Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PONEDJELJAK, 16. 5. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.131

SDP HNK-a odgovorio HDZ-u

Kraj segregaciji
u {kolama i ustanovama
4. strana

Godi{njica bitke na Br~anskoj Malti

Salmir Kaplan

NOVAC VJERSKIM ZAJEDNICAMA IZ POLITI^KIH RAZLOGA
5. strana

DANAS PRILOG

Tuzla je odbranjena

dostojanstveno
Iz Düsseldorfa u Sarajevo

3. strana

Dino Merlin i sjajni tim
23. strana

U @I@I
Uo~i prve radne sjednice Predstavni~kog doma FBiH

2

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Had`iomerovi} na sesiji Kruga 99

RS uskla|uje
zakone sa Srbijom
Zakon o katastru RS-a, sa Zakonom o porezima, predvi|a da proizvede ne{to {to bo{nja~ki narod ne bi `elio, upozorio je predsjednik Kluba Bo{njaka u Vije}u naroda RS-a
Mujo Had`iomerovi}, predsjednik Kluba Bo{njaka u Vije}u naroda Republike Srpske, smatra da sve {to se u posljednje vrijeme de{ava u RS-u, kada su u pitanju zakoni, predstavlja poku{aj da se izvr{i secesija tog dijela BiH, javila je Fena. Na ju~era{njoj redovnoj nedjeljnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, odr`anoj u Sarajevu o temi “Aktuelna problematika odr`ivog povratka u RS - Zakon o katastru RS?” Had`iomerovi} je is, taknuo da predstavnici RS-a te zakone, koji se uglavnom ti~u imovinsko-pravnihodnosa, harmoniziraju sa susjednom dr`avom Srbijom.

Zakoni pred
Domom naroda
Sve {to usvoji Predstavni~ki dom, ~ekat }e juni kako bi se na{lo pred drugim domom Parlamenta FBiH, jer on 26. maja bira samo delegate za PSBiH
Iako }e Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH ove sedmice odr`ati prvuradnusjednicu u ovommandatu, dokumenti i odluke koji budu usvojeni sa~ekat }e po~etak narednog mjeseca kako bi bili potvr|eni u Domu naroda najvi{eg zakonodavnog organa FBiH, saznaje Oslobo|enje. Nakon{to je federalnaVladapovukla, pa ponovou proceduruvratilaneke zakone i odluke koji su se u momentu smjene vlasti nalazili u Parlamentu, KolegijPredstavni~kogdoma zakazao je prvu radnu sjednicu 18. i 19. maja. Na predlo`enomdnevnom redu je 28 ta~aka, od ~ega }e biti 13 prijedloga, tri nacrta zakona te ostalo su odluke i sporazumi o odobravanju me|unarodnih kreditnih zadu`enja, kao i nekoliko izvje{taja.

tek u junu

D`apo i Had`iomerovi} upozorili na opasnu politiku

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Uzaludne inicijative
“Zakon o katastru RS-a, sa Zakonom o porezima, predvi|a da proizvede ne{to {to bo{nja~ki narod ne bi `elio. Ima bo{nja~kih porodica koje su tokomagresijepobijenezbog~ega niko nije mogao da to zemlji{te prijavi. Ovaj zakon o katastru, zajedno sa Zakonom o porezima, ostavljamogu}nost da tu zemlju sutra uzme lokalna zajednica na prostoru RS-a, a iz razloga nepla}anja poreza i svega onoga {to predvi|a Zakon o katastru“ kazao je Had`iomerovi}. , Istaknuo je da se Klub Bo{njaka u Vije}u naroda RS-a susre}e sa svim tim zakonima i pokre}e mehanizme za{tite vitalnog nacionalnog interesa, ali

Had`iavdi}: Dvije ta~ke dnevnog reda

Istekli rokovi
Svi ti akti su bili u parlamentarnoj procedurikrajempro{logmandata, a predlaga~ im je pro{lisazivVlade. Neki od predlo`enihzakona su na usvajanje~ekalivi{e od polagodine. Za neke, koji su bili vezani uz reforme koje se provode u BiH i uvjeti su za pristupanje na{e zemlje EU ili su, pak, bili me|uuvjetima za uspostavljanjebezviznogre`ima, rokovi su davnoistekli. Takav je nacrtzakona o mati~nim knjigamakojim se predvi|auvo|enje elektronskihmati~nihdokumenata i gra|anima olak{ava pristup dokumentima. Zakon je bio me|u uvjetima za uspostavu bezviznog re`ima s BiH (sli~anusvojen u RS-u),no prethodnaVlada je, nakonvi{emjese~nog otezanjaMinistarstvapravde s njegovimupu}ivanjem u proceduru, nacrt utvrdilapredkrajmandata. Predposlanicima }e se na}i i izmjena Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti FBiH, kojim se utvr|uje da kantoni i op}ine mogu imati deset, odnosno 20 posto ni`e koeficijente pla}a od federalnih. Od koje je utvrdila nova Vlada nijedannije u proceduri, pa ninedavno utvr|eni prijedlog zakona o potvr|ivanju prava na povla{tene penzije. No, saznajemo da }e kao jedan od prvih “ve}ih“ zakonskih projekatau procedurubitiupu}enaizmjena Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH. - Dom naroda Parlamenta FBiH imat }e sjednicu 26. maja na kojoj }e biti dvije ta~ke dnevnog reda - verifikacijamandatanovoizabranimdelegatima i izbordelegata za Dom naro-

BEZ KOMENTARA Nismo dobili nikakav zahtjev za ponavljanjem konstituiraju}e sjednice, tako da eventualne izjave u medijima iz HDZ-ova u tom smislu smatramo politi~kim stavom koji ne komentiramo, kazao je Had`iavdi}
daParlamentarneskup{tine BiH, kazao je sekretar Doma naroda Parlamenta FBiH Izmir Had`iavdi}. Time }e biti realizirana obaveza Doma naroda FBiH da izabere po pet delegata Bo{njaka i Hrvata za dr`avni Parlament. Iako je CIKBiH zavr{io postupak popune Doma naroda i on sad broji propisanih 58 delegata, neizvjesno je da li }e sjednici prisustvovati delegati iz HDZ-a 1990 i HDZ-a BiH.

da Ustavni sud tu ~esto ne mo`e ni{ta te da je uzaludno bilo pokretanje 35 inicijativa za za{titu nacionalnog vitalnog interesa. “U Zakonu o katastru granica sa Srbijom se naziva entitetskom i zabrinuti smo posebno za imovinu Bo{njaka iz Janje u Srbiji koji imaju tamo oko 210 ha zemlji{ta. Pitamo se ko }e praviti te sporazume sa susjednom dr`avom ako tu nadle`nost sebi priskrbi RS” kazao , je Had`iomerovi}. ^lan Kluba Bo{njaka u Vije}u naroda RS-a Mirsad D`apo ocijenio je da RS donosi ~itav set imovinskopravnih zakona kojima se `eli legalizirati posljednje stanje vlasnika, {to je posebno te{ko dokazati Bo{njaku ili Hrvatu. “Sa zemlji{nim knjigama se sva{ta de{avalo na cijelom prostoru BiH, a poslije provedbe zakona kakve donosi RS ne bi bila mogu}a restitucija, jer ne bi ostalo ni{ta {to bi se mo-

glo vratiti“ kazao je D`apo. , Vlasni~ka struktura koja se dovodi u pitanje, pogotovo po Zakonu o katastru, nudi rje{enja koja imaju Srbija i Crna Gora, a ne nude se rje{enja po evropskim standardima.

Odr`ivi povratak
Sulejman Red`i}, predsjednik Kruga 99, dodao je da odr`ivi povratak i 15 godina od Dejtonskog sporazuma nije dao o~ekivane rezultate, jer politika pojednih centara nije bila takva da je mogla stvoriti povoljne uvjete za odr`ivi povratak. “Odr`ivi povratak ne zna~i samo podizanje gra|evinskih objekata i eventualno dodjelu sto~nog fonda“ kazao je on, te , dodao da Krug 99 sna`no podr`ava odluku me|unarodne zajednice i EU da se odluka Narodne skup{tine RS-a u vezi s provo|enjem referenduma o pravosudnim organima dr`ave BiH stavi van snage.

Politi~ki stav
- Nismo dobili nikakav zahtjev za ponavljanjem konstituiraju}e sjednice, tako da eventualneizjave u medijima iz HDZ-ova u tom smislu smatramo politi~kim stavom koji ne komentiramo, kazao je Had`iavdi}. On je dodao da liste sa imenima kandidata za dr`avni Dom naroda o~ekuju ove sedmice. Prije sjednice, liste }e pro}i provjeru CIK-a. - Zakone i ostale akte koje potvrdi Predstavni~ki dom, Dom naroda bi trebao razmatrati na zasjedanju planiranompo~etkomjuna, kazao je sekretar. S. [EHER^EHAJI]

V I J E S T I

Josipovi} pozdravio anga`man Ashton

Podr{ka evropskoj budu}nosti BiH
Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi} pozdravlja sna`ni anga`man visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton u pronala`enju rje{enja za prevladavanje krize u Bosni i Hercegovini, saop}eno je ju~er iz Ureda predsjednika, prenijela je Fena. “Republika Hrvatska podr`ava europsku budu}nost svih svojih susjeda, a posebno Bosne i Hercegovine. Aktivna uloga Europske unije nu`na je u ostvarenju na{ih zajedni~kih ambicija da se regija jugoisto~ne Europe nepovratno pretvori u prostor mira, suradnje i gospodarskog razvoja“, ka`e hrvatski predsjednik. “Stoga Republika Hrvatska daje svoju potpunu potporu svim nastojanjima institucija Europske unije da na konstruktivan na~in pomogne Bosni i Hercegovini u pronala`enju rje{enja kako bi njezini konstitutivni narodi i svi gra|ani mogli u`ivati ista prava i zajedno punom sna-

gom raditi na pridru`ivanju svoje zemlje Europskoj uniji“, navodi se u saop}enju. Ashton je u petak u BiH na sastanku s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom dobila jamstva da ne}e biti organiziran planirani referendum kojim bi se doveo u pitanje opstanak Suda i Tu`iteljstva BiH.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 16. maj 2011.

U @I@I

3

Godi{njica bitke na Br~anskoj Malti

dostojanstveno

Tuzla je odbranjena

U Ulici Armije BiH, nekada{njoj Skojevskoj, polo`eno je cvije}e na spomenik podignut u znak sje}anja na poginule pripadnike policije i Armije BiH Stradanje srpskih rezervista obilje`ili gra|ani RS-a
Tuzlaci su ju~er obilje`ili 15. maj 1992. godine, dan kada su pripadnici MUP-a BiH i Teritorijalne odbrane sprije~ili rezerviste JNA i pripadnike srpskih paravojnih formacija da zauzmu grad. U Ulici Armije BiH, nekada{njoj Skojevskoj, polo`eno je cvije}e na spomenik podignut u znak sje}anja na stradale pripadnike policije i Armije BiH iz tog dijela grada, a potom je Sabira Mi}anovi}, u ime koordinacije bora~kih udru`enja op}ine Tuzla odr`ala kra}i govor. Drugih obra}anja nije bilo, uprkos prisustvu brojnih politi~ara, poput biv{eg na~elnika Selima Be{lagi}a i aktuelnog Jasmina Imamovi}a. „Okupili smo se da obilje`imo za sve nas, za Tuzlu i za Bosnu i Hercegovinu, 15. maj, Dan odbrane, pobjede i slobode, te da uputimo poruke onima koji mogu, a imaju zadatak da uka`u, da otkriju krivce za smrt onih koji su poginuli na Br~anskoj Malti. Oni su prvi zapucali! Oni su prvi napadali! Mi smo se branili“ poru~ila je Mi}anovi}. ,

Dva skupa ju~er u Tuzli

Brojne manipulacije
U razgovoru sa okupljenim novinarima doga|aja od prije 19 godina prisjetio se i tada{nji na~elnik Selim Be{lagi}, poru~iv{i da se Tuzlaci nemaju ~ega stidjeti. Be{lagi} je upozorio na brojne manipulacije ~injenicama u vezi sa Br~anskom Maltom od organizacija iz RS-a i Vlade tog entiteta. „Ha{ki tribunal je vratio svu dokumentaciju o Br~anskoj Malti i rekao je da nema nikakvog zlo~ina i zle namjere {to se ti~e Tu-

zlaka. Zatim, Tu`ila{tvo BiH je dalo izjavu da nema nikakvih elemenata da je planiran neki oru`ani napad na kolonu. Tu je i sloboda Ilije Juri{i}a, koji je nakon tri godine vra}en ovdje. Sada nam ostaje da Tu`ila{tvo BiH zavr{i proces, koji smo pokrenuli protiv ~elnika te vojske (Mile Dubaji}, komandant snaga JNA op. a.), jer se mora na}i ko je kriv“ kazao je , Be{lagi}, dodaju}i da se i dalje manipuli{e brojem stradalih, iako se zna da je u sukobu poginulo 49 rezervista, ~etiri policajca i jedan civil, dok je 25 policajaca ranjeno. „Prije su iz RS-a govorili da su na Br~anskojbili i mud`ehedini i zelene beretke i teritorijalna odbrana. Danas je, po njihovoj pri~i, kriv samoSelimBe{lagi}. Ako sam ja kriv, onda sam spreman da odgovaram, me|utim, vi{e ne znamkome, jer je Tu`ila{tvo BiH odbacilo zahtjeve i optu`be“ kazao je Be{lagi}. ,

ODBA^ENE OPTU@BE Ako sam ja kriv, onda sam spreman da odgovaram, me|utim, vi{e ne znam kome, jer je Tu`ila{tvo BiH odbacilo zahtjeve i optu`be, kazao je Be{lagi}
Tik pored Be{lagi}a na ju~era{njem skupu posve}enom obilje`avanju bitke na Br~anskoj Malti na{ao se i Me{a Bajri}, policijski komandir na po~etku rata, koji je tako|er meta optu`bi iz RS-a. „Nikada ne bih u~estvovao u bilo kakvim mu~kim i prljavim planovima, kako se poku{ava pokazati u mom slu~aju. Pogotovo 200 policajaca srpske nacionalnosti, koji su 15. maja 1992. bili u MUP-u, ne bi u~estvovalo u tome. Pa, nisu oni izdajnici srpskog naroda! Krajnje je vrijeme da ~itavajavnost ka`e istinu, ne bi li srpska javnost shvatila da je obmanjuju cijelo vrijeme“ poru~io je Bajri}. , Tuzlaci su ju~er istakli da zbog manipulisanja istinom postoje dva obilje`avanja iste bitke. Pored obilje`avanja pobjede nad agresorom, bitku na Br~anskoj Malti, odnosno stradanje srpskih rezervista, ju~er su obilje`ili gra|ani RS-a, me|u kojima i nekoliko ~lanova porodica stradalih.

Jako osiguranje
Skup je organizovala Vlada RSa, a predvodio ga je ministar za rad i bora~ko-invalidsku za{titu RS-a Petar \oki}. Taj skup, koji su osiguravale jake policijske snage, pro{ao je bez incidenata, ali uz mno{tvo optu`bi na ra~un Tuzlaka.

„Sa grupom gra|ana do{li smo u Tuzlu, jer se 15. maja 1992. dogodio te`ak ratni zlo~in kada je napadnuta kolona JNA koja se mirno povla~ila na osnovu prethodno postignutog dogovora. Prema do sada obra|enim podacima, koriste}i podatke koje ima Jugoslavija, odnosno Srbija, a imaju}i u vidu sudske procese koji su pokrenuti, u ovom te{kom zlo~inu stradalo je 200 ljudi, a od toga je 59 ljudi ubijeno. To je podatak koji je sada zvani~an, ali istraga jo{ te~e, jer ima osoba koje se vode kao nestale u ovom te{kom zlo~inu“, kazao je ministar \oki}, obra}aju}i se novinarima nakon kra}eg vjerskog programa. Poslije ministrovog govora, oko stotinjak gra|ana pristiglih iz RS-a, pod policijskom pratnjom, napustilo je Tuzlu.
Almir [E]KANOVI]

Zdravko Grebo

Mladen Bosi}

Muamer Zukorli}

Rim

[ta je Ashton tra`ila od Dodika?
Ne vjerujem da je visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton do{la u Banju Luku samo da bi nagovorila Milorada Dodika da odustane od referenduma u Republici Srpskoj, prenijela je Fena. U narednim danima visoki predstavnik Valentin Inzko bi trebalo da objasni su{tinu sporazuma Ashton - Dodik i da li je predsjednik RS-a, u okviru tog sporazuma, mo`da pristao na formiranje dr`avne vlasti u BiH bez uvjetovanja. To je ju~er izjavio profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo u intervjuu za Radio Federacije BiH.

Zakazati sjednicu
Predsjednik SDS-a i poslanik u Predstavni~kom domu Parlamentrane skup{tine BiH Mladen Bosi} tvrdi da bi privremeni predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Adnan Ba{i} “mogao biti odgovoran za blokadu institucija ako ne zaka`e nastavak konstituiraju}e sjednice Predstavni~kog domaPSBiH“ javila je Fena. U novompismu , Ba{i}u, Bosi} je ponovo zatra`io zakazivanje nastavka sjednice tog zakonodavnog dr`avnog tijela. Bosi} tvrdi da, prema Ustavu BiH i Poslovniku o radu Predstavni~kog domaPSBiH, postojijasnaprocedurana~ina konstituiranja Predstavni~kog doma i izboranjegovogkolegijuma, za ~ijurealizaciju ne postoji, kako navodi, nijedna prepreka.

Izetbegovi} nema legitimitet
GlavnimuftijaIZ-auSrbijiMuamerZukorli} izjavio je da bo{nja~ki ~lan Predsjedni{tvaBiHBakirIzetbegovi}imaproblemsastvarnimlegitimitetomubo{nja~komnarodu, jer je na izborima hrvatski ~lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} dobio tri puta vi{e bo{nja~kihglasovaodnjega, prenijela je Srna. Povodom izjave Izetbegovi}a u intervjuu za Oslobo|enje da je ranije podr`avao Zukorli}a, alidajesadao~iglednodajepogrije{io, te da se sada zala`e za jedinstvenu IZ svih Bo{njakasaRijasetomipoglavaromuSarajevu, Zukorli}ka`edajetaizjava“paradigma trenutnog stanja bo{nja~kih politi~ara“ .

Alkalaj na konferenciji
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj u~estvovat }e na konferenciji o reformi Vije}a sigurnosti Ujedinjenih naroda, koja }e biti odr`ana danas u Rimu. Konferencija}e bitiotvorenaobra}anjima ministra vanjskih poslova Italije Franca Frattinija i predsjedavaju}egGeneralneskup{tine UN-a JosephaDeissa te prezentacijama o trima klju~nim pitanjima: Regionalna dimenzija; Metode i procedure; Kriteriji za predstavljanje. Programom u~e{}a ministra Alkalaja na konferenciji je predvi|eno i obra}anje skupu, saop}eno je iz Ured za odnose s javno{}u MVP BiH.

4

DOGA\AJI

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA

SDP HNK-a odgovorio HDZ-u

Ja im poru~ujem, ako i dalje budu dirali u vjeronauku, a to zna~i da }e poslije i u d`amiju, i u medresu, i u na{e ime, i u na{e ku}e, imat }e „sarajevsko ljeto“ na ulicama glavnog grada BiH

Ukinimo segregaciju
zastupnik i predsjednik SDP-a HNK-a Aner @uljevi}. On poziva da potpisnici platforme (SDP, SDA...), te blok dva HDZ-a, sjednu i razgovaraju o uspostavi vlasti, te da Na~ela HDZ-a HNK-a o formira nju vlas ti bu du po la zna osnova za razgovore. - O~ekujemo da se u narednih desetak dana mandatar imenuje u Skup{tini i da u zakonskim rokovima ponudi sastav Vlade HNK-a. Znam da bi on `elioformirativlast bez SDP-a, ali se bojim da smo pokvarilimatricu koja je do sada va`ila. Potpisniciplatforme (SDA i SDP) imaju12 glasova u skup{tini HNK-a, mo`e se napraviti stabilna parlamentarnave}inakoja bi krenula u reforme. Istina, te reforme ne}e rado prihvatiti oni kojih se one ti~u. Neslu`beno, SDP HNKa je zainteresiran da u budu}oj vlasti HNK dobije mjesta ministra obrazovanja, policije, zdravstva.

[pago: Mislim da u SDA ima ljudi koji bi u{li u vlast sa HDZ-om bez SDP-a
@upanijskiodbor HDZ-aHercegova~ko-neretvanskog kantona (HNK) februara ove godine poslao je parlamentarnimstrankama u Skup{tini HNK-a (HDZ 1990, SDA, SDP, SBB, SBiH) dokumentnazivaNa~ela za implementiranje rezultata izbora u zakonodavnoj i izvr{noj vlasti po prioritetima. Za sada, samo im je SDP HNK-a odgovorio.

Imenovanje mandatara
Predlo`ili su, me|u ostalim, da budu}a vlast dokine segregaciju u {kolstvu, praksu nastave po nelegalnim inozemnim planovima i programima u {kolama i sredinama u roku ne du`em od 12 mjeseci. Nadalje, tra`e od HDZ-a HNK-a da se zapo{ljavanje u svim organima, tijelima i institucijama HNK-a vr{iti u skladu sa odlukom o konstitutivnosti naroda i presudom Suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} Finci. Rok - godina i po. - A op}inama i drugiminstitucijama na podru~ju Kantona koje ne budu po{tovale ljudska pravadijelapopulacije na osnovuetni~ke, vjerske i drugepripadnosti i ne provode u djelonavedene obvezuju}e odluke bit }e uskra}ena materijalna i druga podr{ka Kantona, predlo`io je SDP u amandmanima. Tra`ili su i da se u funkcijustavi Centar za socijalnu skrb u Stocunajdalje za polagodine, da se u njemu zaposle kadrovi po principuravnopravnezastupljenosti, da se u narednih godinu dana prostorno, potom i formalnopravno, reintegriraju Dom zdravlja Stolac i Dom zdravlja Uzunovi}i. - Nakon na{ih primjedbi, amandmana, na njihova predlo`ena na~ela, niko iz HDZ-a HNK-a nas nijepozvao na razgovor. SDAHNK-anijeposlalasvo-

Musma IZ-a u BiH tafa efendija Ceri}, reisu-l-ule

DOBAR

LO[

ZAO

Aner @uljevi}: Polazna osnova

HDZ bi sa SDA
Mandatar HDZ-a BiH za sastav nove Vlade Denis Lasi} rekao je nedavno da se u HNK-u jo{ ne mo`e o~ekivati formiranje vlasti “jer ne mogu na}i partnera me|u bo{nja~kim strankama“ “Bo{. nja~ke stranke“ optu`io je za nezainteresiranost. Nezvani~no, HDZBiH najboljeg partnera vidi u SDA, svom starom partneru u HNK-u i ina~e. Savez za bolju budu}nost (SBB) bi na vlast, ali se ne usu|uju zamjeriti SDA. Osim toga, imaju na umu i stav iz rukovodstva stranke koji je SBB pozicionirao u opoziciju. jeprijedloge na Na~ela o osnivanju vlasti koje je ponudio HDZ. Zapravo, pitanje koje se mo`e postaviti, na osnovu njihovog pona{anje, jeste da li i sam HDZ stoji iza svojih prijedloga, pita se
Foto: Didier TORCHE

SVETOZAR PUDARI]
Dopredsjednik Federacije BiH boravio je ovog vikenda u Hercegovini, gdje se sastao sa predstavnicima nevalidnih organizacija, sportskih klubova i povratnicima. Pudari} je poru~io da nova Vlada FBiH razumije probleme s kojima se gra|ani susre}u i da }e na cijeloj teritoriji FBiH raditi na njihovom prevazila`enju.

Platforma obvezuju}a
Budu}i da nije u organima SDA HNK-a, [erif [pago, zastupnik SDA u Skup{tini HNK-a, nema informacija o tome da li je SDA poslala svoj odgovor na na~ela HDZ-a, niti jesu li njegova stranka i HDZ HNK-a pregovarale o uspostavi vlasti. - Najrealnije je da dva HDZ i potpisniciplatforme (SDA i SDP) formirajukoalicionuvlast. Ho}e li u HNK-u krenuti u formiranje vlasti bez SDP-a BiH? Mislim da u mojoj stranci ima ljudi koji ne bi imalini{taprotivtoga. Ali je najbolje da potpisnici platformezajednonastupaju u vlasti na svimnivoima, naro~ito u Hercegovini. Dakle, SDA i SDP se te{ko mogu razdvojiti. Potpisana platformaobvezuju}a za sve nas, jasan je zastupnik [pago.
A. BE^IROVI]

MLADEN BOSI]
Predsjednik SDS-a ka`e da njegova stranka ne}e odustati od zaklju~aka i Narodne skup{tine RS-a i odluke o referendumu. Bosi}evo tjeranje inata ne}e pomo}i gra|anima Republike Srpske. Od referenduma nema ni{ta, a Bosnu i Hercegovinu tek o~ekuju reforme kako bi dr`ava postala funkcionala.

JERKO IVANKOVI] LIJANOVI]
Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva zatra`io je od predsjednika Srbije Borisa Tadi}a da pomogne oporavku bh. poljoprivrede. Ivankovi} Lijanovi} istovjetan zahtjev je uputio i svom kolegi iz Hrvatske Petru ^obankovi}u. Samo uz me|usobno razumijevanje korist }e imati sve tri zemlje.

DINO MERLIN
U konkurenciji 25 najboljih pjesama Evrope, Dino Merlin je sa pjesmom „Love in Rewind“ zauzeo odli~no 6. mjesto na 56. Eurosongu u Dusseldorfu, {to je drugi najbolji plasman BiH do sada na ovom takmi~enju. Veliko finale Eurosonga pratilo je oko 120 miliona gledalaca.

VIJEST U OBJEKTIVU Skate park
U parku Hastahana ma Marindvoru u Sarajevu otvoren je obnovljeni Skate park, a rije~ je o projektu ~iji je zadatak bio pokloniti poligon na kojem }e skateri, rolleri, bikeri, i svi drugi mo}i u`ivati u svojim hobijima. Nakon uprili~ene sve~anosti otva ra nja Ska te par ka, odr`ano je i takmi~enje ~iji su pobjednici nagra|eni vrijednim nagradama. Skate park, nagla{eno je tokom otvaranja, mo}i }e koristiti svi koji su zainteresovani za ovu vrstu hobija i razonode.

VIJEST U

BROJU

maraka iznosila je vrijednost potro{a~ke korpe u aprilu za ~etvoro~lanu porodicu u Republici Srpskoj.

1.375,58

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 16. maj 2011.

INTERVJU

5

Salmir Kaplan, federalni ministar kulture i sporta

Novac vjerskim zajednicama

iz politi~kih razloga
Kapitalnom transferu za vjerske zajednice nije mjesto u Ministarstvu kulture i sporta imati zakon o sportu Do kraja juna novi Upravni odbor Fonda za kinematografiju
Razgovarala: Jasna FETAHOVI]

Federacija mora
ski muzej u BiH postane federalna institucija. Za te bi institucije bilo najbolje da se naredne godine na nivou Vlade ili Ministarstva napravi neki poseban fond, kojim bi zna~ajno bili rije{eni problemi koji imaju. Na jednoj od narednih sjednica Vlade FBiH na}i }e se prijedlog Ministarstva kulture i sporta za izdvajanje jednokratne pomo}i za ovih sedam institucija, jer dr`avni bud`et jo{ nije usvojen. Ne radi se o zna~ajnijim iznosima, uglavnom o iznosima koji }e osigurati da institucije podijele jednu ili dvije plate.

• Naslijedili ste ovogodi{nji bud`et za kulturu i sport u Federaciji BiH. Koliko taj bud`et iznosi i kako }e on biti raspore|en? - Naslijedio sam bud`etska sredstva od 1,3 miliona KM za sport i milion i 55 hiljada KM za kulturu. Dakle, ja sa~injavam program utro{ka tih sredstava, mada sam zatekao situaciju da je, odlukom o privremenom finan si ra nju, ve} ra spo re|en zna~ajan dio tih sredstava.

Knji`evni susreti
• Kojim iznosom novca, dakle, raspola`e Ministarstvo kulture i sporta? - Zna~i, na transferu za kulturu od zna~aja za FBiH, koji je na po~etku imao milion i 55 hiljada KM, ostalo je 600 hiljada KM. S tim, imamo obaveze prema tri glavna festivala: Sarajevo Film Festivalu, MESS-u i Jazz festu, za koje su izdaci preko 500 hiljada KM. To su najzna~ajniji festivali u FBiH i Ministarstvo ih podr`ava od sa mog po~etka, stoga se ne mo`e ni govoriti o uskra}ivanju te finansijske pomo}i. Me|utim, postavlja se pitanje koliko }e sredstava ostati i {ta }emo sa drugim jedna ko zna~aj nim kul tur nim manifestacijama, kao {to su, naprimjer, knji`evni dani Slovo Gor~ina u Stocu ili Zija Dizdarevi} u Fojnici... • [ta sa tim manifestacijama? - Vidite, mi }emo se potruditi da na neki na~in rije{imo taj problem. I ti }e knji`evni susreti, koji su zna~ajni jednako kao i festivali, biti na odre|en na~in podr`ani. Na}i }emo neka sred-

stva, da li rebalansom ili iz rezervi. E sad, da li }e to biti u onom iznosu koji su organizatori zamislili, vjerovatno ne}e. Mislim da je ovo najmanji bud`et u posljednjih 15 godina. Do sada su sredstva za kulturu bila dva do tri miliona KM, a ove su godine tek milion i 55 hiljada. Razumijem finansijsku situaciju, ali ipak podsje}am da je ovaj bud`et naslije|en od prethodne vlade i da iz politi~kih razloga nije zna~aj ni je mi je njan ka da je usvajan. Sredstava ima koliko ima, ali da je ova Vlada usvajala bud`et bez balasta politi~ke situacije u kojoj je usvajan, sigurno je da bi se mnoge stvari druga~ije rasporedile unutar samog bud`eta i da bi ja ova sredstva unutar Ministarstva kulture i sporta druga~ije raspodijelio. Isklju~ivo, dakle, iz politi~kih ra zlo ga, odlu~ili da odre|ene nepravde u bud`etu ne diramo. Prije svega, ovdje mislim na ~etiri miliona koja su iz bud`eta ovog Ministarstva odre|ena za vjerske objekte. Ima i tu nesuglasica, pa se postavlja pitanje koliko vrijedi koja vjerska zajednica. Dakle, ta sredstva tu nisu stavljena da bi se valorizirala svaka vjerska zajednica ponaosob. Ta su sredstva tu iz politi~kih razloga, stavila ih je tu prethodna Vlada sa gospodom iz HDZ-a BiH na ~elu i ova Vlada, tako|er iz politi~kih razloga, odlu~ila je da taj kapitalni transfer za vjerske objekte ne dira. Nesrazmjerna je i raspodjela ta ~etiri miliona KM po vjerskim zajednicama. Ja kao ministar smatram da tom transferu u ovom Ministarstvu uop}e nije mjesto. Nemam ni{ta protiv izgradnje vjerskih objekata, naprotiv. Mi iz redovnih sredstava

Odabir stru~njaka

NASLIJE\ENI BUD@ET Do sada su sredstva za kulturu bila dva do tri miliona KM, a ove su godine tek milion i 55 hiljada. Razumijem finansijsku situaciju, ali ipak podsje}am da je ovaj bud`et naslije|en od prethodne vlade i da iz politi~kih razloga nije zna~ajnije mijenjan kada je usvajan
kao {to su za udru`enja gra|ana, poma`emo manifestacije vjersko-kulturnog karaktera. Ali, iz politi~kih razloga, da ne bismo podgrijavali situaciju u FBiH, pristali smo da se iznosi koji unutar ovog kapitalnog transfera, zadr`e. • Koji su goru}i problemi u kulturi i sportu? - Goru}i problemi su, svakako, nedostatak zakonskih osnova za djelovanje kulturnih i sportskih radnika. Mi, dakle, imamo okvirni zakon o sportu na nivou dr`ave, imamo zakon o sportu u RS-u, a nemamo zakon o sportu na nivou Federacije BiH. Mi smo, mislim, ~esto zapadali u stupicu kad smo razmi{ljali na na~in da treba ja~ati dr`avu nau{trb entiteta. Svakako da treba ja~ati dr`avu, ali entiteti su realnost i mi ne ~inimo ni{ta dobro ako ne}e da pravimo zakon o sportu na nivou Federacije. Nama taj zakon treba i moramo ga imati. Jedan od prvih mojih poteza bi}e da krenemo u izradu zakona o sportu u FBiH i na Vladi postoji saglasnost za to. • Kada ve} govorite o nadle`nostima, imamo sedam institucija kulture, za koje je bilo prijedloga da se vrate na nivoe entiteta. Je li tako ne{to realno? - Ove godine to, svakako, nije mogu}e. Tako ne{to ne bi bilo dobar potez, jer su to institucije od dr`avnog zna~aja i ne bi bilo dobro da, naprimjer, Zemalj-

• Fonda za kinematografiju }e ove godine raspolagati sa 2,4 miliona KM. Kad }e biti objavljen javni poziv za raspodjelu tih sredstava i kada }e biti izabran novi UO Fonda? - Dakle, ministar mo`e uticati na izbor ~lanova Upravnog odbora i na njegov prijedlog se oni i predla`u na Vladi. Ministrov uticaj treba da se ogleda u odabiru pravih i stru~nih ljudi u ta tijela. Ministar formalno-pravno ne mo`e nalo`iti predsjedniku UO da nekome da ili ne da sredstva. Svakako }u koristiti pravo koje imam kada budu birani ~lanovi UO Fonda za kinematografiju i to u koordinaciji sa Udru`enjem filmskih radnika. Vrlo te{ko da }e biti izabran neko ko dobije negativnu kritiku od Udru`enja filmskih radnika. Procedura izbora novog UO Fonda je ve} pokrenuta, za nekoliko dana bi}e objavljen javni poziv, a starom UO mandat isti~e 27. juna i ja }u dati sve od sebe da 28. juna novi UO ve} profunkcioni{e i da po~ne provoditi proceduru za ovu godinu.

TAKORE]I... DOZVOLE
U FBiH stranim dr`avljanima je u martu izdato 97 radnih dozvola. Prema podacima iz federalnog Zavoda za zapo{ljavanje, od deset kantona u FBiH, stranim dr`avljanima je najvi{e dozvola izdato u KS-u (64), a izdavanja dozvola jedino nije bilo u Posavskom i Bosanskopodrinjskomkantonu. U prva dva mjeseca ove godine stranim dr`avljanima je u FBiH ukupno izdato 176 radnih dozvola. U 2010. stranim dr`avljanima u FBiH izdate su 1.154 radne dozvole, a najvi{e dr`avljanima Srbije, Turske i Hrvatske.

6

DOGA\AJI

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Ju`na Afrika i ^ile: Iskustva u suo~av

Solidarnost u `upnoj zajednici
Susret ministranata Vrhbosanske nadbiskupije odr`an je u Sarajevu pod geslom„Solidarnostministranata u `upnoj zajednici“ u duhugodineobilje`ene u toj , dijecezi pod nazivom „Memorija za solidarnost“ javila je Fena. Na susretu je su, djelovalo oko 830 ministranata iz 59 `upa nadbiskupije. Ministrante su dopratili njihovi `upnici, odnosno `upni vikari ili ~asne sestre i najbli`i `upnikovi suradnici. Sve~anu Euharistiju predslavio je nadbiskupmetropolitvrhbosanskikardinal Vinko Pulji} uz suslavlje 28 sve}enika.

Sje}anjem `rtv dostojanstvo
Sarajevo je protekle sedmice bilo doma}in konferencije posve}ene zlo~inima i njihovim `rtvama, sa naglaskom na o`ivljavanje sje}anje i obilje`avanje mjesta stradanja. Konferencija je bila me|unarodnog karaktera, a uz predstavnike organizacija civilnog dru{tva iz BiH i regiona, koje okupljaju porodice `rtava i nestalih, u njezinom su radu u~estvovali i predstavnici Argentine, ^ilea, Sjeverne Irske i Argentine.

WUS Austria 17 godina u BiH
World University Service Austria (WUS Austria) }e pod pokroviteljstvom Austrijske razvojne kooperacije (ADC) 23. i 24. maja u Business centru UNITIC u Sarajevu odr`ati konferenciju pod nazivom “Austrijska podr{ka visokom obrazovanju u BiH“ Prvi dan konferencije }e biti . posve}en 15 godina finansijske podr{ke Austrijske agencije za razvoj, a drugi dan }e biti odr`an seminar “Uslovi i standardi za razvoj i implementaciju doktorskih programa u BiH” . WUS Austria je organizacija koja je prisutna u BiH od 1994. godine. Sva svoja iskustva, pomo}, aktivnosti, projekte, programe i niz oblika podr{ke razvoju visokog obrazovanja u BiH ostvarila je zahvaljuju}i velikoj pomo}i vlade Austrije. Dosada{nja podr{ka austrijske vlade, kroz Federalnu kancelariju Republike Austrije, a potom kroz Austrijsku agenciju za razvoj, iznosi oko 15 miliona eura, saop}eno je iz WUS-a.

Villa Grimaldi
Me|u njima je bila Margarita Romero, ginekologinja i direktorica kulturnog centra “Corporation Parque por la paz Villa Grimaldi“ . Villa Grimaldi je tokom ~ileanske diktature bio centar za pritvaranje i mu~enje. Samo na tom mjestu je, pri~a Romero, od 1973. do 1978. godine bilo pritvoreno i mu~eno oko 4.500 osoba. Ni danas se ne

Bonita Bennett

Margarita Romero

I na{a sagovornica bila je politi~ki zatvorenik i `rtva torture u centrima za pritvaranje. Nakon toga otjerana je u egzil u Belgiju. - @ive}i u Evropi, postala sam svjesna ljudskih prava i va`nosti njihovog po{tivanja. Kada je 90-ih u ^ileu po~ela `ivjeti demokracija, strane organizacije za ljudska prava po~ele su sara|ivati sa osobama koje su pre`ivjele torture, kao {to sam ja, kako bismo zajedni~ki krenuli u proces reparacije sje}anja. Mi smo htjeli da mjesta na kojem su ra|eni zlo~ini postanu mjesta sje}anja. Za{to? Zato jer dr`ava nikada nije priznala ono {to se desilo. Zato mi trebamo i}i ka tom cilju, porodice ubijenih zajedno sa pre`ivjelim `rtvama torture, ka`e Romero.

zna sudbina 232 osobe, koji su posljednji put vi|ene u Villi Grimaldi. - Znamo da su ti ljudi ubijeni.

Nekatijela su ba~ena u more, dio tijela je prona|en u masovnim grobnicama. Ipak za ve}inu ne znamo gdje su, govori Romero.

Osje}aj o pro{losti
Ona smatra da je naro~ito va`no obrazovati mlade o va`nosti po{tivanja ljudskih

Izvi|a~ko ljeto

Do`ivite magiju

Bora~kog jezera
I ove godine planirano je organizovanje izvi|a~kog kampa, koji }e biti otvoren za svu djecu iz Zenice, ali i za sve izvi|a~e iz ostalih dijelova BiH
Savez izvi|a~a op}ine Zenica ovog ljeta, po 59. put organizovat }e izvi|a~ki kamp na Bora~kom jezeru. U~e{}e na kampu otvoreno je za svu djecu iz Zenice, ali i sve izvi|a~e iz BiH od 7 do 15 godina. Prema rije~ima Edina [ari}a, predsjednika SIOZ-a, `elja je da na ovogodi{nje taborovanje izvede najmanje hiljadu mladih i to u ~etiri smjene po deset dana. “Ove godine kapacitet je pove}an za dodatna 64 le`aja u ~etiri bungalova, koji su izgra|eni zahvaljuju}i pomo}i Vlade Japana i Op}ine Zenica. Novih 35 {atora iz istog projekta su ve} u funkciji od jula pro{le godine. Svi bungalovi su savremeno opremljeni, a svaki od njih pored 16 le`aja ima na raspolaganju sanitarni ~vor. Sve~ana ceremonija otvaranja bungalova predvi|ena je od 2. do 8. jula u dogovoru sa pred-

Na svjetskoj smotri skauta
U toku su pripreme za odlazak bh. izvi|a~a na smotru skauta svijeta koja se odr`ava od 27. jula do 7. augusta u [vedskoj. Na ovoj smotri se o~eku je u~e{}e oko 45.000 skauta iz cije log svi je ta. BiH }e predstavljati 32 skauta, od ~ega je njih 22 iz Zenice, dok }e preostalih deset biti iz RS-a. Za je dno sa nji ma na put }e i petero ~lanova Me|una ro dnog ser vi snog tima, tako|er iz Zenice. “Susreti izvi|a~a svijeta ove godine imaju slogan: Susreti, priroda, solidarnost, tj. povratak klasi~nom skautizmu, a to su priroda i dru`enje. To }emo sve okusiti na tri-~etiri priro dna okru`enja ko je [vedska posjeduje. Velika je ~ast za izvi|a~e iz Zenice {to su u~esnici ove smotre” veli vo|a , bh. kontingenta Zekerijah Zeko Avdi}.

Manje novca izbjeglicama u RS-u
Izbjegli~kaudru`enja iz RS-atra`erazgovor s predstavnicima resornog ministarstva, nezadovoljna~injenicom da mjese~na naknada za korisnike alternativnogsmje{taja, umjestodosada{njih200, ne}eprelaziti 60 KM, javila je Fena. Ministarstvo za izbjeglice i raseljene osobe RSa je zbogzna~ajnoumanjenogovodi{njeg bud`etaizmijenilo i na~inobra~una za ova pla}anja, koja}e ubudu}ebiti po ~lanuporodice. Predvi|eno jeda se iz bud`etaresornog ministarstva za jednog ili dva ~lana ispla}uje 50 KM, za porodice koje imaju od tri do pet ~lanova 55, a najvi{i iznos, i to svega 60 KM, dobijat }e samo one porodicekojeimajupetero ili vi{e~lanova u jednom doma}instvu.

Edin [ari}: Pove}an kapacitet

stavnicima Ambasade Japana u Sarajevu” ka`e [ari}. , Realizacijom ovog djela projekta i nastavkom realizacije izgradnje centra prema idejnom projektu, {to u narednoj fazi predstavlja izgradnju neophodnih sportskih terena. Izvi|a~ki centar Zenica – Mostar }e biti najure|eniji i po sadr`ajima najkompletniji centar ovog tipa na prostoru jugoisto~ne Evrope. Ovogodi{nji slogan izvi|a-

~kog ljeta je “Do`ivite magiju na Bora~kom jezeru” Cijena dese. todnevenog taborovanju iznosi 150 maraka za ~lanove SIOZa, za organizovane grupe, udru`enja gra|ana, sportske organizacije, i 160 KM za ostalu djecu. Prva smjena taborovanja je od 1. do 10. jula, a posljednja ~etvrta od 28. jula do 6. augusta. U cijenu su uklju~eni smje{taj, ishrana, nadzor instruktora, medicinski nadzor i prevoz. M. DAJI]

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 16. maj 2011.

DOGA\AJI

7

anju s pro{lo{}u

VIJESTI

vama vra}amo
Direktorice dviju nevladinih organizacija iz Ju`ne Afrike i ^ilea za Oslobo|enje su govorile o tome kako su dru{tva u tim zemljama obilje`ila zlo~ine i odala po~ast `rtvama
prava, posebice u smislu izgradnje budu}nosti svakog dru{tva. Za Bonitu Bennett, direktoricu Muzeja Distrikt 6 u Cape Townu u Ju`noj Africi, smisao o`ivljavanja sje}anja bi trebalo da bude preno{enje historije ljudima. - Mi smo od toga sa~injeni i moramo imati osje}aj o toj pro{losti. Zna~i, ne samo pobrojavati doga|aje ve} ih i razumjeti. Va`no je da ljudi postanu svjesni da su dio te pro{losti i da je ona dio njih. Jer ljudi u Ju`noj Africi danas osje}aju kao da se sve ovo nije de{avalo njima, ve} nekom drugom u pro{losti, ka`e Bennett. Muzej na ~ijem je ona ~elu osnovan je kako bi sa~uvao sje}anje na [esti okrug u Cape Townu, iz kojeg je 1965. godine protjerano 60 hiljada ljudi. - Te godine odlu~eno je da se [esti okrug proglasi podru~jem za bijelce i ljudi su iz njega protjerani. Danas to podru~je izgleda isto kao i nekad, ku}e su i dalje uni{tene. Cape Town je danas razvijen grad i posjetioci koji dolaze u njega iznenade se prizorom u [estom okrugu, koji je potpuno nerazvijeno podru~je. Pozitivna stvar jeste {to je to danas jedino mjesto sa koji se i dalje `ele vratiti na svoje. Takvih je, misli ona, barem polovina protjeranih. Muzej District 6 osnovan je s ciljem da radi sa porodicama raseljenih i da istovremeno bude podsje}anje na traumu koju su ti ljudi pre`ivjeli. @elimo razviti shvatanje kako su ljudi u Distriktu `ivjeli ne pridaju}i pa`nju ne~ijoj vjerskoj, rasnoj ili bilokojojdrugojpripadnosti. Tu su skupa `ivjeli bogati i siroma{ni ljudi. I Muzej `eli sa~uvati uspomenu na Distrikt 6, bilo da je rije~ samo o kamenu ili nekom drugom obilje`ju, ka`e Bennett. Ona isti~e da je, uz sve ostalo, u centru misije Muzeja vratiti dostojanstvo ljudima. - Nekada je jako te{ko fokusirati pa`nju ljudi na sje}anje i natjerati ih da razmi{ljaju o obilje`avanju mjesta zlo~ina, jer oni pored problema kakvi su siroma{tvo ili HIV, smatraju da je to luksuz. Mi smo u muzeju stvorili bazu za dijalog, ljudi tu mogu do}i i razgovarati i to je ono {to mi `elimo.
J. FETAHOVI]

PEN centar podr`ao Suljagi}a
Podr`avamo inicijativu ministra EmiraSuljagi}a u vezi sa ocjenama iz vjeronauke u na{im{kolskimprogramima. Uvjereni smo da ministarSuljagi}nijeimao na umu ono {to mu se imputira ovih dana s najvi{ih religijskih upravlja~kih mjesta – da }e ukinuti vjeronauku (a posebno ne d`amije!), nego da je `eliodjecu iz manjinskihgrupadovesti u ravnopravanpolo`aj sa ve}inomkojapoha|ajuvjeronauku: takav postupak vjeran je tradiciji zajedni~kog `ivota kod nas, a pogotovo odra`ava demokratsku te`nju da se manjine u na{oj sredini ne osje}aju poni`eno, uvrije|eno i getoizirano. Smatramo gest ministra Suljagi}a hrabrim i odlu~nimkorakomKS, primjerom za druge i korakom pribli`avanja euroatlantskimintegracijama, ka`e se u ju~era{njem saop}enju Upravnog odbora PEN Centra u BiH.

Obilje`avanje zlo~ina
- U po~etku ljudi nisu mnogo o~ekivali, mislili su da se ni{ta ne}e promijeniti i da }e

MJESTO POVRATKA Cape Town je danas razvijen grad i posjetioci koji dolaze u njega iznenade se prizorom u [estom okrugu, koji je potpuno nerazvijen. Pozitivna stvar jeste {to je to danas jedino mjesto sa kojeg su ljudi protjerani, a na koje se mogu vratiti. Jer u svim drugim podru~jima iznikle su nove gra|evine, obja{njava Bennett
kojeg su ljudi protjerani, a na koje se mogu vratiti. Jer u svim drugim podru~jima ljudi su protjerivani i na mjestu njihovih domova iznikle su nove gra|evine, zbog ~ega ljudi ne mogu na svoje, obja{njava Bennet. Ona pri~a kako postoje ljudi povratak ikada biti mogu}. Iako ima mnogo problema, vidi se pozitivan odnos ljudi prema novoj vlasti i cijelom procesu. Nemogu}nost saradnje izme|u tri nivoa vlasti ranije je bio prepreka povratku. Nevladine organizacije odigrale su klju~nu ulogu, vr{e}i pritisak na vladu.

Ceri} `eli destabilizaciju BiH
Politi~ki savjet ACIPS-a (POLIS) najo{trije osu|uje izjave reisa Mustafe Ceri}a u kojima prijeti nasiljem i ru{enjem ustavnog poretka. POLIS smatra da je Ceri}, kao vjerski lider, zloupotrijebio poziciju na kojoj se nalazi u cilju destabilizacije prilika u Bosni i Hercegovini i ovim ~inom jasno pokazao svoju te`nju da se stavi iznad izabranih predstavnika gra|ana i gra|anki BiH. POLIS daje punupodr{kuministruobrazovanja i nauke Kantona Sarajevo dr. Emiru Suljagi}u u njegovimnaporima da se ukinediskriminacija u~enika u procesu nastave u tom kantonu, i poziva sva ostala ministarstva koja su odgovorna za obrazovanje u BiH da sprije~e diskriminaciju u~enika uzrokovanu na~inom dr`anja nastave iz predmeta vjeronauka i njenim ocjenjivanjem, saop}eno je iz ACIPS-a.

Usora obilje`ila Dan op}ine

Ostajemo ovdje, gdje su na{i preci
Odlukom Op}inskog vije}a Usora iz januara 2002. 15. maj je ustanovljen kao Dan op}ine Usora. Toga dana 1992. formirano je Hrvatsko vije}e obrane Usora, te slijedom toga i 110. HVO Usorska brigada. Novinar, publicista i pjesnik Ivica Budulica Strikan, prilikom otkrivanja spomen-obilje`ja na Siv{i za 111 poginulih Usorana u proteklom ratu, izrekao je stihove: “Usoro, teci, svima dolje reci, ostajemo ovdje, gdje su na{i preci“ {to je i svojesvrsna , poruka hrvatskog naroda usorskog kraja. Prije otkrivanja spomen-obilje`ja u crkvi Sv. Ante na Sav{i obavljena je misa zadu{nica za poginule branitelje i nedu`ne `rtve rata Usore koju je predvodio fra Petar Andrijani}, mjesni `upnik, dok je vjerski blagoslov spomen-obilje`jaobaviopre~asni Marinko Grube{i}, dekan Usorskog dekanata. Obra}aju}i se u ime Udrugeobiteljipoginulih i nestalih branitelja Usore, Dragica Bo{njak je kazala da su ispisana imena palih Usorana svjedo~anstvo ljubavi prema bli`njima i prema svojoj Usori. Spomen-plo~u su otkrili brat i sestraRadeljak, @arko i @eljka, koji su u ratu kao maloljetniciostali bez oba roditelja. Predsjedatelj Op}inskog vije}a Usora Pero Luji} kriti~ki se osvrnuo na protekli period naglasiv{i da se svi nivoi vlasti nisu korektno odnosili prema ovoj op}ini, pomenuv{i da ovdje ni do danas nisu uspostavljene me|uop}inske granice, jer i dalje na lokalitetu Te{anjke postoji nedefinisana teritorija na desnoj obali rijeke Usora izme|u op}ina Te{anj i Usore, {to je Luji} nazvao „distriktom“ . Na~elnik Usore Anto ^i~ak predo~io je razvojne ciljeve, kazav{i da Op}ina Usora ostvarujeuspje{nusuradnjusa svimrazinama vlasti u BiH, razvojnim agencijama, me|unarodnimorganizacijama u BiH, a sve u cilju br`eg razvoja.
Spomenik na Siv{i

Napad na ustavni poredak
Reis Mustafa Ceri} je u subotnjem obra}anju vjernicima zloupotrijebio pozicijupoglavaraIZ-a, odr`av{ipoliti~kigovor u kojem se na sraman, nedopustiv i protuzakonit na~in obra~unava sa predstavnicima vlasti, medija, civilnog dru{tva te me|unarodne zajednice, pri tome raspiruju}i mr`nju i netrpeljivost i pozivaju}i na ru{enje pravnog poretka. Ceri} je optu`iopredstavnikevlasti da odlukom o izuzimanju ocjene za vjeronauku iz prosjeka ocjena u {kolama KS-a ho}e „ponovo da mi svoju djecu dajemo bezbo`nicima i da ne budu spremni da se brane kad do|eponovoetni~ko~i{}enje. Oni koji ne mogu da naprave od SrebreniceSarajevo, sad ho}e da prave od SarajevaSrebrenicu“ Izjavakojaizuzimanjeje. dne ocjene iz {kolskog prosjeka izjedna~ava sa pripremom za genocid, predstavljate{kutrivijalizaciju genocida i poni`avanjenjegovih `rtava, saop}ilo je UGZa{to ne.

U znakpriznanja za izuzetan rad i doprinos u razvojuop}ine Usora, najve}a op}inska priznanja - Op}inske plakete dobili su Ilija Ivki}, Humanitarna organizacija Malte{ki vitezovi iz Njema~ke i MZ Srednja Omanjska, dok su op}inske zahvalnice uru~ene biv{em nogometnom reprezentativcu Pavi Dadi}u iz Omanjske, don Boni Tomi}u, `upniku `upe Sv. Ana u @abljaku, Franji J. Brati}u i Anti Kova~evi}u. „Naravno, imamo mi i problemakoji nas optere}uju, uostalom kao i mnoge druge op}ine u BiH. Zabrinjavaju}e je da na{i branitelji po ko zna koji ve} puta moraju dokazivati svoj status, a dali su najvi{e {to se mo`e dati u Domovinskom ratu“ na, glasio je ^i~ak. Veleposlanik Hrvatske u BiH Ton~i Stani~i}, ~estitaju}i Dan op}ine Usora, potvrdio je opredijeljenost Hrvatske da poma`e lokalnim zajednicama gdje su Hrvati ve}inski narod, kao {to to ~ine i u Usori. Sve~anosti su prisustvovaliipremijerVlade ZDKa Fikret Plevljak, nekolicina ministara ove vlade, poslanikaParlamentaFBiH, Skup{tine ZDK-a, te na~elnici Doboj-Juga i @ep~a.
M. BEGI]

Dobitnici priznanja

8

CRNA HRONIKA
U dvije kra|e koje su se tokom vikenda dogodile u Zavidovi}ima i Kaknju lopovi su odnijeli ve}u koli~inu alata i goriva. U zavidovi}koj Ulici Mehmeda Spahe iz gara`e u vlasni{tvu K. H. ukradene su dvije motorne pile, bu{ilica, brusilica, cirkular, 25 metara produ`nog kabla i {est bakarnih cijevi. U drugoj kra|i koja se dogodila u Kaknju iz skladi{ta gra|evinskog materijala Tesko market ukradeno je 200 litara goriva.

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ukradeni alati i gorivo

Uru~eno 312 prekr{ajnih naloga

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo tokom prvog dana proteklog vikenda su preduzimaju}i redovne mjere kontrole saobra}aja uru~ili 312 prekr{ajnih naloga, a za lak{e prekr{aje upozorili 73 voza~a. Istovremeno je iz saobra}aja isklju~eno vi{e od 30 voza~a koji su za volanom bili pod dejstvom alkohola i ~etiri koji su motornim vozilima upravljali bez polo`enog voza~kog ispita.

SUD BiH Su|enje za proizvodnju i {verc marihuane

Po~eli pregovori o priznanju krivnje
Postupak protiv Ned`ada Kurtovi}a, D`emsudina Zuli}a i Zijada Muratovi}a bi mogao ubrzo biti okon~an • Ilfad Hod`i} ostaje u zagreba~kom pritvoru
Su|enje Ned`adu Kurtovi}u, zvanom Ned`i i D`emsudinu Zuli}u, zvanom D`emso iz Biha}a, te Zijadu Muratovi}u, zvanom Ma{in iz Bu`ima, optu`enima za {verc marihuane-skank iz BiH u Hrvatsku i [vajcarsku, po~elo je u Sudu BiH ~itanjem optu`nice i uvodnim rije~ima dr`avne tu`iteljice Jasmine Gafi}. produ`en za jo{ dva mjeseca. Tu`iteljica Gafi} je pojasnila da je Tu`ila{tvo BiH istragu protiv Hod`i}a i ostalih vodila u saradnji sa hrvatskimpravosu|em, te da jedino sa Hod`i}em nisu zapo~eti pregovori o priznanju krivnje. Tu`iteljica je, tako|e, navela da u izmijenjenoj optu`nici pi{e kako Hod`i} vi{e nije optu`en za organizovanje grupe, nego da je to sada Volfgang Rudolf, dr`avljanin Hrvatske. U izmijenjenoj optu`nici Kurtovi}, Muratovi} i Zuli} se terete da su zajedno sa Hod`i}em pristupiligrupikoju je organizovaoRudolf. Grupa je organizovana s namjerom sticanja finansijske koristi, te kontinuirane proizvodnje, me|unarodne prodaje, prevoza, prenosa kao i isporuke marihuane-skank. Oni su optu`eni, tako|e, i za neovla{tenu nabavku i upotrebu opreme, materijala i supstanci koje se koriste za proiFoto: Arhiv Suda BiH

Ilfad Hod`i}

Ned`ad Kurtovi}

Zijad Muratovi}

D`emsudin Zuli}

Izmijenjena optu`nica
Me|utim, prije po~etka su|enja Sudsko vije}e kojim predsjedava Amela Huski} je na prijedlog dr`avnog Tu`ila{tva razdvojilo predmet u odnosu na prvooptu`enog Ilfada Hod`i}a, zvanog ]iban iz Bosanske Krupe, od predmeta u kojem se nalaze Kurtovi}, Zuli} i Muratovi}. Naime, predmet je razdvojen jer se Hod`i} nalazi u pritvoru u Zagrebu koji mu je odre|en zbog istog krivi~nog djela. Kako se moglo ~uti u nastavku su|enja, Hod`i}u je ovaj pritvor

zvodnju marihuane-skank. U izmijenjenoj optu`nici se navodi da su njihtrojica sa Hod`i}em proizvodili marihuanu-skank u ilegalnim laboratorijama, a pripadnici SIPA su u Bosanskoj Krupi po~etkom februara 2010. godine prona{li laboratoriju koja je bila smje{tena u Hod`i}evoj novoizgra|enoj ku}i. Sva ~etvorica se terete da su uzgajali biljke indijske konoplje koju su brali i su{ili, te pripremali za transport. Pri tome su anga`ovali i druge osobe za ~uvanje, uzgajanje biljaka i osiguranje objekta. Potom su drogu pakovali i smje{tali u vozila predvi|ena za krijum~arenje

u Hrvatsku i [vajcarsku. Istragom je utvr|eno da su trojica optu`enih po~etkom decembra 2009. sa Hod`i}em i Rudolfom u~estvovali u krijum~arenju 8,8 kilograma marihuane-skank u Hrvatsku.

Dokazivanje krivnje
U optu`nici se navodi da su Kurtovi} i Muratovi} ovu drogu stavili u automobil koji se kretao ka Biha}u. Ispred njihovog i{ao je automobil u kojem je bio Zuli} i koji je imao ulogu „~ista~a“ . Zuli}ev zadatak je bio da mobitelom javlja Kurtovi}u da li je put bezbjedan. Po{iljku je u Biha}u preuzeo Rudolf, koji je drogu

prevezao u Hrvatsku, gdje je i uhap{en. Osim za ovo krijum~arenje, Kurtovi} i Muratovi} se terete da su po~etkom pro{le godine {vercovali 8,3 kilograma marihuaneskank. Muratovi} je za prevoz droge anga`ovao svog brata, koji ju je prevezao do Slovenije, gdje je po{iljku preuzeo Danijel @uni}, koji je uhap{en prilikom poku{aja da je unese u [vajcarsku. Dr`avna tu`iteljica je kazala da }e, ukoliko s optu`enim ne bude zaklju~en sporazum o priznanju krivnje, biti iznesen niz dokaza koji }e biti dovoljni da se doka`e krivnja optu`enih.
Dk. OMERAGI]

Zbog zloupotrebe polo`aja i krivotvorenja isprave

Potvr|ena optu`nica protiv slu`benika UniCredit banke
"USPJEH SE SASTOJI OD MNOGO DIJELOVA, BUDITE JEDAN OD NJIH…“
Pratite nas na našem putu do 1. mjesta u građevinskoj industriji u Europi. Postanite dio nas! STRABAG SE vodeći je europski građevinski koncern, prisutan u više od 30 zemalja sa 73.600 djelatnika diljem svijeta. Za pojačanje našeg tima u koncernskoj tvrtki STRABAG d.o.o. Sarajevo, Izgradnja saobraćajnica, tražimo:

VODITELJA GRADILIŠTA (m/ž)
Opis djelatnosti: - samostalno vođenje projekata niskogradnje - pregovori s klijentima, nadležnim tijelima, partnerima i podizvođačima - izgradnja i vođenje projektnog tima - nadzor gradnje, kontrola kvalitete i termina - izvještavanje i dokumentacija Uvjeti: - VŠS, VSS - građevinskog ili arhitektonskog usmjerenja - obavezno radno iskustvo na projektima niskogradnje, min. 5 godina - položen stručni ispit - poznavanje njemačkog i/ili engleskog jezika u govoru i pismu - poznavanje rada na računalu (MS Office, AutoCad) - spremnost na terenski rad - vozačka dozvola B kategorije - spremnost na timski rad i izražene komunikacijske sposobnosti - samostalnost u radu i spremnost na preuzimanje odgovornosti

Molimo Vas da svoje prijave šaljete poštom ili se prijavite putem online-obrasca na našem homepageu: www.strabag.hr (Karijera). Uz detaljan životopis molimo Vas da priložite i dokaze o ispunjenju navedenih uvjeta (stranica 8 online-prijave). Rok prijave je 10 dana.
Kontakt: Strabag d.o.o. Izgradnja saobraćajnica Zmaja od Bosne 7 BiH – 71 000 Sarajevo

Kantonalni sud Sarajevo potvrdio je optu`nicu protiv Sanjina [ute, biv{eg slu`benika UniCredit banke, zbog zloupotrebe polo`aja, krivotvorenja isprave i nedopu{tenog neposjedovanja oru`ja ili eksplozivnih tvari. U optu`nici se navodi da je [uta kao blagajnik u poslovnici ove banke koja se nalazi na Ilid`i pre ko ra~iv {i svo ja slu`bena ovla{tenja neovla{teno pristupio `irora~unu klijenta banke, te bez njegovog znanja izvr{io isplate podigav{i i prisvojiv{i 52.000 eura, 15.000 kuna u ukupnoj pro tiv vri je dnos ti od 105.824 KM.

Kantonalni sud Sarajevo

[u ta je, pre ma op tu`nici, ovo u~inio 4. januara krivotvoriv{i potpis vlasnika ra~una. Biv{i kreditni slu`benik je optu`en i za neovla{teno posjedovanje oru`ja jer je 12. aprila u

stanu koji se nalazi u sarajevskoj Ulici Ferde Hauptmana 30 neovla{teno dr`ao pi{tolj ^Z VZOR 50 kalibra 7,65 milimetara sa uni{tenim fabri~kim brojem i okvir s metkom.
Dk. O.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 16. maj 2011.

CRNA HRONIKA
Stojan \. (67) iz Prijedora objesio se preksino} u podrumu zgrade u kojoj je `ivio, javila je Srna. Uvi|ajem je konstatovano da nema tragova nasilja koji bi ukazivali na krivi~no djelo. Prema nezvani~nim informacijama, Stojan \. je u podrumuimaoradionicu za izradu predmeta od keramike, a u opro{tajnom pismu kao razlog samoubistva je naveo nemogu}nost da zaradi dovoljno za pla}anje tro{kova.

9

Objesio se u podrumu

Uga{en po`ar u stolarskoj radnji

Pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo i Dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva Tar~in ugasili su prekju~er po`ar koji je izbio u magacinu stolarske radnje u vlasni{tvu K. A. iz Sarajeva. Po`ar je izbio u radnji koja se nalazi u Oseniku kod Had`i}a, a o doga|aju je obavije{tena i ^etvrta PU MUP-a KS-a. Uvi|ajem je utvr|eno da je po`ar izazvan nepa`njom vlasnika koji je lo`io vatru uz objekt od drveta.

Istraga smrti Miljke [ipka

UIOBiH nakon akcije Carina

25-godi{njak osumnji~en za te{ko ubistvo?
Radenko Vujmilovi} iz Aleksandrovca tokom kriminalisti~ke obrade navodno priznao da je usmrtio staricu
Pripadnici Policijske stanice Lakta{i uhapsili su preksino} 25-godi{njeg Radenka Vujmilovi}a iz Aleksandrovca, osumnji~enog da je u no}i sa petka na subotu ubio Miljku [ipku (71) u njenoj porodi~noj ku}i u mjestu Kobatovci kod Lakta{a. Iz izvora bliskog istrazi smo saznali da je tokom kriminalisti~ke obrade Vujmilovi} navodno priznao krivicu. Me|utim, za sada nije poznat motiv po~injenog krivi~nog djela. Maja \akovi} - Vidovi}, glasnogovornica Okru`nog tu`ila{tva Banja Luka, za Oslobo|enje je rekla da je Okru`nom sudu Banja Luka upu}en prijedlog za odre|ivanje pritvora 25-godi{njaku koji }e najvjerovatnije biti osumnji~en za te{ko ubistvo. Be`ivotno tijelo starice prona{ao je njen sin Momir u

Novi disciplinski postupci
Vr{ilac du`nosti direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO) Miro D`akula potpisao je novih 30 rje{enja o pokretanju disciplinskih postupaka protiv slu`benikaove institucijakoji su biliuklju~eni u predmete ukradenih gra|evinskih ma{ina iz EU, {to je otkriveno nedavno provedenom akcijom Tu`ila{tva BiH pod nazivom Carina. Glasnogovornik UIOBiH Ratko Kova~evi} ju~er je rekao da se 30 disciplinskih prijava odnosi na slu`benike koji su bili uklju~eni u predmete uvoza ukradenih gra|evinskih ma{ina iz EU u BiH, a neki od njih su bili privedeni na obavje{tajne razgovore u nedavno izvedenoj akciji Carina. „Neovisno od istrage koju u ovom slu~aju vodi Tu`ila{tvo BiH, a u kojoj je sudjelovala od samog po~etka i UIO, Uprava je odlu~ila provesti disciplinske postupke protiv slu`benika koji su bili uklju~eni u sumnjive uvoze ma{ina iz EU. Radi se o devet slu`benika iz Carinske

Ratko Kova~evi}, glasnogovornik UIO

ispostave Gradi{ka, sedam slu`benika iz Carinske ispostave Brod, 11 slu`benika iz Carinske ispostave Banja Luka i tri slu`benika iz Carinske ispostave Grude“ saop}eno je , iz UIOBiH. U UIOBiH napominju da postoji jo{ 50-ak prijava protiv njihovih slu`benika za koje }e u narednom periodu biti izvr{ena provjera o tome da li postoji eventualna odgovornost za nesavjesno poslovanje u slu`bi, a ukoliko bude postojala osnova, UIO }e pokrenuti disciplinske postupke i u tim slu~ajevima.
Dk. O.

Okru`nom sudu Banja Luka upu}en prijedlog za odre|ivanje pritvora

no}i sa petka na subotu, pola sata poslije pono}i, sa vidljivim ranama u predjelu vrata. Miljka [ipka, kako se nezvani~no moglo ~uti, nije imala novca i `ivjela je od skromne penzije. \akovi} - Vidovi} ranije je potvrdila da su po nalogu i u prisustvu de`urnog tu`ioca

Okru`nog tu`ila{tva Banja Luka, uvi|aj obavili ovla{teni slu`benici Centra javne bezbjednosti Banja Luka i policijske stanice Lakta{i. Nakon uvi|aja tu`ilac je nalo`io preduzimanje svih potrebnih istra`nih radnji i mjera na rasvjetljavanju ovog slu~aja, te obdukciju. Dk. O.

Sarajevo

Povrije|en biciklista

Haris Peljto (26) zadobio je te{ke povrede u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er ujutro dogodila na raskrsnici ulica Put mladih musli-

mana i Urijan-Dedina u Sarajevu. Peljto je povrije|en kada ga je, dok se nalazio na biciklu, udarila d`eta kojom je upravljao 73godi{nji D`. H. Mladi} je transportovan u bolnicu Ko{evo, gdje su mu konstatovane povrede desne klju~ne kosti i glave, nakon kojih je pu{ten na ku}no lije~enje. Dk. O.

Okru`ni sud Banja Luka

^etvorka optu`ena za preprodaju heroina
Nik{a Vu~ini}, Dario Cvijeti}, Igor Vu~enovi}, Atlija Petrit i Milijana Vu~kovi} - Ramo{ terete se da su od septembra pro{le do februara ove godine u Banjoj Luci preprodavali heroin po cijeni od deset do 1.000 eura
Protiv Nik{e Vu~ini}a, Daria Cvijeti}a Daje (36) i Igora Vu~enovi}a (24) iz Banje Luke te dvoje dr`avljana Hrvatske, Atlije Petrita (45) alijas Petrita Keljmendija i Milijane Vu~kovi} Ramo{ (34) iz Zagreba, koji su uhap{eni polovinom februara u akciji Regija, Okru`ni sud Banja Luka potvrdio je optu`nicu zbog dilanja droge. Ve}e koli~ine droge nabavljao je Nik{a Vu~ini}, a potom je prodavao ostalima koji su heroin na ulici preprodavali konzumentima. Vu~ini}a optu`nica tereti da je Petritu i Milijani Vu~kovi} Ramo{ u dva navrata prodao heroin za ukupno 2.000 eura. Istragom je utvr|eno da je Igor Vu~enovi} drogu preprodavao narkomanima za iznose od 20 do 50 maraka. Vu~ini} je sa DariomCvijeti}em, hrvatskim dr`avljanima Igoru Bijuku i Dini Stojanovi}u, obojica iz Splita, u dva navrata prodao 114 grama heroina za 1.000 eura. Bijuk i Stojanovi} uhap{eni su u akciji Tranzit 2010. i protiv njih je Okru`no tu`ila{tvo u Banjoj Luci podiglooptu`nicu19. aprila. Akcije Tranzit i Regija dio su {ire akcije pod nazivom Mre`a 2010, a koju provode pripadnici MUP-a RS. Vu~ini}, Cvijeti}, Vu~enovi}, Petrit, Vu~kovi} Ramo{, Bijuk i Stojanovi} uhap{eni su 15. februara u okviru u akciji Regija, kada je pretreseno 11 lokacija koje su koristili osumnji~eni u Bosanskoj Gradi{ci, Banjoj Luci i Mrkonji} Gradu. U Bosanskoj Gradi{ci policija je uhapsila Milijanu Vu~kovi}-Ramu{ i njenog vanbra~nog supruga Atliju (45), kod kojih je prona|eno oko 50 grama heroina. kaznu u osnovnim sudovima u Modri~i i Banjoj Luci, a u Okru`nom sudu u Banjoj Luci osu|en je na ~etiri godine i deset mjeseci zbog trgovine drogom. Cvijeti} je, tako|er, osu|ivan dva puta na uslovne kazne i na nov~anu kaznu presudama Osnovnog suda u Banjoj Luci. [to se ti~e Atlije Petrita alijas Petrita Keljmendija, on je u aprilu 2008. godine osu|en na tri godine zatvora nakon {to je, zbog duga od 62.000 eura, {rafcigerom poku{ao ubiti Arbena Musliua.
D. PAVLOVI]

Ranije osu|ivani
Prilikom hap{enja Bijuka i Stojanovi}a, krajem januara ove godine u Mrkonji}-Gradu, policija je prona{la 114 grama heroina u njihovom vozilu seat leon. Vu~ini}, Cvijeti} i Petrit su stari policijski znanci i ve} osu|ivani zbog ~injenja krivi~nih djela. Vu~ini} je osu|ivan na uslovnu

Uhap{eni u Regiji
Njih petoro se terete da su od septembra2010. do februara2011. u Banjoj Luci preprodavali heroin po cijeni od deset do 1.000 eura.

10

KOMENTARI

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Spa{avanje vojnika Dodika

M
FOKUS
Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

Ono {to ^avi} ne pominje, ali vjerovatno zna, tako|er je bila javna tajna u diplomatskim krugovima: Dodika su dr`avni slu`benici delegirani iz RS-a uredno pitali ko }e im, ako ga poslu{aju i povuku se s posla, ispla}ivati zna~ajne pla}e svaki mjesec? Malo je re}i da su ove Dodikove tegobe nai{le na razumijevanje kod prijatelja Laj~aka, koji je tvrde isti izvori - skupa s Borisom Tadi}em, sve pozivaju}i se na strah od radikala u Srbiji, molio (i izmolio) Evropu da jo{ jednom spase Dodika

i lo rad Do dik je odustao od referenduma (po ko zna koji put). Rezultat je to iznenadne i nadat je se uspje{ne posjete Catherine Ashton, visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost. Gospo|a Ashton je u Sarajevo doputovala u ~etvrtak uve~er, da bi ranom zorom u petak oti{la u Banju Luku, slo`ila se s Dodikom kako je pravosu|e u BiH potrebno analizirati i reformirati (ba{ kao da je to neka novost), a zauzvrat obezbijedila ~asnu Dodikovu rije~ da }e u Narodnoj skup{tini RS-a odr`ati najnoviji performans, ovaj put pod radnim naslovom - referendum je (opet) nepotreban. Mladen Ivani}, lider PDP-a, neskrivenu srda~nost Ashtonove i Dodika okarakterizirao je najve}im politi~kim porazom lidera SNSD-a u dosada{njoj politi~koj karijeri; Dragan ^avi}, predsjednik Demokratske partije, jo{ istog dana je ustvrdio kako je zapravo rije~ o poni`avanju Narodne skup{tine koja }e morati na Dodikov prijedlog poni{titi odluku donesenu na Dodikov zahtjev. ^avi} je podsjetio i na izjavu - staru jedva pet dana - jednog od lidera SNSD-a, koji je jednako tvrdio kako bi odustajanje od referenduma bilo kapitulacija RS-a, poentiraju}i kako }e Igor Radoji~i}, predsjednik NSRS-a, potpisati kapitulaciju.

O

No, likovanje opozicije bi bez svake sumnje - bilo daleko ubojitije i u~inkovitije da je Stara dama (ne Ashton, ve} Evro pa) os ta la kod svo jih principijelnih stavova i kona~no pokazala zube Dodiku. Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko od Vije}a sigurnosti UN-a dobio je jasnu podr{ku da iskoristi mandat i zaustavi antidejtonsko pona{anje u RS-u. Jedino je ruski ambasador pri UN-u poku{ao braniti Dodikove stavove Sjedinjene Dr`ave, Velika Britanija, Njema~ka, ~ak i Francuska, listom su bile jasne: BiH treba pru`iti priliku da nastavi ka EU i NATO-u, a to je neizvodljivo s referendumskim politikama Republike Srpske, tj. Milorada Dodika. tkud onda Ashton u Banjoj Luci? Jedan od me|una ro dnih zvani~nika aktivnih u BiH, Oslobo|enju se povjerio: Laj~ak je, veli on, sve vrijeme bio u kontaktu s Dodikom i gospo|a Ashton je do{la da Dodiku spase politi~ki obraz. Da je govorio istinu, svjedo~i i `vaka koju je Dodik prihvatio, a ^avi} prepoznao - bilo je dovoljno najobi~nije obe}anje Ashtonove da }e “otpo~eti dijalog o pravosu|u“, iako se ne zna ni s kime ni kada, da Milorad Dodik odustane od referenduma. Ono {to ^avi} ne pominje, ali vjerovatno zna, tako|er je bila javna tajna u di-

A

plomatskim krugovima: Dodika su dr`avni slu`benici delegirani iz RS-a uredno pitali ko }e im, ako ga poslu{aju i povuku se s posla, ispla}ivati zna~ajne pla}e svaki mjesec? Malo je re}i da su ove Dodikove tegobe nai{le na razumijevanje kod prijatelja Laj~aka, koji je - tvrde isti izvori - skupa s Borisom Tadi}em, sve pozivaju}i se na strah od radikala u Srbiji, molio (i izmolio) Evropu da jo{ jednom spase Dodika. Koliko uspje{no, zorno svjedo~i i ~estitka srbijanskog predsjednika lideru RS-a na razumnom pona{anju. ko }emo pravo, valja imati razumijevanja za akci ju go spo|e Ashton na spa{avanju vojnika Dodika. Politi~ka situacija u Bosni i Hercegovini je ve} dugo te{ko evropsko breme. I mada se najve}im dijelom mo`e, mora i treba fakturisati upravo Dodiku (iako ni Evropa nije nevina), mora mu se i priznati da se uspio izboriti za sudruga u svojim blokadama. To {to je Dragan ^ovi} vi{e vjerovao Dodiku negoli toj istoj Evropi i SADu, ve} se pokazalo njegovim ozbi ljnim pro ble mom: u ovom ~asu Vlada Federacije na djelu pokazuje da mo`e fun kci oni ra ti bez ije dnog HDZ-a i to na cijeloj teritoriji FBiH. Sada predstoji bitka za vlast na nivou BiH: uspije li Dodik nastaviti sa blokadama,

B

gospo|a Ashton }e ~e{}e morati u Banju Luku, a i Tadi} }e, po svemu sude}i, imati sve vi{e razloga da ~estita Dodiku razumne odluke. [ta ho}u re}i? Milorad Dodik vi{e ne mo`e {ta ho}e - uprkos sre}i i zadovoljstvu gospo|e Ashton, Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave ~ekaju da referendum bude poni{ten u NSRS-u. To, zapravo, zna~i da vi{e nego rije~ima gospo|e Ashton vjeruju djelima. A ona se, ovaj put, o~ekuju od Dodika. To tako|er zna~i da }e i Evropa i SAD nastaviti motriti (ne)djela doma}ih politi~ara, sada ve} sa jasnom dozom nestrpljenja. Ako su HDZBiH i HDZ 1990 dovedeni pred zid i natjerani da pla}aju vlastite hirove, ako je Dodik satjeran u }o{ak i sad nema druge do da smi{lja svoj veliki nastup pred NSRS-om kojem treba re}i {to smo pljuvali, pljuvali smo, valjda je red da kona~no shvatimo da nema mjesta oklijevanju i da pred ovom zemljom ima ~itav niz zadataka koje valja ispunjavati odmah. orba protiv korupcije, kriminala, raznih doma}ih radikala, bitka za bolju ekonomsku situaciju, nova radna mjesta... dobar su program za budu}e vije}e ministara. Sada ga treba izabrati i to bez puno politi~arenja. Samo tako }e Dodikov poraz postati politi~ki - u protivnom, prijeti da postane pobjeda. Pa makar pirova.

Za{to {ute Sarajevo i @eljezni~ar

Z

amislite situaciju u kojoj jedan totalni anonimus u svijetu fudbala kritikuje, recimo, velikog Franza Beckenbauera, ili da neko od igra~a iz Tanzanije po~ne obja{njavati kako su zapravo Pele, Platini ili Maradona trebali igrati fudbal?! U na{em doma}em teatru apsurda sve je mogu}e, pa i to da fudbalski stru~njak Nijaz Graci} javno optu`i Ivicu Osima da se bori za fotelju u N/FSBiH?! Ko je Nijaz Graci}? Vlasnik jednog premijerliga{kog kluba koji ne krije ambiciju da postane respektabilan (klub), direktor Europlakata, s iznimno visokim dometima u rekreativnim sportovima: svjedoci tvrde da umije plivati, igrati badminton, oku{ao se u tenisu, dobar u sankanju, dobacio je ~ak do omladinskog pogona u FK Sarajevo. Sve u svemu, odli~an gledatelj fudbalskih tekmi i jedan od onih koji je tranzicijsku BiH prepoznao kao odsko~nu dasku za vlastitu promid`bu. Taj i takav Nijaz Graci} prije dva dana - ustao je u odbranu Bo{njaka od Ivice Osima?! [vabu je, onako usput, optu`io da skupa s Komitetom za normalizaciju radi samo za svoje interese?! Graci}u smeta {to je Komitet za normalizaciju dao previ{e ustupaka Fudbalskom savezu RS-a i delegatima iz HNK-a i to nau{trb Bo{njaka?! Graci} jo{, sve pozivaju}i se na svoj veliki uticaj me|u bo{nja~kim klubovima, obe}ava kako }e se osobno pobrinuti da statut, za koji je i sam glasao na

pro{loj skup{tini, ne bude usvojen, barem od Bo{njaka?! Ne tako davno, na stranicama ove novine Graci} se hvalio kako ima odli~ne odnose sa klubovima iz HNK-a i RS-a, te naduga~ko obja{njavao kako ih u neku ruku i podr`ava {to nisu glasali za statut. Sad se, eto, predomislio, zaboravio {ta je govorio i promijenio pri~u. Za{to? I za{to ba{ sad? Za{to {ute Sarajevo ili @eljezni~ar, a u ime klubova s teritorije koju je u ratu kontrolirala Armija BiH - govori vlasnik Olimpica? I {ta zamjera Osimu? I{ao je na noge i Srbima i Hrvatima, a nije Bo{njacima? O, da, svi problemi i u fudbalu i u cjelokupnom sportu, ba{ kao i sa reprezentacijom, i po~eli su kada su politi~ari po~eli {utati bubamaru. Politika je u Fudbalskom/Nogometnom savezu BiH i napravila do sada najve}i rezultat: isklju~enje BiH, njezinih klubova i reprezentacije iz svih sportskih takmi~enja. Ivica Osim, duboko svjestan problema, pristao je riskirati i vlastito zdravlje i zalo`iti svoj obraz fudbalske legende ne bi li ovu zemlju i njezin fudbal vratio u me|unarodna takmi~enja. Prije neki dan, u Cirihu, ni Platini ni Blatter nisu krili radost {to se ikona evropskog i svjetskog fudbala odlu~ila za jo{ jedan veliki derbi: utakmicu u kojoj Bosna i Hercegovina mo`e remijem dobiti puno, ali i izgubiti sve jednim autogolom. Kad su dribleri u Cirihu vidjeli koliko je [vabo konsolidirao linije za iznimno kratko vrijeme -

odlu~ili su se za ustupak. I opet vratili loptu u {esnaesterac BiH. Nijaz Graci} se odlu~io na potez karijere: obe}ava autogol BiH, sve busaju}i se u juna~ka bo{nja~ka prsa. Sretan je, da ne mo`e biti sretniji: na golu je Ivica Osim. To je prilika kakva se ne propu{ta. Slu~ajnim pogotkom mo`e pravac u historiju. Da jednim udarcem pobijedi i [vabu i BiH i fudbal. Mo`e li ponuda F/NSBiH biti bolja? Vjerovatno mo`e. Treba li Osim zamoliti Graci}a i klubove na koje Graci} uti~e da mu halale {to je prvo razgovarao s onima koji nisu krili da im je i cilj blokirati sve {to nosi odrednicu BiH? Mo`e li iko [vabi zamjeriti {to je u rekordnom roku postigao konsenzus kakav je u ovoj zemlji rijetko vidljiv? Treba li, kona~no, vratiti fudbal fudbalerima? I {ta je cilj sportskih takmi~enja: u~estvovati ili je pak cilj po svaku cijenu biti prvi, pa makar u svom selu? Izli{no je, zapravo, i nuditi odgovore na sva ova pitanja. Jasni su k’o dan i umjesto ci je le pri~e o uvrije|enosti i(li) ugro`enosti Bo{njaka, bio bi red da se nau~imo fer-playu i ~estitamo pobjedniku. Osim je u Cirihu izvojevao veliku pobjedu i zaista bi bila beskrajna {teta pretvoriti je u novi poraz na doma}em terenu. Upravo zato, @eljo i Sarajevo moraju ustati u odbranu fudbala, pa ako treba, i od Bo{njaka. Jer ovu utakmicu [vabo igra za fudbal. Kao i sve svoje u `ivotu.

OSVRT

Pi{e: Jasmin LIGATA
jasmin.ligata@oslobodjenje.ba

Nijaz Graci} se odlu~io na potez karijere: obe}ava autogol BiH, sve busaju}i se u juna~ka bo{nja~ka prsa. Sretan je, da ne mo`e biti sretniji: na golu je Ivica Osim. To je prilika kakva se ne propu{ta. Slu~ajnim pogotkom mo`e pravac u historiju. Da jednim udarcem pobijedi i [vabu i BiH i fudbal

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KOMENTARI

11

IZ HOLANDSKE BILJE@NICE

Ministar i baklava
B
a{ me zanima sa kojim paso{em po bijelom svijetu putuje ministar Sadik Ahmetovi}? Da li su ga ikada zaustavili na granici i oduzeli mu kutiju sa kilo baklavica iz one slasti~arne kod sarajevskih Markala, ili mu zaplijenili dobar komad pro{arane viso~ke stelje? Taj grubi atak na moja ~ula, privatnost, na gurmanska ma{tanja {to su me danima dr`ala, sru{io me u trenu u ogromnoj auli amsterdamskog aerodroma. Stigli mi prijatelji, ali nije ono {to me odmah pove`e sa zavi~ajem. Svaki hrskavi ugriz u taranu rumenih baklavica je kao povratak u djetinjstvo kada si jedva ~ekao da kom{inica Sedika po~ne slaviti Bajram i da te da ru je d`enet skim ko la~ima. A tek viso~ka stelja! Ma, nema mesa na svijetu koje bolje miri{e, mami. Sje}am se kako sam sebe uvijek mu~io onim - jo{ ovaj komadi} i ne}u vi{e. Kako stati kada su te kulinarski |avo li iz gra da bo san skih pi ra mi da za~arali za cijeli `ivot. Nema tog holesterola i {e}era koji mo`e zaustaviti merake meze, mehke i baklava… Da, s kojim paso{em ministar putuje? Onim za obi~nu raju ili onim diplomatskim. Ako ima ovaj drugi, onda ne zna {ta su granice i muke radosnih putnika {to sada u Evropu hrle bez viza. Ukinuli su one redove pred sarajevskim ambasadama i kao da su ih preselili na razne zra~ne luke. Kada odahnem poslije mekog ili tvr|eg spu{tanja avionskih to~kova na neku od pista Starog kontinenta, znam, ~ekaju me nerviranja pred carinskim ulazima. Imam, {to bi se reklo, raznih papira, ali na svakom pi{e mjesto ro|enja. Strogom dr`avnom slu`beniku {to ti kao automat deklamuje welcome to, ime Sarajevo sve kazuje. Odmah te uputi na “onu stranu“ i zna{ {ta te slijedi.. Imate li cigarete, kafu, pi}e, meso i mesne prera|evine, slatki{e? Ako odgovori{ potvrdno, mo`da te i propusti kada ocijeni da nisi ba{ pretjerao s koli~inom. Ka`e{ li ne, onda sigurno slijedi detaljni pregled. Zato kada iz Rajvosa sti`em na ovaj prokleti Schiphol u “niskoj zemlji“, poku{avam se izdvoji ti iz gru pe ve se lih Bo sa na ca ve} op~injenih {arenilom evropskih aerodromskih izloga. Posebno pazim dok hvatam prtljagu sa one pokretne trake. Ne upu}ujem se za zemljacima ka izlazu, nego, kao fol, jo{ se malo odmaram u dolaznoj auli. Poslije glumim bezbri`nog putnika lagano se pribli`avaju}i carinicima, dok mi srce ubrzano lupa od straha zbog dvije, tri litre maksuzije, koje kilice ~ar{ijskih slatki{a i ne{to malo viso~kog mesa. Sre}om, ne pu{im, pa }e belaja biti manje. Ponekad se provu~em, ali otkako su ukinuli ove vize, kao da nas vi{e ~e{ljaju. Kome oni u Bruxellesu pri~aju o slobodnom protoku ljudi i robe. Hajte, molim vas. Niti slobodno proti~em, a jo{ manje roba koju nosim! Ta~no prije pet mjeseci, kada su bombasti~no ukinuli vize za opasne Bosance i Hercegovce, sletio sam na londonski Heathrow. Lijepo su me do~ekali i uz osmijeh privremeno oduzeli putovnicu jedne od {engenskih zemalja te zamolili da po|emo na “onu stranu“. O~ekivao sam ispitiva~ko raspakivanje moje male putne torbe. Skoknuo sam u ostrvsku imperiju na dan, dva. Imao sam, {to bi se reklo, samo ~etkicu za zube i aparat za brijanje. Umjesto ka torbi, krenu{e ka meni. - Gospodine, ho}ete li izvaditi sve iz d`epova? U njima samo koji sitni{ i bombona, dvije mentola. - OK, hvala! Mo`ete li sada skinuti ko{ulju i hla~e? - Trebam li i ~arape i jo{ ne{to - poku{avam da se na{alim u situaciji koja mi je vi{e nego neugodna. Odgovora nije bilo, samo strogi pogled. - OK, mister, mo`ete se obu}i. Hvala na saradnji i dobro do{li u zemlju Njenog veli~anstva. Kona~no izlaz i upla{eni pogledi prijatelja. - Gdje si vi{e!? - Malo me uhapsilo. - Samo se ti zezaj. Ne zna{ ti jo{ koliko je na{a BiH na cijeni kada treba prelaziti granice. - Nisu bili BH papiri - uzvra}am. - Ali jeste Sarajevo na njima napisano. Bolje ti je i da ne zna{ koliko nas tek “cijene“ na ameri~kim granicama. Jeste, izazov je putovati bez onih dosadno poni`avaju}ih viza. Samo lijepo izvadi{ CIPS-ov paso{ i eto gdje po`eli{. Tako raja misle dolje kod nas, a ovdje na {engenskim granicama vi{e nije isto kao prije pet mjeseci. Ponovo prijete da }e spu{tati rampe i loviti nesre}nike {to bje`e od ratova. Na meti su im Libijci, Tuni`ani. Ve} u Njema~koj, Francuskoj, Danskoj, Holandiji, [paniji posebno motre na sve automobile sa tablicama {to na sebi nemaju onu za mnoge sanjanu kraticu EU. Javlja mi prijatelj SMS porukom da su ga od austrijske granice do Frankfurta zaustavljali pet puta. I uvijek je bilo iza|ite iz auta, poka`ite prtljag, {ta nosite. Paso{e su kontrolisali posebnim ure|ajima koji kao od {ale otkrivaju falsifikate. Osje}aju se tako svi na{i, jer u paso{u ne pi{e da li su Srbi, Bo{njaci, Hrvati i ostali, kao proganjani nedobronamjerni posjetioci zemalja {to su im koji mjesec ranije, nakon godina oklijevanja, uzvi{eno obznanile da se vize ukidaju. Naravno, dodali su ti{e - ako ne budete slu{ali, opet }emo uvesti redove pred ambasadama, kao {to sada glasno prijete gra|anima Srbije i Makedonije. Bosanci i Hercegovci, koje sada susre}em po {engenskom teritoriju, podsje}aju na upla{ene u~enike, ljude pune stresa. Boje se da upravo oni ponaosob ne budu ti koji }e pretegnuti tas na vagi promjenljivih mjerila Europske unije. Da za koji mjesec, poslije sada{njih tortura na granicama, ponovo ne bude i tortura pred veleposlanstvima u redovima, danju i no}u, za komad papira koji ti najbolje kazuje da si Evropljanin drugog reda. Nego opet ja o baklavicama. Ka`u, ako ih unosim u EU, ne ~inim carinski prekr{aj, mo`da samo sanitarni, i od slobodne procjene ljudi u uniformama, ili njihove dobre volje, zavisi da li }u u`ivati u kr~kanju tarane pod mojim zubima. Ako me opet budu zaustavljali, bome }u zatra`iti pomo} ministra Ahmetovi}a. Moramo se zajedno boriti za istinski, a ne simboli~ni, slobodan protok BiH - ljudstva i baklavica, poja~an kojim komadom viso~ke stelje.

Pi{e: Pavle PAVLOVI]

Kada odahnem poslije mekog ili tvr|eg spu{tanja avionskih to~kova na neku od pista Starog kontinenta, znam, ~ekaju me nerviranja pred carinskim ulazima. Imam, {to bi se reklo, raznih papira, ali na svakom pi{e mjesto ro|enja. Strogom dr`avnom slu`beniku {to ti kao automat deklamuje welcome to, ime Sarajevo sve kazuje. Odmah te uputi na “onu stranu“ i zna{ {ta te slijedi… Imate li cigarete, kafu, pi}e, meso i mesne prera|evine, slatki{e?

U OBJEKTIVU
Mar{ protiv homofobije
Kubanci su u Havani odr`ali kratku, ali `ivopisnu paradu slave}i seksualne razli~itosti povodom obilje`avanja Me|unarodnog dana borbe protiv homofobije. Desetine ljudi mahale su zastavama u duginim bojama, bubnjale i mar{irale kroz kubansku prijestonicu, javio je AP. Jedan u~esnik nosio je portret biv{eg kubanskog vo|e Fidela Castra. Castrova ne}aka Mariela Castro borac je za prava gay-populacije i {ef Nacionalnog centra za seksualnu edukaciju, koji podr`ava vlada. Ona je kazala da je cilj mar{a podizanje svjesnosti o diskriminacijama. Kuba je daleko tolerantnija kada je homoseksualnost u pitanju nego {to je bila u godinama nakon revolucije 1959. godine, kada su mnoge homoseksualne osobe izgubile posao, bile zatvorene, poslane u radne kampove ili pobjegle u egzil. Posljednjih godina vlada je ~ak participirala u tro{kovima operacija promjene spola.

Reuters

12

OGLASI

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I ZNANOSTI

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE

БOСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ

Na osnovu ~lana 56. Zakona o organizaciji organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 35/05), federalni ministar obrazovanja i nauke objavljuje

O B AVJ E [ T E N J E
o raspisivanju javnog poziva za podr{ku projektima iz oblasti obrazovanja i nauke U bud`etu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu odobrena su sredstva za finansiranje/sufinansiranje: • programa i projekata iz oblasti pred{kolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u ukupnom iznosu od 1.107.135,00 KM • programa i projekata iz oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 KM i • programa i projekata iz oblasti nauke od zna~aja za Federaciju Bosne i Hercegovine u ukupnom iznosu od 2.898.100,00 KM Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa iz oblasti obrazovanja i nauke za 2011. godinu. Tekst javnog poziva objavljen je na web stranici Ministarstva www.fmon.gov.ba. Prijava za finansiranje/sufinansiranje projekata popunjava se na odgovaraju}em obrascu, koji je mogu}e preuzeti sa web stranice Ministarstva. Uz popunjenu prijavu podnosilac zahtjeva/projekta du`an je prilo`iti i svu neophodnu dokumentaciju navedenu u tekstu javnog poziva, posebno za svaki program. Podnosioci zahtjeva koji su ve} podnijeli svoju aplikaciju ovom Ministarstvu du`ni su istu ponovo dostaviti i uskladiti s kriterijima iz javnog poziva. Prijavu sa svim prilozima u dva istovjetna primjerka treba poslati na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Dr. Ante Star~evi}a bb, 88 000 Mostar, s obaveznom napomenom: za javni poziv. Krajnji rok za dostavljanje prijava je 3. 6. 2011. godine. Prijave uz koje nije dostavljena sva tra`ena dokumentacija, kao i prijave koje nisu dostavljene u propisanom roku ne}e biti razmatrane. Korisnici sredstava (obrazovne, nau~ne i druge ustanove i pojedinci nosioci projekta) koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu ovom Ministarstvu nisu dostavili Finansijski izvje{taj o namjenskom utro{ku sredstava ili u dostavljenom Finansijskom izvje{taju nisu pravdali cjelokupna dobivena sredstva, isti su du`ni dostaviti najkasnije do roka odre|enog za dostavljanje prijava. U protivnom, njihove prijave na ovaj javni poziv ne}e biti razmatrane, a Ministarstvo }e biti prisiljeno da putem nadle`nih organa poduzme odgovaraju}e mjere u skladu sa zakonom, u cilju za{tite i namjenskog utro{ka dodijeljenih javnih sredstava. Sredstva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat }e se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utro{ka sredstava i kriterijima raspodjele sredstava teku}ih transfera utvr|enih Bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke. Mostar, 13. 5. 2011. godine Broj: 01- 2196/11 Ministar Damir Ma{i}

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

13

Srbijanski {ef policije Ivica Da~i}

Podjela Kosova jedino rje{enje
Ivica Da~i}: Pitanje nezavisnosti Kosova nije zatvoreno

VIJESTI

Dobro je {to je dijalog izme|u Beograda i Pri{tine po~eo, ali je veoma te{ko da se na|u rje{enja koja }e biti prihvatljiva i za Srbe i za Albance, ka`e Da~i}
nje nezavisnosti Kosova nije zatvoreno i da Kosovo nisu priznale sve zemlje. “Ako Kosovo `eli da budu dio Evropske unije treba da ima i saglasnost Srbije, ali ovako kako smo po~eli ne}emo imati rje{enja jo{ narednih 20 U me|uvremenu, {ef pregovara~kog tima Srbije Borislav Stefanovi} izjavio je da srbijanska vlada u pregovori ma s Pri{tinom `eli da rije{i polo`aj Srba na Kosovu i da nje go va po sje ta ju`noj po kra ji ni ni je bi la kao je Stefanovi}, prenosi RTV. Stefanovi} smatra da njegova posjeta Pri{tini pokazuje da Srbija ne podlije`e provokacijama i da nema mjesta gdje nije spremna da ode i razgovara ako }e to ostvariti njen interes.

Danas predaja najave `albi
Odbrane dvojice hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Marka~a, nepravomo}no osu|enih pred Me|unarodnim kaznenim sudom za biv{u Jugoslaviju (ICTY) za zlo~ine po~injene tokom i nakon Oluje, u ponedjeljak }e predati najave `albi na prvostupanjsku presudu, dok ha{ko tu`iteljstvo do petka jo{ nije `eljelo otkriti ho}e li se `aliti, jer je glavni tu`itelj Serge Brammertz bio na slu`benom putu, prenosi Onasa. Prema pravilima ICTY-ja danas isti~e posljednji rok za podno{enje najave `albe na presudukojom su 15. aprilageneralAnteGotovina i Mladen Marka~ progla{eni krivima i osu|eni na kazne zatvora od 24 i 18 godina zatvora za u~estvovanje u “udru`enomzlo~ina~kompothvatu“, dok je general Ivan ^ermak oslobo|en svake odgovornosti i pu{ten na slobodu.

Ministar unutra{njih poslova Srbije Ivica Da~i} ocijenio je da je podjela Kosova jedino realno rje{enje.

Gubitak vremena
“Mislim da je jedino realno rje {e nje da ta mo gdje `ive Srbi ostanu u Srbiji, a da se drugi dio gdje `ive Albanci odvoji. Samo to je realan na~in ko ji nas mo`e dovesti do brzog rje{enja. Ostala rje{enja su gubitak vremena i treba da pro|u godine i decenije u poku{ajima da rije{imo mala pitanja“, rekao je Da~i} u intervju za dnevnik “Zeri“. Upitan direktno da li predla`e podjelu Kosova, Da~i} je odgovorio: “To je moje mi{ljenje, iako se to ne svi|a ni Beo gra du ni Pri {ti ni. Me|utim ja sam po li ti~ar re alis ta i ne vi dim dru go rje{enje“. Da~i} je podsjetio da pita-

INTERES Posjeta Pri{tini pokazuje da Srbija ne podlije`e provokacijama i da nema mjesta gdje nije spremna da ode i razgovara ako }e to ostvariti njen interes, rekao je Stefanovi}
godina“ rekao je Da~i}. On je , ocijenio da je dobro {to je dijalog izme|u Beograda i Pri{tine po~eo, ali je naveo “da je veoma te{ko da se na|u rje{enja koja }e biti prihvatljiva i za Srbe i za Albance“ . “Da je to lako, do sada bismo imali rezultate“, rekao je Da~i}. marketin{ki potez. “Za nas ovi pregovori treba da rije{e polo`aj Srba na Kosovu i Metohiji. Pri{tinska strana nema drugih ideja i boji se svakog prijedloga. O~igledno je da njihova takozvana nezavisnost ne funkcioni{e i pored podr{ke najja~ih svjetskih centara“, re-

Marketin{ki potez
Upitan da prokomentari{e stav opozicije u Skup{tini Kosova da je njegova posjeta bila marketin{ki potez i da je gubitnik Vlada Kosova, on je odgovorio odri~no. “Nije marketin{ki potez, a gubitnici su svi oni koji misle da mogu da se bore protiv gravitacije. Gube svi ekstremisti i ljudi uskih pogleda. Gube oni koji misle da }e kamenje rije{iti bilo {ta” rekao je , Stefanovi} i dodao da je srbijanska strana poslije posjete Pri{tini dobila podr{ku sa svih strana.

Makedonija: Po~ela izborna kampanja
U Makedoniji je od pono}i po~ela izborna kampanja za prijevremene parlamentarne izbore koji }e biti odr`ani 5. juna. U sljede}ih 20 dana, politi~ke stranke, koalicije i nezavisni kandidati }e predstaviti izborne programe gra|anima. Na ovim izborima u~estvuje 18 kandidatskih lista, a izbori }e biti sprovedeni prema proporcionalnom sistemu u {est izbornih jedinica u zemlji i tri u inostranstvu - Evropi, Americi i Australiji, u kojima }e prvi put glasati makedonska dijaspora. Od ovih izbora, makedonski parlament }e imati 123 poslanika, umesto dosada{njih 120, jer se tri poslanika biraju iz dijaspore. Pravo glasa ima 1,835.000 glasa~a.

Rasim Ljaji}, predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju sa Haagom

Datum pregovora sa EU zavisi od Brammertzovog izvje{taja
Do{lo je vrijeme kada }e se u saradnji sa Sudom u Haagu mjeriti samo rezultat, a ne i napori koje Srbija ~ini da bi uhapsila preostale ha{ke optu`enike, ka`e Ljaji}
Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Ha{kim tribunalom i ministar za socijalnu politiku Srbije Ra sim Lja ji} upo zo rio je ju~er da bi negativan izvje{taj glavnog ha{kog tu`ioca Sergea Brammertza mogao da umanji {anse Srbije za dobijanje datuma po~etka pre go vo ra sa Evrop skom unijom. mjeriti samo rezultat, a ne i napori koje Srbija ~ini da bi uhap si la pre os ta le ha {ke optu`enike Ratka Mladi}a i Gorana Had`i}a. “Potrage se provode inten zi vno i pro fe si onal no, ali, na`alost, do{li smo u fazu kada se vi{e ne}e mjeriti ti na{i napori da budu uhap{eni, ve} samo krajnji rezultat, kojeg jo{ nema. To }e obilje`iti Brammertzov izvje{taj Vije}u sigurnosti UN-a, a svi dru gi us pje si koje imamo u saradnji s Tribunalom }e pasti u drugi plan“, kazao je Ljaji}. ko Mladi} jo{ nije uhap{en jer, izme|u os ta log, me|unarodnu zajednicu samo zanima rezultat. “Propu{tene su {anse u pro{losti, ali tra`enje krivca bilo bi tra`enje alibija za{to nije uhap{en. Me|unarodnu za je dni cu i Tri bu nal ne zanima ko je kriv, nego sa mo da se za vr{i ha {ka pri~a. A na nama je da platimo ceh tih gre{aka“ dodao , je on. Ljaji} je rekao da ne mo`e da govori o operativnim detaljima, gdje nadle`ni tra`e Mladi}a, jer bi to ugrozilo potragu. Do dao je da to {to je na kra ju pro na|en vo|a AlKa ide Osa ma Bin La den ukazu je da ko li ko god se neko uspje{no skrivao, ne mo`e zauvijek da bude neotkriven.

Lini} osumnji~en za ratno profiterstvo
Biv{irije~kigradona~elnik, esdepeovac Slavko Lini} ~im se vrati iz SAD-a morat }e na obavijesni razgovor u policiju jer se nalazi na listi osumnji~enih za ratno profiterstvo, javlja Dnevnik.hr. Kaznena prijava, osim protiv Lini}a, podnesena je protiv jo{ nekolikoosobakoje su u ratnim godinama vodile Krizni sto`er Rijeke. Sve ih se tereti za navodni nestanak 800.000 njema~kih maraka u julu 1991. kojima je trebalo biti kupljeno oru`je iz Slovenije. Lini} je u tom razdoblju bio rije~ki gradona~elnik i {ef Kriznog {taba. Ve} ispitane osobe ka`u da oru`je nikada nije isporu~eno, a novac nije nestao, nego je vra}en na ra~un Grada.

Realne {anse
“Bram mer tz si gur no mo`e da ote`a ~itav proces, jer }e pojedine zemlje s posebnom pa`njom pratiti njegov izvje{taj. Vjerujemo da postoje realne {anse za dobijanje kandidature do kra ja go di ne, dok se u slu~aju negativnog izvje{taja umanjuju {anse za dobijanje datuma po~etka pregovora sa EU” kazao je Lja,

Propu{tene {anse
Rasim Ljaji}

ji} u intervjuu za Blic, prenosi Onasa. Ukazao je na to da je do{lo vrijeme kada }e se u saradnji sa sudom u Haagu

Naveo je da akcioni tim za pro na la`enje ha {kih op tu`enika definitvno zna da je Mladi} `iv. Ljaji} je kazao da ne bi bilo dobro da se sada tra`i krivac za to {to Rat-

14

SVIJET

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Zbog optu`bi za seksualni napad

Uhap{en {ef MMF-a
Do incidenta je do{lo u hotelu Sofitel u New Yorku, kada je sprema~ica u{la u sobu, a {ef MMF-a, kako navode mediji, iza{ao nag iz kupatila, bacio je na krevet i prisilio na oralni seks
Izvr{ni direktor Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) Dominique StraussKahn uhap{en je u New Yorku na temelju optu`be za seksualni napad, javljaju ameri~ki mediji. Strauss-Kahn je uhap{en na me|unarodnom aerodromu John F. Kennedy, samo 10 minuta prije nego {to je trebalo da poleti za Pariz, prenosi Fena. Tri detektiva u civilu su ga izvela iz aviona Air Francea i uhapsila pod optu`bom za seksualni napad na sprema~icu hotela nedaleko kod Times Squarea, saop}ile su njujor{ke vlasti. 2007. godine ve} bio tra`io da bude kandidat socijalista, ali su se socijalisti opredijelili za Segolene Royal, koja je zavr{ila na tre}em mjestu. Iste godina, uz podr{ku novog predsjednika Francuske, Strauss-Kahn je do{ao na ~elo MMF-a, {to su mnogi protuma~ili i kao manevar Sarkozya da neugodnog protivnika dr`i {to dalje od Francuske.

Izraelska vojska ubila osam ljudi
Najmanje osam ljudi je poginulo, a desetine su povrije|ene u nasilju koje je izbilo na granici Izraela sa Sirijom, Libanom i Gazom tokom antiizraelskih demonstracija, javila je dr`avna televizija. Izraelski vojnici otvorili su vatru na tri lokacije kako bi sprije~ili palestinske demonstrante da pre|u granicu sa Izraelom. Izraelski i sirijski mediji javili su ranije da su ~etiri osobe poginule, a 11 je ranjeno od izraelske vatre pri poku{aju desetina palestinskih izbjeglica da u|u na Golansku visoravan, izraelsku teritoriju na granici sa Sirijom, tokom protesta kojim se obilje`ava Nakba, {to je palestinski izraz za “katastrofu osnivanja Izraela“ 1948. U Tel Avivu jedna osoba je poginula, a 17 je povrije|eno, kada je kamion, koji je vozio arapski Izraelac, udario u vozila i pje{ake. Policija utvr|uje da li je rije~ o napadu ili nesretnom slu~aju.

Skandal
Strauss-Kahn (62) ve} je imao skandal 2008. godine zbog veze sa Piroskom Nagy, koja je bila vi{a zvani~nica u odjelu MMF-a za Afriku. Nakon {to je u MMF-u otvorena is tra ga, Nagy je na pus ti la MMF i pre{la u Evropsku banku za obnovu i razvoj. Njegovom imid`u u Francuskoj, me|utim, mnogo vi{e je na{kodio ~lanak u France Soireu u kojem se iznose detalji luksuza kojim je Strauss-Kahn okru`en, zbog ~ega je on odlu~io tu`iti taj list i tra`i od{tetu.

Dominique Strauss-Kahn: Neugodni protivnik Sarkozya

Bez odgovora
Glasnogovornik njujor{ke policije rekao je da StraussKahn nije `elio da odgovara na pitanja i da je stvar prepustio svojim advokatima. “On je optu`en za seksualni napad, poku{aj silovanja i zadr`avanje protiv volje“, rekao je glasnogovornik. Do incidenta je do{lo u hotelu Sofitel, u 44. ulici, izme|u Pete i [este avenije oko po-

Al-Shabab planira osvetni~ke napade
Somalska policija upozorila je da islamisti~ka grupa Al-Shabab priprema nekolikosamoubila~kihnapada u somalskoj prijestolnici Mogadishu kako bi se osvetila za ubistvo vo|e teroristi~ke organizacije Al-KaideOsame bin Ladena, kojeg su 2. maja u Pakistanuubiliameri~kikomandosi. “Iz vrlo pouzdanih izvora saznali smo da su nasilnielementipripremilinajmanje sedam samoubila~kih napada na va`ne lokacije u Mogadishu, uklju~uju}i hotele, vojnebaze, autobusnestanice i pijace, kako bi se osvetili za Bin Ladenovu smrt“ saop}io je glasnogovornik polici, je Abdullahi Hassan Barise.

dneva u subotu, kada je sprema~ica u{la u so bu, a {ef MMF-a, kako navode mediji, iza{ao nag iz kupatila, bacio je na krevet i prisilio na oralni seks. Ona je nakon toga obavijestila kolege, a oni su zvali policiju. Kada su detektivi njujor{ke policije stigli, {ef MMF-a je ve} napustio hotel, ostavljaju}i za sobom mobilni telefon. “Izgleda da je napustio ho-

tel u `urbi“ rekao je portparol , policije. Na Stra uss-Ka hna se u Francuskoj dosad gledalo kao na najizglednijeg kandidata socijalista na predsjedni~kim izborima idu}e godine i kao na nekoga ko ima {anse da pobijedi predsjednika Nicolasa Sarkozya. Strauss-Kahn je biv{i profesor ekonomije koji je 1980-ih u{ao u politiku kao ministar finansija. On je

Desetine povrije|enih U VJERSKIM SUKOBIMA
Neredi u Kairu
Uhap{eno 50 ljudi koji su podstrekivali nasilje • Tu~u izazvao motociklista po{to je odbio da ga demonstranti pretra`e prije nego {to u|e u oblast gdje se odr`avao protest
Pobje{njela rulja napala je grupuhri{}ana, uglavnomKopta, koji su protestovali ispred zgrade televizije u Kairu i tom prilikom 65 osoba je povrije|eno, saop{tili su nadle`ni, prenosi Onasa. Hri{}anski demonstranti skoro sedmicu odr`avaju “sjede}e“ proteste zbog muslimansko-hri{}anskih sukoba u Egiptu u kojima je pro{le sedmice poginulo 15 osoba i spaljena jedna crkva. Oni tra`e uvo|enje drasti~nih mjera za smirivanje vjerskih tenzija u zemlji. je saznanja da je sukob izazvan incidentom u kojem su poslije rasprave demonstranti pretukli jednog motociklistu koji je htio da pro|ekrozmjestoprotesta. Po{to mu nijeomogu}eno da motorom pro|e kroz mjesto protesta, voza~ je poslije sva|e potegao oru`je, ali nije imao bojevumuniciju, i po{to je ispalio }orke, demonstranti su se fizi~kiobra~unali sa njimnanijev{i mu povrede. Rulja, koja je, kako se pretpostavlja, do{la da osveti pretu~enog motociklistu povrijedila je 65 osoba, od ~ega je dvoje u kriti~nom stanju. Organizator protesta Marc Mino izjavio je za dr`avnu televiziju da je motociklista izazvao tu~u po{to je odbio da ga pretra`e prije nego {to u|e u oblast gdje se odr`avao protest, a zatim je provocirao demonstrante. Neimenovanizvani~nik sigurnosti rekao je da je 50 ljudi koji su podstrekivali nasilje uhap{eno.

Nasilje u Jemenu
Jemenske snage sigurnosti i pristalice re`ima otvorile su vatru na demonstrante u Taezu i ranile vi{e od 30 ljudi, a jedna osoba je preminula, tvrdelije~nici i o~evici na koje se poziva agencija AFP. Na demonstrante su prvo pucale pristalice jemenskog predsjednika Alija Abdullaha Saleha i ranile 15 ljudi, a kasnije su policija i vojnici elitne Republikanske garde ranili jo{ najmanje 16 demonstranata u Taezu, drugom gradu po veli~ini u Jemenu. Demonstranti su zarobili tri napada~a koja su opisali kao “naoru`ane kriminalce“ koji rade za re`im, saop}ili su organizatori protesta. U protestima je u~estvovalo vi{e desetina hiljada demonstranata, dan nakon{to je Salehodbacioapel SAD-a, svoga dugogodi{njeg saveznika, da se odmah povu~e s vlasti.

Hri{}anski demonstranti tra`e uvo|enje drasti~nih mjera za smirivanje vjerskih tenzija u zemlji

Reakcija vojske
Vi{e od stotinu napada~a nasrnulo je na mjesto gdje su demonstrantisjedili, bacaju}imolotovljeve koktele i kamenice. Okolna vozila zahva}ena su u plamenu, a reagovala je vojska koja je hicima u vazduh rastjerala razjarenu gomilu. Jedan od nadle`nih u slu`bi sigurnosti, pod uslovomanonimnosti, iznio

Protest sjedenjem je poslije reakcijesnagasigurnostinastavljen. Protest hri{}ana organizovan je zbog nedavnih sukoba izme|u muslimana i hri{}ana kod jednekoptskecrkve, kada je 15 osoba ubijeno, a vi{e desetina povrije|eno.

Napad na crkvu
Sukobi su po~elipo{to su muslimani napali Koptsku crkvu u predgra|u Kaira, Imbabi, da bi oslobodili hri{}anku koja je tu

dr`anaprotivsvojevolje, jer `eli da pre|e u islam. Vjersko nasilje i porast kriminala na ulicamajedan su od glavnih problema sa kojima se susre}u vojne vlasti Egipta, po{to je 11. februara Hosni Mubarak smijenjen uli~nim protestima. Vojska je obe}ala da }e o{tro postupati sa izaziva~ima nemira i da }e iza}i ususret ve}ini zahtjeva hri{}ana, me|u kojima je i ponovno otvaranje 50 crkava.

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

OGLASI

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 16. maj 2011.
Gr~ki premijer Jorgos Papandreu

SVIJET FINANSIJA

17

Gr~ka ne}e bankrotirati
Gr~ki premijer Jorgos Papandreu izjavio je za italijanski list Korijere dela sera da njegova zemlja ne}e bankrotirati niti }e iza}i iz zone eura. “Nadam se da se to ne}e dogoditi” , rekao je premijer Papandreu za dnevnik iz Milana i izrazio uvjerenje da }e Gr~ka za rje{avanje te{kih du`ni~kih problema 2012. pribaviti dodatna finansijska sredstva, prenose agencije. Papandreu je najavio da }e u narednom periodu glavni zadatak njegove vlade biti realizacija privatizacionog programa u cilju pove}anja fonda raspolo`ivog novca za vra}anje dugova. “Privatizacija na po~etku nije bila prioritet” kazao je Papandreu, uz napo, menu da je sada taj proces glavni posao kojim vlada treba da se pozabavi kako bi i time pokazala da je Gr~ka spremna da odgovori du`ni~kim obavezama.

Danas sastanak

ministara finansija EU

Jorgos Papandreu

Gr~ka je u maju2010. izbjeglabankrot zahvaljuju}i obilnom kreditu u vrijednosti oko 110 milijardi eura, koji su odobrili Evropska unija i Me|unarodni monetarni fond. U proteklih 12 mjese-

ci pokazalo se, me|utim, da navedena pomo} EU i MMF-a nije dovoljna da bi bile sanirane sve posljedice ogromnog duganizaprethodnihvlada u Atini u vrijednosti oko 327 milijardi eura.

Ministri finansija Evropske unije (EU) okupit }e se danas u Bruxellesu da bi razgovarali o drugom setu pomo}i Gr~koj te nasljedniku JeanClaude Tricheta na ~elu Evropske centralne banke (ECB). Na seriji sastanaka kojima }e prisustvovati ministri 17 dr`ava eurozone, 10 ostalih ~lanica EU i direktor Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) razgovarat }e i o paketu pomo}i Portugalu vrijednom 78 milijardi eura. O~ekuje se da }e ministri preporu~iti imenovanje guvernera Centralne banke Italije Marija Dragija za nasljednika sada{njeg predsjednika ECB-a, Francuza Tricheta. Procjenjuje se da bi za o~uvanje stabilnosti u Gr~koj u naredne dvije godine bilo potrebno dodatnih 50 do 60 milijardi eura.

Ameri~ki ministar fi nan si ja Ti mothy Ge it hner upozorio je da }e ako Kongres ne bude pove}ao nivo dozvo lje ne za du`enosti vlade od oko 14,3 milijarde dolara, do}i do rasta kamatnih stopa, smanjenja prihoda stanovni{tva, pove}anja pritiska na federalne programe i pojave nove recesije, javljaju agencije. U pismu koje je uputio senatoru Michaelu Bennetu, Geithner je dao jedno od najotvorenijih upozorenja nekog ~lana administracije predsjednika Baracka Obame na posljedice ako se ni{ta ne bude u~inilo da se pove}a taj maksimum zadu`enosti, koji treba da bude dostignut u ponedjeljak, 16. maja. Geithnerovo pismo je odgovor na pitanje demokratskog senatora iz Kolorada, koji je tra`io razja{njenje posljedica ako Kongres ne bi ni{ta u~inio na tom planu. Zvani~nici ministarstva finansija ka`u da }e u tom slu~aju, od 2. augusta SAD do}i u situaciju da ne mogu da plate sve svoje ra~une.

SAD-u potrebna nova zadu`enja

Slovenija

S gubitkom poslovala
Pro{le su godine s gubitkom poslovale 19.632 slovenske tvrtke, odnosno njih 35,2 posto, pokazuju podaci o poslovanju gospodarskih subjekata koje je objavio Ajpes. Ukupno su te tvrtke zapo{ljavale ~etvrtinu svih zaposlenih u Sloveniji. Zajedni~ki gubitak slovenskih tvrtki dosegao je 2,8 milijardi eura, {to je 38 posto vi{e nego 2009. godine. S dobiti je pro{lu godinu zavr{ilo 33.758 kompanija, odnosno njih 60,6 posto, prenose agencije. Najvi{e gubitaka zabilje`eno je u tvrtkama iz financijske djelatnosti i osiguranja, graditeljstva te informacijske i komunikacije djelatnosti.

tre}ina preduze}a

18

OGLASI

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 16. maj 2011.
Prilikom uvoza mesa iz Holandije u BiH

BIZNIS I EKONOMIJA
Banovi}ka investicija u turizam

19

Otkrivena milionska

carinska prevara
Vrijednost na fakturama umanjena za 2.197.096 KM Zbog pripremanja izvje{taja za Tu`ila{tvo BiH nije saop}eno ime poreskog obveznika
Slu`benici Uprave za indirek tno opo re zi va nje BiH (UIO) otkrili su carinsku prevaru prilikom uvoza mesa iz Holandije u Bosnu i Hercegovinu, a postoji osnova sumnje da je bud`et o{te}en za vi{e od milion KM. “Upra va }e kod je dnog zna~ajnog uvoznika mesa izvr{iti naknadnu naplatu zakonom predvi|enih uvoznih da`bina, a u narednih deset dana bit }e spreman i izvje{taj Tu`ila{tvu BiH o postojanju osnova sumnje da je po~injeno ovo krivi~no djelo“, saop}eno je iz UIOBiH. Upravo zbog pripremanja izvje{taja za Tu`ila{tvo BiH o postojanju osnova sumnje da je u~injeno krivi~no djelo i zbog zavr{nih istra`nih radnji, UIOBiH ime poreskog obveznika ne mo`e navesti do okon~anja pomenutog izvje{taja.
Radovi u koritu Litve

Uz prugu i rudarski muzej
Zapo~elo ure|enje prostora za `eljezni~ku stanicu turisti~kog voza, {to }e grad povezati sa izleti{tem Ma~kovac
Ure|enjem korita rijeke Litve, zapo~eto minule sedmice, Banovi}i nastavljaju investiranje u nove turisti~ko komunalne projekte, pri ~emu je najzna~ajniji izgradnja uskotra~ne turisti~ke pruge od centra grada do izleti{ta Ma~kovac. Rijeka }e biti usmjerena kroz {iroki cjevovod a dobivena povr{ina bi}e iskori{tena za parkirali{te rudnika te izgradnju stani~ne zgrade i muzeja rudarstva i `eljeznice. Za radove na koritu obezbije|eno je 720.000 KM. Izvo|a~ je HIH d.o.o. @ivinice, nadzor JP za vodoprivredu Spre~a d.d. Tuzla, a rok za zavr{etak ~etiri mjeseca. Od Sanele Haski} u Skup{tini op{tine Banovi}i saznali smo da je glavniprojektturisti~keuskotra~nepruge sa Muzejomrudarstva i `eljeznice zavr{en i revidovan te da su u toku aktivnosti za pribavljanjesvihpotrebnih dozvola. Shodno potpisanom sporazumom izme|u Op}ine Banovi}i i @eljeznicaFederacije BiH u toku je obezbje|enje pru`nog materijala za izgradnjuturisti~keuskotra~ne pruge u du`ini od {est kilometara. Okon~anjem investiranja grad }e dobiti prvorazrednu turisti~ku atrakciju i prostor za edukaciju u~enika i studenata o istoriji rudarstva. Naime muzej }e svojom postavkom pratiti razvoj povr{inskog i jamskog kopanjauglja pri ~emu}e posjetiocima biti omogu}eno da u improviziranojrudarskojjamispoznajute`inu i dra` rudarskog posla. Za Banovi}e je veomazna~ajno da }e brojni sadr`aji ovog kompleksa kao i opslu`ivanje }ire omogu}iti i otvaranje novih radnih mjesta.
H. A.

Najkvalitetniji komadi mesa deklarisani kao gove|i loj

IZBJEGAVANJE Izbjegnuto je pla}anje carine u visini od 10 posto, carinske evidencije od jedan posto, PDV-a u iznosu od 17 posto i prelevmana koji se kre}u od 1,5 do 2,5 KM po kilogramu mesa
tra`nih radnji i saradnje s kolegama iz Carinske uprave Holandije, koji su izvr{ili provjere faktura koje je UIO poslala na provjeru, zaklju~eno je da je prilikom 17 uvoza mesa u BiH vrijednost na fakturama bila umanjena za 1.126.716,27 eura, odnosno 2.197.096,00 KM. Kako se radilo o kvalitetnim dijelovima mesa, a ne zamrznutom gove|em lo ju, iz bje gnu to je pla}anje carine u visini od 10 posto, carinske evidencije od jedan posto, PDV-a u iznosu od 17 posto i prelevmana koji se kre}u od 1,5 do 2,5 KM po kilogramu mesa“, saop{teno je iz UIO.

La`na deklaracija
Naime, kako je saop}eno iz UIOBiH, “je dan zna~ajan uvoznik mesa iz BiH” prilikom uvoza mesa u toku 2007. i 2008. godine na fakturama je deklarisao robu kao da je rije~ o zamrznutom gove|em loju, a radilo se o najkvalitetnijim komadima mesa poput bifteka, komada buta i sli~no. Tako|er, vrijednosti faktura bile su vi{estruko umanjivane. “Na kon pro ve de nih is -

O{te}en bud`et
Na ovaj na~in bud`et BiH o{te}en je za vi{e od miliona KM, koje }e Uprava za indirektno oporezivanje BiH u narednim danima naknadno naplatiti. U kontrolama koje su u toku bit }e utvr|ena i eventualna odgovornost carinskih slu`benika koji su radili na carinjenu 17 po{iljki iz Holandije gdje je u svakoj po{iljci uvezena 21 tona kvalitetnog mesa deklarisanog kao smrznuti gove|i loj.

Manje gra|evinskih radova u inostranstvu
Vrijednost gra|evinskih radova koje su firme iz RS-a izvr{ile u inostranstvu u prvom tromjesje~ju ove godine iznosi 3,44 miliona KM i 13,7 posto je manja nego u istom periodu pro{le godine, podaci su Zavoda za statistiku RS-a. Od toga je vrijednost radova u visokogradnji 2,57 miliona KM, dok je ostalo vrijednost radova u oblasti niskogradnje. Najve}a vrijednost izvr{enih radova od 2,23 miliona KM ostvarena je u Njema~koj. Vrijednost no vih ugo vo ra za izvo|enje radova u inostranstvu u prvom tromjese~ju je 756.000 KM.

Provedba uredbe Vlade RS-a

Mali efekti smanjenih mar`i
Efe kti ma ure dbe zne u visini od sveVla de RS-a o ogra ga oko 180.000 KM ni~enju mar`i na pojeu 13 utvr|enih predine proizvode u makr{aja. loprodaji i veleprodaU Mi nis tar stvu ji, koja je stupila na trgovine RS-a tvrde sna gu 16. mar ta na da je njihova analiograni~eni period od za pokazala da su dva mjeseca, nisu zacijene sni`ene, pri dovoljni ni potro{a~i, ~emu iznose podani trgovci, ni sindikaltak da je ~etvero~laci u tom bh. entitetu. na porodica u apriOsnovni razlog za to je lu izdvojila za 26 u ~injenici da su cijene Potro{a~ka korpa jeftinija za 26 KM KM manji iznos za osnovnih `ivotnih namirnica umanjene za sve- minimalnu potro{a~ku korpu od 1.375 KM. ga dva do tri feninga po artiklu. Vladina uredba o smanjenju mar`i odnosi Ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija rani- se na so za ljudsku ishranu od jednog kilograje je rekao da su trgovci predlagali da se ova ma, `ivotinjsku i biljnu mast, suncokretovo uredba povu~e, jer mnogi smatraju da se ulje, margarin, pasterizirano mlijeko i jogurt umanjene mar`e odnose samo na male radnje, pakovani u plasti~nu foliju od jednog litra, p{edok veliki trgovinski lanci imaju ~ak i manje ni~no bra{no, na proizvodnju hljeba, rafiniramar`e nego {to su propisane. ni {e}er iz trske i repe, {e}er kristal pakovanja Po{tivanje uredbi pratila je u protekla dva od jednog do pet kilograma, te hranu za domjeseca Tr`i{na inspekcija koja je izrekla ka- jen~ad i bebe.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 092 - 14. 5. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.459302 1.418557 26.405452 0.079996 0.261667 0.730552 1.691762 0.565032 0.248828 0.216889 1.540176 0.863554 2.222155 1.366205 0.048922 1.961949

1.955830 1.462959 1.422112 26.471631 0.080196 0.262323 0.732383 1.696002 0.566448 0.249452 0.217433 1.544036 0.865718 2.227724 1.369629 0.049045 1.966866 USD1.58875 BAM2.195537

1.955830 1.466616 1.425667 26.537810 0.080396 0.262979 0.734214 1.700242 0.567864 0.250076 0.217977 1.547896 0.867882 2.233293 1.373053 0.049168 1.971783

SDR (Special Drawing Rights) na dan 12. 05. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 12. 05. 2011 =

20 SARAJEVSKA HRONIKA
Izgradnja saobra}ajnice Ilid`a - Hrasnica

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KJKP GRAS Sprije~eno jo{ jedno okupljanje voza~a

Selidba u Brije{}e?
U petak upla}en topli obrok za mart nakon prijetnji voza~a trolejbuskog saobra}aja • Planovi stari 20 godina ponovo aktuelni
Vrijednost ove faze radova je 1,4 miliona maraka

U toku izmje{tanje

instalacija
Zavr{ena stabilizacija tla, kojoj je prethodilo postavljanje cijevi za rje{avanje oborinskih voda i nepropustive membrane za za{titu vodozone
Izgradnja saobra}ajnice Ilid`a Hrasnica nastavljena je krajem marta realizacijom 3A dionice u Sokolovi}-Koloniji, u du`ini od 560 metara. Ovaj potpuno novi dio trase radi se od Hrasni~ke ceste, gdje se uklju~uju duple trake, do raskrsnice na prvom semaforu u Sokolovi}-Koloniji. Pored kolovoza od deset, ostavlja se pojas za tramvajsku prugu i pje{a~ka staza od 2,10 metara. Vrijednost ove faze je oko 1,4 miliona KM, a radove izvode Sarajevoputevi. Kako saznajemo od Mirsada ^au{evi}a, pomo}nika na~elnika Op}ine Ilid`a za razvoj, investicije i komunalne poslove, trenutno se na radili{tu mora obaviti izmje{tanje instalacija plina vode i struje, koji se nalaze na dijelu trase koja se radi. - Ovi radovi se moraju izvesti uz saradnju sa komunalnim preduze}ima, ~ije instalacije ovuda prolaze. Do sada je zavr{ena stabilizacija tla sa nosivim donjim slojevima, kojoj je prethodilo postavljanje cijevi za rje{avanje oborinskih voda i nepropustive membrane koje }e {tititi vodoza{titnu zonu ~ija granica se pru`a ba{ ovuda. Sve to je odra|eno na dijelu puta koji je slobodan za radove, ka`e ^au{evi}. Pri kraju dionice i dalje su ostali nerije{eni imovinsko-pravni odnosi, gdje }e se morati obaviti ru {e nje ma njih obje ka ta, a u Op}ini Ilid`a o~ekuju da }e njihove stru~ne slu`be ubrzo rije{iti ove probleme. Uporedo sa izgradnjom ove dionice puta, trebala bi po~eti i gradnja rondoa, koji }e se nalaziti na samom spoju Hrasni~ke i ceste koja dolazi sa Mosta Alije Izetbegovi}a. Ve} su zavr{ene tenderske procedure koje prethode po~etku realizacije ovog projekta, za koji }e biti zadu`en KJKP Rad.
Z. T.

Nakon {to je Sindikat voza~a KJKP Gras uputio dopis v.d. direktoru preduze}a Ajdinu Kobili}u i medijima, u kojem se upozorava da je svakog dana sve manje ispravnih vozila, a sve vi{e propu{tenih vo`nji na linijama gradskog prevoza, u petak su se pobunili voza~i trolejbuskog sektora. Kako saznajemo u Grasu, oni su direktoru najavili proteste, ali je u me|uvremenu upla}en topli obrok za mart, pa su od toga odustali. Iz Grasa smo dobilipapirekoji idu u prilog trenutnoj situaciji u preduze}u. Na{ izvor nam je kazao kako }e se uskoro aktuelizirati plan iz 1990. godine, kada su nadle`ne institucije Grasu dale urbanisti~ku saglasnost za izgradnju poslovnog kompleksa u Ulici Ba~i}i, koja je jo{ tada u urbanisti~kom planu Grada Sarajeva do 2015. godine ozna~ena kao zona rada. Podsje}amo, Oslobo|enje je pisalo i o namjerama nadle`nih da se KJKP Gradski saobra}aj ostave “samo {ine“, a da privatni prevoznici, po raspisivanju poziva, preuzmu autobuske linije u Kan-

Sve te`e obavljanje osnovne funkcije preduze}a

tonu. Radnicima Grasa ovo vi{e nije prazna pri~a, jer su svjesni da je ve}ina sredstava predvi|ena za teku}e potrebe poslovanja iz ovogodi{njeg bud`eta KS-a ve} potro{ena, a ona su svakako u odnosu na 2010. godinu umanjena za 1.372.500 maraka. Zbog toga je nekidan i do{lo do nesta{ice goriva u vozilima koja su bi la uklju~ena u li ni je, a sti`u i pritu`be gra|ana na

propu{tene redove vo`nje. Na{u redakciju je pozvala sugra|anka Dragana Sarajlija iz Hrasnice, koja nam je kazala kako je posljednjih nekoliko dana na autobuskoj liniji od Ilid`e do ovog naselja, od osam sati ujutro do podne vozilo dolazilo tek u dva navrata, {to je premalo za sve one koji `ele oti}i do posla, {kole ili grada.
J. M.

Vilsonovo {etali{te

SVIM GRA\ANIMA OP]INE NOVO SARAJEVO ^ESTITAMO 16. MAJ/SVIBANJ - DAN OP]INE NOVO SARAJEVO. S PO[TOVANJEM SE PRISJE]AMO SVIH POGINULIH BRANITELJA S PODRU^JA OP]INE NOVO SARAJEVO KOJI SU SVOJE @IVOTE DALI ZA SLOBODU SARAJEVA I BiH. UDRUGA ORGANIZATORA OTPORA, UMIROVLJENIH I DEMOBILIZIRANIH BRANITELJA HVO SARAJEVO

Takmi~ari bili raspore|eni u ~etiri grupe

Karting-utrka
Novo Sarajevo 2011.
Prva ovogodi{nja kartingutrka pod nazivom Novo Sarajevo 2011. u organizaciji Auto 4x4 Cluba odr`ana je ju~er na Vilsonovom {etali{tu na stazi dugoj 400 metara, a u sklopu Nestro Karting Cupa 2011, te obilje`avanja 16. maja, Dana op}ine Novo Sarajevo. Jedan od ciljeva utrke jeste pru`iti mladima novi sportski sadr`aj, savremen i popularan {irom svijeta, u kojem }e u`ivati bilo kao u~esnici ili kao posjetitelji. Takmi~ari su bili raspore|eni u ~etiri grupe i to od osam do 14 godina, od 12 godina, klasa III od 15 godina (seniori) i klasa IV od 15 godina 125 ccm. Prije utrke odr`ana je verifikacija u~esnika i trening, dok je progla{enje pobjednika uprili~eno u poslijepodnevnim satima, a najuspje{nijima uru~ene medalje i prigodne nagrade. Tri prvoplasirana kluba dobila su priznanja. E. H.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 16. maj 2011.

SARAJEVSKA HRONIKA 21
DE@URNI TELEFON

Sara~i

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Postavlja se specijalna cijev za skupljanje oborinskih voda

Novo ruho pred dolazak turista
U najprometnijoj ulici Sara~i, na Ba{~ar{iji, radnici firmi Mibral i Neimari ubrzano rade na sanaciji dionice od Slatkog }o{eta do Sebilja. Radovi se nalaze u fazi postavljanja specijalne cijevi za skupljanje oborinskih voda kako bi se moglo pristupiti zavr{nom dijelu radova. Rekonstrukcija je po~ela krajem marta, a za zavr{etak radova predvi|eno je 75 radnih dana. Radnici su nam objasnili da sanacija te~e prema utvr|enom planu, te ukoliko ne bude nepredvi|enih okolnosti i vremenskih neprilika, Sara~i }e dobiti novo ruho u zacrtanom roku. Navode kako su radovi ote`ani, jer je ova ulica najprometnija u gradu. Rukovodilac radova Miljenko Radovi} za Oslobo|enje obja{njava kako su postavljene nove vodovodne, elektri~ne, telefonske i plinske instalacije, te da je zavr{eno postavljanje cijevi za skupljanje oborinskih voda. “Sve je spremno za postavljanje betonske podloge kako bi se na kraju mogle postaviti i kamene plo~e. Mi smo zadovoljni ura|enim, ali zbog lo{ih vremenskih neprilika, mogu}a su i odstupanja od utvr|enog roka“, ka`e Radovi}, te dodaje da }e po zavr{etku radova Ba{~ar{ija dobiti jedin-

Priprema terena za postavljanje betonske podloge, a na kraju i plo~a, ka`e Radovi}
stven ambijent za turiste kao i za gra|ane. Jedan od poslodavaca na Sara~ima ka`e kako se radovi trebaju zavr{iti {to prije, kako bi Ba{~ar{ija postala centar turisti~kih aktivnosti i omogu}ila bolje poslovanje. Za ovaj projekt izdvojeno je oko 819 hiljada KM, a finansijer projekta sanacije i rekonstrukcije ulice je Op}ina Stari Grad.
A. M. - A. ^.

Ulice Koste Hermana i Mustajbega Fadilpa{i}a

Isklju~enja struje
Zbog odr`ava nja ener get skih pos tro je nja da nas }e bez na pa ja nja elek tri~nom ener gi jom ostati trafopodru~ja: od 9 do 10.30 sati Hrasno soliter 17 i Stari Stup 1, od 10 do 14 ^obani ja, od 10.30 do 12 Sre bre ni~ka 1 i 2, a od 12 do 13.30 Hra sno so li ter 12. Od 9 do 15 sa ti bez na pa ja nja elek tri~nom energijom osta}e Gornja Bio~a 1 i 2, Donja Bio~a, Had`iabdinica, Bali be go vi}i, Vra ca 1, Ka sa ti}i, Lje {e vo 3, Pa ro mlinska 6, Smiljevi}i, Sokolovi}-Kolonija 10, a od 13.30 do 15 Grbavica 6 i 7, sa op}eno je iz Elek tro distribucije.

Nema gradnje u ovoj godini
Iako su objekti, izgra|eni jo{ u austrougarskom periodu, u ulicama Mustajbega Fadilpa{i}a i Koste Hermana poru{eni, jer se pokazalo da njihova konstrukcija nije za obnovu, na gradnju }e se jo{ ~ekati. U Op}ini Centar su nam kazali kako je ova institucija finansijski u~estvovala u uklanjanju devastiranih zgrada, ali kako je nosilac projekta obnove Ministarstvo stambene politike Kantona. No, resorni ministar ^edomir Luki} za Oslobo|enje ka`e kako je zemlji{te na kojem su se zgrade nalazile ogra|eno, ali da od gradnje u 2011. ne}e biti ni{ta. - Kada Op}ina Centar zavr{i svoj dio obaveza, a to je projektna dokumentacija, te pribavljanje dozvola za gradnju, onda trebaju sa tim aplicirati u Ministarstvu za izdvajanje sredstava potrebnih za radove, istakao je ministar Luki}.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Uprava za inspekcijske poslove KS 033/770 100 (od 8 do 16 sati) 061/252 252 (od 14 do 22 sata) Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

Foto: A. KAJMOVI]

Zemlji{te na kojem su bili objekti je ogra|eno

PORODILI[TA

Kako projekat izgradnje zgrada jo{ nije ura|en, Luki} je zaklju~io kako se radovi mogu o~ekivati tek naredne godine.
J. M.

6 8

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18, a radnim danima i u 9.30, Travnik svakim danom u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15, Visoko-Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem, Zenica svakim danom u 21 sat preko Visokog i Kaknja, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 autoputem, Zenica ne saobra}a subotom, nedjeljom i pra znicima u 5.30 prekoVisokog i Kaknja.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Be~ 7.35 i 14.55, Cirih 7.30, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Budimpe{ta 14.50, Frankfurt 15, Ljubljana 14.35, Ankona 17.55, Riga 9.45, Kopenhagen 11

Dolasci:
Ankona 7.40, Istanbul 8.50 i 13.25, Riga 9.05, Be~ 111.10, 14.10 i 21.35, Beograd 11 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih 12.45, Ljubljana 14.05, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Frankfurt 21, Kopenhagen 16.35

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom

u 8, a ~etvrtkom u 16 sati, Den Hag utorkom u 8, a ~et vrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~et vrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9, Berlin ~et vrtkom i subotom u 8, Dor tmund, Essen, Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i [tutgart svaki dan u 8, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Minhen svakim danom u 8, a subotom i u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svakim danom u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka i Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim

danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubi ca sva ki dan u 14.30 sa ti, Ba nja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svakim danom osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14, i 15 i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svakim danom u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de-Ustikolina svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most

22

KULTURA

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Mostarsko knji`evno prolje}e

Stigli pod zastavom Sarajevskih dana poezije

Pjesma kao himna za nemire i pjesnike

No} poetske iskrenosti
Charles Simic ima pri~u o putovanju u Chicago. Iskonski pjesnik isti je i u Chicagu, ^adu ili ^eli}u i ^apljini...
Dobra, blaga i tiha no} u Mostaru. Ro|ena za pjesnike. Pa se u gledali{te HNK-a preselio cijeli poetski autobus stihovnjaka, pristigao iz Sarajeva, pod zastavom Sarajevskih dana poezije. Golema, sretna dru`ina koja razmjenjuje stihove, tablete, pri~e, nevolje i radosti. Malo me iznenadila nezainteresiranost gra|ana koji vazda pri~aju kako je njihov grad, grad pjesnika. Pa gdje odo {e u su bo tu uve~er? Na selo? Gledaju Euroviziju? Ma, nema veze, nama bilo dobro. danju za sjenkama, dugo traga, mije{aju mu se sjenke i prostirke za molitvu. Napokon mu se otvara jedna ulica, {iroka, bez sjena, tu }e na}i smiraj. Pjesma kao himna za nemire i pjesnike. Tarek el-Tayeb uvjeren je da ga nitko nije percipirao. Pratimo te, stari, odli~an si! Momak s Malte pjeva o ku}ici u kojoj vi{e ne `ivi {estogodi{nja djevoj~ica koju je svaki dan promatra. Ona vi{e nigdje na zemlji ne `ivi. Turkinja, pak, ima ljubavnih jada, Otta Tolnaia iz ladice ormara priziva duh bake, on ~ita tako da se reflektori smrznu. Otto je ~udo, kao i Charles, oba vuku Bosanski ste}ak na le|ima, ponose se i imaju pravo! Charles ima pri~u o putovanju u Chicago. Iskonski pjesnik isti je i u Chicagu, ^adu ili ^eli}u i ^apljini. Ne mo`e pjesnik pobje}i od sebe. Vlado Kreslin dovukao gitaru, ma znate Vladu, Slovenca? Ne? [teta. Ma on vam je stariji i od laibahovaca! Legenda. Rekao nam pjesmu Crna gitara. Pa ju i odsvirao na crnoj gitari. Boris Novak imao tri tetke u Mostaru. Neobi~no za Mostarca. O jednoj spjevao pjesmu. O toj tetki sve znamo i njezinoj velikoj ljubavi, avijati~aru koji je proletio ispod Starog mosta, prije Drugog svjetskog rata. Drugi put }emo o tom, to trebamo i moramo. Tetka bila ~udo. Samo jednom napustila Mostar, Most i ru`i~njak. Zvala ga da ju vrati u Mostar, da umre u svome vrtu. Kako }e joj re}i da je ru`i~njak spr`en, da nema ni njezine ku}e ni Mosta...Potresno dozlaboga. Dvoje Rumunja sjajni, izvrstan Ahmed Buri}... lijepo po~a{}eni. Velim Amiru Brki, Majdi Kova~, Fadili Nuri Haver i Seminu Sud`uki da ih vodim na fino kasnono}no sijelo u moga Mute, na mostarskom [emovcu. Jato nam se rasulo na razne strane. Dr`imo vezu s prevoditeljima mobitelima. Slu{amo Radobolju. I vjetar s Huma. Miri{u Nadijini u{tipci. Sretni smo zbog no}i lirske iskrenosti. Slu{amo gitaru i Taru. Tara pjeva samo svoje pjesme. Odli~an pjesnik a da toga nije ni svjestan. Mjesec se polako puni. Bit }e te{ko bu|enje. Opet smo svi zajedno, u ljetnikovcu Rdobolja. Taj ljetnikovac ve} godinama ugo{}uje na{u knji`evnu manifestaciju. Ovaj put imamo i program, Hasija Bori} govori poeziju Mile Stoji}a, otprilike pol sata odabranih stihova pjesnika koji pati u progonstvu, emigraciji, kako ho}ete...To je ona vrst poezije i istine koja vam je za vratima, svaki put kad ih od{krinete, ta vas istina ~eka kao mamurluk. Luta ta poezija s pjesnikom uporna kao psorijaza. Progoni ga Bosna. Cvjetni vrtovi u trule`i rata i smrti, zapravo je recital posrijedi, lijepo naslovljena kao “Ova zemlja u kojoj utjehe nema“. Golema istina stihovima “skra}ena“ za bezbroj nepotrebnih poja{njenja. Sve je jasno. Mi `ivimo Samo Tu Zemlju. I druge ne}emo. Zanimljivo da su prevoditelji {utjeli. Postoje poetske vibracije koje ne zahtijevaju prijevod. Konobar malo ja~e kucnuo tacnom i bilo mu neugodno, u nekoj minuti te polusatne grobne ti{ine. Razbijam atmosferu nakon freneti~noga pljeska i ~estitanja Hasiji i Mili - morao sam ne{to “bubnuti“ jer je u zraku “visio“ op}i pla~. Potom Josip uru~uje Amiru Brki, predsjedniku Dru{tva pisaca, prekrasnu sliku mladih mostarskih ru`a: Stojan Lasi} “uhvatio“ ki{ne kapi na laticama. Prekrasno ne{to. Idemo sada vidjeti iste takve u`ivo. Ima ih u Po~itelju i Blagaju, tamo }emo provesti popodne. S tre{njama i pjesmama.
Dragan MARIJANOVI]

Zvijezda ve~eri
A i u autobus bome stane puno ljudi, pa je dvadesetak svjetskih pjesnika na pozornici, duplo toliko ljudi u dvorani bilo sasvim pristojnim ambijentom za knji`evnu ve~er. Kako lijepo zvu~e pjesme na ma|arskom, armenskom, turskom, ruskom, albanskom. Charles Simic ~ita na engleskom... dakako da je bio zvijezda ve~eri, premda to nije tra`io. Sudanac ~ita pjesmu o ho-

Slu{amo Radobolju...
Ekipu fino pozdravio i dobrodo{licu po`elio Josip Muselimovi}, super bilo, Misijana Brki} Milinkovi} dvojezi~no najavljivala, kad{to plus i njema~ki. Onda nas prime franjevci u samostanskoj crkvi Svetih Petra i Pavla. Slu{amo malo o povijesti knjiga u Mostaru. Fra Ante Mari} sve zna o tome. Djevojke se “satra{e“ prevode}i. U klaustru bivamo

Na{i umjetnici u svijetu

“Mahalu{a“ postaje hit

Rukopis nove generacije
Izlo`ba “Phantom City’’, bh. grafi~ke dizajnerice Edite Gazibare, postavljena je ju~er i trajat }e do 28. maja u galeriji King’s Art Center, Cambridge u Velikoj Britaniji. Edita Gazibara jedna je od tri odabranastranaumjetnika, koji u toku jedne godine dobiju priliku predstaviti svoj umjetni~ki rad u ovoj presti`noj nau~noj instituciji, a tako|er je i jedina umjetnica iz BiH. - Svoju stvarnost Edita predstavlja kroz sintezu elementa pop-arta i formi japanskog drvoreza ukiyoe. Dizajnerska rje{enja do kojih dolazi zaobilaze o~ekivano, najavljuju}i rukopisnovegeneracijegrafi~kogdizajna. Njen jedinstveni spoj duhovnosti i izra`enog senzibiliteta za urbanu kulturu njenu umjetnost stavlja u aktualne umjetni~ke tokove, smatra histori~arka umjetnosti Aida Mr. S. Bucalovi}.

I na festivalu bh. drame
Pozori{na predstava “Ja, mahalu{a” nakon svega nekoliko izvo|enja postala je pravi teatarski hit za koji se tra`i karta vi{e. Iz produkcije “Filter” obavje{tavaju da je tako bilo i sino} u Kamernom teatru, na ~ijoj }e se sceni igrati u ovom mjesecu jo{ 22. i 26. maja. U me|uvremenu predstava je ra|ena prema istoimenom bestselleru Indire Ku~uk - Sorgu~, a u kojoj glavnu ulogu tuma~i Nela \enisijevi}, uvr{tena je i u program jubilarnog Festivala bh. drame u Zenici. Ovaj originalni bh. cabaret na sceni Bosanskog narodnog pozori{ta u Zenici bit }e izveden 28. maja. Predstava „Ja, mahalu{a“ ustvari je muzi~ko-scenski happening u kojem je Nela \enisijevi} pobrala sve simpatije publike. Re`iju i dramaturgiju potpisuje Mirela Trepani} dok je Nenad Te{i} Nelin partner na sceni – glumac, svira~, izvo|a~, onaj koji predstavlja ironiziranu karikaturu mu{ko-`enskih odnosa u bosanskom maniru. Tu je i Ansambl Cabaret koji u predstavi izvodi dvije ta~ke. Za muzi~ku re`iju pobrinula se magistrica Alma Ferovi}, dok scenografiju i kostimografiju potpisuje Marijela Margeta - Ha{imbegovi}, a scenski pokret Emir Fejzi}.

Nela \enisijevi} pobrala sve simpatije publike

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SCENA

23

“Love inl Rewind” {estal u Düsseldorful

DINO
i njegov

Merlin
SJAJNI
Pjesma “Love in Rewind” zauzela je {esto mjesto na takmi~enju Eurosong 2011. To je drugi najbolji rezultat u~e{}a Bosne i Hercegovine na evrovizijskom takmi~enju - Harijeva “Lejla” osvojila je tre}e mjesto. Ovogodi{nje takmi~enje je preno{eno u 43 zemlje Evrope, a prema procjenama, pored 38.000 gledalaca u Areni u Düsseldorfu, pratilo ga je 120 miliona ljudi pred TV ekranima.

Pet mladih ljudi koji su uz autora Dinu Merlina u~estvovali u izvo|enju pjesme {to je dobila najvi{e dvanaestica, sve sami odli~ni muzi~ari
Dino Merlin

TIM!
Kladionice fulile
Merlinova pjesma je rekorder po broju dobivenih dvanaestica od svih finalista Eurosonga 2011 - dobila ih je od Slovenije, Srbije, Makedonije te Austrije i [vicarske. Prvi susjedi - Hrvati dvanaesticu su dali Slovencima, a nama sedam, Srbiji osam. Dino Merlin, koji je nakon polufinalnog nastupa izjavio da je imao tremu, ovog puta je bio opu{ten i nasmijan, te je jo{ jednom zaradio veliki pljesak publike. U prili~no neizvjesnom glasanju, zemlje su standardno davale najvi{e bodova svojim susjedima. Apsolutni favorit kladionica, mladi Francuz Amaury Vassili izveo je na korzi~kom jeziku pjesmu “Sognu“ i demonstrirao svoj rasko{ni pjeva~ki talent. Najmla|i tenor na svijetu nije razo~arao svoje navija~e, a s pozornice ga je ispratio buran pljesak, no - nije pobijedio! Pobjednici su Elli i Nikki koji su predstavili Azerbejd`an simpati~nom pjesmicom “Running Scared“ . Dino Merlin, koga su ju~er na Sarajevskom aerodromu oko 13.30 sati do~ekali brojni novinari i fotoreporteri, ~lanovi obitelji, prijatelji, koji su do{li da

Sa do~eka na Sarajevskom aerodromu

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Nastup u finalu

pozdrave na{eg predstavnika i da mu ~estitaju na osvojenom {estom mjestu, prema prvim izjavama, zadovoljan je plasmanom kao i njegov tim. Podsje}amo, u izvo|enju “Love in Rewind” na sceni Düsseldorf arene pored autora pjesme Dine Merlina u~estvovalo je jo{ pet muzi~ara:

Odli~ni studenti
Maya Sar - klaviristica i prate}i vokal. Maja je ro|ena u Tuzli, a diplomirala na Muzi~koj akademiji u Sarajevu, na Odsjeku za klavir. Kao ~lanica bh. tima nastupala je na Eurosongu 2004. u Istanbulu. Stalna je saradnica Dine Merlina od 2004. godine, a u posljednje vrijeme zapa`ena je i kao kantautorica. Aida Mu{anovi} – prate}i vokal. Aida je ro|ena u Gora`du, a klavir je diplomirala na Muzi~koj akademiji u Sarajevu, kao najbolji student generacije, dok je godinu kasnije zavr{ila i Master studij. Od 2003. godine profesionalno se bavi pjevanjem. Aida je kao prate}i vokal u~estvovala na Eurosongu 2008. u Beogradu, a ovo je njena prva sa-

radnja sa Dinom Merlinom. Edvin Had`i} – kontrabasist i prate}i vokal. Jo{ kao trinaestogodi{njak u svojoj rodnoj Tuzli po~eo je svirati bas. Studirao je u Grazu u Austriji, gdje je sura|ivao sa brojnim jazz, blues i funk muzi~arima. @ivi i svira u Sarajevu, a kao prate}i vokal nastupio je na Eurosongu 2010. u Oslu. Nermin Pu{kar – prate}i vokal. Odrastao je u Biha}u, gdje je jo{ u tinejd`erskim danima pjevao i svirao u rock bendovima. Studirao je na Muzi~koj akademiji u Sarajevu, a kao frontmen grupe Knock Out djelovao je do 2003. Prepoznat je kao vrhunski vokal, a mo`e se pohvaliti iskustvima na polju klasi~ne muzike, mjuzikla i rocka. Kao kantautor je objavio jedan solisti~ki album, a njegove pjesme izvode pjeva~i u Hrvatskoj i Sloveniji. Trenutno `ivi i djeluje u Ljubljani. MahirBeatHouse– ro|en je u Sarajevugdje je 1989. zapo~eo karijeru kao DJ. Tokom devedesetih imao je svoj bend, a od 2000. godine je stalni saradnik Dine Merlina kao DJ, aran`er, koproducent i MC.
K. R.

Nije pobijedila bolja pjesma, pobijedio je projekt, kazao je ju~er novinarima, a prenijela Fena, okupljenim na Sarajevskom aerodromu Dino Merlin, isti~u}i da je Azerbejd`an, zemlja pobjednica ovogodi{njeg Eurosonga, godinama ula`e strate{ki u Eurosong i sada im se to isplatilo. Pro{le godine za ovaj projekt dali su tri miliona eura, a ove godine izdvojili su oko dva miliona. - Naporno smo radili pet mjeseci na ovom projektu. Bili smo tamo dobrostoje}i, a nije {ala me|u 43 zemlje biti {esti, kazao je Merlin. Tako|er, ponosan je na kontinuitet koji Bosna i Hercegovina ima jer je svake godine u finalu i u vrhu najbolje plasiranih pjesama. - Ove godine ostavili smo iza sebe ~etiri od velikih pet zemalja i to [pance, Francuze, Nijemce i Engleze, poja{njava Merlin, podsje}aju}i da je pro{li put kada je nastupao na Eurosongu u Jerusalemu bio sedmi, zbog ~ega je zadovoljan i na osobnom planu. Prokomentirao je i glasanje iz Hrvatske, koja je ove godine dala sedam poena BiH, izra`avaju}i sigurnost da bi BiH dobila mnogo vi{e poena na je “glasao narod“. No, glasanje `irija nije htio komentirati. Dodao je da “nikada nismo osvojili bolji plasman, a da nam Hrvatska nije dala manje poena“. Dejan Kukri}, {ef bh. delegacije u Njema~koj, kazao je novinarima da je ovaj plasman povratak BiH na velika vrata eurovizijske scene i to s najmanjim bud`etom i najmanjim brojem ljudi koji radi ovaj projekt. Kukri} je kazao da je kompletan projekt u~estvovanja na Eurosongu ko{tao oko 150.000 eura.

Nije pobijedila bolja pjesma, pobijedio je projekt

24

OGLASI

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

Sve se mijenja, osim jednog

Rukometa{ice Borca i dalje neprikosnovene
Fudbal Sarajevo blizu Evrope Intervju Emir Spahi} Ko{arka Repriza finala

26

FUDBAL

ponedjeljak 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Sarajevo zabilje`ilo va`an trijumf u Trebinju

Blizu plasmana u Evropu
Tim sa Ko{eva prvi put pobijedio u gostima Leotar u periodu otkako se igra Premijer liga na cijeloj teritoriji BiH • Za me~ protiv [irokog Brijega vra}a se Torlak, ali Obu}a nema pravo nastupa zbog kartona
Sarajevo je zabilje`ilo va`nu pobjedu u gostima kod Leotara sa 2:0, ~ime se pribli`ilo plasmanu na evropskuscenu. Izabranici Mirze Vare{anovi}a uradili su veliki posao na stadionu Police, gdje su osvojili puni plijen {to im daje dobre {anse za plasman u kvalifikacije za Evropsku ligu. Alen Avdi} i Haris Hand`i} zatresli su mre`u ekipe iz Trebinja i ovi bodovi mogli bi biti presudni u ostvarenju ambicija ko{evskog premijerliga{a, koji je zabilje`io drugu proljetnu uzastopnu gostuju}u pobjedu po{to je prije desetak dana savladao Travnik. biji ritam igre obje ekipe. Iskoristili smo kardinalnu gre{ku golmana Leotara i poveli u fini{u prvog poluvremena. U nastavku imali smo tri-~etiri dobreprilike da rije{imo sve dileme. Neizvjesnost je trajala do kraja i pogotkom u sudijskom vremenu zaslu`eno smo do{li do tri boda..Pohvalio bih igra~e za zalaganje. Ovo je pobjeda kolektiva i inata koji je proradio“ rekao je {ef stru~nog , {taba FK Sarajevo Mirza Vare{anovi}. Tim sa Ko{eva sa~uvao je bod prednosti na tre}emmjestu ispred [irokog Brijega uo~i me|usobnogdueladvijeekipe u ~etvrtak. Strateg Sarajeva mo`e ra~unati na Sedina Torlaka protiv ekipe sa Pecare, dok Emir Obu}a nema pravo nastupa zbog kartona. „Cijelusezonunalazimo se u vrhu. Bili smo i prvi, a ve}i dio prvenstva zauzimamo tre}u poziciju. Nadam se da }emo smo}isnage da izborimoEvropu jer smo zaslu`ili visok plasman. Treninzima prvog tima priklju~io se Damir Had`i}, koji }e dobiti priliku u me~evima sa Drinom i Vele`om po{to jo{ nije sto posto fizi~ki spreman.“ „[iroki Brijeg ima dobrog trenera i ekipu koja je dugo vremenazajedno na okupu. U njihovimredovimanastupa Brazilac Wagner, najbolji igra~ Premijer lige. Od njega prijeti najve}a opasnost. Imamokvalitet da budemonajboljikada je to najva`nije. Sve je u na{im rukama“ istakao , je Vare{anovi}.
Z. RA[IDOVI]

Respekt [irokom
Za Sarajevo je susret sa [irokim Brijegom prva me~-lopta jer bi pobjedomodmaklidirektnom konkurentu ~etiri boda u trci za tre}emjestouo~i dva posljednja kola. Bordo tim poku{a}eprekinutineugodnutradiciju jer je posljednju pobjedu nad [irokim Brijegom ostvario u maju2007. godinerezultatom 2:0 na ko{evskom stadionu. „Predvodio sam ekipu u dva susreta protiv [irokog Brijega na Ko{evukada je bionerije{en rezultat. U jesenjoj polusezoni izgubili smo prvenstvenu utakmicu na Pecari. Nismo imali ni sre}e u ovim susretima. Vrijeme je da pobijedimo.“ Vare{anovi} respektuje narednog protivnika, za kojeg ka`e da je kvalitetan, a sa klupe ga predvodiBla`Sli{kovi}. Baka je bio selektor kada je Vare{anovi} igrao za reprezentaciju BiH.

Zaslu`ujemo visok plasman: Mirza Vare{anovi}

Pobjeda kolektiva
Istovremeno bordo sastav prekinuo je neugodnu tradiciju u gostuju}im utakmicama protivLeotarapo{to je subotnji trijumf prvi u devet odigranih susreta na Policama u Premijer ligi BiH. „Zadovoljan sam rezultatom kao i svi. Utakmica je odigrana po sparnom i vru}em vremenu {to je uticalo na sla-

Portugalski {ampion uradio va`an posao

Hulk produ`io sa Portom do 2016.
Da portugalski prvak Porto ozbiljno ide u napad na Ligu prvaka, dokazuje nova vijest iz Portugala. Ugovor je za dodatne dvije godine produ`io brazilski napada~ Hulk (24). Ta~no 13,5 miliona eura platio je portugalski klub dodatnih 40 posto vlasni~kog udjela u njegovu radnom ugovoru, te sada dr`i pravo na 85 posto njegovog ugovora, sada potpisanog do 30. juna 2016. godine. Ovim je transferom, realizovanim u odnosu s nje go vim biv {im klu bom, urugvajskim Atleticom Rentistasom, iz kojeg je u Porto stigao u ljeto 2008. godine, Hulk postao najskuplja akvizicija u historiji portugalskog fudbala. Prije tri godine Porto je za 45 pos to nje go vog ugovora platio Atleticu 5,5 miliona eura. Preko sektora za odnose s javno{}u Portugalske berze, Porto je objavio da od {te tna kla uzu la stavljena u novi Hulkov ugovor sada iznosi vrtoglavih 100 miliona eura.

Sli{kovi}: Ne}emo
[iroki Brijeg je nastavio odli~nu seriju doma}om pobjedom nad Slavijom. Bla` Sli{kovi} je preporodio ekipu sa Pecare, koja je po njegovom dolasku na poziciju {efa stru~nog {taba nanizala osam utakmica bez poraza. Sedam pobjeda i jedan remi na gostovanju kod ^elika impresivna je serija [irokobrije`ana, koji se bore za izlazak na evropsku scenu. Po svemu sude}i za Sli{kovi}eve pulene odlu~uju}a }e biti utakmica sa direktnim rivalom Sarajevom i za njih bi idealan rasplet bilo osvajanje tri boda na Ko{evu jer im slijede susret sa Zrinjskim kod ku}e i gostovanje kod Budu}nosti, gdje realno ne bi trebali dozvoliti iznena|enje. „Sve je mogu}e. @elimo pobijediti Sarajevo jer bismo u tom slu~aju bili na korak do tre}eg mjesta. Ako izgubimo, Svi igra~i su zdravi: Bla` Sli{kovi} ne}emo vi{e zavisiti samo o svojim igra-

se braniti na Ko{evu
ma, nego }emo morati ~ekati revan{-finala Kupa i nadati se da }e @eljezni~ar osvojiti Kup BiH“, kazao je Sli{kovi}. Sarajevo je kvalitetna ekipa koja bi neizlazak na evropsku scenu smatrala neuspjehom. „Ne zanima nas pozicija Sarajeva. Dolazimo odigrati {to bolje. Svi igra~i su zdravi i nema razloga da se bojimo. Sigurno je da se ne}emo braniti na Ko{evu. Vidje}emo da li }emo uspjeti u namjeri da pobijedimo.“ Sli{kovi}ev dogovor sa [irokom Brijegom va`i do kraja sezone. „Najprije trebamo uspje{no zavr{iti sezonu i izboriti {to bolji plasman. Ako ne bude ni{ta od anga`mana u inostranstvu, razgovara}u sa rukovodstvom [irokog Brijega o nastavku saradnje“ naglasio je , Sli{kovi}. E. M.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 16. maj 2011. godine

FUDBAL

27

Slavija pora`ena u [irokom Brijegu

Olimpic - Rudar 2:0

Bjelica: Mla|i igra~i su se upla{ili
Do kraja prvenstva }emo igrati rastere}eno i bez rezultatskog imperativa, tako da }e mla|i imati jo{ prilike da se poka`u, rekao je Dragan Bjelica, trener Slavije
Fudbaleri Slavije do`ivjeli su te`ak poraz u [irokom Brijegu protiv istoimene ekipe, gdje su u 27. kolu Premijer lige BiH izgubili rezultatom 4:1. Tim iz Isto~nog Sarajeva uspio je povesti prekog Igora Radovanovi}a u 9. minuti, ali je nepuni minut poslije izjedna~io Mi{i}. Totalni preokret [irokobrije`ani su napravili u drugom poluvremenu kad su postigli jo{ tri pogotka. “Poveli smo u ranoj fazi utakmice i stali na tome. Ova mlada ekipa Slavije se jednostavno nijesna{la u [irokomBrijegu. Nismo uspjeli da odolimo napadima mnogo kvalitetnijeg doma}ina koji se bori za izlazak na evropsku scenu. Mislim da su se na{i pojedini mladi igra~i upla{ili jer nemaju potrebno iskustvo i dovoljno odigranih utakmica“ , rekao je Dragan Bjelica, trener ekipe Slavije. Prema rije~ima prvog stratega Lukavi~ana, ovaj visok poraz ne}e biti razlog izostavljanja mla|ih iz ekipe do kraja sezone. “I dalje }emo im davati priliku jer je o~igledno da imaju potencijala. Oni }e nam bitioslonac ekipe naredne sezone, samo im treba iskustvo igranja utakmica. Do kraja prvenstva }emo igrati rastere}eno i bez nekog rezultatskog imperativa tako da }e mla|i imati jo{ prilike da se poka`u. Zato }emo protiv Drine u narednom kolu pru`iti {ansu i nekim drugim igra~ima koji do sada nisu imali priliku mnogo igrati“ za, klju~uje Bjelica.
A. K.

Admir Ra{~i}: Strijelac vode}eg pogotka

Foto: D@. KRIJE[TORAC

Ra{~i} i Durak

ZA POBJEDU
Premijer Liga
UTA POB NER POR D:P-G

Nakon blijedog izdanja u prvom dijelu, doma}i su terensku inicijativu krunisali sa dva pogotka u drugom poluvremenu
BOSNA I HERCEGOVINA
27. kolo
BOD

Te`ak poraz Lukavi~ana

1. Borac 2. @eljezni~ar 3. Sarajevo 4. [iroki Brijeg 5. Sloboda 6. Olimpic 7. Zvijezda 8. Rudar 9. Zrinjski 10. Slavija 11. Travnik 12. ^elik 13. Vele` 14. Leotar 15. Budu}nost 16. Drina

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

17 16 14 15 13 12 10 10 11 10 10 9 10 10 5 6

6 4 6 2 4 5 8 8 3 5 4 7 3 3 6 2

4 7 7 10 10 10 10 9 13 13 13 11 14 14 16 19

32:12 46:20 42:26 55:40 26:26 27:28 34:33 32:34 33:35 38:44 39:35 27:25 29:40 26:42 22:41 17:45

57 52 48 47 43 41 38 38 36 35 34 34 33 33 21 20

Olimpic do{ao do zaslu`ene pobjede

Lafferty: Hat-trick za kraj sezone

Reuters

Papac i Rangersi odbranili titulu
Nogometa{i Glasgow Ranger sa od bra ni li su na slov {kot skog prva ka. U po slje dnjem 38. kolu s lako}om su na gostovanju savladali Kilmar nock re zul ta tom 5:1 i zadr`ali bod prednosti ispred gradskog rivala Celtica. Svih 90 minuta u dresu Rangersa odradio je bh. internacionalac Sa{a Papac. Ve} nakon deset minuta igre gosti su imali ti gola prednosti za {ta su bili zaslu`ni Lafferty koji je pogodio dva puta i Naismith. U nastavku su se u strijelce upisali i Jelavi}, u 49. minuti da bi u 53. minuti Lafferty zaokru`io hat-trick za visokih 5:0. Poraz su doma}i ubla`ili u 65. minuti preko Daytona. Celtic je sa visokih 4:0 savladao Motherwell, no bila je to pirova pobjeda. Poredak: 1. Rangers 93 boda, 2. Celtic 92, 3. Hearts 63, 4. Dundee 61, 5. Kilmarnock 49, 6. Motherwell 46...

Stadion “Asim Ferhatovi} Hase“ Gledalaca: 50. Sudija: Goran . Parad`ik (Ljubu{ki) 6. Pomo}nici: Jasmin Smaji} (Tuzla) i Rodoljub Topi} (Banja Luka). Strijelci: 1:0 - Ra{~i} (55pen), 2:0 Durak (84). @uti kartoni: Savi}, Salki}, Muji} (Olimpic), D`afi}, @eri}, Kecman (Rudar). OLIMPIC: Bukvi} 6,5, Rizvanovi} 6,5, Savi} 6,5, Suljevi} 6,5, [kalji} 6,5, Salki} 6,5, Kresser 6,5, Durak 7 (od 85. Harba -), Pliska 6,5, Muji} 6,5 (od 76. Hiro{ -), Ra{~i} 7 (od 81. Kapi} -). Trener: Mehmed Janjo{. RUDAR: Tripi} 5,5, Muzgonja 6, Kotaran 6, Bursa} 6, Jevti} 6, Luka~ 6, D`afi} 5,5 (od 76. Kari} -), @eri} 5,5, \ori} 6,5, Kecman 6, Kantar 6. Trener: Boris Gavran. Fudbaleri Olimpica slavili su nad Rudarom iz Prijedora golo-

vima Admira Ra{~i}a i D`enana Duraka, u posljednjoj utakmici 27. kola Premijer lige BiH. U prvom poluvremenu dosta blijedo izdanje oba tima. Olimpic je imao vi{e loptu u svom posjedu, ali poluvrijeme je pro{lo bez ijedne izgledne prilike za obje ekipe. Po~etkom drugog dijela prvu izgledniju priliku imali su gosti iz Prijedora, ali je golman gostiju Semir Bukvi} uspio spasiti svoj gol. U 55. minuti dosu|en je jedanaesterac za doma}e, a siguran sa bijele ta~ke bio je Ra{~i}. Nekoliko minuta poslije, nova {ansa za doma}e, ali [kalji} poga|a stativu. Poslije nekoliko prilika na obje strane, pobjedu Olimpica potvrdio je D`enan Durak u 84. minutu, {to je na kraju bio i kona~an rezultat.
A. KRVAVAC

REZULTATI Olimpic - Rudar 2:0 (Ra{~i} 55pen, Durak 84) @eljezni~ar - Zrinjski 3:1 (Be{lija 2, Nyema 14, Svraka 19 - Selimovi} 45) Vele` - Sloboda 2:0 (Kodro 76, Oki} 86) Drina - ^elik 1:0 (]ulum 56) [iroki Brijeg - Slavija 4:1 (Mi{i} 13, Varea 58, Wagner 68, Glavina 84 Radovanovi} 12) Leotar - Sarajevo 0:2 (Avdi} 41, H. Hand`i} 90) Travnik - Budu}nost 0:1 (Haski} 88) Zvijezda - Borac 1:0 (Hamzi} 47) IDU]E KOLO (19. MAJ) Sarajevo - [iroki Brijeg Sloboda - Olimpic Rudar - Zvijezda Borac - Travnik Budu}nost - @eljezni~ar Zrinjski - Leotar Slavija - Drina ^elik - Vele`

28

FUDBAL

ponedjeljak 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Zavr{eno EP u Srbiji

Faruk Had`ibegi} smatra da nije vrijeme za euforiju

Naslov kadetima Holandije
Kadetska reprezentacija Holandije osvojila je Evropsko prvenstvo koje se igralo u Srbiji, nakon {to su u finalu savldali selekciju Njema~ke sa ubjedljivih 5:2. novo Vilhena i tako svojim drugim golom donio egal. Samo {to je po~elo drugo poluvrijeme Memphis Depay, ~lan PSV-a, doveo je u prednost Holandiju, a Terence
Prihvatiti pravila koja va`e za cijeli svijet: Faruk Had`ibegi}

Trebamo zaslu`iti

SKIDANJE
Slavlje kadeta Holandije u Novom Sadu
Reuters

SUSPENZIJE
Samed Yesil, napada~ Leverkusena, ve} u 8. minuti doveo je Nijemce u prednost, ali je u 23. minuti poravnao Tonny Trindade de Vilhen. Njema~ka je preko Okana Aydina, jo{ jednog igra~a Leverkusena, ponovo povela u 32. minuti, ali Holan|ani u 34. ponovo poravnavaju. Veliku gre{ku golmana Njema~ke iskoristio je poKongolo, defanzivac Feyenoorda, pove}ao je vodstvo na 4:2 golom u 52. minuti. Tri minute prije kraja utakmice Kyle Ebecilio postavio je kona~nih 5:2, a ovaj veznjak Arsenala bio je ujedno i najbolji igra~ EP-a za igra~e do 17 godina. Ina~e, finale se igralo na stadionu Kara|or|e u Novom Sadu Ambasador Nogometnog saveza BiH Faruk Had`ibegi} istakao je da nema mjesta za euforiju nakon {to su predsjednici FIFA i UEFA Sepp Blatter i Michel Platini prihvatili amandmane na novi statut N/FSBiH, o kojem }e se delegati Skup{tine krovnog saveza izjasniti 26. maja u Sarajevu. Prema rije~ima nekada{njeg selektora reprezentacije na{e zemlje, dobro je {to postoji mogu}nost skidanja suspenzije na{e ku}e fudbala, ali je neophodan oprez. svih nas. Zbog toga ih pozivam da postupe u skladu sa razumom i vjerujem da su inteligentni da odluka bude u interesu svih.“ Had`ibegi} je izjavio da nema skrivenih stvari i tajni u vezi sa sastankom pro{log ~etvrtka u Cirihu.

Nadam se da delegati Skup{tine ne}e raditi protiv sebe i svih nas. Pozivam ih da postupe u skladu sa razumom i vjerujem da su inteligentni da usvoje novi statut Saveza u interesu svih, rekao je ambasador N/FSBiH
larnijem sportu. „Svi bismo bili gubitnici. Tada ne bismo mogli pretpostaviti koliko }e trajati suspenzija. Ona se mo`e ukinuti kada prestanu razlozi za njeno postojanje. Savezu bi bila blokirana odre|ena sredstva, na{i ljudi ne bi mogli ne samo igrati me|unarodne utakmice nego bi i sudije iz BiH i ~lanovi tijela UEFA i FIFA bili uskra}eni prava da djeluju u ovim asocijacijama.“

Promjena mi{ljenja
„Smetaju mi pri~e da je ovo gotova stvar. Razgovori Komiteta za normalizaciju sa rukovodstvom FIFA i UEFA u Cirihu trajali su {est sati. Sada smo na pola puta jer delegati Skup{tine moraju usvojiti novi statut. Bojim se da se da }e se do Skup{tine ili na njoj pojaviti neki novi detalji. Svjetska i Evropska fudbalska federacija pokazale su `elju da nam pomognu, pru`iv{i odre|ene ustupke koje realno ni smo o~eki va li“, re kao je Had`ibegi}. Proslavljeni fudbaler Sarajeva smatra da je do{lo vrijeme da poka`emo da je mogu}e promijeniti mi{ljenje i da }e to u~initi ~lanovi najvi{eg zakonodavnog tijela dr`avnog Saveza. „Optimista sam i vjerujem da }e Skup{tina prihvatiti zahtjeve FIFA i UEFA {to je u interesu na{eg fudbala. Sve je do nas i trebamo zaslu`iti skidanje sankcija. Nadam se da delegati Skup{tine ne}e raditi protiv sebe i

Tahiru Lendi uru~en

dres NK Travnik
^lanovi uprave, stru~nog {taba i igra~i NK Travnik posjetili su novog premijera SBK-a i ujedno jo{ na~elnika Op}ine Travnik Tahira Lendu. Mala sve~anost uprili~ena je u znak za hval nos ti za an ga`man Lende tokom njegovog na~elni~kog mandata u stvaranju optimalnih uslova za rad NK Travnik. Lendo je tom prilikom naglasio da }e uslijediti implementacija nekoliko projekata na pobolj{anju infrastrukture stadiona Pirota sa ciljem ostvarenja svih potrebnih uslova za odigravanje me|unarodnih utakmica. Pred sta vni ci NK Tra vnik uru~ili su Lendi dres kluba uz nadu da }e uspje{na saradnja bi ti nas tav lje na i sa no vim na~elnikom Travnika kao i da }e se pobolj{ati saradnja sa Vladom SBK-a na ~ijem ~elu je sada Lendo. ENI news

AUTORITET IVICE OSIMA Iz nezgodne situacije u koju smo zapali moramo se sami izvaditi. Dodik je pokazao razumijevanje u razgovorima sa Ivicom Osimom i skinuta je jo{ jedna barijera. [vabo je autoritet i kome drugom vjerovati ako ne njemu, istakao je nekada{nji selektor fudbalske reprezentacije BiH

Pokazati dobru volju
Had`ibegi} je naglasio da nema realne {anse da bi reprezentacija BiH bila po{te|ena ako bi suspenzija ostala na snazi nakon Skup{tine Saveza. „Nijednog momenta u Cirihu nije bilo rije~i o tome da bi na{a najbolja selekcija nastavila kvalifikacije za Evropsko prvenstvo ako se ne prihvati novi statut. Nema odvajanja reprezentacije i klubova. Potrebno je pokazati dobru volju da prihvatamo pravila koja va`e za cijeli svijet. Sve je u na{im rukama.“ Ambasador na{eg fudbala kazao je da jo{ ne zna da li }e do}i na Skup{tinu. „Odlu~i}e {ef (Ivica Osim, op.a). U inostranstvu radim u dogovoru sa predsjednikom Komiteta za normalizaciju“ kazao , je Had`ibegi} i dodao da je trenutni anga`man u Arlesu prolazna stanica u trenerskoj karijeri. Njegova`elja je da pomognekoliko mo`e kako bi N/FSBiH nastavio punopravno ~lanstvo u FIFA i UEFA ukidanjem suspenzije.
Z. RA[IDOVI]

„Nerazumljivo je zatezanje koje nije u interesu nas i budu}ih generacija koje }e igrati fudbal. Iz nezgodne situacije u koju smo zapali moramo se sami izvaditi. Milorad Dodik je pokazao razumijevanje u razgovorima sa Ivicom Osimom i skinuta je jo{ jedna barijera. [vabo je autoritet i kome drugom vjerovati, ako ne njemu.“ Ne ga ti van is hod, odno sno neu sva ja nje no vog sta tu ta N/FSBiH, zna~io bi poraz za sve koji rade u na{em najpopu-

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 16. maj 2011. godine

FUDBAL Emir Spahi} sa stilom se vratio u Montpellier i Ligue 1

29
finitivno nije, a dobio sam sedam susreta suspenzije. Smije{no mi je jer nisam ni sankcioniran, a sudija je sve vidio. Nije bilo ~ak ni snimke tog duela, a opet sam pretjerano ka`njen. U klubu su bili u potpunosti na mojoj strani i imao sam podr{ku predsjednika i trenera, jer su oni svjesni da su u pitanju bile vi{e sile“, objasnio nam je Spahi}, te dodao kako je i to jedan od razloga zbog ~ega `eli napustiti Francusku. “Mnogo toga se nakupilo u meni i od svega me vi{e boli glava. Jedva ~ekam kraj sezone i razgovor sa predsjednikom. Ne vjerujem da }e mi praviti probleme oko odlaska, jer sam mu ve} ranije rekao da `elim oti}i.” Spahi} nam je priznao kako su za njegove usluge zainteresovani klubovi iz Njema~ke i [panije, ali da njega privla~i Engleska.

K

apiten bh. selekcije i stoper Montpelliera Emir Spahi} ove sezone pauzirao je 14 utakmica u francuskoj ligi, a da nije bio povrije|en. Razlog su suspenzije zbog navodnih nasrtaja na protivni~ke igra~e, zbog ~ega je najprije dobio kaznu od ~etiri susreta zabrane nastupa, a poslije i od sedam. U oba slu~aja, zanimljivo je, na{ internacionalac nijednom nije opomenut `utim kartonom, ve} je suspendovan nakon TV snimaka.

Trener bi me i

polumrtvog
stavio da igram
Kapiten bh. selekcije jo{ jednom potvrdio da napu{ta Francusku, a po prvi put tvrdi kako mu je prioritet odlazak u Englesku, odakle ima nekoliko ponuda, prije svih Arsenala i Aston Ville, ali i jo{ nekoliko timova iz Premiershipa
“Odigrao sam dobro, ali cijela ekipa je bila takva. Zaslu`eno smo slavili, a ja se osje}am kao da nisam ni pauzirao“ tvrdi ka, piten bh. selekcije, koji definiti vno na pu {ta Fran cus ku, uprkos po nu da ma Lil lea i Lyona. “Ne idem ni u Lille ni u Lyon. Zapravo, napu{tam Francusku u potpunosti, jer nemam {ta vi{e ovdje raditi. Ova liga mi ne odgovara, jer se de{ava previ{e ru`nih stvari. Sve me nervira, a do{ao sam da igram nogomet, a to mi nisu dali. Ubijaju Montpellier i to najvi{e zbog predsjednika, koji je veoma mo}an u Francuskoj. Istina, nezgodan je, jer je jaka osoba karakterno i finansijski i onda sebi dopu{ta mnogo toga i naravno da mu se to vrati k’o bumerang.” Spahi} ne `eli da vjeruje kako se Francuski nogometni savez Mon tpel li eru osve tio ka`nja va ju}i ba{ nje ga, ali izre~ene kazne su u najmanju ruku sumnjive. “Prvi kontakt sa napada~em Bresta Nolanom Rouxom je mo`da i postojao, ali drugi de-

Visoke ocjene
Ipak, nakon odra|ene pauze od sedam susreta, Spahi} se napokon vratio u tim Montpelliera, koji je ubilje`io pobjedu i to u susretu protiv Lorienta. Montpellier, iza kojeg je bila serija od {est susreta bez pobjede (~etiri poraza, dva remija), slavio je rezultatom 3:1, a Spahi} je odigrao svih 90. minuta za {ta je od francuskih novinara dobio ocjenu 7, koja je ujedno i najve}a na utakmici. Istu ocjenu dobili su i strijelci golova za Montpellier Marco Estrada, te Olivier Giroud, a treba pomenuti da je Spahi} bio zadu`en za ~uvanje Kevina Gameira, drugog strijelca lige sa 20 postignutih pogodaka. Napada~ Lorienta bio je potpuno nemo}an u duelima sa Spahi}em i “nagra|en“ je o~ajnom “trojkom“ . U razgovoru sa na{im internacionalcem interesovalo nas je kako su prevazi|eni problemi sa trenerom René Girardom i predsjednikom Montpelliera Laurentom Nicollinom, koji su javno kritikovali Spahi}a. Me|utim, saznali smo kako problema na toj relaciji uop{te i nije bilo!? “Nikad nisam imao problema sa predsjednikom, a pogotovo sa trenerom. Mogu biti suspendovan {est mjeseci i opet bih igrao. Trener bi me i polumrtvog stavio u ekipu“, govori nam Spahi}, koji tvrdi da je jedine neugodnosti imao zapravo od francuskih novinara, kopravni odbor FK Sarajevo odr`ao je sastanak sa Udru`enjemBordoprijatelji1946. Ovomprilikompredsjednik UObordokluba u ostavciAmirRizvanovi} i ~lan vlade ko{evskog premijerliga{a Irfan Red`epagi} razgovarali sa prvim ~ovjekom udru`enjaBenjaminomIsovi}em, Dinom Selimovi}em i Elvirom Kantard`i}em. Objestrane sukonstatovale da komunikacija putem medija nije adekvatna. Bordo prijatelji su insistirali na zna~ajnom zaokretu kursa u odnosu Uprave, menad`menta i igra~a FK Sarajevo prema najvatrenijim navija~ima kluba sa Ko{eva, oko ~ega su se svi prisutni slo`ili i ~iji bi se efekti trebali osjetiti ve} na idu}oj doma}oj utakmici Sarajeva protiv [irokog Brijega. „Bespotrebna je polemikaputem medija. @elio sam da stvaririje{imo na sastankukako ne bi dolazilo do zabunekadapostojerazli~itami{ljenja o odre|enimklupskimpitanjima. Zadovoljan sam njegovim

Reprezentacija `ivot
“@elim da se sa Montpellierom rastanem u dobrim odnosima i vjerujem da obe{te}enje ne}e biti pretjerano veliko. Predsjednik je svakako rekao da }e mi dopustiti odlazak, a u ovom trenutku Engleska mi je prioritet. Arsenal? Ne `elim pri~ati o ne~emu {to bi se tek moglo dogoditi, ali kad do|e vrijeme za objavu moje slijede}e destinacije, svi }e znati“ uz smje{ak nam , je rekao Spahi}, za kojeg su, osim Arsenala, interesovanje pokazali i u Aston Villi. Za kraj razgovora Spahi} nam je priznao kako sa nestrpljenjem o~ekuje okupljanje reprezentacije BiH, jer mu je to `ivotni prioritet. “Mi sli ma uop {te ni sam u Francuskoj, ve} uz reprezentaciju. O~ekujem vijesti, oslu{kujem de{avanja i nadam se ukidanju suspenzije, kako bismo mogli igrati utakmice. Vjerujem da }e ljudi iz Komiteta za normalizaciju uspjeti normalizovati situaciju i da }emo opet imati priliku radovati se sa navija~ima“, zaklju~io je Spahi}.
J. LIGATA

Emir Spahi} sa Laurentom Nicollinom: Predsjednik me cijelo vrijeme podr`avao

SUSPENZIJE Prvi kontakt sa napada~em Bresta Nolanom Rouxom je mo`da i postojao, ali drugi definitivno nije, a dobio sam sedam susreta suspenzije. Smije{no mi je jer nisam ni sankcioniran, a sudija je sve vidio
ji su ~esto negativno pisali o njemu... “Montpellier je ina~e na lo{em glasu, ali nisam se iznervirao zbog kazne. Zapravo, u~inila me je jo{ ja~im, a moj odnos sa predsjednikom je i dalje fenomenalan.” Spahi} tvrdi kako je samo splet okolnosti to {to Montpellier bez njega nije znao za pobjedu, te da se trijumf nad Lorientom samo poklopio sa njegovim povratkom na teren.

U

Irfan Red`epagi} o sastanku sa Bordo prijateljima

Uprava i navija~i moraju REDOVNO RAZGOVARATI
Sarajevo treba imati evropski put i udru`iti snage sa navija~ima koji su veliki kapital kluba, rekao je ~lan UO FK Sarajevo u ostavci
ishodom. Sarajevo treba imati evropski put i udru`itisnage sa navija~ima koji su veliki kapital kluba. Raduje me da je atmosferaboljanegoproteklihdana. Bitno je da ekipaispuniciljkojinavija~ipri`eljkuju, a to je plasman u Evropu“ re, kao je ~lan UOSarajeva u ostavciIrfan Red`epagi}, na ~iji je prijedlog odr`an sastanak u petak. Va`no je kazati da je Rizvanovi} najavio i vjerovatno povla~enje svoje ostavke, o ~emu }e se o~itovati u narednih nekoliko dana. Novisastanak je planiranidu}esedmice, kako bi se rije{ili svi eventualni nesporazumi nastali u proZ. R. teklom periodu.

Navija~i uvijek pru`aju veliku podr{ku igra~ima Sarajeva

30

ME\UNARODNI SPORT

ponedjeljak 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HNL Zagreb i Hajduk remizirali

Uvrije|eni Brazilac napustio Wolfsburg

Magath ne}e
oprostiti Diegu
Sada je vrijeme za slavlje, ali protiv Diega }e biti pokrenut disciplinski postupak, kazao je trener vukova Felix Magath • Dvojac Ma-Ma spasio Wolfe • Ljut i kapiten Schafer
^ini se da je brazilski veznjak Diego (26) nakon samo jedne sezone zavr{io svoju avanturu u Wolfsburgu. Nepromi{ljeni potez koji je napravio u subotu vjerojatno }e mu donijeti otkaz. Naime, uo~i posljednjeg kola Bundeslige vukovi su `ivjeli na rubu ispadanja. Za siguran ostanak u ligi trebala im je pobjeda kod Hoffenheima {to su na kraju i ostvarili (3:1) iako im u jednom trenutku na ruku nije i{ao nijedan rezultat, ni njihove utakmice, ali ni onih u kojima su igrali njihovi izravni konkurenti. Wolfsburg se na kraju ipak spasio i to, kako pi{e Bild, zahvaljuju}i dvojcu Ma-Ma, odnosno treneru Felixu Magathu i hrvatskom na pa da~u Ma ri ju Mand`uki}u, koji je bio autor dva pogotka. No, dok je ve}ina Wolfsburgovih nogometa{a slavila, nitko nije bio siguran gdje je Diego. Nakon {to je Magath nekoliko sa ti uo~i uta kmi ce pri op}io igra~ima po~etni sastav u kojem nije bilo mjesta za Brazilca, nekada{nji veznjak Werdera i Juventusa pokupio se iz hotela i nestao. Nije se pojavio ni na
Strijelac za tri boda protiv Vara`dina: Mehmed Alispahi}

Alispahi} pogodio
za pobjedu [ibenika
Dinamo, koji je ubjedljivo osvojio naslov prvaka, odigrao bez golova u gostima kod Zadra
Golom na{eg internacional- s desetak metara pogodio cilj. ca Mehmeda Alispahi}a u 10. Zagreb je spasio bod u 77. miminuti [ibenik je savladao Va- nuti. Krstanovi} je izborio jera`din sa 1:0 na doma}em te- danaesterac, kojeg je sam prerenu u 29. kolu HNL-a i tako je tvorio u pogodak. Nakon remido{ao blizu opstanka. Iden- ja protiv Hajduka, Zagreb moti~nim rezultatom Istra je po- ra pobijediti Hrvatski dragovobijedila Slaven ljac u po slje Belupo, a stridnjem kolu. Matija Matko je lac je bio Rezultati: [inapustio Inter be nik - Va ra Henri Belle sreMatija Matko raskinuo dinom drugog `din 1:0 (Ali je ugovor sa hrvatskim po lu vre me na. spahi} 10), Isprvoliga{em Interom iz Split je go tra 1961 - SlaZapre{i}a. Nekada{nji lom Ante Erceven Belupo 1:0 fudbaler ^elika, Saraga sla vio po (Belle 68), Osijeva i Zrinjskog rekao bje du pro tiv jek - Karlovac je za Sportske novosti odavno otpisa0:0, Zadar - Dida je protekle zime posnog Hrvatskog namo 0:0, Split tojao interes zeni~kog dragovoljca sa - Hrvatski dratima za njegove uslu1:0. Osijek i Kargo vo ljac 1:0 ge. Matku je sada velovac su odigra(Erceg 71), Zaoma te{ko po{to mora li bez go lo va, greb - Hajduk tre ni ra ti in di vi du al no kao i {to je za2:2 (Krstanovi} jer nije igrao utakmice vr{ena utakmi20, 77pen protekla ~etiri mjeseca. ca izme|u ZaBrklja~a 12, dra i Dinama. ^op 47), LokoZagreb i Hajmotiva - Cibaduk remizirali su 2:2. Ekipa iz lia 2:0 (Samateh 9, Dodo 69), Splita povela je u 12. minuti Inter -Rijeka 1:1 (Trajkovski preko Marka Brklja~e, a pjesni- 59 - ^ulina 54). ci iz Kranj~evi}eve izjedna~ili Poredak: 1. Dinamo 71 bod, su osam minuta kasnije golom 2. Hajduk 52, 3. Split 52, 4. InIvana Krstanovi}a. Po~etkom ter 42, 5. Cibalia 41, 6. Karlovac drugog poluvremena bili su 40, 7. Osijek 39, 8. Rijeka 39, 9. ostali sa deset igra~a jer je Jo- Slaven Belupo 37, 10. Zadar 35, zinovi} isklju~en zbog drugog 11. [ibenik 34, 12. Vara`din 33, `utog kartona. Malo kasnije 13. Lokomotiva 33, 14. Zagreb Hajduk je ponovo ostvario 32, 15. Istra 31, 16. Hrvatski prednost po{to je ^op u padu dragovoljac 23.

Felix Magath: Ve} sam ranije govorio da ovdje nisu svi timski igra~i

utakmici, a nije ni potrebno spominjati kakav je Magathov stav o takvom potezu. “Takvo {to nisam nikad vidio. Kad je ~uo da nije u po~etnom sastavu, jednostavno je napustio sastanak. Svi su igra~i to vidjeli i mogli su se uvjeriti koliko mu je stalo do uspjeha tima. Ve} sam ranije govorio da ovdje nisu svi timski igra~i, a ovo je bio dobar primjer“, izjavio je Magath, a podr`ao ga je i kapiten

Marcel Schäfer: “Za ovo nema isprike. Diego nam je na{tetio.” Jasno je da Brazil~ev postupak ne}e pro}i bez kazne. “Sada je vrijeme za slavlje, ali protiv Diega }e biti pokrenut disciplinski postupak“ potvrdio , je Magath. Bild dodaje da je Diego svoje za Wolfsburg vjerojatno odigrao jer je te{ko vjerovati u pomirbu nakon ovakvog incidenta.

United skinuo sa trona Liverpool

Kralj je umro,

`ivio kralj!
“Kada sam dolazio, bio je to veliki izazov. Osamdesete godine bile su Liverpoolovo razdoblje. Nisam ni sanjao da }u posti}i ovakve rezultate i presti}i redse po osvojenim naslovima. Jo{ ne mogu vjerovati da sam osvo jio 12 na slo va prva ka s Manchesterom“ rekao je Fergie, , koji je klupu crvenih vragova preuzeo jo{ davne 1986. godine. “Sada `elim presti}i Liverpool i po broju osvojenih naslova u Ligi prvaka“, najavio je. United ima tri naslova najboljeg tima Starog kontinenta, me|utim, ve} krajem ovog mjeseca imaju priliku pove}ati tu brojku na ~etiri, kada }e u Engleskoj, na Wembleyu do~ekati mo}nu Barcelonu. Legenda kluba Ryan Giggs iskoristio je priliku narugati se svima koji su kritizirali Manchester prije po~etka i tokom sezone da nisu dovoljno kvalitetni za osvajanje trofeja. “Osvojili smo 19 naslova prvaka Engleske, igrat }emo u finalu Lige prvaka, izgleda da smo lo{a mom~ad“ ironi~an je bio Vel{anin. ,

Osvojili smo 19 naslova prvaka Engleske, igrat }emo u finalu Lige prvaka, izgleda da smo lo{a mom~ad, ironi~no je kazao Ryan Giggs, ikona Uniteda
Nakon {to je njegova ekipa postala najtrofejnija u historiji engleskog nogometa s 19 osvojenih naslova prvaka, menad`er Manchester Uniteda Alex Ferguson ima novi cilj.

Lille pobjednik francuskog Kupa
Nogometa{i Lillea pobjednici su francuskog Kupa. Lille je u finalu u Parizu pobijedio PSG sa 1:0. Jedini pogodak postigao je Ludovic Obraniak u 89. minuti. Lille je na dobrom putu da osvoji i prvenstvo, po{to tri kola prije kraja sezone ima ~etiri boda prednosti nad Marseilleom.
Alex Ferguson sada `eli presti}i Liverpool i u Ligi prvaka

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 16. maj 2011. godine

ME\UNARODNI SPORT

31

Barcelona paradom na ulicama proslavila titulu

Tevez: Jo{ nisam odlu~io Mancini: Tevez `eli ostati
Carlos Tevez, napada~ Manchester Citya, tvrdi kako jo{ nije odlu~io {to mu je ~initi na kraju ove sezone, no isti~e kako s menad`erom Robertom Mancinijem nije ni u kakvom sukobu. Iako se naga|alo da bi razlog odlaska Argentinca iz redova gra|ana mogao biti sukob s trenerom, to ipak, kako tvrdi Tevez, nije slu~aj. “@elim svima jasno dati do znanja da nemam nikakvih problema s Mancinijem, uprkos novinarskim napisima. Odluka }e biti donesena u krugu moje porodice i to nema nikakve veze s nezadovoljstvom u klubu ili menad`erom“, rekao je Tevez. Nakon {to je ove sezone u 29 utakmica Premiershipa zabio 19 pogodaka i upisao 7 asistencija, nije ni ~udo da je `elja Roberta Mancinija da Argentinac ostane, te je uvjeren u takav rasplet. “Carlos ima jo{ tri godine ugo-

Veliki broj navija~a slavlo sa igra~ima Barce

Reuters

Roberto Mancini i Carlos Tevez tvrde da nisu u sukobu

Dati sve od sebe za
osvajanje Lige prvaka
Moramo napraviti taj posljednji korak, nemojte sumnjati da }emo dati sve od sebe ne bismo li 29. maja na ovom istom mjestu slavili osvajanje Lige prvaka, kazao je kapiten Katalonaca Carles Puyol
Barcelona je osvajanje 21. prvenstvene titule proslavila paradom u otvorenom autobusu po ulicama glavnog katalonskog grada na kojima su se skupile hiljade i hiljade navija~a kako bi pozdravile svoje heroje. Igra~i Pepa Guardiole naslov prvaka su osigurali jo{ u srijedu remijem (1:1) kod Levantea, da bi se u petak, nakon zajedni~kog ru~ka, ukrcali u autobus koji je bio oblijepljen sli ka ma igra~a i stru~nog sto`era te velikom porukom Campions. Posebno vidljivo mjesto zauzeo je i `uti transparent s natpisom Llorca al nostro cor (Llorca u na{im srcima) kao poruka podr{ke gradi}u kojeg je u srijedu poharao razorni potres ubiv{i najmanje deset ljudi. Oko 90 minuta autobus je kru`io ulicama Barcelone prije nego {to je slavljenike iskrcao na stadionu Camp Nou gdje su nastavili sa slavljem. Prvi su na travnjak istr~ali kapetan Carles Puyol i Xavi dr`e}i katalonsku zastavu, dok su na velikom ekranu i{li kadrovi velike pobjede Barçe nad Realom 5:0 u studenom 2010. Navija~i su potom glasno skandirali ime svakog igra~a, a ogromne ovacije dobio je ljubimac tribina Eric Abidal. A zatim su krenuli govori: “Moramo napraviti taj posljednji korak, nemojte sumnjati da }emo dati sve od sebe ne bismo li 29. maja na ovom istom mjestu slavili osvajanje Lige prvaka. Hvala svima koji se brinu o nama igra~ima, bez kojih ovo ne bi bilo mogu}e“ , izjavio je kapetan Carles Puyol. “@elio bih svima zahvaliti za nevjerovatnu podr{ku. Ne mogu rije~ima izraziti svoje divljenje prema ovim igra~ima koji su neponovljivi. Volim vas! Za kraj `elim izraziti podr{ku ljudima koji su stradali u Llorci“, rekao je trener Barce Pep Guardiola, kojeg su potpuno preplavile emocije, pa je od suza jedva zavr{io govor. Maestro sredine terena Xavi sve je zaklju~io rije~ima: “Nema smisla razmi{ljati o drugima jer je Barcelona najbolja ekipa na svijetu!” .

vora za odraditi i vjerujem da }e ga ispo{tovati. On ne `eli oti}i iz kluba“, poru~io je Mancini.

Proslavio titulu na originalan na~in

Rooney na prsima izbrijao broj 19
Wayne Rooney proslavio je titulu Manchester Uniteda na originalan na~in. Izbrijao je dlake na prsima u obliku broja 19, {to predstavlja Unitedov broj titula engleskog prvaka. Engleski reprezentativac postigao je gol za United iz penala u remiju protiv Blackburna (1:1), koji je crvenim |avolima donio rekordnu 19. titulu prvaka Engleske, a on ju je proslavio na jedinstven na~in. Sliku je objavio na svim Twitter-profilu, a poslije je Michael Owen prokomen ta ri sao to na ovoj dru{tvenoj mre`i, rekav{i: “Niko nije mislio da }e Wazza objaviti tu fotografiju, lu|i je nego smo mislili.”

Zavr{ilo prvenstvo u Portugalu

Porto bez poraza do naslova
Predvo|eni legendarnim Eusebijem, Benfica je osvojila naslov prvaka bez poraza ‘73. godine. Porto je 38 godine poslije ponovio njihov uspjeh s 27 pobjeda i tri remija
Benfica je 1973. godine predvo|ena legendarnim Eusebijem osvo ji la na slov prva ka Portugala bez ijednog poraza. Pet godina kasnije tim iz Lisabona jo{ je jednom zavr{io prvenstvo bez poraza, ali te sezone nije postala i prvak! Na tron se tada popeo Porto, kao i ove godine. Ekipa Villas Boasa 38 godina nakon uspjeha Benfice postala je prvak bez i jednog poraza! “Danas smo ostvarili ne{to {to }emo za uvi jek pam ti ti. Ni je la ko osvo ji ti na slov bez po ra za. Po no sni smo” re kao , je An dre Vil las Bo as na kon uta kmi ce. Porto je u posljednjem, 30. kolu u gostima pobijedio Mari ti mo s 2:0. Bi la je to 27. po bje da Por ta u prven stvu (uz tri remija), a slavili su na krili ma sjaj nog na pa da~a Sil ves trea Va re le u 21. i bra zil skog na pa da~a Wal te ra u 32. mi nu ti. Porto je svoj 25. naslov prvaka osigurao jo{ pro{log mjeseca. Fantasti~nu sezonu mogao bi oplemeniti s jo{ dva trofeja, jer }e sljede}e srijede, 18. maja, u Dublinu igrati u finalu Evropske lige protiv jo{ jednog portugalskog kluba Brage, a nakon toga }e 22. maja igrati i u finalu portugalskog kupa protiv Vitorije Guimaraes.

Nogometa{i Porta neprikosnoveni su u Portugalu

32

OGLASI

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 16. maj 2011. godine

ME\UNARODNI SPORT
ITALIJA
Serie A

33
37. kolo
BOD UTA POB NER POR D:P-G

SERIE A Juventus ostaje bez Evrope

Sampdoria u drugoj ligi
Doma}im porazom od Palerma 1:2 tim iz Genoe }e idu}e sezone u ni`i rang zajedno sa Barijem i Brescijom • Udinese pred Ligom prvaka
Doma}im porazom od Palerma (1:2) i pobjedom Leccea u Bariju od 2:0 u pretposljednjem 37. kolu Serie A, Sampdoria je ispala u Seriu B. Ekipa koja je pro{le sezone zavr{ila kao ~etvrtoplasirana i igrala kvalifikacije za Ligu prvaka u kojima je bolji bio njema~ki Werder, iznena|uju}e je ispala u drugu ligu. Odlazak Cassana u Milan i Pazzinija u Inter, tim iz Genoe ostao je bez napada~ke snage, a sve je kuluminiralo gorkim krajem sezone. Sampdoriji }e se u ni`em ran gu ta kmi~enja pridru`iti davno ptpisani Bari te Brescija. Od mogu}nosti da zaigra u Ligi prvaka ostala je Roma. Iako su sve do 78. minute vodili na gostovanju kod Catanije, doma}i su golovima Bergessia i Gomeza donijeli tri boda doma}oj ekipi. Mjesto koje vodi u najeltinije nogometno takmi~enje u Evropi kolo prije kraja sezone uhva-

1. Milan 2. Inter 3. Napoli 4. Udinese 5. Lazio 6. Roma 7. Juventus 8. Palermo 9. Fiorentina 10. Genoa 11. Catania 12. Parma 13. Cagliari 14. Chievo 15. Cesena 16. Bologna 17. Lecce 18. Sampdoria 19. Brescia 20. Bari

37 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

24 22 21 20 19 17 15 17 12 13 12 11 12 10 11 11 11 8 7 4

9 6 5 5 6 9 12 5 14 9 10 12 8 13 10 12 8 12 10 9

4 8 10 12 12 11 10 15 11 15 15 14 17 14 16 14 18 17 20 24

65:24 65:40 56:36 65:43 51:37 56:51 55:45 57:60 47:42 42:45 39:49 38:46 43:50 35:39 36:47 35:48 44:62 32:46 32:50 23:56

81 72 68 65 63 60 57 56 50 48 46 45 44 43 43 42 41 36 31 21

Rezultati Catania - Roma 2:1 (Bergessio 78, Gomez 90 - Loria 14) Parma - Juventus 1:0 (Giovinco 64) Sampdoria - Palermo 1:2 (Biabiany 50 - Miccoli 45, Pinilla 86) Chievo - Udinese 0:2 (Isla 28, Asamoah 76) Cesena - Brescia1:0 (Giaccherini 60) Bari - Lecce 0:2 (Jeda 52, Masiello 80ag) Fiorentina - Bologna 1:1 (Cerci 20 - Ramirez 50) Lazio - Genoa 4:2 (Biava 7, Rocchi 52, Hernanes 55, 66 Palacio 12, Flores 89) Milan - Cagliari 4:1 (Robinho 22, 35, Gat tuso 24, Seedorf 77 Cossu 38) Napoli - Inter (sino})

Biabiany postigao jedini pogodak za Sampdoriu

Reuters

tila je ekipa Udinesea koja je na gostovanju sa 2:0 savladala Chievo i sada ima dva boda vi{e od petoplasiranog Lazija. Za definitivnu potvrdu Lige prvaka treba}e im pobjeda na Friuliju protiv rastere}enog Milana, novo italijanskog prvaka. Katastrofalna sezona je iza Juventusa. Stara dama mogla bi ostati i bez Evropske lige po{to je pora`ena u Parmi sa 0:1, a poto-

pio ju je njen nekada{nji igra~ Giovinco. Hasan Salihamid`i} je za Juvenstus igrao od 72. minute. Nogometa{i Milana pobjedom su proslavili osvajanje scudetta. Na San Siru je novi italijanski prvak sa 4:1 savladao Cagliari, a pitanje pobjednika bilo je rje{eno nakon 35. minuta u kojima su doma}i imali 3:0 dva pogotka postigao je Robinho, dok se jednom u strijelce

upisao i Gennaro Gattuso. Tri minute kasnije za goste je pogodio Andrea Cossu, da bi pobjedu Milana potvrdio Clarence Seedorf u 77. minuti. U dresu Milana ponovo je zaigrao Pippo Inzaghi. U igru je 37-godi{nji veteran u{ao u 82. minuti {to mu je bio prvi nastup nakon 10. novembra 2010. godine kada mu je puknuo kri`ni ligament. M. I.

PREMIERSHIP Aston Villa slavila na Emiratesu

ENGLESKA
Premiership 37. kolo
BOD UTA POB NER POR D:P-G

Arsenalu izmi~e tre}e mjesto
Ukoliko u utorak Manchester City savlada Stoke, presko~i}e topnike i do}i u poziciju da se direktno plasira u Ligu prvaka • Tottenham pobijedio Liverpool 2:0
Arsenal je ~etvrtim doma}im, a osmim porazom u sezoni ozbiljno ugrozio tre}e mjesto koje vodi u Ligu prvaka. Bodove sa Emiratesa odnijela je Aston Villa rezultatom 2:1, i ukoliko Manchester City u utorak na Eastlandsu pobijedi Stoke, kolo prije kraja sezone }e preuzeti tre}u poziciju. Gosti su sa dva brza gola Benta u 11. i 15. minuti poveli sa 2:0 i uproko pritisku topnika uspjeli zadr`ati taj rezultat u prvom poluvremenu. Totalni napad doma}ina je i u drugom poluvremenu uspje{no zaustavljala gostuju}a odbrana, a tek u 89. minuti Arsenal je preko Van Persieja uspio posti}i utje{ni pogodak. U direktnoj borbi za opstanak Wigan je sa 3:2 savladao West Ham i izbacio ga iz lige. Gosti iz Londona su na poluvremenu imali 2:0, da bi u sudijskoj nado kna di vre me na N’Zo gbia svojim drugim pogotkom na utakmici donio veliku pobjedu doma}inu koji se sa 39 bodova izjedna~io sa Blackpoolom i Birminghamom. Derbi su Anfield Roudu odigrali Liverpool i Tottenham u kojem su pijetlovi slavili pobjedu od 2:0, dok je Chelsea na Stamford Bridgeu odigrao 2:2 sa Newcastleom. M. I.

1. Man. United 2. Chelsea 3. Arsenal 4. Man. City 5. Tot tenham 6. Liverpool 7. Ever ton 8. Fulham 9. Stoke 10. Bolton 11. WBA 12. Newcastle 13. Aston Villa 14. Sunderland 15. Blackburn 16. W’hampton 17. Birmingham 18. Blackpool 19. Wigan 20. West Ham

37 37 37 36 37 37 37 37 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

22 21 19 19 15 17 12 11 13 12 12 11 11 11 10 11 8 10 8 7

11 8 10 8 14 7 15 15 7 10 10 12 12 11 10 7 15 9 15 12

4 8 8 9 8 13 10 11 16 15 15 14 14 15 17 19 14 18 14 18

74:35 69:32 70:41 55:33 53:45 59:43 50:45 47:41 46:44 52:54 53:68 53:54 47:59 42:56 43:57 44:63 36:56 53:74 39:60 43:67

77 71 67 65 59 58 51 48 46 46 46 45 45 44 40 40 39 39 39 33

Rezultati Chelsea - Newcastle 2:2 (Ivanovi} 2, Alex 83 - Gutierrez 10, Taylor 90) Arsenal - Aston Villa 1:2 (Van Persie 89 - Bent 11, 15) Birmingham - Fulham 0:2 (Hangeland 5, 49) Liverpool - Tot tenham 0:2 (Van der Vaart 9, Modri} 56pen) Wigan - West Ham 3:2 (N´Zogbia 57, 90, Sammon 68 - Ba 12, 26) Blackburn - Man. United 1:1 (Emer ton 20 - Rooney 73pen) Sunderland - W’hampton 1:3 (Sessegnon 34 - Craddock 23, Fletcher 54, Elokobi 78) Blackpool - Bolton 4:3 (Campbell 9, 45, Puncheon 19, Adam 63 Davies 6, Taylor 24, Sturridge 53) WBA - Ever ton 1:0 (Mulumbu 10)

Darren Bent: Sa dva pogotka {okirao topnike

Reuters

Ajax slavi 30. titulu
Nogometa{i Ajaxa osvojili su 30. titulu prvaka Holandije po{to su u odlu~uju}em me~u pobijedili direktnog rivala Twente sa 3:1. Tim iz Enscheda imao je bod vi{e prije posljednjeg kola i bio mu je dovoljan remi za odbranu titule i duplu krunu. Me|utim, De Jong sa dva pogotka i autogol Landzaata donijeli su pobjedu doma}im igra~ima i titulu nakon {est godina. Junak Ajaxove pobjede je bio Siem de Jong koji je postigao prvi (u 23. minuti) i zadnji pogodak na utakmici (78. minuta). Izme|u toga je gostuju}i igra~ Landzaat postigao autogol (46.), dok je Janssen tek bio strijelac po~asnog gola za goste u 48. minuti. No, uprkos porazu Twente je ostao na drugom mjestu tabele i time izborio Ligu prvaka idu}e sezone.

34
ukometa{i Bosne BH gas uspje{no privode kraju jo{ jednu sezonu. Prije nekoliko dana ponovo su dokazali da su bez premca u premijerliga{kom karavanu, osvojiv{i {estu u nizu i ukupno sedmu titulu {ampiona BiH. Za manje upu}ene, prvu titulu prvaka osvojili su 2003. godine, da bi se u naredne dvije sezone okitili naslovima viceprvaka BiH. Seriju osvajanja naslova {ampiona zapo~eli su u sezoni 2005/06. Igra~i i treneri su dolazili i odlazili, a taj niz uspjeha traje sve do danas. Ne treba izgubiti iz vida da su studenti dominaciju potvrdili i u nekoliko navrata u okviru Kupa BiH u kojem su se domogli ~etiri trofeja.

RUKOMET

ponedjeljak 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

R

Muhamed Pilav, predsjednik UO RK Bosna BH gas

Plasman me|u 16
najboljih nije incident
Sezona, koja je za igra~e i upravu kluba bila veoma te{ka i slo`ena, je pri kraju. Ostao nam je jo{ final four Kupa BiH. Cilj je naravno osvajanje novog naslova, kazao je prvi ~ovjek UO Bosne BH gas
dne sezone. U ovoj sezoni, koja ostaje iza nas, stigli smo do osmine finala Lige {ampiona i mi kao uprava }emo u~initi sve da to ponovimo. @elimo ponovo u}i u osminu finala Lige prvaka i sa~uvati ste~ene pozicije u doma}im takmi~enjima. Va`no je to ne samo za klub nego i dr`avu BiH koju predstavljamo. Imamo primjera susjednih zemalja, ~iji su klubovi stalno me|u deset najboljih u Evropi i svijetu. @elimo da im se priklju~imo. Konkurencija ne stoji. I ona radi i stalno podi`e svoje standarde. Isto moramo raditi i mi. igra~e. O~ekuju nas veliki izazovi u narednoj sezoni. Igra~ima je te{ko izdr`ati jak tempo igranja u doma}im takmi~enjima i Evropi i zato ih moramo imati ve}i broj koji }e mo}i odgovoriti predstoje}im zadacima. Razmi{lja se i o poja~anjima, ali to }emo tek vidjeti i razmotriti na narednoj skup{tini kluba. • Kako ocjenjujete rad {efa stru~nog {taba Irfana Smajlagi}a? Veoma smo zadovoljni kvalitetom rada, kao i na~inom kako Smajlagi}, kao vrsni psiholog i nekada{nji sportista, vodi ekipu. Ima prisan odnos sa svim igra~ima i prema njima se pona{a poput roditelja. Igra~ima se usa|uje mentalitet da ne samo budu dobri rukometa{i nego i da budu korisne osobe i kompletne li~nosti i izvan rukometa.“ • Da li RK Bosna BH gas namjerava pro{iriti aktivnosti u radu omladinskog pogona? Cilj nam je da se djeca masovnije bave rukometom, odnosno da ih se {to vi{e u usmjerava u rukomet. S tim u vezi, `elim ista}i da je klub pokrenuo dugoro~ni projekat Volim rukomet koji treba da u punoj snazi za`ivi od po~etka naredne {kolske godine. @elimo djecu sprije~iti da se bave {tetnim aktivnostima, a za to treba ispuniti brojne preduvjete. Projekat realizujemo sa {kolama i ministarstvom kulture i sporta iz kojeg smo dobili podr{ku kako bi {to vi{e djece uklju~ili u klupsku {kolu rukometa. Djeca ne}e pla}ati ~lanarinu i ima}e besplatno kori{tenje dvorane za treninge. Sav prihod od prodatih utakmica bi}e utro{en u podr{ku razvoja ovog projekta. Klub }e obezbijediti djeci opremu i dresove, jer `elimo podizati sportski duh kod na{e omladine, kako bismo stvarali dr`avu zdravih ljudi. Ovom u prilog ide i ~injenica da smo dobili organizaciju SP za juniore. Prvenstvo svijeta }e sigurno animirati mlade da se vi{e bave rukometom, pravim mu{kim sportom. Svi se moraju potruditi i poku{ati uklju~iti sve subjekte u realizaciju pomenutog projekta i to {to prije - sat otkucava, vrlo je bitno brzo djelovati. @elimo dobiti {to vi{e na{ih mladih igra~a, koji }e postepeno podizati razinu kvaliteta na{eg rukometa te tako dobiti jaku ligu jer bez kvalitetne doma}e lige nema dobrih rezultata u velikim evropskim takmi~enjima, izjavio je Pilav.
G. VRANJE[

Dominacija
No, najve}i uspjeh ostvarili su tamo gdje je bilo najte`e - u evropskoj rukometnoj areni. Podsjetimo, studenti su dospjeli u osminu finala Lige prvaka u ovoj sezoni, {to je istorijski podvig prvaka BiH. U takvo {to se uo~i sezone, malo ili nimalo moglo vjerovati, s obzirom na ~injenicu da je ekipa zbog odlazaka najboljih rukometa{a i nosilaca igre do`ivljavala transformacije u igra~kom kadru i stalno se vra}ala na po~etak. Ipak, pokazalo se da je stru~ni {tab sa iskusnim trenerom Irfanom Smajlagi}em na ~elu dobro znao {ta je potrebno preduzeti u takvim nepovoljnim okolnostima, ostvariv{i s puno novih igra~a impresivne rezultate. Predsjednik Upravnog odbora RK Bosna BH gas Muhamed Pilav, koji je na ~elo kluba do{ao krajem pro{le godine, osvrnuo se na ovosezonski u~inak studenata. Sezona, koja je za igra~e i upravu kluba bila veoma te{ka i slo`ena, je pri kraju. Ostao nam je jo{ final four Kupa BiH. Cilj je naravno osvajanje novog naslova. Posebno nas ispunjava ponosom ~injenica da smo u ovoj sezoni na najbolji na~in predstavljali BiH na me|unarodnoj sceni plasmanom me|u 16 najboljih evropskih ekipa. U elitnom takmi~enju smo odigrali 12 utakmica. Na{i rukometa{i su predstavljali BiH u svim velikim dr`avama, od Rusije do [panije. Igrali smo u zemljama u kojima je rukomet jedan od najva`nijih kolektivnih sportova. Drago mi je {to se zahvaljuju}i nastupima Bosne u Ligi prvaka,

Uprava u {estoj brzini
• Kakav je odnos snaga na financijskom planu izme|u Bosne i drugih evropskih klubova? Svi drugi klubovi u Evropi, u odnosu na nas imaju pet do deset puta ve}i bud`et. Me|u njima je dosta onih kojima pedeset posto bud`eta popunjava dr`ava, a pedeset posto sredstava dolazi od sponzora kojima ekipe daju usluge reklamiranja. Na{ klub, i po svom imenu, ujedno reklamira na{u dr`avu u Evropi, a mi nismo dobili nijedne marke od dr`ave. Svi zahtjevi su odbijeni i apelujem na sve politi~ke stranke da promijene propise o nagra|ivanju i finansiranju vrhunskog sporta. Na{e susjedne zemlje, s druge strane, na ime zakupljivanja reklama na BBC-u i CNN-u, za 4.000 sekundi tro{e milion dolara. Na{a jedna utakmica je puno vi{e od tih 4.000 sekundi, odigrali smo ih 12 u Evropi, {to svakako do pri no si po prav lja nju imid`a BiH u Evropi. • Namjerava li upravafinancijski osna`iti klub? Kompletna uprava je u {estoj brzini. Zalaganje je veliko, radimo volonterski, a mnogi daju i vlastiti novac za dobrobit kluba. Ovom prilikom istakao bih veliki doprinos koji je dao po~asni predsjednik Nermin Salman, s kojim smo uvijek na vezi, a koji zbog prirode svog posla i stalnih putovanja nije bio u mogu}nosti da dalje radi u upravi kluba. Ipak, uvijek se s njim ~ujemo. Ina~e, `elimo privu}i nove sponzore i obnoviti saradnju sa starim koji reklamiranjem kroz na{ Rukometni klub dobijaju puno vi{e nego reklamiranjem na klasi~an na~in. • [ta }e biti sa igra~kim kadrom prvaka BiH po zavr{etku sezone? Planiramo da kostur ekipe zadr`imo na okupu, zapravo sve

Veoma smo zadvoljni radom Irfana Smajlagi}a: Muhamed Pilav

PROJEKAT VOLIM RUKOMET Cilj nam je da se djeca masovnije bave rukometom. S tim u vezi, `elim ista}i da je klub pokrenuo dugoro~ni projekat Volim rukomet koji treba da u punoj snazi za`ivi od po~etka naredne {kolske godine

Rukometa{i Bosne BH gas osvojili sedmu {ampionsku titulu

vani ~ulo za na{u dr`avu u jednom ljep{em svjetlu, dakle, po ne~emu {to nisu samo problemi i tragedije. Drago mi je i zbog sponzora, dobro smo ih reklamirali u inostranstvu. Vratila im svaka ulo`ena marka. Za igra~e i stru~ni {tab sezona je bila naporna, stalno se igralo po sistemu srijeda - subota, i zaista bilo je veoma te{ko. • Kako komentari{ete najbolji domet studenata u Ligi prvaka? Plasman me|u 16 najboljih nije incident. Svaki dan se puno radilo, igra~i su imali po dva treninga dnevno, svi su se pona{ali veoma profesionalno i ozbiljno. Uprava, trener i igra~i su vjerovali u sebe i rezultati su stigli. Uporan i ozbiljan rad se isplatio i polu~io rezultate. • Koliko je skupo igranje u Ligi prvaka? U~e{}e u Ligi prvaka povla~i sa sobom ogromne tro{kove. Samo za putovanje ekipe na me~, recimo, u Rusiju i pla}anje smje{taja u hotelu mora se osigurati 100.000 maraka. Dva puta smo igrali u Rusiji ove godine, u njihovim najskupljim gradovima, St. Petersburgu i Moskvi. Unaprijed se sve mora platiti, nema milosti. • Kakve su aspiracije kluba u predstoje}em periodu? Osvajanjem nove titule ostvareno je u~e{}e u Ligi prvaka i nare-

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 16. maj 2011. godine

RUKOMET

35

Premijer liga BiH za rukometa{ice

Banjalu~anke i
zvani~no prvakinje
Smatram da smo sasvim zaslu`eno ponijeli epitet najboljih i drago mi je {to smo nastavili tradiciju i zavr{ili sezonu bez poraza, rekao je Rade Un~anin, trener Borca
Rukometa{ice Borca i slu`beno su osvojile naslov dr`avnih prvakinja u sezoni 2010/2011, nakon {to su u posljednjem kolu Premijer lige BiH za rukometa{ice pobijedile Zrinjski u Boriku sa 26:25. Banjalu~anke su uvjerljivo do{le
BOSNA I HERCEGOVINA
Rukometa{ice uta pob ner por 22. kolo d:p-g bod

do novog naslova ubilje`iv{i svih 20 pobjeda u prvenstvu, a ovo im je peta osvojena titula zaredom. Pored novih-starih prvaka, plasman u evropska takmi~enja obezbijedili su Mira, Ilid`a i Zrinjski. S druge strane, u ni`em rangu ta-

1. Borac 20 2. Mira 20 3. Ilid`a 20 4. Zrinjski 20 5. Katarina 20 6. Ljubu{ki 20 7. Jedinstvo 20 8. @ivinice 20 9. Kne`opoljka20 10. Gora`de 20 11. Lokomotiva20

20 15 13 13 11 8 8 6 5 4 2

0 0 1 0 3 0 1 2 1 2 0

0 5 6 7 6 12 11 12 14 14 18

633:428 567:471 541:499 588:491 567:458 547:519 508:503 501:616 481:653 482:555 488:710

60 45 40 39 36 24 24 20 16 14 6

REZULTATI Katarina - @ivinice Kne`opoljka - Lokomotiva Jedinstvo - Mira Ljubu{ki - Gora`de Borac - Zrinjski Slobodna ekipa: Ilid`a 43:25 36:30 17:28 24:17 26:25

HRASNICA I JEDINSTVO U PREMIJER LIGI Plasman u evropska takmi~enja obezbijedili su Mira, Ilid`a i Zrinjski. U ni`em rangu naredne sezone igra}e rukometa{ice mostarske Lokomotive, dok su plasman u Premijer ligu BiH obezbijedile Hrasnica i Jedinstvo iz Br~kog

Borac zavr{io sezonu bez poraza

kmi~enja naredne sezone igra}e rukometa{ice mostarske Lokomotive, dok su plasman u Premijer ligu BiH obezbijedile Hrasnica i Jedinstvo iz Br~kog. Rade Un~anin, trener Banjalu~anki, ima razloga za zadovoljstvo pru`enim igrama svog tima. “I protiv Zrinjskog smo ozbiljno odigrali iako utakmica nije imala neki poseban rezultatski zna~aj jer smo titulu prvaka obezbijedili nekoliko kola ranije. U prvom poluvremenu smo vodili dva razlike, a ve} do 50. minute smo imali pet ili {est

golova prednosti. U posljednjih deset minuta Zrinjski je uspio smanjiti prednost, ali to nije bilo dovoljno za iznena|enje“ re, kao je Un~anin, te naglasio da se od 5. kola PL dalo naslutiti da }e njihov tim odbraniti tiulu. “Bilo je prijatnih iznena|enja u proljetnom dijelu prvenstva. Tu mislim na rukometa{ice Mire, a naro~ito Zrinjskog koji se po ja~ao u po lu se zo ni. Ipak, smatram da smo sasvim zaslu`eno ponijeli epitet najboljih i drago mi je {to smo nastavili tradiciju i zavr{ili sezonu bez po-

raza. To nam ve} dvije godine polazi za rukom i mnogo nam zna~i“, kazao je trener Borca. Un~anin se nada da }e njegov tim i u zavr{nici Kupa BiH potvrditi dominaciju u `enskom bh. rukometu. “Danas }emo saznati protivnika u polufinalu, a svi u klubu pri`eljkujemo da odbranimo duplu krunu. Uz du`no po{tovanje prema Miri, doma}inu Katarini i Ljubu{kom, mislim da imamo potreban kvalitet za novi trofej“, zaklju~uje Un~anin.
A. KRVAVAC

Rukometa{i ^elika proslavili plasman u bh. elitu

BOSNA I HERCEGOVINA
Rukometa{i uta pob ner por 21. kolo d:p-g bod

Impresivno okon~ana sezona
Na rukometa{e ^elika sam ponosan. Jo{ jednom im ~estitam plasman u Premijer ligu BiH, rekao je predsjednik UO RK ^elik Pane [krbi}
Rukometa{i ^elika impresivno su okon~ali sezonu u Prvoj ligi FBiH - Sjever, gdje su u 21 me~u slavili isto toliko pobjeda. U posljednjem kolu u Gradskoj areni savladali su „doma}ina“ @ep~e sa 43:28, nakon ~ega je uslijedilo slavlje zbog plasmana u Premijer ligu BiH. Pred po~etak uta kmi ce odr`ana je sve~anost, na kojoj je predsjednik RSBiH Mirsad Sir}o kapitenu ^elika Emiru [ahinovi}u uru~io pehar. Utakmica protiv @ep~a je rutinski odra|ena, a vi{e prostora su dobili mladi iga~i Haso ]osi}, Amar Kobilica, Ado Begagi}, Anes Be~i}, D`enan Hod`i}... Na prijemu goste su pozdravili i igra~ima i upravi ~estitali povi}a“, kazao je [krbi}. Nakon izlaganja predsjednika [krbi}a i otvaranja {ampanjca za rukometne {ampione, prisutnima se obratio i Mirsad Sir}o, predsjednik RSBiH. Ove sezone za ^elik su nastupali: Emir [ahinovi}, Davor Kadi}, Dragan Star~evi}, Aldin Be ga gi}, Edin Baj ra mo vi}, Edvin Be go vi}, Mir za Der ven~i}, Edin Gu{i}, Kemal Vidmli}, Adnan Begagi}, Amer Ekinovi}, Amar Kobilica, Anes Be~i}, Haso ]osi}, Ubertin Kova~evi}, D`enan Had`i}, Jasmin Beganovi}, Kenan Tahmi{`ija, te biv{i kapiten ^elika Emir Skopljak, koji zbog preseljenja u Sarajevo nije nastu pao u dru goj po lu se zo ni prvenstva, ali se o~ekuje nje-

1.Bosna BH gas 19 2.Borac 19 3.Izvi|a~ 19 4.Gora`de 19 5.Sloga 20 6.Grada~ac 19 7.Konjuh 19 8.Bosna P. 19 9. Prijedor 19 10.Krivaja 19 11.Gra~anica 19

19 16 13 9 8 8 7 7 7 4 3

0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 2

0 3 6 8 10 11 10 11 11 15 14

561:422 548:470 581:495 511:496 546:540 484:503 468:525 524:559 514:581 525:581 504:594

57 48 39 29 26 24 23 22 22 12 11

Rezultati Bosna P. - Konjuh Prijedor - Bosna BH gas Grada~ac - Gora`de Borac - Gra~anica I. Krivaja - Sloga Slobodna ekipa:Izvi|a~. 28:27 28:35 21:26 36:24 27:32

Slavlje rukometa{a ^elika

{ampionsku titulu i promociju u pre mi jer li ga {a BiH Pa ne [krbi}. “Na rukometa{e ^elika sam ponosan i jo{ jednom im ~estitam plasman u Premijer ligu BiH: 21 prvenstvena utakmica

- 21 pobjeda zaredom, sa 900 datih golova, 43 po utakmici to mo`e samo ^elik. Imamo zrelu, pametnu ekipu u svakom pogledu, ali i dobru i moder nu or ga ni za ci ju klu ba, stru~an rad trenera Mikija Fili-

gov povratak u ekipu. Ekipu je sa klupe vodio Ljubimir Filipovi} - Miki, a svakako veliki udio u ovom uspjehu dala je i uprava kluba na ~elu sa Panetom [krbi}em u kojoj se jo{ na la ze: Eso Me ha no vi}, Ahmet Ceri}, Ekrem Kahriman, Nehru Koluh i Ned`ad Ahmi}.
M. DAJI]

36 POLUFINALE PLAY-OFFA Bez iznena|enja na Pecari

ponedjeljak 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

[iroki i Igokea za titulu
U majstorici polufinala play-offa ko{arka{kog prvenstva aktuelni prvaci BiH briljantnom igrom u drugoj ~etvrtini (28:8) savladali Mladost iz Mrkonji}-Grada
Briljantnom drugom ~etvrtinom koju su rije{ili u svoju korist rezultatom 28:8, ko{arka{i [irokog plasirali su se u finale play-offa BiH u kojem }e braniti titulu protiv Igokee. Finalna serija igra se na tri dobijene utakmice, a prednost doma}eg terena ima}e Igokea. Prva utakmica igra se u Lakta{ima u utorak. Osim trofeja, prvak }e izboriti mjesto u NLB ligi. U majstorici polufinala aktuelni prvaci savladali su Mladost iz Mrko nji}-Gra da sa 83:66, Ikao je u finalu bilo mjesta za samo jednu ekipu, oba trenera bila su zadovoljna Ivan Veli} jer je [iroki ponovo u situaciji da odbrani titulu, a Goran Sladojevi} {to je Mladost ispunila i vi{e od o~ekivanja. “Najva`nije da smo odradili utakmicu odli~no, a da nisam trebao uvoditi ozlije|ene igra~e. To mi je bilo najva`nije. U otvaranju smo bili u nekakvom gr~u, jer iskreno nam je dosadila ova serija. Utakmice s Mladosti su nam prekoglave. Te{ko je to vi{e igrati, jer fakti~ki u zadnjevrijemeigramo samo s njima. Bez obzira na to, uradili smo {to smo trebali, a momci su pokazali da su najja~ikada je najva`nije“ kazao , je Veli}. Njegovkolega na klupi Mrkonji}ana op}eniti je zadovoljan sezonom i otporom kojeg su njegovi igra~i pru`ili favorizovanom [irokom: “Neosporno da je [irokikvalitetnija, boljeorganizirana i op}enitoboljaekipa od nas. Mi smo im pru`ilisna`an otpor, a u zadnju smo utakmicuprenervoznou{li, s prevelikom`eljom da postignemo {to boljirezultat. Ipak, iza nas je dobrasezona i nemamorazloga biti nezadovoljni“ ista, kao je Sladojevi}.

Veli} i Sladojevi} zadovoljni

Dvorana: Pecara. Gledalaca: 500. Sudije: Ademir Zurapovi} (Tuzla), Haris Bijedi}, Medin Du{kaj (Sarajevo). Rezultat po ~etvrtinama: 21:20, 28:8, 14:20, 20:18. [IROKI: [temberger, Planini} 5, Pilepi} 23, Naletili}, Bilinovac 8, Ramljak 2, [pralja, Novak 2, [aki} 10, Bara} 9, Morovi} 16, Grgat 8. Trener: Ivan Veli}. MLADOST: Pekez1, Ivani} 2, Kalajdzija, Milo{evi} 10, Komatina 14, Deli} 3, Vidovi}, Ke`i} 15, An|eli}, Velimirovi} 10, Jovanovi} 4, Bocka 7. Trener: Goran Sladojevi}.

[iroki Mladost

83 66

Fran Pilepi} u akciji: Sa 23 poena ponio epitet igra~a utakmice

uprkos tome {to u~inka nisu imala dvojica njihovih najboljih igra~a - Sini{a [temberger i kapiten [ime [pralja su zbog lak{ih povreda na{li svoje mjesto na klupi, no kako je pobjednik rije{en ve} na poluvremenu trener Ivan Veli} odlu~io ih je sa~uvati za me~eve finala. Rastere}eni gosti dobro su odigrali prvu ~etvrtinu nakon

koje su imali minimalnih 21:20, a onda je uslijedio njihov strahovit pad, ili bolje re~eno krenula je serija doma}ina koji je u drugih deset minuta prakti~no zavr{io posao - efikasan napad i agresivna odbrana rezultirali su rezultatom 49:28 na velikom odmoru. Prostora za povratak Mrkonji}ana u nastavku nije bilo te su

[irokobrije`ani rutinskom igrom izborili plasman u finale gdje ih ve} neko vrijeme ~eka ekipa iz Aleksandrovca koji je polufinale sa Borcem rije{ila u dva me~a. Sjajan je bio mladi Fran Pilepi} koji je sa 23 poena ponio epitet igra~a utakmice, dok se kog Mladosti istakao Milan Kezi} sa 15 ko{eva.
M. I.

Dwyane Wade o finalu protiv svog Chicaga

Dolazim ku}i da obavim posao
U finalu Isto~ne konferencije NBA lige }e igrati najbolje dvije ekipe tog dijela lige u osnovnom dijelu sezone. Chicago je u polufinalu izbacio Atlantu, dok je Miami bio bolji od Bostona. U Chicagu se 1982. rodio Dwyane Wade, ali je od 2003. godine, kada je zakora~io u NBA ligu, ~lan Miamija. Sastav s Floride ga je kao peti izbor uzeo na draftu te godine, a samo tri sezone kasnije je vodio Miami do NBA krune, jedine koju imaju u svojoj istoriji. Tada je Dallas u velikom finalu vodio protiv Miamija 2-0, no gotovo isklju~ivo zaslugama Wadea Miami je dobio ~etiri utakmice u nizu i proslavio naslov prvaka. Mogu}e je da se i ove sezone ponovi takvo finale, no Miami prvo mora presko~iti Chicago u finalu Istoka. “Dolazim ku}i, to je ~injenica. No, ovo je isklju~ivo posao. Ovom prilikom u Chicago dolazim obaviti posao i nadam se da }u zajedno sa svojim suigra~ima samo jednom morati do}i u moj grad. To bi trebalo zna~iti da }emo dobiti 4-0, ali bih potpisao bilo kakvu pobjedu“, rekao je Wade i dodao: “Ne, ne}u spavati kod ku}e. Moje je mjesto sa suigra~ima u hotelu.”
Gosti slavili u Bostonu
Reuters

HNL: Tampa Bay poveo u finalu Istoka
Hokeja{i Tampa Bay Lightninga pobijedili su Boston Bruinse 5:2 u prvoj utakmici finala Isto~ne konferencije hokeja{ke NHL lige. Gosti su pred 17.500 gledalaca u TD Garden u Bostonu, ve} nakon dvanaest minuta prve tre}ine imali prednost 3:0 i nisu je ispustili do kraja susreta. Finalna serija igra se na ~etiri pobjede, a druga utakmica na programu je u utorak, tako|er u Bostonu. Vancouver i San Jose sino} su zapo~eli finalnu seriju Zapadne konferencije utakmicom u Vancouveru.

Dwyane Wade: Ro|en u Chicagu, igra za Miami

Doc Rivers ostaje sa Celticsima
Iako su Boston Celticsi ispali u polufinalu Isto~ne konferencije NBA lige, trener Doc Rivers dogovorio je s upravom svog kluba produ`enje ugovora na jo{ pet godina vrijedan oko 35 miliona dolara. Nakon ~etvrtog poraza od Miami Heata u polufinalu Istoka pretpostavljalo se da bi Rivers mogao pristati na jo{ godinu saradnje, no o~igledno ima ve}e pla no ve sa Cel tic si ma, koje }e tako po svemu sude}i i uvesti u eru bez velike trojke Paul Pierce - Kevin Garnett Ray Allen. “Mi slim da je Doc Ri vers najbolji trener u ligi i zato je sjajno za nas {to }e ostati u Bostonu. Istina je da smo tokom nekoliko proteklih godina razmi{ljali o tome da }e oti}i. Shvatili bismo da je oti{ao. Ali drago nam je da nije“, kazao je Danny Ainge, glavni direktor kluba.

Produ`io ugovor na jo{ pet godina: Doc Rivers

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 16. maj 2011. godine

MIX Mehmed Sokolovi}, po~asni predsjednik ASBiH

37

Otvoreno Svjetsko kadetsko prvenstvo u kuglanju

Nazire se kraj krize

u AK Sarajevo
Posljedice slabijeg rada prija{njih uprava sada{nje klupsko rukovodstvo je uspjelo sanirati, rekao je Sokolovi}
Napori atletskih radnika u saniranju stanja u AK Sarajevo da ju prve plo do ve. Pre ma tvrdnjama po~asnog predsjednika ASBiH i AK Sarajevo Mehmed Sokolovi}, okolnosti u kojima klub trenutno djeluje sada su bitno pobolj{ane.
Sa sve~anog otvaranja

Saniranja stanja
“Dosta je truda ulo`eno u posljednje dvije godine za saniranje stanja kluba. Znatni dugovi svedeni su na simboli~an iznos. Istekao je i ugovor o zakupu Atletskog centra. Uprava je uspjela da opremi i teretanu. Klupska zgrada i cijeli ambijent sad izgleda pristojno. Posljedice slabijeg rada prija{njih uprava, sada{nje klupsko rukovodstvo je uspjelo sanirati“, ka`e Sokolovi}. Ipak, to jo{ ne zna~i da je kriza do kraja prevladana. Pora`avaju}i podatak da je broj kvalitetnih atleti~ara spao na samo jednog vrhunskog asa, Nedima ^ovi}a i petorice prosje~nih, izaziva veliku zabrinutost. “U toku su pripreme za skup{tinu AK Sarajevo. Ona }e biti odr`ana po~etkom juna i tada }e biti usvojen program, koji predvi|a vi{estruke aktivnosti na podizanju kvaliteta atletike. Planirano je da se imenuje savjet od 15-tak zaslu`nih ~lanova i prijatelja kluba, koji trebaju da pomognu upravi savjetima, ugledom i iskustvom. Rije~ je o nekada{njim atleti~arama te funkcionerima, kao {to su Dako Rado{evi}, dr. Milan Babi}, prof. dr. Drago Kova~, Mirsada Pekmezovi}-Had`i}, Mustafa Dizdarevi}, dr. Zlatan Hrelja i drugi“ kazao je Mehmed Sokolovi}. , Recimo i to da }e u avgustu ove godine bi}e navr{eno 100 godina postojanja moderne atle-

Ba{i}: Uspjeli

smo iz inata
Kadetsko svjetsko prvenstvo je uvertira pred Svjetsko seniorsko prvenstvo u kuglanju koje po~inje u ~etvrtak i trajat }e deset dana
U Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu otvoreno je deveto Svjetsko prvenstvo za kadete u kuglanju. Na ceremoniji otvaranja prodefilovale su sve selekcije, a prisutnim su se obratili visoki du`nosnici Svjetske kugla{ke federacije (NBC), kao i ~lanovi Izvr{nog komiteta Svjetskog prvenstva. Podpredsjednik Izvr{nog komiteta i predsjednik Kugla{kog saveza BiH, [eval Ba{i}, ovom prilikom je rekao kako je Kugla{ki savez BiH u~inio je ogroman napor kako bi ova svjetska prvenstva protekla u najboljem redu. “I pored svih problema sa kojima smo se susretali, omogu}ili smo ovim mladim ljudima da poka`u koliko znaju i da u Sarajevu dostojno prezentuju svoje dr`ave. Uspjeli smo to samo iz jednog razloga. Pripadamo narodu koji ne priznaje rije~ preda-

Obilje`avanju jubileja ukazati ve}u pa`nju:Mehmed Sokolovi}

tike u BiH. Naime, 1911. godine, u Sa ra je vu, na ^en gi}-vi li, odr`an je prvi miting u BiH. Tr~alo se na 100 i 200 metara na obilje`enim stazama, skakalo uvis, bacala kugla i disk.

100 godina moderne atletike
Na upit kako je mogu}e da se povodom velikog jubileja nije ve} vi{e govorilo o njemu, po~asni predsjednik ASBiH Sokolovi} je kazao: “Na`alost, tek se zadnjih dana po~elo pri~ati o obilje`avanju ovog zna~ajnog datuma u istoriji na{e atletike, pa, rekao bih i na{eg sporta uop{te. Sramota je {to se nije na vrijeme krenulo u njegovo obilje`avanje, tim prije {to stru~noj javnosti taj datum nije nepoznat jer je o prvom atletskom mitingu dosta napisano u monografiji Atletika od najranijih vremena do danas“, izjavio je Sokolovi}. On je dodao da }e se promocijom Fondacije za stipendiranje perspektivnih atleti~ara u BiH, Mitingom prijateljstva u septembru u Sarajevu, te monografijom AK Sarajevo biti dostojno obiG. V. lje`en veliki jubilej.

ja. I kada bi mnogi odustali i predali se, mi prona|emo dodatni izvor energije, nove motive i proradi poznati bosanski inat i uspijemo“ istakao je Ba{i}. , Na prvenstvu }e u~estvovati 13 re pre zen ta ci ja, a ta kmi~enje je po~elo ju~er ekipnim takmi~enjem za kadetkinje. Naredna ~etiri dana najbolji mladi kugla{i svijeta takmi~it

}e se u pojedina~nim disciplinama. Kadetsko svjetsko prvenstvo je uvertira pred Svjetsko seniorsko prvenstvo u kuglanju koje po~inje u ~etvrtak i trajat }e deset dana. U~estvovat }e 18 reprezentacija svijeta i preko 400 najboljih kugla{a svijeta. Cijelim tokom prvenstva ulaz je besplatan.

U julu me~ za prvaka Mediterana

Adnan Buharalija po~eo pripreme
Ostalo je vi{e od mjesec dana do ve li kog me~a bh. bor ca Adnana Buharalije koji }e u kompleksu fojni~kog Aquareumala 1. jula ukrstiti rukavice s Italijanom Demeom za prvaka Mediterana. Radi se o najja~oj verziji profesionalnog boksa WBC ~ije titule nose veliki svjetski bokseri kao {to su Vitalij Klitchko, Many Paquiao, Bernard Hopkins i mnogi mnogi drugi. U slu~aju pobjede na{ bokser }e biti rangiran me|u 20 najboljih u svijetu, {to bi bio istorijski uspjeh. Buharalija je po~eo sa prvim dijelom priprema sa svojim timom u Sarajevu sa trenerima Harisom Sipovi}em i Enesom Kukuljcem, a drugi dio pripre ma }e nas ta vi ti u ma ti~nom kam pu Ba li-Bal kan boxing u Beogradu. Tako|er, treba pomenuti da }e provesti deset dana u Warsavi pod nadzorom ~uvenog ruskog trenera Fiodora Lapina, {to zna~i

Buharalija s trenerima

}e pri pre me bi ti na vrhun skom nivou i da }e se Buharilija potruditi da maksimalno do bro odra di ovu bor bu i

obraduje sve Bosance i Hercegovce. Buharalija se zahvaljuje svima koji mu poma`u da ostvari svoj dugogodisnji san

i osvoji pojas u najja~oj svjetskoj verziji profesionalnog boksa i obe}ava im da ih ne}e razo~arati.

38

MIX

ponedjeljak 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Odr`ano 46. evropsko prvenstvo u karateu

Skromni rezultati upozoravaju
Dr. Suad ]upina: Mora do}i do promjena u stavu i dr`avnih organa i krovnih sportskih asocijacija prema karateu • Fikret Selman: Pomalo se zaboravilo da se vrhunski rezultati moraju konstantno dokazivati • Dragoslav Doj~inovi}: Ovaj rezultat je odraz trenutnog stanja u na{em karateu
Ovogodi{nja smotra najboljih karatista Evrope odr`ana je u Zürichu ([vicarska) od 6. do 8. maja. U~estvovale su 44 zemlje sa 470 takmi~ara i takmi~arki u borbama i katama. Bosnu i Hercegovinu predstavljalo je {est takmi~arki i devet takmi~ara u borbama, dok u kategoriji kate nismo imali predstavnika. U~inak na{ih karatista i karatis tki nja na ovo go di{ njem Evropskom prvenstvu je protekao bez rezultata na koji su nas, u dosada{njoj prezentaciji bh. karate sporta na me|unarodnom planu, navikli na{i reprezentativci. Jedno peto, Admir Kukan, i jedno sedmo mjesto, Alem Kupusovi}, borbama u mu{koj konkurenciji je skroman rezultat u odnosu na na{a o~ekivanja, te rezultate ostvarene na prethodnim nastupima reprezentacije na{e zemlje. Uzroke ovog zastoja u ostvarenju vrhunskih me|unarodnih rezultata poku{ali smo pojasniti u razgovorima sa selektorima mu{ke i `enske seniorske reprezentacije, te generalnim sekretarom KS BiH.

Najbolji bh. karata{i i karata{ice nau~ili su nas na uspjehe

Nerije{en status
Dr. Suad ]upina, selektor mu{ke re pre zen ta ci je, osno vne uzroke u skromnim plasmanima vidi u ukupnom neadekvatno vrednovanom statusu karate sporta kod nas kroz na~in finansiranja ovog sporta koji ne prepoznaje dosada{nje rezultate, popularnost i masovnost karatea. Isti~e da se u direktnu vezu mo`e dovesti nedostatak potrebnih sredstava za adekvatne pripreme i sada{nji u~inak na Evropskom prvenstvu, jer za ostvarenje vrhunskih rezultata, pored entuzijazma i `elje za pobjedom, potrebni su uslovi da bi do izra`aja do{li ovi elementi uspjeha. Ti uslovi se, u prvom redu, ogledaju u u~e{}u izabranih i potencijalnih ~lanova reprezentacije na odgovaraju}im jakim me|unarodnim turnirima, od go va ra ju}im tes ti ra nji ma, izbornim i kontrolnim turnirima, te zajedni~kim pripremama. Isto tako, u obzir treba uzeti i umor takmi~ara koji zbog svojih obaveza na studiju ili radnom mjestu nisu bili u mogu}nosti dovoljno se osvje`iti za napore ko ji izis ku je ovaj ni vo ta kmi~enja. Selektor ]upina nagla{ava da neophodno mora do}i do promjena u stavu i dr`avnih organa i krovnih sportskih asocijacija prema karateu, upravo iz razloga dosada{njih uspjeha na{ih karatista na me|unarodnoj sceni, a time i promocije na{e zemlje u svijetu temeljem tih rezultata. Sport se mora posmatrati u

svojoj cjelini bez bilo kakvih podjela, posebno organizacionog obli ka, jer sva ki sport po~iva na, u prvom redu, vrhunskim ljudskim vrijednostima, te ga u nivou ostvarenja tih vrijednosti treba kvalificirati, a karate se na tom planu do sada dokazao i dokazuje se svakodnevno. Pored toga, i sama organizacija karate sporta, a ovdje se misli na UO Karate saveza BiH, se mora osposobiti da odgovori savremenim zahtjevima vrhunskog sporta kakav je karate kroz

adekvatnije uklju~ivanje u obezbje|enje sredstava potrebnih za planirane aktivnosti ka ostvarenju o~ekivanih rezultata na narednim takmi~enjima rezultatskog karaktera koji stoje pred na{im reprezentacijama. Svi sportisti, a posebno oni koji ostvaruju vrhunske me|unarodne rezultate, moraju imati rije{en status u odnosu na {kolovanje i poziciju kao uposlenici, kako bi im se omogu}ilo nesmetano prisustvo pripremama i takmi~enjima, koje ne treba da ide na {tetu i teret samog

reprezentativca. Sve ovo izneseno, kako ka`e dr. ]upina, ne predstavlja opravdanje za trenutni rezultat, nego je prijedlog za pobolj{anje uslova rada sportista, a u sada{njem trenutku su se ispoljile odre|ene prolazne te{ko}e karakteristi~ne za svaki sport u odre|enim fazama razvoja koje se mogu prevazi}i potpunim preuzimanjem odgovornosti svih relevantnih faktora. Perspektiva karate sporta je o~ita, te je za o~ekivati da }e naredni nastupi na{ih karatista poklazati nastavak kontinuiteta vrhunskih rezultata.

Za vrijeme trajanja Evropskog prvenstva odr`an je i Kongres Evropske karate federacija (EKF) na koje je, po ~etvrti put, za predsjednika izabran Antonio Espinos na mandat od {est godina. Na ovaj na~in odato je priznanje ~ovjeku koji je u dosada{njem radu na ~elnoj poziciji evropskog karatea dao veliki doprinos na planu organizacionog unapre|enja i evropskog i svjetskog karatea, s obzirom da je istovremeno i predsjednik Svjetske karate ^etvrti mandat: Antonio Espinos federacije WKF. Za vrijeme trajanja mandata Antonia Espinose, i na njegovu inicijativu, do{lo je do bitnih izmjena u pravilima karate sporta u pravcu modernizacije i pove}anja dinami~nosti u karateu, posebno u duhu popularizacije i omasovljenja, kako Evropske i svjetske karate federacije, tako i karate sporta uop{te. Unapre|uju}i unutra{nju organizaciju EKF i WKF, te modernizacijom karatea, Espinos je usredsredio osnovnu aktivnost u WKF-u na kontakte sa Me|unarodnim olimpijskim komitetom ka uvr{tavanju karate sporta na program ljetnih olimpijskih igara. U par navrata se do sada glasalo na najvi{im forumima MOI o prijemu karatea na program ljetnih igara. Ovo glasanje se smatra velikim priznanjem uspje{nosti organizacije i popularnosti karate sporta u svijetu. Imaju}i u vidu ukupne aktivnosti Svjetske karate federacije, a posebno Antonio Espinose, sa velikim optimizmom se mo`e o~ekivati da }e karate sport uskoro zauzeti mjesto koje mu pripada u olimpijskom pokretu, te da }emo karate takmi~enja gledati u okviru olimpijade.

Antonio Espinos ponovo predsjednik

Prolazne te{ko}e
Sa iznesenim ocjenama selektora mu{ke reprezentacije u cijelosti se sla`e i Fikret Selman, selektor `enske karate reprezentacije BiH, ~ije su izabranice do sada redovno sa evropskih i svjetskih {ampionata dolazile ovjen~ane slavom najve}ih dostignu}a. Na{e reprezentativke su dosada{njim rezultatima dale veliki doprinos ugledu bh. ka ra tea u svi je tu. Me|utim, selektor Selman nagla{ava da je upravo iz tog razloga do{lo do izvjesnog uljuljkivanja na lovorikama slave i da se pomalo zaboravilo da se vrhunski rezultati moraju konstantno dokazivati, a u tome i jeste teret slave. Isto tako, smatra da su ovo prolazne te{ko}e koje se moraju prevazi}i aktivnijim odnosom, posebno, dr`ave prema amaterskom sportu kakav je karate i rezultate karatista vrednovati kroz prizmu ostvarenih rezultata u ukupnosti, imaju}i posebno u vidu da je karate po masovnosti drugi sport u BiH i toj ~injenici se mora pristupiti sa odgovaraju}om pa`njom i kvalitetnijom podr{kom. Naredna takmi~enja me|unarodnog karatera }e pokazati koliko smo uspjeli izvu}i pouke iz nastupa u Zürichu, ka`e selektor Selman. Generalni sekretar KS BiH

Dragoslav Doj~inovi} je predvodio na{u delegaciju u Zürich. Smatra da je ovaj rezultat odraz trenutnog stanja u na{em karateu, te da se moraju poduzeti agilnije akcije na planu obezbje|enja uslova za pripreme i nastup na{ih reprezentativaca. Trenutno finansijsko stanje u KSBiH rezultat je gotovo zanemaruju}e podr{ke dr`avnih organa {to rezultira situacijom u kojoj klubovi izmiruju tro{kove i priprema i nastupa reprezentativaca, a KS BiH je u stanju da finansira samo tro{kove zvani~nih lica. Gotovo da je izli{no porediti podr{ku izvr{nih organa BiH i podr{ku koju imaju repre zen ta tiv ci ze ma lja iz okru`enja, pa i pored toga, na{i takmi~ari zauzimaju visoko mjesto na evropskoj i svjetskoj rang listi, {to govori o entuzijazmu i odlu~nos ti na {ih ta kmi~ara, trenera i selektora dok se sve vi{e postavlja realno pitanje granice od koje }e materijalno-finansijski faktor postati presudan. Predstoje}e vrijeme i doga|aji }e pokazati koliko se uspjelo u iznala`enju optimalnog odnosa ovih faktora budu}eg razvoja karate sporta. Iz iznesenog je o~ito da se na{ karate sport nalazi na odre|enoj prekretnici nakon koje }e se pokazati da li se uspio izna}i potreban balans objektivnih u subjektivnih faktora daljeg razvoja i uspjeha BH karatea. Subjektivni faktor izra`en u spremnosti i osposobljenosti i rije{enosti takmi~ara, trenera i selektora je neupitan, dok se nadati da }e se i objektivni faktori kroz obezbje|enje materijalnih uslova stvoriti sinhronizovanom akcijom svih koji su profesionalno zadu`eni za stanje u sportu. Imaju}i u vidu snagu na{ih subjektivnih faktora, sigurni smo da }e se i objektivne okolnosti promijeniti u korist ukupnog sporta, a time i karatea.
Ibrahim U[TOVI]

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 16. maj 2011. godine

[AH
UKRATKO

39

Okon~an 41. me|unarodni otvoreni turnir Bosna 2011.

Blistavi nastup Jobave
Jedini gruzijski predstavnik, ina~e 37. igra~ svijeta, trijumfalno je zavr{io svoj nastup u Sarajevu i zaslu`eno odnio vrijednu prvu nagradu • Presudilo je posljednje kolo u kojem je Gruzijac slavio nad turskim IM Mustafom Yilmazom, dok su Predojevi} i Melkumyana remizirali
Partijama posljednjeg, 9. kola pro{le sedmice u renoviranom ve le lje pnom ho te lu Bris tol, okon~an je 41. me|unarodni otvoreni turnir Bosna 2011, koji se od 3. do 12. maja igrao u povodu 22. maja, Dana prijema BiH u UN. Sudjelovala sue 102 {ahista iz 20 dr`ave svijeta, od toga 33 velemajstora i 12 me|unarodnih majstora. Najbrojniji su, naravno, bili predstavnici doma}ina (53), pa onda Srbi (10), tur ska de le ga ci ja sa de vet, ma|arska pet, itd. Jedini gruzijski predstavnik, velemajstor Badur Jobava (2.704), ina~e 37. igra~ svijeta, trijumfalno je zavr{io svoj blistavi nastup u Sarajevu i potpuno zaslu`eno odnio vrijednu prvu nagradu u Gruziju. Presudilo je posljednje kolo u kojem je zahvaljuju}i svojoj pobjedi nad turskim IM Mustafom Yilmazom, uz remi Predojevi} i Melkumyana na prvom stolu, pretekao do tada vode}i liderski par. Vrlo zapa`en nastup imali su i zeni~ki FM, Go ran Trkulja (2.379) s novih 7 rejtinga, te {irokobrije{ki IM @eljko Bogut (2433) i + 11.6 RP-a. Mo`da je i ponajve}i tragi~ar turnira bio mladi Spli}anin, evropski i svjetski prvak U-18, seniorski prvak Hrvatske, Ivan [ari} (2.637). Takva dominacija u prvih pet kola s maksimalnim u~in kom, oda vno ni je vi|ena. I onda - sunovrat. Poraz od Jobave, remi sa Parligrasom, poraz od Predojevi}a i na samom kraju mr{av remi sa AlSayedom (Katar), za skromno 12. mjesto u kona~nici.

Vladimir Kramnik

Zanimljivi me~evi kandidata
Me~evi kandidata za izaziva~a svjetskog prvaka Wisvanathana Ananda igraju se od 3. do 27. maja u ruskom gradu Kazanj. U ~etvrtfinalu nakon ~etiri partije Kamsky je bio bolji od Topalova sa 2,5:1,5, a Geljfan istim rezultatom od Mamedjarova. Susreti Rad`abov - Kramnik i Aronjan Gri{}uk zavr{ene su 2:2, pa se igrao tie-break. Svoj posao Gri{}uk je zevr{io ve} nakon ~etiri partije po ubrzanom tempu sa 2,5:1,5, dok su Kramnik i Rada`bov morali da odigraju i ~etiri dodatne, brzopotezne partije. Vi{e koncentracije imao je Kramnik i pro{ao u polufinale. Nakon tri partije u polufinalu vodi se izjedna~ena borba, rezultati su 1,5:1,5 u obje partije: Kamsky - Geljfand i Gri{}uk - Kramnik.

Velika borbenost
Potvrdio kvalitet: Badur Jobava
Foto: SK Bosna

Jobava zaslu`eno
Badur Jobava, ro|en 26. novembra 1983. godine, predstavio se Sarajlijama u vi{e nego dobrom svjetlu. U odigranih devet partija, {est je dobio (Kamberovi}, Dal. Stojanovi}, Aco Kova~evi}, Leni~, Ivan [ari} i Yilmaz) i tri remizirao (Prohaszka, Melkumiyan i Szabo), {to ~ini 21 bod (tri za pobjedu, jedan za remi), novih 10,7 rejtinga, uz RP od 2.801. Njegov stil je napada~ki, stalni ataci i prijetnje, borba od po~etka do kraja partije. Takvi igra~i se tra`e, omiljeni su na svim turnirima i organizatori se naprosto otimaju da ih dovedu u arenu. Jobava je najbolji gruzijski {ahista, vi{estruki prvak svoje zemlje, prva plo~a olimpijske reprezentacije Gruzije, uzastopni sudionik na {est posljednjih Olimpijada, zlatni sa 36. olimpijade 2004. godine s osvojenih 8,5/10. Pobjednik je mnogih turnira diljem svijeta od kojih su najzna~ajniji - Secon Samba Cup u Skanderborgu (Danska), Railyaway Hotel Cup u

Taiyuanu (Kina) i presti`nog Aeroflot OPENA u Moskvi 2006. godine, najja~eg otvorenog turnira na svijetu. Po vokaciji, esteta, manekenskog stasa, finih, gospodskih manira, osim {aha, strastveni je ljubitelj i uspje{an sudionik na svjetskim poker i BJ turnirima. “U`ivao sam u Sarajevu, opet }u do}i. Grad je lijep, Sarajke jo{ ljep{e i osta}u jo{ nekoliko dana ovdje u dru`enju sa Sokolovom i Amarom Had`i}em. Mora se pobjeda proslaviti!” ka`e Jo, bava Od 2. do 4. mjesta poredali su se Emilian Mircea Parligras (Rumunija, 2.626), Borki Predojevi} (BiH, 2.617) i Hrant Melkumyan (Arm, 2.580). Parligras je potvrdio dobru formu u posljednje vrijeme, dok su najprijatnije iznenadili mladi lavovi, Predojevi} i Melkumyan, nekada{nji svjetski zlatni i srebreni u kategoriji U-18. Poslije du`eg vremena, zablistao je tesli}ki velemajstor i kapiten [K Bosna, organizatora turnira i ~etverostrukog prvaka Evrope. Dobro raspolo`en i pripremljen za napornih deset dana turnirske borbe, ubilje`io je {est “trica“ (Bu~an, Fauland, Prohaszka, Dumpor, Aco Kova~evi} i Ivan [ari}), dva re-

mija (Berczes i Melkumyan), te samo jedan, o~ekivani poraz od prvog rejtinga favorita, genijalnog njema~kog velemajstora Arkadija Naiditscha (2.716). Tu su i nova zavidna 14,4 rejtingpoena. Naznaka je to Borkijevih daljih dobrih nastupa, psiholo{ke stabilnosti i vjere u svoje mogu}nosti koje nimalo nisu male. Sve pohvale idu na adresu biha}ke uzdanice, najboljeg velemajstora USK-a, briljantnog Ibre [ari}a (2.549). Odavno ga nismo vidjeli tako psihofizi~kog spremnog, odlu~nog da potvrdi svoj nikad dvojbeni talent i visoki kvalitet koji posjeduje. I uspio je u tome, kona~no. Suvereno je kontrolirao turnir, posebno inspiriran i samopouzdan, {to je polu~ilo izvanredan rezultat. Pet pobjeda (]orovi}, Ra{idovi}, Slingerland, Nikola \uki} i Kiril Georgiev), tri remija (Szabo, Leni~ i [olak) i samo jedan poraz i to u 3. kolu od Tur~ina Cana, bilo je sasvim dovoljno za 9. mjesto i novih 12,7 rejting-poena. Mo`da je ovo i naznaka [ari}evog povratka u olimpijsku reprezentaciju koja bi s njim, za si gur no, do da tno oja~ala i povratila privremeno izgubljeni sjaj.

Pro{logodi{nji novouvedeni na~in bodovanja (tri boda za pobjedu, jedan bod za remi) i ove godine su potvrdili viziju eks-direktora turnira, GM Ivana Sokolova da to mora donijeti veliku borbenost i zna~ajan broj odlu~enih partija. Ove godine taj broj je bio 373, od toga 206 pobjeda bijelih, 167 crnih i samo 78 neodlu~nih rezultata. Pro{le godine nastupilo je 169 {ahista iz 32 dr`ave svijeta, ove godine 67 manje. Velika {teta je da nisu do{li gosti iz {ahovskih velesila, Rusije, Ukrajine, Poljske, ^e{le, Slova~ke, Azerbejd`ana, {to bi dodatno podiglo kvalitet turnira. Stoga se za idu}u godinu mora postaviti strategija bar mjeseci ranije, objaviti turnir na oficijelnom sajtu, razmisliti o bitnom smanjenju upisnina i prona}i agilnijeg direktora koji }e svojim ugledom u svijetu {aha, jama~no privu}i pedesetak uglednih imena, svojih prijatelja, kolega, {to je 2010. godine po{lo za rukom Iva nu So ko lo vu. U sva kom slu~aju, tradicija se nastavlja, Sarajevo i [K Bosna }e i 2012. godine biti u fokusu svjetskih, majskih, {ahovskih zbivanja. Do tada, dovi|enja matadori s drvenim figurama. Svjetla su poga{ena, spu{ten je zastor u {ahovskoj areni prelijepog hotela Bristol.
@elimir MARKOVI]

Izjedna~ena borba {ahistkinja na EP-u
Dvanaest {ahistkinja u gruzijskom Tbilisiju od 6. do 18 maja vodi bitku na Evropskom prvenstvu za seniorke. Igra se 11. kola po Bergerovom sistemu. Odigrano je 7 kola i vodi se prili~no izjedna~ena borba. Plasman poslije 7. kola: 1-2. Cmilite (Litva) i Hotena{bili (Gruzija) po 6, 3-5. Lagno (Ukrajina, D`avahi{vili (Gruzija) i Cramling ([vedska) po 5,5, itd.

Kadetsko i juniorsko prvenstvo BiH
Fojnica je bila doma}in mladim {ahistima i {ahistkinjama iz cijele BiH. Nakon odigranih prvenstava u krovnim {ahovskim or ga ni za ci ja ma u foj ni~kom Aqvareumalu ovog vikenda odr`alo se 12. kadetsko i juniorsko prvenstvo BiH na kojem je sudjelovalo po 10 najboljih u svojim dobnim uzrastima. Po dva prvoplasirana u svakoj grupi stekla su pravo nastupa na Evropskom i Svjetskom prvenstvu. Najvi{epa`njeprivla~ilo je takmi~enje u konkurencijikadeta do 16 godina gdje }e se sastati dva najve}a BiH {ahovska talenta, Denis Kadri} i Dejan Marjanovi}.
ENI news

IZABRANE PARTIJE SA OPEN BOSNA 2001
Predojevi} - [ari} 1:0
1. c4 e6, 2. g3 d5, 3. Lg2 Sf6, 4. Sf3 Le7, 5. 0-0 0-0, 6. b3 a5, 7. Sc3 c6, 8. d4 Sbd7, 9. Lb2 b6, 10. e4 La6, 11. Sd2 Tc8, 12. Te1 dxe4, 13. Sdxe4 b5, 14. d5 cxd5, 15. cxd5 exd5, 16. Sxd5 Sxd5, 17. Dxd5 Tc2, 18. Dd4 Sf6, 19. Tec1 Dxd4, 20. Lxd4 Txc1+, 21. Txc1 Sxe4, 22. Lxe4 Tc8, 23. Txc8+ Lxc8, 24. Lc6 b4, 25. Lb6 Lf5, 26. Lxa5 Lb1, 27. Lb6 Lxa2, 28. Ld5 Lf6, 29. Kf1 Lb1, 30. Ke2 Lc3, 31. Ke3 Lf5, 32. Ld4 Le1, 33. f3 h5, 34. Le4 Le6, 35. Ke2 Lxg3, 36. hxg3 Lxb3, 37. Ke3 Le6, 38. Kf4 g6, 39. Ke5 g5, 40. f4 gxf4, 41. Kxf4 b3, 42. Lf3 Kf8, 43. Lf6 Ke8, 44. Lc6+ Kf8, 45. La4 Ld5, 46. Kg5 Le6, 47. Kxh5 Ld5, 48. Kg5 Le6, 49. Kf4 Ld5, 50. Ke3 Lc4, 51. Kd2 Le6, 52. Kc3 Ld5, 53. Lxb3 Le4, 54. Kd4 Lc6, 55. Ke5 Ld7, 56. Kf4 Lc6, 57. Kg5 Le4, 58. Lb2 Lf3, 59. Kf6 - 1:0. cxd4, 4. Sxd4 g6, 5. Sc3 Lg7, 6. Le3 Sf6, 7. Lc4 Da5, 8. 0-0 0-0, 9. Sb3 Dc7, 10. Lg5 e6, 11. Le2 a6, 12. f4 d6, 13. Lf3 b5, 14. a3 Sd7, 15. De1 Sb6, 16. Sd1 Sc4, 17. c3 Lb7, 18. Tc1 Tae8, 19. Tc2 f6, 20. Lh4 Lh6, 21. Le2 f5, 22. exf5 exf5, 23. Df2 Se7, 24. Sd2 d5, 25. Lg5 Lxg5, 26. fxg5 f4, 27. Sxc4 dxc4, 28. Lf3 Lxf3, 29. Dxf3 Dc5+, 30. Tcf2 Dxg5, 31. Db7 Dc5, 32. Dxa6 Sf5, 33. Kh1 Sd6, 34. Td2 Se4, 35. Td4 Sg3+, 36. hxg3 fxg3, 37. Txf8+ Dxf8, 38. Se3 Dh6 - 0:1.

Parligras - Szabo 1:0
1. c4 e6, 2. d4 d5. 3. Sc3 c6, 4. e4 dxe4, 5. Sxe4 Lb4+, 6. Ld2 Dxd4, 7. Lxb4 Dxe4+, 8. Le2 Sa6, 9. La5 b6, 10. Dd6 Ld7, 11. Lc3 f6, 12. Sf3 e5, 13. 0-0 0-0, 14. Tfe1 Df5, 15. c5 Kb7, 16. Lxa6+ Kxa6, 17. cxb6 axb6, 18. Tad1 Sh6, 19. Dc7 Sf7, 20. a4 c5, 21. a5 bxa5, 22. Lxa5 De6, 23. Ta1 Tc8, 24. Lc3+ Kb5, 25. Db7 - 1:0.

Yilmaz - Jobava 0:1
1. e4 c5, 2. Sf3 Sc6, 3. d4

40

DRUGA STRANA SPORTA

ponedjeljak 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U OBJEKTIVU

Funmi Jimoh, ameri~ka atleti~arka

Prvi dijamant na putu do Londona
Slavila je na prvom mitingu Dijamantske lige sa skokom od 6,88 m ispred olimpijske pobjednice, Brazilke Maurren Higa Maggi i Ruskinje Ane Nazarove, s najboljim rezultatom sezone
Prije desetak dana u Dohi su po~ela takmi~enja ovogodi{njeg izdanja Dijamanske lige, najboljih atletskih takmi~enja u toku godine, na kojima se okuplja svjetska elita. Funmi Jimoh, ameri~ka skaka~ica udalj, slavila je sa skokom od 6,88 m ispred olimpijske pobjednice, Brazilke Maurren Higa Maggi (6,87 m) i Ruskinje Ane Nazarove (6,77 m) s najboljim rezultatom sezone. Tako se domogla prvog dijamanta u predolimpijskoj godini. Funmi Jimoh, punog imena Oluwafunmilayo Kemi Jimoh, ro|ena je 29. maja 1984. godine u Se at tleu a ame ri~koj dr`avi Woashington, jedna je od najsvestranijih ameri~kih atleti~arki. Mo`da joj je ba{ ta svestranost u dosada{njoj karijeri onemogu}ila da postigne vrhunske rezultate samo u jednoj disciplini. Ipak, od Olimpijskih igara u Pekingu, gdje je izborila sebi mjesto u selekciji SAD u skoku u dalj, najvi{e je ipak okrenuta skoku u dalj. No, dok je studirala na Rice Universityu takmi~ila se i u sedmoboju, sprintu na 100 i 200 metara, ali i an 100 metara sa preponama. U svim disciplinama je bila uvijek pri vrhu, ali nikada na vrhu. Dolaskom na Rice University Ji moh je bi la ras trza na izme|u velikih obaveza na studiju i `eljom da uspije kao atleti~arka. Kako je bila izuzetno talentovana za mnoge discipline, atletski treneri na Riceu su je koristili u svim sprinterskim disciplinama, ali i za trke {tafeta. To je svakako iscrpljivalo, ali je ipak uspjela da se u tri discipline kvalifikuje za nacionalno takmi~enje. To je bilo dobro za ekipu, ali i lo{e za Funmi Jilmoh. Ipak, uspjela je i da se na nacionalnom izbornom takmi~enju izbori za odlazak na OI u Kini. Sigurno je da je ona pomalo razo~arana svojim nastupom na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. U kvalifikacijama je sko~ila 6,69 m i plasirala se u finale, ali je onda u finalnoj seriji dosko~ila na samo na 6,29. Malo za atleti~arku njenih kvaliteta. Mo`da je taj, neuspjeh motivisao da se u nastavku svoje karijere okrene najvi{e skoku udalj. Tako je u 2009. godini sko~ila najdu`i skok karijere (6,96), a u ovoj predolimpijskoj godini je startovala sa pobjedom u Dohi. Ako nastavki ovim tempom, sigurno je da }e biti u naju`em krugu kandidatkinja za podjelu medalju u Londonu 2012. godine.

Zanimljivosti

KUTAK ZA FUDBALSKE NAVIJA^E

SRCE
uvijek na

Grbavici
Sanjin Osmanovi} veliki je fudbalski zaljubljenik. Iako `ivi daleko od BiH, ne zaboravlja svoju raju, a pogotovo ne svoga @elju. Kako `ivi u Engleskoj u Newcastleu, ne propu{ta ni jednu utakmicu Newcastle Uniteda, ali i tada na stadionu St. James’ Park nosu navija~ke rekvizite koji ga podsje}aju na Grbavicu i ima utisak da navija za plave, iako su boje Newcastle crnobijele. @elja mu je, tako|e, da ode na finale Lige prvaka u London, gdje se na legendarnom Wembleyu Sastaju Machester United i Barcelona. Mo`da i ta-

Ne, nije to {to mislite
Vrhun ski pro fe si onal ni sport tra`i maksimalno anga`ovanje svakog pojedinca, naravno ukoliko `eli da uspije. To podrazumijeva da je zbog velikih napora vjerovatno}a od povreda vrlo visoka. Zbog to ga su u vrhun skim eki pa ma me di cin ske eki pe prisutne na svakom treningu, kako bi pravovremeno reagovale. Ni{ta se ne prepu{ta slu~aju, a brza intervencija je pola obavljenog posla, mada na prvi pogled ova slika budi sasvim druge misli.

Sanjin i na stadionu St. James’ Parku u Newcastleu misli na @elju

mo vidimo @eljin {al ili nekakav sli~an transparent. Uz ovu slikuSanjina sa St. James’ Parkaupu}ujemopozivnavija~ima svih klubova da nam po{alju svo-

je fotografije na na{u e-mail adresu: oslobodjenje.sport@gmail.com, naravno sa kra}impropratnimtekstom, a mi }emo najbolje fotografije objaviti u ovoj rubrici.

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

41

42

OGLASI
OMEGA d.o.o. @IVINICE Ul. II kraji{ke br. 23

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu Odluke broj 06-03-230-11/6/11 donesene na VII. redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru dana 12. 5. 2011. godine, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

Skup{tina Dru{tva na svojoj sjednici odr`anoj 13. 5. 2011. godine je donijela odluku, u skladu sa ~lanom 29. Statuta Dru{tva Omega d.o.o. @ivinice, o raspisivanju

OBAVJE[TAVA JAVNOST O OP]OJ RASPRAVI
FERK je 7. 3. 2011. godine primio od GLOBAL ISPAT KIL d.o.o. Lukavac zahtjev za obnovu dozvole za rad — licence za djelatnost proizvodnja elektri~ne energije broj 06-03-230/6/11, o ~emu je javnost bila obavije{tena 26. 4. 2011. godine putem „Oslobo|enja“ i „Dnevnog lista“, kao i web stranice FERKa. FERK je pripremio nacrt dozvole za rad — licence za djelatnost proizvodnja elektri~ne energije za GLOBAL ISPAT KIL d.o.o. Lukavac, te se pozivaju sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica da budu prisutna i daju usmene komentare na op}oj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja }e se odr`ati u prostorijama Op}ine Lukavac 30. 5. 2011. godine u 10 sati. Zainteresovana lica imaju mogu}nost i dostaviti svoje pisane komentare FERK-u od dana objavljivanja ovog obavje{tenja do 3. 6. 2011. godine do 12 sati, po{tom na adresu Blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari }e se analizirati i bit }e pa`ljivo razmotreni. Tekst nacrta dozvole za rad — licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja elektri~ne energije mo`ete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedi{tu FERK-a, na protokolu, Blajbur{kih `rtava br. 33 u Mostaru ili na web stranici FERK-a www.ferk.ba.

KONKURSA
za izbor i imenovanje generalnog direktora Dru{tva Omega d.o.o. @ivinice Imenovanje se vr{i na period od 2 godine. U S L O V I: Pored op{tih uslova utvr|enih zakonom, kandidat treba da ispunjava i slijede}e posebne uslove: - VSS (visoka stru~na sprema) VII stepen, ekonomskog smjera - Najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovode}im poslovima - Da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak - Da nije pravosna`no osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prijestup za radnje nespojive sa poslovima direktora preduze}a - da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja - poznavanje jednog svjetskog stranog jezika - dobro poznavanje poslovnih procesa posebno u trgova~kim dru{tvima - izra`ene rukovodne i organizacione sposobnosti - izra`ene sklonosti i sposobnosti za timski rad - znanje operativnog sistema UZ PRIJAVU NA KONKURS KANDIDATI SU DU@NI DOSTAVITI: - Biografiju sa podacima o adresi i kontakt-telefon - Program rada za mandatno razdoblje na koje se imenuje - Ovjerenu fotokopiju diplome - Ovjerenu fotokopiju CIPS-a i li~ne karte - Dokaz o radnom iskustvu na rukovode}im poslovima - Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak - Dokaz da kandidat nije pravosna`no osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prijestup za radnje nespojive sa poslovima direktora preduze}a. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti li~no ili putem po{te najkasnije 16 dana od dana zadnjeg objavljivanja na adresu: OMEGA d.o.o. @ivinice, Ul. II kraji{ka 23. 75 270 @ivinice, sa naznakom „Prijava na konkurs generalnog direktora Dru{tva“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. PREDSJEDNIK SKUP[TINE Nada Hrustemovi}

Na osnovu Odluke broj 06-03-243-11/7/11 donesene na VII. redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru 12. 5. 2011. godine, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJE[TAVA JAVNOST O OP]OJ RASPRAVI
FERK je 9. 3. 2011. godine primio od MUCI] & CO d.o.o. Ljubu{ki zahtjev za izdavanje prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta solarne elektrane SOLERO 1, instalisane snage 3.100 kW DC (2600 kW AC) i mogu}e godi{nje proizvodnje 4.026 MWh, pod brojem 06-03-243/7/11, o ~emu je javnost bila obavije{tena 26. 4. 2011. godine putem „Oslobo|enja“ i „Dnevnog lista“, kao i web stranice FERK-a. FERK je pripremio nacrt prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta solarne elektrane SOLERO 1 za MUCI] & CO d.o.o. Ljubu{ki, te se pozivaju sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica da prisustvuju i daju usmene komentare na op}oj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja }e se odr`ati u zgradi Op}ine Ljubu{ki (Vije}nica) 25. 5. 2011. godine u 11 sati. Zainteresovana lica imaju mogu}nost i dostaviti svoje pisane komentare FERK-u od dana objavljivanja ovog obavje{tenja do 3. 6. 2011. godine do 12 sati, po{tom na adresu Blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari }e se analizirati i bit }e pa`ljivo razmotreni. Tekst nacrta prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta solarne elektrane Solero 1 mo`ete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedi{tu FERK-a, na protokolu, Blajbur{kih `rtava br. 33 u Mostaru ili na web stranici FERK-a www.ferk.ba.

Na osnovu Odluke broj 06-03-291-07/9/11 donesene na VII. redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru 12. 5. 2011. godine, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

U skladu sa ~lanom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 29/05), Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJE[TAVA JAVNOST O OP]OJ RASPRAVI
FERK je 21. 3. 2011. godine primio od PALO^ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje zahtjev za obnovu dozvole za rad — licence za djelatnost proizvodnja elektri~ne energije u mHE Sastavci na vodotoku rijeke Vrbas, op}ina Gornji Vakuf-Uskoplje, instalisane snage 704 kW i mogu}e godi{nje proizvodnje 3,150 GWh, i u mHE Duboki potok na vodotoku rijeke Desna op}ina Gornji Vakuf-Uskoplje, instalisane snage 818,3 kW i mogu}e godi{nje proizvodnje 4,058 GWh, pod brojem 06-03-291/9/11, o ~emu je javnost bila obavije{tena 26. 4. 2011. godine putem „Dnevnog lista“ i „Oslobo|enja“, kao i web stranice FERK-a. FERK je pripremio nacrt dozvole za rad — licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja elektri~ne energije za PALO^ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje te se pozivaju sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica da prisustvuju i daju usmene komentare na op}oj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja }e se odr`ati u prostorijama Centra za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje 27. 5. 2011. godine u 11 sati. Zainteresovana lica imaju mogu}nost i dostaviti svoje pisane komentare FERK-u od dana objavljivanja ovog obavje{tenja do 3. 6. 2011. godine do 12 sati, po{tom na adresu Blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari }e se analizirati i bit }e pa`ljivo razmotreni. Tekst nacrta dozvole za rad — licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja elektri~ne energije mo`ete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedi{tu FERK-a, na protokolu, Blajbur{kih `rtava br. 33 u Mostaru ili na web stranici FERK-a www.ferk.ba.

OBAVJE[TAVA JAVNOST
da je 11. 4. 2011. godine FERK primio od ROSE WOOD DOO G. Vakuf - Uskoplje zahtjev za obnovu dozvole za rad-licence za djelatnost proizvodnja elektri~ne energije u mHE Jeli}i na vodotoku rijeke Vrbas, op}ina Gornji Vakuf-Uskoplje, instalisane snage 1,350 MW i mogu}e godi{nje proizvodnje 6.310 MWh, pod brojem 06-03-315-02/11/11, uz koji je podnosilac zahtjeva prilo`io potrebne dokumente, u skladu sa ~lanom 10. stavom (2) odnosno ~lanom 19. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci. Postupaju}i po ~lanu 10. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio da je kompletan. Vi{e informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar. Pozivaju se sva zainteresovana lica da daju pisane komentare na podneseni zahtjev. Pisani komentari moraju biti potpisani. Lica koja imaju direktan interes da u~estvuju u postupku izdavanja dozvole pod uslovom da im je interes razli~it od op}eg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za sticanje statusa umje{a~a, o ~emu odlu~uje FERK u svakom pojedinom slu~aju. Ukoliko FERK odobri status umje{a~a, odr`ava se formalna rasprava na kojoj mogu u~estvovati zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umje{a~i, a prisustvo javnosti je dobrodo{lo. Pisani komentari i zahtjevi za sticanje statusa umje{a~a podnose se do 31. 5. 2011. godine do 12 sati na adresu FERK-a, a pisani komentari mogu se dostaviti na brojeve faxa: 036/333-507 i 036/333508, odnosno na elektronsku adresu: kontakt@ferk.ba FERK }e obavje{tavati javnost o daljem toku postupka izdavanja dozvole.

Na osnovu Odluke broj 06-03-350-10/13/11 donesene na VII. redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru 12. 5. 2011. godine, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJE[TAVA JAVNOST O OP]OJ RASPRAVI
FERK je 5. 4. 2011. godine primio od ADRIJA-PRODUKT d.o.o. Zenica zahtjev za izdavanje prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE Bistri~ak na vodotoku rijeke Bistri~ak, op}ina Zenica, instalisane snage 990 kW i mogu}e godi{nje proizvodnje 4,350 GWh, broj 06-03-350/13/11, o ~emu je javnost bila obavije{tena 26. 4. 2011. godine putem „Oslobo|enja“ i „Dnevnog lista“, kao i web stranice FERK-a. FERK je pripremio nacrt prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE Bistri~ak za ADRIJA-PRODUKT d.o.o. Zenica, te se pozivaju sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica da prisustvuju i daju usmene komentare na op}oj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja }e se odr`ati u prostorijama Op}ine Zenica 30. 5. 2011. godine u 14 sati. Zainteresovana lica imaju mogu}nost i dostaviti svoje pisane komentare FERK-u od dana objavljivanja ovog obavje{tenja do 3. 6. 2011. godine do 12 sati, po{tom na adresu Blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari }e se analizirati i bit }e pa`ljivo razmotreni. Tekst nacrta prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE Bistri~ak mo`ete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedi{tu FERK-a, na protokolu, Blajbur{kih `rtava br. 33 u Mostaru ili na web stranici FERK-a www.ferk.ba.

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

43

44

POMO] U KU]I

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

@enske gre{ke u teretani

Ve}ina ne
Origano protiv kancerogena u mesu
Ulje divljeg origana je najja~i biljni antiseptik, ima izra`ena antibakterijska, antivirusna, germicidna, antiparazitna i antioksidativna svojstva. Spre~ava pojavu gripe i prehlade, ja~a imunitet, poma`e kod gr~eva, iska{ljavanja i {irenja bronhija, upale uha, uni{ta va tri de set vrsta ba kte ri ja uklju~uju}i e{erihiju koli, kandidu, salmonelu i stafilokoke. ^aj od origana poma`e kod bronhitisa, prehlade, upale grla, bolova u crijevima. Jednu ~ajnu ka{i~icu usitnjenih listova origana prelijte {oljicom vru}e vode i pustite da odstoji desetak minuta. Svje` origano ima mnogo puniji ukus (iako je su{eni ja~i), a kako je za gajenje potrebno veoma malo vremena i truda predla`emo vam da ga sami uzgajate, a on }e vam uzvratiti na taj na~in {to }e va{e u`ivanje u hrani podi}i na vi{i nivo. Kada pro|e sezona, svje`e oprane i osu{ene stabljike i listi}e stavite u najlonsku kesu i zamrznite. Tako mo`ete da ~uvate svje` origano narednih 12 mjeseci. Origano naj~e{}e jedemo u pizzi, ili u jelima iz mediteranske kuhinje. Odli~no mo`e da upotpuni ribu i morske plodove, mesu na ro{tilju i jelima od krompira.

voli sklekove
Smanji}e probleme sa ki~mom, pobolj{ati va{e dr`anje, te uljep{ati izgled
Ima onihkojivjeruju da vje`be istezanja nisu posebno bitne, ali nije tako. Istezanje nakon svakeserijevje`bivrati}e rad srca na nivo s po~etka treninga, {to spre~ava pojavu nesvjestice i op{te slabosti. Pored toga, od vje`bija~anjami{i}i se skra}uju, a vje`be istezanja su odli~na preventiva protiv toga. Izvodite vje`be uvijek istim tempom. Vje`beslabijegintenzitetasagorijevajuvi{emasno}a negougljenihhidrata(dodu{e, i ukupno se tokomnjihtro{imanjekalorijanegokadaraditeintenzivne vje`be). Zato je potrebnokombinovati, raditenekolikominutalaganijevje`be, pa nekolikominutaintenzivnije. Tako }ete tro{iti i ugljene hidrate i masno}e i nekom normalnom brzinom gubiti kilograme. Ukoliko `elite koristiti program vje`bi kakav koristi neka zvijezda da bisteizgledalepoput nje, za po~etak, treba da znate da su izgled, tip muskulature i sposobnost za sticanje kondicije najvi{estvargenetike, tako da nije vjerovatno da }e bilo kakvim vje`banjem va{ stomak da li~i na

stomak te-i-te zvijezde. Bolje je da na|ete vje`be, koje se vama li~nodopadaju i kojevamali~no prijaju, a tako}eteposti}inajbolje rezultate. Ve}ina `ena ne voli sklekove i izbjegava ih, sklekovi zahtijevaju ne{to ja~e ruke, a `ene su, genetski, tu slabije od mu{karaca. Ipak, sklekove ne bi trebalo izbjegavati, jer ja~aju mi{i}e ruku, ramena i le|a, {to znatno smanjuje potencijalne probleme s ki~mom. Ta~no je da su u po~etku sklekovi naporni, ali ako po~nete s malim brojem i postepeno, a kako ja~ate, pove}avate taj broj, ne bi trebalo da bude problema. Sklekovi }e pobolj{ati va{e dr`anje i uljep{ati vam izgled.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Pravi ram za nao~ale
^etvrtast oblik lica odgovara ovalnim ili okruglim okularima, osobama koje imaju ja~u vilicu pristaju oblici sa nagla{enim gornjim dijelom. Osobe sa ovalnim licem ne bi trebalo da ga skrivaju velikim ili debelim okvirom, mada njima svaki okvir odgovara. Okruglo lice }e se suziti ~etvrtastim, uskim okvirom i nagla{enim i {irokim ru~kama. Izbjegavajte ovalne i okrugle okulare. Uskom licu ne pristaju debele dr{ke, a mali ili {irok nos se produ`ava i su`ava metalnim ramovima sa papu~icama. Kada birate boju, najjednostavnije je da izaberete ne{to neutralnije (sme|e, bakarno, srebreno). Ako ste hrabri i `elitemaloboje, znajte da svijetlim tipovima pristaju sve boje osim neutralnih, prozirnih i crne. Crvene nao~ale ~ine da izgledamo mla|e, odmornije i svje`ije, a nao~ale sa uo~ljivim ramom sakri}e fine bore oko o~iju.

Jagnje}a ~orba
Potrebno:
600 g jagnje}eg mesa od vrata, ple}ke 150 g crnog luka, 100 g mrkve 100 g korijena per{una 100 g celera, 150 g paprike 100 g bra{na, 150 g paradajza 2 dl ulja, lovorova lista 3 g bibera u zrnu, sok od 1 limuna 15 g aleve paprike, 1 veza per{una 2 `umanceta, 1 veza miro|ije 2l vode, 2 dl slatke pavlake

Srebrenosjajna ~ini oko o{trijim
Sjena za plave o~i za svaki dan: tamnosiva, siva, ljubi~asta, tamnoplava, crna. Ve~ernji {ik: srebrena, tirkizna, tamnoru`i~asta. Za zelene i kestenjaste za svaki dan: braon, boja kajsije, purpurna, boja {ljive, tamnosme|e-zelena ili jarkozelena. Ve~ernji {ik: zlatna, sjajna, limunzelena, veoma svijetlozelena, purpurna. Za braon o~i za svaki dan: bronzana, bakarna, {ampanj, braon, be`, sme|o-zelena sjena. Ve~ernji {ik: boja mandarine, kraljevskoplava, jarkoru`i~asta, limun-zelena. Sjena za sve boje o~iju za svaki dan: mornarskoplava ili boja uglja, a svjetloplava za nagla{avanje. Ve~ernji {ik: srebrenosjajna sjena ~ini oko o{trijim.

Priprema:
U posudu sa zagrijanom masno}om staviti sjeckani crni luk i pr`iti da dobije zlatno`utu boju. Dodati jagnje}e meso isje~eno na kocke, lovorov list i biber. Dinstati dok meso postane napola mekano. Dodati korjenasto povr}e i dinstati dok povr}e i meso ne postanemekano. Dodatialevupapriku, malo dinstati i zatim naliti vodu. Kuhati na umjerenoj temperaturi i dodati soli, isjeckanu papriku i paradajz, pa kuhati dok paprika ne omek{a.

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED Fotografirajte jelo i prebrojite kalorije Blokada mobitela u automobilu 3D konzole nisu za mla|u djecu

45

Japanski koncern Sony objavio je da }e uskoro pokrenuti svoj sistem nedavno piratirane mre`e PlayStation Network, koji njezine konzole za videoigrice povezuje s internetom, nakon {to su poja~ane mjere sigurnosti za{tite korisnika. Sony Computer Entertainment i Sony Network Entertainment International }e uskoro pokrenuti, etapno i po regijama, mre`u Playsta ti on Network i Qri ocity, po~ev{i od igrica, muzike i videa, objavili su iz ove kompanije. Pro ces }e se odvi ja ti pos tu pno, a po~e}e za sedam dana.

Sony uklju~uje playstation network

Ako ste zabrinuti oko toga koliko kalorija sadr`i komad pizze ili ~okoladne torte, koji `elite pojesti u tome vam mo`e pomo}i nova aplikacija za iPhone. Nakon {to iPhoneom slikate jelo, na ekran vam zahvaljuju}i aplikaciji odmah sti`ebrojkalorija.AplikacijunazvanuMealSnap razvila je dru{tvena mre`a za ljubiteljefitnesaDailyBurn, koja je ve} izdalanekolikoiPhoneaplikacijapovezanih s fintesom i prehranom. “Baza podataka mo`e brzo identificirati hranu, broj kalorija, proteine, masno}e, ugljikohidrate, vitamine, sve {to `eliteznati“ rekao je Andy , Smith, direktor DailyBurna.

U SAD-u }e kasnije ove godine na tr`i{te sti}i mobitel, koji automatski gasi neke svoje funkcije kada osjetio da je automobil u pokretu. Ameri~kitelekomunikacijski gigant Sprint }e uskoro po~eti dodavati novi softver, “Drive First“ svo, jim mobitelima temeljenim na Androidu zahvaljuju}i kojem }e se te naprave same “zaglupjeti“ kako bi voza~i bili vi{e usmjereni na ono {to se zbiva na cesti, a manje na samom mobitelu. Iz Sprinta ka`u da }e softver, kojeg je razvila tvrtka LocationLabs, zaklju~avatizaslonmobitela i sve pozive preusmjeravati na “sekretaricu“ ~im automobil krene.

Nintendo upozorava da novi proizvod, konzolu Nintendo 3DS ne preporu~uje djeci mla|oj od {est godina zbog {tetnih posljedica za razvoj njihovog vida. “Dugotrajno gledanje 3D slika mo`e imati negativan uticaj na razvoj oka” na, vodi se u slu`benom upozorenju kompanije. Samsung, Panasonic i Sony tako|er su objavili upozorenje da ova aktivnost mo`e biti {tetna za djecu. Granicu od {est godina spominje i Toshiba, uz svoje nove 3D TV ure|aje, uz koje nisu potrebne specijalne nao~ale i za koje ka`e da korisnici trebaju imati najmanje {est godina da bi ih sigurno koristili.

Od 15. juna putem servisa Amazon

Sti`e operativni
sistem Chrome OS
Poslije dvije godine razvoja, prvi notebook sa Google Chrome operativnim sistemom pojavi}e se 15. juna. Prve dvije kompanije koje }e lansirati svoje ure|aje sa Chromeom su Samsung i Acer. Sam sun gov no te bo ok ima}e dijagonalu ekrana od 12.1 in~a (30 cm), bateriju koja traje osam sati i prodava}e se u dvije verzije od 429 dolara i 499 dolara u zavisnosti od toga koje }e dodatke imati. Iz Acera najavljuju ure|aj veli~ine 11,6 in~a (29 cm), baterija koja mo`e da izdr`i 6,5 sati, a njegova cijena }e biti 349 dolara. Za sada se zna da }e 15. juna zainteresovani u SAD-u mo}i da nabave ove ra~unare putem internet servisa Amazon i prodajnog lanca ud“ servisu. Za razliku od tradicionalnih desktop opera ti vnih sis te ma po put Win dowsa i Mac OS x, Chrome OS je baziran na internetu, tako da se njime upravlja putem prilago|ene ver zi je Chro me pre tra `iva~a. Kao rezultat toga Google-ov operativni sistem mo`ete pokrenuti za ne ko li ko se kun di i tro {i mnogo manje energije. Ima}e podr{ku za Netflix i Hulu servise, kao i “offline“ verzije Gmaila, Google kalendara i Google Docsa. Ne}e se prodavati kao klasi~ni operativni sistemi, ve} }e se za njega pla}ati pretplata u iznosu od 28 dolara za napredne korisnike i 20 dolara za obi~ne korisnike. U tu cijenu su uklju~ene softverske, ali i hardverske nadogradnje.

Best Buy, a jo{ se razmi{lja o na~inu prodaje u drugim zemljama. Kom pa ni ja Goo gle ve} dugo je testirala i najavljivala ovaj operativni sistem, koji se ranije pokazao dosta nestabilan i sa puno ba-

gova, ali ka`u da su mu ispravili sve nedostatke i napravili ga kompatibilnim sa Intelovim dual-core procesorima. Chrome OS je poku{aj da se napravi operativni sistem koji }e biti baziran na “clo-

HP predstavlja zanimljivog be`i~nog mi{a koji bi se posebno mogao svidjeti vlasnicima pri je no sni ka s ograni~enim brojem USB konektora. Mi{ generi~kog naziva Wi-Fi Mo bi le Mouse prvi je takav glodavac na svi je tu ko ji se s ra~unalom povezuje putem be`i~ne Wi-Fi mre`e. Ko mu ni ka ci ja se u ovom slu~aju ne vr{i po sred stvom be`i~nog routera ve} direktno putem be`i~ne mre`ne kartice ugra|ene u prijenosnik, a prije prvog kori{tenja potrebno je uparivanje mi{a i ra~unala. HP tvrdi kako u radu ne postoji interferencija mi{a i ostalih ure|aja te isti~e autonomiju baterije od ~ak devet mjeseci. Mi{ ima pet programibilnih tipaka i kota~i}, gumirane bo~ne stranice te laserski senzor rezolucije od 1.200 do 1.600 dpi. Prodaja kre}e tijekom lipnja po cijeni od 49,99 dolara.

Wi-Fi mi{

Prema rang-listi ~asopisa FORTUNE

Panasonic predstavio Lumix DMC-G3

^etiri snimka u sekundi
Panasonic je i slu`beno predstavio svoj najmanji fotoaparat s mogu}no{}u izmjenjivanja objektiva, Lumix DMC-G3. Ri je~ je o ure|aju koji koristi Micro Four Thirds tehnologiju i donosi maksimalnu rezoluciju snimanja od 15,8 megapiksela, a podr`ava i snimanje Full HD videa (1080p rezolucija) u AVCHD formatu te rapidno okidanje brzinom od ~etiri snimke u sekundi u punoj rezoluciji. Stra`nja strana ure|aja donosi 3-in~ni ekran osjetljiv na dodir s kojim se upravlja ve}inom opcija koje ure|aj nudi, a tu je i zasebno elektronsko tra`ilo (dakle nije nu`no koristiti ekran za kadriranje). Osjetljivost ekrana na dodir donosi i mogu}nost “listanja“ okinutih fotografija prstom (na na~in sli~an na koji to ~inimo na mobilnim telefonima), a aparat }e kada stigne u prodaju u junu, dolaziti u crnoj, crvenoj, sme|oj i bijeloj boji. Lu mix DMC-G3 u mo gu}nosti je odraditi automatsko izo{travanje u 0,1 sekundi, {to je jedan od najbr`ih automatskih okida~a u ovoj klasi, a u odnosu na prethodni model, Panasonic Lu mix DMC-G2, no vi je ure|aj ~ak za ~etvrtinu manji i osjetno lak{i - masa mu je 336 grama.

Apple na 35. mjestu

Ameri~ki ~asopis FORTUNE objavio je rang-listu 500 najuspje{nijih kompanija u SAD-u. Za razliku od pro{logodi{nje liste na kojoj je zauzela 56. mjesto, kompanija Apple se na ovogodi{njoj listi nalazi na 35. mjestu. Drugu godinu za redom, prvo mjesto na listi zauzela je kompanija WalMart, vlasnik velikog lanca maloprodajnih objekata, koja je u 2010. ostvarila prihod od 422 milijarde USD i profit od 16 milijardi USD. Ostala mjesta me|u prvih deset na listi zauzimaju Exxon Mobil, Chevron, Conoco Philips, Fannie Mae, General Electric, Berkshire Hathaway, General Motors, Bank of America i Ford Motor. Jedanaesto mjesto zauzima HewlettPackard koji je u 2010. ostvario prihod od 126 milijardi USD i profit od 8,8 milijardi USD, {to ga ~ini najbolje plasiranom IT kompanijom. Od drugih IT kompanija slijede Apple (35. mjesto, prihod 65,2 milijarde USD, profit 14 milijardi USD), zatim Microsoft, Dell i Intel.

46

FELJTON

ponedjeljak, 10. januar 2011. godine ponedjeljak, 16. maj

OSLOBO\ENJE

Nurija i Hamdija Pozderac, najistaknutije li~nosti Cazinske krajine i BiH (9)

Principijelno i argumentirano

o nacionalnom pitanju
Po etni~kom porijeklu, cjelokupno stanovni{tvo BiH je slavenskog porijekla. U tursko doba razlikovalo se isklju~ivo po vjerskoj pripadnosti (muslimani i nemuslimani), a pojavom nacionalnih pokreta, odnosno u periodu austro-ugarske okupacije, po~inju se vi{e isticati nacionalne razlike...
Pi{e: Alaga DERVI[EVI]

Govore}i o raznim te`njama i pogre{nim i {tetnim kombinacijama i devijacijama i nepravdama za ovaj narod vezanim za to pitanje, i pored toga „da je KP jo{ od 1938, a posebno 1940. godine uo~ila i uva`ila narodnu posebnost Muslimana, {to je kasnije potvr|eno u svim ratnim i poratnim partijskim i dr`avnim dokumentima, a posebno na povijesnoj 17. sjednici CKSKBiH 1968. godine, sjednici na kojoj je donesena povijesna odluka da se ve} sljede}im popisom stanovni{tava 1971. godine mora pitanje nacionalnosti Muslimana rije{iti, {to je i u~injeno“. U istom tekstu Pozderac govori i o ranijim rezultatima popisa, posebno o implikacijama opredjeljivanja za naziv Jugoslaven, za koji su se najve}em broju izja{njavali Muslimani, kako bi izbjegli da izja{njavaju kao Srbi ili Hrvati, pa tako ka`e: „Prema popisu stanovni{tva iz

1961. godine u BiH je 96,3 posto izja{njenih Jugoslovena bilo iz muslimanske strukture, tj. Muslimana, dok je svega 3,7 posto iz ostalih naroda i narodnosti koji `ive u BiH. Sli~na je situacija i s omladinom od 15 do 25 godina. Od ukupnog broja omladinaca koji su se izjasnili kao Jugosloveni, ogromna ve}ina su omladinci iz BiH i, opet, uglavnom iz muslimanske strukture. Svega 0,3 posto omladine izjasnilo se za jugoslovenstvo u drugim republikama.“

Najistaknutiji borci
Na kraju ovog teksta Hamdija Pozderac zaklju~uje: „I komunisti Muslimani, kao i komunisti drugih nacionalnosti i narodnosti, moraju biti najistaknutiji borci za nacionalnu emancipaciju, kako svog naroda, tako i svih drugih naroda i narodnosti.“ Svojeprincipijelne i argumentirane stavove o nacionalnom pitanju Muslimana, kao i o nacionalnompitanju u BiH uop}e, Hamdi-

Nurija i Hamdija Pozderac imaju povijesni zna~aj za Bo{njake i dr`avu BiH. No, za njihove velike zasluge Bo{njaci i dr`ava BiH im se ni na koji na~in jo{ nisu odu`ili, naprotiv. U ovom feljtonu }e biti rije~i o tim doga|ajima iz na{e nedavne pro{losti i mjestu, ulozi i zna~aju koji su u njima imali i odigrali ovi bo{nja~ki velikani. Rad je op{irnije izlaganje autora na nau~nom skupu „Cazinska krajina u XX stolje}u - politika, ljudi, doga|aji“, odr`anom u Zagrebu 23. i 24. aprila 2010, u organizaciji Bo{nja~ke nacionalne zajednice grada Zagreba i Zagreba~ke d`amije, koji je nedavno, u kra}oj verziji, objavljen u Zborniku radova pod istim naslovom, koji je osnova posebne knjige o ovim bo{nja~kim i bh. velikanima koju autor priprema. Feljton objavljujemo povodom 63. godi{njice smrti Nurije i 23. godi{njice smrti Hamdije. Alaga Dervi{evi} ro|en je 1949. u [turli}u, op}ina Cazin, gdje je zavr{io osnovno obrazovanje, a srednju {kolu i studij sociologije u Sarajevu. Objavio je knjigu „Bo{njaci u dijaspori - historijat, problemi, analize i perspektive“, a u pripremi su druga i tre}a knjiga pod istim naslovom. Sara|ivao je u raznim ~asopisima i novinama u zemlji i u inostranstvu, me|u kojima je i Oslobo|enje, posebno njegovo inostrano izdanje. Saradnik je u Institutu za istra`ivanje zlo~ina protiv ~ovje~nosti i me|unarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, gdje trenutno vodi projekt „Emigracija, raseljavanje i deportacija bh. gra|ana u zapadne zemlje i mogu}nosti povratka“.

ja Pozderac je iznio u mnogim nastupima i izlaganjima kao najistaknutiji bo{nja~ki politi~ar skraja {ezdesetih do kraja osamdesetih godina, a posebno u svojoj knjizi „Nacionalni odnosi i socijalisti~ko zajedni{tvo“ kojapredstavljajednu , od rijetkih do tadaobjavljenihknjiga o nacionalnom pitanju, u kojoj on nacionalnopitanjeposmatrateorijski u kontinuitetu s povije{}u Bosne i razvojem nacionalnog pitanja drugih naroda u Bosni i u okru`enju, po~ev od srednjovjekovne Bosne, islamizacije, austrougarskevladavine, stareJugoslavije, do socijalisti~kog i komunisti~kog shvatanja nacije i njenog povezivanja s formiranjemrepublika i dr`ava (prema Ustavu iz 1974. godine) u Socijalisti~koj Federativnoj Republici Jugoslaviji. O genezi i nastanku nacija u BiH Pozderac na jednom mjestu ove knjige pi{e: „Po etni~komporijeklu, cjelokupnostanovni{tvo BiH je slavenskog porijekla. U turskodobarazlikovalo se isklju~ivo po vjerskoj pripa-

Spomeni~ka ba{tina: Svjedo~anstvo i budu}nost pro{losti (21)

Dva naselja blizanca
Herceg-Novi pripada rijetkim gradovima na moru koji se podi`u tek u srednjem vijeku. Osniva ga bosanski kralj Tvrtko (1382), kao izlaz na more i glavno saobra}ajno-trgova~ko mjesto dr`ave, a utvr|uje ga (kraj XV stolje}e) herceg Stjepan Vuk~i} Kosa~a, vladar Humske zemlje
Pi{e: Branislav KRSTI]

Stari Bar (Antibaris), na dominantnom platou iznad zaljeva, ~uva ostatke ~etvorougaonog utvr|enja (VI ili VII stolje}e), {to ukazuje na kastrum, vjerovatno iz doba Justinijana i trobrodne katedrale (XIII stolje}e) na temeljima starije. Godine1089. postajesjedi{te barske nadbiskupije. Od 1042. godine je zetski, od 1183. godine priznajevlastNemanji}a. Doma}a vlastela ga 1443. godinepredajeVeneciji; iz tog vremena najbolje su o~uvanidijelovitvr|ave, masivnizidovi i bastioni. Osmanska imperija ga osvaja1571. godine; od ba{tine ostaje akvedukt i kasnije Veliki hamam (XVIII stolje}e). Poslije oslobo|enja 1878. godine grad je stradao od dvije velike eksplozije barutana, pa je napu{ten. Ispod grada, prema moru, podignut je Novi Bar. Budva je podignuta na poluotoku i u njenoj se osnovi nazire rimsko i vizantijsko/bizantijsko utvr|eno naselje s ortogonalnom

podjelom ulica. O~uvana je crkva sv. Marije in Punta (840), sv. Ivana (prvobitna vjerovatno iz VII stolje}a.). Grad su ru{iliSaraceni (841. i 867.), a Sloveni su ga naselili u IX stolje}u. Gradskezidine (iz XV stolje}a) s kulama i tvr|avom Ka{tel, obnovljene su nakon zemljotresa 1667. godine. O~uvan je dio srednjovjekovne stambene arhitekture. Grad je pripadao i srpskoj dr`avi, najdu`e Veneciji, a potom Habzbur{kojcarevini do 1918. godine. Poslije zemljotresa 1979. godine je obnovljen.
Ston

Voda sa izvora
Kotor je podignut na kraju bezbjednog Bokokotorskog zaljeva, uz hridiispodkojihne{tedimiceisti~e voda sa izvora. Zna~ajan rimski/vizantijski grad svjedo~i, kao i ve}ina gradova na Jadranu, o promjenigospodara i osvaja~a. Nakon isto~nogRimskogcarstvapripadao je Nemanji}a dr`avi (1185-1355), potom se stavlja pod za{tituhrvatsko-ugarskog kralja Ljudevita An`ujskog, od 1385. godine je sa-

mostalna republika, a od 1420. do 1797. godine (tri stolje}a) priznaje vlast Venecije. ^uva ostatke episkopskebazilike s krstionicom iz VI stolje}a u temeljima crkve sv. Marije; ime Catharum, kao rimskog grada, pominje se u VII stolje}u. U njegovoj osnovi uo~avaju se ulice koje su i{le okomito na gradske zidine. U IX stolje}u ga osvajaju Saraceni; poslije razaranja naseljava ga slovensko stanovni{tvo i spontanogradizbijeneku}e i ulice. U XI-

XII stolje}uizgra|uje se i sjedi{te je rimskognamjesnika za oblastDokleu, a od kraja XII do XIV stolje}a je bogati trgova~ki grad u sastavu Nemanji}a dr`ave, s neprikosnovenom gradskom autonomijom. Kotorani u XIV stolje}u dobijaju Grbalj od kralja Milutina i „me|usobno (ga) dijele na ‘`drijebove’ (parcele)“ {to zna~i da nas, tavljajurimskupodjeluzemlji{ta. O bogatstvugradasvjedo~ibogataba{tina: crkva sv. Tripuna (1166), ro-

mani~kakatedrala, crkve sv. Marije (Kole|ata, 1221) i sv. Luke... Herceg Novi, pripada rijetkim gradovima na morukoji se podi`u tek u Srednjem vijeku. Osniva ga bosanski kralj Tvrtko (1382), kao izlaz na more i glavnosaobra}ajnotrgova~ko mjesto dr`ave, a utvr|uje ga (kraj XV stolje}e) herceg Stjepan Vuk~i}-Kosa~a, vladar Humske zemlje. Turci ga zaposjedaju 1481. godine, kratko ga dr`e [panci i Venecija, po~inju gradnju tvr|ave, koju dovr{avaju Turci, ali joj ostaje ime „[panjola”; 1687. godine preuzima ga Venecija, ostavljaCitadelu, a poslije1797. godine dr`i ga Austrija. Veliki Ston i Mali Ston (XIV stolje}e), dva naselja blizanca, podignuta su na prevlaci koja Pelje{ac spaja s kopnom, na mjestu na kojem je o~uvana romani~ka crkva i ostaci jo{ starijihgra|evina. Dubrova~ka Republika je, radi odbrane svogposjedaPelje{ca, utvrdilaprevlaku sna`nim fortifikacionim zidom dugim 5,5 kilometara. Tako obzidano podru~je brane dva ut-

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 16. maj 2011.

FELJTON
BiH i sli~no, kao {to su „Biserje - Antologija muslimanske knji`evnosti“ Alije Isakovi}a (1972), „Knji`evno stvaranje muslimanskih pisaca u BiH u doba austro-ugarske vladavine“ dr. Muhsina Rizvi}a (1973), „Od tradicije do identiteta“ dr. Muhameda Had`ijahi}a (1974), „Jugoslovenska muslimanska organizacija u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca” dr. Atifa Purivatre (1972), „Nacionalni odnosi i socijalisti~ko zajedni{tvo“ Hamdije Pozderca (1978), „Nacionalnost Muslimana“ dr. Kasima Suljevi}a (1981)... Koliko je Hamdija radio na obezbje|enju odgovaraju}ih povijesnih, jezi~kih, kulturnih i drugih uslova i argumenata neophodnih za priznanje bo{nja~ke nacije i bo{nja~kog nacionalnog identiteta govore nam upravo slu~ajevi knji`evnika Alije Isakovi}a i prof. dr. Muhsina Rizvi}a. Naime, kao jedan od osniva~a i aktivista ponovo formiranog Kulturnog dru{tva Bo{njaka Preporod 1990. godine i prilikom jednog putovanja ispred Preporoda BiH iz Sarajeva na Osniva~ku skup{tinu Preporoda u Bosanski Brod, zajedno s predsjednikom Obnovljenog Preporoda BiH 1990. prof. dr. Muhsinom Rizvi}em i prof. dr. Muhamedom Hukovi}em, profesor Rizvi} nam je ispri~ao slu~aj oko njegove doktorske teze.
(Sutra: Izvolite to sami rije{ite)

47

1532.

NA DANA[NJI DAN

[panski osvaja~ Fransisko Pizaro iskrcao se sa malom grupom vojnika na sjevernu obalu Perua. Savladav{i otpor Indijanaca, [panija je 1572. osvojila Peru i dr`ala ga u svom posjedu do 1824.

cus pisac [arl Pero, 1703.Umro franbajkiki“Viliniske pri~e“,nauautorti~uvene zbirke kojoj su i “Ma~ak u ~izmama“, “Crvenkapa“ “Uspava ljepo ca“. U cuski tolo1770.ce VersajejuTesureseije.vjen~ali frananeta,kepresvolucinasljednik Luj Marija Anto k}erka austrijske cari Mari zi Nakon Francus re je 1789. osu|eni su na smrt i pogubljeni na giljotini 1793. Turska i Rusija potpisale ugovor o miru u Bukure{tu kojim su za srpske ustanike predvi|eni op{ta amnestija i pregovori sa turskim vlastima o autonomiji Srbije.

Desanka Maksimovi}

1812. 1881. 1898.

Muhamed Had`ijahi}

dnosti (muslimani i nemuslimani), a s pojavomnacionalnih pokreta, odnosno u perioduaustro-ugarskeokupacije, po~inju se vi{e isticati nacionalne razlike... Kada je rije~ o etni~kom nastajanju naroda BiH, a prije svega bosanskih Muslimana, u nas se naj~e{}epolazi od bogumilstva. Izraz ‘bogumil’ upotrebljavam kao jedan konvencionalni izraz za tzv. crkvu bosansku. Nije mi namjeratematiziratipitanje da li su bogumiliheretici ili nisu, da li su bili dualisti ili nisu. Stoji, svakako, ~injenica da su imaliposebnucrkvenuorganizaciju i da nisuisti{to i katolici i pravoslavni... Svi histori~ari, pa i protagonistiteorija koje se ovdje spominju, priznaju da se u srednjovjekovnojBosni i Humuformiralajednaposebnacrkva, koja se strukturalnonijeuklapala u isto~nopravoslavnucrkvu, ni u zapadnokatoli~ku crkvu. “

Time se pokazalo poznato povijesnopravilo da bez zavidne kriti~ne mase inteligencije, istra`ivanja, projekata i knjiga o jednom narodu ne mo`e ni biti prave istine o njemu, pa tako ni o Bo{njacima, {to }e im omogu}iti da, uz naciju, dobiju i suverenu dr`avu BiH, kao posljedicu dobijanja nacije i na osnovu toga ulazak u Ustav i sve zakone kao jedan od ravnopravnih naroda, kako u BiH, tako i u onda{njoj Jugoslaviji. Upravo u tom veoma slo`enom povijesno-politi~kom i dr`avotvornom procesu najve}i doprinos i zasluge pripadaju Hamdiji Pozdercu, kao vode}em bh. politi~aru toga vremena.

o noj 1916.riPotpisan ugovorcartrojne raanglo-francusko-ruskoj kontroli Palesti di podjele blisko isto~nih terito ja Otomanskog stva. U dodi ne nagra Ame 1929.muHolifilvudugluakajeljemijeprve 1931.ide znacuri~ke mske de (od po te kao Oskar) fil “Krila“, mici D`enet Gejnor glum Emilu D`eningsu. ment Islanda ukinuo ugovor s Kralje 1941.Parladomiskomjom1814.glasio nezavisnost.vinom Dan iz po kojem je zemlja bila pod danskom naci i pro Nezavisna Republika Island progla{ena je 17. juna 1944. nakon narodnog plebiscita.

1898. Ro|ena knji`evnica Desanka Maksimovi}, jedna od najpopularnijih U okolini Berlina pu{ten u saobra}aj prvi srpskih pjesnikielektri~ni tramvaj. nja (“Pesnik i zaRo|en srpski pjesnik, putopisac i diplomata vi~aj“, “Tra`im Rastko Petrovi}. Pripadao je prvoj generaciji pomilovanje“, srpskih modernista, a njegova zbirka pjesama “Otkrovenje“ “Nemam vi{e smatra se jednim od najzna~ajnijih djela srpske poezije vremena“, “Slovo izme|u dva svjetska rata. o ljubavi“).

Umro engleski mi~ar derik Gaulend 1947.dskim ljekajerom biohejanomFrekmanomtadobio Hopkins, dan od osniva~a nauke o vi minima. Sa holan Kristi Aj je 1929. Nobelovu nagradu za medicinu. General Park vr{io u 1961.obezbje|enja.^ungjeHinaizvlasti vojni udarkad Ju`noj Koreji. Bio do 1979, ga je ubio {ef Sovjet sionski “Ve bli`io 1969.na slalaskiri vaizbaciotojbrodnekojanejerau5” pridnih se Vene i sondu nare nekoliko godi podatke o pla ti. Predsjednici Rumu Ti1972.\eridapkona DuSFRJ iku pustinilijeu JosiphiBrozenerto Ni lae ^au{es rad dro getski sistem navu.

Henri Fonda

Zna~ajne knjige
Ubrzo zatim dolaze veoma zna~ajne knjige o Bo{njacima, njihovoj kulturi knji`evnosti, povijesti, naciji, jeziku, dr`avi

1905. U Grend Ajlandu ro|en jedan od najpoznatijih ameri~kih glumaca Henri Fonda.

Grad je najvrjednijedjeloljudskogstvaranja. U graduljudska zajednica obezbje|uje svoju prostu i pro{irenu reprodukciju, ostvaruje potrebe i aspiracije. Grad je svojevrstan organizam. @ivizajedno s ljudima, koji u njemuostvarujupodjelurada, razmjenu dobara i znanja, zajedno odlu~uju. Za razliku od drugih dobara arhitektonske ba{tine, grad nije zavr{ena „gra|evina” . Nastaje u raznim vremenima, gradi se u raznovrsnim vidovima, mijenja ili dopunjujenamjene, dogra|uje se, pa i ru{i, u zavisnosti od dru{tvenog razvoja... TematskaenciklopedijaSpomeni~kaba{tina: Svjedo~anstvo i budu}nost pro{lost nastala je 1990-91. godine, ali je, zbog poznatihrazloga, dopunjena i detaljnorazra|ena, objavljena2010. godine, u izdanju autora Krsti}a, Synopsisa (Sarajevo i Zagreb) i Slu`benog glasnika Beograda. Iz ove izvanredne publikacije na 550 strana velikog formata, koja obiluje sjajnim tekstovima i originalnimfotografijama, Oslobo|enje}e feljtonizirati dio pod nazivom Historijski gradovi. Autor je ro|en 1922. godine, odrastao je u Sarajevu, gdje je zavr{ioarhitekturu, a postidiplomskestudije u Parizu. U~estvovao je u antifa{isti~kojborbi, obavljao niz zna~ajnihstru~nihfunkcija u biv{oj Jugoslaviji i svijetu, predavao na nekoliko univerziteta, objavio veliki broj nau~nih i istra`iva~kih radova. Ovu sjajnuknjigumo`etekupiti u Synopsisu, Sarajevo, Ul. KraljaTvrtka 9, tel. (033) 557-661, po privilegiranojcijeni od 38 KM. vr|ena grada, na ju`noj strani Veliki Ston, a na sjevernoj Mali Ston, za{ti}entvr|avomKoruna. Premaistimpravilima po kojim je gra|en Dubrovnik, u VelikomStonu je, okomito na gradski zid, ortogonalno izgra|eno pet ulica i kod gradskihvrataplaca, a u Malom Stonu {est ulica postavljenih okomito na dva naspramna zida; o~uvan je izuzetnovrijedannacrt s podjelom zemlji{ta na parcele (s po~etka gradnje, iz 1393-96). Gradnja je trajala od 1333. do 1506. godine.

Osvje`avaju}i maestral
Kor~ula je gradpodignut na istoimenim otoku (300 puta 170 metara), koji je s kopnompovezan uskom prevlakom. Unutar zidina, koje su obnovljene u XIII stolje}u, podignut je srednjovjekovni grad, gra|en po obi~ajnim gradograditeljskim pravilima. Uporedo s podu`nim zidovima, grebenom se pru`a glavna ulica. Okomito na nju, u

pravcu istok-zapad, ni`u se popre~ne ulice, koje uokviruju stambene blokove goti~kih, renesansnih i baroknih ku}a i palata. Ulice na isto~noj strani imaju otklon od pravca vjetra, „jer taj smjer onemogu}ava direktannaletbure i isto~njakakoji pu{u zimi, dok grad ostaje otvorenljetnomosvje`avaju}em maestralu. Ovaj stav podsje}a, bez sumnje, na pravilo o „zaokretanju pravacaulica od pravacavjetrova“ koje zapisuje Vitruvije. Kod , gradskih vrata je placa s kne`evompalatom, a na „vrhu“ poluotoka je trg s romani~ko-goti~komkatedralom (XV stolje}e) i renesansnizvonik. Ne bi trebalosumnjati da je na ovommjestu postojao grad i ranije, jer ima strate{ki polo`aj koji gospodari glavnim pravcem plovidbe uzdu` Jadrana. Njegova obnova u XIII stolje}u mogla je biti motiviranaste~enimbogatstvomranije koloniziranog stanovni{ta. Na ranije postojanje gradaukazuju i ostaci stare bazilike u temeljima katedrale te ~injenica da je od 1300. godine postao sjedi{te biskupije, a posebno da je donio statut 1254. godine, svojstven gradovima s razvijenom samoupravom i urbanim stanovni{tvom.
(Sutra: Dubrovnik jedinstvena urbana ba{tina)

gan politi~ar i dr`avnik me 1972.Umromah,ski sjepredka proglanezaviKva1962,ne Nkru prvi sjednik sne Ga (1957). Za do`ivotnog pred dni {en je ali je dr`avnim udarom 1966. oboren sa vlasti. [mit tao Za 1974.HelmutposlijepostavkekancejalarBranpadne Njema~ke os Vili ta. ka posta prva `ena 1975.JapanpelaJunko Tabeisvjetskilavrh - Mountkoja se po na najvi{i Everest. mobi bom tu ubi ni 1989.Autoski vjerlom vo|abom u BejruHalid ijejo{ li21 ban ski {eik Hasan osoba. ra umro Se Dejvis 1990.Odmi ka grla Junior.poznati ameri~ki zabavlja~ tanska kra ca Eli be tokom ni~ne po la lji 1991.laBriKongresjeteljiSAD-u,zapostataje, prva krazvaca koja se obrati su. Po se iz BiH, digla u 1992.{estvla~e}idi dolapodJNAnijenom Pljevazviduh biha}ki aerodrom pla {e com vrijedan oko milijar ra. Predsje Zaira Mo tu Sese Seko 1997.~imeKin{adnikka konjegobune32-godi{nadinapustio su joj su zadr`ivo rali pobunjenici, je okon~ana va nja autokratska vladavina. Umro italijanski filmski re`iser \uzepe de Santis, jedan od najzna~ajnijih predstavnika filmskog neorealizma, nastalog u Italiji u prvim godinama poslije Drugog svjetskog rata (“Gorki pirina~“, “Rim u 11 ~asova“, “Cesta duga godinu dana“). Ameri~ke ozna~ile vu 2001.SjedinjenejeganidiociIrju.Dr`aveblikanskePramije, IRA, odvo ni ske repu ar kao stranu teroristi~ku or za Od sr~anog ra ri~ki glumac Ro2003.TV seStako kojiudaproumro ame“Negommivi“.ktiva bert je slavu stekao ulo dete Eliota Nesa u riji borbi tiv mafije salo vaj da zakon kojim 2005.Kuizbotska vlaprausvojila raju i budu bise ne na `enama daje vo da bi ra parlamentarnim rima.

Josip Broz Tito

1974. Skup{tina SFRJ proglasila Josipa Broza Tita za do`ivotnog predsjednika dr`ave.

1997.

Irvin [o

1984. Umro ameri~ki pisac Irvin [o. Proslavio se romanom “Mladi lavovi“ (1949) (“Lusi Kraun“, “Dvije sedmice u drugom gradu“, “Bogata{ i siromah“, “Ve~e u Vizantiji“).

48

OGLASI

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INA KAKANJ Op}insko vije}e

OSLOBO\ENJE

Obavijest o nabavi
Naziv projekta Zemlja Sektor poslovanja Projekat br. Izvor finansiranja Tip ugovora Tip obavijesti Datum objavljivanja Datum otvaranja ponuda 6384-IFT-37543 Ovaj poziv za dostavu ponuda slijedi generalnu obavijest o nabavi za Projekt br. 5583-GPN-37543, koja je objavljena u EBRD Procurement Opportunities 23.7.2007.i a`uriranu 5. 4. 2011. Federacija Bosne i Hercegovine dobila je kredit od Europske investicijske banke (EIB), Europske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) i Svjetske banke (WB) u svrhu tro{kova Projekta za rehabilitaciju cesta u Federaciji Bosni i Hercegovini (Projekat) i namjerava da dio sredstava utro{i za: (a) rehabilitaciju i/ili radove na pobolj{anju cesta, i (b) konsultantske usluge koje }e se nabavljati po projektu. Ukupna vrijednost radova i konsultantskih usluga koji se nabavljaju iz EIB, EBRD i WB kredita iznosi 100 miliona EUR. Agencija za implementaciju Projekta je Javno preduze}e Ceste Federacije BiH d.o.o. (JP CFBH) u daljem tekstu “Investitor” Investitor poziva ponu|a~e da dostave zape~a}ene ponude za slijede}e ugovore rehabilitacije cesta koji }e biti financirani iz dijela kredita: • Lot 1 M-5 La{va - Kakanj km 0+000- km 4+100 i M-17 Drivu{a — La{va l=3,7 km BA/RRFBH/EBRD/W/ICB/70/11 • Lot 2 M-5 Vrto~e 2 - Bosanski Petrovac 4 km 58+700 km 64+000 i M-5 Bosanski Petrovac 4 — Gornje Bravsko 2 km 0+000 — km 19+300 BA/RRFBH/EBRD/W/ICB/71/11 • Lot 3 M-5 Gornje Bravsko 2 — Velagi}i km 19+300 km 40+100 BA/RRFBH/EBRD/W/ICB/72/11 • Lot 4 M-6.1 Bos.Grahovo 2 — Kazanci km 40+000 km 46+200 BA/RRFBH/EBRD/W/ICB/73/11 • Lot 5 M- 6.1 Privalj-Posu{je km 75+175 — km 88+700 BA/RRFBH/EBRD/W/ICB/74/11 • Lot 6 M-16 Pori~e — Kupres km 22+500— km 33+700 BA/RRFBH/EIB/W/ICB/75/11 • Lot 7 Rehabilitation road M-5 Biha} 4 - Ripa~, km 0+000— km 30+050 BA/RRFBH/EIB/W/ICB/76/11 O~ekivani period implementacije ovih ugovora za izvo|enje je od juli/srpanj 2011. do septembra/rujna 2011. godine. Pozivaju se ponu|a~i da dostave ponude za jedan ili vi{e lotova. Cijenu pojedinih lotova treba dati odvojeno. Dopu{teni su popusti po lotovima, a evaluacija }e biti tako|e po lotovima. U slu~aju dostave ponuda za vi{e od jednog lota zahtijevani kvalifikacioni kriteriji moraju biti ispunjeni kumulativno. Natjecanje }e se provoditi kroz me|unarodni natje~aj (ICB) koji je otvoren za ponu|a~e iz svih zemalja. Kori{teni kriterij pri procjeni ponuda }e biti najni`a cijena Ponu|a~a koji je podoban i kvalifikovan u vezi sa odredbama Instrukcija za ponu|a~e. Zainteresovani ponu|a~i mogu dobiti dodatne informacije od JP CFBH i izvr{iti uvid u dokumente ponude na adresi ispod: g. Ljubo Pravdic, direktor JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine Terezija 54 71 000 SARAJEVO Bosna i Hercegovina Tel. +387 33 250 370 Fax.+387 33 250 400 E-mail: fdc_proj@bih.net.ba Komplet dokumenata ponude mo`e se podizati po~ev od 16. 5. 2011. po dostavi pismenog zahtjeva na gore navedenu adresu i uplate nepovratnog iznosa od 200,00KM ili 100 EUR (za svaki Lot pojedina~no) Na~in pla}anja je kako slijedi: a) za pla}anje u Bosni i Hercegovini u BAM: Na ra~un kod Intesa SanPaolo Bank d.d. br. 1540012000213981, u korist JP Ceste FBiH d.o.o. vrsta prihoda: 722539 sa naznakom “Dokumenti ponude za EBRD I_Lot br.__ “. b) za pla}anje iz inozemstva u EUR na intermedijarnu banku LHB Internationale Bank AG Frankfurt AM Main SWIFT code: LHBIDEFF, account with institution /000 9867 300 Intesa SanPaolo Bank d.d BIH SWIFT code: UPBKBA22, Beneficiary customer: IBAN: BA391540012000213884 JP Ceste FBH doo. sa naznakom “Dokumenti ponude za EBRD_I_Lot br.__ “ Dokumenti ponude }e se slati po{tom. Dokumenti }e se slati brzom po{tom u inostranstvo po zahtjevu Ponu|a~a, a tro{kove slanja snosi Ponu|a~. Sve ponude moraju biti dostavljene sa Osiguranjem ponude kako slijedi: Lot 1 BAM 50.000 Lot 2 BAM 35.000 Lot 3 BAM 50.000 Lot 4 BAM 15.000 Lot 5 BAM 35.000 Lot 6 BAM 100.000 Lot 7 BAM 80.000 Ponude se moraju dostaviti na dolje navedenu adresu do 30. 6. 2011. do 12 sati po lokalnom vremenu. Ponude u elektronskoj formi nisu dozvoljene. Zakasnjele ponude }e se smatrati neva`e}im. Ponude }e se otvoriti u prisustvu onih predstavnika ponu|a~a koji `ele da pristvuju otvaranju. JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine Terezija 54 71 000 SARAJEVO Bosnia i Hercegovina REHABILITACIJA CESTA U FBiH Bosna i Hercegovina/Federacija Bosne i Hercegovine Transport 37543 Europska banka za obnovu i razvoj /EBRD/ Radovi — Rehabilitacija magistralnih cesta u Federaciji BiH Poziv za dostavu ponuda 12. 5. 2011. 30. 6. 2011

Na osnovu ~lana 2.12. lzbornog zakona Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH", broj 23/01 — 32/10), ~lana 7. Uputstva o utvr|ivanju kvalifikacija, broja i imenovanju ~lanova op}inske izborne komisije, Izborne komisije Grada Banje Luke, Izborne komisije Grada Mostara i Izborne komisije Br~ko Distrikta BiH („Slu`beni glasnik BiH", broj: 9/10 i 37/10) i ta~ke I Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje ~lanova Op}inske izborne komisije („Slu`bene novine Op}ine Kakanj“, broj 3/11 i 5/11), Op}insko vije}e Kakanj raspisuje

J AV N I O G L A S
za imenovanje ~lanova Op}inske izborne komisije Raspisuje se javni oglas za imenovanje 3 (tri) ~lana Op}inske izborne komisije. ^lanove Op}inske izborne komisije imenuje Op}insko vije}e, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. ^lanovi Op}inske izborne komisije se imenuju na period od 7 (sedam) godina. Uslovi koje kandidat za ~lana Op}inske izborne komisije treba ispunjavati su sljede}i: Uslovi iz ~lana 2.2. Izbornog Zakona BiH: (1) ^lan Op}inske izborne komisije je osoba sa pravom glasa; (2) ^lan Op}inske izborne komisije je lice sa odgovaraju}om stru~no{}u i iskustvom na provedbi izbora. Uslovi iz Uputstva o utvr|ivanju kvalifikacija, broja i imenovanju ~lanova op}inske izborne komisije, ~lan 2. - Kvalifikacije: a) da imaju prebivali{te na podru~ju op}ine Kakanj; b) da imaju zavr{en pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stru~ne spreme dru{tvenog smjera ili zavr{enu vi{u {kolu odnosno VI/1 stepen stru~ne spreme dru{tvenog smjera; c) da posjeduju iskustvo u provo|enju izbora. Pod iskustvom u provo|enju izbora podrazumijeva se: a) b) c) d) ~lanstvo u izbornoj komisiji; ~lanstvo u bira~kom odboru; rad u stru~nim organima koji su pru`ali pomo} u provo|enju izbora; objava stru~nih i nau~nih radova iz oblasti izbora.

Kriteriji za imenovanje ~lanova Op}inskih izbornih komisija: ^lan op}inske izborne komisije mo`e biti predsjednik ili sudija redovnog suda, sekretar op}inskog vije}a, lica profesionalno zaposlena u op}inskim organima uprave i druga lica, ako ispunjavaju uslove odre|ene ~lanom 2.2 Izbornog zakona BiH, a nemaju smetnji iz ~lana 2.3 ovog Zakona. Za ~lana Op}inske izborne komisije po ~lanu 2.3. Izbornog zakona BiH ne mo`e biti imenovano lice: 1. koje se ne mo`e kandidirati u smislu odredbi ~lanova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH; 2. 3. 4. 5. koje je ~lan najvi{eg izvr{no-politi~kog organa politi~ke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili ~lan izvr{nog odbora ili glavnog odbora); koje je nosilac izabranog mandata ili je ~lan izvr{nog organa vlasti, osim u slu~ajevima predvi|enim ~lanom 2.12 stav (4) Izbornog zakona BiH; koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti; kojem je izre~ena kazna za radnju koja predstavlja te`u povredu izbornih zakona ili propisa za koju je li~no odgovorno, u posljednje ~etiri godine, ra~unaju}i od dana pravosna`nosti odluke.

^lan op}inske izborne komisije ne mo`e biti zastupnik, odnosno punomo}nik politi~kog subjekta koji u~estvuje na izborima, niti lice koje je pravosna`nom sudskom presudom osu|eno na kaznu zatvora u trajanju od {est mjeseci ili du`e. U sastavu op}inske izborne komisije nastojat }e se osigurati da broj ~lanova manje zastupljenog spola bude najmanje 1/3 od ukupnog broja ~lanova. Prilikom izbora ~lanova op}inske izborne komisije osigurat }e se multietni~nost, tako da odra`ava zastupljenost konstitutivnih naroda, uklju~uju}i i ostale, vode}i ra~una o posljednjem popisu stanovni{tva. Potrebna dokumentacija po javnom oglasu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. kra}a biografija sa li~nim podacima (prezime i ime, ime oca, jedinstveni mati~ni broj, adresa stanovanja, broj telefona kao i podatke o radnom iskustvu); ovjerena fotokopija diplome o zvanju i stepenu stru~ne spreme; dokaz o iskustvu u provo|enju izbora (rje{enje o imenovanju u Op}insku izbornu komisiju ili bira~ki odbor, potvrda Op}inske izborne komisije o radu u bira~kom odboru ili drugi dokaz kojim se potvr|uje iskustvo u provo|enju izbora); svojeru~no potpisana i od nadle`nog organa ovjerena izjava o nacionalnoj pripadnosti; svojeru~no potpisana i od nadle`nog organa ovjerena izjava o nepostojanju smetnji iz ~lana 2.3.Izbornog zakona BiH; uvjerenje o prebivali{tu izdato od nadle`nog organa.

Ovaj oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobo|enje“, web stranici Op}ine Kakanj (www.kakanj.com.ba) i oglasnoj plo~i Op}ine. Po zatvaranju javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanje izvr{it }e klasifikaciju kandidata na one koji ispunjavaju uvjete tra`ene javnim oglasom i na one koji ne ispunjavaju uvjete. Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa Komisija }e obaviti intervju, nakon ~ega }e sa~initi ranglistu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu i istu dostaviti Op}inskom vije}u. Op}insko Vije}e }e, cijene}i polo`aj kandidata na rang-listi, donijeti odluku o imenovanju ~lanova Op}inske izborne komisije i istu dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH na saglasnost. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Prijave na ovaj javni oglas dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom: „JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ^LANOVA OP]INSKE IZBORNE KOMISIJE - NE OTVARAJ" na sljede}u adresu: OP]INA KAKANJ, KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA, Ulica Alije Izetbegovi}a broj 123, 72 240 Kakanj. Dodatne informacije se mogu dobiti na kontakt telefon: 032/ 771-803, Stru~na slu`ba za poslove Op}inskog vije}a.

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

49

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM u strogom centru Sarajeva (hotel Central) namje{ten sta 90m2, 30m2 terase, V sprat, bez lifta. Tel. 061/908-587. IZDAJEM poslovni prostor 106m2 Mis Irbina kod BBI centar. Tel. 061/232-855. IZDAJEM gara`u u [opingu na Grbavici. Tel. 061/911-971. IZDAJEM pos. prostor kod kina Tesla, 1 sprat, 74m2, 3 kancelarije, 1.300 KM kirija. Mob. 062/907-831. BISTRIK, blizu trolejbuske, adaptiran namje{ten jednosoban stan, 2 sprat, zgrada, 350 KM. Tel. 646-410, od 17 sati. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, cen. grij. 300 KM+re`ije, Ul. bjelave. Mob. 061/356-535. GRBAVICA, kod [opinga, za studente, dvosoban namj{eten, sa grijanjem, na du`i period, za strance, mo`e i prazan. Mob. 062/737-506. HRASNO izdajem dvosoban, namje{ten stan. Tel. 061/188-913. IZDAJEM namje{ten dvoiposoban stan 64m2, ^engi} Vila 2, kod Merkur-pijace, studentima. Mob. 061/375787. IZDAJEM zasebnu sobu `eni kod hotela Europa. Tel. 061/226-049. ALIPA[INO C faza namje{ten manji jednosoban stan zaposlenom bra~nom paru po{tenom na du`i period, kirija 300KM+re`ije. Tel. 061/628-324. NAMJE[TEN dvosoban stan, Centar, stu den ti ca ma ili za po sle nim, od 15.6.2011. Tel. 442-332. DVOSOBAN stan na Grbavici, prioritet zaposleni. Tel. 611-307, 062/368386, 066/143-162. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, kod Socijalnog. Tel. 659-895, 062/943-021. GARSONJERA 50m2, (zaseban objekat) dvori{te-vrt, Centar-Mejta{, za jednu ili dvije osobe. Mob. 061/869396. IZ DA JEM po slo vni pros tor kod op}ine Sta ri grad, 25m2. Mob. 061/563-292. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Otoci. Mob. 061/917-313. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Grbavica kod [opinga, 500 KM. Mob. 062/621-622. IZDAJEM moderno namje{ten dvosoban stan, sa klimom, na Grbavici 1. Mob. 061/812-046. IZDAJEM jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj ku}i. Mob. 061/497350 i Tel. 033/513-439. IZDAJEM pos. prostor 100m2, A. {a}ir be go vi} bb, hra sno. Mob. 061/132-781, 061/201-172. IZDAJEM jednosoban stan, mladom bra~nom paru ili studenticama. Tel. 211-050. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko {ev skom brdu. Ci je na sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223-941. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 033/200455. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan, privatna ku}a, zaseban ulaz, na Bistriku. Mob. 061/928-632. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina hotela Bristol, cen. grij. kablovska TV. Tel. 652-293. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466-341, 062/823-739. IZ DA JEM kan ce la rij ski pros tor 90m2 u centru grada pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sli~no. Tel. 061/546-246. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192059. TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202-437, 061/226-493. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija, cen. grij, ci je na 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. DVOSOBAN namje{ten stan, Centar, od 15. juna, studenticama ili zaposlenim. Tel. 442-331. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandari na, vez za bro di ce, ja hte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. IZDAJEM poslovni prostor 30m2, Ul. Valtera Peri}a 11. Mob. 061/205-235. IZ DA JEM kan ce la rij ski pros tor 30m2, ^emalu{a 4, centar strogi. Mob. 061/205-235. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM garsonjeru kod hotela Evropa, adaptirana, eta`no grijanje, TV, sa svim priklju~cima, 2 kat. Mob. 061/133-191. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i, poseban ulaz, samcu ili samici, centralno grijanje, centar. Tel. 033/444-843. STRANIM dr`avljanima izdajem na mje {te ne sta no ve, Sa ra je vo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. PRODAJEM dvoiposoban stan 82m2 preko puta Vrhovnog suda, Ul. Valtera Peri}a, I sprat, iznad „Raiffaisen bank“ pogodan i kao poslovni prostor, vl. 1/1, gri ja nje na plin, 3400KM/m2. tel. 061/130-099. NEUM, prodajem ku}u 100m2, dva stana, renovirana, velika terasa sa pogledom na more, blizu po{te, vl. 1/1. Mob. 062/994-995. PRO DA JEM uknji`en stan u Had`i}ima, 61m2, kvalitetan, III sprat. Mob. 063/415-797. KU]A, vikendica sa 2 dunuma zemlje i sa vo}njakom, dozvola, svi papiri 1/1, asvalt, voda, struja priklju~ceni, Vogo{}a. Mob. 062/214-751, 033/203-032. PRODAJEM novu ku}u na Ilid`i sa svim namje{tajem i poku~stvom sve je novo iz uvoza, vrlo povoljno bez posrednika. Tel. 062/841-196. PRO DA JEM je dno so ban stan 38,80m2, Odoba{ina 5, Marin dvorCentar, 1 kat, eta`no plinsko grijanje, 85.000 KM. Mob. 066/488-818. PRODAJEM 1.866m2 zemlje, Palegornji Javor, priklju~ci struja, voda, gra|. dozvola. Tel. 533-265, 062/385262. PRODAJEM stan 117m2 kod Vje~ne vatre, II sprat. Mob. 061/252-663. NI[I]I, parcela 3.300m2, infrastruktura dobra, dozvoljena gradnja, vlasni{tvo 1/1. Mob. 061/169-833. CEN TAR, je dno so ban, 40m2, II sprat, ul. F. An|ela Zvizdovi}a. Mob. 061/715-543. PRODAJEM prostor 50m2 u zgradi, papiri uredni i ZK uredan, cijena pristupa~na. Samo po dolasku u prostor dogovor. mob. 061/357-786. PRODAJEM trosoban stan 79m2 na Ilid`i kod Pejtona, II sprat. Tel. 061/101-950. PRODAJEM na ^. Vili II, Grada~a~ka dvosoban stan 54m2 sa centralnim grijanjem, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 061/200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544.

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine
PRO DA JEM u cen tru Ali pa {i no 80m2 troiposoban III sprat, 2 balkona, lift, centr. grijanje, 2.700KM/m2. Tel. 061/201-228, 062/105-908. PRODAJEM dvosoban komforan stan u centru Vogo{}e, cijena povoljna, bez posrednika. Mob. 061/101969. PRODAJEM ku}u p+2 sprata sa oku}nicom uz put podno`je VRaca, stan 54m2 Dolac Malta I sprat sa grijanjem, stan 94m2 na Drveniji. Tel. 061/188-733. ALIPA[INO-54, 66, 77m2, ^engi} Vila-34 i 64m2, Marijin Dvor 39 i 86m2, Dobrinja-55, 68, 88m2. Mob. 061/375787. MEJTA[-54m2, Grbavica-131m2, Aneks-40m2, Pofali}i-40m2, Isto~no Sarajevo-54, 79m2, Centar-105m2. Mob. 061/375-787. KU]E: Soukbunar, Mostarsko raskr{}e, Vratnik, Vasin-Han, Vlakovo, Ilid`a, Vraca. Mob. 066/488-818. VIKEND ku}e: Pale: Potoci, Kriva~e, G. Pribanj, Gornja ~ar{ijaku}a, Lukavica zemlji{te: Nahorevo, Kasindo, Reljevo, Rje~ica, Ilija{. Mob. 066/488-818. PRODAJEM ku}u u Pazari}u-[inici eta`no grijanje, vlastiti vodovod, ure|ena oku~nica 700m2. Tel. 417219. PRODAJEM ku}u sa gara`om i ba{tom povoljno na periferiji grada. tel. 061/381-670. PRODAJEM na D. MAlti jednosoban stan 37m2, Ul. Ferde Hauptmana, V sprat, 77.000 KM. Tel. 061/890-979. PRODAJEM dvosoban stan na Grbavici, 54m2, I sprat. tel. 061/209-930. PRODAJEM jednosoban stan + balkon c. grijanje, Ul. Aleja lipa-Hrasno. Tel. 061/838-055. PRODAJEM konforan stan 94m2, lijep pogled, centar. Tel. 061/548-278. PRODAJEM bez posrednika u strogom centru stan 90m2 + teraasa 30m2, V sprat, bez lifta. Tel. 061/908587. PRODAJEM zemlju sa vo~njakom Krivoglavci-Vogo{}a. Tel. 063/639691. PRODAJEM dvije devastirane ku}e sa oku}nicom u Fo~i u Donjem polju kod KPD-a Fo~a. Tel. 061/703-280, 033/636-244. PRODAJEM stan na Breci, III sprat, 70m2, Ul. Ismeta Mujezinovi}a, cijena 230.000KM. Tel. 062/316-379. PRODAJEM blizu Bosmala ku}u sa tri stana sa posebnim ulazima na placu od 400m2. Tel. 061/160-601, 664775. PRODAJEM plac od tru dunuma u Ka sin ddo lu svi pri klju~ci. Tel. 061/333-015. PRODAJEM plac 1400m2 ZovikPazari}, voda, struja, asfalt. Tel. 063/790-880. PRODAJEM stan na Grbavici 37m2, kompletno renoviran. Tel. 062/332151. PRODAJEM motel na Jablani~kom jezeru na prelijepoj lokaciji. Tel. 061/243-923. PRODAJEM ku}u na 4 eta`e, Panjina kula. Tel. 062/895-690. PRODAJEM stan 105m2, Ul. Titova, novija zgrada, ima lift. Tel. 065/469616. PRO DA JEM plo dnu ze mlju sa vo~njakom, Krivoglavci — Vogo{}a. Mob. 063/639-691. PRODAJEM ku}u i 5 dunuma zemlje u Miljevini kod Fo~e. Tel. 033/691161, 061/364-597. DVOSOBAN stan kod Vije}nice, A. [ahinagi}a, 3 sprat, nadogradnja, nov, 130.000 KM. Mob. 062/202-305. STAN, Breka 48m2, terasa 10m2 sa ba{tom 70m2, cijena 148.000 KM. Mob. 061/218-328. STAN, ^. Vila, naselje Kvadrant, 52m2, 104.000 KM. Mob. 061/143036.

OSLOBO\ENJE

CENTAR, Kaptol 2, 79m2, trosoban, podesan i za kancelarije. tel. 617382, 062/611-596. ALIPA[INA, preko puta Predsjedni{tva, 66m2, 2 sprat, plin. Mob. 062/156-882. PRODAJEM namje{tenu vikendicu na Jablani~kom jezeru. Mob. 062/232211. PRODAJEM zemlji{te sa gra|evinskom dozvolom, povr{ine 2.438m2, na Bojniku, op{tina Novi Grad. Mob. 061/793-003. PRODAJEM gara`u na Dobrinji, povoljno, ul. Rudi Alva|a br. 10. Mob. 061/897-959. PRODAJEM zemlju u Rakovici — zase ok, 2 du nu ma, Bo`i}i. Mob. 061/145-361. [OPING, `uti neboder, 80m2+gara`a, 80.000 eura. Mob. 061/205-235. PRODAJEM u Starom Gradu, Logavi na, je dno so ban 35m2, ci je na 2300KM/m2. Tel. 061/146-298. PRODAJEM na Dobrinji 3, dvosoban 57m2, ci je na 160KM/m2. Tel. 061/146-298. ILID@A, Osjek, vi ken di ca 50m2+600m2 oku}nice, gara`a, sve novo. Mob. 061/205-235. PRO DA JEM ku}u, pri ze mlje+sprat+potkrovlje+450m2 ba{te, voda, struja, plin, Ul. Abdurahmana Muhareremije, naselje Bare, cijena 80.000 KM. Mob. 061/552163. IS TO^NO Sa ra je vo, vi ken di ca 70m2+1500m2 oku}nice, struja, voda, asvalt, Tilava, Tomino brdo 24. Mob. 061/205-235. CIGLANE, zgrada Robota, 83m2, troiposoban, 2 sprat+gara`a, 230.000 KM. Mob. 061/205-235. KISELJAK, put prema Lepenici, vikendica 70m2+1400m2 oku}nice+bazen i ljetnikovac, eta`no grijanje, 30.000 eura. Mob. 061/205-235. GRBAVI^KA 90m2, eta`no grijanje, lift, sve novo. Mob. 061/205-235. CENTAR strogi, Tina Ujevi}a, 40m2, 1 sprat, jednoiposoban, sve novo. Mob. 061/205-235. MARIJIN Dvor, V. Peri}a 3, 100m2, 4 kat, potkrovlje, odli~no stanje, povoljno. Mob. 061/205-235. CENTAR, Petrakijina, kod Lovca, 106m2, 2 sprat, odli~an. Mob. 061/205-235. PRODAJEM ku}u u Sarajevu, N. Grad, 2 sprata, posebni ulazi, oku}nica 450 m2, 1/1. Tel. 464-728, 898-183. VRACA, stan 48m2, VP, papiri 1/1, odmah useljiv, povoljno, novija zgrada. Mob. 061/335-591. RADI seobe prodajem po minimalnim cijenama ku}ni namje{taj, TA pe}i i nov zamrziva~. Tel. 033/203-974. PO VO LJNO pro da jem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, ul. Radni~ka br. 122. Mob. 061/201700. ANEKS 64m2, 1 sprat, trosoban, extra stanje. Mob. 061/205-235. CRNA Gora, \enovi}i, jednoiposoban apartman, namje{ten i klimatiziran, 30 m od mora. Mob. 061/205-235. MA RI JIN Dvor, Ko tro ma ni}eva 116m2, 2 sprat+2 parking mjesta. Mob. 061/205-235. STAN 55m2, Dolac malta, M. Maruli}a, dvosoban, VP, pa. grij. balkon, 103.000 KM. Mob. 066/230-748. GARSONJERA 50m2, (zaseban objekat) dvori{te-vrt, Centar-Mejta{, za jednu ili dvije osobe. Mob. 061/869396. DVOIPOSOBAN stan 74m2, kod Doma armije i dvoiposoban 67m2 na Dolac Malti. Tel. 445-371, iza 15 sati. DVOSPRATNA ku}a, ba{ta, vo}e, vlastiti parking, sve pod jednim klju~em, blizu mora. Orebi}, tel. 020/714-072.

ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. HITNO potreban namje{ten stan za stranca, Skenderija ili grbavica. Mob. 061/142-704. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713.

PRODAJA
PRODAJEM poslovni prostor od 32m2, u Vogo{}i ispod autobuske stanice prema Semizovcu, vlasnik. Mob. 061/108-238.

PONUDA
IZDAJEM dvosoban polunamje{ten stan, soliteri [oping, Grba vi ca, 450 KM. Mob. 061/344-365.

IZDAJEM poslovni prostor 65m2, u centru, pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sl. Mob. 061/344-365.

IZDAJEM jednosoban stan, ulaz strogo poseban, prazan, mo`e i polu namje{ten, privatna ku}a,Ko{evo, ul. Hamida Be{irevi}a br. 96. Tel. 033/203-032 i 062/214-751. IZDAJEM poslovni prostor adaptiran 30m2 na Ba{~ar{iji. Tel. 061/745525. IZDAJEM jednoiposoban stan, vrlo funkcionalan, 5 sprat, stambena zgrada, Breka. Mob. 061/906-914. IZDAJEM pos. prostor 17,5m2, Stari Grad, Austrijski trg, pogodan za sve namjene. Mob. 061/906-914. IZDAJEM poslovni prostor 47m2 plus galerija, pogodan za vi{e namjena, u Hrasnom, ul. Azize [a}irbegovi} bb (blizu Robota). Tel. 033/202-590 i Mob. 061/157-677. IZDAJEM gara`u na Grbavici kod doma zdravlja. Mob. 061/158-507. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, kod medicin. fakult. Mob. 061/225-935. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Otoci. Tel. 542-623. IZDAJEM poslovni prostor 65m2 pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sl u centru. Tel. 061/344-365. POSLOVNI prostor kod Predsjedni{tva BiH, 33m2, novo sve, kirija 650 KM. Mob. 062/907-831. IZDAJEM pos. prostor 190m2 kod bolnice Jezero, pogodan za sve namjene. Mob. 061/170-254. IZDAJEM pos. prostor 10m2, plato Skenderija, 100 KM. Mob. 061/170254. IZDAJEM u strogom centru poslovni prostor (kancelarije) na I i II spratu. Tel. 033/225-281.

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE
PRODAJA

MALI OGLASI
PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, En ve ra [e ho vi}a. Tel. 061/065-953. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. STAN 33m2, Grbavica I-Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ija hi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM ku}u u Pazari}u, pored magistralnog puta, sa 1.200m2 zemlje. Mob. 061/223-208. TROSOBAN stan 76m2 + 30m2 upotrebljivog tavanskog prostora, u`i centar, 155.000 KM. Tel. 220-696 i Mob. 062/482-526. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. PRODAJEM 2 hektara zemlje u Vlakovu. Mob. 061/225-164. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRO DA JEM ku}u u Ru mi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRO DA JEM ku}u na Pe lje {cu, 30.000 eura, na se lje Mi li}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lu ka vi ca, 1.000m2, po vo ljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DOBRINJA IV, troiposoban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. STAN, S.B.Ba{agi}a, novija gradnja, vl. plin, lo|a, 3 sprat. Tel. 447-825, 061/335-327. DOBRINJA II, prodajem-mijenjam za manji, uz doplatu, troiposoban 91m2, 4 kat, 140.000 KM. Tel. 450976, 062/606-831. KU]A, Abdesthana 23, Kova~i, pogledati od 10-16 sati. DVOSOBAN namje{ten stan, 42m2, uz mogu}nost nadogradnje iste veli~ine, ci je na 75.000 KM. Mob. 062/671-737. U OREBI]U na moru prodajem ku}u na sprat 8x7m2, plac 500m2, papiri uredni, odmah useljiva. Mob. 061/852-393. PRODAJEM stan 100m2 kod op}ine Stari Grad, idealan za poslovni prostor, povoljno. Tel. 061/215-033. STAN, Vraca, 1 sprat, A. Smailovi}a, 92m2, potrebna adaptacija, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831. KOVA^I]I, Ljubljanska, VP, 55m2, 100.000 KM. Mob. 061/320-439. HRASNO, 58m2, VP, 2 balkona, cen. grij. 2.100 KM/m2. Mob. 061/415-787. HRASNO, 38m2, 4 sprat, balkon, 80.000 KM. Mob. 061/415-787. ^. VI LA 53m2, 16 sprat, 1.650 KM/m2. Mob. 061/415-787. VRATNIK, P+S, 300m2 ba {ta, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. VRBANJU[A, stara ku}a, ba{tam2, 60.000 KM. Mob. 061/415-787. D. VOGO[]A, uz rijeku Bosnu, 1500m1 zemlji{ta. Mob. 061/415-787. NOVOGRADNJA, kod pijace na Stupu 33m2, 12 sprat, ekstra pogled, 1.550 KM/m2. Mob. 066/801711. NED@ARI]I, novogradnja, dvosoban 58m2, 4 sprat, klima, ostava, 1.550 KM/m2. Mob. 061/702-881. NED@ARI]I, novogradnja, dvosoban 57m2, 8 sprat, 2 lifta, balkon, klima, 1.550 KM/m2. Mob. 066/801-711. ILID@A, stan 47m2, 1 sprat, 2 balkona, 62.000 KM. Mob. 066/801-711. ILID@A, Pejton, novogradnja 51m2, prizemlje, sve novo, 1.600 KM/m2. Mob. 061/702-881. DOBRINJA C5, trosoban, 70m2, 1 sprat, 2 balkona, useljiv, 110.000 KM. Mob. 066/801-711. HRASNO, Porodice Ribar, dvosoban 53m2, 6 sprat, lift, balkon, sre|en, 110.000 KM. Mob. 066/801-711. CENTAR, Pru{~akova, 1 sprat, 85m2, pogodan za pos. prostor, eta`no grij. 220.000 KM. Mob. 061/702-881. CENTAR, La Benovalencije, 83m2, 2 sprat, kod Fisa, balkon, 240.000 KM. Mob. 066/801-711. M. DVOR, 48m2, 3 sprat, 2.300 KM/m2. Mob. 066/801-711. M. DVOR, K. Tvrtka, 41m2, 4 sprat, 78.000 KM. Mob. 061/702-881. K. BRDO, M. Had`ijahi}a, 44m2, 2 sprat, balkon, 80.000 KM. Mob. 066/801-711. STAN, Vogo{}a, Jo{ani~ka, 3 sprat, 112m2, adap ti ran, use ljiv, 1.160 KM/m2. Mob. 062/907-831.

51

PRODAJEM gara`u povoljno na Dobrinji, Ul. Rudija Alva|a 10. Tel. 061/897-459. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. tel. 665-966 i 061/199-845. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. POVOLJNO, bez posrednika, prodajem u strogom centru stan 90m2+terasa 30m2, 5 sprat, bez lifta. Mob. 061/908-575. PRODAJEM na Grbavici dvosoban stan 54m2, I sprat, Ul. Grbavi~ka. Mob. 061/157-348. STAM BE NO - po slo vni obje kat, 900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321-760. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM ku}u u Janji-Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. Tel. 033/447-095. ^ETVOROSOBAN stan, ul. Zagreba~ka br. 51. Mob. 061/802-650. PRODAJEM stan u centru, Vi{njik 33m2, vp. Tel. 061/299-91. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net PRODAJEM u Makarskoj trosoban stan, novogradnja. Tel. 033/227-460 i 0038521691728. SRAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. KU]A na sprat, [ekerova 7, Bjelave. Mob. 061/150-373. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100m2, 220m2 dvori{ta. Tel. 447-940. KU]A u Sutini-Mostar, 57m2+terasa 24m2+vo}njak 1250m2, zasebna, gra|ena ostava, sve dozvole. Tel. 215199. ^. VILA 54m2, 1 kat, balkon, nova stolarija i 54m2, 9 kat, uredno stanje. Mob. 061/148-810. ^EKALU[A 90m2+gara`a, povoljno, dobro stanje. Mob. 061/148810. TITOVA, salonski stan 147m2, 3 kat, ju`na strana, 5 soba, povoljno. Mob. 061/148-810. MEHMEDA Spahe kod BBI, novogradnja, 140m2, 5 kat, lift, gara`a. Mob. 061/148-810. CENTAR, Had`iidrizova, novogradnja, 105m2+ga ra`a, Ja dran ska 64m2 kod BBI. Mob. 061/148-810. KOD BBI-Fis 36m2, 1 kat, balkon, pro{irenje za 12m2. Mob. 061/148810. ZMAJA od Bosne-Bristol, 65m2, adaptiran, dvostrano orijentisan. Mob. 061/214-852. DOBRINJA I, M. Krle`e, 92m2, troiposoban, 2 kat, odli~an, dvostrano rijentisan. Mob. 061/214-856. LIJEPA velika ku}a, vrt, gara`a, atraktivno mjesto, kod TV OBN. Mob. 061/546-246. KU]A Abdusthana 23, Kova~i, pogledati od 10-17 sati. KU]A sa dva stana i radionom u Starom Gradu, Sumbul ~esma. Mob. 061/159-900.

STAN 70m2, Marijin Dvor, Kotromani~eva, 1 sprat, 99.000 eura. Mob. 061/211-303. PRODAJEM dvosoban stan u [opingu-Grbavica. Mob. 061/905-156, 522849. PRODAJEM stan, Anex, 48m2, udaljen od trolebuske stanice 20m, povoljno. Mob. 061/508-404. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije gara`e i 750m2 vrta. Mob. 061/546246. STAN 51m2 Otoka, 55m2 i 62m2 Grba vi ca, 57m2 M. dvor, 74m2 M.].]ati}a. Mob. 061/019-236. HITNO prodajem stan 56m2, 3 sprat, Ilid`a, komplet adaptiran, ugra|ena kuhinja. Mob. 061/019-236. KU]A sa 320m2 zemlji{ta u Porodice Foht. Mob. 061/019-236. STAN 70m2/4 spr. Jadranska, 57m2/3 spr. M. dvor, 55m2/1 spr. i 62m2/4 spr. Grbavica. Mob. 061/019-236. PRODAJEM ili mijenjam za Sarajevo stan u centru Dervente, III sprat sa 3 balkona, 93m2. Tel. 062/633-248, 00387 011 2546 339. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. PRODAJEM jednosoban stan 38m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798-768 i 062/056-479. PRODAJEM na Grbavici — [oping troiposoban stan 85m2, 2100KM/m2, renoviran sa gara`om. Tel. 061/964797, 033/617-742. PRODAJEM ku}u u Sutini kod Mostara 57m2 + terasa 24m2 + vo~njak 1250m2 zasebna gra|ena ostava. Tel. 033/215-199, 063/722-002. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. STAN 125m2, 1 sprat, Stari Grad, pored Miljacke, potrebna adaptacija. Mob. 061/312-075. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Ka di no se lo), po vo ljno. Mob. 062/337-925. PRODAJEM stan-ku}u na Ilid`iLu`ani u nizu dvoeta`na sa gara`om i ba{tom. Mob. 061/222-465. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715478. PRO DA JEM pla ce ve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250.

STAN, Skenderija, VP, 63m2, useljiv, 135.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN, Centar, Alipa{ina, I sprat, 80m2, 2.600 KM/m2. Mob. 062/907831. STAN, Kova~i}i, novogradnja, 1 sprat, 43m2, sve novo, 3.000 KM/m2. Mob. 062/907-831. KU]A, Bari}a, 80m2+750m2 oku}nice, 85.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN, Jezero, P. lige, 2 sprat, 64m2, useljiv, balkon, 2.300 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN, Odoba{ina, 1 sprat, 65m2, useljiv, 2.000 KM/m2. Mob. 062/907-831. KU]A, Blagovac 1, 2 eta`e, 79m2, oku}nice 980m2, useljivo, 95.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN, Skenderija, novogradnja, 1 sprat, 118m2, 2 gara`e, ba{ta, luxuzno, 430.000 KM. Mob. 062/907-831. BRE KA, 78m2, 3 sprat, 2.500 KM/m2. Mob. 061/177-556. GARSONJERA na Bjelavama, Z. [arca, 2 sprat, adaptirana, 21m2, 55.000 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Hrasnom, A.B.[imi}a, 13 sprat, adap ti ra na, 28m2/2.200 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Titovoj, 5 sprat, nema lift, po tre bna adap ta ci ja, 25m2/2.400 KM. Mob. 065/819-136. JEDNOSOBAN stan, Alipa{ino polje, Trg nezavisnosti, 2 sprat, 39m2, 69.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Alipa{inom polju, Trg nezavisnosti, 2 sprat, adaptiran, 59m2, 100.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Grbavici, B. Muteveli}a, 3 sprat, 41m2/2.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Mejta{u, adaptiran, Ul. Mejta{, VP, 59m2/2.800 KM. Mob. 065/819-136. LU KSU ZAN stan, Ci gla ne, H. Red`i}a, adaptiran, sa svim novim stvarima, 2 sprat, 80m2, 290.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Marin Dvoru, V. Peri}a, potrebna adaptacija, 2 sprat, 123m2, 1.800 KM/m2. Mob. 065/819-136. STAN na Vojni~kom polju, H. Su}eske, 6 sprat, 61m2, 110.000 Km. Mob. 065/819-136. STAN na Dobrinji C5, A. [eremeta, VP, adaptiran, 50m2, 82.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Kova~i}ima, Ljubljanska, 2 sprat, 39m2+2 balkona, 78.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Grbavici, Radni~ka, VP, potrebna adaptacija, 46m2, 85.000 KM. Mob. 065/819-136.

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
VRA CA, P+S, 600m2 dvo ri {te, 110.000 KM. Mob. 061/177-556. OSJEK, ku}a, P+S, 1500m2 oku}nice, 150.000 KM. Mob. 061/177-556. PRO DA JEM Po lo di zel 1,4, 94. god, tek registrovan. Tel. 061/243923. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008. PRODAJEM Citroen C2 1,4 HDI, 2005 godina, u odli~nom stanju. Mob. 061/325-801. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158164. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. PRO DA JEM mo to cikl 125 ccm CHOP PER 15 KS nov, mar ke Hyosung, uvezen iz Austrije, ocarinjen pla}en 3000 Eura prodaje se povoljno za samo 3.500 KM. Mob. 061/956 845. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600 -111. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223-700. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290. PRODAJEM print ma{inu Rodin Solvent 6184 a {irina {tampe 180 cm. Tel. 033/553-865, 061/895-017. PRODAJEM uz povoljne cijene: p~eljinak sa kompletnim priborom, cirkular, pokretni koko{injac za 30 koka, specijalni pili~njak za 30 pili}a, kolce za ogradu, {ator za 8 i 4 osobe, Butmir Plavi put 10. Tel. 061/414-844. PRODAJEM mali tokarski strug 500 W za hoby obradu drveta, njema~ke marke“Interkrenn“,malo upotrebljavan, za samo 400 KM. Mob. 061/ 956-845 PRODAJEM platu za ro{tilj - plin, gril za pe~enje pili}a-plin, ugostiteljski fri`ider. Tel. 061/375-168. PRODAJEM troje vrata sa {tokovima iz novogradnje, cijena vrlo povoljna. Mob. 061/869-396. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138855. PRODAJEM bijelu ko`nu garnituru Dalas, 1.200 KM. Tel. 0038763191201. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651556. PRODAJEM {iva}u ma{inu njema~ku u koferu, garancija, 180 KM na 2 rate. Mob. 061/145-504. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. OKO 1.500 CD-ova kvalitetnih evergrin muzike i ostale, vrlo povoljno. Tel. 447-825, 061/335-327. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa {ive no), br. 46 - 44. Mob. 061/233913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104951. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904.

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine
KUPUJEM knjige. Mob. 061/533792. KU PU JEM sta re raz gle dni ce, nov~ani ce, Olimpi ja da Sa ra jeva i dru go. Tel. 033/456-505 i 061/214405. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, ratnu {tetu i dionice, isplata odmah, „privatna agencija“. Tel. 061/268-892. KUPUJEM obveznice, ratne {tete i devizne {tednje, isplata odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah. Tel. 061/517-897. KUPUJEM obveznice stare devizne {tednje, ratne od{tete i dionice isplata i dolazak odmah. Tel. 063/351-572. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge i kovanice eura. Mob. 061/323-906. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ra tnu od {tetu iz FBiH i RS-a. isplata odmah. Mob. 062/358344. KUPUJEM umjetni~ke slike (ulja, akvarel, pastel) starih slikara. Mob. 062/969-693. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu iz FBiH i RS-a. Isplata odmah. Mob. 062/451791. AGENCIJA za kupovinu devizne {tednje, ratne od{tete i dionica svih firmi i fondova FBiH i RS, najbolje pla}am. isplata i dolazak odmah. Mob. 061/264-364. KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu od{tetu i dionice svih firmi i fondova. Najbolje pla}am, isplata i dolazak odmah. Mob. 062/788-739. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM akcije-obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vez. Tel. 061/159-507. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

OSLOBO\ENJE
USLUGE

PRODAJA
TROIPOSOBAN stan na Dobrinji V, S. Filipovi}a, 7 sprat, 77m2/1.500 KM. Mob. 065/819-136. POTKROVNI stan, Titova, 5 sprat, ima lift, 68m2, uknji`en, fi zi~ki 100m2, 180.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Malti, A. Benca, 5 sprat, 56m2/1.800 KM. Mob. 065/819136. STAN u strogom centru, kod hotela Evropa, 3 sprat, adaptiran, dvoeta`ni, 67m2, 220.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Ote su, Trg ote {kog ba ta ljo na, 6 sprat, 77m2+ga ra`a 17m2, 110.000 KM. Mob. 065/819136. PRO DA JEM 12 du nu ma ze mlje u Ili ja {u, bli zu gla vne ces te, Lju bni}i, 105.000 KM. Mob. 066/969387. HRA SNO, A. li pa, 8 sprat, 52m2/2.200 KM. Mob. 061/320-439. M. DVOR, V. Peri}a, 1 sprat, 138m2, 380.000 KM. Mob. 061/320-439. A. POLJE, 6 sprat, 70m2/1.600 KM. Mob. 061/320-439. CENTAR, D. Ozme, 4 sprat, adaptiran, sve novo, 136m2/2.800 KM. Mob. 061/320-439. A. POLJE, N. Smailagi}a, 6 sprat, 77m2, 125.000 KM Mob 061/320-439. CENTAR, kod Katedrale, 1 sprat, 115m2, 270.000 KM. Mob. 061/320439. KO[EVO, M. [najdera, 3 sprat, 21m2, 62.000 KM. Mob. 061/320439. ZE MLJI [TE, Ilid`a, Plan di {te, 1360m2, 80.000 KM. Mob. 061/170254. JEDNOSOBAN stan, Dobrinja C5, E. Co ca li}a, 1 sprat, adap ti ran, 36m2, 58.000 KM. Mob. 065/819136. STAN na Grbavici, K. Kapetanovi}a, vp, adaptiran, 43m2, 100.000 KM, pogodan za kancelarije. Mob. 066/801-737. STAN 54m2, Grada~a~ka, ^engi} Vila, 1.750 KM/m2. Mob. 062/334371. STARA bosanska ku}a, Pod Hridom, Bis trik, 50.000 KM. Mob. 062/334-371. STAN 103m2, 1 sprat, ugao Had`iidrizove i Ko{eva, 2.400 KM/m2. Mob. 062/334-371. ZEMLJA u Blagovcu, 3 parcele od 24 dunuma, svi priklju~ci, livada, vo}njak. Mob. 062/334-371. KU]A na 4 eta`e, butmir, sa placem 600m2, 320.000 KM. Mob. 062/334371. POSLOVNI prostori na Stupu 140m2 i 64m2, 1.500 KM/m2. Mob. 062/334371. PRODAJEM 11 dunuma zemlje sa ku}om, Osjek, Ilid`a, mo`e i u parcelama. Mob. 062/334-371. ILID@A, Lu`ani, 57m2, 1.700 KM/m2. Mob. 061/177-556. VRA CA, 64m2, 2 sprat, 1.700 KM/m2. Mob. 061/177-556. LOGAVINA, 50m2, VP, 115.000 KM. Mob. 061/177-556. MEJ TA[, 52m2, 1 sprat, 2.900 KM/m2. Mob. 061/177-556. MARIN dvor, 86m2, 2 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 061/177-556.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212431. PRODAJEM bijelu ko`nu garnitu ru Da las, 1.200 KM. Tel. 0038763191201. PRO DA JEM ~e tve ro djel ni re gal odli~no o~uvan. Tel. 524-588, 061/709593. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje - stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560. PRODAJEM kau~, fotelju, u dobrom sta nju i tri kar ni {e. Mob. 061/625-309.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispi ra nje svih vrsta te pi ha, pranje portala i generalna spremanja sta no va i fir mi, iti so ni 1m2/1KM, fir ma GLANZ. Mob. 061/350-688. PRO FE SI ONAL NO ~i{}enje KÄRCHER aparatima }ilima, tepiha, itisona, namje{taja i auto sjedi{ta. Mob. 062/738-728. VR[IMO ru~no pranje svih vrsta ~ilima i itisona. Dolazak na adresu besplatan. Tel. 033/221-945. RADIM malterisanje, zidanje, obradu vrata i prozora. Mob. 062/451-791. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Tel. 062/134-827, 033/241-465. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359500. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139034. KERAMI^ARSKE usluge profesional no, ga ran ci ja kva li te ta. Tel. 061/083-369. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice, 4-5 sati, jedanput sedmi~no. Mob. 061/906-018. PREKUCAVAM sve vrste radova na kom pju te ru brzo i ta~no. Mob. 062/519-685. VR[IM prevoz robe i putnika na svim destinacijama. Tel. 062/214-690. MAJSTOR povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061/202-840. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895 i Mob. 062/909306. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374-458. EXPERT za hidro-termo izolacije krovova, podova, zidova i gara`a. Mob. 061/098-579, 653-396. ODR@AVAM ba {te, re`em drva, odr`avam mezarove. Mob. 062/332230. PREVOZ putnika Sarajevo — more novim kombi vozilom i Neum — Pelje{ac, Makarska rivijera. tel. 062/213645. PARKETAR postavlja, brusi, lakira sve vrste par ke ta, la mi na ta, kvalitetno i garancija. Tel. 062/212994.

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695-695. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM vrlo povoljno kabinet {iva}u ma{inu. Tel. 524-588, 061/709593. PRODAJEM foto aparat Nikon FG uz dodatke. Tel. 033/646-281.

VOZILA
PRODAJEM limuzinu Jetta, 91. god. benzin, 1,8-66 kw, registrovana od 8/2011. god. 4.000 KM. Mob. 061/338199. PRODAJEM zadnju karambolku od Hundaya, novu. Mob. 061/915-123 i 061/159-507. PASSAT, 2004, 1.9 TDI 130 KS, pre{ao 90.000 km, metalik siva, registrovando 9/2011, cijena 18.500 KM. Mob: 063/355-350. PRODAJEM Zastavu 101 registrovan u dobrom stanju, zdrava limarija, 1990. god. Tel. 062/623-131. PRODAJEM dvije ljetne gume Good Year, 205x55/16R, cijena 100 KM. Tel. 061/504-490. PRODAJEM Ford Fijesta 96. god dizel povoljno 4 vrata registrovana, ispravna. Tel. 061/897-959. CITROEN C2 UTR, 1.6 benzin 110ks, 2005. god, 12.500 KM, mogu~a zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 061/526308. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317923. RENAULT rapid cady 1,9 diesel, 95,. god. registrovan do 9 mjeseca, u dobrom stanju. Mob. 061/184796. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM kamion korpu 12m Iveco 35-10, 1999. god plava. Tel. 033/553-865, 061/895-017. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2800KM. tel. 033/537949.

OSTALO
AKCIJA !!! Besplatna dostava nasipnog tampona na Kantonu Sarajevo, 17m3 — 150KM. Mob. 061/925-506. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323906. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, du ga dla ka, br. 40-42. Mob. 061/159-507. PRODAJEM p~ele sa ko{nicama, jaka i zdrava dru{tva, ko{nice nove, povoljno. Mob. 062/214-751 i 033/203032. NOVOOTVORENA autopraonica na putu Sarajevo-Pale-petlja zaobilaznica, navratite nam. tel. 233-098, 061/221-563. PRODAJEM stajsko |ubrivo. Mob. 061/515-235. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM ma{inu za pletenje `i~ane ograde. Tel. 061/145-843.

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arni, uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855, 062/445037. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNA za rad pic-majstor kuharica. Mob. 063/024-372. ZAPO^NITE posao proizvodnjom eteri~nih ulja i stotinjak proizvida knjigom „eteri~na ulja“. Tel. 032/244417. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

KUPOVINA
KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje u prodaji, uz 3% provizije. Tel. 654-793.

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
Prije sedam dana oprostili smo se od na{eg milog tate i mu`a

EDINA EDE TURALI]A
Tu`ni smo, pretu`ni, ali i ponosni na na{eg Edu, na njegovu dobrotu, po{tenje, na njegovu plemenitost, na optimizam kojim je zra~io, na sve {to je u `ivotu mislio, rekao i u~inio. Hvala rodbini, prijateljima, kolegama, kom{ijama koji su do{li ispratiti na{eg Edu i podijeliti sa nama ove dane pune tuge. S beskrajnom ljubavi i po{tovanjem, zauvijek njegovi: Dinka, Ajla i Dino
INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-966. BRAVAR-varioc radi ograde, kovane ograde, gitere, kapije, klizne kapije i dr. Tel. 062/177-796. PUTUJTE brzo i sigurno, klimatiziranim kombijem, Sarajevo, more i ostale destinacije. Mob. 061/222-310 i +385995730940. OZBILJNA `ena pazila bi stariju `enu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje — Mojmilo. Mob. 061/949-447. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvo kril na, u bo ji drve ta. Mob. 061/516-910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6KM/~as. tel. 061/157-991. PROFESOR engleskog jezika daje instukcije, (10 KM) i radi prevode. Mob. 061/654-941. SERVI SI RA NJE i umre`ava nje ra~una ra, in sta la ci ja win dowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Tel. 062/654-140. ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, kera mi ku, ri gips, mo le raj...Mob. 063/155-868. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. KOMPLETNA adaptacija stana: moleraj, keramika, laminat, rigips, prezide, ugradnja stolarije, povoljno. Mob. 062/226-904. POPRAVLJAM TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 653-311, 062/199-199, 061/365-690. ZAPO^NICE biznis idejama knjige Vodi} malih biznisa, sa 2.500 ideja, isporuka na CD-u. Tel. 032/244-417. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205-803, tel. 066/973-793. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje), ~istila bih va{ poslovni prostor. Tel. 061/374-458. MOLER Dino, jednosoban stan sa pripremom zidova bijelo ili u bojama 200 KM, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. INSTRUKCIJE iz matematike. dolazak na adrese. tel. 033/446-056 i 061/536-973. 3135

USLUGE
KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513948. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone, izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141676, 033/204-805. ELEKTRI^AR popravlja TA pe}i, el. bojlere, postavlja automatske osigura~e i indikatore, postavlja plafonjere, lustere i ostale popravke. Mob. 061/048-497. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108779. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061/534-231. MOLERSKI radovi, uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnom za{titom. Mob. 061/606-441. „SELAVY“ pru`a usluge ku}ne njege i lije~enja starih i bolesnih osoba. Tel. 061/530-658, 066/006-067. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaaptacije kupatila kao i opravke. Tel. 065/733-400. PARKETAR-postavlja, brusi, lakira parkete, {ipode bespra{inskom ma{inom, postavlja laminate. Tel. 062/177796. RAD u ku}i njega straiji `enske osobe. Tel. 061/255-594. VKV STOLAR, vr{i opravke stolarije, tapicirani namje{taj, roletne, kuhinje, plakare. Mob. 061/863-740. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge i samostalne poduzetnike). Tel. 061/160-020. ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Greninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/256-376. U^ENICIMA, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 625196, Ilid`a. ENGLESKI i konverzacija za osnovce i srednjo{kolce, osnovi kompjutera, programa, odr`avanje, servisiranje. Mob. 062/895-599. INSTRUKCIJE iz turskog jezika za po~etnike, uspje{no i povoljno. Mob. 061/838-794. ARHITEKTA vr{i stu~ni nadzor nad izvo|enjem gra|. zanatskih radova. Mob. 061/566-482.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

had`i SAD@IDA [EHBAJRAKTAREVI], ro|. HELJI]

preselila na ahiret u nedjelju, 15. maja 2011, u 40. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 16. maja 2011. godine, u 17.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: majka Mejra, suprug Irfan, k}erka Emina, sin Ahmed, sestre Lejla i Amina, zetovi Kasim i Abdulaziz, sestri} i sestri~ne, dajd`e had`i Bajro, had`i Abdulkadir i Aljo sa porodicama, tetke D`emila, Raza i Hanifa sa porodicama, svekar had`i Fuad, svekrva had`i Suada, djever Ali, jetrva Aida, djeveri}i Emin, Faruk i Muaz, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.30 sati u porodi~noj ku}i u Ulici ]eljigovi}i br. 23.
002

KERAMI^AR, ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930-315. MOLERSKI radovi, adaptacije, garancija kvaliteta uz potpunu za{titu poku}stva. Mob. 063/340-482. MOLERSKO farbarski radovi uredno sa kompletnom za{titom, kvalitetno, veoma povoljno. Mob. 061/733558. MOLERAJ, gletovanje, extra kvalitetno, besprijekorno ~isto, cijena po dogovoru. Mob. 061/453-058. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovanje ograde. Mob. 062/907-356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/-916. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6KM/~as. Tel. 061/157-991. SZR izvodi gra|evinske radove, ugradnja keramike, rigipsa i svih vrsta podova. Mob. 061/256-132. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. PREVODIM sa njema~kog na bosanski jezik - tehni~ku dokumentaciju, uputstva, itd. Mob. 061/357-232.

SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319604. MOLERSKO farbarske usluge. Mob. 062/922-323. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466920. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282-134. POSTAVLJAM povoljno rigips. Tel. 061/545-888. ELEKTRI^AR vr{i opravke {porets, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija osigura~a. Mob. 063/155-868. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803-255, 066/889-246, 033/213040. MOLERSKO-farbarski radovi, cijena po do go vo ru, po vo ljno. Tel. 066/205-151. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. 061/516-375. PRU@AMO usluge bh. dijaspori. www-rodoslov.ba Tel. 061/109-970. KOMBI vozilom vr{imo sve vrste prevoza stvari. Tel. 061/033-475.

Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi

SMAIL (UZEIRA) TUCO

preminuo 15. maja 2011. u 86. godini. Sahrana }e se obaviti 17. maja 2011. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Ljiljana, k}erke Alemka i Lajla, unu~ad Mia, Luna, Anja i Gregor, zet Emil, te ostala rodbina i prijatelji 000

NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322-271 i 036/884-711. NEUM povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063/327-098, 036/884-169. NEUM iznajmljujem luksuzno opremljene apartmane uz more. Tel. 063/405-355, 036/884-135. NEUM apartmani — sobe, pet metara od mora, parking. Tel. 061/488-043, 036/880-582. NEUM apartmani konforni klimatizirani blizu mora parking. Tel. 036/884493, 061/141-752, 061/183-981. APARTMANI i sobe na Crnogorskom primorju pla`a veliki pijesak, Bar, www. apartmanifit.com Tel. 065/879-433.

HVAR, izdajem ku}u 4-6 osoba, 80m od mora, TV, klima, parking. Tel. 0038763191201. DOBRE VODE - BAR C. Gora, 7 eura le`aj, sobe, jednokrevetna, dvokre ve tna, po se bno ku pa ti lo. Tel. 033/621-119. IGRANE, Makarska rivijera, izdajem povoljno sobe, apartmane, manju ku}u. Tel. 0038521627738, mob. 00385915583218. MAKARSKA, izdajem sobe ili apartmane za vikend ili drugo, blizu pla`e i {e ta li {ta. Tel. 0038521611923, 00385915406089. VODICE — [ibenik, dva dvosobna apartmana, klima ure|aj, uz more. Povoljno. Lapenda 00385915965771.

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani - tri zvjez di ce www.ne umbih.com. e-ma il:vil la-bi an ca@hotmail.com Telefon: 387 (0)36 884-125, Fax: 036/884-128

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga
... za ovaj trenutak - pripremajte se — (hadis)

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, kumovima i kom{ijama da je na{ dragi

AMIRA KR@ILO, ro|. HAD@IOSMANOVI]
preselila na ahiret u subotu, 14. maja 2011, u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 16. maja 2011. godine, u 15 sati na mezarju Jar~edoli. O`alo{}eni: suprug Ferid, djeca Kenan, Amela, Jasmin, Indira i Edin, otac Asim, majka Vahida, brat Jasmin, sestre Azra i Minka, zet Selmir, amid`e Hamo i Mako sa porodicama, daid`a Vehid, tetke Lela, Lida i Na|a sa porodicama, te porodice Kr`ilo, Had`iosmanovi}, Busulad`i}, Veli}, Mutap~i}, Had`iefendi}, Zup~evi}, Njuhovi}, Avdi}, Meki}, Hod`i}, Rebi}, Ali}, Mu{mulja, Demirovi}, Ov~ina, ^ukojevi}, [unja, Kavazovi}, Kolakovi}, Begi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 15 sati u ku}i `alosti, Trg djece Dobrinje br. 9 /II.
000

HAMID (HUSE) IBRAHIMOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 15. maja 2011, u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 16. maja 2011. godine, u 17 sati na mezarju Bogati}i - Kijevo. O`alo{}eni: supruga Aida, sinovi Jasmin, Aidin i Adin, k}erke Mediha i Hata, zet Almedin, unu~ad Almedina i Mesud, brat Fadil, sestre Hata i Ai{a, brati} Eldin, brati~ne Nejra, Meliha, Mersiha, Ai{a, Aldijana i Arnela, sestri}i Ibro, Samir, Amir i Kemo, sestri~ne Munira, Eldina, Jasmina, Rabija i Amina, snahe Mulija, Nura i Fatima, teti}i, teti~ne, te porodice: Ibrahimovi}, Kahved`i}, Omerbegovi}, Podgorica, Mizdrak, Malki}, Ke~evi}, ]iri}, Heldovi}, Tahirovi}, Bunar, Mulaomerovi}, Uzunovi}, Duratbegovi}, Musi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17 sati, Ul. Avde Karabegovi}a 7, Sokolovi}-Kolonija. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 16 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

NENAD (BRANKA) VASKOVI]

iznenada preminuo 13. maja 2011. u 49. godini. Sahrana dragog nam pokojnika obavi}e se 16. maja 2011. godine u 12.30 ~asova na gradskom groblju Vlakovo u Sarajevu. O`alo{}eni: majka Danica, sestra Du{anka, zet Igor, sestri}i Ivan i Boris, tetke Ilinka, Ru`a i Radojka, ujaci Rade i Spaso, rodice @eljka, Zdravka sa porodicom, Biljana, Mira i Sonja, ro|aci Dragan, Dalibor, Danijel i Milan, porodice Vaskovi}, Ve~erak, Kova~evi}, Milojevi}, Moravac, Vukovi} te ostala mnogobrojna rodbina, kumovi i kom{ije. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti, Ul. Nerkeza Smailagi}a 15/X, 16. maja 2011. godine u 11.30 ~asova.
000

[esnaestog maja 2011. godine navr{ava se {est mjeseci otkako nas je napustio na{ plemeniti
... za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

dr. NAIM (IRFANA) KADI]
GALIB (OSMANA) PLANJA
Vje~nom ljubavlju i najljep{im uspomenama ~uvamo te od zaborava. Lejla, Sabo, Sanja i Sabina sa porodicama
3104

BAHRIJA (had`i ALIJE) DEMIROVI]

preselio na ahiret u nedjelju, 15. maja 2011, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 17. maja 2011. godine, u 17 sati na mezarju Ugorsko - Vogo{}a. O`alo{}eni: supruga Sabiha, sin Husnija, k}eri Izeta i Ismeta, snaha Zumreta, zetovi Sedik Sejo, [ahtan i Amir, bra}a Hajro i ]amil, snaha Devla, unuke Almira, Amra, Nermina, Emina i Amina, praunuka D`ejna, {ure Zihnija i Zuhdija sa porodicama, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, njegovi prijatelji Mirza Kosovac, Mirza Hod`i}, Arnel Ahmespahi}, te porodice Planja, Omerhod`i}, ]utahija, Ba{i}, Brki}, Mirojevi}, Begi}, ]ehi}, Omerovi}, Muj~i}, Hrvat, Klapuh, Ligata, Lon~ar, Spahi}, Bajraktarevi}, Bajri}, Pe{tek, Kustura, Hasanovi}, Biser, Kozadra, Konakovi}, Kova~, [aljaj, Karaman, Krije{torac, Strugalioski, Doljan~i}, \uderija, [enderovi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 17 sati, Ul. Skendera Kulenovi}a 10, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000 3123

preselila na ahiret u subotu, 14. maja 2011, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 16. maja 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 13.45 sati ispred ku}e `alosti u Ulici br~anska br. 4. do mezarja i nazad. O`alo{}eni: brat Damir, sestre Hajra, Munira, Munevera, Refija i Anita, snaha Azra, zet Nusret, Kosovac Muris, Amira i Lejla, brati} Haris, Ismeta sa djecom \anom i Selmom, brati~na Samra i Edin sa djecom [ejlom i Mirzom, sestri}i Zahrudin - Dino sa suprugom Svijetlanom i njihovom djecom Fe|om i Slavenom, Kenan i Neda sa k}erkama Irom i Deom, Behlul i Meliha sa djecom Adisom i Aidom, snaha Jasna sa djecom Amelom i Inelom, Elvedin - Dino sa k}erkomHanom i Suadom, Ferida Be~irspahi} sa djecom, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici br~anska br. 4/10.
000

SJE]ANJE

na na{eg dragog

EMIRA [E^IBOVI]A
16. maj 1992 — 16. maj 2011.

Sa ljubavlju i tugom, sestra Alma sa porodicom

TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE

[esnaestog maja 2011. navr{ava se devetnaest godina otkako sa nama nije na{ voljeni suprug i otac

EMIR MIRO [E^IBOVI]
16. 5. 1992 — 16. 5. 2011.

EMIR [E^IBOVI]
16. 5. 1992 — 16. 5. 2011.

MEHMED ([A]IRA) KLAPUH

Sje}anje na Tebe vje~no ostaje u nama. Porodice: Bjelovu~i}, Telalba{i}, Orman
3119

S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji Mirsada i Adnan
3111

Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe i tvoje plemeniti lik ostaje zauvijek. Porodica
3094

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine
... za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
[esnaestog maja 2011. navr{ava se godina odkad nas je napustio na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

had`i HASNIJA (MURATA) POPARA, ro|. DUDO
preselila na ahiret u petak, 13. maja 2011, u 84. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 16. maja 2011. godine, poslije podne-namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 14 sati na mezarju Alifakovac. O`alo{}eni: sinovi had`i-hafiz Haso, Salko i had`i Selim, k}erke: [a}ira i Selima, unuci Edo, Amir, Muhamed i Tahir, unuke: Nermina, Jasmina, D`elila, Emina, Fatima, Sad`ida, Selma, Merjem i Amra, praunuci Irfan i Tarik, praunuke: Sara, Iman i Ena, snahe had`i Mirsada, D`emila i [uhra, zetovi: Haso, Enver, Bakir, Deniz, Admir i Kemal, brati}i: Munib, \emo, Ismet, Adem i Avdo, brati~ne: Majda, Mevlida, Mirsada, Pemba, Fata, Fatima, Pa{ana i Mirsada, sestri}i: Fehim, Osman i Fehim, sestri~ne [a}ira, Fehma i Sevdija, zaova Rifa s mu`em Sadom, sinom Mustafom, k}erkom Muberom, snahom Samirom, zetom Zihnijom i unu~adima, djever Juso, jetrve E{efa i Halima, djeveri}i Suad, Selver i Nihad, djeveri~ne Suada, Elvedina Senija, Senada i Senida, Safet Veli} s porodicom, te porodice: Popara, Dudo, Pamuk, Sidran, Beganovi}, Kara~i}, Haskovi}, Zagorac, Kraj~in, ^engi}, Dedovi}, Salihi}, Veli}, U`i~anin, Rogo, Bojad`ija, Kula{evi}, Kuni}, Konak, Andelija, ^avrk, Musi}, Husi}, Gagula, Palavra, ^oko, Oru~, Bajramovi}, Pekmez, [orlija, Serdarevi}, Br|anin, Borovina, Baru~ija, Lisica, Ba{i}, Hod`i}, Begovi}, Hukara, Spahi}, ^au{evi}, Hubijar, Radelja{ i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Hatma-dova }e se pokloniti istog dana poslije ak{am-namaza u d`amiji Vitkovac. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

ENVER (HRUSTANBEGA) AVDAGI]
Sa velikom ljubavlju i po{tovanjem, o`alo{}ena porodica. Tevhid }e se odr`ati 21. maja 2011. godine u Ferhadija d`amiji u 13 sati.
3134

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BISERA TIRO, ro|. LAKA^A
preselila na ahiret u subotu, 14. maja 2011, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 16. maja 2011. godine, u 15 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: sin Elvedin, k}erka Eldijana, brat Kemal Laka~a, snaha Almedina, zet Samir, unuke Ajla i Anida, djever D`emal, sestri}i i sestri~na sa porodicama, brati} i brati~na sa porodicama, zetovi Huso Mu{ovi} i Ahmed Gerin, te porodice Tiro, Laka~a, Hrkovi}, Mu{ovi}, Gerin, Musi}, Dautbegovi}, Nuhi}, Kari}, Jusi}, Ki{ija, Kantar, Rauni}, Jalov~i}, Bunti}, Vare{anovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 15 sati u ku}i `alosti u Ulici Debelo brdo br. 6.
000

FEHIM (MEHMEDA) ^USTOVI]

preselio na ahiret u subotu, 14. maja 2011, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 17. maja 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 13 sati ispred Doma u [vrakinom. O`alo{}eni: k}erke Sanela i D`enita, bra}a D`emil i Safet, sestra Arifa, unuka Sarah, brati}i Suad, Enes i Kemal, brati~na Enisa, sestri}i Mirsad Begler i Mevludin, sestri~na Medina, snahe, zetovi, svastike, te porodice ^ustovi}, Halilovi}, Bajramovi}, Kari{ik, Red`i}, Zekovi}, Salihu, Hrnjica, [kalji}, Mehi}, Tanovi}, Ba{i}, Lojo i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Kod`ina br. 51.
000

... za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MUMIN (IBRE) VELI]

preselio na ahiret u subotu, 14. maja 2011, u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 16. maja 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Nura, sin Fahrudin, k}erka Alma, unu~ad Imad i Rijad, zet Ahmet, bra}a ]amil, Lutvo i Nusret, sestre Sevlija i ]amila, zet Zulfo, snahe Fata, Ha{ija i Fatima, {ure Zahid, Asim i Mehmed sa porodicama, svastike Zejna, Asima i Aj{a sa porodicama, te porodice: Veli}, Nuhanovi}, Sinanovi}, Arapovi}, Kara~i}, Mahovi}, D`evlan, Karkelja, Podgorica, Ma{ni}, Potur, Japi}, Terzi}, Ba{alija, Kuldija, Had`i}, Habul, Lokvan~i}, Pintol, Vra`alica, Holjan, Ja`i}, Aljovi}, Vladavi}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati, Ul. bra}e Begi} 13. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa trolejbuske okretnice Otoka sa polaskom u 13.15 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Stup. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

SJE]ANJE

SJE]ANJE

POKRKLI] ZEJNIL
16. 5. 1985 — 16. 5. 2011.

had`i FATIMA
20. 5. 1985 — 20. 5. 2011.

had`i HALIL
24. 4. 1982 — 24. 4. 2011.

had`i HAJRIJA
22. 6. 1992 — 22. 6. 2011.

FUAD BAJRAKTAREVI]
S puno ljubavi i po{tovanja ~uvamo uspomenu na va{u plemenitost i dobrotu. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Va{i najmiliji: Pokrkli} Bajram i Suada sa porodicom
3130

2001 — 2011.

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

REJHANA BAJRAKTAREVI], ro|. [ABI]
2007 — 2011.

O`alo{}ena porodica
3129

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
TU@NO SJE]ANJE

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

[esnaestog maja 2011. godine navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{eg voljenog supruga, oca i djeda

NURIJA (MEHMEDA) HASAGI]
Utjehe nema, bol koji nosimo je beskrajan. Bio si ~ovjek i uzor u svemu {to je po{teno, vrijedno i plemenito. Sa vje~nom ljubavlju i najljep{im uspomenama ~uvamo te od zaborava. Supruga Zejfa, k}erke D`ana i Sanela sa porodicama
3132

... za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AHMED (MEHE) NERETLI]
preselio na ahiret u nedjelju, 15. maja 2011, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 16. maja 2011. godine, u 17 sati na mezarju Ni{an — Jar~edoli. O`alo{}eni: supruga Im{a, k}erka Dijana, brat Klico Enver sa porodicom, sestre Fehma, Fija, Nafa, Advija i Behka sa porodicama, unu~ad Edina i Samir, zetovi Bakal Edin i Golo Adil, snaha Munevera, svastika Vezira, prijatelji Adem i Envera Bakal, te porodice Neretli}, Had`i}, Klico, Bakal, Husovi}, [ljivo, Brutus, Delali}, Golo, Jusovi}, Abazovi}, Porobi}, Muharemovi}, Beglerovi}, Ernesli, Samo, Ismi}, [alaka, Batalovi}, Ahmedhod`i}, Sal~in, Selmanovi}, Kadriba{i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17 sati, Ul. Jar~edoli 86 A. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

RAHIMA (IBRAHIMA) HRVAT, ro|. HALILOVI]
preselila na ahiret u petak, 13. maja 2011, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 16. maja 2011. godine, u 16 sati na mezarju Humka. O`alo{}eni: sinovi Munib i Mustafa, k}eri Munevera i Mubera, sestre Naza i Selva sa porodicama, snahe [efika i Behka, zetovi Besim, Enver i Jusuf, jetrva Fatima sa porodicom, djever Safet sa porodicom, jetrva Advija, zaova [aha sa porodicom, snaha Fahra sa djecom, unuci Armin, Nermin, Adis, Meho, Ademir i Ahmed, unuke Arnela, Adisa, Amina, Selma i Sarrah, snahe Sedina, Remzija, Aida i Irma, zetovi Jasmin, Mirnes i Almin, praunu~ad Amar, Belma, Adnan, Nejla, Faris, Ajdin, Hamza i Sajra, sestri}i i sestri~ne, brati} i brati~ne, te porodice Hrvat, Halilovi}, Nurovi}, ^enanovi}, Planja, Divovi}, Omerovi}, Deli}, Jele~, [abanovi}, Hrelja, [trbo, Red`i}, Zuki}, Jold`i}, Klapuh, [ljivo, Mesihovi}, Rizvanovi}, Rahimi}, Janjo{, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 16 sati u ku}i `alosti u Ulici Panjina kula br. 42. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH.
000

MURADIF (ALIJE) NEZIREVI]

preselio na ahiret u ~etvrtak, 12. maja 2011, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 16. maja 2011. godine, u 17 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga Vasvija, sin Midhad, k}erka Mediha, snaha D`enana, zet Almir, unu~ad Anes, Anesa i Ema, brat Osman, sestri~ne Vezira i Mevlida sa porodicama, brati}i Zijad i Nusret, brati~ne Nermina, Elvedina, Advija, Edina i Sabina, amid`i} Edhem sa porodicom, {urevi Ramiz, Zaim i Edo sa porodicama, svastike Mejra, Hajra i Raza sa porodicama, bad`e ]amil i Izo, te porodice Nezirevi}, Sakala{, ^oko, Mujki}, ^amo, Omeragi}, Kara~i}, Spahi}, Hod`i}, Spahija, Imamovi}, Bijelonja, Kru{~ica, Klino, Ramovi}, ^au{evi}, Arslan, Bo{kovi}, Borovina, Parovi}, Krilo, Kalaba, Skorupan, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17 sati, Ul. Kod`ina 83, [vrakino Selo. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

... za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka i svekrva

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

D@EMILA (MUJE) KARAHOD@I], ro|. HUSEINBEGOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 15. maja 2011, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 16. maja 2011. godine, u 15.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: sin Muharem, snaha Indira, unu~ad Lejla i Mirsad, sestre Rasema i Hikmeta, te porodice Karahod`i}, Huseinbegovi}, Biser, Jusufbegovi}, ^engi}, Avdibegovi}, Be}irevi}, Hajrovi}, Ajanovi}, [ehi}, Vatri}, Kavazovi}, Preld`i}, Abazovi}, Ljutovi}, Vi{nji}, [andal, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.30 sati u d`amiji Vrbanju{a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

ADILA (MURATA) FEJZI], ro|. SMAILHOD@I]
preselila na ahiret u subotu, 14. maja 2011, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 16. maja 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sinovi Nevsad i Mirsad, k}erka Museveta, snahe Nisveta i Claudia, unu~ad Elvir, Anel, Mirhad, Sanin, Anela i Aldijana, brat Uzeir, djeverovi Hasan, Ibro i Adem, snaha Adila, jetrve Halima, Hajra i Tima, te porodice Fejzi}, Smailhod`i}, Verem, Habibovi}, Salkanovi}, Imamovi}, Turkovi}, Efendi}, Katica, Smajlovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Safeta Had`i}a br. 105.
000

MARGARETA TODI], ro|. IVETI]
preminula 14. maja 2011. u 86. godini. Sahrana }e se obaviti u utorak, 17. maja 2011. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Branko, sin Goran, brat Vladimir sa porodicom, snaha Ermina, unuka Lea, prija Dervi{a, prijatelj Mehmed sa sinom Sabinom i njegovom porodicom, te porodice Nalo, Mitrovi} i ostala rodbina i prijatelji
3133

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
SJE]ANJE

IN MEMORIAM

Danas se navr{ava 19 godina otkako je ubijen na{ dragi otac

HASAN (IBRAHIMA) OSMANAGI]
16. 5. 1992 — 16. 5. 2011.

MILE BURSA]
15. 5. 2002 — 15. 5. 2011.

Uvijek si u na{im mislima i srcima. Tvoja djeca Sadeta i Sead sa porodicama
3125

S ljubavlju, tugom i po{tovanjem, SJE]ANJE njegovi: Savka, Nevenka, Sanja, Dejan, Marko i Sa{a Princip
3053

SJE]ANJE

SEAD (HAMZE) EMINAGI]
16. 5. 2001 — 16. 5. 2011.

SULEJMAN LJAJI]
Puno te vole, tvoje Diba i Senka
3127

2008 — 2011.

[esnaestog maja 2011. navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE na
Porodica Ljaji} i prijatelji
25503

{ehide i poginule borce
koji su svoje `ivote dali u toku Pofali}ke bitke. LAZARA BRACE MARKOVI]A
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Supruga Jovanka i k}erka Mirjana sa porodicom
3105

SJE]ANJE [esnaestog maja 2011. navr{avaju se ~etiri godine tuge i bola

TU@NO SJE]ANJE

Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo i ministar
001

RA[ID ^ANO
16. 5. 2007 — 16. 5. 2011.

SJE]ANJE na na{eg dragog i iskrenog prijatelja

RAMIZ GRABI]
iz Modri~e 16. 5. 2006 — 16. 5. 2011.

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

ENVERA AVDAGI]A
16. 5. 2010 — 16. 5. 2011.

Dragi Re{ko, ne postoji zaborav, samo ogromna tuga i bol u na{im srcima, sa beskrajnom ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama zauvijek }e{ biti voljen i nezaboravljen.

S ljubavlju i po{tovanjem, o`alo{}ena porodica
25505

Tvoji najmiliji: Fajkara, Selma i Enis
Nada, Mustafa i Halid Hrasnica sa porodicama
3114 71122

58

PREDAH

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Ostvarenje materijalne sigurnosti bit }e vam dana{nji prioritet. Ukoliko ste nezadovoljni primanjima, poku{at }ete nagovoriti {efove da vam daju neki novi anga`man ili dopuste da odra|ujete pla}ene prekovremene sate. Miran i ugodan ambijent u domu bit }e presudan za va{e raspolo`enje. Po~istit }ete stan, obaviti sva ku}anska zadu`enja i ostatak vremena provesti dru`e}i se s najmilijima. Uz malo truda postizat }ete velike rezultate. Okolina }e vam biti naklonjena, {to }ete znati iskoristiti pa }e tako mnogi Bikovi uvjeriti suradnike da preuzmu na sebe naporne dijelove posla. Pozitivan utjecaj planeta bit }e zaslu`an za va{u vedrinu, pristupa~nost i otvorenost prema ljudima. Zauzeti }e obnoviti naru{en odnos s partnerom, dok }e samci osjetiti sna`nu privla~nost prema osobi koja ni sama ne}e biti ravnodu{na. Na radnom mjestu sijat }ete nervozu, stoga }e vas mnoge kolege danas izbjegavati u {irokom luku. Preporu~uje vam se da {to manje ulazite u konflikte sa suradnicima, pa ~ak i ako ste uvjereni da ste u pravu jer danas va{e istjerivanje pravde ne}e polu~iti nikakve rezultate. U va{oj ku}i vladat }e napeta situacija, za {to }ete velikim dijelom biti sami krivi. Na prigovore bli`njih povla~it }ete se u sebe i odbijati ikakav razgovor. Posvetite se ostvarenju planova i ambicija. Iskoristite sve sposobnosti i prednosti kako biste potencijalnim partnerima i ulaga~ima dokazali da ste vrijedni njihove pa`nje. Okolina }e ~itavog dana od vas tra`iti savjet, pomo} ili mi{ljenje. Neo~ekivani susret samce }e ispuniti nadom i o~ekivanjima, no preporu~uje im se da budu strpljivi i ne poku{avaju na silu ubrzati stvari. Provedite {to vi{e vremena na svje`em zraku. Na}i }ete se pred brojnim nepredvi|enim situacijama koje }e vas primorati da im se u zadnji ~as prilago|avate. Dodatan stres stvarat }e vam {efovi koji }e o~ekivati da stalno budete na visini zadatka. Nemojte tro{iti iznad svojih mogu}nosti. Pravi je trenutak da podmirite dugovanja, platite re`ije i napravite finansijski plan za teku}i mjesec. Prepustit }ete se neumjerenom u`ivanju u hrani i pi}u, {to bi vam moglo ugroziti liniju. Nagla{ena sposobnost improvizacije pomo}i }e vam da se izvu~ete iz svih nezgodnih situacija. Povoljno je vrijeme za sklapanje novih suradnji i potpisivanje ugovora. Zahtijevat }ete od voljene osobe da vam na neki na~in doka`e ljubav. Nastojat }ete otvorenim razgovorom postaviti va{ odnos na zdravije temelje. Sna`an imunitet pomo}i }e vam da uspje{no izbjegnete sve sezonske viroze i prehlade. Nedostatak koncentracije mogao bi vam ote`ati obavljanje svakodnevnih du`nosti. Ako ste na odgovornoj poziciji, izbjegavajte dono{enje va`nih odluka bez konsultacije sa stru~njacima. Bit }ete skloni idealizirati osobe koje vam se svi|aju, {to bi lako moglo dovesti do razo~arenja. Kako biste izbjegli patnju, budite realniji u procjeni situacije. Osje}at }ete se umorno i nervozno, a vrijeme }ete najradije provoditi u samo}i. Dana{nji je dan idealan za izlaske i stjecanje novih poznanstava. Susretat }ete utjecajne ljude ~ija bi podr{ka mogla uvelike pomo}i va{oj karijeri. Iako se promjene za kojima te`ite ne}e dogoditi preko no}i, na dobrom putu ste da ih ostvarite. Uz pomo} prijatelja rije{it }ete dilemu koja vam ve} neko vrijeme ne daje mira. Vodit }ete iznimno aktivan `ivot zahvaljuju}i kojem ne}ete imati vremena misliti na probleme i brige. Ne}ete se mo}i koncentrirati isklju~ivo na jedan zadatak. Umjesto da rasipate energiju na obavljanje nekoliko razli~itih poslova, prionite na obavljanje najhitnije obaveze. Prihvatite dobronamjernu kritiku i poku{ajte shvatiti u ~emu grije{ite. Izbjegavajte ulazak u rasprave s roditeljima i starijim ~lanovima obitelji. Ne}ete biti zainteresirani za fizi~ke aktivnosti te }e vam dra`e biti ljen~ariti i u`ivati u dobrom zalogaju. Porast popularnosti u radnoj sredini bit }e povezan s va{im srda~nim pristupom i optimizmom. Komunikativni i vedri, {irit }ete dobro raspolo`enje u uredu i svakome pomo}i savjetom i podr{kom. O~ekuje vas dan ugodnog dru`enja i ~estih kontakata s okolinom. Osoba koja vam ve} neko vrijeme zaokuplja pa`nju pozvat }e vas na ru~ak ili ve~eru, {to }e vas iznimno obradovati. Ne}ete se dobro osje}ati u ulozi timskog igra~a. Smatrat }ete da vas kolege sputavaju i ograni~avaju, zbog ~ega ne mo`ete do kraja iskoristiti svoje potencijale. Niste raspolo`eni za izlaske i dru`enje. Mnoge }e Vodolije odgoditi planirane dogovore i radije ostati kod ku}e, opu{taju}i se uz dobru knjigu ili film. Nervoza i razdra`ljivost obilje`it }e dana{nji dan. Opustite se dugom pjenu{avom kupkom ili razgovorom s bliskim prijateljem. Preoptere}enost poslom rezultirat }e umorom i stresom. Svaka va{a pogre{ka mogla bi imati dalekose`ne posljedice, stoga pa`ljivo provjerite svaki dokument i ugovor koji vam pro|e kroz ruke. Reagirat }ete prema instinktu i ne}ete se previ{e optere}ivati ho}ete li nekoga povrijediti svojom iskreno{}u. Takvim pona{anjem neke biste labavije veze mogli dovesti na tanak led.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: skaramu{, da, tarirati, or, um, tar, dimo, dobitak, rig, ero, oborina, nago, uragan, nikotin, nc, lenjin, santi, uzanost, raj, limara, akna, i, avet, ci~a, e, aza, kl, ukori, amanet, vi, omi.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas obla~no i hladno, povremeno sa ki{om, na jugu i pljuskovima sa grmljavinom. Puha}e umjeren sjeverni vjetar, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Minimalna temperatura od 7 do 15, maksimalna dnevna od 10 do 17oC. Uve~er u sjevernim i zapadnim, a u no}i u svim predjelima prestanak padavina i smanjenje obla~nosti. Sutra umjereno obla~no sa sun~anim periodima, samo na jugoistoku prije podne obla~no sa slabom ki{om. Narednih dana prete`no sun~ano i toplo, poslije podne u brdsko-planinskim predjelima o~ekuju se lokalni pljuskovi. U Sarajevu danas obla~no, sa ki{om. Puha}e umjeren, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna 12oC.

Danas u ve}em dijelu Evrope obla~no. Nestabilno sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno i grmljavinskim nepogodama bi}e u isto~nim predjelima kontinenta, na Balkanskom i jugu Apeninskog poluostrva. Slaba ki{a o~ekuje se i na jugu Portugala, sjeveru Velike Britanije, u Njema~koj i Skandinaviji. Najhladniji glavni grad bi}e Sarajevo sa 12, a najtopliji Lisabon sa 30oC. Danas na Balkanu obla~no, povremeno sa ki{om, u centralnim predjelima i pljuskovima sa grmljavinom, a lokalno i grmljavinskim nepogodama. Poslije podne na sjeveru prestanak padavina i smanjenje obla~nosti. Samo }e na istoku Bugarske i jugu Gr~ke biti prete`no sun~ano. Maksimalna temperatura kreta}e se od 12 na zapadu do 26oC na istoku poluostrva.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
POZORI[TA
NARODNO
@ENIDBA
autor: Nikolaj Vasiljevi~ Gogolj, re`ija: Petar Ve~ek, dramaturgija: Zehra Kreho, scenografija: Marijela Ha{imbegovi}, igraju: Amra Kapid`i}, Nisveta Omerba{i}, Jasna Dikli}, Ermin Sijamija, Miraj Grbi}, Milan Pavlovi}, Vladimir Jokanovi}, Mir vad Kuri}, Adnan Haskovi}, Marija Omaljev, po~etak u 20 sati.

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

MUZEJI
ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

ZENICA

BANJA LUKA

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
SVETI RATNIK
akcija, spektakl, re`ija: Scott Charles Stewart, uloge: Paul Bet tany, Karl Urban, Cam Gigandet, Maggie Q... po~etak u 16.30, 18.30 i 20.15 sata.

KINA
MULTIPLEX PALAS
BEZGRANI^NO
triler, re`ija: Neil Burger, uloge: Robert De Niro, Bradley Cooper, Anna Friel, Abbie Cornish po~etak u 22 sata.

KINA
KINOTEKA
KAJMAK I MARMELADA
re`ija: Branko \uri}, uloge: Tanja Ribi}, Dragan Bjelogrli}, Branko \uri}… po~etak u 19.30 sati.

SARTR
PUT ZA KATMANDU
prema tekstovima Nedima Zlatara, koreore`ija: Jasmina Proli}, live music: Basheskia i Edward EQ, igraju: Mirela Lambi}, Sonja Goronja, Sead Pandur, Jasenko Pa{i}, Alban Ukaj i Adnan Haskovi}, po~etak u 20 sati.

ZEMALJSKI

BELI LAVOVI

ZDUHA^, ZNA^I AVANTURA
komedija, re`ija: Milorad Milinkovi}, uloge: Zlatan Vidovi}, Jelisaveta Ora{anin, Nikola Kojo, Sr|an Todorovi}... po~etak u 19 i 20.45 sati.

MEETING POINT
^ETIRI PUTA
drama, re`ija: Michelangelo Frammar tino, uloge: Giuseppe Fuda, Bruno Timpano, Nazareno Timpano... po~etak u 20 sati.

KAMERNI
BOLEST PORODICE M.
autor: Fausto Paravidino, re`ija: Selma Spahi}, igraju: Maja Izetbegovi}, Jelena Kordi}, Boris Ler, Miodrag Trifunov, Senad Alihod`i}, Muhamed Had`ovi}, po~etak u 20 sati.

POL
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati. komedija, re`ija: Greg Mot tola, uloge: Seth Rogen, Simon Pegg, Kristen Wiig, Jane Lynch, Sigourney Weaver, Bill Hader, Jason Bateman, Jef frey Tambor, Blythe Danner, Nick Frost, po~etak u 15 i 17 sati. komedija, re`ija: Lazar Ristovski, uloge: Lazar Ristovski, Zorica Jovanovic, Gordan Ki~i}, Vuk Kosti}, Hristina Popovi}, Nikola Simi}, Mira Banjac... po~etak u 16, 18 i 20 sati.

CINEMA CITY
DOLINA VUKOVA: PALESTINA
akcioni spektakl, re`ija: Zübeyr Sasmaz, uloge: Necati Sasmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban... po~etak u 16, 18.10 i 20.20 sati.

GALERIJE

COLLEGIUM ARTISTICUM
Ismar Mujezinovi}, izlo`ba fotografija “Slu~ajni susreti“. Za posjetioce }e biti otvorena do 21. maja. Samostalna izlo`ba Halila Tikve{e, za posjete je otvorena do 3. juna. Autor od 1962. godine izla`e crte`e, slike, grafike, kola`e, asambla`e i objekte.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

ZDUHA^, ZNA^I AVANTURA
komedija, re`ija: Milorad Milinkovi}, uloge: Zlatan Vidovi}, Vujadin Milo{evi}, Jelisaveta Ora{anin, Katarina Ili}, Nikola Kojo, Marko @ivi}... po~etak u 22.15 sati.

PAKLENE ULICE 5: PLJA^KA U RIJU

SVETI RATNIK
akcija, spektakl, re`ija: Scott Charles Stewart, uloge: Paul Bet tany, Karl Urban, Cam Gigandet, Maggie Q... po~etak u 18.50 i 20.45 sati.

WATER FOR ELEPHANTS

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba mlade umjetnice Maje Skenderovi}, koja je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Nastavni~ki odsjek - Slikarstvo. Galerija je otvorena za sve posjetioce radnim danima u zgradi Centrale Banke, u Ulici Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

PAKLENE ULICE 5
akcioni spektakl, re`ija: Justin Lin, uloge: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne “The Rock“ Johnson... po~etak u 18 i 20.35 sati.

BO[NJA^KI
akcioni triler, re`ija: Justin Lin, uloge: Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Chris „Ludacris“ Bridges, Tyrese Gibson, Sung Kang... po~etak u 15.30, 18 i 20.30 sati.

ZDUHA^, ZNA^I AVANTURA

NOVI HRAM
Izlo`ba slika iz fundusa nacionalnih dru{tava BiH, postavka izlo`be: Vojo Vujanovi}. Za posjete izlo`ba je otvorena do 20. maja, od 15 do 19 sati svakog dana osim subote.

MUZEJI
Izlo`ba Franje Likara “An|eli i sve {to lebdi“. Na izlo`bi je predstavljeno ~etrdeset djela, crte`i, instalacije i veliki formati u akriliku. Stalna postavka i obilazak Instututa svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa mogu}a je putem telefona 033/279-800.

GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17, a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Historijska izlo`ba “Me{a Selimovi} - @ivot i djelo“ za posjete je otvorena do 5. juna ove godine.

BLACKBOX
Teatar, samostalna izlo`ba fotografija bh. umjetnika Josipa Lovrenovi}a, izlo`ba otvorena do 7. maja, a mo`e se pogledati radnim danom od 10 do 18 i subotom od 09 do 14 sati

triler, re`ija: Francis Lawrence, uloge: Reese Witherspoon, Robert Pat tinson, Christoph Waltz, James Frain, Hal Holbrook, Paul Schneider, Mark Povinelli, Tim Guinee, Dan Lauria, Ken Foree, Scott MacDonald, Richard Brake, Jim Nor ton, Donna W. Scott, Sam Anderson, po~etak u 16.45, 19 i 21.15 sati.

ATELJE ZEC
komedija, re`ija: Milorad Milinkovi}, uloge: Zlatan Vidovi}, Jelisaveta Ora{anin, Nikola Kojo, Sr|an Todorovi}... po~etak u 21sat.

TUZLA

HALL PASS
komedija, re`ija: Peter i Bobby Farrelly, uloge: Owen Wilson,Jason Sudeikis, Jenna Fischer, Christina Applegate... po~etak u 16.15, 18.15 i 20.15 sati.

Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

AGORA
historijski spektakl, re`ija: Alejandro Amenabar, uloge: Rachel Weisz, Max Minghella... po~etak u 15.40 i 18.30 sati.

BIHA]

POZORI[TA
NARODNO RS
MOJ BRAT
autor: Neboj{a Bradi}, re`ija: Milan Karad`i}, scenografija: Dragana Purkovi}-Macan, kostimografija: Ivana Jovanovi}, muzika: Zoran Eri}, igraju: @eljko Stjepanovi}, Aleksandar Blani}, Nikolina Jelisavac, Aleksandar Stojkovi}, Branko Jankovi}, po~etak u 20 sati.

TOR
akcija, fantastika, re`ija: Kenneth Branagh, uloge: Natalie Por tman, Chris Hemswor th, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgard, Kat Dennings... po~etak u 15.25, 17.50 i 20.15 sati.

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

MAK
Izlo`ba "To sam ja" posve}ena Izetu Sarajli}u, osniva~u Sarajevskih dana poezije, koji ove godine obilje`avaju 50 godina od osnivanja. Autor izlo`be je vi{i kustos Tamara Sarajli} Slavni}, a za posjete je otvorena do 6. juna. Radno vrijeme galerije je svakog dana osim nedjelje od 10 do 19 sati.

KINA
UNA
JA SAM BROJ 4
akcija, SF, re`ija: D. J. Caruso, uloge: Teresa Palmer, Dianna Agron, Timothy Olyphant... po~etak u 19 i 21 sat.

RIO
avantura, animirani, re`ija: Carlos Saldanha, glasovi: Marko Makov~i}, Mija Kraj~ar, Hana Hegedu{i}... po~etak u 16.40 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 16. maj 2011.

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Gra|anska parnica
DRAMA
Re`ija: Steven Zaillian Uloge: John Travolta, Robert Duvall, Tony Shalhoub

HIT
22.40
MRE@A

SF DRAMA
Re`ija: Gregory Hoblit Uloge: Denzel Washington, Elias Koteas, John Goodman, Donald Sutherland

DANA

01.00
PINK

Jan [litman, advokat koji je tvrd orah, preuzima slu~aj osam porodica ~ija su djeca umrla od leukemije nakon {to su dvije velike korporacije bacale toksi~ni otpad u rijeku i upu{ta se u nemilosrdnu bitku sa advokatima tih kompanija... bitku u kojoj }e jedva svi pre`ivjeti...

Domovina terora
DRAMA
Re`ija: John Boorman Uloge: Samuel L. Jackson, Juliette Binoche, Brendan Gleeson, Menzi Ngubane

Detektiv John Hobbes je bio svjedok pogubljenja serijskog ubice Edgara Reesea. Reese je osu|en na gasnu komoru, i dok je provo|ena kazna, on je pjevu{io neku melodiju koju Hobbes kasnije uporno ~uje na sve strane. Da stvar bude jo{ gora, ubrzo poslije pogubljenja, ubistva ponovo po~inju da se de{avaju. Vremenom, detektiv je sve vi{e uvjeren da Pali an|eo Azazel stoji iza svega toga...

23.55
OBN

Ameri~ki novinar Langston Whitfield, dolazi u Ju`nu Afriku kako bi izvje{tavao o doga|anjima oko iznala`enja istine o aparthejdu. Nizom saslu{anja treba ustvrditi istinu {to se dogodilo sa `rtvama, kako su mu~eni i gdje se nalaze njihovi le{evi. Policijski du`nosnici na njima iznose svoja vi|enja prepuna stravi~nih detalja. Langston Whitfield nikako ne mo`e shvatiti kako rodbina ubijenih, mo`e dati oprost nekom ko je zlo~inac. Radi se o narodnom tradicionalnom obi~aju znanom kao Ubuntu...

SERIJE

Lijek za nesanicu
ROM. KOMEDIJA
Redatelj: Tiffanie DeBartolo Glume: Ione Skye, Jennifer Aniston, Mackenzie Astin, Michael Landes, Seymour Cassel

Ezel
Ezel, Ali, Ej{an, D`engiz i D`an odlaze na adresu koju im je dao Ramiz, gdje bi trebali biti sigurni od novih Kenanovih napada. Ezel poku{ava otkriti ko je pregazio Merta. Mumtaz ga smatra krivim za smrt mla|eg sina i izbacuje ga iz ku}e. Ezel, Ej{an, Ali, D`engiz, Azad i Ramiz raspravljaju o tome ko je od njih izdajica koji poma`e Kenanu, dok ih Temmuz promatra iz automobila.

Ljubav i kazna
20.00 BHT
Dok su Baldarovi jo{ u {oku zbog posjete ^i~ekinog brata, Javuz dolazi Sava{u sa neo~ekivanim iznena|enjem. Pala tra`i od [ahnur da se na|e licem u lice sa Ahmetom Moranom. Zbog Javuzove posjete ku}i, Nazan je na ratnoj nozi sa svojom porodicom. Neposlu{nost Mustafe i Halduna je uzrok tome da se iznova sazna za tajne poslove [ahnur i Ahmeta Morana...

Ljubav i osveta
Nakon {to saznaju da policija traga za njima, Menek{e i Halil ponovo se daju u bjekstvo. Pridru`uje im se i Jusuf koji im otkriva svoje sumnje o Zejnep. U Istanbul dolazi Menek{ina majka, te Jusuf odlazi na aerodrom da je do~eka. Za to vrijeme, Menek{e i Halil ostaju u pansionu. Kadirovo zdravstveno stanje sve je bolje, no jo{ uvijek nije prona|en odgovaraju}i bubreg...

21.20 FTV

20.00 OBN

01.10
NOVA

Frankie ne mo`e spavati dulje od dva sata otkako je sa {est godina ostala siro~e. Tjedan prije nego {to ona i njezina prijateljica Allison trebaju oti}i iz San Francisca u Los Angeles kako bi poradile na svojim gluma~kim karijerama, Frankie upozna Davida, mladog pisca koji prolazi kroz stvarala~ku krizu. Sklope sporazum: on }e joj pomo}i da zaspi, a ona }e mu pokazati znamenitosti San Francisca i tako mu pomo}i da prona|e nadahnu}e...

SERIJE

Heckov povratak
KOMEDIJA
Re`ija: Michael J. F. Scott Uloge: Alan Arkin, Michael Riley, Chad Crowchuk, Shannon Lawson, Gabe Khout, Don Francks

13.55
HRT 2

Pod sretnom zvijezdom
Nina ka`e Tonki da je odlu~ila zauvijek raskrstiti s Mikijem. Marti je u`asno neugodno {to ju je Tonka ve~er prije dovela ku}i. Kruno u Zagrebu tra`i sobu za unajmljivanje. Suzana zahvaljuje Kre{i {to joj je pomogao razgovarati s Martom, ali joj nije drago {to se nalazi s Ninom. Marta moli Krunu da ide s njom u posjet Bo`eni. Nakon {to ih je vidjela zagrljene, Suzana vjeruje da ju Kre{o vara s Ninom. Tomasa zanima kakvi su Mikijevi planovi s obzirom na nestale kosti iz bunara...

Dolina vukova
^akir, koji je napokon postao mafija{ki kapetan Istanbula, kako bi vladao gradom okuplja sve vo|e porodica na jednom mjestu. Ove vo|e na razli~itim mjestima u Istanbulu se bave dilanjem, reketiranjem i drugim sumnjivim poslovima. ^akir treba ostaviti utisak koji }e natjerati vo|e porodica da mu se pokore, a ne da ga omalova`e. Kao i uvijek, uz njega su Sejfo, koji ga savjetuje, Memati, koji mu je beskrajno odan i Polat, koji je njegov um i odva`nost.

Obitelj Neufeld, Rick i Sheila i njihov sin Luke seli se iz Kanade u Australiju, zato {to je Rick izumio poseban poljoprivredni stroj koji bi mogao biti hit na australskom tr`i{tu. @ive u Winnipegu, a u Australiju }e putovati brodom, na koji }e se ukrcati u Vancouveru. Neufeldovi, to~nije Luke, imaju i psa Hectora, zvanog Heck koji je uo~i puta nestao…

18.15 FTV

21.45 OBN

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Rezovi, humoristi~ka serija, 9. epizoda 09.35 Arheologija: Sveti vrhovi 10.00 Piplinzi 10.20 Harveytoons 10.45 [kola za vampire 11.00 Villa Maria, igrana serija, 119. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.10 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 46. epizoda (r) 13.05 Novi `ivot, igrana serija, 10. epizoda 13.50 Zelena panorma, program za agrar 14.20 Magazin LP u nogometu 14.50 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin (r) 15.20 Vijesti 15.35 Spretno - sretno, tv igra 16.05 Villa Maria, igrana serija, 120. epizoda

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 Porodica Jermolov, serija 07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Vremenska prognoza 09.10 Pod sretnom zvijezdom, serija Mala TV 10.00 Barimba, crtana serija 10.18 Mekanike u misiji, crtana serija 10.30 Mar, crtana serija 10.55 Moja {pijunska porodica, serija 11.25 I ja imam talenat 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom 13.25 Retrovizor 14.10 Nevidljivi protivnik, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Porodica Jermolov, serija 16.00 Re.publika, Hercegovina

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film, 24. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Plavi zmaj, crtani film 11.10 Ben 10 Alien Force, crtani film, 24. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Glam Blam 14.45 Muzi~ki program 15.03 Bestseller 15.05 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.40 Vitafon

TV1
06.58 Spot tv1 07.00 Vijesti 07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Odlazak u svemir, dokumentarni program 08.30 Kapri, serija, 59. ep. (r) 09.00 Vijesti 09.52 Flashbacks 10.00 Vijesti 10.05 Blaga prirode sa Anom Bunti} 10.45 Flashbacks 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti 11.10 Euro`urnal, emisija Deutche Welle 12.00 Vijesti plus 12.20 Historija odje}e dokumentarni program 13.00 Biznis vijesti 13.10 Tre}e poluvrijeme sa Sabahudinom Topalbe}irevi}em (r) 14.00 Vijesti

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Mje{oviti brak, serija 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Veliki brat, reality show (r) 15.00 Lola, telenovela 15.50 Info top, info-program

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Lete}i Du{ko Dugou{ko, animirani film 09.20 TV enciklopedija 09.30 Bruklinski most, igrana serija, 29/35 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 35/125 11.00 Moja mala kuhinja (r) 11.10 Avenija Ocean, igrana serija, 126/130 12.00 BHT vijesti 12.20 TV Liberty (r) 12.50 Liga {ampiona u nogometu, magazin (r) 13.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 13.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 100/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 U~ilica, kviz 15.30 ^udesni svijet, obrazovna serija, 28/52 15.45 Nema problema 16.05 Sa malo novca u... Napulj, strana dokumentarna serija, 3/13 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 101/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Pim i Pom, animirani film, 10/26 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 84/136 21.00 Nicolas Le Floch, igrana serija, 5/8 22.00 BHT vijesti 22.20 Tema dana 23.10 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program 23.40 Business News (r) 23.45 Nicolas Le Floch, igrana serija, 5/8 00.35 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

Ezel

SERIJA 17.15

Barimba

CRTANA SERIJA 10.00

Slu~ajevi X

KRIM. MAGAZIN 21.00

Zorro

Polje lala
SERIJA

CRTANI FILM 07.29

18.00

16.55 Federacija danas 17.15 Ezel, igrana serija, 83. epizoda 17.50 Dnevnik 2, najava 18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 47. epizoda 18.50 Dnevnik 2, najava 19.08 Upitnik, kviz 19.23 La Linea, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 36. epizoda 23.09 Dnevnik, najava 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.40 Tragovi: Kultna mjesta, dokumentarni serijal 00.10 Hayd u park, program za mlade 00.40 60 minuta, politi~ki magazin (r) 01.50 Federacija danas (r) 02.10 Dnevnik 3 (r)

16.24 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sretnom zvijezdom, serija 18.00 Art ma{ina, emisija iz kulture 18.30 Kabare ~asna dokolica Finansijske novosti 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Presing, talk show 21.35 Zauvijek mlad, serija 22.05 I ja imam talenat, zabavni program 22.35 Dnevnik 3 22.57 Sport 23.02 Finansijske novosti 23.10 Tribunal 23.40 Bez odu{evljenja, molim, serija 00.10 Kratki put u raj, film 01.35 Nevidljivi protivnik, serija 02.10 Zauvijek mlad, serija 02.45 Kabare ~asna dokolica 03.15 Art ma{ina, emisija iz kulture

15.50 Kad li{}e pada, serija 16.47 Suze Bosfora, serija 17.51 Sport centar 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Slu~ajevi X, krim. magazin 22.15 Suze Bosfora, serija 23.15 Sport centar 23.20 Nijemi svjedok, serija 00.10 Najbolje godine, serija Reprizni program Hayat TV-a 01.00 @enski razgovori, zabavni program 01.45 Muzi~ki program 02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, informativna emisija 03.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 04.00 Nijemi svjedok, serija,

14.25 Odlazak u svemir, dok. program 15.00 Vijesti 15.25 Connect, dok. program 15.50 Music box 15.55 Biznis vijesti 16.00 Eliza, serija, 39. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, serija, 76. ep. 18.00 Biznis vijesti 18.20 Euro, automobilizam, emisija Deutche Welle 18.50 Sportski magazin 19.00 News 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija, 40.. ep. 21.00 Biznis vijesti 21.10 Reporteri tv1 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Pali an|eo, film 01.00 Vijesti plus 01.20 Reprizni program

15.58 Za zdrav i lijep osmijeh, emisija 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.11 Zabranjena ljubav, telenovela 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana (r) 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Grand: Narod pita, muzi~ka emisija, u`ivo 23.30 Veliki brat, reality show (r) 00.00 City, zabavna emisija 00.10 Veliki brat, reality show (r) 01.00 Gra|anska parnica, film

RTS
11.00 11.05 11.30 12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 13.30 14.30 15.05 15.10 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 21.00 22.10 23.05 23.10 23.40 00.00 00.15 Vijesti Za sva vremena, muzi~ki pr. Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Vrijeme Igraj fudbal, budi sretan Srpski isto~nici, muzi~ki pr. Tri dana reditelja -Zdravko [otra: ”Posljednje Sovuljage i prvi petli”, film [ta ja imam od toga: Kipar - razvojni projekti (r) Vijesti Visoki napon, kviz (r) Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Moj ro|ak sa sela, serija Pjesma+Bingo Upitnik, dok. program Vijesti Za sva vremena (r) TV minijature Dnevnik Evronet, dok. program

RTCG
11.00 11.05 11.55 12.00 12.05 12.35 13.05 13.35 14.05 14.55 15.10 15.20 15.30 15.45 17.15 18.00 18.15 18.35 18.45 19.00 19.20 19.30 20.00 20.10 20.30 21.00 22.30 22.35 22.50 23.00 23.30 00.30 Vijesti Agrosaznanje (r) Kalendar Vijesti Sat tv (r) Dok. emisija (r) Obrazovna emisija (r) Etno Obrazovna emisija (r) Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Okvir (r) Crna Gora - u`ivo Lajmet Obrazovna emisija Aktuelno Muzika Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat tv Muzika Blic biznis Otvoreno Aktuelno Muzicki predah Kalendar Dnevnik 3 Agrosaznanje Cg sport

FOX LIFE
08.15 Ko je Samanta?, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Ko `iv, ko mrtav, serija 11.05 Sudije za stil, reality show 11.55 Vill i Grejs, serija 12.40 Privatna praksa, serija 13.30 Ko je Samanta?, serija 14.15 @ivot s Fren, serija 15.05 Sudije za stil, reality show 15.55 Da, draga, serija 16.45 Houp i Fejt, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Vill i Grejs, serija 18.50 Privatna praksa, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 @ivot s Fren, serija 21.10 Dr Haus, serija 22.00 Ljekar po narud`bi, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.15 Da, draga, serija 00.05 Vill i Grejs, serija 00.50 @ivot s Fren, serija 01.40 Sudije za stil, reality show 02.30 Ko `iv, ko mrtav, serija

UNIVERSAL
10.10 Sve po zakonu, serija 11.10 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`iz, serija 13.10 Bilo jednom jedno vjen~anje, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija 17.00 Zakon i red, serija 18.00 Ne{ Brid`iz, serija

TV1000
06.00 Bijela palata, film 08.00 Uvrnuta nauka, ilm 10.00 Pi Vijeva velika avantura, film 12.00 Ulice Malibua, film 14.00 Bili Medison, film

EUROSPORT
08.30 Motorsports Weekend magazin 08.45 FIA touring car, Monza, Italija 09.45 Stoni tenis, S[ Rotterdam, Holandija 10.45 Tenis, WTA Rome, Italija, finale 11.45 Fudbal, UEFA EP U-17, Srbija, finale 13.00 Biciklizam, Tour of California 14.00 Biciklizam, Tour of Italy 15.00 Tenis, WTA Rome, Italija, finale 16.00 Fudbal, UEFA EP U-17, Srbija, finale 17.00 Biciklizam, Tour of Italy 18.00 Eurogoals 18.30 Fudbal, Champions Club 19.30 Fudbal, UEFA EP U-17, Srbija, finale 20.45 All sports 20.50 Watts 21.00 Ke~eri 21.30 All sports 21.35 Ke~eri 22.30 Fudbal, Champions Club 23.30 Biciklizam, Tour of California, live 00.45 Biciklizam, Tour of Italy

Misterije Hejvena
SERIJA 20.00

Grejslend
FILM 20.00

19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Misterija Hejvena, serija 21.00 Dobra `ena, serija 22.00 Sve po zakonu, serija 23.00 Erika, serija 00.00 Panduri novajlije, serija 01.00 Misterija Hejvena, serija 02.00 Predsjednikov ~ovjek, film 03.50 Ubistva u Midsomeru, serija

16.00 Mo}ni vjetar, film 18.00 Na ~aju sa Musolinijem, film 20.00 Grejslend, film 22.00 Zerofilija, film 00.00 Topla ~okolada, film 02.00 Ta~ke zadovoljstva, film 04.00 Hvata~ pacova, film

ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
07.00 09.07 09.52 10.00 10.09 10.10

TV PROGRAM
HRT2 NOVA
07.15 07.40 08.00 08.15 08.35 09.15 10.05 11.05 12.05 13.00 14.00 15.30 17.00 17.25 18.10 19.15 20.05 21.00 22.00 23.05 23.25 01.10 02.50 03.40 04.40 Bakugan, crtana serija Bumba, crtana serija Roary, crtana serija Peppa, crtana serija Tomica i prijatelji Pobjeda ljubavi, serija ^uvar pravde, serija Nate Berkus show IN magazin (r) Pobjeda ljubavi, serija Najbolje godine, serija (r) Masterchef (r) Vijesti Nove TV In magazin Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik Nove TV Asi, serija Najbolje godine, serija Masterchef, reality show Ve~ernje vijesti Jesmo li gotovi?, film (r) Lijek za nesanicu, film Dr. Huff, serija Ezo TV, tarot Bra~ne vode, serija

63
Iz dana u dan, tv kalendar Sponzoru{e, serija (r) Hit dana Taina, serija Iz dana u dan Vijesti Ja sam tvoja sudbina, serija Iz dana u dan Hit dana Poaro, serija Hit dana Vijesti u 16 Sport 7, magazin Ja sam tvoja sudbina, serija Sponzoru{e, serija Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Bestseller TV Poaro, serija Vremenska prognoza Vijesti Film Dnevnik (r)

OBN
06.20 Ma|ioni~ar, crtani film 06.40 Mixmaster, crtani film 07.05 Bebe dinosaurusi, crtani film 07.20 Oggy i `ohari 2, crtani film 07.40 Top shop 08.10 Skrivena kamera, humoristi~ni program 09.15 Stol za 4, kulinarski show, iv sezona 09.45 Bilo jednom u turskoj, turska serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 Obn info, informativni program 12.10 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 13.20 Skrivena kamera, humoristi~ni program 14.25 Ljubav i osveta, serija 15.45 OBN info 15.55 Ljubav i osveta, serija 16.00 Stol za 4, kulinarski show, IV sezona 16.30 Bilo jednom u turskoj, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN info, info-program 19.10 Arhiv srca, talk show 20.00 Ljubav i osveta, serija 21.45 Dolina vukova, serija 23.00 Vox populi 23.05 Telering, talk show 23.55 Domovina terora, film 01.45 Obn info, info-program 02.05 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 02.50 Tehnologija danas

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, reality show 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Vitaminix, program za djecu (r) 11.07 Noody, program za djecu (r) 11.20 ^arli i Mimo (r) 11.25 Grimove bajke (r) 11.45 Barimba, program za djecu (r) 12.00 Avanture u arhitekturi, 4/8 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevo art, emisija iz kulture (r) 13.45 Dinotopija, program za mlade, 2/6 (r) 15.30 Liberty TV 16.00 Dobre vibracije, u`ivo 17.50 Fatalne `ene, 3/9 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Pri~e sa divljeg zapada by Zehrudin Isakovi}, 4/5 21.00 Obavezan smjer, revijalni program 21.30 Sport magazin 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Razum i osje}anja, BBC, 1/3 23.20 Igrani film 01.00 Sport magazin

TV TK
05.55 09.00 11.10 11.15 11.55 12.00 12.15 13.55 14.00 14.10 15.45 16.00 16.30 17.15 18.00 18.45 19.00 19.35 20.05 20.50 22.15 22.30 00.00

11.02 11.12 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.28 12.32 13.20 14.05 14.14 14.20 14.50 15.00 15.25 15.55 16.00 16.45 16.50 17.05 18.10 18.11 18.15 19.02 19.12 19.22 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 20.35 21.50 22.30 22.55 22.58 23.00 23.10

00.10 00.50 01.15 01.55 02.35 03.20 03.40 04.10 04.20 04.50 05.20

Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 3, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Krstarenja svjetskim ljepotama: Karibi - Od Miamiado Pointe-a-Pitrea, dok. serija Kod Ane (r) Tre}a dob, emisija za umirovljenike Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma TV kalendar (r) @ivjeti zdravije Gospodarica tvoga srca, serija Divlji Plamen 4, serija Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Znanstvena petica Znanstvene vijesti Dharma i Greg 3, serija Glas domovine ZABA - 90 sekundi Tvoja sam sudbina, serija Pastel Vijesti Hrvatska u`ivo HAK - Promet info Minuta zdravlja iz Dietpharma 8. kat, talk show Dnevnik plavu{e Kod Ane Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi TV Bingo Puls Hrvatske Svijet profita Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Pavica Gvozdi} i Vladimir Krpan uz Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Vladimira Kranj~evi}a Retrovizor: Lovci na natprirodno 4, serija Retrovizor: Dragi Johne 4, serija (r) Retrovizor: Ksena princeza ratnica 6, serija Zavr{ni udarac 3, serija (r) Zlo~ina~ki umovi 4, serija (r) Dharma i Greg 3, serija (r) Trava zelena 2, serija (r) Skica za portret Glas domovine (r) Znanstvena petica (r) 8. kat, talk show (r)

07.58 Mala TV TV vrti}: Tko pita ne skita Brlog: Rode (r) ^arobna plo~a - 7 kontinenata: Primorska Hrvatska (r) 08.28 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu (r) 08.50 [kolski program: Kako se pripremiti za umjetni~ke {kole Ton i ton: 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (r) 10.00 Tvoja sam sudbina, serija (r) 10.45 Lijepom na{om: Osijek (r) 11.45 Fotografija u Hrvatskoj (r) 12.05 Ritam tjedna, glazbeni magazin (r) 12.40 Mala TV (r) TV vrti}: Tko pita ne skita (r) Brlog: Rode (r) ^arobna plo~a - 7 kontinenata: Primorska Hrvatska (r)

MRE@A
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro, crtani film 16.00 Eliza, serija (r) 17.15 Nijemi svjedok, serija 20.05 Eliza, serija 22.40 Pali an|eo, film

Glee

SERIJA 20.45

Bumba

CRTANA SERIJA 07.40

13.10 [kolski program: Kako se pripremiti za umjetni~ke {kole (r) Ton i ton (r) 13.55 Heckov povratak, kanadski film 15.30 @upanijska panorama 15.45 Hotel dvorac Orth 3, serija (r) 16.35 [apta~ psima 4 17.25 Johnny Bravo, crtana serija (r) 17.45 Trava zelena 2, humoristi~na serija 18.15 Divlji Plamen 4, serija (r) 18.55 Krstarenja svjetskim ljepotama: Karibi - Od Miamia do Pointe-a-Pitrea, dok. serija (r) 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Bra}a i sestre 3, serija 20.45 Glee, serija za mlade 21.35 Zavr{ni udarac 3, serija 22.25 Zlo~ina~ki umovi 4, serija 23.10 Dnevnik plavu{e: Pasji `ivot (r) 23.20 Heckov povratak, film (r) 00.50 No}ni glazbeni program: Hit dana (r)

TV MOSTAR
07.08 Privatna policija, crtani film 07.29 Zorro 16.00, crtani film 16.00 Eliza, 39. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Nijemi svjedok, 76. ep. 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, 40. ep. 21.10 Reporteri tv1 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Pali an|eo, film

TV KAKANJ
09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Imam Alija 10.30 Info IC 11.00 Lea Parker 12.00 Flash vijesti 12.05 Usijanje 13.30 Budimo humani 14.00 Imam Alija 14.30 Ads kviz 15.00 Ovo je iran 16.00 Biografije 17.00 Flash vijesti 17.05 Lea Parker 18.00 TV liberty 18.30 Ja sam tvoja sudbina 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Frej`er 21.00 IC sport 21.30 Glas naroda 22.00 Ja sam tvoja sudbina 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Lea Parker

RTV USK
10.20 Teo 10.30 Jolanda 11.00 Nove avanture djevojke iz okeana 11.30 Gomboci 12.00 Vijesti 12.05 Djeca pjevaju hitove (r) 13.55 Zdrava TV 14.30 Vijesti 14.35 U svemiru 15.05 Auto shop magazin 15.35 Rijeke Evrope 16.00 Reporta`e sa zemlje mira (r) 16.30 Italijanska vegetarijanska kuhinja 17.10 Ple{i, ple{i (r) 17.55 Duhovni svijet (r) 18.25 O nama (r) 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzika 20.00 Sport 20.20 Ivan Lovrenovi}: Liber memorabilium 20.50 Kult, kult, kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i 22.40 Sveci i gre{nici

TV SLON
16.02 Vijesti, info-program 16.10 Heroji ulice, dok. program (r) 16.50 Sevdalinka u srcu, muzi~ki program 17.15 TV Liberty, info-program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Op~injeni, 3/208 22.00 Radio iz moje ulice, kola`ni program 23.00 Slon extra Info 23.37 Pregled programa za utorak

TV ZENICA
12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 O tome se govori (r) 14.00 Iz dana u dan 14.05 Samo za smijeh 14.30 Sfera (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode (r) 16.45 Discovery 17.25 Program za djecu 18.00 Najava Zenice danas 18.01 ZE sport magazin 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina 20.40 Bonaventura 21.30 Nije te{ko biti ja 22:15 Za svaku bolest trava raste (r) 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Ze sport magazin 00.30 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku

RTV VOGO[]A
09.50 Wild Life 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Sense: Ha{ki tribunal (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Namjesnik ljubavi 12.30 Biografije (r) 13.30 Autoshop magazin (r) 14.00 Na tragu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce (r) 16.00 Otvoreni program 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music19.30 Te{anjska hronika TV Smart Te{anj 20.00 TV Fiva 21.00 Ludo srce 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Liberty TV 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija 10.00 Novosti 10.30 Sve za ljubav, serija 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Bulevar revolucije, film 14.00 Novosti 14.00 Povratak otpisanih, serija 15.00 Sve za ljubav, serija 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 BN sport 19.30 Dnevnik 2 20.10 Povratak otpisanih, serija 20.55 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Raskrs}a, film 00.30 Recept za ubistvo, film

ATV
09.25 Lijeni grad 09.50 Jagodica Bobica 10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj, 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2 13.10 Pali an|eo 14.00 Sasuke ratnici 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 16.00 Kad li{}e pada 17.01 Suze Bosfora 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Kad li{}e pada 21.00 Dosije 21.30 Potraga 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Suze Bosfora 23.15 Sport centar 23.20 Nijemi svjedok 01.25 Najbolje godine

EUROSPORT 2
07.30 Biciklizam, Tour of Italy 08.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Fudbal, Japanska J. League: Albirex Nigata - Kashiwa Reysol 11.00 Fudbal, 2. Bundesliga 12.30 Surf 12.45 Fudbal, 2. Bundesliga 14.00 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 15.00 Tenis, WTA Brussels, Belgija, live 16.45 Fudbal, 2. Bundesliga 18.00 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 19.00 Fudbal, UEFA EP U-17 Srbija, finale 20.00 Fudbal, Bundesliga 22.00 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 23.00 Australijski fudbal 00.30 Surf 00.45 Tenis, WTA Brussels, Belgija 02.45 Surf

SPORT KLUB
07.00 09.00 12.45 13.00 FullTilt Poker ATP World Team Cup NBA Live ATP World Team Cup, direktno 19.00 Premier League News 19.15 Pregled Premier League STUDIO - off

DICROVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Spravice budu}nosti, 2 epizode Pre`ivljavanje Pograni~na policija, 2 epizode Kako se pravi? Kako to rade? Potraga za prirodnim gasom Lov na sabljarke Majstori za pivo Prljavi poslovi

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Majmuni kradljivci 08.00 Iznutra 09.00 Teksa{ki osu|enici na smrt 10.00 Dabrova brana 11.00 Svjetlost na kraju svijeta 12.00 Predator CSI 13.00 Iznutra 14.00 U klopci 15.00 Majmuni kradljivci 16.00 Delfinska vojska 17.00 Interpol istra`uje 18.00 [apta~ psima 19.00 Predator CSI 20.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 21.00 Policajci sa Aljaske 22.00 Interpol istra`uje 23.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 00.00 Policajci sa Aljaske

VIASAT HISTORY
06.00 Snimanje rata 07.00 Ko si zapravo ti? 08.00 Mra~na strana Mikelan|ela 09.00 Izgubljeni topovi Kraljice Elizabete 10.00 Raspu}in, |avo u ljudskom obliku 11.00 Istorija rasizma 12.00 Zaljubljen u Barbaru 13.30 Velike britanske vojskovo|e 14.00 Snimanje rata 15.00 Ko si zapravo ti? 16.00 Najgori poslovi u istoriji 17.00 Najve}i afri~ki istra`iva~ 18.00 Gospodari rata 19.00 Mi Evropljani 20.00 Misterija neurednih ratnika 21.00 Drugi svjetski rat u boji 22.00 Posljednja godina Isto~ne Njema~ke 23.00 Ko si zapravo ti? 00.00 Najgori poslovi u istoriji 01.00 Najve}i afri~ki istra`iva~ 02.00 Gospodari rata 03.00 Mi Evropljani 04.00 Misterija neurednih ratnika 05.00 Drugi svjetski rat u boji

ANIMAL PLANET
07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Sve o ma~kama 09.05 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Policija za `ivotinje 12.45 SSPCA 12.10 Veterinari sta`isti 12.40 Kostarikanski krokodili ubice 14.30 Divlja planeta 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Ro|eni lovci 16.00 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 16.25 Neobi~ne `ivotinje 17.20 Karina: Uzbudljivi safari 18.15 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 21.00 Planeta Zemlja 21.55 Zastra{uju}i susreti sa `ivotinjama 22.50 @ivot u niskom rastinju sa Dejvidom Atenborom

NBA play off
00.00
20.45 Championship play off: Swansea - Nottingham Forest, direktno 22.45 Real NBA 23.15 FullTilt Poker 00.00 NBA play off 01.30 Pregled Premier League STUDIO 03.00 Fudbal: Crvena Zvezda Rad

16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50

Muhamed Pilav, predsjednik UO RK Bosna BH gas

Plasman me|u 16
najboljih nije incident
34. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
ponedjeljak, 16. maj 2011. godine

Saradnja klinike Svjetlost i Oslobo|enja

Besplatno lije~enje

ADELE BAJRI]
Dogovorom sa prof. dr. Gabri}em zavr{ena akcija prikupljanja pomo}i, koja je trajala proteklih nekoliko mjeseci
Ugledni oftalmolog prof. dr. Nikica Gabri}, vlasnik zagreba~ke klinike Svjetlost, besplatno }e operisati 42-godi{nju Tuzlanku Adelu Bajri}, grafi~kog dizajnera u Narodnom pozori{tu Tuzla, kojoj je po tre ban ope ra ti vni za hvat na ro`nja~ama oba oka. Rezultat je to zajedni~kog anga`mana Oslobo|enja i klinike Svjetlost, koja uskoro po~inje sa radom i u na{oj zemlji. bu uradim operaciju drugog oka. Prof. dr. Gabri} je kazao da je gratis kompletno lije~enje na njegovoj klinici. Nemam na~ina da mu zahvalim, kao i Oslobo|enju, koje se od po~etka uklju~ilo u akciju prikupljanja pomo}i“ emotivno je , poru~ila Adela, dodaju}i da je dogovorom sa prof. dr. Gabri}em prestao razlog za postojanje akcije prikupljanja pomo}i, koja je vo|ena proteklih nekoliko mjeseci. „Na ranijim pregledima rekli su mi da trebam izvr{iti transplantaciju ro`nja~a i da to ko{ta 20.000 maraka. Zbog toga smo po~eli skupljanje novca. Igrali smo predstave, imali smo humanitarne koncerte i fudbalske utakmice. Svi su se uklju~ili i kao rezultat do sada smo prikupili oko devet hiljada maraka“ kaza, la nam je Adela.

Argentina zabranila elektronske cigarete
Vlasti u Argentini su odlu~ile da zabrane prodaju i konzumiranje elektronskih cigareta jer nije nau~no dokazano da nisu {tetne, prenijeli su francuski mediji. Zabrana je uvedena i zbog toga {to ne postoje dovoljni dokazi kako bi se zaklju~ilo da elektronske cigarete predstavljaju efikasnu pomo} u odvikavanju od pu{enja. Elektronske cigarete su dosad bile mnogo hvaljene u Argentini, gdje su ~ak postale trend. Sada je, me|utim, zabranjeno prodavati, reklamirati i pu{iti te cigarete. Elektronske cigarete su po~ele da se prodaju u Argentini 2009, a vlasti su juna 2010. postavile pitanje prisustva u njima nikotina i drugih supstanci koje stvaraju zavisnost.

Nije potrebna transplantacija
Prof. dr. Gabri} u petak je pregledao pacijenticu, a potom je zaklju~io da ni je ne op ho dna tran splan ta ci ja ro`nja~a, {to je bila prvobitna dijagnoza, te da se Adeli mo`e pomo}i laserskom operacijom. „Odu{evljena sam! Imala sam dva stru~na mi{ljenja u kojima je pisalo da mo ram ura di ti tran splan ta ci ju ro `nja~a oba oka, ali prof. Gabri}, nakon pregleda, kazao je da mo`e pomo}i i me to dom PRK, odno sno la ser skom operacijom“ odu{evljeno nam je saop, {tila Adela nakon pregleda u Zagrebu, kojoj }e ve} 27. maja prof. dr. Gabri} u Zagrebu izvr{iti operaciju na desnom oku. „Osta}u tamo tri dana kako bi doktor vidio kako }u reagovati na operaciju. Plan je da se potom vratim u Tuzlu, a onda, za dvadesetak dana, ponovo u Zagre-

[vicarci podr`ali samoubila~ki turizam
Glasa~i u {vicarskom gradu Cirihu odbacili su na referendumu predlo`ene zabrane asistiranog samoubistva i takozvanog samoubila~kog turizma, ili dolazak te{ko oboljelih stranaca u [vajcarsku radi eutanazije. Prema preliminarnim rezultatima, oko 80 posto glasa~a odbacilo je oba prijedloga, javila je {vajcarska novinska agencija SDA. Oko 200 ljudi po~ini takozvano asistirano samoubistvo svake godine u Cirihu. Asistirano samoubistvo dozvoljeno je u [vajcarskoj od 1941. godine ukoliko to uradi osoba koja nije ljekar i koja nema nikakvog interesa od smrti te osobe. Eutanazija, ili ubistvo iz milosr|a, legalno je samo u Holandiji, Luksemburgu, Belgiji i ameri~koj dr`avi Oregon.

Donacija novca
Ova 42-godi{nja Tuzlaka isti~e da }e prikupljeni novac za njeno lije~enje usmjeriti nekome ko tako|er treba novac za operaciju. Narednih dana, zaklju~uje, zajedno sa kolegama koje su u~estvovale u akciji, odlu~i}e kome preusmjeriti novac. „Kada su dr. Gabri} i Oslobo|enje odlu~ili pomo}i meni, tako isto i ja `elim pomo}i drugima“ kazala je Adela. ,
Adela Bajri} A. [e.

POSLJEDNJE VIJESTI
PUCNJAVA U AMSTERDAMU - Nepoznata osoba ubila je jedno lice, a dvoje ranila u pucnjavi u Amsterdamu, u koju je umije{an i jedan policajac, rekla je portparol holandske policije Eli Lust. Ona je dodala da se incident dogodio u naselju [pigelgraht, u blizini Rijksmuzeuma, ne `ele}i da iznese vi{e detalja zbog umije{anosti policije. SEDAM POGINULIH U GRANATIRANJU - Najmanje sedam osoba, me|u kojima dvije `ene, poginulo je u nedjelju u granatiranju grada Tali Kalaha u blizini granice s Libanonom, u kome su sudjelovale sirijske snage, saop}ili su aktivisti. Snage sigurnosti su ga|ale ~etiri ~etvrti u gradu, izjavio je za AFP aktivist koji nije `elio biti imenovan, pozivaju}i se na o~evice. IZABRAN NOVI [EF AL-a - Egipatski ministar spoljnih poslova Nabil el-Arabi izabran je za novog {efa Arapske lige umjesto Amr Muse, koji se povla~i nakon 10 godina na toj poziciji. Arabi je bio jedini kandidat samo nekoliko sati prije po~etka sastanka {efova diplomatije 22-~lane Arapske lige, nakon {to je Katar povukao svog kandidata. Analiti~ari ka`u da je pred novim {efom Arapske lige te`ak zadatak suo~avanja sa velikim neredima i ustancima u regionu.

Akcija Ameri~ke trgova~ke komore u BiH

Hiljade malih osmijeha
Ameri~ka trgova~ka komora u BiH (AmCham) je i ove godine pokrenula akciju nazvanu “Hiljade malih osmijeha“ za prikupljanje sredstava namijenjenih podr{ci UNICEFovoj inicijativi Najbolji po~etak za svako dijete u BiH. Drugi gala humanitarni doga|aj Hiljade malih osmijeha odr`at }e se 21. maja u hotelu Sarajevo. Ameri~ka trgova~ka komora je u 2010, zahvaljuju}i velikodu{nim donacijama predstavnika poslovne zajednice u BiH, prikupila ukupno 72.000 KM. Sredstva su upotrijebljena za podr{ku UNICEF-ovoj inicijativi Najbolji po~etak za svako dijete u BiH koji u okviru svojih aktivnosti radi i na uspostavljanju inovativnih modela pru`anja integrisanih usluga u ranom dje~ijem uzrastu kao {to su centri za rani rast i razvoj. Dio sredstava je utro{en za kupovinu kombija koji }e se koristiti za pristup i pru`anje usluga na unapre|enju ranog rasta i razvoja djeci i roditeljima u ruralnim podru~jima. “UNICEF je uz podr{ku svojih donatora

Sje}anje na Foto: D. TORCHE preminule od AIDS-a
U organizaciji Asocijacije XY ju~er je u Sarajevu {etnjom solidarnosti od katedrale do Trga Djece Sarajeva, uz simboli~no paljenje svije}a obilje`en Candlelight Day, odnosno Dan sje}anja na preminule od AIDS-a. Ma ni fes ta ci ji obi lje`ava nja prisustvovali su volonteri Asocijacije XY koji su {etnjom uz zapaljene svije}e prenijeli javnosti ovogodi{nji slogan manifestacije Touching lives (Dodirujte `ivote).

otvorio sedam centara za rani rast i razvoj {irom BiH kroz koji je ponudio inovativni model koji povezuje usluge zdravstvene i socijalne za{tite, te odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu. Dodatna donatorska sredstva prikupljamo kako bismo {irili i ja~ali mre`u centara za rani rast i razvoj i kako bismo omogu}ili svoj djeci u BiH i njihovim porodicama da imaju optimalne uslove za sretno i razvojnostimulativno rano djetinjstvo“ istakla je Florence Bauer, predsta, vnica UNICEF-a u BiH.