Visoka Škola Tehničkih Strukovnih Studija Čačak

Odsek:Elektrotehnika Smer:Elektroenergetika

Projektni zadatak iz Električnih instalacija i osvetljenja

Student: Srdanović Darko Broj indeksa:111/03

Profesor: mr.Dragan Brajović,dipl.el.ing

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

Čačak,septembar, 2008 god.

2

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

Sadržaj

Električne šeme: 1) Jednopolna šema napajanja objekta 2) Jednopolna šema MRM1 3) Jednopolna šema MRM2 4) Jednopolna šema MRM3 5) Jednopolna šema MRM4 6) Šema električne instalacije osvetljenja 7) Šema električne instalacije priključnica 8) Šema razvodne table stana 9) Šema instalacije telefonskog priključka 10) Šema instalacije TV priključka 11) Jednopolna šema stepenišnog osvetljenja 12) Razvodna instalacija za TV i telefon 13) Šema električne razvodne instalacije lifta 14) Gromobranska instalacija-sistem uzemljenja 15) TN sistem zaštite

Visoka Škola Tehničkih Strukovnih Studija- Čačak Odsek.Elektrotehnički Predmet:Električne instalacije i osvetljenja
Kandidat: Srdanović Darko 111/03 PROJEKTNI ZADATAK Projektovati električnu instalaciju stambene zgrade P+m= 10 spratova,a sa po n= 4 istovetnih stanova na svakom spratu.U zgradi postoji lift čiji je pogonski deo smešten u prostoriji iznad liftovskog šahta na m-tom spratu.Zgrada je završena ravnim krovom pokrivenim limom debljine 0.8 mm,čija je osnova, kao i osnova zgrade, pravougaonik dimenzija stranica 20× 20 (m).Zgrada je visoka (m+1)× 3.2m.Projekat instalacije treba da obuhvati sledeće: 3

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

1. Tehnički opis 2. Tehničke uslove 3. Fotometrijski proračun 4. Izbor termičkih potrošača 5. Termoakumulaciono grejanje 6. Stepenišno osvetljenje 7. Električnu razvodnu instalaciju za lift 8. Definisanje PM,MRM i RM 9. Telefonsku instalaciju 10. Instalaciju za TV 11. Zaštita od opasnog napona dodira: TN Sistem 12. Instalaciju zasštite od atmosferskog pražnjenja 13. Električne šeme 14. Specifikaciju opreme i materijala Električni priključak zgrade:Kablovski vod 150m Prilog:Građevinska osnova stana F

Datum: 12.12.2007

Zadatak izdao: Dragan Brajović

4

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Kuhinja Spavaća soba Ostava Predsoblje Dnevna soba Kupatilo Projekat F razmera 1:50 5 .

Iz ove kutije se jednim provodnikom ide u razvodni orman gde se vrši povezivanje sa šinom. Sve izvode iz stanova dovesti do ormana koncentracije i završiti ih na regletama. U kuhinji je predvidjena dve trofazne i dve monofazne "šuko" priključnice.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Tehnički opis Električna instalacija objekta mora biti izvedena po propisima koje se odnose na izvođenje električnih instalacija u stambenim objektima. priključak za protočni bojler i priključak za ventilaciju.6 mm. U stepeništu su predvidjene svetiljke koje se uključuju preko stepenišnog automata. U svim kupatilima izvedene su instalacije za izjednačenje potencijala na takav način što se sve metalne mase povežu provodnicima tipa P/F 1× 6mm2 na kutiju PS49 koja se postavlja na zid iznad ulaznih vrata kupatila. sa 2 P itd. Instalacija telefona Za priključak na PTT mrežu u prizemlju predvidjen je orman koncentracije ITO 60.U svim stanovima predvidjeno je po dva telefonska mesta u predsoblju i u dnevnoj sobi. Od instalacija u stanovima predvidja se električna rasveta u svim prostorijama.U priključnom ormanu je ugrađeno šest NVO od 300A. Telefonske izvode u stanovima i lokalima završiti priključnicama. Za svaki stan predvidjena je instalacija zvučne signalizacije koja se sastoji od tastera ispred ulaznih vrata i električnog zvonceta . sa kontaktorom za uključenje druge tarife i el. U MRM1 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije prvih 14 stanova. Instalacija se izvodi provodnicima Ti 20 preseka 0. postavljene iznad ulaznih vrata sa ugradjenom signalnom lampicom za drugu tarifu. Jednopolna šema po kojoj je urađena svaka tabla data je u prilogu grafičke dokumentacije. U crtežima se radi kraćeg obeležavanja provodnici Ti 20 2× 0.6mm2 dvostruko upredenim u parice. Svako razvodno mesto(RM) u stanu napaja se kablom 5x10 mm2.Razvodna mesta ili razvodne table u stanovima su tipske proizvodnje sa odvojenim sabirnicama za dirigovane potrošače i slobodnu potrošnju. Stambeni objekat se napaja sa dva kabla tipa PP41-3x185+95mm2.takođe je instalirano i torfazno dvotarifno brojilo koje meri utrošenu električnu energiju lifta i stepenišnog osvetljenja U MRM2 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije preostalih 14 stanova. 6 . obeleženi sa 1P. Merenje utrošene električne energije je za svaki stan zasebno pomoću trofaznog brojila sa uklopnim satom. u dnevnoj sobi tri monofazne i jedna trofazna.Dužina kabla od trafostanice do priključnog mesta iznosi 150m .6mm. Ove provodnike postaviti u PVC cevi prečnika označenog u šemi (zavisno od broja parica). Iz priključnog ormana(PM) sa osigurača polaze dva kabla tipa PP41-3x150 +70mm2 pomoću kojih se napajaju MRM1 i MRM2. a Ti 20 2× 2× 0. zvonom. U spavaćoj sobi su predvidjene tri monofazne "šuko" priključnice.

Isti je izveden od FeZn trake 25x4 mm. Antene su koaksijalnim kablom povezane na pojačivački sistem. U svakom stanu predviđeno je po dve priključnice. a od mernog spoja postaviti mehaničku zaštitu. Pri montaži antena na stub voditi računa o njihovom medjusobnom rastojanju zbog smetnji. tako što su na glavne prihvatne vodove povezani preko obujmica za oluk. Raspored priključnica dat je u grafičkoj dokumentaciji.75m od nivoa tla moraju imati rastavnu spojnicu (merni spoj) koja odvaja nadzemnu instalaciju od uzemljivača. 7 . a preko obujmice povezan je na gromobransku instalaciju. sa dva zavrtnja M8xl8. Na objektu predvidjeni su direktni i indirektni spustovi. postavljenim u kutiji za ukrsni komad zaliven olovom. Traku zavariti za metalnu kapu.5m do 1 m izvan objekta i do glavne stanice. Rastavna spojnica mora biti izvedena sa preklopom trake dužine l00 mm. Horizontalne olučne cevi iskorišćene su kao pomoćni prihvatni vodovi. Krov objekta je pokriven limom debljine 0. spustova i uzemljivača koji sa svim spojnim i nosećim gromobranskim elementima i postojećim metalnim delovima na zgradi (oluci i limene opšivke) stvaraju kavez u odnosu na zemlju. Kod ovih spustova koji idu uz oluk iznad mernog spoja postaviti obujmicu za slivnik. Vezu uzemljivača i traku spusta izvesti ukrsnim komadom. Na dimnjacima i ventilacijama postaviti metalne kape. Ista se sastoji od prihvatnih vodova(limeni krov).8 mm. mestimično zavarene za čeličnu armaturu objekta. Ostaviti potreban broj izvoda od uzemljivača za gromobranske spustove i ormane. Uzemljenje Kao uzemljivač i gromobranski uzemljivač koristi se temeljni uzemljivač. Pojačivači i frekventni pretvarači postavljeni su u glavnoj stanici. Indirektni spustovi izvedeni su preko vertikalne olučne cevi tako da se na donjem i gornjem kraju postavljaju obujmice za slivnik i time ih povezati na uzemljivač. Za uzemljivač je upotrebljena traka temeljnog uzemljivača. istu spustiti po dimnjaku i vezati na prihvatne vodove najkraćim putem bez kontrapadova. i ofarbana crvenom bojom. Od ormana date su vertikale dobijene preko razdelnika sa odcepnim kutijama i završnim priključnicama. Medjusobno spajanje trake vrši se ukrsnim komadima postavljenim u kutijama za ukrsni komad zaliven olovom. u dnevnoj i spavaćoj sobi. antenski stub se pričvrščuje posebnim ankerima na krov. radi povezivanja oluka za uzemljenje. Ostavljena je cev 0. direktni spustovi izvode se trakom FeZn 20x3 mm. postavljene u temeljne trake objekta. Kod svih spajanja izmedju trake i trake sa limenim površinama mora se izmedju spojnih elemenata postaviti olovni podmetač. Antene se postavljaju na krov objekta na stubni nosač. za provlačenje kabla kablovske televizije. Ovi spustovi na visini 1. Gromobranska instalacija Na objektu je predvidjena klasična gromobranska instalacija.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Instalacija za TV Za prijem radio i TV programa predvidjen je zajednički antenski sistem.

5 mm2. Krož višežilni kabal ne sme se voditi više strujnih kola. Ako se spoj električne instalacije izlaže toploti.Takođe treba izbegavati horizontalno polaganje kablova na visini manjoj od 2m. Sav materijal koji se ugrađuje mora odgovarati standardima. Međusobni spoj električne instalacije ili spoj električnog razvoda sa električnom opremom mora biti izveden tako da električni razvod ne bude izložen silama izvlačenja ili uvijanja. Za električne aparate i uređaje smeju se koristiti goli i izolovani vodovi po standardima JUS-a. a ako su postavljeni paralelno. Najmanji dopušteni presek stalno polioženih vodova iznosi 1. Vodovi se smeju nastavljati isključivo u razvodnim kutijama.mehaničkim ili hemijskim uticajima ili vibracijama.ispitivanju i puštanju .Presek provodnika je određen padom napona.a 2.5 mm2 za aluminijum.kako u pogledu električnog rešenja. Spoj mora biti izveden tako da ne dođe do smanjenja preseka ili oštećenja preseka ili oštećenja provodnika i izolacije. Svi prijemnici u kupatilu se uključuju prekidačem siganalizacije uključenja a montira se kraj vrata ispred kupatila.Kroz zidove se provodnici postavljaju tako da su zaštićeni od vlage i oštećenja. Za sve izmene i odstupanja od projekta.Provodnici moraju biti dimenzionisani tako da se previše ne zagrevaju. 8 .8m.Najmaji dozvoljeni razmak između električnog razvoda i drugih instalacija je 30mm.vodove treba polagati bar 20 cm daleko od dimnjaka.5m od poda i to pored vrata na strani gde se ista otvaraju.a lemnjenje treba izbegavati u energetskim instalacijama. Najmanji dopušteni presek u kolima rasvete 1. Izvođenje električne instalacije mora se izvesti prema tekstualnom i grafičkom delu ovog projekta i važećim propisima.osim u kupatilu i u kuhinji gde se postavljaju na visini 1.5 mm2.Vodovi se smeju postavljati horizontalno (udaljeni 30cm od plafona) i vertikalno bar 30cm od poda. Sve radove pri izradi.Vodovi se spajaju stezaljkama ili spojnicama.Treba izbegavati paralelno postavljanje vodova do dimnjaka.ako to nije moguće izbeći.3-0. Sve utičnice postaviti na visini 0. Električni razvod ne sme se postavljati ispod neelektričnih instalacija na kojima je moguća kondenzacija vode ili drugih tečnosti.moraju se između njih obezbediti takav razmak da održavanje jedne ne ugrožava druge instalacije.5 mm2 za bakar.8m od poda.mora se imati sagalasnost projektanta.razmak između njih je 10cm.Vertikalno polženi kablovi treba da su udaljeni od vrata i uglova za 15cm.moraju izvoditi samo stručno osposobljena lica.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Tehnički uslovi Ovi tehnički uslovi su sastavni deo projekta i kao takvi obavezuju investitora i izvođača pri izgradnji objekta. Sve prekidače postaviti na 1.moraju se preduzeti odgovarajuće mere zaštite. Spoj u električnim instalacijama mora biti dimenzionisan tako da može trajno podnositi dozvoljenu struju provodnika.a u kolima termičkih potrošača 2. Ukrštanje energetskih i telefonskih vodova treba izbegavati.2-1.atestiran i od prvoklasnog kvaliteta.osim provodnika upravljačkih pomoćnih strujnih kola.tako i u pogledu izbora materijala. Ako se u blizini električnog razvoda nalaze neelektrične instalacije.

Na slobodnim krajevima cevi moraju se postaviti uvodnice od izolacionog materijala.kablovi ne moraju biti pokriveni malterom ako su položeni u šupljinama tavanica i zidova od betona ili sličnog materijala koji ne gori niti potpomaže gorenje. a da se postavljaju sa nagibom prema vlažnoj prostoriji.postavljati ispod gips-kartonskih ploča. Pri postavljanju kablova ili provodnika u cevi svi provodnici koji pripadaju istom strujnom kolu moraju biri postavljeni u istu cev.niti kao provodnik.cevi moraju imati blagi pad prema razvodnim kutijama.kao što su kablovi tipa PP/R. Cevi postavljene u zidu ne smeju se prekrivati materijalom koji bi ih nagrizao. U suvim prostorijama.i to ispod maltera.i ne smeju se polagati na zapaljive materijale ni kad se pokrivaju malterom.Izuzetno.smeju se polagati i kablovi bez ispune.Kablovi bez ispune ne smeju se voditi u snopu. Kroz jednu instalacionu razvodnu kutiju nesmeju se postavljati provodnici iz različitih strujnih krugova. Metalne zaštitne obloge kablova i metalne izolacione cevi ne smeju biti upotrebljene kao povratni vod. Pri prolazu vodova kroz zid između suve i vlažne prostorije provodnici se moraju završiti u suvoj prostoriji sa instalacionim priborom za vlažne prostorije. Razvodne kutije za kablove i provodnike(u instalacionim cevima)koji se polažu pod malter moraju biti izrađene od izolacionog materijala ili od metala sa izolacionom postavom i uvodnicama od izolacionog materijala. U svakom strujnom krugu neutralni provodnik mora se razlikovati bojom od faznih provodnika. 9 .Cevi treba da su izrađene od materijala otpornog na vlagu.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Kablovi položeni neposredno pod malter i u zid moraju po celoj dužini biti pokriveni malterom debljine najmaje 4mm. Pri prolazu izolacionih cevi kroz zid između vlažne i suve prostorije pri polaganju treba izvesti da se voda ne može sakupljati u cevi niti u nju da prodre.bez obzira na način kojim se pričvršćuju.ovaj provodnik se ne sme koristiti u drugu svrhu.Zaštitni provodnik treba da bude žuto-zelen. Prekidači i osigurači se postavljaju samo na fazne provodnike. Pri horizontalnom polaganju.

Beograd.2-0. hk-korisna visina od svetiljke pa do radne površine.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.85=3.kao i stvarna osvetljenost treba da budu u garnicama +/-10% Est = E Est − E ⋅100 E Ns (lx) N Prostorija:Dnevna soba Dimenzije prostorije: 4.2000.7. Fotometrijski proračuni su vršeni metodom faktora korisnosti i= a ⋅b .35m 10 .2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.92=0.“Vodič kroz svet tehnike osvetljenja“.Kostića.85=2.gde je: ηf Фuk-ukupni svetlosni fluks svih izvora svetlosti u prostoriji. Фuk = E ⋅ a ⋅b (lm) .5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.76 hk = h -0.83∙0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Fotometrijski proračun Svi podaci i preporuke za fotometrijske proračune prostorija uzeti su iz knjige Miomira B.2× 4.MinelSchreder.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 250 lx.4× 3. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0. za visinu radne površine uzeta je vrednost 0.1)N-stvarni broj izvora svetlosti Stvarni broj izvora.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .85m. E-potreban nivo osvetljenosti η-iskoristljivost osvetljenja korisne površine f -faktor zaprljanja svetiljki i starenja izvora svetlosti f = f 1⋅ f 2 a∙b -površina prostorije. N= Фuk gde je: Фiz N-potreban broj izvora svetlosti Фiz -svetlosni fluks svetlsonog izvora (lm) Ns=(09-1.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.gde je: hk ( a + b ) i-indeks prostorije.

57 − 250 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 0.1)7.2 = = 0.35 ( 2.2 = = 4.74) Ns=8 Est = E Ns 8 = 250 = 251 .4 = = 7.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.2-0.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.1)4.4 Est − E 227 .3475 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 17493 .35 ( 4.62 % E 250 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.2 + 4.4 → (3.27 − 250 ⋅ 100 = ⋅ 100 = −9% E 250 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.2× 3.15 – 8.6 hk ( a + b ) 2.95 → (7.91 linearnom interpolacijom nalazim da je η =0.83∙0.85=3.3 + 3.57 ≈ 0.2 ) Фuk 9684 .76 hk = h -0.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1. nalaze se u granicama +/-10%.3× 3.95 Est − E 251 .4lm ηf a ⋅b 4.27 lx N 4.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 9684 .4 ) Фuk 17493 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja i= Iz Priloga 5 za i=0.35m i= Iz Priloga 5 za i=0.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.9-1.6 nalazim da je η =0.7.4 = = 0. 3 ⋅ 3 .9-1. nalaze se u granicama +/-10%.85=2.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.1)N=(0.57 lx N 7.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .91 hk ( a + b ) 2.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 250 lx.4 Фiz 2200 Ns=(09-1.96 – 4.2lm ηf a ⋅b 2 .tj. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.2 ⋅ 4. 11 . Prostorija:Kuhinja Dimenzije prostorije: 2.95 Фiz 2200 Ns=(09-1.92=0.84) Ns=4 Est = E Ns 4 = 250 = 227 .1)N=(0.tj.

4 ) Iz Priloga 5 za i=0.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.4× 3.35 ( 2 + 4.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Prostorija:Predsoblje Dimenzije prostorije: 2× 4.85=3.59 ≈ 0.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.6 nalazim da je η =0.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.tj.1)N=(0.53 lx N 2.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.53 − 60 ⋅ 100 = ⋅100 = −2.83∙0.2-0.76 hk = h -0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.05 → Ns=2 Est = E Ns 2 = 60 = 58 . Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 100W za direktan sistem osvetljenja.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .4× 3.35m i= a ⋅b 2 ⋅ 4.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.7.7.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 2779 lm ηf Фuk 2779 = = 2.6 hk ( a + b ) 2.83 12 .9-1.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.4 = = 0. nalaze se u granicama +/-10%.85=2. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja. Prostorija:Spavaća soba Dimenzije prostorije: 5.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.05 Фiz 1350 Ns=(09-1.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.45 % E 60 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.05 Est − E 58 .92=0.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .1)2.2× 3.

87 Est − E 64 .6 odakle nalazim da je η =0.12 → Ns=1 13 .83∙0.1)N=(0.12 Фiz 1350 Ns=(09-1.35m 2 f = f 1⋅ f i= a ⋅b 5.87 → Ns=2 Est = E Ns 2 = 100 = 64 . Prostorija:Kupatilo Dimenzije prostorije: 1.35 (1.4 ⋅ 3. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.2-0.76 hk = h -0.31 ne postoji vrednost za η .2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 120 lx.2 + 2 ) Iz Priloga 5 za i=0.85=2.9-1.2-0.17 − 60 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 6.83∙0.87 Фiz 2200 Ns=(09-1.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 1516 lm ηf Фuk 1516 = = 1.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .85=3.92=0.1)1.85 linearnom interpolacijom nalazim da je η =0.7.tj.33 Фuk = N= E ⋅a ⋅b = 4134 lm ηf Фuk 4134 = = 1.2× 2× 3. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 100W za direktan sistem osvetljenja.76 hk = h -0.9-1.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.2) Iz Priloga 5 za i=0.95% E 60 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.31 hk ( a + b ) 2. nalaze se u granicama +/-10%.92=0.85=2.92 f = f 1⋅ f 2 =0.zbog toga usvajam prvu tabličnu vrednost za i=0.2 = = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.92 =0.17 lx N 1.4 + 3.85 hk ( a + b ) 2.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.1)1.35m a ⋅b 1 .85=3.35 ( 5.2 ⋅ 2 i= = = 0.1)N=(0.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.

8% E 120 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.92 =0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.16 Est − E 51 .7lm ηf Фuk 833 .7.6 odakle nalazim da je η =0.2 = = 0.2× 2.2 ⋅ 2 . nalaze se u granicama +/-10%.72 lx N 1.2 ) Iz Priloga 5 za i=0.35m 2 f = f 1⋅ f i= a ⋅b 1 .a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.2-0.1)1.33 hk ( a + b ) 2.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.2× 3.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti.1)N=(0.14 lx N 1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Est = E Ns 1 = 120 = 108 .85=2.tj.85=3.92=0.83∙0.14 − 120 ⋅100 = ⋅100 = −9.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 833 .7% E 60 14 .35 (1.16 → Ns=1 Est = E Ns 1 = 60 = 51 .33 ne postoji vrednost za η .2 + 2.12 Est − E 108 . Prostorija:Ostava Dimenzije prostorije: 1.72 − 60 ⋅100 = ⋅100 = −13 .za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 60W za direktan sistem osvetljenja.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.16 Фiz 715 Ns=(09-1.9-1.76 hk = h -0.7 = = 1.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.zbog toga usvajam prvu tabličnu vrednost za i=0.

Un=220V Prostorija:Spavaća soba Jedna priključnica za TA peć P=3000W.Un=220V Jedna priključnica za IC grejalicu P=1500W.Un=220V Tri priključnice za prenosive prijemnike P=3× 500W.Un=220V Prostorija:Kupatilo Jedna priključnica za akumulacioni bojler P=2000W.Un=220V Električno zvonce P=100W.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Izbor termičkih potrošača Prostorija:Predsoblje Dve priključnice za prenosive prijemnike P=2× 1000W.Un=220V Jedna priključnica za veš mašinu P=2500W.Un=220V Jedna priključnica za prenosive prijemnike P=1000W.Un=220V 15 .

Un=220V Termoakumulaciono grejanje Termoakumulaciono grejanje se vrši sa termoakumulacionim pećima.Akumulacija energije u pećima obavlja se u toku povlašćene tarife tj.Izbor TA peći za planirane prostorije vršimo na sledeći način: Prostorija:Dnevna soba Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 13.Planirano je dnevno grejanje u trajanju od 16h.320 KW 16 .Un=3× 380/220V Jedna priključnica za TA peć P=6000W.Un=220V Jedna priključnica za frižider P=500W.dok za predsoblje ne planiram posebno grejanje.Un=220V Jedna priljučnica za prenosive prijemnike P=500W.Un=220V Prostorija:Ostava Jedna priključnica za zamrzivač P=500W.Un=3× 380/220V Četiri priključnice za prenosive prijemnike P=4× 500W.kuhinji i dnevnoj sobi.Grejanje u stanu sa TA pećima planiram u spavaćoj sobi.6 m2 Snaga (KW) 1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Prostorija:Kuhinja Jedna priključnica za el.Un=220V Prostorija:Dnevna soba Jedna priključnica za TA peć P=4500W.Un=220V Jedna priključnica za ventilator P=500W. Tačan izbor instalisane snage jedne TA peći zasniva se na proračunu toplotnih gubitaka u prostoriji koju želimo da grejemo. Za proračun toplotnih gubitaka prostorija i za odabir tipa TA peći poslužiću se katalozima firme “Cer“ iz Čačka.Un=3×380/220V Jedna priključnica za protočni bojler P=2500W.u kupatilu sa infracrvenom grejalicom.8 časova noću i 2 časa po podne.šporet P=5000W.

03 KW Usvajam TA peć tipa AD30N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P = 3 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 1x380V-6.73A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.24m2 Za plafon+pod ÷ 14.210 KW 0.390 KW Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 4.36 m2 Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 9m2 Za unutrašnji negrejani zid (12 cm) ÷ 5.360 KW 0.visina (mm) 1026×320× 606 Težina peće (Kg) 185 Snaga motorventilatora (W) 23 Veća brzina (m3/h) 137 Manja brzina (m3/h) 79 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 1700 Prostorija:Spavaća soba Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 17. 1× 220V-22.24m2 Za prozor ÷ 4m2 Za vrata ÷ 2m2 Snaga (KW) 1.240 KW 0.700 KW 1.9A.470 KW 0.443 KW 0. 1× 220V-13.270 KW 0.945 KW 0.540 KW 0.12m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 15.6 m2 Za plafon+pod ÷ 37.320 KW 0.945 KW 0.960 KW 0.7A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.150 KW 0.72m2 Za prozor ÷ 1.8 KW Usvajam TA peć tipa AD50N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P =5 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 3x380V-7.08m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm)÷13.61A.755 KW 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 10m2 Za unutrašnji negrejani zid (12 cm) ÷ 12.širina.166 KW 0.36m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 10.12 m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 10.12m2 Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 13.24 m2 Za plafon+pod ÷ 34.25 m2 Za vrata ÷ 2m2 Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 3.125m2 Za vrata ÷ 2m2 0.390 KW 17 Snaga (KW) 0.150 KW 0.390 KW .širina.960 KW 0.4m2 Za prozor ÷ 4.visina (mm) 1026× 380× 668 Težina peće (Kg) 248 Snaga motorventilatora (W) 31 Veća brzina (m3/h) 187 Manja brzina (m3/h) 147 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 2750 Prostorija:Kuhinja Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 7.

Električno zvonce Instalisana snaga P=100W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 2.61A. Dve priključnice u predsoblju Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 3.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 5. 1× 220V-22.širina. Tri priključnice u spavaćoj sobi Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V 18 .visina (mm) 1026× 380× 668 Težina peće (Kg) 248 Snaga motorventilatora (W) 31 Veća brzina (m3/h) 187 Manja brzina (m3/h) 147 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 2750 Definisanje strujnih kola Strujno kolo broj 1.73A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.23 KW Usvajam TA peć tipa AD50N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P =5 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 3x380V-7.

u ostavi i za ostale prenosive prijemnike u kuhinji Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 12. Priključnica za TA peć u spavaćoj sobi Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Strujno kolo broj 5. Protočni bojler u kuhinji Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 11. Akumulacioni bojler u kupatilu Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 7. Osvetljenje u dnevnoj sobi i predsoblju Instalisana snaga P=1400W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 6. Priključnica za prenosive prijemnike u kupatilu Instalisana snaga P=1000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 10. Priključnica za TA peć u kuhinji Instalisana snaga P=3000W Nazivni napon Un=220V 19 . Priključnica za veš mašinu u kupatilu Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 9.za ventilator. Četiri priključnice: za frižider. Infracrvena grejalica u kupatilu Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 8.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Strujno kolo broj 4.

Osvetljenje u kuhinji. Električno zvono l=1m R0 6A Instalisana snaga P=100W Nazivni napon Un=220V I = P 100 = = 0. Priključnica za TA peć u dnevnoj sobi Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Proračun strujnih kola Strujno kolo broj 1. Četiri priključnice u dnevnoj sobi Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 16.kupatilu i spavaćoj sobi Instalisana snaga P=1060W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 15. Priključak za električni šporet u kuhinji Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Strujno kolo broj 14.45 A Un 220 100W 220/8 V/V Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A 20 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Strujno kolo broj 13.ostavi.

5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2. C m u P ⋅ l = 100Wm ∆u = 0.75mm2.004% 1.5mm2.09 A Un 220 1000W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5m R0 10A 1000W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 ∆u = 100 ⋅ 0.26% Strujno kolo broj 3.5 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.004% < 5% 2 ⋅ 1 ⋅ 100 = 0.004% Strujno kolo broj 2.5mm2.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.0178 ⋅ ∆u = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Biram kabal tipa PP-Y-3× 1.odgovara presek provodnika od 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0. Cu P ⋅ l = 9000 Wm ∆u = 0.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.0178 ⋅ = 0.26% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.za provodnike II gurpe od Cu. Tri priključnice u spavaćoj sobi 21 . Dve priključnice u predsoblju l=4.26% 2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 4.5mm2.5m 2 .5mm 2 .

75mm2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l =14m R0 10A 500W Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V I = P 1500 = = 6.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5mm2. Cu m P ⋅ l = 21000 Wm ∆u = 0.0178 ⋅ = 0. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 14 ⋅ 1500 ∆u = 100 ⋅ 0.81 A Un 220 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .75mm2.za provodnike II gurpe od Cu.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5mm2.5m 2 .5mm2.7m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= P 5000 = = 7. Priključnica za TA peć u spavaćoj sobi l=14. Provera pada napona 22 .5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.59A U n 3 ⋅ 380 Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .61% Strujno kolo broj 4.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.odgovara presek provodnika od 0.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.odgovara presek provodnika od 0.61% 2.61% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.za provodnike II gurpe od Cu.5mm2.

za provodnike II gurpe od Cu.39% < 3% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S =1.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola osvetljenja 1.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 1.5 mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 5.0178 ⋅ = 0.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.39% Strujno kolo broj 6.5m m .39% 1.36% Strujno kolo broj 5.5 mm2.0178 ⋅ = 0.75mm2. Cu 2 P ⋅ l = 73500 Wm ∆u = 0.odgovara presek provodnika od 0.5m 2 .5m m 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x1.8 ⋅ 1400 ∆u = 100 ⋅ 0.7 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.36% 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0. Osvetljenje u dnevnoj sobi i predsoblju l =5.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0. C m u P ⋅ l = 8120 Wm ∆u = 0.5 ⋅ 380 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.36 A Un 220 8× 150W 2× 100W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .36% < 5% l ⋅P S ⋅Un 2 14.8m R0 10A Instalisana snaga P=1400W Nazivni napon Un=220V I = P 1400 = = 6. Akumulacioni bojler u kupatilu 23 .

5m 2 .Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.odgovara presek provodnika od 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.5mm2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.5mm2 Provera pada napona 24 . Cu m P ⋅ l = 8200 Wm ∆u = 0.odgovara presek provodnika od 0.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.5mm2.24% 2.75mm2.1 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.1m S0 10A 2000W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.za provodnike II gurpe od Cu.0178 ⋅ = 0.24% < 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 4.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.81 A Un 220 1500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Infracrvena grejalica u kupatilu l = 2m R0 10A Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V I = P 1500 = = 6.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l =4.09 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .75mm2.za provodnike II gurpe od Cu.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.24% Strujno kolo broj 7.

8 ⋅ 2500 ∆u = 100 ⋅ 0. Cu P ⋅ l = 3000 Wm ∆u = 0.odgovara presek provodnika od 0. Priključnica za veš mašinu u kupatilu l=1.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 1.08% < 5% I 0 = 10 A S = 2.08% 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.8m T0 16A 2500W Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V I = P 2500 = = 11 .13% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 16 A S = 2.0178 ⋅ = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 2 ⋅ 1500 ∆u = 100 ⋅ 0.za provodnike II gurpe od Cu.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.0178 ⋅ = 0. Cu m P ⋅ l = 4500 Wm ∆u = 0.5m 2 . Priključnica za prenosive prijemnike u kupatilu 25 .5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.13% Strujno kolo broj 9.75mm2.36 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .5mm 2 1xU z 25 / 16 A PP −Y −3 x 2.5mm 2 .13% 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.5mm2.08% Strujno kolo broj 8.

75mm2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l=5.za provodnike II gurpe od Cu.5mm 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x 2.odgovara presek provodnika od 0. Protočni bojler u kuhinji l =10.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .15 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.15% Strujno kolo broj 10.5m 2 .15% < 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 5.36 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A 26 .5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I0 = 6A S = 2.5mm2.0178 ⋅ = 0.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.15m S0 6A 1000W Instalisana snaga P=1000W Nazivni napon Un=220V I = P 1000 = = 4.15m T0 16A 2500W Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V I = P 2500 = = 11 .ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.15% 2. Cu m P ⋅ l = 5150 Wm ∆u = 0.

5mm2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.2m S0 10A 500W 500W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9. Tri priključnice za frižider. Cu 2 P ⋅ l = 26400 Wm ∆u = 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.5mm2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.15 ⋅ 2500 ∆u = 100 ⋅ 0.odgovara presek provodnika od 0.75mm2.75% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ I 0 = 16 A S = 2.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.5mm2.0178 ⋅ = 0.75mm2.5m 2 . Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 13 .za provodnike II gurpe od Cu.09 A Un 220 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .0178 ⋅ = 0.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2. 27 .ventilator i ostale prenosive prijemnike u kuhinji l =13.5m m .za provodnike II gurpe od Cu.75% 2. Cu m P ⋅ l = 25375 Wm ∆u = 0.77% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.75% Strujno kolo broj 11.77% Strujno kolo broj 12.5mm 2 Montažna tablica D Cu 1xU z 25 / 16 A PP −Y −3 x 2.77 % 2.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 10.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .odgovara presek provodnika od 0.2 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.

5mm2. Cu 2 P ⋅ l = 23550 Wm ∆u = 0.69% 2.69% Strujno kolo broj 13.odgovara presek provodnika od 0.5mm 2 3 xU z 25 / 16 A PP − Y − 3 x 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.za provodnike II gurpe od Cu.5 9A 3⋅ 3 8 0 28 Usvajam tri brza topljiva osigurača od 10A .5mm2. Priključak za električni šporet u kuhinji l=12m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= Pn 3 ⋅U = 5000 = 7.75mm2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 7.85 ⋅ 3000 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm .0178 ⋅ = 0.69% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 16 A S = 2.85m T0 16A 3000W Instalisana snaga P=3000W Nazivni napon Un=220V I = P 3000 = = 13 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Priključnica za TA peć u kuhinji l=7.63 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.

29% 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola osvetljenja 1.4m S0 6A Instalisana snaga P=1060W Nazivni napon Un=220V I = P 1060 = = 4.5 mm2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% l⋅P S ⋅ Un 2 12 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm2.0178 ⋅ = 0.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.odgovara presek provodnika od 0.4 ⋅ 1060 ∆u = 100 ⋅ 0.0178 ⋅ = 0.29% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.48% Strujno kolo broj 15.81 A Un 220 100W 60W 4× 150W 2× 150W Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .75mm2.29% Strujno kolo broj 14.za provodnike II gurpe od Cu.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .48% 1.5 ⋅ 380 2 ∆u = 0.5mm 2 3 xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.za provodnike II gurpe od Cu.5m 2 .5mm2. Osvetljenje u kuhinji i ostavi l =9.48% < 3% Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 1. 29 .5m 2 .5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.odgovara presek provodnika od 0. Cu m P ⋅ l = 60000 Wm ∆u = 0.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-5× 2. C m u P ⋅ l = 9964 Wm ∆u = 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.75mm2.5 mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 9.

Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 9.5m 2 .5 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Četiri priključnice u dnevnoj sobi l =9.55% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.75mm2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.0178 ⋅ = 0. Priključnica za TA peć u dnevnoj sobi l=5.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.55% Strujno kolo broj 16.5mm2.5 9A 3⋅ 3 8 0 30 Usvajam tri brza topljiva osigurača od 10A .5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.odgovara presek provodnika od 0.55% 2.3m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= Pn 3 ⋅U = 5000 = 7. Cu m P ⋅ l = 19000 Wm ∆u = 0.za provodnike II gurpe od Cu.5m T0 10A 500W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.09 A Un 220 500W 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .

Ukupna instalisana snaga osvetljenja svih deset spratova je P=2000W Instalisana snaga prvih pet spratova je P=1000W l =3.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-5× 2.2m R0 6A 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W l =3.5mm 2 3 xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.5mm2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5 ⋅ 380 2 ∆u = 0.2m l =3.za provodnike II gurpe od Cu.Prvi automat pokriva prizemlje i prva četiri sprata.3 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.0178 ⋅ = 0.13% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.2m l =3.75mm2.2m l =3.5m 2 .13% Stepenišno osvetljenje Stepenišno osvetljenje je realizovano pomoću dva stepenišna automata smeštena u MRM1.Na svakom spratu treba ugraditi po dva izvora svetlosti snage 100W zajedno sa tasterima za uključenje.2m l =3.5mm2.odgovara presek provodnika od 0. Cu m P ⋅ l = 26500 Wm ∆u = 0. drugi automat pokriva narednih pet spratova.2m 31 .13 % 2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% l⋅P S ⋅ Un 2 5.

2m l =3.2m S0 6A I = 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W l =3.78% Instalisana snaga preostalih pet spratova je P=1000W l =19.0178 ⋅ = 1. C m u P ⋅ l = 16000 Wm ∆u = 0.78% 1.5m 2 .54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Usvajam kabal tipa PP-Y-3× 1.5m 2 .56% 1. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 16 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.56% 32 .5mm2.78% < 3% Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.2m l =3.56% < 3% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.0178 ⋅ = 0.2m P 1000 = = 4.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.2m l =3.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Usvajam kabal tipa PP-Y-3× 1.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1. C m u P ⋅ l = 32000 Wm ∆u = 1.5mm2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 32 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja I = P 1000 = = 4.

Vod za lift se mora voditi nezavisno od drugih instalacija.51=59.8 4 η=0.84 cosφ=0.57A 33 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Električna razvodna instalacija za lift Lift se napaja četvorožilnim kablom koji vodi od MRM1 do upravljačkog mesta . Usvajam motor sa sledećim karakteristikama : Pn=4KW P 4000 Un=380W In = = = 8.8 5⋅ 0.5 1A f=50Hz 3 ⋅U ⋅ c o ϕs ⋅ η 3 ⋅ 3 8 ⋅00.85 Ip/In=7 l=32m tpol=5s Ip=7∙8.

59 %<5% Montažna tablica Dt Cu I 0 = 20 A 3 xUZ 25 / 20 A 2 S = 2. Za zaštitu motora od preopterećenja usvajam bimetalni relej sa opsegom zaštite 712A.Za ovu zgradu planiram dva MRM koja se nalaze u prizemlju zgrade i udaljena su od PM 10m. Mernorazvodno mesto(MRM) je orman sa koga se vrši razvođenje kablova do razvodnog mesta(RM). 10 dvotarifnih trofaznih brojila za 34 .Priključni deo je donji deo ormana izveden kao jednostruka kablovska uvodnica. Cu P ⋅ l = 179200 Wm u % = 0.85 ⋅ 5 ⋅ 380 2 ∆u =2.5 ⋅ 380 2 Pad napona pri polasku motora: ρ ⋅ P ⋅ l  Ip  4000 ⋅ 32 ∆u = 100 7 = 2.  Sa MRM1 se električnom energijom snabdeva prvih 10 stanova. a radni deo je gornji deo koji je opremnjen NVO osiguračima za zaštitu strujnih kola.lift i stepenišno osvetljenje.Sastoji se od unutrašnjeg i spljašnjeg dela.dok spoljašnji deo vrši napajanje PM sa TS i izveden je kablovskim priključkom.PM je kablovski priključni orman(KPO) izrađen od lima i postavljen je na fasadi zgrade.5mm PP −Y − 4 x 2.0178 ⋅ ∆u =0.na osnovu In=8.59%  = 1.63% 2.5mm2 4kW 3M~ Pošto je vreme polaska tp= 5s usvajam tromi osigurač (Dt) od In = 20A.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja RST0 20A l=32m 4x2.Unutrašnji deo napaja MRM.MRM i RM Prijemno mesto je priključak električne instalacije u zgradi sa razvodnom mrežom niskog napona.Sastoji se iz dva dela:radnog i priključnog. U MRM1 je pored.51A Prema projektnom zadatku lift će osluživati dvanest spratova a utrošena energija za napajanje lifta biće merena na brojilu zajedničke potrošnje.5mm 2 . Provera pada napona Pad napona pri normalnom pogonu: ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ l⋅P S ⋅ Un 2 ∆u = 100 ⋅ 0.78 2  cos ϕ ⋅ 5 ⋅ U n  In  0.63<5% 32 ⋅ 4000 = 0.63% Definisanje PM.

i ugrađeno brojilo za merenje zajedničke potrošnje. Proračun kabla i osigurača od MRM do RM Ukupna instalisana snaga za jedan stan je Pin=37560W Jednovremena maksimalna snaga stana je Pjm=Kj∙ Pin Kj.  Sa MRM2 se električnom energijom snabdevaju narednih 10 stanova.7 Pjm=Kj∙ Pin=0.25 Koeficijent jednovremenosti za sve stanove napajane iz MRM1 Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.za provodnike II gurpe od Cu.koeficijent jednovremenosti rada i on iznosi za jedan stan u Beogradu i svim većim gradovima Kj=0.487 n 10 MRM1 se nalazi u prizemlju zgrade udaljen od PM 10m.RM je opremnjeno sa instalacionim osiguračima i pristupačno je sa prednje strane.03% 2 S ⋅ Un 10 ⋅ 380 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 50 A Pjm 26292 = = 40 A 3 ⋅ Un 3 ⋅ 380 3 xUz 63 / 50 A 2 S = 10mm PP −Y −5 x10 m m . Razvodno mesto(RM) je instalaciona razvodna tabla sa koje se napajaju prijemnici u stanu.Za grad Beograd K∞=0. Pad napona za najudaljeniji stan računa se po obrascu ρ ⋅ l ⋅ Pjm 32 ⋅ 26292 ∆u = 100 = 1. Cu 2 P ⋅ l = 841344 Wm u % = 1.03% Proračun kabla i osigurača od PM do MRM1 Jednovremena maksimalna snaga jednog stana je Pjm=Kj∙ Pin=0.487 ⋅10 ⋅ 26292 + 4000 + 2000 =134042 W Jednovremena maksimalna struja 35 .U zgradi ima 40 razvodnih mesta.7 K∞-koeficijent jednovremenosti za veoma veliki broj stanova približno jednakih jednovremenih maksimalnih snaga.lifta i stepenišnog osvetljenja.  Sa MRM4 se električnom energijom snabdevaju zadnjih 10 stanova.25 = 0.odgovara presek provodnika od 6mm2.7∙37560=26292W Maksimalna jednovremena struja stana je Ijm = Usvajam struju osigurača Io=50A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .Sa MRM1 se napaja prvih 10 stanova.25 + = 0.7∙37560=26292W Koeficijent jednovremenosti rada je Kj=0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja merenje utrošene energije ovih 10 stanova.lift i stepenišno osvetljenje.ali zbog velikog pada napona usvajam prvu vecu vrednost za presek provodnika Scu=10mm2.78 = 1. Jednovremena maksimalna snaga svih prijemnika koji se napajaju sa MRM1 je Pjm = Kj ( n ) ⋅ n ⋅ Pjm / + Pl + Pos = 0.  Sa MRM3 se električnom energijom snabdevaju predzadnjih 10 stanova.

88 Iz tabele za struju NVO osigurača Io=225A nalazim presek provodnika od bakra Scu=95mm2 .78 = 0.25 Koeficijent jednovremenosti za sve stanove napajane iz MRM2 Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.6 A →In=225A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore kojima se uvažava međusobni uticaj kablova i uticaj temperature okoline različite od 20oC.25 + = 0.7 K∞-koeficijent jednovremenosti za veoma veliki broj stanova približno jednakih jednovremenih maksimalnih snaga.88 NVO Cu I 0 = 260 A NVO 3 x 260 A 2 S = 120 mm PP 41 − 3 x120 + 70 mm P ⋅ l = 1340420 Wm 2 u % = 0.25 = 0. K(30o)=0.27 A 0.137% 2 S ⋅ Un 120 ⋅ 380 2 Montažna tablica 30 0 I = In = 225 = 256 A 0.88 I = In K( 30 0 ) = 200 = 227 .487 ⋅10 ⋅ 26292 =128042 W Jednovremena maksimalna struja Ijm = Pjm 128042 = = 194 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Ijm = Pjm 134042 = = 203 .88 K( ) Usvajam struju NVO osigurača Io=260A. Jednovremena maksimalna snaga svih stanova koji se napajaju sa MRM2 je Pjm = Kj ( n ) ⋅ n ⋅ Pjm / = 0.7∙37560=26292W Koeficijent jednovremenosti rada je Kj=0.5 A →In=200A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore kojima se uvažava međusobni uticaj kablova i uticaj temperature okoline različite od 20oC.Za grad Beograd K∞=0.ali zbog velikog pada napona usvajam prvu vecu vrednost za presek provodnika Scu=120mm2 Usvajam kabal tipa PP41 3× 120mm2+70 mm2 Pad napona je 36 .487 n 10 MRM2 se nalazi u prizemlju zgrade udaljen od PM 10m.137% Proračun kabla i osigurača od PM do MRM2 Jednovremena maksimalna snaga jednog stana je Pjm=Kj∙ Pin=0. K(30o)=0.Sa MRM2 se napaja narednih 10 stanova. a za presek provodnika od bakra usvajam Scu=120mm2 Usvajam kabal tipa PP41 3× 120mm2+70 mm2 Pad napona je ρ ⋅ l ⋅ Pjm 10 ⋅ 134042 ∆u = 100 = 1.

Transformatorska stanica je udaljena od zgrade 150m. Proračun kabla i osigurača od TS do PM Zgrada ima 40 stanova jednakih jednovremenih snaga.pa se nece posebno računati.25 + = 0.13% 2 S ⋅ Un 120 ⋅ 380 2 Montažna tablica NVO Cu I 0 = 260 A NVO 3 x 260 A PP 41 − 3 x120 + 70 mm 2 S = 120 mm 2 P ⋅ l = 1280420 Wm u % = 0. Jednovremena maksimalna snaga zgrade računa se po obrascu: Pjmz=Kj(n)∙n∙Pjm+ Pl +Pos=0.napaja se sa dva kabla tipa PP41 3× 185mm2+90mm2.13% Proračun za MRM3 i MRM4 je isti kao i za MRM2.13 A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Pošto se radi o velikoj vrednosti struje usvajam dva kabla tipa PP41 Jednovremena maksimalna struja po kablu iznosi Ijm / = Ijm 597 .8 A K 0.25 = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja ∆u = 100 ρ ⋅ l ⋅ Pjm 10 ⋅ 128042 = 1.78 = 0.78 = 3.02% 2 S ⋅ Un 240 ⋅ 380 2 Montažna tablica 37 .13 = = 298 .90 K(30o)=0.88=0.U TS se ugrađuje šest osigurača tipa NVO nazivne struje Io=350A.88 K= K(2)∙ K(30o)=0.6 A →In=300A 2 2 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore: ako se u zemlju polaže više kablova i to jedan pored drugog sa međusobnim rastojanjem od oko 7cm uticaj temperature okoline različite od 20oC.368 n 40 Jednovremena maksimalna struja Ijm = Pjm 393019 = = 597 . K(2)=0.792 Usvajam struju NVO osigurača Io=430A.368∙40∙26292+4000+2000=393019W Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.792 I = In 300 = = 378 .90∙0. a za presek provodnika od bakra usvajam Scu=240mm2 Usvajam dva kabla tipa PP41 3× 240mm2+120 mm2 Pad napona je ρ ⋅ l ⋅ Pjm 150 ⋅ 393019 ∆u = 100 = 1.

5m od poda.pa je potrebno 40 parica. Izbor instalacionih cevi prema prečniku i broju provodnika P tipa bira se na osnovu tabele PRESEK PROVODNIKA NAJVEĆI BROJ PROVODNIKA TIPA P VELIČINA CEVI Ø (mm) 13. koje se postavljaju na visini h=0. Telefonska instalacija Za priključak na telefonsku mrežu predviđen je orman koncentracije ITO 60 koji se nalazi u prizemlju zgrade.98% Δu=4.77=4. Koaksijalni kabal kojim je izvedena istalacija polaže se u PVC cevi prečnika 13.u predsoblju i u dnevnoj sobi.Od pojačivača koaksijalnim kablom KEL 75/4/0. Šema telefonske instalacije data je u prilogu grafičke dokumentacije.Instalacija se izvodi kablom tipa TI 20 2× 0.5mm. Pošto zgrada ima 40 stanova.02+0.68.5m od poda .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja NVO Cu I 0 = 430 A 2 xNVO 3 x 430 A 2 xPP 41 − 3 x 240 + 120 mm 2 S = 240 mm 2 P ⋅ l = 58952850 Wm u % = 3.Ovi kablovi se smeštaju u instalacione cevi prečnika 13.Priključnice se postavljaju na visini h=0.5 4 6 3 2 - 29 - 36 - 38 .6mm2.166+1.98% Pad napona je manji od propisanih 5% što zadovoljava standarde. Instalacija za TV Za izradu TV istalacija korišćen je centralni antenski sistem koji je sastavljen iz pasivnog dela i pojačivača postavljenog izmedju antene i pasivnog dela sistema .5mm.5 2.Do zgrade telefonski priključak je doveden podzemno. Telefonska istalacija je izvedena sa dva telekomunikaciona kabla koji vode od razvodnag telefonskg ormana do poslednjeg sprata.02% Provera pada napona od TS do najugroženijeg prijemnika Najveći pad napona od TS do najugroženijeg prijemnika (Priključnica za prenosive prijemnike u kuhinji zadnjeg stana) je Δu=ΔuTS+ΔuMRM4+ΔRM40+ΔuPR=3. Za svaki stan predvidjene su po dve priključnic za telefonske aparate.5 16 23 5 3 2 6 5 4 3 6 6 6 (mm ) 2 11 1. pojačani signal se dovodi do antenske skretnice gde se vrši deljenje signala i dalje sprovodi do pojačanih prijemnika u svakom stanu ugradjene su po dve priključnice tipa P887.u dnevnoj i spavaćoj sobi.03+0.

44 Ω 39 .5 + 0. Z3 = + 0.Z k ⋅ In ≤ 220 = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja 10 16 25 35 50 - - - 4 3 - 6 5 3 2 - 6 5 4 3 Zaštita od opasnog napona dodira TN sistem TN sistem zaštite se primenjuje u električnim instalacijama koje su priključene na transformator sa sa direktno uzemljenim zvezdištem.0178  +  = 0.391Ω Kućište MRM se ne može efikasno zaštititi pomoću TN sistema.613 Ω Z1=0.71Ω Z2=0.25Ω Kućište RM se može efikasno zaštititi pomoću TN sistema.35 2 = 0.004 Ω  120 70  ( R 0 + R1) 2 + X 0 2 2 Z 1 = ( 0. l1   l1 R1 =ρ  c u +  Sn1  Sf 1 Uf .25 Ω 3.92Ω Prijemnici se mogu efikasno zaštititi pomoću TN sistema.185 Ω  2.004 + 0.71Ω ≤ 1.potrebno je zadovoljiti uslove: Ig ≥ Ireag Uf Ig = Zp Zp ≤ Da bi se TN sistemom efikasno štitilo kućište MRM treba da bude ispunjen uslov: Z ≤ Uf k ⋅ In Ako se zanemari reaktansa kabla koji povezuje PM i MRM. Da bi se TN sistemom efikasno štitilo kućište RM treba da bude ispunjen uslov: Z1 = Z2 ≤ 220 =1. Da bi se TN sistemom postigla efikasna zaštita.5  ( R 0 + R1 + R 2 + R 3 ) 2 + X 0 2 = ( 0.5 + 0. Da bi se TN sistemom efikasno štitili prijemnici treba da bude ispunjen uslov: Z2 = Z3 ≤ 220 = 3.338 Ω 2.5 ⋅ 260 10   10 R1 = 0.185 ) 2 Z3=1.35 2 =1.5 ⋅16 13   13 R 3 = 0.004 + 0.113 ) 2 + 0.113 Ω  10 10  ( R 0 + R1 + R 2 ) 2 + X 0 2 = ( 0.Ostvaruje se povezivanjem delova sa neutralnom tačkom transformatora.71 + 0.613Ω > 0.004 ) + 0.5 2.0178  +  = 0.92 Ω 3.44Ω < 3.0178  +  = 0.5 + 0.impedans kabla jednaka je aktivnoj otpornosti koja je deo petlje koji obrazuju fazni i nulti provodnik.35 2 = 0.5 ⋅ 50  32 32  R 2 = 0.

130 Nd ≤ Nc -ako je ovaj uslov ispunjen nije potrebna gromobranska instalacija Nd =0.u vezi sa objektom koji se štiti: • Tip konstrukcije(C1) • Sadržaj objekta(C2) • Namena objekta(C3) • Posledice udara groma u objekat(C4) Faktori u vezi sa analizom objekta su dati kroz koeficijente C1.Mešana konstrukcija objekta sa metalnim krovom C2 = 1.9∙10-6=0. C4.9m2 a =20m.Mala vrednost objekta C3 = 3.04∙Td1.25(broj udara/km2 god) Za opštinu Čačak Td=36 Td-broj grmljavinskih dana Ng=0.25=3.tako da je gromobranska instalacija neophodna. b = 20m.Obavezna neprekidnost pogona ali bez uticaja na okolinu C = C1 ⋅ C2 ⋅ C3 ⋅ C 4 = 15 NC = 3 ⋅10 −3 = 0. Usvojena vrednost učestanosi udara groma Nc će biti procenjena na osnovu analize opasnosti od štete.računska efikasnost gromobranske instalacije na osnovu koje se Nd određuju nivoi zaštite 40 .uzimajući u vidu faktore.gustina atmosverskog pražnjenja u zemlju Ae-ekvivalentna prihvatna površina objekta Ng=0.0002-uslov nije ispunjen. C3.04∙Td1.0002 C Određivane stvarnog broja udara groma Nd=Ng∙Ae∙10-6 (broj udara/god) Ng.Teška evakuacija C4 = 5. C1 = 1. h= 32m Nd=Ng∙Ae∙10-6 =3. B2. C2. koje biramo iz tabela (B1.04∙361. N E r = 1 − c .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Zaštita od atmosferskog pražnjenja Instalacija zaštite od atmorsferskog pražnjenja izvodi se u vidu Faradejevog kaveza.130 Nd=0.130 > Nc =0.52 Pošto se objekat nalazi na ravnom terenu i u blizini nepostoji drugi objekat ekvivalentna površina se računa po obrascu: Ae=a∙b+6∙h(a+b)+9π∙h2=20∙20+6∙32(20+20)+9π∙322=37032. B3. B4).25=0.52∙37032.

39=13.85 Rud = ud 1 ud 2 = = 6.39 Ω 2π ⋅ l a ⋅ h 2π ⋅ 10 0.8mm.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Nc 0. Obrazac za izračunavanje otpora rasprostiranja glasi: R= ρ 2⋅l2 ⋅ ln 2π ⋅ l a ⋅h Rud=k∙R. odgovara nivo zaštite I.39=13.85 + 13 . 41 .Za nivo zaštite I iz tabele 5.5 Izabrani uzemljivač zadovoljava u pogledu udarnog otpora rasprostiranja.ukupne dužine 80m .998 Nd 0.9∙15.85Ω R ⋅R 13 .85 Rud=6.9∙15.0002 =1− = 0.92Ω<Ruddoz=20Ω ρ 2 ⋅l 2 100 2 ⋅ 10 2 ⋅ ln = ⋅ ln = 15 .025 ⋅ 0.gde je: Rud-udarna otpornost rasprostiranja k-udarni koeficijent R-otpornost rasprostiranja u ustaljenom stanju R= Rud1=k∙R=0.9). da je srednja vrednost rastojanja spusnih provodnika 10m. Kao uzemljivač upotrebiću temeljni uzemljivač objekta od FeZn trake 25× 4mm. nalazim da su minimalni preseci za gromobransku instalaciju: − Spusni provodnici 50mm2-usvajam čeličnu pocinkovanu traku FeZn 20× 3mm − Za sistem uzemljenja 80mm2-usvajam čeličnu pocinkovanu traku FeZn 25× 4mm − Kao hvataljka koristi se krov zgrade prekriven limom debljine 0. Spoj 1 Od spoja 1 imam traku dužine 10m na levu stranu i traku dužine 10m na desnu stranu. Kako je specifični otpor zemljišta za ilovaču i oranicu iznosi ρ=100Ωm iz tabele nalazim da je dovoljno imati traku dužine 10m (k=0. Er = 1 − Zbog simetrije dovoljno je izvršiti proveru vrednosti Rud uzemljivača za spoj 1.Usvajam osam spusnih vodova.130 Na osnovu računske efikasnosti prema tabeli 1.85 ⋅ 13 .92 Ω Rud 1 + Rud 2 13 .85Ω Rud2=k∙R=0.na jednu ili drugu stranu spoja zemljovoda na uzemljivač.Za nivo zaštite I za spusne provodnike nalazim iz tabele 3.

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Specifikacija opreme i materijala Naziv opreme Priključni orman Tipski orman za MRM Instalacine razvodne table Razvodni orman za stepenišno osvetljenje Stepenišni automati Tasteri Električna zvonca Trofazno dvotarifno brojilo Uklopni sat Inkadescentni izvori svetlosti 60W Inkadescentni izvori svetlosti 100W Inkadescentni izvori svetlosti 150W IC grejalice Trofazne šuko priključnice Monofazne šuko priključnice Jednopolni prekidači Serijski prekidači Indikatori za kupatilo Količina (kom) 1 4 40 2 2 60 40 42 4 40 140 560 40 120 640 40 120 40 42 .

Kostić .2000.ETF. “Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija“. 43 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Razvodne kutije Osigurači 6A tipa D Osigurači 10A tipa D Osiguača 16A tipa D Osigurača 50A tipa D Osigurača 20A tipa Dt Osigurača tipa NVO 300A Osigurača tipa NVO 350A Kablovi Kabal PP-Y 3× 1.MinelSchreder.Beograd.5mm2 Kabal PP-Y 5× 2.5mm2 Kabal PP-Y 4× 2.5mm2 Kabal PP-Y 5× 10mm2 Kabal PP41 3× 120+70mm2 Kabal PP41 3× 240+120mm2 470 87 640 120 120 3 9 3 Dužina(m) 720 2172 32 648 404 40 300 Literatura (1) Miomir B. (3) Miomir B. “Vodič kroz svet tehnike osvetljenja“.Beograd. (2) Katalog firme “Cer“ iz Čačka.2002.5mm2 Kabal PP-Y 3× 2.Kostić.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful