P. 1
Proračun instalacija u zgradi

Proračun instalacija u zgradi

|Views: 8,948|Likes:
Published by Srdanovic Darko

More info:

Published by: Srdanovic Darko on May 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

Visoka Škola Tehničkih Strukovnih Studija Čačak

Odsek:Elektrotehnika Smer:Elektroenergetika

Projektni zadatak iz Električnih instalacija i osvetljenja

Student: Srdanović Darko Broj indeksa:111/03

Profesor: mr.Dragan Brajović,dipl.el.ing

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

Čačak,septembar, 2008 god.

2

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

Sadržaj

Električne šeme: 1) Jednopolna šema napajanja objekta 2) Jednopolna šema MRM1 3) Jednopolna šema MRM2 4) Jednopolna šema MRM3 5) Jednopolna šema MRM4 6) Šema električne instalacije osvetljenja 7) Šema električne instalacije priključnica 8) Šema razvodne table stana 9) Šema instalacije telefonskog priključka 10) Šema instalacije TV priključka 11) Jednopolna šema stepenišnog osvetljenja 12) Razvodna instalacija za TV i telefon 13) Šema električne razvodne instalacije lifta 14) Gromobranska instalacija-sistem uzemljenja 15) TN sistem zaštite

Visoka Škola Tehničkih Strukovnih Studija- Čačak Odsek.Elektrotehnički Predmet:Električne instalacije i osvetljenja
Kandidat: Srdanović Darko 111/03 PROJEKTNI ZADATAK Projektovati električnu instalaciju stambene zgrade P+m= 10 spratova,a sa po n= 4 istovetnih stanova na svakom spratu.U zgradi postoji lift čiji je pogonski deo smešten u prostoriji iznad liftovskog šahta na m-tom spratu.Zgrada je završena ravnim krovom pokrivenim limom debljine 0.8 mm,čija je osnova, kao i osnova zgrade, pravougaonik dimenzija stranica 20× 20 (m).Zgrada je visoka (m+1)× 3.2m.Projekat instalacije treba da obuhvati sledeće: 3

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

1. Tehnički opis 2. Tehničke uslove 3. Fotometrijski proračun 4. Izbor termičkih potrošača 5. Termoakumulaciono grejanje 6. Stepenišno osvetljenje 7. Električnu razvodnu instalaciju za lift 8. Definisanje PM,MRM i RM 9. Telefonsku instalaciju 10. Instalaciju za TV 11. Zaštita od opasnog napona dodira: TN Sistem 12. Instalaciju zasštite od atmosferskog pražnjenja 13. Električne šeme 14. Specifikaciju opreme i materijala Električni priključak zgrade:Kablovski vod 150m Prilog:Građevinska osnova stana F

Datum: 12.12.2007

Zadatak izdao: Dragan Brajović

4

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Kuhinja Spavaća soba Ostava Predsoblje Dnevna soba Kupatilo Projekat F razmera 1:50 5 .

Jednopolna šema po kojoj je urađena svaka tabla data je u prilogu grafičke dokumentacije. sa kontaktorom za uključenje druge tarife i el. zvonom. Instalacija telefona Za priključak na PTT mrežu u prizemlju predvidjen je orman koncentracije ITO 60. U kuhinji je predvidjena dve trofazne i dve monofazne "šuko" priključnice. u dnevnoj sobi tri monofazne i jedna trofazna.6mm.Iz ove kutije se jednim provodnikom ide u razvodni orman gde se vrši povezivanje sa šinom. U crtežima se radi kraćeg obeležavanja provodnici Ti 20 2× 0. Sve izvode iz stanova dovesti do ormana koncentracije i završiti ih na regletama.Razvodna mesta ili razvodne table u stanovima su tipske proizvodnje sa odvojenim sabirnicama za dirigovane potrošače i slobodnu potrošnju. a Ti 20 2× 2× 0. obeleženi sa 1P. Ove provodnike postaviti u PVC cevi prečnika označenog u šemi (zavisno od broja parica).Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Tehnički opis Električna instalacija objekta mora biti izvedena po propisima koje se odnose na izvođenje električnih instalacija u stambenim objektima. U MRM1 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije prvih 14 stanova.Dužina kabla od trafostanice do priključnog mesta iznosi 150m .U svim stanovima predvidjeno je po dva telefonska mesta u predsoblju i u dnevnoj sobi.U priključnom ormanu je ugrađeno šest NVO od 300A.6 mm. Merenje utrošene električne energije je za svaki stan zasebno pomoću trofaznog brojila sa uklopnim satom. Svako razvodno mesto(RM) u stanu napaja se kablom 5x10 mm2. Iz priključnog ormana(PM) sa osigurača polaze dva kabla tipa PP41-3x150 +70mm2 pomoću kojih se napajaju MRM1 i MRM2. Telefonske izvode u stanovima i lokalima završiti priključnicama. U stepeništu su predvidjene svetiljke koje se uključuju preko stepenišnog automata. Instalacija se izvodi provodnicima Ti 20 preseka 0. sa 2 P itd. U svim kupatilima izvedene su instalacije za izjednačenje potencijala na takav način što se sve metalne mase povežu provodnicima tipa P/F 1× 6mm2 na kutiju PS49 koja se postavlja na zid iznad ulaznih vrata kupatila.takođe je instalirano i torfazno dvotarifno brojilo koje meri utrošenu električnu energiju lifta i stepenišnog osvetljenja U MRM2 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije preostalih 14 stanova. U spavaćoj sobi su predvidjene tri monofazne "šuko" priključnice. priključak za protočni bojler i priključak za ventilaciju. postavljene iznad ulaznih vrata sa ugradjenom signalnom lampicom za drugu tarifu. 6 . Od instalacija u stanovima predvidja se električna rasveta u svim prostorijama.6mm2 dvostruko upredenim u parice. Stambeni objekat se napaja sa dva kabla tipa PP41-3x185+95mm2. Za svaki stan predvidjena je instalacija zvučne signalizacije koja se sastoji od tastera ispred ulaznih vrata i električnog zvonceta .

Horizontalne olučne cevi iskorišćene su kao pomoćni prihvatni vodovi. Isti je izveden od FeZn trake 25x4 mm. postavljenim u kutiji za ukrsni komad zaliven olovom. za provlačenje kabla kablovske televizije. Od ormana date su vertikale dobijene preko razdelnika sa odcepnim kutijama i završnim priključnicama. Medjusobno spajanje trake vrši se ukrsnim komadima postavljenim u kutijama za ukrsni komad zaliven olovom. Indirektni spustovi izvedeni su preko vertikalne olučne cevi tako da se na donjem i gornjem kraju postavljaju obujmice za slivnik i time ih povezati na uzemljivač. u dnevnoj i spavaćoj sobi. Ista se sastoji od prihvatnih vodova(limeni krov). spustova i uzemljivača koji sa svim spojnim i nosećim gromobranskim elementima i postojećim metalnim delovima na zgradi (oluci i limene opšivke) stvaraju kavez u odnosu na zemlju. Gromobranska instalacija Na objektu je predvidjena klasična gromobranska instalacija. Krov objekta je pokriven limom debljine 0. direktni spustovi izvode se trakom FeZn 20x3 mm. radi povezivanja oluka za uzemljenje.5m do 1 m izvan objekta i do glavne stanice. Vezu uzemljivača i traku spusta izvesti ukrsnim komadom. i ofarbana crvenom bojom. Pojačivači i frekventni pretvarači postavljeni su u glavnoj stanici. sa dva zavrtnja M8xl8. Ostavljena je cev 0.8 mm. Antene se postavljaju na krov objekta na stubni nosač. a preko obujmice povezan je na gromobransku instalaciju. mestimično zavarene za čeličnu armaturu objekta. Antene su koaksijalnim kablom povezane na pojačivački sistem. postavljene u temeljne trake objekta. Za uzemljivač je upotrebljena traka temeljnog uzemljivača. istu spustiti po dimnjaku i vezati na prihvatne vodove najkraćim putem bez kontrapadova. tako što su na glavne prihvatne vodove povezani preko obujmica za oluk. Raspored priključnica dat je u grafičkoj dokumentaciji. Ostaviti potreban broj izvoda od uzemljivača za gromobranske spustove i ormane.75m od nivoa tla moraju imati rastavnu spojnicu (merni spoj) koja odvaja nadzemnu instalaciju od uzemljivača. Ovi spustovi na visini 1. 7 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Instalacija za TV Za prijem radio i TV programa predvidjen je zajednički antenski sistem. antenski stub se pričvrščuje posebnim ankerima na krov. Kod ovih spustova koji idu uz oluk iznad mernog spoja postaviti obujmicu za slivnik. U svakom stanu predviđeno je po dve priključnice. Uzemljenje Kao uzemljivač i gromobranski uzemljivač koristi se temeljni uzemljivač. Rastavna spojnica mora biti izvedena sa preklopom trake dužine l00 mm. a od mernog spoja postaviti mehaničku zaštitu. Kod svih spajanja izmedju trake i trake sa limenim površinama mora se izmedju spojnih elemenata postaviti olovni podmetač. Pri montaži antena na stub voditi računa o njihovom medjusobnom rastojanju zbog smetnji. Traku zavariti za metalnu kapu. Na objektu predvidjeni su direktni i indirektni spustovi. Na dimnjacima i ventilacijama postaviti metalne kape.

Vodovi se spajaju stezaljkama ili spojnicama.kako u pogledu električnog rešenja.5 mm2.a u kolima termičkih potrošača 2. Sav materijal koji se ugrađuje mora odgovarati standardima.ako to nije moguće izbeći.vodove treba polagati bar 20 cm daleko od dimnjaka.8m od poda. Za sve izmene i odstupanja od projekta. Sve radove pri izradi. Spoj u električnim instalacijama mora biti dimenzionisan tako da može trajno podnositi dozvoljenu struju provodnika.2-1. Krož višežilni kabal ne sme se voditi više strujnih kola.8m.razmak između njih je 10cm.tako i u pogledu izbora materijala.5 mm2.Najmaji dozvoljeni razmak između električnog razvoda i drugih instalacija je 30mm. Svi prijemnici u kupatilu se uključuju prekidačem siganalizacije uključenja a montira se kraj vrata ispred kupatila. Ukrštanje energetskih i telefonskih vodova treba izbegavati. Međusobni spoj električne instalacije ili spoj električnog razvoda sa električnom opremom mora biti izveden tako da električni razvod ne bude izložen silama izvlačenja ili uvijanja. Vodovi se smeju nastavljati isključivo u razvodnim kutijama.atestiran i od prvoklasnog kvaliteta.moraju se između njih obezbediti takav razmak da održavanje jedne ne ugrožava druge instalacije.Treba izbegavati paralelno postavljanje vodova do dimnjaka.a 2.moraju izvoditi samo stručno osposobljena lica.osim u kupatilu i u kuhinji gde se postavljaju na visini 1.3-0. Ako se spoj električne instalacije izlaže toploti. Sve prekidače postaviti na 1. Najmanji dopušteni presek u kolima rasvete 1.mehaničkim ili hemijskim uticajima ili vibracijama.osim provodnika upravljačkih pomoćnih strujnih kola. a ako su postavljeni paralelno.5m od poda i to pored vrata na strani gde se ista otvaraju. Izvođenje električne instalacije mora se izvesti prema tekstualnom i grafičkom delu ovog projekta i važećim propisima.mora se imati sagalasnost projektanta. Ako se u blizini električnog razvoda nalaze neelektrične instalacije. Za električne aparate i uređaje smeju se koristiti goli i izolovani vodovi po standardima JUS-a.Vertikalno polženi kablovi treba da su udaljeni od vrata i uglova za 15cm.moraju se preduzeti odgovarajuće mere zaštite.Kroz zidove se provodnici postavljaju tako da su zaštićeni od vlage i oštećenja.5 mm2 za aluminijum. 8 .Vodovi se smeju postavljati horizontalno (udaljeni 30cm od plafona) i vertikalno bar 30cm od poda.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Tehnički uslovi Ovi tehnički uslovi su sastavni deo projekta i kao takvi obavezuju investitora i izvođača pri izgradnji objekta.5 mm2 za bakar. Električni razvod ne sme se postavljati ispod neelektričnih instalacija na kojima je moguća kondenzacija vode ili drugih tečnosti.a lemnjenje treba izbegavati u energetskim instalacijama.Provodnici moraju biti dimenzionisani tako da se previše ne zagrevaju. Spoj mora biti izveden tako da ne dođe do smanjenja preseka ili oštećenja preseka ili oštećenja provodnika i izolacije.Takođe treba izbegavati horizontalno polaganje kablova na visini manjoj od 2m. Najmanji dopušteni presek stalno polioženih vodova iznosi 1.Presek provodnika je određen padom napona.ispitivanju i puštanju . Sve utičnice postaviti na visini 0.

ovaj provodnik se ne sme koristiti u drugu svrhu.Cevi treba da su izrađene od materijala otpornog na vlagu. Pri prolazu izolacionih cevi kroz zid između vlažne i suve prostorije pri polaganju treba izvesti da se voda ne može sakupljati u cevi niti u nju da prodre.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Kablovi položeni neposredno pod malter i u zid moraju po celoj dužini biti pokriveni malterom debljine najmaje 4mm.cevi moraju imati blagi pad prema razvodnim kutijama.smeju se polagati i kablovi bez ispune. Prekidači i osigurači se postavljaju samo na fazne provodnike.kao što su kablovi tipa PP/R. Kroz jednu instalacionu razvodnu kutiju nesmeju se postavljati provodnici iz različitih strujnih krugova. Metalne zaštitne obloge kablova i metalne izolacione cevi ne smeju biti upotrebljene kao povratni vod. U svakom strujnom krugu neutralni provodnik mora se razlikovati bojom od faznih provodnika. 9 .postavljati ispod gips-kartonskih ploča. Pri postavljanju kablova ili provodnika u cevi svi provodnici koji pripadaju istom strujnom kolu moraju biri postavljeni u istu cev. Pri prolazu vodova kroz zid između suve i vlažne prostorije provodnici se moraju završiti u suvoj prostoriji sa instalacionim priborom za vlažne prostorije. U suvim prostorijama. Pri horizontalnom polaganju.niti kao provodnik.kablovi ne moraju biti pokriveni malterom ako su položeni u šupljinama tavanica i zidova od betona ili sličnog materijala koji ne gori niti potpomaže gorenje.Zaštitni provodnik treba da bude žuto-zelen.bez obzira na način kojim se pričvršćuju.Izuzetno.i to ispod maltera.i ne smeju se polagati na zapaljive materijale ni kad se pokrivaju malterom.Kablovi bez ispune ne smeju se voditi u snopu. a da se postavljaju sa nagibom prema vlažnoj prostoriji.Na slobodnim krajevima cevi moraju se postaviti uvodnice od izolacionog materijala. Razvodne kutije za kablove i provodnike(u instalacionim cevima)koji se polažu pod malter moraju biti izrađene od izolacionog materijala ili od metala sa izolacionom postavom i uvodnicama od izolacionog materijala. Cevi postavljene u zidu ne smeju se prekrivati materijalom koji bi ih nagrizao.

gde je: ηf Фuk-ukupni svetlosni fluks svih izvora svetlosti u prostoriji.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Fotometrijski proračun Svi podaci i preporuke za fotometrijske proračune prostorija uzeti su iz knjige Miomira B.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.76 hk = h -0.85=3.Kostića. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0. Фuk = E ⋅ a ⋅b (lm) .35m 10 .MinelSchreder. E-potreban nivo osvetljenosti η-iskoristljivost osvetljenja korisne površine f -faktor zaprljanja svetiljki i starenja izvora svetlosti f = f 1⋅ f 2 a∙b -površina prostorije.83∙0.7.kao i stvarna osvetljenost treba da budu u garnicama +/-10% Est = E Est − E ⋅100 E Ns (lx) N Prostorija:Dnevna soba Dimenzije prostorije: 4.gde je: hk ( a + b ) i-indeks prostorije.85m. N= Фuk gde je: Фiz N-potreban broj izvora svetlosti Фiz -svetlosni fluks svetlsonog izvora (lm) Ns=(09-1.4× 3. za visinu radne površine uzeta je vrednost 0.92=0.1)N-stvarni broj izvora svetlosti Stvarni broj izvora.85=2.2-0. hk-korisna visina od svetiljke pa do radne površine. Fotometrijski proračuni su vršeni metodom faktora korisnosti i= a ⋅b .92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 250 lx.Beograd.2000.2× 4.“Vodič kroz svet tehnike osvetljenja“.

74) Ns=8 Est = E Ns 8 = 250 = 251 .2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.4 ) Фuk 17493 .tj.1)7.35m i= Iz Priloga 5 za i=0.tj.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 250 lx.2-0. 11 .2 = = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja i= Iz Priloga 5 za i=0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.92=0.4 → (3.4lm ηf a ⋅b 4.1)N=(0.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.57 − 250 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 0.83∙0.95 Est − E 251 . nalaze se u granicama +/-10%.91 hk ( a + b ) 2.27 lx N 4.95 → (7.84) Ns=4 Est = E Ns 4 = 250 = 227 .9-1.85=2.2 + 4.27 − 250 ⋅ 100 = ⋅ 100 = −9% E 250 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.3475 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 17493 .5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.57 lx N 7.4 Est − E 227 .35 ( 4.6 nalazim da je η =0.2 = = 4.96 – 4.57 ≈ 0.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.6 hk ( a + b ) 2.9-1.3 + 3.62 % E 250 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.91 linearnom interpolacijom nalazim da je η =0.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .2 ) Фuk 9684 .35 ( 2. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.15 – 8.2× 3.7.1)4.2lm ηf a ⋅b 2 .95 Фiz 2200 Ns=(09-1.1)N=(0.76 hk = h -0.4 = = 0.2 ⋅ 4.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 9684 . nalaze se u granicama +/-10%.4 Фiz 2200 Ns=(09-1. Prostorija:Kuhinja Dimenzije prostorije: 2.4 = = 7.85=3. 3 ⋅ 3 .3× 3.

35 ( 2 + 4.4 = = 0.2× 3.35m i= a ⋅b 2 ⋅ 4.9-1.2-0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0. nalaze se u granicama +/-10%.6 hk ( a + b ) 2.4 ) Iz Priloga 5 za i=0.tj.6 nalazim da je η =0.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Prostorija:Predsoblje Dimenzije prostorije: 2× 4.4× 3.1)N=(0.85=2.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.83 12 .7.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 100W za direktan sistem osvetljenja.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 2779 lm ηf Фuk 2779 = = 2.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.05 → Ns=2 Est = E Ns 2 = 60 = 58 .45 % E 60 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise. Prostorija:Spavaća soba Dimenzije prostorije: 5.76 hk = h -0.59 ≈ 0.53 − 60 ⋅ 100 = ⋅100 = −2.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.53 lx N 2.92=0.05 Фiz 1350 Ns=(09-1.1)2.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.05 Est − E 58 . Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.7.85=3.83∙0.4× 3.

76 hk = h -0.2× 2× 3.31 hk ( a + b ) 2.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.17 lx N 1.12 Фiz 1350 Ns=(09-1.35 (1.95% E 60 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 120 lx.1)1.4 ⋅ 3.33 Фuk = N= E ⋅a ⋅b = 4134 lm ηf Фuk 4134 = = 1.87 → Ns=2 Est = E Ns 2 = 100 = 64 .92 f = f 1⋅ f 2 =0.85 hk ( a + b ) 2.35m a ⋅b 1 .2-0.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 1516 lm ηf Фuk 1516 = = 1.2) Iz Priloga 5 za i=0.tj.1)1.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.87 Фiz 2200 Ns=(09-1.2 = = 0.92 =0.92=0.12 → Ns=1 13 .9-1.85=3.85 linearnom interpolacijom nalazim da je η =0.87 Est − E 64 .31 ne postoji vrednost za η .2 ⋅ 2 i= = = 0.92=0.2-0.17 − 60 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 6.9-1. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.4 + 3.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti . nalaze se u granicama +/-10%.1)N=(0. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 100W za direktan sistem osvetljenja.83∙0.85=2.35 ( 5. Prostorija:Kupatilo Dimenzije prostorije: 1.2 + 2 ) Iz Priloga 5 za i=0.zbog toga usvajam prvu tabličnu vrednost za i=0.6 odakle nalazim da je η =0.83∙0.1)N=(0.85=3.35m 2 f = f 1⋅ f i= a ⋅b 5.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.76 hk = h -0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.7.85=2.

a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.92 =0.1)1.8% E 120 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.35m 2 f = f 1⋅ f i= a ⋅b 1 .16 Фiz 715 Ns=(09-1.7 = = 1.85=2.85=3.83∙0.14 − 120 ⋅100 = ⋅100 = −9.zbog toga usvajam prvu tabličnu vrednost za i=0. nalaze se u granicama +/-10%.2× 3.tj.16 Est − E 51 .2-0.2× 2.7.2 = = 0.16 → Ns=1 Est = E Ns 1 = 60 = 51 .92=0.35 (1. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 60W za direktan sistem osvetljenja.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 833 .7% E 60 14 .7lm ηf Фuk 833 .za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.33 ne postoji vrednost za η .76 hk = h -0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.12 Est − E 108 .72 − 60 ⋅100 = ⋅100 = −13 .2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.9-1.14 lx N 1.2 ⋅ 2 .2 ) Iz Priloga 5 za i=0.6 odakle nalazim da je η =0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Est = E Ns 1 = 120 = 108 .1)N=(0.33 hk ( a + b ) 2.2 + 2.72 lx N 1.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0. Prostorija:Ostava Dimenzije prostorije: 1.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti.

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Izbor termičkih potrošača Prostorija:Predsoblje Dve priključnice za prenosive prijemnike P=2× 1000W.Un=220V 15 .Un=220V Prostorija:Kupatilo Jedna priključnica za akumulacioni bojler P=2000W.Un=220V Električno zvonce P=100W.Un=220V Jedna priključnica za IC grejalicu P=1500W.Un=220V Jedna priključnica za prenosive prijemnike P=1000W.Un=220V Jedna priključnica za veš mašinu P=2500W.Un=220V Tri priključnice za prenosive prijemnike P=3× 500W.Un=220V Prostorija:Spavaća soba Jedna priključnica za TA peć P=3000W.

dok za predsoblje ne planiram posebno grejanje.Un=220V Jedna priključnica za ventilator P=500W.Un=220V Prostorija:Dnevna soba Jedna priključnica za TA peć P=4500W.320 KW 16 .Un=3× 380/220V Četiri priključnice za prenosive prijemnike P=4× 500W.Planirano je dnevno grejanje u trajanju od 16h.Un=3× 380/220V Jedna priključnica za TA peć P=6000W.Grejanje u stanu sa TA pećima planiram u spavaćoj sobi.Un=3×380/220V Jedna priključnica za protočni bojler P=2500W.8 časova noću i 2 časa po podne.Un=220V Termoakumulaciono grejanje Termoakumulaciono grejanje se vrši sa termoakumulacionim pećima.Akumulacija energije u pećima obavlja se u toku povlašćene tarife tj.Izbor TA peći za planirane prostorije vršimo na sledeći način: Prostorija:Dnevna soba Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 13.Un=220V Prostorija:Ostava Jedna priključnica za zamrzivač P=500W.6 m2 Snaga (KW) 1.šporet P=5000W.Un=220V Jedna priključnica za frižider P=500W.Un=220V Jedna priljučnica za prenosive prijemnike P=500W.kuhinji i dnevnoj sobi.u kupatilu sa infracrvenom grejalicom. Za proračun toplotnih gubitaka prostorija i za odabir tipa TA peći poslužiću se katalozima firme “Cer“ iz Čačka.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Prostorija:Kuhinja Jedna priključnica za el. Tačan izbor instalisane snage jedne TA peći zasniva se na proračunu toplotnih gubitaka u prostoriji koju želimo da grejemo.

visina (mm) 1026×320× 606 Težina peće (Kg) 185 Snaga motorventilatora (W) 23 Veća brzina (m3/h) 137 Manja brzina (m3/h) 79 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 1700 Prostorija:Spavaća soba Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 17.12m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 15.443 KW 0.210 KW 0.700 KW 1.61A.150 KW 0.širina.03 KW Usvajam TA peć tipa AD30N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P = 3 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 1x380V-6.36m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 10.visina (mm) 1026× 380× 668 Težina peće (Kg) 248 Snaga motorventilatora (W) 31 Veća brzina (m3/h) 187 Manja brzina (m3/h) 147 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 2750 Prostorija:Kuhinja Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 7.360 KW 0.24m2 Za plafon+pod ÷ 14.36 m2 Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 9m2 Za unutrašnji negrejani zid (12 cm) ÷ 5.755 KW 0.12m2 Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 13.320 KW 0.540 KW 0.24m2 Za prozor ÷ 4m2 Za vrata ÷ 2m2 Snaga (KW) 1.25 m2 Za vrata ÷ 2m2 Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 3.7A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.73A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.72m2 Za prozor ÷ 1.390 KW 17 Snaga (KW) 0.166 KW 0. 1× 220V-22.960 KW 0.08m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm)÷13.270 KW 0.945 KW 0.24 m2 Za plafon+pod ÷ 34. 1× 220V-13.150 KW 0.390 KW .945 KW 0.9A.470 KW 0.960 KW 0.širina.240 KW 0.8 KW Usvajam TA peć tipa AD50N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P =5 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 3x380V-7.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 10m2 Za unutrašnji negrejani zid (12 cm) ÷ 12.390 KW Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 4.12 m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 10.4m2 Za prozor ÷ 4.125m2 Za vrata ÷ 2m2 0.6 m2 Za plafon+pod ÷ 37.

Tri priključnice u spavaćoj sobi Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V 18 . 1× 220V-22.73A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 5.širina. Dve priključnice u predsoblju Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 3.61A.23 KW Usvajam TA peć tipa AD50N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P =5 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 3x380V-7. Električno zvonce Instalisana snaga P=100W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 2.visina (mm) 1026× 380× 668 Težina peće (Kg) 248 Snaga motorventilatora (W) 31 Veća brzina (m3/h) 187 Manja brzina (m3/h) 147 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 2750 Definisanje strujnih kola Strujno kolo broj 1.

Protočni bojler u kuhinji Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 11.za ventilator. Priključnica za TA peć u spavaćoj sobi Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Strujno kolo broj 5. Priključnica za TA peć u kuhinji Instalisana snaga P=3000W Nazivni napon Un=220V 19 . Četiri priključnice: za frižider.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Strujno kolo broj 4. Priključnica za veš mašinu u kupatilu Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 9. Infracrvena grejalica u kupatilu Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 8. Priključnica za prenosive prijemnike u kupatilu Instalisana snaga P=1000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 10. Akumulacioni bojler u kupatilu Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 7. Osvetljenje u dnevnoj sobi i predsoblju Instalisana snaga P=1400W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 6.u ostavi i za ostale prenosive prijemnike u kuhinji Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 12.

kupatilu i spavaćoj sobi Instalisana snaga P=1060W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 15.45 A Un 220 100W 220/8 V/V Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A 20 . Osvetljenje u kuhinji. Četiri priključnice u dnevnoj sobi Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 16.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Strujno kolo broj 13. Električno zvono l=1m R0 6A Instalisana snaga P=100W Nazivni napon Un=220V I = P 100 = = 0. Priključnica za TA peć u dnevnoj sobi Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Proračun strujnih kola Strujno kolo broj 1.ostavi. Priključak za električni šporet u kuhinji Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Strujno kolo broj 14.

5 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 4.09 A Un 220 1000W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.5m R0 10A 1000W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.004% < 5% 2 ⋅ 1 ⋅ 100 = 0.5mm2.5mm2.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 ∆u = 100 ⋅ 0.0178 ⋅ = 0.26% 2. Dve priključnice u predsoblju l=4.26% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.5m 2 .odgovara presek provodnika od 0.5mm 2 .5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.0178 ⋅ ∆u = 0.004% 1.26% Strujno kolo broj 3.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Biram kabal tipa PP-Y-3× 1.75mm2.5mm2. C m u P ⋅ l = 100Wm ∆u = 0.za provodnike II gurpe od Cu. Tri priključnice u spavaćoj sobi 21 .004% Strujno kolo broj 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2. Cu P ⋅ l = 9000 Wm ∆u = 0.

5mm2.81 A Un 220 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 14 ⋅ 1500 ∆u = 100 ⋅ 0.75mm2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.za provodnike II gurpe od Cu.odgovara presek provodnika od 0.za provodnike II gurpe od Cu.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2. Cu m P ⋅ l = 21000 Wm ∆u = 0.61% 2.5mm2.5m 2 .75mm2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l =14m R0 10A 500W Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V I = P 1500 = = 6.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.0178 ⋅ = 0. Priključnica za TA peć u spavaćoj sobi l=14.7m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= P 5000 = = 7.5mm2. Provera pada napona 22 .5mm2.61% Strujno kolo broj 4.59A U n 3 ⋅ 380 Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .odgovara presek provodnika od 0.61% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.

7 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.5m 2 .5m m 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x1.36 A Un 220 8× 150W 2× 100W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .36% < 5% l ⋅P S ⋅Un 2 14.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola osvetljenja 1.75mm2.36% Strujno kolo broj 5. Akumulacioni bojler u kupatilu 23 .8m R0 10A Instalisana snaga P=1400W Nazivni napon Un=220V I = P 1400 = = 6.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 1.5 mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 5.0178 ⋅ = 0. Cu 2 P ⋅ l = 73500 Wm ∆u = 0.5 mm2.39% 1.0178 ⋅ = 0.36% 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.5m m .8 ⋅ 1400 ∆u = 100 ⋅ 0.5 ⋅ 380 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2. Osvetljenje u dnevnoj sobi i predsoblju l =5. C m u P ⋅ l = 8120 Wm ∆u = 0.39% Strujno kolo broj 6.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.odgovara presek provodnika od 0.39% < 3% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S =1.za provodnike II gurpe od Cu.

odgovara presek provodnika od 0.5mm2.24% < 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 4.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.za provodnike II gurpe od Cu.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2. Cu m P ⋅ l = 8200 Wm ∆u = 0.0178 ⋅ = 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.75mm2.5m 2 .Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.09 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .81 A Un 220 1500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .odgovara presek provodnika od 0.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l =4.5mm2.za provodnike II gurpe od Cu.75mm2.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.1 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0. Infracrvena grejalica u kupatilu l = 2m R0 10A Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V I = P 1500 = = 6.1m S0 10A 2000W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.24% Strujno kolo broj 7.24% 2.5mm2 Provera pada napona 24 .

ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 1.13% 2.5mm2.36 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .08% Strujno kolo broj 8.08% 2.5m 2 .5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.0178 ⋅ = 0.za provodnike II gurpe od Cu.odgovara presek provodnika od 0.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2. Cu P ⋅ l = 3000 Wm ∆u = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 2 ⋅ 1500 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm 2 . Priključnica za prenosive prijemnike u kupatilu 25 . Priključnica za veš mašinu u kupatilu l=1.0178 ⋅ = 0.8m T0 16A 2500W Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V I = P 2500 = = 11 .5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.8 ⋅ 2500 ∆u = 100 ⋅ 0. Cu m P ⋅ l = 4500 Wm ∆u = 0.13% Strujno kolo broj 9.13% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 16 A S = 2.5mm 2 1xU z 25 / 16 A PP −Y −3 x 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.75mm2.08% < 5% I 0 = 10 A S = 2.

0178 ⋅ = 0.5mm 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x 2.15% Strujno kolo broj 10.odgovara presek provodnika od 0.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I0 = 6A S = 2.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l=5.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.36 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A 26 .15% 2.75mm2.15m T0 16A 2500W Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V I = P 2500 = = 11 . Cu m P ⋅ l = 5150 Wm ∆u = 0.za provodnike II gurpe od Cu.5mm2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2. Protočni bojler u kuhinji l =10.15 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.15m S0 6A 1000W Instalisana snaga P=1000W Nazivni napon Un=220V I = P 1000 = = 4.5m 2 .15% < 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 5.

odgovara presek provodnika od 0.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.2m S0 10A 500W 500W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.ventilator i ostale prenosive prijemnike u kuhinji l =13.75% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ I 0 = 16 A S = 2.75mm2.75mm2. Tri priključnice za frižider.75% Strujno kolo broj 11.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.5mm2.77 % 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5mm 2 Montažna tablica D Cu 1xU z 25 / 16 A PP −Y −3 x 2.5mm2.5m m .za provodnike II gurpe od Cu.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.15 ⋅ 2500 ∆u = 100 ⋅ 0. Cu m P ⋅ l = 25375 Wm ∆u = 0.75% 2.0178 ⋅ = 0. Cu 2 P ⋅ l = 26400 Wm ∆u = 0.5m 2 .0178 ⋅ = 0.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 10.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.5mm2.09 A Un 220 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .77% Strujno kolo broj 12.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.za provodnike II gurpe od Cu. 27 .odgovara presek provodnika od 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .77% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 13 .2 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.

za provodnike II gurpe od Cu.5 9A 3⋅ 3 8 0 28 Usvajam tri brza topljiva osigurača od 10A .63 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .odgovara presek provodnika od 0. Priključak za električni šporet u kuhinji l=12m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= Pn 3 ⋅U = 5000 = 7.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.85m T0 16A 3000W Instalisana snaga P=3000W Nazivni napon Un=220V I = P 3000 = = 13 .69% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 16 A S = 2.5mm .ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 7.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.0178 ⋅ = 0.85 ⋅ 3000 ∆u = 100 ⋅ 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Priključnica za TA peć u kuhinji l=7.69% 2.75mm2.69% Strujno kolo broj 13.5mm2.5mm 2 3 xU z 25 / 16 A PP − Y − 3 x 2. Cu 2 P ⋅ l = 23550 Wm ∆u = 0.5mm2.

5 mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 9.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-5× 2. 29 . Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% l⋅P S ⋅ Un 2 12 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.5m 2 .za provodnike II gurpe od Cu.5mm 2 3 xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.48% 1.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola osvetljenja 1.odgovara presek provodnika od 0. Cu m P ⋅ l = 60000 Wm ∆u = 0.5mm2.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.0178 ⋅ = 0.48% < 3% Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.0178 ⋅ = 0.5m 2 .za provodnike II gurpe od Cu. Osvetljenje u kuhinji i ostavi l =9.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.75mm2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .81 A Un 220 100W 60W 4× 150W 2× 150W Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .29% 2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 1. C m u P ⋅ l = 9964 Wm ∆u = 0.48% Strujno kolo broj 15.4m S0 6A Instalisana snaga P=1060W Nazivni napon Un=220V I = P 1060 = = 4.odgovara presek provodnika od 0.4 ⋅ 1060 ∆u = 100 ⋅ 0.5 mm2.5mm2.75mm2.5 ⋅ 380 2 ∆u = 0.29% Strujno kolo broj 14.29% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.

5m 2 . Priključnica za TA peć u dnevnoj sobi l=5.75mm2.55% Strujno kolo broj 16. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 9.0178 ⋅ = 0.09 A Un 220 500W 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .3m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= Pn 3 ⋅U = 5000 = 7.5 9A 3⋅ 3 8 0 30 Usvajam tri brza topljiva osigurača od 10A .Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.5mm2.5m T0 10A 500W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.odgovara presek provodnika od 0. Cu m P ⋅ l = 19000 Wm ∆u = 0.za provodnike II gurpe od Cu.5mm2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.55% 2.5 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Četiri priključnice u dnevnoj sobi l =9.55% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.

Na svakom spratu treba ugraditi po dva izvora svetlosti snage 100W zajedno sa tasterima za uključenje.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .za provodnike II gurpe od Cu.3 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.5m 2 . Ukupna instalisana snaga osvetljenja svih deset spratova je P=2000W Instalisana snaga prvih pet spratova je P=1000W l =3.5 ⋅ 380 2 ∆u = 0. drugi automat pokriva narednih pet spratova.2m l =3.0178 ⋅ = 0.2m R0 6A 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W l =3.2m l =3.13% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.75mm2.5mm2.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-5× 2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% l⋅P S ⋅ Un 2 5.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.13% Stepenišno osvetljenje Stepenišno osvetljenje je realizovano pomoću dva stepenišna automata smeštena u MRM1.2m l =3.13 % 2.5mm 2 3 xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.2m l =3. Cu m P ⋅ l = 26500 Wm ∆u = 0.Prvi automat pokriva prizemlje i prva četiri sprata.5mm2.2m 31 .odgovara presek provodnika od 0.

5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.5 ⋅ 220 2 ∆u = 1. C m u P ⋅ l = 32000 Wm ∆u = 1. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 32 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.2m l =3.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.2m S0 6A I = 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W l =3.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Usvajam kabal tipa PP-Y-3× 1.56% < 3% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1. C m u P ⋅ l = 16000 Wm ∆u = 0.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Usvajam kabal tipa PP-Y-3× 1.56% 32 .0178 ⋅ = 1. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 16 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.56% 1.5mm2.5m 2 .2m l =3.2m P 1000 = = 4.5m 2 .5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja I = P 1000 = = 4.2m l =3.5mm2.78% < 3% Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.0178 ⋅ = 0.78% Instalisana snaga preostalih pet spratova je P=1000W l =19.78% 1.

51=59. Vod za lift se mora voditi nezavisno od drugih instalacija.5 1A f=50Hz 3 ⋅U ⋅ c o ϕs ⋅ η 3 ⋅ 3 8 ⋅00.57A 33 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Električna razvodna instalacija za lift Lift se napaja četvorožilnim kablom koji vodi od MRM1 do upravljačkog mesta . Usvajam motor sa sledećim karakteristikama : Pn=4KW P 4000 Un=380W In = = = 8.85 Ip/In=7 l=32m tpol=5s Ip=7∙8.84 cosφ=0.8 5⋅ 0.8 4 η=0.

Za ovu zgradu planiram dva MRM koja se nalaze u prizemlju zgrade i udaljena su od PM 10m.Priključni deo je donji deo ormana izveden kao jednostruka kablovska uvodnica.dok spoljašnji deo vrši napajanje PM sa TS i izveden je kablovskim priključkom.63% Definisanje PM. a radni deo je gornji deo koji je opremnjen NVO osiguračima za zaštitu strujnih kola.0178 ⋅ ∆u =0.5 ⋅ 380 2 Pad napona pri polasku motora: ρ ⋅ P ⋅ l  Ip  4000 ⋅ 32 ∆u = 100 7 = 2. Za zaštitu motora od preopterećenja usvajam bimetalni relej sa opsegom zaštite 712A.51A Prema projektnom zadatku lift će osluživati dvanest spratova a utrošena energija za napajanje lifta biće merena na brojilu zajedničke potrošnje.5mm 2 . Cu P ⋅ l = 179200 Wm u % = 0.MRM i RM Prijemno mesto je priključak električne instalacije u zgradi sa razvodnom mrežom niskog napona.85 ⋅ 5 ⋅ 380 2 ∆u =2. 10 dvotarifnih trofaznih brojila za 34 .lift i stepenišno osvetljenje. U MRM1 je pored.  Sa MRM1 se električnom energijom snabdeva prvih 10 stanova.63% 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja RST0 20A l=32m 4x2. Provera pada napona Pad napona pri normalnom pogonu: ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ l⋅P S ⋅ Un 2 ∆u = 100 ⋅ 0.Sastoji se iz dva dela:radnog i priključnog.63<5% 32 ⋅ 4000 = 0.59%  = 1.5mm2 4kW 3M~ Pošto je vreme polaska tp= 5s usvajam tromi osigurač (Dt) od In = 20A.Sastoji se od unutrašnjeg i spljašnjeg dela.59 %<5% Montažna tablica Dt Cu I 0 = 20 A 3 xUZ 25 / 20 A 2 S = 2.5mm PP −Y − 4 x 2. Mernorazvodno mesto(MRM) je orman sa koga se vrši razvođenje kablova do razvodnog mesta(RM).Unutrašnji deo napaja MRM.PM je kablovski priključni orman(KPO) izrađen od lima i postavljen je na fasadi zgrade.na osnovu In=8.78 2  cos ϕ ⋅ 5 ⋅ U n  In  0.

Proračun kabla i osigurača od MRM do RM Ukupna instalisana snaga za jedan stan je Pin=37560W Jednovremena maksimalna snaga stana je Pjm=Kj∙ Pin Kj.7 K∞-koeficijent jednovremenosti za veoma veliki broj stanova približno jednakih jednovremenih maksimalnih snaga.7∙37560=26292W Koeficijent jednovremenosti rada je Kj=0.  Sa MRM3 se električnom energijom snabdevaju predzadnjih 10 stanova.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja merenje utrošene energije ovih 10 stanova.25 + = 0.487 ⋅10 ⋅ 26292 + 4000 + 2000 =134042 W Jednovremena maksimalna struja 35 .Sa MRM1 se napaja prvih 10 stanova.78 = 1.RM je opremnjeno sa instalacionim osiguračima i pristupačno je sa prednje strane. Cu 2 P ⋅ l = 841344 Wm u % = 1.koeficijent jednovremenosti rada i on iznosi za jedan stan u Beogradu i svim većim gradovima Kj=0.lifta i stepenišnog osvetljenja.487 n 10 MRM1 se nalazi u prizemlju zgrade udaljen od PM 10m.i ugrađeno brojilo za merenje zajedničke potrošnje. Razvodno mesto(RM) je instalaciona razvodna tabla sa koje se napajaju prijemnici u stanu.lift i stepenišno osvetljenje.03% 2 S ⋅ Un 10 ⋅ 380 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 50 A Pjm 26292 = = 40 A 3 ⋅ Un 3 ⋅ 380 3 xUz 63 / 50 A 2 S = 10mm PP −Y −5 x10 m m .25 Koeficijent jednovremenosti za sve stanove napajane iz MRM1 Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0. Jednovremena maksimalna snaga svih prijemnika koji se napajaju sa MRM1 je Pjm = Kj ( n ) ⋅ n ⋅ Pjm / + Pl + Pos = 0.ali zbog velikog pada napona usvajam prvu vecu vrednost za presek provodnika Scu=10mm2.03% Proračun kabla i osigurača od PM do MRM1 Jednovremena maksimalna snaga jednog stana je Pjm=Kj∙ Pin=0.25 = 0.  Sa MRM4 se električnom energijom snabdevaju zadnjih 10 stanova.U zgradi ima 40 razvodnih mesta.odgovara presek provodnika od 6mm2.7∙37560=26292W Maksimalna jednovremena struja stana je Ijm = Usvajam struju osigurača Io=50A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .7 Pjm=Kj∙ Pin=0.Za grad Beograd K∞=0.  Sa MRM2 se električnom energijom snabdevaju narednih 10 stanova.za provodnike II gurpe od Cu. Pad napona za najudaljeniji stan računa se po obrascu ρ ⋅ l ⋅ Pjm 32 ⋅ 26292 ∆u = 100 = 1.

137% 2 S ⋅ Un 120 ⋅ 380 2 Montažna tablica 30 0 I = In = 225 = 256 A 0.7 K∞-koeficijent jednovremenosti za veoma veliki broj stanova približno jednakih jednovremenih maksimalnih snaga.88 I = In K( 30 0 ) = 200 = 227 .27 A 0.487 ⋅10 ⋅ 26292 =128042 W Jednovremena maksimalna struja Ijm = Pjm 128042 = = 194 . a za presek provodnika od bakra usvajam Scu=120mm2 Usvajam kabal tipa PP41 3× 120mm2+70 mm2 Pad napona je ρ ⋅ l ⋅ Pjm 10 ⋅ 134042 ∆u = 100 = 1.7∙37560=26292W Koeficijent jednovremenosti rada je Kj=0. Jednovremena maksimalna snaga svih stanova koji se napajaju sa MRM2 je Pjm = Kj ( n ) ⋅ n ⋅ Pjm / = 0.88 K( ) Usvajam struju NVO osigurača Io=260A.137% Proračun kabla i osigurača od PM do MRM2 Jednovremena maksimalna snaga jednog stana je Pjm=Kj∙ Pin=0.78 = 0.487 n 10 MRM2 se nalazi u prizemlju zgrade udaljen od PM 10m.Za grad Beograd K∞=0.25 = 0.25 Koeficijent jednovremenosti za sve stanove napajane iz MRM2 Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.ali zbog velikog pada napona usvajam prvu vecu vrednost za presek provodnika Scu=120mm2 Usvajam kabal tipa PP41 3× 120mm2+70 mm2 Pad napona je 36 .88 Iz tabele za struju NVO osigurača Io=225A nalazim presek provodnika od bakra Scu=95mm2 .25 + = 0. K(30o)=0.Sa MRM2 se napaja narednih 10 stanova.6 A →In=225A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore kojima se uvažava međusobni uticaj kablova i uticaj temperature okoline različite od 20oC.88 NVO Cu I 0 = 260 A NVO 3 x 260 A 2 S = 120 mm PP 41 − 3 x120 + 70 mm P ⋅ l = 1340420 Wm 2 u % = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Ijm = Pjm 134042 = = 203 . K(30o)=0.5 A →In=200A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore kojima se uvažava međusobni uticaj kablova i uticaj temperature okoline različite od 20oC.

78 = 0.88=0.88 K= K(2)∙ K(30o)=0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja ∆u = 100 ρ ⋅ l ⋅ Pjm 10 ⋅ 128042 = 1.90∙0.368 n 40 Jednovremena maksimalna struja Ijm = Pjm 393019 = = 597 .78 = 3. Jednovremena maksimalna snaga zgrade računa se po obrascu: Pjmz=Kj(n)∙n∙Pjm+ Pl +Pos=0.U TS se ugrađuje šest osigurača tipa NVO nazivne struje Io=350A.13 = = 298 .13% 2 S ⋅ Un 120 ⋅ 380 2 Montažna tablica NVO Cu I 0 = 260 A NVO 3 x 260 A PP 41 − 3 x120 + 70 mm 2 S = 120 mm 2 P ⋅ l = 1280420 Wm u % = 0. Proračun kabla i osigurača od TS do PM Zgrada ima 40 stanova jednakih jednovremenih snaga. a za presek provodnika od bakra usvajam Scu=240mm2 Usvajam dva kabla tipa PP41 3× 240mm2+120 mm2 Pad napona je ρ ⋅ l ⋅ Pjm 150 ⋅ 393019 ∆u = 100 = 1.90 K(30o)=0.792 Usvajam struju NVO osigurača Io=430A.368∙40∙26292+4000+2000=393019W Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.13% Proračun za MRM3 i MRM4 je isti kao i za MRM2.25 = 0.6 A →In=300A 2 2 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore: ako se u zemlju polaže više kablova i to jedan pored drugog sa međusobnim rastojanjem od oko 7cm uticaj temperature okoline različite od 20oC.02% 2 S ⋅ Un 240 ⋅ 380 2 Montažna tablica 37 .13 A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Pošto se radi o velikoj vrednosti struje usvajam dva kabla tipa PP41 Jednovremena maksimalna struja po kablu iznosi Ijm / = Ijm 597 .8 A K 0.792 I = In 300 = = 378 . K(2)=0.25 + = 0.pa se nece posebno računati.Transformatorska stanica je udaljena od zgrade 150m.napaja se sa dva kabla tipa PP41 3× 185mm2+90mm2.

68.u predsoblju i u dnevnoj sobi.166+1. Za svaki stan predvidjene su po dve priključnic za telefonske aparate. Telefonska instalacija Za priključak na telefonsku mrežu predviđen je orman koncentracije ITO 60 koji se nalazi u prizemlju zgrade. Pošto zgrada ima 40 stanova.98% Pad napona je manji od propisanih 5% što zadovoljava standarde.Do zgrade telefonski priključak je doveden podzemno.Priključnice se postavljaju na visini h=0.77=4.6mm2.02+0.Ovi kablovi se smeštaju u instalacione cevi prečnika 13.u dnevnoj i spavaćoj sobi.Od pojačivača koaksijalnim kablom KEL 75/4/0.5 4 6 3 2 - 29 - 36 - 38 . Šema telefonske instalacije data je u prilogu grafičke dokumentacije. Izbor instalacionih cevi prema prečniku i broju provodnika P tipa bira se na osnovu tabele PRESEK PROVODNIKA NAJVEĆI BROJ PROVODNIKA TIPA P VELIČINA CEVI Ø (mm) 13.5 2.pa je potrebno 40 parica.5mm. pojačani signal se dovodi do antenske skretnice gde se vrši deljenje signala i dalje sprovodi do pojačanih prijemnika u svakom stanu ugradjene su po dve priključnice tipa P887.02% Provera pada napona od TS do najugroženijeg prijemnika Najveći pad napona od TS do najugroženijeg prijemnika (Priključnica za prenosive prijemnike u kuhinji zadnjeg stana) je Δu=ΔuTS+ΔuMRM4+ΔRM40+ΔuPR=3.5m od poda. Koaksijalni kabal kojim je izvedena istalacija polaže se u PVC cevi prečnika 13. koje se postavljaju na visini h=0.Instalacija se izvodi kablom tipa TI 20 2× 0.5 16 23 5 3 2 6 5 4 3 6 6 6 (mm ) 2 11 1. Telefonska istalacija je izvedena sa dva telekomunikaciona kabla koji vode od razvodnag telefonskg ormana do poslednjeg sprata.03+0. Instalacija za TV Za izradu TV istalacija korišćen je centralni antenski sistem koji je sastavljen iz pasivnog dela i pojačivača postavljenog izmedju antene i pasivnog dela sistema .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja NVO Cu I 0 = 430 A 2 xNVO 3 x 430 A 2 xPP 41 − 3 x 240 + 120 mm 2 S = 240 mm 2 P ⋅ l = 58952850 Wm u % = 3.5mm.98% Δu=4.5m od poda .

5 ⋅ 260 10   10 R1 = 0.5 + 0. Da bi se TN sistemom postigla efikasna zaštita.44Ω < 3.185 Ω  2.0178  +  = 0.Z k ⋅ In ≤ 220 = 0.25 Ω 3.004 + 0.Ostvaruje se povezivanjem delova sa neutralnom tačkom transformatora.5 ⋅ 50  32 32  R 2 = 0.185 ) 2 Z3=1.613Ω > 0.35 2 = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja 10 16 25 35 50 - - - 4 3 - 6 5 3 2 - 6 5 4 3 Zaštita od opasnog napona dodira TN sistem TN sistem zaštite se primenjuje u električnim instalacijama koje su priključene na transformator sa sa direktno uzemljenim zvezdištem. Da bi se TN sistemom efikasno štitili prijemnici treba da bude ispunjen uslov: Z2 = Z3 ≤ 220 = 3.44 Ω 39 .338 Ω 2.004 Ω  120 70  ( R 0 + R1) 2 + X 0 2 2 Z 1 = ( 0.71Ω ≤ 1.613 Ω Z1=0.71 + 0.92 Ω 3. Da bi se TN sistemom efikasno štitilo kućište RM treba da bude ispunjen uslov: Z1 = Z2 ≤ 220 =1.0178  +  = 0.35 2 =1.004 + 0.25Ω Kućište RM se može efikasno zaštititi pomoću TN sistema.0178  +  = 0. Z3 = + 0. l1   l1 R1 =ρ  c u +  Sn1  Sf 1 Uf .5 + 0.5  ( R 0 + R1 + R 2 + R 3 ) 2 + X 0 2 = ( 0.35 2 = 0.5 ⋅16 13   13 R 3 = 0.potrebno je zadovoljiti uslove: Ig ≥ Ireag Uf Ig = Zp Zp ≤ Da bi se TN sistemom efikasno štitilo kućište MRM treba da bude ispunjen uslov: Z ≤ Uf k ⋅ In Ako se zanemari reaktansa kabla koji povezuje PM i MRM.5 2.impedans kabla jednaka je aktivnoj otpornosti koja je deo petlje koji obrazuju fazni i nulti provodnik.5 + 0.92Ω Prijemnici se mogu efikasno zaštititi pomoću TN sistema.71Ω Z2=0.113 ) 2 + 0.004 ) + 0.391Ω Kućište MRM se ne može efikasno zaštititi pomoću TN sistema.113 Ω  10 10  ( R 0 + R1 + R 2 ) 2 + X 0 2 = ( 0.

52∙37032. koje biramo iz tabela (B1. B4).04∙361.9m2 a =20m.25(broj udara/km2 god) Za opštinu Čačak Td=36 Td-broj grmljavinskih dana Ng=0.0002-uslov nije ispunjen. C3.0002 C Određivane stvarnog broja udara groma Nd=Ng∙Ae∙10-6 (broj udara/god) Ng. C4. B3. h= 32m Nd=Ng∙Ae∙10-6 =3. b = 20m.25=0. C2.130 > Nc =0. N E r = 1 − c .računska efikasnost gromobranske instalacije na osnovu koje se Nd određuju nivoi zaštite 40 .25=3.gustina atmosverskog pražnjenja u zemlju Ae-ekvivalentna prihvatna površina objekta Ng=0.9∙10-6=0.Mešana konstrukcija objekta sa metalnim krovom C2 = 1.Teška evakuacija C4 = 5.tako da je gromobranska instalacija neophodna. Usvojena vrednost učestanosi udara groma Nc će biti procenjena na osnovu analize opasnosti od štete.130 Nd ≤ Nc -ako je ovaj uslov ispunjen nije potrebna gromobranska instalacija Nd =0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Zaštita od atmosferskog pražnjenja Instalacija zaštite od atmorsferskog pražnjenja izvodi se u vidu Faradejevog kaveza.04∙Td1. B2.04∙Td1.52 Pošto se objekat nalazi na ravnom terenu i u blizini nepostoji drugi objekat ekvivalentna površina se računa po obrascu: Ae=a∙b+6∙h(a+b)+9π∙h2=20∙20+6∙32(20+20)+9π∙322=37032.Mala vrednost objekta C3 = 3.Obavezna neprekidnost pogona ali bez uticaja na okolinu C = C1 ⋅ C2 ⋅ C3 ⋅ C 4 = 15 NC = 3 ⋅10 −3 = 0.u vezi sa objektom koji se štiti: • Tip konstrukcije(C1) • Sadržaj objekta(C2) • Namena objekta(C3) • Posledice udara groma u objekat(C4) Faktori u vezi sa analizom objekta su dati kroz koeficijente C1.130 Nd=0.uzimajući u vidu faktore. C1 = 1.

41 .39=13.9∙15.8mm.na jednu ili drugu stranu spoja zemljovoda na uzemljivač.5 Izabrani uzemljivač zadovoljava u pogledu udarnog otpora rasprostiranja.92Ω<Ruddoz=20Ω ρ 2 ⋅l 2 100 2 ⋅ 10 2 ⋅ ln = ⋅ ln = 15 .85 Rud = ud 1 ud 2 = = 6. da je srednja vrednost rastojanja spusnih provodnika 10m.gde je: Rud-udarna otpornost rasprostiranja k-udarni koeficijent R-otpornost rasprostiranja u ustaljenom stanju R= Rud1=k∙R=0. Kako je specifični otpor zemljišta za ilovaču i oranicu iznosi ρ=100Ωm iz tabele nalazim da je dovoljno imati traku dužine 10m (k=0.130 Na osnovu računske efikasnosti prema tabeli 1. Kao uzemljivač upotrebiću temeljni uzemljivač objekta od FeZn trake 25× 4mm.0002 =1− = 0.ukupne dužine 80m .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Nc 0.025 ⋅ 0.85 + 13 .85 Rud=6.39 Ω 2π ⋅ l a ⋅ h 2π ⋅ 10 0. odgovara nivo zaštite I.39=13. Er = 1 − Zbog simetrije dovoljno je izvršiti proveru vrednosti Rud uzemljivača za spoj 1.Za nivo zaštite I za spusne provodnike nalazim iz tabele 3.Usvajam osam spusnih vodova.92 Ω Rud 1 + Rud 2 13 .9∙15.85 ⋅ 13 . Obrazac za izračunavanje otpora rasprostiranja glasi: R= ρ 2⋅l2 ⋅ ln 2π ⋅ l a ⋅h Rud=k∙R.85Ω R ⋅R 13 . nalazim da su minimalni preseci za gromobransku instalaciju: − Spusni provodnici 50mm2-usvajam čeličnu pocinkovanu traku FeZn 20× 3mm − Za sistem uzemljenja 80mm2-usvajam čeličnu pocinkovanu traku FeZn 25× 4mm − Kao hvataljka koristi se krov zgrade prekriven limom debljine 0.85Ω Rud2=k∙R=0.Za nivo zaštite I iz tabele 5.9). Spoj 1 Od spoja 1 imam traku dužine 10m na levu stranu i traku dužine 10m na desnu stranu.998 Nd 0.

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Specifikacija opreme i materijala Naziv opreme Priključni orman Tipski orman za MRM Instalacine razvodne table Razvodni orman za stepenišno osvetljenje Stepenišni automati Tasteri Električna zvonca Trofazno dvotarifno brojilo Uklopni sat Inkadescentni izvori svetlosti 60W Inkadescentni izvori svetlosti 100W Inkadescentni izvori svetlosti 150W IC grejalice Trofazne šuko priključnice Monofazne šuko priključnice Jednopolni prekidači Serijski prekidači Indikatori za kupatilo Količina (kom) 1 4 40 2 2 60 40 42 4 40 140 560 40 120 640 40 120 40 42 .

Kostić .MinelSchreder.2002.5mm2 Kabal PP-Y 4× 2.ETF.5mm2 Kabal PP-Y 3× 2.5mm2 Kabal PP-Y 5× 10mm2 Kabal PP41 3× 120+70mm2 Kabal PP41 3× 240+120mm2 470 87 640 120 120 3 9 3 Dužina(m) 720 2172 32 648 404 40 300 Literatura (1) Miomir B. 43 . “Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija“.Beograd.5mm2 Kabal PP-Y 5× 2. (2) Katalog firme “Cer“ iz Čačka.Kostić. “Vodič kroz svet tehnike osvetljenja“.2000.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Razvodne kutije Osigurači 6A tipa D Osigurači 10A tipa D Osiguača 16A tipa D Osigurača 50A tipa D Osigurača 20A tipa Dt Osigurača tipa NVO 300A Osigurača tipa NVO 350A Kablovi Kabal PP-Y 3× 1. (3) Miomir B.Beograd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->