P. 1
Ashabi Allahova Poslanika

Ashabi Allahova Poslanika

|Views: 22|Likes:
Published by Azra Kahriman

More info:

Published by: Azra Kahriman on May 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2011

pdf

text

original

ASHABI ALLAHOVOG POSLANIKA

Hilmi Ali [a’ban

Sarajevo, 2001 - 1422. G.H.

Naslov originala Naslov prijevoda Autor Prijevod

E’AMIDETUL - ISLAM, ASHABU RESULILLAHI SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM ASHABI ALLAHOVOG POSLANIKA Hilmi Ali [a’ban Topoljak S., D`idi} M., [enderovi} A., Puri{evi} M., Dautovi} M., Momani A., Skeji} S., Spahi} M., Lepi} A., Kurti} E., Husi} A., Ummu Hamza, Kurti} O., Kar~i} M. Por~a Muhammed, Zajimovi} Senaid Demir Emir, Kari{ik Nesib Ned`ad Kazi}, .atih .arhat Nedim Hara~i}, Sabina Deljkovi} Omer Resulovi} Kavazovi} D&T, Sarajevo Mersad Mujagi} “OKO” - Sarajevo 30 000 KNJIGA BROJ 1 BESPLATNI PRIMJERAK Sva prava {tampanja i izdavanja zadr`ava Visoki saudijski komitet za pomo} BiH i Kulturni centar “Kralj .ahd” u Sarajevu
[TAMPANO POD POKROVITELJSTVOM ^UVARA “DVA HRAMA”

[erijatska recenzija Recenzija Likovno- tehni~ki urednik Lektor i korektor DTP [tampa Tira`: Tre}e izdanje Izdava~

KRALJA .AHDA BIN ABDUL-AZIZA AL-SAUDA, KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE

CIP - Katalogizacija i publikacija Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo UDK 297.161 HILMI, Ali [aban Ashabi Allahovog Poslanika / Hilmi Ali [aban; (s arapskog preveli Topoljak S. (Sulejman)... (et al.). 3. izd. - Sarajevo: Visoki saudijski komitet za pomo} Bosni i Hercegovini, 1998 - 470 str.; 20 cm. (Visoki saudijski komitet za pomo} Bosni i Hercegovini; knj. 1) Prijevod djela: E- Amidetul - islam, ashabu Resulillahi Sallallahu alejhi ve sellem. ISBN 9958 - 880 - 06 - 7 COBISS - ID 479750

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

PREDGOVOR
Hvala Allahu, Koji pou~ava peru, Koji ~ovjeka pou~ava onome {to ne zna. Hvala Allahu, Koji je one koji vjeruju iz tmina na svjetlo izveo i na pravi put ih uputio: “I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega dr`ite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova.” (El - En‘am, 153) Uzvi{eni Allah, tako|er, veli: “Reci: ‘Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?‘” (Ez - Zumer, 9). Uzvi{eni tako|er veli: “Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo.” (Et - Tegabun, 8) Neka je Allahov blagoslov na U~itelja koji upu}uje najboljoj uputi: “Reci: ‘Meni je, doista, jasno ko je Gospodar moj‘” (El - En‘am, 57), na{eg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme. Najuzvi{enija je znanost spoznaja Allaha, a ona nas vodi spoznaji na~ina ispovijedanja vjere Njemu. [to se vi{e {iri vjerska znanost, smutnje je sve manje, a neznanje sve slabije. U hadisu se pominje: “Vrijednost alima (znalca) u odnosu na abida - pobo`njaka jeste kao vrijednost punog mjeseca u odnosu na ostale zvijezde.” Jer, najvredniji je, najuzvi{eniji i najdostojniji da bude primljen onaj ibadet koji je uskla|en i podudaran s ~asnm [erijatom. A cilj i svrha egzistencije ~injenje je ibadeta Allahu: “D`ine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju.” (Ez - Zarijat, 56) Visoki saudijski komitet raduje i ~ini mu ~ast da, po preporuci njegove visosti predsjednika Visokog saudijskog komiteta, princa Selmana b. Abdulaziza, guvernera provinicije Rijad, ponudi ovu biblioteku sastavljenu od najvrednijih knjiga potrebnih muslimanu posebno u ovom vremenu. Akcenat smo stavili na moralne vrijednosti, u~vr{}enje vjerovanja, temelje islama, kompaktnost dru{tva i njegovu etiku, te uspostavljanje spona s prvom generacijom, najodabranijom i naj~estitijom zajednicom ashaba, koji su najbolje razumijevali i primjenjivali

islam, nastoje}i valorizirati na{ iman, na{a djela i razmi{ljanje u svjetlu njihovog odnosa, povezuju}i dunjaluk sa ahiretom, `ivot s onim {to slijedi poslije smrti. A to je istina koju nije mogu}e zanemariti, pogotovo uzimaju}i u obzir ~injenicu da smo izgubili hiljade na{e bra}e u bosanskoj tragediji. Kuda bi nas to onda vodilo? U okrilju ~asnog tefsira, plemenitog hadisa i ~iste islamske misli, `ivimo s ovom odabranom skupinom knjiga iz serije “Biblioteka bosanske porodice”, koju nudimo odraslom i malom, mu{ku i `ensku. Svako od njih mo`e uzeti iz njih ono {to `eli, u skladu s obimom znanja koje mu je Allah dao, oboru`avaju}i se spoznajom i nalaze}i pravi put pomo}u Allahova svjetla. “Ostavio sam vas na ~istoj stazi po kojoj je isto i}i no}u kao i danju, s nje skre}e samo onaj ko je propao”- veli Poslanik, a.s. “Ostavio sam vam dvije stvari: ako ih se budete pridr`avali, ne}ete zalutati nikada: Allahovu knjigu i moj sunnet” - veli Poslanik, a.s., tako|er. Molim Allaha da ovo znanje bude od koristi, da ga u~ini blagoslovljenim i trajnim dobrim djelom i da nagradi svakog ko je u~estvovao u izlasku na vidjelo ove biblioteke, prevo|enju djela, pripremanju za {tampanje, distribuciji, kao i onog ko se njome okoristi, najboljom nagradom. On ~uje dove i odaziva se. Direktor Regionalnog ureda Visokog saudijskog komiteta za Evropu Naser b. Abdurrahman es - Saeed

EBU-BEKR ES-SIDDIK, R.A.
NJEGOVO IME I PORIJEKLO
Ime mu je Abdullah, sin je Osmanov, a on Amirov, a on Amrov, a on K’abov, a on S’adov, a on Tejimov, a on Murreov, a on K’abov, a on Lueja et-Tejjimija. Ocu mu je bio nadimak Ebu-Kuhafe. Njegova dobrostiva mati bila je Selma, k}i Sahra ibn Amira ibn K’aba ibn Hasana ibn Tejima ibn Mure. Bila je k}i Ebu-Kuhafinog amid`e. Ebu-Bekr je bio pripadnik ugledne porodice plemena Kurej{, koja je u`ivala zna~ajnu ulogu u Meki. Mekanska plemena me|u sobom dijelili su zadu`enja i obaveze i brinuli se oko K’abe i odr`avanja harema. Tako je porodica Abdul-Menafa imala du`nost da napaja i hrani had`ije. Porodica Abdud-Dara imala je obavezu da ~uva K’abu, da predaje ratnu zastavu vojskovo|i u ratu Kurej{ija sa drugim plemenima i da u~estvuje u dogovoru oko svih bitnih pitanja koja su se ticala mekanske zajednice. Vo|stvo nad konjicom i zapovijedni{tvo u ratu imala je porodica Benu-Mahzum, odakle vodi porijeklo Halid ibn Velid. Pleme Tejm ibn Murre preuzelo je na sebe ulogu u rje{avanju pitanja oko krvarine. Kad je za{ao u mu`evno doba, Ebu-Bekr je na sebe preuzeo ulogu poglavara svoga plemena. Njegovo pleme imalo je vrlo visok polo`aj me|u ostalim arapskim plemenima. Kada je Munzir ibn Maus-Sema’, kralj Hire, htio da uhapsi i presudi Imru’ul-Kajsu ibn Had`eru el-Kindiju, uto~i{te pred Munzirom na{ao je kod Mua’lla et-Tejmijja, koji je tad izrekao stihove: Imru’ul-Kajs ibn Had`er, smiri svoju nutrinu, Benu -Tejm, ona svojom svjetlo{}u razgoni pomr~inu. Od tog doga|aja pleme Benu-Tejm postalo je poznato pod nazivom “Svjetiljka u tami”.

10                           Ashabi Allahovog Poslanika

LI^NOST
Ebu-Bekr isticao se lijepom vanj{tinom, dobrim ahlakom (moralom), u sebi je posjedovao sve osobine mu`evnosti. Njegov fizi~ki izgled odisao je prijatno{}u i elegancijom. Bio je svijetle puti, visok i vitka stasa, suhonjava lica i upalih o~iju, visoka ~ela, tijelo mu je zra~ilo snagom i ~vrstinom. @ivio je ugodnim `ivotom, bio je prijatan sagovornik i imao je blagu narav. Bija{e razborit, inteligentan i iskren. Razlikovao se od svojih vr{njaka u plemenu, kao i od ostalih mekanskih mladi}a. Nikad nije pio alkohol, ni u d`ahilijetu, a, naravno, ni u islamu. U njegovom `ivotu nije bilo lakrdija i besramnosti, kao {to je bilo kod njegovih vr{njaka. Ebu-Bekr, r.a., bio je tragalac za znanjem, pa je to doprinijelo da postigne visok stupanj naobrazbe i kulture. Znao je ~itati i pisati. Poznavao je situaciju koja je vladala me|u Arapima, znao je njihovo porijeklo i historiju. Pamtio je rodoslov Mekelija, pa su ga ljudi posje}ivali u`ivaju}i u njegovom dru{tvu, znanju i rasu|ivanju kojim je vladao. Ibn - Hi{am ga opisuje u svojoj knjizi “Sire nebevijje” rije~ima: “Ebu-Bekr, r.a., bio je omiljen ~ovjek u svom narodu. Ljubazan i jednostavan. Najbolje je poznavao rodoslov Kurej{ija i tome je podu~avao druge, a znao je i ostale stvari u vezi s Kurej{ijama, bile dobre ili lo{e. Bio je lijepog ahlaka i velikog ugleda. Ljudi iz njegova naroda dolazili su mu i bili prisni s njim iz vi{e razloga: zbog njegova znanja, zbog njegovog po{tenog trgovanja i da bi u`ivali u njegovu dru{tvu.” Ebu-Bekr, r.a, upustio se u trgovinu i ostvario veliki uspjeh. Trgovao je odje}om i platnom, a to je posao koji zahtijeva istan~an ukus i osje}aj u izboru kvaliteta materijala i lijepo opho|enje s ljudima. Pored svih ovih svojstava u sebi je nosio odlu~nost, sposobnost planiranja i nepokolebljivost u svojim stavovima.

PRIMANJE ISLAMA
Ebu-Bekr uspio je na polju trgovine i zaradio je ogromno bogatstvo. Stekao je dva stada kamila i ovaca, {to je bila odlika bogata{a Meke u to vrijeme. Stanovao je u oblasti koju su naseljavali trgovci i bogata{i. U blizini je stanovala i Hadid`a bint Huvejlid, “Ummul-mu’minin”, (Majka vjernika), `ena Allahova Poslanika, a.s. Tu je Ebu-Bekr upoznao Muhammeda ibn Abdullaha i kod njega uo~io potpuna svojstva u njegovom vladanju i opho|enju. Po~eo je da se dru`i s njim i postao mu najbolji prijatelj.

Ashabi Allahovog Poslanika

11

Izgleda da je pribli`no ista starosna dob u~inila da prijateljstvo izme|u njih postane toliko jako da ga nije moglo prekinuti ni{ta osim smrti. Bio je mla|i od Poslanika, a.s., dvije godine i nekoliko mjeseci. Nakon {to je Allah, d`.{., spustio Svoju Objavu Muhammedu, a.s., i u~inio ga Vjerovjesnikom koji }e upu}ivati ljude na pravi put, i odabrao ga za Svoga Poslanika, koji }e razglasiti Njegove poruke, Poslanik se prisjetio svog prijatelja, njegova zdravog i brzog rasu|ivanja i razumijevanja. Izlo`io mu je na~ela islama, a Ebu-Bekr, r.a., nije oklijevao nijednog trenutka da prihvati Vjeru Istine, niti je posumnjao u ono {to mu je kazao Muhammed, a.s. Pripovijedao je Ebu-D`’afer es-Semin prenose}i od Junusa ibn Bekira, a ovaj od IbnIshaka, a ovaj od Muhammeda ibn Abdurrahmana ibn Abdullaha ibn Husajna et-Tejmija da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Nikog nisam pozvao u islam, a da nije sa~ekao, oklijevao i razmatrao, osim Ebu-Bekra koji se nije ni dvoumio niti oklijevao; ~im sam mu spomenuo islam, odmah ga je prihvatio.”

EBU-BEKR KAO ASHAB
Ebu-Bekr nije bio obi~ni musliman koji je samo vjerovao u poslani~ku misiju, nego je na svoja ple}a preuzeo ulogu u daljnjem {irenju islama. Imao je prijatelje koji su bili pronicljivi i razumni poput njega, te ih je pozvao da prihvate islam i da odbace nevjerovanje i bilo kakav vid obo`avanja ne~eg drugog osim Allaha, d`.{. Njegovom pozivu su se odazvali ljudi koji su svojim islamom prednja~ili nad ostalima. Me|u njima su: Osman ibn Affan, Abdurrahman ibn Avf, Talha ibn Ubejdullah, Zubejr ibn Avvam, S’ad ibn Ebu-Vekkas, Ebu-Ubejde ibn D`errah, i mnogi drugi vrijedni i ~estiti ljudi iz Meke. Ebu-Bekr, r.a., nije se zadovoljio samo pukim pozivanjem u islam nego je u taj poziv zalo`io i sebe, i svoj imetak, i sve {to je posjedovao na ovome svijetu. Kurej{ije koje nisu bile zadovoljni vjerom koja poziva na odbacivanje kipova, promjenu obi~aja i osobenosti, vjerom koja {iri pravednost, mir i jednakost za sve ljude, sve svoje snage ulo`i{e da sprije~e njeno {irenje i napredak. Zastra{ivanje i maltretiranje prvih muslimana smatrali su jednim od sredstava zaustavljanja i spre~avanja napretka islama. Kurej{ije su po~ele da se suprotstavljaju muslimanima, a naro~ito nemo}nim robovima, koji nisu imali svoje pleme koje bi ih {titilo i branilo od `estokih patnji i mu~enja kojima su bili izlo`eni. Ovakva situacija nije nimalo uticala na Ebu-Bekra, r.a., koji je ulo`io veliki imetak da bi te robove oslobodio jarma ropstva, iz uvjerenja da su ljudi bra}a. Jedanput je, prolaze}i, vidio Bilala ibn Rebbaha, Etiopljanina, kasnijeg mujezina Allahova Poslanika, a.s, polo`enog na

12                           Ashabi Allahovog Poslanika

u`areni pijesak sa ogromnim kamenom na prsima koji mu je stavio njegov gazda. Izgovarao je: “Allah je jedan... Allah je jedan...” Tada je ponudio da kupi Bilala, a njegov gazda je prihvatio ponudu. Ebu-Bekr, r.a., nakon {to je otkupio Bilala, oslobodio ga je i postao njegov za{titnik. Isto je tako kupio i Amira ibn .uhejra, oslobodio ga i povjerio mu na ~uvanje svoje stado. Nije odgovarao na prigovore svoga oca, Ebu-Kuhafe, da razbacuje svoj imetak kupuju}i robove-muslimane i osloba|aju}i ih, nego je kupio i Zunejru bint Ubejs, Hindiju i njenu k}erku, koja je bila slu{kinja kod Benu Mu’emmela. Povodom ovog doga|aja je pripovijedao Mejmun ibn Ishak ibn Hasan el-Hanefi, prenose}i od Ahmeda ibn Abdul-D`ebbara el-Afaridija, a ovaj od EbuMuavije ed-Darira, a ovaj od A’me{a, ovaj od Ebu-Saliha, a on od Ebu-Hurejrea da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: “Ni~iji mi imetak nije koristio kao imetak Ebu-Bekra.” Tad je Ebu-Bekr, r.a., rekao: “A kome ja i moj imetak pripadamo ako ne tebi, Allahov Poslani~e?” Ebu-Bekr nije bio po{te|en mu~enja kao {to nije bio po{te|en ni Poslanik, a.s., ali bi uvijek, kad bi vidio da Kurej{ije mu~e Allahova Poslanika, stao ispred njega, izla`u}i se opasnosti po vlastiti `ivot da bi ga za{titio. Jedanput su Kurej{ije, dok su sjedili u jednoj odaji, ugledali Poslanika kako klanja kraj K’abe.Taj im se prizor nije svidio, te izme|u njih ustade Ukbe ibn Ebi-Muajt, pri|e Resulu s le|a i omota mu svoj ogrta~ oko vrata, namjeravaju}i da ga udavi njime. Tad je nai{ao Ebu-Bekr i vidjev{i {ta radi Ukbe, pritr~ao mu, uhvatio ga oko pasa i jakim trzajem, kojim ga je oborio na zemlju, odvojio od Allahova Poslanika, a.s. Taj dan je Poslanik podnio dosta muke od Kurej{ija koji su ga udarali ~ime su god stigli. On ih je upitao: “Zar ho}ete da ubijete ~ovjeka koji ka`e: ‘Moj Gospodar je Allah’, i koji vam je mnoge o~igledne dokaze donio?” Veli~anstveni su bili potezi Ebu-Bekra, r.a., i oni su doprinijeli u~vr{}ivanju islama. Jedan od najpoznatijih jeste doga|aj nakon Isr’a i Mirad`a. Poslanik, a.s., pri~ao je Mekelijama kako ga je Allah, d`.{., no}u prenio iz Meke do Mesd`idul-Aksa, te da je tu klanjao, a potom bio uzdignut na nebesa. Mnogobo{ci su ismijavali ovu pri~u, a crv sumnje po~eo je nagrizati i neke od muslimana, te su zapitkivali: “Bogami, ~udna stvar. Tako mi Allaha, jednom karavanu potrebno je mjesec dana da ode do [ama i isto toliko da se vrati, pa kako je Muhammed, a.s., mogao da ode tamo i da se vrati u Meku, za jednu no}?” Mnogi od onih koji su primili islam uznevjerova{e, a mnogi su se kolebali. Oti|o{e kod Ebu-Bekra, poznavaju}i njegovo vjerovanje i prijateljstvo s Muhammedom, a.s. Spomenuli su mu pri~u o Isr’au, a Ebu-Bekr im je, u ~u|enju koje ga je obuzelo, rekao: “Vi la`ete na njega!” Oni su odgovorili: “Ne la`emo! Eno ga kod K’abe pri~a o tome.” Tad je Ebu-Bekr, rekao: “Tako mi Allaha, ako je to on rekao, onda je istina. On me obavje{tava da }e mu do}i vijest

koji je bio mu{rik. u~ini Poslanika saputnikom. d`.. Ebu-Bekr je rekao: “Poslanik je do{ao radi ne~eg vrlo va`nog. odgovori mu Resulullah. Pored njih ostali su Ebu-Bekr i Alija ibn Ebi-Talib. a.a. r. a. a on }e do}i za njima kada mu Allah.s.{. Pa. upita Ebu-Bekr.. mi je dozvolio izlazak (iz Meke) i hid`ru!” “Je li zajedno. sina mu Abdullaha i Alije kome je Poslanik naredio da ostane u Meki kako bi mogao vratiti zaloge ljudima koje su oni bili povjerili Resulullahu. rekao za njega: “Da sam me|u ljudima htio uzeti nerazdvojnog prijatelja.. da naredbu. d`. d`. Abdullaha ibn Urejkit.”1 Kada je bila druga zakletva na vjernost kod Akabe. kako opisuje Mesd`idulAksa. pa kad ga je vidio. Niko nije znao za Poslanikov izlazak. pa kad je zavr{io s opisom.” Kada je do{ao do K’abe.s. Kada su do{li do ulaza u pe}inu Sevr.” Allahov Poslanik mu re~e: “Allah. Nadaju}i se da }e mu dru{tvo (u hid`ri) praviti Allahov Poslanik. pa mu je Poslanik rekao: ”Ne `uri. postado{e privr`eni i bliski jedan drugome tako da je Poslanik. Poslanik je imao obi~aj da posje}uje Ebu-Bekra jednom dnevno: ili ujutro. a Resulullah je. zajedno”.{. Veza izme|u Poslanika i Ebu-Bekra poja~ala se. `arko je `elio da mu Allah. Ebu-Bekr. njegovih dvaju k}eri: Esme i Ai{e. Poslanik je naredio muslimanima da se presele iz Meke u Medinu.” Ebu-Bekr. unajmili su da im bude vodi~ do Medine i da im dovede deve u vrijeme i na mjesto o kojem ga obavijesti Ebu-Bekrov sin Abdullah.s.. Nego vjera. on bi se `rtvovao da . Ebu-Bekr ~uo je Poslanika. upravo mislio na sebe. a.. r. rekav{i “saputnik”. osim Ebu-Bekra. a. ili nave~er.{. Ebu-Bekr je tada pitao Allahova Poslanika da mu dozvoli da i on u~ini hid`ru. sklonio ih kod sebe i hranio ih.{. Kupio je dvije jahalice.{. Tako u Meki od muslimana ne ostade niko.a. Jednog dana do{ao je kod Ebu-Bekra u podnevsko vrijeme. Allahov Poslani~e?”. sigurno bih uzeo Ebu-Bekra. pa mu vjerujem.. vrijeme u koje nikad prije nije do{ao. rekao je: “Istinu si kazao. “Da.. ako bi slu~ajno {ta bilo. neka je Allah zadovoljan njima obojicom. prozvao ga je Es-Siddik (iskreni).s. Dva prijatelja iza{li su na stra`nja vrata i uputili se prema Sevru. a on je ve} prije obi{ao taj mesd`id. osim onih koji su bili sprije~eni da u~ine hid`ru i onih koji su bili slabi i nemo}ni.. pe}ini izvan Meke. Allahov Poslani~e!” Od tog dana Poslanik. a to je ve}e od onoga ~emu se ~udite.Ashabi Allahovog Poslanika 13 sa nebesa od Allaha. d`. d`. mo`da ti Allah dadne saputnika. u{ao je prvi u nju kako bi se uvjerio da u pe}ini nema ni{ta (zmija ili akrepa). u nekom od trenutaka no}i ili dana... kod Sebe ne sastavi. dru`enje i bratstvo dok nas Allah.

a On je zavisan od nas. otpo~eli su ratovi protiv Kurej{ija. Imate njegov opis u Tevratu i Ind`ilu. ogleda se veli~ina imana (vjerovanja) kojim je bila ispunjena njegova du{a.. I jevreji su se bili skupili kod njega. a nama je .. Vama zabranjuje kamatu. Esma bint Ebu-Bekr donosila im je hranu i to tako {to bi je stavila u prega~u koju bi vezala ispod prsa a zatim preko nje stavljala pojas. Hendeku. Kada bi Abdullah oti{ao. te je tako Allahovom Poslaniku. zna{ da je Muhammed. Kada im je plan izmakao iz ruku i kad su uvidjeli da su nemo}ni da zavade muhad`ire i ensarije. Boj se Allaha i primi islam. u{ao je u pe}inu i u njoj proboravi{e tri dana. Ebu-Bekre. Jevreji su. U pri~i o doga|aju koji se zbio izme|u Ebu-Bekra i jevreja ..inhasu. I Muhammed. a. Ebu-Bekrov sin. i jo{ mno{tvo doga|aja osim toga koji to mogu potvrditi.s. Tokom tog vremena Abdullah. Allah im je omogu}io odlazak u Medinu. odgovori: “Boga mi. ne bi uzajmljivao od nas imetak. Ebu-Bekrovom k}erkom. Ebu-Bekrova odanost Poslaniku i njegovoj misiji nije imala granice. u~vrstio u Medini. koji je bio poznat po svojoj smirenosti.. Te{ko je ne za~uditi se. kao saveznike protiv Evsa i Hazred`a (plemena koja su `ivjela u Medini i njenoj okolici).uhejr i dogonio stado ovaca pred pe}inu. po~eli su ~initi spletke protiv muslimana i izrugivati njihovu vjeru. a.s. Hudejbiji. Uhudu. pri osvajanju Meke.inhas mu. U Medini se Poslanik o`enio Ai{om.s. Me|u jevrejima bio je jedan u~eni sve{tenik po imenu . kako li~nost poput Ebu-Bekra.inhas.” .. Ebu-Bekr mu re~e: “Te{ko tebi . Ebu-Bekr je bio me|u mud`ahidima na Bedru. a zatim bi uklonio tragove koje je Abdullah ostavljao. I u Medini je bio onakav kakav je bio i u Meki. Oni su se iskupljali kod njega i dogovarali na koji na~in da napakoste muslimanima i izvrgnu ih ruglu..14                           Ashabi Allahovog Poslanika za{titi Poslanika. dolazio bi Amir ibn . postao punac. a. Od Njega smo nezavisni. poniznosti i dobro}udnosti. Ebu-Bekr.” Nakon svega. pomuzao bi ih i mlijeko dao Poslaniku i EbuBekru. Njegov Poslanik i da je do{ao s istinom od Njega. Hajberu. Allaha mi. To je ~inila vjera u Allaha Uzvi{enog.inhasa da ga pozove u islam. kao {to va{ vo|a tvrdi. Kada se Poslanik. na Hunejnu i u svim ostalim bitkama. nego je On siromah u odnosu na nas. planirali da }e mo}i pridobiti muslimane iz Meke.inhasa. nastavljaju}i pozivanje u islam. mo`e se pretvoriti u ~ovjeka punog srd`be i `estine koji udara na Allahove neprijatelje koji poku{avaju na{tetiti islamu. Ne obra}amo mu se sa strahopo{tovanjem kao {to se On obra}a nama. Pa da je On nezavisan od nas.s. a. dolazio im je no}u i obavje{tavao ih o najva`nijim stvarima koje su se de{avale kod Kurej{ija.. u po~etku. mi nismo siroma{ni u odnosu na Allaha. Od ovog doga|aja prozvana je “Esma sa dva pojasa. r. dok mu je na usnama titrao podrugljiv osmijeh.a. jednog dana ode kod . mnogobo`aca i jevreja.

s.s. Omer je govorio ljudima i napadao svakoga onoga koji bi tvrdio da je Poslanik. sabrao se.. dvanaestog rebiul-evela.ne bi nam je dozvolio. koja je bila izvan Medine.s. ko je obo`avao Muhammeda. a.. Sa njima je bio S’ad ibn Ubade. da nije ugovora izme|u vas i nas. Poslanik se razboli. r. pa Allah vje~no `ivi i nikad ne umire. u Ai{inu odaju kako bi obavili pripreme za ukop Muhammeda. Poslije toga je u{ao s Alijom. odsjekao bih ti glavu..a.”2 Tim odlu~nim i mudrim rije~ima.a. Poslanik.s.inhasa u lice govore}i: “Tako mi Onoga u ^ijoj je ruci moja du{a.” Kad je Ebu-Bekr vidio da se on izruguje Allahovu Poslaniku i Allahovim rije~ima. d`.? U tom je trenutku upu}en poziv ensarijama da se saberu na mjestu zvanom Sekife beni Saide. a. Govorio je ensarijama: “O ensarije! Mo`ete se di~iti svojim ranim primanjem islama i . poglavar Hazred`a. od ljudi primi zakletvu na vjernost. Omer. uspio je smiriti ljude i iz njihove smetenosti vratiti ih u stvarnost. Glasnik ga je obavijestio o Poslanikovu preseljenju. Zamolio je Allaha.s. Ako bi on umro ili ubijen bio.s. r. da je nezavisan od nas . sjedio je s Ebu-Ubejdom ibn D`errahom.. jedanaeste godine po Hid`ri. preselio je na ahiret dok je Ebu-Bekr bio u svojoj ku}i. i tamo zatekao zbunjene i izgubljene ljude..s.. neka zna da je Muhammed. a.Ashabi Allahovog Poslanika 15 dozvolio.ko }e preuzeti vo|stvo nakon Poslanika.s. nije se mogao suzdr`ati i silovito je udario .{. a.a. a potom oti{ao ku}i u Seh. U ponedjeljak ujutro. koja je bila uz samu d`amiju. da svako dobro podari Usametu ibn Zejdu i naredi mu da po|e u rat protiv Bizantinaca.. Oti{ao je odmah do mjesta gdje je bio Poslanik. i ljudima odr`a vaz. i pokazav{i vrhunac samokontrole. osjeti pobolj{anje te iza|e iz Ai{ine odaje. daleko od njega.” Zatim je prou~io ajet iz Kur’ana: “Muhammed je samo Poslanik. a. umro. a Allah }e zahvalne sigurno nagraditi. Ebu-Bekr. a ko je obo`avao Allaha.” PRVI HALI. Bio je zaokupljen mislima . obi{ao ga je EbuBekr da bi vidio u kakvom je stanju. Otkrio je njegovo plemenito lice i ljube}i ga i pla~u}i kazao: “Niko divniji od tebe dok si `iv i niko divniji od tebe dok si mrtav. u kojoj je prekriven le`ao Allahov Poslanik. a i prije njega je bilo poslanika.. kao nasljednik Resulullaha. preselio. Ebu-Bekr je oti{ao do Ai{ine odaje.” Zatim je iza{ao pred ljude koji su i dalje bili izgubljeni i zbunjeni. a s. o Allahov neprijatelju. rekao: “Ljudi.. pripremaju}i se da..A Prvih dana rebiul-evela. od Ebu-Bekra zatra`i da predvodi d`emat u namazu. a. Nakon {to je Poslanik u{ao u Ai{inu odaju. r. a. dok su ljudi pri~ali o onom {to se desilo. zar bi se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati ne}e Allahu nimalo nauditi. a. a zatim.

Oni (muhad`iri) prvi su koji su po~eli obo`avati Allaha na Zemlji. niti umanjuje va{ ogromni doprinos za dini-islam. niko ne obezvre|uje va{e vrijednosti.16                           Ashabi Allahovog Poslanika vrijednostima koje ne krase ostale Arape. niti su posustali zbog mr`nje ljudi prema njima. a od vas namjesnici. prepustili vo|enje poni`eni i pora`eni. u~inio je da Hid`ra bude u va{ grad. odlikovao vas je Svojom plemenito{}u i blagoslovom.’” Potom se trojica istaknutih ashaba. pokorili Allahovoj odredbi. a ne drugih. on je poslao po Ebu-Bekra. Allah mu je uzeo du{u. pozivaju}i ih da obo`avaju Allaha i da se odreknu idola i kipova. iako ih je bilo malo. te vas po~astio vjerovanjem u Njega i Njegova Poslanika.s. me|u ensarijama. Nakon {to su zauzeli mjesta u Sekifi. i od vas su Poslanikove cijenjene supruge i plemeniti ashabi. a nemilosrdni prema neprijateljima koji nisu bili od va{ih. vjerske vrijednosti i upozorenja na opasnost: “Arapima je bio potreban ogroman napor da se odreknu vjere svojih o~eva. prije nego {to mu daju prisegu i preuzmu hilafet u svoje ruke i tako zavladaju Arapima. i kada vam je Allah pomo}u Svoga Poslanika pot~inio zemlju. niti }e se bez vas posti}i ijedan dogovor. pomogli njegovu vjeru i borili se protiv njegovih neprijatelja.. a. Ebu-Bekr uze da ka`e ensarijama. Nisu odustali. a da vi ne u~estvujete u toj odluci. Najbolje je da se ka`e: ‘Jedan od va{ih. Allah je odabrao prve muhad`ire iz Poslanikova. uputi{e prema Sekifu kako bi upozorili okupljene da temeljito razmisle o rije~ima S’ada ibn Ubade. jezikom punim moralne podr{ke. vi{e od deset godina bio me|u svojim narodom. A vi.s. pa mu je malo ljudi povjerovalo. koji je za to vrijeme bio u Ai{inoj odaji. obavijestio ga je o onome {to se doga|a u Sekifu beni Saide. o ensarije. Doista je Muhammed. i milom i silom. Kada vam je va{ Gospodar htio ukazati po~ast. da trpe njihova utjerivanja u la` i podrugivanje od onih koji nisu primili islam. naroda da ga priznaju i povjeruju u njega. a. Neki `ele da nas razjedine i da nam oduzmu vo|stvo!” Ebu-Bekrov govor zbunio je ensarije i doveo ih u stanje neodlu~nosti. jedan od na{ih. povjerovali su u Allaha i Njegova Poslanika i oni su mu za{titnici i njegovi su ro|aci i stoga su najpre~i da preuzmu Hilafet poslije njega. Omer i Ebu-Ubade ibn D`errah. rekav{i mu: ”Zar ne zna{? Ensarije su se sakupile u Sekifu beni Saide i namjeravaju da preuzmu hilafet (vo|stvo) i ho}e da odrede S’ada ibn Ubadu. Ni{ta se ne}e odlu~iti. Ebu-Bekr. Poslije prvih muhad`ira nikoga ne cijenimo vi{e od vas. Bili ste `estoki prema onima koji su bili u neprijateljstvu s njim izme|u va{ih saplemenika. Kada su se Arapi. Oni nisu bili u stanju da ga za{tite i potpomognu njegovu vjeru. Od nas su vladari. Allah vas je u~inio pomaga~ima Svoje vjere i Svoga Poslanika.” Kada je glasnik obavijestio Omera {ta se de{ava. Za{titili ste njega i njegove ashabe. Po~eli su da dublje . Tra`ite svoje pravo jer je ono va{e. da sa njim pro|u kroz te{ko}e i ustraju na mukama koje su pre`ivljavali od njihovog naroda. niti su sebe za{titili od op}e nepravde koja im je nano{ena. niti su poklekli kada su se svi ujedinili protiv njih. Kada je Ebu-Bekr stigao. To im niko ne}e osporiti osim zulum}ara.. a on je bio zadovoljan i radostan zbog vas. kada su se Arapi zbli`ili pod uticajem va{e sile.

. A sve {to ste spomenuli od va{ih kvaliteta. r. Tu su svi dali prisegu.a. ali se umije{a Ebu-Ubejde ibn D`errah te se obrati ensarijama: “Ensarije..s. Ovaj je rekao: ”Mi smo ensarije. muhad`irima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela ~ine}i . koji je dao svoju prisegu u skladu sa svojim polo`ajem. pa. r. bili ste prvi koji su primili i pomogli (islam). niti te`imo dunjalu~kim ukrasima. Rodbinski smo vezani za Allahovog Poslanika. nikad ne}e saznati o ovome. svjetla smo obraza i najmnogobrojniji me|u Arapima.s.” Ebu-Bekr. potom.. a.Ashabi Allahovog Poslanika 17 razmi{ljaju o ovome. osim S’ada ibn Ubadea.. Prvi od ensarija koji je dao prisegu bio je Be{ir ibn S’ad. Ebu-Bekr je potom. r.a. ustao da bi se obratio prisutnima .s. i zar nije njegov narod pre~i hilafetu od nas!? Ne dao Allah da me ko vidi da im se ikad protivim zbog toga njihovog polo`aja. vi ste jedna mala grupa koja nama pripada. Izme|u njih Be{ir ibn S’ad ustade i obra}aju}i se svojim sunarodnicima. [to se Arapa ti~e. Njegov odgovor naljuti Omera. Njime je pokazao sebi i .” Ebu-Bekr. Bojte se Allaha i ne protivite im se. Zatra`io je od ljudi da dadnu prisegu jednom od njih dvojice. iz Kurej{a.. poglavar Evsa. a. primili smo islam prije vas.. najplemenitijeg smo roda. a vi ste ensarije. Ali tada Omer uze Ebu-Bekrovu ruku i dade mu prisegu.. pa vi ste ih vrijedni. i od prisutnih zatra`i da urade isto.” “Mi smo muhad`iri. pa je ustao i jednom rukom podigao Omerovu ruku. u namjeri da okon~a stvar.. Svi prisutni su. Poslije ove prisege morala se dobiti prisega i od svih ostalih muslimana. i dio samog islama. takti~nosti i postepenosti. kada je Be{ir zavr{io. iako smo prethodnici u vjeri. re~e: “Tako mi Allaha. te ga po~e napadati i prijetiti mu. a potom. nije htio da ga ostavi bez odgovora te se iznova obrati ensarijama: ”O ljudi. Slijedio ga je Usejd ibn Hudajr. koji je bio vrhunac mudrosti..Nije nam potrebno da se time uzdi`emo nad ostalim ljudima.to je bio prvi njegov govor. Najzagri`enije ensarije po~e{e se dogovarati te izabra{e jednog da odgovori Ebu-Bekru.. prvaci smo me|u ljudima. osim ovdje prisutnih Kurej{ija. umalo da ne do|e do otvorenog sukoba. vi ste na{a bra}a u vjeri i ortaci u diobi ratnog plijena i vi ste na{i pomaga~i protiv neprijatelja. iako smo najvredniji u d`ihadu protiv mu{rika. Mi muhad`iri smo prvi primili islam. dali prisegu na vjernost Ebu-Bekru. Ebu-Bekr je s pratnjom oti{ao u d`amiju gdje su jo{ uvijek muslimani ~ekali na okupu.a. Od nas su vladari. nemojte biti prvi koji (ga) zamijeni{e i ostavi{e!” Rije~i Ebu-Ubejde imale su dobar prijem kod nekolicine ensarija. i ne osporavajte im njihovo pravo. Allah nas je u Kur’anu spomenuo ispred vas rije~ima: “Allah je zadovoljan prvim muslimanima. ne `elimo ni{ta drugo osim zadovoljstvo na{eg Gospodara. a. pomaga~i Allahovi. ensarijama. uzeo je Ebu-Bekrovu ruku i izjavio rije~i prisege. kao nasljedniku Allahova Poslanika. Allah nam osigurava blagodati. iskoristio je trenutak.” Habbab ibn Munzir ibn D`umuh el-Ensari ra`esti se i `ustro odgovori Ebu-Bekru. odanost na{em Poslaniku i zadovoljstvo na{im du{ama. a drugom ruku Ebu-Ubejdea. a od vas su namjesnici. doista. Najzaslu`niji ste da vas se hvali od svih stanovnika Zemlje. Zar nije Muhammed. a vi muhad`iri.

Na jugu. Halifa se na{ao nasuprot pokreta koji je sadr`avao kufr.a. nema mi pokornosti. {to je sve prijetilo raspadanju jedinstvenosti muslimana. Neka arapska plemena. Pokoravajte se meni dok se ja budem pokoravao Allahu i Poslaniku. i zavladati cijelim Jemenom. svojom je pronicljivo{}u doku~io plan odmetnika. Allah vam se smilovao!” RAT PROTIV ODMETNI[TVA Nakon Poslanikova. neka su.s. htjela su da osvoje Medinu. htjela vlast nad Arapskim poluotokom i vo|stvo nad Arapima. u kojima su bile informacije o otpadni~kim pokretima u raznim oblastima poluotoka. Bilo ih je blizu ~etrdeset hiljada spremnih za rat. Potom su po~eli pristizati izvje{taji i obavijesti Ebu-Bekru. naredio je stra`i da i danju i no}u de`ura.s. opet. vi me pomozite. te je opremio vojsku i dok je pala no}. htjela su odbaciti vjerske obaveze i vratiti se u d`ahilijet. u uvjerenju da su prvom navalom na Medinu ostvarili pobjedu koju treba zape~atiti sutradan. Povodi otpadni{tva bili su razli~iti: neka plemena odbila su davati zekat. pa ako budem postupao ispravno. r. neka od arapskih plemena odmetnu{e se od islama. a da ne}e taj narod biti stavljen na ku{nju. krenuo njihovim tragom. izabran sam da vas vodim. a. a ako se suprostavim Allahu i Poslaniku. bio je pripravan u pogledu namjera Absa i Zubajna..18                           Ashabi Allahovog Poslanika ostalim muslimanima koje ciljeve trebaju dosti}i.. od kojih su Abs i Zubajn. muslimanske sablje kosile su otpadnike. zabludu i otpadni{tvo. vi me sprije~ite u tome. preseljenja na ahiret. Musejleme ibn Habib el-Kezzab proglasio se poslanikom. Na sjeveroistoku. u Jemenu. Po~eli su se pojavljivati la`ni poslanici koji su lagali i obmanjivali ljude. Jaki me|u vama je kod mene slab kad trebam od njega uzeti ono {to Allah zahtijeva. Tako je bilo sve do izlaska sunca kad se ostvari prva pobjeda muslimana pod vo|stvom novoizabranog halife. u tami no}i. a. Jedne no}i su otpadnici od vjere navalili na Medinu. a odmetnici po~e{e bje`ati na sve strane. a ako budem grije{io.a. Esved el-Ansijj uspio je protjerati namjesnike koje je postavio Poslanik.. pod zastavom islama. . niti }e se razvrat pro{iriti me|u narodom.. Nevjerovatnom brzinom. r..a. La` je obmana. Ebu-Bekr.. Narod ne}e ostaviti d`ihad na Allahovom putu. iako nisam najbolji od vas. Ustanite na namaz. r. okupljenih na Arapskom poluotoku. U tom govoru halifa je rekao: “Ljudi. Naredio je da se neprimjetno privuku neprijatelju i okon~aju s njima. Otpadnici su se povukli do mjesta zvanog “Zul-Kassa”. a da ne}e biti poni`en. Slabi} me|u vama je kod mene jak sve dok mu ne dam njegovo pravo. Ebu-Bekr. Istina je emanet. a muslimane pozvao da budu u stalnoj pripravnosti za intervenciju. ali su im se muslimani oduprijeli i otjerali ih zahvaljuju}i svojoj budnosti. {to bi bila dobra pozicija za kasnije preuzimanje kontrole i vlasti nad ~itavim poluotokom. a oko njega su se okupili njegovi suplemenici iz Benu-Hanife.

Jedan. osim Kojeg drugog boga nema. . Neka je Allahov mir i spas na sve koji slijede Uputu i poslije se ne vra}aju u zabludu i sljepilo.{. a. Allah .Turejfe ibn Had`iz prema plemenu Benu-Salim i onima koji su bili s njima iz plemena Havazin. Isto tako. bili oni u islamu ili se odmetnuli. i da opomene onoga ko ima pameti. . Potvr|ujem da je Istina ono s ~im je do{ao. Doista je uzvi{eni Allah poslao Muhammeda. nad svakim je postavio zapovjednika i poslao ga u odre|eno mjesto gdje se pojavilo odmetni{tvo. . Kada zavr{i s njima.s. a. svima do kojih do|e ovo moje pismo. . Abdurrahman ibn Avf tra`io je od njega da po{alje vi{e vojske u mjesta u kojima se otpadni{tvo pojavilo. u pleme Benu-Esed i prema onima koji su im se priklju~ili iz plemena Tajjia. Absa i Zubjana. Potom je Ebu-Bekr. pred vama. . svim stvorenjima. trebao se uputiti prema Maliku ibn Nuvejri.Suvejd ibn Mukarim el-Mazin ode prema Tuhami. naro~ito Alija. u Jemen. Spremio je jedanaest vojnih odreda. Samilosnog! Od Ebu-Bekra.Ashabi Allahovog Poslanika 19 U plemenu Benu-Esed. i da se obistini govor nad nevjernicima. koji poziva Allahu kao svjetiljka koja sija. Halifa se slo`io s njihovim prijedlozima. . ali istaknuti ashabi. Te vojskovo|e i mjesta su: . a zatim u Hadremevt. namjesnika Allahovoga Poslanika..s. r. Tulejha ibn Huvejlid el-Esedi pozvao je narod da odbiju pla}ati zekat. u Omanu. . sa Istinom od Njega.. d`. .Amr ibn el-’As krenu prema plemenima Kada’a. Ebu-Bekr htio je li~no predvoditi muslimane protiv otpadnika. Protiv takvih }emo ratovati. Svjedo~im da je Allah. . Malik ibn Nuvajre el-Jerbu’i okupio je svoje saplemenike i priklju~io se vojsci Sed`ahete et-Taglibijje.[erahbil ibn Husne oti{ao je za Ikrimom sa istim ciljem.Ikrime ibn Ebu-D`ehl oti{ao je prema Musejlemi ibn Habibu el-Kezzabu u Jemamu. i da je Muhammed.Halid ibn Seid na granice prema [amu.. Zahvaljujem Allahu. kao onoga koji donosi radosne vijesti i opominje.Halid ibn Velid oti{ao je prema Tulejhi ibn Huvejlidu.a. da nema druga. odgovarali su ga od toga.a.... Njegov rob i Poslanik. Vedi’a i Haris. a. poslao proglase arapskim plemenima koji su sadr`avali slijede}u poruku: “U ime Allaha. . Milostivog. koja se proglasila poslanikom i udala za Musejlemu ibn Habiba el-Kezzaba.El-Ala’ ibn el-Hadremi u Bahrein.Huzejfe ibn Muhsin el-Galefani ode u Dub’a.Muhad`ir ibn Ebu-Umejj prema Esvedu ibn el-Ansijju u San’au. a ka`emo da je nevjernik onaj koji to nije~e. r.Arfed`e ibn Hersem prema stanovnicima Mehre. vo|i otpadnika iz Benu-Temima u Betahu.s.

20                           Ashabi Allahovog Poslanika

je uputio Istini onoga ko se odazvao, a Poslanik je napadao onoga ko se odmetnuo, sve dok se ne bi pokorio islamu, milom ili silom.” U proglasu je jo{ stajalo: “Doprla mi je vijest o odmetanju onih koji su ostavili svoju vjeru, nakon {to su je bili prihvatili, poku{avaju}i prevariti Allaha i zapostaviti Njegova nare|enja, da bi udovoljili {ejtanu. [aljem vam odrede vojske sastavljene od muhad`ira, ensarija i onih koji ih slijede u dobru. Naredio sam im da ni protiv koga ne otpo~inju borbu niti da ubijaju, prije nego ga pozovu u islam. Ko im odgovori pozitivno i po~ne raditi dobra djela, bit }e mu primljeno i pomo}i }e mu se, a ko odbije, naredio sam da se protiv takvih bori i da se prema njima nema nikakva obzira. Naredio sam svakom svome izaslaniku da pro~ita ovo moje pismo na svakom va{em okupljali{tu i mjestima gdje se ezan u~i, pa ako muslimani prou~e ezan, i vi ga prou~ite, da bi vas ostavili na miru. Ako ne prou~e ezan, neka muslimani navale na njih. Ako prou~e ezan, neka ih pitaju o njihovim du`nostima, pa ako poreknu (du`nosti), napadnite na njih, a ako prihvate, opra{ta im se {ta je bilo i preuzimaju na sebe sve du`nosti i obaveze.” Muslimanska vojska uspjela je da suzbije otpadnike, presudi njihovim vo|ama i da svakog otpadnika vrati u okrilje vjere. Neki od tih otpadnika su, nakon {to su se povratili i popravili svoje vjerovanje, zauzeli istaknutu ulogu u historiji islama.

OSVAJANJE IRAKA
Najve}i plod ratova protiv otpadnika jeste povratak jedinstvenosti na Poluotoku, pod okriljem islama, i pozitivan uticaj na {irenje islama u zemljama koje su kasnije osvojene. Postojale su dvije velike sile koje su okru`ivale Arapski poluotok sa sjeveroistoka i sjevera. Bile su to Perzija i Bizantija. Predio koji se protezao izme|u Poluotoka i Iraka, i od Bahrejna pa do obala Perzijskog zaljeva, naseljavali su pripadnici plemena [ejban, a ono je jedan od ogranaka plemena Bekr ibn Vail, koje vodi porijeklo od Reb’ie i od Me’ida ibn Adnana. Perzijanci su imali vlast nad Bahrejnom i Omanom te su neki od njih za stalno naselili to podru~je. Mnogi od sukoba i nesporazuma koji su se doga|ali bili su izme|u tih perzijanskih doseljenika i plemena Benu-[ejban. U plemenu [ejban istakao se jedan heroj, Musenna ibn Haris. On je napadao na oblast Sevad u Iraku i redovito se vra}ao sa plijenom. Njegovi podvizi pro~uli su se {irom Poluotoka. Halifa Ebu-Bekr, r.a., razmi{ljao je o direktnim osvajanjima susjednih zemalja kako bi se islam tamo pro{irio. Kada je ~uo o doga|ajima i prodorima Musenne u Irak, zapitao se: “Ko je ovaj o kojem dolaze vijesti o njegovim podvizima, prije nego o njegovom porijeklu?”

Ashabi Allahovog Poslanika

21

Odgovorio mu je Kajs ibn Asim el-Minkari, vladar Benu- Temima i rival Benu-[ejbana, kada je prisustvovao {uri (vje}u): “Ovaj ~ovjek nije nepoznat niti nepoznatog porijekla niti slabe podr{ke. To je Musenna ibn Haris e{-[ejbani.” Musenna je `elio da njegovi prodori poprime oblik op}eg rata pa da dobije halifino odobrenje za njegove planove. Do{ao je u Medinu i sreo se s halifom. Objasnio mu je situaciju i zatra`io od njega dozvolu da otpo~ne otvoreni rat. Rekao je: “Postavi me za vo|u mog naroda, a od mene je dosta {to }u se boriti protiv Perzijanaca.” Ebu-Bekr, r.a., pristao je na to i dozvolio njemu i narodu iz njegovog plemena da otpo~nu sa ratnim operacijama u Iraku. Musenna je bio pronicljiv ~ovjek o pitanju rata. Uvidio je da treba sakupiti veliku vojsku i direktno krenuti u osvajanje Iraka, s tim da u svakoj svojoj pokrajini ostavi dio vojske koji bi je {titio. Poslao je svog brata, Mesuda ibn Harisa, u Medinu do halife i napisao mu: “Ako me potpomogne{ i Arapi ~uju za to, svi }e pohrliti da mi se priklju~e i Allah }e poniziti mnogobo{ce. Obavje{tavam te, nasljedni~e Allahova Poslanika, da nas se neprijatelj boji i strahuje od nas.” Ebu-Bekr smatrao je da treba pomo}i Musennu s velikim poja~anjem. Tako je i uradio i po~eo je na Irak gledati posebnom pa`njom. @elio je da se Irak osvoji brzo i u cjelosti. Napravio je plan kojim bi se Irak okupirao s dvije strane, s juga i sa sjevera, a dvije skupine vojske bi se sastale u sredini, u glavnom gradu Hiri, prijestolnici arapskih kraljeva iz porodice Menazir, koji su bili postavljeni od Perzijanaca. Za ovo je izabrao dvojicu uglednih vojskovo|a, poznatih po hrabrosti, razboritom razmi{ljanju i po znanju vojne strategije. Bili su to: Halid ibn Velid i Ijjad ibn Ganem. Halid se, nakon rata protiv otpadnika, odmarao sa familijom u Enbad`u, dok je Ijjad bio u .eredu, mjestu izme|u Nebad`a i Hid`aza. Ebu-Bekr napisao je Halidu: “Allah ti je omogu}io pobjede, pa kreni u Irak i po~ni od stani{ta stanovnika Sinde i Hinda i nastavi dok se ne sretne{ sa Ijjadom. Lijepo se odnosi sa stanovni{tvom Perzije i onima u njihovoj vlasti.” Ijjadu ibn Ganemu je napisao: “Idi dok ne do|e{ do Musajjeha, odatle u|i u Irak s njegovog vrha i nastavi s prodorom dok se ne sretne{ s Halidom. Dopustite onima koji ho}e da se vrate i ne prodirite na silu. Krenite prema Hiri, ko od vas do|e prije do nje on je nadre|eni onome drugom. Kad se sastanete u Hiri, nakon {to je osvojite i zauzmete perzijske utvrde i uvjerite se da su primili islam, neka jedan od vas ostane kao za{tita i zale|ina muslimanima u Hiri; a drugi neka nastavi sa napadima na Allahove i va{e neprijatelje Perzijance u El-Medainu, njihovoj prijestolnici i upori{tu. Borite se protiv njih njihovim oru`jem, tra`ite pomo} od Allaha i bojte Ga se. Neka vam ahiret bude pre~i od dunjaluka - zaradit }ete oboje! Ne stavljajte dunjaluk ispred ahireta - izgubit }ete oboje! ^uvajte se onoga na {to vas Allah upozorava, ostavljanjem grijeha i

22                           Ashabi Allahovog Poslanika

~estim kajanjem. Te{ko vama ako budete ustrajavali u grijehu i odga|ali s kajanjem.” Plan koji je zacrtao Ebu-Bekr, stavio je perzijske snage, koje su bile zapadno od Eufrata, u klije{ta. Ako bi se oni suprostavili jednoj od dvije muslimanske vojske, prijetila im je opasnost od druge koja bi joj ostala za le|ima. Halid je odmah po primanju halifinog nare|enja, otpo~eo sa okupljanjem i rasporedom vojske te izborom zapovjednika. Krenuo je ubrzanim mar{om kako bi se sastao s Musennom ibn Harisom koji je, halifinom ukazom, potpao pod njegovo zapovijedni{tvo. [to se ti~e Ijjada, on je okupio svoju vojsku i uputio se prema Devmetul-D`endelu. Halid je, odmah po dolasku u Irak, otpo~eo s osvajanjem. Pobjede su ga pratile u svakoj bici. Poslije svake bitke, Ebu-Bekru bi poslao glasnika s vije{}u o pobjedi, a ovaj bi mu se vra}ao s nare|enjem na predstoje}e korake. Halid je osvojio Ebelle, grad kojeg su poslije Perzijanci vratili u svoje ruke. Isti grad je ponovo osvojio Utbe’ ibn Gazvan, zatim i gradove Mizar, .alulid`e, Elis, Amaga{ju, Mekar, a na kraju i Hiru. Kada je u{ao u Hiru, stiglo mu je pismo od Ijjada u kojem tra`i pomo} protiv mnogobo`aca u Devmetul-D`endelu. Odgovorio mu je na poziv, oti{ao i pru`io mu pomo} u napadu na Devmetul-D`endel, a onda Ijjadu prepustio da u|e u grad. Halid se ulogorio u Hiri, od nje je napravio centar za upravljanje vojskom, i tu je napravio planove za osvajanje El-Medaina, prijestolnice perzijskog kralja. Ba{ u to vrijeme Halid ibn Velid primi nare|enje od halife Ebu-Bekra da se uputi na rati{te u [am, gdje je bio potreban.

OSVOJENJE [AMA
Vijesti o osvajanju Iraka do{le su do Ebu-Bekra, r.a., a on je razmi{ljao o slanju vojske u [am, znaju}i da je Allah obe}ao dati pobjedu vjernicima. Kada je osvojena Hira, do{ao mu je [erahbil ibn Hasne sa radosnom vije{}u o pobjedi i petinom ratnog plijena. Nekoliko dana nakon toga [erahbil je do{ao na halifin med`lis (sjednicu) i upitao ga: “Nasljedni~e Allahovog Poslanika, zar nisi razmi{ljao da po{alje{ vojsku u [am?” “Jesam, razmi{ljao sam o tome i nisam nikome ni{ta govorio o svojim mislima. A ti me ne pita{, a da nema{ neki razlog“, odgovori halifa. [erahbil mu re~e: “Vidio sam te, nasljedni~e Allahovog Poslanika, u snu kako hoda{ iznad ljudi, po tvrdom

Ashabi Allahovog Poslanika

23

i nepristupa~nom terenu, preko brda, po kojima se ina~e ne mo`e hodati. Nastavio si i}i dok se nisi popeo na jedno visoko uzvi{enje, bio si iznad svih, s tobom su bili ashabi, zatim si se spustio u plodnu dolinu u kojoj bje{e oranica, sela i tvr|ava. Rekao si muslimanima: ‘Navalite na Allahove neprijatelje, a ja vam garantujem pobjedu i ratni plijen.’ Muslimani su onda navalili, i ja sam bio s njima i nosio sam zastavu. Uputio sam se prema jednom selu, oni su u njemu od mene zatra`ili da im pru`im sigurnost pa sam ih za{titio. Potom sam do{ao i vidio da si zauzeo ogromnu tvr|avu. Allah ti je omogu}io pobjedu, neprijatelj se predao, a ti si sjeo na prijestolje koje ti Allah podari. Zatim bi re~eno: ‘Allah ti je omogu}io pobjedu, pa zahvali svome Gospodaru i budi Mu u pokornosti, a zatim prou~i: ‘Kada Allahova pomo} i pobjeda do|u, i vidi{ ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze; ti veli~aj Gospodara svoga hvale}i Ga i moli Ga da ti oprosti, On je uvijek pokajanje primao.’” Halifa mu re~e: “Usnio si! Dobro si vidio i dobro }e biti, ako Allah da.” Ebu-Bekr sazvao je {uru da bi se dogovorio. U {uri su bili: Omer ibn el-Hattab, Osman ibn Affan, Alija ibn Ebu-Talib, Talha ibn Ubejdullah, Zubejr ibn el-Avam, Abdurrahman ibn Avf, S’ad ibnu Ebu-Vekkas, Ebu-Ubejde ibn D`errah, Abdullah ibn EbuEvf el-Huzami, Seid ibn Zejd te istaknuti muhad`iri i ensarije, neka je Allah s njima zadovoljan. Ebu-Bekr je rekao: “Neizbrojive su Allahove blagodati, a nagrada je uvijek ve}a od djela. Allahu pripada hvala za ono {to je u~inio od vas, ujediniv{i vas na jedinstvenoj rije~i i popraviv{i odnose me|u vama. Uputio vas je na islam i odbio od vas {ejtana napasnika. Nije vam dozvoljeno da Mu pripisujete druga, ili da uzmete drugog boga osim Njega. Arapi su danas jedan narod, sinovi jednog oca i jedne majke. @elim da vas podstaknem na odlazak u [am, u bitku protiv Bizantijaca. Neka Allah u~vrsti muslimane i u~ini Svoju rije~ gornjom, a neka muslimani u tome imaju svoj doprinos. Ko pogine poginuo je kao {ehid, a ono {to ima kod Allaha bolje je za one koji budu dobri. Ko pre`ivi `ivjet }e da bi branio vjeru i{~ekuju}i od Allaha da mu da nagradu mud`ahida, onoga ko se bori na Allahovom putu. Ovo je moje mi{ljenje, pa neka svako izlo`i svoje.” Svaki je po~eo da izla`e svoje vi|enje i primjedbe, i da upu}uje savjete. Bila su dva mi{ljenja o tome kako osvojiti [am. Prvo je mi{ljenje bilo da se po{alje velika vojska koja bi otpo~ela osvajanja odmah po dolasku u [am. Drugo mi{ljenje bilo je da se upotrijebi ista taktika u osvajanju [ama, kao {to se upotrijebila u osvajanju Iraka, a to je da se po{alje vi{e skupina vojske koje bi nadirale s vi{e strana, a one bi bile potpomognute dobrovoljcima koji bi bili u njihovoj pratnji. Preovladalo je drugo mi{ljenje.

24                           Ashabi Allahovog Poslanika

Alija, r.a., tokom ~itave sjednice samo je {utio, Ebu-Bekr se okrenuo prema njemu i upitao ga: “[ta ti misli{, o Ebu-Hasane?” Alija mu odgovori: “Dr`im te blagoslovljenim ~ovjekom i tvoj moral je blagoslovljen, pa ako krene{ na njih ili po{alje{ vojsku, s Allahovom pomo}u }e{ pobijediti.” Halifa re~e: “Allah te nagradio, a odakle ti to?” “^uo sam Allahova Poslanika, a.s., da ka`e: ‘Ova vjera }e pobijediti svakog ko joj se usprotivi, sve dok njeni sljedbenici budu ustrajni.’” Halifa re~e: “Subhanallah! Kako li je dobar ovaj hadis. Obradovao si me, neka tebe Allah obraduje i na dunjaluku i na ahiretu.” Pristupilo se pozivanju dobrovoljaca. Okupljena je prva vojska i zapovjedni{tvo nad njom dato je Halidu ibn Seidu, te on na~ini pokret ka [amu. Po{to nije zadovoljio svojim komandovanjem, Ebu-Bekr ga je vratio, a zatim opremio ~etiri odreda vojske i za zapovjednike nad njima postavio: Jezida ibn Ebu-Sufjana, Ebu-Ubejdu ibn el-D`erraha, Mu’aza ibn D`ebela i [erahbila ibn Hasnu. Halifa je poslao pismo u Jemen, tra`e}i dobrovoljce. U Medinu po~e{e pristizati odredi dobrovoljaca, koji su se odazivali pozivu u d`ihad. Kada se vojska Jezida ibn Ebu-Sufjana skupila, halifa mu je, kada se pribli`io trenutak polaska, predao zastavu. Jezid je uzjahao svog konja i krenuo. Halifa je i{ao kraj njega, ispra}aju}i ga, pa mu Jezid re~e: “Nasljedni~e Allahova Poslanika, ili uzja{i, ili mi dozvoli da sja{em pa da zajedno idemo pje{ice. Mrzim da ja{em dok ti pje{a~i{.” Ebu-Bekr re~e: “Niti }e{ ti sjahati niti }u ja uzjahati, ja ovo svoje hodanje ra~unam koracima na Allahovom putu.” Tako je s njima i{ao oko dvije milje, pa mu je re~eno: “Nasljedni~e Allahova Poslanika, bolje ti je da se vrati{.” On re~e: “Ne! ~uo sam Allahova Poslanika kako ka`e: ‘^ije se noge upra{e na Allahovom putu, Allah je zabranio vatri da ih pr`i.’” Zatim je savjetovao Jezida: ”Jezide, preporu~ujem ti bogobojaznost i pokornost Allahu, da po{tuje{ Njegove odredbe i da Ga se pla{i{. Kada sretne{ neprijatelja, pa vam Allah dadne pobjedu, nemoj zatajiti ni{ta od plijena i ne skrnavi tijela poginulih neprijatelja, ne iznevjeri i ne budi kukavica. Nemojte ubijati djecu, starce i `ene. Nemojte spaljivati palme i o{te}ivati ih, nemojte uni{tavati drve}a koja daju plod i nemojte klati stoku, osim {to je

Ashabi Allahovog Poslanika

25

potrebno da se prehranite. Kada sretnete mnogobo`ce, pozovite ih da izaberu jedno od troje. Ako se odazovu, ostavite ih na miru. Pozovite ih u islam, pa ako prihvate, ostavite ih na miru. Zatim ih pozovite da se priklju~e islamskoj dr`avi, a ostave svoju. Ako tako urade, onda im recite da imaju ista prava koja imaju i mud`ahidi te da su du`ni {to su du`ni i mud`ahidi. Ako prime islam a ostanu u svojoj dr`avi, onda ih obavijestite da se ra~unaju kao Arapi muslimani i da je na njima odgovornost koju je Allah propisao za sve muslimane. Takvi nemaju nikakva udjela u raspodjeli ratnoga plijena, sve dok se ne budu borili na Allahovom putu. Ako odbiju ulazak u islam, onda ih pozovite na pla}anje d`izje. Ako prihvate, za{titite ih, a ako odbiju, onda od Allaha tra`ite pomo} i borite se protiv njih. Allah }e sigurno pomo}i onoga koji poma`e Njegovu vjeru i Njegovog Poslanika.” Poslije toga nastavljeno je sa slanjem vojske. Glavni zapovjednik cjelokupne vojske, nakon okupljanja svih njenih odreda, bio je “Povjerenik ummeta”, Ebu-Ubejde ibn D`errah. Jezid je krenuo sa osvajanjima. Gradovi El-Arabe i Ed-Dasin bila su prva dva osvojena grada u [amu. Kada je bizantijski kralj Herakle saznao za pohode muslimana, po~eo je da sakuplja vojsku Bizantinaca i arapskih kr{}ana koji su `ivjeli u njegovom podani{tvu. Ebu-Ubejde je halifi napisao pismo u kojem je stajalo: “U ime Allaha Milostivog, Samilosnog. Bizantijci, stanovnici [ama i svi koji su u njihovoj vjeri, skupili su se da bi ratovali protiv nas. Nadamo se ostvarenju Gospodareva obe}anja i Njegovoj pomo}i kao i do sada. @elio sam da te obavijestim o ovome, da vidi{ {ta je ~initi. Neka je selam na tebe.” Ebu-Bekr po~eo je razmi{ljati o slijede}em koraku. Vidio je da je ve}ina Iraka osvojena i da je li~nost Halida ibn Velida na rati{tu va`na i neophodna. Napisao mu je pismo u kojem mu nare|uje da ode u [am i preuzme komandu nad islamskom vojskom: “Putuj s polovicom ljudi dok ne do|e{ do Jermuka gdje su okupljeni muslimani. Oni su premoreni. Ostani ustrajan u namjeri i neka te prati dobro i sre}a, Ebu-Sulejmane. Uradi to, a Allah }e ti dati blagoslov. Nemoj se umisliti, pa da strada{ i poni`en bude{. ^uvaj se uobra`enosti zbog svojih dijela. Allahu pripada blagodat i On daje nagradu i kaznu. Napusti Irak i neka njime upravljaju oni koje si tamo zatekao, zatim nastavi napredovanje s onima koji su do{li s tobom u Irak iz Jemame i onima koji su ti se priklju~ili iz Hid`aza. Idi dok ne do|e{ do [ama i sretne{ se s Ebu-Ubejdom ibn el-D`errahom i muslimanima koji su s njim. Kada se sretnete, ti preuzmi komandu. Nad polovicom vojske koja ostaje u Iraku ostavi Musennu ibn Harisa za zapovjednika. Ne osvajaj ono {to ne mo`e{ sa~uvati. Kada vam Allah omogu}i pobjedu, vrati se sa vojskom u Irak i nastavi sa svojim poslom. Neka je Allahov mir i milost na tebe.” Halid je, po naredbi, krenuo ka [amu. Pre{av{i pustinju, osvojio je Tedmir i Karjetejn, poslije toga se sreo s islamskom vojskom i ujedinio je pod svoju komandu. Nakon toga je

26                           Ashabi Allahovog Poslanika

osvojio Busru u Horanu, zatim Id`nadejn, Damask i Hims. U to vrijeme vr{ile su se obimne pripreme za najve}u bitku u historiji Islama - Bitku na Jermuku.

PRESELJENJE NA AHIRET
Dok su se muslimani spremali za Bitku na Jermuku, Halifa, r.a., razbolio se takvom bole{}u da ga ona veza za postelju tako da nije mogao izlaziti iz ku}e petnaest dana. Za to vrijeme naredio je Omeru, r.a., da predvodi ljude u namazu. Ai{a i Abdurrahman ibn Ebu-Bekr, r.a., prenose da se Ebu-Bekr jednog hladnog dana okupao i to je prouzrokovalo groznicu, koja ga je oborila i vezala za postelju. Tokom ~itave bolesti razmi{ljao je o situaciji i stanju muslimana. Razmi{ljao je {ta }e biti poslije njegove smrti. Zovnuo je Osmana ibn Affana i rekao mu da zapi{e slijede}i tekst: “U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Ovo su rije~i Ebu-Bekra ibn Ebu-Kuhafe u zadnjim trenucima njegovog `ivota na dunjaluku, napu{taju}i ga i pribli`avaju}i se `ivotu ahireta, na kojem }e svaki nevjernik povjerovati, svaki grje{nik se uvjeriti i svaki la`ac istinu progovoriti. Ostavljam vam kao svoga nasljednika Omera ibn el-Hattaba, r.a., pa ga slu{ajte i pokoravajte mu se. Ako bude pravedan, to je moj sud o njemu i ono {to ja znam o njemu, a budu}nost ne poznajem. Zalimi }e sigurno saznati {ta su pripremili! Neka je na vas Allahov mir i milost.” Ebu-Bekrova bolest pogor{ala se i po~eo je pre`ivljavati smrtne muke. Njegova k}i Ai{a, koja je sjedila kraj njega njegovo je stanje opisala stihovima pjesnika Hatima: Tako ti `ivota, {ta vrijedi bogatstvo mladi}u. Onoga dana, Kad se prsa stegnu i zahrop}u. Otac ju je pogledao ljutitim pogledom, a zatim rekao: “Nije tako, ‘Ummul-mu’minin’, nego: kad do|e posljednji izdisaj, od njega ne mo`e{ pobje}i.” Zadnje {to je Ebu-Bekr, r.a., izgovorio bilo je: “Gospodaru, usmrti me kao muslimana i u~ini me od dobrih.” Umro je u ponedjeljak, dvadeset prvog d`umadel-ahira, trinaeste godine po Hid`ri, u {ezdeset tre}oj godini `ivota. Umro je nave~er, nakon zalaska sunca, a ukopan je iste no}i. Njegova `ena Esma bint Umejs ga je ogasulila. Prenesen je na postelji na kojoj je prenesen i Poslanik, a.s., i ukopan je u njegovoj blizini, u odaji njegove k}erke Ai{e, neka je Allah, d`.{., zadovoljan s njom.

Ashabi Allahovog Poslanika

27

Alija, r.a., opisao ga je rije~ima: “Allah ti se smilovao, o Ebu-Bekre. Allaha mi, bio si prvi koji je primio islam, naj~istijeg vjerovanja i najja~eg uvjerenja. Bio si najbogatiji, najvi{e si pazio Poslanika, a.s., ~uvao si islam i njegove sljedbenike. Po moralu, vrijednosti i uputi, bio si najsli~niji Poslaniku. Neka te Allah nagradi dobrom zbog islama, Poslanika i svih muslimana. Vjerovao si Poslaniku kada su ga svi u la` utjerivali i pomogao si ga imetkom kada su drugi {krtarili. Bio si s njim kad su drugi zaostajali. Allah te je u Svojoj Knjizi nazvao ‘Iskreni’.” Rekao je: “Onaj koji je do{ao s Istinom i onaj koji je to potvrdio...”, opisuju}i Poslanika, a.s., i tebe. Allaha mi, branio si islam i bio nesre}a za nevjernike. Tvoji dokazi nisu ni{tavni niti ti je oslabila pronicljivost, niti ti je du{a kukavna. Ti si poput planine koju ne pomjeraju oluje niti ru{e gromovi. Bio si, kao {to ka`e Poslanik, a.s., slabog tijela, jake vjere, skroman, ali veli~anstven kod Allaha, ugledan i po{tovan kod vjernika. Nikome nisi zavidio. Slabi} je bio kod tebe jak, a jaki je bio slab, sve dok pravo slabijeg ne bi uzeo od ja~eg. Neka nam Allah ne uskrati nagradu koju si ti dobio i neka nas ne odvede u zabludu poslije tebe.” Kako je Ebu-Bekrova smrt zanijemila Omera, on ga je opisao naknadno kad je u{ao kod njega: “O nasljedni~e Allahova Poslanika, zadu`io si narod poslije sebe te{ko}om i odredio im tegobu. Te{ko je sti}i i pra{inu za tobom, a kamo li tebe dosti}i!” [to se ti~e njegove k}erke Ai{e, radijallahu anha, opisala ga je rije~ima punim samilosti, dobrote i blagosti prema roditelju, i rije~ima potpune pokornosti Allahovoj odredbi: “Allah ti je osvijetlio lice, babo moj, a tvoj trud je pohvalio. Bio si nezainteresiran za dunjaluk, okre}u}i se od njega, a za ahiretom si `udio, `ure}i njemu. Zar nije najve}a nesre}a, poslije gubitka Poslanika, a.s., gubitak tebe, i zar nije najte`i udarac, poslije preseljenja Poslanika, gubitak tebe. Allahova Knjiga nam obe}ava da ako budemo strpljivi zbog tebe, Allah }e nas nagraditi. Nadam se od Allaha radi mog sabura zbog gubitka tebe sastanaku s tobom i tra`im oprost za tebe. Allahovim selamom oprostio si se od ovog `ivota, ~ist od mr`nje i od pogrdnosti.”

VRLINE EBU-BEKRA
Ebu-Bekr svojim je vrlinama, dobrim djelima i veli~anstvenom ulogom ostavio veliko nasljedstvo u izgradnji islamske imperije. U vremenskom periodu koji nije bio ve}i od dvije godine i nekoliko mjeseci uspio je povratiti jedinstvo na Poluotok, pokrenuti islamska osvajanja i pro{iriti islam na ~etvrtinu svijeta. Jedan od najzna~ajnijih Ebu-Bekrovih, r.a., poteza bilo je sakupljanje Kur’ana. Poslije Bitke na Jemami i pogibije velikog broja hafiza, Ebu-Bekr je uvidio, uzimaju}i u obzir i primjedbu Omera, r.a., da je potrebno sakupiti Kur’an u jednu zbirku. Zatra`io je od Zejda ibn Sabita da to u~ini. Povodom toga, Alija, r.a., rekao je: “Neka je Allahova milost na Ebu-Bekra. Bio je najzaslu`niji za sakupljanje Kur’ana u jednu knjigu.”

znaju}i da je pra{tanje najbolji na~in za ponovnu gradnju zajedni{tva.s. oko sebe je okupio Savjetodavno vije}e (Med`lis {uru) koje je bilo potpora njegovoj vlasti. To je novi na~in upravljanja koji je do tada bio nepoznat. a. niste mi se du`ni pokoravati.” Neka se Allah smiluje Ebu-Bekru. .28                           Ashabi Allahovog Poslanika Ogromna je njegova uloga u smirivanju Arapa poslije preseljenja Poslanika. Ako budem grije{io prema Allahu i Njegovu Poslaniku. Bio je jedan od velikih heroja islama. kada je mnogima oprostio. a. @elio je da vladar bude odgovoran svome narodu. Po{to je bio vo|en kur’anskim uputama o upravljanju dr`avom. Zar nisu veli~anstvene rije~i Ebu-Bekra: ”Pokoravajte mi se dok se ja budem pokoravao Allahu i Poslaniku.s. Pokazao je svoju izuzetnu toleranciju poslije ratova sa odmetnicima.

a on Adijjev. uspjeli su postati poslanici me|u plemenima i suci u parnicama. zato nije imalo nikakvih vjerskih zadu`enja u ~asnoj Ka’bi. na ~elu sa Omerovim ocem. koji je napustio obo`avanje kipova i kumira i pozivao u obo`avanje Jedinog Allaha. Ljudi ovog plemena bili su rje~iti. djeda Murrea. Tako pripadnici plemena Adijj ibn K’ab. Nadimak mu je bio Ebu-Hafs. krenu{e na ~elu s Omerom ibn el-Hattabom da se `ene po vi{e puta. @ele}i da namire manjkavost u ljudstvu i imetku.s. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Omer je sin Hattabov. . Pleme Adijj ibn Ka’b bilo je malobrojno i siroma{no. Tejma i Abdu{-[emsa. a..s. Ebu-D`ehlovog amid`e. poznavali su dobro arapski jezik i mudrosti. on Kirtov. okrenu{e se u~enju ~itanja. a on Rebbahov. ogranka kurej{ijskog plemena Adnan.A.OMER IBN EL-HATTAB. Obrazovanje im dade ugled me|u Kurej{ijama. a bila je k}erka Ha{ima ibn el-Mugire ibn Abdullaha ibn Omera Mahzuma. a on Rezahov. a on je brat osmoga po redu Poslanikovoga. Omer vodi porijeklo. Njegova majka zvala se Hansema. Umejjeta. a on Luejja el-Kure{ija el-Adevijja. a on Ka’bov. sin Omerovog amid`e. preuze{e ulogu koordinatora u odnosima sa plemenima . a on Abdullahov. od osmoga koljena. od plemena Adijj ibn Ka’b. a on Nufeov. Bio je ustrajan u pozivanju na uni{tenje {irka i vra}anje izvornoj Ibrahimovoj. Naime. Adijj je osmi Omerov djed. Tako|er. Kao mudar ~ovjek i prije islama isticao se Zejd ibn Amr ibn Nufejl. a.. a.. Ono je bilo manje poznato i dosta siroma{nije od plemena: Ha{ima. vjeri. dakle. Odbijao je jesti meso `ivotinja koje su bile `rtvovane kipovima. a on Abdul-Uzzaov. R.u rje{avanju problema i me|usobnim pregovorima. pisanja i dado{e se u izu~avanje raznih nauka toga vremena.s. Omerova rodbinska veza s Allahovim je Poslanikom. Zahvaljuju}i op{irnosti znanja i mudrosti koje su stekli.

Pitao je o njemu. Volio je umjerenost u dijeljenju i nije se rasipao bez potrebe. plemenit prema nevoljnicima. a prva dova koju je prou~io bila je: “Bo`e moj. obdaren znanjem i snagom. u vrijeme svog hilafeta Omer ibn el-Hattab bio je osje}ajan prema ljudima. Nosio sam vuneni ogrta~ s prorezom sprijeda. ja sam {krt. `urio bi u hodu tako da je izgledalo kao da tr~i. ma~evanje i u~estvovanje na takmi~enjima. nje`an prema siroma{nima. pa mu je re~eno da je to Omer ibn el-Hattab.” Pored sve svoje `estine kojom se odlikovao i pored pustinjske odsje~nosti u opho|enju s ljudima. “La ilahe illellah” (Nema bo`anstva osim Allaha)”. ja sam grub pa me u~ini blagim. Opona{ao ga je ophode}i se strogo i ozbiljno. No} me je zaticala.preko dva metra. tako da ih je na prvi pogled bilo te{ko raspoznati. pamtio je stihove i prozu toga vremena. Po preporuci Ebu-Bekra Omer je izabran za halifu. Djetinjstvo u neima{tini uticalo je. snazi tijela. bijel ten. Nije razmi{ljao da sebi nakupi riznice zlata i srebra.” Na Omera je jak uticaj ostavila o~eva narav. rje~itosti i crvenilu kose najvi{e mu je li~io Halid ibn el-Velid. strelja{tvo. a prema drugim muslimanima je bio dare`ljiv. . @elio se dokazati me|u mladi}ima Meke i da u ne~em bude iznad njih. pa bi zaostao onaj ko bi i{ao s njim. blag prema nemo}nima. Bio je ljevoruk. Bio je od malobrojnih koji su znali ~itati i pisati. Imao je svijetlu crvenkastu kosu. kao {to su oni bili u prednosti po veli~ini imetka i porijeklu. a me|u njima i ~ovjeka koji ih je sve nadvisivao. Nabrojano je sedamnaest ljudi u cijeloj Meki koji su znali ~itati i pisati kada je po~ela objava Muhammedu ibn Abdullahu.s. O njegovoj osorosti i grubosti pri~a i Omer kada je jednoga dana kao Emirul-Mu’minin prolazio pored mjesta Dad`nan. Po izgledu. a udarao bi me kada ne bih radio. Bo`e moj. Omer je od djetinjstva volio jahanje konja. pa je ~uvao svoj imetak. Njegov je otac bio strog prema njemu. Bio je izuzetno visok . Hattab je bio nemilosrdan prema meni: umorio bi me od poslova koje mi je davao. ‘Avf ibn Malik vidio je ljude okupljene na jednom mjestu. jakih mi{i}a. Siroma{tvo ga je pratilo cijeloga `ivota pa je {tedio na sebi. Odgajan je u siroma{tvu i te{kim `ivotnim prilikama. visini. Bo`e moj. ve} je ve}inu svoga imetka podijelio potrebnima. ja sam slab.30                           Ashabi Allahovog Poslanika LI^NOST Omer ibn el-Hattab bija{e strog i odlu~an. mjesta obraslog gustim drve}em. pa me osna`i. a. Svojim jakim tijelom nadvladao je sve hrabre takmi~are tog vremena. re~e: “^uvao sam o~eve deve u ovoj dolini. pa me u~ini dare`ljivim. a samo je Uzvi{eni Allah iznad mene bio. ~vrste gra|e. Posvetio se nauci i i{~itavanju pisane mudrosti. Kada bi i{ao.

. Usput ga sretne Neim ibn Abdullah. kada smo krenuli prema Abesiniji. Udaraju}i je. Vidjev{i na njegovu licu srd`bu. kao i ostali kurej{ijski plemi}i. r.” Poslije ovog susreta Omer se odlu~i na krupnu stvar. naredio je da se ~ini hid`ra u Abesiniju. upita ga: “Gdje }e{?” Omer odgovori: “Ho}u Muhammeda. on je od svih Kurej{ija najvi{e zlostavljao i ka`njavao muslimane i bio najve}i neprijatelj Allahovom Poslaniku..s. a. rekao joj je: “Ja ti se izvinjavam. Omer se. tako mi Allaha. Omer je volio svoj narod.a. jer mi je sve ovo dosadilo.’ ‘Neka je Allah s vama’. Tuga mu je obuzela srce. neprijateljski odnosio prema njemu. ostavljam te. Stao je i rekao: ‘Jel’ vi to putujete. r. Ho}u ga ubiti!” Neim mu re~e: “Tako mi Allaha. Ona ovako prenosi njihov razgovor: “Tako mi Allaha. ^ini mi se da ga je na{ odlazak jako potresao. tra`io je od nje da se odrekne islama. Pri{ao je do Ummu Abdullah bint Ebu-Hasmeh i popri~ao s njom. onog vjerolomnika koji zavadi Kurej{ije i osramoti njihovu vjeru i njihova bo`anstva proglasi ni{tavnim. Omerovu okrutnost raspalila je tuga i bol zbog hid`re koju su Mekelije ~inile u Abesiniju.. o Ummu Abdullah?’ Odgovorila sam: ‘Da.. a.Ashabi Allahovog Poslanika 31 PRIMANJE ISLAMA Slike `ivota Omera ibn el-Hattaba. Kada se pove}ao teror nad muslimanima. razila`enja i podijeljenosti Kurej{ija.. Zaklju~io je da je Resulullahova. Uznemiravali ste nas i pot~injavali dok nam Allah nije na{ao izlaz. vjera uzrok nejedinstva. Omere. a.” . Kada je po~ela dolaziti objava Muhammedu. Muslimani su se skupljali i spremali na put. [ta vi{e. prolazio je pored Omera. do{ao je Omer ibn el-Hattab i pri{ao mi. U njegovom ubistvu vidio je rje{enje i povratak jedinstva Kurej{ija i spokoja Meke. a.s. re~e Omer. strast te obuzela! Smatra{ da }e te Benu Abdu Menat ostaviti da hoda{ po zemlji ako ubije{ Muhammeda. bio je uz njih. Nai{ao je Omer i vidio ih u kakvom su stanju. iz d`ahilijeta su poput slika ostalih mekanskih mladi}a.s. koje prije nisam vi|ala..” Robinja mu je na to rekla: “Ovako Allah s tobom uradio!” Ebu-Bekr je potom kupi i oslobodi.s. a ona je to odbijala. a. a. brinuo se o njegovim potrebama i bio sretan kad je u mogu}nosti da im pomogne. Allahov Poslanik. Vidjela sam na njemu saosje}anje. a tada je bio mu{rik od kojeg su nas snalazile nesre}e i neugodnosti. Opasao je sablju i krenuo tra`iti Muhammeda... i njegovoj misiji.s. odlazimo u Allahovu zemlju.s. Jednog dana Ebu-Bekr.. a. Kada mu je udaranje dosadilo.s. a on je ka`njavao svoju robinju. Bolje ti je da u svojoj porodici napravi{ red.a.

“Nikakvi” .”. rekao je: . dok joj je krv tekla iz glave. re~e: “Kako je divan i ~astan ovaj govor!” Kada je Habbab to ~uo. pokaja se za ono {to je uradio. odgovori mu Neim.” “Ne boj se. opasan je sabljom!” Hamza ibn Abdul-Muttalib re~e: “Pustite ga! Ako je do{ao `ele}i dobro.. tako mi Allaha. “Allahov Poslani~e. Omer se odmah zaputi ku}i svoga zeta i sestre. a. Ovo je Omer ibn el-Hattab. pa re~e: “Da.” “Sa svojim ashabima u jednoj ku}i blizu Safe.atima. gdje je Muhammed. tako mi Lata i Uzza’a. primili su islam i slijede Muhammeda.s. me|u njih sko~i .. pa joj blago kaza: “Daj mi da pro~itam ono {to ste vi ~itali maloprije. koju sam ju~er ~uo da u~i: ‘Bo`e osna`i islam sa Ebul-Hakemom ibn Hi{amom ili Omerom ibn el-Hattabom. Tako mi Allaha. ^uv{i Omera. da vidim s ~ime je to do{ao Muhammed ibn Abdullah. a. a. o Habbabu..atima stade ispred njega. Habbab se sakri u drugu sobu. a .”. re~e Omer i {~epa Seida za vrat. dobit }e dobro. Tada .” .” Kad je Omer pro~ita. Omer je ~uo Habbabovo u~enje. pa je po~eo lupati na vrata. Dr`ao je jednu sahifu na kojoj je bila zapisana sura “Ta-ha” i u~io je. “Tvoj zet Se’id ibn Zejd ibn Amr i tvoja sestra . tako mi Allaha.atima mu dade stranicu na kojoj je bila zapisana sura “Ta-ha. pro~itat }u i vratiti vam ono {to sam uzeo. Utom. da mu odem i primim Islam. a. ubit }emo ga njegovom sabljom. a.” “Jesu.. odabrao dovom Njegova Poslanika. primili smo islam! Vjerujemo u Allaha i Njegova Poslanika. upita Omer.” Opasao je Omer svoju sablju i krenuo ka Safi.s. a Omer je o{amari tako da se otetura i udari glavom o zid.” “Bojim se da ti dam. Otvorio mu je Seid. a ako je do{ao `ele}i zlo.’ Tako mi Allaha. obavije{ten sam da slijedite Muhammeda. a ti radi {ta ho}e{!” Kada Omer ugleda krv na licu svoje sestre. Stigao je do opisane ku}e i pokucao na vrata. U to vrijeme kod njih je bio Habbab ibn el-Erett. Jedan od ashaba provirio je kroz vrata i vidio ga opasane sablje.atima.” Allahov Poslanik. iza{ao je pred Omera i rekao mu: “Omere.atima br`e-bolje sakri stranicu Kur’ana u odje}u. upitao je. nadam se da te je Allah. “Kakvi su to glasovi?”.. o Omere!” “Reci mi.s.{.32                           Ashabi Allahovog Poslanika “A ko to od moje porodice?”.atima. Dok je prilazio ku}i. d`.s.odgovori .s.

njegova hid`ra bila je pobjeda. vjerujem u Allaha. borio se s mu{ricima dok nas nisu ostavili na miru. Allahov Poslanik. a. a. Hendeku. Ajja{ ibn Ebu-Rebia i Hi{am ibn el-’As ibn Vail da }emo javno u~initi hid`ru. U~vrstili su svoj polo`aj i po~eli graditi zajednicu. r. pa smo klanjali.. te ga uzeo za odje}u i ~vrsto stisnuo.. Omer. blizu. Omera je Resulullah.a.. kao i prihvatanjem islama Hamze ibn Abdul-Muttaliba prije njega. “Za{to si do{ao.. a Omer ibn el-Hattab je sve .a. Nije popu{tao niti je kome laskao. a Hi{ama ibn el-’Asa su uhvatili. a njegova vladavina milost. Omer je prvi koji je javno obznanio islam i koji je tra`io da se ibadeti vr{e javno. Dogovorili smo se da ako jedan od nas ne do|e u odre|eno vrijeme. re~e Resulullah.s. Takav je bio i na Hudejbiji. a. a. Kurej{ije su se pla{ile da muslimani previ{e ne o~vrsnu. Hudejbiji.s.. Toga dana je Allahov Poslanik.s. Bitka na Bedru bila je prvi organizirani sukob izme|u Kurej{ija i muslimana.” Nakon hid`re Allahova Poslanika. Pa kada je to u~inio. Hunejnu. pri osvojenju Meke i drugima. Po~eli su tajno izlaziti iz Meke kako ne bi izazvali srd`bu Kurej{ija. opisuje svoju hid`ru u Medinu i ka`e: “Zavjetovali smo se ja..s. r.s.a.. a. Allahovom pomo}i.s.s. Abdullah ibn Mesud je nakon Omerovog prihvatanja islama rekao: ”Omerovo primanje islama bila je pomo}. obaviti tavaf oko Ka’be i zaklati kurban. i njegovog vjernog prijatelja Ebu-Bekra u Medini se ispunilo obe}anje muslimanima. zadu`ivao kao izaslanika i povjeravao mu mnoge funkcije. Bili su mu odani pratioci. Koliko je Omer bio grub prema muslimanima u d`ahilijetu. Gledao sam nas. kao {to je bio i u svim bitkama: na Uhudu... sine Hattabov? Tako mi Allaha smatram da se ne}e{ okaniti dok Allah ne spusti na tebe neku nesre}u”. nastoje}i posti}i primirje. Slali su svoje izaslanike na pregovore.s. Njegova Poslanika i u ono {to je do{lo od Allaha.. Ebu-Bekr.Ashabi Allahovog Poslanika 33 “Otvorite mu!” Kada je u{ao. a. u islamu je bio jo{ `e{}i prema mu{ricima. pri{ao mu je Resulullah. `estoko pora`eni. po ~emu i ostali ashabi saznado{e da je Omer ibn el-Hattab primio islam. r.” Allahov Poslanik. tekbirom poprati Omerove rije~i. pa su nastavili s provokacijama i napadima na svakoga muslimana kojeg bi sreli. da ostala dvojica krenu bez odlaganja. Omer ibn el-Hattab bio je u `ari{tu borbe.. Kurej{ije su se usprotivile njegovom ulasku u Meku. a. Muslimani od tada znatno oja~a{e. do{ao sam ti. Bio je strog prema Allahovim neprijateljima. nismo mogli klanjati kod Ka’be sve dok Omer nije primio islam. “O Allahov Poslani~e. Krenuli smo ja i Ibn EbuRebia i stigli u Kubau.a.. i Omer. bio je ponosan. a Kurej{ije su. uvijek spremni za pomo}. odlu~io posjetiti Harem.” Poslije druge prisege na Akabi. Allahov Poslanik. bili su najbli`i ashabi Allahova Poslanika. Omerovim prihvatanjem Islama. naredio je muslimanima da u~ine hid`ru u Medinu.

postim.s.. pa ode Allahovom Poslaniku. Pa je Omer ponovo oti{ao do Resulullaha. a do tada o vinu nije bilo ni{ta objavljeno.” “I ja svjedo~im da je on Allahov Poslanik”.s.34                           Ashabi Allahovog Poslanika to pratio.. “Pa za{to se poni`avamo!?” “O Omere. pitao ga o vinu. niti }e me On iznevjeriti.a. odgovori Ebu-Bekr. i rekao mu: “Ebu-Bekre. je tada rekao: “Allahu moj.” “Pa za{to se onda poni`avamo?” Allahov Poslanik. upita ponovo Omer. smatraju}i da je ispravno. i pitao ga o vinu.” Omer ponovo upita: “Zar mi nismo muslimani?” “Jesmo”. re~e mu: “Ja sam Allahov rob i Njegov Poslanik. ponovo }e Omer. Kasnije je ~esto govorio: “Neprestano dijelim sadaku.. Znao je da ono vodi grije{enju i odvratnim djelima. ali je {teta ve}a od koristi. zbog onoga {to sam tada uradio. ne}u Mu se suprotstaviti. zato mu je bilo mrsko da ga muslimani piju.” Omer za{uti poslije ovakvoga odgovora. re~e Resulullah. re~e Omer. r. te ga upita: “O Allahov Poslani~e. Poslanik. zar ti nisi Allahov Poslanik!?” “Jesam”. a. Poznato je da su muslimani pili vino i nakon primanja islama. a. a zatim bi klanjali. reci: ‘Oni donose veliku {tetu a i neku korist ljudima’.” I bi objavljen ajet: “Pitaju te o vinu i kocki..pokori mu se..” “Zar nisu oni mu{rici!?”. “Jesu. ne shvataju}i {ta u~e. jer ja svjedo~im da je on Allahov Poslanik. a. Strah me je zbog onog {to sam tada rekao. naime. “A zar mi nismo muslimani!?”. Razgovor sa Ebu-Bekrom Omera nije zadovoljio.” 1) Ovim ajetom nije zabranjeno vino tako da su ga muslimani i dalje pili. i potom se objavi ajet: . Omer je dobro znao {ta zna~i opijanje jo{ iz d`ahilijeta. Jednoga dana oti{ao je do Allahovog Poslanika... Bilo mu je te{ko u du{i zbog onog {to se de{ava. a srd`ba je jo{ njime vladala. r.a. klanjam i osloba|am robove. zar on nije Allahov Poslanik?” Ebu-Bekr odgovori: “Jeste...s. to ispo~etka nije bilo zabranjeno.” Omer je zauzimao stajali{ta koja nam pokazuju njegovu pronicljivost i iskrenu brigu za interese muslimana. “Jesmo. razjasni nam o vinu. zato je oti{ao Ebu-Bekru.

objavi sljede}i ajet: “O vjernici.{ejtanovo djelo. ostavio bi mnoge stvari. pa sam se napio iz nje. ne klanjajte u pijanom stanju.s.” VO\A PRAVOVJERNIH -EMIRUL-U’MININ Omer ibn el-Hattab. Zato je Omer ponovo oti{ao Poslaniku. Tra`io je savjete od mnogih ashaba. r. i strjelice za gatanje odvratne su stvari . i uz svoje prija{nje znanje i iskustvo zauzeo visok polo`aj me|u muslimanima. Niti sam ikoga vidio da je u~eniji u Allahovoj Knjizi. niti da dosljednije radi prema Allahovim propisima.” Kubejs ibn D`abir je rekao: “Tako mi Allaha. a.. zato se toga klonite da biste postigli {to `elite. tra`e}i definitivno rje{enje u vezi s vinom. Tada Allah. dok ne budete znali {ta govorite. a on od Kutejbe. smatrao je da }e se promijeniti kada postane halifa. prevagnuo bi Omerov tas. a ostatak sam dao Omeru ibn el-Hattabu. Kada je Ebu-Bekr osjetio da mu se pribli`ava ed`el. a neki su se protivili tome i govorili: “Kada je s tobom tako o{tar.’” O Omerovom znanju Abdullah ibn Mesud rekao je: “Kada bi se Omerovo znanje stavilo na jedan tas vage. i kocka.” Zato muslimani umanji{e sa pijenjem vina. Smatrao se jednim od velikih u~enjaka svoga vremena.” 3 Omer ibn el-Hattab je kroz dru`enje s Allahovim Poslanikom. Zato im je jednostavno odgovorio: “On je takav zato {to me smatra svojim prijateljem. on od Zuhejra. Ako bi njemu do{la vlast u ruke. d`. niti da ljudi vi{e osje}aju strahopo{tovanje prema njemu kao prema Omeru ibn el-Hattabu. a on od Ukajla. i kumiri.’ Upitali su: ‘Kako to tuma~i{. ali ga ne ostavi{e u potpunosti. je za vrijeme hilafeta Ebu-Bekra bio njegov najbolji prijatelj i savjetnik. o Bo`iji Poslani~e?’ Odgovorio je: ‘Mlijeko je znanje.{.” 2 Muslimani su nastavili piti vino.. {ta }e tek biti kada preuzme hilafet?” Ebu-Bekr imao je druga~ije mi{ljenje o Omeru. Ja sam ga promatrao . On im je predlagao Omera. on od Lejsa. a mujezin bi prije svakoga ezana govorio: “Neka se niko pijan ne pribli`uje namazu. Vino je bilo uzrok mnogih problema me|u muslimanima.Ashabi Allahovog Poslanika 35 ”O vjernici. [ejtan `eli da pomo}u vina i kocke unese me|u vas neprijateljstvo i mr`nju i da vas od sje}anja na Allaha i od obavljanja namaza odvrati. a znanje svih ljudi na drugi tas. niti bolji prema njima od Ebu-Bekra. niti da vi{e razumije Allahovu vjeru. a on od Hamze ibn Abdullaha ibn Omera da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik: ‘Vidio sam (u snu) da mi je donesena ~a{a mlijeka.a. po~eo je razmatrati stanje muslimana i razmi{ljati ko da ga naslijedi. Prenosi Ismail ibn Alijj ibn Ubejd od Muhammeda ibn Isaa. vino. stekao mnogo znanja. nisam nikog vidio da je milostiviji prema svojim bli`njima.

.). a. ve} Omera ibn el-Hattaba. r. pa me u~ini dare`ljivim.” To je bilo prvo obra}anje halife Omera ibn el-Hattaba. Pozvao je muslimane na sastanak u d`amiju. sljede}eg dana. ovim sam `elio dobro ljudima. nisam se puno dvoumio. a kada sam blag prema nekom. . ja sam {krt. Ljudi su odgovorili: “^uli smo i pokoravamo se!” Ebu-Bekr di`e ruke prema nebesima i re~e: “Allahu moj. isku{ao sa mnom. Allahu moj. Bojao sam se smutnje. pozvao je Omera ibn el-Hattaba. Razmi{ljao je dok ga nije savladao san. Ujutro. a i ostali zasuzi{e iz samilosti i ljubavi koju osjeti{e prema Omeru. a potom uputio dovu svome Gospodaru: “Allahu moj. r. a. Nasljednikom nisam u~inio svog bli`njeg. vratio se ku}i. Kada su se skupili.a. neka je Uzvi{eni zadovoljan s njim. Hvalili su ga i podr`avali. o ~emu postoje dva predanja.a... ja }u li~no preuzeti. pa se obratio ljudima prije podnevskoga namaza. Omer je bacio pogled prema nebesima. Umro je poslije zalaska sunca i ukopan iste no}i.s. ja sam slab.. navodi me da budem o{triji prema njemu. pa ga prihvatite i pokorite mu se. D`amija je bila prepuna. ja sam samo jedan od vas. Omer. Du{a mu se umirila.. kako }e ga ljudi prihvatiti prilikom davanja prisege i {ta da im ka`e. Predlo`io sam im. Ne}u ga drugom povjeravati i ne}u `aliti ulo`enog truda. Omer je prvi nazvan “Vo|om pravovjernih”. a mene je isku{ao s vama i ostavio me me|u vama poslije moga prijatelja (Muhammeda.” O~i su mu zarosile suzama. Allahu moj. a Omer je govorio: “O ljudi. on me savjetuje da budem zadovoljan njime. r. i poru~io mu da bude milostiv i nje`an prema ljudima i da nastavi daljnja osvajanja u Iraku i u [amu. potom postavio najboljeg najja~eg i onog ko im najvi{e `eli dobro. Bit }u odlu~an i povjerljiv. u njemu je objasnio na~in svoga dr`anja kao vladara. a on je nastavio: “Allah vas je.. ja sam grub. i da nisam prezirao da odbijem naredbu nasljednika Allahova Poslanika. Gledao ih je kroz prozor sobe Majke pravovjernih Ai{e. A ko bude lo{. muslimanima.a.s. ne bih se prihvatio ovoga. pa sam ostavio onoga koga Ti najbolje zna{. pa me u~ini blagim. Tako mi Allaha. r. r. r. obratio im se rije~ima: “Jeste li zadovoljni s onim kojeg vam oporu~ujem iza sebe? Tako mi Allaha.a. sigurno }u ga kazniti.” Ebu-Bekr odlu~io je da zaklju~i stvar i da svojim nasljednikom proglasi Omera ibn el-Hattaba.36                           Ashabi Allahovog Poslanika i uo~io da kada se naljutim na nekog ~ovjeka. pa me oja~aj.a.” Te rije~i ostavile su lijep dojam kod ljudi..” Nakon toga. razmi{ljaju}i o obavezi koja mu je povjerena.a. uistinu. do{ao je u d`amiju i na{ao je puno ljudi koji su do{li da mu daju prisegu. svako va{e pitanje koje mi do|e.

ljudi. a. a on se okrenu i re~e: ‘Ili }e{ opovrgnuti ono {to si rekao. plemenitost i blagost. i hvala Allahu. vojskovo|a muslimanske vojske u Iraku.. I takav sam ostao s Poslanikom. O~ekivali su grub i o{tar nastup prema njima. Muslimani su s punom pa`njom gledali u njega.. pa su mi rekli: ‘Tra`i od Vo|e pravovjernih dozvolu da u|emo’. Ja se pokoravam istini .{. da bi se on pokorio istini. namjesnik Iraka poslao je Adijja ibn Hatima i Lebida ibn Rebi’u. Zatim je vo|stvo muslimana preuzeo Ebu-Bekr.’ Taj je nadimak nosio Omer od toga dana. Pomije{ao sam svoju `estinu s njegovom blago{}u. a on je bio najbli`i i najmilostiviji. a mi smo pravovjerni. svezali su svoje jahalice u dvori{tu d`amije. ja sam s njim jo{ zadovoljniji. a. Do~ekao ih je Amr ibn el-’As. zatim u{li u nju. sve dok ga Allah nije uzeo Sebi. d`.s.. Niko ne mo`e negirati njegovu stalo`enost. Obavije{ten je da ljudi strepe od njegove `estine i pored toga {to je njegovo obra}anje jasno i otvoreno. i bio sam mu kao rob i sluga.’ A ja rekoh: ‘Vo|o pravovjernih.” Amr re~e: “U{ao sam kod Omera i zovnuo ga: ‘Vo|o pravovjernih!’. zatim se ta o{trina poja~ala dok je Ebu-Bekr bio na{ pretpostavljeni. kako to Allah. ali je ostala nad nasilnicima. Nakon {to su stigli u Medinu. ja sam s njim jo{ zadovoljniji. prvoga dana njegova hilafeta u Medinu je do{ao El-Musenna ibn Haris e{-[ejbani. Vo|a pravovjernih pope se na minber. A u drugom predanju koje tako|er prenosi IbnAsakir stoji: “Omer je napisao svom namjesniku u Iraku da mu po{alje dva sna`na i ugledna ~ovjeka da ih pita o polo`aju ljudi u Iraku. a ja im rekoh: ‘Tako mi Allaha. istinu ste rekli. I takav sam bio s njim sve dok ga Allah nije uzeo Sebi. a znajte. pa su mu rekli: “Tra`i dozvolu od Vo|e pravovjernih da u|emo kod njega. Ne}u dozvoliti da se nekom nasilje u~ini ili da mu se uskrati pravo i da nasilnika ne pokorim. a. Tre}ega je dana Vo|a pravovjernih pozvao ljude da se okupe. pa {ta da o~ekujemo sad kad je hilafet u tvojoj ruci?!’ ‘Ko je to rekao istinu je rekao’ uzvrati Omer. Bio sam njegov sluga i pomo}nik. i neka je hvala Allahu. pa sam bio isukana sablja sve dok me ne bi umirio ili me ostavio da sje~em. ‘Bio sam s Poslanikom. Bio je zadovoljan sa mnom.s.’ 4 Bio sam uz njega isukana sablja sve dok me ne bi smirio ili mi dozvolio da sje~em. ili }u te kazniti. bio me|u nama. a ElMusenna je bio me|u njima. A prema dobrim.Ashabi Allahovog Poslanika 37 Prenosi ibn-Asakir u svom djelu “Tarihu Dime{k” predanje u kome se ka`e da je prvi nazvan ovim nadimkom El-Mugire ibn [u’be. ka`e o njemu: ‘Prema vjernicima je blag i milostiv. Vo|a pravovjernih je stao na stepenicu ni`e od mjesta na kojem je stajao Ebu-Bekr i rekao: “Obavije{ten sam da se ljudi boje moje o{trine i grubosti. da je ta o{trina oslabila. pa mu je poslao Adijja ibn Hatima i Lebida ibn Rebi’u. on je vo|a. Kada je Vo|a pravovjernih preuzeo vlast. Zatim sam preuzeo hilafet. pobo`nim i vrijednim bit }u bla`i nego {to su oni jedni prema drugima. tra`e}i pomo} i opremu za svoje pohode u osvajanje Iraka i Perzije protiv Perzijanaca. Osjetio je kolebanje u muslimanskim redovima pri pozivu u d`ihad.s.. Nakon {to se sakupi{e ljudi u d`amiji. Bio je zadovoljan sa mnom. “Znamo te kao grubog prema nama jo{ dok je Allahov Poslanik.

Ljudi.” Si{ao je s minbera i klanjao namaz kao imam.38                           Ashabi Allahovog Poslanika prije svoje o{trine i {titim pravo po{tenog. A kada ste u d`ihadu. dok se ne prijavi hiljadu dobrovoljaca. On daje u nasljedstvo bogatstvo onome kome ho}e. El-Musenna je primijetio staru ranu na njihovim licima. jako se obradova. Za vojskovo|u je postavio Ebu-Ubejdu ibn Mes’uda. in{allah. . Ljudi su bili zadovoljni i smireni poslije govora Vo|e pravovjernih. Rekoh vam ovo tra`e}i oprosta od Allaha za sebe i vas. Gdje su prvi mud`ahidi u odnosu na Allahovo obe}anje! Idite po zemlji koju vam je Allah obe}ao u Knjizi i koju }e vam dati u nasljedstvo. Pomozite sami sebi tako {to }ete biti pokorni. o Allahovi robovi. ja sam otac va{ih porodica. Poslije njega isto u~ini i Selit ibn Kajs. a Arapi su ina~e prezirali da se bore protiv Perzijanaca zbog njihove surovosti i opakoga vladanja. osim {to je On odredio. te ih ustade podsticati na pohod u Irak: “O ljudi. Prije nisu bili napadani. On uistinu veli : ‘Da bi je (vjeru Islam) uzdigao iznad svih vjera. Vo|a pravovjernih ustade i re~e: “Hid`az vam nije stalno boravi{te.”’5 Allah uzdi`e svoju vjeru i poma`e one koji Njega poma`u. Na meni je du`nost da vam pove}am primanja i nafaku. a zatim redom ostali muslimani.. jer je on bio prvi koji se prijavio. Kada je Vo|a pravovjernih vidio skupinu prijavljenih za d`ihad u Iraku. Na meni je da prema vama sudim na osnovu onoga {to do|e do mene ({to ~ujem) i da to ne uzimam osim s dokazima. nasred d`amije ustade ~ovjek i izrazi spremnost da krene za Irak. Pomozite meni tako {to }ete mi ukazivati na dobro. El-Musennin govor ostavio je lijep dojam kod ljudi. Bojte se Allaha. Tako njegovi stanovnici i opstaju. na meni je da vas ne dovodim u propast. a spre~avati zlo i savjetovati me sve dok mi Allah povjerava ovu obavezu. nanijev{i im te{ke gubitke. i da vas ne odvajam dugo s d`ihadom od va{ih porodica. razrijedili smo ih na Sevadu. vi imate kod mene prava koja }u spomenuti. i da sa~uvam va{a prava. Na meni je da ne uzimam nikakve da`bine od vas i ni{ta od onog {to vam je Allah dao u borbi. Pa gdje su Allahovi dobri robovi? Uzbu|en nakon ovoga govora. isto ih ~eka i poslije Sevada. pa ih tra`ite od mene. bogobojaznog i siroma{nog. To je bio Ebu-Ubejde Amr ibn Mes’ud es-Sekafi. Nakon toga pozvao je dobrovoljce za Irak. i ako Bog da.. ne preuveli~avajte stvar! Mi smo uzeli perzijska sela i stacionirali se na najboljim polo`ajima.

a za njenog vojskovo|u je postavio Behmena ibn D`azevejha. Kraljev zamjenik i vojskovo|a Rustem uspio je sakupiti ogromnu vojsku. te pobjego{e u pravcu grada Keskera. a Perzijance su sreli u pustinjskom mjestu zvanom Es-Sekatije. Ebu-Ubejde se potom vrati u El-Hiru da bi odmorio muslimane i da bi nanovo ustrojio vojsku. jer je saznao da Perzijanci sakupljaju veliku vojsku po gradovima i pripremaju se za napad na El-Hiru. dok su muslimani bili nasuprot njima. Tako mi Allaha. a na ~elo lijevoga krila El-Mejseru Amr ibn el-Hejsema ibn Salta es-Sulemija. te bez borbe zauzeli Kesker. a Perzijanci su se povukli prema sjeveru. na ~elo desnog krila Valika ibn D`edaru. Poslao mu je pismo u kojem je stajalo: “Ili da pre|ete rijeku da biste do{li do . Nemoj brzo donositi odluke. Njegova je vojska krenula iz razli~itih gradova prema El-Hiri. jednog vrlo lukavog ~ovjeka. Ebu-Ubejde saznao je za pokrete vojske. Perzijanci ponovo do`ivje{e poraz. a nakon toga i grad Baksijas. Perzijanci su pripremali veliku vojsku da napadnu El-Hiru. Dvije vojske su se srele blizu grada Babila. Sukobile su se dvije vojske. Perzijanci su se stacionirali na isto~noj obali rijeke Eufrata. El-Musenna je krenuo brzo.” Ebu-Ubejde je sa vojskom od deset hiljada mud`ahida krenuo ka El-Hiri. te krene za Perzijancima. El-Musenna se pridru`io Ebu-Ubejdi. Muslimani su ih ponovo stigli. a kada }e se povu}i. koji zna trenutak kada }e napasti. Vo|a pravovjernih je do{ao da ih isprati i da Ebu-Ubejdi oporu~i: “Posavjetuj se sa Poslanikovim ashabima i uzimaj njihova mi{ljenja. Prva bitka koju je Ebu-Ubejde poveo protiv Perzijanaca odigrala se u Nemariku. Kao vojskovo|a je bio kralj D`aban. porazili. Behmen ibn D`ezevejh poznavao je prirodu Arapa i njihov ponos i entuzijazam. kako bi bio pripravan za do~ek Ebu-Ubejdea i njegove vojske koja se opremala. Ebu-Ubejde nije htio da ih tek tako pusti. Razdvajala ih je samo rijeka. To je bila strahovita borba u kojoj su muslimani na kraju izvojevali veliku pobjedu. Kada se vojska opremila za pokret. Izbila je `estoka borba izme|u dvije vojske. Ali rat tra`i ~vrstoga i opreznoga ~ovjeka. ve} naredi El-Musenni da sakupi i ustroji svoju vojsku. te je napustio El-Hiru i uputio se prema sjeveru kako bi presreo perzijsku vojsku. sve dok ne bude{ uvjeren {ta je najispravnije. da nije Selitove brzopletosti pri dono{enju odluka. Zato je `elio izazvati Ebu-Ubejdu.Ashabi Allahovog Poslanika 39 DALJA OSVAJANJA IRAKA I PRIBLI@AVANJE PERZIJI Vo|a pravovjernih zahtijevao je od El-Musenne ibn Harisa da se brzo vrati u El-Hiru. postavio bih ga za vojskovo|u. Ebu-Ubejde je kao vo|u konjice postavio El-Musennu ibn Harisa.

i muslimana. Emirul-mu’minin po~eo je objedinjavati pleme Bud`ejleh iz kojeg je bilo oko hiljadu dobrovoljaca pod vo|stvom D`erira ibn Abdullaha el-Bed`elija. Pokorili su mu se i visoko su cijenili njegove postupke.zauzeo dobre polo`aje. u zanosu i osje}aju samouvjerenja nakon ostvarenih velikih pobjeda. ali Ebu-Ubejde. Zatim je poslao pismo Vo|i pravovjernih. Ovdje je neophodno ukazati na odnos koji je vladao izme|u vo|e pravovjernih Omera ibn el-Hattaba. po~e{e pristizati arapska plemena sa svih strana. Zato. ponovo sakupljaju}i vojsku. koji je nakon mobilizacije vojske krenuo prema El-Hiri. Naprotiv. Mislili su da im je snaga oslabila i da }e se muslimani brzo povu}i iz Iraka.40                           Ashabi Allahovog Poslanika nas.. Zajedno sa vojskom pre{ao je na isto~nu obalu rijeke gdje im Perzijanci nanije{e te`ak poraz i EbuUbejde tu pade kao {ehid. Ko se sukobi sa neprijateljem pa se prepadne. ~im je pozvao dobrovoljce na d`ihad u Irak. Perzijanci su bili uvjereni da je mo} muslimana razbijena. Ja sam na rapolaganju svakom muslimanu.” “Pre|ite vi”. Vo|a pravovjernih zasuzi za Ebu-Ubejdeom i palim {ehidima. El-Musenna je na kraju uspio spasiti ve}i dio vojske i povu}i sa s bojnog polja. El-Musenna je ipak ostao u El-Hiri. bitka nije oslabila njihovu odlu~nost. Ta bitka je ostala poznata pod imenom “Ma’reketul-D`isr”6 Vijesti o gorkom porazu u Medinu do|o{e sa Abdullahom ibn Zejdom el-Karzijem. da mi pre|emo rijeku do vas. El-Musenni dok se broj nije popeo na osam hiljada mud`ahida. nose}i iskustvo iz Bitke kod mosta. ili da nas ne napadate. Mehran je El-Musenni poslao poruku: “Ili da do|ete kod nas. r. nakon {to su vidjeli njegovo dobro~instvo. kao da Bitka kod mosta nije uticala na njih. a ponovo je rijeka razdvajala dvije strane. svaki musliman je siguran od mene. Vo|a pravovjernih slao je mud`ahide.” Muslimani su zahtijevali da Perzijanci pre|u rijeku. El-Musenna iza{ao je iz El-Hire da bi ga presreo. Tako|er su se sakupili mud`ahidi iz plemena Kinane. mi smo bili njegovi za{titnici. odgovorio je El-Musenna. . Naredba Vo|e pravovjernih bila je da muslimani ne prelaze rijeku da bi iza{li na mejdan s Perzijancima. pa im se obrati hrabre}i ih: “Allahovi robovi. nego je pove}ala ustrajnost i odlu~nost za d`ihad na Allahovom putu. te njegovu iskrenost prema vjeri Uzvi{enog Allaha. Sreo se s njim na mjestu koje se zove El-Buvejb. Taj’e i Has’ama. El-Ezda. odazivaju}i mu se pokorni. ili da mi pre|emo rijeku do vas. a mi vas ne}emo napadati. zaboravi savjet Vo|e pravovjernih da bude oprezan na spletke i ratne varke i jo{ se suprotstavi mi{ljenju muslimana. ne gubite nadu. osje}ajnost i pomo} koju im pru`a. hrabre}i ih i di`u}i im moral i odlu~nost za borbu. da se nije bacio u smrt. tra`e}i da mu po{alje dobrovoljce.a. ja }u mu pomo}i. Perzijanci su u isto vrijeme pripremali jaku vojsku pod vo|stvom Mehrana. Uz njega su pora`eni ensarije i muhad`iri jo{ bili pod dojmom straha i tuge. ili da se povratio.” Poslije Bitke kod mosta. odred za odredom. kad je pre{ao rijeku . Allah se smilovao Ebu-Ubejdi da je. Zatim je primijetio strah koji je obuzeo stanovnike Medine. Bo`e.

zato je ponovo napisao pismo u kojem je stajalo: U ime Allaha.. Ali.” Ebu-Ubejde omogu}io je Halidu ibn el-Velidu da vodi borbu onako kako je sam isplanirao. izme|u tebe i ahireta samo je jedan korak.” Omera ibn el-Hattaba. zadesila je Allahova odredba da bude halifa u vrijeme kad su se odvijale pripreme za tu veliku bitku. Vjernici su bili istinski radosni. Preuzmi njegovu vojsku. U to vrijeme pripremala se velika bitka u [amu.. Pamti se da je tada rekao: ”Ja se ne borim radi Omera. Hvala Allahu. Ebu-Ubejde oklijevao je da preda pismo s naredbom o Halidovoj smjeni. r. iz zablude na svjetlo. Borbe u Iraku su potom utihnule. Koji je dao vlast Omeru. “Bitku na Kadisijji”. Koji me je obavezao da volim Omera.RONT Jo{ za doba Ebu-Bekra. Naredio sam ti da vodi{ muslimane i nemoj se stidjeti. kojeg manje volim od Ebu-Bekra. On te je izveo iz nevjerstva u iman. a njega smjeni s polo`aja i ne vodi muslimane u propast. Vidio sam njihov kraj i obavije{ten sam o njihovim tajnama.a. ve} je pokorno izvr{io nare|enje. Napisao je pismo i poslao ga po svom slugi Jerfe’u. a bio mi je dra`i od Omera. POVRATAK NA [AMSKI . U to je vrijeme on vr{io pripreme za Bitku na Jermuku. za tzv. “Bitka na Jermuku. Milostivog. ostvarena je velika pobjeda. U toj bici.. po njegovoj naredbi. muslimani ih opkoli{e u jednom tjesnacu. i nema drugog bo`anstva osim Njega. Uistinu. To je bio prvi revan{ za {ehide pale kod mosta. a to je bila samo priprema za naj`e{}u bitku u historiji islama. Allahovim fadiletom. ve} radi Gospodara Omerovog. Tu ih sasjeko{e i ostvari{e veliku pobjedu. r. Postavljam te za vo|u Halidove vojske.. jer Allah se ne stidi istine. [alji izvidnice ispred velike skupine. nadaju}i se plijenu. Samilosnog Es-selamu alejkum! Zahvaljujem Allahu. Hvala Allahu.a. Koji je odredio smrt EbuBekru.Ashabi Allahovog Poslanika 41 Kada su Perzijanci pre{li rijeku. S njom je i definitivno eliminiran .” Zatim je dodao: “Hvala Allahu. Ne obaziri se na dunjaluk i nemoj da ti za srce on priraste. neka je salavat na Njegova Poslanika. tzv. bila je smjena Halida ibn el-Velida sa polo`aja glavnokomanduju}ega islamske vojske. Na njegovo mjesto imenovao je Ebu-Ubejdea ibn el-D`erraha. Kao da ti predvi|am put iz ku}e koja je izgubila svoj sjaj i ljepotu… a onaj ~ija je opskrba bogobojaznost jeste naj~vr{}i.” Halid nije ostao utu~en kada je ~uo naredbu Vo|e pravovjernih. Prvi potez koji je na~inio Omer. Halid ibn Velid napustio je ira~ki front i prebacio se na {amski. Halid je na ~elu mud`ahida u [amu ostvario velike pobjede. ^uvaj se da ne propadne{ kao oni prije tebe. Postao je tako poznat da je njegovo ime spominjalo i veliko i malo. gdje je bio potreban. Oporu~ujem ti bogobojaznost. Vo|a pravovjernih saznao je za Ebu-Ubejdovo oklijevanje da stane na ~elo vojske.

s. a. a. Zato je pisao Ebu-Ubejdeu da vrati vojsku koja je do{la iz Iraka i da u njoj bude Ha{im ibn Utbe. Tu vrhovni muslimanski interesi nadvladavaju li~ne ukuse i individualne `elje.” A kada je Omer saznao za ono {to je Halid uradio... Po~eo je navoditi halifu da smijeni Halida i da mu vi{e nikakvu funkciju ne povjerava. Naime. Ali i pored svega toga nalazimo da je Halid dio svog imetka nakon svoje smrti oporu~io vo|i pravovjernih Omeru ibn el-Hattabu. Zatim je u{ao u grad Kuds7 i potpisao primirje sa patrijarsima na svoj zahtjev.a. Zbog mnogih pobjeda koje je Halid ibn el-Velid ostvario. koji se ve} pripremao za veliku bitku. Halid ibn el-Velid poslan je otpadniku Maliku ibn Nuvejretu el-Jerbuijju. Za hilafeta Ebu-Bekra es-Siddika. Iskazivali su ogromne simpatije prema njegovoj li~nosti. `estoko se naljutio i rekao: “Zaista je brz na sablji. Vo|a pravovjernih uvidio je da }e sljede}a velika bitka biti u Iraku. Poslije toga o`enio se njegovom biv{om `enom koja je bila izuzetno lijepa. r. ljudi su bili odu{evljeni njime. Halid se borio protiv njega dok ga nije zarobio.” Od tada se zalagao da Halid ne dobije visoku funkciju. sebe’na” umjesto da ka`u: “Eslemna. nakon osvajanja Meke Allahov je Poslanik Halida ibn el-Velida poslao prema Benu-D`uzejmi da ih pozove u islam. Vo|a pravovjernih je mnogo cijenio Halida i imao je povjerenja u njega kao velikog ratnog stru~njaka. Omer ibn el-Hattab prvi je halifa koji je iza{ao iz Medine u dr`ave [ama da posjeti muslimane u njima. rekao je: “Bo`e moj. bez namjere borbe protiv njih.s. Kad se sreo s njima.. eslemna. . i za vrijeme vladavine Ebu-Bekra. Ovdje je neophodno ukazati na Omerov odnos prema Halidu. Rekli su: “Sebe’na. ali je u isto vrijeme imao i mnogo zamjerki prema njemu koje je pokazao jo{ za vrijeme Poslanika. a Omerova srd`ba bila je jo{ ve}a. Kada je Allahov Poslanik. Ali Ebu-Bekr se nije povinovao Omerovim nagovaranjima. obavije{ten o onom {to se desilo.a. Zatim je naredio da se ubije. te da se priklju~e Sa’du ibn Vekkasu. El-Ka’ka’ ibn Amr i ostali muslimani. izgovorili su rije~i koje su Halidu bile nejasne.42                           Ashabi Allahovog Poslanika bizantijski uticaj u zamljama [ama.” Zato ih je Halid po~eo ubijati. Vo|a pravovjernih pobojao se da ljubav prema Halidu u srcima muslimana ne pre|e na stupanj obo`avanja njegove li~nosti pa je odlu~io da tu `ar smanji. To istinski pokazuje veli~inu iskrenosti prema onome u {ta su vjerovali Omer i Halid. u toku ratova protiv otpadnika. ja se ogra|ujem od onoga {to je u~inio Halid ibn el-Velid. r. Halifu Ebu-Bekra naljutio je Halidov postupak. EL-KADISIJJA I PERZIJANCI Nakon velike pobjede u Bici na Jermuku i nakon pokreta Ebu-Ubejdea i Halida prema Himsu u cilju ~i{}enja od Bizantijaca.

El-Ahnef ibn Kajs je Vo|i pravovjernih predlo`io da nastavi s osvajanjem perzijskih zemalja da bi okon~ao sa perzijskom vla{}u. .a. rekao je: ” Tako mi Allaha. Ve}ina njihovih vo|a na ~elu sa . koji se nalazio u gornjem dijelu Es-Sevada. I u Nehavendu je okon~ano sa Perzijancima. Ne{to poslije je okon~ano s osvajanjem svih oblasti El-Ehvaza.ejrezanom pobijeni su.Na drugoj strani.bez odlaganja!” Izaslanstva dobrovoljaca. Perzijanci su se sakupljali i kr{ili ugovore i obaveze prema muslimanima. Jezded`ird je odatle pobjegao u Halvan. A napisao je i namjesnicima Kufe i Basre da En-Nu’manu po{alju vojsku. konja. Muslimani su ih slijedili dok su se oni povla~ili prema sjeveru. pobijedit }u strane kraljeve sa arapskim kraljevima. Jezded`ird je neprestano poticao Perzijance i sakupljao ih dok se nije sabrala ogromna skupina u gradu Nehavendu. Pali su i gradovi Asbahan i Horasan. Perzijanci su se kona~no uvjerili da se ne mogu suprotstaviti muslimanima.” Sa’d je prvo po~eo pregovarati sa Jezded`irdom na temelju naredbe Vo|e pravovjernih ne bi li primio islam. a da ga ne odaberete i uputite meni. svim arapskim plemenima i namjesnicima pokrajina napisao pismo u kojemu je stajalo: “Ne ostavljajte ni jednog ko ima oru`je. Pao je i grad-dr`ava Tuster. ~iste}i krajeve od perzijskih tragova. Me|utim. Emirul-mu’minin je nasuprot njima uspio mobilizirati veliku vojsku pod vo|stvom En-Nu’mana ibn Mukarrina el-Muzenija. Veliki je dio Perzijanaca primio islam. iskustva ili ratne sposobnosti. Kada je Omer me|u njima vidio sve plemi}e i poglavare koji su se odazvali d`ihadu. koji je odatle pobjegao u turske zemlje pod za{titu njihova kralja Hakana.. na sjever Perzije... Hurmuzan je tu primio islam. nastoje}i da ih prevare. Zarobljen je njen kralj Hurmuzan i doveden u Medinu gdje mu je sudio Emirul-mu’minin. dok bez borbe i El-Medain nije potpao pod njihovu vlast. Borba je izbila na Kadisijji i trajala je ~etiri dana. po~ela su stizati u Medinu. posljednja upori{ta Jezded`irda. Bio je u stalnoj vezi sa vojskovo|ama. naro~ito jer su mnogi stranci primili islam iz iskrenog uvjerenja. a Vo|a pravovjernih upu}ivao ih je Sa’du ibn Ebi-Vekkasu u Irak. perzijski je kralj `elio borbu. jedna za drugim.Ashabi Allahovog Poslanika 43 Vo|a pravovjernih saznao je za veliko spremanje koje vr{i perzijski kralj Jezded`ird kako bi mobilizirao sve Perzijance. Zato je Omer. u najve}oj pripravnosti da do~ekaju muslimane. Emirul mu’minin je nastavio pozivati Arape u borbu. Perzijanci su do`ivjeli velik poraz i povukli se prema El-Medainu. Zato su po~eli predavati svoje gradove i otvarati tvr|ave pred muslimanima bez borbe. u cilju protjerivanja muslimana iz Iraka i vra}anja svih teritorija koje su oni zauzeli. [to br`e... ili ne bi li muslimani osvojili zemlje Iraka bez rata u zamjenu za d`izju. Vo|a pravovjernih je nakon ovih pobjeda odlu~io da mnogo ne pro{iruje osvajanja iz pa`nje i brige prema muslimanima. I hvala Allahu. r.

Mogli bi se dogovoriti da povedu zajedni~ki rat protiv muslimana. prostranosti zemlje.. posebno apeliraju}i na nekoliko ta~aka: .“Da se bizantijski vojskovo|a Atrapon uspio povu}i iz Palestine. pa koji ti se brzo odazovu kreni s njima. Napisao mu je: “Pozovi ljude u borbu u Egipat. koji je bio pobjegao na sjever. nadaju}i se da }e mu sti}i pomo} od Emirul-mu’minina. Nakon osvajanja Kudsa Amr ibn el-As po~eo je razmi{ljati o osvajanju Egipta. . Molio ga je. pokoriv{i sve zemlje pod muslimansku vlast. Namjerno je i{ao polaganim tempom. bilo bi osnovnim izvorom za `ivot.Egipatski narod bio je potla~en. mobilizaciju vojske i podmirenje dr`avnih potreba. . Izlo`io je svoju ideju Emirul-mu’mininu i zatra`io da njemu povjeri du`nost. Amr je u{ao u Ari{. dvoumio. Zato mu je naredio da ode u Egipat na ~elu vojske osrednjega broja.[irenje islama u Egiptu pove}at }e snagu muslimanima i pomo}i im u njegovom daljem {irenju. Zato }e taj narod u muslimanima na}i spasitelje i za o~ekivati je da prime islam. Ali se Omer. Mogu}e je da se Atrapon oporavi i mobilizira veliku vojsku. veliku pronicljivost u datom trenutku i duh vojskovo|e koji ga je nosio. nego ga ostaviti da obnovi svoje snage i da kao takav predstavlja opasnost za muslimane. a u njemu nije na{ao bizantijske vojske. te ponovo uspostavi vezu sa Heraklom. Ebu-Ubejde ibn el-D`errah i Halid ibn el-Velid uspjeli su ugu{iti svaku pobunu i uspostaviti red. I bolje bi bilo slijediti ga dok je pora`en. . bizantijskim kraljem. Ako bi to bogastvo zadobili muslimani. r. Amr ibn el-’As nije prestajao sa uvjeravanjem Omera o dobrim stranama Egipta. jer su veliki sve{tenici i patrijarsi uzimali ve}inu proizvoda. te . Izrabljivan je u zemljoradnji. {to mu je pove}alo samouvjerenje. dobrom rodu poljoprivrednih usjeva. boje}i se da se muslimani ne razi|u.Egipat je bio poznat po raznovrsnim dobrima. .44                           Ashabi Allahovog Poslanika OSVAJANJE EGIPTA Cijelo {amsko podru~je o~i{}eno je od bizantijskog uticaja. po rijekama i ogromnom bogastvu. Znao je njegovu veliku borbenu snagu. a i pored toga ne posjeduje ni osnovne `ivotne potrebe.Mnogobrojne tvr|ave u Egiptu i povla~enje Atrapona predstavljat }e u budu}nosti opasnost za muslimane. ~ime bi obnovili svoju dr`avu i u~vrstili svoju pagansku vjeru na tom podru~ju.a. pre{av{i sa svojim snagama preko Gazze i da je oti{ao ka dolini Nila.” Vo|a pravovjernih po~eo se uvjeravati u ta~nost Amr ibn el-’Asova govora.” Amr ibn el-’As sa vojskom od ~etiri hiljade mud`ahida krenuo je prema Ari{u.

a zatim otvoriti put ka unutra{njosti Egipta. Na{a garancija ne obuhvata onoga koji odbije ugovor. a davat }e je. Ako se umanji rod. Milostivog. uvozili ili izvozili robu. A ko odbije i odabere da ode bit }e siguran sve dok ne stigne gdje `eli ili dok ne napusti na{u dr`avu. svejedno. garancija Njegova Poslanika. smanjit }e se i d`izja u srazmjeri. D`izju }e pla}ati koliko je odre|eno u tri rate. Oni su odgovorni za djela svojih kriminalaca. krstova. Egipat je. a Amr je nastavio i opkolio grad Ajnu{-{ems.” Amr ibn el-’As izvr{io je nare|enje halife. Ovo {to je u ovom dokumentu Allahov je ugovor i garancija. u iznosu od pedeset miliona.” Emirul-mu’minin mu je odgovorio: “Kako da ~ovjek iz Hid`aza ima ku}u u Egiptu? Na~inite je trgom za muslimane. Nakon toga osvojena je Aleksandrija i svi preostali dijelovi Egipta. koji su se obavezali pomo}i odre|enim brojem glava stoke. kada prestanu poplave. te je okupio svoje snage u Babilonovoj tvr|avi. Potom je tvr|ava pala u muslimanske ruke. ostao u rukama muslimana. oduzet }e mu se prava u skladu s tim. i konja daje se garancija da ne}e biti napadnuti. hvala Allahu. Atrapon je uvidio snagu muslimana. r. koji je ina~e pratio njegovo kretanje i usmjeravao ga svojim instrukcijama. .Ashabi Allahovog Poslanika 45 odlu~i da ih goni do unutra{njosti Egipta. vjere. Samilosnog! Garancija stanovnicima Egipta od Amra ibn el-’Asa za sigurnost njihovih `ivota. Tu je veliku ulogu odigralo neopisivo herojstvo Ez-Zubejra ibn el-Avvama i drugih mud`ahida. Sagradio je d`amiju. Du`nost stanovnika Egipta jeste da daju d`izju ako prihvate ovo primirje. po tre}inu. koje Taberi navodi u sljede}oj formi: “U ime Allaha. Ovome je bio svjedok Zubejr i njegova dva sina Abdullah i Muhammed.a. Amr ibn el-’As je nakon toga izabrao prostranu zemlju u predgra|u Ajnu{-{emsa. Sa relativno malim brojem od ~etiri hiljade mud`ahida Amr je uspio osvojiti El-.. garancija njegova nasljednika Emirul-mu’minina i garancija vjernika. Ako neko od njih ne prihvati. Shvatio je te`inu situacije u kojoj su se na{li. na njega }e se odnositi sve ono {to se odnosi na ostale. postavio na njoj veliki {ator i po~eo planirati gradnju grada koji nazva{e .ustat. crkava. Amr je stigao do tvr|ave prije nego mu je do{la pomo}. imetka. Ne}e ih uznemiravati u navedenom niti }e im se {ta oduzimati i ne}e ni s kim dijeliti svoje stanove u Neubi. Zatim je potpisano primirje sa egipatskim kraljem Mukavkisom.” Stanovnicima Nebe. tra`e}i od njega pomo} i opremu. Ne zabranjuje im se trgovina. javio je da je u{ao u egipatsko podru~je. Dok je Amr razmi{ljao {ta da radi. Dokument je napisao Virdan. na kopnu i na moru. do{la mu je pomo} koju je poslao Emirul-mu’minin. zatim Belbis. jer njegove snage nisu bile mo}ne osvojiti i provaliti tvr|avu.ermu. Ko prihvati primirje od Bizantijaca i Neube. a pored nje ku}u za Emirul-mu’minina i napisao pismo u kome je stajalo: “Mi smo planirali ku}u za tebe kod glavne d`amije. Omeru.

Sakrio se blizu . rije~ima: “O ljudi.ejruz el-. ostario sam. pro{irene njene granice i sre|ena administracija. Ujutro se obratio muslimanima. Osim brige da vas zavedu drugi. najva`niji su mi bili propisi o ostav{tini rodbini. ako neko umre. Bo`e moj. a Allah zna sve. Utom. stao je ispred muslimana i izgovorio tekbir za pristup namazu. Kada ga je starost ophrvala i kad je po~eo osje}ati slabost u tijelu. a svjetlo dana jo{ nije bilo oja~alo.. u srijedu.46                           Ashabi Allahovog Poslanika PRESELJENJE NA AHIRET Omer ibn el-Hattab bio je halifa deset godina i nekoliko mjeseci. Ni o ~emu nisam vi{e pitao Allahova Poslanika kao o kelali.. njoj polovina njegove ostav{tine. Ispod ogrta~a dr`ao je no` sa dr{kom na sredini i sa dva o{tra sje~iva sa strana..O ljudi. kao kelala. Ako su oni bra}a i sestre. a ne bude imao djeteta. Do{ao je u ranim satima odlu~an da ubije Vo|u pravovjernih. a. i okrenuv{i se prema muslimanima.. njima dvama tre}ina njegove ostav{tine. Vidio sam crnog pijetla da me je dva puta kljucnuo. u~e}i dovu: “Bo`e moj.. ~etvrtoga zul-hid`eta dvadeset i tre}e godine po Hid`ri iza{ao je Emirul-mu’minin u d`amiju da predvodi muslimane na sabah-namazu.” Jedne no}i usnio je san poslije koga je shvatio da mu je kraj blizu. odre|eni su vam farzovi i sunneti. snaga me izdaje. onda }e mu{karcu pripasti dio jednak koliko dvama `enama. 8 Ni{ta mi nije te`e palo u mom dru`enju s Allahovim Poslanikom. ubi me!” Ubica je bio Ebu-Lu’lu . uzimam Tebe za svjedoka u vezi ensarijskih namjesnika. ispravio bi ga. i{arete}i progovori: “Uhvatite psa.. koji tuma~im da mi se smrt pribli`ava. a i on }e naslijediti nju ako ona ne bude imala djeteta.arisi.. Prethodno je odredio ljude u d`amiji da izravnaju safove prije namaza. a ako su dvije. objasnit }u ‘kelalu’ tako da }e biti jasna i onome ko u~i i ko ne u~i Kur’an.. uzmi me Sebi dok nisam potpuno onemo}ao ili izgr|en. Ako bi neko bio vi{e naprijed ili nazad. oronule su mi kosti.” 9 Ako me Allah po`ivi. a da se meni obra}aju u nejasnim stvarima.s. Omer ibn el-Hattab osjetio je hladno}u oru`ja. ispred njega usta ~ovjek i udari ga no`em nekoliko puta u prsa i u stomak. kada me je bocnuo svojim prstom u stomak i rekao mi: ‘Dovoljan ti je ajet koji se nalazi na kraju sure En-Nisa’: ‘Oni tra`e od tebe tuma~enje. vidio sam uistinu san. a. rob El-Mugire ibn [u’bea. a potom bi izgovorio iftitahi tekbir10.. a ima sestru. a sve vam je obja{njeno.. Reci: ‘Allah }e vam kazati propis o kelali.” U ranu zoru. a pove}ao se broj pot~injenih.s. To vam Allah obja{njava da ne zalutate. Po obi~aju.. osjetio je da mu se pribli`ava ed`el pa je po`urivao susret sa svojim Gospodarem. Ostavljeni ste. U njegovo vrijeme u~vr{}ena je islamska dr`ava. Ja sam ih samo poslao da podu~avaju ljude vjeri i sunnetu njihova Poslanika. koji je bio zarobljen u Bici za Nehavend. da pravedni budu prema njima i da im udjeljuju. Omer ibn el-Hattab do{ao je u d`amiju.

jer ako mi bude kod Allaha dobro. oboriv{i ga na zemlju.. Talhi ibn Ubejdullahu.” Sin je odgovorio: “Zar nije moje stegno i zemlja isto?” Omer. rekao je: “Hvala Allahu. Nakon ranjavanja. jer Allah najbolje zna o meni. radijallahu anha. ali da on nema pravo da bude izabran. Allahova Poslanika. nemoj re}i Emirul-mu’minin jer ja danas nisam ‘emir’. odnijet }ete me u ono {to je bolje za mene. i Ebu-Bekra.” Kada mu je du{a po~ela izlaziti. i reci: “Ho}e{ li dozvoliti da Omer bude ukopan pored svoja dva prijatelja?” Omerov sin je Majku vjernika zatekao kako sjedi i pla~e. skinut }e mi ih. pa se sam probo no`em od ~ega je i umro. po`urite. raniv{i nekoliko muslimana.: “Abdullahu.Ashabi Allahovog Poslanika 47 mjesta gdje je klanjao Emirul-mu’minin. a ako ne bude.s. Kada je preselio. da dozvoli da bude ukopan pored svoja dva prijatelja i miljenika. Zubejru ibn Avvamu. bio je zadovoljan njima. sko~io je na njega i vi{e puta udario ga no`em. On je po~eo da razmahuje no`em desno i lijevo. Omer je zahtijevao od svog sina da zatra`i dozvolu od Majke vjernika Ai{e.. Aliji ibn Ebu-Talibu. on }e biti halifa poslije mene. Ostavio je hilafet jednom od {est ljudi koje je izabrao. Allahov Poslanik.” Nakon {to je osjetio da mu se pribli`ava smrt.” . Nemojte pretjerivati oko mog mezara. a da me|u njima bude {ura u izboru: Osmanu ibn Affanu. a. dok jedan nije skinuo svoj ogrta~ i bacio ga na njega. Neka ne izlaze za mnom `ene. ponovo re~e: “Stavi mi obraz na zemlju!” Pa kada mu je sin stavio obraz na zemlju. Zahtijevao je da njegov sin Abdurrahman bude prisutan s njima. prije }ete se osloboditi zla koje nosite na va{im vratovima. Nemojte me hvaliti sa onim {to nemam. pa je zato oporu~io sinu Abdullahu: “[tedi u mojim kefinima. Potom je poku{ao pobje}i.” Nekoliko dana nakon ranjavanja halifa je proveo u razmi{ljanju o problemima muslimana.s. a ako ne. i kada je po~eo namaz.a. Abdurrahmanu ibn Avfu i Sa’du ibn Ebu-Vekkasu. Koji nije u~inio da se moj ubica sa mnom raspravlja na Sudnjem danu radi sed`de kad je on nikada nije u~inio. O navedenoj {esterici Omer je rekao: “Ne vidim da iko ima ve}e pravo na izbor za halifu od ove grupe. pa koji god bude izabran. zamijenit }e mi ih boljim.a. Kada me ponesete. spustio je ruke niza se i po~eo govoriti: “Te{ko meni ako mi Allah ne oprosti…Te{ko meni ako mi Allah ne oprosti”…11 To je ponavljao dok mu du{a nije iza{la. jer ako imadnem kod Allaha dobra. i Ebu--Bekra. oti|i kod Majke vjernika Ai{e i reci joj: ‘Omer ti {alje selam.. Zato ga muslimani nisu uspjeli ispitati i saznati pravu istinu o zavjeri. ali su se muslimani okupili oko njega odlu~ni da ga uhvate. r. rekao je svome sinu: “Stavi mi obraz na zemlju.s. a.. Kada je Emirul-mu’minin saznao ime i podatke o svom ubici. pobojao se da njegova porodica ne}e pretjerivati kod d`enaze. Nazvao joj je selam i rekao: “Omer tra`i dozvolu da ga ukopaju pored Allahova Poslanika. r. Ebu-Lu’lu shvatio je da mora umrijeti. a.

Re~eno mu je da ode na jedno mjesto nedaleko od d`amije. I ~esto kada se govori o pravdi. ne}ete me prete}i u pohvali njega. ali }u njemu dati prednost nad sobom. r. Omer je Medinu u~inio muslimanskom prijestolnicom.Divan li si brat po islamu. Poslije namaza je Abdullah ibn Selam pri{ao njegovom tijelu i stav{i pored postelje. Prvi je postavio sudije i zahtijevao od njih da se dr`e pravde u svojim presudama. to sam `eljela za sebe. Pri{ao mu je Alija ibn Ebi-Talib. Uni{tio si smutnju. Niko mi nije dra`i bio poslije Poslanika da sretnem Allaha sa njegovom knjigom od tebe..” VRLINE OMERA.. Nisi se hvalisao i nisi ogovarao.” Osman ibn Affan i Alija. na{ao je ~ovjeka . A dovoljno mu je ~asti {to je on bio najpravedniji u presudama. naklonjen istini. a {uru je u~inio na~inom islamske vlasti. o Omere. Potom ih je pitao gdje on boravi. Kada je perzijski izaslanik do{ao na mjesto gdje su ga uputili. Bio si zadovoljavan kada je trebalo i ljutio si se kada je trebalo. odnesite me na mojoj postelji. pa su ga uputili prema d`amiji. pomagao si lije~enje te{kih bolesnika. r. a ve} je Omer bio ogasuljen i zamotan u }efine. dvoumili su se koji }e mu od njih dvojice klanjati d`enazu. sine Omerov. unesi me. kada umrem. o Abdullahu. nego da imaju halifu. Bio si kreposan i dobar. za njim je zaplakala k}erka Ebi-Hasme i rekla: “Omere.a. Nazvan je .. navodi se Omer kao primjer. a Omer re~e: ”Ni{ta mi nije bilo va`nije od tog mjesta.” Tako je oporu~eno. re~e: “Ako ste me pretekli da mu klanjate.a. dozvolila. ispravljao si nepravdu.a. podigao odje}u sa njegova lica i rekao: “Allah ti se smilovao. odbojan prema la`i.arukom jer je rastavljao istinu od la`i. zatim stani na vrata i reci: “Omer ibn el-Hattab tra`i dozvolu. o Ebu-Hafse. r.” Abdullah se vratio i rekao da mu je Ai{a. Oti{ao si ~iste odje}e i ~ist od grijeha. R. Prenosi El-Mugire ibn [u’be i veli: “Nakon {to je Omer umro. pa su ga obavijestili da kod njih nema kralja. Potra`io ga je u d`amiji. D`amiju je u~inio mjestom gdje se raspravlja o op}im muslimanskim problemima. D`amija je u Omerovo vrijeme bila mjesto odakle se upravljalo dr`avom.48                           Ashabi Allahovog Poslanika “Tako mi Allaha. radijallahu anha. Pero nije u stanju iskazati sve vrline i dobro~instva koja je u~inio Emirul-mu’minin Omer ibn el-Hattab. ukopaj me u muslimansko mezarje. Do{ao je u Medinu pitati o muslimanskom kralju. a ako ne.” Ukopan je pored svoja dva prijatelja.” Plemeniti ashabi stajali su oko Omerovog tijela koje je le`alo na zemlji. Pa ako mi se da dozvola.A. ali ga nije na{ao. Abdurrahman ibn Avf je rekao: “Neka klanja Suhejb.Te{ko da ima sli~an primjer dr`anja do pravde me|u ljudima kao slu~aj koji se desio sa izaslanikom Kisre.. a o`ivio sunnet.

ra~unali su vrijeme prema perzijskom ili bizantijskom takvimu. uveo po{tu.. . a. Historija ne}e prestati spominjati ovoga ~ovjeka. sve dok Omer ibn el-Hattab nije na~inio muslimanski kalendar koji po~inje od godine u kojoj je Allahov Poslanik. pa mirno zaspao!” Omer ibn el-Hattab. u~inio Hid`ru iz Meke u Medinu. Arapi prije.Ashabi Allahovog Poslanika 49 kako spava u hladovini vo}njaka. siguran i bezbri`an spavao je prvi ~ovjek najve}e dr`ave toga doba. sakupio bi hrane i sam na svojim le|ima odnio muhta~u. Ta slika je nagnala Perzijanca da ka`e poznatu re~enicu: “Pravdu si uspostavio. a i Arapi kao prvi muslimani. Kad bi saznao da je neko u oskudici. plate i protokole.a. On je uveo (mjese~no) lunarno ra~unanje vremena za muslimane. sa svojim {tapom pod glavom. r. sakriven od sunca. Koliko je Emirul-mu’minin bio strog prema sebi i svojoj porodici.. Sam. toliko je bio blag.s. saosje}ajan i samilostan prema muslimanima. prvi je koji je postavio divane (urede).

.

.s. a on Muzejminov.. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Osman. Osman. k}erka je AbdulMuttalibova. a on Galibov.AN. a on sin Abdu{-[emsov. a. a on sin Ebu el-’Asov. Sin mu je umro ~etvrte godine po Hid`ri. a on Meidov. a on Nadrov. oca Abdu{-[emsa. R. . a. a on Kusajjov.s.s. a on sin Mudar Nizarov. s druge strane Osmanova je mati Erva a njezina mati El-Bejda. Mo`da je najve}i uzrok neprijateljstva plemena Benu-Umejje prema Muhammedu. Sli~na je bila i mr`nja plemena Mahzum i Sekif. Osmanova mati bila je Erva. koje je nosilo zastavu u ratovima i imalo neka vjerska zadu`enja oko Kabe. k}erka Kurejzova. a on Abdul-Menafov.. a on Iljasov. a on Adnanov. i Objavi koja mu se objavljivala u srce le`ao u tome {to nije bio iz njihovog plemena.a. Prvi nadimak mu je po sinu Abdullahu kojeg je dobio sa `enom Rukajjom. a on K’abov. sina Rebiovog. a on sin Umejje. a on Luejjov. a peti Osmanov djed.s. a on sin Murrinov. k}erkom Allahova Poslanika.. a imao je {est godina. koji je sin Habibov. sin je Affanov. Imao je nadimke Ebu-Abdullah i Ebu-Amr. a. a on Mudrekov.. r. vodi porijeklo od Umejje. a.OSMAN IBN A. od koga su nastale ha{imije. a on . a. s dvije strane: po porijeklu od Abdul-Menafa. a on Abdu{-[emsov. a on Kinanov.s. AbdulMenaf bio je otac i Ha{imu. pa prema tome Osmanova nana po majci tetka je Allahovog Poslanika.A. Bio je ro|ak Allahovog Poslanika. ~iji su potomci Emevije. a on Malikov. jednog od naj~asnijih kurej{evi}kih plemena. a on je ~etvrti djed Muhammedu. Nadmetalo se s plemenom Benu-Ha{im oko vo|stva i ugleda. koja su smatrala da imaju ve}e pravo na poslanstvo od plemena Benu-Abdul-Muttalib.ihrov. a Kusajj je sin Kilabov.

krupne ru~ne i no`ne kosti. r. r. Obavio je svoj posao i oti{ao. Allahov Poslanik. Ljudi su ga posje}ivali i dru`ili se s njim zbog njegovog obrazovanja. Imao je duga~ke podlaktice. obla~io je skupocjena odijela i nosio vrijedan nakit. Upustio se u trgovinu u kojoj se pokazao kao vrstan trgovac: pravedan. a potom je do{ao Omer. uredno i luksuzno poku}stvo. a. tamnoput. sjeo je i popravio svoju odje}u. naro~ito stopala i {ake. dozvolio mu je. da mi ne bi ni rekao zbog ~ega je do{ao. . pru`ao podr{ku i pomagao rodbini kad god je trebalo. O sebi je rekao: “Allaha mi. sa svim njihovim dobrim i lo{im stranama.s.” Osman je `ivio rasko{nim `ivotom.s. Zube je u~vr{}ivao zlatom. zatra`io je dozvolu od Allahovog Poslanika. no} je za njihov odmor. r.a. a zatim iza{ao. a. i zatra`io dozvolu za ulazak. Allahov Poslanik.’” Osman. a on je le`ao na svojoj postelji zagrnut mojim ogrta~em. nje`ne ko`e. a Omer. a. Ja sam upitala: ‘Allahov Poslani~e. Me|u njima je bio i Osman. blagosti. Nije ga privla~ilo oru`je niti je htio u~iti ratne vje{tine. dozvolio. i zatra`io dozvolu za ulazak.. Bio je vrlo stidljiv. Jedanput mu je re~eno: “Za{to ne zapovijedi{ slugama da te neprestano slu`e?” On je odgovorio: “Ne. r. prema Ebu-Bekru i Omeru se nisi ponio kao prema Osmanu.s.s. a.. iskustva i lijepog opho|enja. samilostan i dobro}udan. Isticao se mirno}om. nisam po~inio blud ni u d`ahilijetu ni u islamu. koriste}i ~itala~ke sposobnosti me|u Arapima. a. Taj luksuz i bogatstvo ostavili su velik uticaj na njegovu li~nost i pona{anje..” Odr`avao je rodbinske veze. imao je sav komfor. iskren i pouzdan. okrugla lica.a. Iz Meke je odlazio na trgova~ka putovanja. Poznavao je njihova rodoslovlja i znao historiju Kurej{ija. Jo{ za svoje mladosti po~eo se isticati. prijaznim govorom i lijepim ahlakom. Posebno je bio milostiv prema ro|acima.. pa mu je Poslanik. a ljeti u Jemen. Allahov Poslanik. da u|e.s.” Tako|er prenosi Seid ibn el-’As od Ai{e: “Ebu-Bekr. Bio je bogat i dare`ljiv. slugama i onima koji su od njega zavisili. Tako je zabilje`eno da je bilo samo sedamnaest ljudi koji su znali ~itati i pisati u vrijeme spu{tanja Objave Muhammedu. gustu kosu.. krupnih o~iju. Bio je vrlo strpljiv. obavio je {to je htio i oti{ao. odgojen je u bogatoj trgova~koj ku}i.a..s. Potom je do{ao Osman. bio je lijepog izgleda. a. a. obavio svoj posao. Nije promijenio svoj polo`aj. r.a. r... za razliku od mladi}a Meke toga doba. zimi u [am.. Prirodno je prezirao nasilje. odgovori: ‘Osman je vrlo stidljiv ~ovjek i bojim se da sam ga do~ekao onako. Nije pio alkohol niti je bludni~io. znaju}i za njegov stid rekao je: “Najiskreniji u svome stidu od moga ummeta je Osman. Osman je u{ao. Lice mu je imalo o`iljke od posljedica prebolovanih boginja.a.a.. pravog nosa.. @ivio je ~isto i uredno... srednje visine.s. nastojao je mirno rije{iti probleme i izbjegavao je sva|u i kavgu kad god je mogao..’ Allahov Poslanik.52                           Ashabi Allahovog Poslanika OSOBENOSTI Osman. Imao je veliku bradu koju je knio. a imao je vrlo lijep rukopis. Osman je u~io u doba kad je bilo vrlo malo u~enih ljudi.

pa opet triput.a.a. Ona se bavila vra~anjem pa mu je rekla: “Raduj se. ja sam Njegov Poslanik.” Kada je ~uo Allahova Poslanika. kako pri~a Hafiz ibn Asakir. gluhi.s. . primio islam na ~udan na~in. Osmane! Kako ti. te on izgovori {ehadet i primi islam. tebi i svim stvorenjima. Allah ga je poslao Svojim stvorenjima. a bit }e{ sa~uvan zla. nagovje{tavala mi je `enidbu `enom koja se udala za drugoga. ga je odu{evio. tada su oti{li kod Poslanika.Ashabi Allahovog Poslanika 53 PRIMANJE ISLAMA Osman je.. pa sam je upitao: ‘Tetka.’” Kada je nakon toga iza{ao iz ku}e. zatekao u posjeti njegovu tetku S’adu bint Kurejz.. niti koriste. u~init }e{ djelo koje }e biti opjevano. o`enit }e{ se ~ednom `enom. koji mu je rekao: “Te{ko tebi. tu`an i zabrinut kao i uobi~ajeno. kasnije je pri~ao: “Bio sam za~u|en njenim rije~ima.s. k}erka Poslanikova. takvi su kakve si ih opisao. i on mu re~e: “Osmane. niti {tete? Osman odgovori: “Allaha mi..” Ebu-Bekr re~e: “Ovaj Muhammed ibn Abdullah. k}erkom plemenitog porijekla... a. pa opet do deset. Bogami. lijep si i rije~it.. Rukajja. Jednog dana je kod svojih uku}ana. odazovi se Allahu. a. r. slijepi. a ovaj Poslanik ima jasan dokaz. kipovi ti ne mogu nauditi. pa ga slijedi. a. Poslanik. {ta to govori{?’ Odgovorila mi je: ‘Osmane.s. a bila je vrlo lijepa i privla~na.s. r. Osman se jo{ ranije `elio o`eniti Rukajjom.” Osman. Dobit }e{ dobro. r.a. pa ga je njena udaja jako rastu`ila. ne mo`e{ razlu~iti istinu od neistine? Kakvi su ovo kipovi koje obo`ava na{ narod? Zar nisu od kamena. Ima{ li `elju da ga posjeti{?” Osman i Ebu-Bekr. kao razborit ~ovjek.. ugledao je Ebu-Bekra. a. Allahov je Poslanik. bila se udala za Utbu ibn Ebu-Leheba. pozdravljen si triput uzastopno.

koji je bio zasnovan na ropstvu i tla~enju siroma{nih od bogatih. poslani s Istinom. Ebu-Ubejdu ibn el-D`erraha. a Allah upu}uje na Istinu. amid`a. u njegovoj poslani~koj misiji. @rtvujem za tebe.s. te su svi. Pa slijedi Muhammeda.. Ovakvi su principi Kurej{ijama oduzimali povlastice i uni{tavali mekanski vladaju}i dru{tveni sistem. u islam.. a. a. svoju du{u ti. mjesec i sunce nad horizontom... zagovarao jednakost i pravednost me|u ljudima. na istini. Osman.” . Poslanikov. a. njegovim uzrokom i zaslugom. Allahov Milosni~e. a. svoja je dva sina o`enio k}erkama Resulullaha: Utbu Rukajjom i Utejbu Ummu Kulsum. Kada je obavljen razvod.. pa njih dvoje bijahu. a. Obja{njavao im je pravednost nebeske poslanice kojom je obradovan Muhammed ibn Abdullah.s. a. do~ekao je toplo njegov prijedlog i o`enio ga svojom k}erkom. Ebu-Leheb i `ena mu Ummu D`emil smatrali su da je najbolji na~in zabaviti ga li~nim problemima.54                           Ashabi Allahovog Poslanika ZUN-NUREJN Ebu-Bekr.s. Doveo je Osmana ibn M’azuna. Ebu-Leheb.s.a. U to vrijeme bilo je trideset osam muslimana na Zemlji. a. r. Ebu-Selemu ibn Abdul-Eseda i Erkama ibn Ebu-el-Erkama kod Allahova Poslanika.s. po~eo je razgovarati s Poslanikom o `enidbi Rukajjom.s.” Osmanova tetka S’ada bint Kurejz je povodom njihovog braka rekla: “Allah uputi Osmana mojim rije~ima na pravi put. {to ga ~ovjek vidje. pozivao je kurej{evi~ku omladinu: onu razumniju i napredniju i onu ljep{ega morala od njihovih vr{njaka. on nikada nije bio uz la`.. Resulullah. Islam je pozivao odbacivanju paganstva i obo`avanja kipova. Rekao je poslije: “Najljep{i brak.s. poslan svim stvorenjima.a. pa su se tome po~eli otvoreno suprotstavljati. primili islam. a to su vidjeli u razvodu braka njihovih sinova. Allahov Poslanik. bio je vrlo radostan jer su se njegove k}erke razvele od mnogobo`aca. Abdurrahmana ibn Avfa. jeste izme|u Osmana i `ene mu Rukajje. sine Ha{imovi}a. Poslije nekog vremena. r. Kurej{ije su po~ele razmi{ljati o na~inu kojim bi zaustavili Poslanika. Kurej{ije su shvatile kakva im opasnost prijeti ako se islam pro{iri me|u njihovom omladinom... O`eni ga svojom k}erkom. Ovi principi mijenjali su `ivot ~iji su obi~aji poni`avali vrijednost ~ovjeka.

s. imetak... Jednoga dana je do Poslanika. zbog toga {to je . naredio je muslimanima da u~ine hid`ru u Abesiniju (Etiopiju). i njegova `ena su tako|er oti{li u Abesiniju i tamo proveli neko vrijeme. da }e ratovati uz njega i {tititi ga te su ga pozvali k njima u Medinu. r. Kurej{ije su do`ivjele te`ak poraz u kojem im je poginuo velik broj plemi}a i ratnika. dobro i zlo. a Osman se pobratio s njim. Muslimani su u`ivali mir i sigurnost.s.. Na taj dan kada su muslimani pobjedonosno zavr{ili okr{aj na Bedru.s. a.s. Pozvali su u pomo} svoje saveznike me|u arapskim plemenima u borbu protiv islama. Odlu~io se suprotstaviti tom karavanu i zaplijeniti imetak kako bi osiroma{io Kurej{ije i otupio o{tricu njihova djelovanja te ih zaustavio u njihovom nano{enju zla muslimanima.. Ovdje je otpo~eo razvoj i izgradnja dr`ave i zajedice zasnovane na ljubavi. nisu propu{tali ni jednu priliku da im na{tete i isprovociraju ih gdje god su mogli. D`enazu mu je klanjao njegov djed Muhammed.s. Kada je druga Resulullahova k}erka Ummu Kulsum preselila na ahiret. a. osjetiv{i opasnost. dobio je nadimak “Zun-nurejn” (Vlasnik dvije svjetlosti).. Osman.a.Ashabi Allahovog Poslanika 55 Nakon {to se poja~ao pritisak Kurej{ija. dijele}i s njima dom. kao da je i on u~estvovao u bici. r. a.s. Osman i njegova porodica bili su prvi koji su u~inili hid`ru... a. Hid`ra muslimana u Medinu upotpunila se dolaskom Muhammeda.. Poslanik.a.a.. Kurej{ije su ga pomogli svojim junacima i ratnicima. Stanovnici Jesriba (Medina) dali su prisegu Muhammedu.s. a. me|utim.s. Kurej{ije se nisu htjele vratiti u Meku bez sukoba s Muhamedom. dao bih je za tebe. i Ebu-Bekra. do{la vijest da se Ebu-Sufjan vra}a iz [ama na ~elu karavana u kome je bio kurej{evi~ki kapital. a mehr je bio isti kao i kod Rukajje. pa su se vratili u Meku. Me|utim.. Smatrao je da treba ostati pokraj nje da joj hizmeti i zatra`io je dozvolu od Poslanika. Osman. `elio je zadr`ati svoje srodstvo s Poslanikom. Ukopan je u Medini. a... tako da takvo gostoprimstvo nije zabilje`eno u historiji. Tako je do{lo do Bitke na Bedru. on je rekao Osmanu: “Kada bih imao i tre}u k}erku. poslav{i ih u spas karavana.a.a. Ebu-Sufjan je uspio izbje}i muslimansku zasjedu. a.s. Tuga je ponovo ostavila o`iljak na Osmanovom srcu kada mu je u {estoj godini `ivota umro sin Abdullah. Kurej{ije su i dalje motrile na muslimane na svakom koraku. Poslije smrti Rukajje. Osman nije u~estvovao u ovoj bici jer mu se `ena Rukajja bila razbolila tako da nije mogla ustati iz postelje. r. r..s.. pa je zaprosio njegovu drugu k}erku Ummu Kulsum. a. Allahov Poslanik. poslao po pomo}. tre}e godine po Hid`ri. Rukajja je preselila na ahiret. Naro~ito je Ebu-D`ehl podsticao mu{rike na to i nare|ivao im borbu. Vjen~anje je bilo u mjesecu rebiul-evelu. r. koji je bio pjesnik Allahova Poslanika. a.s.. a. muslimanima je naredio da tajno u~ine hid`ru u Medinu gdje su ih ensarije do~ekale. Poslanik. {to mu je on dozvolio. Dok su oni stigli. brata Hassana ibn Sabita. a. a s njom nije imao djece. a.a.. U tom periodu su dobili sina kojem su nadjenuli ime Abdullah. bratstvu i potpomaganju koje se o~itovalo na svakom koraku. Devete godine po Hid`ri umrla mu je `ena Ummu Kulsum.s. odredio je dio ratnog plijena za Osmana. Smjestili su se u ku}u Sabita ibn Sabita r. vjen~ao ga je njom.” Osman. Allahov Poslanik. Ebu-Sufjan je.

otvori mu i obraduj ga D`ennetom na isku{enju koje }e ga sna}i. Abdullah ibn Mes’ud i Seid ibn Zejd.a. Omer ibn el-Hattab. kao {to je u~estvovao u Osvajanju Meke. ustani. Potom sam zatvorio vrata. a ovaj od Nizala ibn Sebre el-Hilalija da je rekao: “Rekli smo Aliji. Hunejnu.” Hilal je pri~ao. a. Bio je sa Poslanikom. r. kada neko ponovo pokuca. a. Ta deseterica ~asnih ashaba su: Ebu-Bekr es-Siddik. Kada sam ga obavijestio o onome {to je rekao Poslanik. a.. a ovaj od Jahje ibn D`afera. srodio se s Allahovim Poslanikom. a ovaj od Ebu-Sufjana. Talha ibn Ubejdullah.s.’ Ustao sam i otvorio vrata na kojima je bio Omer ibn el-Hattab r. ustani i otvori. Kada sam ga obavijestio o onome {to je rekao Poslanik. a. a ovaj od Alija ibn Asima.. a. razgrtao je {tapom zemlju kada neko opet pokuca. ~eprkao je zemlju {tapom. pa je upitao o ljudima koji su sjedili okupljeni: ‘Ko su ovi?’ .s.. Poslanik.56                           Ashabi Allahovog Poslanika o`enio dvije k}erke Poslanika. a ovaj od Ebu-Avane. a. a ovaj od Ahmeda ibn Sulejmana. r. re~e: ‘Abdullahu.adl prenosi od Abdullaha ibn Ebu-Nasra. S’ad ibn Ebi-Vekkas. a Poslanik.s. a. u{ao.. a.s. nije se pro~uo svojom smjelo{}u niti slavom u ratu. a Allahov Poslanik.s.. nazvao selam i sjeo. a ovaj od Osmana bin Gajasa.. zahvalio je Allahu.Talib..a. i obraduj ga D`ennetom. Hajberu i obavio Oprosnu umru. preko njegovih k}eri i osigurana mu je ku}a u D`ennetu. a ovaj od Dahhaka ibn Muhazima. Poslanik.s. na najvi{em je stupnju. a. otvorio i vidio Osmana ibn Affana. a na vratima je bio Ebu-Bekr. Taifu i Bici na Tebuku i na Uhudu..’ Ustao sam. a. idi i otvori mu vrata i obraduj ga D`ennetom..a. Alija ibn Ebi. a svaka od njih mu je bila svjetlo u `ivotu. Osman ibn Affan. a. Buhari bilje`i od Muse ibn Ismaila. pri~aj nam o Osmanu ibn Affanu!’ On je rekao: “Zovu ga Zun-nurejn..’ Potom je u{ao. re~e: ‘Abdullahu. Zubejr ibn el-Avvam.a. na Hendeku. On je me|u deset osoba kojima je D`ennet obe}an za njihova `ivota. u jednom vrtu iza zatvorenih vrata kada pokuca neki ~ovjek. nazvao selam i sjeo. re~e: ‘Abdullahu ibn Kajse.’” Osman. pa sam ga obavijestio o onome {to je rekao Allahov Poslanik. a ovaj od Osmana ibn Mevhiba da je rekao: “Do{ao je neki ~ovjek iz Egipta na had`. a ovaj od Ishaka el-Ezreka. a ovaj od Nasra ibn Ahmeda. nazvao selam i sjeo. u{ao. Allah neka je zadovoljan s njima.s.a.s.. Hatib Ebu el-.: ‘Vo|o pravovjernih.s.. a ovaj od Ebu-Muse el-E{’arija da je rekao: “Bio sam s Allahovim Poslanikom. a ovaj od Ahmeda ibn Talhe ibn Haruna. Abdurrahman ibn Avf. a ovaj od Osmana en-Nehdija. Hudejbijji. pa Resulullah.. r.s. a on je rekao: ‘Allah je pomaga~.s. r. a. Zatvorio sam vrata. zahvalio je Allahu.s.’ Ustao sam i otvorio vrata. prenose}i od svog oca.

Allahov bi ga Poslanik. nego mogu ti preporu~iti ~ovjeka koji je bolji izaslanik od mene...’ Tada mu Abdullah ibn Omer. Poslanik.s. u to vrijeme je poslan u Meku.s. r.{. a. Da je bio iko pogodniji za odlazak u Meku od njega. oprostio. r. obavi ga’ On im odgovori: ‘Ne}u tavafiti dok to Poslanik. pa mu je Omer. a ona je tada bila te{ko bolesna.a. a. [to se ti~e njegova bje`anja na Uhudu..s. re~e: ‘Pri|i da ti objasnim. a.. poslao je Osmana. r. r. r.. Poslanik.s.s. a Poslanik..a. Tada su muslimani dali prisegu zvanu “Er-Ridvan” za borbu protiv Kurej{ija kako bi osvetili Osmana.a. poslao.’ On se prima~e. a. r.. rekao: ‘Allahov Poslani~e. zovnuo je Omera da ga zastupa kod Kurej{ija u Meki i da im objasni njegovu `elju za posjetu K’abi i tavafu oko K’abe.’ ‘A zna{ li da je odsustvovao i sa Bitke na Bedru?’ ‘Znam. d`. Muhammed. te je njome stisnuo drugu i rekao: ‘Ovo je za Osmana.” Poslije toga.. bio je o`enjen Poslanikovom k}erkom. Osman. rekao mu je: ‘Ima{ nagradu kao onaj koji je u~estvovao na Bedru i pravedan udio u diobi ratnog plijena. Kada je Osman . Oti{ao je sa Ebu-Sufjanom starje{inama Kurej{ija i obavijestio ih o Poslanikovoj.’ Kurej{ije su uhapsili Osmana. bio je jedan od onih koji su davali najve}e priloge za opremanje islamske . Ostao je da joj pomogne.s.. a prisega “Er-Ridvan” bila je nakon njegovog odlaska.a.’ [to se ti~e ugovora na Hudejbiji. svjedo~im da mu je Allah.a.. ne uradi prije mene. pitat }u te ne{to. Je li Osman pobjegao u Bici na Uhudu?’ On odgovori: ‘Jeste.s. [to se ti~e njegova odsustva sa Bedra.s. Osmana ibn Affana. Osman. pa se obrati Abdullahu: ‘Sine Omerov. Resulullah... pa su mu oni rekli: ‘Ako ho}e{ da obavi{ tavaf oko K’abe. do{ao u Meku i sreo Eban ibn Seida ibn ’Asa. a. poruci. rekao je za svoju desnu ruku da je Osmanova. a. a. bojim se za sebe od Kurej{ija.’ ^ovjek re~e: ‘Allahu Ekber. a.Ashabi Allahovog Poslanika 57 Odgovorili su: ‘Kurej{ije. zatra`io je za{titu kod njega dok ne preda svoju poruku Kurej{ijama. poslao je Osmana u Meku.’ ‘A ko im je u~itelj?’ ‘Abdullah ibn Omer. ko bi me za{titio. bio je Poslanikov izaslanik u Meki..’ [to se ti~e njegova odsustva na dan zakletve “Er-Ridvan”. Kurej{ije znaju moju mr`nju i neprijateljstvo prema njima.. a do muslimana je do{la vijest da je ubijen. a u Meki nema nikoga iz Benu-Adijj ibn K’ab.a.

a. a. bio zadovoljan: Osmanu ibn Affanu. a. Rekao je svome sinu Abdullahu da prisustvuje vije}anju.” .ET Halifa Omer. a. Osmane! Tako mi Allaha. konje. koje je vodio Allahov Poslanik. Zubejru ibn Avvamu..s.a. a. r.. Kad je Poslanik. Trebali su deve. Talhi ibn Ubejdullahu. htio da ide na Tebuk.. S’adu ibn Ebi-Vekkasu i Abdurrahmanu ibn Avfu.a. a. Tri dana trpio je nanesne rane. Allahov Poslanik. proglasio je vrijeme polaska i tra`io od muslimana da daju priloge koliko ko mo`e. a za to vrijeme razmi{ljao je o stanju muslimana koje }e do}i poslije njega.. Asim ibn Adijj sedamdeset tovara hurmi. Ulagao je imetak za islam bez ra~una.. ako bude{ zadu`en za bilo koju stvar nad muslimanima. rekao je na to: ‘[ta god Osman od danas uradi ne}e mu na{koditi.a. davanjem polo`aja i zadu`enja. Poslije dugog razmi{ljanja prepustio je odluku {esterici cijenjenih ashaba kojima je Allahov Poslanik. on je opremio tre}inu vojske. prilo`io je pola svog imetka. Abdurrahman ibn Avf dvije stotine oka zlatnika. Zbog toga je rekao Aliji: “Ako bude{ izabran za halifu poslije mene.. r. hranu i pi}e.. Poslanik.s. rekao je: ‘Pi{i.s..s.” Osmanu je rekao: “Osmane. a Poslanik.’ Omer. r. od prvih dana. a Osman je bio bedem naslonjen na njega. Ebu-Bekr. pa ga je Poslanik. Kada je Ai{a ~ula da neki muslimani proklinju Osmana pred kraj njegova hilafeta..’” HILA.s. upitao: ‘[ta si ostavio svojoj porodici?’ On odgovori: ‘Ostavio sam im Allaha i Njegova Poslanika. a da nije bio plemenit prema njemu.58                           Ashabi Allahovog Poslanika vojske u ratovima.’” On je bio pisar Objave koju je Vjerovjesniku. a.. a.s. Aliji ibn Ebi-Talibu.a. rekla je: ”Allah prokleo onog ko njega proklinje.s. prilo`io je tri stotine deva sa cjelokupnom opremom i hiljadu dinara. a. r. Allah nije dao nijednom Njegovom robu da bude u takvom odnosu s Njegovim Poslanikom.arisija. ne navaljuj na vratove podanika ljude od Abdul-Muttalibovog potomstva. dostavljao D`ibril. a imao je golemo bogatstvo. dao je sav svoj imetak. bio je izboden dvosjeklim no`em od Ebu-L’ul’u’a el-.s.s. Omer. Nije htio nikoga odrediti za svoga nasljednika. a.a. Brisala sam mu znoj sa ~ela dok mu je silazila objava. bila su potrebna velika materijalna sredstva i obilne zalihe zbog daljine puta. [to se ti~e Osmana. bojao se da halifa koji }e do}i iza njega ne bude davao prednost svojim ro|acima nad ostalim muslimanima. r. ne tovari na vrat podanicima ljude iz Benu Ebu-Muita. ali bez prava na svoju odluku..s. Bila sam uz Allahova Poslanika.

Mikdad ibn Amr okupio je izborno vije}e u ku}i Musvira ibn Mahrema kako bi izme|u sebe izabrali halifu. Do{li su Amr ibn el-’As i Mugire ibn [’ube i sjeli ispod prozora. trebalo je odrediti halifu koji }e nastaviti stopama prethodnika. ja~ini vjerovanja i bogobojaznosti. r.” Alija i Osman. rekav{i: “Ustani ti.” “Sla`emo se!”. i klanjaj kao {to ti je halifa bio naredio. a ne da }ete raspravljati. zatim je rekao: “Ako odredim jednog od vas. Po~eo je obilaziti ljude i ispitivati ih. Abdurrahmanu ibn Avfu.a. reko{e.-javno i tajno.” Mogla se osjetiti sva ozbiljnost i te`ina situacije. uzimam potvrdu i obe}anje da }e biti pravedan prema muslimanima i da }e ih {tititi.. pitao je i djecu u mektebima. S’adu ibn Ebi-Vekasu.. Suhejbe. r.” Potom su se svi razi{li. zaslugama. Stvar je odlu~io Abdurrahman ibn Avf . Mikdad je bio na vratima i ~uvao stra`u kako bi njihova rasprava bila mirna i neometana. Mikdad. ima{ obe}anje od nas. Nije mogao na}i ni dvojicu da su se suprotstavljali da Osman bude halifa. ispeo se na minber i rekao: . To je trajalo tri dana i no}i. kada ih je vidio. pa je Abdurrahman rekao: “Ja }u preuzeti na sebe izbor i odredit }u onoga koji je pre~i od vas dvojice. Abdurrahman ibn Avf obrati se Aliji i Osmanu: “Koji }e od vas dvojice prihvatiti drugoga? Allah je uz boljeg od dvojice preostalih. Podigli su svoje glasove predla`u}i rije{enja. Ispitivao je kakvog su mi{ljenja. r.a. pa i one koji su dolazili u posjetu Medini. Tako je stvar hilafeta prepu{tena trojici da izaberu izme|u sebe. a Talha ibn Ubejdullah Osmanu ibn Affanu. a svoja prava na vo|stvo Zubejr ibn Avvam prepusti Aliji. razmi{ljaju}i i mole}i Allaha da ga uputi na onoga kojim }e muslimani biti zadovoljni. Ibn-Kesir u svojoj knjizi “El-Bidaje ven-nihaje” opisao je stanje Abdurrahmana ibn Avfa u tom periodu i ono {to ga je ti{tilo: “Abdurrahman ibn Avf ustao je da konsultira ljude i da uporedi mi{ljenje muslimana i emira .” Osman je {utio kao i Alija.” Poslije Omerova ukopa. Abdurrahman. Me|u njima je bio i Abdullah ibn Omer. r.a. odgovori{e: “Svakako.a.. Trojica iz vije}a se isklju~i{e iz dalje rasprave. dobaci im: “Jeste li do{li da poslije mo`ete govoriti: ‘Bili smo kada se odlu~ivalo?’” Rasprava me|u odabranim ~lanovima vije}a bila je bu~na.Ashabi Allahovog Poslanika 59 Poslije Omerove smrti ljudi su bili neodlu~ni ko }e mu klanjati d`enazu. Abdurrahman je osjetio te`inu preuzete odgovornosti. Odlu~io je da konsultira sve muslimane. pa im je Mikdad rekao: “Mislio sam da }ete potpomo}i izbor halife. Poslije toga je Abdurrahman govorio o obojici: o njihovim vrijednostima.” Prou~en je ezan za skupni namaz u d`amiji.

dok je bio na minberu.a. d`. Po~eo je drhtati i zamuckivati. ne mogu.. Alija. a. a. r. stao bi na stepenicu do koje je stajao Allahov Poslanik.s. r. koju Mi s neba spu{tamo.s. ispitivao sam javno i tajno va{e mi{ljenje. A Allah sve mo`e! Bogatstvo i sinovi ukras su u `ivotu na ovome svijetu. Vo|u pravovjernih. Alija.{. rekao da je on bolji. dok mu je ruka bila u Osmanovoj. ~uj i posvjedo~i! Gospodaru.. Ne budite nemarni..a.60                           Ashabi Allahovog Poslanika “Ljudi. ustani!” Alija je ustao i do{ao do minbera. Omer je vazio stepenicu ni`e od Ebu-Bekra.. d`. Uzmite pouku od pro{lih naroda i trudite se da budete bolji. mogu.{. a dobra djela. bila je parnica Ubejdullaha ibn Omera. ali mogu da }u ulo`iti sve od sebe.” Abdurrahman re~e: “Do|i Osmane!” Uzev{i ga za ruku i njega upita: “Mo`e{ li se zakleti Allahovom Knjigom i sunnetom Njegovog Poslanika. da }e{ raditi kao Ebu-Bekr i Omer?” Alija odgovori: “Allahu moj..” Tada Abdurrahman di`e glavu prema nebu. d`.” Ljudi su se okupili oko Osmana.a. ~uj i posvjedo~i! Gospodaru. Ne znate ho}ete li osvanuti ili omrknuti.” Izgled Osmana. Po Medini su se pro{irile glasine o uroti protiv Vo|e pravovjernih s ciljem . r.s. a zatim se ohrabrio.s. a Osman stade na stepenicu s koje je vazio Resulullah i re~e: ”Ovo }e se oduljiti. zatim su posjedali u d`amiji da bi ~uli halifin govor. koja vje~no ostaju..a. pa neka vas nikako `ivot na ovome svijetu ne zavara i neka vas u vjeri Allaha. nelagodu i uzrujanost. skinuo sam teret sa svojih ple}a na Osmana.. dao mu je prisegu zajedno sa ostalima. koje i poslije natapanja vodom. r. odbacio i tra`ite ahiret. da bi mu dali prisegu.. zahvalio je Allahu. a Abdurrahman ga uze za ruku i upita: “Mo`e{ li se zakleti Allahovom Knjigom i sunnetom Njegovog Poslanika. r. upu}ivao je na njegovu tremu. donio salavat na Njegova Poslanika. Gdje su oni {to su radili za dunjaluk.’”12 Prvo s ~im se susreo Osman. Nadme}ite se u dobru koliko mo`ete do kraja va{ega `ivota. i rekao: “Vi ste u ku}i prolaznosti. Zar nije dunjaluk prepun obmana. d`.{. prije ubistva vi|en kod Hurmuzana.a. bit }e kod Gospodara tvoga bolje nagra|ena i ono u {ta se ~ovjek mo`e pouzdati. Ebu-Bekr.. {ejtan ne pokoleba. ~uj i posvjedo~i! Gospodaru.. kada bi vazio ljudima. a. ipak. rije~ima: ‘Navedi im kao primjer da je `ivot na ovome svijetu kao bilje. jer je Allah. a. ni Aliji ni Osmanu. kao halifa. i re~e: “Gospodaru. postane suho i vjetrovi ga raznesu... isto su ostavili tragove i ostatke nastambi iza sebe? Zar niste ~uli za njih? Odbacite dunjaluk kao {to ga je i Allah.{. Ubejdullahu su rekli da je dvosjekli ma~ kojim je Ebu-L’ul’u ubio njegovog oca. da }e{ raditi kao Ebu-Bekr i Omer?” Osman odgovori: “Allahu moj. pa nisam vidio da naginjete i jednom od ove dvojice.

Omer. Vodite ra~una o svom pona{anju u odnosu na ono ~ime me je Allah zadu`io (tj. osvojite po{tenjem i pravedno{}u. ka`e: ‘Nevjerstvo se javlja me|u strancima. Uzmite pravo i dadnite pravo. Allahov Poslanik. Ni slu~ajno ne `elim ni od jednog od vas ~uti o nekim promjenama. a. naredio je da se strpa u zatvor i da mu presudi halifa koji do|e poslije njega. Ubejdullah ibn Omer se `estoko rasrdio kada je vidio svoga oca kako pati od nanesenih rana i krvari. Odavanje dunjaluku dovodi do novotarija. a ne kao poreznici. sigurnosti i povjerenja. A sigurno }e do}i vrijeme da }e va{e vo|e biti poreznici.s. pa kada to do|e..” Vo|a pravovjernih platio je krvarinu za pobijene. Ve}ina ljudi ovog ummeta stvoreni su kao pastiri. hilafet). pa da vas Allah drugima zamijeni. a ne pastiri. obra}aju}i se halifi Osmanu.a. imat }ete je. umjesto toga uvedu novotarije.” Zapovjednike nad vojskom podsjetio je na njihove obaveze u ~uvanju islamske dr`ave rije~ima: “Vi ste ~uvari i za{titnici muslimana i mi potvr|ujemo ono {to vam je Omer zapovijedio. da im dajete njihova prava i da od njih tra`ite {to moraju dati. a Ubejdullaha ibn Omera pustio je na slobodu. Ljudi su vidjeli Hurmuzana zajedno s Ebu-L’ul’uom i jednim kr{}aninom D`efinom kako se dogovaraju. dajite im {to je njihovo i uzmite {to je propisano. pa je svojim namjesnicima napisao: ”Allah je vo|ama naredio da budu pastiri i ne pristoji im da budu poreznici. nemojte biti prvi koji }e je zloupotrijebiti pa biti sau~esnici u grijehu onima koji }e do}i poslije vas. neki od muhad`ira suprotstavili su se toj odluci i rekli: “Zar da se ubije danas. stavio ju je u Bejtul-mal. Kada ne mognu razumijeti ne{to iz vjere. nakon {to se kod vas ispuni troje: nakon {to vam se blagodat upotpuni. a kada je na{ao Hurmuzana. Vo|a pravovjernih htio je da njegova briga pokriva svaku osobu. Budite povjerljivi. i njega.. me|utim.” Onima koji su sakupljali zekat napisao je. neprijatelja na kojeg budete nailazili. postigli ste uz one koji vas slijede.. sigurnost i ~uvanje od po`ude: ”Allah je stvorio sva stvorenja i ne}e primiti ni{ta osim pravde. te je u srd`bi isukao sablju i ubio k}erku Ebu-L’ul’ua i kr{}anina D`efina. a otac mu ubijen ju~e?” Amr ibn el-’As. Lijepo postupajte prema zimmijama. i neka vas dunjaluk nikako ne zavede od va{e vjere. Zatim. nare|uju}i im dobro i pridr`avanje ispravne vjere. rekao je: “Dobit }e ono {to je i zaslu`io!” Naredio je da se ubije. r.” Podanicima je napisao. pa ga ostavi. Njegov slu~aj nije bio u vrijeme tvoga hilafeta. rekao je: “Allah te je oslobodio toga.’” . nakon {to vam djeca postanu punoljetna i nakon {to Kur’an po~nu da u~e i Arapi i stranci. a odvra}aju}i od zla: ”Ono {to ste postigli. Alija. tra`e}i povjerenje.a. Muslimani su bili ogor~eni na Ubejdullaha ibn Omera. Najispravnije je da gledate {ta rade muslimani i u njihove obaveze. pa }e i drugi biti povjerljivi prema vama i ne nanosite nepravdu siro~adima i {ti}enicima jer je Allah neprijatelj njihovom neprijatelju. bio on musliman ili zimmija13. r.Ashabi Allahovog Poslanika 61 razbijanja muslimanskog jedinstva i nadmetanja oko hilafeta. Po{to oni nisu imali nasljednika. nestalo je stida. Dadnite sigurnost.

Osvojene teritorije pro{irile su se ka Istoku.a. Sve oblasti kroz koje je prolazio pristale su davati d`izju tako da je osvojio cijeli Taberistan. a na njegovo mjesto postavio Seida ibn el-’Asa. pobiv{i mnoge i zaplijeniv{i ogroman plijen.a. . Seid je spremio svoju vojsku i uputio se prema Taberistanu. Ovo je bio prvi namjesnik kojeg je halifa postavio. r. U sporazumu je stajalo da trebaju davati d`izju. Kada je stigao u Gruziju. a d`izja iz tog podru~ja je obilno popunila Bejtul-mal u Medini.. bio je S’ad ibn Ebu-Vekkas. a na njegovo mjesto postavio svog dajd`i}a Abdullaha ibn Amira ibn Kurejza.62                           Ashabi Allahovog Poslanika NASTAVAK OSVAJANJA NA ISTOKU Namjesnik u Kufi u doba Omera.. a kada je Osman. ponudili su sporazum koji je sklopljen s Huzejfom ibn el-Jemamom. pa kada je Abdullah ibn Mes’ud zatra`io da se vrati novac. vrijednosti osam stotina hiljada dirhema godi{nje. ljudi su mu otvorili gradske kapije i dali d`izju u iznosu od dvije stotine hiljada dinara. Velid ibn Ukbe na ~elu velike vojske iza{ao je iz Kufe. Potom je Velida ibn Ukbea smijenio s polo`aja namjesnika Kufe. koji je bio namjesnik {est godina. Halifa je potom smijenio namjesnika Basre Ebu-Musu el-E{’arija. Velid je uzeo d`izju od njih i u po{iljci s plijenom poslao je halifi. a zatim Armeniju. zarobiv{i velik broj ljudi. r.a. r. Postavio ga je za zapovjednika nad vojskom Ebu-Muse i Osmana ibn Ebu-el-’Asa. ovaj to nije bio u stanju vratiti pa je do{lo do sva|e i rekle su se te{ke rije~i koje su rasrdile halifu. Kada su Armenci i Azejberd`anci vidjeli svoju slabost pred muslimanima. U tom periodu stanovnici Armenije i Azejberd`ana raskinuli su napravljeni ugovor sa muslimanima pa su se po~eli okupljati u cilju spre~avanja prodora muslimana u njihovu dr`avu. Lahko je osvojio Azejberd`an.. a zatim se okrenuo i upitao: ”Jesam li {ta dodao?” Halifa ga je pozvao u Medinu i naredio da ga izbi~uju. Povod smjenjivanja Velida bilo je to {to se ovaj napio i klanjao ljudima ~etiri rekata sabahskog farza. Zbog toga je smijenio S’ada. preuzeo hilafet smijenio ga je. a na njegovo mjesto postavio Velida ibn Ukbu. iako je imao dvadeset pet godina. Uzrok zbog kojeg je smijenjen S’ad je bio to {to je on posudio novac od povjerenika Bejtul-mala u Kufi Abdullaha ibn Mes’uda. Perzijski kralj Jezded`rid podsticao ih je na to.

dok mu nije udovoljeno. Muavija ibn Ebi-Sufjan osnovao je jaku mornari~ku flotu kojom je namjerio napasti Kipar. Nije prestao dodijavati halifi.” Seid je odr`ao govor ljudima i sakupio vojsku od {est hiljada ljudi na ~ije je ~elo odredio Selmana ibn Rebi’u i poslao ih u [am. r.Ashabi Allahovog Poslanika 63 U [AMU Nakon {to je Seid osvojio Taberistan i Gruziju te se vratio u Kufu. Muavija ibn Ebi-Sufjan. Poslije. r. devet ili deset hiljada vojnika va{oj bra}i u [am. pitaju}i za odobrenje. razbili njihove snage i pobili njihove plemi}e. Osvojili su ga. molio je Allaha da pobijede i uspiju.a. po{alji pouzdanog. jer su Bizantijci bili sakupili veliku vojsku kojom su htjeli napasti muslimane. Habibova je `ena ~ula govor svoga mu`a sa zapovjednicima pa ga je upitala: “A gdje }u se ja sastati s tobom?” On joj je odgovorio: “Mjesto sastanka }e nam biti ili Morijanov logor ili D`ennet..a. muslimani su navalili na Bizantijce.. pobili veliki broj vojnika i zaplijenili ogroman plijen. plemenitog i hrabrog ~ovjeka na ~elu osam. . Muslimani su se pobojali tolike vojske. na{ao je tamo svoju `enu koja ga je pretekla. Osamdeset hiljada Bizantijaca bilo je pod vo|stvom Morijana. pa su obavijestili halifu. bio je namjesnik [ama i poslao je vojsku na ~ijem je ~elu bio Habib ibn Mesleme.” ^im je pala no}. Organizirao je jaku mornaricu koja je imala vrlo zana~ajnu ulogu za budu}nost islamske dr`ave. jer je odlu~io ostatak Bizantije osvojiti s mora. Kada je Habib stigao do Morijanova logora. isplanirao je da se napad na Bizantijce izvr{i no}u i iznenada. Muavija i muslimani ukrcali su se na brodove i okrenuli prema Kipru kako bi navalili sa dvije strane. Tra`io je i dobio dozvolu od halife. Nakon {to su se ujedinile dvije vojske. ~iji je zapovijednik bio Habib ibn Muslime. Muavija je poduzeo pohode protiv Bizantijaca i osvojio mnoge gradove i utvrde sve dok nije stigao nadomak konstantinopoljskog moreuza. U pismu koje je Seid dobio od halife pisalo je: “Ako ti do|e ovo pismo. Za Habibom je oti{ao i Selman ibn Rebi’a i njegov odred vojske. @elio je pove}ati broj brodova svoje flote. primio je pismo od halife u kojem mu se nare|uje da opremi vojsku i po{alje je kao pomo} Muaviji ibn Ebu-Sufjanu u [am. da se bore protiv Bizantijaca u njihovoj dr`avi. Halifa Osman.

dozvoljeno je da se ubije). Ibn Zubejr je zapazio da Berberi. pa nije ni poku{ao pobje}i. Stigla ga je Ibn. r.a. pa smo im rekli: ‘Ako ho}ete iza}i }emo na kopno. vidio je kralja kako sjedi na prijestolju okru`en poslugom i kako podsti~e Berbere na borbu. odlu~ili napasti Afriku s mora. Za tu su priliku spremili flotu od pet stotina brodova i pod komandom Herkelova sina Konstantina krenuli za Afriku. r. a na njegovo mjesto postavio svoga brata po majci Abdullaha ibn Sa’da ibn Ebu-Serha. Allahov je Poslanik.a.. Izabrao je tri stotine odmornih konjanika i ja{u}i ispred njih pona{ao se kao da nosi poruku berberskom kralju.64                           Ashabi Allahovog Poslanika OSVAJANJE A. Halifa se obradovao kada je ~uo na koji na~in je pora`en D`erd`il pa je zatra`io od Ibn-Zubejra da to ispri~a muslimanima u d`amiji. Abdullah ibn Ebu-Sarh. je zatim sjahao i odsjekao D`erd`ilovu glavu pa je stavio na vrh koplja i uputio se prema muslimanima. po nare|enju halife.RIKE Halifa Osman. Sklopili su jedra dok je vjetar puhao njima u le|a. . odupirao se muslimanima u stra{noj bici koja se odigrala u jednoj prostranoj dolini. nakon {to se bio odmetnuo od vjere i uznevjerovao Kur’an.. Kada je stigao do tog mjesta.. vjetar se uti{ao. Kada su Berberi vidjeli ovaj prizor. Bizantijci su. O ovom doga|aju jedan je od neposrednih u~esnika rekao: ”Krenuli su prema nama sa mno{tvom koje prije nije vi|eno. puno je volio svoju rodbinu pa im je dodjeljivao razna zadu`enja. iza{ao je pred njih sa muslimanskom flotom. Toga dana se Osman.a.. D`erd`il. ratovao je po Africi. kralj Berbera. naredio da se ubije na dan Osvojenja Meke. Abdullah ibn Ebi-Serh.s. Muslimani su zauzeli sjevernu Afriku.. Tada Abdullah isuka sablju i navali u pravcu berberskog kralja D`erd`ila.a. juri{aju na muslimane ne obaziru}i se na pogibiju. a. proglasio dozvoljenom (tj. Ovaj ga nije ni primijetio. Stanovnici Egipta po~eli su se kome{ati i protiviti Vo|i pravovjernih. koji se odlu~io za borbu na moru. u me|uvremenu. a. razbje`ali su se na sve strane. Zaklju~io je da se na tom mjestu krije neka tajna. za njega zalagao i uzeo ga pod svoju za{titu. Abdullah ibn Zubejr. {to je ovaj pokorno i u~inio. a nama u lice. Kada smo se usidrili. r. nakon {to bi se okupili na odre|enom mjestu.a. Tako je smijenio Amra ibn el-A’sa u Egiptu.. Abdullah ibn Zubejr zatra`io je od Abdullaha ibn Ebi-Sarha da mu da poja~anje. Abdullah ibn Ebu-Serh poslao je Abdullaha ibn Zubejra halifi s radosnim vijestima o pobjedi. r. a u njegovoj vojsci je bilo istaknutih ashaba kao {to su: Abdullah ibn Zubejr i Abdullah ibn Omer. Muslimani nisu bili zadovoljni odlukom da se za upravitelja postavi ~ovjek ~iju krv je Poslanik.s. r.Zubejrova sablja koja ga sasije~e dok su se sluge razbje`ale glavom bez obzira.

” Ta bitka je postala poznata pod nazivom “Bitka jarbola”. a onda je otpo~ela borba u kojoj su ljudi navaljivali jedni na druge. Smijenio je Sa’da ibn Ebi-Vekkasa s polo`aja namjesnika Kufe. nakon {to ga je Poslanik. Ebu-Bekr i Omer . Voda!. Poslao je Ebu-Zerra el-Gaffarija u Rebezu zbog njegovog osu|ivanja Muavije ibn Ebu-Sufjana i njegovog na~ina `ivota u [amu. iako ga je on osvojio. uga|ao im je i bio blag prema njima. Muslimani su tada trpjeli kao nikad prije. ostala u rukama muslimana. r. Valovi su udarili u pramce njihovih la|a i odnijeli ih do obale. Nezadovoljnici su govorili: “Smijenio je Amra ibn el-A’sa iz Egipta. Allahovom pomo}u. a poginulih Bizantijaca je bilo mnogo vi{e. a. POBUNA Nagomilali su se razlozi koji su srd`bu i gnjev pretvorili u nepokornost i pobunu protiv Vo|e pravovjernih Osmana ibn Affana.’ Pribli`ili smo im se i pri~vrstili na{e la|e uz njihove. Vratio je Hakema ibn Umejju u Medinu.. a na njegovo mjesto postavio svoga dajd`i}a Abdullaha ibn Amra ibn Kurejzu. Poginuo ih je veliki broj. pa mu je Osman pru`io uto~i{te.. ne pitaju}i halifu. Allah. a postavljanjem drugih.” . d`.Ashabi Allahovog Poslanika 65 gdje }e poginuti najbrzopletiji od nas i od vas’.{. bio protjerao. zajedno s njegovim sinom Mervanom ibn Hakemom. bio je prinu|en da ga zamijeni Se’idom ibn Asom.a. r.. Le{evi poginulih plutali su po moru dok se nije skupilo toliko le{eva da su izgledali poput velikog broda. Otkako je halifa po~eo sa smjenjivanjem jednih. Voda je bila poprimila boju krvi. a na njegovo mjesto postavio svoga brata po mlijeku Abdullaha ibn Ebi-Sarha. ~iju je krv Poslanik. sabljama i no`evima. Smijenio je Ebu-Musu el-E{’arija iz Basre. a na njegovo mjesto postavio svoga ro|aka Velida ibn Ukbu ibn Ebi-Muajta. a svoju k}er udao za njegovog sina. a Konstantin je pobjegao sa svojom vojskom te{ko izranjavan. zato {to je {pijunirao kroz otvor na vratima ne bi li saznao neke tajne.s. bili su odbili da se on vrati u Medinu. dao je pobjedu muslimanima.. pa su zavikali u jedan glas: ’Voda! . Tako je Muavija ibn Ebi-Sufjan mnoge stvari radio na svoju ruku. Bio je slab prema svojim ro|acima i njihovim prohtjevima.s.. Osman ga je vratio. a. a Afrika je. Opona{ao ga je u nekim njegovim potezima.. smijenjeni namjesnici po~eli su govoriti o njihovim pravima i o postavljanju halifinih ro|aka na va`na mjesta... Kada je on ~inio stvari koje su ostali muslimani mrzili.a. bio proglasio halalom.

S njim je bio i Muhammed ibn Ebu-Huzejfe. Bogat sam i kad bih rekao “do|ite!” do{lo bi mi se. natovarili ste mi teret koji ste natovarili i Omeru.a. `idova koji je isplanirao veliko zlo islamu. Tako mi Allaha. Halifa je tada pozvao na zajedni~ki namaz u d`amiji. Izme|u Osmana i muslimana vodile su se vrlo `u~ne rasprave u kojima je halifa branio svoje stavove. i najdra`i su im oni koji dolaze iz daleka (stranci i neznalice). ali je on vas bio pritisnuo. [amlije su i dalje u pokornosti. Tako|er su se pobunili i stanovnici Basre. stisnuo sam svoju ruku i jezik od vas. Halifa je sabrao svoje namjesnike da bi ih konsultirao. i obja{njavao i iznosio ~injenice. a ja sam bio blag prema vama. a. Jeste li i{ta time izgubili! Ni~im nisam. A ko se od vas nije izdvajao od ostalih? Mnogi od vas bili su bogatiji od drugih. govore vam ono {to volite i taje ono {to prezirete.66                           Ashabi Allahovog Poslanika Zbog ovih razloga planula je pobuna protiv halife. jo{ se vi{e pove}ao broj nezadovoljnika. Allaha mi. odgajao u svojoj ku}i poslije pogibije njegovog oca kao {ehida na Jemami. bio nemaran u odnosu na ono {to su radili oni prije mene. najja~eg sam roda i najbli`ih i najbrojnijih pomaga~a. ka`njavao vas i kudio.” Taj je govor imao vrlo lo{ uticaj u redovima prisutnih. Rekli ste o meni {to nisam radio i {to nisam govorio. osim mulj i proizvode samo hr|u. Stanovnici Kufe pobunuli su se tako da jedno vrijeme nisu imali namjesnika odre|enog od halife.” Halifa mu odgovori: “Ne bih mijenjao Poslanikov. a neki su se toliko osmjelili da su se mogle ~uti ru`ne rije~i o halifi. pa ste se podigli protiv mene. Egip}ani su se pobunuli na nagovor Abdullaha ibn Sebe’a ibn es-Sevda’a. Allaha mi.. pa za{to sam bio vo|a. Oni nemaju emira. Muavija je. Sustegnite se od optu`bi i tra`enja mahana va{im upraviteljima. prethodno ga preporu~iv{i Osmanu.. a potom se obratio muslimanima: “Sve ima svoj kraj i sve ima svoje slabosti. rekao: “Vo|o pravovjernih. r. hajde sa mnom u [am prije nego na tebe navale oni koji te ne vole.a. Sa~uvao sam vas onoga s ~ime biste morali biti zadovoljni i bez ove logike. a rastao je i broj pobunjenika sve dok im se nije pridru`io i dio muhad`ira i ensarija iz Medine. Dijelio sam vam podjednako po~asti i bio strog. kom{iluk taman da mi se i o glavi radi. Me|u ljudima je uveli~avao i ocrnjivao Osmanove gre{ke. a djela su im te{ka od grijeha koji su ih pritisli. koga je postavljanje Abdullaha ibn Ebu-[erha za namjesnika razo~aralo.s.” Muavija re~e: . poturio sam svoja ple}a. Uprkos svemu tome nezadovoljstvo je raslo. prije nego se vratio u [am. pozivao ih je na pobunu i ubistvo halife. Oni slijede prvog koji se pobuni. pa ste mu se pokoravali. Oni ne piju. Pa {to ja ne bih radio sa svojim imetkom {ta ja ho}u. kojeg je Osman. Nisu pomagala ni zalaganja istaknutih ashaba me|u kojima se isticao i Alija. htjeli to ili ne. r. i Muhammed ibn Ebu-Bekr. Nesre}a ovog ummeta i mahane ovih mnogobrojnih blagodati jesu oni koji {ire glasine.

kom{ijama. opkolili je.. ne ubijajte me. Allah vas po`ivio. rekav{i: “Ljudi. Talhu ibn Ubejdullaha i Zubejra ibn Avvama.s. Ho}ete li re}i da vam Allah nije primio dovu. Suprotstavili su im se stra`ari koji su bili sinovi istaknutih ashaba. ne}e se dogovoriti za imamet. Pobunjenici presko~i{e avlijske zidove. sjedite!” Ljudi su posjedali. a poginuli su: Zijad ibn Neim el-. ili }e{ poginuti ili ratovati. a nisu mu ~ak ni vodu davali. metnuli ste sebi sablju na vrat i Allah nikada ne}e dignuti sa vas neslogu. Do{li su u Medinu.. pa je halifa tra`io od Abdullaha ibn Abbasa.. obratio im se iz ku}e. poslao je po Aliju. Osman. Polahko. Kada mu je opsada postala te{ko podno{ljiva. Abdullah ibn-Zubejr i drugi muslimani. sje}ate li se da ste poslije Omera molili Allaha da vam dadne najboljega od vas i da vas okupi pod vo|stvom.a. a onda je nastavio: “Medinelije. Husejn. pamtite li o meni i{ta od dobra {to mi Allah omogu}i u~initi. U petak osmog zulhid`eta trideset pete godine po Hid`ri.’ Ili }ete re}i da Allah ne}e znati posljedice od mene? Tako vam Allaha. sjedio je u svojoj sobi ~itaju}i Kur’an. Mugire ibn el-Ahnes. Allah vas ~uvao. kada budu grije{ili. a. Rasporedili su se oko njegove ku}e.” OPSADA I UBISTVO Stanovnici Egipta odlu~ili su ubiti halifu ako se ne odrekne hilafeta. a divan je On Za{titnik.” Muavija re~e: “Allaha mi.” Poslije ovog govora stanovnici Medine: muhad`iri i ensarije prekinuli su opsadu. Ibn-[erik i Nijar ibn Abdullah el-Eslemijj. a Allah je odredio za ovaj ummet da.” Vo|a pravovjernih odgovori: “Allah mi je dovoljan.ihri. kafira poslije njegova islama i ubice koji je ubio nedu`nog. Ako me ubijete. a do{li su i Kufljani i Basrani s namjerom da opkole halifu i prisile ga na ostavku. Husejn i Ibn-Zubejr bili ozbiljno ranjeni. a sljedbenici ste Istine od Njega! Ili }ete re}i: ‘Za Allaha je vjera bezna~ajna i sitna. Harid`ije su nastavile s opsadom njegove ku}e jo{ ~etrdeset dana.a. i nije Ga briga ko }e biti halifa i da li }e se vjernici razjedinjavati!’ Ili }ete re}i: ‘Nije izabran dogovorom nego tvrdoglavo{}u. Svaki koji do|e poslije mene treba saznati vrijednost tog dobra. Ubistvo nije dozvoljeno osim u slu~aju trojice: zinalu~ara poslije njegove ~estitosti. zabranjuju}i mu da iza|e. i molim Ga da vam hilafet poslije mene u~ini boljim. Kada su do{li. Do{lo je vrijeme had`a. r. r.Ashabi Allahovog Poslanika 67 “Poslat }u ti odred vojnika koji }e prebivati me|u Medinelijama i ~uvati i Medinu i tebe. a me|u kojima: Hasan. da predvodi ljude u obavljanju obreda.U ku}u su halifinu upali: Muhammed . Pru`ali su o~ajni~ku odbranu tako da su Hasan.” Halifa odgovori: “Ne}u da pravim gu`vu Poslanikovim.

Kenane ibn Bi{r ibn Itab. oboriv{i ga na stranu. pro{irio je Poslanikovu. Kenane je uzeo `eljezni {tap i njime ga udario po uhu. a zatim udario halifu po vratu i sasjekao ga. U njegovom periodu vladavine islamska dr`ava se pro{irila do Nubijske oblasti u Egiptu i sjevernoj Africi. Na ovo je prisko~io Amr ibn el-Hamk i sjeo na halifina prsa.a.a. VRLINE Njegov je hilafet trajao dvanaest godina manje dvanaest dana. govore}i: “Tri su za Allaha. izrekao je ove stihove: . Potom Sevdan ibn Hamran el-Muradi dohvati sablju i zamahnu.ormirana je jaka mornarica sa mno{tvom brodova koja je zabilje`ila mnoge pobjede. a {est {to si meni skrivio. r. d`amiju u Medini i Mesd`idul-harem u Meki. a. Osman ibn Affan. a Osmanova krv je natapala stranice Mushafa. r. Tako Hasan ibn Sabit. . ali je Sevdan o{inuo sabljom i odsjekao joj prste. Ta pravila su ostala do danas.erafisa sjedila je do njega.” Osman je umro govore}i: “U ime Allaha.” Gledaju}i u svoju krv dok te~e. naredio je svim namjesnicima da se pridr`avaju njenih pravila u~enja. Da nije bilo ove velike tragedije koja se dogodila. te do granica Indije i granica Turske. U njegovom je periodu kovan novac koji je dopro u sve predjele islamske dr`ave. Blagostanje u islamskoj dr`avi bilo je poraslo i obilno se napunio Bejtul-mal. Prvi je halifa koji je mujezinima odredio mjese~nu platu. koji je bio Poslanikov. Halifa je davao ljudima potrebe u potpunosti.. a `ena mu Naila bint el-. a u njemu je bilo jo{ `ivota. Najvjerovatnije je ubijen zbog njegove velike ljubavi prema rodbini. Imetak se slivao u Medinu. a. pjesnik. rekao je: “Neka je slavljen Uzvi{eni Allah. Vo|a provovjernih posvetio je pa`nju i gra|evinarstvu. Naila je pru`ila ruku kako bi za{titila mu`a.. Na Allaha se oslanjam. vrline i pohvalna svojstva koja su ga krasila.68                           Ashabi Allahovog Poslanika ibn Ebu-Bekr. ukopan je na komadu zemlje koji je posjedovao na istoku Medine na kojem su bili palmovici. Prvi je koji je ispar~ao zemlju pa su se tako obogatili korisnici toga zemlji{ta. prvi je koji je ustrojio policiju sa zadacima da ~uvaju `ivote ljudi i njihovu imovinu..a.s. r. oplakuju}i halifu i kude}i njegove ubice.s. Zatim je skupio sve postoje}e zbirke Kur’ana i sastavio ih u jednu zbirku.. bio bi to period u kojem su muslimani bili najja~i i u najve}em blagostanju. prozom i pri~om. Zatekli su ga da u~i Kur’an. Sevdan ibn Hamran i Amr ibn el-Hamk. i devet puta ga udario no`em. Ljudi su ga oplakali poezijom. a ona je postala prijestolnicom.” Njegova je smrt te{ko pogodila muslimane u koje se uvukao strah i uskome{anost.. Vrlo je te{ko pobrojati sve Osmanove. Na dan ubistva imao je osamdeset dvije godine.

Neka se Allah smiluje Vo|i pravovjernih. borili s nama. Donije{e i spusti{e u mezar svoga brata. koja se kolje kod vrata mesd`ida. Zvijezde popada{e kad ubistvo se zbi. {ta li je unutra. du{e. Zun-nurejnu. Maloprije pro|o{e. oko ku}e izgubljenih kru`ilo ?! Posta stanovnikom u Beki’i dok oni osvanu{e. tabut na ramenima ljudi odneso{e. a. Ru`na li djela grje{nika namjerna‚ Ako se okrenete.s. sela }e vam biti stani{te. plemenitom i pravednom. Ubistvo halife. posta stanovnikom Beki’ el-Garkada. `alosti ti..14 K’ab ibn Malik opisao ga je ovako: Ru`ne li vijesti {to do|e mi. razasuti svuda brzo se sabra{e.s. Ako se okrenete. a naredba emira nije sprovo|ena. Koliko siro~adi hvalit bi ga moralo. Ru`nim li ste putem po{li. pokriven mezar. zetu Allahova Poslanika. sve dok bude{ `ivio i po zemlji hodio. O K’abe. odvratna li djela. a. tek iza{lo sunce od toga zatamni. K’o da su ashabi Poslanika `rtva velika.Ashabi Allahovog Poslanika 69 Zar ste ostavili pravu borbu za le|a. golema brda se sru{i{e od potresa sna`na. ru`na li vam puta.. Osmanu ibn Affanu. u~injeno da bi zastra{ilo. da biste se kod mezara Muhammeda. me|u palmovicima. . ne prestaj uporno plakati. Pla~em za Ebu-Amrom zbog ku{nje njegove. oko Medine.

.

koji su bili rod Allahova Poslanika. a. pobo`nosti i skromnosti. Spoznao je da je iman bogobojaznost. Alija je bio jedan od najpoznatijih ljudi po ~estitosti.s.{. a on Ha{imov. a on AbduMenafov. . a sam zano}io gladan.atima. koji je bio sin Lu’ejja el-Kurej{ijja elHa{imijja. OSOBINE Poslije Allahovoga Poslanika.ALIJA IBN EBI-TALIB. tako da je dijelio sve {to je imao. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo je ime Alija. a on Abdul-Muttalibov.. bio je amid`i} i zet . svim svojim bi}em i djelima. Njegov govor i postupci bili su pravi odraz onoga {to je nosio u sebi. a on Kusajjov. R.atimin mu`. Od istaknutih ashaba. on mu je bio najbli`i ro|ak. k}erka Eseda. On je prvi Ha{imovi} ~ija su oba roditelja iz plemena Ha{im. Bio je ~ista srca. Nosio je nadimak Ebu-Hasan. Mati mu je bila . d`. Nahranio bi nevoljnika. Potpuno se predao Allahovoj vjeri. Allahovom Poslaniku.A. a u sebi nije nosio nikakvo zlo i mr`nju. a on je sin K’abov. a. a bili su najuglednija kurej{evi}ka porodica.s. sina Ha{imova. Bio je neporo~an. Bio je iskren i u svojoj pobo`nosti. primio bi putnika i ugostio ga. sin je Ebu-Talibov. slavljenje i veli~anje Allahova. omiljen i samilostan prema sirotinji..s. a sam bi spavao na podu. Njegova je porodica napajala vodom had`ije u danima had`a (za vrijeme d`ahilijeta). s kojom je imao dva sina: Hasana i Husejna. a on Kilabov. Nije mislio zlo niti namjeravao prevariti. a..

To se desilo kada je jedanput u{ao u sobu svoga amid`i}a i zatekao njega i Hatid`u kako klanjaju.s.s. pa mu re~e: “Alija. dubokoga razumijevanja. Ujutro je oti{ao kod Poslanika.s. i izjavio {ehadet. naro~ito kada bi bio u bici. d`. savjetovao ga je da ~vrsto dr`i novu vjeru. u pokornost i obo`avanje Njega. Izbjegavao je ukusna jela i pi}a. povjerljivost i mudrost. Koji nema druga. Bio je srednje visine. tamnoput.. i stalno spominjanje i hvaljenje Allaha. a.. visokoga ~ela.” Alija tu no} provede razmi{ljaju}i o rije~ima svoga amid`i}a. Ali. koji je kratak bez obzira koliko trajao.” Poslanik. koju nije knio nego je ostavljao u njenoj svjetlini. Hodao je brzo. Bio je skroman na ovom prolaznom dunjaluku.72                           Ashabi Allahovog Poslanika imena. poboja se da se stvar ne pro{iri prije vremena.s. onda nikom ne govori o ovome. na dunjaluku i na ahiretu?! Od njega se puno okoristio i nau~io. kada je odgojen u ku}i svoga amid`i}a Muhammeda. koja su rijetka kod drugih ljudi. ako ne}e{ u islam. a. a ostavljanje Lata i Uzza’a. oki}en pohvalnim svojstvima i vrlinama. upitao ih je: “[ta je to?” Poslanik. Od svoga oca Ebu-Taliba krio je da je primio islam. Bija{e u~en i obrazovan.” Alija re~e: “Ovo prvi put ~ujem.. odgovorio mu je: “Vjera koju je Allah izabrao i poslao s njom Poslanika. za{titnika i brata. kada je Ebu-Talib saznao za to. Osjetio je da mu se srce otvorilo za islam i da prima svjetlo upute. A kako ne bi bio takav. Isticao se izvanrednom fizi~kom snagom.{. ne mogu odlu~iti dok ne upitam Ebu-Taliba. a. lijepoga lica. a. i od njega je primio svojstva. a poznavao je njegovu iskrenost. Imao je veliku bradu. Kada su zavr{ili. . i bio je naviknut na te`ak `ivot i skromnu odje}u.. tako da u cijelom svom `ivotu nije bio pobje|en u okr{aju. koje je podvla~io surmom. PRIMANJE ISLAMA Imao je deset godina kada je primio islam i bio je prvi dje~ak koji je primio islam. o{trouman i brzo je pamtio. Pozivam te Allahu Jednom. krupnih o~iju. uzimao je hrane tek toliko da pre`ivi. pa je takva davala poseban sjaj njegovom vedrom licu. Kratio je odje}u iznad no`nih ~lanaka. Imao je krupne ruke i noge i jedre i istaknute mi{i}e. boje}i se da }e ga otac kazniti jer je ostavio vjeru svoga naroda.

u Medini. A mi smo ~uvari i pazitelji i kad od straha polete du{e konjanika.. Kada je Poslanik. koji }e ostati u njegovoj postelji i mu{ricima se predstaviti da je on. u Knjizi zapisan? Recitirao im je i stihove u kojima se prijete}i izra`avao: Zar ga otac na{ Ha{im nije pomagao. a malo imetka..s.. a. a mu{rici su se ve} bili dogovorili da ubiju Poslanika. I onome iz plemena ibn K’ab? Zar jo{ ne znaju da je Muhammed. Kada je Poslanik.s. pa kada su mu{rici provirili kroz vrata.a. Poslanik. i da bude uz njega i uz Aliju. bratime}i muhad`ire i ensarije. Nakon {to je do{la Objava i Alija izjavio da prima islam..s.Ashabi Allahovog Poslanika 73 U DRU[TVU POSLANIKA Alija je odgojen u ku}i svoga amid`i}a. u Meki je ostao tri dana poslije Resulullahove hid`re. sa~ekao je no} i krenuo prema Medini. a.s.s. a zatim je isto u~inio i drugi put. nije vidio pogodnije osobe od Alije. Resulullaha. . bio je blizak i privr`en Resulullahu. r. Alija je legao i pokrio se Poslanikovim. i njegove vjere. [titio je svoga brati}a od pakosti Kurej{ija i njihova napada.. nakon Hid`re. Rekao mu je da legne u njegovu postelju. a.s.s.. bratimio muslimane u Meki. Nije prezao da se pojavi na svakom mjestu. Nakon {to je vratio emanete njihovim vlasnicima.. u dru{tvu Ebu-Bekra.a. ^udno je. Muhammed. a. a da on sam nije primio islam. r. a.. a. njegov otac ga je savjetovao da se dobro dr`i nove vjere. ali Ebu-Talib je kasnije i svome drugom sinu D`aferu naredio da klanja za Allahovim Poslanikom. htio u~initi hid`ru iz Meke u Medinu. Alija. a. on se pobratimio sa Alijom. a. ogrta~em.s. a. Recitirao je: Zar nije stigla vijest do L’uejja. niti se `alimo na nesre}u {to nas sna|e.s.s. pomislili su da le`i Muhammed. i zar borbu sinovima u emanet nije ostavio? Ne ostavljamo rat dok on ne ostavi nas. po{to je njegov otac imao veliku porodicu. Alija.s..s. iako je sam ostao u paganstvu i mnogobo{tvu. a.. a.a. a poezijom je odgovarao na njihovo vrije|anje Muhammeda. i za to vrijeme je vratio stvari koje su ljudi bili povjerili Poslaniku. Poput Musaa. a. r.

Bio je u `ari{tu borbe. a. zbog kojih je i imao nadimak ‘Povjerljivi’. k}eri.atime i pru`aju}i joj sablju rekao: “Speri ovu krv s nje.. vodio. Obarao je Allahove neprijatelje poput lava. Amira ibn Abdullaha iz Benu-Inmara. Alija je nosio zastavu crne boje. vidjev{i otekline na njegovim stopalima. pobio je najlju}e neprijatelje islama: ’Asa ibn Se’ida ibn el-’Asa. Allaha mi... ’Asa ibn Munebbeha ibn el-Had`ad`a. Umejra ibn Osmana ibn Benu-Tejima ibn Murru. Kada se bitka rasplamsala.s. a. Alija je bio isukana sablja naspram Allahovih neprijatelja.s.. a.s. Od tada. Alija nije izostao ni iz jedne bitke. tragove. Ta’ima ibn Adijja ibn Neufela ibn Huvejlida ibn Eseda -“Kurej{evi}kog silnika”. Od mu{rika je ubio: Talhu ibn Ebu-Talhu ibn Abdud-Dara.”Na to je Allahov Poslanik. Potom je pljuva~kom navla`io njegova stopala i zamolio Allaha da ih iscijeli.” Kada je Poslanik ~uo da je Alija do{ao. oti{ao je ku}i kod k}erke . a ashabi su mu rekli: “Allahov Poslani~e. oti{ao do njega.74                           Ashabi Allahovog Poslanika Kada je do{ao do Poslanika. Aliju. Abdullaha ibn Humejda iz Benu-Eseda. a. I u Bici na Uhudu pokazao je svoju karakteristi~nu hrabrost. a.s. a. mu potom re~e: “Kako si bio dobar u borbi. Prije po~etka borbe Allahov Poslanik. znanje i vjeru. Evsa ibn M’abera ibn Levzana. nije u stanju da hoda.a. jer ga je Allahov Poslanik..” I Alija joj je dao svoju sablju i rekao: “I sa ove operi krv. Muaviju ibn Utejbu ibn Rebi’u i Ukajla ibn el-Esveda ibn el-Muttaliba. a. a. Ina~e. isto tako bili su dobri i Sehl ibn Hunejf i Ebu-Dud`ane Simak ibn Har{e. dok nisam do{ao do plemena Benu-Amr ibn Avf.s. nikada nisu zaboljele noge.s. noge su mu bile krvave od hodanja po pijesku i kamenju. Slijedio sam Resulullahove. u ve}ini bitaka je nosio zastavu muhad`ira. naredio mu je da iza|e na dvoboj s Velidom ibn Utbetom ibn Rebiom.ervete el-Eslemi od Ebu-Sufjana ibn Seleme ibn Amra .... Abdullaha ibn Munzira ibn Ebu-Rifau. Prenosi nam Burejde ibn Sufjan ibn .” Poslanik. kojoj su dali naziv “Ikab”. Poslanik. rekao je: “Zovnite mi Aliju”. ostavio kao namjesnika Medine. odmarao. Ebu el-Hakema ibn el-Ahnesa ibn [erika es-Sekafija i Ebu-Umejju ibn Ebu-Huzejfu ibn el-Mugiru. r. osim iz pohoda na Tebuk. pa je on iza{ao i ubio ga jednim udarcem. zagrlio i zaplakao. Oti{ao sam do ku}e Kusuma ibn el-Hidma u kojoj se Allahov Poslanik.s. U Bici na Bedru Alija je pokazao juna{tvo koje pero te{ko mo`e opisati.. Mo`da se veli~ina te ljubavi najo~itije mogla vidjeti na dan Bitke na Hajberu. U svakoj bici koju je Poslanik. a. a potom sam napustio Meku. Sam je o svojoj hid`ri rekao: “Kada je Poslanik. Ostao sam tri dana i pojavljivao bih se nakon {to bih odsustvovao dan. a. a izlazio je kao pobjednik iz svakog dvoboja. iza{ao prema Medini. a. pa ga.s.. Ebu-Kajsa ibn el-. postojan kao stijena.s. Poslije Bitke na Uhudu Allahov Poslanik... naredio mi je da ostanem kako bih vratio ljudima povjerene emanete.ekiha ibn el-Mugiru.s.s. volio ga je mnogo i imao je povjerenje u njegovu snagu. danas se dobro pokazala.

koji je imao upalu oka.. poslao je Ebu-Bekra. Alija ga je prislonio na prsa. .Ashabi Allahovog Poslanika 75 ibn el-Ekve’a. a. a.. re~e: “Sutra }u dati zastavu ~ovjeku koji voli Allaha i Njegovoga Poslanika. Kusum ibn Abbas. i na dunjaluku i na ahiretu. Njegovim uzrokom i zaslugom. a. upitao je svoje amid`i}e: “Koji od vas }e me {tititi i prijateljevati sa mnom. a. o toj je bici kazao: “Krenuli smo s Alijom gdje ga je Allahov Poslanik. Tako|er.s. dok ga je Alija kupao. Kada smo se pribli`ili jednoj tvr|avi. nije se vidjelo ni{ta {to se ina~e vidi kod mrtvaca (izgledao je kao `iv).”16 Kada je Poslanik.. i `iv i mrtav. kako si divan.” Na Allahovom Poslaniku.. Alija je bio na nivou pomo}nika. Pisao je razne dopise i ugovore. Hasana i Husejna i rekao: “Allah `eli od vas grijehe otkloniti.s. a. pa se zapodjenula borba.s. r. a on je uzeo krilo vrata i {titio se njime sve dok mu Allah nije dao pobjedu... strpljenje i hrabrost. bio je pisar Objave kada bi je D`ibril donosio i diktirao.s. {to poslije mene vi{e nema poslanika. a..s. o porodico Poslanikova!”15 Allahovom Poslaniku. . a. Allah }e mu dati sigurnu pobjedu. Abdullah ibn Abbas prenosi: “Alija ibn Ebi-Talib. preselio na ahiret.” Allahov Poslanik. govorio je: “@rtvovao bih i oca i majku za tebe. na ovo re~e: “On je moj prijatelj. a. . sluga Resulullahov. iza{li su njeni branioci. pa mu je. Allah je dao da mnoga arapska plemena u Jemenu prime islam.s. Usame ibn Zejd i [ekran. pa se vratio. sa bijelom zastavom na neka od utvr|enja Hajbera. pa Alija re~e: “Ja. a. rekao: “Ti si kod mene kao {to je bio Harun kod Musaa .atimu. kada ga je ostavio kao namjesnika Medine za vrijeme Bitke na Tebuku. Alija je na sebe preuzeo da ga ogasuli. s tim.” Ebu-Rafi’.. poslao.s.atimu. sluga Poslanikov.s.. Hasana i Husejna.. a. a.. i na dunjaluku i na ahiretu?” Niko mu nije odgovorio.. a on je napisao i poznati “Sporazum na Hudejbiji”. a Poslanik.” Poslanik ga je slao na razne zadatke. Allahov Poslanik. Dok ga je gasulio. Jednom prilikom Resulullah. .s.adl ibn Abbas. ali ih nije osvojio.adl i Kusum okretali.. Usame ibn Zejd i [ekran sipali su vodu.” . dok su ga Abbas.s.” Potom je uzeo svoj ogrta~ i njime pokrio Aliju.s. trljaju}i ga preko ko{ulje i ne dodiruju}i mu ko`u. On se borio. ogasulili su Resulullaha. koji su iziskivali o{troumnost. zajedno je blagoslovio Aliju.” Zatim je pozvao Aliju. pa mu je oko navla`io pljuva~kom i rekao: “Uzmi ovu zastavu i idi dok ti Allah ne dadne pobjedu.a. Abbas ibn el-Muttalib. da je rekao: “Allahov Poslanik. a u vezi s tim. Jedan `idov udario je Aliju tako da mu je {tit ispao iz ruke.

koji je izdao mnoge presude. Bio mu je pomaga~ i savjetnik i mnogo ga je cijenio. bio je savjetnik i glavni kadija. Koji je dao da zrno proklija i Koji je stvorio ljude. re~e mi: ‘Pri|i!’ Pri{ao sam mu.’ Tako mi Allaha. a. Kada je poslan plijen s Kadisijje. u~inio hid`ru i ostavio mnogobo`a~ku zemlju. Alija je bio veliki u~enjak.” Abdullah ibn Abbas isti~e veli~inu Alijinog znanja i povjerenje koje su islamski u~enjaci imali u njega. Prenosi nam Vehb ibn Umejr od Ebu-Tulejhe. pa ka`e: ”Alija je govorio: ‘Pitajte me! Pitajte me! Pitajte me o Allahovoj Knjizi. pa si potro{io. vo|a pravovjernih Omer. rekao je: “Narod koji je ovo poslao povjerljiv je. Alija je bio glavni savjetnik. r.a. pa sam upitao: ‘Allahov Poslani~e.76                           Ashabi Allahovog Poslanika U^ENI SUDIJA U vrijeme Ebu-Bekra. a da ne znam da li je objavljen danju ili no}u. a. nema nijednog ajeta. poslije toga se nikad nisam dvoumio u presudi me|u dvojicom. u Jemen. a ja ne}u znati?’ Poslanik. rekav{i: “Ti si po{ten pa su ti i podanici takvi. {alje{ me u Jemen.. r.. . i rekao mu: “Za{to od znanja pravi{ neznanje? Od uvjerenosti. a.a.. Omer mu re~e: “Istinu si rekao!” Zatim je prostirku podijelio muslimanima..s. ne bi tra`ili potvrdu ni od koga drugoga. uputi mu srce!’ ‘Tako mi Onoga.” Kada bi halifa Omer nai{ao na kakav problem. pitao {ta je uradio sa prostirkom koju je dobio od perzijskoga kralja. Tako je Vo|u pravovjernih Omera. poznavalac vjerskih propisa i pravedan sudija.” Alija je bio taj koji je predlo`io ustanovljavanje hid`retskog kalendara..s. najsmjeliji i najrje~itiji.” A Alija je izrazio svoju ljubav i po{tovanje prema Omeru.s.’” Bio je najotvoreniji. pa ka`e: “Ako bi nam Alija ne{to potvrdio. pa je javno iznosio svoja mi{ljenja bez ikakva uvijanja. poderao i pojeo. oja~aj mu govor. pa Ibn el-Musejjeb pripovijeda: “Omer je sabrao ljude i pitao ih: ‘Od kojeg dana da po~nemo ra~unati?’ Alija je rekao: ‘Od dana kada je Allahov Poslanik. a u vrijeme Omerovog hilafeta. prepu{tao je Aliji da ga on rije{i. obukao. a on je udario rukom u moja prsa i rekao: ‘Gospodaru. pitat }e me o presudi.sumnju? Ti od dunjaluka nema{ ni{ta.’” Bio je najispravniji sudija u svome vremenu i prvi koji je na sebe preuzeo su|enje me|u ljudima..a. r. O sebi je kazao: “Poslao me je Resulullah. osim {to ti je dato.

r. Alija se popeo na minber. Uzvi{en i Velik je On. na Uhudu i koju je paralizovala strijela {to ju je pogodila u toj bici. pa su mu dali prisegu svi osim nekolicine muhad`ira i ensarija: Abdullaha ibn Omera. kao {to su u`ivali da budu u njegovom dru{tvu. Ljudi su ga slijedili. A ono {to Allah ho}e. me|u prvim je primio islam. Ljudi su mu dolazili i tra`ili od njega da preuzme upravu.” Bio je golemoga roda. Ljudi su voljeli Aliju i po{tovali ga. Kada su vidjeli da je mjesto halife ostalo prazno.s. a on je odbijao.” Prva hutba koju je Alija odr`ao bila je jezgrovita i jaka: “Allah je objavio Knjigu. Prvi mu je dao prisegu Talha ibn Ubejdullah. a. a. ali je tra`io da prisegu daju svi ljudi u d`amiji. S’ada ibn Ebu-Vekkasa. zet Allahova Poslanika. Iznosio je svoje mi{ljenje kako da se izbjegnu neredi. HILA. Oni su ga i tu na{li pa mu rekli: “Ovo (hilafet) ne mo`e ostati bez vo|e. a Zubejr ibn Avvam se dvoumio. me|utim. neka je Allah zadovoljan njime.s.. halifa Osman nije uva`io njegov savjet. Muhammeda ibn Mesleme. Seleme ibn Seleme ibn Vak{a i Usame ibn Zejda. Alija ustade i upita: “Bilo mi je mrsko da se ovoga prihvatim. Zejda ibn Sabita. iz razloga koji Allah zna. a nakon {to dado{e prisegu. pa je Alija pobjegao u vrt Amra ibn Mebdula. bio je spas na bojnom polju i dare`ljiv muhta~ima i nevoljnicima. preuzeti njihove obaveze i biti simbol islamske dr`ave. Oni su uporno navaljivali. Zar nisam izabran va{om voljom i zar nisu klju~evi va{ih imetaka kod mene?! Ne mogu uzeti ni jedan dirhem bez vas? Jeste li zadovoljni?” Odgovori{e: “Jesmo” On na to re~e: “Allahu. u .Ashabi Allahovog Poslanika 77 Alija je vr{io funkciju savjetnika i kod halife Osmana. ali me niste slu{ali. Amr ibn Se’id ibn el-’As je jednom upitao Abdullaha ibn Ajja{a ibn Ebu-Rebi’u: “Amid`a. svojom desnicom kojom je branio Poslanika. niko ne mo`e ispraviti. kod njega mo`e{ na}i prekaljenost u nauci. osjetili su da dolaze nevolje. budi mi svjedok.a. za{to ljudi hrle Aliji?” Abdullah mu je rekao: “Brati}u.” Alija je uvidio potrebu muslimana za halifom. Napokon je popustio pred njihovim navaljivanjem. poznavao je sunnet.. koji }e ih voditi.ET Ubistvo Osmana proizvelo je veliku bojazan i paniku me|u Medinelijama. a da }e Alija biti najbolja zamjena Osmanu.

” Namjesnici koje je Osman postavio bili su: Abdullah ibn el-Hadremi nad Mekom. Bojte se Allaha u postupcima prema ljudima. Zubejr i drugi istaknuti ashabi. namjesnika oblasti Palestine. Blago postupajte. Es-Saiba ibn el-Akra’a nad Asbehanom. Musliman se ne smije uznemiravati osim s pravom. a on ih danas ne mo`e kazniti jer nije dovoljno jak i jo{ uvijek nije preuzeo hilafet u potpunosti. Abdullah ibn Se’id ibn Ebu-Serh nad Egiptom i Muavija ibn Ebu-Sufjan nad [amom. odgovorio mu je: “Smatram da bi trebao ostaviti Osmanove namjesnike na njihovim mjestima. a klonite se zla. Ebu el-E’avera ibn Sufjana. Ukbu ibn Amra nad Bejtul-malom i Zejda ibn Sabita nad sudstvom. . Muaviju ostavi na njegovom mjestu i Ibn-Amira ostavi na njegovom mjestu. Osman je imao i ove upravitelje: D`erira ibn Abdullaha el-Bed`elija nad Karkisijom. Se’id ibn el-’As nad Kufom. a onda mijenjaj i ostavljaj koga ho}e{. namjesnika Himsa. Mugire. Halifa mu odgovori: . jer vas o~ekuje ahiret. koji je ina~e bio pametan i razborit. Allah je zabranio stvari koje nisu nepoznate i u~inio je pravo muslimana pre~im od svega na dunjaluku. Ako vidite dobro djelo. Alkamu ibn el-Hakima el-Kenanija. Abdullah ibn Amir ibn Kurejz nad Basrom.arzovi koje obavljate radi Allaha. Hubejba ibn Meslemu. Musliman je onaj od ~ijeg su jezika i ruku mirni ostali muslimani. Bit }ete pitani ~ak i za zemlju (koju koristite) i za stoku. zapovjednika primorja i Ebu-Derda’a za sudiju. a Talha je tra`io upravu nad Basrom. Sam Muavija je imao svoje namjesnike u {amskim oblastima: Abdurrahmana ibn Halida ibn Velida. bila je osveta Osmanovim ubicama. Uzmite dobro. Ljudi su ispred vas i smrt vas uvijek prati. u{ao mu je Mugira ibn [u’be. Malika ibn Habiba nad Mahom. Kod njega su se okupili Talha. okoristite se od njega. ostavite ga.ezarijja. Allah je povezao iskreno{}u i tevhidom sve muslimane. pa }e mu sabrati vojsku. pa ga je Alija upitao za mi{ljenje o smjenjivanju namjesnika. Zubejr je tra`io da mu povjeri upravu nad Kufom. odvest }e vas u D`ennet. Se’ida ibn Kajsa nad Rejjom. namjesnika Kanserine. namjesnika Jordana. Hubej{a nad Sebzanom. En-Nusejra nad Hemzanom. a svakom od vas }e do}i smrt. a ako vidite zlo. El-E{asa ibn Kajsa nad Azerbejd`anom. Abdullaha ibn Kajsa el-. Dok je o tome razmi{ljao. Utejbu ibn Nehasa nad Halvanom. osim kada pravo zahtijeva druga~ije. Pokoravajte se Allahu i nemojte Mu grije{iti. Sjetite se kada vas je bilo malo i kada ste bili nemo}ni na Zemlji!” Prva stvar koja je bila pred Alijom kao halifom. Alija im je rekao: “Sa~ekajte moju odluku o ovome.78                           Ashabi Allahovog Poslanika kojoj je Uputa i obja{njenje dobra i zla. Ostavi ih na njihovim mjestima dok se ne uvjeri{ u njihovu poslu{nost i dok ti vojska ne dadne prisegu. J’ala ibn Munebbeh nad S’anom. pa }e mu sakupiti vojsku i oja~ati ga protiv ubica i njihovih saveznika. tra`e}i od njega da se kazne Osmanove ubice i osveti njegova krv. Alija je smatrao da treba smijeniti sve namjesnike koje je postavio Osman. Razmi{ljajte o zajedni~kim interesima. dok razmislim. Kasim ibn Rebia es-Sekafi nad Taifom. On im se pravdao kako ubice imaju svoje pristalice i podr{ku.

ako me poslu{a{.” Ibn-Abbas re~e: “Bojim se da me Muavija ne ubije za Osmana ili da me ne uhapsi zbog srodstva s tobom. Sehl ibn Hanifa uputio se prema [amu kako bi preuzeo namjesni{tvo.” Abdullah ibn Abbas vidio je Mugiru da ide od njegova amid`i}a. pa mu je rekao: “Smatram da ih treba{ sve smijeniti kako bi znao ko ti je odan. pa je oti{ao kod Alije i upitao ga: “Za{to je dolazio Mugire?” Halifa mu je ispri~ao {ta se dogodilo i {ta je kazao ju~e. na {to ibn Abbas re~e: “Ju~e te je savjetovao.: I tako mi Allaha. pa je odredio nove upravitelje nad pokrajinama. a ne vjerujem da }e te Talha i Zubejr u tome podr`ati. Imenovao je: Ubejdullaha ibn Abbasa namjesnikom nad Jemenom. a {ta danas. rat je varka. Abdullah ibn Abbas nastavio je savjetovati halifu da ostavi Osmanove namjesnike na polo`ajima. a.Ashabi Allahovog Poslanika 79 “Razmislit }u!” Slijede}i dan mu je Mugire do{ao i vidio da on jo{ uvijek ne odustaje od mi{ljenja da smijeni sve namjesnike. A Ibn-Abbas re~e Aliji: “Vo|o pravovjernih. Halifa odgovori: “Ne mislim tako.s. kao {to ka`e Allahov Poslanik. pa }e od tebe tra`iti osvetu Osmanove krvi..” Potom je Mugire oti{ao prema Meki i sreo se s grupom u kojoj su bili Talha i Zubejr. naro~ito Muaviju u [amu.. nakon {to je stare smijenio. a ko nije.” Halifa je pristupio izvr{enju onoga {to je odlu~io.” Upitali su ga: . a danas varao. zavr{it }emo s njima prije nego se sna|u. Govorio mu je: “Bojim se.” “Allaha mi. da }e to biti uzrok.. {to im je on i dozvolio. tebe sam odredio za {amskoga namjesnika. Osmana ibn Hanifu nad Basrom. ako ga smijeni{ iz [ama. Oni su krenuli po dozvolu od Vo|e pravovjernih da obave umru. srela ga je grupa ljudi na konjima i upitala: “Ko si ti?” On je odgovorio: “Namjesnik. napi{i pismo za Muaviju i tra`i njegovo obe}anje da }e postupiti po naredbi. Nego. re~e mu halifa. to se nikad ne}e dogoditi”. nego spremi sa za [am. a kada je stigao do Tebuka. Kajsa ibn S’ada ibn Ubadu nad Egiptom i Sehla ibn Hanifu nad [amom. Ammara ibn [ihaba nad Kufom.

izuzev nekolicine. Svojim je namjesnicima napisao naredbu da izvr{e mobilizaciju i da ga potpomognu velikim brojem vojske. Kajs ibn Se’id ibn Ubade oti{ao je u Egipat. na . Ebu-Musa el-E{’arijj je halifi napisao pismo kojim ga je obavijestio da su stanovnici Kufe dali prisegu na vjernost. pa je ona jedno vrijeme bila bez namjesnika. a sakupljanje d`izje preuzeo je D`abir ibn Amr el-Muzni. Ostavio sam sedamdeset hiljada ljudi koji pla~u gledaju}i Osmanovu ko{ulju oka~enu na minberu u damaskoj d`amiji.” Vladar pravovjernih shvatio je da je borba sa [amlijama neophodna. kao zapovjednika postavio je Abdullaha ibn Abbasa. u kojoj su u jednom rukavu bili prsti Osmanove `ene Naile b. a zastavu je dao Muhammedu ibn el-Hanefijju. Muavija je po jednom ~ovjeku poslao pismo u Medinu. Brigu oko namaza preuzeo je Ebu-Musa el-E{’arijj. onda se vrati. koji je bio preuzeo upravu nad Egiptom poslije Abdullaha ibn Ebu-Serha. odgovorio je. na desno krilo. . Ustrojio je vojsku. njemu je Tulejha ibn Huvejlid zabranio ulazak u Kufu. koji je poveo {est stotina deva i odnio {est stotina hiljada dirhema. Bila je. pa mu je jedna grupa ljudi dala prisegu.” Upitao ih je: “Zar niste ~uli {ta se dogodilo?” “Jesmo”. dobro do{ao. N’uman ibn Be{ir je uspio oti}i u [am. pred tobom sam ~ist od Osmanove krvi. [to se ti~e Ammara ibn [ihaba. U me|uvremenu. a ako te poslao neko drugi. Svi su prevareni. nose}i ko{ulju koju je Osman imao na dan ubistva. pa ga je halifa upitao: “[ta te dovelo ovamo?” ^ovjek odgovori: “Do{ao sam od naroda koji ne `eli ni{ta drugo do smrt ubicama. a druga mu se suprotstavila i okupila oko Muhammeda ibn Huzejfe. Muavija je ko{ulju oka~io na minber u d`amiji. Oni reko{e: “Ako te poslao Osman. Ubejdullah ibn Abbas u{ao je u Jemen. tako|er. nakon {to je iz njega oti{ao Osmanov namjesnik J’ala ibn Umejje. ali ni na jedno nije dobio odgovor. kako bi podstakao ljude. Vo|a pravovjernih re~e: “Gospodaru. te se vratio u Medinu i Vo|i pravovjernih ispri~ao {ta mu se dogodilo. Nakon tri mjeseca. Vo|a pravovjernih je Muaviji poslao mnogo pisama. Kod naroda su se probudili osje}aji. i jedna grupa koja je ostala neutralna. pa su plakali i tra`ili osvetu Osmanove krvi. kako bi ih vratio u pokornost. odgovori{e. Tada je Sehl spoznao {ta su mu htjeli re}i.erafide. a na lijevo Amra ibn Ebu-Selemu.80                           Ashabi Allahovog Poslanika “Gdje?” “U [amu”. vojnu upravu je preuzeo K’ak’a ibn Amr.

Osmanovo ubistvo je bla`e od tvoga izlaska iz ku}e na ovoj devi i od tvoga izlaganja sukobu. Kada je odlu~io krenuti u [am. . Poslanikove `ene bile su u Meki. Njena nosiljka je postavljena na devu. Dvije strane su se po~ele udarati rukama i kamenjem.. neka je Allah zadovoljan s njom. koji je ina~e bio uz Osmanove ubice. Sastali su se na Merbedu i raspravljali o situaciji.a. a tu su se okupljali svi oni koji su tra`ili Osmanovu osvetu. tra`io je osvetu za Osmanovu krv. Talha. do{ao mu je haber o ulasku Ai{e. “BITKA KOD DEVE” Kada je Osman ubijen.Ashabi Allahovog Poslanika 81 ~elo prethodnice postavio je Ebu-Lejlu ibn Amra ibn el-D`erraha. Poginuo je veliki broj Hakimovih prista{a. opet. Okupilo se oko tri stotine prista{a Osmanovih ubica. pa se suprotstavio njihovom ulasku u Basru. J’ala ibn Umejje je prilo`io {est stotina deva i ogroman nov~ani prilog: opremio je veliku vojsku u kojoj su bili i Talha i Zubejr. dok je na drugoj strani bio veliki broj ranjenih. Sukob je brzo obustavljen. pa se po~ela spremati za put. a nakon {to je Hakim ibn D`ebel poginuo. Ai{a. a zatim su napali na muslimane koji su ulazili u Basru. stigla je do mjesta zvanog Merbed. Pred Ai{u je iza{ao Osman ibn Hanif. gdje su bili okupljeni ljudi koji }e ih braniti od Osmanovih ubica i njihovih pomaga~a. Zubejra i velikog broja muslimana u Basru. majke vjernika. Majka vjernika. A suprotstavili su im se vojnici iz Basre. Haris ibn Kudame je oti{ao do Ai{e i rekao joj: “Majko vjernika. nisu htjele i}i u Basru. Tada izbi bitka izme|u njegove i Ai{ine grupe. govorila je ljudima i podsticala ih na ka`njavanje Osmanovih ubica. Vojska je brojala tri hiljade vojnika. Ostale Poslanikove `ene. Majka vjernika. Neki su predlagali da se ode u Medinu i od halife zatra`i izru~enje i pogubljenje ubica. Slijede}eg dana. Ova ideja je nai{la na odobravanje kod majke vjernika Ai{e.” U tom je trenutku do{ao Hakim ibn D`ebel sa svojim pristalicama. Neki su. od kojih je bilo hiljadu konjanika. ali su se brzo razi{li. Iz Basre su iza{li svi koji su se htjeli priklju~iti njenoj vojsci. Dogovaralo se i savjetovalo na koji na~in da se ubice odmjereno kazne. odlu~eno je da Osman ibn Hanif preda namjesni{tvo Basre skupini u kojoj je bila Ai{a. Buknula je stra{na bitka. Hakim ibn D`ebel razbjesnio se na ovu odluku. vrati se ku}i. neka je Allah sa svima njima zadovoljan. Ai{a. a ako si do{la pod prisilom. tra`i pomo} da te otpratimo ku}i. tako mi Allaha. r. predlagali da se ode u Basru. koji je bio na desnom krilu vojske. pa su se vratile u Medinu. Ako si nam do{la dobrovoljno. dok je kao svog zamjenika u Medini ostavio Kusuma ibn el-Abbasa. Zubejr je govorio isto {to i Talha. Talhe. amid`i}a Ebu-Ubejde. bez ijednog poginulog. Vojska je slu{ala Ai{ina uputstva. a nakon pregovora.

I ovaj ummet se mora podijeliti. dadne. a ako odbiju da se povuku. Zar se ne}e ovaj ummet razdijeliti na sedamdeset tri skupine?! Najgora je ona koja me voli. pa ste razbili njihovo jedinstvo i silu. jer to je put va{ega Poslanika. islamom kao vjerom. kao {to su se podijelili narodi prije nas. El-E{ter je uspio sakupiti vojsku od dvanaest hiljada ratnika. Slijedite njegov sunnet i ostavite ono {to vam je sumnjivo dok to ne uporedite s Allahovom Knjigom.” Vo|a pravovjernih htio je pozvati Ai{u.. pa se prihvatite svoje vjere i krenite putem kojim sam i ja krenuo. d`. Ne}emo propustiti ni jednu priliku za sporazum. sve dok ne poka`u zulum prema nama.{. pa ono {to Kur’an potvrdi toga se dr`ite. a ono {to porekne to odbacite. to i `elimo. Me|utim. ako Allah.” Vo|a pravovjernih potom krenu prema Basri.” Zatim je zatra`io od Majke vjernika da po{alje po Talhu i Zubejra da s njima . tako mi Allaha. Kada je halifa Alija dobio vijest o onome {to se dogodilo u Basri. mora biti. ako iza|e{ nikada se vi{e vlast nad njom ne}e vratiti u tvoje ruke. jer je smatrao da je osveta nad Osmanovim ubicama najpre~a.s. pa ih je poslao sa Hasanom ibn Alijem u Zi Kar. Talhu i Zubejra da prihvate sporazum. malobrojnosti. te prihvativ{i za uzde njegova konja. poznati ashab. Muhammedom. me|usobne mr`nje i neprijateljstva. Budite zadovoljni Allahom kao Gospodarom. naredio je vojsci iz [ama da krene prema Basri i da istjera one koji su u njoj. Ono {to On odredi. divan li je ashab Allahovog Poslanika. Ako se oni povuku. pravda vlada me|u nama. Tra`imo za{titu kod Allaha od toga zla.82                           Ashabi Allahovog Poslanika grupa muslimana i Majka vjernika Ai{a u{li su u Basru. izmirenje me|u ljudima. pa im je poslao Ka’ka’ ibn-Amra et-Temimija. a. Ubijen je ~ovjek rukom onih koje je {ejtan zaveo. u ~emu su ljudi bili sve dok je Allah htio. Pri izlasku iz Medine isprije~io mu se Abdullah ibn Selam. sve dok nije do{ao do mjesta Zi Kar.” Potom je halifa odr`ao govor u kojem je rekao: “Allah nas je oja~ao i uzdigao islamom. Halifa im je izrazio dobrodo{licu rije~ima: “Borili ste se sa stranim kraljevima i njihovom vojskama. Ibn Amr se sastao sa Ai{om i rekao joj: “Majko.. Abdullah ibn Selam. Ebu-Musa el-E{a’rijj koji je klanjao ljudima. u~inio nas je da budemo bra}a nakon poni`enja. a Kur’an nam je vodi~. zovnuo da u~estvujete protiv na{e bra}e u Basri. a ne radi kao {to ja radim! Spoznali ste. Odatle je poslao sina Hasana i El-E{tera ibnun-Nehaia u Kufu po veliku vojsku. Halifa ga je smijenio i na njegovo mjesto postavio El-E{tera en-Nehaija.s. kao poslanikom i Kur’anom kao sudijom i vodi~em. Islam nam je vjera. da bi razdor me|u ummet ubacio. evo. a da je ne iskoristimo. a. Ja sam vas. re~e: “O Vo|o pravovjernih. {ta te je dovelo ovdje?” Ona mu re~e: “Sinko.” Neki ljudi po~e{e da ga grde. ne izlazi iz Medine. nije pozivao niti skupljao dobrovoljce. postupit }emo lijepo s njima. a ljudi su mu se putem priklju~ivali. a halifa im re~e: “Klonite ga se.

Ako se situacija smiri. pa se spremite. bit }e to lo{ znak i gubitak vlasti. Osmanove ubice i njihove prista{e.” Oni reko{e: “U pravu si! Vrati se. shvatili su da }e im budu}nost donijeti nevolje ako halifa u~vrsti vlast. tada bi sigurno . na ~elu s Abdullahom ibn Sebe’om. Majka vjernika je upitala: “[ta ti predla`e{?” On odgovori: “Ka`em da je lijek za ovo {to se doga|a smirivanje situacije. ostavi ka`njavanje Osmanovih ubica. Pobili ste {est stotina ljudi i zbog toga izazvali {est hiljada. Sa mnom ne}e i}i niko od onih koji podr`avaju Osmanove ubice zbog dunjalu~kih razmirica.” Ka’ka’ je jo{ dodao da su se mnogi iz Mudarra i Reb’ie sakupili kako bi ratovali protiv Talhe i Zubejra.” Ka’ka’ se vratio s odgovorom Talhe i Zubejra i njihovom saglasno{}u.Ashabi Allahovog Poslanika 83 govori u njenom prisustvu. izdvojili su se i oti{li od vas. oni }e se povu}i i ako vi date prisegu. Odgodio je njihovo ka`njavanje dok to ne bude u mogu}nosti izvr{iti. {to je mnogo obradovalo halifu. Gallabom ibn el-Hejsemom i drugi. a ona mi je odgovorila da pomiri ljude. Ali. a bili ste bli`i ispravnom mi{ljenju prije njihova ubistva nego danas. a ako se budete borili protiv njih. Ako ih ostavite. on im re~e: “Pitao sam Majku vjernika radi ~ega je do{la ovdje. Salimom ibn S’alebom.” Ka’ka’ re~e: “Pobili ste Osmanove ubice iz Basre.” Ka’ka’ re~e: “Ka`ite mi na~in na koji }ete ih pomiriti?” Oni odgovori{e: “Osmanove ubice!? Ako se oni ostave i odmazda se ne izvr{i. sporazumjeli smo se. Alija ima ve}e pravo da. pa vas je sprije~ilo {est hiljada ljudi. bit }e to dobar znak za obustavljanje sukoba. ono od ~ega strahujete i oko ~ega se razilazite. Budite nosioci dobra kao {to ste uvijek i bili. smatraju}i da je odmazda u ovom trenutku neophodna. A ako odbijete. i ako Alija do|e sa sli~nim mi{ljenjem. za sada. [urejhom ibn Evfom. kontrirate sami sebi. onda se ne postupa po Kur’anu.” Zatim je naredio da prestanu kome{anja i da smire situaciju. bit }e gore nego ono za {ta se zala`ete. pa kada su do{li.” Njih dvojica reko{e: “I mi smo radi toga do{li. Tra`ili ste Hurkusa ibn Zuhejra. pa re~e: “Ja sutra putujem. Dajte prednost oprostu. Tako|er. nemate mogu}nosti da se osvetite Hurkusu ibn Zuhejru za Osmanovo ubistvo zato {to ga {titi {est hiljada ljudi. isplatit }e vam se. E{terom enNehaijem.

. Na dan polaska. a. Majka vjernika Ai{a. Alija. K’aba ibn Sevara. mo`da ih Allah tvojim prisustvom izmiri. pa je od mno{tva zabijenih strijela nosiljka izgledala poput je`a. Po~eli su kovati planove kako da naprave smutnju. r. i na dunjaluku i na ahiretu. Ti si supruga na{eg Poslanika. pa mu ona re~e: “Sinko. u kojem ka`e: “Sigurno }e{ se boriti protiv njega. pa je Zubejra podsjetio na hadis Allahova Poslanika. ne ljutimo se jedni na druge. Vo|a pravovjernih pozivao je na obustavu borbe. Majka vjernika Ai{a vratila se u Basru i smjestila u ku}u Abdullaha ibn el-Halefa el-Huzamija. Ljudima je stavio na izbor: ostanak s njim ili povratak sa Majkom vjernika. Sa~ekali su da padne no} i spremili se da izazovu nered u Alijinoj vojsci. Talhu je ubio Mervan ibn el-Hakem strijelom iz daljine. Vo|a pravovjernih re~e: “Allaha mi. Kad su to vidjeli pokreta~i nereda.84                           Ashabi Allahovog Poslanika presudio Osmanovim ubicama. kako bi za{titili Majku vjernika.a. istinu govori{! Nije bilo izme|u nas ni{ta drugo osim {to si kazala. oti|i me|u ljude. Muhammeda ibn Ebu-Bekra. Majka vjernika je iza{la na boji{te da smirili situaciju i uskome{ane ljude.” Alija je pre{ao veliki put ispra}aju}i povorku Majke vjernika. odsjekav{i joj noge tako da je deva pala dok je Ai{a jo{ bila na nosiljci postavljenoj na devinim le|ima. Deva je jako zarikala. A ti. Kad je htjela napustiti Basru. . zadovoljan i sa Majkom vjernika Ai{om i sa Alijom.s.” U me|uvremenu. a Alijina skupina dobila je okr{aj.. koji joj je rekao: “Majko vjernika. Alija se sastao sa Talhom i Zubejrom. neka je Allah. ako se ljuti{ na mene. a Vo|a pravovjernih je upitao: “[ta je to?”. Vo|a pravovjernih je oti{ao da isprati Majku vjernika. d`.. ono {to je bilo izme|u mene i tebe jeste obi~na stvar koja se mo`e desiti izme|u `ene i ro|aka njenog supruga. do{la je u svojoj nosiljci na devi nakon posjete kadije Basre. Me|utim. Ovako je bilo. glavni pokreta~i nereda zadu`ili su Amra ibn D`ermuza da ubije Zubejra.{. Alija joj je poslao potrebnu opremu i opskrbu za put. to je tvoja volja. Namjeravali su u~initi tako da halifina vojska pomisli da ih je napala vojska iz Basre. a Allahovo odre|enje je nepromjenjivo. a. Neki ~ovjek je potom pri{ao devi i udario je sabljom. ali nije bilo nikoga ko bi ga ~uo. Bitka je okon~ana. pa se zametnu bitka u kojoj poginu veliki broj ljudi na obje strane. U njenu pratnju je odabrao ~etrdeset `ena iz Basre i njenog brata. a ne}e{ biti u pravu!”17 Zubejr se sjetio hadisa i zajedno s Talhom povukao se iz bitke. naredio je Muhammedu ibn Ebu-Bekru i Ammaru ibn Jasiru da donesu jo{ jednu nosiljku. Kufljani su pomislili da ih je napala vojska iz Basre. Ovaj ga je ubio na spavanju. vidjev{i {ta se desilo. zasuli su njenu nosiljku strijelama.. Nakon bitke. pa su ga obavijestili.s.

Iraka. ~iji mu stanovnici ponudi{e da odsjedne u “Bijelom dvorcu”. To nije u~inila jedino nekolicina ljudi okupljenih u Herbetu. u njoj se ulogorio. Osmanovog namjesnika u Hemezanu. podigao je vojsku iz Damaska i poveo je do mjesta Siffin na rijeci Eufrat i tu se ulogorio. odlu~i li~no oti}i u [am i smijeniti namjesnika. Tu se se sukobile dvije vojske. Potom je poslao po D`erira ibn Abdullaha el-Bed`elija. Alija to odbi rije~ima: “Ne. Kada su se Kufljani okupili na zajedni~kom namazu. i E{’asa ibn Kajsa. Jezida ibn Kajsa el-Erhabija. a nijedna strana nije mogla poraziti drugu. [ebiba ibn Rubu’ija i Zijada ibn Hafsu. pa ne}u ni ja. da za njega uzmu prisegu od svojih podanika i da mu dostave izvje{taj. Kad je Muavija ~uo da je halifa krenuo prema njemu. Okr{aji su se vodili svaki dan. Se’ida ibn Kajsa el-Hemdanija i [ebiba ibn Rubu’ija es-Sehmija. koji su odbijali dati prisegu dok se ne kazne Osmanove ubice.. ili dok se ne izru~e halifi. U protivnom. Ai{a. ili dok se na izru~e halifi. Halifa je upotrijebio sva sredstva da se spor okon~a mirnim putem i da privoli namjesnika [ama na pokornost. posredstvom Kajsa ibn S’ada ibn Ubade.INU Nakon {to je Majka vjernika. Muavija je odbio dati prisegu. Do tada su mu prisegu dali i muhad`iri i ensarije i svi muslimani Arapskoga poluotoka. Kao svoga zamjenika u Kufi ostavio je Ukbeta ibn Amira el-Bedrija el-Ensarija. halifa im se obratio. Kada mu je D`erir do{ao. napustila Basru i oti{la u Medinu. hvale}i njihovu hrabrost i sr~anost i podsti~u}i ih na dobro. Svaki su dan imali jedan ili dva okr{aja. D`erir je oti{ao u [am. Kada su mu do{li. nakon {to mu dadne ispravnu prisegu. Halifa je potom napustio Nahilu i pre{av{i Eufrat krenuo prema Siffinu. Omer ibn el-Hattab prezirao je da odsjeda u njemu. Be{ira ibn el-Ensarija. pa se povede te{ka bitka. Kada je halifa dobio Muavijin odgovor. Stigav{i.Ashabi Allahovog Poslanika 85 BITKA NA SI. Halifa Muaviji ponovo posla izaslanike i to: Adijja ibn Hatema et-Taija.” Odsjeo je u Rahbu. pa se uputio ka Nehili. poslao je Muaviji da tra`e pokornost i da sprije~e krvoproli}e me|u muslimanima. Perzije i Egipta. halifa ga je poslao Muaviji u [am da tra`i poslu{nost i prisegu. borit }e se protiv njega. a Muavija mu je rekao da ne}e dati prisegu dok se ne kazne ubice. a odvra}aju}i od zla. izaslanici su rekli: . Osmanovog namjesnika u Azerbejd`anu. To se oteglo ~itav mjesec. Vo|a pravovjernih premjestio se u Kufu.

izaslanici su se vratili halifi i obavijestili ga o Muavijinom stavu.podari mi {ehadet. do{li smo te pozvati na dogovor kojim bi nas Allah ujedinio na jednoj rije~i i kojim bi obustavili krvoproli}e. o Gospodaru Zemlje. pa ako pristanu. izgubili su i propali. a moje ashabe sa~uvaj od smutnje. odgovori{e [ebib ibn Rubi’ i Zijad ibn Hafsa. Muavija. te se zapodjenu te`ak okr{aj. nismo vidjeli pobo`nijeg i skromnijeg na dunjaluku od njega. a ako se razi|u. a Siffin je odnosio muslimanske `ivote na obje strane. koje morem plove s korisnim tovarom za ljude. Tvoj amid`i} Alija. Sukob se otegao mjesecima. a ne miriti?! Daleko je to. “U ovom trenutku nam jedino odgovara da zbijemo na{e redove. Kako da se pokoravam ~ovjeku koji je pomogao ubistvo.86                           Ashabi Allahovog Poslanika “Muavija. koju si u~inio prebivali{tem ljudi i `ivotinja. o Adijj! Nikada. neko pristane. koja si stvorio da se Zemlja ne potresa. Ostao si samo ti i tvoje pristalice. Trebamo podignuti Mushafe i pozvati ih. a da napravimo razdor me|u njima. a ako oni pobjede . . Postrojio je vojsku i zamolio Allaha: “Gospodaru moj. Gospodaru brda. A ti si napadao Osmana ibn Affana i ti si jedan od njegovih ubica. zaklju~i Muavija. a nikakve rezultate nisu donijeli. Muavija! Allaha nam. o Ti Koji si u~inio da on bude nad no}i i danom. Po{to su se pregovori otegli. a neko odbije.Allah ih je uputio na ispravan postupak. Isto je to uradio i Muavija. koji su ih do~ekali odlu~ni da do smrti brane Muaviju ibn Ebi-Sufjana. halifa odlu~i povesti odlu~uju}u bitku. vo|a muslimana. pot~injenih. pa }emo se pokoriti i priklju~iti d`ematu”. Kufe i drugih pokrajina `estoko je navalila na [amljane. Gospodaru dubokih i velikih mora. Vojska iz Basre. a za{titio ubice?! Neka nam izru~i ubice da ih kaznimo. Tada je domi{ljati Amr ibn el-’As predlo`io Muaviji da vojska podigne Mushafe na koplja. Muavija mu odgovori: “Ti kao da si do{ao prijetiti. i stani{te zvijezdama. Gospodaru oblaka. koja okru`uju kopno. Put bi postao siguran i zava|eni bi se pomirili. Ira~ani su poduzeli jedan `estok napad u kojem su pomjerili [amljane s njihovih polo`aja.” Potom je postrojio redove vojske. najbolji je u islamu i ima najve}i uticaj. u~vr{}enih. i mno{tva koje ne vidimo. “Vi me zovete u d`emat i na pokornost. Allaha mi. ja sam ro|eni ratnik i ne mo`e{ me prepla{iti. i onoga {to ne mo`emo izbrojati od vidljivoga. Prekini ovo. Allaha mi. bitka }e splasnuti. niti znamo nekoga da ima toliko dobrih osobina kao on”.predlo`i Amr ibn el-’As. Gospodaru la|i.” “Boj se Allaha. koji izme|u nebesa i Zemlje plove. ako nam danas dadne{ pobjedu . o Ti Koji si na njemu u~inio putanju Sunca i Mjeseca. Gospodaru svoda natkrivenoga i ~uvanoga. i nastanio si ga melekima koji se ne umaraju u ibadetu i pobo`nosti. tako da je izgledalo da }e ih poraziti. Poslije ovih njegovih rije~i. kako te ne bi zadesilo ono {to je zadesilo one u “Bici kod deve”. Svi su se ljudi okupili oko njega . bez pobjednika i pora`enoga.za{titi nas od smutnje i nereda i uputi nas Istini. Molim Allaha da te ubije zbog toga. a stvorenjima dao da korist iz njih vade.” .

Oni mu reko{e: “Po{alji po E{tera neka do|e i neka se borba obustavi.’ A `ar za borbom im je ve} bila splasnula. pristalice harid`ija: “Alija. odvrati im halifa. Habib ibn Mesleme. oni u~e Kur’an. odazovi se Allahovoj Knjizi kada si na Nju pozvan. Allaha mi.” “Nije nam dozvoljeno kad se pozovemo Kur’anu. osim da nas zavaraju. a ko }e na nevjernike i njihove tvr|ave?!” Jedan dio ira~ke vojske podr`a ideju da sudi Kur’an.” “Upamtite {ta sam vam zabranio. radite {ta ho}ete”.. dru`io sam se s njima u djetinjstvu. a i kad sam odrastao. Oni su se ogrije{ili prema Allahu u onome {to im je naredio.na to }e halifa . nisu ga podigli ni iz kojeg drugog razloga. ibn Ebu-Serh i Dahhak ibn Kajs. . “O Allahovi robovi”. pozva ih halifa. Poznajem ih bolje od vas. [to se mene ti~e. ostavili su zavjet dat Njemu i odbacili Njegovu Knjigu. Amr ibn el-’As. ali ne razumiju njegove propise.” Me|utim. ibn Ebu-Mu’it. Halifa posla po E{tera en-Nehaija i obustavi borbu. odgovori{e mu. a ako niste. tad se javi{e Me{ar ibn . ako ste pokorni. pa reko{e: “Ovo je izme|u nas i vas! Muslimani izginu{e.. vi ste u pravu! Borite se protiv va{ih protivnika. pozivaju}i da im presudi Allahova Knjiga. onda se borite.edkij et-Temimij i Zejd ibn Husajn et-Taij. ili ho}e{ da te izru~imo narodu ili da s tobom u~inimo kao {to smo u~inili i s Osmanom ibn Affanom. Te{ko vama. “Ja se borim protiv njih.kako bi pristupili Kur’anu. da odbijemo poziv”. “nastavite kako ste i po~eli. Muavija. ne poznaju dobro vjeru i hukmove Kur’ana. pa reko{e: “Odazvat }emo se Allahovoj Knjizi i njoj se prikloniti. .Ashabi Allahovog Poslanika 87 [amljani podigo{e Mushafe. a upamtite i svoje rije~i. nisu Mushafe podigli zato {to ho}e sud po njemu.

govorili su.” Me|utim. Ustvari. {esnaest hiljada boraca izdvoji se iz njegove vojske i napustiv{i Kufu. obje strane se usaglasi{e i o tome potpisa{e zajedni~ki akt. iako je halifa s Muavijom ibn Ebi-Sufjanom zaklju~io sporazum o presudi. da halifa do|e sa ~etiri stotine boraca. “Izabran si za sudiju”. Ako se sastanak iz bilo kojih razloga ne bi odr`ao. Ahnef ibn Kajs. predlo`io je halifi da on bude njegov zastupnik. “Hvala Allahu kada je tako”. Ne}e se donijeti sporazum. a da ga ja ne rije{im niti }e ko napraviti sporazum. Ebu-Musa el-E{’arij i Amr ibn el-A’s dogovori{e se da se rje{enje proglasi sljede}eg ramazana u DevmetulD`endelu. Sporazumjeli su se da izaberu dvojicu sudija. Nakon {to je Ebu-Musa do{ao. me|utim. Muavija ibn Ebi-Sufjan odredio je da s njegove strane sudija bude Amr ibn el-’As. i Muavija sa ~etiri stotine boraca. “Svi smo Allahovi i Njemu se vra}amo”. “Ne}emo nikoga osim Ebu-Muse”. odgodio bi se do naredne godine. a obavio bi se u Ezrehu. drugim ili tre}im. Odredi me uz sudiju. a nije njegovo da kr{i ugovore. ina~e poznat po lukavstvu. umjesto Abdullaha ibn Abbasa ili Ahnefa ibn Kajsa. pa su oti{li po njega i obavijestili ga da ljudi `ele mir. od svake strane po jednoga. Ira~ani su insistirali da sudija bude Ebu-Musa el-E{’arijj. Vo|a pravovjernih htio je odrediti Abdullaha ibn Abbasa. sve dok se oni ne digo{e protiv . Ovoga puta zahtijevali su obnavljanje sukoba. zapao si u nevolju. primorali su ga da za suca imenuje Ebu-Musa’a el-E{’arijja. ako mene ne odredi{ za sudiju. to su bile harid`ije koje su primoravale halifu na odluke koje je on od po~etka odbijao i koje su ga prisiljavale na poteze kojima nije bio zadovoljan. re~e im Ebu-Musa. na to }e Musa. reko{e mu. Kada se halifa vratio u Kufu.88                           Ashabi Allahovog Poslanika SUD Poslije prekida borbe po~eli su pregovori izme|u dvije strane. govore}i: “Allaha mi. a tako|er. Izme|u halife i harid`ija odr`ali su se mnogobrojni pregovori. Odbili su nastavak borbe na Siffinu kada su bili nadomak pobjede zapav{i u smi{ljenu klopku [amljana koji su podigli Mushafe na svoja koplja. Zatim. koji }e na}i najbolje rje{enje za muslimane. On se bio povukao iz borbe. naka je Allah s njima zadovoljan. A dvojici sudaca prepusti{e da odlu~e {ta je najbolje za muslimane. a da ga ne}u u~initi istim ili boljim od njega. tra`e}i da sudija bude Ebu-Musa el-E{’arijj. odo{e za Nehrevan. harid`ije i Jemenci se tome usprotivi{e.

Halifa je odlu~io da se bori protiv harid`ija. pa smo se borili protiv njih zbog njihove neposlu{nosti. Muavija je slao grupe vojske iz [ama u pohode na mjesta u Iraku.Ashabi Allahovog Poslanika 89 njega. polet im je splasnuo i izgubili su volju. Poslije dugih pregovora. ne uzev{i petinu. Kada je trebalo razglasiti kona~nu odluku. a da izbor prepustimo izbornom vije}u. ustani i ka`i ljudima {ta smo se dogovorili!” Ebu-Musa ustade i re~e: “Ja i Amr smo razmatrali {ta je najbolje za ovaj ummet i zaklju~ili da je za jedinstvo ummeta najbolje da se odreknemo i Alije i Muavije. Muavija je poslao Amra ibn el-’Asa na ~elu vojske od ~etiri stotine konjanika. Amr se sa svojom skupinom vratio u Damask. Nakon Amrove i Ebu-Musine “presude” situacija s harid`ijama u Nehravanu postala je komplikovana.” “A {ta su onda. odbio je i prokomentirao da Ebu-Musa’a nije poslao da skine halifu nego da na|e rje{enje za rasplamsalu smutnju. bili su ustrajni da na~ine zlo Vo|i pravovjernih. Aliji ibn Ebi-Talibu .” Vo|i pravovjernih postalo je nesigurno biti u Iraku. dogovorili su se da se obojica odreknu i Alije i Muavije. a Muavija je u~vrstio svoju vlast. Vo|o pravovjernih”. a me|u njima je bio i Ubejdullah ibn Omer. iskazuju}i mu po~ast i po{tovanje. U mjesecu ramazanu halifa posla Ebu-Musu el-E{’arijju i Abdullaha ibn Abbasa u Devmetul-D`endel s pratnjom od ~etiri stotine ljudi. Amr ibn el-’As je u svemu davao prednost Ebu-Musi. kako bi provocirali vojsku Vo|e pravovjernih. te je oti{ao do Muavije i obavijestio ga o dogovorenom. odgovorio je: “[irk je daleko od njih!” Pa je pitan: “A jesu li munafici?” A halifa je odgovorio: “Munafici vrlo malo Allaha spominju. te je izvr{io napad na Nehrevan i nanio im te`ak poraz. Muavija .” Kada je Alija obavije{ten o onome {ta se dogodilo. pove}ao broj svojih pristalica i oja~ao svoju vojsku. Ljudi oko halife nisu bili kao prije. naro~ito nakon presude. optu`iv{i ga da je nevjernik. na ~elu sa [urejhom ibn Hanijem. Devmetul-D`endel nalazi se na pola puta izme|u Damaska i Kufe.Amr re~e: “Ebu-Musa. Odgovorio je: “Na{a bra}a koja su napala na nas. Hejsem ibn Adijj je kazao: “Kada je Alija upitan o stanovnicima Hehravana “Jesu li mu{rici?”. Muavijina vojska vra}ala bi se u [am. a onda im vratio sav zarobljeni plijen. Svaki put kad bi se desila bitka. ponovo je upitan. Neka narod preuzme sud o ovome i neka odrede koga ho}e.

i Verdan er-Rubabi. Dogovorili su se da Abdurrahman ubije halifu Aliju. “Ne}emo ni{ta ostvariti dok su oni namjesnici. te da treba pobiti njihove namjesnike. Amr ibn Bekrom presreo je i ubio Harid`u. najbolji na dunjaluku u to vrijeme . a bilo je to uo~i petka. Allah je dao da se Amr tu no} razbolio. oduzimaju}i pravo na hilafet drugima. ali je Muavija nakon dugog lije~enja ozdravio. dok je Amr ibn el-’As potvrdio vladavinu Muavije. [amljani su uzeli maha. pa je prema Hid`azu poslao Busru ibn Ereta na ~elu tri hiljade vojnika. tako|er. ~ekaju}i njegov izlazak na sabah-namaz. sakrio se pred Muavijinom ku}om. I on je uhap{en i ka`njen ubistvom. uprkos svemu. te po~eli napadati sa svih strana.vojska se digla protiv njega. nakon {to ju je napustio halifin namjesnik Ebu-Ejjub.a. ka`e: “Vo|a pravovjernih bio je u te{koj poziciji .” PRESELJENJE NA AHIRET ^etrdesete godine po Hid`ri sastala su se tri ~ovjeka iz reda harid`ija: Abdurrahman ibn Amr. Vojska mu je oslabila. govorili su. to su stanovnici Iraka vi{e slabili. Bekr ibn Abdullah oti{ao je u [am i dogovorenog dana. a Ira~ani su ga napustili. uspio nagovoriti Sekiba ibn Bed`ru da u~estvuje s njim u ubistvu Alije. Njih trojica sakrili su se u blizini halifine ku}e. Vo|a pravovjernih provodio je te{ke dane. predvodi ljude u namazu umjesto njega. Utvrdili su da sedamnaestoga ramazana svaki ukloni svoju `rtvu. naju~eniji i najbogobojazniji. pa je odredio da Harid`e ibn Huzejfe. a ako mi dadnemo svoju `rtvu i uklonimo ih. kada se jedan odrekao Alije. udario ga je zatrovanom sabljom po debelom mesu te{ko ga raniv{i. nakon dolaska u Kufu. Kada ga je vidio.90                           Ashabi Allahovog Poslanika je slao vojsku i na Medinu. a da Amr ibn Bekr ubije Amra ibn el-’Asa. imao je jake bolove u stomaku. da Bekr ibn Abdullah ode u [am i ubije Muaviju. Stanovnici [ama oslovljavali su Muaviju sa ‘vo|a pravovjernih’. odbiv{i da budu uz njega. Kada je . r. oslobodit }emo ljude zablude i osvetiti na{u bra}u”. On je u{ao u Medinu. poznat kao ibn Muld`em el-Hamiri.. tvrde}i da pravo na hilafet pripada Muaviji.najpobo`niji i najskromniji. Berk ibn Abdullah et-Temimij i Amr ibn Bekr etTemimij. on je. Njihov vo|a Alija ibn Ebi-Talib. zbog mno{tva smutnji. bija{e ostavljen i napu{ten. njegov zapovjednik policije. a volio smrt. Hafiz ibn Kesir. Kao dokaz za to iznosili su presudu dvojice sudaca. Amr ibn Bekr oti{ao je u Egipat i sakrio se u blizini d`amije u kojoj je klanjao Amr ibn el-’As i{~ekuju}i njegov dolazak na sabah. Zaklju~ili su da su muslimani “izgubljeni i zalutali”. nereda i spletki. [to se ti~e Abdurrahmana ibn Muld`ema. tako da je prezirao `ivot. opisuju}i te dane. S njima je bio. Odmah je naredio da se Bekr ibn Abdullah ubije. [to su stanovnici [ama vi{e ja~ali. Govorili su o svom stanju i spominjali {ta se dogodilo njihovoj bra}i u Nehrevanu.

koju je ostavio prije ed`ela.” Halifa na ovo re~e: “Du{a za du{u.Ashabi Allahovog Poslanika 91 halifa iza{ao iz ku}e da klanja sabah u d`ematu. Milostivog. ali se nemoj i`ivljavati nad njim. vidjet }u {ta }u s njim odlu~iti. ho}emo li prisegu dati Hasanu. da ka`e: “Nemojte nikoga kasapiti. slijedi ih i ne ~ini ni{ta bez njih. Ipak. upitao ga je ponovo halifa.” Nakon ovoga pozvao je svoje sinove Hasana i Husejna i rekao: “Savjetujem vam da se bojite Allaha! Ne ~inite nepravdu na dunjaluku. odgovorio je. a .” A Hasanu i Husejnu je. Samilosnog” Ovo je oporuka Alije ibn Ebi-Taliba. dao sljede}e savjete: “Ostavljam vam ga u emanet. Oporu~ujem da nema drugog boga osim Allaha. upitao ga je halifa: “Allahov neprijatelju. zapisano je sljede}e: “U ime Allaha. ubij ga. Ako umrem.” Halifa je poslije ranjavanja `ivio tri dana. budite milostivi prema siro~etu i pomozite nevoljnika. zar ti nisam ~inio dobro?” “Jesi”. Kada je Ibn-Muld`em doveden pred halifu.” Halifa re~e: “Niti vam nare|ujem niti zabranjujem.” U zadnjoj halifinoj oporuci. jer sam ~uo Allahova Poslanika. stigli su ga i uhapsili. pa makar se radilo i o bijesnom psu. a onome kome je nasilje u~injeno pomozite. odgovorio je Ibn-Muld`em. Dao je i posljednje preporuke i upozorenja svojim sinovima. Vo|a pravovjernih nije predvodio ljude u namazu. pa se brzo okrenuo i dao u bijeg.. Radite po Kur’anu. ve} je odredio Hubejra ibn Ebu-Vehba da bude imam d`emata. pa makar vam bila u~injena.s. a u vezi s pitanjem vjere ne bojte se ni~ijeg prigovora. a. rekav{i: “Sinovi Abdul-Muttaliba! Nikako ne prolijevajte krv muslimana. o pitanju njihovoga brata. Hasane. a znate da sam ga volio.” Potom je pogledao u Muhammeda el-Hanefijja i upitao ga: “Jesi li upamtio {to sam rekao tvojoj bra}i?” “Jesam”.” Potom je D`undub ibn Abdullah u{ao kod halife i upitao ga: “Vo|o pravovjernih. Zatim mu je rekao: “Tebi preporu~ujem da po{tuje{ svoju bra}u zbog njihove prednosti nad tobom. “Pa {ta te onda navelo na ovo?” . govore}i: “Ubijen je Vo|a pravovjernih! Ubijen je Vo|a pravovjernih!” Neka se niko ne ka`njava smr}u. Nemojte plakati za onim {to vam je uskra}eno. osim moj ubica. a ne izgubili te. Govorite istinu. ubijte ga. Budite nasilniku protivnici. ako umrem od njegova udarca. ako te izgubimo. Ibn-Muld`em mu odgovori: “^etrdeset jutara sam o{trio sablju i molio Allaha da njome usmrtim najgore stvorenje. a ako ostanem `iv. vi bolje znate od mene. On je va{ brat i moj sin. Toga dana. Abdurrahman ibn Muld`em udario ga je sabljom po ~elu.

koji nije prestajao da nam ih spominje dok nismo pomislili da }e kom{ije imati pravo na naslje|e.. Govorite lijepe rije~i. tre}i.s. potomstvo. a dove vam ne}e biti usli{ane. pa ih pozovite da im podijelite ono {to je kod vas. . neka je Allahovo zadovoljstvo i selam na njega. `ivot moj i smrt moja. Allaha mi. ne}e biti ni nadgledane. doista su posve}eni Allahu.s. a. da ga je Hasan prenio u Medinu i ukopao u Bekijju. Allaha mi. Allah je uz va{e podanike. Allah je po Poslaniku Svome poslao Uputu i vjeru istinitu da bi je uzdigao iznad svih vjera. makar ne bilo pravo mnogobo{cima. a odvra}anje od zla. Allaha mi. pa da vam vladari postanu najgori od vas. Allah vas ~uvao. pa ne dozvolite nikako napad na njega u va{em prisustvu. Tako mi Allaha. a. Neka je na vas selam i milost Allahova. a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu. Ve}ina histori~ara se sla`e da je ukopan u Ned`efu. o Poslanikovo. a. blizu . Allah je uz jetime i nemojte im se izrugivati i udarati ih. Allah vas gleda dok ste u d`amijama u namazu i ne ostavljajte ih prazne. Allaha mi. on gasi Gospodarevu srd`bu. da ne prekidate me|usobne odnose i da se ne razjedinjujete. Poma`ite jedni druge u dobro~instvu i ~estitosti. i da je ukopan u Rahbi kraj velike d`amije u Kufi. Du`nost vam je da se pazite i potpoma`ete. kao {to vam je to Allah naredio. Allah je uz Kur’an. da ne izbjegavate jedan drugog. jer ako su prazne. zatim }ete Allaha moliti. obredi moji. Namaz! Namaz! Ne bojte se u ime Allaha ni~ijeg prijekora. pa neka vas ne preteknu drugi u postupanju po Kur’anu. jer Allah stra{no ka`njava.. Zatim. Allah podr`ava onoga ko odbrani Njegova Poslanika. prou~iv{i ~etiri tekbira. Allah poma`e u borbi na Njegovom putu kada zalo`ite `ivote svoje i imetke svoje. Gospodaru svjetova. Bojte se Allaha. ^vrsto se Allahova u`eta dr`ite i nikako se ne razjedinjujte. Allaha mi. njegov ubica Abdurrahman ibn Muld`em ubijen je i zakopan na nepoznatom mjestu. drugi ka`u da je ukopan kod kufljanskog dvorca.” Nije prestao govoriti “La ilahe illallah” dok mu du{a nije preselila svome Stvoritelju. Njegov je rob i poslanik. ^uvajte rodbinske veze da bi vam Allah olak{ao polaganje ra~una. Ne ostavljajte nare|ivanje dobra. Allaha mi. Allah je sa va{im kom{ijama oni su oporuka va{ega Poslanika. Postoje razli~ita predanja oko toga gdje je ukopan Alija: jedni ka`u da je d`enazu klanjao njegov sin Hasan. klanjanje moje. Allah je uz bijednika i siromaha. On nema sau~esnika. Allah je uz zekat. Allaha mi.92                           Ashabi Allahovog Poslanika Muhammed. Poslije ukopa Alije. Molim Allaha da vas pomogne.s.. to mi je nare|eno i ja sam prvi musliman.atime. Allaha mi. i ~uvao vas kao {to je ~uvao Svoga Poslanika.

a hilafet mu je trajao ~etiri godine i devet mjeseci. vidjet }e{ mjesec kako te promatra. Njegova mudrost i ozbiljnost izra`ene su kroz njegove izreke. Ebu-Esved ed-Du’eli. . Pjesnici. . oplakuju}i ga. Ko je on i {ta u njemu bi. ~itao Kur’an i jasne dokaze. halifa je imao {ezdeset tri godine. od svih ljudi najboljega. ne obaziru}i se na dunjaluk. Alijom ibn Ebi-Talibom. presude i oporuke.adl Abbas ibn Ebu-Leheb oplakao ga je rije~ima: “Nisam se nadao da }e fitnet sti}i do Ha{ima. Kad pogleda{ lice Ebu-Husejna. D`ibril mu pomaga{e da okupa ga i zamota u }efine. da si najbolji od njih po porijeklu i vjeri. a zatim i do Ebu-Hasana Prvi mladi} koji okrenu se Kibli i namaz obavi najbolje od ljudi znade Kur’an i sunnet. istinoljubiv i tra`io je jednakost za sve. knjigama i govorima. u~enjakom. ne}ete saznati. Da mu je bilo dato da vlada u vremenu bez smutnje. Imao je najpohvalnija svojstva i ~itav `ivot je pro`ivio ~edno i skromno.Ashabi Allahovog Poslanika 93 VRLINE Kada je ubijen. Kurej{ije su znali kakvi god su bili.” Neka je Allah zadovoljan Vo|om pravovjernih. {to je obuvao obu}u i skidao je. Vo|a pravovjernih bio je pravedan. Bio je naju~eniji vladar. ka`e: “Zar u mjesecu posta boli nam zadaste. niko ne}e imati {to on imade od ljepote. u ibadetu i tra`enju nauke. Zadnji je od ljudi bio s Poslanikom. govornici i pisci opisali su ga u mnogim pjesmama. pobo`njakom i mud`ahidom. najboljeg {to jahati umjede nam ubiste {to putova{e i na la|i bija{e. zemlja bi se ispunila pravdom.

.

a on Dabbeov. Allahov Poslanik.s. a. d`. U toj grupi su bili: Osman ibn Maz’un.s. d`.A. neka je sa svima njima Allah. PORIJEKLO Ebu-Ubejde Amir sin je El-D`errahov koji je porijeklom iz loze Kurej{ija. a on El-Harisov..ihrov.{. {to je tako bilo. Izabrao je nekolicinu njih. a on El-D`errahov. a on Hilalov. objasnio im osnovne principe poslanice i pozvao ih u islam. Hvala neka je Allahu. Erkam ibn Abu el-Erkam i Ebu-Ubejde ibn el-D`errah.EBU-UBEJDE AMIR IBN EL-D@ERRAH. r. odveo ih je Poslaniku.. zadovoljan. Abdurrahman ibn Avf. . PRIMANJE ISLAMA Bio je jedan od prvih koji su primili islam. povezao se s pojedinim Kurej{ijama u kojima je vidio ~vrstinu i plemenitost. Po{to su mu se odazvali.{. a on Uhejbov. primio ih je te su pred njim izjavili svoj ulazak u islam. a. a on . R.. Drugi dan nakon {to je Ebu-Bekr primio islam. izgovaraju}i {ehadet: “E{hedu en la ilahe illellah ve e{hedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu”Svjedo~im da nema boga osim Allaha i svjedo~im da je Muhammed Njegov rob i Poslanik. Lanac njegova roda je sljede}i: Amir je sin Abdullahov.a. Allah ga je uputio otvoriv{i mu srce prema islamu posredstvom Ebu-Bekra. Zubejr ibn el-’Avam.

U isto vrijeme. Bija{e visok. za njega rekao: “Svaki ummet je imao svoga povjerenika a povjerenik ovoga ummeta je Ebu-Ubejde ibn el-D`errah. Mnogi ashabi `eljeli su njegovu dered`u.” Omer ibn el-Hattab. a. slabe brade.. Ebu-Ubejdina snaga vjerovanja u Allaha. Kada je Allahov Poslanik.” U knjigama koje govore o `ivotopisu Muhammeda. Resulullah. r. ne la`u.. poslat }u vam ~vrstog i pouzdanog.96                           Ashabi Allahovog Poslanika LI^NOST Ebu-Ubejde je bio stamenita li~nost oki}ena skromno{}u vjernika i `estinom u odbrani prava vjere. re~e: “Do|ite ve~eras.s. i rekla mu: “Ebul-Kasime. a. Abdullah ibn Omer.s. kada bi ga ~ovjek sreo. mr{av. a. blijedoga lica. rekao je: “Poranio sam na podne `ele}i da budem taj koji }e kr{}anima presuditi. Kada pri~aju s tobom.s. najljep{ega Gospodara i u ispravnost islama kao vjere... pa je Resulullah. Oni su: Ebu-Bekr. slu{aju te. Me|utim. Islam mu je pove}ao poniznost i uljep{ao ahlak pa je zra~io mirom i stalo`eno{}u tako da bi njegovo dru{tvo osjetilo prijatnost i toplinu. pa ga pozva i re~e mu: ‘Idi s njima i pravedno presudi u njihovom sporu. A. nekako bi se odmah oraspolo`io. a. najljep{e naravi i najve}ega stida... a kad pri~a{ s njima. bila je ~vrsta i stabilna poput planine. otmjen i elegantan.a. Muhammed ibn D`’afer pripovijeda jedan takav primjer: “Do{la je jedna delegacija kr{}ana kod Allahovoga Poslanika. po{alji s nama jednoga od tvojih ashaba koji }e nam presuditi oko imetka oko kojeg se ne mo`emo dogovoriti. opisao ga je rije~ima: “Trojica Kurej{ija su najugledniji me|u narodom. a ja sam se protezao kako bi me ugledao. Osman ibn Affan i Ebu-Ubejde ibn el-D`errah. znao se preobratiti da bude poput lava. a. kao i u knjigama historije islama. Bio je veliki mud`ahid i povjerljiv savjetnik.a.’ A ja rekoh: ‘Ebu-Ubejde zadobio je tu povjerljivu i va`nu du`nost. mo`e se vidjeti posebno mjesto koje je Ebu-Ubejde zauzimao kod Poslanika. kada bi to situacija zahtijevala. klanjao podne. r.S. po~e se okretati lijevo-desno.. on nije prestajao tra`iti pogledom sve dok ne ugleda Ebu-Ubejdu ibn el-D`erraha.” POVJERENIK UMMETA ALLAHOVOGA POSLANIKA.s.s.’” .. a.. a mi smo zadovoljni sa muslimanima.s.

blizini .s. a. po nare|enju Allahovoga Poslanika..” 18 Ebu-Ubejde je bio jedan od onih kojima je za `ivota obe}an D`ennet. Bio je mu{rik. Ubejde je ubio kufr i {irk oli~en u svome ocu. Resulullah. a vjerovatno i najte`em {to ga ~ovjek mo`e uop}e i do`ivjeti. a i oni Njime. On je u toj bici napadao i udarao ohole uobra`ene heroje i uni{tavao oli~enje {irka i kufra pa je ubijen ko je ubijen. ili bra}a njihova. zlostavljanja i poni`avanja. i On }e ih uvesti u d`enetske ba{}e kroz koje }e rijeke te}i. budu u ljubavi sa onima. Uzvi{eni je iznad sedam nebesa objavio ajete o njemu: “Ne treba da ljudi. i koliko je imao povjerenje u njega.. a. on je imao duboke razloge. dobio je kaznu koju je i zaslu`io. zagri`en u svome kufru.. Ebu-Ubejde je ostao ~vrst poput planine. a taj konjanik stalno ga je progonio. a oni na Allahovoj strani }e sigurno uspjeti. ranjen ko je ranjen i pobjegao ko je uspio pobje}i.Ashabi Allahovog Poslanika 97 Ovo je jedno od predanja koje govore koliko je Ebu-Ubejde bio blizak Allahovom Poslaniku. sabljom razbijao nevjerni~ke redove. u bitkama i u pohodima. stavio Svoga roba Ebu-Ubejdu. Tako|er je bio me|u prvom desetericom koji su u~inili hid`ru u Abesiniju. jednoga konjanika od kurej{evi~kih mu{rika je cijelo vrijeme izbjegavao. [iknu krv i zacrveni zemlju okolo. uprkos svim nevoljama. Allahovom pomo}u. taj konjanik nije bio niko drugi do Abdullah ibn el-D`errah. Naprotiv. u~e}i tekbire. a on je bio ~vrst i pouzdan. ^injenica je da ovaj nadimak kojim je Poslanik. Ebu-Ubejde je. jer je doga|aj koji se desio bio krupniji od ljudi. pomo} prepri~ati u onome {to slijedi. ili ro|aci njihovi. `ele}i podijeliti mejdan s njim. a. Me|utim.s. Ebu-Ubejdov otac. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osna`io. ili sinovi njihovi. To je Allahova strana. koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju.u d`amiji. nevjernik. a. d`. Ebu-Ubejde podi`e sablju i zamahnu na konjanika. sve dok ga nije doveo u polo`aj da je okr{aj bio neizbje`an. koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju. a mo`da je najve}i ispit na koji je Allah. Sa prvim muslimanima prolazio je kroz sve nevolje trpe}i sve vrste ka`njavanja. Tako je ~vrsta bila Ebu-Ubejdova vjera u Allaha. Te{ko je i pomisliti ko je ubijeni ~ovjek.{. makar im oni bili o~evi njihovi. toliko spreman da ulo`i na putu Istine. davao mu je zadu`enja u stvarima koje su iziskivale snagu i povjerljivost. tako postojan je bio u islamu.s.s.. U Bici na Bedru Ebu-Ubejde je bio na te{kom ispitu. TE@AK ISPIT Ebu-Ubejde je bio uvijek u Poslanikovoj..s. Naime. d`. Allah je njima zadovoljan. udariv{i ga tako da ga odmah obori na zemlju. da u njima vje~no ostanu. ono {to }emo uz Allahovu. . na sijelima. a.{... po~astio Ebu-Ubejdu nije bio slu~ajan. neka je Allahovo zadovoljstvo i selam na njega. Allah ga je odlikovao i obradovao D`ennetom.

s...s. Ebu-Ubejde poku{ao ih je izvaditi rukom. pri ~emu je slomio drugi zub. a. slomio mu se zub.s. a Ebu-Bekr je o njemu rekao: “Bio je najljep{i ~ovjek koji je imao polomljene zube. Trebalo je izvr{iti zadatak. i spremnosti da ga brani i du{om i tijelom. a. a. ali se pobojao da ne povrijedi Poslanika. {to zna~i “onaj kome su polomljeni prednji zubi”. a.s.. trgnuli su se. zadu`io: iskreno. a. poginuo. licu i izvadio i drugu halku. koji je zajedno s ostalim {ehidima ukopan na Bekijji. sna`no je stisnuo zubima. a. neka je na sve njih Allahov selam.98                           Ashabi Allahovog Poslanika EHTEM Ebu-Ubejde imao je i nadimak “Ehtem”. `ele}i ga dokraj~iti. Od hrane su imali samo ranac hurmi. {to jo{ vi{e skrha muslimane.. a.. naredbe i nakon {to su bili nadohvat pobjede. `iv. tako da je pao na zemlju. pa je pribli`io lice njegovom licu.s. te su ashabi gledali kako da ih {to bezbolnije izvade. Ashabi su se okupili oko Vjerovjesnika. a zatim je polahko i nje`no povukao. pa ga ranili u lice.. neki muslimani su se oglu{ili o Resulullahove. Sam Allahov Poslanik zadobio je tjelesne povrede kada su ga mu{rici okru`ili. Zatim je ponovo pribli`io svoje lice Poslanikovom. neka je Allah zadovoljan njime. Me|utim. “BITKA PALMINOGA LI[]A” Ebu-Ubejde imao je uvijek neko zadu`enje.s. i bez obzira koliko ono veliko i te{ko bilo.s. ne obra}aju}i pa`nju {to je . Dvije halke koje su mu se zabole u lice zadavale su mu `estoku bol. {tite}i ga vlastitim tijelima. U “Bici palminoga li{}a” imao je ogromnu odgovornost. Bitka na Uhudu bila je prvi i najve}i poraz koji su muslimani do`ivjeli u svojoj historiji. a krv mu je tekla niz lice. i zaista je bio najljep{i ~ovjek polomljenih zuba. U toj bici muslimani su izgubili velikoga heroja Hamzu ibn Abdul-Muttaliba. Otuda je Ebu-Ubejde dobio nadimak “Ehtem”. Allahov Poslanik.. zala`u}i `ivote da bi ga odbranili. a. a u ~elo su mu se zabile dvije halke od pancira. a.” Razlog za ovaj nadimak jeste doga|aj koji vrijedi zapisati zlatnim slovima kao veliki dokaz njegove pokornosti Resulullahu.s. okon~avao ga je kako ga je Allahov Poslanik. Kad ju je izvadio. pa su po~eli na sve strane {iriti vijest o tome. Mu{rici su se ponadali da je Allahov Poslanik. amid`u Allahovoga Poslanika....s. obuhvatio prvu halku usnama. polomili su mu kutnjak. povjerljivo i ustrajno. a. Ashabi su ga okru`ili. situacija se okrenula u korist neprijatelja i pretrpje{e poraz.s. kada su spoznali i uvjerili se da mu{rici la`u i da je Allahov Poslanik. Zbog odredbe koju je Allah htio. zadu`io ga je da presretne kurej{ijski karavan i odredio ga zapovjednikom tri stotine mud`ahida.

kada je Resulullah. gajio prema Ebu-Ubejdi bilo je neizmjerno. a. Ovaj te{ki zadatak je izvr{en. muslimani su se sastali u Sekifi Benu-Saide. Pa dovoljno mu je ponosa {to je bio zapovjednik vojskom u kojoj su bili Ebu-Bekr i Omer.s. Svakoga je dnevno zapadala po {aka hurmi. savjetnik i povjerenik. Naime.s. r.s. neka je Allah zadovoljan njima svima. Ovaj pohod je nazvan “Bitka palminoga li{}a”. kao pomo} poslao mu je vojsku na ~ije je ~elo stavio Ebu-Ubejdu. BITKA KOD ZATIS-SELASILA Povjerenje koje je Allahov Poslanik. nasjekli su palmovoga li{}a.s. Omer ibn el-Hattab okrenuo se Ebu-Ubejdi i rekao mu: “Pru`i ruku da tebi dadnem prisegu.. naredio da nas predvodi u namazu i koji nam je bio imam sve dok Allahov Poslanik.. a Ebu-Ubejde je bio najbolji pomaga~. Kada je hurmi nestalo.s. uz Allahovu pomo}. Nakon {to je Allahov Poslanik. SEKI. a. a me|u mud`ahidima bili su Ebu-Bekr i Omer..’” Ebu-Ubejde mu odgovori: “Nikad ne}u pro}i ispred ~ovjeka kome je Allahov Poslanik. Hurmu su stavljali u usta i sisali. a. izmrvili ga pa ga poslije `vakali i na to pili vodu. tamo je nai{ao na pote{ko}e te je zatra`io pomo}. velike du{e ispunjene uzvi{enim dini-islamom.a.. jer sam ~uo Allahovog Poslanika. Ebu-Ubejde je svakom mud`ahidu davao po jednu hurmu. da ka`e: ‘Svaki ummet ima svoga povjerenika a povjerenik ovoga ummeta je Ebu-Ubejde. bez obzira na te{ke neprilike kroz koje su muslimani prolazili i ne mare}i {to je put dalek. potrebno je znati {ta se desilo u Sekifi Benu-Saide u Medini..Ashabi Allahovog Poslanika 99 bilo vrlo malo hrane. nije preselio na ahiret. a Ebu-Ubejde i mud`ahidi vratili su se kao pobjednici. Allahov Poslanik..E BENU-SAIDE Da bismo vi{e saznali o sposobnostima Ebu-Ubejde i o njegovom posebnom mjestu koje je imao u islamu. a. a. a. a poslije pili vodu cijeli dan. ispustio svoju plemenitu du{u. .. a.s. poslao Amra ibn el-’Asa u Zatus-Selasil. dogovaraju}i se i raspravljaju}i o budu}em halifi kojem }e dati prisegu. a kad je i hurmi po~elo nestajati. Krenuo je Ebu-Ubejde. na put.s. Prisega je data Ebu-Bekru.

jer se on borio na Allahovom putu. Ebu-Ubejde nije prestajao s davanjem. izdao je naredbu da se Halid ibn el-Velid smjeni sa mjesta zapovjednika vojske [ama. Milostivog. Ebu-Bekr izabrao ga je za zapovjednika. preseljenja na ahiret. a. Samilosnog” “Od Allahova roba Omera ibn el-Hattaba. zbog mno{tva ratnih zona bilo je nu`no uspostaviti jedinstvenu komandu. a da na njegovo mjesto do|e Ebu-Ubejde.a. Naredba o smjeni do{la je u vrijeme borbe.100                           Ashabi Allahovog Poslanika PREMA [AMU Nakon Poslanikovoga. po{to su skupili i ujedinili sve svoje raspolo`ive snage. kada je Halid vodio muslimane ka pobjedi.Ebu-Ubejdi Amiru ibn el-D`errahu. Nakon nekog vremena Bizantijci su postali ozbiljna prijetnja muslimanima. iako je imao pravo na to. kako bi se borili protiv Bizantijaca i dini-islamom osvijetlili taj dio Zemlje. Jezida ibn Ebi-Sufjana. a zbog toga slu~aja dobio je nadimak Zapovjednik nad zapovjednicima. Za komandu nad odredima izabrao je ~etiri pravovjerna mud`ahida: Ebu-Ubejdu Amira ibn el-D`erraha. ugled. Zaista je bio veli~anstvan taj ~ovjek. te mu je poslao pismo u kojem potvr|uje naredbu: “U ime Allaha. vo|stvo.s. @elio je da se bitka nastavi onako kako je Halid isplanirao. Ebu-Bekr poslao je nare|enje Halidu ibn el-Velidu. [urahbila ibn Hasneta i Amra ibn el-’Asa. Odredio sam te za zapovjednika muslimana i nemoj da te je stid bilo {ta u vezi s tim. vladara pravovjernih . Kada je Omer ibn el-Hattab preuzeo hilafet. ujediniv{i time Ebu-Ubejdovu povjerljivost i Halidovu hrabrost.s. . da bi muslimani ostvarili pobjedu. sredstva i oru`je. Ebu-Ubejde je ovu naredbu primio na najljep{i na~in. Selamun alejkum. da odmah krene prema [amu u ispomo} muslimanima.. Ebu-Ubejdu bilo je stid preuzeti vo|stvo u trenucima kada je Halid trebao okusiti slast pobjede pa je zatajio nare|enje. Omer je saznao za njegovo otezanje sa Halidovom smjenom. neka je Allahov blagoslov na njega. Allah se ne stidi istine. Kakva je njegova dered`a u Allahovoj ~istoj vjeri. r. zalaganjem i `rtvovanjem na putu vjere Jednog Jedinog Allaha.. Nije bilo povoljnije osobe koja bi preuzela komandu od Ebu-Ubejde. koji je tada komandovao vojskom u Iraku. Tako|er je naredio da bude emir cjelokupne vojske u [amu. a ne da bi zadobio polo`aj ili utjecaj. Ebu-Bekr je za vrijeme svoga hilafeta poslao ~etiri odreda vojske prema [amu. bore}i se pod Halidovom komandom. zanemario je polo`aj. Zahvaljujem Allahu mimo Kojeg drugog boga nema i donosim salavat i selam na Njegova poslanika Muhammeda. Svaki je bio emir jednoga odreda koje su ~inili arapski plemi}i i uglednici. a. Nakon {to je svaki odred obavio svoj zadatak.

ovako je pobje|ivala vjera Istine. rekao je Halid Ebu-Ubejdi. a nisi me obavijestio. pripadala tebi?”. neka je Uzvi{eni zadovoljan s njima obojicom. u stvari. pitao je glasom punim ~e`nje: “Gdje mi je brat?” Upitali su ga: “A ko je on. islamom uzvi{ena! Kada je jednom prilikom halifa Omer ibn el-Hattab posjetio [am. odmah se uputio Ebu-Ubejdi. bez traga nekakve rasko{i ili luksuza pri njemu. samilosna. njihovu skromnost prema dunjaluku. i ne {alji odrede da bi sabrao {to vi{e. a njega smijeni. Nisam ti htio re}i dok ne sazna{ od drugoga i nisam `elio remetiti bitku dok se sve ne okon~a. i nijedan od vas. pa te tek onda obavijestiti. odgovorio im je. bila je pravi odraz njegove skromnosti. a kada je on ~uo za to. “Allah ti oprostio. Omer u njegovoj ku}i nije zatekao ni{ta osim prostog du{eka na kojem je .” Kada je Halid saznao za naredbu o svojoj smjeni. i potpunu predanost Allahovoj vjeri. ovako se vihorila zastava pravde iznad pora`enog mnogobo{tva i nevjerstva. Koji te izbavio iz kufra u iman i iz zablude izveo na Uputu. uz Allahovu pomo}. pa je primi. hvala neka je Gospodaru svjetova na ni’metima islama. ne nadma{i me u bogobojaznosti. niti je trunka oholosti u{la u njegovo srce. Ebu-Ubejde do~ekao je i zagrlio halifu. Odredio sam te zapovjednikom Halidove vojske. MUSLIMAN KUREJ[IJA Zapovijedni{tvo nad vojskom nije zavelo Ebu-Ubejdu . a da ne po`elim da budem kao on. a mi smo bra}a i pokorni Allahovoj volji. odgovorio je Ebu-Ubejde. Sve ovo {to vidi{ nestat }e. Klanjao si iza mene dok je vlast. rekao je: “Ja sam musliman Kurej{ija. Ne {alji muslimane u propast da bi zadobio ratni plijen. “Neka je Allahov oprost na tebe. vo|e najve}e muslimanske vojske toga doba.nije umanjilo ni{ta od njegove skromnosti i jednostavnosti. iskazuju}i mu dobrodo{licu. Mud`ahidi su bili zapanjeni njime. Ne `elim dunjalu~ku vlast i ne radim za dunjaluk. Naime.Ashabi Allahovog Poslanika 101 Preporu~ujem ti da se boji{ Allaha. Ko bi ga sreo vidio bi obi~nog mud`ahida. Me|u njima odigrao se dijalog koji oslikava uzvi{enost dvije du{e. bio on crven ili crn. Emirul-mu’minine?” “Ebu-Ubejde Amir ibn el-D`errah!”.” Veli~anstvena je li~nost bio Ebu-Ubejde: skromna. A ku}a Zapovjednika nad zapovjednicima. pa ga je odveo ku}i. Ne {kodi ~ovjeku da slijedi brata u dunjalu~kim i ahiretskim stvarima”. do{lo ti je pismo od halife o mojoj smjeni i tvome postavljanju. Ovakva je bila veli~ina ashaba. sretan {to ga je vidio.

imao je pedeset osam godina.s. Halifa Omer. Allah mu mezar osvijetlio. kada bi ~ovjek sagradio hiljadu zgrada. kojom je Allah. u~vr{}uju}i temelje ~iste vjere. Ebu-Ubejde obolio je od kuge. dijelite sadaku. Kada ti do|e ovo pismo. Ni{ta vi{e.{.s. znam za {to sam ti potreban. d`. na kraju }e morati do}i u polo`aj u kojem mene sada vidite. jednog od najve}ih mud`ahida i da’ija dini-islama. sablje i {tita. Ja sam u muslimanskoj vojsci. . Neka je milost i selam na povjerenika Muhammedova. a potom ispustio svoju plemenitu du{u. predvodi ljude u namazu”. pa kad je osjetio da mu se primi~e ed`el. ako je prihvatite -dovjeka vam dobro: klanjajte namaz. a njihova nesre}a je i moja nesre}a.” PRESELJENJE NA AHIRET U Ebu-Ubejdovo vrijeme predio [ama pogodila je stra{na epidemija kuge.a. Koji mu je to omogu}io. pobojao se da ne izgubi Ebu-Ubejdu pa mu je poslao pismo u kojem je stajalo: “Ukazala mi se potreba za tobom.. postite ramazan. savjetujte vo|e i nemojte ih varati. zapovjednika. a.. znao je da ga on ne `eli zbog posla nego da bi ga izvukao ispred napasti zaraze. poznata kao “Kuga Emvasa”19. pa mu je napisao: “Vladaru pravovjernih. ummeta. Pravedni halifa se nasmije{io i upitao ga: “Zar nisi uzeo za sebe kao {to neki uzimaju?” A Ebu-Ubejde mu odgovori: “Vladaru pravovjernih. a. a ako ti do|e danju. u dru{tvu s plemenitim ashabima.” Ostao je sa svojom vojskom. Kada je umro. oslobodi me od toga {to tra`i{ i dozvoli mi ostanak. uzeo `ivote velikog broja ashaba. neka je hvala Allahu.” Kada je Ebu-Ubejde pro~itao pismo nasljednika Allahova Poslanika.102                           Ashabi Allahovog Poslanika spavao. insistiram da krene{ ne ~ekaju}i dan. Esselamu alejkum ve rahmetullah.” Potom se okrenuo Muazu ibn el-D`ebelu i rekao mu: “Muaze. ako ti ovo moje pismo do|e no}u. ovo mi je dovoljno za `ivot. r. budite ponizni. a ne mo`e je ispuniti niko osim tebe. obavite had` i umru. ne `elim ih napustiti dok Allah ne presudi i meni i njima. okupio je mud`ahide i ostavio im sljede}u oporuku: “Ostavljam vam preporuku. insistiram da krene{ ne ~ekaju}i no}... u prostranim d`enetskim vrtovima. Zaista. nemojte da vas dunjaluk upropasti.

R. Ebu-Bekr stupio bi u kontakt sa mekanskim ljudima i mladi}ima za koje je dr`ao da u njima ima dobra. Posjedovao je veliku tjelesnu snagu. a imao je sve odlike ugledna ~ovjeka. . PRIMANJE ISLAMA Ubraja se me|u prve muslimane. Bija{e nje`an i miran.. NJEGOVO IME Njegovo ime je Abdurrahman. a on Kilabov. Allah. a. d`. Nakon {to je izjavio islam. Nadimak mu je bio Ebu-Muhammed. krupnih {aka i prstiju. uputio ga je na islam poredstvom Ebu-Bekra.a.A. Svi su se odazvali pozivu pravde i istine. krupnih crnih o~iju. LI^NOST Bio je lijepoga izgleda. U d`ahilijetu se zvao Abdul-Amr ili Abdu K’ab. srednje visine. r.{. Me|u njima je bio i Abdurrahman ibn Avf. a on sin El-Harisov. svijetle puti. Zubejr ibn el-Avvam. pa bi onda nekima od njih predlagao da prime islam. a on Murra el-Kure{ija ez-Zuhrija. podnose}i sve neda}e i tegobe.s.. sin je Abdul-Avfov. Talha ibn Ubejdullah i S’ad ibn Ebu-Vekkas. promijenio mu je ime u Abdurrahman. Pored njega islam su primili. pravilnoga nosa. Poslanik. tako|er: Osman ibn Affan. @elio je svakome dobro i sam se `rtvovao kako bi doprinio kakav hajr. koja mu je u bitkama omogu}avala da se lahko kre}e i napada.ABDURRAHMAN IBN AV. a on Zuhrov.

kao i drugi. Vjera je prodrla u njegovu du{u i oja~ala ga snagom i saburom.s. Iz bijesa su po~eli ka`njavati i mu~iti one koji prihvate i prigrle novu vjeru i odazovu se pozivu Poslanika. za Abdurrahmana je bilo istinski ponos. Vjerovjesnik. Abdu Amr. Tu. slijede}i Allahova Poslanika. bio izlo`en razli~itim vidovima ka`njavanja. Kada su se ugnjetavanja muslimana poja~ala.104                           Ashabi Allahovog Poslanika Abdurrahman je objavio svoje primanje islama prije nego je Muhammed. Abdurrahman ibn Avf je. u{ao u ku}u Erkama ibn Ebu-el-Erkama. . U prvoj hid`ri u Abesiniju me|u muhad`irima je bio i Abdurrahman.s. nakon obe}anja koja je dobio od kurej{evi}kih velikana. Podnosio je prezir brane}i svoj dini-islam i `ivot. d`.. daju}i mu neopozivu prisegu. a. ne posustaju}i i ne klonuv{i na putu Istine.s. a. obo`avali su Allaha. “Ku}u islama”.s. njihovom domovinom.. On je jedan od prve osmerice koji su primili islam i u~vrstili njegove temelje. Abdurrahman je jedan od deseterice kojima je D`ennet obe}an jo{ za njihova `ivota.s. a. u tu|oj zemlji.{..s. a kada bi ga neki od kurej{evi}kih plemi}a zovnuo njegovim predislamskim imenom. a. te je u~injena i druga hid`ra. naredio je hid`ru u Abesiniju. muhad`iri su ~vrsto dr`ali svoju vjeru.. suosje}aju}i s njima. ne bi se odazivao. a. HID@RA Kurej{ije su se `estoko rasrdile kada su vidjeli da se Muhammedovom. Kada je Allahov Poslanik. pozivu odazivaju razli~iti slojevi ljudi i ugledan i obi~an svijet.s. kako bi za{titu potra`ili kod tamo{njeg pravednog vladara. Ali to nije dugo potrajalo jer su Kurej{ije prekr{ili svoje obe}anje. tzv. a. Ime koje mu je dao Allahov Poslanik. Abdurrahman je ponovo bio me|u muhad`irima. osjetio da bi se muhad`iri mogli vratiti.. ali je ostao ~vrst i nepokolebljiv u svome uvjerenju i principijelan u svome obe}anju i prisezi datoj Resulullahu.. a srca su im ~eznula za rodbinom i za Mekom. pozvao je muhad`ire pa su se ponovo okupili oko uzvi{ene misije. a.s. Tako|er. a.

za~udio se njegovom stanju i upitao ga: ‘[ta si dao `eni kao mehr?’ On odgovori: ‘Zlata koliko je te{ka ko{pa hurme. a od te usli{ane dove Abdurrahmanu se imetak pove}avao gdje bi god po{ao i u {ta god bi ulo`io.. Sam je za sebe rekao: ‘Imao sam osje}aj kada bih podigao kamen.. a. Nakon druge prisege broj ensarija se znatno pove}ao i Allah. Poslanik. Oti{ao je da obraduje Allahova Poslanika. najbogatiji sam u Medini.. d`.. Muhammed. a tijelo mu je bilo na{kropljeno lijepim mirisom. a. nego. zato je naredio da se tajno ~ini hid`ra u nju...s. o`enio se. pa je predlo`io Abdurrahmanu da mu dadne pola svoga imetka i da ga o`eni jednom od njegove dvije `ene. Pogledaj koja ti se vi{e svi|a. re~e mu Poslanik.. a. Dova koju je Resulullah.s.s. uputio bila je klju~ Abdurrahmanova bogatstva i pro{irivanja trgovine. koji su povjerovali u poslani~ki poziv. pa izdvoji iz mog imetka polovinu sebi. Ovako je zaradio veliko bogatstvo kakvo niko prije njega nije imao.’ ‘Priredite svadbenu gozbu.’ Abdurrahman mu odgovori: ‘Neka ti Allah pove}a imetak i porodicu. Te`io je da mu trgovina bude halal i izbjegavao je svaki posao u kojem je bilo harama ili sumnjivih stvari.’ Abdurrahman je u{ao u trgovinu i zara|ivao. pa se njom o`eni. Tako je pobratio Abdurrahmana ibn Avfa sa S’adom ibn Rebiom. uvidio je da }e Medina biti prijestolnica islama i novi centar odakle }e se vjera istine {iriti u sva podru~ja. a.{. Zbog toga mu je Allah pove}ao nafaku.s. im je osvijetlio srca dini-islamom. Poslanik. pod njim bi na{ao zlato ili srebro.s. O`enjen sam dvama `enama. Neka ti Allah da blagoslova u tvome imetku’.. Vi{ak svoje zarade dijelio je na Allahovom putu. makar ovcom. O ovome je zabilje`eno predanje koje je prenio ~asni ashab Enes ibn Malik: “S’ad ibn Rebi’a je rekao Abdurrahmanu: ‘Brate. a. i stanovnika Medine u~vrstila se nakon prve prisege i nakon formiranja grupe ensarija . bratimio je muhad`ire i ensarije kako bi se zbli`ili i ujedinili u okrilju islama. S’ad je bio vrlo bogat ~ovjek. Kada je stekao dovoljno da bi mogao dati mehr za `enu. a.stanovnika Medine..Ashabi Allahovog Poslanika 105 U MEDINI Veza izme|u Allahovoga Poslanika. Kada je hid`ra u~injena. uputi me na pijacu.’” .s. pro{irio trgovinu i uve}ao zaradu.

a. Allah ga je blagoslovio velikim imetkom kojega je bilo u izobilju. ina~e `estoki protivnik islama i muslimana. pa su muslimani formirali d`emat. ali mu Poslanik. i njegovom te`njom za halal-zaradom. posredstvom dove odabranoga Poslanika. Druga po~ast bila je ve}a od prve.... vje{t konjanik i junak. nai{areti da nastavi. koji mu je u Meki nanio velike patnje. skromno naoru`ani. Najve}a oprema bila im je vjera i spremnost na `rtvu za Allahovu Rije~. naime Abdurrahman je predvodio d`emat. a Allahov Poslanik. STALNI D@IHAD Abdurrahman nije bio od onih trgovaca koje je trgovina udaljila od spominjanja Allaha i borbe na Njegovom putu.s. Abdurrahman se `estoko rasrdio..s. prozivaju}i ga predislamskim imenom.. a. izabrav{i za imama Abdurrahmana. a Resulullah je klanjao iza njega. Kada se Resulullah. Bio je to Umejr ibn Osman ibn Ka’b et-Tejmi. bio je odsutan.... Krenuo je prema njemu isukane sablje. Izrugivao mu se. Postoji i drugo predanje istoga zna~enja.s. a.106                           Ashabi Allahovog Poslanika VELIKA ^AST Abdurrahman je stekao veliki ugled kroz dvije stvari koje nije stekao nijedan ~ovjek.s. Muslimani su se spremili za borbu na ~elu s Allahovim Poslanikom. a. a. Njegovo tijelo bilo je “bezvrijedno”.” Po`rtvovanost i borbenost koju je Abdurrahman pokazao u Bici na Uhudu prevazilazi svaku pretpostavku.. klanjao je za njim u d`ematu me|u muktedijama. On je imamio prvi rekat kada je do{ao Allahov Poslanik. oti{ao radi svoje potrebe. a njegov `ivot “jeftin”. Bio je sav izranjavan. A bio je veliki mud`ahid.s. a. zajedno s . u svakoj bici i pohodu. a. Abdurrahman mu htjede ustupiti mjesto.s. udario ga i oborio na zemlju oblivenog krvlju.s. vratio. pa je zanijetio namaz za Abdurrahmanom i dovr{io ga me|u muktedijama. Abdurrahman je klanjao namaz. ali ga rane nisu zaustavile od nastavka borbe.s. a. Abdurrahman je tako|er u~estvovao u borbi. Naime. Svojim tijelom je. Zaista. Ima li ve}e po~asti od te?! U Taberijinom predanju zabilje`eno je da je prilikom pohoda na Tebuk Allahov Poslanik. a. ubijaju}i neprijatelje svojom sabljom. bilo je nastupilo namasko vrijeme. pa mu re~e: “Moje ime je Abdurrahman.s. Naprotiv.s. a. U Bici na Bedru mu{rici Kurej{ija okupili su svoje silnike i dobro se naoru`ali i opremili. divna i velika je ~ast biti imam pred Allahovim Poslanikom. kada ga zovnu jedan Kurej{evi}. bio je pri ruci Allahovom Poslaniku. a u me|uvremenu se formirao d`emat klanja~a ~iji imam je bio Abdurrahman. a Allahov Poslanik.

Prvi put je bio ranjen.{.” Abdurrahman je bio me|u prisutnim pa. ali nije poklekao niti odustao nego se nastavio boriti ne obaziru}i se na krv koja je tekla. ali ono {to je dao Abdurrahman nadilazi svako o~ekivanje.. Jednom je dao ~etiri hiljade dinara. pozvao je ashabe i rekao im: “Dajite sadaku. d`. a ona napaja zemlju kroz koju prolazi. ode ku}i i donese kesu novca. Resulullah. “Nafaku i nagradu koju su obe}ali Allah. i Njegov Poslanik. pove}ao njegov imetak. a od jedne rane na nozi trajno je ostao hrom. “[ta?”. koliko je mogao.” Poslije ove dove. VELIKI DOBROTVOR Historija ~ovje~anstva poznaje malo ljudi koji su dijelili na Allahovom putu kao Abdurrahman i koji su imali takva svojstva plemenitosti i dobrostivosti. tako bi i on pove}ao dijeljenje. dok nije zadobio dvadeset jednu ranu. d`. ganut njegovim postupkom.. rekao je Abdurrahman. a. Bez obzira na rane.s. Potom je ranjen drugi put. Na Uhudu su muslimani do`ivjeli poraz zbog neposlu{nosti Allahovom Poslaniku. sti~u}i imetak imao odre|en i jasan cilj . Kada god bi Allah. a dvije hiljade sam ostavio za svoje potrebe”... a. Novac i sredstva davani su u velikim koli~inama.. nastavio je {tititi Allahovoga Poslanika. odgovori Abdurrahman. ~uv{i ovo.. pa ~etrdeset hiljada zlatnika.s. spre~avao napad Kurej{ija. Kada bi njegova du{a bila od koristi drugome.s.s. re~e: “Allah ti pove}ao u onome {to si dao. “Allahov Poslani~e. kada bi mogao.s. htio opremiti vojsku.s.Ashabi Allahovog Poslanika 107 tijelima deseterice ashaba. a.s. {tite}i ga od mu{ri~kih strijela i kopalja i spre~avaju}i ih da ga se domognu.. Velika je mudrost Allahova. upita ga ponovo Resulullah.” Resulullah. a. a. a. jer ho}u poslati vojsku. pa deseti. imetak mu je postao jo{ beri}etniji. a.ne ljubav i gramzivost prema imetku nego tro{enje imetka na putu islama. dvije hiljade dajem u ime Allaha.s. zatim . zatim ~etrdeset hiljada srebrenjaka. i pove}ao ti u onome {to si ostavio. davao je po pola imetka. ga tada upita: “Jesi li {ta ostavio svojoj porodici?” “Jesam”.. Bio je poput rijeke koju nebo napaja vodom. od svoje dobrote bi je poklonio drugome. i pred njega stavio dvjesto oka zlata. Do{ao je kod Allahovoga Poslanika. Kada se vr{ila priprema za pohod na Tebuk. Kada je Allahov Poslanik. Muslimanima je trebalo i oru`ja i opreme i jaha}ih `ivotinja. pa tre}i. a. Abdurrahman je. pred muslimanima je bila ogromna bizantijska vojska opremljena mno{tvom oru`ja i sredstava. do kraja bitke. Omer je rekao: “Smatram da grije{i jer porodici nije ni{ta ostavio. imam ~etiri hiljade dirhema. na~inio `ivi zid oko Vjerovjesnika.{. Rane su bile na razli~itim dijelovima tijela.s. Abdurrahman je.” Za vremena Allahova Poslanika. a.

.s. Ova vjest o njegovom ulazku u D`ennet bila mu je podsticaj da nastavi ~injenje dobrih djela. Tada se Ai{a sjetila doga|aja koji se odigrao pred njenim o~ima i hadisa te re~e: “^ula sam Allahova Poslanika. Svaki ~ovjek je od njegova imetka mogao uzeti kredit. Raspravljali su i naga|ali {ta bi to moglo biti. neka je Allahov blagoslov na nju. tre}inom ih je rje{io dugova. O njemu i Medinelijama se moglo ~uti: Medinelije su Abdurrahmanovi ortaci u njegovom imetku. poma`u}i sirotinju i jo{ vi{e ula`u}i na Allahovom putu. u{ao bih hodaju}i. pitala: “Kakva je ovo buka?” Re~eno joj je: “To je Abdurrahmanov karavan natovaren trgova~kom robom.” Ai{a ponovo upita: “Zar trgova~ki karavani da di`u ovoliku buku?” “U njoj je sedam stotina natovarenih `ivotinja”. POTRES U MEDINI Jedno jutro Medinelije su se probudili i ~uli tutnjavu od koje se zemlja tresla. Siromasi su imali pravo da se koriste njegovim imetkom. dolazi iz [ama. Tre}inu im je dao na kredit. Svi muslimani imali su koristi u njegovoj imovini. a ba{ u to vrijeme bila ih je zahvatila su{a i nesta{ica. da ka`e: ‘Vidio sam Abdurrahmana ibn Avfa da }e u}i u D`ennet puzaju}i. reko{e joj. Na prilazima gradu ugledali su veliki oblak pra{ine koji je plovio prema njima. `urno je oti{ao do Ai{ine ku}e i upitao je: “Jesi li to ~ula od Allahova Poslanika. . pa re~e: “Da sam mogao.” Ovaj karavan je podjeljen me|u Medinelijama. a. Budi mi svjedok da sam ovaj cjelokupni karavan sa tovarom dao u ime Allaha.’” Kada je ovo doprlo do Abdurrahmana. pa je Ai{a.108                           Ashabi Allahovog Poslanika je opremio pet stotina konja i pet stotina deva na Allahovome putu. Njegova dobro~instva su mnogobrojna i velika. a.” Abdurrahmanu se ozari lice sre}om.?” Majka vjernika mu odgovori: “Jesam. a tre}inu im je poklonio..s.

r.a. za halifu. Peterica ostalih su se slo`ili da on izabere halifu. Kada je Omer.” Abdurrahman je izabrao Osmana. zatim siroma{nim muslimanima i muhad`irima i `enama Resulullaha. r. ugled i polo`aj. Kada je Omer. Ako bi htjele iza}i . iz koje je bila Amina bint Vehb. da me no`em ubodete u grlo pa da iza|e na drugi kraj. a.a. a on je postio. Bili smo obasuti mnogim dobrima i bojim se da nam je to nagrada za na{a dobra djela. Hamza je poginuo.s. ako bi od njega tra`ile da im ne{to pribavi -nabavio bi to za svoj novac. tako da ga nisu mogli razlikovati od njegovih slu`benika i robova. Me|utim. rije~ima: “Allaha mi. a. Ako bi mu pokrli glavu. Slu`io je majke vjernika i osiguravao potrebno. izabrao je {estericu ashaba kojima je Allahov Poslanik... on je ostao na usluzi Poslanikovim . pa je rekao: “Poginuo je Mus’ab ibn Umejr.” Tako se odrekao polo`aja..s. Od Allaha je ovu po~ast dobio Abdurrahman i niko vi{e od ashaba. neka je Allahov selam na sve njih..” Potom je zaplakao i ostavio hranu. [u’be prenosi od S’ada ibn Ibrahima da je rekao: “Abdurrahmanu je neko donio hranu. a svi su se slo`ili s njegovim izborom. da si povjerljiv me|u melekima i da si takav me|u ljudima. a bio je bolji od mene. pove}avala se i njegova skromnost prema dunjaluku i ljubav prema ahiretu. . bio na samrti. po{tuju}i njih i ku}u u kojoj su obitavale. a bio je bolji od mene.. a. pa kada je Resulullah. jer je on imao sve potrebne uslove za halifu. r. a. ]efin mu je bio njegov ogrta~.s. rekao mu je: “^uo sam od Allahova Poslanika. SLUGA MAJKI VJERNIKA Abdurrahman je bio ~ovjek od povjerenja kod Allahova Poslanika. Kada je prodao zemlju za ~etrdeset hiljada dinara. a me|u njima i Abdurrahmana..a. da izme|u sebe izaberu halifu.bio je u njihovoj pratnji. umro.Ashabi Allahovog Poslanika 109 SKROMNI Da li je ovo ogromno bogatstvo promijenilo njegov moral i odvelo ga sa pravoga puta? Naprotiv.s. dra`e mi je nego da se prihvatim ovog poziva.s. otkrila bi mu se glava. Alija . bio zadovoljan.. a. svi su pogledi bili uprti u Abdurrahmana. a.. `enama. majka Allahova Poslanika. Ahiret mu je bio stalna preokupacija.i{ao bi s njima u Meku. Nije razmi{ljao o dunjaluku uprkos ogromnom bogatstvu. otkrile bi mu se noge. Njegova skromnost se nije ograni~avala samo na dunjalu~ke ukrase nego i na vlast. on se sustegao od polo`aja. Stalni drug u njegovom `ivotu bila je bogobojaznost i ulaganje na Allahovom putu. Dio je dao porodici Benu-Zuhre.a. Bio je blizak i njemu i njegovoj porodici. Svaki dan raspitivao se za njihove potrebe i bio im na usluzi..r. a ako bi mu pokrli noge. koliko god mu se pove}avao imetak. ~itavu svotu je podijelio.s. kada bi htjele obaviti had` . preselio svome Gospodaru.

a.110                           Ashabi Allahovog Poslanika a.s. Ukopan je u Medini u mezarju El-Beki’a u blizini {ehida Uhuda. Osmanom ibn M’azunom.s. pitala je: “Ko je poslao ovaj novac?” Re~eno joj je: “Abdurrahman ibn Avf. Iza njega je ostalo hiljadu deva. Ai{a je htjela da mu iska`e po~ast. Svakoj od Poslanikovih `ena ostavio je pozama{nu svotu novca. tako da su se ljudi umorili dok su raspodijelili zaostav{tinu u zlatu i srebru. r. Svakom ashabu koji je u~estvovao na Bedru ostavio je ~etiri stotine zlatnika. Allah.a. Kada je Ai{i do{ao odre|eni dio. pa mu je predlo`ila da mu dadne mjesto za mezar u njenoj odaji kod mezara Allahovog Poslanika... r. .” Smotala se jedna od zastava islama. dijelio je jo{ vi{e i oslobodio dosta svojih robova. r.. Allah te Svojim rahmetom obasuo. a. a. ga je opskrbio.a. Opra{taju}i se od njega.. Ebu-Bekra i Omera. a njegovo ime je ostalo mirisno i blagoslovljeno jer je on bio jedan od stupova na kojima je po~ivalo veli~anstveno zdanje islama.s. Ai{a je uputila dovu za njega: “Da ga Allah napoji vodom Selsebila. Svakoj od svojih ~etiri `ene je ostavio po osamdeset hiljada zlatnika. rekao je: “Bio si iskren na dunjaluku. Sjetio se i dogovora sa svojim velikim prijateljem i cijenjenim ashabom.a.a. prvim muhad`irom ukopanim u Medini. osim strpljivi. r.. a. Njegov tabut nosio je Poslanikov. u sedamdeset petoj godini `ivota. Umro je trideset prve godine po Hid`ri. Alija ibn Ebi-Talib.s. d`. r. a me|u njima i halifi Osmanu . bilo je stid to prihvatiti.{.. dunjalu~ko putovanje se okon~alo. primiv{i dovu Svoga Poslanika. Abdurrahmana je ~ekao put ka obe}anom D`ennetu. D`enazu mu je klanjao Osman ibn Affan. stotinu konja i tri hiljade ovaca. Ostavio si la`.a.’” PRESELJENJE NA AHIRET Veliko srce se umorilo. Ali Abdurrahmana.” Svojim nasljednicima je ostavio ogromno bogatstvo.s. dajd`a S’ad ibn Ebi Vekkas. da ka`e: ‘Poslije mene ne}e biti prema vama milostivi. Kao da je osjetio da mu dolazi ed`el. da }e se ukopati jedan do drugoga.” Majka vjernika re~e: “^ula sam Allahova Poslanika.

a on Abdullahov. pa je stvari rje{avao na najljep{i na~in. a on K’abov. smirenost i pronicljivost. . Posjedovao je izuzetnu tjelesnu snagu koja mu je pomagala u podno{enju nevolja. bijeloga tena. LI^NOST Kod Se’ida ibn Zejda. slu{alac bi osjetio njegovu samouvjerenost i iskrenost. krupnih {aka. pun. a on Kartov. a on Malikov. isticala su se tri svojstva: ozbiljnost. Bio je izuzetno inteligentan. a on Abdul-Uzzaov. a on . a on Amrov. a svojom pronicljivo{}u je pretpostavljao doga|aje prije nego se stvarno dogode. Bio je visok. Bio je ozbiljan i odmjerenih postupaka. Kada je bio na sijelu. a on Rebahov. odgovoran u odnosima s ljudima.A.SE’ID IBN ZEJD. a kada bi progovorio. r. a on Lu’ejjov. malo je govorio. R. Nije bio sklon {ali i neozbiljnosti. Doga|aje bi prenosio bez dodavanja i iskrivljavanja.a. a on Kenane el-Kure{ija el-Adevija. te ga je u~inila ~vrstim i postojanim na bojnom polju. a on Adijjev. sin je Zejdov. ina~e stalo`en i miran. a on Nufejlov. a on Nadrov. a on Galibov. guste kose i brade koju je knio. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Ime mu je Se’id.ihrov.. a on Rizahov.

Na kraju ga je protjerao iz Meke. da govori: ‘Kurej{ije. a moja vjera je Ibrahimova vjera. S njim je bio Zejd ibn Haris koji je ovako opri~ao taj susret: “Iza{ao sam s Resulullahom. i sna`no ga udario. tako mi Onoga u ^ijoj je ruci moja du{a.” Od Esme. r.’ On re~e: . govore}i: “Moj Bog je Ibrahimov Bog.112                           Ashabi Allahovog Poslanika U IBRAHIMOVOJ VJERI Njegov odgoj nije bio poput odgoja ostalih mekanskih mladi}a. ali ne znam.’” Tako|er je govorio: “Gospodaru.. neka je Allahov selam na nju.. nego je napadao Kurej{ije zbog njihovoga krivovjerstva i paganije i pozivao ih da obo`avaju jedinoga Boga. prenosi se: “Vidjela sam Zejda ibn Amra ibn Nufejla oslonjenog na K’abu.. a onda je Poslanik. Stvoritelja.’ Potom sam oti{ao do tog starca i kada sam ga na{ao. Ebu-Bekrove k}erke. iz grada ratnika i hvalisavaca. rekao: “Zejde. prije nego {to je po~eo primati Objavu. Omerov otac. Izrugivao se njihovom prino{enju `rtava kipovima koje su sami napravili i koji im nisu ni {kodili ni kakvu korist donosili. Zejd je `ivio i u doba d`ahilijeta je bio pripadnik vjere Ibrahima.” Rekao sam: ‘To nije vjera koju tra`im. `ele}i pravu vjeru.a. oti{ao sam do sve}enika Hajbera.s. jednog vrelog dana iz Meke pa smo sreli Zejda ibn Amra ibn Nufejla. ~inio bih ga. kada bih znao koji ibadet Ti je najdra`i.” Jednom prilikom kada je napadao Kurej{ije zbog njihovoga obo`avanja idola. za{to te tvoj narod protjerao?” Zejd odgovori: “Allaha mi. a. a. niko od vas nije primio Ibrahimovu vjeru osim mene. Jednom je sreo Allahovoga Poslanika.s. `rtvujete u ne~ije drugo ime pored Allahovog?” Obo`avao je Jedinog Allaha. pa sam primijetio da obo`avaju Allaha i da Mu pripisuju druga. pa se Zejd nastanio na brdu Hira i samo kriomice ulazio u Meku. Muhammede. rekav{i: ‘Pita{ za vjeru? Ne poznajem nikoga ko obo`ava Allaha osim jednog starca u Hiri. Isti taj Hattab je nagovarao djecu da ga ga|aju kamenjem i uznemiravaju gdje god da ga vide. on me upita: ‘Iz kojeg si naroda?’ Odgovorio sam: ‘Ja sam iz grada u kojem je Allahova ku}a. a.s. Naime.. koji su mahom obo`avali kipove i idole. Govorio im je: “Zar ovcu koju je Allah stvorio i s neba joj ki{u spustio da iz zemlje nikne bilje kojim se ona hrani. isprije~io mu se njegov amid`a Hattab ibn Nufejl. Me|usobno su izmijenjali pozdrave. On se nije zadovoljavao da samo ispovijeda svoju vjeru.’ Utom mi se obratio jedan njihov u~enjak. za razliku od Kurej{ija. Naime. kao {to i njegov otac Zejd ibn Amr ibn Nufejl nije bio poput ostalih Mekelija svoje generacije. nije mojom krivicom.

Znao je `estinu mu~enja i progona koji }e ga sti}i.s. Me|u muhad`irima vidio je i svoga brata Zejda ibn el-Hattaba. a. r.s. odlazimo u Allahovu zemlju. a svi oni koje si do sada vidio u zabludi su. sa svojim stvarima. Resulullah. koji nudi slobodu vjeroispovjesti i `ivljenja svima koji u njegovoj zemlji zatra`e uto~i{te. Nije bilo ni jednog na~ina tla~enja i poni`avanja koji su poznavali.. Pri{ao je Ummi Abdullah bint Ebu-Hasmi. o svome ocu. Muslimani su se sastali dogovorenog dana. a da ga nisu isprobali na muslimanima.a. i i{~ekivali trenutak polaska. Zbog toga je odlu~io tajiti svoj prelazak na islam.” Omer re~e: . Bi~evali su ih. Utje~em Ti se od onoga.. naredio je hid`ru u Abesiniju kod plemenitog i pravednog vladara.Ashabi Allahovog Poslanika 113 ‘Ono {to tra`i{ pojavilo se u tvom zavi~aju . rastao je Se’id do dolaska Objave Muhammedu.s. Zastao je promatraju}i taj prizor. `eni Amira ibn Rabi’e. stalno ponavljaju}i: “Allahu moj.” OMEROVO PRIMANJE ISLAMA Kurej{ijska zlostavljanja postala su nepodno{ljiva. Kada je Se’id upitao Allahovoga Poslanika.. Mu~ili ste nas i poni`avali dok nam Allah nije otvorio izlaz.a. o Ummu Abdullah?” Ona odgovori: “Da.. on mu je odgovorio: “Na Sudnjem danu bit }e pro`ivljen sam kao zaseban ummet. r. Allaha mi. bacali njihova gola tijela na u`areni pijesak i udarali ih `eljeznim lancima. onda je nemoj uskratiti mome sinu Se’idu. ako si odredio da ja ne do~ekam ovu blagodat. a.s. koji je prije svoga prelaska na islam naj`e{}e zlostavljao muslimane. od ~ega se Tebi utjecao Ibrahim. Zejd bi govorio: “Odazivam Ti se iskreno. u pobo`nosti i pokornosti Tebi. U toj atmosferi punoj pobo`nosti. PRIMANJE ISLAMA Se’idov je otac ostavio veliki utjecaj na sina. pa joj rekao: “Je li to odlazite.” Kada bi htio obaviti molitvu. pa mu srce obuze tuga i `alost. Povjerovao je u poslanstvo zajedno s majkom i svojom `enom .’” Od tada je Zejd i{~ekivao pojavljivanje Poslanika. a. Umro je prije nego {to je Muhammedu. ga|ali kamenjem. a. naro~ito od o~evog amid`e Hattaba koji je iz Meke protjerao njegova oca i od amid`i}a njegovoga oca Omera ibn el-Hattaba. r.a. prolazio pokraj njih i vidio ih. njegova zvijezda je iza{la. po~ela dolaziti Objava. a. kada je Omer..Poslanik je poslan.” Zatim bi se predano molio..atimom bint Hattab.s.

re~e Omer. u Se’idovoj ku}i je bio Habbab ibn el-Erett koji je u~io Kur’an sa lista na kojem je bila zapisana sura Ta-ha.” “Ne boj se. sakrili su Habbaba u drugu sobu.” Na to }e . a. Tada mu oboje.s. ^im je u{ao. nai{ao na Nu’ajma ibn Abdullaha en-Nuhama. prvi put u svome `ivotu ~uo je u~enje Kur’ana.s.s. Kada se pribli`io. Srd`ba se vidjela na njegovom licu kada je `ure}i prema Resulullahu. od ka`njavanja i iseljavanja stanovnika Meke do promjene na~ina `ivota na koji su ljudi bili navikli.” “Dakako. po~eo {iriti novu vjeru. i sestra i zet..atima: “Bojimo se da }e{ ga pocijepati. Njegova sestra .. a ti radi {ta ti je volja. Smatrao ga je glavnim krivcem za sve {to se doga|a. a ... razmi{ljaju}i o onome {to je zadesilo Meku otkako je Muhammed.114                           Ashabi Allahovog Poslanika “Neka vas Allah ~uva. a.s. Upitao je Omera: “Gdje si se zaputio.atima je sklonila listove Kur’ana pod svoju odje}u. te re~e: “Daj mi taj list sa kojeg ste maloprije u~ili.” Nastavio je svojim putem. Kada su prisutni ~uli lupu na vratima i Omerov glas. re~e Nu’ajm.” “A ko to iz moje porodice.. vjeru. a.” Kada Omer vidje krv na sestrinom licu. reko{e: “Jeste. malo se umiri kaju}i se zbog svog postupka. primili smo islam i vjerujemo u Allaha i Njegova Poslanika.atima sko~ila je u odbranu svoga mu`a. Odlu~io ga je ubiti i tako rasteretiti ljude. tome vjerolomniku. Njegova sestra je osjetila da }e on primiti islam. a.? Bolje ti je obrati pa`nju na svoju porodicu i sredi stanje u njoj. On je zaveo Kurej{ije. Sna`no je zakucao na vrata.” Zatim dohvati svoga zeta Se’ida za vrat namjeravaju}i da ga ubije. “Tvoj zet i amid`i} Se’id ibn Zejd ibn Amr ibn Nufejl i tvoja sestra . da ga ubijem.” Nu’ajm }e njemu.. sine Hattabov?” “Krenuo sam Muhammedu. koji je bio iz istog plemena kao i Omer. “Zar misli{ da }e te porodica Abdul. Omer se zaputio ku}i svoje sestre . “Allaha mi. ocrnio njihovu vjeru i huli njihove bogove”.?”. upita Omer. te mu re~e: . ~uo sam da slijedite Muhammedovu.atima”. upropastio njihove sinove.. Niz lice joj je potekla krv.s.atime. strast te zaslijepila. Se’id je otvorio vrata. U to vrijeme. a.Menafa pustiti da hoda{ po zemlji ako ubije{ Muhammeda. Omer re~e: “Kakav to glas ~ujem iz va{e ku}e?” “Nikakav.” Zatim se zakle svojim bo`anstvom da }e joj vratiti list dok ga pro~ita. Ho}u da vidim sa ~im je to do{ao Muhammed. Nu’ajm je tako|er bio primio islam. On ju je tako jako udario da je pala udariv{i glavom u zid. ali ga je krio.

S’ad ibn Ebi Vekkas. a. dao mu je dio ratnog plijena. Alija. kao da je i on u~estvovao u boju. u kojoj muslimani odneso{e veliku pobjedu i pobi{e kurej{evi~ke vo|e nevjerstva i predvodnike paganstva. snagom i vje{tinom u jahanju. Njegovo je {to je na nebesima i {to je na Zemlji i {to je izme|u njih i {to je pod zemljom. koje im se nastavi{e suprostavljati u trajno objavljenom ratu. a. Milostivi. To je ozlojedilo Kurej{ije. u `ari{tu borbe.s. a. pozvao Se’ida ibn Zejda i dao mu odre|eni zadatak u [amu.s.” 20 NA BOJNOM POLJU Se’id je bio na glasu kao jedan od najvje{tijih konjanika u Meki i najbolji poznavalac konjskih rasa.Ashabi Allahovog Poslanika 115 “Ti si ne~ist zbog svog mnogobo{tva..s.s.. a ove listove mogu dodirnuti samo ~isti. a. u boju i okr{aju ispred njega.s. Na kraju su se popeli na brdo gdje je Resulullah.s.. Omer ustade. a. Zubejr ibn Avvam i Abdurrahman ibn Avf bili su uz Allahovoga Poslanika. Se’id je bio uz Allahovoga Poslanika. koji su okrenuti prema nevjernicima vlastitim tijelima branili Poslanika. ve} da bude pouka onome koji se boji. U toj bici ubijen je Musejleme ibn Habib el-Kazzab i veliki broj otpadnika iz Benu. preselio u Medinu. na svim boji{tima: na Hendeku. ukratko.. te se okupa i po~e ~itati: “Ta-ha. U Bici na Jemami odigrao se ljut boj gdje se pokazala Se’idova hrabrost i hrabrost mud`ahida uz njega.. ne objavljujemo Kur’an da se mu~i{. bio siguran od mu{rika.. bitka muslimana i Kurej{ija.s. Kada se Se’id vratio sa svoga zadatka. Koji se na Ar{ uzdigao. Se’id ibn Zejd. Objavljuje ga Stvoritelj Zemlje i nebesa visokih. a. a. Jednog dana je Allahov Poslanik.s. Opisuju}i junake koji su bili uz Allahovoga Poslanika. Omer. a u namazu iza njega. Se’id ibn Habib je rekao: Ebu-Bekr. a. Tako je vra}eno jedinstvo Arapa na Arapskom poluotoku. On je bio me|u malom skupinom vjernika koji su uticali da muslimani nakon straha povrate hrabrost i ~vrstinu i da ustraju kako bi ostvarili pobjedu i presudili otpadnicima..s. U ratu protiv otpadnika od vjere Se’id se na boji{tima isticao svojim juna{tvom. a. Talha ibn Ubejdullah. Hunejnu. u svakom boju i pohodu koji je vodio Resulullah. . U vrijeme njegova odsustva odigrala se Bitka na Bedru. Na Uhudu je bio me|u odabranim ashabima.Hanife. Hudejbiji. Allahov Poslanik. Nakon {to je Poslanik. po~eli su se nazirati znaci vrijedne islamske zajednice kao uvod osnivanju islamske dr`ave. Hajberu.

okupio je oko sebe iskrene ljude i oformio savjetodavno vije}e. Tridesetoga rebiul-evela dvanaeste godine po Hid`ri Ebu-Bekr. kao da me ne pita{ bez razloga?!” Tada mu [urahbil ispri~a detalje svoga sna. Prvi je dao Abdurrahman ibn Avf. a sastojao se u tome da halifa po{alje vi{e mud`ahida. sjeo kraj njega i rekao mu: “Nasljedni~e Allahova Poslanika. r. Drugi prijedlog je iznio Omer ibn el-Hattab. safovi muslimana su se u~vrstili. pred koje je iznosio probleme i va`ne zadatke i od kojega je tra`io mi{ljenje. Talhe ibn Ubejdullaha. Ebu-Bekr. Osmana ibn Affana. Ako i ti vidi{ tako. Me|u poznatim vojskovo|ama u osvajanju Iraka je bio i [urahbil ibn Hasne. r. [urahbil. Abdurrahmana ibn Avfa. r. pa je jednog dana oti{ao halifi. Uglavnom.a. su{tina sna jeste da su muslimani otpo~eli ratove u stranoj dr`avi ~ija je priroda bila poput prirode [ama i da su ostvarili pobjedu. prihvati ovaj plan. Omerov prijedlog je podr`ao Osman.a. Ne}emo se opirati tvojoj naredbi. Abdullaha ibn Evfa el-Huzaija i Se’ida ibn Zejda. a da im je halifa ~estitao na tome.116                           Ashabi Allahovog Poslanika ^LAN SAVJETODAVNOGA VIJE]A Nakon rata protiv otpadnika i nakon povratka jedinstva muslimanskoga d`emata. a sadr`avao je taktiku napada kojim bi muslimani vr{ili brze upade u {amsku teritoriju. Ebu-Ubejde ibn elD`erraha. te da se blizu [ama ujedine u jednu veliku vojsku koja bi potom krenula u osvajanje [ama. kojega je vo|a muslimanske vojske poslao halifi s vije{}u o pobjedi i osvajanju Emgu{ije i Hire. konjice i pje{adije. pa se krenulo sa {irenjem islama izvan Poluotoka. poslao je vojsku u Irak gdje su muslimani vr{ili manje pohode.. boravio je u Medini. r... r. Pod uticajem toga sna halifa je po~eo opremati vojsku za pohod na [am. ali niko nije proniknuo u njegove misli. Zubejra ibn Avvama.a. Ovakvi upadi bi se vr{ili dok se Bizantinci ne bi povukli. a potom je ustao Se’id ibn Zejd i rekao: “Osman je u pravu. tra`e}i njihova mi{ljenja o tome.. Ebu-Bekr im je iznio svoju odluku o okretanju prema [amu i njegovom osvajanju. Alije ibn Ebi-Taliba. okupio je svoje savjetnike. a ti.. razmi{ljam o [amu! O tome jo{ nikoga nisam upoznao.a.a. Halifa je promatrao odre|enu stvar sa svih strana prije nego bi zamisao izlo`io pred Vije}e.razmi{ljao je o slanju vojske u [am. savjetodavno vije}e sastavljeno od: Omera ibn el-Hattaba. S’ada ibn Ebi-Vekkasa. r a.” Se’idu se u . ne}emo omalova`avati tvoj stav niti odustati od tvog poziva. Ebu-Bekr. koriste}i princip napad-povla~enje. spremaju}i se za osvajanje Perzije. nasljedni~e Allahova Poslanika. a mi te slu{amo i pokoravamo ti se. r. tj. a muslimani bi postepeno preuzimali teritoriju..a.. Savjetovanje je teklo dok se nisu slo`ili sa dva prijedloga. kao da razgovara{ sam sa sobom o slanju vojske u [am? “ Ebu-Bekr mu re~e: “Da. Ebu-Bekr.

sru{iv{i vlast bizantijskoga kralja Herakla. Kada se muslimanska vojska okupila kod Ed`nadina. Toga . Prvo se po~elo sa osvajanjem manjih gradova. Muslimani su se odupirali. S’ad i Ebu-Ubejde. hvaljen neka je Allah. a u centru Se’id ibn Zejd. Halid je vojsku podijelio na sljede}i na~in: .ahl Bejsan Se’id je dokazao da je veliki junak. Se’id viknu Halidu: “[ta smjera{ sa ovim nevjernicima? Ga|aju nas strijelama.Ebu-Ubejde zapovijedao je pje{adijom u centru. Zubejr. OSVAJANJE [AMA Se’id nije htio ostati u Medini. ali da ne uzvra}a napad. koriste}i strijele i koplja. Halid je vojsci naredio da se brani.Se’id ibn Amir ibn Hazim el-Kure{i lijevim krilom. Bizantijci su `estoko navalili na muslimane. To je bio uzrok Bitke kod Jermuka. Bizantijci su po~eli razmi{ljati o skupljanju velike vojske kojom bi se oduprijeli nezadr`ivom pohodu muslimana. kako bi se povela odlu~uju}a bitka. gdje su muslimani. Himsa i Ba’lebeka. Nakon pobjeda koje su muslimani ostvarili osvajanjem Damaska. Ona je promijenila cijeli tok historije. bio on na ~elu konjanika ili pje{aka. Obuzela ga je strahovita `elja da se bori na Allahovom putu i {iri islam u novim zemljama. na lijevom Ha{im ibn Utbe. Muslimani su pobijedili i u toj bici. . te je svakom muslimanskom vo|i poslao nare|enje da se sastanu kod Ed`nadina. . odigrala se na tlu Palestine. najve}e bitke vo|ene u [amu. Bizantijska vojska se stacionirala u Ed`nadinu. Allah vam se smilovao! U ime Allaha!” Ova nemilosrdna bitka zavr{ila se pobjedom muslimana. Halid ibn Velid prozreo je bizantijski plan.Muaz ibn D`ebel zapovijedao je desnim krilom. tako|er. u kojoj je Se’id ibn Zejd bio zapovjednik konjice. . Mud`ahida je bilo trideset tri hiljade dok je broj Bizantijaca bio sedamdeset hiljada. pa su nam se konji uzjogunili?” Halid tada zapovjedi: “Krenite. Halid je bio na ~elu konjice. Halid je imao plan da Bizantijce iscrpi. Druga bitka. a koja je bila pod komandom [urahbila ibn Hasne. a Bizantijci su napadali. odigrala se kod Mered`us-Sifra. Kada je zapo~eo tre}i bizantijski napad. po{to je po halifinoj naredbi stigao iz Iraka da bi vodio islamsku vojsku. U Bici . prisiliv{i Bizantijce na povla~enje ka sjeveru i zauzev{i nove zemlje i nove gradove. pu{taju}i ih da napadaju tako da ne budu imali snage u njegovom protivnapadu koji bi trebao biti presudan.a Se’id ibn Zejd imao je zapovjedni{tvo nad konjicom. ostvarili sjajnu pobjedu.Ashabi Allahovog Poslanika 117 njegovom mi{ljenju priklju~i Talha. pa halifa odlu~i opremiti i okupiti vojsku i poslati je ka [amu. Prva velika bitka izme|u muslimana i Bizantijaca i njihovih pomaga~a. poku{avaju}i razdvojiti muslimansku vojsku i uni{titi vojsku koja je branila Busru. arapskih kr{}ana. Na desnom krilu bio je Muaz ibn D`ebel.

Prije po~etka bitke u srce muslimana uvukao se strah zbog njihove malobrojnosti. ako Bog da. odlu~an za jedno od dvoje {ehidska smrt ili pobjeda. i reci mu: ‘Allahov Poslani~e. imenovan prvim namjesnikom Damaska. Kada su ih muslimani vidjeli ovakve. Allahovi robovi. nastavlja dalje Se’id. Jedan od njih je do{ao Halidu i rekao mu: “Koliko je Bizantijaca.’” “Kada sam ~uo njegovu pri~u”. Okrenuli smo se prema Bizantijcima i nismo prestajali navaljivati na njih. a ne brojnost”. Krenuli su prema nama i pri~injavali su nam se poput brda koje gura neka nevidljiva ruka. budite strpljivi.?” Ebu-Ubejde odgovori: “Poselami ga od mene i muslimana. zadovoljstvo Gospodara i {tit od sramote. Bizantijci su okupili vojsku od sto dvadeset hiljada boraca. na{li smo Allahovo obe}anje istinitim. srca punog vjere. Vojska je ponavljala te njihove molitve za njima. bez straha od smrti. . a malom porazi. njihovo mno{tvo im je prestra{ilo srca. Zatim sam nasrnuo na neprijatelje. dok su muslimani imali vojsku koja je brojala dvadeset hiljada mud`ahida. pomozite Allaha i On }e vas pomo}i i u~vrstiti vas. spustio sam se na zemlju i puze}i na koljenima podigao koplje i pogodio prvog konjanika koji je i{ao prema nama. Se’id je od halife Omera. jer je strpljivost spas od nevjerovanja. pa ima{ li kakvu poruku za Allahovoga Poslanika. a. “i vidio ga kada je isukao sablju i krenuo u susret Allahovim neprijateljima. Tada je ustao Ebu-Ubejde ibn el-D`errah i rekao: “Allahovi robovi.s. Bizantijci su iza{li protiv nas sa sto dvadeset hiljada boraca.” Tada pred Ebu-Ubejdu iza|e jedan ~ovjek i re~e: “Ja sam odlu~io da poginem. a nama je to li~ilo poput grmljavine. Ispred njih su i{li sve{tenici i monasi. Odapinjite strijele. sve dok nam Allah nije dao pobjedu.a. a Allah mi je iz srca odagnao svaki strah. r.118                           Ashabi Allahovog Poslanika blagoslovljenoga dana pokazala se Se’idova vje{tina ratovanja na takav na~in kome je malo ko mogao parirati. nose}i krstove i uzvikuju}i molitve.” Poslije ove sjajne pobjede. odgovori mu Halid. U ovoj bici se ponovo istakao Se’id ibn Zejd. Spominjite Allaha u sebi dok vam ne dadnem znak za napad. branite se {titovima i {utite. a kako smo mi malobrojni!” “Vojsku velikom ~ine pobjede. Evo kako je Se’id opisao detalje bitke: “U Bici na Jermuku bilo nas je dvadeset ~etiri hiljade ili pribli`no toliko.

PRESELJENJE NA AHIRET Pedeset prve godine po Hid`ri. Ona nije samo klevetala Se’ida. Ona je ubrzo ostala bez vida i obilaze}i svoj posjed pala u bunar i utopila se. neka je selam i Allahov blagoslov na njega.. Allah }e mu na Sudnjem danu na vrat natovariti sedam zemalja. oslijepi je i baci je u bunar oko kojeg se spori sa mnom i daj da se moj slu~aj rasvijetli kako bi muslimani uvidjeli da sam nevin. koji ga je pozvao na raspravu ovoga slu~aja. Prenesen je u Medinu i u njoj ukopan. To je vrlo te{ko palo Se’idu. jednog od deseterice koji su jo{ za `ivota obradovani D`ennetom. a. ashabu Allahova Poslanika. Jedna `ena po imenu Erva bint Uvejs tvrdila je da joj je na nepravedan na~in oduzeo komad zemlje i pripojio ga sebi. gdje je bilo sporno zemlji{te. a. a. .. d`.Ashabi Allahovog Poslanika 119 USLI[ANA DOVA Kada su godine pritisnule Se’ida.21 posve}enja namazu i pobo`nosti. ona tvrdi da sam joj nasilje u~inio. a da ga je Erva potvorila. nego ga je i tu`ila namjesniku Medine Mervanu ibn el-Hakemu. po`elio se Medine i blizine Poslanikova. te je o tome pri~ala ljudima i o Se’idu la`i iznosila.. Koji je usli{ao dovu ashaba Njegovoga Poslanika..pa je na toj raspravi rekao: “Optu`en sam da sam joj nanio nepravdu. u Medini je pala jaka ki{a. mezara. Se’id ibn Zejd preselio je na ahiret.s. Bujica je otkrila granicu izme|u dva posjeda. pa su muslimani uvidjeli da je Se’id bio u pravu..a.” Nakon kratkog vremena.s. U doba vladavine Umejevi}a zbio se doga|aj koji jasno upu}uje na ~istotu njegove du{e i na po~asti kod Allaha. pa se bujica slila u dolinu El-Akik. ako la`e.’ Gospodaru moj.{. Uzvi{en je Allah. a kako da joj nanesem nepravdu kada sam ~uo Allahova Poslanika.s.s. da ka`e: ‘Ko drugome nepravedno oduzme makar pedalj zemlje. u Akiku.

.

U Meki i njenoj okolici pro~uo se po snazi i vje{tini jahanja i po snala`ljivosti u te{kim situacijama. svjetlom ozarena lica. tamnoput. Porijeklo i mo} koju je imao u~inili su ga odva`nim i ponositim. k}erke Abdul-Muttalibove. Kada bi udario sabljom. Bio je visokog rasta. Stalno je bio na le|ima konja. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Hamza je sin Abdul-Muttalibov. R. pove}avalo se i njegovo samopouzdanje i samouvjerenost. vje`baju}i ga|anje strijelom. ma~evanje i bacanje koplja. lovac i pustinjak. cijenjen i uva`avan od svih. bio je po{tovan. {irokih prsa. . Pustinja je bila pogodno tlo gdje se nau~io borbi. a on Ha{imov. @ivio je `ivot koji je `elio. ~vrste gra|e i jakih ruku i podlaktica. Kako je rastao. strelja{tvu. Odgojen je u ku}i iz koje su redom bile vo|e i dostojanstvenici Kurej{ija. OSOBENOSTI Hamza je bio otvoren ~ovjek. Zauzimao je visoko mjesto me|u ljudima. majke Zubejra ibn Avvama. Ro|eni je brat Safijje. konjani{tvu. bez uzmicanja. Sa kurej{ijskim mladi}ima i mekanskim vo|ama nadmetao se u lovu. Nadimak mu je bio Ebu-Ammar. a on Abdul-Menafa el-Kurej{ija el-Ha{imija. i s njima je prisustvovao na sijelima na kojima se u`ivalo. u potrazi za plijenom.A. udarac mu je bio nezadr`iv.HAMZA IBN ABDUL-MUTTALIB.

a. a. amid`a. amid`e i prijatelja Hamze. po obi~aju je najprije krenuo da obi|e K’abu i Crni .. Hamza je po obi~aju krenuo u pustinju. gdje mu se isprije~io Ebu-D`ehl i po~eo ga vrije|ati i psovati islam. zabavljao se predan lagodnom `ivotu.s. a. veza sa Allahovim Poslanikom. nakon {to im je Allah srca napunio islamom i put osvijetlio nurom Upute. neka je Allahov selam i blagoslov na nju. Odrasli su zajedno kao djeca i `ivjeli kao nerazdvojni prijatelji i bra}a. obilazio je mekanske klubove. Od djetinjstva su bili bliski jer su bili istih godina. dojila ih je Suvejba. Taj dan Allahov je Poslanik.a.. odlu~io da se o`eni Hadid`om bint Huvejlid. Resulullahov. Bio je svjedok njegovih moralnih osobina koje nije posjedovao niko osim njega. Hamza je bio stariji svega dvije godine od svoga brati}a. a. a Hamzina majka je Bint Vuhejb ibn Abdu Menaf ibn Zehre. brat po mlijeku.s.. ni{ta nije odgovarao.s. a. Od po~etka {irenja islama Kurej{ije su zlostavljali muslimane. bio kod K’abe. slu{kinja Ebu-Leheba. r. Naime.s. Kada je zasjalo svjetlo poslanstva. A sve je to ~ula i slu`avka Abdullaha ibn D`ud’ana et-Tejmijja iz svoje ku}e na brdu Safa. Hamza se nije odmah odazvao pozivu svoga brati}a. Kada je Resulullah.. Vidjela je {ta se dogodilo kraj K’abe i ~ula je psovke koje je Ebu-D`ehl uputio Muhamedu. BRAT I PRIJATELJ Hamza je bio Muhammedov. Naime. mu~ili su ih. takmi~io se sa vr{njacima u konjani{tvu. Muslimani su ostali ~vrsti i ustrajni.s.s.s. Ebu-D`ehl je po`urio svojim mu{ri~kim ahbabima da im se pohvali i podi~i {ta je uradio Muhammedu. Nazivao ga je pogrdnim i omalova`avaju}im imenima. A u to vrijeme Hamza. a. zamakao. ~istotu du{e i visok ugled me|u Kurej{ijama..njegovo najdra`e zanimanje. PRELAZAK NA ISLAM Kada su za{li u godine. uzeo svoj luk i krenuo u lov . `ive}i ~ednim i neporo~nim `ivotom. Resulullah je bio sin Amine bint Vehb ibn Abdu Menaf ibn Zehre. koji je ina~e bio vrlo lijep. Hamzina..s. i{ao na dvoboje.s. Kada je Allahov Poslanik. I{ao je na sijela. a. tako|er. amid`i~na Poslanikove. nije na{ao boljeg pratioca za njenu pro{nju od svoga brata..s. a tada je pro{lo dvije godine od po~etka Objave. vrije|ali i psovali s ciljem da ih vrate u idolopoklonstvo. Osedlao je konja.s. Allahov Poslanik. a. a dobro je znao njegovu iskrenost. ide i sa maj~ine strane. prije silaska Objave posvetio se razmi{ljanju. a Allahov Poslanik. majke.. Kada se Hamza vra}ao iz lova. a. on je odolijevao svim mu~enjima i progonima kojim su ih izlagali velikani Meke i kurej{ijski silnici. a.. On je.122                           Ashabi Allahovog Poslanika AMID@A. Ebu-D`ehl je nahu{kao jo{ neke da ga napadaju i govore bestidnosti.. a.

Zaputio se nazad prema K’abi da potra`i Ebu-D`ehla. ispred njega je iza{la njegova slu{kinja i rekla mu: “Ebu-Ammare. .” Hamza se rasrdio.. Ugledao ga je kako sjedi kraj K’abe u dru{tvu svojih prijatelja mnogobo`aca. tako je i ne}u odustati. ako smije{”. a. Objavljuje mu se istinska vjera i ja svjedo~im da je on Allahov Poslanik i da je ono {to on govori istina. bez obzira {to nije prihvatio njegovu vjeru... a vi me sprije~ite ako mo`ete. Izjavio je svoje primanje islama pred Ebu-D`ehlom i njegovim dru{tvom da odbrani svoga brati}a. iako ga nije bio prihvatio. Ebu-D`ehlovi. on nikad u `ivotu nije slagao. ne obaziru}i se i ne gledaju}i nikoga. razmi{ljao je Hamza. pretrpio od Ebu-D`ehla. dosta je! Tako mi Boga. nisam oka sklopio. “Ponovi svoje psovke preda mnom. Kada je prolazio pored ku}e Abdullaha ibn D`ud’ana. reagovao?” . priklju~io Muhammedu). Hamza je po~eo razmi{ljati o onome {to se dogodilo. izgleda da si se i ti odmetnuo (tj.. Hamza se na mjestu uko~i. a. Meni se razjasnilo {ta je s njim. upitao je.. Dobro je poznavao svoga brata. pa re~e: “Pusti.. njegov `ivot je bio ~ist i ~edan. “Oti{ao je od njega ne progovoriv{i! Ni{ta nije uzvratio.” Idu}i ku}i. pri~ao je poslije Hamza. spopala ga je muka od onoga {to je Muhammed. pa jedan od njih re~e: “Hamza. Tu su bili i neki iz Benu. Obuzele su ga misli o njegovom brzopletom postupku. puni odlu~nosti i ~vrstine.. Bio je iskren i povjerljiv kako se samo mo`e biti. ni rije~ da izusti. Hamzini nagli pokreti.. Udario ga je svojim lukom tako da mu odmah {iknu krv koja mu obli lice i odje}u. “A kako je Muhammed. Neizmjerna je mudrost Allahova. Njegova ishitrena odluka po~ela je da ga nagriza. To su bili njegovi posljednji mnogobo`a~ki dani i posljednji put je obavio paganske obrede. Kada je ovo ~uo. da si samo vidio {ta se dogodilo tvome brati}u Muhammedu. Kako je tako lahko ostavio vjeru kojoj je bio predan kao i njegovi djedovi prije njega.s. a. Oti{ao sam kod Allahovoga Poslanika. Ebul-Hakem ga je mu~io i psovao i o~iglednu nepravdu mu nanio. Potom sam oti{ao kod K’abe i Allaha predano molio da mi srce otvori prema Istini i da odagna od mene sumnju. Ebu-D`ehla ukopali su od straha da ga ne ubije.s..Ashabi Allahovog Poslanika 123 kamen. potvrdio je islam. Pa on je dobro poznavao osobine svoga brata i prijatelja iz djetinjstva..s.Mahzuma. “A {ta me spre~ava?”. da se pokloni kipovima koji su bili svuda po njenoj unutra{njosti i da pozdravi prisutne. a. Allaha mi.. odsje~e Hamza.. “Ebu-D`ehl je {utio. Ebu-D`ehl poku{a odobrovoljiti Hamzu kao da je Hamza zaboravio {ta mu je uradio. Vide}i da je situacija postala napeta. govorio sam Hamzinom brati}u ru`ne rije~i. “Proveo sam no} u nemiru i sumnji. Uputio se ravno njemu.s. “Obuzelo me kajanje zbog napu{tanja vjere mojih o~eva i naroda”. Allah mi je usli{ao molbu i srce mi nadahnuo uvjerenjem. Poredio je poziv svoga brata i vjeru svojih djedova. te se uputio ku}i. re~e Hamza. prije nego ode svojoj ku}i.

Ne prestali sa zlom sve dok nisam poslan da se borim.s. a.. a. Me|utim. Nazvao ga je “Allahov i Poslanikov lav”.s. Njegov Poslanik. Resulullah. umje{ao se Med`di ibn Amr el-D`uheni koji je bio prijatelj i jednih i drugih. Hamza je stao uz Allahova Poslanika. i rekao: “Svjedo~im da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed.s. Pod Hamzinim zapovjedni{tvom Allahov Poslanik. gdje je bilo nastanjeno pleme Benu-D`uhejne. ne ponese je niko prije. a ova izvidnica je ustvari u~inila prvi pohod u islamu. a on je zamolio Allaha da mi srce u~vrsti u islamu. kad se smiri{e. a. ponosan i gord. slijedili su Hamzin primjer i ulazili u Muhammedovu. Allahov lav. Usput su sreli Ebu-D`ehla na ~elu tri stotine mu{rika Meke. Dvije grupe stale su jedna naspram druge. Zastava pobjede Dobro~initelja. bio je ponosan na Hamzino primanje islama i na njegove smione nastupe i predanost islamu. posebno mladi}i..s. vrijednost tra`im po nare|enju Poslanika... Uzvi{enog Boga. ALLAHOV LAV Kada je Hamza prihvatio islam. a. i sprije~io mogu}i sukob.s. Mnoge Mekelije i Arapi. odabrao je trideset muhad`ira i uputio ih ka Sejful-Bahru. a sebe i sve {to posjeduje stavio je u njenu za{titu. namjeravao je poslati manji vojni odred u oblast Sejful-Bahra. izrekao je stihove: “[to se ljute kad sam poslan uprkos njima.124                           Ashabi Allahovog Poslanika i obavijestio ga o svome stanju. a. Kada je Omer ibn el-Hattab primio islam.s. Naime. kurej{ijska je `estina u zlostavljanju muslimana ne{to splasnula. iako su bili malobrojni. Hamzi pripada ponos kao barjaktaru prvoga bajraka islama. Koji daje dobro ljudima. po~eli su se me|usobno napadati i malo je trebalo da se potegnu sablje... a.s. Pobratio je njega i Zejda ibn Harisa.. Allahov Poslanik. Hamza se vratio nazad u Medinu. vjeru. Kada ih je rastavio. Pokazao je veliku privr`enost novoj vjeri.” Hamza je stao pred Resulullaha. Bili su spremni na bitku na prvi znak njihovoga vo|e. preprije~iv{i se izme|u dvije skupine. Zastava sa znakom na njoj u ruci mojoj. a.. Muslimani se nisu bojali i nisu uzmicali. Za ovaj zadatak izabrao je Hamzu.s. a. Kurej{ije i njihove pomaga~e kao da je grom o{inuo. obradovan ~a{}u prvoga bajraktara u islamu po emru odabranoga Poslanika.” . poma`u}i ga i odbijaju}i napade od njega.” Hamzin ulazak u safove muslimana zna~io je dolazak ~ovjeka koji je islamu mogao pru`iti jaku potporu.

Muavviz ibn Haris i Abdulah ibn Revvaha. blagoslov je bio nad njima. oduzeo bi njihov imetak koji su oni ulagali. uzeli oru`je i opremu i krenuli da spase karavan. Ebu-D`ehl zastupao je suprotno mi{ljenje. znatno bi otupio o{tricu Kurej{ija. Isukao je sablju i tik kraj bunara Hamza ga je udario odsjekav{i mu nogu. Nakon pogibije Esveda ibn el-Eseda. a ostala vrela zatrpali. njegov brat [ejbe ibn Rebia i Velid ibn Utbe. Krv je {ikljala iz noge. r. U susret njima iza{la su trojica mladi}a ensarija: Avf. odlu~io je presresti karavan Kurej{ija koji je nosio glavnicu njihova kapitala.s. . Aliju ibn Ebi-Taliba. pa su vodu skrenuli u jedan bunar. dok se manji broj vratio u Meku. Pozivao je na borbu i kona~no uni{tenje muslimana. ali je on nastavio da pu`e prema bunaru. jednu sablju dr`ao je u ruci dok mu je druga bila o pasu.s. koji je rekao: “Kunem se Allahom da }u se napiti iz njihovog bunara. a.s.Ashabi Allahovog Poslanika 125 HEROJ BEDRA Allahov Poslanik. Muslimani su stigli do mjesta gdje su bili izvori Bedra.. ~ime se izaziva ratobornost. Predvodio je bojne redove muslimana zajedno sa ostalim junacima. a. prije nego postanu sila kojoj se ne}e mo}i suprotstaviti. Kada su stigli do doline Urvetul-Kusva. a.s. Mus’aba ibn Umejra ibn Ha{ima ibn Abdul-Menafa ibn Abdud-Dara odredio je da ponese bajrak muslimana. i njegove poslanice. Ova su dva bajraka bila crne boje. Ebu-Sufjan je uspio da se spasi s karavanom. Me|utim.. Me|u mu{ricima je bio jedan opak ~ovjek. ili ga zatrpati ili poginuti. Kurej{ije su sko~ili. Ovako su mu{rici ostali li{eni vode..a. Bajrak je bio bijele boje. i muslimana. odredio je da ponese bajrak muhad`ira i jednog ensariju da ponese bajrak ensarija. razapeli su {atore i obavili posljednje pripreme za borbu. ne `ele}i sukob s Allahovim Poslanikom. Taj dan Hamza je ukrasio svoja prsa nojevim perom. a Poslanikov. Po obi~aju Arapa prije glavne borbe odigraju se pojedina~ni dvoboji izme|u istaknutih ratnika protivni~kih strana. Me|utim.s. a prije svega Allahova Poslanika. zvao se Esved ibn Abdul-Esed el-Mahzumi. Ve}inu je uvjerio da prihvate borbu. na mejdan su iza{li Utbe ibn Rebia. `ele}i da ispuni svoju zakletvu.” Navalio je prema bunaru gdje ga je ~ekao Hamza. `ele}i utrnuti Allahovo svjetlo u borbi protiv Poslanika. U me|uvremenu. Ako bi ga zaplijenio. Ebu-Sufjan osjetio je opasnost koja mu prijeti. pa su pojedine Kurej{ije predlagali povratak u Meku. Hamza ga je i drugi put udario i dokraj~io. a. a. pa je poslao glasnika u Meku po pomo}...

Hamza. Hamza. Kurej{ijski redovi bili su se raspr{ili. a Alija protiv Velida.” Resulullah.126                           Ashabi Allahovog Poslanika “Ko ste vi?”. pa su ubili Nebiha ibn el-Had`d`ad`a ibn Amira iz Benu-Sehma.” (Allah je najve}i. Hamza. pobjegli su na sve strane. Rasplamsala se `estoka borba.. Alija. nakon {to su im vo|e pale od muslimanskih sablji. Allahu ekber. navaljuju}i na muslimane. Hamza mu je iza{ao u susret i uspio ga raniti i zarobiti. Muslimani su ubijali. Utbe upita: “Ko ste vi?” Oni mu reko{e ko su. Nakon dvoboja muslimani pusti{e svoje glasove u slavu Allaha. Vidjelo se da je pobjeda na strani muslimana. a ovaj pade na zemlju obliven krvlju..s. Potom su svi slo`no. “Ensarije. a Utbe re~e: “Vi ste dostojni protivnici. Sa’d ibn Ebi-Vekkas pridru`io se Hamzi. Mu{rika obli krv i izdahnu.). re~e: “Ubejd ibn Haris. udario ga sabljom i ubio ga. Veli~anstvenog: “Allahu ekber. Kada se bitka zavr{ila i pra{ina slegla. iza|ite!” Kada su iza{li i pribli`ili se mu{ricima. Hamza i Alija su se priklju~ili Ubejdi i zajedni~ki nasrnuli na Utbeta i pokosili ga. Hamza protiv [ejbe. Od kurej{ijskih junaka ostao je Aiz ibnus-Saib ibn Uvejmir. Taima ibn Adijja ibn Nevfela udario je po ple}ima i presjekao ga. Zejd ibn Haris i Alija zajedni~ki su ubili Hanzelu ibn Ebu-Sufjana.. Hamza je odmah nasrnuo prema [ejbi.. Alija. Isto tako. Muslimani su skupili zarobljenike i vezali ih. svakog nevjernika na kojeg je nai{ao oborio je. ~ulo se poput grmljavine. Ubejde je sa Utbom izmjenjivao udarce. Hamza je hodao me|u muslimanima.. a bio je poznat po svojoj snazi i brzini u napadu. Alija je navalio na Velida ne daju}i mu priliku za uzmicanje i. vidio se strahovit poraz koji su pretrpjeli Kurej{ije. udario ga sabljom i odsjekao mu glavu. po{alji nam dostojne protivnike iz na{eg naroda. uni{tavaju}i tako oli~enje nevjerovanja. mnogobo{tva i zablude. upita ih Utbe. dok mu je nojevo pero poigravalo na prsima. navalili na Kurej{ije. tako da su jedan drugom napravili nekoliko rana. jednim udarcem ga oborio na zemlju. Zatim je potjerao Mes’uda ibn Ebu-Umejju ibn el-Mugiru i stigav{i ga. a. ranjavali i zarobljavali mu{rike. tako|er. i Sabit ibn el-D`eze’ ubili su Zema’a ibn el-Esveda ibn Muttaliba ibn Eseda.” Ubejde se borio protiv Utbeta.” “Vi nam ne trebate!” Potom se okrenu prema muslimanima i zavika: “Muhammede. a jedan od zarobljenih upita: “Ko je ovaj ~ovjek s nojevim perom?” . Hamza je bio poput lava u ovoj veli~anstvenoj bici. kao jedan.

Ashabi Allahovog Poslanika 127 “Hamza ibn Abdul-Muttalib”. r. koji je ubio najve}i broj njihovih ljudi. pod okriljem dini-islama. ljude. dosta nam je zla nanio. D`ubejre?” “Jedan od mojih abesinskih robova. Muslimani su se vratili u Medinu.Medine.” Tako su. odgovori{e.s. bit }e{ oslobo|en ropstva.” Neko je Vah{ijeve sposobnosti opisao Hindi bint Utbe. PRVAK [EHIDA Muslimani su u~vr{}ivali temelje svoje dr`ave .na vjerovjesnika Muhammeda.a. i boga mi. Jedinog. spremaju}i se za veliku bitku. a. ibn Abdullaha. Kad mi krenemo. “Bogami. i Koji poziva ukidanju nepravde me|u ljudima. nakon njihove prve organizirane bitke protiv mnogobo{tva. molim te Tvojim najve}im imenom radi Tvoga zadovoljstva. Znali su da ga se mogu rije{iti jedino na podmukao na~in.’” [to se ti~e Kurej{ija. i njegovim ashabima postala je njihova preokupacija i jedini cilj. ali nisu nikoga mogli na}i. Uklju~ili su i plemena s kojima su bili u savezni{tvu. da bi se iz nje ~uo glas koji uzdi`e i veli~a Tvorca. vuku}i sa sobom sramotu i poraz i oplakuju}i svoje poginule glave{ine i vo|e. kako bi . `eni Ebu-Sufjana. Mr`nja Kurej{ija je najvi{e bila usmjerena na dvojicu ljudi koje su smatrali odgovornim za sve {to se dogodilo . Kurej{ije i njihove `ene nisu mogli zaboraviti taj te{ki poraz.” D`ubejr ga je pozvao i rekao mu pred prisutnima: “Vah{i.s. Dobro su znali Hamzinu `estinu i njegovu ogromnu tjelesnu snagu. nevjerovanja i zablude. a.. imetak. Hamza je puno u~io od Allahova Poslanika. spremni smo za borbu protiv muslimana.. Molio je svoga Gospodara i govorio: “Pridr`avajte se ove dove: ‘Gospodaru. Zove se Vah{i. Osveta Muhammedu. kreni i ti. Jednog. vode}i zarobljenike i nose}i ratni plijen. Tra`ili su ~ovjeka koji bi se mogao suprotstaviti Hamzi. pa ako ga ubije{... a. na zemlji ne postoji neko ko bi ga mogao nadma{iti u vje{tini bacanja koplja i ga|anja. tvoja meta je Hamza. podsticali i hu{kali ljude na osvetu muslimana. Allahovom voljom. Osjetili su snagu muslimana i njihovu upornost u borbi na Allahovom putu. nema boljeg za ovu stvar od njega.s. Sve su tome podredili: skupljali su opremu. ~vrstina i samouvjerenje Resulullaha i muslimana donijeli sudbonosnu pobjedu nad kufrom i idolopoklonstvom. oni su se vratili u Meku nakon Bitke na Bedru.” “Ko je taj. i na njegovoga amid`u Hamzu.. Javio se D`ubejr ibn Mut’im koji je izgubio amid`u na Bedru: “Na{ao sam ga. Cijela Meka smi{ljala je planove kako se rije{iti njih dvojice.

Po~ela mu je medenim glasom pri~ati o svojim draguljima. Do mene ga je doveo Siba’ ibn Abdul-Uzza. Vah{i je rasporio Hamzin trbuh. . krv je bila svuda oko njega. “Sve je ovo tvoje.. Kada se pra{ina slegla i kada su izbrojani mrtvi i sabrani ranjeni. te su zapali u tugu i srd`bu. iskasapit }emo ih kako nikad nije zapam}eno kod Arapa. Krenuo je prema meni. “Nikad mi ni{ta nije bilo u`asnije od ovoga sada. zaplakao je vidjev{i tijelo svoga brata.s. stao sam u stranu i pogledom tra`io Hamzu. rasje~en trbuh. me|utim. Imao je nojevo pero zadjeveno na prsima. ali ga je smrt nadvladala.. zlatu i nakitu. amid`u [ejbeta ibn Rebiu. a. a da ne poklekne pred tako primamljivim prijedlogom.” Hamza je pao kao prvak {ehida. ispljunula ga. izvadio d`igericu i donio je Hindi koja je odsjekla komad i stavila ga u usta. pa kada ga nije mogla sa`vakati. Sakrio sam se za drvo i ~ekao priliku da mi se pribli`i. brata Velida ibn Utbeta i sina Hanzelu ibn Ebu-Sufjana. Stavila je ruku na vrat pomi~u}i bisernu ogrlicu kao i na u{i da poka`e dijamantne nau{nice. Koplje je iza{lo izme|u njegovih nogu. Okr{aj se odigrao u dolini Uhuda.. Allaha mi. ra~unaju}i da }e on biti u stanju ostvariti njenu najve}u `elju. Na Bedru je Hinda izgubila oca Utbeta ibn Rebiu. ako ubije{ Hamzu. Hamza je napadao. zavikao je: ‘Hodi ovamo!’ Zatim ga je udario sabljom i usmrtio ga. Sjeo sam. rastrgano tijelo. Muslimani su se borili da pobjedi Istina ili da poginu kao {ehidi.” Pa je rekao . spremao sam se i vrebao ga. do{ao mi je D`ibril i rekao da je Hamza kod stanovnika nebesa upisan kao Allahov i Poslanikov lav. a mu{rici su se borili da bi osvetili poraz na Bedru. izgledao je kao razbje{njeli lav. A Hindina mr`nja dostigla je toliki stupanj da se zaklela da }e pojesti Hamzinu d`igericu. amid`e i prijatelja.128                           Ashabi Allahovog Poslanika ona svojim imetkom podstakla Vah{ija.” Allah je.” Muslimane je ganulo {ta su ~uli i vidjeli. istrgao svoje koplje i vratio se u logor. brda nedaleko od Medine. koji ih je ubio i u~estvovao u njihovom ubistvu. Tresao sam koplje u ruci dok nisam postao siguran. zabranio kasapljenje i objavio jasne ajete kao uputu ljudima i po~ast Hamzi. “Allaha nam. Kada ga je Hamza ugledao. Allahov Poslanik. Ubio sam ga da bih bio slobodan. Vah{i. Njena mr`nja prema Hamzi. Hinda je Vah{ija do~ekala dobrodo{licom. Dvije su stvari o kojima sanjaju mnogi ljudi: sloboda i bogatstvo. a Vah{i je ovako opisao detalje bitke: “Kada su se protivnici sukobili. jer nisam imao vi{e potrebe za borbom. zate~en je prizor Resulullahovog amid`e. Obe}ao joj je: “Dobit }e{ {to `eli{!” Vojska Kurej{ija iza{la je prema Medini. ako nam Allah dadne pobjedu nad njima. Kada sam ga ugledao. a onda ga bacio i pogodio ga u donji dio trbuha. bila je ve}a od mr`nje svih drugih. Bitka je bila `estoka i surova. Ni{ta mu nije moglo stati na put. Micala je svoje duge prste koji su bili ukra{eni zlatnim prstenjem. Potom sam mu pri{ao. Sabljom je sjekao ljude kao snoplje.atimi i Safiji: “Radujte se.” Taj rob nije mogao.

i On zna one koje su na pravom putu. ne prestaji.. tvoji temelji ti sru{i{e se.s. pjesnik. Poslanik. Pjesnici su se nadmetali. doista. Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela ~ine. rekao je: “Allah ti se smilovao.” Hamzina pogibija djelovala je na sve. pogo|en time i sam Poslanik bi. pi{u}i o njegovom {ehadetu i o iskrenoj tuzi za njim. Ebu-Ja’la. bolje za strpljive. Nakon ukopa. Tako Malik ibn K’ab ka`e: O~i su mi plakale i treba da pla~u. o Hind. za Hamzu tog ~ovjeka. a ti ost’o slavan. amid`a. a. govori o tuzi za njim u duga~koj pjesmi iz koje su sljede}i stihovi: Ostavi ku}u koja propada i pla~i za Hamzom dobro~instva punog. nit’ od pla~a nit od tuge. A i ti.”22 Kada je pao. Allahov lav imao je pedeset sedam godina. a ako otrpite. A i ti. al’ koristi nema. pla~i. Hasan ibn Sabit. uko~ile se ruke Vah{ijeve.a strpljiv }e{ biti samo uz Allahovu pomo}. klanjao d`enazu.s. onda u~inite to samo u onolikoj mjeri koliko je vama u~injeno. kao hrabri lav u svojoj {umi.. I ne tuguj za njima. da Bog dao! . bez poroda ostala. ne zamijeni istinu da la` uzme.a. Koji kroti konja kad se uzjoguni.. Svi muslimani time su pogo|eni. o Hind. ^uvao si rodbinske veze i radio dobro. Ako ho}ete da na nepravdu uzvratite. ukopao ga je zajedno s Abdullahom ibn D`ah{om u jedan mezar i klanjao mu sedamdeset d`enaza. Za Bo`ijeg lava skoro pri~a{e. a. ne pokazuj sre}u zbog Hamze ti sebi ugled pretvori u bijedu. ~ist i pouzdan. to je. On je bio prvi {ehid kome je Allahov Poslanik. Poslanikov. i neka ti nije te{ko zbog spletkarenja njihova. Pade kao {ehid me|u va{im sabljama. ti ga slijedila. Gospodar ti se smilovao u d`ennetima gdje u`ivanje nikad ne propada. istaknut na vrhu sinova Ha{ima. `rtve ubijanja.Ashabi Allahovog Poslanika 129 “Na putu Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljep{i na~in raspravljaj! Gospodar tvoj zna one koje su zalutali s puta Njegova. Strpljiv budi .s.

oslobo|en sam. upitao me: ‘Jesi li ti Vah{i?’ Odgovorio sam: ‘Jesam. Kada je delegacija iz Taifa oti{la kod Allahovoga Poslanika.” . a. nadam se da }e mi Allah oprostiti.s. dobio sva obe}anja. da primi islam. a.s. meni je bilo te{ko da odem s njima. koji bija{e za{titnik. dok sam o tome razmi{ljao.. jer sam istim ubio i najgorega ~ovjeka. U `ivotu svome ja tugovat }u. Govorim. D`ubejr ga je oslobodio.’ Potom sam oti{ao u Medinu kod Resulullaha. a.s. Pripremio sam se.Kada su muslimani iza{li protiv Musejleme el-Kezzaba. Nosio sam koplje kojim sam ubio Hamzu. Nije me vidio prije nego sam stao pred njega i izgovorio {ehadet. a.’ Ispri~ao sam mu. a on mi re~e: ‘Te{ko tebi. VELI^ANSTVENOST ISLAMA Veli~anstvenost islama pokazala se poslije ovoga doga|aja kroz ~istotu vjere i plemenitost Allahovoga Poslanika. ne izlazi mi pred o~i!’ Od tada sam se sklanjao Allahovom Poslaniku. Musejlemu. Allahov Poslani~e!’ On mi re~e: ‘Ispri~aj mi kako si ubio Hamzu. ne ubija onoga ko u|e u njegovu vjeru. a.. Ostao sam u njoj do dolaska Allahovoga Poslanika. do dana oslobo|enja Meke. ili bilo gdje drugo. Ovako Vah{i pri~a o svom `ivotu poslije Uhuda: “Kada sam do{ao u Meku. a. za Lavom Allahovim.s. vidio sam Musejlemu kako stoji dr`e}i sablju. ne}u zaboraviti ono {to zadesi te. rekao mi je jedan ~ovjek: ‘Te{ko tebi. s puta da me ne vidi. Kada su se vojske sukobile. a zatim ga bacio na njega i pogodio ga. sve dok ga Allah nije uzeo Sebi. bio sam s njima. gone}’ od islama ko god bi nevjernik.. a jecaj kida mi nutrinu. Ako sam ovim kopljem ubio najboljega ~ovjeka. To je ono {to smo molili i nadali se tome.130                           Ashabi Allahovog Poslanika Njegova sestra Safija izrekla je sljede}e stihove: Allah ga Silni pozva pozivom u D`ennet da u njemu `ivi u `ivotu sretnom. Allaha mi.’ Allaha mi.. Allah dobrim nagradio brata mi i oslonca. pa sam rekao: ‘Oti}i }u u [am ili u Jemen. Vah{i je.s.s. Naime. Hamzu. a Hinda mu je dala zlato i bisere koje mu je obe}ala. zaista. Potom sam pobjegao u Taif. Kada me vidio. za Hamzu najbolje na Danu Sudnjeme. protresao koplje. Allahov Poslanik.

pao kao {ehid na Uhudu..a. . r.Ashabi Allahovog Poslanika 131 Tako je Hamza. a njegova du{a uzdigla se u vje~ne edenske vrtove.

.

niska rasta. a on Murretov. nije naginjao obo`avanju kipova i zabavama.SA’D IBN EBI . Majka mu je Hamna.a. I zaista. Uzvi{eni Allah obdario ga je sna`nom mu{kom vanj{tinom i ~istom vjerni~kom du{om. k}erka Sufjana ibn Umejje ibn Abdu{-[ems. a on Zuhrov. . u prsima je nosio ~isto srce koje je svjedo~ilo o fino}i njegove du{e. a on Abdu-Menafov. Nosio je nadimak Ebu-Ishak. a on Kilabov. a on Uhejbov. s. I pored sna`nog mu{kog izgleda.ehrov. a on K’abov. a on Malikov. NJEGOVO IME I PORIJEKLO On je Sa’d sin Ebi-Vekkasa.VEKKAS. Pa ~ak. Bio je krupna tijela. i prije nego je spoznao Istinu i prije nego {to je dao prisegu Poslaniku. a on Kinana el-Kure{ija ez-Zuhrijja. a on Galibov.A. LI^NOST Sa’d ibn Ebi-Vekkas bio je izuzetna li~nost kakvu je historija malo poznavala. plemenitom porijeklu i o ljubavi prema svakom. R. vje`baju}i strelja{tvo. Ve}inu je svoga vremena provodio o{tre}i strijele i prave}i lukove. kao da se pripremao za neke velike du`nosti. kao {to je to ~inila tada{nja omladina Kurej{ija. a on En-Nedrov. postao je najve}i strijelac u historiji islama. a on Luejjov. a on . guste kovrd`ave kose.v.s.. bez mr`nje i pakosti.

poziv plemenitog Poslanika u novu vjeru. Njegov je islam podstakao druge Mekelije da ga slijede i da se odazovu pozivu Uzvi{enog Allaha. Proveo sam sedam dana ~ine}i tre}inu islama sedmi od sedmerice. s. govore}i: “Niko nije primio islam istog dana kad i ja.. Dok sam tako tumarao u njenim dubinama..” Sa’d je kazivao pri~u svoga ulaska u islam.a. od mu{karaca. To su bili Zejd ibn Haris. Shvatio sam da mi Allah ho}e dobro.v. Brzo sam mu se uputio i na{ao ga u D`ijadu (ime tjesnaca kraj Meke) gdje je klanjao ikindija-namaz. iz tame na svjetlo. On je tre}i ili ~etvrti koji je primio islam. s. koje je sam ~ovjek napravio i koji ne koriste niti {tete.a.. veliki plemi}. vjeru pravde i istine. Upitao sam ih: ‘Otkad ste vi ovdje?’ ‘Od maloprije!’.v. s. Poslanik. kad je svanulo. obasjavaju}i svaki dio njegovog tijela. kako to da napusti vjeru svojih djedova i da se odazove novoj vjeri?! Kako se usudio?! Majka mu se silno rasrdila i toliko se rastu`ila da se zarekla kako ne}e ni{ta okusiti sve .a. obavije{ten sam da Resulullah. Alija ibn Ebi-Talib i EbuBekr es-Sidik. Vidio sam ispred sebe grupu ljudi koji su se ve} bili uputili ka mjesecu. Taj mladi}. srce ga je mamilo njoj. A osim toga. pa se uputio Vjerovjesniku. Poslanikovim posredstvom. ^im je ~uo za poziv Muhammeda ibn Abdullaha. u snu sam vidio kako se utapam u dubokoj tami. ~ime se sam ponosio. iz koje se vidi da je uputa u{la u njegovo srce prije nego je objavio primanje islama: “Tri no}i prije nego {to }u primiti islam. Sa’d je bio zreo mladi} u svojoj sedamnaestoj godini.” TE[KO ISKU[ENJE Sa’dov prelazak na islam izazvao je veliku uzbunu u redovima Mekkelija. Sutra. d`.s. i pred njim izjavio primanje islama. nije se klanjao kumirima. odgovorili su.{. da iza|em.s. Primio sam islam. mu se mnogo obradovao jer je Sa’d poticao iz jedne od najuglednijih porodica Meke. po~eo sam ga slijediti. poziva u islam.134                           Ashabi Allahovog Poslanika PRIMANJE ISLAMA Kao {to smo prethodno spomenuli. Sa’d nije bio sklon obo`avanju kipova.v. ugledna i plemenita roda.s. odjednom me osvijetli mjesec. a svjetlost je prodrla u njegovu du{u. a pretekli su me samo oni koje sam vidio u snu. objedinjuju}i u sebi mu{kost i snagu koja se malo kod koga mogla na}i.

Kako je samo bio dirljiv prizor pred njim. sve dok joj se ne ugrozi `ivot.. slab i bez dokaza pred Istinom. i znala je njegovu ljubav i po{tovanje prema njoj. grist }e te savjest zbog toga {to si u~inio. jako sam je volio. zvali su ga da bar vidi majku. Sa’d je ostao ~vrst u svome uvjerenju. Tako mi Allaha.a.nerado. pa da ih ispusti{ jednu po jednu.v. Ali. popustila je i po~ela jesti ..’ Kad je vidjela moju odlu~nost. Oti{ao je kod majke.” Uzvi{eni Allah je ukazao po~ast Sa’du ibn Ebi-Vekkasu za njegov stav i objavio je ajet o njemu i njegovoj porodici: . vi{e volim Allaha i Njegovog Poslanika. s. sve je vi{e ~eli~io svoje vjerovanje. Kad se poja~ao pritisak na njega... Ali to ga ne odvrati od islama. majko. ~rvsta vjera u Sa’dovoj du{i i maj~ino mnogobo{tvo.v. Tad sam joj rekao: ‘Majko. Njeno gladovanje se odu`ilo. To je iskoristila kao sredstvo da bi ga odvratila od nove vjere. Izme|u toga bio je osje}aj maj~instva.Ashabi Allahovog Poslanika 135 dok je Sa’d musliman. do koje mjere je bio vezan za nju. On ne}e povu}i svoju prisegu! Sa’d se na{ao u stra{nom vrtlogu borbe sa samim sobom: majka sa jedne strane. nova vjera sa druge strane. Ipak. i kosti su joj oslabile. s.’ Odgovorio sam: ‘Ne ~ini to. Porodica je po~ela vr{iti pritisak na mladi}a-vjernika. koliko god da te volim. ja ni za {ta ne}u ostaviti svoju vjeru!’ Ali ona osta ustrajna u onome na {ta se zarekla. Sreli su se iman. pa mi se prima~e i re~e: ‘Sine. ni za {ta ne bih napustio svoju vjeru.. na mladi}a koji je dao prisegu Allahovom Poslaniku. ali ona je to o{tro odbijala. Bio sam joj poslu{no dijete. pa }e se tvoje srce od tuge za mnom iskidati. odbacila je jelo i pi}e i povukla se u svoju tugu i svoj jad.a. kune}i se da ne}e jesti niti piti dok ne umre.. nije bilo te{ko da izabere.s. Kako se okon~a ova te{ka scena? Neka nam Sa’d ibn Ebi-Vekkas opi{e te momente te{kog isku{enja koje je malo ko jo{ do`ivio: “^im je majka ~ula o mom prihvatanju islama. Sa’dova je majka sprovela svoju zakletvu. jako se uznemirila. Stalno sam joj odlazio i molio je da uzme ne{to hrane i pi}a. Ostavila je jelo i pi}e tako da joj je tijelo smr{alo i onemo}alo.s. shvataju}i vrijednost vjere objavljene od Uzvi{enog Allaha s kojom je do{ao Bo`iji Poslanik. kad je vidi u kakvom je stanju. a ljudi }e ti prigovarati dok si `iv. udovoljiti njenom zahtjevu. da ima{ hiljadu du{a. ili ne}u ni{ta jesti i piti sve dok ne umrem. misle}i da }e. ili dok ja ne napustim svoju vjeru. ili }e{ ostaviti tu novu vjeru. kakva je to nova vjera koju si prihvatio i koja te odvrati od vjere tvoga oca i majke? Tako mi Allaha. Njegova majka je dobro poznavala osjetljivu du{u svoga sina. svjetlost koja je obasjala njegovo srce osvijetlila je njegov vid i shvatanje da spozna Istinu tako da je odbio pokleknuti.

iz Bitke na Bedru. sakrio se od straha da ga ne vrati iz bitke. na ~elu sa Poslanikom. i Ja }u vas o onome {to ste radili obavijestiti. stajao je u muslimanskim redovima. Bitka je bila `estoka.s. odu{evljeni. onoga o kome ni{ta ne zna{.a.v.a.a. U tom njegovom najve}em veselju u~estvovao je njegov brat Sa’d koji mu je dao ne{to od svoga oru`ja da ga nosi. Umejrova radost bila je ogromna. Sa’d se sam vratio sa popri{ta bitke. Kad se slegla pra{ina nakon bitke. Objavljena je priprema za borbu na obje strane.. Umejr ibn Ebi-Vekkas.136                           Ashabi Allahovog Poslanika “A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatra{.s. Muslimani su krenuli i sa njima dva brata. Muslimani. Sa’dov brat. pa makar bio mlad. s. Na dan Bedra spremili su se za susret sa nevjernicima i mu{ricima Kurej{ijama. naoru`ali su se oru`jem islama -imanom.” (Lukman. po~a{}enog {ehidskim blagodatima. . Mo`da je doga|aj Umejra ibn Ebi-Vekkasa. Meni }ete se poslije vratiti. primijetio i pozvao ga i rekao mu da ne mo`e u~estvovati u borbi i da se vrati. tek {to je navr{io ~etrnaest godina. Ali ga je plemeniti Poslanik. gospodom i velikanima. s. 15) Sa’dov ulazak u islam uticao je na mekelijske mladi}e. Kada je vidio da se Poslanik pribli`ava kako bi izvr{io smotru mud`ahida.v. Bio je obi~aj Allahovog Poslanika. s.v. zbog mlade dobi. ti ih ne slu{aj. `rtvovanjem i `eljom za {ehadetom na Allahovom putu. pa oni. Umejr je bio me|u {ehidima. krenu{e objavljivati svoje iskreno prihvatanje islama. Uzvi{eni Allah je pomogao muslimane velikom pobjedom. Kurej{ije su se pripremale za borbu sa svim svojim silnicima. ostavljaju}i svoga mla|eg brata Umejra na bedranskoj zemlji. dok su Kurej{ije i mu{rici do`ivjeli veliki poraz. mladi}.s. Sa’d i Umejr. Sa’dovog brata. Po~eo je plakati i moliti sve dok se ne raznje`i Poslanikovo srce i dozovoli mu da krene u bitku. a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obra}a.. Te{ko je palo mladi}u-vjerniku da mu bude uskra}ena ~ast borbe na Allahovom putu. najbolji pokazatelj koliko je bila jaka vjera prvih muslimana i do koje mjere su bili vezani za poslani~ku Poruku. da prije bitke izvr{i pregled muslimana kako bi im uputio savjet ili primjedbu. i prema njima se na ovom svijetu velikodu{no pona{aj.

.najja~a veza koja mo`e vezati dva ~ovjeka.. Kolika je samo bila sre}a Sa’dova zbog ove radosne vijesti. majke vjernika. Pitao je: ‘Ko je to?’ Ovaj odgovori: ‘Sa’d ibn Ebi-Vekkas.s. s.a. pa ga je poselamio i rekao: “Ovo je moj dajd`i}. pa re~e: ‘Kamo sre}e da se na|e neki dobri ~ovjek koji bi me ~uvao ove no}i.” Poslanik se uistinu ponosio Sa’dom! Nikada se Sa’d nije udaljavao od Vjerovjesnika. Blago njemu. majke Allahovog Poslanika.s. stavljaju}i se u slu`bu njemu. potom je zaspao dubokim snom da sam ~ula njegovo hrkanje. Abdullah ibn Amir prenosi od Ai{e.s.a. u njegovom Pozivu.. kad on re~e: “Na ova vrata }e u}i ~ovjek od stanovnika D`enneta.ona je pove}ala ~vrstinu i bliskost i iskrenost me|u njima. s. Bo`iji Poslani~e!’ Resulullah. dao mu je takvu ~vrstu prisegu koja je nezapam}ena u historiji. vjerovao u jedno}u Uzvi{enog Allaha i u iskrenost Poslanika.s.” Poslanik. s.a.a. zbog njegove ispravne vjere. Sjedili su ashabi kod Bo`ijeg Poslanika. s.v.’ Ne{to poslije za~u se zveckanje oru`ja. kad im se pribli`io Sa’d.” Domalo.s.a. Vezivala ih je i rodbinska veza . bio je amid`a Amine bint Vehb.v. s.s. ja }u te ~uvati. Uhejb ibn Menaf..a. s.v..s. bio je u njegovoj blizini. Sa’dov djed. obradovao je Sa’da D`ennetom. Koliko je samo Poslaniku zna~ila ta veza! Prenosi se da je bio u grupi svojih ashaba. s.v. pratio ga u stopu.v.v. izgovorio je Sa’d kelimei-{ehadet. Vezivale su ih dvije jake veze: veza po vjeri .a.Ashabi Allahovog Poslanika 137 POSLANIKOV DAJD@I] Sa’d ibn Ebi-Vekkas zauzimao je visoko mjesto kod Bo`ijeg Poslanika. u{ao je. .v. bio je to Sa’d. zbog velikog stupnja koji je dostigao u islamu. da je rekla: “Jedne je no}i nemir obuzeo Bo`ijeg Poslanika. pa neka mi neko poka`e svoga dajd`i}a. u slu`bu vjere Jedinog Allaha. ~istote du{e i dubokog imana.

brane}i ga svojim `ivotima. slomi{e mu dva zuba i povrijedi{e o~nu jagodicu. {tite}i ga svojim tijelima. Konjanici su se kretali i borili poput sjenki.v. i osvetili se za Bedr. Ali. s. Suprotstavili su im se muslimani koje je predvodio Poslanik. mislili su da je Vjerovjesnik ubijen.a. Sukobi{e se dvije skupine.s.. iskrenih u vjeri.s. Muhammeda ibn Abdullaha. s. Primijetio ga je Poslanik. gdje su do`ivjeli poraz ~iji okus jo{ uvijek nisu bili zaboravili.a.. podsti~u}i ga na borbu: “Ga|aj Sa’de. Podi`e se pra{ina prekrivaju}i cijeli prostor. s. ^uo sam na Uhudu kada je rekao: ‘Ga|aj Sa’de...” To je ispunilo ponosom Sa’dovu du{u. pa mu re~e. s. brane}i svoje uvjerenje i istinsku vjeru. plemeniti Poslanik ga pretpostavio svojim roditeljima! Povodom toga Alija ibn Ebi-Talib. za tebe bih `rtvovao i oca i majku. r. Kurej{ije su bile skupile ogromnu vojsku kako bi se rije{ili Poslanika. i napustila svoja upori{ta prije okon~anja bitke.. Oni proisti~u iz ~iste vjerni~ke du{e nezamu}ene sumnjom i neiskvarene ru`nim mislima. Muslimani se uznemiri{e.a.’” Sa’d je obi~avao da ka`e s ponosom: “Tako mi Allaha. Poja~a se buka od ljudskih povika i udaranja oru`ja. rekao je: “Nisam ~uo da je Allahov Poslanik. ja sam prvi Arap koji je na Allahovom putu ga|ao strijelom. u svakoj situaciji. Tako ih s le|a napade Halid ibn Velid.v.v. U tom se momentu oko Poslanika okupi deset junaka. i preokrenu tok bitke na {tetu muslimana. Na dan Uhuda istaklo se to juna{tvo i pokazala snaga imana. koji je tada bio u redovima mu{rika. Muslimane ste`e muka..a. osim Sa’da.s. jedna grupa je prekr{ila upute Poslanika. Me|u njima je bio i Sa’d. ^inilo se da je pobjeda na dohvat ruku muslimana. On je jedan od muslimanskih junaka koji se ustrajno borio za pobjedu islama. Opkoli{e Poslanika i rani{e ga u ~elo... i ljudi su vidjeli koliko Sa’d zna~i Poslaniku.138                           Ashabi Allahovog Poslanika ZA TEBE BIH @RTVOVAO I OCA I MAJKU Te{ko je nabrojati sve Sa’dove juna~ke do`ivljaje i opisati sve pojedinosti zbog njihovog mno{tva i veli~ine.a. makar bila te{ka i opasna.v.s. uzdigao nekoga iznad svojih roditelja. za tebe bih `rtvovao i oca i majku.” ..

pa mu je naredio da prestane {to ovaj ne poslu{a. Odlazio je u pustinju gdje se podu~avao vje{tini ga|anja. kao da ne{to tra`i. Ni{ta je nije moglo zaustaviti sve dok nije u{la u gu`vu. otkloni od njega bolest. isto tako bio je poznat kao onaj ~ija je dova bila kabul (usli{ana).’ Sa’d potom uze abdest. Posjedovao je dva oru`ja. tra`im za{titu od svega {to nanosi {tetu. bila je plod dove Bo`ijeg Poslanika.Ashabi Allahovog Poslanika 139 DVA ORU@JA Kao {to je Sa’d ibn Ebi-Vekkas bio poznat po preciznosti u ga|anju lukom i bacanju koplja. njegovu du{u i njegovo tijelo. tako da je postao jedan od najvje{tijih strijelaca. zatim di`e ruke i re~e: ‘Bo`e moj. Gazala ga je sve dok nije umro.s.” . o ~emu su poznata mnoga prekrasna kazivanja. pa ga je Poslanik potrao rukom po ~elu. Odlika koju mu je podario Uzvi{eni Allah. niko ga ne mo`e izlije~iti osim Tebe. Deva nasrnu na onoga ~ovjeka i obori ga pod noge. Ti si Onaj Koji daje ozdravljenje.. oba je stavio u slu`bu borbe na Allahovom putu i poziva u islam: strijelu i dovu. usli{aj mu dovu i u~ini ga omiljenim me|u Tvojim robovima. u~ini zdravim njegovo srce.” Ovo kazivanje predstavlja jasan dokaz dubine Sa’dovog imana i ~istote njegove prefinjene i plemenite du{e. U~ini ovoga znakom (tvoje srd`be). bio je zabavljen pravljenjem oru`ja. Bo`e moj. pa Te vrije|anje njih srdi. s. istr~a odbjegla deva.” U jednoj drugoj prilici Vjerovjesnik je molio: “Bo`e moj. ~ija je dova bila iskrena i ~ista.a. koju je Poslanik prou~io iz svoje velike ljubavi prema Sa’du.’ Nije pro{lo dugo kad. Vladaru ljudi. upravi njegovu strijelu. Ti zna{ da je ovaj ~ovjek psovao ljude kojima si Ti podario Svoju blagodat. Rekao mu je: ‘Proklet }u te!’ Ovaj mu dogovori: ‘Prijeti{ mi kao da si Poslanik. Otkloni od njega bolest i primi njegove dove. Amir ibn Sa’d prenosi: “^uo je Sa’d ~ovjeka kako vrije|a Aliju. iz jedne pregrade. me|u ljude.v. Sa’d se bio razbolio za vrijeme Oprosnog had`a. U ime Allaha. Talhu i Zubejra. klanja dva rekata. govore}i: “Bo`e moj. Bo`e ljudi. Ni u mladosti nije prisustvovao zabavama i lumpovanjima. Njegovo drugo oru`je bila je momentalno usli{ena dova.

r.v. ^ak za zalogaj kojim nahrani{ svoju `enu”. Sa’d je dobio mnogo sinova.v. Perzijanci su napadali na muslimane i nanosili im ogromne gubitke u ljudstvu i ratnoj opremi. s. Obi{ao ga je Poslanik. s. Poslije toga.a. Me|utim. tre}inu?” “Da. re~e Vjerovjesnik. pa da li da dvije tre}ine imetka dam u sadaku?” “Ne!”. imam veliki imetak a naslje|uje me samo k}erka. istinski borac-konjanik. ali je i dalje zadr`ao obi~aj dijeljenja i davanja sadake. Njegova historijska veli~ina i ratna darovitost.a.. a da se tu nije na{ao Sa’d. muhta~ima i nevoljnicima. LAV SA KAND@AMA Na Allahovom putu. `ele}i pri tome Allahovo zadovoljstvo. Uvijek je dijelio i poklanjao. a sve {to je vi{e dijelio. i halife Omera.s. “Ne!”. dobit }e{ za to nagradu. Razbolio se u godini Oprosnog had`a. A uistinu. Sa’d se borio za vremena Poslanika.s. Rijetko se desio neki doga|aj ili bitka.aruk je odlu~io da krene u presudnu bitku kojom bi okon~ao to stanje i zauvijek uni{tio djelotvornu mo} Perzijanaca. nego da tra`e od drugih. “Da li da dam.v.a. . prekr{iv{i ugovor. za sve ono {to podijeli{.a. onda. re~e Poslanik. stekao je veliki imetak. oko osamdeset godina. Za svoga `ivota. “A pola?”. Njegova uloga predstavlja svijetle stranice islamskog osvajanja. tada je imao samo jednu k}erku. Allah mu je vi{e pove}avao imetak. a i tre}ina je puno. ponovi Vjerovjesnik. dijelio je sirotinji. naro~ito se pokazala kada je halifa Omer odlu~io da stane u kraj neprekidnim napadima koje su vr{ili stanovnici Iraka. ispunjenog radom..s. nije {krtario. Bolje ti je da ostavi{ svoje nasljednike bogatim. Halifa Omer el-. s. pa ga je Sa’d upitao: “Allahov Poslani~e.140                           Ashabi Allahovog Poslanika @ELJA ZA UDJELJIVANJEM Sa’d je `ivio podugo. rade}i dozvoljeno (halal). upitao je Sa’d.

Allahu ekber. Abdurrahman ibn Avf je rekao: “Na{ao sam ga!” Omer upita: “Ko je?” “Lav (s kand`ama).Ashabi Allahovog Poslanika 141 Pozvao je muslimane na zajedni~ki namaz i na dogovor.. uzvikuju}i tekbire: “Allahu ekber... Allah je najve}i. Najvredniji poklon koji je dat Sa’du bila je Rustemova glava. Na po~etku bitke. razli~iti su po snazi a posti`u nagradu kod Allaha svojom pokorno{}u.v.a.. vo|e perzijske vojske. r.. Dr`i ih se dobro. {alju}i im upute i u isto vrijeme bore}i se sa bolovima koji su mu zadavali plikovi. Nakon brojnih ~arki. mud`ahid Sa’d ibn Malik Zuhdijj.. jer ~ovjek ne}e posti}i kod Allaha svojim porijeklom ni{ta. vo|u Kisrine vojske.s. to je pravi put. Sa’d ibn Ebi-Vekkas!” Svi prisutni podr`a{e taj prijedlog.. {to ovaj odbi. vo|enja muslimanske vojske. Kad je do{ao da se oprosti od njega. Sa’d pozva Rustema. Slu{aju}i savjete halife. otkada je poslan pa sve do svoje smrti. ubijaju}i nevjerstvo i uni{tavaju}i mnogobo{tvo u liku obo`avaoca vatre. Sa’d je poslao pismo halifi Omeru. te se nije mogao upustiti u vrtlog toga boja.” OSVAJANJE PERZIJE Sa’d ibn Ebi-Vekkas postavljen je za namjesnika Iraka i vo|u vojske. podsti~u}i ih na d`ihad. s. odlu~eno je da bitka bude u Kadisijji. a zatim izdao naredbu za pokret. nego samo svojom pokorno{}u Njemu. po~eli su predlagati imena ljudi koji su dostojni ovoga velikoga zadatka. Ku}u u kojoj je boravio u~inio je komandom. Pove}ala se povr{ina islamske dr`ave.a..” Sa svoga polo`aja pratio je tok bitke. tra`ili su junaka-konjanika koji }e izvojevati pobjedu. Tamo je vodio muslimane iz pobjede u pobjedu. Cijelo tijelo mu je bilo prekriveno plikovima. u islam. . Pazi na odredbe kojih se dr`ao Poslanik. Muslimanske sablje su po~ele da ubijaju i komadaju Kisrinu vojsku. Allah je najve}i. done{ena na koplju. Obratio se muslimanima. neka te ne zanosi ako ti se ka`e ‘Poslanikov amid`i} i njegov ashab’. klanjao je podne namaz.. Uslijedila je bitka. Smjenjivala su se osvajanja za osvajanjima. obja{njavaju}i mu situaciju i opisuju}i mu stanje muslimana..aruk uputio mu je rije~i koje izviru iz ~vrstog imana u du{i: “O Sa’de. Najugledniji i najobi~niji kod Allaha su jednaki. Omer el-. Omer pozva Sa’da i imenova ga namjesnikom ira~ke pokrajine i povjeri mu vo|stvo nad muslimanskom vojskom. Vojske su se izmije{ale. Sa’d se razbolio. Po{to im je izlo`io situaciju.. Perzijanaca.. Allah je njihov Gospodar a oni su Njegovi robovi.

s.a. r.” Po tom odgovoru mo`emo shvatiti ko je bio Sa’d ibn Ebi-Vekkas. presije~e ga. govore}i mu: “Amid`a. r. osvaja~ Perzije. d`.. Smatrao ga je dostojnijim hilafeta od zava|enih. namjesnika [ama. nakon ubistva halife Osmana ibn Affana. . Sa’d je izgradio Kufu i u~vrstio temelje islama na {irokim prostranstvima nove islamske dr`ave. kojom. ~uo sam Allahovog Poslanika.a. s. Kada mu je do{ao brati} Ha{im ibn Utbe ibn Ebi-Vekkas.142                           Ashabi Allahovog Poslanika Nakon Kadisijje njegovom zaslugom nastavljen je blagoslovljeni napredak vojske prema Nehavendu. oprosta. slomljenog srca i suznih o~iju prate}i {ta se de{ava. veliki junak. ni{ta mu ne na{kodi.. a i halifa Omer ga je izabrao me|u {estericu kandidata za halifu... osami se. borave}i me|u svojim devama. onaj koji se borio sa Poslanikom. Sa’d zapade u veliku tugu. razmi{ljaju}i i tra`e}i od Allaha.s.v.{.a. kao namjesnik Iraka. Muslimani su dobili ogroman ratni plijen. i Muavije ibn Ebi-Sufjana. Osje}ao se nemo}nim da sprije~i fitnu. zatim prema El-Medainu gdje je uzeta Kisrina kruna. izme|u novoizabranog halife Alije ibn Ebi-Taliba. odbija sukob me|u muslimanima. s.a.. voli Allahovu vjeru. koji bi mogao okon~ati sukob i dokraj~iti veliku smutnju. Rekao mu je: “Borba se vodi oko hilafeta a ti ovdje sjedi{!?” A Sa’d mu je odgovorio: “Sinko moj. ako udarim vjernika.. a ako udarim nevjernika. u svim bitkama. Izdvojio se od svijeta. Nakon toga. Sa’d je odgovorio: “Ho}u od stotinu hiljada sablji samo jednu sablju. smatraju te najzaslu`nijim ~ovjekom za hilafet”.v.a.. r. evo ovdje je stotinu hiljada sablji (stotinu hiljada naoru`anih vojnika tebi na raspolaganju).’” Sa’d je u o~ima velikog broja muslimana bio najpogodniji ~ovjek za preuzimanje hilafeta. VELIKA SMUTNJA Kad se desila velika smutnja me|u muslimanima.. kako ka`e: ‘Zaista Allah voli roba koji je bogat a skroman i bogobojazan... Njegovom je sinu Omeru te{ko palo {to mu se otac osamio.

” Tako se okon~ao `ivot jo{ jedne od velikih islamskih li~nosti. mezarju ~asnih ashaba Resulullaha.. na{li su ogrta~. na Bekiji.” . govore}i: “U ovome sam se borio protiv mu{rika na Bedru.. A kad su ga otvorili. Ukopan je u Medini. d`ihad i iman.Ashabi Allahovog Poslanika 143 PRESELJENJE NA AHIRET Sa’d ibn Ebi-Vekkas je za `ivota raspolagao ogromnim imetkom koji mu je Allah podario. Sa’dov je smrtni ~as zakucao dok je bio u svojoj ku}i u El-Akiki u Medini. pohaban i izderan.. Vratio se Uzvi{enom junak d`ihada. Kazao je porodici da su to njegovi }efini. Sa~uvao sam ga za ovaj dan i `elim da u njemu iza|em pred Allaha. veliki heroj me|u herojima islama. uspomenu koja sjedinjuje skromnost. Nai{aretio je na ormar da ga otvore. Za`elio je da se susretne sa svojim Gospodarom nose}i svoju najljep{u uspomenu.. ali ga to nije moglo odvratiti od vjere i u~initi ga da zaboravi svoju skromnost i bogobojaznost...

.

s. ISLAM Kada je si{la Objava od Gospodara Svjetova na izabranog me|u stvorenjima i poslanicima. s. dare`ljivo{}u i po`rtvovanjem na Allahovom putu. . vjerovjesnika Muhammeda. El-Avvam ibn Huvejlid. Islam je jo{ vi{e uskladio njegovu li~nost. sina Abdullahova. prvi koji se odazvao Poslaniku i objavio svoj islam bio je Ebu-Bekr es-Siddik. i Majke vjernika.s. a on je sin Murrov. rijetke brade.v. radijallahu anha. s.A.a.. {to mu je bilo od koristi da ostvari ogromne dobiti u trgovini.. A otac mu. Bio je ~ovjek srednjega rasta. U sebi je nosio sve odlike junaka. smion i preduzimljiv. skladnoga tijela. k}i Abdul-Muttaliba i tetka Bo`ijeg Poslanika.a.. tamne crne puti. a on je sin Esedov.v.v. R.s.a.ZUBEJR IBNUL-AVVAM. Majka mu je Safijja. s. po svome bratu Zubejru ibn Abdul-Muttalibu. a on je sin Luajja el-Kure{ija el-Esedija.a. a on je sin Kusajjov. supruge Poslanika. Majka ga je zvala Ebu-Tahir. a on je sin Abdul-Uzzaov. r. obogativ{i je plemenito{}u. bio je hrabar ~ovjek. a on je sin Kilabov. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Zubejr je sin El-Avvamov. a on je sin Huvejlidov. r. ozarena lica. smirena pogleda. Nadimak mu je bio Ebu-Abdillah. bija{e brat Hatid`e bint Huvejlid.a. Odlikovao se visokim stupnjem inteligencije i brzinom razumijevanja. LI^NOST Zubejr ibnul-Avvam.

tako da postade jedan od najbogatijih ashaba. sestrom Ai{e. Oslobodit }u te ovog mu~enja. s.{. O`enio se Esmom. dok bi on bio u mukama. ~ista i plemenita roda. Ona mu je bila potpora u te{koj situaciji. d`. Zubejr je bio izlo`en strahovitom mu~enju kakvo nije do`ivio niti jedan od plemenitih ashaba. Zubejr ibnul-Avvam imao je petnaest godina kada ga je Ebu-Bekr pozvao u islam. napu{taju}i obo`avanje kipova i idola. On je jedan od {esterice ashaba. koje niti {tete niti koriste.a. Nisu ga mogle odvratiti od islama sve muke na svijetu.a.s. koji nije posjedovao ni{ta osim jedne kobile.v.. Tako je postao bad`o Bo`ijeg Poslanika.a. a koja je kasnije postala “ku}a islama.146                           Ashabi Allahovog Poslanika Zatim po~e Ebu-Bekr tajno prilaziti mladi}ima Kurej{ija.. te se odazvao pozivu. Zubejr je bio me|u muhad`irima. usmjeriv{i dim prema njemu da ga gu{i. koja je kasnije bila poznata kao Esma sa dva pojasa. brinula se o njoj i timarila je. Allah.s. koje je imenovao halifa Omer ibnul-Hattab.a.. Zubejr je bio siroma{an mladi}. Esma.. r.v. To je bilo prije nego {to su muslimani uzeli El-Erkamovu ibn Ebu-Erkamovu ku}u u Meki za mjesto tajnog okupljanja. i pored svojih muka. usprotivio bi se. a zatim bi zapalio vatru blizu njega.a. Maltretirali su ih i izmi{ljali sve mogu}e na~ine njihovog zlostavljanja. sve dok mu Allah nije otvorio puteve trgovine. a njegovi djedovi su ih obo`avali?! Njegov amid`a se silno rasrdio.” ^VRSTA VJERA Primanje islama od Zubejra ibnul-Avvama bilo je za njegovu porodicu i pleme zapanjuju}i doga|aj.. A Zubejr je ostao ustrajan i ~vrste vjere. pred kojim je izjavio {ehadet i bio je ~etvrti ili peti ~ovjek u islamu. obja{njavaju}i im savr{enstvo nebeske poruke i svetost njenih ciljeva. odgovorio bi mu s ponosom i vjerom: “Ne. u kojeg se njegova familija uzdala da }e zauzeti vode}i polo`aj u svome plemenu. sve dok Poslanik nije izdao naredbu muslimanima za hid`ru u Abesiniju. Taj vrsni mladi}. Uputio se Poslaniku. Amid`a bi ga zavezao i zamotao u hasuru.. Allaha mi. obasuo je Svojom svjetlo{}u njegovu du{u i srce. s. A kada bi mu amid`a uporno ponavljao svoj zahtijev.” Me|utim. pa sa kurej{ijskim silnicima po~e mu~iti prve muslimane. r. ljudske tvorevine. iscrpljen i obra}ao mu se: “Ostavi Muhammedovu vjeru.. Do{ao bi Zubejrov amid`a. koji se o`enio Esmom. objavljuje islam i slijedi novu vjeru. da .. {to je jo{ vi{e pove}avalo njegov bijes. ote`ana disanja.. r. k}erkom Ebu-Bekra.. Majke vjernika. U vrijeme kada se o`enio Esmom. Zubejr ga je zanemarivao. k}i Ebu-Bekra. ne}u se vratiti nevjerstvu… nikada!” Trpio je tako Zubejr.

s.a. ubijati ih i kositi. Za taj nadimak vezana je krasna pri~a koja pokazuje veli~inu junaka jo{ iz njegove rane probu|ene mladosti. pobratio ga je sa Abdullahom ibn Mes’udom kada je bratimio muslimane Meke.. Izmi{ljali su nove metode kako bi ih oslabili i odvratili od njihove vjere. ili }e oni ubiti njega. U to su vrijeme kurej{iski silnici i gospoda zlostavljali muslimane.v. a ljudi su se sklanjali ispred njega. koji se iznenadi njegovom izgledu i bijesu.s. po svojoj preduzimljivosti.v. i bit }e {ehid. Zubejr je jedan od deseterice kojima je obe}an D`ennet. ili }e on njih poubijati. preselio je na ahiret zadovoljan njime. A Allahov Poslanik.s. PRVA SABLJA U ISLAMU ^ovjek poput Zubejra.v. i ma~u u ruci.s.. .Ashabi Allahovog Poslanika 147 izaberu halifu poslije njega. u ku}i El-Erkama ibn Ebu-Erkama. s.. u~ini dovu za njega i njegovu sablju. s. Allahov Poslanik. bjesne}i poput sna`nog vihora. dok su mu suze radosnice lile niz obraze: “^uo sam da si uhva}en..a. kako bi izazvali nemir i kome{anje u muslimanskim redovima. Ako je glasina la`na. mu~e}i ih i maltretiraju}i. Ugledao je Allahovoga Poslanika. s. Zubejre?” A on mu odgovori.v. te se uputi ulicama Meke i prema mjestima za koje je znao da ih je Poslanik posje}ivao. Tako je razmi{ljao sve dok nije stigao do najvi{eg mjesta u Meki. s..” Tu Poslanik. s. Jedna od tih metoda bila je {irenje la`nih glasina. kako su se nevjernici uspjeli do~epati Poslanika.. i ubiti ga.s. Zatim ga je pobratio sa Selemom ibn Selamom ibn Kurej{ijem iz Medine kada su muslimani tamo u~inili hid`ru. hrabrosti i odlikama. dok je bio mali broj muslimana.v.. pa ga upita: “[ta ti je. sastajao se sa ashabima tajno. tada }e njegova sablja udariti po mu{ricima. koja je buknula d`ihadom na Allahovom putu. bio je od najboljih branilaca vjere Bo`ijeg Poslanika. Poslanik.. Abdullah ibn Zubejr bio je prvo muhad`irsko dijete ro|eno u Medini.a. A ako je vijest ta~na. a bio je naumio ne{to opasno. Na po~etku islamskoga poziva. A plemeniti ashabi i histori~ari opisali su ga kao “prvu sablju” u islamu.a. s.v. Pa. A {to je jo{ vi{e od toga.a.v.a.s.s. Zubejr se uzbudio kada je ~uo tu glasinu. Tako se jednog dana pro{irila glasina u Meki.s.a. umirit }e se i sti{at }e se njegov bijes.

bila broj~ano ve}a.v.. Nadma{ivala je muslimansku vojsku i ratnom opremom i bojnom vje{tinom. pa ka`e: “Talha ibn Ubejdullah dao je svojim sinovima ..” A onda udari sam na rimsku vojsku. r. koju je dobro znao iskoristiti u borbi na Allahovom putu. a neprijatelj je stajao zabezeknut od njegovog postupka. bio je. poletu niti mu je iko bio dorastao u ratnoj spretnosti. prenose}i od Vjerovjesnika: “Rekao je Bo`iji Poslanik. Na prsima su mu bili o`iljci poput upalih o~iju. udaraju}i sabljom desno-lijevo. {to nisam vidio ni na jednom drugom. vidio sam po tvome tijelu. uistinu. O tome pri~a Alija ibn Ebi-Talib. Pri~a jedan od ashaba: “Uputio sam se sa Zubejrom ibnul-Avvamom jednom na put.v. hrabrosti. pa mu je iskazao veliku po~ast. da to nije zaslu`io. Niko se nije mogao ravnati s njim u inteligenciji. ne obra}aju}i pa`nju na rane koje bi zadobio po tijelu. rekav{i o njemu i o Talhi ibn Ubejdullahu: “Talha i Zubejr su moje kom{ije u D`ennetu. s.s.” A on ne bi osvojio tako visoko mjesto kod Poslanika.” Pobjeda je bila njihova. junak bez premca.. Zubejrovu vrijednost i njegovu iskrenost prema Allahovoj vjeri. Nasrtao bi u bitkama.: “Svaki poslanik ima svoga prisnog pomaga~a. na mjestu gdje se on borio.a.’” Zubejr ibnul-Avvam isticao se u svakoj bici i u svakoj situaciji. Znao je Allahov Poslanik. bore}i se uz Allahova Poslanika i na Allahovom putu. uvijek u prvom redu. Po~e{e muslimani uzmicati pred tom ogromnom silom koja je na njih navalila.’ A on }e mi na to: ‘Allaha mi.s. pa sam mu vidio tijelo. Tada se muslimani u~vrsti{e i zavika{e svi Zubejrovim povikom: “Allahu ekber. sve dok nije stigao do kraja e{alona. samim tim {to je silno `udio za {ehadetom. U Bici na Jermuku bio je vo|a jednog odreda. Zubejr istupi uzvikuju}i gromoglasno: “Allahu ekber. od uboda no`em i strijelom.148                           Ashabi Allahovog Poslanika JUNAK BEZ PREMCA Zubejr.. Bio je nepobjedivi junak i borac. Desilo se da je rimska vojska..a. Pri~a Zubejr o svojoj `udnji za {ehadetom. Zatim se sam vrati sa sabljom u ruci. svaku od ovih rana sam zadobio. s. pa mu rekoh: ‘Tako mi Allaha. Bilo je svo izbrazdano sabljama. pri`eljkivaju}i {ehadet ili pobjedu. a moj pomaga~ je Zubejr ibnul-Avvam. Svaka bitka u kojoj je u~estovao je dokaz tome.a.. Vojnici su bje`ali ispred njega.” Ta Poslanikova po~ast prema Zubejru jo{ se uve}ala kada ga je obradovao D`ennetom.

Mnogobrojne pri~e govore o te{kim zadacima kojima je bio zadu`en.. sinu Munziru po imenu ashaba {ehida Munzira ibn Amra. Zubejr ibnul-Avvam bio je prava osoba za te{ke zadatke.” Pa blago mu se na toj po~asti. a izvr{io ih je sa punom sigurno{}u i uspjehom.s. osim borbe na Allahovom putu. niti prikupljanja poreza. s. Bio je obi~aj Bo`ijeg Poslanika. uzdigne iznad svojih roditelja? Zubejr ibnul-Avvam stekao je takvu ~ast u okr{aju protiv Benu-Kurejze.v. da iskoristi sposobnosti svojih ashaba za poziv u dini-islam. Bila je to te{ka lekcija iz koje su mnogo nau~ili. s.Ashabi Allahovog Poslanika 149 imena poslanika. niti bilo ~ega drugog.v.s.” Tako je i nazvao svoju djecu: sinu Abdullahu dao je ime po ashabu {ehidu Abdullahu ibn D`ah{u. Ja }u svojim sinovima dati imena {ehida ne bi li i oni bili {ehidi. Izgubili su bitku nakon {to su je bili skoro dobili.s.v. Zbog toga bi zadu`ivao svakoga onim {to njemu odgovara. sinu Mus’abu dao je ime po imenu ashaba {ehida Mus’aba ibn Umejra. . Tako je zaslu`io zadovoljstvo Allaha i Njegova Poslanika. niti zemljarine.a. od jedne grupe muslimana. JUNAK U TE[KIM OKR[AJIMA Rijetke odlike koje su ispunjavale li~nost Zubejra ibnul-Avvama u~inile su da bude nenadma{an u svakoj du`nosti koja mu se povjeri.. a sinu Halidu dao je ime po imenu ashaba {ehida Halida ibn Se’ida. ime D`afer je dao po imenu Poslanikova amid`i}a..v. a znao je da nema poslanika nakon Muhammeda. ime Hamza dao je po imenu ashaba {ehida i amid`e Bo`ijeg Poslanika.a. Time je `elio iskazati po~ast {ehidima koji su pali u borbi na Allahovom putu da bi u~vrstili temelje dini-islama. U svom postupku ostao je jedinstven. On je taj za koga se reklo: “Nikada se nije prihvatio neke vlasti. Zubejr se zaprepastio kad je njegov daid`a Hamza ibn Abdul-Muttalib pao kao {ehid. kada mu se Bo`iji Poslanik obratio rije~ima: “Za tebe bih dao svoga oca i majku. kao {to bija{e junak kakvom ravna nema.a. sinu Urvetu po imenu ashaba {ehida Urve ibn Amra. Hamze ibn Abdul-Muttaliba..a. Znamo kako se u Bici na Uhudu preokrenula situacija na {tetu muslimana. Razlog tome bilo je kr{enje naredbi Bo`ijeg Poslanika. i u ~emu je o~ekivao da }e uspjeti.s. ashaba {ehida D`afera ibn Ebi-Taliba. s. s. a svoga daid`i}a.” Da li ima ve}e po~asti i slave za ~ovjeka kojega Bo`iji Poslanik.

Alija i Zubejr iskoristi{e njihovu uko~enost. s. nakon {to su mu{rici bili pora`eni u Bici na Hunejnu. Isplanirali su podlu zasjedu iz koje }e isko~iti i napasti ih sle|a.. r. uzvikuju}i “La ilahe illellah” i tekbiraju}i. pa ih spopade panika. Zatim su zajedno stali ispred utvrde. ali neko vrijeme nije `elio opomenuti druge muslimane. sa svojom vojskom izvr{io je opsadu Benu-Kurejze. Naumio je za njima poslati odred mud`ahida. Po`uri{e. Dvojica junaka uputila su se prema utvr|enju da ispitaju njegove ulaze. razbje`ali su se na sve strane. Naime. nije u~inio niko prije njega. Razmi{ljao je Poslanik na koji na~in da okon~a opsadu. Izabrao je Ebu-Bekra es-Siddika. tako da se Kurej{ijama pri~inilo da je broj muslimana jako veliki.. To je bio psiholo{ki momenat ostvaren hrabro{}u. r. Poslanik je odlu~io pokazati mu{ricima snagu islama koja ne priznaje poraz.s. A dovoljno je bilo ono {to je u~inio u ratu muslimana sa plemenom Benu-Kurejza u Medini. mo`da.a.a. Oni {to su bili unutar utvr|enja prestra{i{e se.v. pa je izabrao nekolicinu svojih ljudi i skupio ih na jedno mjesto pored kojeg su trebali pro}i muslimani. Svoj bol je sa~uvao u sebi. da predvode grupu od sedamdeset konjanika u potjeri za Kurej{ijama. Nakon {to su se Kurej{ije pobjedonosno povukle prema Meki. po~e{e udarati sabljom. te{ko je palo gledati kako se muslimani vra}aju kao pobjednici. Te{ko je nabrojati sva slavna djela Zubejra. . pa se strahovitom brzinom uputi{e prema vratima i otvori{e ih. Ta opsada se oduljila. r.. nakon Bitke na Hendeku i pobjede muslimana. Poslanik. Muslimani su se uz tekbire spremali za pobjedni~ki povratak sa ratnim plijenom. jer islam zabranjuje kasapljenje. Za sprovo|enje zadatka nije na{ao podobnijih ljudi od Alije ibn Ebi-Taliba i Zubejra ibnul-Avvama. Benu-Kurejza su bili prekr{ili spozarum sklopljen sa muslimanima i sklopili savez sa mu{ricima. Te{ko da bilo koji ~ovjek tako ne{to mo`e sam sprovesti. Rastjerao ih je i potjerao sa mjesta kao {to bi to u~inio odred vojske. oko njihovih utvrda. Tako je po{tedio muslimane prepada i ne`eljenog iznena|enja. te sam provali njihovu zasjedu. Dvojica su ashaba primijenili sjajnu taktiku prilikom potjere.a. ~vrstinom `ivaca i dubinom vjere. Maliku ibn Avfu. me|utim. a oni se nisu predavali. da spase svoje glave. ili }emo otvoriti ovo njihovo utvr|enje.150                           Ashabi Allahovog Poslanika Svojim o~ima vidio je grozote koje su Kurej{ije po~inile na njegovom tijelu. i Zubejra ibnul-Avvama. ne misle}i na osvetu. poletom i uvjerenjem: “Tako nam Allaha. Zubejr je primijetio njihovu namjeru.a. Sa rijetkom hrabro{}u. vo|i plemena Havazin. zidine i visine. ili }emo okusiti ono {to je okusio Hamza. dok su tekbiri odzvanjali me|u njima. kako bi muslimani prodrli unutra i porazili pleme Benu-Kurejza. ono {to je u~inio u Bici na Hunejnu smatra se juna{tvom kakvo. Trebalo im je dati lekciju i primjernu kaznu. Tu njih dvojica sami provali{e tvr|avu. rekav{i sa punom vjerom. bje`e}i prema Meki. Juna~ka djela Zubejra zaslu`uju da se ispi{u zlatnim slovima.

toliko da je kada je umro. r. Nasuprot Alije bila su i dvojica Poslanikovih prijatelja u D`ennetu. nego je dijelio onima koji su bili u potrebi. odu`i njegov dug. Bio je spreman darovati i svoj `ivot na Allahovom putu. Pa bi ga On odu`io. r. Bio je ~ovjek od odluke. Na{ao se Alija. bio u dugu.” O tome je kasnije pri~ao njegov sin Abdullah. i onih koji su tra`ili osvetu za Osmanovo ubistvo.Ashabi Allahovog Poslanika 151 VELIKODU[NI DOBRO^INITELJ Kao {to je Zubejr ibnul-Avvam bio izvstan borac i junak “bez premca”. vi{e se pove}ava njegov imetak i bogatstvo. a On mu je bio dovoljan Pomaga~. On je najbolji Gospodar i dovoljan Pomaga~. Alija. Ali ni{ta od tog imetka nije ulazilo u njegovu ku}u... rekav{i: “Tako mi Allaha. Ljubav ka dobro~instvu bila je ukorjenjena u njemu kao i ljubav prema borbi na Allahovom putu. do{lo je do “Sukoba kod deve” izme|u Alije ibn Ebi-Taliba. Talha i Zubejr. pa je oporu~io svome sinu Abdullahu podmirenje njegovih dugova. sirotinji i na Allahovom putu. Silno se isplakao kada se na{ao u takvoj situaciji.” PRESELJENJE NA AHIRET Zubejr ibnul-Avvam nije prestajao voditi d`ihad na Allahovom putu onako kako je smatrao da treba i kako je bio uvjeren. isto tako je bio plemeniti dobro~initelj. Bave}i se trgovinom.. zatra`i pomo} od mog Gospodara. rekao bih: ‘Gospodaru Zubejrov. koji je sprovodio ono u {ta je bio uvjeren i {to je smatrao istinom. Umro je. nakon ubistva halife Osmana ibn Affana. Kada se desila velika fitna me|u muslimanima.a.a. Bio je potpuno uvjeren. r.. radijallahu anha. Tajno je zatra`io da se sastane sa Talhom i Zubejrom. Oslanjao se na Gospodara svjetova.” A Abdullah ga upita: “Na kojeg gospodara misli{?” Zubejr mu odgovori sa punim povjerenjem i vjerom: “Allah. da {to vi{e dijeli na Allahovom putu.a. Majka vjernik bila je u svojoj nosiljci. toliko da je broj sluga koji su se brinuli o njegovom bogatstvu dostigao hiljadu.. r.. a bio je zadu`en.. pa kada su se sastali.a. koji je podijelio ogromno bogatstvo na Allahovom putu. Rekao mu je: “Ako vidi{ da ti je neki dug prete`ak. stekao je ogromno bogatstvo. nasuprot Ai{e. kad god sam zapao u pote{ko}u zbog njegovog duga.. re~e: .

koji tako|e pade kao {ehid. rekao je Alija ibn Ebi-Talib. preselio je na ahiret smr}u {ehida. privu~e je sebi. s. Allaha mi...152                           Ashabi Allahovog Poslanika “Zubejre. s.a.. 47).. .v. pa ti re~e: ‘Zubejre. r.v.a. preuzeo je na sebe d`enazu Zubejra i Talhe. re~e: “Obavijestite ubicu Safijjina sina.. sje}a{ li se dana kada je pored tebe pro{ao Bo`iji Poslanik.. da mu je D`ehennem.v. nose}i sablju i misle}i da mu nosi radosnu vijest.’” Zubejr mu odgovori: “Da.. saznao {ta je Ibn-D`ermuz uradio. i dodao: “Svojim u{ima ~uo sam Bo`ijeg Poslanika. r.a. “Nadam se da budem ja. Tako ti Allaha. r. pa mu se privu~e Ibn-D`ermuz.” A kada su mu donijeli Zubejrovu sablju. kako ka`e: ‘Talha i Zubejr su moji drugovi u D`ennetu...‘” (El . pratila ga je jedna grupa onih {to su izazivali smutnju i sukob. bio sam to zaboravio. Zatim po`uri Alijinom upori{tu. Talha i Osman od onih za koje Allah ka`e: ‘Odstranili smo iz njihovih prsa mr`nju i u~inili ih bra}om.s.” Alija ibn Ebi-Talib.a. borac kome nije bilo premca.a. i bit }e{ nepravedan prema njemu. Ubio ga je dok je klanjao i oteo mu sablju. Zubejr.’ A on ti re~e: ‘Zubejre.s. voli{ li Aliju?’ A ti si odgovorio: ‘Kako ne}u voljeti svoga daid`i}a i amid`i}a i onog ko je u mojoj vjeri. sad se sje}am.. Allaha mi. na po~ivaljkama jedni prema drugim okrenutim. ti }e{ se boriti protiv njega.a.s.’” Tako je uga{en `ivot velikana. Dok je boravio u mjestu zvanom “Vadis-Siba”.. s.. a mi smo bili na tom i tom mjestu. pa je stade ljubiti. ne}u se boriti protiv tebe. Kada je Alija. Plakao je i govorio: “Koliko je samo ova sablja uklanjala te{ko}e Bo`ijeg Poslanika.Hid`r..” Zubejr ibnul-Avvam odmah se povu~e sa boji{ta.

arov. a on Mahzumijev.. ~emu su bili izlo`eni ni`i slojevi dru{tva. a. a on Tejimov. propagira me|uljudsku jednakost.s. sitan. Bio je saveznik sa plemenom Beni-Zuhre. LI^NOST Abdullah ibn Mes’ud bio je od onih obi~nih Mekelija. a. a on Mudara el-Hezlijja Ebu-Abdurrahmana. pa je stanovnike Meke el-Mukerreme pozivao u novu vjeru spu{tenu od Allaha.s. sin Abdullaha. a on Habibov. PRELAZAK NA ISLAM Allahov Poslanik. Ljudi su mu dali nadimak Ibn Ummi Abd.. spre~avanje nasilja i zabranu ugnjetavanja. Bogate Kurej{ije unajmljivale su ga da im ~uva stoku. posredstvom meleka D`ibrila. a. a on El-Harisov. a on Sahilov. .s. Bio je niska rasta tako da nije prelazio visinu ~ovjeka koji sjedi. poslan je cijelom ~ovje~anstvu sa nebeskom porukom.A. a on Mudrikov. a on . a on Gafilov. Vjera koju je posjedovao Abdullah ibn Mes’ud bila je duboka poput okeana. NJEGOVO IME Abdullah je sin Mes’udov. a on Semhov. crnoput. mr{avih nogu. Nova vjera u koju je pozivao najodabraniji Poslanik i najodabranije stvorenje. a on S’adov. tako da se on nije usu|ivao sjediti s njima niti je prisustvovao njihovim sjelima. R. maloga lica obilje`enog preciznim crtama. njegovo sitno tijelo nosilo je odlu~nost i volju ~vrstu poput brda koju ne povijaju pote{ko}e. Uprkos tome. a on Henzilov.{.. d`. Muhammed.ABDULLAH IBN MES’UD. a on Kahilov. a on Ilijasov.

154                           Ashabi Allahovog Poslanika

Istinska vjera dini-islam jeste vjera humanosti; ona navodi ~ovjeka da pritekne u pomo} ~ovjeku, da bogati usre}i siroma{noga, da jaki pomogne slaboga. Zbog toga, dini-islam je podjednako upu}en gospodi, kao {to je upu}en i siromasima, prosjacima i muhta~ima. Abdullah ibn Mes’ud ~uo je za Poziv Muhammed ibn Abdullaha, a bio je tek stasao mladi}. Me|utim, tome nije pridavao veliku pa`nju. Rade}i kao siroma{ni najamnik, `ive}i `ivotom pastira - ~uvao je stado Ukbeta ibn Ebi-Mu’ajta. Abdullah je vidio sva|e i netrpeljivosti izme|u kurej{evi~ke gospode i velikana. Me|utim, za njega tu nije bilo udjela, on je bio daleko od toga. Nije potrajalo dugo, a i on sam osjetio je istinitost Poziva, vidjev{i svojim o~ima nadnaravnosti date Poslaniku, a.s. Odazvao se pozivu i obznanio svoj prelazak u islam. Stavio se na raspolaganje i slu`bu Poslaniku, a.s., koji mu je iskazao zadovoljstvo i dobrodo{licu.

POVJERLJIVI DJE^AK
Pri~a o Abdullahovom prelasku na islam po~inje doga|ajem koji je glavni uzrok njegova uvjerenja u ispravnost Poslanikovoga poziva. S druge strane, isti doga|aj ujedno poslu`io je kao dokaz neporo~nosti siroma{noga dje~aka, koji ~uva emanet stavljen njemu na povjerenje. Naime, jednoga dana, dok je Abdullah ~uvao stado Ukbeta ibn Ebi- Mu’ajta, u jednoj mekanskoj dolini, do|o{e mu dva umorna ~ovjeka. Na njihovim licima mogla se primijetiti iscrpljenost, a na bijelim ispucalim usnama `e|. Abdullah ibn Mes’ud ovako pripovijeda o svom prvom susretu sa Allahovim Poslanikom, a.s.: “Bio sam mladi} koji je tek dostigao punoljetnost. ^uvao sam stado Ukbeta ibn EbiMu’ajta, kada mi jednoga dana do|e Allahov Poslanik, a.s., u dru{tvu sa Ebu-Bekrom, pa me upita: ‘Mladi}u, ima{ li nam dati mlijeka da se napojimo?’ Ja odgovorih: ‘Meni je stado dato na ~uvanje i ne}u vas napojiti.’ Allahov Poslanik, a.s., ponovo me upita: ‘Ima{ li u stadu ovcu koja se nije janjila?’ Rekao sam da imam, pa sam je doveo. Tada Allahov Poslanik dohvati ovcu, obrisa joj vime, pa zamoli Allaha, a u tom se napuni ovcino vime. Potom Ebu-Bekr donese izdubljen kamen, pa pomuze u njega. Prvo se napi Ebu-Bekr, a zatim Poslanik, a.s. Allahov Poslanik naredi vimenu, pa se ono vrati u svoj prvobitni oblik. Ja mu rekoh: ‘Podu~i me ovom govoru’ A Allahov Poslanik, a.s., odgovori mi: ‘Ti si ve} podu~en, mladi}u.’” Prvi susret Abdullaha ibn Mes’uda sa najodabranijim stvorenjem govori nam dvije stvari: prvo: Abdullah ibn Mes’ud kao povjerenik nad stadom Ukbeta ibn Mu’ajta, odbija da

Ashabi Allahovog Poslanika

155

napoji Poslanika, a.s., i Ebu-Bekra es-Siddika, r.a. Ovo je primjer njegova povjerenja i ~uvanja tu|eg bogatstva datog mu na povjerenje. Ovo je kasnije bilo presudno kod Poslanika, a.s.; drugo: Allahov Poslanik, a.s., kod mladi}a vidio je brzinu i pronicljivost, {to ga je podstaklo da ga obavijesti o znanju koje }e ste}i, rekav{i mu: “Ti si ve} podu~en, mladi}u.”

PRVI KARIJA 23
U prvim danima objave islama, kao {to smo ve} kazali, muslimani su bili neznatni i nejaki, a skupljali su se u ku}i El-Erkama ibn Ebi- Erkama u Meki. U njoj su u~ili islam i dogovarali se o na~inu {irenja nove vjere. Kurej{ije do tada nisu ~uli da je neko glasno i javno u~io Allahove ajete. Sjede}i sa Muhammedom, a.s., ashabi koji su se prvi odazvali pozivu u novu vjeru po`eljeli su da jedan od njih prou~i ne{to od Allahovih uzvi{enih ajeta, a da ih Kurej{ije ~uju. Poslu{ajmo predanje ~asnoga ashaba Ez-Zubejra ibn el-Avvama koji je bio svjedok doga|aja sa Kurej{ijama: “Prvi koji je naglas prou~io Kur’an poslije Allahovoga Poslanika, a.s., bio je Abdullah ibn Mes’ud, r.a. Naime, jednoga dana sakupili su se ashabi Allahovoga Poslanika, a.s., i rekli: ‘Tako nam Allaha, Kurej{ije nisu jo{ ~uli da je neko javno prou~io ne{to iz Kur’ana. Pa ko bi to mogao uraditi?’ ‘Ja }u’, javio se Abdullah ibn Mes’ud. ‘Bojimo se za tebe, `elimo ~ovjeka ~ije }e ga pleme mo}i za{tititi od Kurej{ija, ako ga htjednu kazniti’, reko{e ashabi. Abdullah ibn Mes’ud im re~e: ‘Dozvolite mi, Allah }e me za{tititi.’ Sljede}eg dana, Abdullah ibn Mes’ud oti{ao je na mjesto gdje se Kurej{ije okupljaju, pa stao i zau~io: “U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.’” “Milostivi, Pou~ava Kur’anu...”24 U~io je tako, a Kurej{ije su se okupljale oko njega poku{avaju}i da razaberu {ta govori. ‘[ta ovo zbori ibn Ummi Abd?’ ‘Citira ne{to od onoga {to je do{lo Muhammedu, rekli su neki, a zatim navalili na IbnMes’uda, udaraju}i ga gdje stignu. Abdullah ibn Mes’ud je i dalje u~io ajete, u~io je sve dok je htio, a potom se vratio svojim drugovima, onako ozlije|en i izgruvan po licu i tijelu. ‘To je ono ~ega smo se pla{ili za tebe’, reko{e mu ashabi. A Abdullah ibn Mes’ud odgovori:

156                           Ashabi Allahovog Poslanika

‘Allahovi neprijatelji mi nisu nikada bili bezna~ajniji. Ako `elite, i sutra }u uraditi isto {to sam uradio danas.’ ‘Dovoljno je’, reko{e ashabi, ‘ve} su ~uli ono {to mrze.’” Abdullah ibn Mes’ud bio je tako prvi koji je u~io jasne kur’anske ajete, na najsvetijem mjestu u Meki - Bejtullahil-haramu. Poslije toga, Abdullah je ~esto, svojim bogobojaznim i osje}ajnim glasom, u~io Kur’an Allahovom Poslaniku, a.s. Jednom prilikom Poslanik, a.s., po`elio je ~uti Abdullaha ibn Mes’uda, pa ga pozva i re~e: ‘U~i mi Kur’an, Abdullahu!’ Abdullah se postidi i re~e: ‘Kako da u~im kad je tebi objavljen?!’ A Resulullah, a.s., odgovori mu: ‘Volim da slu{am kad neko drugi u~i Kur’an.’ Abdullah ibn Mes’ud po~eo je u~iti suru En-Nisa, dok nije prou~io ajet: “A {ta }e tek biti kada dovedemo svjedoka iz svakoga naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih...”, nakon ~ega Allahovom Poslaniku, a.s., kliznu{e suze niz lice i re~e: “Dovoljno je.”

IZ POSLANIKOVE PORODICE
Allahov Poslanik, a.s., upoznao jeIbn Mes’udovu iskrenost i spremnost da se `rtvuje na Allahovom putu, pa ga je pribli`io sebi imaju}i u njega potpuno povjerenje. Abdullahova povjerljivost je prvi put pokazana pri susretu u dolini Meke dok je ~uvao stado. Abdullah je povjerovao u iskrenost Poslanika, a.s., i savr{enstvo Poziva kojim je zadu`en, te mu se stavio u slu`bu. Iz dana u dan se njegova vezanost i prisnost sa Resulullahom, a.s., pove}avala. Ono je najzad naraslo do te granice da mu je bilo dozvoljeno pokucati na Poslanikova, a.s., vrata u bilo kom vremenskom periodu, i ulazio je u ku}u bez imalo sustezanja. Abdullah ibn Mes’ud `urio je da {togod uslu`i najodabranije stvorenje, Allahova Poslanika, a.s., pa mu je ~ak obuvao obu}u pri njegovom izlasku iz ku}e i skidao je kada bi ulazio. Isto tako, nosio je Resulullahovu obu}u i misvak za zube, zaklanjao Resulullaha prilikom kupanja i polijevao mu vodu. Tako|er, budio je Poslanika i ulazio u sobu u kojoj je on boravio. Ebu-Musa el-E{’arij govori o toj vezi, pa ka`e: “Do{li smo ja i moj brat iz Jemena, pa smo pomislili da su Abdullah ibn Mes’ud i njegova majka iz Poslanikove, a.s., porodice, zbog ~estog ula`enja u Resulullahovu ku}u.”

Ashabi Allahovog Poslanika

157

Allahov Poslanik, a.s., ga je jako zavolio, a me|u ostalim ashabima ukazao mu posebno mjesto. Ibn Mes’ud je bio Resulullahov, a.s., tajnik. O Abdullahu ibn-Mes’udu i njegovoj vezi s Poslanikom, ashabi su znali re}i: “Bilo mu je dozvoljeno {ta nama nije i bio je svjedok ~emu mi nismo bili.” Upravo zbog toga {to je Allahov Poslanik, a.s., imao veliko povjerenje u njega dozvolio mu je da do|e u bilo kojem vremenu, rekav{i: “Dozvoljeno ti je da u|e{ kod mene u svakom vremenu.”

PRAVNIK UMMETA
Dru`e}i se sa Allahovim Poslanikom, a.s., Abdullah ibn Mes’ud stekao je veliko znanje iz fikha25 i istinsku bogobojaznost, a sam o sebi je kazao: “Slu{aju}i Allahovoga Poslanika, a.s., nau~io sam sedamdeset sura u kojim mi nema premca me|u mojim drugovima.” Abdullah ibn Mes’ud bio je, dakle, izuzetan u~a~ Kur’ana, a osim toga bio je jedan od ashaba koji je najbolje razumijevao Kur’ani-kerim. U ovom je smislu zabilje`eno predanje kada je jedan ~ovjek do{ao kod halife Omera ibn el-Hattaba. r.a., dok je on stajao na Arefatu i rekao mu: “Vladaru pravovjernih, dolazim iz Kufe, u kojoj sam ostavio ~ovjeka koji napamet diktira i tuma~i Kur’an.” Omer se naljuti kao rijetko kada, unese se ~ovjeku u lice i upita: “Ko je on, te{ko tebi?” “Abdullah ibn Mes’ud.” Kod halife Omera nesta svake ljutnje, pa smireno re~e ~ovjeku: “Tako mi Allaha, ne znam da je ostao i jedan od ljudi dostojniji ovoj stvari (tuma~enju Kur’ana) od njega. Ispri~at }u ti ne{to o tome. ‘Allahov Poslanik, a.s., jedne je no}i sjedio kod Ebu-Bekra. Razgovarali su o pitanjima koja se ti~u muslimana, a i ja sam bio u dru{tvu i u~estvovao u razgovoru. Nakon razgovora, zajedno sa Resulullahom, a.s., iza{li smo i uputili se ka d`amiji. Kada smo stigli, zatekli smo nepoznatog ~ovjeka na namazu. Allahov Poslanik, a.s., zastao je i slu{ao njegovo u~enje. A onda se okrenu i re~e: ‘Koga raduje da u~i Kur’an onako kako je objavljen, neka u~i po kiraetu kojim u~i ibn Ummi Abd (Abdullah ibn Mes’ud).’ Poslije namaza, Abdullah ibn Mes’ud stao je i po~eo u~iti dovu, na {to Allahov Poslanik re~e: ‘Tra`i, bit }e ti dato! Tra`i, bit }e ti dato. A ja rekoh u sebi’, nastavlja Omer, ‘Tako mi Allaha, poranit }u kod Abdullaha ibn Mes’uda da ga obradujem o Poslanikovoj garanciji za njegovu dovu. Tako sam i uradio. Uraniv{i stigao sam do njega, me|utim, kod njega je ve} bio Ebu-Bekr koji me prete~e. Tako mi Allaha, nisam se nikada takmi~io sa Ebu-Bekrom u ~injenju dobra, a da me nije pretekao.’”

158                           Ashabi Allahovog Poslanika

Mnogo je primjera Abdullahova razumijevanja i znanja. Dovoljan dokaz tome jeste doga|aj sa halifom Omerom ibn el-Hattabom, r.a. Halifa je sreo karavan koj je dolazilo sa puta. No} je bila mra~na tako da nisu mogli prepoznati ko im dolazi u susret. U tom karavanu je bio i Abdullah ibn Mes’ud. Omer je rekao da ih dozovu: “Odakle dolazite?” A Abdullah ibn Mes’ud odgovori: ”Sa raznih strana.” 26 “A znate li {ta je u Kur’anu najveli~anstvenije?” ”Allah je - nema boga osim Njega - @ivi i Vje~ni! Ne obuzima Ga ni drijeme` ni san!” 27, odgovori Abdullah. “Pitajte ih {ta je u Kur’anu najpravednije?”, upita Omer. “Allah zahtijeva da se sva~ije pravo po{tuje, dobro ~ini i da se bli`njim udjeljuje” 28, na to }e Abdullah. “Pitajte ih {ta je univerzalno u Kur’anu?” “Onaj ko bude uradio koliko i trun dobra - vidjet }e ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla- vidjet }e ga,” 29 odgovori Abdullah. “[ta je najstravi~nije u Kur’anu?” “To ne}e biti ni po va{im `eljama, ni po `eljema sljedbenika Knjige; onaj ko radi zlo bit }e ka`njen za to i ne}e na}i, osim Allaha, za{titnika ni pomaga~a.” 30 “Pitaj ih {ta u Kur’anu daje najvi{e nade?” “Reci: ‘O robovi Moji, koji ste se prema sebi ogrije{ili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah }e, sigurno, sve grijehe oprostiti. On doista mnogo pra{ta i On je milostiv ‘” 31, odgovori Abdullah. A Omer }e na kraju: “Pitajte ih je li me|u njima Abdullah ibn Mes’ud?” Oni odgovori{e: “Tako nam Allaha, jeste!”

“SUDIJA” EBU-D@EHLU
Abdullah ibn Mes’ud pre`ivio je patnje i zlostavljanja kao i svi prvi muslimani, ako ne i mnogo gore i te`e od njih. On nije bio uticajna li~nost i nije poticao iz ugledne ku}e niti je imao jako pleme koje bi ga {titilo od mu{ri~kih napada. Me|utim, Ibn-Mes’ud bio je osoba dubokoga vjerovanja i lijepoga ahlaka. Kroz svoje neda}e koje je pre`ivljavao od mo}nika Kurej{ija, upoznao je zadrte i zagri`ene Allahove neprijatelje. Abdullah ibn Mes’ud pre`ivio je i u~estvovao u ratnim pohodima. Kao i ostali ashabi bio je uz Resulullaha, a.s., spreman da `rtvuje `ivot na Allahovome putu.

Ashabi Allahovog Poslanika

159

Na dan Bedra islam je zasjao punim sjajem, neka je hvala Allahu {to je tako bilo, a svjetlo vjerovanja zra~ilo je iz du{a ljudi koji su bili uz Allahovoga Poslanika, a.s. Zbog toga je pobjeda bila njihova sudbina, od Allaha odre|ena. Bitka na Bedru pokazala je svijetu da je kraj nasilnika i zulum}ara propast, a put pristalica Istine postojan i siguran. Abdullah ibn Mes’ud nosio je na dan Bedra u du{i `elju o kojoj nikome nije govorio. Kretao se u `aru borbe poput p~ele, s jednog na drugo mjesto, onako sitan i hitrih pokreta. Njegova pokretljivost nije bila uzmicanje niti bje`anje, ve} potraga za odre|enom osobom `ele}i osvetu i njegovu kaznu. Odjednom, Abdullah ibn Mes’ud je ugledao dva Afrova sina kako se bore sa Ebu-D`ehlom. Radostan {to je na{ao koga je tra`io, povika: “Dr`ite ga!” Onda se pribli`io i sabljom presudio Allahovom neprijatelju, odsjekav{i mu glavu. Uzeo ju je i odnio Poslaniku, a.s., uzvikuju}i: “La ilahe illellah... Allahu ekber” (Nema boga osim Allaha... Allah je najve}i!)

TE@I OD UHUDA
Davno je re~eno “^ovjek se mjeri po njegovom srcu i jeziku.” Ova izreka ponajvi{e odgovara Abdullahu ibn Mes’udu. Ljudska vrijednost, uistinu, ne procjenjuje se po njegovoj krupno}i, visini ili ljepoti. Vrijednost je u du{i bogobojaznoj, u o{troumnosti prodornoj i u ~injenju dobro~instva. Abdullah ibn Mes’ud je upravo takve vrline stekao kroz dru`enje i ~injenje hizmeta Allahovom Poslaniku, a.s. Zbog toga, Abdullah je u`ivao va`no mjesto kod Allahova Poslanika, a.s. Jedne prilike Resulullah je rekao: “Kada bih trebao nekoga imenovati za vo|u bez {ure muslimana, imenovao bih Ibn Ummi Abda.” Navest }emo doga|aj koji najbolje pokazuje Abdullahovo mjesto kod Poslanika, a.s., i bitnu poziciju koju je zauzimao u islamu. Allahov Poslanik, a.s., sjedio je sa svojim ashabima, a me|u njima je bio i Abdullah ibn Mes’ud. Sjedili su ispod drveta na kojem su bili uzreli plodovi. Abdullah ibn Mes’ud popeo se na drvo da ubere nekoliko plodova. Kada su ashabi pogledali odozdo, vidjeli su njegove tanke potkoljenice, pa su se po~eli smje{kati i i{aretiti jedan drugom. Primijetiv{i to, Resulullah, a.s., re~e: “Smijete se potkoljenicama Ibn-Mes’uda?! Tako mi Onoga u ^ijoj je ruci moj `ivot, one su kod Allaha, d`.{., te`e od brda Uhud.”

160                           Ashabi Allahovog Poslanika

POVJERENIK BEJTUL-MALA KU.E
Abdullah ibn Mes’ud tokom je cijeloga svoga `ivota bio u dru{tvu sa Allahovim Poslanikom. a.s., sve do njegovog preseljenja na ahiret. Halifa Omer ibn el-Hattab, r.a., poznavao je Abdullahovu vrijednost, pa ga je postavio za povjerenika dr`avne blagajne Kufe. Tom je prigodom, obra}aju}i se stanovni{tvu Kufe, rekao: “Tako mi Allaha, Koji je samo jedan, zaista, ja dajem prednost Abdullahu ibn Mes’udu nad sobom kod vas, pa uzmite od njega i podu~avajte se kod njega.” Zavoljeli su ga stanovnici Kufe, izuzev nekolicine koja nikad nikoga nije voljela. To su bili buntovni ljudi koji vole odmetni{tvo, pobune i smutnje. Ta privr`enost se najbolje vidjela kada je halifa Osman ibn Affan, r.a., htio smijeniti Abdullaha ibn Mes’uda sa polo`aja povjerenika, na {to se okupi{e stanovnici Kufe i reko{e Abdullahu: “Budi sa nama i ne izlazi iz grada. Mi }emo te za{tititi, da od halife ne do|e ni{ta {to ti ne voli{.” Me|utim, Abdullah ibn Mes’ud sa svojim ~istim vjerovanjem, sa ahlakom klesanim u Poslanikovoj, a.s., ku}i, nije `elio nikakvo opiranje Vo|i pravovjernih. Obratio se stanovnicima Kufe i rekao im: “Zaista je na meni pokornost halifi i sigurno }e se dogoditi smutnja, a ja ne `elim biti prvi koji }e joj otvoriti vrata.” Zatim se vratio u Medinu gdje nai|e na neke nesuglasice i razmimoila`enja sa halifom Osmanom , {to navede Vo|u pravovjernih da ukine Abdullahu nov~ano primanje. Uprkos svemu tome, Abdullah ibn Mes’ud nije progovorio nijednu ru`nu rije~ o halifi, neka je na njih obojicu Allahovo zadovoljstvo i selam. Ibn-Mes’ud nagovijestio je ono {to }e se desiti muslimanima, upozorio je na veliku smutnju koja }e do}i poslije njegovog smjenjivanja, a u kojoj nije `elio u~estvovati. On je to i javno izjavio, rekav{i: “Dogodit }e se velika smutnja, a ja ne `elim biti prvi koji }e joj otvoriti vrata.”

BOGOBOJAZNI U^ENJAK
@ivot Ibn Ummi Abda (Abdullaha ibn Mes’uda) u ku}i Resulullaha, a.s., ostavio je neizbrisiv trag na njemu. Bio je ~ovjek od nauke, bogobojazan i savjestan. Abdullah ibn Mes’ud nije bio samo sluga Allahovom Poslaniku, a.s., i u~a~ Kur’ana nego je ta blagoslovljena veza proizvela u~enjaka i pravnika. O njemu je Vladar pravovjernih Omer ibn el-Hattab, r.a., rekao: “On je posuda ispunjena znanjem.” Allahov Poslanik, a.s., tako|er je oporu~io: “Prihvatite znanje Ibn Ummi Abda.” Abdullah ibn Mes’ud bio je, dakle, poznavalac {erijatskog prava, vjere i prenosilac

Ashabi Allahovog Poslanika

161

~asnog Resulullahovog hadisa. Koliko je bilo strahopo{tovanje koje je Abdullah ibn Mes’ud osje}ao kada bi se dotaknuo hadisa koji je prenosio direktno od Allahova Poslanika, a.s. Sav je drhtao boje}i se da ne bi ne{to dodao ili zaboravio iz hadisa. O ovome Alkame ibn Kajs ka`e: “Abdullah ibn Mes’ud bi svakoga ~etvrtka, nakon ikindije dr`ao ders. Nisam ga ~uo, u toku svih tih predavanja da je rekao osim jedanput: ‘Rekao je Allahov Poslanik, a.s...’ Ja sam tada pogledao u njega, bio je naslonjen na {tap koji se tresao i klatio.” Po{tovanje prema najodabranijem stvorenju, Allahovome Poslaniku, a.s., onome {to je on govorio i njegovome hadisu, dostiglo je granicu da je podrhtavao iz strahopo{tovanja i bojazni da spomenuv{i hadis {togod ne pogrije{i. Amr ibn Mejmun opisao je njegovo stanje kada bi citirao hadis Allahova Poslanika, a.s., u sljede}em predanju: “I{ao sam ~esto kod Abdullaha ibn Mes’uda. Godinu dana ga nisam ~uo da prenosi hadis od Allahova Poslanika, a.s.,osim {to je jednom rekao: ‘Rekao je Allahov Poslanik...’, pa ga je obuzela takva bojazan da sam primijetio kapi znoja velike kao gra{ke kako kapaju sa njegova ~ela. Zatim je progovorio: ‘U ovom je smislu rekao Allahov Poslanik, a.s...’” Njegovo visoko mjesto me|u ~asnim drugovima prve generacije, neka je na njih Allahovo zadovoljstvo i selam, da se vidjeti iz govora Ebu-Muse el-E{’arija: “Ne pitajte nas ni o ~emu sve dok je me|u vama ovaj u~enjak”, tj. Abdullah ibn Mes’ud. Neki su ashabi vladaru pravovjernih Aliji ibn Ebi-Talibu rekli: “Vladaru pravovjernih, nismo vidjeli ~ovjeka ljep{eg ahlaka, korisnijeg u nauci, boljeg u dru{tvu i bogobojaznijeg od Abdullaha ibn Mes’uda!” “Tako vam Allaha, je li iskreniji od vas?”, upita ih Vladar pravovjernih. “Jeste!”, reko{e. “Bo`e moj, budi svjedok, Bo`e moj i ja ka`em ono {to su oni rekli, i jo{ ljep{e... U~io je Kur’an, dozvoljava ono {to je Allah dozvolio i zabranjuje ono {to je Allah zabranio... poznaje {erijatsko pravo i poznaje sunnet.” O Abdullahu ibn Mes’udu izre~ene su mnoge izreke koje govore o dubini njegove mudrosti i znanju, te mo}i izra`avanja kojoj ga je podu~io Plemeniti Kur’an. Zabilje`eno je da je za halifu Omera ibn el-Hattaba. r.a., Abdullah kazao: “Njegov je islam bio osvajanje, njegova hid`ra pobjeda, a njegova vladavina milost.” Tako|er, osvrnuo se na va`nost ljudskoga rada, pa je rekao: “Zaista, osjetim mr`nju prema ~ovjeku kada ga vidim besposlena... da nema posla na dunjaluku, a ni posla za ahiret.”

s. a.a.re~e: ‘Primaknite mi va{eg brata’.” Ovo su bili principi u `ivotu Abdullaha ibn Mes’uda. Kada mu je do{ao halifa Osman Zun-nurejn. Resulullah.. Najgora je zarada kamata. i oni ga primaknu{e. a. kao {to i jeste. Kada su ga spu{tali u kabur. Dunjaluk je u njegovim o~ima bio prolazan i kratak. Ponavljao je: “Najve}e bogatstvo jeste zadovoljstvo du{e. Ko opra{ta. Ebu-Bekra i Omera.) “Nemam potrebe za njom. a. odgovori mu Abdullah ibn Mes’ud. Sahranjivali su Abdullaha Zul-Bed`adejna el-Muznija koji je tu no} preselio na ahiret. rekao mu je: “Na {to se `ali{?” “Moji grijesi”. Iskopali su mu kabur te Poslanik. r..a.’” Abdullah ibn Mes’ud nije bio privr`en dunjalu~kom sjaju i ukrasima. re~e: ‘Allahu moj. r. i Allah }e njemu oprostiti.s.. re~e halifa.” (Od Allaha) “Zar ne}e{ da naredim da ti daju platu?” (Nakon {to mu je halifa prije ukinuo platu..s.s. “Zar se pla{i{ siroma{tva za moje k}eri?! Ja sam naredio svojim k}erkama da svaku no} u~e suru El-Vakia. O tome Abdullah ibn Mes’ud pripovjeda: “Bio sam sa Poslanikovim. “Za ~im osje}a{ potrebu?”. ne}e ga nikada sti}i siroma{tvo. Slavljenim. Najgore je sljepilo neznanje. Posljednje trenutke provodio je u ibadetu i razmi{ljanju. nakon {to se vratio u Medinu. @elju koju tra`i istinski musliman.” Halifa ga upita: “Da ti dovedem lije~nika?” “Moja je bolest od lije~nika. Mo`da je u cijelom svom `ivotu imao samo jednu istinsku `elju..s... budi i Ti zadovoljan s njim!’ A ja rekoh: ‘Kamo sre}e da sam ja vlasnik ovog kabura. a najgora je hrana jetimski imetak. gdje sam zatekao Poslanika.162                           Ashabi Allahovog Poslanika PRESELJENJE NA AHIRET Svije}a Abdullahova `ivota se polahko po~ela topiti i gasiti. A Ibn-Mes’ud odgovori: “Milost mog Gospodara. a. upita ponovo halifa.. zano}io sam s njim zadovoljan. Oti{ao sam na mjesto odakle se vidjela svjetlost. a `udio je za zadovoljstvom Gospodara svjetova. Veli~anstvenim. Najbolja je opskrba bogobojaznost. da je rekao: ‘Ko prou~i suru El-Vakia svako ve~e. Najte`e su gre{ke la`i.” “Neka ostane tvojim k}erkama poslije tebe!”. jer sam ~uo Poslanika.’” . a. mud`ahidima u pohodu na Tebuk. kao {to smo spomenuli... Ustao sam u pola no}i i u jednom dijelu vojnog logora primijetio svjetle}u baklju.

istine i pravde. Jer. a imao je ne{to vi{e od {esdeset godina. .Ashabi Allahovog Poslanika 163 Abdullah ibn Mes’ud `elio je da Allahov Poslanik. kao {to mu je dao blagoslov za sticanje nauke i kao {to je bio zadovoljan u dru`enju s njim. islam jeste vjera jednakosti. D`enazu mu je klanjao ~asni Poslanikov ashab Ez-Zubejr ibn el-Avvam po no}i. uzvisuju}i ga sa dered`e na dered`u. i njega stavi u kabur i uputi dovu i blagoslov kod njegova ukopa. mezarju svijetle Medine. a. Islam je odlikovao Abdullaha ibn Mes’uda .. Ukopan je u El-Bekiji. Abdullah ibn Mes’ud preselio je. gdje su ukopani ~estiti {ehidi Uhuda.s.

.

a on D`endelov. Skupili su otete `ene i djecu. sin je El-Erettov. U tome ga je mnogo pomogla Ummu Enmar. a on Hazimov. poku{avaju}i ga usmjeriti poslu i zanatu koji }e mu koristiti. odlu~uje o njegovom `ivotu i sudbini. Kupila ga je mekanska bogata{ica po imenu Ummu Enmar el-Huzaijje. Prema njemu se ljubazno odnosila. ona ga je oslobodila. a on Sa’dov. skru{ena i slomljena srca. a on Menatov. Nadimak mu je bio Ebu-Abdullah. Habbab je od toga dana li{en roditeljske nje`nosti i za{tite familije. Nakon podu`ega slu`enja. zarobili `ene i zaplijenili stoku i imetak. vezali im noge i ruke kao `ivotinjama i odveli ih na pijacu roblja da ih prodaju. a on Ka’bov. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Habbab.HABBAB IBN EL-ERETT. U predislamskom dobu ratovanje je bilo zakon Arapskoga poluotoka. @elio je nadoknaditi propu{teno. Habbab nije bio kao drugi mladi}i koji su se igrali i zabavljali i provodili vrijeme u ribolovu i lovu zato {to mu to uvjeti nisu dozvoljavali. daju}i mu {to . ^ovjek nije bio ni{ta drugo do jeftina roba u dru{tvu u kome ja~i vlada slabijim. Poru{ili su {atore. Habbab je odrastao u njenoj ku}i slu`e}i je i slu{aju}i njene naredbe s punom pokorno{}u. kao {to je trgovanje robljem bila najra{irenija pojava. pa se posvetio u~enju zanata i ~itanju i pisanju. Kada je bio dijete. a on Zejdov. Tako je bilo u svim dijelovima zemlje. R. Ummu Enmar uo~ila je Habbabovu inteligenciju i pronicljivost. Habbab se igrao sa svojim vr{njacima u {atoru plemena Temim. TE[KO DJETINJSTVO Nijedno dijete od svoga ro|enja nije do`ivjelo patnje kao Habbab ibn el-Erett. Jedno arapsko pleme napalo je pleme Temim.A. kupuje ga i prodaje. a on Temima et-Temimija.

vitke gra|e. a sam je nosio sje}anja patnji svoga prija{njeg `ivota. Od djetinjstva Habbaba su privla~ile sablje. HABBABOVE OSOBENOSTI Li~nost Habbaba ibn el-Eretta. Sablje koje je on pravio. ~vrstoga stava. a on utu~en i usamljen. o ljudima. Bio je vje{t u ukra{avanju i rezbarenju slika i natpisa na njima. izborana lica. pa je `elio nau~iti na~in njihove izrade. crne kose. a ve}inu ljudi to tada nije zanimalo. Nije prisustvovao zabavama i sijelima. Poku{avao je otkriti tajnu `ivota i postojanja. ve} je svoje vrijeme tro{io u izradi sablji i u pro{irivanju znanja. Bio je srednjega rasta. Bio je smirena osoba.besmislenom i punom nepravde i tiranije. @elio je na}i ne{to. Stupio je u slu`bu kod jednog kova~a sablji uz pomo} Ummu Enmar i tu pokazao nadarenost u njihovoj izradi. uistinu. sme|eg tena. a dirhemi su se gomilali ispred njega. posmatraju}i i poku{avaju}i otkriti tajnu njihova zanata. Djetinjstvo mu je bilo tu`no. njihovom pona{anju i postupcima. jer su oni bili i saveznici Ummu Enmar. Habbaba je smatrala svojim ortakom. Ljudi su mu navalili dolaziti sa narud`bama. Ummu Enmar ga je nastanila u jednom od svojih stanova koji je pretvorila u radnju za izradu sablji. upoznati nekoga ko zna bit i ko mu mo`e pomo}i da dospije do smislenoga cilja. Dugo je vremena provodio kraj kova~a. Posmatrao je nasilja ljudi jednih prema drugima. Za vrlo kratko vrijeme Habbab je nau~io ~itati i pisati. Bio je li{en maj~inske nje`nosti i rodbinske za{tite. o `ivotu . Mnogo je razmi{ljao o svemiru i njegovom stvaranju.166                           Ashabi Allahovog Poslanika mu je trebalo. bila je jedinstvena. @ivot je postao lijep i sladak nakon muke. Za vrlo kratko vrijeme stekao je slavu i pro~uo se po cijeloj okolici. . li{enosti i patnje. mr{av. Dunjaluk mu se po~eo smije{iti nakon duge patnje. Imao je jake mi{ice i bio je strpljiv u podno{enju napora i tegobe. Na kraju je sklopio i savez sa Benu-Zehra. kvalitetom i ljepotom bile su ravne sabljama pravljenim u Meki.

Poredio je njegovu poruku sa `ivotom stanovnika Meke..” Allahov Poslanik.s.s. kome je do{ao D`ibril. Savjetovali su ga. a. za cijelo ~ovje~anstvo. Razbjesnili bi se u svojim raspravljanjima. D`ahilijet ih je zanio pa nisu vidjeli pravi smisao njegovoga poziva. Po~eli su se opirati uvredama i zlostavljanjima. prenosio je odlu~no svoju poruku. daju}i mu svoje primjedbe u izradi njegovih lijepih i britkih sablji. ukras mladi}a i simbol snage i ponosa. i pred njim izjaviti svoj {ehadet: “Vjerujem i svjedo~im da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed. d`. nastaviv{i svoje uobi~ajene poslove. a Allahov Poslanik.s. Ljudi su gledali njegov rad i hvalili njegovu vje{tinu. Vjerovanje se uvla~ilo u njegovo srce. koje su sami pravili i davali im imena za koje Allah. Hvala neka je Allahu na tome.{.. odbacivanje obo`avanja idola i kipova. r. U njihovim o~ima jednom je bio pjesnik. obo`avanja jednog jedinog Boga. I uspio se sastati sa Allahovim Poslanikom. Jednog dana mu{terije su ga tra`ile radi sablji koje su naru~ili. Nije pro{lo mnogo vremena a Habbab se pojavio pred njima.. U po~etku je to ~inio tajno i me|u najodabranijim ljudima. nasilju i bestidnosti.s.s. Odlu~io je stupiti u kontakt sa Muhammedom. Kurej{ijama je odga|ao njihove narud`be i isporuke sablji opravdavaju}i to raznim dokazima. ismijavali se i rugali njegovoj vjeri.. a ~esto mu je svra}ao i u radnju. i pridru`iti se d`ematu vjernika. za razliku od svih prija{njih. nije poslao nikakav dokaz. ne mare}i za njihovo prisustvo. nepravdi. koji je odzvanjao . Zbog toga se oko Habbaba okupila elita vitezova. a. a oholost i nepravednost su ih odvratile od spoznaje vjere i uo~avanja pravde i uzvi{enih ciljeva koje ona nosi. U{ao je u ku}u i sjeo ispred ognji{ta. Sablje su bile oru`je ljudi u to vrijeme. Ta poruka je univerzalna. a. U skladu s Habbabovom prirodom i njegovoj sklonosti razboritom razmi{ljanju i posmatranju. sa~uvana je od izmjene i zaborava. Bio je daleko od njih u svojim razmi{ljanjima o govoru koji je ~uo od Allahova Poslanika.s. po~eo je analizirati poziv. a zabavljali bi se nadjevanjem pogrdnih imena Allahovom Poslaniku.. ~udili se njegovom djelu i djelu onih koji ga slijede. a.s.. tre}i put ludak. a. Njegov Poslanik. Habbab je krio svoj islam. a. a. pa ga nisu na{li kod ku}e.s. sa Objavom od Jednog Jedinog Stvoritelja i zadu`io ga da dostavi poruku islama. Kurej{ije su naprosto poludjeli zbog ove Poslanice koja je ugrozila njihove interese i prijetila njihovom utjecaju i polo`aju.Ashabi Allahovog Poslanika 167 SVJETLOST @ERAVICE Habbabova ku}a bila je sastajali{te kurej{ijskih mladi}a. a. a `eravica svjetlosti rasplamsavala se u njegovoj du{i.a. sklonih grije{enju. ona izbavlja ~ovjeka iz okova neznanja i zablude koji su ga pritiskali. Njegovu du{u opila je slatko}a vjerovanja. drugi put ~arobnjak. poslije mu je dolazio ku}i.s. U to je vrijeme odjekivao glas o poslanstvu Muhammeda. Kurej{ije su prepri~avali pri~e o Poslaniku. I ta Uputa.. blagoslovljenih prethodnika.. a.

upu}iva~! On je Bo`iji Poslanik. a oni su na njegova le|a stavljali usijano kamenje sve dok mu se nije ogulilo meso. Habbab nije mogao slu{ati rije~i koje vrije|aju upu}iva~a ~ovje~anstva i spasioca ljudi.” Ona im nije povjerovala. primio sam islam. pa podi`e svoj glas i gledaju}i im u lica. Kurej{ije zaklju~i{e da Habbab slijedi Muhammedovu. a.168                           Ashabi Allahovog Poslanika u njegovim u{ima. moju sablju?” Ali Habbab nije ni ~uo {ta mu je ovaj govorio. Udarali su i gruhali njegovo vitko i nejako tijelo sve dok nije pao na zemlju stenju}i od bola. Ostavila ga je u takvom stanju. odlu~an da slijedi put istine i pravde.. upita: “Jesi li zavr{io. upu}iva~ plemeniti! On je na{ Poslanik!”. Me|utim. Nekoliko je mladi}a oti{lo do Ummu Enmar i rekli joj: “Ummu Enmar.” Habbab je bio {esti od onih koji su primili islam prije nego {to je Allahov Poslanik. Udarala ga je vru}im `eljezom i lancima po glavi i le|ima dok nije po~ela te}i krv iz njegova tijela. “Kako si se usudio promijeniti vjeru? Zar u vjeru toga ludaka i pjesnika?”. Kada je do{ao svijesti. u{ao u ku}u Erkama ibn Ebu el-Erkama.” Drugi od ovih ga upita: “Jesi li se to sastao i pri~ao s njim?” Habbaba ovo pitanje vrati u stvarnost pa se prihvati svoga posla bez pri~e.” Na ovo Kurej{ije nasrnu{e na njega da ga u{utkaju.s. Nije se zadovoljio samo istrajno{}u u svojoj vjeri nego je odbijao udovoljiti svaku potra`nju Kurej{ija koji su ostali nevjernici. osje}ao je bolove u svim dijelovima tijela.. O njemu je E{-[ebijj rekao: “Zaista je Habbab bio strpljiv. ponavljaju}i nekoliko rije~i koje je nau~io od Allahova Poslanika. bacaju}i sumnju na Allahovoga Poslanika. pa gledaj {ta je na tebi da uradi{. Jedva se mogao kretati. Uzela je komad vru}eg `eljeza i prislonila ga na Habbabovo tijelo. Jedan od onih koji su ga ~ekali. Me|utim. bez obzira na kakva sve mu~enja i patnje nailazio.. Habbab ibn el-Erett je samo pove}ao svoje vjerovanje i ~vrstinu. Habbab je promijenio vjeru i slijedi vjeru Muhammeda. vjeru i da je ostavio obo`avanje njihovih bogova i kipova. ukazuju}i tako kakav je put izabrao. a. nadaju}i se da }e ga ova kazna vratiti staroj vjeri. On je prvi koji je izjavio svoj prelazak na . Nije davao nevjernicima ono {to su mu tra`ili. nije mogla povjerovati da ~ovjek poput njega mo`e ostaviti njenu vjeru i suprotstaviti se njenoj volji. re~e: “U{utite! On je Bo`iji Poslanik! On je upu}iva~! Do{ao je da nas izvede iz zablude na svjetlo! Jeste.s. a u sebi je ponavljao: “On je Poslanik. mada je i sama vidjela Allahovoga Poslanika kako dolazi kod Habbaba. Gazali su ga tako i onda ga ostavili da se bori izme|u `ivota i smrti. Jednostavno. izgovorio {ehadet i krenuo ispravnim putem. bjesnila je Ummu Enmar.. kao {to si obe}ao.s. “Ne! On nije ludak! On je Bo`iji Poslanik. ali se prisilio ustati i oprati lice..s. Po`urila je do Habbabove ku}e i na{la ga kako sjedi ispred ognji{ta. govorio je Habab opiru}i se. a. udaraju}i ga pesnicama i nogama. Po~eli su ga provocirati i psovati. a.

Bilal ibn Rebbah. a. Neka je na sve njih Allahov selam i blagoslov. ali ga ni to ne bi odvratilo od njegove vjere. Allahovim emrom {titio ga je od zlostavljanja. a.” Jednoga dana se Habbab sastao sa muslimanima koji su kao i on stavljani na muke. pa bi ga stavili u nju.. naravno. od onih koji su primili islam jesu vjernici iz redova obi~noga naroda koji mimo Allaha nisu imali nikoga ko }e ih za{titi i sprije~iti kurej{evi~ke napade na njih.s. naoru`an nesvakida{njim strpljenjem u podno{enju patnji koje li~e strpljenju Allahova poslanika Ejjuba. a. Poslije njih.’” Habbab i njegovi drugovi vjerovali su Resulullahu.{. Prvi koji je izjavio islam bio je. a zatim bili izlagani na `estoko sunce tako da bi im se cijelo tijelo sparilo pa bi u takvim mukama umirali. a on je bio naslonjen na Ka’bu: ‘O Bo`iji Poslani~e. a. neka nam Habbab ispri~a cjelokupan doga|aj: “Po`alili smo se Allahovom Poslaniku. Suhejb ibn Sinan. Od njih su: Habbab ibn el-Erett. ali ga to ne bi odvratilo od njegove vjere. a. vi po`urujete (nestrpljivi ste). ho}e{ li zatra`iti pomo} za nas?” Ali.s. Ummu Enmar specijalizirala se u ka`njavanju Habbaba. a.s. Grijala bi `eljezne lance koji su se nalazili u Habbabovoj radionici i njima vezivala njegove ruke i noge. zar ne}e{ zatra`iti pomo} za nas (zar ne}e{ u~initi dovu)?’ A on nam re~e: ‘Oni koji su bili prije vas uzeli bi ~ovjeka i iskopali bi rupu u zemlji.. d`. odvajaju}i ga od kostiju. i upitali ga: “Allahov Poslani~e. Hvala pripada Allahu.. a on je bio strpljiv i ~vrst. u njegovoj bolesti. Ammar ibn Jasir i Sumejja Ummu Ammar.s. pored toga {to je znao da }e biti izlo`en patnji. .s. Ili bi mu `eljeznom kukom probadali i ~upali meso. Izjavio je svoj islam... a ne}e se bojati nikoga osim Allaha. a.. i vuka za svoje stado. zaista }e Allah upotpuniti ovu vjeru tako da }e jaha~ putovati iz Sana’a do Hadremevta. raspiruju}i bijes i oholost nevjernika Kurej{ija. izgovaraju}i: “Allah je najve}i. samo bi tiho uzdisao. a zatim bi donijeli pilu kojom bi prepilali (odozgo) njegovu glavu na dva dijela. Allah je najve}i. na zlostavljanja idolopoklonika. i rije{ili su strpljivo podnositi kaznu. Me|utim.. i Ebu-Bekra.s..s. Zatim bi grijala `eljezo i njime pr`ila njegovo tijelo.Ashabi Allahovog Poslanika 169 islam poslije Allahova Poslanika. i spre~avao napade na njega. Slijedio ga je Ebu-Bekr koji je izjavom svoga primanja islama branio Vjerovjesnika. pa su potra`ili Allahovoga Poslanika. predani i stabilni u vjeri. Allahov Poslanik. a njegov amid`a Ebu-Talib. Tako mi Allaha. Oni su stavljani u `eljezne oklope.

nepokolebljiv. pa je on stavljao `eljezo na vatru dok ga ne u`ari. a. a nemo}an da mu pomogne u vrijeme kad islam jo{ nije bio oja~ao.. U^ITELJ MUSLIMANA Sve svireposti i patnje koje je Habbab pretrpio od zabludjelih mu{rika nisu ga odvratile od njegove vjere . Poku{avala ga je odvratiti od vjere. Osje}ala je glavobolju od koje joj je glava pucala. d`. Jedan od njih predlo`io je da pr`i glavu kako bi joj se ubla`ila bol. r. on se dao na uslugu novoj vjeri..170                           Ashabi Allahovog Poslanika PRAVEDNA OSVETA Ummu Enmar nije dala da se Habbab opusti u svojoj vjeri. u nevjerovanju i zabludi. on je. Zaboravila je Habbaba i zabavila se o sebi. nose}i listove na kojima je bio ispisan Allahov govor i u~io im Kur’an. Ona bi zapalila vatru. grcaju}i od bola. prolazio je jednom dok je Habbab le`ao na plamte}em `aru.: “O Bo`e moj. Posje}ivali su je vra~ari. Habbabu pripada ~ast kao svjedoku prelaska na islam velikog junaka.a. Bol joj je prolazila kroz kosti. Zatra`ila je od Habbaba da pr`i njenu glavu vru}im `eljezom. ve} ga je svakodnevno zlostavljala i mu~ila. I{ao je od ku}e do ku}e. svezanih ruku i nogu. rade}i po uputi Allahovoga Poslanika. Koristio je svoju sposobnost ~itanja i pisanja i tome je u~io i ostale muslimane.naprotiv. Habbab je postajao ~vr{}i.. {to je bio jedan od metoda koji su Arapi koristili protiv bolova. ~arobnjaci i ljekari tog vremena da ustanove bolest i sprave lijek. po~ela je da zavija kao pas. a zatim ga prislanjao na njenu glavu. snage koja je umanjila nasilni{tvo Kurej{ija prema muslimanima. obja{anjavao njegove poruke i upu}ivao ih u fikhske propise.s. a zatim bi kurej{ijski mladi}i stavljali Habbaba na plamte}i `ar pa bi ga gazili dok ne ugase vatru njegovim tijelom. Gledao ga je Poslanik. Slavljen neka je Allah Mudri. pomozi Habbabu. i zala`u}i se za njeno {irenje i dostavljanje ljudima. a Ummu Enmar dobila je bolest koju do tada niko nije poznavao. Allahov Poslanik. izvora snage muslimana. .s. podnosio sve u`ase. a. me|utim. Digao je ruke ka nebu. smireniji i stabilniji. mole}i Allaha. slomljena srca od milosti i brige.{. a. Vratilo joj se . [to je ona vi{e pove}avala svoju zlobu i divljanje. Bio je svjedok prelaska na islam Omera ibn el-Hattaba. Od vru}ice od koje joj je mozak vrio i od ja~ine bola.na svojoj je ko`i osje}ala ono {to je radila Habbabu.” Nije pro{lo ni pet dana od toga. Umrla je od toga lijeka.s.

napao: “Kakav sam to nerazumljiv govor ~uo ovdje?” “Nikakav!”. Habbab se sakrio u sobu.. Kada su za~uli Omerov glas. Omer je ~uo Habbabovo u~enje dok se pribli`avao ku}i.. re~e mu Nu’ajm. ve} su primili islam i slijede Muhammeda. Tu su bili Hamza ibn Abdul-Muttalib. Nufejla. pa se sa`alio na njih.. r. ti sam sebe zavarava{. boje}i se svoga plemena Benu-Adijja ibn K’aba. pa mu re~e: “Da! Primili smo islam i vjerujemo u Allaha i Njegova Poslanika. mu`a Omerove sestre . nasuprot Omera.” Omer je bio jedan od rijetkih koji su bili obrazovani. Ebu-Bekr.” Kada je Omer vidio takvu krvavu. Omer je udari tako sna`no da ona odmah pade na zemlju.. . Poslanikovoga. Usput je sreo Nu’ajma ibn Abdullaha en-Nehama. Uzeo je sablju i krenuo s namjerom da ubije Muhammeda. Kad to ~u.” Omera ibn el-Hattaba. Me|utim. “Boga mi. Omere. upitao je.. a ti radi {ta ho}e{.atima tada ustade.s. amid`e. a. koji je ve} bio primio islam. Omere?”.?!” “Tvoj zet i amid`i} Se’id ibn Zejd i tvoja sestra . Vjerovjesnik. . pokaja se zbog tog {to je uradio. Resulullah. a. obavije{ten sam da slijedite Muhammeda i njegovu vjeru!?”. i njegovu vjeru. bojali su se muslimani i izbjegavali ga sresti na putu.s. U to vrijeme Habbab ibn el-Erett je bio kod . sav uzrujan i u nevjerici.atime. grdi njihovu vjeru i vrije|a njihove bogove. “Boga mi.atime i Se’ida i sa listova na kojima je bio zapisan Kur’an u~io im suru Ta-ha.atima ustade da brani svoga mu`a. “Gjde si se uputio. Alija i drugi. a. ~im je u{ao. Omer ibn el-Hattab gledao je muslimane kako se spremaju u muhad`irluk u Abesiniju. Omer se okrenu i.s. a. lica oblivena krvlju.atima je sklonila listove Kur’ana ispod ogrta~a. a .. a. “Ho}u Muhammeda.s. molio je potom Allaha da oja~a islam jednim od dvojice Omera. Misli{ da }e ti Benu-Abdi Menaf dozvoliti da hoda{ po zemlji ako ubije{ Muhammeda. odgovori{e. Omer po~e udarati Se’ida. pa je dovio: “Allahu moj.. uputi se ku}i. tog ~ovjeka koji razdvaja Kurej{ije i zaglupljuje ih. Kad njegova sestra . Ubit }u ga!”.a. i u~io im Kur’an. a. pa se malo smiri i re~e: “Dajte mi te listove da vidim sa ~ime je do{ao Muhammed. a. re~e Omer. zbog njegove strogosti i velikog neprijateljstva prema muslimanima i prema Allahovom Poslaniku. Boga mi. ali je to krio. pa ih je. oja~aj islam jednim od dvojice Omera: Omerom ibn Hi{amom el-Hakemom ili Omerom ibn el-Hattabom. a oni su tajili da su primili islam.? Za{to prvo u svojoj ku}i ne sredi{ stanje?” Omer upita: “Zar je neko iz moje porodice.. islam je izuzetno oja~ao.s. smatraju}i njega najve}im krivcem za to. Habbab je bio u ku}i Se’ida ibn Amra. sastajao se sa muslimanima ~iji je broj prelazio ~etrdeset u ku}i na Saffi.Ashabi Allahovog Poslanika 171 Prelaskom na islam Hamze ibn Abdul-Muttaliba. A ti gledaj {ta }e{”. re~e im.atima.s.s.

ubit }emo ga njegovom sabljom”. a njegovi ashabi razumje{e da je Omer primio islam.s. Nakon {to je u~inio hid`ru u Medinu.el-Hakemom el-Hi{amom ili Omerom ibn el-Hattabom. a zatim uzeo listove i po~eo ~itati ajete zapisane na njima: “. oti{ao je na vrata opisane ku}e i pokucao..’ Allah. Kada je stigao. `ele}i da joj brat primi islam.s.. oja~aj islam Ebi. U bitkama na Bedru.” “Ti si ne~ist zbog svog vjerovanja. o sine Hattabov? Tako mi Allaha. re~e Hamza.s. Hendeku i drugim okr{ajima Habbab je na najbolji na~in dao svoj doprinos.. re~e da mu otvore da u|e. Habbabu. Jedan od ashaba ustao je i proviriv{i kroz {upljinu na vratima ugledao je Omera opasanog sabljom: “Do{ao je Omer ibn el-Hattab.s. a. “On je u ku}i na Saffi sa ashabima. Okupaj se pa }u ti ih dati!”.. ako ho}e dobro. STRPLJIVI MUD@AHID Habbab ibn el-Erett je bio istinski mud`ahid. Allah }e ti dati veliku nesre}u.” Omer opasa sablju i uputi se u pravcu Saffe. A ako `eli zlo. a. do{ao sam izjaviti da vjerujem u Allaha i Njegova Poslanika i vjerujem u ono {to se objavljuje od Allaha”.. a. iza{ao je iz sobe i rekao mu: “Omere. bivaju}i u boju ~vrst i po`rtvovan. Omer je ustao i okupao se. nadam se da te Allah odlikovao da bude{ od onih koji }e slijediti Njegova Poslanika..s. a. stade naspram njega i uze ga za krajeve odje}e pa ga privu~e sebi i upita: “[ta te dovelo ovamo. Omere!” “Ho}u do Poslanika.. Na njegove rije~i Allahov Poslanik. donese tekbir. Resulullah. re~e. Allahov Poslanik. Uhudu. ako se odrekne{ ove stvari (islama). a.172                           Ashabi Allahovog Poslanika Sestra mu re~e: “Bojimo se za njih ako ti ih damo. jer sam ga ju~er ~uo da ka`e: ‘Allahu moj. U~estvovao je u bitkama zajedno sa Poslanikom. opasan sabljom”... dat }emo mu. a. Kada ga je ashab uveo. u skladu sa svojim mogu}nostima.. a. re~e mu sestra. pa se zakle svojim bogovima da }e ih vratiti kada ih pro~ita. “Pustimo ga.Ne objavljujemo Kur’an da se mu~i{. pa re~e: “[to je lijep i plemenit ovaj govor!” Kada je Habbab ~uo ove Omerove rije~i. a ove listove dodiruje samo ko je ~ist. . I Allahov Poslanik. srce mu se otvorilo za vjerovanje. da mu izjavim svoju pokornost”. tako mi Allaha.s.” Nakon {to je pro~itao nekoliko ajeta.s.strpljiv i nepokolebljiv. “ “Ne boj se!”.. Allah. re~e Omer.” “Allahov Poslani~e. re~e Omer. obavijestio je Resulullaha. pobratio ga je sa D`abirom ibn Atikom.. iako je od posljedica `estokoga ka`njavanja njegovo zdravlje bilo dobro oronulo.

s. Bojim se da nam je to nagrada za na{a djela. vidio je sedam kaburova. a.s.” A on im je kroz suze odgovorio: “Podsjetiste me na bra}u. pa mi je to uskratio. prenosi.Ashabi Allahovog Poslanika 173 Kada je Allahov Poslanik. klanjao si namaz.” A on upita: “[ta da im naredim? Da im.s. pa mi je udovoljio. Osje}ali su blizinu njegovog ed`ela. mo`da. Njegovo tijelo nije moglo podnijeti napor i te{ko}e.. u {ezdeset tre}oj godini `ivota. Mi smo ostali poslije njih. Na jednom od sastanaka sa halifom Omerom ibn el-Hattabom. a dunjaluk nam se otvorio.” Nekoliko istaknutih ashaba bilo je u mesd`idu. Jednog dana skupili su se kod njega njegovi drugovi. Habbab je strpljivo nastavio svoj put borbe. Kada se Alija. kad do|e Habbab. troje.. jer on je u svom `ivotu slijedio princip .. osim njih. pa mi je i to udovoljio.{.” Kada je Omer vidio puste o`iljke od rana i opekotina.. Tra`io sam da mojim ummetom ne vlada njihov neprijatelj. I tra`io sam da se me|usobno ne sukobljavaju. Oni su pro{li. Vo|o vjernika. o Ebu-Abdullah.s. Tra`io sam da ne uni{ti moj ummet odjednom. a. zaplaka pa re~e: “Ovako ne{to nisam vidio do danas. r..’” PRESELJENJE NA AHIRET Kada se Habbabova bolest pogor{ala. halifa je upitao Habbaba kako je pre`ivljavao uvrede nevjernika. pa se od posljedica mu~enja od nevjernika Meke jako razbolio.radi ono {to govori{. a nisu za svoja djela uzeli nagradu. pa mi je dvoje dao. Tra`io sam od Allaha. a uskratio jedno. preselio na ahiret. priklju~iv{i se islamskoj vojsci koja je osvajala predjele Arapskoga poluotoka i zemlje izvan njega.a. pa je upitao: . prebivao je u Kufi u svojoj ku}i i u njoj je proveo posljednje dane `ivota. a on je skinuo svoju ko{ulju i rekao: “Pogledaj moja le|a. prisutni ga upita{e: ‘Allahov Poslani~e. do{av{i u posjetu i da mu olak{aju bol. pa ka`e: “Klanjao je Allahov Poslanik. pa je odu`io.. vra}ao sa Siffina. sjede kraj njih i u{uti se. Habbab od Allahovoga Poslanika. d`. a kada je zavr{io. Ovo je namaz `elje i strahopo{tovanja. a. re~e im: ‘Da. pa mu oni reko{e: “Tvoji prijatelji su se skupili da im ne{to ka`e{ ili da im naredi{. a. pa bi mene stavljali na nju i mojim le|ima je gasili. Ostavio je oporuku da ga ukopaju izvan Kufe. Ti }e{ sutra kod d`enetskog izvora sresti svoju bra}u. a prije ga nisi klanjao ovako?’ Resulullah. do{av{i do predgra|a Kufe. naredim ono {to ja ne radim?!” Ovu Habbabovu izreku naveli smo da uka`emo na skromnost njegove du{e i ~istotu njegova bi}a.” Umro je trideset osme hid`retske godine.” Habbab re~e: “Nalo`ili bi vatru. pa su mu rekli: “Raduj se.

vjernici. a mi }emo vam se uskoro pridru`iti.” Zatim je pri{ao susjednim kaburovima i rekao: “Neka je spas na vas.a. Pro{ao je kroz velike patnje i isku{enja. Primio je islam i u~inio hid`ru dobrovoljno i `ivio kao mud`ahid. Allah se smilovao Habbabu ibn el-Erettu. Bo`e. Vi ste oni koji ste oti{li prije nas. Tvojom dobrotom. Habbab ibn el-Erett preselio je na ahiret kada si ti oti{ao na Siffin.Allah }e biti zadovoljan s njim. oprosti nam i pre|i preko na{ih i njihovih lo{ih djela.” Alija. o stanovnici kaburova. mud`ahidu. strpljivom i postojanom muslimanu. ~vrstom vjerniku.” Blago onome ko se sjeti mjesta prvaka i ko je radio za Dan obra~una. Ljudi su zakopavali svoje mrtve u avlijama i kraj vrata svojih ku}a. Oporu~io je da bude ukopan van Kufe. . stao je kod Habbabovog kabura i rekao: “Allah se smilovao Habbabu. Allah mu ne}e uskratiti nagradu. muslimani.174                           Ashabi Allahovog Poslanika “^iji su ovo kaburovi?” Rekli su mu: “Vo|o vjernika. r. zadovoljan s onim {to mu je dato ..

neustra{ivosti i smjelosti prilikom upu{tanja u bitku.A. mu je podario sposobnost u trgovini. d`. velikih stopala. sin je Ubejdullahov. Stalno je ~inio dobro~instvo siroma{nima i muhta~ima. okretao bi se ~itavim tijelom. a on . el-Kure{ijja et-Tejmijja.{. bijelu put koja je naginjala crvenoj. {irokih prsa i ple}a.. Bio je srednjega rasta. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Talha. a on Tejjimov. Od trgovine je stekao veliko bogatstvo. OSOBENOSTI Talha je bio jedan od najsposobnijih i najo{troumnijih kurej{ijskih mladi}a. pa se takmi~io sa starijim i iskusnijim od sebe.TALHA IBN UBEJDULLAH. Juri{ao je na polju d`ihada poput lava. k}erka Abdullaha. a on K’abov. . sina Malika el-Hadremijja. a on Osmanov. Majka mu je S’aba. a on Kenana Ebu-Muhammeda. krupnoga tijela. ali ono nije promijenilo njegovu plemenitu narav i du{u. Bio je lijepa i elegantna izgleda.ihrov. R. a on Luejjov. Kada bi se okretao. gustu kosu. imao je lijepo lice. Allah. a on Malik en-Nadrov. a on Amrov. ~vrsto tijelo. a on Galibov. a on Murretov. a on K’abov. a on S’adov. Pro~uo se po svojoj snazi.

Ispri~ao sam mu pri~u basrijskoga sve{tenika.’ Oti{ao sam s njim do Muhammeda. omiljen i skroman. bez obzira {to je znao da ga na tom putu ~ekaju te{ka zlostavljanja i ka`njavanja od Kurej{ija i njihovih velikana. ima li me|u njima neko od stanovnika Meke. Nastojali smo da budemo s njim i voljeli smo njegovo dru{tvo jer je poznavao historiju Kurej{ija i pamtio njihovo porijeklo. Pridru`i mu se {to prije. jedan sve{tenik je povikao: ‘O skupino trgovaca! Upitajte one koji su na ovom skupu. od ~etverice.. probudiv{i u meni `elju da mu se pridru`im.’” “Njegove rije~i su me dojmile”. Bio sam tre}i. nastavlja Talha “pa po`urih do svoje jahalice. iz Meke i preseliti u zemlju crnog kamena.. Njegov je Poslanik. upitah.{. pred njim. Bio je jednostavan ~ovjek.s. a on je posljednji poslanik. Kazao sam mu ono {to je meni rekao sve{tenik.. mladi}u. pa sam po`urio prema njemu i rekao: ‘Da! Ja sam iz Meke. otvorio mi je prsa za islam..” . na {to se on iznenadi i re~e: ‘Po|i sa mnom do Muhammeda da bi mu to ispri~ao i poslu{ao {ta on ka`e. d`. i pristupio muslimanskim redovima. a slijedi ga Ebu-Bekr. Karavan sam ostavio iza sebe i brzo se uputio ka Meki. uputio ga je kada je bio izvan Meke. Bio je ~estit i po{ten trgovac. prou~io mi ne{to iz Kur’ana i obradovao me dobrom ovoga i onoga svijeta.’ Bio sam mu blizu.. Allah..s. izjavio {ehadet: ‘Nema drugoga boga osim Allaha i Muhammed. koji mi je predstavio islam. Kada sam stigao.{. upitao sam svoju porodicu: Je li se u Meki i{ta desilo poslije na{eg odlaska? Rekli su mi: ‘Da. a on se obradovao da mu se lice ozarilo. Zatim sam tu.’ ‘Je li se me|u vama pojavio Ahmed?’ ‘A ko je Ahmed?’. lijepoga ahlaka.176                           Ashabi Allahovog Poslanika PRIMANJE ISLAMA Talha ibn Ubejdullah odazvao se pozivu poslanika Muhammeda ibn Abdullaha. Iza}i }e iz va{e zemlje. i ispri~ao mi ne{to o tome. d`. a. a. koji su primili islam posredstvom Ebu-Bekra. ‘Sin Abdullaha ibn Abdul-Muttaliba. Ovo je mjesec u kome }e se on pojaviti. palmi i izvora. O ovom slu~aju zabilje`eno je predanje koje prenosi li~no Talha: “Dok smo bili u basrijskoj ~ar{iji. a. Muhammed ibn Abdullah tvrdi za sebe da je Bo`iji Poslanik. i da bi u{ao u Allahovu vjeru.’ Poznavao sam Ebu-Bekra. Allah.s. dok se jedan sve{tenik raspitivao za pojavu Poslanika. Oti{ao sam njemu i upitao ga: ‘Je li istina to {to govore da Muhammed ibn Abdullah govori da je Allahov Poslanik i da ga ti slijedi{? Rekao mi je: ‘Da’.

Me|utim.Ashabi Allahovog Poslanika 177 ^VRSTINA VJERNIKA Talhin prelazak na islam je u njegovoj porodici i me|u Kurej{ijama nai{ao na veliki odjek. Vjerovatno je vrhunac mu~enja kojima je bio izlo`en Talha doga|aj koji prenosi Mes’ud ibn Harra{. Oni su i{li za njim. “Kako se mladi} iz redova kurej{ijske gospode i iz ugledne porodice mogao usuditi da u svojoj ranoj mladosti promijeni vjeru svojih o~eva i djedova i odazove pozivu Muhammeda ibn Abdullaha?” Kurej{ijski poglavari i velikani upozorili su na opasnost koja prijeti njihovim interesima ukoliko bi se nova vjera pro{irila. Ali. neka je hvala Allahu na tome. Ona je `eljela i nadala se da }e njen sin. kontrola i utjecaj koji su imali nad Bejtul-haramom nestali bi. prema muslimanima naj`e{}i je bio Nevfel ibn Huvejlid ibn el-Adevijj. prave}i neuni{tivi temelj i pronose}i svjetlo {irom Zemlje. koji je napustio svoju vjeru. zbog svojih uzvi{enih osobina i lijepog ahlaka. To bi ustvari bio kraj njihovoj vladavini i preimu}stvu. Od Kurej{ija.’ A ja sam ih ponovo upitao: ‘A ko je ona starica iza njega’ ‘Sa’ba bint el-Hadremijj.. Talha je ustrajao na pravome putu kao {to su ustrajali i ostali muslimani prethodnici. ja~ao je sa ja~anjem islama i postao jedan od najve}ih ashaba. a. uprkos svim ka`njavanjima i zlostavljanjima. Zbog ovoga slu~aja. Tako|er. a. On pripovijeda: “Dok smo ~inili s’aj izme|u Saffe i Merve. Islam se {irio preko onih koji pohita{e da ga prihvate pod vo|stvom Allahovoga Poslanika.s. . mu~ili ih i zlostavljali kako bi sputali njihovu odlu~nost i vratili ih u nevjerstvo.s. On je ina~e progla{en poglavarom Kurej{ija. Zato su ustali protiv muslimana. gurali ga i udarali po glavi. to bi zna~ilo presu{ivanje prihoda koje su oni uzimali za vrijeme had`a. vidjeli smo mno{tvo ljudi kako prate mladi}a ~ije su ruke bile svezane za vrat. Nevfel je Talhu i Ebu-Bekra svezao jednim u`etom i zovnuo mu{ri~ki olo{ da ih udaraju i vrije|aju. a slijedi ~ovjeka iz Benu Ha{ima. Iza njega je i{la i jedna stara `ena koja ga je psovala i vikala na njega.. ~itav njihov trud i napor je ostao bezuspje{an. zbog svoje vlasti i utjecaja. odgovori{e mi. Talha i Ebu-Bekr su nazvani “Dva nerazdvojna prijatelja”. preuzeti vo|stvo njihova naroda. Jednostavno.” Taj mladi} ostao je ustrajan u svojoj vjeri. Srd`bom se najvi{e isticala Talhina majka. mladi}eva majka’. Upitao sam: ‘[ta je s onim mladi}em?’ Rekli su mi: ‘To je Talha ibn Ubejdullah. vlast. Zato je na svaki na~in poku{avala odvratiti sina od slije|enja Resulullaha.

s. Kada su stigli do brda Uhud. a. u~estvuju}i u svim pohodima i bitkama.s. pro{av{i iza mjesta koje su strijelci napustili. i `ude}i za osvetom svojih ubijenih velikana.. koji je ina~e ostao tajna izme|u njega i Resulullaha. Allahov Poslanik. naredbe.. a. znao je da bi Talha u~estvovao u Bici na Bedru da ga on nije zadu`io va`nim zadatkom u [amu. povrati{e se te svom svojom mr`njom navali{e na muslimane. jer su vidjeli skupinu Kurej{ija kako bje`e. Pomislili su da se borba zavr{ila i da je pobjeda kona~na. Jedino nije u~estvovao na Bedru kada ga je Poslanik.. a kada se vratio u Medinu. Napao je iza brda. Halid ibn el-Velid ~ekao je u zasjedi. Kada su Kurej{ije vidjele Halidov odred kako napada muslimane iza le|a i kako napreduje ubijaju}i muslimane.. odlu~nost i upornost. a.. a. koji su ga {titili i branili vlastitim tijelima. a oko njega je bila grupa plemenitih ashaba: ensarija i muhad`ira..’ ‘Ima{ nagradu’. a. odlu~i iza}i iz Medine u susret Kurej{ijama. i `alost Kurej{ija pretvorila se u radost i pobjedu. a.’ Allahov Poslanik. Muslimani su po~eli napu{tati svoje polo`aje.s. u pratnji Se’ida ibn Zejda poslao u [am radi va`nog zadatka.. a zatim rekao: ‘@elim nagradu za dan Bedra. a to je bila zlatna prilika. a. a. odrediv{i svakom zadatke. Ashabe je dr`ala ~vrsta vjera u njihova Gospodara i Resulullaha.s. a.s. tada jo{ nije bio primio islam.s. Kada se sreo sa Resulullahom. Ostavili su svoje polo`aje.s.s..s.178                           Ashabi Allahovog Poslanika TALHIN DAN Talha je bio uz Allahova Poslanika. Okru`ilo ga je jedanaest ensarija i . Resulullah. a. zbunjeni i ra{trkani.s. Kurej{ije su nakon Bitke na Bedru spremili ogromnu vojsku i konjicu i uputili se prema Medini.s.. sve dok strijelci ne prekr{i{e Poslanikove. Zapodjenula se i razbuktala stra{na borba.s. naredbe. podijelio je mud`ahide. Talha je ne{to ispri~ao u vezi s obavljenim zadatkom. a. `ele}i rat sa Allahovim Poslanikom. savjetuju}i se sa muslimanima. re~e mu Resulullah. Oti{ao je i obavio zadatak.. ‘I svoj udio!?’ ‘Ima{ udio. zatim je odredio polo`aje strijelcima i skrenuo pa`nju na svaku bitnu stvar vezanu za okr{aj.. a. oglu{iv{i se o Resulullahove. Pred muslimanima bili su se ukazali znaci pobjede i po~eo se nazirati poraz Kurej{ija. stajao je na mjestu borbe. Allahov Poslanik. da bi u~estvovali u prikupljanju ratnog plijena. i muslimanska vojska se vra}ala iz Bitke na Bedru.

Resulullah. Jedan ensarija re~e: “Ja }u. javi se Talha. Bo`iji Poslani~e. a...s. a.. re~e Resulullah”. a i ensarije koje su ginule brane}i Allahova Poslanika. upitao je: “Ko }e ih otjerati od nas. Ai{a.” I on se borio dok nije pao kao {ehid. borio se s mu{ricima dok ih nije omeo i udaljio od Allahovoga Poslanika.s.. re~e: “Ima li ko da im se suprotstavi?” Talha se ponovo javi: “Ja }u. prenosi: “Kada bi se spomenuo Uhud. a. a mu{rici su ih slijedili.s. Majka vjernika..s. Neko drugi”.. on je postavio svoju ruku i zaustavio je. a bili su daleko od njega. a. a. bit }e mi drug u D`ennetu?” “Ja }u. Ashabi su {titili Resulullaha.. Bo`iji Poslani~e.. pa Resulullah.” Resulullah. “Nagrada ti je D`ennet. Uprkos tome.re~e mu Allahov Poslanik. a. . i ashabi penjali su se na jedno uzvi{enje. Kada su do{li do jedne stijene. pa se ponovo javi jedan od ensarija i re~e: “Ja }u.. padaju}i jedan za drugim kao {ehidi..s. htio je da se popne na nju.s. Me|utim. Ebu-Bekr bi rekao: ‘Cijeli taj dan bio je Talhin dan. a. a.” “Ne. Talha je isukao svoju sablju i {titio Poslanika.s. Bo`iji Poslani~e. re~e: “Da.’” Allahov Poslanik.. a.. a. stopalima i tako se dizao dok Allahov Poslanik nije pre{ao na stijenu..s. Talha se sageo i svoja ple}a podmetnuo Resulullahovim. pripremaju}i strijelu da ga ubije.s. a. re~e Allahov Poslanik.. “Ne ti.. a Ebu-Bekr i Ebu-Ubejde Amir ibn el-D`errah tra`ili su ga. Talha je opazio mu{rikovu namjeru i kada je ovaj odapeo strijelu. a. Talha. Strijela mu je odsjekla prst i paralizirala {aku.s. a.s. a. zabrinuti da mu se {ta nije desilo. zbijeni jedni uz druge.. tako da mu{rici ne mogu do}i do njega. jedini muhad`ir..” Resulullah. Allahov Poslanik.Ashabi Allahovog Poslanika 179 Talha ibn Ubejdullah dvanaesti. Kada se okru`enje steglo. jedan mu{rik posmatrao je plemenitoga Poslanika. Bo`iji Poslani~e”. a. pa je ostao samo Talha. neka je Allahov blagoslov i selam na nju.s.s.” ..s.” Ensarija se borio dok nije pao kao {ehid. Prije nego {to ga je ponio na svojim ple}ima i podigao na stijenu. ali nije mogao zbog te`ine oklopa na njemu.s. koja je ostala takva cijeli njegov `ivot. bio je na stijeni na vrhu brda. ti.. neko drugi”. a mu{rici su se pribli`avali da ubiju Resulullaha. re~e: “Da. Resulullah.

Talha)... Ko `eli da gleda {ehida koji je jo{ na dunjaluku.” Vidjeli smo kroz kakvo je veliko isku{enje Talha pro{ao na danu Uhuda. a. brane}i Poslanika.s. obradovao D`ennetom i dao mu nadimak @ivi {ehid.s. a..s.. Bo`iji Poslani~e. a.s. a. a. Radosnom vije{}u o D`ennetu obradovan je u Bici na Uhudu.s. Ovaj ponovi pitanje.. Na njemu je bilo sedamdeset i nekoliko rana. Ah!”. i izla`u}i sebe smrti da ga za{titi... Na dan Bitke “Zatu Kird” nazvao me Velikodu{ni Talha. d`..{.. u~inio je ono {to i prije. Talha je ~esto govorio: “U Bici na Uhudu.... U njemu su bila skupljena sva plemenita svojstva i vrline koje su od njega izgradile mud`ahida na Allahovom putu.. ga je nazvao Dobri Talha. sjedio je sa ashabima.s. a.” DARE@LJIVI TALHA Talha ibn Ubejdullah odlikovao se osobinama kakve je imao malo koji ~ovjek. upitao je: ‘Gdje je ~ovjek koji je pitao o onome koji umre?’ Beduin se javi: ‘Ja sam. kad do|e jedan beduin i upita ga o onome koji umre. pa smo ga izvukli odatle.’ re~e Resulullah. okrenu se od njega.s. a Allahov Poslanik. pro{ao je pored izvora koji se zvao “Slani . a.” (tj.” Resulullah.a. a na dan Hunejna Dare`ljivi Talha.s. a.. Poslanik.” O nadimku @ivi {ehid. a.’ “On (Talha) je od onih koji su umrli.s. putu. a..s. meleki bi te podigli dok bi to ostali gledali. obu~en u zelenu odje}u. r.. a Allahov Poslanik.s. nazvao me Dobri Talha. njegove vrline bile su pravi odraz ~istote i prefinjenosti njegove du{e. Ebu-Bekr. koji voli d`ihad i {titi Allahovoga Poslanika.s. a prst mu je bio odsje~en. ka`e: “Na{li smo Talhu u jednoj {irokoj uvali.. a Resulullah se opet okrenu. im re~e: “Ispred vas je va{ brat.. {to od uboda koplja. rekao: “Da si rekao bismillah. postoji pri~a koja govori o njegovoj velikoj ljubavi prema dini-islamu. Tu je dobio nadimak Dobri Talha.. postoji predanje koje nam prenosi sam Talha: “Allahov Poslanik.s. a. a poslije Bitke na Uhudu Resulullah. kada je pogo|en u ruku od bola izustio: “Ah. Beduin je upitao i tre}i put.” @IVI [EHID Talha je zauzimao visoko mjesto kod Allahovoga Poslanika.180                           Ashabi Allahovog Poslanika Pribli`avaju}i se. koji mu je dao Allahov Poslanik. a Resulullah. a. Resulullah. a. na {to mu je Resulullah. neka pogleda Talhu ibn Ubejdullaha. Ja sam potom iza{ao iz mesd`ida.. a. a... [to se ti~e nadimka Velikodu{ni Talha. njegovom velikom imanu i veli~ini `rtve na Allahovome. {to od strijela.s.s. U Bici “Zatu Kird” Allahov Poslanik. Talhi je dovoljno ~asti {to ga je Resulullah. tako|er je rekao: “Talha i Zubejr moje su kom{ije u D`ennetu.

. i zbog imetka kojeg je dao za pripremu pohoda na Hunejn. ~inio je hajr svome plemenu i porodici. Njegova `ena S’ada bint Auf el-Merijje pri~a: “Jedan dan mi je do{ao Talha sav poti{ten. tako da je za njega re~eno: “Nije ostavio nijednog siromaha iz Benu-Tejima da nije opskrbio njega i njegovu porodicu. re~e mi. Resulullaha.a.” [to se ti~e nadimka Dare`ljivi Talha. ne ostavljaju}i nikoga bez onoga {to mu je potrebno. udavao neudate. pomagao siroma{nima i vra}ao dug zadu`enih. u tom tajna ~udna za sve ljude le`i.Ashabi Allahovog Poslanika 181 Bejsan”. a. Tako|er. davaju}i mu iz svoga imetka. Njegovu je dare`ljivost poznavao svako ko je bio njegov saputnik. r.’ On ga je podijelio tako da mu je ostao samo jedan dirhem. odje}e i hrane..s. Allahov Poslanik. ‘Pa podijeli ga. pa mu kaza: “Talha. opisao je njegovu dare`ljivost ovim rije~ima: “Nisam vidio da ijedan ~ovjek mimo Talhe ibn Ubejdullaha daje vi{e imetka.siroma{nima. a.. Alija je ~uo jednoga ~ovjeka kako pjeva: “Imetak ga prijatelju ~asnom u dobru pribli`i jer mu ~esto daje i kad ne tra`i. ti si uistinu velikodu{an. pove}avao mu je imetak dok nije dostigao toliku vrijednost da ga je zabrinula. Dnevni prinos iznosio je hiljadu dinara. d`. D`abir ibn Abdullah. siroma{tvo bje`i.’” Jednom mu je stigao veliki prihod iz Hadremevta. Saib ibn Zejd o Talhi ka`e: “Putovao sam i dru`io se s Talhom ibn Ubejdullahom i nisam vidio nikoga plemenitijeg od njega pri davanju novca. bio je jedan od najdare`ljivijih ljudi. .s. ga je tada nazvao Dare`ljivi Talha! Zaista.{. nemo}nima i muhta~ima. obradovao je njegov postupak. Prolaze}i medinskom ~ar{ijom.”. Od mladi}a toga znanog. pa re~e: “Zaista. ko je s njim trgovao ili bio s njim u dru{tvu. Kada je pred njega stavljena gomila imetka.” @enio je neo`enjene. zaslu`io ga je zbog svoje velike dare`ljivosti i ~estog dijeljenja muslimanima. zaklao brav~e i nahranio i napojio muslimane. tako mi Allaha. Talha se brinuo o svakom muslimanu koji je imao neku potrebu. r.” Allah.” Talha je dijelio prije nego {to bi tra`ili da im dadne. brinuo se o njihovom stanju.” “To je Ebu-Muhammed Talha ibn Ubejdullah. a da mu ga niko ne tra`i. Obmanjen je. ~ovjek koji zadr`ava imetak u svojoj ku}i ne zna {ta mu se mo`e desiti.a. nije se mogao suzdr`ati a da ne zapla~e.. Talha je ~uo njegove rije~i pa je kupio to zemlji{te. re~e Alija.” Uz pomo} svojih drugova i{ao je Medinom i dijelio imetak koji mu je do{ao iz Hadremevta . Zatim je upitao ~ovjeka koji mu je ~uvao imetak: ‘Koliko je bilo imetka?’ Odgovorio mu je: ‘^etiri stotine hiljada. pa mu je promijenio ime u “Dobri Nu’man”. iskopao bunar.. pa sam ga upitala: ‘[ta ti je?’ ‘Umno`io mi se imetak’. sve dok mu od njega nije ostalo ni{ta osim jednog dirhema. ~ine}i dobro~instva i dijele}i i `rtvuju}i imetak na Allahovom putu..

Bio je o`enjen sa ~etiri `ene koje su bile sestre supruga Allahovoga Poslanika. Hamnom bint D`ah{.182                           Ashabi Allahovog Poslanika U svakom slu~aju.ari’om bint Ebi-Sufjan.s. u njemu je vidio vjernika.s.: Dare`ljivi Talha. O tome ka`e: “Kada bi Poslanik.s. ako ho}e{ dobrovoljno. a.. sestrom Majke vjernika Habibe. ~istog?’ Tako|er.s. . . d`.{. dovu ~inio za njega i dao mu svoj blagoslov. sestrom Majke vjernika Zejnebe. a.. ~itav `ivot bio mu je u znaku davanja i `rtvovanja na Allahovom.. d`..s. mu re~e: ‘Ni{ta! Osim. Allahov Poslanik. govorio bi: ‘[ta je pa ne vidim. a. htio da pita za mene. rekao: ‘Pet namaza u toku dana i no}i.{. tako da je zaslu`io nadimak koji mu je dao Allahov Poslanik. A. sestrom Majke vjernika Ai{e. ~ovjek ra{~upane kose i krupnoga glasa. pitao za njega ako ga ne bi vidio. putu koji se bori svojim `ivotom i imetkom. ^ovjek je upitao: ‘Ni{ta osim toga?’ A Poslanik. Neka je hvala Allahu. krasnog..s.s. a.. mnogo je volio svog ashaba Talhu.S. neka je Allah. neka je na njih sve Allahov blagoslov i selam.’” Talha je bio u tazbinskoj vezi sa Allahovim Poslanikom. sestrom Majke vjernika Ummu Seleme. Koji ga je opskrbio i neka je Allahov selam na Talhu koji je opravdao blagodati kojima je po~a{}en. Poslanik. a. Talha od odabranoga Poslanika prenosi neke hadise u kojima je obja{njenje vjerskih propisa. a. Od tih hadisa koje prenosi Talha su: ‘Do{ao je Resulullahu. Pitao je o namazu pa mu je Resululalh. U~inio ga je bliskim sebi.{. Nije se razumjelo {ta govori dok se nije pribli`io Allahovom Poslaniku. a.s. a. Zbog toga je Talha imao po~ast kakvu nije imao niko od ljudi... a.s.. Rukajjom bint Ebi-Umejje. d`. `ude}i za {ehadetom. junaka na Allahovom. a. U TAZBINSKOJ VEZI S POSLANIKOM. Talha se uvijek ponosio time {to je Poslanik.s.. Bio je o`enjen: Ummu Kulsum bint Ebi-Bekr es-Siddik. zadovoljan sa svima njima. putu. a. prijatnog.s..

. ubijen.s. Talha se pokajao zbog svoje strogosti prema Osmanu. i da }e biti nasilnici prema njemu. Po{to je Osman. Talha se jako pokajao zbog svoje borbe protiv Alije .. on je bio daleko i od takvog mi{ljenja i postupka. Nastao je veliki sukob me|u muslimanima. r. spomenuo im je hadis Allahova Poslanika. u protivni~kim je redovima vidio ljude zbog kojih je vi{e volio da je umro nego {to ih je vidio tu. govore}i: “Bo`e moj. kao halifi muslimana. Odigrao se tegobni sukob na Siffinu u kojem su se rodbina i prijatelji na{li u protivni~kim taborima. pa je izrekao slijede}e stihove: Pokajah se puno za podr{ku lo{ih.{. r.a. Kada se sreo sa Talhom i Zubejrom. koji govori o tome da }e se njih dvojica boriti protiv Alije.s. . nasilno u nju provalila i ubila ga. r.a..” U Medini je data prisega Aliji ibn Ebi-Talibu. usloviv{i je izru~enjem Osmanovih ubica i odmazdom za njegovo ubistvo. a me|u njima su bili: Ai{a. Muslimanski su se redovi razjedinili.. r. Posebno zbog toga {to je ve} bio za{ao u godine. Poslije toga ~esto je plakao i ponizno molio Allaha. Bo`e sa~uvaj. Smatrao je da ga treba smijeniti nekim boljim od njega da upravlja poslovima muslimana. nered i podjela je vladala me|u ljudima. koji je bio u srodstvu sa Allahovim Poslanikom. r. Samo je `elio ure|enje poslova za koje je smatrao da nisu ispravni.a. kada je nezadovoljna skupina opkolila njegovu ku}u.a. Talha ibn Ubejdullah je bio od onih koji su kritikovali Emirul-mu’minina zbog po~injene gre{ke. ako u biti ja druk~ije mislih. a.a. I Talha i Zubejr su se tada prisjetili hadisa te su se povukli iz borbe... Talha i Zubejr. d`. Alija. odbili su dati prisegu.Ashabi Allahovog Poslanika 183 VELIKA SMUTNJA Nakon nereda koji se pojavio me|u muslimanima pred kraj hilafeta Osmana ibn Affana. a. ukazali su se znaci velike smutnje koja se nadvila nad islamskim ummetom. onima koji su podr`avali jednu stranu i onima koji su se suprotstavljali.. Osmanovi najbli`i na ~elu sa Muavijom ibn Ebi-Sufjanom. Talha nije bio na strani onih koji su govorili da se ubije Osman. uzmi od mene i nadomjesti Osmanu da bi bio zadovoljan s njim. Zubejra ibn el-Avvama presreo je ~ovjek po imenu Amr ibn D`ermuz i ubio ga dok je klanjao.

Oti{li su i vidjeli zemlju koja je pozelenjela od ogromne koli~ine vode. da zaustavi veliku smutnju. .{. Zatim su kupili zemlju od plemena Ebi-Bekre za deset hiljada dirhema i u nju ga ukopali..” Isti san je sanjao tri no}i. Neka je Allahova. milost i zadovoljstvo na njega. Ugledao ga je Mervan ibn el-Hakem i pogodiv{i ga strijelom u vrat. Njegov sin Muhammed ibn Talha ka`e: “Vrijednost onoga {to je ostavio Talha ibn Ubejdullah.184                           Ashabi Allahovog Poslanika PRESELJENJE NA AHIRET Talha ibn Ubejdullah. a u gotovini hiljadu dinara. povukao se iz sukoba. d`. {to nepokretne imovine.a. r. a imao je {ezdeset ~etiri godine. iznosila je trideset hiljada dirhema..” Ono {to se desilo poslije njegove smrti govori o njegovoj dobroti i bogobojaznosti. Naime. Napustio je bojno polje i klanjao i molio Allaha. {to novca i ostalog bogatstva. jedan ~ovjek je sanjao da mu je Talha ibn Ubejdullah rekao: “Sklonite me iz mog mezara. Iza njega je ostalo veliko bogatstvo. usmrtio ga. Umro je. U imanju je ostavio dvije stotine i jednu hiljadu.{. uznemirava me voda.. d`. Zatim je oti{ao Abdullahu ibn Abbasu i to mu ispri~ao.

a on Ehvedov. Poznat je po imenu El-Mikdad ibnul-Esved. a on Behraov. a on Luejjov. a on Malikov.EL-MIKDAD IBN AMR. Iza njegove grube i surove spolja{nosti krili su se osje}aji nje`nosti. R. a on El-Kajnov. sastavljene obrve. ~iste du{e. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je El-Mikdad. krupne o~i. a on Ebu-Ehvenov. a on Amrov. a on Rebi’aov. a on Sumameov. naro~ito kada bi bila u pitanju podr{ka slabima. a on S’adov. Bio je bogobojazan. razvijena ogromnoga tijela. a on S’alebov. a on Duhejrov.A. a on Kuda’e el-Behravija. a on Amrov. a on Kasov. a on Malikov. OSOBENOSTI El-Mikdad ibn Amr jedan je od najslavnijih arapskih junaka. {irokih ramena. pomo} siroma{nima i muhta~ima. a Kas je sin Durejmov. {iroka pojasa. ~vrstih ruku i krupnih {aka. a bradu je knio. razvijenih prsa. a on El-Hafov. . Bio je visokoga stasa. sin je Amrov. a on Matrudov. a on E{-[eridov. a Amr je sin S’alebov. Imao je gustu i bujnu kosu.

naredio je muslimanima hid`ru. a. zatim ih je on slijedio na najte`em putu. Nije bio imu}an. tra`e}i njegovu za{titu.. Njegov otac Amr ibn Sa’lebe poticao je iz plemena Behraa. dru`e}i se sa Vjerovjesnikom. Ostao je u Meki sa nekoliko muslimana. s obzirom na njegovo porijeklo iz plemena Kindi..a.. El-Mikdad ibn Amr. trebali su se sastati sa muslimanima u Meki i neke od njih . Izme|u ostaloga. Bio je izlo`en nepravdi i ugnjetavanju. a. kad god bi ga se Kurej{ije do~epale. El-Mikdad je bio u nemogu}nosti da u~ini hid`ru u Medinu. bje`e}i od osvete. r. kona~no nastanio u Medini.s.Tu je ubio ~ovjeka iz svoga naroda. za doma}e stanovni{tvo je kao stranac bio li{en pa`nje. a bio je jo{ mladi}. a. a pored toga. Resulullah. Po{to je ugnjetavanje vjernika postajalo sve ve}e. premje{taju}i se sa svojom familijom iz mjesta u mjesto.s. Nakon {to se Poslanik. iz oblasti Hadremevt. El-Esved ga je posinio i uzeo pod svoju za{titu. a. kao donosioca radosnih vijesti i istine. bio je me|u onima koji su se iselili i boravili u Abesiniji pod okriljem kr{}anskoga kralja Ned`a{ije. Tu su boravili sve dok nisu ~uli vijest da su Kurej{ije prestale zlostavljati muslimane..186                           Ashabi Allahovog Poslanika PREDISLAMSKI PERIOD Djetinjstvo El-Mikdada ibn Amra nije bilo sretno i lahko. El-Mikdad je kao malo dijete pobjegao plemenu Kinda. ~ekaju}i pogodan trenutak da iza|e. a. sele}i se u drugi koji ga je prihvatio.. El-Mikdad je `ivio u Meki u paganskom periodu prije nego {to je svjetlo islama obasjalo te prostore i prije pojave Muhammeda.. ostavljaju}i svoj rodni dom. El-Mikdad je bio prisiljen bje`ati u Meku. po`urio je objelodaniti islam pred ~asnim Poslanikom. Kad je njegov otac ubio ~ovjeka iz Benu Kinda. i saznao ciljeve njegova poziva.s. vrije|ale bi ga i zlostavljale. Do`ivio je patnje i neda}e i gorak okus tu|ine. Pleme Benu-Kinda uzelo ga je pod svoju za{titu tako da je El-Mikdad prvo vrijeme djetinjstva proveo me|u njima.s. Po{to je ~uo za poziv Muhammeda ibn Abdullaha. Vratio se predavanjima koja su govorila o islamu i vjerovanju. a. tra`e}i uto~i{te. {to je bio obi~aj Arapa prije islama. a. Prebjegao je u ku}u El-Esveda ibn Jegusa ezZuhrija. vjerovao u njega i zavolio ga.s.. naredio je muslimanima hid`ru u Abesiniju.s. spremio je izvidnicu i naredio Amru da ode u Meku radi obavljanja nekih du`nosti. me|u onima koji primi{e islam. PRIMANJE ISLAMA U Meki je `ivio te{kim `ivotom. U{ao je u red prvih vjernika mud`ahida. po imenu njegova staratelja El-Esveda ibn Jegusa elKindija. sve dok nisu bili prisiljeni na hid`ru u Medinu. pa je tako ElMikdad ponekad nazivan El-Esved.s. pa je bio prisiljen da bje`i sa svojom ~eljadi. Allahov Poslanik.

Tako je ne{to po`elio Abdullah ibn Mes’ud. Kurej{ije su bile spremnije.s. ostali su radi upornost. Tako se El-Mikdad ponovo sastao sa Allahovim Poslanikom. U po~etku je situacija izgledala vrlo te{kom.{. od glave{ina. a. Nakon {to je saznao za namjeru Bo`ijeg Poslanika.. putu. alkohol i ples pjeva~ica ~itave tri no}i. smjelost i iskrenost.. Tu se vidjelo njegovo juna{tvo. i obrazlo`iv{i im stvar. Samo {to su stigli do okolnih mekanskih predjela. da budem uz njega. samo da podstakne na borbu o~i u o~i. ujedinjeni i okupljeni oko Resulullaha. r. a. Po{to je Poslanik. S njim su bili i El-Mikdad ibn Amr i Utbe ibn Gazvan. sreo ih je Ikrime ibn Ebi-D`ehl koji je predvodio mnogobo`a~ku vojsku..a.s.. takav da su mnogobo{ci osjetili njegovu snagu i smjelost. Nakon sastanka dvije skupine. zatra`io njihovo mi{ljenje.. u svakom njegovom pohodu i nije izostajao ni iz jedne bitke. r. Mogli su se vratiti bez borbe. bio je da uzme mi{ljenje ve}ine muslimana u mnogim zna~ajnim poslovima koje je trebalo izvr{iti. savjetuju}i se s njima o prethodnim doga|ajima. me|u kojima je prednja~io Ebu-D`ehl koji je prire|ivao bogate gozbe uz meso. i rekao: “Najbolje je da se odazovemo borbi i suzbijemo mu{rike.. a. r. konjanika i junaka. a Kurej{ije su ve} bile stigle do Bedra. koji su po{li s njima da bi se lak{e mogli priklju~iti muslimanima.a. Prijetio mu je napad i prisvajanje trgova~ke robe koja je u sebi sjedinjavala glavnicu kurej{ijskog kapitala. Ustao je Ebu-Bekr es-Siddik. i rekao govor sli~an Ebu-Bekrovom. a. d`. Muslimani su bili manjina i prvi put su se upu{tali u oru`ani sukob i jo{ nisu bili okusili borbu. zavjetovao se da }e biti u slu`bi islama. dra`e mi je nego sve {to je na Zemlji. Ebu-Sufjan poslao je izaslanika u Meku po pomo} od Kurej{ija.” Zatim je ustao Omer ibnul-Hattab. Za vo|u te izvidnice imenovan je Ubejde ibnul-Haris. a.s. Na bojnom je polju bio `estoki borac i konjanik.s. me|utim. ^vrsto je odlu~io pokloniti svoj `ivot na putu {ehadeta. r. U njegovom se srcu u~vrstio iman.a.. Obi~aj Allahovoga Poslanika. skupio je muhad`ire. d`.. zatim o onom {to je pred njima i o vjeri. podi`u}i logor na mjestu koje se zove “Bunar Bedra”.Ashabi Allahovog Poslanika 187 povesti u Medinu.. i uklju~io u redove mud`ahida na Allahovom. {to se ti~e vojskovo|a.s. saznao da su Kurej{ije spremile veliku vojsku i iza{le iz Meke radi borbe i susreta s njima. a. a.” Kada je Poslanik. putu.{.a. Ebu-Sufjan uspio je da se spasi sa karavanom. tako da se sa lahko}om `rtvovao na Allahovom.. Bio je u dru{tvu Allahovoga Poslanika. iza{ao je iz Medine na ~elu islamske vojske. pa je rekao: “Bio sam svjedok El-Mikdadovog juna{tva. Tada je El-Mikdad ibn Amr . odlu~io da stane na put trgova~kom karavanu Kurej{ija koji je predvodio Ebu-Sufjan. Huzejfe i Ikrime postigli su sporazum o nenapadanju. r...s. El-Mikdad i Utbe priklju~ili su se muslimanima i s njima oti{li u Medinu. VITEZ BEDRA El-Mikdad.a.s. Najve}i prizor El-Mikdadove veli~ine i ponosa desio se u Bici na Bedru.

S’ad ibn Mu’az. obra}aju}i se Poslaniku. nare|uje.” Ozari se lice Allahova Poslanika. . mi smo s tobom. i nijedan ~ovjek od nas ne bi izostao.. {to god uradi{. Zatim se sastao sa ensarijama i rekao im: “Savjetujte. a.. obe}ao jednu od dvije skupine. Borba se zavr{ila pobjedom muslimana. Kurej{ije su ostavile sedamdeset poginulih prvaka.s. El-Mikdad je najvi{e `elio da po~ne borba i bio je jedan od prvih mud`ahida-konjanika u islamu. Tako mi Allaha. htio uvjeriti da li }e mu dati podr{ku i izvan Medine. Nije nam mrsko susresti se sutra sa na{im neprijateljima.s. d`. a mi }emo se boriti uz vas. Kreni. i obavijestio. a. Svjedo~imo da je Istina ono sa ~im si do{ao… Dali smo ti ~vrstu obavezu i ugovor na poslu{nost i pokornost. d`. kada bi zatra`io od nas more da preplivamo.{.: “Vjerujemo u tebe i vjerujemo ti. tako da mu ta podr{ka pove}a snagu i pouzdanje.s. r. d`..” Muslimani su se po~eli spremati za prvu bitku u svojoj historiji. kad bismo trebali osvajati grad Berk el-Gimad32.. preplivali bismo ga s tobom. mi smo strpljivi i iskreni u ratu. ne}emo ti re}i kao {to su sinovi Israilovi rekli Musau:‘Idi ti i tvoj Gospodar pa se borite. a. ovim se Poslanik. stao ispred njega svojom gorostasnom pojavom i visokim tonom rekao: “O Bo`iji poslani~e.s. kako ih je Resulullah. Tako mi Allaha. kao da sad gledam kako ginu. mi smo s tobom.{. a..s. Hvala neka je Allahu na tome.. a. mi ovdje ostajemo’.{. Rekao je: “Krenite i radujte se. Ispunjeno je obe}anje Uzvi{enog Allaha. Na dan borbe uzjahao je svog konja koji se zvao Sebha i navalio da bije mnogobo{ce i nevjernike u safu sa ostalim muslimanskim junacima... izvr{avaj ono {to ti Allah. Tako mi Onoga Koji te je poslao sa Istinom. re~e.. pa kreni s nama s Allahovim blagoslovom. otkriti o nama ne{to {to }e te razveseliti. Vjerovatno }e ti Allah. ve} ka`emo: ‘Idi ti i tvoj Gospodar. borili bi smo se s tobom dok ga ne bismo osvojili. Bo`iji Poslani~e. Allahov Poslanik. bio je obradovan govorom S’ada. ~uv{i El-Mikdadove rije~i i obradovan uputi dovu za njega. a. vo|a i plemi}a. jer su se oni obavezali u drugom ugovoru na Akabi na odbranu i podr{ku njemu u Medini.188                           Ashabi Allahovog Poslanika pri{ao Poslaniku.’ Tako mi Onog Koji te je poslao sa Istinom. {ta predla`ete?”.s. zaista mi je Allah.a.

Govorio bi rije~i pune savjeta i mudrosti..{. Nije `elio biti iznad ljudi niti je `elio vlast kako ona ne bi zaokupila njegovo srce. Bio je ponizan i iskren. Sav se posvetio prono{enju Allahove rije~i i {irenju Bo`ije objave me|u ljudima.Ashabi Allahovog Poslanika 189 MUDRI POBO@NJAK El-Mikdad ibn Amr. a. boje}i se da ga `ena ne zaokupi i oduzme mu vrijeme od izu~avanja vjere i u~e{}a u d`ihadu na Allahovom. Na dunjaluku je bio skroman. izbjegavaju}i smutnje na svakom mjestu. ^esto bi ponavljao hadis koji je ~uo od Poslanika. Dugo vremena se nije `enio. a. Resulullah. r. pozvao ga je i kaznio vi{e nego {to je zaslu`io. na raspolaganju za borbene i druge zadatke. Allah. pa se on vratio muslimanima. Jedan od muslimana je zaboravio upozorenje emira. Jedanput je iza{ao u patrolu van Medine. koji je plavio njegovo srce. a. mudro i pravilno je rasu|ivao stvari. d`.s.s. bez obzira na okolnosti i te{ko}e. pa su bili opkoljeni od neprijatelja. a.. pa se sa`alio i upitao: “[ta je s tobom. jer mu je on bio od velike koristi u bitkama i okr{ajima. od danas ne bih da budem nadre|en ni dvojici ljudi!” El-Mikdadov odgovor pokazuje njegovu iskrenost i pravilno razumijevanje islama. Poslanik.{.a.{. Bio je stalno uz Allahovoga Poslanika. spasio ga je. ali nisam za njih znao! Tako ti Onoga Koji te je s Istinom poslao. Izbjegao je isku{enje vlasti da ne bi klonuo duhom i da mu se ne bi u du{u uvukla oholost i uobra`enost. Odbacio je `udnju za imetkom i njegovim gomilanjem da ga imetak ne bi doveo u isku{enje u vjeri i da ga njegovo mno{tvo ne bi odvratilo od pokornosti Allahu. i da mu ne bi oslabio iman.: “Sretan je samo onaj koji je sa~uvan smutnje!” To je i provodio u svom `ivotu. uvjeren da je ka`njen vi{e nego {to je zaslu`io. Kada se vratio iz te pokrajine. boje}i se da ne budu zarobljeni ili ubijeni.. pa je odveo svoju jahalicu da je nahrani. El-Mikdad. Pou~en `ivotnim iskustvom. brate?” . a kada je za to saznao emir. d`. a..upitao ga je: “Kako si se osje}ao na polo`aju emira?” Odgovorio je: “Ta je uprava u~inila da se sav posvetim samo sebi...s. putu. sve dok nije za{ao u godine. ne daju}i mu da se opravda.. zadovoljan jednostavnim `ivotom. sam je sebe smatrao obi~nim vojnikom me|u vojskom Resulullaha. d`. r.. ~itav je svoj `ivot proveo u slu`bi islamu. El-Mikdad je pro{ao pored njega i vidio ga kako pla~e.a. Taj ~ovjek je sjeo i `estoko zaplakao od bola i poni`enja koje ga je zadesilo. bio je istinski iskreni musliman.s. njima sam vladao. uvijek je bio uz istinu. povjeri Amru namjesni{tvo nad jednom pokrajinom. Dosta pa`nje posve}ivao je svom konju Sebhi. Vo|a patrole naredio je da budu oprezni i da ne napu{taju svoja mjesta i da ne vode svoje jahalice na ispa{u.s.

d`. a ne zna kakav bi bio da se na|e u tom vremenu.” El-Mikdad se obradova. ~ovjek je odbio da udari emira nakon {to je osjetio da mu je vra}ena ~ast i njegovo pravo. kroz velika isku{enja i kroz razne situacije.s.” El-Mikdad se naljutio zbog toga. odgovorio mu je emir. Zaista si bio grub prema njemu u kazni i prijekoru”.” Ovo predanje upravo govori o El-Mikdadovoj veli~ini i njegovoj mudrosti i razboritosti. Prenosi se da je El-Mikdad sjedio sa nekim prijateljima nakon Poslanikove. Neka uzme svoje pravo od mene. te pred mno{tvom muslimana re~e: “O emire. a zatim mu rekao: “Za{to neko od vas uporno `eli vidjeti ne{to {to je sakriveno od njega. re~e mu Mikdad. emire. smrti pa je do{ao neki ~ovjek i obratio mu se: “Blago tim o~ima koje su vidjele Bo`ijeg Poslanika. Sam El-Mikdad poznavao je sve strane `ivota. a islam }e ostati slavan. Tako mi Allaha. pa me kaznio. a. Zadao mi je bol od ja~ine udarca i ponizio me te{kim prigovorom. znaju}i da se ~ovjek ponekad mijenja u razli~itim prilikama i ne `ele}i napraviti gre{ku. Bio je izuzetno otvoren i jasan.s. kojima je Allah. Me|utim. “Ali.s.{. Prekr{io sam njegovu zabranu. i ni{ta osim toga... a nije me ni saslu{ao. `ivjeli su ljudi u vrijeme Poslanika. njemu nije bila dostavljena tvoja zapovijed i nije ~uo tvoje upute. postavi se umjesto njega i pripremi se da bude{ ka`njen istom mjerom.. a nisu vjerovali u njega i borili su se protiv . pa se uputio pravo emiru... Koji vas je sa~uvao njihovih isku{enja i u~inio vas vjernicima u va{ega Gospodara i va{ega Poslanika. Pitao ga je: “S kojim pravom tu~e{ ~ovjeka i poni`ava{ ga prije nego ga saslu{a{?” “S pravom obra}anja pa`nje na muslimane i obavezu pokornosti njihovim vo|ama”.” I zaista. Uvidio je emir da je pogrije{io. Allaha nam. u prvom redu zahvalite Allahu.” El-Mikdad ga je dugo gledao. pa re~e: “Pogrije{io sam. Moj `ivot je `rtvovan za islam.190                           Ashabi Allahovog Poslanika ^ovjek mu odgovori: “Odredio mi je emir kaznu koju nisam zaslu`io… Nisam znao da je zabranio ~uvanje na{ih `ivotinja. Zato. komandir se ponizno postavi da mu ~ovjek vrati istu kaznu kojom je on njega kaznio.” El-Mikdad je oti{ao po ka`njenog ~ovjeka i doveo ga kod emira.{. {to upu}uje na njegove {iroke poglede i duboko razmi{ljanje. pa je rekao: “Allah ti oprostio. Mnogi su vidjeli Bo`ijeg Poslanika. a.” Ponos je islama bio osnovni cilj kojem je stremio u svom `ivotu. presudio pa }e za noge biti vu~eni i naglava~ke ba~eni u D`ehennem. d`. Nije `urio u davanju presude ljudima. Govorio je glasom punim ponosa i veli~ine: “Umrijet }u. Imao je veliko `ivotno iskustvo ste~eno kroz gorki i okrutni `ivot. a. smijao se kao dijete dok je gledao taj lijepi prizor. voljeli bismo da smo vidjeli ono {to si ti vidio i da smo bili svjedoci onome ~emu si ti bio svjedok.

Ammar. odgovori mu El-Mikdad. a. El-Mikdad ga je napustio kriju}i svoju srd`bu.” Odabrao mu je . Allah. namjesnika i saputnika. Meni ih je dato ~etrnaest: Hamza. Prenosi nam Alija ibn Ebi-Talib. MILJENIK BO@IJEG POSLANIKA. A. a. volio je El-Mikdada ibn Amra. izvoru i uputi i putem hadisa. r. a. a..{. Hasan. Huzejfe. Ibn-Mes’ud.s.. volio je El-Mikdada. El-Mikdad i Bilal..s. Najva`nije je za islamsko vjerovanje da radimo kako nas ono u~i i da idemo stopama Resulullaha.{. Ebu-Bekr.” Borba na Allahovom putu je potpuno zaokupirala El-Mikdadovu li~nost. ~uo El-Mikdadovu pritu`bu i saznao veli~inu njegove tuge i srd`be.. da je rekao: “Nije bilo poslanika.. r. Zakasnio je {to se ti~e `enidbe.s. a odlu~io je da se po`ali Poslaniku. D`’afer. Poslanik. Omer. a.s. Ebu-Zerr..a.” Pa mu je re~eno: “Bo`iji Poslani~e. a. Pokazivao je svoju naklonost prema njemu na svakom mjestu i na svakom skupu. Husejn. reci nam njihova imena.: “Zaista mi je Allah. Ovo je naljutilo Abdurrahmana pa mu ne{to grubo odvrati..s.Ashabi Allahovog Poslanika 191 njega. d`. kao {to je on. podsti~u}i ga na `enidbu.s. uo~io je njegova svojstva.s.a. Bo`iji Poslanik. Rekao je Resulullah. na{em ustavu.s. brate. te mu je rekao: “Ja }u te o`eniti boljom od nje. Alija. Zaista }e ~ovjek polagati ra~un za svoja djela. od Allahovoga Poslanika.. a. a ne prema tome {to je nekog vidio ili sanjao. uvijek je otvoreno izjavljivao svoju naklonost prema El-Mikdadu i ashabima. naredio da volim ~etvericu i obavijestio me da ih On voli. htio je da ga po~asti. `ivljenjem po Kur’anu.” Da li ima ljep{a po~ast od ~asti Poslanikove potvrde da Allah voli El-Mikdada? Ima li ve}eg ponosa i slave od ovakvog ponosa i slave? Allahov Poslanik.s.a. Stekao je izuzetno lijepe i plemenite vrline i odlike. pa su ga ~esto podsticali na `enidbu. a. To su primijetili ashabi. r. i tu`io mu se. pa ge je volio i Njegov Poslanik. Selman. boje}i se da ga `ena ne odvrati od d`ihada. a.S. El-Mikdad i Selman. izuzev od dvije stvari: njegovog konja Sebha i njegove sablje.” Kada je Poslanik. njegovu `rtvu i zalaganje na polju islama.. d`.” Rekao je: “Od njih je Alija i Ebu-Zerr. Malo zatim. pa je Abdurrahman rekao: “Oprosti mi. a. njegov iman duboko usa|en u srcu i ~istotu njegove du{e.. O`enit }u te svojom k}erkom. Tako je jednom sjedio sa Abdurrahmanom ibn Avfom koji mu je nabrajao prednosti braka. plemenitoga roda..s. lijepi ahlak koji ga je u~inio voljenim i dragim ~ovjekom. Abdurrahman ibn Avf pokajao se i do{ao za El-Mikdadom koji je bio kod Poslanika. a da mu nisu data sedmerica. te mu rekao: “[ta ti je pa se ne `eni{?” “O`eni me ti svojom k}erkom”.

da pozove vladara i stanovni{tvo u islam. Amr ibn el-’As uputio je poziv egipatskom vladaru Mukavkisu da primi islam. Mukavkis je skupio svoje ministre. ali je ipak napadao i jurio odvra}aju}i nevjerni~ke napade od Allahovoga Poslanika. Kopti su ih uo~ili i po`urili obavijestiti kralja o tome.. Zatim je od Amra zatra`io ~etiri dana primirja da bi dovr{io savjetovanje. NA POLJU D@IHADA El-Mikdadovo prisustvo na polju d`ihada bilo je konstantno. .192                           Ashabi Allahovog Poslanika k}erku svoga amid`e iz po~asti prema njemu. a. El-Mikdad ibn Amr. niti ijednog osvajanja ili bitke koju je vodio protiv nevjernika i mnogobo`aca. preselio na ahiret. Kada je Poslanik. a El-Mikdad izvana.. O`enio ga je Dub’aom. kao {to je odbio i predaju zemlje i pla}anje d`izje. Zatim su po~eli kopati otvor u zidu: Zubejr iznutra. dok je Zubejr kru`io oko zidova kako bi na{ao otvor i u{ao u tvr|avu. ili da preda zemlju bez borbe. a. Mukavkis se sklonio i zatvorio vrata na tvr|avi. Nije izostao ni iz jednog pohoda koji je vodio Poslanik.s. r. Dovoljno mu je juna{tvo kakvo se rijetko vi|a. ali ih je sna{la smrt i bje`anija.a. a. Kralj se sastao sa Amrom ibn el-’Asom. Na Uhudu je bio izlo`en velikim nevoljama: nekoliko puta je ranjen.s. Amr ibn el-’As je stao ispred glavnih vrata grada Ajnu {ems. Vidio je povoljno mjesto i pre{ao je zid sa jo{ nekim mud`ahidima. Koji je odredio da tako bude. Muslimani su razmi{ljali kako da u|u u grad i napadnu kralja i njegov narod. vjerske ~inovnike i povjerljive ljude da se posavjetuje s njima. r. Nakon isteka ta ~etiri dana. uputio u Egipat po naredbi Omera ibnul-Hattaba. Tada su navalili na ~elu sa Zubejrom. Tu su jo{ bili Bi{r ibn Ertah.a. r. hvala neka je Allahu. koje je pokazao prilikom osvajanja Egipta sa svojim drugovima prvacima i na ~elu sa Zubejrom ibn el-Avvamom. k}erkom Zubejra ibn Abdul-Muttaliba. Njegovih herojstava je vi{e nego {to se broji. Kada se Amr ibn el-’As.s. Tada je Amr ibn el-’As sa svojom vojskom opkolio grad Ajnu {ems koji je bio kraljevo prebivali{te. ili da pristane pla}ati d`izju.a.a. r.. otvorio mu vrata grada i pristao na pla}anje d`izje. Na Hendeku je bio spreman na svaki okr{aj. Dovoljno je {to se suprotstavio Ikrimi ibn Ebi-D`ehlu i njegovom dru{tvu kada su pre{li hendek i poku{ali se domo}i muslimana. probijaju}i se sa periferije prema sredi{tu grada. pridru`ila mu se grupa muslimanskih junaka na ~elu sa Zubejrom ibnul-Avvamom.. Harid`e ibn Huzzafe. Umejr ibn Vehb el-D`umehi i El-Mikdad ibn Amr. ali je i dalje ostao obi~an i skroman borac u slavnoj islamskoj vojsci. Tako su se spustili u grad. Mukavkis je odbio islam. Vrata Egipta otvorena su posredstvom voljenoga mud`ahida ~ije se juna{tvo i uloga ne mogu zaboraviti. mnogo se rastu`io.a. r..

oslabilo je i ote`alo je njegovo tijelo. Umro je na svojoj zemlji. te je stalno boravio u ku}i. .a.Ashabi Allahovog Poslanika 193 PRESELJENJE NA AHIRET Prohujao je `ivot El-Mikdada. u sedamdesetoj godini `ivota. u D`efru izvan Medine. r.. trideset tre}e godine po Hid`ri.

.

Ebu-Sebre je bio visokoga rasta i vitkoga tijela. a. a njegovo dugo lice karakterizirali su prodoran pogled i povijen nos.s. Bio je obrazovan u vremenu u kome je to bila rijetkost. Ebu-Sebre je `ivio u blagostanju.EBU-SEBRE IBN EBI-RUHM EL-ESLEMI. a on Abdul-’Uzzaov. Volio je jahati konje i pribavljati i praviti oru`je koje je koristio u borbi sa vje{tim kurej{evi}kim mladi}ima. Za razliku od svojih vr{njaka. a majka k}erka Abdul-Muttaliba. a on Malikov. a on Abdul Vuddov. a poslove je obavljao planski i uspje{no. Bio je o{trouman i blage naravi. Njegova se majka zvala Berret bint Abdil-Muttalib. Svaku stvar je gledao sa razumijevanjem i uvijek odabirao ono u ~emu je bio vidljiv hajr. Imao je crnu kosu i tamnoputu ko`u. a. a on Ebi-Kajsov. Otac mu je bio jedan od kurej{evi}kih bogata{a. Sin je tetke Allahovoga Poslanika. Njegova mudrost i vje{tina u~inile su da ga njegovi vr{njaci ocjene kao samopouzdanu i ~vrstu li~nost koja mo`e predstavljati njihovog vo|u. a on Haselov. sin je Ebi-Ruhmov. a on Amirov. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Ebu-Sebre. djeda Allahovog Poslanika. LI^NOST Ebu-Sebre potje~e iz ugledne i bogate porodice. a on Nasrov. ~ine}i ga kod ljudi blagim i prijatnim. Ebu-Sebre odisao je mirno}om i stabilinim i stalo`enim dr`anjem.s. Na licu mu je stalno lebdio osmjeh. R. . a njegov brat po majci zvao se Ebu-Seleme ibn Ebi-Esed.A. Nije zapadao u nezgodne situacije jer je imao veliku intelektualnu snagu i samokontrolu. a on Luejja elKure{ija el-Amirija.

. tra`e}i pobjedu ili {ehadet na Allahovom putu.. Za vrijeme tih bitaka Ebu-Sebre stekao je veliko ratno iskustvo i postao vrsni ratnik od koga se uzimalo mi{ljenje u planiranju bitaka.196                           Ashabi Allahovog Poslanika NJEGOV ISLAM Ebu-Sebre je dobro znao ko mu je dajd`in sin Muhammed ibn Abdullah. . ostavili svoje ubijene na bojnom polju.{. Po{tovao je njegovu dobrotu i cijenio njegova dobra djela. na Hajberu. Bio je iskren i povjerljiv mladi} koji je ~edno odrastao. naslijedio ga je Ebu-Bekr es-Siddik.: u pohodu na Benu-Mustalik. a.s. nije mogao izdr`ati dugi boravak u Abesiniji. a prva je bila Bitka na Bedru. naredi mu se da poziva svoju porodicu i rodbinu.s. pouzdano i sposobno {titio Allahovoga Poslanika. Nakon Resulullahovog. i Ebu-Sebre u~ini hid`ru sa sinom svoga dajd`e D`’aferom ibn Ebi-Talibom i njegovom porodicom. a.s.s. kada su mu~enja postala nepodno{ljiva. a. na Benu en-Nadir. Me|utim. a. Ali. Kada se okon~ao rat protiv odmetnika. Sa spu{tanjem Objave Muhammedu.s. Njihova zlostavljanja i tla~enja prisili{e muslimane da u~ine hid`ru u Abesiniju. na Hendeku. Allahov Poslanik uvidje da je neophodno odlu~no i sna`no suprotstaviti se Kurej{ijama. pa nastavi{e sa provokacijama. Kurej{ije nisu bili zadovoljni da muslimani `ive rahat i sigurni. te{ko pora`eni. Ebu-Sebre je bio jedan od prvih muslimana od Poslanikove. na Hunejnu i u Taifu. vratio se u Meku i iz nje preselio sa ostalim muslimanima u Medinu kada je Allahov Poslanik. a. na Hudejbiji. a. prilikom oslobo|enja Meke. a. na Devmetul-D`endelu. Ebu-Sebre nije htio u~initi prvu hid`ru jer je `elio ostati sa Resulullahom.s. preseljenja na ahiret. rodbine koji je povjerovao u Objavu. srcem ispunjenim vjerom.. Kurej{ije su bezosje}ajno mu~ili prve muslimane.a. Ebu-Sebre u~estvovao je u svim pohodima sa Poslanikom.s. obo`avaju}i Allaha. NA BOJNOM POLJU Muslimani su se nastanili u Medini i organizirali svoj `ivot u islamskom d`ematu. Ebu-Sebre je bio jedan od hrabrih mud`ahida koji su se suprotstavili Kurej{ijama nesvakida{njom hrabro{}u i odva`no{}u. Ebu-Sebre je zajedno sa ostalim ashabima.. Uprkos porazu muslimana u Bici na Uhudu. Ebu-Sebre se nije vratio u Medinu.s... odlu~io da tamo u~vrsti jezgro islamskoga d`emata. r. Protiv njih se odigra{e mnoge bitke. te je Ebu-Sebre u~estvovao u ratu protiv odmetnika. a. i bio mu blizak pored razlike u godinama.s. Sve u svemu. u kojoj su Kurej{ije.. Zavolio je Poslanika.s. a. a. u pohodu na Benu-Kurejza. ve} je oti{ao u Meku i u njoj se nastanio. po naredbi Allahovoga Poslanika. d`. na Benu-Lihjan. neka je Allah zadovoljan svima njima. u kojem se istakao svojom izuzetnom hrabro{}u. daleko od Meke. u miru i spokojstvu.

Ipak. Nakon toga. Halifa je razmi{ljao o susjednim zemljama i {irenju islama u njima. Huvejl je ujedno odre|en i za predvodnika sve tri grupe.{. podijelio ih je u tri grupe: . Halid ibnul-Velid izvr{io je brze i velike oslobodila~ke pohode. Ebu-Sebre do|e u Basru i osta u njoj neko vrijeme. . u kojoj je ostvario veliku pobjedu i kojom je okon~an perzijski utjecaj u Iraku. r.grupa pod komandom El-D`aruda ibnul-Mealla. Kada je Ebu-Bekr preselio na ahiret. jer muslimani u to vrijeme nisu imali dovoljno iskustva u pomorskom ratovanju i nisu posjedovali dovoljno sredstava za takve vrste akcija. naslijedio ga je Omer ibnul-Hattab i nastavio sa daljim osvajanjem.grupa pod komandom Huvejla ibn Munzira ibn Savaa. Predvodio je muslimane u Bici na Kadisijji. pa po`eli tim osvajanjima pridodati nove pobjede koje bi ostvario on. pa tra`ite sebi pomo} u strpljivosti i namazu. Tu se priklju~io islamskoj vojsci. osim onima koji su bogobojazni. Obratio se muslimanskim borcima: “Kada Allah. bez dogovora sa halifom Omerom ibnul-Hattabom. muslimani se nastani{e u Basri i Kufi. komandant perzijske vojske. Huvejl se odlu~i za bitku. U tom periodu. Preplivali su zaljev i iskrcali se na isto~noj strani. to se dogodi. Emgi{iju. Kada je El-’Ala skupio veliku grupu dobrovoljaca. Sa’d ibn Ebi-Vekkas preuzeo je komandu nad ira~kim frontom.Ashabi Allahovog Poslanika 197 VO\A ZA IZBAVLJENJE Po zavr{etku rata protiv odmetnika. Poslije oslobo|enja El-Hire. naspram grada Istahara. d`. u isto~ni dio zaljeva. Ulejs i El-Hiru33. ne{to odredi.grupa pod komandom Es-Sivara ibn Hemama.. Bila je te{ka i o{tra. El-’Ala ibnul-Hadremijj bio je halifin namjesnik u Bahrejnu. .a. Do{li ste da se borite protiv njih! La|e i zemlja su onome ko pobijedi. samoinicijativno. Zadivi{e ga velika osvajanja koja su ostvarili muslimani. iako su bili u nezavidnoj poziciji. Postavio je plan za pogubljenje muslimana po kojem }e jedna grupa vojske onemogu}iti muslimanima pristup la|ama kojima su doplovili i u isto vrijeme ih opkoliti. a to je te{ko. Druga polovina je ostala sa El-Musennom ibnul-Harisom. . Irak je bio pod vla{}u Perzije i on je predstavljao prvi cilj muslimana za {irenje islama u njemu. nalazio se u gradu i posmatrao iskrcavanje muslimana. Halid ibnul-Velid dobi naredbu da krene na front u [am te da povede polovinu islamske vojske.” Bitka izme|u dvije vojske zapodjenu se u mjestu zvanom Tavus. tako da je oslobodio: El-Mezar. Ovim se kr{ila halifina naredba da se ne prelazi more. Erbez. vrati se mir na Arapskom poluotoku pod islamskim bajrakom. te ih u~ini{e centrima svoje vlasti iz kojih }e islamska vojska vr{iti naredna osvajanja. El-Hadremijj je od stanovnika Bahrejna tra`io doborovoljce za pohod u Perziju.

zapovjednik prve grupe. Naime. Ebu-Sebre se sa svojim mud`ahidima pribli`avao opkoljenom Hulejdu u namjeri da deblokira opsadu. Ipak. S njima se uputi dvanaest hiljada muslimana. za koje je smatrao da je sva vojska {to je ima. oti{ao obaviti had`. Ebu-Sebre primijeni na brzinu razra|en plan da uni{ti [ehreka i njegovu vojsku. te da su njegovim odlaskom muslimani pretrpjeli velike gubitke u ljudstvu. Ebu-Sebre sastade se sa Hulejdom. me|u kojima: Asim ibn Amr. tako|er i zapovjednik druge grupe Es-Sivar ibn Hemmam i njegov sin Abdullah. Njihov vo|a je bio Ebu-Sebre ibn Ebi-Ruhm. namjesnik Basre. halifa Omer. [ehrek ga sa vojskom presrete. r. Nakon toga. U povratku sa had`a Utbe preseli na ahiret. . Huzejfe ibn Muhsin. skrivene od Perzijanaca. Hulejd se odupirao sa ostalim muslimanima nastoje}i otvoriti put prema Basri. kao {to su muslimani pokazali hrabrost. Nalazili su se u veoma te{koj situaciji. izbaviv{i ga sa preostalim vojnicima i zajedno se vrati{e u Basru. Utom im se isprije~i perzijska vojska koja je do{la iz Istahara. odmah ga smijeni i kao namjesnika postavi S’ada ibn Ebi-Vekkasa.. a oni se oduprije{e napadu. r. te ih. me|utim. U isto vrijeme. a toga nisu bili svjesni. [ehrek `estoko navali sa vojskom na redove muslimana. kojoj je dao zadatak da izvidi teren gdje je Hulejd ibn Munzir sa svojim vojnicima pao u opsadu. opkoli{e i napado{e sabljama tako da nisu mogli bje`ati. Arfed`e ibn Herseme. stigla vijest {ta je u~inio El-’Ala. Potom je napisao pismo Utbeu ibn Gazvanu da po`uri u pomo} muslimanskoj vojsci opkoljenoj izme|u Tavusa i Istahara. U ovoj bici pogibe El-D`arud ibnul-Mualla.ulan. druga skrivena grupa muslimana pri{la je iza le|a Perzijanaca. poznati vojskovo|a. Med`ze’e ibn Sevr. Povukli su se prema Istaharu. a organizirao ih je tako da Perzijanci pomisle da je to sva muslimanska vojska {to je ima. Predvodio ju je [ehrek. a ispred je poslao izvidnicu. pa im uspje{e nanijeti velike gubitke u ljudstvu. Tu se odvi bitka izme|u muslimana i Perzijanaca. Husejn ibn Ebi el-Hurr el-Ehnef ibn Kajs. ostavljaju}i iza sebe mnogo poginulih. Ta vojska iza|e iz Basre. rasporedi u poluluk. Kada je halifi Omeru. a poslije njega Ebu-Musa-a el-E{’ariju. postavio je grupu svojih vojnika da se suprotstave [ehreku.. Allahovom pomo}i. Sa’sa’ ibn Muavija. poznatijih junaka i vojskovo|a. S’ad ibn Ebi Arfed`a’. Ebu-Sebre je i{ao du` obale zaljeva. Perzijanci uspje{e probiti obru~ koji su muslimani na~inili. a Ebu-Sebre ostade namjesnik Basre sve do kraja godine. r. Zatim.a. za namjesnika Basre imenova El-Mugiru ibn [’ubeta.198                           Ashabi Allahovog Poslanika Perzijanci su pokazali svu svoju ja~inu i sposobnost.a. jahaju}i mazge umjesto deva jer su one zgodnije za guduravi teren kojim su trebali i}i.a. Abdurrahman ibn Sehl. kralj Perzije je [ehreku poslao pomo} kako bi stegli obru~ oko muslimana. brzo se mobilizira veliki broj dobrovoljaca. u isto vrijeme. koja zapanji i iznenadi neprijatelja. Po{to je Utbe ibn Gazvan izlo`io stvar muslimanima Basre. Kada je Utbe ibn Gazvan. Et-Terd`uman ibn . Nehar ibnul-Haris. Muslimani su bili prisiljeni zaustaviti dalje napredovanje prema Basri. idu}i od bokova. zamijenio ga je Ebu-Sebre. ostatak vojske.

Jezded`ird. jer je u danima vru}ine jako hladna. te Hurmuzan napusti Ramehurmuz i povu~e se ka Tusturu. r. a od vrata na koja ulaze putnici i posjetioci prelazi se skelom preko nje. Muslimani su. Abdurrahman ibn Sehl i Husejn ibn M’abed. Imao je drevne gra|evine oko kojih je tekla rijeka nazvana imenom Plava rijeka. Nu’man ibn Mukarrin je brzo krenuo ka Hurmuzanu.. K’ab ibn Sur. Tustur kao grad imao je jedna vrata za posjetioce i druga kroz koja se izlazi na rijeku. Perzijanci tu do`ivje{e poraz. Huzejfe ibn Muhsin. komandu nad obje preuze Ebu-Sebre. kralj Perzije. Kada se sasta{e dvije muslimanske vojske. u kojoj su Suvejd ibn Mukarrin. kada se sretnu. kao {to se i Nu’man uputi sa svojom vojskom. kako je to od njega tra`io kralj Perzije Kisra. a da je vodi Suhejl ibn Adijj. D`erir ibn Abdullah el-Hamirijj i D`erir ibn Abdullah el-Bed`elijj. da bi potom rasporedio mud`ahide staviv{i Tustur u opsadu. pa se odmah uputi{e ka Tusturu. Omer. napisao i sljede}e: “Tustur je bio veliki blistavi grad. izme|u ostaloga. kao u Bagdadu i Mehli. a njegove tr`nice bile su snadbjevene tako da ih po ljepoti nije bilo nadaleko. Abdullah ibn Zi es-Sehmejn. koji se spremao za evakuaciju iz Ramehurmuza u Tustur. Time je Tustur bio li{en dostave bilo kakve pomo}i. jednu skupinu da vodi N’uman ibn Mukarrin el-Muzenijj i drugu. tako|er. bude Ebu-Sebre ibn Ebi-Ruhm. izuzetno lijepe vrtove.a. Asim ibn Amr. divno bistra i ~udna. tako|er. Posjedovao je ba{~e sa visokim drve}em i bogate.. skloni se u pograni~ni dio svoje kraljevine u mjesto zvano Meruv. u mjestu zvanom Erbek. On odmah uze izvi|ati i prou~avati teren.Ashabi Allahovog Poslanika 199 ZAROBLJAVANJE HURMUZANA Kada su islamska osvajanja u Perziji uzela maha.a. Na obalama rijeke bile su ba{~e i tr`nice. te da krenu prema Hurmuzanu. Rijeka je bila veoma duboka.” Do halife Omera. Tustur posjeduje raznovrsno vo}e i mnogobrojne blagodati. je napisao pismo i Ebu-Musau el-E{’ariji da po{alje veliku vojsku iz Basre. i prve iz Basre i druge iz Kufe. Arfed`e ibn Hersem. Omer je izdao naredbu da vo|a obje vojske. Oko d`amije imao je sve trgovinu do trgovine. r. budu: El-Bera’ ibn Malik. stigla je vijest da se Perzijanci spremaju i okupljaju u Tusturu kako bi napali muslimane pa on odmah napisa pismo S’adu ibn Ebi-Vekkasu u Kufu da po{alje veliku vojsku. Opsada je Tustura trajala nekoliko . Med`d`e’ ibn Sevr. U isto je vrijeme podsticao Perzijance na rat protiv muslimana da bi muslimane protjerao iz svoje zemlje. O tom gradu je poznati islamski putopisac Ibn-Batuta. pa mu se Perzijanci odazva{e i u vrlo kratkom roku se okupi{e u Tusturu pod komandu Hurmuzana. Uputio im je poziv koji dade rezultat. kraj u kojem se odvi manja bitka. Vojska koja je dolazila iz Basre ~ula je da je Ramehurmuz pao. te da u njoj. izme|u ostalih. brzo krenuli kako bi napali Ramehurmuz.

nije dao sigurnost. za to. znaju}i da im on. Ebu-Sebre je strpljivo i mudro i{~ekivao priliku da osvoji Tustur i.a. Poslije velikog straha i zemlje im siroma{ne. Ebu-Sebre s Nu’manom ibn Mukarrinom el-Muzenijjem povede mud`ahide iz Susa ka D`undi Saburu. Perzijanci su im ovako odgovorili: “Dali ste nam sigurnost i mi je prihvatamo. Izvr{io je istragu i otkrio da im je sigurnost dao neki rob perzijskoga porijekla. r.. poput nado{le rijeke udarili su na Perzijance. Allahovim emrom. d`. koji je bio iz D`undi Sabura a `ivio sa muslimanima.. odgovorio je halifa. to se i isplatilo tako {to je jedan od vatropoklonika iza{ao na zidine Tustura i bacio poruku muslimanima u kojoj ih obavijesti o kanalu kroz koji mogu u}i u grad. Me|utim. r. dozvoli robu slobodu poslije na{e nesloge i popravi ono oko ~ega smo se prepirali. a da nas vi ~uvate. A oni su mu odgovorili: “Mi me|u vama ne razlikujemo slobodnog od roba. da mu on sudi. i plus.” Ebu-Sebre posavjetovao se sa ostalim zapovjednicima pa je napisao pismo halifi Omer ibnul-Hatabu. Ovo Ebu-Sebra jako za~udi pa im posla jednu grupu muslimana da ispita o ~emu se radi. Mi smo dobili garanciju i ne `elimo da i{ta mijenjamo. Ako `elite. Stavili su ih u opsadu i tako ih dr`ali dok se jedan dan ne otvori{e vrata grada D`undi Sabura.” Ebu-Sebre se ovome za~udi. a perzijski je vojskovo|a Hurmuzan uhva}en i odveden halifi Omeru el-Hattabu.” . a Asim ibn Amr izre~e stihove: “Bio sam blizak Muknefu i njegov povjerljiv prijatelj. kao zapovjednik islamske vojske. neka je hvala Allahu. pado{e u nekakvu tjeskobu prouzrokovanu tim dugim i napornim opsjedanjem. koji se skloni{e u grad po imenu Sus.{. OSVAJA^ D@UNDI SABURA Poslije Tustura muslimani nastavi{e sa napadima i pobjedama nad Perzijancima.200                           Ashabi Allahovog Poslanika mjeseci. {to Ebu-Sebre i izvr{i. ali muslimani pretrpje{e velike gubitke. Uzvikuju}i tekbire otvorili su vrata-most grada. u kojem se stacionirao veliki broj Hurmuzanovih vojnika. pa njegovo stanovni{tvo objavi predaju i pristade na sporazum. muslimani i njega stavi{e u opsadu. mo`ete iznevjeriti. tra`e}i njegovo mi{ljenje. Obavije{teni smo da smo sigurni i dr`imo da je tako. Ebu-Sebre posla im ~ovjeka da ih obavijesti da im je sigurnost dao rob koji za to nema ni ovlasti ni pravo.a. a ljudi iza|o{e sa stokom i opskrbom. Ebu-Sebre ih u~ini slobodnim poslije poniznosti i malobrojnosti. Ostvarena je veli~anstvena pobjeda. Muslimani su u Tustur u{li plivaju}i kroz kanal. “Daj im sigurnost uz d`izju”. a muslimani koji su ~ekali ispred. pristajemo da vam pla}amo d`izju.. Zvao se Muknef.

Ashabi Allahovog Poslanika 201 PRESELJENJE NA AHIRET Nakon {to je osvojio grad D`undi Sabur.a. U vrijeme halife Osmana. preselio je na ahiret. u ibadetu pored Allahove ku}e. . Ebu-Sebre se vrati u Meku da u voljenom gradu provede posljednje dane svoga `ivota. r. neka je Allahov blagoslov i zadovoljstvo na njega. a ukopan je u Meki.

.

blistavi zubi. Krasilo ga je lijepo lice. Bio je poznat po ~estoj {utnji i razmi{ljanju kao u~enjak i mislilac. R. sin je D`ebelov. Glas mu je bio milozvu~an i jak i privla~io je srca slu{alaca. Stekao je kulturu njegovanu ~istim dini-islamom. crne o~i. a on Alijev. . a on El-Hazred`a el-Ensarija.A.MUAZ IBN D@EBEL. davali su mu jo{ ljep{i izgled. a on Esedov. inteligentan i razuman. a on Saridin. proni~u}i u njihove skrivene ciljeve. koji prou~ava ljudske postupke i slu{a njihove pri~e. a on S’adov. a on Evsov. Nadimak mu je Ebu-Abdurrahman el-Medeni. Bio je izuzetno pronicljiv. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Ime mu je Mu’az. a on Aizov. Imao je gustu i kovrd`avu kosu. a on Amrov. OSOBENOSTI Mu’az ibn D`ebel je rastom bio najvi{i me|u medinskim mladi}ima. a on sin Amrov. a on Udejjov. a on Adijjov. a u tome mu je pomogla njegova pismenost u vremenu kada je ona bila na visokoj cijeni. najljep{i po fizi~kom izgledu i najboljega vladanja. a on D`e{mov. a on Tezidov. Njegovi bijeli zubi. koji bi se ukazali kada se nasmije. a on K’abov.

Po~eo je kovati planove. odlu~ili su radosnu vijest pro{iriti u Medini i pozivati u islam.s.. uprkos tome {to je bio veoma mlad.s. a.s.s. za susret sa Allahovim Poslanikom. Zavjetovao se na slu`bu Resulullahu. r. a. stisnuo njegovu mubarek ruku..{.s. koriste}i svoju inteligenciju i osje}aju}i `estoki prezir prema kipovima koje su obo`avali idolopoklonici. Allahov Poslanik. Zahvaljuju}i ovoj metodi.. pa su se spremila sedamdeset dva ~ovjeka iz plemena El-Hazred` i El-Evs.. Mu’az je `eljno i{~ekivao susret sa Poslanikom. rade}i na {irenju njegove misije pod njegovom zastavom. Me|u ovom grupom bio je i Mu’az ibn D`ebel. Skupio je grupu svojih vr{njaka sa kojima se dogovorio kako da uni{te svaki vid idolopoklonstva. posla sa njima slavnoga ashaba Mus’aba ibn Umejra. Imao je osamnaest godina. uputio ga je svjetlu vjerovanja prije nego {to se sastao sa naj~asnijim stvorenjem. u historiji islama je poznata kao “Druga prisega na Akabi”. da ljudima poja{njava osnove vjere i da im objasni kur’ansku poruku i cilj poziva. a. koji je upoznao tajne dru{tva.. Ova zakletva data Allahovom Poslaniku.s. a Mu’az ~vrsto odlu~i da se bori protiv nevjerstva i idolopoklonstva svim mogu}im sredstvima. pozivaju}i ljude u islam. pravdi i miru koje donosi islam. Cilj je bio ukazati idolopoklonicima da njihovo obo`avanje kipova ne donosi ni {tetu ni korist i podsta}i ih da razmisle i okrenu se svjetlosti.a.. a du{u mu obasja svjetlo islama.s. sastao se sa predvodnicima i vode}im ljudima Medine. kada se grupa muslimana iz Medine sastala sa Vjerovjesnikom.. a. a. u pratnji svog amid`e Abbasa ibn Abdul-Muttaliba.204                           Ashabi Allahovog Poslanika PRIMANJE ISLAMA Mu’az ibn D`ebel zavolio je Allahovoga Poslanika. rade}i to javno ili tajno. koji nije mogao zadr`ati suze kad je. a. spoznav{i veli~inu i ~istotu islama i njegov zna~aj za budu}a pokoljenja. kada se sastao sa Mus’abom ibn Umejrom i kada je ~uo nekoliko ajeta iz Kur’ana. Poslije “Prve prisege” na Akabi. Odmah je u njih povjerovao. Mu’az je bio jedan od obrazovanih mladi}a. rukuju}i se sa Poslanikom.. kako da polupa kipove i izbri{e ih sa lica zemlje.. d`. koji mu ukaza{e svoje povjerenje i ponudi{e mu uto~i{te u njihovom gradu. i istovremeno. Stanovnici Medine odazvali su se ovom pozivu u velikom broju. Poslanik. a. a. Allah. da mu dadne prisegu. Allahovom voljom se osvjesti i uputi veliki broj nevjernika. prije nego {to ga je vidio.s. NEPRIJATELJ KIPOVA Delegacija se vratila u Medinu sa srcima punim imana. na istom mjestu na kojem se srela prva grupa stanovnika Medine.. pa primi{e islam i .

Svi su ga slu{ali i bili mu pokorni. Kada je ujutru na{ao svoga kumira na sme}u. “Tako mi Allaha. ne bi ti i pas usred smetlji{ta bili!”. Amr je. Smatrao je da }e se tako odbraniti od kradljivca pa re~e kipu: “Menatu moj. pa ga ponovo odneso{e i baci{e na sme}e. krenuo do svoga kipa da mu se pokloni. Tako su i uradili. Me|u onima koji su tako primili islam bio je i Amr ibnul-D`emuh. ja ne znam ko ti ovo sve ~ini. prikradu ku}i i uzmu kip. Vodio je glavnu rije~ i imao po~asno mjesto. ali ti zna{.a. Kada je svanulo. umotan u najkvalitetniju vrstu svile i oki}en sjajnim resicama. rekao je i potom je potra`io neke muslimane pa zajedno s njima oti{ao kod Mus’aba ibn Umejra i pred njim primio islam. Kada je oti{ao do smetlji{ta i vidio ga ba~enog u sme}e. uze{e kipa i sablju. kada se uvjere da je Amr u dubokom snu. Polo`ili su ga licem prema zemlji i zavezali ga za rep uginulog psa. i kao {to je bio obi~aj tada{njih velikana. ne dodirnuv{i ga. po obi~aju. sigurno bih ga kaznio i ponizio. koji je bio od rijetke vrste drveta. a kip su odnijeli i bacili na sme}e. da znam ko je ovo s tobom uradio. kip je bio postavljen na posebno mjesto u ku}i. ali ga ne na|e. Poslije obavljenog posla vratili su se svi svojim ku}ama kao da ni{ta nije bilo. Amr. osjetio je slabost svoje vjere i nemo} svoga bo`anstva. evo ti sablja i brani se.Ashabi Allahovog Poslanika 205 krenu{e putem spasa. a zatim mu re~e: “O Menatu. Oko kipa je stavio ru`e i svako jutro ga je mirisao. Kada je Mu’az saznao za Amrovog kipa. . ne govore}i nikome ni{ta.. Pa ako u tebi ima ikakva dobra. Amr je zaspao dubokim snom ostaviv{i kipa i sablju obje{enu o njega. zbog njegove mo}i.” Mu’az ponovi istu stvar s kipom nekoliko no}i zaredom dok jedne no}i Amr ne donese sablju i oka~i je o kip. Tra`io ga je po ku}i. ina~e ~astan i bogat ~ovjek. Mu’az i njegovi drugovi se i tu no} prikrado{e Amrovoj ku}i. da si ti bo`anstvo. autoriteta i visokog mjesta i uticaja. postao je u islamu jedan od najboljih njegovih sljedbenika i jedna od najve}ih `rtvi na Allahovom putu.” Kao da mu je pao kamen sa srca. r. dogovori se sa svojim prijateljima da se u odre|eno vrijeme. Nadjenuo mu je ime Menat. oko ku}e. Amr ga je pogledao. stade vikati: “Te{ko onome ko ovo uradi na{em bo`anstvu!” Uzeo ga je i vratio se ku}i pa ga oprao i namirisao i ponovo pokrio svilom i kadifom. Amr je imao svog li~nog kipa. jedan od velikana Medine i vo|a plemena Benu-Seleme.

Po{to je bio jedan od rijetkih koji su znali ~itanje i pisanje. obaveza se pisati kur’anske ajete. re~e mu: “Spoznao si istinu.. a. Mu’az ga je ~ekao zajedno sa ostalim muslimanima.s.. a. Tra`io je od Allaha da ga u~ini istrajnim u spominjanju i slavljenju Njega i na tome da Mu zahvaljuje na uputi i milosti koju mu je podario.” Mu’az ibn D`ebel svoju je vjeru osje}ao duboko u du{i. posmatrao ga je dok je klanjao.” Poslanik.s.s. Cijelo svoje bi}e predao je islamu.. Nemoj propustiti poslije svakog namaza re}i: ‘Allahu moj. Jedno jutro ga je upitao: “Kako se osje}a{ ovoga jutra?” Mu’az mu odgovori: “Nisam nikada osvanuo. a. Kao da vidim narod kako kle~i i ~eka odluku. a. a.206                           Ashabi Allahovog Poslanika POZNAVALAC HALALA I HARAMA Kada je Allahov Poslanik. da Ti zahvaljujem i da Te na najljep{i na~in obo`avam. Poslanik. pomozi me da Te spominjem. a. a da sam bio siguran da }u do~ekati no}.s. Resulullah.s. posavjetova ga: “Mu’aze. Jedne prilike Allahov Poslanik. Nisam korak zakora~io. ja sam te zavolio. zadovoljan njima svima. a njegov `ivotni put je bio usmjeren samo u ime Allaha Jedinog. a da sam bio siguran da }u do~ekati jutro.. pobratio ga je sa Abdullahom ibn Mes’udom. kako to prenosi Sehl ibn Hasmet. Mu’az je bio jedan od {est odabranih ashaba koji su za Poslanikova. Nastojao je ~uti svaku misao i detaljno je shvatiti i razumjeti. Detaljno je poznavao islamske propise. Niti sam ikada zano}io. a. pa je se dr`i..{. Tih {est ashaba su: Omer ibnul-Hattab. a stanovnike D`ehennema u vatrenim mukama.s. bio je i Mu’az ibn D`ebel. Vjerovjesnikov. slu{ao je njegov govor svim svojim bi}em.s. Time se nije zadovoljio. Na svakom skupu sa Poslanikom..s.’” To je `elio Mu’az. a da sam bio siguran da }u i drugi zakora~iti. Osman ibn Affan. a. vremena izlagali {erijatskopravna mi{ljenja. a. neka je Allah. Ovo je imalo veliki zna~aj u historiji islama.s.. slu{aju}i ih od Allahova Poslanika. a. tako mi Allaha.. pa je sa ~etvericom slavnih ashaba sabirao kur’anske ajete jo{ za `ivota Poslanika. zapazio je kod Mu’aza ibn D`ebela veliku bogobojaznost i znanje. Mu’az ibn D`ebel i Zejd ibn Sabit.. To su bili: Ebu-Ejjub el-Ensari. Allah Uzvi{eni neka je zadovoljan s njima. . Alija ibn Ebi-Talib i trojica Medinelija: Ubejj ibn K’ab.. Kao da gledam stanovnike D`enneta u u`ivanju i nasladama. budno{}u i pa`ljivo{}u. govor mu je bio temelj na kome je gradio svoje stavove u svakodnevnim doga|ajima i na osnovu koga je obja{njavao na~ela Kur’ana. d`. Molio je da bude Njegov iskreni rob i da njegova pobo`nost bude iskrena i lijepa. Ovo jasno ukazuje na njegovo razumijevanje dini-islama. Ubejj ibn K’ab.. stigao u Medinu. pa vidjev{i njegovu skru{enost u namazu. Zejd ibn Sabit i Ebu-Zejd Amr ibn Enes ibn Malik.s.

a.s. Mu’az je bio dare`ljiv. ono {to je govorio primjenjivao je u svom `ivotu te na taj na~in ljudima ukazivao pravi put rade}i.a. a.a. plemenite du{e.a. dozvoljeno. r. Nije ga zanimalo bogatstvo. ~uo njegovo izlaganje {erijatskopravnih mi{ljenja. plemenit u~enjak i veliki pravnik.. da pobjegnem od nje.s. a najbolji poznavalac dozvoljenog i zabranjenog je Mu’az ibn D`ebel.’ Poslanik. me|utim... a nemo}an sam. r. Dostigao je toliki stupanj da je rapore|ivao i klasificirao poslove stavljaju}i ih na njihova odgovaraju}a mjesta. moje izbjegavanje vatre d`ehenemske nije dovoljno.{. d`.. a no}i je provodio u skru{enom ibadetu. Skupljanje imetka ga nije zanimalo. Allahu moj. Prenosi se od Sevra ibn Zejda: “Kada bi Mu’az provodio no}i u ibadetu. pa mi re~e: ‘Ko svjedo~i da nema drugog boga osim Allaha.. znao ko je Mu’az. poslao je Mu’aza plemenu Beni-Kilab da im podijeli poklone od njihovih bogata{a. prenosi: “Do{ao mi je Mu’az ibn D`ebel od Resulullaha.s. a. govora vrednije od svakog imetka.” Mu’az ibn D`ebel dostigao je visoki stupanj u~enosti i razumijevanja vjere. r. `ena ga upita: “Gdje je tvoj dio koji si trebao donijeti. iskreno od srca. kao {to su ostali zastupnici donijeli svojim porodicama?” .. i upitao ga: ‘Allahov Poslani~e.s. SKROMNI DOBROTVOR Danju je Mu’az.’ Ja sam oti{ao Allahovom Poslaniku. Ti si `iv i vje~an.a. iskren i povjerljiv. a. r. jer je Resulullah. Mu’az mi re~e da si rekao ko svjedo~i da nema drugog boga osim Allaha u}i }e u D`ennet. a.” Naravno da je Mu’az.Ashabi Allahovog Poslanika 207 Kada je Allahov Poslanik. Osim toga. rekao istinu. jer je bilje`enje Allahovoga. Allahu. Omer. podr`avao je svaki njegov govor i svako izlaganje {erijatskopravnih mi{ljenja u obra}anju ljudima. a klone}i se zabranjenog. Naime.s. svi su pospali i zvijezde su i{~ezle. U toj podjeli i Mu’az je imao svoj dio. Odbijao je primati poklone i imetak koji ga je sljedovao za vrijeme halife Omera.. moja `udnja za D`ennetom je mlaka. svim svojim bi}em bio predan sticanju nauke. dijelio je siroma{nima i hranio bijednoga.a. u}i }e u D`ennet.. jer je nauka koju je stekao od Allahovoga Poslanika. rekao je: “Najmilostiviji u mom ummetu je Ebu-Bekr. odgovori mi: ‘Istinu je rekao Mu’az’. Razlikovao je dozvoljeno od zabranjenoga. ne uzev{i ni{ta. on je izvr{io podjelu i vratio se ku}i. Enes ibn Malik... Daj mi uputu koja }e mi vrijediti na Sudnjem danu. i to potvrdi dva puta.s.. Kada ga je vidjela.s. Postoji mnogo predanja o njegovom preziru pohlepe za imetkom. a. jer Ti zaista svoja obe}anja ispunjava{. r. Vjerovjesnikovo.’” Uz sve ovo.. a. vrednija od svakog blaga. svjedo~enje o njemu predstavlja najve}u ~ast i pohvalu koju je dobio ~asni ashab. govorio je: ‘Allahu moj.

a. Kada je zavr{io svoju misiju. a za njenog predvodnika odredi Mu’aza ibn D`ebela. uze {to se skupilo i podijeli ljudima kojima je Muaz bio du`an. pa im re~e: ‘To je sve {to imamo da vam damo. O Mu’azovom stanju nam govori D`abir ibn Abdullah: “Mu’az ibn D`ebel bio je najljep{ega izgleda.a. a. a zatim mu dade ne{to imetka i re~e: “Zadovolji je time. re~e Mu’azu: “Mu’azu. r. Predosjetio je da vi{e ne}e vidjeti Allahovoga Poslanika. pa posla po Mu’aza.” Mu’azu. a.” Naime.. Mu’az ibn D`ebel je jahao. Allahov Poslanik.’” Poslije ovoga. neka je Allahov selam i blagoslov na na{eg odabranog Poslanika. Ebu-Bekr.. da se sastanu sa Mu’azom.s.s. Kada je Mu’az do{ao. pa ga je Mu’az molio da se vrati u Medinu. Allahov Poslanik.’ Allahov Poslanik. a on danima nije izlazio iz ku}e. vratio se u Medinu.. tra`imo svoje pravo.s.” Omer se nasmija.” Zbog traganja za naukom i ustezanja od dunjaluka. posla Muaza u Jemen i re~e mu: “Mo`da }e te Allah opskrbiti i od tebe tvoj dug odstraniti. a.’ Pa mu neki udijeli{e milostinju. izabran je za halifu. koji me je budno pratio!”34 Ona mu re~e: “Bio si povjerljiv Poslaniku. te mu one prigovori{e njegov postupak i rigoroznost prema Mu’azu. Poslanik je po{ao s njima da ih isprati. a. Omer ibnul-Hattab . Kada je ta grupa krenula.s. a. Kada je do{ao. Mu’az je `ivio u te{kim materijalnim uslovima. ljudi reko{e: ‘Allahov Poslani~e. a Mu’az je boravio u Jemenu i obavljao misiju kojom ga je zadu`io Allahov Poslanik. Omer se za~udi ovome.. a. hod se otegnuo. zasuzi{e o~i od bola. pa se bio mnogo zadu`io. pa zar je Omer poslao sa tobom pratioca da te kontrolira?” Mu’azova `ena se Omerovim `enama po`ali na njegovo pona{anje.208                           Ashabi Allahovog Poslanika Mu’az joj odgovori: “Sa mnom je bio pratilac.a. r.s. najboljega vladanja i najdare`ljivije ruke. a. re~e: ‘Allah se smilovao onome ko mu udijeli milostinju. i Ebu-Bekru. Poslanikov.s. a neki odbi{e. nego nisam na{ao ni{ta drugo da joj se opravdam. a.. izda zadu`enje jednoj grupi muslimana. zbog velike svoje plemenitosti i ~estoga davanja milostinje siroma{nima.. Tra`ili su ga ljudi kojima je bio du`an. upitao ga je: “Zar sam ja slao pratioca da te kontrolira?!” Mu’az odgovori: “Nisi. a. pa je on poslao po njega. jemenski kraljevi poslali su izaslanike Vjerovjesniku. Ljudi kojima je bio du`an tra`ili su od Allahovog Poslanika. mo`da me poslije ove godine vi{e ne}e{ sresti i mo`da }e{ pro}i pored moje d`amije i mog mezara...s.s. Resulullah..s. Tako i bi.. Nakon kratkog vremena Allahov Poslanik. a. izjavljuju}i svoju pripadnost islamu i tra`e}i od njega da im po{alje nekoga ko }e ih pou~avati temeljima vjere i njenim propisima..s.s.

s.. a ti se tu na{ao i spasio me. Postao je u~itelj muslimana i onaj koji obja{njava propise vjere i daje svoja mi{ljenja na pojedina {erijatska pitanja.. zagrli Mu’aza i re~e mu: “Sada je u redu.POZNAVALAC [ERIJATSKOG PRAVA Mu’az se vratio nau~nim sjednicama.” Odmah potom. a.” Poslanik ga ponovo upita: “A ako ne na|e{ u sunnetu?” “Uzet }u svoje mi{ljenje”. Nije ~ekao Ebu-Bekrov odgovor ve} se odmah uputio Mu’azovoj ku}i. lice ozari pa re~e: “Hvala Allahu.s. upitao ga je: “Kako }e{ suditi.s. a Mu’aza da podu~ava nove muslimane vjeri i njenim propisima. Pa on je najbolje znao {ta je dozvoljeno. oti{li su Ebu-Bekru. ne}u uzeti od tebe ni{ta. slao Mu’aza u Jemen. Na ovo se Poslanikovo. U rano jutro `urnim koracima Mu’az se uputio Omerovoj ku}i. pa je oti{ao do Ebu-Bekra i tra`io od njega da izdvoji pola Mu’azove imovine za zajedni~ki imetak muslimana. odgovori Mu’az. upita ga: “A ako ne na|e{ u Kur’anu?” On odgovori: “Sudit }u po sunnetu Allahovoga Poslanika. a. Kada je Resulullah. U prvim danima vladavine Omera ibnul-Hattaba. a.” Tome se i Omer obradova.. a. Po{to ga je na{ao.” Poslanik. pa Omer ponovo zatra`i od halife da uzme dio Mu’azovog imetka u dr`avnu imovinu. a {ta zabranjeno. Osjeti se velika potreba da se podu~avaju temeljima vjere pa Resulullah. Na tom su se i razi{li.Ashabi Allahovog Poslanika 209 uo~io je da se Mu’az obogatio. re~e mu: “Usnio sam sino}. obja{njavaju}i vjerske propise i podu~avaju}i ljude imanu. odredi Utbeta ibn Usejda kao zastupnika u preno{enju znanja. Ebu-Bekr odlu~no rije{i stvar.s. koji je znao re}i: “Da nije Mu’aza . tra`e}i od njega da dio svoga imetka prilo`i u dr`avnu kasu. a bio sam na vodenoj pu~ini. da sam prestao plivati. rekav{i: “Mu’azu. kazav{i mu da je on ~iste ruke i da njegov imetak nije ste~en na nedozvoljen na~in. pa sam se upla{io da }u potonuti.” U^ITELJ . Koji je podu~io izaslanika Allahova Poslanika onim ~ime je Poslanik zadovoljan. To je bila njegova obaveza jo{ za vremena Allahovoga Poslanika.. a.” Godinu dana nakon oslobo|enja Meke. o Mu’azu?” On odgovori: “Po Allahovoj knjizi.s. Kurej{ije po~e{e u velikom broju ulaziti u Allahovu vjeru. Mu’az to odbi.

Govorio bi: “^uvajte se zalutalog vladara i istinu istinom spoznajte jer je u istini svjetlost. Svako ko ga je upoznao zavolio ga je.” . pa ako vas stanje njegova stanovni{tva zadovolji. ostavite u njemu jednog od vas. Kada se sastanak zavr{io.” Mu’az je postigao velik ugled me|u muslimanima.s. pa mi je odgovorio: ‘Mu’az ibn D`ebel. Ostala su trojica. Ubejj ibn K’ab je zbog te{ke bolesti bio fizi~ki nespreman. [eher ibn Hav{eb rekao je: “Kada bi Poslanikovi. ko je on.” Omer je razmi{ljao koga da po{alje. ako `elite. Kada bi nai{li na ne{to {to im nije bilo jasno u hadisu. Drugi neka ide u Damask. gledali bi ga sa po{tovanjem i ustru~avanjem. a tre}i u Palestinu. za vrijeme svoga namjesnikovanja u [amu zatra`io je od halife Omera ibn el-Hattaba da mu po{alje nekoga ko }e pou~avati stanovnike toga dijela islamske dr`ave temeljima vjere pa mu je u pismu naveo: “Vladaru pravovjernih. Nije im ni{ta govorio. ashabi razgovarali izme|u sebe a u dru{tvu im Mu’az ibn D`ebel. pove}alo se stanovni{tvo [ama pa se pojavila potreba da ih neko podu~ava Kur’anu i da ih upu}uje u vjerske propise.. Svi su spominjali govor Allahova Poslanika. a ko god je prisustvovao njegovim predavanjima `elio ga je ponovo slu{ati. pa sam upitao: ‘Ko je on?’ Reko{e mi: ‘To je Mu’az ibn D`ebel. Ubejja ibn K’aba i Ebu-Derda’a. Aiz ibn Abdullah je ovako opisao jedno od vjerskih sijela: “Prisustvovao sam sijelu na kojem nas je bilo vi{e od trideset.210                           Ashabi Allahovog Poslanika propao bi Omer”. bijelih blistavih zuba. pa se sjeti ~asnih ashaba koji su sabirali Kur’an za vrijeme Poslanikova. Nije pri~ao. a. Me|u nama je bio mladi} izrazito tamne boje i lijepoga izgleda.” Porazgovarali su i ustanovili da je Ebu-Ejjub u poodmaklim godinama i ne bi mogao podnijeti put.’ Od tada sam ga zavolio. dr`ao dersove i predavanja. izaberite sami.’” Jezid ibn Ebu-Sufjan. a bio je najmla|i. koji je sjedio pored mene. obratili bi se njemu i tra`ili obja{njenje. {utio je. Jezid ibn Kutejbe rekao je: “U{ao sam u d`amiju u Himsu i u njoj zatekao mladi}a kovrd`ave kose i ljude okupljene oko njega. re~e im: “Po~nite sa Himsom. Upitao sam nekog ~ovjeka. Kada bi se ljudi razi{li u mi{ljenju. pri{ao sam mu i upitao ga: ‘Ko si ti.” O njihovom radu zabilje`eno je nekoliko predanja od muslimana koji su se tamo na{li. Allah vas obasuo Svojom milo{}u. Po{alji mi ~ovjeka koji }e ih podu~avati. `ivota: “Mu’aza ibn D`ebela. iz njegovih usta zra~ila je svjetlost poput bisera. osim ako ga upitaju.s. obratili bi se njemu i pitali ga. Omer ibnul-Hattab im objasni zadatak. Potrebna su mi trojica izme|u vas. Ubade ibn Samita. Ebu-Ejjuba el-Ensarija.’” O njemu. tako|er. Kada je pri~ao. i prije nego {to }e krenuti. Mu’az je uglavnom boravio u d`amiji. Allahov robe?’ A on mi je odgovorio: ‘Ja sam Mu’az ibn D`ebel. a. upozoravaju}i narod na zabludjele nauke i pozivaju}i ih ispravnom i korisnom znanju.. a me|u njima jednog mladi}a. Omer ih pozva u d`amiju pa im re~e: “Va{a bra}a u [amu zatra`ila su da im po{aljem nekoga ko }e ih podu~avati Kur’anu i upu}ivati u vjeru. prenosi Ebu-Muslim el-Havlani: “U{ao sam u d`amiju u Himsu i u njoj vidio skupinu ljudi srednjih godina.” Skromni vjerou~itelj boravio je u Palestini.

.’” Mo`da je Abdullah ibn Mes’ud najbolje opisao ~estitoga ashaba kada je rekao: “Mu’az je bio iskreni ~isti rob Allahov. Mu’azova smrt najvi{e je pogodila Omera... iskreno se pokoravam”. Nemoj da umre{ druga~ije osim kao musliman.” Mu’az..a. mi bi ga prihvatili?” On je odgovorio: “Da je Mu’az ibn D`ebel `iv. bogatio se). pa kada bih do{ao svome Stvoritelju i On me upitao koga sam oporu~io sljedbenicima Muhammeda. vjere i pokornosti Tebi. Do|e voljena u siroma{tvu.. odgovorio bih: ‘Oporu~io sam im Mu’aza ibn D`ebela jer sam ~uo govor Vjerovjesnika.” PRESELJENJE NA AHIRET Mu’az. ^uvaj se dove onoga kome je u~injena nepravda.. a. odgovori ~ovjek. ve} je zagovarao nauku okrunjenu djelom. Obavljaju}i svoju du`nost. boravio je u Palestini. Nalazio se u dolini Bisana kada je predosjetio da je do{ao njegov ed`el.Ashabi Allahovog Poslanika 211 Jednom prilikom do{ao mu je neki musliman i rekao: “Podu~i me!” Mu’az ga upita: “Ho}e{ li se pokoriti onome ~emu te podu~im?” “Ho}u. Pogledao je u nebo uko~enog pogleda. pa prekini post..: ‘Mu’az ibn D`ebel je predvodnik u~enjaka na Sudnjem danu. upitan je: “Da nam oporu~i{ nasljednika. r.. bojao sam se Tebe. pozivaju}i: “Allahu.a. r. a. Govorio je narodu: “U~ite ono {to `elite. vjerno i po`rtvovano tuma~io je temelje vjere sve do posljednjih dana svoga `ivota. govore}i: “Dobro do{la. .{. smrti. Pred smrt.” Neka se Allah. Omer.s. u svojoj trideset osmoj godini `ivota. d`. r. a danas se nadam od Tebe.. smiluje Mu’azu ibn D`ebelu. ali vam to kod Allaha ne}e koristiti sve dok ne primijenite nau~eno. nije samo podu~avao ljude..s.. Allahu. zbog njegove u~enosti i ~asnog mjesta koje je u`ivao kod ljudi.” Zatim je ispru`io ruke i ispustio du{u. r. Klanjaj i spavaj. nego da bih se pomogao njime u sticanju nauke.a. r. Ti zna{ da nisam tra`io dunjaluk da bih na njemu sadio drve}e i provodio rijeke (tj. Muslimane je rastu`ilo njegovo rano preseljenje na ahiret.a. Zara|uj sebi opskrbu i ne grije{i.a. Poredili smo ga sa Ibrahimom. A Mu’az re~e: “Posti.” Preselio je osamnaeste godine po Hid`ri.. slavnom u~enjaku i iskrenom vjerniku. oporu~io bih njega.

.

Iza sebe je ostavio osim `enske djece i desetericu sinova: El-. R. nje`ne ko`e i lijepoga lica. Bio je visok. pazio je da uredno i lijepo izgleda ukazuju}i tako na svoj polo`aj me|u Kurej{ijama. Nadimak mu je bio Ebul-. a on Abdul-Menafov. Kasma. NJEGOVA LI^NOST Abbas ibn Abdul-Muttalib bio je izuzetno stalo`ena i smirena osoba. Kesira. a on Ha{imov. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Abbas. Nije radio te{ke poslove jer je posjedovao veliki imetak. El-Harisa. M’abeda i Temama. Tako|er. Ubejdullaha. Abdurrahmana. nastoje}i ih u potpunosti razumjeti. Nosio je skupocjenu i rasko{nu odje}u. a stariji je od njega samo tri godine. sin je Abdul-Muttalibov. a. I pored udobnoga `ivota i bogatstva bio je smion i hrabar ratnik. puna~ak. Avna. bijeloga tena.adl. amid`a. isticao se jakim glasom i strogo{}u. Abdullaha.. a on Kusajja el-Kure{ija el-Ha{imijja.A. On je Resulullahov. a bio je jedan od prvaka Kurej{ija.s. .ABBAS IBN ABDUL-MUTTALIB. kako je to dolikovalo arapskim velikanima.adla. Mnogo je razmi{ljao i temeljito ispitivao stvari. Na njemu su se vidjeli tragovi lagodna `ivota.

Naime. ali }emo navesti samo nekoliko primjera: Ebu-Rafi’. a da u nju nije u{ao jedan njen dio.” Bio je u dru{tvu Allahovoga Poslanika za vrijeme druge prisege na Akabi.. plemenitom Poslaniku. koji mu je bio prijatelj. ispri~ala mu je san koji je usnila.214                           Ashabi Allahovog Poslanika PRIMANJE ISLAMA Kada je Abbas ibn Abdul-Muttalib primio islam vrlo je te{ko odgovoriti. zahvaljuju}i svome polo`aju u Meki.s. Me|utim. Islam je u{ao u na{u ku}u tako {to je islam primio Abbas. a ljudi su ga slijedili.s. k}erka Abdul-Muttalibova. ^injenice ukazuju na to da je Abbas bio primio islam. Potom je uzeo stijenu i bacio je. ali mu je Resulullah. a. va{a propast je za tri dana!’ Vidjela sam da su se ljudi okupili oko njega. Velid ga je ispri~ao ocu. pa je povikao: ‘Po`urite vjerolomnici. bilje`io je njihove pokrete i o tome slao vijesti svome brati}u. a. pa mu je rekla: ‘Brate moj. sluga.s. ispri~ao mu je san i rekao mu da ne govori dalje.adl.’” Kada se Abbas sreo sa Velidom ibn Utbetom ibn Rebi’om. Poslala je nekoga po svoga brata Abbasa. a onda se pro{irio po Meki dok Kurej{ije nisu po{le pri~ati o njemu na svojim sijelima.’ ‘A {ta si sanjala?’ ‘Sanjala sam jaha~a koji je stigao na devi i stao na Ebtahu36 i povikao: ‘Po`urite u boj.. Abbas je htio da po|e s njim. pa zataji ovo {to }u ti ispri~ati.! Nevjernici.35 Ibn-Abbas. zatim je raspukla i raspr{ila se tako da nije ostala nijedna ku}a u Meki. Urve ibn ez-Zubejr prenosi: “Tri dana prije dolaska Damdame u Meku. sanjala sam no}as snove koji su me prestra{ili. a. . u susretu sa drugom grupom ensarija.s. pa ja. tako mi Allaha.’ Abbas joj je rekao: ‘Tako ti Allaha. Svjedo~anstva za Abbasov islam i njegovo tajenje mnogobrojna su. pa je sli~no povikao. Ibn Abbas je od nje tra`io da ra{iri pri~u kako bi stigla do Poslanika. Resulullahov.. ovaj san koji si sanjala zataji i ne govori o njemu nikome. Dok su oni bili oko njega. Bojim se da se ne dogodi zlo i nasre}a na{em narodu. a.” Kada je Allahov Poslanik.. da budete pobijeni!’ Zatim se deva ponovo ukazala na Ebu-Kubejsu37. u~inio hid`ru u Medinu. koji je bio i u Abbasovoj slu`bi rekao je: “Bio sam Abbasov sluga. Abdul-Muttalibova k}i Atika sanjala je snove koji su je prestra{ili. njegova sestra Atika. rekao: “Tvoje mjesto je u Meki.. pa je primila islam Ummu . Ona je padala dok nije pala u podno`je brda. Ta~no vrijeme je nemogu}e precizirati zbog prilika u kojima je `ivio u Meki i zbog njegove tijesne povezanosti s muslimanima i velikih usluga koje im je ~inio. zatim je u{ao u mesd`id. ali ga je tajio. To je uradio i prije Bitke na Bedru. na krovu K’abe ukazala se njegova deva.

ali on od mene nije imao velike koristi.. ‘Sinovi Abdul-Muttalibovi’. napisat }emo da ste najla`ljivija porodica me|u Arapima. a Ebu-D`ehl sjedio je sa skupinom Kurej{ija. a od muke je rastrgao svoju ko{ulju i dozivao: ‘Kurej{ije! Pomagajte. a. upitao sam. ne bi ih upozorio da ne ubijaju Abbasa.’ ‘A {ta je sanjala’. sedlo mu se nakrivilo.. Allah najbolje zna. a da ni{ta nisi u~inio. a ako pro|e tri dana od toga. U pomo}!’” Kurej{ije su se brzo spremili i uputili ka Bedru. a. Pa ko sretne nekog od njih neka ga ne ubija. pa ho}e i `ene? Atika tvrdi da je vidjela u snu da on ka`e: ‘Krenite za tri dana. ako bude istina {to ka`e. Kada je Allahov Poslanik. nije imao veliku korist od onoga {to sam mu rekao.adle.. ~vrstog lica. Abbas je nosio Poslanikove.’..’ Kada sam zavr{io tavaf. Kada je pala no}. U pomo}.s. desit }e se. da taji svoju vjeru zbog koristi za islam. Bio je ~ovjek sitan.atimu i Ummu Kulsum iz Meke. Allah ga prokleo? Zar smo se toliko razi{li da ga grdim?’ On je ve} ~uo ono {to ja nisam: glas Damdame ibn Amr el-Gaffarija kako vi~e u dolini jure}i na svojoj izmorenoj devi. sa `eljom . k}erke .. a Ebu-D`ehl re~e: ‘Sine Abdul-Muttalibov.’ Rekao sam: ‘Tako mi Allaha.Ashabi Allahovog Poslanika 215 Prenosi se da je Abbas rekao: “Poranio sam da obavim tavaf oko K’abe. a.. pomagajte! Va{ imetak kod Ebu-Sufjana je u opasnosti od Muhammeda i njegovih ashaba. Deva je rikala. kada zavr{i{ tavaf. Kada me je vidio Ebu-D`ehl.. a da mi nije do{la i rekla: ‘Dozvolili ste tom grje{niku da o nama raspravlja? ^ak je bacio ljagu na `ene. tajno slao vijesti o njima. skupio muslimane prije po~etka Bitke na Bedru. Vidio sam ga kako izlazi iz mesd`ida.” Da Resulullah.. re~e: ‘Ebu-. a Abbas ih je pratio i Allahovom Poslaniku. Tako mi Allaha. suprostavit }u mu se. a. Ne vidim da }ete ga spasiti. nije ostala nijedna `ena Abdul-Muttalibova roda. pomislih u sebi: ‘[ta mu je.. Ko sretne Ebu-Buhturija ibn Ha{ima ibn Harisa ibn Eseda neka ga ne ubija.s.’ Tre}eg dana od Atikinog sna bio sam strahovito ljut. ako se povrati. Zanijekao sam da je i{ta sanjala. a ti si slu{ao. te smo se razi{li. a da se ni{ta ne dogodi.s. Govorili su o Atikinom snu. Ko sretne Abbasa ibn Abdul-Muttaliba neka ga ne ubija jer je on iza{ao pod prisilom. ‘zar vam nije dosta {to se va{i ljudi izdaju za poslanike. pridru`i nam se. pridru`io sam im se i sjeo. uradio sam tako.. o{trog jezika i ledenog pogleda.’ Tako mi Allaha. Shvatio sam da je pretjerao te sam odlu~io da razgovaram s njim i da ga natjeram da povu~e te{ke rije~i koje je izrekao. pa sa~ekat }emo tri. rekao mi je. obratio im se: “Ljudi iz plemena Ha{im i ostali Ha{imovi sinovi nemaju potrebe da se bore protiv nas.. nije bio uvjeren u vjeru svoga amid`e i da nije bilo me|usobnog dogovora izme|u njih. kada vam se pojavila ova proro~ica?’ Upitao sam: ‘A ko to?’ ‘San koji je sanjala Atika..s.

s.. Abbasova majka je Nebila. pokrit }u K’abu svilom i bar{unom. Allahova milost otkloni pote{ko}e sa Njegovih robova.. a. da u~estvuje u oslobo|enju Meke. preselio na ahiret. Narod je dr`ao dobrim znakom njegovo prisustvo me|u njima. a.s. u~inio hid`ru u Medinu. danas Te molimo amid`om Tvoga Poslanika.s. Bio je jedan od naj~asnijih Kurej{ija i arapskih velikana. Imao je zadu`enja koja su pripadala samo prvacima Kurej{ija . naredio je da ubiju El-Huvejrisa. dok je bio `iv. ^uvanje svetosti K’abe podrazumijevalo je da se od svakog hodo~asnika uzme obe}anje da ne}e psovati u Mesd`idul-haremu i da ne}e govoriti nepristojan govor. pade obilna ki{a. Ta je godina nazvana “Godina pepela” jer su lica ljudi postala sivkasta poput pepela.{. Tada je rekla: “Kunem se. molili smo Te za ki{u Tvojim Poslanikom... Slu`enje Mesd`idul-haramu bilo je blagoslov za Abdul-Muttalibovu porodicu. a. Jedne godine Medinu je pogodila velika su{a. pa nas napoji. kao {to smo spomenuli. zatim je uzeo Abbasa za ruku. ako prona|em Abbasa. d`. d`. o`ivljavaju}i zemlju i du{e.. Iz navedenog se da zaklju~iti da je Abbas primio islam prije nego {to je Allahov Poslanik. Usput ga je sreo El-Huvejris ibn Nekiz i ubo mu devu tako da su njih dvije pale na zemlju.{. Iza{ao je s njima na jedno prostrano mjesto. za ki{u. Abbas nije umanjivao svoja dobro~instva i `rtvovanje na Allahovom putu.s. a. NAPAJA^ HAD@IJA Abbas ibn Abdul-Muttalib.. A opet. Ummu Abas bila je prva `ena koja je prekrila K’abu svilom i bar{unom. ispunila je svoj zavjet. . Allahov Poslanik. i uvjerenja u Njegovu milost: “Allahu moj.216                           Ashabi Allahovog Poslanika da ih odnese u Medinu.” Kada ga je prona{la. Kada je Allahov Poslanik. a da je to krio. Obavijestio je o svom islamu kada je oslobo|ena Meka. Ki{a zadugo nije pala. Tako je njegova majka bila prva `ena Arapka koja je pokrila K’abu svilom. objavio je svoje prihvatanje islama i vratio se sa Resulullahom. Iza{ao je iz Meke u Medinu i sastao se sa bratovim sinom u mjestu El-D`uhfe. podigao je prema nebu i rekao jakim glasom punim imana u Allaha. pa je `ivot postao gotovo nepodno{ljiv..” Samo {to su zavr{ili dovu i vratili se ku}ama. a. imao je visok polo`aj u Meki. Jednoga dana izgubio joj se Abbas. k}erka Hababa ibn Kulejba ibn Malika ibn Amra ibn Amira ibn Zejda Muna ibn S’ada ibn Hazred`a ibn Tejmullaha ibn Nemra ibn Kasita.s. koji je tada imao tri godine. a. Napajanje had`ija bila je po~asna du`nost da se had`ije opskrbe vodom. Vladar pravovjernih Omer ibnul-Hattab pozvao je muslimane da upute dovu Allahu. Kada je oslobo|ena Meka.~uvanje K’abe i napajanje had`ija. tako da im ni{ta ne usfali..s.

pa im re~e: ‘Vi ste. nakon {to vam do|e. kao {to znate Muhammed je od nas. a. Ako ga mislite pot~initi i poniziti.’ Abbasa je obradovao ovaj odgovor. onda ga se sada pro|ite. Lice mu se ozarilo jer je vidio njihovu iskrenost. koji je bio me|u onima koji su dali prisegu odabranom stvorenju i Poslaniku: “Sjedili smo u jednom klancu. na vama je da to i podnesete.s. a Abbas tada nije obznanio da je primio islam.” Poslije govora Abbas je u{utio. a. Odbranili smo ga od na{eg naroda. U ratu smo odgojeni. a. nakon {to je njegov amid`a odigrao svoju ulogu. spremao se za susret sa stanovnicima Medine koji su odlu~ili da ga ugoste. zatim idemo sa sabljama i borimo se dok ne pobijedimo mi ili neprijatelj. Do{ao je.s. tako mi Allaha. Doga|aj o ovom velikom susretu prenosi ensarija K’ab ibn Malik. Resulullah. tra`io je od svoga amid`e Abbasa da bude s njim na sastanku.” . Postavio im je sljede}e pitanje: ‘Opi{ite mi rat. Posmatrao je njihova lica da bi prodro u njihove du{e i saznao koliko su iskreni i spremni da pru`e obe}anu pomo} i potporu Allahovom Poslaniku. procjenjuju}i da }e se desiti rat izme|u muslimana i Kurej{ija. Allahov Poslanik. i njegovoj vjeri. @elio je da provjeri njihovu ratnu spremnost.Ashabi Allahovog Poslanika 217 ISKRENI SAVJETNIK U svim te{kim situacijama koje su tra`ile umjesne savjete i konkretne odluke. Odbio je sve. a. osim da se pridru`i vama. Ga|amo strijelama dok ih ima..s.... ratnici. zatim kopljima dok se ne polome. a. Kako se borite protiv va{eg neprijatelja?’ Odgovorio mu je Abdullah ibn Amr ibn Haram u ime svih ensarija: ‘Mi smo. daju mu prisegu na vjernost i sklope ugovor da }e {tititi islam.. Mo`e se re}i da je Abbas bio Resulullahov. savjetnik u situacijama koje su zahtijevale dublje razmi{ljanje i pronicljive i prosvije}ene ideje. ratnici.s.s. blizini.s. imamo kompletne oklope. a on je me|u njima u svome mjestu cijenjen i po{tovan. Abbas je bio u Poslanikovoj.. a. zna~i.. Prije druge prisege na Akabi.’ Poslije toga je rije~ uzeo Allahov Poslanik. a.s. Abbas je rekao: “Ljudi Hazred`a. a s njim i Abbas ibn Abdul-Muttalib. ~ekaju}i Allahovoga Poslanika. Ako ste do{li da ga pozovete sebi i da mu pru`ite za{titu od neprijatelja. pro{li smo kroz njega i naslje|ujemo ga od na{ih predaka iz generacije u generaciju.. Pa imate li oklope?’ Odgovorili su mu: ‘Da.

ostao je uporan u tome da Abbas uzme otkupninu od amid`e. a. U vezi s tim objavljen je kur’anski ajet: “O Vjerovjesni~e.s.’” Ovim ajetom iskazana je velika po~ast Abbasu.” Poslije toga po~eli su pregovori izme|u Kurej{ija i Allahovoga Poslanika. brata Benu-Harisa. kada je rekao: “.218                           Ashabi Allahovog Poslanika ZAROBLJENIK U BICI NA BEDRU Veza Abbasa sa Allahovim Poslanikom. ja sam musliman ali me narod prisilio da krenem na Bedr.: “Allahov Poslani~e... a. . a. nije oka sklopio.” Resulullah.. pratio Kurej{ije i izvje{tavao Allahova Poslanika. Abbas je pao u zarobljeni{tvo muslimana.s.. amid`e koji nisu primili islam. a. Te no}i Allahov Poslanik. rekao je amid`i: “Abbase. o njihovim pokretima. Bilo mu je te{ko sakriti osje}aje brige za svoga amid`u. on je ostao u Meki. Muslimanima je bilo te{ko gledati voljenoga Poslanika. dat }e vam bolje od onoga {to vam je uzeto i oprostit }e vam.. Takvo je bilo i uzajamno razumijevanje da bi Abbas mogao odigrati ulogu koja mu je namijenjena.. reci su`njima koji se nalaze u rukama va{im: ‘Ako Allah zna da u srcima va{im ima bilo {ta dobro.. a. Naime. Ashabi su ga upitali: “Za{to ne spava{. To je imao na umu Allahov Poslanik. Resulullah. Allahov Poslani~e?” “^uo sam Abbasovo je~anje u okovima”..s. prije osvojenja Meke bila je ~vrsta i postojana.s.. Oni su bili Ukajl i Nevfel. Vratili su se i obradovali Allahova Poslanika. a.s. skinuli smo okove Abbasu. odgovorio je. o otkupu zarobljenika. otkupi sebe i svoje ne}ake Ukajla ibn Ebi-Taliba i Nevfela ibn Harisa i svog saveznika Ukbu ibn Amra. Me|u zarobljenicima sa Abbasom su bila i dvojica sinova Poslanikovoga. a.s. A Allah pra{ta i milostiv je. jer ima{ ~ime.. Bitka na Bedru zavr{ena je velikom pobjedom nad Allahovim neprijateljima i neprijateljima Njegove vjere. a. a Kurej{ije su na bojnom polju ostavili ve}inu svojih prvaka i uglednika. pa re~e: “Idi i uradi to isto sa svim zarobljenicima.” Abbas mu je odgovorio.” Njemu pade te{ko da pravi razliku izme|u amid`e i ostalih zarobljenika. a..s. Neki su od njih oti{li do zarobljenika i skinuli okove Abbasu. zahvatila tuga. U Bici na Bedru Abbas je morao u~estvovati na strani Kurej{ija. protive}i se: “Allahov Poslani~e.s.s. a. `alosna i zabrinuta. Iza{ao je pod prisilom.” Allah o tome najbolje zna.s. Mu~ila ga je nesanica.

Ejmen ibn Ubejj. D`e{m.s. Sklopili su me|usobni savez protiv Allahovoga Poslanika. me|u kojima su bili: Ebu-Bekr es-Siddik.Talib. Bili su gordi .s. do tada nepoznatoj u bitkama na Arapskom poluotoku. a. pripravnih za boj protiv pobunjenih plemena. jer je ukinula njihovu nepravednu vlast. pru`aju}i mu za{titu..” Po~eli su bje`ati na sve strane.. Zadivljeni svojim brojem govorili su: “Danas ne}emo biti pora`eni od male skupine... iznena|eni. Sekif i dr. i svima onima koji su vjerovali u njegovo poslanstvo i pomagali ga. u vojnim pohodima i ratovima. Muslimani su se okupili pod bajrak i komandu Allahovoga Poslanika. a. Slavljen i Uzvi{en je Allah. a.. Nekim uticajnim arapskim plemenima nije bilo po volji da ova ~ista vjera zavlada Arapskim poluotokom. Saznali su kojim putem }e do}i muslimanska vojska i postavili im zasjede na niz mjesta. misije pustili {iroko ra{irene korijene. U svakom slu~aju. povikao je: “Kuda ljudi!? Do|ite! Ja sam Poslanik. priznali istinitost poslanstva i istinitost diniislama. Osme hid`retske godine skupilo se nekoliko arapskih plemena koja su smatrala da im je islam nanio {tetu. . pa oni su oslobodili Meku. uobra`eni svojom mnogobrojno{}u.s.zadivljeni sobom i svojom silom. A kako i ne bi bili. a...s. Nasr.. Rebi’a ibn Haris. a. bez ikakve pripreme. Kada je vidjela {ta se desilo muslimanima i {ta je . ne slute}i kakva podla i do tada nepoznata zamka im je postavljena.s. prenera`eni. da sprije~e pro{irenje njegova utjecaja na mjesta koja su pod njihovom vla{}u. Vojska pobunjenih plemena ih je iznenada i `estoko napala. arapska plemena pribjegla su novoj taktici ratovanja.. prate}i Allahovoga Poslanika.s. Vjerovatno je njegova hrabrost najo~itije pokazana na Hunejnu gdje se pokazao kao jedan od najboljih vitezova islama.... Resulullah. a. zbunjeni. Omer ibnul-Hattab. Abbas je dr`ao mazgu za povodac i stajao ispred Allahovoga Poslanika. Me|utim.Ashabi Allahovog Poslanika 219 HEROJ BITKE NA HUNEJNU Abbas je javno pristupio pod bajrak islama. Allahov Poslanik. i{ao je naprijed ja{u}i bijelu mazgu i okru`en grupom muslimana. Ta plemena su Hevazin. a. Muslimani su i{li `eljni borbe. Po{to je oslobo|ena Meka i po{to su temelji Poslanikove.. a. Njihov broj prelazio je dvanaest hiljada mud`ahida.. a. Usame ibn Zejd.adl.ormirali su jedinstvenu vojsku i odlu~ili da se sukobe sa Allahovim Poslanikom.s. iza{li su da se bore lahkomo. Kurej{ije su primili islam. nisam la`ac! Ja sam sin Abdul-Muttalibov!” Me|u muslimanima bila je i jedna `ena. muslimani su bili uvjereni u sebe i umi{ljeni zbog svoje mnogobrojnosti pa su krenuli u borbu ne strepe}i za njen ishod. D`’afer ibn Ebi.s. Bio mu je najbolji pratilac i pomaga~. Zbog toga su objavili rat Allahovom Poslaniku. a muslimani.s. Abbas ibn Abdul-Muttalib i njegov sin ..

.. a i onog dana na Hunejnu kada vas je mno{tvo va{e zanijelo. govore}i: “Abbas je kao i moj otac..220                           Ashabi Allahovog Poslanika bilo sa Poslanikom.. Resulullah. okrenuo se svom amid`i Abbasu i rekao mu da zove ljude. Allahov Poslanik. a.s. rodbini i plemenu. na njegov lijepi ahlak i vrline. a. a. Allahov Poslanik. Kada bi pored njega prolazili Omer ibnul-Hattab i Osman ibn Affan ja{u}i. a. te gromoglasno povika: “O ensarije. o Ummu Sulejm!”.s. pa ko uvrijedi Abbasa taj je i mene uvrijedio..s..s.s. On je najbolji. ozari radost. mnogo pomogao i trudio . pri~vrstila svoj ogrta~ za pojas i uzela no`. Nego vam je zemlja. sjedio sa ashabima. si{li bi sa svojih jahalica iz po{tovanja prema Abbasu. pa re~e: “Sad se zao{trila borba!” Muslimani su na kraju ipak pobijedili. Allahov Poslani~e. povratili se i okupili oko Allahovoga Poslanika. Oslobodio je osamdeset robova iz svoga vlasni{tva.. koliko god da je prostrana bila... d`. a obojica su bili halife. nego su njega voljeli svi ashabi i muslimani. o vi koji ste dali prisegu..” Ina~e je u svim prilikama pokazivao ljubav prema svom amid`i. ^itavog svog `ivota Abbas se `rtvovao na Allahovom putu i dijelio sadaku iz svog imetka. Ubij ove koji bje`e kao {to ubija{ one koji se bore protiv tebe. tijesna postala. milostiv prema svojoj porodici. a. objavio je ajete u kojima se opisuje stanje muslimana i ono {to ih je zadesilo: “Allah vas je na mnogim boji{tima pomogao. Do{li su do sebe. S’ad ibn Ebi-Vekkas prenosi da je Allahov Poslanik. a i da jeste. pa je Resulullah rekao: “Abbas ibn Abdul-Muttalib najbolji je od Kurej{ija i najbolje pazi svoju rodbinu. povrati ih kao voda kada povrati du{u `ednome.” Kada se Abbasov glas pro{iri me|u muslimanima. govore}i: “Odazivamo ti se.. neka je hvala Allahu na tome. a.{. primakla mu se.s. ali vam ono nije ni od kakve koristi bilo. re~e joj Resulullah.s.s.. znao je da }e muslimani u Meki imati pomaga~a Abbasa i on im je.. a me|u njima i Abbas. Bio je cijenjen i po{tovan. Odazivamo ti se.... Allahov Poslanik. rekav{i mu: “Da.” “Allah je dovoljan. bilo bi mu dovoljno.s. a pobuna savezni~kih plemena Hevazin. supruga Ebu-Talhe. bio je ponosan na svoga amid`u. Na dan Hunejna Allah. Abbas je ina~e bio visok i imao je krupan glas. Sekif. a. Nasr i D`e{m je dokraj~ena..” PLEMENITI Abbas je bio oki}en vrlinama plemenitosti i dare`ljivosti. pa ste se u bijeg dali.. Ti si mi pre~i od oca i majke. prepoznao ju je i zovnuo: “Ummu Sulejme!” Odazvala se ta hrabra `ena velikog imana. Bio je bogat i dare`ljiv.” Abbasa nije volio samo Poslanik.. jer to zaslu`uju. k}erka Milhanova. a.. a.” Lice Allahovoga Poslanika. uistinu.

Zakopan je u Bekijji. ali nema lijeka od smrti. nastupile smrtne muke pa je rekao: “Tako mi Allaha.Ashabi Allahovog Poslanika 221 se oko njih. Majke pravovjernih. d`.” Kada se Allahov Poslanik. vidio sam smrt na Poslanikovom. trideset druge godine po Hid`ri.” PRESELJENJE NA AHIRET Abbas je `ivio osamdeset osam godina. `ena njegovog amid`i}a D`’afera ibn Ebi-Taliba.s. a. Ovako se sklopila jo{ jedna svijetla stranica iz historije islama na kojoj je ispisan `ivot jednog heroja iz redova muslimana. a.. Kada se bolest pogor{ala. poku{avaju}i da mu pru`i pomo} i lijek. a. On je poku{avao da mu nama`e usta lijekom. okupili su se oko njega u sobi Ai{e.s. Abbas je bio uz njega. licu kao {to sam vidio i na licima sinova Abdul-Muttaliba. Abbas je iza{ao iz ku}e. Preselio je u petak. Esma bint Umejs i njegov amid`a Abbas.. Zbog toga je tra`io od njega da ostane u Meki rekav{i mu: “Ti si zadnji muhad`ir kao {to sam ja zadnji Poslanik. razbolio. njegove `ene Ummu Selema i Mejmuna. ~etrnaestoga red`epa. Proveo ih je rade}i hajr i bore}i se na Allahovom. putu.. a d`enazu mu je klanjao Osman ibn Affan. a vidio je da su kod Resulullaha.{..s. .

.

kojeg je posinio prije nego je objavljen ajet od Allaha.. d`. Nosio je nadimak Ebu-Muhammed. R. zauzimala je posebno mjesto. a on sin K’abov. Njegova majka zvala se Bereka Habe{ijka. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Usame. majci Allahovog Poslanika. a K’ab je sin Abdul-Uzza’a. a. a. Rodio se sedme godine po objavi Kur’ana. ODGOJ U ISLAMU Usame je ro|en u ku}i iz koje se razlilo svjetlo upute i blistavost vjere Jedinog Allaha.s. U tom periodu doprije do njega prijatna vijest: “Mu{tuluk. optu`en za nevjerstvo zbog misije koju je provodio. a on Sevrov. a on Vebra el-Kelbija. Za nju je Poslanik. a on Kelbov. To je bio period najve}ih mu~enja koja je podnosio od Kurej{ija. sin je Zejdov.s.” Kod plemenitoga Poslanika. Ummu Ejmen je . Zejd ibn Haris je dugo nosio nadimak Zejd ibn Muhammed.{. Ro|enje Usame donijelo je radost Vjerovjesnikovom srcu. hid`re u Medinu. a.. tj. a on En-N’umanov. u ku}i Poslanika cijelom ~ovje~anstvu. a. Allahov Poslanik je tada boravio u jednom dijelu Meke. mu{tuluk. a on Imruul-Kajsa. a on sin Zejdov. Njegov otac Zejd ibn Haris bio je {ti}enik Allahovoga Poslanika. prije Poslanikove.USAME IBN ZEJD..s. a nosila je nadimak Ummu Ejmen..{. rekao: “Ummu Ejmen je moja druga majka i ona pripada mojoj porodici. nare|uje da se ~ovjek zove po svom ocu.. a. a on Zejda el-Lata.s. kojim je to zabranjeno i poni{teno.s.. d`. Zadr`ala se u njenoj ku}i i poslije Aminine smrti da pazi i odgaja Muhammeda maj~inskom nje`no{}u. on Refidov.. iskazivao joj je po{tovanje i veliku ljubav. a Allah. Bija{e poti{tena i tu`na srca... a on sin Harisov. a on Amirov. Bila je slu{kinja Vehbovoj k}erki Amini.. a on sin [erahilov.A.

Crne puti. Njegove sposobnosti za vo|stvo pokazale su se kroz mudre stavove koje je zauzimao. spreman sebe `rtvovati i poginuti kao {ehid. pa bra}a su va{a po vjeri i {ti}enici su va{i. a ova vijest pokri brige i probleme. sna`na skladno gra|ena tijela.s.s. a. Allahov Poslanik. dobro shvatanje stvari i situacije. a. da novoro|en~e bude sljedbenik islama i jedan od junaka d`ihada.s.izi~ki izgled je naslijedio od svoje majke Habe{ijke.” Ovim je ajetom dokinuto i zabranjeno posinovljavanje u islamu. a.. Dijete je raslo pod njegovim okriljem i odgajano u njegovom prisustvu. I muslimani podijeli{e radost sa Resulullahom. U njemu je vidio mladi}a jakog vjerovanja i iskrenoga u slije|enju pravoga puta. Ibadetio je onako kako je to ~inio Allahov Poslanik. a. a Allah pra{ta i samilostan je. kao da je znao da se treba pripremati za nadolaze}e dane.s. a. ispravna mi{ljenja. grijeh je ako to namjerno u~inite. Rodilo se dijete {ti}enika kojeg je zavolio kao svog sina i `ene koju je volio kao ro|enu majku. @ivotna `elja bila mu je da nau~i ratne vje{tine. Iskren prema Allahu i vjeri u Njega.224                           Ashabi Allahovog Poslanika rodila dje~aka!” Poslanikovo. prema kome je Poslanik. ~ista srca.. mud`ahid na Allahovom putu. to je kod Allaha ispravnije. odlu~i da oda po~ast Zejdu. LI^NOST Usame je karakteristi~na li~nost. Ostao je uz njega da mu bude na usluzi. . Zbog toga ga je izuzetno volio.s. jakih mi{ica i srednjega rasta.. sa svojim ocem i ostalim muslimanima.. gajio posebne simpatije. na osnovama bogobojaznosti i na putu odanosti i iskrenosti poslani~koj misiji. lice se ozari. Bio je ~edan i lijepa ahlaka. zbog ro|enja blagoslovljenoga dje~aka koji se rodi u ku}i Allahovoga Poslanika. Upu}ivao je dovu Allahu.{. a. d`. Zadobio je sve pohvalne karakteristike idu}i `ivotnim putem vjere u Allaha. a. pa pred muslimanima izjavi da on zauzima posebno mjesto u njegovom srcu: “Posvjedo~ite da je Zejd moj sin koji }e me naslijediti i kojeg }u naslijediti. Posjedovao je izrazitu pronicljivost. . pljosnata nosa. Usamino prisustvo u dru{tvu odu{evljavalo je one koji su s njim. d`. A volio je i njegova oca Zejda ibn Harisa. Bio je dobar planer i strateg u odgovaraju}im situacijama... VOLJENI SIN VOLJENOG Usame je bio ashab Allahovoga Poslanika. Ako ne znate imena o~eva njihovih.. a.. kovrd`ave kose.s. Nije grijeh ako u tome pogrije{ite. Poslanik.” To se desilo prije nego {to je objavljen slijede}i kur’anski ajet: “Zovite ih po o~evima njihovim.s. posebno nakon {to se odbio vratiti svojim roditeljima zbog odanosti i ljubavi prema Poslaniku.{.s.

A Usame je bio crne puti.. Prenosi se od Ai{e. a. Majke vjernike. Ali islam ne razlikuje ljude po boji ko`e.atiminim sinom Hasanom.s.s.s.. a. a.s.. skupocjeni ogrta~ ~iji je vlasnik bio jedan od jemenskih kraljeva. On je odbio da ga primi. . Usame ga je obla~io i nosio pred mladi}ima: muhad`irima i ensarijama. ljubavi prema Usami.” U godinama dje~ijih nesta{luka.. a. i to petkom.. jer je Hakim tada bio mnogobo`ac. Naime. Allahov Poslanik. Jedan od prvaka Kurej{ija. a. vodio ga je sa sobom u mnoge posjete. Poslanik bi ga zabavljao i igrao se s njim i sa svojim unukom . poklonio je Resulullahu. govorio: “Allahu moj. prema Usami. Kada ~asni ashabi uvidje{e veli~inu Poslanikove. jednoga dana ja{u}i na svojoj mazgi. uputio ku}i bolesnoga Ubadeta ibn Samita da ga posjeti. Hasan i Usame bili su istih godina. Od svih ljudskih stvorenja najvi{e je li~io Poslaniku. isisa mu krv iz ~ela i ispljunu je. poklanjao mu je skupocjenu odje}u i vrijedne predmete. Ona to nije odmah u~inila. Iza njega je sjedio Usame ibn Zejd.s. ja ih volim. U`ivali su njegove simpatije i bili su radost njegova srca. a zatim ga stade tje{iti blagim rije~ima. Vrijedio je pedeset zlatnih dinara. a fizi~ki izgledi bili su im potpuno razli~iti.Ashabi Allahovog Poslanika 225 a. pazio ge je dok je bio dijete i odgajao ga.s. Taj je ogrta~ Poslanik..s. kad mu zaka~i noga za ku}ni prag.s. a... Resulullah. Vjerovjesnik zatra`i od svoje `ene Ai{e da mu zaustavi krv. rekao mi je da mu o~istim ranu. Hasan je bio bijeloga tena. a. Iz ljubavi Allahovoga Poslanika.. poslije ga je skinuo i dao Usami.s. nazva{e ga “Voljeni sin Voljenog”. pa ga uze Allahov Poslanik u naru~je. pljosnata nosa. pa bi cupkaju}i i grle}i ih. uzeo bi unuka Hasana u jedno krilo. Usame se jednom igrao u ku}i Bo`ijeg Poslanika. a Usamu u drugo. Me|u njima nije pravio razliku. a. kovrd`ave kose. na kojoj je bio skupocjeni prekriva~. a. prenosi se da se Poslanik. Hakim ibn Hizam. a zatim rekao: ‘Da je Usame djevoj~ica. Dok je Usame bio dje~ak.s.s. To je bilo prije pohoda na Bedr.. a meni se gadilo da to uradim. bijele ili crne. pa pade i ozlijedi ~elo. izuzetne ljepote.. ozarena lica. obukao bih ga i nagizdao i pazio sve dok mu ne zacijeli rana. isisao krv i ispljunuo je. da je kazala: “Usame je pao na ku}nom pragu i rasjekao ~elo.. Poslanik. ponosan i sretan zbog toga. a. ve} ga je kupio za istu cijenu koju je on platio.. pa ih voli i Ti. pri{ao mu je. obukao samo jedanput.s. a.’” Resulullah.

Na ~elu ovih plemena bili su pleme Hevazin i Sekif.s. Allahov Poslanik.. a. a. Usame je napunio petnaestu godinu `ivota.{. Me|u muslimanima nastade panika i mete`. Usame uze sablju i sav zadovoljan ode se spremati za borbu. Poslanik..s. pa sakupi svoje ratnike i postavi ih po stranama doline Hunejn.. D`e{em. a. Kad se odigrala Bitka na Hendeku. Poslanikov. putu protiv nevjernika.s. U Usami se rodila `udnja za d`ihadom od njegove rane mladosti. tra`e}i od njega da im dozvoli d`ihad na Allahovom. Alija ibn Ebi-Talib. Usame ibn Zejd je bio me|u tim junacima. i pokrene pohod na Meku. a. ^ovjek po imenu Malik ibn Avf en-Nasri uspje{no okupi pleme Hevazin pod svoju komandu. Poslanikov. Povikao je: “Do|ite ovamo. sna`na i ~vrsta mladi}a.s. a. gledaju}i skori poraz muslimana. odr`a se u tom polo`aju sa grupom iskrenih i odanih vjernika. posmatrao ga je s ljubavlju i naklono{}u.s. a. tik uz prolaz kojim }e pro}i muslimani. ga|anje lukom i strijelom i jahanje.. amid`a Abbas ibn Abdul-Muttalib. Spremi podmuklu klopku. Me|utim. a... U Bici na Uhudu Usame je pozvao svoje vr{njake. Po~e{e bje`ati s bojnog polja tra`e}i spas. Malik po~e planirati rat s namjerom da porazi Allahovoga Poslanika.s. Ja sam Allahov Poslanik! Ja sam Muhammed sin Abdullahov!” Poslanik. pa mu dozvoli i dade mu oru`je..s.s. Napravio je novi plan koji nije bio primjenjivan u ratovima na Arapskom poluotoku. amid`i} Ebu-Sufjan el-Haris i . Allahov Poslanik. d`. Saznao je za put kojim }e se kretati muslimani. brane}i vjeru u ~vrstom safu me|u bra}om i {ire}i svjetlo vjere svim ljudima. a on je stasavao u nao~ita.. odbi ih na lijep na~in zbog njihove mladosti. U Bici na Hunejnu dokazao je svoju stvarnu hrabrost i rijetko dotad poznato vite{tvo me|u malim brojem muslimana. Poslanik. @elio je biti poput iskrenih muslimana mud`ahida na bojnom polju.s. rukovanje sabljom.. Po~eo se podu~avati ratnim vje{tinama i uvje`bavati bacanje koplja. pogleda ga bri`ljivim pogledom i vidje u njegovim o~ima izraz preklinjanja. U jutarnjim satima muslimanska vojska sti`e u dolinu Hunejn. pa odo{e Allahovom Poslaniku. kad mnogobo{ci navali{e sa svih strana i naneso{e im te{ke gubitke.226                           Ashabi Allahovog Poslanika RANA BORBA NA ALLAHOVOM PUTU Nizale su se godina za godinom Usamina `ivota.. i zatra`io dozvolu da u~estvuje u d`ihadu na Allahovom putu. skloni se u stranu doline.. a. S’ad ibn Bekr i dijelom plemena Benu-Hilal. a. Oti{ao je Resulullahu. Omer ibnul-Hattab.s. a. predvode}i ih sa udru`enim plemenima Nasr.. Osim njega tu su bili: Ebu-Bekr es-Siddik. neka arapska plemena izrazi{e negodovanje zbog bojazni od pobjede islama koja bi zna~ila njegovo ovladavanja cijelim Arapskim poluotokom. Osam godina prije oslobo|enja Meke.. a pohvali njihovu iskrenu namjeru.

pa protivili ste se i zbog komandovanja njegovog oca. a. pa im se obrati rije~ima: “Ako ste protiv njegovog predvo|enja. MLADI VOJSKOVO\A Usame je tokom bitki i okr{aja na bojnom polju d`ihada stekao veliko ratno iskustvo i izgradio se u istinskog vo|u.. na {ta se Usame javno po`ali. Tako mi Allaha. da pro{iri islam u njoj.adl ibn Abbas. On. a. Pod njegovu komandu stavi odabrane ashabe me|u kojima: Ebu-Bekra es-Siddika. tra`e}i od njega da o tome razgovara s Ebu-Bekrom. a... Kroz posljednje izdisaje. Muslimani su stavljeni na veliku ku{nju jer je broj neprijateljskih vojnika u toj bici vi{estruko prelazio broj muslimana. u naj`e{}em poletu borbenosti i pokajanja. gdje je radio na pripremi i kontroli mobilizacije vojske.s.. Mo`da je Bitka na M’uti ta koja je najvi{e dojmila Usamu.{.s. povrati{e svu svoju snagu okupljeni oko Poslanika. `ude}i za {ehadetom. mjestu izvan Medine. Uprkos pogibiji Usaminog oca.s. To je velika bitka koju su vodili muslimani pod komandom Usaminog oca Zejda ibn Harisa. razbolje se Poslanik. a umjesto njega postavi neko stariji i ko je prije primio islam.. nije posustao niti je gubio nadu. d`. Neki od ashaba usprotivi{e se postavljanju Usame za predvodnika vojske. a na ~elo te vojske postavi Usamu ibn Zejda koji nije bio napunio ni dvadeset godina `ivota. a. Omer ode Ebu-Bekru i zatra`i od njega odlaganje .Ashabi Allahovog Poslanika 227 njegov sin . koju je vidio. Allahovom. pa po`elite mu dobro.s. Usame osta ~vrst vjernik. pru`aju}i otpor vi{ebo{cima i spre~avaju}i ih da mu se pribli`e. a. prije preuzimanja komande od Halida ibn Velida. Naredio je da se spremi velika vojska. u{iju koga o`alosti protivljenje pojedinih muslimana. Muslimani izabra{e Ebu-Bekra za svog predvonika i halifu. a pored toga on mi je me|u ljudima najdra`i poslije njegovog oca. Neka ide Usamina vojska.” U to vrijeme Usame se nalazio u D`erefu. EbuUbejdu i mnoge druge. Allahov Poslanik. ve} mu to pove}a iman i odlu~no nastavi borbu na Allahovom putu. S’ada ibn Ebi-Vekkasa.{.s. Plemeniti ashabi ustraja{e svojim sabljama uz Allahovog Poslanika. zatra`i{e da se smijeni Usame sa mjesta komandanta vojske. Sti`e to i do Poslanikovih.. Omera ibn el-Hattaba. Mislim da je on jedan od najboljih. Allah. Tako|er. on je za komandovanje najpodobniji. odlu~i da po{alje vojsku u pohod na Bizantiju. pomo}i spasi muslimansku vojsku. d`... Rebi’a ibnul-Haris i Ejmen ibn Ubejd koji je taj dan pao kao {ehid. Kada muslimani vidje{e da su svojom krivicom skoro pora`eni. omogu}i pobjedu muslimanima zahvaljuju}i ~vrsto}i tih cijenjenih ashaba. u smrtnim mukama izgovorio je: “Neka ide Usamina vojska. Usame je gledao pogibiju svoga oca Zejda i dvojice vojskovo|a (koji su ga zamijenili) D`’afera ibn Ebi-Taliba i Abdullaha ibn Ebi-Revvahe.” Dok se vojska spremala. Neki od njih su smatrali da Usamina vojska treba odgoditi pohod i tim povodom do|o{e Omeru ibn el-Hattabu.

228                           Ashabi Allahovog Poslanika pohoda Usamine vojske. ve} da Allahova rije~ bude gornja.. predvode}i i u~estvuju}i u Allahovoj. ~uo si {ta mi je Allahov Poslanik.” OKRUTNA LEKCIJA Usame nastavi sa podvizima na boji{tima. Halifa Allahovoga Poslanika. Sa mnom su najpoznatiji ashabi Allahovoga Poslanika. kao halifi i stala na njegovu stranu. a. prema granici El-Belke. njegovoga vo|e. ako odlu~i da {alje vojsku.s.{. dozvoli mu. kao {to je odbio i priznati ga za halifu..” Na takvim principima `ivi islam. a. pa da li trebamo ostati?” Na ovo pismo Ebu-Bekr mu odgovori: “Ne}u nikako druga~ije da radim osim kako je radio Allahov Poslanik. a..s. Usame je dozvolio Omeru da ostane s Ebu-Bekrom da mu pomogne u poslovima. a.” Do|e Usami vijest o smrti njegove najdra`e osobe. a Usame ga odlu~no odbi i podsjeti ga na govor koji je ~uo od Allahova Poslanika. te krenuo u svoju ~asnu misiju.s.s. u njegovom prisustvu: “Kada bi stavio svoju ruku u duboku {upljinu. ostaju}i skromni musliman koji se bori na Allahovom. ve} je ostao neutralan. Cilj mu nisu bili vlast i polo`aj. Napisao je pismo Ebu-Bekru: “Desio se najve}i doga|aj.a. za predvodnika vojske izabere nekog drugog. i druga koja je dala prisegu Muaviji ibn Ebu-Sufjanu kao halifi i stala na njegovu stranu. Ali. r... re~e Ebu-Bekr. Usame ibn Zejd odbio je boriti se na Alijinoj strani.” . a ti ho}e{ da ga ja smijenim! Tako mi Allaha. Poslije ubistva Osmana ibn Affana muslimani su se podijelili na dvije grupe: jedna koja je dala prisegu Aliji. te ga uze za ramena i protrese: “Majka te nemala. stavio bih i ja svoju.s. “Postavio ga je Poslanik. a. a on im ljutito odgovori: “Majka vas nemala! Osramotio sam se pred Poslanikovim nasljednikom. rekao kada sam ubio ~ovjeka koji je svjedo~io da nema boga osim Allaha. Ebu-Bekr se `estoko naljuti i sko~i prema Omeru. Ophrva ga neopisiva tuga.. Ako smatra{ da treba Omer da ostane sa mnom. Mislim da }e se Arapi vratiti u nevjerstvo. d`..s. muslimani ga upita{e {ta je uradio. zatra`io je odobrenje od predvodnika vojske koja se uputila u rat protiv Bizantinaca u Palestinu. Vratio se u Medinu s velikim plijenom tako da je za njegovu vojsku re~eno: “Nije se upamtila vojska sa manje gubitaka i ve}eg plijena od Usamine vojske.{.s. vojsci. vodi~a i u~itelja.” Potom mu je do{ao Alija ibn Ebi-Talib kore}i ga i tra`e}i od njega da mu se priklju~i. da dozvoli Omeru ibn el-Hattabu da ostane s njim. a da. putu. Ibn el-Hattabu!”. nikada!” Kad se Omer vrati.. d`. Povodom toga iznio je svoja osje}anja sljede}im rije~ima: “Moja se sablja ne}e di}i na muslimana koji svjedo~i da nema drugog boga osim Allaha. starijeg od Usame. Volio bih da me grabljivice razgrabe nego da u~inim suprotno. a. a. vjerovjesnika Muhammeda.

Lice Allahova Poslanika. Ubio je mnoge muslimane u njihovim pohodima. preseljenja na ahiret. koji je ve} bio obavije{ten o uspjehu. Tada sam rekao: ‘Dajem Allahu zavjet da ne}u ubiti ~ovjeka koji svjedo~i da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik. Odstrani me od osobe koja ga je obavijestila o pobjedi. Dvije godine prije Resulullahova.Ashabi Allahovog Poslanika 229 Taj doga|aj je posebna pri~a i te{ka lekcija od Poslanika.: ‘O Usame. Pedeset pete hid`retske godine preselio je na ahiret. pa mi re~e: ‘Pri~aj mi!’ Ja sam mu ispri~ao i spomenuo mu da sam nakon poraza tog plemena sreo jednog ~ovjeka koji je bio nevjernik. ostaviv{i iza sebe veli~anstvene uspomene i mirisne oporuke. a. pa sam po`elio da do toga dana nisam primio islam. promijeni se. on je izrekao {ehadet da se za{titi od pogibije’.’ Nismo se odmakli od njega dok ga nismo ubili. a. zar ti nije bilo dovoljno njegovo svjedo~enje da nema drugog boga osim Allaha?’ Ja sam rekao: ‘Allahov Poslani~e. rekao je: ‘Svjedo~im da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik.’” PRESELJENJE NA AHIRET Usame se povukao da `ivi u samo}i. a bio je tek navr{io osamnaest godina.s. krenuo je Usame na ~elu vojske u borbu protiv Arapa koji su se jo{ uvijek odupirali muslimanima i nanosili im neprilike. Pri{ao sam mu sa jednim od ensarija i kada smo izvukli sablje prema njemu.s.. Usame je u toj bici ostvario pobjedu i vratio se Allahovom Poslaniku. a. To je bilo Usamino prvo predvo|enje vojske.s. posmatraju}i me|usobni sukob muslimana i stanje u koje su upali.. a zatim mi re~e: ‘Usame..s. zar ti nije bilo dovoljno njegovo svjedo~enje da nema drugog boga osim Allaha?’ Tako mi Onoga Koji ga je poslao sa Istinom. .s. a. a. Zbog toga je bio veoma veseo.. a njemu je ve} do{la vijest o pobjedi.s. a na to }e meni Poslanik. a. Usame ovako pri~a pojedinosti te lekcije: “Do{ao sam Vjerovjesniku. neprestano je to ponavljao.

.

a on Amrov. a on Ebi-Amirov. ~vrst na nogama. El-Mugire je bio izuzetno obrazovan i poznavao je nekoliko stranih jezika. El-Mugire je u svakoj prilici bio priseban i jasnoga stava i rje~ito je izlagao svoje stavove. Obdaren intelegencijom. a on Mes’udov. sjajni zubi i kovrd`ava. @elio je zauzeti zna~ajno mjesto u `ivotu. k}erka Efkana sina Ebu-Omera. a on Kajsa Sekifa es-Sekafija. a on K’abov. prodornom intuicijom i zdravim razmi{ljenjem zauzimao je stajali{ta koja su donosila hajr i korist.A. jakih ruku. OSOBENOSTI El-Mugire ibn [u’be bio je oki}en osobinama koje se rijetko mogu na}i kod drugih osoba: mudrost. Imao je velike sposobnosti rukovo|enja i upravljanja. . Njegova majka je Umame. a on Avfov. Krasili su ga bijeli. iz plemena Beni-Nasra ibn Muavije. Nadimak mu je bio Ebu-Abdullah. {irokih ramena. krupnoga tijela. zagasito crvena kosa koja mu je padala na ramena. R. a on S’adov. a on Malikov. a on M’utebov. snala`ljivost i izuzetna tjelesna snaga. Bio je visokoga stasa. zadovoljavaju}i svoju du{u u slu`bi ~iste vjere.EL-MUGIRE IBN [U’BE. NJEGOVO IME I PORIJEKLO El-Mugire je sin [u’beov. me|u kojima i perzijski i gr~ki.

a. kako bi ga onemogu}ili da u|e u Meku. Mes’udom i Habibom. i objavio svoje primanje dini-islama. a. psuju}i i deru}i se na njega. sve do oslobo|enja Meke. Naime.s.232                           Ashabi Allahovog Poslanika EL-MUGIRIN PRELAZAK NA ISLAM El-Mugirin prelazak na islam jeste osvjedo~eni dokaz njegovoga imana. spreman da polo`i vlastiti `ivot.s.. Njegovo pleme bilo je najratobornije i neprijateljski raspolo`eno prema odabranom Poslaniku.s. Iza{ao je iz Medine sa sedam stotina mud`ahida. i potvrda njegove iskrenosti u ~istoj Allahovoj vjeri. Svijetli primjeri njegove borbe su upravo pokazali stupanj njegove privr`enosti vjeri i veli~inu ljubavi prema Allahovom Poslaniku. gradu u kojem je Poslaniku. Poti~e iz plemena Sekif koje je `ivjelo u gradu Taifu. a oni su odbili i uzvratili pogrdnim govorom..s. sklonio se od njih u jednu ba{~u vinove loze ~iji je vlasnik bio Utbe ibn Rabi’a.. a ne radi borbe. A kada ih je Allahov Poslanik.s. Resulullah. a.. vjere u poslanstvo Muhammeda. Allahov Poslanik. a.s.. a. neka je Allahov selam i blagoslov na Resulullaha.s. a. sina Abdullaha.. [este godine po Hid`ri. Nakon toga je ostao kao muhad`ir me|u bra}om u vjeri. vode}i pred sobom kurbane kako bi Kurej{ijama dao do znanja da dolazi u posjetu Mesd`idul-haramu. zatra`iv{i uto~i{te od napasnika.s. Pleme Beni-Sekif ostalo je neprijateljski raspolo`eno prema Resulullahu. odlu~i pozvati pleme Sekif u islam. a. Resulullah. Pozvao ih je u islam.s. a.s.. nagovorili su omladinu i ludake da ga natjeraju kamenjem.. poslije smrti Poslanikovog amid`e pove}alo se neprijateljstvo Kurej{ija prema Resulullahu.. Kurej{ije posla{e svoje predstavnike da upitaju o razlogu njihova puta. sinovima Amra ibn Umejra ibn Sekifa.s. na{ao Allahova Poslanika. Resulullah. a. Zavjetovao se da }e braniti nebesku poruku i njenog prenosioca. Kada su muslimani na ~elu sa Allahovim Poslanikom stigli u mjesto zvano Hudejbija. ISKRENI BORAC El-Mugire stavio je svoj `ivot na uslugu islamu. Uputio se u Medinu. Stupio je u kontakt s njihovim velikanima i poglavarima i to sa trojicom bra}e: Abdul-Jalilom. a. Do Kurej{ija sti`e vjest o Resulullahovom izlasku iz Medine. nanesena velika uvreda. a. U toj situaciji. [to se ti~e El-Mugire. te oni nahu{ka{e Mekelije da iza|u i presjeku mu put. a. napustio. ve} poslije Bitke na Hendeku uvidio je da je njegov narod zalutao i da su Kurej{ije dokazani tirani i zulum}ari. odlu~io je posjetiti K’abu i obaviti umru.s. pridru`iv{i se vojsci mud`ahida Allahovoga Poslanika. odgovorio im je da je .

. koji je ~uvan u ogromnoj tvr|avi. a Urve se u momentu uko~i na mjestu. r.. Vi dobro znate da je od vas moj otac...” “Pravo ka`e{ i ne sumnjamo u tebe!”. koji je do{ao zajedno sa jo{ nekim Taiflijama da potpomogne Kurej{ije u borbi protiv Allahovoga Poslanika.s.. Urve se usudio uzeti Poslanikovu. a.s. El-Mugire je oti{ao zajedno sa nekoliko ashaba. Vratio se Kurej{ijama i rekao im: “Kurej{ije. . Me|u predstavnicima Kurej{ija bio je i Urve ibn Mes’ud es-Sekafi. a. kako je stra{an i grub. zatra`io je od El-Mugire ibn [u’be’a da ode u Taif i poru{i najve}i kip zvani Lat. staviv{i ruku na sablju. Posjetio sam kraljevstvo Kisre i kraljevstvo Kajsare i kraljevstvo En-Ned`a{ije. Urve je oti{ao u mjesto gdje je boravio Allahov Poslanik..” “Idi”. El-Mugire je bio iskren vjernik i mud`ahid na Allahovom putu.a... na{to ga El-Mugire uhvati za ruku i o{tro je odbi. me|utim. Vidio sam ljude koji ne prepu{taju svog poglavara igri slu~aja. Iznesite svoje mi{ljenje. ne vidjeh kralja me|u narodom poput Muhammeda me|u njegovim ashabima.. Ugovor je nazvan “Ugovor na Hudejbijji”. a. Ko je ovaj Muhammede?” “Sin tvog brata El-Mugire ibn [u’be”..” U tom momentu El-Mugire je stajao iza Resulullaha. Neka je Allah. poslu{ajte me.{. reko{e mu Kurej{ije. sve dok su oni u njoj. re~e mu Resulullah. Poslije oslobo|enja Meke i poraza nad plemenima Hevazin i Sekif na Hunejnu. prije nego {to ti je odsje~em”. a.. Allahov Poslanik. d`. a. a Urve nastavi: “Ja idem kod Muhammeda na razgovor da saznam {ta je kod njega.s. zauzima kod svojih sljedbenika muslimana i njihovu spremnost da daju `ivot. ^uo sam {to se desilo pa sam sakupio narod iz svoga plemena. bradu dok je govorio.. u~estvovao je u svim bitkama koje je vodio Allahov Poslanik. “Nosi ruku sa lica Allahova Poslanika. a.s.s.” Nakon ovoga je sklopljen sporazum izme|u dvije strane koji je ispred Kurej{ija potpisao Suhejl ibn Amr.s. Rekao je: “O skupino Kurej{ija! Vidio sam one koje ste poslali kod Muhammeda kako su o{trim prijekorima i pogrdnim rije~ima do~ekani. sru{io Lata. brane}i ga. Promrljao je: ”Te{ko tebi.. a.Ashabi Allahovog Poslanika 233 do{ao hodo~astiti K’abu i da nema namjeru ratovati.s. zar si sakupio narod iz raznih plemena i do{ao da uni{ti{ svoje pleme? Kurej{ije su iza{le pod punom vojnom spremom i zakleli su se Bogom da nikada ne}e{ u}i u Meku silom. te do temelja zaravnao simbol stranputice i zablude.. tako mi Boga.s. Kurej{evi}ka. zadovoljan El-Mugirom ibn [u’be’om. a majka mi je Sabia bint Abdi [ems. Resulullah.. meni pokorne.. re~e mu. crvenokosi junak isukao je sablju i zajedno sa mud`ahidima borio se sve dok nisu uni{tili otpadni~ki pokret murteda koji su se oglu{ili o Allahove zapovjedi.. potvrdi{e Kurej{ije. a. Urvetu je ovo bilo dovoljno da uvidi kako visoko mjesto Allahov Poslanik. i do{ao sam jer se smatram du`nim pomo}i vam. a. Tako|er.s. osmjehnu se. sjeo ispred njega i obratio mu se rije~ima: “Muhammede.

i dogovori{e se da on bude taj koji }e oti}i prvi put. Historijski razgovor koji se odvio izme|u El-Mugire i vo|e perzijske vojske Rustema pokazuje njegovu inteligenciju i razboritost. Arfed`e ibn Herseme. Nakon Halidovog prelaska u [am.38 Do nas su doprle pri~e o vama poput . prije borbe na Kadisijji. Bisr ibn Ebi-Rehm. pade odluka da ide El-Mugire ibn [u’be. a Rustem oporu~i S’adu da mu po{alje drugu osobu. izvrsne govornike i mislioce. Rabijja se sastao sa Rustemom.234                           Ashabi Allahovog Poslanika HISTORIJSKI SUSRET Poslije zavr{etka rata sa otpadnicima. Poslije Rabijje. razmjeniv{i s njim mi{ljenja. Rabijj ibn Amr. na {ta Rustemova garda {~epa El-Mugiru i grubo ga maknu sa prijestolja. objasnio mu situaciju koja je pred njima.” Rabijjin prijedlog jednoglasno podr`a{e i ostali. Naime. kao da su nam posebno va`ni. Kirfe ibn Zahir et-Temimi. Rustem je `elio da sazna ne{to vi{e o tim ponudama. daju}i svoj doprinos u osvajanju Iraka. Ako im odemo u ovom broju. te im je rekao: “Izabrao sam vas da govorite sa Perzijancima. S’adu je napisao sljede}u poruku: ”Rustem vam poru~uje da nam po{aljete va{e izaslanike. Poslije Huzejfe. S’ad ibn Ebi-Vekkas je po nare|enju vladara pravovjernih Omera ibnul-Hattaba. `ele}i time zapanjiti muslimane.” S’ad je odredio najbolje vo|e.rat. pa zbog toga predla`em da ode samo jedan od nas. To su bili: El-Mugire ibn [u’be. Perzijskoj vojsci prethodno je nare|eno da obuku blistava odijela izvezena zlatnim nitima. bojim se da }e pomisliti da im pridajemo posebnu pa`nju. ve} zatra`i novog pregovora~a. pa je zatra`io sastanak sa muslimanskim predstavnicima. El-Mugire isplanirao je da u razgovoru nametne svoju govorni~ku vje{tinu i da istakne samopouzdanje i ja~inu muslimana. . Allah s njima obojicom bio zadovoljan. Ovaj postupak rasrdi Rustemova brata pa po~e otpuhivati kroz nos od ljutnje. pri|e i sjede na njegovo prijestolje tik do njega. On se obrati Rustemovom bratu: “Ne otpuhuj! Ovo gdje sam sjeo meni ni{ta ne zna~i. a ni tvoj brat nije o{te}en. Kada je El-Mugire u{ao u Rustemovu odaju. vo|i Perzijanaca ponudio jedno od troje: . i da stave krune na glave i zlatne ogrlice na vratove. ode Huzejfe ibn Muhsin. S’ad je pozvao izabrane mud`ahide u ~iju vjeru nije bilo nikakve sumnje. Huzejfe ibn Muhsan. El-Mugire je ostao u redovima vojske Halida ibn Velida. pa {ta mislite?” Prvi se javi Rabijj ibn Amir: “Sigurno je da stranci imaju svoj na~in mi{ljenja i svoje obi~aje. . kojim se Rustem nije zadovoljio. El-Mugire je ostao u safovima mud`ahida pod vodstvom S’ada ibn Ebi-Vekkasa koji je zapovijedao Bitkom na Kadisijji. Mez’ur ibn Adijj el-Ad`eli te M’abed ibn Murre el-Ad`eli.islam.d`izju.

“Ti si nas tra`io.poslije bude zadovoljan s nama. Mi Arapi smo me|u sobom jednaki. Ko napravi ne{to.” Rustem je govorio nabrajaju}i slave svoga naroda. Nemam `elje za borbom niti vas `elim zarobiti. obrati se El-Mugiri. ~asni smo me|u narodom. kao {to je to slu~aj kod nas. re~e: “Zaista je Allah Stvoritelj i Hranitelj svega postoje}eg.” Njihovi savjetnici uvidje{e veli~inu El-Mugirinog govora koji ostavi velik dojam na obi~ne ljude pa ti ljudi reko{e: “Tako je nastupio da }e mu na{i pot~injeni dati prednost. prokleo Bog na{e prvake.. Ponosno pobje|ujemo. u zlu danu po njih. Rustem je imao svoga prevodioca Arapa. Boga mi. nije niko gluplji od njih kada su potcijenili ovaj narod. On tim upravlja . Jedan drugog ne pot~injavamo. vi ste me pozvali. opominjao. Bog vam zdravlje podario. pa ne bih uradio {to sam uradio i ne bih vam do{ao. ti si Arap. vi ste za nas bezvrijedni.” Ovim govorom. a ja ne vidjeh zaglupljenijeg naroda od vas. a kada vas zadesi su{a. Naredit }u da se svakom va{em ~ovjeku pokloni po tovar hurmi i dva odijela. Prevodi mu onako kako ka`em i kao {to prevodi{ njegove rije~i. Nego. do|ete po pomo} kod nas.” Poslije svoga lo{eg nastupa Rustem je poku{ao napraviti prijaznu atmosferu. osim onoga koji poka`e neprijateljstvo prema svom drugu. ja~i smo od neprijatelja. Vi ste oskudna i zlo}udna `ivota.. Mugire ibn [u’be nametnuo se Rustemu i njegovim podanicima kao sna`na li~nost zdrave logike. Vlast ne mo`e potrajati ako je zasnovana na ovakvim temeljima i predvo|ena ovakvim vo|ama. Bilo bi bolje od ovoga {to ste napravili da ste me prije obavijestili da ste vi gospodari jedni nad drugima. i zahvaliv{i Allahu. zato ka`i {ta ima{. a neprijatelj nas ne porazi. pa idite svojim putem. El-Mugire ga je stalno presijecao.Ashabi Allahovog Poslanika 235 bajki. Kada nas Bog kazni . kako bi se zaboravio lo{ postupak njegovog brata i njegovih namjesnika: “Ho}e{ li ti govoriti ili da ja pri~am?”. mazge i hiljadu dirhema. Dolazite nam kao trgovci i nadni~ari. tako po{tovanog i inteligentnog. vratite se odakle ste do{li.. Mi vam odvojimo dio hurmi i p{enice i ispratimo vas zadovoljne. Zatim je rije~ uzeo El-Mugire. Mislio sam da i vi preporu~ujete jednakost. ne `ele}i otkriti svoje znanje perzijskog jezika: “Te{ko tebi.” Perzijanci koji su slu{ali razgovor do{aptavali su se. rekao Arap.. prijateljski se {ale}i sa El-Mugirom. Stoga. Me|utim.. govore}i: “Istinu je. a ja }u dati va{em zapovjedniku odje}u. A danas sam shvatio da }ete biti poni`eni i uni{teni. vratite se. vrati na{u mo} i podari nam pobjedu protiv neprijatelja.. bilo mu je ime Abbud.. U odnosu na nas nema si}u{nijeg naroda od vas. Nema nigdje kralja poput na{eg. o Abbude. osim dan-dva ili mjesec-dva. a izme|u ostalog re~e: “Jo{ smo gospodari na na{oj grudi. punim samopouzdanja i dubokog imana i istinitosti akide koju nosi.

a u islamu imate sve {to i mi. na{e lo{e stanje. nije poslao Vjerovjesnika kojem je podario Knjigu. a neki silom. a ja }u vas se svih rije{iti. ispred muslimanske vojske ka`e: “Na{ vo|a je zvjezdoznanac pa je pogledao u tvoju sudbinu i vidio da }e ti sutra biti izva|eno oko.” . Nema primirja izme|u vas i nas.. Mi jedemo le{inu.. Koji vjeruju u njega bore se protiv onih koji pori~u. Allah je Taj Koji je to stvorio i vama podario. a oni koji nas ubijaju njima je D`ehennem.236                           Ashabi Allahovog Poslanika i to pripada Njemu. “Da od vas svaka osoba da d`izju poslu{no. po`elio bih izgubiti i drugo oko. izdvajaju}i d`izju poslu{no i smjerno. Rustem naredi da ga isprati jedan od njegovih vojnika. iskren i da je poslat od Allaha. A dini-islam nam je dra`i od ovoga dvoga.{. pa nam naredi da se borimo protiv onih koji nam se protive. narediv{i mu da kad budu prelazili most. a.” Nakon razgovora u kojem je dominirala El-Mugirina inteligencija i rje~itost. i obaveze su nam jednake.{. bez ikakve razlike izme|u nas i vas.” Ove rije~i naljuti{e Rustema. Povjerovali su mu iskreni. a mo`da jo{ i u te`oj situaciji bili. poslu{no i smjerno.ulazi u D`ennet. Ne}e osvanuti ni zora.ili davanje d`izje. A kad smo u pitanju mi. Budi na{ {ti}enik. upita Rustem. mi je poznajemo i ne pori~emo. zatim mu uzme bogatstvo i pojede. u protivnom . d`. mole}i da se primi od njega. d`. te`ak `ivot i razdor. sve dok ne u|u u vjeru. kosti i krv. sve dok nam se ne objelodani da je Allahov Poslanik. borit }ete se?!” “Zna~i. Stavljamo ti na izbor jedno od troje: . ni to ne pori~emo. nismo du`ni dati. Tako je bilo dok Allah. a drugi su odbili.. neki potpuno uvjereni.” “A {ta to zna~i poslu{no i smjerno?”. Najbolje `ivi onaj ko ubije svoga amid`i}a.” Kada je vojnik kazao {ta je imao.rat. pa po~e udarati nogama o zemlju i ljutito re~e: “Nisam ni pomislio da }u u `ivotu ~uti ne{to ovako od vas Arapa.ulazak u islam. ko od nas bude ubijen . . pozivaju}i nas onome ~ime je zadu`en.s. El-Mugire re~e: “Obradovao si me dobrom nagradom. U takvoj smo. a ako bi od nas {ta zatra`ili. U tom momentu Rustem ga presje~e: “Zna~i. Da ne znam da }u u budu}nosti voditi borbu s protivnicima kao {to ste vi mu{rici. [to se ti~e tebe i tvojih podanika koji su mo}niji od neprijatelja i nadmo}ni u vladanju i {to se ti~e va{e ogromne dunjalu~ke vlasti.

a on je ve} ubijen. Perzijanska je vojska u po~etku borbe pokazala ve}u borila~ku vje{tinu i o{trinu u napadu. u pismu sljede}eg sadr`aja: “Kada dobijete ovu poruku. te je od El-Mugire ibn [u’be’a zatra`io da izvidi {ta je s njima. S’ad ibn Ebi-Vekkas rasporedio je vojsku u manje grupe.. a poslije Rustemove pogibije odlo`ili su naoru`anje isklju~iv{i se iz borbe i ~ekaju}i krajnji rezultat. Poslije toga zavladalo je pravo rasulo u taboru neprijateljske vojske. a El-Mugire i drugi muslimani pokazali su veliko juna{tvo. S’ad ibn Ebi-Vekkas primijetio ih je. a Perzijanci sklopi{e savez sa Zuhreom ibn Huvejjetom. ali to nije uticalo na muslimane koji su ostali ~vrsti poput planine. Muslimanska vojska brojala je oko trideset tri hiljade mud`ahida dok je neprijateljska vojska brojala sto dvadeset hiljada boraca. obavijestio je S’ada. a muslimani su navaljivali na njih sve dok ih u potpunosti ne uni{ti{e. dan-no}. Bili smo specijalna jedinica koja je ~uvala Rustema. Bje`ali su. u~estvovalo ~etiri hiljade vojnika zvanih ”Kraljevska garda”.Ashabi Allahovog Poslanika 237 NA KADISIJJI Rezultat pregovora izme|u Rustema i muslimana bio je rat. Neka svaki vo|a i zamjenik dobro upozna svoje zadatke i du`nosti. Posljednjeg dana borbe. Muhammedun Resulullah”. rasporedi vojsku u desetine. odredi im emire i zamjenike i podigni punu pripravnost. koju je do Rustema dopratio kralj Ebreviz iz Dejlema. kada je ~uo ove rije~i. Probili su prve redove i ubili vo|e Rustema i Behmena ibn D`ezevijeha.a. Bitka je po~ela na uobi~ajen na~in tog vremena. tako|er. pojedina~nim dvobojima. Iza sebe su ostavili veliki plijen. Borba se vodila nekoliko dana u vi{e navrata. r. Oni su bili specijalna stra`a oko njega. Konjicu Mugire ibn [u’be’a priklju~i sebi i izvijesti me o njihovom djelovanju!” El-Mugire je bio poznat po svojoj `estini u borbi i po stru~nosti u komandovanju konjicom. To je uradio po naredbi vladara pravovjernih Omera ibnul-Hattaba..” El-Mugire je od radosti povikao “La ilahe illallah. iako su bili malobrojni. da bi nakon njih uslijedio op}i okr{aj. dali su mu sljede}i odgovor: “Mi nemamo nikakve veze sa borbom. . muslimani su uspjeli ukloniti `ivi zid koji su Perzijanci napravili od slonova pa su nakon toga navalili `estokim napadom svim raspolo`ivim sredstvima. Kada im je El-Mugire oti{ao.. i jo{ nekoliko njihovih velikana. oru`je i poginule. Na Kadisijji je. Drage volje ulazimo u va{u vjeru. Po njihovoj `elji raspore|eni su u blizini Kadisijje.

.Mugire odvoji se po strani sukoba.uratu. Uz njega je bio El-Mugire koji ga pokri ogrta~em i skloni mu tijelo ustranu. d`. r. pa je zatra`io dozvolu od Vladara pravovjernih koji mu je izda. El. Allah. Nakon ove bitke vladar pravovjernih Omer ibnul-Hattab.a. Du`nost namjesnika vr{io je do dolaska halife Osmana ibn Affana. pa kad ih Perzijanci vidje{e. Njima su se pridru`ili stanovnici Misana. gdje je do{la do izra`aja njegova mudrost i snala`ljivost.{. zapo~e o{tri okr{aj u kojem kao {ehid pade vo|a islamske vojske N’uman ibn Mukarrin. Neka je Allahov selam na njih.{. Jedan od najve}ih podviga koje je u~inio El-Mugire desio se u Bici za Nehavend. ali je on bio zauzet nekim poslom u . jednog od velikana Eberkbaza. Perzijanci napusti{e Nehavend i uputi{e se putem Hemezana. a muslimanima koji su vidjeli njegovu pogibiju re~e da prikriju vijest: “Ne govorite da nam je emir pao kao {ehid dok ne vidimo {ta }e nam Allah presuditi s protivnikom. da ne bi obeshrabrili ljude. blizu Basre. muslimani su se uputili prema gradu El-Medainu ~iji namjesnik Jezded`ird od straha napusti grad a muslimani ga uze{e bez borbe. koji ga smijeni s te du`nosti. El-Mugire je ~uo za veliku mobilizaciju pa je odmah poduzeo odgovaraju}e mjere. ubiv{i mnoge od njih. te br`e-bolje napusti{e Eberkbaz.” Muslimani su navaljivali dok im Allah. r. Kada je Utbe ibn Gazvan preselio na ahiret. postavi El-Mugiru namjesnikom Kufe. ostav{i neutralan. [esnaeste godine po Hid`ri Utbe ibn Gazvan je bio namjesnik Basre. d`. @elio je obaviti had`..a. Naime. Krenula je vojska El-Mugire sa zastavama i ogromnim oblakom pra{ine koju su dizali za sobom. El-Mugire dade prisegu Muaviji. a on ga odredi namjesnikom Kufe. pomisli{e da je to ogromna vojska. Kada se situacija smirila. ne dade pobjedu. Nakon Bitke za Tuster zarobljen je Hurmuzan. Bje`ali su.238                           Ashabi Allahovog Poslanika OSVOJENJE NEHAVENDA Poslije velike pobjede na Kadisijji.. formirali jaku konjicu pod komandom . Nakon uvodnih dvoboja izme|u muslimana i Perzijanaca. Utbe je odredio El-Mugiru da ga zamijeni dok ne do|e El-Med`a{i. a muslimani su ih gonili. od `ena je zatra`io da svoje mahrame stave na koplja i da di`u pra{inu. Privremenu du`nost namjesnika je trebao preuzeti Med`a{i ibn Mes’ud es-Sulemi.ilkana. namjesni{tvo u Basri preuzeo je El-Mugire ibn [u’be. Tu Hurmuzan primi islam i ostade kao prevodilac prilikom su|enja. bio zadovoljan s njima obojicom. Poslije ubistva Osmana ibn Affana pojavi{e se nesuglasice izme|u Alije i Muavije ibn Ebi-Sufjana. koji je u pratnji El-Mugire odveden vladaru pravovjernih Omeru ibnul-Hattabu. Odsustvo Utbeta i El-Med`a{ija iskoristili su Perzijanci Basre tako {to su izazvali nerede u gradu Eberkbaz. .

a nakon ukopa Ibn Hebire e{-[ejbani stao je pokraj njegovog kabura i kazao: “U kaburu le`i ~vrstina. rekao: “Sposobnih Arapa je ~etverica: Muavija ibn Ebi-Sufjan. dok je obavljao du`nost namjesnika Kufe. El-Mugire je preselio na ahiret. i nije nai{ao na zamr{en slu~aj. kod njega je strpljivost i samilost. [to se ti~e Muavije ibn Ebi-Sufjana.” Pa je dodao: “Tako mi Allaha. i `estoki protivnik koji ima svoj utjecaj. El-Mugire je za rukovo|enje. Srditi ga u grob strpa. Ukopan je u Kufi. postojanost. a zabilje`eno ja da je Kabis ibn D`abir rekao: “Dru`io sam se sa El-Mugirom i zaklju~io.” . El-Mugire je sposoban da iza|e na svih osam. a bio si odani prijatelj s kim si se zbli`io.” Zabilje`eno je tako|er da je E{-[’abij.” Taberi je o njemu kazao: “Bio je takav da nije zapao ni u jednu situaciju.Ashabi Allahovog Poslanika 239 PRESELJENJE NA AHIRET Mugire ibn [u’be obavljao je svoje namjesnikovanje krajnje mudro i snala`ljivo. opisuju}i sposobne Arape. Amr ibnul-’As je za velike probleme.” Pedesete godine po Hid`ri. a da nije posegao za ispravnim. Amr ibnul-’As. `estoko si ka`njavao neprijatelje. a od toga zatvora ne}e koristiti puhanje vra~ara. da kada bi neki grad imao osmera vrata i da se na njih ne mo`e iza}i osim sa snala`ljivo{}u. a da iz nje nije na{ao izlaz. El-Mugire ibn [u’be i Zijad ibn Ebi-Sufjan. a Zijad je i za malo i za veliko.

.

gustu kosu. Bio je srednjega rasta. Ebu-Dud`ane volio je konje i brigu oko njih. a on Abdu-Vuddov. Nosio je nadimak Ebu-Dud`ane. ~vrstoga vrata. okruglo lice. on sin Levzanov. sin je Har{eov. a tako|er je bio sklon {utnji. Njegova je izdr`ljivost bila ja~a nego kod ve}ine drugih ljudi. Imao je jake i ~vrste mi{i}e koji su ga slu`ili kad treba udariti sabljom i kada treba podi}i {tit. zbog mi{i}ave i razvijene gra|e. pamtio je njihovo srodstvo i poznavao vrste. posebno sablju kojoj je davao prednost nad drugim oru`jem toga vremena. crn ten. oki}en saburom i postojan. Volio je oru`je. Znao je kada }e se privu}i protivniku. vje{to bi udario sna`nim udarcem. a on K’abov. a ovaj sin Zejdov. . NJEGOVO IME I PORIJEKLO Ime mu je Simak. stabilan hod.SIMAK IBN HAR[E. Odlikovala ga je hrabrost. smjelost i odva`nost. a K’ab je sin El-Hazred`a el-Ensarija es-Saidija. izgledao je poput gorostasa koji se kre}e ~itavim tijelom. a on Saidov.A. Bio je sr~an i ~vrstoga stava. R. {to je junake odbijalo od dvoboja s njim. Mrzio je sve {to ru{i ljudsko dostojanstvo i umanjuje odlu~nost. a ~im bi se ukazala pogodna prilika. OSOBENOSTI Ebu-Dud`ane je bio jedan od najpoznatijih vitezova me|u Arapima. {irokih prsa. a on je Sa’lebov. poslije kojeg bi neprijatelj pao nepomi~an. krupnoga tijela. imao je jake {ake i mi{i}e. Jahao je po pustinji i lovio divlja~. Bio je odlu~an i ozbiljan u svakoj prilici. Kada bi hodao. a on El-Hazred`in.

s. Poslanik. Kada je stigao u Meku.a. neiskvarena du{a prihvatila je islam potpunom iskreno{}u. Resulullah. a. r.. Muhammeda ibn Abdullaha.. Pozvao je muslimane u d`ihad i poveo ih do izvora na Bedru. Ljudi su po~eli spominjati ime Muhammeda ibn Abdullaha. Ebu-Sufjan predosjetio je opasnost koja mu prijeti. kako bi se njihova opakost i osori odnos prema njemu smanjili i postali bezopasni.. pove}ao se broj muslimana u Medini..s. I{ao je u pravcu Meke sa velikom robom koja je ~inila glavninu imetka Kurej{ija. bio je napregnut i oprezan.s. svjetlo imana po~e nastanjivati njegovo srce dok je posmatrao {irenje islama me|u ljudima. a. `elio je zaplijeniti karavan i tako oslabiti mo} Kurej{ija. . Ebu-Dud`ane po~eo je posmatrati ljude i obra}ati pa`nju na njihova stanja i njihove pri~e. a.s. uglavnom zbog njegovog burnog `ivota.242                           Ashabi Allahovog Poslanika NJEGOVO PRIMANJE ISLAMA Ako je Meka kolijevka islama. Sebe je zavjetovao za odbranu nebeske vjere i borbu na Allahovom putu dok islam ne pobijedi i dok se ne pro{iri me|u ljudima. osiroma{iti ih i pot~initi. Bitka na Bedru bila je prvi oru`ani okr{aj u kome su muslimani krenuli ustrojenih safova protiv Kurej{ija i njihovih prvaka. i da budu za{titni oklop jezgru islama i nosioca Objave. a odbacivati {irk i obo`avanje kipova koji ne mogu nanijeti {tetu niti pribaviti korist. Ubrzo je izjavio primanje islama i odlu~io biti me|u ~istim muslimanima koji }e do~ekati Bo`ijega Poslanika. a.. On je odmah poslao Damdama ibn Amra el-Gifarija u Meku po pomo} od Kurej{ija. Stvoritelja svega. zaslugom Mus’aba ibn Umejra i drugih muslimana.. a. Utom su ga obavijestili da je Poslanik. Ebu-Dud`ane nije bio me|u onima koje je islam privukao na samom po~etku njegovog {irenja. Nakon prvoga ugovora o davanju vjernosti kod Akabe. Tada{nji je d`emat brojao sedamdeset muslimana. Tako. vra}a iz [ama. broj se muslimana uveliko pove}avao. Njegova ~ista. a. a me|u njima su bili i Mahreme ibn Nevfel ibn Uhejb ibn Abdi Menaf i Amr ibn El-’As ibn Vail ibn Hi{am.. d`.s. iza{ao iz Medine da bi zaplijenio karavan. onda je Medina srce islama. Allah. JEDAN OD JUNAKA BITKE NA BEDRU U islamu.s. kada bude u~inio hid`ru u Medinu sa njegovim vjernim prijateljem Ebu-Bekrom es-Siddikom. odredio je da stanovnici Medine budu Njegovi pomaga~i i pomaga~i Njegovoga Poslanika . Poslije drugog sporazuma o davanju vjernosti na Akabi i nakon pristizanja muhad`ira iz Meke. koji je predvodio Ebu-Sufjan.s. i {iriti vijesti o njegovom pozivu u obo`avanje Jednog Jedinog Boga.{. saznao je da se karavan Kurej{ija. a. Ebu-Dud`ane na{ao je istinsko zadovoljstvo za du{u. i imala pratnju od ~etrdeset ljudi.

” Poslanik. da si tra`io od nas more da s tobom preplivamo. i svjedo~imo da je Istina ono sa ~ime si do{ao. Tako mi Allaha.” Od ensarija je najvi{e Ebu-Dud`ane bio zanesen i nao{tren za sukob sa mu{ricima kako bi im se o~itala `estoka lekcija. a mi smo s tobom. U me|uvremenu. r. dok su drugi navaljivali da se bore.s.ratovali bi s tobom sve dok ga ne bismo osvojili. ve} sada vidim bitku.a.” Nego ka`emo: “Idi ti i tvoj Gospodar pa se borite i mi }emo se s vama boriti. preplivali bismo ga s tobom i ni jedan od nas ne bi izostao.s. s Allahovom pomo}i.. mi smo uz tebe. a. Mi smo strpljivi u ratu. Zovnuo je muhad`ire i obavijestio ih o izlasku Kurej{ija u pomo} Ebu-Sufjanu. Kada je stigla vojska Kurej{ija do mjesta gdje je bio karavan. mi }emo ovdje ostati. Me|u ovima drugima bio je i Ebu-D`ehl. zlo! Va{i imeci kod Ebu-Sufjana su na dohvatu Muhammedu i njegovim ljudima! Ne vidim da }ete ih uspjeti spasiti! U pomo}! U pomo}!” Kurej{ije koje su se okupile oko Damdama iz znati`elje kakve su vijesti. pa stao kukati i zapomagati: “O Kurej{ije. Zato smo ti ukazali povjerenje i dali na{e obe}anje na poslu{nost i pokornost. Poslije toga.. Allahov Poslani~e. koji je bio veoma zao i prgav ~ovjek. Muslimani su predlo`ili Poslaniku. odmah sko~i{e i po`uri{e da se spremaju u pomo} Ebu-Sufjanu. Kurej{ije su bile nasuprot muslimana. ustade El-Mikdad ibn Amr i re~e: “O Bo`iji Poslani~e. uputi dovu za njega. savjetovao se sa muslimanima o mogu}em okr{aju sa Kurej{ijama. zlo. da nas odvede{ u Birkel-Gumad39. Najzagrijaniji je bio El-Esved ibn Abd el-Esved el-Mahzumi.. Tako mi Allaha. postupaj kako `eli{. iskreni u bici. pocijepao svoju ko{ulju i odsjekao nos svojoj devi. obradovao se i rekao: “Idite i obradujte ostale. Ova zamisao je uspje{no i provedena u djelo. ~ime }e{ biti radostan. a da sva ostala vrela zatrpaju. tako bi Kurej{ije ostale bez vode. a u njihovo je ime govorio S’ad ibn Mu’az. koji je insistirao dok nije i ostale uvjerio da u|u u okr{aj. Neki od Kurej{ija `eljeli su da se vrate. vidjeli su da se Ebu-Sufjan ve} izvukao zajedno sa karavanom.a. savjetovao se sa ensarijama. Kada je zavr{io. U me|uvremenu. Nakon toga. Nije nam te{ko da se sutra sretnemo sa na{im neprijateljem. Mo`da ti Allah poka`e ne{to od nas. Isto to uradi i Omer ibn el-Hattab.s. a. a. Ustao je tada Ebu-Bekr. a. a kada su saznali {ta su muslimani uradili sa bunarom. Tako mi Onoga Koji te je poslao sa Istinom.” Tako mi Onoga Koji te je poslao sa istinom... Rekao je: “Vjerujemo u tebe i smatramo te istinitim.Ashabi Allahovog Poslanika 243 Damdam je stao na sred trga. Poslanik.s. . Poslanik. ne}emo re}i kao {to su rekli sinovi Israilovi Musau: “Idi ti i tvoj Gospodar pa se borite. Kreni sa nama.” Kada se pribli`io vrelu. i govorio. pa je rekao: “Kunem vam se Bogom da }u se ili napiti sa njihovoga vrela ili umrijeti prije nego do|em do njega. Allahov Poslanik. a.. da vodu Bedra navede u bunar koji je bio na njihovoj strani. dali su zakletvu da }e se napiti iz bazena koji su napravili muslimani.s. stavio je sebe na raspolaganje potrebama vjere. postupi onako kako ti Allah naredi. r. Ebu-Sufjan uspio se izbaviti sa karavanom i oti}i u Meku.

pa se strovali na zemlju. a. njegov sin Velid. Oni su podsticali Kurej{ije na pripremanje velike vojske u rat protiv Muhammeda.s. Nakon pogibije El-Esveda. re~e: “Ustani. Abd. Ispred njega je stao Ebu-Musa’fija koji je bio jedan od saveznika Kurej{ija i jedan od njihovih junaka. a Kurej{ije su bili potu~eni do nogu.244                           Ashabi Allahovog Poslanika Hamza ibn Abdul-Muttalib udario ga je sabljom i odsjekao mu nogu. a s njim njegov sin Velid ibn Utbe i njegov brat [ejbe ibn Rebi’a i pozva muslimane na dvoboj. CRVENI POVEZ Kurej{ije nisu prihvatile poraz u Bici na Bedru.. i muslimana. opreme i svega drugoga . Ikrime ibn D`ehla i Safvana ibn Umejje.” Kurej{ije su po~ele davati imetke u sakupljanju oru`ja.s. mo`da }emo osvetom ubla`iti gubitke koje nam je nanio. Kad je prihvatio ponudu.. i `ele}i osvetu. Ranio je veliki broj Kurej{ija koji su izbjegavali da stanu ispred njega u otvoren sukob. Voljom Allaha. a. iz mr`nje i jeda prema Poslaniku. Alija!” Kada je Utbe ~uo njihova imena. koji je podlegao od posljedica rana. Ubejde ibn el-Haris. Htjeli su trojicu odgovaraju}ih njima . i njegov brat [ejbe ostado{e poko{eni le`ati. ali mu{rici to odbi{e. d`. On je pao na le|a. Poslije toga izbi okr{aj prsa u prsa. U podsticanju Kurej{ija na osvetu i ubistvo Muhammeda. Tada Resulullah.s. bitka se zavr{ila pobjedom Njegovog Poslanika. Muhammed vas je potakao na osvetu. Ebu-Dud`ane jurnuo je sa isukanom sabljom.. iza|e Utbe ibn Ebi-Rebi’a. Ebu-Dud`ane je blistao u bici. po~eo je puzati prema vrelu da bi ispunio svoju zakletvu. zatra`io je da iza|u trojica mladi}a ensarija. u~estvovali su i jevreji iz Medine.od Kurej{ija. I takav.s... jaha}ih `ivotinja i oru`ja. a. tako da mu glava osta visiti kao pjevcu. pa nas pomozite imetkom u borbi protiv njega. dok mu je krv {ikljala iz noge. re~e: “Da. a mu{rici Utbe. a me|u njima i Ebu-el-’Asa ibn Kajsa ibn Adijja ibn Sa’da ibn Sehma i Ma’beda ibn Vehba. Safvan i Ikrime.. podsticali su ljude govore}i: “O Kurej{ije. Hamza. a. Ebu-Dud`ane usmjeri udarac svoje sablje prema njemu i presje~e mu vrat. a.s. pjevaju}i d`ihadske kaside i recitiraju}i stihove.{.s. brzo su osigurali dovoljno sredstava za opremu ljudi. Trojica njihovih uglednih ljudi osje}ali su posebnu bol zbog pogibije njihove rodbine na Bedru: Abda ibn Ebi-Rebi’e. Odgovaraju}i i cijenjeni. a. Ubio je mnogobrojne junake mu{rike. probijaju}i redove Kurej{ija. I{li su kod Ebu-Sufjana i tra`ili od njega da bude predvodnik te bitke. ali Hamza ga preduhitri jo{ jednim udarcem kojim ga je dokraj~io taman kad je dopuzao tik do vrela. ubio je va{e najbolje.” Dvoboj se zavr{i. Poslanik. Ranio je Malika ibn Abdullaha ibn Osmana. Do`ivjeli su poraz kakav u `ivotu nisu okusili.

a. da okove ja ne trpim nikad. To je isto ~inila Hinda. Na vrh je brda postavio pedeset najvje{tijih strijelaca i naredio im da ne napu{taju svoja mjesta dok se bitka ne zavr{i.. tako da je sakupljena velika vojska..s. a. a `ena Ebu-Sufjana. a zatim je uzeo svoju sablju i upitao: “Ko }e uzeti ovu sablju sa njenim pravima?” Prilazili su muslimani.. povezao je glavu crvenim povezom i po~eo oholo hodati me|u ljudima. k}erka Utbe’a ibn Rebi’e. koji je ubio njegovog amid`u Tuajma ibn Adijja.. Vah{iju je obe}ala veliku svotu novca i mnogo zlata kao nagradu za Hamzino ubistvo. osim u ovakvoj prilici. tra`io je mi{ljenje ashaba. re~e: “Zaista je ovakav hod mrzak Allahu. Nakon {to je Allahov Poslanik.” . Ebu-Dud`anin obi~aj bio je da pove`e glavu crvenim povezom. a. vojska je Kurej{ija iza{la u pravcu Medine pod vo|stvom Ebu-Sufjana... amid`i}a Allahova Poslanika. Allahov Poslanik. s tim njenim pravom. Raspodijelio je muslimane i organizirao bojne safove. da ne bi bili optu`eni za kukavi~luk i strah. Kada ga vidje kako se kre}e. Kurej{ije su se sa svojom vojskom ulogorili u mjestu Ajnan. a. Poslanik. upu}ivao je i davao smjernice i savjete muslimanima.s. a. Po{to je uzeo sablju od Allahova Poslanika. dr`e}i se odva`no i gordo sa sabljom u ruci. dade. Kada se kona~no opremila. a.” Ebu-Dud`ane re~e: “Ja }u je onda uzeti. brata i amid`u. D`ubejr ibn Mut’im podsticao je Vah{a ibn Harba na ubistvo Hamze ibn Abdul-Muttaliba.{. a. dok je jedan dio nagovarao Poslanika.s. d`..s. tra`e}i je. saznao za pokret Kurej{ija.s. udaraju}’ sabljom Bo`ijom i Resulovom.s.. Pored Kurej{ija u~estvovali su i njihovi saveznici iz plemena Kinane i stanovnici Tihame.” Ebu-Dud`ane je hodao. iza{ao je sa vojskom i ulogorio se u udolini Uhuda.s.. Jedan dio ashaba mu je savjetovao da ostanu u Medini zbog lahko}e njene odbrane i odbijanja neprijatelja od nje. Allahov Poslanik. na izlazak i suprotstavljanje Kurej{ijama van Medine. Prije nego {to je po~ela borba. Ona je izgubila oca. u podno`ju brda pokraj palme. a Resulullah. Bo`iji Poslani~e. a.” Pa mu je Poslanik. To brdo je bilo iza muslimana i prestavljalo je {tit od napada i iznena|enja s le|a. recitiraju}i stihove: “Zare~e me prijatelj moj dragi.Ashabi Allahovog Poslanika 245 potrebnoga za boj. Bo`iji Poslani~e?” On je odgovorio: “Da udara{ njome neprijatelja sve dok se ona ne iskrivi.s. nasuprot Medine. nikom je nije davao dok nije pri{ao Ebu-Dud`ane i upitao: “[ta je njeno pravo.

a. a.s. dao je svoju sablju i rekao: “I moju sablju operi od krvi. Pojavili su se la`ni poslanici koji su oko sebe okupili ljude svoga plemena i u njima probudili plemenski d`ahilijetski duh. a.a. vidjeli povla~enje Kurej{ija. rekao: “Ako si ti bio ~vrst u borbi.a. Umalo da nevjernici ubiju Allahovog Poslanika. Pleme Benu-Hanife sna`no je napalo muslimane. Halid i njegovi konjanici silovito i brzo udarali su na muslimane i za~as obrnuli tok bitke.atimi da opere krv s nje. koji su bili na vrhu brda.. I njen mu` Alija. pomisli{e da je bitka okon~ana i pobjeda dobijena. a. ispoljili su veliko iskustvo ratovanja i pokazali hrabrost i prodornost u napadu. Zato je halifa zatra`io od Halida ibn Velida da ode u El-Jemamu kao vo|a kompletne islamske vojske i da presudi Musejlemi el-Kezzabu. pa bili su i Sehl ibn Hanif i Ebu-Dud`ane.. r. Brzo je buknula borba izme|u muslimana i murteda. Halid. U po~etku borbe ~inilo se da }e pobjeda biti na strani muslimana jer su `estoko pritisli Kurej{ije i poljuljali njihove redove.samozvanoga poslanika.. izabran je Ebu-Bekr. organizirao je i ustrojio safove.s. prevaranta i pagana Musejleme el-Kezzaba. Ebu-Dud`ane udarao je svojom sabljom. a ovo je bila zlatna prilika. Kada su muslimanski strijelci. a. kao halifa muslimana. Vo|e tih vojski uspjele su vratiti ljude u islam i presuditi vo|ama pokreta odmetni{tva. a. PRESELJENJE NA AHIRET Poslije smrti Allahovoga Poslanika. r. Kada je stigao u El-Jemamu. sablju u svim narednim bitkama poslije Uhuda. Tako mi Allaha. popeo se na bre`uljak i do{ao muslimanima iza le|a. pa se muslimani .. na razli~ite strane Arapskoga poluotoka. Odred mud`ahida na ~elu sa Halidom ibn el-Velidom uputio se ka murtedskom plemenu Benu-Hanife u El-Jemami.. Ali ~vrsti i dobri ashabi oko njega {titili su ga svojim tijelima kako bi ga spasili. jer je on uspio sakupiti ogromnu vojsku svoga plemena Benu-Hanife i nekih njegovih saveznika. odmetanje arapskih plemena od islama i odbijanje davanja zekata. vratio u Medinu.. da presude odmetni{tvu. nije me izdala.s. rekao rije~i koje su ukrasile blistavost njegove borbe. tako da je sa sobom imao ~etrdeset hiljada boraca.” Na ovo je Poslanik. Halid ibn Velid je budnih o~iju tra`io slabu ta~ku u muslimanskim safovima.s.s.” Ebu-Dud`ane nosio je Resulullahovu.a. O njemu je Poslanik. pa napusti{e svoje polo`aje i krenu{e prema bojnom polju da kupe plijen. Naime. poku{avaju}i odbiti mu{rike. Halifa se suprotstavio tim odmetnicima ~vrsto i odlu~no tako {to je poslao jedanaest vojski.s. kada se Resulullah.. nakon boja. Najopasnije stvari koje su se pojavile za njegova hilafeta jesu: suprotstavljanje halifi.. dao je svoju sablju k}erki . r.246                           Ashabi Allahovog Poslanika Zatim je po~ela borba izme|u dvije vojske. Zaobi{ao je brdo. Ikrime ibn Ebi-D`ehl i [urahabil ibn Hasne nisu uspjeli presuditi Musejlemi ibn Habibu el-Kezzabu. koji su bili okupiljeni oko la{ca. Kurej{ije su po~ele postepeno uzmicati.

Iman je plamtio u njihovim srcima. vitezu. pa su prisilili pleme Benu-Hanife na povla~enje u tvr|avu zvanu “Ba{~a smrti”. grupa ratnika iz plemena Benu-Hanife pobjegla je u jedno utvr|eno mjesto. . Jedan broj ~asnih ashaba ostao je nepokolebljivo na mjestu borbe. ali su odmetnici navalili na njega i ubili ga. {ehidu mu’minu. mud`ahidu. Muslimani su uspjeli provaliti u tvr|avu nakon hrabrog poduhvata El-Beraa ibn Malika. Allah se smilovao Ebu-Dud`ani.Ashabi Allahovog Poslanika 247 dado{e u bijeg. pokaja{e se zbog svog bje`anja i vrati{e se na bojno polje. Nastavio je udarati svojom sabljom sjede}i na zemlji. pa kad ostali muslimani vidje{e njihovu ~vrstinu. Sko~io je sa jednog visokog zida prema njima i pri padu na zemlju slomio nogu. Kada je smaknut Musejlema el-Kezzab. Slijedio ih je Ebu-Dud`ane. povratili su snagu nakon klonulosti.

.

” . {iroka prsa i bujnu kosu. imao je izrazito razvijeno tijelo.KA’KA’ IBN AMR ET-TEMIMI. Kada su do{li pred mesd`id. Do{li smo da se nadme}emo .A. a. duge noge. Imao je jak i prodoran glas tako da kada bi zagalamio..s. tako da nije prezao od smrti niti je uzmicao.. ljudi ispred njega razbje`ali bi se od straha. a. njihov vo|a mu re~e: “Muhammede.” Bio je rje~it pjesnik i spjevao je nekoliko kasida o ljepoti islama i o veli~ini Allahovoga Poslanika.. Bio je vitez o kojem se nadaleko ~ulo.. Zeberkan ibn Bedr. Ka’ka’ ibn Amr i njegov brat Asim.. a. Ujejne ibn Hisn. Njegova prsa krila su veliko i hrabro srce. Imao je taman ten. PRELAZAK NA ISLAM Nakon osloba|anja Meke i nakon {to se Allahov Poslanik. iz raznih dijelova Arapskoga poluotoka pristizale su delegacije arapskih plemena. R. u Medinu je do{lo pleme Benu-Temim sa velikom delegacijom koju su sa~injavali njihovi najugledniji predstavnici me|u kojima su bili: Utarid ibn Had`ib.. povikali su: “Muhammede. Halifa Ebu-Bekr rekao je: “Ka’ka’ov glas u bici je bolji od hiljadu ljudi. Kada je iza{ao pred njih. poznatoj kao “Godina delegacija”. objavljuju}i svoje pristupanje dini-islamu. Kajs ibn Asim.s.s. Devete godine po Hid`ri. Izi|i pred nas!” Njihovo dozivanje uznemirilo je Allahovoga Poslanika.pa dozvoli da na{i pjesnici i govornici po~nu. vratio u Medinu.. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Ka’ka’. bez obzira na opasnosti. a sin je Amra et-Temimija. Hattat ibn Jezid. Akre’a ibn Habis. Po prirodi je bio strog i prema ljudima se odnosio odsje~no i gordo. Bio je visok oko dva metra.40 . dostojanstven i ozbiljan.

. i svoga konja. te je oti{ao u Medinu.. pa su ga ljudi zavoljeli. na to re~e: “To je vrhunac. a. koji se okrenu prema njemu i upita ga: “[ta si pripremio za d`ihad?” Ka’ka’ mu je odgovorio: “Pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku. a bio je vje{t u jahanju tako da je umio osedlati konja u trku. a.. kazao je razloge ponosa njihovoga naroda.250                           Ashabi Allahovog Poslanika Prvo je govorio Atarid. njihove dvorce poru{ismo u Hiri. Brinuo se o konjima. uprkos tome {to je imao krupno tijelo. Nakon toga. i da bude u njegovoj blizini.s..s. postao je blag. ovo mu je poklonjeno.s. Jednom je me|u ashabima Ka’ka’ sjedio sa Allahovim Poslanikom. Pokazuje jaha~u puteve do vrlina. a. Istakao je veli~inu Gospodara svih svjetova i odlike Njegovoga Poslanika.” Svi ~lanovi ove delegacije primi{e islam.s. a prije su ga izbjegavali zbog osorog pona{anja.” Allahov Poslanik. a.s.s. Ibn-Amra islam je oplemenio. Izrecitovao je kasidu hvale svoga naroda. njegov pjesnik je nadareniji od na{ega pjesnika i njihovi glasovi su ja~i od na{ih. Poslije njih ustao je Akre’a ibn Habis i rekao: “Tako mi oca moga.s. Me|u Allahovim sabljama je i sablja Muhammedova i onih koji mu prethode prema tradiciji slobodnih i mnoge sljedbenike njegove. opisuju}i veli~inu islama i plemenitost porijekla Muhammeda ibn Abdullaha.. a.. . Njegov govornik je rje~itiji od na{ega govornika. Odgovorio mu je Sabit ibn Kajs ibn [emas. a. i istakav{i svetost Objave. Nakon odre|enog vremena Ka’ka’ ibn Amr za`elio je da ponovo vidi Allahovoga Poslanika... Mi uni{tismo te dvorce. jednog za drugim. Hassan ibn Sabit.” Ka’ka’ je konje smatrao najboljim sredstvom za rat i mir... a. Odgovorio mu je pjesnik Allahovoga Poslanika. ustao je pjesnik Beni-Temima Zeberkan. Tada. riznici pravoj. POKORAN MUD@AHID Delegacija plemena Temim vratila se u svoje domove u Jemen. Tako|er je spjevao mnoge kaside hvale Allahovoga Poslanika. Zabilje`eni su sljede}i njegovi stihovi: Vidio sam munju tihamsku.

Naredio mu je pokret na Beni-Kab. birao je sna`ne i hrabre zapovjednike mud`ahidskih odreda. odredio du`nosti i uputio se prema mjestu Mezar. te je `ivio ~estitim i kreposnim `ivotom muslimana. kukavica. Halifa je to i u~inio. r.a. Potom je tra`io da mu halifa dozvoli organiziranije napade i da ga pomogne s mud`ahidima dobrovoljcima. poveo ih halifi Ebu-Bekru. ili da grad preda na miran na~in uz uslov da pla}aju d`izju. Po{to se uvjerio da su se svi zarobljenici istinski povratili u islam. pa radi kako umije{ i mo`e{. Alkame ibn Alset je nakon nekog vremena do{ao u Medinu. zarobiv{i ih. a me|u mud`ahidima su bili i Ka’ka’ ibn Amr i njegov brat Asim. Do{li su u mjesto Nebad`. halifa je naredio da se oslobode.a. a Alkame se uspio do~epati konja i pobje}i. Alkamova `ena i djeca reko{e da oni nisu napu{tali islam i da nisu podr`avali Alkama. Znaj da je lijek za du{u borba na Allahovom putu. koja je bila pod vla{}u Perzijanaca. muslimani su izveli brz napad na odmetnike. u kojem je bio privremeni logor. NAJPRIJE IRAK Nakon svr{etka ratova protiv odmetnika Musenna ibn Harise [ejbani po~eo je sa pojedina~nim i povremenim napadima na podru~ja Iraka. a zatim je Halid organizirao vojsku. Poslao mu je pismo sljede}eg sadr`aja: ”Primi islam. spasit }e{ se ili prihvati sa svojim narodom da . Kada su stigli do mjesta gdje se Alkame ulogorio. Me|u njima je izabrao i Ka’ka’a ibn Amra. sa zadatkom da ugu{i njihovo odmetni{tvo. koje se nalazi u oblasti Ubulleh. r. Prije nego je krenuo prema Iraku. bio je Hurmuz.. U ratu sa murtedima Ebu-Bekr. obznanio svoje pokajanje i povratak islamu. Htio je da on odlu~i {ta }e s njima uraditi.Ashabi Allahovog Poslanika 251 prijestolje im se gotovo sru{ilo zbog prevrtljivaca. Ka’ka’ je u~estvovao i u ostalim vojnim pohodima protiv odmetnika od islama sve dok taj pokret nije bio potpuno uni{ten. Kada su zarobljenici dovedeni pred halifu. u blizini bunara sa vodom. Ka’ka’ je obustavio borbu i. jer su se pokajali i vratili u islam tek kada su napadnuti i kada su se upla{ili za svoje `ivote.” Krenuo je na ~elu izvidnice u pravcu Benu-Kaba. ili borba. Muslimani su u{li u borbu sa ostalim Alkamovim ljudima. Halid ibn Velid je poslao halifi pismo tra`e}i pomo} u ljudstvu jer se nakon prestanka ratova protiv odmetnika veliki broj ljudi vratio u Medinu. Zapovjednik cijele te oblasti. a stanovnici te oblasti su bili Arapi kr{}ani. Rekao mu je: “Idi i napreduj sve dok ne zarobi{ Alkama ibn Alseta pa mi ga dovedi kao zarobljenika ili ga ubij. a oni brzo obznani{e svoje pokajanje i povratak u islam. Halid ibn Velid ponudio je Hurmuzu da primi islam. Halifa je naredio Halidu ibn Velidu i Ijadu ibn Ganmu da krenu u osvajanje Iraka.

dok vrijeme ne donese potpun poraz. izgra|enog na obalama Eufrata. muslimani su vodili kod grada Ulejsa. Odmah je zatra`io od perzijskog kralja pomo} u vojsci i naoru`anju.. @elio je da njegovi vojnici budu ustrajni i da ne bje`e iz borbe. Boj se bije na sve strane. Pao ih je veliki broj. a me|u njima i Hurmuz. Poslije ove bitke muslimani su nastavili sa napredovanjem.252                           Ashabi Allahovog Poslanika `ivite kao {ti}enici islamske dr`ave uz izdvajanje d`izje. Zato je ova bitka nazvana “Bitka lanaca”.” Kada je Hurmuz pro~itao pismo. U protivnom. prije same borbe odigravao se dvoboj izme|u vitezova. “Povezali ste ih u korist neprijatelja. Borba je bila neizbje`na. Perzijanci su uvidjeli opasnost koja . Kada su Perzijanci jurnuli prema njima dvojici. Svaki od odreda poslao je posebnim putem prema izvoru vode koji se zvao Hafir. U jednom trenutku Halid se hitro ustremio na protivnika. pa re~e: “^ovjek na ~ovjeka. a zatim povezao lancima. Perzijanski vojnici su tada jurnuli i opkolili dvojicu vojskovo|a. ~ija je koli~ina bila teret karavana. zajedljivo su odgovorili: “[to se vas ti~e. U po~etku su izbjegavali me|usobne udarce. Perzijance obuze strah gledaju}i kako im vojskovo|a pade.. a on je Hurmuza obuhvatio oko vrata i slomio mu ga. Pojedine vojskovo|e bunili su se {to vezivaju vojnike strance (Arape) u lance. Najve}u bitku protiv Perzijanaca i njihovih saveznika. pa ih je rasporedio u bojne redove. pri~a se da vi namjeravate pobje}i iz borbe?. nemoj kriviti nikog drugog osim sebe.” Oni koji su podr`avali ideju vezivanja u lance. arapskih kr{}ana. Hurmuz je pro{ao izme|u dvije vojske. pa se okrenu{e u bijeg.. Potr~ao je i pozvao muslimane da priteknu u pomo} Halidu. Perzijanci su pretrpjeli veliki poraz. kako su prethodno i isplanirali... U okr{aju koji se odigrao kod grada Veled`e. Ne ~inite to jer je to lo{ znak.. te je brzo skupljena velika vojska. Znaj da sam do{ao sa ljudima koji vole smrt kao {to vi volite `ivot.. odlu~io se na borbu. muslimani koji su ih slijedili sa isukanim sabljama lahko su ih stizali i ubijali jer su oni bili me|usobno povezani lancima pa nisu mogli tr~ati. s ciljem da ubiju Halida. Ka’ka’ je shvatio podmuklost plana i prevare. gdje je Halid?” Halid ibn Velid iza{ao je pred njega sa sabljom u ruci te je po~eo dvoboj izme|u dvojice vojskovo|a.” I po obi~aju. Dogovorio se sa svojim vojnicima da nasrnu na Halida kada njih dvojica izi|u na dvoboj. Muslimani su jurnuli da odvrate Perzijance od Halida. najhrabrije i najplemenitije. Hurmuz je `elio obmanuti muslimane i ubiti vojskovo|u Halida ibn Velida. Izra`avaju}i svoj ponos sa muslimanima. {~epao ga rukama i oborio na zemlju. oholo idu}i i dr`e}i ruku na oru`ju. pa je Halid podijelio vojsku na tri dijela. Me|utim. Ka’ka’ ibn Amr izrekao je kasidu: Nisam vidio ljude kao {to sam vidio ljude kod Veled`a.. Hurmuz je krenuo u susret Halidu i njegovoj vojsci.

a muslimani ih tako pozarobljava{e i pobi{e ogroman broj. Eufrat je postao crven od njihove krvi. Izvr{i zadatak koji je pred tobom. a mi Hurmuza pregazismo.D`errahom i muslimanima koji su sa njim. a da se on uputi u pravcu [ama i da tamo preuzme komandu nad islamskom vojskom. preuzmi zapovjedni{tvo vojske. Napusti Irak i ostavi stanovnike koje si zatekao u njemu.Ashabi Allahovog Poslanika 253 im prijeti zbog napredovanja muslimana. Za zapovjednika druge polovine vojske Iraka odredi Musennu ibn Harisa. od halife mu je stiglo nare|enje da komandu nad ira~kim frontom prepusti Musenni ibn Harisu. Dabia. a iscrpili su i svoje neprijatelje. zajedno sa vojskom arapskih plemena Tejm el-Lat. o~ekuju}i da im stignu nova velika poja~anja. a i ostalim vodama iz Ned`afa i Karanifa. nakon kratkog opsjedanja od nekoliko dana. ako nam podari{ pobjedu.” Ova njegova zakletva muslimanima pove}a snagu i moral. a Ka’ka’ je tada glasno viknuo da je sva okolica odzvanjala od njegovog glasa. a Hira je dobijena sporazumom. Halid ibn Velid okon~ao je osvajanje svih gradova koji su bili zapadno od rijeke Tigris. Ova bitka je nazvana “Krvava rijeka”. U po~etku bitke Perzijanci su iskazali veliku hrabrost i odlu~nost. El-Dahije i vojskom od stanovnika Hire. prijestolnici Kisre. Poslije Hire osvojeni su Ajn Temr i Devmetul-D`endel. A Halid je ispred svojih vojnika stao i rekao: “Gospodaru moj. Raduj se iskrenom nijetu i sre}i. Perzijanci su tonuli u poraz. Nakon “Krvave rijeke” osvojena je Emgu{ija i Makr. Kada stigne{ u [am i sretne{ se sa Ebu-Ubejdom ibnul. po~eli su bje`ati. Allah }e ti upotpuniti nagradu. pa kreni sa polovinom hrabrih ratnika koji su sa tobom stigli u Irak iz Jemame.” . U halifinoj je naredbi pisalo: “Kreni sa polovinom vojske prema Jermuku gdje }e{ se sastati sa muslimanima koji su ve} izmoreni i iscrpljeni. Muslimani su u{li u okr{aj `ele}i jedno od dvoje: pobjedu ili {ehadet na Allahovom putu. kunem Ti se da ne}u ostaviti ni jednog od njih. Podari nam pobjedu protiv njih pa da napravim rijeku od njihove krvi. te mu je jedino preostalo da pre|e rijeku i uputi se prema Medainu. Za njihovog zapovjednika odredili su D`abana. umjesto Ebu-Ubejde ibn D`erraha. te su kod grada Ulejsa skupili veliku vojsku. PREMA [AMU Dok je Halid ibn Velid vr{io raspored vojske i pravio plan o zauzimanju Medaina. Nakon niza fantasti~nih pobjeda Ka’ka’ je izrekao sljede}u kasidu: Neka Allah napoji poginule vodom Eufrata. Ka’ka’ je jahao svoga konja i probijao perzijske redove. Ebu-Sulejmane. a sablja mu je bila crvena od njihove krvi.

D`abijska. Ljudi su se najeli i napili tako da ih je ve}ina zakunjala i pozaspala. Nestasu se rodio sin pa ga je to posebno obradovalo. [irina kanala na pojedinim mjestima iznosila je oko dvadeset metara. Jurnuli su u grad izvana. Halid je ~etiri mjeseca opsjedao Damask. Drugu grupu mud`ahida ostavio je na zidinama da ~uvaju prolaz. a Ka’ka’ je bio sa grupom vojnika koji su blokirali isto~na vrata. @elio je proslaviti ro|enje sina te je u prvu nedjelju zaklao stoke i ispekao mesa i pripremio alkohola. Oni }e se potom spustiti i otvoriti kapije te }e zajedno navaliti. Ovaj je drevni grad bio opasan visokim i {irokim zidom ~ija je du`ina bila oko hiljadu i {est stotina metara. D`erira ibn Abdullaha el-Bed`elija. Ka’ka’ i Mezur ibn Adij Ad`eli pripremili su plan. zadr`avaju}i dah. a za njegovo ostvarenje bili su potrebni hrabri ljudi jakog imana. a Halid. Halid je pratio {ta se doga|a u Damasku podsredstvom izvi|a~a koji su ga obavijestili o proslavi i nemarnosti stra`ara. Damask je Allahovom voljom pao u ruke muslimana zahvaljuju}i imanu i hrabrosti . Tomova. . Stra`a je ra~unala da su gradske zidine neosvojive. Prvi su krenuli Ka’ka’ ibn Amr i Mezur ibn Adij. Najve}e podvige Ka’ka’ ibn Amr pokazao je za vrijeme osvajanja Damaska. Dok su muslimani opsjedali Damask. Trebalo je nabaciti konopce na zidine pomo}u kojih }e se muslimani uspeti na njih. uz Allahovu pomo}. Na svaku kapiju odredio je odred vojske. zajedni~ki }e zau~iti tekbire. Plan je bio precizan i te`ak. osvojiti grad.eradisova. Halid je odabrao: Ka’ka’a ibn Amra. Opsada nije bila jaka niti stalna. Izabrani mud`ahidi uzeli su mje{ine za vodu napunjene zrakom da im pomognu prilikom plivanja kanalom kojim je grad bio opasan. Krenuo je u osvajanja.ahl Bisan. Ka’ka’ je jednoj grupi naredio da sa njim si|u u grad do kapija i da ih. Adija ibn Hatima Taija. mala i ksanska vrata. Halid je odmah ujedinio vojsku i stavio je pod svoju komandu odrediv{i istovremeno zapovjednike odreda. Iza zida je bio iskopan kanal napunjen vodom. Ijjada ibn Ganma. D`erira ibn Abdullaha Humejrija i Hanzalu ibn Rebi’u. Kada su se muslimani skupili na vrhu zidina. Ed`nadin i . Brzo i lahko otvorili su {est kapija grada. Dirara ibn Ezvera. a {irina oko hiljadu metara. Izbacili su svaki po u`e sa kukom na gradske zidine i hitro se uspeli. {to }e biti znak da se muslimani skupe i pripreme ispred kapija. I krenuli su. da bi se poslije vratili opsadi Damaska. Zapovijedanje Damaskom u ime rimskog cara Herakla obavljao je jedan tamo{nji patrijarh po imenu Nestas ibn Nestorijus. kose}i sabljama protivnike. Grad je imao {est vrata i to: isto~na ili ira~ka. sa isukanim sabljama. Kada se popnu na zidine. Spu{tali su se u grad dok su stanovnici Damaska lumpovali i slavili. Dok je stigao na front u [am. jer su muslimani povremeno odlazili i vodili bitke. i uz Allahovu dozvolu. otvore muslimanima koji su ~ekali ispred. Dirara ibn Hattaba. Zatim su spustili ljestve da se i ostali mud`ahidi koji su bili s njima popnu na zidine. Hi{ama ibn Utbeta ibn Ebi-Vekkasa. Osvojio je Basru.254                           Ashabi Allahovog Poslanika Halid i Musenna po~eli su razdvajati vojsku i svaki od njih uzimao je istovremeno i zapovjednike svoga dijela vojske.

u toj “Bici kod mosta” Behmen D`azivejh porazio je muslimane i ubio njihovoga zapovjednika Ebu-Ubejda Sekafija. Nadimak mu je bio: “^ovjek sa debelim obrvama”. Ka’ka’ ga je upitao: “Ko si ti?” “Behmen D`azivejh”.” Bitka na Jermuku pokazala je Ka’ka’ovu veli~anstvenu hrabrost. otvorili smo ira~ku kapiju na silu i svi su nam se predali. pa kada smo posjekli njihove vratove u Damasku. odgovorio je. stigla je naredba od Vladara pravovjernih da se dio vojske kojom je zapovjedao Halid prebaci u Irak gdje je bila potrebna pomo} vojsci S’ada ibn Ebi-Vekkasa za okr{aj na Kadisiji. a Ka’ka’ je sna`nim . Ka’ka’ planu i glasno povika: ”Ovo je osveta za Ebu-Ubejdu. hrabrost i vje{tinu. muslimani su se obradovali {to je me|u njima. sve su pal~eve svoje grizli. a Ka’ka’ se odaziva uzvikom. Odmah po dolasku preuzeo je zapovjedni{tvo dijela vojske. Ka’ka’ je neustra{ivo i odlu~no jurnuo pa je zamahnuo sabljom i udario Behmena po glavi tako da mu je glavu rascijepio na pola. Na dvoboj iza{ao je Perzijanac ogromnog tijela. koji je opisuju}i taj dan izrekao sljede}e stihove: “Mjesecima smo opsijedali Damask bore}i se protiv Rimljana. Ovaj pade kao klada na zemlju. Naime.Ashabi Allahovog Poslanika 255 mud`ahida.{ehide “Bitke kod mosta”. a Ka’ka’ je iz ponosa kazao sljede}e stihove: “Zovu Ka’ka’a zbog svake nevolje. Istupio je na ~elo vojske i rekao: “Ko je spreman za dvoboj?” Kada su ga vidjeli. nakon odlu~uju}e bitke na Jermuku. Ka’ka’ je krenuo sa malom skupinom ljudi iz plemena Beni-Temim. `ure}i prema Kadisiji.” PONOVO U IRAKU Tek {to je zavr{ena borba sa Rimljanima u [amu. Stigao je drugi dan bitke i priklju~io se u redove Beni-Temima. stra{noga izgleda. gustih i debelih obrva. Muslimani su zau~ili tekbire. bje{e uni{teni. poznavaju}i njegovo iskustvo. kao {to je bio Ka’ka’ ibn Amr. Selita i ostale mud`ahide . muslimani su pobijedili. I hvala Allahu. a njegovo juna{tvo zapanjilo je muslimane te se o tome dugo pri~alo. Behmen je bio zapovjednik glavnine perzijske vojske. ^uv{i to ime. Padali su poko{eni sabljama. Bio je u srcu mud`ahidskih safova i poput nadolaze}e bujice kr{io redove Rimljana.

. Obojica su nosili u jednoj ruci koplje a u drugoj sablju. a muslimani su ga lahko zauzeli. Hilal ibn Alefe Temimi povikao je: “Tako mi Gospodara K’abe. zapovjednik perzijske vojske. Taj je bio i najja~i i najopasniji slon za muslimane. Kada je Jezded`ird saznao da su prema njemu krenuli muslimani. Me|utim. samo u dvobojima. I njega je brzim zamahom sablje usmrtio. . Ka’ka’ je kru`io oko slona. Posljednji je bio njihov najve}i i najja~i heroj po imenu Bezerd`emher Hemezani o kojem je Ka’ka’ izrekao kasidu: “Usmrtio sam ga i du{a ga napusti deru}i se. D`elula i Hanikin. Slon je zbog tog udarca ispustio sna`an i zaglu{uju}i krik od kojeg se zemlja potresla. te je poru~io Ka’ka’u i njegovom bratu Asimu: “Moramo se rije{iti bijeloga slona. spazio je Rustema da stoji iza nje te se bacio na njega i brzim udarcem po glavi na mjestu ga usmrtio. S’ad ibn Ebi-Vekkas primijetio je kako bijeli slon lomi sve pred sobom. S’ad je sastavio brigadu mud`ahida i za zapovjednika odredio Ka’ka’a ibn Amra i naredio im da osvoje Halevan.” Tre}i dan borba izme|u muslimana i Perzijanaca bila je strahovita. Ubijaju}i ih na surov na~in dok se ne smiri moja du{a. i gazio je i gnje~io perzijske vojnike.. Bitka se nastavila tokom cijele no}i i zbog toga je nazvana “No} cviljenja”. On je krenuo na ~elu grupe i uspjeli su prokr~iti prolaz kroz neprijateljsku vojsku. U praskozorje je Ka’ka’ skupio nekoliko ljudi i naredio im da kroz sredinu perzijske vojske naprave prolaz i do|u do Rustema. nisu nikoga na{li. zatim se okrenuo nazad trapaju}i bez orjentacije. kada su stigli do Rustemovoga {atora. zapovjednik pozadine perzijske vojske.” Ka’ka’ i Asim odmah su sko~ili prema slonu. Kad joj se pribli`io. pobjegao je iz grada.” Perzijanci su na Kadisiji do`ivjeli pravi kolaps. Jedan od mud`ahida primijetio je mazgu kako stoji iza Rustemovoga {atora. Ka’ka’ je ubio trideset Perzijanaca.. Toga dana.. njihovih velikih junaka. jako ga je udario po surli kriknuv{i svojim sna`nim glasom. u prve bojne redove postavio je slonove koje je predvodio veliki bijeli slon. te su od tada u cijelom Iraku i na ju`nim dijelovima Perzije izgubili utjecaj. drugu prijestonicu Kisre. Nakon toga pali su gradovi Medain.256                           Ashabi Allahovog Poslanika glasom uzviknuo: “Ko je spreman za dvoboj?” Prema njemu je istupio Perzan. ubijen je Rustem. Rustem. Kao sun~eve zrake u no}i Bitke na Kadisiji.. ovamo. protiv najhrabrijih ljudi. pa kad je ugledao priliku.

r. Ka’ka’ovo posredni{tvo sprije~ilo je borbu.. a on se poslije izdvojio iz sukoba i oti{ao u grad Ilij’a. u Palestinu. Taj je dan nazvan “Devin dan” jer je Majka vjernika bila u nosiljci na devi.a.a. Me|utim..Ashabi Allahovog Poslanika 257 PRESELJENJE NA AHIRET Ka’ka’ se borio u muslimanskim redovima sve do ubistva halife Osmana ibn Affana. r. i pojave velike smutnje. stajao nasuprot Ai{e. . gdje je i umro ~etrdesete godine po Hid`ri. Majke vjernika. U Basri je Alija. te je malo trebalo da izbije `estoka borba.

.

Muhammed ibn Mesleme mjerio je stvari duboko. a on sin Halidov. Bio je krupan.MUHAMMED IBN MESLEME. pa je u Medini vrijedio kao ~ovjek sa najvi{e iskustva u poslovima oko konja. postupcima i stavovima. njeguju}i ih i trguju}i njima. a nosio je nadimak Ebu-Abdurrahman.. i kod halifa poslije njega. a on Amrov. R. izuzev ako bi neprijatelj blokirao udarac. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Muhammed. razmi{ljaju}i o njima i mudro ih analiziraju}i.A. Svakom rije~ju te`io je iskazati istinu onakvom kakva jest. Proveo je `ivot uzgajaju}i konje. a on Malikov. a on Hazred`ov. a on Adijjev. visok i pro}elav. bez dodavanja ili oduzimanja. Bio je poznat po ubita~nim udarcima u odgovaraju}im prilikama i vrlo rijetko je ma{io cilj. a on El-Harisov.s. a i sam je bio obrazovan kada je broj pismenih ljudi bio veoma mali. . a on sin El-Evsa el-Ensarija el-Evsa el-Harisa. Imao je {iroka ramena i prsa i sme| ten. NJEGOVA LI^NOST Isticao se me|u islamskim li~nostima svojim jasnim i preciznim govorom. Bio je saveznik Beni-Abdul-E{hela. sin je Meslemin. To je bio razlog da bude pouzdan kod Allahovoga Poslanika. a on Med`de’in. Ro|en je u obrazovanoj porodici. a.

a. Allahova odredba bila je da stanovnici Medine pomognu Allahova Poslanika. U po~etku. zlostavljaju}i ga i pori~u}i njegovo poslanstvo. A sa Es’adom je ina~e bio u rodbinskim vezama. rame uz rame. a nakon {to je ovaj to u~inio. Istoga trenutka priklju~io se d`ematu muslimana izraziv{i svoje prihvatanje islama. naime. Muhammed ibn Mesleme. a. iza jednoga predvodnika. odakle je {irio islam. Kada su zavr{ili namaz. Tu je ku}u u~inio sjedi{tem i mjestom sastajanja i skupljanja Medinelija. blagim i skru{enim glasom. do{la Objava i kada je on po~eo pozivati u islam. Slu{ao je Mus’abovo u~enje Kur’ana. Medinski su prvaci na Akabi izrazili svoju pripadnost islamu i dali prisegu na vjernost Resulullahu.s. pa da zajedno pozivaju medinske prvake.s. Cilj je bio: pove}ati broj muslimana. Broj vjernika dostigao je ~etrdeset ljudi. a bio je istan~an u razmi{ljanju i odmjerenih stavova. Ibn-Mesleme je bio sin tetke njihova prvaka S’ada ibn Mu’aza. poslao je Mus’aba ibn Umejra u Medinu da obja{njava ciljeve islama i da poziva u islam. Muhammed je osjetio jaku naklonost prema novoj vjeri. Planirao se udru`iti sa Es’adom.” Muhammed ibn Mesleme zatra`io je da ga predstavi Mus’abu. a.. i pobolj{ati i uljep{ati njihov ahlak i dr`anje. Oti{ao je potom ku}i i cijelu svoju porodicu pozvao u vjeru. Predvodio ih je Mus’ab ibn Umejr. ashab Muhammeda ibn Abdullaha. Odu{evio ga je njihov ibadet u kojem su ljudi stajali u istim safovima. Mus’ab ibn Umejr odsjeo je u ku}i Ebu-Umame Es’ada ibn Zurare. U{ao je. Allahovom milo{}u. jednoga dana. svi odazva{e i prihvati{e dini-islam. da ih u~i Kur’anu i propisima vjere. Allahova Poslanika. Spoznao je da je istinita i ispravna. Nakon toga. i u ku}i zatekao muslimane kako stoje u pravim i zbijenim safovima. Allahov Poslanik. Muhammed ibn Mesleme nije pridavao pa`nju novoj vjeri. sav se bio posvetio poslovima oko konja. a. bore}i se protiv njega. Mus’ab mu je po~eo obja{njavati prinicipe islama i ciljeve poslani~ke misije. prolaze}i kraj ku}e Es’ada ibn Zurare. Mus’ab je ustao da klanja ljudima u d`ema’atu. ~uo je u~enje Kur’ana. `ele}i ispitati pravu istinu.s. zapanjila ga je originalnost rije~i i poruka koje nisu mogle biti ljudska tvorevina.. . Tako. a oni mu se. Muhammed ibn Mesleme pri{ao je Es’adu ibn Zurari i upitao ga: “Ko ti je taj prijatelj?” Es’ad mu je odgovorio: “On je Mus’ab ibn Umejr.260                           Ashabi Allahovog Poslanika PRIMANJE ISLAMA Muhammed ibn Mesleme imao je dvadeset dvije godine kada je Muhammedu ibn Abdullahu.. nakon {to su se Kurej{ije neprijateljski pokazale. A sam je nastojao svojoj djeci pru`iti pravi odgoj i odvratiti ih od pokvarenosti i zablu|enosti tada{nje mekanske omladine.s.

`ude}i da ga Allah. A kada je Resulullah. u~inio hid`ru u Medinu.Ashabi Allahovog Poslanika 261 ASHABSKA PORODICA Muhammed ibn Mesleme u novoj vjeri na{ao je put koji upu}uje zalutala srca.. S’ad. Vjerovatno su njegova smjelost i odva`nost. PRVI DOBROVOLJAC Muhammed ibn Mesleme posvetio se islamu i zajedno sa ostalim ~lanovima svoje porodice bio odani Poslanikov.{. d`i’te bil emril muta’i. cijenio je mnogo Ibn-Meslemu pa ga je pobratio sa Ebu-Ubejdom Amirom ibn el-D`errahom.. d`..{.s. Abdullah. d`i’te {erreftel-Medineh.. Najvi{e od svih ~eznuli su za susretom sa Allahovim Poslanikom. u skladu s planom koji je pravio u svojoj glavi. ashabi i zajedno sa svojim ocem bili su u slu`bi misije i vjere kojoj je pozivao. neka je hvala Allahu. a. d`. kose}i sabljom mu{ri~ke glave. Borio se svom snagom da udalji mu{rike od Allahova Poslanika.s. Bio je me|u prvima do neprijatelja. D`a’fer. kolebljive i op~injene du{e i postao je daija dini-islama.. Osje}ao je istinsku sre}u i zadovoljstvo sa `enom i djecom kada su klanjali u d`ema’atu i u~ili Kur’an. a. a. Na Uhudu je zajedno sa sinovima bio nepokolebljiv. Bio je po`rtvovani dobrovoljac koji se upu{tao u te{ke akcije juri{aju}i na borbene redove neprijatelja. a. Na Bedru je juri{ao na svome rasnome konju. razlozi zbog kojih je dobio nadimak “Prvi dobrovoljac u islamu.s. a njega cijenjenim ashabom.” K’ab ibn E{ref je bio najlju}i protivnik islama i naj`e{}i u zlostavljanju i uznemiravanju . merhaben ja hajre-da’i. uprkos te{koj poziciji muslimana. komentiraju}i njegove poruke i upute. min senijjetil veda’i ved`ebe{-{ukru alejna ma dea lillahi da’i. i plan koji je skovao da bi ubio K’aba ibn E{refa. Amr i Mahmud bili su Resulullahovi. a. mud`ahid. po~asti {ehadetom. Bio je jedan od najsre}nijih {to je vidio Muhammeda. ejjuhel meb’usu fina. je njegovu porodicu u~inio ~asnom. koja ga je ~ekala da mu iska`e dobrodo{licu.s. Allah. a. Pjevali su ilahiju: Tale’al Bedru alejna. a.s. Koji ih je uputio i neka je Njegovo zadovoljstvo na sve njih.. Muhammed ibn Mesleme na{ao se sa svim ~lanovima svoje porodice u okupljenoj masi.. Allahov Poslanik.s. Muhammed ibn Mesleme dr`ao je povodac ~istokrvnoga arapskoga konja prave}i pokrete koji su govorili da dobro poznaje vje{tinu jahanja. Njegovi sinovi: Abdurrahman.s.

” ^ak je prijetio vojnim pohodom na Medinu: “Obavije{ten sam da Haris ibn Hi{am ~ini dobro i skuplja vojsku da posjeti Jesrib sa vojskom. po tvom mi{ljenju?” K’ab mu je . ali ne mislite da su kraljevi upla{eni. pobjede u kojoj je razbijen i poni`en neprijatelj u liku mu{rika i kafira i pobjede koja je presudila kurej{ijskim vo|ama i prvacima. ubijeni. Vjerujte da su ostali jo{ sahat na zemlji. odgovorio mu je sljede}im stihovima: “Rasplakao se K’ab. al’ ne uze pouku. K’ab ibn E{ref boravio je u Medini kada je do njega stigla vijest o pobjedi muslimana. a. Neposredno poslije pobjede muslimana na Bedru..: “Nema boga osim Allaha! Allah je najve}i!.” Hasan ibn Sabit el-Ensari.. jednom prilikom u Meki. Majka mu je bila iz plemena Benu-Nadir.” Zahvaljivali su Uzvi{enom Allahu. pla~i.s. Muttalib ga je primio i ugostio. Ebu-Sufjan upitao: “Tako ti Boga.. K’ab ibn E{ref je ostao o~ajan. zbog Bedra se suze liju. bili bi pobijeni i u nju zatrpani. je li na{a vjera dra`a Allahu od Muhammedove i ko je od nas upu}eniji i bli`i istini. ako je Muhammed ubio ove..” Po~eo je temeljito ispitivati vijesti i sakupljati informacije o Bici na Bedru. Hu{kao ih je stihovima i kasidama u kojima je veli~ao poginule mu{rike Bedra: “Ratna vreva je slomila ratnike. pa je srdit rekao: “Tako mi Allaha. jer vi ste robove i nemo}ne rasplakali. a. kao psi} koji za kujom cvili. Milostivi je podr`ao na{ega emira i ponizio neprijatelja prkosnika.s. Potreslo je Allahovog neprijatelja to {to je ~uo. poslao je radosnu vijesti u Medinu po dvojici ashaba: Zejdu ibn Harisu i Abdullahu ibn Revvahi. Poslanikov. Koji im podari pobjedu. Allahov Poslanik. ubijeni su prvaci na svojoj zemlji. iz plemena Tajj. pjesnik. Bio je jedan od prvaka iz porodice Nebhan. `ivio je sam i ne ~uje se za njega.” K’aba je. Oni su razglasili vijest o pobjedi i pogibiji ve}ine kurej{evi~kih prvaka. Neprijatelj govori da ga je zarobio svojom snagom. a.. u njegovom srcu je hrabrost koja se strahu odupire. a K’ab je odmah po~eo podsticati Kurej{ije protiv Muhammeda. Nastanio se u ku}i Muttaliba ibn Ebi-Veda’a ibn Dubejre es-Sehmija i njegove `ene Atike.s. da brani plemi}ko porijeklo. i pozivati ih na osvetu i njegovo ubistvo. Muslimani su donosili {ehadete i tekbire. vidio sam mu{rike zakopane na Bedru. Kada se uvjerio da su muslimani pobijedili.262                           Ashabi Allahovog Poslanika muslimana. k}erke El-Ajsa ibn Umejje ibn Abdu{-[emsa ibn Abdul-Menafa. onda je bolje umrijeti nego `ivjeti. za kojima o~i suze. nije mogao podnijeti da ostane u Medini pa se preselio u Meku.

s.. rekao je: “Ako mo`e{ to u~initi . pozvao ga je i upitao za{to to radi. re~e da pri~a. Dogovorili su se da od K’aba zatra`e novac u zajam za bilo koju uslugu koju od njih zatra`i. a Ebu-Malik izdvojio se i zovnuo K’aba. pretvaraju}i se da gaje simpatije i naklonost prema njemu. presjekli su nam puteve. dao sam ti obe}anje i ne znam ho}u li ga mo}i ispuniti.” Resulullah. tako|er iz plemena Beni-Abdul-E{hela i Ebu-Abs ibn D`ubejr.s. Izmu~ili smo se i mi i na{e porodice!!!” . S njima su jo{ bili Haris ibn Evs ibn Mu’az... Allahov Poslani~e. radoznao.. Po izgledu je K’ab bio najljep{i mladi} u Medini. Oti{li su nadomak njegove trv|ave. a ti je zataji. a. a. a on mu je odgovorio: “Allahov Poslani~e. Ja }u ga ubiti..” K’ab mu.. okru`en izobiljem i rasko{i.s. a. a.” Ibn-Mesleme mu ponovo re~e: “Trebali bismo izvesti varku!?” Poslanik.Ashabi Allahovog Poslanika 263 odgovorio: “Vi ste upu}eniji od njih. Ina~e je bio veoma bogat. brat Benu-Harisa. Htio se poslu`iti varkom pa je od Allahovog Poslanika. umorili se od `ivota. Ovaj je izi{ao pa su razgovarali i recitirali stihove. Zatim je Selkan rekao: “Sine E{refov! Do{ao sam ti zbog va`ne stvari i ispri~at }u ti je. rekao mu je: “Na tebi je da se potrudi{.” Poslije nekog vremena K’ab se vratio u Medinu i nastanio se u svojoj velikoj tvr|avi opasanoj zidom. Kada su do Resulullaha. to ga jako rasrdi pa re~e: “Ko }e se pozabaviti K’ab ibni E{refom?” Muhammed ibn Mesleme javi se i re~e: “Ja }u to uraditi. posebno o Ummul-.s. saveznika Muhammeda ibn Mesleme. rastavili se od porodica. tra`io dozvolu da se pona{a kao da je primio islam protiv svoje volje i da ka`e kako Poslanik stanovnike Medine vodi u propast. iznose}i la`i i potvore.s. pa on po~e: “Dolazak ovoga ~ovjeka za nas predstavlja nesre}u! Arapi su se ujedinili protiv nas. izuzetno privla~an i strastveni udvara~ `enama.u~ini!” Muhammed ibn Mesleme vratio se ku}i i tri dana gotovo ni{ta nije ni jeo ni pio.s.” Muhammed ibn Mesleme `elio je dobro razraditi plan kako da dokraj~i K’aba.” Poslanik. te da su se svi Arapi okrenuli protiv muslimana. odgovorio mu je: “Ka`ite {ta ho}ete.adli bint Haris. do{le njegove la`i i potvore. a. S njim je u izvr{enje ovoga plana bio uklju~en jo{ Selkan ibn Selame ibn Vak{ Ebu-Naile iz Beni-Abdul-E{hela. To vam je dozvoljeno. a Selkan je ina~e bio K’abov brat po mlijeku. a. Tako je ovaj fasik po~eo smi{ljati i pjevati kaside o ljubavi prema `enama muslimana. Kada je za to saznao Allahov Poslanik.

ne sumnjaju}i ni{ta. a da ti u zalog damo oru`ja koliko hrana vrijedi. odazvao bi se. njegova mlada. ja sam ti govorio da stvari idu tim tokom. Ako ho}e{ da nam da{ hranu. ne bi me probudio”. a.s. a ta no} je bila obasjana mjese~inom. re~e mu Ibn-Mesleme provla~e}i prste kroz njegovu kosu i miri{u}i je. ponovo mu re~e: “Tako mi Boga. odgovori joj K’ab. ali nehotice rani{e Harisa ibn Evsa. u njegovom glasu nazirem zlo i osje}am miris krvi. a. tako mi Boga.264                           Ashabi Allahovog Poslanika K’ab re~e: “Sine Selmanov. Uputio ih je i rekao: “Idite u ime Allaha. a.. pa ga Ebu-Naile zovnu.. . veliki la`ov i fasik bio je smaknut.” On joj na to uzvrati: “Kada bi junak bio pozvan da bude uboden. K’ab je ustao da iza|e.s. Ti ih pomozi. i iznijeli mu svoj plan. Muhammed ibn Mesleme izvu~e no` i zabi ga K’abu ibn E{refu u slabine i tako dokraj~i smutljivca. Da me na{ao da spavam.” Na{ao se sa Ebu-Nailom pa su {etaju}i razgovarali gotovo cijeli sat. “U oru`ju je poravnanje”. a ratnici ne izlaze u ovim satima.” Zatim se do njega sageo Selkan pa ga upita: “Dozvoljava{ li i meni da pomiri{em tvoju kosu?”.odgovori K’ab.” Selkan ga potom upita: “Bi li da nam da{ hranu u zalog. Allahov neprijatelj. a u tom im se pridru`i Muhammed ibn Mesleme. [to se ti~e ranjenoga Harisa ibn Evsa. Po{to ga tako nisu ubili. A D`ezia.” Selkan je imao cilj da donesu oru`je sa sobom.s. pa ga je {~epao za glavu i povikao: “Ubijte Allahovog neprijatelja!” Sru~ili su se na njega udaraju}i ga sabljama. K’ab mu re~e: “Kod mene je najmirisnija i najljep{a `ena Arapkinja. Selkan se vratio i obavijestio svoje pratioce {ta se dogodilo.” Oti{li su do K’above tvr|ave. a nave~er su se sastali kod Allahovog Poslanika.” On joj je odgovorio: “Ma to je Ebu-Naile. Resulullah ih je ispratio do Beki’ul-Garkada. kad mu mlada re~e: “Ti si ~ovjek ratnik. ranu namazao pljuva~kom da br`e zamladi. . a on se ba{ to ve~e o`enio. “Nisam osjetio ljep{i miris do danas”. Moj Allahu. da u~ini{ dobro djelo?” K’ab mu odgovori: “Dat }ete mi u zalog svoje sinove!?” Selkan mu re~e: “Zar ho}e{ da nas obruka{? Sa mnom su moji prijatelji koji isto misle kao i ja. Zatim mu je odrubio glavu i u vre}i je odnio Resulullahu. njemu je Resulullah. a da K’ab ne posumnja ni{ta.

U prvom napadu nisu osvojili tvr|avu jer je bila izuzetno dobro utvr|ena. Potom je Ebu-Bekra stavio na ~elo mud`ahida i naredio da napadne tvr|avu u Hajberu. odlu~io da napadne i definitivno dokraj~i ovo zlo u liku jevreja. Nastojao ga je prevariti. Zapovjednik u njoj je bio Merhab. Ujutro. Merhab je iza{ao iz tvr|ave i stao recitirati: “Nekada ubijam kopljem. Medinski jevreji poslali su svoje izaslanike u Meku da naprave plan sa Kurej{ijama o napadu na muslimane. K’abu njegova brata da ide. a. po nare|enju Muhammedovom poslao je no}u. a. poslije njega poni`en bi Nudajr.” PRAVEDNA OSVETA Pobjede muslimana u bitkama i pove}anje njihovoga broja nisu veselile jevreje Medine i okolnih mjesta. Namjerili su okon~ati sa Allahovim Poslanikom. U ovoj je vojsci bio Muhammed ibn Mesleme i njegov brat Mahmud. prije nego njegova misija uzme maha i prije nego se plemena s ~itavoga Arapskoga poluotoka ujedine oko njegova poslanstva. jevreji saznado{e da Kurej{ije spremaju veliku vojsku pod vo|stvom Ebu-Sufjana za napad na Medinu. Moja je ku}a za{ti}ena i ne mo`e joj se pri}i. a kada ubijam. Njegovo ubistvo opisao je K’ab ibn Malik u pjesmi: “@rtva njihove izdaje je K’ab. Slo`ili su se da jedni druge ne}e napadati ni izdati. pa je Allahov Poslanik. upita: “Ko }e iza}i pred njega?” . lavovi razjareni bje`e. Nakon toga. htio je da se osigura od njihovih spletki pa ih je pozvao da sklope mir.. Allahov Poslanik. Jedan je pogodio Mahmuda ibn Meslemu koji pade kao {ehid kraj hebrejskih zidina.s. odva`nog.s. Poveo je vojsku muslimana u pravcu Hajbera i zaustavio se u dolini Red`i’. a. koji je stajao na zidinama tvr|ave i bacao veliko kamenje. A Mahmud41 je brat povjerljivog.. obuzeo ih je veliki strah.s.s. “Bitka saveznika” bila je kulminacija jevrejskih smicalica.” Potom je po~eo izazivati muslimane: “Ima li ko da iza|e na dvoboj!?” Poslanik. a tako i bi. a.Ashabi Allahovog Poslanika 265 Kada su jevreji saznali {ta se desilo sa K’abom ibn E{refom. na{im rukama poznatih junaka. Vidjeli su da se prevarantima i smutljivcima staje u kraj. prevara i izdaje...

zaista.” Resulullah. a. Merhab je iskoristio priliku i poku{ao udariti Muhammeda ibn Meslemu sabljom. Ti namjesnici predstavljali su halifu u svim `ivotnim poljima. r. Po{to se pro{irila islamska da’wa. sti~u}i znanje i usavr{avaju}i svoj ahlak. Sablja se zabode u {tit i ostade u njemu.” POVJERLJIVI Muhammed ibn Mesleme `ivio je uz Poslanika. Tako mi Allaha. Ponekad su stizale pritu`be na pojedine namjesnike sa raznim optu`bama. udaraju}i sabljama tako da na njemu nije ostala nijedna grana.266                           Ashabi Allahovog Poslanika “Ja }u. poznavao je njegove vrline. kao {to su: lo{e upravljanje ili lo{e postupanje imetkom ili neizvr{avanje . upravi. ali i ona presje~e granu. osim u pohodu na Tebuk. a `elim ga osvetiti.. javi se Muhammed ibn Mesleme... o Hajbere. Svi su imali povjerenja u njega. samo ponosni ubicu ka`njavaju. halifa je u osvojenim podru~jima postavljao namjesnike vi~ne vjerskim stvarima. a. finansijama i vojsci. Tada Merhab uputi jak udarac prema Muhammedu ibn Meslemi. nisam osvetio ubijenoga brata. u Medini.. ali ga on zaustavi svojim {titom. Halifa Omer ibn el-Hattab. Obojica su se krili iza drveta.s. Uputio mu je sna`an udarac sabljom koji jevrej izbje`e sakriv{i se iza nekog drveta. Allahov Poslani~e”. zadu`io ga je mnogo slo`enijim zadacima..s. pomozi ga protiv ovoga (neprijatelja). Muhammed stade iznad njega i odsje~e mu i drugu nogu. prvo je pitao Muhammeda ibn Meslemu. Kada je vidio njegovu preciznost u vo|enju poslova. nije povla~io rije~ niti vodio rasprave. U po~etku ga je zadu`io da sakuplja zekat od plemena D`uhejne.s. a..a. a. a jevrej po~e preklinjati da ga ubije. i odsjekao mu glavu.a.s. Za sve u {to je sumnjao. Bio je jasan i iskren u govoru. na {to mu Muhammed odgovori: “Ne! Okusi smrt kao {to je okusio moj brat.” Zatim je do{ao Alija. U~estvovao je u svim bitkama i vojnim pohodima koje je vodio Resulullah.. re~e: “Iza|i na dvoboj. kada ga je Allahov Poslanik. r. a Muhammed izrecitova sljede}e stihove: “Vidje li. Muhammed ibn Mesleme izgradio se u vrijednu li~nost.” Muhammed ibn Mesleme sa sabljom u ruci nasrnu na Merhaba kao razjareni lav. kako kosim. Kad ovaj pade na zemlju. Sabljom je udario granu koja posje~ena pade na zemlju. ahlak i povjerenje u koje nema sumnje pa ga je u~inio odgovornim za svoje namjesnike. ostavio kao svog namjesnika u Medini. Allahu moj. Muhammed je potom udario Merhaba i odsjekao mu nogu.

od namjesnika je zahtjevao da koli~inu imetka dr`avne blagajne namire vlastitim imetkom. Halifa je pozvao Muhammeda ibn Meslemu.a.a. S’ad ibn Ebi-Vekkas. objasnio mu u ~emu je stvar i nalo`io mu da ide u Kufu i utvrdi {ta je istina. Poznat je slu~aj kada je halifa poslao Muhammeda ibn Meslemu u Egipat da izvr{i inspekciju poslova Amra ibn el-’Asa. Omer ibn el-Hattab nije znao pogodnije osobe za provjeru tih optu`bi od Muhammeda ibn Mesleme. Hvala neka je Allahu na tome. a da S’adu ibn Ebi-Vekkasu naredi da vi{e nikada ne zatvori vrata dvorca. Muhammed je to odbio uzeti. . Pripala mu je ~ast {to ga je halifa poslao da provjeri ta~nost optu`bi upu}enih protiv S’ada ibn Ebi-Vekkasa. da skupi drva pred vrata dvorca i spali ih. Postao je poznat po preciznosti u istrazi. tada{njega namjesnika Kufe. Naredio mu je u slu~aju da `alba bude na mjestu. Na kraju je utvrdio da je Amr ibn el-’As dao veliki dio vlastitoga imetka u dr`avnu blagajnu. Me|utim. r. ili da je manjak..Ashabi Allahovog Poslanika 267 halifinih naredbi. tamo{njega namjesnika. S’ad je izvr{io {to se od njega tra`ilo pa je Muhammedu ponudio odre|enu svotu novca. precizno i ta~no. a njegove rije~i su prenesene Omeru ibn el-Hattabu.. Upoznavao je njihovu finansijsku situaciju i vr{io inventuru dr`avnoga imetka. Muhammed je oti{ao u Egipat i po~eo vr{iti kontrolu spisa i registara. spalio je vrata dvorca i naredio S’adu da vi{e ne zatvara vrata i kada ih ponovo ugrade. Poslije ovoga slu~aja. rekao je S’ad. pa je naredio da se zatvore vrata dvorca. r. r. u `albi koju je uputio jedan Kufljanin. sagradio je dvorac od }erpi}a. Muhammed je izvr{io naredbu vjerno i precizno. blizu ~ar{ijske pijace.a. Danju mu je bilo vrlo te{ko voditi poslove i razgovarati sa posjetiocima zbog velike buke koja je dopirala s pijace. jasno}i u govoru i moralnoj ja~ini koja ga je ~inila postojanim pred problemima. S’ad je ostao namjesnik Kufe tri i po godine. po svome obi~aju. Ako bi utvrdio da je ne{to propu{teno ili u nepotrebne svrhe potro{eno. Muhammed ibn Mesleme je po nare|enju halife obilazio namjesnike. “Umorio me `amor ~ar{ije”.

a potom preselio u Rebezu. Kada su ga pitali za{to se nije pridru`io nijednoj strani. Uzvi{en je i Veli~anstven Allah! Muhamed je bacio svoju sablju. PRESELJENJE NA AHIRET Nakon prestanka velike smutnje hilafet je pripao Muaviji ibn Ebi-Sufjanu.s. gdje je ostao dok se smutnja nije smirila. velikoj `rtvi.sukob izme|u Alije ibn Ebi-Taliba. a kada vidi{ moj ummet da se me|usobno ubija. Neka se Allah smiluje Muhammedu ibn Meslemi. r. ili dok ti ne do|e smrt. a. oti|i s njom do Uhuda i udari je o kamen da je slomi{. dao mi je sablju i rekao: “Bori se njom protiv mu{rika dokle god se oni bore. ^etrdeset druge godine po Hid`ri. . a onda sjedi u ku}i dok te neko gre{kom ne ubije. a umjesto nje napravio drvenu i oka~io je na zid u ku}i..268                           Ashabi Allahovog Poslanika DRVENA SABLJA Muhammed ibn Mesleme. Muhammeda je jako rastu`ilo i zabolilo u du{i to {to se de{avalo muslimanima. iskrenom vjerniku.a. Abdullah ibn Omer i Usame ibn Zejd.” Boravio je u ku}i. Govorio je: “Ne}u se tamo vratiti dok se stvar ne ra{~isti. a Muhammed ibn Mesleme vratio se u Medinu i nikada je vi{e nije napustio.” Zabilje`eno je da je Huzejfe ibnul-Jeman rekao: “Znam ~ovjeka kome smutnja ne}e na{tetiti. On je Muhammed ibn Mesleme. odgovorio je sa velikom `alo{}u: “Poslanik. ostavljaju}i iza sebe desetero mu{ke i {estero `enske djece. Ta oni su se me|usobno borili i ubijali. izvr{avaju}i poslove koji su islamskome ummetu donosili veliku korist. taj skromni vjernik.” Iz te smutnje povukli su se tako|er S’ad ibn Ebi-Vekkas. bio je u slu`bi halife. To je potrajalo sve dok se nije dogodila velika smutnja .a.. i Muavije ibn Ebu-Sufjana. r. odva`nom junaku. Muhammed je preselio na ahiret.

maljave ruke i noge isticale su ga me|u drugima. tra`e}i su{tinu i smisao. a bujna kosa. predaju}i joj cijelu svoju li~nost. pa je imao krupno tijelo. jednog od asbehanskih gradova u Perziji. a on .SELMAN EL-.A. Pravo ime bilo mu je Mabeh. Zbog toga su ga prozvali ”Tragalac za spoznajom”. obilje`eno ~vrstim istaknutim mi{i}ima.ejruzov. istaknuta me|u ~asnim ashabima. rodom iz D`ija. a on Sehrikov. R. Bio je vrlo inteligentan i pronicljiv. a zvali su ga Selman el-Hajr. a on Behbuzanov. . NJEGOVA LI^NOST Selman bje{e jedinstvena osoba. Bio je visok.arisi. a on sin Mursilanov. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Me|u muslimanima bio je poznat kao Selman el-. Allah mu je podario zdravu ishranu u djetinjstvu. sin je Buzih{anov. {irokih prsa i svijetloga lica. Poticao je iz porodice A’bel-Melik. Krasila ga je istinoljubivost i cijeli svoj `ivot proveo je tragaju}i za istinom.ARISI. da bi je na{ao i `ivio u njenom okrilju. Razmi{ljao je o svemu {to sretne.

Odr`avao ga je i sabirao `etvu. Uprkos bogatstvu i neizmjernom obilju koje je bilo pri ruci Selmanu. pla{e}i se za njega. Otac je bio posjednik ogromnog imanja koje je davalo velike prinose. sin poglavara sela. ovo je bolje od na{e vjere. poslao sam glasnika kr{}anima sa porukom da sam . kako sam ja rastao. daleko od ljudi i dru{tva. prolazio sam kraj ljudi koji su se molili u svojoj crkvi pa me zadivilo ono {to sam vidio od njihove vjere.’ Nisam ih napustio sve dok se nije smrklo. Zadu`ili su me da lo`im vatru. Upitao sam ih: ‘Gdje obitavaju pripadnici va{e vjere?’ ‘U [amu!’. Krenuo sam prema mjestu odakle su se ~uli glasovi kako bih vidio {ta ti ljudi rade. Zapam}ena je njegova pri~a o odgoju i `ivotu u vatropokloni~koj vjeri u kojoj bija{e. vratio sam se ku}i.” Uputio sam se tako prema imanju kad na putu nai|oh na crkvu tamo{njih kr{}ana koji su se molili. bivala sve ve}a. Selman pripovjeda: “Bio sam mladi} me|u perzijskim mladi}ima iz sela D`ij. po`elio sam da budem njihove vjere. paze}i da se ne ugasi ni na jedan trenutak . odredi da napusti dvorac u kojem je stanovao i krene u svijet u potragu za spoznajom. kao {to vidi{.270                           Ashabi Allahovog Poslanika VATROPOKLONIK Selman se rodio u uglednoj i bogatoj porodici.’ Poboja se otac da ne napustim vjeru o~eva pa me zatvori u ku}i. ~ija se rije~ strogo slu{ala. zadivila me njihova molitva. najbogatijega ~ovjeka i uglednoga porijekla. d`. njega su okupirale misli o smislenosti i svrsi svijeta i `ivota. kao {to se djevojke ~uvaju u ku}i. Posvetio sam se vatropoklonstvu toliko da me izabra{e na odabrano mjesto odr`avatelja ognja koji smo obo`avali.’ Oca je uznemirio moj postupak pa mi re~e: ‘Sine moj. a njegova ljubav je. O kr{}anstvu nisam ni{ta znao. kao ni o bilo kojoj drugoj vjeri jer sam cijelo djetinjstvo bio izoliran. Presudan momenat u izmjeni njegovoga `ivota bija{e dan kad mu Allah. Otac me je pitao {ta sam radio. pa sam mu rekao: ‘O~e. Pozvao me je i rekao: “Sine. Kada sam ih saslu{ao. Otac mu je vodio porijeklo od jednoga vladara u Perziji. a na imanje uop}e i ne odoh. u toj vjeri nema nikakva dobra. Tvoja vjera i vjera na{ih o~eva bolja je od njihove. Jednoga dana zauze ga neki posao te nije mogao oti}i na imanje.ni no}u ni danju.. nego oti|i ti i obavi poslove na njemu. Volio ga je toliko da mu nije dao da napu{ta dvorac u kojem `ivlja{e. Zatvorio me je u ku}u boje}i se za me. Rekoh: ‘Boga mi. a noge mi zaveza u lance.{. odgovori{e mi. Uvidio sam da je njihova vjera bolja od na{e. pa mi to privu~e pa`nju. Ocu sam bio najdra`e stvorenje. Kada se smra~ilo. Bio je najmla|i sin tako da ga je otac mnogo volio. ne mogu oti}i na imanje. ^im mi se ukazala prilika. slijede}i svoga oca i svoj narod.

prima hedije. oti|i.Ashabi Allahovog Poslanika 271 primio njihovu vjeru i da. Kad mu se pribli`io smrtni ~as. Tokom cijeloga puta raspitivao se o kr{}anstvu. ako im do|e kakav karavan iz [ama. a onda ih ostavljao u vlastitu riznicu. Od ovoga nisam upoznao boljeg ~ovjeka me|u njima niti sam znao ikoga sa ve}om `udnjom za onim svijetom.. da te slu`im i da u~im od tebe. ne poznajem ~ovjeka koji je poput mene. Skupljao je dobrovoljne priloge od ljudi kako bi ih podijelio sirotinji. Kod ~ovjeka iz Amurije boravio sam i u me|uvremenu nabavio nekoliko krava i ovaca. Isaa. upitao sam ga kome da idem od pobo`nih. Oni mi uskoro odgovori{e.’” . On me uputi na ~ovjeka iz Amurije. Pitao sam ih: “Ko je najbolji vjernik me|u vama?” “Episkop. u Bizantiji. vjeri poslanika Mesiha. do`ivjet }e{ vrijeme u kojem }e biti poslan Poslanik sa ~istom vjerom Ibrahima. pa me on uputi pobo`njaku u Nisibin. Na njegovo mjesto postavili su drugoga. On ne jede od milostinje. Nastavlja dalje Selman. a izme|u ple}ki mu je poslani~ki pe~at. krenuh putem [ama. crkveni dostojanstvenik”. Uvidio sam da je taj ~ovjek podao. upitao sam ga isto {to i one prije njega. a ja se oslobodih okova i s njima. re~e mi on. oti{ao sam u Mosul. te de zajedno molitvu obavljamo?!’ ‘U|i!’. Oti{ao sam do njega i rekao mu: ‘Svidjela mi se va{a vjera pa bih volio da ti se pridru`im. Kad njemu do|e ed`el. pri~aju}i svoju zanimljivu ispovijest. a kad se i njemu pribli`ila smrt.’ Kada je pobo`njak umro. Ostao sam uz njega i po~eo ga slu`iti. Na{ao sam preporu~enog ~ovjeka i s njim proboravio koliko je Allah htio. pa ako mogne{ oti}i do njega. S njim sam pro`ivio {to je Allah htio. a. tajno. Ali. sina Merjemina. odgovorili su. izme|u crnih brda. mene obavijeste kako bih s njima tamo otputovao. a kada mu se primakla smrt. Nedugo zatim je umro. ja zaista ne poznajem nekoga poput nas kome bih ti preporu~io da ide{. Pojavit }e se kao muhad`ir u zemlji palmi.s. a. osim jednog iz Mosula. kada ga vidi{.s. [ta mi nare|uje{ i kome me prepuru~uje{?’ On mi odgovori: ‘Sinko moj. na{ao ~ovjeka na koga sam upu}en i sve mu ispri~ao.” KR[]ANIN Selman je sa karavanom stigao u [am. a skromnijeg prema dunjaluku i ustrajnijeg u pobo`nosti. Htio je da nau~i propise vjere kao {to je znaju njihovi odli~nici. upitao sam ga: ‘Od Allaha ti je do{ao ed`el. prepoznat }e{ ga. upitah ga: ‘Kome me preporu~uje{?’ On mi re~e: ‘Sinko. Izuzetno sam ga zavolio.

te se ponadah da sam stigao na odredi{te. a on zovnu ashabe i re~e im: ‘Jedite u ime Allaha.. o ~emu se radi?’ Gazda podi`e ruku i udari me jako pesnicom: ‘[ta se tebe ti~e ova stvar? Vrati se svome poslu!’ Kad se smrklo. sa Arapskoga poluotoka. a kad sam ~uo za va{e stanje. Ostao sam kod ~ovjeka koji me kupio. znao sam da je to opisani grad i da }e Poslanik do}i u njega. u Kuba’u. ~im sam je ugledao. a od prihoda krava i ovaca sticao je svakodnevnu `ivotnu opskrbu. a. ne jede milostinju. Me|utim. s kojim }e pronijeti svjetlo vjere kroz arapske zemlje. Do{ao je u Medinu prethodno odsjev{i u Kuba’u. sakupio sam svoje stvari i iza{ao.’ Spustio sam potom hranu pred njih. kao hedijom. umalo da padnem s nje. U{ao sam kod njega i zatekao ga sa nekolicinom njegovih ashaba.’ Vratio sam se i pripremio hrane za Poslanika pa sam mu je odnio i rekao: ‘Vidio sam da ne jede{ milostinju pa ho}u da te po~astim s ne~im od mene.s. Ostao sam. dok mu jednoga dana ne do|e ~ovjek iz `idovskog plemena Benu-Kurejze i kupi me od njega. ~im je to izgovorio. pa sam upitao one u njemu o njihovom zavi~aju. Reko{e mi da su iz plemna Kelb. a Poslanik re~e onima oko njega: ‘Jedite u ime Allaha. I{ao sam dok nisam stigao do Poslanika. odlu~i da ode do zemlje o kojoj mu je pri~ao pobo`ni prijatelj i da tamo sa~eka dolazak Poslanika.’ Spustio sam hranu pred njega. gdje me prevari{e i proda{e jednom `idovu.s. @ivio je i{~ekuju}i vijest o najavljenom Poslaniku. Oti{ao sam s njim u Medinu i. u plemenu Amra ibn Avfa. Imam ne{to hrane koju sam zavjetovao dati kao milostinju. Rekoh mu: ‘Vi ste stranci i nevoljnici. rade}i u palmoviku ~ovjeka iz Benu-Kurejze sve dok Allah nije poslao Poslanika. Pristali su i primili me u svoje dru{tvo dok nismo stigli do Vadil-kura. sklopili su sporazum i {tite nekog ~ovjeka iz Meke za kojeg tvrde da je Poslanik. ovo je jedno od obilje`ja.s.’ . kada mu do|e ~ovjek iz porodice njegovih amid`i}a i re~e mu: “Neka Bog uni{ti Benu-Kajle. a. odlu~io sam je dati vama. Nastavak je njegove `ivotne pri~e.” Allaha mi. a. a gazda je sjedio ispod nje. zaista. Rekoh sebi: ‘Allaha mi. Allaha mi. Bio sam na palmi. ^ekaju}i. Na tom mjestu sam uo~io mno{tvo palmi. nesvakida{nji: “Prolazilo je nekakav karavan kraj mene. mene je spopala drhtavica da se i palma zatresla. Pitao sam ih bi li pristali da im dam svoje krave i ovce u zamjenu da me povedu prema opisanom mjestu. to nije bilo mjesto gdje }e se iseliti Poslanik. Brzo sam spuzao i upitao ga: ‘[ta si rekao.’ On sam suzdr`a se i ne uze ni{ta od hrane..272                           Ashabi Allahovog Poslanika PRIMANJE ISLAMA Selman je ostao u Armeniji.

Nazvao sam mu selam i stao tako da mogu vidjeti njegova le|a. Tako bi ih uklije{tili izme|u dvije vojske i. Na sebi je imao dvostruku odje}u. ubrzo. To bi postigli uklanjanjem Vjerovjesnika. on zbaci ogrta~ sa le|a tako da se ukaza znak izme|u ple}ki: pe~at poslanstva po opisu moga prijatelja. u Bici na Hendeku se jasno pokazala njegova ratni~ka nadarenost i stru~nost u vojnoj strategiji. i muslimansku zajednicu. a. sa Poslanikom.’ Vratio sam se zatim na imanje moga gazde i ostao tamo koliko mi Allah odredi. Pri{ao sam mu i po~eo ga ljubiti i plakati. a.s..Ashabi Allahovog Poslanika 273 I on je jeo zajedno sa njegovim ashabima.s. a ja rekoh sebi: ‘Allaha mi. Primijetiv{i {ta namjeravam. a. Pete godine po Hid`ri. jede ono {to mu se da kao hedija.s. kona~no im do{li glave.. i onih koji ga slijede. zbog ulaska mnogih ljudi u islam. a Resulullah.. re~e: ‘Pi{i svome gazdi da te oslobodi. zatekao sam ga na Bekijji42 kako ispra}a d`enazu.s. jednu je obukao a jednu pregrnuo. Resul. grupa `idova sa najuglednijima izme|u sebe tajno je iza{la iz Medine i uputila se ka Meki.” MUBAREK-RJE[ENJE Tako se muslimanima pridru`io vrijedni ashab. Ispri~ao sam svoju `ivotnu pri~u ovako kako je vama pri~am. napali muslimane s le|a. slobodan.. @ivio sam me|u muslimanima.s. i u~estvovao sam u Bici na Hendeku i u svim va`nijim doga|ajima. Mnogobo{ci su spremili vojsku od dvadeset ~etiri hilljade boraca pod zapovjedni{tvom Ebu-Sufjana i Ujejna ibn Hisna. Bitka se odigrala kada je prezir medinskih `idova. Cilj im je bio podstaknuti Kurej{ije i mnogobo{ce da napadnu Medinu i dokraj~e Muhammeda.. a. Ropstvo se isprije~ilo izme|u mene i u~estvovanja na Bedru i Uhudu. Kako Selman nije mogao u~estvovati u Bici na Bedru i Uhudu jer je u tom vremenu bio rob. a. kao i ostali koji `ive u Medini.s.s.’ Napisao sam mu pismo. eskalirao. a. a. oslobodi ropstva. ra~unaju}i na svoju mnogobrojnost i bolju opremu. Stajao je okru`en ashabima. Primio sam islam. Allah me. Mrzili su {to se Arapi ujedinjuju sa svojim Poslanikom. ovo je drugo obilje`je. Allahov Poslanik. Jednog dana Resulullah. Skovali su zajedni~ki plan zasnovan na prevari. Plan je bio da Kurej{ijie i njihovi saveznici iz Benu-Gatafana i ostalih arapskih plemena navale na Medinu spolja. a slijede}i put kada sam oti{ao do Poslanika. dok bi `idovi Benu-Kurejza i Benu-Kajnuka. a.. saznao je za kurej{evi~ku mnogobrojnu vojsku i po~eo razmi{ljati . `arko `ude}i za vra}anjem slave njihovim kipovima i d`ahilijetskim obi~ajima..s. a. pobratio ga je sa Ebu-Derdaom.. Htjeli su da taj blagoslovljeni pokret bude ugu{en i da se ugasi svjetlo Upute. Mnogobo{ci su u tome pozivu vidjeli svoj interes.s. naredio je ashabima da mi pomognu.

. pohvali blagoslovljeno rje{enje. a me|u njima i Selman. Tada Allahov Poslanik. Medina je okru`ena brdima sa svih strana koja spre~avaju neprijateljsku vojsku da prodru u nju. sna`no zamahnuo i udario po stijeni.. a. uzviknu: “Allahu ekber! Dati su mi klju~evi Perzije i vidio sam svjetla Hire i Kisrinih dvoraca.s. duboki i {iroki. r. bio je u ovom safu i svojim jakim rukama kopao je rov..s. Uo~io je da je Medina sa svih strana okru`ena brdima i da }e svakoj vojsci. Znoj je oblivao njihova lica. Me|utim. moj ummet }e zavladati njima!” Nakon tre}ega udarca stjena se razbila. a.a..s. Vratio se na sjednicu koju je vodio Poslanik. odlu~io je da se ne prekida kopanje dok se ne okon~a. oti{ao je na lice mjesta i po~eo razmi{ljati o najboljoj soluciji.s. Ponovo je bljesnula iskra koja osvjetli zidine Medine. a pukotina se pove}ala. Poslanik je uzeo pijuk svojim mubarek rukama. Oni bi nas {titili od nevjerni~kog prodora. Nisu je mogli ni razbiti ni pomjerti. kopaju}i rovove. Sakupio je savjetodavno vije}e ashaba i izlo`io im ~injenice. da bi ih povezao i napravio neprekidan za{titni prsten oko Medine. “Allahu ekber! Dati su mi klju~evi Bizantije. Resulullah. Izme|u brda nalazila se udolina kroz koju su mnogobo{ci lahko mogli do}i do samog grada. Selman je stajao kraj njega. Ona su bila kao za{titna brana Medine. Selman se povukao izme|u prisutnih i po~eo da kru`i Medinom razgledaju}i njen geografski polo`aj. Bespomo}no su udarali. Uvidio je nu`nost kopanja rovova du` udoline me|u brdima.274                           Ashabi Allahovog Poslanika o taktici ratovanja s njima. Selman je oti{ao Poslaniku da ga obavijesti o iskrslom problemu. dok su u~ili tekbire: ”Allahu ekber.” . i kazao: “Allahov poslani~e. Allahu ekber… “ Selman. Nakon kratkog razmi{ljanja zatra`io je pijuk. Ona se malo otcijepila. a. a pijuci i }uskije samo su se odbijali od tvrde stjene. bez obzira na njenu mnogobrojnost. predla`u}i da se promijeni pravac kopanja kako bi izbjegli prepreku. Prvi je uzeo trnokop i po~eo kopati... a. Na mjestu na kojem je kopala jedna skupina ashaba. Selman i okupljeni muslimani kaza{e: “Ovo nam je obe}anje od Allaha i Njegovog Poslanika. Vidio sam svjetla crvenih dvoraca. Smatram da bi se trebali iskopati rovovi. vidjev{i u njemu sjajnu zamisao za zaustavljenje neprijateljske sile. a bljesnula je iskra koja osvijetli prostor oko njih. predstavljati te{ko}u savla|ivanje tih brda. Selmanov odgoj u uglednoj i staroj porodici omogu}io mu je da nau~i vojnu strategiju i mnogobrojne ratne vje{tine.” Poslanik. Resulullah. moj ummet }e zavladati njima!” Istom snagom zamahnuo je i udario drugi put. prije dolaska nevjerni~ke vojske. a. postoji jedna udolina kroz koju bi neprijateljska vojska s lahko}om mogla u}i u grad. Muslimani su se rasporedili i povezali se u neprekidan lanac.s. bila se isprije~ila jedna ogromna stijena.

po{to su vidjeli da }e hendek {tititi muslimane od napada spolja. duboko u no}. razgonio konje i deve i ubijao u njima odlu~nost i snagu..” Zbog Selmanove bliskosti sa Poslanikom. a i ovu sada{nju. Zadovoljstvo i ponos muslimana Selmanom. r.s. “Ko se ovoga dosjeti?”.. a. a.a.s. iza{ao je tada pred skupinu muslimana i rekao: “Selman je od nas. a njihova mnogobrojnost im nije bila od koristi. Kasnije se Resulullah. dao mu je nadimak “Mudri Lukman” zbog njegove mudrosti. naro~ito jer se no} ve} primicala sa u`asnim vjetrom koji im je zasljepljivao o~i. . savjetovao s njim u ve}ini slu~ajeva. za{titi muslimane. Kurej{ije i njihovi saveznici pretrpjeli su poraz a `idovi su skupo platili svoju izdaju. a. na {to ga je Ebu-Derda izru`io rije~ima: “Zabranjuje{ mi da klanjam i postim u ime svoga Gospodara?!” Selman mu odgovori: “Tvoje o~i imaju pravo na odmor. a danju je postio. naraslo je dotle da su jednog dana rekli: “Selman je na{!” Muhad`iri su odgovorili: “Nije nego je na{!” Allahov Poslanik. klanjaju}i. a.. pitali su se nemo}ni da bilo {ta u~ine.. dato mu je znanje pro{lih i sada{njih generacija.a. Selman je smatrao da je to pretjerivanje. ehlu-bejta. Alija. tako da je izgledalo da vi{e provodi vremena s njim nego s nama. On je more nepresu{no.” U Medini.. ^itao je prija{nje objave. Jednom prilikom je rekao: ”Taj ~ovjek je od nas. stali su pred rovove nemo}ni i zbunjeni. bio je obradovan Selmanovim prijedlogom za kopanje hendeka koji. Posti. r. ko je od vas poput Mudrog Lukmana. Poslanik.a.a.Ashabi Allahovog Poslanika 275 SELMAN JE OD NAS Muslimani su zavr{ili sa kopanjem hendeka... ehlul-bejta. Njegov drug provodio je no} u ibadetu.. pa ga je na lijep na~in poku{avao nagovoriti da sebi olak{a. Slo`enost situacije kod mnogobo`aca pove}ala je ~injenica da su `idovi odustali od dogovorenog plana da napadnu muslimane iznutra. a i odmaraj. r. Poku{ali su okru`iti Medinu. `ivio je u istoj ku}i sa bratom po islamu Ebu-Derdaom. Kada su mnogobo{ci i njihovi saveznici stigli. a. Iskopani hendek sprije~io ih je da napadnu Medinu i muslimane. a i tvoja porodica ima pravo na tebe. ali od toga nije bilo nikakve fajde.s.s.s. Ai{a je rekla: “Selman je mogao da sjedi sa Poslanikom. Allahovim emrom.”43 Iz velike ljubavi i po{tovanja prema njemu Poslanik mu je ukazao po~ast time {to ga je uvrstio u svoju porodicu. o{troumnosti i razboritosti. Selman. r.

Selmanu se pru`ila prilika da vidi prostranstva koja se otvaraju novoj vjeri. Radio je od zanata koji je poznavao. izaberi zemlju!” Me|utim. obrazovanju i ja~ini vjere. a. bje{e u Medini. svu bi je podijelio sirotinji. Kada bi govorio ljudima.276                           Ashabi Allahovog Poslanika klanjaj i spavaj. a ovaj od Hasana ibn Alije. Bio je pretpostavljeni trideset hiljada ljudi. odbio ju je primiti. Dini-islam se po~eo {iriti diljem svijeta. zatim bih radio i prodao ga za tri. Htio je pove}ati svoja dobra djela...s. . bogatstvo i la`no predstavljanje. od toga bih jedan ostavio za novu liku. slu`e}i islamu. r.a.” Selman je insistirao da `ivi od rada svojih ruku. razdijelio bi je narodu. Opisao je svoju naviku ovim rije~ima: ”Kupio bih liku za dirhem. o osvojenju Perzije i Bizantije. Nije prestajao li~no privre|ivati mada je bio za{ao u godine. Prezirao je luksuz. On je poku{avao odbiti polo`aj koji mu se nudio.a.. Hi{am prenosi od Hasana. Odbijao je primati platu. a. da je rekao: ”Selmanov je prihod bio pet hiljada dinara. a kada bi je ve} uzeo. drugi potro{io za opskrbu porodice. Da mi je Omer zabranio da tako radim. Kada je dostigla cifru od pet hiljada dinara. kupovao bi liku od palme i konopa i pravio bi korpe i prodavao ih. r.” Kada je Ebu-Derda cijeli slu~aj izme|u njega i Selmana iznio pred Allahovoga Poslanika. Muslimani su slavili pobjedu za pobjedom i osvajali grad za gradom. a jedan podijelio kao milostinju.. Kad bi mu do{la pla}a. Ostvarilo se i obe}anje Allahovog Poslanika. Halifa Omer..r. a sam je `ivio od onog {to bi stekao svojim starim zanatom. on mu je kratko odgovorio: “Selman je pun znanja!” NAMJESNIK MEDAINA Resulullah. a. Dostigao je visok stupanj ~istote du{e i plemenitosti u ljubavi prema istini. preselio je svome Plemenitome Gospodaru.s. Selman. mudrosti.” Selman je bio uzor u svojoj skromnosti. radu i u svemu ~ime je bio zadovoljan njegov Uzvi{eni Gospodar. Nalazio je da je sve na ovom prolaznom dunjaluku od ukrasa.a. govore}i: ”Ako mo`e{ i zemlju da jede{ umjesto da bude{ zapovjednik dvojici.. Omerovo insistiranje natjeralo ga je da se prihvati te du`nosti. ne bih ostavio taj posao. Bio je korpar. nakita i u`ivanja tek tanka krlju{t. polovinom ogrta~a bi se zagrnuo a na drugoj polovici bi sjedio. Nisu ga privla~ili dunjalu~ki ukrasi i ljepote.s. i predanost u pobo`nosti i bogobojaznosti. Selmanova plata koju je dobivao iz Bejtul-mala bila je vrlo visoka. htio je postaviti upravitelja nad Medainom i za tu funkciju izabrao je Selmana. Medain je bio bogata i plodna oblast. koja svome vlasniku ne}e biti ni od kakve koristi na Sudnjem danu. Od neznatne zarade izdr`avao bi sebe i svoju porodicu i dijelio milostinju.

r. a oni odgoovori{e: “Neka je i na upravitelja selam i spas.. Ebu-Derda.a. dok ne do|emo do tvoje ku}e. rekav{i: “Ne.a. Naime.” Kad se razdu`io od upraviteljstva nad Medainom. opskrbio imetkom i potomstvom.. Pi{e{ mi da te Allah. d`. Kada je htio napraviti sebi ku}u.Ashabi Allahovog Poslanika 277 Pro~ula se njegova ljubav prema ljudima i njegovo pomaganje i dobro~instvo. d`. Poku{ao je uzeti vre}u sa Selmanovih le|a. mi poslije tvoga odlaska podari imetak i potomstvo pa sam se nastanio u svetoj zemlji. te`ak toliko da ga je svega izmorio. bio se nastanio u [amu gdje je dobio velik imetak i potomstvo. Kada su prolazili kraj skupine Medinelija.{. upravitelju!” Tada je ~ovjek iz [ama uvidio da je zaposlio nikoga drugoga nego upravitelja Medaina. Htio je sa Selmanom podijeliti taj ugodni `ivot. r. za {ta bi mu dao pristojnu nadoknadu.” Pri|e mu nekolicina od skupine da preuzmu tovar od njega. Allah. Krenuo je uporedo s njim ni{ta ne govore}i. Zastidio se svoga postupka i zamuckuju}i po~eo se izvinjavati. d`. U tovaru su bile hurme i smokve. ali mu je on odbi dati.. Pi{e{ mi da si na svetoj zemlji. pa ga je pitao: “Kakvu }e{ mi ku}u napraviti?” . ali pripremi se za smrt!” Jedanput je Selmana posjetio neki od prijatelja u njegovoj ku}i.” Ljubav prema ljudima… Samilost… Bogobojaznost i skromnost. r. govore}i: “Nemoj ti da nosi{. nego je dobro u tome da pove}a{ svoju blagost i da se okoristi{ svojim znanjem. Znaj da dobro ne le`i u bogatsvu i potomstvu. pa nam je bilo mrsko da joj dajemo dva posla. nastanio se u Iraku. Selman im nazva selam. medainskim ulicama i sreo nekoga ~ovjeka koji je dolazio iz [ama kako nosi te`ak tovar. Radi kako `eli{. a on je mijesio tijesto za hljeb. Odlu~io je njega pitati da mu pomogne ponijeti tovar. a desio mu se kao upravitelju Medaina. pomislio je da je jedan od siromaha. na{ao je zidara koji je ina~e poznavao njegov na~in `ivota.arisija. i{ao je Selman. Selmana el-. pa ga je prijatelj za~u|eno upitao: “Zar sam mijesi{? Gdje ti je sluga?” On mu odgovori: “Poslali smo je da nam obavi neki posao. Obratio se Selmanu rije~ima: ”Bi li htio ovo ponijeti. koji su sjedili kraj nekog du}ana.” Odgovorio mu je Selman. Allah.. Kada je [amlija vidio Selmana u njegovoj jednostavnoj odje}i. pa mu se javio pismom: ”Es-Selamu alejkum. mene je slomio ovaj teret?” Selman mu je pri{ao i zaprtio se vre}om. nastavljaju}i skromno `ivjeti od pravljenja i prodaje korpi. ali zemlja ne radi ni za koga. Karakteristi~an je jedan doga|aj u vezi s ovim. bio zadovoljan njime: ”Es-Selamu alejkum.a.{.{. On najbolje odslikava njegovu skromnost i iskrenost u pomaganju drugih. To su bili uzusi koje je Selman sebi zacrtao i provodio ih tokom cijeloga `ivota.

Ammara ibn Jasira i Selmana.. znanjem. smiluje Selmanu el-. ali ne vidje ni{ta osim posude za jelo i lon~eta za pi}e pa mu re~e: “Ebu Abdullahu.. ispunjen bogobojazno{}u. Neka se Allah. Selmana je obuzela ~e`nja za susretom s Poslanikom...a. Poslanik. a. a kad bude{ spavao. preporu~i nam ne{to ~ega }emo se dr`ati.” Selman odgovori: “Sjeti se Allaha. o Sa’de.. r.s. do{ao u posjetu. d`. . pogledaj ovo mno{tvo oko mene!’” S’ad se osvrnu oko sebe. Rekao joj je: “Po{kropi oko mene miska jer mi dolaze Allahova stvorenja koja ne jedu i ne piju.” Selman mu odgovori: “Allaha mi. zbog te ~e`nje. ne pla~em iz straha od smrti niti `elje za dunjalukom. Selman je bio taj za koga je Poslanik kazao: ”D`ennet jedva ~eka trojicu: Aliju.” Htio se oprostiti od ovoga prolaznoga svijeta mirisom kao {to bija{e sam njegov `ivot: mirisan i ~ist. mudro{}u i skromono{}u. A vidi mene. i ashabima koji ga preteko{e kod njegovoga Gospodara. okrenuo se svojoj `eni i zatra`io od nje da mu donese bo~icu sa miskom koju je ~uvao jo{ od osvojenja D`ulule. d`. a. nego.s. Kad je osjetio da mu je smrt sasvim blizu. noge }e ti dodirivati zid. uzeo je zavjet od nas kada je kazao: ‘Neka va{ dio od dunjaluka bude koliko oprema konjanika.. o Ebu-Abdullahu?” Allahov Poslanik.” Selman se te{ko razbolio. Kad bude{ stajao. Selmanu el-Hajru. u brizi kada si zabrinut. mudrom i skromnom u~enjaku i mud`ahidu. on je zaplakao pred njim. glava }e ti dodirivati plafon.. a.” Plakao je Selman.s.{.a.arisiju.{. ali vole miris. r. u presudi kada presu|uje{ i u udjelu kada udjeljuje{. PRESELJENJE NA AHIRET Kako se pribli`avala smrt.278                           Ashabi Allahovog Poslanika Zidar je odgovorio: “Ne brini se. Kad mu je S’ad ibn Ebu-Vekkas. bit }e to ku}a koja }e te {tititi od vru}ine i hladno}e. pa ga S’ad upita: “[ta te rasplaka. preselio je zadovoljan tobom.

Nikome i ni~emu nije polagao ra~une. sin je Mes’udov. Rijetko je govorio. tako da onaj ko ga slu{a povjeruje u ono {to ka`e bez i najmanje sumnje. U d`ahilijetu je bio beduin. R. pucao je od snage tako da su mu se na vratu ocrtavale krvne `ile. Tako je nau~io borbene vje{tine. a on Subej’a. a on Kunfuzov. ~istoga posla. dugoga lica. a on E{d`e’a. Sva ta svojstva poprimio je kao pustinjak. a on Halanin. d`. Nadimak mu je bio Ebu-Seleme. dalekose`ne pronicljivosti i veoma mudar. uvje`bavao je ga|anje lukom i strijelom i bacanje koplja i osposobio se za ma~evanje. Bio je vrlo snala`ljiv. .NU’AJM IBN MES’UD. dubokog razmi{ljanja.. `ive}i u pustinjskim neprilikama koje ~ovjeka sna`e i u~e saburu.A. a on Rejsov. iskrenoga govora. Imao je mi{i}avo i razvijeno tijelo. puna~kih obraza. ~vrstoga dr`anja. U islamu je bio odani vjernik. Imao je sposobnost da uvjeri sagovornika. vitkoga stasa. tamne puti. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Nu’ajm. a on S’alebin. a on Enejfov.{. NJEGOVA LI^NOST @ivot Nu’ajma ibn Mes’uda nakon primanja islama bio je potpuno suprotan `ivotu iz doba d`ahilijeta. a on Bekrov. u`ivanje i korist. Zahvaljuju}i Allahu. u islamu je postao sasvim drugi ~ovjek. krupnih o~iju. a on Amirov. Nu’ajm je bio lijepe gra|e. koji je samo za sebe tra`io profit. a on Gatafana el-Gatafanija el-E{d`e’ija.

Dva plemena u Medini bila su u sva|i: El-Hazred` i El-Evs. Jevreji su uspjeli zavladati Arapima. PRELAZAK NA ISLAM Nakon {to se Allahov Poslanik. Nu’ajm ibn Mes’ud uspio je uspostaviti dobre odnose sa svim jevrejima. na putu izme|u Meke i Medine. On je bio utonuo u strastima svojih u`ivanja i zabava. taj Nu’ajmov odnos s njima bio je isklju~ivo iz interesa jer je on volio ugoditi samo sebi. rade}i sve da tako i ostane. u~vrstio u Medini. kako se oni ne bi ujedinili oko istinite vjere i kako islam ne bi zavladao cijelim Arapskim poluotokom. Imetak koji je sticao u vojnim pohodima i zara|ivao u poslovima. Posjete Nu’ajma ibn Mes’uda jevrejskom predgra|u navele su jevreje da se me|usobno nadme}u ko }e zadobiti njegovu naklonost i njegovo zadovoljstvo. . Nu’ajm ibn Mes’ud nije bio od onih koji su se zanimali za Muhammeda. tro{io je i rasipao na pi}e i u`itke sa `enama u jevrejskom naselju Medine. Jevreji koji su se doselili u Medinu i njenu okolicu. Jevreji bi mu poklanjali najljep{e plesa~ice i djevojke u zamjenu za imetak kojeg je on nemilice tro{io. a bli`e Meki nego Medini. zatra`io bi od njih da zaka`u no}no sijelo i dru{tvo za u`ivanje. mire}i jedne. koje je bilo nastanjeno u Ned`du. tako da ih nisu mogla zavaditi nikakva sumnji~enja ili lo{e misli. Jevreji su nastavili podsticati Arape protiv Allahova Poslanika. kako bi zajedno bili ja~i u sporovima i ratovima. Dolazio je u njihova predgra|a tra`e}i u`ivanje.. a. dok su iza le|a {urovali i sa jednima i sa drugima. Pored svega toga. Kurej{ije su se nastavile boriti zavjerama i pritiscima koje su vr{ili na njega. sijali razdor me|u njima i o`ivljavali plemenske mr`nje i nepodno{ljivosti. a.. Jedan je dio jevreja bio u savezu sa plemenom El-Hazred`. a drugi dio u savezu sa plemenom El-Evs. i njegovu misiju. jevreji su poku{ali nanijeti {tetu muslimanima {ire}i glasine i la`nu propagandu kojom su `eljeli okaljati i oslabiti vjeru. nasla|ivanje i pi}e.. da ih zlostavljaju i provociraju. {to im je i bio glavni cilj. Tra`ili su od svojih saveznika Arapa da maltretiraju muslimane. Me|utim. i tako ga primamiti da bude samo njima odan.s. Oni su vladali Arapima.s.280                           Ashabi Allahovog Poslanika SAVEZNIK JEVREJA Nu’ajm ibn Mes’ud poti~e iz plemena Gatafan. a. bivaju}i im prijatelj i povjerljiv saradnik. uspje{e svojim prevarama i zavjerama razjediniti arapska plemena i zavladati njima. Pleme Gatafan stupilo je u savez sa jevrejima Medine i tako postalo predmet u njihovim rukama koji je slu`io za izvr{avanje njihovih interesa i ciljeva. Kada bi do{ao. Obi~aj Arapa u predislamsko doba bio je da stupaju u saveze sa drugim plemenima.s. a zava|aju}i druge.

.s.. a.s.Ashabi Allahovog Poslanika 281 Bitka na Bedru je mnogo uticala na {irenje Bo`ije poslanice i dala je podstrek i pouzdanje muslimanima koji su bili sa Poslanikom. zametnu unutra{nje probleme. kada se uvjere da se pribli`ava kurej{ijska vojska. Gatafana i ostalih saveznika koji su podr`avali Kurej{ije. da sklone namirnice i opskrbu u podru~je izme|u Meke i Medine i da zapale poljoprivredne prinose Medine. Ovo je imalo dva cilja: zbunjivanje i odvra}anje pa`nje muslimana da se ne suprotstave napadu Kurej{ija i njihovih saveznika i pronala`enje prolaza kroz koji }e mnogobo{ci u}i u Medinu. Jednu ve~er iza{ao je na bre`uljak i sjedio posmatraju}i zvijezde. Allahov Poslanik. vo|a koji ih inspiri{e na putu istine. Pleli su se konci velike zavjere.s.. a. kako bi bili brojniji. uz poraz. Tako se pove}ao broj muslimana i formirao prvi islamski d`emat na temeljima bratske saradnje. u saradnji sa medinskim jevrejima i u saglasnosti sa arapskim plemenima. Allahov Poslanik.kada kurej{ijska vojska do|e u Ned`d.arisi. Zatim. da iskopaju kanal ispred Medine.. muslimani osjeti{e neku sigurnost da }e se mo}i odbraniti i u~initi neuspjelim napade protivnika. te da se upute prema Medini. po~eo je upu}ivati poziv u vjeru svim Arapima na Arapskome poluotoku. postavi se dobro razra|en plan koji je podrazumijevao slijede}e: . i njegove sljedbenike.s. pripremi{e {ejtanski plan za pohod na Medinu sa ogromnom vojskom. Bitka na Uhudu Kurej{ijama nije bila dovoljna. pregovore i dogovore. Nu’ajm ibn Mes’ud posmatrao je tok doga|aja. Sklopio se savez u d`ahilijetu zalutalih Arapa i spletkaro{a jevreja protiv Poslanikove. Sagledavao je svoje prijateljstvo sa jevrejima i u kakvom je. sa malim brojem muslimana. Ra~unali su da se Resulullah. kao {to su Benu-Gatafan i drugi. a. treba im se pridru`iti pleme Gatafan i da se zajedno upute prema Medini. slabost u du{ama muslimana. a.da Kurej{ije iza|u iz Meke i li~no budu predvodnica. Kurej{ije. proni~e u ovaj plan i spre~ava posljedice velike zavjere.s. da je stave u opsadu. predlo`i Poslaniku.s.s. ~ine}i da Allahova rije~ bude najvi{a. Nakon uspostavljanja veze izme|u Kurej{ija. ne}e mo}i oduprijeti njihovoj sili. i muslimani: muhad`iri i ensarije. Bitka na Uhudu. medinskih jevreja. Odlu~io se suprotstaviti saveznicima: Arapima i jevrejima.. Dok se sve to odvijalo. a. a zatim vojno poraze.. svojim saveznicima. ostalim arapskim plemenima koja su u savezu s njima. a. Kada ga iskopa{e. ve} su `eljeli izvr{iti sli~an pohod kojim bi uni{tili Vjerovjesnika. ustvari. . a Njegov Poslanik. vjere i njegove ~asne misije.. . pove}a im ustrajnost u borbi protiv ugnjetavanja i suprotstavljanja svakom neprijateljstvu. prije nego je uputio poziv izvan njega. razmi{ljaju}i o sebi i svemu {to se de{ava oko njega. jedan od ashaba. a. Razmi{ljao je o politici koju zastupaju prema .s. odnosu on s njima. Selman el-. a. a posebno kada jevreji budu unutra{nji neprijatelji koji }e praviti spletke muslimanima kada po~ne napad.da jevreji. koja je mogla donijeti. jednakosti i vjere.

d`. uprkos ogromnim neprilikama na koje su nailazili. u odbrani onoga ~emu poziva i ustrajnost muslimana koji su s njim. Ono {to mu je Poslanik. srete se s njim. ljubavi i saradnji. a.{. i njihovom stavu. Allah. jevreja i plemena Gatafan. pa pomozi nas ako mo`e{. mu re~e: “Ti si jedan ~ovjek me|u nama. i njegovo poslanstvo.s. odzvanjalo je u njegovim u{ima. Moje pleme ne zna za moje primanje islama.. Vidje Nu’ajm da se poja~ava opsada Medine... sa `ivotom muslimana u Medini koji se zasnivao na ~istoti.{. pa mu re~e: “O Allahov Poslani~e. Vratio se u svoju postelju. Nu’ajm je dobro poznavao ja~inu jevrejskoga prezira prema poslani~koj misiji. Poslije toga posjetili su i naselje plemena Benu-Gatafan da bi upotpunili svoje putovanje u cillju bodrenja.s. i za{to mu postado{e odvratne sve zavjere koje su pleli protiv ~ovjeka koji je pozivao obo`avanje Jednog Jedinog Allaha. prizna ga za Resulullaha i izgovori {ehadet pred njim. a. pravednosti i jednakosti me|u ljudima. obavljanju namaza. kao i odnosu svoga plemena Benu-Gatafan prema Muhammedu. i u odbacivanje vi{ebo{tva i zablude.s. jer rat je varka.. vjerovanju. pa se uputi plemenu Benu-Kurejza s kojim je imao ~vrste veze i blisko prijateljstvo. VELIKA USLUGA Nu’ajm je odlu~io posijati razdor izme|u saveznika: Kurej{ija. a.” Poslanik. a. U ranu zoru uputi se ka Medini.282                           Ashabi Allahovog Poslanika Muhammedu. Tajno u|e u Poslanikovu d`amiju. Spozna Nu’ajm da je Muhammed. Uvjerio se da je uistinu on Vjerovjesnik. do{ao sa Istinom jer poziva na prinicipima humanosti.. Nu’ajm zacrta u svojim mislima plan koji }e otkloniti spletke saveznika i pomo}i diniislam. a. rekao: “Pomozi nam koliko mo`e{”. a. d`..s. Osjetio je da je pozvan u islam. Uporedio je svoj besmisleni i ludi `ivot. Uvidio je svu opasnost zavjere i dogovora onih koji su zalutali protiv slijedbenika Istine. ^udila i divila ga je ustrajnost Allahovog Poslanika. a. koji je `ivio me|u jevrejima.” . Razmotrio je ulogu medinskih jevreja koji su se uputili u Meku da podstaknu Kurej{ije na borbu protiv Poslanika.” Nu’ajm mu obe}a dobro i uputi se u jevrejsko predgra|e Medine. a.s.. a nije znao za{to je odjednom zamrzio sav svoj pro{li `ivot. primio sam islam. vi znate koliku ljubav gajim prema vama i znate moju iskrenost prema vama. i re~e im: “O Benu-Kurejza. odlu~iv{i da u~ini veliku stvar.s.s.s.. pa naredi mi {ta `eli{. otvori mu srce i on povjerova u Poslanika.

vi znate moje osje}aje prema vama i moje neprijateljstvo prema Muhammedu?!” Oni reko{e: “Nikada nismo sumnjali u tebe. oni odgovori{e.” Nu’ajm im re~e: “Vi ste u svome gradu. Ne mo`ete ga napustiti i oti}i u drugi grad.” “To ti obe}avamo!”. tj. prijatelju na{. tako da idu u borbu protiv Muhammeda dok ne ostvarite pobjedu ili zajedno budete pora`eni”. poma`u}i njegove neprijatelje.” Nu’ajm napusti jevrejsko predgra|e i uputi se ka mjestu gdje su se ulogorili Kurej{ije i njihovi saveznici. Obavijestili su ga da }e tra`iti od vas i plemena Gatafan va{e predvodnike koje }e poslati njemu da im on poodsjeca glave. Ti si iskren prema nama i ne sumnjamo u tebe. Zato ne {aljite . nastavi Nu’ajm. a stati na njegovu stranu. potvr|uju}i svoju iskrenost u ~uvanju sporazuma o miru. re~e im Nu’ajm. vratit }e se u svoj grad sigurni.” Jevreji mu reko{e: “Istinu si rekao! A {ta ti misli{?” “Mislim da ne stupite u borbu protiv Muhammeda prije nego {to uzmete nekoliko najuglednijih Kurej{ija i nekoliko njih iz plemena Gatafan. u kome je va{a opskrba.” Nu’ajm re~e: “^uo sam ne{to dok sam bio kod jevreja i smatram da vas trebam obavijestiti radi savjeta. Srete Ebu-Sufjana i jo{ neke s njim pa im re~e: “O skupino Kurej{ija. a vas ostaviti izlo`ene osveti. va{a djeca i va{e porodice. pod uslovom da prikrijete i da ne razglasite ono {to vam ka`em.” Nu’ajm im re~e: “Kurej{ije su neprijatelji Muhammeda. pleme Gatafan je stupilo u savez s njima. “Pleme Benu-Kurejza pokajalo se {to je prekr{ilo sporazum sa Muhammedom”. nisu u stanju u kojem ste vi. Oni su stranci za Medinu. Muhammed je ve} primio njihov prijedlog. Oni }e vas rastjerati i poubijati va{e mu{karce. Kurej{ije su do{le da se bore protiv Muhammeda. pobjeda i plijen su njihovi. va{ imetak. a vi prekr{iste sporazum o miru sa Muhammedom. kao zalog kod sebe.” Oni mu reko{e: “Koja je razlika? Svi mi prikrivamo neprijateljstvo prema Muhammedu. Tako|er su namjerili iznevjeriti vas.Ashabi Allahovog Poslanika 283 Oni mu odgovori{e: “Divan li si ti. pleme Gatafan je u savezu s njima radi vlastite koristi. Ako saveznici pobijede Muhammeda. Vi znate da se ne}ete mo}i boriti protiv muslimana. Jevreji mu reko{e: “Istinu ka`e{! Divan si i povjerljiv savjetnik. Ako budu pora`eni od Muhammeda i izgube bitku. “i obavijestili su ga o tome. porobiti `ene i oteti imovinu.

pa posla Ikrimu ibn Ebi-D`ehla i neke ljude od Kurej{ija i plemena Gatafan plemenu Kurejza.” Jevreji mu odgovori{e: “Danas je subota. ozari djelo koje je izveo Nu’ajm ibn Mes’ud. odgovaraju}im njegovoj pronicljivosti. Ostavit }e nas nasamo sa Muhammedom u na{em gradu. zato koliko sutra. plan je uspio.s. Neki od nas su to prekr{ili. Ebu-Sufjan odlu~i prekinuti opsadu Medine i vratiti se u Meku sa svojim saveznicima kratkih rukava i bez ostvarene pobjede nad muslimanima. Nu’ajm ibn Mes’ud.{.. a. neka ih kod nas dok ne zavr{imo borbu protiv njega. ako ih zatra`e. dan u kome ni{ta ne radimo. ne}emo vam dati nijednog na{eg ~ovjeka!” Kada ih napusti{e.a. Ebu-Sufjan htjede isku{ati Nu’ajmovu iskrenosti i ispitati savezni{tvo jevreja sa njim. zaista je istina! Narod ne `eli ni{ta drugo osim boriti se i ako vide priliku. uranite i krenite na Muhammeda da kona~no ra{~istimo ra~une s njim.” Ikrime im na to re~e: “Tako mi Allaha. jer }e biti ubijeni. pa ka`e: “^uo sam Allahovog Poslanika. Nu’ajmov. a bio je ~esto u njegovom dru{tvu.284                           Ashabi Allahovog Poslanika nijednog va{eg vo|u.” Ebu-Sufjan re~e: “O Nu’ajme. a Sufjan re~e: “Tako mi Allaha. Muhammed je u na{em gradu i mi se ne mo`emo boriti protiv njega. Ikrime se obrati jevrejima: “Nismo u svojim domovima. u~inio je ogromnu uslugu islamu. a na{i konji i deve malaksali su. jevreji reko{e: “Ono {to Nu’ajm re~e.s.” Vrati se Ikrime u logor Ebu-Sufjana i obavijesti ga o stavu plemena Benu-Kurejza. ti si najbolji pomaga~.s. pa ih je sna{la nesre}a. d`. na njih posla `estok vjetar koji im po~upa {atore i rastjera konje i deve. a.. prenosi od Resulullaha.. kao {to je iznio Kurej{ijama. Ne}emo se boriti protiv Muhammeda ako nam ne dadnete u zalog neke va{e ljude.. ono {to je Nu’ajm rekao jeste istina!” Tu no} Allah.a. Ako bude suprotno tome. i re~e im da ni oni ne {alju svoje predstavnike. Ono bi povod pa mu Nu’ajm postade blizak. da je ~itao Musejlemino pismo i pitao njegove izaslanike: . vratit }e se svojim ku}ama.” Poslije toga je oti{ao u svoje pleme Benu-Gatafan i iznese im stvar. i vi to znate. te ga je zadu`ivao mnogim bitnim stvarima. r.. snala`ljivosti i mudrosti. a vi }ete se vratiti svojim ku}ama i nas ostaviti. a.. Bojimo se negativnog ishoda ovoga rata koji bi se mogao okrenuti protiv nas. NOSILAC BAJRAKA Lice Allahova Poslanika. iskoristit }e je. r.

a. odanog muslimana i velikog borca za islam. bio je najve}i Muhammedov neprijatelj.” Ebu-Sufjan re~e: “On nam je na Hendeku zlo po~inio. a.. u Medini. Tako mi Allaha.. dade Nu’ajmu da nosi bajrak svoga plemena Gatafan. PRESELJENJE NA AHIRET Do kraja svoga `ivota Nu’ajm je `ivio u pobo`nosti.Ashabi Allahovog Poslanika 285 ‘[ta vas dvojica ka`ete na ovo?’ Oni odgovori{e: ‘I mi ka`emo ono {to ka`e Musejlema. odsjekao bih vam glave.s... Oti{ao je svome Gospodaru sa puno dobrih djela. skromnosti i bogobojaznosti. r. Nu’ajm.’” Na dan oslobo|enja Meke. .’ Tada Poslanik. ugleda ~ovjeka koji je nosio bajrak plemena Gatafan. Neka je Allahova milost na Nu’ajma ibn Mes’uda. a evo sada nosi bajrak svoga plemena i krenuo je protiv nas. bivaju}i ~vrst i stamen u svojoj vjeri. Tako|er je u~estvovao u ratu protiv otpadnika od vjere. r. pa upita: “Ko je onaj ~ovjek?” Odgovori{e mu: “To je Nu’ajm ibn Mes’ud. a. re~e: ‘Da se izaslanici ubijaju. Poslanik.s.” Nakon osloba|anja Meke. Dok je Ebu-Sufjan posmatrao muslimansku vojsku.s. Preselio je na ahiret. za vrijeme halife Osmana ibn Affana. a.a. u~estvovao je u svim bitkama koje je vodio Allahov Poslanik.

.

a junaci ga izbjegavali zbog vje{tine njegova rukovanja sabljom i preciznosti u ga|anju strijelom. Nosio je nadimak Ebu-Ijas. Sin je El-Ekve’a. Bio je slobodni ratnik. borio se u svojstvu ratnika-pje{aka. jer Seleme bija{e br`i od konja. Bio je jedan od najhrabrijih u svome vremenu.. neuvezan u vojsku. bio je prvi koji je upotrebljavao na~in samostalnog ratovanja. a on je sin Eslema es-Selemijja. Vje{to se skrivao od neprijatelja kada se sru~i na njega jer je bio izuzetno brz. po~asti {ehadetom. d`.{. u jeku bitke pomagao se ovom osobinom..a. a on Malikov. a on Selmanov. Seleme ibnul-Ekve’a. a zatim bi se hitro i neprimjetno povla~io. a on Huzejme. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Seleme. a. Zato je dobio nadimak: “Junak-pje{ak”. Juri{ao je u bitkama. a sigurnost su mu bile njegove brze noge. On bi se ogla{avao njime. R. Vjerovatno da nema primjera njegovoj brzini. a on Ku{ejrov. OSOBENOSTI Hrabrost i razboritost bile su dvije karakteristi~ne osobine Selemine li~nosti. r. Ljudi su bje`ali ispred njega. U svakoj bici u kojoj je u~estvovao pod vo|stvom Poslanika. . a on je sin Sinnanov. d`. {to bi ~udilo neprijatelja i ubacivalo sumnju u njegove redove. Istupao bi kada je uvi|ao da mo`e upotrijebiti svoju sablju i usmrtiti neprijatelja.s. Bio je duboko samouvjeren. kao mud`ahid. U redove neprijatelja ubacivao bi nered i pometnju. Napu{tao je mjesto borbe. dao mu je jak i prodoran glas.SELEME IBN EL-EKVE’A. bore}i se kao pojedinac. Allah. a povla~io se kada je osje}ao da mu prijeti opasnost..{.A. `ele}i da ga Allah. prije nego {to neprijatelju dadne priliku da ga se do~epa. Njegovo oru`je bila je sablja. a on Abdullahov. premje{taju}i se s mjesta na mjesto.

bave}i se trgovinom i poku{avaju}i. Bio je mr{av.288                           Ashabi Allahovog Poslanika Pomi{ljali su da se na mjestu borbe nalazi ve}i broj ratnika nego {to u stvari jeste. Obi{ao je gotovo cijeli Arapski poluotok i ~itav je njegov `ivot bio u znaku putovanja. Stalno je putovao izme|u Meke i Medine vode}i karavane. sjedio je mirno i pamtio sve {to se spominjalo sa velikom precizno{}u. povjerovao je u nju i prigrlio vjeru Allahova Poslanika.a. brane}i je svom svojom snagom i imetkom. r. iz Medine. ... Iskoristio je priliku da se obrazuje u svojoj ranoj mladosti.s. Ljudi iz njegova plemena Eslem voljeli su ga mnogo. Jednoga dana Seleme je ~uo za Resulullaha. slu{ao hadis Poslanika. i u~io Kur’an svojim lijepim i milozvu~nim glasom. U svakom mjestu u koje je do{ao. a da ostane ~vrst na mjestu borbe dok mu ne do|e pomo} i podr{ka.s. r. Juna{tva koja je pokazivao Seleme ~udila su i zbunjivala neprijatelja. Bio je inteligentan i o{trouman. a.ezarijj je. knio je kosu i bradu.s. shvatiti svrhu `ivota i ste}i najljep{e moralne osobine. SELEME U ISLAMU Prije islama Seleme je `ivio beduinskim na~inom `ivota. kroz dru`enje s razli~itim ljudima. Obavezivali su ga da im doprema potrebnu robu sa njegovih stalnih putovanja.. a. imao je duge potkoljenice. jer im je ~inio razne usluge i udovoljavao njihovim potrebama. JUNAK VRIJEDAN KAO ODRED U Medini. ostajao je u mesd`idu gdje se upoznavao sa vjerskim propisima. Ako nije bio na bojnom polju i branio islam. koji je pozivao u islam. nalaze}i u njoj spas od burnoga i nesre|enoga `ivota. Odlikovao se okretno{}u i brzinom pri kretanju. Nevjernik Ujejne ibn Muhsin ibn Bedr el-. Niko nije vjerovao da se jedan ~ovjek mo`e suprotstaviti ~itavoj vojsci. Seleme je imao sitno tijelo i duguljasto lice. Volio je pustinju i boravio je u njenim ravnicama i oazama.. Juna~ki podvig kojim se Seleme proslavio desio se u bici “Zi Kird”. Seleme ibnul-Ekve’a. U njegovo srce u{lo je svjetlo imana i shvatio je ciljeve Objave. u trgova~kim karavanima koji su zastajali kod njegovog plemena savladao je ~itanje i pisanje.s. pri~alo se o Vjerovjesniku. a.. a. naime. ne vezivaju}i se za odre|eno mjesto i ne ostaju}i u naseljima.a. dok su se Allahov Poslanik. `ivio je jednostavnim i skromnim `ivotom. ~vrste mi{i}e. Nastanio se u Medini i pristupio mud`ahidskim safovima pod vo|stvom Muhammeda ibn Abdullaha. Svoje bi}e predao je u slu`bu vjere.

r. `ele}i ga ubiti i nastaviti put jer su se bojali skorog dolaska muslimana u pomo} Selemi.a. i drugi. Poslanik.. govore}i: “Uzmite od sina El-Ekve’a. Njegov su poziv ~ule Medinlije. Tada Seleme iznenada uzma~e i brzo se sakri. Seleme je brzo tr~ao i prestigao Talhu koji je jahao na konju. ga|aju}i ih strijelama sve dok nisu do{li na nekoliko koraka od njega.. poput fatamorgane. a. zadavaju}i im opasne i smrtonosne rane. Uzeo je luk i strijelu i brzo krenuo. gdje su bile muslimanske deve koje je ~uvao jedan ~ovjek sa svojom `enom.a.. Me|utim.{. Stigao je na vrh nekog bre`uljka i odatle ih zasuo strijelama. r. Danas je va{ nesretan dan. voljom. opasnost (je pred nama)!” Oko njega okupi{e se junaci na konjima i pje{aci opasani sabljama. Spremili su grupu konjanika i oti{li u podru~je kraj Medine. uzeo luk i odapeo jednu strijelu prema vo|i napada~a Ujejneu.a. r. Allahovom. sve dok nije ustr~ao na uzvi{icu s koje je mogao vidjeti Ujejnu ibn Muhsina i ljude iz Gatafana.. Seleme je povikao glasom koji odjeknu cijelim podru~jem: “Te{ko vama!!!” Pojurio je kao munja dok nije stigao neprijatelju za le|a. sazvao je vjernike i rekao im: “Na noge! Opasnost.a. ve} je stao ispred njih i ga|ao ih strijelama. r. on je po obi~aju stajao na svome mjestu. koji su sa svojim plijenom i{li prema neselju Benu-Gatafan. Po{to je saznao o pripremi napada na Medinu. Seleme je za samo jedan trenutak..” . poslije njega Ubade ibn Bi{r el-Ensarijj. d`.. a onda ih po~eo ga|ati ki{om strijela. odredi za zapovjednika Seida ibn Zejda.s. ohrabrio se dolaskom prethodnice pomo}i pa stade ga|ati strijelama napada~e. bio je Seleme ibn el-Ekve’a. ja sam sin El-Ekve’a! Danas je va{ nesretan dan!” Napada~i su ostali zbunjeni i iznena|eni. r.s. r. Prvi konjanik koji je prispio bio je Mikdad ibnul-Esved. U isto vrijeme dozivao je Medinelije da mu do|u pomo}i. Prvi koji je saznao za to.. varku i dosjetljivost. Potom se popeo na jednu uzvisinu. koju. r. koriste}i brzinu. on se nije povukao. ispred sebe su imali ~ovjeka koji se pojavljuje kao planina i nestaje. povukao se sa svoga mjesta i potr~ao prema pro~elju karavana.. poput vihora. protr~ao kroz njihove redove i onda se oglasio zaglu{uju}im glasom. pa su oti{li obavijestiti Resulullaha. Seleme je upotrijebio svoju taktiku ratovanja.. Kada su gotovo stigli do njega. Napada~i su ubili ~ovjeka. a. ukrali deve i uzmakli sa plijenom. bez preciznih i posebnih na~ela i planova. i odmah ubio dvojicu ljudi iz Beni-Gatafana. Prema Selemi okrenulo se nekoliko napada~a. a. Ovi su se okretali lijevo-desno ne bi li ga vidjeli. Tako je sprije~io nastavak pokreta karavana. Seleme ibnul-Ekve’a. Tu mu se pribli`i nekoliko jaha~a sa sabljama. Na mjesto je borbe prvi stigao Mahrez ibn Nadle. Poslanik. a ostalim muslimanima naredio da im se priklju~e ~im se spreme.. iskoristio priliku i sa plemenom Gatafan napravio dogovor. ostvari{e odlu~no{}u i ~vrstinom muslimanskih boraca.Ashabi Allahovog Poslanika 289 i muslimani odmarali nakon naporne bitke i pobjede u bici “Benu-Lihjan”.a.. Tra`io je od njih da po`ure u pomo} Selemi. oteli mu `enu. govore}i: “Uzmi je.a.a. a sa njim je bio i Talha ibn Ubejdullah. Kada se skupila grupa.s.

Na po~etku Bitke na Hajberu.s. odsjeo je na mjestu zvanom Zi Kird kad mu pri|e Seleme ibnul-Ekve’a i zatra`i dozvolu da ide do neprijateljskih {atora kako bi vratio preostale zaplijenjene deve.. Tako jevreji u borbi na Hajberu ostado{e bez podr{ke Benu-Gatafana. Resulullah. a protiv muslimana. Nakon Bitke na Hendeku i otkrivanja prave slike o jevrejima. U Medini je Seleme. zatra`io je od Amira ibnul-Ekve’a. a. to bi bila kazna zbog njihovog klevetanja i poku{aja napada na muslimane. koje je zaprepastilo neprijatelja i po kojoj je postao poznat. a. Plod ove odluke bila je Bitka na Hajberu. Resulullah. Ne volimo fitnet44 nikom Glasno zbore}’: ..a. njihovog poku{aja prevare muslimana i zavjere protiv njih. a.. Uprkos tome. ali mu ne dozvoli da se izla`e toj opasnosti. Allahov Poslanik. r. a ljude bih zarobio.s. Rekao mu je: “Da me po{alje{ stotini ljudi. pa se br`e-bolje vrati{e svojim ku}ama. sine El-Ekve’a. vratili dio ukradenih deva i zaplijenili {to su napada~i ostavili na mjestu borbe. i po~eo recitirati: “Uz tebe na pravoj stazi smo mi i na Uputi. a..s. odrecituj nam koju svoju pjesmu. Tako su uradili kako bi sprije~ili pleme Gatafan da pomognu jevreje koji su im bili saveznici. a. Muslimani su krenuli prema jevrejima i ulogorili se na mjestu zvanom Er-Red`i’. da recituje. Nau~i nas sadaku davati i klanjati.s. a.290                           Ashabi Allahovog Poslanika Kada je Poslanik. u dolini izme|u Hajbera i Gatafana. doveo bih preostale deve.” Ovaj je si{ao sa svoga konja. Ratnici Benu-Gatafana ~uli su povike i buku iza sebe i poboja{e se da su im muslimani do{li s le|a. a. a poslije i na Hajberu.. ljudi iz Gatafana odlu~ili su da pomognu jevreje i da se bore na njihovoj strani.s. boravio neko vrijeme i u~estvovao sa Poslanikom. Napade nas mnogi du{man Smutnju `ele}’.” Allahov Poslanik.s.a. Po~eli su spremati ratnike za odlazak na Hajber. spremni da ih pobiju.. pa mu je rekao: “Si|i. stao pred Poslanika. Seleminog amid`e. Svojim prodornim glasom pravio je zvukove kao da za njima pravi buku veliki broj muslimana. na Hudejbiji. razbili su redove napada~a. r... sa ostalim muslimanima do{ao na popri{te bitke. nasmija se i uputi dovu za njega. U ovom doga|aju pokaza se hrabrost i juna{tvo Seleme ibnul-Ekve’a.. odlu~io je kazniti ih za djelo koje su po~inili. Seleme je otr~ao prema pro~elju Beni-Gatafana koje je i{lo prema muslimanima.s.

zastavu i naredio mu da krene na Hajber na ~elu vojske mud`ahida..a.. a njegove o~i bile su bolesne.” Sljede}eg dana Resulullah... ne dadne pobjedu. r. Selemu. a ja sam ga slijedio.s.{. kao zapovjednika vojske koja je osvojila Hajber. Krenuo je. pozvao je Aliju. oti{ao Poslaniku da ga pita da li je njegov amid`a {ehid ili mu je ta po~ast uskra}ena.. Seleme je rekao: “Poslanik.Ashabi Allahovog Poslanika 291 pomozi nam. a. smiluje. Desila se jaka i `estoka bitka.a.{. r. Podari nam Ti selamet molimo Te dove}’..{. posebno {to su neki govorili da on nije {ehid jer nije poginuo od neprijatelja ve} od svoje ruke. ova tegobna scena mnogo rastu`i. me|u kojima je bio i Amir ibnul-Ekve’a i sin njegovog brata Seleme ibnul-Ekve’a. tako da se od udaranja iskrivila njena o{trica. i nije se vratio dok mu Allah. Nakon {to im je dao zavr{ne upute: da ne ubijaju starce. a.. a. `ene i djecu. Seleme je. krenuli su na Hajber sa Allahovom pomo}i. Amir ibnul-Ekve’a. na tom mjestu preseli. d`.a.” Resulullaha je razvedrila njegova pjesma pa mu je rekao: “Neka ti se Allah. r. U vezi s obavezom Alije ibn Ebi-Taliba. jahao je na svom konju. odgovorio mu je da je on {ehid i pred ostalim muslimanima klanjao mu d`enazu. d`. sjeku}i sabljom glave Allahovih.” . Allahov Poslanik. r. d`. borio i napredovao. nije dao pobjedu i dok nije zabio zastavu u zemlju ispod tvr|ave.. iskrivljena o{trica sablje se nakon o{trog zamaha vrati u njegov stomak. zabrinut i upla{en.a. Gospodaru. neprijatelja.{.s.. koja se ne da opisati. predao je Aliji ibn Ebi-Talibu.s. brzinom koja zbunjuje neprijatelja. pred njegovim o~ima on se. On je nastavio sje}i njome. U jednom trenutku nepa`nje. nasuprot njih stoje}’. ne klonuv{i. d`. pa mu je svojom pljuva~kom navla`io o~i i rekao: Uzmi zastavu i kreni s njom dok ti Allah. kao {to ljudi ka`u.. Seleme je ponovo pokazao svoju okretnost. I uprkos tome {to mu je amid`a poginuo..

292                           Ashabi Allahovog Poslanika

PRISEGA NA SMRT
[este godine po Hid`ri, u mjesecu zul-kadetu, Vjerovjesnik, a.s., odlu~io je oti}i u Meku obaviti umru, bez namjere da ratuje. Pozvao je ljude i krenuo sa sedam stotina muslimana na ~elu. Poveli su kurbane i obukli ihrame kako bi ljudi znali da ne `ele rat ve} samo posjetu K’abi. Vijest o njihovom izlasku stigla je do Kurej{ija pa su oni pomislili da se muslimani `ele boriti s njima. Poslali su izaslanike da pitaju Resulullaha, a.s., o namjeri njegova dolaska u Meku, a on im je odgovorio da je do{ao obaviti umru, a ne boriti se. Ali, ekstremni kurej{ijski velikani nisu povjerovali izaslanicima i ostali su pri svom uvjerenju da je Muhammed, a.s., krenuo u rat s njima. Zato je Resulullah, a.s., poslao Osmana ibn Affana, r.a., kod Ebu-Sufjana da obavijesti Kurej{ije kako nije do{ao radi borbe, ve} samo da posjeti K’abu. Ebu-Sufjan mu je rekao: “Ako ho}e{ u~initi tavaf, u~ini ga.” “Ne}u to u~initi sve dok Poslanik ne tavafi”, odgovorio je Osman. Kurej{ije su sprije~ile Osmana da se vrati Resulullahu, a.s., do kojeg do|e vijest da je Osman ibn Affan, r.a., ubijen. Poslanik, a.s., je tada kazao: “Ne}emo oti}i dok se ne budemo borili.” Zatim je pozvao ljude da daju prisegu, nazvanu “Prisega ispod drveta”, kojom se zari~e na smrt i na neodustajanje od borbe. Ljudi su mu prilazili i pru`ali ruku, zaklinju}i se i daju}i sebe na slu`bu Resulullahu, a.s. Me|u njima je bio junak-pje{ak Seleme ibnul-Ekve’a, r.a., koji je pri{ao Poslaniku, a.s., dao mu prisegu, a zatim sjeo po strani. Seleme je ovako opisao taj doga|aj: “Dao sam Bo`ijem Poslaniku, a.s., ispod drveta prisegu na smrt, a zatim sam se povukao u stranu. Kada je zavr{io, rekao mi je: ‘O Seleme, {ta je s tobom, nisi dao prisegu?!’ Rekao sam: ‘Dao sam, Bo`iji Poslani~e!’ Rekao je: ‘Jo{ jednom.’ Pa sam po drugi put dao prisegu.” Kada je do Kurej{ija stigla vijest o spremnosti Poslanika, a.s., da se sukobi s njima i da u|e u Meku, poslali su Suhejla ibn Amra i rekli mu: ”Idi Muhammedu i sklopi ugovor s njima da se vrate ove godine (tj. da ne obave umru ove godine i da se vrate u Medinu). Tako mi Boga, ne}e Arapi pri~ati o nama da je Muhammed u{ao nasilno u Meku.” Poslanik, a.s., sastao se sa Suhejlom i sklopio ugovor sljede}eg teksta: “Ovo je dogovor izme|u Muhammeda ibn Abdullaha i Suhejla ibn Amra. Dogovoren je desetogodi{nji mir za vrijeme kojega }e ljudi `ivjeti u miru i jedni druge ne}e napadati. Ko do|e Muhammedu od Kurej{ija bez dozvole njegovoga staratelja - vratit }e ga njima. A ko do|e Kurej{ijama od onih koji su sa Muhammedom - njemu ne}e biti vra}eni. Svi imamo svoja prava, nema kra|e i nema prevare. Ko `eli da u|e u savez sa Muhammedom i pod

Ashabi Allahovog Poslanika

293

njegovu za{titu neka u|e, a ko `eli da u|e u savez Kurej{ija, i pod njihovu za{titu - neka u|e.” Mirovni je ugovor sklopljen, napisao ga je Alija ibn Ebi-Talib, r.a., a posvjedo~ili ljudi iz redova muslimana i Kurej{ija. Nakon toga je oslobo|en Osman ibn Affan, r.a., a Poslanik, a.s., zaklao je kurbane na Hudejbiji i vratio se u Medinu. U povratku mu je spu{tena Objava sa radosnom vije{}u o oslobo|enju Meke: “Mi }emo ti dati sigurnu pobjedu; da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat Svoju prema tebi potpunom u~inio, da bi te na pravi put uputio.” Tako|er je spu{ten ajet o onima koji su mu dali prisegu na smrt pod drvetom: “Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. On je znao {ta je u srcima njihovim, pa je spustio smirenost na njih i nagradit }e ih skorom pobjedom.”

MEDINSKI MU.TIJA
Nakon Resulullahovog, a.s., preseljenja na ahiret, Seleme se mnogo ra`alostio. Sje}ao se: “Borio sam se sa Poslanikom u sedam bitaka, a sa Zejdom ibn Harisom, r.a., u devet.” ^itav Selemin, r.a., `ivot bio je u znaku borbe na Allahovom putu, a njemu je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Na{ najbolji pje{ak-ratnik je Seleme ibnul-Ekve’.” Seleme se poslije posvetio tra`enju znanja i izu~avanju vjerskih propisa. Stalno je boravio u mesd`idu i na predavanjima uleme dok nije postigao visok stupanj znanja i cjelovito shvatanje vjerskih propisa. Ljudi su ga voljeli zbog njegove iskrenosti, jasnog mi{ljenja i otvorenosti. O njemu je njegov sin Kajs rekao: “Moj otac nikada nije slagao.” Seleme, r.a., prenosi od Poslanika, a.s.: “Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: ‘Ko god ka`e na mene neistinu, koju ja nisam rekao, neka pripremi za sebe mjesto u vatri.’” Seleme, r.a., stekao je toliko znanja da je drugima obja{njavao vjerske propise, pa je dobio nadimak “Medinski muftija”. Ljudi su dolazili u mesd`id i pitali ga, a on im je odgovarao i tuma~io. Dijelio je siroma{nima, oro{enih o~iju od samilosti i bri`ljivosti. Dijeljenje u ime Allaha, d`.{., bilo mu je najdra`e djelo i da su mu tra`ili da im da `ivot, ne bi se dvoumio da im ga da. Ljudi su to znali, pa bi neko, kada bi tra`io od njega ne{to, rekao: “Molim te za to u ime Allaha, d`.{..” Pojedini ~lanovi njegove porodice po~eli su ga koriti zbog toga {to je mnogo dijelio, po{to se mnogo ~ega odricao da bi dao drugome, a on im je jednostavno odgovorio: “Ko ne daje u ime Allaha, d`.{., pa u ime koga }e davati?”

294                           Ashabi Allahovog Poslanika

PRESELJENJE NA AHIRET
Seleme, r.a., `ivio je dugo, do`ivio je slu~aj ubistva halife Osmana ibn Affana, r.a. Poslije toga shvatio je da su se pred muslimanima otvorila vrata smutnje i da }e dani koji dolaze za njih biti te{ki. Napustio je Medinu i povukao se od ljudi. Iselio se u Rebzu, mjesto u kojem je bio Ebu Zerr el-Gaffari, r.a., i tu provodio dane u pobo`nosti i povu~enosti, `ale}i zbog onog {to je me|u muslimanima. Sedamdeset ~etvrte godine po Hid`ri, obuzet `udnjom za Medinom i `eljom da posjeti mezar Allahovoga Poslanika, a.s., oti{ao je u grad i u njemu proveo tri dana. Tu u Medini ga zate~e smrt, i u njoj ga i ukopa{e. Neka se Allah, d`.{., smiluje Selemi ibnul-Ekve’u, hrabrom vjerniku, odva`nom muslimanu, skromnom pobo`njaku.

EL-BERA’ IBN MALIK, R.A.
NJEGOVO IME I PORIJEKLO
Njegovo ime je El-Bera’, sin je Malikov, a Malik je sin Nadirov, a on sin Damdamov, a on Zejdov, a on Haramov, a on D`undubov, a on Amirov, a on Ganmov, a on Adijjev, a on je sin En-Ned`d`ara el-Ensarijja. Brat mu je bio Enes ibn Malik, sluga Poslanika, a.s., i prenosilac njegovih hadisa. Majka mu je Ummu Sulejm, plemenita i dobra `ena koja je me|u prvima pre{la na islam.

PRIMANJE ISLAMA
El-Bera’ ibn Malik, r.a., odrastao je u ku}i u kojoj se znalo za islam. Majka mu je bila bogobojazna vjernica koja je `eljela da joj djeca postanu iskreni borci na putu pravde i istine, pokorni i vjerni naj~asnijem vjerovjesniku i poslaniku Muhammedu, a.s. Dva ~lana ove porodice proslavi{e se slu`e}i dini-islamu i pokloni{e svoje `ivote za vjeru. Prvi od njih je Enes ibn Malik koga je majka u njegovoj desetoj godini poklonila Poslaniku, a.s., rekav{i: “O Bo`iji Poslani~e, ovo je moj sin Enes, poklanjam ga tebi... neka te slu`i, pa moli Allaha, d`.{., za njega.” Resulullah, a.s., pribli`io ga je sebi i poljubio izme|u o~iju, te zamolio Allaha, d`.{., za njega rije~ima: “Gospodaru moj, pove}aj mu imetak i potomstvo, blagoslovi ga i uvedi u D`ennet ...” Enes ibn Malik, r.a., slu`io je Resulullaha, a.s., sve do njegovoga preseljenja na ahiret, a poslije njega `ivio je do svoje devedeset devete godine, opskrbljen velikim brojem djece i unu~adi i velikim imetkom, zahvaljuju}i blagoslovu plemenitoga Vjerovjesnika, a.s., i njegovoj dovi. Imao je i ba{~u koja je ra|ala dva puta godi{nje.

296                           Ashabi Allahovog Poslanika

Njegov brat, El-Bera’ ibn Malik, r.a., poklonio je svoj `ivot Uzvi{enom Allahu, bore}i se na Njegovom putu i brane}i ~istu vjeru svom snagom i odlu~no{}u koju mu je Allah, d`.{., podario.

OSOBENOSTI
El-Bera’ ibn Malik bio je sklon {utnji i razmi{ljanju. Malo je govorio, u dru{tvu tih, a u ratnim pohodima bi se preobrazio u razaraju}i uragan pred kojim su uzmicali i bje`ali poznati junaci, znaju}i njegovu prodornost i hrabrost i umije}e kori{tenja sablje. Mo`da rije~i vo|e vjernika Omera ibnul-Hattaba, r.a., najbolje govore o li~nosti El-Bera’a i njegovoj hrabrosti. Rekao je: “Ne postavljajte El-Bera’a ibn Malika na ~elo vojske, uni{tit }e je svojom nedosti`nom prodorno{}u, nadiranjima i napadima.” El-Bera’ imao je kovrd`avu sme|u kosu, bio je vitak, srednjega, skoro niskoga rasta, mr{av, crnomanjast, mi{i}avoga lica. Nije ga zanimao izgled, nije se dotjerivao niti je birao odje}u, cijeli svoj `ivot je poklonio d`ihadu - borbi i `rtvi na Allahovom, d`.{., putu. Kad bi ~ovjek vidio njegovu nje`nu vanj{tinu i mali rast, nikada ne bi pomislio da je on junak za kojim su silna juna{tva i podvizi, i ~ije ime je svrstano u epopeju islamskoga juna{tva i d`ihada, legendarna li~nost koja je ispisala zlatnu stranicu historije. El-Bera’ je imao mehak i umilan glas i bio je jedan od dvojice koje je Poslanik, a.s., izabrao kao rivale karavanskim pjesnicima. End`e{e el-Habe{i45 bio je rival `enama, a El-Bera’a ibn Malik rival mu{karcima.

BITKA NA JEMAMI
Kada je Bo`iji Poslanik, a.s., preselio na ahiret, hilafet je preuzeo Ebu-Bekr, r.a. Prvo sa ~ime se suo~io bilo je otpadni{tvo od islama nekih arapskih plemena i njihov povratak u d`ahilijet, sa svim onim {to on nosi od idolopoklonstva i vi{ebo{tva. To je predstavljalo pravu opasnost za opstanak istinske bo`anske poruke. Ebu-Bekr es-Siddik, r.a., suprotstavio se otpadnicima svom `estinom, odlu~no{}u i vjerom, a to su kasnije postali poznati ratovi protiv otpadni{tva. Najopasniji murtedlukotpadni{tvo koje je upoznao Arapski poluotok bilo je otpadni{tvo plemena Benu-Hanife, pomaga~a Musejleme ibn Habiba, poznatog kao Musejlema el-Kezzab (la`ac). Halifa Ebu-Bekr, r.a., po~eo se spremati za borbu protiv Allahovih, d`.{., neprijatelja. Kada su se osjetili spremnim za nove ratne pohode, Ebu-Bekr poslao je Musejlemi vojsku na ~elu sa Ikrimom ibn Ebi-D`ehlom, r.a., i [urahbilom ibn Hasnom, r.a. Ova vojska nije mogla iza}i na kraj sa plemenom Beni-Hanife koje je imalo skoro ~etrdeset hiljada vojnika, zato je halifa poslao poja~anje na ~elu sa Halidom ibnul-Velidom, r.a., Allahovom isukanom sabljom.

Ashabi Allahovog Poslanika

297

Kada je ~uo vijest o Halidovom dolasku, Musejlema se ulogorio na mjestu zvanom Akree, blizu Jemame. Mobilizirao je sva plemena koja su mu bila pokorna u to vrijeme, na ~elu sa plemenom Benu-Hanife, razjaruju}i u njima predislamski fanatizam i duh plemenske pristrasnosti. Po dolasku na mjesto bitke, Halid upotrijebi svoje ratno iskustvo i podijeli vojsku na tri dijela, svaka je grupa vojske nosila svoj bajrak. Sabita ibn Kajsa ibn [emmasa, r.a., postavio je za bajraktara ensarija, Salima {ti}enika Ebu-Huzejfe, r.a., za bajraktara muhad`ira, a ostalim Arapima imenova po bajraktara za svako pleme. Kod prvoga susreta muslimani pretrpje{e poraz od ratnika Benu-Hanife, koji uspje{e sti}i do Halidovog {atora i umalo ubiti njegovu `enu Ummu Temim. Tada su se podigli muslimanski glasovi bodre}i na borbu i `estinu: “O vi, kojima je spu{tena sura El-Bekara, neistina je danas pora`ena...” Nakon ovoga, ovi iskreni vjernici pokazali su juna{tva kakva historija ne bilje`i. Sabit ibn Kajs, bajraktar ensarija, ukopao je noge u pijesak da se u~vrsti u svojoj nepokolebljivosti i tako je ostao sve do svoje pogibije. Zejd ibnul-Hattab, r.a., brat Omera, r.a., jurnuo je u borbu, govore}i: “O ljudi, stisnite zube! ...udrite po neprijatelju... samo naprijed! Tako mi Allaha, ne}u progovoriti dok ne budu pora`eni, ili dok ne sretnem Allaha sa opravdanjem za nemo}.” Nastavio se boriti sve dok nije poginuo. Ebu Huzejfe, r.a., prodirao je vi~u}i svojim gromkim prodornim glasom izme|u safova muslimana: “O vi kojima je spu{ten Kur’an... Ukrasite ga svojim djelima!” I on se borio dok nije bio ranjen. El-Bera’ ibn Malik, r.a., govorio je ljudima oko sebe: “O Ensarije, neka niko od vas ne razmi{lja o povratku u Medinu! Vi od danas nemate Medine... Samo Allah... zatim D`ennet!” Muslimani su uspjeli odbiti napad, a la`ov Musejlema povukao se. Vojska se rastavila i svaka osnovala tabor su~eljen drugom protivni~kom taboru. Halid ibnul-Velid, r.a., izdvojio se, izazivaju}i na dvoboj: “Ja sam Ibnul-Velid... Ja sam Ibn-Amir i Ibn-Zejd... Va Muhammedah46...”, a nije ni s kim iza{ao na dvoboj, a da ga nije ubio. Nakon dvoboja, rat se ponovo zao{trio. Muslimani su u~vrstili svoje polo`aje i na ~elu sa plemenitim ashabima, r.a., u najte`im trenucima pokazali izdr`ljivost i ~vrstinu. Potisnuli su Musejlemu i njegovu vojsku i prisilili ih da se zajedno sa plemenom Benu-Hanife povuku u tvr|avu zvanu “Ba{~a smrti”. Pozatvarali su vrata tvr|ave i nastavili bitku strijelama, raniv{i ili ubiv{i mnoge muslimane. El-Bera’ ibn Malik namjerio je u}i u “Ba{~u”, pa je visokim glasom povikao: “O muslimani, pomozite mi da u|em unutra!” Tu ga je okru`ilo nekoliko jakih ljudi, stavili su ga na oklop i ponijeli na kopljima do zidina “Ba{~e”, a zatim ga ubacili u unutra{njost tvr|ave. Halid ibn Velid posmatrao je ovaj zadivljuju}i prizor, prate}i ga rije~ima: “Na njiih, ensarijski mladi}u!” El-Bera’ je uletio me|u Musejleminu vojsku i po~eo kositi ispred sebe, ubijaju}i i ranjavaju}i,

298                           Ashabi Allahovog Poslanika

a oni su, zate~eni ovim ~inom, bje`ali glavom bez obzira. El-Bera’ krenuo je u pravcu vrata `ele}i omogu}iti muslimanima ulaz, ali su ga Musejlemini vojnici do~ekali sa sabljama i kopljima. Tu ih je on potisnuo poput nadolaze}e bujice, razmahuju}i sabljom oko sebe sve dok se nije probio do vrata i otvorio ih. Muslimani su u{li i navalili na vojsku nevjerstva, idolopoklonstva i la`i, `ele}i smrt njihovom la`nom poslaniku, koji se bio zavukao iza zida. Do njega je do{ao Vah{ij ibn Harb, Hamzin ubica, zamahnuo je no`em i zabio ga u Musejlemin vrat, zatim mu se primakao Simak ibn Har{e Ebu-Dud`ane i dokraj~io ga udarcem ma~a. Tako muslimani, Allahovom voljom, podvigom junaka El-Bera’a ibn Malika, r.a., ostvari{e veliku pobjedu. On je u ovoj bici zadobio preko osamdeset rana, {to od ma~a, {to od uboda strijela i kopalja. Halid ibn Velid naredio je da se El-Bera’ prenese u {ator sa posebnom njegom i lije~enjem zadobijenih rana. Sam je nadzirao njegovo lije~enje, cijene}i i uva`avaju}i ono {to je uradio na Allahovom putu. Lije~enje je trajalo pun mjesec dana, da bi mu se zatim Allah, d`.{., smilovao izlije~iv{i silne rane.

@ELJA ZA [EHADETOM 47 NA ALLAHOVOM, D@.[., PUTU
El-Bera’, r.a., vratio se borbi na Allahovom putu, bore}i se protiv nevjerstva i idolopoklonstva gdje god bi ga na{ao, {ire}i rije~ istine i pravde. @elio je pokloniti svoj `ivot na Allahovom putu, a slogan su mu bile rije~i: “Allah... i D`ennet.” Ovaj je veliki ~ovjek bio u~esnik svih bitaka za vrijeme `ivota Bo`ijeg Poslanika, a.s., a nastavio se boriti i poslije njegove smrti kao da se obavezao poginuti na bojnom polju. On nije ulazio u borbu kao {to su to radili drugi obi~ni borci i junaci, ve} bi se bacao sna`no i sa imanom, ne vode}i ra~una o smrti. El-Bera’ ibn Malik, r.a., izdvajao se od ostalih boraca ja~inom u rukama koja se rijetko vi|a kod ljudi. Enes ibn Malik, r.a., prenosi od svog brata El-Bera’a, r.a., da je rekao: “Sreo sam u bici sa Musejlemom ~ovjeka zvanog Himarul-Jemame. To je bio jedan gorostas koji jo{ nije bio ni upotrijebio svoj ma~. Udario sam ga u noge lahko, kao da sam proma{io, a on pade. Uzeo sam njegov ma~, a svoj vratio u korice, ali taj ma~ mi pu~e nakon prvoga udarca.” Jednom se El-Bera’ razbolio, pa su prijatelji, bra}a i poznanici po`urili da ga posjete. Zagledao im se u lica, {ute}i i smireno, kao da im ~ita misli. Zatim je rekao: “Mo`da se bojite da }u umrijeti u krevetu?! Ne, tako mi Allaha, ne}e me Allah, d`.{., li{iti pogibije na Njegovom putu.” ^im je ozdravio, priklju~io se muslimanskoj vojsci u osvajanju Iraka i

Ashabi Allahovog Poslanika

299

Perzije. Tamo je iznova pokazao svoja juna{tva koja su potvrdila ve} dokazanu smjelost i ~vrstinu. U jednom od osvajanja Perzijanci su pora`eni od muslimana, pa su se utvrdili u kulu opasanu visokim zidom. Opsada kule i poku{aj prelaska zidina je potrajao. Perzijanci su bacali `eljezne lance na ~ijim krajevima su bile vezane u`arene kuke za ka~enje mesa. Te kuke bi se zabadale u tijela muslimanskih boraca i tako ih, ranjene ili mtrve, dizali u kulu. Jedna od tih kuka zabola se u tijelo Enesa ibn Malika, El-Beraovog brata. Kada ga je El-Bera’ vidio, uhvatio je lanac, ne obra}aju}i pa`nju {to je u`aren i {to mu pr`i meso, tako da se sve dimilo iz njega. Zatim je ispravljao kuku sve dok je nije izvukao iz bratovog tijela i tako ga, Allahovim emrom, spasio sigurne smrti. Kada se spustio na zemlju, na ruci mu vi{e nije bilo mesa, ostale su samo kosti. Ostao je na lije~enju dok se nije oporavio i dok mu ruka nije zamladila.

BITKA KOD EHVAZA 48
El-Bera’, r.a., vratio se d`ihadu ~im je za to stekao minimalne zdravstvene uvjete, nadaju}i se i o~ekuju}i ostvarenje `ivotne mu `elje i cilja kome je stremio - poginuti na Allahovom, d`.{., putu i pridru`iti se Njegovom ~asnom Poslaniku, a.s. I do{lo je vrijeme ostvarenja njegova sna. Rat na Ehvazu je bio u toku, a posebno velika bitka kod grada Tustura. Kada je Hurkus ibn Zuhejr osvojio ehvazijsku ~ar{iju, Hurmuzan je pobjegao sa vojskom prema Ramehurmuzu, gdje se utvrdio u kuli opasanoj zidinama. Muslimani su dugo opsijedali kulu, pa kada je `ivot unutar zidina postao nesno{ljiv, Hurmuzan je zatra`io primirje, pristaju}i izdvajati d`izju. Hurkus je preko svojih pretpostavljenih dostavio ovaj zahtjev halifi te on pristade sklopiti mir sa Ramehurmuzom, Tusturom, D`undu Jesborom i drugim gradovima. Rat u tom podru~ju je splasnuo, a gradovi su nastavili izdvajati d`izju. Me|utim, perzijski kralj Jezded`ird po~e hu{kati i podsticati Perzijance na borbu protiv muslimana. Govorio je kako su muslimani zavladali njihovom zemljom i narodom, pro{irili svoju vjeru i sproveli zakone, namjeravaju}i tako u narodu probuditi perzijski nacionalizam. Po~eli su se spremati za progon muslimana, dogovoriv{i se da u ratu protiv njih ostanu jedinstveni, i da krenu ka gradu Basri. Vijesti o velikom pohodu koji spremaju Perzijanci doprle su i do halife Omera ibnulHattaba, r.a., pa je on pisao S’adu ibn Ebi-Vekkasu, r.a., u Kufu da opremi veliku vojsku u pravcu Ehvaza, na ~elu sa Nu’manom ibn Mukarrinom, r.a. Tra`io je od njega da upotrijebi sve {to je u njegovoj mo}i, a spomenuo mu je i neka imena istaknuta po hrabrosti i ~estitosti. Naredio je da se za vojskovo|e postave: D`erir ibn Abdullah el-Bed`elijj, D`erir ibn Abdullah el-Humejrijj, Suvejd ibn Mukarrin i Abdullah ibn Zi Sehmejn, r.a. U isto vrijeme halifa je poslao

300                           Ashabi Allahovog Poslanika

pismo i Ebu-Musau el-E{a’riju, r.a., u Basru da opremi vojsku na Ehvaz pod vo|stvom Suhejla ibn Adijja, r.a., i da s njim bude: El-Bera’ ibn Malik, Asim ibn Amr, Med`d`e’ ibn Sevr, K’ab ibn Sevr, Huzejfe ibn Muhsin, Arfed`e ibn Herseme, Abdurrahman ibn Sehl i Husajn ibn M’abed, r.a. Tako|er je naredio da za glavnog vojskovo|u oba odreda, i onih koji im se naknadno pridru`e ili priteknu u pomo}, postavi Ebu-Sebrea ibn Ebi-Ruhma, r.a. En-Nu’man ibn Mukarrin, r.a., pokrenuo je vojsku iz Kufe ne ~ekaju}i dolazak odreda iz Basre. Tu Hurmuzan vidje zgodnu priliku da raskine ugovor i prekine primirje misle}i da }e pobjeda nad En-Nu’manovom vojskom zna~iti i kona~nu pobjedu Perzijanaca. Stigao je Hurmuzan na ~elu vojske naspram En-Nu’mana, a do bitke je do{lo kraj grada Ramehurmuza, u mjestu Irbil. Kada se povela bitka, zbog njene `estine, pra{ina je cijeli prostor zaklonila od svjetlosti dana, a muslimani pokaza{e po`trvovanost i bezgrani~nu hrabrost, ne pre`u}i od smrti. Hurmuzan je, pora`en, pobjegao u Tustur, prepu{taju}i muslimanima Ramehurmuz i sve {to je ostavio iza sebe od oru`ja, municije, ratne opreme ihrane. Vijest o ovom doga|aju doprla je i do mud`ahida Basre, te su oni direktno krenuli ka tusturskoj tvr|avi gdje se krio Hurmuzan. Tu su se sreli sa odredom iz Kufe, ujedinili su vojske pod vo|stvom Ebu-Sebrea ibn Ebi-Ruhma, r.a., i tako izvr{ili zapovijed halife Omera, r.a. Muslimani su stegli obru~ oko Tustura gdje je Hurmuzan sakupio ogroman broj ljudstva i ratnika, zatrovanih `arom nacionalizma i idolopoklonstva. Njihov tako veliki broj odvratio je muslimane od direktnoga sukoba i ostvarenja pobjede. Kada je halifa saznao za ovu situaciju, pisao je Ebu-Musi el-E{a’riju, r.a., da im odmah i sa velikim poja~anjem pritekne u pomo} i da preuzme vo|stvo ujedinjenih muslimanskih snaga sastavljeno od mud`ahida Kufe i Basre. Ebu-Musa el-E{’ari dr`ao je u obru~u Tustur, uz stalne bitke; bilo u obliku dvoboja bilo u obliku sukoba vojski. To, kao i dugotrajna opsada i povelik proj poginulih iscrpilo je muslimanske snage. Ti dani bilje`e juna{tvo El-Bera’a ibn Malika, r.a., koje zaslu`uje da na stranicama historije bude ispisano zlatnim slovima. U ovoj bici El-Bera’ samo u dvobojima ubio je stotinu perzijskih vojnika, ne broje}i one koji su u susretima dvije vojske pali od njegova ma~a.

Ashabi Allahovog Poslanika

301

[EHADET
Pamtili su muslimani koliko je Poslanik, a.s., volio El-Bera’a ibn Malika, kao {to su se sje}ali i Poslanikovih rije~i kazanih o njemu. Podsjetili su El-Bera’a na to, pitaju}i ga: “Sje}a{ li se, El-Bera’, kada je Poslanik, a.s., rekao: ‘Mo`da neko, zapra{en i neuredan, koji nema u posjedu ni dvoju odje}u da preobu~e, kome niko ne pridaje pa`nju, kada zamoli Allaha, d`.{., ne{to, On mu ispuni dovu. Od njih je El-Bera’ ibn Malik.’” El-Bera’ odgovori: “Sje}am se.” Zatim su mu rekli: “O El-Bera’, moli Allaha, d`.{., da pobijedimo i da budu pora`eni.” El-Bera’ je podigao pogled prema nebu i digao ruke, mole}i Allaha ~ista srca i iskrene vjerni~ke du{e: “Moj Gospodaru, porazi na{e neprijatelje i u~ini nas pobjednicima. Pridru`i me Tvome miljeniku Poslaniku, a.s.” Krenuli su muslimani u pravcu Perzijanca, a oni su krenuli prema muslimanima. Bitka se rasplamsala... padali su mrtvi i ranjeni, njihov broj se pove}avao iz sahata u sahat... [ehadeti i tekbiri su odzvanjali prostorom. Tu i tamo ~uo se poziv za pomo} ili vrisak. Neustra{ivi borac i smjeli ratnik El-Bera’ borio se, `ude}i za pogibijom na Allahovom putu. Muslimani su ostvarili pobjedu u ovom okr{aju, a Perzijancu su poskakali u rovove koje su mud`ahidi provalili i odatle ih prisilili na povla~enje u kulu, koja je zbog njihovog velikoga broja brzo postala pretijesna. Jedan od Perzijanaca do{ao je do Ebu-Muse el-E{’arija, r.a., i zatra`io od njega garanciju za sigurnost. Kada je dobio garanciju, obavijestio ih je o prolazu kroz koji muslimani mogu prodrijeti u kulu; kroz vodeni kanal koji vodi u kulu. Ebu-Musa je odabrao hrabre i iskusne ljude, dobre pliva~e, koji su se s lahko}om kretali kroz vodu. Prvi iz skupine u kulu je izbio Abdullah ibn Mugaffel el-Muzenijj, r.a., za njim i ostali. Poubijali su stra`are, prenera`ene njihovom pojavom, i otvorili kapije na koje su nagrnuli muslimani, spremni i nao{treni za borbu. Hurmuzan se neko vrijeme uspijevao odupirati, i prije nego se povukao u zatvoreni i nepristupa~ni dio kule, ubio je El-Bera’a ibn Malika, r.a., i Med`d`e’eta ibn Sevra, r.a. Kada su ga pritijesnili sa svih strana, obratio se muslimanima: “Imam tobolac sa stotinu strijela. Ako mi se bilo ko poku{a primaknuti, bit }e pogo|en. I kakva vam je korist od toga {to }ete me zarobiti kad ubijem stotinu va{ih ljudi?” “[ta ho}e{?”, pitali su ga. On odgovori: “Ho}u garanciju, ako se predam da }ete me odvesti va{em halifi Omeru ibnul-Hattabu,

302                           Ashabi Allahovog Poslanika

da mi on sudi.” Pristali su na to, a on je bacio luk i strijelu i predao se. Tako su ga vezanog odveli Omeru ibnul-Hattabu, r.a. El-Bera’ ibn Malik, r.a., pridru`io se onome koga je volio, ko mu bija{e plemeniti uzor i uzvi{eni primjer. Pridru`io se Poslaniku i miljeniku Muhammedu, a.s., sretan {to se ostvario njegov san - pogibija na Allahovom putu, za koju je kroz ~itav `ivot i{ao sa sloganom: “Allah i D`ennet.” Allah, d`.{., smilovao se El-Bera’u ibn Maliku.

IJAD IBN GANM, R.A.
NJEGOVO IME I PORIJEKLO
Ime mu je Ijad, sin je Ganmov, a on je sin Zuhejrov, a on Ebi [eddadov, a on Rebi’in, a on Hilalov, a on Vuhejbov, a on Dabbeov, a on El-Harisov. El-Haris je sin .ehra el-Kure{ijja el-.ehrijja. Bio je amid`i} povjerenika ummeta - Ebu-Ubejdea ibnul-D`erraha, r.a.

OSOBENOSTI
Ijad ibn Ganm poti~e iz ugledne kurej{ijske porodice u Meki. Njegov otac Ganm ibn Zuhejr el-.ehrijj bio je jedan od kurej{ijskih trgovaca i poglavara Meke, po svom ugledu i gospodstvu odgovarao je Benu-Abdul-Muttalibu, Benu-Abdu{-[emsu, Benu-D`ah{u i drugim poznatim mekelijskim starje{inama. Ijad je odrastao u blagostanju. Posjedovao je obilan imetak, imao je i svoje robove kao sluge. Kurej{ije su ga cijenile i uvijek sve~ano do~ekivale, ukazuju}i po{tovanje njemu i njegovome ocu. Ijad je bio obrazovana li~nost. Vrijeme je provodio u lovu, jahanju, pribavljanju i izradi oru`ja. U `ivotu mu nije ni{ta manjkalo - svi njegovi zahtijevi bili su udovoljeni i sve njegove `elje ispunjene. Me|u svijetom je bio poznat po svojoj inteligenciji i pronicljivosti. Mirno i stalo`eno je posmatrao ljude, prou~avao ih je poku{avaju}i prodrijeti u njihovu psihu. Odatle bi ~esto izraslo prijateljstvo s tim ljudima. Imao je nadimak “Opskrbnik putnika namjernika”, jer je hranio i pomagao prijatelje prilikom putovanja kada bi im ponestalo opskrbe. Zbog njegove velikodu{nosti i primjernog ahlaka Ibn-Kajs je zabilje`io sljede}e stihove: “Ijad, ko taj Ijad od Ganma bija{e? To je onaj kog ljudi najvi{e volje{e.” Bio je srednjega rasta, ~vrste gra|e, izra`enih mi{i}a, nje`ne tamne puti, okrugla lica, krupnih o~iju, imao je gustu kosu koju je ~esto knio.

304                           Ashabi Allahovog Poslanika

PRIMANJE ISLAMA
Ijad ibn Ganm je pokasno primio islam, kao i ve}ina velikana Kurej{ija. Njegov ulazak u islam nije bio lahak. Bio je gospodin kome su se pokoravali i bio je cijenjen u svojoj familiji, pa je od samog po~etka islama uklju~en u mu{ri~ku kampanju protiv islamske misije. U~estvovao je u borbama protiv Poslanika, a.s., i muslimana na Bedru, Uhudu i Hendeku kao `estok borac. Poslije Bitke na Hendeku Ijad je po~eo razmi{ljati o Allahovom Poslaniku, a.s. Primijetio je njegovu ustrajnost i iskrenost u dostavljanju Objave i {irenju islama, uprkos svim tegobama i neda}ama koje su ga pratile. Dobro je poznavao Muhammeda, a.s., po{tivao ga i cijenio, znao je njegove vrline, njegovu povjerljivost, iskrenost, ~istotu i ~ednost du{e. Jednoga dana Ijad ibn Ganm je u tajnosti iza{ao iz Meke i oti{ao u Medinu gdje se susreo sa Resulullahom, a.s., i pred njim objavio svoj islam. Poslije nekog vremena napustio je Meku i nastanio se u Medini. Priklju~io se muslimanskome d`ematu i na{ao za{titu i uto~i{te pod zastavom Muhammeda, a.s. Time je uvr{ten me|u hrabre ashabe muhad`ire. Tu se posvetio izu~avanju Kur’ana i u~enju vjere.

[UTLJIVI MUD@AHID
Ijad, r.a., naselio se u Medini. Nakon odre|enog vremena Bo`iji Poslanik, a.s., odlu~io je i}i u Meku, hodo~astiti Mesd`idul-haram i obaviti umru. Bilo je to {este godine po Hid`ri. S njim je bio i Ijad ibn Ganm, r.a. U~estvovao je u svim pohodima i ratovima koje je vodio Poslanik, a.s., u to vrijeme. Prilikom osvajanja Meke Ijad, r.a., predvidio je jedan od muslimanskih odreda. Odlu~io se za borbu u kojoj }e ili pobijediti ili biti {ehid. Na dan Hunejna Ijad je bio nepokolebljiv i ustrajan, zajedno sa ostalim muslimanima, kada su iznenadili Benu-Hevazin u dolini Hunejna. Zahvaljuju}i Allahu, d`.{., Koji je njemu i ostalim muslimanima podario ustrajnost, ostvarena je pobjeda. U borbi i opkoljavanju plemena Benu-Sekif u Taifu proveo je mnogo vremena. Poslanik, a.s., preselio je svome Gospodaru, a naslijedio ga je Ebu-Bekr, r.a., u doba kada su se pojedina arapska plemena po~ela odmetati od islama. Stanovnici Meke i Medine i pojedina beduinska plemena ~vrsto su ~uvali svoju vjeru. Muslimani su, sa spremno{}u da daju svoje `ivote, bili okupljeni oko Ebu-Bekra, r.a., koji ih je predvodio u borbi protiv odmetnika. Ijad, r.a., priklju~io se vojsci Halida ibn el-Velida, r.a., i u~estovao u najve}oj bici protiv

Ashabi Allahovog Poslanika

305

odmetnika Musejleme ibn Habiba el-Kezzaba, plemena Benu-Hanife i nekih susjednih plemena. Opremio je veliku vojsku sa vi{e od ~etrdeset hiljada vojnika. Poslije pobjede koja je pripala muslimanima u Bici na El-Jemami i smaknu}a Musejleme, Ijad je kao vo|a odreda bio zadu`en da ide na sjever prema Iraku radi dokraj~ivanja pobune nekih arapskih plemena. Stigao je do mjesta El-’Irad, izme|u En-Nebad`a i Hid`aza, i presudio pobunjenicima. Tamo je ostao sve do nove naredbe za pokret.

DEVMETUL-D@ENDEL
Poslije stabiliziranja situacije na Arapskom poluotoku i ponovnog ujedinjenja stanovnika pod okriljem islama, jedan vitez islama vodio je vojsku u raznolike i pojedina~ne napade na ira~ka podru~ja. Borio se i zadobijao veliki ratni plijen. Bio je to El-Musenna ibn Haris e{-[ejbani, r.a., koji je `elio da muslimani krenu u osvajanje Iraka i {irenje dini-islama u njemu, kako bi ukinuli perzijski utjecaj na tom podru~ju. El-Musenna je pisao halifi, tra`e}i poja~anje i zvani~nu dozvolu za pohod. Napisao je: “Ako mi po{alje{ poja~anje, ~ut }e{ za to. Arapi }e se svi meni priklju~iti i Allah, d`.{., ponizit }e mnogobo{ce. Jo{ da ti ka`em, stranci nas se boje, strahuju i bje`e od nas.” Slo`io se halifa Ebu-Bekr, r.a., sa mi{ljenjem El-Musenne, te je izradio plan za osvajanje Iraka pomo}u dvije skupine vojske. Jedna }e krenuti sa istoka u pravcu sjevera, prema mjestu El-Hiri. Osvajanje bi vodio Halid ibnul-Velid, r.a., koji je uspje{no okon~ao borbe sa la`ovom Musejlemom i njegovim pristalicama; druga skupina i{la bi sa zapada u pravcu sjevera pod vo|stvom Ijada ibn Ganma, r.a., i tako|er, osvajala podru~ja, kako bi se nakon toga srela sa Halidovom vojskom u mjestu El-Hira. Ova operacija imala je za cilj priklije{titi neprijatelja. Halifa posla poruku za brzi pokret: “Zaista, Allah, d`.{., ti je pomogao, pa kreni ka Iraku i po~ni od morske luke gdje su `itelji Sinda i Hinda. Napreduj dok ne sretne{ Ijada.” Sli~no je napisao i Ijadu ibn Ganmu, r.a., koji se nalazio u mjestu El-’Irad: “Idi dok ne do|e{ do mjesta El-Mesih, po~ni od njega, zatim odozgo u|i u Irak i napreduj dok ne sretne{ Halida. Onome ko `eli da se vrati iz pohoda dozvolite, ne tjerajte nikoga silom. Po`urite ka El-Hiri, ko od vas prvi do|e do nje, on je vo|a ostalima. Kada se sastanete u El-Hiri i kad provalite tvr|avu Perzijanca i budete sigurni da ne}ete biti napadnuti iz pozadine, neka jedan od vas pomogne muslimanima i ovom drugom. A taj drugi neka navali na Allahove i va{e neprijatelje od stanovnika Perzije, na njihove ku}e i centar njihove snage - El-Medain. Borite se, ustrajno im se suprotsavljaju}i i tra`ite pomo} od Allaha, d`.{.. Bojte se Allaha, d`.{., i dajite prednost ahiretu nad dunjalukom, pa }ete ih dobiti zajedno.

306                           Ashabi Allahovog Poslanika

Nemojte izabrati dunjaluk, pa }e vam i on biti oduzet. ^uvajte se svega na {ta vas je Allah, d`.{., upozorio. Klonite se grijeha i po`urite sa teobom; ~uvajte se ustrajnosti u grijesima i odga|anja teobe...” Halifa nije `elio da u osvajanju Iraka u~estvuje ijedan musliman pod prisilom, `elio je samo dobrovoljce. Ijad je dostavio svojim vojnicima halifine naredbe, a isto to je uradio i Halid. Ko je od vojnika `elio da se vrati svojoj ku}i bilo mu je dozvoljeno, pa se veliki broj vojnika razi{ao, a vojska se umanjila i znatno oslabila. Isto se desilo i sa Halidovom skupinom. Zato su oni tra`ili od halife da ih pomogne dobrovoljcima iz Medine. Halifa je zadu`io ElKa’ka’a ibn Amra et-Temima, r.a., da se priklju~i muslimanskoj vojsci. Halila Abda ibn Avfa el-Humerija, r.a., zadr`ao je da se priklju~i vojsci Ijada ibn Ganma, r.a. Zatim je napisao Ijadu i Halidu: “Okupite one koji su se borili protiv odmetnika od vjere i one koji su ostali postojani u islamu nakon Allahova Poslanika, a.s. Neka se s vama nikako ne bore oni koji su se bili odmetnuli od vjere, sve dok o njima ne donesem odluku.“ Krenuo je Halid ibn el-Velid, r.a., na ~elu svoje vojske i nizao pobjedonosne akcije, a za njim je bila vojska od osamnaest hiljada mud`ahida. Ijad ibn Ganm, r.a., krenuo je prema Devmetul-D`endelu, kao prvom osvojenom mjestu nakon {to se uputio prema El-Mesihu, na osnovu halifine naredbe. Njegova je vojska imala dvije hiljade mud`ahida. Devmetul-D`endel bio je izgra|en grad, nalazio se izme|u Medine, Damaska i Kufe. Bio je za{ti}en izuzetnim utvr|enjem i u njemu je bio dvorac Es-Samuela ibn Adija, zvanog Marid. Ijad ibn Ganm, r.a., smatrao je da je zauzimanje ovog grada klju~na stvar kako bi se nastavilo dalje osvajanje. Ovaj grad, koji se nalazio na sjeveru Arapskoga poluotoka, na raskrsnici tri puta, je bio izvor opasnosti za muslimane koji bi se uputili u osvajanje podru~ja Iraka i [ama. Stanovnici Devmetul-D`endela saznali su za pohod muslimanske vojske, pa se sakupio veliki broj Arapa kr{}ana koji su bili pod za{titom nearapa, sa namjerom da odbiju muslimane. Kada je Ijad stigao u Devmetul-D`endel, ponudio im je jednu od tri solucije: - da u|u u vjeru islam; bit }e muslimani i odnosit }e se prema njima kao {to se odnose i prema svim muslimanima; - da predaju grad mirnim putem i da pla}aju d`izju; - ili borba! Stanovnici Devmetul-D`endela izabrali su tre}e - borbu. Pozatvarali su vrata i utvrdili se u gradu. Ijad je raspodijelio svoje snage oko grada i opkolio ga. Poku{ali su provaliti u grad, ali je bio izuzetno utvr|en pa im to nije uspjelo. Jedna grupa vojske je neprimjetno napustila grad i uz pomo} Arapa susjeda, okru`ila i napala jedan dio muslimanske vojske. Ijad i njegova vojska na{li su se u te{koj poziciji. Dr`ali su opkoljen grad, a bili su u nemogu}nosti izvesti pokret zbog toga {to je jedan dio njihove vojske pao u okru`enje. Vi{e puta povela

Ashabi Allahovog Poslanika

307

se bitka izme|u muslimana i njihovih neprijatelja. Na kraju su obje vojske postale iscrpljene i izmorene. Halifa je poslao Velida ibn Ukbeta, r.a., sa grupom mud`ahida da pomogne Ijadu. Kada je on do{ao i na{ao muslimane u tako te{kom polo`aju, rekao je Ijadu: “Dobra je ideja u nekim okolnostima bolja od mnogobrojne vojske. Po{alji nekog po Halida i zatra`i pomo}.” Halid ibnul-Velid, r.a., u periodu od oko sedam mjeseci uspio je osvojiti ve}i dio ira~ke oblasti. U njegove je ruke pala El-Hira kao i mnogi drugi izgra|eni gradovi i utvr|enja. Ijad je smatrao mjerodavnim mi{ljenje Velida ibn Ukbe, r.a., pa je poslao po Halida, tra`e}i od njega pomo} u poja~anju. Kada je izaslanik stigao do Halida, on je upravo zavr{avao Bitku Ajnu Temr. Perzijanci u njoj ostado{e pora`eni. Halid je napisao kratko Ijadu: “Od Halida Ijadu... Uskoro }e ti do}i konjica vitezova sa te{kim sabljama. Dolazit }e ti odred za odredom.” Halid, r.a., uputio se ka Devmetul-D`endelu. Kad njeni stanovnici saznado{e da on dolazi, prekinu{e obru~ koji su bili postavili nad dijelom muslimanske vojske i vrati{e se u utvr|enje grada. Plemena koja su bila u napadu na Devmetul-D`endel jesu: Kelb i Behra, koja je predvodio Vadiatul-Kelbi, s njima je bio ibn Vebre ibn Rumanus iz plemena Dad`aim koje je predvodio Ibn- Hadre`an i dijelovi plemena Gassan, zatim pleme Tenuh, koje je predvodio ibn ElEjhem. Halid ibn el-Velid, r.a., u saglasnosti sa Ijadom ibn Ganmom, r.a., izradio je plan koji je podrazumijevao napad na grad sa dvije strane. Podijelili su svoje snage u skladu s tim planom. Mno{tvo perzijskih boraca u gradu Devmetul-D`endelu obmanulo ih je, pa iza|o{e iz svojih utvr|enja u borbu sa muslimanima. Povela se strahovita borba. Halid je uspio dokraj~iti i uni{titi neprijateljsku vojsku koja je iza{la pred njega. Isto je tako i Ijad uspio poraziti one koji su iza{li pred njega. Neprijatelji su pobjegli u tvr|avu, a muslimani su ih slijedili, provalili su vrata tvr|ave i u{li u Devmetul-D`enedel. Tu se zarobi ogroman ratni plijen.

Kroz ta podru~ja tekle su mnoge pritoke Tigrisa i Eufrata. sve do oblasti [ama. Iza toga. Na vama je da ne gradite nove crkve i samostane. r. r. kao {to su rijeke El-Habur i Es-Sersar. Nemojte da se ~uje zvonjava crkvenih zvona i ne isti~ite javno krstove i kipove.odred usmjeren prema Er-Rikai na ~ijem ~elu je bio Suhejl ibn Adijj.a. plemenima Rebi’a i Tenuh na ~ijem ~elu je El-Velid ibn Ukbe. Poluotok je prostran.. Stanovnici Poluotoka bili su Arapi iz plemena Ijad.. imetaka i bogomolja. Poslali su izaslanika. Njeni stanovnici okupili su se i zaklju~i{e da nisu spremni za rat sa muslimanima.a. Milostivog. {to je ovaj i u~inio nakon ~ega su im se otvorila vrata grada. Muslimani su imali razra|en plan za prodor u perzijske gradove i dalja osvajanja.a. Ijad je podr`ao Suhejla da napravi sporazum. a On je dovoljan kao svjedok. Suhejl ibn Adijj uputio se prvi prema Er-Rikai i opkolio je. jeste svjedok. Taglib i En-Nimr. Nakon u~estalih provokacija koje su ~inili muslimanima. Garantiram sigurnost va{ih `ivota. Sedamnaeste godine po Hid`ri. nare|uju}i mu pokret sa islamskom vojskom u pravcu Poluotoka i sa razli~itih strana. . Odatle je slao uputstva i bio u stalnoj vezi s njima. r. tra`e}i od Ijada sporazum u vidu izdvajanja d`izje.” Garanciju je ovjerio svojim pe~atom. situacija se stabilizira u vidu primirja izme|u muslimana i nemuslimana. Grad ne}e biti ru{en niti nastanjivan dok budete davali d`izju.308                           Ashabi Allahovog Poslanika OSVAJA^ POLUOTOKA Poslije Bitke na El-Kadisijji i pada El-Medaina. Istovremeno.{. Spremljeni odredi islamske vojske i njihove vo|e krenu{e u svome pravcu s odre|enim ciljevima. Ne ~inite izdajstvo.odred usmjeren prema Nisibehu. Podsticali su njihove trgova~ke zastupnike Arape kr{}ane na Poluotoku. . Allah.. Na tim pritokama gra|ene su tvr|ave i veliki gradovi. .a.. koji je bio u Kufi. halifa odlu~i zaustaviti njihove aktivnosti pa posla pismo S’adu ibn Ebi-Vekkasu.. Odredi vojske bili su ovako raspore|eni: . prema sjeveru prote`e se pustinja.a.odred vojske koja se treba uputiti prema zapadu Poluotoka. Ijad i komanda bili su u sredini Poluotoka. prote`e se od rijeke Tigris na istoku do rijeke Eufrat na jugu i zapadu. r. d`. Samilosnog“ “Ovo je garancija Ijada ibn Ganma stanovnicima Er-Rikae sa~injena na dan kada su muslimani u{li u grad. Vo|a cjelokupne vojske bio je Ijad ibn Ganm. r. da zlostavljaju i napadaju tamo{nje stanovni{tvo. a zatim Hiranu i Er-Rahi na ~ijem ~elu je bio Abdullah ibn Utban. Ijad je napisao garanciju o sigurnosti njegovim stanovnicima koja je ovako glasila: “U Ime Allaha. nalazi se na sjeveru Iraka. Perzijanci su po~eli praviti smetnje i nanositi {tetu muslimanima.

D`isr Minbed`.ukoliko budu izvr{avali svoje obaveze koje ih slijeduju. jeste svjedok. I{ao je kraj Tigrisa dok nije stigao do grada. O njima je Ijad. Napisao je: “U ime Allaha. grad na desnoj obali rijeke. Pohodi na Poluotoku bili su jedni od lak{ih me|u pohodima muslimanskih osvajanja.a.a. r. Na vama je da upu}ujete zalutale putnike namjernike. Samilosnog“ “Ovo je garancija Ijada ibn Ganma velikanima Er-Ruhaa. Uslijedio je niz blistavih osvajanja pod rukovodstvom Ijada ibn Ganma. a On je dovoljan kao svjedok. njegovi stanovnici otvori{e grad mirnim putem uz sporazum o davanju d`izje. tvr|ave Kufrutusu i Muridiu. a zatim iza|e vojska da ratuje protiv muslimana. Nije ostao nijedan grad niti selo na ~itavom Poluotoku a da nije osvojen sporazumom na d`izju ili silom.a.. Odvi se manji sukob u kome nevjernici do`ivje{e poraz. r.a. jeste svjedok. i njihovih gradova i njihovih poljoprivrednih bogatstava . Njegovi meleki i muslimani. Milostivog. tra`e}i sporazum. ja jem~im sigurnost njihovih `ivota i njihovih imetaka.a. Na{e je pravo kod njih da popravljaju na{e mostove i da upu}uju na{e zalutale putnike. Ako mi otvorite vrata grada i pristanete izdvajati d`izju u vrijednosti jednog dinara i dvadeset kilograma p{enice po ~ovjeku. Zato su poslali svog izaslanika do Ijada. Samilosnog“ “Ovo je garancija Ijada ibn Ganma.. zatim Surud`. Otvorili su vrata grada pa im je Ijad. Samo {to su se muslimani pribli`ili mjestu Er-Ruha. Ijad.. Nakon {to ga je opkolio. r. d`. uputio se u Nisibeh. Nakon toga. Allah. Raskif.{.a. Zaista. Potom Ijad ode prema Er-Ruhi. da popravljate i obnavljate mostove i puteve i da dajete iskrene i korisne savjete muslimanima. podru~ju u dana{njoj Turskoj. poslao im je izaslanika da im ponudi sporazum koji se sastojao u ponudi da otvore vrata grada i pristanu na izdvajanje d`izje. Osvojio je Semisat. r. i muslimana s njim. Milostivog.a. r. Ipak su se uspjeli vratiti do grada i zaklju~ati njegova vrata.” Stanovnici Er-Ruhaa prihvatili su sporazum nakon {to su osjetili snagu i mo} muslimana. Allah. spasiv{i tako vlastite `ivote. Njegovi stanovnici znali su kakva im opasnost prijeti ukoliko se upuste u borbu sa muslimanima.. stanovnici ih do~eka{e ki{om strijela. bit }e spa{eni i sigurni va{i `ivoti. na {ta je on Abdullahu dostavio naredbu da prihvati sporazum. va{i imeci i oni koji su sa vama. jednom velikom utvr|enom gradu. i njihovog potomstva. i njihovih `ena. u~inio je mjesto Er-Ruhaa centralnom komandom za dalja osvajanja gradova i tvr|ava Poluotoka.. Nakon toga. d`. a zatim ga je opkolio..Ashabi Allahovog Poslanika 309 Abdullah ibn Utban. Ijad. napisao ugovor o sigurnosti u kome stoji: “U ime Allaha..{.“ Ijad.. r. stanovnicima Er-Ruhaa. Zatim je osvojio Sind`ar i Mejafarkajn u Dijaru Bekru. r. sastavio pjesmu u kojoj ka`e: . ujedini vojske i uputi se prema mjestu Hiran.

Po{to je Ebu-Ubejde osjetio da mu se pribli`io ed`el.. U dvadesetoj godini po Hid`ri veliki junak preselio je na ahiret u svojoj {ezdesetoj godini `ivota. Prenesi ti haber svakom ko te za njih upita. r.a. Ukopan je u Medini. Pobjednici ~asni tada. njegov amid`i} Ebu-Ubejde ibn el-D`errah. Neka se Allah. Pobjedi{e kraljeve mo}ne. hrabri borci. u [am. tra`e}i Ijada sebi.. r. ostao je u [amu do kraja svog namjesni{tva. i narodu {to u Himsu i oko njega bje{e. Nema rata ehlu [ama Za njih mir tad nastade. . to je svita ~estita. a.” PRESELJENJE NA AHIRET Ijad ibn Ganm. na podru~ju [ama. slobodu im dariva{e.310                           Ashabi Allahovog Poslanika “Ko }e svijetu prenijet’ haber. halifa je ostavio Ijada kao namjesnika rekav{i: “Ja ne mijenjam vo|u kojeg je postavio Ebu-Ubejde. {utljivom mud`ahidu. d`..a. r. osvaja~u Poluootoka. Nakon smrti Ebu-Ubejdea. Tako je Ijad pre{ao u vojsku Ebu-Ubejdea.. r..s. pisao je halifi Omeru.{.a. Od nje na ahiret preseli velik broj muslimanskih vo|a i mud`ahida.. smiluje Ijadu ibn Ganmu. NAMJESNIK [AMA Nakon {to je Ijad ibn Ganm. i zulum tada prestade. zavr{io osvajanje ~itavog poluotoka.. u d`amiji Bo`ijeg Poslanika. Plemeniti. Palestine i Basre ra{irila se opasna kuga poznata pod imenom “Kuga amvas“. Zatim se vratio u Medinu da pro`ivi svoje posljednje dane `ivota. Krajem sedamnaeste godine po Hid`ri.a. postavio je svoga amid`i}a Ijada ibn Ganma na mjesto namjesnika [ama. povu~eno i u ibadetu i razmi{ljanju.

Bio je ljutit i brzo bi pao u depresiju kada bi neko od ljudi povrijedio njegovo mi{ljenje. isto tako je jako volio posje}ivati Ka’bu u periodima had`a i umre. i imao je prizvuk naredbe energi~nosti. koji je obo`avao prinose}i mu `rtve. a on Hanifin. Bio je poglavar u svome narodu. Bio je visokoga stasa. Kada bi govorio. vi{e je {utio nego govorio. a on Sa’lebin. upalih o~iju. bez rasprave i pitanja. a on Sa’lebin. Ljudi su ra~unali da je bio u~esnik hiljadu okr{aja. a on Ed-Duelov. a on sin Luhejma el-Hanefijja. Bio je jedan od poglavara plemena Benu-Hanife u El-Jemami. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Sumame.A. sna`nih mi{i}a. a on Meslemin. koju je pu{tao do ramena. LI^NOST Prije islama Sumame je bio samovoljna osoba surovoga srca i ~vrstih stavova. Crnoput. koji je zadavao strah konjanicima. navikao da ga ljudi slu{aju i da izvr{avaju {to im naredi. Kao {to je bio izuzetno iskren prema svom bo`anstvu . on bi ga izvr{io bez razmi{ljanja i bez obzira kakve bile posljedice. popunjenoga tijela. a on Ubejdov. za koje je ~vrsto smatrao da je ispravno. Nau~io je borila~ke vje{tine: jahanje i rukovanje oru`jem i bio slavan junak. glas mu je bio miran i dubok.kipu.SUMAME IBN USAL. Izra`avao je potpunu odanost kipovima i obo`avao ih je potpunom iskreno{}u i odano{}u. a on En-Nu’manov. vi|an na polo`ajima i u bitkama. orlovskoga nosa. R. a on Jerbu’a. . nosio je dugu i nje`nu kosu. Kada bi naumio uraditi odre|eno djelo. sin je Usalov. Po prirodi imao je ~isto vjerovanje i uvjerenje. o{troga pogleda.

r. ~ak i ubijao.” Sumame je nevoljno poslu{ao njegov govor i pustio El-’Alaa da nastavi svoj put. nakon obavljenog zadatka. a. potcjenjivao i zlostavljao.s. ali ga je Sumame odbio. krenuo je nazad u Medinu. `elio je svoje sinove odgojiti na osnovama toga vjerovanja. a. Isto tako. odgovorio mu je El-’Ala. vrije|ao ih. i saznati ~asna muslimanska imena. zemlje plemena Benu-Hanife.s. Nije dopu{tao nikome. Jednog dana Allahov Poslanik. podsticala njegova surova priroda koja je bila toliko jaka da nije poznavala granice neprijateljstva i mr`nje. Munzir se odazvao pozivu. U povratku je prolazio pored granice El-Jemame. Zato je poveo `estoku kampanju protiv Bo`ijeg Poslanika. a. a. koji je boravio u Bahrejnu.312                           Ashabi Allahovog Poslanika RESULULLAHOV. Zbog toga je zaslu`io da u vrijeme nevjerstva nosi nadimak “Poslanikov du{man”. Zagalamio je na njega i rekao mu: “[ta je s tobom?! Pusti ~ovjeka neka ide na miru. Rije{io je ubiti Allahovoga Poslanika.. Tada se umije{ao El-’Alaov amid`i} i zaustavio Sumamu.. a odbacivanje mnogobo{tva i krivovjerstva i obo`avanja kipova i idola. bez razumnog rezonovanja. bez obzira na cijenu i kobne posljedice koje su mogle proizi}i iz njih.. inat i zabludu jo{ vi{e pove}ao. “E ne}e{ nikada sti}i do njega!”.s.. Svoja je bo`anstva smatrao svetim i trudio se da “zadobije njihovu milost”. Na to je podsticao i suplemenike. a.. Odabrani Poslanik. bez obzira ko bio. presreo ih je na putu i upitao El-’Alaa: “Jesi li ti Muhammedov izaslanik?” “Jesam”. a. i mnogo puta poku{ao ostvariti svoju nakanu. a El-’Ala. NEPRIJATELJ Ljutnja Sumame ibn Usala dostigla je vrhunac kada je ~uo za ime Muhammeda ibn Abdullaha.s. bilo je `estoko i bez mjere. Neprijateljstvo Sumame ibn Usala prema Poslaniku. kao {to je poslao i drugim poglavarima na Arapskom poluotoku. zarobljavao ih.s. a kada mu to nije po{lo za rukom. a.S. Sumame je saznao za njih. poslao je po svome ashabu El-’Alau ibnul-Hadremiju pismo sa pozivom u islam El-Munziru ibn Savau. poslao mu je pismo pozivaju}i ga u islam.s. re~e Sumame i nasrnu na njega. da ru{i staro vjerovanje na kome su ga odgojili njegovi djedovi. a u dru{tvu s njim je putovao njegov amid`i} Amir ibn Seleme. A. Na to ga je. onih koji su slijedili njegovu Poslanicu. Tra`io je muslimane.. Nekoliko je puta probao da ga presretne i zarobi. Nastojao je skupiti sve informacije o Resulullahu. i svakog muslimana koji je slijedio njegovu vjeru.s. kako bi ih poslije vrije|ao i zlostavljao. po~eo je drskim jezikom vrije|ati i psovati Resulullaha.a. a svoju krutost. zabranjuju}i im da slu{aju njegov govor.. . i za njegov poziv u vjeru islam i obo`avanje Jednog Jedinog Boga..

svezali su ga za neki stup i oti{li obavijestiti Poslanika. ispri~ao je doga|aj koji mu se desio sa Sumamom ibn Usalom.s.. Resulullahu. a od ashaba je zatra`io da Sumami nose hranu i pi}e.s.Ashabi Allahovog Poslanika 313 zaprijetiv{i njemu i Allahovom Poslaniku. dobit }e{ koliko `eli{”. Zarobili su ga i oti{li s njim u Medinu. Ako mi se smiluje{.s. zahvalan sam ti na tome. vidio je Sumamu onako svezanog za stup.s. ujutro i nave~er... Naredio je da se muze njegova deva. ima{ pravo na to.” PRIMANJE ISLAMA Nakon odre|enog vremena Sumame se uputio u Meku da obavi umru. Odmah ga je prepoznao.. Kada je Resulullah. a. Upitao je ashabe: “Da li znate koga ste zarobili?” Rekli su: “Ne... i obasuv{i ih pogrdnim rije~ima. ima{ pravo na to. a.. ne znamo. Poznavao ga je od slu~aja kada ga je samo jednom prilikom poku{ao ubiti. re~e Sumame.. a nisu ni znali koga su zarobili. Nakon toga. i da se mlijeko nosi Sumami. a. a Poslanik. tra`i.s. ostavio ga je tako dva dana i naredio da mu redovno donose hranu i mlijeko.s. oti{ao je do Sumame i ponovo ga upitao: “Kako si Sumame?” “Nemam ni{ta osim onoga {to sam ti ranije spomenuo. Vratio se ku}i. Kada su stigli do mesd`ida. Sumame je osjetio da se prema njemu naro~ito lijepo odnose. zahvalan sam ti na tome. Ako mi se smiluje{. uputio je poziv Sumami da do|e pred njim da ka`e {ta ima.. a. Ako ho}e{ imetak.” “Ovo je Sumame ibn Usal el-Hanefijj! Lijepo s njim postupajte.s.{. Resulullah. Sumame je tu ostao do jutra. u~ini tavaf oko Ka’be i prinese `rtve kipovima. a. Isti razgovor izme|u njih dvojice se ponovi i naredna dva dana. uputi Amira ibn Selemu i podaj mi u ruke Sumamu. za njegov slu~aj. d`.s. dok je prolazio kraj njihovog mjesta. Ova je izvidnica obilazila oko Medine i spre~avala ulazak svakom strancu.. ako ho}e{ da me ubije{. Sumami su sprije~ili nastavak puta jer nije naveo nikakvo obja{njenje ni razlog dolaska u Medinu. sljede}om dovom: “Gospodaru moj. Muhammede.. koji mu je jednom prilikom pri{ao i upitao ga: “Kako si Sumame?” On mu odgovori: “Dobro mi je. a. a.” Allahov Poslanik.. a posebno Resulullah. Stigao je do uzvi{enja nadomak Medine gdje se zatekla muslimanska izvidnica. Kada je El-’Ala stigao u Medinu. a. Ako ho}e{ da me ubije{. htio je da mu poka`e veli~inu oprosta i tolerancije kada ima mo} i priliku.s. Nakon toga je Allahov . do{ao u mesd`id.” Poslanik. dok ne budu sigurni u njega i dok ne saznaju razlog njegovoga dolaska. a. Tada je zamolio Allaha.

. Zahvalu mu kazah srcem {to mi slobodu podari jer o{trica ma~a sna`noga umalo me ne udari. pa si mi postao najdra`e stvorenje.. pa mi je tvoja vjera postala najdra`a. pa ga je obavijestio o nagradi koja ga ~eka u islamu. ali prema Allahovu zakonu i vjeri Njegovog Poslanika”. a..s. i rekao: “O Allahov Poslani~e. Bo`iji Poslanik. Allahov Poslani~e. Rekao je. jo{ je uvijek sjedio sa svojim ashabima. nema prijekora za tebe.s. niko mi od tebe nije bio mr`i na Zemlji. bio je sav ustreptao i ushi}en od ovako velikodu{nog oprosta. Zaista.s. nije mi bilo mr`e vjere od tvoje. a.s.” Sumame je spomenuo da je prethodno ubijao muslimane i da duguje njihovu krvarinu. sebi ja samo}u odabrah. `elio je smiriti Sumamino srce.s. a. al’ dobrota Poslanika nadu meni povrati. Oti{ao je na umru citiraju}i stihove: Po`eljeh ja {utnju. I tako mi Allaha. a.” Bo`iji Poslanik. odgovori mu: “O Sumame. . pa kako da im to nadoknadim?” Resulullah. Zatim ga je podu~io propisima obreda umre.s. Svoj `ivot i svoju sablju podredit }u islamu zajedno sa onim koji `ele pomo}i tebe i tvoju vjeru. odgovori mu Resulullah. zaista mi se tvoja jahalica svidjela. Sumame. a. I tako mi Allaha. da su ga svi prisutni mogli ~uti. To je Sumamu posebno obradovalo pa je uzvratio: “O Allahov Poslani~e.. a zatim se vratio u mesd`id. nanijet }u mu{ricima mnogo ve}e gubitke nego {to sam ih nanio tvojim ashabima. a. a volio bih obaviti umru. Sumame je stao ispred njega i jakim glasom... rekao: “Svjedo~im da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik. tako mi Allaha. rekao ashabima da ga odve`u i puste na slobodu. pa mi je postao tvoj grad najdra`i. islam bri{e ono {to je bilo prije njega..s. nije mi bilo mr`ega grada od tvoga grada. a. tako mi Allaha. obra}aju}i se Poslaniku: “Zlostavljao sam tvoje ashabe. Na njemu se oprao i o~istio. pa {ta misli{.” Zatim je sjeo ispred Allahovog Poslanika. da mi je da{?” “Uzmi je i obavi umru.314                           Ashabi Allahovog Poslanika Poslanik.. Sumame je od mesd`ida oti{ao u predgra|e Medine gdje se nalazio izvor vode.

uzjahao svoju jahalicu i uputio prema Meki da izvr{i obrede umre po Allahovom zakonu. psovali su ga. “Odazivam Ti se. Ti sudruga nema{. sprije~i i povika: “Stani! Zar ne zna{ ko je on!? On je Sumame ibn Usal.a. ~iji je eho po~eo odzvanjati po trgovima i ulicama Meke.. Po`urili su do Ka’be i tamo zatekli visokog odva`nog ~ovjeka kako tavafi i glasno u~i telbiju. samo Tebi pripada svaka hvala. ako mu nanesete ikakvu {tetu. prepoznav{i ~ovjeka koji kru`i oko Ka’be. nasilno u{ao u Meku.s. ne}e vam pristi}i ni zrno p{enice.. r. Njegovo u~enje telbije ~uli su i velika{i plemena Kurej{. Glas je dolazio iz Harema i to ih uznemiri i upla{i.a.” Kada je Sumame zavr{io sa tavafom. ali Sumame. Tako mi Boga. u~io telbiju: “Lebbejke Allahumme lebbejk. nakon {to se vratim u El-Jemamu. Gospodaru.. odazivam Ti se. sve dok ne bude svaki od vas slijedio vjeru Muhammedovu. grdili i upu}ivali mu te{ke i uvredljive rije~i. Trgovci su sve vi{e podizali cijene robe i namirnica. ve} je i dalje obavljao svoj ibadet. na to nije obra}ao pa`nju. Oti{ao je do Ka’be i svojim krupnim i visokim glasom. Taj prizor ih izbezumi tako da svaki od njih pomisli da ubije “toga ludaka” koji je napustio svoju vjeru. Sumame je naredio zaustavljanje isporuke hrane za Meku. Jedan ~ovjek isuka sablju da ga njome udari. niko od muslimana nije se usudio obaviti obrede umre i had`a onako kako to islam propisuje. Odazivam Ti se. misle}i da je Muhammed ibn Abdullah. Val skupo}e je zahvatio . Jedan od prisutnih re~e mu: “O Sumame..Ashabi Allahovog Poslanika 315 PRVA TELBIJA 49 Sljede}eg se dana Sumame.” Kada je stigao u El-Jemamu. Njegovi sljedbenici uradili su kako im je naredio i ubrzo Kurej{ije po~e{e osje}ati posljedice ove zabrane. kod Tebe su blagodati i vlast. slijedim vjeru Muhammedovu. kralj El-Jemame. nisam poludio nego slijedim najbolju vjeru na Zemlji. njegov narod }e nas prestati snadbjevati hranom i tako }emo pomrijeti od gladi. Zaista. Ti nema{ u tome sudruga. Bilo je to prvo javno u~enje telbije u islamu. dr`e}i koplja i strijele. Slijedim Allahovu vjeru. spremio.. {ta je s tobom? Zar si poludio i ostavio svoju vjeru i vjeru svojih o~eva?” Sumame mu odgovori: “Tako mi Allaha.” Sumame. po~eli su ga ismijavati i izrugivati mu se.”.a.. odazivam. Sumame je bio inad`ijske naravi i ~vrst u svojim namjerama. Okupili su se oko njega spremnih sablji. r. r. Do tada. Sumamu je `estoko naljutio njihov odnos prema njemu pa im re~e: “Kunem se Gospodarom ove Ku}e. a Sumami je pripala ~ast da je prvi prou~i. ali ga drugi. bio je prvi musliman po dolasku islama koji je javno prou~io telbiju.” Mekelije su veoma grubo postupili prema njemu. a. odazivam Ti se.

a. r. a. Allahov Poslanik. naredio je da se napi{e pismo Sumami da isporu~uje potrebnu hranu i robu Meki. da s njim podijeli vlast.s. Kurej{ijske su vo|e tada uvidjele da je jedini izlaz zatra`iti pomo} od Muhammeda. koji je mogao posredovati da se dozvoli isporuka robe i hrane za Meku. Po{to je Musejlema postao vrlo opasan. ^VRSTA VJERA Sumame. poznat kao Musejlema el-Kezzab . tako da im je uspio presuditi i ugu{iti njihovo odbijanje davanja zekata.. nare|ivao dobro i odvra}ao od zla. r. Ljudi su ga takvoga voljeli i vrijedio je kao poglavar koji zaslu`uje da mu se pokorava. Tvrdio je da je on Bo`iji poslanik..316                           Ashabi Allahovog Poslanika Meku i te{ko stanje je nao{trilo ljude da su bili spremni ubijati se me|usobno. Veliki broj ljudi mu je povjerovao i po~eo ga slijediti. ako bi napisao pismo Sumami da nam po{alje ono {to nam je potrebno . Sumame ibn Usal sprije~io je da nam sti`e hrana iz El-Jemame i to nas je dovelo u nesno{ljivo te{ko stanje. u~vrstio se u islamu i poku{avao je svaku neupu}enu osobu . odabrani samilosni Allahov rob.s. a. udovoljio je njihovom zahtjevu. a. poslao je .. tvrde}i da njemu pripada vlast nad Arapskim poluotokom. u El-Jemami pojavio se la`ni poslanik koji je bio iz Sumaminog naroda. a. To je bio Musejlema ibn Habib.a.s.. r. r.. Halifa Ebu-Bekr. dostaviv{i mu da je on jedan najobi~niji la`ov i prevarant. kako bi za{titio ljude od njegovog sihra50.. `ivio je me|u svojim narodom. Nakon {to je Allahov Poslanik. smatraju}i da je on poslanik.a. Musejlema je tra`io od Allahovog Poslanika.s.s. odlu~no i ~vrsto suprotstavio se odmetnicima. Po~eo je zavoditi ljude svojim ~arolijama i prevarama ne bi li tako napustili islam i priklju~ili se njemu..urata ibn el-Ad`elija. udjeljivao sirotinji i mirio ljude.a. Kod nekih se bila povratila d`ahilijetska-neznabo`a~ka plemenska pristrasnost.s. okupljen oko njega i pod prisegom njemu na vjernost. u kome je stajalo: “Poznajemo te kao onoga koji odr`ava rodbinske veze i koji druge na to podsti~e. iz razli~itih povoda. pojedini Arapi. nije mogao ubiti Musejlemu zbog velike li~ne za{tite koju mu je pru`ao njegov narod.s. a neki su odbili davati zekat u Bejtul-mal... da ga ubije.la`ac.to bi nam bilo dovoljno?” Allahov Poslanik.. Za vrijeme Poslanika. a.. preselio svome Uzvi{enom Gospodaru. a. Sumame ibn Usal. Ve}ina ~lanova plemena Benu-Hanife bila se priklju~ila Musejlemi-la{cu. zla i varanja.. {to je ovaj i u~inio. Napisali su pismo Poslaniku. Tvrdio je da mu dolazi Bo`ija objava i da mu se objavljuje nebeski govor. a. po~eli su izlaziti iz Allahove vjere i slijediti poslanike-la`ljivce i varalice. r. a Resulullah je odbio to njegovo tra`enje. Islam je njegovu narav u~inio lijepom i podu~io ga najboljem ahlaku. Pa. Sumame.a.

ja ne `elim biti sa onima koji su zalutali..{. ko ih se prihvati.. El-Hatm se izvukao i pobjegao sa bojnoga polja. U redove njegovog plemena Rebi’e uvukla se panika kada su ~uli za priklju~ivanje muslimana iz plemena Benu-Hanife povorci mud`ahida tako da su muslimani uspjeli uni{titi njihov pokret odmetni{tva. El-’Ala ibnul-Hadremi. za odredom njegovih mud`ahida).” Priklju~ivanje Sumame i njegove grupe vojsci El-’Alaa ibnul-Hadremija. d`. muslimani su la{ca uspjeli sti}i i presuditi mu smr}u. Allah. povede vojsku u Bahrejn i presudi pokretu odmetni{tva El-Hatma i onima koji su bili sa njima iz plemena Rebi’a. Pa ko `eli od vas neka se priklju~i. rekao im je: “Tako mi Allaha. kao zapovjednik.a..a. na Allahovom putu. Ebu-Bekr. znamo {ta oni `ele.. r. bilo je od velikog i presudnog zna~aja za suzbijanje El-Hatmovog pokreta. poslao je nekoliko odreda islamske vojske i na ~elu svakog odreda postavio zapovjednika. ~uvajte se mra~nih zabludjelih postupaka. Kada je napu{tao svoj narod. r. odlu~io je da i on ide s njim. d`.. bio je zadu`en da. me|utim.” Ve}ina ljudi iz njegova plemena otkazali su mu poslu{nost i pristupili sljedbenicima Musejleme-la{ca.a. propisao mu je nesre}u i isku{enje!?” I govorio je jo{: “Ne mogu se sastati dva poslanika u isto vrijeme niti neko ko bi sa poslanikom zajedno u~estvovao u poslanstvu. Nemojte da zaostajemo za El-Hadremijem (tj. r. Zaista }e ih Allah. Svome je narodu govorio: “O pripadnici plemena Benu-Hanife.. Poslao ih je u razli~ite krajeve Arapskoga poluotoka radi suzbijanja narastaju}eg odmetni{tva..{. da napusti svoj narod i El-Jemamu i pridru`i se povorci mud`ahida na Allahovom putu. u njima nema dobra. .Ashabi Allahovog Poslanika 317 uputiti na pravi put i okrenuti jedinoj ispravnoj Allahovoj vjeri. kazniti nesre}om koju oni ne}e mo}i ni otkloniti ni podnijeti. saznao za njegovo zadu`enje.{. Kada je Sumame. r. Zaista.a. d`. oni su pro{li pored nas i ne vidim drugog rje{enja nego da krenemo za njima.

~istom muslimanu.a. vra}aju}i se iz d`ihada na Allahovom putu. El-’Ala.{.. Kada su ga vidjeli El-Hatmovi podanici. vidio. obukao ga i oti{ao u njemu me|u svoje drugove. ubijen i preselio svome Plemenitom Gospodaru. Neka se Allah.” Razjarena masa nije mu povjerovala.318                           Ashabi Allahovog Poslanika PRESELJENJE NA AHIRET Nakon {to je ubijen El-Hatm i suzbijeno otpadni{tvo i pobuna plemena Rebi’a. r. . odgovorio je: “Ne. r..a. nisu imali {ta drugo pomisliti nego da je on ubio El-Hatma. ~vrstom vjerniku i junaku. okru`ili ga i po~eli se prepirati s njim: “Ti si ubio Hatma!?” Sumame. mnogo mu se dopalo.a. smiluje Sumami ibn Usalu. Odijelo je bilo izuzetno lijepo i kad ga je Sumame.a. r. nisam ga ja ubio nego sam kupio njegovo odijelo iz ratnoga plijena. Nagrnuli su na Sumamu. po~eo je sa podjelom velikoga ratnog plijena muslimanima. Tako je Sumame. nasrnuli su na njega udaraju}i ga svojim sabljama i kopljima dok ga nisu ubili. Jedan od mud`ahida zaplijenio je rasko{no odijelo koje je nosio El-Hatm.. izdvajaju}i propisanu petinu u Bejtul-mal. d`. Kupio ga je i obukao i u njemu se vratio u Bahrejn.. r..

hrabri vitez. Med`ze’et je bio visokoga stasa. tamnosme|e puti. OSOBENOSTI Med`ze’et ibn Sevr. crne kovrd`ave kose. hodio je po njenim ravnicama. koristio ga je i iz njega vadio njegovo blago. izrazite mu{kosti. a on Zuhejrov. vitkoga tijela. o{trouman i blag. Poznavao je i pustinju. a on Ufejrov. {to su ostala plemena priznavala i po{tovala. Njegovo pleme postavljalo se neutralno u ratu i u slu~ajevima plemenskih nesuglasica.A. bija{e poglavar svoga plemena Bekr ibn Vail. . suhonjava lica. More mu je bilo poput mejdana. a on Amrov. Odrastao je u ku}i koja je bila plemensko naslje|e od djeda. Nosio je nadimak Ebu-[ekik. pomr{av. R. a on Es-Sedusa es-Sedusijja. imao je mogu}nost izvje`bati se. Vlastiti je stav zauzimao nakon dugog razmi{ljanja i mnogostrukih analiza i kad bi postigao odre|eno uvjerenje. Zbog svog polo`aja bio je u potrebi da poznaje rukovanje oru`jem i da nau~i ratne vje{tine. Prilikom nenadanih upada Perzijanaca u isto~ne krajeve Arapskoga poluotoka. Od drugih se razlikovao po svojoj snazi u podno{enju nevolja i po saburu na neugodnostima i te{ko}ama u plemenu.MED@ZE’ET IBN SEVR. sin je Sevrov. Bio je poznat kao ljubitelj mora i vrstan pliva~. Ponekad bi bio u predvodnici karavana koji su putovali iz Perzije i Iraka u pravcu Jemena. a on Ka’bov. IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Med`ze’et. njegovo je pleme preuzimalo generalno vo|stvo. Bio je mi{i}av. brzih pokreta. jahao i lovio.

Kada su se sastali sa Poslanikom. [ejban i Ad`el. a. El-D`arud je pitao: “Ja sam slijedio svoju vjeru. Od plemena Bekr ibn Vail odvojilo se pleme Benu-Abdul-Kajs i ujedinilo se sa plemenima Rebi’a ibn Adnan. Po~ele su pristizati vijesti. a iz kojeg su amid`e plemena Bekr ibn Vail. Neki su opet. a. kao {to je Musejlema ibn Habib el-Kezzab. Arapska plemena u tom dijelu bila su izlo`ena perzijskim napadima i provociranjima. ~iju je delegaciju vodio El-D`arud. r. preselio je na ahiret Poslanik. ^VRSTO VJEROVANJE Nakon toga. mu odgovori: “Da! Garantujem da te je Allah... Tada El-D`arud i njegovi drugovi prihvati{e islam. Na ~elu plemena bio je Med`ze’et ibn Sevr.s.. kao Poslanika. Porodica i potomci plemena Bekr ibn Vail nastanjivali su podru~je Bahrejna.s. a hilafet je preuzeo Ebu-Bekr es-Siddik. Oti{ao je svome Uzvi{enom Gospodaru. bila su pod vla{}u El-Menazira. . Benu-Zehel. El-Jemame. da su se Arapi po~eli odmetati od islama. r. iz raznih dijelova Arapskoga polutoka. U to vrijeme poglavari arapskih plemena sara|ivali su sa Perzijancima.s. bilo je pleme Abdul-Kajs. Pleme Bekr ibn Vail poticalo je iz Adnanove porodice iz koje je poticao i Poslanik. a. ali je ostavljam da bih tebe slijedio..320                           Ashabi Allahovog Poslanika PRELAZAK NA ISLAM Situacija u njegovom plemenu i geografski polo`aj njegova obitavali{tva bili su razlozi ka{njenja njegovog islama. Nakon prihvatanja islama njihovih amid`i}a i kom{ija. d`.a. Benu-Hanife.a.s.s.. prednja~io je me|u drugima. Poslije njih islam prihvati i delegacija plemena Benu-Hanife i me|u njima njihov vo|a Sumame ibn Esal. a. To je bila porodica Mudar. uputio u bolju vjeru od one u kojoj si bio. koji je Poslanikovom. Prvo od plemena koje je dalo prisegu Resulullahu.s. a. naredbom postavljen za namjesnika u Bahrejnu.{. a. odbijali davanje zekata. pa da li mi ti garantuje{ vjeru?” Poslanik. Poslije prihvatanja islama on je jo{ vi{e u~vrstio svoju ulogu poglavara. u~vrstila se veza izme|u Med`ze’et el-’Alaa ibn el-Hadremija.s. i delegacija plemena Bekr ibn Vail prihvati dini-islam.s. Drugog rebiul-evela jedanaeste hid`retske godine. zbog mno{tva delegacija koje su dolazile u Medinu da daju prisegu Poslaniku. ju`nog Iraka i dijelove Arapskog zaljeva i arapske delte.. a kada ga je prihvatio. Esved el-Ansi i drugi. a. a. zbog ~ega stanovnici toga podru~ja nisu ulazili u islam sve do devete godine po Hid`ri. Ta je godina nazvana “Godina delegacija”. i kada im je on predstavio islam. neki od njih slijedili su samozvane poslanike-la{ce. a Muhammeda..

a.. Abs i Zibjan.a. put kojim idu zalutali.. rukovodio je lijevim krilom njegove vojske. poslan je iza Ikrima. zaobi{ao El-Hatma. vo|i otpadnika plemena Benu-Temim. El-D`arud je iza{ao pred pleme Abdul-Kajs. gone}i El-Hatma.a. Vedi’a i Haris. a Med`ze’et. .a.a. Izabrao je jedanaest vo|a i poslao ih u razne dijelove Arapskoga polutoka da u korijenu ugu{e otpadni{tvo i da povrate ljude na pravi put..s.Arfed`e ibn Hersem.. Vo|e su bili: .a. . .a. [to se ti~e Med`ze’eta.a. Maliku ibn Nuvejriji.Suvejd ibn Mukarrin. Kada je El-’Ala s vojskom prodro u Bahrejn. Sumame ibn Esal suprotstavio se plemenu Benu-Hanife. u slu`bu muslimanske vojske. odvra}aju}i ih od slije|enja Musejleme el-Kezzaba. on se priklju~io El-’Alau ibnul-Hadremijju.Ashabi Allahovog Poslanika 321 koji su davali za vrijeme Poslanika.. poslan je stanovnicima Mehre.. poslan je Musejlemi el-Kezzabu u El-Jemamu. a. a nakon toga u Hadremevt.Amr ibnul-’As. El-’Ala . . Napredovali su tako sve dok nisu smaknuli El-Hatma i otpadnike vratili pod okrilje islama.. r. prema [amu. r. oni su lutali i tumarali razjedinjeni dok nisu stali uz Musejlemu el-Kezzaba. u jeku svoje plemenske d`ahilijetske pristranosti i zablu|enosti.. r. r. Nakon kratkog vremena stigle su im vijesti da se pleme Bekr ibn Vail vratilo islamu i Allahovim naredbama. je.Halid ibn Velid.a. upozoravaju}i ih da su izabrali pogre{an i mra~an put. poslan je Tuhametu u Jemen. r. r. Vo|e pojedinih plemena ostale su u islamu uprkos odmetanju prvaka plemena.. potom. sa grupom iz plemena Temim.Tarife ibn Had`iz. . ...a. Najvi{e odmetnika bilo je u plemenu Bekr ibn Vail. .El-Muhad`ir ibn Ebi Umejje. poslan je El-Esvedu el-Ansu u Sanu’. koji je poslan Tulejhatu ibn Huvejlidu iz plemena Benu-Esed i onima koji su sklopili savez i koji su im se priklju~ili iz plemena Tajj.a. poslan je plemenima Kuda’a.a.a.. r.. u Bahrejn. Poku{avali su ih urazumiti u koliki su grijeh zapali. pobojao se da ga s le|a ne napadne pleme Bekr ibn Vail koje je u tom mjestu imalo mnogobrojnu vojsku pa se udru`io sa Med`ze’etom ibn Sevrom i njegovom grupom.El-’Ala ibnul-Hadremijj. suprotstavio svom silom. r. .. r. r. stavljaju}i sebe i one koji su s njim iz plemena Bekr ibn Vail. poma`u}i im u borbi protiv El-Hatma. r.Ikrime ibn Ebu-D`ehl. Njemu se priklju~io i Sumame ibn Esal sa grupom iz plemena Benu-Hanife i Kajs ibn Asim. r.a.a.a. r. poslan je plemenu Beni-Selim i onima koji su sa njima iz plemena Hevazin.Halid ibn Seid.Huzejfe ibn Muhsin el-Galefani. r. vo|e otpadnika.[urahbil ibn Hasne. . Zatim. . . r.. poslan je u Dubau u Oman. Tome se Ebu-Bekr.. r.

Ebu Bekr. koji je bio u Basri i naredio mu da po`uri u pomo} opkoljenim muslimanima.a. r. Poslije prou~avanja reljefa tog podru~ja koji je bio kamenit i gudurav. bili su dobro opremljeni i dobro su poznavali taj teren. a na ~elo svake postavio hrabre odabrane mud`ahide: El-D`aruda ibnul-Mualla iz plemena Abdul-Kajs.322                           Ashabi Allahovog Poslanika DOBROVOLJAC KOJI PRITI^E U POMO] Kad se odmetni{tvo dokraj~ilo i situacija smirila. Sa’d ibn Ebu el-Ard`a’. Med`ze’et ibn Sevr. Napali su muslimane i nanijeli im velike gubitke u ljudstvu. d`. udovoljiti. priklju~io se vojsci Utbeta ibn Gazvana. Napisao je: “El-’Ala ibnul-Hadremijj poveo je muslimansku vojsku na Perzijance bez moga dopu{tenja. r. Med`ze’et ibn Sevr.. ali ih perzijska vojska iz grada Istahr presrete i opkoli. Zato mu je zabranio ratovanje na moru. Me|utim.a. r.{. Otisnuli su se morem i plovili dok nisu do{li u blizinu grada Istahr. Odmah su se prijavili odabrani vitezovi me|u kojima: Asim ibn Amr.a.a. r. gdje su se usidrili. r.. srdit zbog onog {to je El-’Ala uradio. koji je bio smje{ten u Basri. Perzijanskom je vojskom rukovodio Herbezeh. Huzejfe ibn Muhsin. radi njihova osvajanja. Nehar ibnul-Haris. r.. vo|a islamske . r. i Es-Sevr.” Utbe je zatim sabrao vojsku i izdao prva nare|enja o pokretu. Bojim se za njih da ne}e biti pomognuti od Svevi{njeg i da }e posrnuti. El-’Ala . Arfed`e ibn Herseme. i pozvao muslimane iz Bahrejna u pohod u osvajanje i pro{irenje islama u Perziji. Halifa je bio upoznat da muslimani nisu zavr{ili potrebne pripreme za borbu na moru. Et-Terd`uman i El-Husajn ibn Ebu el-Hurr.a.. Muslimani tu pado{e u opsadu. prekr{io je naredbu halife Omera ibnul-Hattaba. Spremio je vojsku bez dozvole halife..a. kao da time nije `elio Allahu.. Tu je bilo polazi{te islamske vojske za osvajanje preostalih dijelova Iraka i Perzije. Po{alji grupu mud`ahida da im pomognu prije nego {to bude kasno.a.. uputio je dio muslimanske vojske prema Iraku i Perziji. Pod njihovim vo|stvom skupilo se dvanaest hiljada mud`ahida. muslimani proba{e probiti put do Basre. Kad je Vo|a pravovjernih ~uo {ta je uradio El-’Ala ibnul-Hadremijj.a.a.a. bez hrane. na{li su se u smrtnoj opasnosti od gladi. On je bio prvi komandant. Za vrijeme Emirul-mu’minina Omera ibnul-Hattaba. napisao je pismo Utbetu ibn Gazvanu.. a tako|er je znao ogromnu `elju El-’Alaa da plovi morem i da se bori protiv Perzijanaca. r. r. Tra`io je dobrovoljce za ovaj posebni zadatak kako bi pomogli svojoj bra}i. r. Tu su ubijena i dvojica velikih vo|a mud`ahida: El-D`arud. r. El-Ahnef ibn Kajs. Iznena|eni.a. Abdurrahman ibn Sehl i Sa’sa’ ibn Muavija. Sivara ibn Hemmama i Huvejlida ibn Munzira ibn Savija. Podijelio je na tri skupine. namjesnik nad Bahrejnom bio je El-’Ala ibnul-Hadremijj.

da za vojskovo|u postavi Sehla ibnul-Adijja. muslimani su sklopili mir sa Hurmuzanom. Po{to su zauzeli nekoliko gradova. Napisao je Sa’du ibn Ebi-Vekkasu. zeleni vrtovi i bogati trgovi.a.a. Dvije sastavljene skupine muslimanske vojske potom su se vratile u Basru. koji je boravio u Kufi da odmah po{alje mnogobrojnu vojsku na ~elu sa En-Nu’manom ibn Mukarrinom.. ovako je opisao grad Tustur: “Veliki.a. one su br`e od kamila. Jezded`ird je po~eo dizati svoj narod. glavni zapovjednik bit }e Ebu-Sebre ibn Ebu-Ruhm. r. nadirao je sve dok Perzijance nije primorao na bijeg iz bitke.. gdje se nalazio Hurmuzan.” Za ogromne pripreme Perzijanaca saznao je Omer ibnul-Hattab. izme|u ostalog. r. D`aluli i El-Ehvaz. priklju~io se Ebu-Musi el-E{’ariji.a.a. Ono {to je u~inio Med`ze’et ibn Sevr sa svojim drugovima.Ashabi Allahovog Poslanika 323 vojske odlu~io je da putuju na mazgama.a. Dr`ali su se obalnog puta sve dok nisu stigli do mjesta gdje su bili blokirani muslimani i njihov vo|a Halid ibnul-Munzir. u Basri. Med`ze’eta ibn Sevra. a brzina je tada bila sudbonosno bitna.a. Med`ze’et ibn Sevr. r. zadovoljni ste {to ste izgubili od Arapa Es-Sevad. miran i blistav grad. . putem El-Ehvaza. Kada se sretnu dvije vojske: vojska iz Basre i Kufe.a. histori~ar i putopisac. stajalo: “O narode Perzije.a.. Tu su i stare gra|evine izme|u kojih proti~e rijeka Azrak. opremao ih je i bodrio da kona~no otjeraju Arape na Arapski poluotok i da povrate u svoje ruke Irak i Es-Sevad. Muslimani popuni{e i uveza{e svoje redove i po~e{e ih slo`no napadati.a. Tu se odigra o{tra i te{ka bitka izme|u muslimanske i velike perzijske vojske. U po~etku su Perzijanci bili ~vrsto utvr|eni na svojim polo`ajima. Med`ze’et ibn Sevr.. i {to je dalo novi pravac historiji. koji je bio namjesnik halife Omera. JUNAK TUSTURA Nakon toga. r. Abdullah ibn Zis Sehmejn i D`erir ibn Abdullah el-Bed`eli. Ibn-Batuta. Istu naredbu je uputio i Ebu-Musau el-E{’ariji.. Arfed`a ibn Hersemu. Ka’ba ibn Sevra. r. r. komandovao je lijevim krilom muslimanske vojske..a. r. Huzejfu ibn Muhsina.. Abdurrahmana ibn Sehla i El-Husajna ibnul-Ma’beda. Slao je pisma u kojima je. sastavljene od med`usija pod vo|stvom [ehreka. bilo je na dan osvojenja perzijskog grada Tustura. Krenula je islamska vojska pod komandom Sebre ibn Ebi-Ruhma. r. r. r. u njemu su prekrasne ba{~e. r.” Perzijanci su se po~eli skupljati u velikom broju i pripremati se za pohod ka Tusturu.a. koji je bio u Basri. r. a oni ne}e biti zadovoljni s tim sve dok vas ne istjeraju iz va{e zemlje i va{ih domova. r.. a sa svojim odredima vojske da ga prate: Suvejd ibn Mukrin el-Muzeni. Asima ibn Amra.a. a da uvrsti i El-Beraa ibn Malika. dokazani junak islamske vojske. Jezded`irdovim namjesnikom za to podru~je.

Stao je na vrh ograde i strijelom bacio pismo prema muslimanima.a. sa svojom vojskom. a da sami nisu zadobili ni ogrebotine. Jedan je njihov vojnik vjerovao muslimanima i odlu~io ih uputiti na prolaz kako bi u{li u grad i spasili narod od Hurmuzanovog zla i njega samog. dovu za br`u pobjedu: “O El-Bera’a. koji je ubio svog starijeg brata kako bi se do~epao bogatstva. Njegovo ime zadavalo je strah neprijateljskoj vojsci. Hurmuzan je ubio svog brata. Navalite ispusnim kanalom vode i sigurno }ete osvojiti grad. Haseke el-Hanzalijj. Nafi’ ibn Zejd el-Hamirijj. Verka ibnul-Haris. Tako|er se prijavio veliki broj vojnika iz Kufe: Suvejd ibnul-Mes’ab. prisvojio njegovo bogatstvo i porodicu.324                           Ashabi Allahovog Poslanika Primirje izme|u muslimana i Hurmuzana trajalo je sve dok se on nije odazvao Jezderd`idovom pozivu. Tu se odigrala brza i odlu~uju}a bitka nakon koje se nevjerni~ka vojska povukla u Tustur. njihova je snaga po~ela slabiti zbog dugog boravka oko Tustura.. r.a.a. i kada ga je pro~itao. prestao davati d`izju i prekinuo primirje. r. napisao je poruku tom ~ovjeku i tra`io da njegov odgovor baci na isto mjesto kao i prvi put. podari nam pobjedu nad njima. Gospodaru. r. @elim sa~uvati sebe i svoju porodicu. neko ra{~upan i pra{njav. tako da su njih dvojica u toku bitaka ubili svaki po stotinjak Perzijanaca. Bi{r ibn Rebi’a. Od njih je El-Bera’ ibn Malik.” Tako je Ebu-Musa el-E{’ari. On bi mu ispunio zakletvu. a mi smo poglavari naroda. Abdullah ibn Bi{ir . nije sreo Hurmuzana u Irbiku. r. r.” Dugotrajna opsada Tustura nanijela je te{ke posljedice i me|u redovima perzijske vojske. Muslimani su znali vojnu sposobnost Med`ze’eta.” Zatra`ili su od njega da uputi Allahu. Odlu~io je da vojnici plivaju kroz ispust dok ne do|u u grad.: “Mo`da. r.” El-Bera’a re~e: “Preklinjem Te. r. a rasplamsavalo je ushi}enje me|u muslimanima. Ka’b ibn Sur.a. Upu}ujem vas na prolaz kako biste u{li i zauzeli grad.” Kada je pismo do{lo do Ebu-Muse.. skupio svoju vojsku da bi izabrao najhrabrije za izvr{enje ove akcije. dr`ali su ih u opsadi nekoliko mjeseci i u tom vremenu su se odigrale mnoge bitke. i El-Bera’ ibn Malika.. Hurmuzan je po~eo napadati muslimane prevarom.{. a mene sastavi sa Tvojim Poslanikom. d`. Prijavio se veliki broj vojnika iz Basre koji su znali plivati: Amir ibn Abdul-Kajs. U tim okr{ajima muslimani su izgubili mnogo boraca. U njima se pokazalo juna{tvo Med`ze’eta ibn Sevra. a namjerava i meni u~initi zlo. Muslimani su okru`ili Tustur. Pro{lo je nekoliko sati dok u muslimanske ruke nije dospjelo novo pismo u kome se ka`e: “Stiglo mi je va{e obe}anje. pa su se okupili oko El-Bera’a ibn Malika. kome niko ne pridaje pa`nju. Med`ze’et ibn Sevr.a. zakuni se Gospodarom.a.. ako bi se zakleo Allahom na ne{to.. Spomenuli su mu rije~i Allahovog Poslanika.a. r.a. U pismu je stajalo: “Vama vjerujem i od vas povjerenje o~ekujem. njegovu spretnost u napadu i znanje ratnih varki i to su visoko cijenili. utvrdila se i blokirala sve ulaze. Tako je radio dok En-Nu’man ibn Mukarrin.. ra~unaju}i na siguran dolazak Perzijanaca i med`usija koji se trebaju skupiti u Tusturu.

upita halifa. u kojoj Perzijanci pretrpje{e poraz sa dosta ubijenih i ranjenih. pa pri~aj s njim. “Pla{im se da me ne}e{ ubiti prije nego li ti ka`em!?” Omer mu re~e: .. r. po putevima i oko ku}a Tustura.” Kada su skinuli sve ukrase s njega i obukli ga u grubo laneno odijelo. r. i ubio ga je ma~em.. Odigrala se `estoka bitka. Omer re~e: “E Hurmuzane.a. a na nogama je ostavio ~izme. i El-Beraa ibn Malika.a. r. r.a. kako bi mu on presudio. Muslimani reko{e halifi: “Ovo je kralj El-Ehvaza.a. halifu jako rastu`i. r.. da mu on presudi. u jedan glas su povikali tekbire: “Allah je najve}i! Allahu pripada zahvala! Mi smo pobjednici!” Isukali su sablje i po~eli ubijati stra`are kapija koji su bili toliko iznena|eni da su stajali uko~eni poput svije}a. Muslimani su ih prepoznali. Me|utim. Plivali su dok nisu u{li u grad. sada je s vama i vi ste pobijedili nas. Hurmuzan je pregovarao sa muslimanima. i on pade kao {ehid.a. Grupa se skupila kod gradskog vodenog ispusta.a. a koja je tvoja isprika o va{oj borbi poslije toga?”. Med`ze’et ibn Sevr.. bio je vo|a prve grupe. ukra{ene dijamantima i dragim kamenjem.a. Zatim je uzeo luk i strijelu i ispalio na Med`ze’eta ibn Sevra. Kada su se skupili u unutra{njosti grada. sve dok s njega ne bude skinut sav nakit. zamotali su njihova ~ista tijela u neku odje}u i stavili ih po strani. Bilo ih je tristo {ezdeset. ali nisu mogli u}i svi ve} samo njih osamdeset ~etiri. mud`ahidi su uspjeli da otvore gradska vrata pred kojima je ~ekala spremna muslimanska vojska. Allah je bio sa nama u d`ahilijetu pa smo vas pobje|ivali.” “Vi ste nas pobje|ivali i razjedinjavali dok smo bili u d`ahilijetu. Doveli su mu Hurmuzana po dogovoru. r. Pora`eni kralj predao mu je svoje rasko{no odijelo sa zlatnim nitima. Pri{ao je s le|a i nasrnuo na El-Beraa ibn Malika. SU\ENJE HURMUZANU Vijest o pogibiji Med`ze’eta ibn Sevra. r.” Omer ga pogleda i re~e: “Ne. poku{ao je uvezati redove svoje vojske. pristao je da im se preda pod uslovom da ga sprovedu do halife Omera ibnul-Hattaba. Kada je Hurmuzan ~uo da su muslimani u{li u grad.. kako vidi{ ovaj poraz i ovu Allahovu odredbu?” Hurmuzan re~e: “Omere.. Hurmuzan je `elio ubiti najhrabrije. da bi ih poslije ukopali kako dolikuje velikim junacima {ehidima.Ashabi Allahovog Poslanika 325 el-Hilalij.

326                           Ashabi Allahovog Poslanika “Ne boj se!” Zatim je Hurmuzan zatra`io vode.” Hurmuzan proli vodu na zemlju..” Hurmuzan re~e: “Voda mi nije potrebna. o Enese! Zar {titi{ ubicu Med`ze’eta i El-Beraa? Allaha mi. Ostao je u Medini nakon {to mu halifa dodijeli mjese~no primanje. dok je `edan. Omer mu re~e: “Te{ko tebi. r. ili }u te kazniti.’” To su potvrdili i prisutni. i rekao si: ‘Ne boj se dok ne popije{. on re~e: “Kada bih umro od `e|i ne bih se napio iz ovoga.a.” Tada Hurmuzan re~e: “Tvrdim da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov Poslanik. ne}e me niko vi{e nadmudriti osim musliman. Zaista si ga za{titio. pa se Omer pribli`i Hurmuzanu i re~e: “Nadmudrio si me. Rasr|en. progovori: “Istinu je rekao..” Donijeli su mu potom posudu koja mu je odgovarala. koga je Hurmuzan ubio u Tusturu.” Omer mu re~e: “Ne boj se sve dok ne popije{. samo sam htio da se osiguram njome.” Tako je Hurmuzan u{ao u islam kad je vidio pravednost i istinitost islamske vjere. koji je pratio su|enje.” Za~udi Omera kakvu sigurnost on vidi u vodi. bio je brat El-Bera’a. . ili }e{ mi dati obrazlo`enje. Allaha mi. on je istinito posvjedo~io.” Enes ibn Malik. ne ubijte ga.Ne boj se dok me ne obavijesti{‘.” “Rekao si: ‘.. ali uprkos tome. o Emirul-mu’minine. spa{avaju}u ubicu smrti..a. a kad mu je doneso{e u obi~noj posudi. r. a Omer re~e: “Donesite mu vode.” U tom trenutku Enes ibn Malik. pa mu re~e: “Ja }u te ubiti!” Hurmuzan odgovori: “Ti si me za{titio!” “Slagao si. a njemu zadrhta{e ruke pa re~e: “Bojim se da ne}u biti ubijen dok pijem vodu.

ustrajnom vjerniku. Neka se Allah.. pogibije... koji je puno volio Med`ze’eta i po{tivao njegovo visoko mjesto kod muslimana zbog velikih zasluga koje je u~inio za islam.. r. . r. predao je vo|stvo plemena Bekr ibn Vail u ruke Halidu ibn Ja’meru es-Sedusijju. d`. Ebu Musa el-E{’ari.a.a. smiluje Med`ze’etu ibn Sevru. njegovog sina [ekika ibn Med`ze’eta ibn Sevra odredi poglavarom plemena. mud`ahidu. U doba halife Osmana. r.a.a.{.Ashabi Allahovog Poslanika 327 POGLAVAR PLEMENA Poslije Med`ze’etove. r. {ehidu.

.

Postupao je sa svojim narodom iskreno i s povjerenjem. a on Jezidov. Ebu-D`abir je bio o{trouman. Bio je srednje visine. Nije o drugima lo{e govorio. u ~itavom svom `ivotu nije spomenuo nekoga po lo{em u njegovom odsustvu. Abdullah ibn Amr bje{e lijepa duha i ~istih misli i pona{anja. hodao je sporo i imao spore pokrete. Bio je iskren s ljudima kao {to je bio iskren prema samom sebi. a on Haramov. Nadimak mu je bio Ebu-D`abir. a on Alijev. a on Saridov. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Abdullah. Bio je voljen od ljudi jer je izbjegavao ono {to im smeta. dugog lica. a on S’alebov.A. a on S’adov. a on K’abov. a on Esedov. Zauzimao je stavove i donosio odluke koje su pokazivale veliku mudrost. Knio je kosu i bradu. Bio je sklon {utnji i smiren kad razmi{lja. Imao je blagu narav i vedar nastup. a on D`u{emov.ABDULLAH IBN AMR IBN HARAM EBU-D@ABIR. a on Selemov. R. a on Ganemov. vitak. ispup~enih jagodica i sitnih o~iju. sin je Amrov. Bijele puti. . daleko od la`i i prevare i daleko od pretvaranja. a on Hazred`a el-Ensarija el-Hazred`ija Selemija. imao je duboke misli i brzo je razumijevao stvari.

s. ne}e biti niko ja~i od tebe. Utbe ibn Amir ibn Haram i D`abir ibn Abdullah ibn ‘Ubejd. oprostit }e im. da ne}emo lagati. Mo`da }e ih Allah ujediniti i okupiti oko tebe. “Ljudi. da ne}emo svoju djecu ubijati.s.51 Od ‘Ubada ibn Samita prenosi se da je rekao: ”Bio sam me|u onima koji su bili na “Prvoj Akabi”. a. ako bude htio da im oprosti. a ko bude prekr{io-on je prepu{ten Allahu. Na slijede}i had`. Hazred`lije su se sjetili pri~e medinskih jevreja o dolasku novog Allahovog Poslanika.330                           Ashabi Allahovog Poslanika STARJE[INA U mekanskom periodu. pa neka mu niko prije nas ne povjeruje”. Zatim smo . ili.. odgovorili su oni. odgovorili su: “Ho}emo. Za vrijeme had`a. d`.. odmah su povjerovali u njega. Dali smo prisegu da Allahu ne smatramo nikoga ravnim. a. Bilo ih je {esterica: Es’ad ibn Zurare.. ako bude htio da ih kazni. Bilo nas je dvanaest i polo`ili smo prisegu poput prisege `ena. tako nam Allaha. d`. Avf ibn Haris. Allahov Poslanik. nakon {to su ugovorili sljede}i sastanak idu}eg had`a na istom mjestu. a. kada su ~uli Muhammedov. Rekli su: “Ostavili smo na{ narod pri kojem ima toliko zla i neprijateljstva kao {to nema ni pri jednom drugom narodu. i Medinelija poznat je kao “Prva Akaba”. Allahov Poslanik.. Pa ko bude ovo izvr{io-njemu je D`ennet.” Napustili su ga. govorili su jedni drugima. se kod Akabe sreo sa nekim ljudima i pitao ih: “Ko ste vi?” “Grupa iz Hazred`a”. govor. Rafi’a ibn Malik Ad`lan. on je Poslanik kojim su nam jevreji prijetili.{. kaznit }e ih..s. govorio im je o islamu i poslije svega prou~io im nekoliko ajeta iz Kur’ana. pozivao je ljude u vjeru. za kojeg su govorili da }e biti iz redova jevreja. znali su da je on o~ekivani Poslanik. i zaista. donose}i im radosne vijesti i pozivaju}i ih na obo`avanje Jednog Jedinog Stvoritelja.{. a.” Upitao ih je: “Ho}ete li malo sjesti da porazgovaramo?”. Mi }emo oti}i i pozvati ih na tvoj put i upoznat }emo ih sa ovom vjerom koju smo prihvatili. da ne}emo krasti i bludni~iti. da `ene ne}e mu`evima tu|u djecu podmetati i da ni u ~emu {to je dobro ne}emo poslu{nost otkazati. Kutba ibn Amir ibn Ravad.s. Ako Allah htjedne da ti povjeruju. Tu su dali prisegu poput prisege `ene.. a to je bilo prije nego {to je propisan d`ihad. na Akabu je do{lo dvanaest ljudi iz Hazred`a i Evsa. “Vi ste za{titnici jevreja?!” Odgovorili su: “Da.” Pozvao ih je vjerovanju u Allaha. me|utim. Ovaj sastanak Allahova Poslanika.

taje}i od njega da su pre{li na islam. a da Resulullah. a. bit }e to sramota i na ovom i na onom svijetu. kada vam bude uni{tavan imetak i kada va{i plemeniti budu ubijani... poslao je Mus’aba ibn ‘Umejra koji je u ku}i Es’ada ibn Zurare napravio sastajali{te. da u~i Kur’an i da {iri islam u Medini.ako }ete. a.s.s. da po{alje s nama nekoga ko }e nas nau~iti stvarima vjere. obavijestiv{i ga o na{em sastanku sa Allahovim Poslanikom. a. na sastanak. a prethodno smo se sa Allahovim Poslanikom dogovorili da se polovinom Bajrama na|emo na Akabi.s. ostaviti ga (islam). a. opisuju}i kako je Ebu-D`abir pre{ao na islam. na Akabi. re~e: “D`ennet!” “Pru`i ruku. Kada smo obavili had` i kada je do{la dogovorena no}.. Abdullah ibn Haram bio je jedan od uglednika Beni-Selema od Beni-Hazred`a.” Allahov Poslanik. Allahovom Poslaniku. poveli i Ebu-D`abira. a. a. a on je rekao: “Zaklinjete se na rat protiv svih ljudi . Prenosi se od K’aba ibn Malika da je.. Allahov Poslani~e. rekao: “Oti{li smo na had`. ako budete to uradili. Postao je poglavar.Ashabi Allahovog Poslanika 331 tra`ili od Resulullaha. stanovnike Meke. Allaha mi. Ako mislite da }ete izvr{iti ono {to ste obe}ali i u slu~aju da va{ imetak bude uni{tavan i da va{i plemi}i budu ubijani prihvatite ga (islam) onda. poglavara od plemi}a . Izabrali su dvanaest ljudi. mu{rika. a. pa makar nam imetak bude uni{tavan i makar nam plemi}i budu ubijani”.” “Prihvatamo ga. polo`ili su prisegu na islam. i Medinelija.52 Zatim je Allahov Poslanik..s. Rekli smo mu: “Ebu-D`abire. i poveli ga sa sobom kriju}i to od na{ih saplemenika. me|u kojima je bio i Ebu-D`abir. to je dobro i na dunjaluku i na ahiretu. znate li vi na {ta se zaklinjete ovom ~ovjeku?” Odgovorili su: “Znamo”.s. Oni koji su pre{li na islam `arko su `eljeli da i njihovi prvaci pre|u na islam. Na sastanku dogovorenom izme|u Poslanika.. Uistinu.s. rekli su ensarije i upitali: “[ta nam je zauzvrat. kasnije nazvan “Druga Akaba”. zovnuli smo Abdullaha ibn Amra.. Allahovom odredbom. ti si poglavar i prvak.s.s. bude odgovoran za muslimane. tra`io da izaberu dvanaest ljudi koji }e biti predstavnici u njihovom narodu. ne `elimo da ostane{ kakav si danas . ako to budemo izvr{ili?” Resulullah. a. Pre{ao je na islam i bio prisutan na sastanku na Akabi. neki ljudi iz plemena Beni-Seleme tra`ili su da Abdullah ibn Amr ide s njima. neka znate. I tako su. koji je bio jedan od na{ih plemi}a.” Na sastanku je prisustvovalo sedamdeset tri ~ovjeka od ensarija i dvije `ene. Me|u njima je bio i Abbas ibn Hanzala koji je rekao: “O Hazred`lije.gorivo za d`ehenemsku vatru. Onda smo ga pozvali u islam. zaklinjemo se!” Zakleli su se i polo`ili prisegu na rat..

s. ne prezaju}i od smrti. S’ada ibn Ubadea ibn Dulejma i El-Munzira ibn Amra ibn Hunejsa. Ubadea ibnus-Samita. te ga je pozvala sebi i rekla mu: “Sav moj imetak. D`ubejr ibn Mut’im.{. d`. [ejbu ibn Rebi’u. a. sinu Merjeminom. A iz plemena Evs: Usejda ibn Hudajra. Abd ibn Ebi Rabi’a i Safvan ibn Umeje bodrili su Mekelije na rat protiv Muhammeda ibn Abdullaha. a ja sam jemac za svoj narod. Allahov Poslanik. Kurej{ije su ostavile le{eve svojih junaka. Pra{ina bitke slegla se poslije velike pobjede koju su ostvarili muslimani. Ikrime ibn D`ehl. ubio je na{e najbolje ljude. Ebu-D`ehla. Mobilizirao je robove Abesince.” Rekli su: ”Da. Rafi’a ibn Malika el-Ad`lana. u Meku su neprestano pristizali ratnici.. Muslimani su ovu bitku vodili u jedinstvenim i zbijenim safovima. vodili s plemenom Kurej{.. Abdullaha ibn Harama.. slobodan si. a me|u njima: Umeja ibn Halefa. Isukao je sablju i u{ao u mu{ri~ke redove ubijaju}i i ranjavaju}i koga je stigao od njih. Amra ibn Hakema. niti zaboraviti ubijene o~eve. Abdullaha ibn Revahu.” . i Njemu `ivot predav{i. koji su bili njegove sluge.. putu. veli~aju}i Allaha. Njihov je cilj je bio jedno od dvoje: pobjeda ili {ehadet. Ukbea ibn Ebi-Muajta i mnoge druge koji su zlostavljali Allahova Poslanika. Kurej{ije nisu mogli podnijeti te{ke gubitke i neo~ekivani poraz. El-Berau ibn M’aruu. Utbeta ibn Rebi’u. i njegove ashabe dok su bili u Meki. a. licem u lice. Es’ada ibn Zuraru. sa srcima punim vjere na Allahovom. Abdullah ibn Amr napredovao je na mejdanu bitke. sav nakit na mom tijelu. rekao im je: “Vi ste jemci za va{ narod kao {to su jemci bili Havarijuni Isau.” Ebu-Sufjanova `ena. kojem je na Bedru poginuo amid`a Tu’ajm ibn ‘Udej. Muhammed nam se opasno osvetio.” [EHID Bitka Bedr bila je prva bitka koju su muslimani. glave kufra i {irka. bra}u i rodbinu koje su ostavili na Bedru.332                           Ashabi Allahovog Poslanika plemena Hazred`: Sa’da ibn Rebi’u. Ubijeno je sedamdeset mu{rika. a. U njoj je pokazana veli~anstvena hrabrost i visoka borbena spremnost muslimana.s. S’ada ibn Hajsema i Ruf’au ibn Abdil-Munzira. a zatim i Muhammeda. Tako|er je napravio dogovor sa plemi}ima plemena Kenane i Tihame. Hanzalu ibn Ebi-Sufjana.” Ebu-Sufjan je pristao da povede osvetni~ki rat protiv Allahovoga Poslanika.. a. Hinda bint ‘Utbe saznala je za Vah{ija.s.{. S druge strane.s. pa su do{li kod Ebu-Sufjana i tra`ili od njega da bude vo|a novog napada na Allahovoga Poslanika. Ulo`ite imetak za ovaj pohod. bit }e tvoj ako ubije{ Hamzu. mogu}e je da mu se osvetimo za ono {to nam je uradio. pozvao je svoga abesinskog slugu Vah{ija i rekao mu: “Ako ubije{ Hamzu ibn Abdul-Muttaliba. Poslije izbora dvanaesterice predstavnika. d`. i muslimana. za moga amid`u Tuajma. S tekbirom na usnama i sa “La ilahe illallah” u srcu. Okupili su ljude i rekli im: ”Kurej{ije.

odgovorio je Allahov Poslanik. a. ve} su se bili pokajali {to su ga nagovorili da uradi ono {to ne voli. razbili su njihove redove i dirigovali situacijom. ne ostaje za mnom meni niko dra`i od tebe i Allahovog Poslanika.. a nemamo pravo. pa se javio Abdullah ibn Ebi-Selul i rekao: “Allahov Poslani~e.. Allaha mi.. Kada su ga muslimani vidjeli.s. udarale u bubnjeve i pjevale. ostani u gradu. da bi kod ljudi podigle moral i poja~ale `elju za borbom. U no}i bitke Abdullah ibn Amr pozvao je svoga sina D`abira i rekao mu: “Nadam se da }u biti ubijen u ovoj bici.. strijelci na .onako kako su i do{li. tra`io je njihovo mi{ljenje o na~inu suprotstavljanja kurej{evi~koj vojsci. Rasporedio je snage po ravnici tako da je brdo ostalo iza njih. Nazirala se pobjeda muslimana.” “Ne prili~i Poslaniku da stavi ratnu opremu. Resulullah.s. koji su bili nao{treni za borbu.” Poslanikovo. a. ~itavo kurej{ijsko pleme iza{lo je iz Meke. mi{ljenje bilo je isto kao i mi{ljenje Abdullaha ibn Ebi-Selula. ostavit }emo vas. ako budu ostali..s. Allahov Poslanik.” Kurej{ije su dolazile i za njima velika vojska. Imam dug. `ene i djeca }e ih kamenovati.Ashabi Allahovog Poslanika 333 Kada je zavr{ena priprema vojske. a.s... a kad god smo ostali i ~ekali na svojim polo`ajima . ostat }e u najgorem stanju. ostani (u Medini).. ne izlazi im u susret.” Muslimani su `estoko napali mu{rike. Me|u mu{ricima zavladalo je rasulo. a. u{ao je u ku}u i iza{ao obu~en u ratnoj opremi. mi }emo vas zagrliti. iza{ao je na ~elu muslimanske vojske dok nisu stigli do jedne ravnice ispred brda Uhud. bit }e to rastanak bez ljubavi. ma kakav ishod bitke bio. i neka je Allahov blagoslov na tebe. Allaha mi. pa da je skine — prije nego se bude borio”. izgubili smo. vratit }e se s neuspjehom . a ako budu u{li. pa ga vrati i dobro ~uvaj svoju bra}u. @ene su i{le iza vojske. uvijek kada smo iza{li da se suprotstavimo neprijatelju. da }e pasti u ropstvo. kako bi bodrile ljude na rat i da im budu na umu ako oni izgube.. Ako ho}e{. Na brdu je ostavio pedeset ljudi. Muslimani. Allahov Poslani~e. saznao je za spremu Kurej{ija.. @ene su i{le iza vojske. da ~uvaju pozadinu muslimanske vojske. tra`ili su od Allahova Poslanika. a.s. Allahov Poslanik. Naredio im je da ostanu na polo`ajima i da ne napu{taju mjesto. Sufjanova `ena Hinda bint ’Utbe pjevala je: “Ako se vratite kao pobjednici. Sastali su se muhad`iri i ensarije znaju}i da je pred njima te`ak okr{aj.pobijedili smo. ponajboljih strijelaca. a ako se budu vratili. Mo`da budem prvi {ehid. a.s. Me|utim. Allahov Poslanik. Ako budete pobjegli. mi }emo prostrijeti jastuke za vas. pa su rekli: “Allahov Poslani~e. da ih {titi. da iza|u iz grada u susret mu{ricima da ih ne bi neko optu`io za strah i kukavi~luk. mi smo te ‘natjerali’ na to53.

meleki ga svojim krilima {tite od sunca.{. Po zavr{etku bitke do{la je Hinda54 i uzela tijela svoga ~ovjeka i brata Abdullaha ibn Amra ibn Harama. d`.. vidio je rupu u muslimanskim redovima. d`. Allahov Poslanik. a. a. a. ~uo ih je i rekao: “Plakali ili ne. Halid ibn Velid je pratio tok bitke. Kada su strijelci napustili polo`aje. a.s. Ja }u ti dati.. nije govorio s ljudima bez zastora. Ljudi su htjeli da prebace njihova tijela u novi mezar i kada su ih prebacivali. Muslimani su do`ivjeli poraz. bujica je odnijela zemlju sa njihovoga mezara.s. kako ka`e: “Ukopajte ubijene na mjestu gdje su ubijeni”.a. pogledao me je i rekao: ‘Za{to te vidim slomljenog i tu`nog?’ Rekao sam mu: ‘Poslani~e. tra`i. Prenosi se od D`abira da je rekao: “Allahov Poslanik. a. . d`.. Prvi koji je pao kao {ehid bio je Abdullah ibn Amr ibn Haram. a ova bitka je uzela probrane vjernike. s namjerom da ih ukopa u Medini. te je napravio zaokret iza brda i do{ao muslimanima iza le|a. r.: ‘Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli.”’ 56 ^etrdeset godina nakon ubistva Abdullaha ibn Amra i Amra ibn D`emuha.. obavijesti one koji su za mnom’... izgledali su kao da su umrli ju~er. da budem ponovo ubijen. nikada Allah. oni su `ivi i u obilju su kod Gospodara svoga. a sa tvojim ocem je govorio i rekao mu:’ Moj robe.s. rekao mi je na to: ‘Kazat }u ti. moj otac je ubijen. ve} sam prije rekao.{. oni su bili odani prijatelji na dunjaluku.s..” HLAD OD KRILA MELEKA Porodica je po~ela oplakivati smrt Abdullaha ibn Amra.. odgovorio mu je: ‘Zaista. pa je objavio Allah. Ostavio mi je dug i porodicu. naredio je da se Amr ibn D`emuh i Abdullah ibn Amr ukopaju u istom mezaru.’ Abdullah je rekao: ‘Allahu moj.. pa je ostavila {ehidska tijela na njihovim mjestima.s. rekav{i: “Ukopajte ih u jedan mezar. niko ne}e biti vra}en na dunjaluk. zbog duga koji mu je otac ostavio. Tada je ~ula poziva~a Allahovoga Poslanika.’ Allahov Poslanik.” D`abir ibn Abdullah bio je tu`an zbog o~eve smrti. a.{.’’ Abdullah je rekao: ‘Molim Te da me vrati{ na dunjaluk.s.334                           Ashabi Allahovog Poslanika vrhu brda napustili su polo`aje kr{e}i nare|enje Allahovoga Poslanika. Allahov Poslanik.’55 Allah. Ne.

kosu je knio. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Nu’man je sin Mukarrinov. a on Amrov. jakog. ali je imao veliku mo} pam}enja tako da je znao mnoge stihove i mudrosti svoga vremena. a on K’abov. razborita govora. okruglog lica. a on Tabiha el-Muzenija.. a on Habe{ijev. hrabra i preduzimljiva osoba. a on Aizov.A. velikih ple}a. a podnio je goleme probleme i fitneluk sa rijetkom ~vrstinom i hrabro{}u kojom ga okiti iman. kad bi govorio. a on Nasrov. R. ruku i nogu. NJEGOVA LI^NOST En-Nu’man ibn Mukarrin bija{e mudra. {irokih o~iju. Nije znao ni ~itati ni pisati. a on Osmanov. svi bi {utili i pomno ga slu{ali. jakog tijela.EN-NU’MAN IBN MUKARRIN. pustinjak. podario mu je razboritost i jak razum. Bio je velika srca. Bio je visokog rasta. Tih u dru{tvu.{. En-Nu’manova ku}a bila je skrovi{te i uto~i{te za siromahe i putnike. a on Evsov. a on Hed`irov. Nosio je nadimak Ebu-Amr. Poznat kao konjanik. i nau~en vje{tinama u borbi i rukovanju oru`jem. tako da nije ni{ta preduzimao dok to ne bi prvo dobro razmotrio i analizirao. Hranio je miskine i pomagao nemo}ne pa se pro~uo me|u svojim narodom po velikoj dare`ljivosti. a on Latimov. a on Abdul-Sevrov. grlatog glasa. a on Hedmov. Allah. . tamne puti. d`.

Njegova bra}a obi{li su svoje ku}e i ku}e Beni-Muzejna i skupila ne{to stoke. Odlu~io je primiti islam i dati prisegu Muhammedu ibn Abdullahu te se priklju~iti vojsci pravde koju je ispravno vidio.. neka bude spreman!” Ljudi su se razi{li. O njima je Abdullah ibn Mes’ud rekao: “Iman ima svoje stani{te. a. i licemjerstvo ima svoje stani{te. Zatra`io je od bra}e i onih koji su u mogu}nosti da povedu kamile i stoku sa sobom. Pozvao je svoju desetericu bra}e i ~lanove svoga plemena na sastanak u svoju ku}u. uputio i koji su do{li da objave svoj prelazak na islam i daju prisegu Resulullahu. a. Nismo ~uli o njegovom pozivu osim najljep{e. Resulullah.. Pred njim svi redom izjavi{e svoj prelazak na islam.” . a. Zaista su ku}e Benu-Mukarrina ku}e imana. On poziva Istini i samilosti. primio ih je sa vedrim licem i blagim osmjehom. Pa za{to odugovla~imo dok drugi `ure. zaista. Pred sami polazak u susret Resulullahu. zabludu i zavjeru. Medina je njihov dolazak do~ekala sa burom tekbira.. o Bici na Bedru i Uhudu. dobro djelo. i nismo saznali o njemu osim dobro.” U historiji se islama do tada nije desilo da su na islam pre{la deseterica bra}e od jednog oca i majke. Do{lo je ~etiri stotine konjanika s potpunom opremom. ne{to bli`e Medini.s. Narod je tekbirao. dopirale su do njihovoga plemena. Sve {to je ~uo o njemu bilo je lijepo i dobro. En-Nu’man je pratio vijesti o Resulullahu. mesd`idu.s. U borbi mu{rika protiv Resulullaha vidio je nepravdu.s. ustao je i rekao: “Narode moj.. jedinoga Stvoritelja. o njegovoj hid`ri u Medinu. a..? Ljudi. dok im drugi nisu pridavali nikakav zna~aj. a u sabah narednog dana po~eli su se skupljati ispred En-Nu’manove ku}e. gledaju}i veliki broj ljudi koje je Allah. d`. pa su ih neki pratili s interesovanjem. zaista je Muhammed ibn Abdullah vjerovjesnik i poslanik. ^uo je da on poziva u vjeru tevhida.s. Ispred sebe tjerali su stoku na poklon.336                           Ashabi Allahovog Poslanika MUBAREK-KU]A Stani{te Benu-Muzejna bilo je na putu izme|u Medine i Meke. Nakon ovoga o plemenu Muzejin objavljeni su sljede}i kur’anski ajeti: “A ima beduina koji vjeruju u Allaha i onaj svijet i koji vjeruju da je ono {to daju put da se Allahu pribli`e i da Poslanikove blagoslove zaslu`e. pa ko `eli da mi se pridru`i..{. Zaputili su se ka Resulullahovom. En-Nu’man kao da se zastidio u}i u Medinu praznih ruku. jer Allah pra{ta i samilostan je. Kada su se svi skupili. da objave svoj prelazak na islam. Vijesti o Muhammedu ibn Abdullahu.. o ljubavi i samilosti prema drugima i {irenju pravde i mira. Allah }e ih sigurno Svojom milo{}u obasuti. To im je.. a te godine njihovo mjesto je pogodila su{a i nesta{ica. a.s.s. odlu~io sam sutra i}i kod njega. a.

a.. Sinovi Muzejne okupili su se oko En-Nu’mana i oti{li za Medinu. Na ~elo desne strane vojske postavljen je En-Nu’man ibn Mukarrin. Ebu-Bekr es-Siddik je izabran za halifu muslimana.s. mnogo je pogodila muslimane pa su se pojedina arapska plemena odmetnula od islama. En-Nu’man je pod Poslanikovom. najveli~anstveniji doga|aj koji je istakao En-Nu’man ibn Mukarrin bio je u borbi sa odmetnicima od vjere. ali plemeniti ashabi mu to ne dozvoli{e. Ipak.s. a prvi je pao ubijen Habal ibn Tulejha. Smrt Poslanika. U samu zoru muslimani su ih iznenadili na spavanju.. Benu-Muzejna shvatilo je halifine potrebe u tom te{kom periodu. konjanici Benu-Muzejna jahali su pored Allahova Poslanika. A porodica Mukarrina.. a. Halifa je odlu~io da i on iza|e iz Medine sa sabljom u ruci u borbu protiv varalica. a arapska plemena koja je islam ujedinio bila su izlo`ena podjeli i osnivanju manjih autonomija. a. Gotovo u svakom ve}em plemenu koje je imalo iole ugleda na Arapskom poluotoku pojavio se la`ni poslanik. a odmetnici to nisu znali. Din je slabio. Muslimani su krenuli u pohod. a. Allahovom pomo}i.s. zastavom u~estvovao u safovima d`ihada i pobjedama. pobijedi{e. Zibjan i dio plemena Kinane.s. opremljeni i obu~eni u svoju tradicionalnu no{nju. Njih je pomagao odmetnik Tulejha ibn Huvejlid el-Esedijj sa sinom Habalom. puna bereketa i blagoslova.s. Poslije prve bitke halifa je namjeravao nastaviti borbu protiv odmetnika li~no predvode}i muslimane. Halifa je podsticao narod na d`ihad. kako bi bili pored halife i pomagali ga u {irenju Allahove vjere i borbi protiv odmetnika. a. En-Nu’man je nosio zastavu. Ova je pobjeda bila dobar podstrek za dalju borbu protiv murteda. To je bila prva bitka izme|u muslimana i odmetnika u kojoj muslimani. Murra. je En-Nu’mana i ostale sinove njegova plemena dr`ao kao sebi bliske i oni zauze{e visoko mjesto u njegovom srcu i srcima muslimana. a. Vjerovjesnik. Arapska plemena koja su okru`ivala Medinu odlu~i{e da je osvoje. Tra`ili su od njega da se . predvode}i konjanike.. Okupio je ljude..Ashabi Allahovog Poslanika 337 USTRAJNI U ISLAMU Benu-Muzejna se ponosilo islamom. Benu-Muzejna bija{e o{tra islamska sablja i ~uvar islama. Najzagrijanija od plemena bila su: Abs. kako je samo blagoslovljena bila njihova ku}a! Halifa je nastavio tjerati odmetnike dok nije do{ao do Zil-Kisa gdje zaustavi vojsku da se odmori. a zatim iza{ao na ~elu vojske mud`ahida. U~estovao je u bitkama na Hendeku i Hajberu i nakon njih u ostalim bitkama i ratovima koje je vodio Poslanik. Na dan oslobo|enja Meke. dok je konjanike predvodio njihov brat Seid ibn Mukarrin. Opstanak dini-islama bio je doveden u pitanje. preseljenja na ahiret. Ostali su pobjegli. Nakon Resulullahova. a islam je bio uzvi{en s njima. Zazve~ale su sablje. a na lijevo Abdullah ibn Mukarrin.s.

a hilafet je preuzeo Omer ibn el-Hattab. grupa i bajraka islamske vojske. ElMusenna ibn Haris e{-[ejbani preuzeo je komandu nad islamskom vojskom koja je ostala u Iraku. poveo je vojsku prema Ulejsi gdje se odigrala `estoka borba sa Behmenom D`azvejhom. a da po{alje vojsku. U to vrijeme na ahiret je preselio halifa Ebu-Bekr es-Siddik. islam se nikada ne bi uspostavio. Zatim je pisao halifi da mu po{alje vojsku kako bi definitivno oslobodio Irak. Nakon dogovora sa plemenitim ashabima. Halifa se slo`io s prijedlogom i pozvao muslimane na d`ihad na Allahovom putu.a. bio bi to te`ak udarac za cijeli muslimanski ummet. a En-Nu’man ibn Mukarrin je ostao s njim. stigav{i do Mizara..{. na tome. . Zbog `estoke bitke odigrane u dolini Ulejs. El-Musenna ibn Haris e{-[ejbani nizao je uspjehe ~estim napadima na Irak. En-Nu’man i njegova bra}a po`urili su da se stave pod zastavu Halida ibnul-Velida. Muslimani su uspjeli ostvariti sjajnu pobjedu. halifo Resulullaha? Ka`em ti ono {to je rekao Allahov Poslanik. i radi zaustavljanja bizantijskih napada i sloma vladavine arapskim dr`avama koje je ona posjedovala. Ti odredi uspjeli su ugu{iti odmetni~ke pokrete i vratiti jedinstvo Arapskoga poluotoka pod okriljem dini-islama.338                           Ashabi Allahovog Poslanika vrati u Medinu.” Muslimani su uspjeli uvjeriti halifu na povratak. Nakon toga je halifa naredio Halidu ibnul-Velidu da napusti front u Iraku i da se uputi na {amsko boji{te gdje se osjetila potreba za njim. Njegova odje}a i sedlo bili su crveni od krvi ubijenih i ranjenih Perzijanaca.. r. da ostanemo bez tebe. U HALIDOVOJ VOJSCI Nakon zavr{etka bitke protiv odmetnika i ujedinjenja Arapskog poluotoka pod okriljem islama. d`..a. na dan Uhuda: “Nemoj ti da ide{ u borbu i nemoj nas rastu`iti sobom. Nakon toga. a. r.. nego se vrati u Medinu. Njegov zna~aj za muslimane je bio veliki i kada bi se njemu {ta desilo. Allaha mi. odabrao je Sa’da ibn Vekkasa vo|om cjelokupne muslimanske vojske u Iraku. On je trebao skupiti veliku i jaku vojsku kako bi se mogli suprotstaviti Perzijancima koji su bili pripravni za borbu. rekao mu je: “Gdje }e{. Halida ibnul-Velida i Ijjada ibn Ganma odredio je da povedu mud`ahide prema Iraku. Suvejda ibn Mukarrina postavio je da ~uva zale|inu. iz dva razloga: radi {irenja islama u tim dr`avama. Alija.s. Sa osloba|anjem teritorija zapo~eo je Halid. Poslu{ao ih je i vratio se nakon {to je odabrao jedanaest zapovjednika. vo|om Perzijanaca. bitka je nazvana “Dolina krvi”. Potom pado{e Emgi{ija i El-Hira. hvala neka je Allahu. muslimani su se usmjerili prema okolnim dr`avama da bi pro{irili Allahovu vjeru. a on je nastavio prema sjeveru gdje je ostvario drugu pobjedu u bici El-Veded`e. a u njoj se En-Nu’man ibn Mukarrin pokazao kao veliki junak.

Amr ibn Ma’d Jekrib ez-Zebidi. mi }emo tu}i kraljeve stranaca sa arapskim kraljevima. dok su se neki doimali ponositim dr`anjem i divnim izgledom. predvodnik izaslanika.” Sa’d je odredio Kadisijju kao najpogodnije mjesto za borbu. da pozove Perzijance u jednu od tri solucije: 1. a neki su bili odli~ni pregovara~i. tako da je Emirul-mu’minin rekao: “Vallahi. Prethodno je izvr{io pregovore s njim oko posjete.urat ibn Hajjan el-Id`lijj. a na njihovom ~elu je bio Rustem. ili da izabere borbu. Suhejl ibn Adijj el-Hazred`ijj. El-Mugire ibn en-Neba{ ibn Habib el-Esedijj. odredio im i raspodijelio vo|e. ono {to islam nare|uje. jedan od najve}ih vo|a. bili su: En-Nu’man ibn Mukarrin el-Muzenijj. koji je preselio na ahiret ne do~ekav{i sastanka sa Sa’dom. Sa’dov izbor ljudi bio je uspje{an zbog velikih vrlina kojim su se odlikovali. Sa’d je odabrao izme|u vo|a svoje vojske ~etrnaest emira i naredio im da odu do perzijskoga kralja Jezderd`ida i da ga pozovu u islam. Izaslanici koje je Sa’d poslao na pregovor sa Jezderd`idom III. Hamela ibn D`uvejja el-Kindi. Perzijanci su stigli na drugu stranu. El-Mugire ibn [u’be es-Sekafijj i El-Ma’ni ibn Haris e{-[ejbani. 2.Ashabi Allahovog Poslanika 339 U SA’DOVOJ VOJSCI Sa’d ibn Ebi-Vekkas stigao je na ~elu dobrovoljaca mud`ahida iz Medine do vojske El-Musenne ibn Harisa. Neki od njih bili su vrlo pametni. da prime islam i da imaju prava kao ostali muslimani. posljednim kraljem Sasana. . Atarid ibn Had`ib et-Temimi. da predaju svoje gradove i tvr|ave muslimanima i da pla}aju d`izju. Stali su spram muslimana. ili da pla}a d`izju. Sa’d je sakupio sve mud`ahide koji su do{li s njim i one koji su bili u Iraku u jednu vojsku. a Sa’d je trebao ispuniti naredbu halife. Hanzala ibnur-Rebi’a et-Temimi. Busr ibn Ebi Rehm el-D`uhenijj. a zatim se stacionirao u El-Hiri. borba. En-Nu’man i njegova bra}a priklju~ili su se Sa’dovoj vojsci zajedno sa drugim arapskim poglavarima i uglednicima. tj. . 3.

Perzijanci su se u nekim pitanjima mimoi{li. Zaustavili se na vratima dvorca. ja }u odgovoriti u na{e ime.” Jezderd`id je po~eo mrmljati neke gluposti na osnovu kojih se moglo zaklju~iti da psuje. na{to Jezderd`id povika sav u bijesu: “Spalili su Perzijance. Kada su se svi veziri i ministri sakupili. Jezderd`id je dozvolio izaslanicima da u|u. tra`e}i dozvolu za ulazak.. Zatim su pre{li rijeku Tigris da bi do{li do Espanira u El-Medainu gdje se nalazio kraljevski kvart. odgovori ti”... Re~e: “Na’leh. Zatim je zatra`io da pita za obu}u koju su nosili.” En-Nu’man po~e govoriti: “Allah. . pojahali konje i u putu pro{li kraj Rustemova logora. Prevodioc upita En-Nu’mana: “Kako se zove va{a odje}a?” En-Nu’man je odgovorio: “Burd.340                           Ashabi Allahovog Poslanika HISTORIJSKI SASTANAK Izaslanici su napustili Kadisijju. smilovao nam se i poslao nam Poslanika koji nam nare|uje dobro..{. pa mu En-Nu’man odgovori: “Sevt (bi~). dat }u mu prednost. Stranci u na{oj zemlji. gotovo dje~ijeg pona{anja i nekontroliranih pokreta pa je htio poniziti pregovara~e. pozvao je svoje vezire i ugledne ljude da se posavjetuje s njima kako da postupi na sastanku sa muslimanima. Je li zato {to smo ih se okanili.” “Izvoli.” Kada je ovo ~uo. a o svakom od njih bio je obje{en bi~. Na nogama su nosili ko`ne sandale.” Rije~ “sevt” na perzijskom zna~i “po`ar”.. a pozabavili drugima?” En-Nu’man ibn Mukarrin rekao je za svoje izaslanike: “Ako ho}ete. d`. Jezderd`id je opsovao i vidilo se negodovanje na njegovom licu.” Zatim upita {ta je to obje{eno na le|ima. Izaslanici su u{li. a na njima je bila skromna i jednostavna odje}a.. Stranci. a ako neko drugi `eli da odgovori. Na’leh. odgovori{e muslimani i reko{e Jezderd`idu: “Odgovor ovog ~ovjeka je i na{ odgovor. Jezderd`id je bio lo{eg vladanja. Kada je Jezderd`id saznao za dolazak pregovara~a. na {to je En-Nu’man odgovorio: “Enni’al (sandale).. a u nekim slo`ili. Rekao je prevodiocu da ih upita kakva je to odje}a koju nose. da ih Bog spali!” Zatim re~e prevodiocu: “Pitaj ih za{to su do{li? [ta ih je navelo na rat protiv nas i {ta im se svidjelo u na{oj zemlji.

mi se vra}amo i vama pripada va{a zemlja. a da se nisu me|usobno odvojili. Zatim je naredio da pozivamo ostale narode da nam se pridru`e. Mi smo vam ostavili obli`nja naselja koja su vam bila uto~i{te. Zatim mu je bilo nare|eno da se bori protiv onih Arapa koji su mu se protivili. zabranio nam je zlo i naredio da ga se klonimo.” Nato mu je odgovorio El-Mugire ibn en-Neba{ el-Esedijj. pa ih je opet ~ekalo svako dobro. ili borbu. a. I ako vas je glad natjerala. I ako su vam se neki na{i pojedinci pridru`ili.” Nato Jezderd`id odgovori: “Ja nisam ~uo ni za jedan narod da je bio lo{iji od vas.” Izaslanici se vrati{e kod Sa’da ibn Ebi-Vekkasa sa vije{}u da je Jezderd`id odbio islam. I tako je pozivao u islam onoliko koliko je Allah. jedan od izaslanika. I mi vas pozivamo u na{u vjeru koja lijepo lijepim smatra. Nije pozvao nijedno pleme.Ashabi Allahovog Poslanika 341 Poslanik. a ru`no ru`nim. Perzijanci osta{e potu~eni. pa im je Allah u svemu pove}ao hajr. niste joj se mogli suprotstaviti. pa je i to u~inio. I svi su mu se pokorili na dva na~ina: oni koji su pri{li bez svoje volje. nemojte se ponositi time. pa re~e: “Da li me s tim do~ekuje{?” El-Mugire mu re~e: “Nisam do~ekao nikog osim onog s kojim sam pri~ao. jedno zlo je lak{e od drugog: pla}ajte d`izju. ostavit }emo vam Allahovu knjigu da sudite po njoj. Pa ako odbijete. onda }emo se boriti protiv vas. onda vam objavljujemo rat. I odigra se Bitka na Kadisijji. objasnio je stanje Arapa prije islama i njihovu snagu nakon {to su primili islam. Obe}ao je onome ko se odazove sve najbolje i na ovom i na budu}em svijetu. mi }emo vam odrediti jedan dio uz va{e prihode i po~astit }emo va{e uglednike i obu}i }emo vas i postavit }emo kralja koji }e biti dobar prema vama. Nemate vi{e ni{ta kod mene. U njegovu vjeru ulazili su samo najbolji.. a ako ne. Ako prihvatite na{u vjeru. Govorio je dugo. ja bih vas ubio.” Nato se Jezderd`id naljuti.” Jezderd`id se jo{ vi{e naljuti i re~e: “Da nije odre|eno da se izaslanici ne ubijaju. . htio. Kad smo slali na{u vojsku na vas. a ako i to odbijete.s. manjeg broja i da su bili lo{iji jedni prema drugima. a nisam ni s kim pri~ao osim s tobom i nisam ni{ta lo{e mislio. a Rustem i mnoge perzijske vo|e plati{e svojim `ivotima. Ako nam budete pla}ali d`izju. jer se osjeti poni`enim ispred prisutnih. primit }emo i ~uvati vas. d`. Na vama je da odlu~ite. a drugi protiv njega. Jedan dio je uz njega.{. i oni koji su pri{li svojom voljom. ili primi islam bit }e{ spa{en. a zavr{io je rije~ima: “Pa odaberi d`izju i ponizno i smjerno je izdvoji..

Perzijanci su se sastali na nesre}i koja }e ih pogoditi. El-E{’as ibn Kajs elKindi. pisao je Emirul-mu’mininu. a odgovaraju}i je za taj polo`aj. Nakon izbora En-Nu’mana ibn Mukarrina za emira vojske u borbi protiv stanovnika Nehavenda. re~e halifa. reko{e. “Vallahi. Nakon zajedni~kog namaza popeo se na minber i odr`ao hutbu. glavnog grada Kisre i osvojiti ga. halifa je pisao Huzejfi ibnul-Jemanu da krene sa velikom vojskom iz Kufe prema Nehavendu u susret En-Nu’manu. Halifa je pisao da ga zamijene novim namjesnikom i njega da postave za vo|u u borbi protiv stanovnika Nehavenda. “Ti najbolje zna{ svoju vojsku”. Kada je zavr{io.” “Savjetujte me koga }u odrediti za vo|u ovog pohoda. U tom periodu pobunili su se stanovnici Kufe i tu`ili Sa’da ibn Ebi-Vekkasa halifi. Be{ir ibnul-Hasasija. a da je Ira~anin”. Abbas ibn Abdul-Muttalib re~e mu: “O Emirul-mu’minine. Rubijj ibn Amir. tra`e}i od njega mi{ljenje i poja~anje. a potom iz Basre i Kufe. kao po~ast prema njemu. pozivaju}i Perzijance na mobilizaciju kako bi pripremili ogromnu vojsku za protunapad na muslimane i kako bi ih istjerali iz Perzije. on je iz Iraka. Ovaj ga odmah pozva u Medinu i smijeni ga s polo`aja. Halifa je nastavio pozivati muslimane na dobrovoljni odlazak u d`ihad na Allahovom putu i presudnu borbu izme|u muslimana i Perzijanaca. Zatim su ustala ~etrnaesterica uglednih Arapa i zapovjednika islamske vojske i podigli veliki {ator emiru En-Nu’manu. En-Nu’man je poslao trojicu ljudi u izvidnicu: Tulejha ibn Huvejlida. postavit }u za vo|u onoga koji }e prvi stupiti u boj. Poslije toga je pisao onima u Nehavendu i okolnim pokrajinama. To su bili: Huzejfe ibnul-Jeman. Seid ibn Kajs el-Hemedani i Vail ibn Had`er. D`eriri ibn Abdullah el-Bed`elijj. Kada je Sa’d ibn Ebi-Vekkas doznao da Jezderd`id sprema veliku vojsku. Amir ibn Metar. ne brini se. oni koji su do{li iz Medine i oni koji su do{li iz Basre i Kufe. Emirul-mu’minine?” “En-Nu’man ibn Mukarrin. El-Mugire ibn [u’be. i to ne zbog nesposobnosti niti zbog nepovjerenja i pronevjere. Amra ibn Ma’da Jekriba i Amra ibn Ebi-Selemu. Utbe ibn Amr.” “Ko je on. Hanzala el-Katib. El-Akre’ ibn Abdillah el-Himjeri.” U to vrijeme En-Nu’man je bio upravnik Kiskera.” “Zaista. Tu su na velikoj prostranoj ravnici napravili logore. D`erir ibn Abdullah el-Humejri. Jezderd`id je pobjegao sa svojom porodicom i nastanio se u Asbahanu.342                           Ashabi Allahovog Poslanika JUNAK NEHAVENDA Nakon Bitke na Kadisijji muslimani su se uspjeli probiti do El-Medaina. Muslimani su se skupili ispred Nehavenda. Poruku istog sadr`aja napisao je Ebu-Musau el-E{’ariju u Basru. Zaplijenili su mnoga dobra i tu se nastanili. Amr ibn Ma’d i Amr ibn . Ebul-Huber.

Muslimani su simulirali bje`anje pred oholim Perzijancima koji su krenuli za njima. neka oni pobjegnu nama. A vo|a muslimanske vojske En-Nu’man ibn Mukarrin kretao se lijevo-desno. Od velike koli~ine krvi koja je potekla boji{tem okliznuo se njegov konj i on je pao na zemlju. Na pro~elje je stavio Naima ibn Mukarrina. I zaista. tako da je odmah preselio kao {ehid. muslimani su se mnogo izmorili i izgubili dosta vojske.ethul-futuh”. Razbuktala se takva bitka da nijedna strana ne ostvari pobjedu. muslimani uspje{e primorati Perzijance na povla~enje u tvr|avu Nehavenda. pokrio ga je svojim ogrta~em da ne bi muslimani saznali za njegovu pogibiju i klonuli duhom. Muslimanska je vojska poku{ala nekoliko puta u}i u tvr|avu. ali bez uspjeha. Bila je to odli~no smi{ljena ratna varka. . Huzejfe ibnul-Jeman zatra`io je od Naima da ponese muslimasku zastavu iz po~asti prema njihovoj mubarek-porodici.” Svima se svidi ovaj prijedlog. na lijevu stranu Huzejfu ibn Mukarrina.Ashabi Allahovog Poslanika 343 Seleme vratili su se ne uspjev{i obaviti povjereni zadatak. {to zna~i pobjeda nad pobjedama. u vrijeme zalaska sunca do crnoga mraka. Jedan od Perzijanaca pogodio ga je strijelom u pojas. a Tulejha nije odustajao od povjerene obaveze. En-Nu’man je skupio odabrane mud`ahide i savjetovao se s njima. Mukarrinovi sinovi. ali nije bilo pora`enih. Potekla je tolika krv da je obojila zemlju. Preru{io se i tako uspio u}i u Nehavend gdje je izvidio stanje i pri~e me|u narodom. Trajala je tri dana. Nad pje{adijom je bio Ka’ka’ ibn Amr et-Temimi. Muslimani se tada iznenada okomi{e na njih te se zapodjenu jedna od najstra{nijih bitaka u historiji islama. Ka’ka’ se dobrovoljno prijavio da bude na ~elu odreda koji }e izvesti ovu varku. Kada im se Perzijanci suprotstave. A onda }emo se svi dati u bijeg kako bi pomislili da smo potu~eni. Pobjeda je na{a sa Allahovom voljom. sve se odigralo onako kako je to zamislio Tulejha ibn Huvejlid. rekao je En-Nu’manu: “Nema izme|u nas i stanovnika Nehavenda nikakve prepreke ili ne~eg {to ti mrzi{. tako da niko nije ostao u tvr|avi. Njegov brat Naim borio se pored njega i kad je vidio da mu je brat poginuo. A kada budu napustili tvr|avu. a nad konjanicima Med`a{ia i Su’ud. a na desnu stranu Suvejda ibn Mukarrina. gdje su zabarikadirali ulaze u grad. ubijaju}i Allahove neprijatelje. Najzad.” En-Nu’man je rasporedio vojsku. Kada se vratio. vratit }emo se i boriti se s njima dok Allah ne presudi izme|u nas. En-Nu’man posla s njim odabrane hrabre mud`ahide. Dvije vojske sa isukanim sabljama. Tulejha ibn Huvejlid je predlo`io: “Mislim da bi trebao poslati odre|eni broj muslimana koji }e ih opkoliti i boriti se s njima lice u lice. Muslimani su ostvarili sjajnu pobjedu u Nehavendu koja je kasnije nazvana “. Opsada se odu`ila.

blagoslovi i na ahiretu porodicu koja je za islam dala desetericu heroja. Dirara. Huzejfu. Omer ibnul-Hattab htio je po~astiti Mukarrinovu porodicu pa je postavio Naima ibn Mukarrina za emira islamske vojske nakon njegova brata En-Nu’mana. Med`a{ia i Su’uda. Abdullaha.. .Malika. Utbu.{. Naim je produ`io stazom svoga brata i oslobodio Errej.344                           Ashabi Allahovog Poslanika NAIM NASTAVLJA ZADATAK Emirul-mu’minin. Komes i D`erd`an. Mukarrinovih sinova: En-Nu’mana i Naima. Da Allah. Suvejda. d`.

pa je tako postao poznat pod imenom Salim-{ti}enik Ebu-Huzejfe. pao je u zarobljeni{tvo i bio je rob kod Subejte.SALIM-[TI]ENIK EBU-HUZEJ. a bila je ensarijka. R. r. a svoju hrabrost pokazao je u raznim prilikama. `ene Ebu-Huzejfe ibn Utbeta ibn Rebi’a ibn Abdu{-[emsa ibn Abdi-Menafa el-Kurej{ija el-Ab{emija.E. Otvoreno je govorio i reagirao kada bi vidio gre{ku u radu ili kada bi vidio zulum. Bio je veoma inteligentan i o{trouman i u tome mu nije bilo sli~nog. Znanje je stekao poslije oslobo|enja iz ropstva. Subejta ga je oslobodila i poklonila svome mu`u Ebu-Huzejfi. Nosio je nadimak Ebu-Abdullah.. a ensarija u odnosu na Subejtu koja ga je oslobodila. NJEGOVA LI^NOST Salimova li~nost odlikuje se velikim znanjem.a. slu`io je svoje gospodare i udovoljavao njihovim potrebama. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Salim. pa ga je to nau~ilo strpljenju i izdr`ljivosti. . postojanom hrabro{}u i strpljivo{}u na neugodnostima. Odrastao je kao rob. vodi porijeklo iz perzijske porodice Istahir. On je muhad`ir u odnosu na Ebu-Huzejfu. Njegova velika memorija kupila je sve {to bi pred njim bilo re~eno. u ku}i daleko od svoje porodice i rodbine.A. Kad je bio mali.

koja je bila Ebu-Sufjanova `ena. Prihvatio je islam sa ~estitim prethodnicima prije nego {to je Poslanik.v. Iz Salimovog primjera da se razumjeti veli~ina islama.a. nepokolebljivo iskreni prema Allahovoj vjeri. kao {to je prethodno Poslanik. tako da je postao ~ovjek sa autoritetom kome su se muslimani obra}ali u mnogim pitanjima..a... Nije obra}ao pa`nju na svog oca Utbea ibn Rebi’u. on je nazvan Salim-{ti}enik Ebu-Huzejfe. s. s. bio je jedan od prvaka Kurej{ija i jedan od mekanskih vo|a.v.” .s. Strpljivo su podnosili zlostavljanja i maltretiranja od Kurej{ija. Salima-{ti}enika Ebu-Huzejfe.. a Allah pra{ta i samilostan je. kasnije poznatu pod imenom “Ku}a islama”.. pa je jednoga dana savjetovao ashabe rekav{i im: “Uzmite Kur’an od ~etverice: Abdullaha ibn Mes’uda.a.. Tako je me|u svijetom postao poznat pod imenom Salim ibn Ebu-Huzejfe. A ako ne znate imena o~eva njihovih. d`. Islam je ljude u~inio ravnopravnim. NAUKA I PO[TENJE Kod Salima.a.346                           Ashabi Allahovog Poslanika PRIMANJE ISLAMA Na Salima. a prednost jednih nad drugim je samo po bogobojaznosti.s. posinio Zejda ibn Harisa i nazvao ga Zejd ibn Muhammed. Ebu-Huzejfe nije obra}ao pa`nju na bojkot i prijetnje svoje sestre Hinde bint Utbe. s. koji je ljude u~inio ravnopravnim i ukinuo klasne razlike.a. odabrao ku}u Erkama ibn Ebi-el-Erkama za mjesto skupljanja i dogovaranja. oslobodila je Salima i dala ga svome mu`u. Njegov duboki iman i iskrenost prema Allahovoj vjeri omogu}ili su mu da u potpunosti razumije vjerske propise. Njegov gospodar Ebu-Huzejfe. Tako|er.. Nije grijeh ako u tome pogrije{ite.” Kako je Salimov otac bio nepoznat me|u narodom. Allah. pa bra}a su va{a po vjeri i {ti}enici va{i.{. r.a.v. r. Dva puta su ~inili hid`ru u Abesiniju. r. Ubejja ibn K’aba i Mu’aza ibn D`ebela. koji je bio poput isukanog ma~a protiv islama..s. a sa Ebu-Huzejfom i njegovom `enom bio je izlo`en velikim mu~enjima zbog pristupanja islamu. to je kod Allaha ispravnije. Allahov Poslanik. primio je islam i postojan se u njemu pokazao. On ga je posinio i prema njemu se odnosio kao prema svome ro|enome sinu. primijetio je Salimovu razboritost u vjeri i njegovo razumijevanje Kur’ana. ka`e: “Zovite ih po o~evima njihovim. Salim. To je bilo prije objave Allahovog ajeta koji je ukinuo obi~aj posinovljavanja i uputio svaku osobu njenom jedinom ocu. skupile su se sve islamske vrijednosti. Kada je njegova `ena Subejta primila islam. grijeh je ako to namjerno u~inite. r. Ubijen je u Bici na Bedru.a. veliki utisak ostavila je atmosfera u ku}i u kojoj je odrastao i u kojoj je odgojen kao sluga.

i Velid ibn [ejbe ibn Rebi’a. predvodio je vjernike u namazu..a.” Jednog je dana Poslanik.. . Krasile su ga mnoge vrline. r. odbijali su mu{rike juna~ki se bore}i. Nakon zavr{etka bitke. koja je ne{to zakasnila.atimin otac.a. s. Me|utim.v. Stajali su iza Allahovog Poslanika.v.atimom bintul-Velid ibn [ejbe ibn Rebi’a..s. s.s. sa prvim muhad`irima.a.v. upitao je {ta ju je zadr`alo.v. r.a. a Ebu-Huzejfe i Salim. otac Ebu-Huzejfe.a. U Bici na Uhudu muslimani su pro{li kroz veliko isku{enje kada je Allahov Poslanik. Bili su i ostali najbolji prijatelji.a. i rekla: ‘Salim je dostigao mu`evnu dob. r. Muslimani su svojim tijelima napravili {tit oko Poslanika..v. iskreni i odani jedan drugom. nisu ni obra}ali pa`nju na njih. za~ula je u~enje Kur’ana. Tako|er. Muslim u svome “Sahihu” navodi hadis od Ai{e.v. Kada je i{la.v.a.a. ~ekao Ai{u. s. r..’ Pa je Poslanik. Huzejfe i Salim su ih izbjegli pa se nisu sreli s njima. kod muslimana zauzimao je visoko i cijenjeno mjesto.. brane}i istinu i poma`u}i Allahovu vjeru u svim bitkama koje je vodio odabrani Poslanik. s... spustio je svoj ogrta~ i iza{ao u obli`nju d`amiju u kojoj je na{ao Salima kako u~i Kur’an. u Bici na Bedru se nisu mogli na}i u tegobnijoj situaciji. r.s. te je malo trebalo da ga mu{rici dohvate svojim sabljama i ubiju ga.’ Suhla je bila `ena Ebu-Huzejfe. iz njega je vrilo znanje i razboritost..s. s. .a.v. Kada je do{la.a. r. kako bi sprije~ili mu{rike da do|u do njega. odgovorila je..s. r.” Salim.s..a. r. s.s.v. r.a. visoko ga je po{tovao i u njemu vidio najboljeg ~ovjeka za hilafet.s. pa je Sehla bint Suhejl ibn Amr do{la Allahovom Poslaniku. Ebu-Huzejfe i njegov {ti}enik Salim.. jer su u redovima mu{rika bili Utbe ibn Rebi’a. Salim je za vrijeme bitke uspio ubiti jednog od malobrojnih kurej{ijskih junaka Umejra ibn Ebi-Umejra.s. “Majke pravovjernih”. s. U toj bici u~estvovali su Ebu-Huzejfe i njegov {ti}enik Salim. Koji te dao mom ummetu. s.a.” U D@IHADU Ebu-Huzejfe. ne bih ostavio da halifu izabere {ura dogovaranjem. bio opkoljen.a..a. a me|u njima bio je i Omer. nije se odvajao od svog brata po vjeri Salima. me|u kojima je bio Omer ibnuel-Hattab. da je rekla: “Salim je bio kod Ebu-Huzejfe... s.Ashabi Allahovog Poslanika 347 Salim.a. rekao: ‘Zadoji ga i postat }e{ mu zabranjenom. a Omer.a. pa je rekao: “Hvala Allahu. i zastala je jer je bilo neodoljivo lijepo. On dolazi kod mene i mislim da u du{i Ebu-Huzejfe zbog toga ima ne{to. je rekao: “Da je Salim `iv. Vladar pravovjernih Omer ibn el-Hattab ga je izuzetno zavolio. dao je svoj doprinos u pou~avanju ljudi da je srodstvo po mlijeku prepreka za brak. Salim je prije Poslanika. Huzejfe je o`enio Salima svojom amid`i~nom . Salim tada nije bio me|u `ivima.a. Poslanik. tijela Utbea i Velida ostala su sa ostalim tijelima mu{rika. u~inio hid`ru u Medinu.

Sa uputom Bo`ijom je upu}en i rad za rad. rat ne izbi.a. Ebu-Huzejfe i Salim `rtvovali su sebe za islam. na Hajberu. r.v. Kada je pleme Benu-D`ezime ugledalo Halida. koji su bili jo{ uvijek nevjernici. Nakon {to ih zaveza{e.s.s. najve}i junaci i ~estiti muslimani. a poslije zarobljeni{tva slijedi vam samo smrt. a postado{e sigurni.s. s. upla{ili su se i uzeli oru`je s namjerom da se suprotstave muslimanima.” Me|u skupljene ljude plemena Benu-D`ezime stao je jedan po imenu D`ahdem. `elio ih je upoznati sa potrebom njihovog prelaska na islam i da je rat zavr{en. Halid im se obratio: “Ostavite oru`je.a. s.a.. Zbog toga je poslao Halida ibn Velida prema najju`nijem dijelu Meke da poziva u islam.. Tako mi Allaha. Halid naredi .v. U~estvovali su u svim bitkama i vojnim pohodima koje je vodio Allahov Poslanik. Halid naredi da se pove`u u lance svi koji su bili govorili da su promijenili vjeru. Halid ibn Velid krenuo je na ~elu odreda u kome je bilo nekoliko Arapa iz plemena Selima ibn Mensura ibn Mudlid`a ibn Murre. bili su skupa na Hendeku. pa su ratovala protiv islama. oslobodio Meku.. HRABRO DR@ANJE Veli~anstven je stav koji je zauzeo Salim u slu~aju koji se desio sa plemenom Benu-D`ezime. Me|utim. Bili su me|u najboljim ljudima.. polo`i{e oru`je. Nakon {to je Poslanik. svijet je ve} pre{ao na islam. a me|u njima je bio i Salim-{ti}enik Ebu-Huzejfe. s. Allahov Poslanik. Neprestano su D`ahdema nagovarali sve dok i on nije bacio oru`je.” Pleme Benu-D`ezim suprotstavilo mu se i po~eli su mu govoriti: “O D`ahdeme. Stigao je Halid. postat }ete zarobljenici. pojedina arapska plemena koja su `ivjela u okolici Meke ostala su u nevjerstvu i neznabo{tvu. pa im re~e: “Te{ko vama.. `eli{ li da prolijemo na{u krv?” Pa prihvati{e islam. Iza{ao pred heroje kao vo|a on je sad.a. to je junak ~vrsti sna`ni {to ne voli nepravdu. ovo je Halid! Ako ostavite oru`je. na Hunejnu. Abbas ibn Mirdas hvale}i Halida ibn Velida i opisuju}i njegov pohod rekao je: Odredi{ li ti Halida za emira Halidu. sa onima koji su bili s njim do boravi{ta plemena Benu-D`ezime. ja nikad ne}u ostaviti svoje oru`je. o Benu-D`ezime! Tako mi Allaha. na Tebuku.348                           Ashabi Allahovog Poslanika Ukratko... prilikom oslobo|enja Meke. bez namjere da ratuje.v..

srednjeg rasta.a. o Halidovom postupku prema njegovom narodu. i Salim{ti}enik Ebu-Huzejfe.s. Salim se povukao u stranu da klanja. s.v.a.v.v. koji mu prigovori i okomi se na njega zbog onoga kako je postupio. mole}i od Allaha.a. r.a. oprost. Musejlema je po~eo tvrditi da je on poslanik i slu`iti se prevarama da bi ljude obmanuo kako bi povjerovali u istinitost njegove tvrdnje. ja nemam udjela u Halidovom postupku. pa su mu rekli: “Allahov Poslani~e. pa je rasprava dostigla vrhunac. ubla`ila se kad je ~uo da u njegovom ummetu ima ljudi koji se suprotstavljaju svakom pogre{nom postupku. a drugi Salim-{ti}enik Ebu-Huzejfe. Pleme Benu-Hanife ostavilo je Musejlemu da im ~uva prtljag i poputbinu.... a s njima je bio i Musejlema ibn Habib el-Kezzab. ja nemam udjela u Halidovom postupku. d`.” Omer ibnel-Hatab bio je prisutan. a Salim je postajao sve stro`iji. ja nemam udjela u Halidovom postupku. prihvataju}i Allahovu vjeru i progla{avaju}i se muslimanima.a. s. ostavili smo jednog na{eg prijatelja kod prtljaga i na{ih jahalica da nam ih ~uva.a. s..s.. zamalo su se po~eli udarati. Halid se po~eo braniti.. Drugi koji mu se suprotstavio bio je uzrujan i raspravljao se s njim. Musejleme je po~eo izgovarati rije~i u .[. Zatim je stao s rukama podignutim prema nebu i rekao: “Moj Gospodaru. Tako su do{li ljudi iz plemena Benu-Hanife i obznanili prihvatanje islama.s. Ovom Halidovom postupku usprotivio se Abdullah ibn Omer ibn el-Hattab. Moj Gospodaru.s.{..” Srd`ba Allahovog Poslanika. Jedan od ~lanova ovog plemena uspio je pobje}i u Meku i obavijestiti Poslanika.” [EHADET NA ALLAHOVOM.a.. Moj Gospodaru. s. Kada se pleme Benu-Hanife vratilo u Jemamu.v. suprotstavio mu se bijeli ~ovjek. Zatim su se sastali sa Poslanikom. pa je rekao: “O Allahov Poslani~e..s. s. upitao ga je: “Je li mu se iko suprotstavio?” ^ovjek odgovori: “Da. primio ih je sa po{tovanjem i svakom od njih dao poklon. prvi je bio moj sin Abdullah.v. Allahov Poslanik. Poslije toga.Ashabi Allahovog Poslanika 349 da ih poubijaju. D@. Allahov Poslanik.s.” Omer ibn el-Hattab dao je slijede}u primjedbu na postupak Halid ibn Velida: “Zaista u njegovoj sablji ima `urbe. r.” Allahov je Poslanik tada naredio da se i njemu da poklon koji je dat ostalima.. PUTU Deveta godina po Hid`ri nazvana je “Godinom delegacija” zbog mnogobrojnih izaslanstava arapskih plemena koja su dolazila u Medinu da izraze svoju podr{ku Allahovom Poslaniku.v. Ve}ina ljudi iz njegova plemena povjerovala mu je i stala uz njega zbog slijepog d`ahilijetskog zanosa i plemenske pristrasnosti. Halid je povikao pa je ovaj u{utio.a. i obznanili prihvatanje islama. s.

gdje je `ivjelo pleme Benu-Hanife i oni koji su se sprijateljili s njima od njihovih susjeda. Vojska kojom je komandovao Ikrime ibn Ebi-D`ehl bila je prva koja je krenula prema podru~ju El-Jemame. Do`ivio je poraz. Ebu-Bekr.a. Opremio je jedanaest odreda vojski i svakom odredio zadatak za odre|eno podru~je: uni{titi njihove vo|e. ostavljaju}i bojno polje. tvrde}i da mu je to objava koja mu dolazi s neba preko povjerljivog meleka D`ibrila. a ostale vratiti pod okrilje islama. Najopasniji pokret kome su se muslimani suprotstavili bio je pokret Musejleme el-Kezzaba. Prvi mu je u pomo} stigao [urahbil ibn Hasne. s. ali Benu-Hanife pokaza spretnost i vje{tinu u borbi te potisnu{e muslimane. slijedili ga i ratovali za njega. te je morao ~ekati poja~anje. obnovi raspored vojske i koncentrira je prema Musejlemi el-Kezzabu i njegovim sljedbenicima. po{to im je neznanje zaslijepilo vid i razboritost. Broj njegovih pristalica se pove}ao. Kada je vidio snagu muslimana. r. koji su mu vjerovali. poznatog kao jemamskog mudraca i Rid`ala ibn Anfevta.. Musejlema je postavio kao zapovjednike dvaju krila svoje vojske: Mahkema ibn Tufejla. Kada je Ikrime zapo~eo borbu protiv Musejleme. Zatim je Zejd ibn Hattab povikao me|u narodom: “O ljudi. Zejd ibn Hattab je navalio na Rid`ala ibn Anfevta. ali ni on nije mogao ni{ta uraditi ispred velike snage Benu-Hanife. Pojedini muslimani upla{ili su se pa su po~eli bje`ati. Musejlema je uspio da okupi ~etrdeset hiljada ljudi.v. stisnute zube! Udarite po neprijatelju i kre}ite naprijed! Tako mi Allaha. pa Mu ka`em svoju ispriku!” U{ao je u borbu protiv otpadnika od vjere i borio se sve dok nije poginuo.. a zastavu ensarija nosio je Sabit ibn Kajs ibn [emmas.s.350                           Ashabi Allahovog Poslanika rimovanoj prozi.v. zinaluk. ostavljanje namaza i `ivot bez ikakvih pravila i ograni~enja. po halifinom nare|enju. sreo se sa velikim brojem njegovih pristalica. kao {to dolazi Allahovom Poslaniku. a.s. na ~elu vojske prema podru~ju El-Jemame. preuzeo je hilafet i odmah krenuo u rat protiv onih koji su se odmetnuli od vjere s ciljem gu{enja njihovih pokreta u samom korijenu i u svakom dijelu Arapskog poluotoka.s. Usmrtio ga je jednim udarcem sablje i ostavio ga da le`i na zemlji dok je grcao u krvi.a. Daje da iz njenog stomaka iza|e bi}e koje raste. jer se u Medini zakleo da }e ga ubiti kada je ~uo da se odmetnuo od islama i pristupio la{cu Musejlemi.a. Primjer njegovih rije~i su i ove: “Allah je trudnicu obasuo blagodatima. Brzo je buknula nemilosrdna i zastra{uju}a borba izme|u dvije vojske. s. Kada je Halid ibn Velid zavr{io ratne operacije protiv vo|e odmetnika Tulejha ibn Huvejlida el-Esedija i Malika ibn Nuvejre. a kada je vidio snagu El-Kezzaba.” Musejlema je svom narodu i svojim sljedbenicima dozvolio alkohol. Muslimani su krenuli u napad. On je djelovao u podru~ju El-Jemame. Halid. ne}u progovoriti dok ih Allah ne porazi ili dok se ne sretnem s Allahom. . Zastavu muhad`ira nosio je Salim-{ti}enik Ebu-Huzejfe. uputio se. koji je bio primio islam.. poznat po izuzetnoj ratnoj sposobnosti i vojnom iskustvu. odmetnuo se od vjere i priklju~io se la{cu. Nakon smrti Poslanika.

pali. @ivjeli su kao dva brata. [to se ti~e Sabita ibn Kajsa ibn [emmasa. Salimu-{ti}eniku Ebu-Huzejfe. dok je u~io kur’anske ajete. r.Jemami: “Va Muhammedah!”1 Poslije toga muslimani su po~eli jedni druge bodriti govore}i: “O poznavaoci sure Bekara. Nije dozvolio da ona padne ve} ju je uzeo u drugu ruku.. nosio je zastavu u jednoj. Uzeo je sablju i zastavu i povikao: “Ru`no li je to {to ste uradili!” Nastavio je da se bori sve dok nije poginuo.” Salim je svoju du{u predao Stvoritelju. . Zatim je ponovo udaren sabljom i odsje~ena mu je i druga ruka. Obojica su se herojski borili dok ne poginu Ebu-Huzejfe. Tako je zastava ostala uzdignuta sve dok je od njega nije preuzeo jedan od muhad`ira.” Rekli su mu: “On je pored tebe. iskrenom muslimanu. pa su ga upitali za njegovu posljednju `elju.” Uz njega je bio Ebu-Huzejfe. Dok je Salim disao posljednim izdisajima. r.” Zatim je po~eo uzvikivati parolu muslimana u Bici na El. vrad`bina je danas beskorisna!” Muslimanski su se redovi poslije toga stabilizirali. d`. a Salimu udarcem sablje odsijeko{e ruku u kojoj je nosio zastavu. Poginuo je na istom mjestu. me|u prvima su bili Ebu-Huzejfe i njegov {ti}enik Salim i Sabit ibn Kajs ibn [emmas. Obukao je }efine. zatim iskopao rupu u zemlji i u nju zatrpao noge do koljena da se ne bi mogao povu}i ispred odmetnika od vjere. kao {ehidi.. nakon zavr{etka bitke. suprotstavljaju}i se Benu-Hanifi. Neka se Allah smiluje Ebu-Huzejfi. ja sam Ibn-Amir i Ibn-Zejd.{. pa su mu neki od muhad`ira rekli: “Bojimo li se da }e do nas neprijatelj prodrijeti sa tvoje strane?” Odgovorio je: “Ja sam onda lo{ nosilac Kur’ana. i jedan do drugog. Zatekli su ga na izmaku `ivota. pa je zastavu naslonio na prsa skupiv{i ramena. odlu~io je da se ne mi~e. On ih je upitao: “[ta je bilo sa Ebu-Huzejfom?” Odgovorili su mu da je poginuo kao {ehid. ~asnom vjerniku. Salime. Neka se Allah smiluje. pored njega je pro{lo nekoliko muslimana koji su pregledavali mrtve i ranjene. A Salim-{ti}enik Ebu-Huzejfe.a.Ashabi Allahovog Poslanika 351 I Halid ibn Velid po~eo je bodriti muslimane na borbu govore}i im: “Ja sam Ibn-Velid. a sablju u drugoj ruci. On je rekao: “Prislonite me uz njega.a.

.

upozoravao kako alkohol odnosi razum. I pored njegovog mirnog i blagog dr`anja bio je neustra{ivi ratnik i heroj. a on Luejjov. sin je Mez’unov. NJEGOVA LI^NOST Osman ibn Mez’un bio je blaga osoba. nje`noga srca i ~iste du{e. rijetke kose. Zajedno sa svojim sinom Saibom bio je u~esnik svakog boja koji je vodio Allahov Poslanik. govorio bi nje`nim i tihim glasom. Poznavao je borila~ke vje{tine i rukovanje oru`jem. uskog struka. pa da mi se smiju oni ni`i od mene. Nadimak mu je bio Ebu-Muhammed. Kada bi govorio.” Bio je po{ten. a on D`umehov. umanjuje o{troumnost i uni{tava zdravlje. a on Amrov. a on Galiba el-Kure{ija el-D`umehija. ~edan i nije se sastajao sa tu|im `enama. R. Od same mladosti klonio se stvari koje {tete ljudskom `ivotu.A. s. nasuprot mladi}ima iz d`ahilijetskog doba koji su imali niske moralne vrijednosti. Od njegove rane mladosti krasile su ga moralne vrijednosti. Bio je srednjega rasta.v. Jo{ prije islama ostavio je alkohol i prezirao ga. a on K’abov. Protiv njega vodio je jaku kampanju. Govorio je: “Ne}u da pijem pi}e koje mi odnosi razum. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Osman. a on Habibov. pro}elav.a.OSMAN IBN MEZ’UN. a on Hasisov. a on Vehbov. skoro da se nije ~uo.s. . a on Huzafeov. mr{avoga tijela. crne puti. Mnogo je razmi{ljao i provodio vrijeme u samo}i.

pustio je suze saosje}aja.a. grdio ga. Nakon {to mu je Ebu-Bekr objasnio na~ela nove vjere. njegovom pozivu odazvala se mala skupina ljudi.. ugo{}uje gosta i {titi potla~ene... Uhodio ga je i pratio po mekanskim putevima. najvredniji ~ovjek od Kurej{ija. udarao. Osman je poveo i svog sina Saiba. prave}i kipove.a. Obavljali su svoje vjerske du`nosti i obo`avali su Jedinoga Stvoritelja. istinoljubivi. da mu da prisegu i pred njim posvjedo~i svoje primanje islama.a. s. tako da je ono postalo poput pti~ijeg srca.v. Znao je da }e biti izlo`en progonima i ka`njavanju. Njegov sin Saib blistao je u zanosu imana. Naprotiv. po~eo se raspitivati o na~elima islama. Allahov Poslanik.. Kada je ispra}ao prve muhad`ire.. gdje je vladao pravedan kralj koji prihvata nevoljnika. pa su njih dvojica po~injali dan smi{ljaju}i kakvu }e pakost u~initi nekom od muslimana. On je povjerljivi..a. zatim bi kipovima davali imena pa bi ih molili da im . njihova srca ~ista i njihovi vidici {iroki. MUHAD@IR Kada su kurej{ijska zlostavljanja porasla do te mjere da vi{e nisu bila izdr`iva. Islam je prihvatila njegova bli`nja familija.s.s.. Tra`io je da se sastane sa Poslanikom. omalova`avao. nije osjetio nikakve dvojbe u pogledu islama... i oni nimalo nisu poljuljali njihovo uvjerenje u Gospodara.v.v. Umejje ibn Halef.. s. Osman i njegov sin Saib istraja{e pred mu{ri~kim tiranima.v. Allahov Poslanik.s. s.354                           Ashabi Allahovog Poslanika PRIMANJE ISLAMA Kada je Allahov Poslanik.. Kada je Osman ~uo za Poslanikov. s. `estoki du{man islamu i muslimanima. iskreni. Umejji se priklju~io i Ebu-D`ehl. odlu~io je da jedna grupa muslimana iseli u Abesiniju.. ali je ~vrsto odlu~io ostati na putu imana. Ova hid`ra je pove}ala nur Osmanove du{e i jo{ vi{e smek{ala njegovo mehko i osje}ajno srce. ljubavi i nje`nosti. Iman je tih prvaka uistinu bio dubok. Daleko od svoje domovine muslimani su na{li smiraj.59 Razmi{ljao je o stanju stanovnika Meke.s.s.. Znao je da je El-Emin58 naj~edniji i najiskreniji Mekelija.a. poziv. s. U{li su u la|u i otplovili za Abesiniju. po~eo prenositi poruku islama i pozivati ljude da odbace vi{ebo{tvo i povjeruju u Jednog Jedinog Allaha. Sin njegovoga amid`e. nisu se odrekli islama.v. bjesnio je od muke kada je saznao da je Osman primio islam. Umejje ibn Halef nagovarao je mladi}e da ismijavaju njega i njegovu porodicu i da ih ga|aju kamenjem gdje god ih vide. nego su te kazne i protjerivanja samo pove}ale njihov iman i privr`enost islamu. pitao se kako mogu obo`avati kamen koji su klesali svojim rukama. Osmana ibn Mez’una imenovao je vo|om prve grupe muhad`ira.

Ashabi Allahovog Poslanika 355 pomognu. a ogledala se tako da ~ovjek zatra`i za{titu od nekog plemenskog poglavara. sa islamom i Njegovom objavom.60 O{tri vrhove strijela. i {to izvr{avaju svoje vjerske obrede neometani ni od koga.. pobio si narod koji te {titio.. D@. U ALLAHOVOJ. Govorili su da Meka osvi}e u miru i spokoju.. A da su u Meki. nisu obo`avali Stvoritelja koji je poslao Muhammeda. Znat }e{ kad ti do|u crni dani. s. a neki muslimani su lahko povjerovali u njih. U njihovim mozgovima rodila se ideja da pro{ire propagandu me|u muslimanima u Abesiniji da su Kurej{ije primile islam i da slijede Muhammeda i da ne ~ine sed`du nikome osim Jedinom Gospodaru. Po~eli su razmi{ljati o planu kojim bi vratili muslimane.s. . Shvatili su da su `rtve niske podvale ~iji je cilj bio da se vrate u ralje Kurej{ija.a.a. Nakon nekog vremena muhad`iri su se vratili u Meku i u njoj ostali kratko vrijeme. objelodanila se la`.v. i da tavafe oko K’abe plamtjela je u njihovim grudima. jakog. Kada su stigli do obronaka Meke. Nisu imali drugog izbora ve} da tra`e za{titu od pojedinih Mekelija koji bi sprije~ili da budu ugnjetavani i ka`njeni. da Bog da. Ta gorka sje}anja koja je nosio inspirisala su ga u sebi da sastavi satiri~nu pjesmu u kojoj ka`e: Pravi strijele i o{tri joj vrhove.. ne bi mogli u`ivati u svome ibadetu.. Borio si se protiv ~asnog. Informacije su tada bile {ture. @elja da `ive i da {etaju putevima Meke. nevaljalci zbog onoga {to u~ini. ali ne}e biti kako ti `eli{. sin amid`e Allahova Poslanika.[. ali }e se tebi u glavu zabiti. ^udna li je njihova zabluda! Osman je tako|er u podsvjesti nosio slike zlostavljanja od svoga amid`i}a Umejjeta ibn Halefa i poni`enja koja je do`ivio od njega i vo|e {irka i nevjerstva Ebu-D`ehla. pa ga ovaj za{titi i sa~uva od svakog neprijateljstva. i to ba{ oni koji su jako `udjeli za svojim rodnim krajem i porodicom. Mr`nja koju su nosili u svojim du{ama prema istini i njenim sljedbenicima nije im dala mira. s..s. Ova za{tita bila je obi~aj na Arapskom poluotoku prije islama. ponizili te. Zato su sjeli u la|e i zaplovili ka Meki i bili najsretniji ljudi. Na ~elu muha`dira u drugoj hid`ri bio je D`’afer ibn Ebi-Talib.v. jer su bili prisiljeni da opet sele u Abesiniju zbog velikih ugnjetavanja kojim su ih do~ekali Mekelije. ZA[TITI Kurej{ijama je smetalo {to muslimani u Abesiniji `ive sigurno i u miru.

a on je njihov brat u vjeri. tvoja je za{tita bila potpuna dok sam bio kod tebe. Nakon nekog vremena.{. moj brate.s. Osman i njegov sin Saib u{li su u Meku sigurni za svoje `ivote. do{ao je da se odrekne moje za{tite.v. bio napadnut ili provociran?” “Nisam. a Kurej{ije su bili ushi}eni. d`. za{titu. a ovaj mu je dao i obavezao se da }e ga {titi.” “Nema sumnje.356                           Ashabi Allahovog Poslanika Osman ibn Mez’un bio je prijatelj Velida ibnul-Mugire. Tre}eg su vezali za vrat. Osman nije bio spokojan. Ta. Drugom su svezali ruke i noge i bacili ga na u`areni pijesak ne daju}i mu da jede i pije. poni`avaju}i i udaraju}i.a. evo.” Velid ga upita: “Da nisi. izrugivanju i ismijavanju sa Allahovim Poslanikom. Lebid je po~eo da recituje svoje stihove.v. Ustao je Velid i obratio se ljudima: “Ovo je Osman ibn Mez’un. Bio je iskren u ispunjenju svoga obe}anja i plemenite za{tite. a mekanska djeca i mladi}i su ga vodali tako sokacima psuju}i ga.” Osman tada re~e: . spreman da s njima pre`ivljava isku{enja i mu~enja. a on je bio najve}i mekanski vo|a i plemi}.” Uputili su se potom prema K’abi kraj koje je sjedio veliki broj Mekelija. odri~em se.s. Vidio je kada su jednog muslimana zavezali za stijenu na vrelom suncu. s. Njih dvojica se razi|o{e svaki svojim putem. vjerom i misijom. odgovori mu Osman. a svi oni `ive za isti cilj.. kao {to sam ti je ja javno dao. a na prsa mu stavili kamen. s. sa svojim mirnim i ugodnim `ivotom. Zatra`io je od njega za{titu.. ali ja ne `elim vi{e ni~iju za{titu osim Allahove. a moji prijatelji i porodica trpe isku{enja i zlostavljanja u ime Allaha. “Onda idi pred K’abu i odreci se moje za{tite javno. ovo je gubitak za mene. Osman je svaki dan gledao muslimane kako trpe `estoka provociranja i muke..” “Pa {ta je onda?” “Ja `elim Allahovu.” “Istinu je rekao. ja sigurno izlazim ujutro i uve~er pod za{titom mu{rika. ne `elim da mi za{titnik bude iko drugi”. U jednom stihu Lebid je rekao: “Sve osim Allaha je la`. Uporedio je te{ki `ivot muslimana na ~elu sa Resulullahom. rekao je sam sebi: “Tako mi Allaha. Osman se na{ao u dru{tvu u kome je bio i pjesnik Lebid s grupom Kurej{ija.v. nastavio je Lebid.. i slijediti primjer svojih drugova. Ja sam odlu~io oti}i Allahovom Poslaniku. re~e Osman. Zato. s.a. Oti{ao je prijatelju iz djetinjstva Velidu ibnul-Mugiri i rekao mu: “Ebu-Abdu{-[emse. imetak i porodicu.” Osman na to re~e: “Istinu si rekao. Me|utim. “svako u`ivanje je prolazno.s.a. Tako|er je bio svjedok kurej{ijskoj oholosti. njegove za{tite”.” Izabrao je `ivot poput njihova.

Ebu-Abdu{-[emse. brate moj. Velid ibn Mugire pri|e Osmanu i sa sa`aljenjem re~e: “Tako mi Allaha. a koga Allah u~ini zadovoljnim. Mu{rici se obeseli{e kad ugleda{e da mu je oko pomodrilo. biti pro`ivljen u vjeri Poslanika Muhammeda. iako govorite: zalutao i zabludio. Pa ja }u.” Zabludjelog pjesnika ovo razljuti.” Osman mu re~e: “Tako mi Allaha. odkad vam se i to po~e de{avati?” Jedan od prisutnih re~e: “Pusti ga. Milosni }e to nagradom nadoknaditi. Zbog toga `elim Allaha. tako mi Allaha.” Napustio ih je i krenuo svojoj ku}i recituju}i kasidu: Ako je moje oko u Allahovu zadovoljstvu ranjeno. Dubok i ~vrst iman bio je temelj `ivota Osmana ibn Mez’una.. o narode. On je jedan od na{ih ludaka koji je napustio svoju vjeru. pa jedan od njih sko~i i udari ga po o~ima. ovo ti nije trebalo. Ja sam u Allahovoj za{titi. ako ho}e{. . vrati se u moju za{titu. Ja sam u za{titi onoga Ko je Silni i Mo}ni. Bio si u sigurnoj za{titi. Ne ljuti se radi njegova buncanja.” Osmanov ih govor jo{ vi{e razbjesni. pa hajde. rukama bezbo`nika neupu}enog. ja nisam ludak. moje zdravo oko je bijedno prema onome {ta je u ime Allaha zadesilo moje drugo oko. uprkos mu~enju i bolu kojem je bio izlo`en zbog islama.” “Tako mi Allaha. pa re~e: “Kurej{ije. uprkos onima koji nas zlostavljaju i napadaju. na to }e Osman. sretan je. u va{em prisustvu nije bio izazivan onaj koji je s vama sjedio.Ashabi Allahovog Poslanika 357 “La`e{! D`enetska u`ivanja su vje~na. ve} vjernik koji je spoznao put Istine..

. a izgledala je nervozno i uznemireno. pa mu je oti{ao.v. a vra}ao se u drugoj.a.358                           Ashabi Allahovog Poslanika POBO@NJAK Osmanov `ivot blistao je od ~istote i mirisa ~ednosti. s.” Poslanik. mona{tvo nam nije propisano.v. neporo~nost i zadovoljstvo. s. Strah prema Allahu u njegovoj du{i je dostigao toliki stupanj da se odrekao dunjalu~kih ukrasa i nasla|ivanja..a. najukusnijih jela i otmjene odje}e. Allah me nije poslao sa mona{tvom.v. Osman je `ivio isposni~kim `ivotom. Svoju je du{u zavjetovao na duboku pobo`nost. To je stiglo do Allahovoga Poslanika. Jednog dana oti{ao je u d`amiju Allahovoga Poslanika.’” Prenosi Ebu-Kulabe u knjizi “Tabekatul-Kubra”. Odgovorila mi je: ‘Moj mu` posti danju.s. Zar ti ja nisam primjer? Tako mi Allaha. Odlu~io je sebi zabraniti sve dunjalu~ke strasti i u`ivanja. Provodio je `ivot danju poste}i. Zato se zavjetovao da }e `ivjeti pobo`no i kreposno. jer je u vjeri na{ao ~istotu. s.. pa sam je upitala o tome. a on je sjedio u dru{tvu ~asnih ashaba i govorio im: “Kako }ete postupati kada jedan od vas bude dolazio u jednoj odje}i. a ja sam mu to spomenula. Da budemo u izobilju i lijepom `ivotu.’ Nakon toga. Allah me nije poslao sa mona{tvom. Tra`io je oprost od Allaha i obznanjivao svoje pokajanje i danju i no}u. Poslanikove.v.. s.s.s. poslije sreo Osmana. rasipni~kog i nezasitog `ivota i da ne pokleknu pred dunjalu~kim ukrasima i prolaznim u`ivanjima.v.v. samo onoliko koliko je potrebno da odr`i `ivot dok mu ne do|e smrt.” Prenosi se da je Osman ibn Mez’un rekao: . obla~io je grubu odje}u.s. rije~i: “Vi ste danas bolji nego {to }ete biti tada” odzvanjale su u njegovim u{ima.a. Allahov Poslanik. no}u klanjaju}i.a. ali vi ste bolji danas nego {to }ete biti tada. od ibn S’ada. `ena. nastoje}i da se o~isti od grijeha...s. a najbolja vjera kod Allaha jeste ona koja je ~ista i lahka. s. s. a drugo donosilo i kada budete zastirali va{e ku}e kako se zastire K’aba?” Ashabi su odgovorili: “Voljeli bismo da to bude.a. A kada je Resulullah. im re~e: “Tako }e sigurno biti.. da je Osman ibn Mez’un napravio sebi ku}u i ~inio ibadet u njoj. a klanja no}u. kada se pred njega bude stavljalo jedno jelo.s.” Osman ibn Mez’un zapamtio je taj govor.s. prizivaju}i svoga Gospodara ujutro..a. odselio je u Medinu. s.a. rekao mu je: ‘Osmane. ja se najvi{e bojim Allaha od svih vas i najvi{e pazim na Njegove odredbe. u{ao je Allahov Poslanik. Bojao se da muslimani ne padnu u ralje rasko{i.v. potpuno je napustio `ene. naslonio se na {tok vrata ku}e ibadeta i rekao mu: “Osmane.. a Osman je bio u redovima mud`ahida. o Allahov Poslani~e. Prenosi Majka pravovjernih: “U{la je kod mene `ena Osmana ibn Mez’una. jeo malo hrane.

pa dozvoli mi.v. zavolio ga je zbog njegove ~istote. ne `alite suze. pa tre}i put. niko vam za njih ne}e prigovoriti.v. a ja kao da sam vidio suze u njegovim o~ima.” Poslanik. rekao mu je: “Ne. ja sam ~ovjek kome be`enstvo te{ko pada.. Prekinuo je sve {to je povezano sa `ivotnim u`ivanjima. vidjela sam Osmana ibn Mez’una da ima teku}i izvor.a.a.. s. s.s.” Osman je nosio grubu odje}u i dosta istro{enu.. pa smo i mi zaplakali.. Od Abdullaha ibn Abbasa prenosi se da je rekao: “Kada je Allahov Poslanik. da posti{. Ostavio je u srcu neprekidnu tugu.s.. Ibrahim. obije`io je Osmanov kabur i posje}ivao ga. i ispri~ala mu da je usnila: “Bo`iji Poslani~e. Potom je podigao svoju glavu.v..a. Nakon Osmanove smrti Ummu Ala el-Ensarijj do{la je Allahovom Poslaniku. tvoja `ena kod tebe ima svoje pravo. Preselio je na ahiret druge godine po Hid`ri. Resulullah je rekao: “Pridru`i se na{im dobrim prethodnicima. a da ni{ta nisi uzeo od njega i da on ni{ta nije uzeo od tebe.” Allahov Poslanik.Ashabi Allahovog Poslanika 359 “Allahov Poslani~e. nageo se nad njim.s.a..s.” Poslanik. stigla vijest da se Osman izolovao od svoje `ene i svoje vrijeme provodi u ibadetu. Na dan kada je do Poslanika.s. s. joj je rekao: “To je njegovo djelo.a. Osman je prvi muhad`ir koji je umro u Medini.v. u Medini. Ali na tebi je. Allahov Poslanik. Osmanu ibn Mez’unu. pa je onda podigao glavu. Poslani~e.s.” Osmanova je `ena izrekla stihove `ala za njim: O~i. za Osmanovom smr}u. s. ukrasile su se Bekijje njemu za stan i prebivali{te. do smrti ni{ta je ne mo`e odagnati.v. osjetiv{i da mu se pribli`ila smrt.v. rekao je: “Allah ti se smilovao. Ibn Mez’une. kada je Osman umro. jecao je pa smo vidjeli da pla~e.a.. a ukopan je u Bekijji. o`ivjela je njena zemlja nakon {to je ukopan u nju. Zatim se nageo drugi put. s.” Na Osmanovoj d`enazi Allahov Poslanik. rekao mu je: “Ibn Mez’une. da se kastriram.v.a. o Ebu-Saibe.. s. u{ao kod Osmana ibn Mez’una. s.v. s.s.” Kada je umro sin Allahovoga Poslanika.” PRESELJENJE NA AHIRET Osman ibn Mez’un se osamio.a. ~ednosti i iskrenosti u ibadetu.. .s. Oti{ao si sa dunjaluka.

Na po~etku rata protiv odmetnika borio se protiv Musejleme el-Kezzaba. krenuo u Bitku Bevat.v.s. . s. s.a.360                           Ashabi Allahovog Poslanika SAIB IBN OSMAN Osmana su naslijedila njegova dva sina Saib i Abdullah. pa ga je pogodila strijela i od te rane je preselio na ahiret. Bili su dobri i pobo`ni mud`ahidi.v.a.. za svoga zamjenika u Medini ostavio je Saiba ibn Osmana. Saib je ostao na polju d`ihada u odbrani i preno{enju uzvi{ene nebeske vjere sve do Bitke na Jemami. Saib je u~estvovao na Bedru i ostalim bitkama s Allahovim Poslanikom. Kada je Resulullah.s.

a on sina Malikovog. {irokih prsa i ple}ki. Ubadeovu je li~nost najvi{e do~aravao njegov izgled. On je. k}erka Ubade. slu{alac bi zanijemio pred rije~ima koje iziskuju skru{enost i poniznost pred Gospodarom svjetova. Nadimak mu je bio Ebul-Velid. Bio je vrstan konjanik i dobro je poznavao vje{tinu ratovanja i upotrebu oru`ja. sina Nadlovog. Postao je vrstan poznavalac {erijatskoga prava. a on Ganemov. a on Kajsov. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Ubade.ehrov.v. Majka mu je bila Kurretu-Ajn.. a on Hazred`a el-Ensarijja el-Hazred`ijja. a on Kavkalov.s. poznavao ~itanje i pisanje u vrijeme kada je pismenih ljudi bilo veoma malo. . LI^NOST Ubade ibn Samit posjedovao je sve odlike mu`evnosti. dobro je upamtio i temeljito poznavao. a on S’alebov. Bio je pobo`ni u~enjak koji je iskreno prihvatio islamsko vjerovanje i nebesku objavu koju je prenosio Muhammed ibn Abdullah. Pored maternjeg jezika govorio je i jevrejski jezik. a on Avfov. R. a on Avfov. a lice nje`no{}u i vedrinom. sin je Samitov. Ve}inu vremena provodio je ~itaju}i rukopise koje je pribavljao iz [ama. lijepoga lica. Govor mu je bio blag i osje}ajan.UBADE IBN SAMIT. Vanj{tina mu je odisala svje`inom. s. ~vrsto brane}i ideju i misao u koju je vjerovao.a. a on sina Ad`lanovog. Zauzimao je odlu~ne stavove.A. a kada bi u~io Kur’an svojim lijepim i skru{enim glasom. tako|er. a on . a on Asremov. Bio je visok. a on Amrov. puna~kog tijela.

Malik ibn Tejhan (Ebul-Hejsem) i Uvejm ibn Said. nagrada vam je D`ennet.a. s. O tome Ubade ibn Samit ka`e: “Dali smo prisegu Allahovom Poslaniku.v. na istom mjestu.a. To je bilo prije nego {to je propisana borba. gdje ih je Poslanik.s. tom je prilikom zatra`io od ensarija da imenuju dvanaest ljudi koji }e svaki ponaosob predstavljati svoj narod kod njega i biti odgovorni za njihovo pona{anje. Auf i Mu’az ibnul-Haris. tako|er. Ostali su bili: Es’ad ibn Zurare.. a prisustvovalo je dvanaest Medinelija iz plemena Evsa i Hazred`a. Zekvan ibn Ebu-Kajs. Ako budete obmanjivali.s. i Medinelija na Akabi. nakon {to je Resulullah... Refi’a ibn Malik ibn Ad`lan.. s. bude predstavnik muslimana Meke. Za vrijeme tog susreta data je prisega i na rat. Kutbe ibn Amir. s tim da Resulullah.s.. a ako ho}e oprostit }e. da ne krademo. Dogovorili su se.s.v. {irile su se po Medini i njenoj okolici.a. Ukbe ibn Amir.v. sa ensarijama poslao Mus’aba ibn Umejra da ih podu~ava Kur’anu i islamu. A ako to djelo prekrijete do Sudnjega dana.s.. Na sljede}i had` na Akabu do{la su sedamdeset tri ~ovjeka i dvije `ene. s.Ako sa~uvate ugovor. s.’” U~esnici sastanka dogovorili su se da se ponovo sastanu u vrijeme narednog had`a.s. Mus’ab se smjestio u ku}i Es’ada ibn Zurare i bio je poznat kao medinski u~itelj.v.v.. ako ho}e kaznit }e.s. s.. u radosti i u `alosti.a. da ne ~inimo zinaluk.362                           Ashabi Allahovog Poslanika ZASTUPNIK Pri~e o Muhammedu ibn Abdullahu. a naro~ito nakon susreta Allahova Poslanika . bit }ete prema zasluzi ka`njeni na ovom svijetu. Obavezali smo se da nikoga Allahu ne pripisujemo za druga. s. da se sretnu sljede}e godine na istom mjestu i da s njima do|u svi koji odlu~e da objave svoj prelazak na islam.a.a. Prvi susret je poznat pod imenom “Prva Akaba”. ne boje}i se. Jezid ibn S’alebe. ni~ijeg prigovora. Bilo nas je dvanaest i dali smo prisegu Allahovom Poslaniku. da druge ne potvaramo i da mu ne otkazujemo poslu{nost u dobru.s. s. . Re~eno nam je: ‘.a.” Allahov Poslanik. na rat. Me|u tih dvanaest predstavnika bio je i Ubade ibn Samit.a. da ne osporavamo njegovu porodicu i da govorimo istinu gdje god se nalazili. me|u kojima je bio i Ubade ibn Samit.v.v. Ubade ibn Samit prenosi taj blagoslovljeni sastanak i ono {ta se desilo na njemu. na poslu{nost i na pokornost u nevolji i u rahatluku. pa ka`e: “Bio sam me|u prisutnima na Prvoj Akabi. da ne ubijamo na{u djecu. Tako|er smo potvrdili njegovu prednost nad nama. u ime Allaha. i to je iskup. s. pa onda }e ta stvar pred Allaha.v. Abbas ibn Ubade.. upoznao sa islamom i gdje su mu dali prisegu na vjernost.

U d`ahilijetu su jevreji bili saveznici Evsa i Hazred`a.a.v. to nalazite u va{im knjigama i Allahovom obe}anju koje vam je dao. Jedna Arapka.a. pa im re~e: “O skupino jevreja..” Abdullah ibn Ubej ibn Selul im je oprostio. Kurej{ije nisu umanjili svoje neprijateljstvo i ratovanje protiv njega. s. s. Primite islam.... Ishod bitke nije obradovao jevreje Medine. a i sami su obe}ali prite}i u pomo}. pazite da vas od Allaha ne zadesi kazna kao {to je zadesila Kurej{ije.v. ona se opirala dok zlatar nije uzeo jedan kraj njene odje}e i zavezao ga za svoju stolicu. presudi.a. Jevreji su se brzo sjatili oko muslimana i ubili ga. ti misli{ da smo tvoj narod! Nemoj se zavaravati {to si nai{ao na grupu koja ne zna ratovati.s. vi znate da sam ja Poslanik. s. i ja se odri~em ugovora sa ovim nevjernicima i odri~em . Me|utim. koji je bio njihov saveznik u d`ahilijetu. Najve}i od tih izazova desio se na jevrejskom trgu u Medini. D@.v. Kada su je vidjeli. Abdullah ibn Ubej ibn Selul. i rekao: “Allahov Poslani~e.s.s. pa kada je vidio {ta se desilo.” Allahov Poslanik. Ubadi ibn Samitu taj postupak nimalo se nije svidio.[. oti{ao je Poslaniku. do{la je u du}an zlatara jevreja da kupi robu.” Allahov Poslanik.v. Kada je krenula da iza|e iz du}ana.. sko~io je na zlatara i ubio ga no`em. jevreji su po~eli izazivati probleme sa muslimanima. Me|utim. U tom trenutku prolazio je jedan musliman. ode na jevrejski trg na kome su `ivjeli jevreji Benu-Kajnuka. ve} su stupili u vezu sa Kurej{ijama i po~eli ih podsticati na rat protiv Allahovoga Poslanika. muslimanka. s. ako mi budemo ratovali. pa je rekao: “Allahov Poslani~e. i muslimana.v.” 61 Oni su mu odgovorili drsko i osoro: “Muhammede.s. Bitka na Bedru bila je prva organizovana borba koja je zavr{ena veli~anstvenom pobjedom muslimana i u kojoj su pobijene mnoge vo|e Kurej{ija i njihovi junaci. s. s. Kada se vijest pro{irila po Medini. Smatrao je da prethodni ugovor sa jevrejima treba poni{titi. saznat }e{ ko su ratnici. nisu se zaustavili samo na tome. Me|utim. pa su po~eli umanjivati njenu va`nost.Ashabi Allahovog Poslanika 363 ODANOST ALLAHU. oko nje su se okupili jevrejski mladi}i i po~eli joj dobacivati ru`ne i bestidne rije~i. strgla joj se odje}a i ukazala se njena razgoli}ena natkoljenica. pa si iskoristio priliku protiv njih. ih je poslije njihovog grubog odbijanja dr`ao petnaest dana u blokadi. Nakon hid`re Allahovoga Poslanika. moji prijatelji su Allah i Njegov Poslanik i vjernici..s. Da bi uvjerili Kurej{ije u svoje rije~i i u nepokolebljivost svoga stava.. a ona nije ni{ta primijetila. u Medinu.a. Ostali su razo~arani.v. s. Poku{ali su joj strgnuti hid`ab sa glave i lica.a. dok se nisu predali i pristali da im Resulullah.a.s. Tako nam Boga. Allahov Poslanik.s.a. mu je na to odgovorio: “Tvoji su. lijepo postupi prema mojim {ti}enicima.v.

s. Uspjeli su osujetiti plan i `elju Musejleme ibn Habiba el-Kezzaba i njegovog naroda Benu-Hanife. Grad je bio okru`en visokim zidinama koje su imale jedna golema vrata.364                           Ashabi Allahovog Poslanika se njihovog prijateljstva. Ebu-Ubejde je po~eo sa osvajanjem tvr|ava i gradova dok nije stigao do grada Himsa kojeg je neko vrijeme opsjedao. odlu~io je muslimansku vojsku uputiti na istok u osvajanja Iraka i Perzije i na sjever prema [amu. Za njima je ostala velika pobjeda koju su ostvarili u Jemami pod vo|stvom Halida ibn Velida. Za namjesnika Himsa odredio je Ubadu ibn Samita. kajati.” U vezi sa stavom koji je zauzeo Abdullah ibn Ubej i stavom koji je zauzeo Ubade ibn Samit objavljen je kur’anski ajet koji opovrgava ono {to je uradio Abdullah ibn Ubej i podr`ava postupak Ubade ibn Samita: “O vjernici.. neustra{ivost i poduzetnost. Smje{ten je na isto~noj sirijskoj obali Sredozemnoga mora. . koji je nastavio osvajanja sjevernog dijela [ama i o~istio ga od ve} razbijenih Rimljana. s. Spremio je vojsku probranih mud`ahida. Me|u tom ponositom skupinom bio je i Ubade ibn Samit. Na Hendeku. a njihov je onaj me|u vama ko ih za za{titnike prihvati. a zatim osvojio.’ A Allah }e sigurno pobjedu ili ne{to drugo od Sebe dati. da su zaista sa vama?’ Djela njihova bit }e poni{tena i oni }e nastradati. zatim ih je savjetovao i objasnio za{to je izabrao Latakiju za cilj osvajanja. koje je u~vrstio iskreni i duboki iman u Allaha i istinitost dini-islama. ne uzimajte za za{titnike jevreje i kr{}ane! Oni su sami sebi za{titnici. Latakija ja primorski grad.a.v.v. pa su zbog toga Rimljani postavili jaku odbranu i dobro se utvrdili. ne}e ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi napravdu ~ine. U Bici na Uhudu Ubade ibn Samit bio je me|u grupom ashaba koji su za{titili Resulullaha. Allah. najte`om zakletvom. pa }e se oni zbog onoga {to su u du{ama svojim krili.a. Hunejnu. s. Hudejbiji. U~estvovao je u svim vojnim pohodima koje je vodio Allahov Poslanik. od nasrtaja mu{rika. zapadno od grada Himsa. Ubade se priklju~io vojsci koja je i{la prema [amu pod komandom Ebu-Ubejde Amira ibnul-D`erraha. A oni koji vjeruju re}i }e: ‘Zar su to oni koji su se zakleli Allahom. Prvi grad na koji je Ubade krenuo bio je Latakija. To je ina~e bio trgova~ki grad u procvatu. Zato ti vidi{ one ~ija su srca bolesna kako `ure da s njima prijateljstvo sklope. Ubade ibn Samit u~estvovao je i u ratovima protiv odmetnika zajedno sa muslimanima. uistinu. bogat kr~mama i du}anima. Po{to je halifa okon~ao rat protiv odmetnika. Ubade je bio u mud`ahidskim safovima i djelima potvrdio svoju smjelost. govore}i: ’Bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi. Taifu i u drugim bitkama.s.’” 62 OSLOBODILAC LATAKIJE Na polju d`ihada Ubade ibn Samit bio je poznat kao dobar strateg i kao hrabar i neustra{iv mud`ahid.

Muslimani su prionuli na ispunjenje naredbe prije nego svane. Razmi{ljao je na koji na~in zauzeti grad. Nakon osvojenja Latakije. Ujutro su Rimljani otvorili vrata tvr|ave. Tu su proveli ~itavu no}. nakon {to su latakijski kr{}ani pobjegli u obli`nji grad. Naredio je da se ispred zidina iskopa veliki broj jama. ali su se morali povu}i jer su ih Rimljani zasuli ki{om strijela. a kada se spustio mrak. Tako su i u~inili. pa su se ismijavali na ra~un toga znaju}i da je taj kanal nemogu}e iskopati. Mislili su da poku{avaju iskopati kanal kako bi u{li u grad ispod zidina. Ubade ibn Samit se potom vratio u Hims i nastavio svoje namjesnikovanje. Nakon kratkog vremena kr{}ani su po~eli pregovarati s Ubadom da se vrate u Latakiju. Ubade je naredio da nekoliko vojnika izvr{i manevar prema tvr|avi. Ubade i njegova vojska su se vratili i sakrili se u iskopane rupe. koji je osvojio nakon kratkog opsjedanja. po{to ispred zidina nisu vidjeli nikoga. a Bizantijci su to cini~ki posmatrali ne slute}i pravi razlog. . Kada su muslimani zavr{ili kopanje jama. pa je i njega osvojio i njegovo stanovni{tvo protjerao i nastanio muslimane. koji je pru`ao otpor nekoliko dana. Ovim je sjeverni dio [ama bio potpuno o~i{}en od Bizantijaca. ali je i njega uspio zauzeti. Zapovjednik Bizantijaca po`urio je da se preda. Oni su prihvatili uslov i tra`ili od njega da im ne zabranjuje izvr{avanje svojih vjerskih obreda u crkvi. Pred Ubadom je ostao jo{ grad Tartus. U tom je trenutku Ubade isko~io iz rupe i uzviknuo tekbir. pa makar ga to ko{talo i `ivota. Na kraju je smislio sjajan plan. Potom je sagradio d`amiju. ozna~avaju}i po~etak napada. sjede}i na konjima. Prvi u nizu bio je grad Belde. Ubade im je to dozvolio pod uslovom da pla}aju d`izju.Ashabi Allahovog Poslanika 365 Ubade je poku{ao osvojiti grad. uvjereni da su muslimani oti{li. narediv{i da se crkva ne dira. Grad D`ebele je uporno pru`ao otpor. ~vrsto odlu~iv{i da ga osvoji. koji dokazuje njegovu inteligenciju i bistrinu. Muslimani su poskakali iz iskopanih rupa i sa tekbirima navalili na stra`u. a od iskopanog pijeska da se napravi barijera tako da se iza nje mo`e sakriti konjanik s konjem. Ubade je krenuo priobalnim putem. ~iste}i utvr|enja i gradove od Rimljana i otvaraju}i ih za muslimane. Lahko su u{li na vrata Latakije jer iznena|eni vojnici nisu pru`ili nikakav otpor. pa po{to ne mognu otvoriti vrata da zaustave napade simuliraju}i kao da se povla~e. {to je Ubade odobrio.

. U jednoj od svojih hutbi u Damasku rekao je ljudima o njihovoj trgovini koja nije bila u skladu sa vjerskim propisima: “O ljudi. Od Allahovoga Poslanika. Pored svoje velike hrabrosti na polju d`ihada Ubade se odlikovao velikim znanjem i razborito{}u.ista koli~ina za istu koli~inu. Nastanio se u Damasku i podu~avao ljude vjeri: obja{njavao im njena na~ela i principe. s.tas za tas.s. Ubej ibn K’ab. s tim da srebra bude vi{e. peterica ensarija su sakupljala Kur’an: Ubade ibn Samit.” Oti{ao je u Medinu. {tavi{e. pitao ga je: “[ta te je dovelo u Medinu?” Ubade mu je ispri~ao {ta se desilo izme|u njega i Muavije.mjera za mjeru. bila to srebrena pra{ina ili ~isto srebro.” Razlog da im iznese ovu kritiku i upozorenje postojao je zbog toga {to je vidio da stanovnici [ama odga|aju pla}anje u zamjenu za profit koji odgovara kamati.a. Prodaja na kredit nije po{tena. bilo da se radi o zlatnoj pra{ini ili ~istom zlatu. s. Usprotivio se Muavijinom pona{anju. a prodaja na zajam nije po{tena. Ubade je ostavio polo`aj namjesnika Himsa.s. i podu~avao ih Kur’anu. je~am za je~am . a Omer mu je rekao: “Vrati se gdje si bio. zadu`io ga je da siroma{ne muslimane podu~ava Kur’anu. Allah u~inio zemlju ru`nom u kojoj nisi ti i tebi sli~ni. halifa Omer ibn el-Hattab. Zbog toga je napustio Palestinu rekav{i Muaviji ibn Ebi-Sufjanu: “Ne}u da `ivim s tobom u istoj zemlji. Ubade ibn Samit vratio se u Palestinu i bio direktno pod nadzorom halife Omera ibn el-Hataba. bio je jedan od sakuplja~a Kur’ana za Poslanikova.tas za tas. halifa ga je poslao u Palestinu sa istim zadu`enjem: da podu~ava ljude. taj uzima kamatu. Ebu-Ejub el-Ensari i Ebu-Derda. Muhammed ibn K’ab el-Kurezi ka`e: “U vrijeme Allahovoga Poslanika. upu}uje ih i upoznaje sa njihovom vjerom. zlato za zlato . . Ko pove}a i bude vi{e potra`ivao. (tj.v. iz ruke u ruku. Mu’az ibn D`ebel..v.. Naime. Jednog dana desio se konflikt izme|u njega i namjesnika [ama Muavije ibn Ebi-Sufjana. a on mu je grubo odgovorio.s.a. Ne smeta da se prodaje zlato za srebro. Ubade je smatrao da pojedini namjesnikovi postupci nisu u skladu sa na~elima vjere. Zar ne ide srebro za srebro . A ne smeta da se prodaje p{enica za je~am. nad Ubadeom).366                           Ashabi Allahovog Poslanika BISTRI U^ENJAK Ubade ibn Samit je u svom `ivotu uskladio dunjalu~ke i vjerske potrebe.. `ivota.” Allahov Poslanik. iz ruke u ruku. U vrijeme Omera ibn el-Hattaba.a. stekao je znanje i obrazovanje. vi ste uveli trgovinu koju ja ne poznajem.v. s.v.a. Kada ga je vidio.” Halifa je za njim poslao pismo Muaviji s porukom: “Ti nema{ vlasti nad njim”. s tim da je~ma bude vi{e. Nakon Damaska. Zar nije p{enica za p{enicu .s. s. a halifa ga je zadu`io da [amljane podu~ava Kur’anu.

Ubade ibn Samit preselio je na ahiret u Kudsu. . u svojoj sedamdeset drugoj godini `ivota.Ashabi Allahovog Poslanika 367 PRESELJENJE NA AHIRET Trideset ~etvrte godine po Hid`ri.

.

a on sin Hizjemov.orma za Se’ida ibn Amira nije bila ni{ta drugo do polazna ta~ka preko koje se sti`e do su{tine. a on sin D`umeha el-Kure{ia el-D`umehija. zauzeo bi odgovaraju}i stav. stvari je gledao realnim pogledom i razumno.s. Bio je srednjeg rasta. NJEGOVE OSOBENOSTI Se’id ibn Amir posjedovao je tjelesnu snagu i izra`enu inteligenciju.a.a.s. k}erka Ebi-Mu’ajta.A. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Ime mu je Se’id. a on sin Selmanov. Ba{ u to vrijeme Poslanik. tako na bojnom polju ostade sedamdeset mu{ri~kih le{eva. posla delegaciju od deset muslimana u Meku da saznaju . Njegova majka bila je Erva.. Mu{rici su ~ekali priliku da zarobe nekog muslimana i da ga mu~ki ubiju. i njegovim ashabima.v. sin je Amirov. Taj poraz je pove}ao mr`nju mu{rika prema Allahovom Poslaniku. prihvatio bi ih kao ~injenice. jakih mi{ica i podlaktica. brzih pokreta. KUREJ[IJSKA ZVJERSTVA U Bici na Bedru Kurej{ije pretrpi{e te`ak poraz. nakon {to bi ih analizirao i podrobno izu~io. a muslimanima pripade velika pobjeda. s. Nakon {to bi spoznao su{tinu. Me|u njima bilo je i velikana i uglednih i obi~nih ljudi. s. R.. Pa`ljivo je rasu|ivao. a on sin S’adov. tamnoput. Taj bi stav za njega postajao uvjerenje koje bi on branio i od kojeg ne bi odstupao. a on sin Rebi’e. Porazi{e i protjera{e kurej{ijsku vojsku. . lahkih koraka.SE’ID IBN AMIR EL-D@UMEHI.v.

Se’id ibn Amir ga pogleda u lice i vidje da je miran i stalo`en. psuju}i i grde}i ga. tako {to }e ubiti Hubejba ibn Adijja. a zatim ga uhvati{e i veza{e konopcima. Hubejb. Ta grupa izaslanika pade u zasjedu koju su postavile Kurej{ije te ubi{e devetericu. u~io u svome namazu.. u~e}i visokim glasom kur’anske ajete pred zbunjenom. Kao i ostali mladi}i Meke. puni mr`nje i divlja~kog zanosa. a da se ti spasi{?” . govorili: “Bi li volio da je Muhammed na tvom mjestu. Vodili su ga kroz mekanske sokake pozivaju}i ljude da gledaju njegovo pogubljenje. Odre|eni dan skupi{e se sljedbenici mnogobo{tva i nevjerstva na jednom od mekanskih trgova da u`ivaju u ~inu koji je bio primjer zvjerstva nastanjenog u srcima nevjernika i sljedbenika d`ahilijeta. te dovedo{e u Meku. Nije vidio na njemu nikakav strah niti bojazan niti zabrinutost. stade iza mekanskih prvaka Ebu-Sufjana i njegovih prijatelja. a me|u njima bio je i njihov vo|a El-Haris ibn Amir. Dovedo{e Hubejba vezanog u lance. pa ga jednoglasno upita{e: “[ta `eli{?” On im odgovori: “@elim klanjati dva rekata prije mog pogubljenja. da ne}ete pomisliti da sam oduljio svoj namaz iz straha od smrti. Zatim ga veza{e za stablo drveta.” @agor `ena i djece pratio je mu{ri~ku seansu. nepokolebljivost i njegovo duboko uvjerenje. me|utim. Guraju}i ljude i provla~e}i se izme|u njih. Osjetio je u svojoj du{i interesovanje i simpatije prema tom ~ovjeku koji je padaju}i licem na tle. a oni su. Uzeli su potom trgati mu ko`u i odsijecati udove njegovoga tijela i razbacivati ih okolo po zemlji. se okrenu vo|ama Kurej{ija i re~e im: “Tako mi Allaha. ranjavaju mu lice i le|a ubodima svojih sablji. a `ene i djeca ga opkoli{e i po~e{e ga udarati i rukama i nogama. Krv je tekla iz Hubejbovoga tijela i napajala suhi i u`areni pijesak. Klicali su gledaju}i prizor u kome kolja~i skrnave Hubejbovo tijelo. Za~udi ga ta njegova smirenost. uti{anom masom.370                           Ashabi Allahovog Poslanika vijesti od tamo{njih stanovnika i da vide {ta spremaju i planiraju mu{rici. U njihovim srcima probudila se mr`nja i po`elje{e da se osvete muslimanima. jo{ bih klanjao. Se’id ibn Amir po~e se ~uditi tom izuzetnom i divnom prizoru. vo|e Kurej{ija odlu~i{e mu dozvoliti neka klanja ta dva rekata. a on se okrenu prema K’abi i po~e klanjati. koja je na bojnom polju Bedra ostavila veliki broj svojih poginulih. Odveza{e ga. krenuo je na trg da posmatra Hubejbovo pogubljenje. ako mi dozvoljavate.a. Se’id ibn Amir bio je u godinama rane mladosti. Mu{rici mu obe}a{e sigurnost. Se’id ~u Hubejbov glas kojim se obra}ao ljudima: “Da li mogu zatra`iti posljednju `elju?” Pomisli{e svi da }e izjaviti da napu{ta vjeru islam nakon {to je ugledao smrt pred o~ima. Kada je zavr{io namaz.” Po~e{e mu se rugati i izra`avati negodovanje. r. Prodali su ga porodici El-Haris. Hubejb ibn Adijj osta `iv i zatra`i od njih za{titu jer je otpor bio uzaludan.

ne bih volio biti spa{en i siguran me|u svojom porodicom i djecom. s namjerom da im da o{tru lekciju zbog prevara i smicalica koje su ~inili. Se’id ibn Amir krenu iz Meke prema Medini gdje srete Allahovog Poslanika.. Po~e analizirati i razmi{ljati. Narod se po~e razilaziti. i pred njim izgovori {ehadet: “E{hedu en la ilahe illallah ve e{hedu enne Muhammeden resulullah. osje}aji odvratnosti prema dru{tvu iz kojeg i on sam potje~e probudi{e se u njemu. Ja sam ~ist od va{eg obo`avanja kipova i idola.” Njegov odgovor samo razjari ljutnju i prezir mase. Tako jedan dan stade ispred grupe ljudi na jednom trgu u Meki i visokim glasom povika: “O ljudi. pa povika{e: “Ubijte ga! Zavr{ite ve} jednom s njim!” Se’id ibn Amir je pogledao Hubejbove o~i. Allahu moj.s. s. po~eo je spremati vojsku za napad na Hajber. ja sam ~ist i odri~em se va{ih grijeha.[.. Zaista je islam zov istine. Rasta se du{a od Hubejbovog tijela iskidanog udarcima sablji i ubodima koplja. Se’id je bio u najve}em poletu za borbu. Napu{tam va{e dru{tvo i pred vama izjavljujem da primam islam. govorio im je: “Tako mi Allaha. grad sjeverno od Medine. Odlu~io je Se’id ibn Amir otrgnuti se od kurej{ijskog dru{tva i napustiti d`ahilijetsku i nevjerni~ku sredinu. Hubejbovi pogledi i slika njegovog izranjavanog i iskomadanog tijela bili su ispred njegovih o~iju ~itav dan. Osu|ivao je zvjerstvo Kurej{ija. s. boje}i se reakcije od njegovoga plemena.. PUTU Nakon kra}eg vremena provedenog u Medini. I tako. prorijedi ih.s. ali ih drugi sprije~i{e u tome. a bila mu je to prva bitka pod .” BORBA NA ALLAHOVOM. D@.” Oni koji su ga ~uli za~udi{e se da Se’id ka`e tako ne{to. Hubejbova pogibija dade mu lekciju koja ga podu~i vjerovanju i uvjerenju.a. Krv koju je vidio da te~e iz Hubejbovog tijela nije mu dala da zaspi. a da se Muhammedu i trunka zla nanese. {ta se nalazi u dubini onoga {to je vidio. Se’id ibn Amir krenu te{kim i sporim koracima ka svojoj ku}i razmi{ljaju}i o tom stra{nom prizoru. Nakon nekoliko dana ljudi zaboravi{e Hubejbovo ubistvo. Resulullah. Zapade u tegobnu borbu sa samim sobom.v.a.Ashabi Allahovog Poslanika 371 I dok su mu udovi otpadali i krv curila iz njegova tijela. ali Se’id ibn Amir taj prizor nije mogao zaboraviti. uni{ti ih Svojom snagom i ne ostavi nijednog. a preklinju}im glasom je dozivao svoga Gospodara: “Allahu. Tebi se vra}am.. za koji ~ovjek `rtvuje sebe radi Vjerovjesnika i njegovog poziva s kojim je donio radosnu vijest. pogled mu je bio uprt u nebo. koji je bio naseljen jevrejima. Neki od njih po`elje{e da ga napadnu i kazne. svjetlo vjerovanja prodrje u njegovo srce.” I taj prizor se zavr{i. Se’id ibn Amir podu~i se propisima i razumijevanju ~iste vjere islama i vjerovanje se u~vrsti u njegovom srcu.v..

v. blagodati koje mi je Allah ukazao ve}e su od onoga {to si spomenuo. s. Ispuni se velika Allahova odredba. a ti ne izdaje{ naredbu. ali ~vrsto rije{eni da slijede Kur’an i podr`e istinitu Allahovu vjeru.s..s. du{a Allahovog Poslanika. r. A ako ne namjerava{ poslati nikoga. o Se’idu! Dosta si rekao.s.. da se priklju~im muslimanima. a kad je Se’id htio krenuti.a.njegovi ashabi. Bilal.372                           Ashabi Allahovog Poslanika zastavom islama. tako mi Allaha. d`.a. putu. d`.a. Kako znam. pa se . r. Allah ti se smilovao.. do|e Bilal ibn Ebu-Rebbah Ebu-Bekru tra`e}i dozvolu da se i on odazove pozivu u d`ihad i {ehadetu na Allahovom.” Zatim naredi Bilalu da pozove ljude da se priklju~e u Se’idovu grupu i krenu u d`ihad ka [amu. rade}i po Poslanikovim.” Ovo jako dojmi Ebu-Bekra i o~i mu zasuzi{e..a. Ljubav prema d`ihadu usa|ena u Sei’dovoj du{i i njegovo duboko uvjerenje se jasno dokazalo odlaskom u Damask. Do njega je doprla vijest da halifa Ebu-Bekr es-Siddik ima namjeru da ga po{alje sa vojskom u ispomo} Jezidu Ebu-Sufjanu u [am. Me|utim. odgovori: “Se’ide ibn Amire! Neka ti se najmilostiviji Allah smiluje. te prekide Se’idov govor i re~e: “Dovoljno je. kako sam saznao. a halifa ga ne zovnu na taj zadatak. {uti{. ponizan.s. po~e obilaziti medinske sokake i pozivati: “Muslimani. kloni{ se grijeha i prekr{aja. ti si onaj koji o~ituje Istinu. obavije{ten sam da me `eli{ poslati. Ako `eli{ da po{alje{ nekog drugog umjesto mene. priklju~ite se Se’idu ibn Amiru u pohod na [am?!” Za nekoliko dana skupilo se sedam stotina ljudi.. Ti si. Oko Poslanika. s. Ebu-Bekr mu dozvoli.. Dozvoli mi. Se’id i ostali muslimani to primi{e sa velikom tugom.. moja je `elja da idem u d`ihad. hrabri ljudi .” Se’id mu odgovori: “Allah ti se smilovao. uputama i savjetima. Idi i spremi se! [aljem te kao vojnika u pomo} muslimanima i postavljam te za njihovog zapovjednika... milostiv prema vjernicima. bili su veliki. s. ~uva{ rodbinske veze. Njegovim lijepim imenima i puno Ga spominje{. Se’id je bio jedan od onih koji su imali u~e{}e u podr`avanju Poslanikove. pro|e neko vrijeme. koji su se borili za {irenje uzvi{ene Allahove rije~i.{. sudi po istini i pravdi. po{alji i mene s njim.a.a. blagoslovio je pobjedu na Hajberu. u osvajanje [ama. misije i u~vr{}ivanju temelja islama. r. koji je ustrajan u pravdi. Se’id nastavi blagoslovljeni put bore}i se na Allahovom putu pod vo|stvom dvojice velikih halifa: Ebu-Bekra es-Siddika i Omera ibn el-Hattaba. `rtvuju}i se za {ehadet. Zato mu Se’id ode i re~e: “Ebu Bekre.” Na to mu Ebu-Bekr. d`.v. koliko je to bio u mogu}nosti. i veli~a{ Allaha. Njemu pripada vrijednost i blagoslov. vrati se svome Gospodaru. s.{.v.v. `estok prema nevjernicima. Ve} sam obavije{ten da se Rimljani okupljaju u velikom broju protiv na{e bra}e.{.a. Potrudio se da u~vrsti svoje mjesto u boju. Allah.

Taj grad Jezid ibn Ebu-Sufjan nije uspio osloboditi. a Ebu-Bekr re~e: “Kad grupa muslimana podigne ruke upu}uju}i dovu svome Stvoritelju i mole}i za ne{to. pa mu halifa re~e: “Imenujem ovog ~ovjeka za zapovjednika. Kajsarija je jedan veliki grad na obali Sredozemnog mora u sjevernom dijelu Palestine.Ashabi Allahovog Poslanika 373 i Bilal priklju~i Se’idovoj vojsci. d`. U to vrijeme bio je poznat po veli~ini: imao je miliona stanovnika. a naslijedi ga Omer ibnul-Hattab. molite Allaha za va{eg brata da ga prati i {titi. Pratio ih je Jezid na ~elu svoje vojske tako da se odigrala jo{ jedna bitka u kojoj su Jezid.. tako on izgovori rije~i koje upu}uju na ja~inu njegove odanosti vjeri i njegovog poleta u borbi na Allahovom. Pod njegovim vo|stvom muslimanska vojska do|e na sjever Palestine gdje se zadr`a dugo vremena kraj grada Kajsarija ne mogav{i ga osloboditi. Krenuo sam sa velikom `eljom za {ehadetom na Allahovom putu. Se’id ibn Amir ostao je u Jezidovoj vojsci. Allah. On im tu molbu usli{a pod uslovom da ne pozivaju u nepokornost i kidanje rodbinskih veza.{. Povela se bitka izme|u muslimanske vojske pod komandom Jezida i rimske vojske pod komandom Serd`ijusa. te me Allah. Izlo`io sam se pogibiji. Kajsarija je osvojena ratnom varkom i smatra se jednom od najve}ih bitaka koju je dobila muslimanska vojska jer su Rimljani ovaj grad koristili kao prilaz sjevernoj obali Palestine. U toj bici su Rimljani izgubili nekoliko svojih vo|a pa su se upla{ili i pobjegli prema sjeveru. Se’id se priklju~io vojsci Jezida ibn Ebu-Sufjana.{. gdje ih se sakupio veliki broj. a iz mene nestade ljubav za {ehadetom.{. predvode}i jednu grupu muslimana.a. Kada su se muslimani spremili da krenu. Ako si nam odredio da se rastanemo.” Muslimani su podignutih ruku upu}ivali dovu Allahu. d`. d`. do|e Se’id sa jo{ pedeset ljudi Ebu-Bekru da se oprosti. Allahu.. koja se nalazi u palestinskoj ravnici ju`no od Mrtvoga mora. Zato su platili veliku `rtvu da ga odbrane. Kamo sre}e da nisu upu}ivali dovu za mene.. putu: “Neka se Allah smiluje mojoj bra}i. sa Allahovim blagoslovom. Prva je bitka bila Bitka u El-Arebi. ali im to nije koristilo. Kad sam se sreo sa neprijateljem. Allah. U to vrijeme halifa Ebu-Bekr. tri stotine ~ar{ija i bio jedan od najbogatijih gradova u tom podru~ju. Se’id i ostali muslimani postigli veliki uspjeh. sa~uvao. krenu{e ka [amu. Kada sam ~uo da su moja bra}a muslimani molili za mene da ostanem `iv. d`. shvatio sam da im se dova primila. r.” Dova Ebu-Bekra i ostalih iskrenih muslimana sti`e Se’ida ibn Amira. sa~uva me poraza i bje`anja. malom naselju u pokrajini Gazza..” Se’id i muslimani. kad nam odredi{ susret. u~ini da to bude uz Tvoju milost i spas. izme|u Hajfe i Jafe.” ^im je do{ao u [am. a ni Amru ibn ’Asu to nije po{lo za rukom mada ga je opsijedao prije nego je dobio naredbu da ide u Egipat. Halifa se okrenu ljudima oko sebe i re~e: “Allahovi robovi. Allah vam se smilovao. Uspje{nu opsadu izvede Muavija ibn Ebu-Sufjan sa Se’idom ibn Amirom. pa halifa Omer naredi da na ~elo te vojske stane Jezidov brat Muavija. Kada je Muavija oslobodio . u~ini da se sretnemo u pokornosti Tebi.. Rimljani nakon prvog poraza pobjego{e u malo mjesto Ed-Dasine. preseli na ahiret. U isto vrijeme preseli i Jezid.{. Dignite svoje ruke. ga u~inio blagoslovljenim.

.v. posveti pa`nju bli`njim i daljim muslimanima nad kojima ti je Allah. bio je hrabar i poletan na Allahovom putu. r..’ Re}i }e im se: ‘Stanite radi obra~una. {. izabran za halifu.a.” SKROMNI VJERNIK Se’id ibn Amir postade poznat i slavan. Neka ti govor bude u skladu sa djelima jer je najbolji govor onaj koji je sproveden u djelo. @eli njima ono {to `eli{ sebi i svojoj porodici. dao upravu. d`. rekli su mu: “Olak{aj ovim vi{kom sebi.s. ljudi kojima je Allah povjerio ulogu Poslanikovog. Krasila ga je pobo`nost i skromnost u ovosvjetskim u`ivanjima i ljepotama i `rtva u dunjalu~kim odricanjima radi obo`avanja Allaha. sakupit }e ljude radi obra~una. olak{aj i ne boj se ni~ijeg prigovora.a.{. nasljednika.. Omer. ko to mo`e?” On mu odgovori: “Mogu ljudi kao ti. svojoj porodici i svojim zetovima.’ Oni }e re}i: ‘Nemamo .v. pa }e do}i vjernici siromasi ubrzano kao kad se golubovi spu{taju.. s.{..” Omer.” Se’id je dijelio svoj imetak i svoje prihode siromasima i onima koji su bili u potrebi. d`.a. d`.{.a. Nakon osvajanja [ama Se’id se vratio u Medinu i po{to jo{ uvijek nije sreo Omera. Pored ukorijenjene ljubavi za d`ihadom. Cijelu su no} u Medini u~ili tekbire i zahvaljivali Allahu. Otkloni pote{ko}e. jer nema posrednika izme|u ~ovjeka i Allaha. tako mi Allaha! Ne}u prodati Allahovo zadovoljstvo za srodstvo. na oslobo|enju Kajsarije. vjerovanja i poniznosti. otkako je Omer. upita ga: “Se’ide. savjetujem ti da se boji{ Allaha u odnosima prema ljudima. s... podr`avao ih je: “Zahvaljujte Allahu.” On je odgovorio srcem punim imana: “Ne}u da zaostajem iza prvaka nakon {to sam ~uo Allahovog Poslanika. d`.374                           Ashabi Allahovog Poslanika Kajsariju. oti{ao mu je jednog dana i rekao: “Omere. r. Ne strahuj od ljudi u odnosima prema Allahu.. poslao je halifi Omeru vijest koja obradova muslimane. r.a. preziri ono {to prezire{ sebi i svojoj porodici. {. Omere. Napu{tao je sve na ovom dunjaluku {to je li~ilo na prevaru i zavjeru.. Jednoga dana kada mu je dodijeljena velika koli~ina imetka.” On se uzruja i protestova: “Za{to mojoj porodici i porodicama moje djece?! Ne. r.s.{. d`.a. d`.” Pa su mu rekli: “Pove}aj sebi i svojoj porodici opskrbu i uzmi dobra ovoga svijeta.. Proslavio se po svojoj smjelosti u izno{enju istine i svoga mi{ljenja bez licemjerstva i laskanja. da je rekao: ‘Allah.

ona prelaze moje potrebe pa ne znam {ta da radim s njim. Stanovnici Himsa bili su poznati po mnogobrojnim pritu`bama koje su slali halifi. odgovori{e.. d`.” Veli~ina Se’ida ibn Amira. Pozvao ga je i predlo`io mu da ide u Hims.a. pa ga upita: “Ima{ li primanja ili da ti ih ja odredim?” Se’id mu odgovori: “Halifa.a. r. htio postaviti namjesnika u Himsu. pa je tra`io od njih da mu predaju imena siromaha i muhta~a. “Ko je Se’id ibn Amir?”.’ Zatim }e Allah. Se’id mu re~e: “Vladaru pravovjernih. koji su na sjeveru osvajali i pro{irivali teritorije. Hims je nazvan “Mala Kufa” jer su stanovnici ta dva grada bili sli~ne prirode. Omer ibn el-Hattab imao je obi~aj obavezati svoje namjesnike da ispitaju stanje siroma{nih muslimana i da mu napi{u njihova imena kako bi tajno podmirio njihove potrebe. r. upita ih Omer. Bilo im je potrebno mjesto u kome }e formirati komandu i postaviti dr`avnu administraciju. oti{ao je u Hims.a. ^esto su pravili urote protiv namjesnika. a sada me ostavljate! Tako mi Allaha.” Se’id ibn Amir. r. vidjela se za vrijeme namjesnikovanja u gradu Himsu gdje je pokazao vrhunac svoje skromnosti i pobo`nosti. ja }u tebe postaviti. Omer im re~e: “Va{ namjesnik siromah!?” . dvoumio se kako da na|e odgovaraju}eg za tu te{ku obavezu.. a zbog svog strate{kog polo`aja bio je veoma va`an za muslimane. Jedne prilike Omeru je do{la delegacija iz Himsa.” I postavi Se’ida za namjesnika Himsa.’ I u}i }e u D`ennet prije svih ljudi.. r. Kada je Omer. “To je na{ namjesnik”. Oni su mu predali spisak na kome je bilo napisano i ime Se’ida ibn Amira. osim malog broja koji su ina~e bili poznati po svojim prevrtljivostima.a. NAMJESNIK HIMSA Hims je bio jedan od velikih gradova [ama. re}i: ‘Moji robovi su rekli istinu. Tamo ga ljudi zavolje{e. zar }e{ mene postaviti?” Omer se naljuti i re~e: “Te{ko vama! Natovarili ste mi ovo na vrat. pobunama i mnogim `albama. ja imam primanja iz dr`avne kase muslimana..Ashabi Allahovog Poslanika 375 mi polagati nikakve ra~une. Dugo je tra`io i razmi{ljao i nije na{ao boljeg od Se’id ibn Amira.{.

zaista. Pro|e nekoliko dana. zakaza sastanak sa namjesnikom i onima koji se `ale na njega. pa po{to je ja operem. Omer. a no} sam ostavio samo za ibadet Allahu. rezali mu tijelo i govorili: ‘Bi li volio da je Muhammed na tvom mjestu. i ~etvrto je stanje u koje zna zapasti. prezirao sam spominjati razloge. a tada sam bio mu{rik. d`. tre}e: dva dana u mjesecu nema ga nikako. I na kraju. Prvo: ne dolazi nam izjutra skoro do podne. Kada ih je Se’id primio. `ale}i se na postupke Se’ida ibn Amira i njegovo neizvr{avanje obaveza. Omer ibn el-Hattab. naime s vremena na vrijeme odluta u mislima kao da nije pri svjesti.376                           Ashabi Allahovog Poslanika Jedan od njih odgovori: “Jest. djeci siro~adi i besku}nicima. kao da ga je zadesila nezgoda. a da si ti slobodan?’ On im je odgovorao: ‘Tako mi Allaha. zbog ~etiri se stvari `alimo na njega. s vremena na vrijeme odlutam u mislima jer sam prisustvovao ubistvu Hubejba ibn Adijja el-Ensarija. Kada je stigao.a.” Pa joj on re~e: “Pomozi mi.. [to se ti~e toga {to im ne izlazim skoro do podne. {to se ti~e dva dana u mjesecu u kojima im se uop}e ne pojavljujem. a Omer se okrenu Se’idu i upita ga: “Ima{ li ~ime da se odbrani{?” Se’id ustade i re~e: “Tako mi Allaha.. pa tek krajem dana iza|em. a onda iza|em.. zatim uzmem abdest i klanjam duha-namaz. ali evo moram. ~ekam da mi se osu{i. moja porodica nema sluga pa ja mijesim tijesto i kuham hljeb. to je zbog toga {to nemam sluga da mi peru odje}u niti druge odje}e da se presvu~em. a on nikome ne odgovara. r. do|e u Hims da vidi kako je namjesnik i ostali ljudi. r.” Ona mu. do|e mu delegacija koja je ispitivala rad namjesnika. a da .. Jedan. ne bih po`elio da sam sa svojom porodicom siguran i miran. nikome ne odgovaram no}u jer sam se njima stavio na raspolaganje danju.” Omer na ovo zaplaka i naredi da spreme hiljadu dinara i po{alju Se’idu. re~e: “Oslobodi je se. U{la smutnja u moju ku}u.” ^ovjek koji je govorio sjede. drugo: kad ga nave~e ne{to trebamo.” Porazgovara s njim vjerna mu supruga. u ime svih njih.” Se’idova se `ena iznenadi njegovu govoru. pa stavi{e dinare u malu kesu i zadu`i{e nekoga da ih podijeli siroma{nim muslimanima. ne znaju}i za dinare. re~e: “Svi smo od Allaha i svi se Njemu vra}amo. pa sa`aljivo upita: “Se’ide. udovicama. progovori: “Vladaru pravovjernih. zovemo ga. r.. a on u svojoj ku}i ne upali vatru.a. tako mi Allaha. Kurej{ije su ga vezale za stablo drveta. {ta ti je?” On joj odgovori: “Do{ao mi je dunjaluk pa mi pokvari ahiret.{.a. a ono nas uzrujava i brine.

nikad se nisam sjetio tog dana kad mu nisam pomogao. . pa se stresem boje}i se Allahove kazne i zamislim se o tome da dugo ne mogu do}i sebi. r... Neka se Allah smiluje Se’id ibn Amiru. a da ne pomislim da mi Allah ne}e oprostiti. ~iste du{e. preseli svome Stvoritelju.” Omer na ovo izrazi svoje veliko odu{evljenje.’ Tako mi Allaha. a zatim re~e: “Hvala Allahu. bio je jedan od stupova veli~anstvene gra|evine islama.{.a. slijede}i ~asne muslimane prethodnike. Bio je ~istog duha. d`. Koji nije dozvolio da zaklju~im na osnovu vanj{tine. ~vrstog imana.Ashabi Allahovog Poslanika 377 Muhammeda ubode trn. skromno{}u i borbom na Allahovom putu. Ostavio je iza sebe uspomene namirisane bogobojazno{}u.” PRESELJENJE NA AHIRET Dvadesete godine po Hid`ri Se’id.

.

ponosito srce.a. . mr{av. oslanjao u ratnim pohodima. Trgova~ki karavani prolazili su pored njih. Bio je jedan od najhrabrijih jaha~a i najsmjeliji u borbi. a. sin je Abdullahov. ravnomjerno razvijenog tijela. bijeloga tena koji je naginjao `utoj boji. Tako je Galib odrastao u stalnim ratovima. jo{ u ranoj mladosti.. Nau~io je jahanje. Pleme El-Kenane vodi porijeklo od loze Kurej{ija.GALIB IBN ABDULLAH. a poznavao je i plivanje. a on D`’aferov. prema moru. ili su napadali karavane koji ne bi tra`ili za{titu i koji su odbijali pla}anje. a on K’abov. s. a on Lejsov. a bili su smje{teni zapadno od Medine. upalih o~iju. Bio je poznat po svojoj gostoljubivosti. a oni su im jem~ili za{titu u zamjenu za odre|enu sumu novca.s. LI^NOST Galib ibn Abdullah ubraja se me|u najve}e i najslavnije ashabe Muhammeda. na koje se Poslanik.v. Bija{e visok. Imao je o{tru pronicljivost i o{troumnost. kori{tenje oru`ja. R.A.s. samopouzdanje i smjelost. Posjedovao je vrlo lijepu narav. a on Abdu-Menafov. Ratno iskustvo stekao je u svome plemenu El-Kenane. a on sin Musirov.. ~vrste i smirene nerve. izdu`enoga lica. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Galib. potpori i pomo}i nevoljnicima i muhta~ima. a on Kelbov. a on Bekrov. Imao je kukast nos i visok glas tako da se ~uo iz daleka. a on Amirov. strategiju napada i povla~enja. a on Avfov. a on je sin Kenana el-Kenanijja el-Lejsijja.

sreli su El-Harisa ibn . odazivaju}i se pozivu u d`ihad kada god bi Allahov Poslanik.380                           Ashabi Allahovog Poslanika PRIMANJE ISLAMA U po~etku.v. ~ime se jo{ vi{e oja~a dini-islam. idu}i prema Kedidu. Poslanikov. i rekao mu: “Bo`iji Poslani~e.. Oko ikindije toga dana.s.a. Galib nije ni{ta znao o islamskom pozivu.v. s. s. s. Nakon odre|enog vremena. Stanovao je predgra|u Medine. po{ao u ratni pohod. dobru i pravdi. a kao njihovog pretpostavljenog imenovao je Galiba ibn Abdullaha... obo`avanju Jednog Jedinog Boga. Naredio im je da napadnu Kedid. pa je pozvao Galiba ibn Abdullaha i odredio ga za vo|u nekoliko desetina ljudi.. stigli su plodovi njegove da’we: pleme Benu-Kenane je prihvatilo islam.s.a. a ljudi su im postali osori i grubi.a. Tako|er.a. do{la je vijest da su neki ljudi iz plemena Benu el-Melluvah sklopili savez sa Kurej{ijama. Jednoga dana. Bilo ih je stotinu dvadeset. s.s. Pove}ao im se broj stoke.s. a kada je pala no}. i da su u{li u islam. Galib se nastanio u Medini.. a da pojedince od njih ubiju. s. naredio je da se opremi odred vojske.a.s.a.s. mjesto njihovog prebivali{ta.v.pobojao se da ne spremaju ne{to protiv muslimana. s.. koje je ina~e bilo saveznik Kurej{ija. jednog dana do Poslanika. Naredio je da ih napadnu i da razbiju njihove redove.a. Tek nakon Bitke na Bedru i pobjede muslimana. pamtio ^asni Kur’an i sjedio sa Allahovim Poslanikom.v. a nije ~uo ni da je jedan dio stanovnika Medine dao prisegu Allahovom Poslaniku. s.v.s. Porobili su ih i vratili se zajedno sa plijenom i stokom u Medinu. Savjetovali su se sa Kurej{ijama u pogledu njihovih potreba i udovoljavali njihovim zahtjevima. Ni “Prva” ni “Druga prisega” nisu podstakle Galiba na dini-islam. u plemenu Benu-Abd. i on krenuo da se sretne sa Poslanikom . Galib je po~eo razmi{ljati o ovom ~ovjeku koji poziva milosti i ljubavi. napali su pleme Benu-Abd i brzo ih savladali.” Poslanik. Tako je. Oti{ao je Allahovom Poslaniku.. Galib ibn Abdullah poveo je izvidnicu.v. i izjavi svoje primanje islama. zajedno sa grupom ljudi iz svoga naroda koji su se uputili prema Medini. Poslije toga. To mu je zapalo u o~i i shvatio je da tu ima ne{to sumnjivo . sluga Jesar primijetio je da je Benu-Abd stupilo u kontakt sa Kurej{ijama i da se broj njihove stoke naglo pove}ao. vidio sam ne{to kod Benu-Abda.a.s. POVJERENIK ODGOVORNIH POSLOVA Galib ibn Abdullah odlazio je stalno iz svoga mjesta u Medinu i tamo sticao vjersku naobrazbu.v. kao da kuju kakvu zavjeru. s.v.

Zatim su potjerali stoku i deve i krenuli prema mjestu gdje su ostavili El-Harisa i stra`ara. ^uli su ga stanovnici El-Melluvaha te po`uri{e ne bi li stigli Galiba. s.a. pa su ga Usame i Galib tjerali dok ga nisu uhvatili. jer je no}. uvidio je veli~inu Galibove iskrenosti prema vjeri i njegovu borbenost. Tu su ostali do no}i. koji je ubio veliki broj muslimana. snagu i dobru strategiju u borbi. dok su ostale zarobili. Zastali su nemo}ni da i{ta urade i srditi posmatrali Galiba i vojsku kako nose plijen i tjeraju stoku ispred sebe. rastjerali ih i pobili ve}inu njihovih ljudi. Umalo da sustignu Galiba i njegovu vojsku.s. najbolje vrijeme za napad. do njega Galib ibn Abdullah. Stali su mu iznad glave. Galib je stigao do mjesta gdje je ostavio svog druga i stra`ara. pa ga je poveo sa sobom kao pratioca prema Medini. ISKU[ENJE Bo`iji Poslanik. Bila je to parola u njihovim pohodima. za{to me zarobljava{? Do{ao sam kao musliman.v. poslao ga je u pohod na Benu-Murre.” Muslimani su nastavili putem Kadida sve dok nisu stigli do mjesta sa koga im je bila omogu}ena kontrola nad izdajnicima. pa mu Galib odgovori: “Ako si zaista do{ao kao musliman. Napali su Benu el-Melluvah iznenada i nanijeli im ogromne gubitke. ne}e ti nauditi ako bude{ zarobljen jedan dan. ostatak rastjerali. Vikali su tako glasno da je eho odzvanjao cijelim podru~jem. on je pobjegao.” Naredio je da ga zave`u i da postave sna`nog stra`ara kraj njega. pa su ga zarobili. Usame je bio na ~elu odreda. odsijeci mu glavu. a ako bude{ ne{to drugo. a na kraju. kod Galiba.. Stra`aru je izri~ito naredio: “^uvaj ga dok se ne vratimo. nakon {to je opremio odred vojske i za vo|u postavio Usamu ibn Zejda ibn Harisa. tada }emo biti sigurni ko si ustvari. a mud`ahidi su ponavljali za njim. Me|u borcima Benu-Murre bio je njihov saveznik Murdas ibn Nehik. ako ti se bude opirao. El-Haris je upitao Galiba: “[ta ti je. Od radosti je govorio: “Pobjeda! Pobjeda!”. Veliki broj su ih ubili i ranili. Napali su ih neo~ekivano. Iste godine u osmom mjesecu po Hid`ri. Po{to je pora`eno pleme Benu Murre. a iza njih muslimani sve dok nisu do{li nadomak prebivali{ta Benu-Murre. kad u momentu pade jaka ki{a pa pote~e prava bujica vode dolinom Kedid koja napravi prepreku i sprije~i ih da stignu muslimane. da izjavi primanje islama. Allah neka ih nagradi za svaki njihov korak. Preostali ljudi iz Benu el-Melluvaha tra`ili su pomo}.” Svojim govorom je nagla{avao da je krenuo u Medinu.Ashabi Allahovog Poslanika 381 Malika ibn el-Bersa ibn el-Lejsija koji je bio iz Galibova naroda.” Usame ovako prenosi detalje tog doga|aja: “Nakon {to je narod bio pora`en. vidio sam . a on im re~e: “Svjedo~im da nema drugog boga osim Allaha.

preselio na ahiret. nije bilo na tebi da ubije{ onoga kome je Allah Bog. zamahnuli na njega sabljama. U prvom periodu njegove vladavine neka arapska plemena odmetnula su se od vjere.. To je bila velika opasnost koja je prijetila jedinstvu Arapskog poluotoka pod okriljem dini-islama. muslimani su pogo|eni velikim porazom od Perzijanaca u Bici El-D`isr. a on tada re~e: “Svjedo~im da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Bo`iji Poslanik. lice mu se promijeni. r. u prethodnici muslimana. Nakon {to je Poslanik.” Nismo ga ostavili dok ga nismo ubili. s. Planirao je osvajanje gradova koji su bili najbli`i.a. Svoje vrijeme provodio je klanjaju}i i tra`e}i oprosta od Allaha. Zapo~elo je osvajanje gradova Iraka. pa je poslao vojsku u sve dijelove Arapskog polutoka da ugu{e taj pokret i njegove vo|e. s.a.v.v. r. Kada je suzbijen otpadni~ki pokret i uspostavljen mir.s.s. zadovoljan s njim i krenuo je na ~elu probranih konjanika muslimana. Pri{li smo mu ja i Galib ibn Abdullah. kao {to se kajao i Galib. vje{tih i iskusnih na putu.a. ostvario je velike pobjede i osvojio veliki broj gradova i utvr|enja prije nego mu je halifa naredio da krene prema [amu.a.. zabilje`en je veliki spomen na Galiba ibn Abdullaha. s. Kada sam prenio Poslaniku. nakon {to je on ve} izvr{io pojedina~ne napade na Es-Sevad i neke ira~ke gradove..382                           Ashabi Allahovog Poslanika ~ovjeka nevjernika koji je ubio veliki broj muslimana. El-Musenna ibn Haris e{-[ejbani podsticao ga je da krenu na osvajanje gradova Iraka.v. Galib je uvidio da je Poslanik.s.s. a Galib je bio postojan na polju d`ihada sa Allahovim Poslanikom. Halid ibn Velid. s. redovno je slao Resulullahu. Meka je osvojena. me|u njima i . gdje je bila potrebna njegova podr{ka u tamo{njim bitkama. Tada je poginuo veliki broj muslimana.v. r. Pre`ivljavao je te{ko isku{enje. na ~itavom Poluotoku suzbijen je otpadni~ki pokret i sa~uvano je njegovo jedinstvo pod okriljem islama. Tako|er na Hunejnu. d`. Tokom puta. ~ovjeka koji ga je obavje{tavao o stanju na putu. do{ao je Ebu-Bekr es-Siddik. Allah je pomogao Svoju vjeru. potra`io je Galiba i naredio mu da ispita i izvidi put do Meke. U vrijeme Omera ibn el-Hattaba.v.. u kojoj je vo|a nearapa uspio nadvladati emira islamske vojske Ebu-Ubejdu ibn Mes’uda es-Sekafija.. halifa je po~eo razmi{ljati o osvajanjima van Arapskog poluotoka. zaplijeniv{i veliki ratni plijen.v.a.a.s. Halifa je odlu~io boriti se protiv njih. JUNAK EL-BUVEJBA Galib ibn Abdullah bio je mud`ahid koji se borio svojim imetkom i svojim `ivotom na putu Uzvi{enoga Allaha. odlu~io osloboditi Meku..a. pa re~e: “Usame. s.s. nije znao {ta da ~ini. Kada je Allahov Poslanik. radi {irenja islama u njima... kao njegov nasljednik u upravi nad muslimanima.a.a.a.” Usame se kajao zbog ubistva Murdasa. r. {ta se desilo.{. s.

a prvi koji je stigao bio je D`erir ibn Abdullah el-Bed`lijj. va{im udjelom.” Pleme Benu-Kenane krenulo je na ~elu sa Galibom ibn Abdullahom. Omer ibnul-Hattab. r. upitao ih je na koju stranu bi voljeli. pa ga je Mihran pitao: “Ili }ete vi pre}i do nas.” Omer im je rekao: To ste ve} zadovoljili. Ra{irite se po gradu u kome je Allah umanjio njegov broj stanovnika i njegovu mo}. Nakon dolaska pomo}i. pa da se oja~ate hranom za borbu protiv svoga neprijatelja. tamo su na{i prethodnici. pridru`ili su se njegovoj vojsci. Irak.. Poslije njega stigao je Hilal ibn Gullefe et-Tejmijj. Mo`da }e vas Allah u~initi nasljednicima. El-Musenna se prije po~etka bitke obratio muslimanima: “Vi ste posta~i. koji je napisao Omeru ibn el-Hattabu da ga pomogne velikim odredom mud`ahida. na ~elu boraca iz svog plemena Bed`ile. na ~elu velike vojske. pa je on izrazio bojazan da }e napasti muslimane jakim snagama i povratiti zauzeta podru~ja Iraka. .a.. Galib ibn Abdullah osjetio je nemir u svome narodu. kako bi mogao izi}i licem u lice u okr{aj sa Perzijancima. a oni su odgovorili: “U [am. i prihvatite borbu protiv naroda koji je izuzetno napredan i razvijen.” Mihran je pre{ao sa svojom vojskom na drugu stranu rijeke i tu otpo~e bitku. Vijest o koncentraciji muslimana stigla je do Perzijanaca. Pomo} je po~ela pristizati. te je stigao do mjesta El-Buvejb.. Kada je stigla delegacija plemena El-Kenane. Pomo} je neprekidno stizala. pa da `ivite sa onima koji pre`ive od toga naroda. pa je prema njima krenuo Mihran. a u Medini je halifa do~ekivao dobrovoljce i upu}ivao ih tamo gdje je smatrao da je nu`no .. nasuprot njih. Slijedio ga je Arfed`e ibn Hersem. Nakon toga. koje je imalo ~etiri stotine boraca. El-Musenna je stao na ~elo vojske ~iji je broj iznosio oko osam hiljada ljudi.Ashabi Allahovog Poslanika 383 Ebu-Ubejde. vo|stvo je preuzeo El-Musenna ibn Haris e{-[ejbani. Irak. To je bio kanal za preusmjeravanje toka rijeke Eufrat na kojoj je most koji povezuje dvije obale.a.” Bilo je vrijeme blagoslovljenog ramazana. r. pa je odgovorio: “Pre|ite vi. pa je ustao i rekao: O rodbino. odazovite se Vo|i muslimana u onome {to tra`i i izvr{ite naredbe.. ili da mi pre|emo do vas?” El-Musenna. Omer je shvatio veli~inu opasnosti koja prijeti pa je odlu~io pomo}i El-Musennu sa velikim brojem vojske i opreme. Oni reko{e: “Mi se pokoravamo i izvr{avamo ono {to tra`i Vo|a muslimana. na ~elu plemena Er-Rebab. S druge strane.prema Iraku ili [amu.. a kada su se sreli sa El-Musennom. do{ao je El-Musenna. Perzijanci su skupili veliku vojsku na El-Buvejbu. na ~elu boraca iz Ezda. Ja smatram da bi trebali prekinuti post. El-Musenna je odlu~io pribje}i jednoj novini. a post slabi i umanjuje snagu. Jurnule su dvije vojske u ravnopravni i smioni okr{aj. sjetio se prevare Perzijanaca prema Ubejdi u Bici El-D`isr.

..a. r. te grupa koja se borila iza slonice. a koja je imala veliki utjecaj na Bitku “El-Kadisijja. odre|en je kao vo|a islamske vojske pod ~iju zastavu se prijavilo oko ~etiri hiljade mud`ahida Medine. o velikoj koncentraciji perzijske vojske. odgovorio mu je Abdurrahman.a.384                           Ashabi Allahovog Poslanika mud`ahidi }e pro}i krilom. s ciljem njihovog razbijanja iznutra. U isto vrijeme. Odlu~io je pozvati ljude {irom Perzije kako bi opremio ogromnu vojsku. Neka je tebi i onom ko je s tobom cilj hajr. Omer ibn el-Hattab.. Broj ove vojske dostigao je sto dvadeset hiljada ratnika: konjanika. Stvar je izlo`io najodabranijim ashabima `ele}i njihovo mi{ljenje. r.” EL-KADISIJJA Nakon bitke “El-Buvejb” pove}ala se ~vrstina muslimana i odlu~nost da osvoje ~itavu Perziju i njen glavni grad. U toj bici ubijen je Mihran i njegove velike vojskovo|e. S’ad ibn Ebu-Vekkas. Okrenuo se prema Perzijancima i sa vrha mosta ubijao svakog ko mu se pribli`i. ispra}aju}i ga. poslao je vijesti vo|i muslimana Omeru ibn el-Hattabu. priklju~uju}i se vojsci na ~ijem je ~elu bio Rustem. udarati i u sredinu perzijske vojske. Priprema za hajr jeste strpljenje. po~eo je tra`iti vo|u koji bi odgovarao za tako te{ku i slo`enu bitku. tako|er. i vratiti ih na Arapski poluotok. prijestolnicu Kisra. Galib ibn Abdullah vodio je dio Benu-Kenane i kr~io put. r. prije nego Rustemova vojska krene na njih. Bitka “El-Buvejb” smatra se jednom od najve}ih bitaka koje su muslimani vodili protiv Perzijanaca. Mihran je uvidio te`inu polo`aja i htio se povu}i sa svojom vojskom na drugu stranu rijeke.. koja }e protjerati muslimane iz mjesta koja su zauzeli.a. Pred tobom je vrlo te`ak i neugodan zadatak koji ne mo`e rje{iti niko osim iskreni.. spremne da istrijebe muslimane. r. Tra`io je od njega da pozove muslimane sa ~itavog Arapskog poluotoka u pomo}. Jezded`ird je pobjesnio kada je ~uo za poraz.a. i s hajrom po~ni. pa mu je Abdurrahman ibn Avf. Znaj da za sve treba priprema. a muslimani su ostvarili veliku pobjedu i pravednu osvetu za muslimanske {ehide u Bici El-D`isr. Omer ibnul-Hattab. ali ga je El-Musenna ~ekao u zasjedi. rekao mu je: “Ja sam te odredio da rukovodi{ operacijom u Iraku. upita Omer. pa ~uvaj moju oporuku. r. r. “S’ad ibn Ebu-Vekkas”. a.a.rekao: “Na{ao sam ga! Lav sa kand`ama!” “Ko je on?”. Poku{ao je do}i do mosta i pre}i ga. Kada je S’ad krenuo prema Iraku.a. r.a. lijevim i desnim. mud`ahidi na desnom i lijevom krilu kosili su svojim sabljama perzijske vojnike. El-Musenna ibn Haris.. Kada je primio Musennino pismo. razbijaju}i redove perzijske vojske sve dok nije do{ao do njene sredine. Ljudi su se listom odazivali njegovom pozivu. strpljenje na onome {to te sna|e i .

” Ispratio je S’ada i mud`ahide Medine s Allahovim blagoslovom. On }e vam se odazvati.{. Pomislite {ta }e ljudi re}i sutra. pa prenijeti drugima. a Perzijanci prema muslimanima. rije~ vam je zajedni~ka. perzijskoga vo|u Rustema. Galib i pleme Benu-Kenane pokazali su veliko juna{tvo i originalnost. O skupino Mead. rekao je: “Ljudi. ne bri{e lo{e s lo{im. S’ade ibn Ebu-Vekkase. po{tuju}i njihova prava u momentima va{e mo}i i sile. izme|u Njega i bilo koga drugog nema nikakve veze. s. Njega molite. osim da Mu se bude pokorno. Sutra }e pri~ati.v. bili su `estoki prema njima. Perzijanci su naprijed potjerali slonicu da bi ubacili strah u srca muslimana. ve} bri{e lo{e s dobrim. vi ste njihov spas.s. Kada su do{li do sjedi{ta El-Musennine vojske.a. Tako su oslabili njihovu djelatnost i omogu}ili muslimanskim junacima da se bore iza slonova. obra}aju}i se svome narodu. Spojile su se vojske u strahovitom okr{aju. Smjelo i odva`no nastupaju}i. pa se smjestio kraj ravnice El-Kadisijje. Me|utim. On }e vam pove}ati. od Njega tra`ite. Pa. Me|u njima i tri stotine iz plemena Benu-Kenane. . Galib ibn Abdullah. oslonite se na Allaha u onome u ~emu vas ku{a. nakon {to su otkrili njenu slabu ta~ku i na~in na koji }e je ubiti.” Prije po~etka bitke S’ad se te{ko razbolio. d`. umije{ali su se u redove Perzijanaca i navalili na grupu koja se borila iza slonice.” U ovoj bici muslimani su ostvarili veliku i va`nu pobjedu i ubili su Allahovoga neprijatelja. zaista. Zaista. pa preuveli~ati. sa vo|om Galibom ibn Abdullahom. blizu mjesta bitke.. on je ve} bio preselio svome Gospodaru. Bolest ga je privezala za postelju. nemoj da te obmane ako se ka`e: Daid`a Bo`ijeg Poslanika. U tom momentu Tulejha ibn Huvejlid iza{ao je pred jednog od njihovih mo}nika i izazvao ga na dvoboj.Ashabi Allahovog Poslanika 385 ono ti uve}ava bogobojaznost. S’ad je ujedinio islamsku vojsku. muslimani su znali kako da iza|u na kraj s njom. pa ih podsti~ite na borbu. Znaj da je bogobojaznost u dvije stvari: u pokornosti prema Allahu i ~uvanju od grijeha. vi ste njihovi poglavari. stalno su ih napadali i udarali sve dok nisu uhvatili i izdvojili slonicu. muslimani su krenuli prema Perzijancima. pa im je rekao: “Krenite i postupajte s ljudima pravedno. Galib ka`e: “Boga mi. Dostavio je muslimanima da }e on prou~iti ~etiri tekbira. a da oni po~nu borbu poslije ~etvrtog. {ta je razlog pa ste se ukopali s va{im konjima na mjestu? Sa vama je ono {to vas ne}e izdati (sablje). Prije po~etka borbe. Allah. Vi ste pripadnici svoga naroda na ovom podru~ju. S’ad ibn Ebu-Vekkas tra`io je od vo|a svoje vojske da podsti~u muslimane na borbu i da im preporu~uju ~vrstinu u okr{aju.” Svaki se vo|a obratio svome narodu. koja je brojala trideset tri hiljade mud`ahida. Opisuju}i borbu svoga naroda na Kadisijji. Idite me|u ljude. arapski pjesnici i njihovi govornici. Ubio ga je vrlo brzo. Prou~io je ~etiri tekbira.

Ed`el mu je do{ao u zadnjim danima hilafeta Omera ibn el-Hattaba. r. Allah se smilovao Galibu ibn Abdullahu. r.. .386                           Ashabi Allahovog Poslanika PRESELJENJE NA AHIRET Nakon El-Kadisijje godine su po~ele nadvladavati Galiba ibn Abdullaha. junaku El-Buvejba. Bio je jedan od stupova veli~anstvene gra|evine islama.a. povjereniku va`nih zadataka.a..a. pa se vratio u Medinu i u njoj se nastanio. r.

a on Led`imov. a on Vaila er-Rebi’a el-Bekrija el-Ad`elija. Imao je mo} preciznog zapa`anja. a on Abdul-’Uzzaov. OSOBINE . Podigli su svoje {atore u podru~ju izme|u pustinja El-Hire i El-Enbar prema oblasti Hejt koja je pripadala ira~koj pustinji. Oblast gdje su se smjestili bila je sjeveroisto~no podru~je Arapskoga poluotoka.urat. a on Hajjetov. Njegovo pleme ~inili su Arapi nomadi koji su se selili iz mjesta u mjesto. R.. napisao: “. Tokom mnogobrojnih periodi~nih seoba . a on je sin S’adov. Bio je najsposobniji vodi~ trgova~kih karavana koji su putovali izme|u Iraka. a on S’abov. razvijene gra|e i jakih mi{i}a. a on S’alebov. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Ime mu je . na granici Bahrejna. a on sin Ad`elov. tra`e}i hranu i vodu za stoku. jake tjelesne konstrukcije.” . [ama i Arapskoga poluotoka. Zastali su u pustinji Ubelleh. sitne o~i. Postao je nadaleko ~uven po poznavanju pustinjskih puteva. rijetku kosu. Pro~uo se po vje{tini jahanja konja i deva. a on Bekrov. a on sin Habibov. od svih ljudi. ~uveni histori~ar. nije mu bilo premca u poznavanju puteva i snala`enju na putovanjima kroz pustinju. najbolje poznavao puteve. Imao je sme| ten. znao je koristiti zvijezde za orijentaciju u no}nim putovanjima. Bio je srednjega rasta. a on sin Rebi’ov.urat je stekao veliko iskustvo u poznavanju pustinje. Bio je veoma lukav i snala`ljiv pa se spretno rje{avao neugodnih situacija.urat je.A. usko lice. on sin Alijev.urat ibn Hajjan odrastao je u okrutnoj i divljoj prirodi pustinje. istaknute o~ne jagodice. pa je Ibn-Hibban. Bio je saveznik Benu-Sehma Kurej{ija. njenih puteva i staza.URAT IBN HAJJAN. a sin je Hajjanov. jakog pam}enja.

” Safvan podr`a {to on re~e i doda: “Ako ostanemo u Meki.urata u Meku. a sa njima bila je i grupa Kurej{ija. vratili su se u Medinu.s. Njihova nevolja se iz dana u dan pove}avala jer su bili ograni~eni u kretanju i nisu imali kuda dalje od Meke. Zbog svoga polo`aja bio je neprijateljski raspolo`en prema Allahovom Poslaniku. potro{it }emo sve {to imamo. putevi su pod njegovom kontrolom i ne smijemo rizikovati da ne bi na{ imetak pao njima u ruke.urata ibn Hajjana. Ned`dom.urata ibn Hajjana zarobljenog. .JANOV VODI^ . unervozili su se jer su po~eli tro{iti glavnicu svog imetka. pjevaju}i pjesme pogrdnog sadr`aja pukim izmi{ljotinama i la`ima. s.” U razgovor se umije{a Zem’a ibn Esved i re~e: “Ja }u vas uputiti na ~ovjeka koji }e vas voditi. ne bi zalutao. zaplijeniv{i veliko bogatstvo. Ovladali su podru~jem Medine i njene okolice i predstavljali istinsku opasnost koja je prijetila trgova~kim karavanima Kurej{ija. toliko da je petina bila dvadeset hiljada dirhema. Ebu-Sufjan i Safvan pozvali su . Nakon Bitke na Bedru muslimani su shvatili koliko su jaki i u kojoj mjeri je njihovo postojanje stabilno. re~e Zem’a. Zejd. . zarobio je . Jedan je ensarija vidio .v. nisu bili u stanju koristiti put prema [amu koji je prolazio pored Medine zbog straha od muslimana. Muslimani su izveli brz i neo~ekivan napad na karavan i primorali vo|e Kurej{ija da bje`e.urat ibn Hajjan”.urat ibn Hajjan bio je saveznik plemena Benu-Sehm el-Kurej{ijj. Kurej{ije nisu mogli obustaviti svoju trgovinu prema [amu i Iraku. koji. Roba je bila u srebru.” Pa je Safvan upitao: “Ko je on?” “. Bio je u dru{tvu onih koji su vrije|ali Allahovog Poslanika. Ostale ~etiri petine podijeljene su izme|u u~esnika u izvidnici.. zapovjednik muslimanske izvidnice. a Zejd ibn Haris. ali da putuju novim putem.388                           Ashabi Allahovog Poslanika EBU-SU.a. a u d`ahilijetu mu je bio prijatelj.s. u slu`bi svojih saveznika Kurej{ija. s.. Zaplijenili su ga. Tako|er. kada bi i{ao `mire}i. objasnili mu o ~emu se radi i ponudili mu da ga unajme da im bude vodi~ prema [amu.v.a. Po~etkom zime krenu{e putem koji prolazi dolinom Zi Irek.urat je prihvatio njihovu ponudu i ostao u Meki nekoliko dana dok su Kurej{ije spremile stvari i robu za trgovinu. Bili su u }orsokaku. kad Ebu-Sufjan re~e: “Muhammed je sprije~io na{u trgovinu prema [amu. a ne putevima kojima putuju ljudi i putevima koji su poznati. Ebu-Sufjan je sjedio sa Safvanom ibn Umejjom pored Kabe. i ostali koji su bili s njim. ostavljaju}i karavan i sve {to je on nosio.

s. a pozva{e sva arapska plemena koja su im bila saveznici. Selman el-. Priklju~ila su im se i ostala plemena koja su bila s njima u savezu.. reci mi {ta da radim? [ta }e biti sa mnom?” Ensarija mu je odgovorio: “Primi islam..da Kurej{ije krenu iz Meke sa saveznicima i velikom vojskom pod vo|stvom Ebu-Sufjana.v.v.a.” Kada je ... Nastavio je `ivjeti prija{njim na~inom `ivota: jednom bi bio vo|a nekog od trgova~kih karavana.a.urat se vratio u svoje pleme skrivaju}i svoju vjeru i pripadnost islamu. jer Bitka na Uhudu nije otklonila njihovu `elju za osvetom i nije im pru`ila ono ~emu su se nadali i {to su pri`eljkivali. Kurej{ije nisu umanjivale svoje neprijateljstvo prema Allahovom Poslaniku.Ashabi Allahovog Poslanika 389 pa ga je .a.s. Za to mu je bio potreban iskusan ~ovjek.urat doveden pred Resulullaha. zaustavi{e pokret. ali je odmah pao u ruke muslimana.urata ibn Hajjana i ponudi mu veliku svotu novca da kao uhoda ode i sazna vijesti o muslimanima iz Medine. stvaraju}i tako atmosferu straha i nereda. Ova bitka je zbog toga poznata pod nazivom “Savezni~ka bitka”.) oslobodi i posla njegovom narodu. s.urat upitao: “Brate Arape.v. Kurej{ije su. Kada je Allahov Poslanik. koji se sastojao od nekoliko ta~aka: . Pozvao je .arisi predlo`io je da se iskopa hendek (kanal) oko Medine. s. KUREJ[IJSKI UHODA . s. od Kurej{ija bi primao nadoknadu za usluge koje im je ~inio..da jevreji izazovu probleme i sva|u sa muslimanima u unutra{njosti Medine.. Kada su mu{rici stigli do predgra|a Medine i vidjeli kanal.urat ibn Hajjan krenuo je prema Medini.da se Benu-Gatafan priklju~i kurej{ijskoj vojsci kada ona do|e do predgra|a Medine. ne ubija vjernike. pa ga on (Poslanik.a. obavijestio je o tome muslimane.Allahov Poslanik.. Ebu-Sufjan razmatrao je situaciju i poku{avao na}i prolaz preko kanala kako bi u{ao u Medinu. .v. Sa jevrejima iz Medine napravili su podao i prljav plan o uni{tenju muslimana. saznao za veliku spremu Kurej{ija i okupljanje ljudi oko njih. obznani svoje primanje islama.v. Da sakriju `ivotne namirnice i da istovremeno spale poljoprivredne proizvode muslimana.s. spasit }e{ se . s.a. sa saveznicima. ulogorili su se izvan Medine.s.s. . a drugi put bi odlazio u Meku. Zato se dado{e u pripremu napada na Medinu.s. zbunjeni. . krenuli prema Medini. a usput da potra`i mjesto preko kojeg se mo`e pre}i iskopani hendek. koji su bili .

a. ga je ve} bio zavolio.a.a. Krenuo je . govorio je poslije da je Allahov Poslanik.{.a. . `elio ga je nagraditi za mnogobrojno dobro koje je u~inio islamu pa mu je dodijelio komad zemlje u oblasti El-Jemame.urata ibn Hajjana odredio je kao vodi~a.s. a . . la{cu i odmetniku. poslao .v. na nekom savjetovanju. Adijj ibn Hatim.a.v. re~e ashabima: “Zaista je zub kutnjak jednog od ovih u vatri ve}i od Uhuda.a..a. govorio. s.a. r. prepustiv{i ga njegovom vjerovanju.a. Naredio je da se pusti iz okova i rekao: “Pojedine ljude prepu{tamo njihovom vjerovanju.urat re~e: “Ja sam musliman.v.s. ..v. Zbog toga je Resulullah. Od njih je . a od velike radosti bio je sav ustreptao. Me|utim.v.v.v. . Tada . r.” ^ESTITI VJERNIK Poslije zarobljeni{tva i nakon {to mu je Resulullah.v.s. pa`ljivi i oprezni.a. Tu su izveli napad na karavan.s. a koje je od Medine udaljeno ~etiri no}i putovanja. zemlju u El-Jemami od koje je godi{nji prihod bio ~etiri hiljade i dvije stotine dinara.urat ispred Zejda pokazuju}i put. Allahov Poslanik. s. oprostio.urat se vratio u Medinu. koje je ve}inom bilo uz Musejlemu.390                           Ashabi Allahovog Poslanika pripravni. Jednom prilikom je . oni ovo ne uspje{e izvesti jer su ga njegove pristalice dobro ~uvale..v. To se {irilo me|u ljudima. Stigli su do mjesta koje se zvalo Ajs. d`.a.s.urat i Ebu-Hurejre.urata je poseban dan bio kada je trgova~ki karavan Kurej{ija krenuo prema Iraku.s. Kada su iza{li..s. pa je spremio izvidnicu i za njenog zapovjednika odredio Zejda ibn Harisa.s. s. a sa njim je izdajnik. s.. Njegovo vjerovanje se ustabililo i postalo iskreno.a. r.. koji naredi da ga ubiju.s.” Poslanik.v. U~io je osnove vjere i produbljivao svoje znanje. pogledao ga je.v. s..a.urat se mnogo zabrinuo i prestravio da on nije onaj o kome je Resulullah.. . a Allahov Poslanik.. s. `elio je prema njemu biti milostiv i oprostiti mu gre{ku koju je u~inio.. pado{e licem na tle. izvr{avaju}i sve {to bi mu naredio Allahov Poslanik. Rid`al ibn Anfeve priklju~io se Musejlemi el-Kezzabu.urata do Sumame i tra`io od njih da ubiju Musejlemu. Odveden je pred Allahovoga Poslanika.uratu..a.s.urat se vratio svome plemenu. s.urat sa Ebu-Hurejrom i Rid`alom ibn Anfevom bio kod Allahovoga Poslanika.v.uratu bude dobra. s.a. tvrdio za sebe da je poslanik.. a broj njegovih pristalica je naglo rastao. oduzeli su robu koju je on nosio i zarobili nekoliko ljudi iz njegove pratnje.urat ibn Hajjan. u~iniv{i sed`du zahvale Allahu. Allahov Poslanik. dodijelio . `elio je biti u muslimanskoj vojsci pa se preselio u Medinu i u njoj se nastanio. Allahov Poslanik. s. s. bio je zadovoljan s njim i povjerio mu je ovu odgovornost.a.s. s. ali on je uspio sa~uvati svoje vjerovanje. Musejlema ibn Habib el-Kezzab jo{ je za vrijeme `ivota Poslanika. s..v. s. Sumame ibn Esal bio je jedan od vo|a Benu-Hanife.s. Tihim glasom molio je da u . dobio je obavje{tenje o njemu. Me|utim..” Kada je za ovo ~uo.. Za .s.

Ulis i Hira.a.s. Musenna je to odbio. Halid ibnul-Velid htjede ga uzeti u svoju vojsku. a drugu polovinu ostaviti pod zapovjedni{tvom El-Musenne ibn Harisa. dvojica od Benu-Sedusa: Esved ibn Abdullah. Katade je rekao: “Iz Bekr ibn Vaila su ~etverica ljudi u~inila hid`ru. preselio se u Medinu s ciljem da bude obi~ni vojnik islamske vojske. Halid je oti{ao na front prema [amu. Ebu-Bekr. gdje je bio potreban zbog svojih izuzetnih vojnih sposobnosti. stanovnik Jemame.urat se borio iskreno i sa ~vrstim imanom. I u ratovima koje su muslimani vodili protiv odmetnika. Halifa je po~eo razmi{ljati o osvajanju susjednih dr`ava i {irenju vjere u njima.urat. Tako. s..a. Musenna je poslije ove bitke nastavio napredovati prema sjeveru sa veoma jasnim ciljem: oslobo|enje svih gradova od krajnjeg sjevera do krajnjeg juga i uklanjanje perzijskog uticaja.s. na {to je halifa pozitivno odgovorio i odlu~io ga dogledno vrijeme pomo}i s velikom muslimanskom vojskom. a El-Musenna je nastavio osvajanja prema sjeveru gdje se odvi velika bitka kod mjesta Buvejb.v. . Amr ibn Taglib iz plemena Nimr ibn Kesit i . priklju~io se vojsci kojom je zapovijedao Halid ibnul-Velid. a jo{ za vremena `ivota Allahovoga Poslanika. zbog njegove brzine kretanja. tra`e}i da se izvr{i halifina naredba. i Be{ir ibn Hasasije.urat ibn Hajjan iz plemena Benu-Ad`el. dvojica vojskovo|a uze{e prozivati po imenima ko }e i}i sa Halidom.urata ibn Hajjana.. . Ova je bitka imala velik zna~aj za nastavak daljih osvajanja. Po~eo je razdvajati zapovjednike i vojsku. Amgi{ija. postao je halifa muslimana. U VOJSCI PREMA IRAKU Poslije rata protiv odmetnika i uni{tenja pobune.a. a kada . mudrosti prilikom susreta sa neprijateljem i na~ina vo|enja borbe.v. a ko ostati sa Musennom.” . odabiru}i u svoju vojsku sve istaknute ashabe i velike vojskovo|e. Potom je halifa Halidu ibnul-Velidu izdao naredbu da ide prema [amu. r.a. r. ne prezaju}i od smrti.. Arapski je poluotok povratio svoj mir i jedinstvo u okrilju islama. s. r.Ashabi Allahovog Poslanika 391 Nakon smrti Allahovoga Poslanika. Pred njim pado{e gradovi Mezar. Kada je stigao u mjesto gdje je bio Musenna ibn Haris.uratovog prisustva u okr{aju. Halid je preuzeo komandu nad cjelokupnom islamskom vojskom i krenuo u osvajanja zapanjuju}om brzinom. Kada je red do{ao na . ali je Musenna bio uporan da ga zadr`i kod sebe. Sa sobom je trebao povesti polovinu vojske.a.. Bio je jedan od ~etverice koji su se preselili u Medinu iz ljubavi prema d`ihadu. Jedno odre|eno vrijeme El-Musenna bio se stacionirao u Enbaru. El-Musenna ibn Harise e{-[ejbani nagovarao je halifu da mu dozvoli osvajanje prema Iraku. pa Halid pristade.urat je bio prvi dobrovoljac jer je vjerovanje plamtjelo u njegovom srcu. Ovo je jedan od pokazatelja va`nosti .

. bio je zapovjednik jednoga odreda u S’adovoj vojsci. Ostali su kratko vrijeme u Medini. a zatim se vratili na front prema Iraku i Perziji. a s njima rimska vojska i Perzijanci.. . Opravdali su se. a nikako zbog d`ahilijetske i paganske osvete. Halifa je naredio S’adu ibn Ebu-Vekkasu. U gradu su bili utvr|eni Arapi plemena Tagleb.urata ibn Hajjana i Utejbu ibn Nehasa poslao je da nastave zadatak koji je on zapo~eo. Jedan dio njih natjerali su u vodu.urat i Utejbe su sa svojim ljudima napali na podru~je Benu-Tagleba u Sifrinu. za zamjenika i zapovjednika u Enbaru ostavi .392                           Ashabi Allahovog Poslanika odlu~i da nastavi napredovanje prema sjeveru. napisav{i mu: “Prema Antaku po{alji Abdullaha ibn Mu’temma.” Svi zapovjednici vojske u Bici na Tekritu bili su iz plemena Bekr ibn Vail i borili su se skupa na Kadisijji. u cilju poziva u islam ili pristanka na izdvajanje d`izje. dovikuju}i im: “Potop! Potop!” . U prethodnici po{alji Rebijja ibn el-Efkela el-Anzija. da organizira vojsku i da je uputi prema Antaku u Tekrit. u vojsku kojom je zapovijedao S’ad ibn Ebi-Vekkas. U za{titnicu uvrsti Hani’a ibn Kajsa. pozvao ih je u Medinu i izvr{io istragu nad njima zbog njihovoga govora.urat je zapovijedao lijevim krilom islamske vojske u ovim uspje{nim osvajanjima.. Nakon tog dugog kontinuiranog opsijedanja muslimani su uspjeli iscrpiti i izmoriti neprijatelja i osvojiti grad. . neka Abdullah ibn Mu’temm po{alje ibn Efkela Anzija prema Hasninu. Nimra i Ijad.urat i Utejbe bodrili su muslimane na borbu protiv mnogobo`aca.urata ibn Hajjana. r. ~iji stanovnici pobjego{e preko rijeke. Nakon osvajanja El-Medaina i Mosula pred muslimanima je bio Tekrit. . mjesto udaljeno dvije stotine dvadeset kilometara od El-Medaina. Pa ako poraze neprijatelja. Trebali su napasti plemena Benu-Tagleb i Nimr koja su `ivjela u Sifrinu i njegovoj okolici. Nakon tih osvajanja Musenna se vratio u Enbar. `ele}i se utvrditi na poluotoku koji je pripadao sjevernom Iraku. .za vatru!” Time su podsje}ali Benu-Tagleba na ono {to su oni u~inili kada su napali u doba d`ahilijeta na plemena Benu-Bekr ibn Vail i Ad`el i zapalili ljude u tamo{njoj {umi. Potom je osvojen Mosul.urat i Utejbe uradili. Kada je halifa saznao {ta su .a. govore}i im: “Potop .urat je u~estvovao na Kadisijji i tamo se pokazao kao hrabar i neustra{iv mud`ahid. a bio je i jedan od ~lanova delegacije koju je S’ad poslao da se sastane s Jezded`irdom. a na lijevom krilu .urata ibn Hajjana el-Ad`lija.urat i Utejbe su ih slijedili i stigli kod rijeke. kazav{i da je to ra{irena izreka. a za zapovjednika konjice odredi Arfed`u ibn Mersemu. Za zapovjednika desnoga krila vojske postavi El-Harisa ibn Hassana Zuhlija.urat. a nakon Mosula osvojen je i prvi grad u Perziji koji se zvao D`elula. r. a .a. Na istinitost svoga govora zakleli su se nakon ~ega halifa prekide dalja ispitivanja. Vojska pod zapovjedni{tvom Abdullaha ibn Mu’temma krenula je prema Tekritu i stavila ga pod opsadu ~etrdeset dana. perzijskim kraljem. .

u kojoj je stanovao sa svojom porodicom. . r. r. Imao je komad zemlje u Bahrejnu koji mu je donosio veliki prihod. Ukopan je u Kufi.{. vratio se u Kufu i u njoj sagradio ku}u. Smrt ga je zatekla u ku}i halife Osmana ibn Affana.. Neka se Allah. iskrenom vjerniku i mud`ahidu. d`.a. U zadnjim danima svoga `ivota posvetio se ibadetu u mesd`idu i izu~avanju Kur’ana. .. smiluje .a.urat ibn Hajjan.uratu ibn Hajjanu.Ashabi Allahovog Poslanika 393 PRESELJENJE NA AHIRET Poslije osvajanja D`elule.

.

a on sin D`abirov. dubokoga pogleda. strogo je ~uvao za sebe ono {to uo~i kod ljudi. dao mu je neobi~nu sposobnost da ~ita sa lica ljudi i prodire u nijhove du{e i misli. O tome nije govorio drugima. .v. LI^NOST Huzejfe je bio nadaren inteligencijom i razborito{}u. a on Rebi’in. Allah..HUZEJ.. a on El-Harisov. Ako bi kod sagovornika primijetio dvoli~nost. a dobio ga je po svome ocu Haslu el-Jemanu. sin je Haslov. R.a. Nadimak mu je bio El-Jeman. vitka stasa. a on Mazinov. {to je ~esto koristio da iz tegobnih i te{kih situacija iza|e kao pobjednik. s. a on Amrov. d`. srednje gra|ena tijela. Svu svoju sposobnost i nadarenost bija{e podredio slu`bi islamu {to je zna~ajno pomoglo Allahovome Poslaniku. Bio je otvoren i jasan kada bi izlagao svoje mi{ljenje. bez ljubaznosti i okoli{anja. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Huzejfe. smiren.E IBN EL-JEMAN. a on Gatafana Ebu-Abdullaha el-Abesijja.A.{. a on Abesov.s. Bija{e svijetla lica. o{tro bi ga prekorio. a on D`ervin. u njegovoj Misiji dostavljanja ~iste vjere i u~vr{}enju njenih temelja.

poznatu kao ”Bitka na Bedru”. r. kad su se kurej{evi~ki mu{rici uputili u bitku protiv Allahovoga Poslanika.. [to se ti~e nadimka El-Jeman. s.v.s. ti si od muhad`ira”.. On i njegov otac izostali su iz te bitke. r.. odrastao je u ku}i u kojoj se sreo sa islamom dok je bio jo{ dijete.a. “Kad je tako. Na putu su im se isprije~ili Kurej{ije i nisu ih htjeli ostaviti sve dok im ne obe}aju da ne}e u~estvovati u redovima vojske Poslanika. Od toga je dana po~eo Huzejfin plemeniti pohod putem islama. r. r. pred njim primili islam i zarekli mu se na vjernost. on je vezan za doga|aj kada je on ubio jednoga ~ovjeka iz svoje rodbine u Meki. Na njemu je stalno bio uz Allahovoga Poslanika. U~estvovao je u svim va`nijim doga|ajima u kojima je bio i Allahov Poslanik. s.. Njegov otac i majka bili su me|u prvima koji prihvati{e islam.a. bio je iskrena li~nost. o Allahov Poslani~e?” “Ako `eli{..v. Dr`ao se onoga {to bi rekao i po cijenu vlastitoga `ivota.. a Medinlija po mjestu `ivljenja. Otac mu je jedan od deseterice iz plemena Benu-Abes koji su do{li iz Medine do Allahovog Poslanika. te tako ga njegovi zbog njegove veze sa ovim plemenom. s. prozva{e El-Jeman. s.a.v. Tako je jednom oti{ao u Meku i tamo se sreo s njim.a. odgovorio mu je Poslanik..s.s. Pitao ga je: “Jesam li ja muhad`ir ili ensarija.v.396                           Ashabi Allahovog Poslanika PRELAZAK NA ISLAM Huzejfe. s.a.v. Huzejfe. kojim su zvali njegovog oca.a.a. Ovaj slu~aj nam pokazuje Huzejfinu iskrenost i dosljednost u ispunjavanju ugovora i rije~i obe}anja. od malih nogu.a. osim Bitke na Bedru. Ja i otac bili smo izvan Medine pa su nas presreli .s. jednim ensarijskim plemenom.. mrzio je dvoli~nost i bio principijelan kada ne{to ka`e. Huzejfe i njegov otac spremi{e se i krenu{e da se priklju~e muslimanskim redovima. onda sam ensarija.s. poznat kao Mekelija porijeklom. Pobjegao je u Medinu i tamo sklopio savez sa Benu Abdel-E{helom. o Poslani~e!” Po ovome slu~aju je Huzejfe. Naime. OBE]ANJE I ISPUNJENJE Huzejfe. prepri~ao je ovako taj doga|aj: ”Nije me sprije~ilo od prisustva na Bedru ni{ta drugo osim doga|aj sa Kurej{ijama. Huzejfe je pri`eljkivao da vidi Vjerovjesnika. pa su poslije povukli ovu zabranu. Jedan period nije mogao u}i u Meku jer mu je to njegov rod zabranio. Plemena ensarija su ina~e porijeklom iz Jemena. ti si ensarija. a ako `eli{.a.

protiv njih.. U{li su u samo srce dvaju sukobljenih strana.s. nije mogao dopustiti da se kr{e ugovori i obe}anja. puni zanosa i {ehidskoga ushita koji vjernik osjeti prije pogibije.v.” Oni reko{e: “@elite se priklju~iti Muhammedu?!” Odgovorili smo: “Ne `elimo ni{ta drugo nego da do|emo u Medinu!” Nisu nas htjeli pustiti sve dok nisu uzeli od nas obe}anje da ne}emo pomo}i Poslanika. TEGOBNA NESRE]A Isku{enje koje je do`ivio Huzejfe. protiv njih i da se ne}emo boriti u redovima njegove vojske.s.{.v. Za{to ne uzmemo ma~eve i ne pridru`imo se Poslaniku.63 Danas-sutra nama je umrijeti. Na tome mjestu Sabit ibn Vaki{ pade od nevjerni~ke ruke. od mu{rika. Poslanik. d`.. nare|eno je da im budu stra`a.a. @ene i djeca su skupljeni i smje{teni u tvr|avu. d`. obavijestili smo ga {ta se desilo i upitali ga: “[ta da radimo?” Odgovorio nam je: “Ne kr{ite dato obe}anje. s. a tra`ite pomo} Allaha. Tek su nas tad pustili da nastavimo na{e putovanje. rasporedio je muslimane na borbene polo`aje.. Sa Huzejfinim ocem desi se kraj zbog kojega se du{a kida i srce boli. mo`da }e nas Allah nagraditi {ehadetom sa Njegovim Vjerovjesnikom.s. a starijim ljudima.a. naoru`anim kopljima.. Me|u njima su bili i Huzejfin otac El-Jeman i Sabit ibn Vak{. obuzelo je ushi}enje El-Jemana i Sabita. sa svojim principijelnim dr`anjem punim istine i povjerenja. s. s.Ashabi Allahovog Poslanika 397 Kurej{ije i rekli nam: “Gdje ste namjerili?” Rekli smo: “U Medinu.v.a.” Pojurili su njih dvojica prema mjestu bitke. pa prvi re~e svome drugu: “[ta ti je.a.. Kada se bitka zao{trila..v.” Allahov Poslanik. Kad smo stigli do Poslanika. {ta mi ovdje ~ekamo? Tako mi Allaha. u svome `ivotu neuporedivo je sa bilo ~im {to ~ovjek mo`e do`ivjeti.{.s. . niti jednom od nas nije ostalo `ivota osim koliko magarac o`edni. Od Huzejfe i njegovog oca tra`io je da ispune obe}anje (bez obzira {to su ga dali smrtnim neprijateljima islama i muslimana) i da se utje~u Allahu. s. Bje{e to na dan Uhuda.

.. s. pa mu postade jo{ prisniji i bli`i. POZNAVALAC TAJNE Pro~ulo se me|u ashabima. o~e.a. tajno su se dogovorili.. a On je najmilositviji.v. Allahu moj.. ne bi svoje tajne povjeravao Huzejfi da nije znao njegovu povjerljivost i svojstva onoga u koga se mo`e pouzdati. s. A znate li {ta su namjeravali?” “Ne znamo!”.” Kad je Resulullah.a..v. saznao kako je ubijen El-Jeman naredio je da se Huzejfi plati krvarina.a. s.” . da je Huzejfe poznavalac tajne Allahovog Poslanika.s. r.v.. s. a Amr ibn Jasir je tjera{e. koji su bili u muslimanskom d`ematu. pa tugaljivo i milostivo re~e: “Allah neka vam oprosti.v. Resulullah. Kad stigosmo na neki planinski prevoj ugledasmo skupinu ljudi ispred nas. Allahov Poslanik. Munafici. skrivaju}i zlo u sebi. to je moj otac!” Me|utim. Huzejfe ih pogleda. odgovorili smo.a. zaboli ih to u du{i. njih dvanaest. a nismo ih prepoznali ni po uzengijama (na sedlima)”. bilo ih je dvanaest.a.v. Kad muslimani uo~i{e gre{ku..s.a.a..” Ovo ga jo{ vi{e odva`i i uve}a Poslanikovu. s. a uz njega to je znao jo{ samo Huzejfe.s. Resulullah.s. razo~ara{e se i pokleko{e duhom.v. nego je razdijeli kao milostinju govore}i: “Zaista je moj otac tra`io {ehadet i na{ao ga je. “Htjeli su da stijesne Allahovoga Poslanika na vrhu perivoja i da ga bace s njega.. a da ih muslimani nisu znali. nas potom upita: “Jeste li prepoznali ko su ovi ljudi?” “Nismo.s.” “Bili su maskirani. Huzejfe se okrenu i ugleda taj mu~ni prizor i po~e iz sveg glasa dozivati: “O~e. On re~e: “Bili su to munafici.v.398                           Ashabi Allahovog Poslanika Ne prepozna{e muslimani El-Jemana kada se umje{ao me|u njihove redove pa ga po~e{e udarati sabljama i kopljima. da Allahovoga Poslanika.v. njihovi planovi su propali. njegov povik gubio se u zveketu sablji i zvi`danju strijela i kopalja.a.s.s. odgovorili smo. Sigurno je da Vjerovjesnik. ljubav prema njemu.a. Jedna od najve}ih tajni koje je povjerio Huzejfi bila su imena munafika koji su se umije{ali me|u muslimane. ovaj je ne htjede uzeti za sebe.s. Huzejfe je to ovako opisao: “Dr`ao sam povodac deve Allahovoga Poslanika. povikao je prema njima. s... a oni se okrenu{e i dado{e u bjeg. s. Me|utim. i vodio je. posvjedo~i da sam udjelio njegovu krvarinu muslimanima. poznavao ih je (D`ibril mu ih je kazao poimenice)...a. s.. Me|utim.s. odustali su od namjere i pobjegli. s.v. prilikom njegovog povratka iz Bitke na Tebuku presretnu i ubiju.

Postupao je sa oprezom koji predvodi rijetka o{troumnost sve dok ne bi postigao {to `eli. ~itaju}i sa njihovih lica i nadgledanjem njihovih postupaka. te njihovih karakteristika. ispred njih su bili Kurej{ije. Resulullah.s. primijetio je njegove odlike te ih je iskoristio u prikupljanju informacija o stanju i spremnosti neprijatelja. Nije dugo razmi{aljao koga da izabere za ovaj odgovoran zadatak.a.. nije gubio nadu ni kad bi se na{ao u velikim brigama i problemima.” Huzejfi je tada poimenice nabrojao imena munafika.. r.. odgovorio je. Muslimani su bili u lo{ijoj poziciji od mu{rika. i Omer bi izostao sa d`enaze. raspitivao bi se Omer je li Huzejfe prisustvovao njegovoj d`enazi pa ako jeste. Jedna od mnogih pri~a koje govore o njegovoj o{troumnosti i snala`ljivosti jeste doga|aj koji se zbio na Hendeku. Huzejfe. a ako ne bi. r.. Njihova snaga i odlu~nost po~ele su slabiti i pogor{avala se njihova pozicija u odnosu na muslimane. Huzejfe je stekao mnoga saznanja i mudrosti: pove}ao je svoje iskustvo i znanje ljudske prirode. Resulullah. Po~eo se nazirati njihov poraz u ratu protiv Allaha i Njegova Poslanika. ne dadne vlast nad njima. d`.” Po{tovanje koje je halifa osje}ao prema Huzejfi bilo je veliko. Pozitivan ishod za muslimane bio je u vezi s upoznavnjem stanja neprijatelja jer je opsada postala nesno{ljiva. Od Huzejfe nije bilo sposobnijega.v..Ashabi Allahovog Poslanika 399 “Allahov Poslani~e. s.{. U periodu hilafeta Omera ibn el-Hattaba.. s. OBAVJE[TAJAC Od dru`enja sa Allahovim Poslanikom. njegov iman bje{e jak i velik.a. ne bi oklijevao da ga otpusti da mu je ukazano na njega.v. pa ih onda po~ne ubijati. ne `elim da Arapi me|u sobom govore da Muhammed poziva svoj narod dok mu Allah. “Uka`i mi ko je taj?” “Ne sje}am ga se.v.. najpre~e je da tra`i{ od svakog plemena da ti izru~i glavu svakog od munafika!” “Ne.a... . i on bi mu je klanjao. I ta tajna je ostala kod Huzejfe do kraja njegovog `ivota. `elio je spoznati pravo stanje me|u Kurej{ijama kako bi zauzeo odgovaraju}i kurs (vojni manevar) u skladu sa stvarnim okolnostima na terenu.a. bez obzira na ogromni rizik i opasnost. Opsada Kurej{ija nad muslimanima bila se odu`ila.” Huzejfe je dodao: “Omer.s. halifa je upitao Huzejfu: “Ima li me|u mojim slu`benicima munafika?” “Ima jedan!”.a.s. r. Trebalo je oti}i u logor neprijatelja. s.a. Kad bi neko umro od muslimana.

’ .a. a bio sam najpla{ljiviji i najzimogri`ljiviji.s.v. Benu-Kurejze. skoro da nije ni zavr{io dovu. Allahov Poslani~e. prou~i: ‘Allahu. Tada Allahov Poslanik.’ A nisu bile neza{ti}ene! Svaki koji je zatra`io dozvolu da se vrati dobio ju je. Zato... re}i }u vam ne{to za {ta se bojim da ne do|e do Muhammeda. sa njegove desne i sa lijeve strane.s. Prikradao sam se kroz okrilje no}i sve dok se nisam umije{ao me|u mu{rike. rekao sam. s. iza nas.’ On re~e: ‘Zaista se kod njih (neprijatelja) ne{to de{ava. Govorili su Poslaniku: ‘Na{e su ku}e neza{ti}ene od neprijatelja. Nije pro{lo puno kad Ebu-Sufjan ustade i re~e: ‘O Kurej{ije.a. Ustao je Allahov Poslanik. Bje{e to najmra~nija no} sa najja~im vjetrom do tada.’ Tako mi Allaha. Pona{ao sam se kao da sam jedan od njih. ili oko toga broja. s. zovnu me i re~e: ‘Ne govori nikome ni{ta {to sazna{ dok ne do|e{ do mene..v. Uvuci se u njihov logor. ~uvaj ga iznad njega i ispod njega. od tame nisi mogao vidjeti prst pred okom. ~uvaj ga sprijeda i sa zada.{.a. sin toga i toga. a Allah. sve dok nas ne ostade tri stotine. Zvuk vjetra bio je poput tutnjave gromova. d`. a on mi se priku~i i re~e: ‘Ko je ovo?’ Rekao sam: ‘Ja sam Huzejfe!’ ‘Huzejfe!?’. otkloni od mene i strah i hladno}u koja me bila stegla. Ja sam se bio priljubio uz zemlju da stijesnim `estinu gladi i zime.. sjedili smo poredani u dva reda. Huzejfe je izvr{io {to se tra`ilo od njega. Kome{ali su se i izvla~ili.’ Tada sam hitro uzeo ruku ~ovjeka koji je bio do mene i upitao ga: ‘Ko si ti?’ Pa mi re~e: ‘Taj i taj. Dok sam i{ao. jedan po jedan. Ovaj njegov do`ivljaj nazvan je “Put prema smrti. pa pro{aptah: ‘Da. izvidi {ta je uistinu.’ Krenuo sam. a.400                           Ashabi Allahovog Poslanika a iza njih `idovi plemena Benu-Kurejze od kojih je prijetila izdaja i napad na `ene i djecu. Ebu-Sufjan i mu{rici Meke bili su ispred nas.s. Munafici su se po~eli izvla~iti. on re~e. Allahov Poslanik.v. Na meni nije bilo ni{ta {to bi me za{titilo od hladno}e osim `eninog ogrta~a. s. i po~eo prolaziti izme|u nas sve dok ne do|e do mene.” Huzejfe je ovako opisao opasnosti i pretrpljene strahote: “Bila je no}. neka svako od vas provjeri ko je do njega. Kle~ao sam. od kojih smo se pla{ili za na{e `ene i djecu. pa nas obavijesti. koji mi je dosezao do koljena. pro{av{i kroz razne opasnosti.’ ‘Da!’.

” NOSILAC BAJRAKA Pored Huzejfinih.a. r.. Da mi Resulullah. neka svaki starje{ina vodi svoj odred. Vratio sam se poslije toga do Allahovoga Poslanika. ponudio mi je da se pokrijem rubom ogrta~a. Obavijestio sam ga o onom {to se desilo. neka ga preuzme D`erir ibn Abdullah. pa zahvali Allahu. Vratite se (u Meku) a i ja se vra}am. te da se upute ka Nehavendu. {to strijelaca. Valeri i Validinur.a. Perzijskih ratnika bilo je oko stotinu pedeset hiljada. Zveket oru`ja odzvanjao je cijelim prostorom. Bitka koja se odvila bila je jedna od naj`e{}ih koje je zabilje`ila historija. plus njihova bogata oprema i mnogobrojno oru`je.” Srele su se dvije vojske. {to pje{aka.s... d`. s. Halifa je napisao pismo sljede}e sadr`ine: “Kad se vojska okupi. generalni zapovjednik neka bude En-Nu’man ibn Mukarrin. U njoj se pokaza Huzejfina ratna vje{tina koja zapanji ljude i zbi muslimanske redove u borbi na Allahovom putu. Vika i buka zaglu{ivale su u{i. sposobnosti da proni~e u ljudske misli..s. niste se usaglasili u odluci. Kad je zavr{io i vidio me. tako|er je to tra`io i od ostalih starje{ina.. r. uz Bo`iju pomo}. Od Huzejfe je tra`io da krene na ~elu svoje vojske iz Kufe. izdao je naredbe starje{inama odreda islamske vojske za pripravnost.a.. a En-Nu’mana ibn Mukarrina. neka bajrak preuzme Huzejfe.’ Uputio se tada prema svojoj devi. Na strani muslimana trideset hiljada mud`ahida. {to konjanika. skromno opremljenih ali oboga}enih velikim imanom.v. . Njegovim u~e{}em i posredstvom. i zatekao ga kako klanja u ogrta~u neke od njegovih `ena. U njegovoj li~nosti spojile su se dosjetljivost i hrabrost. s.v. Muslimana bje{e oko trideset hiljada. Pra{ina je obavila cijelo podru~je zakloniv{i vojske od sunca. Na strani Perzijanaca stotinu pedeset hiljada vojnika.a. a posebno u Bici “Nehavend el-Kubra”. Halifa Omer. a njega to jako obradova. Bitka “Nehavend el-Kubra” imala je historijski zna~aj u {irenju islama i borbi protiv Perzijanaca i njihovoga idolopoklonstva.a. Kao {to vidite zadesila nas je nesre}a sa ovim vjetrom. postavio za emira cjelokupne vojske.Ashabi Allahovog Poslanika 401 Zatim. ubio bih ga strijelom. nije naredio da ni{ta ne poduzimam. Ebu-Sufjan nastavi: ‘O Kurej{ije. r. zajahao je i udario da ustane. bio je neustra{iv i odva`an vitez u bitkama. a ako i on pogine. Njegovu hrabrost i dosjetljivost muslimani su upoznali u bitkama sa Perzijanicima u toku islamskih osvajanja. osvojeni su Hemzan.{. a Benu-Kurejza nas je napustio. ~vrstim kao stijena. dvije osobine koje se rijetko nalaze kod ljudi. stradale su nam deve i konji. odrije{io joj noge. zapo~ela je `estoka bitka izme|u neravnopravnih strana s obzirom na njihov broj. lijepom zahvalom. Ako on pogine.

.402                           Ashabi Allahovog Poslanika Emir vojske En-Nu’man. On poma`e robove Svoje!” Udarao je po neprijatelju i podstrekivao muslimane. NAMJESENIK EL-MEDAINA Situacija muslimana u Perziji ustalila se i u~vrstila. Putovanje ga je iscrpilo.” Kad je novi namjesnik trebao sti}i u El-Medain.. Glas o njegovoj pronicljivosti i o{troumnosti bio se daleko pro~uo. s. a on je udovoljavao njihovim potrebama. Posje}ivao ih je i obilazio.. A kako je novi namjesnik stigao? Stanovnici El-Medaina do~ekali su skromnoga ~ovjeka. i prije nego {to ispade bajrak iz njegove ruke. `ele}i da osjeti `estinu njegove sablje.a. heroja u bitkama za Irak i Perziju. ^esto je govorio: “^uvajte se (izbjegavajte) mjesta smutnje. s. kako je halifa naredio. te mu kaza{e: “Tra`i od nas {to ti treba. bio je uz njega sve dok En-Nu’man ne pade ubijen.samo hranu. r. prihvati ga Huzejfe.. dok sam me|u vama”. Zatim je udario na naprijatelja gromoglasno izgovaraju}i: “Allahu ekber. Halifa Omer ibnul-Hattab. namjesnici su postavljali temelje islamske dr`ave. pove}avaju}i njihov ushit i borbeni duh... sunce mu promijenilo boju. Neka mu se dadne {to tra`i. a u pismu njegovoga naimenovanja napisao je: . odvratio je Huzejfe. Nije tra`io dvorac s mnogo posluge niti svilenu odje}u.”Neka se slu{a i neka mu se pokorava. Govorio je: “O sljedbenici Muhammeda. Po njoj se ra{iri svjetlo islama. tako jakom imanu i zuhdu prema ukrasima ovoga svijeta. I to je bilo sve {to je namjesnik tra`io od svojih podanika . pravde i jednakosti uzvi{ene vjere Muhammeda. narod je izi{ao da do~eka slavnoga ashaba. Istinito je Allahovo obe}anje..s. pa ne odugovla~ite ulazak u njega.. r. ovo je Allahov d`ennet pripremljen za va{ do~ek..a..” Muslimani pobjedi{e u ovoj bici i osvoji{e Perziju. postavio je Huzejfu za namjesnika El-Medaina. spretno ih ubijaju}i. Za~udi{e se prisutni toj skromnosti.. vjetrovi nanijeli cijeli sloj pra{ine po njemu. udarao je na neprijatelja... Huzejfe. r.” “Trebala bi hrana meni i ovome mome magarcu. koji je dojahao na magarcu. kao ~ast i po{tovanje prema njegovom bratu {ehidu. Ljudi su po~eli dolaziti u skupinama kod novoga namjesnika. Dosjetio se Huzejfa Neima ibn Mukarrina. Dao je prednost skromnosti i jednostavnosti.” Pitali su: .. En-Nu’manovog brata i pozvao ga da mu preda bajrak.v.a. Navalite o ljudi Bedra.a.s. koju je stekao dru`e}i se sa odabranim Poslanikom.v.a.. Allahu ekber.

Njegova briga za islam bila je stalna. .a. ni ko{ulja mi nije potrebna. Srce u kojem je istovremeno dvoli~nost i iman.. kako ga je Huzejfe razumijevao.a. a primjer dvoli~nosti je poput primjera rane. a on je bio stalni neprijatelj dvoli~nosti.” Po njegovom mi{ljenju. posljednje {to je kazao. ^isto srce. o vjeri i vjerskim du`nostima. Jednom prilikom halifa Omer. po~etak je zablude slu`iti se la`i i dvoli~no{}u. Dosta su mi dva bijela ~ar{afa.. pozva ga u Medinu. Vratio se u Medinu onako kako je iz nje i oti{ao.” Huzejfe. Pa primjer je imana poput primjera drveta. vlasnika dva svjetla. osjetio je dolazak meleka smrti.” Za njega je sredina bila najbolja u svim stvarima... Do{la si sa `udnjom prema meni. nije bilo ni{ta drugo do slu`enje muslimanima i {irenje ispravne islamske svijesti. pa koje nadja~a. rastaju}i se sa plemenitom du{om. i ne samo prezirao. Omer mu je prisko~io i rekao: “Ti si moj brat. a niti oni koji prepuste ahiret dunjaluku. okru`uje ga ~ista voda. Posljednje njegovo pitanje bilo je: “Jeste li mi donijeli }efine?” Oni reko{e: “Jesmo. r. a ja sam tvoj brat!” PRESELJENJE NA AHIRET Kada mu se pribli`io smrtni ~as.. r. ve} se svom snagom borio protiv toga. nije mi `ao.. ili lo{ijima. da vidi u kakvom stanju }e biti Huzejfe.. odvratio im je: “Ovo nisu }efini. do{la si..” Njegova izreka o srcima jeste rezultat njegove mudrosti i znanja ljudskih karakteristika. a to je prezirao. ~etrdeset dana nakon ubistva halife Osmana.a. Tako|er.. Ugledao ga je kako ja{e na magarcu. nego su najbolji oni koji uzmu i od ovoga i od onoga. bile su rije~i: “Dobro do{la. Pa. njegove izreke govore o `ivotu. u kojem sija svjetiljka.Ashabi Allahovog Poslanika 403 “A koja su to mjesta?” “To su namjesnikova vrata.” Umro je trideset {este godine po Hid`ri. ne}u biti u kaburu dugo dok ih ne zamijene boljima od njih... o uputi.. r. Jedna od takvih jeste i ova: “Nisu najbolji od vas oni koji prepuste dunjaluk ahiretu. kad jedan od vas u|e kod njega pa povjeruje u njegovu la` i pohvali ga za ono {to nije. jeste srce vjernika.. nemaju}i ni{ta uz sebe osim putnu opskrbu i mje{inu vode. do{lo je nekoliko ashaba da se oproste od njega. Srce prekriveno talogom jeste srce dvoli~njaka. r. o zabludi i dvoli~nosti: “^etiri su vrste srca. okru`uje je gnoj i krv. halifa je iza{ao pred njega i prikrio se..” Kad ih je vidio da su novi..a. Huzejfi. Kada je trebao u}i u grad.. smrti. Zabilje`ena su njegova kazivanja o srcu. licemjerja i munafikluka. Namjesni{tvo. nadvladalo (izra`eno) je nad drugim.

404                           Ashabi Allahovog Poslanika I plemenita du{a Huzejfe ibn el-Jemana. Bija{e jedan od slavnih ashaba koji je dao svoj doprinos izgradnji temelja uzvi{ene vjere.. r. preseli svome Gospodaru.a. .

a on sin [ehidov.A. mo}nim da podnosi bol i patnju. Allah. mnogo je razmi{ljao. Njegov islamski odgoj omogu}io mu je da postane veli~anstvena li~nost vladanjem i pona{anjem. Pored toga. Amr je opet sin Avfov. tamnoput.. mirnoga pogleda. finoga glasa. ~ak i do u`asnih napora i umora. d`. OSOBENOSTI Umejr ibn Sa’d. . R.UMEJR IBN SA’D. kao i vje{t borac na polju d`ihada. bio je ~ovjek sa rijetko vi|enom o{troumno{}u. sin je Sa’dov.a. a on Avfov. r. Nadimak mu je bio Ebu-Abdurrahman. a on sin Malika el-Evsijja el-Ensarijja. tolerantnom du{om i plemenitim bi}em. Taj je odgoj obasjao njegovu du{u i u~inio da svjetlo vjerovanja prolazi kroz nju. obdario ga je velikim razumijevanjem. a on Zejdov. Bio je srednjega rasta. a on Zejdov. a on Amrov.{. Bio je miran i stalo`en. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Umejr. lijepe gra|e. pove}av{i mu ljepotu i blistavost. a on Malikov.. a on Umejjin. a on Amrov.

a.s.v.406                           Ashabi Allahovog Poslanika NJEGOV ISLAM Umejr.a. njegova majka udala se za jednog od bogata{a Medine iz Beni-el-Evsa.{. s. daju}i ono {to posjeduju od imetka: zlato.. r. Na njega je dosta uticao njegov otac. Nadoknadio mu je sve patnje jetimstva i siroma{tva. El-D`ulas je dao uto~i{te Umejru sa njegovom majkom i pridru`io ga svojoj porodici. Vidio je `ene muhad`ira i ensarija kako dolaze do Bo`ijeg Poslanika. zatim naoru`anjem i drugim izdacima na du`i period.a. r.. Po~eli su mu dolaziti. niti iz vjerovanja. s. koji je u sjeni El-D`ulasa. nakon {to su naslutili u njemu duboko vjerovanje.a. Poslije toga. d`. Umejr je od svoga djetinjstva bio privr`en ocu. Svi su ga voljeli i ~ak su mu po~eli praviti mjesto me|u sobom. pa je stekao nadimak Sa’d-u~a~. Objasnio je muslimanima veli~inu tog pohoda i njegov utjecaj na njihovu budu}nost i {irenje Allahove rije~i. ali ga to nije odvratilo od dubokoga vjerovanja i pokornosti Allahu. . Jednoga dana Poslanik. a bio je jo{ dje~ak. objavio je da sprema veliku vojsku za pohod na Tebuk.v. ~istu narav i izuzetnu bistrinu. srebro. Islam El-D`ulasa nije bio iz uvjerenja. nakon {to je ~itava Medina primila islam. slu{ao ga i pravio mu dru{tvo gdje god je i{ao. Po tome je bio poznat u cijeloj Medini. daju}i ih kao prilog. TE@AK ISPIT Kad je Sa’d. Umejr je bio tek stasali mladi}. Takav pohod trebao je velike izdatke i tro{kove za potrebe muslimana. koji je ina~e imao izuzetno lijep glas.. osjetio svu udobnost `ivota. Ostavio je sina bez imetka i opskrbitelja. Zbog toga je Poslanik. Od tog momenta bio je uz Poslanika.a.s. Umejrova du{a bila je puna strahopo{tovanja i sre}e kada bi ~uo u~enje Kur’ana njegovoga oca.. odrastao je u ku}i koja je znala za islam. s.v. Zbog velike daljine izme|u Medine i Tebuka bila je velika potreba za jaha}im `ivotinjama.s.a.. Muslimani su se odazvali pozivu istine i Poslanikovoj plemenitoj volji. Umejr je osjetio gor~inu siro~eta i bijedu siroma{tva. umro. s. i skidaju sa svojih ruku i vratova narukvice i ogrlice od srebra i zlata. objavio proglas za d`ihad . On je primio islam nerado. imovinu i jaha}e `ivotinje. otac ga je poveo sa sobom u d`amiju Bo`ijeg Poslanika.s.v. s. i u njegovoj ku}i.tra`io je priloge i dobrovoljce. dao mu je mnogo imetka i odnosio se prema njemu kao dobri otac prema uma`enom sinu. po imenu El-D`ulas ibn Suvejd. Kada je napunio deset godina. Pratio ga je i opona{ao. Klanjao je za njim.v.a..s. ^esto ga je gledao kako klanja i moli se Allahu. svjetlost imana je ispunila njegovo srce. gdje je objavio njegovo primanje islama. Umejr je bio svjedok blistavosti muslimana koji se odri~u svoga imetka od sveg srca i sa zadovoljstvom du{e.

upita ga Resulullah.v. Osman ibn Affan. s.a. Zanos je vjerovanja poplavio njihova srca. iskren.” Za~udio se Umejr tom ru`nom govoru pa se povukao iz dru{tva svoga amid`e.. Bilo je nekoliko munafika koji su izostali od poziva.a. on je slagao i izmislio na mene.s.. koji je u~inio da zaboravi gor~inu siro~eta. u `elji da slome volju i umanje zanos. Ali. El-D`ulasa je zatekao kako sjedi sam. s. `rtvovali su se. dao je dvije stotine oka zlata. i ispri~ao mu {ta se desilo izme|u njega i njegovoga amid`e. eto. pa makar to bio i njegov amid`a koji je prema njemu bio veoma dobar ili pre{utjeti da ne bi bio dou{nik u pogledu ~ovjeka koji ga je primio. Poslanik.s.s. r. Zato se vratio svome amid`i i rekao mu smireno i jasno. Odlu~io sam saop}iti Poslaniku. razotkrit }e te. Abdurrahman ibn Avf. Ni{ta nisam izgovorio od onoga {to je on prenio.v.. plemenitog vjerovanja u du{ama muslimana bilo je dovoljno. Tako mi Allaha. u onom {to poziva od poslanstva.” Oti{ao je Umejr ka mesd`idu Bo`ijeg Poslanika.s. od tebe.a.v. nakon {to je spoznao te`inu svoje pozicije.s. a ako ih sakrijem. bio je zadovoljan onim {to su muslimani pokazali i sretan zboga onog {to je vidio.a..a.v. polo`io je kesu od hiljadu zlatnih dinara. a suze radosti kvasile su njegovo lice.. Da li ovo treba saop}iti Poslaniku.a. muku siroma{tva i li{enosti? Umejr je u{ao u strahovitu borbu sa sobom i po~eo je sagledavati posljedice u oba slu~aja. s. pokazala se dubina vjerovanja u srcima muslimana.v. pretegla je iskrenost prema vjeri naspram onoga koji je bio dobar prema njemu. r. Htio je da i njegov amid`a u~estvuje i pomogne sa svojim imetkom kao i ostali muslimani. s. istakli se i dali sve od sebe na Allahovom putu. neka zna{. rekao si ~udan i pogrdan govor.a. ono {to si rekao. a te lijepe slike bile su nagomilane u njegovoj svijesti. Umejr se vratio amid`inoj ku}i.: “Kakve je rije~i od tebe ~uo Umejr ibn Sa’d?” El-D`ulas se uzruja i uskome{a na mjestu. neki su ~ak {irili glasine. sa namjerom da ga upozori na licemjerstvo muslimana. iznevjerit }u svoje uvjerenje i upropastit }u sebe. ove tvoje rije~i ako ka`em Allahovom Poslaniku.. pa re~e: “Boga mi. a poslao je jednog od svojih ashaba da pozove El-D`ulasa. zatra`io je da ostane s njim. mi smo gori od magaraca. pa u momentu srd`be re~e: “Ako je Muhammed.a.v. s. poslije Muhammeda ibn Abdullaha..s. I pobijedio je iman u njegovom srcu. pa mu je po~eo sa ushi}enjem i zanosom opisivati {ta je vidio. s. Resulullah.” . s. a ti. niko na zemlji nije bio dra`i mome srcu i bli`i mojoj du{i. Me|utim. Ali.a. Poku{a odbiti optu`bu od sebe. prigrlio i bio dobar prema njemu.v. El-D`ulas bio je slabog vjerovanja i nije mogao da se suzdr`i. s prigu{enim tonom srd`be u svome glasu: “Amid`a. Kada je do{ao. tako mi Allaha.s. razmi{ljaju}i o onome {to je ~uo i o onome {ta je trebao da uradi..Ashabi Allahovog Poslanika 407 [to se ti~e imu}nih ljudi Medine: muhad`ira i ensarija.

s. Prisutni su po~eli da zagledaju. s. Prisutni su spoznali da je to objava i u{utjeli su na mjestu. Pa ako se pokaju. Bo`e. Nestalo je svakoga traga nedoumice i zbunjenosti. a sigurno su govorili nevjerni~ke rije~i i pokazali da su nevjernici nakon {to su javno primili islam.a. Njegovu je du{u obuzeo strah.” El-D`ulas je stao i zagrlio mladi}a.a. s.s. ~as El-D`ulasa. ~as Umejra. a Vjerovjesnik. pa iznese svoju spremnost da se zakune ispred Allahovog Poslanika. spusti Tvome Poslaniku saop}enje o onome {to sam govorio. o~iju uprtih u Poslanika. spusti Tvome Poslaniku saop}enje o onome {to sam govorio. To je potrajalo kratko. O Bo`e.v. a ako glave okrenu. s. kajem se Allahu. a obilne suze poteko{e niz njegove obraze. Allahovom voljom. preobrazio u pravoga muslimana.{.s. obra}aju}i mu se rije~ima zahvale zbog ulaska pravog vjerovanja u njegovo srce. citirao kur’anski ajet: “Licemjeri se zaklinju Allahom da nisu govorili. pa je molio: “O Bo`e.a. odjednom se umiri. o~i mu zablista{e. d`. pa re~e glasom punim iskrene tevbe: “Naprotiv.408                           Ashabi Allahovog Poslanika Umejr se uko~io na mjestu. a na Zemlji ni za{titnika ni pomaga~a ne}e imati. Umejr je ispri~ao ono {to je ~uo i u ovoj te{koj situaciji nije imao ni{ta drugo osim oslanjanja na svoj duboki iman. Neki od njih reko{e: “Mladi} je neposlu{an! Po~eo se lo{e odnositi prema onome koji ga je prihvatio i bio dobar prema njemu.” Na Umejrovom licu ukazali su se znakovi radosti. pru`io je svoju blagoslovljenu ruku prema Umejrovom uhu..v.. Srce mu je po~elo jako kucati.v. El-D`ulas htjede iskoristiti priliku u svoju korist i obmanuti prisutne optu`uju}i mladi}a da la`e i izmi{lja na njega. zanesenoga borca i iskrenoga vjernika koji iz ~asa u ~as ponavlja: “Da Allah nagradi Umejra dobrim. a suze radosti zasvjetluca{e na njegovom licu. a bojazan ga u~ini blijedim. Allah }e ih i na ovom i na onom svijetu na muke nesnosne staviti. otkrij istinu.. uzeo ga blago i nje`no i rekao: “Tvoje je uho ispunilo ono {to si ~uo. s.s. A prigovaraju samo zato {to su ih Allah i Poslanik Njegov imu}nim u~inili. da on nije ni{ta rekao od onoga {to je prenio mladi}.” Tada je El-D`ulas u~inio sed`du pred o~ima Poslanika.a.v. uzeo ga za ruku i poveo u pravcu svoje ku}e. s. i htjeli su da u~ine ono {to nisu uspjeli. bit }e im dobro. El-D`ulas se. a Umejr je rekao istinu..a. d`. i tvoj Gospodar je potvrdio da govori{ istinu. a Umejrovim posredstvom. s. o Bo`iji Poslani~e.s.v. Zatim se zakleo Allahom.a. istinoljubiv i vjeran”.. On me je izbavio iz nevjerovanja i spasio moj vrat od vatre. lice mu je poblijedjelo.{. Bo`iji Poslanik.” . El-D`ulas je slagao.v. a zatim je Allahov Poslanik.” Umejr skoro da nije ni zavr{io sa svojom dovom. nasmija{e se njegove usne.” “On je iskren mladi}! Nikada ne la`e! Odgojen je u Poslanikovoj d`amiji. govorili su drugi.s.

” Pozvao je Umejra i zadu`io ga namjesni{tvom u Himsu.a. a da emir nije. borca. Uzjahao je svoju jahalicu. Islamska dr`ava postala je velika i pove}ao se njen ratni plijen i zekat..a. r.a. s.a. da izgleda kao jedan od njih. r.Umejra ibn Sa’da. Omer.v... upravlja njihovim interesima.a. dijeliti me|u njima istinito i presu|ivati pravedno i koji ne}e zatvarati svoja vrata pred njihovim potrebama. Emirul-mu’minin. Tako|er.v. pa je stalno postojala potreba za namjesnicima koji primjenjuju pravila vjere. htio je za namjesnika postaviti ~ovjeka koji je neuporediv me|u muslimanima. objasnio je svoje mi{ljenje i na~in na koji }e suditi. Rekao bi: “Ho}u ~ovjeka koji. U njegovo vrijeme pro{irila su se osvajanja muslimana isto~no.s.Ashabi Allahovog Poslanika 409 NAMJESNIK HIMSA Bo`iji Poslanik..v.. prvo bi postavio odre|ene osobine koje on treba ispunjavati.a. s. Hims je zbog toga dobio nadimak “Mala Kufa”. Rekao je vrlo malo rije~i. kada bi htio da imenuje namjesnika. r. zapadno i sjeverno. . Stanovnici Himsa bili su ve}inom oni koji su pravili zabunu i nered: u svom pona{anju li~ili su stanovnicima Kufe. u hrani koju jede. pa se posvetio vjerovanju i produbljivanju vjerskoga znanja.. upu}uje ih i okre}e pravom putu. Nakon Ebu-Bekra..a. vjernika. Umejr se pokorio jer je u tome vidio nastavak borbe na Allahovom putu. ali jasnih. d`. Ho}u namjesnika koji se me|u narodom ne razlikuje u odje}i koju obla~i. i rade na {irenju islama. a zatim bi tra`io odgovaraju}ega ~ovjeka u svjetlu osobina koje je postavio. izabran je za vo|u muslimana i zastupnika njihovih potreba. uzeo svoju putnu opskrbu i krenuo prema Himsu. Onoga koji }e ih predvoditi u namazu. i u onom gdje stanuje. Nakon dugog razmi{ljanja i stalnog istra`ivanja stigao je do saznanja ko je tra`eni ~ovjek. i koji se prema podanicima pona{aju pravedno i jednako. koji je od djetinjstva odgajan pod okriljem Bo`ijeg Poslanika.s.a. kada je me|u narodom. a zatim je ustao i odr`ao kratak i sa`et govor. bio je redovan u safovima na polju d`ihada u danima vladavine Ebu-Bekra es-Siddika. nakon {to je odrastao i u{ao u fazu mu`evnoga doba. izgleda kao emir. osje}aju}i prazninu i samo}u. pa se Umejr mnogo ra`alostio. u~enoga mud`tehida. r.{. preselio je na ahiret. precizno i ~isto. s.. prvo je pozvao stanovnike da klanjaju namaz u d`ematu.. Omer ibn el-Hattab. Nije na{ao u njoj ugled ni vlast.s. Pro{irila se njena teritorija. A ako je me|u njima kao emir. Odlu~io je da u svom `ivotu slijedi put kojim je i{ao plemeniti Poslanik.. Kada je stigao. velikom zahvalom na Njegovoj blagodati i Njegovoj uputi i . da vodi njihove poslove. Odlu~io se za imenovanje iskrenog muslimana. Rekao je: “Hvala Allahu. r.

prebacio je preko ramena. Umejre?” Umejr mu odgovori: “O Vo|o muslimana. a strogost vladara nije udarac bi~em niti ubistvo sabljom nego pravedno i istinito su|enje. Kosa mu je porasla. a pra{ina prekrila ~itavo tijelo.Kada ti do|e ovo moje pismo. bilo mu je ~udno {ta se to doga|a. I predade se svom poslu. bez jaha}e `ivotinje. Pro{la je godina dana. . sa mnom je posuda za abdest u kojoj perem svoju glavu i odje}u. Tvr|ava je islama pravednost. s. a njegova kapija je istina. “Sa mnom je ranac u kome nosim putne potrebe. halifa mu re~e: “[ta je s tobom. Sa mnom je moj ~anak iz kojeg jedem i pijem. Kada ga je vidio u takvom stanju. bio je u nedumici u pogledu Umejra. zaista je islam neosvojiva tvr|ava i pouzdana kapija. izgubila se za{tita ove vjere. Pojasnio im je da }e to biti njegova politika prema njima i njegov na~in u upravljanju njihovim poslovima.v. Tako mi Allaha. a ljudi su bili zadovoljni na~inom njegova rasu|ivanja. Kada je stigao u Medinu. Pa ako se zatvori kapija i sru{i tvr|ava. uzeo svoje koplje i krenuo pje{ke u pravcu Medine.” Kada je primio pismo.s. pogotovo zbog toga {to mu nije stiglo ni{ta od ratnoga plijena i zekata.. koji je bio u Medini..” Zavr{io je svoje obra}anje nakon {to je postavio temelje sebi i stanovnicima Himsa: pravda i istina.” Omer ga upita: “[ta je od dunjaluka s tobom?”.a. Umejra ibn Sa’da.{. r.. re~e on. sa mnom nije ni{ta.410                           Ashabi Allahovog Poslanika neka je mir i spas na Njegovoga Poslanika. Ja sam zdravoga tijela i ~iste krvi. zaista je sav dunjaluk skupljen u mom imetku.s. a oni su bili ti koji su se stalno `alili i stalno bili u nemirima. Sa mnom je moje koplje na koga se oslanjam u putu i borim se protiv neprijatelja ako budem napadnut. nije do{la ni jedna vijest ni `alba na njegova namjesnika u Himsu. pogotovo za onoga ko je prelazi hodaju}i. misle}i na imetak muslimana za koji je mislio da ga nosi sa sobom.a. u d`amiju Bo`ijeg Poslanika. a Vo|i pravovjernih... O ljudi.. Omer.” Omer ga upita: “Jesi li do{ao pje{ke?” “Da”. d`. Sa mnom je ~itav dunjaluk i svo njegovo blago.. Razdaljina izme|u Medine i Himsa bila je velika..a. Napunio je mje{inu vodom. njegovo tijelo je izmr{alo i poblijedjelo. Zato je pozvao svoga pisara i rekao mu da napi{e Umejru ibn Sa’du u Hims sljede}u poruku: “.a. Odmah je u{ao kod Emirul-mu’minina.v.a. a snaga oslabila. s. Umejr je uzeo putne namirnice i posudu za abdest. Zaista je islam neosvojiv ako je vladar strog. napusti Hims i kreni ovamo sa plijenom koji si sabrao. r. r.

a.” Omer ga ponovo upita: “Gdje je imetak kojeg si nam donio u dr`avnu kasu?” Umejr odgovori: “Nisam ni{ta donio.a. umro je u Palestini gdje je i ukopan. r. povukao se iz javnoga `ivota. smilovao se Umejru ibn Sa’du.a. pobo`nom namjesniku. Kada su skupili. za njega: “Volio bih imati ljude kao {to je Umjer da se s njima pomognem u ~injenju dobra muslimanima. r. . dje~aku vjerniku. Dosta mu je ~asti u onome {to je rekao Omer. napusti Omera. “Ne!”. donio bih ga tebi.a. d`. a on odgovori: “Do{ao sam stanovnicima Himsa. savjetovao sam se s njima i potro{io ga gdje je bilo potrebno. on je bio uporan u ne}kanju..” Umejr. pa sam sakupio ~estite predstavnike njenoga stanovni{tva i imenovao ih da ubiru zekat. Imao je ispred sebe ~estitoga namjesnika i rijetko sposobnoga ~ovjeka u rje{avanju ljudskih pitanja i upravljanju njihovim poslovima. r. PRESELJENJE NA AHIRET Umejr.a.” Omer.. r. re~e Umejr.. ~asnom ~ovjeku.” “Zar nam nisi donio ni{ta?”.a. Uputio se u Palestinu da u njoj provede svoje dane u pobo`nosti i bogobojaznosti.a.Ashabi Allahovog Poslanika 411 Omer ga ponovo upita: “Zar ti nije data jahalica da je koristi{?” On re~e: “Ja je nisam tra`io od ljudi niti su oni meni ponudili drugu kada je moja `ivotinja uginula. Ovo jako obradova Omera. Me|utim. Nisam radio ni za tebe ni za drugoga.. r. r. u ~istom i blistavom `ivotu. upita Omer.. poku{ao ga je odvratiti od njegove odluke i vratiti u Hims da nastavi svoje namjesni{tvo na na~in kako je to dosad radio. mimo Allaha. i takav nepokolebljiv. iskrenom vjerniku. Da je ostalo i{ta od njega.” Omer ga upita za{to.{. Allah.. pa naredi svome pisaru: “Produ`i ugovor Umejru!” Umejr ga je pogledao pogledom izvinjenja i rekao mu mirnim glasom: “Ti dani su pro{li. r.

.

a on Amrov. Tako|er. Bio je poznat na podru~ju Jemena. R. Pustinjaka osokoli pustinja. ponos i bogatstvo. a on Mazinov. Me|u ljudima je u`ivao veliki ugled. a on Sa’da el-A{ireta. a on Rebi’e. bio je poznat po svojim bitkama i pohodima u d`ahilijetu. daje mu svoje blago. a on je sin Abdullahov. U njima je opisivao ushit i ponos. bogobojaznost i spoznaju Allaha.{. lovio i borio. Volio je jahanje konja.AMR IBN MA’D JEKRIB. a on Zejda el-Ekbera. a on Rebi’e. a on Zubjeda el-Asgara. Nadimak mu je bio Ebu-Sevr. a on Munebbiha. Bio je jedan od malobrojinih koji su poznavali ~itanje i pisanje. a on El-Harisov. Odlikovao se nad ostalima po mnogoborojnim stihovima koje je spjevao u d`ahilijetu i u islamu. a on Mizhied`a ez-Zubejdija el-Mizhed`ija. Sa ko`e je ~itao raznovrsne tekstove i pri~e saznavaju}i razmi{ljanja i poglede drugih ljudi. a on S’abov. Bio je spretan jaha~. gdje je obitavalo njegovo pleme Zubejd i spominjan po posjedovanju najpoznatijih vrsta ~istokrvnih konja. a on Husmov. Rebi’a je sin Seleme. . Sin je Ma’da Jekriba. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Amr. a li~nost Amra gradila se u takvim uvjetima. a on Munebbiha. d`. a u pustinji je na{ao snagu.A. na konju se utrkivao. OSOBENOSTI Amr ibn Ma’d Jekrib bio je pustinjak i vitez. nau~i ga da ne zna za poraz. a on Amrov.

” Kajs je odbio zahtijev Amra.v. u kome je spas ti du{i .v. i veli~inu i snagu islama. Nakon {to je stigao u Medinu. Kajsa ibn Mek{uha el-Muradija. pojavio u Hid`azu i tvrdi da je Poslanik.. Amr je ostao ustrajan u svojoj ideji. Imao je gustu kosu i bradu. Kajs se `estoko razljutio zbog Amrova postupka govore}i: “Suprotstavio mi se i ostavio me!” Kada je ovo do{lo do Amra. Nakon osvojenja Meke. s. dijelio je sve {to je imao za spas nevoljnika. potvrdio njegovo poslanstvo i primio islam. @ivot ispunjen razonodom i zabavom i veliki imetak koji se sastojao od konja.. jer ga nikada niko nije porazio u borbi..s. Amr je po`elio oti}i u Medinu i saznati ne{to o Poslaniku. arapska plemena uvidjela su ispravnost poziva Muhameda. to }e biti o~evidno i ako se sretnemo s njim. kao soko.a. i na taj na~in shvatiti poruku islama i prihvatiti je. a on sklon rasko{i i u`ivanjima. Ali.s. a `ivio je od borbe i plijena. naginju}i svoje tijelo prema naprijed. osme godine po Hid`ri. PRIMANJE ISLAMA Amr ibn Ma’d Jekrib je pokasno primio islam. Hajde s nama do njega da vidimo ~emu on to podu~ava. deva i razli~ite stoke u~inio je da njegovo pona{anje bude puno egoizma. a pri~a se da se neki ~ovjek od Kurej{ija. Hodao je sporo.s. Njegova sablja bila je poznata na cijelom Arapskom poluotoku. kao {to to govori.a. pa mi takve dobro znamo. po imenu Muhammed. U d`ahilijetu je prisustvovao provodima i plesu ropkinja. s. ti si poglavar svoga naroda. ja ti savjet davah jasan.a.a. do~ek gosta. smjestio se u ku}i svoga prijatelja Sa’da ibn Ubade. dok je. smatraju}i njegov prijedlog suludim.v. Tu se Amr s njim susreo. sitnih o~iju.s. Slijede}eg dana Sa’d je zajedno sa Amrom oti{ao Poslaniku. tamnoput.. pa ako bude Poslanik. Bio je vje{t u rukovanju sabljom. Imao je jake mi{i}e i krupne {ake. skrbni{tvo siromaha. daju}i i potvr|uju}i prisegu. Dolazili su u Medinu u vidu delegacija. slijedit }emo ga.414                           Ashabi Allahovog Poslanika Odlikovao se velikodu{no{}u. Imao je prisnoga prijatelja. ~vrste gra|e.a. pa je `elio da i on po|e s njim u Medinu. a ako bude ne{to drugo osim Poslanik.s. s.v. Rekao mu je: ”O Kajse. s oprezom posmatrao ljude. s.v. duguljastoga lica. Ostavio je Kajsa i sam krenuo ka Resulullahu. ~esto ih je knio.. objavljuju}i svoj islam i priklju~uju}i se safovima mud`ahida Muhammeda. a i njega je odvra}ao od puta u Medinu. Ime te sablje bilo je “Samsame”. Bio je visok. s. odgovorio je u stihovima: Jo{ u gradu dru`e stari.

Amr je saznao {ta se desilo njegovom plemenu i do{ao Halidu ibn Se’idu govore}i: “O Halide. iako je redovno obavljao namaz i postio. U jednom od stihova ka`e: I dobrome svakom rekoh: “Ako do|e{ ti Halidu sretan ti si i pohvaljen i spominjan u narodu. tzv. a na tebi je da ih poziva{ u islam!” “Tako }u i raditi!”. Halida ibn Se’ida ibnul-’Asa. Bo`iji Poslanik.Poziv glasan. poslao je u Jemen i rekao mu: “Kada do|e{ u neko naselje... Svevi{njega i znaj da stat }emo svi Na Mah{eru . poznato ti je da sam ja musliman i smatram da bi. ukazuju}i mu tako zahvalu i po~ast. sablja moja.a.” .s.. njegova je vjera jo{ bila nestabilna. . Me|utim. trebao osloboditi ovaj moj narod. u borbama stalno bje{e pa je pazih i o~uvah nek’ me selami na nju tje{e. meni iz po~asti.vidio je u njemu velikoga heroja.a. Tamo je `ivio me|u pripadnicima svoga plemena Zubejd.v.. u bogobojaznosti i ibadetu. redovno je slao namjesnike u sve krajeve islamske dr`ave radi skupljanja zekata od muslimana i poziva ostalih ljudi u islam. r. a u njemu se ne u~i ezan. Moj savjet je: Boj se Boga Gospodara. zarobi one u njemu. pa je pokloni Halidu. a obi~no su heroji zadivljeni herojima.Ashabi Allahovog Poslanika 415 I Uputa .a. r. te izre~e stihove: Drug mi vjeran.” Halid re~e: “Poklanjam ti ih. s. Amr je posjedovao sablju kojoj nije bilo sli~ne na cijelom Arapskom poluotoku.. zarobio ih je. “Samsamu”. juna{tvo i vjeru. opisuju}i njegovu vrijednost. dobro~instvo. po{to nije ~uo ezan.pred Njega AMROVA SABLJA “SAMSAME” Amr se vratio u Jemen. zbog kasnoga primanja islama i osje}aja koji su ga vezivali za d`ahilijet. Hvalio ga je u svojim mnogobrojnim pjesmama.” Halid je do{ao do plemena Zubejd i. odvrati Amr. Amra je odu{evio Halid ibn Se’id.

: Mu’az ibn D`ebel. mi imamo najve}e pravo na to. a vi imate svoju zemlju i imetak.a. s.s. nakon ~ega su se njegovi stanovnici predali. Nakon {to je dobro organizirao svoju vojsku i ovladao jednim dijelom Jemena.a. preuzeo hilafet. Njegovo puno ime je Abhele ibn Ka’b ibn Gavs. a njegov prijatelj Kajs ibn Mek{uh bio je desna ruka El-Esvedu. a dio zarobio. r. Amr ibn Ma’d Jekrib priklju~i se El-Esvedovoj vojsci.v. napustili ta podru~ja i vratili se u Medinu. opremio je vojsku i poslao je u sve krajeve Arapskoga poluotoka radi gu{enja pokreta odmetni{tva i dokraj~ivanja njegovih vo|a.a.a.. U me|uvremenu.v. Ebu-Musa el-E{’ari..a. Skupio je vojsku od sedam stotina boraca. s. u{la u njega i ubila vladara. r.. To se desilo pred kraj Resulullahovog. .a. s. Dio ih je pobio. provalila u grad. Predvodnici muslimana u Jemenu vidjeli su da bi pobjeda mogla pripasti El-Esvedu i da bi mogao ovladati cijelim Arapskim poluotokom. r.. opkolio ga je i dr`ao u opsadi deset no}i. El-Esvedova vojska napala je Bazana.s.. preselio na ahiret. . El-Esved je uspio obmanuti narod svojim la`nim govorom o poslanstvu.s. Sklonio se u svoju ku}u. `ivota. u Jemenu se pojavio ~ovjek koji je tvrdio da je poslanik.. kaju}i se zbog onog {to je u~inio (odmetni{tva). i Halid ibn Se’id. Tako su i namjesnici Allahova Poslanika. r. ostavite zauzetu zemlju i isplatite sabrani zekat. sa vojskom koja je bila pod njegovom komandom.a.a. Muhad`ira ibn Umejja. Ime mu je bilo El-Esved el-Ansi.a. Ovaj ga je postavio za poglavara Mazhid`a.s. ostavio je oru`je i napustio Kajsa ibn Mek{uha.v. Kada je Ebu-Bekr.” El-Esved je nakon toga iza{ao iz Kehf Dana i uputio se na ~elu svoje vojske ka Ned`ranu. El-Esved se o`enio Bazanovom `enom koja bija{e veoma lijepa. kada je Bo`iji Poslanik. Zbog toga se odmetnu{e od islama i pristado{e uz El-Esveda.. uputio je pisma namjesnicima Bo`ijeg Poslanika.iruz ed-Dejlemi uspio se dogovoriti sa El-Esvedovom `enom. Kada je Amr saznao da se muslimanska vojska uputila ka Jemenu. a bio je iz mjesta Kehfu Dan. Napisao im je: “O pobunjenici. On je tada ve} bio u islamu. nare|uju}i im da napuste Jemen i ostave sav prikupljeni zekat. s. pa su ga po~eli slijediti mnogi ljudi poznati po ugledu i bogatstvu. u Jemenu. da ubije El-Esveda. biv{om Bazanovom `enom.v. r. El-Esved je nastavio put ka Sani kojom je vladao Bazan. Me|u njima je bio i Amr ibn Ma’d Jekrib. poslao je El-Esvedu el-Ansiju i novom vo|i Kajsu ibn Mek{uhu..416                           Ashabi Allahovog Poslanika ODMETNIK Desete godine po Hid`ri.

govorili: ‘Odazivam ti se i veli~am te.v. po~eo se povla~iti. d`.. vratio se u Jemen kaju}i se svome Gospodaru i o~ekuju}i pogodnu priliku da nadoknadi svoju gre{ku i odmetni{tvo. [urahil ibnul-Ka’ka’ prenosi da je Amr ibn Ma’d Jekrib rekao: “Bo`iji Poslanik. ku}i mu.. moj Gospodaru. jedan Bizantijac odape strijelu prema njemu i pogodi ga u oko i izbi ga.a. r. da ga halifa uvrsti u vojsku koja je krenula u osvajanja na Allahovom putu. Poslije. Halifa je uvidio njegovu iskrenost i oprostio mu. a spojio je vje{tinu i hrabrost u napadima. Halifa je u to vrijeme slao vojsku u osvajanja. Amr se ponosio {to je izgubio oko na Allahovom putu. U toj velikoj historijskoj bici pokazao je rijetko vi|eno juna{tvo i izazvao divljenje muslimana.{. a grizla ga je savjest zbog grijeha koji je po~inio. r... Amr se nije mogao strpiti u Medini. Halifa je po~eo pozivati ljude u d`ihad. koji je ubrzo pre{ao na islam i bio jedan od junaka u osvajanju Perzije. s.v. Odjednom se na{ao usred redova bizantijske vojske. koji ga je prekorio i gotovo odlu~io kazniti smr}u. zajedno sa nekim svojim suplemenicima i priklju~io se muslimanskoj vojsci u pohodu na Jermuk.a.. s. doline i pustinje prevaljuju}’. na konjima brzim. d`. mole}i Allaha.. kose}i lijevo i desno. van Arapskog poluotoka.s. tra`e}i {ehadet kao nadoknadu za ono {to je prije po~inio. `ele}i i nadaju}i se od njega velikoj koristi za islam. Kada je osjetio opasnost koja mu se pribli`ila.a.Ashabi Allahovog Poslanika 417 Nakon {to je muhad`ir Ibn-Umejje dokraj~io El-Esvedov pokret. Amr ibn Ma’d Jekrib izveden je pred halifu Ebu-Bekra. a nisu bili daleko dani d`ahilijeta kada smo. Moje pleme Zubejr do|e ponizno. hvala Allahu. a u po~etku tih osvajanja s vojskom nije slao nijednog koji je bio odmetnik od vjere.a. ali Amr se pokaja i vrati dini-islamu. veoma sli~noj njegovoj “Samsami”. . Imao je bogato ratno iskustvo. govorimo kako nas je Allahov Poslanik. Jahao je svoga konja.{. obavljaju}i had`. podu~io nas je telbiji: ‘Odazivam Ti se.. sa isukanom sabljom. Kada se bio ve} pribli`io muslimanskim safovima.s. `ure}’.’. NADOKNADA Amr je ostao u Medini. glasno vi~u}i i udaraju}i svojom sabljom kako rijetko koji ~ovjek umije.’ Sada. Me|u prvima odazvao se Amr ibn Ma’d Jekrib.Bizantijci su se stacionirali na Jermuku sa vojskom koja je brojala vi{e od stotinu hiljada ratnika. oti{ao je do Amra. podu~io. ispri~avaju}’ se. zarobio ga i poveo sa sobom u Medinu. Tako|er je zarobio Kajsa ibn Mek{uha.. odazivam. mole}i Ga da mu to primi kao nadoknadu.” Poslije nekog vremena Amr se vratio u Medinu. Sve brda. I do~ekao je zlatnu priliku . Krenuo je Amr.

predvi|ao je borbu sa Perzijancima {to je mogu}e bli`e granici. Pomo} je po~ela stizati Sa’du. r. i Musenna ibn Haris e{-[ejbani. Poslije smrti halife Ebu-Bekra. podijelio je du`nosti i imenovao zapovjednike odreda. i nakon {to je preispitao halifin plan i Musennin savjet. Sa’d je odabrao zapovjednike odreda vojske i poglavare plemena koji su se odlikovali mudro{}u. trebalo je krenuti prema Perziji.” Sa’d je postavljen za zapovjednika cjelokupne islamske vojske na podru~ju Perzije. a nikako u sredi{tu Perzije. hilafet je preuzeo Omer ibn el-Hattab. r. pozvan je u islam.a. Muslimani su se odazivali. Nakon {to je prou~io teren i polo`aje gradova. bit }e im olak{ano osvajanje cijele Perzije. Halifa je obilazio sva podru~ja pozivaju}i ljude da se priklju~e Sa’dovoj vojsci koja uskoro kre}e ka Perziji.. nakon {to Halid ibn Velid. nosa~e bajraka i poglavare plemena.a. Zatim su mu se priklju~ili muslimani stanovnici Iraka.a.. koji se temeljio na savjetu Musenne ibn Harisa.a. Bojne safove je ustrojio za po~etak bitke. pronicljivo{}u i velikim zalaganjem: En-Nu’mana ibn Mukarrina el-Mezenijja. re~e: “Na{ao sam ga. Sa’d ibn Ebi-Vekkas. na ~elu skupine plemena Mazhid` i Zubejd. Sa’dovoj vojsci priklju~i se i Amr ibn Ma’d Jekrib. re~enom prije njegove smrti. Po~eo je ispitivati podru~je i praviti plan po kojem bi postupao u svojim osvajanjima. osvoje Emgi{iju i ostale ira~ke gradove do El-Hire.irasa ibn Hajjana es-Sehnija. Prema uputama halife prije bitke.a. Sa’d ibn Ebi-Vekkas. a bili su i fizi~ki najspremniji .a.a. r. r. Po~eo je razmi{ljati i savjetovati se sa ashabima o izboru jednog od njih kao vo|e koji }e preuzeti zapovjedni{tvo muslimanskih snaga u oblasti Perzije. Bisera ibn Ebi-Rehma el-D`uhenija. skupilo se oko dvadeset hiljada mud`ahida. r. Sa’dov plan. perzijski kralj. Sa’d se ulogorio na podru~ju mjesta Zerud. pa krenu{e ka Iraku.418                           Ashabi Allahovog Poslanika JUNAK KADISIJJE Nakon velike pobjede koju su muslimani ostvarili na Jermuku i na podru~ju [ama.. Sabrao je veliki broj mud`ahida.. Lav sa kand`ama. r. r. koji su pre{li na islam poslije prvih osvajanja.. Taj plan je podrazumijevao precizno odabran raspored vojske. Jezded`ird. sa oko sedam stotina mud`ahida.a. Halifino pismo upu}eno Sa’du je podrobno govorilo o na~inu organiziranja napada.. r.. r. opremali i pristupali pod zastavu Sa’da.. Tada mu Abdurrahman ibn Avf. Tu je ~ekao dolazak podr{ke i daljnje upute od halife.. Hanzalu ibn er-Rebi’u et-Temimija i . Perzijanci su se smjestili nasuprot muslimana. Hamlea ibn D`unejju el-Kinanija. Izabrao je nekoliko ljudi koji su bili posebno cijenjeni i po{tovani..a.. Sa’d je uvidio da je kadisijska dolina najpogodnije mjesto za odlu~uju}u bitku. Ako pobjede muslimani.

pa je Sa’d po~eo skupljati ljude i vr{iti zavr{ne pripreme. podsti~u}i ih: “O skupino mud`ahida.a. Odabrao je borbu. Na drugoj strani. sa vije{}u o borbi. ko mo`e da uradi ono {to si ti uradio?”... Amr je udario svoga konja. r. sve ukopati u kanalima Kadisijje.a. Ako do|ete na vrijeme. U istom tenutku dok je odapinjao strijelu. El-E{’as ibn Kajs el-Kindi. govore}i svojoj bra}i: “Ja }u napasti na slona i na one oko njega.. ili }e ih vratiti u njihove krajeve. bio je uistinu jedan od velikih junaka Kadisijje. Amr se okrenuo prema vojniku i potr~ao vi~u}i borbene poklike zaglu{uju}im glasom. r.a. pokazali primjere juna{tva i odva`nosti. Vidjelo se da }e bitka ubrzo po~eti. Na{ao se ispred jednog od slonova. r. a on odbi primiti islam i odbi da izdvaja d`izju. Vojske su se izmije{ale. imao je dvije zlatne narukvice.”. a strijela se zabi u njegov tobolac. hvala neka je Allahu na tome. Zatim je povedena velika i stra{na bitka. Perzijanci su vodili slonove koji su grunuli i sru~ili se tako da se zemlja tresla. li~e jarcima. Zaprijetio je muslimanima da }e ih Rustem. S njim se uputio ka muslimanima.” Suprotstavio mu se jedan od Perzijanaca na svom konju govore}i na perzijskom: “Merd. jer lav je postojan. merd64. a muslimani su. zlatnu ogrlicu i ogrta~ od najljep{e svile. Rustem je rasporedio vojsku koja je brojala {ezdeset hiljada pje{aka i {ezdeset hiljada konjanika. Amr ibn Ma’d Jekrib ez-Zubejdi i El-Mugire ibn [u’be es-Sekafi. zato nemojte zaostajati da ne bi izgubili Ebu-Sevra. slomio je Perzijancu vrat. Vo|a ove skupine bio je Nu’man ibn Mukarrin. stavio strijelu u njega i odapeo je prema Amru.Ashabi Allahovog Poslanika 419 ljudi ~ija su se mi{ljenja duboko uva`avala. sko~iv{i sa njega. jo{ zapanjeni od prizora. vo|a njegove vojske. Obi~aj je bio da se na po~etku bitke odigra dvoboj radi ispitivanja snage protivni~ke vojske i radi ubacivanja straha u njene redove. Kada ovi stranci pobacaju svoje oklope. Kada im se pribli`io. Ono {to je bilo s njim uzeo je kao ratni plijen. ne broje}i ratnike na slonovima. Izaslanica se okupila kod Jezded`irda. Amr ibn Ma’d Jekrib. r. Izaslanica se vratila Sa’du ibn Ebi-Vekkasu.. Borio se s njim sve dok mu nije izbio sablju iz ruke.. pa mu se pribli`io i uhvatio ga za vrat i pojas.. Dohvatio je svoj luk. U isto vrijeme broj muslimanske vojske je bio trideset tri hiljade spremnih mud`ahida. uzvrati{e mu oni. budite lavovi. Amr ibn Ma’d Jekrib hodao je izme|u mud`ahidskih safova. na}i }ete . a bio je jedan od najboljih njihovih strijelaca. bacio ga na zemlju i odsijekao mu glavu..a. Oni su: Atarid ibn Had`ib et-Temimi. a zatim ga zbacio s konja. Asim ibn Amr et-Temimi. Amr se okrenuo muslimanima i rekao: “Ovako radite sa njima!” “E Ebu Sevre. ponosa i dostojanstva. Haris ibn Hassan ez-Zuheli.

r. pojahao jedan Perzijanac. zatim uhvatio i za drugu.a.a. D`abir ibn Abdullah. pa reko{e jedni drugima: “[ta ~ekate? Jeste li sposobni da ga stignete? Ako ga izgubite. Milostivome pokorni. hvala neka je Allahu {to je tako bilo. pa ka`e: “Tako mi Allaha. putu. d`. uprkos tome {to je bio za{ao u godine. sve vitezovi sna`ni. okretni i spretni. probijaju}i se kroz neprijateljske redove. r. koga su oborili s konja..a.. Amr re~e: “Dajte mi njegove uzde!” Oni su mu pomogli.a. Pra{ina ga je prekrila tako da ga njegova bra}a nisu mogla vidjeti. Ubijen je i Rustem. u kojoj su muslimani izvojevali pobjedu. napali su na konjanika i oborili ga s konja. Amr je ovako opisao ovu bitku: Kadisijja doba kada Rustem napade. Borio se u svom stilu i po obi~aju. r.” Zatim je krenuo na svome konju prema slonu udaraju}i sabljom po perzijskoj vojsci.. d`. a Amr ibn Ma’d Jekrib. U~estvovao je u Bici na Nehavendu. na{li su Amra ibn Ma’da Jekriba ranjenog. odnijeli su ga i lije~ili.. Prema Amru je. Na kraju bitke. nismo vidjeli nijednog borca sa Kadisijje da vi{e `udi za ahiretom. i Kajsa ibn Mek{uha. osim Koga drugog boga nema. Sumnjali smo u tri osobe. kao malobrojni junaci. zapovjednik perzijske vojske. nastavio je sa borbom na Allahovom. . bio je jedan od njih.a. dok je bio na zemlji. Brzo ih rastjera{e. u osvit zore.a. Amra ibn Ma’da Jekriba. r. Neprestano se kajao zbog nekada{njega odmetanja od islama.{.. kao i prije. pa kad su to muslimani vidjeli. popeo se na njega i nastavio boj.420                           Ashabi Allahovog Poslanika me sa sabljom u ruci. a on je uhvatio za nogu njegova konja. u d`ihad. r. r.. prenosi ono {to je re~eno poslije Bitke na Kadisijji o trojici koji su se vratili u islam. zaustavio ga. Historijska bitka na Kadisijji zavr{ila se pobjedom muslimana.” [EHID Amr. pa je tako uhvatio konja za uzde.{. a imao je vi{e od devedeset godina. krenu Rebi’a sa mud`ahidima.. muslimani }e ostati bez velikog junaka!” Njegovi prijatelji istupi{e naprijed i vidje{e perzijsku vojsku okupljenu oko Amra. ali kasnije ne vidjesmo nikog povjerljivijeg i skromnijeg od njih: Tulejha ibn Huvejlida.

Ustao je. smiluje Amru ibn Ma’du Jekribu. u kojem je i preselio. pa su ga htjeli prenijeti. jedan od onih koji su prisustvovali Amrovom preseljenju na ahiret: “Ve} je bio zaspao. sna`ni pobjednici. Nosili su tijelo znanog i odva`nog u konjici. . Reci svima. Probudili su ga. ~ak Zubejda obavijesti i Mizhed`a: “Mi `alimo {to nejmamo Ebu-Sevra mu`dahida.” Pjesnik Da’bel el-Huzai izrecitirao je sljede}e stihove: Iz boja nam se vrati{e hrabri.” Neka se Allah. mud`ahidu. vjerniku.. pjesniku. konjaniku.{. Poslije toga je ubrzo preselio. junaku Kadisijje.Ashabi Allahovog Poslanika 421 Prenosi Halid ibn Katn. a njegova usta i jezik bili su mu se oduzeli. Ukopan je u gradu Revzi. d`.

.

.SA’D IBN UBADE R.a. a on Tarifov. Iraka i Jemena.s. a on Harisov. prodaju}i plodove iz vo}njaka i {alju}i karavane put [ama. tako i u islamskom periodu. a on Saidov.s.a. da’wa sa svojim uzvi{enim ciljevima koji iskorjenjuju nevjerstvo i vi{ebo{tvo i pozivaju vjeri u Jednog Jedinog Boga. a on K’abov. Bio je stasit. Za njegovo mi{ljenje pitalo se i po njemu radilo. a on S’alebov.{. Ogromno bogatstvo koje je naslijedio od oca pove}avao je ula`u}i ga u trgovinu. shvatio je da se ti principi podudaraju sa ljudskom naravi i duhom. Kada je do njega doprla Muhammedova.v. njegov prvak i velikan. Rije~ mu je bila slu{ana. Potla~enik i bespomo}nik je znao da }e kod njega na}i uto~i{te. a on El-Hazred`ov.v. krupan. Bio je pri ruci slabom protiv jakog. a njegov nastup je zra~io ja~inom njegove li~nosti. povjerovao je u Allaha. s. Bio je dare`ljivi plemi} koji je volio prite}i u pomo} nevoljniku i odbraniti one kojima je nanesena nepravda. NJEGOVO IME I PORIJEKLO Njegovo ime je Sa’d. Zvali su ga Ebu-Sabit. primaju}i Njegovu vjeru i slijede}i Njegovoga Poslanika. krupnih ruku i stopala. Njegov spolja{nji izgled odisao je vedrinom i izazivao po{tovanje. Bio je predstavnik plemena. s. bijele puti pro{arane crvenilom. . a on El-Hazred`a el-Ensarijja el-Saidijja. kako u predislamskom. a odluka presudna. LI^NOST O li~nosti Sa’da ibn Ubade najbolje govori veliki autoritet koji je u`ivao. sin je Ubadin. d`. a on Ebu-Huzejmov. a on Dulejmov. ~vrst.A..

u prisustvu svoga amid`e Ebu-Taliba.v. sa mekanskim mu{ricima dogovorio da. bili su u stalnoj zavadi i neprestanim ratovima od davnina. s. Oni mu se odazva{e i primi{e islam. dini islama. pogotovo u strelja{tvu.a. Sa’d nije zaboravio ni na svoj udio u nauci. [est ~lanova Benu-Hazred`a krenuli su iz Medine put Meke da obave had`. odredba htjela da stanovnici Medine budu Resulullahovi. Govorio je ono {to misli. poja{njavaju}i principe nove vjere i prenose}i ono {to se njima desilo.a. s. Njegova dobrota i plemenitost su navo|ene za primjer. Tako|er. Usavr{io je ~itanje i pisanje. Allahov Poslanik. odgovori{e.s. pomaga~i i za{titinici Allahove vjere. Stanovnici Medine. spavali i nalazili za{titu. Govorili su o dogovoru da se sa Poslanikom.. Sjeo je s njima i pozvao ih u vjeru Uzvi{enoga Allaha. kod njega jeli. Pa ako Allah u~ini da se izmire.s. Koristio je sezone had`a da ga predstavi arapskim plemenima i da objasni su{tinu i ciljeve poziva.424                           Ashabi Allahovog Poslanika Sa’d se proslavio u borila~kim vje{tinama. Navra}ali su mu ljudi sa svih strana.s. d`. kao i ~istote du{e.” On ih ponovo upita: “Ho}ete li sjesti da porazgovaramo?” “Naravno”. pili.v. a posebno se isticao u kaligrafiji gdje je njegov divan rukopis odslikavao prefinjenost njegovoga ukusa i umjetnosti. bez zaobila`enja. pripadnici plemena Hazred`a i Evsa. s.a. u plivanju je bio me|u prvima.. Istupiv{i pred njih.{. ponovo sastanu slijede}eg . PRELAZAK NA ISLAM Allahova je.v. po~eo je sa {irenjem i dostavljanjem poslanice koja mu se objavljivala.v.. upita ih: “Ko ste vi?” Odgovorili su: “Grupa iz Benu-Hazred`a... makar privremeno. Ljudi su ga voljeli i po{tovali zbog njegove otvorenosti. Hazred`lije su po~eli {iriti Muhammedovu poruku. okoli{anja i prevare. Prije rastanka dogovorili su se da se slijede}e had`ske sezone na|u na istom mjestu. Vrativ{i se u Medinu. Ljubav prema dobru ukorijenila se u njemu i postala dio njega dok njegov odnos prema ljudima nije dostigao vrhunac plemenitosti.s.a. ti }e{ biti najugledniji me|u njima. mu{rici prestanu sa provokacijama i zlostavljanjima. s. Nakon {to se ~asni Poslanik. Mo`da }e Allah dati da ti bude{ taj koji }e ih izmiriti. Potom su rekli: “Ostavili smo narod koji nema premca u me|usobnom trvenju. Vratit }emo se njima i pozvati ih u ono u {ta si ti nas pozvao. i izlo`iti im novu vjeru. jasno}e. te u~e}i Kur’an uvjeri ih da je on o~ekivani Poslanik.

a. ‘[titio sam trgovca D`ubejra ibn Mut’ima i branio da mu se nanese bilo kakvo zlo u mojoj zemlji.a. r. slijede}i Njegovoga ~asnoga Poslanika. Kurej{ije nisu znale da u rukama imaju starje{inu Hazred`a i jednog od najuglednijih Medinelija. i primili islam. s. d`. s. izbila je grupa Kurej{ija. da u jednom karavanu koji su presreli na izlazu iz Meke bude i Sa’d ibn Ubade. da u|e{ pod njegovu za{titu?’ ‘Naravno!’. ZAROBLJENIK Vijest o ugovoru na Akabi izme|u Muhammeda.a. pri{ao mi je jedan od njih i rekao: ‘[ta ti je? Ima{ li nekoga me|u Kurej{ijama. u dogovoreno vrijeme. i stanovnika Medine pro{irila se brzo po Meki.Ashabi Allahovog Poslanika 425 had`a na Akabi.s. Zarobljen je i kao zarobljenik doveden u Meku gdje ga do~eka graja djece i robova. Doveden je u Harem. me|u prisutnim prvacima koji su primili islam i obaveze koje proisti~u iz toga bio je i Sa’d ibn Ubade.’ Ali kada se pribli`io i obratio mi se o{trim tonom.s.v. udarati i psovati. Onda je iza{ao neki ~ovjek i razglasio kako tuku ~ovjeka iz Hazred`a koji ih doziva i spominje njihove me|usobne veze i za{titu.v. s.” .. Allah. rekao sam: ‘Tako mi Boga.. pa do|o{e i oslobodi{e me iz ruku Kurej{ija. Od toga mubarek dana Sa’d se stavio u slu`bu islama i d`ihada na Allahovom. prikupljaju}i vijesti o ensarijama koji su se usudili slijediti novu vjeru i napustiti pagansku vjeru njihovih djedova..’ Dok sam bio u njihovim rukama. taj sastanak je poznat pod imenom “Prvi ugovor na Akabi”. a me|u njima ~ovjek svijetle puti.v.s. a oni me vukli po zemlji. To nam je najbolje opisao sam Sa’d: “Dok sam bio u njihovim rukama.v. pa sam pomislio: ‘Ako iko od njih ima dobra u sebi. i kada im on re~e: ‘Sa’d ibn Ubade’. Sljede}e godine. Sastali su se sa Poslanikom. istina je to {to je rekao’.’ Pa sam to i uradio.. od toga tri `ene.a..{. s. ali je ime ~asnoga Poslanika. htio je. postalo poznato u svakoj medinskoj ku}i. Bilo ih je sedamdeset troje. to je ovaj ~ovjek. Prilikom “Drugog ugovora na Akabi”.s. s. Pozivu su se odazvali samo malobrojni pojedinci iz oba plemena. nema u njima hajra nakon ovoga. putu.v. iz Medine je pristiglo dvanaest uglednih ~lanova Hazred`a i Evsa.. d`. Kurej{ije su bili kao ludi. a potom su ga po~eli gurati.a. rekao sam. [titio sam i Harisa ibn Harba ibn Umejju.s. `eljni zgrabiti svakog ko je u{ao u ugovor sa Poslanikom. i primio islam.a. Kontrolirali su trgova~ke puteve. Kada su ga upitali za ime tog ~ovjeka.’ Onda je on rekao: ‘Pozovi glasno tu dvojicu i spomeni to {to je bilo me|u vama. vi{i od ostalih. razbjesnili su se poput razjarenih zvijeri.{. reko{e: ‘Tako nam Boga.

r. Odlu~io je da im se suprotstavi sa svim {to posjeduje. s. Tako|er.a. Sa’dovu odanost islamu i spremnost na `rtvu najbolje je pokazala Bitka na Hendeku. I{li su u ratne pohode sa Poslanikom. s.v. Kurej{ije su odlu~ile napasti Medinu i ubiti Poslanika. i njegove strijele probadale su njihova tijela.s. hu{kaju}i ih na Poslanika.426                           Ashabi Allahovog Poslanika NOSILAC BAJRAKA D`ubejr ibn Mut’im i El-Haris ibn Harb poveli su Sa’da sa sobom tra`e}i u ime njihovog naroda ispriku za ono {to su u~inili.. ugostili i opremili svim potrep{tinama.. a Sa’d ibn Ubade bajrak ensarija. s. dovoljno govori ~injenica da je on bio vo|a ensarija u svim ratnim pohodima koje je vodio Resulullah. hrabrost i uva`eno mi{ljenje.a.a. jer nisu znali koga imaju u rukama. Pleme Gatafan. i njegovim ashabima.. udru`io se sa vo|om Evsa Sa’dom ibn Mu’azom na u~vr{}ivanju muslimana i ja~anju i popunjavanju njihovih redova.s. na svakom boji{tu imao je dva bajraka. te se s njim savjetovao u ve}ini va`nih stvari.. O slavi koju je u`ivao. uo~io je njegove plemenite osobine.v. Nakon {to su ga po~astili. Alija ibn Ebi-Talib nosio je bajrak muhad`ira.v. Smatrali su to neophodnim korakom i posljednjim poku{ajem da se zaustavi Muhammed. s. Kurej{ijske vo|e su `eljele da sva arapska plemena sklope zavjeru protiv Resulullaha.a. a za naknadu im obe}a tre}inu medinskih prihoda hurmi sljede}e tri godine.. Tako su dva Sa’da na najbolji na~in slu`ili islamu. s. @ele}i ih udaljiti od bitke i saradnje sa Kurej{ijama. Allahov Poslanik. Po~eli su sklapati ugovore sa nekim plemenima kako bi bitka bila odlu~uju}a i pobjeda sigurna.v. s. a ina~e je bio poznat po inatu i nepokolebljivosti.v. uz privla~nu ponudu u ratnom plijenu koji ih ~eka nakon pada Medine i u plja~ki svega {to na|u.s.” Sa’d je strogo vodio ra~una da ensarijski bajrak bude u prvim bojnim redovima i da se vihori nad glavama mud`ahida. vje{tini i mnogobrojnosti. Sa’d ibn Ubade pro~uo se po svojoj vje{tini u rukovanju kopljem.s. Tu je Sa’d doku~io dubinu prezira u du{ama Kurej{ija i veli~inu neprijateljstva koje nose prema Allahovom Poslaniku.s..a. u ~emu nije imao premca. . s.a. Spremiv{i ogromnu vojsku na ~elu sa Ebu-Sufjanom...a. s. krenuo je na put za Medinu. a njegova britka sablja sjekla je nevjerni~ke i mu{ri~ke glave. prije nego {to on uni{ti i posljednji kip na Poluotoku.s. s.s.s. s.s.v. Abdullah ibn Abbas. Vjerovjesnik.a. Kurej{ijama se u~inilo da je s njima dobro sklopiti ugovor.v.s.v. saznao je za dogovor Kurej{ija sa Benu-Gatafanom.v. nastanjeno blizu Medine.a. tajno se dogovori s njima da odustanu od bitke na strani Kurej{ija. je o tome rekao: “Allahov Poslanik.a. bilo je poznato po o{trini u bitkama. i pokazali hrabrost i prodornost.v.a.

. a kamoli sada kad nas je Allah.” Utom do|o{e Osman ibn Affan i Abdurrahman ibn Avf. s. d`.a. ako ti je ne{to nare|eno da uradi{. pa kada je Poslanik.v.” Utom se Poslanik. ne}e dobiti od nas ni{ta osim sablji. s. hvale}i i slave}i Allaha. danas }e Allah poniziti Kurej{ije”. pozvao je Sa’da i tra`io da bajrak preda svome sinu Kajsu ibn Sa’du. Sa’d ibn Ubade nosio je zastavu ensarija me|u muslimanskom vojskom koja je brojala deset hiljada mud`ahida. uzvikuju}i tekbire. tako mi Boga. posavjetova sa ashabima. odabra Sa’da ibn Ubadu i Sa’da ibn Mu’aza i sasta se s njima da se dogovore o datom pitanju.{... prolazio pored njega u grupi ensarija.” Poslanik. uradi. s. im re~e: “Nije mi ni{ta nare|eno. Ali ako nije. Ebu-Sufjanu se nije svidjelo {to je ~uo.” Oni reko{e: “Bo`iji Poslani~e. d`. pa zahvali Allahu. kako je imao obi~aj u dunjalu~kim stvarima.Ashabi Allahovog Poslanika 427 Znaju}i za zahtjev Benu-Gatafana. ne mo`emo garantirati za Sa’da da se ne}e upustiti u sukob sa Kurej{ijama. posebno tamo gdje mogu pokazati ja~inu.. te da }e ukoliko pristanu na davanje jedne tre}ine plodova.s.v..{. istupiti iz pakta sa Kurej{ijama...s.v. pa reko{e: “Bo`iji Poslani~e. nisu nikada mogli ni pomisliti da to dobiju od nas kada smo bili u d`ahilijetu.a. Nije bilo lahko zaboraviti one koji su se borili protiv Allahova Poslanika. nije htio sam donijeti odluku. poluglasno je rekao: “Danas }e se odigrati krvavi boj. jesi li ti naredio da se ubija tvoj narod? Sa’d misli ratovati i ubijati.” Resulullaha. ve} se.” U isto vrijeme.a. . to {to sam vam predo~io jeste samo moje mi{ljenje..v. s.s. a ve} su ~uli {ta je rekao Sa’d i vidjeli reakciju Ebu-Sufjana.s. s. uputi dovu za njih i obradova ih pobjedom...a.a. koga je malo podalje ugledao. Upoznao ih je sa pregovorima sa Benu-Gatafan. uputio tobom.. obrati Ebu-Sufjanu rije~ima: “Danas je dan milosti. a pogotovo njihovoga Poslanika. d`.. Izme|u ostalih.v. Sa’dova snaga i o{trina spram mu{rika pokazala se i kod osvajanja Meke. `ele}i umanjiti Sa’dov zanos i urazumiti ga da su oprost i samilost obilje`je muslimana.s. I jedan i drugi Sa’d reko{e: “Bo`iji Poslani~e.v. bit }e dozvoljeno i ono {to nije bilo.v.s. visoki polo`aj i pobjedu islama. s.. obradova{e njihovi stavovi. s. pozva ga u stranu i re~e: “Bo`iji Poslani~e.s. iskazuju}i Poslanikov.a.{. Prolaze}i pored Ebu-Sufjana.a. koriste}i sve na~ine da mu napakoste. Na dan osvajanja Meke.

’ Onda bi pohitao pred Poslanika. Obradovao bi ga svaki selam Allahovog Poslanika. posjeti jer je znao da donosi blagoslov njemu.s. d`. s. Njegov djed Dulejm bio je najplemenitiji ~ovjek svoga vremena..v. obaspi Tvojim salavatom i milo{}u Sa’da ibn Ubadu.a.” Sa’dov otac Ubade naslijedio je od svog oca navike hizmeta i pomo}i drugima.a.{.a.s.v. Pa sam upitao oca: ‘Zar ne}e{ pozvati Poslanika.{. a ni djelovanja bez imetka. Nema slave bez djelovanja.’ Otac mu je na to samo tiho odgovorio. digao bi potom ruke i zamolio Allaha.v. s. zavolio ga je zbog plemenitih i prefinjenih osobina koje je posjedovao. Allah. A kada bi se u Medini okupio veliki broj ljudi. s. koji se raznosio po ku}ama njegovih `ena. otvorenoj za sve..v. d`...a. s. podari mi slavu. a onda bi mu dao pe{kir natopljen {afranom. Rijetko se plemenitost naslije|uje s koljena na koljeno. s. a Sa’d osamdesetericu. dao mu je ogroman imetak. pa mu je slao veliku koli~inu hrane s mesom. te serjed65 .v. d`. i ulaze}i nazvao selam: ‘Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. pa bi ga primio i naredio da mu se donese voda za kupanje.a. kao {to je to bio slu~aj sa Sa’dovom porodicom. U Sa’dovoj bi ku}i na{ao mir i podr{ku nakon dugih razgovora. Prenosi Kajs ibn Sa’d: “Posjetio nas je jednom Allahov Poslanik. razmi{ljanja i brige o stanju muslimana. da u|e?’ Odgovorio mi je: ‘Pusti da jo{ koji put ~ujem njegov selam.. rije~ima: “Gospodaru moj. neko dvojicu. s.a. sav usplahiren od radosti.s.s. Odrastao je u ku}i dare`ljivosti i plemenitosti. Sa’d se radovao svakoj Poslanikovoj.s. A opet.’” Jedne no}i ulicama Medine prolomi se glas: .v. ali njegovi postupci odlikovali su se plemenito{}u koja je bila ukorijenjena u njemu. a on ga je tro{io na Njegovom putu ne broje}i utro{eno..v.” Allahov Poslanik. Ta je ku}a bila poput uto~i{ta u kome bi se odmorio nakon dana prepunog obaveza.s. jer je taj islamski pozdrav smatrao dovom blagoslova. Sa’d je uzeo sebi obavezu da svaki dan po~asti ili ugosti Vjerovjesnika..: ‘Gospodaru moj. s. U njoj su gladni hranjeni. Odredio je telala da svaki dan objavljuje me|u ljudima: “Ko voli mast i meso neka svrati u kuhinju Dulejma ibn Harisa. meni ne pristoji malo. a siroma{ni i putnici namjernici nalazili uto~i{te. Resulullah. Sa’dov sin Kajs bio je jedan od najdare`ljivijih Medinelija.a.s.. a ni ja malom nisam pristojan. Rado je ulagao u sve vidove dobrotvorne pomo}i. neko bi poveo da ugosti jednoga.s.a.{. neko grupu.v. s. upu}uju}i dovu Allahu. neka je na njih selam Allahov. Gospodaru moj.428                           Ashabi Allahovog Poslanika URO\ENA DARE@LJIVOST Sa’d je bio o{tar na bojnom polju i nemilosrdan prema Allahovim neprijateljima... njegovoj porodici i imetku.

i Sa’d ibn Ubade. s. ~esto je znao postavljati pitanja koja su se kosila sa nekim Resulullahovim. pojasnio kako je ispravno. Znate da }ete cilj kome stremite.v. eventualno.a. . odavale su i oslikavale ~isototu du{e i plemenitost duha. budi nam za{titnik. postupcima.a. Ve}ina je osje}ala nelagodu zbog ovakvog postupka. s. o Sa’de Evsi. poglavar Hazred`a. znanijim od svih i kaju}i se Allahu. pjesnik Hasan ibn Sabit tu je situaciju zabilje`io ovim stihovima: Pri|i Resulu i zovni ga imenom. Dva Sa’da opjevana ovim stihom jesu Sa’d ibn Mu’az. bez straha i bojazni od pote{ko}a.s. ^ISTOTA DU[E @ustrina i odlu~nost u postupcima ocrtavale su Sa’dov karakter. na {ta pozva Sulejm 66 iako su udaljeni.a.. s. jer one koji iskreno za uputom tragaju. suprotstavi.Ashabi Allahovog Poslanika 429 O Sa’de. A nakon {to bi mu Resulullah. Allahov Poslanik. vo|o na{ juna~ki. ili da im se. odazvaste se uputi vje~noj.s. Posebnu pa`nju obratio je na pojedine arapske prvake koji su neposredno prije toga pre{li na islam-one ~ija srca treba pridobiti za islam-kako bi se osjetili po~a{}enim i da bi njihovim ulaskom oja~ao islam. starje{ina Evsa. i spremnosti da polo`i `ivot za njega.a. Njegove osobine. Bio je jasan i odre|en u svakoj prilici. tra`e}i od Allaha d`ennete .. podijelio je ratni plijen. a to je i od drugih zahtijevao.irdevsa.a.v. suprotstavi{e se na putu tom neda}ama. Nije propu{tao priliku da razjasni ili prokomentira stvari koje su to zahtijevale.s.v.{.irdevsa ~ekaju.s. priznaju}i Poslanika.v.v. koje sigurnost zna~i svakom vjerniku. smirio bi se i prihvatio to. Bilo je to na ra~un predvi|enog dijela za prve muslimanske borce. kod Allaha Ljepote .. tako ih nazva Allah zbog svega {to su ~inili... s. s. d`.a. Smjesta je reagirao na sve {to je u suprotnosti sa njegovim uvjerenjem.. s. o Sa’de Hazred`i. me|u njima i ensarije na ~elu sa Sa’dom ibn Ubadom. dosti}i. Nakon bitke i pobjede na Hunejnu. a Poslanikov.s.s. bez sumnje. za Njegovu vjeru dok su ratovi bjesnili. pogotovo ensarije.v. Uprkos njegovoj neopisivoj ljubavi prema Allahovom Poslaniku. pored onih koji su za{titili i pomogli.

.s. da ste.a.. pa je Allah zbli`io va{a srca?” “Jesi. preselio na ahiret.v. s. pa smo ti povjerovali. pa ga njegova otvorenost i iskrenost ponuka da direktno ode do Poslanika.v. s. i odba~en...” Nakon ovih Poslanikovih rije~i mnogima se bilo te{ko suzdr`ati da ne zapla~u i pokaja{e se.v. Allahov Poslani~e?”. pa vas je Allah obogatio. “Tako mi Allaha.a.s.a.v. Allahov Poslanik... im se sa osmjehom. rekli biste i bila bi to istina koju bih i sam potvrdio. Tu su odr`ali sastanak i dogovorili se da .a.s. s druge.s. sve {to sam spomenuo.v..a... pa ensarije ni{ta od toga nije zapalo. Rekao mu je: “Bo`iji Poslani~e. odgovori Sa’d otvoreno. grupa ensarija nije zadovoljna onim {to si uradio s plijenom. nastavi: “Ensarije.a. Nakon {irenja vijesti o Poslanikovoj. zar ne}ete odgovoriti?” “[ta da odgovorimo..a.. {ta ovo ~ujem o vama i {ta mi to zamjerate? Zar vas nisam na{ao u zabludi. Podijelio si ga svojim ljudima i jo{ uz to dao pozama{ne poklone nekim plemenima. smrti. njegovom podjelom i udjelom.. upita ga: “A gdje si ti tu. reko{e.s. pa smo te utje{ili. po`urile su ensarije na ~elu sa Sa’dom i ostalim prvacima i uglednicima na mjesto zvano “Sekife Benu Sa’ide”. pa smo ti pomogli.v. nakon {to su shvatili veli~inu njegove ljubavi prema njima i duboko priznanje za sve {to su u~inili.s. Poslanik. i briga za muslimanskim vo|stvom. s. Onda je Resulullah.v. s.” SEKI.a. i protjeran pa smo te prihvatili.s.’ Znate. i u oskudici.s. da ho}ete.. Po{to se okupi{e. zatra`io da mu sakupi ensarije kako bi im objasnio i pokazao visoko mjesto koje zauzimaju u njegovom srcu. odgovori{e. Sastala se tuga za Poslanikom. i bez igdje i~ega. s.... s. s njima)”. pa vas je Allah uputio. obrati: “Ensarije. u~inili vi ensarije.430                           Ashabi Allahovog Poslanika Sa’d je gledao ensarije dok se do{aptavaju i `ale jedni drugima. Allahov Poslani~e i jo{ bolje i vrednije od toga”.v.” @ele}i da zna njegov stav. s jedne strane. pa jednoglasno reko{e: “Zadovoljni smo Allahovim Poslanikom. s.E BENU-SA’IDE Me|u najtegobnijim situacijama kroz koje je pro{ao Sa’d ibn Ubade bio je dan kada je Allahov Poslanik. i razjedinjene. i razgovara s njim.. Resulullah. s.” “Recite: ‘Bio si smatran la{cem.. lica ozarenog imanom. Ibn-Ubade?” “Ja sam jedan od njih (tj.

odred za islam. izvrsnom mud`ahidu. Povukao se iz javnog `ivota.. Ensarije su jedno vrijeme {utjeli. smiluje Sa’du ibn Ubadi.” Tako uradi{e i ostali muhad`iri.” Na ovo se za~uo `amor. pa Ebu-Bekru nije dao prisegu na pokornost. `estokom ratniku. namazu i u~enju Kur’ana..a. a kad je Usejd ibn Hudajr od njih zatra`io da Ebu-Bekru daju prisegu na pokornost. posvetiv{i se ibadetu. a drugi od vas. a ukopan je na mjestu zvanom El-Meniha u blizini Damaska. a ensarijski predstavnik zapo~e: “Mi smo Allahovi pomaga~i. Su|eni ~as stigao ga je za vrijeme hilafeta Omera ibn el-Hattaba. PRESELJENJE NA AHIRET Sa’d je osjetio da je izgubio uva`avanje i polo`aj koji je u`ivao. Kada je vijest doprla do Omera ibn el-Hattaba. d`. . uze Ebu-Bekra za ruku i podi`e je. a vi muhad`iri ste dio nas. dajem ti prisegu na pokornost. oni to redom i u~ini{e. pa neka bude jedan vo|a od nas. on ode po Ebu-Bekra pa se uputi{e na mjesto sastanka. Neka se Allah. da rasprave tu stvar. r.Ashabi Allahovog Poslanika 431 Sa’da proglase halifom. a Omer.{. govore}i: “Daj svoju ruku. dare`ljivom vjerniku. Napustio je Medinu i pre{ao `ivjeti u [am. Posjedali su naokolo.

.

Sura:Ta-ha. Ma’reketul-D`isr: Bitka na mostu. a ovdje se aludira na to na koliko dalek i naporan put su muslimani spremni krenuti. Sura En-Nahl. Sura El-Bekara. Ebtah: dolina u Meki. Mezarje u Medini.). Sura Ali-Imran. ajet 255. Sura Et-Tevba.ikh . ajet 7-8. Sura En-Nisa.{erijatski pravni odnos. ajet 144. d`. Sunenu Et-Tirmizi. O tome je detaljnije govoreno pod naslovom “Iskreni savjetnik”. Kelala: onaj koji umre. “Kurziv”. ajet 43. ajet 176. ajet 123. ajet 1-2.Ashabi Allahovog Poslanika 433 BILJE[KE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 “Usdul-Gabeh”. Sura Zilzal. “El-Mustedrek ala Es-Sahihajni”. Sura El-Maira. glavni grad Palestine.s. (prim. Kuds ili Jerusalem. ajet 53. U~a~ Kur’ana. Iftitahi tekbir: tekbir kojim se otpo~inje s namazom.{. Birk El-Gimad je grad u Abesiniji. jer ga je ve} Resulullah obavijestio da je d`ennetlija. ajet 45-46. 314/3. a. Koji je sva~iji pratilac. Sura En-Nahl. ajet 125-128. ajet 33. Ovo je govorio iz svoje skromnosti. Sura El-Bekara. Sura-Mud`adela.. ajet 90. Sura En-Nisa. . ajet 22.. [ti}enik islamske dr`ave. Aludira se na nostalgiju za vremenom Allahova Poslanika. Sahihu Muslim. Sura El-Kehf. rec. za {ta je nagrada potvr|ena sahih hadisima. Sura Et-Tevba. ajet 128. Sura Ez-Zumer. Sura El-Bekara. (prim.). . Rje~ju “pratilac” mislio je na Allaha. Sura Er-Rahman. Mjesta u ju`nom dijelu Iraka. ajet 90-91. prev. ajet 1-6. Emvas: ime oblasti u Palestini. ajet 219.uzeto iz ajeta. a nema uzlazne niti silazne loze da ga naslijede. i na dono{enje salavata i selama na njega.

u doba u i prije objave Kur’ana.s. i da ne}e mu`evima tu|u djecu podmetati i da ti ne}e ni u ~emu {to je dobro poslu{nost odricati.s.Mumtehine 12. Simbolika koja donosi sje}anje na veli~anstvene bitke pod vo|stvom Allahovog poslanika. “. kada ti do|u vjernice da ti polo`e prisegu: da ne}e Allahu nikoga ravnim smatrati. Prisega na rat: spremnost na borbu do smrti protiv svakog ko se bori protiv njih. Ehlu-bejt: Porodica Allahovoga Poslanika. prev.s.v. Tj. a sestra Abdullaha ibn Amra ibn Harama.a. ka`e: “O Vjerovjesni~e. Sura Ali-Imran. u zna~enju “Povjerljivi”. str. da ponovo poginem na Allahovom putu i da ponovo do`ivim po~asti koje sljeduju {ehida. ni{ta nije promijenilo njegova brata. Va Muhammedah: Simbolika podsje}anja na veli~anstvene bitke koje je vodio odabrani poslanik Muhammed. Mjesto u Etiopiji. . d`. naime. Misli se na prisegu koju su `ene dale Poslaniku. Tj. a koja se spominje u suri El. zbog na{eg insistiranja ti izlazi{ iz Medine mada to ne voli{. rasplakavalo ljude. Pogledajte o ovome u “Zape~a}enom d`enetskom napitku”. ajet 169.a.. 160. tako da svi ti mnogobrojni pjesnici nisu mogli. Arapsko ime . zaista.s. gdje Allah.(prim. Arapi. merd : na perzijskom jeziku zna~i ~ovjek na ~ovjeka Serjed je ger{lo sa mesom. gdje ina~e sjedi njegov brat. [ehadet: u ovom kontekstu upotrebljena. ova rije~ zna~i pogibiju na Allahovom putu Ehvaz je oblast izme|u Iraka i Perzije...52. i da ne}e djecu svoju ubijati. {to aludira na daljinu i te`inu puta.da budem ponovo ubijen.v.. mnogo pra{ta.” Zna~i. rec. objavio je Kur’an. uveseljavalo tu`ne. a bili su pozvani da to poku{aju. da }e poslati poslanika kog su du`ni slijediti (prim. El-Emin: jedan od nadimaka Allahovoga Poslanika.) Sura El-Maida. pjesni{tvo je toliko bilo jako i dojmljivo da je izazivalo ratove. tj.) Pti~ije srce: u smislu prefinjene nje`nosti i mehko}e.53 Izraz za kratko vrijeme Merd.434                           Ashabi Allahovog Poslanika 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Ebu-Kubejs: brdo na isto~noj strani Meke. Telbija: dova koju izgovara musliman prilikom posjete Kabe.itnet: u gornjem kontekstu misli se na nevolje i smutnju. ajet 51. da sro~e ni jedan jedini stih ravan makar jednom kur’anskom ajetu..v. Ova Hinda je `ena Amra ibn D`emuha.a. Iz ovoga zra~i mudrost Allahova. Sihr: obmana napravljena vra~anjem. i da ne}e bludni~iti. s. End`e{e el-Habe{i bio je jo{ dje~ak kada ga je Allahov Poslanik.ti prisegu njihovu prihvati i moli Allaha da im oprosti. Allah. a.{. Tj..s. i On je Milostiv. s. Muhammed ibn Mesleme. a. s. Odnosi se na Osmanovog amid`i}a Umejja ibn Halefa. bili su vrsni pjesnici i govornici. odabrao da bude rival pjesnikinjama. to {to je sjeo na prijestolje. Bekijja: ime mezarja. . njihova prisega bila je istog sadr`aja kao prisega i `ena koje su dale prisegu na dan osvojenja Meke.

.................................................................................................................... 18 OSVAJANJE IRAKA ....................................... 15 RAT PROTIV ODMETNI[TVA ................................................................................... 63 .................................... 54 HILA...................................................................... 62 U [AMU ..................................................... 48 OSMAN IBN A......................A............ 7 EBU-BEKR ES-SIDDIK................... 58 NASTAVAK OSVAJANJA NA ISTOKU ................ 35 DALJA OSVAJANJA IRAKA I PRIBLI@AVANJE PERZIJI ..................................................................... 10 PRIMANJE ISLAMA ................................................. 30 PRIMANJE ISLAMA ............. 29 NJEGOVO IME I PORIJEKLO .................................................................................................................................. 51 OSOBENOSTI ........................................... 52 PRIMANJE ISLAMA ........................... R.......................ET ........... 22 PRESELJENJE NA AHIRET ..................................................................................................................................... R................................................................................................................................................................... R................................. 44 PRESELJENJE NA AHIRET .............................................RONT ......................................................................................................................................................... 42 OSVAJANJE EGIPTA ................................................................................................................................................... 27 OMER IBN EL-HATTAB............................... 20 OSVOJENJE [AMA .......................................................................................................................... ...............................................................................A.........EMIRUL-MU’MININ .................................................................... ..................................................................................................................................................... 53 ZUN-NUREJN ........................ 11 PRVI HALI..................................... ..................................................................................A.............................................................................................................................................. 9 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ...................... 9 LI^NOST .................................................................................................................................... 10 EBU-BEKR KAO ASHAB ........................ 29 LI^NOST .......... 46 VRLINE OMERA.......... 41 EL-KADISIJJA I PERZIJANCI ...............................................................................................................................................................................A .............................................................A............................................................................................................. 26 VRLINE EBU-BEKRA .....................................................................................................Ashabi Allahovog Poslanika 435 SADR@AJ PREDGOVOR ............................................................................ 31 VO\A PRAVOVJERNIH ...................................................................................................................................AN............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ R..................... 51 NJEGOVO IME I PORIJEKLO .... ..................................................................................................................... 39 POVRATAK NA [AMSKI .............................................

................. ..................................................................................................................................................................................................................................................436                           Ashabi Allahovog Poslanika OSVAJANJE A.................................................. 76 HILA............................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................... 93 EBU-UBEJDE AMIR IBN EL-D@ERRAH...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................A...... 71 OSOBINE ..................................... 99 BITKA KOD ZATIS-SELASILA .............................................................................................................................................................................ET ............................................................................... 103 LI^NOST ............................................... ........................ 101 PRESELJENJE NA AHIRET ..... 65 OPSADA I UBISTVO ....... 98 “BITKA PALMINOGA LI[]A” ... 64 POBUNA .................... 95 PRIMANJE ISLAMA . 81 BITKA NA SI...................................... 71 NJEGOVO IME I PORIJEKLO .................. 77 “BITKA KOD DEVE” .............. 103 PRIMANJE ISLAMA ...............S.......... 90 VRLINE .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................A.... 100 MUSLIMAN KUREJ[IJA .....................................................E BENU-SAIDE .............................................................................................................................................................................................................................................................. R...................... 106 ....................................................... 95 LI^NOST ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 96 POVJERENIK UMMETA ALLAHOVA POSLANIKA.................................................................A....................................................................... 72 U DRU[TVU POSLANIKA ............................................................................................................................................................................................................. 73 U^ENI SUDIJA ................................................................................................................................................ 71 PRIMANJE ISLAMA .................................................................................................................... 68 ALIJA IBN EBI-TALIB................................................................................... R................ 98 SEKI.... 104 U MEDINI ............RIKE ........................................................................... A...................................... 97 EHTEM ............. .................................................................... 85 SUD ................................ 102 ABDURRAHMAN IBN AV...................................................................................... 106 STALNI D@IHAD ....... 88 PRESELJENJE NA AHIRET .... 103 HID@RA .... 67 VRLINE ....................................................................................................................................................................................... 105 VELIKA ^AST ....................................................................................................................INU ........................................................................ 95 PORIJEKLO ........................................................................................................................................................................................ R..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 99 PREMA [AMU ................ 96 TE@AK ISPIT ................................................................. 103 NJEGOVO IME .................................................................

...................................... 133 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ................................................................................................................... 113 OMEROVO PRIMANJE ISLAMA .................................................................................................................................................. 116 OSVAJANJE [AMA .................................................................................................. 133 LI^NOST ....................................................................................................................... 133 PRIMANJE ISLAMA ... 130 SA’D IBN EBI ............... 138 DVA ORU@JA ............................................................................................................................................................................. 117 USLI[ANA DOVA .............................................. ........................................................................ 137 ZA TEBE BIH @RTVOVAO I OCA I MAJKU ................................................................................................................................. ....................... 108 SKROMNI ............................................................. R................. R...................................................................................................................... 134 POSLANIKOV DAJD@I] ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 140 OSVAJANJE PERZIJE ............................................................................... 122 PRELAZAK NA ISLAM .......................................................... 115 ^LAN SAVJETODAVNOGA VIJE]A ............................................................................................................................................................................................................................................................ 125 PRVAK [EHIDA ................. 139 @ELJA ZA UDJELJIVANJEM .........................................................................................................................................................................................A...................................................................................................... 112 PRIMANJE ISLAMA ............ 127 VELI^ANSTVENOST ISLAMA ................................................................................................................ 109 SLUGA MAJKI VJERNIKA ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 121 OSOBENOSTI .. 110 SE’ID IBN ZEJD.................... 119 PRESELJENJE NA AHIRET .............................................................................................................................................................................................................................. 143 ................................. 134 TE[KO ISKU[ENJE ................................................... 111 LI^NOST ...................................................................................................................................................................................................................................... 142 PRESELJENJE NA AHIRET .............................. 119 HAMZA IBN ABDUL-MUTTALIB........................................................................... 121 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ..................................... 141 VELIKA SMUTNJA ............... R............................................................................................................................................................................................... 113 NA BOJNOM POLJU .......................................................VEKKAS................................................. 122 ALLAHOV LAV ......................................... BRAT I PRIJATELJ .................... .............................................................................................................................. 124 HEROJ BEDRA ............................................................................................................... 121 AMID@A..................... 140 LAV SA KAND@AMA ................................ 111 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ............................................................................................. 109 PRESELJENJE NA AHIRET .....A........................................Ashabi Allahovog Poslanika 437 VELIKI DOBROTVOR ........................... 111 U IBRAHIMOVOJ VJERI ...................................................................................................A.......................................................................................................................................................................... 107 POTRES U MEDINI ........

................................................................. 154 PRVI KARIJA .................................................................................................................................... 160 BOGOBOJAZNI U^ENJAK ......................................................A................................................................................................................................................... 165 HABBABOVE OSOBENOSTI ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................E .............................................................................. 176 ^VRSTINA VJERNIKA ... 177 TALHIN DAN ................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................... 175 OSOBENOSTI ..... 158 TE@I OD UHUDA ............. R.................................. 175 PRIMANJE ISLAMA ........................................................................................................................................................................................................................................................ 153 POVJERLJIVI DJE^AK ............................................. 156 PRAVNIK UMMETA ........................... 155 IZ POSLANIKOVE PORODICE ....................... 148 JUNAK U TE[KIM OKR[AJIMA ........................................................................................................................................................A............................. 151 ABDULLAH IBN MES’UD.. 151 PRESELJENJE NA AHIRET .. 153 NJEGOVO IME ................................... 159 POVJERENIK BEJTUL-MALA KU.......................................................................................... 175 NJEGOVO IME I PORIJEKLO .... 146 PRVA SABLJA U ISLAMU .............................................................................................................................................................................................. 145 ISLAM ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................... 145 LI^NOST ............ 166 SVJETLOST @ERAVICE ................ 153 LI^NOST ...................... 167 PRAVEDNA OSVETA .............................................................................. 145 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ......................................................................................................................................................................................................................... 147 JUNAK BEZ PREMCA ............................................................................................................................................................................................................................................. 172 PRESELJENJE NA AHIRET .............. 170 U^ITELJ MUSLIMANA ................................................................................................................................................................................................... R.................................................................................................. R........................................ ......................................... 153 PRELAZAK NA ISLAM ..A.....................................................................................................................438                           Ashabi Allahovog Poslanika ZUBEJR IBNUL-AVVAM.......................................................... 165 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ....... R......A. 162 HABBAB IBN EL-ERETT................................................................................................. ........................... 165 TE[KO DJETINJSTVO .......................................... 157 “SUDIJA” EBU-D@EHLU ............................... 170 STRPLJIVI MUD@AHID ................................ 173 TALHA IBN UBEJDULLAH....... 149 VELIKODU[NI DOBRO^INITELJ ............................................................................................................ 178 ........................................................................................................................................................................................................... 145 ^VRSTA VJERA .......... 160 PRESELJENJE NA AHIRET .......

.......... 203 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ........... 209 PRESELJENJE NA AHIRET ............................................. 197 ZAROBLJAVANJE HURMUZANA .............................................................................. 203 OSOBENOSTI ................................................................................ 182 VELIKA SMUTNJA ...........Ashabi Allahovog Poslanika 439 @IVI [EHID ................................................................................................. 211 ABBAS IBN ABDUL-MUTTALIB................................................................................. 204 NEPRIJATELJ KIPOVA .................................................................................................................. 195 LI^NOST ........A................................................. 184 EL-MIKDAD IBN AMR................................. 192 PRESELJENJE NA AHIRET .................................................. 204 POZNAVALAC HALALA I HARAMA .......... 191 NA POLJU D@IHADA ................................................................................................................................................................................................A......................................................................................................................................S................................................ 186 VITEZ BEDRA .................. 185 PREDISLAMSKI PERIOD .......................................... 185 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ......... ................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................... ............................................. 203 PRIMANJE ISLAMA .................................................................................................................................................. A.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 201 MU’AZ IBN D@EBEL.................... ...................................................................................................................... 187 MUDRI POBO@NJAK ............... R........... 183 PRESELJENJE NA AHIRET ............................................A............... 206 SKROMNI DOBROTVOR ............................ 193 EBU SEBRE IBN EBI-RUHM EL-ESLEMI........................................................ 196 VO\A ZA IZBAVLJENJE ................................................... 195 NJEGOV ISLAM ............................................................................ .................POZNAVALAC [ERIJATSKOG PRAVA ................. 180 U TAZBINSKOJ VEZI S POSLANIKOM........................... 199 OSVAJA^ D@UNDI SABURA............................................................................................................................................................................................................................................... R............................................................ ..................A........................................................................................................................... 185 OSOBENOSTI .............................................................................................................. 180 DARE@LJIVI TALHA ..................................................................... 213 NJEGOVA LI^NOST ..............................................................................................................................................................................................................................S................................................................ 213 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ................................................................... 214 ..................................................................................................................................................................................................... 195 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ....... 196 NA BOJNOM POLJU ......... 189 MILJENIK BO@IJEG POSLANIKA............................................................................................................................................... 207 U^ITELJ ............................ 186 PRIMANJE ISLAMA ............................................................................................................................................................... 200 PRESELJENJE NA AHIRET .. A.......... ........... R...................... R.................... 213 PRIMANJE ISLAMA ........................

.. 227 OKRUTNA LEKCIJA .........A.... ......................................................................................... .......................................... R.. 220 PRESELJENJE NA AHIRET ............ 241 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ................................................................................................................................................................... 251 PREMA [AMU ............................................................................. 223 LI^NOST ............................................................................ 249 PRELAZAK NA ISLAM ............................................................................ 224 RANA BORBA NA ALLAHOVOM PUTU ............................................................... 217 ZAROBLJENIK U BICI NA BEDRU .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 216 ISKRENI SAVJETNIK ............................................................................................. 219 PLEMENITI ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 246 KA’KA’ IBN AMR ET-TEMIMI................. 231 NJEGOVO IME I PORIJEKLO .............................................................. 218 HEROJ BITKE NA HUNEJNU ... 223 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ............................................................................ 253 ......................................................................................A............................................................................................................................................................................. R............................................................................................................................................ 221 USAME IBN ZEJD.................. 249 POKORAN MUD@AHID ................ 234 NA KADISIJJI ....................................................................................................................... 241 OSOBENOSTI .........................................A..... 250 NAJPRIJE IRAK .................... R........................ 244 PRESELJENJE NA AHIRET ...................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 224 VOLJENI SIN VOLJENOG ............................................................ 226 MLADI VOJSKOVO\A ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 223 ODGOJ U ISLAMU ............................................. 232 ISKRENI BORAC .................. 242 JEDAN OD JUNAKA BITKE NA BEDRU ............................. 237 OSVOJENJE NEHAVENDA ............................................................................................................................... 238 PRESELJENJE NA AHIRET ................... 241 NJEGOVO PRIMANJE ISLAMA .................................................................................................. 249 IME I OSOBENOSTI .............................................................................................................................................. 239 SIMAK IBN HAR[E.............................................................................. 228 PRESELJENJE NA AHIRET ..................................................................................................................................................................................... 229 EL-MUGIRE IBN [U’BE......... 231 OSOBENOSTI ...................................................... 232 HISTORIJSKI SUSRET .................440                           Ashabi Allahovog Poslanika NAPAJA^ HAD@IJA ............. .............. 242 CRVENI POVEZ ............................................ 231 EL-MUGIRIN PRELAZAK NA ISLAM ............ R......................................................................A..............................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................... 287 OSOBENOSTI .......................................... 261 PRVI DOBROVOLJAC .......................................................... R................A.................. 280 VELIKA USLUGA ............... .. 287 NJEGOVO IME I PORIJEKLO . 275 NAMJESNIK MEDAINA .......................................................... 266 DRVENA SABLJA ...................................................................... 265 POVJERLJIVI ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................... 287 SELEME U ISLAMU .................................................................................................................................................................. 279 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ............................................................................ 259 NJEGOVO IME I PORIJEKLO .......................................................................................................................... 261 PRAVEDNA OSVETA ................................................................................................................. 273 SELMAN JE OD NAS ................................................................................... 259 NJEGOVA LI^NOST ........................................................................................... 280 PRELAZAK NA ISLAM ................................................................................................... 272 MUBAREK-RJE[ENJE ..... .................................................................... 259 PRIMANJE ISLAMA ......................... 285 SELEME IBN EL-EKVE’A.................................................................................................................................................................................................................................. 255 PRESELJENJE NA AHIRET ............................................................................................................................................................................. R.............Ashabi Allahovog Poslanika 441 PONOVO U IRAKU ................................................................................................................ 268 PRESELJENJE NA AHIRET ...... 257 MUHAMMED IBN MESLEME..................................................................................TIJA ............................................. 268 SELMAN EL-.............................................................................................................. 270 KR[]ANIN ...................................................................................................................................................................................................................................................... 278 NU’AJM IBN MES’UD...................................................................................................................................................... 282 NOSILAC BAJRAKA .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 269 NJEGOVA LI^NOST ................................. ............ 288 PRISEGA NA SMRT ................................................ARISI. 284 PRESELJENJE NA AHIRET .........................A................... 276 PRESELJENJE NA AHIRET ............................................................................................................ 260 ASHABSKA PORODICA ....... 279 SAVEZNIK JEVREJA ............................................. 292 MEDINSKI MU............................................................................................................................................ 271 PRIMANJE ISLAMA ....................................................................................................A................................................................................................................................................................................................... 293 ......... R.................................. R............................................ 288 JUNAK VRIJEDAN KAO ODRED ............................................................................................................................................................................. 269 VATROPOKLONIK ...........................................................................................A.................... 279 NJEGOVA LI^NOST ..................................................................................................................................... 269 NJEGOVO IME I PORIJEKLO .........

.......................................................................................................A............................................................ 304 [UTLJIVI MUD@AHID ........................................................A..... 311 LI^NOST ..................................................................................................... 318 MED@ZE’ET IBN SEVR.............. R.........................................................................A................ 296 @ELJA ZA [EHADETOM NA ALLAHOVOM...............................................................................................................................................S........................... 329 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 323 SU\ENJE HURMUZANU ......................................................................................................................442                           Ashabi Allahovog Poslanika PRESELJENJE NA AHIRET ................................................................................................... 303 PRIMANJE ISLAMA ....................................................................................................... 312 PRIMANJE ISLAMA ............. D@...................................................................................................... R...............................................A...... ......................................................................... .......................................A................................................. 325 POGLAVAR PLEMENA ................................................................................................................................................................................................................................ 319 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ................................................ 327 ABDULLAH IBN AMR IBN HARAM EBU-D@ABIR....................... R....................................... 322 JUNAK TUSTURA ....................................................................................................... 315 ^VRSTA VJERA ............. 319 OSOBENOSTI ............ 320 DOBROVOLJAC KOJI PRITI^E U POMO] .............................. 311 RESULULLAHOV..................................................................................................................................................................................................................................... 320 ^VRSTO VJEROVANJE ................................................................................................................... 303 OSOBENOSTI ........................... 308 NAMJESNIK [AMA .......................................... ............................................................... PUTU ................................................................................................................................... 294 EL-BERA’ IBN MALIK................... ....................... A........... 310 SUMAME IBN USAL..................... 299 [EHADET .... 311 NJEGOVO IME I PORIJEKLO .............................. 295 PRIMANJE ISLAMA ........................ 296 BITKA NA JEMAMI ............................................... NEPRIJATELJ ................................ 310 PRESELJENJE NA AHIRET ............................ 313 PRVA TELBIJA .............. 305 OSVAJA^ POLUOTOKA ........................................................................................................................................................................ 304 DEVMETUL-D@ENDEL ................................................................................................................................................................. 316 PRESELJENJE NA AHIRET .......................... R........................... 295 OSOBENOSTI ............................................................................................................................................................ ................................................................................................ 295 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ........................................................................................... R.......................................................................... 303 NJEGOVO IME I PORIJEKLO .... 301 IJAD IBN GANM.......... 319 PRELAZAK NA ISLAM ...................................................... 298 BITKA KOD EHVAZA .................................................................................................................................................................................................................................[.................................

..................................... 358 PRESELJENJE NA AHIRET .................................................................................................... 353 NJEGOVA LI^NOST ............................................................................E..................................................................................................... 359 SAIB IBN OSMAN .........................................................................................................A...................................... R............ R................................................... ............................................................. 361 LI^NOST .......................... 338 U SA’DOVOJ VOJSCI ..................... 353 PRIMANJE ISLAMA .............................................................. ZA[TITI ..... 329 STARJE[INA .................................................. ................................................................. .......................................... D@...............................................Ashabi Allahovog Poslanika 443 NJEGOVO IME I PORIJEKLO .............................................................. 345 NJEGOVA LI^NOST .....A.......................... .......................................................................................................................................................................................... 360 UBADE IBN SAMIT.................................................... 354 MUHAD@IR ............... 348 [EHADET NA ALLAHOVOM............................ 346 NAUKA I PO[TENJE ........................................[............................................................. 345 PRIMANJE ISLAMA ................... 330 [EHID ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 362 ODANOST ALLAHU........................................................................................... 334 EN-NU’MAN IBN MUKARRIN........................................................................................................................................................................................... 337 U HALIDOVOJ VOJSCI ..........................A................................................................................................................................................................................................................[.................................................. 336 USTRAJNI U ISLAMU ...................................................................................................................................................... D@............................................................................................................................................................................................................................ 342 NAIM NASTAVLJA ZADATAK ............................ D@........................................................................ 355 POBO@NJAK .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 363 OSLOBODILAC LATAKIJE ........................................... 364 ............................................................................................... 353 NJEGOVO IME I PORIJEKLO .............................................................................. 335 NJEGOVA LI^NOST ............................................. 347 HRABRO DR@ANJE ................. R.........................................A.................................. 339 HISTORIJSKI SASTANAK .......................... 354 U ALLAHOVOJ............................................................................................ .......[................................................. 345 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ............................................. 344 SALIM-[TI]ENIK EBU-HUZEJ.............................................. PUTU ................................................................................ 349 OSMAN IBN MEZ’UN................................................................................... 361 ZASTUPNIK ............................................................ 346 U D@IHADU ..................................................... 340 JUNAK NEHAVENDA ...... 332 HLAD OD KRILA MELEKA ......................................................................................................... 361 NJEGOVO IME I PORIJEKLO .. 335 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ...... R........................................ 335 MUBAREK-KU]A ....................................................................................................................................................................................................................................

.............................................A................ 387 OSOBINE .....................................................A..........................................................................................................................................................................................444                           Ashabi Allahovog Poslanika BISTRI U^ENJAK ......................................................................................................... 369 BORBA NA ALLAHOVOM...................................................................................................................................................................................... 384 PRESELJENJE NA AHIRET ................................................................................... 388 KUREJ[IJSKI UHODA .......................................................................................................................................... R................................................................ 402 PRESELJENJE NA AHIRET ........................ 399 NOSILAC BAJRAKA .................................................................................. 374 NAMJESNIK HIMSA ..................................... 367 SE’ID IBN AMIR EL-D@UMEHI...................................... R.............................................................................. 396 OBE]ANJE I ISPUNJENJE ..................................... 396 TEGOBNA NESRE]A ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 387 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ............................................................. 375 PRESELJENJE NA AHIRET ............................................................................................................................................................................................................ ..............URAT IBN HAJJAN.................. 403 ............................................................ 379 LI^NOST ................................................................................................................................................................................................................. 377 GALIB IBN ABDULLAH....................................................... 386 ............................................................... 395 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ................................................ 369 NJEGOVE OSOBENOSTI ........ 401 NAMJESENIK EL-MEDAINA ............................................................................................................................................................................ 371 SKROMNI VJERNIK .........................E IBN EL-JEMAN............. ........................................................... 395 PRELAZAK NA ISLAM .............................. .....................A............................................................................................................................................................................................................................... 390 U VOJSCI PREMA IRAKU ........................................... PUTU ... 382 EL-KADISIJJA ........................ 393 HUZEJ......... R...... R........................................................................................................... 366 PRESELJENJE NA AHIRET .......... 381 JUNAK EL-BUVEJBA ............................. 398 OBAVJE[TAJAC ................................................................. 389 ^ESTITI VJERNIK ............................... 369 NJEGOVO IME I PORIJEKLO .. 391 PRESELJENJE NA AHIRET ..............................[............................................................................................................................................................. 387 EBU-SU........................................ 379 NJEGOVO IME I PORIJEKLO .................. 395 LI^NOST ............................................................... ............................................................................................ D@........................................A..............................................................JANOV VODI^ .................................................................................................................................................................................... 380 POVJERENIK ODGOVORNIH POSLOVA ........................................................................................................... 379 PRIMANJE ISLAMA ............ 397 POZNAVALAC TAJNE ................................................................................................... 380 ISKU[ENJE ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 369 KUREJ[IJSKA ZVJERSTVA .............................................................................

...................... 429 SEKI........................................................................................................................................................................... 413 PRIMANJE ISLAMA ....................................................................... 415 ODMETNIK .................................................................................................................................................................................................................................. 417 JUNAK KADISIJJE ..............Ashabi Allahovog Poslanika 445 UMEJR IBN SA’D............................................................................................. 405 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ......................................................................A............................................................................................................................................................................................... 406 TE@AK ISPIT ................................... 431 BILJE[KE ........................................................................ 413 OSOBENOSTI .......................... 425 NOSILAC BAJRAKA ......................................................... 423 PRELAZAK NA ISLAM ............. 428 ^ISTOTA DU[E .... 406 NAMJESNIK HIMSA ........................................................................................................................... 405 NJEGOV ISLAM .................. 416 NADOKNADA .......................................................................................................... 414 AMROVA SABLJA “SAMSAME” ................................ ......................................A............................................... 420 SA’D IBN UBADE........................................................... 411 AMR IBN MA’D JEKRIB.....................................................A............................................................. 423 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ...................................................................................... 409 PRESELJENJE NA AHIRET .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 413 NJEGOVO IME I PORIJEKLO ...................................................................................... 433 .................................. ............. R...................................... R............................................................... 424 ZAROBLJENIK .......................... R................ 430 PRESELJENJE NA AHIRET ............................................................................................................................................................................................................................... 426 URO\ENA DARE@LJIVOST ............................................................................................ 418 [EHID .......................................................................................................... ................................................................................... 423 LI^NOST ....................................E BENU-SA’IDE ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 405 OSOBENOSTI ............................................................................................................................................