Visoka Škola Tehničkih Strukovnih Studija Čačak

Odsek:Elektrotehnika Smer:Elektroenergetika

Projektni zadatak iz Električnih instalacija i osvetljenja

Student: Srdanović Darko Broj indeksa:111/03

Profesor: mr.Dragan Brajović,dipl.el.ing

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

Čačak,septembar, 2008 god.

2

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

Sadržaj

Električne šeme: 1) Jednopolna šema napajanja objekta 2) Jednopolna šema MRM1 3) Jednopolna šema MRM2 4) Jednopolna šema MRM3 5) Jednopolna šema MRM4 6) Šema električne instalacije osvetljenja 7) Šema električne instalacije priključnica 8) Šema razvodne table stana 9) Šema instalacije telefonskog priključka 10) Šema instalacije TV priključka 11) Jednopolna šema stepenišnog osvetljenja 12) Razvodna instalacija za TV i telefon 13) Šema električne razvodne instalacije lifta 14) Gromobranska instalacija-sistem uzemljenja 15) TN sistem zaštite

Visoka Škola Tehničkih Strukovnih Studija- Čačak Odsek.Elektrotehnički Predmet:Električne instalacije i osvetljenja
Kandidat: Srdanović Darko 111/03 PROJEKTNI ZADATAK Projektovati električnu instalaciju stambene zgrade P+m= 10 spratova,a sa po n= 4 istovetnih stanova na svakom spratu.U zgradi postoji lift čiji je pogonski deo smešten u prostoriji iznad liftovskog šahta na m-tom spratu.Zgrada je završena ravnim krovom pokrivenim limom debljine 0.8 mm,čija je osnova, kao i osnova zgrade, pravougaonik dimenzija stranica 20× 20 (m).Zgrada je visoka (m+1)× 3.2m.Projekat instalacije treba da obuhvati sledeće: 3

Projektni zadatak

Električne instalacije i osvetljenja

1. Tehnički opis 2. Tehničke uslove 3. Fotometrijski proračun 4. Izbor termičkih potrošača 5. Termoakumulaciono grejanje 6. Stepenišno osvetljenje 7. Električnu razvodnu instalaciju za lift 8. Definisanje PM,MRM i RM 9. Telefonsku instalaciju 10. Instalaciju za TV 11. Zaštita od opasnog napona dodira: TN Sistem 12. Instalaciju zasštite od atmosferskog pražnjenja 13. Električne šeme 14. Specifikaciju opreme i materijala Električni priključak zgrade:Kablovski vod 150m Prilog:Građevinska osnova stana F

Datum: 12.12.2007

Zadatak izdao: Dragan Brajović

4

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Kuhinja Spavaća soba Ostava Predsoblje Dnevna soba Kupatilo Projekat F razmera 1:50 5 .

Merenje utrošene električne energije je za svaki stan zasebno pomoću trofaznog brojila sa uklopnim satom. U crtežima se radi kraćeg obeležavanja provodnici Ti 20 2× 0. Ove provodnike postaviti u PVC cevi prečnika označenog u šemi (zavisno od broja parica).6mm2 dvostruko upredenim u parice.U svim stanovima predvidjeno je po dva telefonska mesta u predsoblju i u dnevnoj sobi. Instalacija se izvodi provodnicima Ti 20 preseka 0. priključak za protočni bojler i priključak za ventilaciju. u dnevnoj sobi tri monofazne i jedna trofazna.6 mm. Jednopolna šema po kojoj je urađena svaka tabla data je u prilogu grafičke dokumentacije.Dužina kabla od trafostanice do priključnog mesta iznosi 150m . sa kontaktorom za uključenje druge tarife i el. Od instalacija u stanovima predvidja se električna rasveta u svim prostorijama.Iz ove kutije se jednim provodnikom ide u razvodni orman gde se vrši povezivanje sa šinom. U stepeništu su predvidjene svetiljke koje se uključuju preko stepenišnog automata.takođe je instalirano i torfazno dvotarifno brojilo koje meri utrošenu električnu energiju lifta i stepenišnog osvetljenja U MRM2 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije preostalih 14 stanova. U svim kupatilima izvedene su instalacije za izjednačenje potencijala na takav način što se sve metalne mase povežu provodnicima tipa P/F 1× 6mm2 na kutiju PS49 koja se postavlja na zid iznad ulaznih vrata kupatila.6mm. U MRM1 su ugrađena dvotarifna brojila sa kojih se meri utrošak električne energije prvih 14 stanova.Razvodna mesta ili razvodne table u stanovima su tipske proizvodnje sa odvojenim sabirnicama za dirigovane potrošače i slobodnu potrošnju. Svako razvodno mesto(RM) u stanu napaja se kablom 5x10 mm2. sa 2 P itd. Stambeni objekat se napaja sa dva kabla tipa PP41-3x185+95mm2. Iz priključnog ormana(PM) sa osigurača polaze dva kabla tipa PP41-3x150 +70mm2 pomoću kojih se napajaju MRM1 i MRM2. zvonom. U spavaćoj sobi su predvidjene tri monofazne "šuko" priključnice.U priključnom ormanu je ugrađeno šest NVO od 300A. Telefonske izvode u stanovima i lokalima završiti priključnicama. Instalacija telefona Za priključak na PTT mrežu u prizemlju predvidjen je orman koncentracije ITO 60. Sve izvode iz stanova dovesti do ormana koncentracije i završiti ih na regletama. Za svaki stan predvidjena je instalacija zvučne signalizacije koja se sastoji od tastera ispred ulaznih vrata i električnog zvonceta . a Ti 20 2× 2× 0. postavljene iznad ulaznih vrata sa ugradjenom signalnom lampicom za drugu tarifu. obeleženi sa 1P. U kuhinji je predvidjena dve trofazne i dve monofazne "šuko" priključnice. 6 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Tehnički opis Električna instalacija objekta mora biti izvedena po propisima koje se odnose na izvođenje električnih instalacija u stambenim objektima.

Pojačivači i frekventni pretvarači postavljeni su u glavnoj stanici. Raspored priključnica dat je u grafičkoj dokumentaciji. mestimično zavarene za čeličnu armaturu objekta. 7 . Rastavna spojnica mora biti izvedena sa preklopom trake dužine l00 mm. Uzemljenje Kao uzemljivač i gromobranski uzemljivač koristi se temeljni uzemljivač. Vezu uzemljivača i traku spusta izvesti ukrsnim komadom.75m od nivoa tla moraju imati rastavnu spojnicu (merni spoj) koja odvaja nadzemnu instalaciju od uzemljivača. Ostaviti potreban broj izvoda od uzemljivača za gromobranske spustove i ormane. radi povezivanja oluka za uzemljenje. Traku zavariti za metalnu kapu.5m do 1 m izvan objekta i do glavne stanice. postavljenim u kutiji za ukrsni komad zaliven olovom. Kod svih spajanja izmedju trake i trake sa limenim površinama mora se izmedju spojnih elemenata postaviti olovni podmetač. a preko obujmice povezan je na gromobransku instalaciju. direktni spustovi izvode se trakom FeZn 20x3 mm. postavljene u temeljne trake objekta.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Instalacija za TV Za prijem radio i TV programa predvidjen je zajednički antenski sistem. i ofarbana crvenom bojom. antenski stub se pričvrščuje posebnim ankerima na krov. Horizontalne olučne cevi iskorišćene su kao pomoćni prihvatni vodovi. Na objektu predvidjeni su direktni i indirektni spustovi. tako što su na glavne prihvatne vodove povezani preko obujmica za oluk. Od ormana date su vertikale dobijene preko razdelnika sa odcepnim kutijama i završnim priključnicama. Ostavljena je cev 0. u dnevnoj i spavaćoj sobi. Krov objekta je pokriven limom debljine 0. Indirektni spustovi izvedeni su preko vertikalne olučne cevi tako da se na donjem i gornjem kraju postavljaju obujmice za slivnik i time ih povezati na uzemljivač. spustova i uzemljivača koji sa svim spojnim i nosećim gromobranskim elementima i postojećim metalnim delovima na zgradi (oluci i limene opšivke) stvaraju kavez u odnosu na zemlju.8 mm. Gromobranska instalacija Na objektu je predvidjena klasična gromobranska instalacija. sa dva zavrtnja M8xl8. Isti je izveden od FeZn trake 25x4 mm. Ista se sastoji od prihvatnih vodova(limeni krov). a od mernog spoja postaviti mehaničku zaštitu. Kod ovih spustova koji idu uz oluk iznad mernog spoja postaviti obujmicu za slivnik. U svakom stanu predviđeno je po dve priključnice. Ovi spustovi na visini 1. Medjusobno spajanje trake vrši se ukrsnim komadima postavljenim u kutijama za ukrsni komad zaliven olovom. istu spustiti po dimnjaku i vezati na prihvatne vodove najkraćim putem bez kontrapadova. Antene su koaksijalnim kablom povezane na pojačivački sistem. Pri montaži antena na stub voditi računa o njihovom medjusobnom rastojanju zbog smetnji. Antene se postavljaju na krov objekta na stubni nosač. za provlačenje kabla kablovske televizije. Na dimnjacima i ventilacijama postaviti metalne kape. Za uzemljivač je upotrebljena traka temeljnog uzemljivača.

mehaničkim ili hemijskim uticajima ili vibracijama.Presek provodnika je određen padom napona. Krož višežilni kabal ne sme se voditi više strujnih kola. Svi prijemnici u kupatilu se uključuju prekidačem siganalizacije uključenja a montira se kraj vrata ispred kupatila.8m.atestiran i od prvoklasnog kvaliteta.3-0.Kroz zidove se provodnici postavljaju tako da su zaštićeni od vlage i oštećenja.Provodnici moraju biti dimenzionisani tako da se previše ne zagrevaju. Spoj mora biti izveden tako da ne dođe do smanjenja preseka ili oštećenja preseka ili oštećenja provodnika i izolacije.moraju se između njih obezbediti takav razmak da održavanje jedne ne ugrožava druge instalacije. Električni razvod ne sme se postavljati ispod neelektričnih instalacija na kojima je moguća kondenzacija vode ili drugih tečnosti. 8 . Sve prekidače postaviti na 1.8m od poda. Vodovi se smeju nastavljati isključivo u razvodnim kutijama. Sve radove pri izradi. a ako su postavljeni paralelno.2-1.mora se imati sagalasnost projektanta.Treba izbegavati paralelno postavljanje vodova do dimnjaka.Vodovi se spajaju stezaljkama ili spojnicama.Najmaji dozvoljeni razmak između električnog razvoda i drugih instalacija je 30mm.moraju se preduzeti odgovarajuće mere zaštite.osim provodnika upravljačkih pomoćnih strujnih kola. Ako se u blizini električnog razvoda nalaze neelektrične instalacije. Sve utičnice postaviti na visini 0.razmak između njih je 10cm.5 mm2.kako u pogledu električnog rešenja.Vodovi se smeju postavljati horizontalno (udaljeni 30cm od plafona) i vertikalno bar 30cm od poda. Najmanji dopušteni presek u kolima rasvete 1. Za sve izmene i odstupanja od projekta. Ako se spoj električne instalacije izlaže toploti.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Tehnički uslovi Ovi tehnički uslovi su sastavni deo projekta i kao takvi obavezuju investitora i izvođača pri izgradnji objekta.a 2.tako i u pogledu izbora materijala.moraju izvoditi samo stručno osposobljena lica.osim u kupatilu i u kuhinji gde se postavljaju na visini 1.ispitivanju i puštanju . Ukrštanje energetskih i telefonskih vodova treba izbegavati. Spoj u električnim instalacijama mora biti dimenzionisan tako da može trajno podnositi dozvoljenu struju provodnika. Najmanji dopušteni presek stalno polioženih vodova iznosi 1.Takođe treba izbegavati horizontalno polaganje kablova na visini manjoj od 2m. Izvođenje električne instalacije mora se izvesti prema tekstualnom i grafičkom delu ovog projekta i važećim propisima.vodove treba polagati bar 20 cm daleko od dimnjaka. Sav materijal koji se ugrađuje mora odgovarati standardima.Vertikalno polženi kablovi treba da su udaljeni od vrata i uglova za 15cm.a lemnjenje treba izbegavati u energetskim instalacijama. Međusobni spoj električne instalacije ili spoj električnog razvoda sa električnom opremom mora biti izveden tako da električni razvod ne bude izložen silama izvlačenja ili uvijanja.5 mm2.5 mm2 za aluminijum. Za električne aparate i uređaje smeju se koristiti goli i izolovani vodovi po standardima JUS-a.a u kolima termičkih potrošača 2.5 mm2 za bakar.ako to nije moguće izbeći.5m od poda i to pored vrata na strani gde se ista otvaraju.

Cevi postavljene u zidu ne smeju se prekrivati materijalom koji bi ih nagrizao.Cevi treba da su izrađene od materijala otpornog na vlagu. U svakom strujnom krugu neutralni provodnik mora se razlikovati bojom od faznih provodnika. Metalne zaštitne obloge kablova i metalne izolacione cevi ne smeju biti upotrebljene kao povratni vod. Kroz jednu instalacionu razvodnu kutiju nesmeju se postavljati provodnici iz različitih strujnih krugova.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Kablovi položeni neposredno pod malter i u zid moraju po celoj dužini biti pokriveni malterom debljine najmaje 4mm. Razvodne kutije za kablove i provodnike(u instalacionim cevima)koji se polažu pod malter moraju biti izrađene od izolacionog materijala ili od metala sa izolacionom postavom i uvodnicama od izolacionog materijala.ovaj provodnik se ne sme koristiti u drugu svrhu.smeju se polagati i kablovi bez ispune.Izuzetno. Pri prolazu izolacionih cevi kroz zid između vlažne i suve prostorije pri polaganju treba izvesti da se voda ne može sakupljati u cevi niti u nju da prodre.kablovi ne moraju biti pokriveni malterom ako su položeni u šupljinama tavanica i zidova od betona ili sličnog materijala koji ne gori niti potpomaže gorenje.Na slobodnim krajevima cevi moraju se postaviti uvodnice od izolacionog materijala. Pri prolazu vodova kroz zid između suve i vlažne prostorije provodnici se moraju završiti u suvoj prostoriji sa instalacionim priborom za vlažne prostorije.postavljati ispod gips-kartonskih ploča. Pri postavljanju kablova ili provodnika u cevi svi provodnici koji pripadaju istom strujnom kolu moraju biri postavljeni u istu cev.cevi moraju imati blagi pad prema razvodnim kutijama.Kablovi bez ispune ne smeju se voditi u snopu.Zaštitni provodnik treba da bude žuto-zelen. Prekidači i osigurači se postavljaju samo na fazne provodnike. 9 .bez obzira na način kojim se pričvršćuju.niti kao provodnik. Pri horizontalnom polaganju.i to ispod maltera. a da se postavljaju sa nagibom prema vlažnoj prostoriji.i ne smeju se polagati na zapaljive materijale ni kad se pokrivaju malterom.kao što su kablovi tipa PP/R. U suvim prostorijama.

1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .gde je: ηf Фuk-ukupni svetlosni fluks svih izvora svetlosti u prostoriji. Fotometrijski proračuni su vršeni metodom faktora korisnosti i= a ⋅b .2× 4. Фuk = E ⋅ a ⋅b (lm) .Kostića.76 hk = h -0.35m 10 . Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.92=0.gde je: hk ( a + b ) i-indeks prostorije.85=3.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Fotometrijski proračun Svi podaci i preporuke za fotometrijske proračune prostorija uzeti su iz knjige Miomira B.2-0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 250 lx.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.1)N-stvarni broj izvora svetlosti Stvarni broj izvora.7. za visinu radne površine uzeta je vrednost 0.4× 3.Beograd.83∙0.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.“Vodič kroz svet tehnike osvetljenja“.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.MinelSchreder. hk-korisna visina od svetiljke pa do radne površine.85m. N= Фuk gde je: Фiz N-potreban broj izvora svetlosti Фiz -svetlosni fluks svetlsonog izvora (lm) Ns=(09-1.2000.85=2.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0. E-potreban nivo osvetljenosti η-iskoristljivost osvetljenja korisne površine f -faktor zaprljanja svetiljki i starenja izvora svetlosti f = f 1⋅ f 2 a∙b -površina prostorije.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.kao i stvarna osvetljenost treba da budu u garnicama +/-10% Est = E Est − E ⋅100 E Ns (lx) N Prostorija:Dnevna soba Dimenzije prostorije: 4.

57 − 250 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 0.91 hk ( a + b ) 2.2× 3.2 ) Фuk 9684 .95 → (7.2 = = 4.4 Фiz 2200 Ns=(09-1.85=3. nalaze se u granicama +/-10%.57 ≈ 0.35 ( 4.91 linearnom interpolacijom nalazim da je η =0. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.4 ) Фuk 17493 .95 Фiz 2200 Ns=(09-1. 3 ⋅ 3 .27 lx N 4.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.2 = = 0.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .4 = = 0.4 = = 7.83∙0.tj.7.9-1.6 hk ( a + b ) 2.92=0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 250 lx.tj.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.3 + 3.96 – 4.4 → (3.4 Est − E 227 .95 Est − E 251 .3× 3.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.15 – 8.1)7.76 hk = h -0.35m i= Iz Priloga 5 za i=0.3475 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 17493 .2 ⋅ 4.6 nalazim da je η =0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja i= Iz Priloga 5 za i=0. Prostorija:Kuhinja Dimenzije prostorije: 2.1)N=(0.2 + 4.62 % E 250 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.85=2.57 lx N 7.9-1.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 9684 .35 ( 2.2lm ηf a ⋅b 2 .74) Ns=8 Est = E Ns 8 = 250 = 251 . nalaze se u granicama +/-10%.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.1)N=(0.4lm ηf a ⋅b 4. 11 .27 − 250 ⋅ 100 = ⋅ 100 = −9% E 250 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.1)4. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.84) Ns=4 Est = E Ns 4 = 250 = 227 .2-0.

Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 100W za direktan sistem osvetljenja.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.7.6 nalazim da je η =0.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .1)N=(0.tj.85=3.05 Est − E 58 .83∙0.6 hk ( a + b ) 2.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.2× 3.45 % E 60 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.05 → Ns=2 Est = E Ns 2 = 60 = 58 .4 = = 0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 150W za direktan sistem osvetljenja.53 lx N 2.1)2.92 f = f 1 ⋅ f 2 =0.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.2-0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.76 hk = h -0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Prostorija:Predsoblje Dimenzije prostorije: 2× 4.05 Фiz 1350 Ns=(09-1.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 2779 lm ηf Фuk 2779 = = 2.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.9-1.4× 3.35m i= a ⋅b 2 ⋅ 4.35 ( 2 + 4.92=0.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.53 − 60 ⋅ 100 = ⋅100 = −2.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.59 ≈ 0.83 12 .5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.4× 3.85=2.4 ) Iz Priloga 5 za i=0. nalaze se u granicama +/-10%.7. Prostorija:Spavaća soba Dimenzije prostorije: 5.

nalaze se u granicama +/-10%.31 hk ( a + b ) 2.92=0.92 f = f 1⋅ f 2 =0.17 lx N 1.2-0.87 → Ns=2 Est = E Ns 2 = 100 = 64 .87 Est − E 64 .zbog toga usvajam prvu tabličnu vrednost za i=0.2 + 2 ) Iz Priloga 5 za i=0.1)1.85=2.2) Iz Priloga 5 za i=0.2 ⋅ 2 i= = = 0.85=3.4 ⋅ 3.85 hk ( a + b ) 2.1)N=(0.2× 2× 3.12 → Ns=1 13 .2 = = 0.tj.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 120 lx.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 1516 lm ηf Фuk 1516 = = 1.83∙0. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.2-0.95% E 60 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.92 =0.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.33 Фuk = N= E ⋅a ⋅b = 4134 lm ηf Фuk 4134 = = 1.6 odakle nalazim da je η =0.85 linearnom interpolacijom nalazim da je η =0.35 ( 5.76 hk = h -0.85=2.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.9-1. Prostorija:Kupatilo Dimenzije prostorije: 1.1)1.1)N=(0.92=0.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.85=3.12 Фiz 1350 Ns=(09-1.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti .35 (1.76 hk = h -0.17 − 60 ⋅ 100 = ⋅ 100 = 6.9-1.4 + 3.35m 2 f = f 1⋅ f i= a ⋅b 5.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.87 Фiz 2200 Ns=(09-1.83∙0.31 ne postoji vrednost za η . Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 100W za direktan sistem osvetljenja.35m a ⋅b 1 .7.

92 =0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Est = E Ns 1 = 120 = 108 . Prostorija:Ostava Dimenzije prostorije: 1.33 ne postoji vrednost za η .83∙0.za ovu vrstu prostorije i delatnosti koja se u njoj obavlja je 60 lx.1)1.2× 2.16 Фiz 715 Ns=(09-1.35m 2 f = f 1⋅ f i= a ⋅b 1 .2 + 2.8% E 120 Na osnovu ovoga zaključujem da stvarni broj izvora svetlosti i stvarna vrednost osvetljenosti zadovoljavaju tehničke propise.83 Iz Priloga 7 za usvojeni izvor svetlosti nalazim da je f 2 =0.2m Potrebna vrednost osvetljenosti: Iz tabele P1.33 hk ( a + b ) 2.2 = = 0.1 preporučena vrednost optimalnog nivoa osvetljenosti.76 hk = h -0.14 lx N 1.tj.85=3.9-1.2 ) Iz Priloga 5 za i=0.7.85=2.7lm ηf Фuk 833 .2-0. Tip svetiljke: Iz Priloga 2 biram svetiljku tipa A1 za izvor svetlosti sa užarenim vlaknom snage 60W za direktan sistem osvetljenja.25 Фuk = N= E ⋅ a ⋅b = 833 . nalaze se u granicama +/-10%.a za faktor refleksije zidova koji su svelte boje nalazim da je ρz=0.2× 3.12 Est − E 108 .2 ⋅ 2 .35 (1. Faktor refleksije: Iz Priloga 4 nalazim da je faktor refleksije tavanice koja je bele boje ρt=0.7% E 60 14 .7 = = 1.16 Est − E 51 .72 − 60 ⋅100 = ⋅100 = −13 .72 lx N 1.1)N=(0.92=0.zbog toga usvajam prvu tabličnu vrednost za i=0.14 − 120 ⋅100 = ⋅100 = −9.6 odakle nalazim da je η =0.5 Iz Priloga 6 za kategoriju zaprljanja K=V i za period čišćenja T=12 meseci pri srednjem zaprašivanju nalazim da je f 1 =0.16 → Ns=1 Est = E Ns 1 = 60 = 51 .

Un=220V Jedna priključnica za veš mašinu P=2500W.Un=220V Električno zvonce P=100W.Un=220V Tri priključnice za prenosive prijemnike P=3× 500W.Un=220V 15 .Un=220V Prostorija:Spavaća soba Jedna priključnica za TA peć P=3000W.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Izbor termičkih potrošača Prostorija:Predsoblje Dve priključnice za prenosive prijemnike P=2× 1000W.Un=220V Jedna priključnica za IC grejalicu P=1500W.Un=220V Jedna priključnica za prenosive prijemnike P=1000W.Un=220V Prostorija:Kupatilo Jedna priključnica za akumulacioni bojler P=2000W.

Un=220V Jedna priključnica za frižider P=500W.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Prostorija:Kuhinja Jedna priključnica za el.Un=220V Jedna priključnica za ventilator P=500W.Planirano je dnevno grejanje u trajanju od 16h.6 m2 Snaga (KW) 1.Un=220V Termoakumulaciono grejanje Termoakumulaciono grejanje se vrši sa termoakumulacionim pećima.Grejanje u stanu sa TA pećima planiram u spavaćoj sobi.Akumulacija energije u pećima obavlja se u toku povlašćene tarife tj.Un=220V Jedna priljučnica za prenosive prijemnike P=500W.Un=3×380/220V Jedna priključnica za protočni bojler P=2500W.Izbor TA peći za planirane prostorije vršimo na sledeći način: Prostorija:Dnevna soba Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 13.Un=3× 380/220V Jedna priključnica za TA peć P=6000W.šporet P=5000W.Un=220V Prostorija:Ostava Jedna priključnica za zamrzivač P=500W.Un=220V Prostorija:Dnevna soba Jedna priključnica za TA peć P=4500W.dok za predsoblje ne planiram posebno grejanje.Un=3× 380/220V Četiri priključnice za prenosive prijemnike P=4× 500W. Tačan izbor instalisane snage jedne TA peći zasniva se na proračunu toplotnih gubitaka u prostoriji koju želimo da grejemo.kuhinji i dnevnoj sobi.8 časova noću i 2 časa po podne. Za proračun toplotnih gubitaka prostorija i za odabir tipa TA peći poslužiću se katalozima firme “Cer“ iz Čačka.320 KW 16 .u kupatilu sa infracrvenom grejalicom.

08m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm)÷13.360 KW 0.12m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 15.150 KW 0.61A.700 KW 1.6 m2 Za plafon+pod ÷ 37.125m2 Za vrata ÷ 2m2 0.visina (mm) 1026×320× 606 Težina peće (Kg) 185 Snaga motorventilatora (W) 23 Veća brzina (m3/h) 137 Manja brzina (m3/h) 79 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 1700 Prostorija:Spavaća soba Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 17.960 KW 0.36 m2 Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 9m2 Za unutrašnji negrejani zid (12 cm) ÷ 5.240 KW 0.270 KW 0.166 KW 0.24m2 Za prozor ÷ 4m2 Za vrata ÷ 2m2 Snaga (KW) 1.12 m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 10.4m2 Za prozor ÷ 4.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 10m2 Za unutrašnji negrejani zid (12 cm) ÷ 12.945 KW 0.72m2 Za prozor ÷ 1.03 KW Usvajam TA peć tipa AD30N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P = 3 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 1x380V-6. 1× 220V-13.73A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina. 1× 220V-22.755 KW 0.443 KW 0.390 KW 17 Snaga (KW) 0.150 KW 0.540 KW 0.9A.24 m2 Za plafon+pod ÷ 34.390 KW Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 4.390 KW .320 KW 0.širina.210 KW 0.7A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.960 KW 0.25 m2 Za vrata ÷ 2m2 Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 3.visina (mm) 1026× 380× 668 Težina peće (Kg) 248 Snaga motorventilatora (W) 31 Veća brzina (m3/h) 187 Manja brzina (m3/h) 147 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 2750 Prostorija:Kuhinja Površina (m2) Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 7.945 KW 0.8 KW Usvajam TA peć tipa AD50N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P =5 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 3x380V-7.12m2 Za spoljni zid ( 25 cm ) ÷ 13.širina.470 KW 0.36m2 Za unutrašnji grejani zid (12 cm) ÷ 10.24m2 Za plafon+pod ÷ 14.

1× 220V-22.širina.73A Normalno vreme akumulisnja 8 sati Dužina.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Potrebna instalisana snaga peći je: Pin = 5.61A. Tri priključnice u spavaćoj sobi Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V 18 .visina (mm) 1026× 380× 668 Težina peće (Kg) 248 Snaga motorventilatora (W) 31 Veća brzina (m3/h) 187 Manja brzina (m3/h) 147 Specifična toplotna snaga (kcal/h) 2750 Definisanje strujnih kola Strujno kolo broj 1. Električno zvonce Instalisana snaga P=100W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 2.23 KW Usvajam TA peć tipa AD50N sa sledećeim karakteristikama: Snaga peći P =5 KW Struja opterećenja pri akumulaciji: 3x380V-7. Dve priključnice u predsoblju Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 3.

za ventilator. Osvetljenje u dnevnoj sobi i predsoblju Instalisana snaga P=1400W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 6. Priključnica za TA peć u spavaćoj sobi Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Strujno kolo broj 5.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Strujno kolo broj 4. Četiri priključnice: za frižider. Priključnica za TA peć u kuhinji Instalisana snaga P=3000W Nazivni napon Un=220V 19 .u ostavi i za ostale prenosive prijemnike u kuhinji Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 12. Akumulacioni bojler u kupatilu Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 7. Priključnica za veš mašinu u kupatilu Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 9. Protočni bojler u kuhinji Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 11. Infracrvena grejalica u kupatilu Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 8. Priključnica za prenosive prijemnike u kupatilu Instalisana snaga P=1000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 10.

Priključak za električni šporet u kuhinji Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Strujno kolo broj 14. Četiri priključnice u dnevnoj sobi Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 16. Priključnica za TA peć u dnevnoj sobi Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V Proračun strujnih kola Strujno kolo broj 1. Osvetljenje u kuhinji.ostavi.45 A Un 220 100W 220/8 V/V Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A 20 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Strujno kolo broj 13. Električno zvono l=1m R0 6A Instalisana snaga P=100W Nazivni napon Un=220V I = P 100 = = 0.kupatilu i spavaćoj sobi Instalisana snaga P=1060W Nazivni napon Un=220V Strujno kolo broj 15.

Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 4.004% < 5% 2 ⋅ 1 ⋅ 100 = 0. Tri priključnice u spavaćoj sobi 21 .5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.004% 1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Biram kabal tipa PP-Y-3× 1.5m 2 .odgovara presek provodnika od 0.75mm2.09 A Un 220 1000W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .0178 ⋅ = 0.0178 ⋅ ∆u = 0.za provodnike II gurpe od Cu.26% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.5 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.5m R0 10A 1000W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0. Dve priključnice u predsoblju l=4.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2. Cu P ⋅ l = 9000 Wm ∆u = 0. C m u P ⋅ l = 100Wm ∆u = 0.5mm2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.26% Strujno kolo broj 3.26% 2.5mm 2 .004% Strujno kolo broj 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm2.5mm2.

Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2. Provera pada napona 22 .5mm2.za provodnike II gurpe od Cu.5mm2.75mm2.5mm2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5mm2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 14 ⋅ 1500 ∆u = 100 ⋅ 0.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.81 A Un 220 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Priključnica za TA peć u spavaćoj sobi l=14.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l =14m R0 10A 500W Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V I = P 1500 = = 6.0178 ⋅ = 0.odgovara presek provodnika od 0.61% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.59A U n 3 ⋅ 380 Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .odgovara presek provodnika od 0. Cu m P ⋅ l = 21000 Wm ∆u = 0.za provodnike II gurpe od Cu.61% Strujno kolo broj 4.61% 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.75mm2.7m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= P 5000 = = 7.5m 2 .

ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola osvetljenja 1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.0178 ⋅ = 0.za provodnike II gurpe od Cu.5 mm2.36% Strujno kolo broj 5.5 ⋅ 380 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.36% 2.39% Strujno kolo broj 6.36 A Un 220 8× 150W 2× 100W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Osvetljenje u dnevnoj sobi i predsoblju l =5.39% < 3% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S =1.36% < 5% l ⋅P S ⋅Un 2 14.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 1.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0. Cu 2 P ⋅ l = 73500 Wm ∆u = 0.8 ⋅ 1400 ∆u = 100 ⋅ 0.odgovara presek provodnika od 0.7 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.75mm2. C m u P ⋅ l = 8120 Wm ∆u = 0.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.39% 1.5m m .0178 ⋅ = 0.8m R0 10A Instalisana snaga P=1400W Nazivni napon Un=220V I = P 1400 = = 6. Akumulacioni bojler u kupatilu 23 .5 mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 5.5m m 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x1.5m 2 .

5mm2.za provodnike II gurpe od Cu.5mm2 Provera pada napona 24 .5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.24% < 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 4.1 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2. Infracrvena grejalica u kupatilu l = 2m R0 10A Instalisana snaga P=1500W Nazivni napon Un=220V I = P 1500 = = 6.odgovara presek provodnika od 0. Cu m P ⋅ l = 8200 Wm ∆u = 0.5mm2.0178 ⋅ = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l =4.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.24% Strujno kolo broj 7.24% 2.5m 2 .5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.za provodnike II gurpe od Cu.odgovara presek provodnika od 0.75mm2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.1m S0 10A 2000W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.09 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .81 A Un 220 1500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.75mm2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.

36 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .za provodnike II gurpe od Cu.5mm 2 1xU z 25 / 16 A PP −Y −3 x 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 2 ⋅ 1500 ∆u = 100 ⋅ 0.5m 2 . Priključnica za veš mašinu u kupatilu l=1.odgovara presek provodnika od 0.5mm 2 .13% 2.13% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 16 A S = 2. Cu P ⋅ l = 3000 Wm ∆u = 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.5mm2.08% < 5% I 0 = 10 A S = 2.75mm2.08% 2.13% Strujno kolo broj 9. Cu m P ⋅ l = 4500 Wm ∆u = 0.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.8 ⋅ 2500 ∆u = 100 ⋅ 0.0178 ⋅ = 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.08% Strujno kolo broj 8.8m T0 16A 2500W Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V I = P 2500 = = 11 .0178 ⋅ = 0.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2. Priključnica za prenosive prijemnike u kupatilu 25 .ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 1.

5mm2.36 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A 26 .5m 2 .15% Strujno kolo broj 10.5 ⋅ 220 2 Montažna tablica D Cu I0 = 6A S = 2.0178 ⋅ = 0. Protočni bojler u kuhinji l =10.za provodnike II gurpe od Cu.15 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.odgovara presek provodnika od 0.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2. Cu m P ⋅ l = 5150 Wm ∆u = 0.5mm 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x 2.15m S0 6A 1000W Instalisana snaga P=1000W Nazivni napon Un=220V I = P 1000 = = 4.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja l=5.15m T0 16A 2500W Instalisana snaga P=2500W Nazivni napon Un=220V I = P 2500 = = 11 .5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.75mm2.15% < 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 5.15% 2.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .

75mm2. Tri priključnice za frižider. Cu 2 P ⋅ l = 26400 Wm ∆u = 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .75% 2.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.77 % 2.5mm 2 Montažna tablica D Cu 1xU z 25 / 16 A PP −Y −3 x 2.5mm2.ventilator i ostale prenosive prijemnike u kuhinji l =13.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 2.odgovara presek provodnika od 0.5mm2.75% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ I 0 = 16 A S = 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola prijemnika 2.5mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 10.odgovara presek provodnika od 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.77% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.09 A Un 220 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .za provodnike II gurpe od Cu. Cu m P ⋅ l = 25375 Wm ∆u = 0.75mm2.za provodnike II gurpe od Cu.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.0178 ⋅ = 0.75% Strujno kolo broj 11.5m 2 . Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 13 .Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.0178 ⋅ = 0.2m S0 10A 500W 500W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9. 27 .77% Strujno kolo broj 12.15 ⋅ 2500 ∆u = 100 ⋅ 0.2 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm2.5m m .

odgovara presek provodnika od 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 0. Cu 2 P ⋅ l = 23550 Wm ∆u = 0.69% 2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Priključnica za TA peć u kuhinji l=7.za provodnike II gurpe od Cu.5mm .5mm2.69% Strujno kolo broj 13.5mm 2 3 xU z 25 / 16 A PP − Y − 3 x 2.75mm2.5 9A 3⋅ 3 8 0 28 Usvajam tri brza topljiva osigurača od 10A . Priključak za električni šporet u kuhinji l=12m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= Pn 3 ⋅U = 5000 = 7.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.5mm2.0178 ⋅ = 0.63 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 16A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 7.85m T0 16A 3000W Instalisana snaga P=3000W Nazivni napon Un=220V I = P 3000 = = 13 .69% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 16 A S = 2.85 ⋅ 3000 ∆u = 100 ⋅ 0.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.

5 mm2 Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 9.5m 2 .5 ⋅ 380 2 ∆u = 0. Cu m P ⋅ l = 60000 Wm ∆u = 0.5m 2 .odgovara presek provodnika od 0.81 A Un 220 100W 60W 4× 150W 2× 150W Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2. Osvetljenje u kuhinji i ostavi l =9.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za strujna kola osvetljenja 1.29% Strujno kolo broj 14.75mm2.5mm 2 3 xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.Na osnovu ovoga biram kabal PP-Y-3× 1.0178 ⋅ = 0.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.5mm2.48% 1.5mm2.za provodnike II gurpe od Cu.48% Strujno kolo broj 15.48% < 3% Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.75mm2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% l⋅P S ⋅ Un 2 12 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.4 ⋅ 1060 ∆u = 100 ⋅ 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .0178 ⋅ = 0.odgovara presek provodnika od 0. 29 .5 mm2. C m u P ⋅ l = 9964 Wm ∆u = 0.29% 2.4m S0 6A Instalisana snaga P=1060W Nazivni napon Un=220V I = P 1060 = = 4.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-5× 2.29% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.za provodnike II gurpe od Cu.

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Četiri priključnice u dnevnoj sobi l =9.5 9A 3⋅ 3 8 0 30 Usvajam tri brza topljiva osigurača od 10A .5mm2.odgovara presek provodnika od 0.3m RST0 10A 5000W Instalisana snaga P=5000W Nazivni napon Un=380V I= Pn 3 ⋅U = 5000 = 7.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.5mm2. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 9. Cu m P ⋅ l = 19000 Wm ∆u = 0.55% 2.5 ⋅ 2000 ∆u = 100 ⋅ 0. Priključnica za TA peć u dnevnoj sobi l=5.5mm 2 1xU z 25 / 10 A PP −Y −3 x 2.5m 2 .5 ⋅ 220 2 ∆u = 0.5m T0 10A 500W Instalisana snaga P=2000W Nazivni napon Un=220V I = P 2000 = = 9.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-3× 2.09 A Un 220 500W 500W 500W Usvajam brzi topljivi osigurač od 10A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .za provodnike II gurpe od Cu.55% Strujno kolo broj 16.75mm2.55% < 5% Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.0178 ⋅ = 0.

Provera pada napona Dozvoljeni pad napona je 5% l⋅P S ⋅ Un 2 5.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Iz tabele 252 ovoj struji osigurača .za provodnike II gurpe od Cu.Na svakom spratu treba ugraditi po dva izvora svetlosti snage 100W zajedno sa tasterima za uključenje.5mm2. Ukupna instalisana snaga osvetljenja svih deset spratova je P=2000W Instalisana snaga prvih pet spratova je P=1000W l =3.13% Stepenišno osvetljenje Stepenišno osvetljenje je realizovano pomoću dva stepenišna automata smeštena u MRM1. Cu m P ⋅ l = 26500 Wm ∆u = 0.2m 31 .0178 ⋅ = 0.2m R0 6A 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W l =3.Na osnovu ovoga biram kabal tipa PP-Y-5× 2.5m 2 . drugi automat pokriva narednih pet spratova.2m l =3.2m l =3.13% < 5% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I 0 = 10 A S = 2.odgovara presek provodnika od 0.2m l =3.2m l =3.75mm2.3 ⋅ 5000 ∆u = 100 ⋅ 0.5mm2.Prvi automat pokriva prizemlje i prva četiri sprata.5 ⋅ 380 2 ∆u = 0.5mm 2 3 xU z 25 / 10 A PP −Y −5 x 2.ali po propisima je minimalni dozvoljeni presek provodnika za priključnice 2.13 % 2.

C m u P ⋅ l = 32000 Wm ∆u = 1.78% 1.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja I = P 1000 = = 4. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 32 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.2m l =3.2m l =3.56% < 3% ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.5 ⋅ 220 2 ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ ∆u = 0.5mm2. C m u P ⋅ l = 16000 Wm ∆u = 0.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Usvajam kabal tipa PP-Y-3× 1.5m 2 .5mm2.5 ⋅ 220 2 ∆u = 1.5m m 2 1xU z 25 / 6 A PP −Y −3 x1.56% 32 .78% Instalisana snaga preostalih pet spratova je P=1000W l =19.5m 2 .78% < 3% Montažna tablica D Cu I0 = 6A S =1.56% 1. Provera pada napona Dozvoljeni pad napona za strujna kola osvetljenja je 3% 2⋅l ⋅ P S ⋅ Un 2 2 ⋅ 16 ⋅ 1000 ∆u = 100 ⋅ 0.2m S0 6A I = 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W 2× 100W l =3.2m l =3.2m P 1000 = = 4.0178 ⋅ = 0.54 A Un 220 Usvajam brzi topljivi osigurač od 6A Usvajam kabal tipa PP-Y-3× 1.0178 ⋅ = 1.

85 Ip/In=7 l=32m tpol=5s Ip=7∙8.8 4 η=0.5 1A f=50Hz 3 ⋅U ⋅ c o ϕs ⋅ η 3 ⋅ 3 8 ⋅00.8 5⋅ 0.51=59. Usvajam motor sa sledećim karakteristikama : Pn=4KW P 4000 Un=380W In = = = 8.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Električna razvodna instalacija za lift Lift se napaja četvorožilnim kablom koji vodi od MRM1 do upravljačkog mesta .57A 33 .84 cosφ=0. Vod za lift se mora voditi nezavisno od drugih instalacija.

dok spoljašnji deo vrši napajanje PM sa TS i izveden je kablovskim priključkom.5 ⋅ 380 2 Pad napona pri polasku motora: ρ ⋅ P ⋅ l  Ip  4000 ⋅ 32 ∆u = 100 7 = 2.Za ovu zgradu planiram dva MRM koja se nalaze u prizemlju zgrade i udaljena su od PM 10m. 10 dvotarifnih trofaznih brojila za 34 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja RST0 20A l=32m 4x2.Priključni deo je donji deo ormana izveden kao jednostruka kablovska uvodnica.0178 ⋅ ∆u =0. a radni deo je gornji deo koji je opremnjen NVO osiguračima za zaštitu strujnih kola.lift i stepenišno osvetljenje.63% 2.Sastoji se iz dva dela:radnog i priključnog.63<5% 32 ⋅ 4000 = 0. U MRM1 je pored.  Sa MRM1 se električnom energijom snabdeva prvih 10 stanova. Mernorazvodno mesto(MRM) je orman sa koga se vrši razvođenje kablova do razvodnog mesta(RM).51A Prema projektnom zadatku lift će osluživati dvanest spratova a utrošena energija za napajanje lifta biće merena na brojilu zajedničke potrošnje.PM je kablovski priključni orman(KPO) izrađen od lima i postavljen je na fasadi zgrade.63% Definisanje PM.Sastoji se od unutrašnjeg i spljašnjeg dela.85 ⋅ 5 ⋅ 380 2 ∆u =2.59%  = 1.5mm2 4kW 3M~ Pošto je vreme polaska tp= 5s usvajam tromi osigurač (Dt) od In = 20A.5mm PP −Y − 4 x 2.Unutrašnji deo napaja MRM. Provera pada napona Pad napona pri normalnom pogonu: ∆u = 100 ⋅ ρ ⋅ l⋅P S ⋅ Un 2 ∆u = 100 ⋅ 0.78 2  cos ϕ ⋅ 5 ⋅ U n  In  0.na osnovu In=8. Za zaštitu motora od preopterećenja usvajam bimetalni relej sa opsegom zaštite 712A.59 %<5% Montažna tablica Dt Cu I 0 = 20 A 3 xUZ 25 / 20 A 2 S = 2. Cu P ⋅ l = 179200 Wm u % = 0.MRM i RM Prijemno mesto je priključak električne instalacije u zgradi sa razvodnom mrežom niskog napona.5mm 2 .

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja merenje utrošene energije ovih 10 stanova.U zgradi ima 40 razvodnih mesta.RM je opremnjeno sa instalacionim osiguračima i pristupačno je sa prednje strane.7 Pjm=Kj∙ Pin=0.lift i stepenišno osvetljenje.7∙37560=26292W Maksimalna jednovremena struja stana je Ijm = Usvajam struju osigurača Io=50A Iz tabele 252 ovoj struji osigurača . Proračun kabla i osigurača od MRM do RM Ukupna instalisana snaga za jedan stan je Pin=37560W Jednovremena maksimalna snaga stana je Pjm=Kj∙ Pin Kj.  Sa MRM3 se električnom energijom snabdevaju predzadnjih 10 stanova.487 ⋅10 ⋅ 26292 + 4000 + 2000 =134042 W Jednovremena maksimalna struja 35 .Sa MRM1 se napaja prvih 10 stanova.  Sa MRM4 se električnom energijom snabdevaju zadnjih 10 stanova.ali zbog velikog pada napona usvajam prvu vecu vrednost za presek provodnika Scu=10mm2.za provodnike II gurpe od Cu.25 + = 0.i ugrađeno brojilo za merenje zajedničke potrošnje.odgovara presek provodnika od 6mm2.  Sa MRM2 se električnom energijom snabdevaju narednih 10 stanova. Cu 2 P ⋅ l = 841344 Wm u % = 1.487 n 10 MRM1 se nalazi u prizemlju zgrade udaljen od PM 10m.03% Proračun kabla i osigurača od PM do MRM1 Jednovremena maksimalna snaga jednog stana je Pjm=Kj∙ Pin=0. Pad napona za najudaljeniji stan računa se po obrascu ρ ⋅ l ⋅ Pjm 32 ⋅ 26292 ∆u = 100 = 1.25 = 0.03% 2 S ⋅ Un 10 ⋅ 380 2 Montažna tablica D Cu I 0 = 50 A Pjm 26292 = = 40 A 3 ⋅ Un 3 ⋅ 380 3 xUz 63 / 50 A 2 S = 10mm PP −Y −5 x10 m m .7 K∞-koeficijent jednovremenosti za veoma veliki broj stanova približno jednakih jednovremenih maksimalnih snaga.koeficijent jednovremenosti rada i on iznosi za jedan stan u Beogradu i svim većim gradovima Kj=0.7∙37560=26292W Koeficijent jednovremenosti rada je Kj=0.25 Koeficijent jednovremenosti za sve stanove napajane iz MRM1 Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0. Jednovremena maksimalna snaga svih prijemnika koji se napajaju sa MRM1 je Pjm = Kj ( n ) ⋅ n ⋅ Pjm / + Pl + Pos = 0.Za grad Beograd K∞=0.78 = 1.lifta i stepenišnog osvetljenja. Razvodno mesto(RM) je instalaciona razvodna tabla sa koje se napajaju prijemnici u stanu.

5 A →In=200A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore kojima se uvažava međusobni uticaj kablova i uticaj temperature okoline različite od 20oC.487 n 10 MRM2 se nalazi u prizemlju zgrade udaljen od PM 10m.137% Proračun kabla i osigurača od PM do MRM2 Jednovremena maksimalna snaga jednog stana je Pjm=Kj∙ Pin=0.6 A →In=225A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore kojima se uvažava međusobni uticaj kablova i uticaj temperature okoline različite od 20oC.Za grad Beograd K∞=0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Ijm = Pjm 134042 = = 203 . Jednovremena maksimalna snaga svih stanova koji se napajaju sa MRM2 je Pjm = Kj ( n ) ⋅ n ⋅ Pjm / = 0.27 A 0.88 I = In K( 30 0 ) = 200 = 227 . K(30o)=0.88 NVO Cu I 0 = 260 A NVO 3 x 260 A 2 S = 120 mm PP 41 − 3 x120 + 70 mm P ⋅ l = 1340420 Wm 2 u % = 0.25 = 0.25 + = 0.137% 2 S ⋅ Un 120 ⋅ 380 2 Montažna tablica 30 0 I = In = 225 = 256 A 0.7 K∞-koeficijent jednovremenosti za veoma veliki broj stanova približno jednakih jednovremenih maksimalnih snaga.Sa MRM2 se napaja narednih 10 stanova.25 Koeficijent jednovremenosti za sve stanove napajane iz MRM2 Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.ali zbog velikog pada napona usvajam prvu vecu vrednost za presek provodnika Scu=120mm2 Usvajam kabal tipa PP41 3× 120mm2+70 mm2 Pad napona je 36 .78 = 0. a za presek provodnika od bakra usvajam Scu=120mm2 Usvajam kabal tipa PP41 3× 120mm2+70 mm2 Pad napona je ρ ⋅ l ⋅ Pjm 10 ⋅ 134042 ∆u = 100 = 1.88 Iz tabele za struju NVO osigurača Io=225A nalazim presek provodnika od bakra Scu=95mm2 . K(30o)=0.487 ⋅10 ⋅ 26292 =128042 W Jednovremena maksimalna struja Ijm = Pjm 128042 = = 194 .88 K( ) Usvajam struju NVO osigurača Io=260A.7∙37560=26292W Koeficijent jednovremenosti rada je Kj=0.

25 + = 0.792 I = In 300 = = 378 .78 = 0.90 K(30o)=0.88 K= K(2)∙ K(30o)=0.25 = 0.13 A 3 ⋅Un 3 ⋅ 380 Pošto se radi o velikoj vrednosti struje usvajam dva kabla tipa PP41 Jednovremena maksimalna struja po kablu iznosi Ijm / = Ijm 597 .Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja ∆u = 100 ρ ⋅ l ⋅ Pjm 10 ⋅ 128042 = 1. Proračun kabla i osigurača od TS do PM Zgrada ima 40 stanova jednakih jednovremenih snaga.90∙0.13 = = 298 .368 n 40 Jednovremena maksimalna struja Ijm = Pjm 393019 = = 597 .78 = 3.13% 2 S ⋅ Un 120 ⋅ 380 2 Montažna tablica NVO Cu I 0 = 260 A NVO 3 x 260 A PP 41 − 3 x120 + 70 mm 2 S = 120 mm 2 P ⋅ l = 1280420 Wm u % = 0.02% 2 S ⋅ Un 240 ⋅ 380 2 Montažna tablica 37 . a za presek provodnika od bakra usvajam Scu=240mm2 Usvajam dva kabla tipa PP41 3× 240mm2+120 mm2 Pad napona je ρ ⋅ l ⋅ Pjm 150 ⋅ 393019 ∆u = 100 = 1.napaja se sa dva kabla tipa PP41 3× 185mm2+90mm2. Jednovremena maksimalna snaga zgrade računa se po obrascu: Pjmz=Kj(n)∙n∙Pjm+ Pl +Pos=0.Transformatorska stanica je udaljena od zgrade 150m.pa se nece posebno računati.13% Proračun za MRM3 i MRM4 je isti kao i za MRM2.U TS se ugrađuje šest osigurača tipa NVO nazivne struje Io=350A.88=0.8 A K 0.368∙40∙26292+4000+2000=393019W Kj ( n ) = K∞ + 1 − K∞ 1 − 0.6 A →In=300A 2 2 Za određivanje preseka provodnika treba uzeti u obzir i korekcione faktore: ako se u zemlju polaže više kablova i to jedan pored drugog sa međusobnim rastojanjem od oko 7cm uticaj temperature okoline različite od 20oC. K(2)=0.792 Usvajam struju NVO osigurača Io=430A.

Za svaki stan predvidjene su po dve priključnic za telefonske aparate.u dnevnoj i spavaćoj sobi.pa je potrebno 40 parica.5 16 23 5 3 2 6 5 4 3 6 6 6 (mm ) 2 11 1.Do zgrade telefonski priključak je doveden podzemno. Telefonska istalacija je izvedena sa dva telekomunikaciona kabla koji vode od razvodnag telefonskg ormana do poslednjeg sprata.Instalacija se izvodi kablom tipa TI 20 2× 0.5m od poda .Od pojačivača koaksijalnim kablom KEL 75/4/0.Ovi kablovi se smeštaju u instalacione cevi prečnika 13. Telefonska instalacija Za priključak na telefonsku mrežu predviđen je orman koncentracije ITO 60 koji se nalazi u prizemlju zgrade.6mm2.5m od poda. koje se postavljaju na visini h=0.Priključnice se postavljaju na visini h=0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja NVO Cu I 0 = 430 A 2 xNVO 3 x 430 A 2 xPP 41 − 3 x 240 + 120 mm 2 S = 240 mm 2 P ⋅ l = 58952850 Wm u % = 3. Koaksijalni kabal kojim je izvedena istalacija polaže se u PVC cevi prečnika 13. Šema telefonske instalacije data je u prilogu grafičke dokumentacije.166+1. Instalacija za TV Za izradu TV istalacija korišćen je centralni antenski sistem koji je sastavljen iz pasivnog dela i pojačivača postavljenog izmedju antene i pasivnog dela sistema .5mm.02% Provera pada napona od TS do najugroženijeg prijemnika Najveći pad napona od TS do najugroženijeg prijemnika (Priključnica za prenosive prijemnike u kuhinji zadnjeg stana) je Δu=ΔuTS+ΔuMRM4+ΔRM40+ΔuPR=3.5 2.5mm.77=4. pojačani signal se dovodi do antenske skretnice gde se vrši deljenje signala i dalje sprovodi do pojačanih prijemnika u svakom stanu ugradjene su po dve priključnice tipa P887.03+0. Pošto zgrada ima 40 stanova.98% Δu=4.02+0.5 4 6 3 2 - 29 - 36 - 38 .68.98% Pad napona je manji od propisanih 5% što zadovoljava standarde. Izbor instalacionih cevi prema prečniku i broju provodnika P tipa bira se na osnovu tabele PRESEK PROVODNIKA NAJVEĆI BROJ PROVODNIKA TIPA P VELIČINA CEVI Ø (mm) 13.u predsoblju i u dnevnoj sobi.

Da bi se TN sistemom efikasno štitili prijemnici treba da bude ispunjen uslov: Z2 = Z3 ≤ 220 = 3.613Ω > 0.004 Ω  120 70  ( R 0 + R1) 2 + X 0 2 2 Z 1 = ( 0.113 ) 2 + 0.Ostvaruje se povezivanjem delova sa neutralnom tačkom transformatora.613 Ω Z1=0.0178  +  = 0.71Ω Z2=0.5 + 0.35 2 =1.92Ω Prijemnici se mogu efikasno zaštititi pomoću TN sistema. l1   l1 R1 =ρ  c u +  Sn1  Sf 1 Uf .71Ω ≤ 1.5 2.5 + 0. Da bi se TN sistemom postigla efikasna zaštita.338 Ω 2.44Ω < 3.35 2 = 0.0178  +  = 0.potrebno je zadovoljiti uslove: Ig ≥ Ireag Uf Ig = Zp Zp ≤ Da bi se TN sistemom efikasno štitilo kućište MRM treba da bude ispunjen uslov: Z ≤ Uf k ⋅ In Ako se zanemari reaktansa kabla koji povezuje PM i MRM.0178  +  = 0.185 Ω  2.5 ⋅ 260 10   10 R1 = 0.5 ⋅16 13   13 R 3 = 0.004 ) + 0.391Ω Kućište MRM se ne može efikasno zaštititi pomoću TN sistema.Z k ⋅ In ≤ 220 = 0.25 Ω 3.92 Ω 3.113 Ω  10 10  ( R 0 + R1 + R 2 ) 2 + X 0 2 = ( 0.impedans kabla jednaka je aktivnoj otpornosti koja je deo petlje koji obrazuju fazni i nulti provodnik.5  ( R 0 + R1 + R 2 + R 3 ) 2 + X 0 2 = ( 0.5 ⋅ 50  32 32  R 2 = 0. Da bi se TN sistemom efikasno štitilo kućište RM treba da bude ispunjen uslov: Z1 = Z2 ≤ 220 =1.71 + 0.44 Ω 39 .004 + 0. Z3 = + 0.35 2 = 0.5 + 0.185 ) 2 Z3=1.25Ω Kućište RM se može efikasno zaštititi pomoću TN sistema.004 + 0.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja 10 16 25 35 50 - - - 4 3 - 6 5 3 2 - 6 5 4 3 Zaštita od opasnog napona dodira TN sistem TN sistem zaštite se primenjuje u električnim instalacijama koje su priključene na transformator sa sa direktno uzemljenim zvezdištem.

u vezi sa objektom koji se štiti: • Tip konstrukcije(C1) • Sadržaj objekta(C2) • Namena objekta(C3) • Posledice udara groma u objekat(C4) Faktori u vezi sa analizom objekta su dati kroz koeficijente C1.Mala vrednost objekta C3 = 3.04∙Td1.9m2 a =20m.Obavezna neprekidnost pogona ali bez uticaja na okolinu C = C1 ⋅ C2 ⋅ C3 ⋅ C 4 = 15 NC = 3 ⋅10 −3 = 0. B4).52 Pošto se objekat nalazi na ravnom terenu i u blizini nepostoji drugi objekat ekvivalentna površina se računa po obrascu: Ae=a∙b+6∙h(a+b)+9π∙h2=20∙20+6∙32(20+20)+9π∙322=37032. h= 32m Nd=Ng∙Ae∙10-6 =3.Teška evakuacija C4 = 5.gustina atmosverskog pražnjenja u zemlju Ae-ekvivalentna prihvatna površina objekta Ng=0.130 Nd=0.Mešana konstrukcija objekta sa metalnim krovom C2 = 1.25=0.9∙10-6=0. Usvojena vrednost učestanosi udara groma Nc će biti procenjena na osnovu analize opasnosti od štete. C1 = 1.računska efikasnost gromobranske instalacije na osnovu koje se Nd određuju nivoi zaštite 40 .uzimajući u vidu faktore.0002 C Određivane stvarnog broja udara groma Nd=Ng∙Ae∙10-6 (broj udara/god) Ng.52∙37032.130 > Nc =0. b = 20m.04∙361.130 Nd ≤ Nc -ako je ovaj uslov ispunjen nije potrebna gromobranska instalacija Nd =0. N E r = 1 − c .0002-uslov nije ispunjen. B3. B2.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Zaštita od atmosferskog pražnjenja Instalacija zaštite od atmorsferskog pražnjenja izvodi se u vidu Faradejevog kaveza. koje biramo iz tabela (B1.25=3.25(broj udara/km2 god) Za opštinu Čačak Td=36 Td-broj grmljavinskih dana Ng=0.tako da je gromobranska instalacija neophodna.04∙Td1. C2. C4. C3.

85 Rud=6.39=13. odgovara nivo zaštite I.na jednu ili drugu stranu spoja zemljovoda na uzemljivač.85Ω Rud2=k∙R=0. Spoj 1 Od spoja 1 imam traku dužine 10m na levu stranu i traku dužine 10m na desnu stranu. Kao uzemljivač upotrebiću temeljni uzemljivač objekta od FeZn trake 25× 4mm.85 ⋅ 13 .Za nivo zaštite I za spusne provodnike nalazim iz tabele 3.8mm.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Nc 0.92 Ω Rud 1 + Rud 2 13 .9∙15.Za nivo zaštite I iz tabele 5.9∙15.92Ω<Ruddoz=20Ω ρ 2 ⋅l 2 100 2 ⋅ 10 2 ⋅ ln = ⋅ ln = 15 .9).130 Na osnovu računske efikasnosti prema tabeli 1.998 Nd 0. Er = 1 − Zbog simetrije dovoljno je izvršiti proveru vrednosti Rud uzemljivača za spoj 1.85 + 13 .025 ⋅ 0.ukupne dužine 80m .85Ω R ⋅R 13 . 41 .85 Rud = ud 1 ud 2 = = 6. Kako je specifični otpor zemljišta za ilovaču i oranicu iznosi ρ=100Ωm iz tabele nalazim da je dovoljno imati traku dužine 10m (k=0. nalazim da su minimalni preseci za gromobransku instalaciju: − Spusni provodnici 50mm2-usvajam čeličnu pocinkovanu traku FeZn 20× 3mm − Za sistem uzemljenja 80mm2-usvajam čeličnu pocinkovanu traku FeZn 25× 4mm − Kao hvataljka koristi se krov zgrade prekriven limom debljine 0. da je srednja vrednost rastojanja spusnih provodnika 10m.0002 =1− = 0.39=13. Obrazac za izračunavanje otpora rasprostiranja glasi: R= ρ 2⋅l2 ⋅ ln 2π ⋅ l a ⋅h Rud=k∙R.5 Izabrani uzemljivač zadovoljava u pogledu udarnog otpora rasprostiranja.Usvajam osam spusnih vodova.gde je: Rud-udarna otpornost rasprostiranja k-udarni koeficijent R-otpornost rasprostiranja u ustaljenom stanju R= Rud1=k∙R=0.39 Ω 2π ⋅ l a ⋅ h 2π ⋅ 10 0.

Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Specifikacija opreme i materijala Naziv opreme Priključni orman Tipski orman za MRM Instalacine razvodne table Razvodni orman za stepenišno osvetljenje Stepenišni automati Tasteri Električna zvonca Trofazno dvotarifno brojilo Uklopni sat Inkadescentni izvori svetlosti 60W Inkadescentni izvori svetlosti 100W Inkadescentni izvori svetlosti 150W IC grejalice Trofazne šuko priključnice Monofazne šuko priključnice Jednopolni prekidači Serijski prekidači Indikatori za kupatilo Količina (kom) 1 4 40 2 2 60 40 42 4 40 140 560 40 120 640 40 120 40 42 .

“Teorija i praksa projektovanja električnih instalacija“.5mm2 Kabal PP-Y 5× 2. (3) Miomir B.MinelSchreder.Projektni zadatak Električne instalacije i osvetljenja Razvodne kutije Osigurači 6A tipa D Osigurači 10A tipa D Osiguača 16A tipa D Osigurača 50A tipa D Osigurača 20A tipa Dt Osigurača tipa NVO 300A Osigurača tipa NVO 350A Kablovi Kabal PP-Y 3× 1. “Vodič kroz svet tehnike osvetljenja“.2000.Kostić .5mm2 Kabal PP-Y 5× 10mm2 Kabal PP41 3× 120+70mm2 Kabal PP41 3× 240+120mm2 470 87 640 120 120 3 9 3 Dužina(m) 720 2172 32 648 404 40 300 Literatura (1) Miomir B.Beograd.Kostić.5mm2 Kabal PP-Y 3× 2.5mm2 Kabal PP-Y 4× 2. 43 . (2) Katalog firme “Cer“ iz Čačka.2002.Beograd.ETF.