Visoka Škola Tehničkih Strukovnih Studija Čačak

Odsek:Elektrotehnika Smer:Elektroenergetika

Projektni zadatak iz Električnih instalacija i osvetljenja

Student: Srdanović Darko Broj indeksa:111/03

Profesor: mr.Dragan Brajović,dipl.el.ing

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

Čačak,septembar, 2008 god.

2

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

Sadržaj

Električne šeme: 1) Jednopolna šema napajanja objekta 2) Jednopolna šema MRM1 3) Jednopolna šema MRM2 4) Jednopolna šema MRM3 5) Jednopolna šema MRM4 6) Šema električne instalacije osvetljenja 7) Šema električne instalacije priključnica 8) Šema razvodne table stana 9) Šema instalacije telefonskog priključka 10) Šema instalacije TV priključka 11) Jednopolna šema stepenišnog osvetljenja 12) Razvodna instalacija za TV i telefon 13) Šema električne razvodne instalacije lifta 14) Gromobranska instalacija-sistem uzemljenja 15) TN sistem zaštite

Visoka Škola Tehničkih Strukovnih Studija- Čačak Odsek.Elektrotehnički Predmet:Električne instalacije i osvetljenja
Kandidat: Srdanović Darko 111/03 PROJEKTNI ZADATAK Projektovati električnu instalaciju stambene zgrade P+m= 10 spratova,a sa po n= 4 istovetnih stanova na svakom spratu.U zgradi postoji lift čiji je pogonski deo smešten u prostoriji iznad liftovskog šahta na m-tom spratu.Zgrada je završena ravnim krovom pokrivenim limom debljine 0.8 mm,čija je osnova, kao i osnova zgrade, pravougaonik dimenzija stranica 20× 20 (m).Zgrada je visoka (m+1)× 3.2m.Projekat instalacije treba da obuhvati sledeće: 3

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

1. Tehnički opis 2. Tehničke uslove 3. Fotometrijski proračun 4. Izbor termičkih potrošača 5. Termoakumulaciono grejanje 6. Stepenišno osvetljenje 7. Električnu razvodnu instalaciju za lift 8. Definisanje PM,MRM i RM 9. Telefonsku instalaciju 10. Instalaciju za TV 11. Zaštita od opasnog napona dodira: TN Sistem 12. Instalaciju zasštite od atmosferskog pražnjenja 13. Električne šeme 14. Specifikaciju opreme i materijala Električni priključak zgrade:Kablovski vod 150m Prilog:Građevinska osnova stana F

Datum: 12.12.2007

Zadatak izdao: Dragan Brajović

4

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Kuhinja Spavaća soba Ostava Predsoblje Dnevna soba Kupatilo Projekat F razmera 1:50 5 .

Svako razvodno mesto(RM) u stanu napaja se kablom 5x10 mm2.6mm2 dvostruko upredenim u parice. Iz priključnog ormana(PM) sa osigurača polaze dva kabla tipa PP41-3x150 +70mm2 pomoću kojih se napajaju MRM1 i MRM2.Razvodna mesta ili razvodne table u stanovima su tipske proizvodnje sa odvojenim sabirnicama za dirigovane potrošače i slobodnu potrošnju. sa kontaktorom za uključenje druge tarife i el. Jednopolna šema po kojoj je urađena svaka tabla data je u prilogu grafičke dokumentacije. sa 2 P itd.6 mm. Ove provodnike postaviti u PVC cevi prečnika označenog u šemi (zavisno od broja parica). Sve izvode iz stanova dovesti do ormana koncentracije i završiti ih na regletama. a Ti 20 2× 2× 0. U spavaćoj sobi su predvidjene tri monofazne "šuko" priključnice. postavljene iznad ulaznih vrata sa ugradjenom signalnom lampicom za drugu tarifu. U stepeništu su predvidjene svetiljke koje se uključuju preko stepenišnog automata. obeleženi sa 1P.U svim stanovima predvidjeno je po dva telefonska mesta u predsoblju i u dnevnoj sobi.U priključnom ormanu je ugrađeno šest NVO od 300A.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Tehnički opis Električna instalacija objekta mora biti izvedena po propisima koje se odnose na izvođenje električnih instalacija u stambenim objektima. U svim kupatilima izvedene su instalacije za izjednačenje potencijala na takav način što se sve metalne mase povežu provodnicima tipa P/F 1× 6mm2 na kutiju PS49 koja se postavlja na zid iznad ulaznih vrata kupatila. Telefonske izvode u stanovima i lokalima završiti priključnicama.6mm. Instalacija telefona Za priključak na PTT mrežu u prizemlju predvidjen je orman koncentracije ITO 60. Merenje utrošene električne energije je za svaki stan zasebno pomoću trofaznog brojila sa uklopnim satom. Instalacija se izvodi provodnicima Ti 20 preseka 0. U kuhinji je predvidjena dve trofazne i dve monofazne "šuko" priključnice.takođe je instalirano i torfazno dvotarifno brojilo koje meri utrošenu električnu energiju lifta i stepenišnog osvetljenja U MRM2 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije preostalih 14 stanova. U MRM1 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije prvih 14 stanova. Od instalacija u stanovima predvidja se električna rasveta u svim prostorijama. zvonom. 6 . Stambeni objekat se napaja sa dva kabla tipa PP41-3x185+95mm2. Za svaki stan predvidjena je instalacija zvučne signalizacije koja se sastoji od tastera ispred ulaznih vrata i električnog zvonceta . priključak za protočni bojler i priključak za ventilaciju. u dnevnoj sobi tri monofazne i jedna trofazna.Iz ove kutije se jednim provodnikom ide u razvodni orman gde se vrši povezivanje sa šinom.Dužina kabla od trafostanice do priključnog mesta iznosi 150m . U crtežima se radi kraćeg obeležavanja provodnici Ti 20 2× 0.

Gromobranska instalacija Na objektu je predvidjena klasična gromobranska instalacija.75m od nivoa tla moraju imati rastavnu spojnicu (merni spoj) koja odvaja nadzemnu instalaciju od uzemljivača. Pri montaži antena na stub voditi računa o njihovom medjusobnom rastojanju zbog smetnji. Ista se sastoji od prihvatnih vodova(limeni krov). u dnevnoj i spavaćoj sobi. Isti je izveden od FeZn trake 25x4 mm. 7 .8 mm.5m do 1 m izvan objekta i do glavne stanice. Kod svih spajanja izmedju trake i trake sa limenim površinama mora se izmedju spojnih elemenata postaviti olovni podmetač. Antene se postavljaju na krov objekta na stubni nosač. Traku zavariti za metalnu kapu. radi povezivanja oluka za uzemljenje. Kod ovih spustova koji idu uz oluk iznad mernog spoja postaviti obujmicu za slivnik.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Instalacija za TV Za prijem radio i TV programa predvidjen je zajednički antenski sistem. Ostavljena je cev 0. a preko obujmice povezan je na gromobransku instalaciju. postavljenim u kutiji za ukrsni komad zaliven olovom. a od mernog spoja postaviti mehaničku zaštitu. Krov objekta je pokriven limom debljine 0. Antene su koaksijalnim kablom povezane na pojačivački sistem. Medjusobno spajanje trake vrši se ukrsnim komadima postavljenim u kutijama za ukrsni komad zaliven olovom. direktni spustovi izvode se trakom FeZn 20x3 mm. Ostaviti potreban broj izvoda od uzemljivača za gromobranske spustove i ormane. Raspored priključnica dat je u grafičkoj dokumentaciji. antenski stub se pričvrščuje posebnim ankerima na krov. sa dva zavrtnja M8xl8. Od ormana date su vertikale dobijene preko razdelnika sa odcepnim kutijama i završnim priključnicama. Rastavna spojnica mora biti izvedena sa preklopom trake dužine l00 mm. Indirektni spustovi izvedeni su preko vertikalne olučne cevi tako da se na donjem i gornjem kraju postavljaju obujmice za slivnik i time ih povezati na uzemljivač. Vezu uzemljivača i traku spusta izvesti ukrsnim komadom. Horizontalne olučne cevi iskorišćene su kao pomoćni prihvatni vodovi. mestimično zavarene za čeličnu armaturu objekta. Za uzemljivač je upotrebljena traka temeljnog uzemljivača. U svakom stanu predviđeno je po dve priključnice. istu spustiti po dimnjaku i vezati na prihvatne vodove najkraćim putem bez kontrapadova. spustova i uzemljivača koji sa svim spojnim i nosećim gromobranskim elementima i postojećim metalnim delovima na zgradi (oluci i limene opšivke) stvaraju kavez u odnosu na zemlju. Na objektu predvidjeni su direktni i indirektni spustovi. Ovi spustovi na visini 1. postavljene u temeljne trake objekta. tako što su na glavne prihvatne vodove povezani preko obujmica za oluk. Pojačivači i frekventni pretvarači postavljeni su u glavnoj stanici. i ofarbana crvenom bojom. Uzemljenje Kao uzemljivač i gromobranski uzemljivač koristi se temeljni uzemljivač. Na dimnjacima i ventilacijama postaviti metalne kape. za provlačenje kabla kablovske televizije.

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Tehnički uslovi Ovi tehnički uslovi su sastavni deo projekta i kao takvi obavezuju investitora i izvođača pri izgradnji objekta.5 mm2.Provodnici moraju biti dimenzionisani tako da se previše ne zagrevaju. Sve radove pri izradi.2-1. a ako su postavljeni paralelno. Za električne aparate i uređaje smeju se koristiti goli i izolovani vodovi po standardima JUS-a.5 mm2 za aluminijum.osim u kupatilu i u kuhinji gde se postavljaju na visini 1. Vodovi se smeju nastavljati isključivo u razvodnim kutijama.ako to nije moguće izbeći.8m od poda. Spoj mora biti izveden tako da ne dođe do smanjenja preseka ili oštećenja preseka ili oštećenja provodnika i izolacije.moraju se preduzeti odgovarajuće mere zaštite. Svi prijemnici u kupatilu se uključuju prekidačem siganalizacije uključenja a montira se kraj vrata ispred kupatila. Sav materijal koji se ugrađuje mora odgovarati standardima.Najmaji dozvoljeni razmak između električnog razvoda i drugih instalacija je 30mm. 8 .Vodovi se smeju postavljati horizontalno (udaljeni 30cm od plafona) i vertikalno bar 30cm od poda.Kroz zidove se provodnici postavljaju tako da su zaštićeni od vlage i oštećenja. Najmanji dopušteni presek stalno polioženih vodova iznosi 1.5m od poda i to pored vrata na strani gde se ista otvaraju. Za sve izmene i odstupanja od projekta.a u kolima termičkih potrošača 2.moraju izvoditi samo stručno osposobljena lica.ispitivanju i puštanju . Ako se spoj električne instalacije izlaže toploti.a 2.5 mm2 za bakar.tako i u pogledu izbora materijala.mehaničkim ili hemijskim uticajima ili vibracijama. Krož višežilni kabal ne sme se voditi više strujnih kola.vodove treba polagati bar 20 cm daleko od dimnjaka.Treba izbegavati paralelno postavljanje vodova do dimnjaka. Električni razvod ne sme se postavljati ispod neelektričnih instalacija na kojima je moguća kondenzacija vode ili drugih tečnosti. Sve prekidače postaviti na 1. Izvođenje električne instalacije mora se izvesti prema tekstualnom i grafičkom delu ovog projekta i važećim propisima. Najmanji dopušteni presek u kolima rasvete 1.mora se imati sagalasnost projektanta. Ukrštanje energetskih i telefonskih vodova treba izbegavati.Presek provodnika je određen padom napona.kako u pogledu električnog rešenja. Spoj u električnim instalacijama mora biti dimenzionisan tako da može trajno podnositi dozvoljenu struju provodnika.8m.moraju se između njih obezbediti takav razmak da održavanje jedne ne ugrožava druge instalacije.osim provodnika upravljačkih pomoćnih strujnih kola.razmak između njih je 10cm.Vodovi se spajaju stezaljkama ili spojnicama.atestiran i od prvoklasnog kvaliteta.5 mm2.a lemnjenje treba izbegavati u energetskim instalacijama. Međusobni spoj električne instalacije ili spoj električnog razvoda sa električnom opremom mora biti izveden tako da električni razvod ne bude izložen silama izvlačenja ili uvijanja. Sve utičnice postaviti na visini 0.3-0.Vertikalno polženi kablovi treba da su udaljeni od vrata i uglova za 15cm. Ako se u blizini električnog razvoda nalaze neelektrične instalacije.Takođe treba izbegavati horizontalno polaganje kablova na visini manjoj od 2m.

Zaštitni provodnik treba da bude žuto-zelen.i to ispod maltera.i ne smeju se polagati na zapaljive materijale ni kad se pokrivaju malterom.cevi moraju imati blagi pad prema razvodnim kutijama.bez obzira na način kojim se pričvršćuju. 9 .Kablovi bez ispune ne smeju se voditi u snopu.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Kablovi položeni neposredno pod malter i u zid moraju po celoj dužini biti pokriveni malterom debljine najmaje 4mm. U svakom strujnom krugu neutralni provodnik mora se razlikovati bojom od faznih provodnika.kablovi ne moraju biti pokriveni malterom ako su položeni u šupljinama tavanica i zidova od betona ili sličnog materijala koji ne gori niti potpomaže gorenje. Kroz jednu instalacionu razvodnu kutiju nesmeju se postavljati provodnici iz različitih strujnih krugova.postavljati ispod gips-kartonskih ploča.niti kao provodnik.kao što su kablovi tipa PP/R. Pri prolazu izolacionih cevi kroz zid između vlažne i suve prostorije pri polaganju treba izvesti da se voda ne može sakupljati u cevi niti u nju da prodre. Metalne zaštitne obloge kablova i metalne izolacione cevi ne smeju biti upotrebljene kao povratni vod. Cevi postavljene u zidu ne smeju se prekrivati materijalom koji bi ih nagrizao. Pri postavljanju kablova ili provodnika u cevi svi provodnici koji pripadaju istom strujnom kolu moraju biri postavljeni u istu cev. Pri prolazu vodova kroz zid između suve i vlažne prostorije provodnici se moraju završiti u suvoj prostoriji sa instalacionim priborom za vlažne prostorije. Prekidači i osigurači se postavljaju samo na fazne provodnike.Na slobodnim krajevima cevi moraju se postaviti uvodnice od izolacionog materijala. U suvim prostorijama. a da se postavljaju sa nagibom prema vlažnoj prostoriji.Cevi treba da su izrađene od materijala otpornog na vlagu. Pri horizontalnom polaganju. Razvodne kutije za kablove i provodnike(u instalacionim cevima)koji se polažu pod malter moraju biti izrađene od izolacionog materijala ili od metala sa izolacionom postavom i uvodnicama od izolacionog materijala.ovaj provodnik se ne sme koristiti u drugu svrhu.smeju se polagati i kablovi bez ispune.Izuzetno.

2000.83∙0. N= Фuk gde je: Фiz N-potreban broj izvora svetlosti Фiz -svetlosni fluks svetlsonog izvora (lm) Ns=(09-1.gde je: ηf Фuk-ukupni svetlosni fluks svih izvora svetlosti u prostoriji.2× 4. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.MinelSchreder. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0. za visinu radne površine uzeta je vrednost 0.85=3.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Fotometrijski proračun Svi podaci i preporuke za fotometrijske proračune prostorija uzeti su iz knjige Miomira B.92=0.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.2-0.1)N-stvarni broj izvora svetlosti Stvarni broj izvora.76 hk = h -0.7. E-potreban nivo osvetljenosti η-iskoristljivost osvetljenja korisne površine f -faktor zaprljanja svetiljki i starenja izvora svetlosti f = f 1⋅ f 2 a∙b -površina prostorije.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.85=2.gde je: hk ( a + b ) i-indeks prostorije. hk-korisna visina od svetiljke pa do radne površine.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 250 lx.kao i stvarna osvetljenost treba da budu u garnicama +/-10% Est = E Est − E ⋅100 E Ns (lx) N Prostorija:Dnevna soba Dimenzije prostorije: 4.Beograd. Fotometrijski proračuni su vršeni metodom faktora korisnosti i= a ⋅b . Фuk = E ⋅ a ⋅b (lm) .1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .4× 3.Kostića.“Vodič kroz svet tehnike osvetljenja“.85m.35m 10 .

9-1.1)4.85=3.2lm ηf a ⋅b 2 .57 − 250 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 0. nalaze se u granicama +/-10%.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.6 hk ( a + b ) 2.4 Фiz 2200 Ns=(09-1.57 ≈ 0.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 9684 . Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.4 = = 7.76 hk = h -0. 3 ⋅ 3 .6 nalazim da je η =0. 11 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja i= Iz Priloga 5 za i=0.4 Est − E 227 .1)N=(0.62 % E 250 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.4 = = 0.2 = = 4.27 − 250 ⋅ 100 = ⋅ 100 = −9% E 250 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.4 ) Фuk 17493 .2 = = 0. nalaze se u granicama +/-10%.3× 3.1)7.2-0.3475 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 17493 .5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.83∙0.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .15 – 8.2× 3.95 Est − E 251 .91 hk ( a + b ) 2.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 250 lx.84) Ns=4 Est = E Ns 4 = 250 = 227 .27 lx N 4.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.4lm ηf a ⋅b 4.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.74) Ns=8 Est = E Ns 8 = 250 = 251 .2 ) Фuk 9684 .7.tj.9-1. Prostorija:Kuhinja Dimenzije prostorije: 2.95 → (7.3 + 3.95 Фiz 2200 Ns=(09-1.35 ( 2.85=2.91 linearnom interpolacijom nalazim da je η =0.35m i= Iz Priloga 5 za i=0.2 ⋅ 4.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.35 ( 4.1)N=(0.4 → (3.2 + 4.92=0.tj.96 – 4. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.57 lx N 7.

a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.6 nalazim da je η =0.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti . Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.4× 3.4 = = 0. nalaze se u granicama +/-10%.35m i= a ⋅b 2 ⋅ 4.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.9-1.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.35 ( 2 + 4.92=0.4× 3. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0. Prostorija:Spavaća soba Dimenzije prostorije: 5.59 ≈ 0.1)N=(0.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 100W za direktan sistem osvetljenja.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Prostorija:Predsoblje Dimenzije prostorije: 2× 4.05 Фiz 1350 Ns=(09-1.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.7.05 Est − E 58 .92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.76 hk = h -0.83 12 .1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .05 → Ns=2 Est = E Ns 2 = 60 = 58 .2× 3.2-0.4 ) Iz Priloga 5 za i=0.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.83∙0.6 hk ( a + b ) 2.85=3.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 2779 lm ηf Фuk 2779 = = 2.53 − 60 ⋅ 100 = ⋅100 = −2.1)2.53 lx N 2.7.85=2.45 % E 60 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.tj.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.

9-1.17 − 60 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 6.1)N=(0.83∙0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 120 lx.85 hk ( a + b ) 2.zbog toga usvajam prvu tabličnu vrednost za i=0.85=3.87 Est − E 64 . nalaze se u granicama +/-10%.31 ne postoji vrednost za η .85=3.2) Iz Priloga 5 za i=0. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 100W za direktan sistem osvetljenja.9-1.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.83∙0.2× 2× 3.87 Фiz 2200 Ns=(09-1.92 f = f 1⋅ f 2 =0.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.85=2.76 hk = h -0.85 linearnom interpolacijom nalazim da je η =0.12 Фiz 1350 Ns=(09-1.92=0.7.2 + 2 ) Iz Priloga 5 za i=0.1)N=(0.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 1516 lm ηf Фuk 1516 = = 1.2 = = 0.85=2.92=0.31 hk ( a + b ) 2.1)1.12 → Ns=1 13 .35m a ⋅b 1 .2-0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.tj. Prostorija:Kupatilo Dimenzije prostorije: 1.95% E 60 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.17 lx N 1.33 Фuk = N= E ⋅a ⋅b = 4134 lm ηf Фuk 4134 = = 1.2 ⋅ 2 i= = = 0.4 ⋅ 3.6 odakle nalazim da je η =0.35 ( 5.35m 2 f = f 1⋅ f i= a ⋅b 5.2-0.1)1.76 hk = h -0.92 =0.4 + 3.35 (1.87 → Ns=2 Est = E Ns 2 = 100 = 64 .

7lm ηf Фuk 833 .tj.92 =0.85=3.14 lx N 1.zbog toga usvajam prvu tabličnu vrednost za i=0.2-0.9-1.35 (1.7 = = 1.14 − 120 ⋅100 = ⋅100 = −9.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Est = E Ns 1 = 120 = 108 .7% E 60 14 .35m 2 f = f 1⋅ f i= a ⋅b 1 .25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 833 .2 + 2.6 odakle nalazim da je η =0.2 ⋅ 2 . nalaze se u granicama +/-10%.83∙0.1)1.16 Est − E 51 .2 ) Iz Priloga 5 za i=0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.72 lx N 1. Prostorija:Ostava Dimenzije prostorije: 1.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.1)N=(0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.92=0.72 − 60 ⋅100 = ⋅100 = −13 .16 → Ns=1 Est = E Ns 1 = 60 = 51 .16 Фiz 715 Ns=(09-1.2 = = 0.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.33 hk ( a + b ) 2.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 60W za direktan sistem osvetljenja.8% E 120 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.12 Est − E 108 .2× 2.2× 3.85=2.76 hk = h -0.33 ne postoji vrednost za η .7.

Un=220V Jedna priključnica za IC grejalicu P=1500W.Un=220V Jedna priključnica za prenosive prijemnike P=1000W.Un=220V Prostorija:Kupatilo Jedna priključnica za akumulacioni bojler P=2000W.Un=220V Jedna priključnica za veš mašinu P=2500W.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Izbor termičkih potrošača Prostorija:Predsoblje Dve priključnice za prenosive prijemnike P=2× 1000W.Un=220V Električno zvonce P=100W.Un=220V Tri priključnice za prenosive prijemnike P=3× 500W.Un=220V Prostorija:Spavaća soba Jedna priključnica za TA peć P=3000W.Un=220V 15 .

Un=220V Jedna priključnica za frižider P=500W.Un=220V Prostorija:Dnevna soba Jedna priključnica za TA peć P=4500W.Un=220V Termoakumulaciono grejanje Termoakumulaciono grejanje se vrši sa termoakumulacionim pećima.Un=3× 380/220V Četiri priključnice za prenosive prijemnike P=4× 500W.Un=220V Jedna priključnica za ventilator P=500W.šporet P=5000W.Un=220V Jedna priljučnica za prenosive prijemnike P=500W.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Prostorija:Kuhinja Jedna priključnica za el.Izbor TA peći za planirane prostorije vršimo na sledeći način: Prostorija:Dnevna soba Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 13.320 KW 16 .kuhinji i dnevnoj sobi.dok za predsoblje ne planiram posebno grejanje.Planirano je dnevno grejanje u trajanju od 16h.Grejanje u stanu sa TA pećima planiram u spavaćoj sobi.8 časova noću i 2 časa po podne.Un=3×380/220V Jedna priključnica za protočni bojler P=2500W. Tačan izbor instalisane snage jedne TA peći zasniva se na proračunu toplotnih gubitaka u prostoriji koju želimo da grejemo.6 m2 Snaga (KW) 1.u kupatilu sa infracrvenom grejalicom.Un=3× 380/220V Jedna priključnica za TA peć P=6000W.Akumulacija energije u pećima obavlja se u toku povlašćene tarife tj.Un=220V Prostorija:Ostava Jedna priključnica za zamrzivač P=500W. Za proračun toplotnih gubitaka prostorija i za odabir tipa TA peći poslužiću se katalozima firme “Cer“ iz Čačka.

390 KW Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 4.08m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm)÷13.945 KW 0. 1× 220V-22.36 m2 Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 9m2 Za unutrašnji negrejani zid (12 cm) ÷ 5.470 KW 0.755 KW 0.24m2 Za prozor ÷ 4m2 Za vrata ÷ 2m2 Snaga (KW) 1.390 KW 17 Snaga (KW) 0.443 KW 0.150 KW 0.7A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina. 1× 220V-13.945 KW 0.61A.125m2 Za vrata ÷ 2m2 0.9A.960 KW 0.visina (mm) 1026×320× 606 Težina peće (Kg) 185 Snaga motorventilatora (W) 23 Veća brzina (m3/h) 137 Manja brzina (m3/h) 79 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 1700 Prostorija:Spavaća soba Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 17.150 KW 0.360 KW 0.12 m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 10.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 10m2 Za unutrašnji negrejani zid (12 cm) ÷ 12.12m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 15.širina.390 KW .6 m2 Za plafon+pod ÷ 37.960 KW 0.visina (mm) 1026× 380× 668 Težina peće (Kg) 248 Snaga motorventilatora (W) 31 Veća brzina (m3/h) 187 Manja brzina (m3/h) 147 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 2750 Prostorija:Kuhinja Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 7.320 KW 0.24m2 Za plafon+pod ÷ 14.210 KW 0.03 KW Usvajam TA peć tipa AD30N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P = 3 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 1x380V-6.270 KW 0.4m2 Za prozor ÷ 4.24 m2 Za plafon+pod ÷ 34.12m2 Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 13.72m2 Za prozor ÷ 1.700 KW 1.73A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.240 KW 0.8 KW Usvajam TA peć tipa AD50N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P =5 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 3x380V-7.25 m2 Za vrata ÷ 2m2 Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 3.540 KW 0.166 KW 0.širina.36m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 10.

visina (mm) 1026× 380× 668 Težina peće (Kg) 248 Snaga motorventilatora (W) 31 Veća brzina (m3/h) 187 Manja brzina (m3/h) 147 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 2750 Definisanje strujnih kola Strujno kolo broj 1. Električno zvonce Instalisana snaga P=100W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 5. Tri priključnice u spavaćoj sobi Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V 18 .73A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina. Dve priključnice u predsoblju Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 3. 1× 220V-22.61A.23 KW Usvajam TA peć tipa AD50N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P =5 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 3x380V-7.širina.

Osvetljenje u dnevnoj sobi i predsoblju Instalisana snaga P=1400W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 6. Priključnica za TA peć u spavaćoj sobi Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Strujno kolo broj 5.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Strujno kolo broj 4. Protočni bojler u kuhinji Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 11. Infracrvena grejalica u kupatilu Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 8. Četiri priključnice: za frižider. Priključnica za veš mašinu u kupatilu Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 9.u ostavi i za ostale prenosive prijemnike u kuhinji Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 12.za ventilator. Akumulacioni bojler u kupatilu Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 7. Priključnica za TA peć u kuhinji Instalisana snaga P=3000W Nazivni napon Un=220V 19 . Priključnica za prenosive prijemnike u kupatilu Instalisana snaga P=1000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 10.

ostavi. Osvetljenje u kuhinji.45 A Un 220 100W 220/8 V/V Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A 20 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Strujno kolo broj 13. Električno zvono l=1m R0 6A Instalisana snaga P=100W Nazivni napon Un=220V I = P 100 = = 0. Četiri priključnice u dnevnoj sobi Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 16. Priključak za električni šporet u kuhinji Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Strujno kolo broj 14. Priključnica za TA peć u dnevnoj sobi Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Proračun strujnih kola Strujno kolo broj 1.kupatilu i spavaćoj sobi Instalisana snaga P=1060W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 15.

za provodnike II gurpe od Cu.26% 2.09 A Un 220 1000W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5m R0 10A 1000W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.004% 1.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.26% Strujno kolo broj 3.5mm2.004% Strujno kolo broj 2. Cu P ⋅ l = 9000 Wm ∆u = 0.5mm2.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.odgovara presek provodnika od 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Biram kabal tipa PP-Y-3× 1.004% < 5% 2 ⋅ 1 ⋅ 100 = 0.0178 ⋅ ∆u = 0. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 ∆u = 100 ⋅ 0. Dve priključnice u predsoblju l=4.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 4.75mm2.0178 ⋅ = 0.26% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.5mm2. C m u P ⋅ l = 100Wm ∆u = 0. Tri priključnice u spavaćoj sobi 21 .5 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.5m 2 .5mm 2 .Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.

Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 14 ⋅ 1500 ∆u = 100 ⋅ 0.za provodnike II gurpe od Cu.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.odgovara presek provodnika od 0.61% 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5mm2.7m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= P 5000 = = 7.0178 ⋅ = 0.61% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.75mm2.5m 2 . Priključnica za TA peć u spavaćoj sobi l=14. Provera pada napona 22 .61% Strujno kolo broj 4.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l =14m R0 10A 500W Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V I = P 1500 = = 6.5mm2.75mm2.odgovara presek provodnika od 0.5mm2.5mm2.59A U n 3 ⋅ 380 Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.za provodnike II gurpe od Cu. Cu m P ⋅ l = 21000 Wm ∆u = 0.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.81 A Un 220 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.

za provodnike II gurpe od Cu.75mm2. Akumulacioni bojler u kupatilu 23 .5m 2 .5 ⋅ 380 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.39% Strujno kolo broj 6.odgovara presek provodnika od 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola osvetljenja 1.39% < 3% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S =1. Cu 2 P ⋅ l = 73500 Wm ∆u = 0.5 mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 5.5 mm2.8 ⋅ 1400 ∆u = 100 ⋅ 0.39% 1.0178 ⋅ = 0. Osvetljenje u dnevnoj sobi i predsoblju l =5.36% < 5% l ⋅P S ⋅Un 2 14.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0. C m u P ⋅ l = 8120 Wm ∆u = 0.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 1.5m m 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x1.8m R0 10A Instalisana snaga P=1400W Nazivni napon Un=220V I = P 1400 = = 6.5m m .0178 ⋅ = 0.36 A Un 220 8× 150W 2× 100W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .36% Strujno kolo broj 5.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.7 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.36% 2.

odgovara presek provodnika od 0.5m 2 . Cu m P ⋅ l = 8200 Wm ∆u = 0.0178 ⋅ = 0.09 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .za provodnike II gurpe od Cu.1 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.5mm2 Provera pada napona 24 .5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.5mm2.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0. Infracrvena grejalica u kupatilu l = 2m R0 10A Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V I = P 1500 = = 6.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.24% Strujno kolo broj 7.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.24% 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.75mm2.5mm2.odgovara presek provodnika od 0.za provodnike II gurpe od Cu.75mm2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l =4.1m S0 10A 2000W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.81 A Un 220 1500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .24% < 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 4.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.

5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0. Priključnica za veš mašinu u kupatilu l=1. Cu m P ⋅ l = 4500 Wm ∆u = 0.13% 2.08% < 5% I 0 = 10 A S = 2.0178 ⋅ = 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.5m 2 .5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 1. Priključnica za prenosive prijemnike u kupatilu 25 .za provodnike II gurpe od Cu.8m T0 16A 2500W Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V I = P 2500 = = 11 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 2 ⋅ 1500 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm 2 1xU z 25 / 16 A PP −Y −3 x 2.5mm2.75mm2.odgovara presek provodnika od 0.08% 2.08% Strujno kolo broj 8. Cu P ⋅ l = 3000 Wm ∆u = 0.0178 ⋅ = 0.8 ⋅ 2500 ∆u = 100 ⋅ 0.13% Strujno kolo broj 9.13% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 16 A S = 2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.36 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5mm 2 .

15% Strujno kolo broj 10.15m S0 6A 1000W Instalisana snaga P=1000W Nazivni napon Un=220V I = P 1000 = = 4.5m 2 .0178 ⋅ = 0.15% < 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 5.15m T0 16A 2500W Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V I = P 2500 = = 11 . Protočni bojler u kuhinji l =10.36 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A 26 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l=5.5mm 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x 2.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I0 = 6A S = 2. Cu m P ⋅ l = 5150 Wm ∆u = 0.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.75mm2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.odgovara presek provodnika od 0.5mm2.15 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.15% 2.za provodnike II gurpe od Cu.

odgovara presek provodnika od 0. Cu m P ⋅ l = 25375 Wm ∆u = 0. Cu 2 P ⋅ l = 26400 Wm ∆u = 0.5m 2 . Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 13 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5mm2. Tri priključnice za frižider.75mm2.75% 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.ventilator i ostale prenosive prijemnike u kuhinji l =13.77% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.2 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.75% Strujno kolo broj 11.75% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ I 0 = 16 A S = 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.5mm2.15 ⋅ 2500 ∆u = 100 ⋅ 0.0178 ⋅ = 0.za provodnike II gurpe od Cu.odgovara presek provodnika od 0.75mm2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.77% Strujno kolo broj 12.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 10.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2. 27 .0178 ⋅ = 0.77 % 2.09 A Un 220 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .2m S0 10A 500W 500W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.5mm2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.za provodnike II gurpe od Cu.5mm 2 Montažna tablica D Cu 1xU z 25 / 16 A PP −Y −3 x 2.5m m .

85m T0 16A 3000W Instalisana snaga P=3000W Nazivni napon Un=220V I = P 3000 = = 13 .69% 2.69% Strujno kolo broj 13.odgovara presek provodnika od 0.63 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5mm2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Priključnica za TA peć u kuhinji l=7. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 7.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.5mm .Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.5mm 2 3 xU z 25 / 16 A PP − Y − 3 x 2.69% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 16 A S = 2.0178 ⋅ = 0.85 ⋅ 3000 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm2.75mm2.5 9A 3⋅ 3 8 0 28 Usvajam tri brza topljiva osigurača od 10A .za provodnike II gurpe od Cu.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2. Priključak za električni šporet u kuhinji l=12m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= Pn 3 ⋅U = 5000 = 7. Cu 2 P ⋅ l = 23550 Wm ∆u = 0.

Osvetljenje u kuhinji i ostavi l =9.29% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.4 ⋅ 1060 ∆u = 100 ⋅ 0.5m 2 .za provodnike II gurpe od Cu. Cu m P ⋅ l = 60000 Wm ∆u = 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.29% Strujno kolo broj 14.0178 ⋅ = 0.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 1.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola osvetljenja 1.odgovara presek provodnika od 0.29% 2.48% Strujno kolo broj 15.48% 1.81 A Un 220 100W 60W 4× 150W 2× 150W Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% l⋅P S ⋅ Un 2 12 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.75mm2.za provodnike II gurpe od Cu.5mm 2 3 xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . C m u P ⋅ l = 9964 Wm ∆u = 0.5 mm2.4m S0 6A Instalisana snaga P=1060W Nazivni napon Un=220V I = P 1060 = = 4. 29 .ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5m 2 .5mm2.5 ⋅ 380 2 ∆u = 0.odgovara presek provodnika od 0.75mm2.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.5mm2.0178 ⋅ = 0.48% < 3% Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-5× 2.5 mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 9.

55% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.odgovara presek provodnika od 0.75mm2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2. Cu m P ⋅ l = 19000 Wm ∆u = 0.09 A Un 220 500W 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.5mm2.3m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= Pn 3 ⋅U = 5000 = 7.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.za provodnike II gurpe od Cu.5m 2 .5 9A 3⋅ 3 8 0 30 Usvajam tri brza topljiva osigurača od 10A .55% Strujno kolo broj 16.5m T0 10A 500W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Četiri priključnice u dnevnoj sobi l =9. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 9.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.0178 ⋅ = 0. Priključnica za TA peć u dnevnoj sobi l=5.55% 2.5 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm2.

2m 31 .5mm2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2. drugi automat pokriva narednih pet spratova.13% Stepenišno osvetljenje Stepenišno osvetljenje je realizovano pomoću dva stepenišna automata smeštena u MRM1.Na svakom spratu treba ugraditi po dva izvora svetlosti snage 100W zajedno sa tasterima za uključenje.3 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0. Ukupna instalisana snaga osvetljenja svih deset spratova je P=2000W Instalisana snaga prvih pet spratova je P=1000W l =3.odgovara presek provodnika od 0.0178 ⋅ = 0.5m 2 . Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% l⋅P S ⋅ Un 2 5.2m l =3.13 % 2.5 ⋅ 380 2 ∆u = 0.2m l =3.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .13% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.5mm2.5mm 2 3 xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.2m l =3.Prvi automat pokriva prizemlje i prva četiri sprata.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-5× 2.2m R0 6A 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W l =3.za provodnike II gurpe od Cu.2m l =3.75mm2. Cu m P ⋅ l = 26500 Wm ∆u = 0.

Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 16 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.78% 1.78% Instalisana snaga preostalih pet spratova je P=1000W l =19.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Usvajam kabal tipa PP-Y-3× 1.2m l =3.5m 2 .2m S0 6A I = 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W l =3.5mm2.5mm2.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Usvajam kabal tipa PP-Y-3× 1.2m P 1000 = = 4.78% < 3% Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 32 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.56% < 3% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.0178 ⋅ = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja I = P 1000 = = 4.5m 2 .56% 32 .0178 ⋅ = 1.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1. C m u P ⋅ l = 32000 Wm ∆u = 1. C m u P ⋅ l = 16000 Wm ∆u = 0.56% 1.2m l =3.2m l =3.5 ⋅ 220 2 ∆u = 1.

8 5⋅ 0.57A 33 .51=59.85 Ip/In=7 l=32m tpol=5s Ip=7∙8.84 cosφ=0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Električna razvodna instalacija za lift Lift se napaja četvorožilnim kablom koji vodi od MRM1 do upravljačkog mesta . Vod za lift se mora voditi nezavisno od drugih instalacija.8 4 η=0. Usvajam motor sa sledećim karakteristikama : Pn=4KW P 4000 Un=380W In = = = 8.5 1A f=50Hz 3 ⋅U ⋅ c o ϕs ⋅ η 3 ⋅ 3 8 ⋅00.

Priključni deo je donji deo ormana izveden kao jednostruka kablovska uvodnica.85 ⋅ 5 ⋅ 380 2 ∆u =2.MRM i RM Prijemno mesto je priključak električne instalacije u zgradi sa razvodnom mrežom niskog napona. Provera pada napona Pad napona pri normalnom pogonu: ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ l⋅P S ⋅ Un 2 ∆u = 100 ⋅ 0. a radni deo je gornji deo koji je opremnjen NVO osiguračima za zaštitu strujnih kola.0178 ⋅ ∆u =0. Cu P ⋅ l = 179200 Wm u % = 0. Za zaštitu motora od preopterećenja usvajam bimetalni relej sa opsegom zaštite 712A.5mm PP −Y − 4 x 2.5mm2 4kW 3M~ Pošto je vreme polaska tp= 5s usvajam tromi osigurač (Dt) od In = 20A.59 %<5% Montažna tablica Dt Cu I 0 = 20 A 3 xUZ 25 / 20 A 2 S = 2.  Sa MRM1 se električnom energijom snabdeva prvih 10 stanova.51A Prema projektnom zadatku lift će osluživati dvanest spratova a utrošena energija za napajanje lifta biće merena na brojilu zajedničke potrošnje.Sastoji se iz dva dela:radnog i priključnog.Sastoji se od unutrašnjeg i spljašnjeg dela.63% 2.5 ⋅ 380 2 Pad napona pri polasku motora: ρ ⋅ P ⋅ l  Ip  4000 ⋅ 32 ∆u = 100 7 = 2. Mernorazvodno mesto(MRM) je orman sa koga se vrši razvođenje kablova do razvodnog mesta(RM).Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja RST0 20A l=32m 4x2.5mm 2 . 10 dvotarifnih trofaznih brojila za 34 . U MRM1 je pored.59%  = 1.PM je kablovski priključni orman(KPO) izrađen od lima i postavljen je na fasadi zgrade.78 2  cos ϕ ⋅ 5 ⋅ U n  In  0.na osnovu In=8.63<5% 32 ⋅ 4000 = 0.lift i stepenišno osvetljenje.Unutrašnji deo napaja MRM.63% Definisanje PM.dok spoljašnji deo vrši napajanje PM sa TS i izveden je kablovskim priključkom.Za ovu zgradu planiram dva MRM koja se nalaze u prizemlju zgrade i udaljena su od PM 10m.

lifta i stepenišnog osvetljenja.78 = 1. Razvodno mesto(RM) je instalaciona razvodna tabla sa koje se napajaju prijemnici u stanu.  Sa MRM2 se električnom energijom snabdevaju narednih 10 stanova.odgovara presek provodnika od 6mm2.  Sa MRM4 se električnom energijom snabdevaju zadnjih 10 stanova.lift i stepenišno osvetljenje.7∙37560=26292W Koeficijent jednovremenosti rada je Kj=0.koeficijent jednovremenosti rada i on iznosi za jedan stan u Beogradu i svim većim gradovima Kj=0.03% 2 S ⋅ Un 10 ⋅ 380 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 50 A Pjm 26292 = = 40 A 3 ⋅ Un 3 ⋅ 380 3 xUz 63 / 50 A 2 S = 10mm PP −Y −5 x10 m m .Sa MRM1 se napaja prvih 10 stanova.ali zbog velikog pada napona usvajam prvu vecu vrednost za presek provodnika Scu=10mm2.  Sa MRM3 se električnom energijom snabdevaju predzadnjih 10 stanova.Za grad Beograd K∞=0.U zgradi ima 40 razvodnih mesta.25 = 0.za provodnike II gurpe od Cu.RM je opremnjeno sa instalacionim osiguračima i pristupačno je sa prednje strane. Pad napona za najudaljeniji stan računa se po obrascu ρ ⋅ l ⋅ Pjm 32 ⋅ 26292 ∆u = 100 = 1.03% Proračun kabla i osigurača od PM do MRM1 Jednovremena maksimalna snaga jednog stana je Pjm=Kj∙ Pin=0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja merenje utrošene energije ovih 10 stanova.25 Koeficijent jednovremenosti za sve stanove napajane iz MRM1 Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0. Proračun kabla i osigurača od MRM do RM Ukupna instalisana snaga za jedan stan je Pin=37560W Jednovremena maksimalna snaga stana je Pjm=Kj∙ Pin Kj.7∙37560=26292W Maksimalna jednovremena struja stana je Ijm = Usvajam struju osigurača Io=50A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Cu 2 P ⋅ l = 841344 Wm u % = 1.487 n 10 MRM1 se nalazi u prizemlju zgrade udaljen od PM 10m.487 ⋅10 ⋅ 26292 + 4000 + 2000 =134042 W Jednovremena maksimalna struja 35 .7 Pjm=Kj∙ Pin=0.25 + = 0. Jednovremena maksimalna snaga svih prijemnika koji se napajaju sa MRM1 je Pjm = Kj ( n ) ⋅ n ⋅ Pjm / + Pl + Pos = 0.7 K∞-koeficijent jednovremenosti za veoma veliki broj stanova približno jednakih jednovremenih maksimalnih snaga.i ugrađeno brojilo za merenje zajedničke potrošnje.

Sa MRM2 se napaja narednih 10 stanova. K(30o)=0.Za grad Beograd K∞=0.7 K∞-koeficijent jednovremenosti za veoma veliki broj stanova približno jednakih jednovremenih maksimalnih snaga. Jednovremena maksimalna snaga svih stanova koji se napajaju sa MRM2 je Pjm = Kj ( n ) ⋅ n ⋅ Pjm / = 0.487 ⋅10 ⋅ 26292 =128042 W Jednovremena maksimalna struja Ijm = Pjm 128042 = = 194 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Ijm = Pjm 134042 = = 203 .88 I = In K( 30 0 ) = 200 = 227 . a za presek provodnika od bakra usvajam Scu=120mm2 Usvajam kabal tipa PP41 3× 120mm2+70 mm2 Pad napona je ρ ⋅ l ⋅ Pjm 10 ⋅ 134042 ∆u = 100 = 1.25 = 0.137% Proračun kabla i osigurača od PM do MRM2 Jednovremena maksimalna snaga jednog stana je Pjm=Kj∙ Pin=0.6 A →In=225A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore kojima se uvažava međusobni uticaj kablova i uticaj temperature okoline različite od 20oC. K(30o)=0.487 n 10 MRM2 se nalazi u prizemlju zgrade udaljen od PM 10m.137% 2 S ⋅ Un 120 ⋅ 380 2 Montažna tablica 30 0 I = In = 225 = 256 A 0.88 K( ) Usvajam struju NVO osigurača Io=260A.ali zbog velikog pada napona usvajam prvu vecu vrednost za presek provodnika Scu=120mm2 Usvajam kabal tipa PP41 3× 120mm2+70 mm2 Pad napona je 36 .27 A 0.88 NVO Cu I 0 = 260 A NVO 3 x 260 A 2 S = 120 mm PP 41 − 3 x120 + 70 mm P ⋅ l = 1340420 Wm 2 u % = 0.88 Iz tabele za struju NVO osigurača Io=225A nalazim presek provodnika od bakra Scu=95mm2 .5 A →In=200A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore kojima se uvažava međusobni uticaj kablova i uticaj temperature okoline različite od 20oC.7∙37560=26292W Koeficijent jednovremenosti rada je Kj=0.78 = 0.25 Koeficijent jednovremenosti za sve stanove napajane iz MRM2 Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.25 + = 0.

a za presek provodnika od bakra usvajam Scu=240mm2 Usvajam dva kabla tipa PP41 3× 240mm2+120 mm2 Pad napona je ρ ⋅ l ⋅ Pjm 150 ⋅ 393019 ∆u = 100 = 1.13 = = 298 .25 + = 0.792 Usvajam struju NVO osigurača Io=430A.88 K= K(2)∙ K(30o)=0.02% 2 S ⋅ Un 240 ⋅ 380 2 Montažna tablica 37 .25 = 0.78 = 3.78 = 0.368∙40∙26292+4000+2000=393019W Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.Transformatorska stanica je udaljena od zgrade 150m.90∙0. Jednovremena maksimalna snaga zgrade računa se po obrascu: Pjmz=Kj(n)∙n∙Pjm+ Pl +Pos=0.13% Proračun za MRM3 i MRM4 je isti kao i za MRM2.U TS se ugrađuje šest osigurača tipa NVO nazivne struje Io=350A.368 n 40 Jednovremena maksimalna struja Ijm = Pjm 393019 = = 597 . K(2)=0.88=0.pa se nece posebno računati.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja ∆u = 100 ρ ⋅ l ⋅ Pjm 10 ⋅ 128042 = 1.792 I = In 300 = = 378 .napaja se sa dva kabla tipa PP41 3× 185mm2+90mm2.90 K(30o)=0.6 A →In=300A 2 2 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore: ako se u zemlju polaže više kablova i to jedan pored drugog sa međusobnim rastojanjem od oko 7cm uticaj temperature okoline različite od 20oC. Proračun kabla i osigurača od TS do PM Zgrada ima 40 stanova jednakih jednovremenih snaga.13% 2 S ⋅ Un 120 ⋅ 380 2 Montažna tablica NVO Cu I 0 = 260 A NVO 3 x 260 A PP 41 − 3 x120 + 70 mm 2 S = 120 mm 2 P ⋅ l = 1280420 Wm u % = 0.13 A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Pošto se radi o velikoj vrednosti struje usvajam dva kabla tipa PP41 Jednovremena maksimalna struja po kablu iznosi Ijm / = Ijm 597 .8 A K 0.

98% Δu=4.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja NVO Cu I 0 = 430 A 2 xNVO 3 x 430 A 2 xPP 41 − 3 x 240 + 120 mm 2 S = 240 mm 2 P ⋅ l = 58952850 Wm u % = 3. pojačani signal se dovodi do antenske skretnice gde se vrši deljenje signala i dalje sprovodi do pojačanih prijemnika u svakom stanu ugradjene su po dve priključnice tipa P887.5mm.98% Pad napona je manji od propisanih 5% što zadovoljava standarde. Instalacija za TV Za izradu TV istalacija korišćen je centralni antenski sistem koji je sastavljen iz pasivnog dela i pojačivača postavljenog izmedju antene i pasivnog dela sistema . Telefonska instalacija Za priključak na telefonsku mrežu predviđen je orman koncentracije ITO 60 koji se nalazi u prizemlju zgrade. Telefonska istalacija je izvedena sa dva telekomunikaciona kabla koji vode od razvodnag telefonskg ormana do poslednjeg sprata.Od pojačivača koaksijalnim kablom KEL 75/4/0.5 16 23 5 3 2 6 5 4 3 6 6 6 (mm ) 2 11 1.5m od poda. Šema telefonske instalacije data je u prilogu grafičke dokumentacije. Pošto zgrada ima 40 stanova.02+0. Koaksijalni kabal kojim je izvedena istalacija polaže se u PVC cevi prečnika 13.6mm2.Priključnice se postavljaju na visini h=0.u dnevnoj i spavaćoj sobi.03+0.166+1.68.Do zgrade telefonski priključak je doveden podzemno.u predsoblju i u dnevnoj sobi. Izbor instalacionih cevi prema prečniku i broju provodnika P tipa bira se na osnovu tabele PRESEK PROVODNIKA NAJVEĆI BROJ PROVODNIKA TIPA P VELIČINA CEVI Ø (mm) 13.77=4. Za svaki stan predvidjene su po dve priključnic za telefonske aparate.5mm.5 4 6 3 2 - 29 - 36 - 38 .pa je potrebno 40 parica.Instalacija se izvodi kablom tipa TI 20 2× 0.02% Provera pada napona od TS do najugroženijeg prijemnika Najveći pad napona od TS do najugroženijeg prijemnika (Priključnica za prenosive prijemnike u kuhinji zadnjeg stana) je Δu=ΔuTS+ΔuMRM4+ΔRM40+ΔuPR=3.5m od poda .Ovi kablovi se smeštaju u instalacione cevi prečnika 13. koje se postavljaju na visini h=0.5 2.

71Ω Z2=0.5 + 0.0178  +  = 0.5 + 0.5 + 0. Da bi se TN sistemom efikasno štitilo kućište RM treba da bude ispunjen uslov: Z1 = Z2 ≤ 220 =1.391Ω Kućište MRM se ne može efikasno zaštititi pomoću TN sistema. l1   l1 R1 =ρ  c u +  Sn1  Sf 1 Uf . Z3 = + 0.004 ) + 0.613 Ω Z1=0.25Ω Kućište RM se može efikasno zaštititi pomoću TN sistema.71Ω ≤ 1.5 ⋅16 13   13 R 3 = 0.113 Ω  10 10  ( R 0 + R1 + R 2 ) 2 + X 0 2 = ( 0.338 Ω 2.5 2.potrebno je zadovoljiti uslove: Ig ≥ Ireag Uf Ig = Zp Zp ≤ Da bi se TN sistemom efikasno štitilo kućište MRM treba da bude ispunjen uslov: Z ≤ Uf k ⋅ In Ako se zanemari reaktansa kabla koji povezuje PM i MRM.185 ) 2 Z3=1.35 2 = 0.35 2 =1.0178  +  = 0.004 Ω  120 70  ( R 0 + R1) 2 + X 0 2 2 Z 1 = ( 0.185 Ω  2. Da bi se TN sistemom postigla efikasna zaštita.44Ω < 3.5 ⋅ 50  32 32  R 2 = 0.44 Ω 39 .0178  +  = 0.92 Ω 3.5  ( R 0 + R1 + R 2 + R 3 ) 2 + X 0 2 = ( 0.Ostvaruje se povezivanjem delova sa neutralnom tačkom transformatora.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja 10 16 25 35 50 - - - 4 3 - 6 5 3 2 - 6 5 4 3 Zaštita od opasnog napona dodira TN sistem TN sistem zaštite se primenjuje u električnim instalacijama koje su priključene na transformator sa sa direktno uzemljenim zvezdištem.92Ω Prijemnici se mogu efikasno zaštititi pomoću TN sistema.004 + 0.5 ⋅ 260 10   10 R1 = 0.113 ) 2 + 0.71 + 0.613Ω > 0.004 + 0.25 Ω 3. Da bi se TN sistemom efikasno štitili prijemnici treba da bude ispunjen uslov: Z2 = Z3 ≤ 220 = 3.Z k ⋅ In ≤ 220 = 0.35 2 = 0.impedans kabla jednaka je aktivnoj otpornosti koja je deo petlje koji obrazuju fazni i nulti provodnik.

N E r = 1 − c .25=3.9m2 a =20m. b = 20m. B2. Usvojena vrednost učestanosi udara groma Nc će biti procenjena na osnovu analize opasnosti od štete. C4. C1 = 1.tako da je gromobranska instalacija neophodna.130 > Nc =0.uzimajući u vidu faktore.130 Nd ≤ Nc -ako je ovaj uslov ispunjen nije potrebna gromobranska instalacija Nd =0.u vezi sa objektom koji se štiti: • Tip konstrukcije(C1) • Sadržaj objekta(C2) • Namena objekta(C3) • Posledice udara groma u objekat(C4) Faktori u vezi sa analizom objekta su dati kroz koeficijente C1. C3.Mešana konstrukcija objekta sa metalnim krovom C2 = 1. B4).04∙Td1. koje biramo iz tabela (B1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Zaštita od atmosferskog pražnjenja Instalacija zaštite od atmorsferskog pražnjenja izvodi se u vidu Faradejevog kaveza.Obavezna neprekidnost pogona ali bez uticaja na okolinu C = C1 ⋅ C2 ⋅ C3 ⋅ C 4 = 15 NC = 3 ⋅10 −3 = 0.04∙361.52 Pošto se objekat nalazi na ravnom terenu i u blizini nepostoji drugi objekat ekvivalentna površina se računa po obrascu: Ae=a∙b+6∙h(a+b)+9π∙h2=20∙20+6∙32(20+20)+9π∙322=37032.25(broj udara/km2 god) Za opštinu Čačak Td=36 Td-broj grmljavinskih dana Ng=0.130 Nd=0.52∙37032.9∙10-6=0. C2.25=0.0002-uslov nije ispunjen.04∙Td1.Teška evakuacija C4 = 5. B3.0002 C Određivane stvarnog broja udara groma Nd=Ng∙Ae∙10-6 (broj udara/god) Ng.gustina atmosverskog pražnjenja u zemlju Ae-ekvivalentna prihvatna površina objekta Ng=0.računska efikasnost gromobranske instalacije na osnovu koje se Nd određuju nivoi zaštite 40 . h= 32m Nd=Ng∙Ae∙10-6 =3.Mala vrednost objekta C3 = 3.

85Ω Rud2=k∙R=0. da je srednja vrednost rastojanja spusnih provodnika 10m. nalazim da su minimalni preseci za gromobransku instalaciju: − Spusni provodnici 50mm2-usvajam čeličnu pocinkovanu traku FeZn 20× 3mm − Za sistem uzemljenja 80mm2-usvajam čeličnu pocinkovanu traku FeZn 25× 4mm − Kao hvataljka koristi se krov zgrade prekriven limom debljine 0.998 Nd 0. Obrazac za izračunavanje otpora rasprostiranja glasi: R= ρ 2⋅l2 ⋅ ln 2π ⋅ l a ⋅h Rud=k∙R. Er = 1 − Zbog simetrije dovoljno je izvršiti proveru vrednosti Rud uzemljivača za spoj 1.39 Ω 2π ⋅ l a ⋅ h 2π ⋅ 10 0.130 Na osnovu računske efikasnosti prema tabeli 1.39=13.39=13.85 Rud=6.85 Rud = ud 1 ud 2 = = 6.9∙15.Za nivo zaštite I iz tabele 5.92 Ω Rud 1 + Rud 2 13 .gde je: Rud-udarna otpornost rasprostiranja k-udarni koeficijent R-otpornost rasprostiranja u ustaljenom stanju R= Rud1=k∙R=0.025 ⋅ 0.Za nivo zaštite I za spusne provodnike nalazim iz tabele 3.9).85 ⋅ 13 . Spoj 1 Od spoja 1 imam traku dužine 10m na levu stranu i traku dužine 10m na desnu stranu.85 + 13 . odgovara nivo zaštite I.Usvajam osam spusnih vodova. Kako je specifični otpor zemljišta za ilovaču i oranicu iznosi ρ=100Ωm iz tabele nalazim da je dovoljno imati traku dužine 10m (k=0.92Ω<Ruddoz=20Ω ρ 2 ⋅l 2 100 2 ⋅ 10 2 ⋅ ln = ⋅ ln = 15 . 41 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Nc 0.8mm.5 Izabrani uzemljivač zadovoljava u pogledu udarnog otpora rasprostiranja.0002 =1− = 0. Kao uzemljivač upotrebiću temeljni uzemljivač objekta od FeZn trake 25× 4mm.9∙15.85Ω R ⋅R 13 .na jednu ili drugu stranu spoja zemljovoda na uzemljivač.ukupne dužine 80m .

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Specifikacija opreme i materijala Naziv opreme Priključni orman Tipski orman za MRM Instalacine razvodne table Razvodni orman za stepenišno osvetljenje Stepenišni automati Tasteri Električna zvonca Trofazno dvotarifno brojilo Uklopni sat Inkadescentni izvori svetlosti 60W Inkadescentni izvori svetlosti 100W Inkadescentni izvori svetlosti 150W IC grejalice Trofazne šuko priključnice Monofazne šuko priključnice Jednopolni prekidači Serijski prekidači Indikatori za kupatilo Količina (kom) 1 4 40 2 2 60 40 42 4 40 140 560 40 120 640 40 120 40 42 .

5mm2 Kabal PP-Y 5× 10mm2 Kabal PP41 3× 120+70mm2 Kabal PP41 3× 240+120mm2 470 87 640 120 120 3 9 3 Dužina(m) 720 2172 32 648 404 40 300 Literatura (1) Miomir B.MinelSchreder.Beograd. (3) Miomir B. “Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija“.Beograd. (2) Katalog firme “Cer“ iz Čačka.5mm2 Kabal PP-Y 4× 2. 43 .5mm2 Kabal PP-Y 3× 2.ETF.2000.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Razvodne kutije Osigurači 6A tipa D Osigurači 10A tipa D Osiguača 16A tipa D Osigurača 50A tipa D Osigurača 20A tipa Dt Osigurača tipa NVO 300A Osigurača tipa NVO 350A Kablovi Kabal PP-Y 3× 1.5mm2 Kabal PP-Y 5× 2. “Vodič kroz svet tehnike osvetljenja“.2002.Kostić.Kostić .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful