Visoka Škola Tehničkih Strukovnih Studija Čačak

Odsek:Elektrotehnika Smer:Elektroenergetika

Projektni zadatak iz Električnih instalacija i osvetljenja

Student: Srdanović Darko Broj indeksa:111/03

Profesor: mr.Dragan Brajović,dipl.el.ing

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

Čačak,septembar, 2008 god.

2

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

Sadržaj

Električne šeme: 1) Jednopolna šema napajanja objekta 2) Jednopolna šema MRM1 3) Jednopolna šema MRM2 4) Jednopolna šema MRM3 5) Jednopolna šema MRM4 6) Šema električne instalacije osvetljenja 7) Šema električne instalacije priključnica 8) Šema razvodne table stana 9) Šema instalacije telefonskog priključka 10) Šema instalacije TV priključka 11) Jednopolna šema stepenišnog osvetljenja 12) Razvodna instalacija za TV i telefon 13) Šema električne razvodne instalacije lifta 14) Gromobranska instalacija-sistem uzemljenja 15) TN sistem zaštite

Visoka Škola Tehničkih Strukovnih Studija- Čačak Odsek.Elektrotehnički Predmet:Električne instalacije i osvetljenja
Kandidat: Srdanović Darko 111/03 PROJEKTNI ZADATAK Projektovati električnu instalaciju stambene zgrade P+m= 10 spratova,a sa po n= 4 istovetnih stanova na svakom spratu.U zgradi postoji lift čiji je pogonski deo smešten u prostoriji iznad liftovskog šahta na m-tom spratu.Zgrada je završena ravnim krovom pokrivenim limom debljine 0.8 mm,čija je osnova, kao i osnova zgrade, pravougaonik dimenzija stranica 20× 20 (m).Zgrada je visoka (m+1)× 3.2m.Projekat instalacije treba da obuhvati sledeće: 3

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

1. Tehnički opis 2. Tehničke uslove 3. Fotometrijski proračun 4. Izbor termičkih potrošača 5. Termoakumulaciono grejanje 6. Stepenišno osvetljenje 7. Električnu razvodnu instalaciju za lift 8. Definisanje PM,MRM i RM 9. Telefonsku instalaciju 10. Instalaciju za TV 11. Zaštita od opasnog napona dodira: TN Sistem 12. Instalaciju zasštite od atmosferskog pražnjenja 13. Električne šeme 14. Specifikaciju opreme i materijala Električni priključak zgrade:Kablovski vod 150m Prilog:Građevinska osnova stana F

Datum: 12.12.2007

Zadatak izdao: Dragan Brajović

4

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Kuhinja Spavaća soba Ostava Predsoblje Dnevna soba Kupatilo Projekat F razmera 1:50 5 .

6mm. Telefonske izvode u stanovima i lokalima završiti priključnicama. zvonom. postavljene iznad ulaznih vrata sa ugradjenom signalnom lampicom za drugu tarifu. obeleženi sa 1P. a Ti 20 2× 2× 0.6 mm.U priključnom ormanu je ugrađeno šest NVO od 300A. Merenje utrošene električne energije je za svaki stan zasebno pomoću trofaznog brojila sa uklopnim satom.takođe je instalirano i torfazno dvotarifno brojilo koje meri utrošenu električnu energiju lifta i stepenišnog osvetljenja U MRM2 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije preostalih 14 stanova.6mm2 dvostruko upredenim u parice. Stambeni objekat se napaja sa dva kabla tipa PP41-3x185+95mm2. Iz priključnog ormana(PM) sa osigurača polaze dva kabla tipa PP41-3x150 +70mm2 pomoću kojih se napajaju MRM1 i MRM2. Jednopolna šema po kojoj je urađena svaka tabla data je u prilogu grafičke dokumentacije. priključak za protočni bojler i priključak za ventilaciju. Za svaki stan predvidjena je instalacija zvučne signalizacije koja se sastoji od tastera ispred ulaznih vrata i električnog zvonceta . U svim kupatilima izvedene su instalacije za izjednačenje potencijala na takav način što se sve metalne mase povežu provodnicima tipa P/F 1× 6mm2 na kutiju PS49 koja se postavlja na zid iznad ulaznih vrata kupatila.Iz ove kutije se jednim provodnikom ide u razvodni orman gde se vrši povezivanje sa šinom.Razvodna mesta ili razvodne table u stanovima su tipske proizvodnje sa odvojenim sabirnicama za dirigovane potrošače i slobodnu potrošnju. U kuhinji je predvidjena dve trofazne i dve monofazne "šuko" priključnice. Od instalacija u stanovima predvidja se električna rasveta u svim prostorijama. Ove provodnike postaviti u PVC cevi prečnika označenog u šemi (zavisno od broja parica). Svako razvodno mesto(RM) u stanu napaja se kablom 5x10 mm2. Instalacija se izvodi provodnicima Ti 20 preseka 0. sa kontaktorom za uključenje druge tarife i el. sa 2 P itd. u dnevnoj sobi tri monofazne i jedna trofazna. U spavaćoj sobi su predvidjene tri monofazne "šuko" priključnice. 6 .Dužina kabla od trafostanice do priključnog mesta iznosi 150m . U stepeništu su predvidjene svetiljke koje se uključuju preko stepenišnog automata. Instalacija telefona Za priključak na PTT mrežu u prizemlju predvidjen je orman koncentracije ITO 60. U MRM1 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije prvih 14 stanova.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Tehnički opis Električna instalacija objekta mora biti izvedena po propisima koje se odnose na izvođenje električnih instalacija u stambenim objektima.U svim stanovima predvidjeno je po dva telefonska mesta u predsoblju i u dnevnoj sobi. Sve izvode iz stanova dovesti do ormana koncentracije i završiti ih na regletama. U crtežima se radi kraćeg obeležavanja provodnici Ti 20 2× 0.

Isti je izveden od FeZn trake 25x4 mm. mestimično zavarene za čeličnu armaturu objekta. antenski stub se pričvrščuje posebnim ankerima na krov.75m od nivoa tla moraju imati rastavnu spojnicu (merni spoj) koja odvaja nadzemnu instalaciju od uzemljivača. Pri montaži antena na stub voditi računa o njihovom medjusobnom rastojanju zbog smetnji.8 mm. Za uzemljivač je upotrebljena traka temeljnog uzemljivača. a od mernog spoja postaviti mehaničku zaštitu. Gromobranska instalacija Na objektu je predvidjena klasična gromobranska instalacija. a preko obujmice povezan je na gromobransku instalaciju. u dnevnoj i spavaćoj sobi. Kod ovih spustova koji idu uz oluk iznad mernog spoja postaviti obujmicu za slivnik. Ostaviti potreban broj izvoda od uzemljivača za gromobranske spustove i ormane. Ista se sastoji od prihvatnih vodova(limeni krov). radi povezivanja oluka za uzemljenje. U svakom stanu predviđeno je po dve priključnice. Vezu uzemljivača i traku spusta izvesti ukrsnim komadom. sa dva zavrtnja M8xl8. Horizontalne olučne cevi iskorišćene su kao pomoćni prihvatni vodovi. Raspored priključnica dat je u grafičkoj dokumentaciji. Pojačivači i frekventni pretvarači postavljeni su u glavnoj stanici. Indirektni spustovi izvedeni su preko vertikalne olučne cevi tako da se na donjem i gornjem kraju postavljaju obujmice za slivnik i time ih povezati na uzemljivač. spustova i uzemljivača koji sa svim spojnim i nosećim gromobranskim elementima i postojećim metalnim delovima na zgradi (oluci i limene opšivke) stvaraju kavez u odnosu na zemlju. tako što su na glavne prihvatne vodove povezani preko obujmica za oluk. 7 . direktni spustovi izvode se trakom FeZn 20x3 mm. i ofarbana crvenom bojom. Ovi spustovi na visini 1. Na dimnjacima i ventilacijama postaviti metalne kape. Krov objekta je pokriven limom debljine 0. postavljene u temeljne trake objekta. Ostavljena je cev 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Instalacija za TV Za prijem radio i TV programa predvidjen je zajednički antenski sistem. Medjusobno spajanje trake vrši se ukrsnim komadima postavljenim u kutijama za ukrsni komad zaliven olovom. za provlačenje kabla kablovske televizije. Kod svih spajanja izmedju trake i trake sa limenim površinama mora se izmedju spojnih elemenata postaviti olovni podmetač. Antene se postavljaju na krov objekta na stubni nosač. Rastavna spojnica mora biti izvedena sa preklopom trake dužine l00 mm. Od ormana date su vertikale dobijene preko razdelnika sa odcepnim kutijama i završnim priključnicama. istu spustiti po dimnjaku i vezati na prihvatne vodove najkraćim putem bez kontrapadova.5m do 1 m izvan objekta i do glavne stanice. Antene su koaksijalnim kablom povezane na pojačivački sistem. Na objektu predvidjeni su direktni i indirektni spustovi. postavljenim u kutiji za ukrsni komad zaliven olovom. Uzemljenje Kao uzemljivač i gromobranski uzemljivač koristi se temeljni uzemljivač. Traku zavariti za metalnu kapu.

Provodnici moraju biti dimenzionisani tako da se previše ne zagrevaju.5 mm2. Spoj u električnim instalacijama mora biti dimenzionisan tako da može trajno podnositi dozvoljenu struju provodnika.kako u pogledu električnog rešenja.3-0.5 mm2.Presek provodnika je određen padom napona.tako i u pogledu izbora materijala. Krož višežilni kabal ne sme se voditi više strujnih kola.mehaničkim ili hemijskim uticajima ili vibracijama. Sve utičnice postaviti na visini 0. Spoj mora biti izveden tako da ne dođe do smanjenja preseka ili oštećenja preseka ili oštećenja provodnika i izolacije.Vodovi se spajaju stezaljkama ili spojnicama. Ako se u blizini električnog razvoda nalaze neelektrične instalacije.a 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Tehnički uslovi Ovi tehnički uslovi su sastavni deo projekta i kao takvi obavezuju investitora i izvođača pri izgradnji objekta.8m. 8 .osim u kupatilu i u kuhinji gde se postavljaju na visini 1. Električni razvod ne sme se postavljati ispod neelektričnih instalacija na kojima je moguća kondenzacija vode ili drugih tečnosti. Ako se spoj električne instalacije izlaže toploti.vodove treba polagati bar 20 cm daleko od dimnjaka. Međusobni spoj električne instalacije ili spoj električnog razvoda sa električnom opremom mora biti izveden tako da električni razvod ne bude izložen silama izvlačenja ili uvijanja. Za električne aparate i uređaje smeju se koristiti goli i izolovani vodovi po standardima JUS-a.osim provodnika upravljačkih pomoćnih strujnih kola. a ako su postavljeni paralelno.moraju se preduzeti odgovarajuće mere zaštite. Izvođenje električne instalacije mora se izvesti prema tekstualnom i grafičkom delu ovog projekta i važećim propisima.5 mm2 za bakar.ako to nije moguće izbeći.Kroz zidove se provodnici postavljaju tako da su zaštićeni od vlage i oštećenja. Sav materijal koji se ugrađuje mora odgovarati standardima.Vertikalno polženi kablovi treba da su udaljeni od vrata i uglova za 15cm.atestiran i od prvoklasnog kvaliteta. Ukrštanje energetskih i telefonskih vodova treba izbegavati.ispitivanju i puštanju .Najmaji dozvoljeni razmak između električnog razvoda i drugih instalacija je 30mm.a lemnjenje treba izbegavati u energetskim instalacijama.razmak između njih je 10cm.moraju se između njih obezbediti takav razmak da održavanje jedne ne ugrožava druge instalacije. Najmanji dopušteni presek stalno polioženih vodova iznosi 1.5 mm2 za aluminijum. Sve prekidače postaviti na 1. Najmanji dopušteni presek u kolima rasvete 1.moraju izvoditi samo stručno osposobljena lica.8m od poda. Za sve izmene i odstupanja od projekta.mora se imati sagalasnost projektanta.2-1.Takođe treba izbegavati horizontalno polaganje kablova na visini manjoj od 2m.5m od poda i to pored vrata na strani gde se ista otvaraju. Vodovi se smeju nastavljati isključivo u razvodnim kutijama.Treba izbegavati paralelno postavljanje vodova do dimnjaka. Svi prijemnici u kupatilu se uključuju prekidačem siganalizacije uključenja a montira se kraj vrata ispred kupatila.Vodovi se smeju postavljati horizontalno (udaljeni 30cm od plafona) i vertikalno bar 30cm od poda.a u kolima termičkih potrošača 2. Sve radove pri izradi.

Izuzetno. Kroz jednu instalacionu razvodnu kutiju nesmeju se postavljati provodnici iz različitih strujnih krugova.Zaštitni provodnik treba da bude žuto-zelen. 9 . Prekidači i osigurači se postavljaju samo na fazne provodnike.Na slobodnim krajevima cevi moraju se postaviti uvodnice od izolacionog materijala.i ne smeju se polagati na zapaljive materijale ni kad se pokrivaju malterom. U suvim prostorijama. Metalne zaštitne obloge kablova i metalne izolacione cevi ne smeju biti upotrebljene kao povratni vod. a da se postavljaju sa nagibom prema vlažnoj prostoriji. Cevi postavljene u zidu ne smeju se prekrivati materijalom koji bi ih nagrizao.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Kablovi položeni neposredno pod malter i u zid moraju po celoj dužini biti pokriveni malterom debljine najmaje 4mm. Pri prolazu izolacionih cevi kroz zid između vlažne i suve prostorije pri polaganju treba izvesti da se voda ne može sakupljati u cevi niti u nju da prodre.Kablovi bez ispune ne smeju se voditi u snopu.kao što su kablovi tipa PP/R.Cevi treba da su izrađene od materijala otpornog na vlagu.smeju se polagati i kablovi bez ispune.niti kao provodnik.postavljati ispod gips-kartonskih ploča.i to ispod maltera.kablovi ne moraju biti pokriveni malterom ako su položeni u šupljinama tavanica i zidova od betona ili sličnog materijala koji ne gori niti potpomaže gorenje. Razvodne kutije za kablove i provodnike(u instalacionim cevima)koji se polažu pod malter moraju biti izrađene od izolacionog materijala ili od metala sa izolacionom postavom i uvodnicama od izolacionog materijala. Pri prolazu vodova kroz zid između suve i vlažne prostorije provodnici se moraju završiti u suvoj prostoriji sa instalacionim priborom za vlažne prostorije. Pri horizontalnom polaganju.cevi moraju imati blagi pad prema razvodnim kutijama. U svakom strujnom krugu neutralni provodnik mora se razlikovati bojom od faznih provodnika.ovaj provodnik se ne sme koristiti u drugu svrhu. Pri postavljanju kablova ili provodnika u cevi svi provodnici koji pripadaju istom strujnom kolu moraju biri postavljeni u istu cev.bez obzira na način kojim se pričvršćuju.

MinelSchreder. za visinu radne površine uzeta je vrednost 0. hk-korisna visina od svetiljke pa do radne površine.85=3.gde je: ηf Фuk-ukupni svetlosni fluks svih izvora svetlosti u prostoriji.1)N-stvarni broj izvora svetlosti Stvarni broj izvora. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.76 hk = h -0.kao i stvarna osvetljenost treba da budu u garnicama +/-10% Est = E Est − E ⋅100 E Ns (lx) N Prostorija:Dnevna soba Dimenzije prostorije: 4.Beograd. N= Фuk gde je: Фiz N-potreban broj izvora svetlosti Фiz -svetlosni fluks svetlsonog izvora (lm) Ns=(09-1.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0. Фuk = E ⋅ a ⋅b (lm) .Kostića.35m 10 .2-0. E-potreban nivo osvetljenosti η-iskoristljivost osvetljenja korisne površine f -faktor zaprljanja svetiljki i starenja izvora svetlosti f = f 1⋅ f 2 a∙b -površina prostorije. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.2× 4.85=2.2000.gde je: hk ( a + b ) i-indeks prostorije.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.85m.7.4× 3. Fotometrijski proračuni su vršeni metodom faktora korisnosti i= a ⋅b .83∙0.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.“Vodič kroz svet tehnike osvetljenja“.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 250 lx.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Fotometrijski proračun Svi podaci i preporuke za fotometrijske proračune prostorija uzeti su iz knjige Miomira B.92=0.

Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.76 hk = h -0.74) Ns=8 Est = E Ns 8 = 250 = 251 .6 hk ( a + b ) 2.95 Est − E 251 .62 % E 250 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.2 + 4.27 lx N 4.57 ≈ 0. 11 .za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 250 lx.95 → (7.91 hk ( a + b ) 2. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.27 − 250 ⋅ 100 = ⋅ 100 = −9% E 250 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.84) Ns=4 Est = E Ns 4 = 250 = 227 .2 = = 4.91 linearnom interpolacijom nalazim da je η =0.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0. 3 ⋅ 3 .1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .4 = = 7.92=0.85=3.9-1.4lm ηf a ⋅b 4.9-1.96 – 4. Prostorija:Kuhinja Dimenzije prostorije: 2.57 − 250 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 0.3475 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 17493 .25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 9684 .4 ) Фuk 17493 .2× 3.4 Est − E 227 .4 Фiz 2200 Ns=(09-1.2 ⋅ 4.tj.1)7.2-0. nalaze se u granicama +/-10%.15 – 8.35 ( 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja i= Iz Priloga 5 za i=0.2 = = 0.1)N=(0.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0. nalaze se u granicama +/-10%.7.1)N=(0.4 → (3.4 = = 0.83∙0.85=2.2lm ηf a ⋅b 2 .2 ) Фuk 9684 .a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.95 Фiz 2200 Ns=(09-1.1)4.35 ( 4.6 nalazim da je η =0.3× 3.3 + 3.tj.35m i= Iz Priloga 5 za i=0.57 lx N 7.

4× 3.85=3. Prostorija:Spavaća soba Dimenzije prostorije: 5.83∙0.92=0.05 Est − E 58 .5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.2× 3.53 lx N 2.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Prostorija:Predsoblje Dimenzije prostorije: 2× 4.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 2779 lm ηf Фuk 2779 = = 2.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .tj.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.6 hk ( a + b ) 2.59 ≈ 0.7.6 nalazim da je η =0.1)2.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.05 → Ns=2 Est = E Ns 2 = 60 = 58 . Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 100W za direktan sistem osvetljenja.45 % E 60 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.7.4 = = 0.35 ( 2 + 4.4× 3.05 Фiz 1350 Ns=(09-1.35m i= a ⋅b 2 ⋅ 4.1)N=(0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .76 hk = h -0.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.9-1.83 12 . Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.4 ) Iz Priloga 5 za i=0.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.85=2. nalaze se u granicama +/-10%.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.2-0.53 − 60 ⋅ 100 = ⋅100 = −2. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.

87 Фiz 2200 Ns=(09-1.95% E 60 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.1)1. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.76 hk = h -0.85 hk ( a + b ) 2.1)N=(0.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .12 Фiz 1350 Ns=(09-1. nalaze se u granicama +/-10%.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.2 = = 0.9-1.85=3.2 + 2 ) Iz Priloga 5 za i=0. Prostorija:Kupatilo Dimenzije prostorije: 1.85=2.92=0.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.1)N=(0.85 linearnom interpolacijom nalazim da je η =0.92 =0.2) Iz Priloga 5 za i=0.2 ⋅ 2 i= = = 0.2-0.35 ( 5.35 (1.1)1.2× 2× 3.31 hk ( a + b ) 2.31 ne postoji vrednost za η .tj.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 1516 lm ηf Фuk 1516 = = 1.85=2.12 → Ns=1 13 .4 ⋅ 3.87 → Ns=2 Est = E Ns 2 = 100 = 64 .5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.35m 2 f = f 1⋅ f i= a ⋅b 5.17 − 60 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 6.87 Est − E 64 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.6 odakle nalazim da je η =0.92 f = f 1⋅ f 2 =0.zbog toga usvajam prvu tabličnu vrednost za i=0.92=0.35m a ⋅b 1 .76 hk = h -0.83∙0.17 lx N 1. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 100W za direktan sistem osvetljenja.7.2-0.83∙0.85=3.4 + 3.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 120 lx.33 Фuk = N= E ⋅a ⋅b = 4134 lm ηf Фuk 4134 = = 1.9-1.

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Est = E Ns 1 = 120 = 108 .92=0.2-0.16 Фiz 715 Ns=(09-1.35m 2 f = f 1⋅ f i= a ⋅b 1 .92 =0.7 = = 1.1)N=(0.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.2 = = 0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.9-1.16 → Ns=1 Est = E Ns 1 = 60 = 51 .a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0. nalaze se u granicama +/-10%. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.2 + 2.zbog toga usvajam prvu tabličnu vrednost za i=0.2 ) Iz Priloga 5 za i=0.7lm ηf Фuk 833 . Prostorija:Ostava Dimenzije prostorije: 1.76 hk = h -0.85=2.12 Est − E 108 .14 − 120 ⋅100 = ⋅100 = −9.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 833 .83∙0.2 ⋅ 2 .2× 2.72 lx N 1.85=3.8% E 120 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.72 − 60 ⋅100 = ⋅100 = −13 .16 Est − E 51 .14 lx N 1. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 60W za direktan sistem osvetljenja.7% E 60 14 .33 hk ( a + b ) 2.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.35 (1.2× 3.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.tj.6 odakle nalazim da je η =0.7.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti.33 ne postoji vrednost za η .1)1.

Un=220V Prostorija:Spavaća soba Jedna priključnica za TA peć P=3000W.Un=220V Tri priključnice za prenosive prijemnike P=3× 500W.Un=220V Prostorija:Kupatilo Jedna priključnica za akumulacioni bojler P=2000W.Un=220V Jedna priključnica za veš mašinu P=2500W.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Izbor termičkih potrošača Prostorija:Predsoblje Dve priključnice za prenosive prijemnike P=2× 1000W.Un=220V Jedna priključnica za IC grejalicu P=1500W.Un=220V Jedna priključnica za prenosive prijemnike P=1000W.Un=220V Električno zvonce P=100W.Un=220V 15 .

Un=220V Termoakumulaciono grejanje Termoakumulaciono grejanje se vrši sa termoakumulacionim pećima.Un=220V Prostorija:Dnevna soba Jedna priključnica za TA peć P=4500W.šporet P=5000W.Un=220V Jedna priljučnica za prenosive prijemnike P=500W.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Prostorija:Kuhinja Jedna priključnica za el.kuhinji i dnevnoj sobi.Un=220V Jedna priključnica za frižider P=500W.Un=220V Jedna priključnica za ventilator P=500W.320 KW 16 .Planirano je dnevno grejanje u trajanju od 16h.Akumulacija energije u pećima obavlja se u toku povlašćene tarife tj.u kupatilu sa infracrvenom grejalicom.Un=3×380/220V Jedna priključnica za protočni bojler P=2500W.dok za predsoblje ne planiram posebno grejanje. Za proračun toplotnih gubitaka prostorija i za odabir tipa TA peći poslužiću se katalozima firme “Cer“ iz Čačka.Un=3× 380/220V Jedna priključnica za TA peć P=6000W. Tačan izbor instalisane snage jedne TA peći zasniva se na proračunu toplotnih gubitaka u prostoriji koju želimo da grejemo.Izbor TA peći za planirane prostorije vršimo na sledeći način: Prostorija:Dnevna soba Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 13.8 časova noću i 2 časa po podne.Un=3× 380/220V Četiri priključnice za prenosive prijemnike P=4× 500W.Un=220V Prostorija:Ostava Jedna priključnica za zamrzivač P=500W.6 m2 Snaga (KW) 1.Grejanje u stanu sa TA pećima planiram u spavaćoj sobi.

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 10m2 Za unutrašnji negrejani zid (12 cm) ÷ 12.960 KW 0.945 KW 0.700 KW 1.390 KW .125m2 Za vrata ÷ 2m2 0.61A.210 KW 0.36m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 10.12 m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 10.540 KW 0.755 KW 0.9A.24m2 Za plafon+pod ÷ 14.166 KW 0.širina.270 KW 0.470 KW 0.150 KW 0.12m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 15.širina.6 m2 Za plafon+pod ÷ 37.390 KW 17 Snaga (KW) 0.7A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.73A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.8 KW Usvajam TA peć tipa AD50N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P =5 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 3x380V-7.240 KW 0.36 m2 Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 9m2 Za unutrašnji negrejani zid (12 cm) ÷ 5.390 KW Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 4.443 KW 0.150 KW 0.visina (mm) 1026× 380× 668 Težina peće (Kg) 248 Snaga motorventilatora (W) 31 Veća brzina (m3/h) 187 Manja brzina (m3/h) 147 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 2750 Prostorija:Kuhinja Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 7.72m2 Za prozor ÷ 1.24m2 Za prozor ÷ 4m2 Za vrata ÷ 2m2 Snaga (KW) 1.4m2 Za prozor ÷ 4.03 KW Usvajam TA peć tipa AD30N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P = 3 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 1x380V-6.320 KW 0.960 KW 0.25 m2 Za vrata ÷ 2m2 Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 3. 1× 220V-13.12m2 Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 13.360 KW 0. 1× 220V-22.08m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm)÷13.24 m2 Za plafon+pod ÷ 34.visina (mm) 1026×320× 606 Težina peće (Kg) 185 Snaga motorventilatora (W) 23 Veća brzina (m3/h) 137 Manja brzina (m3/h) 79 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 1700 Prostorija:Spavaća soba Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 17.945 KW 0.

Tri priključnice u spavaćoj sobi Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V 18 .61A.23 KW Usvajam TA peć tipa AD50N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P =5 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 3x380V-7. 1× 220V-22. Električno zvonce Instalisana snaga P=100W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 2. Dve priključnice u predsoblju Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 3.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 5.širina.73A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.visina (mm) 1026× 380× 668 Težina peće (Kg) 248 Snaga motorventilatora (W) 31 Veća brzina (m3/h) 187 Manja brzina (m3/h) 147 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 2750 Definisanje strujnih kola Strujno kolo broj 1.

Priključnica za TA peć u kuhinji Instalisana snaga P=3000W Nazivni napon Un=220V 19 . Priključnica za prenosive prijemnike u kupatilu Instalisana snaga P=1000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 10. Protočni bojler u kuhinji Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 11. Akumulacioni bojler u kupatilu Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 7. Priključnica za TA peć u spavaćoj sobi Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Strujno kolo broj 5.za ventilator.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Strujno kolo broj 4.u ostavi i za ostale prenosive prijemnike u kuhinji Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 12. Četiri priključnice: za frižider. Infracrvena grejalica u kupatilu Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 8. Osvetljenje u dnevnoj sobi i predsoblju Instalisana snaga P=1400W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 6. Priključnica za veš mašinu u kupatilu Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 9.

Četiri priključnice u dnevnoj sobi Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 16. Električno zvono l=1m R0 6A Instalisana snaga P=100W Nazivni napon Un=220V I = P 100 = = 0.45 A Un 220 100W 220/8 V/V Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A 20 . Priključnica za TA peć u dnevnoj sobi Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Proračun strujnih kola Strujno kolo broj 1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Strujno kolo broj 13. Osvetljenje u kuhinji.kupatilu i spavaćoj sobi Instalisana snaga P=1060W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 15. Priključak za električni šporet u kuhinji Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Strujno kolo broj 14.ostavi.

5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1. C m u P ⋅ l = 100Wm ∆u = 0.26% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.5mm2.0178 ⋅ = 0.09 A Un 220 1000W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .004% < 5% 2 ⋅ 1 ⋅ 100 = 0.5 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm2.26% Strujno kolo broj 3.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.5m 2 .0178 ⋅ ∆u = 0. Cu P ⋅ l = 9000 Wm ∆u = 0.004% 1.odgovara presek provodnika od 0.za provodnike II gurpe od Cu.5mm2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.004% Strujno kolo broj 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Biram kabal tipa PP-Y-3× 1. Dve priključnice u predsoblju l=4.5m R0 10A 1000W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.26% 2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 4. Tri priključnice u spavaćoj sobi 21 .5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.75mm2.5mm 2 .

5mm2.7m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= P 5000 = = 7.61% 2.odgovara presek provodnika od 0.59A U n 3 ⋅ 380 Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .81 A Un 220 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .odgovara presek provodnika od 0. Provera pada napona 22 .5mm2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 14 ⋅ 1500 ∆u = 100 ⋅ 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.5mm2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.5m 2 .za provodnike II gurpe od Cu. Cu m P ⋅ l = 21000 Wm ∆u = 0.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l =14m R0 10A 500W Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V I = P 1500 = = 6.75mm2.75mm2.61% Strujno kolo broj 4.61% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2. Priključnica za TA peć u spavaćoj sobi l=14.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.5mm2.za provodnike II gurpe od Cu.0178 ⋅ = 0.

39% Strujno kolo broj 6.5 ⋅ 380 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.za provodnike II gurpe od Cu.8m R0 10A Instalisana snaga P=1400W Nazivni napon Un=220V I = P 1400 = = 6.36% 2.36% Strujno kolo broj 5.36% < 5% l ⋅P S ⋅Un 2 14.5m 2 .36 A Un 220 8× 150W 2× 100W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5 mm2.odgovara presek provodnika od 0.39% < 3% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S =1.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2. Akumulacioni bojler u kupatilu 23 .ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola osvetljenja 1.5m m .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.0178 ⋅ = 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.5m m 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x1. C m u P ⋅ l = 8120 Wm ∆u = 0.75mm2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 1.5 mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 5.7 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0. Cu 2 P ⋅ l = 73500 Wm ∆u = 0.0178 ⋅ = 0.39% 1. Osvetljenje u dnevnoj sobi i predsoblju l =5.8 ⋅ 1400 ∆u = 100 ⋅ 0.

za provodnike II gurpe od Cu.1m S0 10A 2000W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.odgovara presek provodnika od 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l =4.09 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .81 A Un 220 1500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Cu m P ⋅ l = 8200 Wm ∆u = 0.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.24% 2.odgovara presek provodnika od 0. Infracrvena grejalica u kupatilu l = 2m R0 10A Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V I = P 1500 = = 6.5mm2 Provera pada napona 24 .5mm2.24% < 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 4.5m 2 .24% Strujno kolo broj 7.1 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.0178 ⋅ = 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.5mm2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.75mm2.75mm2.za provodnike II gurpe od Cu.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.

ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.za provodnike II gurpe od Cu.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.odgovara presek provodnika od 0. Priključnica za prenosive prijemnike u kupatilu 25 .8 ⋅ 2500 ∆u = 100 ⋅ 0. Cu m P ⋅ l = 4500 Wm ∆u = 0.8m T0 16A 2500W Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V I = P 2500 = = 11 .75mm2.08% Strujno kolo broj 8.0178 ⋅ = 0.13% Strujno kolo broj 9.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.08% < 5% I 0 = 10 A S = 2.5mm2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.5m 2 .13% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 16 A S = 2.0178 ⋅ = 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.08% 2.13% 2. Priključnica za veš mašinu u kupatilu l=1.5mm 2 .5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 2 ⋅ 1500 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm 2 1xU z 25 / 16 A PP −Y −3 x 2. Cu P ⋅ l = 3000 Wm ∆u = 0.36 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .

odgovara presek provodnika od 0.15 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l=5.5mm 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x 2.za provodnike II gurpe od Cu.36 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A 26 .5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I0 = 6A S = 2.0178 ⋅ = 0. Protočni bojler u kuhinji l =10.15% < 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 5.15% 2.5m 2 .15% Strujno kolo broj 10.75mm2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2. Cu m P ⋅ l = 5150 Wm ∆u = 0.15m S0 6A 1000W Instalisana snaga P=1000W Nazivni napon Un=220V I = P 1000 = = 4.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5mm2.15m T0 16A 2500W Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V I = P 2500 = = 11 .

75% 2.2 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.odgovara presek provodnika od 0. Cu 2 P ⋅ l = 26400 Wm ∆u = 0.2m S0 10A 500W 500W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.09 A Un 220 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5m m .77% Strujno kolo broj 12.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0. 27 .5mm2.za provodnike II gurpe od Cu.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.75% Strujno kolo broj 11.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.77% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.5mm2.77 % 2.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 10.0178 ⋅ = 0.odgovara presek provodnika od 0.0178 ⋅ = 0.5mm 2 Montažna tablica D Cu 1xU z 25 / 16 A PP −Y −3 x 2. Cu m P ⋅ l = 25375 Wm ∆u = 0.75mm2.ventilator i ostale prenosive prijemnike u kuhinji l =13.5m 2 .ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.za provodnike II gurpe od Cu.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 13 .15 ⋅ 2500 ∆u = 100 ⋅ 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Tri priključnice za frižider.75mm2.75% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ I 0 = 16 A S = 2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.5mm2.

Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.63 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .69% Strujno kolo broj 13.odgovara presek provodnika od 0.0178 ⋅ = 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.85 ⋅ 3000 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm .69% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 16 A S = 2. Priključak za električni šporet u kuhinji l=12m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= Pn 3 ⋅U = 5000 = 7.85m T0 16A 3000W Instalisana snaga P=3000W Nazivni napon Un=220V I = P 3000 = = 13 .75mm2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Priključnica za TA peć u kuhinji l=7.za provodnike II gurpe od Cu.5mm2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.69% 2.5 9A 3⋅ 3 8 0 28 Usvajam tri brza topljiva osigurača od 10A . Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 7. Cu 2 P ⋅ l = 23550 Wm ∆u = 0.5mm2.5mm 2 3 xU z 25 / 16 A PP − Y − 3 x 2.

Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% l⋅P S ⋅ Un 2 12 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.5 ⋅ 380 2 ∆u = 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.za provodnike II gurpe od Cu.4 ⋅ 1060 ∆u = 100 ⋅ 0.48% Strujno kolo broj 15.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.za provodnike II gurpe od Cu.75mm2. C m u P ⋅ l = 9964 Wm ∆u = 0.48% 1.5mm 2 3 xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.0178 ⋅ = 0.29% Strujno kolo broj 14.5 mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 9.odgovara presek provodnika od 0.5m 2 .5m 2 . Osvetljenje u kuhinji i ostavi l =9.29% 2.4m S0 6A Instalisana snaga P=1060W Nazivni napon Un=220V I = P 1060 = = 4.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-5× 2. Cu m P ⋅ l = 60000 Wm ∆u = 0. 29 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5mm2.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.29% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola osvetljenja 1.75mm2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 1.0178 ⋅ = 0.81 A Un 220 100W 60W 4× 150W 2× 150W Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .48% < 3% Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.odgovara presek provodnika od 0.5 mm2.5mm2.

5mm2.za provodnike II gurpe od Cu.0178 ⋅ = 0.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2. Priključnica za TA peć u dnevnoj sobi l=5.55% Strujno kolo broj 16.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.5 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.75mm2.55% 2.5mm2. Cu m P ⋅ l = 19000 Wm ∆u = 0.5m 2 .5m T0 10A 500W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.5 9A 3⋅ 3 8 0 30 Usvajam tri brza topljiva osigurača od 10A . Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 9.odgovara presek provodnika od 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.3m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= Pn 3 ⋅U = 5000 = 7.55% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.09 A Un 220 500W 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Četiri priključnice u dnevnoj sobi l =9.

drugi automat pokriva narednih pet spratova.za provodnike II gurpe od Cu.5mm2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5m 2 .75mm2.2m l =3.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.13% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% l⋅P S ⋅ Un 2 5.0178 ⋅ = 0.Na svakom spratu treba ugraditi po dva izvora svetlosti snage 100W zajedno sa tasterima za uključenje.2m l =3.5mm2.5 ⋅ 380 2 ∆u = 0.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-5× 2.odgovara presek provodnika od 0.13% Stepenišno osvetljenje Stepenišno osvetljenje je realizovano pomoću dva stepenišna automata smeštena u MRM1.5mm 2 3 xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.3 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0. Cu m P ⋅ l = 26500 Wm ∆u = 0.2m 31 .2m l =3.2m R0 6A 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W l =3.13 % 2.2m l =3. Ukupna instalisana snaga osvetljenja svih deset spratova je P=2000W Instalisana snaga prvih pet spratova je P=1000W l =3.Prvi automat pokriva prizemlje i prva četiri sprata.

2m P 1000 = = 4. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 32 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.2m l =3.56% 32 .78% < 3% Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.78% 1. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 16 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm2.5m 2 .2m l =3.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.5 ⋅ 220 2 ∆u = 1.2m S0 6A I = 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W l =3.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.0178 ⋅ = 1.2m l =3.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Usvajam kabal tipa PP-Y-3× 1.5m 2 .0178 ⋅ = 0. C m u P ⋅ l = 16000 Wm ∆u = 0.56% 1. C m u P ⋅ l = 32000 Wm ∆u = 1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja I = P 1000 = = 4.78% Instalisana snaga preostalih pet spratova je P=1000W l =19.56% < 3% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Usvajam kabal tipa PP-Y-3× 1.5mm2.

8 5⋅ 0.84 cosφ=0.51=59. Vod za lift se mora voditi nezavisno od drugih instalacija.57A 33 . Usvajam motor sa sledećim karakteristikama : Pn=4KW P 4000 Un=380W In = = = 8.5 1A f=50Hz 3 ⋅U ⋅ c o ϕs ⋅ η 3 ⋅ 3 8 ⋅00.8 4 η=0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Električna razvodna instalacija za lift Lift se napaja četvorožilnim kablom koji vodi od MRM1 do upravljačkog mesta .85 Ip/In=7 l=32m tpol=5s Ip=7∙8.

5mm PP −Y − 4 x 2.Unutrašnji deo napaja MRM.MRM i RM Prijemno mesto je priključak električne instalacije u zgradi sa razvodnom mrežom niskog napona.Za ovu zgradu planiram dva MRM koja se nalaze u prizemlju zgrade i udaljena su od PM 10m.59 %<5% Montažna tablica Dt Cu I 0 = 20 A 3 xUZ 25 / 20 A 2 S = 2.63% 2.63% Definisanje PM.lift i stepenišno osvetljenje. a radni deo je gornji deo koji je opremnjen NVO osiguračima za zaštitu strujnih kola.5mm2 4kW 3M~ Pošto je vreme polaska tp= 5s usvajam tromi osigurač (Dt) od In = 20A. 10 dvotarifnih trofaznih brojila za 34 . Za zaštitu motora od preopterećenja usvajam bimetalni relej sa opsegom zaštite 712A.5mm 2 .Sastoji se iz dva dela:radnog i priključnog.na osnovu In=8.51A Prema projektnom zadatku lift će osluživati dvanest spratova a utrošena energija za napajanje lifta biće merena na brojilu zajedničke potrošnje.0178 ⋅ ∆u =0.63<5% 32 ⋅ 4000 = 0.PM je kablovski priključni orman(KPO) izrađen od lima i postavljen je na fasadi zgrade.5 ⋅ 380 2 Pad napona pri polasku motora: ρ ⋅ P ⋅ l  Ip  4000 ⋅ 32 ∆u = 100 7 = 2. Provera pada napona Pad napona pri normalnom pogonu: ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ l⋅P S ⋅ Un 2 ∆u = 100 ⋅ 0.78 2  cos ϕ ⋅ 5 ⋅ U n  In  0. U MRM1 je pored.85 ⋅ 5 ⋅ 380 2 ∆u =2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja RST0 20A l=32m 4x2.59%  = 1.  Sa MRM1 se električnom energijom snabdeva prvih 10 stanova.Priključni deo je donji deo ormana izveden kao jednostruka kablovska uvodnica. Cu P ⋅ l = 179200 Wm u % = 0.Sastoji se od unutrašnjeg i spljašnjeg dela. Mernorazvodno mesto(MRM) je orman sa koga se vrši razvođenje kablova do razvodnog mesta(RM).dok spoljašnji deo vrši napajanje PM sa TS i izveden je kablovskim priključkom.

za provodnike II gurpe od Cu.03% 2 S ⋅ Un 10 ⋅ 380 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 50 A Pjm 26292 = = 40 A 3 ⋅ Un 3 ⋅ 380 3 xUz 63 / 50 A 2 S = 10mm PP −Y −5 x10 m m . Proračun kabla i osigurača od MRM do RM Ukupna instalisana snaga za jedan stan je Pin=37560W Jednovremena maksimalna snaga stana je Pjm=Kj∙ Pin Kj. Jednovremena maksimalna snaga svih prijemnika koji se napajaju sa MRM1 je Pjm = Kj ( n ) ⋅ n ⋅ Pjm / + Pl + Pos = 0.03% Proračun kabla i osigurača od PM do MRM1 Jednovremena maksimalna snaga jednog stana je Pjm=Kj∙ Pin=0.  Sa MRM2 se električnom energijom snabdevaju narednih 10 stanova.7 K∞-koeficijent jednovremenosti za veoma veliki broj stanova približno jednakih jednovremenih maksimalnih snaga.25 + = 0.25 Koeficijent jednovremenosti za sve stanove napajane iz MRM1 Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.ali zbog velikog pada napona usvajam prvu vecu vrednost za presek provodnika Scu=10mm2.RM je opremnjeno sa instalacionim osiguračima i pristupačno je sa prednje strane.Sa MRM1 se napaja prvih 10 stanova.  Sa MRM3 se električnom energijom snabdevaju predzadnjih 10 stanova.78 = 1.odgovara presek provodnika od 6mm2.7∙37560=26292W Maksimalna jednovremena struja stana je Ijm = Usvajam struju osigurača Io=50A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .7∙37560=26292W Koeficijent jednovremenosti rada je Kj=0.lift i stepenišno osvetljenje.487 n 10 MRM1 se nalazi u prizemlju zgrade udaljen od PM 10m.  Sa MRM4 se električnom energijom snabdevaju zadnjih 10 stanova.25 = 0.lifta i stepenišnog osvetljenja. Cu 2 P ⋅ l = 841344 Wm u % = 1.487 ⋅10 ⋅ 26292 + 4000 + 2000 =134042 W Jednovremena maksimalna struja 35 . Razvodno mesto(RM) je instalaciona razvodna tabla sa koje se napajaju prijemnici u stanu.koeficijent jednovremenosti rada i on iznosi za jedan stan u Beogradu i svim većim gradovima Kj=0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja merenje utrošene energije ovih 10 stanova.U zgradi ima 40 razvodnih mesta. Pad napona za najudaljeniji stan računa se po obrascu ρ ⋅ l ⋅ Pjm 32 ⋅ 26292 ∆u = 100 = 1.7 Pjm=Kj∙ Pin=0.i ugrađeno brojilo za merenje zajedničke potrošnje.Za grad Beograd K∞=0.

K(30o)=0.78 = 0.ali zbog velikog pada napona usvajam prvu vecu vrednost za presek provodnika Scu=120mm2 Usvajam kabal tipa PP41 3× 120mm2+70 mm2 Pad napona je 36 .88 NVO Cu I 0 = 260 A NVO 3 x 260 A 2 S = 120 mm PP 41 − 3 x120 + 70 mm P ⋅ l = 1340420 Wm 2 u % = 0.487 n 10 MRM2 se nalazi u prizemlju zgrade udaljen od PM 10m.88 K( ) Usvajam struju NVO osigurača Io=260A.Sa MRM2 se napaja narednih 10 stanova. a za presek provodnika od bakra usvajam Scu=120mm2 Usvajam kabal tipa PP41 3× 120mm2+70 mm2 Pad napona je ρ ⋅ l ⋅ Pjm 10 ⋅ 134042 ∆u = 100 = 1. Jednovremena maksimalna snaga svih stanova koji se napajaju sa MRM2 je Pjm = Kj ( n ) ⋅ n ⋅ Pjm / = 0.6 A →In=225A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore kojima se uvažava međusobni uticaj kablova i uticaj temperature okoline različite od 20oC.25 + = 0.7∙37560=26292W Koeficijent jednovremenosti rada je Kj=0.137% Proračun kabla i osigurača od PM do MRM2 Jednovremena maksimalna snaga jednog stana je Pjm=Kj∙ Pin=0.88 I = In K( 30 0 ) = 200 = 227 .27 A 0.137% 2 S ⋅ Un 120 ⋅ 380 2 Montažna tablica 30 0 I = In = 225 = 256 A 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Ijm = Pjm 134042 = = 203 .Za grad Beograd K∞=0.88 Iz tabele za struju NVO osigurača Io=225A nalazim presek provodnika od bakra Scu=95mm2 .5 A →In=200A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore kojima se uvažava međusobni uticaj kablova i uticaj temperature okoline različite od 20oC.25 = 0.7 K∞-koeficijent jednovremenosti za veoma veliki broj stanova približno jednakih jednovremenih maksimalnih snaga.25 Koeficijent jednovremenosti za sve stanove napajane iz MRM2 Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.487 ⋅10 ⋅ 26292 =128042 W Jednovremena maksimalna struja Ijm = Pjm 128042 = = 194 . K(30o)=0.

78 = 0.88=0. a za presek provodnika od bakra usvajam Scu=240mm2 Usvajam dva kabla tipa PP41 3× 240mm2+120 mm2 Pad napona je ρ ⋅ l ⋅ Pjm 150 ⋅ 393019 ∆u = 100 = 1.Transformatorska stanica je udaljena od zgrade 150m.90 K(30o)=0.13% 2 S ⋅ Un 120 ⋅ 380 2 Montažna tablica NVO Cu I 0 = 260 A NVO 3 x 260 A PP 41 − 3 x120 + 70 mm 2 S = 120 mm 2 P ⋅ l = 1280420 Wm u % = 0.6 A →In=300A 2 2 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore: ako se u zemlju polaže više kablova i to jedan pored drugog sa međusobnim rastojanjem od oko 7cm uticaj temperature okoline različite od 20oC.pa se nece posebno računati.13 A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Pošto se radi o velikoj vrednosti struje usvajam dva kabla tipa PP41 Jednovremena maksimalna struja po kablu iznosi Ijm / = Ijm 597 .8 A K 0.88 K= K(2)∙ K(30o)=0.90∙0.368∙40∙26292+4000+2000=393019W Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0. K(2)=0.25 = 0.368 n 40 Jednovremena maksimalna struja Ijm = Pjm 393019 = = 597 . Jednovremena maksimalna snaga zgrade računa se po obrascu: Pjmz=Kj(n)∙n∙Pjm+ Pl +Pos=0.13 = = 298 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja ∆u = 100 ρ ⋅ l ⋅ Pjm 10 ⋅ 128042 = 1.792 I = In 300 = = 378 .napaja se sa dva kabla tipa PP41 3× 185mm2+90mm2.792 Usvajam struju NVO osigurača Io=430A.U TS se ugrađuje šest osigurača tipa NVO nazivne struje Io=350A.25 + = 0. Proračun kabla i osigurača od TS do PM Zgrada ima 40 stanova jednakih jednovremenih snaga.78 = 3.13% Proračun za MRM3 i MRM4 je isti kao i za MRM2.02% 2 S ⋅ Un 240 ⋅ 380 2 Montažna tablica 37 .

98% Pad napona je manji od propisanih 5% što zadovoljava standarde.02+0. Telefonska istalacija je izvedena sa dva telekomunikaciona kabla koji vode od razvodnag telefonskg ormana do poslednjeg sprata.6mm2.166+1.68.5mm. pojačani signal se dovodi do antenske skretnice gde se vrši deljenje signala i dalje sprovodi do pojačanih prijemnika u svakom stanu ugradjene su po dve priključnice tipa P887. Šema telefonske instalacije data je u prilogu grafičke dokumentacije.5 4 6 3 2 - 29 - 36 - 38 .77=4.Od pojačivača koaksijalnim kablom KEL 75/4/0.Do zgrade telefonski priključak je doveden podzemno.pa je potrebno 40 parica. Pošto zgrada ima 40 stanova.03+0.02% Provera pada napona od TS do najugroženijeg prijemnika Najveći pad napona od TS do najugroženijeg prijemnika (Priključnica za prenosive prijemnike u kuhinji zadnjeg stana) je Δu=ΔuTS+ΔuMRM4+ΔRM40+ΔuPR=3.u predsoblju i u dnevnoj sobi.5m od poda. Izbor instalacionih cevi prema prečniku i broju provodnika P tipa bira se na osnovu tabele PRESEK PROVODNIKA NAJVEĆI BROJ PROVODNIKA TIPA P VELIČINA CEVI Ø (mm) 13.5mm. koje se postavljaju na visini h=0.5 2.Priključnice se postavljaju na visini h=0. Telefonska instalacija Za priključak na telefonsku mrežu predviđen je orman koncentracije ITO 60 koji se nalazi u prizemlju zgrade.5 16 23 5 3 2 6 5 4 3 6 6 6 (mm ) 2 11 1.Ovi kablovi se smeštaju u instalacione cevi prečnika 13.98% Δu=4.5m od poda . Koaksijalni kabal kojim je izvedena istalacija polaže se u PVC cevi prečnika 13.u dnevnoj i spavaćoj sobi. Za svaki stan predvidjene su po dve priključnic za telefonske aparate.Instalacija se izvodi kablom tipa TI 20 2× 0. Instalacija za TV Za izradu TV istalacija korišćen je centralni antenski sistem koji je sastavljen iz pasivnog dela i pojačivača postavljenog izmedju antene i pasivnog dela sistema .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja NVO Cu I 0 = 430 A 2 xNVO 3 x 430 A 2 xPP 41 − 3 x 240 + 120 mm 2 S = 240 mm 2 P ⋅ l = 58952850 Wm u % = 3.

44Ω < 3.5 + 0.71 + 0.5  ( R 0 + R1 + R 2 + R 3 ) 2 + X 0 2 = ( 0.71Ω ≤ 1.613Ω > 0.Ostvaruje se povezivanjem delova sa neutralnom tačkom transformatora.0178  +  = 0.0178  +  = 0. l1   l1 R1 =ρ  c u +  Sn1  Sf 1 Uf .613 Ω Z1=0. Da bi se TN sistemom efikasno štitili prijemnici treba da bude ispunjen uslov: Z2 = Z3 ≤ 220 = 3.25Ω Kućište RM se može efikasno zaštititi pomoću TN sistema.impedans kabla jednaka je aktivnoj otpornosti koja je deo petlje koji obrazuju fazni i nulti provodnik. Da bi se TN sistemom efikasno štitilo kućište RM treba da bude ispunjen uslov: Z1 = Z2 ≤ 220 =1.004 Ω  120 70  ( R 0 + R1) 2 + X 0 2 2 Z 1 = ( 0.004 + 0.5 + 0.113 Ω  10 10  ( R 0 + R1 + R 2 ) 2 + X 0 2 = ( 0.391Ω Kućište MRM se ne može efikasno zaštititi pomoću TN sistema.5 2.338 Ω 2.5 ⋅ 50  32 32  R 2 = 0.004 + 0.71Ω Z2=0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja 10 16 25 35 50 - - - 4 3 - 6 5 3 2 - 6 5 4 3 Zaštita od opasnog napona dodira TN sistem TN sistem zaštite se primenjuje u električnim instalacijama koje su priključene na transformator sa sa direktno uzemljenim zvezdištem.35 2 = 0. Da bi se TN sistemom postigla efikasna zaštita. Z3 = + 0.potrebno je zadovoljiti uslove: Ig ≥ Ireag Uf Ig = Zp Zp ≤ Da bi se TN sistemom efikasno štitilo kućište MRM treba da bude ispunjen uslov: Z ≤ Uf k ⋅ In Ako se zanemari reaktansa kabla koji povezuje PM i MRM.004 ) + 0.35 2 = 0.0178  +  = 0.25 Ω 3.35 2 =1.113 ) 2 + 0.5 ⋅ 260 10   10 R1 = 0.Z k ⋅ In ≤ 220 = 0.5 ⋅16 13   13 R 3 = 0.44 Ω 39 .92 Ω 3.185 ) 2 Z3=1.92Ω Prijemnici se mogu efikasno zaštititi pomoću TN sistema.185 Ω  2.5 + 0.

04∙Td1.04∙361.Teška evakuacija C4 = 5. C1 = 1.tako da je gromobranska instalacija neophodna. B3.25=3. B4).04∙Td1.130 Nd ≤ Nc -ako je ovaj uslov ispunjen nije potrebna gromobranska instalacija Nd =0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Zaštita od atmosferskog pražnjenja Instalacija zaštite od atmorsferskog pražnjenja izvodi se u vidu Faradejevog kaveza.uzimajući u vidu faktore. C3.0002 C Određivane stvarnog broja udara groma Nd=Ng∙Ae∙10-6 (broj udara/god) Ng.gustina atmosverskog pražnjenja u zemlju Ae-ekvivalentna prihvatna površina objekta Ng=0. N E r = 1 − c .130 > Nc =0. koje biramo iz tabela (B1. B2.25(broj udara/km2 god) Za opštinu Čačak Td=36 Td-broj grmljavinskih dana Ng=0. h= 32m Nd=Ng∙Ae∙10-6 =3.25=0. Usvojena vrednost učestanosi udara groma Nc će biti procenjena na osnovu analize opasnosti od štete.računska efikasnost gromobranske instalacije na osnovu koje se Nd određuju nivoi zaštite 40 . C2.u vezi sa objektom koji se štiti: • Tip konstrukcije(C1) • Sadržaj objekta(C2) • Namena objekta(C3) • Posledice udara groma u objekat(C4) Faktori u vezi sa analizom objekta su dati kroz koeficijente C1.9∙10-6=0.9m2 a =20m.Mešana konstrukcija objekta sa metalnim krovom C2 = 1.130 Nd=0.52 Pošto se objekat nalazi na ravnom terenu i u blizini nepostoji drugi objekat ekvivalentna površina se računa po obrascu: Ae=a∙b+6∙h(a+b)+9π∙h2=20∙20+6∙32(20+20)+9π∙322=37032.52∙37032. C4.Mala vrednost objekta C3 = 3.0002-uslov nije ispunjen. b = 20m.Obavezna neprekidnost pogona ali bez uticaja na okolinu C = C1 ⋅ C2 ⋅ C3 ⋅ C 4 = 15 NC = 3 ⋅10 −3 = 0.

39=13.5 Izabrani uzemljivač zadovoljava u pogledu udarnog otpora rasprostiranja.85Ω R ⋅R 13 . odgovara nivo zaštite I.85 Rud=6.0002 =1− = 0. Obrazac za izračunavanje otpora rasprostiranja glasi: R= ρ 2⋅l2 ⋅ ln 2π ⋅ l a ⋅h Rud=k∙R. Er = 1 − Zbog simetrije dovoljno je izvršiti proveru vrednosti Rud uzemljivača za spoj 1. 41 .Za nivo zaštite I za spusne provodnike nalazim iz tabele 3.9∙15.9).8mm. nalazim da su minimalni preseci za gromobransku instalaciju: − Spusni provodnici 50mm2-usvajam čeličnu pocinkovanu traku FeZn 20× 3mm − Za sistem uzemljenja 80mm2-usvajam čeličnu pocinkovanu traku FeZn 25× 4mm − Kao hvataljka koristi se krov zgrade prekriven limom debljine 0.92 Ω Rud 1 + Rud 2 13 .85Ω Rud2=k∙R=0. Spoj 1 Od spoja 1 imam traku dužine 10m na levu stranu i traku dužine 10m na desnu stranu.130 Na osnovu računske efikasnosti prema tabeli 1.025 ⋅ 0.na jednu ili drugu stranu spoja zemljovoda na uzemljivač.9∙15. Kao uzemljivač upotrebiću temeljni uzemljivač objekta od FeZn trake 25× 4mm.92Ω<Ruddoz=20Ω ρ 2 ⋅l 2 100 2 ⋅ 10 2 ⋅ ln = ⋅ ln = 15 . Kako je specifični otpor zemljišta za ilovaču i oranicu iznosi ρ=100Ωm iz tabele nalazim da je dovoljno imati traku dužine 10m (k=0.39=13.85 ⋅ 13 .39 Ω 2π ⋅ l a ⋅ h 2π ⋅ 10 0.gde je: Rud-udarna otpornost rasprostiranja k-udarni koeficijent R-otpornost rasprostiranja u ustaljenom stanju R= Rud1=k∙R=0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Nc 0.85 Rud = ud 1 ud 2 = = 6.85 + 13 .Za nivo zaštite I iz tabele 5.ukupne dužine 80m . da je srednja vrednost rastojanja spusnih provodnika 10m.998 Nd 0.Usvajam osam spusnih vodova.

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Specifikacija opreme i materijala Naziv opreme Priključni orman Tipski orman za MRM Instalacine razvodne table Razvodni orman za stepenišno osvetljenje Stepenišni automati Tasteri Električna zvonca Trofazno dvotarifno brojilo Uklopni sat Inkadescentni izvori svetlosti 60W Inkadescentni izvori svetlosti 100W Inkadescentni izvori svetlosti 150W IC grejalice Trofazne šuko priključnice Monofazne šuko priključnice Jednopolni prekidači Serijski prekidači Indikatori za kupatilo Količina (kom) 1 4 40 2 2 60 40 42 4 40 140 560 40 120 640 40 120 40 42 .

5mm2 Kabal PP-Y 5× 10mm2 Kabal PP41 3× 120+70mm2 Kabal PP41 3× 240+120mm2 470 87 640 120 120 3 9 3 Dužina(m) 720 2172 32 648 404 40 300 Literatura (1) Miomir B. “Vodič kroz svet tehnike osvetljenja“.Beograd.Kostić .MinelSchreder.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Razvodne kutije Osigurači 6A tipa D Osigurači 10A tipa D Osiguača 16A tipa D Osigurača 50A tipa D Osigurača 20A tipa Dt Osigurača tipa NVO 300A Osigurača tipa NVO 350A Kablovi Kabal PP-Y 3× 1.Beograd. (3) Miomir B. “Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija“. (2) Katalog firme “Cer“ iz Čačka.2002.Kostić. 43 .5mm2 Kabal PP-Y 3× 2.5mm2 Kabal PP-Y 5× 2.5mm2 Kabal PP-Y 4× 2.ETF.2000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful