Visoka Škola Tehničkih Strukovnih Studija Čačak

Odsek:Elektrotehnika Smer:Elektroenergetika

Projektni zadatak iz Električnih instalacija i osvetljenja

Student: Srdanović Darko Broj indeksa:111/03

Profesor: mr.Dragan Brajović,dipl.el.ing

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

Čačak,septembar, 2008 god.

2

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

Sadržaj

Električne šeme: 1) Jednopolna šema napajanja objekta 2) Jednopolna šema MRM1 3) Jednopolna šema MRM2 4) Jednopolna šema MRM3 5) Jednopolna šema MRM4 6) Šema električne instalacije osvetljenja 7) Šema električne instalacije priključnica 8) Šema razvodne table stana 9) Šema instalacije telefonskog priključka 10) Šema instalacije TV priključka 11) Jednopolna šema stepenišnog osvetljenja 12) Razvodna instalacija za TV i telefon 13) Šema električne razvodne instalacije lifta 14) Gromobranska instalacija-sistem uzemljenja 15) TN sistem zaštite

Visoka Škola Tehničkih Strukovnih Studija- Čačak Odsek.Elektrotehnički Predmet:Električne instalacije i osvetljenja
Kandidat: Srdanović Darko 111/03 PROJEKTNI ZADATAK Projektovati električnu instalaciju stambene zgrade P+m= 10 spratova,a sa po n= 4 istovetnih stanova na svakom spratu.U zgradi postoji lift čiji je pogonski deo smešten u prostoriji iznad liftovskog šahta na m-tom spratu.Zgrada je završena ravnim krovom pokrivenim limom debljine 0.8 mm,čija je osnova, kao i osnova zgrade, pravougaonik dimenzija stranica 20× 20 (m).Zgrada je visoka (m+1)× 3.2m.Projekat instalacije treba da obuhvati sledeće: 3

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

1. Tehnički opis 2. Tehničke uslove 3. Fotometrijski proračun 4. Izbor termičkih potrošača 5. Termoakumulaciono grejanje 6. Stepenišno osvetljenje 7. Električnu razvodnu instalaciju za lift 8. Definisanje PM,MRM i RM 9. Telefonsku instalaciju 10. Instalaciju za TV 11. Zaštita od opasnog napona dodira: TN Sistem 12. Instalaciju zasštite od atmosferskog pražnjenja 13. Električne šeme 14. Specifikaciju opreme i materijala Električni priključak zgrade:Kablovski vod 150m Prilog:Građevinska osnova stana F

Datum: 12.12.2007

Zadatak izdao: Dragan Brajović

4

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Kuhinja Spavaća soba Ostava Predsoblje Dnevna soba Kupatilo Projekat F razmera 1:50 5 .

U spavaćoj sobi su predvidjene tri monofazne "šuko" priključnice. Iz priključnog ormana(PM) sa osigurača polaze dva kabla tipa PP41-3x150 +70mm2 pomoću kojih se napajaju MRM1 i MRM2. 6 . Stambeni objekat se napaja sa dva kabla tipa PP41-3x185+95mm2. obeleženi sa 1P. Jednopolna šema po kojoj je urađena svaka tabla data je u prilogu grafičke dokumentacije. U svim kupatilima izvedene su instalacije za izjednačenje potencijala na takav način što se sve metalne mase povežu provodnicima tipa P/F 1× 6mm2 na kutiju PS49 koja se postavlja na zid iznad ulaznih vrata kupatila. zvonom. Instalacija telefona Za priključak na PTT mrežu u prizemlju predvidjen je orman koncentracije ITO 60. Merenje utrošene električne energije je za svaki stan zasebno pomoću trofaznog brojila sa uklopnim satom. Svako razvodno mesto(RM) u stanu napaja se kablom 5x10 mm2. Instalacija se izvodi provodnicima Ti 20 preseka 0. Za svaki stan predvidjena je instalacija zvučne signalizacije koja se sastoji od tastera ispred ulaznih vrata i električnog zvonceta .6mm.Razvodna mesta ili razvodne table u stanovima su tipske proizvodnje sa odvojenim sabirnicama za dirigovane potrošače i slobodnu potrošnju. priključak za protočni bojler i priključak za ventilaciju. Ove provodnike postaviti u PVC cevi prečnika označenog u šemi (zavisno od broja parica).6mm2 dvostruko upredenim u parice. U crtežima se radi kraćeg obeležavanja provodnici Ti 20 2× 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Tehnički opis Električna instalacija objekta mora biti izvedena po propisima koje se odnose na izvođenje električnih instalacija u stambenim objektima. Sve izvode iz stanova dovesti do ormana koncentracije i završiti ih na regletama. Telefonske izvode u stanovima i lokalima završiti priključnicama. postavljene iznad ulaznih vrata sa ugradjenom signalnom lampicom za drugu tarifu. u dnevnoj sobi tri monofazne i jedna trofazna.U priključnom ormanu je ugrađeno šest NVO od 300A.takođe je instalirano i torfazno dvotarifno brojilo koje meri utrošenu električnu energiju lifta i stepenišnog osvetljenja U MRM2 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije preostalih 14 stanova.Dužina kabla od trafostanice do priključnog mesta iznosi 150m . Od instalacija u stanovima predvidja se električna rasveta u svim prostorijama. sa kontaktorom za uključenje druge tarife i el. sa 2 P itd.U svim stanovima predvidjeno je po dva telefonska mesta u predsoblju i u dnevnoj sobi.6 mm.Iz ove kutije se jednim provodnikom ide u razvodni orman gde se vrši povezivanje sa šinom. a Ti 20 2× 2× 0. U stepeništu su predvidjene svetiljke koje se uključuju preko stepenišnog automata. U MRM1 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije prvih 14 stanova. U kuhinji je predvidjena dve trofazne i dve monofazne "šuko" priključnice.

Pri montaži antena na stub voditi računa o njihovom medjusobnom rastojanju zbog smetnji. direktni spustovi izvode se trakom FeZn 20x3 mm. Vezu uzemljivača i traku spusta izvesti ukrsnim komadom. radi povezivanja oluka za uzemljenje. sa dva zavrtnja M8xl8. Medjusobno spajanje trake vrši se ukrsnim komadima postavljenim u kutijama za ukrsni komad zaliven olovom.5m do 1 m izvan objekta i do glavne stanice. i ofarbana crvenom bojom. Antene se postavljaju na krov objekta na stubni nosač. Ostavljena je cev 0.8 mm. Ostaviti potreban broj izvoda od uzemljivača za gromobranske spustove i ormane. za provlačenje kabla kablovske televizije. 7 . Raspored priključnica dat je u grafičkoj dokumentaciji. Isti je izveden od FeZn trake 25x4 mm. Horizontalne olučne cevi iskorišćene su kao pomoćni prihvatni vodovi. Kod svih spajanja izmedju trake i trake sa limenim površinama mora se izmedju spojnih elemenata postaviti olovni podmetač. tako što su na glavne prihvatne vodove povezani preko obujmica za oluk. u dnevnoj i spavaćoj sobi. a preko obujmice povezan je na gromobransku instalaciju. Antene su koaksijalnim kablom povezane na pojačivački sistem. Traku zavariti za metalnu kapu. Indirektni spustovi izvedeni su preko vertikalne olučne cevi tako da se na donjem i gornjem kraju postavljaju obujmice za slivnik i time ih povezati na uzemljivač. Rastavna spojnica mora biti izvedena sa preklopom trake dužine l00 mm. a od mernog spoja postaviti mehaničku zaštitu. antenski stub se pričvrščuje posebnim ankerima na krov. Kod ovih spustova koji idu uz oluk iznad mernog spoja postaviti obujmicu za slivnik.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Instalacija za TV Za prijem radio i TV programa predvidjen je zajednički antenski sistem. Ovi spustovi na visini 1. istu spustiti po dimnjaku i vezati na prihvatne vodove najkraćim putem bez kontrapadova. Gromobranska instalacija Na objektu je predvidjena klasična gromobranska instalacija. postavljene u temeljne trake objekta.75m od nivoa tla moraju imati rastavnu spojnicu (merni spoj) koja odvaja nadzemnu instalaciju od uzemljivača. Ista se sastoji od prihvatnih vodova(limeni krov). Od ormana date su vertikale dobijene preko razdelnika sa odcepnim kutijama i završnim priključnicama. U svakom stanu predviđeno je po dve priključnice. spustova i uzemljivača koji sa svim spojnim i nosećim gromobranskim elementima i postojećim metalnim delovima na zgradi (oluci i limene opšivke) stvaraju kavez u odnosu na zemlju. Krov objekta je pokriven limom debljine 0. postavljenim u kutiji za ukrsni komad zaliven olovom. Uzemljenje Kao uzemljivač i gromobranski uzemljivač koristi se temeljni uzemljivač. Za uzemljivač je upotrebljena traka temeljnog uzemljivača. Pojačivači i frekventni pretvarači postavljeni su u glavnoj stanici. Na dimnjacima i ventilacijama postaviti metalne kape. Na objektu predvidjeni su direktni i indirektni spustovi. mestimično zavarene za čeličnu armaturu objekta.

5 mm2 za aluminijum.Presek provodnika je određen padom napona. Najmanji dopušteni presek u kolima rasvete 1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Tehnički uslovi Ovi tehnički uslovi su sastavni deo projekta i kao takvi obavezuju investitora i izvođača pri izgradnji objekta. Za sve izmene i odstupanja od projekta. 8 . Ukrštanje energetskih i telefonskih vodova treba izbegavati.5 mm2. Spoj mora biti izveden tako da ne dođe do smanjenja preseka ili oštećenja preseka ili oštećenja provodnika i izolacije.kako u pogledu električnog rešenja. Ako se spoj električne instalacije izlaže toploti. Međusobni spoj električne instalacije ili spoj električnog razvoda sa električnom opremom mora biti izveden tako da električni razvod ne bude izložen silama izvlačenja ili uvijanja.5 mm2 za bakar.ako to nije moguće izbeći. Električni razvod ne sme se postavljati ispod neelektričnih instalacija na kojima je moguća kondenzacija vode ili drugih tečnosti. Sve radove pri izradi.5 mm2. Svi prijemnici u kupatilu se uključuju prekidačem siganalizacije uključenja a montira se kraj vrata ispred kupatila.3-0. Vodovi se smeju nastavljati isključivo u razvodnim kutijama.Kroz zidove se provodnici postavljaju tako da su zaštićeni od vlage i oštećenja. a ako su postavljeni paralelno.moraju se između njih obezbediti takav razmak da održavanje jedne ne ugrožava druge instalacije.atestiran i od prvoklasnog kvaliteta. Izvođenje električne instalacije mora se izvesti prema tekstualnom i grafičkom delu ovog projekta i važećim propisima.2-1.Treba izbegavati paralelno postavljanje vodova do dimnjaka.Takođe treba izbegavati horizontalno polaganje kablova na visini manjoj od 2m.Provodnici moraju biti dimenzionisani tako da se previše ne zagrevaju.Najmaji dozvoljeni razmak između električnog razvoda i drugih instalacija je 30mm.Vodovi se smeju postavljati horizontalno (udaljeni 30cm od plafona) i vertikalno bar 30cm od poda. Spoj u električnim instalacijama mora biti dimenzionisan tako da može trajno podnositi dozvoljenu struju provodnika. Ako se u blizini električnog razvoda nalaze neelektrične instalacije.a u kolima termičkih potrošača 2.tako i u pogledu izbora materijala.moraju se preduzeti odgovarajuće mere zaštite.razmak između njih je 10cm. Sav materijal koji se ugrađuje mora odgovarati standardima. Najmanji dopušteni presek stalno polioženih vodova iznosi 1.moraju izvoditi samo stručno osposobljena lica.Vertikalno polženi kablovi treba da su udaljeni od vrata i uglova za 15cm.5m od poda i to pored vrata na strani gde se ista otvaraju.8m.osim provodnika upravljačkih pomoćnih strujnih kola. Sve prekidače postaviti na 1.osim u kupatilu i u kuhinji gde se postavljaju na visini 1.a lemnjenje treba izbegavati u energetskim instalacijama.8m od poda. Sve utičnice postaviti na visini 0. Za električne aparate i uređaje smeju se koristiti goli i izolovani vodovi po standardima JUS-a.Vodovi se spajaju stezaljkama ili spojnicama.mora se imati sagalasnost projektanta. Krož višežilni kabal ne sme se voditi više strujnih kola.ispitivanju i puštanju .mehaničkim ili hemijskim uticajima ili vibracijama.vodove treba polagati bar 20 cm daleko od dimnjaka.a 2.

kao što su kablovi tipa PP/R.Na slobodnim krajevima cevi moraju se postaviti uvodnice od izolacionog materijala.Izuzetno. Prekidači i osigurači se postavljaju samo na fazne provodnike. U suvim prostorijama. Pri horizontalnom polaganju.i ne smeju se polagati na zapaljive materijale ni kad se pokrivaju malterom.cevi moraju imati blagi pad prema razvodnim kutijama.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Kablovi položeni neposredno pod malter i u zid moraju po celoj dužini biti pokriveni malterom debljine najmaje 4mm.ovaj provodnik se ne sme koristiti u drugu svrhu.Cevi treba da su izrađene od materijala otpornog na vlagu.bez obzira na način kojim se pričvršćuju. Razvodne kutije za kablove i provodnike(u instalacionim cevima)koji se polažu pod malter moraju biti izrađene od izolacionog materijala ili od metala sa izolacionom postavom i uvodnicama od izolacionog materijala. Pri prolazu vodova kroz zid između suve i vlažne prostorije provodnici se moraju završiti u suvoj prostoriji sa instalacionim priborom za vlažne prostorije. U svakom strujnom krugu neutralni provodnik mora se razlikovati bojom od faznih provodnika.Zaštitni provodnik treba da bude žuto-zelen.kablovi ne moraju biti pokriveni malterom ako su položeni u šupljinama tavanica i zidova od betona ili sličnog materijala koji ne gori niti potpomaže gorenje. 9 . Pri prolazu izolacionih cevi kroz zid između vlažne i suve prostorije pri polaganju treba izvesti da se voda ne može sakupljati u cevi niti u nju da prodre. Pri postavljanju kablova ili provodnika u cevi svi provodnici koji pripadaju istom strujnom kolu moraju biri postavljeni u istu cev.smeju se polagati i kablovi bez ispune.Kablovi bez ispune ne smeju se voditi u snopu.niti kao provodnik. Kroz jednu instalacionu razvodnu kutiju nesmeju se postavljati provodnici iz različitih strujnih krugova. Metalne zaštitne obloge kablova i metalne izolacione cevi ne smeju biti upotrebljene kao povratni vod.i to ispod maltera. Cevi postavljene u zidu ne smeju se prekrivati materijalom koji bi ih nagrizao.postavljati ispod gips-kartonskih ploča. a da se postavljaju sa nagibom prema vlažnoj prostoriji.

2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.MinelSchreder.Beograd.2000.85m. hk-korisna visina od svetiljke pa do radne površine.“Vodič kroz svet tehnike osvetljenja“. za visinu radne površine uzeta je vrednost 0.2-0.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.35m 10 .gde je: ηf Фuk-ukupni svetlosni fluks svih izvora svetlosti u prostoriji. E-potreban nivo osvetljenosti η-iskoristljivost osvetljenja korisne površine f -faktor zaprljanja svetiljki i starenja izvora svetlosti f = f 1⋅ f 2 a∙b -površina prostorije.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.kao i stvarna osvetljenost treba da budu u garnicama +/-10% Est = E Est − E ⋅100 E Ns (lx) N Prostorija:Dnevna soba Dimenzije prostorije: 4.85=3.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.83∙0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Fotometrijski proračun Svi podaci i preporuke za fotometrijske proračune prostorija uzeti su iz knjige Miomira B. Фuk = E ⋅ a ⋅b (lm) .Kostića.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 250 lx.gde je: hk ( a + b ) i-indeks prostorije. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.1)N-stvarni broj izvora svetlosti Stvarni broj izvora. Fotometrijski proračuni su vršeni metodom faktora korisnosti i= a ⋅b . N= Фuk gde je: Фiz N-potreban broj izvora svetlosti Фiz -svetlosni fluks svetlsonog izvora (lm) Ns=(09-1.2× 4. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.85=2.7.92=0.4× 3.76 hk = h -0.

a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0. nalaze se u granicama +/-10%.62 % E 250 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.6 nalazim da je η =0.tj.3 + 3.3475 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 17493 .2× 3.96 – 4.76 hk = h -0.35 ( 4.4lm ηf a ⋅b 4. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja i= Iz Priloga 5 za i=0.57 lx N 7.4 ) Фuk 17493 . 11 .5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.9-1.2-0.1)N=(0.4 → (3.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 9684 .35m i= Iz Priloga 5 za i=0.57 ≈ 0.1)N=(0.85=2.2lm ηf a ⋅b 2 .91 linearnom interpolacijom nalazim da je η =0. 3 ⋅ 3 .2 = = 0.4 = = 7.4 Est − E 227 .1)7.95 → (7.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .15 – 8.95 Est − E 251 .85=3.tj.4 = = 0.2 ) Фuk 9684 .7.1)4.91 hk ( a + b ) 2.2 = = 4.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.74) Ns=8 Est = E Ns 8 = 250 = 251 .2 + 4.84) Ns=4 Est = E Ns 4 = 250 = 227 .3× 3. nalaze se u granicama +/-10%.92=0.4 Фiz 2200 Ns=(09-1.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.35 ( 2.57 − 250 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 0.9-1.6 hk ( a + b ) 2.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 250 lx. Prostorija:Kuhinja Dimenzije prostorije: 2.2 ⋅ 4.27 lx N 4.27 − 250 ⋅ 100 = ⋅ 100 = −9% E 250 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.95 Фiz 2200 Ns=(09-1.83∙0. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.

85=2.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.92=0.1)2.59 ≈ 0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.2-0.4× 3.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .9-1.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.7.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Prostorija:Predsoblje Dimenzije prostorije: 2× 4.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .83 12 .92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.05 → Ns=2 Est = E Ns 2 = 60 = 58 .83∙0. Prostorija:Spavaća soba Dimenzije prostorije: 5.05 Фiz 1350 Ns=(09-1.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.53 lx N 2.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.4 = = 0.4× 3. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 2779 lm ηf Фuk 2779 = = 2.1)N=(0.35m i= a ⋅b 2 ⋅ 4.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0. nalaze se u granicama +/-10%.76 hk = h -0.53 − 60 ⋅ 100 = ⋅100 = −2.7. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.35 ( 2 + 4.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.45 % E 60 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.2× 3.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.6 nalazim da je η =0.85=3. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 100W za direktan sistem osvetljenja.05 Est − E 58 .tj.4 ) Iz Priloga 5 za i=0.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.6 hk ( a + b ) 2.

9-1.12 → Ns=1 13 .2× 2× 3.35 (1.2-0.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 1516 lm ηf Фuk 1516 = = 1.85 linearnom interpolacijom nalazim da je η =0.87 Est − E 64 .92=0.33 Фuk = N= E ⋅a ⋅b = 4134 lm ηf Фuk 4134 = = 1.83∙0.31 ne postoji vrednost za η .2 ⋅ 2 i= = = 0. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 100W za direktan sistem osvetljenja.12 Фiz 1350 Ns=(09-1.31 hk ( a + b ) 2. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.85=3.17 lx N 1.85=2. nalaze se u granicama +/-10%.92=0.85 hk ( a + b ) 2.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 120 lx.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.17 − 60 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 6.35 ( 5.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.4 ⋅ 3.1)1.76 hk = h -0.92 =0.85=3.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .87 Фiz 2200 Ns=(09-1.1)N=(0.7.2 + 2 ) Iz Priloga 5 za i=0.35m a ⋅b 1 . Prostorija:Kupatilo Dimenzije prostorije: 1.87 → Ns=2 Est = E Ns 2 = 100 = 64 .2) Iz Priloga 5 za i=0.zbog toga usvajam prvu tabličnu vrednost za i=0.1)1.2-0.92 f = f 1⋅ f 2 =0.76 hk = h -0.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.95% E 60 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.2 = = 0.4 + 3.9-1.1)N=(0.85=2.35m 2 f = f 1⋅ f i= a ⋅b 5.6 odakle nalazim da je η =0.tj.83∙0.

2 + 2.2 ⋅ 2 .9-1.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.14 − 120 ⋅100 = ⋅100 = −9.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 833 .zbog toga usvajam prvu tabličnu vrednost za i=0.35m 2 f = f 1⋅ f i= a ⋅b 1 .za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.7.14 lx N 1.72 − 60 ⋅100 = ⋅100 = −13 .85=3.33 hk ( a + b ) 2.92=0.92 =0.1)N=(0.7% E 60 14 .83∙0.2-0.tj. nalaze se u granicama +/-10%.72 lx N 1.16 Est − E 51 .16 Фiz 715 Ns=(09-1.12 Est − E 108 .33 ne postoji vrednost za η .1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti.7lm ηf Фuk 833 . Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.2× 2. Prostorija:Ostava Dimenzije prostorije: 1.85=2.6 odakle nalazim da je η =0.35 (1.7 = = 1.2× 3.2 ) Iz Priloga 5 za i=0.8% E 120 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.16 → Ns=1 Est = E Ns 1 = 60 = 51 .83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 60W za direktan sistem osvetljenja.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Est = E Ns 1 = 120 = 108 .76 hk = h -0.2 = = 0.1)1.

Un=220V Električno zvonce P=100W.Un=220V 15 .Un=220V Jedna priključnica za veš mašinu P=2500W.Un=220V Jedna priključnica za prenosive prijemnike P=1000W.Un=220V Prostorija:Spavaća soba Jedna priključnica za TA peć P=3000W.Un=220V Prostorija:Kupatilo Jedna priključnica za akumulacioni bojler P=2000W.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Izbor termičkih potrošača Prostorija:Predsoblje Dve priključnice za prenosive prijemnike P=2× 1000W.Un=220V Tri priključnice za prenosive prijemnike P=3× 500W.Un=220V Jedna priključnica za IC grejalicu P=1500W.

Un=220V Jedna priključnica za ventilator P=500W.8 časova noću i 2 časa po podne.Un=220V Termoakumulaciono grejanje Termoakumulaciono grejanje se vrši sa termoakumulacionim pećima.Un=3× 380/220V Četiri priključnice za prenosive prijemnike P=4× 500W.dok za predsoblje ne planiram posebno grejanje.Un=220V Prostorija:Dnevna soba Jedna priključnica za TA peć P=4500W.šporet P=5000W.Un=3× 380/220V Jedna priključnica za TA peć P=6000W.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Prostorija:Kuhinja Jedna priključnica za el.Akumulacija energije u pećima obavlja se u toku povlašćene tarife tj.Un=220V Jedna priključnica za frižider P=500W.Un=220V Prostorija:Ostava Jedna priključnica za zamrzivač P=500W.u kupatilu sa infracrvenom grejalicom.320 KW 16 .Izbor TA peći za planirane prostorije vršimo na sledeći način: Prostorija:Dnevna soba Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 13. Tačan izbor instalisane snage jedne TA peći zasniva se na proračunu toplotnih gubitaka u prostoriji koju želimo da grejemo.Un=3×380/220V Jedna priključnica za protočni bojler P=2500W.6 m2 Snaga (KW) 1.Grejanje u stanu sa TA pećima planiram u spavaćoj sobi.Un=220V Jedna priljučnica za prenosive prijemnike P=500W. Za proračun toplotnih gubitaka prostorija i za odabir tipa TA peći poslužiću se katalozima firme “Cer“ iz Čačka.Planirano je dnevno grejanje u trajanju od 16h.kuhinji i dnevnoj sobi.

960 KW 0.755 KW 0.390 KW .6 m2 Za plafon+pod ÷ 37.945 KW 0.9A.240 KW 0.25 m2 Za vrata ÷ 2m2 Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 3.36m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 10.540 KW 0.12m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 15.700 KW 1.360 KW 0.960 KW 0. 1× 220V-22.4m2 Za prozor ÷ 4.12 m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 10.470 KW 0.24m2 Za plafon+pod ÷ 14.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 10m2 Za unutrašnji negrejani zid (12 cm) ÷ 12.03 KW Usvajam TA peć tipa AD30N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P = 3 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 1x380V-6.širina.166 KW 0.443 KW 0.36 m2 Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 9m2 Za unutrašnji negrejani zid (12 cm) ÷ 5.08m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm)÷13.125m2 Za vrata ÷ 2m2 0.7A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.390 KW Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 4.širina.390 KW 17 Snaga (KW) 0.320 KW 0. 1× 220V-13.270 KW 0.72m2 Za prozor ÷ 1.150 KW 0.210 KW 0.24 m2 Za plafon+pod ÷ 34.12m2 Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 13.73A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.8 KW Usvajam TA peć tipa AD50N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P =5 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 3x380V-7.61A.24m2 Za prozor ÷ 4m2 Za vrata ÷ 2m2 Snaga (KW) 1.150 KW 0.visina (mm) 1026×320× 606 Težina peće (Kg) 185 Snaga motorventilatora (W) 23 Veća brzina (m3/h) 137 Manja brzina (m3/h) 79 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 1700 Prostorija:Spavaća soba Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 17.visina (mm) 1026× 380× 668 Težina peće (Kg) 248 Snaga motorventilatora (W) 31 Veća brzina (m3/h) 187 Manja brzina (m3/h) 147 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 2750 Prostorija:Kuhinja Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 7.945 KW 0.

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 5. Tri priključnice u spavaćoj sobi Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V 18 .23 KW Usvajam TA peć tipa AD50N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P =5 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 3x380V-7.širina. 1× 220V-22. Dve priključnice u predsoblju Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 3.73A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.visina (mm) 1026× 380× 668 Težina peće (Kg) 248 Snaga motorventilatora (W) 31 Veća brzina (m3/h) 187 Manja brzina (m3/h) 147 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 2750 Definisanje strujnih kola Strujno kolo broj 1.61A. Električno zvonce Instalisana snaga P=100W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 2.

Protočni bojler u kuhinji Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 11. Osvetljenje u dnevnoj sobi i predsoblju Instalisana snaga P=1400W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 6.u ostavi i za ostale prenosive prijemnike u kuhinji Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 12. Priključnica za prenosive prijemnike u kupatilu Instalisana snaga P=1000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 10. Priključnica za TA peć u spavaćoj sobi Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Strujno kolo broj 5. Akumulacioni bojler u kupatilu Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 7. Priključnica za veš mašinu u kupatilu Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 9.za ventilator. Četiri priključnice: za frižider.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Strujno kolo broj 4. Priključnica za TA peć u kuhinji Instalisana snaga P=3000W Nazivni napon Un=220V 19 . Infracrvena grejalica u kupatilu Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 8.

Električno zvono l=1m R0 6A Instalisana snaga P=100W Nazivni napon Un=220V I = P 100 = = 0.ostavi.45 A Un 220 100W 220/8 V/V Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A 20 . Osvetljenje u kuhinji. Četiri priključnice u dnevnoj sobi Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 16.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Strujno kolo broj 13. Priključnica za TA peć u dnevnoj sobi Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Proračun strujnih kola Strujno kolo broj 1.kupatilu i spavaćoj sobi Instalisana snaga P=1060W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 15. Priključak za električni šporet u kuhinji Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Strujno kolo broj 14.

5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.0178 ⋅ = 0.26% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2. C m u P ⋅ l = 100Wm ∆u = 0.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.26% 2.75mm2.004% Strujno kolo broj 2.5m 2 .5 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.26% Strujno kolo broj 3.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Biram kabal tipa PP-Y-3× 1.za provodnike II gurpe od Cu.09 A Un 220 1000W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Dve priključnice u predsoblju l=4.5m R0 10A 1000W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.004% 1.0178 ⋅ ∆u = 0. Tri priključnice u spavaćoj sobi 21 .ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 4.004% < 5% 2 ⋅ 1 ⋅ 100 = 0.5mm 2 .5mm2.5mm2.5mm2.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1. Cu P ⋅ l = 9000 Wm ∆u = 0. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 ∆u = 100 ⋅ 0.odgovara presek provodnika od 0.

Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 14 ⋅ 1500 ∆u = 100 ⋅ 0.75mm2.za provodnike II gurpe od Cu.5mm2.59A U n 3 ⋅ 380 Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .61% Strujno kolo broj 4.5m 2 .0178 ⋅ = 0.za provodnike II gurpe od Cu.61% 2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.7m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= P 5000 = = 7.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.5mm2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2. Priključnica za TA peć u spavaćoj sobi l=14. Provera pada napona 22 . Cu m P ⋅ l = 21000 Wm ∆u = 0.75mm2.5mm2.5mm2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l =14m R0 10A 500W Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V I = P 1500 = = 6.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.81 A Un 220 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .odgovara presek provodnika od 0.61% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.odgovara presek provodnika od 0.

39% Strujno kolo broj 6.5 ⋅ 380 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.5m m .za provodnike II gurpe od Cu.36% Strujno kolo broj 5.8m R0 10A Instalisana snaga P=1400W Nazivni napon Un=220V I = P 1400 = = 6.0178 ⋅ = 0. C m u P ⋅ l = 8120 Wm ∆u = 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.36% 2.39% 1. Osvetljenje u dnevnoj sobi i predsoblju l =5.5 mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 5.7 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0. Akumulacioni bojler u kupatilu 23 .75mm2.5m 2 .8 ⋅ 1400 ∆u = 100 ⋅ 0.36% < 5% l ⋅P S ⋅Un 2 14.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.0178 ⋅ = 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola osvetljenja 1.5m m 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x1.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.39% < 3% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S =1.36 A Un 220 8× 150W 2× 100W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5 mm2. Cu 2 P ⋅ l = 73500 Wm ∆u = 0.odgovara presek provodnika od 0.

odgovara presek provodnika od 0.81 A Un 220 1500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .75mm2. Infracrvena grejalica u kupatilu l = 2m R0 10A Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V I = P 1500 = = 6.5mm2 Provera pada napona 24 .75mm2.1 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0. Cu m P ⋅ l = 8200 Wm ∆u = 0.0178 ⋅ = 0.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.09 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.odgovara presek provodnika od 0.5m 2 .5mm2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.24% < 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 4.5mm2.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.za provodnike II gurpe od Cu.1m S0 10A 2000W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.24% 2.24% Strujno kolo broj 7.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l =4.za provodnike II gurpe od Cu.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.

Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.08% 2.5mm2. Priključnica za veš mašinu u kupatilu l=1.75mm2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.0178 ⋅ = 0.0178 ⋅ = 0.5m 2 .5 ⋅ 220 2 ∆u = 0. Priključnica za prenosive prijemnike u kupatilu 25 .8 ⋅ 2500 ∆u = 100 ⋅ 0.36 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .08% < 5% I 0 = 10 A S = 2.za provodnike II gurpe od Cu.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 1.08% Strujno kolo broj 8.8m T0 16A 2500W Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V I = P 2500 = = 11 .13% Strujno kolo broj 9. Cu m P ⋅ l = 4500 Wm ∆u = 0.13% 2.5mm 2 .5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.5mm 2 1xU z 25 / 16 A PP −Y −3 x 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 2 ⋅ 1500 ∆u = 100 ⋅ 0.13% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 16 A S = 2.odgovara presek provodnika od 0. Cu P ⋅ l = 3000 Wm ∆u = 0.

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l=5.za provodnike II gurpe od Cu.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.15% < 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 5.5mm2.36 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A 26 .ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.0178 ⋅ = 0.15% Strujno kolo broj 10.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.odgovara presek provodnika od 0.15m T0 16A 2500W Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V I = P 2500 = = 11 .15m S0 6A 1000W Instalisana snaga P=1000W Nazivni napon Un=220V I = P 1000 = = 4.75mm2.15 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x 2. Protočni bojler u kuhinji l =10. Cu m P ⋅ l = 5150 Wm ∆u = 0.5m 2 .15% 2.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I0 = 6A S = 2.

5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 10.0178 ⋅ = 0. Tri priključnice za frižider.2m S0 10A 500W 500W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.5mm2.5m m .5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.5mm2.77% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.odgovara presek provodnika od 0.5mm2.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0. 27 .75mm2.za provodnike II gurpe od Cu. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 13 .5m 2 .75% 2.2 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0. Cu m P ⋅ l = 25375 Wm ∆u = 0.75mm2.75% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ I 0 = 16 A S = 2.odgovara presek provodnika od 0. Cu 2 P ⋅ l = 26400 Wm ∆u = 0.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.77% Strujno kolo broj 12.77 % 2.ventilator i ostale prenosive prijemnike u kuhinji l =13.0178 ⋅ = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .15 ⋅ 2500 ∆u = 100 ⋅ 0.za provodnike II gurpe od Cu.09 A Un 220 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .75% Strujno kolo broj 11.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.5mm 2 Montažna tablica D Cu 1xU z 25 / 16 A PP −Y −3 x 2.

5mm2.69% Strujno kolo broj 13.za provodnike II gurpe od Cu.69% 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.85 ⋅ 3000 ∆u = 100 ⋅ 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Priključnica za TA peć u kuhinji l=7.odgovara presek provodnika od 0.0178 ⋅ = 0.69% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 16 A S = 2.5mm . Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 7.75mm2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5 9A 3⋅ 3 8 0 28 Usvajam tri brza topljiva osigurača od 10A . Cu 2 P ⋅ l = 23550 Wm ∆u = 0.5mm2.5mm 2 3 xU z 25 / 16 A PP − Y − 3 x 2.85m T0 16A 3000W Instalisana snaga P=3000W Nazivni napon Un=220V I = P 3000 = = 13 .Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.63 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Priključak za električni šporet u kuhinji l=12m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= Pn 3 ⋅U = 5000 = 7.

5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.75mm2.5m 2 .0178 ⋅ = 0.5mm2. 29 .29% 2.5mm 2 3 xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.75mm2.5m 2 .za provodnike II gurpe od Cu.48% Strujno kolo broj 15.5mm2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola osvetljenja 1.81 A Un 220 100W 60W 4× 150W 2× 150W Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .48% 1.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5 mm2.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-5× 2.0178 ⋅ = 0.5 ⋅ 380 2 ∆u = 0.4 ⋅ 1060 ∆u = 100 ⋅ 0.4m S0 6A Instalisana snaga P=1060W Nazivni napon Un=220V I = P 1060 = = 4.48% < 3% Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.odgovara presek provodnika od 0.29% Strujno kolo broj 14.5 mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 9.29% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.za provodnike II gurpe od Cu. Osvetljenje u kuhinji i ostavi l =9. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% l⋅P S ⋅ Un 2 12 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0. Cu m P ⋅ l = 60000 Wm ∆u = 0. C m u P ⋅ l = 9964 Wm ∆u = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 1.odgovara presek provodnika od 0.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.

5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.5 9A 3⋅ 3 8 0 30 Usvajam tri brza topljiva osigurača od 10A . Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 9.za provodnike II gurpe od Cu.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.55% Strujno kolo broj 16.5mm2.3m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= Pn 3 ⋅U = 5000 = 7.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Četiri priključnice u dnevnoj sobi l =9.09 A Un 220 500W 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5m T0 10A 500W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2. Cu m P ⋅ l = 19000 Wm ∆u = 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.75mm2.5 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.0178 ⋅ = 0.55% 2.55% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.5mm2.5m 2 . Priključnica za TA peć u dnevnoj sobi l=5.odgovara presek provodnika od 0.

drugi automat pokriva narednih pet spratova.75mm2.3 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.5m 2 .2m 31 .2m R0 6A 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W l =3.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-5× 2.2m l =3.za provodnike II gurpe od Cu.5mm2.0178 ⋅ = 0. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% l⋅P S ⋅ Un 2 5.5 ⋅ 380 2 ∆u = 0.2m l =3. Ukupna instalisana snaga osvetljenja svih deset spratova je P=2000W Instalisana snaga prvih pet spratova je P=1000W l =3.13% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.5mm 2 3 xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.odgovara presek provodnika od 0.2m l =3.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .Prvi automat pokriva prizemlje i prva četiri sprata.13% Stepenišno osvetljenje Stepenišno osvetljenje je realizovano pomoću dva stepenišna automata smeštena u MRM1.13 % 2.Na svakom spratu treba ugraditi po dva izvora svetlosti snage 100W zajedno sa tasterima za uključenje.5mm2. Cu m P ⋅ l = 26500 Wm ∆u = 0.2m l =3.

5mm2.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 16 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0. C m u P ⋅ l = 16000 Wm ∆u = 0. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 32 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0. C m u P ⋅ l = 32000 Wm ∆u = 1.2m S0 6A I = 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W l =3.56% 1.0178 ⋅ = 0.0178 ⋅ = 1.5 ⋅ 220 2 ∆u = 1.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Usvajam kabal tipa PP-Y-3× 1.78% 1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja I = P 1000 = = 4.56% 32 .56% < 3% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.5m 2 .2m l =3.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.5mm2.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Usvajam kabal tipa PP-Y-3× 1.2m l =3.2m l =3.2m P 1000 = = 4.78% Instalisana snaga preostalih pet spratova je P=1000W l =19.5m 2 .78% < 3% Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.

Usvajam motor sa sledećim karakteristikama : Pn=4KW P 4000 Un=380W In = = = 8.85 Ip/In=7 l=32m tpol=5s Ip=7∙8.8 4 η=0.57A 33 .84 cosφ=0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Električna razvodna instalacija za lift Lift se napaja četvorožilnim kablom koji vodi od MRM1 do upravljačkog mesta .8 5⋅ 0.5 1A f=50Hz 3 ⋅U ⋅ c o ϕs ⋅ η 3 ⋅ 3 8 ⋅00. Vod za lift se mora voditi nezavisno od drugih instalacija.51=59.

Za zaštitu motora od preopterećenja usvajam bimetalni relej sa opsegom zaštite 712A.Sastoji se iz dva dela:radnog i priključnog.dok spoljašnji deo vrši napajanje PM sa TS i izveden je kablovskim priključkom.5 ⋅ 380 2 Pad napona pri polasku motora: ρ ⋅ P ⋅ l  Ip  4000 ⋅ 32 ∆u = 100 7 = 2.59%  = 1.PM je kablovski priključni orman(KPO) izrađen od lima i postavljen je na fasadi zgrade.Sastoji se od unutrašnjeg i spljašnjeg dela.63% Definisanje PM.5mm 2 . U MRM1 je pored.63% 2. a radni deo je gornji deo koji je opremnjen NVO osiguračima za zaštitu strujnih kola. Mernorazvodno mesto(MRM) je orman sa koga se vrši razvođenje kablova do razvodnog mesta(RM).lift i stepenišno osvetljenje.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja RST0 20A l=32m 4x2.63<5% 32 ⋅ 4000 = 0.MRM i RM Prijemno mesto je priključak električne instalacije u zgradi sa razvodnom mrežom niskog napona.51A Prema projektnom zadatku lift će osluživati dvanest spratova a utrošena energija za napajanje lifta biće merena na brojilu zajedničke potrošnje.  Sa MRM1 se električnom energijom snabdeva prvih 10 stanova.85 ⋅ 5 ⋅ 380 2 ∆u =2.78 2  cos ϕ ⋅ 5 ⋅ U n  In  0.Unutrašnji deo napaja MRM. Cu P ⋅ l = 179200 Wm u % = 0.0178 ⋅ ∆u =0.5mm2 4kW 3M~ Pošto je vreme polaska tp= 5s usvajam tromi osigurač (Dt) od In = 20A.Za ovu zgradu planiram dva MRM koja se nalaze u prizemlju zgrade i udaljena su od PM 10m.Priključni deo je donji deo ormana izveden kao jednostruka kablovska uvodnica.59 %<5% Montažna tablica Dt Cu I 0 = 20 A 3 xUZ 25 / 20 A 2 S = 2. Provera pada napona Pad napona pri normalnom pogonu: ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ l⋅P S ⋅ Un 2 ∆u = 100 ⋅ 0. 10 dvotarifnih trofaznih brojila za 34 .5mm PP −Y − 4 x 2.na osnovu In=8.

Razvodno mesto(RM) je instalaciona razvodna tabla sa koje se napajaju prijemnici u stanu.lift i stepenišno osvetljenje.7∙37560=26292W Koeficijent jednovremenosti rada je Kj=0.lifta i stepenišnog osvetljenja.25 + = 0.Sa MRM1 se napaja prvih 10 stanova.7 Pjm=Kj∙ Pin=0.7∙37560=26292W Maksimalna jednovremena struja stana je Ijm = Usvajam struju osigurača Io=50A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .  Sa MRM4 se električnom energijom snabdevaju zadnjih 10 stanova.7 K∞-koeficijent jednovremenosti za veoma veliki broj stanova približno jednakih jednovremenih maksimalnih snaga. Cu 2 P ⋅ l = 841344 Wm u % = 1.03% Proračun kabla i osigurača od PM do MRM1 Jednovremena maksimalna snaga jednog stana je Pjm=Kj∙ Pin=0.ali zbog velikog pada napona usvajam prvu vecu vrednost za presek provodnika Scu=10mm2.RM je opremnjeno sa instalacionim osiguračima i pristupačno je sa prednje strane.25 Koeficijent jednovremenosti za sve stanove napajane iz MRM1 Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.koeficijent jednovremenosti rada i on iznosi za jedan stan u Beogradu i svim većim gradovima Kj=0.za provodnike II gurpe od Cu.  Sa MRM3 se električnom energijom snabdevaju predzadnjih 10 stanova.  Sa MRM2 se električnom energijom snabdevaju narednih 10 stanova. Pad napona za najudaljeniji stan računa se po obrascu ρ ⋅ l ⋅ Pjm 32 ⋅ 26292 ∆u = 100 = 1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja merenje utrošene energije ovih 10 stanova.U zgradi ima 40 razvodnih mesta. Proračun kabla i osigurača od MRM do RM Ukupna instalisana snaga za jedan stan je Pin=37560W Jednovremena maksimalna snaga stana je Pjm=Kj∙ Pin Kj.487 n 10 MRM1 se nalazi u prizemlju zgrade udaljen od PM 10m.i ugrađeno brojilo za merenje zajedničke potrošnje.odgovara presek provodnika od 6mm2.487 ⋅10 ⋅ 26292 + 4000 + 2000 =134042 W Jednovremena maksimalna struja 35 .03% 2 S ⋅ Un 10 ⋅ 380 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 50 A Pjm 26292 = = 40 A 3 ⋅ Un 3 ⋅ 380 3 xUz 63 / 50 A 2 S = 10mm PP −Y −5 x10 m m . Jednovremena maksimalna snaga svih prijemnika koji se napajaju sa MRM1 je Pjm = Kj ( n ) ⋅ n ⋅ Pjm / + Pl + Pos = 0.25 = 0.Za grad Beograd K∞=0.78 = 1.

487 ⋅10 ⋅ 26292 =128042 W Jednovremena maksimalna struja Ijm = Pjm 128042 = = 194 .6 A →In=225A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore kojima se uvažava međusobni uticaj kablova i uticaj temperature okoline različite od 20oC. K(30o)=0.88 Iz tabele za struju NVO osigurača Io=225A nalazim presek provodnika od bakra Scu=95mm2 . K(30o)=0.88 NVO Cu I 0 = 260 A NVO 3 x 260 A 2 S = 120 mm PP 41 − 3 x120 + 70 mm P ⋅ l = 1340420 Wm 2 u % = 0. Jednovremena maksimalna snaga svih stanova koji se napajaju sa MRM2 je Pjm = Kj ( n ) ⋅ n ⋅ Pjm / = 0.27 A 0.88 I = In K( 30 0 ) = 200 = 227 .487 n 10 MRM2 se nalazi u prizemlju zgrade udaljen od PM 10m.78 = 0.25 = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Ijm = Pjm 134042 = = 203 .Za grad Beograd K∞=0.25 Koeficijent jednovremenosti za sve stanove napajane iz MRM2 Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.137% Proračun kabla i osigurača od PM do MRM2 Jednovremena maksimalna snaga jednog stana je Pjm=Kj∙ Pin=0.7∙37560=26292W Koeficijent jednovremenosti rada je Kj=0.7 K∞-koeficijent jednovremenosti za veoma veliki broj stanova približno jednakih jednovremenih maksimalnih snaga.ali zbog velikog pada napona usvajam prvu vecu vrednost za presek provodnika Scu=120mm2 Usvajam kabal tipa PP41 3× 120mm2+70 mm2 Pad napona je 36 .25 + = 0.Sa MRM2 se napaja narednih 10 stanova.137% 2 S ⋅ Un 120 ⋅ 380 2 Montažna tablica 30 0 I = In = 225 = 256 A 0. a za presek provodnika od bakra usvajam Scu=120mm2 Usvajam kabal tipa PP41 3× 120mm2+70 mm2 Pad napona je ρ ⋅ l ⋅ Pjm 10 ⋅ 134042 ∆u = 100 = 1.88 K( ) Usvajam struju NVO osigurača Io=260A.5 A →In=200A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore kojima se uvažava međusobni uticaj kablova i uticaj temperature okoline različite od 20oC.

U TS se ugrađuje šest osigurača tipa NVO nazivne struje Io=350A.13 = = 298 .368∙40∙26292+4000+2000=393019W Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.90∙0. Jednovremena maksimalna snaga zgrade računa se po obrascu: Pjmz=Kj(n)∙n∙Pjm+ Pl +Pos=0.13% Proračun za MRM3 i MRM4 je isti kao i za MRM2.90 K(30o)=0.13 A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Pošto se radi o velikoj vrednosti struje usvajam dva kabla tipa PP41 Jednovremena maksimalna struja po kablu iznosi Ijm / = Ijm 597 .368 n 40 Jednovremena maksimalna struja Ijm = Pjm 393019 = = 597 . K(2)=0.792 I = In 300 = = 378 .pa se nece posebno računati.napaja se sa dva kabla tipa PP41 3× 185mm2+90mm2.8 A K 0.88=0. a za presek provodnika od bakra usvajam Scu=240mm2 Usvajam dva kabla tipa PP41 3× 240mm2+120 mm2 Pad napona je ρ ⋅ l ⋅ Pjm 150 ⋅ 393019 ∆u = 100 = 1.02% 2 S ⋅ Un 240 ⋅ 380 2 Montažna tablica 37 .25 + = 0.792 Usvajam struju NVO osigurača Io=430A.88 K= K(2)∙ K(30o)=0.78 = 0.13% 2 S ⋅ Un 120 ⋅ 380 2 Montažna tablica NVO Cu I 0 = 260 A NVO 3 x 260 A PP 41 − 3 x120 + 70 mm 2 S = 120 mm 2 P ⋅ l = 1280420 Wm u % = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja ∆u = 100 ρ ⋅ l ⋅ Pjm 10 ⋅ 128042 = 1.6 A →In=300A 2 2 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore: ako se u zemlju polaže više kablova i to jedan pored drugog sa međusobnim rastojanjem od oko 7cm uticaj temperature okoline različite od 20oC. Proračun kabla i osigurača od TS do PM Zgrada ima 40 stanova jednakih jednovremenih snaga.25 = 0.Transformatorska stanica je udaljena od zgrade 150m.78 = 3.

5 2.5m od poda . Instalacija za TV Za izradu TV istalacija korišćen je centralni antenski sistem koji je sastavljen iz pasivnog dela i pojačivača postavljenog izmedju antene i pasivnog dela sistema . Telefonska istalacija je izvedena sa dva telekomunikaciona kabla koji vode od razvodnag telefonskg ormana do poslednjeg sprata. koje se postavljaju na visini h=0.03+0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja NVO Cu I 0 = 430 A 2 xNVO 3 x 430 A 2 xPP 41 − 3 x 240 + 120 mm 2 S = 240 mm 2 P ⋅ l = 58952850 Wm u % = 3. Za svaki stan predvidjene su po dve priključnic za telefonske aparate. Koaksijalni kabal kojim je izvedena istalacija polaže se u PVC cevi prečnika 13.5mm.Ovi kablovi se smeštaju u instalacione cevi prečnika 13.5mm. Telefonska instalacija Za priključak na telefonsku mrežu predviđen je orman koncentracije ITO 60 koji se nalazi u prizemlju zgrade.77=4.5 16 23 5 3 2 6 5 4 3 6 6 6 (mm ) 2 11 1.Instalacija se izvodi kablom tipa TI 20 2× 0.Do zgrade telefonski priključak je doveden podzemno.Priključnice se postavljaju na visini h=0. Izbor instalacionih cevi prema prečniku i broju provodnika P tipa bira se na osnovu tabele PRESEK PROVODNIKA NAJVEĆI BROJ PROVODNIKA TIPA P VELIČINA CEVI Ø (mm) 13.98% Pad napona je manji od propisanih 5% što zadovoljava standarde. pojačani signal se dovodi do antenske skretnice gde se vrši deljenje signala i dalje sprovodi do pojačanih prijemnika u svakom stanu ugradjene su po dve priključnice tipa P887.02% Provera pada napona od TS do najugroženijeg prijemnika Najveći pad napona od TS do najugroženijeg prijemnika (Priključnica za prenosive prijemnike u kuhinji zadnjeg stana) je Δu=ΔuTS+ΔuMRM4+ΔRM40+ΔuPR=3.02+0.68.98% Δu=4.u predsoblju i u dnevnoj sobi.pa je potrebno 40 parica.u dnevnoj i spavaćoj sobi.5m od poda.5 4 6 3 2 - 29 - 36 - 38 . Šema telefonske instalacije data je u prilogu grafičke dokumentacije.166+1.Od pojačivača koaksijalnim kablom KEL 75/4/0. Pošto zgrada ima 40 stanova.6mm2.

92 Ω 3.35 2 = 0.5 ⋅16 13   13 R 3 = 0.5 ⋅ 260 10   10 R1 = 0.613Ω > 0.0178  +  = 0.0178  +  = 0.5 2.113 Ω  10 10  ( R 0 + R1 + R 2 ) 2 + X 0 2 = ( 0.Z k ⋅ In ≤ 220 = 0.113 ) 2 + 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja 10 16 25 35 50 - - - 4 3 - 6 5 3 2 - 6 5 4 3 Zaštita od opasnog napona dodira TN sistem TN sistem zaštite se primenjuje u električnim instalacijama koje su priključene na transformator sa sa direktno uzemljenim zvezdištem.613 Ω Z1=0.impedans kabla jednaka je aktivnoj otpornosti koja je deo petlje koji obrazuju fazni i nulti provodnik. l1   l1 R1 =ρ  c u +  Sn1  Sf 1 Uf .5 + 0.391Ω Kućište MRM se ne može efikasno zaštititi pomoću TN sistema.71Ω ≤ 1.92Ω Prijemnici se mogu efikasno zaštititi pomoću TN sistema.5 ⋅ 50  32 32  R 2 = 0.004 + 0.Ostvaruje se povezivanjem delova sa neutralnom tačkom transformatora.5 + 0.potrebno je zadovoljiti uslove: Ig ≥ Ireag Uf Ig = Zp Zp ≤ Da bi se TN sistemom efikasno štitilo kućište MRM treba da bude ispunjen uslov: Z ≤ Uf k ⋅ In Ako se zanemari reaktansa kabla koji povezuje PM i MRM.0178  +  = 0.25 Ω 3.5  ( R 0 + R1 + R 2 + R 3 ) 2 + X 0 2 = ( 0.338 Ω 2.5 + 0.004 ) + 0.71Ω Z2=0.35 2 =1.35 2 = 0. Da bi se TN sistemom efikasno štitili prijemnici treba da bude ispunjen uslov: Z2 = Z3 ≤ 220 = 3. Da bi se TN sistemom postigla efikasna zaštita. Da bi se TN sistemom efikasno štitilo kućište RM treba da bude ispunjen uslov: Z1 = Z2 ≤ 220 =1.004 + 0.25Ω Kućište RM se može efikasno zaštititi pomoću TN sistema. Z3 = + 0.004 Ω  120 70  ( R 0 + R1) 2 + X 0 2 2 Z 1 = ( 0.44Ω < 3.71 + 0.185 ) 2 Z3=1.44 Ω 39 .185 Ω  2.

tako da je gromobranska instalacija neophodna. C1 = 1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Zaštita od atmosferskog pražnjenja Instalacija zaštite od atmorsferskog pražnjenja izvodi se u vidu Faradejevog kaveza. h= 32m Nd=Ng∙Ae∙10-6 =3. koje biramo iz tabela (B1.9m2 a =20m.130 Nd=0. b = 20m. C4.Teška evakuacija C4 = 5. C3.04∙Td1. B3.52∙37032. Usvojena vrednost učestanosi udara groma Nc će biti procenjena na osnovu analize opasnosti od štete.25=0. C2.0002-uslov nije ispunjen. B2. N E r = 1 − c .Mala vrednost objekta C3 = 3.uzimajući u vidu faktore. B4).25(broj udara/km2 god) Za opštinu Čačak Td=36 Td-broj grmljavinskih dana Ng=0.130 Nd ≤ Nc -ako je ovaj uslov ispunjen nije potrebna gromobranska instalacija Nd =0.Obavezna neprekidnost pogona ali bez uticaja na okolinu C = C1 ⋅ C2 ⋅ C3 ⋅ C 4 = 15 NC = 3 ⋅10 −3 = 0.04∙361.130 > Nc =0.52 Pošto se objekat nalazi na ravnom terenu i u blizini nepostoji drugi objekat ekvivalentna površina se računa po obrascu: Ae=a∙b+6∙h(a+b)+9π∙h2=20∙20+6∙32(20+20)+9π∙322=37032.9∙10-6=0.u vezi sa objektom koji se štiti: • Tip konstrukcije(C1) • Sadržaj objekta(C2) • Namena objekta(C3) • Posledice udara groma u objekat(C4) Faktori u vezi sa analizom objekta su dati kroz koeficijente C1.25=3.04∙Td1.računska efikasnost gromobranske instalacije na osnovu koje se Nd određuju nivoi zaštite 40 .Mešana konstrukcija objekta sa metalnim krovom C2 = 1.0002 C Određivane stvarnog broja udara groma Nd=Ng∙Ae∙10-6 (broj udara/god) Ng.gustina atmosverskog pražnjenja u zemlju Ae-ekvivalentna prihvatna površina objekta Ng=0.

Spoj 1 Od spoja 1 imam traku dužine 10m na levu stranu i traku dužine 10m na desnu stranu.ukupne dužine 80m .9).gde je: Rud-udarna otpornost rasprostiranja k-udarni koeficijent R-otpornost rasprostiranja u ustaljenom stanju R= Rud1=k∙R=0. Er = 1 − Zbog simetrije dovoljno je izvršiti proveru vrednosti Rud uzemljivača za spoj 1.130 Na osnovu računske efikasnosti prema tabeli 1.92 Ω Rud 1 + Rud 2 13 .39=13. Obrazac za izračunavanje otpora rasprostiranja glasi: R= ρ 2⋅l2 ⋅ ln 2π ⋅ l a ⋅h Rud=k∙R.9∙15.85 Rud = ud 1 ud 2 = = 6.85 + 13 .85 Rud=6.9∙15.5 Izabrani uzemljivač zadovoljava u pogledu udarnog otpora rasprostiranja.Za nivo zaštite I za spusne provodnike nalazim iz tabele 3.Usvajam osam spusnih vodova.39=13. Kako je specifični otpor zemljišta za ilovaču i oranicu iznosi ρ=100Ωm iz tabele nalazim da je dovoljno imati traku dužine 10m (k=0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Nc 0. Kao uzemljivač upotrebiću temeljni uzemljivač objekta od FeZn trake 25× 4mm.025 ⋅ 0.39 Ω 2π ⋅ l a ⋅ h 2π ⋅ 10 0. nalazim da su minimalni preseci za gromobransku instalaciju: − Spusni provodnici 50mm2-usvajam čeličnu pocinkovanu traku FeZn 20× 3mm − Za sistem uzemljenja 80mm2-usvajam čeličnu pocinkovanu traku FeZn 25× 4mm − Kao hvataljka koristi se krov zgrade prekriven limom debljine 0.0002 =1− = 0.85Ω R ⋅R 13 . 41 .8mm.Za nivo zaštite I iz tabele 5.85Ω Rud2=k∙R=0.na jednu ili drugu stranu spoja zemljovoda na uzemljivač.92Ω<Ruddoz=20Ω ρ 2 ⋅l 2 100 2 ⋅ 10 2 ⋅ ln = ⋅ ln = 15 . odgovara nivo zaštite I. da je srednja vrednost rastojanja spusnih provodnika 10m.998 Nd 0.85 ⋅ 13 .

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Specifikacija opreme i materijala Naziv opreme Priključni orman Tipski orman za MRM Instalacine razvodne table Razvodni orman za stepenišno osvetljenje Stepenišni automati Tasteri Električna zvonca Trofazno dvotarifno brojilo Uklopni sat Inkadescentni izvori svetlosti 60W Inkadescentni izvori svetlosti 100W Inkadescentni izvori svetlosti 150W IC grejalice Trofazne šuko priključnice Monofazne šuko priključnice Jednopolni prekidači Serijski prekidači Indikatori za kupatilo Količina (kom) 1 4 40 2 2 60 40 42 4 40 140 560 40 120 640 40 120 40 42 .

5mm2 Kabal PP-Y 5× 2.5mm2 Kabal PP-Y 5× 10mm2 Kabal PP41 3× 120+70mm2 Kabal PP41 3× 240+120mm2 470 87 640 120 120 3 9 3 Dužina(m) 720 2172 32 648 404 40 300 Literatura (1) Miomir B. (3) Miomir B.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Razvodne kutije Osigurači 6A tipa D Osigurači 10A tipa D Osiguača 16A tipa D Osigurača 50A tipa D Osigurača 20A tipa Dt Osigurača tipa NVO 300A Osigurača tipa NVO 350A Kablovi Kabal PP-Y 3× 1.2002. “Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija“. (2) Katalog firme “Cer“ iz Čačka.5mm2 Kabal PP-Y 4× 2.MinelSchreder.Kostić .Beograd. 43 .5mm2 Kabal PP-Y 3× 2.Beograd.ETF. “Vodič kroz svet tehnike osvetljenja“.Kostić.2000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful