P. 1
Proračun instalacija u zgradi

Proračun instalacija u zgradi

|Views: 8,843|Likes:
Published by Srdanovic Darko

More info:

Published by: Srdanovic Darko on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

Visoka Škola Tehničkih Strukovnih Studija Čačak

Odsek:Elektrotehnika Smer:Elektroenergetika

Projektni zadatak iz Električnih instalacija i osvetljenja

Student: Srdanović Darko Broj indeksa:111/03

Profesor: mr.Dragan Brajović,dipl.el.ing

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

Čačak,septembar, 2008 god.

2

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

Sadržaj

Električne šeme: 1) Jednopolna šema napajanja objekta 2) Jednopolna šema MRM1 3) Jednopolna šema MRM2 4) Jednopolna šema MRM3 5) Jednopolna šema MRM4 6) Šema električne instalacije osvetljenja 7) Šema električne instalacije priključnica 8) Šema razvodne table stana 9) Šema instalacije telefonskog priključka 10) Šema instalacije TV priključka 11) Jednopolna šema stepenišnog osvetljenja 12) Razvodna instalacija za TV i telefon 13) Šema električne razvodne instalacije lifta 14) Gromobranska instalacija-sistem uzemljenja 15) TN sistem zaštite

Visoka Škola Tehničkih Strukovnih Studija- Čačak Odsek.Elektrotehnički Predmet:Električne instalacije i osvetljenja
Kandidat: Srdanović Darko 111/03 PROJEKTNI ZADATAK Projektovati električnu instalaciju stambene zgrade P+m= 10 spratova,a sa po n= 4 istovetnih stanova na svakom spratu.U zgradi postoji lift čiji je pogonski deo smešten u prostoriji iznad liftovskog šahta na m-tom spratu.Zgrada je završena ravnim krovom pokrivenim limom debljine 0.8 mm,čija je osnova, kao i osnova zgrade, pravougaonik dimenzija stranica 20× 20 (m).Zgrada je visoka (m+1)× 3.2m.Projekat instalacije treba da obuhvati sledeće: 3

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

1. Tehnički opis 2. Tehničke uslove 3. Fotometrijski proračun 4. Izbor termičkih potrošača 5. Termoakumulaciono grejanje 6. Stepenišno osvetljenje 7. Električnu razvodnu instalaciju za lift 8. Definisanje PM,MRM i RM 9. Telefonsku instalaciju 10. Instalaciju za TV 11. Zaštita od opasnog napona dodira: TN Sistem 12. Instalaciju zasštite od atmosferskog pražnjenja 13. Električne šeme 14. Specifikaciju opreme i materijala Električni priključak zgrade:Kablovski vod 150m Prilog:Građevinska osnova stana F

Datum: 12.12.2007

Zadatak izdao: Dragan Brajović

4

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Kuhinja Spavaća soba Ostava Predsoblje Dnevna soba Kupatilo Projekat F razmera 1:50 5 .

obeleženi sa 1P.6 mm. 6 . Iz priključnog ormana(PM) sa osigurača polaze dva kabla tipa PP41-3x150 +70mm2 pomoću kojih se napajaju MRM1 i MRM2. priključak za protočni bojler i priključak za ventilaciju. postavljene iznad ulaznih vrata sa ugradjenom signalnom lampicom za drugu tarifu. Sve izvode iz stanova dovesti do ormana koncentracije i završiti ih na regletama.6mm2 dvostruko upredenim u parice. U MRM1 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije prvih 14 stanova. U svim kupatilima izvedene su instalacije za izjednačenje potencijala na takav način što se sve metalne mase povežu provodnicima tipa P/F 1× 6mm2 na kutiju PS49 koja se postavlja na zid iznad ulaznih vrata kupatila. u dnevnoj sobi tri monofazne i jedna trofazna. Instalacija telefona Za priključak na PTT mrežu u prizemlju predvidjen je orman koncentracije ITO 60. Merenje utrošene električne energije je za svaki stan zasebno pomoću trofaznog brojila sa uklopnim satom.Iz ove kutije se jednim provodnikom ide u razvodni orman gde se vrši povezivanje sa šinom. Od instalacija u stanovima predvidja se električna rasveta u svim prostorijama. zvonom.6mm. U stepeništu su predvidjene svetiljke koje se uključuju preko stepenišnog automata.U priključnom ormanu je ugrađeno šest NVO od 300A.Razvodna mesta ili razvodne table u stanovima su tipske proizvodnje sa odvojenim sabirnicama za dirigovane potrošače i slobodnu potrošnju.U svim stanovima predvidjeno je po dva telefonska mesta u predsoblju i u dnevnoj sobi. U spavaćoj sobi su predvidjene tri monofazne "šuko" priključnice. Jednopolna šema po kojoj je urađena svaka tabla data je u prilogu grafičke dokumentacije. Stambeni objekat se napaja sa dva kabla tipa PP41-3x185+95mm2. U crtežima se radi kraćeg obeležavanja provodnici Ti 20 2× 0. Svako razvodno mesto(RM) u stanu napaja se kablom 5x10 mm2. Telefonske izvode u stanovima i lokalima završiti priključnicama.takođe je instalirano i torfazno dvotarifno brojilo koje meri utrošenu električnu energiju lifta i stepenišnog osvetljenja U MRM2 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije preostalih 14 stanova. Ove provodnike postaviti u PVC cevi prečnika označenog u šemi (zavisno od broja parica). sa 2 P itd.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Tehnički opis Električna instalacija objekta mora biti izvedena po propisima koje se odnose na izvođenje električnih instalacija u stambenim objektima. U kuhinji je predvidjena dve trofazne i dve monofazne "šuko" priključnice. sa kontaktorom za uključenje druge tarife i el. Instalacija se izvodi provodnicima Ti 20 preseka 0. a Ti 20 2× 2× 0. Za svaki stan predvidjena je instalacija zvučne signalizacije koja se sastoji od tastera ispred ulaznih vrata i električnog zvonceta .Dužina kabla od trafostanice do priključnog mesta iznosi 150m .

a preko obujmice povezan je na gromobransku instalaciju. Vezu uzemljivača i traku spusta izvesti ukrsnim komadom. tako što su na glavne prihvatne vodove povezani preko obujmica za oluk. sa dva zavrtnja M8xl8. Gromobranska instalacija Na objektu je predvidjena klasična gromobranska instalacija. U svakom stanu predviđeno je po dve priključnice. Antene su koaksijalnim kablom povezane na pojačivački sistem. Od ormana date su vertikale dobijene preko razdelnika sa odcepnim kutijama i završnim priključnicama. postavljene u temeljne trake objekta. mestimično zavarene za čeličnu armaturu objekta. spustova i uzemljivača koji sa svim spojnim i nosećim gromobranskim elementima i postojećim metalnim delovima na zgradi (oluci i limene opšivke) stvaraju kavez u odnosu na zemlju. direktni spustovi izvode se trakom FeZn 20x3 mm. Ostaviti potreban broj izvoda od uzemljivača za gromobranske spustove i ormane. Traku zavariti za metalnu kapu. Kod svih spajanja izmedju trake i trake sa limenim površinama mora se izmedju spojnih elemenata postaviti olovni podmetač. radi povezivanja oluka za uzemljenje.8 mm. Uzemljenje Kao uzemljivač i gromobranski uzemljivač koristi se temeljni uzemljivač. Indirektni spustovi izvedeni su preko vertikalne olučne cevi tako da se na donjem i gornjem kraju postavljaju obujmice za slivnik i time ih povezati na uzemljivač. antenski stub se pričvrščuje posebnim ankerima na krov. Medjusobno spajanje trake vrši se ukrsnim komadima postavljenim u kutijama za ukrsni komad zaliven olovom. Horizontalne olučne cevi iskorišćene su kao pomoćni prihvatni vodovi. Za uzemljivač je upotrebljena traka temeljnog uzemljivača. Ovi spustovi na visini 1. Kod ovih spustova koji idu uz oluk iznad mernog spoja postaviti obujmicu za slivnik. Antene se postavljaju na krov objekta na stubni nosač. za provlačenje kabla kablovske televizije. a od mernog spoja postaviti mehaničku zaštitu.5m do 1 m izvan objekta i do glavne stanice. Krov objekta je pokriven limom debljine 0. Na objektu predvidjeni su direktni i indirektni spustovi. Ista se sastoji od prihvatnih vodova(limeni krov). Na dimnjacima i ventilacijama postaviti metalne kape. Isti je izveden od FeZn trake 25x4 mm. Ostavljena je cev 0. Raspored priključnica dat je u grafičkoj dokumentaciji. Rastavna spojnica mora biti izvedena sa preklopom trake dužine l00 mm. Pri montaži antena na stub voditi računa o njihovom medjusobnom rastojanju zbog smetnji.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Instalacija za TV Za prijem radio i TV programa predvidjen je zajednički antenski sistem. Pojačivači i frekventni pretvarači postavljeni su u glavnoj stanici. istu spustiti po dimnjaku i vezati na prihvatne vodove najkraćim putem bez kontrapadova.75m od nivoa tla moraju imati rastavnu spojnicu (merni spoj) koja odvaja nadzemnu instalaciju od uzemljivača. u dnevnoj i spavaćoj sobi. postavljenim u kutiji za ukrsni komad zaliven olovom. 7 . i ofarbana crvenom bojom.

Sve radove pri izradi.atestiran i od prvoklasnog kvaliteta. Spoj mora biti izveden tako da ne dođe do smanjenja preseka ili oštećenja preseka ili oštećenja provodnika i izolacije. Sav materijal koji se ugrađuje mora odgovarati standardima. Vodovi se smeju nastavljati isključivo u razvodnim kutijama. 8 .2-1.tako i u pogledu izbora materijala. Za električne aparate i uređaje smeju se koristiti goli i izolovani vodovi po standardima JUS-a. Najmanji dopušteni presek stalno polioženih vodova iznosi 1.mora se imati sagalasnost projektanta.osim u kupatilu i u kuhinji gde se postavljaju na visini 1.moraju se preduzeti odgovarajuće mere zaštite.5 mm2. Svi prijemnici u kupatilu se uključuju prekidačem siganalizacije uključenja a montira se kraj vrata ispred kupatila. Najmanji dopušteni presek u kolima rasvete 1.a lemnjenje treba izbegavati u energetskim instalacijama.a 2. Krož višežilni kabal ne sme se voditi više strujnih kola. Sve prekidače postaviti na 1.Treba izbegavati paralelno postavljanje vodova do dimnjaka.5 mm2 za bakar.Vertikalno polženi kablovi treba da su udaljeni od vrata i uglova za 15cm.vodove treba polagati bar 20 cm daleko od dimnjaka.Takođe treba izbegavati horizontalno polaganje kablova na visini manjoj od 2m. Međusobni spoj električne instalacije ili spoj električnog razvoda sa električnom opremom mora biti izveden tako da električni razvod ne bude izložen silama izvlačenja ili uvijanja.razmak između njih je 10cm.Najmaji dozvoljeni razmak između električnog razvoda i drugih instalacija je 30mm.a u kolima termičkih potrošača 2.8m od poda. Ako se u blizini električnog razvoda nalaze neelektrične instalacije.Provodnici moraju biti dimenzionisani tako da se previše ne zagrevaju.Vodovi se spajaju stezaljkama ili spojnicama.ako to nije moguće izbeći.8m.moraju izvoditi samo stručno osposobljena lica. Sve utičnice postaviti na visini 0.Kroz zidove se provodnici postavljaju tako da su zaštićeni od vlage i oštećenja.osim provodnika upravljačkih pomoćnih strujnih kola.ispitivanju i puštanju .Presek provodnika je određen padom napona.3-0.5 mm2. Ako se spoj električne instalacije izlaže toploti. a ako su postavljeni paralelno.mehaničkim ili hemijskim uticajima ili vibracijama. Ukrštanje energetskih i telefonskih vodova treba izbegavati.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Tehnički uslovi Ovi tehnički uslovi su sastavni deo projekta i kao takvi obavezuju investitora i izvođača pri izgradnji objekta.5m od poda i to pored vrata na strani gde se ista otvaraju.5 mm2 za aluminijum.moraju se između njih obezbediti takav razmak da održavanje jedne ne ugrožava druge instalacije. Za sve izmene i odstupanja od projekta.kako u pogledu električnog rešenja. Izvođenje električne instalacije mora se izvesti prema tekstualnom i grafičkom delu ovog projekta i važećim propisima. Električni razvod ne sme se postavljati ispod neelektričnih instalacija na kojima je moguća kondenzacija vode ili drugih tečnosti. Spoj u električnim instalacijama mora biti dimenzionisan tako da može trajno podnositi dozvoljenu struju provodnika.Vodovi se smeju postavljati horizontalno (udaljeni 30cm od plafona) i vertikalno bar 30cm od poda.

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Kablovi položeni neposredno pod malter i u zid moraju po celoj dužini biti pokriveni malterom debljine najmaje 4mm.Na slobodnim krajevima cevi moraju se postaviti uvodnice od izolacionog materijala. Pri prolazu vodova kroz zid između suve i vlažne prostorije provodnici se moraju završiti u suvoj prostoriji sa instalacionim priborom za vlažne prostorije. Pri horizontalnom polaganju.bez obzira na način kojim se pričvršćuju.Izuzetno. Prekidači i osigurači se postavljaju samo na fazne provodnike.Cevi treba da su izrađene od materijala otpornog na vlagu.smeju se polagati i kablovi bez ispune. Razvodne kutije za kablove i provodnike(u instalacionim cevima)koji se polažu pod malter moraju biti izrađene od izolacionog materijala ili od metala sa izolacionom postavom i uvodnicama od izolacionog materijala.i to ispod maltera. Metalne zaštitne obloge kablova i metalne izolacione cevi ne smeju biti upotrebljene kao povratni vod. Cevi postavljene u zidu ne smeju se prekrivati materijalom koji bi ih nagrizao.ovaj provodnik se ne sme koristiti u drugu svrhu.postavljati ispod gips-kartonskih ploča.Kablovi bez ispune ne smeju se voditi u snopu. Pri prolazu izolacionih cevi kroz zid između vlažne i suve prostorije pri polaganju treba izvesti da se voda ne može sakupljati u cevi niti u nju da prodre. U suvim prostorijama. 9 . Kroz jednu instalacionu razvodnu kutiju nesmeju se postavljati provodnici iz različitih strujnih krugova.cevi moraju imati blagi pad prema razvodnim kutijama.kao što su kablovi tipa PP/R. a da se postavljaju sa nagibom prema vlažnoj prostoriji. Pri postavljanju kablova ili provodnika u cevi svi provodnici koji pripadaju istom strujnom kolu moraju biri postavljeni u istu cev. U svakom strujnom krugu neutralni provodnik mora se razlikovati bojom od faznih provodnika.niti kao provodnik.i ne smeju se polagati na zapaljive materijale ni kad se pokrivaju malterom.Zaštitni provodnik treba da bude žuto-zelen.kablovi ne moraju biti pokriveni malterom ako su položeni u šupljinama tavanica i zidova od betona ili sličnog materijala koji ne gori niti potpomaže gorenje.

Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.85=3.85=2. za visinu radne površine uzeta je vrednost 0. Fotometrijski proračuni su vršeni metodom faktora korisnosti i= a ⋅b .1)N-stvarni broj izvora svetlosti Stvarni broj izvora.“Vodič kroz svet tehnike osvetljenja“.Beograd.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.2× 4.2-0.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.85m. hk-korisna visina od svetiljke pa do radne površine.Kostića.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti . N= Фuk gde je: Фiz N-potreban broj izvora svetlosti Фiz -svetlosni fluks svetlsonog izvora (lm) Ns=(09-1. Фuk = E ⋅ a ⋅b (lm) . Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Fotometrijski proračun Svi podaci i preporuke za fotometrijske proračune prostorija uzeti su iz knjige Miomira B.76 hk = h -0.MinelSchreder.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0. E-potreban nivo osvetljenosti η-iskoristljivost osvetljenja korisne površine f -faktor zaprljanja svetiljki i starenja izvora svetlosti f = f 1⋅ f 2 a∙b -površina prostorije.92=0.4× 3.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 250 lx.7.gde je: hk ( a + b ) i-indeks prostorije.35m 10 .83∙0.gde je: ηf Фuk-ukupni svetlosni fluks svih izvora svetlosti u prostoriji.2000.kao i stvarna osvetljenost treba da budu u garnicama +/-10% Est = E Est − E ⋅100 E Ns (lx) N Prostorija:Dnevna soba Dimenzije prostorije: 4.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.

2 + 4.1)N=(0.9-1.35m i= Iz Priloga 5 za i=0.6 hk ( a + b ) 2.83∙0.57 lx N 7.tj.4lm ηf a ⋅b 4.95 → (7.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.4 = = 7.76 hk = h -0.2 = = 0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.96 – 4.2 = = 4.85=2.2lm ηf a ⋅b 2 .6 nalazim da je η =0.84) Ns=4 Est = E Ns 4 = 250 = 227 .95 Фiz 2200 Ns=(09-1. nalaze se u granicama +/-10%.91 hk ( a + b ) 2.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 250 lx. 11 .92 f = f 1 ⋅ f 2 =0. Prostorija:Kuhinja Dimenzije prostorije: 2.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.3× 3.3 + 3.35 ( 2.4 Фiz 2200 Ns=(09-1.15 – 8.27 − 250 ⋅ 100 = ⋅ 100 = −9% E 250 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.4 ) Фuk 17493 .1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 9684 .tj.1)N=(0.9-1.57 − 250 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 0.35 ( 4.2 ⋅ 4.2× 3.1)4.3475 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 17493 . nalaze se u granicama +/-10%. 3 ⋅ 3 .2-0.4 Est − E 227 .95 Est − E 251 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja i= Iz Priloga 5 za i=0.7.62 % E 250 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.74) Ns=8 Est = E Ns 8 = 250 = 251 . Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.91 linearnom interpolacijom nalazim da je η =0.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.4 = = 0.27 lx N 4.92=0.1)7.85=3.2 ) Фuk 9684 .57 ≈ 0.4 → (3.

1)2.4× 3.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.76 hk = h -0.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.4 = = 0.83 12 .2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.4 ) Iz Priloga 5 za i=0.53 − 60 ⋅ 100 = ⋅100 = −2.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti . nalaze se u granicama +/-10%.7.05 Est − E 58 .35 ( 2 + 4.1)N=(0.85=2.45 % E 60 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.6 nalazim da je η =0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.tj.4× 3.53 lx N 2. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.2-0.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Prostorija:Predsoblje Dimenzije prostorije: 2× 4.05 → Ns=2 Est = E Ns 2 = 60 = 58 .6 hk ( a + b ) 2.85=3.92=0.2× 3.83∙0.9-1. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 100W za direktan sistem osvetljenja.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 2779 lm ηf Фuk 2779 = = 2.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.7.05 Фiz 1350 Ns=(09-1. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .35m i= a ⋅b 2 ⋅ 4.59 ≈ 0. Prostorija:Spavaća soba Dimenzije prostorije: 5.

2-0.92 f = f 1⋅ f 2 =0.6 odakle nalazim da je η =0.17 lx N 1.12 Фiz 1350 Ns=(09-1.31 ne postoji vrednost za η .4 ⋅ 3. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 100W za direktan sistem osvetljenja.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.2 = = 0.4 + 3.2 ⋅ 2 i= = = 0.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 1516 lm ηf Фuk 1516 = = 1.87 Фiz 2200 Ns=(09-1.92=0.76 hk = h -0.85=3.1)N=(0.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.7.33 Фuk = N= E ⋅a ⋅b = 4134 lm ηf Фuk 4134 = = 1.85=2.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.35m 2 f = f 1⋅ f i= a ⋅b 5. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.83∙0.9-1.85 linearnom interpolacijom nalazim da je η =0.76 hk = h -0.2 + 2 ) Iz Priloga 5 za i=0.2) Iz Priloga 5 za i=0.12 → Ns=1 13 .87 Est − E 64 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 120 lx.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti . Prostorija:Kupatilo Dimenzije prostorije: 1.zbog toga usvajam prvu tabličnu vrednost za i=0.85=3.1)N=(0.tj.2-0.83∙0.17 − 60 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 6.2× 2× 3.1)1.85 hk ( a + b ) 2.87 → Ns=2 Est = E Ns 2 = 100 = 64 . nalaze se u granicama +/-10%.85=2.35m a ⋅b 1 .1)1.92 =0.9-1.35 (1.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.92=0.95% E 60 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.35 ( 5.31 hk ( a + b ) 2.

72 − 60 ⋅100 = ⋅100 = −13 .7.14 − 120 ⋅100 = ⋅100 = −9.12 Est − E 108 .35m 2 f = f 1⋅ f i= a ⋅b 1 .35 (1.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.2 ⋅ 2 .16 → Ns=1 Est = E Ns 1 = 60 = 51 .2× 3.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0. nalaze se u granicama +/-10%.33 hk ( a + b ) 2.1)N=(0.2 + 2.33 ne postoji vrednost za η .92 =0.76 hk = h -0.85=2.7% E 60 14 .83∙0.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.9-1.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.72 lx N 1. Prostorija:Ostava Dimenzije prostorije: 1.8% E 120 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.14 lx N 1.tj.2× 2.2-0. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 60W za direktan sistem osvetljenja.2 ) Iz Priloga 5 za i=0.92=0.6 odakle nalazim da je η =0.16 Est − E 51 .1)1.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 833 . Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.2 = = 0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Est = E Ns 1 = 120 = 108 .85=3.16 Фiz 715 Ns=(09-1.7 = = 1.zbog toga usvajam prvu tabličnu vrednost za i=0.7lm ηf Фuk 833 .

Un=220V Tri priključnice za prenosive prijemnike P=3× 500W.Un=220V Jedna priključnica za IC grejalicu P=1500W.Un=220V Jedna priključnica za prenosive prijemnike P=1000W.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Izbor termičkih potrošača Prostorija:Predsoblje Dve priključnice za prenosive prijemnike P=2× 1000W.Un=220V Prostorija:Spavaća soba Jedna priključnica za TA peć P=3000W.Un=220V 15 .Un=220V Električno zvonce P=100W.Un=220V Prostorija:Kupatilo Jedna priključnica za akumulacioni bojler P=2000W.Un=220V Jedna priključnica za veš mašinu P=2500W.

Un=3× 380/220V Jedna priključnica za TA peć P=6000W.u kupatilu sa infracrvenom grejalicom.8 časova noću i 2 časa po podne.Akumulacija energije u pećima obavlja se u toku povlašćene tarife tj.320 KW 16 .Un=220V Prostorija:Dnevna soba Jedna priključnica za TA peć P=4500W.Grejanje u stanu sa TA pećima planiram u spavaćoj sobi.šporet P=5000W.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Prostorija:Kuhinja Jedna priključnica za el. Za proračun toplotnih gubitaka prostorija i za odabir tipa TA peći poslužiću se katalozima firme “Cer“ iz Čačka.Un=220V Termoakumulaciono grejanje Termoakumulaciono grejanje se vrši sa termoakumulacionim pećima.Planirano je dnevno grejanje u trajanju od 16h.Un=220V Jedna priljučnica za prenosive prijemnike P=500W.Un=220V Prostorija:Ostava Jedna priključnica za zamrzivač P=500W.dok za predsoblje ne planiram posebno grejanje.Un=220V Jedna priključnica za ventilator P=500W.Un=3× 380/220V Četiri priključnice za prenosive prijemnike P=4× 500W. Tačan izbor instalisane snage jedne TA peći zasniva se na proračunu toplotnih gubitaka u prostoriji koju želimo da grejemo.Un=3×380/220V Jedna priključnica za protočni bojler P=2500W.kuhinji i dnevnoj sobi.Un=220V Jedna priključnica za frižider P=500W.Izbor TA peći za planirane prostorije vršimo na sledeći način: Prostorija:Dnevna soba Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 13.6 m2 Snaga (KW) 1.

960 KW 0.9A.visina (mm) 1026× 380× 668 Težina peće (Kg) 248 Snaga motorventilatora (W) 31 Veća brzina (m3/h) 187 Manja brzina (m3/h) 147 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 2750 Prostorija:Kuhinja Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 7.166 KW 0.širina.24 m2 Za plafon+pod ÷ 34.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 10m2 Za unutrašnji negrejani zid (12 cm) ÷ 12.270 KW 0.390 KW .12m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 15.24m2 Za prozor ÷ 4m2 Za vrata ÷ 2m2 Snaga (KW) 1.700 KW 1.210 KW 0. 1× 220V-13.443 KW 0.360 KW 0.73A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.25 m2 Za vrata ÷ 2m2 Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 3.36m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 10.540 KW 0.visina (mm) 1026×320× 606 Težina peće (Kg) 185 Snaga motorventilatora (W) 23 Veća brzina (m3/h) 137 Manja brzina (m3/h) 79 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 1700 Prostorija:Spavaća soba Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 17.945 KW 0.12 m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 10.03 KW Usvajam TA peć tipa AD30N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P = 3 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 1x380V-6.24m2 Za plafon+pod ÷ 14.61A.150 KW 0.08m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm)÷13.240 KW 0.390 KW 17 Snaga (KW) 0.470 KW 0.125m2 Za vrata ÷ 2m2 0.945 KW 0.12m2 Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 13.72m2 Za prozor ÷ 1.755 KW 0.320 KW 0.960 KW 0.150 KW 0.36 m2 Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 9m2 Za unutrašnji negrejani zid (12 cm) ÷ 5.4m2 Za prozor ÷ 4.6 m2 Za plafon+pod ÷ 37.8 KW Usvajam TA peć tipa AD50N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P =5 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 3x380V-7.širina.390 KW Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 4. 1× 220V-22.7A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.

Tri priključnice u spavaćoj sobi Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V 18 . Električno zvonce Instalisana snaga P=100W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 2.visina (mm) 1026× 380× 668 Težina peće (Kg) 248 Snaga motorventilatora (W) 31 Veća brzina (m3/h) 187 Manja brzina (m3/h) 147 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 2750 Definisanje strujnih kola Strujno kolo broj 1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 5.73A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.61A. 1× 220V-22.širina.23 KW Usvajam TA peć tipa AD50N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P =5 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 3x380V-7. Dve priključnice u predsoblju Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 3.

Infracrvena grejalica u kupatilu Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 8.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Strujno kolo broj 4. Priključnica za prenosive prijemnike u kupatilu Instalisana snaga P=1000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 10. Priključnica za TA peć u spavaćoj sobi Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Strujno kolo broj 5. Priključnica za veš mašinu u kupatilu Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 9. Akumulacioni bojler u kupatilu Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 7.u ostavi i za ostale prenosive prijemnike u kuhinji Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 12. Osvetljenje u dnevnoj sobi i predsoblju Instalisana snaga P=1400W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 6. Četiri priključnice: za frižider. Protočni bojler u kuhinji Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 11.za ventilator. Priključnica za TA peć u kuhinji Instalisana snaga P=3000W Nazivni napon Un=220V 19 .

kupatilu i spavaćoj sobi Instalisana snaga P=1060W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 15. Osvetljenje u kuhinji. Četiri priključnice u dnevnoj sobi Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 16.ostavi.45 A Un 220 100W 220/8 V/V Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A 20 . Električno zvono l=1m R0 6A Instalisana snaga P=100W Nazivni napon Un=220V I = P 100 = = 0. Priključak za električni šporet u kuhinji Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Strujno kolo broj 14. Priključnica za TA peć u dnevnoj sobi Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Proračun strujnih kola Strujno kolo broj 1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Strujno kolo broj 13.

Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 4.0178 ⋅ = 0.5mm2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0. Tri priključnice u spavaćoj sobi 21 .004% 1.5mm2. C m u P ⋅ l = 100Wm ∆u = 0.26% 2.za provodnike II gurpe od Cu. Dve priključnice u predsoblju l=4. Cu P ⋅ l = 9000 Wm ∆u = 0. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 ∆u = 100 ⋅ 0.5m 2 .09 A Un 220 1000W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .004% < 5% 2 ⋅ 1 ⋅ 100 = 0.26% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.0178 ⋅ ∆u = 0.004% Strujno kolo broj 2.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.odgovara presek provodnika od 0.75mm2.5 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Biram kabal tipa PP-Y-3× 1.5mm2.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.26% Strujno kolo broj 3.5mm 2 .5m R0 10A 1000W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.

Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.5mm2.5mm2.za provodnike II gurpe od Cu.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.5mm2.5mm2.61% Strujno kolo broj 4.za provodnike II gurpe od Cu.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l =14m R0 10A 500W Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V I = P 1500 = = 6.75mm2.0178 ⋅ = 0. Cu m P ⋅ l = 21000 Wm ∆u = 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.odgovara presek provodnika od 0. Provera pada napona 22 .Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.odgovara presek provodnika od 0.61% 2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 14 ⋅ 1500 ∆u = 100 ⋅ 0.59A U n 3 ⋅ 380 Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .81 A Un 220 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5m 2 .7m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= P 5000 = = 7. Priključnica za TA peć u spavaćoj sobi l=14.61% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.75mm2.

36% 2.5 ⋅ 380 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.39% 1.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 1. Osvetljenje u dnevnoj sobi i predsoblju l =5.75mm2.7 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0. C m u P ⋅ l = 8120 Wm ∆u = 0.5m 2 .8m R0 10A Instalisana snaga P=1400W Nazivni napon Un=220V I = P 1400 = = 6.5 mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 5.5m m .5 mm2.39% Strujno kolo broj 6.za provodnike II gurpe od Cu.8 ⋅ 1400 ∆u = 100 ⋅ 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola osvetljenja 1. Cu 2 P ⋅ l = 73500 Wm ∆u = 0.36% < 5% l ⋅P S ⋅Un 2 14.0178 ⋅ = 0.39% < 3% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S =1.36 A Un 220 8× 150W 2× 100W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.odgovara presek provodnika od 0.5m m 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.0178 ⋅ = 0.36% Strujno kolo broj 5.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2. Akumulacioni bojler u kupatilu 23 .

odgovara presek provodnika od 0.za provodnike II gurpe od Cu.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.24% Strujno kolo broj 7.5mm2.za provodnike II gurpe od Cu.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l =4.1m S0 10A 2000W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.5mm2 Provera pada napona 24 .5m 2 .24% < 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 4.5mm2.09 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.75mm2.81 A Un 220 1500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Cu m P ⋅ l = 8200 Wm ∆u = 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.0178 ⋅ = 0.75mm2.odgovara presek provodnika od 0.24% 2. Infracrvena grejalica u kupatilu l = 2m R0 10A Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V I = P 1500 = = 6.1 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.

Priključnica za veš mašinu u kupatilu l=1.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.odgovara presek provodnika od 0.0178 ⋅ = 0.13% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 16 A S = 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 2 ⋅ 1500 ∆u = 100 ⋅ 0.75mm2.za provodnike II gurpe od Cu.08% < 5% I 0 = 10 A S = 2.36 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 1.5mm2. Priključnica za prenosive prijemnike u kupatilu 25 .5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.5mm 2 1xU z 25 / 16 A PP −Y −3 x 2.0178 ⋅ = 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.08% Strujno kolo broj 8.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.13% 2. Cu P ⋅ l = 3000 Wm ∆u = 0.8m T0 16A 2500W Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V I = P 2500 = = 11 . Cu m P ⋅ l = 4500 Wm ∆u = 0.13% Strujno kolo broj 9.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.08% 2.8 ⋅ 2500 ∆u = 100 ⋅ 0.5m 2 .5mm 2 .

15% < 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 5.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I0 = 6A S = 2.5mm2.15 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0. Cu m P ⋅ l = 5150 Wm ∆u = 0.5mm 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x 2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.15% 2.75mm2.15% Strujno kolo broj 10.odgovara presek provodnika od 0. Protočni bojler u kuhinji l =10.15m T0 16A 2500W Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V I = P 2500 = = 11 .36 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A 26 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l=5.0178 ⋅ = 0.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5m 2 .ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.za provodnike II gurpe od Cu.15m S0 6A 1000W Instalisana snaga P=1000W Nazivni napon Un=220V I = P 1000 = = 4.

15 ⋅ 2500 ∆u = 100 ⋅ 0.09 A Un 220 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Cu 2 P ⋅ l = 26400 Wm ∆u = 0.77 % 2.za provodnike II gurpe od Cu.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.75mm2.ventilator i ostale prenosive prijemnike u kuhinji l =13. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 13 .5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.5mm2.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 10.77% Strujno kolo broj 12. Tri priključnice za frižider.75% Strujno kolo broj 11.5m m .77% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.2m S0 10A 500W 500W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9. Cu m P ⋅ l = 25375 Wm ∆u = 0.za provodnike II gurpe od Cu.5mm2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.odgovara presek provodnika od 0.75mm2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .2 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm2.odgovara presek provodnika od 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.0178 ⋅ = 0.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.75% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ I 0 = 16 A S = 2.5m 2 .5mm 2 Montažna tablica D Cu 1xU z 25 / 16 A PP −Y −3 x 2.75% 2. 27 .0178 ⋅ = 0.

69% Strujno kolo broj 13. Cu 2 P ⋅ l = 23550 Wm ∆u = 0. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 7.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.5mm 2 3 xU z 25 / 16 A PP − Y − 3 x 2.5mm2.5mm .85 ⋅ 3000 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm2.odgovara presek provodnika od 0.0178 ⋅ = 0.75mm2.63 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Priključak za električni šporet u kuhinji l=12m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= Pn 3 ⋅U = 5000 = 7.69% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 16 A S = 2.69% 2.85m T0 16A 3000W Instalisana snaga P=3000W Nazivni napon Un=220V I = P 3000 = = 13 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Priključnica za TA peć u kuhinji l=7.za provodnike II gurpe od Cu.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5 9A 3⋅ 3 8 0 28 Usvajam tri brza topljiva osigurača od 10A .

5mm 2 3 xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2. Osvetljenje u kuhinji i ostavi l =9.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.75mm2.48% < 3% Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.4 ⋅ 1060 ∆u = 100 ⋅ 0.0178 ⋅ = 0.5mm2.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-5× 2. 29 .0178 ⋅ = 0.4m S0 6A Instalisana snaga P=1060W Nazivni napon Un=220V I = P 1060 = = 4.29% Strujno kolo broj 14.za provodnike II gurpe od Cu.5 mm2.5m 2 . Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% l⋅P S ⋅ Un 2 12 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 1. Cu m P ⋅ l = 60000 Wm ∆u = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5 mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 9.48% 1.odgovara presek provodnika od 0.5m 2 .75mm2.81 A Un 220 100W 60W 4× 150W 2× 150W Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola osvetljenja 1.29% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.za provodnike II gurpe od Cu.48% Strujno kolo broj 15.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.29% 2. C m u P ⋅ l = 9964 Wm ∆u = 0.5mm2.odgovara presek provodnika od 0.5 ⋅ 380 2 ∆u = 0.

09 A Un 220 500W 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5m 2 .5mm2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Četiri priključnice u dnevnoj sobi l =9. Priključnica za TA peć u dnevnoj sobi l=5.za provodnike II gurpe od Cu. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 9.0178 ⋅ = 0.3m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= Pn 3 ⋅U = 5000 = 7.5 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0. Cu m P ⋅ l = 19000 Wm ∆u = 0.75mm2.5mm2.55% Strujno kolo broj 16.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.55% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.55% 2.5m T0 10A 500W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.5 9A 3⋅ 3 8 0 30 Usvajam tri brza topljiva osigurača od 10A .odgovara presek provodnika od 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.

5 ⋅ 380 2 ∆u = 0. Cu m P ⋅ l = 26500 Wm ∆u = 0.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-5× 2.2m l =3.za provodnike II gurpe od Cu.2m 31 .75mm2.13% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.13 % 2.2m l =3.Na svakom spratu treba ugraditi po dva izvora svetlosti snage 100W zajedno sa tasterima za uključenje.13% Stepenišno osvetljenje Stepenišno osvetljenje je realizovano pomoću dva stepenišna automata smeštena u MRM1.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5m 2 .2m l =3.2m R0 6A 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W l =3.Prvi automat pokriva prizemlje i prva četiri sprata.5mm2. Ukupna instalisana snaga osvetljenja svih deset spratova je P=2000W Instalisana snaga prvih pet spratova je P=1000W l =3.0178 ⋅ = 0.5mm2. drugi automat pokriva narednih pet spratova.odgovara presek provodnika od 0.5mm 2 3 xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% l⋅P S ⋅ Un 2 5.3 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .2m l =3.

78% Instalisana snaga preostalih pet spratova je P=1000W l =19. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 32 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.5m 2 .2m l =3.56% 1.5mm2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 16 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 1.2m l =3.0178 ⋅ = 0.5mm2.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Usvajam kabal tipa PP-Y-3× 1.5m 2 .2m l =3.2m S0 6A I = 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W l =3.56% < 3% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.78% < 3% Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1. C m u P ⋅ l = 16000 Wm ∆u = 0.0178 ⋅ = 1.78% 1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja I = P 1000 = = 4. C m u P ⋅ l = 32000 Wm ∆u = 1.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Usvajam kabal tipa PP-Y-3× 1.56% 32 .2m P 1000 = = 4.

85 Ip/In=7 l=32m tpol=5s Ip=7∙8.51=59.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Električna razvodna instalacija za lift Lift se napaja četvorožilnim kablom koji vodi od MRM1 do upravljačkog mesta . Vod za lift se mora voditi nezavisno od drugih instalacija. Usvajam motor sa sledećim karakteristikama : Pn=4KW P 4000 Un=380W In = = = 8.57A 33 .8 5⋅ 0.5 1A f=50Hz 3 ⋅U ⋅ c o ϕs ⋅ η 3 ⋅ 3 8 ⋅00.8 4 η=0.84 cosφ=0.

10 dvotarifnih trofaznih brojila za 34 .Za ovu zgradu planiram dva MRM koja se nalaze u prizemlju zgrade i udaljena su od PM 10m.MRM i RM Prijemno mesto je priključak električne instalacije u zgradi sa razvodnom mrežom niskog napona.63% Definisanje PM. Za zaštitu motora od preopterećenja usvajam bimetalni relej sa opsegom zaštite 712A.51A Prema projektnom zadatku lift će osluživati dvanest spratova a utrošena energija za napajanje lifta biće merena na brojilu zajedničke potrošnje.85 ⋅ 5 ⋅ 380 2 ∆u =2.Sastoji se iz dva dela:radnog i priključnog. Mernorazvodno mesto(MRM) je orman sa koga se vrši razvođenje kablova do razvodnog mesta(RM).lift i stepenišno osvetljenje.dok spoljašnji deo vrši napajanje PM sa TS i izveden je kablovskim priključkom.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja RST0 20A l=32m 4x2.5mm 2 .5mm2 4kW 3M~ Pošto je vreme polaska tp= 5s usvajam tromi osigurač (Dt) od In = 20A.Sastoji se od unutrašnjeg i spljašnjeg dela.PM je kablovski priključni orman(KPO) izrađen od lima i postavljen je na fasadi zgrade.5 ⋅ 380 2 Pad napona pri polasku motora: ρ ⋅ P ⋅ l  Ip  4000 ⋅ 32 ∆u = 100 7 = 2.Unutrašnji deo napaja MRM.0178 ⋅ ∆u =0.63<5% 32 ⋅ 4000 = 0.59 %<5% Montažna tablica Dt Cu I 0 = 20 A 3 xUZ 25 / 20 A 2 S = 2.5mm PP −Y − 4 x 2. a radni deo je gornji deo koji je opremnjen NVO osiguračima za zaštitu strujnih kola. Cu P ⋅ l = 179200 Wm u % = 0.63% 2.na osnovu In=8. Provera pada napona Pad napona pri normalnom pogonu: ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ l⋅P S ⋅ Un 2 ∆u = 100 ⋅ 0.Priključni deo je donji deo ormana izveden kao jednostruka kablovska uvodnica.78 2  cos ϕ ⋅ 5 ⋅ U n  In  0. U MRM1 je pored.  Sa MRM1 se električnom energijom snabdeva prvih 10 stanova.59%  = 1.

Jednovremena maksimalna snaga svih prijemnika koji se napajaju sa MRM1 je Pjm = Kj ( n ) ⋅ n ⋅ Pjm / + Pl + Pos = 0.i ugrađeno brojilo za merenje zajedničke potrošnje. Cu 2 P ⋅ l = 841344 Wm u % = 1.RM je opremnjeno sa instalacionim osiguračima i pristupačno je sa prednje strane.  Sa MRM3 se električnom energijom snabdevaju predzadnjih 10 stanova. Proračun kabla i osigurača od MRM do RM Ukupna instalisana snaga za jedan stan je Pin=37560W Jednovremena maksimalna snaga stana je Pjm=Kj∙ Pin Kj.7 Pjm=Kj∙ Pin=0.25 Koeficijent jednovremenosti za sve stanove napajane iz MRM1 Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.Sa MRM1 se napaja prvih 10 stanova.25 + = 0.Za grad Beograd K∞=0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja merenje utrošene energije ovih 10 stanova. Razvodno mesto(RM) je instalaciona razvodna tabla sa koje se napajaju prijemnici u stanu.  Sa MRM4 se električnom energijom snabdevaju zadnjih 10 stanova.487 n 10 MRM1 se nalazi u prizemlju zgrade udaljen od PM 10m.7∙37560=26292W Koeficijent jednovremenosti rada je Kj=0.25 = 0.7∙37560=26292W Maksimalna jednovremena struja stana je Ijm = Usvajam struju osigurača Io=50A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .78 = 1. Pad napona za najudaljeniji stan računa se po obrascu ρ ⋅ l ⋅ Pjm 32 ⋅ 26292 ∆u = 100 = 1.03% 2 S ⋅ Un 10 ⋅ 380 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 50 A Pjm 26292 = = 40 A 3 ⋅ Un 3 ⋅ 380 3 xUz 63 / 50 A 2 S = 10mm PP −Y −5 x10 m m .ali zbog velikog pada napona usvajam prvu vecu vrednost za presek provodnika Scu=10mm2.03% Proračun kabla i osigurača od PM do MRM1 Jednovremena maksimalna snaga jednog stana je Pjm=Kj∙ Pin=0.487 ⋅10 ⋅ 26292 + 4000 + 2000 =134042 W Jednovremena maksimalna struja 35 .  Sa MRM2 se električnom energijom snabdevaju narednih 10 stanova.U zgradi ima 40 razvodnih mesta.lifta i stepenišnog osvetljenja.za provodnike II gurpe od Cu.7 K∞-koeficijent jednovremenosti za veoma veliki broj stanova približno jednakih jednovremenih maksimalnih snaga.odgovara presek provodnika od 6mm2.lift i stepenišno osvetljenje.koeficijent jednovremenosti rada i on iznosi za jedan stan u Beogradu i svim većim gradovima Kj=0.

88 I = In K( 30 0 ) = 200 = 227 .Za grad Beograd K∞=0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Ijm = Pjm 134042 = = 203 . K(30o)=0. K(30o)=0.7∙37560=26292W Koeficijent jednovremenosti rada je Kj=0.25 Koeficijent jednovremenosti za sve stanove napajane iz MRM2 Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.88 Iz tabele za struju NVO osigurača Io=225A nalazim presek provodnika od bakra Scu=95mm2 .Sa MRM2 se napaja narednih 10 stanova.78 = 0.7 K∞-koeficijent jednovremenosti za veoma veliki broj stanova približno jednakih jednovremenih maksimalnih snaga.25 = 0. a za presek provodnika od bakra usvajam Scu=120mm2 Usvajam kabal tipa PP41 3× 120mm2+70 mm2 Pad napona je ρ ⋅ l ⋅ Pjm 10 ⋅ 134042 ∆u = 100 = 1.ali zbog velikog pada napona usvajam prvu vecu vrednost za presek provodnika Scu=120mm2 Usvajam kabal tipa PP41 3× 120mm2+70 mm2 Pad napona je 36 .25 + = 0.137% 2 S ⋅ Un 120 ⋅ 380 2 Montažna tablica 30 0 I = In = 225 = 256 A 0. Jednovremena maksimalna snaga svih stanova koji se napajaju sa MRM2 je Pjm = Kj ( n ) ⋅ n ⋅ Pjm / = 0.6 A →In=225A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore kojima se uvažava međusobni uticaj kablova i uticaj temperature okoline različite od 20oC.27 A 0.5 A →In=200A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore kojima se uvažava međusobni uticaj kablova i uticaj temperature okoline različite od 20oC.487 n 10 MRM2 se nalazi u prizemlju zgrade udaljen od PM 10m.88 K( ) Usvajam struju NVO osigurača Io=260A.88 NVO Cu I 0 = 260 A NVO 3 x 260 A 2 S = 120 mm PP 41 − 3 x120 + 70 mm P ⋅ l = 1340420 Wm 2 u % = 0.487 ⋅10 ⋅ 26292 =128042 W Jednovremena maksimalna struja Ijm = Pjm 128042 = = 194 .137% Proračun kabla i osigurača od PM do MRM2 Jednovremena maksimalna snaga jednog stana je Pjm=Kj∙ Pin=0.

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja ∆u = 100 ρ ⋅ l ⋅ Pjm 10 ⋅ 128042 = 1.25 + = 0.368∙40∙26292+4000+2000=393019W Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0. K(2)=0.U TS se ugrađuje šest osigurača tipa NVO nazivne struje Io=350A.25 = 0.8 A K 0.napaja se sa dva kabla tipa PP41 3× 185mm2+90mm2.6 A →In=300A 2 2 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore: ako se u zemlju polaže više kablova i to jedan pored drugog sa međusobnim rastojanjem od oko 7cm uticaj temperature okoline različite od 20oC.90 K(30o)=0.90∙0. Jednovremena maksimalna snaga zgrade računa se po obrascu: Pjmz=Kj(n)∙n∙Pjm+ Pl +Pos=0.88=0.13% Proračun za MRM3 i MRM4 je isti kao i za MRM2.Transformatorska stanica je udaljena od zgrade 150m.368 n 40 Jednovremena maksimalna struja Ijm = Pjm 393019 = = 597 .pa se nece posebno računati.792 I = In 300 = = 378 .13 = = 298 .78 = 0. Proračun kabla i osigurača od TS do PM Zgrada ima 40 stanova jednakih jednovremenih snaga. a za presek provodnika od bakra usvajam Scu=240mm2 Usvajam dva kabla tipa PP41 3× 240mm2+120 mm2 Pad napona je ρ ⋅ l ⋅ Pjm 150 ⋅ 393019 ∆u = 100 = 1.78 = 3.02% 2 S ⋅ Un 240 ⋅ 380 2 Montažna tablica 37 .792 Usvajam struju NVO osigurača Io=430A.13% 2 S ⋅ Un 120 ⋅ 380 2 Montažna tablica NVO Cu I 0 = 260 A NVO 3 x 260 A PP 41 − 3 x120 + 70 mm 2 S = 120 mm 2 P ⋅ l = 1280420 Wm u % = 0.13 A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Pošto se radi o velikoj vrednosti struje usvajam dva kabla tipa PP41 Jednovremena maksimalna struja po kablu iznosi Ijm / = Ijm 597 .88 K= K(2)∙ K(30o)=0.

pa je potrebno 40 parica.5 4 6 3 2 - 29 - 36 - 38 . Šema telefonske instalacije data je u prilogu grafičke dokumentacije.Do zgrade telefonski priključak je doveden podzemno. Telefonska istalacija je izvedena sa dva telekomunikaciona kabla koji vode od razvodnag telefonskg ormana do poslednjeg sprata.6mm2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja NVO Cu I 0 = 430 A 2 xNVO 3 x 430 A 2 xPP 41 − 3 x 240 + 120 mm 2 S = 240 mm 2 P ⋅ l = 58952850 Wm u % = 3.u predsoblju i u dnevnoj sobi.5m od poda. Izbor instalacionih cevi prema prečniku i broju provodnika P tipa bira se na osnovu tabele PRESEK PROVODNIKA NAJVEĆI BROJ PROVODNIKA TIPA P VELIČINA CEVI Ø (mm) 13.68.98% Δu=4.Instalacija se izvodi kablom tipa TI 20 2× 0.166+1. koje se postavljaju na visini h=0.Od pojačivača koaksijalnim kablom KEL 75/4/0.03+0.02+0.5mm.77=4. pojačani signal se dovodi do antenske skretnice gde se vrši deljenje signala i dalje sprovodi do pojačanih prijemnika u svakom stanu ugradjene su po dve priključnice tipa P887.u dnevnoj i spavaćoj sobi.Ovi kablovi se smeštaju u instalacione cevi prečnika 13.5mm.98% Pad napona je manji od propisanih 5% što zadovoljava standarde. Pošto zgrada ima 40 stanova.5m od poda .02% Provera pada napona od TS do najugroženijeg prijemnika Najveći pad napona od TS do najugroženijeg prijemnika (Priključnica za prenosive prijemnike u kuhinji zadnjeg stana) je Δu=ΔuTS+ΔuMRM4+ΔRM40+ΔuPR=3. Telefonska instalacija Za priključak na telefonsku mrežu predviđen je orman koncentracije ITO 60 koji se nalazi u prizemlju zgrade. Koaksijalni kabal kojim je izvedena istalacija polaže se u PVC cevi prečnika 13. Za svaki stan predvidjene su po dve priključnic za telefonske aparate.5 16 23 5 3 2 6 5 4 3 6 6 6 (mm ) 2 11 1. Instalacija za TV Za izradu TV istalacija korišćen je centralni antenski sistem koji je sastavljen iz pasivnog dela i pojačivača postavljenog izmedju antene i pasivnog dela sistema .Priključnice se postavljaju na visini h=0.5 2.

92 Ω 3.391Ω Kućište MRM se ne može efikasno zaštititi pomoću TN sistema.35 2 = 0. l1   l1 R1 =ρ  c u +  Sn1  Sf 1 Uf .5 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja 10 16 25 35 50 - - - 4 3 - 6 5 3 2 - 6 5 4 3 Zaštita od opasnog napona dodira TN sistem TN sistem zaštite se primenjuje u električnim instalacijama koje su priključene na transformator sa sa direktno uzemljenim zvezdištem.35 2 =1.impedans kabla jednaka je aktivnoj otpornosti koja je deo petlje koji obrazuju fazni i nulti provodnik.0178  +  = 0.185 ) 2 Z3=1.44Ω < 3. Da bi se TN sistemom efikasno štitilo kućište RM treba da bude ispunjen uslov: Z1 = Z2 ≤ 220 =1.71 + 0.5 + 0. Da bi se TN sistemom postigla efikasna zaštita.113 Ω  10 10  ( R 0 + R1 + R 2 ) 2 + X 0 2 = ( 0.613 Ω Z1=0.004 + 0.Ostvaruje se povezivanjem delova sa neutralnom tačkom transformatora.613Ω > 0.5 ⋅16 13   13 R 3 = 0.potrebno je zadovoljiti uslove: Ig ≥ Ireag Uf Ig = Zp Zp ≤ Da bi se TN sistemom efikasno štitilo kućište MRM treba da bude ispunjen uslov: Z ≤ Uf k ⋅ In Ako se zanemari reaktansa kabla koji povezuje PM i MRM.71Ω Z2=0.0178  +  = 0. Z3 = + 0.004 ) + 0.5  ( R 0 + R1 + R 2 + R 3 ) 2 + X 0 2 = ( 0.35 2 = 0.5 + 0. Da bi se TN sistemom efikasno štitili prijemnici treba da bude ispunjen uslov: Z2 = Z3 ≤ 220 = 3.Z k ⋅ In ≤ 220 = 0.5 + 0.92Ω Prijemnici se mogu efikasno zaštititi pomoću TN sistema.44 Ω 39 .338 Ω 2.0178  +  = 0.185 Ω  2.113 ) 2 + 0.25Ω Kućište RM se može efikasno zaštititi pomoću TN sistema.004 + 0.71Ω ≤ 1.25 Ω 3.5 ⋅ 50  32 32  R 2 = 0.004 Ω  120 70  ( R 0 + R1) 2 + X 0 2 2 Z 1 = ( 0.5 ⋅ 260 10   10 R1 = 0.

gustina atmosverskog pražnjenja u zemlju Ae-ekvivalentna prihvatna površina objekta Ng=0.9m2 a =20m.uzimajući u vidu faktore. B3. Usvojena vrednost učestanosi udara groma Nc će biti procenjena na osnovu analize opasnosti od štete.04∙361.računska efikasnost gromobranske instalacije na osnovu koje se Nd određuju nivoi zaštite 40 .130 Nd=0. C1 = 1.Obavezna neprekidnost pogona ali bez uticaja na okolinu C = C1 ⋅ C2 ⋅ C3 ⋅ C 4 = 15 NC = 3 ⋅10 −3 = 0.0002 C Određivane stvarnog broja udara groma Nd=Ng∙Ae∙10-6 (broj udara/god) Ng.04∙Td1.130 Nd ≤ Nc -ako je ovaj uslov ispunjen nije potrebna gromobranska instalacija Nd =0.25=0. B4).25=3.130 > Nc =0. koje biramo iz tabela (B1. C4.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Zaštita od atmosferskog pražnjenja Instalacija zaštite od atmorsferskog pražnjenja izvodi se u vidu Faradejevog kaveza.u vezi sa objektom koji se štiti: • Tip konstrukcije(C1) • Sadržaj objekta(C2) • Namena objekta(C3) • Posledice udara groma u objekat(C4) Faktori u vezi sa analizom objekta su dati kroz koeficijente C1.9∙10-6=0.52 Pošto se objekat nalazi na ravnom terenu i u blizini nepostoji drugi objekat ekvivalentna površina se računa po obrascu: Ae=a∙b+6∙h(a+b)+9π∙h2=20∙20+6∙32(20+20)+9π∙322=37032. C3.25(broj udara/km2 god) Za opštinu Čačak Td=36 Td-broj grmljavinskih dana Ng=0. C2. b = 20m.0002-uslov nije ispunjen.04∙Td1. B2.Mešana konstrukcija objekta sa metalnim krovom C2 = 1. N E r = 1 − c .52∙37032.tako da je gromobranska instalacija neophodna. h= 32m Nd=Ng∙Ae∙10-6 =3.Mala vrednost objekta C3 = 3.Teška evakuacija C4 = 5.

998 Nd 0.92 Ω Rud 1 + Rud 2 13 . 41 .na jednu ili drugu stranu spoja zemljovoda na uzemljivač.85 + 13 .39=13.Usvajam osam spusnih vodova.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Nc 0.9∙15.gde je: Rud-udarna otpornost rasprostiranja k-udarni koeficijent R-otpornost rasprostiranja u ustaljenom stanju R= Rud1=k∙R=0. Er = 1 − Zbog simetrije dovoljno je izvršiti proveru vrednosti Rud uzemljivača za spoj 1.85 Rud=6.9∙15.85 Rud = ud 1 ud 2 = = 6.0002 =1− = 0. Spoj 1 Od spoja 1 imam traku dužine 10m na levu stranu i traku dužine 10m na desnu stranu.ukupne dužine 80m .9). Kao uzemljivač upotrebiću temeljni uzemljivač objekta od FeZn trake 25× 4mm. nalazim da su minimalni preseci za gromobransku instalaciju: − Spusni provodnici 50mm2-usvajam čeličnu pocinkovanu traku FeZn 20× 3mm − Za sistem uzemljenja 80mm2-usvajam čeličnu pocinkovanu traku FeZn 25× 4mm − Kao hvataljka koristi se krov zgrade prekriven limom debljine 0.025 ⋅ 0.85Ω R ⋅R 13 . da je srednja vrednost rastojanja spusnih provodnika 10m.92Ω<Ruddoz=20Ω ρ 2 ⋅l 2 100 2 ⋅ 10 2 ⋅ ln = ⋅ ln = 15 .Za nivo zaštite I za spusne provodnike nalazim iz tabele 3.Za nivo zaštite I iz tabele 5.8mm. odgovara nivo zaštite I.39 Ω 2π ⋅ l a ⋅ h 2π ⋅ 10 0. Obrazac za izračunavanje otpora rasprostiranja glasi: R= ρ 2⋅l2 ⋅ ln 2π ⋅ l a ⋅h Rud=k∙R.5 Izabrani uzemljivač zadovoljava u pogledu udarnog otpora rasprostiranja.39=13. Kako je specifični otpor zemljišta za ilovaču i oranicu iznosi ρ=100Ωm iz tabele nalazim da je dovoljno imati traku dužine 10m (k=0.85Ω Rud2=k∙R=0.85 ⋅ 13 .130 Na osnovu računske efikasnosti prema tabeli 1.

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Specifikacija opreme i materijala Naziv opreme Priključni orman Tipski orman za MRM Instalacine razvodne table Razvodni orman za stepenišno osvetljenje Stepenišni automati Tasteri Električna zvonca Trofazno dvotarifno brojilo Uklopni sat Inkadescentni izvori svetlosti 60W Inkadescentni izvori svetlosti 100W Inkadescentni izvori svetlosti 150W IC grejalice Trofazne šuko priključnice Monofazne šuko priključnice Jednopolni prekidači Serijski prekidači Indikatori za kupatilo Količina (kom) 1 4 40 2 2 60 40 42 4 40 140 560 40 120 640 40 120 40 42 .

MinelSchreder.2000.ETF.5mm2 Kabal PP-Y 5× 2. (2) Katalog firme “Cer“ iz Čačka. 43 .5mm2 Kabal PP-Y 3× 2.2002.Kostić.Beograd.5mm2 Kabal PP-Y 5× 10mm2 Kabal PP41 3× 120+70mm2 Kabal PP41 3× 240+120mm2 470 87 640 120 120 3 9 3 Dužina(m) 720 2172 32 648 404 40 300 Literatura (1) Miomir B.Kostić .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Razvodne kutije Osigurači 6A tipa D Osigurači 10A tipa D Osiguača 16A tipa D Osigurača 50A tipa D Osigurača 20A tipa Dt Osigurača tipa NVO 300A Osigurača tipa NVO 350A Kablovi Kabal PP-Y 3× 1. “Vodič kroz svet tehnike osvetljenja“. (3) Miomir B.5mm2 Kabal PP-Y 4× 2. “Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija“.Beograd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->