P. 1
Vektori

Vektori

|Views: 78|Likes:
Published by mariozalac92

More info:

Published by: mariozalac92 on Jun 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

VEKTORI U GEOMETRIJI

Lukin Jelena 286/06

Sadrˇaj z
1 Vektori 1.1 1.2 Pojam i definicija vektora . . . . . Linearne operacije sa vektorima . . 1.2.1 Sabiranje vektora . . . . . . 1.2.2 Mnoˇenje vektora skalarom z Linearna nezavisnost vektora . . . Prostor radijus-vektora . . . . . . . Koordinatizacija . . . . . . . . . . 1.5.1 Koordinatizacija prave . . . 1.5.2 Koordinatizacija ravni . . . 1.5.3 Koordinatizacija prostora . Baza prostora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 5 6 8 9 10 11 11 12 13 15 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 17 19 20 21

1.3 1.4 1.5

1.6

2 Vektorska algebra 2.1 2.2 2.3 2.4 Skalarni proizvod vektora . . Vektorski proizvod vektora . Meˇoviti proizvod vektora . . s Dvostruki vektorski proizvod

3 LITERATURA

2

1 Pojam i definicija vektora Veliˇine koje su odredene samo svojom brojnom vrednoˇ´u zovu se c sc skalarne veliˇine ili skalari.1 Uredeni par taˇaka (A. temperatura. B) i z c (C. D B C A slika 1. da je opisan z c Hilbertovim aksiomama. Precizniji pojam vektora u Euklidskoj geometriji nije sasvim jednostavan jer ga uvodimo oslanjaju´i se na pojam usmerene duˇi.1 Vektori 1. Takve su na primer veliˇine: c c sila. ubrzanje. B) ∈ E × E zovemo usmerenom duˇi. D) ekvivalentni.2 Kaˇemo da su uredeni parovi taˇaka prostora E. posebno u analitiˇkoj c c geometriji radi razvijanja koordinatne metode. (A. ako je A poˇetna i B zavrˇna taˇka te duˇi (tj. treba znati joˇ c c pravac i smer. vreme. oznaka AB ukazuje na z c s c z − − → redosled taˇaka) i oznaˇavamo sa AB. s Veliˇine za ˇije odredivanje. jaˇina magnetnog polja. rad. otpor provodnika i sl. D) ∼ z s (B. masa. veliˇine: povrˇine neke geometric c s jske figure. i piˇemo (A. na primer. pored date brojne vrednosti. zapremina tela. Takve su. Pri tome pretpostavljamo da prostor koji nas okruˇuje. c c Definicija 1. 3 . ako se duˇi AD i BC polove (slika 1). translacija ˇvrstog tela itd. C). gustina. ima taˇkastu strukturu ili preciznije. E. c c Vektori imaju vrlo znaˇajno mesto u geometriji. c z c Definicija 1. zovu se vektorske veliˇine ili vektori. brzina.

y. Definicija 1..1 Relacija ekvivalentnosti ∼ je relacija ekvivalencije na skupu svih usmerenih duˇi prostora E..3 Svaka od klasa ekvivalencije na koje je skup uredenih parova taˇaka (usmerenih duˇi). drugim reˇima rastojanje izmedu taˇaka A z c i B. Prema tome. Primetimo da smer − − → vektora ne zavise od izbora predstavnika AB. Y ) ∼ (A. Ako su vektori istovetni pisa´emo a = b. Takode. vektore ´emo obeleˇavati malim latiniˇnim slovima x. vektor je skup [(A. da bismo naglasili razliku z c z izmedu usmerenih duˇi i vektora. Meru duˇi AB.. E × E. pa se paralelz nim pomeranjem mogu dovesti do poklapanja. razbijen relacijom ∼ zove se vektor. z 4 . z c Ako je prava p odredena taˇkama A i B ili je paralelna pravoj AB zva´emo je pravcem vektora AB. a. kao i to da usmerene duˇi koje nemaju isti pravac ne mogu z biti u istoj klasi. i da leˇe na paralelnim pravama (slika 2). vektor je klasa z ekvivalencije svih medusobno ekvivalentnih usmerenih duˇi. kao i to da usmerene duˇi z z koje nemaju istu duˇinu ne mogu biti u istoj klasi. Sada lako moˇemo dokazati slede´u: z c Teorema 1. nazivamo duˇinom. Y ) | (X.Oˇigledno je da dve ekvivalentne duˇi AB i CD predstavljaju stranice c z paralelograma ABCD. B). Primetimo da svi predstavnici datog vektora c imaju isti pravac. c z Prema tome. b. c c pravcem i smerom. intenzitetom ili modulom vektora AB i obeleˇavamo z z sa AB . Pod orijentacijom (ili smerom) vektora AB podrazumevamo smer prave − − → 2 c p odreden poˇetkom i krajem predstavnika AB na pravoj p. B)] = AB. Jasno je c da svi predstavnici datog vektora imaju istu duˇinu. S obzirom da je gornja z oznaka glomazna koristimo oznaku [(A. c c Svaki vektor jednoznaˇno je odreden sa svoje tri osobine intenzitetom. B)}. B). definisan svojim predstavnikom usmerenom duˇi (A. Za rastojanje dve taˇke A i B koristimo i oznaku d(A. B)] = {(X. kao i to da usmerene duˇi koje z nemaju istu orijentaciju ne mogu biti u istoj klasi. . D B C A slika 2.

Dokaz c tranzitivnosti je neˇto sloˇeniji. i obeleˇavamo ga sa 0. Definicija 1. nazivamo kolinearnim. B. Oˇito je AB ∼ AB. B) = d(C. D). pa vaˇi z − − → −→ − AB ∼ EF ˇto znaˇi da je relacija ∼ tranzitivna.2 Linearne operacije sa vektorima Pre nego definiˇemo linearne operacije sa vektorima ista´i´emo nekoliko s cc bitnih definicija: − → Definicija 1. Onda za svaki vektor c a postoji jedinstvena taˇka B ∈ E takva da je a = AB. tada je AB ∼ CD ako i samo ako vaˇi: z d(A. Nula vektor nema ni z pravac ni smer. U ovom sluˇaju kaˇemo da su taˇke ABCD susedni vrhovi degenerisanog c z c paralelograma.2 Neka je A proizvoljna taˇka skupa E. C i D ne leˇe na istom s z c z − − → −→ − pravcu tada je AB ∼ CD ako i samo ako su taˇke ABCD susedni vrhovi c paralelograma (vidi sliku 2). B. a one kojima su pravci paralelni nekoj ravni komplanarnim. c z imamo slede´u teoremu: c Teorema 1. s c 2 1. c − − → −→ − −→ − − − → Takode.5 Vektore koji pripadaju istom ili paralelnim pravcima. tada postoji c − − → jedinstvena taˇka B takva da je usmerena duˇ AB predstavnik vektora a. pa je ∼ simetriˇna. kojoj se poˇetak c z c i kraj poklapaju. ˇiji je predstavnik usmerena duˇ AA. ako je − −→ −→ − − − − → −→ AB ∼ CD i CD ∼ EF tada su taˇke ABCD susedni vrhovi nekog paralelograma ili degenerisanog c paralelograma. C) = d(B. Ukoliko taˇke A. c 5 . Ukoliko taˇke A. Tj. c − − → − − → refleksivnosti i tranzitivnosti. z Vezu izmedu usmerenih duˇi i vektora daje nam osnovno svojstvo euklidskog prostora: ako je A ∈ E proizvoljna taˇka i a zadati vektor. nazivamo nula vektorom. aisto vaˇi i za taˇke CDEF . Odatle sledi da su i taˇke ABEF z c c susedni vrhovi nekog paralelograma ili degenerisanog paralelograma.4 Vektor. Stoga.Dokaz. C i D ne leˇe na istom c z − − → −→ − pravcu. z Jasno je da vektor ima duˇinu 0 ako i samo ako je on nula-vektor. pa relacija ∼ jeste refleksivna. D) i d(A. ako je AB ∼ CD tada je i CD ∼ AB. Potrebno je dokazati da relacija ∼ ima osobine simetriˇnosti.

B) i d(C. ˇto znaˇi da je s c a = AB = CD. Neka je a dat svojim predstavnikom CD tj.1 Sabiranje vektora Definicija 1.6 Neka su zadati vektori a i b i taˇke O. Tako da je (C. 2 Premda zapis a = AB nije sasvim korektan jer je vektor a klasa ek− − → vivalencije. zbog osnovnog svojstva euklidskog prostora uvek je jasno o kojem se vektoru radi. Ako taˇka A pripada pravoj odredenoj sa CD onda na toj pravoj postoji taˇno c c jedna taˇka B takva da su rastojanja d(A. a AB samo jedan predstavnik tog vektora. − − → b = AB. Ovakav naˇin sabiranja vektora zove se c pravilo trougla i prikazan je na slici 4. B c=a+b b O a A slika 4. Stoga uglavnom ne´emo praviti razliku izmedu vektora i njegovog predstavnika. prvo c c zakljuˇujemo da postoji taˇno jedna prava koja sadrˇi taˇku A i paralelna je c c z c c sa pravom CD. D) jednaka i da se duˇi c z AD i BC polove. jer u suprotnom stavimo da je −→ − A = B i dokaz je gotov. U sluˇaju da taˇka A ne pripada pravoj CD (slika 3). A i B takve da je c − → a = OA.B D A C slika 3. a zatim da je na toj pravoj jedinstveno odredena taˇka B koja je teme paralelograma ABCD. Pravilo trougla 6 .2. c 1. Dokaz. B). −→ − Zbir vektora a i b je vektor c = OB. D) ∼ (A. a = CD. Pretpostavimo da je a = 0.

A1 . . dati redom svojim predstavnicima a = AB = A’B’ i b = BC = B’C’. a2 . . Pravilo paralelograma Viˇe vektora sabiramo po pravilu poligona kao ˇto je prikazano na slici s s 7: ako su zadati vektori a1 . tj. Tada su ˇetvorouglovi ABA B i BCB C c paralelogrami (slika 5). c c B b c C O a A slika 6. koji je odreden svojim predstavnikom OC. 7 . C) i s 2 (A . . . . . Vektore takode moˇemo sabirati i po pravilu paralelograma. pa su duˇi AA i CC z podudarne i paralelne. . da ne zavisi od z izbora predstavnika. a2 = A1 A2 . An takve da je c −→ − −− −→ −−− − −→ a1 = OA1 . ˇto je i trebalo dokazati. an = An−1 An . . . tada je −→ − a = a1 + a2 + · · · + an = OAn .7 Neka je O ∈ E proizvoljna taˇka i neka su a i b proizvoljni c − → −→ − vektori ˇiji su predstavnici usmerene duˇi OA i OB. an i taˇke O. C ) odreduju isti vektor.3 Zbir dva vektora ne zavisi od njihovog predstavnika. odnosno parovi (A. takva da je ˇetvorougao OABC paralelogram (slika 6). pri ˇemu je C jedinstvena taˇka u E. Dokaz. A2 . ili degenerisani paralelogrami. Teorema 1. B B C C A A slika 5. z Definicija 1. . . Neka su a i b vektori. Zbirom vektora a i b c z −→ − c zovemo vektor c. Stoga je ACA C paralelogram.Pokaˇimo da je definicija sabiranja vektora korektna. .

S3. ima istu duˇinu i suprotnu oriz jentaciju. Svojstva S2. za nula-vektor 0 vaˇi a + 0 = 0 + a = a. pri ˇemu taˇka B leˇi na pravcu c c z koji prolazi kroz taˇke O i A i c * za λ > 0 taˇka B leˇi s iste strane taˇke O kao taˇka A i vaˇi c z c c z d(O.2 Mnoˇenje vektora skalarom z Definicija 1. A). a + b = b + a (komutativnost).2. za svaki vektor a = P Q postoji suprotni vektor −a = QP takav da je a + (−a) = a − a = 0. Sabiranje vektora ima slede´a svojstva: c S1. tada je λa = 0. S2. Suprotni vektor je kolinearan sa a. odaberemo taˇke O i A takve da je a = OA. Proizvod c −→ − vektora a i skalara λ je vektor b = λa = OB. S3 i S4 slede direktno iz definicije sabiranja vektora. ∀λ ∈ R. dok je svojstvo S1 prikazano na slici 8. − → 2) Ako je a = 0. Asocijativnost sabiranja vektora 1. B) = λ · d(O. . b a a+b b+c c (a + b) + c = a + (b + c) slika 8.b a c d a+b+c+d slika 7.8 Vektor a mnoˇimo s realnim brojem λ na slede´i naˇin: z c c 1) Ako je a = 0. (a + b) + c = a + (b + c) (asocijativnost). z − − → −→ − S4. 8 |b| = λ|a|.

gde su a1 . M2.3 Linearna nezavisnost vektora Definicija 1. (λ + μ)a = λa + μa. λk realni brojevi. Oni tada mogu biti ili istosmerni ili suprotnosmerni. λk ∈ R λ1 a1 + λ2 a2 + · · · + λk ak = 0 ⇒ λ1 = · · · = λk = 0. Teorema 1. a λ1 .10 Vektori a1 .5 Neka je E ravan. onda u vektorskom prostoru postoje dva linearno nezavisna vektora. · · · . 1.4 Nenula vektori a i b su linearno zavisni ako i samo ako su kolinearni. Drugim reˇima. U protivnom su vektori linearno zavisni. M3. λ(a + b) = λa + λb.9 Linearna kombinacija vektora a1 . ak je vektor a = λ1 a1 + λ2 a2 + · · · + λk ak . pri ˇemu je c |λi | > 0. ak su c linearno zavisni ako i samo ako postoje λ1 . 9 . vektori a1 . B) = −λd(O. ∀a. 0a = 0. · · · . Tada je b = λa. · · · . ak nenula vektori. Pretpostavimo da su vektori a i b kolinearni. · · · . · · · . ak su linearno zavisni ako i c c samo ako je jedan od njih linearna kombinacija ostalih. u prvom sluˇaju λ = b : a . iz definicije mnoˇenja vektora brojem sledi da su vektori z a i b kolinearni. λk takvi da je λ1 a1 + λ2 a2 + · · · + λk ak = 0. ak su linearno nezavisni ako za sve skalare λ1 . 2 Teorema 1. |b| = −λ|a| = |λ||a|. Ovo u stvari znaˇi slede´e: vektori a1 . Mnoˇenje vektora skalarom ima slede´a svojstva: z c M1. M5. Dokaz. · · · . · · · . Neka je. Definicija 1. a2 . 1a = a. a u c drugom neka je λ = − b : a . · · · . Obratno. Svaka tri vektora tog prostora su linearno zavisna. A).* za λ < 0 taˇka B leˇi sa suprotne strane taˇke O od taˇke A i vaˇi c z c c z d(O. M4. (λμ)a = λ(μa). ako je b = λa. ∀a.

z c B. i linearno nezavisni.4 Prostor radijus-vektora U mnogim primenama je praktiˇno uzeti predstavnike vektora koji svi c imaju centar u istoj taˇki. B. Ako u prostoru E odaberemo taˇku O. Budu´i c da su vektori OX i OY kolinearni. vektori c OA i OB su nekolinearni. 10 . c} nije kolinearan. OB = b i OC = c. b. b. b. Otuda je c = OC = OX + OY = αa + βb. na osnovu prethodne teoreme postoje brojevi α i β takvi da je OX = αa i OY = βb. kolinearni. Time je dokazan prvi deo teoreme. z c neke ravni. c linearno zavisni. Dokaˇimo sada i drugi. onda u vektorskom prostoru V3 postoje tri medusobno linearno nezavisna vektora. sa vektorima OA i OB. C taˇke te ravni takve da je OA = a. Kako u ravni postoje tri nekolinearne taˇke O. svakoj taˇki c c c − − → − − → P pripada jednoznaˇno odreden vektor OP . sa A. bez dokaza: c Teorema 1. Svaka ˇetiri vektora iz V3 su linearno c zavisna. c linearno zavisni.6 Ako je E prostor. Obeleˇimo sa O proizvoljnu taˇku ravni. redom. 1. A. a. 2 Slede´u teoremu samo navodimo. pa postoje brojevi α i β. takvi da je c αa + βb = 0. da su dva od triju vektora. pa su vektori a. od kojih je bar jedan razliˇit od nule. b. Dokaz. Pretpostavimo. i sa X i Y taˇke c c c pravih OA i OB takve da je ˇetvorougao OXY C paralelogram (slika 9). Pretpostavimo da nijedan par vektora iz skupa {a. Ako su to vektori a i b tada su oni i linearno zavisni. pa prema tome. pa su vektori a. Skup radijus vektora VO je skup z c svih takvih vektora. najpre. Vektor OP je radijus-vektor ili c vektor poloˇaja taˇke P u odnosu na centar O. Tada je αa + βb + 0c = 0.Y C B b O a X A c slika 9.

z Mnoˇenje radijus-vektora skalarom definiˇe se kao i mnoˇenje vektora z s z skalarom u poglavlju 1. Jediniˇni vektor i definiˇemo kao i = OI. OT = 2i = 2 . pri ˇemu je broju 1 brojevnog c c s c z pravca pridruˇena taˇka I.Sabiranje radijus-vektora definiˇe se kao i sabiranje vektora u poglavlju s 1. c z 1. Na taj naˇin se pojednostavljuje rukovanje s vektorima. c 1.2. pri ˇemu vaˇe svojstva M1-M5. i). − → − → 4(OS + 2OT ) = 28i = 2 8. Vektor i je jednoznaˇno odreden i vaˇi z c c d(O. vaˇi z − → − → OT = x · OI = xi. I) = |i| = 1. Pri tome vaˇe svojstva S1-S4.1 Koordinatizacija prave Koordinatizaciju prave definiˇemo na slede´i naˇin: odaberemo pravac s c c p kroz taˇku O ∈ E te na njemu nanesemo brojevni pravac tako da je nula u c − → taˇki O.2. S ovim smo na pravcu p zadali koordinatni sistem (O. uz dodatak ˇto zbir opet mora biti u skupu VO pa se koristi pravilo s paralelograma.5. na primer. Svakoj taˇki T koja leˇi na pravcu p jednoznaˇno je pridruˇena njena c z c z − → apscisa x i vektor OT .5 Koordinatizacija Uvodenje koordinatnog sistema omogu´ava predstavljanje vektora pomo´u c c realnih brojeva. tada je.1. Po pravilu o mnoˇenju vektora skalarom iz poglavlja z 1.2. jer se c operacije s vektorima svode na odgovaraju´e operacije s brojevima. c u koordinatnom sistemu (O.2. Zbog jednoznaˇnosti prikaza. Uvodenjem koordinatizacije operacije s vektorima sveli smo na operacije s brojevima: ako je − → − → OS = 3i = 3 .2. i) koristimo slede´e oznake c − → OT = {x} ili − → OT = x . − → Broj x je skalarna komponenta vektora OT . 11 .

i. Neka taˇka T pripada ravni ρ. i IV. a y je c ordinata taˇke T (slika 10). j). odnosno x je apscisa. Koordinatizacija ravni Brojevni pravac koji smo naneli na pravac p zove se apscisna osa ili x-osa. pri ˇemu je c − → − → i = OI. j).2 Koordinatizacija ravni U ravni ρ koja se nalazi u prostoru E prvo odaberemo taˇku O kao c centar. a brojevni pravac koji smo naneli na pravac q zove se ordinatna osa ili y-osa. z − → − → − → OT = xOI + y OJ.1. Ose dele ravan ρ na ˇetiri kvadranta i to na I. j = OJ .. |i| = |j| = 1. c c Kako su skalarne komponente jednoznaˇno odredene taˇkom T . odnosno suprotno od kazaljke sata. koji je paralelan s c c pravcem q. Na pravcima p i q definiˇemo koordinatne sisteme (O. II x Q a J j O III i I IV P y I T slika 10. j). y) u sistemu (O. i. II. . i) ima c c c koordinatu x. c S ovim smo u ravni ρ zadali desni pravougaoni (ortogonalni) koordinatni sistem (O. c − → Neka je a = OT radijus-vektor u ravni ρ. odnosno − → Brojevi x i y su skalarne komponente radijus-vektora OT odnosno vek− → − → tora a. za oznaˇavanje c vektora koristimo skra´ene zapise c 12 a = xi + yj. Taˇka P u koordinatnom sistemu (O. koji je prikazan na slici 10. Taˇka Q u koordinatnom sistemu (O. Radijus-vektori xOI i y OJ su vektorske komponente radijus-vektora − → OT . Zatim odaberemo medusobno upravne pravce p i q koji leˇe u ravni ρ i z prolaze kroz taˇku O.. Pravac kroz taˇku T koji je paralelan s pravcem p seˇe pravac c c q u taˇki Q. i) c s i (O. Pravac kroz taˇku T . prelazi u taˇku J. a vektori xi i yj su vektorske komponente vektora a. Prema pravilu o sabiranju vektora vaˇi (slika 10). Taˇke I i J su odabrane tako da taˇka I rotacijom oko taˇke O za ugao c c c π/2 u pozitivnom smeru.5. redom. x i y c c su koordinate taˇke T = (x. III. kvadrant c (slika 10). j) ima koordinatu y. seˇe pravac p u taˇki P .

a= x y . q i r koji prolaze kroz taˇku O. a= x y . Brojevni pravci koje smo naneli na pravce p. y ∈ R.a = {x. Time smo definisali desni pravougaoni koordinatni sistem (O. odnosno 3(a + b) = 3( 2 −3 + 1 1 )= 9 −6 . ordinatna i aplikatna osa (x-osa.2. Tri ravni c x-y. koje su odredene odgovaraju´im koordinatnim osima. y-osa i z-osa). Sabiranje vektora i mnoˇenje vektora skalarom z stoga odgovara sabiranju matrica i mnoˇenju matrica skalarom. y}. j i a = xi + yj su komplanarni za ∀x. z Primer 1. k) u prostoru E koji je prikazan na slici 11. a vektori z su komplanarni ako imaju predstavnike koji su kolinearni jednoj ravni.5.11 Vektori koji leˇe u ravni ρ su kolinearni ravni ρ. j = OJ . Pri tome vaˇi z − → − → i = OI.5. U ravni razapetoj s pravcima p i q definiˇemo c s desni pravougaoni koordinatni sistem (O. Vidimo da vektor u ravni moˇemo zapisati kao matricu dimenzije 1 × 2 z ili kao matricu dimenzije 2 × 1.3 Koordinatizacija prostora Koordinatizaciju trodimenzionalnog prostora E dobijamo sliˇno kao u c prethodnim poglavljima. b = i + j. 1. 13 . Tada je 3(a + b) = 3(2i − 3j + i + j) = 9i − 6j. j i k s zadovoljavaju pravilo desnog zavrtnja. j. Na primer. x-z i y-z. Navedimo samo joˇ slede´u definiciju: s c Definicija 1. vektori i. i. q i r su koordinatne ose i to redom apscisna. |i| = |j| = |k| = 1. zovu se koordinatne ravni i dele prostor na osam oktanata. k) tako da vektori i. c Potom na pravcu r definiˇemo koordinatni sistem (O. j) na naˇin opisan u poglavlju 1. Prvo odaberemo centar O i medusobno upravne pravce p. i. Neka je a = 2i − 3j.

odnosno a = xi + yj + zk. z c Primer 2. Prema pravilu o sabiranju vektora vaˇi (slika 11). a = x yz. y i z. odnosno x je apscisa. Brojevi x.A )k = x B − xA yB − yA zB − zA . (O. y je c ordinata. yA . z c odnosno usmerene duˇi koja je zadata s dve taˇke. z − − → − → − → −→ − − → −→ − OT = OT + OR = xOI + y OJ + z OK. i. y i z su takode skalarne komponente vektora a = OT u sistemu (O. z U koordinatnom sistemu moˇemo na´i skalarne komponente vektora.. Dakle. k) jednake c su x.. c c Koordinate tih taˇaka u koordinatnim sistemima (O. Kako vektor u prostoru moˇemo zapisati ili kao matricu dimenzije 1 × z 3 ili matricu dimenzije 3 × 1. c c Skalarne komponente jednoznaˇno su odredene taˇkom T pa za oznaˇavanje c vektora koristimo skra´ene zapise c a = {x.. odnosno − − → −→ − − → AB = OB − OA. Q i R (slika 11). zA ) i B = (xB . c − → Brojevi x.. c Kao ˇto se vidi na slici 12 vaˇi s z − → − − → −→ − OA + AB = OB. z}. y. zB ).. y i z su koordinate taˇke T . Na primer. yB . j. Koordinatizacija prostora Neka je zadata taˇka T ∈ E. j) i (O. a = x yz. a z je aplikata taˇke T . i). sabiranje vektora i mnoˇenje vektora skalarom z odgovara sabiranju matrica i mnoˇenju matrica skalarom.R z K k i x P I a T Q y j J T slika 11. k). 14 . Ravni paralelne s koordinatnim osama koje c prolaze kroz taˇku T seku koordinatne ose u taˇkama P . − − → AB = (xB − xA )i + (yB − yA ). Neka su zadate taˇke A = (xA .

tj.5). − } baza trodimenzionalnog prostora V3 . Medutim. 3) ∧ B = (−1. Na osnovu ove definicije vaˇi: z Prostor V1 : svaka dva vektora jednog pravca su linearno zavisna pa zakljuˇujemo da se baza sastoji od jednog jedinog vektora. β1 i γ1 takvi da vaˇi 15 . Neka je B = {− . Kod definicije pravougaonih koordinatnih sistema u ovom i prethodnom poglavlju koristili smo medusobno upravne pravce. 5) ⇒ − − → AB = {−2. b . B O A slika 12. c Teorema 1. I a c neka je vektor → − → → d = α− + βb + γ − a c (1) → − prikaz vektora d u bazi B. Sliˇno. z Tako kod koordinatizacije ravni moˇemo uzeti bilo koja dva pravca koja prolaze z kroz taˇku O i nisu paralelna.12 Baza vektorskog prostora V je najve´i broj linearno nec zavisnih vektora tog prostora. kod koordinatizacije prostora moˇemo c c z uzeti bilo koju koordinatizaciju neke odabrane ravni u prostoru i tre´i pravac c koji prolazi kroz centar i ne leˇi u toj ravni.7 Svaki vektor d iz prostora V3 moˇe se jednoznaˇno prikazati z c kao linearna kombinacija vektora baze. pa zakljuˇujemo da se baza sastoji od tri vektora. odnosno d = αa + βb + γc. −2.6). 2. 2}.A = (1. pa zakljuˇujemo da se baza prostora sastoji od dva vektora. i analogno. Napomena. c c Prostor V3 : svaka ˇetiri vektora su linearno zavisna (teorema 1. z 1.6 Baza prostora Definicija 1. Pretpostavimo da prikaz nije jedinstven. 0. da z postoje realni brojevi α1 . → → − → Dokaz. koordinatni sistem se moˇe definisati i s pravcima koji nisu medusobno upravni. c Prostor V2 : svaka tri vektora jedne ravni su linearno zavisna (teorema 1.

β = β1 . gde je ω ugao izmedu vektora a i b (slika 13).→ − → − → → a c d = α1 − + β1 b + γ1 − . Dakle. mora da vaˇi: a c c z (α − α1 ) = (β − β1 ) = (γ − γ1 ) = 0. b) > π/2. tj.1 Skalarnim ili unutraˇnjim proizvodom nazivamo operaciju s · : ν × ν −→ R kojom bilo kojim vektorima a i b prave. S2. 16 . a ω b slika 13. a · b ≥ 0 ako je (a. γ = γ1 . a a · b < 0 ako je S3. a c → → − → Kako su − . ˇto je i trebalo pokazati. vaˇi: z α = α1 . b) ≤ π/2. Oduzimanjem relacija (1) i (2) imamo: (2) → → − − → − → → 0 = d − d = (α − α1 )− + (β − β1 ) b + (γ − γ1 )− .1 Skalarni proizvod vektora Definicija 2. vaˇi z i · i = j · j = k · k = 1. b i − linearno nezavisni. 2 → − pa je prikaz vektora d jedinstven u bazi B. Skalarni proizvod Skalarni proizvod ima slede´a svojstva: c S1. ravni ili prostora dodeljujemo broj a · b = a |b cosω. s 2 Vektorska algebra 2. ˇine bazu. (a. i · j = j · i = i · k · i = j · k = k · j = 0. a · b = 0 ako je a = 0 ili b = 0 ili a ⊥ b.

Dokaz.2 Vektorski proizvod vektora Pre nego ˇto uvedemo vektorko mnoˇenje neophodno je da vidimo kako s z se orijentiˇe prostortj. b. 17 . a · b = |a|ba . j i k medusobno normalni jediniˇni vektori. b) = a·b . Definicija skalarnog proizvoda i prethodna teorema omogu´uju raˇunanje c c c ugla izmedu dva vektora u prostoru pomo´u formule cos (a. |a||b| 2. a · a = |a||a| · cos0 = |a|2 . iz definicija matriˇnog mnoˇenja c z i transponovane matrice sledi da skalarni proizvod moˇemo zapisati i kao z a · b = aT b. U koordinatnom sistemu raˇunanje skalarnog proizvoda je vrlo jednosc tavno. S8. S7. kako se uvodi pojam orijentisane baze. tada je a · b = ax b x + ay b y + az b z . λ(a · b) = (λa) · b = a · (λb) (homogenost). onda su (b. a · b = b · a (komutativnost). c) pozitivno orijentisan reper. Zato imamo s slede´u definiciju: c Definicija 2. Ako su vektori a i b zadati kao matrice. S8 i S3. a. a · (b + c) = a · b + a · c (distributivnost). √c S4. c) negativno orijentisani reperi. b. c Na primer. ako je (a. |a| = a · a S5. Tvrdenje sledi iz svojstava S7. b) duˇina projekcije vektora b na z pravac definisan s vektorom a pomnoˇena s odgovaraju´im predznakom prema z c svojstvu S2 (slika 13). gde je ba = |b| cos (a. c) je pozitivno orijentisana ako bi posmatrano sa vrha vektora c kra´i put od vektora a do vektora c b vodio u smeru kretanja kazaljki nekog ˇasovnika.2 Trojka nezavisnih vektora (a. Teorema 2. 2 b = bx i + by j + bz k. −b.gde su i. S6. c) i (a.1 Ako je a = ax i + ay j + az k.

Tvrdenje se lako dokazuje koriste´i svojstva V 2. vaˇi z i × i = j × j = k × k = 0. a × (b + c) = a × b + a × c (distributivnost). Vektorski proizvod ima slede´a svojstva: c V1.2 Ako je a = ax i + ay j + az k. V4. j i k medusobno normalni jediniˇni vektori. odnosno a×b= i ax bx j ay by k az bz 2 b = bx i + by j + bz k. j × i = −k.3 Vektorski ili spoljaˇnji proizvod je operacija × na skupu s vektora ν 3 kojom bilo kojim od dva vektora a i b dodeljujemo vektor a × b (slika 14) za koji vaˇi: z (1) intenzitet vektora a × b je a b sinω. U pravouglom koordinatnom sistemu. i × j = k. k × j = −i. a × b = −b × a (anti-komutativnost). vektorski proizvod raˇunamo pomo´u c c determinante matrice. c 18 . V2. V 4 i V 5. j × k = i. b. a × b = 0 ako je a = 0 ili b = 0 ili ako su vektori a i b kolinearni. drugim reˇima intenzitet vektora c a × b je jednak povrˇini paralelograma koji je odreden vektorima a i b. tj. Dokaz. vaˇi: z Teorema 2. tada je a × b = (ay bz − az by )i + (az bx − ax bz )j + (ax by − ay bx )k. gde je ω ugao koji zahvataju vektori a i b. V5. Vektorski proizvod Definicija 2. λ(a × b) = (λa) × b = a × (λb) (homogenost). s (2) vektor a × b je normalan na svaki od vektora a i b.a×b b O y×a a slika 14. a × b) je pozitivno orijentisana. i × k = −j gde su i. c V3. (3) uredena trojka vektora (a. k × i = j.

c] = [b. a×b b H a slika 15. c]|. (αa) × b = α(a × b). zakljuˇujemo da je (a × b) · c = 0 ako i samo ako je barem jedan od vektora nula-vektor ili ako su vektori komplanarni. d proizvoljni vektori prostora ν 3 i α neki realan broj tada vaˇi: z M1. b. a. Geometrijska interpretacija meˇovitog proizvoda s Dokaz. c]. 19 . c. c sc z Teorema 2. Odatle je zapremina paralelepipeda V V =B ·H = a×b · a b cos (a × b. (a + b) × c = a) × c + b) × c.4 Ako su a. M7. c Takode. b. c] = α[a. M2. c. b. Geometrijska interpretacija meˇovitog proizvoda data je slede´om teos c remom: Teorema 2. Neka vektor a i b odreduju bazu paralelepipeda ˇija je povrˇina c s B (slika 15). b i c. b. M6. [αa.3 Meˇoviti proizvod vektora s Definicija 2. b. c. [a. M4. c] = (a × b) · c. odnosno linearno zavisni. d] = [a.3 Apsolutna vrednost meˇovitog proizvoda [a. b. d] + [b. c.2. a. c) = |(a × b) · c| = |[a. Primetimo da se tada odgovaraju´a visina H dobija projektovanc jem vektora c na vektor a × b. a] = [c. c] = [b. c] jednaka je s zapremini paralelepipeda odredenog vektorima a. b.4 Meˇovitim proizvodom nazivamo operaciju duˇine tri kos z jom svakoj trojci (a. c) vektora vektorskog prostora ν 3 dodeljujemo broj [a. M3. [a + b. c. c] koji je dat formulom [a. c]. b. 2 pri ˇemu su koriˇ´ene osobine skalarnog i vektorskog mnoˇenja. b]. a × b = −(b × a). d]. b. [a. b. M5.

1. koju navodimo bez dokaza. jer c c s c z smo naˇli zapreminu tela. jer ´e u tom sluˇaju zapremina tetraedra z c c c c biti nula. z c Teorema 2. Narednom teoremom.5 Ako je a = {ax . odnosno da je vektor (a × b) × c linearna kombinacija vektora a i b.4 Dvostruki vektorski proizvod Definicija 2. 2 20 . Dokaz. az }. Teorema se lako dokazuje koriste´i teoreme 2. b i c prostora ν 3 dodeljujemo vektor d zadat formulom d = (a × b) × c. 2 Uoˇimo da smo na jednostavan naˇin reˇili naoˇigled sloˇen problem. bz }. cz }. c iz prostora ν 3 vaˇi slede´a formula (a × b) × c = (a · c)b − (b · c)a. za skalarni c i vektorski proizvod vektora.6 Za ma koja tri vektora a.2. i 2. Na sliˇan naˇin moˇemo izraˇunati zapreminu bilo kojeg tela . c = {cx . tada je (a × b) · c = ax bx cx ay by cy az bz cz b = {bx . jer c c z c svako takvo telo moˇemo podeliti na tetraedre. z 2.Teorema 2. cy . moˇe se utvrditi da z se uzastopnom primenom vektorskog mnoˇenja dobija linearna kombinacija poz laznih vektora. Na isti naˇin moˇemo s c z proveriti leˇe li ˇetiri taˇke u istoj ravni. ay . by .5 Dvostrukim vektorskim proizvodom nazivamo operaciju duˇine z tri kojom bilo kojim trima vektorima a. b. a nismo ga morali ni skicirati.

MATEMATIKA .hr/predavanja. c stojarstva i brodogradnje. [3] J.za viˇe tehniˇke ˇkole. Beograd. 2000. Analitiˇka geometrija zc cc c c . Fakultet elektronike.lavica. www. 2005. [4] Dr. Zoran Raki´. 21 . internet izdanje. Matematiˇki fakultet. Beograd. Beban-Brki´. Neda Bokan. s s s c s ”Savremena administracija”.fesb. 1976.preliminarna verzija. Matematika 1 . c [2] Zajednica viˇih ˇkola SR Srbije. Ivan Slapniˇar. Geodetski c fakultet. Zoran Luˇi´.predavanja.3 LITERATURA Literatura [1] Novica Blaˇi´. Sc. Split. Zagreb.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->