polakiurija Poliakiurija ili učestalo mokrenje ima istu učestalost u oba pola. Bol je u centru pažnje obolelog.v. Skoro je klasična žalba mladje žene na imperativnu potrebu za mokrenjem u restoranu. Javlja se uglavnom kod bolesnica sklonih histrioničnom ponašanju. u prisustvu osobe za koju je emocionalno zainteresovana (psihoanalitički:nesvesna želja da se ta veza prekine ili ne uspostavi. Retencija ima slično simboličko značenje kao i opstipacija. dominira kl.g. Do retencije dolazi kada emocionalno nezrela osoba proceni da joj nije uradjeno ono što je smatrala da joj pripada. Epidemiologija Češći je kod starijih osoba(četvrta i peta decenija života) Etiologija • Aleksitimija • Potreba za kažnjavanjem • Bol kao način komunikacija • Kulturološki činioci 72 . Oboleli kao da šalje poruku da je atmosfera oko njega zatrovana i da ga fuši. odgovarajuća ishrana i eventualno sedativi. injekcijom Ca-bromida. pokazuje ponašanje tipično za hiusteričnu krizu: uporno steže očne kapke. Kašalj ima ulogu da otkloni strano telo iz organizma. refleksi su mu živi i simetrični. i. uvredjenost). samo su profili obolelih različiti. reaguje na bolne nadražaje. dramatizaciji i teatralnosti. Stalni somatoformni bolni poremećaj Definicija SSBP predstavlja poremećaj koji se karakteriše upornim žalbama na jake.

Najčešći klinički način ispoljavanja su : lumbalni i cervikalni bol. bol je simetričan i zahvata obe potkolenice. u vidu stezanja . Bol je obično lociran na potiljku ili na tačkama pripoja sternokleidomastoideusa. po tipu neuralgije. Ćest je slučaj somatizacije depresivnog poremećaja u ovaj sy. stanja straha. Sy borbabekstvo. kljucanja ili tištanja. brahijalgija i tzv. 73 . • Cervikalgija se javlja kod više od polovine osoba starijih od 45 godina i takodje je povoljan teren za razvoj sekundarne psihološke dobiti. • Obična glavobolja ovaj poremećaj nije precizno odredjen kao što je to slučaj sa migernom. Praksa pokazuje da se ovaj poremećaj povezuje sa depresijom. Treba je razlikovati od akutnog bola koji traje kraće od 6 sedmica i prate ga simptomi simpatikotonije: tahikardija.• Uloga sex zlostavljanja Klinička slika Klinička slika ovog poremećaja je karakteristična i specifična. pasivno-zavisnim poremećajem ličnosti. hipohondrija. depersonalizacioni fenomeni u početku psihoze. poremećaj apetita. prolazi pri kretanju . jer uvodi obolelog u depresivno stanje. oseća neprijatnost zbog bola. Intenzitet bola prati emocionalno stanje. Osnovna postavka je postojanje i dominacija jakog i iscrpljujućeg bola koji se ne može objasniti fiziološkim ili somatskim poremećajima. Tok i prognoza Tok bolesti zavisi od psiholoških činilaca. alkoholizmom. razdražljivost. lokalizovan obostrano i da za razliku od onog organske etiologije. sy umrtvljenja (ovaj sy nije celishodan . a ponašanje obolelog je usmereno da pribavi pažnju i sažaljenje okoline. • Brahijalgija(meralgia parestetica) prvi ga je opisao Wartenberg podvlačeći da je bol u obliku parestezija. Hronični bol traje duže od 6 meseci. Klinički oblici • Lumbago predstavlja bol u lumbalnom delu kičme i idealnu lokalizaciju za somatizovanje emocionalnih smetnji i ostvarivanje sekundarne dobiti. Sy nemirne noge opisan je prvi put 1685 (Vilis) kao bolni sy i to kao simptom histerije. Dijagnoza Postavljanje dijagnoze je kompleksno i zahteva strpljivost kliničara. opstipacija. • Neuritis migrans. psihomotorna usporenost. već destruktivan. celokupno stanje podseća na akutno stanje straha. Bolesnik noću ustaje i hoda. koji počinju na jednom a završavaju na drugom delu tela. Kod većine pacijenata je postojala manje ili više izražena organska lezija koja se povukla ali je zaostalo bolno ponašanje (pain behavior). hipermobilnost. i javlja se u okolnostima koje upućuju na postojanje konflikata ili psiholoških problema. pad tolerancije za bol. dok je porgnoza kod osoba koje izdražavaju porodicu i direktno žive od svog rada. znojenje. simulacija. hiperventilacija. midrijaza. i karakterišu ga simptomi parasimpatikotonije: smetnje spavanja. restless legs pod ovim dosta nejasnim pojmom podrazumevaju se nejasni bolovi rasuti po celom organizmu . Diferencijalna dijagnoza Depresija. povišen TA. obična glavobolja.

Drugi somatoformni poremećaji • • • Globus histerikus je veoma tipičan simptom i predstavlja osećaj zalogaja u grlu. polako sugerisati da je uzrok bola u domenu emocionalnog. Lokalizacija svraba ima simboličku vrednost i ukazuje na mesto najveće ekscitacije i želje. primitivnije strukture. Psihogena dismenoreja Škrgutanje zubima ili bruksizam se dešava u trenutku kada spavanje prelazi iz jedne faze u drugu i pripada paradoksalnom stadijumu spavanja. ali nisu u stanju da ih ostvare. često frigidne. Pri tome je teško. • • • HIPOHONDRIJA Definicija Hipohondrija se definiše kao preterana okupiranost telesnim funkcionisanjem. 74 . a prva ispoljavanja se registruju tokom treće i četvrte decenije. to su osobe koje imaju visoke aspiracije. Epidemiologija Učestalost u opštoj populaciji je izmedju 1 i 5%. u ruralnim sredinama. psihoanalitičku pt. obično se javlja kod osoba opsesivno-kompulzivne strukture. što je u vezi sa patološkim strahom da je osoba obolela od neke ozbiljne bolesti ili sa sumnjom da je teška bolest već prisutna.Lečenje Lečenje je dvodimenzionalno: primena lekova (BD.podrazumeva: autogeni trening. Kada se javi kkod žena one su obično emocionalno nezrele. Češći je kod mladjih žena. trzaji vratom. Primarna hipohondrija se retko dijagnostikuje (prevalenca u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je 2-7%). Rasli su i razvijali se pod okriljem superprotektivne majke i u suparništvu sa bratom ili sestrom. Čest je simptom histerije. Svoju agresivnost duboko potiskuju. osoba koje su potisnule svoju agresiju i osoba sa opsesivnokompulzivnim crtama ličnosti koje ispoljavaju rigidnost i tendenciju ka negaciji. ali postoji više etioloških modela. Th. telesnim zdravljem. ali im to ne umanjuje strepnju ili sumnju. a za kupiranje propratne napetosti i anksiolitici. Psihogeni tik fleksija glave. sa lošim interpersonalnim odnosima. bizarni pokreti telom. češći kod mladjih žena. Psihogeni svrab Stalan i uporan svrab bez organskog uzroka. telesnim simptomima ili bolestima. ali ne i nemoguće da se takve osobe razuvere da ne boluju od te bolesti. dok je sekundarna znatno češća. korak po korak razrešavati emocionalne porbleme) . Oboljenje podjednako pogadja osobe oba pola.ali se ona konvertuje u svarb. Ove osobe se često podvrgavaju brojnim i nepotrebnim pregledima i ispitivanjima. AD) i psihoterapije (sa jasnim pristupom: prihvatiti postojanje bola. pp i depresije Psihogeni tortikolis predstavlja prolazni ili stalni spazam sternokleidomastoideusa koji je konverzivni simptom i nastaje nakon neke emocionalne traume. uzrok najverovatnije leži u dubokom nezadovoljstvu u domenu sexualnosti. koja potiskuje svoju agresivnost . Javlja se kod anksioznih . Etiologija Etiologija hipohondrije nije poznata.

Klinička slika Početku oboljenja prethode traumatska iskustva ili nepovoljni životni dogadjaji kao što su teška bolest ili smrt u porodici. a reakcije na razuveravanje su 75 . Drugi su hipohondriju povezivali sa primarno agresivnim osećajima koja su posledica doživljaja lišavanja ili odbacivanja u detinjstvu ( u tom smislu hipohondrija predstavlja pokušaj frustriranja i kažnjavanja istovremenim traženjem i odbijanjem pomoći) . Takodje ima mišljenja da je ona odbrana od neuspeha (u slučaju narcistične osobe ) ili osećanja nezadovoljstva i krivice (u slučaju izrazito nesigurne i anksiozne osobe). Što su telesna zbivanja kojim je okupirana manje jasna. Dijapazon ispoljavanja hipohondrije je veoma širok.Kod težih oblika postoji uporna sumnja ili strah da je prisutna bolest. kao i da im se pridaje veći značaj. Povod pojave straha i sumnji nekada je smrt u bliskom okruženju. Sumnja u postojanje bolesti predstavlja specifičnu kognitivno-emocionalnu reakciju na stanje somatske neizvesnosti. Za Melani Klajn. Hipohondriju karakteriše i izvestan otpor pri pokušaju razuveravanja. kognitivnu nepodnošenje neizvesnosti. razvod ili neuspeh u karijeri. Latentna hipohondrija se sreće kod osoba koje su investirane u svoje telo. I razuveravanje i kompulzije privremeno smanjuju napetost. ključna je odlika hipohondrije i dovodi do somatske neizvesnosti. zdravljem i bolešću. Prema drugom bihevioralnom modelu važnu ulogu može da igra imitiranje porodičnih obrazaca ponašanja. pred nerešivim problemom ili da bi zadovoljila potrebe za pažnjom i oslobadjanjem od obaveza i odgovornosti. Hipohondrija se može pojaviti u sklopu procesa tugovanja i tokom oporavka od životno ugrožavajuće bolesti. paze da vode zdrav način života. u čijoj osnovi je doživljaj pretnje iz sopstvenog tela. Hipohondrična osoba oseća da je ugrožena iznutra i da će je telo uskoro izdati. to osoba više brine.Psihodinamički model Frojd je hipohondriju dovodio u vezu sa narcizmom i objašnjavao je transformacijom seksualnih impulsa. trude se da steknu savršenu kondiciju. a takodje se pretpostavlja i da predstavlja odbranu od suočavanja sa bolnim i neprijatnim osećanjima (koja su u vezi sa neadekvatno zadovoljenim potrebama za zavisnošću u detinjstvu). Kasnije je hipohondrija tumačena kao odbrambeni mehanizam (odbrana od intrapsihičke dezintegracije pa i psihotične dekompenzacije). hipohondrija je u vezi sa nagonom smrti i posledica je primarnog nepoverenja. Bihejvioralni model Nalazi sličnost izmedju stalnih zahteva za razuveravanjem i ispitivanjem zdravstvenog stanja i prisili proveravanja u opsesivno-kompulzivnom poremećaju. Sociodinamički model Ovaj model pretpostavlja da hipohondrična osoba traži od dijagnoze društveno priznat status bolesnika kada se nadje u nekoj nepovoljnoj životnoj situaciji.. simptomima. njegovim funkcionisanjem.. negovanje smrtno obolele bliske osobe. selektivno opažaju ili pogrešno tumače telesne senzacije. Emocionalnu komponentu čini strah od smrti. Preterana preokupiranost telom. Kognitivni model Suštinu problema vidi u tendenciji da se pojačaju.

Hipohondrični pacijenti pridaju veliki značaj svojoj medicinskoj dokumentaciji. Dijagnoza MKB10: 1. koristeći stručnu literaturu. uz prisutan bizaran karakter (sch. • Opsesivno-kompulzivni poremećaj – mogu ličiti. misle da će im srce stati. • Poremećaj ličnosti – hipohondrija se često javlja u sklopu narcističkog ili anankastičnog poremećaja ličnosti. • Prolazna hipohondrična stanja – ako su prolazne prirode. Uporno verovanje da je prisutno neko telesno oboljenje koje se nalazi iza postojećih simptoma. ali se ok misli doživljavaju kao ego distone i nametnute • Dismorfofobija – u MKB 10 ne postoji kao posebna dijagnostička kategorija. poremećaj sumanutosti. već se dijagnostikuje u okviru hipohondrije. da će im se krv izliti u mozak. dominira preokupiranost telesnim izgledom ili zamišljenim telesnim defektom • Somatizacioni poremećaj – za njega je tipičan veliki broj telesnih simptoma . • Panični poremećaj – za vreme napada panike liče na hipohondrične pacijente: zovu HP. kao i dijagnoza hipohondrije nije kompatibilna sa postojanjem telesnog oboljenja. Hipohondrična sumanutost se karakteriše čvrstim. Ono što povezuje sva hipohondrična ponašanja jeste traženje objašnjenja a ne lečenja. Preokupiranost bolešću čini obolelog nesposobnim za funkcionisanje. osećaju vitalnu ugroženost. psihotična depresija). Somatizacioni poremećaj počinje pre 30-te godine. uredno je sredjuju i donose na preglede. koja je fluidna i podložna izvesnoj korekciji (sumnja odražava neizvesnost. ili samo naizgled odbijanje da se razuvere). • Psihotični poremećaji – ključno je razlikovanje hipohondrične sumanutosti od hipohondrične sumnje. Uporno odbijanje saveta ili razuveravanja lekara da telesno oboljenje nije prisutno Diferencijalna dijagnoza • Organsko oboljenje – ovde treba imati na umu da ne postoji organsko oboljenje koje imitira hipohondriju. da će se ugušiti. dijagnoza hipohondrije se ne postavlja • Simulacija je relativno retka 76 . Često pokušavaju sami sebe da dijagnostikuju i leče. koje je obično prebojeno i drugim elementima psihoze (pacijent veruje da je oboleo od raka jer ga truju kancerogenim materijama). jer kod oba poremećaja postoji rekurentnost. Nakon napada panike ovakvo ponašanje prestaje. nepokolebljivim ubedjenjem u postojanje bolesti. bez obzira što brojna ispitivanja ne ukazuju da takvo oboljenje zaista postoji 2. a često traže posebnu pažnju od drugih. • Depresija – hipohondrija može predstavljati deo kliničke slike depresije ili biti nezavisna od depresivnih epizoda i perzistirati i mimo njih. a verovanje je ubedjenje u stanje izvesnosti) i sve dok postoji sumnja ne postoji čvrsto ubedjenje. dok je u hipohondriji najčešće reč o jednoj ili tek nekoliko takvih tegoba.različite (ljutnja.

Distribucija po polu je jednaka. DRUGI NEUROTSKI POREMEĆAJI • • • Neurastenija Sy depersonalizacije-derealizacije Drugi specifikovani neurotski poremećaji NEURASTENIJA Definicija Predstavlja neurotski poremećaj koji se karakteriše horničnim i onesposobljavajućim osećajem slabosti. prepoznavanje pacijentovih potreba. mada je početak nešto češći kod osoba srednjih godina. koje je dugotrajno obično se koristi psihoterapija u kombinaciji sa psihofarmacima. BD). Farmakoterapija sekundarne hipohondrije može dati odlične rezultrate( AD-SSR-i. SS-60%. fleksibilnost. napetost i nervoza. Danas se samo kao kuriozitet pominje Frojdovo verovanje da je neurastenija posledica neodgovarajućeg pražnjenja sex energije kroz masturbaciju. strpljenje. korišćenje raznih veština i idnamičko prilagodjavanje pacijentu. U lečenju. telesna slabost. Lečenje Lečenje primarne hipohondrije zahteva od psihijatra toleranciju.Tok i prognoza Tok je hroničan. pri čemu specifični mehanizmi preko kojih on dovodi do neurastenije nisu poznati. da lako planu i ljutito reaguju na najmanji povod. uz velike oscilacije u intenzitetu tegoba kod oko dve trećine pacijenata. Jedino je donekle opstala modifikovana verzija Berdove teze da je neurastenija posledica interakcije izmedju nervne iscrpljenosti i spoljašnjih činilaca u vidu hroničnog stresa. Pacijenti se žale na: bezvoljnost. Hipohondrija se često smatrala neizlečivom. Pacijenti iznose da su im popustili živci. Nisu retki ni bezrazložni izlivi besa. Naročito je važno da se kontratransferni elementi drže pod kontrolom. a češće se sreće kod manje obrazovanih osoba u sociokeonomski nižim slojevima. Klinička slika Klinička slika je bitno odredjena polimorfnim simptomima. laka zamorljivost iloi osećaj stalne iscrpljenosti. Kina – 80-90%) Neurastenija se može javiti u bilo kojoj straosnoj dobi. emocionalnih i kognitivnih simptoma. što je posledica predrasuda. Raspoloženje je promenljivo. Danas se smatra da je uspeh moguć kod polovine pacijenata. Veću ulogu igra odnos izmedju pacijenta i terapeuta nego primena specifičnih terapijskih tehnika. umora. a skoro po pravilu su prisutni: razdražljivost. medju kojim dominiraju: umor. malaksalosti i iscrpljenosti uz prisustvo i drugih telesnih. 77 . Etiologija I dalje ne postoji etiološki model ovog poremećaja. Koristi se i terapijsko razuveravanje. Epidemiologija Podaci o učestalosti ovog poremećaja oskudni su i neujednačeni (Švajcarska-1%.

Kognitivno funkcionisanje može biti kompromitovano. ali se češće sreće kod žena i počinje pre 30-te godine. dok su ostali simptomi nespecifični i raznovrsni : žarenje ili strujanje u pojedinim delovima tela. specifični poremećaj U DSM IV se umesto neurastenije dijagnostikuje nediferencirani somatoformni poremećaj. oslabljen apetit. bolovi u ledjima. stanja posle virusnih infekcija. glavobolja napetosti 4. hepatitis. u smislu teškoća u rasudjivanju i donošenju odluka. Od organskih oboljenja najčešće u obzir dolaze: virusne infekcije(infektivna mononukleoza. Diferencijalna dijagnoza Kada je reč o diferencijalnoj dijagnozi. Dijagnoza U MKB 10 ovaj poremećaj se tretira kao rezidualna dijagnoza. vratu . generalizovano stanje straha i somatizacioni poremećaj. dok oni sa somatizacionim poremećajem pokazuju širok dijapazon reagovanja. Kod nas se koristi izraz pseudoneurastenija za ispoljavanja neurastenije u sklopu organskog poremećaja. dva su pitanja od najveće važnosti: Da li postoji organska podloga za simptome i da li su oni potvrda postojanja nekog drugog psihičkog poremećaja? U žiži pažnje kliničara su : organska oboljenja. Zbog ovih simptoma pacijenti su zabrinuti za svoje zdravlje. minimalnog fizičkog napora • Prisustvo najmanje dva od sledećih 7 simptoma: 1. Uporno i veoma neprijatno osećanje umora posle psihičkog napora 2. gorušica. su sledeći: • Prisustvo najmanje 1 od 2 simptoma 1. Tok i prognoza 78 . poremećaji spavanja 5. Kriterijumi za postavljanje dg. preznojavanje. jer je isključuje pirsustvo bilo kog drugog psihičkog poremećaja. kao i otežanog upamćivanja. postkomocijalni sy. Simptomi se veoma često prepliću sa simptomima depresije ili distimije. ponekad na način karakterrističan za hipohondriju. trnci po rukama i nogama. razdražljivost 7. depresija. Pacijenti sa neurastenijom su iscrpljeni simptomima. od ljutitog iznošenje tegoba i upornog traženja pomoći do ravnodušnosti. Somatizacioni poremećaj može ličiti na neurasteniju. dispepsija • Telesni simptomi i depresivna ispoljavanja nisu dovoljno jaka da bi bili ispunjeni kriterijumi za neki drugi. hronična anemija. neurološke bolesti i stanja (MS). vrtoglavica 3. Od telesnih smetnji česta je glavobolja. organski emocionalno labilni poremećaj. influenza). bolovi u mišićima 2. nemogućnost opuštanja 6.nesanicu. dijareja. endokrinološke bolesti (hipotireodizam). neke autoimune bolesti (SLE). stanja straha i somatizacionog poremećaja. postencefalitički sy. problemi sa varenjem.

Psihoanalitičari je smatraju odbrambenim mehanizmom ( osoba se brani od neprihvatljivih identifikacija tako što ih se odriče. alkoholom. u potpunosti ili delimično. SINDROM DEPRESONALIZACIJE I DEREALIZACIJE Definicija Depersonalizacija je doživljaj osobe kao da je sama sebi nestvarna. Pretpostavlja se da poremećaj počinje u ranoj adolescenciji . Medjutim. barbituratima. Kod derealizacije doživljaj nestvarnosti se prenosi na okolinu i objekte u njoj. otudjuje ih ili ih negira). tu mozga • Psihički poremećaji 1. hipotireodizam) • Reakcija na traumu • Hiperventilacija • Potpuno izostajanje stimulacije čula • Umor/iscrpljenost Klinička slika Oboljenje počinje naglo i nekad mu prethodi traumatsko iskustvo. Etiologija Etiologija ovog poremećaja nije rasvetljenja. ali je ishod i tada neizvestan. Lečenje Lečenje podrazumeva kombinovanu primenu psihoterapije i farmakoterapije. a češći je kod mladjih žena. temporalna epi 2. ono što sve opise objedinjuje jeste doživljaj osobe kao da sama sebi nije više bliska i prepoznatljiva (isti doživljaj može da se odnosi i na okolinu osobe) 79 . Uz lečenje je prognoza povoljnija. Epidemiologija Ovaj fenomen se javlja kod 70% opšte populacije i ne mora uvek biti patološki. Najčešći uzroci i mehanizmi nastranka depersonalizacije : • Neurološka oboljenja 1. Kvalitet života narušen je kod 80% nelečenih pacijenata. Svoje tipične smetnje pacijenti opisuju različito.Radi se o hroničnom oboljenju sa prosečnim trajanjem simptoma od oko četiri godine. Psihoterapijski postupci se primenjuju posebno kada je neurastenija posledica hroničnog stresa (relaksacija. koji se manifestuje Ego-distonim i zato neprijatnim epizodama depersonalizacije. sch 2. Ova dva fenomena se često javljaju zajedno. Što je početak raniji prognoza je lošija. Sy d-d se definiše kao hronični ili rekurentni poremećaj . beta-blokatorima • Metabolički i endookrinološki poremećaji (hipoglikemija. Odnos prema realnosti je očuvan. depresija 3. suportivna. ali je početak maskiran simptomima straha i depresije. U kliničkoj praksi se ne sreće često. kkognitivno-bihejvioralna ili psihodinamička). panični poremećaj 4. okp • Intoksikacija halucinogenima. tako da osoba uvidja da doživljaj depersonalizacije ne odgovara stvarnosti. BD.

Ljudi utiču na stvaranje kulture. ono joj se čini strano i automatsko. Egzacerbacija je uglavnom u vezi sa stresom. delom zbog bojazni da neće biti shvaćena. Ako se odnosi na kontinuitet sa prošlošću osoba saopštava da više nije onakva kakva je bila ranije. Kod nekih se ovi simptomi javljaju svakodnevno. nepokolebljivim. kada je u pitanju ponašanje . Postojanje depersonalizacionih/derealizacionih simptoma 2. Ove osobe je lakše hipnotisati i pokazuju veću sklonost u korišćenju disocijativnih mehanizama. što radja neprijatno osećanje izolovanosti. Dijagnoza MKB10: 1. Obolela osoba ima teškoću u opisu sopstvenog doživljavanja. sumanutim verovanjem da se osoba promenila i da se eventualno pretvorila u nekog drugog. Kada se odnosi na osećanja. a kultura na njihovo psihičko oblikovanje. Pri dijagnostikvanju najpre treba ispitati poreklo (organska etiologija). relativno izolovan i dominantan poremećaj svesti. Pr. pa ga ona odnekud posmatra. Doživljaj nestvarnosti često se tumači kao gubitak kontrole i početak ludila. Doživljaj da su d-d simptomi spontano nastali i da nisu nametnuti 3. treba misliti na depresiju. kao da je vreme stalo. SPECIFIČNI NEUROTSKI KULTUROLOŠKI SINDROMI Odavno je poznata veza izmedju kulture grupe ljudi i učestalosti ispoljavanja neurotskih poremećaja postoji od davnina. što znači veću verovatnoću hronifikacije i lošiju prognozu. Ista analogija važi i za fenomen nikad vidjeno i autoskopske pojave. pamćenja ili telesne sheme. opažanja. U slučaju kada su izmene u sferi emocija. Dinamička je pretpostavka da se radi o akutno nastalom 80 . Koro Koro je psihogeni poremećaj koji se karakteriše naglo nastalim paničnim strahom u čijoj osnovi leži verovanje da će se penis muškarca odnosno labija žene vratiti u trbuh i da će zbog toga nastupiti smrt. U odnosu na vreme. da je vremenski tok usporen ili ubrzan. Normalno stanje svesti. Kliničare je oduvek interesovalo da li uticaji kuture dovode do nekih specifičnih oblika neurotske psihopatologije. Tok i prognoza Kod većine pacijenta se radi o hroničnom oboljenju. osobi se čini da joj se telo promenilo ili da joj više ne pripada. pacijentu se čini da je izgubio sposobnost da doživljava emocije. odsustvo Epi i intoksikacije Diferencijalna dijagnoza Depresonalizacija je poremećaj u doživljaju selfa ili celokupne ličnosti i ona se ne odnosi na neki specifičan. Prognoza je determinisana reakcijom pacijenta. Ako se odnosi na unutrašnje organe onda se manifestuje doživljajem promene njhovog mesta i veličine.Otudjenje u depersonalizaciju zahvata različite aspekte ličnosti . Više straha uslovljava češće depresivno reagovanje. što izaziva strah. ako pacijent ističe samo to da su neki predmeti promenili izgled i veličinu ( i zato mu se čine nestvarnim) radi se o metamorpsiji. koju ne poznaje naučna psihijatrija (folk syndroms). postojan. U paničnom poremećaju može postojati ovaj sy ali samo tokom napada panike. Kada je reč o telu. Kod sch sy depersonalizacija se karakteriše čvrstim.

Dojč je podelio osobe na tri grupe: 1. u našoj zemlji kao psihogena. preokupacijom da manjak toplote odredjuje vitalnost. u posebnim uslovima partizanske borbe.mogu dovesti do psihičkih poremećaja. stanje straha. preosetljive osobe koje reaguju abnormalno naročito na strah i nezadovoljstvo (dg. Opisao ga je H.Klajn. Kliničkim pregledom. to jest straha od pogleda drugih. Urokljive ili zle oči Kulturni poremećaj koji ima osobine fobičnog poremećaja. Frigophobia (pa-ling) Oblik opsesivno-kompulzivne neuroze koji se karakteriše prisilnim strahom od hladnoće. Psychoneurosis convulsiva reactiva) 81 . veoma anksioznih osoba. Psihopate i histerici. ističući da je to bila specifična neuroza vojnika . Susto Susto je kulturološki sindrom koji odgovara stanju straha nastalom zbog verovanja da hje došlo do iznenadnog delovanja crne magije. ili je to urodjeni strah ljudi). Ratna neuroza Jugoslovena Ispoljavao se tokom 1943-1946.. vračanje . poremećaj nastaje zbog pogrešnog narodnog verovanja i zabluda). a nije redak ni kod ljudi sa Mediterana. što dovodi do gubitka duše obolelog. praćenog razvojem straha od nesreće u uslovima usamljenosti. ili bacanja čini. Javlja se kod osoba nižeg obrazovanja i slabije psihološke organizacije i pripadnika primitivnih društava. Kineza i Malezijaca. socijalne fobije. Pretpostavlja se da je uzrokovan senzornom deprivacijom kod lovaca na foke . Latah Kulturološki neurotski sindrom koji najviše odgovara disocijativnom (konverzivnom) poremećaju. čiji su odredi prerasli u regularnu armiju. strah od vetra i opsesivna potreba da se obuče nekoliko slojeva odela radi zaštite od hladnoće. pre svega „juriš na neprijatelja“. Nastanak i razvoj poremećaja povezuje se sa verovanjem da gubitak sperme predstavlja rasipanje materije što škodi zdravlju i životu uopšte. Specifični neurotski kulturološki sindromi u nas Verovanja da magija.. neurotska reakcija koja je najviše ličila na disocijativno-konverzivni poremećaj.g. sa borbenom i ratničkom predispozicijom. Često se udružuje sa afektivnim poremećajima. aa glavni patoplastični činilac borbenost. Karakterisali su je psihogeni napadi histeričnog tipa u kojim je prikazivana hrabrost i borba. koje se sreće kod mladih.strahu od kastracije zbog pretnje gubitka visoko narcistički investiranog objekta kao što je penis (znači . Teško je reći zašto prodorni pogled ima tako univerzalno značenje stresa (moguće je da se radi o pokretanju osetljivih i intenzivnih transfernih reakcija. Sy straha od vožnje kajakom jednosedom – Kajak angst syndrom Smatra se nacionalnom bolešću Eskima koji žive na Zapadnom Grenlandu. Odgovara paničnom poremećaju kod zapadnih civilizacija i javlja se kod muških odsoba starijih od 18 godina. Dhat sindrom ili spermatoreja Spermatoreja je kulturološki neurotski poremećaj. Rasprostranjen je u Latinskoj Americi i kod Amerikanaca meksičkog porekla. Glavni patogenetski činilac bila je težnja za priznanjem.

Grupa koja je simuliala napade jer je shvatila da je to način ostvarivanja dobiti (dg. Psychoneurosis convulsiva simulatoria) Klajn je takodje razvrstao ovaj poremećaj na tri oblika: • Demonstrativni napadi u cilju isticanja svojih zasluga u ratu (prikazivali podvige i stradanja) • Defanzivni napadi bili su izazvani depresivnom napetošću (kroz napad se oboleli rasterećivao teško podnošljive napetosti i branio od nesvesnog samooptuživanja. Psychoneurosis convulsiva belli imitatoria ) 3. zadovoljavao svoju potrebu za osvetom.2. Mlade. 82 . infantilne i primitivne osobe koje su „videle napade“ kod drugih (dg. kažnjavao sebe putem identifikacije sa žrtvom) • Tendenciozni napadi su za cilj imali ostvarivanje neke psihološke dobiti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->