P. 1
Na Drini ćuprija

Na Drini ćuprija

|Views: 228|Likes:
Published by rebel_61

More info:

Published by: rebel_61 on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2014

pdf

text

original

Na Drini ćuprija

I poglavlje
Većim delom svoga toka reka Drina protiče kroz tesne gudure između strmih planina ili kroz duboke kanjone okomito odsečenih obala. Samo na nekoliko mesta rečnog toka njene se obale proširuju u otvorene doline i stvaraju, bilo na jednoj bilo na obe strane reke, župne, delimično ravne, delimično talasaste predele, podesne za obrađivanje i naselja. Takvo jedno proširenje nastaje i ovde, kod Višegrada, na mestu gde Drina izbija u naglom zavoju iz dubokog i uskog tesnaca koji stvaraju Butkove Stijene i Uzavničke planine. Zaokret koji tu pravi Drina neobično je oštar a planine sa obe strane tako su strme i toliko ublizu da izgledaju kao zatvoren masiv iz kojeg reka izvire pravo, kao iz mrkog zida. Ali tu se planine odjednom razmiču u nepravilan amfiteatar čiji promer na najširem mestu nije veći od petnaestak kilometara vazdušne linije. Na tom mestu gde Drina izbija celom težinom svoje vodene mase, zelene i zapenjene, iz prividno zatvorenog sklopa crnih i strmih planina, stoji veliki i skladno srezani most od kamena, sa jedanaest lukova širokog raspona. Od tog mosta, kao od osnovice, širi se lepezasto cela valovita dolina, sa višegradskom kasabom i njenom okolinom, sa zaseocima poleglim u prevoje brežuljaka, prekrivena njivama, ispašama i šljivicima, izukrštana međama i plotovima i poškropljena šumarcima i retkim skupovima crnogorice. Tako, posmatrano sa dna vidika, izgleda kao da iz širokih lukova belog mosta teče i razliva se ne samo zelena Drina nego i ceo taj župni i pitomi prostor, sa svim što je na njemu i južnim nebom nad njim. Na desnoj obali reke, počinjući od samog mosta, nalazi se glavnina kasabe, sa čaršijom, delom u ravnici, a delom na obroncima bregova. Na drugoj strani mosta, duž leve obale, proteže se Maluhino polje, raštrkano predgrađe oko druma koji vodi put Sarajeva. Tako most, sastavljajući dva kraja sarajevskog druma, veže kasabu sa njenim predgrađem. Upravo, kad se kaže „veže“, to je isto toliko tačno kao kad se kaže: sunce izlazi izjutra da bismo mi ljudi mogli da vidimo oko sebe i da svršavamo potrebne poslove, a zalazi predveče da bismo mogli da spavamo i da se odmorimo od dnevnog napora. Jer taj veliki, kameni most, skupocena građevina jedinstvene lepote, kakvog nemaju ni mnogo bogatije i prometnije varoši („Još svega dva ovakva imaju u Carevini“, govorilo se u staro vreme), jedini je stalan i siguran prelaz na celom srednjem i gornjem toku Drine i neophodna kopča na drumu koji veže Bosnu sa Srbijom i preko Srbije, dalje, i sa ostalim delovima Turske Carevine, sve do Stambola. A kasaba i njeno predgrađe samo su naselja koja se uvek neminovno razvijaju na glavnim saobraćajnim tačkama i s obe strane velikih i važnih mostova. Tako su se i ovde, s vremenom, rojile kuće i množila naselja na oba kraja mosta. kasaba je živele od mosta i rasla iz njega kao iz svoga neuništivog korena. (Da bi se jasno videla i potpuno razumela slika kasabe i priroda njenog odnosa prema mostu, treba znati da u varoši postoji još jedna ćuprija, kao što postoji još jedna reka. To je Rzav i na njemu drveni most. Na samom kraju varoši Rzav utiče na Drinu, tako da se središte varoši i ujedno njena glavnina nalaze na peščanom jezičku zemlje između dve reke, velike i male, koje se tu sastaju, a rasuta periferija prostire se sa druge strane mostova, na levoj obali Drine i na desnoj obali Rzava. Varoš na vodi. Ali iako postoje i još jedna reka i još jedan most, reči „na ćupriji“ ne označavaju nikada rzavsku ćupriju, prostu drevnu gradjevinu bez lepote, bez istorije, bez drugog smisla osim što služi meštanima i njihovoj stoci za prelaz, nego uvek i jedino kameni most na Drini.) Most je oko dve stotine i pedeset koraka dugačak a širok oko deset koraka, osim na sredini, gde je proširen sa dve potpuno jednake terase, sa svake strane kolovoza mosta po jedna, i dostiže dvostruku širinu. To je onaj deo mosta koji se zove kapija. Tu su, naime, na srednjem stubu koji se pri vrhu proširuje, ozidani sa obe strane ispusti, tako da na tom stubu počivaju, levo i desno od kolovoza, po jedna terasa, smelo i skladno isturena iz prave linije mosta u prostor nad šumnom, zelenom vodom u dubini. One su oko pet koraka duge i isto toliko široke, ograđene kamenom ogradom, kao i ceo most po dužini, ali inače otvorene i nenatkrivene. Desna terasa, idući iz varoši, zove se sofa. Ona je izdignuta za dva basamka, optočena sedištima kojima ograda služi kao naslon, a i basamaci i sedišta i ograda, sve od istog svetlog kamena, kao saliveno. Leva terasa, preko puta od sofe, ista je, samo prazna, bez sedišta. Na sredini njene ograde zid se izdiže iznad visine čoveka; u njemu je pri vrhu, uzidana ploča od belog mermera i na njoj urezan bogat turski natpis - tarih-sa hronogramom koji u trinaest stihova kazuje ime onoga koji je podigao most i godinu kad je podignut. Pri dnu zida teče česma: tanak mlaz iz

usta kamenog zmaja. Na toj terasi smešten je kafedžija sa svojim džezvama, fildžanima, uvek raspaljenom mangalom, i dečakom koji prenosi kafe preko puta, gostima na sofi. To je kapija. Na mostu i njegovoj kapiji, oko njega i u vezi sa njim, teče i razvija se kao što ćemo videti, život čoveka iz kasabe. U svima pričanjima o ličnim, porodičnim i zajedničkim doživljajima, mogu se uvek čuti reči „na ćupriji“. I zaista, na drinskoj ćupriji su prve dečije šetnje i prve igre dečaka. Hrišćanska deca, rođena na levoj obali Drine, pređu odmah prvih dana svog života most, jer ih već prve nedelje nose u crkvu na krštenje. Ali sva druga deca i ona koja su rođena na desnoj obali i muslimanska, koja nisu uopšte krštavana, provodila su, kao i njihovi očevi i dedovi nekad, glavni deo detinjstva u blizini mosta. Pecali su ribu oko njega ili lovili golubove pod njegovim oknima. Od najranijih godina njihove oči su se privikavale na skladne linije te velike građevine od svetlog, poroznog, pravilno i nepogrešno sečenog kamena. Znali su sve majstorski izrezane obline i udubine kao i sve priče i legende koje se vezuju za postanak i gradnju mosta, i u kojima se čudno i nerazmrsivo mešaju i prepliću mašta i stvarnost, java i san. I to su ih znali oduvek, nesvesno, kao da su ih sa sobom na svet doneli, onako kao što se molitve znaju, ne sećaju se ni od koga su ih naučili ni kad su ih prvi put čuli. Oni su znali da je most podigao veliki vezir Mehmedpaša, čije je rodno selo Sokolovići, tu, iza jedne od ovih planina koje okružuju most i kasabu. Samo vezir je mogao dati sve što treba da se ovo trajno čudo od kamena sagradi. (Vezir - to je nešto sjajno, krupno, strašno nejasno u svesti dečaka.) Zidao ga je Rade Neimar, koji je morao živeti stotinama godina da bi sagradio sve što je lepo i trajno po srpskim zemljama, legendarnim i stvarno bezimeni majstor kakvog svaka masa zamišlja i želi, jer ne voli da mnogo pamti ni mnogima da duguje, čak i u sećanjima. Znali su da je gradnju ometala vila brodarica, kao što je oduvek i svuda poneko ometao svaku gradnju, i noću rušila ono što je danju sagrađeno. Dok nije „nešto“ progovorilo iz vode i savetovalo Radu Neimaru da nađe dvoje nejake dece bliznadi, brata i sestru, Stoju i Ostoju po imenu i da ih uzida u srednje stubove mosta. Odmah je počelo traženje dece po celoj Bosni. Obećana je nagrada onome ko ih nađe i dovede. Najposle su sejmeni pronašli u jednom udaljenom selu dvoje bliznadi, pri sisi, i oteli ih silom vezirove vlasti; ali kada su ih poveli, majka nije htela da se odvoji od njih, nego je kukajući i plačući, neosetljiva na psovke i udarce, posrtala za njima sve do Višegrada. Tu je uspela da se progura pred neimara. Decu su uzidali, jer druge nije moglo biti, ali neimar se, kako kažu, sažalio i ostavio na stubovima otvore kroz koje je nesrećna majka mogla da doji svoju žrtvovanu decu. To su ovi fino srezani slepi prozori, uski kao puškarnice u kojima se sada gnezde divlji golubovi. Kao spomen na to već stotinama godina teče iz zidina majčino mleko. To su oni beli, tanki mlazevi što u određeno doba godine cure iz besprekornih sastavaka i vidi im se neizbrisiv trag na kamenu. (Predstava o ženinom mleku izaziva u dečjoj svesti nešto što im je suviše blisko i otužno a isto tako nejasno i tajanstveno kao i veziri i neimari, i što ih zbunjuje i odbija.) Te mlečne tragove po stubovima stružu ljudi i prodaju kao lekoviti prah ženama koje posle porođaja nemaju mleka. U centralnom stubu mosta, ispod „kapije“, ima jedan veliki otvor, uska i dugačka vrata bez vratnica, kao džinovska puškarnica. U tom stubu, kaže se, ima velika soba, mračna dvorana u kojoj živi Crni Arapin. To znaju sva deca. On u njihovim snovima i nadlagivanjima igra veliku ulogu. Kome se on javi taj mora da umre. Nijedno dete ga još nije videlo, jer deca ne umiru. Ali ga je ugledao jedne noći Hamid, onaj sipljivi i večito pijani ili mamurni hamal krvavih očiju i umro je još te noći, tu pored zida. Doduše, bio je pijan do nesvesti i zanoćio je tu na mostu, pod vedrim nebom pri temperaturi od -15°. U taj mračni otvor gledaju dečaci često sa obale, kao u ponor koji i straši i privlači. Dogovore se da svi gledaju netremice, a koji prvi mašta ugleda da vikne. Zure u tu široku, mračnu pukotinu, strepeći od radoznalosti i od straha, dok se nekom malokrvnom dečaku ne učini da se otvor kao crna zavesa počinje da njiše i pomera, ili dok neki od onih podrugljivih i bezobraznih drugova (uvek ima po jedan takav) ne vikne „Arapin!“ i ne počne tobože da beži. To pokvari igru i izaziva razočarenje i negodovanje kod onih koji vole igru mašte, mrze ironiju i veruju da bi se paž1ljivim gledanjem moglo zaista nešto videti i doživeti. A noću, na spavanju, mnogi od njih rve se i nosi sa tim Arapinom iz ćuprije, kao sa sudbinom, sve dok ga majka ne probudi i tako se oslobodi mučnog sna. I dok ga zapoji hladnom vodom („da rastjera stravu“) i nagna da izgovori božje ime, dečak već ponovo spava, premoren od dnevne igre, tvrdim dečjim snom u kome strahovi još ne mogu da uhvate maha i ne traju dugo. Uzvodno od mosta, na strmoj obali od sivog krečnjaka, sa jedne i sa druge strane, vide se okrugle udubine, sve dva po dva, u pravilnim razmacima, kao da su u kamen urezani tragovi kopita nekog konja natprirodne veličine; one idu odozgo sa Starog grada, spuštaju se niz liticu do reke i pojavljuju se opet na drugoj obali, gde se gube pod mrkom zemljom i rastinjem.

Deca, koja duž te kamenite obale, za letnjih dana, po vas dan love sitnu ribu, znaju da su to tragovi davnih vremena i starih ratnika. Tada su na zemlji živeli veliki junaci, kamen je još bio nezreo i mek kao zemlja, a konji su bili kao i junaci, džinovskog rasta. Samo, za srpsku decu to su tragovi Šarčevih kopita, ostali još od onda kad je Kraljević Marko tamnovao gore, u Starom gradu, pa pobegao iz njega, spustio se niz brdo i preskočio Drinu, na kojoj tada nije bilo ćuprije. A turska deca znaju da to nije bio Kraljević Marko nit' je mogao biti (jer otkud Vlahu i kopilanu takva sila i takav konj!), nego Đerzelez Alija, na svojoj krilatoj bedeviji, koji je kao što je poznato, prezirao skele i skeledžije i preskakao reke kao potočiće. Oni se o tome i ne prepiru, toliko su i jedni i drugi ubeđeni u tačnost svoga verovanja. I nema primera da je ikada iko uspeo da koga razuveri ili da je ko promenio svoje mišljenje. U tim udubinama, koje su okrugle a široke i duboke kao oveći čanci, zadrži se još dugo posle kiše voda, kao u kamenim sudovima. Te jame, ispunjene mlakom kišnicom, dečaci zovu bunarima i u njima drže, i jedni i drugi, bez razlike verovanja, sitnu ribu, krkušice i plote, koje uhvate na udicu. A na levoj obali, u strani, odmah iznad druma ima jedna oveća humka, zemljana ali od neke tvrde zemlje, siva i skamenjena. Na njoj ništa ne raste i ne cvate do neka sitna trava, tvrda i bodljikava kao čelična žica. Ta je humka meta i granica svih dečijih igara oko mosta. To se mesto nekad zvalo Radisavljev grob. I priča se da je to bio neki srpski prvak, silan čovek. I kad je vezir Mehmedpaša naumio da zida most na Drini i poslao ljude, sve se pokorilo i odazvalo na kuluk, samo je ustao taj Radisav, podbunio narod i poručio veziru da se okane tog posla, jer neće, šale, podići ćuprije na Drini. I muke je imao vezir doka je savladao Radisava, jer je bio junak mimo ljude, a nije ga bila ni puška ni sablja, nit' je bilo konopca ni lanca kojim se mogao vezati; sve je kidao kao konce. Takav je tilsum imao pri sebi. I ko zna šta bi bilo i da li vezir ikad podigao ćupriju da se nije našao neki od njegovih ljudi, mudar i vešt, i podmitio i ispitao momka Radisavljevog. Tako su Radisava iznenadili i udavili na spavanju, vezavši ga svilenim konopcima, jer jedino njegova amajlija nije pomagala. Naše žene veruju da ima po jedna noć u godini kad se može videti kako na tu humku pada jaka bela svetlost pada sa neba. I to nekako u jesen, u vreme između Velike i Male Gospojine. Ali, dečaci koji su, i verujući i ne verujući, ostajali da bdiju pored prozora sa izgledom na Radisavljev grob, nisu nikad uspevali da vide nebesku vatru, jer bi ih još pre ponoći savladao san. Zato su opet putnici, kojima nije do toga, viđali neki beo sjaj na humci iznad mosta, vraćajući se noću u kasabu. A Turci, u kasabi, naprotiv, pričaju od starina da je na tom mestu poginuo kao šehit neki derviš, po imenu šeh, Turhanija, koji je bio veliki junak i od neke kaurske vojske branio ovde prelaz preko Drine. A što na tom mestu nema ni nišana ni turbeta, to je po želji samog derviša, jer je hteo da tako bude sahranjen bez znaka i biljega, kako se ne bi znalo da je tu. Jer, ako ikad opet navali neka kaurska vojska ovuda, on će ustati ispod ovog brežuljka i zaustaviti je kao što je i nekad učinio, tako da od višegradske ćuprije neće moći dalje napred. Ali zato njegovu humku samo nebo ponekad ozari svojom svetlošću. Tako se život kasabalijske dece odigrava ispod mosta i oko njega, u beskorisnoj igri ili dečijim maštanjima. A sa prvim godinama zrelosti on se prenosi na most, upravo na kapiju, gde mladićka mašta nalazi drugu hranu i nove predele, ali gde počinju već i životne brige i borbe i poslovi. Na kapiji i oko kapije su prava ljubavna maštanja, prva viđenje u prolazu, dobacivanja i sašaptavanja. Tu su i prvi poslovu i pazari, svađe i dogovori, tu sastanci i sačekivanja. Tu se, na ćuprijskoj ogradi od kamena, izlažu na prodaju prve trešnje i bostan, sabahzorski salepi i vrući simiti. Ali tu se sakupljaju i prosjaci i sakati i gubavi, isto kao i mladi i zdravi koji žele da se pokažu ili da vide druge, kao i svi koji imaju da iznesu ma šta naročito od plodova, odela ili oružja. Tu često posedaju, zreli, ugledni ljudi, da se porazgovore o javnim stvarima i zajedničkim brigama, ali još češće mladići koji znaju samo za pesmu i šalu. Tu se prilikom velikih događaja i istorijskih promena ističu proglasi i pozivi (na onom izdignutom zidu, ispod mermerne ploče sa turskim natpisom, a iznad česme), ali tu su se sve do 1878, vešale ili nabijale na kolac glave svih onih koji su ma s koga razloga bivali pogubljeni, a pogubljenja su u ovoj kasabi na granici, naročito u nemirnim godinama, bila česta, a za nekih vremena, kao što ćemo videti, i svakodnevna. Ne mogu preći preko mosta ni svatovi ni pogreb a da se ne zaustave na kapiji. Tu se svatovi obično spremaju i svrstavaju pre ulaska u čaršiju. Ako su mirna i bezbrižna vremena, obredaju se rakijom i zapevaju, povedu kolo, i često se zadrže mnogo duže nego što su mislili. A kod ukopa, oni koji nose pokojnika spuste ga malko da se odmore, redovno tu na kapiji, gde mu je inače protekao dobar deo života. Kapija je najvažnija tačka na mostu, isto kao što je most najvažniji deo varoši, ili kako je jedan turski putnik, koga su Višegrađani lepo ugostili, napisao u svom putopisu, „njegova kapija je srce mosta koji je srce ove

nema zadržavnja na otvorenim terasama na kapiji. i brzi na trošak. Takvi su svi: tvrdice i tutumraci. to je Višegrađanin. XXIV (poslednje) poglavlje (. razume se. I kad čovek upozna ovdašnji život i dobro razmisli. ali se ne zaustavlja dugo u njemu. naprotiv. A koliko je naših.“ Priča se da je Starina Novak. ne udaraj i ne kaljaj ruke uzalud. u toku stoleća i nizu naraštaja. Njihova varoš je na povoljnom položaju. sa nebom i oblacima ili zvezdama nad sobom. Ako vidiš siromaški odjevena putnika: oborio glavu i poklopio se po konju kao da je u prošnju pošao. nad vodom. razmrsivao večno iste a uvek na drugi način zamršene konce naših kasabalijskih sudbina. Stoga je priča o postanju i sudbini mosta u isto vreme i priča o životu kasabe i njenih ljudi. kad je iznemogao i morao da se povuče i napusti hajdukovanje po Romaniji. Ona pokazuje koliko su stari neimari. Njihove su sudbine tako isprepletene da se odvojeno ne daju zamisiti i ne mogu kazati. pa i taj pruži korak i pogne glavu pod hladnim vetrom koji stalno duva nad rekom. Svakako. da iziđe na kapiju i sedne na sofu. udri slobodno. i para. Neko je davno tvrdio (istina. to je bio stranac i govorio je u šali) da je ova kapija imala uticaja na sudbinu kasabe i na sam karakter njenih građana. jer tada prelazi preko mosta samo onaj koji mora. treba tražiti ključ za sklonost mnogih kasabalija ka razmišljanju i sanjarenju i jedan od glavnih razloga one melanholične bezbrige po kojoj su poznati stanovnici kasabe. kuca u šarkiju i pjeva iza glasa. imali smisla ne samo za stalnost i lepotu građevine nego i za korist i udobnost koju će od te građevine imati i najdalji naraštaji. A postanak i život svake velike. izdvojenih iz ljudskog društva u kome su nikle. Isturena i uzvišena petnaestak metara tu iznad zelene hučne reke. presedelo ovde zoru. ili akšam ili noćne časove kad se neprimetno pomera ceo zvezdani svod nad glavom! Mnogi i mnogi od nas sedeo je tu.. okolna sela su rodna i bogata. Da li je kapija napravila od kasabalija ono što su ili je. a puni para kao šipak. kao i njen odnos prema naselju u kome je podignuta. skloni uživanjima. prolazi obilno kroz Višegrad. vekovna veza. lepe i korisne građevine. U tim beskrajnim sedenjima. Ali u svako drugo doba godine kapija je prava blagodet za malo i veliko. to je Fočak. Udri odmah. ta sofa od kamena lebdi u prostoru. Tada. ona zamišljena u njihovom duhu i shvatanju i sagrađena prema njima i njihovim potrebama i navikama? Izlišno i uzaludno pitanje.) . sa kapijom. podnimljen i naslonjen na tesan. i njegovih potreba. za koje se u pričama priča da su se nosili s vilama i svakojakim čudima i da su morali da zaziđuju živu decu. tvrdio je stranac. jer se u njih para ne drži. ti dobro gledaj putnika koji naiđe. Tada svaki ovdašnji građanin može. nego pusti trice nek prođe. ne može se poricati da su Višegrađani od davnina važili. ili svoj ćeif ili dokolicu da iznesu na ovakvo mesto? Malo. Nema slučajnih građevina. jedno je izvesno: između života ljudi u kasabi i ovoga mosta postoji prisna. to je Rogatičanin. Kao u tolikim drugim stvarima i ovde nije lako odrediti šta je uzrok a šta posledica. Ako vidiš da jordamli jaše a na njemu crven džamadan. i pri večitoj igri svetlosti na planinama i oblaka na nebu. želja i shvatanja kao što nema proizvoljnih linija i bezrazložnih oblika u neimarstvu. kao krunom. Naravno da zimsko doba ne dolazi u obzir. u svako doba dana i noći. jer taj ima i na sebi i u bisagama. iz naraštaja u naraštaj.kasabe koja svakom mora da ostane u srcu“. Svakako. bez ikakve strasti. a sa otvorenim vidikom niz reku kao uskim amfiteatrom koji u dubini zatvaraju modre planine. druga i nafaka. srebrne toke i bijele tozluke. to je redovno neki došljak. u sredini. Pa ipak je teško pouzdano kazati u kojoj je meri to mišljenje tačno. Ali ako vidiš neku divaniju: prekrstio noge na sedlu.. ali višegradska voda i vazduh su takvi da se već njegova deca rađaju otvorene ruke i raširenih prsta. A ako se nađe neki gazda štediša i kućenik. kad je trebalo da ga zameni: -Kad sjediš u busiji. isto kao što se kroz sva pričanja o kasabi provlači i linija kamenog mosta na jedanaest lukova. istina. gladak kamen. mora da kaže sam sebi da je zaista mali broj ljudi u ovoj Bosni koji imaju ovakvu zgodu i ovakvo uživanje kao što ga svaki i poslednji kasabalija može imati na kapiji. između tamnozelenih brda sa tri strane. u poređenju sa stanovnicima drugih mesta. i podležući opštoj zarazi rasipnosti i bezbrige žive sa devizom: „Drugi dan. a taj ništa nema. Sve bi to potvrđivalo gornje mišljenje onoga stranca. vrlo malo. ovako učio Dijete Grujicu. kao ljudi lakomisleni. Koliko ima vezira ili bogataša na svetu koji mogu svoju radost ili brigu. ili da se zadržava tu oko nje u poslu ili razgovoru. često nose u sebi složene i tajanstvene drame i istorije.

One su izlizane i iskrivljene godinama i dugom upotrebom i potpuno srasle i postale jedno sa drvetom. raširiti po celoj zemlji. ako se ovde ruši. valja da im se spremate“. nije valjda od celog sveta i sve zemlje što je pod nebom? Neće ni ovi ovako doveka. Poslednji je petak u mesecu oktobru 1806. bilo vam ne bilo. ozbiljnim čovekom kako kaže. ima jedno odvojeno. kad bi put bio manje strmen. zemljom i kamenom oko njih. da otvori konzulat u Travniku i da tu sjedi. Ljepo me čovjek pita: „Spremate li se musafirim u Travniku?“ „Jok mi“. Ali ko zna? (Oh. taj je bar stotinak godina već na nekom od razasutih travničkih grobalja. Ali ne može. I ta je reč u narodnom govoru u Travniku imala. ali svi idu kod Lutve na kafu i njegovo se ime pamti i izgovara tamo gde su zaboravljena imena tolikih sultana. To ne može biti. I danas tu sedi desetak begova. To se mesto zvalo Sofa. to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa sveta. Sedeći na svojim mestima. koji je ovih dana putovao poslom u Livno. begovi tiho razgovaraju. gde raste stara lipa. da mu je malo dublje i malo više vazduha udahnuti!) Ko zna? Može biti da će ova pogana vera što sve uređuje. i od njega čuo tu vest koju on sada begovima kazuje. mislio je on dalje. Za vreme letnjih meseci. ne sećaju se ni najstariji ljudi. kažem ja. većina ih zamišljeno prati igru sunca i oblaka i zlovoljno kašljuca. „nije nama do musafira. Još ove zime se možete nadati konzulu. da bi zemlja bila lepša i čovek na njoj živeo lakše i bolje. u podnožju brega. iako je dan već oblačan i javlja se vetar koji u ovo doba godine donosi kišu. svoje utvrđeno društveno i političko značenje. Tražio Bunaparta na Kapiji u Stambolu da može poslati svoga konzula. Ljudima je nejasno. sastaju travnički begovi i ugledniji ljudi koji su pripušteni u njihovo društvo. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine. ocediti drum. neki Sulejman-beg Ajvaz. Kad bi samo mogao da udahne više vazduha. kaže. Toga prvog sopstvenika kafane. to jest od početka maja pa do kraja oktobra. Oko te lipe i između stena i busenja uklopljene su niske klupe nepravilna oblika na kojima je zadovoljstvo posedeti i sa kojih se teško ustaje. Sad se jasno čuje da u čaršiji pevaju. to je. pretresano i zaključeno. godine. Ima valjda još negde mirnih krajeva i razumnih ljudi koji znaju za božji hator. Otvori široko usta i oseti da mu očI zviru iz glave. U tim mislima korača hodža sve teže i sporije. pod samom stenom. Sulejman-beg objašnjava: . Ne može. I već mu je to odobreno. hladovito i malo uzvišeno mesto. čisti. postoji otkad svet pamti mala „Lutvina kahva“. možda će od vascelog božjeg sveta napraviti pusto polje za svoje besmisleno građenje i krvničko rušenje. razgovarao je tamo sa nekim Splićaninom. Kad bi njih nestalo. Ako je bog digao ruke od ove nesrećne kasabe na Drini. Na uzbrdici koja vodi na Mejdan ležao je Alihodža i izdisao u kratkim trzajima. U bašti je kafanica. Samo ovde nema spasonosnog buđenja. Strmina koja je i dotle neprestano rasla primače se potpuno njegovom licu. na Divanu kod vezira. Travnička hronika Prolog Na kraju travničke čaršije. vezira i begova. oko ićindije. koji se pretvarao u mrak i obuhvatao ga svega. kao što se ponekad u snu dešava. srce je potpuno zaptilo dah. i kad bi mogao stići do kuće da legne u svoj dušek i da vidi i čuje nekoga od svojih! To je jedino što još želi. mesto na kom se posle podne.“ Odbijam ja na šalu: „Stotine godina smo živili .Pa eto tako.Ali neka. Govor je o jednoj krupnoj novosti. jer što je na Sofi rečeno. U to doba dana niko se drugi od građana ne bi usudio da sedne i pije kafu na toj uzvisini. kroz naraštaje. raspituju ga za pojedinosti i traže da ponovi već rečeno. po davnašnjoj tradiciji. Jedan od njih. „jer će vam stići francuski konzul.“ „E. prepravlja i doteruje da bi odmah sve proždrla i porušila. ispod hladovitog i hučnog izvora Šumeća. Celo vidno polje ispuni mu tvrdi. negde se gradi. Ne može više ni da održi pravi odnos između disanja i srca. to je bilo gotovo isto toliko koliko da je rešeno među ajanima. Lutve. pašnjak za svoju nezajažljivu glad i neshvatljive prohteve? Sve može biti.

Nego čim vidi Austrija da ste primili francuskog konzula. tek koliko da se javi. slutnje i bojazni: . da se ničemu ne treba čuditi i da na sve treba da budu spremni.. A konzul će sebi naći posla.“ „To nit je bilo niti može biti.. Najposle Hamdi-beg svojim začudo mladim glasom prekide nagađanja. jedan po jedan.a ne koja mu nedrago kasaba i palanka. Kako ste živili da ste živili. a svaki drugi koji dođe na tuđem je i nema mu duga stanka. ali još uvek snažnog tela džinovskih srazmera. pa neće ni toga. sporih pokreta. sad vam valja živiti sa konzulom. ako ne bude jă nalik na ovo.bez tih konzula pa možemo i odsada. Mnogi je ovdje došao da ostane. A najstariji je Hamdi-beg Teskeredžić. suzbijam ja vlaha. Brada i brkovi su mu retki a celo oštro pravilno lice opaljeno. Sve treba slušati i pamtiti. sješće pored vezira da naređuje i raspoređuje. a i šta će konzul u Travniku? Ali on jedno te jedno. Svaki govori ponešto. i da se njima ne mora i ne može desiti ono što se drugima dešava. Izgovorivši ljutito poslednje reči.De sad. VIII poglavlje (. i tako ne izgovori Bunapartino ime koje je bilo u svima mislima i na svima usnama.. što no se kaže. to još ne mora biti gotova stvar.“ „Ej. ako baš dođu. dobri ljudi. sa gorčinom u glasu. Studena jeza koja je prolazila celom travničkopm dolinom kazivala je da je za ovu godinu došao kraj sedenjima i razgovorima na Sofi.francuska vojska je već godinu dana u Dalmaciji..Travnik! . I tu se Hamdi-beg lako zagrcnu i zakašlja od prikrivene ljutnje. krupan starac. pa ćemo i njima. bogami. Hamdi-beg zastade i u potpunoj tišini odbi jedan dim pa nastavi: . Ja doći ja ne doći. Vojske su ovde padale pa se nisu mogle dugo zadržati. to sam čuo. ali smo mi svakom dosada u leđa pogledali. Ničija nije do zore gorila. Treći se opet teše da je ovo Travnik . da ne žalimo za živa hadžija. neće Lašva poteći naopako. A i da dođu. ode ti daleko komšija“. ali ne treba sve odmah srcu uzimati. pa neće ni taj.. ali on se samo smješka. Mnoge je ratove prošao i dopadao i rana i ropstva. ali ne biva sve ko šta traži. Sporo i neodlučno govore. i hvata se za brk: „Ovo ti meni odsjeci.. Više niko ne reče ništa i na tome ostade razgovor o toj najnovijoj vesti. Jedni su mišljenja da su to izmišljene i preterane vesti kojima neko želi da ih uznemiri i zaplaši. ali niko ne kazuje ništa određeno. i nagađaju šta bi to moglo biti i koliko ima laži a koliko istine u ovim vestima. Srbija ne prestaje da se buni jedna ovakva nejasna vest bila je dovoljna da uznemiri i inače zabrinute begove. i nikako mi ne izlazi iz glave . a imao je jedanaest sinova i osam kćeri i mnogobrojno potomstvo od njih. U današnjim prilikama . Takva vremena došla. Mi smo ovdje na svome. Uzmučili se i zabrinuli begovi. da gleda kako se vladaju begovi i age a kako raja. ko zna kako je.Pa i da bude! Valja vidjeti kako će biti i koliko će biti. A što je tak tamo tražio u Stambolu. Reč mu je spora ali jasna. jer što Bunaparta zatraži niko dosad nije odbio pa neće ni devlet u Stambolu.) . Na topolama pored vode zašušta lišće metalnim zvukom. Jedan po jedan počeše begovi da se dižu i uz neme pozdrave razilaze kućama. „ali konzula će vam valjat primiti. šta bi trebalo preduzeti da se stvar izvidi i možda već u začetku spreči.. zatražiće i oni da primite njenog. i da ne uzbunjujemo svijet bez potrebe.. I dosada je mnogi mnogo koješta tražio . Drugi opet kažu. Teški očni kapci olovne su boje i spušteni nisko.Eto. a za njom će doći Rusija. vi gledajte kako ćete“. kaže meni on.“ „E.“ . iako se to po njihovim licima i mirnim dimovima koje odbijaju ne bi moglo primetiti. i da sve javlja Bunaparti. nego opet ovuda kuda teče. jer svi čekaju šta će kazati najstariji među njima. puno ožiljaka i modrih pega od jedne davnašnje eksplozije baruta.. rđa latinska. Sad ih još nema ni na pomolu. I sa tim konzulima.. Ubrzo oblaci zakloniše sasvim sunce i prođe jak i hladan talas vetra.završi Ajvaz svoje pričanje. zaustavljam ga ja. niko nama nikad nije u naše poslove zavirivao.toga. da su takva vremena došla i da se takve stvari dešavaju i u Stambolu i u Bosni i u celom svetu.

često iz najoprečnijih razloga i pobuda..rekao je vezir i strogo i podrugljivo . Činilo mu se da shvata uopšte kako i zašto stranci vole Francusku. vole je i kad je poznaju samo površno. smejući se slatko i odmahujući rukom. francuski način života i francuska shvatanja. ne razumem. Zatim je počeo da čita scenu u kojoj je govor o tome kako Bajazet poverava Amurata na čuvanje sultaniji Roksani. I sada. Vezir je neumoljivo odmahivao rukom. koju nikakva trenutna zamračenja ne mogu da izmene i unakaze. rešen da veziru pročita nekoliko scena iz „Bajazeta“. Vole je po zakonu protivnosti. kao sliku svestrane lepote i skladnog. Sećao se pojedinosti iz mnogih razgovora sa njim. i koja se posle svake poplave i svakog zamračenja ukazuje svetu ponovo kao neuništiva snaga i večita radost. Tu se Davil seti jednog letošnjeg doživljaja sa vezirom. -Pa taj ne zna šta govori . kako je najbolje mogao. Davil je već sutradan došao sa drugom sveskom Rasinovih dela pod pazuhom. šta je pozorište. nastojao da mu protumači značenje tragedije i smisao poezije. i u kojoj je i zla i dobra video. osim da u izvesnom smislu (to jest u smislu svetlog sklada i savršenstva) cela Evropa postane jedna Francuska. (. ne. . Konzul je objasnio veziru. ali nikad ne pomišljamo da ih izjednačimo sa ljudima od posla i ugleda. i on sam sada misli o Francuskoj. osim Davne koji je imao da prevodi.. kako voli Francusku i ceni Francuze. vole u njoj sve ono što ne mogu da nađu u sopstvenoj zemlji a za čim njihov duh ima neodoljivu potrebu. Činilo mu se da jasno vidi vezirove pobude. Vezir se zatim još dugo smejao iskreno i glasno. sve do poslednjeg časa. jer ljudi nikad neće prestati da traže i žele više i bolje od onoga što im sudbina daje. proveravao je njihovu iskrenost. oni su zalazili u razgovor pa i u prijateljsku prepirku sa zadovoljstvom. nego o Francuskoj kao divnoj i dalekoj zemlji sklada i savršenstva o kojoj se mašta uvek usred grubosti i divljine. Uzalud je Davil. ne kao o svojoj rodnoj zemlji koju dobro i oduvek poznaje. čiste i odvojene od uobičajenih profesionalnih laskanja. kad već ne može da vidi pravo pozorište.Davil je jahao sa osećanjem da se vraća sa neke sahrane. Oduševljen ovom željom. Sećao se vezirovih uveravanja. gotovo grubo. Ne. I voleće je mnogi i uvek.. -Imamo i mi tako raznih derviša i bogomoljaca što recituju zvučne stihove. Dok je Evrope biće i Francuske i nikad je ne može nestati. sva posluga se povukla. evo. sa bezobzirnošću čoveka druge civilizacije. mi im dajemo milostinju. Mislio je na vezira sa kojim se maločas rastao. Živahni i ljubopitljivi vezir raspitivao se uvek o francuskom životu i jednog dana mu je tako rekao da je mnogo slušao o francuskom pozorištu i da bi voleo da čuje bar nešto od onoga što se u Francuskoj prikazuje. ali kao na nešto što je davno i nepovratno izgubljeno. razumnog života. Ali kad je došlo do objašnjenja između sultanije i velikog vezira. I kazivao je to otvoreno. Činilo mu se da vidi njegov osmejak. Ali to nije mogućno. vole je.) XIII poglavlje (. u svetlosti ovoga rastanka. s pravom. bez zadnjih misli i lične sujete. tuđi i daleki jedan drugom.otkako je sveta i veka nit je bilo niti može biti da veliki vezir upada u harem i razgovara sa sultanijama. ali je slušao dalje suvoparni Davnin prevod i patetično konzulovo čitanje. Isuviše su ljudi različiti. masku od svetlosti koja poigrava ceo dan između usta i očiju i koju gasi valjda samo kad spava.) Samo su se fra Julijan i Defose odvojili i kao stari poznanici raspravljali malo življe. malo ili čak nikako. Vezir se namrštio. Pošto je poslužena kafa sa čibucima. ne krijući da je razočaran i da ne razume smisao ni vrednost takve duhovne zabave.. Pa. neprijatno dirnut. vedri i zdravi ljudi. kako ono izgleda i u čemu je zadatak i smisao glume. Mehmed-paša je prekinuo dalje čitanje. Obojica mladi. Docniji susreti u Gučoj Gori samo su ih još više zbližili. Bosanski fratar i mladić iz Francuske imali su očigledno još od onog prvog susreta na Kupresu osećanje simpatije i poštovanja jedan prema drugom.

Izdvojivši se malo i posmatrajući kroz zamagljeni prozor gola drveta posuta sitnim snegom, oni su razgovarali o Bosni i Bosancima. Defose je tražio podatke i objašnjenja o katoličkom življu i radu fratara. A zatim je i sam kazivao svoje dosadašnje utiske i iskustva, iskreno i mirno. Fratar je odmah video da „mladi konzul“ nije gubio vreme u Travniku, nego da je sakupio mnogo podataka o zemlji i narodu, pa i o katoličkom življu i radu fratara. Obojica su se slagala da je život u Bosni neobično težak i narod svih vera bedan i zaostao u svakom pogledu. Tražeći razloge i objašnjenja tome stanju, fratar je sve svodio na tursku vladavinu i tvrdio da nikakvog boljitka ne može da bude dok se ove zemlje ne oslobode turske sile i dok tursku vlast ne zameni hrišćanska. Defose nije hteo da se zadovolji tim tumačenjem, nego je tražio razloge i u hrišćanima samim. Turska vladavina stvorila je, tvrdio je on, kod svojih hrišćanskih podanika izvesne karakteristične osobine, kao pritvorstvo, upornost, nepoverenje, lenost misli i strah od svake novine i svakog rada i pokreta. Te osobine, nastale u stolećima nejdnake borbe i stalne odbrane, prešle su u prirodu ovdašnjeg čoveka i postale trajne crte njegovog karaktera. Nastale od nužde i pod pritiskom, one su danas, i biće i ubuduće, velika prepreka napretku, rđavo nasleđe teške prošlosti i krupne mane koje bi trebalo iskoreniti. Defose nije krio da je iznenađen uporstvom kojim se u Bosni ne samo Turci nego i ljudi svih ostalih vera brane od svakog uticaja, pa i najboljeg, opiru svakoj novini, svakom napretku, pa i onom koji je moguć i pod sadašnjim prilikama i zavisi samo od njih. Dokazivao je svu štetnost te kineske ukočenosti, takvog zaziđivanja od života. -Kako je mogućno - pitao je Defose - da se ova zemlja smiri i sredi da primi bar onoliko civilizacije koliko njeni najbliži susedi imaju, kad je narod u njoj podvojen kao nigde u Evropi? Četiri vere žive na ovom uskom, brdovitom i oskudnom komadiću zemlje. Svaka od njih je isključiva i strogo odvojena od ostalih. Svi živite pod jednim nebom i od iste zemlje, ali svaka od te četiri grupe ima sedište svoga duhovnog života daleko, u tuđem svetu, u Rimu, u Moskvi, u Carigradu, Meki, Jerusalimu ili sam bog zna gde, samo ne onde gde se rađa i umire. I svaka od njih samatra da su njeno dobro i njena korist uslovljeni štetom i nazatkom svake od ostale tri vere, a da njihov napredak može biti samo na njenu štetu. I svaka od njih je od netrpeljivosti načinila najveću vrlinu i svaka očekuje spasenje odnekud spolja, i svaka iz protivnog pravca. Fratar ga je slušao sa osmejkom čoveka koji smatra da zna stvari i nema potrebe da svoja znanja proverava ili proširuje. Očigledno rešen da mu protivreči po svaku cenu, on je dokazivao da njegov narod, s obzirom na prilike u kojima se nalazi, može da živi i postoji samo ovakav kakav je, ako ne želi da se odrodi, izmetne i propadne. Defose mu je odgovarao da jedan narod, ako počne da usvaja zdraviji i razumniji način života, ne mora zato da se odrekne svoje vere i svojih svetinja. Po njegovom mišljenju upravo fratri bi mogli i morali da rade u tom pravcu. -Eh, dragi gospodine, - govorio je fra Julijan sa onom koketerijom čoveka koji brani konzervativne teze - eh, lako je vama govoriti o potrebi materjalnog napretka, i o zdravim uticajima, i kineskoj ukočenosti, ali da smo mi bili manje kruti i otvarali vrata raznim „zdravim uticajima“, danas bi se moji parohijani Pero i Anto zvali Mujo i Huso. - Dozvolite, ne treba odmah ići u krajnost, u tvrdoglavost. - Šta ćete? Mi smo Bošnjaci ljudi tvrde glave. Takve nas svak zna i po tome smo čuveni - govorio je fra Julijan sa onom istom samodopadnošću. - Ali, izvinite, što se vi brinete kakvi ste u očima drugih ljudi i šta se o vama misli i zna? Kao da je to važno! Važno je koliko čovek ima od života i šta u životu načini od sebe, od svoje sredine i svoga potomstva. - Mi čuvamo svoj stav i niko se ne može pohvaliti da nas je naterao da ga promenimo.

- Ali, oče Julijane, nije važan stav, nego život; stav je u službi života; a gde vam je ovde život?

Fra Julijan upravo zausti da, po običaju, kaže neki citat, kad ih domaćin prekinu u razgovoru. Fra Ivo se bio digao. Crven od dobrog ručka, on je biskupski pružao svima svoju tešku ruku, kao omanji jastuk, i teško dišući i šišteći uveravao da je zima i mećava, da je Doca daleko i da im valja kretati, ako žele za vida da stignu. Mladić i fratar se rastaše sa žaljenjem. (...)

Epilog
Već je treća nedelja otkako se vreme ustalilo. Kao svake godine, begovi su počeli da izlaze na razgovore na Sofi u Lutvinoj kahvi. Ali njihovi razgovori su uzdržljivi i sumorni. U celoj zemlji vrši se onaj prećutni dogovor za ustanak i otpor protiv nepodnošljivog i ludog vladanja Ali-pašina. Ta stvar je u duhovima već rešena i sad sazreva sama od sebe. Svojim postupcima Ali-paša i sam ubrzava to sazrevanje. Danas je poslednji petak maja meseca 1814. godine. Svi su begovi na broju i razgovor je živ i ozbiljan. Svima su poznate vesti o porazima Napoleonovih armija i njegovoj abdikaciji; sad samo izmenjuju, upoređuju i dopunjuju svoja obaveštenja. Jedan od begova, koji je jutros govorio sa ljudima iz Konaka, kaže da je sve uređeno za odlazak francuskog konzula i njegove porodice, a da se zna pouzdano da će ubrzo za njim krenuti i austrijski konzul, koji je zbog Francuza jedino i sedeo u Travniku. Tako se može slobodno računati da će pre jeseni nestati iz Travnika konzulâ i konzulatâ i svega što su oni doneli i uveli. Svi primaju te vesti kao glas o nekoj pobedi. Jer, iako su se u toku godina umnogome privikli na prisustvo stranih konzula, svi su ipak zadovoljni što će nestati tih stranaca sa njihovim drukčijim i neobičnim načinom života, sa njihovim drskim mešanjem u bosanske poslove i prilike. Pretresaju pitanja ko će preuzeti „Dubrovački han“ u kome je sada Francuski konzulat i šta će biti od velike Hafizadićeve kuće kad i austrijski konzul napusti Travnik. Svi govore malo glasnije, da bi i Hamdi-beg Teskeredžić, koji sedi na svom mestu, mogao da čuje o čemu je reč. On je prestareo i tronuo, slegao se u sebe kao trošna građevina. Izdaje ga sluh. Ne može da digne očne kapke koji su još više otežali, nego mora da zavrti glavu kad hoće koga bolje da pogleda. Usne su mu modre i lepe se jedna za drugu pri govoru. Starac diže glavu i pita onoga koji je poslednji govorio: - Kad ono bi te dođoše ovi...konzuli? Nastade zglédanje i pogađanje. Jedni odgovaraju da ima šest godina, drugi da ima više. Posle kraćeg objašnjavanja i računa složiše se i utvrdiše da je prvi konzul stigao pre više od sedam godina, na tri dana pre ramazanskog Bajrama. - Sedam godina - kaže zamišljeno i otežući reči Hamdi-beg - sedam godina! A sjećate li se kakva je onda uzbuna i povika bila zbog tih konzula i zbog toga...toga...Bunaparte? Te Bunaparta ovdje, te Bunaparta ondje. Te ovo će učiniti, te ovo neće. Svijet mu je tijesan; njegovoj sili nema mjere ni karara. A ovaj naš kaurluk bijaše digao glavu kň jalov klas. Te jedni se drže za skut francuskom, te drugi austrijskom konzulu, te treći očekuju moskovskog. Lijepo se izbezumila raja i povilénila. Pa, evo, i to bi i prođe. Digoše se carevi i slomiše Bunapartu. Konzuli će očistiti Travnik. Pominjaće se još koju godinu. Djeca će se na jaliji igrati konzulâ i kavazâ, jašući na drvenim pritkama, pa će se i oni zaboraviti kô da nikad nisu ni bili. I sve će opet biti kao što je, po božjoj volji, oduvjek bilo. Hamdi-beg zastade, jer ga je izdavao dah, a ostali su ćutali u očekivanju onoga što bi starac još mogao da kaže, i pušeći svi su uživali u dobroj, pobedničkoj tišini.

Prokleta avlija
I poglavlje

(...) Upravnik ove čudne i strašne ustanove je Latifaga, zvani Karađoz. Taj nadimak mu je odavno postao pravo i jedino ime i pod tim imenom je poznat ne samo ovde nego i daleko izvan zidova Proklete avlije. On je i svojim izgledom i svima svojim osobinama njeno oličenje. Otac mu je bio nastavnik u nekoj vojnoj školi; tih čovek, ljubitelj knjige i razmišljanja, oženio se već u zrelim godinama i imao je svega to jedno dete, muško. Dete je bilo živo i bistro, volelo je knjigu, ali naročito muziku i svaku igru. Do četrnaeste godine dečak je dobro učio i izgledalo je da će poći očevim stopama, ali tada je njegova živost počela da se pretvara u bes, a njegova bistrina okrenula naopakim putem. Dečak je brzo stao da se menja, čak i fizički. Naglo se raskrupnjao i neprirodno se ugojio. Njegove umne, smeđe oči stale su da igraju kao na zejtinu. Napustio je školu i počeo da se druži sa kafanskim sviračima i mađioničarima, sa kockarima, pijanicama i pušačima opijuma. Sam nije imao nekog naročitog dara za veštine, ni prave strasti za kocku i piće, ali ga je privlačio taj svet i sve ono što se plete oko njega, isto kao što ga je odbijalo sve što je pripadalo svetu mirnih, običnih sudbina, ustaljenih navika i redovnih obaveza. Bujan i još neiskusan, mladić je brzo upao u sumnjive poslove i drske podvige svoga društva i došao u sukob sa zakonom. I ne jedanput. Otac ga je vadio nekoliko puta iz zatvora, koristeći se svojim ugledom i svojim poznanstvima sa ljudima na položaju, naročito sa upravnikom celokupne policije, starim i dobrim školskim drugom. „Je li moguće da moj sin obija kuće, pljačka trgovce i otima devojke?“-pitao se očajni otac. A stari iskusni upravnik mu je odgovaro mirno ali po istini. Da krade, ne krade baš, ni trgovce ne vara, ni devojke ne otima lično, ali gde god se stvari dešavaju, možeš biti siguran da ćeš i njega tu negde u blizini naći. A ako ga ovako ostavimo, zagaziće i sam u prestup. Nego valja tražiti zavremena neko rešenje. I upravnik gradske policije našao je „rešenje“, koje je smatrao kao jedino moguće, dakle najbolje: da mladića koji je pošao zlim putem uzme u svoju službu. I kao što biva, od mladog čoveka, koji je bio već zauzeo svoje mesto među kockarima i gospodskim dangubama, postao je dobar i revnostan stambolski policajac. Nije to postao odjednom. Kolebao se prvih godina i tražio svoje mesto, a našao ga je tamo gde se najmanje moglo očekivati, u radu protiv svog nekadašnjeg društva. Nemilosrdno se okomio na skitnice, pijanice, secikese, krijumčare i svakojake nesrećnike i dokonjake iz tamnih kvartova Stambola. Radio je sa strašću, sa neobjašnjivom mržnjom, ali i sa veštinom, sa poznavenjem te sredine kakvo je samo on mogao da ima. Te stare veze pomogle su mu da proširi krug svoga rada, jer sitni prestupnici odaju krupne. Podaci o ljudima se gomilaju, obaveštačka mreža se pojačava i širi. Izuzetna revnost i uspesi u službi doveli su ga posle desetak godina za pomoćnika upravnika ovog velikog „prihvatilišta“. A kad je stari upravnik umro od srčane kapi, on je bio jedini koji ga je mogao zameniti. Tada je počela njegova vladavina u Prokletoj avliji. I traje, evo, već dvadesetu godinu. Raniji upravnik, tvrd i iskusan starac, imao je kruti, klasični način upravljanja. Za njega je bilo glavno da svet poroka i bezakonja u svojoj celini bude što jasnije obeležen i što bolje odvojen od sveta reda i zakona. Pojedinac i njegova krivica nisu ga mnogo zanimali. U toku mnogih godina on je na Prokletu avliju i na sve što živi u njoj gledao kao na karantin, a na njene stanovnike kao na opasne i teško izlečive bolesnike koje raznim merama, kaznama i strahom, fizičkom i moralnom izolacijom treba držati što dalje od takozvanog zdravog i poštenog sveta. A inače, u svemu ih prepustiti same sebi. Ne dati im da izađu iz svog kruga, ali i ne dirati ih bez potrebe, jer se od tog dodira ništa dobro ni pametno ne može izroditi. Novi upravnik je celim svojim stavom i svima postupcima stao odmah da primenjuje drukčiji način. Već prve godine Latif je, kad mu je otac umro, prodao veliku, lepu očinsku kuću u Novoj mahali i kupio jedno zapušteno, veliko imanje iznad same Proklete avlije. Sve u kiparisima, ono je ličilo na pusto ostrvo ili starinsko groblje. Od Proklete avlije bilo je odeljeno raselinom sa šumom plemenitih drveta i čitavim sistemom raznih ograda i visokih zidova. Tu je, pored bogate žive vode, među starim drvetima, sagradio lepu kuću, koja je gledala na protivnu stranu padine i tako bila zaštićena od južnog vetra i nezdravog zadaha iz arsenala i pristaništa. Kuća je imala veliko preimućstvo da je i vrlo udaljena od Proklete avlije i vrlo blizu njoj. Po celom izgledu, po miru i čistoći, to je bio drugi svet, na hiljadu milja odavde, a ipak u samom susedstvu Avlije i nevidljivo vezana sa njom. Služeći se prekim, samo njemu pristupačnim puteljcima, Karađoz je mogao u svako doba dana, pravo od svoje kuće, neopažen ući u Avliju. (Tako se nikad nije tačno moglo znati kad je tu a kad nije, ni otkud može odjednom iskrsnuti.) Upravnik se tom mogućnošću često koristio. Nadzirao je lično i zatvorenike i njihove čuvare. I poznavajući gotovo svakog od zatočenih, njegovu prošlost i njegovu sadašnju krivicu, on je sa dosta prava govorio da „zna kako diše Avlija“. A kad pojedinca i nije znao baš u glavu,

prikivalo je u mestu i prodiralo u najskrovitije kutove njenih misli. a njegovo teško i mlohavo telo razvijalo je u takvim trenucima bikovsku snagu. ni kriv ni dužan nisi? Ih. . ni onda kad bi se celo Karađozovo telo treslo od teškog unutarnjeg smeha. vrlo često u protivnosti sa svim pravilima policijskog rada i postupanja i sa opštim društvenim običajima i navikama. Ničeg od teškog dostojanstva osmanlijskog visokog činovnika nije bilo na Karađozu ni u njegovom govoru i kretanju. A desno oko bilo je širom otvoreno. phiii! Izgovarao je te svoje slogove u različitim visinama i intonacijama. i u isto vreme iznad njega i daleko od njega. od izraza krajnjeg gnušanja i strašne patnje do dubokog razumevanja i iskrenog saučešća. kako je ono bilo? Tako je razgovor počinjao. govorili naročito mnogo i često o tim njegovim očima. opasna i neodoljiva nagovaranja. To lice je moglo da se steže i rasteže. izazivalo. a uvek tako kao da se čudi i gnuša i nad tim čovekom i nad samim sobom i nad „stvari“ koja je među njima. I tako je celog veka ostao i u najužoj vezi sa svetom nereda i kriminala. puna neočekivanih i smelih obrta i smicalica. Rano pregojen. kud mi to kaza baš sada. bio živ i brz kao lasica. Svi su krivi. ali su uvek i svi strepeli od pogleda tih njegovih očiju i izbegavali ga. Ono je napadalo. ali se nikad nije moglo znati kakav će dalji njegov tok biti. Upadao je u razno doba dana i noći i prilazio pojedincu ili čitavoj grupi hapsenika. Sa svih svojih sto oka težine. I zaista je ta Avlija i sve što je sa njom živelo i što se u njoj dešavalo bila velika pozornica i stalna gluma Karađozovog života. kosmat. A isto tako. U svakom pojedinom slučaju. phi. on je rano i ostareo. Od samog početka Karađoz je „radio iznutra“. Phi. Ali baš nam jedan nevin treba. koji je u mladosti zauvek napustio. dobivalo čas strašan. nada i planova. Tako je bar sam govorio i time se uvek hvalio. kad bi zatrebalo. phi. i u izvesnom smislu. . Iza pospanog i kao mrtvog lica i sklopljenih očiju krila se uvek budna pažnja i đavolski nemirna i dovitljiva misao. phi. sa svakim osumnjičenim licem on je igrao naročitu igru. koja je bila potpuno lična. želeći da se oslobodi bar za trenutak Karađozovog pritiska. moglo je da izađe do neverovatne mere iz svoje duplje i da se isto tako brzo povuče u nju. tamne puti. menja i preobražava. ne vidi. bez poštovanja drugog čoveka i sebe sama. pobogu čoveče. Radio je uvek neočekivano. još sam mogao da te pustim. ali i bezdušne lakrdije bez vidljivog smisla i cilja. Mogla su to biti uporna. teži i opasniji. I za dvadeset godina se nikad nisu mogli složiti u tome. . Levo oko bilo je redovno gotovo potpuno zatvoreno. on je. To je moglo biti dugo ispitivanje sa poznavanjem svih pojedinosti. Ali je njegov izgled mogao da prevari čoveka. pretresajući svaku pojedinsot o njemu.Šta veliš. Od toga je celo lice. čas smešan izgled groteskne maske. odeljen svojim položajem i svojim gustim baštama i za druge neprelaznim železnim ogradama i vratnicama. krupno. mutna reka prolazilo kroz nju. bez stida i obzira. Već prve godine on je stekao svoj nadimak Karađoz. bar naizgled. javne i skrivene osobine i sklonosti. poznavo je svakog čuvara i njegove dobre i rđave. phiii! Da si rekao da si kriv. I . sa teškim pretnjama koje su često bile samo pretnje. kao po nekom nadahnuću. stane da preklinje i da kroz iskren ili glumljen plač uverava o svojoj nevinosti. Po tom svom neobičnom načinu rada on je bio i mnogo gori. Jedni su tvrdili da ne vidi ništa na levo oko.Phi. drugi opet da baš na ono desno iskolačeno. Od beskrajnog i neuhvatljivog preplitanja tih suprotnosti sastojao se njegov neobični odnos prema Avliji i celom onom ljudstvu koje je kao spora. Karađoz je mogao odjednom da promeni držanje i da stane da se udara po čelu.Šta je? Ti još ovde čmavaš? Phi! Nego dede. ali od kojih se svaka mogla tog istog časa pretvoriti u strašnu stvarnost. ako je ikako moguće bilo.poznavao je onu skitničku i prestupničku dušu u njemu i u svakom trenutku mogao je stati pred njega i nastaviti razgovor o njegovoj ili tuđoj krivici. nakazno razroko. Igra očiju u tom licu bila je jedna od velikih Karađorđevih veština. Ono je živelo samo za sebe i kretalo se kao neki reflektor. Ni najstariji i najlukaviji gosti Proklete avlije nisu mogli uhvatiti kraja ni konca toj Karađozovoj igri. i još bolje. Ako pritešnjen i izmučen čovek. Na tom licu tamnomaslinaste boje nije niko nikad video osmeh. zbunjivalo žrtvu. jer krivih ovde ima mnogo. U svojim razgovorima o Karađozu hapsenici su. svaki put drukčije. ali se između sastavljenih trepavica osećao pažljiv i kao sečivo oštar pogled. ponekad bolji i čovečniji od ranijih upravnika.

i po naredbi i na svoju odgovornost.Phi! Šta ti misliš. Malo-pomalo ceo taj monolog. jedva čujno trepti nešto kao suzan grč žaljenja što je sve to tako. kao čovek koji je najposle svršio prljav i neprijatan posao. zbunjeni. jer ću narediti da te prebiju kao mačku. ja još nisam našao da je neko bez razloga i bez neke krivice doveden. oba oka za trenutak sklopi. nastavlja svoju igru. Ko ovde dođe. i spasi glavu. Desi se da može da za koju nedelju posle ovog slučaja doću u grupi ugledni rođaci nekog bogatog mladića koji je uhvaćen zajedno sa svojim rđavim društvom. Ali kad ste vi sami pred vlastima izjavili da nije ništa kriv. i jednako mu se unosio u oči: „Priznaj.. sada. Takav je nov red. ali. . da te smeni. Ponekad se rvao sa takvim čovekom ili grlio. majka mu je. A oni još dugo ne mogu da se priberu. pa ma to bilo u snu. dabogme. Pričaju stvar među prijateljima. da urla ili šapuće. tešku povredu ili bekstvo. . dok se ne pretvori u ludačku viku i psovanje svega što ova Avlija zatvara i što živi izvan nje. ova bi Avlija morala biti od mora do mora. jer kad bi svi krivi dospeli ovamo. U prvi mah skamenjen od iznenađenja. kao da se nečeg prisetio. tako da mu se lice oduži i izmeni izraz. gledajući kao da će ga proždreti. valja da sedim ovde dok ne pronađem negde nekog nevinog. I sami se pomalo smeškaju. da se benavi. Ali Karađoz će možda već sutradan. nego mu često svojim iskazom pomaže i olakšava. Ali ima ih na hiljde krivih koji nisu ovde i nikad neće ni doći. Niko ovde nije slučajno. phi. pomislila nešto rđavo. on samo otare dlan o dlan. nije on nevin. ostavljajući ono svojih sitnica da se čuvari i hapsenici otimaju o njih. U svojoj „igri“ Karađoz je mogao sate da provede sa čovekom optuženim za neku krađu ili utaju. I tako ih otpremi. Odmah da se gubiš odavde. postaje sve brži i življi. kao ljudi koji tvrdo veruju da u Karađozu sedi i iz njega govori sam đavo. uneti mu se u lice. On se odjednom sav izmeni. Da nisi sam rekao. jer vidiš da ćeš krepati u mukama.Neka mi samo niko ne kaže za nekog: nevin je. da. Samo to ne. bio ga ili milovao. kad ga je nosila. sad već samo sebe radi. to ste pogrešili. zamisli se i uozbilji. phiii! To ne valja. ali za toliko godina koliko sam ovde. dakako da smo rekli. Jer baš sad hvataju nevine i puštaju krive. jesi li čuo? Kupi prnje i da te moje oči više ne vide. . govoren u hodu. obilazeći dalje Avliju. sedi i ćuti! I Karađoz. Ovako. ili se makar očešao o krivca. jadi te ne znali! Priznaj. Ali kriv je bio svaki. . da mole Karađoza da ga pusti jer je nevin. da izigrava glupaka ili ostrvljenog krvnika ili čoveka od srca i razumevanja. u pratnji nekolicine čuvara.Jesmo. A onaj „nevini“ sad zna da može da sedi još nedeljama a da ga Karađoz više ne pogleda. Skrivio je nešto. u njegovu smirenu masku očekujući da se Karađoz nasmeje i okrene stvar na šalu. samo nije svakom pisano da ovde hleb jede. . Ali on ostaje neumoljivo ozbiljan. Phi! Pustio sam ih dosta. i to ne jedan.Jeste li vi rekli onima koji su ga uhapsili da je nevin? . presresti onog prvog „nevinog“ i odjednom nastaviti razgovor od pre tri nedelje.E. prelazeći Avliju. krivi su svi. i ne može da se zaustavi. Prići će mu naglo. Ja ljude znam. moraće da ostane ovde.zato te ne mogu pustiti. Priznaj!“ A kad postigne cilj. takvog kao što si ti. Ali ni tada ne zaboravlja i ne napušta potpuno onog koji je priznao. izvuče priznanje i dobije podatke o saučesnicima ili o mestu na kom je skriven ukradeni novac. Sad. još bi nešto i moglo biti. čovek odjednom prikupi snagu i samo klisne iz Avlije. viče da sve odjekuje. Ljudi gledaju. hladan i učtiv. za silovanje. utanji glas. kaže da nije kriv. Phi. nagne se učtivo ka moliocima. idu pa se žale uticajnim poznanicima. dokle ćeš ovde da smrdiš? Kao da nema smrada i bez tebe. Je li prešao prag ove Avlije. Svaki. zbaci sve te maske odjednom kao izlišne i predaje stvar redovnom postupku. taj je kriv. koji sležu ramena i odmahuju rukom. sve naizmence i sve sa istom iskrenošću i ubedljivošću. Jer ovde nema nevinih. Ako ništa drugo. Ovde nevinog čoveka nema.. U glasu mu. ispod sve grubosti i velikog gnušanja prema svemu.

. nalaze živu sliku i tačan izraz svojih najdubljih želja. začudo. bila je uvek nova i rasla sama iz sebe. onda je još bolji ovaj i ovakav. Njegov način rada čudovišan je i ponekad za pojedinca strašan. Takav je Latifaga. davnašnji običaj u Avliji. mržnje. podsmeha. i stoga mu je bilo potrebno priznanje kao jedina donekle stalna tačka sa koje se može u ovom svetu.. Ali ti isti ljudi govore o njemu sa nepriznavanim divljenjem i prepričavaju njegove podvige. postaje podnošljivije i lakše. lovio. Zbog svega toga žalbe na Karađoza bile su česte i raznovrsne. srodili se na svoj način sa njim. tu i kuva na maloj peći svoj oskudni ručak koji je u isto vreme i večera. kao neka vrsta večite lutrije i stalne neizvesnosti za hapsenika. ogovaranja. Tu spava.. u stvari. ali kao što se grdi voljeni život i kleta sudbina. a u stvari je bila dobro i trezno sračunata i redovno postizavala svoj cilj. A Gospođica ne troši mnogo vremena na takve poslove kao što su spremanje kuće i kuvanje. Tu je Karađoz oduvek bio stalan predmet razgovora. I Karađoz je ostajao i dalje na svom mestu da upravlja Prokletom avlijom. u njemu se istina. računajući tu i svet iz Poklete avlije. sama po sebi beznačajna. okorele i česte goste Proklete avlije. I on je to priznanje tražio. omađijani. skitnica i degenerika svake vrste i držao ih u svojoj Avliji u kakvom-takvom zaptu i redu. čak se postavljalo pitanje njegovog smenjivanja. On je deo njihovog prokletstva. Ceo svet je nalazio da je to najprirodnije rešenje. kaže ona sebi tu narodnu poslovicu. a vremena i očiju ima čovek napretek. sa krpljenjem. tu provodi dan. oni su postali jedno s njim i teško im je bilo zamisliti život bez njega.) Svi oni. gubi vreme i zamaraju oči. u kom su svi krivi i dostojni osude. To je prijatan i koristan posao. cedio ga iz čoveka sa očajničkim naporom. Druga je stvar sa poslom koji sada radi. strepe od njega. sve je ipak ostajalo po starom. Svi su znali da je Karađoz upravnik na svoju ruku. izbegavaju ga kad mogu i koliko god mogu. nikla bogzna gde i bogzna kad. tu radi. I kad već mora da postoji Prokleta avlija i u njoj upravnik. u svakom slučaju više nego svega ostalog. psovanja. Ta igra je izgledala u većini slučajeva izlišna i neshvatljiva i nedostojna. (. prate i tumače svaki Karađozov korak i pogled. kao da se bori za svoj rođeni život i razmršava svoje nerazmršljive račune sa porokom i prestupom i lukavstvom i neredom. pa i sam Karađoz. bezglasno i nagonski. zvani Karađoz. sedajući pored prozora i uzimajući svoje stare. čudan i samovoljan. U stalnoj strepnji i mržnji. Grde ga. toliko je bila zamršena i izvitoperena.) Gospođica I poglavlje (. a zatim je nesvesno i nečujno ponavlja i okreće u sebi. „Krpež i trpež kuću drže“. sav taj prestonički svet poroka i nereda smatrao je Karađoza svojim. „stenica i krvopija“. ili bar im izgleda tako. jer svi oni vole kocku i izbegavaju izvesnost koja je za njih uvek teška. nekad i fizičkih napadaja.Nerazumljiva je bila ta njegova beskonačna i čudna igra. ali u kojoj one. veziri su na Divanu raspravljali o njemu. ali u tom načinu postoji uvek mogućnost iznenađenja. O njoj su išle priče po Stambolu. (Opsovati svakom prilikom Karađozovu ćerku. Već zbog toga što ona ne voli trošenje uopšte. već toliko puta krpljene čarape. ne samo okrivljenom ni svedoku nego ni samom sebi. to je ustaljen. Ponekad je postajala nerazumljiva i onima koji već godinama rade sa Karađozom. ali on. „pas i pasji sin“. U njoj nije bilo ponavljanja ni rutine. tako da je zbunjivala i najiskusnije. pa ni taj glagol-trošiti-ni u kakvoj vezi i ni u kom obliku. ponavljaju reči ljubavne pesme koja je. u rđavom ali i u povoljnom smislu.. ali štedi sve ostalo. Ceo svet. po bezbroj puta-krpež. trpež!-kao što mlade devojke pri radu. kao da nije verovao nikad nikom. i ne jednom.. A na kraju krajeva. ali njihov. svaku reč. jer je to jedina prostorija koja se greje. ali su isto tako znali da nije lako naći čoveka koji bi se tako dan i noć nosio sa celim jednim svetom lopova. Od toga im sve.) U toj neveseloj sobi provodi Gospođica veći deo svoga vremena. toliko su njegovi postupci izgledali ponekad nečovečni i suludi a ponekad opet neuračunljivo blagi i puni sažaljenja i obazrivosti. on je bio njihov „krmak“. održavati bar privid neke pravde i kakav-takav red. Svi su oni navikli na Karađoza.

Nema goreg rasipnika ni veće opsene. znači pomagati večnosti u njenom trajanju. ni za nošenje ni za bacanje. „Svaka bi druga. U toj borbi ima suvoparnih. samo da se odupre tome zlu. tako da cela stvar nije više ni za što. To je. gubitaka i nereda. a životno iskustvo samo je još bolje utvrdilo u tom. ali sjajni izgledi velikih pobeda. ona nas čuva od troška. kida i rastvara. U mene nema štete ni rastura.) Sa tim mislima i ne oseća mnogo studen.„Krpež!“ To je slast. troši i izmiče. obogaćuje nas stalno i čini. pravi pakao. ta svest poraste do pobedničkog zanosa. onda bi pristao na svaku patnju i svako odricanje. „Trpež!“ I to je slast. Ali sada. Zato je taj neugledni i sitni posao tako velik i svet i ispunjava celu dušu mirom i zadovoljstvom. kao zlog. i mnogo više. moćni. pravedna služba tome božanstvu. dugu upotrebu. stegnu zube i hrabro se vrati na svoje mesto. Nikad je nije mnogo veolela i uvek je zazirala od nje. I kad čovek pomisli kako sve oko nas stalno i neprimetno čili i nestaje. (Seća se da je nekad. i ne napušta svoje mesto. kao jeres. šta su sitne muke i odricanja koja podnosimo u službi štednje prema onome što nam ona daje i od čega nas spasava. od štednje. kida se. ali je savlađuju junaštvom. Nikad nije pravo razumela zašto ljudi prave toliku razliku između onog što je lepo i onog što nije. još na zemlji i za života. štete i troška odnesena još jedna pobeda. provlači konac pažljivo između žica koje su popustile i razmakle se. tako reći. Istina. sposobni ratnici ne mogu da izbegnu kratku drhtavicu u trenucima opasnosti. buši. kao da je htela da uradi neko veliko i nepopravljivo zlo. Ali tu. ali za koji zna da još više proždire i sažiže svojim plamenom nego ovi naši poznati vulkani. kao neka toplota. Tu nastavlja da krpi čarapu. znači boriti se protiv propadanja. unutarnja drhtavica od studeni. A što se tiče lepote. Lepota je skupa. jer je i mnogo trpela u životu i mnogo zadovoljstva od toga osetila. I često. veliki novac koji je iznad svega i sa kojim se nikakva lepota ne može ni približno meriti. propisana temperatura od petnaest stepeni Celzijusa. Ona održava život i trajnost oko nas. „Krpež“. Ipak. teško diže i ode da prigleda vatru u peći. Istanji se i pocepa jedno mesto na tankim papučama ili nekom komadu rublja. onda mora da se zastidi zbog svakog trenutka odmora. usne sive. ruke su joj modre. I više od toga: da je u velikoj i večnoj borbi protiv kvara. I mnogo više od toga ona je spremna da podnese. nos crven. Tako i dobri. suparničkog idola koji zavodi ljude na žalosne stranputice i odvraća ih od jedinog pravog božanstva. zapuštena još jedna podmukla pukotina.“ Tako govori Gospođica sama sebi i zaneseno. ali koji. prividno bezizlaznih trenutaka. Sa fantastičnom hrabrošću mučenika treba podnositi sve u toj borbi bez izgleda. Tako Gospođica i krpi i trpi. nevidljivim neprijateljem. ali ne žali i ne popušta. ali ima. to je sladak bol i srećna rana. kao zbog bacanja i raskoša. kako ulazi u godine i kako joj se sve više i jasnije otkrivaju neslućene i nepregledne lepote i slasti štednje. večnim ono što imamo. jednu žicu zahvati iglom. I kad ga tada pogleda. ali ja ne bacam ništa. tu za Gospođicu tek počinje prava borba i tek se otvaraju mučni i daleki. i zbog svakog zalogaja. guta drvo i ugalj kao Vezuv i Etna ili kao onaj neki američki vulkan čijeg se imena više ne seća. ona učvršćuje prosenjeno mesto na čarapi. ispuni je od glave do pete. A u isto vreme. sveti. gleda tu papuču što je spasena i oteta onoj dušmanskoj sili koja sve na nama i oko nas nagriza. onako sva ukrućena. i idu napred. od siromašenja. tako sve redom. ovo bacila. svetačkog služenja i pobedničkog zanosa. I zašto da čovek i ne otrpi ponešto kad zna da time izbegava mnogo gore zlo i iskupljuje mnogo veće dobro? Čovek ne bi bio razumno biće kad ne bi mogao da uvidi koliko je koristan i siguran posao koji tako pravi. gde druge žene popuštaju i predaju se toj svemoćnoj sili koja sve troši i tanji na vama i koja prati svaki ljudski život i svaki pokret. za zimskih meseci. Ona to zna. večita borba i zamorno nadmudrivanje sa moćnim. Svima svojim tihim i nevidljivim. ali šta je to prema zadovoljstvu koje daje ta pobeda i ta ušteda? Neka boli i neka ranjava. drugu propusti. Jer. ali velikim i upornim devičanskim snagama ona se baca na taj predmet i ne pušta ga iz ruku ni ispred očiju dok ne bude izušivan i iskrpljen za novu. Zbog toga vredi i pomučiti se i štošta podneti i otrpeti. svest da je još jedna tačka iz njenog kućanstva zabeležena na pozitivnu stranu u složenom knjigovodstvu gubitka i dobitka. na mom mestu. sa ljubavlju. negde u novinama pročitala da je u kasarnama. kao zbog dangube. svetlih trenutaka predanog. vasionoj galiji. za nju je još manje briga mori. Premrzla i ukrućena. ludo skupa a ništavna i varljiva stvar. Zadrhta i zabode iglu u čarapu pa se. kao prokletstvo koje je sa grehom prvog čoveka palo na ljudsko postojanje. istina. Gospođica ne ustupa. a kako je malo i slabo ono što možemo i umemo da preduzmemo i učinimo u borbi protiv toga. to je tiha. ima i poraza i klonuća. Greje je ona lopatica uglja koju nije potrošila. ta papuča nije više lepa na oči. i šta je to što ih zanosi i opija da zbog toga što nazivaju lepotom gube zdravlje i troše novac. Na mahove prođe joj celim telom duboka. Krpiti. tako se Gospođici čini. Od toga zanosa u mislima Gospođicu proće stvarna jeza. a i inače. . napred pa natrag. suzila se i iskrivila i žulji i grebe i ranjava kožu na nozi. da je na velikoj. koja je stalno ugrožena. Zadovoljna je samom sobom i ovim svetom u kome svuda i uvek ima mesta za štednju. To i nije vatra nego oskudni plamičak koji nikad ne uspeva da zagreje sobu. dok ne pojača i ne učvrsti to načeto mesto. ona počinje sve jače i određenije da mrzi tu lepotu. pa se odmah trže. teških. od bede koja dolazi na kraju a koja je gora i crnja od smrti. u srećnim trenucima. Pođe da doda još malo uglja.

u tom je bio žrtva samoobmane i precenjivanja samog sebe. pored mene. Tih dana u Sarajevu smenjivale su se deputacije jedna za drugom. on samo izgleda jednoličan. a da će svakako njemu biti poveren taj zadatak. U stvari. u ovom uništavanju svih žarišta otpora i nemira. zastrtoj prostoriji. On je taj ton i taj glas vadio negde iz duboko zatrpanih sećanja na razgovore Ličana i Bosanaca koje je slušao u detinjstvu po sajmovima. da bi jasnije video oko sebe i bolje se snašao. Omer je podešavao naročit ton i naročitu boju glasa. I on se u najvećoj tajnosti spremao na to. a neke je on pozivao. Zato je računao da obećanjima i darovima veže nekog od ovih knezova (po mogućnosti samog Zimonjića) za sebe. Početkom novembra meseca stigli su u Sarajevo knez Bogdan Zimonjić sa još četiri glavara iz istočne Hercegovine. mnogo važniji razlog da lično vidi ove ljude i razgovara sa njima.A zatim dolazi na red druga rupa. govoreći tako „rođački“. uporedo ili naizmenice. a sam se vratio u Sarajevo i pustio glas da se sprema da tu prezimi. Gospođica pušta maha i svojoj uobrazilji i svojim uspomenama. trepnuo očima i lako zabacio glavu. serasker je iskoristio da uspostavi veze sa uglednim ljudima od sve tri vere iz cele zemlje. Sve tako od žice do žice i večeras prolazi pred njom ceo njen život. Njegove trupe bile su i opremljene i uvežbane za zimsko ratovanje. I svaka u početku izgleda beznadna i nepopravljiva. Ali Omerpaša je imao još jedan. i da tako postigne da što veći broj pobunjenika napusti položaj i ode kućama na zimovanje. A nad svakom se. Ali. kad se okišalo i naglo zahladilo. na istoj ili na drugoj čarapi. A kad se to desi. (. Trudeći se da govori prisno. u svakom slučaju da ih prisili da mu u tom poslu pomognu. Svojim povlašćenjem u Sarajevo hteo je da ostavi utisak kao da i on ne može preko zime da ratuje. osmehne pobeda. darivanjima i ucenama nastojao da ih sve obaveže i uplaši. Omerpaša je najpre primio kneza Bogdana samog kao glavnog i najuglednijeg od njih. Ova petorica bila su pred četom koja je razbila Alipašinog kavazbašu Pivodića na Zijevnju.. U stvari. Pod teškim i visokim Zimonjićem škripale su i jecale drvene stepenice dok su ga izvodili gore na sprat u veliku sobu za prijeme. posle Bosne vrlo verovatno doći na red Crna Gora. i to je bila samo jedna od njegovih ratnih varki. on je zaboravljao koliko su ga mnoge godine i . Bio je uveren da je. i misli i mašta na svoj način i seća se. da ga ispita o stanju na granici i da vidi do koje mere bi mogao ubuduće računati sa njegovom pomoći. Kad se našao pred Omerpašom u toj svetloj. Ovo vreme od kraja jeseni do početka zime. provlačeći konac.. on je računao sa tim da će im se vojska i onako pred zimu prilično osuti.. u kojoj je vedar novembarski dan ulazio na sve prozore. dok su ostali zadržani dole u velikoj ađutantskoj sobi. dok hvata i ispušta žice. neposredno i grubo narodski. ali on to nije hteo da pokaže. a premalo poštovanja za tuđu. Neki su sami dolazili. neodoljiv i sposoban da gane i pridobije svakog. i pretnjama i laskanjima. Sad ih je serasker pozvao da im zahvali na lojalnom držanju i da im da uputstva za dalje upravljanje i održavanje mira i reda. pošto su prvo odbili poziv da mu se pridruže i krenu protiv Omerpašine vojske. kao planinac na proplanku i čistini. on će iskoristiti prve suve zimske dane da iznenadi i napadne tako raspršene i malobrojne ustaničke snage koje su još na položajima. Poznajući dobro bosanske ustanike i njihov drevni način ratovanja. Omer ga je pustio jedan trenutak tako.. kao što često bivaju ljudi koji. (Kad bi ovako nasamo govorio sa uticajnim ljudima iz naroda. knez je malo zastao. A za takav pohod na Crnu Goru njemu je važno da na hercegovačko-crnogorskij granici vlada mir i da tu ima među Srbima nekoliko uglednijih ljudi na koje bi se bar donekle moglo osloniti. On je znao da će.) Omerpaša Latas Audijencija U jesen. na kraju. Tako prolaze sati u tom naoko jednoličnom i suvoparnom poslu. Iskustvo i teorija naučili su ga da najviše izgleda na uspeh imaju one operacije za koje protivnik smatra da ih nećeš moći izvesti. ipak. Svima je serasker objašnjavao svoju nameru da u potpunosti i bez pogovora sprovede u Bosni i Hercegovini carske uredbe. a onda mu je srdačno i jednostavno ponudio da sedne. zbog izuzetno velikih uspeha u životu imaju suviše poverenja u svoju snagu i svoju pamet. -Ovde. Omerpaša je povukao vojsku u gradove. Jer.

jedan od stubova toga novog reda.nije što protivno? On je u govoru zastajkivao malko. Glas mu nije više bio dubok. -Da bijasmo. ali drugo sve može. i nije dolazio iz grudi. Posle laskanja i slabo prikrivenih ponuda došle su pretnje. nemirni i brzi na zlo.. a ipak se po nečem osećala uspavana snaga udaraca kako bije iz te ruke koja je tolika da obe pašine jake ali mršave.da svi budu pri ovom razgovoru. nego negde iz glave. Zimonjić je sedeo bez reči i pokreta. knez Bogdan. i izgledale su na njoj malene. kroz nos. I sve se svodilo na to da je on. To je bila bela i čudno neotporn. dodao je uzgled. lako je treptao očima. koji ne razumeju sadašnjost i ne vide šta se oko njih dešava ni kud svet ide. u kome je takođe bilo oklevanja. samo je jednom lako prešao dlanom preko očijum kao da uklanja nevidljivu nit jesenje svile koja je naletela na njega. Omer je zahvalio knezu što je sa svojim ljudima na Zijevnu. suve.. Društvo posla ne sviđa. Tim glasom govorio je živo o izuzetnom vremenu i svom zadatku u Bosni. a poslije mogu i oni doći. neočekivano. godine. a naročito po hrišćanske narode. Jednom u sto godina dolazi carski serasker u Bosnu. ali ogromna. Ako ti. tanka i velika. koja je inačem pod kapom. i isto tako polagano opuštala.veliki uspon u Carigradu udaljili od naroda. odavao upravo onim čim je mislio da zavede i prevari drugog.. o važnoj ulozi i velikoj odgovornosti koju ljudi kao što je knez Bogdan sada imaju u svom narodu. On je nekoliko puta sevnuo očima. Zimonjić je još oklevao da sedne. ali mislim da je bolje da prvo razgovaramo nas dvojica.pozvali i moje društvo. kišu samo ne može puštati ni zaustavljati. razbio četu Alipašinog kavazbaše i što se tako pokazao kao veran podanik. koji je dvaput izlazio pred sultana. Govoreći mirno. ružno istanjen. on nije mogao da oseti kako mu ispod izveštačenog govora i ponašanja izbija lažna nota koju može da primeti i oseti svak osim njega. To su neuki i slepi ljudi. bila bela i glataka kao u mladića. kao ogorele. Samouveren i siguran u sebe. Samo. A jedino budale to ne znaju i ne vide. o vojnoj sili kojom raspolaže i kojoj se nikakav odmetnik odupreti ne može. Knez se malo pomače na jeftinoj austrougarskoj fotelji prevučenoj zelenim plišem. bar u ovom slučaju. i jedino se izlapele begovske glave pouzdaju u svoje fermane i tapije. Bez vidljiva otpora. pa vidiš da nisam nikog pozvao. Njegov glas.. a šaka desne ruke stezala se polagano u pesnicu. pored mene! Ponovio je Omer svoj poziv i. Gledajući u njegovo široko lice. a ne znaju da je to davno prošlo i da ti papiri ne vrede ni toliko da se od njih naloži vatra nasred Sarajeva. tamnopute ruke nisu mogle da je potpuno prekriju. stvarni prvak i jedini glavar svoga naroda. jednom ili nijednom. duvanski promukao. i to na onim mestima gde je otprilike trebalo da dođe Omerovo ime ili njegove titule koje on zbog nečega nije hteo ili nije mogao da izgovori. Tako se on. To će biti od koristi po celu državu. i oduzeti i dodati. O Alipaši Stočeviću govorio je kao o čoveku koji je bio i prošao a njegove ljude nazvao je rđama i izelicama. obletao je oko njega rečima i navaljivao kao na zatvoren grad. dok mu je gornja polovina. onda može sve i vezati i drešiti. kao dvije glave. -Nije mi protivno. pozvan da bude mnogo više i bolje od onog što je sada. u isto vreme i s visine i toplo. knez i njegovi ljudi treba da se čuvaju Crnogoraca. ali kad dođe. pametan glavar i prijatelj mira i reda. Zimonjić je ćutao. pa i u Bosni i Hercegovini. njegovog oca popa Aćima.) -Ovde. i najposle progovorio. koji su nepromišljeni. i koja ima tačno obrnuto dejstvo. o novom i boljem položaju hrišćana. lepo vajane. Imam i ja svoje društvo. kome nikad nije ni bio posve blizak. nepomičan. koga je narod voleo i turske vlasti uvažavale. Knez pristade ne rekavši ništa. bio je i bojom i visinom tona bleđi i skromniji nego što se od tog snažnog tela i muškog lica moglo očekivati. Omer je govorio zatim o redu koji milom ili silom treba da se uvede u celoj Turskoj. oberučke prihvatio kneževu desnu ruku. Pominjao je njegovog dalekog pretka kneza Jovana. Omera je izazivalo to ćutanje.. Pomenuo je sultanske namere i planove: da se najposle povede u delo Hatišerif od 1839. koja se nije videla ispod njega. čvrsto stisnuta usta i visoko čelo koje je bilo u donjoj polovini preplanulo. teška kao nedopečen hleb. i visoko popeti i nisko spustiti. Omer je govorio dalje o kneževoj porodici za koju se zna u Stambolu odavno.. Pa .

manji i manje snažni od kneza Bogdana.. sam ne zašto. Omer odmah povisi glas lažno veselo i srdačno. Zimonjić je ćutao. (Svuda gde je umirivao bune. To treba da zna svaki koji sebi i svojoj porodici i svima svojima želi dobro. Videći da sa ovim čovekom nema razgovora. kao kockar koji zna da samo novim i većim ulogom i smelijom igrom može izgubljeno da povrati. A to bi morali da znaju. Već od samog početka. Omer je pitao kakvo je stanje na granici sa Crnom Gorom. Ljudi koščati i krupni. poustajali su i prvaci. Pitao je kako su se tukli Alipašini ljudi. a Omer je prolazio pored njih. a zagonetan i uverljivo uzdržljiv. kao da očekuju da im još nešto. zaista ne pušiš duvan? -Eto. Tako. zaćutao je i Omer. ćutanje mu je bilo teže od razgovora koji nije bio lak. koje ga je gonilo da skrati razgovor i prekine dodir. da takav čovek nema nikom da polaže račun ni o broju skinutih glava ni o sumama utrošenih dukata. dobroćudan i učtiv naizgled. niti podstiče na dalji razgovor. Oni su govorili. -Ama. evo i sada. muška snaga? Zimonjić je prešao preko pitanja kao da mu je postavljeno na nepoznatom jeziku. i jedan drugom upadali u reč. koji su glavni ljudi sa crnogorske strane. ljuti se ali ne pokazuje svoju ljutnju. A ovi ljudi koji govore jezikom njegovog detinjstva još su teži i neprijatniji i izgledaju mu kao niži stvorovi koji su se za muku rodili. Onaj „rađački“ ton bledeo je sve više. na svoju nesreću. Obori oči zemlji. ali tu ne može dugo da izdrži. pa odjednom okrete na drugo. -Ah. Samo je nekoliko puta trepnuo očima. ali i jači i viši od seraskera. Pa. ali bolje da mu u tom pomogne njegovo društvo. Omerpaša je ustao. Naglo je menjao tok razgovora. živeli i ostareli. On je ustao. Sve se završilo Omerpašinom svečanom zahvalom i pohvalom i hrabrenjem da na tom putu istraju. ne znaju. a nekih važnijih ljudi tu baš i nema. Omerpaša ih je slušao kao izdaleka. sa teškim srebrnim tokama na grudima. glavno kaže.. I samo ih je jednom hladno i strogo vratio na pravac razgovora. A služi te zdravlje. Ne znaju da takav čovek sve može. A u poslednjim rečenicama javljao se čak neki stran izgovor i naglasak. Kakvi su sada? Ima li još siledžija? Na to je knez odgovorio nešto malo življe. A razgovor je krenuo opet drugim pravcem. imaš pravo! Zato si zdrav. Uostalom.ni prošlost ne pamte. onako. pogled mu susreće isti prizor. pomešano sa jakom odvratnošću. kakvo im je bilo naoružanje. niti potvrđuje niti poriče ono što je rečeno. Pred njim stoji džinovski gatački knez. i kakvi su. a? I. bio je prema njemu ljubazniji i prisniji nego što je hteo i nego što to ovaj seljački knez o svom položaju i svojoj važnosti zaslužuje. Naprotiv. ali opet neodređeno. nikakav. ali se nisu razvijali ni pravo očima progledali. Došla su i posedala četvorica prvaka. Zimonjić je ćutao. ah! A ja pušim i noću. mogao bi kazati njihova imena i nabrojati nedela. gledajući mimo njih. kao što ni oskudne reči koje izgovara ne kazuju stvarno ništa određeno i ne obavezuju nikog ni na šta. on je sad pojačavao svoju ljubaznost. Omer je za Turke oko Gacka i po istočnoj Hercegovini. -Ali imaš pravo. postepeno je menjao način govora. malo oštro: . Granica je „ko granica“. čak i nepitani. stoji i smeška se osmejkom koji ne kazuje ništa. Odgovor kratak. a čim ih podigne. To kneževo „jŕ“ više je neodređen zvuk nego reč. gledajući jednako u njega. rekao je na pašine hvale. Sad su stajali poređani vojnički. mršav starac nakostrešenih brkova i isturene jabučice. da li su to reči ili zadovoljno rzanje ogromnog zdravog tela? I sve to počinje pomalo da ga ljuti. a ukoliko je reč. dozvao poslugu i naredio da dovedu Zimonjićeve drugove. inače bi znali šta znači kad serasker stigne sa carskom vojskom. I teško onom ko to na vreme ne vidi! Serasker koji je sada izgledao zamoren i zlovoljan. Ali. Poslednji u redu. ko će znati da li je to osmejak ili samo divljačka grimasa. što je moglo ličiti i na beznačajan osmejak.nisam navikao.) Slušao ih je s naporom. sa kapama u rukama. Ne znaju. Ima nekoliko takvih zlih ljudi. ne kazuje ništa. samo jedno ne: ne može se pred sultanovo lice vratiti nesvršena posla. bar ne ovako i ne sada. on je dolazio u dodir sa rajom i njenim predstavnicima i uvek je taj dodir izazivao u njemu neko mučno sažaljenje. „rođački“. u Aziji kao i na Balkanu. Bežeći od ćutanja. -Ja. i na uzdržljivo odobravanje i ni na šta. Najposle.

I prvaci su najposle izišli. da ga navede na prisniji. Dvojica su bila u crnim poluevropskim modelima sa širokim pantalonama. i sa nekom vrstom dugačkih redengota zakopčanih bezbrojnim nizom dugmeta sve do pod grlo. kao čovek koji se izmiče u želji da bolje vidi i da se razabere. nisu ličili jedan na drugog ni po čem. koji su sada ostali lice u lice sami. koji ti nudi što mu ne tražiš. Jedan od tih momaka uneo je piće i meze. i Zimonjićev domaćin. sve je onako kako si rekao. Rukovao se sa svima. a i seraskerova naređenja bila su kratka i poluglasna. Nečujno su ulazili i izlazili momci. koji je stajao upravo pred njim. Omer ga je prekinuo. Omer. jednako se smejući. dosta mu je ovo što ovde već dva sata gleda i sluša. Zna mu poreklo. serasker je izdavao naređenja za ručak. a pametan i vešt. a ostaje pri onom što je namislio. ali po jednom jesu: po mučnom osećanju iščekivanja i neizvesnosti. to neće. išli su vrlo vešto natraške. U svojim mislima sporog i tvrdog hoda Zimonjić je procenjivao izglede i mogućnosti ovog nametnutog mu sastanka udvoje. Za njih je spreman ručak u hanu. Oživeo. Opasnost ovde. po njegovom vlašću. Dva čoveka. rekao mu je brzo i neočekivano: -Ti ćeš. ali sa tim se Omerpaša nije hteo ni mogao pomiriti. osmehnuo se i položio ruku na njegove velike toke. Zlica i krvopija. Taj je bio Crnac. ali još uvek su velike dacije i svakojaki tereti na nama. na svoj način. koga bi mogao pridobiti i u potrebi iskoristiti. i lukav kao zmija. znaj da je kurva i bezdušnik. i kloni ga se koliko možeš. Zaustio je da kaže nešto. Toga se ne treba bojati. pokazujući rukom na svoje društvo. koje su se sužavale pri dnu kao šalvare. Preporučio im je da ostanu još koji dan i da razgledaju Sarajevo. bez srca i obraza. ostati danas kod mene na ručku. makar samo i lični razgovor. seraskeru ne bi nikako sada išla u račun moja smrt i nema nikakve potrebe ni da me hapsi i progoni. Četiri razne vrste rakije i konjaka bile su u četiri kristalne flaše povezane spletom srebrne žice u jedan servis. u njegovoj kući i na njegovom prokletom hlebom? U zabuni i iščekivanju bio je. Ili će ga otrovati? Ne. ponovio da će stati na put svakom zulumu i ukinuti sva nepravedna davanja i namete. Opet je nastao razgovor oko Zimonjićeve umerenosti. Pojavljivali su se i nestajali nečujno. -Skinuću ja to sa vas. ali kako da ga se kloniš kad ostaneš ovako nasamo sa njim. Izlazeći. Jedan je bio u živopisnom turskom kostimu.-Jeste. odobrava što kažeš. vojvodo. On u ovom trenutku i ne misli toliko na to koliko na svoju čudnu i nestrpljivu potrebu da ovog seljaka smekša i savije bar malo ka sebi. a kad je došao red na Zimonjića. svi su njegovi gosti i u hanu gde su odseli mogu da poručuju šta god žele od jela i od pića. hitra i slatka na reči. kao da hoće da vidi jesu li toke još na njemu. Ništa ne treba da brine. A i da ne zna. I da je ovo nešto krš i šuma. Starac je naglo oborio pogled. Čudan lični prkos nagonio ga je da ovu stvar tera do kraja. opet svež i nasmejan kao u početku audijencije. on bi to i učinio. Šta može da uradi ovaj Omer sa njim? Ili će i dalje nastojati da ga laskanjem i mićenjem veže za svoju i tursku stvar? Ili će ga posle ručka predati zaptijama i zadržati u zatvoru? Toga je bivalo kod ranijih vezira. Ne treba da se ustručavaju. a što je glavno. a još manje da me smakne. Kad vidiš ovako čoveka suviše sigurna u sebe i u ono što kaže. Nisam ja neka tako krupna i važna glava. nespretno se okrećući i bacajući začuđene i brižne poglede put Zimonjića. zna i krvave tragove koji su ostajali za njim kud god je prolazio po Tusrkoj Carevini. ali to nije mnogo hitno ni tako važno da bi zbog toga morao da se ovoliko udvara ovoj gromadi od čoveka. Bilo je prilično jasno da će ovaj krupni gorštak ostati pri svom ćutanju ili pri rečima koje ne kazuju ništa više od ćutanja. To zna sigurno. gospodine. ne može biti! Anasonliju da probaš? . -Kako. ni rakije ne piješ? -Ama. Jeste da mu je stalo da pronađe nekog od prvaka na toj granici. Zimonjić je opet zabacio glavu i gornji deo tela lako unazad. ali koje nikad nije video. to je Omer sam. za glavu niži od njega. a Omer je povukao ruku i. i svemu izgledali knezu kao pelivani o kojima je slušao da postoji. A za to vreme.

ko će to znati?“). sa strane. vide žute metalne kopče. a Zimonjić pribrano i polako. (. kao nasmejanim očima. Obazrivo je uzimao sasvim sitne zalogaje. ali ovo je stolačka lozovača. Prešli su samo široki. Od pribora za jelo služio se samo kašikom. Prešli su na veliki divan prekriven nekim belim krznom. Ali u tom trenutku serasker je opet seo. jer je sve brzo unošeno i iznošeno. To odelo daje mu svečan i krut izgled kipa. ono se zategne i razvedri i postane glatko i bezazleno kao u zdrava deteta. Jeli su ćutke. a zatim palcem leve ruke. Crna i tvrda duga kosa i nepomični. A jasno je samo toliko da to što prodire kroz tanke otvore između trepavica. i to sasvim pored njeg. kao da baca iza sebe. stojeći pored nepomičnog kneza. evropski nameštene. ali nije trajao dugo. i tmulim glasom rekao nešto. ali kad se bez vidljiva povoda. sa rukama savijenim na prsima kao pokojnik. Serasker se digao i poveo svoga gosta na ručak. . vratio na stolić. koja se vidi na grudima. polako ih prinosio ustima i neprimetno žvakao. a njegova ivica. Omer je mešao svoju mirisnu anasonliju koja je u vodi ostavljala mlečan trag. Govorio mu je gotovo na uho. pažljivo podizao brkove sa usana.Zimonjić je odbijao. rastresiti brkovi iza spuštenih gustih trepavica svetluca njegov pogled. Tu je. samo malo preplanulo. ono dobija izmučen. koja je u njegovoj ruci izgledala malena poput ženskog naprstka. ponovo otpočeo razgovor. u gustom nizu. postao lak i svečan. na kojima se. nevđen. A što ga je više gledao.) Omerpaša je tada žustro i poslovno ustao i. Tada je Zimonjić nekim neverovatno sporim i dostojanstvenim prazničnim pokretima prihvatio napunjenu čašicu. očigledno ne znajući da li da ustane i on. kao kroz puškarnice. ni rečima ni pokretom. kao da samo takav može biti i kao da na svetu ne postoje drugi ljudi sa drugim shvatanjima i drugačijim odelom i držanjem.. I opet je Zimonjioć odgovarao kao i ranije: na prva ćutanjem i lakim odmahivanjem („Jŕ. -Dobro. a gost je krenuo za njim. nisi tome vješt. čas o agrarnim odnosima. Na sredini je bio na evropski način zastrt sto.. to se više čudio telesnoj građi. ali čudno sastavljeno od mnogih izlomljenih površina i jakih ispolina. bez finijeg tkiva i svilenih gajtana. a na druga polaganim i podrobnim iznošenjem svih narodnih potreba i nezgoda. prineo je usnama i. Lice belo i čisto. Sporazumeli su se za lozovaču. polutamni hodnik kojim su kao senke klizili momci u crnini i pribijali se leđima uza zid da propuste gospodu kao da je tesno. oštar. opasan i podmukao izraz. ali celom težinom svoga nasmejanog ćutanja. sa dva prozora. čas o prilikama u Crnoj Gori. Omer ga je posmatrao iskosa sjajnim. Omer žustro i rasejano. ovo možeš. izmenio se pri jelu. kad je došla kafa i Omer zapalio čibuk. lakim pokretom čistunca. Zimonjić je našao opet svoj osmejak i zbunjeno se pomerao u mestu. Krupni čovek u teškom vunenom odelu. Kad miruje. neobično široko bez bora. neodređeno treperi između lake zbunjenosti i još neodređenog osmejka. Posle kompota u kome je Zimonjić samo pokvasio svoju malu (u njegovoj ruci neverovatno malu) kašiku. pod svojim srebrnim tokama. pun neke napregnute pažnje i mačijeg opreza. nije njegov pravi pogled koji se skriva iza spuštenih očnih kapaka i otud. naročito uske srebrne toke na grudima i bele dokolenice od valjane vune. Omer se digao ćutke. administraciji ili snabdevanju u Hercegovini. pozlaćenim širitom. gledao ga je netremice i živo. prirodan i slobodan. i kao da još nikako ne može sve na njemu dobro da sagleda i oceni. zategnute kao da će popucati od neke mučne snage tih listova. i celom razgovoru daje izraz neke ljubazne nejasnosti. I sav je taj čovek u svojoj glomaznosti i krutosti. Na knezu je stajaće gatačko odelo od grubo valjanog sukna. otpivši vrlo malo. sve vidi. Soba u koju su ušli bila je mnogo manja. Mladolik i nabujao izgledao je ovaj četrdesetogodišnji knez. Ručak se sastojao od mnogo raznih jela. porubljena je širokim. pojedini delovi toga lica stanu da pomeraju i krše. odelu i držanju svoga gosta. kao da su u ovom susretu pitanja već postala sporedna a pogled glavno. Opet je ušao jedan od onih momaka u crnom. nastavio još jačim glasom da govori. samo je džemadan od crvene čoje. Često se brisao ubrusom. Serasker je opet postavljao pitanja.

ali serasker se nije dao zaustaviti i nastavljao je sve življe i uzbuđenije: -Dobro! Neka bude kao da sve ono što je ovde rečeno nismo nikad govorili. -Slušaj. Zimonjić se izmicao gornjim delom tela i branio od takve pomisli. zbog čega je tu i s kim govori. Tu je opet ustao. Bio je zaista zbunjen kao malo kad u svom ne lakom i nemirnom životu. serasker se zaustavio u hodu. nemoj misliti da sam iznutra ovo što izgledam spolja. Videlo se kako jak vetar povija vršak toga jablana. tanak i požuteo jablan.. a drugi neće ništa do samo da bude i ostane ono što je. nastojeći da uvek bude licem okrenut seraskeru. I zato mi ne veruješ. . nesigurno. sada opet na šarenom ćilimu seraskerove sobe. Zimonjić se polako pomerao u mestu. i stojeći pred svojim gostom. (. Omer. i svake turske i bosanske stvarnosti. u jednom pa u drugom pravcu. Neka bude! Dobro! Ništa ti ne tražim i ništa te ne pitam. a od svega oko sebe video je samo dve žute ruke raširenih prsta na tamnoj bluzi generalske uniforme. želi sve što čovek može postati i biti. ni pomislili. -Ne. i glasno ga (valjda već po drugi put) pitao: -Je li vjera. Mala soba se stezala oko njega i sve se više punila zabunom i neprilikom zbog neočekivanog i neobičnog obrta koji uzima ovaj razgovor. kao uzetim jezikom. Bogdane. sve podjednako moguće i podjednako opasno i varljivo. na drugoj strani grada bele kuće i retki stakleni prozori. u neki neslućen svet novih odnosa i mogućnosti. Sporo i neodlučno digao se i Zimonjić. ti ne znaš s kim govoriš. otkida s njega i daleko nosi žuto lišće koje ponekad blesne na suncu kao zlatne parice prosute sa visina. još jednako sa rukama na grudima. S vremena na vreme Omer bi ponovio kao uvređeno i razočarano. Ali jedno hoću: da mi vjeruješ.) Sve je to trajalo koliko traje tren oka. i mogao je da sabere svu snagu kako ne bi izgubio ispred očiju ko je i šta je gde se nalazi. izazivački: -Ti meni ne veruješ i ne primaš moju riječ kao istinitu. Serasker je i dalje premerao sobu sporim koracima. kao da ih broji. kao da je odjednom izbačena iz sklopa vezirovog Konaka. pribrao i osetio noge pod sobom.vjera-uspeo je najzad da odgovori odsutno i mehanički. Na to bi mu Zimonjić svaki put učinio pokret rukom kao čovek koji se brani od takve pomisli. A u tom svetu sve je nepredviđeno. a sasvim blizu vitka kamena munara i uz nju visok. Pogled mu se otimao put prozora i vidika koji se tamo otvarao. nastojeći lakim pokretom ruku i izrazom lica da razuveri seraskera..-Ti meni ne veruješ. I pre nego što je knez mogao da nađe i izgovori reč. širokim pokretom položio obe ruke na grudi. a kad se poslednjim naporom oslobodio toga padanja. A onda je nestalo i toga. Zimonjić je njegove reči čuo sada kao prigušen dalek glas.. Bogdane? -Jeste. pred njim je stajao Omerpaša. i što ga podiže u očima sveta. ne. Napolju je pod čistim nebom sve sjalo od neobično jakog popodnevnog sunca tople jeseni: u daljini. Tako su se merila i nosila ta dva čoveka od kojih jedan..

ali su sve završavale strahom. A već idućegn trenutka pogled mu se ukoči i zamagli. U igru su počela da ulaze i ostala čula. Tamničke misli brzo uzleću. otpoče posmatranje i trošenje samoga sebe. posredni odblesak. naročito one koje idu oko zglavkova kao dvostruki sitno pleteni lančići. zanesen pogled se vrati u stvarnost: pred njim leže samo njegove poznate ruke. zagleda pažljivo visoki mali prozor i rešetke na njemu. Stražar otvori. nego njegov rumeni.-E onda. Do ručka je vreme prošlo dosta brzo. i na mahove mu se pričinjalo kao da će se ono pretvoriti u određen zvuk. Na svojim nepomičnim rukama hapšenik je najpre ugledao sunce. Nada ludo raste. a u porodici koja je glavarska. Kad se dugo zagledao u te ruke što miruju na kolenima počinje da zamišlja da su to nečije ruke i da se nada da će se one odvojiti i ispuniti prostor pred njegovim očima novim neviđenim i radosnim pokretima i rasterati samoću i čamotinju. tada samo nemoćno makne prstima. očekivanje sve življe i kad je već izgledalo da je došlo do vrhunca i približilo se ostvarenju. Dugo je slušao šum u svojim ušima. ali ovo je bilo isuviše neverovatno i neočekivano. pričinja mu se da se lagano pomiču i odvajaju. jer ono ne dopire nikad u ovu ćeliju. Ne sunce sâmo. Praznina je otpočinjala istu igru sa vidom kao tišina sa sluhom. kratkim i naviklim pokretima. Za četrdeset godina svoga života Zimonjić je video dosta čuda i od Turaka i od svojih. Pogled mu je padao na ruke koje su počivale na kolenima.. Pošto je njegova pažnja brzo i pohlepno pokupila i utrošila sve što je ova uboga ćelija pružala. vjeruj ovom.. znaj da pred tobom ne stoji Omerpaša nego Mićo Latas iz Janje Gore. I kad ne vjeruješ mojim riječima. Pre svega oči. Veliko afričko sunce. i da može dočekati i videti i ono što je mislio da se nikad videti ne može. Tako se s vremena na vreme ponavlja ta bolna plima i oseka razdraženog sluha. ali brzo i padaju. razgledao oskudne predmete u njoj i komadić sivog zida koji se vidi kroz visok prozorak. Ćelija je bila malena.. odjednom bi onaj šum padao ponovo u jednolično beznadno zujanje koje ne kazuje ništa. nokte. krčag i praznu policu. Omer je odvojio ruke od grudi. otpoče prvo popodne u samici. sad će se slobodno dići ruke drugog živog bića! Ali kad mašta dođe sasvim blizu ostvarenja. Izmerio je ćeliju uzduž i poreko. vezane za njega i utamničene s njime.prekrstio se. kao napola mrtav insekt. Evo. (. Izgledalo mu je kao da to zujanje jača i raste. možda u ljudsku reč. A čudo se ne dešava.) Na ćeliji pred kojom su se zaustavili bio je broj 38. Posmatrao je žile. U tim mislima bilo je i straha i nade. Znao je dobro da se od čoveka može čovek svačem nadati. Kad se svrši ručak i kad iznesoše sudove. i zalupi bez reči vrata za mladićem koji ostade neko vreme nasred ćelije ne puštajući stvari iz ruku. naslušao se šta je sve bivalo i šta sve može biti. a zatim je sastavio tri prsta desne i . Zatim je seo i mislio o tom koga će mu ubaciti na drugu postelju. skromnim.. daleki. skinuo živo teški fes sa modrom kićankom i bacio ga teatralno na beli divan. Pažnja je bivala sve napregnutija. ali sa dve železne postelje između kojih se jedva moglo proći i dve stolice od nebojene čamovine. bore. koje je pre tri meseca slobodan . osuđena unapred na beznadan pad... i ponovo otpočinje kratka iluzija. Gleda ih zaneseno. bez rečim oborenih očiju.) Na sunčanoj strani Sunce (.

vasiono.sunce. i da se nekom čudnom opet sunčanom. neizdržljivom sunčevom svetlošću. Iz tog zanosa prenuše ga zveket ključeva i škljocanje brave. bilo je ništa prema ovom jedva primetnom sjaju. pokret. Da. bio probuđen oštrim i hladnim zvukom hapsanskih zvona. sutradan u svitanje.) . neiscrpno. Sunce je oblik i ravnoteža. nasmejanu grimasu čoveka koji je preplavljen i zaslepljem jarkom. i same mrtve stvari. u zanosu. u stvari postoji samo sunce. Sve mu je izgledalo blago i dobro. To nije više bio veliki sjajni kolut koji ga je dopratio kroz gradske ulice do tamničkih vrata. bez zračka i videla. i što je glavno. O. nemirno i drhtavo strujanje koje je ispunjavalo i pokretalo svaki delić ne samo njegovog tela nego i svega oko njega. može da razvije ovaj žar i ovoliki zanos radosti! U istinu. A oko njih nepregledna stada i teška natovarena kola. sa ukusom vina i voća. neiscrpno i nepresušno . na sve pore. leti. misleći kako bi se te reči mogle pevati kao melodija. to je bilo ovo nevidljivo a svagdašnje. Nije ni primetio da je ćelija bila već mračna. kao da je taj prozor nevidljivo sunce. kao sama od sebe. Eto. U tom trenutku nad njim se. Sunce . odjednom. najveće čudo bilo je u tome da se ovo telo pod teretom velike iluzije i silnog zanosa. čudio se bez bola i ogorčenja što je noć puna sunca i bogatstva. neznanim. jer je ugledao sunce. ono je svest i misao. hladno i sumračno svitanje. sanjajući neprestano sjajno sunce i neke moćne. ime. uvek istu misao i istu melodiju. Jedno isto svuda. od bojazni da se ne uguši ili da ne prsne. umesto kliktanja. I od toga je ceo zvučao kao žica i osećao potrebu da peva. na nosnice. Raširi malko prste. kao pevač. žitkog smeha. a sve ovo što živi. sam ne zna da li glasno ili nečujno. Tada je imao bolne i divne trenutke velikog nezadržljivog. svemoćno i jedino.. kada ovo jadno ljudsko telo izgladnelo.u isto vreme i tečnost i zvuk i dah. fantastične odevene ljude kako se suncu klanjaju. Govorio je sam sebi. sja ili cvate. kad se ovakva blaga od saznanja kriju po jadnim ljudskim tamnicama! I šta nose u sebi svemirske maglice i komete koje proleću nebom. Dolazilo je vreme spavanju. gamiže. to što je on sada znao kao sunce i zvao suncem. Podiže lice prema prozoru. samo jedan od vidova njegovog postojanja. i naslonjen na ogradu broda-peva. Ali to nije bilo ni potrebno. bijeno i ustrašeno. ubogo. Sad to zna jasno i bez dvoumljenja kao što nikad ništa do sada u životu nije znao. -Postoji samo sunce . a jutro sivo. šta ima u tvojim visinama. drži u ravnoteži. Osećao je na mahove da mu u utrobi gori i sja celo sunce i da mu se dijafragma podiže i talasa kao plamen i da mu taj unutrašnji sjaj bije i suklja na oči. Spavao je tvrdo. glas. zapalila sijalica opletena žicom. Mora i gradove. nepresušeno. A kad je.govorio je sam sebi kao pijan. prisno i mogućno. koja se savijaju i škripe pod teretom bogate žetve. planine i polja. ne raspe u nečujnu eksploziju kao sunčana zlatna prašina koja se gubi u suncu. koliko-toliko i da može da savlada ovu neodoljivu potrebu za letom i kliktanjem. to je našao u dnu mračne i vlažne ćelije u kojoj je bio nevin zatvoren. koji je navirao iz njega kao topljeno zlato. i odmah su mu se reči pretvarale u pevanje i lice u zanesenu. Brzo se svukao i legao u levu postelju. visoko na samom plafonu. Sva bića i sve stvari postoje samo utoliko ukoliko u svojim ćelijicama nose rezerve sunčevog daha. A sunce u njemu neprestaje da sja. samo je odbleska toga sunca. on nije mogao da vidi. Delila se voda po ćelijama. -Jedno je sunce. Sve je imao. Put Alije Đerzeleza (..gledao kako se diže nad Sredozemnim morem. Ne. sve je bilo blisko. stalno u pokretu sa žarom vatre i svežinom vode. diše. i tako snažno da je širio usta. slobodnim i prostranim i za one modre nebeske opne. u senci i vlazi. protivtežom drži da se.

. On se osmijehnu. Podalje u polumraku. veliku bijelu plohu avlijskih vrata za kojima je škripala brava i strugao mandal. Penjao se i otiskivao. bio je izišao na mjesto gde je izgorio plast sijena. raskoračen i zažmirivši malo na desno oko. on izgubi u tili čas svaki račun o vremenu i istinskim odnosima. pribra se i odluči u tupoj glavi da se izvuče iz potoka. Napipa vodu i stade da hladi ruke i čelo. i odmah poče da se diže. koji je bio sluga u toj školi.Vidiš!.) Kao uvijek kad bi ugledao žensku ljepotu.Ne gađaj se..a onda tresak. Tako je ležao potrbuške.. . Čulo se kako psi reže i glođu ostavljene kosti. i zbog čega to mora ona da se krije i stidi a njeni da žive u strahu. Pod rukama osijeti vlažno kamenje i glib. ali bilo se naoblačilo.. kad ona najednom okrijenu nalijevo i izgubi se na putu koji vodi između njiva. ali kako je obala bivala sve strmija. trže staricu za rukav i uvuče je u avliju Đerzelezu se ukrstiše u očima gipki i veliki pokreti zrele djevojke . a đaci te škole slabo hranjeni i mnogo bijeni mladići. i svako razumevanje za stvarnost koja rastavlja ljude jedne od drugih. a onda se okrenu: . Rijetko je silazila i u avliju... Dešavalo se. ugledala bi za prozorom nacereno lice ludog Alije. i kasna noć. jer je odmah do njih bila islahana. za poslednjim Cigankama i lovi Zemku. htio je nekog da upita šta je ovo sa njim. bez zračka razumevanja u velikim očima. i tad umotanu u bošču kao Turkinju. kao što čini čovjek koji se žestoko udari. U neko doba osijeti studen i neugodnu drhtavicu. težak i pijan. Bilo mu je mučno. smiješka na njegovom licu. Ona je klela samu sebe i grizla se i uzalud mučila. Videći je onako mladu i punu kao grozd. Isprva se dočekivao na noge. sate na prozorima. . Prisjeća se da je htio nekog da bije. i nikog nije bilo. blijedi od želje. za čitav boj viša od njihove kuće. poslije burnih večeri. a ona bi je slušala. kad bi askeri ili sarajski momci vriskali i nakašljavali se ispod prozora i udarali na vrata.. da bi je majka ni krivu ni dužnu. žuta i krezuba idiota. Ona je često povazdan plakala ne znajući kud će sa životom i sa svojom proklinjanom ljepotom. on nije mogao ni načas da posumnja u svoje pravo. Osjeti ravno i tvrdo tlo pod nogama i tek tada iznemože potpuno. pridržavao rukama za travu i ogranke. kad se jednom zaletio.. provodili su.A Đerzelez posrće. da dokuči šta je to „bezobrazno i tursko“ na njoj što zaluđuje sve muškarce i rad čega se uspaljuju i mame oko njine kuće askeri i balije. nesrećna zbog svoje ljepote o kojoj su pjevali dvije pjesme po svoj Bosni. Usiljava se da trči što bolje i bijaše je dobro pristigao. Zemko. (. Svecem bi je vodili zorom na ranu misu u Latinluk. Tako je sjedio dugo. Noć je odmicala. skopčavajući ječermu na grudima. odupirao se koljenima. Na kuću su im udarali zbog nje. ali tu je bilo mračno. grdila i u čudu se pitala „u koga se umetnu“ da je rad nje grad lud i kuća nemirna. Bilo je tamno. I u nesvijesnom čuđenju nekoliko puta ponovi tu riječ bez smisla i značenja. odupirući se na ruke. izgubi ravnotežu i skotrlja se kao klada sve do u potok. (. pređe obronak ravnice i otisnu se niz visoku strmu obalu put potoka. u svojoj velikoj nevinosti. i on ne vidje ništa do. loveći je pogledom po avliji. rospijo. I svaki dan je bivala ljepša. idući sve više nalijevo gde je obala bila manje strma. A kad god bi izišla. Sa jednog bora pade šišarka i dokotrlja se do njega.) Ona se zvala Katinka i bila je kći Andrije Poljaša. On opade na koljena. potrebno je samo da ruku pruži! Jedan tren je gledao. ni s kim da se bije. -Tako je stajao. ni koga da pita. i sve je to činio kao u snu. Još je ostalo malko. da je ne poznaju. Nakon duga vremena i mnogo napora on se nađe na rubu ravnice na kojoj već davno nije bilo žive duše. sada već besmislenog. pred samim nosom. Đerzelez se nije nadao tako naglom zaokretu. Djevojka ga ugleda na vrijeme. on se nije mogao zaustaviti. Nikad nije smjela izlaziti. U očima mu je još titrao sjaj. Pod njim je u hrpi crnog gara bljesnula još gdjekad pokoja iskra.'vamo dođi! Nikako ne može da se sabere. dočeka se na ruke i osjeti nešto toplo i prhko pod sobom. onako krut. a onda se nasmija poluglasno i šireći ruke i gotovo poskakujući pođe prema njoj.

vješto i znalački niz kičmu. vitko i plemenito.. Išao je tup i ubijen. u silnoj i smiješnoj strasti.. tako jasna i vjerovatna i nepovratno istinita: da u toj kući već od nekidan nema djevojke s blijedim i mršavim licem a teškom kosom i bujnim velikim tjelom (on je još jednom ugleda cijelu).. uzbuni i prevrnu sve u njemu. to je ruka Jekaterine. dobro došao! . u polumračnoj halvedžinici. ublažene i daleke. Sa gorčinom i zapaljenim ustima i nekim bolnim nemirom u svakom mišiću. a mila životinja. Kao da se steže i smrknu halvedžinica.Ne. i Avdica Krdžalija. zbog posta. okrenu se i kao slijep iziđe na ulicu. je li to ruka žene? . a on reče mirno. Počeše se kupiti i neke Sarajlije. . a ona ostade stojići. cio svoj vijek pruža ruke kao u snu. Tu.govorila je ona namještajući mu pokorno jastuke. i da ostaje sam sa svojim smiješnim gnjevom i suvišnom snagom. Sjeo je na kratko šiljte. drska i podmukla. samo se crven oblak jedan za drugim diže i rasplinjuje. I Katinka. . gdje je svaka stvar bila potamnjela i lepljiva od šećera i isparivanja. malko prignuta. nepomičan. I ta ruka što je osjeća na sebi. Strasna a prevejana Jevrejka. a sad. a za njim je ostajala bijela šutljiva kuća i mračna niska halvedžinica. a prelaze ga svi gori od njega? Svi. neka. pa Derviš-beg sa Širokače. (. Dolazio je i mladi Bakarević.) . . da valja da se odreče i povuče. ustade. s vrata: . (. smijao se. nikad ne moći! I ne moći nikog ubiti i ništa razbiti! (Novi val krvi zapljusnu. Ona se iznenadi danjoj posjeti. nikad do kraja domišljena. Ta stvar. došao sam do tebe. mrčav i žustar kao vatra.po koji je to put već u životu!? . Nadimao se od gnjeva. Gojna udovica. i zašto on sa svojom slavom i snagom ne može da ga pređe.) Đerzelezu udari krv u glavu.ne može nikako da shvati ljude ni njihove najjednostavnije postupke. pred očima su mu kružili svijetli i crveni kolutovi nesrećne krvi i bezbrojne uspomene. dok mu je ona milovala suncem opaljenu šiju. Nijedne misli u glavi. Jekaterina! Koliko sam ja svijeta obišao! . Pripio je lice uz tanko tkivo njenih dimija.) (. ljut kao ris. Govorio je kao u snu. krvavi mu dođoše i baba i Arnautin. a uvredljiva i jadna misao: zašto je put do žene tako vijugav i tajan. Poslije je ležao položivši glavu na njen skut. Ciganka Zemka.. Đerzelez ih je slušao. poznat ukoljica i ženskar. Nije se osvrtao. Ne moći do te vlahinje. voće koje zri u hladu. Šta žene traže? Mala ruka ne prestaje da ga gladi. A pred njim je uvek Katinkina kuća zatvorenih vrata i nepomičnih pendžera. riđ i podbuo od pića.Jekaterina. pa i sam pokatkad pričao.) Đerzelez ju je poznavao iz prijašnjih noći... ne može ni zamisliti.Ili da ovo nije varka! Da njega ne magarče? Kakva je ovo šala opet? I kakve su to žene do kojih se ne može kao ni do Boga? A istog časa je jasno osjećao da su to pretanki konci za njegove ruke i da . nejasna. čekali bi da pukne top i vodili duge razgovore o ženama samo da zaborave žeđ i duhan. I opet gasne misao i ruši se neriješena i teška u njemu. Samo Jekaterine! Jedino do Jekaterine se ide pravo! I još se jednom javi misao s kojom je sto puta zaspao. samo on. sitan.Koliko sam svijeta vidio.Neka. I odmah poče da ga raspasuje.Mlječanka u krznu i somotu čije se tijelo.Otad zaređaše Đerzelezu popodnevi u halvedžinici. zaplićući se i uzalud tražeći riječi.

u petak veče. a po ostali deo džebane da se pošalju seizi i da ga vode ravno u Srebrnicu. i prekinu se. i grane šibaju po očima. A svuda i u svemu je bila ona.. i prevladaše. U ogromnoj zgradi živili su samo on i žena mu sa poslugom. Oni logoruju. Silom je sklapao oči. nego povazdan sjedi u maloj bašti opkoljenoj visokim zidovima. Tako dopade kadiji. Bio je vlažan i ispran dan. krezuba i pljosnatih grudi. kad se pod planinskom tamom mrvi svijest i volja. To bogatstvo i tu čistoću je po cio dan branila i čuvala kadijina žena. pa se zatvori u kuću i prijeti da neće izlaziti dok se logor ne digne. ne raspoznavajući i ne shvatajući ništa. Munja se vezuje za munju. Odlučeno je da se sutra zorom digne logor i krene. Najprije. Čim je uvedu u sobu. poklao sve a nju odvukao sa sobom vas od kože i srme. A s noći se proli težak pljusak. U sobama. i ljudi u medžilisu zaključiše da je prvom prilikom otpreme ocu. malo se umirila. i neki sjedi kaluđeri grobna glasa i od duvana žutih brkova. svađe sa sluškinjama i prekomjerne štednje. kutija i sanduka. Ta visoka djevojka bijaše sasvim izbezumljena od strahovanja i nesreće. Dok ga opet strah i nestrpljivost ne istjeraju iz kuće. što zastrašuje i odbija i ne veseli nikog i ne služi nikom. Za logorovanja (. koji je kao munja pao na njihov čardak. Pa noćna bježanja. kao čovjek kom je dan samo kratak odmor i kome valja dalje putovati. a kadija uzalud čeka da paša pošalje po nju kao što je obećao. on je bježao s njom od manastira i od jataka do jataka. u bosanskim kućama tako česta. kći trebinjskog kjatiba. Šume su u daljini kao nove. . Htio je da produži taj čas bez misli i želje. Gledala je ukočeno i tupo u svijet. Doveli su je u Višegrad. Tek potkraj druge nedelje sve se odjednom riješi. Tu je živila bjegunica. i odveo je u manastir Taru. Nju je sa očeva čitluka oteo hajduk. Djevojku iz njegove kuće povedoše u alvat Sulejman-begova čardaka. Paša pozva ponovo kadiju. Međutim. Kiša je tolikom snagom bila o zemlju. ali ne plače. Kuća mu je bila usred varoši. koji otprema državnu poštu. Produbili se vidici i izvedrile daljine. osim kiše koja je svu noć padala kao san i olakšanje. U logoru se lupalo. Bio je miran u sanjivoj tišini u kojoj se slivaju i izmiruju svi dani i događaji. Pa seoske kuće. Sutra stiže veći deo džebane. Špaljo Crnogorac. spremalo i pjevalo življe. zar da je pokrsti i uzme. da se rasipala u paru koju je vjetar nosio na zamahe. bilo je pretrpano od prostirke. sva iskrivljena i otrcana od obilaženja po sobama. gdje je vladala uvek zimna tišina. hambari i štale. Nabijeni podrumi. studena čistoća. da što bolje otpočine. Ne progovara. Otkako je kod kadije. Ostavljao bi je po koji dan skrivenu i odlazio i četovao. Sve iščeznu i umuknu.On sam nije više znao bi li to da joj se tuži ili da se hvali. dolazio i vukao je dalje. a dotle da je smjeste u čiju kuću u kojoj nema djece. koju su često menjali. pa bi onda iznenada. Ali kako je potjera išla u stopu za njima. Pa ledeni manastiri što zaudaraju na svinjsku mast i tamjan. Dani prolaze. tvrdoći i studeni. bježi u kut. Govor joj se bio oduzeo. stišćući ruke među koljena. Nasta tutanj prodola.. Strašni Špaljo. Tvrdičina kuća je bila puna svega. Naljuti se i ogorči u mehćemi. Ona se potpuno izgubila u tom strahu. vazduh zahladnje i sa šumom navriješe studene struje u kotlinu. poslati ocu u Trebinje. Tu je puno vlage i strasno spletenih vriježa. u po dana ili noći. pune dima i đubreta. vezova. Mula Jusuf je preuzeo na sebe brigu da je to veče otpremi sa starim Avdagom i seizima u Sarajevo.) Kadija je očajan zbog troška i nerada. džebana ne stiže. studen i tvrd. ćilima. Dok ga na putu iz Goražda za Sokolac ne razbiše nadmoćni Turci i ne oteše mu djevojku. a odatle će je njegov prijatelj Munir-efendija.

Djevojka se savi. sasvim muklo vrisnu i poče da bježi po sobi. I ječermu! Bez toga ne može. Izobličen. Ona je vriskala. sa kratkom rumeni. Glas mu je podrhtavao. Nikad kraja! To je toplo a glatko kao led. da je izliječi i otpremi kući. kh! I opet je obli krv.Kh. lice posivlje. i opet preko očekivanja bijelo. da izazove otpor i pokret. Vas u ledu od glave do pete.Valja da se skineš kćeri. Stara Fatima je bila otišla. Govorio joj je brzo. umiljato. Ali zato treba da skine sa sebe bošču. I još je duljio riječi i pokrete. a dah mu se pretvara u šištavo kliktanje: . smiješio se ukočeno. . Prvo obrijati. Vrat joj je sjao. pa je još više izgledao gojan i bijel.Stani. . Saruk mu se zavalio sasvim na tjeme. . odmjerenim pokretima kao u snu. mnogo ljepša i krupnija u maloj niskoj sobi. Jakako! Ona zbaci bošču sa sebe i stajaše nad njim visoka i nepomična. onda se strese i bijesno jurnu na djevojku. nasrtao na nju i odskakivao od nje. A djevojka je stajala kao izvan sebe i puštala sve tupim. preko tih bedara i bokova. kako će on nad njom dovu da uči.I ječermu valja da skineš. Podsjecaju mu se noge i drhti vidno mišić na lijevom obrazu. sve treba. I još u topotu nogu im izmiješanom dahtanju čuo se taj zvuk njena tvrda i ogromna tijela. Tu ruka ima da putuje. Sa niskog rafa on dohvati berbersku britvu. Iznenadi ga i zapanji stasom i oblikom. Ona je jedan čas stajala kao da oklijeva.Bio je nagal suton iza svijetla dana. Pokreti tih ruku. zvonak. jasan. kh. Djevojka se branila i padala i prelijetala sobu kao razvijena zastava. crn i tanak. a onda zalipta iz grla mlazom. Ali se djevojka tada neočekivano izvi. gotovo metalan. modre vjeđe se spustiše duboko. oblo i veliko. . tvrda. a mula je. mula je bjesnio. kad Mula Jusuf siđe u alvat da obiđe djevojku. sve! Otimala se jedva osjetno i nekim ukočenim. Mula se ukoči. teškim mirom koji bludniku vraćaše svijest i izazivaše želju da slast produži i pooštri. Tukla je o zidove i treskala o zaključana vrata. bijela i gola. U borbi i otimanju dotače joj se nehotice britvom golog ramena i iz kratke rane briznu krv. pade i ispuni kut sobe. sve. Djevojka nekako bespomoćno i predano raširi ruke (izgledalo je kao da se razapinje) i skide ječermu.. i dočekivala ga je i odbijala kao bedem. sad na drugom ramenu. glava mu se zavali. mrseći neprestano besmislene riječi i vitlajući brijačem: .I ovo 'ćeri. ali prigušeno i muklo (životinja koja nema glasa). .Valja da te obrijem. a mula dopade i pomiješa se vas sa njom. bijeli i veliki a bez ikakve moći i svijesti. Iz otvorenih usta su mu virila dva zuba. saviše i slomiše uzdrhtala mulu i on priđe sam da joj odriješi dimije.. Bila je u samoj košulji. Teško je disao. stani! Na desnoj strani joj se pocijepa košulja i ukaza se rame. Tako ostade časak. i sad kad se kretala izgledalo je da su svi oblici na njoj porasli i da se neprestano razlijevaju i rastu. Ona je sjedila u jednom kutu sva umotana u veliku bošču. Usta mu se krive i kupe u grč kao od malina. na njeg nije padala ni kosa ni sjenka.

I sad su ovi Turci u kahvi govorili o ćehajinoj strogosti. ali su se s pogledom zajedno pomicali i crni koluti kroz koje je sve pred njim izgledalo splinuto. da mu se ruke neprestano grče. kraja mu nema.. A on. kul-ćehaja. ubijali i činili nasilja svake vrste. Kad u Stambolu dodijaše žalbe. kao jarboli potopljenih lađa. prije nego što se iko mogao za njih zauzeti. a u njoj se čuje krv kako nasjeda bez prestanka i bije muklo u šiji.. od ćehajinih pandura. među njima u čuveni junaci i mejdandžije. Sjaha i uđe. umnožena i isprevrtana. da se opet za tren ukažu. a dvojica mlađih. Nad gradom je ležala niska magla iz koje su stršili samo vrhovi munara. Naši ginu a krštenog gada se nakotilo. Nikad se nije osjetila tolika strogost vlasti.) Osvanu na Gorici više Sarajeva. Poslije mnogih i dugih ratova. Stariji uza zid. Oni su govorili o progonima koje je počinio sultanov izaslanik. s noževima stadoše naprijed. i oborenih tankih brkova. pa ma na kojoj strani. drhtavo i mračno. ali. a lijevi brk izgrizen i kraći. Raja se radovala. bijaše neumoljiv. I tišina je gluva. ili koga mu pokažu kao ubicu i otimača. Sve se ispuni strahom. sultan posla ovog svog naročitog izaslanika s neograničenom vlašću. kraj groblja i česme. Braneći se. Tada ga videše kako je vas raskidan. bijaše se namnožilo besposlenjaka i pijanica. Taman kao ugljen u licu. da mu je razdrljeni vrat nabrekao. Na mahove mu se sasvim gubi vid. ali teško dovodi u vezu pojedine riječi. Taj visoki čovjek. Turci počeše da mrmljaju na njegovu strogost. oni su samo žalili što pogiboše toliki Turci. okretao se levo i desno. Neko je mislio da to ćehajini ljudi hvataju zulumce. Pomišlja na Sarajevo. Tek tada vidješe da su mu oči sasvim zalivene krvlju. Zgužvan. Na ulicama su se vićali leševi onih koji su poginuli braneći se. Mustafi se mutno učini da to ima veze sa njegovom mišlju. Kroz huk krvi u ušima sluša njihove razgovore. sasvim promukao i šištav kao šapat. Ne usuđujući se da javno kažu šta misle. Koga god uhvati pijana ili besposlena. gdje su njegovi dželati Anadolci davili tvrdim jataganima sve redom. nazre kako se prema njemu okreću sva ta lica. Pod njim je svaki čas posrtao konj raskrvavljenih cevanica i upalih bokova. Turci za njim. u misli kavkaski gradovi i njihove munare. promaši drugog. i učini mu se da se spremaju na navalu. blijed. koji su ga javno ogovarali.I krštenog i nekrštenog: svijet je pun gada. Zastade među šljivicima. . Pređe rukom preko rosna lica. Jedva nekako iziđe iz zamršenih šljivika i plotova. neko da Turci gone ćehajina zaptiju. ali sve mu se nameću i pletu. Krv se viđala svuda. obnevidio. nesigurno stupa kroz pomrčinu koja mu je na očima. Nikad nije bilo lakše poginuti.Mustafa Madžar (. bez ispita i istrage. Maši se sablje. Sagleda lica oko sebe. Obori prvog. Razabirajući riječi. Uzalud je nastojao da rastjera dva crna nemirna koluta kroz koje mu se mutno ukazivao vas sjaj dana i grad pod njim. u pijanstvu ili gnjevu. Lutfibeg. i svi su učestvovali u njima s nekom krvoločnom zluradošću. kroz mrak od krvi. Svi skočiše. svirep i brz. već sjedeli neki Turci i srkali kavu. Pipao je slijepoočnice. koji su po Sarajevu i ostaloj Bosni otimali. Sve je nebo bilo ozareno i tanki oblaci sasvim prožeti sjajem. Svi se okrenuše na taj glas. i kad siđe u prvu mahalu zaustavi konja pred jednom kahvom. Jedan starc je govorio prekorno: .Valahi će nas preplaviti raja. u kojojje ostala zjenica kao crna tačka u sredini. kaljav. što je prolazio ulicama kao kakav isposnik. U poslednje doba su bili navikli svakodnevno na takve gužve. Zagledaše se. pognut. gdje su na širokoj i zelenoj meraji. Bilo je dana kada je udavljeno po šezdeset zlikovaca za jednu noć. pa onda ih najednom nestane. umrljan travom i žut od ilovače. Sjatiše se prolaznici. Ali on uhvati i udavi dvojicu sarajskih dućandžija. kao slijep potrča na ulicu. S velikim naporom se sabra: . Ne može da se sjeti gde je ni koji je dan. Sjede. Prevrnu stupu u kojoj se kava tuca. on ga baci u žutu tabiju.

Setio se oca i majke. i što im se. što iskusni i napaćeni ljudi čuvaju u sebi kao skrovito dobro. Iz kapija su izlijetali sve novi i pridruživali im se. Krupna zvijezda preleće preko mračna i uska neba. i kao žrtva jedne opasne intrige pade iznenada u nemilost.Ubi čoj'ka! . a najgore im je što nemaju mosta na Žepi.) A sa mesecom majem iziđe Jusuf iz zatočenja kao pobednik. i u isto vreme naredi da se vidi šta im je najpotrebnije od građevina. tako u nesreći. jednoličan. On odredi znatnu pomoć svima svojima. Sva gomila za njim. glad i svakojake bolesti. osta u košulji. Odasvud! Iako sasvim izvan sebe. on se zaplete u vratnice. a gde niko ne poznaje i ne sluti naličje slave ni cenu po koju se uspeh stiče. (Bilo je neko zlo i hladno proleće koje nije nikako dalo letu da grane. kad iz jedne kovačnice iziđe Ciganin i. kretnji i reči. voda ga odnese. go do pasa i rutav. Svi se prozori okitiše glavama. Uplašeni psi su bježali uporedo s njim. Otima se bijesnom snagom i ne pušta sablje iz ruku. pa . Jer.Obnevideo. Mnogi nisu ni znali zašto ga gone. ne daj! Neki prolaznici uzalud pokušaše da ga uhvate. videći da gone polunaga čovjeka. razočaranje i bol odvode misli u prošlost. Posle buna i ratova bejahu naišli nered. miran. To je bilo posljednje što je osjetio. I život se nastavi. Još toga istog leta on je imao prilike da govori s ljudima koji su dolazili iz bosne. samo pokatkad. Sa ćepenaka su ih dućandžije hrabrile i bacale se na njega nanulama i kantarskim jajima. Borba je trajala celu zimu i proleće. gde u svakoj kući ima priča o njegovoj slavi i uspehu u Carigradu.) Setio se Bosne i sela Žepe. ali rulja za njim je rasla. on nije podlijegao udarcima i trčao je mnogo brže od svih njih. Ono neizrecivo. još jednom mu se u ugašenoj svijesti malo razgali: Svijet je pun gada. pogodi ga u slijepoočnicu i obori na mjestu. Puca i košulja. zamahnu sabljom i stade da trči niz strmu mahalu. Jer. tanke vratnice se najednom s praskom oboriše. naglo i iznenada kao svi gorski potoci. Živeći zatočen. oskudica. rpa se zaljulja i popada. ostade u pobedniku veziru nešto stišano i zamišljeno. Kokoši su prhale i kreštale.Fataj. Bježao je. ćelav. pedesetak koraka poviše ušća. i kazivali su. Raspitivao je. Bilo je prijatno. vezir se setio svoga porekla i svoje zemlje. Javiše mu da ima još četiri kuće Šetkića i da su ponajimućniji u selu. česma presahla. Kako ih je bilo mnogo. i u isti čas sklopiše ga i Turci iz kahve i oni sa ulice. ili nabuja Žepa. Ali od onih zimskih meseci. misliti na daleko zemlju i raštrkano selo Žepu. da im je džamija oronula i pogorela. Kakav god most načine od brvana. ništa ne videći pred sobom. a za njom se osuše sitnije. iz kog su ga odveli kad mu je bilo devet godina. mahnit je! . a Mustafa im se istrže. Učas zgasnu i posljednja.Rsuz! . sjajan. Most na Žepi Četvrte godine svoga vezirovanja posrnu veliki vezir Jusuf. Zderaše s njeg džemadan. i on je dao da im se opervaze grobovi kamenom i podignu beli nadgrobni nišani. Već se primicao zelenom groblju na Čekrklinci. Obori zaptiju koji mu se bio ispriječio. u osami i nemilosti.Drži ga. Tvrdo. Mnogo ruku ga hvata. koliko god ih još ima u Žepi. ali da je i selo i sav taj kraj osiromašio. Mrak i tvrdo. baci se na njega komadom starog gvožđa. Gonjenu i udaranu sa svih strana. Selo je na bregu kraj samog utoka Žepe u Drinu. Progonitelji su pristizali. a jedini put za Višegrad ide preko Žepe. Pade mu saruk. Svijetina je alakala za njim: . nesvesno odražava u pogledu. (Umrli su oboje još dok je on bio skroman pomoćnik nadzornika carskih štala. kad između života i smrti i između slave i propasti nije bilo razmaka ni koliko je oštrica noža.

Ispod luka se videlo. koji je bio jedriji i belji od onog kojim je zidan višegradski most. Neimar ostade da čeka. Na petnaest dana pred Mitrovdan. i gradnja se nastavi. A mesa. Kad. gde je bio majdan sedre iz kojeg je vađen kamen za višegradski most. Podigoše im drvenjare. koji je gradio nekoliko mostova u okolini Carigrada i po njima se pročuo. obilazi veliki kameni most. saginjao se nad njima i merio im svaki čas rad žutim limenim trougaonikom i olovnim viskom na zelenom koncu. i dovučen kamen iz Banje. on je svaki čas. vitak i beo. Upravo kad su dovršili taj rad. Tada se jedan od one dvojice vezirovih ljudi vratio u Carigrad s računom i planovima. prepletoše prućem i nabiše ilovačom kao šanac. Tek kad sve bi spremljeno i gotovo. Nasta zlovolja među radnicima i u narodu mrmljanje da od mosta neće biti ništa. i da se isprave i poravnaju preostale grede. ispitivao vrste sedre ili osmatrao tok i pravac Žepe. opleten sa svih strana skelama kao paučinom. luk i suvo voće. a duboko pod njim je grgoljila zapenjena i ukroćena Žepa. A kad sutradan osvanu dan. Već su bili s jedne i s druge strane prosekli kamenitu i strmu obalu. u dnu vidika. kolje počupano. Zatim je nekoliko dana odlazio u Banju. Veselo oboriše radnici skele. Vezir dade šest ćilima za džamiju i novaca koliko treba da se pred džamijom podigne česma sa tri lule. a neimar je zimovao u svojoj brvnari. Od tada je rastao svakog dana. Uto se iz Carigrada vratio onaj činovnik sa vezirovim odobrenjem i prvom trećinom potrebnog novca. A neimar je obilazio oko njih. sve do Žepe.onaj vezirov čovek i jedan višegradski kjatib su mu bili tumači . voda je bila već splasna. Stigli su još za snega u Višegrad. Ali uto padoše prvi mrazevi i rad se obustavi.i u njoj je stanovao. zabrinu. Niko ne zna šta mu je. Kupovao je od seljaka jaja. ali nije hteo da stanuje ni u Višegradu ni u kojoj od hrišćanskih kuća ponad Žepe. parče modre Drine. Izveo je argate i otkopao majdan. Nekoliko dana uzastopce su gledali začuđeni Višegrađani neimara kako. primeti prvi put kako se s obe strane reke pomalja beo gladak zid od tesana kamena. tucka. Samo je radnju priglédao često. u onom uglu što ga čine Drina i Žepa. oblak. ili nadođe Drina. među prstima mrvi i na jeziku kuša malter iz sastavaka i kako premerava koracima okna. Izgledalo je kao da su obe obale izbacile jedna prema drugoj po zapenjen mlaz vode. pa da se polome i stoka i ljudi. i ti se mlazevi sudarili. crtao. pred proleće. U Carigradu je tada živeo jedan Italijan. Njega najmi vezirov haznadar i posla sa dvojicom dvorskih ljudi u Bosnu. tek on biva sve nepristupačniji i zaboravlja i napušta već otpočete radove i u samom Carigradu. Još pre Đurđevdana vratiše se zidari i rad otpoče ponovo.podrije i otplavi grede. beli od kamene prašine kao vodeničari. i začas se zamuti i nabuja Žepa. Ko bi im tu most podigao. povazdan pognut nad svojim planovima i računima. A tačno u pô leta bi posao dovršen. stigoše klesari i zidari. učinio bi im najveće dobro. lebdeći nad ponorom. Ali posle nekoliko dana stiže vezirov čovek sa zaostalim delom novca. kajmak. Odatle se spustio niz Drinu. Povazdan je nešto tesao. i iz toga spleta od greda i dasaka pojavi se most. Ali već treći dan naredi neimar da se pobija novo kolje. sveden na jedan luk od stene do stene. ali je pleter bio isprovaljivan. pognut i sed. nije nikad kupovao. neimar. grede iskrivljene. i ona naraste i digne most kao da ga nije ni bilo. Na uzvisini. još dublje. Neki koji su dolazili iz Carigrada pričali su kako se govori da se vezir promenio. Otpoče rad. negde u planini. Sam je sebi kuvao. prolomi se jednog dana. sagradi brvnaru . a rumen i mladolik u licu. Najpre pobiše ukoso preko Žepe teške borove grede. kažu. stade led pucati. na zimovanje. obilazio skele i nasipe. A zimi se opet uhvati poledica po brvnima. sastavili u luk i ostavili tako za jedan trenutak. da li je bolest ili su neke brige. I u isto vreme odluči da im podigne most. i jedna polovina korita ostade suva. Dugo nisu oči mogle da se priviknu na taj luk . Kopali su dok nisu našli široku i duboku žilu kamena. svet koji je prelazio Žepu preko brvana. Tako svratiše reku. Pokatkad i noću. pa zajazi i zaustavi Žepu kod ušća. pa između njih dva reda kolja. i odredio mesto gde će biti skela za prevoz kamena. sa lučem u ruci. Hercegovci i Dalmatinci. koji je bio posve zasut zemljom i obrastao šipragom i borićima. kad ponestade novca. Na svašta se moglo pomisliti pre negoli na tako čudesnu građevinu u rastrganu i pustu kraju. Svet nije mogao da se načudi neobičnom poslu. pred kojima su klesali kamen. Nije ni naličilo na most ono što se radilo. I opet je iz dubine odjekivalo kamenito rečno korito od maljeva i radničke vike i udaraca u ritmu. Tu istu noć provali već gotov nasip po sredini. Među radnicima i u narodu pođe šapat da Žepa ne da mosta na se. malo poviše gradnje. iz koje nije gotovo nikud izlazio. Zidari odoše kućama.

a drugim neimarove račune i nacrt mosta. i zajedno sa onim vezirovim ljudima krenuo put Carigrada. Jusufova Ispod toga bio je vezirov pečat u ovalu. i sve se više čude i ne mogu da nažale što ga nisu bolje i pažljivije zagledali dok je još prolazio višegradskim sokacima. razbole se od kuge. Još dok su prvi putnici. posle povratka na vlast. a on gleda u mene onim zelenim očima. koji mu je na svom konju dogonio stvari iz Višegrada i jedini zalazio u njegovu brvnaru. most. i kad bi dva konaka do Carigrada. Iz Višegrada i Rogatice su dolazili varošani i divili mu se. I. Ja otovarim. Na priloženoj tvrđoj hartiji bio je fino ispisan hronogram sa crvenim i zlatnim inicijalom: Kad Dobra Uprava Pružiše ruku Nastade ovaj Radost podanika Na oba sveta. pa piše nešto.Valja rodit vezira! . sve što zna o strancu. Odmah svrati u bolnicu italijanskih franjevaca. ujutro. umotan do pod pazuha. koja je bila prava i oštrih bridova. odljuma na onom konju: ama da se jednom obazrije jal na nas jal na ćupriju! Jok. pa mu ja ne otiđi po desetak-petnaest dana.Asli i nije on čovek k'o što su drugi ljudi. pomodrile od studeni. zastajkujući od čuđenja. on i sad nudi veziru svoje usluge i moli da ga udostoji da primi hronogram koji mu šalje i koji je s velikim trudom sastavio. povezao i natovario svoje sanduke sa spravama i hartijama. ni testamenta ni kakvih naslednika. Tek tada pođe po varoši i po selima govor o njemu. urezati natpis da se zna kad je zidana i ko je podiže.smišljenih i tankih linija. koliko se namuči.donesoše mu molbu jednog mladog a učenog carigradskog mualima. a ono sve neraspremljeno k'o što sam i ostavio. eto godinu i po. Selim. Ciganin. U groznici. Kao uvek. Čuo je. koji je bio iz Bosne rodom. neimar je isplatio radnike.bilo je mirno jutro potkraj leta . . . i koga je vezir s vremena na vreme darivao i pomagao. Neimar je bio primio samo četvrti deo svoje plate. odredi vezir da se od preostala tri dela jedan isplati bolnici. pun kukrikovine i pavite. Upravo kad je to naređivao . on nije primećivao kakve promene na sebi. i i Plemenita jedna krasni dika Veština drugoj. . a obrve mu se nakostriješile. Ono zimus dok se nije radilo. a druga dva daju u zadužbinu za sirotinjski hleb i čorbu. pritiskujući jednim dlanom natpis u stihovima. ljudi moji. A kad dođem. na većem je pisalo: Jusuf Ibrahim. za most koji je vezir podigao u Bosni i nada se da će i na tu. raširenih ruku. Bio je u najlepšim godinama kad se zna i oseća puna vrednost života. U prvo vreme. A dućandžije ga sve više ispituju o neimaru i njegovom životu. još letos. bogzna po koji put. U studenoj brvnari on sjedi sa kapom od međedine na glavi. prelazili preko mosta. kao na svaku javnu građevinu. Ono nikad nisam vidio. pođe u Stambul i prevezosmo ga na skeli. a kad bi gotov. bi reko proždrijeće te. Iz okolnih sela povrve svet da vidi most. samo mu ruke vire. a na manjem vezirova deviza: U ćutanju je sigurnost.odgovarali su im Žepljani i udarali dlanom po kamenoj ogradi. Već idućeg dana. A sutradan u isto doba izdahnu na rukama jednog fratra. kaže. Iza sebe nije ostavio ni duga ni gotovine. stiže u grad. A neimar je dotle putovao. pa struže. A nit govori nit romori. Prošle su. U poslednje vreme on je sve duže razmišljao nad molbama i spisima. pisao vrlo glatke stihove. a on jednako struče ono kamenje. pa piše. podeljen na dva nejednaka polja. žaleći što je u toj vrleti i divljini a ne u njihovoj kasabi. Posle dužeg razmišljanja. i da će prvom prilikom nastaviti let i iščeznuti. dve godine od njegova pada i zatočenja. sedi po dućanima i priča. jedva se držeći na konju. izvestiše vezira o neimarovoj smrti i predadoše mu preostale račune i nacrte mosta. istinski rob božji. koji izgleda kao da je u letu samo zapeo za taj oštri mrki krš. kao da je od sira rezana a ne u kamen sečena. Vezir je sedeo dugo nad tom molbom. Sve tako.

Kad se naslonio leđima na kamen. ni most uz predeo. Ali predeo nije mogao da se priljubi uz most. vidi. siromašan. a sa Drine je dolazio hladan vetar. Mislio je na stranca neimara koji je umro. naiđe paša s pratnjom kroz čaršiju. zalutala i uhvaćena u kršu i divljini. U snu poče da mu se javlja tamnica. rekne ili pomisli.umesto da zaboravlja . Sve poče da prima sa prikrivenim ali dubokim nepoverenjem.) Drugog dana pred podne. Gledan sa strane. pun svakojakih potreba. njegov beo i smelo izvijen luk je izgledao uvek izdvojen i sam. a nije mogao ni pomisliti da ga kome ispovedi i poveri. ljudi će kazati prosto: smrt. Od dodira sedefa i od samog pogleda na nj trnuli su mu zubi i prolazila jeza uz kožu. polako podiže ruku i precrta dvaput ceo natpis. a onda podiže ponovo ruku i jednim snažnim potezom izbrisa i nju. iščeznu posve. pognut. bez ikakve više uljuđenosti i pitomosti. To je bilo jednog večera kad se vraćao iz planine. Oprezno su jahali po poledici koja se kravila. Vezir obori pogled na mualimov natpis u stihovima. dubinom skorašnjeg pada mogao jer da meri visinu svoje moći. i umoran. onaj krug razrovane zemlje i razbacanih predmeta koji okružuju svaku novu gradnju. Ali što je više odmicalo vreme. s upaljenim prestarelim očima. I ta mogućnost poče da veje iz svake stvari koju čuje. Jer. Ako je i uspevao ponekad da rastera misli. Tako je i ne sluteći ulazio u ono stanje koje je prva faza umiranja. Pobednik vezir oseti strah od života. Odnekud se ustali u njemu ova misao: svako ljudsko delo i svaka reč mogu da donesu zlo. njemu se . oseti da je još topao od dnevne žege. meka i ne škripi pod rukom. Dok su se uplašeni seljaci ustrčali oko upornih konja. štur. i straha pod raznim oblicima. opor. ali miran i sabran. i trovala mu dane. koju ni sama svetlost islama nije mogla nego samo delimično da obasja. a brzo. on nije imao moći da spreči snove. umiru u sebi. jer ga je u mislima vezivao s nekom studenom pustoši i osamom. Kraj zatvorene peći stajao je stari Ilija ekmeščija. Sve pokućstvo i oružje u kom je bilo sedefa odstranjeno je iz njegovih soba. Odmah se sporazumeše. Onaj koji ovo priča. Omrznu sedef. Malo pomalo. paša baci pogled u pekarnicu. tamo u Bosni. pa i kad to zlo dovrši svoj rad i izbije na površinu. i prebacivao preko sebe ljude i stoku. I koliko takvih pokrajina ima na ovom božjem svetu? Koliko divljih reka bez mosta i gaza? Koliko mesta bez pitke vode. Mara milosnica (.u sećanju sve češće javljala pomisao na tamnicu. Bili su vreli letnji dani. prvi je koji je došao na misao da mu ispita i sazna postanak. I ovoga jutra vezir je bio umoran i neispavan. On je. Tada je odlučio da mu napiše istoriju. blještao na suncu i sjao na mesečini. a iz noćnih snova je. i u kojoj je život. nužde. Vređali su ga izvesni predmeti koje pre nije ni primećivao.pobedio je sve protivnike i bio moćniji nego ikad pre. ljudi i ne slute koliko ima moćnih i velikih koji tako ćutke i nevidljivo. seo pored kamenite ograde na mostu. svet raznese i voda otplavi polomljeno kolje i parčad skela i preostalu građu. iz kojih su neprestano . očni kapci su mu bili tešli a lice kao sleđeno u svežini jutra. vraćajući se s vježbališta. Naredio je da se digne sav somot iz palate i zameni svetlom čohom koja je glatka. natovareni drvima. Zastade samo malo. Postade osetljiviji za stvari oko sebe. i na sirotinju koja će jesti njegovu zaradu. ali prohladne noći. niko ga neće poznati. pa onda precrta i prvi deo pečata sa svojim imenom. To je zlo rovalo kidalo u njemu. i iznenađivao putnika kao neobična misao. prijatan i čudan je bio dodir toplog klesanog kamena.. Stajao je neko vreme nad njom. Bio je pazarni dan i kod Garića ekmeščinice zakrčiše im put neki seljački konji.. kad čovek počne da s više interesa posmatra senku koju stvari bacaju nego stvari same. kao neodređen užas. Čovek je bio znojan. a kiše sapraše tragove klesarskog rada. i džamija bez ukrasa i lepote? U mislima mu se otvarao svet. Ostade samo deviza: U ćutanju je sigurnost. Sunce je bleštalo po sitnoj zelenoj ćeramidi na kiosku u vrtu. prelazila u javu. Tako ostade most bez imena i znaka. Mislio je na daleku brdovitu i mračnu zemlju Bosnu (oduvek mu je u pomisli na Bosnu bilo nečeg mračnog!).

kao obično kod plavih žena. ni lice sa onim strašnim lišajem na njegovom obrazu i s mrkim oborenim brkovima. Bila mu je prijatna i misao da i sad. Imala je velike oči golubinje boje. radeći one svakojake sitne poslove koji su nevidljivi. krijepio i veselio. Na prostranom ćepenku. jer ju je stari Mustaj-beg Hafizadić držao nekoliko godina kod sebe pa je onda udao za svoga Garića.. Bilo joj je nepunih šesnaest godina. Fizički bol ovlada potpuno njome. pritjerana uz liticu. i tada bivala još zagasitija. ona ih je primala ukočenmo. izazvalo u njemu želju da dariva i usrećuje i štiti. kad su je tek doveli iz Travnika. ustrašena. koja ga je jedino još privlačila. ona nije mogla nikako sebi da dođe. Ipak se polako približavala Sari. a na njemu je kunjao bjel mačak nagorjele dlake. to je da i oni djelovi kože koji nisu u stalnom dodiru sa vazduhom i svjetlom. Ali s vremenom poče da se privikava. ona podiže glavu i paša je viđe onako izpruženu i poleglu po ćepenku. Ali dah koji je njegovo tjelo širilo od sebe sve ju je više privlačio. koji je bio miran i slabouman mladić i kome je on i otvorio ovu pekarnicu. Paša ostavi nešto novaca i preporuči stvar svome starom poznaniku Teskeredžiću. Prvih dana se bavio samo njom. koja joj je bila neki rod i živila s dvoje unučadi u velikoj sirotinji. jednog pazarnog dana. koja je posluživala. pojavi se. tešku i tvrdu kosu.Turčin. Mučila se samo još noću kad bi je. u nje nisu jednolično bijeli i otužni. poče da iščezava. Ovo joj je pravo vreme. Paša je oživeo. Majka joj je bila čuvena Jelka zvana Hafizadićka. u zasebnoj kućici koju joj je on najmio i namjestio. koje su se polagano kretale. Nikad nije mogla da potpuno bez straha gleda u njegove neobično mirne oči. usamljena. protivrječnim zakonima muškog srca. i oborene glave polazila za njim u pašin konak. koja se retko viđa kod žena iz ovih krajeva. Prvih dana. Pred veče bi dolazio po nju pašin momak i ona bi se umotala i pobulila sve do očiju. kao što se često dešavalo slao da sama spava. Bila je odvojena od svojih. Ustrčaše se podoficiri i zaptije. Pokatkad mu se činila kao zvijerka koja. drhti a zjenice joj zapadaju. Klečeći i odupirući se jednom rukom. gadila one Sare Jevrejke. koje su samo na suncu mogle da se vide. A krajem marta.kakva samo može u mraku da se javi . kao maškom sitnim svijetlim maljama. među hljebovima i tepsijama sa pitama ili mesom. Ona se bojala paše. Kad je popodne opet projahao tuda. i baba-Anuše s Bistrika. dovedoše mu djevojku u Sarajevo. i stidila dana i svijeta. Stanovala je nedaleko od pašine kuće. Djevojka nema nikog do oca. Paša se nije prevario.. I lice i ruke su joj bile obrasli. da je muči nejasna ali mračna i teška misao o grijehu i sramoti. a i u snu se osjećala prokletom. ekmeščinica je bila pusta. nego joj je sve tjelo imalo tu svijetlu a zaruđelu boju koja se mijenjala samo sa sjenkom u udubinama ili sa nejednakim i plahovitim strujanjem krvi. upućena potpuno na njega. sklopljenih očiju i s glavom na njegovim grudima ili njegovom dlanu. To je bila ta vrsta ženska koju je on uvek tražio i naročito cjenio. a tri-četiri mjeseca docnije. Imala je sasvim svjetlu. već bi precvala. Nikad nije išla i niko joj nije dolazio osim Hamše Ciganke. A to je pojačavalo ljubavnu strast i. Teže se privikavala na pašu i njegova milovanja. ugašena porculanskog sjaja. i udisala ga je satima. Kad ču viku vojnika i topot seljačkih konja. Imala je posve djetinjsku ruku. kao resasta trava u šumskoj mračnoj vodi. ona je pružala drugu za nekom tepsijom u dnu. Što je na njoj bilo neobično. s nekom tužnom usrdnošću. Zavolje naročito miris njegove kože. koji su uvek bili malko vlažni i lagano treptali pri govoru. Zadržao se trećeg dana popodne dok mu ne javiše da će stvar moći urediti. detinjski zbunjeno. Naredi da mu se traži i dovede ta djevojka. čini mu se. Nije mogla da spava. .o tom šta je ona i ko je ona sada. kao nikad. a koji ženama tako lako ispune dan. i sa ustima punim plača zatiskivala lice između dušeka i jastuka i grcala: . i zagleda joj se u široko djetinje lice i vedre oči. kratku i rumenu. Tada bi se po nekoliko puta budila s jasnom svijesti . Cio dan provodila je u dvije polumračne sobe. i pomagala u svemu. Da ju je doveo prije ne bi valjalo. i tek kad on poslije prvih noći. bila je kći mu Mara. može po jednoj ispruženoj ruci da pozna vrstu žene i njenu pravu vrednost. i kad je uminuo bol i prvi strah. ćepenak napola presavijen.kapale suze na velike brkove. koja je bila ćutljiva i dobra i opremala je.

. neka me. kao danju. oko Anikine kuće se stvaro logor. bôna. nabavila neke dve seoske skitnice.. sa izgledom na cjelo Sarajevo i na trebevićku kosu. bio je jedan od najbeznadnijih i najrevnosnijih posetilaca.U tami bi misao koja ju je mučila uzimala oblik vječite kazne i paklenih muka. ali Tane samo odmahuje rukom i odgovara tek pokatkad. ne govori ništa i. on sedne ma gde u avliji i bojažljivo se smeška na Jelenku koja ga tera: . malo znojan i zarumenjen. koje stid i razum ne sprečava.ponavlja on tužno. To se između njih dvoje zvalo „sjesti u kutiju“. i spušatala mu se u krilo. Sedi tako na nekom sanduku. . i ona počinje strašnu svađu. Sara bi donosila hladnu vodu. mogao sam ostati . mladići. sa bezbojnim uvek raširenim očima u izmoždenom licu. Tane kujundžija. stranci čak iz Čajniča i Foče. Jelenku i Savetu. žarila je i palila ne samo po kasabi nego po celom kadiluku višegradskom. i izvan njega. a ona bi ga dočekivala previjenih ruku na grudima. a u kristalnoj boci. a sutra dan opet doće. U neko doba digne se i ode gotovo bez pozdrava. ali tada se tek uvidelo šta može da počini žena otpadnica. Mnogo se od toga poboravilo. mršav. a vidi se da je mislima odsutan. On bi dolazio s vježbe ili s jahanja. Od tog vremena pa za godinu ipo dana. dao bi da se otvore vrata i svi prozori. a ne zemnog srama i propasti. sede u avliji ili u kući. Šta ti činim? I može tako satima da čeka snužden kao da je i njemu samome teško što mora tu da sedi. a mnogo je muka ostala neviđena i nekazana. Tako bi sjedeo na promaji dok Sara ne bi unjela bocu mastike i sahan sa maslinama i sitno narezanim komadićima hljeba. kao kroza san. Kod kuće ga grdi žena mu Kosara. na bistroj vodi.Ih.. I Sara i momak bi iščezli.) Anikina vremena (.) Taj Đurđevdan ostao je u sećanju sveta kao dan kada se Anika objavila. Malo-pomalo. Bog sam zna ko sve nije noću dolazio. da joj budu kao dvorkinje. Kad ga isteraju iz kuhinje.Eh. dečaci. To Kosaru dovodi do besnila. ruglo svjetsko? Mogao si i ostati kod njih. Poslije toga bi momak Salih donio nargilu na kojoj je u raspaljenoj tumbečiji tinjala žeravka. A one prolaze pored njega kao da ne postoji. (. plivale dvije trešnje. ona je smišljala zlo i nesreću kao što drugi svet misli o kući. spremna.Jesi li opet sjedio kod rospija. a djevojka iznosila čizme. ona je potpuno razvila barjak. a iz pokrajnje sobe bi se vratila Mara. čekajući da vidi Aniku. za vratima. i danju dolaze. samo gleda Jelenku i Savetu. ženjeni ljudi. crvena i krupna poluseljanka sastavljenih obrva. Otada pa do ilindanskog vašara. On bi se tada raskopčavao. izlaze.. Tako je bivalo svako predveče. .. Poneki. dočekuju goste i odlaze s njima u sobu. Pošto bi se oprao i rashladio. starci. Otvorila je kuću muškarcima. ovde. Ali bi sutra popodne opet dočekivala pašu s jednolično rumenim licem. o deci i hlebu. i pogledajući s vremena na vreme u Anikine prozore. ako ih puste ili prosto lunjaju sokakom s rukama u džepovima. i sa bezglasnim smješkom koji je sav od bjelih zuba i sjajnih očiju.

dolazili su ponovo u nadi da će popraviti svoju dvostruku bruku: što joj odlaze i što neće da ih primi. jedna od bezbrojnih u nizu dana i noći. otišao kući. nisu više mogli da se zaustave. Inače je povazdan nosio šećer po varoši. i on nju poznaje samo iz viđenja. zavist. koji je grčevito stiskao uza se. evo. Jer. Ali se nije micala s mesta. mutava i gluva. Nazife. rasprši sve ovo kao grozovit san.. Govorilo se o njoj kao o nečem što je sramotno i strašno. osluškujući glas iz podruma. Pomišljala je i na molitve kojima su je naučili u detinjstvu. ko zna koji. i u nepoznatim strahotama. nisu ga videli kad je došao niti znaju kad ode. mirila se sa mišlju da će onaj što jauče večno moliti i jaukati. Ali. zadirkivala ga i krala mu šećer iz zembilja. Tako poneki samo sedi po svu noć i puši na kamenu kod česme. Poneki je dolazio što je uopšte gotov na svako zlo. Na mahove je pomišljala da budi čoveka. I rukom i glavom mu je davala znak da je to još uvek malo. mirna budala. Dok ga opet ne bi oterali. večno tako spavati i ćutati. nego je sedela i dalje nepomična. svlači ih do kože i ostavlja gole na putu. jednim osmejkom. a ovaj što spava i diše pored nje. ili bar pokušali da joj se približe. Na kraju.) O ovome Lazaru se odavno mnogo govorilo na Sokocu. i nisu davale ključa ni pomoći. Idiot je razabrao šta mu govori. Kako muči na najstrašniji način seljake koji mu se ne pokoravaju. zaobilazno i pojedinačno. U mraku.vikala je ozgo Anika smešeći se. Ona je slušala priče o njegovoj svireposti. Tek. za pojasom. isto kao da je mrtvac pored nje. poneki što se rodio izgubljen i očajan. malo . Otad je dolazio svaki dan vukući u zembilju. a oni koji su jednom bili primljeni. sa svojim strahom i svojim pitanjima. Bar dvaput preko dana on dođe pod prozore i nerazumljivim mumlanjem doziva Aniku. Ljutilo je ludakovo uporstvo i slala je Savetu i Jelenku da ga gone. u žedji. Oni koji su odbijani. iako nisu imali izgleda ni da uđu u Anikinu kuću. Samo sutradan osvane čitava hrpa izdeljana drveta i ispušenih cigareta na mestu gde je sedeo. ali daleko i gotovo neverovatno. i bez . zaboravljeni i potonuli život.. može li tako večno ići? Njoj se čini da tako srljaju u neki ponor i da će svi zajedno propasti u ovakvoj noći bez svitanja. kako ubija žandarme iz zasede. kao onaj Nazif. po džepovima. u krvi. bliže i običnije postajalo to zlo. sve gušća i sve teža. Kako su bili ređi oni koji su uspevali da odmah dođu do Anike. Anika ga i ne zna. kupio dve oke šećera. . vidi kako njemu žandarmi vraćaju dug. sama. oko te kuće i na toj raskrsnici kupilo se sve što ne valja i što nije kako bog zapovjeda. Vikao je dok se Anika nije pomolila. Aniki se dosadila šala. On se branio od njih i odlazio gunđajući. koliko god više može šećera. da ga moli da jednom rečju svojom. nego su se kao omađijani uvek ponovo vraćali. i vratio se pod prozor. Anika se smejala grohotom. nisu svi uvek dolazili samo zbog nje. Ali što se više govorilo. A noć je pritiskivala. nego su čekali da padne mrak i dolazili tada redovno. Kao sa sopstvenom smrću. noću. Taj krug muškaraca oko Anikine kuće naglo se širio i zahvato sve više ne samo slabih i poročnih nego i zdravih i pametnih ljudi. (. i on je otišao žalosno mumlajući. nego se većina morala zadovoljavati Jelenkom i Savetom. krupno i blesavo momče iz begovske kuće... muški prkos i sujeta počeše da vrše svoje. to je razumljivije. Najpre se išlo kradom. A sad. malo je bilo mlađih ljudi u kasabi koji nisu bili kod Anike. nego jedna jedina večita i beskrajna pustinja od mraka u kojoj poslednji živi čovek jauče i zapomaže. a na kraju poče svet da se podsmeva onima koji ne idu. To više nije bila obična noć. pevušići i mrmoreći.Malo je to. Cereći se od sreće nudio joj je šećer. Deca su pristajala za njim. niti je budila čoveka. To je neki nesrećan mlad čovek. ogovaralo i prepričavalo. Isprva su pokazivali prstom i pratili šapatom one koji su joj odlazili. ukrao u braće novca.) Žeđ (.Bilo je i sasvim ludih. Bilo ih je i takvih koji se nisu usuđivali da dođu danju. ali to su bile molitve za neki drugi. ali bi već sutradan osvanuo pod Anikinim prozorima sa još više šećera. Još u početku Anika se našalila s njime. On joj je ispod otvorena prozora nudio pune pregršti šećera.

kad vode nadođu. Popustiše kosti i mišići u mladom telu kao poslušna mašina. i to su bili oni nevidljivi događaji. Samo se zagrcnu. uh. Čovek je otvorio ispavane oči i pogled mu je pao na povijena pleća ženina i njen bledi potiljak. U proleće i u jesen. kao vodeni mehurići nad davljenikom. prvo siva pa rumena. Gubeći svest ne samo o prošloj noći nego o celom životu. granja. i stapajući se u jedno jedino osećanje bola.stajali su pred njim. koji se odigravaju tajno. od celog njegovog dugog i radinog veka. Živi još samo slabi žižak njene svesti. Smrt u Sinanovoj tekiji (. samo ta dva događaja . Ni psovke ni proklinjanja. Učini joj se užasan taj nenadani i neodoljiv zagrljaj. . kišama i rosama. Usta su joj bila zapečaćena njegovim ustima. Tada ga. Činilo joj se nemogućno i svetogrdno da se tako brzo i lako. a nanese neke tuđe plotove.nade i pomoći bogoradi kap vode. ali nije mogao da izgovori ni jedne. Bela. Svega dvaput u životu zbunila ga je pojava žene. Osećala ga je na sebi kao ogroman kamen za koji je privezana i sa kojim zajedno pada. Nasmejan. ni jedne ruke. a desnom slobodnom rukom. njegov život. i od svih živih bića. koje ga je svega ispunjavalo. Ali od celog velikog božjeg sveta. sa vodama.) Sećao se živo i brzo. iznenada obuhvati njena ramena i privuče je i savi poda se. Njihova kuća je bila izvan varoši. svega prođe i prože svest o radosnoj stvarnosti.. ali kao da dolazi iz daleka.. osvaja sobu i izdvaja i oživljava predmete u njoj. ali njeni pokreti nisu imali ni približnu snagu njenog ogorčenja ni brzinu njene misli. ostanu neviđeni i nepoznati celom svetu i. nema više ni jedne suze vode. da ima teških i bolnih stvari koje mora da mu kaže i preko kojih se ne može tako lako preći na svagdašnji život. naplavi debeo nanos od mulja. Bilo mu je deset ili jedanaest godina. uuuh! I to je više pogađalo nego čula. nečujno. sedela je nakraj postelje i nije ni primetila kad se komandir probudio. tonula je u gluhom i sumračnom moru poznate a uvek nove slasti. na onom mestu gde reka Bosna čini jak zaokret i zaobilazi Zenicu. Pa ipak je svanulo. usamljena među njivama i šljivacima. kao mlak i zanosan talas. Nad njom su ostajali poslednji tragovi njenih noćašnih misli i odluka i svega ljudskog sažaljenja. izneveri noćnom svetu u kom je do tog trenutka živela i stradala. A sve to zajedno bilo je manje od vrha najoštrije igle: poslednji trag njegove svesti i poslednji dokaz postojanja. savijena. i kako zora. Već sama vrlina toga odmornog i probuđenog tela pritisnu je kao teret. telo i misao. posle prve nedoumice. navalja klade i korenje. taj zvuk koji nije dospeo da postane ni jedna cigla reč. Sa nevericom je gledala žena kako počinje da se beli zid. i redom iščezavali. žena nije imala snage da se makne. Ogorčene reči su joj navirale.dve sitne i besmislene muke koje su ispunile nekoliko dana njegovog detinjstva i njegove mladosti . da klikne njeno ime. Iako je svitanje osvajalo. iskićena soba naglo se punila živom svetlošću dana. Htede da zovne ženu. zamuti se i naraste Bosna i dođe pod samu kuću.Uh. odnese im baštenski plot. kao jedini svedok svega toga. bez reči i objašnjenja. strelovito i nezaustavno. polomljene bogzna gde. Napregnutim sluhom mogla je da razabere još uvek hajdukov glas. bez reči. Sve su vode usahle i svi ljudi presvisli. razbijenih kaca i tesanog drveta. odupirući se na levi lakat. Htela je da mu se odupre i i uveri ga da to ne može biti. podiže se malko. ali se predomisli. krpa. sa glavom u dlanovima. Žena se otimala kratko i uzaludno. najzad budu zaboravljeni i od nas samih. . brišući sve ostalo. Htela je da ga odgurne od sebe. avetinjski izdvojeni i porasli. Sva ukrućena. I sad. sama sa svojom mukom. na istom mestu kao i za ranijih svitanja. Ali čovek nije ni primetio taj znak njenog otpora. bez značenja i važnosti.

Toga proleća. Kad se primakla. Tada ga trgnu nešto bolno i silovito. gledajući oca. Dečak odbaci štap. bolna svest o nekoj zamršenoj nesreći. ali kad je stigao i ugledao ukućane. spusti se. videlo se da je raščupana. Stupajući natraške. na suvo i tvrdo tle. udisao hladan pretprolećni vazduh. Ču se tup i slab udarac tela o tešku zaključanu kapiju. sad ću im kazati što sam video. a malo niže protezao se beo kuk. Od svežeg noćnog vazduha polako su mu se sklapale oči. (. Nebo je bilo nisko i oblačno. Kao da u toj neobičnoj noćnoj sceni igra već i on svoju ulogu. majku i braću: evo. mladić se probudio i rasanio. Ubrzo se začu težak topot njihovih nogu. zastade. njegova rođena utroba ga je budila iz sna. u jednom istom danu. otvorio prozor i. Tada mu pogled pade na nešto neobično i nejasno. nije mogao da nađe jedne reči kojom bi kazao ono što je video. Dečak je lutao sam i dugim štapom crtao nejednake šare po mekom crvenkastom mulju koji je ostao iza vode. neobično zreo za svoje godine. Jurila je. Štapom se bejaše odupro o plot a nogama o direk. jer je bio još vlažan i klizav. a ruku pruža uzaludno ka alci. Jedne noći. opasana s obe strane visokim zidom i tamnim baštama. prevlada u njemu odjednom dotle nepoznato osećanje stida. kao da ono što je malopre video nije uopšte doprlo do njega do njegove svesti. Kao bezobzirna tuđa ruka. Kod samog plota spazi jedan kratak i obal direk. koja je toga jutra derala njihovom baštom. Već je hteo da zatvori prozor i da se vrati u postelju. a s planine je dolazio dalek i potmuo huk koji je nagoveštavao novu poplavu. Otvori široko oči. preko polovine utonulo u mulju. preturala danima. Jedno glavno i duže. ali rame je virilo jasno iz taloga. veoma cenjen. poče oprezno da se povlači ka postelji i brzo leže.) Bilo mu je oko dvadeset i pet godina. koleno je bilo prekriveno muljem. gubeći i opet brzo hvatajući ravnotežu. sav predan onim neobičnim pokretima koji starijima izgledaju tako besmisleni i opasni. njemu se stezalo grlo i pečalila usta. stešnjeno između direka i plota. Iako je bio mučen strahom i potrebom da govori. Tekija u kojoj je živeo imala je dva lica. ne štedeći snagu. razli se u njemu polumračna. među baštenskim zidovima. i sve je mislio. Levom rukom je dodirivao nanos od peska i suvog granja. i tako se njihao. vikao je glasno majku. Noć je bila bez meseca.. To je bila neka žena u beloj haljini ili samo u košulji. Obradovao se kao neočekivanoj igrački i odmah se pope oprezno na nj. polunaga. Mladić se nije usudio da spusti pogled još jednom na kapiju. niz koji se spuštala jedna jedina ulica. spusti se s direka polako na protivnu stranu i poče da izmiče preko bašte. I oni su trčali. možda deset. i još jednom vide jasno ženu kako leži na velikoj kamenoj ploči. tek ako je bila ponoć. kao gonjena zverka. Dečak se najednom umiri. ali vedra i zvezdana. pusti prečagu za koju se držao. Žena je trčala pravo ka kapiji koja se nalazila ispod samog prozora.. Dok god je bilo vidno. Učini mu se da je u pesku i granju video ljudsko uho i pramen kose.Za decu to je čitav jedan dalek i tajanstven svet kom su se ona radovala i po kome su. voda je bila opala posle mutne i iznenadne bujice. Okrenu se i iza sebe ugleda nago žensko telo. a koje deci nameću zahtevi njihovog tela u rastenju i mašte koja se budi. napola potonuo u mulju. Spavao je pet minuta. Malo zatim. opkorači i uzjaha direk. očito izbezumljena od straha. iza ćoška na vrhu ulice. jer nema snage da je dohvati. opadajući naglo i naglo opet nadolazeći. voda je bila ćudljiva i neobična. sad treba reći. Već pet-šest godina u Carigradu. Ali detinje telo se lako zamori i dečja mašta brzo zasiti. pre nego što je otvorio oči. Tu ga tek uhvati strah. Ustao je. Pošto je još jedno prešao pogledom celo doplavljeno telo po dužini. Lutao je po avliji. Postelja se odmah zagreja pod njim i on utonu u san brz kao nesvestica. I odmah. pocepana. lišću i šljunku. Gonioci. zaustaviše se odjednom kad videše da je žena uspela da se dohvati kapije. naslonivši glavu na drvene prečage. koje je od kuće delilo svega dvadesetak koraka. ali kad je trebalo naći pravu reč i početi. pomoliše se dva tamna muška lika. jedva su ga naterali u kuću. gledalo je na more. Bio je sav ukočen i tup. bez ijedne misli. Mladić se nagnu. u nedoumici između sna i jave: lik mu se primicao velikom brzinom. kad u vrhu ulice ugleda neki beo lik koji se brzo spuštao nizbrdo. Jedno predveče. natraške i ne skidajući pogleda sa mesta gde je ležala utopljenica. i brzo se izgubiše u jednom uskom prolazu. posle svake poplave. . Trčeći prema kući. a drugo u strmi breg sa baštama i grobljima. glava joj je naslonjena na sam prag. Došavši do pčelinjaka. a zatim se pokazao list pa prst na nozi. Pred njim se belesala kaldrma ulice koja se penjala uzbrdo. strepeo je da neki od braće ne ode u baštu i ne otkrije tajnu. bio je najmlađi među nastavnicima.

Zbog toga je svaka njegova reč kazivala više nego što ona u običnom govoru znači. Tu sam vidio jednog čovjeka koji je bio živi spomenik nesreće i slika svih zala koja vrebaju živo čeljade. zagledan u nebo. prožeto suncem. ne poleti u bolnom i strmoglavom padu. samo kad bi našao slušače koji su mu po volji. veliki i jedini. ni učen. razne gvožđurije i alata. pogruženi i nepomični. Zaboravio sam da žena stoji. jasno ugleda još jednom mračne oružane ljude kako gone neku napola nagu ženu. i red dunja i jabuka. ploveći kao sitno zrno prašine koje titra u sunčevu zraku: bez težine je. njegova se poslednja snaga pretvori u molitvu kakvu nikad nije uputio nijedan pravoverni. jer rečI nije više bilo na njima: Svedržitelju. nagledao sam se svakojakih čuda i vidio zla i dobra. Bez tegobe sam živeo. Tako je i izdahnuo.grehu. ču jasno njen pad. delova od pušaka. ako poslednji bljesak njegove svesti. kazao je ja ili ne. fra Petar je slušao njihov zvuk. i samo kao malo sunce.) A ovo sada. smrt mu je bila čudesna i sveta. Više zla nego dobra. to je u stvari raj. U fra-Petrovoj ćeliji bilo je velikih i malih časovnika. . ovo je bio njegov poslednji minut. fra Petar je još uvek mogao da priča dugo i lepo. i morala je da ispuni svakog divljenjem kao i život mu. pored toga. I svakog trenutka može odjeknuti njeno kucanje. Evo moja misao. i ne tresne o tvrdu zemlju. oko svake njegove reči lebdeo je još naročit prizvuk. taksiratu. . jer dobra je malo manje pod ovim nebom pod kojim živimo. bilo je oružja. da me podseti na ono što sam. tako sam oduvek s Tobom i tako čvrsto u tvojoj ruci. ni jaukom. Još odjek poslednjeg udarca nije bio zamro kad je fra Petar počeo da priča. Milostivi. dok se najzad u njemu ne ustali teško saznanje da nije san nego java.. Nikad se ne bi moglo potpuno kazati u čemu je upravo bila lepota njegovog pričanja. Ovako se molio Alidede pod neizdržljivim pritiskom svoga bola. Jedan od tih čudnih drvenih časovnika otkucavao je jedanaest sati. na izlazu kao i na ulazu ovoga sveta. To saznanje. On je bio majstor u tim stvarima i zato mu je ostao od mladosti nadimak Tufegdžija. Trup Iako mučen bolešću i prikovan odavno za postelju. gde se koji zadesio. koji su ceo prostor ispunjavali svojim jednomernim šumom i povremenim iskucavanjem časova. To je izgubljeno zauvek. Ali. softe pomisliše da govori samrtnu molitvu i svi zastadoše. (. što ga čeka šim otvori oči? Tako se nekoliko puta pokolebao između sna i jave. da se sa ovoga sveta na onaj bolji ne može preći dok se kao zrela voćka ne otkine. taj mir koji Ti daješ onima koji su se. U svemu što je govorio bilo je nečeg nasmejanog i mudrog u isto vreme. predali potpuno tebi. gledajući u raf na duvaru na kom su bile dve-tri knjige. Bilo je uoči petka. Uzalud je nastojao da ne misli na to ili da se seti ma čega drugog. zaboravio: da je hlebac koji jedemo ustvari ukraden. Možda je sanjao? Kako je lepo da postoji java i da čovek može da se probudi i oslobodi! Ili je možda doživeo nešto bolno. kakvog u govoru drugih ljudi nema i koji je ostajao u vazduhu i titrao i onda kad je izgovorena reč ugasla. dok su mu se usne micale samo po navici. kao kapija. i u tom minutu ovo sećanje. Nisam znao da ovakva gorčina može ispuniti dušu čoveka.. naišla je ova gorčina. noć mladog meseca. kao neki zvučni oreol. Ništa. staklo rakije sa travama. do ta dva mračna sećanja i do bola koji se ne izražava ni grčem. i ugleda još jednom ruku ispruženu ka alci koja je suviše visoko. ni suzom. Razbuđen. Videći da Alidede miče usnama. I po opštem mišljenju. Valjda se i raju nosi modrica toga pada. Zamišljen. plovi put visina. kojom mi se preseče srce nadvoje. ostavivši sve.Doživeo je nešto mučno i strašno. da znam da mi se ništa ne može desiti. a ti je vidiš. U muci dotle nepoznatoj i neslućenoj. I evo. ni neuk. da smo za život koji nam je dat dužni zloj sudbini . gorče je i teže nego što sam mislio robovanje zakonima Tvoje zemlje.Kad sam bio u progonstvu u Maloj Aziji.

mršav i povijen u pasu. kao dijete. jastuci i šargije. preko nekih doksata. ali davnašnji. . samo skrupulant i smiješan čovjek. lukavi Čivuti i tajanstveni poturčenjaci. Pogledaj. .Nisam – odgovaram je. Kao da nisam ni u ropstvu ni u Aziji. A i nisam ništa ni vidio. Pogledam ga malo iskosa i vidim ga gleda kroz onaj mali otvor ispod sata. Dohvatismo se drvenih basamaka i uspesmo se na kulu na kojoj je bio veliki sat koji je juče odjednom stao i zbog kojeg su me dozvali iz apsa. Pored njih neka nosila. pomoć ili savjet. a bio je dobar kao hljeb. Tako gospodskim kućama često vladaju robovi i stranci. Bojim se da nisu neka čeljad iz harema i da Turčin ne pomisli štogod i da mi ne zamjeri. Na jednu od tih dasaka sjede i onaj momak. Tek kad čovjek prođe veliku kapiju. Podignem glavu s posla i pogledam.Pogledaj slobodno – kaže mi opet Turčin – nije ono ženskinje ni hare. eto. Bože me ne pokaraj. kao što znate. Nisam čestito ni pogledao. samo što glavom kreće i klanja se čudno. Ne znam otkud se sjetih fraFilipa. Prekrstim se u sebi i počnem posao. sa nasipima i mostovima i kulama od štura kamena. rađa. Batal-majstor od zanata. i više ima štete i batala nego sreće i napretka. jer tu nema prevare i ne pomaže lagati. ili udaje i odlazi. kao baba. Popravio sam i naoštrio mome apsandžiji kaveni mlin. jedan kahvaji a drugi sasvim crn. možebit od djetinjstva. To je bio čitav dvor. koje su još u hladovini. a oni nisu za taj posao. Taj me je vodio dugo uz kamene basamake. Od toga mi se pročula slava. Šutim ja. umire. do same kamenite ograde. a ne smijem da podignem oči s posla. Ja skidoh kapak i zasukah rukave. ali me Turčin prekide u mislima. nisam čuo da česma romoni. duboko ispod nas. ne mogu da razaznam. kojima se ne zna dobro ni šta su ni odakle su. Sad sam mogao bolje da ga vidim. napola sakriven u gustom šumarku koji je izdaleka izgledao kao čuperak na žutoj strmini na brijegu. a ne traže ništa za sebe. Ali osim toga sve je drugo bilo zapušteno. Naprijed. Bio je već u godinama. Opravljao sam mlinove. Građa mletačka i dobra. ama nema ni ruku ni nogu. Čim sam ga otvorio. . stoji nešto. brave. samo trup. samo šute i gledaju oko sebe i kao da im je sva nagrada u tome što sve znaju a ništa ne žele. kao pokojni fra Filip Bravadžić kod velike mise. Oni znaju najbolje kako stoji kuća i u kući mâl i imanje. I taj šum vode dođe mi drag i poznat kao maternji jezik. koja nije bila kao druge kuće što su. . kao što ni njen gazda nije bio kao drugi ljudi. Bog mu duši dao lako. Najposlije su mi davali da popravljam i brave na našem zatvoru. Tu na tavanu. u našoj fratarskoj avliji. do koje dopiru vrhovi drveća iz bašte i koju već obasjava sunce. Sve tvrda građa i velika majstorija. sve od istog sivog kamena. pa ću ti nešto ispričati. oni uistinu vladaju svima oko sebe i ostaju na mjestu dok se sve oko njih mijenja. Stoji i ne miče se s mjesta. Vidim. samo zato što su potpuno pregoreli i što nemaju one požude i ona vitia kojima robuju njihovi gospodari. ugasla pogleda i duboka glasa. vidi da je to prava tvrđava. ali sat rđavo usađen pa mu drob zakisava sve do zereka. Onaj koji me je doveo ostade pored mene. i oni svakom pomognu. kad ga ministrant kadi tamjanom a on se samo klanja glavom i ne umije da prestane. Šta ja znam? Nisam uradio ništa. ispod sata. Donese mi sve to jedan momak pa ode. Tako sam došao u kuću Čelebi-Hafiza. Tražim gasa i zejtina. ali i za manje stvari se degenek jede i glava gubi. Stražar koji me je doveo predade me jednom blijedom čovjeku neodređenih godina. jer je turpija jedina alatka koju mi u apsu ne daju da držim. kroz neke hladne i prazne prostorije. bilo je dasaka od nekog dobrog tvrdog drveta. To su te doživotne sluge po turskim gospodskim kućama. mislim da je morao biti rob. Otkako sam ovamo došao. I za ovoga sam odmah osjetio da je takav neki kućni dušmanin. vidim šta je i kako je. ni koji im je pravi posao u kući. ljudska prilika u žutoj i zelenoj anteriji do same zemlje. šuti Turčin. dvije-tri peruške i jednu turpiju. A šumarak krije hladovite bašte i vrela žive vode. na njoj glava sa belim kaukom. na kamenim pločama. Pošto su se potpuno odrekli svoje vjere i svoga imena i svog života samog. prostrte serdžade i na njima sjede dva roba. pored česme. pa zatim i kod drugih uglednih ljudi gdje ima šta da se popravi. Na njima sam poređao alat. znaju sve druge tajne u duši i ćud svakog od svojih gospodara i od posluge. To mi je ostalo od detinjstva i to sam oduvijek radio u manastiru. Počeli su da me zovu i po varoši. sve se na ovom svijetu troši i kvari. neki tufegdžija. Vidim: ovo je radio jali Grk jali Jermenin. Samo u Aziji ima takvih iznenađenja. iako veliko i bogato. Ta mi je moja vještina valjala i u Akri.Ja sam. Sad kad se sjetim. Prvo kod kajmakama. nego usred Sarajeva. pa poturčen i oslobođen. I tako sam uvijek ponekom bio potreban jer. Vidim dolje. Svak traži od njih poneku uslugu. satove i puške.Jesi li vidio? – odjednom me upita Turčin.

a pored ograde stajao je Čelebi Hafiz. kad bi se udostojio da nešto kaže. a nit se zamara nit dogorijeva? Pitali su se ljudi tako. sve brže i žustrije. Zemlja ga je pozvala Vatreni Hafiz. Gledao me je kao da je htio da se nagleda čovjeka koji nije nikada čuo za Čelebi-Hafiza. „Samo ću nebo nad Sirijom ostaviti“. nekad pripadale njihovoj kući. i stoga mu pogled liči na pogled krštena čeljadeta. sve je ostalo na jednoj četi i na Čelebi-Hafizu. sa oca na sina. nisam mu morao ništa odgovarati. Zato je sve palio i rušio. po njegovim tapijama. malo-pomalo. prevučen zategnutom novom kožom. poslaše na nju vojsku. govorio je. Kad se okrene ovamo put sahat-kule. pa udesno. strahovito polagano. I sve tako: ulijevo. A zemlje je bilo koliko hoćeš. u sjeni bedema. Došao je na vojsku pravo sa škola kao vitak i miran mladić. Ono je Čelebi Hafiz. crnih očiju a riđih obrva i nausnica. I molili su se bogu. i to jaka. ni očiju. . . da mu je sretno gospodstvo. i kada. kao čovjeka koljenovića. Slušao si za njega. onda mu bolje nazirem lice i vidim da je kao spečena jabuka. a tamo su muti često. Prvo je uzeo sve zemlje koje su. ponavljajući riječi za koje je mislio da ih nisam dobro čuo ni razumio. nisam. U stvari. Svak je ostavljao sve što ima i spasavao go život. ostali su samo Hafiz i ta zemlja koju je on gazio i kaišao kako je znao i koliko je mogao. U početku mi je bilo nezgodno što on to meni priča.Nisam. Taj je žario i palio. I kao što često biva za nemirna i luda zemana. I sve se zaboravilo. starinom iz tih krajeva. usadio ovu mržnju u njega. Dok je on pričao. ali to odjednom: kao mlijeko kad se provari. jer je bog tada još bio na Hafizovoj strani. svijet se pitao kako se od onog bojažljivog softe sa obrazima kao krv i mlijeko napravi zmaj što kolje i davi. I samo se ljutio što je poslednju travku ne može da sabije u zemlju. I na kraju. koje tek sada pravo sagledah. ne što su se nadali pomoći. ni usnica. jer je on primio na sebe ono što niko nije hteo da primi: da za svoj račun umiruje Siriju i dotjeruje pod carski zakon i svoju volju sve što je živo u njoj. A Turčin pored mene je pričao. I taj mladi Hafiz odjednom.. bez prekida. A kako sam bio zauzet poslom. Sa tom vojskom pošao je iz Stambola i Čelebi Hafiz. a ono što je radio potpuno je odgovaralo onome što je govorio. A ja nisam baš sve dobro razumio i nisam mu mogao svaku riječ dobro uhvatiti. U svojoj nevolji. i ne može da zaspi dok nebo nad njim nije crveno od požara. nego što Hafizu nije vrijedilo moliti se. pa udesno. i raniji ustanci protiv vlasti i redovna vojska koja je bila došla da ih uguši.Vidiš ono dolje pod nama. ali on je nepomičan. Sjena se pomicala i sunce je bilo prešlo na njega. očima čovjeka koji zbog nečega pati. Turčin me je gledao čudnim očima. ali su četiri posljednja naraštaja bila posve prešla u Stambol. Najprije – diže glavu uvis – diže! diže!! – nisam vidio živa čovjeka da tako visoko i ponosno digne glavu. to je bila njegova vojska i plaćao je i izdržavao od vilajeta koji je umirivao. ni brkova. . ali i Hafiz je gazio i ostavljao sve za sobom i jurio samo za životima kao za lovinom. I tada je počeo da priča priču o trupu i njegovoj sudbini. Ja sam izdaleka i odskora ovdje. dok se ne zamori i spusti glavu za trenutak. ne znajući zašto se pitaju i nikad ne nalazeći odgovor. neobično bijele kože. Smetalo mu je i dražilo ga sve što je živo i što stoji uspravno. jer nisam mogao zapitkivati. pretvori se u četovođu i krvoloka ratnika. ali sam glavno razabrao. i otkud ova vatra kojom sve sažiže i ruši. kao zvjerka kad njuši vjetar i predosjeća vrijeme. Poveo ga je sam komandant. Ja sam radio svoj posao. jer je ispred Čelebi-Hafiza bježalo sve što bježati može. što i kamen ne može da gori. samo što glavom kreće. Ni nosa. Turčin je pričao ovo: „Stari su im bili gospoda u Siriji. Kakve su to škole koje je izučio i knjige koje je čitao? U kojoj se medresi ovakav nauk daje? I ko je. živo. ja sam pomalo bacao pogled na doksat ispod nas. Samo dok bi ja štogod krupnije kucao ili turpijao. A onda stane da polagano kreće glavom. koji je nekada Siriju pokorio. I kad se ono uzmuti po unutrašnjoj Siriji. I bez sidžila i bez tapije sve je postajalo njegovo na dva dana hoda pred njim. ni brade. Ali vojska kad ne može da utvrdi zapt i red. ali sam brzo uvidio da on to kazuje zbog sebe a ne zbog mene. ulijevo. samo povećava muku i nesreću. Tu su robovi jednako sjedili na kamenim pločama. Tamo su bili ulema. trup u žutoj i zelenoj svili. Turčin bi malo zastao i predahnuo. Sve samo jedan veliki ožiljak. Pa opet ponovo. osula se i razišla vojska – niko još haira u Siriji nije bidio! – jedan po jedan vratile se starješine.

Tako su prolazile godine. Njoj jedinoj je vjerovao. Drugima je uništavao i rasipao. Tada je počela neobična noć po mnogobrojnim i velikim stanovima Čelebi-Hafizovim. sakupljali bi se u rupama koje bi iskopali u strmim obroncima gdje je pijesak sabijen i tvrd.Ljudi su bježali u pustinju gdje je smrt bila manje-više sigurna. Tu. Hafiz. i niko mu ništa nije mogao. nego u jednu tačku na zidu. ali ipak manje strašna od Hafizovih kopljanika ili njihovih luča i katrana. i zastade. da priča kao čovjek koga svaki čas mogu da odazovu. Umijesto udaraca. koja se bila već umrtvila. nisu više imale otkud da plaču. Zapovjedio je da se ova devojka skloni i da niko u nju ne dira. Roblje. naredio je da je odvedu u njegov harem. krvavih nogu i koljena od posrtanja i padanja. u jednoj sekundi. koja kaže za kućne ključeve: ako hoćeš da si bez brige podaj ih najvernijem sluzi. Toga dana uveče. razdrljen i izranjen. u pustinji. a Hafiz je jednako umirivao Siriju. ali su joj niz opaljene obraze nazirale dvije crvene brazde kao rane. dočekan u svojoj rođenoj avliji od oružanih ljudi. i gledaju visoko iznad sablje i ratnika. jedva rastavljajući usne. samo napravljena od platna i puna nekih jastuka i prostirke. Velike oči. Za jedan tren oka prestao je da mrzi i goni. pogleda odjednom kroz onaj mali prozor ispod sata. da u Siriji ima poslovica. palio je. osim jednog jedinog čoveka koji je nekako uspio da neopaženo pobjegne u mrak. Hafiz se odvojio od svoje čete. Njoj je ostavljao ključeve kad bi polazio na svoje pohode. I pomisli da lakše pogriješi onaj koji goni i kreće se. Govoreći. jer je već mrtvo i samo još odnekud ima dar govora. koji su pristizali za njim. ili je zaboravio. diže se oklijevajući. i izgubiše se niz kamene basamake. „Eto. poslije toliko godina zajedničkog života. lomilo i palilo. koji je dotle pričao bez prekida. ta žena je s vremenom zavladala i haremom i svim imanjem Hafizovim i Hafizom samim. nego onaj koji pati sakriven i nepomičan. i sve mu je polazio za rukom. pušteno iz tamnice. Izgledalo je kao da će otići ne završivši priču. kao satarica. našao je klonulu devojku. Ali jednog dana. u groznici. ima jedan lijek svakoj muci i svakom zlu. I tako je. Dalje nije mogla. Tu su ih sačekivali Hafizovi ljudi i ubijali kao zvjerinje po pojilima. izgovorila je brzo kratku molitvu: „U ime Boga koji je milosrdan iznad svakog milosrđa. kao da žali. Bila je polunaga. zatekli su ga još tako.“ Prošaptala je to kao stvorenje koje se više ne boji i ne brani. Trag je vodio jednom od onih pustinjskih puteva koji idu ka vodi i doveo ga do jednog gotovo presušenog potoka. a ako hoćeš svoju propast podaj ih ženi. i bez oproštaja. a to je: da u svakom minutu u životu čovjeka postoji mogućnost da čovjek pogriješi. svi mislili i za Hafiza: ne može mu niko ništa i kraja mu nema. Njegovi ljudi. ali zastade pored samih merdevina i poče brzo i skraćeno. Goneći neku uglednu i mnogobrojnu porodicu koja se bila sklonila u pustinju. Hafiz je ranjen i svučen sa konja. A pomisli koliko ima minuta u životu. sa ostacima odijela na sebi. Ali vidiš (rob izgovori tu riječ polagano i značajno. vidiš. U velikoj glavnoj avliji bio je vezan uz gredu na bunaru Čelebi Hafiz. kao tezgere. sva preplanula od pustinjskog vjetra. bar najglavnije od najglavnijeg. on se samo malko ispravi i napola sklopljenih očiju.“ Rob. . tragovi presahlih suza. ogrnutu nekim muškim haljetkom. eto. silovao i globio. sjekao i vješao. ali to je dosta za njegovu smrt i potpunu propast. On nije znao. Ovaj moj Turčin se uznemiri. U njih lagano i oprezno posadiše Hafiza. poče da niže riječi brzo i jasno kao u molitvi). Zidao je i gradio tvrdo i visoko i na sve udarao teške brave i mahsuz ključeve i mandale. Tako su. izmršalo i osakaćeno. Ono što je još stigao da ispriča bilo je manje jasno. nije ni gledao više u mene. zna je svako dijete. Tamo dolje sluge su spremale nosila. kad su je doveli pred njega. a koji želi da kaže nešto važno i potrebno. I šta da ti kazujem kad se iskazati ne može? Žario je. i to je bilo dosta da se i za njega nađe sablja. ali življe. Zato se po stazama koje idu ka vodi i pored potoka samih uvijek moglo naći leševa i ranjenika. Oko njega je urlalo roblje koje se otelo i ciktale žene. Na žutom pjesku pod mršavim drvetom koje nije imalo sjenke. kao trupac. Na zglobu desne ruke visila mu je ogajtanu ispuštena sablja. jedne večeri kad se vratio s vojske. kratku a tešku. Ali žeđ i glad su ih izgonili noću da po okrajcima oaza traže vode i hrane. koliko za dlaku pogriješi. ni božji zakon ni carska ruka. Tu mu je sva pratnja pobijena. pljačkalo je. preplićući riječima. I meni se pogled ote napolje. Ona je podigla oči sa zemlje i ugledala njegovu sablju. ni suza ni mržnja onih koje je gonio. onako polugolo. a sebi je sticao i podizao. tako da mu ja pogledah u ruke kao da će mi zaista nešto pokazati. kao da čita. i on se prevario: sažalio se nad jednom slabom i polumrtvom ženom koju je sreo na svom putu. Hafiz je raširio ruke.

skakalo je oko njega. gdje se pitanja ne rješavaju nego zaboravljaju. ona je udarila nekoliko puta Hafiza u samo lice zapaljenom mašalom. kaligraf po zanimanju. A u Siriji. da li je živ u onom strašnom liku koje mu je dalo božje pokaranje i da li sluša iskucavanje onog velikog sata koji sam zdušno i pošteno popravio? I u snu mi se javi Čelebi-Hafiz. i on je stigao sa svega nekoliko konjanika. a onome koji je pisao. Ukratko: spasli su mu život. dok su najbrži konji poslati po hećime. a on sam neće više da govori. Zvali smo ga Karajazidži. pustio sam ga da iskucava dok ne dođe na mjeru. I tako provodi vijek. i da on vidi da ga ona gleda. Da sam san usnio. sa očima. ili je rob izmišljao i dodavao iz svoje glave? A da nije on bio malo onako. Pomiješao se sa hamalima koji su nosili robu na jednu rusku lađu i tamo nestao. Glave su onima odsjekli. ali ja niti mogu da zaboravim ono što sam vidio i čuo na sahat-kuli u Akri.puštene iz harema: vitlali su noževima i svakojakim oruđem i mahali rasplamsalim mašalama sa kojih je prštala i kapala smola. nego se opet sam pitam šta li je sa Čelebi-Hafizom. jedino stvorenje nad kojim se sažalio. Tako i ja sam sebi ne umijem da odgovorim na ova pitanja. jer je htela da ga gleda kako se muči. i sam znaš. Neki arzuhal. postao je trup. Dosta sam posla imao oko sata. dok jednog dana nije pobjegao. zadužujući se na onom svijetu.. tako nešto. Bio je kršćanin iz Libana. Kolo je vodila ta ista najmilija žena Čelebi-Hafizova. Ali tada se. klada od mesa koju sevap i bratovska ljubav održavaju u životu. Sudbina mu je oduzela ruke i noge i očinji vid. Meni je pričao da često sanja kako su mu odsjekli ruku. pijano i zasićeno. u ropstvo dovelo. začu konjski topot. I kad god mi je tako. a njega je jedan njegov ugledni zemljak poslao na dugu robiju. Vatreni Hafiz. kao duša iz čistilišta željna molitava. bože me ne pokaraj.“) I kad su bili pohvatani. ali takvom neočekivanom brzinom da se ono roblje. ali je ostao onakav kakvog si ga vidio. posluga i oslobođeno roblje. a nju su svi slušali. Izveli su me istim putem. u zemlji gdje je sve mogućno i gdje se svak živ cijelog života pita kako ovo i zašto ono. I prije nego što je prvi vojnik stigao da je uhvati ili posječe. ama kárli. I dok je imao oči da gleda. ja se odmah sjetim i moga druga iz Apsa u Akri. niti umijem sebi da rastumačim. pravog imena nisam mu ni ja znao. („Pero je mene. koji je u vrijeme proveo četiri mjeseca sa mnom u istoj sobi. izbezumljeno i zapjenjeno. . I toliki puci i narodi traju tako. zakrenula njome i ugasila je na njemu. zamoreno tolikim bijesom. Jedina koja je ostala pored vezanog Hafiza bila je Sirijanka. vješto se pretvarajući i čekajući zgodan trenutak da svoju osvetu izvrši. Hafizov brat Sabit brzo je povratio red. kao veli: gotova je priča. Žive na zemlji. u snu ili na javi. a rob prekide govor u pola riječi i samo me lagano gurnu rukom u grudi. stasit i naočit Turčin. Izgorio je potpuno samo jedan udaljeni čardak. a kad sam završio. malo prije nego što ću se razboljeti. a gdje niko nikom ne može ništa da odgovori ni objasni. Tu desnu ruku nosio je uvek za pojasom i krio je kao neku dragocjenost koju je jedanput gubio pa našao. Ona nije dala da ga ubiju. Sirijanka. pohvatano ili pobijeno. ali mu je spasao ruku. I poče da se spušta što brže može niz merdevine. Kao na javi. sve je bilo savladano. Ona je ovo godinama smišljala i spremala. mogao je da vidi: najdraže biće od svih bića. sa rukama i nogama. usnio sam ga. bilo im je suđeno: da se onima koji su stvar smislili odsiječe glava. ruka. Prebili su mu ruke ispod lakata i noge ispod koljena i udarali su ga zapaljenim mašalama. to se pitam i dan-danas kad se sjetim Čelebi-Hafiza..“ Uto neko ozdo zapljeska rukama. kaže. dođe Čelebi Hafiz na misao. Samo što udiše malo božji vazduh i sluša čereke koje iskucava ovaj sat sa kule. u neko doba noći. bir tahta eksik? To sam se pitao onda. odjednom raspršilo i razbježalo bez otpora. i dobacivalo mu je nejasne riječi i uvrede. samo zdrav i čitav. Čelebi Hafiz. Ima otada mnogo godina. Onaj konjanik koji je uspeo da pobjegne dojavio je sve Hafizovom bratu. radi svoj posao. pa eto. ne bi mogao biti čudnovatiji. U nesvijesti i strašno unakažen ležao je Čelebi Hafiz u pustom haremluku. Ali šta ćeš? U Aziji je bilo. koje mu je bilo blisko i kome je u životu povjerovao. Uto je vojnik pristigao i oborio je jednim udarcem. Kad je svanuo dan. harem. misleći da to neka velika vojska dolazi. Pisao je nekim Jermenima u Stambolu nešto što Turci ne vole i što ne treba da se piše. Vodilo me jedno golobrado momče i predalo zaptiji. Neke godine. Drugog. krilati Hafiz. ali nisam više vidio ni Čelebi-Hafiza ni onog roba. Šta je bio onaj blijedi presamićeni Turčin? Možda iz neke od onih raspršenih sirijskih porodica? Možebit poturčenjak ili sin poturčenjaka? Zašto mi je sa onoliko strasti i žustrine pričao stvari koje se apseniku i rajetinu ne pričaju? I da li je baš sve to istina i onakao kako mi je kazivao. Napustili su sve u unutrašnjosti i preselili se ovamo na morsku obalu.

Između vaših ljubavi i vaše mržnje odnos je isti kao između vaših visokih planina i hiljadu puta većih i težih nevidljivih geoloških naslaga na kojima one počivaju. zanimljiva. tako i bosanski čovek krije nesumnjivo u sebi mnogu moralnu vrednost koja se kod njegovih sunarodnika u drugim jugoslovenskim zemljama ređe nalazi. toliko nežnosti i ljubavnog žara.) Dragi prijatelju. ostaje mesto za slobodu. Da. A kršten čovjek je kao srča: kucneš ga na jedno mjesto. pored svijeće. ali pametan. ona je prosto oruđe nagona za uništenjem ili samouništenjem. kao i gnev. toliko dubine osećanja. Savremenici vide mnogo bolje mržnju i gnev. A kad te bujice splasnu i nestanu. Tako. za stvaranje boljeg života. Izgleda da se zavjetovao.. privrženosti i nepokolebljive odanosti. Time je obično ili završavao ili počinjao fra Petar svoju priču o Čelebi-Hafizu. I po čudnom kontrastu. Pa ipak. i samo dotle dok svoj zadatak potpunog uništenja ne izvrši. -Jeste. Ali ispod svega toga kriju se u neporoznim dubinama olujne mržnje. Ali ovo što sam gledao u Bosni. ali potomstvo će videti samo plodove snage i pokreta. To je Bosna. Čim padne veče. I nesreća je u tome što to niko neće i ne ume da učini. Isjeci ga na komade. i da govorimo o mržnji. godine (. vi ste osuđeni da živite na dubokim slojevima eksploziva koji se s vremena na . I posljednji dram mesa miče se isto onako i gamiže u istom pravcu u kom bi se i živ i čitav Turčin kretao. Jer. nego u drugim po ljudstvu i prostranstvu mnogo većim slovenskim i neslovenskim zemljama. i nema mu lijeka ni popravke. ali ne kao neki takav momenat u toku društvenog razvitka i neminovan deo jednog istorijskog procesa. Pismo iz 1920. a on prsne na komade. ubijaju ili budu ubijeni. da na kraju i sama ugine. što zazire od njenog analiziranja. I tako. činjenica je: da u Bosni i Hercegovini ima više ljudi koji su spremni da u nastupima nesvesne mržnje. Svakako je bio čudan. nema stalnog lika ni sopstvenog života. fatalna karakteristika te mržnje i jeste u tome što bosanski čovek nije svestan mržnje koja živi u njemu. Mržnja koja diže čoveka protiv čoveka i zatim podjednako baca u bedu i nesreću ili goni pod zemlju oba protivnika. Bosna je zemlja mržnje. a gnev izaziva pokret. morali da uvide. kao što se svaki od vas opire da to čuje. Znam ja to dobro. analizirati. utvrditi. Da. Ali da ostavimo po strani strah koji je samo korelativ te mržnje. Ja sam ga sam u noći zaticao. Ali vidiš. takav je Turčin. to je nešto drugo. raznim povodima i pod raznim izgovorima. koji u stvari i nije tako čudan. samo kao takva i postoji. jer pate od njih. Ima zastarelih i duboko ukorenjenih nepravdi i zloupotreba. Taj čovjek je govorio samo danju. i mrzi svakoga ko pokuša da to učini. To je mržnja. I kao što se pod zemljom u Bosni nalaze rudna blaga. njen prirodan odjek. (. shvati i uvidi. Sa njim sam jedinim razgovarao o trupu koji sam tih dana vidio sa kule i o priči koju sam slušao. gdje plače od bola nad tom rukom. i možda bi se pažljivom analizom dao lako objasniti. jer mržnja daje snagu. I ti se instinktivno trzaš i buniš kad čuješ tu reč (to sam video one noći na stanici). da ne gube nikad iz vida: Bosna je zemlja mržnje i straha. koje samo bujice mržnje i gneva mogu da iščupaju i otplave. mržnja koja kao rak u organizmu troši i izjeda sve oko sebe. Umio je lijepo da govori. koja sama u sebi nalazi svoju svrhu. ima svoju funkciju u razvitku društva. čitavi uragani sapetih. jer takva mržnja kao plamen.pa kad se probudi ruka ga još dugo poslije boli bolom. gleda u mene i sluša me. Nekome čovjek mora da kaže. toliko žeđi za pravdom. nego mržnja koja nastupa kao samostalna snaga. A stvar je baš u tome što bi to trebalo uočiti. Ja znam da mržnja. kaže. svaki komadić tijela mu opet živi za sebe.) Da predjem odmah na stvar. ima nešto što bi ljudi iz Bosne. on ne bi progovorio ni za živu glavu. nimalo obična zemlja i po svojoj prirodi i po svojim ljudima. Bosna je divna zemlja.. on se pokrije onom tankom kabanicom. I od njega sam tada čuo jednu riječ koju uvijek pamtim. može se isto tako kazati da je malo zemalja u kojima ima toliko tvrde vere. ali sam ne govori ništa. dok ne svane. bar ljudi tvoje vrste. zbijenih mržnji koje sazrevaju i čekaju svoj čas. uzvišene čvrstine karaktera.. o mržnji. ali je znao mnogo više nego što je govorio.

Ja sam o tome razmišljao. tradicijama i pobožnostima. u istoj varoši. Vi ste. navikli da svu snagu mržnje ostavljate za ono što vam je blizu. Bojim se da i pod pokrovom svih savremenih maksima mogu u tim krugovima da dremaju stari nagoni i kainovski planovi. A kad će doći to vreme. neg čija mu krvca grije prsi“. Prođe više od jednog minuta (tačno sedamdeset i pet sekundi. Ko u Sarajevu provodi noć budan u krevetu. morala da bude takva i tolika da bi raznela i tlačenog zajedno sa mrskim tlačiteljem. i određuje karakter i pravac našem načinu života i našim postupcima tako isto silna. napolju je šumela Miljacka naizmenice sa vetrom rane jeseni u još obilnom lišću. Kod vas asketi ne izvlače ljubav iz svoje askeze.) .. i sve svoje želje i molitve šalju jednom nebu na četiri razna crkvena jezika. endemične mržnje. u većini. a predmeti vaše odvratnosti i mržnje tu su pored vas. nekad vidljivo i otvoreno. I kao što tle na kom živimo prelazi. nekad nevidljivo i podmuklo. nego mržnju na sladostrasnike. Malo za njim iskuca promuklim. i najuzvišenijem. naprotiv. Naprotiv. koja tu eksploataciju čini stostruko težom i ružnijom. i sa dosta prava. ruše a ne grade. u svakoj misli i svakom. I svoju rođenu zemlju vi volite. dok sve spava. međusobnog razumevanja i snošljivosti nego drugim zemljama. ali ovo što sam video u Bosni ne ukazuje na to da se tim putem već sada ide. Znam da mi se na to može odgovoriti.vreme pali upravo iskrama tih vaših ljubavi i vaše ognjene i svirepe osećajnosti. (Najviše zlih i mračnih lica može čovek sresti oko bogomolja. u brojanju pustih sati gluvog doba bdi razlika koja deli ove pospale ljude koji se budni raduju i žaloste. maštaju o pravdi i odmazdi. Vaše su voljene svetinje redovno iza trista reka i planina. Razumljivo je da ne spava dobro čovek koji se nosi takvim mislima. Možda je vaša najveša nesreća baš u tome što i ne slutite koliko mržnje ima u vašim ljubavima i zanosima. smrtno mrze i često sudaraju. Poroci rađaju svuda na svetu mržnju. i najbolje postupke. ali kao o nekoj osvetničkoj eksploziji koja bi. pod uticajem atmosferske vlage i toplote. i on iskucava svoja dva sata posle ponoći. taj može da čuje glasove sarajevske noći. čini mi se. manastira i tekija. trebalo bi četiri puta više ljubavi. po čudnom računanju dalekih. gotovo opšta karakteristika stanovnika. A u Bosni je. u naša tela i daje im boju i izgled. (Ja sam. a svojim se diči“. i ko će imati snage da to? Jednom će doći. jer troše a ne stvaraju. trezvenjaci mrze one koji piju. koje vere bio“ ili „Ne pita se ko se kako krsti. koje povremeno prelazi u otvorenu mržnju. često se glavni deo njihove vere i njihove ljubavi troši u toj mržnji. mudrog varanja sebe i drugih zvučnim rečima i praznim ceremonijalom. „Integralno narodno jedinstvo ne poznaje verskih ni plemenskih razlika“.“ Možda bi u Bosni trebalo opominjati čoveka da se na svakom koraku. Oni koji veruju i vole smrtno mrze one koji ne veruju ili one koji drugačije veruju i drugo vole. a u pijanicama se javlja ubilačka mržnja na ceo svet. ja u to verujem. kad bi se ostvarila po njihovoj zamisli. A ta razlika je. (. ali na tri-četiri razna načina koji se među sobom isključuju. među sobom zavađena kalendara. brojao sam) i tek tada se javi nešto slabijim ali prodornim zvukom sat sa pravoslavne crkve. avetinjskih turskih sati. Tako vaša ljubav ne traži mnogo dela. u kojoj žive zbijeno dve različite vere. za ovo nekoliko meseci dobro video strašne međusobne odnose meću ljudima raznih vera i raznih narodnosti u Sarajevu!) Štampaće se i govoriće se svuda i svakom prilikom: „Brat je mio. urođene. Jer toj zaostaloj i ubogoj zemlji. Ali oduvek je u bosanskim građanskim krugovima bila dosta lažne građanske učtivosti. goste i poste prema četiri razna. koliko po sefardskom a koliko po eškenaskom računanju. osećanju čuva mržnje. a da će sada posle oslobođenja i ujedinjenja sve ići mnogo bolje i brže. ali je uklanja i ne sprečava u rastenju. Teško i sigurno izbija sat na katoličkoj katedrali: dva posle ponoći. dalekim glasom sahat-kula kod Begove-džamije. a oni koji te nepravde podnose. i to iskuca jedanaest sati. uvek slična mržnji. često sa druge strane vašeg avlijskog zida. ali u zemljama kao što je Bosna i vrline govore i deluju često mržnjom. tuđih krajeva sveta! Jevreji nemaju svoga sata koji iskucava. proleće je. podzemna i nevidljiva mržnja na kojoj živi bosanski čovek ulazi neprimetno i zaobilazno u sve njegove. Tako i noću.. kad sam se još borio sa odlukom da zauvek napustim Bosnu. i da će živeti dok god ne budu potpuno izmenjene osnove materjalnog i duhovnog života u Bosni. To prikriva kako-tako mržnju. naročito poslednjih meseci. Između raznih vera jazovi su tako duboki da samo mržnja uspeva ponekad da ih pređe. nerazumevanje. često potpuno istovetna sa njom. a vaša mržnja prelazi vrlo lako na delo. „Tuđe poštuj. I ja sam ležao pored otvorenog prozora u sobi u kojoj sam se rodio. da su ideje XIX veka i ovde učinile svoje. da se u tom pogledu ipak primećuje izvestan napredak. i. žarko volite.) Oni koji tlače i eksploatišu ekonomski slabije. Bojim se da nije sasvim tako. čuvaj se ljubavi. na žalost. nesvesne. unose u to još i mržnju. ali bog jedini zna koliko je sada sati kod njih. U nekoj Mopasanovoj pripoveci ima jedan dionizijski opis proleća koji se završava rečima da bi u takve dane po svim uglovima trebalo izlepeti oglase: „Građanine francuski.

U mislima strahovanja. i sve dalje redom. Ali je slučajno i devojka bila u tom trenutku otišla negde preko ulice. Taj nemir je nju nosio kao slamku niz strmu ulicu i vodio je pravo očinskoj kući. To su one orjentalne laži za koje turska poslovica veli da su "istinitije od svake istine". neizvesnost. To je bilo neizdržljivo i postajalo nemogućno u ovom času. izmenjenih sa njom. ne velika. Više od dve godine Anica je živela tako. koja leti kao obnevidela na udicu u veštoj ruci. ako ne bi podlegla. neizdržljiv. i zadrhtala je. panično ustremljeni svi u jednom pravcu. ona bi provela to veče kao i svako drugo. nekim poslom. i usled nejednakog pritiska između dana i noći . Ima u bosanskim rečicama i potocima jedna naročita vrsta pastrmke. kamoli kazati.privuče našu pažnju na sebe i odvrati naš pogled sa istine koju smo uočili. Ima ih dosta koji. živih ljudi i davno pomrlih naraštaja. čak i da ne vidi drugo do s vremena na vreme crnu i munjevito brzu prugu kako preseca vodu od jednog kamena do drugog. Nije bilo nikakva razloga da joj tako ne prođe i treća godina. U svojim mislima odavno se ona pomirila s tim da se njena muka ne može nikome ni nagovestiti. a može vam se desiti da slučajno zanoćite negde i da vam za jedno veče. neki razgovor. Pred njom je bio već otvoren njen mali i jevtini devojački kofer od veštačke kože. a noću podnose takve muke da sami sebe ne mogu da poznaju u vrelom mraku svoje postelje. Te priče žive čudnim.. kao i ova srećno udomljena žena. iscrpe se sposobnost za skrovitu patnju i bolno pretvaranje. Žena se odjednom našla pored svog ormana u spavaćoj sobi. vazdan gaziti kamenjar oko rečice pa da ništa ne ulovi. Ali sada je trebalo čekati na muževljev dolazak. U tim ponajčešće izmišljenim pričama krije se. čak i nevidljiva za onoga ko nije vešt tim vodama i toj vrsti ribe. ali ne bi mogla da preturi sate i minute. U tome one liče na bosansku pastrmku. Godine bi prošle. Možete da živite mesecima u nekoj bosanskoj kasabi pa da ne čujete nijednu od njih pravo i potpuno.. Pomislila je da je to muž koji je došao nešto ranije. skrivenim životom. i kako smo mi sami više skloni da izbegavamo sudbonosne prelome. ispričaju i tri i četiri takve priče. Celo naše biće zadrhti tada iz korena i napregne se za teške. nedostojan. Da je to bio gazda Andrija. Ali kad u takvom jadnom životu razlika između dana i noći postane i suviše velika. i samo jedno pitanje: kakve scene i pričanja donosi ovo veče i kakva li joj se noć sprema? Da je bar devojka tu. i prema tome da joj nema ni leka. još devojačkom telu oživeli oštri nemirni trnci. Nekoliko beznačajnih reči. na dnevnoj svetlosti idu mirni i pribrani. Ali. A onaj snažan nemir u telu biva sve jači i tako je silan da bi lance raskinuo. nije se ovoga puta desilo. U snažnom. sve ćutke. stvarna i nepriznavana istorija toga kraja. vuku je i gone neodoljivo iz ove kuće. I opet nikoga da čuje i da sretne. a liči na svašta pre nego na ribu. i četvrta.Zlostavljanje (. i život bi se u kući nastavio kakav je bio i dotad. posve crna po leđima. ali je nedostižna. sa udicom u ruci. ona bi ih preturila. pod vidom neverovatnih događaja i maskom često izmišljenih imena. Pokazalo se da je to momak iz radnje. Takav čovek može. Ali to što se dešava tako često. sa dve-tri krupne crvene pege.neko lice.prsne ceo taj život u komade. To je bio jedan od onih trenutaka koji planu pred nama i pokažu nam jasno i nesumljivo da je život koji vodimo nemoguć. i sa koferom u ruci spustila se niz basamake. Njena je misao potpuno stala. . skrenulo bi ženine misli na drugu stranu i zadržalo je. To je neobično proždrljiva. možda tragične odluke.) Tako je umnogom naoko sređenom životu razlika između dana i noći ogromna. da kukavno izbegnemo donošenje prave odluke i da produžimo stari način života. neka knjiga ili sitan posao . Toga septembarskog predvečerja Anica je čula da devojka u prizemlju otvara nekome. Takav jedan neprelazni i sudbonosni sat naišao je polovinom treće godine njenog braka. Sa tim pričama je slična stvar. ali i neobično lukava i brza riba. i to od onih posve neverovatnih koje najviše kazuju o mestu i ljudima. preturila bi godine. i tako nam omogući da sami sebe još jednom zavaramo. kako svet oko nas nikad ne miruje. ona je i sada brzo složila najnužnije od potrebnih stvari i odela (samo ono što je ona donela). Kao što je često radila u snovima i u onim bunovnim mislima pored zaspalog muža. obično se dešava tada da neka sitnica . Priča o vezirovom slonu Bosanske kasabe i varoši pune su priča.

. upravo jednog od ovih suvih i sivih pretprolećnih dana. Devojčica prilazi. dok se jednog dana. . dvaput. Kad je nesigurnom rukom našao u gustoj neposlušnoj kosi njeno uho. vezirovom slonu. ali sa suviše daha.viknuo je neočekivano i promuklo gazda Jevrem. .kaže gazda. okrenula. izvi se neočekivano i čudno. . . odgovori kratko i podmuklo: . onako u hodu.Prolazi! . koju doskora nije ni primećivao. grčevito.gazda Jevrem je sve češće prizivao Gagu i nalazio ponešto da joj naredi ili primeti. moglo bi se reći. stežući ga dugo. kao prigušen grcaj. on mu se dugo svetio.. ali . samo ih retko kad pričaju strancima. Pogled joj je bio nesiguran.. I tako danas. i pogledala pravo u oči. Gledao je nekoliko trenutaka u nju. . „prolazi!“ . jer za njom je išlo nešto kao nagoveštaj uzdaha. Tako jednom. kao mlada topola na vetru. i iz tog prosto neverovatnog položaja koji je brkao sve starčeve misli. zamagljen i vlažan.gazda Jevrem je u sobi bio iznenađen. pošto je silom našao neki povod za ljutnju. naravno. koji svako živo ljudsko stvorenje mora da prati gazda Jevremu..Travničani. Na to se devojčica. Gaga je i dalje bila bojažljiva i pokorna i rečima i pokretima plaćala uobičajeni danak straha. Stala je.rekao je zatim muklo i tišim glasom. zametnula se tajna igra. (.) Nemirna godina (.nezapamćena stvar! .Stani! . isto kao što bogati ljudi najteže daju paru iz ruke. uplašen.) Toga jesenjeg dana Gaga je nešto unela i odmah krenula ka vratima sa talsom novih dimija koji je izgledao kao da je nosi. Takva je priča o filu. bez predaha i prestanka. samo gornjom polovinom tela.Priđi! Reč je bila izgovorena oštro. Na licu mu se nije ništa moglo primetiti. ne desi ovo. negde u dnu kao nasmejan.Priđi! .Neću! Smešila se samo onom vlagom u očima. najviše takvih priča znaju. najmudriji ljudi u Bosni. Između starog gazde i njegove sluškinjice. kad bi bilo moguće da se i on nečega uplaši. okrenula se. i preoštro možda. Ali zato svaka njihova priča vredi za tri druge. tako sutra – „stani!“. po njihovoj proceni.

tako njena javljanja bivaju češća i življa. a i tada opet u vezi sa suncem i svetlošću. koje je nikad nisu videle. da može ući. Samo bi kao lasica šmugnula kroz jedva otškrinuta vrata i bez šuma ih zatvorila za sobom.. toliko sam siguran da je to ona i da će sada ući. nevidljivo. I moj napola otvoren prozor kucnu nekoliko puta o zid. žena koje nema Od samog početka U tišini i nepomičnom vazduhu letnjeg dana javi se odnekud neočekivan i nevidljiv pokret. Ali ja sam već navikao da je i ne očekujem i da sav utonem u slast koju daje beskrajni trenutak njenog javljanja. bez pozive i reči od njegove strane. A to što se ne pojavljuje. nečujna. Nije htela da priđe nikako. Preko zime vrlo retko. uspeo sam da nađem u tome izvesnu pravilnost. U maju retka i neredovita. ona se javlja gotovo isključivo u vremenu od kraja aprila pa do početka novembra. samo se nasmeših kao čovek koji zna dobro sve oko sebe i živi mirno u sreći koja je iznad iznenađenja. gluva za sve njegove pretnje i molbe i promukla dozivanja. To je bivalo samo kratko i prolazno. ali i one ukočene od čuđenja. Samo su oči gledale u iskošenu i zakrenutu devojčicu. načela ga i stala da rastače kao što crv rastače drvo. Naravno da posle nikad ne uđe niti je ugledaju moje oči. (Muzikom slučajnog. Ali ukućani. i ne sluteći to. Ta čudan i naizgled nevina igra povukla je u svoj vrtlog nepristupačnog i nepomičnog gazda-Jevrema. .) Jelena. za mene lično bilo bi smešno i uvredljivo da svoju najveću stvarnost nazivam tim imenom. pomogli s vremena na vreme da primetena njegovom licu novi neobičan izraz u isto vreme bezbrižan i zamišljen. Ali ta reč je već imala izmenjen zvuk. jezik. . Tako ona dolazi uvek. Tak-tak-tak! Ne dižući oči sa posla. iznutra. gazda-Jevremu se činilo da je odjednom ugledao pred sobom biće iz drugog nekog sveta. Time ga je razoružala do kraja. Tada nije mogao sakriti da mu ruka drhti. zaboravljajući da ima išta zdravo i pokretno na sebi. I to. kao da su ugledale pečat strašne. što ne postoji. Pre svega. nepriznavane bolesti. sa ljupkom šalom. koje u stvari ne znači ništa. priviđenje je u vezi sa suncem i njegovim putem. uvek čudno i neočekivano. i opet ne okrećem glave niti dižem pogleda. kao neki red. bez senke straha i kao od svoje volje. ali nekako nasmejano i lako. ona se uvukla u njega.) Ponekad čujem posve nejasan razgovor. Ali često se već sutradan posle toga dešavalo obrnuto. kao zalutao i usamljen talas. Ono što nisu mogli da učine događaji ni ljudi ni godine.Priđi! I ona prilazi. učinila je. Bez reči i bez glasa. koje ničem ne liči na ljude koji su se dosad kretali oko njega i nije podložno nijednom od zakona koji vladaju u ovom gradu i u njegovoj kući. početak raspadanja. Jer. I tada se desilo nešto kao čudo. vitka. ciganska devojčica od nepunih petnaest godina. Čak se dešavalo da sama priđe. mirisom celog jednog predela ili severca koji nagoveštava prvi sneg. naročito kći Draginja. Samo neopisivo i neizrecivo uživam u tom deliću sekunde. koji su stalno oko njega. sa muzikom ili mirisom. Otakako se zna da ovaj mali i zatvoreni gazda-Jevremov svet ide kako ide i da gazda Jevrem sa šiljteta upravlja njime. kao da pita nekoga pred kapijom za moj stan. to sam prežalio i preboleo kao bolest koja se boluje samo jednom u životu. da je čekam sa radošću. taj izraz ih je zbunio više nego ijedan od njegovih nastupa gneva. Sve se odjednom ukočilo u njemu i na njemu: misao. Opažajući i pamteći danima i godinama njeno javljanje u najrazličitijim oblicima. nigde znaka promene ni slabosti. U očima stranih ljudi one je isti onakav kakav je vazda bio.. ni u govoru ni u držanju ničeg blažeg ni čovečnijeg. uplašio ih. Pa ipak. Posle je opet bivalo sve kako treba i prividno izgledalo po starom. Sekund zaborava. kako sunce raste. ruka. kao naprsla.) Da.A gazda je u svojoj nepomičnosti postao još nepomičniji. (. Ponekad vidim samo kako pored moga prozora mine njena senka. samo jednim pokretom glave dadoh znak da je šala uspela. usamljenog zvuka koji izgleda neobičan i značajan. prvi put je on morao da ponovi svoju reč jer nije bila odmah poslušana. (Ja to zovem priviđenjem zbog vas kojima ovo pričam.

Sve su ređi oni sitni šumovi koje sam navikao da čujem iza sebe u sobi. kako se samo može očekivati od stvorenja koja je i žena i avet. priviđenje počinje da se gubi i bledi. Nevidljiva žena počinje da se utkiva u moju senku. prolazi . i sa njom dolaze na mahove u moj život sumnja i nemir i tuga. I zaboravljam sve oko sebe. moje jelo ima ukus limene posude i moja ćelija onaj neopisiv zadah uskog prostora u kom jedan čovek diše i živi. nudila je. svoje nadrasle prašnike svim vjetrovima. u široko rastvorenim laticama. nevidljiva i nečujna. I potpuno isto kao sa ženom od krvi i mesa.živi sva veličina života i sva ljepota svijeta. Meni se čini da mi neprestano vlaga navire u ćeliju i da mi pada po licu i rukama kao lepljiv talog. Osećam je u sobi po jedva čujnom šuštanju listova u knjizi ili po neprimetnom pucketanju parketa. Koga ljubi sada ona mlada žena? . kratka cvata. Sve što je ikad samo taklo oči. (. po zakonima kojima je teško uhvatiti kraj.. bez znaka i oproštaja. Ćudljivo i nepredvidljivo. potpuno nestanu šale za koje znaju samo bezbrižnost mladosti i večiti svet snova. a na jasnoj kori drveta ukaže se munjevita veverica koja već menja dlaku. Poučen svojim dugim iskustvom. pokriven pletivom sunca i senki od lišća. usne i ruke moje sve je u mojoj svijesti živo i svijetlo na tamnoj pozadini ove patnje. I sad kad sam sve to izgubio puni mi dušu beskrajna blagodarnost za sve mnogostruke i divne darove što ih život daje onima koji su srećniji od mene. * Koga li ljubi sada ona mlada žena? Ona mlada žena koju sam našao jednog ljeta lijepu i dozrelu od šesnaest godina. Sad je nema. Ali kad počne da se skraćuje sunčeva staza i lišće da biva ređe. Ali tu za mojim vjeđama . Otkud mi ovo čudno osjećanje? Ja kroza nj prolazim kao kroz tamnozeleni mir i mirisnu tišinu omorikove šume u ljetnji dan. Raskoš i ljepota života žive neuništivo u meni.U julu. avgustu gotovo svakodnevno. Moj pokrivač je oštar i studen. bez promjene i zračenja. Nestaje i umire kao što nestaju aveti i priseni. kad je popodnevno sunce žitko i kad ga čovek pije bez kraja i zamora kao da pije samu žeđ. Koga ljubi sada ona mlada žena? Jednom sam na maloruskoj ravni našao crven i krupan cvijet: njegova sočna čaška .sklopim li samo oči . Nikad nije postojala. A u oktobru. negde iza moje senke. Ali najčešće stoji. jer kiša bez prestanka sipi. bez leka i objašnjenja. ja znam da ona spava u mojoj senci kao u čudesnom logu iz kojeg ustaje i javlja mi se neredovito i neočekivano.) Iz Ex Ponta * Dva dana me već ne izvode ni na onaj jedan sat šetnje. ona se gotovo ne odmiče od mene dok sedim na terasi.. što je mnogo više od svega što mogu da daju oči i uši i sva sirota čula. A ja satima živim u svesti o njenom prisustvu.bogzna zašto – jutros mojim sjećanjem.

Tek najbolji među vama osjetiće. vaš je glas još u bilu krvi moje. beskrajna žalost mrtvih i nijemih života koji su živjeli i mrli za vas. To je bilo davno. S čega mudračeve oči mute i svetačke usne blijede? Ženo.na svim našim djelima tanke vijugave linije. i dok mislimo da si daleko. Ali nevolja redom ide. Pod zvijezdama sam je ljubio do umora i do ponoći sam ležao na travi. vjerujte da je bez gorčine neispunjene osvete. možda je kakva nesreća pala i na Vašu kuću s balkonom. možda. Od Vas sam saznao kako je vezanu. pa bježimo pred tobom. Tek u nesvjesnoj suzi vaših ženâ. dok sa rasvijeteljenih balkonâ plješću bešćutni muškarci i okrutne žene. saznao kako je ići blijed. da iz tih svagdanjih događaja bije.gle! . zaustavlja se u virove i pada strmoglavce. u zanosima mladićâ. šapućući isprekidane riječi o vjernosti. Koga li ljubi sada ona mlada žena? * Budući! Slobodna djeco. nepoznata plava gospođo. ali u naš život ulazite kao pljusci nošeni vihorima. bljesnuće možda na čas spomen otaca vaših čiji je život bio kratak. jutros.Nikad nije bilo između nas riječi (ja sam teško i razumjevao njen jezik) i naš odnos nije imao nikada određenog imena. jer ja sam srećno zaboravio. niko neće pomišljati da ti moćni temelji počivaju na našim kostima. Što će vas sjećati otaca vaših koji su bili veći u trpljenju nego u borbi? Vaš život biće naš zaborav. zoro noći naše. u Vašem gradu sam.sav u radosti voćnjaka koji cvate . a opraštati nemam šta. To je bila žena za ljubav i predavala se nijema od strasti i suznih očiju. ako Vas se jutros . nemoćnu robu kad mu pljuju u lice.sjećam. kad pomislim da Vam u Vašem bolu možda katkad još i naša blijeda prekorna lica mute trzav san. što ne možemo da te jasno vidimo kao pračovjek ženku na suncu. raspjevana ljepota koju nemirno lovimo kao djeca leptira. ja ne znam kome ste vi bili blaga kiša jutarnja. naizmjence. ili zadaje bol ili pretvara u gorčinu? Žene. moćnoj svirci ili riječima vaših pjesnika. Budući! * Žene. ni starost ne pomaže. maštanju djevojakâ. s glavom u njenom krilu. kao vjetar. Šta znači talasava linija vašeg tijela? I ta nijema. a bol ogroman. u očima vašim sja ulomak jednog ljepšeg neba koje je sjalo nad srećnijim stvorovima no što smo mi i za neke strahovite kataklizme prslo u parčad. * Visoka plava gosođo iz Maribora. a ona nam. i kad sve umukne. pa mi Vas je žao. a ja sam. i dok hoćemo u radu da te zaboravimo . evo. . jer sam i onda jednako žalio sebe i Vas. umoran i satrven vlažnim ulicama. Sreća bezbrižna i misli naprijed samo. tragovi tvojih nevidljivih prsta. ti bdiješ u našim mislima. nego si postala strašna vizija i otrov krvi naše. sve srećno preturio. Ta mudrost nije lijek. bijela. Preko naših bijelih tjelesa pjeni se bučno život naš. Da. koje je gledalo patnju našu i sram i smrt. kad se budu slobodni i visoki domovi vaši ocrtavali na istom nebu.

da živjeti znači slagati varku na varku. I ništa mi drugo nisi na put dao. sine moj. i predao mi raspelo koje je njemu dotežalo. sine moj? Vidio sam da je zemlja jaka i nebo vječno.Šta si vidio. u jednom od onih časova kad nema niotkud pomoći i kad su sva vrata zatvorena.Šta si vidio u ljetnji dan. Jer kasno sam uvidio da se ne otvaraju silom. idem. i poslije sam dugo sjedio krvavih ruku. nečisto. sine moj? Ne. Nisam mogao shvatiti zašto je za mene svaki živ čovjek tajna vlažnih treptavih očiju i zašto se pred mojim koracima svaka vrata zatvaraju. jer je malo ko ljubio grijeh i strašnu radost kao ja. trgao sam u stranu i bio sam kao zlo dijete koje ne spava kod kuće nego bjega. Ti si me tako poslao i sa licem oca. kao na tajni znak. .Šta si vidio. a glad vječna. zatravljen si snovima. blijed i okružen cvijećem kao mrtvac. Kad Te nisam vidio nad sobom. koja se sastoji od nepravilne izmjene grijeha i nesreće.* Epilog Mnogo samuješ i dugo ćutiš. sa krstom siromaštva i teretom velikih zavjeta? A ipak. ali sva su se redom.Hoćeš da usniš. oče. Pa kao sam mogao biti srećan? I još sam bio lud i samosvoj. I ništa nije ostalo što nisam učinio da Ti se otmem. duboko spuštene vjeđe i glas kao škripa tamničkih vrata. . Iz Nemira U djetinjstvu mome izabrao si me i označio da idem Tvojim putem. Lik ti je pognut i lice blijedo. u ljetnji dan? Vidio sam da je ovaj život stvar mučna. Tebi me je zavjetovala majka moja u času tjeskobe. a čovjek slab i kratkovjek. u ljetnji dan? Vidio sam da je ljubav kratka. . otimao sam se putu i pozvanju. mislio sam da Te nema.Nisu mi bile pune četiri godine kad sam usnio da mi je sa ikone sišao jedan svetac. sine moj! . kao po nekom mučkom dogovoru. bila za mene zatvorena. idem da živim. koji se rijetko smije. Prolazio sam svijetom i udarao lijevo i desno na vrata tuđih sudbina. Nasrtao sam uzalud na vrata čovjekova. osim vrata Tvojih. strogo označio put moj. . . Ko je još vidio da se mala djeca tako opremaju u svijet. sine moj. sine moj. izmoren putevima duha. sa vlatima sijena na odijelu a pogled ima mutan i nestalan kao ničije pseto. Iziđi u ljetnji dan. na kamenu.

kad jablanovi sjaju u crvenu zlatu. drhte i gore. Sve je to samo kratak ružan san. na spomen onoga što proživih u ljubavi i zanosu. i boje blijede i sve se zaboravlja a čovjek ostaje uvijek isti. napaćen i ponižen čovjek. ali će ih postidjeti jednog jutra more svojim mirom i njive svojom svetom tišinom. Pevaju devojke. Iznad pobjeda Iz godine u godinu slušam urlik o pobjedi a sve je manje hljeba na svijetu i snage u ljudima. Pevaju lepo. venu vijenci i trunu zastave a ostaje čovjek koji sije i radi i kiša koja mu pomaže. nego jedna mala krvava laž i jedna velika nesreća. Iz Lirike U sumrak U sumrak pevaju devojke. a krvi im je nasjela na oči. Vaša pobjeda ima nisko čelo i crvene oči. kao vitke ponosne žene. To liči na pozdrav od starih prijatelja. kao kad behar opada. a vi urlate: pobjeda. nego u svim ratovima jednako: dobivenim kao i izgubljenim. Njini su glasovi meki i dahnu svežinom cveća i ljubavi. postavljao svoju nevidljivu ruku između mene i svijeta. dobre i plodne. To si Ti. Blaga i dobra mesečina Blaga i dobra mesečina. One pevaju. u suton. Nema poraza ni pobjeda nego uvjek i svuda. i nemaju ništa do svoje divlje plamene radosti iza koje ostaje pepeo. Ona ima nešto od mojih ljubavi: davno. Ali srce je moje tamno jezero.a zastave se polako rastaču i cijepaju. kô molitve matera naših . toplo i lepo. U pobjednika je nemiran pogled. kao sreća moja da mi rupcem maše. da me onda inokosna i ostavljena okružiš ljubavlju koja boli i posvećuje. Ko će pobijediti čovjeka? To je samo Bog načas okrenuo lice i ostavio svijet u tami. ali pobjeda nema. Sve što je nade. Ona podseća na sarajske sumrake. pobednici su slijepi. taj govor o pobjedama. uvijek jednake. Kao rumene latice zasipaju me glasovi. jedno poraženo čovječanstvo. dok zemljom prolazi laž o pobjedi. Vjetrovi putuju i kiše idu. kod poraženih jednako kao i kod pobjednika. što pada. pognut pod bolom i ustrajan u radu.A to si Ti htio da me odbiješ od svijeta kao što se djeca od godine odbijaju od sise: da im ogrkne i da im se ogadi. ne okrepljuje ono i ne veseli! Bog drži ruku na tjemenu pobijeđenih a pobjedni je sâm i njegova radost plamti i gasne. koga ništa ne diže i u kom se niko ne ogleda. Ti pobjednici su blijedi sa velikim ružnim ustima. O. utjehe i ljepote na svijetu otkriva se očima pobijeđenih. Jer šta su drugo današnje pobjede nego sutrašnji porazi? U očima čovjeka samca nema dobivenih ni izgubljenih bitaka. Prokleto je vaše ognjeno pobjedničko vino. Njina je pesma blaga.

kô svele ruže iz prašnih knjiga. I sivi. Silno mirišu bijeli cv'jetovi. . Bez mira. Mesečina. Kisnem. suzne spomene. Njina je molitva srebrena nad grobovima onih koji su žalosno umrli. ko bledi prsti devojke miluje obraze samotnim. Mesečina. koji nerado pod suncem hode. milosno zove sebi turobne. Lanjska pesma Mirišu silno bijeli cv'jetovi i pada sitna kiša proljetna. ko ritam starih. Majka nevoljnih. ja kisnem sam.po grobovima zaboravljenih milostiva je uteha onih. davni i mučni. ko latice divnoga cveta. O niko ne zna kako je teško hoditi sam i bolestan. sestrica onih koji se vole. sestrica ljubavi. Ko miris neznana cveća ona je bolesnim. Mesečina. Kad prožme sivi i snuždeni oblak i on bude beo i lep. mladosti snova i cveća i očima tužnim sjaj strasnih davnih ašikovanja. bez ljubavi. U srcu mome nema ljubavi. ulazi u srca paćenika i diže stare. u srcu mom su tavni spomeni. Blaga mesečina. Sam i žalostan. snuždeni oblak! I licima usedelih devojaka daje lepotu zaboravljenih noći. Svi koji mnogo stradaju ne vole obesno sunce. starih pesama zvoni u srcu nesrećnih. u zlatno proljeće. bez igdje ikog svoga.

U dubini svojoj osećam tegobu mrtvog Lane i žalost zaborava. umorni. što je potonulo. Pa ipak mutno slutim. miris neki i jedna lepa zvezda ne mogu. o radosti! Kad će doći kraljeve vojske? Žene tkaju u tišini za njih darove. prašni: i poprskani pjenom kao u nekoj staroj pjesmi. lepi konci. kad zaboravih značenje svega. njih spominju dobri ljudi u molitvama. ni otkud nemar jadni na sve što se radilo. ovo mi dođe noć. da dignu iz moje dubine sve što je bilo. kad posiju plamene cvjetove po poljima. Ko će da mi kaže noćas. Magla. što vezahu mene za moje Juče.Tama Ja ne znam kud ovo idu dani moji. a ja slutim radosti: kad procvatu brda strašnim sjajem njihova oružja. ja slutim dane velikih djela. noćas. Kad li će doći kraljeve vojske? . Jutros sam vidio napupalu granu. o njima pjevaju djevojke za prozorima i za njih raste cvijeće u malim vrtovima. Ne drže konci. žalosni na sve što se ljubilo. Ni otkud magla ružna na sve što se čekalo. tanani. Čeka spremnih stotinu nježnosti. Od svih ružnih noći. šta meni znače lica i stvari i spomeni minulih dana? I kuda idu ovi dani moji I zašto bije tamno srce moje? Kuda? Zašto? Potonulo Neki glas. da sve to ima drage i tužne veze sa onim. Prva proljetnja pjesma Jutros oblaci nebom idu. ni zaborav otkuda. ni kuda vode ove noći moje. Ne znam. kad se pojave prvi konjanici. kad se začuje prva truba. Ovo mora da su mi popucali svi konci. Kad će doći kraljeve vojske? Oblaci nebom plove kao vojska.

Maribor) Jutro (Dan jedan praznih očiju i zamagljena čela. s prvim zrakom sunca Zacvilje spomen strašnim glasom I krv zapišta iz svih rana: Unijeli su mi krčag vode I prvi put sam. Mračna i vlažna. Lagano je zaboravljala Moja duša u vjencu rana.VIII 1914.] 1914. i ništa više ne vidješe oči. Al' jutros. Zaklopih oči. a stražar sa mačem i licem onih koji nekog tješe mišljaše. blijed. jadan. ne pohodi nas dvaput radost: Crvljivo voće brzo zre. bješe ćelija moja. kad se vratih. U polutami i tišini Bez snova noći. Al' samo misô da tim istim suncem blješte i tvoji obasjani puti i ko topljeno zlato očnjeg vida.) Toga je jutra crna ptica pjevala u srcu mom: bila je-bila!-tvoja mladost i sve je prošlo s njom. sa užasom. (1914. suza za suzom stade da se toči. puni i dobri sunčani minuti.Šetnja A jutros su me izveli na sunce. [Split (stari zatvor). da od sunca plačem.Toga je jutra zlatna žica prepukla u srcu mom. 8 . Jarboli nekog broda iza zida. ispijen. (1915) . Na mračnoj vodi ugledao Svoj lik. a sužanj ne zna ni sunca ni neba već brzo stari i brzo mre. i zao. bez mira danâ.

Pomamnim šumom noćnih sati. Da misli. Ostarićemo. sačuvaj! . Da sam piće.. .C. brže od munje. (Beograd.J.i nositi demonstrativno „časne sedine“. Ne. čist i umiven. što od burna života. ne bez neke nežnosti sa samim sobom: ostarićemo. al to je daleko. Piće za one koji ne mogu Da sačekaju zalazak sunca. T. volimo. i volićemo malo odviše knjige i slike na kojima drugi neće moći bogzna šta da vide. 1937) Koračam još kao da idem..M. svuda kod ljudi otpor i raspre izazivamo. bića i svetove Brišem netragom zaborava. I svaki odlazi zadovoljan. tugu kod svojih. biće nam draže mesto kraj prozora i stišan razgovor. Ostarićemo. silovito i radosno. munjevit i nepoznat. Koje piju drugari po krčmama. Da im ja želje ostvarujem. (1922) Lepa mlada žena govori Da sam voda tekućica U kojoj mnogi žeđu gase. gledam i mislim. volja da se srdimo. doživljaj će zameniti sećanja. grdimo. Da sečem život u korenu. I u svemu tome često pomislim. I smirićemo se i proti volje. burno lomimo. tek. Koračam još kao da idem nečem u susret. i najluđe i najsmelije. Sada i još za dugo. To ne znači da ćemo biti „razočarani“ -Bože. Da sam otrov. tako. gustim dimom terevenke. ako nas opet neka ognjena šimera pre vremena ne odnese do đavola. Tražeći sreću u osmejku i zaborav u pevanju. dabome. Sa svojom srećom jedinstvenom Kojoj na svetu nema ravne.

smrt ne dolazi. očiju svetliji neproziran. nepodnošljivo duga. Skupocena Kojoj Srce bije Krv je Ono što Odlazak. vino sve jer plodna čaša kvasi. Ljudska sudbina. Kamen koji može samo Da tone. maj 1968) Sve više. (Beograd. Ni bogova Pa ipak biva Nešto kao molitven šapat u sebi.a preda mnom su sve same neminovnosti. sve bliže Vidik se I. To Javlja I U Gde se tihim nekom bih moja stara odnekud glasom od ni ponekad da molitava! čujem i traži beskrajnih najposle večno iz malo vrtova našao živa želja dubina mesta rajskih. Života nema. od svetlosti. sve bliže ni biti biti ni biva više dolazi vidika. (1970) nagnuta ivicu sve nemirna. predoseća jesen: Ni bogova ni molitava. nestanak. bez izlaza. kraj. Zavesa koja se svega jednom spušta. duga. ono .. donosi jače. bez odlaganja. trenutak Kraj Septembar. Sve brže i Kad neće više Jer neće Koje ga gledaju. a nikad ne diže. (1970) tanji. dublje. Priča o ptici za koju se zna jedino Da je odletela.. Neshvatljiva.

Kažu da postoji negde mesto pravog suda i pune istine. ponovo smejalo. Samo i tu je bio jedan trenutak straha i plača. uzalud tražio otvoren ovde: vidik. da se igra nastavlja i da ima još mnogo lepših stvari koje dolaze. 1973) i oduvek prostranstvo. dete je udarilo u plač. (Beograd. može li se znati gde je i kako se dolazi do njega? . Molilo je starije da ne dozvole da se smota lepi veliki ćilim koji mu je izgledao prostran i šaren kao rajska livada i da se ne prekida divna igra akrobata i klovna.do kraja rešava. pa to je lepše od svih snivanih rajeva i utopija! Može li biti da takvo mesto zaista postoji? Ako postoji. Savijaju ćilim. Iz Znakova pored puta * Zašto balkanske zemlje ne mogu da uđu u krug prosvećenog sveta. kazuje sve što je ostalo prećutano i nerečeno. sa odsečenom crtom na horizontu.ukoliko to zavisi od čoveka . kao nerazumljiva jeza uz kičmu. zadivljeno. ispravlja sve što je ikad bilo naopako i krivo. nepomični vidici. Sunce je davno zašlo. To je mesto gde istina sja kao sunce koje ne zalazi. I dok se. Taj nedostatk mi svuda nosimo sa sobom kao neki istočni greh našeg porekla i pečat manje vrednosti koji se na da sakriti. odasipa tamo gde se presipalo. Tu se saznaje i objavljuje sve što je među ljudima bilo skriveno i tajno. vraća sve što je utajeno ili oteto. Potone zajedno sa suncem i modra gorska kosa u daljini. i to bezuslovnog i doslednog poštovanja. Kad su posle prve scene. gde pravda caruje. Opet se pojavljuju znani. nego i zemlja s njim. Trenutna iluzija koja prođe ne ostavljajući traga. Tu školu nismo još prošli i taj nauk potpuno izučili. Ravnica se mrači i postaje kruta. njegovog punog dostojanstva i pune unutarnje slobode. To je naša velika slabost i u tom pogledu svi mi često i nesvesno grešimo. Ali kad stane da zalazi. Trenutna iluzija iščezla. da se savija kao naslikano platno.Što sam Širinu Malo slobodna daha. Tu se pitanje ljudskog postojanja pravo postavlja i . U mom ranom detinjstvu jedna od najvećih i najlepših senzacija bila je prva cirkuska predstava na koju su me odveli. Uzalud su ga umirivali da je to samo prva tačka. suze su mu se same sušile na licu. Ali čini mi se da je jedan od razloga odsustvo poštovanja čoveka. čak ni preko svojih najboljih i najdarovitijih predstavnika? Odgovor nije jednostavan. gasi se kao žeravka u vodi. O tome bi trebalo govoriti i na tome raditi. * Nad Beogradom sunce sija kao da nikad neće zaći. akrobacija i šala. dosipa onom kome je zakinuto. počeli da savijaju ćilim i pripremaju mesto za iduću scenu. Izgleda mi kao da ne zalazi sunce samo. Beograd pali svoje svetlosti do u beskraj i izgleda kao igračka za divove. u ove jesenje dane. * . Svršena predstava. Dete je plakalo gorko i glasno i umirilo se tek kad su se pojavili konji i bele mazge sa praporcima i plavim vrpcama upletenim u grivu. -Ah. a zatim počne da se gubi i sremska ravnica.

kad bi potrajalo. tako da i bez svoje velike zasluge govorimo manje. jer od njega postaje živo ništa koje se gubi u opštem. krv hladni. i bolje bi bilo da nije nikad ni bilo. kad se već ne može izbrisati. čovekoljubiv. Tada se gubi najpre sećanje. na kraju. naročito na putovanjima i kad ostanem duže sam. tačnije rečeno sa starošću. bezimenom postojanju.i ono će biti svuda gde tvoja noga stupi i tvoja reč odjekne. Sve nas poziva na to. ne vredi mnogo.-Može. savlađujemo se i obuzdavamo lakše. planovima. Vreme je. Sve su to stepenice na putu ličnog napretka i usavršavanja koje u toku života. pa svest o sebi i svojim dimenzijama. površno ni uzaludno. hoteći da to budem. dužnostima i potrebama. osvajamo. -?!? . to je znak da silazimo sa pravog puta i da život ne zna šta će sa nama. sopstvenom težinom. Govoriti malo. * Vreme je da se penje. nagoni odumiru. razuman i pravedan . koja nastupa polako i tiho kao sumrak na zemlju.Da! Budi hrabar. iako ni prethodna stepenica nije još potpuno osvojena ni utvrđena kako treba. možda razumnije i čovečnije. ili čak ne govoriti uopšte. kao teren u ratu. gubimo i ponovo osvajamo. U tom stanju. * Kad počnemo da se pitamo šta ćemo sa svojim životom (kod nekih se to pitanje postavlja i u mlađim godinama. živi u istoj koži sa mnom. Ali to nije dovoljno. Tako mi se ponekad čini da je kod samog postanka mog duha i karaktera učinjena greška koju ništa više ne može popraviti. Šta vredi što mudro držimo jezik za zubima. Posle toga mi još „živimo“ neko vreme. Dešava se. da se napreduje za stepenicu više. jer inače će nam se desiti da do kraja zlo živimo i. da gubim brzinu i padam kao mrtav predmet. Bilo je vreme da već naučimo da u sebi ćutimo. glupo. A to je strašno. Ono što sam bio. ali samo po inerciji. ali potresaju i paraju našu unutrašnjost? Često mogu da se vide takvi starci koji smireno i prepodobno ćute. krećući se sopstvenim pogonskim sredstvima. da mi posve nestane utvrđeno osećanje vremena. a ko je onaj drugi koji. Jer. takvo je da u većini slučajeva. ne bi se moglo živeti ni onoliko koliko čovek može izdržati bez vode ili bez hrane. ako u nama još sve vri od oštrih sudova i brzopletih replika koje ne pokreću naš jezik i ne prelaze preko usana. ali im se u pogledu i podrhtavanju usnica javlja ponekad odraz unutarnjih kivnih i zloćudnih monologa i dijaloga. ne poznavajući sebe. Ono je među nama. * Ono što je vredelo nešto u meni i na meni bilo je redovito izvan moje volje i moga znanja i saznanja. ružno umremo. a to je: unutarnje ćutanje. * . Priroda sama nam pomaže u tome. da izgubim račun o vremenu i o sebi u njemu. a ponekad čak ne služi na čast ni mom karakteru ni mojoj pameti. upravlja nama i odbacuje nas kad više ne možemo da poslužimo njegovim nama nepoznatim ciljevima. ovde gde sada stojimo. kao što čoveku nestaje daha. a kod većine sa prvim pojavama starenja). S godinama. dok nas taj život ne skloni sa piste kao smetnju svom živom saobraćaju. Ko sam ja koji delam i živim na svoju bruku i na svoju štetu. ili da se bar može zaboraviti. nego život upotrebljava nas. ne živimo mi život. stideći se svog nerazdvojnog parnjaka. iskren i postojan. Vreme je da se pređe na postizavanje višeg stepena. ne govoriti zlo. naglo slabi volja i odliva se snaga od nas. kao što u svojoj slepoj egocentričnosti mislimo.

Njihov duh se slepo odupire svemu što obnavlja. Rastu sumnje i hladnoća u odnosu sa ljudima. da bi se tako ovladalo svetom i da bi čovek zauzeo bolje mesto na zemlji koju gazi i u vasioni koja ga okružuje. * U stvari. I taj napor ne treba prosuđivati samo po onome što je ostvareno i uspelo nego i po onome što je neuspelo i odbačeno prilikom rada i što će nama čitaocima i gledaocima zauvek ostati nepoznato. nikad mi ne zaboravimo zemlju ženskog tela i čulne ljubavi. svima prijatniji. ne samo vreme. odmah budite na oprezu. ja ne valjam ništa. Na žalost. pravedniji. poverenjem. * Budite nepoverljivi prema sebe. a naprotiv. * U svakom vremenu važe kao dobri i veliki pisci oni koji najbolje umeju da pišu za svoje vreme. * Ne. pa zatim o letenju. Čim osetite opštu zlovolju prema svetu i nepoverenje prema ljudima. i podseti ga nejasno na vremena kad je živeo u onoj zemlji i govorio taj jezik. a kao posledica te lude želje: nezadovoljstvo samim sobom i (još više) drugima. podmlađuje ili bar održava u snazi i svežini. taloži i razvija u sebi sve ono što zamračuje vidike i smanjuje životnu radost. za ljude svoga vremena i njihova shvatanja i raspoloženja. I to bez obzira na sva prolazna shvatanja i trenutna raspoloženja. pa ga zaboravio s vremenom tako da mu retko samo pojedina reč iskrsne u sećanju. Njihovo telo uporno. njihov glavni neprijatelj. za toplinom. A time ćete biti bolji. čovek se pita kako pisac može izdržati takav poziv. Kao da to nije dovoljno. Budite nepoverljivi prema sebi pa nećete imati potrebe da budete preterano nepoverljivi prema celom ostalom svetu. i još bi im ostalo malo osećanja da me požale. i sami sebi lakši. * Kad nisam očajan. Ali izgleda da su oni koji rade takve opasne poslove zaštićeni upravo time što žive u unutrašnjosti događaja. javlja odjednom preterana želja za savršenstvom u svemu. zlovolja. u ostarelom čoveku se. . sve radi protiv njih. više nego što je to razumno opravdano i potrebno. * Da bi se stvorilo jedno umetničko delo potreban je ogroman rad mašte. ali prema samom sebi. smanjivanjem mogućnosti i sužavanjem izgleda. a u isto vreme sve veća biva potreba za tim istim ljudima. koliko je za mene napor bio živeti. oprostili bi mi lakše sve zlo što sam počinio i sve dobro što sam propustio da učinim. ali nešto što nije ništa: nepotpuno sećanje i nesavršen zaborav. I mi se osećamo kao čovek koji je nekad znao jedan jezik i govorio tečno. Kako mu u rukama ne eksplodira oruđe kojim se služi i ne ubije njega samog umesto da stvara po njegovoj volji. uporedo sa opadanjem svih snaga. po nekom čudnom i paradoksalnom pravilu. samoubilački luči sve nove otrove koji im zagorčavaju i skraćuju dane života. * Kad ljudi počnu da stare. Kad se pomisli na sve to. čistotom i odanošću. Ali vrlo je verovatno da će u budućnosti kao pravi pisci ostati samo oni koji su umeli da daju najbolju sliku svoga vremena i ljudi i shvatanja u njemu.Čini mi se kad bi ljudi znali. i obratite pažnju na svoju unutrašnjost. nego sve u njima i oko njih. beznadežnost i očajanje. Ostane nešto. u samom srcu opasnosti. svaki most predstavlja jedan grub i još za zemlju vezani početak čovekovog napora da ostvari svoj san o savlađivanju zemljine teže. jer to je najbolji znak da u nešto vama nije u redu. svojim osećanjima i raspoloženjima.

Kod mladih i lepo građenih žena vrat je monolitan sam po sebi i u isto vreme bez vidljivog prelaza povezan i sjedinjen sa glavom i grudnim košem. S godinama. a kamoli da vidim dalje napred. kad vidimo kako se pomalja jedna misao. to je njihova potreba da se mere i upoređuju sa drugima. mirno i samo sa manjim oklevanjima.vrat.g. Moj rad leži preda mnom kao stvar koju prvi put gledam. I sa nevericom se pitamo: „Je li mogućno? Hoće li se to što naslućujemo zaista desiti? Je li ovo zaista ona ista misao koju smo i mi. mi zastanemo zadivljeni i uplašeni. A tada se jučerašnja igra ponavlja. svaki put sa slamkom ili nekim vlaknom u kljunu. U toj okrugloj udubini vrapci su ove godine savili gnezdo. mi ostajemo nad tom rečenicom zamišljeni. pročitavši do kraja.* Čitajući dobre pisce. Sve tęži napred i sluti na dobro. sve se zbrka i potamni. Sve je jasno i pregledno. zahvalni i srećni. To statuarno jedinstvo čini veliku i naročitu draž tela. Iznad moga prozora ima jedno udubljenje u veličini muškarčeve pesnice. Posmatrao sam ih kako su odlazili. i 1944. Još rade nešto unutra. dešavaju se pred nama čuda. To je spasonosno. telo počinje da se račva. ni u najsmelijim zaključcima. put se gubi. ni u najtežim ni u najlepšim trenucima.g. I sve je opet poznato i razumljivo. Radim i napredujem. A sutradan ujutru. pa da biva vidljiva. I sam vrat nije više onako sliven iz . nego da smo povezani sa drugim ljudima mnogostrukim i tajnim vezama koje i ne slutimo. ono je bitna oznaka mladosti. sve do posle podne. Ne mogu da poimim ni ono što sam toga dana do podne napisao. * Pre podne radim svež i čio. ni u svojim najgorčim nedoumicama. naslutili pri dodiru naše svesti sa svetom oko nas. čim otvorim oči. dok nisu svu tu udubinu „tapacirali“ mekom i toplom steljom koja na krajevima poviruje napolje. pa iz šestodnevne ulične borbe 1944. skrivani deo naše unutarnje stvarnosti? Zar ima još neko da je ovo ovako video i osetio?“ A kad. Ali čim prođe prva polovina dana. počinjem da pronalazim i sređujem ono što je mrak bio prekrio. ne jednom. brišem i popunjavam. g. moji planovi postaju manje jasni. Kad se zapali svetlost. nastavljam tamo gde sam stao. Često na početku neke rečenice. iako ne tako brzo kao što bih hteo. to je trag tankog nemačkog topovskog metka od 20 mm. čas sporije. * Znakovi Kuća u kojoj stanujem nosi mnogo ožiljaka od bombardovanja 1941. * Za pripovetku Karakterističan deo lepote ženskog tela je . veza između pojedinih muskula i kostiju počinje da se naslućuje. dolazili. * Iz Svezaka Za pripovetku Jedan od znakova njihove slabosti. čas brže. a koje nam „naš“ pisac otkriva. Noć ima svoje puteve i zahteve. vidimo da je zaista tako. Otvaraju se preda mnom perspektive i putevi kojima treba samo krenuti. jer nam je pao u deo najveći dar koji čitanje može da nam pruži: osetili smo da nismo sami nikad. Prečitavam ono što je napisano.

pa se njegov glas i njegov sluh i ne mogu proceniti. biti spreman na sve i sposoban za sve. čovečanskom i na službenom. Ukratko: nevidljivi opositum. ali umetnost je osnovana na toj prividnoj protivrečnosti i živi od nje. Samo tada će u našem pričanju opisivani predmet biti zaista i u punoj meri ono što jest. Ne biti ličan. mišići i tetive. ali ne preki i brzopleti. kod zla . još manje podli. [ubačeno]: imati mnoga i raznovrsna interesovanja za ljude. biti malo čovek. Samo na negativan način mogao bih da kažem nešto o njemu. ali bez preterane revnosti [dovde] ceniti trenutak i uvek se koristiti njime. Ne samo da diplomatija „nije za svakog“ nego se može slobodno reći da je mali broj ljudi koji zaista imaju dara i zvanja za taj posao. * Za pisca Nijedna stvar. treba da imaju. Ko da utvrdi i pobroji šta sve moraju da imaju oni koji hoće da se posvete toj službi? Treba biti mnogostruk i jednostavan. ali se ne prepustiti strasti ni prisnosti u kojoj čovek zaboravlja potpuno sebe [dovde]. No.kopno. Isto tako je i sa njihovom hrabrošću. kao što je bio. U diplomatskoj službi prilike prisile većinu ljudi da moraju pre ili posle da istupe samostalno i da pokažu kakvi su i šta umeju. i ni u čemu!) ali umeti se zadržati negde na granicama sitničavosti i pedanterije.dobro. naročito kod pokreta. a ako s godinama nastupe neke naslage sala i kružne bore i prevoji na koži. ali biti prirodno ponosan. peva u horu. ali ne i lišeni srca i bez svake osetljivosti. igre. predmete. ali ne biti bezdušnik ni čudovište. brzi i odlučni. ali da ga nikad ne zbune. nijedan položaj čoveka ili pojavu u prirodi ne treba opisivati kao usamljene i izdvojene. ali ne biti nikad nečovek. sve što je više od toga opasno je po njih i štetno po službu koju vrše. na ličnom. ali na tom što znaju ne smeju da se vide tragovi učenja i pedanterije. ljudi uprošćene i ograničene osetljivosti i hladna srca. čak i gord ponekad: ne prezirati sitnice (nipošto. a svojim znanjem treba da prijatno iznenade pa možda i zadive onog sa kim govore. ali ne i suvi i dosadni. zna i može sav u njemu. neljudskom. U drugim strukama takav „zalutao“ čovek ostaje neprimećen. umetnosti. sa bolešću i bolesnikom kao svojim jedinim vidikom. ali umeti ostaviti vremenu da vrši svoje dejstvo. Ja bih bio u velikoj neprilici kad bih morao da dam određenu definiciju i bitne karakteristike toga poziva. Kod opisa mora treba u našoj svesti da je uvek prisutno. ali nezatvoreni i tajanstveni. To u stvari znači: živeti stalno na dva plana. stvaran i živ. isključivo posvećen njemu. ne pomaže ali i ne kvari. „promašenih ljudi“. ali da je ispoljavaju samo u krajnjem slučaju i da je nose kao što se nosi oružje za koji svi znaju da ga imate. ali i sa svim iskustvima i sa zdravljem kao ciljem . biti svestan u svemu. ne uvrede i ne postide njime. ali ga ne pokazujete. sposobni za pretvaranje. ali sve što sam pročitao izgledalo mi je površno i nedovoljno.jednog komada. To su ljudi dobre ali jednostavne pameti. koliko da čovek vidi svaku stvar sa svih strana i sa svima njenim mogućnostima i neposrednim posledicama. Naravno. Nisam pročitao mnogo od onog što je pisano o diplomatskom pozivu. Moraju da imaju i mašte. ljudi koji su pogrešili vrata pa sada niko ne može da ih izvede a oni ne umeju da nađu izlaz i da se vrate. i da je sigurna i dobra. trezveni. ali samo u određenoj količini. Oni treba da znaju dosta. to je već kraj lepote. ali nikad ničim ne pokazati i nikom ne . pokušajmo. ali ne grubi. duboko potisnuto i nevidljivo ali prisutno . snažni. stvarni. mnogo je teže reći kakvi bi trebalo da budu ti ljudi. kod opisa bola . Ali isto tako važi i obrnuto od toga: u opisu samom opisivani predmet treba da je izdvojen i apsolutan u svom postojanju i pisac ceo sa svim što ume. više nego i ujednoj drugoj. I samo na osnovu iskustva. Kod svakog pojedinog slučaja lekar je sav u njemu. To izgleda protivrečno. Pisac je u tome sličan lekaru.zadovoljstvo.opositom u sebi. i razonode. počinju da se ocrtavaju. potpun. * Diplomatija Čini mi se da u diplomatskoj službi svih zemalja ima.

Takvih koji su posle prvih neuspeha imali snage ili veštine ili sreće da ne potonu i da nađu svoje mesto. često okrzani na oštro rezanim ćoškovima. sivi ili zarudeli od vetra i kiše. seku. tešu i postavljaju nova. Svačiji i prema svakom jednaki. stvara nastrane ljude. pa sada niko ne može da ih izvede napolje. u stvari jedno oveće drvo ili dva prikovana jedno uz drugo. Oni su važniji od kuća. a lepota njihovih linija otkriće se potpuno očima naših unuka. nego uvek i u svemu imati izgled običnog. prosečnog čoveka. vide često ti bivši mostovi. ili još bolje: ni sam ne biti potpuno svestan toga. Veliki kameni mostovi. svedoci iščezlih epoha kad se drugojačije živelo. istrajniji su od drugih građevina i ne služe ničem što je tajno i zlo. mislilo i gradilo. Tako izgleda stvar prikazana u shemi. prebačeni preko nekog gorskog potoka koji bi bez njih bio neprelazan. sjajne strane kojima privlači i vara ljude. To je velika nevolja i za službu i za njih lično. Tanki železni mostovi. a ima čitava skala onih koji se kreću između te dve krajnosti. da peva u horu u kom ne pomaže ali i ne kvari. Po dva puta u godini gorska bujica odnosi. [dovde] Pogreška u izboru zvanja plaća se u svim službama. zavisiti iz zla slučaja koji vreba. Otprilike tako da svaka pojedina od njihovih osobina bude osrednja a celina koju one čine da bude originalana i iznad osrednjosti. To truje život i podriva dušu i stvara nesrećnike naročite vrste. svetiji. kad nadođe. Sve što je o njoj rečeno i što bi se još moglo reći može biti manje ili više tačno. zategnuti od jedne obale do druge kao žice. leže i trunu kao i ostalo drvo naplavljeno tu slučajem. za svagda i za sve i svakoga definisati. što je najsigurniji način da se nećete odati. [ubačeno]: A međutim upravo ta služba ima svoje spoljne. a u njihovim sastavcima i neprimetnim pukotinama raste tanka trava ili se gnezde ptice. Ali jedno je sigurno: ko nema barem neke glavne od pobrojanih osobina ni barem u osnovi svoga temperamenta. U diplomatskoj službi prilike prisile čoveka da mora pre ili posle da istupi samostalno i da pokaže kakav je i šta ume. I još mnogo toga ima što bi u toj službi trebalo imati i . Zato se uz te planinske potoke. oni još kao da čekaju svoj poslednji oblik i svoje savršenstvo. oni sasvim mali mostići u planinama. pa se njegov glas i njegov sluh i ne mogu proceniti. I obrnuto. na mestu na kom se ukrštava najveći broj ljudskih potreba. u strahu od profesionalne nedaće. Ko taj ispit ne položi postaje i smešna i žalosna figura u službi za koju nije a koje više ne može da se oslobodi. od hramova. takvih koji su imali sjajan početak ali nisu uspeli da se održe i sada žive od svoje ranije slave i u senci nekog skromnog mesta čekaju srećnu priliku koja se ne javlja. osuđena na oganj ili truljenje. Stoga u njoj ima više nego i u jednoj drugoj službi ljudi koji su pogrešili vrata. Ukratko. I sve to vrvi i kreće se u neprestanoj utakmici i trci za uspehom i priznanjem. korisni. karaktera i vaspitanja i ko nije sposoban da ih u toku rada razvije i praktički primeni .ne imati. I. najposle. Poluuspelih. podignuti uvek smisleno.odavati na kom se planu u tom trenutku nalazite. treba biti čovek naročite vrste a nimalo ne ličiti na to. ali ta zatesana brvna. Drveni mostovi na ulasku u bosanske varošice čije izglodane grede poigravaju i zveče pod kopitama seoskih konja kao daščice ksilofona. a oni sami ne umeju da neđu izlaz i da se vrate. jer opštiji. U drugim strukama kakav zalutao čovek može da se izgubi u množini i ostane neprimećen. a seljaci slepo uporni kao mravi. ali nigde tako skupo i teško kao u diplomatiji. ali razume se da je ta shema pomalo veštačka i da ni ovde nema mnogo čestih i izrazitih tipova uspelih i neuspelih diplomata. u zatokama među stenama. ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova. Mostovi Od svega što čovek u životnom nagonu podiže i gradi. ta brvna. mizantrope i kandidate za samoubice. izdvajaju se od ostalog nanosa i podsećaju još sada na cilj kome su služila.za toga je bolje da nikad ne ulazi u takvu službu. ali pogrešno bi bilo misliti da je to dovoljno i [da] se ona da kratko i prosto. olupina koja još dugo i dalje plovi. Uopšte bi se za tu vrstu ljudi moglo kazati da je njihova sposobnost više u dobrom i pravilnom srazmeru između raznih osobina nego u vrednosti tih samih. za četvrtinu uspelih. . što drhte i zvuče od svakog voza kad projuri. ali strogo i na sto načina doziranih. Stotinu sposobnosti treba imati. Jer u toj službi koja izgleda uniformisana i ukroćena kao nijedna druga nema ničeg stalnog ni izvesnog nego čovek ide kao kroz maglu u kojoj svetlost koja povremeno prosijava više zbunjuje i vara oči nego što pokazuje put i omogućuje čoveku da se snađe. Od njih ta neobična i neobično teška struka koja i u najpovoljnijem slučaju troši i deformiše čoveka.

ne samo u svoje ime nego i u ime književnosti kojoj pripadam. Znam im lukove. Naposletku. mogu tu zahvalnost jednostavno ali iskreno da izrazim. napori. kažem nekoliko reči o toj zemlji i dodam nekoliko opštih razmatranja u vezi sa pripovedačkim delom koje ste izvoleli nagraditi. bledi simboli. sarajevski mostovi. malen ali stalan. I kad mislim na mostove. dakle deo sebe. i na kojoj tek dobiva svoj pravi smisao. Tako. ukusu. Ali kad je u pitanju pisac i njegovo delo. kojoj se upravlja kao cilju. Svojim priznanjem vi ste bacili snop svetlosti na književnost te zemlje i tako privukli pažnju sveta na njene kulturne napore. kako je rako jedan naš pisac. Stoga nas ono obavezuje na zahvalnost. kao skeleti na straži. Rimski mostovi u južnoj Italiji. u sećanju mi iskrsavaju ne oni preko kojih sam najviše prelazio. koja pored sebe dopušta jednu jedinu mogućnost: nepostojanje. male zemlje odlikuje Nobelovom nagradom koja. izmiri i spoji sve što iskrsne pred našim duhom. zarasli u bršljen i zamišljeni nad sopstveno slikom u tamnoj vodi . po cenu velikih žrtava i izuzetnih napora. oni su kao kameni pršljenovi. reči. i koji smo mišljenja da je govor umetničkih dela čistiji i jasniji ako se . Nobelov komitet Švedske akademije rešio je ovog puta da pisca jedne. osmesi. jer pokazuju mesto na kome je čovek naišao na zapreku i nije zastao pred njom. nošu iz voza. primajući to priznanje. nastoji da na svim područjima. most čiji se krajevi gube u beskonačnosti. Pre svega. Na Miljacki. Drveni mostovi po Švajcarskoj. i to upravo u vreme kad je naša književnost nizom novih imena i originalnih dela počela da prodire u svet. O priči i pričanju U izvršavanju svojih visokih zadataka. To je vernost i uzvišena nepomirljivost lepote. Tako isto u snovima i proizvoljnoj igri mašte. gde god se moja misao krene ili stane. protivnosti ni rastanka. merena međunarodnim razmerama. Kameni mostovi u Španiji. odsutne savremenike. nailazi na verne i ćutljive mostove kao na večitu i večno nezasićenu ljudsku želju da se poveže. Moja domovina je zaista „mala zemlja među svetovima“. zar ne izgleda pomalo kao nepravda da se od onog koji je stvorio neko umetničko delo. sve je prelaz. Neka mi je dopušteno da. kao što se kaže. a pored kojih već stotinu godina vodi neki nov most. sve čim se ovaj naš život kazuje – misli. Zatim. prema svom shvatanju.Svi su oni u suštini jedno i podjednako vredni naše pažnje. i to je zemlja koja u brzim etapama. tanki i beli kao priviđenja. očima i nogama. pamtim ograde. Sve to ima nešto da savlada i premosti: nered. sa kojih je vreme odbilo sve što se moglo odbiti. čije je korito kičma Sarajeva. čuvani i održavani sudbinom. pokriveni krovom zbog velikih snegova. Slušajući najgorču i najlepšu muziku koju sam ikada čuo. Nešto teži i složeniji je drugi deo mog zadatka: da kažem nekoliko reči u vezi sa pripovedačkim delom pisca kome ste ukazali čast svojom nagradom. bilo kao na slavne pokojnike. nadoknadi ono što joj je neobično burna i teška prošlost uskratila. liče na dugačke ambare i iskićeni su iznutra slikama svetitelja ili čudesnih događaja. uvučen u se kao dobra i ćutljiva tvrđava koja ne zna za predaju ili izdaju. pogledi. i poslednjim naporom pokazuju jednu mogućnu liniju luka koji je nestao. znači visoko priznanje. uzdasi – sve to teži ka drugoj obali. postavljeni otprilike. a prema kom su svi zemni mostovi samo dečije igračke. Vidim ih jasno i brojim redom. a izlomljene strane prekinutog luka bolno teže jedna ka drugoj. u opravdanoj težnji da svetskoj književnosti i ona da svoj odgovarajući prilog. od bela kamena. Fantastični mostovi u Turskoj. očekuje da kaže nešto i o sebi i o tom delu? Ima nas koji smo više skloni da na tvorce umetničkih dela gledamo bilo kao na neme. odjednom mi se ukaza kameni most. presečen po polovini. Vaše priznanje jednom od književnika te zemlje znači nesumnjivo ohrabrenje tom prodiranju. ali oni stoje još jednako. svuda na svetu. nego oni koji su najviše zadržali i zaneli moju pažnju i moj duh. mostovi koje sam video na putovanjima. A sva je naša nada s one strane. nego je savladao i premostio kako je mogao. pa i na kulturnom. kao kapele. i ja sam srećan što vam u ovom trenutku i sa ovog mesta. Jer. Među njima i jedan koji nosi sudbinsko ime jednog mladića. pored toga što nam je dao svoju kreaciju. da ne bude deljnja. smrt ili nesmisao. i prilikama kojima je bio okružen.

Mislim da se pisci istorijskih pripovedaka i romana ne bi složili sa tim i da bi pre bili skloni da priznaju da sami stvarno i ne znaju kako ni kada se prebacuju iz onog što se zove sadašnjost. pripovedač i njegovo delo ne služe ničem ako na jedan ili na drugi način ne služe čoveku i čovečnosti. prelaze pragove stoleća. po meri svojih nasleđenih ili stečenih sklonosti i shvatanja i snazi svojih izražajnih mogućnosti. ali potreba za pričom i pričanjem ostaje. kaže nešto više nego što mi . a drugi sa kapricioznom i veselom lakoćom kao onaj plodni francuski romansijer koji je govorio: „Šta je istorija? Klin o koji ja vešam svoje romane. bačen u okean postojanja. na razmatranje o priči i pričanju uopšte. koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima. da sa lakoćom kao u snu. kao dete koje peva u mraku da bi zavaralo svoj strah? Ili je cilj tog pričanja da nam osvetli. Nositi identitet. u najraznoličnijim uslovima života. to je duh kojim je nadahnuta njegova priča. Kako da se to postigne.ne meša sa živim glasom njegovog stvaraoca. Kad je reč o pripovedanju koje ima za predmet prošlost. i s one strane crte koja proizvoljno deli prošlost od sadašnjosti pisac susreće tu istu čovekovu sudbinu koju on mora uočiti i što bolje razumeti. Ukratko: biti čovek. tako da često tek iz reči dobrog pripovedača saznamo šta smo učinili a šta propustili. Izdržati atmosferski pritisak svega oko sebe. koji ponajčešće nisu po meri naših snaga. i to što lepše. ali jedino što je važno i presudno. ono što je pri tom glavno. i sadržana prava istorija čovečanstva. kojim načinom i kojim putevima? Jedni to postižu slobodnim i neograničenim razmahom mašte drugi dugim i pažljivim proučavanjerm istorijskih podataka i društvenih pojava. uporedo sa dahom svojih pluća i ritmom svoga bila. Stoga bih želeo da težište ovog kratkog izlaganja postavim. A ta priča kao da želi. ili se smelo zaleće u budućnost. šta bi trebalo činiti a šta ne. sve su to pistanja tehnike. i to svima i jednom zauvek. i što ubedljivije. Sve je to manje ili više zanimljiva igra duha povodom jednog dela i oko njega. koji živimo ali koji ne vidimo i ne razumemo uvek. i produži iluziju života i trajanja. jedni poniranjem u suštinu i smisao minulih epoha.“ Ukratko sto načina i puteva može postojati kojima pisac dolazi do svoga dela. stalno istu priču. ako ne saznati smisao te istorije. svak snosi moralnu odgovornost za ono što priča. zar se u prošlosti kao i u sadašnjosti ne suočavamo sa sličnim pojavama i istim problemima? Biti čovek. treba još izdržati svoju misao o svemu tome. poistovetiti se sa njom. na kraju krajeva.“ (Razmišljao sam o drevnim danima i sećao se godina večnosti. i možda bi se iz njih bar mogao naslutiti. u svojoj slabosti. . i da nam o tom životu. oboreni pre vremena od života-krvnika. mislim. I to bez obzira na to da li obrađuje prošlost ili sadašnjost. usmenim i pismenim. sve sudare. na kraju poželeti da priča koju današnji pripovedač priča ljudima svoga vremena. kod neprežaljenog Albera Kamija. i svakog treba pustiti da slobodno priča. poput pričanja legendarne Šeherezade. Na hiljadu raznih jezika. Ili možda pripovedač svojim delom treba da pomogne čoveku da se nađe i snađe? Možda je njegov poziv da govori u ime svih onih koji nisu umeli ili. i svojim dahom i svojom krvlju je grejati. tamne puteve na koje nas često život baca. metode. iz veka u vek.) Pa i bez ikakvog natpisa. nema i ne može biti propisa ni pravila. Najposle. pored vatre. Ali dopušteno je. Sa divljenjem i razumevanjem sam nekad pročitao Geteovo pravilo: „Umetnikovo je da stvara a ne da govori!“ Kao što sam mnogo godina docnije sa uzbuđenjem naišao na istu misao. Ali. drevne reči: „Cogitivi dies antiquos et annos aeteornos in mente habui. nepredvidljive i nepredviđene postupke svoje i tuđe. Tako. Postojati. nego što je moguće više pokretana ljubavlju i vođena širinom i vedrinom slobodnog ljudskog duha. Pisac istorijskih romana mogao bi na svoje delo da stavi kao natpis i kao jedino objašnjenje svega. treba napomenuti da ima shvatanja prema kojima bi pisati o prošlosti trebalo da znači prenebregnuti sadašnjicu i donekle okrenuti leđa životu. A povrh svega. Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama. Svak priča svoju priču po svojoj unutarnjoj potrebi. ona osnovna poruka koju ljudima kazuje njegovo delo. Tako nam ponekad izgleda da čovečanstvo od prvog bleska svesti. kao što je po mom mišljenju pravo i umesno. A o tome. što jednostavnije. Jer. u ono što smatramo prošlošću. nisu stigli da se izraze? Ili to pripovedač možda priča sam sebi svoju priču. a priča teče i dalje i pričanju kraja nema. bar malo. njegovo delo kao takvo govori to isto. ispreda se priča o sudbini čovekovoj. kroz vekove priča smo sebi. da zavara krvnika da odloži neminovnost tragičnog udesa koji nam preti. Nije uopšte toliko važno da li jedan pripovedač opisuje sadašnjost ili prošlost. bez obzira na njen oblik i njenu temu. pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima. sjajno izraženu. to je delo samo. Morati plivati. Takvo shvatanje nije ni usamljeno ni novo. običaja. ne bude ni zatrovana mržnjom ni zaglušena grmljavinom ubilačkog oružja. u milion varijanata. rođen bez svog znanje i bez svoje volje. Još Monteskije je tvrdio da „pisci nisu dobre sudije svojih dela“. dok ne postane živo tkanje priče koju on želi da saopšti čitaocima. Možda je u tim pričanjima. naravno. od drevnih patrijarhalnih pričanja u kolibama. možemo da saznamo i shvatimo.

To je ono što je bitno. ako mi dopustite. sa sajta http://www. I to je ono što sam smatrao za dobro da istaknem u ovom svom kratkom prigodnom razmatranju koje ću.ivoandric.org.yu . završiti kao što sam i počeo: sa izrazom duboke i iskrene zahvalnosti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->