P. 1
Analiza ekonomskih potencijala tržišta iskorišćenih automobila u Srbiji FINAL 042011-1

Analiza ekonomskih potencijala tržišta iskorišćenih automobila u Srbiji FINAL 042011-1

|Views: 1,099|Likes:
Published by Dusko Medic

More info:

Published by: Dusko Medic on May 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2013

pdf

text

original

Univerzitet u Novom Sadu Tehnički fakultet »Mihajlo Pupin« Zrenjanin

DIPLOMSKI RAD

ANALIZA EKONOMSKIH POTENCIJALA TRŽIŠTA ISKORIŠĆENIH AUTOMOBILA U SRBIJI

Prof. dr Milan Pavlović

Duško Medić, 616-05/06, Upravljanje tehničkim sistemima – ekološko inženjerstvo

Zrenjanin, 2011.

SADRŽAJ
DIPLOMSKI RAD...............................................................................................................................1 ANALIZA EKONOMSKIH POTENCIJALA TRŽIŠTA ISKORIŠĆENIH AUTOMOBILA U SRBIJI...........................................................................................................................................................1 SADRŽAJ....................................................................................................................................................2 SPISAK SLIKA U RADU....................................................................................................................................3 SPISAK TABELA U RADU.................................................................................................................................3 1 UVOD.........................................................................................................................................................4 1.1 RECIKLAŽA......................................................................................................................................5 1.1.1 ZAŠTO JE RECIKLIRANJE VAŽNO? .......................................................................................7 1.1.2 ZAŠTO RECIKLIRATI, REVITALIZOVATI ILI PONOVO KORISTITI MOTORNA VOZILA NA KRAJU RADNOG VEKA...............................................................................................................7 1.2 MODEL ŽIVOTNOG CIKLUSA VOZILA.......................................................................................8 1.2.1 UPRAVLJANJE VOZILIMA NA KRAJU ŽIVOTNOG VEKA....................................................9 1.2.2 TEHNOLOŠKI TRETMAN U SRBIJI.......................................................................................10 1.2.3 EU TREND TRETMANA VOZILA PRI KRAJU RADNOG VEKA...........................................11 1.2.4 DIREKTNE EKONOMSKE KORISTI ELV DIREKTIVE.........................................................12 2 ANALIZA ŽIVOTNOG CIKLUSA......................................................................................................13 2.1 INVENTAR ŽIVOTNOG CIKLUSA ELV......................................................................................13 2.2 PROCENE UTICAJA ŽIVOTNOG CIKLUSA ELV......................................................................15 2.3 ENERGETSKI ZNAČAJ RECIKLAŽE ELV..................................................................................16 2.4 PROCENE TROŠKOVA ŽIVOTNOG CIKLUSA ELV.................................................................16 3 FINANSIJSKA ANALIZA ZA PROCENU INVESTICIJA TEHNOLOŠKOG TRETMANA ELV ......................................................................................................................................................................22 3.1 PRAVNI OKVIR POSLOVNE AKTIVNOSTI U RECIKLAŽI MOTORNIH VOZILA...............24 4 ANALIZA TRŽIŠTA ELV....................................................................................................................27 4.1 ANALIZA TRŽIŠTA PLASMANA SIROVINA DOBIJENIH RECIKLAŽOM...........................27 4.1.1 METAL I ALUMINIJUM..........................................................................................................27 4.1.2 BAKAR......................................................................................................................................33 4.1.3 OLOVO.....................................................................................................................................33 4.1.4 ALUMINIJUM..........................................................................................................................33 4.1.5 OSTALI MATERIJALI..............................................................................................................33 4.2 ANALIZA TRŽIŠTA PRIKUPLJANJA ELV.................................................................................34 5 ANALIZA POSTOJEĆEG SISTEMA RECIKLAŽE ELV U REPUBLICI SRBIJI .....................40 6 ZAKLJUČAK.........................................................................................................................................45 7 LITERATURA........................................................................................................................................46 ANEKS 1....................................................................................................................................................48 8 SPISAK OVLAŠĆENIH FIRMI (PO KATEGORIJAMA RECIKLAŽE):.....................................49 8.1.1 Akumulatori...............................................................................................................................49 8.1.2 Antifriz.......................................................................................................................................50 8.1.3 Elektronski otpad......................................................................................................................50 8.1.4 Gume.........................................................................................................................................50 8.1.5 KATALIZATORI IZDUVNIH SISTEMA KOD AUTOMOBILA ...............................................51 8.1.6 OTPACI I OSTACI OD METALA.............................................................................................51 8.1.7 OTPADNA PLASTIKA..............................................................................................................54 8.1.8 OTPADNA ULJA......................................................................................................................55

2

ANEKS 2....................................................................................................................................................56 9 PROCES ODSTRANJIVANJA FLUIDA I MATERIJALA IZ ISKORIŠĆENIH MOTORNIH VOZILA......................................................................................................................................................57 9.1 PRIMER PROCESA ODSTRANJIVANJA FLUIDA I MATERIJALA IZ ISKORIŠĆENIH MOTORNIH VOZILA...........................................................................................................................57 9.1.1 Aktivnosti procesa odstranjivanja fluida i materijala iz iskorišćenih motornih vozila............59 9.1.2 Vazdušni jastuci (airbags)........................................................................................................59 9.1.3 Skinuti akumulator....................................................................................................................60 9.1.4 Skinuti kapu filtera goriva i kapu uljnog filtera........................................................................61 9.1.5 Kontrola grejanja......................................................................................................................61 9.1.6 Uklonite balansere....................................................................................................................61 9.1.7 Uklonite motorno ulje...............................................................................................................61 9.1.8 Filter za ulje..............................................................................................................................61 9.1.9 Transmisiona ulja.....................................................................................................................61 9.1.10 Rashladne tečnosti (antifriz)...................................................................................................62 9.1.11 Hidraulična ulja......................................................................................................................62 9.1.12 Tačnosti za pranje stakala......................................................................................................63 9.1.13 Rezervoar za gorivo................................................................................................................63 9.1.14 Sistem suspendora...................................................................................................................64 9.1.15 Katalizator..............................................................................................................................64 9.1.16 Klima uređaj...........................................................................................................................65 9.1.17 Gas boca.................................................................................................................................65 9.1.18 Skopke koje sadrže živu...........................................................................................................65 9.1.19 Ostali opasni predmeti............................................................................................................66 9.1.20 Kraj postupka odstranjivanja fluida i materijala iz iskorišćenih motornih vozila.................66

Spisak slika u radu
SLIKA 1. AKTIVNOSTI NA KRAJU ŽIVOTNOG CIKLUSA AUTOMOBILA [21]......................11 SLIKA 2 – SASTAV MATERIJALA PROSEČNOG EVROPSKOG VOZILA ................................14 SLIKA 3. TRŽIŠTE ALUMINIJUMA I METALA U TONAMA U REPUBLICI SRBIJI U 2005. GODINI, PRIVREDNA KOMORA SRBIJE............................................................................28 SLIKA 4. VREDNOST UVOZA I IZVOZA PO PRETEŽNOJ DELATNOSTI PROIZVOĐAČA ZA RECIKLAŽU OD 2003. DO 2008. GODINE, REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU SRBIJE........................................................................................................................................................29 SLIKA 4. INDUSTRIJSKI PROIZVODI OSTVARENI RECIKLAŽOM METALNIH OTPADATAKA I OSTATAKA U TONAMA OD 2003. DO 2008. GODINE, REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU SRBIJE........................................................................................................30 SLIKA 5. BROJ REGISTROVANIH AUTOMOBILA U REPUBLICI SRBIJI PO GODINI REGISTRACIJE, REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU SRBIJE..............................................................................36 SLIKA 6. RAZVOJNE ETAPE I PROMENA PARADIGMI U PRIVREDI UPRAVLJANJA OTPADOM U ŠVAJCARSKOJ, NEMAČKOJ, AUSTRIJI I SRBIJI [14].........................................38 SLIKA 7. PROSTORNA RASPOREĐENOST DO SADA OVLAŠEĆNIH OPERATERA ZA RECIKLAŽU OTPADNIH VOZILA U REPUBLICI SRBIJI.............................................................41

Spisak tabela u radu
TABELA 1 - PROCENTUALNO UČEŠĆE POJEDINIH MATERIJALA PO VOZILU I NJIHOV STEPEN RECIKLABILNOSTI..............................................................................................15

3

.......................TABELA 2.... DO 2008................... GODINE........... INDUSTRIJSKI PROIZVODI OSTVARENI RECIKLAŽOM OD 2003....................... PROCENJENI UKUPNI PRIHOD OD DOBIJENIH SIROVINA PO VOZILU NA TERITORIJI OPŠTINE APATIN [19].................32 TABELA 12............................................................................ BROJ PRVI PUT REGISTROVANIH DRUMSKA MOTORNA I PRIKLJUČNA VOZILA................................. 37 TABELA 16............................................................................... GODINE...... I 2000................. INDUSTRIJSKI PROIZVODI OD RECIKLIRANOG OTPADA OD 2004......................44 1 UVOD Analiza ekonomskih potencijala tržišta iskorišćenih automobila u Srbiji zahtevan je zadatak u kojem je neophodno istražiti međuzavisnost delovanja tržišnih činilaca na oblikovanje potražnje i ponude sistema reciklaže iskorišćenih motornih vozila (End-ofLife Vehicle) u Republici Srbiji.......... PRIVREDNA KOMORA SRBIJE................................................. REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU SRBIJE...........................................44 TABELA 20..........30 TABELA 10........... TRŽIŠTE SEKUNDARNIH MATERIJALA U TONAMA U REPUBLICI SRBIJI U 2005................. GODINE [30]........16 TABELA 5................................28 TABELA 7. DO 2008................. PROIZVODNJA VAŽNIJIH METALSKIH PROIZVODA U CENTRALNOJ SRBIJI I VOJVODINI U 1990........... APROKSIMACIJA UKUPNIH GODIŠNJIH TROŠKOVA RECIKLAŽE MOTORNIH VOZILA NA TERITORIJI OPŠTINE APATIN [19]........... GODINE............ TRŽIŠTE SEKUNDARNIH MATERIJALA U EVRIMA U REPUBLICI SRBIJI U 2005............. REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU SRBIJE.................................. pored neophodne analize tržišta ponude i tržišta 4 .........15 TABELA 3......... DO 2008.................28 TABELA 6..................................32 TABELA 11.. REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU SRBIJE................................28 TABELA 8............... BRUTO DOMAĆI PROIZVOD OD RECIKLAŽE OD 1999.................................... DO 2008........ PROCENA GODIŠNJIH GUBITKA SEKUNDARNIH MATERIJALA U SRBIJI ............................43 TABELA 19....... PRIVREDNA KOMORA SRBIJE..................................................................................................................... INPUTI I OUTPUTI SISTEMA TEHNOLOŠKOG TRETMANA ISKORIŠĆENOG ZASTAVINOG AUTOMOBILA ................................................................ GODINI [2]....42 TABELA 18.............35 TABELA 14.............................. REGISTROVANA DRUMSKA MOTORNA I PRIKLJUČNA VOZILA....................................................................... POPIS DEMONTAŽNICA I ŠREDERA KAO I VREDNOSTI ELV ŠIROM SVETA 1997................. PREGLED PREDUZEĆA I NJIHOVOG KAPACITETA PRERADE OBOJENIH METALA U SRBIJI [13]..... Ali..................................... REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU SRBIJE...........................36 TABELA 15................... REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU SRBIJE..............39 TABELA 17..................30 TABELA 9................................ LISTA OVLAŠTENIH OPERATERA ZA RECIKLAŽU OTPADNIH VOZILA U REPUBLICI SRBIJI .............................................. GODINE........ REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU SRBIJE...............33 TABELA 13..................................................... VREDNOST UVOZA I IZVOZA PO PRETEŽNOJ DELATNOSTI PROIZVOĐAČA ZA RECIKLAŽU OD 2003........................... GODINI................................................................... GODINI........ SPECIFIČNE PRIMARNE I SEKUNDARNE ENERGIJE PROIZVODNJE MATERIJALA KOJI SE KORISTE U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI.......... TROŠKOVI INVESTICIJE OPŠTINSKE DEMONTAŽNICE U KOJOJ JE PROCENJENO 514 OTPADNIH AUTOMOBILA GODIŠNJE [19]................

ali velikog broja radova zemalja Evropske Unije i drugih ekonomski razvijenih država. neophodna su uprošćavanja i aproksimacije. Samo funkcionisanje sistema analiziraćemo na procenjenoj funkcionalnoj jedinici automobila prosečne mase od 1. pa i dostizanjem optimalnog tehnološkog tretmana u sistemu za reciklažu iskorišćenih motornih vozila. smanjila potrošnja sirovina. koristeći se procenom troškova odlaganja otpada u zemljama sličnog stepena razvoja i veličine Republici Srbiji. što će nam pomoći u proceni troškova životnog ciklusa ELV. granice i samo funkcionisanje. 1.nabavke reciklaže ELV u Srbiji. ostataka nakon šrederovanja. Pre svega. i na proceni troškova neophodnog deponovanja nastalog čvrstog otpada i neupotrebljivih fluida. 5 . analiziraće se faktori upravljanja tržištem ELV u Republici Srbiji. kao i oslanjanje na velik broj domaćih istraživačih radova. kao i svim neophodnim merama opreza u cilju zaštite radnika i životne sredine.000 kg. Sagledaćemo tržište ponude i tražnje za sirovinama nastalim u sistemu reciklaže ELV u Srbiji. Izračunaćemo energetsku uštedu u proizvodnji metala u Srbiji iz recikližnih sirovina oslanjajući se na velik broj svetskih radova publikovanim u ovoj oblasti. Procenićemo troškove životnog ciklusa (Life Cycle Costing) sistema reciklaže ELV.1 RECIKLAŽA Recikliranje (recycle) uključuje obradu korišćenih materijala (otpada) u nove proizvode kako bi se sprečilo rasipanje potencijalno korisnih materijala. zatim proceniti ekonomski potencijal sistema reciklaže ELV i proceniti neophodne investicije u ovaj sektor. sagledavanju ekonomskih potencijala tržišta. ali i oni koji upravljaju svetskom i evropskom reciklažom iskorišćenih motornih vozila. smanjilo zagađenje vazduha (iz procesa spaljivanja) i zagađenje voda (od deponovanja). U radu Analiza ekonomskih potencijala tržišta iskorišćenih automobila u Srbiji sagledaćemo faktore upravljanja sekundarnim sirovinama. U cilju sagledavanja sistema reciklaže ELV koristićemo alat za analizu životnog veka motornih vozila. Kako bismo odgovorili na ovako obiman zadatak. analizu životnog ciklusa kraja životnog veka vozila kako bismo sagledali sve energetske i sirovinske ulazne i izlazne veličine ovog sistema. kao i proceni potrebnih investicija. a oni će nam pomoći u sagledavanju optimalnog tehnološkog tretmana u Srbiji. procesa sistema reciklaže i trgovine ELV. istražiti njegove potencijale i pokušati proceniti neophodne investicije u cilju optimalizacije tržišta i njihovu isplativost. Istražićemo količine nastalog čvrstog otpada. smanjila potrošnja energije. Dakle. zagađenja voda i po životnu sredinu drugih značajnih emisija. emisiju štetnih materija u vazduh. Ali. delova za ponovnu upotrebu. moramo ispitati i isplativost poslovanja i optimalno funkcionisanje reciklaže. Pažnja u ovom radu posvećena je i analizi neophodnih standarda koje takva industrijska delatnost zahteva.

Recikliranje je vrlo bitna. 3R . pa recikliranje mnogih proizvoda ili materijala uključuje njihovu ponovnu upotrebu u proizvodnji različitih drugih materijala ili proizvoda. komponentu hijerahije upravljanja otpadom tzv. ne vodeći računa o zdravlju radnika ili nastale štete po životnu sredinu. 6 . reciklaža je nepotpuna. plastike. Karton je prosečno plaćan oko 62 €/toni u periodu od 2004. bez tehničko-tehnološkog sistema reciklaže i potražnje na tržištu za sekundarnih sirovinama dobijenim reciklažom. godine. sistem za izdvajanje reciklata iz otpada u blizini mesta sposobnog za preradu tog reciklata. nakon revitalizacije (reduce) i ponovnog korišćenja (reuse) čini treću. godine od 69 €/toni. i kasnije ga rastavljala i reciklirala kako bi obezbedila monetarnu korist. U strogom smislu. tekstila i elektronike. Recikliranje se preduzima i zbog spasavanja određenih materijala iz složenih proizvoda. bilo zbog njihove vrednosti (npr. godini. ponovno korišćenje. to je često teško ili previše skupo. Cena PET plastike je sa 182 €/toni. Što se tiče cena reciklata. uglavnom zbog smanjenja troškova deponovanja. ili zbog svoje opasne prirode (npr. do 2008. da bi dostigao cenu maja 2009. Međutim. reciklažu. godini pale pre njihovog skoka u 2009. Svakako. ali i na oporavak (recovery) i zbrinjavanje (disposal) – važno je napomenuti da je sam cilj hijerarhije otpada izvlačenje najvišeg stepena praktične koristi od proizvoda na kraju životnog veka i ostvariti minimalizaciju otpada. Ova poslednja dva uslova se često previde. postoje različiti odgovori. Iako je kineska vlada zabranila ove prakse. recikliranje materijala preduzima se kako bi se proizvela sirovina za proizvodnju. Na pitanje da li je recikliranje ekonomski opravdano. Dok je poznato da je Kina do sada ilegalno uvozila elektronski otpad. te potencijal potražnje za materijale nastale reciklažom.hijerarhija smanjanja količine otpada po redosledu važnosti. postoje i procene poput one kada je danski Institut za procenu uticaju na životnu sredinu. zapravo ne reciklira. ipak.. papira. Pojedine zemlje trguju sa neprerađenim reciklatima. Tako se tvrdi da se u Sjedinjim Američkim Državama. To uključuje odgovarajući “izvor” reciklata. određeni uslovi moraju postojati kako bi reciklaža bila ekonomski isplativa i ekološki efikasnija. osnovnu. činjenica je da je njih teško iskoreniti. i postaje zapravo samo "kolekcija". od 50 do 80% računara namenjenih za reciklažu. pala na 87 €/toni da bi dostigla 2009. olovo iz akumulatora). 2004. i pored brige većine drugih zemalja da je krajnja sudbina tih reciklata nepoznata i da oni završavaju ne deponijama umesto da se prerađuju. Ona. treća komponenta modernog upravljanja otpadima. sama hijerarhija otpada proširena na pet komponenata: revitalizaciju. godine cenu od 227 €/toni. najekonomičnija metoda za odlaganje ambalaže pića. pa čak i one napravljene od aluminijuma [28]. Iako je – u Evropskoj Uniji od 2008. Međutim. značajno je napomenuti da su one u 2008. Lokalne zajednice u razvijenijim državama vide budžetsku korist od sprovođenja programa reciklaže. Recikližni materijali uključuju mnoge vrste stakla. Okvirnom direktivom o otpadu (Directive 2008/98/EC on waste). zaključio da je spaljivanje. uklanjanje žive). metala. godine. Sama trgovina materijalima nastalim reciklažom raznovrsna je. zatim mu je cena pala na 22€/toni.

75% za cink. danas. Upotrebom reciklata štede se prirodni resursi i štedi energija. u reciklaži automobila prelazi 75%. Recikliranjem se štedi prostor za deponovanje. i to najviše zahvaljujući procesu oporavka metala iz automobila2. godini na više od 53 miliona metričkih tona (27%) u 1997. Na primer. pokazatelja performanse reciklaže. Metali se mogu više puta reciklirati. Sistemi za reciklažu ELV. 1.2 miliona metričkih tona godišnje ekvivaletnog ugljenika MMTCE (jedinica za merenje gasova staklene bašte). i na drugi – „reciklabilnost“ koja.1. kao i potrebu krčenja novih zemljišta za nove deponije. 80% za magnezijem i olovo. Recikliranje smanjuje otpad na deponijama i tako smanjuje cenu odlaganja. separacijom.1. godini – izbegnuto je ispuštanje više od 3. 7 . ključna. stvaraju se nova radna mesta u preduzećima koja se bave prikupljanjem.1. tretmanom (u slučaju kompostiranja) i prevoza otpada do objekata prerade [27]. Recikliranje doprinosi smanjenju emisije gasova staklene bašte povezane sa eksploatacijom ruda i proizvodnjom materijala. 2 I ovaj performansni nivo prevazilazi reciklažu velikog broja drugih proizvoda ili materijala za pakovanje. a da pritom zadrže sva svoja svojstva stoga se. Nedavno je potvrđeno da je potrošnja energije za proizvodnju materijala iz sekundarnih sirovina nastalih procesom recikliranja znatno manja od one koja se koristi za dobijanje materijala iz ruda u primarnoj proizvodnji.2 ZAŠTO RECIKLIRATI. a 70% za bakar [22]. 1 Što čini reciklažu automobila značajno efikasnijom od reciklaže nekih drugih proizvoda ili materijala. Na prvi – „stopa reciklaže“ koja u razvijenim zemljama sveta prevazilazi 90% ukupnog broja iskorišćenih motornih vozila1. REVITALIZOVATI ILI PONOVO KORISTITI MOTORNA VOZILA NA KRAJU RADNOG VEKA Reciklaža iskorišćenih motornih vozila (ELV) u visoko razvijenim državama izvanredno je uspešna. s obzirom na čuvanje ruda. štede se novci i čuvaju biljna i životinjska staništa.1 ZAŠTO JE RECIKLIRANJE VAŽNO? Recikliranje donosi kako ekonomske dobiti. u SAD sa povećanjem recikliranja i kompostiranja – sa približno 8 miliona metričkih tona (8%) u 1974. proizvodnjom i distribucijom sekundarnih sirovina. I pored uvećane emisije gasova staklene bašte povećanim sakupljanjem. Osim toga. Raspad otpada propraćen je proizvodnjom štetnih gasova i procednih voda na deponijama koje uzrokuju zagađenje vazduha i vode. naročito nakon sedamdesetih godina XX veka – nakon uvođenja šredera u proces reciklaže iskorišćenih automobila. tako i dobit u smanjenju zagađenja. recikliranje i kompostiranje smanjuje emisiju gasova staklene bašte koja bi nastala na deponijama prilikom ispuštanja metana CH4 i ostalih gasova staklene bašte. Reciklaža stvara manje zagađenja vazduha i vode nego primarna proizvodnja sirovina. zadivljuju svojim performansama – obratimo pažnju na dva. tako se 95% potroši manje energije za proizvodnju aluminijuma. ono smatra najvažnijom aktivnošću za održivu budućnost metalnih proizvoda. danas.

žive. za pojedine vrste otpada. Srbija na svom putu u Evropsku Uniju moraće uspostaviti sistem reciklaže motornih vozila. Faza razvoja predstavlja podršku znanja u čitavom procesu. a ne. Osnovana je i Asocijacija za reciklažu motornih vozila Srbije [10] što bi trebalo da doprinese uvođenju više reda u ovoj oblasti. ne manje važna činjenica u koristi razvoja sistema reciklaže. freona i sličnih – zahteva poseban tretman i stručnost na mestima demontaže takvog otpada. Na osnovu prirode procesa.4 miliona putničkih i lakih dostavnih vozila [10].U raznovrsnoj industriji reciklaže mogućnosti razvoja poslovnih aktivnosti i malih preduzeća skoro su neograničene. 1. U Nemačkoj centri za demontažu vozila pokrivaju krug čiji je radijus 50 kilometara. Nedavno su usvojeni Zakon o upravljanju otpada i Uputstvo o uslovima koje mora da ispune ovlašćeni operateri za reciklažu otapdnih vozila (Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja – mart 2009). a u ovom radu simuliraćemo i odrediti najpovoljnije radijuse za našu zemlju kao što ćemo sagledati ekonomske potencijale za uspostavljanje poslovnih aktivnosti u reciklaži motornih vozila. ali je preostalo još da se donesu posebni pravilnici. životni ciklus vozila čine četiri osnovne faze: 1. 8 . kočione tečnosti. U Srbiji ima oko 1. do onih koji obezbeđuju ponovnu upotrebu polovnih delova ili obezbeđuju nove proizvode od recikliranih materijala. poslovna strategija i drugo. kao i široka podrška javnosti takvom poslu. Uklanjanje ekološki štetnih delova i materija. Industrija reciklaže u celini veoma je raznovrsna i uključuje širok spektar usluga i proizvodnih ekonomskih delatnosti.2 MODEL ŽIVOTNOG CIKLUSA VOZILA Životni ciklus proizvoda se može definisati kao vremenski period od nastanka ideje da se nekim proizvodom zadovolji potreba čoveka pa do odstranjivanja proizvoda iz društvene i prirodne sredine. antifriza. vazdušnih jastuka. ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ koji obuhvataju istraživačke i razvojne procese u različitim oblastima: tržište. društvu i ekonomiji povezanoj sa ponovnim korišćenjem ili reciklažom – mnoge održive poslovne mogućnosti postoje. odnosno podzakonski akti. kao do sada u Srbiji. specijalnih ulja. pa i njegovog razvoja u Srbiji jeste doprinos zaštititi životne sredine. tehnologije. Reciklaža ELV doprinosi zaštiti životne sredine. Reciklažom ELV smanjuje se eksploatacija ruda iz prirodnih sredina i ostvaruje izvor sirovina za proizvodnju novih proizvoda dobijenih od recikliranih materijala. na neuslovnim auto-otpadima u kojima nema adekvatnog tehnološkog tretmana i potrebne stručnosti – u procesu u kojem se opasne materije pre nezakonski deponuju nego što se upućuju na preradu. Pored ekonomskih koristi od sistema reciklaže iskorišćenih motornih vozila. od onih prerađivačkih i sakupljačkih. proizvod.

odnosno propagandne aktivnosti. Te tečnosti obično su motorna ulja. U toku procesa rasklapanja. uklanjaju se i gume. transmisiono ulje. U radu fokusićemo se na četvrtu. kao i svi drugi potencijalno opasni delovi. 1. Potražnja na tržištu za sirovinama dobijenih reciklažom ELV diriguje uspeh ove industrije. U zavisnosti od toga kome su opredeljuju. drugi izvor prihoda od reciklaže. komunikaciju sa kupcima i dr.2. isporuku delova za ponovnu ugradnju. 4. akumulator. koje može biti otvoreno. Po veličini. One se onečišćavaju prostim gravitacionim ceđenjem ili upotrebom pumpi. kočiono ulje. rasklapanje. Zadovoljenje ponuda ove potražnje osnovna je poslovna misija većine preduzeća. U ovom procesu izdvajaju se svi opasni otpadi ili tečnosti.1 UPRAVLJANJE VOZILIMA NA KRAJU ŽIVOTNOG VEKA Proces upravljanja iskorišćenim motornim vozilima počinje demontažom vozila i uklanjanjem svih vrednih polovnih delova koji mogu da se ponovo iskoriste. isporuku materijala za proizvodnju novih proizvoda i energije i otpremu do skladišta nekorisnog otpada. PROIZVODNJA uključuje širok spektar proizvodnih procesa. Ti profitabilni delovi uobičajeno su oni koji se mogu ponovo upotrebljavati ili koji će biti prodati na tržištu kao polovni. potražnja je za ferometalnim otpadom koji predstavlja ekonomski podsticaj kompanijama koje se bave sakupljajem ili rasklapanjem vozila. Na kraju radnog veka. Potražnja za rezervnim delovima osnovni je izvor prihoda reciklaže iskorišćenih automobila. 9 . antifriz. prodaju. Pored opasnog otpada i tečnosti koji se uklanjaju po pozitivnim standardima. servisiranje. automobil obično odlazi. prvo. pripremu materijala za ponovnu upotrebu kroz različite vrste tehnološkog tretmana. a ostatak vozila se dalje prodaje firmama koje se bave njegovom preradom. KORIŠĆENJE automobila integriše sve pretprodajne i postprodajne procese. 3. ELV) uključuje sve procese postupanja sa ELV. delom otvoreno ili zatvoreno. izdavanje sertifikata za de-registraciju. kao što su: preuzimanje od poslednjeg vlasnika. do izrade kompetnog automobila. počev od proizvodnje delova i sklopova. Gotovo 100 odsto ferometalnog otpada bude oporavljeno. RECIKLAŽA ISKORIŠĆENIH MOTORNIH VOZILA (End of Life Vehicles.2. na u dvorište za rasklapanje. tokom procesa rasklapanja izdvajaju se i svi delovi koji se smatraju profitabilnim. nastalog u procesu analize životnog ciklusa koje ćemo kasnije objasniti. tečnost iz hladnjaka i preostali benzin ili dizel. tečnosti za pranje. biće poslati ili na šrederovanje ili će biti prodati nekim drugim industrijama reciklaže. vazdušni jastuci. ali svetlo ćemo usmeriti na analizu ove faze upotrebom alata Analiza životnog ciklusa (Life Cycle Analysis) i nešto novijeg alata Troškova životnog ciklusa (Life Cycle Costing). poslednju fazu životnog ciklusa vozila koja se u nastavku detaljno opisuje.

centre sa šrederskim postrojenjima.2 TEHNOLOŠKI TRETMAN U SRBIJI Tehnološki tretman u Srbiji koji uključuje više subjekata – sabirne centre. Presovanje. Sagledavanjem svih potrebnih aktivnosti za reciklažu iskorišćenih automobila vidimo da oni podrazumevaju sledeće: • • • • • • Sakupljanje. piroliza). naziva se ostatak nakon seckanja automobila (Auto Shredder Residue). centre za mehanički tretman ASR (MTASR) i centre za termički tretman ASR (TTASR) – najbolje možemo predstaviti modelom prof. On iznosi oko 20 do 25% od ukupne težine iskorišćenog vozila.2. spaljivanje. Ferometali se zatim odvajaju magnetnim postupkom dok se separacija neferometalnih ostataka odvija vazdušnom separacijom. Šrederovanje i Prerada materijala. automobil može biti presovan. centre za rasklapanje (demontažnice). Demontaža. Taj ostatak je slaba tačka u recikliranju vozila. inspekcija. dr Milana Pavlovića publikovananim u radu Pravci razvoja sistema za reciklažu iskorišćenih automobila u Srbiji [21]. Razvijene su mnoge alternative za preradu ove vrste ostatka (fizička separacija. Šreder. 10 .Na kraju svog puta kroz proces rasklapanja. Kontrola. Preostali deo automobila. centre za reparaciju delova. međutim čini se da je odlaganje na deponije trenutno najprihvatljivije rešenje pre svega zbog visoke cene njihove prerade [3]. dole. Ovaj ostatak i pored toga što je dovoljno toksičan da se smatra opasnim otpadom. Teži delovi nakon vazdušne separacije potom se šalju na neferometalni separator u kojem se vrtložnom separatoru izoluju neferometalni materijali. presovano auto propušta kroz „čekić mlin“. 1. centre za tretman materijala. Tako je pogodniji za transport na sledeći korak: seckanje (šredererovanje). On secka automobil na delove veličine pesnice. može biti smatran i energetskim izvorom s obzirom da sadrži više od 7% gorive materije.

Drugim rečima. U stepenu u kojoj su novonastali troškovi javne vlasti ili auto-proizvođača iznad vrednosti iskorišćenih motornih vozila. Prvi slučaj ove prakse u EU razvijen je u Holandiji. Tako će težina iskorišćene materije iskorišćenog motornog vozila . godine biti 1025 kg. 85 odsto težine otpadnog materijala iskorišćenih motornih vozila oporavi. godine mora da budu 95. Pod postojećim odredbama Direktive. može biti razvijena neka forma dodatnog troška koja u delu ili celosti može biti položena prilikom kupovine novog vozila. Ovi viši ciljevi reciklaže i obnavljanja smanjiće količinu otpada koji će biti odložen. godine. kao deo totalnog sistema tretmana iskorićenih motornih vozila (ARN). ponovo upotrebi i reciklira. kada je iznosila 964 kg . godine.2.2015. uvedena taksa za odlaganje u visini od 45 evra. bar 80 odsto materijala prosečne težine iskorišćenog motornog vozila reciklira i ponovo upotrebi. Pri tome. Ona se naplaćuje na prvoj registraciji vozila i tako se delom finansira mreža registrovanih operatora reciklaže i rasklapanja. janura 2006. proporcija ELV materijala potrebnih da se oporavi. 11 . bilo koji veći troškovi dostizanja ovih ciljeva od vrednosti iskorišćenog motornog vozila u vreme odjave registracije ne smeju da budu na teret poslednjeg korisnika. a potom i dostižu ciljevi ELV-a. ELV Direktiva zahteva od ekonomskih činilaca da naprave cenu dostizanja ovih ciljeva. tako da obezbede besplatno preuzimanje iskorišćenog motornog vozila.Slika 1. reciklira i ponovo upotrebi do 2015. u kojoj je.3 EU TREND TRETMANA VOZILA PRI KRAJU RADNOG VEKA ELV Direktiva zahteva od članica Evropske Unije da se od 1. a najmanje 85 odsto. Aktivnosti na kraju životnog ciklusa automobila [21] 1.za razliku od 2006.

Smanjenje auto kriminala unapređenjem efektivnosti sistema registracije motornih vozila.1. kao i kasnijem tretmanu. [1] • • • • 12 . i 2025. Ovi direktni troškovi su celina ili deo troškova koji se moraju izdvajati za odlaganje otpada. Ove koristi još uvek su skromne u poređenju sa onim koje se očekuju i koje će voditi sveukupnom smanjenju troškova tretmana. ali oni dovode.4 DIREKTNE EKONOMSKE KORISTI ELV DIREKTIVE Direktne ekonomske koristi od Direktive nisu trivijalne. kao i nekažnjivog ostavljanja vozila. i niže troškove drugim generatorima otpada. međutim. smanjenje ilegalne upotrebe motornih vozila. proizvođači vozila su trenutno zakonski obavezni da dizajniraju svoja vozila tako da ispunjavaju ciljeve za oporavak i reciklažu datom Direktivom. Procene u Velikoj Britaniji su da će se Direktivom uštedeti godišnje 30 miliona evra između 2007. Smanjenje troškova odlaganja otpada tako što se umanjuje otpad. Smanjenje nivoa troškova odlaganja koji javni sektor ima za tretman napuštenih vozila.2. Do sada je ograničen broj značajnih promena u dizajnu motornih vozila kao rezultat ove Direktive. u najmanje. Studije slučaja pokazuju da je unapređena efikasnost sektora tretmana tehničkim i profesionalnim pristupom. godine. obezbeđujući im održivost u budućnosti. ali i investicijama koja su povećavala efikasnost procesa. One uključuju: • Promociju efikasne upotrebe resursa pružanjem podsticaja za inovacije u dizajnu vozila. Postoji niz dokaza da se Direktivom uticalo na razvoj tehnologija u sektoru tretmana – tehnologija sposobnih da smanje troškove sadašnjih metoda.

Ova analiza može uključivati i kvantitativna i kvalitativna merenja unapređenja . u promeni dizajna proizvoda. to bi značilo 20 miliona tona (70 miliona m3 po zapremini) novog čvrstog otpada svake godine koji bi opterećivao životnu sredinu. Analiza mogućnosti smanjenja ili izbegavanja uticaja na životnu sredinu kroz ceo životni ciklus proizvoda. tekstil. olovo. kulturni i ekonomski uticaj. pre. upotrebe sirovinskih materijala. upravljanja i upotrebe otpada.2 ANALIZA ŽIVOTNOG CIKLUSA Analiza životnog ciklusa (Life Cycle Analysis) alat je nastao šezdesetih godina prošlog veka kao rezultat zabrinutosti naučnika za budućnost fosilnih goriva. Analiza životnog ciklusa sistemski pristupa evaluaciji posledica na životnu sredinu pojedinog proizvoda. obezbeđuje minimalizaciju otpada i upotrebe resursa i energije. Cilj analize životnog ciklusa nije precizan odgovor na postavljena pitanja. procesa ili aktivnosti. Objektivan. drvo. ANALIZA POBOLJŠANJA ŽIVOTNOG CIKLUSA (Life Cycle Improvement Analysis). PROCENE UTICAJA ŽIVOTNOG CIKLUSA (Life Cycle Impact Assesment). kompletna analiza životnog ciklusa uključuje tri različite ali preklapajuće komponente: • INVENTAR ŽIVOTNOG CIKLUSA (Life Cycle Inventory).000 delova. iz iskorišćenih motornih vozila. procesa ili aktivnosti. • • 2. Evaluacioni postupak utvrđivanja uticaja na životnu sredinu komponenata utvrđenih u životnom ciklusu inventara. zasnovan na podacima proces kvantifikacije: potreba za energijom i sirovinama. Predmet interesovanja nisu samo metalni otpaci već i stari papir. još uvek 3 do 4 odsto od ukupnih otpadaka ostaje u grupi posebno problematičnih. Kada se eliminišu kadmijum. Idealno. Za brojne otpatke već je pronađena nova namena. procesa ili aktivnosti. Analiza životnog ciklusa pomaže u razumevanju uticaja životnog ciklusa proizvoda na životnu sredinu. već. stara ulja i drugi fluidi. aluminijuma i drugih minerala [16]. 13 . Delovi automobila se proizvode od različitih materijala: čelika. industrijskih procesa.1 INVENTAR ŽIVOTNOG CIKLUSA ELV Automobil je proizvod visoke složenosti za čiju se proizvodnju koristi više stotina različitih tehnologija i u koji se ugrađuje oko 15. stakla. zagađenja vazduha i voda. rastvarači. kao i društveni. Ovaj postupak treba da adresira kako ekološki uticaj. živa i sl. Ukoliko bi se sva ta vozila odlagala kao otpad. koža. tako i uticaj na ljudski život.na primer. Svake godine u celom svetu oko 18 miliona vozila stiže do kraja svog životnog ciklusa. razmatranje procesa životnog ciklusa proizvoda u cilju obezbeđenja korisnih inputa širem procesu strateškog planiranja. čvrstog otpada i drugih emisija u životnu sredinu tokom životnog ciklusa određenog proizvoda. hrom.

mesta njene primene. kao i vrsta upotrebljene plastike (polivinil hlorid.2 2 3.) Slika 2 – Sastav materijala prosečnog evropskog vozila U tabeli broj 1 dato je procentualno učešće pojedinih materijala po vozilu i njihov stepen reciklabilnosti u Republici Srbiji.2 1. Vidi se da su metali.100 kJ (dvostruko manje) [15].8 1. a iz reciklaže 18. Pozitivni aspekt reciklaže ogleda se i sa aspekta angažovane energije u proizvodnji pojedinih materijala. Za dobijanje 1kg čelika iz rude treba angažovati 40. iskorišćena motorna vozila su vrlo važni izvori sekundarnih sirovina.000 kJ. poliuretanska guma. Od plastike prisutne u vozilu reciklabilni su ABS i polipropilen.4 0.3%).5 2. polipropilen.6 9 5. [15].6 14 . itd.6 8 1 1 0.2 0.4 8 8 44 100 90 6.5 1. To se odnosi najviše na metale.4 Masa po vozilu % 680 250 280 150 60 44 10 6 80 10 10 8 12 15 25 14 2 4 kg 90 90 90 90 90 90 80 90 80 80 Reciklabilnost % kg 612 225 252 135 54 39.Sirovinski gledano. crni i obojeni. Na slici 2 je prikazan sastav materijala prosečnog evropskog vozila kao i ukupno učešće plastike u prosečnom vozilu (oko 9.4 1 0. reciklabilni u visokom procentu. Naziv FEROMETALI Školjka Ostali čelični delovi Liveno gvožđe OBOJENI METALI Legure AlSi Bakar Olovo PLASTIKA I KOMPOZITI ABS Polipropilen PVC Poliester Poliuretan Ostalo FLUIDI Gorivo Motorno ulje 68 25 28 15 6 4.

podatke o proceni upotrebljene energije tehnološkog tretmana pojedinačnog ELV.04 0.Hipoidno ulje Kočione tečnosti Antifriz sa vodom Meripol Freon GUMA Pneumatici Ostali gumeni delovi STAKLO TEKSTIL OSTALO BATERIJA 0.6 Tabela 1 .Procentualno učešće pojedinih materijala po vozilu i njihov stepen reciklabilnosti 2.3 0. a sa druge. sa jedne strane.3 0. godine.1 0.1 0.096 7. procentualno učešće pojedinih materijala i stepen reciklabilnosti zastavinih vozila (podaci iz Tablice 1).6 50 30 20 35 10 61 10 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0.033 0. uzimajući.2 42 10 16 0. Inputi i outputi sistema tehnološkog tretmana iskorišćenog zastavinog automobila 15 .1 1 3 0.06 5 3 2 3. INPUT INVENTAR JEDINICA Zastavin automobil Kg Kompresovani vazduh Kg LPG (tečni naftni gas) Kg Dizel Kg El. nastalog otpada i zagađujućih emisija u vazduh iz rada korejskih naučnika “Life Cycle Assesment of End-of-Life Vehicles Tretment System in Korea”.5 1 6. energija kWh OUTPUT PARAMETAR JEDINICA Zastavin automobil Kg Fero metal Kg Obojeni metali Kg Fluidi Kg Guma kWh Akumulator Kg CO2 Kg NOx Kg CH4 Kg GRUPA Materijal Energija procesa KOLIČINA 1000 1.4 3 1 0.92 KOLIČINA 1000 612 54 6.2 PROCENE UTICAJA ŽIVOTNOG CIKLUSA ELV U daljem radu fokusiraćemo se na evaluaciju uticaja na životni sistem tehnološkog tretmana pojedinačnog ELV u Srbiji.081 5. objavljenog 2007.0004076 GRUPA Materijal Reciklirani materijali Emisija u vazduh Tabela 2.

možemo govoriti o važnom delu ekonomskih potencijala reciklaže. Materijal Čelik Gvožđe Aluminijum Staklo Olovo Bakar Guma Polipropilen PVC Poliester Energija potreba za primarnu proizvodnju (KJ/kg) 40000 34000 190000 30000 41100 100000 67600 74300 65400 95800 Energija potrebna za sekundarnu proizvodnju (KJ/kg) 18100 24000 26700 13000 8000 45000 43600 42300 29300 50000 Tabela 3. Pogledaćemo sada uštedu energije u primarnoj i sekundarnoj proizvodnji metala imajući na umu da primarna proizvodanja troši tzv. Oslonićemo se na rezultate istraživanja Troškova životnog ciklusa (Life Cycle Costing) kraja životnog veka automobila objavljene u radu Strategic Guidance Model for Product Development in Relation with Recycling Aspects for Automotive Products u Journal of Sustainable Development u martu 2010. potom za transport i prerada. primarnu energiju. međutim u ovom delu rada posebnu pažnju ćemo posvetiti smanjenju potrošnje energije potrebne za proizvodnju nekog materijala. Specifične primarne i sekundarne energije proizvodnje materijala koji se koriste u automobilskoj industriji 2.4 PROCENE TROŠKOVA ŽIVOTNOG CIKLUSA ELV Ovde ćemo uvesti u rad još jednu procenu i to onu koja će nam kvanitifikovati troškove životnog ciklusa određenog proizvoda. procesa ili aktivnosti od faze ideje i proizvodnje. procesa ili aktivnosti. u ovom slučaju životnog ciklusa kraja životnog veka automobila. Upravo kalkulacijom uštede energije. koja se troši pri eksploataciji metala iz prirodnih resursa.3 ENERGETSKI ZNAČAJ RECIKLAŽE ELV U poslednje vreme sve više se govori o značaju reciklaže za očuvanje svetskih rezervi metala i za njegovu održivu upotrebu u budućnosti. pa i smanjenja štetnih emisija gasova staklene bašte. godine [26].2. Troškovi životnog ciklusa suma su svih novčanih troškova životnog ciklusa određenog proizvoda. dok se sekundarna energija troši u procesu recikliranja materijala do gotovih proizvoda metala. faze upotrebe do kraja 16 . Pogledajmo sada specifične primarne i sekundarne energije za neke od materijala koji se koriste u automobilskoj industriji.

40) Količina opasnih materija (kg) = nepoznata (međutim zbog osetljivosti ovih materijala koristićemo procenjene količine iz uglednog rada 48.2) Količina ostalih materijala (kg) = 61 (u uglednom radu 84) Količina električnih materijala (kg) = nepoznata (u uglednom radu 21. Deo komponenata ili oporavljenih delova Očekivani procenat ponovno upotrebljavanih komponenata ili delova = 25 Očekivani procenat recikliranih komponenata ili delova = 75 D. kao i da procenimo vrednost potrebnih investicija u ovaj sistem. Prvi korak ovog alata je da odredimo generalne karakteristike ELV.10) Količina plastike i kompozita (kg) = 80 (u uglednom radu 180) Količina materijala visoke vrednosti (kg) = nepoznata (u uglednom radu 37. Generealne informacije o automobilu Količina automobila (komad) = 1 Težina automobila (kg) = 1000 (u uglednom radu 1576) Obuhvaćeni procenat istraživanja = (1000/1000) x 100% = 100% B. Ona će nam pomoći da sagledamo totalne troškove svakog od procesa ove faze. Nominalna masa komponenata ili delova Ponovno upotrebljavane komponente ili delovi (kg) = Očekivani procenat 3 Naknada od 40. u cilju uprošćavanja.04 evra koju plaća reciklažna kompanija vlasniku vozila u Velikoj Britaniji. A. čija je težina 1576 kg i koja važi za zemlje visokog razvoja. osloniti na gore pominjani rad koji donosi troškove životnog ciklusa automobila marke Jaguar. zemlje EU. koristiti one podatke koje analogno važe u našoj zemlji u onom delu gde su one poznate. Sadržaj materijala po kategorijama ELV Količina ferometala (kg) = 680 (u uglednom radu 1017. Ovu metodu analize ograničićemo na kraj životnog veka automobila.04 EUR/ELV Drugi korak obuhvata preliminarnu procenu analize ponovnog korišćenja delova. mi ćemo se u našoj daljoj kalkulaciji troškova. to je vrlo važan deo koji će nam pružiti generalni pregled vrednosne i finansijske analize. Ovaj korak podeljen je u pet podkoraka.8 (u uglednom radu 1576) C. Generalne karakteristike analiziranog ELV su sledeće: Automobil: Zastava (u uglednom radu Jaguar) Ukupna težina: 1000 kg/ELV (u uglednom radu 1576 kg/ELV) Deo: čitav automobil Prihod od automobila3: 40.50) Količina obojenih metala (kg) = 60 (u uglednom radu 187.80) UKUPNO = 929. Pri tome ćemo. dok će sve ostale procene troškova biti uzimane onako kako su procenjene za tržište Evropske Unije. S obzirom da je za precizniju procenu troškova životnog ciklusa kraja životnog veka automobila u Srbiji neophodno posebno detaljno istražiti postojeću praksu reciklaže ELV u Srbiji. za koju je neophodan i velik broj činjenica stanja ovog sistema u Srbiji. mada 17 .njihovih života.

50) Količina obojenih metala (kg) = 54 (u uglednom radu 107.4 kg Obojeni metali (kg) = Očekivani procenat (%) obojenih metala * Količina obojenih metala (kg) = 95% * 54 = 51.3 kg Plastični materijali i kompoziti (kg) = Očekivani procenat (%) plastike i kompozita * Količina plastike i kompozita (kg) = 0% * 0 = 0 kg Materijali visoke vrednosti (kg) = Očekivani procenat (%) materijala visoke vrednosti * Količina materijala visoke vrednosti = 0% * 0 = 0 kg 18 . Nominalna masa materijala Ferometali (kg) = Očekivani procenat (%) ferometala * Količina ferometala (kg) = 95% * 612 = 581. Očekivana deo oporavljenih materijala Očekivani procenat (%) ferometala Očekivani procenat (%) obojenih metala Očekivani procenat (%) plastike i kompozita Očekivani procenat (%) materijala visoke vrednosti Očekivani procenat (%) materijala niske vrednosti Očekivani procenat (%) opasnih materija Rezultujući procenat (%) otpadnih materija = 95 = 95 =0 =0 =0 = 100 = 100 H.8 (u uglednom radu 1182) G.10) Količina plastike i kompozita (kg) = 0 (u uglednom radu 60) Količina materijala visoke vrednosti (kg) = 0 (u uglednom radu 0) Količina ostalih materijala niske vrednosti (kg) = 0 (u uglednom radu 75.80) UKUPNO = 714.5 kg Količina popravljenih i oporavljenih komponenata ili delova (kg) = očekivano 25% * Masa ponovno upotrebljavanih komponenti ili delovi = 25% * 250 = 62.80 (procenjeno prema uglednom radu 48. Sadržaj po kategorijama ponovno upotrebljavanih komponenti ili delova Količina komponenata ili delova koji se koriste kao polovni delovi (kg) = očekivano 75% * Masa ponovno upotrebljavanih komponenti ili delovi = 75% * 250 = 187.6) Količina opasnih materija (kg) = 48. Sadržaj po kategorijama recikliranih komponenti ili delova u zavisnosti od njihovog stepena reciklabilnosti Količina ferometala (kg) = 612 (u uglednom radu 890. Detalji ovog koraka su sledeći: F.(%) ponovno upotrebljavanih komponenata ili delova * Težina automobila (kg) = 25% * 1000 = 250 kg Reciklirane komponente ili delovi (kg) = Očekivani procenat recikliranih komponenata ili delova * Težina automobila (kg) = 75% * 1000 = 750 kg E.5 kg Treći korak obuhvata obim sadržaja za recikliranje.

svaku kompontentu ili svaki materijal.5 = 68. 6 Ovde vidimo da je povrat kompanijama za preuzimanje ELV negativan i da iznosi -26. analize demontaže vozila kao i analize šrederovanja. 19 . za izgradnju puteva.88426 EUR6 L.8883 = -26. Udeo oporavka otpadnog materijala Očekivani procenat (%) deponovanja = 100 Očekivani procenat (%) korisne upotrebe otpada = 0 J.3185 evra. bitno je napomenuti da je ona drugačija. Demontažnice (centri za rasklapanje ELV) 4 Kako smo na početku ovog dela rada naveli da je ova naknada od 40. Podaci akvizicije Trošak kupovine ELV = 34.80 = 48.8) = 68. s obzirom da u praksi trenutno kompanije svega 10% ELV kupuju po ovoj ceni. itd.8883 EUR/ELV c. ili će otpad završiti na deponiji ili će biti upotrebljen u svrhu energetskog oporavka. Imajući to u vidu za svaku od ovih analiza donosimo kalkulaciju.5 = 0 kg Peti korak razvijen je na osnovu tri veće analize. što ukazuje na činjenicu da ovaj proces trenutno u EU nije profitabilan.00404 – 30. a ukoliko poslednji vlasnik vozila sam odveze ELV do reciklažne kompanije.00404 EUR UKUPNI PROFIT AKVIZICIJE = Ukupni prihod akvizicije – Ukupni troškovi akvizicije = 4. Analize preuzimanja ELV (akvizicije). 5 Cena nabavke automobila.3 + 48.4 + 51. Troškovi akvizicije5 Ukupni troškovi akvizicije = 30.80 kg Otpad (kg) = Reciklirane komponente ili delovi – {Ferometali + Obojeni metali + Opasni materijali} = 750 – (581.3185 EUR/ELV4 Naplata proizvođaču automobila ili lokalnoj samoupravi po automobilu = 40.Materijali niske vrednosti (kg) = Očekivani procenat (%) materijala niske vrednosti * Količina ostalih materijala niske vrednosti = 0%*0 = 0 kg Opasni materijali (kg) = Očekivani procenat (%) opasnih materija * Količina opasnih materija = 100% * 48.0383 EUR b.5 kg Četvrti korak određuje oporavak otpadnog sadržaja.88426 evra po vozilu. Preuzimanje ELV (akvizicija) a. tada će on za vozilo dobiti 34. Zbog toga u ovom delu sagledavamo količine otpada koji će biti deponovan ili oporavljen: I. Svi delovi ovih analiza donose podatke troškova i prihoda za svaki uključeni proces. Nominalna masa otpadnog materijala Deponovanje = Očekivani procenat (%) deponovanja * Otpad = 100% * 68. K. 5 kg Korisna upotreba = Očekivani procenat (%) korisne upotrebe otpada * Otpad = 0% * 68. Ovde postoje dve mogućnosti.04 evra koju plaća reciklažna kompanija vlasniku vozila u Velikoj Britaniji. Prihodi akvizicije Ukupni prihod akvizicije = 4. Ona kalkuliše troškove prevoza automobil do mesta demontaže.

troškovi deponovanja (€) = Trošak zbrinjavanja otpada. Šrederovanje a.125 € UKUPNI PRIHODI DEMONTAŽE (€) = Polovni delovi + Polovni delovi za doradu i oporavak = 43.5632 € Ukupni troškovi procesa demontaže (€) = Proces rasklapanja (€) + Zbrinjavanje opasnih materija (€) = 14.063 EUR /kg (u uglednom radu 0.251263 EUR/kg Tržišna cena plastike i kompozita (€/kg) = 0.114 EUR/kg Tržišna cena polovnih delova = 0.0114272 EUR/kg Tržišna cena otpadnih materija korisne upotrebe (€/kg) = 0.0573 * 250 kg = 14.125 € Polovni delovi za doradu i oporavak (€) = Tržišna cena polovnih delova (za doradu i oporavak) * Količina popravljenih i oporavljenih komponenata ili delova = 0. Troškovi šrederovanja Trošak procesa šrederovanja (€) = Trošak procesa šrederovanja * Ukupan sadržaj po kategorijama recikliranih komponenti ili delova u zavisnosti od njihovog stepena reciklabilnosti = 0.7423 EUR 20 .0114208 * 68.5 = 43.5 = 0. Podaci procesa demontaže Trošak procesa demotaže = 0.96 + 0.8 = 40.114 * 62.0573 * 714.96 EUR Zbrinjavanje otpada.19. Troškovi procesa demontaže Proces rasklapanja (€) = Trošak procesa demotaže (€/kg) * Ponovno upotrebljavane komponente ili delovi (kg) = 0.23 EUR/kg Tržišna cena polovnih delova (za doradu i oporavak) = 0.a.114229 EUR/kg) Tržišna cena ostalih materijala (€/kg) = 0.0573 EUR/kg Trošak zbrinjavanja opasnih materija = 0.5632 = 19. Prihodi procesa demotaže Polovni delovi (€) = Tržišna cena polovnih delova * Količina komponenata ili delova koji se koriste kao polovni delovi = 0.0114208 EUR/kg Tržišna cena ferometala (€/kg) = 0.125 + 7.325 € Zbrinjavanje opasnih materija (€) = Trošak zbrinjavanja opasnih materija * Opasni materijali (kg) = 0.8 = 5.0457163 EUR/kg b.5 = 7. troškovi deponovanja (€) = 40.23 * 187.25 .0573 EUR/kg Trošak zbrinjavanja otpada.deponovanja (€/kg) = 0.7823 EUR UKUPNI TROŠKOVI ŠREDEROVANJA (€) = Trošak procesa šrederovanja + Zbrinjavanje otpada.25 € UKUPAN PROFIT DEMONTAŽA = Ukupni prihodi demontaže Ukupni troškovi procesa demontaže = 50.125 = 50. deponovanja * Nominalna masa otpada = 0.114 * 48.137057 EUR/kg Tržišna cena obojenih metala (€/kg) = 0.36 € M.7823 = 41.89 € c.89 = 30. Podaci procesa šrederovanja Trošak procesa šrederovanja (€/kg) = 0.325 + 5.114 EUR/kg b.

3 kg = 12.57 – 41. demontaže i šrederovanja ELV. Njega izračuvamo po sledećem obrascu: N.36 + 50.063 EUR /kg * 0 kg = 0 EUR Ostali materijali (€) = Tržišna cena ostalih materijala (€/kg) * Nominalna masa ostalih materijala = 0. Prihodi procesa šrederovanja Ferometali (€) = Tržišna cena ferometala (€/kg) * Nominalna masa ferometala (kg) = 0. kalkulaciju ukupnih prihoda preuzimanja.4 kg = 79.0114272 EUR/kg * 0 kg = 0 EUR UKUPNI PRIHODI ŠREDEROVANJA (€) = Ferometali + Obojeni metali + Plastični materijali + Ostali materijali = 79.251263 EUR/kg * 51.68 EUR Obojeni metali (€) = Tržišna cena obojenih metala * Obojeni metali = 0.c.68 + 12.8277 EUR Šesti korak Troškova životnog ciklusa kraja životnog veka automobila donosi vrednost takozvanog INDIKATORA.8277 = 54. UKUPAN PRIHOD PREUZIMANJA. DEMONTAŽE I ŠREDEROVANJA ELV = Ukupni profit akvizicije + Ukupan profit demontaže + Ukupan profit šrederovanja = -26.57 EUR UKUPNI PRIHOD ŠREDEROVANJA (€) = Ukupni prihodi šrederovanja – Ukupni troškovi šrederovanja = 92.137057 EUR/kg * 581.30344 EUR (Indikator) 21 .88426 + 30.7423 = 50.89 + 0 + 0 = 92.89 EUR Plastični materijali (€) = Tržišna cena plastike i kompozita * Nominalna masa plastičnih materijala i kompozita = 0.

Uzimajući vrednost indikatora po pojedinačnom ELV (izračunat u prethodnom poglavlju). pretpostavljeno je da kapacitet kompanije tretman 10. Da bismo sagledali troškove investicije. 543.000 ELV/godišnje dolazimo do izraza koji je jednak proizvodi vrednosti indikatora i godišnjeg broja ELV. separatorom ulja i masti i sredstvima za odmašćivanje.034. tj. kao i za očišćenje ulja). Poseduje mesto gde se vrši rasklapanje vozila. ali i posebni alati za očišćenje goriva. 54.4 EUR/godišnje. Dakle. koja pored opštih odredbi definisanih Pravilnikom o uslovima i načinu razvrstavanja. Takvo privredno društvo ili preduzeće mora da poseduje Zapisnik republičke inspekcije za postupanje sa opasnim i ostalim otpadom. najednostavniji prostor za reciklažu mora biti opremljen sa alatima za očišćenje (na tržištu se mogu pronaći kompaktni sistemi za očišćenje. za izračunavanje generisanog godišnjeg profita kompanije kapaciteta 1.). kojim se utvrđuje ispunjenost uslova operatera za obavljanje reciklaže otpadnih vozila.3 FINANSIJSKA ANALIZA ZA PROCENU INVESTICIJA TEHNOLOŠKOG TRETMANA ELV U finansijskoj analizi rada reciklažne kompanije koja sledi. treba da: 1. RS'' 114/08) uz obavezu da operater mora obavezno da poseduje opremu za presovanje ili usitnjavanje vozila. saglasno Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu (''Sl. Uputstva o uslovima koje mora da ispune ovlašćeni operateri za reciklažu otpadnih vozila dati su neophodni uslovi za lokacija na kojoj se vrši reciklaža otpadnih vozila. tečnosti iz klime.000 ELV/godišnje. rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu ili Rešenje o oslobađanju od izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu.RS“ br.000 ELV/godišnje.mart 2009. vehicle de-pollution equipment. kao i da bude snabdeven opremom za sakupljanje prosutih tečnosti. 22 .gl. gl. tankovima. tretmana ili odlaganja otpada u skladu sa zakonom. pored opreme za presovanje (Car Crusher).30344 EUR * 10. Analizom postojeće pravne regulative planirano postrojenje za upravljanje otpadom motornih vozila na kraju životnog veka može biti privredno društvo ili preduzeće osnovano za vršenje delatnosti skladištenja. U članu 2. RS'' 135/04) i Uredbi o Listi projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahteviti procena uticaja na životnu sredinu (''Sl. potrebno je da sagledamo neophodnu opremu za očišćenje dato Uputstvom o uslovima koje mora da ispune ovlašćeni operateri za reciklažu otpadnih vozila (Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja . pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina („Sl. tj. skladištem i viljuškarom. Zatim. gl. mora da poseduje nepropusnu podlogu. 55/01).

2. pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina. 55/2001) za razvrstavanja otpada generator otpada. Postrojenje za tretman otpadnih vozila mora da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom i drugim propisima. 7. ima odgovarajući prostor za skladištenje otpadnih guma. a naročito u pogledu mera za sprečavanje. 4. generator otpada. ulja iz transmisionih sklopova. 6. 5. ulja iz sistema za kočenje. obezbedi odgovarajuće posude maksimalne zapremine 200 litara. Poseduje zatvoreno skladište za odstranjene rezervne delove. mora da ima: 1) prostor minimalne površine od 100 m2 za preuzimanje i razvrstavanje otpada. 2) prostor od najmanje 20 m2 + 20% slobodne površine neophodne za obavljanje unutrašnjeg transporta. U nastavku donosimo detalje neophodnih investicija za reciklažnu kompaniju koja bi vršila preuzimanje. ili rezervoare sa tankovima za odvojeno čuvanje ispuštenih tečnosti i to: goriva. u pogledu prostora. Za pakovanje sekundarnih sirovina generator otpada. mora da ima: 1) pokriveni prostor za prihvat sekundarnih sirovina sa vagom za merenje. uključujući skladište sa nepropusnom podlogom za zamašćene delove. za skladištenje sekundarnih sirovina. mora da ima: 1) prostor od najmanje 20 m2 + 20% slobodne površine neophodne za unutrašnji transport. Pored toga. u pogledu prostora. br. hidrauličnog ulja. i 2) prostor odgovarajuće površine za smeštaj uređaja za pakovanje. smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu. koje omogućuje zaštitu od spoljašnjih uticaja. demontažu i šrederovanje ELV. na kom su gume uredno složene na način da se omogući nesmetan pristup u slučaju požara. glasnik RS". 3. "Sl. posude i rezervoare obeleži u skladu sa propisima. motornog ulja. obezbedi odgovarajuće namenske kontejnere za čuvanje akumulatora. i 2) prostor od najmanje 100 m2 za poslove skladištenja sekundarnih sirovina. Što se tiče veličine prostora po domaćoj zakonskoj regulativi (Pravilnik o uslovima i načinu razvrstavanja. i 3) prostor odgovarajuće površine za smeštaj uređaja za pripremu otpada. u pogledu prostora. izdvojene delove razvrsta i uredno složi. Nakon gore navedenih uslova i potrebne opreme za očišćenje i presovanje ELV definisanim pozitivnim zakonima izbor investicionog rešenja koje će se realizovati može imati sledeće procenjene neophodne troškove: 23 . tečnosti iz hladnjaka. kao i sve druge tečnosti i opasne materije koje su sadržane u otpadnom vozilu.

Investicija Zemljište i izgradnja Vaga za vozila Troškovi uređenja prostora u cilju zaštite živ. sredine Viljuškar Oprema za demontažu Kamion Drobilica (crusher) Kontejner/gvozdena korpa Dizalica motora Dizalica automobila Utovarivač kontejnera/kaveza UKUPNO

Količina

Jedinična cena (€)

Troškovi investicije(€) 1.200.000,00 60.000,00 100.000,00 100.000,00 600.000,00 270.000,00 30.000,00 20.000,00 2.500,00 1.500,00 15.000,00 2.399.000,00

1 1 5 1 3 1 10 5 5 1

60.000,00 100.000,00 20.000,00 600.000,00 90.000,00 30.000,00 2.000,00 500 300 15.000,00

Tabela 4. Detalji neophodnih investicija za reciklažnu kompaniju koja bi vršila preuzimanje, demontažu i šrederovanje ELV Preostalo je još da sagledamo period povrata investicija u kompaniju koja bi preuzimala, demotirala i šrederovala vozilo. Metodom perioda otplate (statička metoda) ocenićemo atraktivnost investicije sa aspekta vremana, odnosno perioda otplate uloženih sredstava i brojem godina koje su neophodne da se uložena sredstva u investioni projekat otplate iz neto primanja gotovine koja se očekuje. Tako se prosečni period otplate može predstaviti sledećim izrazom: Prosečni period otplate = (Inicijalni kapitalni izdatak)/(prosečni godišnji neto novčani tok) [5] Period period otplate (u godinama) = (2399000/543034,4/godišnje) = 4,42 godina.

3.1 PRAVNI OKVIR POSLOVNE AKTIVNOSTI U RECIKLAŽI MOTORNIH VOZILA
Relevatni zakonski okviri u Republici Srbiji koji se na neki način bave ovom problematikom kod nas su: • • Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 66/91; 83/92; 53/93; 67/93; 48/94; 53/95 i 135/04), Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) uređene su: vrste i klasifikacija otpada (čl. 7. i 8); planiranje upravljanja otpadom (čl. 916); subjekti upravljanja otpadom (čl. 17-24); odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom (čl. 25-31); organizovanje upravljanja otpadom (čl. 32-46); upravljanje posebnim tokovima otpada (čl. 47-58); uslovi i postupak izdavanja 24

• •

dozvola (čl. 59-70); prekogranično kretanje otpada (čl. 71-73); izveštavanje o otpadu i baza podataka (čl. 74-76); finansiranje upravljanja otpadom (čl. 77-82); nadzor (čl. 83-87); kazne (čl. 88-92); i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom (čl. 93-105). Uredbom o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine („Službeni glasnik RS”, broj 60/09) određene su pojedine vrste opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarna sirovina. Ove vrste su određene prema potrebama i kapacitetima prerađivačke industrije Republike Srbije. Potrebe prerađivačke industrije prioritetno se odnose na: baterije i akumulatore; otpade iz termičke metalurgije olova; otpadi od mehaničkog tretmana otpada; metalni otpad olova i otpad koji se sastoji od legura olova. Uredbom o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje („Službeni glasnik RS”, broj 60/09) propisano je sledeće: lista opasnog otpada čiji je uvoz zabranjen; lista opasnog otpada koji se može uvoziti; lista opasnog otpada čiji je izvoz i tranzit dozvoljen; lista neopasnog otpada čiji je uvoz, izvoz i tranzit dozvoljen; sadržina, izgled i uputstvo za popunjavanje Obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada; sadržina, izgled i uputstvo za popunjavanje Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada. Pravilnikom o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada („Službeni glasnik RS”, broj 60/09) propisana je dokumentacija koja je potrebna prilikom podnošenja zahteva za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit opasnog i neopasanog otpada. Pravilnikom o obrascu zahteva koji se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) propisani su podaci koje operater postrojenja popunjava u zahtevu koji podnosi nadležnom organu za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada. Pravilnik o izgledu i sadržini dozvole („Službeni glasnik RS”, broj 96/09) propisuje sadržinu i izgled dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada. Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade („Službeni glasnik RS”, broj 54/10) kojom su propisane naknade za propizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada (gume, azbest, baterije i akumulatori, ulja, električni i elektronski proizvodi). Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja („Službeni glasnik RS”, broj 135/04) predviđeno je da za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti operater pribavlja dozvolu nadležnog organa. Dozvolom se odobrava: rad novog postrojenja i obavljanje njegove aktivnosti; rad i bitne izmene u radu, odnosno funkcionisanju postojećeg postrojenja. Uredbom o utvrđivanju Programa dinamike podnošenja zahteva za izdavanje integrisane dozvole („Službeni glasnik RS”, broj 135/04) u okviru Programa dinamike predviđeni su rokovi u okviru koji se podnose zahtevi za izdavanje integrisane dotvole po vrstama aktivnosti postojećih postrojenja (od novembra 2009. do marta 2014. godine).

25

• • • • • • •

Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS” br. 135/04 i 36/09-dr. zakon) i propisima donetim na osnovu ovog zakona predviđeno je izdavanje: saglasnosti na procenu uticaja na životnu sredinu za projekte za koje je obavezna izrada procene uticaja; akta organa o potrebi izrade procene uticaja u postupku u kojem nadležni organ odlučuje o potrebi izrade procene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje nije obavezna izrada procene uticaja na životnu sredinu. Zakon o postupanju sa otpadnim materijama ("Sl. glasnik RS", br. 25/96;26/96 i 101/05), Pravilnik o postupanju sa otpacima koji imaju svojstvo opasnih materija ("Sl. glasnik RS", br. 12/95), Pravilnik o kriterijumima za određivanje lokacije i uređenje deponija otpadnih materija ("Sl. glasnik RS", br. 54/92), Pravilnik o uslovima i načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina ("Sl. glasnik RS", br. 55/2001), Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i lista projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 114/08) Pravilnik o upravljanju otpadnim vozilima (Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja - 2008.) Uputstvo o uslovima koje mora da ispune ovlašćeni operateri za reciklažu otpadnih vozila (Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja - mart 2009.)

26

Siniše Mitrovića iz Privredne komore Srbije.4 ANALIZA TRŽIŠTA ELV Analiza tržišta iskorišćenih automobila u Srbiji sadrži dva osnovna dela – analizu tržišta prodaje (outputa) i analizu tržišta nabavke (inputa).816 Papir 144.000 7.389 227. 4.1. da bi se ocenila tržišna mogućnost plasmana i nabavke (slika 3).145 143.1 ANALIZA TRŽIŠTA PLASMANA SIROVINA DOBIJENIH RECIKLAŽOM Analizom tržišta plasmana sirovina dobijenih reciklažom započećemo analizu ekonomskih potencijala tržišta iskorišćenih automobila u Srbiji.677 535. 2007.096 27 .149 Aluminijum 20. pri čemu u svakom delu se razmatra stanje potražnje i stanje ponude. godine: Veličina tržišta sekundarnih materijala u tonama u Republici Srbiji 2005 Kategorija Sakupljanje Prerađivanje Izvoz Uvoz Metal 307. Da bismo to uradili.944 105.000 5.500 15.975 173.384 221. tj.262 12.446 18.000 60.000 7.798 39. Slika 3.500 47.971 337. neophodno je da analiziramo stanje tržišta sekundarnih materijala u Srbiji. te njihov odnos.000 Staklo 31. Šema analize tržišta reciklaže ELV [17] 4.593 447 UKUPNO 541.500 Plastika 15.1 METAL I ALUMINIJUM Pogledajmo sada podatke date u radu „Biznis sektor – reciklaža i upravljanje otpadom“.000 10. odnos ponude i potražnje ovog tržišta.500 Bakar 22.

010 2.113 Bakar 30.381.739. Tržište sekundarnih materijala u tonama u Republici Srbiji u 2005. Tržište sekundarnih materijala u evrima u Republici Srbiji u 2005. godini.960 46.017.865 7.091. milionima USD Tabela 7.250 Plastika 8.882.913 37.803 149. do 2008.094.670 5.127.650 2005 Tabela 6. Privredna komora Srbije Pogledajmo sad kretanje vrednosti uvoza i izvoza.188.727. godini.783.869.802 Aluminijum 15.187 Papir 10.616 226.300 5. godine.956.488 125.604 2. Tržište aluminijuma i metala u tonama u Republici Srbiji u 2005.848. do 2008.282.805 61.500 10.750 20. po pretežnoj delatnosti proizvođača izvezene robe za reciklažu od 2006. Republički zavod za statistiku Srbije 28 . Privredna komora Srbije Slika 3. UKUPNO 108.735.825.901 43. u milionima USD Vrednost izvoza. Vrednost uvoza i izvoza po pretežnoj delatnosti proizvođača za reciklažu od 2003.609.655.340 Staklo 375.100 47. Privredna komora Srbije Veličina tržišta sekundarnih materijala u EUR u Republici Srbiji Kategorija Sakupljanje Prerađivanje Izvoz Uvoz Metal 42.112.214 24.749.077. godine: 2003 4 22 Republika Srbija 2004 2005 2006 2007 2008 7 79 8 22 55 34 60 95 185 214 Vrednost uvoza.494 46.885. godini.Tabela 5.804 22.

Papir 70 €/toni.000 tona. vidimo da su domaće potrebe za preradom sekundarnih metala veće za 29. I ovde se uočava trend rasta. što je grafički predstavljeno na slici broj 3. Vrednost uvoza i izvoza po pretežnoj delatnosti proizvođača za reciklažu od 2003. 29 . što nam govori o porastu potražnje za sekundarnim sirovinama u inostranim tržištima. godine do 2008. godine. do 2008. što nam ukazuje na činjenicu da je potražnja domaće industrije za sekundarnim sirovinama svake godine sve veća. možemo zaključiti da je potražnja za plasmanom sekundarnih sirovina veća od ponude sekundarnih sirovina kako na domaćem tako i na inostranom tržištu dobra. Republički zavod za statistiku Srbije Vidimo da je potražnja za sekundarnim sirovinama u Republici Srbiji dobra. da je uvoz veći od izvoza u 2005. Dakle. Iz tabele 6 još nalazimo da su cene sekundarnih sirovina u 2005. Obratimo sada pažnju na vrednost uvoza i izvoza po pretežnoj delatnostni proizvođača za reciklažu u vremenskom rasponu od 2003. a za sekunarnim aluminijumom čak 30. Bakar 1346 €/toni. a da je prerađivanje sekundarnih sirovina veće od sakupljanja. kada pogledamo statički pokazatelj ove potražnje po podacima Privredne komore Srbije (tabela 5).Slika 4. U prilog toj tezi ide i činjnica da je izvoz metala u 2005. godini. do 2008.174 tone. godine. godini u Republici Srbiji bile za metal 139 €/toni. Plastika 574 €/toni. kao i da je tržište skundarnih materijala u Srbiji zavisno od uvoza tj. Naime. godini ostvaren po ceni većoj od one koja se dobija za sekundarni metal u Srbiji. uzimajući u obzir da je domaća prerada materijala ostvarenih reciklažom veća od količina sakupljenih sekundarnih sirovina na domaćem tržištu. aluminijum 794 €/toni. Staklo 12 €/toni. godine. Pogledajmo sada trend porasta industrijskih proizvoda ostvarenih reciklažom metalnih otpadaka i ostataka u tonama u Srbiji (tabela 8 i slika 4). u periodu od 2003. Vidimo da je trend porasta i uvoza i izvoza sekundarnih sirovina. kao i da izvoz sekundarnih sirovina ima dinamičan rast.

0 2004 509. do 2008. takođe je rastao: BTD Reciklaža 1999 340.1 2008 516. godine za Republiku Srbiju u miliona RSD od reciklaže od 1999. do 2008. 0 2001 487.Reciklaža Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka. Republički zavod za statistiku Srbije 300000 etalnih otpadaka i ostataka u tonama 250000 200000 Slika 4. Industrijski proizvodi ostvareni reciklažom metalnih otpadataka i ostataka u tonama od 2003. tona Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka. tona 2003 68944 42612 UKUPNO Republika Srbija 2004 2005 2006 2007 113717 160733 205337 26923 3 45137 37786 36077 43886 2008 212249 51159 Tabela 8. godine.0 2003 419. Bruto domaći proizvod od reciklaže od 1999. Industrijski proizvodi ostvareni reciklažom od 2003. godine do 2008.7 2007 535. Republički zavod za statistiku Srbije Bruto domaći proizvod u stalnim cenama 2002. Republički zavod za statistiku Srbije Razvojem reciklaže kao industrijske delatnosti u Republici Srbiji i investiranjem i opremanjem pogona za pripremu otpadaka znatno se proširuje sirovinska baza za domaću industriju.7 2002 475. godine.9 2000 432.0 150000 Tabela 9. do 2008. godine.5 2005 336.3 2006 432. Neophodno je da sve više metalnih otpadaka dovedemo u stanje da 1137 100000 30 . godine.

5 100.00 100.4 134. 000 t Bakarna ruda. 000 t Čelik. 000 t Proizvodnja ruda obojenih metala Olovno cinkana ruda.00 100.46 42.20 29.06 11.981 17. 000 t 46.41 26. 000 t Akumulatori. 000 t Valjaonička roba od aluminijuma i legura aluminijuma.0 4.0 13. 000 t Crna metalurgija Sirovo gvožđe.00 2000 Obim Indeks proizvodnje (%) 563 596 714 12.00 100.00 100. jer je moguće da se oni upotrebe u domaćoj metalurškoj preradi.224 8.53 24.26 51.59 94.978 38.00 100.73 7.467 22.00 100. ferometala i obojenih metala u Srbiji.757 22. t Proizvodnja saobraćajnih sredstava Teretni vagoni Traktori.00 100.67 0. 000 t Prerada obojenih metala Valjaonička roba od bakra i legura bakra. štednjaci.73 35. t Mašinogradnja Mašine za obradu metala i drveta.00 100.52 9.. 000 t Proizvodnja obojenih metala Elektrolitički bakar.5 449.00 100.00 100.73 30. 000 t Gvozdene i limene konstrukcije.0 52. 000 kom Televizori. pokušajmo proceniti ponudu za plasman sekundarnih sirovina na domaćem tržištu. kom Autobusi.00 100.146 356 32. kom Putnička vozila.00 100.00 100.0 73.7 74.446 29.92 16.00 100.59 31 .30 9. 000 kom Termički aparati.00 100. 000 kom Proizvodnja el.310 718 159 12 16 313 1.59 1.1 0.0 7.00 100. t Mašine i uređaji za građevinarstvo.63 25.38 23. Naime.2 767 799 754 26.271 24 141 23.11 8.5 36 26.26 69.00 100.784 6.353 95.00 100.463 151 28. 000 t Metaloprerađivačka delatnost Odlivci od sivog liva. MW Učinski transformatori. 1990 Obim Indeks proizvodnje (%) Proizvodnja rude gvožđa.01 74.00 100.70 47.328 4 2.1 28.00 100. kom Kamioni. 000 kom Bicikli.00 100. t Peći.421 641 148 191 1.00 100.971 6.00 100. mašina i aparata Rotacione mašine. MVA Kablovi i provodnici.246 6 12.se mogu koristiti u livnicima a veliki deo metalnih otpadaka se ne mora izvoziti.145 24.00 100. Pogledajmo sada ko su nosioci potražnje za sekundarnim sirovinama.127 12.80 8.36 84. kakav je njihov obim i struktura. t Poljoprivredne mašine i oruđa.00 100.577 979 1.00 100.340 1. t Metalna ambalaža.00 100.52 77.70 26.896 46 12.00 100. t Radioprijemnici. 000 t Reciklaža sekundarnih sirovina Reciklaža metalnih otpadaka i ost. 000 t Obogađena ruda gvožđa.17 8.12 7.

ali. Industrijski proizvodi od recikliranog otpada od 2004. sa industrijskom reciklažom se počelo ranih sedamdesetih godina u okviru „Tehnogasa“. jer ne postoji primarna proizvodnja aluminijuma. isto tako i zbog smanjenja emisije gasova staklene bašte koju ona nosi. tako i industrije obojenih metala. do 2008. nisu nastavljeni u narednim godinama. mada je prerada velika). U Srbiji kao najvećem proizvođaču i prerađivaču obojenih metala u regionu Zapadnog Balkana (sem aluminijuma. Pogledajmo sada strukturu industrijskh proizvoda od recikliranog otpada u periodu od 2004. 988 1691 2031 3660 Cinka i legure cinka 55 212 327 544 Olova i legura olova 2004 2499 2676 1273 Ostalih metala 1320 340 563 650 Industrijski proizvodi od recikliranog nemetalnog otpada. u kojem se formira preduzeće „INOS“ specijalizovano za sakupljanje. do 2008. godine. Proizvodnja važnijih metalskih proizvoda u Centralnoj Srbiji i Vojvodini u 1990. ima kapacitet da dostigne pojedine predtranzicione maksimume a to će usloviti i povećanu potražnju za sekundarnim sirovinama u budućnosti.Tabela 10. t Gvoža i nelegiranog čelika 107180 15334 197625 261115 6 Legiranog čelika 1249 643 7 Bakra i legure bakra 921 2002 2108 1991 Aluminijuma i legura aluminij. godine: Republika Srbija 2004 2005 2006 2007 Industrijski proizvodi od recikliranog metalnog otpada. Sirovinska baza je smanjena. i pored zamiranja pojedinih vrsta metalskih proizvoda (Tabela 10) nakon tranzicionog perioda (rata i sankcija). pripremu i preradu sekundarnih sirovina. početkom osamdesetih u Republici Srbiji su već stvoreni uslovi da reciklaža sekundarnih metalnih sirovina postane pravi saradnik topionicama i livnicima kako industrije čelika. jer su aktivnosti 32 . Tada nastaje dugogodišnja privredna kriza raspadom SFRJ. Pored toga. koje je ujedno i najzaslužnije za razvoj ove delatnosti na teritoriji Srbije. godini [2] Vidimo da produktivnost metalskog sektora. potražnja za sekundarnim sirovinama će dodatno porasti zbog velikih energetskih ušteda prerade sekundarnih materijala u odnosu na njihovu primarnu proizvodnju. Republički zavod za statistiku Srbije Istorijski posmatrano. i 2000. Ovi pozitivni trendovi u razvoju reciklaže iz sedamdesetih i osamdesetih godina. t Papira 44378 36956 35093 42667 Tekstila 141 16 7 1 Gume 55 57 89 609 Plastičnih masa 317 388 655 249 Ulja i maziva 19 Drveta 227 372 233 360 2008 205954 2996 1882 488 929 50167 93 413 403 Tabela 11. međutim. što je dovelo do stvaranja velikih problema u industriji reciklaže. kao rezultat sprovođenja strategija za energetsku efikasnost u Republici Srbiji.

000 tona godišnje bakra. Čačak 6000 t/godišnje.3 OLOVO Staro olovo. „Auto Mirko“ iz Prokuplja. i to sušnica za bakarni špon i sortiranje starog bakra za preradu u livnici. gde se prerađuju kablovi sa izolacijom od gume i termoplastičnih masa. licenciranog sakupljača i registrovanog reciklera gume. Jagodina 4000 t/godišnje.1. pak. pre svega stari akumulatori i otpadna pasta iz proizvodnje akumulatora pretapa se u olovo u topionici animona u RTB „Zajača“.1. Tzv. BAKAR Pomoravka. otežanog plasmana i naplate potraživanja. Stara livnica – Ponzen Kapacitet 700-1000 kg/h 3600 t/godišnje. OLOVO Tehnos. ALUMINIJUM Drapšin“. Loznica. Kompanije koja 33 .1. 4. doveden je u pitanje opstanak mnogih preduzeća za sakupljanje i pripremu metalnih otpadaka [13]. Pre svega treba spomenuti preduzeće „Interprodukt“ iz Nove Varoši koje reciklira tvrdu plastiku i koristi je za proizvodnju autobuskih sedišta i gajbi za voće. Preduzeće RTB Bor. pre svega kapacitete prerade obojenih metala. Zatim. U valjaonici bakra u Sevojnu izgrađeni su neki kapaciteti za pripremu starog bakra. tako da stara livnica u Boru i sušara u Sevojnu praktično ne rade. Pregled preduzeća i njihovog kapaciteta prerade obojenih metala u Srbiji [13] 4. stara livnica projektovana je za kapacitet od 60.5 OSTALI MATERIJALI Pored pomenutih preduzeća koja potražuju metalne sekunadarne sirovine neophodno je i navesti preduzeća koja se bave preradom nemetalnih skundarnih materijala. Mladenovac Tabela 12. ALUMINIJUM Pogon za proizvodnju Al-legura „Petar 3500 t/godišnje.1. navedeni kapaciteti u Boru i Sevojnu su u vrlo lošem stanju. 4.2 BAKAR Pored INOS-a u RTB „Bor“ u okviru topioni izgrađeni su kapaciteti za pripremu i preradu starog bakra uglavnom po licenci firme „PONZEN“ – Austrija.privrednih činilaca svedena na minimum ili. Sama livnica prerađuje dosta starog bakra.4 ALUMINIJUM Za stari aluminijum imamo preduzeće „Tehnos“ iz Čačka i livnicu „Petar Drapšin“ u Mladenovcu. Međutim. 4. potpuno prekinute. Pogledajmo ovde domaće kapacitete ostalih materijala dobijenih reciklažom ELV. [13] Pored pomenutih centara za stari bakar postoji preduzeće „Pomoravka“ u Jagodini. nerešivih problema finansijske prirode. Zbog prevelikih troškova transporta i prerade. BAKAR RTB Zajača. Loznica 4000-6000 t/godišnje.

Pored toga. ali nastavlja da se povećava kako sakupljači i prerađivači otpada iskorišćenih motornih vozila nastavljaju da uvećaju dohotke od obrade iskorišćenih automobila. Na primer. Industrija u reciklaži automobila u SAD zapošljava više od 40. oko 11 miliona automobila se reciklira svake godine. PC. inače završava na deponijama. Iako pojedine države EU imaju striktna pravila za reciklažu iskorišćenih automobila. [12] 4.2 ANALIZA TRŽIŠTA PRIKUPLJANJA ELV Reciklaža iskorišćenih motornih vozila. polyethylene. TPO. i dalje se u njima reciklažom bave i preduzeća koja nemaju dozvolu za rasklapanje. bakar. razmatra se potražnja i ponuda „nabavki“ (u našem slučaju ELV) kao i njihov međusoban odnos. mesing i cink. elektorniku. u svetu. Ostali otpad koji uključuje sedišta automobila. što predstavlja 5 milijardi dolara prihoda. ABS. Oporavak obojenih metala i dalje nije visok. efikasan je proces u kom se reciklira više od 75% od automobila. uz stopa sakupljenih iskorišenih automobila od 95%. U procesu analize nabavki. 34 .000 preduzeća širom SAD. staklo. Postupci su identični. Kao i u SAD. slično analizi tržišta prodaje. sigurnosni pojasevi i pena iz sedišta) ostvaruje se uz nadoknadu od 45 evra takse koju plaća vlasnik vozila prilikom prve registracije. akumulatore i elastomera u razvijenim zemljama pokušava da se u što većoj meri oporavi. Takođe. postoje i tri licencirana reciklera elektronike u Srbiji: „Božić i sinovi“ u Pančevu. štop svetala. zahteva za određenjem „nabavki“ reciklaže ELV u Srbiji. U EU. selektovanu plastiku (polypropylene. PVC. Trenutno. a u analizi nabavnog tržišta ugao posmatranja je na strani potražnje.000 ljudi u više od 7. tj. razlika je samo u uglu posmatranja. što odgovara 2. ABS sistem. profit se pretežno ostvaruje prodajom polovnih delova i metala. U do sada urađenoj analizi prodajnog tržišta sekundarnih sirovina nastalih reciklažom ELV fokus je bio na strani ponude i tada je definisana pozicija plasmana.je ugovoreni dobavljač za „Ecorec“ (Holcim). U Holandiji. U ovom poglavlju analiziraćemo nabavno tržište reciklaže ELV. procenjuje se. poput godišnjeg broja ELV u Srbiji i strukture i količina nastalih sekundarnih sirovina. koji pokriva južnu Srbiju. da u Francuskoj od 2. U Srbiji postšreder tehnologije tek treba da nađu svoja tehničko-tehnološka rešenja. interesatno za EU jeste činjenica da pojedini proizvođači automobila imaju ugovore sa postrojenjima za rasklapanje u pojedinim zemljama kako bi osigurali da njihova vozila budu tretirana na po životnu sredinu zadovoljavajući način.000 demontažera automobila samo njih 900 ima dozvolu za bavljenje ovim poslom. nerđajući čelik. drugim rečima analiziraćemo osnovne inpute reciklaže ELV. izdvajanje pojedinih delova (branika. tekstil. Preduzeća sa šrederima upotrebljavaju vrtložne i taložne separatore u cilju oporavka aluminijumskih i cinkovih legura.2 miliona tona otpada. najlon). broj recikliranih automobila godišnje dostiže 9 miliona. U SAD reciklaža automobila je velik je biznis. Obojeni metali uključuju aluminijum. „Eko Metal“ u Vrdniku i „CE Trade“ u Beogradu.

teretna vozila Radna vozila Priključna vozila 28596 27665 26389 103859 101465 99767 96509 165585 160689 153772 146301 136382 113870 Motocikli Traktori 7356 7344 7263 12801 7 12681 6 12587 3 12137 7 31755 4 30585 3 28906 5 27273 9 25224 6 22626 4 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 .Za početak pogledajmo podatke registovanih drumskih motornih i priključnih vozila Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije od 1985. godine su sa podacima za Kosovu i Metohiju Tabela 13.. godine: Republika Srbija Putnički automob. do 1990. Registrovana drumska motorna i priključna vozila. vozilaSpec. putnička Teretna vozila Autobusi Spec. godine do 2009.. Republički zavod za statistiku Srbije 35 . 1990* 1989* 1988* 1987* 1986* 1985* 34500 31794 24897 20380 16042 14824 13287 43184 42054 40569 40136 40311 40540 163700 2 148617 4 147664 2 151183 7 148149 8 145506 0 138810 9 134284 6 124938 7 116676 0 112323 3 107506 5 102929 2 13475 13573 14574 15109 15920 16525 16107 1974 1843 1690 1559 1378 843 8853 8553 8887 9312 9696 9209 9144 12389 11933 11575 11868 11582 9273 14825 5 13924 3 12987 7 12604 5 11644 0 11007 5 10143 3 88011 83901 79618 76752 72391 67517 23552 24166 25802 27498 28222 28179 24713 25381 24711 23439 22399 21029 18817 1434 1587 1582 1864 1813 1635 1483 1441 1481 1457 1471 1341 1237 * Podaci od 1985.

i ukoliko zanemarimo broj izvezenih vozila u 2008. godini 1450000 Ukoliko sada u jednačinu gore unosemo podatke Republičkog zavoda za statistiku. Republički zavod za statistiku Srbije Pogledajmo sad i broj prvi put registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u Republici Srbiji za 2008. dobijamo sledeći broj iskorišćenih motornih vozila u 2008.1650000 1600000 Broj registrovanih automobila Slika 5. Republika Srbija vozilaSpec. godini: 1400000 Priključna vozila Motocikli Traktori 36 . teretna vozila Radna vozila Putnički automobili 1550000 1500000 2008 8140 87284 199 480 13903 718 127 1387 2924 Tabela 14. Broj registrovanih automobila u Republici Srbiji po godini registracije. on će nam pomoći u proceni ukupnog godišnjeg broja ELV u Srbji. godinu. – broj izvezenih vozila u 2008. Republički zavod za statistiku Srbije Ukupan godišnji broj iskorišćenih motornih vozila (ELV) teoretski možemo izračunati iz podataka Republičkog zavoda za statistiku Srbije. Procenjen godišnji broj iskorišćenih motornih vozila možemo izračunati pomoću sledeće formule: Ukupan broj ELV u 2008 = Stanje vozila na kraju 2007 + broj prvi put registrovanih vozila u 2008. putnička Teretna vozila Autobusi Spec. – stanje vozila na kraju 2008. Broj prvi put registrovanih drumska motorna i priključna vozila.

a kada bi ta reciklaža bila na nivou od 75 odsto tada bi od reciklaže ELV godišnje dobijali 51. da sistem za reciklažu iskorišćenih motornih vozila još nije uspostavljen.660 tona obojenih metala. Uzimajući ovu procenu broja iskorišćenih automobila u Republici Srbiji kao i procentualno učešće pojedinih materijala po vozilu dobijamo da 68. procenjena vrednost iskorišćenih motornih vozila u tom slučaju iznosiće od 118.520 tona ferometala i 840 tona obojenih metala. a to je približno i slučaj sa reciklažom iskorišćenih motornih vozila. 37 .500 tona obojenih metala.100 tona drugog otpada nastane godišnje od iskorišćenih automobila.480 tona ferometala i 3.1 476642 + 87 284 – 1 486174 = 77 752 vozila u 2008. da se pripremom materijala za reciklažu radi u manjem broju preduzeća.000 godišnje. jer su kapaciteti za ovu privrednu granu i dalje nedovoljno razvijeni [6].000 tona tekstila.000 tona guma. Ukoliko se pak oslonimo na domaće procene da od godišnjeg broja registrovanih vozila 8 do 10 odsto [31] završi kao motorno vozilo na kraju radnog veka. i to uglavnom metala. Reparacija delova (uglavnom spone. 1. zatim. I da se pokazalo da je prava procena zapravo 30. što je u slučaju Slovenije 6% od ukupnog broja registrovanih vozila. Materijal Na nivou od sadašnjih 14 % reciklaže ELV u Srbiji godišnje nastane. papičice kočnica.000 vozila. godini. Na nivou od 14 odsto reciklaže ELV u Srbiji godišnje nastane 9. 8. sve dok se sistem reciklaže ELV ne dovede na svetski nivo u Republici Srbiji se godišnje gubi 41. 1. 6. Stane Bijelović u Republici Srbiji se u toku godine obradi samo 14 odsto nepotrebnih materija. godini. kao i 6.000 ELV što je otprilike 10% registrovanih automobila u Sloveniji.400 tona fluida.000 tona akumulatora. godini Vidimo da je to 5.000 tona plastike i kompozita. u tonama 9520 840 Na nivou od 75% reciklaže ELV u Srbiji godišnje bi nastajalo.000 tona ferometala i 4.23 odsto od ukupnog broja putničkih automobila u 2008. odnosno da ne postoji globalno organizovano upravljanje ovom vrstom otpada. kao i uvidom u zakonsku regulativu.893 do 148. Ovde treba napomenuti da su procene Nacionalne strategije za upravljanje otpadom Republike Slovenije iz 1996. može se konstatovati da se iskorišćenim automobilima uglavnom ne postupa na način kojim se obezbeđuje zaštita životne sredine. 3. Dalje u radu. Pogledajmo sada količine materijala koji se s obzirom na domaću reciklažu od 14 odsto godišnje gubi sve dok tehnološki tretman ELV u Srbiji ne dostigne svetski nivo od 75 odsto reciklaže ELV.617 putničkih automobila u 2008. 5.000 tona ferometala. u tonama 51000 4500 Gubitak recikliranih materijala do postizanja svetskog nivoa reciklaže od 75%. sagledavanjem aktuelne opšte situacije u oblasti reciklaže iskorišćenih motornih vozila u Republici Srbiji. 1.500 tona stakla.000 tona obojenih metala. kako bi smo vršili proračun i analizu tržišta iskorišćenih automobila u Republici Srbiji aproksimiraćemo broj iskorišćenih automobila na 100. godine nisu bile tačne da je godišnje u Sloveniji 50. Procena godišnjih gubitka sekundarnih materijala u Srbiji Zapravo. Prema rečima šefice odseka za berzu sirovina u Agenciji za reciklažu. Dakle. u tonama 41480 3660 Ferometal Obojeni metali Tabela 15.

postrojenja za preradu otpada. aprila 2009. godine. Na grafikonu koji sledi prikazane su razvojne faze upravljanja otpadom u zemljama nemačkog govornog područja kao i u Republici Srbiji. Tradicija u Republici Srbiji postoji u glavnom kod reciklaže čelika. Što se tiče ponude tržišta nabavke ELV. Nemačkoj. tj. godine. Razvojne etape i promena paradigmi u privredi upravljanja otpadom u Švajcarskoj. Austrija i Švajcarska bile krajem sedamdesetih.000 starih vozila tokom 2009. Građani Srbije tim programom dobili su mogućnost da svoje stare automobile recikliraju i dobiju popust od 1. Popust od 1.000 evra se mogao ostvariti samo reciklažom kompletnog automobila u voznom stanju starijeg od 10 godina.stabilizirajućih poluga – dakle svih delova od posebnog značaja za bezbednost) vrši se bez ikakve kontrole kvaliteta i najčešće sa neadekvatnim materijalima i tehnologijama. postrojenja za inseneraciju otpada i uređenja pretovarnih stanica u fazi je u kojoj su Nemačka. Između ostalog i „Centar za reciklažu“ u Beogradu koji poseduje postrojenje tzv „šreder“. i to prvenstveno otpada nastalog u procesu proizvodnje delova. i 2010. kako bi sagoreli boju. nakon čijeg sprovođenja reciklirano 15. [22] Reciklaža u Republici Srbiji sve do završetka uređenja svih sanitarnih deponija.000 evra za kupovinu novog kragujevačkog "punta". Pre svega gvožđa i čelika. Austriji i Srbiji [14] U Srbiji se se ipak nivo reciklaže ELV pomera sa mrtve tačke. ponude za godišnje nastalim ELV u Republici. i to najviše zahvaljući programu "Staro za novo" pokrenutom 15. ali pre toga treba da se otklone pomenute toksične materije koje zagađuju 38 . Slika 6. a auto-otpadi – gde kupci uz odgovarajuće plaćanje najčešće sami skidaju sa vozila ono šo im je potrebno – kada ostane samo školjka od automobila obično nezakonito pale školjke. druge antikorozivne i antivibracione materije. koji može da usitni sve komponente vozila i posebno šasije s ciljem razdvajanja raznih vrsta materijala. U Srbiji je do sada registrovano deset firmi koje se bave preuzimanjem otpisanih automobila i njihovom reciklažom.

Tome Buše 14.o. matični broj: 08071705 3. sekundarnih sirovina ZASTAVA REOMAT.Aleksinac). 1. Trg Topolivaca 4. Dragačevska bb. 9. CENTAR ZA RECIKLAŽU AD. Svetozara Miletića bb. INOS. Železnik. Sevojno.životnu sredinu. Lista ovlaštenih operatera za reciklažu otpadnih vozila u Republici Srbiji 39 . Donji Adrovac. Sinđelićeva 1 .SINMA. BEOGRAD. ( otkupno. Vrbaski put bb. Bela Crkva. Beograd. matični broj: 20104457 4. Momčila Popovića br. matični broj 07249454 7. matični broj: 08656946 Tabela 16. ESOTEQ d. matični broj: 17111256 10. CENTAR ZA RECIKLAŽU AD. matični broj 07157703 6. Tome Buše 14. Profitni Centar Novi Sad 2.o. Dobanovački put. za reciklažu metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka. MAGLAJSKA 32/8. matični broj: 17194798 5. DOO za sakupljanje. U tabeli dole data je lista svih ovlašćenih deset operatera za reciklažu otpadnih vozila. matični broj: 17194798. Bačka Palanka.o. primarnu preradu i promet industrijskih otpada. BRAĆA ILIĆ d. 12. deo grupe SCHOLZ AG Nemačka. Beograd. MAKSI CO DOO. DOO ENERGROM. Železnik. skladište ul. AD. Beograd. deo grupe SCHOLZ AG Nemačka. Kragujevac. Aleksinac. Karađorđeva 55. INOS NAPREDAK AD Šabac. matični broj: 17328093. METALOPROMET ZA RECIKLAŽU OTPADA I PRERADU METALA AD KULA.sabirni centar sekundarnih sirovina. matični broj: 17530909 8.o. ul.

s obzirom da jedino ove dve firme poseduju opremu za presovanje ili usitnjavanje vozila. dobile su dozvole iako njihova postrojenja ne zadovoljavaju date uslove u Uputstvu. uviđamo da od deset registrovanih za ovaj posao. ali će opteretiti i proizvođače metala i nemetala nemogućnošću ostvarivanja jeftinije proizvodnje iz sekundarnih sirovina. Pogledajmo sada prostornu raspoređenost do sada ovlašćenih operatera za reciklažu otpadnih vozila u Republici Srbiji 40 . jedino Centar za reciklažu iz Beograda i Inos Napredak iz Šapca potpuno zadovoljavaju uslove date Uputstvom o uslovima koje mora da ispune ovlašćeni operateri za reciklažu otpadnih vozila. po tvrdnjama iznesenim u medijima. Ostale registrovane firme zbog potrebe sprovođenja programa zamene staro za novo. Kada pogledamo broj firmi koje se bave preuzimanje otpisanih automobila i njihovom reciklažom. Čak. broj ELV će se nastaviti akumulirati preteći negativnim uticajem na životnu sredinu. pojedine firme su mimo svoje volje dobile registraciju za reciklažu otpadnih vozila.5 ANALIZA POSTOJEĆEG SISTEMA RECIKLAŽE ELV U REPUBLICI SRBIJI U odsustvu ekonomske stabilnosti reciklažne infrastrukture.

za operatere kapacitete tretmana od 10. A daljim razvojem reciklažne industrije .000 godišnje u Srbiji – jasno je da je do dostizanja modela integralnog i održive reciklaže ELV u Srbiji potreban veći broj opremljenih operatere. odakle se sredstva namenski koriste za razvoj reciklaže. date u ovom radu. Međutim. kao i procenjenog broja godišnje nastalih otpadnih vozila od 100. a za to su potrebne dodatne investicije. i rezultat analize troškova reciklaže. prestala je zvanično da radi Agencija za reciklažu. Budući operateri treba da budu raspoređeni na teritoriji cele Srbije tako da građani svoje stare automobile mogu da predaju u najbližem centru za reciklažu u kojima će biti izdavane i potvrde na osnovu kojih mogu biti ostvarene određene pogodnosti prilikom 41 . godine.000 vozila godišnje. stupanjem na snagu Zakona o upravljanju otpadom 2009. zatim.upravljaće se novim zakonskim rešenjem preko produžene odgovornosti proizvođača i uvoznika koji stavljaju proizvode i ambalažu na tržište i plaćaju naknadu u Fond za zaštitu životne sredine.Slika 7. Postoji bojazan da zbog velikog obima posla sama briga o ELV u Srbiji – i pored pozitivnih ekonomskih potencijala reciklaže ELV u razvijenim svetskim državama – neće biti dovoljna da se uspostavi održiv sistem reciklaže ELV. Prostorna raspoređenost do sada ovlašećnih operatera za reciklažu otpadnih vozila u Republici Srbiji Uzimajući u obzir da svega dva ovlašćena operatera zadovoljavaju uslove date Uputstvom i njihovu prostornu raspoređenost.po rečima Aleksandra Vesića iz Ministarstva prostornog planiranja i zaštite životne sredine .

040. i da je broj šrederskih postrojenja veći u visokorazvijenim društvima u kojima su investicije u tehnološke procese reciklaže veće. Evropa S.404.472 7. Pogledajmo sada tabelu 17 koja donosi popis demontažnica i šredera.192. Popis demontažnica i šredera kao i vrednosti ELV širom sveta 1997.141 16. subvencionisala upotreba sekundarnih sirovina u proizvodnji metala i nemetala. stakla.000 5.548.000 evra.5-10 mil - Austr. J. Koreja Tajvan Australija Austrija Francuska Nemačka Italija Holandija Španija Švedska V.469.658.877. Država Broj automobila u upotrebi (1994) 1. Republika Kina Indija Japan Juž. Kont.000 <12.340.347 4.300. antifriza. Na taj način. u osam operatera po 2.000 Broj šredera 0 2 1 0 145175 2 0 10 6 40 44 16-24 12 14 6 56-67 20-22 4 211 1 3 Vrednost ELV za demontažu (u evrima) 15-44 0-437 51-240 22-73 232 51-728 33 29-5085 Vrednost ELV za šrederovanje (u evrima) 73-95 37-44 37-51 37-51 37 15 44 109 50-130 - Afrika Azija Egipat Južnoafrič. takođe. Britanija Kanada Meksiko SAD Argentina Brazil Od 4.331 15.450.517.2 miliona 2.399.439. 42 . a za to je neophodno da se ukupno investira 19.000 Godišnji broj ELV Broj demontažnica 5000 100-200 200 2000-3000 3000-5000 2500-8000 800-1750 >1000 200-700 3000-4000 <12. tada bi se podstakla potražnja domaćih livnica za sekundarnim sirovinama koja bi mogla uticati na dodatne investicije u reciklažu.000 9.000 42.300.632 3. godine [30] Prvo što se uočava jeste činjenica da je u gotovo svim državama sveta tehnološki tretman demontaže odvojen od procesa šrederovanja što definisano u našem Uputstvu nije slučaj.000 170. Jasno je.600. pored samog podsticaja reciklaže.kupovine novog automobila.772 10.686.400.000 9.500. Ovako velike investicije u ovo doba krize teško je ostvariti pa umesto dosadašnje push strategije u kojoj se programom ohrabruju operateri reciklaže otpadnih vozila treba računati na uticaj potražnje.911 32.000 2.000 <12.175.000 195.000 5.600 12.000 6. Tabela 17.000 2.Am.000 1.796 4.577. kao i vrednosti ELV u svetu i uporedimo je sa uslovima postavljenim u našem skoro donetom Uputsvu za reciklažu otpadnih vozila.878 17.000 450.000 65. Am.436.033 27. preradom otpadnih ulja.000 1. na pull stategiju u kojom bi se.684 30. tj.912. u akciju će biti uključeni i svi oni koji se bave reciklažom akumulatora.011. plastike i svega onoga što čini jedan automobil.666.000.000.571.672.5 do 5.000 evra tj.500 6.

radnik na presi. 2008. John Deere 4 cylinder diesel engine flattens entire auto in one process u veoma dobrom stanju Kompaktni sistem za očišćenje. u velikoj meri i dalje uticati na zagađenje zemljišta. antifriza.000 evra Forklift — Model# FG15-14) Skladište za opasan otpad (30) 10. posebno fluida . kao što smo već istakli. akumulatorskih kiselina.000 evra Viljuškar (Komastsu Reconditioned 7. hidrauličnih ulja.500. pa samim tim niti upotreba i prodaja polovnih delova.000 dinara). dva radnik na očiščenju i viljušaru.00 evra Crusher – Car Crusher).00 evra 43 . Procenjeni troškovi Oprema za presovanje (polovni E-Z 68. Pogledajmo sada troškove investicija poslovne aktivnosti procesa demotaže u demontažnicama procenjene na veličinu opštine Apatin (približno prosečne veličine opštine u Srbiji) u kojoj je procenjeno godišnje 514 otpadnih vozila. neophodno više od 19 miliona evra investicija uz tad još uvek otvoren problem neprofitabilnosti samog sakupljanja otpadnih vozila.800. pa i veći. s obzirom da je neophodno vozila u voznom stanju dopremiti do postrojenja za tretman otpadnih vozila.700 evra Tabela 18. Međutim. The 6.otpadnih ulja. Plate zaposlenih (4 zaposlena x 60. Postojeći sakupljači kojih ima u skoro svakoj opštini u Srbiji. sakupljačima nije dozvoljena demontaža motornih vozila.400 evra Vehicle De-pollution Unit (VDU) 4 Tanka od po 1000 litara 2.400. sakupljanje ostvaruje negativan profit od -27 evra.000 evra UKUPNO: 181.000 evra skladištem za rezervne delove (40 m2) Opremanje prostora za očišćenje (120 m2) 42. za to je. vode i vazduha sve dok se planirani sistem reciklaže ne ostvari. Iz dela rada Procene troškova životnog ciklusa ELV vidimo da preuzimanje tj. uz obavezno poštovanje zakonskih odredbi i standarda utvrđenim Pravilnikom.000 evra Opremanje prijemne kancelarije sa 14. međutim.500 evra Lift makaze (surface mounter scissor lift) 1.Pravilnikom o upravljanju otpadnim vozilima (Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja.00 evra 2.) u Republici Srbiji definisani su sakupljači i postrojenja za tretman otpadnih vozila. i inženjer upravljanjem tehničkim sistemom) Troškovi struje Godišnji troškovi demontaže u evrima 28. 1990 Model b portable. Troškovi investicije opštinske demontažnice u kojoj je procenjeno 514 otpadnih automobila godišnje [19] Pogledajmo sada godišnje troškove i prihode demontažne procenjene za opštinu Apatin. neće biti u stanju da ostvare neophodan pozitivan profit svog poslovanja tako da će neadekvatno odlaganje materijala od kojih su vozila sačinjena.300 evra Betoniranje i opremenje dvorišta (300 m2) 30.

Procenjeni ukupni prihod od dobijenih sirovina po vozilu na teritoriji opštine Apatin [19] Ukupan godišnji profit demontažnice na teritoriji opštine Apatin dobijamo kada od ukupnog godišnjeg prihoda oduzmemo ukupne godišnje troškove: Gp = Up – Ut = (159. S obzirom da su potrebne investicije u demontažnice mnogo manjeg obima. a kada bi od potrebnih investicija za optšinsku demontažu odbili one operatere koji bi radili šrederovanje vozila. što im period otplate od pet godina znatno umanjuje.8 1100 59.200 evra = 81.36 evra) malo više od pet godina.200 evra 840 evra 46.24 Tabela 20. a procenili smo da ih je potrebno približno deset.700 evra/35.700 evra za demontažnicu tada bi neophodne ukupne investicije iznosile približno 26 miliona evra.612 0. nisu ubrojani prihodi od prodaje polovnih delova.649.649.002 0.36 evra . Aproksimacija ukupnih godišnjih troškova reciklaže motornih vozila na teritoriji opštine Apatin [19] Masa po vozilu % Tona Metali Obojeni metali Plastika Gorivo Motorno ulje UKUPNO 68 6 8 0.002 0.200 evra Tabela 19. 1. kao i da u prihodima opštinskih demontažnice zbog jednostavnosti računa.004 Reciklabilnost % Tona 90 90 100 100 90 0.46. zaključujemo da je za uspostavljenje integralnog i održivog modela reciklaže otpadnih automobila u Srbiji neophodno otpočeti od programske podrške razvoja opštinskih demontažnica. ukupne investicije u demontažnice bile bi i manje.4 63 5.2 0.200 evra = 35.002 Prodajna cena Prihodi u € €/toni 150 91.054 0.68 0.4 0.08 0.36 evra Prosečni period otplate investicije demontažnice sa presovanjem bez šrederovanja u opštini veličine opštine Apatin iznosi (181.08 0.00 evra 8.06 0.560.00 evra 4. 44 .Troškovi vode Troškovi materijala goriva) Amortizacija Održavanje UKUPNO i alata (maziva.04 1000 2 500 1 159.24 x 514) – 46.849. Kada bi se u svakoj opštini investiralo po 181.400. U Republici Srbiji ima ukupno 145 lokalnih samouprava koje uključuju opštine i gradove.

demotaže i procesa šrederovanja u delu rada Procene troškova životnog ciklusa ELV uvideli smo da je prihod po svakom 45 . sve dok se sistem reciklaže ELV ne dovede na svetski nivo u Republici Srbiji se gubi 41.660 tona obojenih metala. kao i da su sistemu reciklažu ELV neophodne investicije od 24 miliona evra u optimalnih deset postrojenja sa šrederom kapaciteta tretmana 10.6 ZAKLJUČAK Sagledavanjem aktuelne opšte situacije u oblasti reciklaže iskorišćenih motornih vozila u Republici Srbiji možemo konstatovati da se iskorišćenim automobilima uglavnom ne postupa na način kojim se obezbeđuje zaštita životne sredine. a velik broj opasnih materija ne tretira se na zadovaljavajući način i ugrožava životnu sredinu. s obzirom na razliku energetskih potreba za primarnu i sekundarnu proizvodnju. analizom finansijskog poslovanja sakupljanja.480 tona ferometala i 3.148 GJ za proizvodnju ferometala i približno 3.189 GJ za proizvodnju obojenih metala. Pokazali smo da na domaćem tržištu reciklaže ELV potražnja za sekundarnim sirovinama dovoljno je velika i za sekundarne sirovine koje bi nastale kada bi se nivo reciklaže sa 14 % povećao na evropski nivo od 75%. Takođe. Ta količina izgubljenih metala istovremeno znači gubitak približno 4 miliona evra prihoda i gubitak 4.000 ELV/godišnje onako kako je regulisano Uputstvom o uslovima koje mora da ispune ovlašćeni operateri za reciklažu otpadnih vozila Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja iz marta 2009. Godišnje.

6. Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” Zrenjanin. 3. Betterton. Svako takvo postrojenja bi godišnje tretiralo oko 1. diplomski-master rad. Novi Sad. Beograd 2009. Branović. and D. U ovaj scenario neophodno je ukupno uložiti 18. s obzirom da bi povećanje profita takvih malih operatera bio usmeren na prodaju polovnih delova. U radu smo sagledali i scenario investiranja i podizanja standarda u postojećim postrojenjima kojih ima u gotovo svakoj opštini. November 1999. a odlaganje materijala od kojih su vozila sačinjena.A. Politika. tretiralo bi se na način koji ne bi dalje uticao na zagađenje zemljišta. DTI. E. Sofija. 2008.200. a koji se još uvek bave reciklažom ELV onako kako zakonski nije propisano i na način da se ugrožava životna sredina i došli smo do zaključka da je u takva postrojenja potrebno investirati približno 182. 7. prof. akumulatorskih kiselina. 2009. a sa povratom investicija u roku od nešto više od pet godina. demotaže i procesa šrederovanja po pojedinačnom ELV 54. što bi smanjilo i troškove negativnog profita procesa sakupljanja. Jounral of the Air&Waste Management Association 49. 2003 8. A Study to Examine the Costs and Benefits of the ELV Directive – Final Report GHK in association with BIO 2. Defra.000 ELV i. Poslovna matematika. J. Cvetković. povećala bi se i količina oporavljenih i ponovne upotrebe delova. Adžić. Reciklaža vozila. Directive 2000/53/ec of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles. Official Journal of the European Communities 46 . dr Želimir. Dok je indikator cena.000 evra u svako. Kinetics and mechanism of the reaction of azide with ozone in aqueosu solution.82 evra respektivno. 30. s obzirom. Nenad.. vode i vazduha. Craig. Reciklaža i dalje nerazvijena. 1999.36 evra i 50.88 evra. Fakultet tehničkih nauka. Pored toga. antifriza. Znači znatno manje od prvog scenarija opisanog za deset velikih potpuno opremljenih postrojenja. Depolluting End-of-Life Vehicles: Guidance for Authorised Tretment Facilities. Beograd. Avramović. njihov optimalan broj bi bio oko 100. Tim drugim scenarijom operateri bi bili znatno bliži krajnim vlasnicima automobila.otpadnih ulja. posebno fluida . na procenjen broj od 100. 7 LITERATURA 1.000 evra. 5. tj. 1347-1354.delu -26. hidrauličnih ulja. Stanje i perspektive razvoja metalskog sektora Srbije. Univerzitet u Novom Sadu.30 evra.000 ELV godišnje u Srbiji. Swiss Agency for Development and Cooperation. 4. ukupan prihod preuzimanja.

novembar 2009. 16. Fakultet tehničkih nauka. K. Brzaković. Jane Goodyer. Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“. Ziems. Upravljanje emisijom i životnim ciklusom vozila. Šubara dr Nadežda. 23. the European Parliament. Opština Apatin. Sokobanja 2008. Saman Muhamad Zameri Mat. Ekolat`08. Megatrend Univerzitet. Novi Sad. Nacionalna konferencija o kvalitetu života. 25. Zrenjanin. Zoran. Pavlović. Ilić. Đuro.9. 2002. Ana. Medić. Zrenjanin 2006. Sredić. FTN izdavaštvo. Beograd. SAD. godine. 8-11. USAID. Commission of the european communities. 26. The importance of recycling to the environmental profile of metal products. decembar 2009. doktorska disertacija. Dragana. Pavlović. Asocijacija za reciklažu motornih vozila Srbije. Festival kvaliteta 2007. Hempfl. Norhayati Zakuan. the European Economic and Social Committee. Kragujevac. Politika. 2000. A. Sokobanja 2008. Jovanović. Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije. The Impact of Municipal Solid Waste Management on Greenhouse Gas Emissions in the United States. 19. Razvojne faze upravljanja otpadom u zemljama nemačkog govornog područja i izazovi za Srbiju na putu u EU. 2007. Economic study on the management of End-of-Life vehicles. Ekološka logistika. Susan. Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin”. 11. JKP Čistoća. 32. Branislav. . 14. Strategija održivog razvoja opštine Apatin 2009-2019. Komercijalizacija sekundarnih sirovina i reciklaže otpada u Srbiji 2009-2010. Kragujevac. Ekolat`08. and the Committee of Regions on the Implementation of Directive 2000/53/ec on end-of-life vehicles for the period 2005-2008. prof. Maria. maj 2007. Agence de l’Envrionnment et de la Maitrise de l’Energie. Sudarević. Kragujevac. Marić. Ray Jones & Ashraf Jawaid. Upravljanje proizvodima na kraju životnog vijeka – istraživanje pogodnosti za demontažu i reciklažu. Festival kvaliteta 2005. 19-21. Dejan. Francuska. 2005. Krejg. februar 2010. Sistem za reciklažu iskorišćenih putničkih automobila. Zoran. dr Milan. Novi Sad. 18. 17. 2010. Reciklaža i reciklaža sekundarnih sirovina obojenih metala. Haase.J. 10. seminarski rad.11. 15. Duško. 12. Dietrich. dr Milan. Pravci razvoja sistema za reciklažu iskorišćenih automobila u Srbiji. Ilija.. Kozić. Keith. Report from the Commission to the Council. Bor. 20. Journal of Sustainable Development. Feri Afrinaldi. Zannes. M. 22. and Yarkosky. 2010. Harwig. 20. Marjanović.2009. Subba. Nacionalna konferencija o kvalitetu. Sherry. 2005. Faculty of Mechanical Engineering. Đukić. Nishtala. Upravljanje investicijama. 13. SAD. A. Air & Waste Management Association. Martchek. Radomir. 23. prof. 2010. Krstić. COM(2009) 635 final 24. Đorđević. Malezija. 27. doktorska disertacija. 2002 47 . R. Brussels. Održivost komunalne privrede u Novom Sadu. mr Nedeljko. Pristup recikliranju motornih vozila. Universiti Teknologi Malaysia. 21. Uspostavljanje poslovne aktivnosti u reciklaži motornih vozila na teritoriji opštine Apatin. 2. Reciklaža automobila. 2009. Alcoa Inc. Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije. Thorneloe. Gordon Blount. maj 2005. Strategic Guidance Model for Product Development in Relation with Recycling Aspects for Automotive Products. Weitz.

28. Kincaid. Watson. 30. Dorte. Len.reciklazavozila. Catherine. SAD. Wilt. 2004 29. Lori. Deposits on single use containers .rs ANEKS 1 48 . 31. 1997. Danska. North America`s Recycling and Composting Journal. Environmental Assessment Institute/Institut for Miljovurdering. Kopenhagen.a social cost-benefit analysis of the Danish deposit system for single use drink containers. What all rescuers should know – Chemical propellant for airbags can kill!. Report by Len Watson. www. There auto be a law: ELV recycling policies in 21 countries. Vigso.

8 SPISAK OVLAŠĆENIH FIRMI (PO KATEGORIJAMA RECIKLAŽE): 8. Loznica.1.O.nasenje Aktivnost PRIKUPLjANjE PRIKUPLjANjE I RECIKLAŽA PRIKUPLjANjE I 3. 2. ZAJAČA Jugokomerc d. Naziv i sedište privrednog Adresa skladišta subjekta Fabrika Akumulatora Sombor FILIPA KLjAJIĆA BB SOMBOR AD RUDNICI I TOPIONICA ZAJAČA. Bujanovac Bujanovac.o. br. NA ZAJAČA. K.1 Akumulatori Red. 49 . 1. Jovana KATASTARSKOJ Cvijića 11 PARCELI BROJ 694.o.

Visokog Stevana 30/21 Adresa skladišta Aktivnost i OGRANAK ALTIS PRIKUPLjANjE CHEMICALS PRERADA ZRENjANIN. EKO METAL Vrdnik. 3. Naziv i sedište privrednog Adresa skladišta subjekta LA FARGE BEOČIN Beočin Aktivnost PRIKUPLjANjE i SPALjIVANjE HOLCIM – EKO REC Novi Popovac PRIKUPLjANjE i SPALjIVANjE PRINCIP-86 PLATIČEVO PLATIČEVO UL PROTEKTIRANjE ŽELEZNIČKA 148. 2.1. 1. Naziv i sedište privrednog subjekta ALTIS CHEMICALS DOO Beograd.1.2 Antifriz Red.3 Elektronski otpad Red.4. 6. br. Naziv i sedište privrednog Adresa skladišta subjekta 1.1. 1. 5. 4. ANDRA UŽICE –KOMERC železnička stanica bb DOO ŠARGANSKA20/A UŽICE 031/553-473 IZVOZ PRIKUPLjANjE 8.4 Gume Red. PROTEKTIRANjE SRĐAN I DR PROKUPLjE RATKA PAVLOVIĆA BB Servis TRIFKOVIĆ Kraljevačka bb PROTEKTIRANjE Ruma ''KRAJBURG'' VOGANjSKI PUT PROTEKTIRANjE BB SREMSKA MITROVICA 50 . SE TRADE Slanački put 26 Beograd Beograd Aktivnost SAKUPLjANjE I RECIKLAŽA SAKUPLjANjE I RECIKLAŽA SAKUPLjANjE I RECIKLAŽA 8. br. BOŽIĆ I SINOVI Omoljica Pančevo 3. Beograd OD “AUTO MIRKO-2” LAZIĆ PROKUPLjE. br. POŽEŠKA 15 8. Grobljanska 2 2.

nije opasan ''SSC metal''. 2. otpad koji nije opasan ''ECOTEQ''. Dobanovački Metalni otpad. 1. 3. 6. Beograd BARIČKA REKA BB. 3. Otpaci i ostaci od BARIČ gvožđa i čelika.1.8.Pantića br. Temerin Novosadska 123. 5. Omladinska 58 EURO CONSULTING GROUPE Kovačica. Naziv i sedište privrednog Adresa skladišta subjekta ''VEROMOTORS''DOO Valjevo Dr. S&D'' Beograd Niš nije opasan MAKSI CO ALEKSINAC ALEKSINAC UL. 5. 7. Miloša Velikog otpad koji nije METALINVEST doo opasan Smederevo. 8 Metalni otpadUl.o. DOO Botoš.1.131 Valjevo KOTEKS ŽITIŠTE PETRA ŠKUNDRIĆA 36 ŠULC DOO Sečanj Vožda Karađorđa 55 PER – KAT. otpad koji nije opasan 51 . ulica JNA DOO 42 BELA TRANS DOO Žitište. Otpadno gvožđe MOMČILA POPOVIĆA 12 ALBA Smederevo Smederevo. 6. 7.o. Bačka Svetozara Miletića Palanka Bačka Palanka Aktivnost 2. bb. 1. Otpaci i ostaci gvožđa i čelika. ul. 4. Jezerska bb Metalni otpad. aluminijuma i bakra i legura bakra ''ENERGROM'' Bela Crkva Bela Crkva. Izletnička br. 4. br.skladište Inos Balkan ad Valjevo Valjevo. 9.6 OTPACI I OSTACI OD METALA Red. Naziv i sedište privrednog Adresa skladišta subjekta BRAĆA ILIĆ d. Mirka Metalni otpadObradovića bb. Grobljanska 2 Aktivnost SAKUPLjANjE i IZVOZ SAKUPLjANjE i IZVOZ SAKUPLjANjE i IZVOZ SAKUPLjANjE i IZVOZ SAKUPLjANjE i IZVOZ SAKUPLjANjE i IZVOZ SAKUPLjANjE i IZVOZ 8.5 KATALIZATORI IZDUVNIH SISTEMA KOD AUTOMOBILA Red. br. Beograd Dobanovci. put bb nije opasan FERO PROMET d. Vuka Karadžića 41 EKO METAL DOO Vrdnik. Temerin Metalni otpad. nije opasan ''INTERNATIONAL POINT Zakupljen prostor Mediana Metalni otpad.o.o. 8.

KOSOVSKA Otpadno gvožđe 59 RUMA UL VLADIMIRA Otoadno gvožđe NAZORA BB ŠABAC UL. HAJDUK Otpadno gvožđe VELjKOVA BR. opasan SARAJEVSKA BB.10. mesinga. ''CENTAR ZA RECIKLAŽU'' MARMARIDIS TRADE DOO METVA VALjEVO BŠ ACA RUMA MELTAL RUMA ĐOLEKS ŠABAC INOS NAPREDAK ŠABAC METAL PROM VALjEVO BOREXPORT AD SIROVINA . Metalni otpadDRUGO ŽELjEZNIČKO otpad koji nije NASELjE 2B opasan S. bb aluminijuma. 26.3 . 21.JUGORESURS''NIŠ .O.TRGOVINSKO I EKSPORT –IMPORT PREDUZEĆE «BALKOMEX» DOO NIŠ.1 Šabac Otpaci gvožđa. UL. otpadni kablovi -otpad koji nije opasan Sinđelićeva br. 23. Otpaci i ostaci od nerđajućeg čelika-otpad koji nije opasan Sevojno. UL. 20. 17.IVANA Metalni(čelični) MILUTINOVIĆA BB otpad . 25.d.PAZOVA gvožđa i čelika. KRALjA Otpadno gvožđe.CIM''D. PIROT UL.O. STEVANA Otpadno gvožđe PRVOVENČANOG 12 ŠABAC UL Otpadno gvožđe SINĐELIĆEVA BR. 4 jula. aluminijuma i bakra i legura bakra. 24. 4 VALjEVO. ''INOS-NAPREDAK'' a.SALVADORA ALjENDEA BR. 49 NOVI SAD. 22. 16. bakra. Čačak Ul. NARCISA BR. ZUC DOO. NIŠ. 15.otpad koji nije opasan POSLOVNA JEDINICA Metalni otpad «NIKI METAL» ŠESTI otpad koji nije 52 . UL.NIKI METAL''DOO. 12.bakra i aluminijumainertni otpad GOLUBINAČKI PUT BB otpaci i ostaci od S. 19. Metalni otpad.TRNjANE. UL. 32000 Inos-sinma ad Sevojno Skladište u Donjoj Trepči Aleksandar Jovović 11. UL. Dragačevski put Otpad od gvožđa.ALEKSINAC Metalni otpadotpad koji nije opasan OTKUPNO SABIRNI Metalni otpad CENTAR «METALKOM» otpad koji nije DOO NIŠ. 18. 27. ALEKSANDRA 10 neopasan otpad BAČKA PALANKA.. ZONA Otpadno gvožđe SKLADIŠTA BB RUMA.. 9. ''UNIPROM METALI'' 14.. ŽELEZNIK nije opasan BOĐANI Otpadno gvožđe VALjEVO UL . Šabac 13. otpad koji nije opasan TOME BUŠE 14.

31.Izvoz metalnog KRAGUJEVAC otpada-nije UL. 38. YUCRON. otpada-nije DRAGUTINA opasan OBRADOVIĆA 137 EKOMETAL SARAOCI EKOMETAL SARAOCI Izvoz metalnog SMEDEREVO SMEDEREVO otpada-nije opasan POTIS AD POŽAREVAC POTIS AD POŽAREVAC Izvoz metalnog UL. 42.VAZDUHOPLOVACA IMPEX I NIŠ.O. UL. otpad koji nije BB SVETISLAVA opasan JOVANOVIĆA 11A. PIROT opasan PC SKLADIŠTE U Metalni otpad S. 32. FEROSIROVINA DOO. 39.otpad koji nije OSIPAONICA Metalni otpadopasan PREDRAG PETROVIĆ nije opasan 026/791-566 DTI DOO ČAČAK ČAČAK Metalni otpadHADžIPRODANOVA 12 nije opasan DRAGOMIR ĐUMIĆ 032/348-618 MITROVIĆ I DR.B.O. 40.UL. 34. NIŠ metalni otpad .28. Izvoz metalnog OSIPAONICA OSIPAONICA. 50M 53 . NIŠ. 33.KRALjEVAČKOG opasan BATALjONA 21 „METALI 1992“ Beograd BOR Otpaci i ostaci od Ogranak Bor u Boru UL SAVE gvožđa i čelik KOVAČEVIĆA BB (neopasan otpad) Metal korporacija MR JAGODINA Metalni otpad-od PODNAREDNIKA čelika LjUBE B. OSIPAONICA Metalni otpadOSIPAONICA MITROVIĆ MILOŠ nije opasan 026/751-418 JUNGIĆ DOO KRAGUJEVAC KRAGUJEVAC Izvoz otpadaka i -19 OKTOBRA ostataka od KRAGUJEVAC bakra-nije opasan FEROSIROVINA DOO.DRAGOSLAVA opasan SREJOVIĆA 89 ČELIK-IMPEKS-KRALjEVO ČELIK-IMPEKSIzvoz metalnog KRALjEVO otpada-nije UL. 41. 35. 30.. AMBASADOR LOK. KOLOSEK BB.metalni otpad NIŠ.NIŠ OGRANAK JUGO. Bakar plus DOO KRALjEVO Izvoz otpada ZANATSKA 4A gvožđa i čelika MILOVAN MILOVANOVIĆ D. 29. 36.JUGOIMPEKS''DOO. 37.ČEDE VASOVIĆA 39 otpada-nije POŽAREVAC opasan DINOKS DOO ČAČAK DINOKS DOO ČAČAK Izvoz metalnog -VLADIKE otpada-nije VELIMIROVIĆA 40/1 opasan LIVNICA 034-KRAGUJEVAC LIVNICA 034.PRAHOVU NEGOTIN otpad koji nije opasan .

MILUTINA MILIVOJEVIĆA OMOLjICA JANOŠIKOVA 61 5. Nikole PIROT.IVO ANDRIĆA BB HRISTO SMIRNENSKI BR. DIMITROVGRAD. 1.DIMITROVGRAD ULICA metalni otpad. BEOGRADSKA BB Zrenjanin.43. METALOPROMET AD KULA.nije opasan Metalni otpad – nije opasan Metalni otpad – nije opasan Metalni otpad Neopasan otpad Metalni otpad – nije opasan Metalni otpad – nije opasan Metalni otpad – nije opasan 8.S. Omoljica PROMSEK PANČEVO.. 48. 4. Vinorača.1.O. 52.SANI -94'' «DIMMETAL»D. 51. 46. UL MIRKA OBRADOVIĆA BB A. 53. 49. 45.7 OTPADNA PLASTIKA Red. 54. Naziv i sedište privrednog Adresa skladišta Aktivnost subjekta MAPLE CORPORATION UTVE Otpadni polivinil BEOGRAD ZLATOKRILE 9 hlorid PANČEVO PROIZVODNjA SZR N-PLAST Vinorača. opasan TRNjACI BR1 OMOMETAL OMOLjICA.HEFES S'' D. 55. Jagodina Otpadni polivinil Jagodina 35000 hlorid PROIZVODNjA AD ANIPLAST PALIĆ HORGOŠKI PUT Otpadni polietilen i 109 PALIĆ polipropilen PROIZVODNjA AD APOS APATIN SOMBORSKA 28 Otpadna plastika - 54 . Pirot. NIKOLE PAŠIĆA Pašića bb BB STR. Milutina Milivojevića 5. .METALS TRADE DOO Novi Sad. 3. SIROVINABANAT AD.. Novosadska 123 Izvoz metalnog otpada al. 50.M. 47.otpad koji nije KRTINSKA. mesinga i nerđ. VRBASKI PUT BB Vrbaski put bb FERO – PROMET NOVOSADSKA 123 TEMERIN METALVALIUS VALjEVO VALjEVO.O. Centrum DOO GORNjI MILANOVAC OBILIĆEVA 37 032/717-916 44. nije opasan Otpaci i ostaci od aluminijuma. nije opasan Otpaci i ostaci od obojenih metala.O.Sentandrejski put 79 JUGO PROMET DOO Temerin. bakra i prohroma .1. bakra. br. čelika Metalni otpad otpad koji nije opasan Metalni otpad otpad koji nije opasan metalni otpadotpad koji nije opasan Otpaci i ostaci od aluminijuma.O. 2. gvožđa..

5 MILANOVAC BRZANPLAST Aranđelovac IZVOZ Otpad od polietilena i polipropilena PROIZVODNjA otpadna plastika Otpadna plastika IZVOZ Otpadna plastika IZVOZ 8.O..NIŠ NIŠ. VLAJKOVA BR.O. Naziv i sedište privrednog Adresa skladišta subjekta 1. br. 7.. . IVANA MILUTINOVIĆA BB . 8.NIVES''D.O.JULEB''D.LEBANE LESKOVAC. RAFINERIJA BEOGRAD Beograd.. Pančevački put bb 2. KOLORIT DOO ŠID BRANKA BB ŠID Aktivnost PRIKUPLjANjE I PRERADA PRIKUPLjANjE I PRIVREMENO SKLADIŠTENjE ERIĆA PRIKUPLjANjE I PRIVREMENO SKLADIŠTENjE 55 .8 OTPADNA ULJA Red. 6.. EKOTANK DOO BEOGRAD PRVA ISKRA BARIČ 3.O.152 SANIPLAST GORNjI LOMINA BR.1.5.

ANEKS 2 56 .

Vrlo je važno imati na umu da očišćenje uključuje otklanjanje tečnosti iz vozila koja mogu biti eksplozivna ili korozivna i da je neophodna da se preduzmu zdravstvo-bezbednosne mere za zaštitu radnika kao što je neophodno i da se obezbede odgovarajuća skladišta i prostori kako bi se izvršio odgovarajući tretman istrošenih vozila i njegovih komponenti. Upotreba ovakve opreme obezbeđuje visok stepen očišćenja (uklanjanje preko 98 odsto tečnosti iz vozila). U Republici Srbiji ovaj proces. sem ispumpavanja tečnosti iz vozila. prečišćavanjem vozila: demontaže akumulatora. ulja. Korišćenje te opreme osigurava visok nivo očišćenja (uklanjanje više od 98% od tečnosti sadržane u iskorišćenom motornom vozilu) u relativno kratkom vremenskom okviru (20-30 minuta po motornom vozilu).9 PROCES ODSTRANJIVANJA FLUIDA I MATERIJALA IZ ISKORIŠĆENIH MOTORNIH VOZILA Postupak obrade istrošenih motornih vozila započinje transportom vozila do odgovarajućeg prostora za rasklapanje vozila koje podrazumeva i uklanjanje opasnih otpadnih materijala po čoveka i sredinu. Može se odlučiti da se koristi jednostavnije alternativne metode za postizanje istog nivoa očišćenja. hladnjaka. Preporučuje se da se aktivnosti očišćenja motornih vozila sprovode sa opremom koja je specijalno dizajnirana za obavljanje potrebnih operacije. U ovom delu rada sagledaćemo proces očišćenja (depolluting) iskorišćenih motornih vozila kao i mogućnost razvoja poslovnih aktivnosti u ovom delu tretmana iskorišćenih motornih vozila. tj.1 PRIMER PROCESA ODSTRANJIVANJA FLUIDA I MATERIJALA IZ ISKORIŠĆENIH MOTORNIH VOZILA Velik broj operacija se zahteva u cilju očišćenja iskorišćenih motornih vozila. a traje ne duže od 30 minuta.. 9. Proces očišćenja motornih vozila na kraju radnog veka uključuje uklanjanje tečnosti koje mogu biti ili eksplozive ili korozivne zato je neophodno preduzeti sve bezbednostne i zdravstvene zakonski uređene standarde za obavljanje ove poslovne aktivnosti. ali zdravlje i bezbednosni zahtevi ne bi trebalo da bude ugroženi.. 57 . radi se ručno i traje od 30 minuta do sat vremena dok su iskustva država Evropske unije preporučuju da se ove aktivnosti rade korišćenjem opreme koja je specifično razvijena za ove operacije očišćenja.). Većina ove opreme je dostupna na tržištu EU i pneumatskog je upravljanja pa je važno da kompresori koji pokreću ovu opremu budu potrebnog kapaciteta kako bi se osigurao ne smetan rad ove opreme. vazdušnih jastuka kao i prikupljanjem otpadnih tečnosti (gorivo.

Prostor za tretman mora zadovoljavati iste uslove navede za prostor skladištenja ali i da poseduje: • • • opremu za tretman voda. ako je moguće A Ukloniti gas is klime uređaja (ako je ugrađena klima) B Drenirati tečnost za hlađenje iz hladnjka B Drenirati ulje iz sistema za kočenje B Skinuti katalizator (ako ga ima) A Drenirati tečnosti za pranje stakala A Drenirati reservoar kvačila/kočnice A Drenirati uređaj za upravljanje (tamo gde je to primenjivo) B Drenirati reservoar goriva B Drenirati tečnost iz amortizera B Ostavljene otvore kape filtera goriva i kape uljnog filtera začepite plastikom Skinuti vozilo sa dizalice 58 . odgovarajuće tankove za svaku pojedinačnu izdvojenu tečnost. odgovarajuće kontejnere za skladištenje akumulatora (sa elektrolitskom neutralizacijom na licu mesta ili na nekom drugom mestu). uključujući kišnicu. filtera i skladišta koja sprečavaju isparenja Polihlorovanih bifenila PCB/PCT-a (iz kondezatora i transformatora). Mesta na kojima se rade proces očišćenja iskorišćenih motornih vozila moraju imati prostor za skladištenje kao i prostor za tretman.Da bi se na adekvatan način sprovodile mnogobrojne operacije očišćenje motornih vozila na kraju radnog veka neophodno je da motorno vozila bude postavljeno na lift makaze ili neki drugi potporni ram koji će omogućiti jednostavan pristup vozilu sa donje strane vozila. uključujući i iz diferencijala. Prostori za skladištenje moraju imati nepropustivu podlogu sa odgovarajućim drenažnim sistemom. • • Primer mogućeg redosleda ovih operacija i Dijagram procesa dati su u nastavku: Iznad/ispod Operacija (A/B) vozila A Skinuti akumulator A Skinuti kapu filtera goriva i kapu uljnog filtera A Postaviti prekidač grejanja kabine na maksimum A Skinuti točkove A Skinuti sve delove koji sadrže živu Podići vozilo na ram za manipulaciju B Drenirati motorno ulje i skinite uljni filter B Drenirati transmiono ulje. Posojeće garažni kanali ovde vam ne mogu biti od koristi s obzirom da je sa njima povezan veći rizik od trovanja sa gasovima goriva ili rizik od požara ili eksplozija. odgovarajuća skladišta za demontirane delove uključujući nepropustljiva skladišta za uljem zaprljane delove. odgovarajuće skladište za gume obezbeđeno od požara i odgovarajućeg kapaciteta.

Natrijum-azid je letalan po bakterije. opasna supstanca koja je štetna za udisanje i može izazvati opekotine na koži. IDIS (the International Dimsantling Information System) sistem je napredan i sveobuhvatan informacioni sistem razvijen od strane proizvođača automobila koji obezbeđuje informacije za proces očišćenja iskorišćenih motornih vozila. IDIS trenutno sadrži informacije 61. 3 Dijagram procesa očišćenja iskorišćenih motornih vozila 9. sisare a u dozama od nekoliko grama i smrtonosan i za ljude. ovde je važno istaći upotrebu IDIS informacionog sistema. kao i druge informacije procesa rasklapanja iskorišćenih motornih vozila. Potisni gas u vazdušnim jastucima je natrijum-azid (NaH3). Unošenjem u organizam gutanjem ili putem kože u količini od 50 59 . a podaci su organizovani u sledeće grupe: • • • • • • • • • • Akumulatori Pirotehnika Gorivo AC Drenaža Katalizatori Delovi koji moraju biti skidani kontrolisano Gume Drugo. Ali. Sadrži informacije za bezbedno rukovanje. Pristup IDIS sistemu dostupan je na internet stranici http://www. kao i informacije potencijalnih reciklabilnih delova i komponenata.1 Aktivnosti procesa odstranjivanja fluida i materijala iz iskorišćenih motornih vozila U nastavku rada bliže će biti opisane pojedine operacije. a korišćenje ovog sistema besplatano je za sva komerijalna preduzeća End of Life Vechicle (ELV) biznisa. gljive.idis2.1.php? action=home&language=english . i ukoliko ne mogu biti raspakovane in situ) Raspakujte vazdušne jastuke in situ (ukoliko ih ima i ukoliko postoje uslovi za ovu operaciju). 9.A A Skinuti vazdušne jastuke/airbags (ukoli ih ima.1. Tabela br.com/index.2 Vazdušni jastuci (airbags) Većina novijih vozila je opremljena vazdušnim jastucima. za očišćenje vozila Rasklapanje U svakom od ovih grupa podataka nalazi se pregled mogućih delova za svako pojedinačno vozilo svetskih proizvođača vozila. proizvođača motornih vozila. od jednog smeštenog u upravljaču (volanu) do 10 i više.

jezera ili podzemne vode i tako zagaditi životnu sredinu [4]. to je neophodno uraditi pre skidanja akumulatora. Kada je u pitanju motorno vozilo sa električnom centralnom bravom. potencijalno eksplozivne delove i rezervoar tečnog gasa ako je ugrađen u vozilo. Starenjem vazdušnog jastuka doći će do mrvljenja i zamora modula vazdušnog jastuka. Neki ostaju u automobilima. po tvrdnjama proizvođača. potoke. Gutanje nekoliko grama natrijum-azida smrtonosno je. Sečenjem centralnog stuba i grede ispod vrata. ostavljeni da propadaju na mestu. vodootpornosti i jasnog obeležavanja. obično se – nepotrebno – bezglavo seče i deo sistema modula vazdušnog jastuka. Ukoliko se ovaj pristup preduzima. Skladišta moraju da zadovolje minimalne kriterijume bezbednosti.miligrama. Medotologija kontrole skladišta takođe se zahteva.1. a smrt nastupa za manje od 30 minuta. Ovo se često dešava tamo gde se “kombi” oprema upotrebljava za sečenje osnove stuba. prozori na vratima moraju biti spušteni. Skladištenje vazdušnih jastuka predstavlja problem mnogim organizacijama. Vazdušni jastuk na strani vozača sadrži 450 grama natrijum-azida. Dolazi do oslobađanja natrijum-azida i prašine iz cevčice. i tako oslobađaju natrijum-azid i prašinu ili Hydrazoic Acid (Hydrogen azide) opasnu za udisanje. Preporučuje se da se vazdušni jastuci rasklapaju in-situ odgovarajućom opremom. Iz 2. 9. Vek trajanja vazdušnih jastuka. u ponekim vozilima postoje i vazdušni jastuci ugrađeni u sedišta koji takođe mogu sadržati natrijum-azid. nijedna od ovih aktivnosti ne treba da se izvršava bar 20 minuta posle skidanja akumulatora sa iskorišćenog motornog vozila. Pored toga. Licence za skladištenje vazdušnih jastuka u Velikoj Britaniji obično se pribavljaju od lokalnog ovlašćenog sekretara trgovine eksplozivnim supstancama [29]. zaštićene od vremenskih neprilika. jeste od 10 do 15 godina. Dok na suvozačevoj strani natrijum-azid je upakovan u metalni kanister prečnika 150 milimemetara i sadrži 200 grama natrijum-azida. 60 . Krvni pritisak kontaminnirane osobe će pasti i javiće se tahikardija srca. Sa njima treba pažljivo rukovati zbog eksplozivnog karaktera [31]. Oni oštećenjem načeti eksplodiraju. može izazvati petominutnu komu odrasle osobe.3 miliona istrošenih motornih vozila svake godine u Velikoj Britaniji tenhničari sve više uklanjaju vazdušne jastuke i skladište ih. Sam natrijum-azid u modulu vazdušnog jastuka upakovan je u metalni kanister prečnika od 50 milimetara.3 Skinuti akumulator Operater je dužan da odmah po preuzimanju otpadnog vozila ukloni akumulator. Neaktivirane vazdušne jastuke čuvati u unutrašnjem prostoru. Iz sigurnosnih razloga. kako bi se kasnije mogli preprodati. Natrijum-azid je rastvorljiv u vodi i putem drenažnog sistema može dospeti u kanalizacioni odvod.

6 Uklonite balansere Sa svih točkova. 9.8 Filter za ulje Filter za ulje mora se ukloniti.9 Transmisiona ulja Transmisiona ulja nalaze se u oba.1.1. 9.Skidanje akumulatora se jednostavno radi standardnim alatom. Akumulator se mora skinuti pre čišćenja rezervoara goriva. Svako mešanje tečnosti kao što su ulja mogu ograničiti mogućnost za reciklažu. Sve uklonjene tečnosti moraju se izdvajati u posebne kontejnere. Automatski i ručni menjač 61 . 9.7 Uklonite motorno ulje Uklanjanje motornog ulja na prvom je mestu. Ovo se može postići drobljenjem filtera poslovnom opremom za obavljanje ove operacije.1. Alternativno. kontrola grejača mora biti postavljena na poziciju koja omogućuje maksimalnu količinu toplote. Filter za ulje mora se tretirati da bi se uklonilo zaostalo ulje u njemu.1. 9. uključujući i rezervni točak neophodno je ukloniti balansno olovo koje mora da se smesti u odgovarajući kontejner. 9. Ono se prikuplja u odgovarajući kontejner koji mora da bude kapaciteta po vozilu od najmanje 10 litara.1.4 Skinuti kapu filtera goriva i kapu uljnog filtera Skidanje kapa omogućava lakšu drenažu ulja i goriva iz motornog vozila.1. i u ručnom i automotskom menjaču kao i u diferencijalu. 9. Njega ćete drenirati sve dok se ne uverite da je prestalo ceđenje ulja. uljni filteri mogu biti poslati na odgovarajući tretman.5 Kontrola grejanja Da biste drenirali rashladne tečnosti iz grejača. Ovo bi trebalo da se uradi pomoću odgovarajućeg alata/ključa koji neće probosti uljni filter tokom njegovog uklanjanja. Za ovaj proces potrebno je i do 20 minuta.

Međutim. Tada ne trebate postavljati kontejner ispod menjača. 9. u cilju postizanja većeg procenta uklanjanja. Shodno tome. Odvodnjavanje traje ne duže od 10 minuta. pa ne poseduje zadnji diferencijal.Ako menjač ima odlivni otvor tada se jednostavnim ispuštanjem ulja ono uklanja i prikuplja u kontejner koji mora biti veći od 5 litara.1. i na rezervoaru i na cilindrima i cevima kočnice (tečnost isisana na ispusnim bradavicama).10 Rashladne tečnosti (antifriz) Rashladne tečnosti mogu biti zbrinute prostim sakupljanjem tečnosti iz creva na dnu hladnjaka u odgovarajući kontejner zapremine ne manje od 10 litara. Postupak uklanjanja ulja u diferencijalu isti je kao i kod menjača. s obzirom da ovaj pristup uklanja manji procenat kočionog ulja od komercijano dostupne opreme. Na menjaču koji nema odlivni otvor mora biti isbušena odgovarajuće veličine rupa na dnu menjača.11 Hidraulična ulja Sva motorna vozila na kraju životnog veka sadrže tečnost iz sistema za kočenje. Ovakva oprema uklanja hidraulične tečnosti bez ostataka u roku od 10 minuta. Međutim. Međutim. 9. a zatim pumpanjem papučice kočnica dok se rezervoar ne isprazni (tečnost u tom slučaju biće otklonjenja na kroz otvorene bradavice). Druga hidraulična ulja u iskorišenom motornom vozilu nalaze su u kvačilu i upravljaču. Tečnosti iz kvačila 62 . Ulje mora biti postavljeno na slivnik najmanje 10 minuta sve dok se ne uverimo da je svo ulje iscurelo. poslovna oprema omogućava da operater iz rupe sa dna hladnjaka znatno brže isisa rashladnu tečnost direktno u kontejner. Tečnost iz sistema za kočenje Poslovna oprema koristi se za uklanjanje hidrauličnog ulja na dva mesta. ima i motornih vozila sa pogonom na zadnje točkove. Obe metode se mogu koristiti uz napomenu da se visok nivo uklanjanja tečnosti postiže postavljanjem grejača ventila na maksimum. ovaj drugi način povezan je sa zdravstvenobezbednosnim problemom. poslovna oprema se postavlja na oba gore pomenuta mesta za uklanjanje hidrauličnog ulja.1. Diferencijal Većina automobila ima vuču na prednje točkove. Mada ulje iz kočnice može biti ispumpano i otvaranjem ispusnih bradavica. Poslovna oprema specijalno dizajnirana za to uključuje i odgovarajuću bušilicu i usisivač za sakupljanje ulja.

Nakon čega se uveravamo da nema vidljivog ostatka. rezervoari se moraju pregledati da bi se utvrdilo da je došlo do potpunog pražnjenja.13 Rezervoar za gorivo Goriva mogu biti uklonjenja isisavanjem ili crevom iz rezervoara kroz otvor za punjenje rezervoara.12 Tačnosti za pranje stakala Tečnost za pranje se uklanja isisavanjem iz rezervoara. Dizajn tanka (na primer. Za to se može koristiti komercijalna oprema ili jednostavnije pumpe. rupa se načini na najnižoj tački rezervoara goriva i na nju se postavlja usisivač. Servo ulje Ako iskorišćeno motorno vozilo ima servo upravljač. ona se uklanjaju uz pomoć slične poslovne opreme kao one za uklanjanje tečnosti iz sistema za kočenje. Ako vozilo ima više od jedne takve posude. Fluid se uklanja iz creva tako da je ona na najnižoj tački. ali skoro svi moderni autmobili imaju kablovska kvačila koja ne sadrže nikakve hidraulične tečnosti. Crevo postavljeno u rezervoar mora biti dovoljno dugo da dospe do dna rezervoara. Pitanja zdravstvene bezbednosti povezana sa ekstrakcijom goriva podrazumevaju da isisavanje treba da bude pneumatski upravljno. Ukoliko postoje hidrulična ulja.1. Tada se ona postavlja na rezervoar kvačila. ali ovaj postupak ne doprinosi potrebnom nivou očišćenja. Komercijalno dostupna oprema zadovoljava ove zahteve i treba da se upotrebljava. 9. dopuštajući na taj način gravitaciono izlučivanje. sve se moraju isprazniti. Završetak ovog procesa nastupa nakon što se uverimo da nema vidljivih tragova uklanjanja goriva iz ekstrakcijskih cevi. Da bi se osigurao potreban nivo očišćenja. 63 . ono se mora ukloniti na oba mesta – i na rezervoaru i spojnim crevima. Većina automobila ima jedan rezervoar za tečnosti za pranje i za prednje i zadnje staklo.Neki automobili mogu da imaju hidraulična kvačila.1. kao i da postoji uzemljenje vozila i opreme za ekstrakciju. u obliku sedla kada ima dve najniže tačke) može zahtevati bušenje više rupa u cilju izdvajanja goriva. Ako se koristi jednostavna pumpa. ali neki automobili imaju posebnu posudu (u gepeku) za zadnje staklo. Ovakvim načinom osigurava se izostanak pare u toku ekstrakcije. 9. Za ovaj proces upotrebljava se oprema slična onoj za izdvajanje tečnosti iz sistema za kočenje.

i ona može biti korišćena za uklanjanje tečnosti. Međutim.15 Katalizator Starija motorna vozila na kraju radnog veka ne sadrže katalizator. Zapečeni sistem suspenzora Dostupna je oprema za uklanjanje. a skinuti amortizeri klasifikovan je otpad nakon njihovog uklanjanja iz vozila. alternativni sistemi se koriste u pojedinim vozilima. Amortizeri Tečnost iz amortizera može biti uklonjenja iz iskorišćenog motornog vozila uklanjanjem amortizera. 64 . Komercijalno dostupna oprema može da postigne potreban nivo očišćenja. ali i poštovanje svih dodatnih bezbednosnih ili nekih drugih uputstava koje proizvođač daje prilikom kupovine opreme.1. ali sva savremena vozila i sa pogonom na benzin i sa pogonom na dizel imaju katalizatorsku jedinicu na izduvnom sistemu. U takvom slučaju neophodna je i potvrda proizvođača za upotrebu opreme za ovu svrhu. Alternativni pristup je da se postavi ventil adapter za punjenje/pražnjenje koji će omogućiti graviticiono isušivanje u roku od 20 do 25 minuta.Ne postoji potreba uklanjanja goriva iz karburatora ili cevi za ubrizgavanje goriva iz motora.1. Prisustvo katalizatora može biti konstatovano vizuelnom inspekcijom izduvnog sistema. 9. Uputstva koje je proizvođač takve opreme dao prilikom kupovine moraju da se slede. Nakon čega ne bi trebalo da bude prisustva dalje drenaže. ali vreme potrebno za ovu operaciju zavisi od dizajna opreme. Preporučen je pristup da se tečnosti iz amortizera ukloni bez njegovog prethodnog skidanja sa vozila. Vreme potrebno za sprovođenje ove operacije može biti značajno. ali i za punjenje ovog sistema. Shodno tome. 9. Gasni suspenzorski sistem Neke vrste poslovne opreme namenjene za odstranjivanje tečnosti iz amortizera mogu biti pogodne i za uklanjanje gasa iz gasnog suspenzorskog sistema. u cilju postizanja potrebnog nivoa očišćenja tečnosti treba ukloniti iz oba dela cilindra.14 Sistem suspendora Suspenziju na većini vozila obezbeđuje četiri nezavisna amortizera (po jedan za svaki točak). Amortizeri sadrže tečnosti u ova cilindra i u unutrašnjem i u spoljašnjem.

u tom slučaju sve jedinice moraju biti uklonjene. 9.1. 9. Ostali deo svetlosnih sklopova može biti odložen kao neopasan otpad. prekidači svetla na gepeku. a proces očišćenja u kom se sva tečnost iz klime uređaja prikuplja u cilindre – traje od 10 do 12 minuta (u zavisnosti od vrste sistema i od temperature vazduha).16 Klima uređaj Dva tipa hlađenja se u vozilima koristi za sistem klimatizacije. odložite ih u označen ne metalni kontejner za skladištenje i dalji transport.1. Mnoge vrste svetlosnih sklopova sadrže živine sklopke: poklopci motora. 65 . Isključite izolacioni ventil Napravite rez na cevima koji izlaze iz boce ručnom testerom Zatim rez na zateznim trakama Uklonite bocu na sigurno mesto Sa ovom operacijom povezani su zdravstveno-bezbedni problemi. Oprema se priključuje na filter ventil klima uređaja.Katalizator se lako može ukloniti sečenjem katalizatora sa izduvnog sistema rezanjem ispred i iza katalizatora. Žive ima i u ABS modulu. 9. ali u budućnosti najverovatnije je da će se ovaj broj povećavati. 4. Uobičajena procedura za uklanjanje tih boca je sledeća: 1. Hlađenje mora biti uklonjeno iz vozila pomoću specijalne opreme. Vrsta rashladnog sistema označena je na vozilu.18 Skopke koje sadrže živu Neki prekidači mogu sadržati živu. Takvi prekidači se moraju ukloniti. Neka vozila imaju više od jedne katalizatorske jedinice.1. Upotreba odgovarajuće opreme za sečenje smanjuje vreme potrebno za izvođenje ove operacije. To su sistemi R12 i R134a. zbog čega je potrebno da se njoj prilazi sa krajnjim oprezom uz poštovanje procedure proizvođača gas boca. koja mora sadržati dva cilindra: jedan za uklanjanje tipa R12 (CFC) i drugi za uklanjanje R134a (HFC).17 Gas boca Trenutno nema mnogo iskorišćenih motornih vozila koji imaju gas bocu. Nakon uklanjanja živinih prekidača. 3. 2.

Procedura koja se koristi za uklanjanje azbesta mora biti poštovana. Trenutno ni evropsko zakonodavstvo ne uređuje uklanjanje tečnog kristala. svi načinjeni otvori trebaju biti zatvoreni. I tada je ono spremno za reciklažu. Iskorišćena motorna vozila sadrže i druge opasne predmete.1.9.20 Kraj postupka odstranjivanja fluida i materijala iz iskorišćenih motornih vozila Kada se sve aktivnosti očišćenja opisane u ovom radu sprovedu. One moraju biti skladištene u odgovarajuće skladišne objekte.19 Ostali opasni predmeti Neka starija vozila mogu sadržati azbest (npr. obloge kočnica). 66 .1. 9. Nakon završetka uklanjanja tečnosti iz vozila i drugih opasnih predmeta. poput tečnog kristala na LCD instrument tablama. Vizualna inspekcija vozila mora biti sprovedena u toku postupka očišćenja vozila kako bismo se uverili da ne postoje oznake koje ukazuju na azbest. iskorišćeno motorno vozilo klasifikuje se kao neopasni otpad. napravljene po propisima dok se ne recikliraju ili predaju licenciranom otpadnom preduzeću. ali u skorije vreme se to može očekivati. Sistem za praćenje količina tečnosti i drugih predmeta koji su odstranjena treba da bude razvijen. Sve tečnosti i druge materije koje su uklonjene dalje se klasifikuju kao opasan otpad. Evropski propisi zahtevaju lociranje bilo koje komponte vozila koji sadrži azbest i njihovo uklanjanje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->