Visoka Škola Tehničkih Strukovnih Studija Čačak

Odsek:Elektrotehnika Smer:Elektroenergetika

Projektni zadatak iz Električnih instalacija i osvetljenja

Student: Srdanović Darko Broj indeksa:111/03

Profesor: mr.Dragan Brajović,dipl.el.ing

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

Čačak,septembar, 2008 god.

2

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

Sadržaj

Električne šeme: 1) Jednopolna šema napajanja objekta 2) Jednopolna šema MRM1 3) Jednopolna šema MRM2 4) Jednopolna šema MRM3 5) Jednopolna šema MRM4 6) Šema električne instalacije osvetljenja 7) Šema električne instalacije priključnica 8) Šema razvodne table stana 9) Šema instalacije telefonskog priključka 10) Šema instalacije TV priključka 11) Jednopolna šema stepenišnog osvetljenja 12) Razvodna instalacija za TV i telefon 13) Šema električne razvodne instalacije lifta 14) Gromobranska instalacija-sistem uzemljenja 15) TN sistem zaštite

Visoka Škola Tehničkih Strukovnih Studija- Čačak Odsek.Elektrotehnički Predmet:Električne instalacije i osvetljenja
Kandidat: Srdanović Darko 111/03 PROJEKTNI ZADATAK Projektovati električnu instalaciju stambene zgrade P+m= 10 spratova,a sa po n= 4 istovetnih stanova na svakom spratu.U zgradi postoji lift čiji je pogonski deo smešten u prostoriji iznad liftovskog šahta na m-tom spratu.Zgrada je završena ravnim krovom pokrivenim limom debljine 0.8 mm,čija je osnova, kao i osnova zgrade, pravougaonik dimenzija stranica 20× 20 (m).Zgrada je visoka (m+1)× 3.2m.Projekat instalacije treba da obuhvati sledeće: 3

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

1. Tehnički opis 2. Tehničke uslove 3. Fotometrijski proračun 4. Izbor termičkih potrošača 5. Termoakumulaciono grejanje 6. Stepenišno osvetljenje 7. Električnu razvodnu instalaciju za lift 8. Definisanje PM,MRM i RM 9. Telefonsku instalaciju 10. Instalaciju za TV 11. Zaštita od opasnog napona dodira: TN Sistem 12. Instalaciju zasštite od atmosferskog pražnjenja 13. Električne šeme 14. Specifikaciju opreme i materijala Električni priključak zgrade:Kablovski vod 150m Prilog:Građevinska osnova stana F

Datum: 12.12.2007

Zadatak izdao: Dragan Brajović

4

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Kuhinja Spavaća soba Ostava Predsoblje Dnevna soba Kupatilo Projekat F razmera 1:50 5 .

U spavaćoj sobi su predvidjene tri monofazne "šuko" priključnice. U kuhinji je predvidjena dve trofazne i dve monofazne "šuko" priključnice. postavljene iznad ulaznih vrata sa ugradjenom signalnom lampicom za drugu tarifu. Telefonske izvode u stanovima i lokalima završiti priključnicama. u dnevnoj sobi tri monofazne i jedna trofazna. obeleženi sa 1P. U crtežima se radi kraćeg obeležavanja provodnici Ti 20 2× 0. U stepeništu su predvidjene svetiljke koje se uključuju preko stepenišnog automata. Instalacija se izvodi provodnicima Ti 20 preseka 0.U priključnom ormanu je ugrađeno šest NVO od 300A. Merenje utrošene električne energije je za svaki stan zasebno pomoću trofaznog brojila sa uklopnim satom. U MRM1 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije prvih 14 stanova.takođe je instalirano i torfazno dvotarifno brojilo koje meri utrošenu električnu energiju lifta i stepenišnog osvetljenja U MRM2 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije preostalih 14 stanova.6mm2 dvostruko upredenim u parice. Instalacija telefona Za priključak na PTT mrežu u prizemlju predvidjen je orman koncentracije ITO 60. Za svaki stan predvidjena je instalacija zvučne signalizacije koja se sastoji od tastera ispred ulaznih vrata i električnog zvonceta . Iz priključnog ormana(PM) sa osigurača polaze dva kabla tipa PP41-3x150 +70mm2 pomoću kojih se napajaju MRM1 i MRM2. a Ti 20 2× 2× 0.6mm. Svako razvodno mesto(RM) u stanu napaja se kablom 5x10 mm2.Iz ove kutije se jednim provodnikom ide u razvodni orman gde se vrši povezivanje sa šinom. Ove provodnike postaviti u PVC cevi prečnika označenog u šemi (zavisno od broja parica).Dužina kabla od trafostanice do priključnog mesta iznosi 150m .U svim stanovima predvidjeno je po dva telefonska mesta u predsoblju i u dnevnoj sobi. sa 2 P itd.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Tehnički opis Električna instalacija objekta mora biti izvedena po propisima koje se odnose na izvođenje električnih instalacija u stambenim objektima.Razvodna mesta ili razvodne table u stanovima su tipske proizvodnje sa odvojenim sabirnicama za dirigovane potrošače i slobodnu potrošnju. U svim kupatilima izvedene su instalacije za izjednačenje potencijala na takav način što se sve metalne mase povežu provodnicima tipa P/F 1× 6mm2 na kutiju PS49 koja se postavlja na zid iznad ulaznih vrata kupatila. zvonom. priključak za protočni bojler i priključak za ventilaciju. Sve izvode iz stanova dovesti do ormana koncentracije i završiti ih na regletama. Od instalacija u stanovima predvidja se električna rasveta u svim prostorijama. sa kontaktorom za uključenje druge tarife i el. Jednopolna šema po kojoj je urađena svaka tabla data je u prilogu grafičke dokumentacije.6 mm. 6 . Stambeni objekat se napaja sa dva kabla tipa PP41-3x185+95mm2.

Pri montaži antena na stub voditi računa o njihovom medjusobnom rastojanju zbog smetnji. antenski stub se pričvrščuje posebnim ankerima na krov. Rastavna spojnica mora biti izvedena sa preklopom trake dužine l00 mm. radi povezivanja oluka za uzemljenje. Vezu uzemljivača i traku spusta izvesti ukrsnim komadom. istu spustiti po dimnjaku i vezati na prihvatne vodove najkraćim putem bez kontrapadova. Ovi spustovi na visini 1. za provlačenje kabla kablovske televizije. Na objektu predvidjeni su direktni i indirektni spustovi. postavljenim u kutiji za ukrsni komad zaliven olovom. Kod ovih spustova koji idu uz oluk iznad mernog spoja postaviti obujmicu za slivnik. Ista se sastoji od prihvatnih vodova(limeni krov).Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Instalacija za TV Za prijem radio i TV programa predvidjen je zajednički antenski sistem. Horizontalne olučne cevi iskorišćene su kao pomoćni prihvatni vodovi. Antene se postavljaju na krov objekta na stubni nosač. Na dimnjacima i ventilacijama postaviti metalne kape. 7 . Uzemljenje Kao uzemljivač i gromobranski uzemljivač koristi se temeljni uzemljivač. postavljene u temeljne trake objekta. mestimično zavarene za čeličnu armaturu objekta. direktni spustovi izvode se trakom FeZn 20x3 mm. i ofarbana crvenom bojom. a preko obujmice povezan je na gromobransku instalaciju.8 mm. Medjusobno spajanje trake vrši se ukrsnim komadima postavljenim u kutijama za ukrsni komad zaliven olovom. Gromobranska instalacija Na objektu je predvidjena klasična gromobranska instalacija. Za uzemljivač je upotrebljena traka temeljnog uzemljivača. u dnevnoj i spavaćoj sobi.5m do 1 m izvan objekta i do glavne stanice. Traku zavariti za metalnu kapu. tako što su na glavne prihvatne vodove povezani preko obujmica za oluk. Indirektni spustovi izvedeni su preko vertikalne olučne cevi tako da se na donjem i gornjem kraju postavljaju obujmice za slivnik i time ih povezati na uzemljivač.75m od nivoa tla moraju imati rastavnu spojnicu (merni spoj) koja odvaja nadzemnu instalaciju od uzemljivača. spustova i uzemljivača koji sa svim spojnim i nosećim gromobranskim elementima i postojećim metalnim delovima na zgradi (oluci i limene opšivke) stvaraju kavez u odnosu na zemlju. U svakom stanu predviđeno je po dve priključnice. Ostavljena je cev 0. a od mernog spoja postaviti mehaničku zaštitu. Ostaviti potreban broj izvoda od uzemljivača za gromobranske spustove i ormane. Raspored priključnica dat je u grafičkoj dokumentaciji. Kod svih spajanja izmedju trake i trake sa limenim površinama mora se izmedju spojnih elemenata postaviti olovni podmetač. sa dva zavrtnja M8xl8. Od ormana date su vertikale dobijene preko razdelnika sa odcepnim kutijama i završnim priključnicama. Isti je izveden od FeZn trake 25x4 mm. Pojačivači i frekventni pretvarači postavljeni su u glavnoj stanici. Krov objekta je pokriven limom debljine 0. Antene su koaksijalnim kablom povezane na pojačivački sistem.

Ukrštanje energetskih i telefonskih vodova treba izbegavati.Takođe treba izbegavati horizontalno polaganje kablova na visini manjoj od 2m.Najmaji dozvoljeni razmak između električnog razvoda i drugih instalacija je 30mm. Sve utičnice postaviti na visini 0.a 2.moraju se između njih obezbediti takav razmak da održavanje jedne ne ugrožava druge instalacije.ispitivanju i puštanju .mehaničkim ili hemijskim uticajima ili vibracijama. Izvođenje električne instalacije mora se izvesti prema tekstualnom i grafičkom delu ovog projekta i važećim propisima.vodove treba polagati bar 20 cm daleko od dimnjaka.osim provodnika upravljačkih pomoćnih strujnih kola. Za električne aparate i uređaje smeju se koristiti goli i izolovani vodovi po standardima JUS-a.a u kolima termičkih potrošača 2. Krož višežilni kabal ne sme se voditi više strujnih kola. a ako su postavljeni paralelno.5m od poda i to pored vrata na strani gde se ista otvaraju. Ako se spoj električne instalacije izlaže toploti.Vodovi se spajaju stezaljkama ili spojnicama. Za sve izmene i odstupanja od projekta.a lemnjenje treba izbegavati u energetskim instalacijama.5 mm2 za bakar.5 mm2.kako u pogledu električnog rešenja.5 mm2 za aluminijum. Vodovi se smeju nastavljati isključivo u razvodnim kutijama. Spoj u električnim instalacijama mora biti dimenzionisan tako da može trajno podnositi dozvoljenu struju provodnika.Vertikalno polženi kablovi treba da su udaljeni od vrata i uglova za 15cm.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Tehnički uslovi Ovi tehnički uslovi su sastavni deo projekta i kao takvi obavezuju investitora i izvođača pri izgradnji objekta.Vodovi se smeju postavljati horizontalno (udaljeni 30cm od plafona) i vertikalno bar 30cm od poda. Sve prekidače postaviti na 1.5 mm2.atestiran i od prvoklasnog kvaliteta.ako to nije moguće izbeći.Provodnici moraju biti dimenzionisani tako da se previše ne zagrevaju. 8 . Ako se u blizini električnog razvoda nalaze neelektrične instalacije. Najmanji dopušteni presek u kolima rasvete 1.2-1.3-0.8m. Sav materijal koji se ugrađuje mora odgovarati standardima.Kroz zidove se provodnici postavljaju tako da su zaštićeni od vlage i oštećenja. Međusobni spoj električne instalacije ili spoj električnog razvoda sa električnom opremom mora biti izveden tako da električni razvod ne bude izložen silama izvlačenja ili uvijanja.moraju se preduzeti odgovarajuće mere zaštite. Sve radove pri izradi. Električni razvod ne sme se postavljati ispod neelektričnih instalacija na kojima je moguća kondenzacija vode ili drugih tečnosti.tako i u pogledu izbora materijala. Spoj mora biti izveden tako da ne dođe do smanjenja preseka ili oštećenja preseka ili oštećenja provodnika i izolacije.mora se imati sagalasnost projektanta.osim u kupatilu i u kuhinji gde se postavljaju na visini 1. Svi prijemnici u kupatilu se uključuju prekidačem siganalizacije uključenja a montira se kraj vrata ispred kupatila.Presek provodnika je određen padom napona.8m od poda. Najmanji dopušteni presek stalno polioženih vodova iznosi 1.razmak između njih je 10cm.moraju izvoditi samo stručno osposobljena lica.Treba izbegavati paralelno postavljanje vodova do dimnjaka.

kablovi ne moraju biti pokriveni malterom ako su položeni u šupljinama tavanica i zidova od betona ili sličnog materijala koji ne gori niti potpomaže gorenje.i ne smeju se polagati na zapaljive materijale ni kad se pokrivaju malterom. Pri prolazu vodova kroz zid između suve i vlažne prostorije provodnici se moraju završiti u suvoj prostoriji sa instalacionim priborom za vlažne prostorije.Zaštitni provodnik treba da bude žuto-zelen.Kablovi bez ispune ne smeju se voditi u snopu. Pri postavljanju kablova ili provodnika u cevi svi provodnici koji pripadaju istom strujnom kolu moraju biri postavljeni u istu cev.postavljati ispod gips-kartonskih ploča. Metalne zaštitne obloge kablova i metalne izolacione cevi ne smeju biti upotrebljene kao povratni vod.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Kablovi položeni neposredno pod malter i u zid moraju po celoj dužini biti pokriveni malterom debljine najmaje 4mm. U svakom strujnom krugu neutralni provodnik mora se razlikovati bojom od faznih provodnika. U suvim prostorijama.kao što su kablovi tipa PP/R.Na slobodnim krajevima cevi moraju se postaviti uvodnice od izolacionog materijala. 9 .niti kao provodnik. Razvodne kutije za kablove i provodnike(u instalacionim cevima)koji se polažu pod malter moraju biti izrađene od izolacionog materijala ili od metala sa izolacionom postavom i uvodnicama od izolacionog materijala. Kroz jednu instalacionu razvodnu kutiju nesmeju se postavljati provodnici iz različitih strujnih krugova. Pri horizontalnom polaganju.cevi moraju imati blagi pad prema razvodnim kutijama.smeju se polagati i kablovi bez ispune.i to ispod maltera. Pri prolazu izolacionih cevi kroz zid između vlažne i suve prostorije pri polaganju treba izvesti da se voda ne može sakupljati u cevi niti u nju da prodre. Cevi postavljene u zidu ne smeju se prekrivati materijalom koji bi ih nagrizao. Prekidači i osigurači se postavljaju samo na fazne provodnike.bez obzira na način kojim se pričvršćuju.Izuzetno. a da se postavljaju sa nagibom prema vlažnoj prostoriji.ovaj provodnik se ne sme koristiti u drugu svrhu.Cevi treba da su izrađene od materijala otpornog na vlagu.

MinelSchreder.83∙0.2000.92=0.Beograd.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.35m 10 . N= Фuk gde je: Фiz N-potreban broj izvora svetlosti Фiz -svetlosni fluks svetlsonog izvora (lm) Ns=(09-1.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.85=3.85m.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0. Fotometrijski proračuni su vršeni metodom faktora korisnosti i= a ⋅b .gde je: hk ( a + b ) i-indeks prostorije.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1. Фuk = E ⋅ a ⋅b (lm) .2-0.76 hk = h -0.Kostića.kao i stvarna osvetljenost treba da budu u garnicama +/-10% Est = E Est − E ⋅100 E Ns (lx) N Prostorija:Dnevna soba Dimenzije prostorije: 4.4× 3.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.85=2. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.“Vodič kroz svet tehnike osvetljenja“. za visinu radne površine uzeta je vrednost 0.7. E-potreban nivo osvetljenosti η-iskoristljivost osvetljenja korisne površine f -faktor zaprljanja svetiljki i starenja izvora svetlosti f = f 1⋅ f 2 a∙b -površina prostorije.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Fotometrijski proračun Svi podaci i preporuke za fotometrijske proračune prostorija uzeti su iz knjige Miomira B.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti . hk-korisna visina od svetiljke pa do radne površine.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 250 lx.gde je: ηf Фuk-ukupni svetlosni fluks svih izvora svetlosti u prostoriji.2× 4. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.1)N-stvarni broj izvora svetlosti Stvarni broj izvora.

2× 3.3475 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 17493 .6 hk ( a + b ) 2.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.95 → (7.27 lx N 4.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.2 = = 0.35m i= Iz Priloga 5 za i=0. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.15 – 8.tj.tj.96 – 4.62 % E 250 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.85=2. 3 ⋅ 3 .a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.84) Ns=4 Est = E Ns 4 = 250 = 227 .2 + 4.95 Est − E 251 .3× 3.4lm ηf a ⋅b 4.1)N=(0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.4 Est − E 227 .2lm ηf a ⋅b 2 .4 Фiz 2200 Ns=(09-1.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 250 lx.76 hk = h -0.95 Фiz 2200 Ns=(09-1.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 9684 .4 → (3. nalaze se u granicama +/-10%.83∙0.35 ( 2.7.2 ⋅ 4.57 − 250 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 0.85=3.9-1.3 + 3.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja i= Iz Priloga 5 za i=0. nalaze se u granicama +/-10%.1)N=(0.57 lx N 7. Prostorija:Kuhinja Dimenzije prostorije: 2.2-0.92=0.35 ( 4.57 ≈ 0.4 = = 7.4 ) Фuk 17493 .1)7.2 ) Фuk 9684 .27 − 250 ⋅ 100 = ⋅ 100 = −9% E 250 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.1)4.2 = = 4.91 linearnom interpolacijom nalazim da je η =0.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.74) Ns=8 Est = E Ns 8 = 250 = 251 .91 hk ( a + b ) 2. 11 .4 = = 0.6 nalazim da je η =0.9-1.

35 ( 2 + 4.35m i= a ⋅b 2 ⋅ 4.59 ≈ 0.7.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Prostorija:Predsoblje Dimenzije prostorije: 2× 4.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.45 % E 60 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.05 Est − E 58 .2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.4× 3.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.2× 3.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 2779 lm ηf Фuk 2779 = = 2.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.4× 3. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.1)N=(0. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 100W za direktan sistem osvetljenja.53 − 60 ⋅ 100 = ⋅100 = −2.9-1.05 → Ns=2 Est = E Ns 2 = 60 = 58 .83∙0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0. Prostorija:Spavaća soba Dimenzije prostorije: 5.92=0.85=2.tj.83 12 .53 lx N 2.4 ) Iz Priloga 5 za i=0.4 = = 0.76 hk = h -0. nalaze se u granicama +/-10%.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.7.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.1)2.6 nalazim da je η =0.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.85=3.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .6 hk ( a + b ) 2.2-0.05 Фiz 1350 Ns=(09-1.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.

17 − 60 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 6. nalaze se u granicama +/-10%.12 → Ns=1 13 .7.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.35m 2 f = f 1⋅ f i= a ⋅b 5.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 1516 lm ηf Фuk 1516 = = 1.76 hk = h -0.85=3. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.6 odakle nalazim da je η =0.4 ⋅ 3.2 ⋅ 2 i= = = 0.31 hk ( a + b ) 2.tj.35 ( 5.87 → Ns=2 Est = E Ns 2 = 100 = 64 .1)N=(0.85 hk ( a + b ) 2.4 + 3.zbog toga usvajam prvu tabličnu vrednost za i=0.17 lx N 1.76 hk = h -0.85=2.85=2.87 Est − E 64 .33 Фuk = N= E ⋅a ⋅b = 4134 lm ηf Фuk 4134 = = 1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 120 lx.87 Фiz 2200 Ns=(09-1.83∙0.2-0.9-1.1)1.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 100W za direktan sistem osvetljenja.83∙0.12 Фiz 1350 Ns=(09-1.85 linearnom interpolacijom nalazim da je η =0.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.2 = = 0. Prostorija:Kupatilo Dimenzije prostorije: 1.2× 2× 3.92=0.1)N=(0.92=0.9-1.2 + 2 ) Iz Priloga 5 za i=0.1)1.31 ne postoji vrednost za η .1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .85=3.2-0.92 f = f 1⋅ f 2 =0.92 =0.35m a ⋅b 1 .2) Iz Priloga 5 za i=0.95% E 60 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.35 (1.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.

Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.7.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.72 lx N 1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Est = E Ns 1 = 120 = 108 .14 − 120 ⋅100 = ⋅100 = −9.35m 2 f = f 1⋅ f i= a ⋅b 1 . Prostorija:Ostava Dimenzije prostorije: 1.14 lx N 1.2 + 2.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.16 Est − E 51 .7lm ηf Фuk 833 .tj.2× 3.92 =0.33 ne postoji vrednost za η .1)N=(0.16 → Ns=1 Est = E Ns 1 = 60 = 51 .2-0.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 833 .2 ⋅ 2 .76 hk = h -0.2 = = 0.33 hk ( a + b ) 2.92=0.7% E 60 14 .85=3.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti.1)1.72 − 60 ⋅100 = ⋅100 = −13 .83∙0.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.2× 2.16 Фiz 715 Ns=(09-1.6 odakle nalazim da je η =0.2 ) Iz Priloga 5 za i=0.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.12 Est − E 108 .9-1. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 60W za direktan sistem osvetljenja.8% E 120 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.35 (1.85=2.7 = = 1.zbog toga usvajam prvu tabličnu vrednost za i=0. nalaze se u granicama +/-10%.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.

Un=220V Jedna priključnica za prenosive prijemnike P=1000W.Un=220V Prostorija:Kupatilo Jedna priključnica za akumulacioni bojler P=2000W.Un=220V Jedna priključnica za veš mašinu P=2500W.Un=220V Prostorija:Spavaća soba Jedna priključnica za TA peć P=3000W.Un=220V 15 .Un=220V Tri priključnice za prenosive prijemnike P=3× 500W.Un=220V Električno zvonce P=100W.Un=220V Jedna priključnica za IC grejalicu P=1500W.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Izbor termičkih potrošača Prostorija:Predsoblje Dve priključnice za prenosive prijemnike P=2× 1000W.

šporet P=5000W. Tačan izbor instalisane snage jedne TA peći zasniva se na proračunu toplotnih gubitaka u prostoriji koju želimo da grejemo. Za proračun toplotnih gubitaka prostorija i za odabir tipa TA peći poslužiću se katalozima firme “Cer“ iz Čačka.Akumulacija energije u pećima obavlja se u toku povlašćene tarife tj.Un=220V Prostorija:Dnevna soba Jedna priključnica za TA peć P=4500W.Planirano je dnevno grejanje u trajanju od 16h.Un=220V Jedna priljučnica za prenosive prijemnike P=500W.Un=220V Jedna priključnica za ventilator P=500W.8 časova noću i 2 časa po podne.Grejanje u stanu sa TA pećima planiram u spavaćoj sobi.Un=3× 380/220V Jedna priključnica za TA peć P=6000W.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Prostorija:Kuhinja Jedna priključnica za el.u kupatilu sa infracrvenom grejalicom.dok za predsoblje ne planiram posebno grejanje.Un=3×380/220V Jedna priključnica za protočni bojler P=2500W.Izbor TA peći za planirane prostorije vršimo na sledeći način: Prostorija:Dnevna soba Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 13.320 KW 16 .6 m2 Snaga (KW) 1.kuhinji i dnevnoj sobi.Un=220V Jedna priključnica za frižider P=500W.Un=220V Termoakumulaciono grejanje Termoakumulaciono grejanje se vrši sa termoakumulacionim pećima.Un=3× 380/220V Četiri priključnice za prenosive prijemnike P=4× 500W.Un=220V Prostorija:Ostava Jedna priključnica za zamrzivač P=500W.

24m2 Za prozor ÷ 4m2 Za vrata ÷ 2m2 Snaga (KW) 1.visina (mm) 1026× 380× 668 Težina peće (Kg) 248 Snaga motorventilatora (W) 31 Veća brzina (m3/h) 187 Manja brzina (m3/h) 147 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 2750 Prostorija:Kuhinja Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 7.755 KW 0.166 KW 0.25 m2 Za vrata ÷ 2m2 Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 3.125m2 Za vrata ÷ 2m2 0.12m2 Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 13.24 m2 Za plafon+pod ÷ 34.150 KW 0.270 KW 0.443 KW 0.širina.360 KW 0.390 KW 17 Snaga (KW) 0.390 KW Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 4.08m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm)÷13.150 KW 0.03 KW Usvajam TA peć tipa AD30N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P = 3 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 1x380V-6.945 KW 0.945 KW 0.širina.6 m2 Za plafon+pod ÷ 37.73A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.470 KW 0. 1× 220V-13.61A. 1× 220V-22.visina (mm) 1026×320× 606 Težina peće (Kg) 185 Snaga motorventilatora (W) 23 Veća brzina (m3/h) 137 Manja brzina (m3/h) 79 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 1700 Prostorija:Spavaća soba Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 17.12m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 15.12 m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 10.7A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.36m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 10.960 KW 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 10m2 Za unutrašnji negrejani zid (12 cm) ÷ 12.4m2 Za prozor ÷ 4.240 KW 0.390 KW .960 KW 0.8 KW Usvajam TA peć tipa AD50N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P =5 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 3x380V-7.700 KW 1.540 KW 0.9A.24m2 Za plafon+pod ÷ 14.210 KW 0.72m2 Za prozor ÷ 1.36 m2 Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 9m2 Za unutrašnji negrejani zid (12 cm) ÷ 5.320 KW 0.

Dve priključnice u predsoblju Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 3. Tri priključnice u spavaćoj sobi Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V 18 .73A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.širina. Električno zvonce Instalisana snaga P=100W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 2.visina (mm) 1026× 380× 668 Težina peće (Kg) 248 Snaga motorventilatora (W) 31 Veća brzina (m3/h) 187 Manja brzina (m3/h) 147 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 2750 Definisanje strujnih kola Strujno kolo broj 1.23 KW Usvajam TA peć tipa AD50N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P =5 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 3x380V-7.61A.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 5. 1× 220V-22.

u ostavi i za ostale prenosive prijemnike u kuhinji Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 12. Akumulacioni bojler u kupatilu Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 7. Osvetljenje u dnevnoj sobi i predsoblju Instalisana snaga P=1400W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 6.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Strujno kolo broj 4. Protočni bojler u kuhinji Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 11. Četiri priključnice: za frižider. Infracrvena grejalica u kupatilu Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 8. Priključnica za veš mašinu u kupatilu Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 9.za ventilator. Priključnica za TA peć u kuhinji Instalisana snaga P=3000W Nazivni napon Un=220V 19 . Priključnica za prenosive prijemnike u kupatilu Instalisana snaga P=1000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 10. Priključnica za TA peć u spavaćoj sobi Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Strujno kolo broj 5.

Osvetljenje u kuhinji.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Strujno kolo broj 13. Priključnica za TA peć u dnevnoj sobi Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Proračun strujnih kola Strujno kolo broj 1.kupatilu i spavaćoj sobi Instalisana snaga P=1060W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 15. Električno zvono l=1m R0 6A Instalisana snaga P=100W Nazivni napon Un=220V I = P 100 = = 0. Četiri priključnice u dnevnoj sobi Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 16.45 A Un 220 100W 220/8 V/V Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A 20 . Priključak za električni šporet u kuhinji Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Strujno kolo broj 14.ostavi.

Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 4.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.5m 2 .5mm 2 . C m u P ⋅ l = 100Wm ∆u = 0.004% 1.0178 ⋅ = 0. Dve priključnice u predsoblju l=4.004% < 5% 2 ⋅ 1 ⋅ 100 = 0.5mm2.09 A Un 220 1000W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5m R0 10A 1000W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.26% 2.5mm2.004% Strujno kolo broj 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Biram kabal tipa PP-Y-3× 1.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.26% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.75mm2.5mm2.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.0178 ⋅ ∆u = 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0. Tri priključnice u spavaćoj sobi 21 .ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2. Cu P ⋅ l = 9000 Wm ∆u = 0.26% Strujno kolo broj 3.odgovara presek provodnika od 0.5 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 ∆u = 100 ⋅ 0.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.za provodnike II gurpe od Cu.

odgovara presek provodnika od 0.5mm2. Priključnica za TA peć u spavaćoj sobi l=14.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.81 A Un 220 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.za provodnike II gurpe od Cu.61% 2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 14 ⋅ 1500 ∆u = 100 ⋅ 0.za provodnike II gurpe od Cu.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5mm2.5mm2.59A U n 3 ⋅ 380 Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .61% Strujno kolo broj 4.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.75mm2.7m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= P 5000 = = 7. Provera pada napona 22 .odgovara presek provodnika od 0.0178 ⋅ = 0.61% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.75mm2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2. Cu m P ⋅ l = 21000 Wm ∆u = 0.5m 2 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l =14m R0 10A 500W Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V I = P 1500 = = 6.5mm2.

5 mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 5.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.odgovara presek provodnika od 0. Osvetljenje u dnevnoj sobi i predsoblju l =5.0178 ⋅ = 0.39% < 3% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S =1.36% < 5% l ⋅P S ⋅Un 2 14.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 1.7 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola osvetljenja 1.5 mm2.36% 2.8 ⋅ 1400 ∆u = 100 ⋅ 0.za provodnike II gurpe od Cu.36 A Un 220 8× 150W 2× 100W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .8m R0 10A Instalisana snaga P=1400W Nazivni napon Un=220V I = P 1400 = = 6.5m m .39% Strujno kolo broj 6.75mm2.0178 ⋅ = 0. C m u P ⋅ l = 8120 Wm ∆u = 0.5 ⋅ 380 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.5m 2 . Cu 2 P ⋅ l = 73500 Wm ∆u = 0.39% 1.5m m 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x1.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.36% Strujno kolo broj 5.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0. Akumulacioni bojler u kupatilu 23 .

5m 2 .Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.5mm2.24% < 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 4.5mm2.81 A Un 220 1500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2. Infracrvena grejalica u kupatilu l = 2m R0 10A Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V I = P 1500 = = 6.za provodnike II gurpe od Cu.1m S0 10A 2000W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.odgovara presek provodnika od 0.1 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0. Cu m P ⋅ l = 8200 Wm ∆u = 0.5mm2 Provera pada napona 24 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l =4.24% 2.odgovara presek provodnika od 0.0178 ⋅ = 0.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.75mm2.24% Strujno kolo broj 7.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.75mm2.za provodnike II gurpe od Cu.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.09 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.

Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.0178 ⋅ = 0.13% 2.5mm 2 .8 ⋅ 2500 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm 2 1xU z 25 / 16 A PP −Y −3 x 2.za provodnike II gurpe od Cu.5mm2.8m T0 16A 2500W Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V I = P 2500 = = 11 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 2 ⋅ 1500 ∆u = 100 ⋅ 0.08% < 5% I 0 = 10 A S = 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.75mm2.13% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 16 A S = 2. Cu m P ⋅ l = 4500 Wm ∆u = 0.08% Strujno kolo broj 8.13% Strujno kolo broj 9.odgovara presek provodnika od 0.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 1.36 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Priključnica za veš mašinu u kupatilu l=1.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0. Priključnica za prenosive prijemnike u kupatilu 25 . Cu P ⋅ l = 3000 Wm ∆u = 0.5m 2 .0178 ⋅ = 0.08% 2.

15% 2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.15% Strujno kolo broj 10.15m T0 16A 2500W Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V I = P 2500 = = 11 .54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Cu m P ⋅ l = 5150 Wm ∆u = 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.odgovara presek provodnika od 0.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.5mm2.75mm2.15m S0 6A 1000W Instalisana snaga P=1000W Nazivni napon Un=220V I = P 1000 = = 4.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I0 = 6A S = 2.15 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.0178 ⋅ = 0.5m 2 .36 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A 26 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l=5. Protočni bojler u kuhinji l =10.5mm 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x 2.15% < 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 5.za provodnike II gurpe od Cu.

5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2. Cu 2 P ⋅ l = 26400 Wm ∆u = 0.5mm2.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 10.5mm 2 Montažna tablica D Cu 1xU z 25 / 16 A PP −Y −3 x 2.odgovara presek provodnika od 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.za provodnike II gurpe od Cu.77 % 2.ventilator i ostale prenosive prijemnike u kuhinji l =13.75mm2.0178 ⋅ = 0.09 A Un 220 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .2m S0 10A 500W 500W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9. Cu m P ⋅ l = 25375 Wm ∆u = 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.odgovara presek provodnika od 0.5m 2 .Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.5mm2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .za provodnike II gurpe od Cu.77% Strujno kolo broj 12.5mm2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 13 .75% 2.75mm2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.75% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ I 0 = 16 A S = 2. Tri priključnice za frižider. 27 .5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5m m .77% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.15 ⋅ 2500 ∆u = 100 ⋅ 0.0178 ⋅ = 0.75% Strujno kolo broj 11.2 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.

5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.5mm 2 3 xU z 25 / 16 A PP − Y − 3 x 2. Priključak za električni šporet u kuhinji l=12m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= Pn 3 ⋅U = 5000 = 7.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.5mm2.85m T0 16A 3000W Instalisana snaga P=3000W Nazivni napon Un=220V I = P 3000 = = 13 . Cu 2 P ⋅ l = 23550 Wm ∆u = 0. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 7.odgovara presek provodnika od 0.85 ⋅ 3000 ∆u = 100 ⋅ 0.0178 ⋅ = 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.63 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .75mm2.69% 2.5 9A 3⋅ 3 8 0 28 Usvajam tri brza topljiva osigurača od 10A .69% Strujno kolo broj 13.5mm2.5mm .za provodnike II gurpe od Cu.69% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 16 A S = 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Priključnica za TA peć u kuhinji l=7.

ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.29% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2. Osvetljenje u kuhinji i ostavi l =9.81 A Un 220 100W 60W 4× 150W 2× 150W Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5mm 2 3 xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.5mm2.4 ⋅ 1060 ∆u = 100 ⋅ 0.29% Strujno kolo broj 14.75mm2.4m S0 6A Instalisana snaga P=1060W Nazivni napon Un=220V I = P 1060 = = 4.48% Strujno kolo broj 15.0178 ⋅ = 0.48% 1.5m 2 .5 ⋅ 380 2 ∆u = 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola osvetljenja 1.odgovara presek provodnika od 0. Cu m P ⋅ l = 60000 Wm ∆u = 0. 29 .0178 ⋅ = 0.75mm2.za provodnike II gurpe od Cu.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.29% 2.5m 2 . C m u P ⋅ l = 9964 Wm ∆u = 0.5mm2.za provodnike II gurpe od Cu.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 1.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-5× 2.5 mm2.5 mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 9.48% < 3% Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% l⋅P S ⋅ Un 2 12 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.odgovara presek provodnika od 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.

odgovara presek provodnika od 0.55% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.0178 ⋅ = 0.5m 2 . Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 9.3m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= Pn 3 ⋅U = 5000 = 7.55% 2.5mm2. Cu m P ⋅ l = 19000 Wm ∆u = 0.09 A Un 220 500W 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Priključnica za TA peć u dnevnoj sobi l=5.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.5mm2.55% Strujno kolo broj 16.75mm2.za provodnike II gurpe od Cu.5 9A 3⋅ 3 8 0 30 Usvajam tri brza topljiva osigurača od 10A .Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Četiri priključnice u dnevnoj sobi l =9.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.5m T0 10A 500W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.5 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.

5mm 2 3 xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2. Cu m P ⋅ l = 26500 Wm ∆u = 0.75mm2.0178 ⋅ = 0.odgovara presek provodnika od 0.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-5× 2.Na svakom spratu treba ugraditi po dva izvora svetlosti snage 100W zajedno sa tasterima za uključenje.3 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.Prvi automat pokriva prizemlje i prva četiri sprata.2m 31 .5mm2.2m R0 6A 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W l =3.5 ⋅ 380 2 ∆u = 0.2m l =3.13% Stepenišno osvetljenje Stepenišno osvetljenje je realizovano pomoću dva stepenišna automata smeštena u MRM1.13 % 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Ukupna instalisana snaga osvetljenja svih deset spratova je P=2000W Instalisana snaga prvih pet spratova je P=1000W l =3.2m l =3. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% l⋅P S ⋅ Un 2 5.13% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5m 2 .za provodnike II gurpe od Cu.2m l =3.5mm2. drugi automat pokriva narednih pet spratova.2m l =3.

0178 ⋅ = 0.5m 2 . Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 32 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.56% < 3% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.5mm2.2m l =3. C m u P ⋅ l = 32000 Wm ∆u = 1. C m u P ⋅ l = 16000 Wm ∆u = 0.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Usvajam kabal tipa PP-Y-3× 1.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 16 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja I = P 1000 = = 4.5m 2 .54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Usvajam kabal tipa PP-Y-3× 1.56% 1.5 ⋅ 220 2 ∆u = 1.2m S0 6A I = 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W l =3.0178 ⋅ = 1.78% < 3% Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.2m l =3.2m P 1000 = = 4.2m l =3.56% 32 .5mm2.78% Instalisana snaga preostalih pet spratova je P=1000W l =19.78% 1.

8 5⋅ 0. Vod za lift se mora voditi nezavisno od drugih instalacija.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Električna razvodna instalacija za lift Lift se napaja četvorožilnim kablom koji vodi od MRM1 do upravljačkog mesta .57A 33 .51=59.85 Ip/In=7 l=32m tpol=5s Ip=7∙8.8 4 η=0.84 cosφ=0. Usvajam motor sa sledećim karakteristikama : Pn=4KW P 4000 Un=380W In = = = 8.5 1A f=50Hz 3 ⋅U ⋅ c o ϕs ⋅ η 3 ⋅ 3 8 ⋅00.

59%  = 1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja RST0 20A l=32m 4x2.63% Definisanje PM. Cu P ⋅ l = 179200 Wm u % = 0.Sastoji se iz dva dela:radnog i priključnog.PM je kablovski priključni orman(KPO) izrađen od lima i postavljen je na fasadi zgrade. Mernorazvodno mesto(MRM) je orman sa koga se vrši razvođenje kablova do razvodnog mesta(RM).63% 2. Za zaštitu motora od preopterećenja usvajam bimetalni relej sa opsegom zaštite 712A. a radni deo je gornji deo koji je opremnjen NVO osiguračima za zaštitu strujnih kola.Unutrašnji deo napaja MRM.5mm PP −Y − 4 x 2.5 ⋅ 380 2 Pad napona pri polasku motora: ρ ⋅ P ⋅ l  Ip  4000 ⋅ 32 ∆u = 100 7 = 2.Sastoji se od unutrašnjeg i spljašnjeg dela.na osnovu In=8. Provera pada napona Pad napona pri normalnom pogonu: ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ l⋅P S ⋅ Un 2 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm2 4kW 3M~ Pošto je vreme polaska tp= 5s usvajam tromi osigurač (Dt) od In = 20A. U MRM1 je pored.Za ovu zgradu planiram dva MRM koja se nalaze u prizemlju zgrade i udaljena su od PM 10m.5mm 2 .lift i stepenišno osvetljenje.  Sa MRM1 se električnom energijom snabdeva prvih 10 stanova. 10 dvotarifnih trofaznih brojila za 34 .dok spoljašnji deo vrši napajanje PM sa TS i izveden je kablovskim priključkom.Priključni deo je donji deo ormana izveden kao jednostruka kablovska uvodnica.0178 ⋅ ∆u =0.MRM i RM Prijemno mesto je priključak električne instalacije u zgradi sa razvodnom mrežom niskog napona.51A Prema projektnom zadatku lift će osluživati dvanest spratova a utrošena energija za napajanje lifta biće merena na brojilu zajedničke potrošnje.63<5% 32 ⋅ 4000 = 0.59 %<5% Montažna tablica Dt Cu I 0 = 20 A 3 xUZ 25 / 20 A 2 S = 2.78 2  cos ϕ ⋅ 5 ⋅ U n  In  0.85 ⋅ 5 ⋅ 380 2 ∆u =2.

Sa MRM1 se napaja prvih 10 stanova.487 n 10 MRM1 se nalazi u prizemlju zgrade udaljen od PM 10m.  Sa MRM2 se električnom energijom snabdevaju narednih 10 stanova.03% 2 S ⋅ Un 10 ⋅ 380 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 50 A Pjm 26292 = = 40 A 3 ⋅ Un 3 ⋅ 380 3 xUz 63 / 50 A 2 S = 10mm PP −Y −5 x10 m m . Proračun kabla i osigurača od MRM do RM Ukupna instalisana snaga za jedan stan je Pin=37560W Jednovremena maksimalna snaga stana je Pjm=Kj∙ Pin Kj.7∙37560=26292W Maksimalna jednovremena struja stana je Ijm = Usvajam struju osigurača Io=50A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja merenje utrošene energije ovih 10 stanova. Pad napona za najudaljeniji stan računa se po obrascu ρ ⋅ l ⋅ Pjm 32 ⋅ 26292 ∆u = 100 = 1.Za grad Beograd K∞=0.25 + = 0.i ugrađeno brojilo za merenje zajedničke potrošnje.za provodnike II gurpe od Cu. Cu 2 P ⋅ l = 841344 Wm u % = 1.03% Proračun kabla i osigurača od PM do MRM1 Jednovremena maksimalna snaga jednog stana je Pjm=Kj∙ Pin=0.25 Koeficijent jednovremenosti za sve stanove napajane iz MRM1 Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.7 Pjm=Kj∙ Pin=0.78 = 1.U zgradi ima 40 razvodnih mesta.7∙37560=26292W Koeficijent jednovremenosti rada je Kj=0.RM je opremnjeno sa instalacionim osiguračima i pristupačno je sa prednje strane.odgovara presek provodnika od 6mm2.lifta i stepenišnog osvetljenja. Razvodno mesto(RM) je instalaciona razvodna tabla sa koje se napajaju prijemnici u stanu.487 ⋅10 ⋅ 26292 + 4000 + 2000 =134042 W Jednovremena maksimalna struja 35 .lift i stepenišno osvetljenje.ali zbog velikog pada napona usvajam prvu vecu vrednost za presek provodnika Scu=10mm2.25 = 0.  Sa MRM4 se električnom energijom snabdevaju zadnjih 10 stanova.koeficijent jednovremenosti rada i on iznosi za jedan stan u Beogradu i svim većim gradovima Kj=0.  Sa MRM3 se električnom energijom snabdevaju predzadnjih 10 stanova.7 K∞-koeficijent jednovremenosti za veoma veliki broj stanova približno jednakih jednovremenih maksimalnih snaga. Jednovremena maksimalna snaga svih prijemnika koji se napajaju sa MRM1 je Pjm = Kj ( n ) ⋅ n ⋅ Pjm / + Pl + Pos = 0.

ali zbog velikog pada napona usvajam prvu vecu vrednost za presek provodnika Scu=120mm2 Usvajam kabal tipa PP41 3× 120mm2+70 mm2 Pad napona je 36 .137% Proračun kabla i osigurača od PM do MRM2 Jednovremena maksimalna snaga jednog stana je Pjm=Kj∙ Pin=0.25 Koeficijent jednovremenosti za sve stanove napajane iz MRM2 Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.88 NVO Cu I 0 = 260 A NVO 3 x 260 A 2 S = 120 mm PP 41 − 3 x120 + 70 mm P ⋅ l = 1340420 Wm 2 u % = 0. K(30o)=0.78 = 0.25 = 0.5 A →In=200A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore kojima se uvažava međusobni uticaj kablova i uticaj temperature okoline različite od 20oC. Jednovremena maksimalna snaga svih stanova koji se napajaju sa MRM2 je Pjm = Kj ( n ) ⋅ n ⋅ Pjm / = 0.27 A 0.25 + = 0.Sa MRM2 se napaja narednih 10 stanova.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Ijm = Pjm 134042 = = 203 . a za presek provodnika od bakra usvajam Scu=120mm2 Usvajam kabal tipa PP41 3× 120mm2+70 mm2 Pad napona je ρ ⋅ l ⋅ Pjm 10 ⋅ 134042 ∆u = 100 = 1.487 n 10 MRM2 se nalazi u prizemlju zgrade udaljen od PM 10m.88 I = In K( 30 0 ) = 200 = 227 .88 Iz tabele za struju NVO osigurača Io=225A nalazim presek provodnika od bakra Scu=95mm2 .6 A →In=225A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore kojima se uvažava međusobni uticaj kablova i uticaj temperature okoline različite od 20oC.137% 2 S ⋅ Un 120 ⋅ 380 2 Montažna tablica 30 0 I = In = 225 = 256 A 0.7∙37560=26292W Koeficijent jednovremenosti rada je Kj=0.88 K( ) Usvajam struju NVO osigurača Io=260A.487 ⋅10 ⋅ 26292 =128042 W Jednovremena maksimalna struja Ijm = Pjm 128042 = = 194 . K(30o)=0.7 K∞-koeficijent jednovremenosti za veoma veliki broj stanova približno jednakih jednovremenih maksimalnih snaga.Za grad Beograd K∞=0.

368 n 40 Jednovremena maksimalna struja Ijm = Pjm 393019 = = 597 .8 A K 0.Transformatorska stanica je udaljena od zgrade 150m.13% 2 S ⋅ Un 120 ⋅ 380 2 Montažna tablica NVO Cu I 0 = 260 A NVO 3 x 260 A PP 41 − 3 x120 + 70 mm 2 S = 120 mm 2 P ⋅ l = 1280420 Wm u % = 0.88 K= K(2)∙ K(30o)=0.13% Proračun za MRM3 i MRM4 je isti kao i za MRM2. a za presek provodnika od bakra usvajam Scu=240mm2 Usvajam dva kabla tipa PP41 3× 240mm2+120 mm2 Pad napona je ρ ⋅ l ⋅ Pjm 150 ⋅ 393019 ∆u = 100 = 1.78 = 3.6 A →In=300A 2 2 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore: ako se u zemlju polaže više kablova i to jedan pored drugog sa međusobnim rastojanjem od oko 7cm uticaj temperature okoline različite od 20oC.25 + = 0.78 = 0.U TS se ugrađuje šest osigurača tipa NVO nazivne struje Io=350A.pa se nece posebno računati.02% 2 S ⋅ Un 240 ⋅ 380 2 Montažna tablica 37 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja ∆u = 100 ρ ⋅ l ⋅ Pjm 10 ⋅ 128042 = 1.90∙0.368∙40∙26292+4000+2000=393019W Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.13 A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Pošto se radi o velikoj vrednosti struje usvajam dva kabla tipa PP41 Jednovremena maksimalna struja po kablu iznosi Ijm / = Ijm 597 .88=0.90 K(30o)=0.napaja se sa dva kabla tipa PP41 3× 185mm2+90mm2. Jednovremena maksimalna snaga zgrade računa se po obrascu: Pjmz=Kj(n)∙n∙Pjm+ Pl +Pos=0.13 = = 298 .792 Usvajam struju NVO osigurača Io=430A.792 I = In 300 = = 378 .25 = 0. Proračun kabla i osigurača od TS do PM Zgrada ima 40 stanova jednakih jednovremenih snaga. K(2)=0.

Priključnice se postavljaju na visini h=0.68.6mm2. Telefonska istalacija je izvedena sa dva telekomunikaciona kabla koji vode od razvodnag telefonskg ormana do poslednjeg sprata. Koaksijalni kabal kojim je izvedena istalacija polaže se u PVC cevi prečnika 13. Za svaki stan predvidjene su po dve priključnic za telefonske aparate.02+0. Šema telefonske instalacije data je u prilogu grafičke dokumentacije.03+0.02% Provera pada napona od TS do najugroženijeg prijemnika Najveći pad napona od TS do najugroženijeg prijemnika (Priključnica za prenosive prijemnike u kuhinji zadnjeg stana) je Δu=ΔuTS+ΔuMRM4+ΔRM40+ΔuPR=3. Instalacija za TV Za izradu TV istalacija korišćen je centralni antenski sistem koji je sastavljen iz pasivnog dela i pojačivača postavljenog izmedju antene i pasivnog dela sistema .Instalacija se izvodi kablom tipa TI 20 2× 0.pa je potrebno 40 parica. pojačani signal se dovodi do antenske skretnice gde se vrši deljenje signala i dalje sprovodi do pojačanih prijemnika u svakom stanu ugradjene su po dve priključnice tipa P887.u predsoblju i u dnevnoj sobi.98% Pad napona je manji od propisanih 5% što zadovoljava standarde.5mm.5 4 6 3 2 - 29 - 36 - 38 .5m od poda . koje se postavljaju na visini h=0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja NVO Cu I 0 = 430 A 2 xNVO 3 x 430 A 2 xPP 41 − 3 x 240 + 120 mm 2 S = 240 mm 2 P ⋅ l = 58952850 Wm u % = 3.5m od poda.98% Δu=4. Pošto zgrada ima 40 stanova. Telefonska instalacija Za priključak na telefonsku mrežu predviđen je orman koncentracije ITO 60 koji se nalazi u prizemlju zgrade. Izbor instalacionih cevi prema prečniku i broju provodnika P tipa bira se na osnovu tabele PRESEK PROVODNIKA NAJVEĆI BROJ PROVODNIKA TIPA P VELIČINA CEVI Ø (mm) 13.Od pojačivača koaksijalnim kablom KEL 75/4/0.5 2.5 16 23 5 3 2 6 5 4 3 6 6 6 (mm ) 2 11 1.Do zgrade telefonski priključak je doveden podzemno.Ovi kablovi se smeštaju u instalacione cevi prečnika 13.166+1.u dnevnoj i spavaćoj sobi.77=4.5mm.

25 Ω 3. Da bi se TN sistemom efikasno štitilo kućište RM treba da bude ispunjen uslov: Z1 = Z2 ≤ 220 =1.71Ω Z2=0.613 Ω Z1=0.004 ) + 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja 10 16 25 35 50 - - - 4 3 - 6 5 3 2 - 6 5 4 3 Zaštita od opasnog napona dodira TN sistem TN sistem zaštite se primenjuje u električnim instalacijama koje su priključene na transformator sa sa direktno uzemljenim zvezdištem.44Ω < 3.92 Ω 3.35 2 =1. Da bi se TN sistemom efikasno štitili prijemnici treba da bude ispunjen uslov: Z2 = Z3 ≤ 220 = 3.613Ω > 0.5 + 0.5 ⋅ 260 10   10 R1 = 0.5 + 0.113 Ω  10 10  ( R 0 + R1 + R 2 ) 2 + X 0 2 = ( 0.71Ω ≤ 1. Da bi se TN sistemom postigla efikasna zaštita.5  ( R 0 + R1 + R 2 + R 3 ) 2 + X 0 2 = ( 0.Ostvaruje se povezivanjem delova sa neutralnom tačkom transformatora.185 Ω  2.Z k ⋅ In ≤ 220 = 0.185 ) 2 Z3=1.impedans kabla jednaka je aktivnoj otpornosti koja je deo petlje koji obrazuju fazni i nulti provodnik.0178  +  = 0.71 + 0.004 + 0.92Ω Prijemnici se mogu efikasno zaštititi pomoću TN sistema.44 Ω 39 .35 2 = 0.113 ) 2 + 0.35 2 = 0.5 ⋅ 50  32 32  R 2 = 0.004 Ω  120 70  ( R 0 + R1) 2 + X 0 2 2 Z 1 = ( 0.391Ω Kućište MRM se ne može efikasno zaštititi pomoću TN sistema.0178  +  = 0.338 Ω 2.5 2.25Ω Kućište RM se može efikasno zaštititi pomoću TN sistema.5 + 0.004 + 0.potrebno je zadovoljiti uslove: Ig ≥ Ireag Uf Ig = Zp Zp ≤ Da bi se TN sistemom efikasno štitilo kućište MRM treba da bude ispunjen uslov: Z ≤ Uf k ⋅ In Ako se zanemari reaktansa kabla koji povezuje PM i MRM.5 ⋅16 13   13 R 3 = 0. l1   l1 R1 =ρ  c u +  Sn1  Sf 1 Uf .0178  +  = 0. Z3 = + 0.

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Zaštita od atmosferskog pražnjenja Instalacija zaštite od atmorsferskog pražnjenja izvodi se u vidu Faradejevog kaveza.04∙361. h= 32m Nd=Ng∙Ae∙10-6 =3.u vezi sa objektom koji se štiti: • Tip konstrukcije(C1) • Sadržaj objekta(C2) • Namena objekta(C3) • Posledice udara groma u objekat(C4) Faktori u vezi sa analizom objekta su dati kroz koeficijente C1. B2.0002 C Određivane stvarnog broja udara groma Nd=Ng∙Ae∙10-6 (broj udara/god) Ng. C3.04∙Td1.računska efikasnost gromobranske instalacije na osnovu koje se Nd određuju nivoi zaštite 40 .tako da je gromobranska instalacija neophodna.Teška evakuacija C4 = 5.Obavezna neprekidnost pogona ali bez uticaja na okolinu C = C1 ⋅ C2 ⋅ C3 ⋅ C 4 = 15 NC = 3 ⋅10 −3 = 0. C1 = 1.04∙Td1. C4.0002-uslov nije ispunjen.130 Nd=0. b = 20m. B3.gustina atmosverskog pražnjenja u zemlju Ae-ekvivalentna prihvatna površina objekta Ng=0.9∙10-6=0.130 Nd ≤ Nc -ako je ovaj uslov ispunjen nije potrebna gromobranska instalacija Nd =0. N E r = 1 − c .uzimajući u vidu faktore. koje biramo iz tabela (B1.130 > Nc =0.52∙37032.9m2 a =20m.Mala vrednost objekta C3 = 3. B4).25(broj udara/km2 god) Za opštinu Čačak Td=36 Td-broj grmljavinskih dana Ng=0.25=0.Mešana konstrukcija objekta sa metalnim krovom C2 = 1.25=3. C2.52 Pošto se objekat nalazi na ravnom terenu i u blizini nepostoji drugi objekat ekvivalentna površina se računa po obrascu: Ae=a∙b+6∙h(a+b)+9π∙h2=20∙20+6∙32(20+20)+9π∙322=37032. Usvojena vrednost učestanosi udara groma Nc će biti procenjena na osnovu analize opasnosti od štete.

ukupne dužine 80m .9∙15.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Nc 0.Za nivo zaštite I iz tabele 5.85 + 13 .39 Ω 2π ⋅ l a ⋅ h 2π ⋅ 10 0.025 ⋅ 0.0002 =1− = 0.85 Rud=6.85Ω R ⋅R 13 .85 ⋅ 13 .9). odgovara nivo zaštite I.9∙15.8mm.Usvajam osam spusnih vodova.na jednu ili drugu stranu spoja zemljovoda na uzemljivač.39=13.gde je: Rud-udarna otpornost rasprostiranja k-udarni koeficijent R-otpornost rasprostiranja u ustaljenom stanju R= Rud1=k∙R=0. Er = 1 − Zbog simetrije dovoljno je izvršiti proveru vrednosti Rud uzemljivača za spoj 1. Spoj 1 Od spoja 1 imam traku dužine 10m na levu stranu i traku dužine 10m na desnu stranu. Kao uzemljivač upotrebiću temeljni uzemljivač objekta od FeZn trake 25× 4mm.92 Ω Rud 1 + Rud 2 13 . Obrazac za izračunavanje otpora rasprostiranja glasi: R= ρ 2⋅l2 ⋅ ln 2π ⋅ l a ⋅h Rud=k∙R.Za nivo zaštite I za spusne provodnike nalazim iz tabele 3.5 Izabrani uzemljivač zadovoljava u pogledu udarnog otpora rasprostiranja.130 Na osnovu računske efikasnosti prema tabeli 1. Kako je specifični otpor zemljišta za ilovaču i oranicu iznosi ρ=100Ωm iz tabele nalazim da je dovoljno imati traku dužine 10m (k=0.998 Nd 0.85 Rud = ud 1 ud 2 = = 6.92Ω<Ruddoz=20Ω ρ 2 ⋅l 2 100 2 ⋅ 10 2 ⋅ ln = ⋅ ln = 15 . nalazim da su minimalni preseci za gromobransku instalaciju: − Spusni provodnici 50mm2-usvajam čeličnu pocinkovanu traku FeZn 20× 3mm − Za sistem uzemljenja 80mm2-usvajam čeličnu pocinkovanu traku FeZn 25× 4mm − Kao hvataljka koristi se krov zgrade prekriven limom debljine 0.85Ω Rud2=k∙R=0. 41 . da je srednja vrednost rastojanja spusnih provodnika 10m.39=13.

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Specifikacija opreme i materijala Naziv opreme Priključni orman Tipski orman za MRM Instalacine razvodne table Razvodni orman za stepenišno osvetljenje Stepenišni automati Tasteri Električna zvonca Trofazno dvotarifno brojilo Uklopni sat Inkadescentni izvori svetlosti 60W Inkadescentni izvori svetlosti 100W Inkadescentni izvori svetlosti 150W IC grejalice Trofazne šuko priključnice Monofazne šuko priključnice Jednopolni prekidači Serijski prekidači Indikatori za kupatilo Količina (kom) 1 4 40 2 2 60 40 42 4 40 140 560 40 120 640 40 120 40 42 .

ETF.Beograd. 43 .5mm2 Kabal PP-Y 5× 10mm2 Kabal PP41 3× 120+70mm2 Kabal PP41 3× 240+120mm2 470 87 640 120 120 3 9 3 Dužina(m) 720 2172 32 648 404 40 300 Literatura (1) Miomir B. (3) Miomir B.5mm2 Kabal PP-Y 5× 2.5mm2 Kabal PP-Y 4× 2. (2) Katalog firme “Cer“ iz Čačka.2000.Beograd.2002.MinelSchreder.5mm2 Kabal PP-Y 3× 2. “Vodič kroz svet tehnike osvetljenja“.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Razvodne kutije Osigurači 6A tipa D Osigurači 10A tipa D Osiguača 16A tipa D Osigurača 50A tipa D Osigurača 20A tipa Dt Osigurača tipa NVO 300A Osigurača tipa NVO 350A Kablovi Kabal PP-Y 3× 1. “Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija“.Kostić.Kostić .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful