Visoka Škola Tehničkih Strukovnih Studija Čačak

Odsek:Elektrotehnika Smer:Elektroenergetika

Projektni zadatak iz Električnih instalacija i osvetljenja

Student: Srdanović Darko Broj indeksa:111/03

Profesor: mr.Dragan Brajović,dipl.el.ing

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

Čačak,septembar, 2008 god.

2

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

Sadržaj

Električne šeme: 1) Jednopolna šema napajanja objekta 2) Jednopolna šema MRM1 3) Jednopolna šema MRM2 4) Jednopolna šema MRM3 5) Jednopolna šema MRM4 6) Šema električne instalacije osvetljenja 7) Šema električne instalacije priključnica 8) Šema razvodne table stana 9) Šema instalacije telefonskog priključka 10) Šema instalacije TV priključka 11) Jednopolna šema stepenišnog osvetljenja 12) Razvodna instalacija za TV i telefon 13) Šema električne razvodne instalacije lifta 14) Gromobranska instalacija-sistem uzemljenja 15) TN sistem zaštite

Visoka Škola Tehničkih Strukovnih Studija- Čačak Odsek.Elektrotehnički Predmet:Električne instalacije i osvetljenja
Kandidat: Srdanović Darko 111/03 PROJEKTNI ZADATAK Projektovati električnu instalaciju stambene zgrade P+m= 10 spratova,a sa po n= 4 istovetnih stanova na svakom spratu.U zgradi postoji lift čiji je pogonski deo smešten u prostoriji iznad liftovskog šahta na m-tom spratu.Zgrada je završena ravnim krovom pokrivenim limom debljine 0.8 mm,čija je osnova, kao i osnova zgrade, pravougaonik dimenzija stranica 20× 20 (m).Zgrada je visoka (m+1)× 3.2m.Projekat instalacije treba da obuhvati sledeće: 3

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

1. Tehnički opis 2. Tehničke uslove 3. Fotometrijski proračun 4. Izbor termičkih potrošača 5. Termoakumulaciono grejanje 6. Stepenišno osvetljenje 7. Električnu razvodnu instalaciju za lift 8. Definisanje PM,MRM i RM 9. Telefonsku instalaciju 10. Instalaciju za TV 11. Zaštita od opasnog napona dodira: TN Sistem 12. Instalaciju zasštite od atmosferskog pražnjenja 13. Električne šeme 14. Specifikaciju opreme i materijala Električni priključak zgrade:Kablovski vod 150m Prilog:Građevinska osnova stana F

Datum: 12.12.2007

Zadatak izdao: Dragan Brajović

4

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Kuhinja Spavaća soba Ostava Predsoblje Dnevna soba Kupatilo Projekat F razmera 1:50 5 .

obeleženi sa 1P. U stepeništu su predvidjene svetiljke koje se uključuju preko stepenišnog automata. U MRM1 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije prvih 14 stanova. 6 . Od instalacija u stanovima predvidja se električna rasveta u svim prostorijama. U spavaćoj sobi su predvidjene tri monofazne "šuko" priključnice.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Tehnički opis Električna instalacija objekta mora biti izvedena po propisima koje se odnose na izvođenje električnih instalacija u stambenim objektima. U crtežima se radi kraćeg obeležavanja provodnici Ti 20 2× 0.Razvodna mesta ili razvodne table u stanovima su tipske proizvodnje sa odvojenim sabirnicama za dirigovane potrošače i slobodnu potrošnju. u dnevnoj sobi tri monofazne i jedna trofazna. Ove provodnike postaviti u PVC cevi prečnika označenog u šemi (zavisno od broja parica). Instalacija se izvodi provodnicima Ti 20 preseka 0. priključak za protočni bojler i priključak za ventilaciju.takođe je instalirano i torfazno dvotarifno brojilo koje meri utrošenu električnu energiju lifta i stepenišnog osvetljenja U MRM2 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije preostalih 14 stanova. U kuhinji je predvidjena dve trofazne i dve monofazne "šuko" priključnice. Svako razvodno mesto(RM) u stanu napaja se kablom 5x10 mm2.6mm.U priključnom ormanu je ugrađeno šest NVO od 300A. a Ti 20 2× 2× 0.U svim stanovima predvidjeno je po dva telefonska mesta u predsoblju i u dnevnoj sobi. Merenje utrošene električne energije je za svaki stan zasebno pomoću trofaznog brojila sa uklopnim satom. Za svaki stan predvidjena je instalacija zvučne signalizacije koja se sastoji od tastera ispred ulaznih vrata i električnog zvonceta . Sve izvode iz stanova dovesti do ormana koncentracije i završiti ih na regletama.Dužina kabla od trafostanice do priključnog mesta iznosi 150m . sa 2 P itd. Instalacija telefona Za priključak na PTT mrežu u prizemlju predvidjen je orman koncentracije ITO 60. U svim kupatilima izvedene su instalacije za izjednačenje potencijala na takav način što se sve metalne mase povežu provodnicima tipa P/F 1× 6mm2 na kutiju PS49 koja se postavlja na zid iznad ulaznih vrata kupatila. Jednopolna šema po kojoj je urađena svaka tabla data je u prilogu grafičke dokumentacije.Iz ove kutije se jednim provodnikom ide u razvodni orman gde se vrši povezivanje sa šinom. Stambeni objekat se napaja sa dva kabla tipa PP41-3x185+95mm2. zvonom. postavljene iznad ulaznih vrata sa ugradjenom signalnom lampicom za drugu tarifu. Iz priključnog ormana(PM) sa osigurača polaze dva kabla tipa PP41-3x150 +70mm2 pomoću kojih se napajaju MRM1 i MRM2. sa kontaktorom za uključenje druge tarife i el. Telefonske izvode u stanovima i lokalima završiti priključnicama.6mm2 dvostruko upredenim u parice.6 mm.

Traku zavariti za metalnu kapu. u dnevnoj i spavaćoj sobi. Uzemljenje Kao uzemljivač i gromobranski uzemljivač koristi se temeljni uzemljivač. Raspored priključnica dat je u grafičkoj dokumentaciji. a preko obujmice povezan je na gromobransku instalaciju. Krov objekta je pokriven limom debljine 0. radi povezivanja oluka za uzemljenje. a od mernog spoja postaviti mehaničku zaštitu. Kod svih spajanja izmedju trake i trake sa limenim površinama mora se izmedju spojnih elemenata postaviti olovni podmetač. Kod ovih spustova koji idu uz oluk iznad mernog spoja postaviti obujmicu za slivnik. Ovi spustovi na visini 1. Za uzemljivač je upotrebljena traka temeljnog uzemljivača. tako što su na glavne prihvatne vodove povezani preko obujmica za oluk. istu spustiti po dimnjaku i vezati na prihvatne vodove najkraćim putem bez kontrapadova. Ostaviti potreban broj izvoda od uzemljivača za gromobranske spustove i ormane. za provlačenje kabla kablovske televizije. Na objektu predvidjeni su direktni i indirektni spustovi. Indirektni spustovi izvedeni su preko vertikalne olučne cevi tako da se na donjem i gornjem kraju postavljaju obujmice za slivnik i time ih povezati na uzemljivač.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Instalacija za TV Za prijem radio i TV programa predvidjen je zajednički antenski sistem. spustova i uzemljivača koji sa svim spojnim i nosećim gromobranskim elementima i postojećim metalnim delovima na zgradi (oluci i limene opšivke) stvaraju kavez u odnosu na zemlju. antenski stub se pričvrščuje posebnim ankerima na krov. Ista se sastoji od prihvatnih vodova(limeni krov). U svakom stanu predviđeno je po dve priključnice. 7 . Na dimnjacima i ventilacijama postaviti metalne kape. Horizontalne olučne cevi iskorišćene su kao pomoćni prihvatni vodovi.75m od nivoa tla moraju imati rastavnu spojnicu (merni spoj) koja odvaja nadzemnu instalaciju od uzemljivača. Isti je izveden od FeZn trake 25x4 mm. Ostavljena je cev 0. postavljenim u kutiji za ukrsni komad zaliven olovom. Vezu uzemljivača i traku spusta izvesti ukrsnim komadom. mestimično zavarene za čeličnu armaturu objekta.8 mm. postavljene u temeljne trake objekta.5m do 1 m izvan objekta i do glavne stanice. Antene su koaksijalnim kablom povezane na pojačivački sistem. Antene se postavljaju na krov objekta na stubni nosač. Medjusobno spajanje trake vrši se ukrsnim komadima postavljenim u kutijama za ukrsni komad zaliven olovom. Rastavna spojnica mora biti izvedena sa preklopom trake dužine l00 mm. direktni spustovi izvode se trakom FeZn 20x3 mm. i ofarbana crvenom bojom. Od ormana date su vertikale dobijene preko razdelnika sa odcepnim kutijama i završnim priključnicama. Gromobranska instalacija Na objektu je predvidjena klasična gromobranska instalacija. Pri montaži antena na stub voditi računa o njihovom medjusobnom rastojanju zbog smetnji. sa dva zavrtnja M8xl8. Pojačivači i frekventni pretvarači postavljeni su u glavnoj stanici.

Presek provodnika je određen padom napona. Sve utičnice postaviti na visini 0.a 2.5 mm2.moraju izvoditi samo stručno osposobljena lica.Takođe treba izbegavati horizontalno polaganje kablova na visini manjoj od 2m. Najmanji dopušteni presek stalno polioženih vodova iznosi 1. Sve radove pri izradi. Sav materijal koji se ugrađuje mora odgovarati standardima.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Tehnički uslovi Ovi tehnički uslovi su sastavni deo projekta i kao takvi obavezuju investitora i izvođača pri izgradnji objekta.Vodovi se smeju postavljati horizontalno (udaljeni 30cm od plafona) i vertikalno bar 30cm od poda. Za električne aparate i uređaje smeju se koristiti goli i izolovani vodovi po standardima JUS-a.mehaničkim ili hemijskim uticajima ili vibracijama.atestiran i od prvoklasnog kvaliteta. Spoj mora biti izveden tako da ne dođe do smanjenja preseka ili oštećenja preseka ili oštećenja provodnika i izolacije. Spoj u električnim instalacijama mora biti dimenzionisan tako da može trajno podnositi dozvoljenu struju provodnika.moraju se preduzeti odgovarajuće mere zaštite.8m od poda. Izvođenje električne instalacije mora se izvesti prema tekstualnom i grafičkom delu ovog projekta i važećim propisima.8m.Najmaji dozvoljeni razmak između električnog razvoda i drugih instalacija je 30mm.3-0.Vodovi se spajaju stezaljkama ili spojnicama.Kroz zidove se provodnici postavljaju tako da su zaštićeni od vlage i oštećenja.vodove treba polagati bar 20 cm daleko od dimnjaka.ako to nije moguće izbeći.tako i u pogledu izbora materijala.a lemnjenje treba izbegavati u energetskim instalacijama. Električni razvod ne sme se postavljati ispod neelektričnih instalacija na kojima je moguća kondenzacija vode ili drugih tečnosti. Svi prijemnici u kupatilu se uključuju prekidačem siganalizacije uključenja a montira se kraj vrata ispred kupatila. Međusobni spoj električne instalacije ili spoj električnog razvoda sa električnom opremom mora biti izveden tako da električni razvod ne bude izložen silama izvlačenja ili uvijanja.osim provodnika upravljačkih pomoćnih strujnih kola. a ako su postavljeni paralelno.razmak između njih je 10cm.Provodnici moraju biti dimenzionisani tako da se previše ne zagrevaju.Vertikalno polženi kablovi treba da su udaljeni od vrata i uglova za 15cm. Krož višežilni kabal ne sme se voditi više strujnih kola. 8 .5 mm2.moraju se između njih obezbediti takav razmak da održavanje jedne ne ugrožava druge instalacije.kako u pogledu električnog rešenja.5m od poda i to pored vrata na strani gde se ista otvaraju.a u kolima termičkih potrošača 2.mora se imati sagalasnost projektanta.ispitivanju i puštanju .5 mm2 za bakar. Ako se u blizini električnog razvoda nalaze neelektrične instalacije. Za sve izmene i odstupanja od projekta.2-1. Ukrštanje energetskih i telefonskih vodova treba izbegavati. Sve prekidače postaviti na 1.Treba izbegavati paralelno postavljanje vodova do dimnjaka. Ako se spoj električne instalacije izlaže toploti.osim u kupatilu i u kuhinji gde se postavljaju na visini 1. Vodovi se smeju nastavljati isključivo u razvodnim kutijama. Najmanji dopušteni presek u kolima rasvete 1.5 mm2 za aluminijum.

a da se postavljaju sa nagibom prema vlažnoj prostoriji.Na slobodnim krajevima cevi moraju se postaviti uvodnice od izolacionog materijala. Pri prolazu izolacionih cevi kroz zid između vlažne i suve prostorije pri polaganju treba izvesti da se voda ne može sakupljati u cevi niti u nju da prodre.Cevi treba da su izrađene od materijala otpornog na vlagu.Zaštitni provodnik treba da bude žuto-zelen. Metalne zaštitne obloge kablova i metalne izolacione cevi ne smeju biti upotrebljene kao povratni vod. Cevi postavljene u zidu ne smeju se prekrivati materijalom koji bi ih nagrizao.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Kablovi položeni neposredno pod malter i u zid moraju po celoj dužini biti pokriveni malterom debljine najmaje 4mm.smeju se polagati i kablovi bez ispune.cevi moraju imati blagi pad prema razvodnim kutijama. Pri prolazu vodova kroz zid između suve i vlažne prostorije provodnici se moraju završiti u suvoj prostoriji sa instalacionim priborom za vlažne prostorije. U suvim prostorijama.bez obzira na način kojim se pričvršćuju. Pri horizontalnom polaganju.kablovi ne moraju biti pokriveni malterom ako su položeni u šupljinama tavanica i zidova od betona ili sličnog materijala koji ne gori niti potpomaže gorenje.niti kao provodnik.Izuzetno.kao što su kablovi tipa PP/R. Prekidači i osigurači se postavljaju samo na fazne provodnike.i to ispod maltera. 9 . Pri postavljanju kablova ili provodnika u cevi svi provodnici koji pripadaju istom strujnom kolu moraju biri postavljeni u istu cev.Kablovi bez ispune ne smeju se voditi u snopu. U svakom strujnom krugu neutralni provodnik mora se razlikovati bojom od faznih provodnika.postavljati ispod gips-kartonskih ploča.ovaj provodnik se ne sme koristiti u drugu svrhu. Razvodne kutije za kablove i provodnike(u instalacionim cevima)koji se polažu pod malter moraju biti izrađene od izolacionog materijala ili od metala sa izolacionom postavom i uvodnicama od izolacionog materijala.i ne smeju se polagati na zapaljive materijale ni kad se pokrivaju malterom. Kroz jednu instalacionu razvodnu kutiju nesmeju se postavljati provodnici iz različitih strujnih krugova.

E-potreban nivo osvetljenosti η-iskoristljivost osvetljenja korisne površine f -faktor zaprljanja svetiljki i starenja izvora svetlosti f = f 1⋅ f 2 a∙b -površina prostorije.2000.4× 3.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .kao i stvarna osvetljenost treba da budu u garnicama +/-10% Est = E Est − E ⋅100 E Ns (lx) N Prostorija:Dnevna soba Dimenzije prostorije: 4.Beograd.2-0. N= Фuk gde je: Фiz N-potreban broj izvora svetlosti Фiz -svetlosni fluks svetlsonog izvora (lm) Ns=(09-1.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 250 lx.92=0.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.2× 4.83∙0.Kostića.85=3. Fotometrijski proračuni su vršeni metodom faktora korisnosti i= a ⋅b . Фuk = E ⋅ a ⋅b (lm) .83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.85m.MinelSchreder.1)N-stvarni broj izvora svetlosti Stvarni broj izvora. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.85=2. hk-korisna visina od svetiljke pa do radne površine.gde je: hk ( a + b ) i-indeks prostorije.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Fotometrijski proračun Svi podaci i preporuke za fotometrijske proračune prostorija uzeti su iz knjige Miomira B.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.7.35m 10 .“Vodič kroz svet tehnike osvetljenja“.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0. za visinu radne površine uzeta je vrednost 0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.gde je: ηf Фuk-ukupni svetlosni fluks svih izvora svetlosti u prostoriji.76 hk = h -0.

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja i= Iz Priloga 5 za i=0.1)N=(0.27 lx N 4.2 ) Фuk 9684 .27 − 250 ⋅ 100 = ⋅ 100 = −9% E 250 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.2 = = 4.4lm ηf a ⋅b 4. nalaze se u granicama +/-10%.3 + 3.57 lx N 7.57 − 250 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 0.1)N=(0.9-1.2 + 4. Prostorija:Kuhinja Dimenzije prostorije: 2.85=3.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0. 11 .a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.tj.4 = = 0.15 – 8.1)4.2 = = 0.85=2.95 Est − E 251 .7.3475 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 17493 .6 hk ( a + b ) 2.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 9684 .2lm ηf a ⋅b 2 .57 ≈ 0. 3 ⋅ 3 .91 linearnom interpolacijom nalazim da je η =0.3× 3.6 nalazim da je η =0.95 Фiz 2200 Ns=(09-1.35 ( 4.2× 3.1)7.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.62 % E 250 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .4 Est − E 227 .4 ) Фuk 17493 . nalaze se u granicama +/-10%.4 = = 7.92=0.4 → (3.84) Ns=4 Est = E Ns 4 = 250 = 227 .91 hk ( a + b ) 2.9-1.83∙0.35 ( 2.76 hk = h -0.2-0.35m i= Iz Priloga 5 za i=0.95 → (7.74) Ns=8 Est = E Ns 8 = 250 = 251 . Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.96 – 4.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.tj.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 250 lx.4 Фiz 2200 Ns=(09-1.2 ⋅ 4.

Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 100W za direktan sistem osvetljenja.9-1.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.6 hk ( a + b ) 2.4 ) Iz Priloga 5 za i=0.4 = = 0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.35m i= a ⋅b 2 ⋅ 4.6 nalazim da je η =0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.4× 3.7.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.35 ( 2 + 4.tj.05 → Ns=2 Est = E Ns 2 = 60 = 58 .85=3.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .45 % E 60 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.76 hk = h -0.92=0.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.53 − 60 ⋅ 100 = ⋅100 = −2.05 Est − E 58 .5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.1)N=(0.4× 3. Prostorija:Spavaća soba Dimenzije prostorije: 5.83 12 .53 lx N 2. nalaze se u granicama +/-10%.2× 3.7.59 ≈ 0. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.1)2.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.83∙0.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 2779 lm ηf Фuk 2779 = = 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Prostorija:Predsoblje Dimenzije prostorije: 2× 4.05 Фiz 1350 Ns=(09-1.85=2.2-0.

tj.87 Est − E 64 . Prostorija:Kupatilo Dimenzije prostorije: 1.2-0.92=0.12 → Ns=1 13 .33 Фuk = N= E ⋅a ⋅b = 4134 lm ηf Фuk 4134 = = 1.76 hk = h -0.7.9-1.1)1.12 Фiz 1350 Ns=(09-1.1)N=(0.9-1. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.85=2.31 ne postoji vrednost za η .85 linearnom interpolacijom nalazim da je η =0.92 f = f 1⋅ f 2 =0.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.87 → Ns=2 Est = E Ns 2 = 100 = 64 .35m a ⋅b 1 .87 Фiz 2200 Ns=(09-1.76 hk = h -0.zbog toga usvajam prvu tabličnu vrednost za i=0.35 (1.2 + 2 ) Iz Priloga 5 za i=0.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .1)1.35 ( 5.31 hk ( a + b ) 2.2) Iz Priloga 5 za i=0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 120 lx.85=2.95% E 60 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.35m 2 f = f 1⋅ f i= a ⋅b 5.85=3.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 1516 lm ηf Фuk 1516 = = 1.17 − 60 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 6.85=3. nalaze se u granicama +/-10%.4 + 3.2× 2× 3.2 = = 0.17 lx N 1.6 odakle nalazim da je η =0.1)N=(0. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 100W za direktan sistem osvetljenja.92 =0.92=0.2 ⋅ 2 i= = = 0.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.2-0.85 hk ( a + b ) 2.83∙0.4 ⋅ 3.83∙0.

25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 833 .35 (1.72 lx N 1.7% E 60 14 .2-0.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.7.6 odakle nalazim da je η =0.2 = = 0.7lm ηf Фuk 833 .8% E 120 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise. nalaze se u granicama +/-10%.2 ⋅ 2 .zbog toga usvajam prvu tabličnu vrednost za i=0.16 → Ns=1 Est = E Ns 1 = 60 = 51 .83∙0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.33 ne postoji vrednost za η .1)N=(0.12 Est − E 108 .1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.2 + 2.85=3.7 = = 1.16 Фiz 715 Ns=(09-1.76 hk = h -0.9-1.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0. Prostorija:Ostava Dimenzije prostorije: 1.2× 3.35m 2 f = f 1⋅ f i= a ⋅b 1 .14 lx N 1.85=2.16 Est − E 51 .14 − 120 ⋅100 = ⋅100 = −9.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.2 ) Iz Priloga 5 za i=0.33 hk ( a + b ) 2.92 =0.1)1.92=0.72 − 60 ⋅100 = ⋅100 = −13 .2× 2. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 60W za direktan sistem osvetljenja.tj.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Est = E Ns 1 = 120 = 108 .

Un=220V Električno zvonce P=100W.Un=220V Prostorija:Kupatilo Jedna priključnica za akumulacioni bojler P=2000W.Un=220V Jedna priključnica za veš mašinu P=2500W.Un=220V Prostorija:Spavaća soba Jedna priključnica za TA peć P=3000W.Un=220V Jedna priključnica za IC grejalicu P=1500W.Un=220V Tri priključnice za prenosive prijemnike P=3× 500W.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Izbor termičkih potrošača Prostorija:Predsoblje Dve priključnice za prenosive prijemnike P=2× 1000W.Un=220V 15 .Un=220V Jedna priključnica za prenosive prijemnike P=1000W.

Un=220V Jedna priključnica za frižider P=500W.6 m2 Snaga (KW) 1.šporet P=5000W.kuhinji i dnevnoj sobi.Akumulacija energije u pećima obavlja se u toku povlašćene tarife tj.Un=220V Jedna priključnica za ventilator P=500W.Planirano je dnevno grejanje u trajanju od 16h. Tačan izbor instalisane snage jedne TA peći zasniva se na proračunu toplotnih gubitaka u prostoriji koju želimo da grejemo.Izbor TA peći za planirane prostorije vršimo na sledeći način: Prostorija:Dnevna soba Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 13.Grejanje u stanu sa TA pećima planiram u spavaćoj sobi.Un=3× 380/220V Četiri priključnice za prenosive prijemnike P=4× 500W.dok za predsoblje ne planiram posebno grejanje.320 KW 16 .8 časova noću i 2 časa po podne.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Prostorija:Kuhinja Jedna priključnica za el.Un=220V Prostorija:Dnevna soba Jedna priključnica za TA peć P=4500W.Un=220V Jedna priljučnica za prenosive prijemnike P=500W.Un=3×380/220V Jedna priključnica za protočni bojler P=2500W.Un=220V Termoakumulaciono grejanje Termoakumulaciono grejanje se vrši sa termoakumulacionim pećima.Un=3× 380/220V Jedna priključnica za TA peć P=6000W.Un=220V Prostorija:Ostava Jedna priključnica za zamrzivač P=500W. Za proračun toplotnih gubitaka prostorija i za odabir tipa TA peći poslužiću se katalozima firme “Cer“ iz Čačka.u kupatilu sa infracrvenom grejalicom.

širina.166 KW 0.125m2 Za vrata ÷ 2m2 0. 1× 220V-13.24 m2 Za plafon+pod ÷ 34.960 KW 0.960 KW 0.945 KW 0.08m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm)÷13.12 m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 10.360 KW 0.443 KW 0.12m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 15.755 KW 0.visina (mm) 1026×320× 606 Težina peće (Kg) 185 Snaga motorventilatora (W) 23 Veća brzina (m3/h) 137 Manja brzina (m3/h) 79 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 1700 Prostorija:Spavaća soba Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 17.270 KW 0.24m2 Za plafon+pod ÷ 14.24m2 Za prozor ÷ 4m2 Za vrata ÷ 2m2 Snaga (KW) 1.8 KW Usvajam TA peć tipa AD50N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P =5 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 3x380V-7.320 KW 0.240 KW 0.945 KW 0. 1× 220V-22.širina.25 m2 Za vrata ÷ 2m2 Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 3.390 KW 17 Snaga (KW) 0.6 m2 Za plafon+pod ÷ 37.4m2 Za prozor ÷ 4.700 KW 1.7A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.470 KW 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 10m2 Za unutrašnji negrejani zid (12 cm) ÷ 12.36m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 10.150 KW 0.390 KW Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 4.390 KW .36 m2 Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 9m2 Za unutrašnji negrejani zid (12 cm) ÷ 5.61A.9A.73A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.03 KW Usvajam TA peć tipa AD30N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P = 3 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 1x380V-6.visina (mm) 1026× 380× 668 Težina peće (Kg) 248 Snaga motorventilatora (W) 31 Veća brzina (m3/h) 187 Manja brzina (m3/h) 147 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 2750 Prostorija:Kuhinja Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 7.210 KW 0.150 KW 0.72m2 Za prozor ÷ 1.12m2 Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 13.540 KW 0.

Tri priključnice u spavaćoj sobi Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V 18 .23 KW Usvajam TA peć tipa AD50N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P =5 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 3x380V-7.širina.73A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 5. 1× 220V-22.61A. Električno zvonce Instalisana snaga P=100W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 2.visina (mm) 1026× 380× 668 Težina peće (Kg) 248 Snaga motorventilatora (W) 31 Veća brzina (m3/h) 187 Manja brzina (m3/h) 147 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 2750 Definisanje strujnih kola Strujno kolo broj 1. Dve priključnice u predsoblju Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 3.

Akumulacioni bojler u kupatilu Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 7. Četiri priključnice: za frižider. Priključnica za veš mašinu u kupatilu Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 9. Priključnica za TA peć u spavaćoj sobi Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Strujno kolo broj 5. Protočni bojler u kuhinji Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 11. Priključnica za prenosive prijemnike u kupatilu Instalisana snaga P=1000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 10.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Strujno kolo broj 4. Osvetljenje u dnevnoj sobi i predsoblju Instalisana snaga P=1400W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 6. Priključnica za TA peć u kuhinji Instalisana snaga P=3000W Nazivni napon Un=220V 19 . Infracrvena grejalica u kupatilu Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 8.u ostavi i za ostale prenosive prijemnike u kuhinji Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 12.za ventilator.

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Strujno kolo broj 13. Osvetljenje u kuhinji.ostavi. Priključnica za TA peć u dnevnoj sobi Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Proračun strujnih kola Strujno kolo broj 1.45 A Un 220 100W 220/8 V/V Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A 20 . Električno zvono l=1m R0 6A Instalisana snaga P=100W Nazivni napon Un=220V I = P 100 = = 0. Priključak za električni šporet u kuhinji Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Strujno kolo broj 14. Četiri priključnice u dnevnoj sobi Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 16.kupatilu i spavaćoj sobi Instalisana snaga P=1060W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 15.

5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.5mm2.004% 1.odgovara presek provodnika od 0.5mm 2 .26% Strujno kolo broj 3.5m 2 .5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.004% < 5% 2 ⋅ 1 ⋅ 100 = 0.26% 2.5mm2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 4.za provodnike II gurpe od Cu.5mm2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.09 A Un 220 1000W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Tri priključnice u spavaćoj sobi 21 .0178 ⋅ = 0.0178 ⋅ ∆u = 0. Cu P ⋅ l = 9000 Wm ∆u = 0.5 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.5m R0 10A 1000W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9. C m u P ⋅ l = 100Wm ∆u = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Biram kabal tipa PP-Y-3× 1. Dve priključnice u predsoblju l=4.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 ∆u = 100 ⋅ 0.26% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.004% Strujno kolo broj 2.75mm2.

odgovara presek provodnika od 0.81 A Un 220 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .61% Strujno kolo broj 4.7m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= P 5000 = = 7.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.0178 ⋅ = 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.5m 2 .za provodnike II gurpe od Cu. Cu m P ⋅ l = 21000 Wm ∆u = 0.5mm2.61% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.75mm2. Provera pada napona 22 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l =14m R0 10A 500W Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V I = P 1500 = = 6.59A U n 3 ⋅ 380 Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 14 ⋅ 1500 ∆u = 100 ⋅ 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2. Priključnica za TA peć u spavaćoj sobi l=14.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.5mm2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.75mm2.5mm2.61% 2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.5mm2.za provodnike II gurpe od Cu.odgovara presek provodnika od 0.

0178 ⋅ = 0.39% < 3% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S =1.7 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.5 ⋅ 380 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 1.39% 1.8m R0 10A Instalisana snaga P=1400W Nazivni napon Un=220V I = P 1400 = = 6. Cu 2 P ⋅ l = 73500 Wm ∆u = 0.36% 2.36 A Un 220 8× 150W 2× 100W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .36% Strujno kolo broj 5.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola osvetljenja 1.5m m .8 ⋅ 1400 ∆u = 100 ⋅ 0. Osvetljenje u dnevnoj sobi i predsoblju l =5.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.5m 2 .5m m 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x1. C m u P ⋅ l = 8120 Wm ∆u = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.za provodnike II gurpe od Cu.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.5 mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 5.5 mm2.odgovara presek provodnika od 0.75mm2.36% < 5% l ⋅P S ⋅Un 2 14.0178 ⋅ = 0. Akumulacioni bojler u kupatilu 23 .39% Strujno kolo broj 6.

5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.09 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.1m S0 10A 2000W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.za provodnike II gurpe od Cu.5mm2.24% < 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 4.5mm2 Provera pada napona 24 .24% 2.1 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.81 A Un 220 1500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5mm2.75mm2.24% Strujno kolo broj 7.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2. Infracrvena grejalica u kupatilu l = 2m R0 10A Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V I = P 1500 = = 6.0178 ⋅ = 0.75mm2.za provodnike II gurpe od Cu.odgovara presek provodnika od 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l =4.odgovara presek provodnika od 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.5m 2 . Cu m P ⋅ l = 8200 Wm ∆u = 0.

Cu P ⋅ l = 3000 Wm ∆u = 0.13% 2.08% 2.8 ⋅ 2500 ∆u = 100 ⋅ 0.36 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .08% Strujno kolo broj 8.5m 2 .5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 1.75mm2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.0178 ⋅ = 0. Priključnica za prenosive prijemnike u kupatilu 25 .za provodnike II gurpe od Cu.8m T0 16A 2500W Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V I = P 2500 = = 11 .ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.5mm 2 .5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.5mm 2 1xU z 25 / 16 A PP −Y −3 x 2.13% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 16 A S = 2.odgovara presek provodnika od 0.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.13% Strujno kolo broj 9. Priključnica za veš mašinu u kupatilu l=1.5mm2. Cu m P ⋅ l = 4500 Wm ∆u = 0.0178 ⋅ = 0.08% < 5% I 0 = 10 A S = 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 2 ⋅ 1500 ∆u = 100 ⋅ 0.

5mm2.75mm2.za provodnike II gurpe od Cu.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.15% 2.15% Strujno kolo broj 10.15m T0 16A 2500W Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V I = P 2500 = = 11 .Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l=5.5m 2 .5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I0 = 6A S = 2.15% < 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 5.odgovara presek provodnika od 0. Protočni bojler u kuhinji l =10.5mm 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x 2.15 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.36 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A 26 .54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Cu m P ⋅ l = 5150 Wm ∆u = 0.0178 ⋅ = 0.15m S0 6A 1000W Instalisana snaga P=1000W Nazivni napon Un=220V I = P 1000 = = 4.

75% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ I 0 = 16 A S = 2.5m 2 .5mm2. 27 .77 % 2. Tri priključnice za frižider.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.0178 ⋅ = 0. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 13 .Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.75mm2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.75% 2.09 A Un 220 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .za provodnike II gurpe od Cu.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.5m m .75% Strujno kolo broj 11.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .0178 ⋅ = 0.15 ⋅ 2500 ∆u = 100 ⋅ 0.odgovara presek provodnika od 0.5mm2.75mm2.odgovara presek provodnika od 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.77% Strujno kolo broj 12.77% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.2m S0 10A 500W 500W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.ventilator i ostale prenosive prijemnike u kuhinji l =13. Cu m P ⋅ l = 25375 Wm ∆u = 0.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 10.za provodnike II gurpe od Cu. Cu 2 P ⋅ l = 26400 Wm ∆u = 0.5mm 2 Montažna tablica D Cu 1xU z 25 / 16 A PP −Y −3 x 2.5mm2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.2 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.

ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.85m T0 16A 3000W Instalisana snaga P=3000W Nazivni napon Un=220V I = P 3000 = = 13 .0178 ⋅ = 0.63 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .75mm2.za provodnike II gurpe od Cu.69% Strujno kolo broj 13.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.5mm2. Cu 2 P ⋅ l = 23550 Wm ∆u = 0.5mm2.85 ⋅ 3000 ∆u = 100 ⋅ 0.5 9A 3⋅ 3 8 0 28 Usvajam tri brza topljiva osigurača od 10A . Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 7.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.5mm .5mm 2 3 xU z 25 / 16 A PP − Y − 3 x 2.69% 2.69% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 16 A S = 2.odgovara presek provodnika od 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Priključnica za TA peć u kuhinji l=7. Priključak za električni šporet u kuhinji l=12m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= Pn 3 ⋅U = 5000 = 7.

48% < 3% Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5 mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 9.48% 1.odgovara presek provodnika od 0.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% l⋅P S ⋅ Un 2 12 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm2.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-5× 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2. Cu m P ⋅ l = 60000 Wm ∆u = 0.75mm2.48% Strujno kolo broj 15. C m u P ⋅ l = 9964 Wm ∆u = 0.29% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.5m 2 .odgovara presek provodnika od 0.0178 ⋅ = 0.5mm 2 3 xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.za provodnike II gurpe od Cu.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 1.za provodnike II gurpe od Cu. Osvetljenje u kuhinji i ostavi l =9.81 A Un 220 100W 60W 4× 150W 2× 150W Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5 mm2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola osvetljenja 1.75mm2. 29 .4 ⋅ 1060 ∆u = 100 ⋅ 0.5 ⋅ 380 2 ∆u = 0.4m S0 6A Instalisana snaga P=1060W Nazivni napon Un=220V I = P 1060 = = 4.5m 2 .29% Strujno kolo broj 14.29% 2.5mm2.0178 ⋅ = 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.

55% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.5 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm2.0178 ⋅ = 0.5m T0 10A 500W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.odgovara presek provodnika od 0.za provodnike II gurpe od Cu. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 9.5 9A 3⋅ 3 8 0 30 Usvajam tri brza topljiva osigurača od 10A .5m 2 .55% 2.3m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= Pn 3 ⋅U = 5000 = 7.09 A Un 220 500W 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .55% Strujno kolo broj 16.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0. Priključnica za TA peć u dnevnoj sobi l=5.5mm2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.75mm2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2. Cu m P ⋅ l = 19000 Wm ∆u = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Četiri priključnice u dnevnoj sobi l =9.

5mm2. Cu m P ⋅ l = 26500 Wm ∆u = 0.Na svakom spratu treba ugraditi po dva izvora svetlosti snage 100W zajedno sa tasterima za uključenje.5 ⋅ 380 2 ∆u = 0. drugi automat pokriva narednih pet spratova.5mm 2 3 xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.13% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.0178 ⋅ = 0.2m l =3.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5m 2 .2m l =3.Prvi automat pokriva prizemlje i prva četiri sprata.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-5× 2.2m l =3.odgovara presek provodnika od 0. Ukupna instalisana snaga osvetljenja svih deset spratova je P=2000W Instalisana snaga prvih pet spratova je P=1000W l =3.13 % 2.3 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.za provodnike II gurpe od Cu.5mm2.75mm2.2m 31 .2m R0 6A 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W l =3.2m l =3.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% l⋅P S ⋅ Un 2 5.13% Stepenišno osvetljenje Stepenišno osvetljenje je realizovano pomoću dva stepenišna automata smeštena u MRM1.

2m l =3. C m u P ⋅ l = 32000 Wm ∆u = 1.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Usvajam kabal tipa PP-Y-3× 1.5mm2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 1.78% Instalisana snaga preostalih pet spratova je P=1000W l =19.56% 32 .2m P 1000 = = 4.78% < 3% Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.0178 ⋅ = 1.78% 1.0178 ⋅ = 0.56% 1.5m 2 .5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Usvajam kabal tipa PP-Y-3× 1.5mm2.2m l =3.2m S0 6A I = 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W l =3. C m u P ⋅ l = 16000 Wm ∆u = 0. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 32 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.2m l =3.56% < 3% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja I = P 1000 = = 4.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 16 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.5m 2 .

84 cosφ=0.57A 33 .85 Ip/In=7 l=32m tpol=5s Ip=7∙8.8 4 η=0.8 5⋅ 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Električna razvodna instalacija za lift Lift se napaja četvorožilnim kablom koji vodi od MRM1 do upravljačkog mesta .5 1A f=50Hz 3 ⋅U ⋅ c o ϕs ⋅ η 3 ⋅ 3 8 ⋅00. Usvajam motor sa sledećim karakteristikama : Pn=4KW P 4000 Un=380W In = = = 8.51=59. Vod za lift se mora voditi nezavisno od drugih instalacija.

63% 2. a radni deo je gornji deo koji je opremnjen NVO osiguračima za zaštitu strujnih kola. Mernorazvodno mesto(MRM) je orman sa koga se vrši razvođenje kablova do razvodnog mesta(RM).Sastoji se iz dva dela:radnog i priključnog.5mm 2 .5mm2 4kW 3M~ Pošto je vreme polaska tp= 5s usvajam tromi osigurač (Dt) od In = 20A. U MRM1 je pored.5 ⋅ 380 2 Pad napona pri polasku motora: ρ ⋅ P ⋅ l  Ip  4000 ⋅ 32 ∆u = 100 7 = 2.51A Prema projektnom zadatku lift će osluživati dvanest spratova a utrošena energija za napajanje lifta biće merena na brojilu zajedničke potrošnje.59%  = 1. Provera pada napona Pad napona pri normalnom pogonu: ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ l⋅P S ⋅ Un 2 ∆u = 100 ⋅ 0.na osnovu In=8.Priključni deo je donji deo ormana izveden kao jednostruka kablovska uvodnica.59 %<5% Montažna tablica Dt Cu I 0 = 20 A 3 xUZ 25 / 20 A 2 S = 2.63<5% 32 ⋅ 4000 = 0.63% Definisanje PM.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja RST0 20A l=32m 4x2. Cu P ⋅ l = 179200 Wm u % = 0. Za zaštitu motora od preopterećenja usvajam bimetalni relej sa opsegom zaštite 712A.Za ovu zgradu planiram dva MRM koja se nalaze u prizemlju zgrade i udaljena su od PM 10m.MRM i RM Prijemno mesto je priključak električne instalacije u zgradi sa razvodnom mrežom niskog napona. 10 dvotarifnih trofaznih brojila za 34 .PM je kablovski priključni orman(KPO) izrađen od lima i postavljen je na fasadi zgrade.0178 ⋅ ∆u =0.Unutrašnji deo napaja MRM.dok spoljašnji deo vrši napajanje PM sa TS i izveden je kablovskim priključkom.85 ⋅ 5 ⋅ 380 2 ∆u =2.Sastoji se od unutrašnjeg i spljašnjeg dela.5mm PP −Y − 4 x 2.lift i stepenišno osvetljenje.  Sa MRM1 se električnom energijom snabdeva prvih 10 stanova.78 2  cos ϕ ⋅ 5 ⋅ U n  In  0.

RM je opremnjeno sa instalacionim osiguračima i pristupačno je sa prednje strane. Cu 2 P ⋅ l = 841344 Wm u % = 1.7∙37560=26292W Maksimalna jednovremena struja stana je Ijm = Usvajam struju osigurača Io=50A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .  Sa MRM4 se električnom energijom snabdevaju zadnjih 10 stanova.7∙37560=26292W Koeficijent jednovremenosti rada je Kj=0.25 = 0.25 Koeficijent jednovremenosti za sve stanove napajane iz MRM1 Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.487 ⋅10 ⋅ 26292 + 4000 + 2000 =134042 W Jednovremena maksimalna struja 35 .U zgradi ima 40 razvodnih mesta.7 K∞-koeficijent jednovremenosti za veoma veliki broj stanova približno jednakih jednovremenih maksimalnih snaga.  Sa MRM2 se električnom energijom snabdevaju narednih 10 stanova.03% 2 S ⋅ Un 10 ⋅ 380 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 50 A Pjm 26292 = = 40 A 3 ⋅ Un 3 ⋅ 380 3 xUz 63 / 50 A 2 S = 10mm PP −Y −5 x10 m m .  Sa MRM3 se električnom energijom snabdevaju predzadnjih 10 stanova.487 n 10 MRM1 se nalazi u prizemlju zgrade udaljen od PM 10m.78 = 1.ali zbog velikog pada napona usvajam prvu vecu vrednost za presek provodnika Scu=10mm2.lift i stepenišno osvetljenje.lifta i stepenišnog osvetljenja.odgovara presek provodnika od 6mm2. Proračun kabla i osigurača od MRM do RM Ukupna instalisana snaga za jedan stan je Pin=37560W Jednovremena maksimalna snaga stana je Pjm=Kj∙ Pin Kj. Jednovremena maksimalna snaga svih prijemnika koji se napajaju sa MRM1 je Pjm = Kj ( n ) ⋅ n ⋅ Pjm / + Pl + Pos = 0. Razvodno mesto(RM) je instalaciona razvodna tabla sa koje se napajaju prijemnici u stanu.03% Proračun kabla i osigurača od PM do MRM1 Jednovremena maksimalna snaga jednog stana je Pjm=Kj∙ Pin=0.koeficijent jednovremenosti rada i on iznosi za jedan stan u Beogradu i svim većim gradovima Kj=0.25 + = 0.i ugrađeno brojilo za merenje zajedničke potrošnje.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja merenje utrošene energije ovih 10 stanova.Za grad Beograd K∞=0.7 Pjm=Kj∙ Pin=0.Sa MRM1 se napaja prvih 10 stanova. Pad napona za najudaljeniji stan računa se po obrascu ρ ⋅ l ⋅ Pjm 32 ⋅ 26292 ∆u = 100 = 1.za provodnike II gurpe od Cu.

Za grad Beograd K∞=0.137% Proračun kabla i osigurača od PM do MRM2 Jednovremena maksimalna snaga jednog stana je Pjm=Kj∙ Pin=0.25 = 0.487 ⋅10 ⋅ 26292 =128042 W Jednovremena maksimalna struja Ijm = Pjm 128042 = = 194 .Sa MRM2 se napaja narednih 10 stanova.25 + = 0.487 n 10 MRM2 se nalazi u prizemlju zgrade udaljen od PM 10m.88 K( ) Usvajam struju NVO osigurača Io=260A. Jednovremena maksimalna snaga svih stanova koji se napajaju sa MRM2 je Pjm = Kj ( n ) ⋅ n ⋅ Pjm / = 0.88 NVO Cu I 0 = 260 A NVO 3 x 260 A 2 S = 120 mm PP 41 − 3 x120 + 70 mm P ⋅ l = 1340420 Wm 2 u % = 0.ali zbog velikog pada napona usvajam prvu vecu vrednost za presek provodnika Scu=120mm2 Usvajam kabal tipa PP41 3× 120mm2+70 mm2 Pad napona je 36 . K(30o)=0. a za presek provodnika od bakra usvajam Scu=120mm2 Usvajam kabal tipa PP41 3× 120mm2+70 mm2 Pad napona je ρ ⋅ l ⋅ Pjm 10 ⋅ 134042 ∆u = 100 = 1.88 Iz tabele za struju NVO osigurača Io=225A nalazim presek provodnika od bakra Scu=95mm2 . K(30o)=0.25 Koeficijent jednovremenosti za sve stanove napajane iz MRM2 Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.137% 2 S ⋅ Un 120 ⋅ 380 2 Montažna tablica 30 0 I = In = 225 = 256 A 0.27 A 0.88 I = In K( 30 0 ) = 200 = 227 .5 A →In=200A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore kojima se uvažava međusobni uticaj kablova i uticaj temperature okoline različite od 20oC.7∙37560=26292W Koeficijent jednovremenosti rada je Kj=0.7 K∞-koeficijent jednovremenosti za veoma veliki broj stanova približno jednakih jednovremenih maksimalnih snaga.78 = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Ijm = Pjm 134042 = = 203 .6 A →In=225A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore kojima se uvažava međusobni uticaj kablova i uticaj temperature okoline različite od 20oC.

13 = = 298 .90∙0.napaja se sa dva kabla tipa PP41 3× 185mm2+90mm2.90 K(30o)=0.6 A →In=300A 2 2 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore: ako se u zemlju polaže više kablova i to jedan pored drugog sa međusobnim rastojanjem od oko 7cm uticaj temperature okoline različite od 20oC.88=0.8 A K 0. a za presek provodnika od bakra usvajam Scu=240mm2 Usvajam dva kabla tipa PP41 3× 240mm2+120 mm2 Pad napona je ρ ⋅ l ⋅ Pjm 150 ⋅ 393019 ∆u = 100 = 1.25 + = 0.pa se nece posebno računati.792 I = In 300 = = 378 . K(2)=0.13% 2 S ⋅ Un 120 ⋅ 380 2 Montažna tablica NVO Cu I 0 = 260 A NVO 3 x 260 A PP 41 − 3 x120 + 70 mm 2 S = 120 mm 2 P ⋅ l = 1280420 Wm u % = 0.25 = 0. Proračun kabla i osigurača od TS do PM Zgrada ima 40 stanova jednakih jednovremenih snaga.13% Proračun za MRM3 i MRM4 je isti kao i za MRM2.Transformatorska stanica je udaljena od zgrade 150m.368∙40∙26292+4000+2000=393019W Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.02% 2 S ⋅ Un 240 ⋅ 380 2 Montažna tablica 37 . Jednovremena maksimalna snaga zgrade računa se po obrascu: Pjmz=Kj(n)∙n∙Pjm+ Pl +Pos=0.368 n 40 Jednovremena maksimalna struja Ijm = Pjm 393019 = = 597 .792 Usvajam struju NVO osigurača Io=430A.13 A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Pošto se radi o velikoj vrednosti struje usvajam dva kabla tipa PP41 Jednovremena maksimalna struja po kablu iznosi Ijm / = Ijm 597 .78 = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja ∆u = 100 ρ ⋅ l ⋅ Pjm 10 ⋅ 128042 = 1.88 K= K(2)∙ K(30o)=0.78 = 3.U TS se ugrađuje šest osigurača tipa NVO nazivne struje Io=350A.

Od pojačivača koaksijalnim kablom KEL 75/4/0. Telefonska istalacija je izvedena sa dva telekomunikaciona kabla koji vode od razvodnag telefonskg ormana do poslednjeg sprata.02+0.5 4 6 3 2 - 29 - 36 - 38 .6mm2.pa je potrebno 40 parica.5 2.Do zgrade telefonski priključak je doveden podzemno.5mm.Instalacija se izvodi kablom tipa TI 20 2× 0.166+1.5m od poda. Koaksijalni kabal kojim je izvedena istalacija polaže se u PVC cevi prečnika 13.5m od poda . koje se postavljaju na visini h=0.Priključnice se postavljaju na visini h=0. Telefonska instalacija Za priključak na telefonsku mrežu predviđen je orman koncentracije ITO 60 koji se nalazi u prizemlju zgrade.68.77=4.Ovi kablovi se smeštaju u instalacione cevi prečnika 13.u predsoblju i u dnevnoj sobi. Instalacija za TV Za izradu TV istalacija korišćen je centralni antenski sistem koji je sastavljen iz pasivnog dela i pojačivača postavljenog izmedju antene i pasivnog dela sistema . Šema telefonske instalacije data je u prilogu grafičke dokumentacije.03+0. Za svaki stan predvidjene su po dve priključnic za telefonske aparate.5 16 23 5 3 2 6 5 4 3 6 6 6 (mm ) 2 11 1.02% Provera pada napona od TS do najugroženijeg prijemnika Najveći pad napona od TS do najugroženijeg prijemnika (Priključnica za prenosive prijemnike u kuhinji zadnjeg stana) je Δu=ΔuTS+ΔuMRM4+ΔRM40+ΔuPR=3.5mm.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja NVO Cu I 0 = 430 A 2 xNVO 3 x 430 A 2 xPP 41 − 3 x 240 + 120 mm 2 S = 240 mm 2 P ⋅ l = 58952850 Wm u % = 3. Pošto zgrada ima 40 stanova.98% Pad napona je manji od propisanih 5% što zadovoljava standarde. Izbor instalacionih cevi prema prečniku i broju provodnika P tipa bira se na osnovu tabele PRESEK PROVODNIKA NAJVEĆI BROJ PROVODNIKA TIPA P VELIČINA CEVI Ø (mm) 13.u dnevnoj i spavaćoj sobi.98% Δu=4. pojačani signal se dovodi do antenske skretnice gde se vrši deljenje signala i dalje sprovodi do pojačanih prijemnika u svakom stanu ugradjene su po dve priključnice tipa P887.

5 2. Da bi se TN sistemom efikasno štitili prijemnici treba da bude ispunjen uslov: Z2 = Z3 ≤ 220 = 3.004 + 0.185 ) 2 Z3=1.338 Ω 2.44 Ω 39 .potrebno je zadovoljiti uslove: Ig ≥ Ireag Uf Ig = Zp Zp ≤ Da bi se TN sistemom efikasno štitilo kućište MRM treba da bude ispunjen uslov: Z ≤ Uf k ⋅ In Ako se zanemari reaktansa kabla koji povezuje PM i MRM.25Ω Kućište RM se može efikasno zaštititi pomoću TN sistema.5 + 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja 10 16 25 35 50 - - - 4 3 - 6 5 3 2 - 6 5 4 3 Zaštita od opasnog napona dodira TN sistem TN sistem zaštite se primenjuje u električnim instalacijama koje su priključene na transformator sa sa direktno uzemljenim zvezdištem.5 ⋅ 260 10   10 R1 = 0.391Ω Kućište MRM se ne može efikasno zaštititi pomoću TN sistema.0178  +  = 0.5  ( R 0 + R1 + R 2 + R 3 ) 2 + X 0 2 = ( 0. Da bi se TN sistemom postigla efikasna zaštita.113 ) 2 + 0.113 Ω  10 10  ( R 0 + R1 + R 2 ) 2 + X 0 2 = ( 0.25 Ω 3.Ostvaruje se povezivanjem delova sa neutralnom tačkom transformatora. Z3 = + 0. l1   l1 R1 =ρ  c u +  Sn1  Sf 1 Uf .92 Ω 3.004 ) + 0.71Ω ≤ 1.35 2 = 0.5 + 0.71Ω Z2=0.Z k ⋅ In ≤ 220 = 0.613Ω > 0.5 ⋅16 13   13 R 3 = 0.92Ω Prijemnici se mogu efikasno zaštititi pomoću TN sistema.004 Ω  120 70  ( R 0 + R1) 2 + X 0 2 2 Z 1 = ( 0.35 2 = 0.71 + 0.5 + 0.004 + 0.impedans kabla jednaka je aktivnoj otpornosti koja je deo petlje koji obrazuju fazni i nulti provodnik.185 Ω  2.44Ω < 3. Da bi se TN sistemom efikasno štitilo kućište RM treba da bude ispunjen uslov: Z1 = Z2 ≤ 220 =1.5 ⋅ 50  32 32  R 2 = 0.613 Ω Z1=0.0178  +  = 0.0178  +  = 0.35 2 =1.

9∙10-6=0.52∙37032.uzimajući u vidu faktore.Obavezna neprekidnost pogona ali bez uticaja na okolinu C = C1 ⋅ C2 ⋅ C3 ⋅ C 4 = 15 NC = 3 ⋅10 −3 = 0.0002 C Određivane stvarnog broja udara groma Nd=Ng∙Ae∙10-6 (broj udara/god) Ng.tako da je gromobranska instalacija neophodna.130 > Nc =0.130 Nd=0. b = 20m.0002-uslov nije ispunjen.gustina atmosverskog pražnjenja u zemlju Ae-ekvivalentna prihvatna površina objekta Ng=0.25(broj udara/km2 god) Za opštinu Čačak Td=36 Td-broj grmljavinskih dana Ng=0. N E r = 1 − c . Usvojena vrednost učestanosi udara groma Nc će biti procenjena na osnovu analize opasnosti od štete.Mala vrednost objekta C3 = 3.52 Pošto se objekat nalazi na ravnom terenu i u blizini nepostoji drugi objekat ekvivalentna površina se računa po obrascu: Ae=a∙b+6∙h(a+b)+9π∙h2=20∙20+6∙32(20+20)+9π∙322=37032.Teška evakuacija C4 = 5.računska efikasnost gromobranske instalacije na osnovu koje se Nd određuju nivoi zaštite 40 .u vezi sa objektom koji se štiti: • Tip konstrukcije(C1) • Sadržaj objekta(C2) • Namena objekta(C3) • Posledice udara groma u objekat(C4) Faktori u vezi sa analizom objekta su dati kroz koeficijente C1. B3. B2. B4).04∙Td1. C4.130 Nd ≤ Nc -ako je ovaj uslov ispunjen nije potrebna gromobranska instalacija Nd =0. C1 = 1. C3.04∙Td1.Mešana konstrukcija objekta sa metalnim krovom C2 = 1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Zaštita od atmosferskog pražnjenja Instalacija zaštite od atmorsferskog pražnjenja izvodi se u vidu Faradejevog kaveza. h= 32m Nd=Ng∙Ae∙10-6 =3. koje biramo iz tabela (B1.04∙361.25=0.25=3. C2.9m2 a =20m.

8mm.92Ω<Ruddoz=20Ω ρ 2 ⋅l 2 100 2 ⋅ 10 2 ⋅ ln = ⋅ ln = 15 .0002 =1− = 0.998 Nd 0.39=13.ukupne dužine 80m .85 Rud=6.025 ⋅ 0.85 Rud = ud 1 ud 2 = = 6.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Nc 0.39=13. 41 . Obrazac za izračunavanje otpora rasprostiranja glasi: R= ρ 2⋅l2 ⋅ ln 2π ⋅ l a ⋅h Rud=k∙R.130 Na osnovu računske efikasnosti prema tabeli 1. Er = 1 − Zbog simetrije dovoljno je izvršiti proveru vrednosti Rud uzemljivača za spoj 1.92 Ω Rud 1 + Rud 2 13 .Za nivo zaštite I za spusne provodnike nalazim iz tabele 3.Za nivo zaštite I iz tabele 5.5 Izabrani uzemljivač zadovoljava u pogledu udarnog otpora rasprostiranja.85Ω R ⋅R 13 . odgovara nivo zaštite I.gde je: Rud-udarna otpornost rasprostiranja k-udarni koeficijent R-otpornost rasprostiranja u ustaljenom stanju R= Rud1=k∙R=0.9).9∙15. Kako je specifični otpor zemljišta za ilovaču i oranicu iznosi ρ=100Ωm iz tabele nalazim da je dovoljno imati traku dužine 10m (k=0.85Ω Rud2=k∙R=0. da je srednja vrednost rastojanja spusnih provodnika 10m.39 Ω 2π ⋅ l a ⋅ h 2π ⋅ 10 0. Kao uzemljivač upotrebiću temeljni uzemljivač objekta od FeZn trake 25× 4mm.85 + 13 .na jednu ili drugu stranu spoja zemljovoda na uzemljivač. Spoj 1 Od spoja 1 imam traku dužine 10m na levu stranu i traku dužine 10m na desnu stranu.85 ⋅ 13 .9∙15.Usvajam osam spusnih vodova. nalazim da su minimalni preseci za gromobransku instalaciju: − Spusni provodnici 50mm2-usvajam čeličnu pocinkovanu traku FeZn 20× 3mm − Za sistem uzemljenja 80mm2-usvajam čeličnu pocinkovanu traku FeZn 25× 4mm − Kao hvataljka koristi se krov zgrade prekriven limom debljine 0.

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Specifikacija opreme i materijala Naziv opreme Priključni orman Tipski orman za MRM Instalacine razvodne table Razvodni orman za stepenišno osvetljenje Stepenišni automati Tasteri Električna zvonca Trofazno dvotarifno brojilo Uklopni sat Inkadescentni izvori svetlosti 60W Inkadescentni izvori svetlosti 100W Inkadescentni izvori svetlosti 150W IC grejalice Trofazne šuko priključnice Monofazne šuko priključnice Jednopolni prekidači Serijski prekidači Indikatori za kupatilo Količina (kom) 1 4 40 2 2 60 40 42 4 40 140 560 40 120 640 40 120 40 42 .

MinelSchreder.5mm2 Kabal PP-Y 5× 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Razvodne kutije Osigurači 6A tipa D Osigurači 10A tipa D Osiguača 16A tipa D Osigurača 50A tipa D Osigurača 20A tipa Dt Osigurača tipa NVO 300A Osigurača tipa NVO 350A Kablovi Kabal PP-Y 3× 1. “Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija“. 43 .5mm2 Kabal PP-Y 4× 2. (3) Miomir B.2000.2002.Beograd.Kostić .ETF.5mm2 Kabal PP-Y 3× 2.5mm2 Kabal PP-Y 5× 10mm2 Kabal PP41 3× 120+70mm2 Kabal PP41 3× 240+120mm2 470 87 640 120 120 3 9 3 Dužina(m) 720 2172 32 648 404 40 300 Literatura (1) Miomir B.Kostić. “Vodič kroz svet tehnike osvetljenja“.Beograd. (2) Katalog firme “Cer“ iz Čačka.