SrbHa ie znala, gdie jeMlaldic • Mirovnipregovorisu nam oduzimali vriieme da ranije inlerveniramo uBiH • Zapad nikada nije popusUo

s priUskom naBeograd • Vaznasu svjedocenja u Hagu

BurhanSaban 0 novom albumu

i ahije

razgovoru

B

iv~i glavni kornandant Klark
II

tuacii i 1.1 nasci zemlj i, hapseniu
Ratka Mladica venciii 1.1 BiH. tvrdnjarna te vojnnj inter-

N A TO-a za Evropu, arnericki general Vesli

ekskluzivnom

za nas list govori 0 si-

Klark, kaze, jos osraje pri koje je prije godin u

izrekao u zajecinickom pismu s predsiednicom reG-a Luiz Arbur cia ie situacija II BiH, "nazalosr, razocaravajuca".
S.s/r<",a

nikad isam o

DOLle: ABDleA ZOUUIIZ SDP-8 IS,DA

Traosporl povrije(feRe Samlje 81(;0 na KCUS: Sallirane povrede Ra desRol fMcl kola nlie ugroieRa

(f.'",.t

q'i"""'>iCj

Eksploziv izazvao tragediju u lirmi "Ginex"

Bazdarevic sevraca ~
U SoSo

fRANCUSKA

~

"

Ukratko

2

Dnevniavaz, petak, 3. junillipanj 2011.

aktuelno
.

BHRT

SEEMO Zabrinut

iZmJenOmStatuta
.... Mediiska organizacija jugoistocne Evrope (SEEMO) izraaila je zab ri nu tos t zb og nedavnih izmjena u Stamm javnog medijskcg servisa Radiorelevizije BiH (BHRT), uz ocicn u da se time moze podrijeti nezavisna uredi vacka polirika 0 ve televizije, iavila je 0 nasa.

PREDSJ EDNISTVO

.... Predsjedavajuci Vije(a ministara BiH Nikola Spiri'; izrazio je u Banjoj Luci, u razgovoru sa sefom Misije MMF-a za BiH Kostasom Hristuorn (Costas Christon) i rezidenmirn predstavnikorn MMF-a Milanom Sucom (Cue), zabrin u tGS! zbog odsusrva jedinstvenog stava u BiH 0 daljnjoj sacadni i s OVODlfinansijskorn insrirucijom,

nastauaM relormi

Spirici MMF

P at ormas_ImaJ emea. - .-i
Jurisic nakon saslallka

Konsultacije

0

rnandataru Vijeca ministara

.V

ceM se r--edIOg oz-a liH
Domazet, Tihi, Prlic, KresiC, l.iianovlc u igri • Na Covicu je da kale ime, navodi ljubic • Radoncic:. Novo zavaravanje qradana da S8 radi na uspostavi vlasti
ra vani e gra dan a~ pros! 0 j e neusp jesno, Niko iz dva suprotstavljena bloka, platformaskog i HDZ-ovog, nije odUSLaO od toga da predlozi SVGgkandidata za predsjedavajuceg oriti vladajucu koaliciju, pa tek on da govori ti 0 irnen irna, Ovo je, nazalost, novo zavaravanjegradana da se nesto radi na usposravi vlasti ito vjerovatno nece biti uspiesno . kazao je novinarirna RadonCic poslije razgovora, On ie naglasio da SBE EiH nije predlozio niri ee predlaga ti Svoje kan dida te za predsiedavaiuceg Vije.::a miniSIlU1l BiH i dodao da ce ova stranka podrzati svaku koaliciju, odnosno kandi dam koi i ce zastu pari in terese sva rri naroda u zemlji. - Princip roraciie star je od 1945. godine, N ema razloga da se rnijenja, rake da na mjestu predsiedavajuceg Vi jeca mi IIistara rreba bi ti HIVa! - zakljucio je Radoncic, Na pitan]e novinara da Ii ee, ipak, podrzari prijedlog SDP-a, predsjednik SEB BiH je kazao da hoce ukoliko ova stranka postigne degovor sa HDZ-om.. Ako je suditi prerna maksimalistickim zahtjevima oba bloka, vrlo leilko ce platformasi i HDZ-ovci uspjeti postici dogovor, 0 torne govore i nasa saznanja da ce stranke potpisnice platforrne traliti Cal< pet mjesta u Vijeeu ministara Bili, medu kojima i poziciju miMila vanjskih poslova BiR Saznaj emo da su raspolozeni. dll pregovarnju 0 pozicijj predsjedavajuCeg Vijeea minis tarn BiH, dok Ce drugu. traZiti be· ZIlvjetno, na sm Ce yr. 10teilko prisrnti SN SD Milorada Dodika. Iako S\l svjesni da bi niihov kalldidat za predsjedavajuceg Vijeea ministara. "riG lesko dobio poddku u Parlamentu BiH, s obzirom na entiteLSki pri· neip giasanja, platformasi Ce, ipak, iz..a6 sa svojim prijedlo· gom. U opticaju je, kako ie novinarima saopcio predsj e·

Sagovornici su se saglasili da je neophodno nasraviti provodenje srrukrumih reformi koie bi rrebale osigurati privredni operavak i pri vlacen je direktnih stranih investicija

Prvi dan konsul raci ja predsjednika i visokih duznosnika osarn bh. parlamenrarnih stranaka s Cianovima Predsiednistva BiH pokazao je da se relativni izborni pobiednici ni nakon osam rnjese-

PredlDienoriluor
HrSmanOUiCU
....Tuzilac Posebneg odj ela 7.3 ra me zloCine Tuzila!itva BiH uputio je Sudu BiH priiedlog za cdredivaaje pritvors za osumnjicenog Olivera Krsmanovica, Krsmanovic se tereti da je pocinio zloci n pro ti v covjelnGsti, j avila j e 0 nasa.

Ratni zlotin

RiJdanei{; pred navinarim/l nakan ralga vara

Danas SLa_gUmdlUOm i GOUiCem
Danas bi s elanovima Predsiednistva BiH trebali razgovarati Mladen Bosic iz SDS-3, Dragan Co vic iz HDZ·a EiH, Sulejrnan rthie iz SDA i Zlatko Lagumdziia iz SDP·.a. Nakon konsulraefja sa. svim strankama i predlozdnik HSP·a Zvonko Juris;c, pet hrvatskih imena, Ante Do rnazet, Stipe Prl ie, Boris Tihi, Mladen Ivankovic Lija· Dovic i Stjepa!] Kre1iic. enih imena Ciano"i Predsjednistva BiH svakom od pre edlozenih kandi da III dat ce odreden bro] bodova u zavisnosti koliko bude prijedlogao Ime kandidara ko j i bude imao najveci broi bodova bit ce upuceno Parlarnentu BiR na -izjaSnjavanje. die ie dosla potpredsiednica SNSD-! Nada Tesanovic, S clanovima kolektivnog sera. ddave jucer su razgova· raIi i Zoran Dene i Ve~ma Kr· stovi6·Spremo iz PDP-a, Mia· den Simic iz DNS-a, Mladen i Jerko Ivankovic Lijanovic iz NSRzE-a, Rifal Dolie iz DNZ-a te Eo~o Ljubic iz HDZ-a 1990. - Mi. smo odIuCili dll naS zaj edniCki kandi dar bude ouaj kojeg predlot;i HDZ BiH, a na gospodinu Covicu je da kaze njegovo ime - rekao je novilla· rima Ljubic, odbijajuCi potvr· diti da se radi 0 po tpredsjednici HDZ·a BiH Borjani KriSIO ili b; vsem federalnom mini· SITU :f1nansija Vjekoslavu Bevandi. S. ROiAyAC

Ujanovic; uoel konsulla Gija
ci od zavrsetka izbc ra nisu u sranju dogovoriti 0 irnenu buduceg predsiedavaiuceg Vijeca ministara BiH. Vijeca miriistara BiH, i pcdr>:i onog drugog. . - Rekao sam Pro edsjedn i~!vu BiH da sa osam mieseci zakasnjenja pokusavaju da prave ku6u naopako. Prvo je troba10 dogov-

Stranke

HSS-nHI

HSSNHi-ja BiH utvrdilo je jucer u Sarajevu Gkvirni plan rada i naaela za rad pGvjerenSIaV3 za cjelovitu reformu te 5lranke. Reforrna, uz oSlalo, uk] j11~uje promjenu imena, orgmizacijski odbor, k.ao i urvrc1ivanje politicke plaIfilnne kojom Ce nastupiti na pr"dstoj eeim lokalnim i opCim izb Grima. Sa bor ove stranke bit oe 0 drzan do kraja desetog mjeseca ove godine i imat ce svoj politick;, progra.mski, s ra m !arm i iZbotni dio, stoji u saopeenju iz HSS· NHI-ja.
.... Predsjednistvo

mQenJa Ime

Ku6a naopako
Upravo onako kako je naslutio predsjednik SEB BiH Fahrudin Radoncic, c; jim su dobskom u jutarnjim satima OlvO.rene kOllsul!acije u Precis jednisl"Vu B iH, "n avo za va-

ltandidataHDZ-a

SISD pOdrzaua

Vise kandidata
- U ovih dan·dva, a najka· snije do nedjelje Ziatko Lagu.rndZija i Sulejman Tihic treba· Ii bi se sasrnti s 1vI.i10radGm Dodikom irazgovar.ati 0 rnspodje· Ii pozicija u Vijetu minis= BiH - kazaG nam jeJurisic. Koliko je Dodik zaime.r" esiran za borbll dva bloka za poziciju predsjedavaj uceg Vijeca millistara BiH najbolje pokazuje njegova odIu· ka da Se jucer uopce ne po· javi u Predsjednisrvu BiH. Umjesm njega, na. konsulta·

- SNSD ostaje pri ranijern stavll da Deee predIaga Ii svog hn dida ta za predsjedavajuceg Vijeea miniscara BiB. Mi cemo podrfali legitimnog ptedstavnika hrvalSkog naroda, a to je Hr· va! iz HDZ,a BiH. U supromom i ja bih, kao Hrvat iz SNSD-a, mogla bin kandidat za ovu poziciju, !ito, narav!\o, ne bi bilo uredu • fe' ilIa je nO'linarirna Nada Tebnovie.

aktuelno

o neVfi i avaz, petak 3, ju nVlipanj 201 1.

3

BURA U KRAJINI Uskoro rnoquc izlazak zlocinca na slobodu

Do iC: F-lireta Abd-Ca ZOUU - iz SDP-a - S A!
MoglD hi doci do nereda i novih sukoba dvije nepomirljive krajske qrupaciis

Mnogo je slicnosti "Dsijek-Koteksa" i SCT-a i zato vee treba reagirati, jer nasa kompanije ne bi prezivjele jos jedan udarac
Taman sto smo se oslobodili slovenskog SCf"a, koj j je u erne za vio vise od hiliadu nasih radnika, poiavi lis u se novi m esetari iz. susjedn ih zemalj a koj i su nastavili pel icii ti do mace gradevinare i izvrga va Ii ruglu bh. institucije naocigled kornpletne iavnosti, ,,A vaz" j e j krajem 2009. pisao 0 tome da [e SCT mierava iskoristiti nase podizvodace da za njih, po smiiesnim cijenarna, obave posao, a upi 1110 je boce Ii im isplatiti novae. "Koteks", pcput SCTa, nami erava mi] eni a ti projekt kako bi ostvario usee" de. "Kmeks" je, bas i kao SCT, csnovao u BiR kcerku firmu putern kcje ce, vierovatno, pokusati sklapati ugovore s domacim podizvodacirna .. Osim toga, vlasnika "Osijek-Koteksa" Dragu Tadica u Hrvatskoi surnniice VI korupci j u kao s(O su u Sloveniii surnnjicili SCTovog celnika Ivana Z idara, koji je u BiR svojevrerneno progl asen menadzerorn godine. Zbcg toga vee sada, na pccetku, treba ispitati sve ove cinjenice i sto prije reagirati, naravno, -ako se strahovania pokazu opravdanirn, Nase kompanije ne bi prezivjele jos iedan udarac poput onog koji im je, uz blagoslov domacih viasti, zadao SeT.

rauaranll iz susiadSlua

Kraj ina "gori" kako se blizi 7. j uni, dan kad a osuden i ratni zlocinac Fikret Abdic p uni d vije treci ne b orav ka u pulskorn zarvoru i srjei':e uvjere za prekid izdrzavanja kazne, Tenzije zbcg rnoguceg Abdicevog izlaska iz tamniee, ako sam pristane iIi ako ga oslo bode hrvatske insti ruci je, sve su jace,

Odluka 7. juna
Rjfet Dolic, predsjednik DNZ-a BiB, kal:e da "AbdiO:; ece Iraziti rnilost od hrn vatskih vlasti", ali istice ida

ie druga mogucnost da ga oslobodi upravnik zarvora, hrvatsko pravosude, Vlada Hrvatske iii hrvatski pre" dsjednik Ivo J csipovic. Do· lie, ipak, dodajc i da ne zria hoce li se tako sto i desiti. - Fikret Abdic nikada nije decidno rekao sta de raditi nakon izdrfane kazne. Ali, moriviraju ga pozivi velikog broia Kraiisnika, bez obzira na poliricke opciie, da se vrati, pornogne "Agrokomer· cu" i dadne optirnizam i energiiu - kaze Dolle, On dodaje da "Babu" zoo

0"

prevarantska

kompanija

ko-

Obicnl ZIOClnaC
U reakciji na moguci Abdicev izlazak iz zarvora Almir Tude, predsjednik Federalnog saveza demobilisanih boraca, kde cia je "A bd ie i kada izade iz za tvora, jedan obicni ratni zlocinac u rukama Dobrice Cosica i Sio bod ana Milosev iea" . ne 0 unucima, Njegov izlazak ne treba da pellllJu ima nikakav znacaj za Krajinu - kategorican je Tutic, 00/1(;: Ne zna Ua ~e bili
• On treba do>ide u penzij u, da se bri..

ja neee uspjeti zavrs iii prvu dionicu sarajevske zaobilaznice, ali te izvarati nase radnike, Dcrnace institucije [Q su p riznale tek godin u kasnije, kada je bilo kasno za reakciju, Ov ib dana hrva ts ka kornpanija "Osijek-Koteks" pocinje gradnju druge dicnice sarajevske zaohilaznice, a detalji do koiih smo doni ukazuju da ima mnogo slicnosti izrnedu ovih dviiu firmi, odnosno u njihovom pristupu poslu uBiR. "Koteks~ ie, kao i SCT, posao do bio po nereal n 0 niskoi (dampinskoj) ciieni. "KOleks", kao i SCT, na-

n~iaJNlNKOVJt/ TO JE TO

RadmanOUiCem ilZelbegOUiCem
Dolic je prije nekoliko dana, pred konsllltaci jell veri s izborom novog Vij eCa minis tara BiH, neformalno razgovarao u Pre dsjedniSlVU BiB is nekim meduna· TOdni!II sl uibenicima 0 povratku Fikreta AbdiCa. - Svi oni se slazu cia, bez obz.ira na ono SlO se desilo, njegovu kaznu i sudenje, Abdie, ipak, moze biti amortizer odnosa. u KIaj in i i u BiB Ie au lOri [et s pozi livnim porukama - navodi Dolie i dodaje da su u "cash!!· j u" utes rvoval i i Nebojsa Radmanovic, Bakir !letbegovie i savjetnik Zelika Kcmsiea.

o carnu Ja razgOUaranos

vu ne sarno pristalice DNZ-a nego i SDP"3 i SDA, dakako ne pu tern stranackih organa, nego to cille po j edinci iz li h stranaka. Dolic samouvjereno rvrdi i da je Abdic u izvr· snoj mentalnoj i psihofl" ZiCKOj kondiciji Ie da ce on "u svakoj varijami ove godille sigurno bili .lIa slobodj". S druge S fram" boracke organizacije nekadasnj eg Petog korpusa Armije RBiR ujedinjuju.e u StaVUda 7, iu" na "docekaj u" Abdiea u Velikoj Kladusi iii n3 granicllom prijelazu u BiH u.koli.ko do·

cek organizirai u i pristalice kladuskog "Babe". Tako bi se opel sudarile dvije nepcmirljive kraiiske grupacije koje su u medusobnim suko· bima izgubile 4,000 zivora.

Policijska zabrana
" Kanoonalni savezl Patr' iotske lige, logorah USK i demobilisanih boraca odrZa! ce skup na is tOm mjesrll i u ism vrijeme gdje budu i pri· stalice osudenog ramog zlocinca • kaz.e Besim Dizda· ric il ParriOiske Iige. Dodaje da su borci i patrioti Krajine dUI;ni da vodu krajiske secesije i saradnika neprijatelja docekaju onako kako jednom zlikovcu i pri" liei, ali !!a!isagovoruik j00 n e zeli preciwij e odgovori ti ka· ko hi mogao izgledati laj "docek". No, Dizdaric pri· znaje i da raspolaze inform a· cijama da ce evemualna or" ganizirana ok upi j a!!ja 7..abra· nili MUP USK zbog mo· gucih lIereda. M.DEDIC

LiPouaca: Sarno za 8Monomi]U
Kanlonalni premijer Ham dija Lipov3ea smatrn da s u "bio.logija i Abdi6evo ~ivo!" no isk usrvo od! u~u j u6 u njegovom evenrualnoIn povratkulla poiiticku s,ellU~. - On je ~ovjek s vise od 70 godilla. zivota. Nadam se cia je dovoijno mudar da ne razminja 0 povratku u politiku, jer bi time ucinio veliku uslugu kra· jiskom narodll. :5to se tice ekollomije, njegova iskllSIva bi (rebalo saslusati. Kamo 'Srece da se u zivoru ddao samo ekonomije istice Lipovaca.

Upovaca; BioJogija iiskustvo

Novi Nadwrni odbor "Cesta FBiH" koji je u ponedjeljak imenovala Federalna vlada rn7.Jijclio j e dufuosti di· rektora ove instirucije Ljubu Pravdiea, a na njegovo mjeslo predioZen je Filip Vujev. . Vujev ee na ovoj poziciji i zV3nicno l,amijeniti Pra·

Uuleu umlesto praUdiCa
vdica kada Vlada Federaci· je pOlvrdi odluku 0 tome. Pravdit je na ovu poziciju imenova.n 2008., uz po" drskll HDZ-a BiH. . Na ovaj nacin ce prcdsta· vnici.ma hrvatskog naroda os tali m j es to direk tora "Ces· ta", a Bosnjaci su vee ranije

Smjena na celu "Cesta FBiHH

dobili direktora "Autoces· ta", gdje je nakon Erdala Tr· hulja dosao Ensad Karie. "Geste FBiH" (bivsa Direkcija cesla) upravljaju magislralnim ceSlama, ali vode i krupne projekte po· put gradnje sarajevske zao· bilazllice, G. M.

DodiM:nisam ceslilao
T~diCUt ~rebrllgici p
Ie POClnJenz .OCln
Ocijenio da sudenje Ratku Mladicu ne rnoze ugroziti opstanak RS
Predsiednik RS Milorad Dodik izjavio [e preksinoc, gostu juci na Radio- televiziji Srbije (RTS), da nije ces" ti tao predsjedniku Srbije Borisu Tadicu na hapsenju Ratka Miadica, nego da je same rekao da je EO ispunjenje dejtonske rnedunarcdn e 0 ba veze, Dodik je istakao da [e "Ml"di~, kao coV'jekkoji je komandovao vojskorn, svjestan da je irnao individualnu odgovornost". Podsjetio je da je i on sam u (0 vrijeme glasao da Mladic b u de izab ra [I za kern andanta Glavncg smba Vojske RS, prenosl Srna, Naveo je da je"u Sarajevu poginulo 10.000 Srba i da se pokusava prikazati da SU oni sarni sebe ubili". - Svi koji su cinili greske tre ba da 0 dgovara] u . rekao je Dodik i dodao da ne moze da negira da su neki ljudi u proslosti, iz tog vrernena, kao stoje Milosevic, zasl umi ii to ie napra v lien fenomen alan Dejtonski sporazum koji je dao odredenu sa m os taln ost RS, Ustvrdio je i da RS nije srvorena na genocidu te ponovio da 11; 11 Srebrenici nije bilo genocida, ali da je tamo pocinjen veliki zlocin koji je bio nepotreban i da se za 10 treb a 0 dgovara ti re da se on zal aze da se u rvrdi krivica, Dodik je ocijenio i da sudenje Ratku Mladicu ne mcze ugroziti opstanak RS, j er ne pos roji kolekuvna krivica ..

Predsjednik RS u intervjuu za RTS

4

Onevniavaz,petok, 3. ju nli1(panj 2011.

ak tuelno
. .

Kal1rima/lovic place .lIari tabutom sina Mirsada, ciji su posmrlni

oslaci U Memicima ./lasli smiraj 1. jUlia

TRIBUNAL Pred prvo pojavljivanje krvnika pred sudijama

Oodik: Tvrdi ria R S .nije s/vlJrena na geflOciriu

OUleren u samostalnost RS
Govoreci 0 BiH, Dodik je iziavio da bi ,,arogancija rnuslimaaa iz Sarajeva" rn ogla "razgra d ill" tu drzavu, uprkos nastojanjirna medunarodne zajednice da se to ne dogodi, Prema njegovirn rijecirna, RS ",eli iito [e rnoguee bolje cdnose sa Srbijorn i da "jednog dana bude s njom povezanasto vise poli ticki i
teri rorijalno". - RS je stalno okrenuta prema Srbiji. Mi gledamo na Srbiju i onda kada vas (Q nervira ... -rekao je Dcdik i izrazio uvierenie cia 6e ,,RS jednog dana biti samostalna drZava, jer je nemoguce gradi li zemlju BiH u kojoj nerna konsenzusa i uvafavanja i u kojo; postoii lcija BoSnjaka za preglasavanjern Srba i Hrvata".

Sudenje ce poceti za nekoliko mjeseci, jer je potrebno vremena da se pripremi sluca]
Ratni zlocillac Ratko Mladic bit ce danas prvi put izveden pred sudiju Haskog tribunala (ICTY), kako bi se izjasnio 0 kr ivici prema tackarna opndnice koja ga tereti za gen oci d i zlocine pro ri v covjecn os u, Historij skitren u tak desi t ce se u 10 sati, Tada ce se krvnik pojaviti u sudnici braj ieda.n Tribunala u Hagu. Sudija Alfon5 Ori (Alphons Oriel i.z Holandije pOZV3r ce ga dl! potvrdi svoi idemirer, pirar ce ga je Ii protirao opruznicu i mzumije Ii nie· ne navode. Sudija mOle nap roc ita n a ci jel a op

loilti

da Mladicu

iii njen dio, [avila j"eOnasa,

win ica

bude

Imenovan branilac
Ori ce, zatirn, opruzenog upitati i teE Ii se izjasniti 0 krivici prema navodirna optuznice. Mlndi,; mOle odluciti da se u danasnjem prV'om pojavljivanju izjasni o krivjci, a moie odabrati i da !O i2ja~.njavanje odloii l3 mjesec. Odlaganj e izjasnjav.3nja 0 krivic.i ~a mjesec 11.0bieajena je praksa pred Tribunalom, buduCi da op[uleni cesto ne lOde da

Z8iDOmOC osumnJlcenlm za
Premijer RS Ale· ks an dar Diomb ic Ie" kao ie da ce Viada RS izdvojiti 100.000 KM za Fondaciju La pruzanje pravne pomoei osuIllnjicenima za rame .. o~ine pred J Sudom u. Hagu, javi· In ie Onas •. _ Fondacija je for. Sredslva miran. 2004. godine. U fond Njome upravlja Bora!:ka Ofgallizacija RS (BORS) i mi smo predlozili da izdvojimo sreds rva za Fondaciju, a

Odluka Vlade Republike Srpske

ralne zloClne 100.000ceHM
(

BORS donijeti odluke kako, oa koji nacin i kome <Se pomoCi " rekao je Diombi<S novinari· rna u Banjoj Luci. Odgovaraj lle; na pilanje hoee Li Vlada RS pomoe; odbranu generala Ratka MIaidu dica, Dzombic je rekao da ce Vlada RS izdvojiti 100.000 KM za Fondaciju, a da je na BORS-u da Qdluci n3 koga ce !a SfedstV'a po troili d.

Ulecio se od raMa u BeOgradU
Ml adic-evadvoka t .Miloo S31ji~ !<:azaoje juce.!"La Sf" nu da ce njegov stieenik da· mu; na prvom pojavlji VlIIli'u pred Haskim sudotn tr.ti;iri odlaganje od 30 dana kako bi p'fou60 opluzniCl]. Saljie Mdi cia se Mladi~ prije dvije godine Iijecio od .raka limfoma, i co u beogradskaj boln iei, prenosi AFP, .

kazu osjeca j u li s e kri v im iii ne dok sami ne odaberu advokara, Buduci da Mladicjos nije imenovao branioca, Tribunal mil. je lucer, iskliucivo za PIVO pojavljivanje, kao zastupnika po sluzbenoj duznosti postavio beogradskog advokata Aleksandra Aleksica, Prema praV'ilirna Tribun.ala, Aleksi c je ju teI trebao posje" titi Mladiea u sudskom pri" tvoru u Sheveningenu i s njim porazgov.arati 0 sa· ddaiu apruznice. Portparol Tuzilas!va Frederik Svinen (Frederick Swinnen) kazao je da ce sudenje Mladicu poceli za ne.koliko mjeseci, jer ie pot!" ebno vremena da se pripremi taka kompleksa!]. slucaj, prenosi AFP.

Genocidi ubistva
Dan uoci prvog izlaska srebrenickog kasapina pred sudije, svjetske agencije,

medu kojima i AP, objavile su vise pries s prezivjelim zrrvamaalocinaRarka MIa· die. i niegove voiske. Fotografije rnezarja, majki ostalih bez sinova i muzeV'a i rnaiki bez djece te srusenog Sarajeva ponovc su obi~le svijet, I na ova] nacin svirna izvan BiH osvjezeno [e pamcenj.e 0 agre.siji na nasu ddavu i zrrvu koju smo po· dnijeli. lzmijenienom oplU~nicom Mladi eu se na teret u 11 racaka s(aV'ljaju genod d, zlotini proLi" covjecnosti [lad oesrb ima i kcien ju zakona i obiesj a rara mkom s uko· ba u BiH 1992-1995. U dvije mcke On ie apruien za genocid u Srebrenici i joS osam bosanskih op cina., u ostalih dever nU terer mu se stavljaju progon, istrebljenje, u b istva, de porra ci j a, pris iIno premiclIanje, terarizira· nje i Ile"moniti napadi na ci· v.ile i uzimanje talaca,

Serz Bramerc, glavni tuzilac Haskog tribunala
Glnvni wi!ilac Haskog tribunala Sed Bramerc (Serge Brammertz) u imerviuu za Bim -Justice Report kazao je da je malo vjeroVamo da ce doC! do spajania opruznica izmedu Radovaoa Karadiica i Ralka Mladica. - Mi bo TuzilaSlVO

PORTAl- komentar dana
LDP-a,

Cedomir Jovanovic, lMer
0

______

__L---'

. po.lilika - Cedomir Jovanovic i Stjepan Mesic u~jek su govorili u politiV'U

Vwd u demoruai!, z/oi',il!ackiit

hapJenJu Mladica:

Haosenle HalMa Mladica nile dOSIOoreMasno
SillatrruIlO da su obojica dio

mada ios nisam ~uo nijednogpolirieara iz BiH da irn zahvali iii komen lira n; ihoV'stav. V«ina bh. poli tiCani nije b~ za Bill, ani se be.re Z:l vlastite interese i [<JLeiie,.a ne za nasu drZaV'U i narede u njoj. (Bl/re.k Burekwit)
La BiH,

is tog udruzenog zlocinackog poduhvata. Jedan je politickiarhi tek! zlocina koji su pocinjeni, a drugi najvisi vojni voda na terenu. Kad ie Karadzic uhap:len u jU11l2008, godine, nadali smo da ce hapsenje Mladica uskoro

uslijedi.i jer je bila poli~ tickih promjena II Srbiji. Nada.li· smo se da. njima dvojici moZe bid sudeno zajedno, ali Mladic nije Llhapsen, a sudenie Kar· adZicu je pocelo prije godinu i po - kazao je Bramerc. On ie (ekao d a se Hailki tribunal nadao hapsenju

- Vise bih volio da se hapsenje desilo mnogo, mnogo raniie. Medutim, nije prekasno jer je on sada konacno LI Hagu i nadamo se da mu sudenie moze poced SIOprije pod najbolilm moguCim uvjetima kazao je Bramerc.
01'0

16 godina.

pog IediI
~.

D~ivni avaz, petak,

3,junVlipanj20tl.

5

EKSKLUZIVNO Intervju Veslija Klarka za "Dnevni avaz"

Bivsi

Srblia je znala gdje je Mladit • Imao je podrsku drtave • Mirovni pregovori su nam oduzimali vrijeme da raniie lntervenlramo u BiH
Razgooarao: Erol A PDO VIC
glavni kornandanr

8

adl )8 as un- lea I iM- la _tiMnae-o__[sta. a

,

N ATO·a za Evropu, arnericki general Vesli Klark (Wesley Clark) uekskluzivncm razgovoru za "Dnevni avaz" govori a siruaciji u nasaj zemlji, hapseniu Ra tka Mladiea te vojnoj intervenciji uBiH. Klar k, kaze, j os os (a j e pri rvrdn j am a koje je prj ie godinu izrekao u zajednickorn pismu s predsiednicom Me'if unarodne krizne grupe (ICG) Luiz Arburfl.ouis Arbour) da je situacija u BiH, "nazalos r, razocarava] uca",

Klark: Zapad nikada nlie popus/iQ S pri/islrom na Beograd

lnteres u EU
Ne komentirajuci pismo Arbur kojeje ovogmaia iznova uzburkalo duhove u BiH,

o Generale, 0 wnur=miiljUle uOCiprvog pojavlji'V(11!ja arka MlwHca pred. R Ha§kim tn"lnmaIoml Kupujele Ii Vi pril3u k'w'1), turoodno, niMu Srbiji uije znao gdje se ovqj rotnizIaCi,wc skrivao?
- Siguran sam da je bilo harem nekih ljudi koii su zn ali gd je se on skri vao, u najmanju ruku, radi se 0 dobra obavijestenoj grupi, Znali su,
dakle, gdie se krije, Siguran

general Klark navodi da niko nije rncgao prerpostaviti da ce "Bosna iei II toliko mnogopolitickih pravaca"

cija Hagll politicka IrgO'Virla - Nije se nista prcmijenilo! Uvieravam vas da zapadzapribliZava,ue SrbiieEU?

sam da ib je b i1.0 vise u vri jeme dok je Milosevicbio predsjednik u Srbii i re da se ru ra-

- Mislim da se ra dilo 0 tome da ie EU stavila do znanja Beogradu da je suocen]e generala Mladica s licem medunarodne pravde od nezamienjive vaznosti za Evrop u. I na koncu je to posralc

ne zernl j e nikad nisu od us tale od z.. h tieva da se Mia die nadepred Sudom u Hagu niIi su ikad pop us tile s p ri ti skom ika zvanicnorn Beogradu da se MIadic ulovi i ispoHaskom tribunalu, U

ruci

Bosnu ura,lili na MaDiluIO-lih
Generate, jeste li iz,wnadeni do je u Bosni 16 godina pos/ije De}'lOna ttdlva politilka .1T4wu!en. dia do.pollekad priie.li njenom r'a.spadu?
0;

POSIO)e I)Udi :HOn biZe·ljen
tlekdikc dana " amerilkim lIom"ama, da je Mi/ose'Vit mrtav,. alije "jeguv projekl 0 raslUranju BiH- veoma iiv Ie do ga Mi.lorad Dod;k provodi u djdo?
- Mislim da je lIagicno da ne moZemo formira!! vladu u BiH i slijediti De;musk.i sporoZUI!1.. Posroje neki hudi koji hi Zelieli da Evropu i Boo.ou vrate oazad sasv im j~sno i Iiu dima u Srbiji da,. ukoliko oni ne odgovore na raj pozi v da pro vda bude zadovoljena, nece biti napretka u ze!jellom pribliZavani u s tazi z.a prikljui':enje EU. U Beogradu su.,ocito, kon acno sh va tili da bez roga 0 ere b irio tvorenog pUla s ekonomskim napreI~ kom iprosperitetom u Srbiji.

IJ S.ra kaiete na opome1l!!,recimo, Aleksaudra Hemo,!a, napistllm prije
dilo 0 zvanicnoj drZavnoj podr~i. Ali, poslepeno, podrska Mladicu je opadala, b raj Iju di, n iegovih drugova, umirovljenih alieira oka nje· ga se smaniivao sponmno, pa se ne bih iznenadio da ie, mozda, lla kraju, doista mali broj niih znaogdjejeon., 0; ZlIaei Ii to da i Vi prih'Vatal<!sl"i/umi naranv iz

-,To je veoma rHzocaravajuce. Da, veoma me sve [Q zabrinjava. Malo je ko (akvo ndlo ocekivao.

na on u ulaznu kapii u iz ranlh 90-tih. Ali, uvjerav.am vas, te su lekcije naucene. N ema povra tka na (0 i,. naravno, ne bi smjelo bin povra tka taro o. Piranje .rizika rrebalo bi bid rij~eno u skladu s principima posr3vlienim u Dejtonu. o Moze Ii se ko.nf/ikr obnO'Vitiu BiH? - Svakako se nadam da se to !Ieee dogodi ti! !Ome nisu popuslile do posIjednieg trenutka .. o Vjen<jell1Iida ce .Vas

pozvmi da budete wjedok prouvMladica uHagu? - N emam poima. 0 tome
uopce nerozmisljam!

o Jpak, ta pandla duga Beograda "kakosu gatekned=lIo olkrili", iako mf!ogi uije stiza.la do vias I;" Beol'VrdedojehapIenjeM/adita grad .... S/a S8, alida, odjedinjegO'V(l ek.spresnai1.ksrradi- uompromijenilo?

- Nadam se cia ce, priie svega,pozvati ljude iz niegovog ohuzenja, one koji neposredno moga svjedoCiti 0

-0 Kahavje Va§stavprerna lome, S obriram na w da ;;Ie S"Viedociii proti"lJ robodaS naMilosevica 2003. gadine?

jedncg zlocinca,a negenerastrasnim zlocinima koje ie la, Bio [e masovni ubica koji 011 uCinio. Isto tako, vierujem da ce se pred sudcm i Z3seu tomedokazao na najgori nacin uSrebrenici, konorn s Mladicem suociti oni ljudi koji su odgovorni Rjesenje kOflflilda po !OJ komandnoj liniji, da D' Razm iIIjale li i koliko ce oni biti ispitani i da ce se cesta 0 lome da ste Vi i predistina 0 rarnirn srradaniima sjeduik BiI Klinto« (Bill "prikovati" kako treba. Clinton) mogli zaustaoiti N ista od wg (sv iedo cen ia, Ratka Mladiia prije genoop, a.jueukljucuje mene. o R atouali Sle praliv cida " SrobrelliC'ido sle ramnogih. pro/e.sioualni/I "Voi- nije poduzel ivoj"" inter. nika i genera!a, "0 kaktrV [e "VencijuI!BiH? - Mnogo prije kobnog liebio Ratko Mladic kaa Vas lIeprijatelj? Kako biste ga (3 1995,. iii, da ovako kazem, elm je Klimon postao predposlije suega opisali? sjednik ( 1993., op. 2.), poslao - S Mladicem sam dugo je drZavnogsekretara Vorena diskutirao 1994.,3 haci razKristofe,a (Warre.n Chrisgovor s njim imao sam sljetopher) u Evropu da razgova· dece, 1995. (uoCi Dejtona, ra s nasim sa ve.znicima i naop. a.). Bio ie bombasrican! pravi bolji plan za Bosnu s Bio je zloban u karakteriza· njima~ Ali nismose mogli doeiji i opisu drugih Ijudi, dok govori[i mda. A onda, 1993. i je za sebe bio pun samoh~ale 1994~,ame.riCki ambasador i prijernje, iako nihd niie Carls Redman (Charles Red" izgl edao da. je u v~likoi Iiman) "rasCisuo je siruaciju";r.ickoj kondiciii ... S to se lie napravio plan za mir, ali su ga uklapa u sliku koj'u nam je b osanski Srbi odbili. Dakle, plasirao pred kamerama kastaluosmobiIi angaZirani. J a ko diz.e regove ... ? sam, usrvari,o mm planu koji Tako je meni izgledao. sam donio sa sobom p i.taa No, nema sumnje da je bio M ladiea da gll po tp i~e i, na· pU.n sadizma, pun ideorayno, on je odbio. Bilo ie to lo~kog fanatizma ;:.a tu ideju 1994., gOdiou prije Srebreni· :>rpskog nacionalizma. I, na ceo Znati, doSli smo do mga koncu, bio je veoma liurir covjek. Nemam pojma je Ii «(ek n.a haju, op. a.) da ie in· [ervencijabila neizbjerna. bio dobar geoeral iii oe, ne mogu 0 tome suditi po neo Pa" ZaSil},.ouda, "isle inte,..."mira!i? kim vojnickim osjetanjima. - Znate, u.vijek ie tdiko Ja sarno imam zapis niegonapravi!i rakvu vojnu in refvih akciia pred sobom. A venciiu i da jos ana bude na njegov zapis ie zapis akciia

vrijeme,

Da bi se napravila

jedna rakva voj aa in tervencii a, treba bi ti si gu ran da je uporreba sile zadnje sredstvo, Pri ro me p rvo treb a napraviti sve prelim in arne korake. Ti koraci su u vijek ponavljanje napora da se pregovarao rjesenjukonflikta, Sve 10 morate preuzeti pr-

vo, ami, oeiro, 0 ismo bili iscrpili sve te mirovne pokusaie.
Zapravo, u nasern 51uca] u

"Ciniti .neslo ranije? Moida drugaelje sa'l.>jelOvati prodsjednikaKlinzoua?

napori su uzel idosra vremena dok su kornpletirani. A onda su se one uzasne srvari dogodile. I mislim dasu ljudi, zaisra, svuda u svijelu Zaiili ~IOse 10 dago dilo. ZaLili smo sto nisma poduz.eli ne310 ranii e... OJeste Ii Vi, litno, mogli

u

- Sve diskusije koje sam 0 tome vodio (s Klintonom) su u mojoi knjizi 0 tome kako se vow moderni ral. I mogu sa da reCi da ja, ustvari, n isam bio u poziciji da dajem saviete. Nije to bila IDoia duznosr! Nisam se nalazio na tom mjestu, u laneu zapo vj edne odgovorns ri. J a sam pisao odgovarajucu dokumentaciju (policy paper), pravio sam prepomke, koji posao lreba bili obavlien, aLi u smislu nekakvih prij~dloga koje smo mogli napraviti nije bilo prostora da se ide naprijed s intervenciiom. Uzelo nam ie Vfemena dasve doljem 1995. da. [()uradimo.

Sta dru i isu

Doevni avez, pewk. 3_ junVlipanj 2011.

mOZ at k

UPOZORENJA Svjetska zdravstvena orqanizaciia potvrdHa

-

U BiH oko tri miliona Ijudi ima rnobllnl aparat • Dornacl snucnlacl oprezni u

I
Karedre

-

Mladic dleuolltu zaurosio gralitom
Fotcgraf Did Garvin Oeff Gurwin, 28) svoju je djevojku zaprosio grafitom koii je sam iscrtao na zidu, riskirajuci javnu sramotu uk 01ike d j eve j ka Kej tlin (Caitli n) ne pristane, Na zidu jedne od najprometnijih raskrsnica avenije A i 2. ulice u Njujorku zaliublieni Dzef nacrrao je drvo u eva IU s plccicama iz igre "Scrabble", koju oboje vole igrati, i pitanjern "Hoces li se udati aa mene?", S ve je zam islio kao p ri kaz zel ene Iivade n a koio] rastu ruze i i trckara Kejtlin liubirnac, psic Parki (Parky), Kejtlin (27) ie doveo pred svo j grafit, klek n uo i posta via veliko pi tan je. Svo j odgovor je i ona ispisala na p 1.0 cice te su se zaiedn 0 fotografirali,

Zaljubljeni Njujorcanin

Korisnike gotovo tri rniliona mobitela u BiH rnoglo bi ozbiljno zabrinuti najnovije isrrazivanje Svietske zdravstven e 0 rgan izaci j a (WHO) koje je pokazalo da su mobilni telefoni sremi za zdravlje te da mogu uzrokovari rak mozga!? One na sto su pojedini naucnici godinarna stidljivo upozoravali do kazano je isrraZi van j em proveden im u 14 zernal ja uz uCeSce 31 naucnika.

sprernni olako prihvatiti ovakvu senzaeionalnu vijesti i rvrde da rreba ipak sacekati
"potpun ije p cdatke",

[edna oct riierkih koja je htjela govoriri 0 ovoj remi je
sefica za fiziku na

naizasluDUeniie marlle u BiH
1. Nokia 2. Sarnsung 3. Sony Ericcson 4. Siemens 5. Motorola
* Prema istradvanju agencije GIk BiH

saraievskorn Prirodno-matematickoru fakulreru prof. dr. Lamija Tanovic, koja is" lice da je saopcenje WHO·a

Sli{:na istraiivanja
Prema tom istrazivan]u, na skali kancerogenog djelcvanja ad jedan do permobirel je na trecem m ies tu _Osim SIO uzrokuie rak i rumor, mobitel hi mogao negati vnc u rjecati na pamcenie, ier se memorija nalazi u diielu mozga koji je najblizi mjestu gdje prislanjarno rnobitel prilikorn ra"govora. No, bh. strucnjaci iz ove oblasti, ali i liekari nisu

Starica zeU na drustvene rnreze

Tanovic: Siure inlormaci/e

Uuecaj na djeCU prema iSlraiiuanjU
Siragne/: Isla na kurs puta podloznija nastanku turnora mozga djeea koja koriste mobirele

5

veci rizik od prob lematii5nog ponasania djece ko j a p reranc pocn u koristiti mobitel

50 %

U 106. DOd-nl Oluara orolilna FacaboOHU
Balm Lili Stragnel (Lily Srrugnell) iz Velike Britanij e, stara I 06 godina, planira otvoriri profil i postati naistarija korisnica Facebocka Postala je fan drusrvenih rnreza nakon stc j e .ZlI mila kurs za penzionere n a koj em je ucila kako koristi ri in remer, S tarica ima troje diece, cervero un ucadi i rroj e praunueadi, Prvi cas 0 drus tveni m

godina je gornja gran; ca do koje djeca neb i trebala koristi ti mobitel

16

vise probl em" u ponasaniu irnaju dieca ~jie su majke u rrudnoei ko risti le mob itel

30 %

mrezama im ala je proslog mjeseca, a za 107. rodendan ZeliiPod .. Trenutno naisrarija korisnica Facebooka Lillian Lu (Liliannejirna 104godlne. SmlaIi6·Mufladii6:

PeeI_ ieoe bile alaune
Novo isrrazivanj epokazalo je da su Zene u prahisroriji odlueivale i bile dominanme u odnosu na muskarce, Novo ismilivanje nauenika s Oksfordn i med unarodoog li:m<> anskarac uglavnom bio u pecini,

Novo otkriee

vela

Pos/aji

rropologa pokszalo je da je alfa pecinska zena izlazila u lov i donosila odluke, dok je muOvo orkrice moglo bi ugroziti vjerovanje da je pecinski covjek bio agresivan ina" si Ian prema ze.ll i.

prilicno sruro te da se stalno objavljuju rakva i sliena isrrazivanja. " Neophodno je da se zna koji to intenzitet i frekvencija elektromagnerncg zratenja mobirela utjecu stetno na mozak. No, preko ljudskog
organizm a se p re-

spec

• Australka V rueri Tejlor (Valery Taylor) be<: ikakve hoj azni iz ruke hrani velike bijele ajkule, Cak ill imazi N aime, Valeri je eksperl za ajkuJe iza !l.'levizijski dokumentarnc "Sjenke ajkula" iz rukedajelmmuajkuli. KadajezaVIllila shranjenjem, Tej" lor jeprijaleijskipomazila ajkul~ be<:ikakvog straha

lama masa dektrO magnemih raIasa, od m.ikorv al· nih re.rni, mobilela, kom pi u tera i drugo& ali pravo djeloVl!nje na or· gani ... m jos nije a

mozalk

O~evni avaz,petak, 3, ju~lIlipanj 2011 ,

7

Sta kaiu poznati
Emir Spahic

MiSlio sam

. Nama, igracirna, nije bilo lake slusati price 0 suspenziji, Najteze rni je bilo u Zenici kada srno, na poluvremenu, ad Rumuna gubili 0: 1, Isaosam prema svlacionici i mis. .. lio sam da je to kra], da vise nece biti represu nsm dailim/a zenraciie.da sve propada. Ali onda su Zenica i naviiaci koji su bili na utakmici cdigrali veliku ulogu u drugom poluvrernenu, dali su nam krila i svima [e poznato kakosmo pobiiedili, . (Kapite" bh.weprezentacije za '\4vazov Sport")

[fa

Ie sue

11'00810

procjenama • Pedijatri ne sumnjaju u stetni utjecaj zracenla na djecu

Zan Klod Trise

b-lnost· '--. staMiIozbilino .CHena borbu protiv in'.. shvatamo

OCouat Cemo

flaciie, jer smo svjesni odgovornosti prema sugradanirna, Mogu irnari povjerenja u nas kada kazemo da cemosredniorccuo ocuvati srabilnost cijena, (Predsjednik Evropske inflacije centralne bankeza "Deutsche Welle"}

Rajko Grlic

- Cinilo rni se da je u politic; novae zamiienio sve, ukljucuiuci i utopijski i socijalni element politike, Cinilo mi se da je na ovim prostorima osrao samo ta], nakaradno-apGrlic; ObraclJlI surdan naci onal -relig iiski obracu n S s proslaUu proslcscu, na jednoj strani.i novac.kao jedino rnjerilo svega ostalog, ukljucuiudi na drugo] srrani i sadasnjost ibuducnost. (Rediteljza "Veeemje"(I'lJ{)$ti")

novae Ie UOOliticl zamuenlD sue

Sta k azu u naro dU ~ JL:::::::,J
v v

iiii 033/281-393 redakciia@avaz,ba

- Svi mediji koji su emitirali pjesme koje slave krvolcka Rub Mladica rrebali bi za to odgovarati, M.ladic je pocinio tolikozlo.da ienormalnorn covjekunemogufepojmitidaga neko moze slaviti. Zaro bi RAK takve slu_C"djeve rrebao ozbilinoshvatiti isvaki do [ednogkazniri, (Cirale!jka;z Tusle]

lIoii so ueneau Mladica

Hazniti sue medUe

Vremenska prognoza

J. 6. 2011.

PODlsprema MonClnl zracenja
za okolis (Environmental Working Group), Evo koii modeli mobitela naivise, a koii naiman]e
zrace (Maksimalna do 1,6 w!kg).: dopustena razina zracenja ie Na temelju podataka proizvudaea, prema koliCini zracenja napravila popis mobitela je Radna grupa

-

~'

'1

preporulle za SigUrniJelioriilenle
kratko (do 30 minuta),

TUZLA23 Danas ce biti nestabilno vrijeme, sredinom dana i p cs liie podne 0 cekuiu se pljuskovi i grmljavina, Vise suncanog Veemena 6e prije podne biti na jugu zemlje, Vjetar slab do umjerene jacine sjevernog i sjeveroisto cnogslTI iera.
ZENICA

• Koristite opciju spikerfona na mobitelu,
• Telefonirajte dalje od sebe

23

SARAJEVO

• Za vriieme uspostavljanja veze mobirel drzite • Ne drzite mobitel u spavacoj sobi iIi ga iskljucite po noci,
• Drzite mobitel lito dalje od djece, • Mladi od 16 godina ne bi trebali rnobitel koristiti

2Z

1. Momrola Bravo: 1,59 vati po kilogramu 2, Motorola Dreid 2: 1,58 w!kg 3. Palm Pi;;:i : 1,56 w/kg 4. Motorola Boost: 1,55 IV/kg 5. Blackberry Bold: 1,55 w/kg 6. Momro]a 835, 1,55 w&g 7. HTC Magic: 1,55
w/kg

.NAJV1SE

8. Motorola W38S, 1,54 w/kg 9. Motorola i290, 1,54 lV/kg

L LG Quantum: 0,35 w/kg 2. Casio EXlLIM, 0,53 w/kgk 3. Pan tech Breeze Il: 0,55 w!kg 4. Sanyc Katana II: 0,55 w/kg 5. Sams un g Fasci nate: 0,57 w/kg 6. Sarnsung Mesmerize: 0,57 w/kg 7. Sarnsung SGH-a197: 0,59 "'/kg 8. Samsung Contour: 0,60 wfkg 9. SamsulIg Gravity T (T-Mobile): 0,62 w/kg

.NAJMANJE

• Odmaknite se od ljudi koji relefoniraju • Mobitel ne drzite u blizini spolnih organa,
dee istrazivanja WHO-a, lako je rnoguce cia up 0 treba mob itela rnoze izazvati i tumor na rnozgu, To su jo;;§pekulalivne teorij e, al j vierovatno postoi i veza. Neka istrazivanja su dokazala da ked ljudi koji rnnogo razgovaraju na mebitel moze doci do poremecajaravnoteze, Ito je jollu faz; iSl!'aziv3nja ' bze dr. Smlatic-MuhadZic, o na smatra da dj eei ne

PETAK
::J;_iIj.2tn1.

SUBOTA
t.Ii.;Z:UU, ..lJfMNJf lmPE'AATUFiE

- 3to se

i :5.~, ;z:(I11.
; JUlAAJiIt ruaFtATlfIE

treba prerano dati mobitel, i 10.I1e sam 0 zbog zracen j a vee izbog drugih stvari. - Djeca stalno saJju peruke iii igraju igrice na mobitelu. Treba raditi na razvoiu niihove kreativnosti, na tome da se igraju, ciraju knjige. Dieca se, jednostavno, gube, Oruduju se jedni od drugih, Sliean problem je is kompjuterirna - hze nasa sagovorn ica.., , M. A VDIC - E. HALAC

.AlJMllJ.E fEMI'EAAntAE

od 12' C do 20' C
!JrlEVNE TE:IAPaUoTUFlE

od 1Z'C dD 20' C
1J!'i9'li!IE'I&ti'EIU.l1JR!:

i Dd 12'
=

C do 211' C C

od 20' C do ane

od 22' C dD 2TC

i ud 25' C do 31'

~E

m.tP$,tn,&l!:

BIOMETEOROl03KA PROGNOZA
N astlwlja se razdoblje relativno nepO'Ioljnih biometsoroloSkih prili ka, pri cemu ce naji"a1~njje regobe lmatl reu maticari i osobe sa pslhosmatnjama. kao reaktija na vrijeme moguoi su i bolovj na mjest.ima olljBda, glavobolja, nervoza i dekonGentra~ija. NB~to ugo~nije ce bm na jugu. gdje su moguti j duii suncanl intsNali. 6ra~ SarnjBvo 3. 6. 2011.

1,I~lilk 5,06
ZaJazak 20.23

Izlalllk

6,16

Zalazak 21 ,57

8
ALARMANTNO

Dnevni avaz. pe1ak. 3_ jlfnVlipanj 2011.

tem

e

I rali -z.a h. gradeui

Sprema se nova prevara nasih firml

u
TokQff/ posjele

Posjete

EU

Visoka predstavnica Evropske un ije za van js ku poli riku i sigurnost Kerrin ESIOO (Catherine Ashton) izrazila je zadovoljsrvo stavljanjern van snage referen dum au Rep ublici Srps koi, izja vila j e JUGer za "Dnevni avaz" Maja Kocijancic,ponparol Eston, . Vi so ka preds tavn ica Eston zadovoljna je sro je, u skladu s dogovororn, referendum u Republici Srpskoj stavljen vall snage, a zakliucci

slon: Sada brzo lormirali ulasl

0

povlacenlz referenduma

"Osiiek-Koteks" u BiH osnovao kcerku firmu po ugledu na SCT • Domacim podizvodacima ponudeni neljudski ugovori

Potrosen auans
$;Igovomici "Ava-d' Mde cia Ie "OsijeI::·Koteks" ve.;;. poir000 avans ad okD pet rniliona KM iwje je do-

..,. Arnbasador Svicarske u BiH Andre Saler (Schaller) ikomandant EUFOR-ageneralmaior Bernard.Bairposjetili su jucerTrebinjei u kuCi u

&air i Baler UTrebildU

Narodne skupstine RS revidiran i. Ona oceku ie da to bude korak koji ee pomoci BiH da se vrati na evropski put· hze Kociiancic, Prerna njenim rijecima, Eston oceku ie i skoro uspostavljanjedrzavnih vlasri, - Sada zelimo vidje ti da bIZO formiranje vlasti koje mogu raditi na hitnirn refermarnasa aktivnirn uCeSCem svih s I11Ina - navodi Kocijancif T.L Saraje vska laQtJilalBica: Na§e firme Na drugoj dionici sarajevske zaobilaznice, gdi e radove izvodi konzorcii hrvatskih kornpanija predvoden firmom "Osijek-Koteks", sprema se velika prevara dOIIDl.Cih kornpanija, saznaie'Avaz", Ona ce s e, ako nase institucije hitno ne reagiraju, odigrari po istorn scenariju kao i ona na prvoi dionici, kada je nase kompanije prevarioslovenski SCT.
II nemHQsli

koioibcravisvicaeski LOT timusastavu snaga
EUFOR-a

bin ad ''Cesta FBiH",

se S nacelnikom opcine Cukom.
Trebinje Dobroslavorn - Mismopredani cijelo]

uBiH small

iako i2gntdnja saobra6ljoice tek pciinje.

BiH,au!laSem.sasravu

imamo vojnikeiz26zemaljaucesnicaurnisiia-rekaojeBairidodao dajesigurnosna si tuaci] au BiH zadovoljavajuca P.M.

OHR OSla):edo dalinieg
Kancelarija visokcg predstavnika U BiH (OHR) ostaje i dalje u BiH kako bi kontrolirala prinijenu Deitonskog sporazurna jer je

Visoki predstavnik Valentin lncko

Razgovori

meselara astrahujese da ce ona bi ti koristena za sklapanje ugovora s nasirn kornpanijama.

ocijenieno da ie jos rano za njeno povlacenje, kazao je u intervjuu za agenciju AP visaki predstavnik u BiH. Austrijski diplomate je rekao da povlacanje misiie spada u "srednjorccni, cd!JOSIIO dugorocn i cilj", medunarodne zajednice, Hapsenje Ratka Mladica on jeocijenia korakom ka cl:;msrvu u EU.

Nerealna cijena
Nairne, "Osijek· Koteks" je posao dobio po cijeni koja je za cak 2S posto oiza od s vih os tali h, pa cak i od ponude SCT·a, koji je pozna~ po dampinskim (nerealno niskim) ciienama. Kako su nam poiasnili suucDjaci, maksimalan popusr koji se moze dati Da ovako velikim projekrima ie [fi POSta. Zbog toga predstavnici

IffCk(J.:DugQrol:ni cHj

Stiliti interes gradana
Americki ambasador uBi H Pa[rik Mun (Patrick Moon) : i federalni m inistar finansiia Allie Kraji- . na rugovara!i su: jueer u Federnlnom ministarstvu finansi· ja s n ajm ladi m zapos,lenicima ove dr;ta,vne . instiruci je Q s randar. SaraJevo: Sa sastanka dima profesionalnog po· naianja drlavoih sluZbenika. - Velika je odgovornost biti drZavn.! sJuzbenik i svi moramo marljivo radi!i da bismo zasluZi!i povjerenje gradana. Oni moraju viera· vad da vi kao dr'lal'ni sluzbenik stitile interes gradana_ Oni moraju znari, naprimjer, gdje i kako se erosi novac od poreza-ka;(aojeMun.

Mun u Ministarstvu finansija FBiH

"Koteksa" nasirn podizvodacima Dude neliudske ugovore PO kojima bh. kompaniie, koje su polagale veliku nadu u ovaj projekr, nede moci nista zaraditi, a mogu biti samo nagubitku. Vlasnik jedne domace firme koii ie pregovarao 0 sk lapan ju po di zvodacki h ugovora s "Koreksorn", ispricao narn je da mu je ponudeno da poslove obavi po duple nizo] cijeni od realne, - Za kubni metar nasipa oni nude osam maraka, iako je realna cijena, kada uracunate nabavku, transport i ugradivanje, 16 KM.. To zna.ti da ce svaka kompanija kojapristanena Ie uvjele biti n a gub itk u, ako ikada i naplati svoj novac· kazao ie nd sago vo rn ik. Uz to, saznajemo da je vee osnovana keerka firma, "Osi· jek-Koteks" d.o.o. Sarajevo,

Ostro upozorenje
Podsietimo
novae

da ie SCTosfirmu

kcerku

SCT-BBM s kapitalom od 2.000 eura, koja je sklapala ugovore s nasim kornpanijama, koie zbog toga sada ne mogu naplariti svoj novae. Da ie 10 namiera "Koteksa" potvrduie dopis koji su "Ceste Federaciie" prije desetak dana uputile ovo] kompaniji, U njemu osrro upozoravaiu da "Osiiek-Koteks" d.o.o, Sarajevo ne moze sklapati ugovore, vee da to mora Cioili il;Voaac radova, odllosno maticna firma iz Hrvatske_ lz "Cesra FBiR" jucer nismo dobili komentar na CiveCinjenice ..

..,.Rezidentni kcordinator UN-a u BiHJurij Afa· nasiiev izrazio ie nadu da ce konstruktivni dijalogo refortnipravosuda u BiH uspostaviti efikasniji i funkcionalniji sistempravosuda uskladu sasrandardimaEU. Afanasijevje tokom sasrankas premiierum RS Aleksandrom Dzombicem razgovarao iogodisnjem pregledu aktivnosti agencija UN·auBiH.

Jl'8UOSUde

EIi_Ue

Tuzilastvo BiH

PrltUor

G.MRKIC

to> Tuz.ila.stvoBiH uputi· 10 jeSuduBiB prijedlogza
odredi vanje pri tvora za Admira Arnamovica (31)i SandraMelica(26) izSarajeva kojesu pripadnici SUdskepo!icijeuhapsili prekjucer.oni se sumnjice daau kao i:!anovi grupe za organizirani krimilla.l p oi':inili kriv icn 0 djelo neovlaSteni prometopojuih ruoga,praujenovea, izou" du Ie Ie-sku krndu.

iArllautouicu

melleu

U okviru n-adicionalllog 33., susre!:! "Deutscher Evan· ge1isch er Ki rchen tag" IID rezdenu, reisu·l-ulema dr. Mustafa ef. Cerie odrZao ie predavanje 0 remi "Od zajed· nitke, baStine do zajednitkih VIijednos ti,o d ~aiednicke

Reiseerie uDrezdenu

U okviru tradicionalnog 33. susreta
h is tori ie do zaj ednitkog djelovan ja", ja vila je Mina. Rijet ie 0 konferenciji u organizacij:i Evangelislicke crkve koja se oddava svake d vi ie god ine u razE"i Iim gradovima u Niemackoj. 0 120.000 ucesnika.

Sef EUPM-a u BiH Stc· fan Feler (Slefan Feller) 10kom jutoerasllje posiete Fe· deralnom MUP·u razgovaraa je OJ Sarnievu s ministrom Pr-edragorn KllfteSom 0 zllllcajusaradnje policiiskih i drugih agenci ja III provodenje zakona u BiH na svim nivoima. ismkn u 10 ie da ta saradn ja predstavlja jedan od osnovih preduvjem UI efikasno suo prots lavii an je svim 0 blicima kriminala, posebno on og s obilje:l!jem organiziranosli, kao i terorizmu. Kao pozitiVlln primjer takve saradnje, Feller ie navec uspos tavii anie i die10vanje koordinacije di" rektora policijskih agcncija i glavn og drfuvnog lUii oca.

EUPM JOSpotrebao u

Ministar Kurtes razgovarao s FeIerom

Ministarstvo

Ministar KuneS kazao je da jc EUPM jos poueban u BiH ltao i da se na.da buduroj

saradnji i medusobnim par" tnerskim odnosim FederalnogMUP-a iMisije EUPM.

to> Egipatski drz..v.ljauin AhmedMuhamed Elfa· raha.ti Otrnan(Othman), toji ie proglaiien priie!" njom po nacion.alnu aigurnoal.BiH,jucer je u pramji ovlasrenih lica Sluzbezapoalovesastraneima MiuiSla{S[vasigur· nosti BiB deportovan za Kaira (Egipal).

Deportiran EDiPcanin

teme

Onevni avaz, ~ Btak, 3 ..juni!lipanj 2011 .

9

GORAZDE Eksploziv izazvao nesrecu u .Glnexu"

eksploziii do koje je j ucer do slo u gorazdans koj Iirrni namjenske industrije "Ginex" tesko je povrijedena radnica Samija Bico (32). N akon ukazane ljekarske pornoci u Kantonalnoi boo lnici u Gorazd u, san itets kim vozilom transportirana je u Centar urgentne medicine

v

Samija Bica prebacena na KCUS • Prva eksplozija u 60 godina postajanja tirrne

d ica 081ala b z saBe
klinickog

Univerziretskng
centra

u Sarajevu (KCUS).

Teske povrede
smo izvrsili ampuraciiu lijeve Sakes dijelom podlakrice.sanirali povrede !IS desnoj Saci na kojoj su prisu me dvije vece rane imislimo cia ona nije ugroZ. ena Lijeva je, ,...---, nazalost, u pctpu nosti stradala, Pa· cijentiea ima I n e k o l ik o eksplozi vnih povreda po glavi, [ednu na grudnom 'L,>!H·b!l!·-· kos u. Ugla- U fer· . _reca vnom je rij~ Q nesrec: o teskim povredama, zbog kojih je upueena na dalin je di jagnos ticke obrade u Saraj evo, Mislirn da 6e ona bid dobro. N aSe prve procjene su da ioi

zivne naprave kod paciientice

• Zbog povreda od eksplo-

Principijelno je traiio saradnju s Tribunalom i umnogome doprinio da Mladic bude uhapsen
Tihi Belgijanac Sed Brarnerc (Serger Brarnrnertz) preuzeo je 2008. godine funkciju glavnog haskog ruzioca od robusne Karle del Pome (Carla). Od rada do dimas u Hag na optuzenicku klupu srigli su najtrafeniji rami zlocin ci Radovan Karadzic i Ratko Mladic. Bramerc ie za rnnoge, cijeneci njegovu pcjavu i rijetke izjave u javnosri, bio blago razocarenie u odnosu na Del Ponte, Svicarska fuziteljica je mnogo Ci.lli1a. rnedijima, no u sustins ki se malo ba vila svojim ruziteljskim poslom, istovremeno sklapajuci sramni dogovor s Beogradorn 0 skrivanju dokaza, No, Bramere se pokazao drugaciiirn. Principijelno je rrazio saradnju Beograda s Tribuna10m i umnogorne doprinio cia Mladie, kon aeno, z:lvlii iza resetaka, Time je odradio Iavovski die posla, no pravi je izazovjos pred njim. Bramerc je roden 1962. gcdi ne, Bio je pet godina zamjenik Del Ponte. Radio je za Vijeee Evrope i Evropsku komisiiu te Ujedinjene"narode. T. L

ce definitivno otkloniti s~.,..·- cr dileme . kazao nam je dr. sve Elvin Catovic iz gorazdanske
bolnice,

zivot nije direkmo ugrozen.ali

Prerna rijecima direktora kompanije J usufa Hubjera, eksplozija, prva u 60 go" dina postoiania fume, [0·

Bit C8 POdUrgnutaoP8raCIf
N akon Iran sporta u Sarajevo povrijedena Sarniia Bi1:o smjesrena je na Kliniku ZlI. anesteziiu i reanimaciiu KCUS-a.Kako nam je kazala portparol ove zdravsrvene ustanove Biliana Jandr;":, ozlijedena iena bir operaciji, Bico ie kornunikativna i svjesna, ali je izuzetno re"ak pacijent, Amputirana joj je lijeva saka i palac na desnoi ruci, a im a i povrede abdoE.Ha.

ce podvrgnuta

kom koiih je proizvedeno vise miliona kilograma inicijalnog eksploziva, desila se na aparatu za miiesanje inicijalne smiese, Na osnovu prvih inforrnacija i obilaska mjesta nesrece pojasnio je kako je dcslo do eksplozije, - U 10m trenutku radnica je prenosila »porciju" koja sadrzi 200 grama kornponenara inicijalne smjese, odnosno oko 50 grama inicijalnog eksplozi va, Prema onome SlO smo mi vidieli, prilikorn stavljanja "porcije" na aparat najvjerovatnije je zakacila ram 0 t vera, SlO j e i izazvalo eksploziju, Ona je jedna od najvrednijih radnica, ali sarno djelic sekunde nepaznje moZe da kosta

opasnom, brzosagoriievaiueern

zivora i svi su to radnici znali - iziavio ie Hubier, Dcdao je cia je, ipak, sreca u nesreci srose radilo 0 manje

eksplozivu, jet bi, u supromom, posljedice bile fatalne.

Pomoc porodici
U pra va firm e i sindikalna organizacija jucer su organizirali posjetu porodici • suprugu, dvjema kcerkama i. rnajci Samije Bico, a direkrorHubier obecao je svaku vrstu pomoci, Uzroke eksplozije u ,iGinexu" utvrdit ce posebna kornisija. Inace, nekoliko radnica "Ginexa" zatrazilo je jueer Ije· karsku pomoc zbog pretrpljenogstmha.

A. BAJRAMOVJe

lbug Mriminala S MUnCeSuama prilaue pruliU MadrUua SDA
Za vise krivicnih djela sumnjice se Mustafa Hajric, Mirsad Saranovic, Miralem Galijasevic i Amir Abazovic
Musrafe Hajrica, Mirsada Saranovica, Miralema Ga.li· jasevica i Amira Abazovica, zbog postojanja osnova sumnje da su pocinili vise .kr· ivicnih djela. Federalna uprava polici· je (FUP) saopCila je jueer da Sll njeni sllll.benici Kamona· lnom ruZilasIVu u Zenici po· dnije1i izvjeStaj' 0 pocinjeni.m krivicnim djelima proliv

Federalna uprava policije podnijela izvjestaj

"alog tuiioca
- Tlizila1ilVo ZDK je 16. marta zaprimiJo odFUP·a informaciju s dokumentacijom kojom se ukazuje na poSlojanje osnova stlmnje 0 izvrlenj uvik krivicnih djela u vez:i s dodjelom koncesija na podrutjll o¢ine Zavidoviti, zloupotreba slu.zhenog poloiaja iii ovlaS6enja, pretivza.konilO posredovanje, udruZivanje radi Cinjenja krivicnib djel a. Postupaj uCi tuZilac izdao je naiog FUP-u za preduzimanje potrebnih isttaZni.b radnji - kazao nam je jtlter S~l1.jin Kulenol'ic, por!:parol TuZilaslVa ZDK.

Hairi': je bh. biznismen porijeklom iz Maglaja, koji godi· nama zivi u njemac.koj pokrajini N ordhajn - Vestfulen, dok u ZavidoviCima irna registrirantl ftllllu EP. Hajric je, inace, donedavno bio clan Predsjedrl.Wtva SDA, a sada je Clan Glavnog odbora Ie stranke. OSlali prijavljeni Sll u vrijeme izvrse,nja djela (2006. godine) bili visoki !i.mkcioneri u Vladi Zenit.ko-do hoi skog kamona, Galijasevic (SDA) premijer, Saranovic (SDA) minismr pri "rede, a Abazovic pomocnik minisrra privrede. Prema pohcijskom iz-vjesraju, Hajriceva firma je 2006. dobila konce~iono pr-

BaraSilO IOBCB oliCi!
Hajric: Preprodao koncesiju avo za eksploamcijtl krecnja· ka dijabaza u Ribnici kod Zavidoviea, koju je, navodno, prodala drugoj flTIlli, "Ingra" m u" iz S reb reni ka. U izvjestaiu policije se navodi da je sreta priCiniena u vidu prava raspolaganja nad verificiranim rezeIVa· rna dijabaza od 1.015.563 kubnih metara, eim" je pri" bavljena protivpravna. imOvi· nska korist od 1.598.601) KM. A. DioNLIC

Glavni tuzilac Tui.ilastva BiH odIucan da nastavi obavljati svoju dui.nost
Informacije 0 mogucem odlasku gla vnog [uzioca TtlzilaSlva BiH Milorada Barasina i imenovanju na to mjeslo njegove zamjenice i sefice Posebnog odjela za ratne zlocine Vesne Budimir; juter Sll odlucno odbaCene. Ocito je cia je pojedincima iz plaLformaskih krugova, oOOo.no HSP'a, stalo da pia" simj u rnkvu. dezinfonnaciju ili je pre<! stave kao vl.asti ti sta v zbog si m ih poJi uckih spletki. Pri tome se, opeL oc.i[o smisljeno, manipulira is imenom ruziteljiCe Budimir Ie nastoji isprovocirati ko· nflikt u vrhu Tll~iiaSlva BiH, 510 se s pravom rumaci kao jos jedan poku~aj da se ta insorucija oslabi. MedUlim, Barasin je odl ucan da os rane na eel u Tuzilastva BiH i nastavi oba· vlja!.i svoju duznos{. F. V.

Klub poznatih Branka Sovr11c-pa§i6

nauilam za naso
reorezentaCI)U
Utni profil pjevaeice

10
BANKE Rast svicarskog franka nova gIavobolJa

Dnevnl avaz, pstak, 3_ junVlipanj 2011_

te m

e

Ime i prezime: Branka Sov.rlic-Pailic. Datum i mjesto rodenia: 2. juni u Mostaru. Gdjezivite· 5 rodireljima, podstanar ill ima te via stiti dom: Vlastiti dom, Bracno stanje: Sretno udata. Bitni datumi u Vasern zi. votu: Ima ih puno, puno, Koji automobil vozite: "Mazdu", "hyundai" ili "chevrolet". Kako se odmarate: Sadec; cvilece. Omiljeni rnuzicar: Irna ih puno. Vol;te Ii kuhati: Fa i ne bas, Najdraza knjiga: "Andelika". Omiljeni pisac: Aleksa Santic. Urnjetnik kojeg cijenite: M ersad Berber. la koji khib naviiate: Za reprezentaciju BiR. Koga biste poveli na pusti otok: Ne bih ni isla. Jeste Ii ljubomorni; Pomalo. Sta najprije primiecujete kod osoba suprotnog spola: Oci i zube, Biste Ii lkad a oprostili uevjeru: Ne. Bavite Ii se sportom: Rekreativno. Omiljena hrana i pice: Sve iz "Bosanske kuce" i
voda,

Svicarski franak juter jeimao vri.jednost od 1,61 KM, sto je naiveci ikac zabiljezeni kurs
N ovi rast kursa svlcarskog franka I.! odnosu na euro, a Lime i na KM, zadao je doda me gl avobol je gradanirna BiH kojlimaju kredite u ovoi valuti, Svicarski franak jucer je imao vrijednost od 1,61 KM, sto je naiveci ikad zabiljezeni kurs, Rastom franks imaocirna kredita vezanim za ovu valutu automatski rastu i m j esecn e ra te, U odn osu n a peric d 0 rprije ne koli 100 god in a, ka da su plas iran i kre-

Rale Itredlla rasl grada J emoCn~
Kredili u francima mllQgim~ 18d~1i ogromne nevofje

potPisani UgOUOr:i
Sovrlic: Srelno udala ca: Nemam nazalost. Kojl ie Vas iivo!ni (]loto: Rad, tad i sarno tad. Vas najbol]! prijatelj je: Suprug, Pra tire Ii poli ticku s ituaciiu: Ne_ Da imate 15 minuta vlastl, sta bis te prvo uradili: Za take balko vrijerne nista se ne rnoze uradiri .. Biste Ii u cestvova Ii u sou 11 realn osti: N iload1I.

Ko se brine 0 Vasem irnidfu: Sarna.. Voute Ii iei u ~oping: Strasno. jeste Ii sujevjerni: Je· sam. Imate li kucnog Ijubim·

. Da su ban ke u trenutku davanja, odnosno uzimania kreditakliienlima detaljno pojasnile rizike promiene kursa, vjerova rn 0 bib ilo i onih koji bi odustali, Trenutno j e situacija za 101ij ente vrlo teska, jer SI.! porpisali ugo vore i pristali n a u vjete i rizike, take da se ru vrlo malo, tacnije nista ne m o!e ura diti . ka2e Mesic.
diti u «svica.rcima'\ kurs [e po ras tao za vise 0 d 30 pos [0. To, konkrerno, lnaci rate vece za 100, pa cak i 200 KM, zavisno od visine kredita i rokaotplate.

Dneunl auaz
061-142-015
SRAMAN PQTEZ - Sramno [e ovo novo pos kupljen j e SI· ruie, Narod ionako nema para. Ovoie vjerovatno .zbog roga da ll"Elekcroprivredi" mogu sebi diCi ropE obtok na 1:Smaraka, a place 'im ko1iko hoee.! NEMA STRAHAMislim da se ne creba !IlIl ogo p.1 ~ ~iti opasne bakterije. Rjdenje je lliome tia kupujemo domaoe. Ovo je jo~ je· dan znak da se u BiH tre ba vise siiali, a da m viast stimuJira, i ,ooda !]cernaSt· raha. KONTROLA PUMPI - Ovo je bas do bar po tez u vezi s komrnpumpi. Kod nas je naigore gorivosro se rice njegovog kvalileta i dajem punu podrlku federalni m insp ek· lOrima. Zenica AVET PROSLOSTI Sarno se stranka SBB BiB oglasi" la povodom dijeijellja lekcije Dobriee CosieR, vjeei!og trovaca j kreatora zloc;· nacke po!itjke prema BiB. Cu· di me kako nlko od vladajuCih stTanaka n e reagira iako j e svima jas no da se avet iz 90-ih garuna pan ova b IIdi. RASPIRUJE MRZNJU-Go'spadine Ahrne" [ovicu, pasto ste vi dobar prija' lelj sa srb-ijansk-

Konverzija duga
Podatak Agencije za bankarstvo Federaciie Bili da se radi 0 relativno malorn b roiu kredi ta, da je na ova j nacin plasirano "samo" oko 100 rniliona KM, svakorn gradaninu ponaosob, s njegoyim .Iicnim problemima i mukama da se kreru! mplati, neznaci mnogo. ZahvaljujuCi rastu kursa, 0 n i koji su kredi te uzdi prije ui iii cetiri godine da· nas Stl duzni iSlOnovea bankama kao i onda loada su kre~ d iIe uzeIi. Prak Ii~n 0, tri-Cetiri godine orplate kre-

AgenCi.la bez OUlasti
Ageneija za bankarstvo FBiH ne rnoze uraditi, peak ricno, ni~!)lu vezi s tim kredi tim a~ j er je to ugovorni odnos izmedu banke i klijen tao To je prih vaceo i ugovoren odnos, M.i smo ditaotisle su "nizvodu", Ia 100 se vcCina d uznika smatra prevarenima, jer ill banke nisn II dovoljnoj mjeri npoznale s mogu6im rizi· cirna zbog promjene kursa, malo sta mogu llciniti. Mogucnos! kojl1 im banke nude je da izvrSe konverziju duga izfra,naka u eme. supervizorska insti ruci ja , nemarno nikakve ovlasd u tom smislu " kazao je u jedno] cd ranijih izjava za "Avaz' direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bill Zlarko Bars, - Klijentirna je u 10 vrijeme pradavana bolja s!rana Lihkre di la - n lie hma re, a II rizieima se manje pricalo. Trenutno se [Ie nude nikak· ve opcije grallanima koji su dovedeni u (esku poziciju. Ponuda da se izvdi kon verzija kredita u ovom trenulku waci pri h vala n je ci n je-

nicnog stanja i dodatni gubitak gradariima - kaze Adnan Mesic, direktor Centra za finansijsko ikredirnosavjetovanje uTuzli.

Nepredvidiv kurs
Kurs bile koje val ute je vrlo tesko predvidjeri. N i Mesic se nije usudio spekulirari. Medutim, rnislienja finansijskih srru C!lj aka ugIavnom govore da ce kur:; svi carsk og fra n ka mora ti pa~ti. . • Ono ~to je neozbiljno jes te da ~alte.rski sluzb enici klijenlima govore kada ce kurs rasd iii padari. To je leSko predvidiva srvar·· kaze Mesic. E.H.

10m benzinskih

im ministrom unutrasnjih pcSIOV3, red bibio da ga pozovete na kaficu i da mu ukd;e!e da ne raspiruje mrznju medu ovim napacenim "aradom. MALOSUTRA, DACrc-U - M'alo morgen, gospo· din e Da~icu, za nezavisnost RS, "jeno olcjepljenje i prikljucenje Srbiji. Jadan ne bio. ti prizivas novo krvoprolice na ovim proslOri-

mao

SVAKACAST - Svaka cast njemac,kim doktorim a sto Ii j ece na~eg malog princa, hernja Ali!iana, i spallavaju mu mcice i noiiee_ Ovi naili ne 2naju nista.

Nakon ui godine radova poeetkom juna bit Ce orvoreno posebno odjeJjenjezatvora u F oti u kojem fu bi rism jeSreni Zlltvoreniei osudeni la. ratni zloein i druga 1eska hiviena djela, javio je jueer Bim. Za izgradn.ju je pO noileno viSe od rri miliona KM da bi se okonCali radovi n a 58 celija u kojima Ce bomvi ti oSlldenici koji se ne mogu. ukIopiti u 100·

POCinies raom Ubh.SheUen-ngen"
lektivno izdr'..:avanjekazne ili predsl)lvljaju prijernju po ostale osudenike. Mini.tar pravde RS D zerard Selm an kazao je da jos n.ije primljen nijedlln zahrjev za smjestaj u, kako je nazvan p rema pri tvoru Haskog tribllnala, "Sheve. ningen u BiH", ali je dodao da ce se to promijeniti elm dade do dopllne llgovora izmedu mi.nis!a.stava pravde BiH iRS, a prema kofem Ce i osude!lici Suda BiH iz· ddavali kame u ovorn novoizgradenom odjelj.enju zarvO,3 u Fo ci. Posebno odjelj en j e Zlltvora u Foci, kalaO je Selman, bit fu naj strozij i i naj boljetu vani latvor u Bill. Gelije U ovom odjeljeniu SU jednoheveme, s kupatilom imogucnoscu vi-

Uskoro u funkciji posebno odjeljenje zatvora u Foci

deonadzora 24 sa tao Cijena sm jdtaj a osudenih osoba Sllda Bill u novom od· jeljenju zarvom u FoCi, kazao je Selman, do kraja goruneostat ce iSla. Pr~ma nezvanicnim informaci jama, M.inisrar£rvo pravde BiH za je" dan dan boravka osullenik~ Suda Bill smjcitenog u latvorima u RS sada plaea 48 maraka.

teme

D nevn i avaz, pelak.
3 ju ~V1ipa~j2011.

11
HolUmna oelkOm
U gledni francuski filozof i pisac, jedan od naibriljanrnijih savrernenih umova Evrope te veliki prijatelj BiE svoje kolumne u ~!Dnevnom avazu" obiav liiva t Ce svakog petka

Ukratko

EKSKLUZIVNO

Bernard-Henri Levy plse za "Avail

Glas joj [e sluzto kao muzje koje se takoder moglo okrenuti i protiv nje same
Njen prodoran i jasan glas, N jen S 1Ia7..aI1 i bl j eli tav glas, Tai sta bilni glas ko ji se do srnijeha spustao u kaskadarna. Taj glas koji krece od VTha, visih zona duha, taj glas koji, uzirnajuci elan dolazi do nas. Bio je to misaoni glas, glas glave, kako kazu. Bio j e to glas koj ije zvucao tacno, kao i svi inteIigentni glasovi, Ali bio j e to iakoder glas Iizicke snage, reo zonanrne senzualnosti, vatreni gl as - glas Irancus kog filma koii le remetio svu harmoni]u Antoine Doinela u svim njegovim fazama '(;ivota: nije Ii ona rekla, kao gosp 0 da Deffan d, da s tras t poLice na razmisljanje - kao i suprotno, da razmisljanie hran i strasti? - nienih izmislienih dublerki, n jen ihsestara kinema [0grafije, koje ie nikada nisu napustile u potpunosti? S j ecam se v rernena kad a joj ie ostalo, sta god radila, kao dodatna sloboda, malo vragolastog i kokernog glasa, kao u "Barocco" filmu. Sjecarn se 109 srnijesnog biIjega, previse preciznog, predistanciranog, po malo hladnog, iz uloge "Bankarka" (La banquiere) koji ie ostavio trag. S jecam se n jen og filma "Foutaises, foutaises" (Besmislice) kao dugog talasa neposti vanja i drskosti eiji eho se vracao, pratio je kao d uh, u nekoi znans tvenoj raspravi iii politickorn SUST" em - i [Q je -uvijek bilo iako srniiesno. I ta groznica, zace La od porodice Bronte, od koje nije siguran de je ikada izlij ecena, I ta j vu lgaran to n koii ie zadrzala nekcliko sedmica, mozda i vise, nakcn genijalne interpreraciie gospode Verd ur in u film u "Temps retrouve" (Vraceno vriierne), koii io] je tako dobro pristajao, Glas Marie France, njen

Vijece Evrope

BoJana SeHulic ambasador mira
... M enadzer 7.3 odn ose s javnoscu i obrazovanie PRON! centra Boiana Sekulic postal a je mladi ambasador mira za BiH pri Vijecu Evrope, Sekulic je za Fenu istakla da Ce kroz ovai angaZman promovirari ne samo rad PRONI centra i rad s mladima u BiH vee ce waeajno doprinosiri i integracij i mladih u programe koie inicira i implementira Vijeee Evrope za mlade,

Smijesni biljeg
Bio je [0 varljiv gras, cudan i slatko lazan - ta um jew OSt kri vo tVO ren j a velikih glumica kada se uvuku u glas neke druge koie su se usadile i infiltrirale u njenju melodiiu glasa: nisu Ii postojale, oko Made France, sjenke glasa, plurajuci glasovi, kakc bi rekli uzeti od drugih

Debate

Le vy: Prica 0 prijalefjici,

poznaloj francuskoj glumici, koja ie neda vno preminlJfa uvijek je ens pobjedivala i nek se cuva cna] koji osporava nieno kraljevstvo; ali u isto vriieme je 10 bio graciczan i poetican glas pun fan tazije ko ji je w.ao b iti i blag. N ije tako test, glas. Ima Ii zena 0 ko n as Ciji glas .znaci pravac? . Koliko i.h ima, u ovom stoljecu bez glasa, koji imaju, ka ko ka:i.e Barh es, n jen susj ed, sjeme glas.a? S j.ecarn se prvog pUla kada sam CUO la j gIas, k iseo i velikod!ls an, pikantan i sarmaman - jedi· ns Iven. B il0 je lO p ri je Iri dese[ i pel godina. Radilo se 0 pi tanj U nekog sina kojemu je njegov alae poklonio, umjespo rts kog au tomobila, novine, Ona je odmah imala eleganciju da sesali na svoi racun, tako da ioi je glas sluzio kao orufje koje se rakoder moglo okreDuti i protiv !lje same. SjeeaDl se tog posljednjeg pUts, telefonom, nije bilo davno. Isre modulacije. ISla vokalna kri viDa. Isla krhkos\ koju godi.ne nisu zacinile. Ironizirala je male komedije koje je nasluCivala iza velikih projekata, a koje su je u islO vrijeme ohrabrivak Imala je ponekad drhtav glas, kao da joj je bilo hladno - bil.i su to sarno njeni demoni koji su se vratali.
Sto

Uibl'ira U Uiini, nedOS18ie nam
Imala je glas iz davnina, kao radost zarke zemlje .svog djelinjstava - ali to je m02da bilo previ~ i osjeCali smo n apon ko j i j e osj e6ala, nevjerOvat3n elektricitel koji je nemogllce prekinuti i koji ju je, u sive sate, oSlavljao iscrpljenu. Njen glas j e sa drlavao raz,foblja te Lime j skIivenu nostalgiju. Imao je svdto ie izgubila, kao svako od nas, o d ceg~ n ij e p ra vila zalOSI. Imao je sve SIO je njen lijepi ZivOLdodao -Ijubav nje!log mula, lica !ljene djece, beskrajnu vjernosl svojih prijateija. Taj glas koji se, vi~e nego njen osmijeh i jail.vise od njenog pogleda, ucvrstio u moja sjecanja, njoj. - 10m Zivom glasu, od sada bez o d j eka ko j i vibrira u ti~ini, nedostaje na.m.

pravi glas, bio ie iskrica v i nee stasan, Duhovan iozbiljan, Bio j e lO uporan i kategoriean glas, intelektualnog izgleda kakav je i imala, i jo~ povremeno pun sumnje ,,3 ne, nije tako straSno, nemoite oct loga praviti buku~ -i mko, ova je spisa telj iea govorila, zah tjevnakllo romano· pisac mliko srern a da vidi jednog dana flimove "Le bal du gouverneur" (Guvernerov baI) i nJe n'ai ajlne que vous" (Volim sarno vas).

,. Center za kulturu dijaloga organizirat ce 10..iuna deveru j avn u deba tu »PoGinioci i zrtve krivicnih djela s u nasa djeca Sprijecimo malolietnicko pl"ijestupn istvo kulturorn
dijaloga", javila je Fena,

MaloUelnicHo DrUestUDDIStuo

Cilievi jayne debate su p racen je i an al i za realizadje obecanihaktivnosti i p lanova za iznal aien je rjclenja problema maloljemickog prijestupni~tva.

Ne dirati
To je glao bez replike koji razoru.Zava - b io je to j edan od glasove koji je belje bilo ne dim!i: glas prOliv glasa,

SeUacHisauez I VI raz.DomoC .

Ljubuski

Zbog toga je trazilac izvrsenja trajna .izgubio pravo traziti izvrsenje prava sadrianog u presudi
Advoka.t Dus.h Jurisi, Plamenko CustOvi'; propustio je rok za podnoseaie zahtjeva za izvrSenje presude Kamonalnog suda u $araje· vu, kojom je RTVFBiH na10Zeno da Duilki J urisi" ispls. Ii ra7Jike plaea i vrati je na raduo mjesLo na. RTVFBiH, koje je u meduvTemenu, nakon pos mpka reorganizacije, prestalo posrojati. Naime, odredbom clana 215. Zakona 0 izvrsnom postupku jssno je odredell rok za podnosenje Prijedloga za izvrsenje na osnovu sudske odluke kojom je poslodavcu nalozeno vraea.aje zaposleni· ka DB ,ad. Imajuci u vidu da j e na prvos repe n u pres ud u OpCi n skog su da u Sa.raj evu od 8. novembra 2010. godine izj~vljena Zalba Ie da je predmern a presu da po tv rdena dugoslepenom presudom ad 13. ap rila ove go din e, rok 0 d 30 dan a za pod nosen ie pri j edloga za izvrsenje radi vracan ja zapos I enog as rad teee od dana prijerna dugo· stepene presude, odnosno od 15. april a ove godine, kada je ism zaprimila Duska Jurisi':' Kako se u ovom slueaju 0 prekl uzi vnom roku, to je propuiltanjem podnosenja p rij edl og a za izv rsen je u roku od 30 dana od 15, aprilR., tnt:i:ilac izvrilenj a eraj!lO izgubio pravo traziti izvri!enje p ra va saddanog u pres udi Opeimk og sud a u Sara jevu. 1ma juc; u vid u navedeno kao i odredbe clana 370.

AduoMat OUSMeJUriSiC propustiO roM za iZUrSenje presude
BlaMail clan 215.•ZaMona
Clsn 215. Zakona 0 izvrilnom posrupku kaze: Prijedlog za izvrsenje na osuovu izvrilne ispra ve kojom je poslodavcu nalozeno dOlzaposlenog vrati !IS rad, odnosno sluzbu mo~e Bepodnijeti u roku od 30 dana 0 d dana bda je traZiJac izvrilenja slekao pravo da raj prijedlog podnese. Sma tnt se da je radnik srekao pravo cia podnese prijediog iz stav:! L ovog clana po proteku rob 2a dobrovolj no izvdenje odredeno u izvrilnoj ispravi.

Nakon presude Kantonalnog suda u Sarajevu

,. U organizaciji Seijackog saveza FBiH j_ucer je na izletistu Ceveljusa na rijeci Trebiiar pokraj Lj ubu~kog odrzana pres.-konferendja, javila je Fena. - OCekujemo razumijeva· nje Vlade FBiH prema po-Ijoprivrednicirna. U proLivnorn, bit Cemo primorani poduzeti sve zakonom predvidene mjere, ukljucuju6 i blokadu pmmemica,graniCnih prijelaza i institucija vlasti FBiH - kazao je precisjednik Seljackog sa veza FBiH Dra_gan Pavlovic.

"Zeljeznice RS"
Jurisi,;: Prekaracen (ok ZOO \e odredbu clana 67 ZPP-a, jzvrsni odjel Opcinskog suda u Sarajevu po sl u tben 0 j d u~nos Ii oba v ezan je 0 d bad ti neb I agovrem ell i pri jedlog la izv cief) je, koji je od punomocnika D uske J urisic podn esen tek 25. maja, kada je zakonski rok od 30 dana iz chna 215. Zakona 0 i.zvrilnom pOSlU· pku prekoraten za punih deset dana. K. Av.

DanaS DoclOje
noUi StraJM
,. U »leljezDlc.ama RS " danas usedam sari pocin" je novi iltrajk, dmg' u ovoj godinL Razlog za novu obustavu rada je kdieDje sporazuma izmedu Vlade RS, sindikala i poslovodslva ovog preduzeca potpisanog u februaru., i a je Fena. aviI

ram

12
ZARAZA Ne nazlre se kraj epldernill, rnoquce da izvor ne bude otkriven

Dnev,nt avaz, petak 3. lunVlipanj 2011,

teme
... _ ..

.

OD sna bahler-Ia Ie neD znala ursl
EHEC je mutacija dva tipa esenhiie koli koja u seoi nosl smrtonosne gene.
Predsjednik njemackog insti nita ~Roberl Koch" Ra[nhard Burger (Reinhard) kazao [e medijima kako postoii sansa da se nikada ne o tkri j e izv 0 r za raze EHECom. Burger je izrazio suosiecanie sa spanskim farmerima koji su pretrpjeli gubirke zbog laznih opruzbi da su n j ihnvi krasta vel uzrok epidernije. - Broi zarszenlh ce, sigurn 0, po ceti p adati, ali nisam siguran kada, Dotad mogu proci sedmice iIi rnjeseci, Sve zavisi od toga ima li zarazen e hran e j o~ u sk ladi hirna te je Ii originalni izvor bol esti jos akrivan - istakao je Burger.

Husija zabranila uvoz povrca iz EU

S vje tska zdravs tvena organizacija (WHO) iucer je objavila da je tip bakterije eserihija koli (EHEC), od koie je urnrlo 18 Ijudi, potpuno nova, do sada jos nevi dena vrsta, EHEC [e, kako navode, mutacija dva tipa eserihije koli koja u sebi si smrtonosne gene ..

no-

Proizvodi otrove
- Ovo je jedinstveni so] bakterije koji nikada prije nije bio izoliran iz pacii ena ta rekla je Hilde Kruze (Kruse), stru en iak za sigurn est hrane u WHO-u .. Dodala je da novi so] bakterije irna razne karakteristike koje ga cine opasnijirn i zbog cega on proizvodi auove, Iz WHO-a isticu kako zbog izbijanja zaraze zemlje ne rreba]u uvoditi nikakve

zabrane uvoza voce i povrca, Svoie saopcenje WHO [e izdala nakonsto ie Rusiia objavila da zabranjuje u voz povrca iz drzava Evropske unije,

Nestasicakrvi
Do sada j e 0 bol jelo vise ad 2.000 liudi, a umrlo ih je 18. Zaraza se pojavila ; u SAD ked dvije osobe ko]e su se vra tile iz Ham b urga. U ovorn gradu otkriveno je jos 200 slucajeva zaraze, Gradonacelnik Hamburga pozvao je sve sugradane da daruiu krv jer nedostaie krvne plazme koja treba pacijentirna u kriricnom stanju.

Strucnjaci j dalje pokusavaju naci uzrok zaraze, U meduvrernenu, paaika u Njemackoj se povecava, Nijemci se i dati e odricu POV[t3. U d rugi m drzavarna u ko je se zaraza pro ~iri la takoder se povecava broj obolielih. U Velikoj Briraniii obolielo je jos sedmero ljudi, a svi su nedavno boravili u Niernackoi.

Rasle paniMa

I vlasti Uicdinjenih Arapskih Ernirata zabranile su uvoz krastavaca iz Spanije, Njemacke, Danske i Holandiie zbog !iirenia epidemije .. Povrce iz ostalih evropskih drzava nece moci biti uvezeno u Emirate ako izvoznici riemaju certifikat koiirn se potvrduie da lie posjeduje bakteriju eserihiju koli. Prema iueerasni im inforrnacij arna, zaraza jos niie regi-

Traie Ob]aSD)aD)a ud MusMue
General ni direk to r D irektorata za zdrav Ije i wtitu potrosaea Evropske komisije Paola Testnri Kogi rekao je da ce EU traziri objasnjenje od Moskve zasto ie u vela zabran u u vostrirana u naSaj drzavi, a epidemioloski nadzor u elba enti teza povrca, Glavni sef rush sanitarne inspekcije Genadij OniSCenko istakao je da je ova zabrana uvedena jer se proteIdog mjeseca situadja nije stavila pod kontrolu,
ta i Distrik tu Brcko po dignut je na visok nivo, E. Ha;

Partijska raspodjela funkcija u TK

SOA dObiua HliniCMi cenlar, SOP AgenCiJu za priuatizaCiJu!
U toku analiza, slijede imenovanja novih direktora
Vladajuca koalicija u Tuzlanskom kanronu narednih dana analizirat Ce rod vise od 100 direk tora i raznih drugih rukovodilaca javnih instirucija, pred uzeca i ustanova, a iza Ie »analize", kako saznajemo, krije se parti jska raspodjeJa funkciia. Jucer je u TuzE zasjedala ranije fo·rmiran3 komisija koj a ie do b i.la zada tak d a !'aspodijeli funkcionerska mjesta. u TK po principu 45 po· Sto SDP-ll, is[o [o1iko za SDA i 10 POSIO za NSRzB. Radu kornisiie prisustvovaIi su predsjednici kantonaIni hod bora sve tri s rranke, - U naredni h desetak dana ccekujemo da komisija zavrsi svoj posao, Niie u pirani u smjena dosadasniih kadrov3, vet anaEza rada I j Ildi koj i vode rame inSli tucije i preduzeea. U svemu Be mora poslovati ruon. T arno gdie irna problema, gdje su lIaprav]je.ni gubici itd. 10gi~no je da ce biti pos!avljeno pitanie opstanka vodeCih Ijudi - kazao nam je Sead Causevi':, kantonalni premijer; predsjednik KanlOnaInog odbora SDP-a TK. Najveca birka vodil ce se oko rukovodeCih pozicija u preduzeCima i ustanovama u koiima se vni veliki nov"c kao SIO su Univer~iterskoklinicki cenmr Tuzla, za koj i j e za.iIIIeresirana SD A, ali i Agellciia za. privatiz.aciiu TK, koie se lei; domoc; SDP. Takoder, predmer parDjske kontrole rukovode6h funkcija bit ce domovi zctravlja, zavodi, direkdi e, ali i obrazovne instiluci]e, od osnovnih skola do Tuzlanskog univerzileta. A_BAntu';

fazllC: nema sleCe HadrOUa
" Naceino smo I:\o--~"'I_ upravnog odbora i clidogovorili raspodjerekror neke instirucije ne mogu biti iz i1;te lu resora po ranije UEvrdenom procesrran.ke. Tacna je da je zbog cinjenice da je ntu. Ne bib volio da se .raspodjela rukovoMillistarstvo .zdra· vstva pripalo SDP-u, d~h resora pretvoUniverzitetsko-kliri u sjecu kadrova, ui~ki cen tar pripao poSebno n e onih koSDA - lr:azaO!lam je Ji su dobm .:a~i~, dogavlJr Amir Faz1ic, predsjeOno nil fumu trls!snramo jeste da predsjectuik dnik KO SDA TK.

teme

IJnevni avaz, petak, 3. jllnVlipanj 2011.

13

RAZGOVOR Burhan Saban uoci premijere novog albuma Hahija

Sutra ce bitt objavljen novi album "Tebe trebarn" • Mi smo nekaca veoma mali da bismo mogH vidjeti i prepoznati prave zvijezde • Meni je dovoljno da bude zadovoljan Onaj Koga trebam • Podizanje ega je kontraproduktivno
Razgooarala: Larisa SARAYUC·RAMOVlC _ bam" nije "obieall" materijal: Molim Vas, poja.m;le nam 10 ipribliZiteIlam CD? . Obican ill neobican ... J ednostavno - prepusri re muse. Kad budeteslusali ovaj malerijal, 0 rvori te srceo nako kako sam ga ja, ali i svako drugi ko ie sud ielovao u ovorn proiektu orvorio - i tada cete vidieti radi li se 0 obicnom ili neobicnom materijalu, ima li herniie izmedu vas i re muzike, teksta, atrnosfere ... o Toje, kolikoznam, bio veoma skllp materijal. Ali "isle ':aliIi "&<lac,"e olekll-· juci da ie Vam se ulozeno uratiti. . Placanje, ulaganie, novci, vracanje ulozenog ~sve su vesti dvijeilahije S nocog CD-a "Tebe trebam"i "Zvijezde tiho sedzdn Ciue~.Kakav je Vai daljni plan za predstauljanje albuma? - Ne mogu sam planirati niti rnedijirna iznositi svoje pla nove. Ipak, [reba irnati postovanja prema ljudima koji stoje iza ovog projekta, i zna ti 1'ije je da kosi, a ('ije da vodu nosi ... J a iesarn izvoda~ i producenr.ali izdavac ovog projekta je "Grarnofon". ka d scj ran karak terizi ra covjeka kao "onega koii ce na zemlji nered sijati", on se poziva na one koji, radeci [udi,a ne radedi svoi posao, unose nered, pornetnju ... Biezim od toga da budem covjek po mjeri seiranovoj, o Na.kon izuzemo uspje§nog albuma populame m uzike "Rodi-i se i II. mrei" vra.lili ste se ilahijama, dok su mnogi oCilkivali Vaie no· ve pjesme u pop ma>liru. Odakle taodluka? - Ne znam sto bi pop album iskljul:i van i.Jahiju? J a od iiabiie nikad ni~a.m bio Ili otis ao, taka da se nisam mogao oi vralili. Uosralom, bit eei ostalih projekara .... o Imaju Ii ilahije; ka~;de· na hh. kulrumoj seen; mjestokojeimprip.adaJ -lma tu i puno kica, koje· rnu sam, nekad, naZalos[, i sa m, Sviesno iIi ues vjesno, kumovao. A na klllrurnoj sceni je miesto kulmrnim stv •.rima! Bililo ie da ovo SIO radim ima mjesl3 u srcima iskrenih. __To je najprovje· r-enija scen a... o Mnogi Vas" Bill ,malrajl' velikom muzilkom zvijezdom. Kol.iko Vam prijajll IOkviepiteli? "Podizanjeega jekolltra· produklivno ni ovom puIU... Ne smalram sebe nisla vecom zvijezdom od rudara u.Zellici iii BanoviCima, koi; ce5Iito hrani svo j u paro die u i ne povreduie niCije pravo ... Zvijezda je samohrana majka Srebrenice koia doslOjanS[veno i tiho podiie s"oje dijete, leila koia puna nijeme tuge traga 10I svojirn bratom, rnuzem, dietetom, liudsko bice koje pamti zlo ne pretvarajuci se u mrzirelja iIi osvetitelia. Stavise, ti Ijudi su istinske zviiezde, samo SmQmi nekada veom a mali da bismo mogli vidjeti i prep ozn a ri prave zvi jezde. o Ponekad nailazitei naosporauanja; - Na osporavanja su nailazil iiB 0 zi j iposlanici, i velike evlije, i hisrorijski velikani, pa lito bih ja ovako sitan i greilan bic izuzer ... Narod kaze:. Ni]e se rodio ko ie svi j etu ugodi 0 ....

BJ8Zim tOg da b d8m CO J8h p _J8ri S Jta_OUOJ

o Granice izmed.u BiH, Srbiie ; Hruatske, kada]« muzika" pita"jll, gotooo nO postoje. No" to Ilije .sluiaj s Vasom muzikom. Iako CD ''Rodif se i ..mres" nije objlJ.vljm II susjedstu« i He emitira se u njiilooim programima; imam informaciju da se pjesme u Srbiji j Hrvalskoj ''tajno'' s/fliaju. - Kad srrijela isklizne i:z Iuka, ko zna koje ce srce do taci., Ko zna kamo ~e je vjetar odnijeti ... A sto se tiee slusanja, je li to javno iii taino, vjerujre da mi je nevazno,
Saban: Od ilahije ./likad
I)IisaQ

II susmu '..i mB j'Buno iii taino
v •

nUB

uaino

Burhan Saban ie covjek koji je ilahiie i kaside, u pro[ektu "Tri hafiza", nakon decenija u ilegali, u velikorn stilu vratio iIi mczda cak uveo na bh. scenu, a potom pokazao da je vrhunski izvodac ipopularne rnuzike, Nj egova pjesrna i nastup i s u praznik za iskrene m uzicke sladokusce istoga se 5 velikim nesrrplienjern iscekuje da sutra svjetlost dana ugleda novi album "Tebe trebarn ", na koiem eebiti objavljenosesnaest nailjepsil! ilahiia po izboru B urbana Sabana. Album ie snirnljen u Sa-

uisam

DObarrObBozUi, SU8 oSial018 biZul8ril8,!
Ljlldi Vas poznajll kao biznismena, inrerpretatora, hajiza. Sta Vas, IIstvari, najviie odreduje? " COvje],:anika d ne od· reduje samo ;edno niegovo svoi stva. Ako bib morao rajevu i Ist.obulu u pe.riodu juli - decembar20 iO. To ie bio pov\!d za razgo· vors Burhanom Sabanom, II kojem smo orvorili mnoge ;:,animljive teme.

o

odabrati ono primarno, bi10 bi [0 nastoi ani e da budem dobar covjek, dobar muZ, dobar prijatelj, dobar sin, dobar OtaC, dobar bratkao dobar rob Boz;ji. Sve oStalo je bizuteriial to relativni poimovi. To 5U kalegorije pojavnoga svijetaoI kad sam pravio ovaj album, kad sam ga producirao i imerpredrao, nisam mogao mislili 0 lako uiviialnim stvarima. Tu se pita srce, a povratak ulozenog. __ mepa n; je dovolino da bude 2ado" voljan Onaj Koga Ireba.!!!, i da oplemenim Olle koji Ga vole ... Zar to nije i vise nego a dek valila 0 ak n ad.? radio "a allmmu? - U ovakav projekt se krece s Ijudima kojima se vjeruje i liudima kaie profesionalno ciieuis. Moraju se saSlati obie komponeote. To su Mahir i Maja Sar;hodiic, Dino Sukalo, Amar Cesljar, VanjaMuhovie. __ . o SUiTa celella manifes· tacij; "MOSU$ PeJgambe. TOV" U Zetn premijernoiz-

Pojavni svijel
DA/bflm "Tebetrebam" SUlra ce izdari "Gram ofon ", kuca koja da sada "ije objavljiva.la ovu vrSIII muzike? Kakojedailodo saradnje? -Ta.cno ie da "Gramofoo" do sada nije izdavao nosace VJuka s muzikom koja ima vjecski pred21lak. Meduum, ovo; kuCi je bimo da muzika koiu objavljuju. bude kvalitema, oe prave ustupke kad ie u pitanjuyrodukcija,izbor oumera ... Covjeku koii je n. Celu 0 ve kUee, Edinu Zubcevicu, nijedn." pa ni ova vrsta dobre muzike nije stra,n Znamo ropo njegovoj pazljivoi selekciii na Saraie· vo Jazz Festu, gdje smo imali pril iku gleda ti m uzicare koj i izvo de ova vrsru illuzike poput Merdl:ana Dedea (Mercan Dede)_ Nar.avno, ovo ilia jamdim drugi jezanr,alizlllo je "Gramofon" i uSl8novio ediciju "Populi", jer ilahiia i jes!e populi sticka, pucka, nara dska kni'i Zevna i m uzicka forma, i jJ je same danas pokUSavam vratiti na mjeslO koje jo[pripada. o Cilia sam da "Tebe tre·

o Koje

Ko kosL ..

o Roden; Sle u Skopljll, ali svi znaju da i BiH doZivijavale kao sooju domooinu. Je li teiko donas voljeri ovak'lm Bill? • Kad nesta iIi U~"".&"I. volis, onda volis bezrezerVila. To bi bilo is to kao ka· da bi se rnuskarae i zena pres[ali volje!i ked bi jedno oSla.1o be.z imelka, glamur02nos[i, IjepOIe ... Kad nekog ili neSlO voliil,prepo.zoas i problemes kojim se suo~ava, i onda dd od sebe sve SIO moze.s da Ie probleme prevazide .._Svejedno, bio to bracni drug, di· iete, brat, rodi· telj, prijateli iIi domovina_ DKoliko su sIlprugai kcerkIJ. promije"if.e Vai iivot? " Promiienile utoliko
SIO se osjecambogatiii!

Suprugai kterka

U orga n izacij i Zenske edukacione organ;zacije "Kewser" upri Iicena je pres-konferencija povodom organiziranja 17. kul[uroo -vjerske ma.nifestaci· je "Mosus Pejgamberov". Koocert ilahija i kt!sida

Sulra Boneert

"MoADS peJgamberOu"
Hamza Namira i Mesut K III[is, zatim bafizi Burhan Saban i Haris Corbo Ie ueaGi Kut'ana Orner Zulic i Resul Alie, a nas· lup;l ce horovi "Ke" wser" i "Hilal" i mnog; drugi.

«Mosus Pejga.mberov" bit ce odrZao sutra u Zetri, a voditelii_ programa bit ce Burhan Saban i Elvira Velie-Muftie. U ces[vOVal ce n ajpo" pUlarniji izvodaCi Hahi; a u sviiew Maher Zain,

14

Onevni avaz, petak, 3. iu nVlipanj 2011.

pan 0 ram a
. ..

IDEJE Priledorcanin Dallbor Lukic srnislja i pravl bicikle

Karakterlstican po tome sto, dok ga vozis, mazes da lezis • ldele sam osmisliava
Op(;iflSk8 priznaflj8 dodijelio n8celflik Helit

aldaZi mu "Crnag c"
je rakozvani v'crnogorski bicikl", karakteristican po tome 510, dok ga vozis, mazes i da IdlS. -Imasve sto i obieni bieik! ali i vrlo ugo duo sjedaIona koje sasvirn pristoino mot.ell da Iegnes.I da se "0, zis. B icikl je sas vim siguranj mada [e rnnogo nizi od ostalih i isproban uz budno oko polieiie na svim cesrarna. Ni:ko doS(da nije imao nikakve primjedbe, niti me ko od saobracajaca zaustavljao, Uostalom, bicikl, Ito' jim oze postici brzi IlU od 40 ki lometra n a sa t, ima i zastavicu koja je ru da ostale vozaee upozori na rnoj doIazak " kaz.e D ali bar koii taj model ne bi prodao ni po koiu ciienu. Za Daliborove bicikle p ostoi i veli ki interes, Irna i kupaca, uglavnorn sa strane, najviile izSloveniie, "Imam zeliu da napravim i monocikl, mada sam cuo da ga pas j edu j e iedan Banj alucan in. To bi tek bila atrakcija, a volio bih da mi se pridruze i ostaIi zaliublienici u neobicne dvotockase iz BiH ida napravimo veliku izlozbu porucio ie Dalibor. U glavi vee ima novi rnodel, Dok/tga ne napravi, nikom, pa ~ ill porodici, supruzi i djeci, koji su inaCe i probni "piloti" njegovih izurna, neceotkriti kako ce izgledati. M,ZGONJANIN

Oblllezen Dan opclne Gracanlca

JaDanSHI ambaSadOr DOCaSnlgradanln
Svecanom akademijorn, dodielorn opcinskirn priznanja, ctvaranjem ambulantnog stacionara Z<I pse u Veterinarsko] stanici i no" vosagradenog objekta Dorna.zdravlia, jucer je u Grac· anici zavrseno obiljezavanje 2_[una, Dana opcine. N akon SIO je adana duzna pocasr pcginulim braniteljima BiB, 0 poslijeratnorn razvoju, s osvrtom na proslu i ovu godinu, govorio je prvi co"jek opcine NusrerHelic, Nacelnik je potom dodijelio opcinska p riznan j a, a dobili su ih: firrne "Edo-

Dalibor Lukic (37) iz Aerodromskog naselia u P ri jedoru ada vno ni je zainreresovan za klasi co e bidkl e, vet Z<I un ika me rno dele dvotoekasa koje, osim SIO sam osmisliava, sam i pravi u vlastitoj radionici u blizini porodicne kuce. Model na koji [e posebno ponosan

vee

Sad'a imam jos vecu obavezu spoiiti moju novu opclnu sa Vladom mote zeml]e. kazao Motai
-slad" i "Mirn.a", Ibrahim Nurkic, Sadija Skrebo i Sehzada Salihbasic, Priznanje Pocasni gradan in opci ne 0 tislo ie zasluzeno u ruke japanskom ambasadoru u BiH FutaoMotai. " Vlada J apana je u obn ovu BiB ulofila oko 340 miliona KM, dio novca dosao je i u Gracanicu za deminiranje, gradnju vodovoda u Pribavi i obn cvu ~ko Ia. Vel ika je Cast bi ti poeasni gradanin, sada imam joS vecu obavezuspojiti moiu novu opcinu GraCilflicu sa Vladorn rnoje zemlje - kazao je MOlaL H. C.

Sta mi se (ne)svilfa u Zivinicama

- Svida rui se novoizgradeni parking koji je toliko trebao ovorn gradu, Izdvojila bih Centar za djecu sa visestrukim smemjarna u razvoju "Vrati mi osmijeh" koja trebaiu socijalizaciju, kao i entuzijazam volonterakojiradesadjecorn. U posljednje vrijeme nemamo kulrurnih desavanja, Nekada je redovno o~ rii:avan a mani fes taci j a "Z ivini cko Iieto" ,ali se vee clvije godine ne organizira. Sada, kad imamo proslOr i binu ZlI. odrzav.anje, .grada-

nedoslaiuBullurna deiauam:a

(Fntn: D. StoWe)

Mirha Siocic,eko/lomisla ni su uskraceni za rakva desavanja - kaie Mirha Siocic,ekoJ)omism. Sa.M.

DbnOUliena diOnicaputa

U nase!ju Klanac u Brckom

Osim problema kako prelivjeti sa malim prima" njirna, zvornicki penzioneri, clanovi Opstinskog udruzenja, strahuju da bi mogE ostaLi i bez pros lOra u kojem se okopljaju i koji im je druga kuca, jer ima nekih najava da bi on mogao biti pr-odar. - Prostor u kojem provodim~ najvec; dio vremena koristimo vise od 20 godina, a sad,. smo culi da ga Fond PIO RS, na kojem se vodi, ima namjeru prodati uz jos jedan paslovni NOSIor koji se nalaz i u b li.zini n aseg. To bi za !las i nase Udrn.ienje bi-

FOnd PIO HS namJeraua D dati Drostorl)e 10 pogubno ier bismo ostali n a ulici. To n ecemo d ozvoli!i i branit cerno ga, ako rreba i zivotima - kaze predsjednik Udruzenja Spasan Milose vie i navodi da su prostor izgradili prije rarasamodoprinosima, zajedno sa [0Broini su problem] 6.000 zvorniCkih- penzion era kaj i vei;in am proizil· aze iz:niskih primanja, "elikih dadzbiu3., skupih lijekova, rasta cijena osnov· nih namirnic3_ OpStin.ska vlast im je obeeala novcanu porum; od 22.000 KM kako bi mogli podijeliti jedookr·

Zvornlckl penzioneri strahuju da ne ostanu beskucnlcl

Po aD HM Domoci

arne pom06i uaji.lgraieni· jim clanovima, ali novae Ilik.ako da !egne na ra;;un pa ce od crkavice koju su saku pili 0 d ;;1 anariae isplatiti poneku marku onirna koji su u najte:1:oj 5iluaciji jer ima i onih kojl bukvalno gladuju pa ce im i po lih 30 KM itekako dobro doCi.

kalnoru skupstincm, Pisali su Vladj RS, kao i Fondu PIO, ocekujuci cia im nece oduzeti tih SO i nesto kvadrata koje koriste po d zakup, u kojiroa se sastaju, drufe, zimi griju, igraju!lab i eilaju dnevne novine, jer veeina nemanovC3 daih kupi. Milosevic ka!e da u veCini opstina RS poslOji jedan paslovni prostor Fanda I::ojikoriste opstinska udruzenja peuzionera, dok u sl uea j u Zvorn ika i ja~ n eki h opsdna postoje i doda.tni prostori koj i se uekariste ikaji mogu bid predmet prodaje.

M.M.

Rife' MujaflOvi6 na relwflslruinmOj diofliGi Sef Vladinog odjela za jayne poslove u Disrriklu Br-?:koRifetMujanovicorvo· rio je rekonstruira.llu dionien pUta u brcanskorn naseJju Kla03C k9japrol8j!i krozul.i£e MuseCazima Carica i Era SimunaFilipovica. -Rokza rekonstrukciju biD je 30 dana, a mi smo to zavriili za dl:Ser dana. PosUlvljeno je 1.540 metara novoga asfaha_ Za ovaj posao utroSeoo je 01::0 450_000 KM, a garanciia na avu dionicu je ni gadine "ab" jasniojeMujanovic. E.Ra.

lspred zgrade C]B Tre· binje sluzbenici Policijske staniee za bezbjedllost sao" bra6aja Trebinje odrzali su prez.encaciju laptopa sped· jalno dizaj nimn ihza po trebe pol ieij e RS. Cilj instaliranja lapwpa u policijska vozila je mader-

DDbili laPIDDe za el~Masni~i rad

Pripadnici CJB Trebinje

niji i efikasniji rad policije na lerenu. Racunari ce bit.i na usluzi i gradanima i po!i" eiji, jer novi siSlem ornogucava da se pravjera bila kojegvozila iii osobe izvrsi u maksimalno kralkoID roku, saopsteno je iz CJB Trebinje.. P.M.

Provjer8 Bufomobil8 i OSOb8U kr8tkom roku

Dnevnl av8Z, petak, 3_ I" nVli;panl 201 L

15

KAKANJ Nezaparnceno nevrijeme u selu Desetnik

o e 8 bUli nOS-18 " rUre i H8 e
Sluzba civilne zasnte zurno reagirala i anqazirane su sve raspolozive snage

Ni najstariji mjestani sela Desetnik, udalienog od Kaknja deserak kilornetara, ne pamte prekjucerasnie poplave, Nakcn obilnih padavina koje su tokorn vecernjih sari pogodile opcinu Kakanj, u Desetniku je peeela borba sa Didovackim pctokom koji tokorn lieta presusi. Borba sa vodeno m s ti hijom, ko j a je nosi 13 sve peed sobom, trajalaje tokorn ciiele noci, a dvije kuce pretrpjele su veliku rna terijalnu stetu. " Kad a j e vod a krenula u kucu u pornoc su nam prirekle kornsije koje su nadlj udskim nap a rima nastajale preusmieriri pctok gradeci branu. Medurim, ogrornne kolicine karnena koje je bujica donijela zarrpale su metar i p a kori ta i voda se vise nije rnogla kontrolisati kazeHusnija Kico, Porodicna kuda Envera Buze za nepunih 30 rninura bila ie poplavliena, a, vodena

ObllazaH mazarla
Jos jednom se podsjetili na ulogu i herojsko djel.o generala Alagica
Manifes tacij a "Gal aj a ZOIl", koiorn se obiliezavaiu dan i s tradan ja i orpora na podIU': ju opcine Sanski Most, nasravljena je jucer posjetarna. i obilaskom mezarja i spomen-obiliezia. Delegaciie op finske v Iasti, borack ill i drugih organizacii a, p osi eliIesu rnezargenerala Mehm!}" daAI!\gica uselu Fajtovci. Na rnezar legendarnog komandanra Sedrnog korpusa Armiie RBiH i prvog poslijeramcg nacelnika opCine polozeno je cvijece re je ucenjern Fatihe odara duzna pocas t. Pri su tni su joil iednom podsjetili fill. ulogu i heroisko dido generala Alagica u borbi prctivagresije. organiziran je i obi lazak m jes ta pogi b ij e m aj ora Bece Buliubasica na Grmecu, Buljllba,ic ie bio jedan od organizatora otpora agresiji u toku 1992_ gcdine. Poginuo je kao p ri padni k sans ko- kl iucke [edinice koja se suprctstavi la nep ri ia rei jsk im snagama na ovom prostoru tokern maia i juna 1992, Takcder, [edna delegacija iz Sanskcg Mosta iueer ieobisla i sehidsko rnezarje Humci kod Bihaca i odala pocast svim pripadnicirna Arrnije RBiH koji su zivote ugradili u ternelje danasnje slcbode. M.D.

Sanski dani stradanja i otpora

Kuca porodice Kii:o: Voda se IIlje mog/a kOlllrolisafi bujica od siline udara provalila je zi d garaze, " Moja supruga je, spasa vaj uci naseg bib Zekon iu, mogla izgubiti l:ivm ddeci vrata klanice da veda ne prodre u nju, Voda ioi je u jed"

~~~~------~zastite zurno je reagirala kako bi se spriiecile vece posljedice, Angafirane su sve raspolozive snage, na teren su poslane rnasine preduzeca "Trgosped" i"Zanat". _

CrnaClli 001011
o.;;..~.",",,=;)oo"'lliii5l

IlIiO se

mustu u ZUUrnlHU
nom trenurku bila do vrara i uspleli smo nekako spasiti i nju i bika- ka.7.eBoza. Puma kornunikacija do njihovih kuca ie u prekidu.a zarrpan je i most u neposredno] blixini, Slllzba civilne

Rupa na starom

Krpljenje ne pornaze

'------""----_.;_--. Pric/llien8 velika slela

I u MZ Zg05ca tokom noci nsljed obilnih padavina izlio se Crnacki potok i napravio ve!.iku materijalnu stew. Ostecenj e ie n astalo na dionici puta kroz A.!!\gice do sela Crnae, a ostecen je i most kojim se saobraca na OVO) dionici,

A. SALlHBEGOVlC

RlJpa je prekrivena i obiljeiena Irakom U gorazdansko] miesno] zajednici Resetnica otvoren jevisenamjenski obiekat koji te, csirn kancelarije MZ, imati i otkupnu stanicu_ U !larednib sesr god.ina njome ce gazdovati sar.aievska firma "Keyston". Stanovnicirna ove MZ vee SH ponudene otkupne ciie!le odredenih poljoprivrednib proizvoda, voc3,lje.kovilOgbilja, gliivai sumskib plodova, Cime je prvi put zapo':et organizirlln mkup naovom podrucju. Iz DOD "Ki:yston" naiaviii su da ce raditi Ill! uspostavljanju cvrscih veza izmedu poljoprivrednika i veIiki b p 0 trosacki h centara .. Ocekujese da pocetakracia otkupne stanice unaprijedi prolzvodnju i poba-lisa standard lokalnog stanovn is rva. Ces IiIke gra dan ima j uspjeh u radu firme pozeljeli su predsjednik MZ Resernica Semsa Ferhatovic, nace!nik opeine Gorazde Ml.!hamed Ramovie i delegat 1I Domu naroda FBiH Musta" fa Kurrovic. Al.B. Nakcg godina krpljenia, jedna betonska plata -na s (arom zvornickorn mosru, izgradenom daleke 1919 ..godine, popu stila i i propala u rie jek I.! jj rin u. S obzirorn na to dasemostomposliedniedviie deceniie kreCu same pjesaci, oCito je da ni ie popustila pod njibovim, vee [ere[om godina i ne brige. S toga je neopl:to dno sto prije poeeti sanaciju mos" ta, izbog ocu vaia ovog sim b 0la grada, ali i zbog bezbjednosripiesaka tome j e prosle godine postigrnu dcgovor uzmedu eeLnika opstina Z vO[1lik iMali Zvomik, ali otito je cia vrem~· nazaeekanienemaprevik Na mjesm propale betonske ploee poslavljell3 ie privremena drvena, koja je ograd:ena zastit!lim trakama M.M.

o

Sa olvllranja viiienamjellskog

objekta

Opcinsko vijece Livno prvi pu r ie zasiedalo U !l0" voj dvorani u rekonsrruiranoi zgradi OpCine_ N a dnevnom redu bilesu ~ematske meke vezane ZlI izvjd[.1je JP "Komunalno", Veterinarske stan ice, RTV Livno i Grveoog kriza l3

BII ce ObnOUllen HrOO zgrade dO DDCine
proslu godinu, koii su i u.svojeni. Takod.er, da.ta je i saglasnOSEna prijedlog !laceJnika opCine Luke Celana Zli skI apauje sporazumasa UNDP-om - za obnovu krova zgrade do OpCine,. u kojoi bi se realizirao zaj.ednicki projekt UNDP j Zavoda za Z3" p os!j avan ie vezau 0 za zaposJjavanie mladih, a even[ualno bi se u njai ponovo locirala iRTV Livllo. Opcina ce za rekonsrrukciju izdvojiti 20.000 KM, a OSIatakUNDP.

Opcinsko vijece Uvno zasjedalo u novoj San

noucane. Mazne za_Mri&nJe KodeMsa ponasanJa
Na 36 . .sjednici OpCin" skag viieca Siroki Brijeg vijecnici su usvojili odluku 0 dopuni Erickog kocieksa po!l3sanja izabranih dUlIlOS' nih u OV ,prema kojaj 6evijecnicima koi i prekrSe kod eks ko m isi ja i;:reCi novea" flU kaznu od JO posta vijecn iek e naknade za period od trimjeseca. VeCinomglasoya OV jedonijelo Rjcie!lj.e

Sa sjednice OV Siroki Brijeg

A.Ka.

o imenovanju CIa.!!ova Nadzornog odbor a JKP "Cisro6a" u sastavu: Borislav Colak, Tihomir Zovko i Rina Buhae. ednoglas!!oj e usvo jeno Rjcienje 0 im ellovaniu clan o· va UpmvnogvijeeaCemraza socijalni lad usas tavu: Marii l! Mandie, predsjedni ca, i CIanovi Daniiela Markovic i Mirja!laLjubic. A,,_K.

r

~------------------------------------~
NESPORAZUMI

16

~~j~~~~;~j~~~~:

sara] evski kanton

ile: red DonDd- I neHu alle~_ all u
'8
Radnici preduzeca »Vodovod i kanalizacija" j ut;er su na Obali Kulina bana otklanjali kvar na vodovodnoj mrezi. To je uzrckovalo guzvu u saobraca]u, ier iskljucna traka prerna Radicevcj ulici nije bila u funkciji. A. Nil ..

Burna javna rasprava a RP .Bollakov Patak"

Mladl eBolDZlSUlraelste Malo polle
... Turisticka zajednica KS, Opeina Hadzici i ekoloske sekciie osnovnih skola iz ave epcine obiliezir ce 5. iuni, Svjetski dan zasnre covjekove okoline. Surra ee mladi ekolozi kupiti otpatke na Malom polju na Igmanu, a nakonakcije bir Ce organizirano drul'.enje ..Opcina je esigurala prijevoz ucenika, a Turisticka zajednica KS uzinu i poklone za sekciie, kazu iz TZ KS. A. Na.

Gradani spremni lzaci na uliee, kale Saratlic • Mnogi ee ostati bez prilaza kueama • Narod Ie u pravu, kate Hadzic
Na nedavno odrzanoj [avnoj raspravi 0 osnovnoj koncepciji Regulacioncg plana "Boljakov Potok" koja je odrzana u Opcini Novi Grad bilo je mnogo polemike i butiS 1'0 ji

ovak va kon cep ci ja, naselje ce postati gem u us"
I 00 godin a.

rednih

Gradski aaleput
Gradani ovog nasel ja b u-

rn 0 SU reagovali ka da se pricalo 0 izgradnji gradskcg autoputa, Tvrde da ako se

- Ako se provede ovai RP nasa djeca ne bi srnjela ;6 \l obliznju skolu zbog izgradnje gradskog autoputa Osim toga mnogi ce as bez prilaza svoiim kucarna, I Baris Lulie, rninistar saobraeaja KS priliko m 0 bilaska terena kazao je da ie ovai RP upitan, Ako Sf ne n ade neko alterna-

tau

HOdZicrazgOUaraOi s Behmenom
ovoj koncepciji RP r az g o v ar a o

-0

ius/TO se reagirala na od/uke sudija

nastaunici ioran orOIiU UCeniMa
U Osnovnoj skoli ,,6. ma-

n" Hadzici rradicija je da se na kraj u skolske godine od igraju revijalne nogometne utakmice. U susreru nastavnika i ucenika 5:3 slavili su nasravnici, Inreresantna je bila i urakmica ucenica se-

dmih i osrnih razreda, Na kra j u U cen ice osm ih razreda slavile su rezultatorn 2 :0. Osim na terenu, burno je bi10 i na rribinama, Na kraiu, sve ekipe ispracene su velikim aplauzorn. R.B.

sam sa gradonacelnikom Alijom Behmenorn. Kazao je da ako nosilac plana rnisli da ne postoji alternariva, on ce naci insti tut '-'-_--'==--' koj! ce u kratkom pericdu plana - kaze Hasan HodZie, naci rjesenje prije nacrta viiecnik SDP'a.

Sarallfc: Ne bf smjeli iti U skolu tivno rjesenje, spremni smo izac.i na u lice U znak pro testa ~ kazao je Seio Sara die, stanovnik Boljakovog potoka,

Odgoditi osvajanje
Mnogo se polernisalo i 0 izgradnii mosta koji ce 01'0 naselle povezati sa centralnim dijelom grada, Hasan Hodzic, vijecnik SDP·a, kazao je da ce se njegovorn izgradniom srusiti stadicn, ambulan ta, pravoslavno groblie .... Premo njegovirn ri-

jecima most [e mog_uce pravi ti iz ulice Smaje Sikala, Nacelnik Damir Hadsic, kazao je da pet godina pokusa va sa stru cnim s Iuz barna pronaci al terna ri vno rjesenje, - Pokusavarno odgoditi usvaianie ovakvog RP, a mislim da ni na javnoj raspravi

nece b iti usvo jen. Predlagac plana ce morati ponuditi nek u al terns rivu jer j e narod upravu - dodao je Hadzic .. E. MUJCINOV1C

Biraju se naiUeOsi balMOn,duOristei ulaz
Izbor najljepseg balkona, jar ee do 2. iula Srrucna komisija Ce do kraja mjeseca obila7;iti lokacije i slikati najliep~e uredene. Pmglatenje pobjednika i dodjeb nagrada bit ce 7. jula u 13 sati, u velikoj sadvoris ta i ulaza u Cen tru tra-

Do 2..jula u opciru Centar

li Opcine, Za one koji osvo]e prva o-i rn j esta p red vi den e su novcane nagrade, Svi koj i su zainteresirani da u.cestvu· ju mogu seprijaviti purem re" lefona 033/560·569, 061/336· 796, 062/992-273 i 061/547097. A.Na.

·uf • S rnnOVnlCl ''Ice Se htl ,UCl tl HIa-"SnJCl- US k _l' -oro 6e dobiti novi asfalr. Optina IlidZa izdvojila je461.341 KM, a izvodac radova je fi.rm. "Orman". E. M.

spec

Psi lutalice ostetili su preksinoc u ulici Zmaia od Boone na parkingu tri vozila firme "Proca.ffe« _ Zaposlenici koj i su pregledali videosnimak kazu da je copor pasa Iuralica iza pen oci jedan sat trgao kablove vozila te da su oborili tablice i isparali karamholku_ "Nocni i':u var tI obli1:njoj 5rmi sve je posma.IrJO. Nije sm.io izaCi cia reagira fer slllj uljali 1'0zila. Kako nam. je isprieao, penjali ru se i na haubu. Policija je izvriila uvidaj - rekao je dil"ekror firme Emir Teni':. Ovai sluCa; uznemirio je i stanare u obliZnjim zgradama, j er svaki dan steeu copoce pasa kod uh-

Slike s videasnimka za u haustore. Iz MUP-a KS kafu da to nije pm put cia SU pSi lmalice oSietili neko vozilo Ie da su do sada eetiri puta mili [Jvidaj. A..NtL

Jedno ad osfecenih vQzila

fiB

parkingu

oglasi

Dne~ni _~_''''"_17 al'llz

Slatko i mirisno Osvjei.enje!
<!£VAPI,.
P.LJESI(AV,ICE

IINFUU.. PAKOVA O. IG

JUNE~APRSA,
,PAOVA:NO.

RINfUlA.

REaR"-

,~,c;

I
t
I

ROS1Il)SKA. I(OBAS 1 01,

nus

1SOG
OlJICA SA. TACNO,", RJlZNIDE-llNI ,

PA

.

hlCA..,TIS

~~.'\

Vp~
~

,PlUS TUNjEv.INA.,

OM ....CI U UlJIJ, ISS(;

SUNCO' AHOvO ULJ!E DIJAMIANT, u

18 ""'-'_""J2Illl. Dn8vni avaz

oglasi SSL
!1'l5Il.CAM SODA WKAVACd,O.o. ~$IUC.IJi SOOALUAAVAC·u::o.

SSt
..:.~ 1'1\101) LLKA\' I'll" d.u... llll... . dn.t!I, ,., iI.J l'I"'u \ ...rnJ.. I~l ~h po'''' cd.! lllloui .. >CI.. !ll>i1~ll"jc.II~. Obj;a'IJ'!l" J.\\ '\1 TnOF-R ,up rill.bplJu. PI>" P<h, I 'WH.r ... ,]p'" .1,IIlIJ'-'I,poo w!I ~to>
I DRUGII<IP~ODAIiA

DRU:f;TVOVo,AAOIZVOON:iULAl<E

T 11!~

(IJI"'IOI)

sooT

DAB SOl)!!

Crr~ JAVHl TENDER

11 prikl;IPlJI""'~
L ,1~jlI 11.:11\" k<:"p.>m:~.., mm-rij.ll I rri~ I'mlil u 1M,'" Jdt" lrI~om I OOIIILIlI\OOI "-<;1.., podjda IInnt nKimc",...... lIn'il """rnk""ljmj. ; rmnjc: "")1\1'11 ...t.. ItI£Jjcno~o wnilmkt odrh,.,.,jo IOIIlfl11L11 I I'f'i"I'lojueih ",."",orijJ. ~jj~ WMI<IIM _"n~~'h "hi j"",J.i11 utlma':!1 ~ 1l'>J11fll"" 1'R[lmL1 T[XDEIU

Iitbor IlliJlO"'O·1Ii)fg ~

I'rilIrl~ p:aaiI i ilb:r".,
m oJIjRml r>lIPI < nobc: II.

"'I III rIM Ih ~JaU. '~"1IlQ. po.Im. \, :, ...,;ul, ~ ZIL'l1fun;J BiJllIJ. rmgd!lll J Ii:! mDpLQol!.I:u ~ I

infI"J_ .......... akLi.
Ubj""';

I<u, c.d<m o.wlq;!O do, IIlJ ~ .., """', .. """ :.L.. u.'J' .., ....t.w u lru!!11 (ab-,k< no 6d I PrlI' "'i.:Ill ~ ..... \uji " L lII1.1u u,,",_ ",I rmnnl u 111.1.~ pi cokm lid 100 ,,\1 ~, 1l;I".<x ""up.it' ok' .......,,aluplj"D<: <>¥J:. r'"l'<lMml ~qo ""ill ,
oj"''' ibjll U nl,.UIl oil

T o:ndtr ... o.Inns, IIa "" p:8I.n: 1!Ol. ill rIi!trP

L-. ~ ilJ..o&

t.I

n: PR\\l)

IllJ[W\ 'IJ-\.
Ipr;io: III)dJillll\l' " f':o:.lm<tI »>!lllWloom ...

S\~ pm ....1oc.II "'t:hl rom .... ~ """

R~ S"I...... ~)<I<irn lID""'""", w..... rm 1'1' '"' e.:J.-I-I m:. ""I1"<,nrnll>r.,,," "" P"'f'"'bJUO:,,,, ... "",,,tm en, "'"1""< 1"<" rcu.: "lMlI1 m'; 'J T so S,\ ,1.... ' ..... , KE [lOl\l\1 ;-r' MOIII OPREMO\I

6JI006

IIlnHl

II FREtzl)! 'Rf.S fORA',

Tm.knLlI .... """"'!.lo.~ lII<,~ '" ,,,",".,, U~~"'1""" .. ~,lIC HIj<de 01(16 d<. f'd.lJ 10,1)6 " ltun=l<nl:l I"'f"'dd Old (J"OII do 16. 'n.I~1.ld 20,00 "'-\ll'u 1'fnII~U okol..umrnu.:i lC\rS.jti«
:rlt~

.Jut"" ",0;:1
h
UI I!\") U

"".~u
..un,.-

tid

SI AI,. A LL KAVA "". "I 1.1S1OO1 UYII< Ik>uu , I r... q.h "'"

\".....,

Ikwo:I,~..tv.IUlII

.... "~JQ ~~~,

UIlIh~i

I.JTIml

,wo

CllIU'ltd:tJU~"

l

J.:umSSllD

SSt
S~SECA" 500A ,"UKAVAC d~o,o,

r........; .. \.fTiI'i'".'(., , "JlN/1t TlIY'''IIII'I1''~

..5.1::.1l \ M
.J"'!,II!.

pm''''

sm)1\

I L: K A" Al- .w.<1.1 u\.a.;Iot, dru\.l, o:oi> "" iw. "Jde. 0""1 ~u,.'

-I*&<,

I> I~

pr ... ,,,.JI'J ~ w.e I !.tiM ......., ,
~-.alIII~r~ ....

n:~~~Jr""'.y.
,tJ ... """",-

.1__ .·.......,.',_._111... .. .."
nl"'1: uc.u\.~
.. :;~I
.....

~'Yr;.t-'

.rora

u

dl.\·lInju

OL poollikup oblcklll \rJLA

_run ...."'~... ~IU

ulld 1.11. rO\'1 b.b. Lulun

lit

o..Jt ..., u r.do."I' <ll!Jd.JU. \',t.. .1>1.. ..... f'GIll<r'l. I''''S .. p pII'Ir!.,"" CQ L~OO 'Ill ... j1I>m"",n.tl1 I'objdli ma, ~. 1..00llmia i I "..:m,j. I ¥aa \'111 ",.,..." n1ntl i htll..,j,k" mjOlD a L,u~,..: j, "Imu. l ..... 10>1".1'< ,IIIl',L. u.. """'''''''. ,It jc • I... P:!1I<odn~ r;, rd,) U" .I~,IU :1"l"1""l1U n~h'I)I'"

"j. \

~""'''-I:h.dt&:lll~ .J iII_'1 ~~"'~n 1'1 ~t.. ',!,''''-''n _ ...... ~iol4'_"""'~"'''''''nII<lo..!>04~~ '''''''''''~W'J _olio ......... ,,_ ..... __ 1" ... ...... ~<"'....".I_.,.W .... ~poIo:"')< l_~"',.q" ...........

WI ~ Ji,~D' III ,tAll U \,1<\

.....""",_ ._11. U-g". _,
~l'"

<_,..,

~10""'~ .

,tIm,,,,,_, ,_
..
lI<>>lM .....'" ...,.

..,.p.~

"."""~

1'_1",'1.1<

up;>

<10 ~ ,.lI.IIIU; ~l<ll ..:: ,011)~ II \ kl<m11111 .~ju; S,j nolo,; m',""icioo"",>dtb\""ja IlI<lr.IJIl l>,ti~,OId .. _i_m SIXb Luu'llo d.p ... LiJkJil ..."'; ot;;c iC II<: nKll~lQrulL1 'u lIN\> ~~U IfJWI Ii "",,~i~u dol'o~'Ij'rnC nll'". Bill. ~1Vri!I{l1l! ~i~JII('IJu djtiJlnooi .kojll·6e -e o!w.ljlld u oIlid:tu Villi. po1Jt!ln!l je I .......... '" I~ SjcQ dr>~i> lUI ran:di ~"Ja u '.~1I1' m,., doll' "'J""" ",", ",,~I"_I'. I~ s.. o:>l.Ie{cnl~ n~ Db], I" ",m ndrt;ll,..,.'JC1I'I ,II Q~lIrom ,~l..upe1l .. ,ro.l'pc J C oN''CmII "1>1""''''''''11 II cjd''il im. I'Ilf1l'<T1l,l (Ilk..... \I' 1 1.'.. rll1ITI m tn>tku: ~t~JII j'O!n"bc OIl'isI 0!iI'10\l1Q@ om! \~ jfi ilJ\m1ilr.l im. to: ~ ",!Xit1 I'iiIplSllit~i:U1 !4I.mJO:\DSI: L, ~akon tn~b mI. 'lDIlJ'IlUI¢ lAI.JqIaI: jc ohI'f,llE. f'Kdmet 'up:!tllnmtili u WlJII U ~m p jI: rrimllJ. I'll:' IXllIUj ....'i jnmJrn<;'~ su 1'UIIl11ll1D"oDCl<'!lih ~1. odobtl:llill "" <m..,. l.,a,lID I ,pn"nj~ IWI,II . mJM nim ~onll~jcm; . aJ.upu.: lnu. oh:!\C'Llljl«lUlmmj .. l upoolcrnlll SSl· I..oji .Il.on¢frl1Lrn U VIIi.
I'II'~'", ~I:

'~,1.,

I'OTRm xl'Df) ... rv "1"'
'frI.~lIjIg:I.

l1'

r-hoJ...

.e"",. pn>_"''''~ ,~""

....~O

..

,

I'IlU~U..!I.U.'-IF',\ ... \Io.UI"

t~.u

.... J.--.

'1~''''
1,11.

.......... • u

..

o_, ..... ~~."t."_~ ,'
~TL,a;:I ~ ..• 1aI.u .. IIJI~":

''\1'0 ..10 ,~ ,,auf! l~b:o dd!l.U.\llJ " ..... " nd' IS (I'EInbI:!OIl.wu. Il'd (I.w .. "bp.IJ'uliI, .... u nul,,,,,, ... rg a<ln,><I: 1-.«0m SoJa 1l1l.I1 "" ...." .... II "".,IrI"J,,, t1... ~';J,J. ..,~"" J.I'" ~ ull.;a 1.1 JOO I uLa,ac- .... n,,,mIlJ,,,,mJ(l:\UUi\ I~\ 1.A"..,r DlUfKTI\ \'II 1\-

P."" .. ""p~c tk.... ~..-Iti=:JtiIi __ .. ,.j,_ >'1 -..", ..
IU''''''_''

..teoo<

.__

'u.. ._., ""

" ....... ..., w.,. .. 1:6opnJC' iII:IiIIm,.~

'iI..,_I_,

--........ ..
~

.......Iol __ I
~

pOOJ'''hI.~
"" ~ .......
u

""'.1

ICII"II"'~

~1l.JlI.a..-iID

I..oF _

DIII11daLd&..

~,
"
d

4od:JliI. P1"

'
~~._

... w

"'H.Jr
.. 1IIi: ~

~_l'

........
......

r.

,IIljOIII--.."'r.:

... _

JI ""'~"

.. proI<>o ••

T,. """I to.., I ~--.

r-a--m ~

~~_~.lI.ruJ.Iir....-t

biznis

Onevni avaz, petal!, 3. junillipanj 2011.

UDERI Proizvadnja znatna visa ad federalnog prosleka

Z )edinianton IIOIi uise iZUOZinego DU zi
Nadaju se da

ce neka vlada

u dogledno vrijeme pomoci privredi

Upravni odbor Privredne kornore Zenickc-dobojskog kantona zakljucio je da je ind ustri js ka proizvodn ja t1 01'· om kantonu tokorn prvih mjeseci 201 J_ godine veca za 14,7 posto u odnosu na proslogodisnju, SIOje dvostruko vise U 0 dnosu na federalni
prosjek,

HajdiJre ~i6 sa Sfnallom Merzfcem, direktorom

Hep aka

Zakliucak Uprave PK ZDK, koju cinedirektori i.li menadzeri najvecih preduzeca u ovom kantonu, poput Cernentare Kakan] i Arcelor Mntala, jesre i daje

- Kantonalna vlada priprema sastanak sa svim poslanicima iz Federalnog i Parlamenta BiR na kojemcu privrednicirna dati priliku da objasne koji zakoni im i kako prave probleme, . kazao - je Fikret P1evljak, premijer ZDK.

oroblemi

laHonl I
CemenliJra KakiJnj." Jedllo od lIiJjvecfh preduleciJ u kalJlollu ZDK na granici da izade iz recesije, ali ne i krize. -Dvaj kanton je i dalje Iider izvoza i robne razmjene Federaci]e, jet ';ini 26 POSIO n jen og izvo za, te j e jed ini kanton koji ima suficit od devet rniliona KM. Posebno treba isto cO! .111 etalsk i i drvopreradivacki sektor, koji cine 48 pos to izvoza Fed erac ije " kazao je preds j I'd n ik PK ZD K Seikija Botoniic. Kasirn Kotoric.direktor tesanjske "Pobiede" i clan UO PK ZDK, kazao je da privrednicima osraie da se nadai u da ce neka vlada u dogledno doba poslusari nj ihove sa v jell' i, po moe] privredi, A. DZONLIC

Od uspjesno provedenog procesa privatizaci]e prije tri godine do danas rnostarski Hepok bilidi izvanredne rezulrate, Nakon potpune rekcnstrukciie devastiranih poslovno-proizvodnih objekata te velikih tehnoloskih investicija, ponovo sup okren u re fabrike za proizvodnju vina, sokova, dzemova i rnarmelada kao i [akih alkoholnih pica. Na [[liSle j e pJ asira no V i!ie od 70 proizvoda, Kao porvrda kvaliteta proizvoda svjedoce tri zlatne rnedalje os voiene na nedavn 0 odrzanom Medunarodnom sajrnu "Dani tresnje" u Mos·

do lidersMog mJeSla

UiSohim hualilelom

Hepok osvojio tri zlatne medalie

ram. Medalje su dobili kasasti nektar od iagode "sole rnio", V'ino~~i.i13vka" i "hercegovacka loza". Odlicia su potvrda da ulatemo velike napore kako bismosrvorili izuzetno kvalitetne proizvode, U periodu koji sliiedi zelimo biti jos beIji i snaZniji te postal; nosilac pri vred neg razvoia BiH. N a" dam se da cemo vratiti Hepoku I idersko rn j esro n a triistu " kazala je PR Hepoka Mersiha Ha j darevic, Osim spomenutih rnedalja, ova kompanija dobila je i priznan je za partn erstvc ria organizaci j i saj ma, [I' im j I' dodijeljena i"Zlarna rresnja"

KredIt broj 1
Zo malo preduzeca
j

'RiH ..··.i . n a ese __
samostolne poduzetnike

,BANK

Nojbolii su sa nomoJ

Onevni aV31. pelak. 3. iunil1ipani 2011.

bI·Z nI·· S

Prema podacima Udruzenia prornetnika naftnih deri va ta pri prj vredn oj komori FBiH, na vecini benzinskih pumpi u Federaciji BiH u proteklih IS-ak dana dva puta [e doslo do smanjenja cijena goriva, P ro s.!e se dmice cijene 5 u pal a za pet feni nga, pa je sa cia

GOriuO DOieninilO
Smanjene
ell

Prometniei u BiH snizili eijene

pros jet na ci j ena eu ro su pera 95 i eu rod izela 2,30 KM po lirru.dok Iitar super plusa 98 uglavnom kosta 2,40 KM.
cijene posljedi-

je smanjenja rafinerijskih cijena - kazala nam je Amela Keto, sekrerar Udruzenj a. Gori vo ie pojeftini 10 i u Republici Srpskoj, B. T.

BiH 100 daslinacila zahalalurizam

Promovlrana nova ponuda

Za ave vrste kredita u 2011. godini IRB namijenila 24 miliana maraka
Na odobravanje srambenog kredita u Investiciono-razvojnoj band RS (IRE), nakon dostavliania kornpleme dokumen tacije, cekll se nllj man je rri mieseca, zbog sporog priliva sredsrava iz vee plasiranih kredi ta kao i porasra broia novih zahtjeva zaoko 150 pOOR> U odnosu na godinu ranije. Prerna podacirna ove ban ke, u 20 11. godini za SLambene krcdite namijenjeno ie 24 rniliona maraka, cd ~ega je oko 15,1 milion KM vee odobren, dok je na raspclaganj u ostalo jes oko 8,9 miliona KM, la razliku od 2009. i 2010. godine, karla je IRB dobi vao novae od Vlade RS iz sredstava cd pri vatizacije, pa smo odrnah na pocetku godine imali ukupan iznos sredsta va ko ji se rnogao plasirati kroz kreditne Iinije, u ovoi godini stambeni
krediti se diiele iskljucivo iz

povrata do tada naplacenih
kredita ..Sve zavisi cd dinami-

ke m j eseenog prili va novca -

kazao nam je porrparol IRB·a loran Popovic. Najvise ovogodisnjih zahr ieva p rimljeno je u ja n uaru,i to za 158 peste vise nego m] esec ran ij e. ~Od pocetka godine obradill smo454zahtjeva za stamben i kredi I - dodao j e Popevic. B.SPASENIC

UOiSOeaMula raMOrdao iZUOZ u EU
Do kraja godine planirano i zaposllavanle novi.h radnika
Vecinski vlasnik fabrike "Unis" Dragan Tomic iziavia je cia ocekuie da u ovoj godini bude ostvaren rekordan izvoz.pogotovo stose izvozi u Njema~ku,gdje su potrebe za celi';oi!!) proizvcdimavelike,

Ovogodisnji planovi fabrike cijeviiz Doboja

S ju~erasnjeg QkruglQUstQla Halal turizarn [e novi oblik turisticke poriude koja podrazumiieva da turistima rnuslimanirna budu zadovolieni uvjeti za obavljanje vi erskih 0 b red a i 0 rnoguca vanje halal hrane, Rekao je to iuter u Soraievu direktor Agencije za certificiran j e halal kvaliteta Amir Sakic na okruglom s 101 u "H alal rurizam u BiH". Saki'; je naglasio da se

(10,. ..M.

t;"jO>#J

na razvoju halal rurizma II BiB zvanicno pocelo raditi iucer, kada je prv j put p romoviraa ovakav vid turizma II nascjzemlji.pisef-ena. - Potencijal II BiH za ovakvu turis tick u pouudu ie ogrornan. To je potvrdeno prosle godine i u"Halal zurnalu" jer je BiH medu 10 najboljih halal desrinaciia u sv ij em svrstana na cetv'tlo rniesto - kazao ie on.

Banovicki rudari nastaviii su serj j u p rebaca jam jesecnih planova proizvodnie. U maju je iskop300 i plasimno na demace i strane lrZisle 124.338 tona 5epari.ranog uglia, SIO je u od.nosu na pro· jektovane mie.secnekolicioe viSe za 13.179 IOna iIi 11,86
pOBIO.

RUdariiz BanoUiCa orebaCU)U Ian
je od planirane za 34.275 [0. n.aiii 5,87 pesto. U Upravi Rudnika isticu da je ~prelazne vrijeme" do" sm bolje nego u is tom perio· dula.ni. - Obzirom na to da Ce do· laskom se.zone bili pove6ma pcrraznja, podizal cemo mjesecnu proizvodnju kaie Ib [ah im Lapan die, izvrsni direktor za tehnicke poslove. N.M.

Zabiliezeni bolji rezultati nego lani

Vlada Republike Srpske spremna ie podrzati fabriku cijevi "Unis" Dervenra 1.1 realizacij i njihov ih cil ieva na planu izvoza, ali i uvodenju novih rehnologiia u procesu proi zvodn j e. . Porvrdio je w minis tar industrije, energetike i rudarsrva RS Zeljko Kovacevic tokorn posjete fabrici prije nekolikodana, . .. Ocekujemo da 6e do 2015. godine ova kompaniia biti prvi izvoznik u Evropsku uniju izrnetalneoblastirekao je Kovacevic, naglasavajuci da"Unis" do sada nikada nije [rai;e pornoc Vlade, s to] e rij etkos I..

- lzvoz u Evropsku uniju trebao bi u ovoi godini iznositi oko 200 miltona rnaraka, sro ie dva i po puta vise riego II 2008. godini, kada je zabiliezen rekord- izjavio ie Tomic, Fabrika zaposljava oko 550 radnika, Do kraja gcdine broj zaposlenih u ovoj derventskoj fi rm i Irebao b i bir.iveCiod600. N.SIMIe

Fabrilw je posjelio minis/ar Kovacevic

Pripreme za generalni bh. sajam
=-----------,---------,

Ukupna pemmjesecna pro oizvodnja dostigla ie 618.435 [ona separiranog llglja i veca

Generalni bh. sajam ZEPS 2011. Dye gedine ce bili oddan od 4. do 9. ok to· bra na sajmgtIJ Kamberovica polie, a uporedo sa IS. lEPS-om bit ce odrbn i 8. meduna.rodni saiam metala "lEPS Imermelal". Odlucila je to Uprava Poslovnog sistema RMK, keji org;mizira zenicki sajam. - Organizatori su vee do-

PaHlslanci sa orui orllau-li za ZEPS

bili nekoliko priiava "-3 uCeSce, od koj ih je prva Higla od pakislanske kompanija "LAIQ co" iz Karatijakazala nam je direklOrica marketinga ZEPS-a Dzevdana Hukeliic, dodajuCi da ce i'etvrti Rut zaredo!]) preduzeca iz Ce!lke Republike fia saimu na.slUpiti kolekt.ivno i [0 Ul ddavnu finansjisku.podrsku A.DZ.

oglasi

o nevn i' avaz

"""-', .~....

,.11,

21

Dnevniavaz
SPISAK POST ANSKIH JEDINICA

B

JP BH POSTA· d,o.o. SoroJevo

posrA

Obavjestenje:
Cijenjeni iuatelji,

mozete u 68
09-2,0

poitanskih jedinica sirom BiH predati za

31

33
M__~~~~~~~~~

l2

_L:31
38

35

objavu smrtovnice,
:~VIIIwf I~ ..
Vrotuli TI.IIII

110

39

II.

NovITr ..... -' I~

ITlr.M

" sjecanja

1

posljednje

T....
76101

TuzIIE!OIroe
~

$(..,.,. bb

pozdrave.
Uz minimalnu doplatu Vase osmrtnice i sjecanja objavit cemo i naportalu
"Dnevnog avaza" www.dnevniavaz.ba

75270 12MrUce15280

15lfiO

~pWlolli.

DaIoboddeCIIIb MlrialIi TI8 btl ~I

''is
56 57 58

50t

~2GO~a ~ 7tl300 ~~ Bt.IA KIdro!iJ btl 15320 Gmean~ ,.. vel!ti~r~ 1~ ~StellnN, ."'banII, bb 15250 IGndaiZ H.QpM.G~23 BnUo B_!': mh1l btl

Bltl<a

SI
50

z.~~
z-c:.

__

,..-='::=--,-~~-.----i

~~ __ ~~~~ __ ~~~ ~ ~

~ I~

Zitna

T~,
MtgII,t
v.cIkD

TariU

v.id ~

22

Onf)l'fli avaz, petak, 3 junV!ip<mj 2011.

erna. hronika
.

TQpaivvit: OliS80 23. maja

Polici j sk oi S fa n iei Ilidza u Saraievu porodica je 23. maia ove gcdine prijavila nes tana k Isme ra T opalov ica (60) izSarajeva. Topalovic je posljednii put video kako se krece uz obalu rijeke Ze!jeznic-e u sa-

HeSiao Ismet ,opalouic
raievskorn naseliu Otes i od tada musegubi svaki crag. Moiese svi oni koii irnaiu bile kak vu inforrnaciju 0 Topalovicu da lave porcdici na brojeve mobilnih relefona 061 800 117 Hi 061066 129.

Prijavljeno policiji na llidzi

Policajcima u Bihacu prekjucer je 69-godisnjak prija vio da je U I!asel j u Kral je uz obalu riieke Une pronadeno b eti vo tn 0 ti j elo njegovog p edese togo d isn j eg kornsi j e.

bOmSUU UZ ODaiu Une
Na cesti Doboj - Modrica

nasaomrtuOg

Kralje u Bihacu

Istrazi tel] i su obav iii uvidaj
na lieu mj esta, dok je rijelo unesrecenog, nakon pregleda, prevezeno na Odjel patologiie KB "Dr. Irfan Liubiiankic", Istragajeu toku,

TesMo DOUrUedeD D-godisruall
Na regioI!a!nom pUIU Doboj - Modric" u mjcslU Donja Grapska, opCina Doboj, dogodila se saobracajna nezgoda kada ie D. M. aurornobilorn "golf 2" udario II-godiSnjeg dietaka iz Buslelica, opCinu Doboj, dok jc prelazio preko kolovol.a. Djecak je 7.adobio leSke Ijelesne povrede i, nakon ukazane Ijekarske pornoci u dob"jskoj bolniei, prcvezcn je u KBC Banj. Luka. Uvidaj su izvrsili sluzbcnici Policijskc stanicc1.a bezbjednosl saobracaja Dob"j.

N evrijeme koje proteklih dana, obicno u popodnevnim i predvecernjim S3rima, zahvara Buzim prekj ucer je, oa.za los t, uzelo i Ij udski zivct, Elvira Veladii': (29) doziviela ie udar grorna i na m j estu je os tal a mrtva, Iza 29-godisnje zelle ostao je IlJUZ Suvad i osmornjesecnabeba. Elvira, rodom s Baga kod B IIzima, iZ3s la j e da s pe rnaestogcdisnjom Eminom (Harndije) Veladzic pokupi sijeno prije kise, Nevrijerne ih je zateklo na livadi, jako je sijevnulo i zacuo se prasak groma. Elvira. ie pala kao pokosena i cstala je lezati, dok je Emina, nakon kratke nes-

Kupiie vi/ama Jravu

vi j esti i stress, dosla seb i. Obie su brzo prevezene u buzimski Dom zdravl]a, gd j e j e kons ta tirana smrt 29-godisnje Elvire, dok je Emina odmab upucena na daljnje pretrage u Kanrcnalnil. bolnicu Bihac. N a mjestu tragedije zatekli smo miestane Baga koji su naru pokazali miesto nesrece te vile koje su ostale ua Iivadi, Bag je jedna 0 d na] uzvisenijih rnjesnih zajednica u opcini Buzim, Policija je itvrsi!a uvidaj, a daljnja ispiuvanja okolnosti koje su dovele do srnrri iedne osobe 51! U toku, N. V.

_ se ._OI_C8 ·-hiVllih 0 --II I C Ub-I 8 .- dU -i ... DSI __ . b' IeSnl_8 UtODiO S8 U bUDaru
Bosanski Petrovac
Policajcima u Bosanskom Petrovcu prekjucerseobrario S3-godifujak iz mjesta Vodenica i priiavio da ie njegov 6H,~nji ujak nestao, Nakon toga je primijetio OIVOren bunar u dvorisru i liudsko tiielo na dnu bunara. Policajci su obavili uvidaj,a ti[elo su iz bunara izvukli pripadn ici Vatrogasne j edi ni ce Bosans kiP errovac,

Banja Luka

spec
U ulici I ve Andries u Bijeljini dogodila se saobracaina nezgoda u ko j oj s u uces rvovali au tomobil "r-eno", koj im j e upravljao D. R., i "citroen", kojim je upravljao S. S. iz Bijeljine, i tom prilikom nastala je mania materijalna ilteta. IzvrScnom provjerom utvrdeno je da automobi! "reno" p osjed u je falsificira lie regista rske ta bIke.

Ace Novakovic (36) iz Banje Luke u srijedu je izvrsio samoubistvo tako sm ie zilerorn presjekao vene na rukama u po drums kim prestori jarna zgrade u koj 0 j je Zi vio, I! ulici J ovana Raskovica 30 u Banjo] Luci, Prema izvje:S!1;Iju policije, dosadasnja istraga je u tvrdila da ie N ovakov if bio dusevni bolesnik koji je patio i od postratnog traumatskog poremecaja Is tog dana j e i Radovan Spasojevic 47) iz Lcpara, (akolter psihicki obolieJa oso· ba, sebi:tivol prekralio tako

,

.

" · N
,~

!ito se eke 19 sari bade u rijeku Vrbas u Macvanskoi ulici I! Ban j oi Luci, u neposrednc j blizini Psihi iatrije II ovorn gradu, Kako nam je receno u CJB Bania Luka, policija ie reagirala uz pornoc vatrogasaca, odmah nakon doiave gradana koii s u uocili da bdi vo tno tijelo plum Vrbasom, U policiji doznajemo i da j e, svega nekol.iko min uta pri [e sam oubistva, Spasojevic pobjegao s Psihiiatrije, gdje [e bio I!a Ii· jecenjll. v. S.

IsjekalJ vCfle

II plJdrllml)

l;grade

(Foto: M. !.ugiC)

1[' 51 D IU 151 15..JUNI! HOTEL EUROP.E I SARAJEVO

crna hronika

Dnevni avaz, petak, 3. juni/lipanj 2011.

23

U'hapSeDi d~lerl

Mostar

drOge

U potrazi za vrijednim umjetnitkim djelima pnvalnici, asim privatnih stanova, pljackaju ateljee, a ne prezaju ni ad upada u vjerske objekte
Crno [rZiste umjetnina fun kcion ira u svi j et u kao unosan biznis koji je rasiren i do b ro organ iziran u svim dijelovirna planere, Prema proc jena rna strucniaka, pastire i dzarnije. U naso] zernlji zabiljezena je samo [edna pliacka

Pripadnici Sekrora za posebne namjeneMUP-aHNK uhapsili su prekjueer u Mos" tam Admira M ustafica (32) zvanog Deba j Denana Ser-

darevica (35), koii sesumnjiceza dilanje droge, Kako narn j e rekao nacelnik Sektora za posebne namjene MUP-a HNK Ramiz Hasic, Mus rafie j e s pel gram a
heroina zatecen
II

m uzeja iz ko] eg su ukraden i
neki eksponati, To se desilo u Mllzeju Republike Srpske u Banjo) Luci 2005. godine, U FBiH su se desile rnnogo-

jednorn

lije rrgovine drogom i ljudirna, crna berza urn j etnina j e n a j 11 n osni ja za krim inalce,

brojue krade urnjetnina iz
privatnih zbirki i ateljea iz kojih je nestao veliki broj

sranu u ulici Gcjka Vukovica 52 u drusrvu zenske osobe. Osirn droge, policija mu je oduzela nekoliko mobi tela i odredenu kolicinu novca.
- Naknadnom kriminalistiekorn obradom dosli smo do saznanja da je Musrafic.sa

Ratne pljatke
Krade umjetnina, allti fk ih p red meta, sl ika s tari h
majsrora, skulprura, raznih

antikvitera, umjemickih zlatnih predrneta, starcg namjestaia i dokumenata s hisrorijskom vaznoscu postale

djela ogromne umietnicke, ali imaterijalnevrijednosti, Pozna ti b h. s likari tvrde da su djela koja su u ratu
opljackana od neprocjenjive vrijed nos ti, Mnogi 0 d n i ib kazu da se prodaj a razn ih predrneta iz kulturnogblaga BiH neornerano odvija na croom tdiStu da bi se izbieglo placanje poreza, Osirn slika, tokom agresije opljackane su i kolekcije rijetkih knjiga tevjerskih relikvija,

Serdarevicem preprodavao drogu te SmO ked njih pr-onas!i oko 400 grama droge spid, eija je ttiisna vrijednost g-.OOO KM, Oboiica su lisena slc bode i kriminalistieki obradena - kazao nam je Hasic, Inace, oboi ica u hapsenih odraniiesu poznara policiji,

su, nazalost, svakodnevna pojava ikod nas,
U potrazi za vriiednim

umjetnickim djelirna lopevi, osim privarnih stanova, ateliea, ne prezaiu ni od upada u crkve, sinagoge manas-

Salim Obralic pored pralflih ramova

Berber Da PilaCi
Naivise pljacki va i ateljea slikara desavalo se tokom
kod preprodavaca. stanoiz BiH rata, a

TeiMo ih Ie prodali
01)0 S[O

Proualill

Banoviti

A.Du.

je rneni,

nii hova djela su se kasn ij e pojavljivala na pijacarna i
11l1e-

lieno, pozna to jeste daovakay oblik kriminala niie bas ces ta pojava kod nas, A kada se i desi, til provalnik

UlasniHa
MUP-a Tuzlanskog

U HUGUI DralU II Ii

resan tno je da su se na sarajevskoj trznici Ciglane posliie rata pojavile slike - Mersada -Berbera, a prcdavane Sl1 11 b esc-

izrnedu ostalih vrijednosti sa zida skim: i umjetnicke s!.ike. Sto se rice krada urn[emina u Saraievu, to nije isplati vo, jet je umie tn ine
veorna resko prodati, S policii ske tacke gledista, srnanjen bro] hada urnietnina je opravdan. Onog momenta kada po-

U Banovicima su Celiri nepoznate osobe provalile u porodicnu kucu A, L. (3S}re mil nanijele povrede s vise udaraca, saopcen 0 je iz

kanto-

Berber: Slike proda vane

./1 bescjMje

jenje,

Hebib imaO
slikar Adin Hebib nije bio pO~leden. Nairne,
Ni prosle godine njegov atdje u naselju Ciglasu dike ~ sam umjemik !:azao da vrij ede vise od 50.000 eura. Na njegovu srecu, dike so. pronadene kao i kradJjivci. Zbog ,ove krade uhapsena su dvo j iell mladica, a lokom sasJusan j a u polic ij i su p riz.. nali krado te da su slik~ 5akril i u n apusren u zgrad 0. u naseiju Crni Vrh. 6. seplembra opljackan je sru:ajevskom ne. Odnesene koje nam je

Posli j e ra ta na me ri lopova se ope! nalaze stanovi i

na. Nakon pregleda u Hitno] pomoci Doma zdravlja Banovici ova] 3S-godiilnjak ie odbio daljnje pretrage na UKC-u Tuzla, Provala se

srece

ateljei svih zvucnijih imena bh. umjetnosti, Poznatom slikaru Salimu Obralicu ale"
Ije u Sarajevu dVapll!a. pljackali su

Iicija pronade, naprimier, ukradenu umjetnicku sllku, ona automarski postaje ne.obori v maleri j al 0 i dokaz proriv kupca kao i proliv kradljivca. Na Zapadu je 10 mnogo drugacije. Umjemine kradu profesionaini kradljivci za namcioce koji so. superbogau i koji lakveSlva" ('avaju u privamim zbir-

dogodila preksinoc oko 22
sara,

Mio.ko vic: Privafne lbirke
Onog momcnra kada nestane vrij edna 31 ika iIi bilo koja drllga umjernina, to se pUiem In terpola 0 bjavliuje svim policijama svijeta. Takve informacije dobiva i na~a policija i po njima postupa --kazao n:im je Dragan Miokovit, savjetnik ministra FMUP-a. Sarajiije koji je od mladica kupio llkradenu sliku Roma.n a Pe [rov ica,. a za tim j e prodao u ZenicL Kad njega su pronaSii i joil.ll slika Irfa· naHoze.

Uhapsen i kupac
SEen u sudb inu dozi v io je i sara j evsk i 51 ika r Irlan Hozo, Cijiie depo umjetnickih djd" koji se nala,l.io II njegovoj kuCi, takoder, pohaden. Zbog ave krade uhapsena su dvojica mla.dica kojirna se na ler-et stay ljala i provala u S[3.n F. O. II sarajevskoj ulici KaRlol, odakle Sll ukrali sliku "Zenski ponret sa psom u nafuej i.l" aurora Romana Perrovica. Ovo dje-

kama,.
umjel!l.icke vrijednosti policija je pronasla II Zenici, a vlasnica je kazala da je vriiednos[ slike visa od 50.000 maraka, Poslije bapsenja lopova policija je dosla i do jednog

ri

10 neprocje!ljive

Ad.ALJIMI

nalnom tuzilastvu ZDK i;:vjeS[aj proriv S., D. (39) iz Zenice. On je osumnjieen da je pocinio hivieno djdo iiazivanje opopasnos ti_ U tvrdeno je da je S. D. 9. januara ove godine u. naselj Il G rlldisce pod.memuo pOlar u ~upi vlasnistvo D. V. iz Zenice koja jeizgorjela,

Ill> Policijska nica dostavila

POdmatnuo DOiar

upra.va j e Kan

Zero-

ce-

oglasi

---..... .' ...-.......... ..................
_ow.-

if,.7fi

42

LG P 3501

49 KM
U2

Smart L

HUAWEI

usno

1 KM
uz Smart L

Upoznaj novog Android™ prijatelja,
AndrO.d op<:>~llYn! ~I~'.m PO r~ IMWII Q n"'o1t;lju mobolnih sm.:JTI 1I!It>Ion.J JO<!rIO\l"v~n Ill>,,, II1'lIIi ,II "')00111" oriSI'll U I pcnt""'101 nov. q.oInk u ,vl~I" mo~IJ!II11 'Otllunlkadja. S" ArI(IIo/d ope-rat"" til ~IIIf'mCm molel!oJ ~I~ d.. nlj~a! II Iurlallju. e po!l~ 1WI~lqJ(lIl. win ~on ~Cjll. """llme-dll .. II I da cU.rllel JI'1IOft1rr'~I~e mobllr"l. 111 £11 14 {II""'I" ~nll'll' I (011001,1\(1. III' n IQrlc.J. ~"VJ I 0 Id"r~IJu. "'~~...,., .... .. b~r I. Il.,h dr 1I'llhl~m(l ~.Oj Illt"'HU u. Sv, tlo tr~ 6il u~dl~ jl> d. paS! hi Alld'old M.:Jrkell blu' ~tll Ie I",beresu 11, A'ldrold I. Omoqu~;lV IW liIl~lol uJ:",.1> II !ilobod' ,omunlk.xlle,1R nOI·1I SrniI'( t.I. L XLI :tL. 1M II! 100l bOoosolT) I do 2GB u IJU~.n II elpl,]l II. if\

' II

erna hronika

Dnevni avaz, pe!alc, 3. junViipanj 2011:.

25

U polragu uklluten! i spec//alc;

(F.I.:

D. StofnlC)

~• "If

c

r

J

CUbrlO UbiO CUlibrMa
Osurnnllcen' S8 naoruzan krlle u sumarna oko Krupe na Uni i Bosanskog Novog
izvor blizak istrazi,

CJB Banja Luka

Milos CUbIlo (33), koi i se swnnji6 da je ubio Stanka Culibrka (58) ier ie iz RaSCa nestao nakon sto je Stanko ubi] en, najvj erovatnije se krije vika i Matavaza, na pros toru opcina Krupa na Uni i Bosanski Novi, koji nije veci od oko 4() kvadratnih kilomerara Nezvanicno saznajerno da j e prek j uce rasn j i trag sp ecijalcimakoji su bili naorpzani i dugirn cijevirna bio Cubrlov mobilni telefon, - Na celu kolone bio je automobils radiclokatorom koj i ie pratio signal Cubr lovog rnobilnog telefona s koj eg je on od trenutka bijega komunicirao s nekim njernu bliskim Ijudima kojim je porucio da se nece ziv predati. N akon SIOie signalnestao pres tala iei potraga, a posao ie prepusten

obicno] policiji - kazao ie nas • Kakosaznajemo.Cubrlo i Cu li b rk pozna valisu se vee duze vrijeme, Navodno ie i vecer uoci ubisrva Cubrlo bio pred mjesnom trgovinom pred koiorn ie pivo pin i nesretni Stanko, N eki u set II kao rnoguci motiv sporninju osvetu jer je Stanko nozem prije
d vadeserak godi na napao

u sumama oko 1Wea.,Dubo-

Oruzje pripada policajcu PS Kozarac koji ga je ostavio nadohvat djece koja su
Djecija nesrnotrenost rnogla [e biti kobna po dvanaes tog 0 disn j eg d j ecak a iz Prijedora koii le s prostriielnom ranorn U predielu debeleg mesa prekjucer oko 17.30 sari prvo zbriuut u Hi" rno] pomoci Doma zdravlja, a potorn i u Opsto] bolnici Prijedor. Mads nije zivomo ugrozen, do daljnjeg ce biti zadrzan na lijecenju, igra rroiice 12-godisnika o.uzjem U stanu koji se nalazi u ulici Ilije Stojanovica u Prijedoru, tokom koie je iedan od diecaka iz pisrolja nehotice ispalio hitac kojirn je ran io svog druga, Gospa Arsenovic, porrparol CJIl Bania Luka, jucer je potvrdila daje tokom uvidaia o ovom sluca]u 0 koiem ie obavijesteno i nadlezno TuZ'
IU izuzela piswlj CZ-99, cahuru i metak koji ie zavrsio u zidustana, - lsl.raiujemo sve okol·

S8

igrala u stanu

nos ti ov og nesrernog sl uca ja i cinjenice kojima ce biti UIvrdeno s[a se tacno dogadalo tokom igre troiice d iecaka te i ko je tacno cd rnaloljetnika upotriiebio oruzje - kazala [e jucer Arsen ov ie.

Povukao obarac
Nezvanicno saznaierno da sJuJ:ben ipistoli iz kojeg [e ranjen djecak pripada aktivnom policajcu iz Priiedora, rrenurno zaposlenorn u PS Kozarac kod Priiedora, koii u vrijerne incidenta nije boo ravio u stanu u kojem, pre-

rna tvrdnji kornsija, zivi sa svojirn dvanaestogodisniirn sinom, Sluzbeni pistol] je bio ostav lien u regal u, od akle ga j e, hvaleci se da ima pistol], uzeo policaicev sin i u jednom treriurku, ne znajuci da je u njemu metak, povukao sluca]u obavijesten je iInspektoratza unutrasnju kontrolu MUP·a RS koji bi se, rnoguce, i disciplinskim mjerarna prerna policajc u trebao izj ami ti 0 ovomincidenlU. M.Z.
obarac, Q cijelom

brlovcg oca, koji je kasniie nasrradao u proteklom raw. Vukasin Kondie,. dezurni luzilac iz Priiedora, jucer je kratko kazao da pclicija jos nije prcnasla orufje iz kojeg je ubijen Culibrk, Do zakljucenja ovog broja "Dnevnog avaza" nije pronaden ni 33-godisnji ubica koji se, na vo dno naoru zan do zu ba, vee peti dan krije u seoskim sumama, M.Z.

eu-

Metak u zldu
U policiji saznaiemo da je ranjavanju djecaka preIhodila neoprezna dieeija

ilastvo, kancelarija u Priiedc-

Naizlazu iz BiH u Hrvatsku

Pripadnici Jediniee gra. nicne polieije Dobrliin prekjucer su na g.ranicnom prijeiazu Bosanska Kos[ajnica u pravcu Republike Hrvalske kontro Iitali "VW p assa r" hrva tskih ozn aka, ko jim je upravljao P. M., ddavIianin Rep ubIi ke H rva ts ke. PIegledom su uocene prepravke na vozilu iza kojih SU se naziIale cigare te, uku pno 30"reka. U porodicnoj kuCi orkriveneSlJ joi24sreke kao i drll" gi predmeti koji ukazuju na krijllmcarenje cigareut. Zb-

uhuaceni Suerceri Cignta

Nezapamcen pokoli ovaea desio se proteklih dana u nevesinjskom poyramickom selu Presjeka. Copor vukova zaklao je na lieu mjesta 31 oveu, a naknadno su od tei§kih povreda podlegJe jos 64 zivolinje. Pokolj' 95 ovaca desio se u jednom toru gdje su ovc~ bile cuvane, koii se nalazio rek dvjeslorinja.k metaraod naseljenih kuca.. Mje.stani s koiima smo jucerpricali ovih dana ziveu

UUMOUiZaMlali 95 ouaca

Presjekakod Nevesinja

velikom strahu zbog krovolocnih zivotinja. Ne pamle je Ii ikada na ovim proswrima doslo do veceg pokolja sroke, a, ooim vukova, nado[flak nevesinjskih sela hara· ju i medvjedi. Kako smo neda.vno pisaIi, medvjed lezak viSe od 250 kilugrama ubio je IllIlokalileru Snjdnica 12.krava i leladi re j e tako izazvao veli ki strab meon selianima nadomakNevesinja. A.Du.

Banialucka policija je na tragu pljackasima koji sa 27. maja iz objekta "Posre Srpske" u Beogradskoi ulici, u banjaluckom naselju Borik, cdnijeli oko 3.000 manka. Sigurnosne kamere 1.1 objekIU zabiljezile su pljacku, od" nosno kako dvojica tazboj" nih bez mask;, uz priiernju piiiloljima, od zaposJenih poillezahtiievaiu n-ovac. Qbojica 5U se nakon pljacke upu lila prem a rij eei Vrbas. - Zelimo pozvati sve g.radane ko j i neS [Q znaj u, kako bismo nakon objavljivan ja fo mgrafi ja mogIi imati

POtragaZa Dlacllailma "PoSta SrDslle"

Snimljeni kamerama

Uleljeli s pisfofjima neke za n as zn acaj ne infor" maciie,dapozovu 122. Tobi nam olaksalo PU[ idemificiranja poCinilaea i rasvietljavanja ovog krivicnog djcla reeeno nam je jllcer u CJB Banja Luka. V. S.

og sumnje da su cigarele nabav!jane u prodavnici izvden je prel.res dviju prodavni· ca, k uee i p ra teei h ob j ekata u vlasnisrvu K. D., d.rzavlianins BiH, lakooer na podrueju Bosanske Koslajnice. Tom prilikom oduzeto ie 3.018 kuti j a ci gareta. TakodeI je aduzeti jedan piswlj s 21 komadom meraka, jedn2 ruena bomba i o dredene kol iein e pap irn 0g i memlnog novea u stranoj valuli. Driavlianin R. Hrvarske P. M. uhapsen j.ei predalTuzilaS'tvu BiH.

Dorde Boskovic (32) izSa· raj eva, koji je u nedjelj u pao sa. stijene na Dari vi, u sarajevskoi opCini S ran Grad, prem inuo je pIeksinoc oko 20 sati u bolnici KoSevo. Bo1ikovic je b io hospi talizi.ran na Klinici za aneslezi ill i reanim aci iu boI·

POdlegaO Borde BOSMOUiC sto

Pao sa stijene na Darivi

nice KoSevo, nal:oll je zadobio teSke povrede. Tokom liiecenja imao je probleme s kicmom i plllCima, a najviile rou je stradao Siomak. Preminuo je nakon nek aliko dana bo rbe j d vi j e operacije.

26
Crkve tuze Vatikan
j

Onevni avaz, pelak. 3. j~nVJipanj 2011 _

globus

Papa Benedikt XVI uziva diplomatski imunitet, ali drugi vatikanski zvanicncl i belgijski blskupl bit ce pozvani da svledoce u tom slucaju
Nekoliko deserina zelava seksualnog zlostavljanja djece u Rirnokatolickoi crkvi u Belgi jinaja vile je po dnosen je ruZ be pro ti v Varikana, Papa Benedikt XVI uii va diplomatski imunitet, ali drugi va tikanski zvanicnici i belgijski biskupi bit ce pozvani da sviedoce u torn slucaju, izjavio je advoka t zrtava Valter van StenbriZ(Walter van Sreenbrugge),
Grupa ed oko gO znava, za ko] u ad vo ka ti kazu da raste iz dana u dan, saopcila je cia je 10 prvi put u Evropi da su inicirani pravni postupci protiv Varikana.

Odstela za traume

Kristin Muske (Christine Mussche), drug; advokat zrt.ava, rekla ie da Varikan nije intervenirao cak i kada [e saznao za slucajeve zlosravljanja II Crkvi u Bel" giii. Medu irtva.rna koie su odlucile javno govoriri 0 tome je i novinar i pisac Roel Versuren (Verschue-

ren), kojeg su jezuiti zlostavljali od njegove 12. do 14. godine. . Sve vrijemeIi vjeli srno s Crkvom koja sve to negira, Siruacija je sada drugacija, rni smo ri koji odlucui u- rekao ieon. OD je dodao da l.nve ide da Crkva prizna svoju krivicu ida plati za rraurne

izgubljencg godina,

dietinistva

Milo za sulnju
. Zrtve seks ualno g zlosravljanja cesto su Ijudi koji su izgubili svoj pones i dostoianstvo. Njirna je hitno porrebna pomoc, U SAD Ijud iza ovakvo nesto dobiiu odstetu od 160 miliona do-

lara, a ovdje i,inace, u Evropi nude yam 5.000 eura samo da surite - rekao je Versuren, Oko 500 slucajeva zlostavljanja u Rirnokatclickoj crkvi u Beligiji objelcdanjeno ie prosle godine, Advokati su najavili da ce tuzbu pndniieti u septernbru u Genru,

Zipe ie nakcn sastanka s palestinskirn premijerom Salamorn Fajadcrn izjavio da je premijeru, a prethodnog dana i predsjedniku Mahmudu Abasu (MahmoudAbbas) predocio raj priiedlog.

(All!;inJuppe) u Ramali.

Fran ell ska j e sprern n a d a priie kraja iula II Parizu organizira konferericiju za pckretanje mirovnog procesa na Bliskom istoku, iziavio ie j ucer fraucus ki minis tar vanjskih poslova Al en Zipe

pariz pradlaiB IIOnlaranCi)U Kazne za medijeZbOD CilalaCMih MOmenlara

Mirovni plan za BUski istok

Medvedev Zen suzbhi eksfremizarn

Ruski predsiednik Dmitri; Medvedev nalozio je da se priprerne prijedlozi izmjena zakona 0 medijirna 0 odgovornosti redakcija internetskih rnedija za postavljene citalacke kornentare iizjave tredih osoba kojirnase krsi zakon. U nalogu je precizirano da se, izmedu ostalog, rnisli na krsenie zakoua 0 borbi protiv ekstremizrna, prenio ie Interfaks. RIA Novosri navodi da ce Minisrarsrvo za telekornunikacije do avgusta saciniti nacrt izmiena zakona koiima ce biti 0 dred ena 0 dgovornos t m edi ia za kornen tare. Takav nalcg je, kako je jucer saopcila pres-sluzba Krernlja, Medvedev dao posliie susreta s predstavnicirna interuetskih zajednica 29. april ovegodine.

Medvedev: Nova ocIgovofnosl redakcija illlernelskih medija

o aca z rava h ana ; ."Glosm praiDed au hranu!""Zelilezdfl
~ Mofele Jenaf( (II • u, U 14piasfehlka prolzvodl se zdl1lvoPOvr~e u ekolo!iklm u~slOY mi!lbezuUcara vaoJsk.lh 13ktora ruzromLk3, boIesU. ,kaolto subaklerUe.virusll s:l.J.Povrte:se luuaJa ad sadliOlmalerUaIadomaelh prolzvol1afa:. pr mJe.nommlneralnlhl orunsk h'dubrlv3 uzpotpunu lI.onlr-oluuUQia prtmaekolo§ktrn sttndardlma.
0 tvl'51omstanJu

~--------------------

I

Vee od danas mozete kupiti domace krastavce.
a uskoro stizu i i parada:Jz..
ProdaJa. svJeze ubranea povr·fa vrsi se sua.klm danom od O'S.OO' do 16.0D san ulica KUr1aSchorkabr. 14 StuP (na ulazu na ,Auto pijacuJ SlJefntormacUe mozete dotdU Ina broleve lelefona 033n70·871IU 061/43l·014.

oglasi

Dnevni avaz _'1""_,"11,27

SARA"

vo

Og,la
ZA I'RIJnl!1 ..<\'I,(1~ll:'il" ~ l'Sl: \'R '\1,R,\D'\I 00>;0. I E'iO\1 . \ l'U"'I'IIUJl"l\1

PRU "l..'\P 1.B0(; I'ROOcIiU
l'Otic):» \ .I'lIO!\:1

1JJO(;",~O;:IAl ''<l'\ nOR"lIOtm "'I"!UTTIT.\ Inn rowli~.rA(l"'JI,ru\\I'I\LAJI'ROIHJ'r. \IRElr.. l.\ H ROI'SKl: .lDI.U l AA.I\\. r,.!!'OOJl. ODIORR\q·~\tJ "eN.l R\ \

O"J"''''''

\.II'\'r.J~, "l0\1II 'PllOI1.\,·lUf'l'II ,'O\lnl1{).1 ~. I 17.\ OZi'

33RAU: :
1::,0:...,

A
!17\::..:..:.rllb&~

~J\

O'Ok'l: 11.111 \p K

SJ\ \i'\WPIIOD!U'I'

,"IRd.

m." ,I on .\M~
m.l

0 \','JI\.I\.J'\

'0\, III II\!tOlZ\UI)'UI ,o\lmTR1l..Q ...nz\"Ol.\

~ n!I1....n:..~

36 RADNUJ MJESTA
[,. Rdtr~1I1

II r~ · ..... o /;.koi>b ~rmu:

'II'
Il'

R:l1ioo, , ~'D

1"-1,", ih ,1t':Jum, pMlol'llfla

mll!lmUm I gDlhntl

k'I\II<'INI'IJ~ "~Ie<lOJ.l.Jerl POJJlJ' onjc <OW'Id:irdl'lClli! I'('

Ihure-:a

L~:_:Rfrer!!l1~nbl'kll
[ .., R'frUUU

,~prod.JI!

~" ... \Un>.1! ·... ,I ,<IOIi~""~U ..
,~ ~J(lH~ ',_~

wibl"" pooIo\ ,tIIo'I
lJl " ''''';t'11 "",lo.1o

U'[<lU:

doIh1, "" Io~>no: 11111 I 4111 • T'! I ~) ;...

o

~o

1..Ibllrrn""u! I.!oIdJd':I1L '""'1:" P '"U~II D~rJ.. ~ D nntDoq If'u ........ lI11.... 1'1000 r., ~J "'.,rJ! • '~I.Iho:Jko,""''''' _to ~'I ~., ,f 17;(1Ih..l •

rr<dlUr<a
'uti

o

a sprem1:V ,'11 50 d.:OItom.'-"os smiJC1lI Radoo I· W.hOIll ,tMmt III ,ll~1l1't poojol'unJ mimm"m I goolllll I'O/ll~\ gllJC fit;md;Jn!1I!l'tl1 ... ~ll"'Jre~ Vo~ &~ckiJ,. " 1~A 1..rtU:~'"rijc ..

Ar>lbIJ1l ,", ..... 'uiaou..n... ..'" ~ r~V" '-_Lao"" ~,ili .."H~acip ~1Ip.).~ ~ "'" N1I .... dlI ~~jC... . ..., 1IJ'bl.ao...", nlJ" P.:trrt..lIS.."I",ljOlJ .. 4.il.1UIlo:'tIU .. ,. CV ...won .l>IY "".Liu ott;,.,IJi'''''JJ-

"nnL.........
FUEL BOSS

1Ii._

Uslo\!:
d.o.o, ZENICA .. 3 godine radnog iskustva,
o

'>koD

<PA."tN. V.
ui.U'>IUIIII uum III 1t~1l1't piblo'lma
I'(' U)AI\ mtlIIITlum

RMno
[ezika
o

lSodirm

Na osnovu clana S4 S[3[U ta Privredncg drustva za prcizvodniu, momazu i promer "FUEL BOSS" d.o.o, Zenica raspisuie

.. Poznavan]e rada na raeunaru,
- Znanje njernackog ili engleskog

klhlltl =J~ ",~Ie-<ll'» jell ~

Pwr.l, onjc <;Wl11!rdM'",

rt'-a

OGLAS
za prijern u radni odnos za poslove u zemlii
Pri j em u radn i odn os vISi se D a neodredeno vrijeme uz proboi rad od 6 mjeseci ,3 sli-

Oglas ostaie orvoren javliivania.
Uz prijavu kaudidati dokaze 0 ispuniavaniu

15 dana od dana ob11111' su duzni prilofiri trazenih uslova.
o ~.~ pA."II'l. \.

.~wljo:n.

• nm ,,"II<'J>I'I ""J" cnglcdo'llJc/JU

~

,I<J.U,",'., M M"" III

.rb~ 1"''"''', ..... mlllimllm
••
ImIIIlmmt

I avdm.

iedece radno mjesto: I, Inzinier zasrire na radu
Pored opsti h uslova utvrdenih kandidati trcbaju ispuniavati uslove i 10:

Prijave se dostavljaju lieno U kadrovsko odjeljenje U vrernene od 08-16 h, mailorn na ad resu a mel. b egan a vic Z fu el boss. co m. ba iii p urem posre na adres u ,

OIplD!'ij.J..e ~mm! f'IV"I'u$' .~ndInln ...

1'('"

n..

I OiISm.IIIlti)<!

,,"o,

l. izvrsrlac
Privredno zakonom, i posebne razdanska drustvo 80. za proizvodnju, montazu

i pro met "FUEL

BOSS" d.o.o, Zenica, Go-

U\ll1lj'

~lo! bt ~ma

:VSSR.xloo
/\ ~m M

U!;I\o) III blDll III
Ill. tr1jc

berum

pUdO\1tN. rnuum wn

I ~od:t!Ui

c ~1.:-kl1tj I[~ .., I'oInll''ltllJ~ ..mDibnlnClg I'( 'IoII1i .. 'Itre"3.

I:ft"1l 00" 1I.I'k~.""t. "'1 .. "",' . ;I:P-,",UI, I!!ri,,,pn \I~~I"-IIU

,I

9. D.iaJn r
\10 .... ", III 1

u
VOl

I u;
•• V SI

U r, broj: 08· 03 - 29 - 386 Ill. Mo,[3r, 30. m.j 201 L
godinc

Uj

Na temelju clana 25. srav 1., a u vezi sa clanom 2.4. stav 2_ al ineja 2. Zakcna 0 ces tovnom prevozu Federaci]e Bosne i Hercegovlne (DS luzbene novine Pederaciie Bosne i Hercegovine", bro] 28/06), clana J7, Zakona 0 priievozu u unutar njem cestovnom prornetu ne podrueiu Hercegnvacko - neretvanskog kantona ('1 S Ill: iben e nov ine Hercegovec kc • ne re £V3· nsk og kanto DO", broi 5/.2000), CL.n. 200. Z. kona 0 upr avnom pos tupku (..,5 luzbene novinc Federaciie BiH", brei: 2/98i 48/99) kantonalnc Ministarsrvc saobracaja i vcza donosi: RJESENJE o prodlUCbjU V3Uloslj rcgistrovanih tedO""3 vomje na kal1lortalnim autobuskim Ihdjama

skim linijama,

Redovlma

M; I'! i5; tarsrv U sao brada [a i vcza, 6 [a vas II os t istj e· ee 3·1.05,20J I. godine, produiava se rck V.,M· sti do lJ. 05. 2012, godine. II Iz Rie-scniil se izuzi maj II redov i vomje koji su pravosn a mim rjeseniem kanronalnog mi n istra prometa i vela br isani iz Rcgistra knntonalnih autobuskih linii a. III Rjescnje ce se objaviti u Slurbenim novinama HN K isredsrvi rna javn og inform isao ia,

regisuiranirn

nje na kanronalnim
U

kan ronalnom

aurobu-

• • •
.'

·pmlnl4l .. mljl,.'f I,trarttkl dllllJt'o."f -odIi~1I fIOtnI,;mJL'" rad.:I u programiltl.l -OlbiI., tllllJ N.USl\U t10I Ntm III ~h~Jl[m
.;Ikli Uh>/Jllllljc <.'!Il,tl e:.kt~

PHon
pmlO\ltru1

IIOP I COREl.

j"ll ~
8)(>""':- dPbili I!.llderc>1lC 03) 171 JOI
°

SIC d.:.1>1ru: inr"'I'!lltll,:;j(/;). r4dn.ll nlj""u

III ~60 ..

7.alnlemo,-.,,1 un.dldJ!11
J;oCllltl,grad.

"'1Il1) 'P.1'f1l1 Ii apH~.t1Ju II prIl'lID~J'i!I.Pn-dul. ROBO .. u IUJllMP' , utR~I'~\'.~I"" t'i'S1'''U ~r:lje'l'llI.
[Q\

IV

D!U.oI)..I·1 JI(I. ulJ .. A r1tkill>ij u .... "1 III ttl
dQl,(umOlu,

nkIl 0 adn~u • U1

'~ll

lo',mu (Ologroliju :rrrn11U

kilO 1iI

I lfIII

Riesen] esrupa na snagu danorn don Me ni a. min 'iSl3 r Bori,' 1%0'0, dipt, pOlitolog

\m

Uz""lluClJU

IIJIItb.e1,F1. ~oJ~ rujc :1"WjlhItO ,papunjcm nm brll UlrLl ~.IUItIiIlntnJt' .. mJC putrtboo oo"b\ !Pll n Ik~\ n dokumm m . ntll C V1

Nakon ubistva kolege

o osv"i

PaHlstansHI noulnarl ce n08111oruZie
Miu;starstvo unutrasnjih poslova Pakistana odobrilo je novinarima da nose oru~ je ra di sarnoodb rane nakon ubistva reportera Sa ieda Sali maS ahza da, Minisrer unurrasnjih poslova Rebman MaW, rekao je dace novinari moci nositi oruzje rnalog kalibra radi samoodb ran e. . Bit ce otvorena istraga o tome je Ii glavria pakistanska obaviestaina sluzba lSI umijesana u ubisrvo nOVinara - rekao j e Mal ik
na konferenciji za novinaje da nasstiti rak, u kaaalu

3 junilliparrj 2011.

avaz, ps\<lk,

Afzal But, predsj edn ik Un iie novi n ara Pak istana, rekao j e da j e odlu ka vlast i smiiesna. - Mi smo novinari, nismo vojnici, Duznosr vlade
- rekao [e But.

Tijelo 40·godisnjeg Sa· hzada pronadeno je u UlQu provinciji

re.preaosi DP A. lSI je cdbacio svaku vezu s ubistvorn novinara,

Pendzab, dva dana nakon sto je n es lao na p u ru za releviziju, gdje je trebao ucestvova ti uemis ij i. Sa hzad ie izviestavao 0 El-Kaidi i drugim islarnskim militantn i.m mrezama IIPak ina nu ion je upozorio aktiviste za Ijudska prava prije nego je nestao da rnu ie priierio lSI.

Nuklearka se sasto] ad sest reaktora, ali su prva cetirt zatvorenaiz sigurnosnih razloga

TaSliran)a na DOlraS U KOzIOdU)U

U bugarskoj atomskoj centrali

KIna: Velikl parasl u proleklim god/nama

G,lOBALNOISTRAZIVANJE Podaci "Boston Consulting Groupa"

U bugarskoj arornskoj centrali Kozlodui poeeli su restovi na porres koji trebaju utvrdiri sigurnost nuklearke, saopci 0 jed irek tor bugars ke Agen ci j e za n u k learnu regulae ii u Sergei Co cev, Prema njegovirn rijecine zah ti jeva takve tes rove 0 d jedine bugarske nuklearne centrale, Agenci]a je zatrazila da bude uradena samostalna analiza sigu rnosti na
OSnOVlltestova, rna, iako Evropska kornisija

- Smatram da su stres testov i sam 0 poceta k, a nare dnih go din a-m cgu se ocek ival! promjene u kriterijima za s igurn cs t - do dao j e Cocev, On je naglasio da odgovor u peliuliano povierenie drustva u a tomsku ene rge r iku moze biti same iedan - sigurnost eksploataciie nuklearki IlZ sigurno odlaganje n uklearnog otpa da, Bugarska nuklearka Kododuj naJa;.:i se na Du!!"vu, na sjeveru zemlje i sasloji se

Nakon desavanja u vezi s japanskom nukleaekom Fukusima I bugarska vlada naiavila ie sredinom marta da ce provesti ispitivanja na POtres te da 6e provjera 0buh va lit! sedam kri terij3, ukl jUCUj uCi pri jern ju od zernljotresa, poplava udara aviona i teroristi Ckih n apada kao i s istema hladenja, od sest reak rora, al i su p rva cerie; jacine od po 440 megavara, stariie ruske proizvodnj e, za tvoren a izsigurnosn ih razloga na prijedlog Evropske kornisii e, nep osredno prijeulaskazemlieu EU. U funkciji su peti i ~esti energoblok, iacine po hilj adu megavara, novije ruskeproizvodnje, l-" koje Evrop.ka komisija smatra da su sigumi,

Sedam MrileriJa

K mUniSiCHa i brO-u mil-On a
Svjetska popu lacija se iz podataka Broj domadinstva s irno-

0

zem

Na prvom mjestu su SAD, a na drugom Japan.
m ilio riera je p ro~1 e god ine pri mjerno uvecana,
zakljucuje

Medu evropsklm zemljama najveci udio
cija domacinstava s bogatstvorn vecim od milion dolara zahiljezena ie u Singapuru, I5,5 posro ukupnog broja stanovnisrva, dok ie prosjek u sviieru 0,9 pOSIO.Brei Singapuraca s jednirn ili vise

"The Boston Ccnsulring Groupa"(BCG). vinom vrijednorn vise od milion dobra porasrao ie za 12,2 posto n a 12,5 mil ion a. U globaln om boga IS tvu ova dornacinstva ucestvuju s 39 pos to, iako j e, u cjelin i gl edano, milionerskih domacinstava veoma malo, skrornnih 0,9 POS[O od ukupnog broja.

.. 1. SAD 5,.2 miliona. domacinstava .. 2. Japan l' ,53 miliona .. 3..Kina 1,11 miUona
Najveci broi dolarskih milionera zivi u SAD, 5,2 mil iona domacins [3 va, a dalje slijedi Japan (sa 1,53 rniliona) i Kina (sa I,ll milion a). Najgusca koncenrra-

POdaci BCG-a

usporenaEuropa
Najbogatija svjetska reo dinu por.aslo za 8.6 POSto, u gija je prosle godioe bila La tin ,ko j Aroerici za 8,2 poS jeve r!!a Amerika, gdj e je ,to. U Japaou je, medutim, ak !iva bila. Jl a 01vou od bogalstvo opalo za 0,2 posto 38,2 biliona dolara, SIO je na 16,8 biliona dolara. Dobezmalo cetvrtina g! obal" n edav!! 0, 2008. go din e, na nog bogatstva. U Evropi je Japan je otpadala vise od bogarstvo raslo sporije od pol ov ine bogar. tva az! jsl:o- paci.ficke regij e, a 2010. prosjeka, za 4,8 pOStO, - Na Bliskom istoku i u go dille je opalo na skoro 44 Afriei bogalsrvo je za go- pOSto.

spec

• Naimanje 23 policajCll i petero civila poginulo je u napad 1.1 koj i je S t(lti!l jak pa!:is ranskih i afgal!;stal!skib taLibana izvdo na kont.colni polozaj 113 afganistanskojgranici, na sjeveroz.apadu Pakisrana, saopCila je jucer policija. Stotine napadaca, pakistansk;h i afganismnskih raliba!!a, naoruzan ih tdk im naofuzanjem, I!apale su i opkolile policijski kOllirolni polohj u okrugu Dir, na granici inedaleko 0 d plemenske oblasl i, II po ris ru pak ismn ski h talibana povezauih s El-Kaidom.

Rast Singapura
U dio milionera u svie[skom bJagost"uju pora£[ao je za godinu s 37 posto u 2009. godini. U azijsko-pacifickoj cegiji udio ukupnog blagosra.nja u rukama boga· lasa p ovecan j e za 2,9 p os [0, 1.1 Sjevernoj Americi ~a 1,3 pOSto.

globus

Onevni avaz, petak. 3. i uniJ1ipanj 2011.

29

Japanskom premijeru obnovlieno povjerenje
Premijer kritiziran da nije dovoljno brzo dielovao u uvlenma krize
zetim mjerama

Han ··preziuio" glasanje
je pozvao poslanike da mu omcguce da ostaae na vlasti i nastavi s pcdukako bi izveo ze-

Kan: RazmO/lit ce Qstavku kada se slvari poprave

[apanski premijer iz lijevog centra Naoto Kan "prezivio' ie iucer glasanje 0 poviereniu u parIamenru koje je zauafila konzervarivna opo zicija nakon sto je kriti zi rala n jegovo u pra vIja nje ka IaStrofom koja ie 11. marta pogodila sjeverois 10k J ap an a. Sezdeselcerverogodisnji Kan, izabran prije [edva jednu godiou, zaprijetio je dace sazvati prij evremene opce izbore ako bude u manjini. Uprkos prijetnji pobunienika predvodenih mocnom [apanskom demo kra tskom strankom na vlasti, Kan je uspio d.obiti pu 00 glasova u svo m ta born. Opoziciji koju predvodi Liberalno-demokratska stranka i njenim saveznicima iz Novog Komeita rrebala su nai man] e 82 glasa J"' panske dem okra tske stranke kako bi nepovjeren je b i10 izglasano. N ekol iko sari prij e glasanja Kan

mliu iz krize izazvane prirodn im katasrrofama od I J. malta koj e su ostavile 24.000 mrrvih iii nestalih, resko cstedeuu n uklearn u

ceo ITa!u i razoreni sjeveroistok Iapana. Kan je rekao da ee razmotri ti ostavku kada se stvari poprave, ne na vodeci datum. Japansk i prernijer koj i je ua vlasri godinu kritiziran je d.

ni] e dovolj no brzo di e10vao u uvieuma krize. U nastoisniu cia osigupri vrernen u podrsku u vlasritoi partiji, Kan je reTO

kao da bi :<elio "vid jeti mladu generaciiu da preuzme odgovorncst eim on ispuni odredene poslove koje mora zavrsiti",

Ijama s najvise boqatasa na planeti

I ae PO SU-J I
milionera je u SVicarskoj, 9,.9 posta
povecan fa k za 3 3 pos to.
m iliona do lara za godi
[IU

Grupa bivsih drZavnika smatra da je rat protiv narkotika propao

je

Paraslo blag.ostanje
M edu ev ro ps ki rn zemljama najveci udio rn iIionera je u Svicarskoj, 9,9

"5,9 posto
bogarsrva

Proclene

SUjetsMa MOmiSija predlOilla laualizaCijU mar-hUaDe
Komisija pozvala vlade da "okoncau kriminalizaciju, marginalizaciju i stigmatizaciju Ijudi koji koriste narkotike"
bivsih svjetskih

godisuje

do kraja 201 S. godine prosj eeoi cast globalnog

dolara iznosir de suma svjetskog boga tsrva peste. Ul:upna visina svierskog blagostania koju BeG razrnatra 1;00 sumu ak live fizickih lie. porasla je u 2010. godini, drugu
god inu zaredorn,

. 162 biliona

lidera saglasila se da rat protiv rrgovine narkoticirna nij e usp io i da dekriminaliza-

Grupa

kontrolu narkotik a, preni[ela ie agenciia France Presse,

cija mari huane

m 0 ze po-

socijalnih problema,

moci u srnanjenju nasiljapovezsnog S drogorn i drugih

Hitne reforme
- Svietski rae protiv narkotika je propao, s razars[ucirn posljedicama za pcjedince i dru "tva "i ro m svi j eta

U izvjestaju je navedeno da cgranicenja marihuane rrebaiu biti olabavljena, a vlade su pozvane da "okoncaju krim inelizaciiu, marginalizaciju i stigrnarizaciju

ljudi I:oji korisre narkotike, ali ko j i ne nanose ste ru drugima",

Tri primiera
U kornisiji su bivsi pred-

sjednici Brazila Fernando Kardozo (Cordoso), KolumbijeCesarGaviria,Mek-

hiliona
0:8..

dclara

(8,0 posto)
bilio-

za dever

MOC IIriminala
C!anovi komisije su se s!otili cia su iskliucivo kaznene mjere dovele do situacije u koj oj su se svje~a lliiBra narkotika, koja su veelnom pod. komrolom organiziranog kriminala, drarnaticno p<)veCa.la. U izvjditaju ie navedeno da vlade trebaiu probati prim ijeniti modele legalne regu-

na rekordnih

121,8

da ce .globalno
rasli
10
U

Eksperti

prccjerijuju
bogarslvo za 5,9 pos-

godisnje do kraj a 2015. godine,kada ce dosriCj oko 162 b il iona doiara.

prosjeku

. n avedeno je u izvjd tai u Svierske komisiie za politiku narkQ[ika koji je zvanicnoobjavljen u Njujorku. Grup. je istak]a da su hilnOpotrebne fundamentaine r<':forme u nacionalnim i svjetskim pol.ilikama za

An:m: Bivsi generalni lajnik UN-a u kDmi~iii sika Ernesto Zediljo (Zedil10) i bivsi generalni sekretar Ujedinjenih narcda Kofi Aoan(Annan). Dekri rninalizaci ja nece rezu J tita ti u znacaj no m povecanju upotrebe narkotika, istakli su Clanovi kornisije, koie provode Ausrralija, Hoiandijai Portugal. Drug; pri ari tet k oj i je nagJasen u izvjeSlaj U jeSie lij ecen j e za v isnika od nar konavodeci prirniere politika

lacije narkotika, posebno maribWlne, kaka bi ~smanjile moe organiziranog luiniinala i saeuvale zdravlje i sigumool svojih grudana".

lika, S10 !reba ITe!ifa!i kao pitanjezdravlja.

30 ""'-'_""J2Illl. Dn8vni avaz

oglasi
ill

.. t!.UI

'I""'" ...:"oi

u:.~ ,I'.....\, lun,'
I U",,'I""'!~ii

l!','~IW,.·U

,,'!!io.....

l.J..\.

LHJ;....~1

:1 UL:I(,(

c~o...I

l

to.._,.J,-id"U"'"

"', u", I 1f.. n..... !III.W.\TAHSJI:{} I'HAI/}/
broJ '2."11

")[f>I·,,~

/;'1<7'11" 'l'C'f'ljf ............

~Uflll1('

ru« F.HOsr -til /I.

~ ,\( Ii I _'II ...

n~
UtilK

.~"-I
:~

I, ...~I"'''I

4.." 17T7 filIn.rw........ hu"
H..

.. .tr-'ind.1I I-'Io.~
III! iI

OJh!,.n

U.h~ k1h.~l.fiI'
jji

1'41lJ'111"I '1II.i.i~ nQJ.rh'lul ;r1 ...wl~lI U!,oJ
Uo1l 1,

....
•• '.

IYIIoL ....... n'llilA-rraioWl' u4 ul~

• ...... lh!

1111',"1111.-.:"'
"'._1f"fll

...
...

hi .... ! .z..L.ow" , luI:tJ,;:", ~ 0._ , IIJ>""'S'»UM: IO!ItN) 1 Il<lb,..l<" ""i"" ..... 1... _ J~ "",m~.,. .,.~IJt~" ... I "1a "d,.r" hcoJ rJ.l..I....)-~"" II •• '" !JI. ,,,, 21111 ,,.. .. ''', ~'I'I.'4.0 Ik.. I, U.""Ii'" I f.;I.'l"

,,, _"... ",a..u

"rJt[" ~

,,~, '111.1,",

II

t'ohj ..... w ...

f_'I""I.l~

j ...

''Tn! ...... I~ J.,"",~"I~ ..... ln.rnu

1'''' ..
C''''I~''

l' ,~'"" p:lot.lu
~ ,. tJm",d

iIllh.li('llj,
i"

t~Ol'
.II '\

Ilt V I

'"~J.'

n,,.lwn~

lM

"u;1l_L.. ..-~"'~'

I,'-If

l"'P~Plh.:ijl}
1)","'''< .••
•• "'''': ~oIU'IJn::..

'~.".IJI"..,,~ "",,,.vtnil<. .

J .\ 'I

I'UI.IV

rt(11' I"
~1It~bHg 1U

d.

~

trt\d~I'"

~!U'I!"'I'h pdou

t'.,,_*,h.'it j"Cr 'I r11~ ...

;u 11 .....

lu O.o ..

u "'1"-"1, , .. IlH!d-ty,.,.
JJii.H1!11i

u

!hh

...

ut>lou '" J«I," :ftr.tft •• Il:ln.dlil;e ,24~Il:': iJ."r;~i" kri,.U:mlh 'Yll'Ldi-. ucla. .. , .... &>".III'~"'1l ... ,n pri 1) .... UTf'fll"lOntI..-. tllD ~~,. (l:o't."U .... glfi"t"kl
ofl...,k1 .. ' '.1'".00"0 "

d,_..

·'ha,,,""'''',,p,,,,d<
'"'''''''' ._.

'w.'
"""" "'

lIIi.(!fula ...... 1......

,/;JA...u
1!lJ:alr.liI~1 J.n.TI • ..., p..vn,. ,.. IIIOII.ilPMh~nj""""_rO'll"" ... 'qII./lJfI. ,"·ihJ~I: .....
""'I~.

p ....

,,.,...h

('IR~"'I,h"1Ii

tl

I~..,t nJII I ~~

u ~;rAl'mljl..
,p4"I"'IIIilJ.iii)nUi

,I III'

1"1:10\ """"""

'1'0 I f+! --.l1""' ... L.Pi"1 ."..~.J'.fli'IIIn. J"'"I"IIoI'tW".1 JIIATf".M iCId I"~
If I ..-. .. ~" ....

"~~II'. '.'fI....
~I'M
~I~

~ n I • 'if:U"l

:1I.hjllll.tllX'l"

;J"i'A"I ......

~i\""

"dJrtR<o D ,rm~""I""J~L"''' "J,~ u' ~ A:nJ. l'''' •.:rulI _L< 'l"P'''' """ , ofrus,}, "" ... 0. "', Ik, "lP">....,_·fKUrt al" to< .:r~.u. 'I1,1JJ.!1..1 il ,-/j, ' .....pIliU 1'1-..1 J,a","t I !I"~ ,I'.Jj ~,AI.~_j~ 'u UIllft.l'J'JCHII t-'V.IiIPIJI.I IJ; 'IJ tI I""!' oi;: l.Iom< , I:kn.,,,.,, on.:. po <>mo;n g, l ¥'" ~'" "d,du -10 """-'-'J~ ,..."..11.> "'Ir:::Ioi!nF el\ OR!" t e "s.......... ," , •,"',....... ,II>
u ..........
,aLi

~.,.

:r_"%l:r ,~ ,I' ......,J~ ~,,, ,tn.Jr, "'" ~~. l;.l 0&")'"", ", ""utGII;r}uJ """"' ..... J1

I .,1)" ''''...,"'" ,,..0dl.1...:

0

"opooo;>.1 PIli"

I'"".>!II 1d"'lIol1

!..:.:IJ n,.., '"

.111f!1....... """ju .

"'''''M''''''''

lI."&""'''

il Ifi(~f
II ,~""'.
j

p.. tI-tflllo nl I"'....r..rr.I!I
~ ~ 10_
- ...... t~

p''1,~~1ir f"'tll..... .or

I

Ifk'"""~

I...

....... m" ~ ~.(~,.,...".. iII, Ctd.,,7 ~ M p!.1l\II'lflki t ..." !lII!lI(ftp<ili ..... oJ !I}.j -f'I(t l'itl ... p.,U"1IhJn1

..::~J"'hliID,..1I
..4J.., ,,~~,,__,.. ""

1"'1'1. Ir.Il..",1

''';''1

00:..-," ~
11:1:

.. '·~·H IJd I i I 1~,II-i, fk'I,h,.

t"~I 1"1. "~,,,
.:.l :

'1

I.. 00 J ,~..
".

•• n ..... "

aIJ,"I~ 1m

0 I ::2. 1 iIiI J

K"

F''''''

(iii)

dl"lir

K\I Uoj.. 1:lr: buI
g,

\1)., "',~

~",,,,rn

""'11,..1."'''''' II"" (. "'IJ'I' 1'r.I" ....... "'J'''''':'' '"P'''''''''' no. ....... , "1"'"''11''''' IIIIh
OC]a><"

~..,.;t

.. ", ...."tO ,.,-"
IZgr.IWrj< "'"' "'"

"

1Ic,.....
",IILi

cl.IJobiJ<' ikr ruhmcl" l'J<ijd..;:r

("~~:fIlu~i.t-kt~

11iI."",hJilll llln.1IMd!i ..
U

ttl t~lm

$kI'Io'll"lwltlllll

I"'J'tI'-I ..... lt~ ("'IJ fWI'ti!r.lI&

llI.IIIt 1-1
..

p.n.. ....

fl." "'_~':
1.l:"I' ""4 oiLl

~~.tJi.;WH

i."1IClUItI:ll -AJ .,,, • .., .... .. II~ ci
I!ftI~ .-t.:u L

til)"

\"t

JIIIIIIi ....

Iu.!'

..

pCIt.JIli.1I('I'II
tbrml'iftlo

r.;.~ .......... ,.., y, lIb-I_t\l!J'" "'LI'!'I

- potIt1lllil'Tt1 I~ .. hnl'lil

u P.--"',II"IAIIiIII.Jii.I 111 till J,11w6
e JlJ, .....

13 1'!I.l .......

t::

'iii
I

'~

ruJ

It 1)''''''/' fiAt I:~, t•• ,>iIl.ul"M!J~"~ poodJN: a .. ""obi I'""" • ~J< .a.GIb ........ """'1. 1"'''''<11 , """,h I~ I, I LtD,,,,,,, ""'. L.><>,. (Inrii' p<"Ic'" 1"',mI'
T.... :11"'oFi

d"' ... I"~"'"' . I'.r~

o!.,(IfT1, ......

"'1<"

"""I""" I""-"_ ~."Ibt,,,QJ(1, ....
u .J.",I.J"""

I ...

""'"'"

J"ll'lWii'llyl
()pd-fN

l'fi'iJd~
....

I'r,1dII1. rv.

ftl1lU l,I"I'Irtod

1I.'lJHft"'lliiLftj

111 .....

I~Jm.

\inti ~"'.~

lIOpl"fRI~,. OIrulDO OM_I>

'" L.·UH""Ii P ..... 1~II~AI'nlll,
I.... ''\; .• IH!II

"1"l:1li,,,,, JDI""
......

Ifirnd.Jn..
...t ... fJill
..

~f'I'oo-"lllllh

I ..

.,

::IIU""J

k:"

l1li

,g,

W'ah1n81'ft1

.1 iJlTav.,
II.,. ",'" ~1Io:'

I!L.I:.~"""

p.V'.I"II,j

Im.J~1

~ ...

nnl'L

~ .,.... ....LiI, I

tu.-.III:Lot _

hpl

...

.ru,.l!Ju

~AII'iI.

~....I~"1f!'III

M.~\,~,

"",,,_ I 0<J<n< ml' elm!> '''F''o!J~'' ."..." N ot......, "'''' J_ 'cd ..."", "", '1TIJ'Itm<'Ilr...:," Il""loL1lI1ZJII DIdn", J ,odlr '" ,.... r4.«1J" Ln, ~",l'r o:>n1~'J'" P"" "'" 1 dnosJ.b ">]<'''' 1lMJr. I .... tl,: .. ~,... '... .U" .,,_~ , ~J..:~ ,"'II.aIm I...."" '_ ........ ~'...Ni' ...... " ,"" I P'~ .0"""" dJ<lu Pl'J< tlt;;l. .... '1m, ..... "" ~"JI< "P"'" IJIIl<:1l )

0...,.... ",-,.. It;a n .do

,Ii,'

'.'C ..

h'~'"

_'u' ~"",,,". .h

"·,,,1,.,.. "",-,

'.~,I: i:hJ..-j ,jIj'"iI!!'IJ!t .......!III'IUI- .. n ~1iI''-11 po-II~ 'Jf.rt·", ,... ~('I T~,j-_.nl I -.! E"'IIIIII f"'I"'~ n.t. Ihill 'PUiI.lIIIIllUlU ,,-f'jll: """ ,~ U .1r....,I.lnIJu Ilt.Ms_Ji-=U.h

~.'Iio

... _ _ t."'I'ri! ......i~~,... p.iwlk. Pln't'UI ~ dJ..'ll-ot'Il",._
t-lrI'I. pt1!ln:t.t']jm

I

A.•Jf'E' 1lIIII.i'E~~" iPl IIL.II , i Dlh.. U

alr.l. ,..... .... 00"""'" do, 01J<' oon .. " pm'"
U ..

1,ItJ1ltll;:"l'illtft ~ U

lI.oi!liIIi" '~.

'I.:.t'JIII!tit·. 1III1h.l

p.t

~-n."'"
II~

~.",~",.a

p;.:UIiI;

\..IU.I ~ ...._~
11'I.-t.a:rlfC pt~

1~~"tII

~i.~ p.'!III!loL!"IFk." ,"'c".,# J~J • ...,.~
1.:)(. it- ....d"..
11I•

pIIJi.

fi,m..,.,.,. ...... 11'71 _n:I 0
boUllI....a.ili

J"I~.;

1L14~~!

........ im, ~

~ICII
ICII"''''

.. 11..''IU" ... ...J1.1al
p'IiIJlDftII'III

... ".
... "1 .... 1 1'I!d. I:t,.. .. l"ll.l
r'L~J"I1: ........

1 \..~tlli

Mb"Jr.

J... l.Jlld,hf..!r ,Jd.1' Ij.1ltlll HJ.H l"lJ~ td.1 :a1IiJ: d.o d.om!.. .,....,.....~ II olob .cI p:ru:Ia,,, ~" . : hbru pciUl]U po bolo I..oJ<nr """,",u do .. ~~ ~J<mu 1"''''''''' ~... "" P~I<d.Q;I-..s,., .M .",_,01,,,10 ... pO(~ ... aJ,_' oudsI. .... pn:w<lGon •• J.b:!" .. l ""fl1lltl ..... 011'mo. ob"'J< or t.c drb. n.: .Iulb< D:I bd<> j..II;:IJeftI, nl\II."lIJ: ...b\t.i UI •• )tlfH I il·:h:.r- ~ull .... Cto k: d~A.I~ cn. ..... Il.fti 11J.1H'II11l L~~ ,n:a1L;Jo~ ~ • oLI '" ,,.. '001 ~'" "","up.o\. rn.~" tol 1 Il.o "')_ titou~, ""~ ;1'\ .. ,,' I U...., ~ 6=:>. 1 I UK. UnJJd:r:II ""''''l" ''I'"'IP''''' , .lq.. ..., ""'" bm. .,..,," • \' 11.. <",,11 ~ (\rSSI
t ~1)O\'I::
E\)ft,,~:

'1pl1ml

"'I'

,,10\..1 da

,1,.,.

,m"" ~~ .....

.tn. "'-so" '1''''"''"
~I;)L

I

tr......

r'I:\,

L

- ,..m.Jj" po:'
"'lii'f''''''''-o<i.)MI ~ ut.. ~ IImlUQI IWl.
I rn.'CII -linilil

... dll'llkH1:tI'~1

P'f'.U,'lIfllll...

~

itnfW'ilQ ~iP'D"''''trI1 ~tl"l;:l

~rll!l,~'
~FlRI" ~

!I'o;!IiI''JI'f'''1i' .... ,.,1'Jlwn
1iII1~ I. IIDn-..

JI'flIJ'I~I~"
pVJIMls

'1i.I

L""'~

:p.. ... "'hf:.pgJ
nllIIiIIllII

JV'IllIII"Il«"lll ....

'L.fIIj;. ~

JgI"'I"-I(~J .. rn........ j

I

~o>dm:o rod"","" ..." ~ ""' paJ.o, .,"" oLpIoar '''''''''I ~OIftJodJn., .....,~Jm' ""', ""' ... ""I""""," U P"n.'!!bi.I11 '.,l.iW '!JI'tJ\Ofil ~~I odJI... n.1 rn-.~ ,:'dfIu - ...,,""', .-,. maI""'''II J""' ..... • po~\ ~~ 1"lId.:I: IU r:w::1J1UIU
""",II

·po"""'"

~""l.I.
<>D"

~LAi..'"

1I",,1i:rr,., u, ..,.,,1), , .,td~:1:0"'''..:: l'I'ItHI~i u.t~)I..

....""iiJ... r
~.._"t

..... \.'flJtj

J

~
........

P'11"1i- ... ... ftI lI!tllli

b".IRrt'tl~lt

1f:I "lit ,:pudj'~'u~
'I"I'I"IJ~ I

f'IIIiIIl'1"

.r-t'

_j~ r---h_"lolj-

~

r .......'1it1llL puJ~ \. L
ll ....
rrl

II,"'_'

I

II~

•• 1J,o

r-

p..iIIkJdc:
l",tol1lCft!1:

'1i;j.-..;lIIJIlIJ"'1

lII,t:lllJlIiiIL.1 "'lItrduJc u I~U '1IIJId.jU ..:~n.....L'I.'" 1"'1III.ld.IIt:II illH-l,.'" \'1:_ lI'[<.IFI~g, ... Jr.,:c
;';'1:

ubi."huJc
plJll"lll.tkW-IIII

c.~. j ..
g' 'I,~mdl

~M,,"I-W.

\. .. 1llti

Ii'WI_ll

_J

dir"-~ uh ~I'''''_:I .'~H •
1411I1II ........

"U'~t'I"1 1>1;1),' 1'.'11,""_
~
I

....

,... .....

111,

iDI.liIII '" I.h~'iII.d~~.d...'!Ij
Ii!~

1..r..cc..1~WIa.. .. 1 M'"
1

J'iiII~Mj.,.k

! .....

l..k1lv.JI:::I
ln~

_.,.. .... .u."""" 1iII''''-.w.u~~........... lLI W' .JIIi .I. r.:4I
..... _~ , •• lilli,
~~IJ J!I'(iioil!ilC :"'_'~1I", ....Jj,

~?-'_I""'_ ~

dd'IiI

~

Ill'!.

J'""-.II""""

1I.lllIY'lIrul~n.ij. ~"'

a ........
.. In

rnla:l~
'1l ..:~-n

Il.81Jtltltl. ..
gkUI"III'U ~

1J•• pu ... ltlltJ~ u IIIIILI'l.II\o'lu_h

"h.lllljril

,&UlutaL
lUI n. • . .I!!
!I.••

'-.it

Ph.!

flllllfpoorio'l.""'lmJIEti IU

I'II'M"'III.

KUII:IL.lIIIIJ-Ir.

l'I'~I.....t.)jn

1 1h.'l.11'1C11~n

rDI'I~('~(!

p.-1I".~_.JII'IIJIII!.h
pI ...... t" (D 1II1II"'"

1'~1 ...... 1IIM.ww00j,_"'~ ~~I!!IIi_ki,. '_, .~ p.t-ft' 411pQi,. rit ".. 'l1li ~",.. ,~{j .. Jt ,du.ln:d.i .............

.....".iW''lIiiI,ijiiL.

"*'"

",..r.u.._
~~

hiI_ .. b
:.~ 0

..

I'_,

~

I~I
,_' Q

'bfi.

lilln).

I:rrlllilil , ..I

n

,L..ft:IL"''' ~bl~Ljllll
.... " .. ~I ~ ~ ~Il'

.u.i.J1"l~ t.)ptin""~ h;.nn16I1.J1J.'" ~,ttwl ufk

't!11C'I!;A LI It.JLU ....... I'IIIL'" .. IJi1C&

d1if"llll 'lid

"'~.I~("'~.ti.--."c..~
'f'QI _,"

_~jI._u 4""~II"IPIJIII I ~J-I bjI: _ ....... i:r-....... 0 ~ li -.ina. .....

"

i~

1YWi~

~~

ir.-lli'.
..

....

,...,..u .. 'U'hnffc~
""'_

'""
.. __

_~t.

h

d_

."

~Vf.ilR~1q

"no ot..Ioro1,
("-"~

ptiifil~~

In ...

,f'hl._~~ .. _
.\11

J'f'ii';i.II_

1'111l1li .......
!,(,lIItR>;rhi9)ill""'IIo II

l"1li-.... '1111
.~ _~l'\,f M'

"'1Ii.t...:~ml4
..

nlnl'.J~
Ii:~

1"1(""" ~~,
,lj.~ ,..-",,"

Ill(

I

rl'lnl"1
tJl

",

~~~
I,jII~J

l1li11 ~~I.

t4l1o'

~~~'II ,:10\0)

~ fl

~ ••

~..,.rnn""'_"~IU'''''''jWllllll.kTlII\}t 'liII:I",,,,"'J"'~i

•• \m"~
-

r. iiIiII~
.,.._ .......

l.~J~'~

r~

:1.,\"",,,,,,.
1.1, ....

1ik~1II"")'U(IOI'fi1 ....
.t!l("U I} ~", 'II!!!II

H:

..,.odtl'~ 'l,Jlh1

,,"--',i(~,lii.'"
t'
I ..

n. ""n,..

H

~Ih""o,.e
-rl-f",\
MI

iM) ",I n... Ih I '~~I.;IIrt"'''''~if'''

o~

\"Ollrorll'D 1~~'ed4-II
01

__ t(..t1I~I .. jil

In

:[h~.1~.rm"lll '\"l~
.ll,Iff

t-~ ...

"I111..,"

jlj

foiiiInIJIl

tlUI

lu,!ll.il

41.~iI!~JIIi

~1(1'it'li till

f'ioloii.ll"",",p

",""I(I.1II

.1 .. lIf~fI'hli

"'~"oIilllllllfl

\'IlI\J

I"!"""""
PO'..,hl

J.t~" no...:

II'_''' ..
~tI

ih~~.~1' y I'... , ....
:til' ..

a.....,.
.... ., ........

ii ~b

¥.HI~Iit._d_ ,It ~ ~~'eM •• ~. Jifli tlJrd.t~ .. p.''''''''''", I .......... 1l!IIi:*

....,~I"'.
...

,.........

!f,j

'~!JiI'

d..a:.

.d d......

n ,_,.,J!!.,.t.t

.....

\.t"'J~U1",'fI'. ,.....,..""

'\'lbiAlInfil.'!lNI'i-dit

1'... _,1 ~1:,-a;.."'J:n~
"'1'.1·., ,,'Ii'"IIIC! ~1.pIo. I"'t
.. I~'-1IiII f'U'jI .,.. ...11.........,.1 tL'j,y II""'II .. r·h

'''''«1"'_'
......

~ I"n~

h......

o n'.tl

.....

tlllllll

J
11.....

_'llU.J.iIIIt

I
L

t1~ II

~",c-I4" ... 1PI~l'<ItIl'H' ",
",h •• ,
II! U.illl .... .t~

1"1 ....

i

"tl1::I"I!i..I.r:M::

I" .;.).&I!"",

, ...... 1 ...

,,..I-r,J.f11f7uliTY.'U.J'O'...u .a.f,"~-.#

t, 'III"~ .. n.I,LID'...
I
1'1'

UN IV ERZITET U SARAJ EV U FAKlltTET
11#I/"Ii..tUlII.f "II1r~'
,(.t

IA,1nt
~ _"If':
fi'

ZA S.AOBRACAJ I KOMUNIKAClJE U SA.RAJ EV U

Uplatu i<nosa od 200.00 KM uplat:ili na transakcijs ki ratun: Kod: UNION BANKA Pri malac: Faku Ilet .za saob rae aj i ko m un i k ac i je UniverzHeta u Sarajevu Broj racuna: 1020500000020271: Svrha uplate: UPlATA ZA PRIPREMNU !IIASTAVU IZ MATEMATIKE Kopija uplate podnasi se Fakul!etu za saobrntaj i Komunikacije Uni~erziteta u Sarajevu Zmaja ad Bosnebr. 8 od 13. 06. 2011 dO 20. 06. 2011. godine Od 10.00 do 16.00 sati u StudBnlsKoj sluzbi Fa· kuHeta iii na lax: +38733225985 Oetaljnije informacije se mogu dobiti na telelon: 033565 202 i 033565211 Nastava se odr2avati od ponedjeljka do pelka uterminu od 10.00 do 14.00 sati.

" .. ~Ifl~

.. r,

,.n""~II:d

_J __q...

,.,.",J&'IW~i~"''NJhl''f'l~~fI'iir''lJ'"
'''''_'''li~I~" Id ...

11'''' ....

f,,;,-hrM. ....;', ..

.'W .... ~I ...

I'IIoh LI

UN IV ERZI10

'. ~
'11111~~)"

... 11. I~ 1t_~~I"I'

iii..... ...~ n
WI!

PfW'......
I"'"

II II

P' 1II~loJiI

If!

1.li'"

n~\. .. _ ..,...".nthll,:.II ...
.I~

1.1 u

L l,rw.IiI
n,liLIfI"'~1 I"oj

1~liIIj pi;"'I\'

1 ,f'fll~11IIn i'WI!i. ...

p"1IOI~ikH'WI tnl-ll'" 'IIo~nj
pi"if"II

11'1' .... "h",i~

~ ,,_I ..

1.-a_(\11UoII1

OBAVJESTENJE
Plip rem nan aslava i1 predm eta ..Male mali ka>' za u pi s ,kand id a ta u prvu godinu sludija n3 Fakullelu ~a saobrataj i komunikacije Univerzi!ela u Sarajevu Prip rem na nastava za kva li!1kacioni isp i t iz pre· dmeta ,Malematika" u cilju upisa studenata u pro vu godinu stuoija na FakuHetu za saobracaji ko· munikacije Unlverliteta u Sarajevu, u akademskoj 2011/2012. godine poce! te . 20. 06. 2011. godine - obim kursa je 30 Msova direktne n astav8 "troskovi pohadanjakursa (ukljutujuci i odgova· raj u c i udfoen ik iznose 200.M KM)

, (~ ".... I. M'.-...I

.. "~ I~''''''''

'1,.. ..... ,1114'•••
flllIi\'

on

""""'1_
1

,..c

.A-ILtl

L~I e-M'III

~...u l..lu loIJ"IIIf

"'.UIII"I!\"

....joIJI

HJwo

L .. __ 1104~ ..'\

a. IJ

l:-.. ~.n(Iu

....~ .... ..J"-"}Ol~...,..,1 ...

Ti:I~'"

.. ~

1I;I'l;..-.lJiiu)
.... Jl'Ia"'fIC

!iHullll:

'fllll:\,l.r~r

un"

.1II11tlfl~

llful"'lIIIn

uti,
BI~

,t.lO iii

~u

I': I lilt
~1IfC,"j..

IJJilt

u

~taHtl
(J

nJ .IDLAlU1

II-=:;'~~U
LII~ .......

po..,kn-..:

11:,1 .,11'1111
11IUI~""

(}p-..!'I~

-khJ

...

:III!I.:od IllLoIcYQ II[' lilt II.;" iI.I:JInIJ ""~
1'h.1r~"Io'"

.. f

IIrdCTI.bJ I.... t.1'\'~ ... nl.ia

j. ~

"'"

bill

uI"'\.~rAtI:!I"Il UI'Iu.&:..

....... Uli 16 I

.L.t", Jrt .all ~.-

""'I!!" 1'1...........
... cpo..""~mp

IIIII~ i'iIL

I»~"'t..

un,li.ur~
nLhIltL: noro.;""
ji'liJIIIo"~

""'I" ..
,t~
K'

lUi

l.eua

('lllaal_

I(IIIJ.::!1J:!: I~I'I

r'lii.l M ... !r~I"'2n

.Ill"~""",

... n([l'

'·I .. La JlYL.lk.....t.

J

"_'iII •.•
im.1J

(lJ""

f'i~h!~~rvn'll~~

1I"1IJ.ITI1!!111111L

nJl('.,.<dr;.I~...-j" mil' .... 1

All "'

'.j~I~~

ce

oglasi
AKCIJA od 03 .. 6 ..do 05 .. 6 .. 011 .. 0 0 2

Onavni

avaz _~ _I "'". 31

'u PONUDI:
~ ~
~

I,VIK NG GOLDONI ~.. ~." PAPILLO VALLEY EINHELL •.• ~--

BOSCH
~ • _ .. !;Ii'

"1.t.I~I',,!IIkosilica ,

Mol.orna k'osUica 4 KS Valley
..... ~ • Sllil'lirm: 51 un

Papillon
~1fm:33tm

~

Travna smjesa ufJiverzalna 5 kg:IGMA" ~
• za pcyrSinIJ do 200 m .
I

~

369,°0
TJa.cna prskallca 5L
Sanl ~

II

.~
" za jXM"$IrJu
00

24

l1acnaprska.lica,

'6,90

S ifni

J..21""

9 ,95
'

P.. ..AUPMIN MOST - OTOKA SRDANA.ALEKSltA 20 TEl: 033 542 208 C OlVORENO RADNIM' DANOM I SUBOTOM 09-19 NEOJEUOM 09-16

,RADNIMDANOMI SUBOIOM 08-19' NEDJEUOM OlH6

tui~ub

SAKlJPIllZABERJ DELJlMANO KBWv1ICKE TA VE 50% JEFTlN!JE

32
SUDBINE Irkinja se oporavlla ad nesrece

Dnevn; avaz, petak. 3. junjlUpanj 2011._

ki0sk
._ .;

_

Me ani leanas srelna

Safr(Jn zna pisati

Safran kandidat za "Mensu"

malliaduorce dlecaa

TrODOdlSnJa dleuolclCa s IQ-om140
.~ -.D.J
Safron Pledzer (Saffron Pledger) iz Sautenda u Eseksu sa samo rri godin e im a koeficiient inteligencije (IQJ 140. Djevojcica ieuradila rest inteligenciie kojim ie utvrden njen IQ i sada eeka da organizacija "Mensa" obavi konacnu provjeru testa. U slucaju da bude primljena, Safron de postati iedan od na j ml adih clan 0 va organizacije koja okuplia ljude s najvisirn IQ.om. Njen IQ [e za 40 poena viili od britanskog naciorialnog prosjeka, Safron zna pisati, eilati, brojati do SO icak vrsijednostavne marematicke radnie kao sto su sabiranje i oduzimanie, a nije prisustvovala niiednoj lekciii u !lkoli. - Kada odrastern, zelim se igra Ii po ci iel i dan • rek la
je djevajcica.

Me1ani Grimsli (Melanie Grimsley, 25) iz Irske ldko ie opecena u pozaru koji je zah vatic autornobil dok ie irnala same dvije godille. Starija sestra jaj je po· gin lila, a Melani je zadoblla opekotme treceg stepena, zbog cega je imala brojne operaciie. Teske joj je bilo zbog predrasuda i zadir ki van j a vrsn iaka, ali danas j e s rem 0 udata i maika dvoiice djecaka. Iako ioi je vatra veorna osteti I ruke, Mel an i j e a

Kada je imala dvije godine, zadobila je teske opekotine, prosla niz operacija, a sada je uspiela srediti svoi zivot
naueila svirati na violini, Sada pise knjigu osvorn zivotu. Automobil se iz nepoznatib razloga zapalio pred predavnicom u Eniskilen II 1988. godine.Melanina rnajka je usla kupiti mliieko kad [e izbio pozar, Prolaznici su pokusavali izvuci niene kcerke iz auta Trcgodisnja Amanda ni le preziv] ela, a Melani kale dase idan-danas srece s ljudirna koji su joi spasili 2i vet, - Zbog snage i hrabrosti rnojih roditelja ja sam ovakva, Sve jesarn i sve ;;to imam dugujem svojim rodireljima - kazeMe1ani.

"[0

Vruca ponuda, NajboljakombinaciJa tznosa, roka otplate irate uz gratis Mastercard Plus.
Postamtc konsnlkJcdoog
EmJlll nf~_biI

od modeta Spar1uisse paketa
Intocenmr:01l280300 _....~

ISkonstJW pogodnosllskciJc-1


Policija ne maze nista

Inlernel-slranlCa OdDraUe cOIiOlade

Promocija u Portugalu

U frudnoci ispuslla 3.500 cigareta

malHa lUrdl da Ie olaeala bebino srce
~ti/' ,

od)ecu na ullCI
nette Kaiser, 34)provukla se kroz rupu u zakonu i policija joi nista ne moze, iako ie pokazivala golorinj u.

n)emlCa SHlda

Mlada majka rokorn trudo oce isp usila je 3.500 ci ga. reta, rvrdeci da ri me eini dobra svom dietetu. Carli Vilkoks (Charlie Wilcox), eija kcerka danas ima 14 sedrnica, rvrdi da je pusen j em u trudnoci oiacala nieno srce krateci joj kol iei!l u k is ika itako prisilila srce da jace cadi.

Djevojcica koia se rodila deset dana ranije od predvidencg termina tdila je oko tri kilograms. Iakosu ljekari utvrdili daje Carli tokern trudnoce irnala nivo ugljenmonoksida sesr puta vis; nego sto ie to normal no, ona ie nastavilapusiri, U prvih sest mieseci pusila je od IS do 20 cigareta u danu, a kasnije ie smaniila na pet dnevno.

Njemica koja voli muskarcima pokazivati svcje intimne diielove ne moze biu uhapsena [er policija ne moze dokazati da [e tokom tog <:ioa bib seksualno UZ, budena, Aner Kajzer (An-

da ne postoii nacin kak I) ukra tkom ro k u u rv rdi ti je Ii zena uzbu dell a ili ne, i !II dokazati, Anet ce se, vierovamo, i dalje baviti svojirn orniljenim hobijern. Kaze da joj ta] cin pruza os[eca] slobode,

Buduci

"hIIoOf' NEWS
N ajpcznatiji porrugalski proizvodae piva "Sagres" nedavno je na ldi~[eizbacio pivo S okusom cokolade, a za njegovu promociju i~radio je inrernetsku suanicll ad prave cokol ade _ I liter· ne E -s rranicu izradili su u z pornm: firmeza web-dizain i majstofa glasti~ara ViklOfa Nal1'.;3 (Victor Nunes), koji

ie poznat po svojirn skulpturamacd cokolade, Svaki dio internet-stranice, osim boce piva, majstori slasticari su izrezbarili, fotografirali Ie i.b spojili u uk usn u imerne [-Stran icu. P rvi p o~ietilac IIakon pokre·
mn)a ,Ifamee na lfllerDe!!l

mogao ie poiesli komade tokolade, ana kUC!lU adresu poslaLi su m u pakel od ii est boca pi va "S agres Preta Chocolale" .

www.suman.ba

kiosk

Onevni avaz, petak, 3_ junVJipanj 2011_

33

SKANDALI U Njujorku uhapsen Mahmud Abdel Salam Omar

la ar SeliSUal 0 naDaOSO ar
.~.

Kamf8V8: Ub8Gio 12 embrija

Egipcanin Mahmud Abdel Salam Ornar, bivsi direkror Aleksandriiske ballke, dczivio je U Nj ujcrku sudbinu kolege iz Medunarodncg rnonetarnog fonda (MMF) Dominika~tros· -Kanajfrominique Strauss·Kahn). Kao i ~[ros-Kan, i Omar j e op tUlen za seksual n j n apad na hotel sku sobari cu u luksuzncm njuiorskom hetel u, saopcil a j e polk ij a. Mediji navode da [e Ornar (74) opruzen da je seksualno napao sobaricu kada je dosla da donese mararnice ko je s U trazili gos ti iz so be 1.027 U hotelu "Pierre", Omar, biviii predsiedavajuci Aleksandrijske banke i Egi pa ts ko-arn eri eke b a· nke, clan ie Nadzornog odbora kompanije "El Mex Salines", k 0 j a se ba vi p roizvodnjom soli, Napad ie priiavlien poli-

ueliarU od1uzeta dOZUOlaza rad
sBetrudnocu Nadje (Sulk .. man), koja je rcdila osrnorke poeetkom 2009. godine, bit ce oduzeta dozvola za rad sljedecegmieseca.objavic ie Medicinski odbor Kalifornije, Panel srnatra da dr. Maj .. kJ Karnrava (Michael) uije primijenio zdrav razum ka .. IIII;idenl se dogodio II hofelu "Pierre" ciji, a Omar, koii ie iz Alek!ito je bivsi lief Medunarodsandriie, uhapsen je i opnog mcnetarnog fonda 00mien za seksualno zlostaminik Srros-Kan optufen za vlianie, nezakonito zatvarapokusaj silovania hotelske nje, prisilno dodirivanie i sobarice u hotelu na Me .. maltreriranie. nhemu, takoderu Njujorku. Hapsenje Mahmuda Str-os.·Kan, koji je u Omara uslijedilo [e nakon kucnorn prirvoru u Niujor-

Nakon rodenla osmorki

da ie ubacio 12 embriia u ruaternicu Sulernan. Visesrruke trudnoce nose povecan i rizi k od preranog rodenia i zdravstvenerizike po majku ibebe. Karnravu je drfavni tuzilac optuzio za grubi nernar u tretmanu Sulernan i jo~ dviie pacijentice, Panel je istakao da je zas· lim javncsti priorirer i saopcia da ce odluka 0 cduzimanju dozvole ljekaru stupiti na 5D agu L j ula.

Spec
ku, odbacio ie optuzbe za silovanje, seksualno zlostavlianie, nezakonito zarvaranje iprisilno dodirivanje. U slucaj}! dagasud proglasi krivim, SITOS· Kan u priieti 25 godina zarvora On ce se predsudom pojaviti6. juna. • N eirnenovana d j evoiclca iz N j ube] vena u istocnom Saseksu na ;;3$ na kojern djeca douose stvari iz ku~'e pricaju 0 i niima pcniiela ie kesicu bombona u koju ie njen otacsakrio kokain, Ona j e drugovima 0bjasn ila kako u pakiran ju postoii i kesica dodatnog secera, a nasravnica se zaprepastila kada je shvatila da dijete pokazuje kokain, Owe djevojcice ieuhapsen iopruzen za dilanjedroge.

Vrhunsl<a preciznost. Savrsen rezu tat.

5V1ET 0.51 SARAlEVU!

Junet:apletka bezkostl

Junetemeso

s kO.stima

3,~.?
_......,Ul:l1IAi
1""',51

PiteCola

Plvo

VlnoPuUu.s

Juice HltNlt
fnIclo ..... ,,51

11~

~P:avlaka
.IH"rrLIft.

Pavlaka
.,;to

~i5~
9008

Do~81~

~i51
1001

m.m. I»tMte '811180.

MasUnovO ulje
""""'~11

11~

oglasi

Dne~niavaz_~_,"'"_

35

Domata

paprika.

Jagoda
• k(,rpod

M.ortadela
• classk

• sam:aslin;)ma
GavrlJovlt

-ZO'A

11,~~

~unkarlca
Gavrllovlt

11,~

oglasi
I Najbolja cilena, ika •

Ford Focus bogat'o opremllen
samo'19.• 90KM ••• 9

,

Ford Focus Anniversary 1.4180 KS. 5 vrata ASS l' EBD. servo uledaj upravlJata. 4xAlrbag.kllma IJredaJ. radlQ CD, el. p(Xfl:zafl proZOfCl. svletla Zi3 maslu, INFOslstem - putn! kompjuter, dalJlnsko centratno zakll1Jtav<Jnle•... NAJBOUA CIJENAI.poRiu odmah.

F-:AIIC_tcu doo. 0hIf:na1a Bl:C!de" 1750.. 71000 SARAJEVO.Tel 033 no 100. Folt 033 770 7QI. Podru!nIQ Mosu,f. Rodol. KonlUsj, b. aeooo MOSTAR, TeL0)6 333 800 b Poxlru!n!Q, B.I ..."" Luk.,S. ~kII.bb, 78000 BANJA LUKA Tri 051 3s.: eso R_doc, Huslnsklh rudam351.75000 TU2L.A. TI!l 035302000 FI'I'~t·1J;oo, Palkovat.a, btl, 76300 BUEUJNA, eI. 050.5382220 Gnips doo,. S!L~ bb, 76250 GRADACAC. TI!.L 035 B1B 106

Hypo
I vJ.HA UZ VAl I" 11M

A

.. _,

.... Iru.

~..

iftlMo_1lI ,u,,: ___

..........

.-.

• ..:1,

kultura

Dn Bvni aV3Z., P€tak,

3. junV!ip<lJl j 2011.

37
~ U sarajevskcrn klubu "Coloseum" glumci Milan Pavlovic i Alen Murarovic surra ce izvesti predstavu "Vanjeki Sladek". S arailije ce ima li prili ku eu ti sudbine likovakoji na najintimni j i naein 0 tkrivaj u svo j e "male" price 0 svoiim "rna .. lim" zivmima, a "Sladek i Vanjek" POIUCUjU: "N emo]rehitiruzni."

~ U galeriji "BlackBOX" u Sara- ,------------, jevu 20. j una bi t ce 0 tvorena izlozba fotografija 0 snazi volonterizma .. N a izlozbi, osim fotografij a nagrade nib au tora na fotokonkursu "Volonrerizam: Volonteri u akciji", koji su povodom Evropske godine vclon terizma zajednicki organizirali "Mrde mladih j ugoisrocne Evrope/SEEYN", bit ce predstav Ij ene ifotografij e drugih aurora.

Snaga uolomeriZma

ooslouarue U BeOgradU
~ "S til dentsko pozoriil te" iz Banje Luke s. [unagostoval ceu Beogradus predstavom "Sutra je ispit", Bosanskohercegovacki glumci publ ici u susj edno j zemlji predstavit ce ae u"Pozoristu Dadov" u srbijansko] prijestonici, Ovo je najgledanija predstava "Studentskog pozorista" u protekloj 34.sezow. -

U iiii javnosli

Do8umentarni serlJal
eski umjetnik Michael Micka pozvao na onnovu Vijecnice • Ojela privukla pazniu velikog broja postovalaca umjetnosti
U a uli sarai evske Vijecn ioe preksin oe je 0 rvorena izIozba fotografija "Graciozn e i bespomocne 2003·2009" ccikog fotografa Mihaela MiCka (Michael), au organizacijiCeilkeambasadeu BiR. Izlozene fotografiie govore 0 ce!:kim arhitektonskim zdaniima i spomenicirna izgradenirn u 19. i 20. stoliecu,

Ostecene zgrade
- Ovo su fotografijeo pre' divnirn, gracioznirn zgradarna koje su, nazalos[, veoma ostecene i devastirane. Fa· tografirao sam ih ier i h 1:e lim sacuvati od zaborava kao i

potaknuti na njihovu obnovu, jer neke su upravo zahvaljujuci ovim naporima i obnovliene - kazao je Mi~kQ: PM pili autor. II Sarajevu Ce1iki umjetnik prvi je put u Sarajevu i zadivljen je, kako kaze, njegoYOm liepotorn. Nada se da ce doci opet i da ee tada irnati priliku uzivati u obnovljenoj zgradi Vije,cnice. Simbolika ove izlozbe je upra"o u tome ito govori 0

predivnim zgradarna koje vape za obnovorn, kao i n~3 Viiecnica, Fotografije su privu kle pai..nju veli kog b raja postovalaca umje mos ri, a pored s vake od ni i h 510 je kratk i
stihovi arhitekre Davida Va-

vee i reditelia Radovana Lipusa, aurora u Cdkoj Republici vrlo uspjesnog dokumen tarno g seri j ala nazvanog "Graciozni gradovi", koji predstavlia <"eskuarhitekturu iz 19 ..i 20.. stol jeca,

Na dokumentarni film "Graciozni gradovi" nadovezuje se serijal koji pro ati djelovanje ce~ki.b arhitekata u inozernstvu pod nazivom "Graciozni rragovi", Tri djela iz tog seriiala prikazuiu djelovanje Karla Parzika i drugih ceskih arhitekata u Sarajevu, ali i u drugirn gradovima BiH. Nairne, 27_ [una u Saraievu bitce upriliceno premijerno prikazivanje ovog dokumen ta en og seri j ala. znaca: i sirnboliku organizirania ovog dogadaia upravo u prostoru Vijecnice, koia, ipak, vise nije bespomocna, - A uror prvcg projekta "Vij ecnice" bio je ce!5ki arhi tekr Karle Parzik (Karel Parik),pa jeovoi znak siecanja na togaulOrn.· isrokaoje Sunjog. Izlozba ce bili orvorena do 16. juna. M. CUSTOVIC

FrUiC reZiral,estiUa: SMu premileru MESS-a
51. MESS-. bit
Festivalska kcrnad koji priprems zagrebacki redi tel] tra vn ickog porijekla Oliver Frliic, Hazim Begagic, direktor Bosans k og n arod 11. og pozo ris ta u Zenici, potvrdio nam je da ce Frliicev uradak biti premijerno izveden 30. septembra u Zenici, -Reditelj i [a obavili srno dogovore 5 prvim coviekom MESS·a Dinom Mustaficem, Jo,; nije komplerirana glumacka podiela kao ni sarna tematika djela, ali, poz-

Pocele pripreme u Zenici

ce pozorisni

prernijera

najuci dosadasnji Frljicev rad, niko nesumnia da ce prvi bh. uradak ovog, po porijeklu, bh. reditelja, biti pun pogodak i prava festivalska prernijera - kazao nam je Begagi': .. Sve dosadasnje Frljiceve predstave koje je rezirao u M.akedoniji, Srbiii, Hrvatskoj, Sloveniji, ali ivan granica Bal kana bile su u zi zi teararske iavnosri. As "Ocem nasluzbenom puru" i "Kukavielukom" pokupio je sedam od dvanaest fesrivalsk ihp riz nan j a. A.

oe.

Okoncano "Mostarsko projece"

Kulturna bastina
Prigcdnirn riiecima izloibu je 0 tvorio i;eSkiam bassdor u BiH Tomas Suniog (Tomas Szunyog), isticu6

U Bo~njackom instituru Ll Sarajevu jucer je uprilicena promocija knjige "Bosanskoh ercegovack. - grafika 20. stoljeta: se~desetei;,edamdesetegodine 20. 5!0ljeta u konleks lU modern itela.i pos tm o· dem ilela" au lOrice A ide A badZi6· Ho dZi c_ Kn jig. u izdava~ IVU k uce "T ugra" 0 bu hva ta zla rno doba bh. grafike, a 0 njoj su go· vorili akademjk Dzevad HolO, Ibrahim Knovic i Hilmo Neimarlija. AUlorica polazi od dru!itveuih i umjeUJ.ickih prililea II BiR, porom razmarra likovnu umjetnost 109 dab. da bi preds[avila grafiku sezd e.setib i sedamdes eli b godi·

Omeru naHiCeUiCU AideAbadz-c-HOdZic nagrada za liUOlno dlelo

promocua MOnge

Bosnjacki institut

OlDaniHasana Kaimije 2011'"

Hodiic: ZIama doba bl1. grafike na pros log stoljeca. Posebuo se bavi prona· Iaskom i anali20m elemenata kasnog modernizma i po· srmodernog izraza udjelima bb. graficara. M. CII.

Zbog nerojerlji"og doprinosa raZ!voju islams.ke nauCnemisli u BiH, borbe za prn.vamuslimana te ntZVojFakulleto islamskih nauka i obrazovanja, ovegodisnja nagrada. aHa_ ! san Kaimija" za . _ .. ... zivolno djelo bit ce S JllcerasnJe pres·konferenGIJe II Tlllil dodijeljena prof.. dr. na podrucj u opeine Z vornik. Omem NaklCeY1CU, profesoru Osim dodjele knjizevne emerituSll Fhlcultero islam· n.agrade "Hasan Kaimija", Sklb nauka u SaraJ.evu. prema rijeGima i':lancva OrNagrada ce Nakicevicu ganizacionog odbof.a "Dana biti u("uCena U danima odr- Hasana Kaimije 2011" MusZavanja ovogodisnje kultur- rafe d. MuharemoviCa i Be· no- vjerske .man ifestacije k ira ef. S abiea, m anifes taci ju "Dani Hasana Kaimije 20 II" Ce pratiti niz kulrurnih i koji 8e deveti pUI odrzavaju vjerskibsad.rz..ja. A.H.

Bagdano vic i KI);;is na seeni

Gosrovanje ansambla Hrva ts kog I1.rodnog ka.;:aIisra Osijek s pred5tavorn "Leda" MirosI.v" Krleze, koiu ie rezirao Ivan Leo Lemo, obiljdilo je posljednju vecer man ifes raei ie Mos" rarsko proljece", koju je 13. put zaredom organ izi raj a Mariea hrvatska Mos tar. Tako su Mostarci aktere ovogostvarenja, koje je izvedena u Velikoj dvorani Doma"Hercega Stjepana Kosace", Aleksam!ra Bogdanovica, Velimira Cokljaw, Nelu Koci~ (Kocsis), MiroslaU

"Leda" SDUSlila zaUjeSU

va Cobraju, Tatjanu Ber· tok-Zupkovi';, Davora Panjca,jasnu Odorei': te druge uagradili visemiulltnim aplauzorn. " Mos Iarsko proljece" sluibeno je ,,-"rvorio gradonacelnik Mostara Ljubo BeSlie rijei'ima da je grad na Neret"i od IS. aprila do I. juna bio sredisre i stjeciste kullure U BiH. PredsiednikMa· lice hrvarske Mostar Josip M uselim ovic kar_ao ie da j e izostala podrilka onib koji 5U duzni brinuti se a ovakvim manifesracijama. M. Sm.

oglasi

ZQ

korpuVISE ...
Energy ddnk 250ml

,
0\',,110

M.111eko 2,'%mm ]Roe,eae:xtra 11 salami1 400g
Mizo

Fe

0,75

VUe sunook-ret
It
F

mmm.

SlfJru pOe 111·9 ukul

ovako

nko'vo

Eurokrtm trnJja 50Dg

Ekstra ojena

...........
'I

J,60

Toalelnlpap'lr 11+2 GRAnS Premium

Soli 1.51
ACE

1,45
1,65

MAlUCDI

Specijalna vikend ponuda 3.6. - 5.6. 2011. godine

Harmony

f(utko

-----------------~

glasi

O
,

~

'Iii.JK:I' -V'~1"1"<I' ...... 1!U.... UI.JI1i,.......L..~ ~ml tv II:

p..,allif. II 'IIiii.....,..~t1I

'IIW ...... r'll<'>"

1\.,\ nzonx IOI)BOR. -

.I."".

"'~'''''

cl.n", ~. ..tb d ,tt.. ~ .... I. l.di_ ..-,",'0011.11 ~ b " InlMI<\f1 lk>vw , I ",~"'''QH: I rl,11 "lor (~. ~I \'~ ,;1'-"'. ~'I,f... 11"': 111 4' rmhu ,001 e "N-..tn;.m.'11 ,>Jho ... """' ..... 1 " .. ,.,' ..,. 'I..... """""''''' ... "'\',u,ln,lI1d ji .. ..i.Il!.i.lu· TJiI!!.... ,~I ,-" ~.jn ... I.. Non: 1 ~;oo:l, II: 114 lD-ll-i!! ~Oll I'-.I~ ~jalLnIitjiI
..... .--" y

11<rIT~"_

~'_IU ..
4

,,1..,.

I)"'J.79'111 l{ ...... U1 UfI.:!UII

1.1.".

odI""

.1iIh,-.

,"" WI<>. I, p .... lloau!. u..a... '" no 'I>"fthl...... I d ... rau U<lbono u ,.,.I.<U_ K.I K:~ "\ ...... ,,,.. I '"",,,.Jb""J .," <10.& M"'J ....... ,
,~"'ljlJjL" .... j.&'IIn.1 L..'lfiLlIt"!. h.". ,,1 ~I.ullill'f.ljc h"~'J.J~ ~Jlt;.p "''ii:oJ! ~./""'-.J!III· !lIAt.L' ~.~, ~.."Ii.b..t..t.'~ p''1;:. .. h,~IL..t
i....

KU,K

RS

1".. Icmdlll ~I....,,,,, ,N.! L.II! .."" L' l!<"'P'..J.in1tm .Jru!t, ..... '"SL """''''' I~ HJlI"' h". 23m. 45 00, z nz, (, O:!. 2.<1 00. Ii$ OJ. 91 Ill. ~ l:)~ us, 11)q I III lOt. Umbo !Ii.. liduUl .~ mrj~,d,. '''..:oll"Jo." d'<'I1.tko drul.l," 7lId .. "lu""o,,ij'" mm<r.>In,l. ",ld:! .' rflfIJ".I , ..."'IJ~ .. ,~:>I.ic' u " ,"' . Ur\l~' ,~, j I Wlj.J\~ '1"d.l"""'1l .IIlholm flno ".I " ..ul, .1n),,"~j(1C Oru~., ~ hr"1 ~ 11-1 'II .... 17 ,jnIn", o.jr',,"iW d.:olllll ~f.IJ' ;:,(11 I ·....,In.:. ~ udho.... UN'" ~ "h U, Ill! j '"

-"II.:

•• h .. ·fl.:i:i1,j1j" hSh.

'~"''''''''1.

..... ,t"

1:. lfoi> podOll.
I...,."". .......
...wt11

,r,)" ,.. ... .n..J.. n ,oh
_nil "' oJ./tlt .. .tttm:
ifl'\l'\l

IT'll.

)", .. ItJ"
~.iIi~

~"I "ni''Ilujr d,"k~
'.1I'11,l1l1i

l/~r

~

1{II.iM'\

U

J.'~'-

h..k''1f1Lw-w

I'li

i"hot

let .... !II!!:kj

~

~tI!JC'

• -.kiltllC'loC

I"'Joi

.... "'''''"'',.

"_/I4ad..Iif.lll . I\rlt..v.-rl _ Ii riKIu 1[,l..HIOt'a , ... • .u~"<L.Irt-n .~~Vlh:.

,frI"ll:lJ'YI,

).:;07''',",

,'"'

+t~I:IlUI'riI ,.a;. Od~1 I~ n ...... l* ~1~iiI 'II~I'F andJnlJ"l"llii. -"''''''.-.}III t/'lijItQtUi!W ;t"lJ,rl. II~ fC""!.lI'1JICI ~,"""i~ ~ ,.,. j;f'JNm.r. -r..... Dltd~ 1.I'IIIJrlIIilJ d."-tCl'"m. i\""'IIl..tI.lI I r.. ,..,. Kl II ~Ii ~nlll.lpjLl ~u LI,~UJf l-1"fiII\ L ~...JJ1l. ..... 111 ,!I!r.!to.;.ftli I ~lllf"lAj ,oIlhoru;
)C

.,~,.

I"

r<>JINu n.h...... f""lno,.'p, . rl:!n .....Il'l.I~ pc pri,jc-dlofu'l<IJ'" """"'"

"", ""'''11.')8"'

1""

...

,;<,11",," 'J.!Jd .. I...........
f.~

""1< " 1,'I'~ ...

f""'~""'"

~k"'"
llnllh~1

II

'~~rn .. 1)0,."" I.HIO II II '"

""'' 'm~

~ ~ ee

..,

.>drl;ul,

<LIn

l)noil;",~ ..

KiWI",!.

III 01. ~Oll podOl<> I ilIon,!; I "II ul lJOOI:"111\, ,. I jabS1...,

u,

Ir,jor. ,~C',~.~""" .. maI~"""I"""
j,
('11,,1,; t ..

IV1.h"tll"'llklm

.LUlt... 1 p~..cl,..Ili..I, .

k'

·ott

'" ,Qj ""i'<" .......

onl

" .... ' ~ .. t»ll_ ~

r"'f"AI ....

okoIlw "'"-"""

,,"-,

"".

ubouLo

...:.s,wnooll

loLD!>< """ .. (I ..,..,..".h ~~'I 1&. ".wJC JJ"!l"-l;I:"~ t fII~ ~iiIi:l"'~ ."1dIl.. .... p 1'in:.J'__n""-,m '~L'jcl:W1 n n.q, 1"'~!IJI:~lk:r.if]n I .,nJ,...:oJC1111 nl",,'II~. ~_,. ,-riil Ij~"nJIrI i(W'TP~ I~"'I'" ,.:1IiJJIL"11 rn,JlC"tl"JunilJ p','II.i&:' Iii ........... .. ,.... 1 "'~1iIul.c l1p-. ... 1.1 i~"":I'li:ftI ..:rt~....fR"'IIl ..... ~ l rodlKl!' •• ~nlftKKll 00h0ru Inf............. l'-1." t.'L'"1lm ~tl&'i11 u\t.ila: 1Il.I, '....... illllln ~ flt"i.l.T.lJ.iift- i.'IIJ

~'JoJ,,'g

,n.:roj" •

""'l¥L ~~..,_.

'I. 'h nl" J~ k" .....IIt~ 2 I,b>r r<nhjc.... y. "
1

..so.

~

." ..... lid)"'.
.JhI'Ii

1""i_1

IliiI. I drull!~ p..11o~RC

,no."", "" 11'1<'" M._"", ""'i<'''' .........w'1'<" ... ..Ju.
"'1

~

doIlh I

1''''''.

s.

w aL..rwnm
"""Vl&;.riI.~: ....... \~ ~

b. T

.M' • ...J~' \'bndW .,..a.t¥LJ;iutJ tl.lllJH'I"II-..Jo '1l..1""'.:;I"'" 'i"nl~ij"~ Atlfi.IP...Imc: , S:.Jo:llI'Jt'N'illrll.UlII1i :(.uilftlt'IJiJ, 1t~.I:" !~.-\l.t,,,lIi 1\JI......n"IiI.. l'dl~

~\Uf"I.d1l!."

p~l'IS'.d

,...a;,kfJ"':uJr- ~

~"'Iw!.m

...,..1.1.u," ... " ....

'"' "".......cl

".''''''~.

~.l,"'1
K ---.i,.t.h
ifJI1IfkI

o'jC<"OldJ" '''''1'''''' 'I)ooo!.cnj<> ndJu~~" u ..... janJU ~WitTlJ<.."S 1)01;1, nJ 2010. b-:oWml. a ka]e", IjubJ.l" ri""m:ij'~o ",jdle. I"je"*<> ",,;1Oflt. I"j~'c S.dT(lmI>I.l <>dho;Im I Il\jc&.!c (}db.1IlI '" m.ll'iJu Ullt.okfljC" ~ul.""" Ibf'C'djda J.Il"o'lI U 2UI U ~odUll U""'<l~J" Ool.lu.ke" llbo.ru "" II ..... JI",lo, '"'Ja UndJ:,~ "" lOll ~"LlI ( II",,,,, ~nj...," ,I"" I\:ml/J.lrn<>g ,><I "'_ n.""'ol.c"olj~ OJluk co ,,~.opunnnut),jhok~ 'n ... 1o.L...l,,,.mJu oUt,.,.. .;om.. pf'Ollo un "n~ u f"'il~u, "d,'lrod" "Ja I!jclaIPIb!ll.>m~'~ u unUUfl c:m prollK:IU <.,J WI\, l"l! (0 UL••flLw:ljl dJd..uM»l1 'B,II ZOIU (-·1 11.1 B,W t.-. <17'101 !D.... t.<.cnJ~ CldIiIk CI IImjamn>.l ,,~ SU>lw.o Urull,;o. II rosk<ht ,r.4bdl,"'1P djo.Ul"!><Ii Ilru\lu" urrc:wnj•..., pI"I."""'1J .. ,Odlukom .. ~I""i , 3Cijl ~Jclol4nO'o 10 1:- I. 1I1.wJ'k Ilill" tor. ~ 1/10)

"r~jl'l~' d."

T~' ~

d S.... ""tin...,

r,,·~

",1\ ""'"'"

j''''''''.I'' (I.",.,,,,,,,,
;""J"",....

n,,,~,"""''''.......

~'''<:l'

mil ~o

I' •

...,mi .. "'... li l~

.....

IPI~

...... --"

.... '0pI1,: .. ~"I;1 I "",J~,... T..
,,","~i. .:;!

'..,..U"

ll • ....,

111""" ..

"11''''''''

1 <koLu

'.I"'\o><Il.J

_..:.""

kOOjlJ!oolt.1 .. ,IJ",I.O

11,,1...

...,,,Io.:l

11<111"''' ~udj~lu""iI,lJ,Ja I udl~.\ulOj.a noll ~li.lJpU~.1i UfU.l.h,u, Illl:l dn,}nlhJi hili '!lCl !rIII Ililloli, dJI'Wi:Jtun, ~Qd M'\.yl~ ,njC'd.l'H1"Uliih plPJlU u J"o.kr.lt:iji lLtPioI)i': .: I r","fI;CfP:",.,ln~ nalUllD }[J <bIU I""i/C dol".,.. "" ..t~.~nj~s.L"p't"'" 11'1,""lj..Jnl"" ....... "i&: dSf ."i' pl"e\ll'k'<!', " Inm 'r'...." a~" ......... 1. '" IlCriW'ni Ibn

u.... r

d..i,JI: ,~~ I!IIJitIIJ .. tid I'lli; ,...dltu. mL.al.i.ILd:"" y (,.,II'('IJ"ll~""' ... r lil'nc' unc,"

Ml...dt.lll

t.u .. .11:1. 1

h~II:J""t.

J:.

_, do ...... ' oqou'-

p~

m;r

01

"'~a,""olulbe
"'}11m'

kao t=uIoiu.

'"'1<'"

...

bdo Iwm n,H ... U II~I • U ,.....,....

di1ln ..

rfi.J:Ji'tI,nlm

0'I01;'~..K"'K'

r<"P"-' • po 4 U. i'l1); I~"'!I"_
-.II"""

" ,'-,

cod..

"1'<"'" '.. ' ........ ""
.k..t ...~.

,pot~""J"'''' [~

'.I~."''' LJrndid..n..
_

011 1

""~

kupl.llnl :DtIl~'" n"'l1" prbuSl' "'.IU ~......lbrl II r'U1IIltI_'n, .. d,un.t.:.JfIJ. !.uti ... .c ['l'la"~ til .....hnnI.I"'" 1:0"',,"1111.1<'Jlr1j<" r-....... tIo.a~...L kllf"'Unc 11:1; .... "",., J 41fi I d.m.. ","J~ 010.... rodt.. TO" ,Jdd",,,,,J<' ,. l~lI"". ()lotltbl"f ih ,.,..~rn~nl\: tliDf1'~OIm,1fu}.ZUlj ..• podJ"ujdl r-ij::l .... r.ilI; "'-IdJel'D'Io;lnjC' u rmJlJ I 11 ... !h.ot"""'jll ~'"P" l"oI.t""', m ,1;, ~k~I"",d,"m

*", .

JI

"d iii IIIIJC'K'";OII_
Q:"n.nJ~

~t(Of"

"i:ll.;rn;,,"""'~ ..... ;",oIr-"

1i'~'"
o.Jt.. ...

t.Id J,.ti1.1 ~'n..u'I~JIrk"'-l1
r-qd.IdbLI..1I1

1 I ,~ r-~J ""P'lj~' fWT"oIkk. h..l.i1j~u '!.M:.i ... 1I411,,"f'I!IC" UI"'j.I~ I U\J~CI'I tAl ",lI.aht: uop.: .. "Yd:! n !,..".wm, .. ~ ,I!dltn 'r-'l1~" ~
~&:i

:u ... .JrnC.t;;i,II CI.;1.IL,l, (l.ihwu"""

,..u-"'~ .(: I..l:~
.....

S
..

VIlIllidrn.l .~fIIj~ .. ~, wij "~~ K, .....Ij~ III 30 ,,1<J 619. ~."'"J1. N"L 'rnl<;\' J. >I:!&.b ll>7mI

~,,~.IO!'.~"'"

"'~ij=\I,n "

r" ...

r..,

-JIi?

(dLl. ~ iJJ,'-P.,LI fll.W'jjllll ~I\J1ft ~I' "

I'dJJ...u

D' .... 'b'

, oio",

'.J. ..... ,,'/11 ..~ ,,,,,,,~k',, 'dow· .... ';1iI"I.'"
lI<.u
tJI1IEW.
iii: ~

lJor

k"""" JO

.jn'I "., .. bIJ>m

l'''"'''''".

.....

j., ililnot»lJ
I

....0.:,."..." .... ~r"" u"." .,......,.. L>J
lletlb d,.. lIh:;:uirr1;:\ln!

Sk~lIn" n.ljllUoJrI... rn' illl'fl.~"rk'm, .

"""rn'" ,~i'maIIl

,II SRI ..... d' lbru .... ,,",jmmj~ S" .. u~IIJ!IlCI" I<roJ~oJ.. """". ... f'R",rn Ill..... pcL..rI"J:ni l"liIIIJI I pnJI>ilIo1i~wlIu .... r.> "' ~UI.anj" ..., dnI:\ n, .-..J Il!IUm I ndd:OII ,ntoj~, ~ '" ~ "'\1~j, l'<"1um adll:.....

,Iln.>l.l,.. ....j"""",.IC

J,,,,".1.u.~1I!II

" .b n:~ fl ... ~~I.-niII' ... ....--."nn nl:uJhJ~1 ..... ,.~

"""'m~1
1>. • ....,
• IIAo ~

.,.~OIL)
'to

'-'h_.
~!IiI

"r-"'"
" .. >b

I~hC .....

u ;rtt...t!l.rl!,

'jj,.."

mrdiJ t.... IlIIlh.... I) "n.I"I"' .. 'I.ttJ~"'I-', I ..... ' U JiuIIIi ... U I.IJ.oIiI'ri ~ cta1W IIJ"'I;UK: """,,"in'l!l,,"11 tit .nA.":: t.UI1J,1

,rn·..fJ,lJ~.

t~~lnnL

I"

,f"'in'lI.u..r!..":Ci.

Ih

dlonl'
()"m

_, .1.."

.... '

"'J~,
1".1\

dl;pkm1l4

rd. ... r\.i1.~ 1IIoIn,;:.aJ,p..

,"",,'II

I...........

'MnItou

~~

\I~'"

~!...

'L~.
i

~,ale

!"iI-' ....,00..,
r .. .-k"

...,"',,"" u ndu , ool.I~1l U ....'n,a dJ ilo pule."., 'f'''nom' ...... 'b:. ·coji j~ ,oJuhn p'.. h'l' b" .k I,.. upuu. "ij~ d<>I>W. U I d ..... .--rum ~>m
11 >~

".or... II.III\.'~*"U "".I" Sk"~lJno:'
,,,,,II.:.

"1"'1.1:.""

~... m<oJ~' .... h "1111 dll",ifuc>. "")001.1<'11 'nle=-'

po.,I,,, ''''
u~

'''Ilnlnr-.oru. d c:

~~

""iii;

i'"lIll,'If"1nt .....

~r. I'f
II.

'\~J1iI"~'" rti::l\1'IIi'
UK' "[nI;f..t'

.dJJL .... ,

""'''''J''T{T1tI

di"n;""'ru" u ...oj.. "

1. "",I......... J ....... j< ) ".1110< tdolJ><·M lu ..... t.... JLu; 'I;I\-~~~ Oi~ bl 'IIt.lIMf'l"J l. do ..... 'fr'roJ,....-II1

'o.J ;r""~" I
tltlrlLLl

r,ll'....... t:rd '

nor"",-" u.boo.. III rr••n "" I""I<n
'IJ'Ut

p~'mlD f'OI'tit\if.w.

t,

ItIW

I''''''' '" I.~,

"',........ '" \"

'll,n'1'" I •~ > e JI<lII' 1I~ .......1'1: r'ul'l>ll ~,." u.Jjc....~ II ....tu 1 .KiJI>t" ""J u' ku ~ IK' :1.JoilaJ:!.. dil1<' ,II Il'hl, ku pi""",, I,j~' c.,""IJl......,..-..!i 'lJ"~nc dJ ul!ilnl-, 1.uI:ud.o ..... I pUriD'"IIutnik ... 1 d"'lJI', ........ Un.< 1<" " ......,.,.'- J'<I ..... k...... ~'IJ <.1111 .. I.. u......, n"M~ ..J 1 3D H1QfIIQ 'h pul<:m.,. m.lll-a .1."'1',' 'lIIIie >I<i4.j",rh'\p"". n.>jlul1,";lC" 1 ilri. !biu prije iblU ~ ,.,.... ~. al\it 0\ C' ~uy.;"tK !lru;IH. r
L>Ln..,,~nJc u, \1up;.t,m 1Jru>[,~ ,tl; "" f'UlJ;".m I'l.n.otl,-,b Iwji ... Jrl~ "'''' ,I, I , ....k 8' " .... i Bt:.""',, ~OJ' "' .. ~'"'"f'<,I"'... (i.1!!I.YI ....,~nje''iiC' ........ n.IDL.:nd"iHII'I~m n.1I Ibgtkorn, I i;"rit~ ndjun "mill, -.1lI- .h -:prDIi"ll.....IJe..IJnu~ .>tII'" 0;

ol~"''''''' ..

SlufWII1""ru'" ,,,,,1.· bill , pr:~, ". " ........ un}..... 1""<"0"1, ..(11 "iJed"""",h JI..,,""" , ..JrukoUc ',,"' t .... l"HJ\lUllJ ~ rq.:u.lnfmIQ mdJ luJndJiirlmJn i: .r....lIu(1.:mj.1 " ,1.,,; ii' 'ru.....,..':1 " .... , II" ",I.:JJOl,ki ill ""''''''''' ...... "i

IilloS..·

1o....!..I.o ..... oI,tho, "'" 1"'''''" "'"'ll..w"., ',,"-l.lilWdOO 01, "." ....... .. kl".~,t.. llf"o1lll

''P....JIII

l"l-'I ....

ol<..~,.. ....

l_.,

""'liar'I" , ...._
'L.~,... J..... "

I~ ..... I ",I,""",,". '''''''.. u .,....,1. I ......... " ...

1"''''''''

"',bn! brt;
~§(\.

[,,,,,,'00

MCZII.lwc

iVlJR 1tI\f~YJe

,...,.,.n~

~gtI

....... .,.

1 1i ...t,...."ltrtI. ..

IJ

dtI.a1ip:ft1

'''u~lIIUJlft.JI

1'ltk.'"'iI" ......

i:I,. I

~~ttO

.!!I; ......1IIt'C"fI

14" ".IT'Lli

N~«"I"'tl
lilil ~

udl:!<ln CI...... [h pu"""_'"iI.,

'~I]J" SJwp>;l1lJ<
,d",,,,lbD

Whtll

l.OII

,11L~'aJ\)c

1t".J1 JC 11111:00' n 1:Jo;!I {1m
"ja. "'~ Obco, ~..... ,. u

[ fllil'D..

',JoI"llJan_J-

iR VI71Jt - "I' 0,'

.. ",-.,,,, 1.mo,1! 't\Jl(r 11;\ I bD.Ul'.lI~ iii...... ; ~iU·III"'o ,.lb 'I ",'IIJ:lI8ol.l!;"''''' ~rRIJ' ',\''''''0'''' .,_ I 'II IR 'I ·I'fl'fn ..,"JI Pn~ ..... ~~

otkJ~_

J" '"

ro~"'''''''"

emlJJI; tuu,J ..

H

,1I:ua!l!l.iJ"

..

1""".-;" .... n,.,.,,;,, - u 'Ii(i...:lj \"" ul Kl1Iljic .. \liI"lll1." !rim'~'JIII ~q""," ",I I)lll(l .s", ,I~,OO••w. 11'1'\'11 '" IJ u I...." dl("'I¢'~ru..f;"nn.·'J']{CI IA,;""" So> I,~~n,
n:..
La

DI_lbr

I.....'jr.I\CI,ad JtoruI nI>J'" Ij"

K ",'fmM, T

\RM 1-

Olln.oR

\l

t,.~,.I"J'"""'''' ~..oJ.,""""II""""'!"4 [(Jd"'.", '''''''''J'' I ">klll "~oJ"'~., 'I":"~ "'>J" ><" "odnL"" ''" ..... )<dl''!! O,II'~""",l-1'T"b "0,1",,, .... , JnI ..~up:It,ncu.....~I'," r

lil"" ~ • .10...........

".1000:, obo'~'

Ce.... 001"", ........

, .. J.oI ~,,~

11dh>r~.~ ........ Iu ...... ·Vodo»...J K.r

r,--j",~

':';"'9· -~----'

,

_,_ ---I ........

W;,;:,,_
f'r<ihj..:inll< ,..b".r"(lllodlKo ...

=~show biz
PR ED SlAV E • Va~j8 k i Sla~ek" setra u 'Colosellmu"

pocelall bh.• IUrneje u sarajevu
Rilet Ie 0 odredonol ""'tllJa~l!;ome!l~', u lkoiolM~'n P"lovlC I ja krm smlieh i !,Io, "SIv,o, ga,arimo 0 1'110 O,b~jnlm .;.,rima, !<aie Alen MUJ,IGIIi,
GJlimciAJi:IIo~!IIT.IDIn"ifi
Mjb..niP~YI~IIIITl'loif:lI.Io I«J1IS01~klu~""Co· k.Hum· Inftd rrMu<lI'1l

M.r.Uo\·if. N.H-IUN'.muSIl'l~'11
luba •• m.'["~roh"Ojil:il.:sJu.

~VI"'ki:iSISO!k:k"'_Rli<lC'lc~ loit!iiLi~!lIlOI!!~ I'mDIo

~~FlHlnno",w.ol'iliIUr.l!Ioii;l!l"t't.!l.~~I~

~Mllfiie;DciiW'VKlill";lJbore. "'n[ooJ..[;!ylXIllinakijumlji h. kDfl!.l.l d~jia IIm~UlLb. ~I~~~ I,L kfi'~~l'Uo III Iv~O#i~rll:lR.jJ"",fI'i~ o;·F';"1Ii-41lJ.iM1~~kl\l;;l<..!ohliulI!.Ilu.~ili rmij;[ .....:tl~nl.lI Auioo!Klj 11.ri."lI~· !.Ii.. jpU ~11100 lhij. [Iili::mIuticijil'lupribJ.[i\:;!.][. oN.ldeI1l4111'l11:!1!!M"i·V., ~~. ~l~ u r, IIlrQ:SI,j!.k~'-~I!tI1!O)No • ....~;.:kll ~~~Q;:1'iII ~IIKI IDhIm pm;h~ lIIQicTJo'-'SllTll.lPIllqvtiD.l· o!ill,bI:i.z.irJulnt.;t..irlIfil· 1IIo~'IIlaipe'liliJes".;n'mI".Ji.I~~u.~~Uob;ji ~'!,IEIi1I. ~11~·lflIJlltll~i~1Hl.]!1 I.;b;I,.Hlo'dl!iH(lI ..~.sI"II bJji~.I5IIJlum[ll!:am"wLihln, leihloiilmdrul;!JlIll'[1wl.co!lill ~jllrhl·i.J1~"'"lI.~'11 ~~d~.c 1,I:~lophi 'II 1I:;rn;d~ mni!!: II nduj ~ Ilki~ '" ~~ao :gl:l~ld.il lI~oj,ljJo~mDoobllilPDn.· IIIolji Ri.,it.=~(juJreJenoIITnl

~ l'mibi1l1i 111;111;': ibi~!b

~r~

:~::~~~b1~R
o.;o;Sr.bili·ul'llliollililil..-vfl~.I miD -V.IIIicbo i SI:llku i,~i II In! ~['!1051 plhn u MDialoo"j 4rt.ni - ~lI'it1ri
W

~~=~~i~~~
~iI w !lIIij~h i:5*".!a'lmi. h gooorimo (] \rlo mbiliIlim Irr:l[I.ml~lII..l8:hl.n,.
L"(r!,~f.

~~!JIQ.I!.It,~~.oj!O;j.i"·M!!fJ

.... 1.!!~ IM"o

(j~m:k-IO.Nn;I!i![A..ni:l.l!.NJ(Jor ... Jlif!l"l.koP.se~ln'lIl1lOe;Dmll~ fllJ ~[),-jl.'f.h.~o tld !001,:" p!1~ i'i'!:"Ibll~n.kl.~ill:I~utii;;:n':~~\!.oim~i;I"koj.~lb.It"'"IUdimf.

AniSiOnsnlmila reklamu u IODlesu
-

Plakati za lIa~iranu dizajnarsku vodu

pu;gt!..buDlojilou,

rJ~%~~1=I~~r':; ~
IIkDieiliollCllodiSOlknllruhim.

..

~

",,,.,..,,

n.an.:;.biidQir(l«l:llrdipi~

j,!,'\S!

~~:Oii~

i':!!I~IIfI\IIiI'JC'~IIIhQr~'dJIIIW'IIf!L~ I tH.[J)'1ti1l1i'-"d)J·r.u., rnl~~."-bt!tr:lillPJ'll~)niJq:~DIC!~

POliazala tetouaze
"ro:t.n •••

LlkiliSl:I'. ilot!j.ln;:nlllillii ill'll ~~ Fi~umnrel:I.I1LI:.III'NU.~1Ii1lD .nlW1lkillllKJiill.~I~u .. im' ~101l:,! kl),; I; I.. fW"'il

l::!lru,l.oIIllID nti~J~};mlll
=~~iJ~~,~~"'iii:tll.

~*:I ~(\()~.

ruI

~u

-'1*~~j.Q.~-

U·~$~o?-

~ ";\oS,1.0." .:U \M:RSt.""I .IlU)O'~ :"rl.~.' \
!:I!!~~~~~.Al"V"1IoTlillL II rl:nu.lMA.t·m ~1}l.1l..~[

I! AAJKn.·;\_ II II: \UCl',°r\.
·:\.I:-;KOJ'II.AA\·,II,RUJ.

f.::'i.~~~'i
pu.!.::;Ibool!k.(I 1l<~k:·.I""-

tihb.llumD K)ru.riell

lEVENT

doo

.:a :,"
OOKUMl :rr.TACU!.

C,=~"."'-::: 1
-~~~.am.5~~Mi
j.

fbo~·NI

~,I~~ k:jlm:ii~ldu-

==~:n
.,;.

.p-"I~!lltc

TCDiknl.:JlLI;H.~IiE[lm-r~llIlDhollji9dl!"'..wa.pOCr!.od rcP.lAlOII ...... Jf" u ~ t.Hollillit III ~

LIaI.~~piIII""l'bnI3~
F: to;;":U;[)tz

1IiMuTo"W..II"

ru.~"\Y1.u'?b

.. ~I'~.,.ajJcll;;<J!HIjI'.

m~n~:irgDOOl"O..l!ii~ieodiToD ~"I""Ic-IIJ.~ ... n~1 I11.Iit'Kl~ iiiO!.':,G..'IJII .. 1Il1 n~ ntlLiii IK ~1~tIY1lJId ,ilr.lnmr kmIiiiI~~m..
0

..... llliInlihrUlllqgua

~ •• jlIl:li1l hkiiXI~.gd~ 1~"tu~,t\I~ tli!i!;:ji.llliali. USOIpu..ni;::'h

.Hn-':"'O:;r","J

(l:lii.~~ .• h. .rlllh'llnli ...

... ~v.:-rnj'Jj.1

1'I'IipI1nII ...aro,~~doI.bnlJra~II~IDIr.l.l,JL.:l;:mrta.r ; 1lJrnu~{!~ IIU. San.l~'.:.1' N.io~nh~ll ....rllll.III''''' F.',.!;;;'~r;I'I'

nijcojuE:inioildd,l.Tllir..III· mll""l bJjRn ~ IhYIliIJlo ·~·l[til!'&;h:>I"lI·.OdI~11

0

r....

filVll~!II~~,IIJIl!ijU"'~
~"rtu
Km.II!I

~'UIJIjo~:v..DjSI'lltbll 1(l1NiIi

ntk:l}llm~I'iI.I.I~~ aa.~c4~Jh.:c11

Emijcm

IW-

k1IiICJI~ig~I~~ lOOl.lI1JlIjlll[. Fill11.!l.i~bi ·.Ik ...enrm· j

~..
dit:oiltliejUl.UilU-1jtt-

~~lIjllll'l_A,."IIloJ

~.a:

FI~~""1JC,~leJ"iioe.i£a. n!J.l'i &, [1I~m:J II"ftI'IU

.doJC!ioJ.krlr;.n~
~u:i~j=-

W· .:I~. ~ ~illll ... ~~II'!! i_ri5Iritikll;Jl~~ll1.km.lilIioliriRinIlo~l'II'""'I·e..

IUt.Pltml105n_

'

....

VREMEPLOV T

3.juni2011.

DOGOD,ILO SE
1896. - Henri Ford (Henry Ford) konstruirao [e prvi amerieki autornobil na

42
TJELESNA AKTIVNOST Sta nam savietuiu strucnlacl

benzinski pogon (poznan kvadricikl), koi ise krerao na cetiri tocka bicikla, 1948. - U Palomar opservatoriji mono tiran je [ada najveci teleskop na svijew, Bio je dugscak 5,8 rnetara. 1965. '. Americki astronaut Edvard Vajt (Edward White) izasao je iz svemirskog broda "Dzernini 4" i rako postao prvi Amerikanac koii [e "se 130" k osmose m, tri i po mj eseca poslije Rusa Alekseja Leonova, 1968. - V Beogradu, a potorn i u drugim uni verzi tetsk im cen rri m a, pocele su studeutske dernonstraciie, prve u ko m urns ti eke i j ugosla viji, 1989 .. V eksploziji plinovoda na Trans•ibirskoj :<elie7.n.ici ignura su uzrak dva d pu micka voza, pri cem u j e poginulo S75 ljudi, a skoro 600 osoba je ranjeno, 1989. - V sukobu kineske policije i v0 iske i kineskih stu dena ta u Pekingu ubijeno je 100 prorestanara, 1995. - Minisrri odbrane iz Evropske unije (EV) i NATO-a donijeli su cdluku 0 formiranju snaga za brzu intervenciiu kako bi rrupe Uiedinienih uaroda u BiH zasririli od napada bosansk ih S rba, 1995. - Bosans ki Sr b i zauzeli su posrnarracku stanicu Zeleni jadar kod Srebrenice, gdje su bile s racio n iran e holandske trupe u sastavu VNPRO1657. - Umro ie engleski 1iekar Vilijam Harvi (William Har· vey), koii [e otkrio cirkulaciiu krvi i funkciiu srca kao pumpe. FOR-a. Nakon ovog napada, nolandska posada ove stanice bila ie prim orana "rasp oredi ri se na drugi polozai, sieverno od stanice". 1999 .. Predsjednik SR jugoslavije i optuzeni za ra me zlocine Sio bodan Milosevic p rih vatic je m irovni plan S j edinjenih Americkih Drzava, Evrospke uni]e i Rusiie, koii su u Beograd doniieli fins k i i ruski posredn iei Marti Ah tisari (Marui Ahtisaari) i Viktor Cemomirdin, Plan, koji je podrazumijevao doIazak medunarodnih snaga na Kosovo, bio ie uvjet za pre5lanak z;racnih napada NATO·a na ciljeve u SR Jugoslaviji. 2002. " Uhapilen je i pritvoren Dra· goljub Dragicevic, kojeg srbijansko pravosude sumnj.iCi za tame zlocine poCinjene u BiH. On se lefeti za otmicu 17 Bosnjaka u Sjeveri.nu II ok tobru 1992. godi n e.

laito j8 nibOlja jularrua Uj.....
Izvorlenjem iste serije vjezbi uvecer, sagoriet cete podjednaku kolicinu kalorija kao i ujutro, ali strucnjaci ipak uvijek savjetuiu da se fizickorn aktivnoscu bavite II jutarnjirn satirna, Ako se pi tate zasro, pogleda] te nekoliko predncsti [urarnieg vjezbanja . • Vise vremena, Odlucite Ii cia dnevnu dozu ..aktivnosti zakazete za rane sate, veca je mcgucnost da je necere propustiti, Osobe koie vjezbaju tokom dana.cesto su neredovni u !OJ zarnisli, jer moraju pro' naci mjesto zadruge obaveze, • BIZi metabollzam. Fiaickom aktivnoscu u ranirn sari rna pokrece se metabolizam i ubrzavaju fizioloski procesi u organizmu.tvrdestrucnjaci, • Dobro raspolozenje ..Ispitivanja su po kazala cia fizi eka ak ti V n os t, pored b lagotvorncg efekta na tiielo, ima i pozitivan efekr na mozak. N aime, vi ezba n ie znacajno u tjeee n a ostrin u uma i brzin u zakl j uci va n i pa preds tav I dobru ju lam j u a ja priprernu zaproblerne s koiima se svakodnevno srecemo,

Fizickom aktivnostu u ranim satima pokrete se metabolizam i ubrzavaju fizioloski procesi u organizmu

• Manji apetit, [utarnii vjdbaCi potvrdili su dase ponasaju mnogo odgovornij e 0 d ka da su us tanovili takvu ru rin u. On i vode racuna 0 zdravoi ishrani i tokom dana drzeapetirpcd kcnrrolom.

V;ezbanje utjece i na I)§lrluu Ilma

Potrebno je: 1 rnanje pile, masliriovo ulie, ruzmarin, malo naribane korice lirnuna, so, biber, 3 cesna bijelog luka sitno nasjeckana, 5·6 sitnih krompira,4 kriske limuna,

Pile sa mladlm HromOlrlma
Nacinpripreme: 1. Zagri j a ti re en U na 200

Jednostavan, a ukusan rucak

Spec
• Nedosratakjoda u trudnoci rnoze dovesti do mentalne retardaci je be ba, acak i blaga deficiienci]a moze biti ~terna. Zbog toga naucnici zahtiievaju da se jed dodaje u

ROf)ENI
1906. " Rodena je francuska pjevacica i igratica americkog porijekla Zozefina Beker Ooseprnne Baker), zvijezda pariskih kaban~a i borac pro ti v rasizma. 1926 •• Roden je americki pisac Alen Ginzberg (Allen Ginsberg). Njegova zbirka poezije "Urli.k i druge pjesme" (1956) sma!ra se najwacajnijim djelorn bitnickog pokrera pedeselih god ina 20 _stoljeta.

stepe n i. Opra ti iotis tl r ipile. 2. Porniiesati I kasiku ulja, ruzm ari n, koricu Iimuna, so, biber i bijeli Iuk u manioi posudi, Smjesom prernazati pile. Slaviti ga na nama56en pleh za pecenje. 3. Krompirogllii[i,oprali i pomijdati sa malo m.slino· vag ulja te rasporedili oko pi· lela. 4. Stavi!.i II remu i peei 40 m;nma. Povecali temperatu· ru na 230 s tepeni i p eei joil 20 rninuta. 5. Izvaditi pile, osmvili da

se malo ohladi, a zatim ga razrezati i poslul:iti s krompirom Ie kriilkama Limun a.

so, kao lito je 10, primjera radi, sluca] u Sjedinjenirn Americkirn Drzavama i Svicarskoj. Isrrazivari] e koje s e fckusiralo na djevojciceudobiod 14i lSgodina II devet brita.n· ,kih ~kola, objavljeno je il s truc.D om. casopisu HLancet". AllaHz· om. urina vise od 700 djevojcica dokazali su da dvij.e treCine ima manjak joda. Sveukupno je po.lovina djevojcica imala blagi manjak, 16 posto IImjeren manjak, a iedan posto znacajni manjak joda. Tinejd.Zer ke su testi ral i., jer su ml ade .zene na josjet! jivija gru pa ukolik023rrudne.

UMRLI
1977. - U Rimu ie umro iraliianski filmski redilelj Roberto Roselini (Ro· be rto Roselli n i), zacemik novog pokreta u i!alii a ns ko j kinema tografi ji, powatog pod nazivom neorealizarn. 1989. - Umro je iran ski v'jerski voda, ajawlab Ruholah Homeini, koji se 1979. godine, poslije zbac;vanja ~aha Muhameda Rezea Pahlavija, vrntio iz izb jegl iSlva u Iran zah va~en islam· skorn revoiucijom. 2001. • U 86. godini umta je pazllali holivudski glurnac Enroni Kvin (An. thony Quin), koji se proslavio IIlogom Grka Zorbe u is[Qimenom filmu.

sam II staI"O£najpenrijl~ kaju uredno pri. mam. Imao sam de-vel godi"a slaza koii sam ostvario u Srbiji j kojj mi je, fakoiter, "ratm,al " ukllpan Slai. Prije dva mjeseca damo sam rjeS""je Fanda PIO Republike Srbije koji'" mi 5e "1vr;1!1jepenrija za djo staza koji sam ostvar10" Srbiji.HoCrllii od Fonda PIO BiH domli 11Il00 rjeienje,pilaF. L. izKcmiica.

o Od 2000. godine

Siai u SrbUI

U skladu s odredbam3 Clana 42. Sporazuma 0 socijalnom osigura· nju, zakljuEenog izmedu BiH i Republike 5tbije, koji je slllpio na imago 1. aprila2004. godine,pen:zije ost.varene u perio du od J, marla 1992. do 1. j u!'la 2004., go dine, preIillI pravnim propisima jedne drl'lve ugovomi ce, lIZ urncunava· nje penzijskog stal'l ost.varenog u drugoj dr:'.avi ugovomici, prerncuna vaj u se tako da svaka drZa va odreduje dio pen.lije prema stazu OSIvarenom u njenoj dtZ3vi.Kako st.e Vi penziju ost.varili 2000. godine, Ul uracunavanje SIal..!! koji ima· te u Republici Srbij i, spada Ie u tu katego ri ju korisnika penzi je. Swga tete i ad nadlezuog nosioca. iz BiH dobil.i rjdenje kojim ce vam b iIi 0 dreden dio p enzi je za s taz os rvaren u B iH.

godina "pla{;"jem dDprinose za PIO po Clanu /.7. Zak.QnaoPIO. Imam 56 godilla iivota i 20 radl10g swza .. Kakva S'II 'noja p rlma %af)s.wariva~ nje prqva na starosn" pen:riju?Sla m se dogodila ako b-ih prekimw upiaCivati doprinose, da Ii bi mi upl· aceni iZn,os bozQ '2Jracen, pita R.L. iz Zenice. Odredbom clana 30. Zakona 0 penziiskom i i.nva· lidskom osiguranju, propi· sano je cia osiguranik stieee p ravo n a s carosn II penzi jII k.ada nav.rsi 65 godina ~ivola i najmanje 20 godina penz.iiskog s[aza, od.nosno ka da nay i"Si40 godi nape n· zij skog slaza.

o PemaeS(

oOlala doorinosa

.-----------..)(~ :Ku.pon 2a odgovore .la.
1.11, .. W111£1 UI fl't 11 i!"

Prema tome, osigllr3nje koje uplatujete, zajedno s rad.nim Stalom koii imale, omogu&ava yam da, kada n avesi te 65 godin a ii vo la, ostvarire pravo na srarosnu penziju. Zakonom 0 penzijskom ; inva1idskom osi· gutanju nije predviden povrat uplacenog doprinosa pa Yam se doprinos ne mozevratiti. Federalr,; zavod PIO

t..UflOJ~

~r

,IL~'

'fila

~ 11 t,qvcn.
--, .. k!lOfU:IIIIL.1

J1 ...

"''U~'''I.
IIII;,-~ ... __

n~I.".-to ...~n.
"il".11I.lfUI
.... -.... -..... ..

1Iio.,..nu-.

:ullllfh.;

rYLIIo:."lilA:-4;tnOavu.b.

sveznadar

U neY!1 oVal, 'petak, i 3, junVlipanj 201 t.

43
NekoHko kockica

Tacno Nelacno
Karakul je kovrdzavo, sjajno 2koje se dobiva od lek ojagnjenekrzno Mihai! Fi.odorovic larionov redan 1od vodecill ruskihavangardisla? je

Crnom COMOladom protiu infarMa, stresa,ilogra

HRANA I ZD'RAVLJE Tri razloga za konzumira

janjadikarakul-ovce?

juznei jugoislocne Azije?
-

Gnjecenje uobicaje3na kaz.na zastenom bilanajesmrt sirom nsusene

1. TACNO

Larionov utemeljitel] likovnog Iucizma
Mihail Fjedorovic Laricnov i seen ograf, iedan je od vadecih rUS kih a van-

-

Kako navode britanski i americki strucnjaci u novorn istraziv!lllju, postoi e tri razloga za konzumiranje erne rokolade - zasricenostcdsrresa, smanjen rizikod infarkra i br2e sagori- ,,., .........c<.. nrz;~P!~~, ievaniernasnih naslaga. III Osobe koje konzumiraiu emu co koladu, Zfllitieenijesu od'" srresa koj em je organizam izlozen za vri jeme fizickog napora, Kolicinu coka!ac:le treba, ipak, ograniciti na maksimalno 100 grama, i to one koj a sadrzi nai man je 70 posro kakaa, a pozelino iu je uzed dva sata prije poeetka bavljenia sportom, upozora vaju strucn jaci, Cokolac:la snizava rizik 0 d infark ra miokarda. Sause za dobivanje infarkta u pojedinim slucajevirna sruanjuju se za cak S7 posto, jer n ekoli ko kockica ovog slatkiSa dnevno irna isti efekt kao iaspirin, koji se nzima ram srnanjivani a kcagulaci je krvi irizikaod zapusavanjaarterija. Osirn roga.crnacokalada dovodi do rnrsa v Iien ja, jer sadrZi teobrorn in ik ofein, m ateriiekolepomazu u sagoriievaniu mas nih naslaga,

bio ie ruskislikar IU'''.~.¥'!'1I!.'"'

~'7l~ii~I~1 I'

gardisra,

ugom N. S. Goncarovorn utemeljitel] je i pisac

Sa SUPT-

m ani festa 1913. godine
vog Iikovnog

iz no- ..... ,.,_........... ".. ............L.&J srnjera ]ucizma (od ruskcg
zuaCi zraka), odnosno re-

"hie',s!o jonizma
takoder,

(od Irancuskog
znaci zraka).

"rayon",

SIO,

o

B

D

POueCauanle i smannuanJe
o Je!>u

aBIillhJ

Ii cesti operationi zahoati smanjioanja preoelikih grudi ili pO"I)eta"Vanje "edoootjno razvijenU. grudi, pita tita Mljka is Liana: Prerna svim statistikama, pa i prerna nasim iskusrvima, lene se mnogo ceUe opred-

grUdi

• Nas unutrasnji sa, ssvrseno diktira ~ta bi trebalo radi ti u tacno odredeno vrijerne, odaosno koje je vri jeme op timalno za seks, kafii, viezban]e, uzirnanie liiekova, pokazalo je istraZivanj e "London

Slikaoje apstrakrne slike u koiima ispituje raspored prostora i ulogu boje, kao i efekte zraka svjetlosti, Od 1915. u Parizu za bal emu rIU pu S, Dagiljeva izraduje stiliziranu scenografiju jarkib boja, U duhu ruskcg folklora . Roden je 3. iuna 1881., a umro 10,
maja 1964 .. godine,

z, TACNO

j el iuj u za 0 perati vn izah vat povecavania grudi (augmentsdona marnoplastika) u odnosu
na smaniivanje (redukciona

Schoolofliconomlcsa", Zelite Ii imati diiete, idealno j e vri ierne upravo osam uiu rro, ier su rnuski spermiji tada na vrhuncu snage ..T rebate na operaciju? Insistiraite na come da nude u 10 ujutro. Istrazi vanje na 90.000 slueaj eva pokazalo je kako s u operacij e u to dobaonekoje.uglavnorn.produ s naj-

Karakul je nastao u Afganistanu
Karakul
kovrdzavo, , sjajno krzno koje se dobi-

je r-.--------.- .... ....,

va od tek ojagniene jania-

rnamoplastika). U prvoj grupi pacijenuca radi se 1'i.sto 0 estetskom zahrievu,
Kod smanjivania grudi, zene veoma ceStO navcde fU!I-

rnanjeproblema

Ii.SThT.'iJi..~IlIRl'RG1JA

S IlIi IURl "l:~Ali I GrXIJKOW$AIi O!'f:R.,H: 'JF.

kcionalne tegobe (upale ispcd grudi, tezina obavljania svakodnevnih i sportskih aktivnos[i.,b 01 u led im a, urezi vanj e b retela grud!ljaka na ramenima i[d.),mada.je zelia za boljim estetskim rezullatom inkorporirana II!Ijibovu (pod)svijest.

Zeli te Ii sacu va ti zdra v Iie, a ipak uzivati u ljetnirn carima,
potrebno je mazati se krernama

Faldor 15 ne Stili od raBa Boie

Dermatolozi upozoravaju

d.i karakul-o- • vee, porijekl- ; om iz Afganistana, NazL. ___..

koie imaiu zailtiwi faktor barem 30, smatraiu c:lermalolozi pojasnjavajuci da se jedino rako mozemo zailtititi od raka koze i opekolina. Mac:la je pocetkom ave godi-

ne Nacionalni instirur za zdravlje u Nici izdao proglas prerna ko jem j e j zas ti tn i fak tor l S dovoljall, Ijekari tvrde de !liko ne vodi racuna 0 lOme kako i koliko Ij udi ces 10 n anose kre m e za suncanje tokom dan ito je pravi ra;?log zasro je pOlleban viiii faklOr.
RIMSK[ ISTOIlICAR KOONE· UJ<

vane ie take po gradu Karakulu u Uzbekistanu, Danas se karakul-ovce za dobivanje skupocienog krzna uzgaiaju i u drugim krajevima, narocito U jugozapadno] Africi, Naivredniia su krzna sa malim i sred!ljim kovrdl'<lma. KJasi.fikacija se vrsi i po boii - naj,vise se cijene siva, a najmanje smeda krzn3. Perzijskirn kr>.:nom na>.:iva se knmo ja.njet3 karakul·ovce koie je ubijeno [ri do osam dana nakou ojagnjenja.

WEI'tEN U VOLTIMA

riR~~

SJ\VIlSEN, UZORIIN

GLURjMA C O

81JS.VDEIS~l~I[(lK ITALUA C~,

$IPAK. MOO~J

GLUMICA GARDNEI1 UPITNA <Af.IJ~ICA

MAIJ ORAH

3. TACNO

MUZ!C[(l [~STAlJ. MENT

~lt.ANI

Gnjecenje slonom starovjekovna kazna
Gnjeeenje slon· om bil a je uobieajeoa kazna za osudene na smn ilirom juzne i iugoisloCne Azije, n· :rroti[O II Inmji, [0. kom vi~e od 4.000 godina.

VELIKA EllROPSKA RIJEKA

LE,

TATi\RIJE

ZI'IEU

RJESENJEIZ PROS LOG BRoJA
Z"WEV,I.

le.

AZDAflE

SPA, AKVAPEO, ARES, GARAVO, MERIM, 'DORIS, At, SRSI, TNT, RAFAEL, SISI, IGOR ZERAJIC, JAl, ATA· MANI

cRimiiani i Sil, tako· !. der, ponekada upoqebljavali ovu metodu, a spominje se i u radovima J osephusa i u deu[ero.-Kanooskim ltnjigama u veti s Egipeanima. Kroz m.nogo slolje6J. sJonovi su biLi uporrebljavani za voine svrhe i smrr pod slOpom slona bila je obiCna kama za vojne biegunce iii zaroblienike, kao i za vojne

Ka!1aZani

~~~~~~::J

PJEVA!': Nil SLICI

RIMSKI: 1

TIlNISERKA

SRBIJAN· SKI.

-----2542

Engleski mon!3I Robert N oks je 1681. goillne pisao 0 melOm izvden ja pogubljenja slollom, koju je vidio dok je bio zarobljenik U Sri Lanki. Tokom pmovanja u srednju Indiju 1868. godine G. Luis Rouselel OPisao ie pogubljenje ~loCinaca slonom.

z106nce.

44

""""",,_12011.

Dnevni avaz

oglasi
.. ", MIIUI

JPElEKTROPR'IVREDA
WDIIIIlIlDlll SIiIII.U ~ .~ ~. ~

:.n.~~l~~":a::=:.n::~MD-:-..!.~ ~ rJ
ItIdD:m IIIb:Ii OMMI· NI ~ cd':bnq 31 Ullll 1ICIdN.!>It~ _ 0<IIub!" Uv.r,rJ Sk~ ~ ~ ~ ,bnD'lI II 'Yoim.1iIam1 p..c.m ~ Q:DAY'JEST
r_" ~ ~

....... ded. u.t. ~ CInaIM, !bOo ..~ HeIa9

a-a. 2II,8.2D11 IJIIGN" '".,....._ ·~"e,oollllll
III
M'

SWpIUII

..IhfIIg pIIIIIIZI!ta, ,EIIUIIprMIa.I
U ,..~

D'jICInIC8 ~

DNIMI

II

Ilalil'll"Cld _. OCII"III UIcI .... 'BuiIaU lOlA. •

ZlI ~Mpnd:i!&·~
DNl\IH'1
I. ~

J
Odaberile %3. mjesto Vaseg vJen¢anJa. restoranEllle Club 31" oa 31. spratu "ajvlse zgra.de naBalkanu.

:no
I<OrIi'MlA~

z

l- trtarDl1"'~

'I~
b)~

gcd1nu, k$ ,~ ~ IlV)d6II ~ IWYIlQ(I ~ .... 0db0tiI. u I'mlf.I 4. ~JI 0:Huka 0 rmpodJulI doIIiII JftOOI paduz:eta. .EIa!ottoprM. ZII}ld- H8n:eg BosM"' cLd. t.IoIIa: llI,20 III gadIIu 5~ odIIi4I 0 ~ djIIII1rIoI1J." ~pI'¥IRlIIl/l~
.·0CIuiI0III 0 ..... ·1IcINi·1'~ 8. ~ I'dD 0 ..,.,._,... SWJlIa ~ po:dlz:ata .EJo,iJropMwI.I ~ fII!oIo ,BOOInOI' cIiono!bli'u6ho '.... ,. 7~ CId.ukJI oldloru t:IrqtiI.C)iXn{ll ~ 0rvIM D, ~ 00JI.IIIt o,~ Hdl!MOO'ld:JOIt; CIMttI u'~ I ocIIUe~\I '\I Sbltl'1ltII PmD ~ II ..:Iu I ~. II ~l'NI i;Gd ~~!O ... liInIlIIklI III<D.~," ~''''''dIrI ,~:lqImo:.&:1:IIl

l ~'MIIO~~'~O~DnIIM'D20'O

CIM~"'"

odbGq Iil'YmliIl ~

I

""

$~."

a

~lduUo"<dDu""""~,,,,,,,,DIUI.M

cw.ov.

PIaYo' ,PQIJCMI ~

~",.,I

II ~.""'_"'.pauq~,~

MIb'~'

PlI--~ ~"'~

Sl....
~

dIot.ar Iqi 101 NI

i<'C'I4eG ....
prM'III

!III-. hf~
~.' aIda~

d'CIIIii*a !ltuIM.

_,._,.tz:a;a'''''''1
II ~

II'OU ~

pUIlII'I

..,., __

..

I n911ra111 ~ ucWIMI'II I ~,,1knC!rlII "'" ~ li'liiii .~~ ..... • ~~_ i4~CIIObI. ~-*'" mab·bII ~ ...... ~ ~ 1'In:mDt.m:n adrJawll ............ l:ltJI.... ~ DNkr.Iu DIM\I ~..,. 5lt~. ~It<!olbn ~u I'''''''_~' upa,. dIIboQ, II ~ IIallIIIIIIII'II ~.u'~ .......... cknfI<'a-~

.loformaclJe ireze",acIJe: tel: 033281 496 ill 033 7S,2900 mall: ug.ostlteIJstvo@avaz.ba

PI.n:m:Ie ... ~ DIQIurIe CII __
~

pq.,o~u
j,~~

uGlllklI~. ~~ - ~, IJIIII4i;G'1III1kK1T\ ~S<upIIno .~~.pMm~
poMr!'I -....

u~

CiuIlu _

I~ 1Ik>'ilarI""¥.I __

• IIcI!I.t.r¥ •

.. ulllllilu;l __

Il..IAVE DrIIIMI 0IGInI.

"'kMl~·~'la'n.

~:p.an

~

,~u"'JloIIJclanlod"'~""
,...,.._, _

IlI\dMI cia bill' D'WD ~

,,~~u~
~.

.... SIoJ.OPl,tn 0IftwlIj ~GI.I_" " !'IlIa 1

CANTONAL HOUSING FUND SARAJEVO

~u~

~uu~''''''''''IrI
~. I.WI,~

s-.., _....

dicn<Iri • ~~,
paIbn I

1abcnI ... ,bruj l13li 3)5.1111 108A. WicMIIr, .~.la~

caIbI .... __ ~'''~''~",,~~

Ell

a- .... ~
.tII<IiI.

HZ Ie d It ,.,.....

~W~U{Kl~
--~~

......

-

Dopur;t.D ~

........ ;r".. .daIbqo

*.

, ...,....,..

QiPIno ~ ~ 1Inri'Pog"1 ~_cllNGd""~~Q~~Dn.&M.

5!1i .~ ~

~

~

*"*'" , ~.
..... ~

STAN.OVI 1s.46,84m~
gIIoIII p:m<I

_

2112s-87,73m1

28-80,64mJ I 66,28m';

~~.,..----

GIbIW .... ~ u~ ~ •~ 1l1l:Knli. CftJ*.1IIpOIa1ti IpofpII ~ o_~u~1:Jru&t,II

~

~

kDji EIdrh

II..,.,. ~

w.." MtkI>~!,.. ~

'b-aj

POSLOVNIPROSTORI·DVOETA%NI (prtzemlJa I suteran) GAWNI BOKSOVI15-20mJ; PARKING MJESTA u .kIopuobJakU H1·H5

1&Io':u~ ..u-II./J1f11N"~ DIIiI·1 ~ RuuIII ~~OohoD~_o.w-~cda'IIDruIm

r.IQjat IfN!IIII ~

UYId U 1NlK\I1"" . jIm'I SYI,~ ,prllOttlllni·dOMIIn otbrI za ~ ~ DndM tit III daIllqn'MINd d~'Puio'OilO_ ........ 1WCInoQ U. 011100 del ':l00 All II' pIIIIIooIwI!:~ CIruIMI ... ~ ."'~ ~ DnIIw. u ~ •."""illudaN IIJM.. .II~ ~ I:IMrvI \I Gn.i:II!nI.. UIIc:I.£W 811;bb(~~, • II'~ ~ IItutMI II 1.IIftI.1:IIcI ~.hrtoo!a bb ... ~ ~~" fo\Io:IocrroT~ LIIcoIY'IIntbobb, ·u.~ ~ IlN&Mi IICBIju. 'LIIA~bb
~-"1IIIazr*ia cIo'6'I - ~ ~U~{II~$I.~,.".,.30'IMMiICIlI_~i:II
DIDroI:Ir\,~dobll

~

...~,~:m1~~

IUA~. ~.0.1""

..

I~

I~
........ "~

I!~u

.. I-'~

abIIiwpunl

,;, IMiI

~SIwtl'I""
~Q,~

... pOdnqu F..... HAPOMENA: ~

~

BJi' _WIll 1b1b. CIrutMo
Z!o.I!:oq " ,...,.,. I ~.

Cn.IMcI;:IJI>'II,U.IoI

~""'kllJlduI

~.

__...,

Woddnill ~
~

or.IIo!II

tIorba
~

261 z.t.mI. a~ odbo:r.i 1JI;Ib~_"'.~~. (IIdnDg ~ __ Ie ~

......

pcodIR"'*'" u 'FIdIm::oI; IWI ~ ~ 'OJ tIrCjIm ~ II ~, w 5'to a.onIoI ,"'_'gIIU. o:IrukftNo IIiodiIo III~ diI unto:III.o u tioruol'll&Dmllg
~!

~_ ~

~~"611I1'*-..."ukp!.rcl1 """""" XInIldlI DO ~,I
~O,~,~

....w...;.g

"'Gd'cIa!Ia~ ~1l!IO'I.~I~,~
oo;bn

~"dII;n;IIlj:Q'OI;I(P~

_.,......" P9' ~dI:!l

~

InvesUtor Kantonalnlstambenl fond Sarajevo, \II. Hlseta 13a .-mall: ksfs1@b'h.net.ba web: www.ksf1.ba tel.: 033 56 27 361 56 27 30 bx: 03356 27 31 mob.: 061139490 kontakt osoba Adl Grebovlt Izyoda~ mdov8 D1ekoad.oLo., utlsmeta A.~erbe 16 ,...me I: dzekos@_blh.netba web: www.~8kos.ba lei.: 03345, 92 54/47 4034 fax: 033 76 60 61 mob.: 061 14 80 31 kontakt osoba 'Mer&lha :H

In!QjU

~

Dnevni avaz ..ak ~I"""'~"'l'.45

('_"

--~
......-t-=--.! .

GAlERIJA

PODOVA

oglasi

K 1m. "'.~., 1., I" "1 .. 1pu EI ~,dil<lr. p ~"k •• R (01,.41'), O.Ij,n,k" '~nli ,~ 1If.l'w...n.. vr.lU

15.390 I(M
."'0
.11" ,~

LAUTTI

5 \/RATA 1 II !l5K5

I"'ElS
no

Irn~U'dij (,,0]1 1\0 n UP'UI, 1C0nl.olllid ... ••• ,,, [I, padl •• li '~I~ " ••• •~~ D'(O MPl
I. I ~. "10 up"',

AO~

['J.t

'n

13.490 I(M 1"'1. u-r,~. In., r.lulo fl DO~I 1 ,.1 h ,lOk.lo
It.
I

AVEC:S ""RATA

1 Z .!14K S

iI VOljl(.J

R."II" (0 ,,",P] r~n", Ita ,"kl ..c •• ,", .. vI'I •

plWtl

.......... e.. ~.'ol'el.b"

.... ....lIrr.; • -It •
,

KANTONA1NI, STAMBENI FOND SARAJEVO

CANTONAil HOUSING FUND SARAJEVO

-.;.

ZA RJEMVANJE STAII.EN." PITANJA PUTEM
KUPOVINE &YAltA POD POVOUNIJIII UILOVIIIA

U PRlUCI SlID PONUDm DID PREOSTAUH ITAHOVA POD USLOVIIU JAVNOG POZIVA

Javitese VaJem domacinu.

''''1.. '.1.
."Clf.I.7'$

OTOte KAK - MAUNSKA
~W.W1"1oRf"'o(M't"· "'rtII~roI'Ila,.)ot"":"'I"'" ~

~

Mlnllta ...tvo .tambene po1ltikeKenton. Sarajevo .-mall: atambeno@msp.ks.goY.baweb:msp.ks.gov.ba tel.: 033 44 23 3Okontakt osoba V1lnJa LJublJankic Inyestltor Kantonaln ltalnberd rond Sarajvo. ul. Hiseia 1301 ""III: k:sfa1@bll1.nalba web:www.ksfs.ba tel.: 033 56 27 361 56 27 30/56 21 3S faX: 033 56.27 31 mob.; 061139490 kontakt osobaAdlGreboYlf

Dnavni ava~ re.. " _,

",,,.41

- MOJ PART ER

WCGel BREF so ml - sorto

48

"",-,,_,211"_

Dnevlli avaz

Rudnik ,oii ,;TUZLA" d.d, Tuzla

H "SOn'_ 13rkida 72
75000 Tuzla

NOVA GARAZA U CENTRV GRADA PRISTUPACNE CIJENE
0

U skladu sa ~Ianom 17. srav 2. Pravilnika

nabavkama,

objavljujemc:

OGLAS 0 NABAVCI ARMATURA
Sve potrebne informacije vezane za nabavku navedene su u Tenderu koii se moze dobiri u Sluzbi Z3 komerciialne posfovc (kaucelariie brei lO. i 21.) ili poaivom na sljedece brojeve telefona: 035/321 .457, 321·476,0&3865 169. Tender se mo7.e izuzeti lijinc jl( dostaviu putern faksa iii e-maija. Rok za dost av ljanje-prijem pnnuda i'lice 17_06_201 L godine u 11 sati. Orvaranie ponuda ce se obaviri 17.06.20 II godine u 12 sari.

GENERALNIDlREKTOR Midha! Katanic, dipl.ing.rud.

Sveeenicki dom Vrh.bo~nSke na~biSkUpiU. _. u svojoj novoizgradeno] gradi koja se nalazi u samom seed i.· Starog Grada, iznad Katedrale ; Muzicke ilkole, "eudi najmoderniju gara~u u Saraievu, kapadicta 89 par.kimih mjesta po veoma pristupacnim oiieaarna, Parking riijesra su 'irine 3 metra, sa stalnim f,adwrum osoblja i videokamera, POSATV: PQNED1EL7AK· PETAK 07:00 "19:00 2,00KM 19:00·0-7:00 1,00 KM SUBOTA .• NED1EL1A I,OOKM 07:00 ·19:00 O,50KM 19:00·07 :00

DNEVNO: 12 sal; dnevno 12,00 KM 24 sara dnevno 24,00 KM ~ TjEONO 75,00 KM I'OLA MjESECA 125,00 KM (MJESEC I 250,00 KM GODlSNJE 2.250,00 KM (2.250,00/12· miesecni ' nos 187,50 KM)

1

NAPOMENA;

PDV·om.

Sve su cijene izrazene Sa

ADRESA Svecenici<i dom Vrhbosanske nadbiskupiie [osipa Stadlera II Porta Tel: 033·574·330; Fax: 033·574-3.31; E·rnai!: sv.dom@bjh.nel.ba Ured TeJ/F3lI: 033·574·332; Evrnail: svee>;n ick i.dQm@bill.nel.ba

GI'SIIDCIIDI
Dru!tYo Sit ograflfOenDm odgmo.ornOi;t1l za pmjeli.1ov3l1ie. i2grn.d1lj1l j iB1e*riB(!: Sara)e'IIJ

5C Conslruction o.o.e. na

"st.,," ,",oo"j~

o".stenja. Pr.,il'nil:l1 0 ra<lui u!;a;;an,potr,tre obj"'iujo

OGLAS
za prijem u radni

CII:Jnos

N. OS",,," tIOna 241, i 242. Z'k_ona0 po,rednim druSMma Na.dllJmiodbor Jll'.MPARIJA :FOJNlC.A" dod,fOJNlCA, na sie~nici odrbnol 01 , 00, znu, gOdine,oonio ie odluku0 saz;"nJu Sku~Un. ooonioa,'a DfU!-tva GVimputem ot>ja"juje i

Prfjemu rad.i odnos VIIi se no neod'e(lenoVlljerneUl pr()bnlra<lod In (3) mjesec. 1. sljed'et. rodnamjeslO:

OBAVJESTENJE
o SA/IUNJU S~uP:lTlNe OIONlt.ARA .:lTAMPARIJE fOJNICA" 00 ',OJ~ICA S_i"p~tina. d)ooi"'ra .~~a';i. FOjni • _d',_d: .. fojniC' .•o~_rla1ee ,.25. 00. 1~11. god,ne(SubolO),u prostoriji za odrtMnj, S",dnlG;1oSlovn! ,g,.,<10 p SlOmp,nJ' U "'1",01, uiIO' Gornl",'kufSloI bb, "poC,lI«lm raca u 10,00 .. 1.1
la

KV RADN!CI GRADEVINSKE STRUKE ( zj da Ii,. les3li, arm iraci, bela ni rei ) ZA IZGRADNJU HID.ROTEHNICKIH OBJEKATA U BiH
P""d op,~" "sl.". ulYr(l,"ih .akOlliJm,bn<!idati mor'jU lspunl".1I1 posebna "sl<"" • Z"v~"n, od'gov""iv(:, ,red"ill slru cna ,~, la (III stepen ,'o.!"nllStii • p~!:.O hi 13) (IOdiner3dn(>g iSkustva,Ij,Stalau $trtFCi Ul :prfjavUl,"dld'ii su du:!ni prilolitl do,.." o I,punlavanju , ~all:n;h "Si<lVOC • SVj,dot.n,lVo -0 ,..r!e"ol sklliliovierenakopijal • Uvje~fij. 0 Iro:!,oom iSku:;!,," (Gvjerena kGpij.j Ogl" o'''i' 0!v0l'" "d.m 111 don" odd',naoojavlj;'anj •. Pnlave,lad na adresu : 5C consnucnon d.o.o. ul, lmaja od Bos"" 4 71 000 Sarajevo

SkupSli"udiDniear,ulYm,n j. s~'d'ti dooml ,,~:

m pinern ,-maila: 5,c@blh.n'I.~.
III

1. llIIora P.redsjoonik.5k"~""", "'pisn;t,,, I doa.'j'Ii"ca "'pisn"", Sku~tin.: 2. U"ajanj' GOdilni'g ilYjeS1aj'0 poslo,anju DrullY, za 2010. god;nu sa imj"lOjima villliskog [1Wi,"". N.dromog o~bo· ra i Odbor1ll. ",l'I1lju DruStva: 3. Dooo!Bni' oolllk. 0 ",",odl"i I naclnu upol.. bs dobitioSlVa",n, po GodiSnj,m;zvi,SI'ju 0 po"ovanju DruStva za 2010. godi"u. 4. Donol'njo odlll" 0 u"gl,;,vaniu di,l.mosli D.. ltva i ill1li,"am. i dopunarna Slatul, SI,ml"Lril' Faini" otvar.no 0"" nlCkadruSlVoFojnica: 5. Oon,S,"j, Odluk. o osoW,"ju po,low,. jed)nie, " fojnici.
Pravo pris",lVovaJ1i<1 i "dluCil'llllj> na Skup;tini im'ju ""I dioniCtuI.""~ so na Lisli dilln;eara, fcodRegislro'rij,dnos.11l P'IJlira F8IH,nalaze 30 dan. pOi' odr!avanj, Sku~ne I koji ss prj]."" OdbortF, gi,sanjo naj"snii' do poctti<arada SlaJpSIj,n,. za IV U,o!kO dionit,ra, <iii Sku~,""i, zaswpa ~u""moCnik, i.sIi mora trnatipi,m,,,,, <>VI'SI,nj'ea zaSiupanj,.polpisaoaod diooicara·vla,lod"" i pr,"omoCn""" V lM~ u i'prave i matoril'" za $kupSlmud","i<:aramole se izvnllti " 'ledgw OI1JS!V<I, 'U:Fojnli:l,ufl" Gomlevakul,1:.a>b,sva,i t rao,l d," u lolru "~nog .. em... od:11,00 do 1'4,00"Ii. Inlo",,"ijo na 1",100 000/531,814, N, d,,,nl udbu,

,td.<.od~ DM

Fondu,:z.ltitl.!

okoilla
Ponille.j, I:,OnlaJrs. odnosi se ria sva raona mieJ;ta i 10: 1. Rufco,odl',e sMb, za pravns , "dr(),,1<J] i opte Pll,lovo . na~eln"slL!!tre
2. SlnrCni savje1ilik za 'UpravlD-pn!'IIne i norm alivn'll- pravHIi:

,1IaIl,

Na,,"o,uClana 20. Stolulaf'o"d. za '"St~u ,,,"II,, fooeracij, BIH(.SIIIHl,,.. 00","' PBiW, tHoj: 33.106), a " "", sa Odl~kom o po"i~I'nlu .on'ursa za prij,m "poSI,eiko broj: 1~6·02· P12011od 01,06_20Itgoolne. fond" okolg, ,Fodera· oij,6iHobjavljuie:

"~lil"

po,l<)" . Sof odsje" 3, Vis; slrullnl sar.dDik" pravne po''''.' 4, ViSI'Wlnl ,arad"' k za raeu.ovGds1'le"0·11".",ijSke r>a.
sltl'l'EI

objavljencg dan" Vasim novinarna,

30.05.201 1. godine

u

08 VJE

S TENJE

PoniSI• a S, Ko"k"" " prij'm,"~DSI'nil<a 'U,ono '" ,.!tlm • o~"rila Fed•• reljeBiH ot>j.vll.n u dnevntmn","nama .0ne,01 .5'0' i .Vot'mji Ii,!' objavlj'" <lana13.ll4.2011.gooi,,",

VillsamOS\;lll1l refere"1,a II",nslj'ko·,a~"novodSlVene poslo" 6, ViII slrutol ,aradnlk" oIllas1;allile okoU" 7. SlruCni"'jlinik '" fi""nsijsku p,dollw . S,I od'j.loI 8_ Suu~nlsaVjelnl~ij",nsli$~ag n.d,"," pr()le,al,aI proQra· "" u ,oj_ " "'alu sreds!V<l Fond, " Sol od'joo Konlrurs, eponl~"a ,bag procedural"epog~,e, s
5,

fl:D<RACIJA BOSNE HERCEGQVlNE I KanlonSaraje,. Grad$'"j''''' a PCINACENT All SARAJ Eva OP61NSKI NAfELN IK

BOSNA I HERCEGOVINA

tako da u dijelu teksta;a koii se odnosi na
tai'.ku:

ISPRA VKU OGLASA
za prikupljanj" priiava z3uprafujeno zamjenik pravobranioca Sa rajevo. __ izvrn.iac, 1 l Opcinc
mjesro:

."e,

Direkio, Sale! Har~1'ii'
e-mail: ini."o®lNlfbi.b..crg.ba

"II POSEBNI USLOVI", alineja prva, brisu se diec; "nakon poloicnog pravo· sudnog ;spita".

7l 000 ~l'3je-m~

H::Imdijl:' Q_m~rljC:J 1

T.q+l8l l>17l1680 F~:(:(+ lS'i' 33) 7]; 3D"

b [1p/(Wwv,T.fwlldn.ogr.~

Centar

OgJas u osralim dijeiovima. osmie nepromi· jenj"".

oglasi

Onavni

avaz _~ _I "'". 49

calo
tJidimo se OpeT

~JUNI

do .--...., 05JU

I

ICajmu dOlThld

I

rlnfuml

I.'
,-

.
k

5,95
Pivo

I

t

~Pllt'

.' '"

zKinlMo pfitono

~

Ktcrml:! r mloldl

j ....

"

<>'..:IJ.'<

"Jaua

•....

1,00

f<1"fi-' .Aa·1tM

0,65

J

I

PeleRt! sJ-Silnllf!.lli.X ; junior
I ..

JQ/1 ..

,.

."" C,.....

2,95
I

29,95

1111P'lpoG' ~I> J.... 11Uo'.

50 ""'-'_""J2Illl. Dn8vni avaz

oglasi
"""""1:1.
.. 4t< .... Io~r!t¥~ .. IrtlII!I,~

Ek>mo;II~=

Ft'IInK1JI iJ.o<.nc I.Icraj~ inC
\lI"'~uu"I~O
til

Ii/\ ;1'01'1 \.RAI VO ,..d',tO('.ijoJ"" ,,,,,,UIILI. ,,..,;;.rtj-rfUl; liq i b:hjqlitlt
,tl~"

s

.I'.-LifJII"" _I"_.u,,h, .._'III" ...... , H'fI , ~! ILI,J~ 1fiI't'. .,.", :1 J'I~ I II _i;:.' U'U 1'1._ • ~~I"" 5lD~' h' ~..J.j ..... I "'ntlftl~.1'IUI a b=r1tll~UlI~'" lJIiiI.dc;t~u r'i' j~U IW'fIil -1n:L .ill • ~,., "' .tL' ........ ~ t."n." lldaftI :1" , ...... j h '.40-1114 .""Iq.!~-III olII.I!'I.' ~1I1""fIo ~ 'I~ n;,nl..,. I 1.. .1:1 l....t ...."..... '_"'Ij,.u " • .JCl_rr,I& I IlIblqiin~.'It)."...'tltt

!~

'.

~

.. ..:.ri ..

,a

Uf'''' J..'IIO

11., 7

'1'11&

~.I.
.II.
o

..

~~
,t","

.....

IIQII..,.. iii

i"f'o,~~IIIIt"'. (I.!)':"_

J.r~

-.,.flf.an.

.~.lII!t'..

.' ~.. nl1 • IiII i.I",~.. ." '" I LU.ur..1I ..,.. .... ,.._. ...J - ;II ~ -r...t... Iinl.;I-Jal".. poilU III "'1iI'1I\I1"\"~. 'lIn", •• ,J!';l.. ~"'iII"'\I-l' IIDP'I IJI:

"~"It 11

I:: In

".i

~j

',ii!!.

.d:"O~'?L

,I ~ H: tlOmh'uQni m~o"",iI ,eo:bDdhll!'lJI; 11M !pO-"d-c.-lu: pJ"~,"-~'n_L."i ,J ,~J nQ"II". IJ iJh~:f"1!1 :lfb:f.Ii. I: I,I,I"P.'III no. ~uJ:bof'll: 1.Ii!II~.,.'lhl U!ilrIllUI)"~AI. , o'.la'l!!l ,..t'I'~t ~ IIhu'" O~.iothU~'~4 I'll ~l ~,,_b .(J.Q, , 1;;".~"C'JIi!! 'h.a,uo,.iit :-'.Qj{PII.'O

t.

I 1!(~ •• 1.1II1Iro,;,~

I'IHI!II.lnj,~-nl1:iI""~ ,,,,,l~

'I!ttid-J.

'III r.dII!C

r Jed.. a.1I 'IIid;L'III
II. Iil:.n. "~~__1~'''~ ...... Ib,.,_ ...
...,.pJ .. ~IIi..,...
t"lillij"""""",(ijTJoI"OiI~

udbw ••

nllD~1I::

u......

I~-u. u'•••uui!~J"!t

....

'~Ul!!iI.9
... '~~

,.J ......... 'I'iIi'f:'I_'

.. bYEjIJIii.

,Q'II.t ..

'i!il!!'

"1"~"!Ii'!ldliti'tl ..

'i:

r~,.-d ....."anI' N.a,.~"'iIIf"" C1u'......t..:,..q ..... ud~.

~~,

IoIr~UI!l

... ~I"'IIII'"

~'III!'".

I,Urtf"

•j........ IIIIII '.....M.1I...b.·."IIIIU

ddJ;"••

lkftill!l1l4-r

'loll'

lIi1-...J;.;1 JUlp.)a.I'~la

l

~;IIJI,.t

~

(J

,t IiWil .n a•• ukllll!i.l !l"r.iUlf''' ·(1..o" ...u,." ... l 'JIIlrI ..... lOdbl'mlm

::
..
I-'HL"

r-. ..n;~1"ii"'lil~tl~.III!

1P",RlI.U. 'nII~nlIo.L.
I

1Ii:II.n..,~....
J.. -

~

1...vII'I;".


1

L ...., 'I.. .. U..

~ 1~,rJ:!it~~ ~ 'l 1_'" 1!'.,...IoIiII.foi.~~ .il'tt.JII n,v ..n

1:1 :j[iII ..1I. ~J:n~

dj,"w H.A
.....

iJ'WdJ Ld}-all.o.

I!! ........

l..........

'~l.II"'"of~ ... .... ~m ~.,.

U't-1IhI!

,I",

IMj.

Iff

~~,1

~J"!!",,"I...

J
!.lIIl ......1.' ...... )

L. .........
..... -iiJ.. -&I LI

t ,.'10 ..... d.11 ""U .. 1III.l..ata LII
;m

u............
~I-I'I"!J

~_ .... t.'!o III! p_tt'l"lo'll: t..!d,...-.t.JIIII..u. aM....t 11l101!..'r':II iii' h.¥1 _lu!il III!III: ~Hli·W4i:Y.UI.II 1'"'nr.,.I .... ~~""' .. ilftmllJlltouqll. ftI.7.I,l"'\r:'rflu tJifi111T;i, un raj ,"'du :pI ...... n..iiI, N .... ioIJ',r! .... ..w~!JoI ._11 U1Ij~ J.. ",,"1", "'~on...il. III ~,:tlfi.fiI."JiIi&~ pl~iI..). I 'lit... -ljUi ~L","U""J 1!l .dI -kill. 11....,........ 11'-... , '-' WillUI .''''lI'-1 "1II Jj ...... ~h I_~I .. I~I ,.1 J"-.~h.'~11111 t \&I." ...... t.'t' t'h ,A'IIftdftI .. 111.t.111WlUr.II ~llJI£n.nl u nun pU .. :rllllnUi ub.....J • .nI.&..lliir.l..M.ll"'tl i IL..I.i, L., ...

J."- ~

'rIII~

.OI.oUirl

'U ......... _'IIII1II,

,1iIoftoI"".:i1l.A flII .....

....

ll

.... Ii.,[.h'll'fil

fiJI'"

cllilrnJ,i.o,u1

(l,.,

'1;1 l"wJrr:.![""i'Ilrnl i.

'[!i!I.t.,; 'llIf"II

•• rj:W; ~--.,!rillll.;l

II' ..d1l.",

..... .,1!I11

"'1~""'h'lII l;.P'iflnilkontl
l.J.II] ..........

n}u.
...

h"IM,.~~J.U'
U

'('1..... 1""
..

... h".tl~ ~ ~

.tt

tlll1ihCil,ju
I.ILI!IIU"~"'

1I!d........
~.I

f"f~~...

r ...."

iJo. ......
l.i!ll!l~

r.", ... ":an ........ " ... ....... 4,.):1'1..... 'Iof.""lll~Mh

pi.....
"'~~"'''

U

liol" 1.I; l ... lj.ll .. __ ' ~ ......

1~..i!UlliI!1l<!!i"

__ , rr.~~1.i

1n.N"'iii.~,

~,tI.,jrJ_. ..

I"""rl

.IIiD

iil.ll!!,lj&. .....

iI-nrI~
...... YpI: .... ~ ..

"",.nIU
.. i

"'''''--fi.!~''1
.... 1II-1:!!,,1"41".

~,.. ~""'K'IIIJIo'1""'" U "" 1.111.1..
III''''JII" ", ...

w».,Ml-t"W'JI.

MM1.11 lIII1"U~IIIi""
....I.~I'!!!I JIIIIoI.t1!,1IIII1II1I tid'.:!

,~"....Ij

.... I'!ol........ .,s,..l"l"l"h."(Iof

..,wt..'fo!ll u raJ IpI~'1 llj'"l"lI.ilW'l'liil ....... liI1iilnla I'&ll:r~ IIW.7oCM:lI
Il1o

",cdtPnl.

1,l,N

r, U 1l.. ~ i t.A.IodUii 11.1 ~lIInt'\l I .LdI'_'i fIoIo""'~'WD11 L ... ICIII .,.,.J..cl ....
1.~flllll~H,

I~ iii_" .....

'"''II,.r:.

~I.c:u;n 11 ....

'11_

... ~ arhl,"

• •

11~C'"""l~i
~ "C'IIoO

r~ntr,..",1 ", .e.lhl.lnn'l1 ...J....1!I"I1I .. ~. .. a.I.bura • eu.. 'Ill.IIIr~'IIIII udlfi. .... ~u ..... iI"'IoII .. hi. J"ftftl""ll1II1o 1..,lP.ftoIft.oll1 ,..,. ..l.",. ... 11'' ' r,..1 ~~,.,. .... ~~..... 11.""1 I"'~I ~ t.111II"1iIo"' IoIn. fio(IIII~lt .... I~n, r,1. IIIiI' ~LI'-.ilJj

UsI:liilllsatIaIl""'~.Prn_.olijl"""'I"lnlOOJlICi~
1_

i ilIje!1'''''I""'

IrIiSI!Jlliie<ln"~~IIIl .. objavIM.r"';

rarod I " Q PCI PQilACIQ

11VJESTAJO D06ADAJU KOJI BITNO UTIGE NA FINANSIJSKO POSlOVANJ" EMITfNTA

'\;',1

~ ...".~

·~""'I'Iml'''''rml
"'~II.I..

EMIISNTU +-

JKP· .JJ\BLAflICA·

J,,,,,, kQJnuoaina ~rnoo""
DO Il Oml,dIlsko "W.

• .JAIlLIJIICA' 00

t ".Jt: .......... JI 00 ••• ~I i ~~IU ' .. III........ I ... P"aIIlclllloL. I.llj'tII-t: t I'IIItI.) !hI tJ!IIl!IIiJI!!i' l'll.~IYi.Iii'11 I" ~~~tll!!l .. I~ i!.,."I,.rII ,11""liAl.n:r.J.,'!l' IIl'I'IJIIt'I"(II ft.rl!' t.lln l.lotllPl"i nl'!out!!l'" U~ .... I' • HrT~U'11 U~i~J n., lI'II~i'U ".rblo"l'l lit cn'llct.-t .. ra-~.~ IUIllIlilml .. 1IId , UrO ...... J_.lf"I"'lc ~ rq..IIi~I ..h;'llllllll. I.Ip'lLIIn._ p.r.b(.J ••• "'11,&1 IJII,,I,,,,a fiP'lJ'IIIUJUI. IAJf'"""'.' ~ IU l1oiI' n.. ifl_"iiII "p.:,i;r.~lo.,.l"lollll!lII!Illoo!II' c:~ 111.1. I!II[ I' I'5,lqullfIW WlkAI ~ l.':1 L ~JII" llu.ioll ~ U_"-:~l'll\ me ,,,,-,,, .. '161."II Pl""~""" I • P"Io:tl~ .,All n..tlcta... i~n ",_ 1.)1 .... .,.."111.1 !L,.~. 114' .!j.; I ~"~ • .QI nrllLJ\ L.i J. ,.... ~Ii llllt ..... .II.1'rnII III t ... .,.. 'il

billtMi uij", loli",,;fka ~')

Id;~7523ro

Fa:cOO6753t83 ~rmit il>nol!D!1@bi!l i-(ldlul<e llad'lomogoll!oJa

r!iJ b,
0 ,,,I""i"Sk\Jll!Iio1"ilM1ltva

.1 ......

I~""

t..,1

-l,'

iJr.ll1·1}21tl ,;:MI" Il!i. 201 L

J~"'lIIIlht~lttll1j

lJih ..... I..m.h .... 1 h ....... .nrh..d .. :L.;iltl .. P""J..: .. t" Iii!' IIiiII 11-,. ,. moi .... :11..,......"'.1 • t.~ l~~, e WIiII n"lIUtrtIl..LI i~,,",,1 III ~ CJlil"~ IIIC' ,it I' .... Aiokmdr.. .. L'II_lf'ilt.a.::.l. mllI... II ... '\ 1,1 Ii.IU lIIt~rCn ... utn~ 1IJ<II'Cn'III'. ~ ""L1 ,Lt.,,,u ~ d., .&I ....... ~ I k-r_ , .... t "1 d .. IIIIm IIaIT'ITII .. ~Im,rl ~11IIu. ~ .. ~.Ulln. LI 5lTl1IIIItI , .. ~ '. ~.\.,,'], a_ot.m d(r.:r,..~j .. f~l~ ,1d.U'~" I~. 'IIIn~1jl 11,;1 .. 'PlIJ ill: ' ......... ,iI" 'til" 11 -...11... .. 1.e"1'6IJ1~"h,u,.ul. iii 'V'Jt::-U~ lu ,.,.p'uh.l .I..A."-~ ....'" IIIU........... h:rC!M U "III\I,IIaIIII"I.' ",1.& .11 !I ~U Ut..-H:I j H.:=I"...... ''DIIi ,."~ _,... ..... ,1.un-.:..iI< II .-... Ii!"'\.

,II' doll lI.m.

IIIr.W'IJId ~

IlI"IIo.

t
I

bl'1tl' 3lI.1I.5.10n.~0!Ii'"
~3Ifznrnl oollllrl'la ~ $jnici

..
OIlt"!nlJj da:na30.
{]6.

---i

~iilll
-..JIll l.lll.r.u:=

h.M4:4
dl .u
illl' 1IiI,

n."c.I~~'

('II"'h n.d.tur-Ik,."
pi'\!:[IIi'l. "'II'l ..

til". •........' "'14lM
~

111=~:~~:'"~~~!l:n ..,.~;rn_re ... 1·~=·",,"'jaI~~~~.J:PdJ'b~"1ll1~qoIIn"kDjiIilliUfuilij. =~~=~~~~riMOC:;illl'r"~IIIId!IIIOOII4.~O!IuI<e.raspo<ljlfio1Olliti~lOI[god'1U

Siui>!li'" <ftlJ!lvaSkuilllnt ... o:1Jl.l!3lI.OO.llIi I.VO'frn, IlitITIikj' I~.OO sati,'~;SP·

2tlil. oonh~je--DiIr'JbI

(I ~

XIV

1""."

ill "'~d".. t po.l~ nd I.II'I"IIIWI f'.Iod. I~ ~". '.t'III: • f\.t' "'~ '''.~~i~n.. .,........ \""'",.. "11Io~1o .,..lj"Io 1."",* .. f'I 11,. tl.. d.u.idati.r.:u IW "II".~'" rom ~.tr,...".,,1"11 uh~..u ..... III..&L \hlLrli.ll I

t

loll

• ..J
II

"'. J""..

~.IIIl~
'1M

fi

1Iio.li.il,._....
.. " Ilj .... " iIIl

1IIUo<1~!o.""1

........

~h

'l .... rII"iI'II

11:1puor.1i1D',,-1J(j"11I(1IfU • ~"""
tt

....ii, frf. ,....... 1 t. ,,\1111 ~"'I""I.. 4 1
upi!t....

"'1,_
..

~'.fl4
Oil .... 1.....,..

iii

p~I"'"

,~r4..,;I~ .n.d'J.coojIlllol"'V _r4ri:.
liDult ...~ Mj
I~'N

n ..t..
piI;,It ......

nUll! tl.n ~""'M Lt III
..

00

..I1:!1.hlllll.,.

u~iNm".
*1I11of- .....
It,hlll

•..,._.
, .....

Ii.,l: I tl'!ol.p~

t.J;,. ..... JIIIIIJ IILIIdIili.l.nC'

) .... mm 11III1(1'i}l
if"

~l'lo!.

n

~lIJ'IoL.CIIjiIII~'t

MJllb.~ UIII u"ln-Iftlllll

u.1...,lIIUIIIlI-..~illIII,ltrIl
; ........ (1f"iIR

1 ... L,II:.

p.')III[l'I

'IIr .. .ui.4iI.

.,.,.,.

I"" tlt'~

1

~Ir.d

1""

!io.1"j.rKII

'IIIiC'

'k~

.,.,.....l.'II

••

p .... l~"

wi!olq".

r .... ....-:.~ 1'1

~t

l1li1

~

~ ......

J 1nf"-..r'III

"INTERSPED" 0,0. SARAJEVO Marsala Tita 40
~

I,..IJ .. """, ,1110""1 .. ",, r-... l'~I1:1 1II1II,...1.... holu.~. IJI jer p!.'IiU'.t!:II41\ h ..... 111,~rI., 4.h .).-111 .. .,.. (hit trt"'l ~("':I.....IJ •• I ~ ;";'1l1li1 .~~ 1;I~Jt~ flti!C"!o 11'1 ........... ...:011~

~""'nl"'I.""'1

"~

~,....-GW" '....

1!Ift!..
~~lrruIIi

'hll.t"u-fm
...

u, riIL-.,."
,1 ...

IIII~'"

~".r-"".... h."'..

Ik.~~

,t .. ~~

~I"'r'.-4.

'~K~""

.. III ...nU,I. " .• 1111 dtloL .... ~ p.

~I Jital ~J';. ~

h

!iii ~Ii"lih

:1'

I Lt."'ll"'~. l.dd~ JIIII ~I~h ......
Io.QI

Oglasava
Jav!!u prodaju Pro da ii se waZu s Ii iedeca lerem a vozila: rablje!!Ih motornih vozlla

."CO- ...

"'-I~"I'"

t .. iJ.,.f.- 'lot: .k'Plllo .. 'IIII ... . IIIIIf lk-.J .Il101 "ar O'u,lu ..... t-.1_ .1 .... U ...... 111"1 ".... ......_"..U,I) ..... 411"hol.1I ~.riilltit'!o 1:1 u~ 11 'UI C ""'I 1 U-II'lfIIiIUI"~\;'" rI"IJ ... ~ UJlt... upn ....", ~JII"I ' .. h 1"IJII ..... IK'I"a-. l j.tl L{,~ .., .. ju •• 111.....,... n. 1.liII'oIt ' Wl1lll1 ...,."' ....... 't~.~ ~.~~I n.. ~rli.rtf'" I! li'I~....I , ~d~ Ib.J:lIoj llll!lll;... l... l.-br ",. tI~ . \ ' t """ 1 H I ',"C ttal..m .nIC'lioJ .... ,Ptai.lQh II.IIII;~U a II "'11,1 "~l .. IrS. 101IIII llllJ ........ dtl!l. n f'I"I"'h4.i1;\.tIl"1"nU"'oO"u~JIIo ....... liIii r}ljo liJI1.i i\oI ..... 'r.J.!,.""IIIII'~. rod" ••• I .... ......_.,.~. •• I ,,~.al'Ul 1ooIP, JIII,"""l"I:lt1li jl"lIo'I'.'" ,\I-..iJ!!I "'iU'~1IoI1!t11lll1'-I~. ~1'III.,.'Li 1Il... 11~1o(:" lirli .. ~I 1"-. 1D!i.~ Ij .. f"I~,t""l!'

,....,..!\

_I

r-lIIhil..... 1'1'11,1."'1''''' "" 111,..1

t .... ..clpiIIJ7LI.

1IWIl".,~.

.....-.i

RetlJ1ibroi

Markavoz~a Mercedes vno Mercedes Vrto Mercedes VIto

Gl)dina proizolodnie

Pledena kilometma 163.531 179.924 211.612

Pote1l1a vrijMnl)SlKM

1.
2.

2002
2002 2002
po principu slobodne

3.000,00 8.000,00 8:000,00
1;1

"'JI!'"'

,Ii'....

u..t.

3.

\U'IIIo

... ,I

...

"

Prodaia vozil. se oglasava sian iu~ D eregistroviiI.na,

prodai·e, vidello·kuplieno

ispr.vnom

Pregled i kupovin.
o l~ bro

Kontakl teldon:

i 14·

vozila ie moguca svakog radllog dana od 8 do 16 sali na adresi PUt ZivKo rei a, Sarajevo. 061/190·987 062{991·g 5 0

·1091as.., rna I
~ Vozila i dijelovi
Prodaja
• Prodaicm Reno Scenlk, 2003. g'l 1.9 DCt Tel. !l62 965 ~O1. 6536·INd;: 'a\4-S,Aud.i3~.Mcrc.,O]><I. T<I. 00 1 2oo2Q). • AI f, 156 SW, 1.9 JTD, 10. zooz, redovnc servisiranu, 167.800,k.m~J1iic
uvce. Te-I. ,OO~ 120145.
3 '

Onevni avaz "'.".1""''''

""I.

51

Dn~=;aadl'UU
mSMS·om

voCe

moll» o-glClSlt

moJ(I1o),

TolanJlko 240
11000 SaroJov(!

061142015
CMiI2,45,76 .

m.Uogla.I ... v.... x,
stan, oprem Hen, sa svim pogednostlma, • Izdejem
"U

"'0<'
mz,

truvan,

•.. Peio 100!,;C:Qd ._rT. ]9'97:! zclena metal le, daf LrI.saktiueav., sibe-r si Ira za pallenic, reg. 10. to. ZOII. Tel. CMi.1 528084. • Polo 1.41 benzin, 2004'1 tc_k regisJ

presao U'OV!!Ji'l,

prvi ... _iiS"i!.:: (al.l:lo hut", Jr;:Ji{)~ d I 02.Z)0. T<.1.063&90 1l0.

• Apanm ae i '1...9 i:tn:aimlj ivanje, 10 i 40 rn g;d mora. Pcgtcdati na ~""WW ..chorvacsko-ubyrovaa Lea M.:d::a rska rivijera, Podace, Il,pp Pier i Niko. Kontakt tel.: 0038598

pevcf

no ii5-.sob:no
j

ili zaposlcui.Tel. !lIi1304'l]3.

06 199998 I.

18,0401.

6,91·)11

ulaz ]jo.ln;.« K«1"vo. Tel. 061 153431 jJj l6J-4&l III
• [?d.aje'm I t:t.ajevc blteu plnae, zvnri 00
1..1

pri .... rncl kt.lC.L aeseban a i re1_ij~~ na Breci u bllzln L

• nid2ili~Lu:bmi! stan dvosoban, na d..u:i period,c, gTijanj~po ...oliao ..Tel.

• Isdajem poa-slmml prostcr 00 11) 2) mote zn kaucclaei]c, RajIOViiC. Tel.

CMiS684981.

9.23.

• Polo dilc! 'tA, 94. god., t.ek regiaITiQ:':-.e asmiena. T~1.. 061 2:43
2 ,Rt-!1Ql1l • N eum . sobe, aparrmae i, Cia mQ.rS 5 m, tcrsse, pb~a, karni n, klima, TVI parking, hlndovlea, 1$lj ke, $UncobJ'B!'I i_ Tel. {t6l_ 483

• Izd, garson leu ~ man! i [edacs. !l::uT!ie~~~[I,oj u: priv. k,,:u::i Sll'(l1;i cenrar, T.I. 061 9Q4 46,.
j

5, jeds i'i: r~g.~Ob3 9OOKM. T.I.CMi1972S11. • Prudaje, u:!;n!.d.oiS-t,.1;1lJ.Cl'II t a lnascr
• Prod.

0038511697·481.

Gradcu li/m! 12-13: b. Te.l.

ma.T,1.!lIi1S&IIJ2. 0038591124 3807.

e Izdaicm 100m2 pcelcvno-aramb. 150 m 2 sram b. "PI"tISlOri rna u Deglcdi-

i

Sl4,033486·S58,. CMi264894I.

• ledajem poslovn! prostcr '9n I,:!~gl~"l].u sobracei nicu, ea sve n .. j micfie! ul. Alipa~Lna l SJa.. Tel.. (]61 2lS

• b.dBjern praasn ili :r'Illm,jd;r-tn dvosoban stan u ncvcgradnjl, Illdza. Tel.

• Airbag navolanu

i (9b[; Glllr4,! Pa-

001365193.

fa)

al reraarora,

motora

Inis:ata.

Tel ..

043,036880582.

596.l·1Nd'

• A.. Polje B, nam [elLe.n:a jednokreverna eoba muskarcu iz Federaci]e. Tol. 033 ,46-Sl4.

• lnUijtm 1I!.~:;utrnal1e [!~ Ilt?ku Pagu, povol ino. r el. 00385 :n 6] .l-23G • lada i em a parrmane u Igal
U

I

• Prcdaiem Pdo 2{16 1 A btn~j n, prolav. 200]., rek uvezcn i rcgisrrovan.avaoprema. Tcl.OO1667 1S7(Tu,1.). • Pecdajcm Reno Skeni k ben zi n 1.6 p~oiz;.'.. 2001_! klima digiLBll'IIs_
J

• Dubrcvnjk - Srebreno, j'lO\'vljno m tictova.nj.c scbe-epnrunael, Te.I. OOJ~5104lli> <;91, 0038598 954 HIIlJ,

WI60 ml}:sa pcdzcm nom g~rnwm 20 ml. Tol. 066 ~033~.J.

]li)S-

• Adema

Bude 1, isdajem

pes. pros-

<talk"borisicZdY.t-wm.hr 6%7·1 n

sravnlsrsa,

• Astra .;!.H 2008, g.) sedan, max oprema, reg_ de 3. 2012_ SO! ni je uliO!!:!
presla same 40,000 km, garaJ.:i rana,

18.500 KM. Td.061173941.

&;n6:B:S~~;~li~a')
~.rJ!

• Audi .EO!198,]. god., crvena bora! rcgistrovarl do scptembm, 4 vrata, CL1J vozncrn $'u~!1iu_ Tel.
SVC

1',1.061 667 I 87(1'u,1o) • Prod.::!.j-cm za -Golr~etnescr, Kit'Cn:ator, 2) 3! 4 rza 08lJlt9 vceua, moh~ i1111ln~ mm. Tcl.03353 1·996,06.l693 470. • Putn LEkikombi V\V T;~ z.s, 2005_ goo.Tol.CMillIOOIK
• Rad i rn an rikeroeienu -aIIsti~u auiomobila, varenie, farban] e, pc 1lran]e

Td.001857012. • A partman i n;;lCG pri moriu, 'plaia
Vcllki pijcsak, izmcdu Bara i Ulcinla, Fe-rid. 06S 879 433_ IN'V'i\o'_aparunaniflr.com

Acrodromsko nasel]e, izdajcru pressor 4(l ml! ~ :age:Il:~Lje!predkaueelarlje, sa paplrlma.

• [:!!:d.iljeru d ~'(l i pcsoban stan, novegradn]a, plus

Ijo¢iii!", blizu plaze. T cI.1M1537739. nam i e-f~.e:n IM"·fu""i;iMo,,. Tel.06170.1715.
parking,

pored

00)8:;9,8336879.

• tedatem sobe sa upctrebom kuhin]e, Srebreec kod Dubrovnika, Tel.

• Izd alem SCiOO za spavanie ked Sebilj.ft-,! Bstt":;lr;ija,.. ~ kupautcrn i TV~ eiten a 15, K.M.Tel..06119:2073. • lzdiljcm sum M m2. Semira Fra~le! 4. Spta L Tel. 033 459-:)49. • ladaiem stan-kancelurljski prosrcr (PO] I1lilun.j~l;I=n) 71.. m2, kod Katedeale.Ilfsprat. Tel.0661S4 118. • Izdajcm stan- ku~ kOI1 foran, i'i_amjelilen sa f$:at.il:::1oil'l b~\Orn~ Bjelai
V<. TeI.0611427CH.

TeJ. OO)8~20486 44S, 00)85 98 912 7)2Q. mato.barisLc22du.[-corn.b.r 6968--In
• Izd u[em

• Dubruvttik - Sr:ebteM, po v Qlj~ no za ] leicvanle scbc-aparunaoi.

ra,

439329,!lIi14371 19.

• I zdajern dv osobaa D:3 mjcl ren.s [an bl.izu Kamousa i Fabrlkc dubaaa Po. r:alitit P red nest stud enti-ce, Mob_ Q62

• r zdaicrn dvcsobeu namicsren ~ten sa grijunjem, PQ8_ 11Ia7.) Ssfeta Zaj ke.
Tel. 001 233948,06114944l. • f ,,_dsietn dvosob!ii1 r-a_mjdilen
u strogom cemru 64,3-442, i za t 7 b. grade. Tel.

• Ka

KM pooacbi. T cl. CMi 1339647.

ApartITI aasko pn::nocitite iznad tedtu te, parki ng! k:!llbrQ'V'S.K'9~ 20

s [an

DB

• Au to IJs!cdld:jj_ za rctrcvizcrc za vt':Sleal.Ha.]:SoKM.TeLU61 149]00.

• Au [ord.ijelovi za Opct, 06120020).

KOf'SLI,

_Ve"~r,(i! Omega~ Frontera.

TeL

As~

·Iliia~ T<I.061 S>2547.

:oj!

• Au [(I1 im;ar rad_L s:voc ,'r.st~ :illJ1ol LrQ8rSkitJ rm.dOV,;;IIj br.oo~ jcnit1!J I.;,,'::.IL-

• R.e:Muh Sre~i k~ 200 1_ gll;ltl) re,g...! bilg. kli rna;. CD player] Pn::S<'IO 130.000 krnl garilitrnn~ .ser'lfisila klJli~ S'A1oCxtra:st2lnje.. T'CI_061 ]38071_

[cllIo."fel.0611704l7.

I

• Auto5takla "'Rul-e:P1- odgimlt ~orerbjboe i 'boiXna $I_:ilik.l.a usrad:sa njom. Gara.ncija 50g.!Jodina..S[lJPl, Hojl

".'Y",5KJ1.\.TeL.MI512m.
I

• Relro,.'irorska

ogledsl

il

za 8"-11:vr~

ce:mralJl~mp.linSkim grij~ni~rn! Ko~c~'silo Brdo I),~gdnil -enmr [II. C Muhi.lmc:-d;~H:adiLjabi~iI hr. 44, 3. £])1'8 [. Pred.nOSl im ajl1 Studeillliee i mi:3di b03t!1i par_ Tt.l. 0:61227 370_
S:[].
r J

dvoSiJ.ban s.[an 60 mol,

potpunc

namienen

Papagajka 10 KM po csobl. Tel. 001 519750. TV, kabl.,]XI ",obi 20 KM. Tol. 061 135J:45
• B'Ub [)"OlOX) [WSilban ;~nai'l.! p(I~~ billl uhZ;. te:rrnQfasild.allJov)i3.S'I,I'iin)] 10 • BI i::.m l~lfe:7.llilk~' S!1Ln Lee~ sobel

• All:!! run fI:r'J,sko rl"rei"u)6~lt=! eee tar,

• lzdajem u B~I i,9koO'lOm po[O ku na spraru L1 prlva mel kllCi praaan trosoban ~Ian. Tel- 459-8l?:Io rnub. 002 3M-

7360·111

"io~'109. Tel.

d,n,. Te.I.O&J50630J·. • Ci~Il)Cn XS:;:I0iI.2004. od.~HD)tA g 843314.

god.) bijela

063 85 I 7)9,061 4]3 l17. • Ci L:rIXIJ ell 1.4 HD1J div.;ll 200S.
hoi.ll!

nOIre g'iJme~ reg_ gOO_

11',0"" lOOKM. Tcl.OOll,J549l • Skoda F,bi.1.4 MPI, 2000. god., k.l irn.>i a_lii!:rm~ dill ii.osko ot klj l,_~c~""ii1n;., 7.300 KM.TeJ.1I61170 I&J. • Skoda l'abial003, 1.9 TDI dizol,
j

• Seal Ibica 1.2.... god.! dij~.!o"i ~8100. naser,.3 rt:rro\fizora 2 furn, 2 StOP svjc-

KM. ToI.801·599.

61) ·3(11,062%8l86; 006 14:, 162. • tzdtljem dvos.ooon -S-L::Ul SHld~mic,m, (bl i,u R,mp usa), 300 KM + rtZ;jo. Td.!lIi2 ,280 Sl,.066 00)806. • Tzclaje.m g<l.f8DnJcru namj~H:nu Tol.03361,&·136.

• Izda [ern d voscban S [::1.11 DIiI. Crba,,'cl, prioritct imi1ju 7..aPOslCDi. Tel. 033

874-

.' ]zd_ijJ~mo Iilp:il;rtm;ane i sobc,. oa dl.t~.i pc:riod dQje.riUJ .fJ'OpU:SL Td_ 062

lz.t'716.

• lzsd;ajem nilmjd;(~1J. jednos(ioolJ Stll,p 'jstn i 1;1ili saTJiOl u til. li Sr;: "h.o....i6!..

lnf.061113065.

[ek reg. i Fokm. 2.-0 bl1:f.I.:;::j 2003 •.god. ["I! Mo-Zciamicn!] Z<l ie:d[lo auto. Tc:L 061 • DijelO"Y"C Opel Fronlen; motQr eli~12. 2~21)00. sod:! Ii lI.t:tr,Lju ~oS'tale dL-

ToI.IMIIOn~5.

~c~;~~: ~~\i ~A1. ~i: ~9~O~
j

CrnogorsJi:om :pnmorlu" Ini,'I/1;"\\I.royal~;nIJ_,~om Tel. oo3Bl(0) 30 364-1g6, 0038l(0) 69 21 I 680. 7385"III
fO_m;I.ilcjje; • Izdmjem d'"Qi:posoban s[an I] il G rbavLci kQd 1:I"(III!jb u$._k-e iSUUl iltt

• Povoljno
n i~ nil

"[J

-cksk I~ZL VIl.O IjetovlI-

• Ce.n [iolr ~ Pilpagajka, IlLtdtm Docemjc LL luks-uzno oprc.m.lienom aparlm:a n'U. Tel. Q6 t 7.N 72.5_ • CeDtOil' grnd~ 1111 ien dvos.ow!1

braelJQ,m paru b~ die:c~ prj kuca~ K. DemirovitB K·od S\ld~ B~H Ane-K'S...

~~_~~5~&~_a~~~9~j 013 ~eni. Tel.
kubinje 1 griJallf~m, smd\mlid. 207·425,Mc;,,' 033646·812.

•. Jcd:.o.{Ikre .... namjdt:cnij

SoI?bll :5[U~

0611458>3.

$l"i~nl!.

izdiljcm

~n:lcli_

fim~oprlZTeL

• I:tdajel)l ~rSQnj,.cru I,J certl·ru Her(l~g N ov.j)~ l.t I r-emom :pe:riodu turis[i~

-1ed:IlQ.kn;=~'Ct os

sub::..sa

I!.I

pOI~bom

rna. Tel. 0038.268 +44·552, Ri"mk,
l.

Tel.

j,love. Tel.061119743. • Dijelo'IJj -od PasaUl: 1.6 dl.iu~ll' 86.
.-egisn"O'V1!.fl df.! 11_ rtij~eal.
1

T:{~IC.io7~~.na i PDV
00 1 14J611,03J}lIO·5J4.
sku

• S-koda Fabija karavail, 2003.! 1.9 SDI dizct, sc:rd5.m~1sjv;aboja,. ful (Ipr~
t

Td. CMiI18008(1.

74l0·111

• CcntiIT kod novOi: A VilZa,. ul. A. Hansij:a! i:ii:dajeJt\ tlill cltttj ~fiQd P'OSJl'ros~m veJ. 180 m2] L1 obzir dolmz:i i prodaj;;l_ prIJS~O,r;3,. ~'l"I.!J il'no, oeijena vrh lopovoljoa.. T~1.(}62943493.

,",ou.T,I.!lIi2911009.

• IzdaI~m.iIi

prod.a.iem

mdnJu naSi-

• KS_l"H::e.l Brija 11 cen rnl ko.d B 8t -a~ ciien~ po dClgovoru. Tel..l)6J 866143) • Kod BBl ce.ncra,-SCibu dj~'lffirkama k-c J e~ro,

• l:-Zda~c:m jed.nosobiUl s(an Damjdten su.uif.:1l t·i~_ma .Lh dioevoi k!lIDa pes:. Llla:cTe-!_S35-:lo3.9.
l

n.p"locim,. lI7·158.

Tel. 061 383 8()9~ 033 TeJ. 033442-998 i 062
drosob,m i

9_800 KM_
5,,,"1';"

• CcD(!lr~.3~50bim lijC:1ID .munjditcn 8lflti ~u 1. Z. Sa_rca~ k-od Kl i:l'l.ilkog c:e:n.~

;C(lrd.)

061 21M 689.

TeL

• Sofcrliiil.lbc no~'c j p.;;:d{wnc- ~ po'V-e vO:li I iI. Tel ..061 749462..

ti-

ven.Lku.

• Fi::l'l..FiQri IJO 20(10_ Ked), ~a do:sUl doda[neo:pre-me. Tel ..062316 :!::5,4.
\,r:int:l!

• TiJymaCelica 1.6 bCIl:tdnlpILIJIC_r~ vena ...SI;I-_lable!prdlo 2J8.400km, Tel. • V:dlim i.irn;!.du, i u..griid nj u! ma~i n-ohrnclu og]e~a [g Zg rt:E,tQ'Y;ZQre!

[wajtidjuiL.i s.e ~~rJ;.rnall.i u DrSO mod mora~ 'J/~ :sm.. I part i n,g... li"l fOrm_.i1LiFe M Iotlerop: + 38S 91 336 6888. 6481-1 Nd!

cr,. T.I.061138281,1M1470999.

• CCD u).r~ truwbi;!lJ] ~t:;!n 1,..1 Sar:!!jevu! K-ompl. Ililmi~!·en) i~dajem na dutL ]><,iod,zva,j i" 16h. T cl.CMi291 717. 6 blizu morn)

616.061 S08 no. !l612Z4896.

fi~~~iifj~:::~~i. ¥!,~dJ6r1~a6
l

• Izd~jem jednosoban

S(ilD, visoko

• Rod okrcta.lj trmoba_n ~t~lJ_

• I:r.daje:m Ilod V ijetn j~nmu: ku-cu IPQrocHci

iLe polu n:am~ 3.s0XM. Tel.

4>l2·998,!lIi2139085.

1.11. B ~Ce BqticJ cvosoban n<Lmj-e~[e.n s.;all! 3_spr.:u .. Tel (lB
j

11908S. •. K'Dt. brdo

TeI.061144162.

• Fial Punto 1.3~dize_l, 2004. god., 2 bij.ela hoj:a Liie.na 6.gao KM_
j

povoljno. TcI.061382478.

• Iwajc:s~
l

• Fi:3\ Puo\O multi jet 13 2005. gad ..] bijel.a boj~] cij~na

KM.T<I.IMJ 14416.2-

di:i"...e~~ 6.900

_______!IJpovina
kiiuilviln 3 i m.tOide golfov.c. Tel. I}6J )1)4190. • VIiirno mkup rabHe.nlh, ba'jlilrL5.'a~
D,Lh !d,!Jtrajai ih vo/,jl~_ Tet 062 5-06 775_ • K L..IJl ujem ha 'l'ans9.na vQ~ilm: l">asa[

.po.s10\'"i pros loOT ! 10 m.2 3 Clil.le"1 Kova.ci.fi,_ ul. Z;a~r-(:r b8a~UE: - Ttini c-enlll:i"! ns.i'nieSlellt ~ u.g~ti tC'listv{t i dn.L.s:e namj~ne. Tel. 066669 94S~06l444
I

.' ern a Gora! Den oviCi~:a~af!.m:ani p'UkLIlg,. voda non ·stop. T<I.0038168)44-149.
• Dol1re Vode-Bilr,C. Go~sobe70 moo morn 7 EUR~iI po l-ci!Jj 1..1, 1J.Zupo~ [j';~l:JtI ~je(jflL~ke kullinje_ T-el_ [)(BS2
l

• [zdaj-cm lijepu .sohu Novom Saraj-cvl;I Z3pc!5_Ic:nom m'Uikarcu. Tel. 6.S9"'S9S! 06Z94~ 021 .
1..1:

n~~;~66:;:~~5~a~M]~~~~:~~ kancelarijc, prcdst:aVD. j sl. Tel. 062 734596.
be;.. 11 tcl1tru Sn'lda_ Tel- 061 92.3094) 061214174. e Ma.nji Ilum~c~t"cn stan u pd ....!m~i,., ~e:r1:S.!CimO$oba.tn:a_ Tel..(l61374473. e Mojm.ilo:JO tzd.ai~ m dVCl50'biln na.m· jdten St_:l.tl_ml.udom brs(:_[JQrri. pan.L e· MiI.karsk~ apartm mn
z:;a

67 >60·165.033/6ll·119 •• voti pooli;o
t7i5$1:i. • Dobri.nja S, izdajem po.s. prosLor 65 rn2) l3 sv-c djclatnosti. Tel. 033

• Izd~jcm S\::j.Q!poSeba!1

~II.

7448-111

Dj~, Vc-lcllici, 300 KM. T~1.. 06l lOO 127.
• bdajtm namjdltf:t1 jedtLci!;)iJos.ob:m snlil ·pos:c:baJl u1n.z c. grij anIe, kl)bIQ.... ka,. D_ Vdd;i6! 300 KM-. Toel. $
J 1

ml.mic~[en d'LfOSob:m LJl.:j~!,k.s.b,]Q~'$ka~,_t'.grii::i.~

dvij'e oso·

j,n" 5.000 KM. Tel. CMi107500. I • Fitll 198:4_,1J dQb rOm i ~'Q:tttom .umju p"OO.j.... Tcl.062614799. • Ford KA 1.311,1999.• I<lim..,ft.D 5. CD,4.700KM. Tel.061 CMi7748.

• Fi ~\ PulitO u 0.:1 ticnom

s'[a_nj u! t"i-

:!l[~;gFaI:e~:! 9.500KM. Td.06IlO4I69.
j l

• Golf 4·braviUlJ

20QO'J l.9 TDil

ru

r

c~;iOn~?I;DV~'~j~~~

• OLikupljujem iSpr1i:l"v1a vozila n3 BH. .L:abl;a.rn;al' ml:ilda gorlistil~ is,-. kl_jll~i'\l'o l$-:PQd lrli~:nit'l cij.ena, i.s]lls1s odro,h. "fel.CMiI115798.
W7553.

• 'rutepi,8tlper po:n.ud:o apanmil~ I1ll0 rnel~n!.{Idmoro_ Do 19. ju!ll~ "do povoljnedj-cne.. Tel. 0:03.8.598
J

638·006.

• Dvos. stilfi !Studo!:ndma Dii3 Vra.ln.~Itu! Il.:!!rnjcli~~n. Tcl.03 3 232.-477_

187708.

7H1·1"

di§"i pro>lQr (1 m" S940n,fik.440·747.

• G[adnolKllic.Ujcl~~ii.~dajem

I) m}. Tel. 06S

skJiI-

1MllOO 117. • J ~cht.ic:m namI I::l.~c:n icdlJoo~. ~ tan ;sa.mo :tapo:t. '-.ctilikim CI:«Job~f.M_ T~I .. 063895077. ll9131.
• 1,~dajeID !1:l.m[cltt::o st:l.n_ Tel.
·l)6t

• Golf 4 1_8 b~l1zi G) 9Ulomatik) u cx[]'a513IJfu)god. 1999. di.8.800 KM.

~~~~f~~rrl i?~;~~~~6DY.u~~~rrf:i T,1. OJ·3l02·61I.
ToI.IMI7)8217.
• KU:pl1je.m vo;:ila L1 vr.i jed flOSli i~e bnlr.lris.n.n~ na stliilDim E.abla.mn i sl..

• U Fcrl1t!diji br. IS - Cdvori~te)! izd3jem "051'0\"11 ~ P m~ror 40 m 2.

GradiiC;, poovolino iZ:IIiiijrnliuil:m sobe- i ap.tl1:r'n;lnr;_ Tel. OO~85·91 880

0164_

Mob. 061 219 652.0-1Ndl

lll4. • GmdaC:. frokR,'·ve'ulesobcsa,
ik.ul'arLI(ltn

• luJ:lljcm munjd1C"IIi troo. sta.n IJ z.g,ra.di bl iZLL0 HR-~! intemeI~ Cet.Llf.

H:>rmzeO.do .... ic:j5_T~!_0:62Ig972'1.

d.8. mjc,""", CLj. .700KM. Td.061 8 205m. sod., eLjen, 6.500 KM. T<I. 061 561 H2. ~od"4v,,,". Td.0612066~. • Hyni:laj S.anm Fe l.O CRD1 :2002.
J

• Golf 4) SD l, 1998. g.] regislrovan

• Go]_( IU 1.9

dl::zeIJ

ka:rawn

l

1996.

"",;U,,)\
~

• Golfu dijelovimtl

~.3 iljnsprtc]

90.

p ...... hH-; O

kuc:,,·

i

• Netlm, sobe sa kupari[om - ilp::ll'lrniJnj~ 50 rn od m{l-f3, kuhtnja, f'ilt'tif.l.g, Miralei'n. 1"e~.036 S&44n_

no.Tcl.0038521691·ll3. • G rb:ri....L:;I!o dvow b(i!1 t'tarnjcli\~:n i Slall pri v. kllla~ I Sp!iH .. Tel .. 063 639

I:'IIQfi.LJ

i rrifLderom,

bOil ko]XJolJoli-

grij,njo, kablov:sk•. T ,1.00 10&1859. 031/222·908.

• b:daje-m !1~m j cltcQU SSJ"!!'l.:mj(::ru LJ kuci~po:seb. U laZ:. Ko~'VSko brdo. T d. • l;;-.d!llj!;m gd 3-.1_ I.Jl:a \ri kendicl,..l Il.S j
kreveL

In.

I

Mob.!I61 185 160.

7456-1"

• Grb;j.~LC~t i~d~jor;m l-':!j_{Ib.31l n~mjdLe-n s[an~cen. grij-anje! ks.blov:ska, LIJl"Crn~11 na du~i p.criod 5:[].mcu. el'. T

morn - Pod-ilca~:S EUR~a 00)876J J65170.

'·eI.

TeI.061'67916. .' MmJ:; Komklrm~·Kloek, iWiljoem a!)aFlrM:n.e ~ ~ + 1 i 6 + 1 ~SQba~:sa upomoom ku"'nj,. T.I.0024393l9i CMiJ4377 19'. • Na.mlelLe_n d'IOs.. SIan U ]l'riv. kuL':i 5olLmcirn!J" 1'051. uti3~ klJbh:n1ski11 iILt-cr~ "cl.1"<1.1I61812'24. • Ni)mj~[c:.D sprat kuCc rild.nicima.. ToI.0336)9-474,0618660!lO. • Na.m~e~LC.n lres. S:"tan B reka, ulez po>ob.n. TeL 033 211-33&. 061 911 281.
• Nedz:lfi.t_~J i:t:daj-em 9U[Oj}t'":3.011U kornpl~Ulo oprernli~nu. Tel. 061 244

• I~tjai~m 100 I"t.JlpOSlovnog pro5-tora mlJoze k.a:Il~liildil:.

061114876.

l

• Inlaj~.·T!1 or! 80-100 !til ex [r9 opremlje~og pwsmra u POS'" objc.kru uSaI1Ij-eVIJ, lV.3fi ad. 1.6-20 b. Toel- 06·1 130

160.

376.

god.~ 84 KW, s-crvi5nii knj~tical Zilm~ i.cr.Ul n~ dollili U I)b;;jl'_ Tel. ()62 ~3S.

Izdavanje
• TLJ~''Pi! a,raTlm:anll!.l~ ~m,", pliiiZu, Lu:cica, cenIiJI, p:rek!il5im -pogtl!d~ ;tk:s~;r.a povolj M ~j jeJi~ u 6. miesccu. W'l.1,I1,v.t:l..lccpi.ne:t/p!i.ZOl

106·255.

l

Toel. 033

7491·111

• G rbmrLca~ I.ijepoo QJ)"remlj-cn d \fO:SO~n :s\all ... z..(;I.ad :[!.(i d uli pl:riod itdai

jem.T<I.!lIi1031330.
l_

'04. • lzdojcm p .. pro:Slor 1l 0 m2 z:a :sve ~:!S~~~jpS:lf~~~;_L~~Ts~~ ~~at~~ ~~Domm mtlidle) 001033953.
• Izdajem
nc

• K. Mcn:'t-tlcs 91. god_! dizcl~ IJ do~ brom sLanju reg. do !i. 12:. 2011. g.,

3.500 KM. Tcl.Ooll74 191,6,1 -'144.
• Kadet 86_ di~l!

J

l011.Tol.OOI 1,6)09. u.
• Me:rced~C-klilsa,
I;:~lr~ S-t:3t"!jlJj

cem.rillna.) kllm.fl~ 2002. gCld., lA B~ u odliclJom 5tunj 1J reg. do 'kroiil =I. mies.
1

<ije"aBOOKM.Tel ..CMiI 066%5. • Ki'lJ R.io RSI i III l.,I~rlJ:3;1 f.tI Cl::l]ik si w,:.
pl"O:!iiIO'!,"

u dob:r'Oms'[a ~ju,

670·IMo

m_!jen s[an {kJ imt!] TV~ Soya kLtciilns'k::. apira~unl,)l;:elJt(ilr S'lsrog grada. [majm] iu i-cm ZiJ tje[O'li'ilnj"4 QIJt:~l,ijcd~r]I parkin,g_ Cije.n::. p(I",t!-

• D UBROVNIK • komple., 0P"~

• Hmsno io!::daje:rn dvo50b.iJn ni]m~ je~~et"JiI;9f!_ Tel. 06.2204 ~{lg_ S

• lzdlljem

po:>l pms,t!Jr ~roda
TiDa Ujeviea

3271l'J8,Ol6/g84-169. • N c·um: lim Itjrnlj ujcm ap:utma.nc bl iru mom! so Le-ras;o,m9 ipogledofl:'ll na more. T,L 036/!1S4-710 i062 970 J64.
• Od s"'gUSta i~(I:llj~ID d ..... tloC~hl i s:mn u Da.tmil(i nsked ul.iei, ozbilj [Lim stl..J.de:n1i-CilIDIl_ Toel. 062 97 1 535. • O!es ..Uidfa, izdajem pohm:am· j~t·em j~d.Do50hiln Slim u ~Tild.i. Tel.

lmi;!l[!,e

• Neum polO'uljno :smjciltlloe Ul
r

mort:.

i1:dIlI~m ap_ilr· Tel.. Ofi.3

• H rnsno, namjd.[eDa, sobii4 am
gi

o""b,m,. Tcl.S21·6n,061529BJ8.

rjlllQj

~J

ktJ h,in ja, kl,lpa ti.lo,

~t.lsk

L!"II

IT.

dQ 13" Tel.

Ijn•. Tol. 061 891 046.
• b.d::.je.m dVQ:Sob.a!l

7l5·IMo

• H rn5no, 1.11.Olovskll, lijep_o n~mjehe-l'1!s ,gatso.njera f,I<L spr.a!U_ Tel. 06]

nnmjl;mc, lJa viSe 'Iokacija. 1.56Z61..

~()SJ D'V~e- [)t(Jo$tore ~!II ~'''''.:Tel. ·1}61

86l730. .lzdajl:m ptlslovno·kin:Jl;:c]arijski
13..Qml ~.500 m2!:u grndcnorn 'lJbjcktu lokacitil Sat:ll;jevo. Te_(. 061 2-06 728.
l

novoi_,;-

.zoo cDl-&lcl sod- 2002., lI;ij.r;na 20.500 KA'\.. Hamze Orlo,..icil 5.. Tel.
l

Novo

smD]

koid MerKnOJiL

.s~ kVildrnrn,

7319·1"

Il:il Dobri.nii 2], ·reJ.. 06.1 279 1)6Q_ 654<1-1Nd,

(pr:a.~r.J)

•. H 'L'1i;r- L!i:d!ije,m ,kl,lt::u 4-6 Qsob:!!J 80 m od mora) TV, k.1ima parking. Tel. 00387 6319110 1.
J

• lzclaiem poslovn i pwnor (sk!mdj~LC) lOO m2.J kQd Fabrike du.han~1 ima ,,-eIL!.::.i p!!JI'l.::ing'tuSHlT. Tel. I

06228067'J.

.. Hid~a-C"e.ntst', d\'OS(]bni"J) fLam~ jdten, 200 KM po OSAJbil' -SHldcnti~

655·398. • l:l;dajem PLJs.I~w!1 i :pro$[O~70 !T!2! Zil mm,gadn] U RakOViel, 300 KM. Tel.

m3

• Om}:: Hva.r·Sucuraj, apa.mnani l-S-0501mil u;.: 5amu ,plliZu izdIJjem, Tel. OOl8<;21 77>-)0>, (0)87 63 lSI. 350. • PQle1;2Ik SUH't= Bn::ke!o lj_ i~!l:ad S\!,lden [skog dOffia Bje~av~'ld'l'okrevemu

06lJ89722.

• Merredes C100) CD I! 10117_,g..... eel gao.ce oprem:il, m~I. sivt. Te.I. 061804

;----------------------------~
I

214.

:a.UlOm L~

• Mercedes. E llO ern, 8'1j1'Hltgai"d. 1ripu·cm .].::1' CD~ rndio ud'
l l

Vo'o molooglasomof.elO
web portola

sloti: i pulem

I
I I

~:~~k~ii~~~~~l~~3:8~\~me~scr• Motor" M cro::dr:'$n 1?(I·~200 di1.d oo.lifnoSI91\je. T 11:1. 2S 2 805. {ltd
1 j

• .i\'lotor z:a M<miu 626 d.izc;:J 2..0180di-'u:: 1996_ cijena 251} E UR-s_ TeL

061989296. • M orOr lii Mtld 061989296.
di.he

1996.! c.ijena 2:5.0 EUR< ... Tel.

Ij

626 di~eI2_0b I!:O1

lak-o!lotele polje no slici i$pod doti do formul'oro koji trebole popunil,i i :poslati no moil'; molioglos' o... Q,.bo ·

WWW..dnovnio:vo:z..ba. klikom no t,aokrvieno

,Tekst

:---------------------------------------I I
I

1-------------------------------------: TtJl!fon/adr~~
I KupDtl, ~UIpcs'-t1llllldtt:lu· : Td.lnpk.o l4J, fIOOCI S ;IIJew: "DMVnl ilY"U" In r.ul~ ogQ~).1

,
I

,

• Nis:1l1 TeFs_IlO! 1_71"DI~ proilVC:·_ den 2002. god.,t:i icf.] iI ~ d-ogovoru. Tol. 062 796, O,l664-482.

m

scbu.Ter. iJ61 6iJ6587. • Podaca, izd01jCITI apartm aa ecwerek rcveun,u z ruore. Tel. 0038.5 2 ~6·99 174. • Podsca, kola uz !'1lQIi=~ v eli ki dvosobnl aparrman Hi sobe sa upcrrebom kuhinjc. Tcl061's'173S3_ • Pes. peostcr na Dobrin]! m2. Saraicvo. T,I. iJ61209120. 1'11,46

Si3

Itu~ 9x8 P + S + P i g:arat.ili .sx4 5) sve doz.vol.1,pnu,oei obickri j prikliueeim'_ToI.061liI909.
J j

• rLLdY..iI!,kutll kod stare 0 p~cine sa 483 m2- stamb. pros-tufa i -676 m2 ukucnioe_ TeL I)6S 877 00>_ • Illdza, Plandlsre, Bosanskl Ij ilIan 17, cbjeket p+ I +p 1,0 .. 2, b";:" 150 m.lJ ked nove dzarni]c, ]} t. T cj. 062. lI9~6l. _1 hdh, prod. sraa u Lu:t.a ni ma, n izovi, 95 m..t + garaaa. Td.625·652. • rlidzii-Lt:!.1:if.l_i 1- Fmcija, 78 Tel. ()6617b 383.

• Alipaslnc G·fi!ZilIProdajern troaoban iJdl:!;~lirom Slant vis, pri zemlic. T,I ..001817960. .l\tj_Pil~inll Pclie B~fill!3,;-~Ct"orosob9f18lllil77 m2)S kn, b9H(on~C".:g_jO<lrna" uselliv, Tel. 061 161930, vikendo",0(38) n 1444341. • A ti puslno, garsonicra, Gereova 1, 27 ml) 3. sprat, reoovirana, 50.000 KM. Tel. 06 I 507%0. • Bm~tl1iiil ~ prcdajcm kuc-u sa pos[o~. pfO$~l)r(irn -2:.;::5-0 m2 starnb. ~:5-0 ml pcslovni - ueel] lvc. TeL 033 533-122.iJ63132616• M~r~ii2~ Stal'l 50 mz, u pri v. k ur::i prodniem, SO m dvcrlsra i 10 rn.2 PQ7 druma. Td_OOJ 26059:8_ • Bil~nii~-BIJd.a.kovici, 1/4 kuCc., tj.. stan 49f1J2j_sml(:lI_~ m2~,:svcQdvll~ [cno, Ifl, 4;.000 KM. Tel. 061 365 690. • Blagcvac rH k'LL~i:!I $Pokuf!1 ic:(Jm i gueazem, Tol. 033 5~4·n2, iJ66 727 979.
j

s!~il;:pTrru::nrIA po!PlltLO renovirana. 061 S41142.
1

metru, vli.im .~~t:[~~~~~~ iii prostor stnmb.-pcsl, (161 249l49. lma b.s:~tu. Tel. i

::tam jenu aa u Saralevo. Tel.

IliM.e.TeLOOI70211l. • Agcnclia Sigenx kupujc etancvc u

• Prcdajcm 8 dun_ zeruljc Hctcni 1 ,6dun .. Pel] tile. T('_~.1)65 60S.794.

• Prodaiem (:;engie stan :5-2m2;. naselje Kvsdram, 114.000 KM_ Tel 06) 14)036. • P..odajem c~tVC:TI;t5Qb:\Q s'~1l11 S m2, [edn a soba poseoan u] az, pogcdna zaordinacija iii ured, Stari Grad. Tel. OH/236Al{;.

vua,

• Prodajemsm Li~njam man]u kudu lL ceuuu Trebinja za odgcvaraiudi SlBf.( u cemru Sarajeva, Tel. 062 46? 237. • Rakavica, ....k.e.,diC<,J:) d v a obj~k!a, i ekstra sredcno, eiienn 130.000 KM. T<I.033538·798. • Ripal ked Hi naea, de v. kula v a, T<I.05llI6373.
i

~~T!l~03~~~:;~~~ie

uz 5 % provizi-

Zamjena
• l',\_ijenjam tutu ilik"," u Samievu,
1 I

• P~CJSIOj1:d_9je:m Dobti n ja 2~ Bnl~ j nil=Dobrinjo.1'd.iJ611&0173.

mz.

j

r sprat,
kuru

u Z vorniku 'ZII :!ii1.IU] Tol.061817960.

nji ~

ulazom ikuparilom, T d. 06l ·5.88 , 811
• Sobe i apertmanc u Dubrovniku, povotino. Tel. {){B85·20419470! mob. 003S59141941Vl.

S(l~

li!::ltnjdt~1!

aa cdvcienim

g.o;'IOl"u.

::~~ l;:.r~~~~~~o~~~fi:~~:fo:
TeLQ6'I22'6007_ • Prcdejcrn dvoscbaa

Ilidza- Pelton,

prodaicm

6n

• S\andVQipo$_~JH!JI'il:i~l.eii u z-gr.adi, Bolnicka ul, 500 KM. Tel. 062 621

• Uid1i3-Permn] prodalem kucu 12J~, 11~S! prizem 1je ... 2 sprara, sa g_ril'-om i pes. pros rorom.ciicna po dogovoru. l' <I. iJ61226007.

;rK~2~¥~~. ~~~~~r~I~~

SHm

66 mz, ~j- 2_000

• Sarat pcfje, ul. R_ SaT~in:a,lo~aC"ija 680 m2 l grad, dozvola Zil. lzgradn]u ~~~I~o~~tibr:o T<I.062·943493. [Ji~~~l~~~;~ii:~

• A Ii ~a~ifL(' (lOl je C~raxaj m ijen'i am 1 5-.soban:S,IaJ:II-47m2 zam:anji uznakeedu. Tol. 061 )25786. • Mojrnt!(1) dvolposoban, I 8!)rlU cen tn! no; za sl LeaD cko II gim naxijc uz dogo'Vor _ Zva ri i:ta 1.7 h. Tel. 062 761424.
j J

• Prodeicm ckstre dvoacban sta n )5 mz, spr. I, nevogradnja, na Betaniji, cj.2.l00KMlm.2. T<I.061. 540015. • Prodajem extra namjesren stan ria Dobrln]i 1, SS kV!!Idr::Jta,l sprat. Tel. 0662064n
• Prodniem hhno IUICtJ, zemilu u Crnoi Ban, B{lsati-C:i·Srbija. Tel. 0038761 n6·645.

• Srudcn lie] flam Iesrena garsrm [era blizu VijoCo ice. T,1. 061 269660. • Srudent im y l ..sobJ:!.i1!;iIl!!lll:So rrun. tid Bil~cilrSijel zvad iza l7 h. Te.t.iJ61203500. .Tr:panJ·Pejje~c,lro.kr~vemi:ap[!r~ tman blizu mora, zasebnn kuhi.nja} TV, WC~ terasa, poseba ... uluz, Tel. 061534261. • UVogtJ$ti i~d2lje!1l d~'I'JS1)b:!ilii$l,;;if,J_~ U sp rill imagrijllnje. T d. 06 ~ 215191).
l

• Ui F::i~r-rot1a~~:rn s\9mbcno poslovnt Llbie.kiU dim. I :t:x8 m, okuen ice 422 m2, ncvcgradnia. Tel. 062 814659.
m 1l. l .$10 m210 svl paptrl 111. TeI.061141134a.
• nij!'lli-M
fa

.' Sarajevo, prodaiem P<lrodi,~nQ lmnn [c, op. S mri Grad, kuC:::t zcmlia, £"vip.ikljli6::i vL '1/1_ Tel_0I51159565.
1 j

kovo,

prodals grud. 7,C. j keen unullic

• Saralevo-een rae, ked OBi) preea[em :Stsl].l30 m2i ctemc griianie. Tel. Oll 217·153,066 398 703. • Sa.riljcvo-Mi~c'1jciJ prodniem D Or v"'~,grad-elli atraktivni cbjekat 10;.;:]2 metam, ci lena 105.-00(1, EURm;jJ.T el. 033649·316,03369U~0'9. • Stan 38 k:v. center K. Brdo.prcdajcm, v, prizeruljc.Tcl .. J62I 101l2. i • Sl9ii S6m2· [hi!)_ M:ahi~ .. J. M_ SC'_limoviC:il:,lsp. Tcl.061 219180. tan 'Tt m2 210_00(1 zajedn t ulaz i hodn lovic.. 1"<1. 510·,,9.
j J

• Brett;:. 52 Jrt2~stan sa baii\om [II i[eejam-prodaiem zn manil do 30 m2 "' QogO"U'. 06 1 1S3433. • Zamiens-proda]a, S[BI'l 1.1 Saraievu 52 m2, mijcnfnm za Banie Luku. Tel. 0)3,41·668"

ra

• Kucu nil Stare m Gradu m ijenjam ~_re'hu,j'posllJ~" nen. Tel, (}6,3 ;5.14 023. .t\,\ lienj:am stan 70 m21 I spra r, A. Potje A - ra:?:il:~za Beo,gJlld. Tel, 0:66 445 203. • H.rasni~ mijeni;;Hll-p:rod:3jtrn :smn .53 ml (smeren1. ... .a:sebne komll· Dali ic) pl im·ko I:CTLl_ grii;;mjCj, 2:a manjtJ Imru II KS, V~i!lSiil'~r"'i) 1/1. T.el. 061 867880. • M ii~nj:3 tT! ;-~m liu LC Br.a.rul"lclI r.a zemliu u K. Sar.ajevc., a mo~e_ i prada· i•. d.0l3699·153. T • M_iie-njam tom (oran lrosob~n sum uku PDO 85 m2, n~ Dobri.Dj i Sl 1.;] jal~ noipOS-Qb-sn d~ dQg:oVL)t i.li pmd:tiieni. Tel. 033456-5 iJ6. • Trosob:;m :st:JJl u. I!XIlt.rU Vog~(-e 74 mZ Trt'bioic. Tel_ OQJ 86o.143t Oll646·811.
j ~

• Ist. Saralcvc parcela :S~ s...m koi munalijarna. TeI.Qr,i.2437553. • Isrocno Sarajevo- Lukevlea, prostor 38 m2 i SHm na spra tu j-e(rino. Tel. 0fJ.5 87706:)_
1 j

• Borackc [caero, prcdajcm zernlij~tc- kod hotcla Borusnica, v]. 111· T,1.061819669. • Br~k:a· prodajem [l'Ioipoo.soban stolJ 94 "'2. T 01.iJ6) 819

62 rn2~

pes.

• Prcdajem ili rnijenjnm pos. proslOr 210 m_~ kI Sar:'4ie'o'!.I;II QP~rin:J N. Grad. Tel. 061414 6M. • Prcdelem jcdnoscbae stan 37 ml+balkc.n, [e_k Bd_a,ptital'L (p:rw.ori, rild.ijaoorl~ pm"ett plocicc i kupati:lo1 bli gd 'o'r.al::' C_ Vil a I .. Mob_ 061, 343 717.
1 j

• ZlIc:mog. ~ldaiem :Jpartm iln 3 :Sil!f~1.10~~f37jj~9~u.hinj9j p.ol"ei1 plat.e_
j

,no

• Br-cka, prod:ajem m2. TcI.0618l9592.

[!oi p.os. s(an 94-

• 1vao.i Cii k{ld Dubrovn iJi:.a pliilc :340 ['Jtl ~tade-v _dQt-i,'uia! (Xlgled M mOre.. Td. U61·48 3158,00)8520413·825. • Jr.:d"'I:Iwb;;'iJl u.scljjv4{l M. D.or. Tel. 0 I )] S>U

.. .s

b:anke, u.rtdl: p[.ed$.,:tvn~~t"":3_~ ~JXI't:<=kl:, ;.;:ubne) s::!lone i s1. Tel. M I I S9 .E95. ""'m'.lJoekr1:ln.lne.b~
j

mr pOgOOilfi Zil mi.krokredhnc

• Zen i ca - ~e Itt!!!') i:%daje

Sf! pt)S. _P'1\l$-

• Sreka, [:I'ooobao SO m2-, l 8prm.~ kom pletILt) ;;!IdaI' Lir:J D) SII: d,{I:sta noV(: trprerne-. TeU)61 Hl6414. • Buea Pmok, proclnl em kuCu:, 2 sUtr r!::3 126 !ll2~8$rtI~..j $1Ipdl!~ b~la" parking3[1u[;j];.Te-1. 512-715.
j,

m2 C'elltar~
1

• Kiievo1 pfoodiilloI;m, vi kCIl dicu u mv~ nij Mva 9S- pOS-[(I' UtadeM 1.)_000 KM. T&I.062387728,061520392.
j

• Prod!ljcrn iednosoban :5t;rn U o;.':i']L1'Uj,V_P'j.3i! mlj Vi[nji~_ Tel. ()6lJ 1.25 4$>. • PJ"Qdyjem je-dn()$obaTi: [~ICeT1:tilr. TeJ.061243,923.
:s!.ml1~

i~k

il4M. P. s,okQr
$!,l$l(!l1:j.-tilvoj
l

M~i-

• S mn u SIlr.ajcvu cemilr]l M. Spmbe SUIlCan sadV3balkonai tc::riiSO.m od 60 mlj s;lan 86 ml. TeI. 0-6117S 64 L

Prodaja
PE!..JESAC,. O!<E13!C·PRODA· lA APARTMANiI· VEL. 52.02, :;2.03, 'OS, 56.50, 59.1,4, 68.6'.1,
68,94 M2 • USELJNO ODMAH. VISE NA www.au_Hilpl-eter.hr. KONTAl'T NEKKETN!NE PLETER. G.m +385912430228. TEl. +385 1617122<' ['ilKS, +38516 171 .2l3".ulopje<cr;t,". rCIlJ.c:ler.i-lr. N.

• BIJ~o1j~~~.. hb!: 200 m2 -u~cliiL'l!i) ' S!i ~m Ii L:l:t,~m~5_000 EU R-&. Te,l_ 061 3 176730'1 Zenirn.
j

• Ku~ i z.em-lj::3u Rj~il;i kocl R-t:lj.r;.a( S,,,,jevo). T,L iJ61116l06. • KtJCa ilo:a.d B05IDill" 1ri zasc:bo:a. ul:.:i~! ~I"C("I:;I 400 m2. Te]. 033664·775ili (161160601.
j

• Pmd;ijl:m k'u~!.l, i J_6oo m"2 b~~t~ Slaro(;e~[a 19'j Kobiljagla"·i!J. Tel. 0623857l2. . • Ptodaitm ku;~\l
:5;]

E UR-il, 853

ml t(!mlji~'l~t ul. Brusu! re 77 12.000
j

• S tad Grnd,

devasrirDIHI uredni..

kuCa:, 330

,pilpiri

Tel. 06l

:S43

b:;,th-llm .i

ga-

5,5.2444~.s..[lra~c"o.
j

• Ccn tar, Al i~ ina ul.il:~~ c:h:o:i. SUUl .EO m 2") c:.ijena 2.:s.00 KM 7m:2 . Tel. 061

.. CenIal iZfi_Bd Ilic-erijt' uGalija"' ispod i.lilnz;i(iI, lok:adj:a 1.300 m2 za iZr gDit:h!:ju objckt~ mo;'e i '!,J dii-cloivma _po 650 mll himo i 'alo, 'Jl'C)\'Oljn o. Tel. 062~4l493.

• Ku6a: u K~:50illd.olu 9",10 (P+S+ VP}S9I'OJl1-(1oCni:mobje.klim:!IJ i 1.400 m2 zem:tje. U z ceslu. Papid U~~ doi. ToI.06)419251,OO) 1)9,13.
• Kueil u Si::Lf'Om Grndtl KM.1'oL(I61159!10'J
1

G'r::~icd~~~Tet&1j'ioJ424'.
• Prod.iljem 309329.

S[ari

kueu u IlijB~tl:l Tel. 065
~~:jl:~c~~a ~.~

• SU,JPj BOjnitk:3 10'9, hey:sa PQ$· :pro~lOwm ,od SO m2 i Slilfl om iz:r.t!d, aytl)p~CmLC3 i 'p(l5:ki.oS-llbt s.a gl(lvne t:esu~,. S've r.c:nol{iran~ kClmufI:<IIlj~ i "mloe, vl"nik 1/1 .Tel. 062 735 608. • SlUfit kod autO !;Jijac::eIO!ci!le-ijll 2.000 rri2 u Siilg]. :lii izgradnju sl(lmb_ poS_ obiel-:: ~a, ne.'t,u 1;:01"_ povrl_ .5.000 ml, hi mo i vrio J)Ovotjno. Tel. 062943493.

300.000

d~j~;~r~~: ~~C;:
0611.60068.
1 j ~

urn.

• M it-cn.i~m 3-~obtl n Slall Hra5::[I;~16. !tal, d,(lbrtllok:adjll kod 'RcJ boul:, Z8 m.a~ Dj~ uz tlogovor" rnok i 1,5~5{iban, ne 'o'is(lk :spr~\_ Tc.l. 03 ~ 65-1-21: 7 061 828' 709.
j

ml Lj L1b~iia (25 S:Do~~:~~~lii~T~06]1flJ26It ji'\B iJ612&O 598. km od Skeltd.e.ri~J. ;0). Tel.
j

• K uc!) 7.a odmm salnO('e-norn ic. gr1~ jilll rem} pl'3u::ci,objckti t AOO m2 zc-

• Prod~jerntutu sp.ra[~l'lovC!gradnja papiri Ifl,.POvotino Hijas. Tel. 06) 5S2541.
r

HITNO EXTRA KACUI

PODRUMOM,DVOSTRANO O!t!)ENT!M.N, TR! SOllE, BALK ON, 70 M2, SAMO
J«).OOO Kl.I. TEL.

PRODi\jEM STAN Nil A TRAKTlVNOJ LO· NA SAMj POLjU SA

m1J I 381

•t Vila:2
S;~.I

Gn!dJtca~_k~!d''OS_$l:iia;)2 pIIl=!ir:t uredni. Tel. 062087
9-j,

kueajelOs:a

• K-utu.sa !;Ihl..!,~(l_i«Jm od 1.700 P1l~
IOmJP+Ss.a

~:!ir:~~~.

• Prodajem

ku;cu, prizeml

je sprat,
1

umskQ :tern,lj ~~r:.e, DjeV'ojacki:IJ 110dil Abat{ivi.ci~Sa:r.J.~c"o. Tel" 061 20'9 120 . • ~vrllkinose-l~prodajem sa 3 sUm:. po 74 m2, pQ$ebni. Ui:tli,. ie-d;;m us..eljiv od:m:!h l1redil~ pa.piri. T'e], OS 71316-392 i 066 844 414.
j

•S

~.:..razl10
HlTNO! RASPRODAjA

Prodaja
KOM·

,r~?~3~5_~;S~QCllj(l~JtI

kuru

m.M'1 + Z haJ kona~ zg;rLlda imil Hit i cent. gftjiililjC,-StilD por [r-eIJIl.OkQIilpJ.ell10 a,dyp~iralit p(li,iolino, 1.550 KM/ml.. T,I ..0611698 35. • D_ JO~IlLCa-VogQ~j !l;c-dovrknl3 k:ut::L s.a [ri SLana i 700 m2 okuC:nire. T<I.061260598. • D~'I;'_ ....keno. sa 9.000 i ml jil", D. VI.ko"O. T,I. 06S
j,

• t. Vila,

• LUlani-] Ii d~ prodaj-cm d.~ klu:iP.:ivai'l teSloran 82 m2. T~I. 033 624·9UO. • Mode:tna kuf:l Il ni;;1..1 ...~ K~. du. Tol.06238 1294.
1 j

• Prodiljc:m kval i L'etan ~tamb. -~l. ~~i~~:~iu:d ~~ik1~~ok~~.I:}~1.2~C;( S3)) 10,Ob) 249249. • Prooilje-rn Hjepu kUCLJ:Sil .()vlijom kod Vii~elJic::c (u bli2:ini )pat ku6e). T,1. 033!l39·911l ili 06l146439. Vrbl.niu~B

Ur-

iJ62 56~ 3)5. 653J..1Nd!

• Tros_-$!ati '_8 !Ti2 16 sprat~ AI_ pOlje, 92-.000 KM, eJi:lra sIimje) b imo. T<I.06152519>.
j

pfUTERA PENTIUM 4 5A XP SP) SISTEMOM, INTERNET, TAS., M1S, ANT!VlRUS, rrD...
SAMO'19 KM. TEL. 061 6~cH·1N~2

m m.

• Milim iJ iJl L'[Q!ioban 51an 79 50 m 2+ bmlkon) podrnmj 1 s.pr.al, ·,3.000
EUR·,. Tel.06l
j

• MOSlarj L'I,lcki mOS\j i1Q'~I'C1gradni~ - 2·~obni 65 m2 i 76 m.2, GIilti~ gllr.a:'-flO m festo i ugtadene kub,i~ nje. Od 2.400 KM 50 PDV -<om. Tel. 061 499229. 6l4·IMo

rn2 ~gn 065.

J5J 758.
l

• ProdiJicm m~ Dj u. ruk\'n u kuC-u
166, du reslorana ILKibeTl~

.. Dobrin;a 2 I :s,pra~",t'l!wo.mw bllih 103 m2, d Ien II DO dogo'l,loru) mo::i:c' j ;rom r c:oa.lil manj i 1.11: dOp!:a.lU_ Td. 061 675669. • Dobrinja IW~dvoipo:sobanstiITI67 mllU, ~iicoa po dcgo~'(.lru_ TICI. 062 8401191. • DlIJbri.nj:' 3,-soballl s:tan [oenovi.rim, V s:pr.) Itfl) o],::.relf.iica lro!ejb']I H,md.ije K,p.idliio 4. Tol. 031 45,·471 ,,(161 166~'2.
j j

• MQs[a' ll.l_ M.'"i!a 268, Il:r.odaj~m SlalJ 67 m.2, viasrr:i.slvo :ndi!:prirno~ so 2 b-~lkon:3 i ,Ilildrulliom. T~I- 063 283 9>4.

v J. IJ1, posi~(I uie svc
06) 2)n4L

prikljutke'.Tel.
I

• Tros. SllIn 'U: ~D[ru VogOOCe 74 m2 ...2 b.lkon" 1.450 KM/m.2. Tol. 06) ~ 143,033646·8Il. Z'Cmtj~ 7.Sgnonjl,h 3l4731.

• U D. Homoj

IJ

prodLljcm 6:44 m2 pO"~QJiflQ.. 'Tel- 061

;!::oi~~~~ T:i~g6fi~~i~a
.. Novj

• Ni~ici - prodiljc:rn

2 J .000 m2

~lLm.~

• Pwclajem namjehenu kuru Itil: VI(I_tl1ikut c.k~tr3 :5roeden:a~ 200 ..000 KM. Tel. 061 U4896. • Prodaje-m novukucll u SiilIiljC"'U na.$1!1c= Bin i e1.e'Ir'Y_Klil:a im III In $p:iiii m, s1j.'<Iki spra[ i rna zilseban ula.z. O.k .. enica po"l1i ru: 1_0CIQ m2.. ogrmdell;] ztdom. Vl.as..ni.~ula I tl) Slre

S~mi!,l

• U Ferh~dij-i prod:.icm (ros_slaIl71 ml, djen:a fiJi:. 3.8(10 KA1./ml. T~]. OS? 224~08 i061713157. • U K ijevu p.rod:3 i-cm ciun_ ~m lie ~ vikendku struja, vodm fit! :J)art'e:li 7.000 KM. Tel, 062)87 061520
J

• VELIKA AKCIJA!!! Pen,ion ... M 10 hUll. U prodaji .su bukoVil djepa.nil dr'!''(h coku .... m~~ i, (rtcs) o-d 35 do lOS KM. U galj (Krelt:.} drv'Clli 80 KM .. (Ba.novi,ti) kock:a, omb 150 KM. Bukovi bri~ kt:ti 200 KM_ rs:poruka is!:i 1I19n. Tel. 061 .247 Is,;, iJ61 785 535. 645·l·1Nd!
tiftH!!

• Vrlo po-~tJ] jn.o poCl:aicm kue\l i im:;:mJc 12 dulum:a,od [Ogll:Z dul. ~umej mo;).e i be.:l: ikue~~,pIlipi r.i urcdn.t HLJsino-Pe:lrovice 47-0 m od Ceri.k·B ils;(alt. ... 03:508"02165 i re]. 00)8599845 1552. 341·IT,
1 l j

sU'ogom ,81294.

cenmJ Miika.rske.

ju sar:s'Jiije-n,l

oJ

I;)

TeL 062

m.:2,

In.

n8.

l

• Agenc,ija ILNERAS"'~ 1-1 nlSti 0 29 mI. CcnSi'; V .• M m2. Aneks· 40 ml. Hi ja~ . 73 fill. AI ipa~i_nCl ~. ,4, 6> i 77 m2. M,rin D .. 39 m2. Dobrinla - 55,68,88 rnl. PofilHcl40 "". T,L 00137,787. 737H"

• Dobri.nja, dvoipos. SHln 65 ml):s:a d~ balkt1.113, \'.is_ :pri:temljc. TII:I_ 065 877(165. • DobriniaJ]J'rodaiem p!iJcvi~c Plu~ vog o~ bli ~u pll ~a_ Tel. 062 g2.~739. • DoJac MaJ:(II, ~od Pckafe7 rcncndr~li 3-s.ob::Ul $ •.all~ blind vret:R:j J SprBl,. ToI.Ol345)·471,061 JMg~2. • Donjil VQf:oSCa, ku~a sa :svjm pre~etim objC',klii't'u~ i 0 ku[nirom od 2.100 mlo Cijenm :po dogovoru. Tel. 061510669 • DII.brovn ikl prod9jem d,..~SC1b--an SUIJ u Grulu V SPr:ai1 us.raklj~[] biB]r k'On:5a I?Q.s.I~dor:n O:iiGruU::uluk!,J.. Tel. 0038520418·192.
l

• Novogrndnjiil Ned~:ari-Gi. Tel. OlSl 925409. • Objelunptodaj-em 3.000 m2j1'.,aa2t ne n:a.mje.ne i pilrki.ngom IJ Sarajevu" l",,;od 16·10 h.ToI.061Il05(>1. • O~tina TrnQVDrFed~r.a:cii'a, proQ:;I]CJD 4~ J IJ.hJ.m~ lcml ir; IL v:l:ld~ krw Lmgnje lece 100 m C:isLarije~a) h~'VOd dIcke :su 50 m udalje,ni od i.manja) :$i!lru .... na priroclajs~'e a :&9grad~I'IO zic-om, :letjezna kapija,od gl:;:],'vnec~[e k-ojOlLde zs Tr,m.'IVo uci(llil:lJo 2. kID) do :seJa Gral:an tca asfB!!, od ~1:! gOO mel_ ma.kllcl.:a.ma, S:1,:'e Ii I. erjenll j)O c1ogovo,".1"01.061686095. • Ombit - d'lr'os-prn m:! ktJoL~II] ba:;:'ta,

Ilkni lzcno u .rIU m. T e'[.'1)62237 813.
l

• l)rodBjlt'm "''Occm, moze S!llr.-niia~!M:dcli~i

:pla~ :2 .000 rn2 potl 1 gradnja nil putu ..Td.OO1217897_

• VogooC;a - dupb:.ks:, f1!dllli:lsobillJ(II ga.rs;onjerOlj g:or.a·~9j o.s[~va~ letll:~ m) mogucnos( proSirenj:i:l 6l,OOO KM.1'd.4)6-3?l.

6:·6,5

1

• l)rodaje-rn plac na Crnogors;kom p~rimorju fE)-enQ ...·L~ kod H. Novog}. "1"<1.00187 B 638·12;. • Prodiijcm pial:" Travn.ik~Kil.Hbu~ [Ja_.t" :8,)0 TIl2 objtbl 11 x I OJ nedovrieli ToI.06174B785.

• VogolCa, ada,pdr.:m jedJLosClb:il:f.I :stan Uiccmru]l ~6 m.2 ,j4j.OQO K..l\i. Te]. 062'191Hl.
1

• "RASPRODi\jA OGRIJEVA". ..... P.en"liOi1~f'ilni!l na 10 r:iI.!.:iI."'. ButcVii dr-Iii Ll SYLm obl icLmtl. UgiI] i' BilflO'",'LC1.{kocka, oriiln}. Drvcni u~,lj K«h T<I. 061 610068. 6471·1Nd!

"'=!U.

j

• VogooCia ,prOOiljem pos. m2,vl.l/l.Tci.06114918).
1

pr-oswr38

.0_0_0_
\ll)m

"'POITENO""_ Buko'll'a
za loziti
l

drva sprem.na
rl(u:d:resu

• Ptc.daiemo dvos.obne ;Sla_L'LO\~u Nedz:a.ritim;]1 .D.ovogrildnja) od ;8·67 ml. Cije,", 00 1.400 do 1.450 KMlm 1. Ko ""k' «I. 061 35 I 465. N.

• Prod:;rj-em plac lJ O~C":5U 1_3S0 lIIi2 u:z cestuj dOJl.vCllj-ei1.ag.r9dnja. eL 061 T 149442.

j

VClgoka Drodaiem S:~ u 1.1]. Brace. Krlo 47i 66 m2 iii llImjcn:J;Q'L manjt u Vogo~i U:Z'ii:a1illdo"lam_ Tel 06) 700279. •
J 1

1 m3 -60

061 539981..

s.a dostaKM. Tel. 6541·1Ndl

~?~~;l~~:~f[2~~~~~~~:i~ ~:
,e. "[el.003$020714·012. o
• Ph:;: 3.000 m2_~Bisot.fltki .K{)ivica.T-el.0623467.17. pQtok, Ru• pg fali6) b! iz.-u Fabrikc 'lig h.an.a i ON, ku(a :p +:s, dVI!I t:ro.sob rla Stal~:a, okucnica 441 m2 dvije gilr.:J:le:, koS'Ij'1: mtJlialiie_ Td_ 062 4~9 3.29 i 001 437 719.
1

• PrQda~I;:ro posll1:lvl1 ~ pros tor u VeIel:bSm.il 87 m 2) djena 14(1.0:00 KM, IJ'Olwdiln,m s.... It!lIDjc:m:·, Tel_ OOJ 540 c 01,·. • Prodaje.m poslovl:I_i 'prmor, O,,,,·!lid<a,n,,,1.TeI.061 )00009.

• VOjDLCk{l po,li~ d'lj~ob:.ln.58 m.Z bli nd 'Vr.il.[aU:5:low.,. Tel. 061 049082_
1

I

• Zern] fi~ta 3.0{N) ml:sa okucni-corn i vi k~rtdicom dlOkrovaj ,gJ":;3d. lh:J:f..vOhl:~ VI,~it.T,1.061 J21119. vite-nd' KM.1'el.
J J

• P'rod:;3joem: "'LJ..'tiom,i.ll" 60 k:s~ "Ledomt![tIo 25 kg, rashlOlcilla zldnll vi trioa, r2Sib 19dna ktlmQ_rn g IT!~_ T<I. (161 1563119. 6550·1Nd! • Pl_itl,s.ka L')eCn.a diml'Lja_k Emi.na
'r)..1

• N.eli m - p,rodajem hc!.,!; 100 jill,
vla:sni~t'VQ III - renovi r8.11~ b.liizu P(lb~~ 2 !ctaSe 1 ku hi:ii je 3 tu 1"21tila, klima, pogled nil more. T d. 062 994 995. 6481·1 Nd2
j j

• D u.ple~klJ~ 1/!) u:s.cl i i"a~ 24{1 m 21. plslt 600 mlJ}tOO ~iface Vraplict-M!l~ slD:r~ iI.i zamjcnil-Tr~billi-c. Tc:J. 061 ,0) 1'72.
• Dwtpos., sran na llidzi 70 mlJ c.g.]! Q."strnn, 314, o<lIiO,". T<I. 066 280 580.
J

• le,rtil i i~~ ;5.00m2 :a;s
u G-Iadnom iJ61 549827.

mtlJ;LWlJl!JI1O

• Prodajern :POvoljna.zemliu u HI_a· di,.'odam:a i BU-Cil Po\oku _ Tel. 0331659"756,062173 g ll. • Prod:a~cm S.[;1Ln 60 m.2J A. Polje B· f.... Tci. 061 195974. .Pwdajem Ijo<l·["".1'ol. SIlIn 70 ml, I k:;:u]I . Po· A 1)66445·203.

po!ju]

15.000

pta.!t'li m obi ek [i l"t.Ia~,od'ma h tJseljiva niltilzi s-c u G. MO~mJ)O'p"Visoko. T<I.061 18,91&.

15~u~~\i~!::;ii~~t~i::r~cl.~'I.~~ 44Z,OJl621.·I.13.
• ProJuicm BI1I u.no...: m r-ez:ice ~ t brija n.je ieJ. af,tata Le.,-'el. 06l :U~ 906. • P-c:lc:ne Z3 oormloe: svih 'lei Lcinn, 1](::-

• PazaricrTrntici, pmd!Jjem kucu i l. SOO ml, parte-loe Z::i v-ikend ire i porodi,oo ~u60. Tel. (16.2391 952. 6539·INd1

~tS.000E01f::' 9

• EksHii

ponud[J1

prodiljem Tel.l06l~

~~4~;~.09
I

adilpti~

• P{ls. p,roSlo,r 85 m2 i ktu;:u (:p+p+s+-prizemlje)1190 ml:tlleenLf. gr ... I.ll1.1'<1. (l6J 223119.
k~r.to~~~,~~,n:r~i~:~i~~:to6j 721345,Q61151339 • iPOSlO'Vili-proSiror 172 m2J "pro(l;iI:~ f-em iJ i izd.aiem pogodarl za :samopO:illl:gu ili:po,likliniku_ TcI_06J 147080.
1

Potrainja
• Z:ap-odclloj z.cnskoi OSIJIbi potn;· ban Sti!li"l do S.Q _m 2, Jl~ clll~.i p~ti(ld (Age"ciia~ T 01.062617 488. • pQ.:rebno vi~ ID(I:rJ.jjh :5tS nov,,, 2a i:1J1il)mljh'anje j prodaru (Ag~il:ldjj)~. T<I.0626n l83. • Ag_-eL'1lC"ijj p.!)l.-e-ban manj i s[an ill p!SODjc.rli Zi:lDrorlilju (p<!z;mlti klir j Ttl. 061677 488.

• FojniC9, S~'i~l)vo, ku¢a p +s + P s.l gariiZom i 4.200 1ll2- mmlj r:;'tAl 1~fi mo. 1'01. 061 260598. • GE'ba vkg dvoipllS". S[9 n M m:2 sa b,ll\onom. Tel.061260'98" • CI"M'Vic:a-SOJli ng tf(l i PQ~b9fl :stiln SS m2/2,H~ -KM. rCnOI,'1r::m sa ~""""m. T<I. 033 617·741, iJ61 964 797.
j 1

• r-wd.aj~i'it s[.an 94 tt'lllJ N _Bteka~ I. M U jcz:lIJQvic!l1 2 oonje, 2 3 balk,or Iia, II kat. Td_03-3/6t2-OO'J_

we,

~::~rKM:1cT6~fW~2\"f~~97 m.
• TLifi:ui~_I(i 'Io-'(Jd I 00, mriS[ii!:~ih ie! dc:st.LlJ[lci,i[J BlH"_ Tel. 001 7.)7 925, Z~ri.iOl_
00. T.1.

• Prod:Jjoem tro50biUJ. :itan [I:jj CLglanama.) c.en mfj rmvn i clio Ciglill1.:J 81 m2 oj- tol1:a,1 0:3 11 :S,potl'l..I vl_ 1/1, odmab useiji •. T,l. iJ66 219 150. 74'J!).11l
j j

• Prodajem s.[;iln HrasD ica 38" ml, je dnoilXlSOb:lll;l, vl.. 1/.ll ren.ovi:r;Jlh ;Moo KM. T,L iJ6130l634, (163 585 902.
l

r

• Prod.

k.r(>vet 200:..90 vrlo povo!j:· iJ6:13:10 034.
1

• Vogo~, ccntar nm70gradnji! Slap 64 m2 + J 2: rn2: baJ konll 1 spnu]I dvij~ SPil'lilCC :sobe + vcli_k[J doe-v IUIJ~ I'lcdo'l,l'rtien, 7 }_O{I(I KM Sill pbioni.m PDV. Tel. iJ6J ,71 199. 6;49·INd!
j

• H:;uliic~ - prod3jeJl] h€~L Sj5x9 m P+S+ PI dvije garaie, OkUeOLCtI 618 m2, usclJh'i3~cijCnii, PQ QOgQvoru. T d. 420·'19,>IH81.
j

dn3?..a pos..l!lvoi 17h.1'<I.iJ62006319,03362 • Povolj okucnioom~ Rodn;<';'.]
1"1(1

• Povol i 00 prodajc_m gar:s.onjcm u ceo t;rull ilas;;!! 28 m 2:1' i-e PIi:I~O-

prl:{.ern! pr08mr) Z.VilU _po:sllje
j

• Pr«t9je.m .s [:!i Ii na M~j La:SO Il1Z, 83 sretiC'II:, namj~(enl garata 2:m.OOO KM.1'd.iJ61156261. • r~rodilljem S:lan u Lu~animafl,9 kv., cijon.povoljo". Tel. 033621·02),066 3578Q4. • Prodajem s m.n L.I N ~dZ::J.rici mal S9 ~2! nO;"'o.c:n'!ld!liu~ 1;ij_ 1.500 KM_ Tel. 0615()'J2;9. • ,~r-em stan 'U NC~'tim :S:;ln!.ie~'u 86 m.2)] j.:m2: verafld~, s::reden),9I1!O[f01] ~ 8",ki, 190.000 KM. Td. 061489542. P;rQdaicm trOSl;lba,Q Map, ~ prB:rom na Breki 95 rnl, spnu l, cije.n:a 1.00.oo0EUR, •. Tcl.iJ6.I.'40015. • • Pwd:aj.c:m U:IllJju 1.1 Vlmx.QV1l1.400 m2. Tel. (16I 202023. ._ Pr~darem-i:~;~hjem posl. (lbjf:kat ~.0fI(t. ml + 4.0:00 ml oku&.ni~, sa ilSi· ... l.i:ra~ i Il) ~rk i[l,gOnh U.~ ro::igis,lr(3Ja nl pm $.araJ.c:vo.--Mostar) nil 17. kilo·

,n,.).

• Pia.ni no Cali.si,a re8lmurl ranj u odlj,oom ",nju, 1.850 KM. TeJ. 061 13)750. • TrncD u Sliij rancu ifucne m3Ji DCiz :S~IJII:ii.~k-elJd.nie. T-I:!. oti 1 145885,. r • POlOWfl Sony P L,.l +f:i p + M..oj~ "ik + Wigri". T<I.0611 57571.

H 19.

n T,1.

(lroaaiem kucu s.g ViSOKo pd~mlje+ sprat;. 06120 1700.

• Kl1pujemslol.ndo50m.t)oa relilcijj VO~llic:'~ AJi~iIlOr DobriDj;:r. Tel. 06) l)7344. • Ag-C:lJdj i li:I Ile-krcrrd.nc$lill]j,I)'L'll za kupovi_nt.L 211·914.
'l'ij.t

potrcbllo T~I. 03:3-

• Hi t no ;prodaiem kucu HllliJ bilMto. It U.s.eljLV.iJ, Kov:.~j-Stari Gnd. Tel. 0615]2000.
j

• Povolj no pr-odajem stan u Hras.ni<i (,4 m I). T<I.062229677. • P-ovo1jno kl.t6:r od 4.E4 m2 nJ 4 sprata i 2 p05. tJl;aza,1J.OOrn2okucni~ ce u Ri!I)i;ovi-ci", ~v,lI!i oOd 16-2.0 h. T~]. 06) 1l0504.
j

j~ ku~vi ne_, hmajmlj iYanj~. www.'«oI.b,TeI.iJ61 204 12l. N

• 5 REAL NBKRETNINE

• HLtll,Q prl.ld:ajcm k u-Cu lJa Ko~ v:al:im~~ H91 ilbaiL~a 11 ~S_ Grad. Te-l. 061632000.

• Kupuil:rnsl1m u :Sm~j.r;vYjudjtn!,l dajem auto plus dopla[::L Tel. 063 91.9 54-4. • Agenc:ii i -pt)ltehn L$1:9llo'IJi Z:tL i:t:n:aj.rn1jivanio i prn<iaju. T 01. iJ61 925649. • Tr:tli!1lo Sl"Sinll;;,mjdl-I:'f1 :.:a ~1f$nQg diplomlll"U) bl i'e-cenlnl, nil cd go· di.o<. Tel.0626.11622. • ,K LliltJ i~m um_lju u, Viookom. 7·19<1ulum •. Tc1..061154540 .
j

013lllS·S.!)4.
474657.

Ofse[

tnaliinu

Bl Roland_

1-"~l

n:~~~~J~~f~~S~~_.2~~
"el. i

p.rod,·

m:{~i 1.

80.000KM.

i~~le;~d~ti ~:i~~t n~1J ~g
Te1.06 I 214 ~11.
j

• PJtld. 8 du lu,t'Qa il:-elIllic HQ ~i!Jni ~ l )6 du Iumallooljine. Tel. 00.5 61)S 794. • Prod;;dc:5e kuCa nil Bist:ri.ku pov. 150 m2, ud:a.ljena 1,,2 km ud H:a.i:i::a_rtije iH IOmi.nma hod:n" PrcJijep pogled na. tT~d- K uta $1: :s.lI;'~ wj ~cd .3 lSs-eb ria SUI:na sa odvojeni m utaztmll. Hz kucu se

• Prid::e:1.fi gran vrlo fI1)voljno. 062157900

• Zi1l~ g;tige i :gl ls:te 1.a lO'vS-fnuda »>lsrrmk,. T.I.061206345.

'pm. Tel.

• A. PCllj~, A·faza

l

033 544-7

n. Q66 727919.

TMP)

70 mll

• 1-~ilf.iO stan u Ve]~i~ima~ 35, In2:~ • rio 1""oljoo. T <1.033 Z42·971. .. HraSll_o.~ A!eja lip!i ,prod. 2-soblill mn 55 m 2. Tel. 062326

ad

• Sve: vrSl.r; re~a[U~'gradi:j l:3mpe~ijlJ 1 Orodsk; pod. Tel. [)6j 689 ,.3. • Plhtd uIlLja.m;kih jarcbiearki nih Lstebrefiih ~oka no:sj~ic9 zlali dc.-

• AJ ijl<l:sina ul. ~C!d sHul Kote\'!).

no.

• POlrebno ,",'i:;e kt,it;.lii '.,(iIlO .... ig:r£ld. a rem tjiSLa Zi3 pr-odaj u na I=!oon.rtju

Onevni avaz _~_ 206ti~trg_i~
• gr:Ih~ i ostalilt. T~L 001 tjet
rt'l,l

,.".

53

7,.SO,,3,:;Om.T,L06j514.SS. lj181l9_
• Fi5kalne • Trake
2";;l

2 ~<::nd-i.: za

b:Ui'tu_~ di

[[1_

v 1lanle pcstcva U dom;ilc_iILS[V1.l,lfiTr

• PO! reb twa djt-Yoj k:llteO:i

ea

IJ'iJ..&iI-

Odri~fi,;'S.rng i :;Iiuriramo web !limr,l ice za ~:POSao, Tel.061334895, e Perae stakla (prczorskn, vretna, vazne, s(a];tleni stolnvi, lU~ I::abi.ne~ ogled,la1 Saeujevo. Tel. 065 ;94022,
[ok.

• K LIt"] i ~m sraru devizn LL~li;doj u, ubvemlce, ratna cdsrera, rl lenlee, isplata i dolazak odmah LJ. FBiH i R.S.

kasc na krcdtt, Tel. 001 mjercnjc i;.eccra u krvl,

m L R::!d 1.1 Dans.Koj_ Pumi ~~o:~k1)vi) 5Imjd ra] i hrana cbczbi iedeu i. Plata prema kvalifikacijama i de;SOVOrlL Info. +455 146 4870.

T<1.06111S237

440-747.

• Kupulcm stare neispravnc mal!iitl~_ Td_06297.2 512.

ves

nie icpiba, 1 m.2 . I Ki.\t i namjcli t::'lj;Jj u~:ao - 20 KM_ Sarajevo: 061 141 944. Tuala: 00] 587 72J. 732.1-ln

• "UIG IJEN N' • Du binskc

PI"'-

• Dai~m insrrukcije i~ lJosan.skog jeaika (gmmnrikn i pravopis), Tel. 061

86>1536_

rvom dale lnscukci]e d'iilC'~mil i .sL'U~ denrima, IQkQ~ godin~_ Tc-I. 06! 3&2

Pecfesc r me reraad ke sa lskus-

Con'o", -TS. Tel. 00 I 8.6105_ 201-032.

6013·INdz

• Ko fer za pu rovaoia, plus dcnl, nov, .sOx60~ S~ ~ifrom~ lefrino. TI:J. 0-33 • Kempler Soling pcsude, 1l0VO) clil!!1.f1po dogovoru. Tel_033 21 ~-259_

4411--747.

• tislimo srembene iposlovue prestore, "ubil". Tol. 065 ,Ii'! 022, m, • Skraclvanlcpan mlon 4 KM,:si toe

• K up ujem lcmljeno araro, du Kale, scrvane ~sve pr(!dmetc cd zlata, naibolje plaeem, ispla La idol:llza~ odmah.

30J,011471.S74.
lijuJdepiladju
_i.

• .M.aniu dkrinju Gorcn]e 70 KM. Te1.062~n 512. 51~7,0_
• Fri zkrer ugosritelisrvo, vel iki licme
III

• Call CCDliH 1.1 Saraievu ll1lli radnlke sa pcznavanjem nierQ:'lckog jezika i rada [J:EIr:3QJ.n:ii,ru. Posao relcjonlsre, koi t pu [ern relcfotl_:j prcdaie edreden e p roi::tvo<h::_ Tel. 061 928 053. 6488·1N dZ

1f~.ro6T~i3~:i:
455930.

T<I.061264364.

Td~njska!,NL

Dvcr.

• AgenC"ij~;.:;iiI kupovinu stare devizne !l:l-cdnje, ra me odjtete i dlonlca. Is-

• Prcfcslonalac moler . radlm iPE"Or-es;iOJi_(i1 i od.guvoro;;;l lJ;: S~tit! runci]u, Mogucnosl pladauia U 2 rate. T~I. 06] 244 463_

• Vr:;.[.m cbukuzanadngradnju

756-

pedikir, T~I. 062 435

IIQk:

• Profcsionalno cis.ccnje kuca.posl. [}bjekaLa~l-epill:ili t ...amje!ra.j9_ Tel. 062 • Ag~ nc ije "Tera" njega starih i cbcIjelib,24huzVilS, Tel.o.c 1,)57021. • Owilj 118 ielliil. hi radila na moru IJ ~ uci, ked porudice.Tel, 06242.2.2.90_ .' Plaiorcrapee nuelne masa:!e nu di usluge i rchabilitacije.
t

pl,]aodm,h.Tcl.0624'I7SI_

6374·INdz
• Rarli.m rQoJcr$k(l farbarske (lOSlove po pristupacnim clicuama sa is:_lc:usrvo·m,~Lsm· t uredno, Tel. 033

• prore$O'-_i.c~ engleskog jezika daie l nsrrukcl]e i prevodi ave .... rare tckstova, TcI_061139341. • Dipl. LnteD jerka dajc instrukciie izmutemntike. Tcl_22i·~990,

• Kupu jern dionice, sraru deviznu ~tc:d.nju, mmu OdStC["IJ1 vrlo pcvolino, ispla tuodmeh. Tt-J.·OO 1 8632:24_ • K upu iern staru devunu ~led.rlju, rarnu Qd~tC·LU, dionicc FBiH i RS~ isi pia m odrnah. Te-], 063 :s.9564(1, • Rupulcm stnru dcviznu stedeiu, r!!lUi u (I.d~te! LIJ i dionice svi h I'i rmi j fbndovn, leplata cdmah. Tel. 06] 375•. ]00% najbo~je plscam sraru dev] zratnu odstctu i dlonice

Fruk [810 v", za baste. Tel. 061 •. K:3 rc ""l3.RAZJ L ,., N. S;lIr.(IIjtV(l! poreebne dvi ie radnioc. Te.I. 061

le, ToL667·880. zi~rru!~:r M5·l07.

.' Profesorica

hem

ij~

daFe: i 11S;1u kcir

412-486. Mob. 062 4g1 192.

• Tresjed.dvosied, komodu, sccl]u, dvlicforctie. T,1. 062 814179_

73m·il,

.rf:~~~f~: b~!~o~j;3

SIBI5_

7483-1"

OjZOJJ_

• Me-di ven nj~m_lli~]::e~iu'apeza vene, knsk~ orlglnal, povcljno. Tel. 061

1161072811.
• Porrebna studernlca sa pozna"'~.nje_m cngl es.ko.g jeziku ~a Ls..P'Omoe nil. recepetji boreta. Tel. 06]

maTel

• Kaleu "[agcda't na Marin DVQru~ pc trebna konobarlca sn iskust vom.

634.

brod>.o; pod\.oo na
• Dviie Jdalike

• Svc vrste reaane

grrade, lamperilu, vtata, TeI.065689523.

Tcl.061247786.

T<I.061 S25 347. • Barske stnlice 3 kcru., ~ n asloniaeem, raeralneu alarnoi boil, kcenn sjcdal t~1O u odh.cr.!o.m :>lan ilJ! ~i [tl] iii 250KM.T,to6117l109.
• Ros frnjtni ui!!lrndbcll.t du _pHdio 5"U dOller9s;9sifonom_ Tt'1.061134(120_ • Va.gu digi~alnu rijr;jf)Q'o'1t.Tc-,l.OOl
r

(srotice), pevohnc.

21901B_

6527-1Nd£

mOrll.TeL.lI6l894164.

• K V ku har ~radio b ill 7 i 8 mjesee na

~~~Ih~~tf8g:72t~f.lu'B i dolazak
864.
film

111.1 ~led.nju,.

'kol.e. U'p;"'n<>. ToI_033/235-141, 061 18S 451. 7)68·][, • ELEKTIUCAIl. sa VOD01N-

e· Profcscrlca instruira materna ti ~ ku t fiziku! Gi_inn!!lz:ije i Tebnii!ke

• PrQfesot ~fls_I('Sk08jet:Lh i ovlasrea i sudskl prcvodltac dale casevc i r revcd i_Td_ 033·6'9-113 i061 25 l 294 .

~ecj;;:~j~t~l.~~ ~m7;~-1! n9~t&e Prelescr .oicmackos Ilj~rLO daje instrukcije odmslim osobame. Tel,
VI:
J

e· Profcscricn nje.mn~k.og iceika,

ca-

[reb:an Li'i.S-[J'UlOt VQ:;J:t.l.j~Najpo-k .... l inij i usl-ovi :u. gradu Siil"ajC'ro''lJ., o Kati latl: 062: 2.94 .509_ 74%-111

• Auto Ikoli LE,\U FORCE po-

• F4s:t fudu "TORN ADO .... BaU";a~jji)mS;argc:l! lraZt radnlee i l rednl ka. Tel. 061 1M 704.

z

• Kupujem devixnu stcclnj'~b Fcdcract]n, RS! ispls [a cdmah. Tel. oti,j. 027 • K U pu [ern staru deviznu ~l-edtlju! u :trotu, dionicc i cerdfi}::.ale, is·

• tel Lle ] i clodau'iO ~f:3di ~~ i liieP'O izgted.1lli javhese. Te.I. 0616:Z1304,
J

pl",odm,b.Td.ool

]91036_

ST·ALA TiE'ROM rade sve vrsie upravkj sUI(~h i. U~Dl.dnju (!;orih bojlera, peel, sanhari]a, el. i VLl· do.-insr.! i!1dikatoti! osigur:!i6
j

06-1244 562.
1

ieli.k;t usuceniclma i

i63N2.

Zil

trgovinu

l pkc:·

pravni

Tuf.tu;,

00"'. T<I.06 I 618483.

• Vagu dtgl Latn u Jdeeu

do. 300 kg,

• P l~lctl i Mmjclimj, prodap,:j i pro i~..... odnja, stolcvi] swlice] rlvosjedll U'OSr jtdi tid pru.6i: f:twe vrM.t ko.rp.i. :oro (vjee:'Tc peluin:,. fc:utnr; 1j ...bi:ro~e, r:Jdimo [po rlarud~bi.Tel.ll6] ll~ 008.
j j j

033/23,-Z4,.

• C~vilbd:1i.n.tci >lVENE RA ~ u NedZariei ma I'0treb:r.la jedf.i-9 C 1} IIi.dn iCiiI p<!ilulivanjc IJ sali.jo do H. god. St .. Javili se na lei.
Z:Q

H9388_

prignvo.-i i ·os.~~~i pos.[ovi. T e-l. 033 463·306, 061
~;;ilbej

•. Ku f.lll i em :!Il9rU devi:znu i:ili!d_niu, ram u od_~tc(U" isplilm od.mlln dol il ~Lni.n_;;iadrtSl!I.Tel.06' 337 >93_
1 r

t<>me i ,I. T.I. 061 221228. 64SZ·INdz
e· Alu lill uz.lllC 20 K.hltm2. Trn· k9s,!e :l9'11jese 20 K""Vfi'l2~ A.J LLi PVC rol1!tllc) l-ell de-~ plil tnr;nc: r--o~ I elne, Cijene sa ucr.adnjo]n, Tel.

,""wck" l~gooiTcl. 06.11.74192,033 ZI0·791. 1161511.49.

• R~di m molers_ko-rarbal'Ske :POs]Qbno cluo i povolj rl0 rnd.no lskus·

ro:su.

• lnSlTukcije L7: malemniki!!!e priprem c-za sigurn~ upise, poprLlvlle,-do. lI~lirn kQ~i_ TeL0334tj9-%5_ • -P<!.rkernr:ski -poslovi! rljema~ko ts:· k~L5-t"'Oi k vill itCL I"IZ; gn:lmcij IJ. Tr;l, 063

e VK kcriJmitaf PCl5"I:av"[jO'lkeramiku ;[),lIjje(li I';!.ijeu gtadll_ Te.l. Q33 444-631}~ • N udimlC dctd;ti ~kc u~tU!;!!: btlO koje VfSte] diskreeija :mgaramoynna,

• Kupujcm: srarine ordcnc, me· w...1i.r;!s_rcbro, p.rr.::dmel[ IJId s:rcbrs_ Te.I.
1

3548-1 No;;

0611 J9767.

1521Sj.

.1i~no.T<Lool139767.

• KU[lluj~m: s:rebro, rto'ilt!iCe! ol"dene! rned::ili-e
j

sreb~lJ~ plf!kcle i

0332 11-484, 033 767-~5, 061 131 447. &475·INd~

T<I.062378818,.

1"<1.06148160,_

• R::.:sb[ii1dn:a

,·itdn:a i. Clrmar~ 'lfilga.

• C, f,u CO LJ..cEG .i>Ot~bn. dj<E ',Tojkm 2<1 L:!d sa iskusLvom (mhda, ~odr,J;!i:), :a:d:ri1:sa Z·i),E;.~b::iO~.a4~ tod

ORR.,. T<I. 061 746 078.

e Ozbilj:n 9 Y.ena I:iOlxi19hi 819 ri j u foCn5"ku osob1J, mOg1.l~noor i doilVCtDlo iz· ddavanje.TtLQ()192S649_

• Sljivu i os(itle 'V('SIC domacih ridd· i~-Z~n!.~l,J 8b ujLLlru_ Tel_062 765997.

7S0.5~]lI

Tel. 06 I 917958.

• Dajc:m inslrukc-ije iz. ma[Cmai:~ke, adap1i1C"iju s:[_a. ri;S:LpSI pn;id~ TeL 062 216-

0•• 723731. • K ~~p\Jfern dC'lfiznu :hc-dnj "om"h_ Te1.06! ;;26918_

• K1Jpujl!m dcvi;mu suxlnju,1 Llgo i Pri~'redne b:mk('~ is-plat)! odm~h_ Ttl
L.tI

i5"phu:a

pcc;vu,povoljo"_TcHI6114773·3.

• Mi.ni pek.:ara sa 6 eEaZa,"Zll sl ..sdce i

• TraZtm .p0:5:ao obc-zbiic:d.ena. :s.S:S~ ima,ma=.ni(ikal(HIMUP-a FBif-l_ Tel-

orr",r +/~poVQlj00.T.U)61147711 TcI_061 753 3", TC:;,nj.
marke
• P.-Qd~j('m

• Katpid~i"J.~~ J!r'lanj~ jednokri!n.i Ben \cul [{::iIiit("fSke Ij]!:±~iI'lc HOfmilfi sa :pm reEirn ala [om.

061714431.
• Mladic

• Radj m kern p]emu nil: mole~j? k~rilmi.ku, del ]_~minaL! povotj['j;~_

904.

niok,.5.
:H ubill

e Poklllnjam mnc~C-c [jubil~l.jim:j], !ivOI i!1 i;!l.j ~zb i1j ooi po rodi ci!:s t!,I:l"OSol Z mj.eSieca. T~l. 033 203-7] 7! Trav~

• Mole.rski rndovi gl~H)van ~c:i rnoleraj I.::tnr_mi~ki rodovi, pO:~IavljilJlje dglp:Sil i l.:il.mtnatii. Dob~ ~i]'n i lil9 manje pc;-s]o,,·e_. T~J _ 1161
J j

• EilgJ'i;s.Jc.i i kQn .... _r~ac,Lja~::!IO::op(lv~e e i s:redl~j-ojkob::e-~ Q$fll)vi komiJjmera~ progrilffiilJoddnvnnje,se.rvi:s. Tct()62 S9 55 99! Sara ievo.

&~~.~S73.,!'POd_a kernmike, i
j.n,-"". T01.061316 541.
•. B.~"':;;!JVKV PTT sandLl~diJ

• V rtim ugradf.l jll s.vib vrsti3 parke[<] sa bruik:nj-em. i lukira:nj-em, t!lmim~t.a, Tel. 033
• S t.ol_iltSke 1,l$I"!-!g~(Xl povo.lj oi m cl- r::.di u_gradlliubm"'l1~ c;r.ma.~ kanHli! fa-

379 Ig9.

H 17-1II

S!i~~Tkno.m SSS! p-Qt[JaD;[ rilcunanJ,.. e-l1gleski i ~p-.lmski jezi k, 1raii POS:11i1l, Td. 061l8.t
wn

ie

tiildil

SOL

440-747,005 SIi'!0l2.
e Un~d LLje:m~Jbdre

• Ci!iti mo !XIS, I'ro:slO~

ta ku.ce! :stim o~ II Sgr .. le~lu, {'ix, l~l,
do

e· Kt.I~·uje-m devijo'~L1u s\~dEljll! rfi!rnl odStem dio"DLCC fi.rml i fondo1,1L!",dOr bro pl"9:~:ilm~ ispbu:. i d.ol:3~k OCh.TI:'.ID.
l

• EclEKTRlCAR ,til; "pmvk" hojle.ril ku61.D!Skih eld,trieIl i.n :a pimu.a i inSIBI:aeija, P"oVQlj no i
l

"Ii'~}- TeI.06Il8! 80),.

• P~(:Jdaiem tl gajb_ama \reCli Kill,i~i nu smklcnih ilida od I 1 (sn.rilj-c'VS ki K±r .l)~eli.nj;,] dru~('Va u LR koonicamlll i mOl"n" m;;ce. T<I_065801229.

• Cuvilla bib,_djjf:I~ us\1Jrn stantl na Grbav.i.ci ked Zc:Jjinog s.t'4diQ.~a. Ttl.

rojo,'u"Tol.ooSS~4022,fix.440·747. 061419j71. 300199_

i 'Vof:njalc.t:

II

Sa-

Tol.0.303668&.

k""lile'oo_ TeL 001213103_

mOVll,povoljoo.Tol.061 507683. • Eleku·i car - i;;C:~''I.ldi·el_ r:,tdOV-i; bl7_..Qi
kvalhemo. Tei.0611 B829, • KOlIlbi. p.n:vQl n:amjclt::tj.:' :sclidb~ odvo:;r_ tab9S!.!lg m_Llild:a,ftiJ·lJo]ii1o,
j

642·458.

e Ci:':lim:l'l.;;U1Cl"ci pc:;, prm;lllrl:". Tl:l. e Pou:tla bi :Sti:uiju goopodu, T-el.

e Kl,lpuicm Ci.cvi;.:nu ~\ednj I.t, ratnu od~\ew., d ionice I'l rmi ro:n dClV9sa Sarajevskc bur"Z{'" is.plarn. i col aZiJ.k 00-

742l·]n

• p{I trr;b nc 2 f3d.nicc Z<I prodilj1J pitc i-pil9dii l kOJlQbar, T'e,L0612471fi;6.. • Fast·fudu: piccriji loIA.rei!lo,POll'eban pi~-maj~tor~.pO.m~tw8 r03d!1ica i 2 konobata. Tel. 1)6 I (14;13087. • Cu~'ai!;i bib dlir;1c U :svo.m iii V'".i.~cm 8 La_n\] pomf!g!!lla \J k u fi, Teo.!. 061 :2.20 i • EDp.l cs-ki- r1jC:JIl$(:ki irrslrukc·Lj(:~ pre.'Vo-ch, dipl. r.adovi, disse.nilc-ije profcsorica,. :StU~j-cvq.Skenderiiiii.
I J

O:6J

m. h_Tel_ 06) 960 786•. K u pu i em Slaru deviznll
[,iJ(1l1J odSu:tl.ljldio.n

:;;led nju
t:aodmilh.

:i!:!!1 k~tt'Lc:ruJ tad ...i ·s:[tJ ~m!!lj _ .... l.i.ki pani' h.ril5i.m'~ ktima SI3 d.lllji.n e
• Motor

~j

,~i",.T'LooH76JS4_

r

• Kucrli maj:stor pm.mvlja g,ami,._.e, I u:;.rcrc~ plljf(lonjert"~ br:)ve! _b~sl~me.. !a1I~.f-e!s;like idr. Te.I.061.S380] S·,
rodo ...... e-!

Tel_O.] a366S7.

il:~ .ispll3

J

dvo:;;,", fo\cl;" 1.300 KM. Tel. 066 1(164:13. e Stiiru TA poeC 4].1 KW cijeni:L 50 K~l-T"n;J)-17J.
I

• KO?'1l i fl.amjeJLaj be:z boj~] U'(}sjed,

782.

• Oba ....,iJffi ilditpLilCliei (I:5laleg.TiJd, l VtO r,JQ\I'Qljno_Tel. (I6] 44226J. • Vdim.pranj.r; l(:pih~i ili$IJJla~ bl:'Spl. kuen_a dOSta~il, Te~. 1)61912 937, • Vliimo dekoI~cLje l ad"pL:J""ije S-!:ilM.benih i ])OSlo·\ll'I.ih prOS-lor:iL l~e]. • Po·t:r.tb!1s rndl"l i ca ia P'OSh.l!~vanje u tI Mos[:m.t, sr!!l.n. tJ MUla obezbi· i

• Kupujem ob'Ve.zn ice... devi ne :hoo nje,.l)t\'Ted lIa baok. i J !.i!;rJ_ ~3If,! l::a~ j:5:pt!!li3 odm-ab , Tel. 0fJ 11.7191).
d L.I~~

ProCeplje_nje i i81li ranje ka naH7.9~ "ii,:{vQ.lil.th 150 cs.ri). - h;p.iti .....Djc a [ p reglcd kanajizacije kan1ll·ka.mc TOm. 13 r2e in(-er~'enciie, po-pr.wke!
r

• KAN A.LlZA.Ci)A - SUBA.SIC.

obez "dn",n,s,.

ToI.062 139453.

• V ~im pri ~e1,rQ_l pLU·1i ill:!!,J dob ni m i klimauziranim kombije.m T·.s VWJ more: i SVI; drug-e dc:strnacij.r;. Ttl 0:61

S{](l19L

r

o<!nav'mj •... Tel. 033/223·560, 061 1{](l078_ 7437·111 • TEPSEIl. S.O.D.• Profesion:li·
l

Tol.061338893.

• K 11 puj-cm dionice fOf) do,,:. i pre~ ob"t::lfl ic;e i dc~·t:t.:nli bed nju.

• S~JVis rliCuIl3.nl o;j:M:aio'~,iD:stlll.aciia wi ildQ'i ...S1i!) i.rnemcl to ilf: k.c;:ija!:3Mivirusna zaAli [;il r.atUflilTa, c-iSCeoj"e vi· rLL_sa. ll~n:I.""'i::T:!:ik i i sof!vc:rski pTOhlemiJL(d. T~I.06] 2'-43611, e Kirby dubimko usi!Silvilnjc i _pm· n it tilima~, eriw!lil: i s.j-cd.(.-<=ih rn itu~3
l

m"'" ; k","" b";:wm.TeI_06216>566• Gel::ta lli.'d~La.... ~nje ~ilh:aI:'aJ uz g.a~ mndi". ToI.061134026. v<""'rij'i<is.\o.>OKM.T,l.ooJ561132. jom"T,1.0l3>41.365,066897S49. ToI_06Il09120. 4S3·029_

•. ~Lne

prodaie:m

O!:a

h~m. t.i~nje:,

T<I.06394HOS_

• POIJMj:3JT1 ~ m ;;r~i[JU~[rilLdtT·~ et. ~P'Orel,s",e is;prn .... Cl,Tel. 061 &90 067. o
SiIYO_ Tel.

• Agcn~iJiI ~Mekiiltll • !k:ucna njega i pomot :Sla..ri.IT!i bol~Jl iITt! 2:4 $:ita So Va-

1162324716.
Birrell

m•. T,I.061l37641.

• M~ie:niam sliclct: Zivouojsko ~ar~ O.B 234-6119,0624&l7 ll.

rid m IT,!a~in_ii;m.a ~iS1illlO: namjet tail unu tnlsnjoot auta tc:pihr.:: (tes.e), ili.sClne i k:amene r,JodO'9E:' (,"t;],). 1'01. 06.1 524461,033

ra m~jkv .. Hlemijim kirbij.e ....m ~m~ l pon;m •. ToI.062 I 1.8102. «zinc, Morcoocs 107. T<1. 002414 nO,0634'.17n6. Tel. 061 ISS'IIIl_ • VK V clektricilf, 014_
• V!iimo senisir,l1lje ~vib ,1n;ta lliilkomjc:l1IIj,
lJl

200·003.

7426·][,

K

om

bi

-pre~IOz

do

d'Ji j~ !"One

~IJ::]a:i,~I~~:I~·~~~
-1Milodje.ln
i I Lin za 8udOf.!e~ rn·od_a~

"'TepSoCr" s,,(].dojl 58.vL'cmcnim I'tl.lliUr.u:un_fI ~:i_SIimQ: l1amjciIaj unolrnsnios[ aLUii] (c:plhe (rese)1 lrls.on~
j

jed"o;. T<1.036 576-925,063 '16() 775.

,,",de JX'~ovc (,.;]; .. ). TeI_ 033 1{](l·{](ll,061514461.

• Rabli~ni l"rij~f.I' 1.700 kQ·m! 300 KM u izuz:emom sumj1l1 S.mrnjc'lo, • Radim i prodaj~m k-ernne S:[oJ.nja~ ke r.l.6oib velieinll i oblikil. Tcl. 033-

• Arb Llr;k t~ ~I-si slru~ni mul.i:or Ilad ¥~l~~.~~66-4~2.d,-~:n;9l&ki_n 1'9dova_ • P$.l:k'eLSs - pOM:Ii.'L'lj8",bfl,J's,i laki~a parke-[e,~.if.lodl pClsl.avlja lllm in·at. T-el.
j

i

rr~ ]{azllo
61:9O·1Ndi

aUsluge
PROFESIONALNO FJESAVANJE KOMl'JUTERSKIH PRO· SL_, I'OVOLJNO- UGR.ADNJA I ZMljENiI KOMPONENTI, ANTJ VTIl.USN" Zl\.STlTiI_ INA ~~~~';Z~,Jj~St6LilZilK NA ADRESU. TEL 061 110081. n~9-1]'
• Na i povolj ni ic, rHlj kval ileln ije ill tJrni n Liskc lahLzi,nc 20 KM, 1mka"slezavi~w, V<lnlskc rolc:me, ml)n i1l;$ Vnl tilLt bUr! do "":r$l:jj PVC prozod. Tel. 061 SOl 40],

• R{lUe-xpl;]5l 10 g{ldin;a. L.tl. Vas., Povo] ino alumi ni js:k·~' ~Ill::tin~! ....a.ojd::.;:- roktnC;.. Imrmoll.ika vrat~ lrakasIc' za vjesew T ~I.06] 219· 360,

i ba~darcnje garilm:·iju,

7469-lll

clektro· [enniear

~~ir!i:k~~j~~~!~~i;i~![:~~:sl~ • Daj-em ii'1:S;lrll.k~ie iz n iem.!!It: Ito,g i jezika. Tel. 00] 58g616. • Dajcm irts"!;.:[ukcije ·sr~dnjo!kol Lirna i SilUdenrim.a hcmii-c. Te.I. 061 ]

0<52177796.

• Prodlljem .~ mllsinu iLSi liD S4l p.rom ic.nj i vim brojem Qbru~illj ~led i e1. cll_ergj iu ~it1i;l pLwolj!J~ J 50 KM. j

T.I.061162411. icttg;~

j,

435_

• E!e-klr:iboli': I!]. i MUl:lacije.. ::m[(1ma[Ski osig" indikatori Z:il banTu, -cl. cojl-cr, d. sporet i drugo. Tci. 061 312 • Nadoknadt!
~lCI.Cpravrlim

Tel. I16J264 >64.

• Ov bsre:na Agencija z:o. kupo"i· n u deY"itt'!;f:-~ledtlje~ nH.L1f" od~!e!e) dion L~. firrni i. fondova, N iljbllljc: fll:a:c!!Jm, lsplala i dol9:l:aK od.mah.

P'ODr.avljam i ugradujem br3v~gar!3~[ta ~'Iu~a~ ogr:a.de icSUi.JD, Dolazim na ild.res:u. Tel. 06]
• Br.II.'i,l'arJ

Hi 078_

6528-1Ndl:

405_

n

• .Pmd:ail:ffi Z!3sliilvu. T-el.

~~t4~i~f37_ i spravne, m~i ne
alblun

235·-768.

100%(nm"",).

T,I. 06] 213019.

pu[ern

Slvo.To!. OJ3234 ~09, 1162 82 H2" 4 214.w9,0.1482722.
• Sale~iE~ku • Prod2lj'C'!T.I vi·tafon_ an tcnu
:53

• Kompll!l

Zi1!(H[tLj:d::o

eRr--

Tel.

033161'555.

• Af:urn.a &eOO~tsk.. s.imadj;j];, goodc:[sko sni moinje. dloba,obi.ljehvanjp;: meda~ i!:·~diTani~_ Tel. 061 2Q7 1.48!

Qdm,h u FBiR; RS. Tol. 061 175 l37 _ 7295·1"
IJ

• K LlpU ir;m s:t1!ru dc~im ~lcd1;1 nj 1,.1, obve2nic·~, rome O~IeIel d.io· !1Ltc_ l .... '"plat:a i dr;:lla~;lk, JI:i3; ::Ir;ht:su

• PO$(9"lj9m -s .... e \rrs~e .ra:tke-I~ 1ilmi.nar:al- si]}[Ki, PiltOs,_ b rm:irnJ la k.iram i .... sve Clpr!!J'Y~e na iii m :S(;Jrim Jlnrkelirn:J. T!:I_ 00 1 813

• Pwf.r;!:i.(JriQ!: en;sl.c:ikog daj e l nSlnJ kCiie i prevodi
r

«kslQVlI.T 01.062739347.

ptIvolj JlO sve vrsle

ruu"·

204.

S529·1 Nell;

• Mo]crsko fa tbars;ki rili1ovi: mole-rnf, glct"ovilnjc :ddO\lLi, edelpuC;. Ilje· plf en je-sliTIJPOr:a i mwl:;3~njc fl] rcl:i~~ .... ]o povcl.i no i sa islms.[Vom, Te.1.1)b2 r

033

672741

op.rcrr!\J ~ It(;oviru.i: Vagul Kasu, r.a.rovc]

TeI.061 HI 347. • N ~tl m povol ino rns:pmd.nicm
r

d\fil rcsh'c:ri'l_

002213732_ 381987. 139.

le~i~::~:~:r~-e Dol_azimo po cilimll:. T el. 033

~~~j~i~~~~m.;:~~ ip_ge. Ttl. • Kupujem stan:: a'u,Htij:s](.e·~d
6S9~2S01
je.zi ka o.s~ Tel 062
j

jcmilcke

061323

markc 9{l6_

i

6485-INdz

n"~"o·; '~'rpno. Td_ 0:>6884-613,036 683-l149,mob_063S91 j 18.

"itri.!1u ""'SQkQ"! pllD klJ Jl'O~~dt·

• lnslTukdje iz engleskGg n.1J"VC".Lm3! i ~n:dnj~k(l.h::im~. • Arncric.k·o ptal'Jil! !t'pina

• K upu fc:m. umjemicl:::c: s:Hkc:, mate· I ij u. :ilari Il~k:i.lj s.at:o.... zidnc,. dicpnc> cfume] o_rd~nic'! :lnile::ke i os[ato. Tel.

033456-10',00IlI4405.

dub Lmiko u:sisilv;:mjc} i It"Yu~. Tel- 061 521

80·150KM. Tel.033533-631.
• R'I:"k.I:am.l1i fri!tdcr

• V~ mastnc 120-100 s\ruj:a 1'1in 120-:15:0

KMI SpONl~ KMt (ricid Cl"~ staklcna vral:'
1

olimp;j,d,. Tel.OJl4S6-50S,%llI4 405. 96,126_
\OJ

KLLp !.ljt III :l-u"-efl iT~ . Sa f$je~k.e

• Servis: 'i'd mllstn .. (G{j rc:nje] EI Ni l, KQIi ~::!.r!Obod in! KSl'ldi,) Zanu:si, Ibcrna)1 sJKl're:n boj,b:ml. DolaZ9k besf.l!auu~' Gar-!!l.l'I;r:ij!!l_l Mob,
1

e Svc molcrsl-c usl ug~1 fi.lrbilni!i: 8101a.ri lei r:adii!!JlOr.!Ii, S'ljli ke:rn· rn i 6I~ki r~d{w·il l:l rnjcn:(l· f U.!;iiPoolavljmnje khlpica i laminatil. BTW.II 1,::1,:';;1] i~t::L.ri,C' i povolj nC!! Tel-

• Cr:n! ra]. grij!llni~~ ph n. in~t:l.18c;:ijC'~ :i!:i3mjerla :k.onvek [(1m nd.'l rndi mo !klj,ln· lilt~no i povo.ljr1~! u~ I.:;a.nnciiu_ TI:I.

0615{](l037.

062 171 16;.

6534-1Ndz

• M!IJI-er r:.d is ..... vnl-e m.ol-cn:ko-. filr~ e b1i_L"Ski radov9, ((.... 111 h 1 Ll.f:lno i pi)\ICI] jf.lO,

Tel.O~Il3; 19(1.

06J 17] 600.

il,2-1]]

~~;I~~~~~~~~t'033 ijT-6~~)
doSl9\f9

<in,k, ",lug<. Tel. 03l 645·041,062 J87686.
• Njernatki iid vo-ka( iz BiR Y :5\'im pra"·Dim5t'o':;ITirn:R

• Mc:didm,b :S1::str:J.- mijcJ].jam pC"Ie n.e] kU-P-9m, f'i2ikal i'Le· vje:H:u~ i me-di~ ·

• Kurmj('in [Qmlje.ncJ z1..uo, duk ..uc, l.latllesiitoVi;: i os.m~;a od z.l.<u.a.Tel. 061 • Kll~uj~m Jom.tjeno i zubarsko zla· diu "k.a(:j ~orv:;3.nc i IJS udo, naj ~'Lik:

e PovoliflO: var.!jske roll!Ule! :31umin.Ljske :bluzi.nc, [rak.a"sH~ z:avj ~e i PVC !llo!arija - Rei.n~u~D_ Tel.

"0. T ,I. 00 1349257.
ToI.03.3·526·945. ToI_061,29608.
J

• A-loJ~r$ki .r:jdQ"'1~ .;ired"jiO i po~!e-

ma!~0;.1-<1.061 j3l7l9.

Z<lS mpa It Njc-

p],e.m. Tol.033.5S-j98,061 pl",odm,h.1',1.061511897.

j53640.
l

• .... KfRB,Y" - Dubins.k-o usisa,,'anjc] pr.mje i ispi,r.u1je .svih '!II'SoUl lC~pih-a, :Il-ami~IBi~ :ami)~ :prnnje p(lruda., _g(:ner~ln:u. ~itc-e.r.iu ~ULIlOva oj llrmi. hisoni I m2/1 KM.

061214l03.
e POp'rn~]

6541·INdz

• D:ajr;m t;tSQ~'c il.rna Lcm:atikc- i S.I=-I.Ii k~ dilcima i sm de-:l'L\im~ uspjei:inQ,

&Sol

Posao

Izn;3jmlj ivllnic rnlijiiLI.skib \fi enf!lln i("'jj,~ rtUJdll;li 20] Of2G11_! vt:Q•

'. Kupuj1!m 5"1:aru dcviz.nu 5:lednju obv~niwe! i'Ulqa -od$lel::i, d icmiC"C~ is• Kupu j,j,,':mS!aru d-cvi:tm.1 st-ed nil.1. fi)l:na POlrnfi'l,i'!!Il1.ja~ dioJ'Lic-e s,~j ri rn\l h i .folldova najbolje pfilCam is-plata od·
1

fi em" "G l.A.NZ" _Tel. 00 1 3,0 688. 6444·INdi: • MIKA.DO • A.lum;" ;;,~< .,,1u-

ja m $ve VtSl.f: rr~~ider(!lJ rash1i1dn.ih ured;aj:a, sa g.u',mcijQm,

• M.l!ljii:IOTD tfl 0 ied ii_ SUIoi1 p~i pre$!!I mom zidow bjj~lo ill u lJoji 1<1\1180,

tx_,1''''~ """,I",n. 309.

Tel_ 061 156 6550-1Ndz

mapovoljno. T.I.061143969. • aSeJ (ivy" vrl:i l,JSJ.UI;i:k U~D.og J iT,l.oo1530658.
kClm:;lil-~Qm ie~rlja i nj eg~ sn~rih i boles.n ib oSl1ba.

rndn"nago .. ,l.ool S18014 T
zi(](~., lra.kas:[c ztlviese] VAN]:S KE pvC i A L U fQleUl~! ptatn~l1-e toh::tnc i hanmmikn vr.u:a, T~l, 002 ] 70 248! 03~613-5S4_ 'Vl.\-rw_m.ik'ile· Cn:r.d_ VK maj·s·uJTi! ~a god_ isku_:stm., iZ\'OO:c !Sv-eVrsl-e grnd. i grad. -:tan. t:a110'l,l'.9,:r.id. ri)Si)ders:ll::e·! tt.rmQ i h idr'o i:;ro.I_)m IJIh:-:rajl rig] ps~ [esi3rija, man ue] oe radov.e! iskopi, krte!1jc~ !i:(I~enii=_ A'll;lb_ 062 225

• A ul-Oprevoo.:n ik kom i)j j.elT.l viii pr~v.Qz namjdIlljm) r~:mc-roD:eISl'lfilri i ~1l\~_Cije":ri 2> KM uSa kai1tOn\J p!l,!,~

Ponuda·potrai:nja
• PCltr-ecno visr; ,"'ota.Q "In ....ka ~cgorije Sol polo:lerlim drtO!VIl im LS,·

r:¥!t~n~3~t~:~~1~~;t~~~ ]i
I

""". Td_ 062788 139_

l

1

•. 'pl:)s~~...lj(lJl.jt1' bruscnjc s~;b v.r~nrt I'ar:km.a, j:lodoY:iI: i lilffi.iMl!!l sa b~· pril5.~ns.kQm rn;asi nom kv;J] he;:[J10 i uz S'flnl!lciju Tel. 062. 6iJ.7 5150.

• Age.ncija za ku po ....nu s:mre dvizne i stcdnic Il;lIJ]r; CJd~Lc"Lc diQni~~j najboi e placamfi, ispia [a j dO[i! ... odm ilh, ..ak

dobh .oom

6159-1Nd;;

pi,"",_ Tol. (6)427 51\8. n98-1 n
• P01reba:.n :rensk i frizer s.a rad· ni.m is.kU$(\·QPl y ::;(:id.r!i nLdni Qdno:s~ u ·ce mru gr:adii. UslQvi pov-olj· IIi. Sv-e inf- 06] ]49· 167_ 7417-1 u

• Kurs engl~s;kQg iez:ika Zil dje('u U7.:rast~ (6~ l S ,s:o-dinil)~ i ntcrakti vnOj mulrim.-ed.ijiltilQ, 90 Jnin. 1 Ll K.1\o\. Tel. Oii 1334.89;. • P:r~ku-C;lv:mje leh~.(Io~'B:Jo !1l~li.lrSki! se [OJ nar-ski, esefi re:fe.r:;u.t! PP[. pre-

Tef.061.l64364.

]9S.

75]3·1"

fi,ikc,dol"<im ,"u.,Oj. ToI.03H04-45·l, O6J914014. i

• Dai ~m j_nslrukdje

mat.emati:ke

i

• Kllpujem Sl.Ilfll d~",i7.:t'n.l ~!cdnj'iJ ~ d.ioniC'(l i .. Une OO! [ete ~z. FB iH i RS prodaj-r;m, lJ.'l:ulo-le;nr; l;C'nil1kat('. Tel.
I

0.1140j11,06600J091.

"n],,;je.

ToI.06Il34895.

J

• l'11"Voljnu i kval LIel:I'lO iji'_Lali uj.e:mOl

T<i_06J3,1571.

• Kupujem s.1:aru dl:viz,:rn,l 5:~;:dni"U.. f:lunu oo~[e[Ll-ob'l,1(!:z:nice--di()niLe_ Is;· pJ iI(iJ i dolazak odrnilh u FB [H iRS,

pr~vk!.l ~vi h TV ·:tp:a.rat3 i vidcow. :kor:de.L:3. DoI:!zak na adresu bes~ platan. Gara!"!t:ijilJ I ~ mjes.eci_ Tel.

• TV VIDEO SERVIS vtil;

po-

prevod.Tel. 116 339}1I6. I

[twii:l:rukc:ij~ (:f.lgleski, n rem:j~ki

• Dajr;m i.[lnruk~iie il. hr;mijc za utenilce i:!ii'llldeille_"f el. 00689] .3.78. • P·osm"Yljnm lilJIlina(c, pilnd parke· (-r; i O_~IS]CvrS't't= p;ilTk-t;u_ Tc:1.001 823

0}3/451·n8. Mob. 001 148042.

• VOdOlll;S~:lJ:ner - svj ~'(Idl)inM:alsIcrski rado",j - 1-:;"111] heulO, bT'lo,

391.

6U&-JNd~_

0331621-7l3_

pr--rx:i.imQ~ ti!Sto. Tel.

06l

1·99 442,

~:ac.im:1 IISEi~:r1.o, po·\io]ino, dol .. imvoloj kuci. r.I.0624 17695. fMli.l.tu

e l5.ku:s;rn PTO fCSOI

iIlslru if'''- m~ ~r;-. .

54 "''''""_iw·".Dnevni avaz
Dana 3. 6. 2011. navrsava se god in" dana od s mrti naseg si na i brata

ALEN - BATO MEHMEDOVIC
8. 10. 1988 - 3. 6. 2011.
Voljeni nos, otisao si iz nasih zivota, a s tobom Neka ti dragi Allah dz.s. pcdari sve dzennetske

i die nas, Ostala je zauvijek bolna praznina Uvijek cd hiti u nasim srcirna, liepore, jer rvoja dusa to zasluzuie,

Tvoji: otac Safer, majkaEmina
Obavjestavamo prijatelje

i sestra Alena
prouciti u petak, 3, 6. 20 II, nakon dzume namaza u Gradsko] dzamiji u Zavidovicirna
pn

da ce se tevhid

SJECANJE na nase rodi tel je

Dana 5. 6. 20 II. go dine na vrsa va se 6 mieseci od kada je preselio na "hirer nas voljeni babo i dedo

POSLJEDNJI

SELAM

MUjO (AGAN) DEDOVIC
Sa ljubavlju i dubokim posrovaniem cuvamo uspornenu na rebe i tvoia diela. Plemenitost i dobrota cinile su te velikim coviekom, a tahi se dugo parnte i ~ive u liiepirn
onih koji su te voljeli, Neb je vjecni rahmet rvoio] plemenito] dusi i neka ti se orvore sva vrata Dzennera, neka re dragi Allah dB. abasia Svoiim nurom, uspornenama

nasem dragorn prijatelju

FERIDA (DAUT) TURCILO, rod. DEMIROVIC
4. 12.2010 .4.6. 2011.
Q

AHMED (ATIF) TURCILO
1992·21)11.

AHMEDU FEjZICU
Neb ri dragi Allah vjeen i rahmet,

dz.s.

pcdari dzennetske

Iiepore i

varna. Neka vam dragi Allah dUo podari lijepi Dzennet i viecni rahmet. Tevhid c<: se proutiri u kuo l!alosri, 'Ieheranski trg 6/6 uI4.00 sari. Vol e vas: si n Dagmir i kderka N ar irna So pc rodicama !JS45.1 nd:!l:

S POr.!O$OIT! pricamo

Halma ce se prouciti u petak, 3. 6. 2011. go dine u 12.00 S" ti pri j e dzuma narnaza u dzarn iji Bu tm ir, sin Fahro, snaha Muharema,
unuk Sernir i unuka

Tvoii:

Mehmed

Nalbantic

sa porodicorn
6.S16-1od;:

Sanda

7481-'"

N a vrsa va se 7 dana od prelaska 03 ah iret mega brata

i snahe

N ai voli enii a nasa bako,

mieseci otkako nas je napusrila voljena maika i baka

Treceg

JUO"

20 II. gcdine,

navrsava

se !lest preruznih

DOBRILA (ILIJE) FURTULA. rod. VUjACIC
3. 12.2010·3. 6. 2011.
Otisla si ali si osravila neizbrisiv trag u nasim zivotim". TUg<!zbog Tvog odlaska je neizmjerna a osjeca] praznine u dusi je sve dublji, Ne prode ni dan a da te ue pomenemo i da ue citiramo nesto ,,!ito bi nasa Doli rekla ... ". Nedosraies nam neizmjernol t t Uvijek ce Te voljeri Tvoji, Dale i Dika 6538."d,

DOBRILA (ILIjE) FURTULA, rod. VUjACIC
3. 12.2010 - 3.6.2011. Tog dana, 0 14 casova cemo posietiti njen grob,

ADILA (RAME) ORUCA

BEHIjE.BEHKE (BAJRE) ORUC

Svakim danom je sve veca praznina u dusi i svakim danom narn sve vise nedostaies, Dok :iivimo mi iivj et ce nasa lj ubav i usporneua na Tebe, Tvoji: Cerka Sonja, unuka Dijana, unuk Darnir i zet Goran
6.S3~-lDd;:

Ne mozemo do vjeruierno da ste nas u isrom danu obo]e napusrill. Tevhid ec se prouciri u petak, 3, VI 2011. godine priie dzume riamaza u dzarniji "Kabriman.iolo; u Pezaricu. Tvo.i bra, i diever Osm,an (Fikro) sa,upru$om Majdom, djccom Emirom ! suprugom Vildanom, te Elmom ~suprugern Namikom i d ieca Afan j Hamza. 6558·1,([2

Najdraza

rnoja bake,

SJECANIE

DOBRILA (ILIjE) FURTULA, rod. VUjACIC
SJECANJE

3.12.2010-3.~2011.
jim mislima i da si i dalie neizostavan dio mog ~ivota. Siecanje na Tebe mi izmami osrniieh ali i suze u ocima, ier znam da ne p ostoi i vri j erne koi e moze popuniti ovu prazninu koju osjecam u sebi, Volirn te naiiacel Tvoia Dika"

DOBRILA FURTULA
3. 12.2010
- 3.6.

Dana 3. 6. 20 l I. go dine navrsa va se 40 dana od p rerane srnrti nase radne kolegice

lake nisi ru, zna] da si uviiek u mo-

zou.

Vriierne prolazi, praznina, tuga i siecania ostaiu i traiu .. Porodica Zaric
653:S-1odo':

ZLATE SALIHOVIC
S postovan iem,

Kolektiv Opcinskog suda Tuzla

Dana 3. 6. 2011. godine navrsava se 7 dan a od smrt i naseg dragog dede i pradede

Dana 3. 6.201'- godine na vrsa va se 7 dana od
smrti naseg dragog

Dana 3, 6, 20 II. navrsava so god'ina nasoj

pradede

dede i

Dan" 3. 6. 20 II, gcdine naV~::JV;j] SII;: 40 dana ad kada ie preselila na ahirer nasa draga

Dana 3. 6. 2011. na VIsa va se osam godina otkako nisi sa nama

SALKO (IBRAHIM) MUHIC

ABID (BEGO) HODZIC
Neka ti dragi Allah dB. pcdari lijepi Dgennet i vjeeni rahm.t.

ABID (BEGO) HODZIC
Neb ti dragi Allah dt.i. lijepi Dzeunet i vjecni rahmet.
podar;

HASNA (ZULFO) BEKRIJA, rod. AHMETHODZIC
Ne: postoie rij0[:i da umanie tugu .bog tvog odlaska, ali oSlo.lo j e sieean j e na (voj u dob rO(U i moli "'" A 1.lahu dU. do ti pod<lr~ Dzennet_ Tvoj brat Mu.stafa, snaha Sena, djeca Elma i Adnan

ZLATA SALIHOVIC
1950· zou.
N es tala s i u tren u, ali ostao j e [voj plemen iii lik i (voia dobra die1a. Tlizni SmO Mo smO te i.lgubih} a pODosni ·sto SJJ!O te imal.i. Tvoj" kcerka Almira, '"( Paw~ uf,Ulcad Amra i Amar
661-hz

Vriieme ne liie~i bol i mgu za (Q born, dragi na!.

Tvoii;

Vada, Ibrahim,

lrfan, Aida, Nada i Nidal Mohic
1WZ.lll

TVOjl: Mi",.d sa suprugom Zehrom, Sancia .a porodi.
CQm.~

sminom) Armin

Am el:!l ~a kce:rkQill

J a·

Tvoji: Ermina,

7~,l7·ln

nija, Eilal, M.irela i Armin
7527.ln

RjCat, Sa.

Dnevni avaz ,""," .• ~>po<j"'1I. 55
POSLJEDNJI Dana 4, 6.2011, navrsava se petnaest godina od kada nije sa nama nas drsgi Dana 3. 6. 2011, godine navrsava se 7 dana cdsmrti SELAM

naseg dragog supruga, oca, svekra i punca

HASAN (ADEM) SEHOVIC
dr, veterine iz Bijeliine
S ponosorn se sjecarno tvoje plernenitosti Ne postoje

SEMSUDIN (RIFAT) SELIMOVIC
rije", koje bi iskazale rugu i bel zbcg tvoje prerane srnrti, Po dobrori cerno te pamtiri, s posrovaniern spcminjati i nikad te necemo zaboraviti. Da ri Allah dz.&. podari liiepi Dzennet i viecni rahmet, Tvoji nairniliji: Armin.
prt

Su pruga Brankica Sin Arner, unuk Tarik, snaha Selma Kcerka Asmira, unuk Arnmar, zet Harun

sup ruga Ermina,

sin Rifat, snaha Saniia,

unuk

Bilal, kcerka

Mirela

i let

POSLjEDN]I

SELAM

nasem dragorn

Danas se navrs ava 40 tuzn ib dana od presel ien j a na ah iret nase d rage

SADETA GRADASCEVIC, rod. COSIC MUSTAFI OUSUF) DURANOVICU
Neka ti Allah hmer. Dan. 3. 6. 2011. gcdine navrsava se 40 dana od kada je na ahirer presellla na!a draga supruga i majka, Sa ljubavlju i postovan jem 'I;' jecno cemo Cu va ri uspornenu 08 [VO ju piemenitosr i dobrom, Ne!<JI ri AI· 10h dB, podari 1ij"pi Dzennet, • tvoj oj dusi vj.eni rahmet. Tevhid ee se odrzatl u Mahal. d'.amiii na Dobriuji, 3.6.2011 godine u 13,30 sari. S ljubavliu tvoii najmiliii: suprug Rizah i sin Nermin
fl55.6-lnd'

FADILA BAJRAMOVIC, rod. DZANKIC
Danas se n avrsava godina dana Q d kada nasa drags ca nije sa nama, Obavjestavamo rodbinu, prijatelie i kornsiie da ce se na ova] ruzni dan, 3. 6,
20 I L godine u 18.00 sati prouciri tevhid u kuci hlosti. Tvoji najrniliji
6»1·lo~

majka, supruga,

prijarelji-

MAIDE - DADE SULEJMANOVIC
izTravnika
Prvi put kada si nas napusrila GENERACIJA GIMNAZIjE bile narn je drago, Ova] drugi 1979{80 lVI, IV2, IV3 put za nas je 10 velika bal.

liiepi Dzenner i vjecni ra-

dz.s. podari

Tvoji: snaha Mu.rvela, unuke Eldina i Nerrnina, let Arnel i praunuka Sajra
fl553-lnitl

POSLJEDNJI POSLJEDNJI dragorn SELAM djeveru

POZDRAV

suprugu nase kolegice

MUSTAFA DURANOVIC
Osoblje od snahe Sedike (Dade) Klinike

OZRENU PAVLOVICU
za fizijatriju

i rehabilitaciiu
15J:B·:lu

i porodica:

[apalak,

Bolle, Blazevie,

Topalovic

i Redzic
655.2-tn.d~

l'OSLJEDNII SELAM Dana 3, 6, 2011. godine na vrsa va so 7 da no od smrti nascg dragog bra ta, amidze i dievera

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

bratu nasesnahe Kadrije nasem priiarelju

SEMSUDIN (RIFAT) SELIMOVIC
Ako j e ern rt jab ed li yo re, nije od lj ubavi i siecanja na rebe, B 01 se ne moze iskazari rije6m3, a kad bismo re suzama mogli vratiti, ~ivio bi vjecno. D. rl A llah dB. po dari Iilepi Dzen vjecni rahmet, De!

HASANU DERVISEVICU
Po dobroti cemo te pamtiti i nikada te zaboravit]
necerno, Neb ti dragi Allah di,s. podari lijepi Dzennet i viecni

BEDIMU HARACICU
Dragi prijatelju Bedime, Neb ti dragi Allah d',s. podari lijepi Dzennet i vieciri rahmet. Tvoia priia Sehida Sabie sa kcerkama: Nadija, Nerida, sinovima Dzevad, Nedzad, Enver, Esad, Smsjo, sa unucirna i praunucima .235-1zC"

i

rahmer. Porodica jahic: Enver, Almira, Kenan i Nermana

Tvoii: bra! Mlrsad sa suprugom Zehrom, braricne Sanela sa porodicorn, Amela sa kcerkcm [asminom, bratid Armin "Is-n-.u.

POSLJEDNJI

SELAM I POZDRAV

POSLJEDNJI

SELAM

nasern Sari

NIHAD HODZIC

ADV. SKALJIC AVDO

BEDIMU HARACICU
Dragi B edime,

KEMOI ARCI

Neka ti dragi Allah vjecn i rah met.
Tvoji zetovi Hadzo

d.z.s.

podari
S8

sve dzennetske porodicama

liepote

i

Posl jed n ji pozdrav bra tu n aseg iskrenog pri jatel ja i amidzi naseg drsgog kolege
od kolektiva, Euroherc osiguranje dd Sarajevo
N

i Nedzad

56 ""~,.~,,,,,,,"

Dnevni avaz
SJECANJE Danas 3. 6. 2011. go dine navrsava se sedam ruznih dana od preseli eni a na ah iret naseg dragcg

Dana 2. 6.2011. godine navrsilo se 6 rnjeseci kako je preselila

na ahiret

nasa draga

Prim. Dr. ALMAS (HAMED) BALIC
internists u penziji

RUVEJDA (r, ZAIMOVIC) MAGLAJLUA
2_12.2010 - 2. 6.2011.
N iena dob rota i plemenitos

( os ta j u vj ecno u nasem s j ecan j u.
M IIj es ira i ses tricne
66O.1u

o ialosceni,

sestre Fa ta i A ilia, snaha

Po dobroti cemo te parntiti, sa liubavliu, postovaniem i ponosorn spominjati i zauviiek u srcu cuv.li. Neka Ii Allah dUo podari Dzennet, a tvoioi plemenitoj dusi vjecni rahmet, Tevhid ce se prouciti istog dana, perak 3. 6. 2011. godine u dzarniji Hrasno u 17.00 sati, Tvoji: SUp ruga Zeineba, sin Senad, snaha Musa, kcerka Dr. Dzenana i zet Hamza :lehovi", te unucad Irhana, Azer, Riiad i Faris

Bol, prazninu i veliku tugu koiu osiecamo za toborn vriieme ne moze ublaziti.

Dana 3. 6_ 201 J navrjiavaiu se 4 godine orkako je preselio na ahirer DOS dragi

AVDO (CAMILA) TORLAK
Vri [eme ko]e prolazi nlkada nom nece lzbrlsari sjecanje, niti ublaziri bot koji osiecamo zbog tvog 0 dlaska na ahiret, Po dobroti eemo re pamriri, a s ljubavliu i postovan [ern spomin [ati. N eka ti Allah d" s. pod ari Iiiep i DUD net i "je~ni rah met, Tvoji: sup ruga Munira, sin Mu.mer, kcerka Aida.snaha zer M uamer, unuk Em ir j un uka Zen ra Belma,

Dana 3, 6. 20 11, godine navrsava se sedam dana od preselienia na ahiret nase maj ke, svekrve inane

Sl£CANJE Dana 3. 6. 20 II. navrsava so pel ruzn ih godi na od kada nas je prerane napustio pas voljeni

SEjKE (SELIM) CAUSEV]C
Tiho si zivjela, take si nas i aapustila. Molimo dragog Allaha M,s. cia ti podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet,
Tvoii: sin Dzafer, snaha Amina Majda - Vahida, unuke Arijana

ELVIS - KROjA (SABRIjA) lKANOVIC
Dragi nag sine, brate i tata. Tuga i bel sve ove godine bez rebe, nije U nasim suzama i riiecirna ispisanim na ovom papiru, Ona ie kao i ljubav prema rebi, duboko urezana u nnsim srcima. Volirno te i viecno cemo te se siecari, Neb Ti je rahmet veliki. Tvcji: otac Sabrija, majka Sija, sestra Ema, brat Ervin, kcerka N in. i nena Z ilka
641·1",

i

jl'S04·11t

Dana 3. 6, 2011. godine navrsava

se 7 godina

od srnrti

Dana 3. 6.2011.

navrsava

se 7 dana cd srnrri naseg dragog sup ruga, tate i dede

CAMILA (HAMDIjE) PASICA
God ine p rolaze, a ruga i I j u bav prerna tebi vjecno osta j u. Tvoja plemenitost i dobrota zauvijek ce ostati U nasirn srcima, Neb ri Allah dots, podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet. Ostat

ENEZ (IBRAHIMA) BULjUBASIC
1933 - 2011.

ces zauvijek

u nasirn srcirna,

Tvoii naimiliii: supruga Hidaieta, sinovi Ahmed i Fuad

Tvoii: supruga, kcerke i unuci sa porodicama
6S.:w·lDd~

Dana 3. 6. 2011. godine navrsava se 40 ruin ih dan" 0 d prerane smrti rnoi e drage su pruge

Dana 3, 6, 2011, godine navrsava se 40 ruznih dona od prerane smrti nase drage, jedine i nikad prezaljene marne

Dana 3. 6. 2011. navrsava od smrti naseg dragog

se 7 godina

ZLATE (MUHAREMA) SALIHOVIC, rod. IMAMOVIC
Prerano nas je sudbina rastavila. Osrala je samo ruga i b 01. N ikada re necu za boraviri i viecno
Ces ~ivjeli sa mnom.

ZLATE (MUHAREMA) SALIHOVIC, rod. IMAMOVIC
Draga mama, svaki spomen na tebe i pomisao da nisi sa nama, budi suzu u oku, rugu u srcu, Teske je iskazari rugu i bol, resko se navici na Hvot bel rebe, [er nsea vik nije kao prije. Ostaiu nam samo uspomene na sretne dane s robom provedene. Molirno dragog Allaha dB da ti podari liiepi Dzennet i viecni rahmet, Tvoji: zet Amer, keerka Jasmina i unuke Emela i Armel.

CAMILA (HAMDIJE) PASICA
Uvijek cd zivjeti u nasirn srcirna. Neka ti dragi Allah dz.s. podari lijepi

iz Rogatice

Dzenner,
Harjs

Tvoi suprug Dzevad

.51<.,,,

Tvoji: Sead, Suada, Nijaz, Nihad, Azra, Dalila, Selma, i Nedzla

Dana 2. juna 20 11. go dine navrsilo se 6 god ina od kada nisi sa nama

Dana

3, 6. 2011. godine
0d

navrsavaiu

prerane smrti naseg drago g sina, bra fa, U f!uk a

se 52 dana

SJ£CANJE

MEHMED (IZETA) KULjUH
Voljeni nikad ne umiru dok zive oni koji te vole,

EDIS GARAPLIjA
Neka mu Allah dldi. podari

CAMILPASIC
Plemeniti ljudi i njihova nikad ne zaboravljaju .. S P os [Ovan j em, porod iea Usaoovic djela se

Dzennet i viecni rahrnet,

Iijepi

U petak, 3. 6. 201l. godine u 13.00 sa ti u dzarni jill Osj ecan ima prouci t ce se ha trna dova, Olac Senad, majka Sabiha, braca Eniz i Ahmedin, Adila i Fahrija i dedo Mujo nane

OzalosCeni: porodicama

supruga -

Fatima,

sinovi Emir

i lzet sa
)01-1'0

U petak 3. 6 2011. godine navrsava preran e s mrlj naseg d ,agog

se 40 tuznih

dana od POSLJEDN]l SELLA." nasaj d ragoj

POSLJ£DNJI

S£LAM Kadrjje

ATIFA DEDICA
Prerano !!as je sudbina rastavila, os (ala. j e sarno tuga i bol. N ika da te neCema zaboravi Ii, vjecno cd iivj eli sa nama. Tevhid ce se prouCiti i.tog dana u dzamiji u Gomjem Olovu poslije dzuma nama,;:a. Braca i seslre.
01'320

bratu nase doktorice

BEDIMU HARACICU
Neka ti dragi Allah dB. podari lijepi DZe.!loet i vjeeni rabmet. S P oSlovan jem, Osoblje POLIKLINIKE ZENICA ., DR. SABIe

DENISI MURATOVIC
S Ijubavlju,
da.idza Nermil, daidzinica Amira i wdic:a Selma
7~iol7·ln

I ORTOZE
231·1;tl:

Dnevnj avaz ,.,'"'~""',."
Dana 3. 6. 20 II. godine navrsava sesedam dana od kada smo izgu b ili nasu dragu
SJECAI'IJE Proslo je 40 dana otkako sa nama nije nasa drags

57

FIKRETU SALIHOVIC
OZalo~ceni:

FADILA (rod. SLATO) HADZAjLIJA
Vrijeme prola z i a sjecanja ne prestaju ... Ne prode ni trenutak a da se ne sjetirno IVOga osrnijeha, tvoje dobrote, iskrenosti, toplih rijeci, savjeta ... Neizmierno Ti hvala za sve ... Neka Ti drag; Allah podari sve dzennetske Iiepore i vrline ... Tvo]i najrniliji: sup rug Iusuf i djeca Admira i [usuf sa porodicama Obavjestenje: Dana 3. 6. 2011. godine, proucit ce se J assin u Tekijskoj dzarniji u Konjicu prije dzurna

23. 4. 2011 • 3. 6. 2011.

suprug, dieca, zet i unuei

i prijateljima koii su nam pruzili pornoc i utjehu u ovim teskirn danima i dosli na zadnii ispracai niihove i nase Fikrete.
Izrazavamo duboku zah valnost

ZAHVALNICA drago] rodbini, kornsiiama

narnaza.

6S1/-tnd~

Dana 3. 6.201 L godine navrsilo se sedarn dana od kada je na ahiret preselila

nasa draga

TOZNO SjECANj£ Dana 1.6. 2011. godine navrsava se sest mjeseci od preseljenja
na ahiret

FADILA MASIC, rod. HAjRULAHOVIC
S ponosorn cemo cuvati viecno siecanie na nienu dobrotu, pcstenie i plemenirosr.
Ozaloscena pore dica

Izrazavarno

zahvalnost

rodbini,

ZAlCVALNlCA prijareliima i kornsijama koji su nam izrazili svoje saucesce te pruzili pornoc i utiehu. Odjel
NiZ·,
H

SEAD (AT IF) SULjAGIC
Vole teo Tvoja Enisa, Tvoj sin Vedad Tvoj brat Senad

Posebnu zahvalnost ielimo izraziti osobliu Opce bolnice "Prim. dr, Abdulah NakaS,,· intenzivne njege, re kolektivirna Hidrcgradnie d.d, Sarajevo i Elektrotehnickog fakulreta Sarajevo.

7473-1[[

Danas se na vrsavai u tri godine kako j e preselila na ahirer nasa draga

FATIMA FETAHOVIC,

rod. MULAOSMANOVIC
euva: cemo te u nasim srcima.

Vriieme ne rnoze izbrisati Iiiepa siecanja i veliku tugu sa liubavliu i postovanjem
Suprug Nedzad

i sin Admir

SJECANJE na dragu m am u i su prugu

Nasirn

dragim

roditeliima

MEDIHU RACIC, rod. ZELIC
3. 6. 2004 - 3.6. ZOU.
Nedostajes naml Kcerka Azra i suprug

BINASA BICAKCIC, rod.DALAGIJA
1490-L!l

ISMET BICAKCIC
35 godina

Fahro

6 mjeseci Srnrt i0 rren, a bol .je~na. Os tala je same ruga 1:0 iu cerno nositi u dus;, SjecamQ se v3sih Jikova, dobrih diela i svega sro ste ostavili iza sebe, Tev hid coso prouci ti u kuci zaloeti u 15 sati, 3. 6. 20 II. u u I. Bentbasa 3. Va~i: sinov i, kcerka, snahe, zer, unucad i prom nuk se 40 dana otkako je POSLJEDN]I POZDRAV

141l-ltt

Dana 5. iuna 2011. godine navrsava se sedam tuzn ih dan a od s mrti nase

Dana 4. 6. 2011. godine

navrsava

p reselila na ahiret nasa marna

MUNIBESERTOVIC, rod. MACKOVIC
Toga dana prou cit ce se tel' hi d u Centralnoi -diamiji u VogoSCi u 13.30 sati.

SUHRA. HADZIC, rod. BESLIjA
Nedostaies ali Allah dz.il. zna naibolje i neka ti pcdari lijepi Dzennet. Tevhid ce se prouciti u kuci talest;, Vogosca, ul, Safeta Krupica 4 u subotu, 4. 6. 2011. godine u 13.30 h.

dragoj te tki

FIKRETI SALIHOVIC, rod. KENOVIC

Ozaloscena porodica Tumisrno sro smo te izgubili, a ponosni SIOsmo te imali,
Neka ti dragi Allah rahmet.

dz.s. podari

lijepi Dzennet

i vjecni

Tvoji: sin Fuad Hadzic sa porodicorn i kcerka [asminka De rvisev ic sa pore dicom
1419·ln

Almir

i Zina sa porcdicarna

68 ""~,.~,,,,,,,"
POSLjEDNJI Nasern

Onevni avaz
SELAM dragorn morn deduki POSLJEDNJI SELAM Dana 3. 6. 2011. godine navrsava se sedarn tuzn ih dana 0 tkako ie na ahire [ preselio Dana 3. 6.2011. godine navrsava se sedarn ruznih dana otkako je preselio dragi suprug, O!aC, deda, punae i prijatelj na ahiret nas

MUSTAFA DURANOVIC
Da rnu dragi Allah di.;. pcdari Dzennet.
Svastika Mulija sa pore dicorn
7495-][[

MUSTAFI aUSUF) DURANOVICV

ESAD DUGAUC

ESAD DUGALIC
(1947 - 2011)
Voljeni nikad ne umiru, zive dok zive orii koji ga vole. Neb ti Allah di.s. podari Iiiepi Dzennet i viecni rahmet, Tvoji: Amra, Alen, Minja, Nejla, Armin, Ajb i Rozalija
nfl-l'rna

o d unuke

Lejle, zeta Klaus", praunucadi Danijela, Lasisa, Mia,Erik"
6:5.3.2-tf1d~

S j ecanie na Tebe.

Tvoji: Sanja, Erna i Anel
727-]mo

Dana 4. 6. 2011. navrsavaiu

se 52 dana od preseljenja

na ahirer

DOSe

drsge

hadiinice HAFlZE (HADZO) PRELJEVIC,

Danas se navrsava 7 dana od smrti naseg dragog bra (a, djevera i
arnidze

rod. CRNCEVIC
Ne postoie fijeti utjehe, sa mo bel ito razdire nas srca tvoiim odl as kom. Postoji ljubav koiu smrt ne preklda, POSlOji ponos 8m srno re irnali. Da je nasa Iiubav mogla da te spasi, vjecno b i bi 1,'1sa nama .. Bol nije u riiecima nego u srcu i dusi, gdje cd vjecno ostari, Neka te u Dzenneru cuvaj u meleci a mi cemo re ~uv.! i zau vijek u nasim srci rna. N eka ri dragi Allah podari lijepi D~eT!ner. Tvoji: suprug hadzija Zaiko, kcerke Zineta i Sedina, zetovi Fikret i Adrnir, unuke Minela, Dzeilana i Amna, unuk An es j praunuka Dzeila "lev-hid ce se prouditi u kuci 4. 6_ ZOJ 1, godine u 16 C3$.Ova u ulici Menjak br. 7 VQgosca.
P-7li20

ESADA (ADEMA) DUGAUC
Sa ljubavliu i postovanjem

siecacerno se tog mznog i nama naj reieg dana u nasem ZiVOlU.

Tvoji:

braca Ramiz i Nadil sa porodicama
72:s-trn!.)

Dana 3. 6.2011.

gcdine

navrsava

se 7 dana od srnrti naseg dragcg

brata i dajdfe

POSI.,JEDNJI

POZDRAV

rna jci naseg kolege B eei na

FADIL HADZIAVDIC
Zauviiek cd osrati u nasim srcima. Sestra Zumra, sestricna Alma sa suprugorn Mirsadorn, kcerkorn Sheilom i sinom Zlatanom

BEHARA DERVISKADIC
R&S d.o.o, Sarajevo

Dana 2. 6. 2011. navrsilo se sedam godina od preseljenia livo ta, nase drage kcer ke i sestre

na ahiret, u saobracaino]

nesreci, u 26. godini

Dana 2. 6. 20 ( I. navrsilo se sedam godina od traglcnog preselienja 00 ahiret, nasih dragib

LEjLE (HASANA) HASIC
iz Graeanice Mih nasa, stal DO si sa nam<l!~u dovama, m isli ma~ sjeta nj j IDa i uspom enama. Dok Zi vimo, tugova [ cern 0 za reborn, s bolorn u srcu i d usi zbog tvog preranog odlaska. Molimo Allaha M ... da primi nase dove, da re obaspe svoiom ' beskraj nom milogcu, <l! nas saburom. AMIN Zauvij ek otaloUeni, Majka Tajiba, otac Hasan i sestra Fatima

LEJLA HASIC

AMIR KRIVIC

MIRSAD KEVELj
llepore, AMIN
646·112:

Vrijeme ne dODO'i zaborav, niri umanjuie tugu zbog vase prekinute mladosn. Molirno Allaha d2.s. d. vas 0 baspe svolom beskra] nom m lloscu ; podarl dzennerske Porod ica Hasi C

SJECANJE
Dana 3. 6. 2011. godine navrsava se godina dana od kada je preselil a na ahiret nasa draga ses Ira ,-------,

SJECANJE

3. 6. 2011. godine na vrsa vai u se 52 dana od prerane smrti nakg dragog druga i prii ateli a
Dana

HASNA (ZULFO) BEKRUA, rod. AHMETHODZIC

ENVERAUC
3. 6. 2009 - 3. 6. 2011.

EDISA GARAPLUE r suze i tam" u jedno se spaja
i srce nam obuzrne neka ruga, Neka ti dragi Allah dt.s. podari
dzennetsku Ijepotu, jer izgubili smo nes (Q drago, svoje izgubili smo svog dobrog druga. jer si bio nesto posebno srcima. u nasern

Po dobroti i plernenirosri eemo te pam Un, a srcirna od za borava cu "au. N eka ti dragi Allah di.s. podari li j epi Dzennet i vjedni rahmet. Tvoii: sestre Hasiba Merdzanovic, braca N azif i Mustafa Abme tho dzic sa p orodicama
Dzemila Karacic i Mirsada Bairovic sa porodicama, Ie
?SIO·]u

Proslo ie dviie godine od smrti dragog nam muza, oca, svekra i dede,
Neutjesni: Aisa, Suad, Senad, Edin, Nermina, Din, Dalal, Hana i Benjamin Adela,
iSOt-11t

:livotH.
Uviiek

eel; biti

u nasim

Tvoj VIII I sa razrednicorn

68 ""~,.~,,,,,,,"
POSLjEDNJI Nasern

Onevni avaz
SELAM dragorn morn deduki POSLJEDNJI SELAM Dana 3. 6. 2011. godine navrsava se sedarn tuzn ih dana 0 tkako ie na ahire [ preselio Dana 3. 6.2011. godine navrsava se sedarn ruznih dana otkako je preselio dragi suprug, O!aC, deda, punae i prijatelj na ahiret nas

MUSTAFA DURANOVIC
Da rnu dragi Allah di.;. pcdari Dzennet.
Svastika Mulija sa pore dicorn
7495-][[

MUSTAFI aUSUF) DURANOVICV

ESAD DUGAUC

ESAD DUGALIC
(1947 - 2011)
Voljeni nikad ne umiru, zive dok zive orii koji ga vole. Neb ti Allah di.s. podari Iiiepi Dzennet i viecni rahmet, Tvoji: Amra, Alen, Minja, Nejla, Armin, Ajb i Rozalija
nfl-l'rna

o d unuke

Lejle, zeta Klaus", praunucadi Danijela, Lasisa, Mia,Erik"
6:5.3.2-tf1d~

S j ecanie na Tebe.

Tvoji: Sanja, Erna i Anel
727-]mo

Dana 4. 6. 2011. navrsavaiu

se 52 dana od preseljenja

na ahirer

DOSe

drsge

hadiinice HAFlZE (HADZO) PRELJEVIC,

Danas se navrsava 7 dana od smrti naseg dragog bra (a, djevera i
arnidze

rod. CRNCEVIC
Ne postoie fijeti utjehe, sa mo bel ito razdire nas srca tvoiim odl as kom. Postoji ljubav koiu smrt ne preklda, POSlOji ponos 8m srno re irnali. Da je nasa Iiubav mogla da te spasi, vjecno b i bi 1,'1sa nama .. Bol nije u riiecima nego u srcu i dusi, gdje cd vjecno ostari, Neka te u Dzenneru cuvaj u meleci a mi cemo re ~uv.! i zau vijek u nasim srci rna. N eka ri dragi Allah podari lijepi D~eT!ner. Tvoji: suprug hadzija Zaiko, kcerke Zineta i Sedina, zetovi Fikret i Adrnir, unuke Minela, Dzeilana i Amna, unuk An es j praunuka Dzeila "lev-hid ce se prouditi u kuci 4. 6_ ZOJ 1, godine u 16 C3$.Ova u ulici Menjak br. 7 VQgosca.
P-7li20

ESADA (ADEMA) DUGAUC
Sa ljubavliu i postovanjem

siecacerno se tog mznog i nama naj reieg dana u nasem ZiVOlU.

Tvoji:

braca Ramiz i Nadil sa porodicama
72:s-trn!.)

Dana 3. 6.2011.

gcdine

navrsava

se 7 dana od srnrti naseg dragcg

brata i dajdfe

POSI.,JEDNJI

POZDRAV

rna jci naseg kolege B eei na

FADIL HADZIAVDIC
Zauviiek cd osrati u nasim srcima. Sestra Zumra, sestricna Alma sa suprugorn Mirsadorn, kcerkorn Sheilom i sinom Zlatanom

BEHARA DERVISKADIC
R&S d.o.o, Sarajevo

Dana 2. 6. 2011. navrsilo se sedam godina od preseljenia livo ta, nase drage kcer ke i sestre

na ahiret, u saobracaino]

nesreci, u 26. godini

Dana 2. 6. 20 ( I. navrsilo se sedam godina od traglcnog preselienja 00 ahiret, nasih dragib

LEjLE (HASANA) HASIC
iz Graeanice Mih nasa, stal DO si sa nam<l!~u dovama, m isli ma~ sjeta nj j IDa i uspom enama. Dok Zi vimo, tugova [ cern 0 za reborn, s bolorn u srcu i d usi zbog tvog preranog odlaska. Molimo Allaha M ... da primi nase dove, da re obaspe svoiom ' beskraj nom milogcu, <l! nas saburom. AMIN Zauvij ek otaloUeni, Majka Tajiba, otac Hasan i sestra Fatima

LEJLA HASIC

AMIR KRIVIC

MIRSAD KEVELj
llepore, AMIN
646·112:

Vrijeme ne dODO'i zaborav, niri umanjuie tugu zbog vase prekinute mladosn. Molirno Allaha d2.s. d. vas 0 baspe svolom beskra] nom m lloscu ; podarl dzennerske Porod ica Hasi C

SJECANJE
Dana 3. 6. 2011. godine navrsava se godina dana od kada je preselil a na ahiret nasa draga ses Ira ,-------,

SJECANJE

3. 6. 2011. godine na vrsa vai u se 52 dana od prerane smrti nakg dragog druga i prii ateli a
Dana

HASNA (ZULFO) BEKRUA, rod. AHMETHODZIC

ENVERAUC
3. 6. 2009 - 3. 6. 2011.

EDISA GARAPLUE r suze i tam" u jedno se spaja
i srce nam obuzrne neka ruga, Neka ti dragi Allah dt.s. podari
dzennetsku Ijepotu, jer izgubili smo nes (Q drago, svoje izgubili smo svog dobrog druga. jer si bio nesto posebno srcima. u nasern

Po dobroti i plernenirosri eemo te pam Un, a srcirna od za borava cu "au. N eka ti dragi Allah di.s. podari li j epi Dzennet i vjedni rahmet. Tvoii: sestre Hasiba Merdzanovic, braca N azif i Mustafa Abme tho dzic sa p orodicama
Dzemila Karacic i Mirsada Bairovic sa porodicama, Ie
?SIO·]u

Proslo ie dviie godine od smrti dragog nam muza, oca, svekra i dede,
Neutjesni: Aisa, Suad, Senad, Edin, Nermina, Din, Dalal, Hana i Benjamin Adela,
iSOt-11t

:livotH.
Uviiek

eel; biti

u nasim

Tvoj VIII I sa razrednicorn

On evn i avaz ""''' .• ~>po<j"'''' 59

TUZNO SJECANJE

Dana 4.6.2011. godine navrsava se 16 godina od pogibije naseg dragog brata, djevera i amidze

SEFIK DUVNJAK
I poslije svih ovih godina ti zivis u nasim srcima i zauvijek ces ostati dio nas.

v

S ljubav liu i tUgOID, Tvoji: brat Mesud, nevjesta Marija, braticne Tina i Verna sa porodicom
233·lzc

60 ""~,.~,,,,,,,"

Dnevni avaz
Dana 30. S. 2011. navrsila se 1 godina otkako ie preselio na ahiret nas dragi brat, diever i amidza

ESREF (VE]SIL) RESIC
Tesko je rrafiti utjehu za svaki dan zivota bez tebe. Svaki pomen na tebe i pomen da nisi vise medu nama budi suze i tugu u nasim srcirna. Teske ie zivjeti bez tebe, tvog osmijeha, rvoie ljubavi koie si nam nesebicno svakog dana pruzao, Drag coviek smrcu ne umire, umire onda kad ga zaborave, Mi te volimo nasa srca kucaju za tebe. Neka ti dragi Allah dz.s, otvori vrata Dzenneta i pokloni vjeciti rahrnet tvoioi predivnoj i plemenitoj dusi, Ponosni smo na tebe sto si nas i sto smo te imali. Mnogo te vole tvoji najrniliji: brat Esad, snaha Halirna, braticne Amina (Minana) i Edina (Dido)

Navrsilo

se dvije godine od srnrti mog dragog supruga

OretNA TRNOVQ HJOB •• NIJA VETERANA" OYCINE TRNOVO U MJESNI ODBOR· SABICI l?OVODQM O!lILJEZAVANJA PROGRj\.MA ,.DANA FORMIRANJA ODREDA BJELASNICA - SABICI" S PONOSOM SE SJECAMO SVIH SEHIDA I POGINUUH BORACA xojt SU POGINULl U ODBRANl SABT(:A, TRNOVA RAO TClrELE BIH. Dana 5. 6. 2011. godine u 10.30 sari ria sehidskotn mezarju u SabiCim. pololitte se cvijece, cdati poca5t i prouciti Iasini sehidima i umrlim borcima $1 podrucia ove Mjesne zaiednice. Pozivarno sve pripadnike udrubenia nasralih iz period. odbrambeno-oslobodilaekog kao ~ostali gradau i i gradauke da svoi im prisus tvo m Ll vel ita ju O\fU manifestacij u. MJESNI rata 1992/95,

MEVLUDINA

2009 - 2011.

(SMAJE) MUJAGICA

:livol i vrijeme koje prolazi uci me da zivim bez tebe. Pa ipak ti si uvijek tu negdje uz i pored rnene u mojirn mislima i sjecanjirna, Neka ti Allah podari liiepi Dzennet i vjecni rahmer.

dz.s_

ODBOR - SABIC
6521-111dl

S ljubavlju i neizmjernorn rugom, tvoja Aida Halma dova Ce se pokloniti i tevhid prouciti u dzarniji u rodnom gradu Bijeljini, u subotu, 4. 6. 20 ll. godine u 12 h.
MI4-1od;:

Dana S. juna 2011. godine navrsavaju se tri godine od srnrri

SJECANJ£

akadernika prof. dr, MUHAMEDA

KARAMEHMEDOVIeA
dragi bra te b io si nas ponos, nasa ra d os I, ali i nasa tuga, Sa vjecnorn ljubavlju i najljepsim uspornenama a i sa tugorn u srcu
cu yam 0 te od zabora va. S postovanjern tvoja sestra Bahrija sa suprugorn Hirnzorn i sinovirna Velijom i Vedadom niihovirn porodicama Halma dova predatce se 3. juna 201 L godine u Begovoi dzamiji posliie dzuma narnaza.

dr, ESAD VILOGORAC
3. 6.2002 i Mihret Dizdar sa porodicorn
- 3. 6.2011.

61.22-t!l

SJ£CANJE Dana 2. 6. 2011. godine navrsilo se 'est rnjeseci od preseljenja na ahiret nase

NA NASE NAJDRAZE

BELME (rod. PORICANIN) ZDRALOVIe
Da ioi dragi Allah podari Tevhid ce se prouciti lijepi Dzennet, 4. 6.2011. godine u 14 sari u dzamiji Cobaniia,

RIZAH (SMAILA) CENGIe
1925 - 2001.
PORODICA

ENES (RIZAHA) CENGIe
1953 - 1988.
[""-77101

u suborn,

Roditelji i sestra Sa porodicom

SjECANJE
na naSe drage roditel]e Dana 4. 6. 2011. godine draga navrsava se

6 mieseci od kada niie Sa nama nasa

Dana 4. iuna navrsava se 40 dana od preselienja na ahiret tale i punca

ZAIM KOSARIe
Bio si ponos i UZOr u svernu sro ie liiepo i posteno, Sarno mi koii smo te vol j eli zn amo kako je zi vj eti bez
tebe, Tvoji: Tevhid Vas va, Advan ce se prouciti

ILIJAS BUSULADZIC
1920 -1990.

HAMIDA (BUDALICA) BUSULADZIC
7493· t "

AKSAMIJA IGBALA, rod. CINGle
Neka ti Allah

dz_s.

pcdari

Dzennet

i vjecni rahmet,

i Enver
4. juna (subota) u 13 sati i 30 rninu-

1924 - 2006. S Iju bavlju i postevanjem cuvamo uspcm eo u 03 Vas. Zah valni za sve ste ucinili za nas. HaJ id i Alma sa porodieo In

'to

Porodica

Aksamija

ta u stanu rahmetlije Akifa Seremeta br, 23.

Dnevni avaz ,.,'"'~""',."
[edinomsin u i bratu
Dragorn suprugu

61

i ocu

POLJAK GORAN
1971-1994.
Uvijek u nasim mislirna Majka Fadila i sestra Sanela

POLJAK SLOBODAN -BOBO1934 - 2010.
Dana 4. 6., subota navrsava se godina dana od kad 0. isi sa nama. Tog dana u 12.00 h, posjetiti cemo tvoju vjecnu kucu i poloziti cvijece. Vole re tvoie Fada i Vi.la
6:51~lDd:::

Dana 2. iuna 20 II. godine

navrsila

se tuzna godina otkako sa nama nije nBS voljeni

MIROSLAV ROSH:
Zaborav Sjecanie ne postoji, same lijepa sjecanja i uspornene na tvcju dobrotu i plemenitost, na tebe je die nasih zivota u koiirna ees narn uvijek nedostajati,

Tvoji nairniliji supruga Mica, kcer Brana, unuk Boian i zet Zlatko Mesic

MUNIB DRLjEVIC
(2002 . 201l.)
Sjecanja na tebe zauvijek su utkana u nase rnisli i nasu ljubav,

MUNIB DRLjEVIC
(2002 - ZOll.) Pros 10 ie 9 godi na tuge i bola zbog toga sto nisi sa nama. Ostala su sjecanjs koja ne mozerno i ne ""limo izbrisati. Tvoia plernenitost, liubav i dobrota ie zauviiek ostala
U

Hvala ti za sve lijepe i drage trenutke

koie si nam poklonio.

nasirn srcima,
7434·1u

Tvoii: keerka Almedina, unuci Kenan i Mirza, zet Enes i priiatelj Nezir (engle

Tvoii supruga Bisera, sin Edin, kferka Almedina

Dana s. VI 20 II. godine navrsavai u se rri godine od smrri meg dragog bra ra

SJECANJE

akademika

prof. dr.

Dana 3. 6.2011. godine na vrsa va se 40 tuzn ih dana odsmrti

Dana 3. 6. 2011. navrsa vaiu se 2 god ine od smr ti rnoie
drage sup ruge

MUHAMEDA KARAMEHMEDOVICA
Zaborav ne postoji same velika ruga i praznina onih ko ji te vole. Neka ti dragi Allah dUo pod a ri lijepi Dteonet ~vjecni rahmer. Tvoia sestra Adviia i Husniia Halma ce '" odrzari u petak 3. VI 2011. godine posll]e dzume namala u Begovci dzarn iii.

FEHIMA TANTULA
Liepota tvoje duse ostat ce zauvijek u mom srcu.

Tvoj sup rug Meho
M99-1Ild;:;

SJECANJE

EjUB (MUHAREM) SILAjDZIC
4. 6. 1992 . 4.6.2011. Tvoii najmiliii

ALjEjOZICA
Ai ia osta t cci u mom srcu i mislirna zauvijek, Tvoja Raika
Danas se navriiava tukna godina dana od prerane smrti na~e voljene majke, svekrve j nane

SJECAN}E
na nasu dragu

RAMIZ (MUjO) POLOVINA
3. 6. 1993 - 3. 6.2011.

ABDULAHef. MEHMEDOVIC
4.6. 1974 - 4. 6. 2011. Penzio nisani glavni Imam Austro- Ugarske i hal j evi ne J ugosla vii e
6S30-1nd!

Daria 3. juna 201 I. navrsavaiu se ceriri godine od kada nije sa nama nas drag!

Sjecanje na rebe nikad umriiet nece, N eka ti Allah dz.s podari lijepi Dief!net. Tvoji: supruga Refija, kcerka Ismera, unuk N ihad, zet Almi.r

PASAN (ALIJA) KARIC
i postovanjern te u svoiirn srcima,
Sa ljubsvlju Rabija sa svojim

HASNA BEKRIJA, rod. AHMETHODZIC
Maiko zbog tvog preranog odlaska vise nista nije isto, Be 1i na:s. prazn ina koj u S1ostavila iza sebe, Svaki dan narn sve vise nedo$t3je~.

MEDIHU RAelC
3. 6.2004 - 3. 6. 201l.
S ljubavlju i ponosom cu vam 0 uspo men u us tebe.

,,"varno

Tvo]i naimiliji: supruga Meira, sin Mujo, kcerke Igbala i parodic-am"

N eka ri ie vi ecni rahmer. Tvo] SiD Suad, snaha Elmira i unuk Alem
74~4-1[l

Neka ri je vjecni rahmet, Tvoii priiarelii: Mustafa i Fehma Ahatovic, Dzenana i Adnan Surkovi¢, [asrnina, Bahrudin i Larnija Sarvan

Dana 3. 6. 201J. godi ne navrsava se
12 mjeseci otkako je preselila na ahiret nasa voljena supruga i Maika

godinu

ahiret

Dana 7. 6. 2011. godine navrsava se dana otkako je preselio na

SJECANJE Dana 3. 6. 2011. godine navrsava se
1 godi na od iznenadne sm rei naseg

HASNA BEKRIjA, rod. AHMETHODZIC
Prolaze dani, mjeseci pa evo i godina dan. tuge i bola za to born otkako

EDHEM (SAClRA) MEeO
Tevhid ce se prouciti u kuci zalosn 4. 6. 2011. godine Grbavicka 2S u 17.00 sati, Ozaloscen] supruga Meco Hairiia sa diecom
i4iS,·11t

dragog

M.ESUD • DUDO (ISMET) SLAK
S Ijubavlju i postovanjern, sestra Behija i sestric Sarnir
7468-1u

si nas nap U srila i preseli la na ah iret, N eka ri ie vjeeni rahmet. Suprug Ramo i sin. Memso

62 ""~,.~,,,,,,,"
Dana 4. 6. 20ll

Dnevni avaz
godine navrsava se 6luinih mieseci od smrti nase drage supruge, imajke . marne Dana 4, juna 2011, godine navrsava se pola godine otkako je nasa draga

AMIRE (KAHVEDZIC) GACKlC
Teska je zivjeti bez rebe znajuci da nisi vise medu nama, Hvala ti n. ljubavi i velikoj

AMlRA GACKlC, rod. KAHVEDZIC
preselila na ahiret,
j

paznji koiu si nam uvijek pcklaniala.
Tvoji: suprug Seid, sin Emir, kcerka Lejla i unuka Naida
H30-1nd!!

Bez rebe vise n ista n iie is 10. Mol imo Uzvi senog Allaha di. S, da te nagrad i dien neto m vjecnirn rahrnetom.
'" sa naivecom Ijubavlju i ponosorn '" sa beskrai nom tugo rn

PORODlCA Kt\HVEDZIC

63:l:9·lndz

TUZNO Povodom 3 godine od srnrti

SjECANjE

IN MEMORIAM Dan. 3, 6, 201 L navrsavaj u se tri godine ad srnr ti

Navrsilo

se 40 dana kako niie sa mnom

moj volieni i plemeniri

nakg dragog

SADIjE (MUjOVIC) SULjOVIC
1944 - 2008.

LjUBO VLAHIC
3, 6, 2008· 3, 6.2011, :livot nestaje u jednorn trenutku, a nasa ljubav i

NVO altruism "SvjeIlo" ce
urnjesto objavljivanja sjecanja donaciiu uruciti dieci bez oba roditelja

siecanie na tebe ostat ce zauviiek. Volieni ne umiru, iiv-e sve dok i mi
ZlVlmo.

AMlRA (HAMDIjE) POSKOVICA
i postovanjern cuvamo ga U nasim srcima.
S Ijuhavlju Porodica

AHMED ALlKADIC
Mili moj, moja te Ijubav nije mogla sacuvati, Ostat ce.s voljen bez zaborava os tala je ruga i bol u mojoj dusi, gdje bol j tuga prestaju, do naseg susreta

Puno narn nedostajes,
Tvoji naimiliii
"'91.· Io.d!

Tvoia Goga i Reso

65Q6-1ndl

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

drago j su pruzi, mai ki i nan i
dragoj ietrvi, snahi i strini

SJECANjE na nale drage rodltel je

NavrSilo se sest ruznih rnjeseci kako nije sa nama nas dragi
dedo

DEMILA (NURIJE) ALJOVIC, rod. MAZALOVIC SIHI ALIHODZIC
N eka ri drag; Allah d?-,s. pcdari liiepi Dzennet.

RASIM (SULEJMAN) ALjOVIC
18. !1. 2010 - 3.6.2011.

Uviiek ces biti die nasih uspornena.
Molimo Tvoji najmiliji: suprug Mustafa, dieca Arnel i

SIHI ALiHOnZIC

3, 6.2010

. 3.6.2011.

Allaha dU, da ti podari dzennetske ljepote,

S ljubavliu, pcstovaniem j velikim ali De znare koliko narn nedostajete, Mohma Allaha di.s_ da vas nagradi Va,a djeca Aida i Armin.zer RaSid, Dana 3. 6, 20 II, navrsava

ponosom cuvamo uspomenu na vas. Znali ste koliko vas volimo, Uvijek cere };ivjed u naslm srcima, dzenoetskjm ljepotama i vjeciti rahmet vasim dusama. snaha Sehada i unuci Rijad i Sulelman 14·9-(·lL<

NEZIRCUBRO
Tvoiim odlaskom je velika praznina i neizmierna tuga, ali i po !lOS SlO srno te imal i ~ sto nam ostaiu uspornene i siecania na rvoju plemenitu dusu, veliko srce i tvoju dobrot u. Neb ti dragi Allah d'i,'. pod ari lijepi Dzennet jer ,j to zaslufujeS, Tvoja unuka Sanela, zet Sejo i
pra un uk Am ar

Diever Sma]o i jetrva
Safija sa djecom
MI9-1nd!

Amela, zet Miralern, snaha Lei la i un ucad Ha run i
Almedina
6:519-tf1d~

5" godina

dana ad kada je preselila

na ahiret

VASVUA (MURADIFA) ARFADZAN, rod. HODZIC
Od uspornena

i ljubavi napravili bo i ddi te zauvijek sa nama.
N eka Ii dragi Alla h dB.

SmO most koji povezuje

zemlju

i ne-

rOSLjEDNJI

SELAM

Dana 3. 6. 20 I L gudine navrsa va se pol. godine od smrti drag. na>e sesrre

po dari 1ijep i Dzenn eli vj ern; rah ille 1.

dragoj snahi i strini

S ljubavlju, ponosom i postovanjern, Tvoji: Denisa, Valida, Edin i Emir

7:$00-1([

14M-In

Don~ cerv rm~ j una 2.0II, godi ne navrsa va se ,esl, ruzn ih m]eseci kakc Je preselic na ahiret mer suprcg, orne, punac I dedo

SIHI ALIHODZIC
Molimo Allaha d:U, da ti

ZIBA (SULJE HASECIC) MUZUR
Seko, puno te volimo.svu tugu i b 01 vri jeme ne rn oze da izlljeci. Bol osraje U naslm srcima gdje :!:ivis ti i najliepse uspo ill erie ria tebe, t u ce:s i ostati, Tu ees ostati vcliena i n ikada n ezabora vi je na. Tvoia sestra Mun.ib., Rifa, brat Ifet, Meho) Bahrudin} Biba, Meliha, Dkrail, Kasun, Urn;· ja, Amira] Adis Arnela
J

NEZIRCUBRO
Svaka misae i uspcmena bclno podsieeaju na sve Ito smo tvojim odlaskom izgubili. Ponosnl smo Sow srno te lmali i 'l,i'je~no 28:hvalni ria dobrori i ljubavi koiu si nam nesebicn 0 pruzao. N eka rl dragi Allah dz, I, po dari li [ep i Dzenner i viecn i ra hmet plemeni lOj dUSI, Tvoji: ,uprugll,Behar., kcerks Sarnka, zet Fi kre t, unu ke Sella, Alma i Ilda Hanna dova ce se prouciri u petak, 3. 6. 201 L godine poslije dZUme namaza u dzamiji BrijeiSce.
7488-1u

pcdari Iiiepi Dzenner.
Djever Mehmed sa

FEKE SLIjEPCEVICA
Zallvijek Porodica

KENANA DZINDE

djeoom i unueadima
6-:SI5I-lndl

Ce hilt U na~im srcima i mjslima. D Uri de:rovic: Vladim~r! S:rdan, Zora i Pre:dmg

651a-l[1d~

Dnevni avaz "'''U~P«I'''''
Dana I. 6. 2011. godine navrsilo se 40 tuznih dana od kada je preselio na ahiret nas dragi suprug

63

i tata

FERHAD (MUHAMEDA) DUKATAR
Ostavio si trag koji se ne brise, siecanie koie ne blijedi, Iijepe uspornene po kojima re pamtimo i s ponosom pricamo. MoUmo Uzvisenog Allaha dz,"s, da tvoioi dobroj dust podari sve dzennetske ljepote.
Tevhid Hatrna ce se prouciti danas 3. 6. 20 II. (petak) u 17 sati u stanu rahrnetlije, ulica: Psrornlinska dova ce se predati is tog dana 3. 6. 20 II. (petak) u 17 sati na rnezarju Hambiaa carina, hr. IIIII.
i419-llt

Alrnasa i Amra

SJECANJE na drage roditeije

TUZNO

SJECANJE

Danas se navrsava 20 godina otkako niie sa nama nas volieni suprug i mac

RAMO KRAJINA
2004·2011
iz Rogatice
S tugom, ponosorn

DEVLA KRAJlNA, rod. ALIMANOVIC
2009·2011.
na vasu dobrotu

SULEJMAN (FAlKA) MUSAKADIC
i plernenitost, Njegov'i najrniliji:
supruga Sabira . Sabra, sinovi Medzid i Vedad sa porcdicarna
7424·iu

i postovanjern

nosimo u sebi uspomene

M olimo dragog Allaba dz.s, da yam podari Iiiepi Dzen net i vj ecni rahme r, Vase kcer ke Z urnra i Sab aheta s po rod icama

Dana 3, 6. 20 II. go dine navrsava

se godina

dana od kada si preselio

na ahiret nas dragi
Dan as 3. 6.2011, godine navrsava se godina dana kako niie sa nama !laS dragi

SULJO (HAMED) KURSPAHIC
Godina kcja je prosla dugs je i bolna bez tvcg prisusrva, Za livota ovozernaljskog urrao si put posrenja, dobrote i nesebicnosti koju si dijelio svima, znanim i neznanirn. Danas ovog iunskog dana nama ostaje bol, ruga i sjecan]e, a za tebe zelia da ti Allah dz.it podari lijepa dzennetska prostranstva i Iiepote. N eka ti j e viecn i rah met. Hanna dova ce se preda ti pri je d~u rna- n amaza U dzami j i Pofali 6. Tvoji najrniliji
13S~-1 Lt

MESUD (SMAILA) BUKIC
Sa tugom i postovanjem, Tvoii: supruga Zlata, sin Ozrenko, kcerka Visnja, snaha Aida, unuci Nea, D. mir i .0 enis ses tre Mens ura i Enisa

Proslo

je 6 mjeseci

otkako

je naso] voljenoj

preselio na ahiret nas dragi

SELAM

Po vo dora 40 dana od sm rti

i plemenito]

semi

RIFET (SABANA) OVCINA- ROF
Danas tevhid

AMIR DAUTOVIC - MIS FIKRETI SALIHOVIC, rod. KENOVIC
u I S sari,
!1arnaza

3. 6. peta k p ash je dz,u rna
u dzamiji na Sedreniku

p rouci t ce se

N eka Ii dragi All ah cli, S. po da ri lijepi Dze fin et i vj ecni
rahrnet,

Sa postovanjem i ponosom cuvacu uspomenu na Tebe kao uzorncg sportskcg radnika i Velikog covjeka.

Porodica
747~-lLI

Brat Filtrer, Ajb i djeca

Radomir . Brace Karadzic
14 19--1 LI

TUZNO

SJE.tANJE

na postovanog brara

akademika prof. dr. MUHAMEDA KARAMEHMEDOVICA
Kako godine prolaze sve vise se 0 meni budi pones 5(0 sam imao takvog brata, jednog ali u svoioi struci nenadrnasnog, jer posliie Tebe po mom osjecaju za ove 3 (tri) gcdine sve polako cdumire iz oblasti koju si pokrivao, Nista vise nije kao prije. Uvijek si znao naci puteve kojirna si Sa lakocom i brzo dolazio do zeijenog cilja, U interesu cjelokupncg drustva 0 kom si se kretao, Tvo] neizbrisivi doprinos kulruri svuda je prepoznatljiv i vjerovatno ce jos dugo trajati, Ponosan i sretan sam sto sam Te irnao, a ruzan ,&(0 S1 ipak rano otisao bez povratka. Tvo] brat Osman sa porodicorn

i sestra Hadzovic

Arija sa porodicorn

6796-I[t

64 "'"",,""\";"'",

Onevni avaz
Prosla je godina dan. od preseljenja na ahiret naseg

DANA 3. 6. 20ll. GODINE NAVRSAVASE GODINA DANA OTKAKO JE NA AHIRET PRESEULA NASA DRAGA MAJKA, SESTRA, SVEKRVA, NANA

dragog i voljencg supruga oca i svekra

ALMASA (SALKE) KORjENIC, rod. KUSTURA
... NE UMRE ONAj KO ODjEDNOM ODE, jER GA OCI PUNE TUGE SVAKOM SUZOM PONOVO RODE ... NEDOSTAjES NAM ...!!! N'EKA TI DRAGI ALLAH DZ.S. PODARJ LIJEPI DZENNET I VjECNI RAHMET. AMIN. TVOjI NAjMIl,IJI; SIN ELVEDIN, SNAHE LAURA I REHANA, BRAT HUSEIN, UNueAD EDINA, ELMA, UNA, EDVIN, ALAN TEVHID CE SE PROUCITI 12. 6. 2011. GODINE U BOSANSKOj DZAMIJI (AUPASINO POLjE C FAZA) U 13.30 SATI. 'SOH"

ESREF (VEJSIL) RESIC
S ljubavlju se prisjecamo svakog trena provedencg s toborn. Tvoju neizmjernu dobroru i plemenitost cuvamo II svciirn srcima daleko ad zaborava,

I u Iiiepim i u teskirn rrenucima iako nam nedostaies. Malimo dragcg Allaha dz.s. da ti podari Iiiepi Dzennet i vjecni rahrnet,
Tevhid ce so prouciti ulica Mravovac lOb. u subotu, 4. 6. 20 II. godine u 11 sati na Vratniku,
74Si7-ltt

Dana 4. 6, 2011. godine navrsava

se deset tuznih

godina

od rragicne smrti naseg dragog rnuza, cca, dede i punca

DZEMAL (MEHO) BEJDIC
vise nee" biti isti bez tebe. Tvoj osrnijeh, i snaga i dobrota koji su te krasili, vjecno ce ostati u nasim srcima, Tvoji nairniliii: supruga Bahra, sin Dzanan, kcerke Seila i Alisa, unuk Ahmed, unuka Zara i zet Dzenkis Dova i mevlud ce se prouciri u suboru, 4, 6. 20 II, u 18 sati u kuci Derebent 48,
Dragi nail, Zivot nikad

7487-I[t

SJEtANJE. na nase voljene roditelje

Dana 3. 6. 20 I!. go dine navrsilo seli Ia nasa draga .

se 40 dana od kada

ie

na ah iret pre-

-

HAMIDA (HUSEINA) JUSIC, rod. DOZLIC
Bel nije u rijeeima ni u suzama, Bol ie u nasirn srcirna i ana
vjecno,
tU

ostaie

MEHMEDALIJA PASH:
4.6. 2001 - 4. 6. 2011. 31. 12. 1994 - 4. 6.2011. Hatma dove proucit cc se 3. 6. 2011, gcdine u Sarica dZi3imiji: Mostaru. u Neka [e vjei:rii rahmer Va$oj dobro] j 'plemenito] dust S Iiubavliu i pcdtovanjem, Sin Naser, nevjesta Diiana, unuk Mi:rza i:unuka Ada

Tvoju dobrotu i liubav koiu si nam poklaniala viecno cemo pamtiri. N eka ti Allah d:t.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet, Tvoje kcerke Fatima i Jasna sa porodicarna Ovirn povodom poklonit ce se halma dol" u dzamiji u Donjoj Mahali prije dzurna namaza, te pozivamo rodbinu i priiarelie da nam se pridruze,

"}06-LillCl

Sa tugo m u srcu ,. javIjam 0 porodi ci i pri jatel jim a da j e proslo sedam tuzn ih dan a 0 tkako je preselila na
ahirer nab draga

Dana 4, 6.2011, godine navrsava se 6 (u;;nih mjeseci otkako niie sa nama na~ dragi 81n, brat i unu k

ENIS KRESO
Nismo te mogli sacuvari od prenne smrn, ali cemo te saduvati od zaborava. M<imin. maze, tesko je zivjeli bez tvoi ih 10plih zagrliaia, nie:!nosl1) plemenitosti i dobrote kojcm si n.3S nesebicno Ob3Sipao. Ljubav beskrainu i vedrinu '(.o.,ii.l. je U ocima plavim, nernoguce je Z3 boraviti kao i topl j n u tVQj e duse i vel ito srce u korne je bilo mjesta za sve, Molimo Uzvisenog Allaha d.u, da te obaspe miloscu ida ri pcdari lijcpi Dzennet j dzenDetske ljepote ier si ti to zaslugio. Orac, rna ika brat, dedo i nena
72i-Jrno

Dana 3. 6. 2011. navrsile su se dvije godin e od kada j e presel io na ahiret nail dragi

RAZIJA MILle, rod. SVRAKIC
I rnisao na niu volirno Tevhid ce se prouciu u nedieliu, 5. 6. 20 II. gcdine u 11.00 casova, u ulici Hasana Susie. b r, stu!.

MUSTAFA - MUJA (SALKE) HINDlC
Neka ti je vjecan rahmer, Supruga ViSnja, kcerke Lejla i Maja, zetovi Serif i Feda, unucad Kernal, Amar iDea

SJECANJE

Dana 4. 6, 2011. godine navrsavaju se dvije godine od prerane smrti naseg

BECIR KEVRIC
1919·20.2.1989.

EMlRA KEVRIC
1946 - 19. 1. 1994.
Vole Vas i sjecaiu se

RAMIZA KEVRIC
1929 • 2. 6. 2003.

OZEMAL (IBRAHIM) COLIC
Porndica

Sin Mirsad, neviesta [adranka, unuci Sania i Goran sa suprugorn Linom i praunuka Vilma
"}OI·ll)lO

713-1'100

Dnevni avaz ,.,'"'~""',."
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

65

nasern prerano prernin ulom kolegi

nasem prerano prerninulom

kolegi

DORDE BOSKOVIC
Uprava i uposlenici Iavncg preduzeca "LOKOMu d.o.o, Sarajevo

DORDE BOSKOVIC
H az irna, J asna, Eso, An era, Dusko, Sevala, Beri na, Mas i, AImir, Suzan a, M unevera, Salcin, Hika, Manko, Dado, Selak, Adi, Tabak, Gljiva, Ramiz, Bilja, Senada, Mujo, Denis, Erdal, Beli, Kasim, Amir, Celo i Refik
6))1·1"0>

POSLjEDNJI

POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

nasem

dragorn Amidfi

OSMANU ALAJBEGOVICU
iz Priboja One koje volimo nisu vise lU gdje su bili, ali su uvijek tarno gdje srno mi. Postojaces i trajaces kroz najliepse uspomene u nasim srcima, Neka te u tisini vjecnog sviieta prati nab ljubav,

DOLETU
Prerano si nas napustio, ali cemo zauviiek pamtiti tvoi osmiieh i plemeniri Tvoii: AJen i Alisa, Hrba j Medisa, Didi Sanja lik.

Neka ti Allah det.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet tvoioi plemenitoj dusi, Nedostajat

te~ nam Adzika nas.,

j

Tvoji: bratic Suljo sa suprugom Hatem i svoiom diecom Verne:som, Bairom, Babkom, snahorn Almom, zetorn Nedzadorn i unucadirna Rejhanorn, Kerirnom i Vildanom
6:iMi·!nd~

POSLjEDNJI

POZDRAV

POSLjEDNJI

POZDRAV

SJECANJE

na dragu maiku i suprugu

VORVE BOSKOVIC
Dragi nas Dok ice, orisao si prerauo i sve nas ostavio u velikorn bolu i tuzi Tvoje tetke: Azra K., Azra P., Meliha Oz., Slavica B., Aida H., [asminka K., Iva B., Gordana F., Marijana P.
I:SZ~-lLI

BORBE BOSKOVIC
Dragi moi sine, rastanak s tobom toliko me razalostio da ne znam hocu Ii moe; tu bol prezivjeti. Iskreno se nadarn da cerno u vjecnosti biti zauvijek zajedno, Tvoia rnam
iSH-lit

HASA (GACANOVIC) TUTUN
3.6. 2005 - 3. 6. 2011.

Suprug Mirsad, sin Senad i kcerka Melisa
6559-1nd;!:

POSLJEDNJI

POZDRAV Obavjestavamo rodbinu, prijatelje, SJECANjE kornsije cia se u petak, 3. juna 2011. godine navrsava

VOLETU
Zauvijek ceS ostati u nasirn srcirna, Mirzel, Sonja, Enis, Mirda, Maja, Elma, Miralern, Dejo, Diiana, Igor i Darko
152:5-1LI

eerrdeser dana orkako je na ahiret preselila nasa draga supruga, rna ika, ses Ira, snaha, punica

GORAN (DRAGO) KOBILSEK
23. 10. 1954 - 3.6. 1995.
Sarajevo Dan as se n azalos t na vrsa va 16- ta godi sn j ica smrti naseg najdrazeg oca Gorana KobilSeka. Uvijek ceil nam biu u siecaniu. Tvoj sin Alen, unuka Minea i snaha Tijana

POSLjEDNJI

POZDRAV

nasem

MAIDA DADA SULEJMANOVIC,
(1961 - 20ll)

rod. SABANOVIC

SULEJMANU· SULJI (MEHMED) CUROVAC
Toda, Dasa, Tiiana i Svjetlana
7535-][[

Tim povodom ce, nakon ikindije-namaza, biti proucen tevid i harrna-dova u Porurrnahalskoi dzarniii u Travniku, RAHMETULLAHI Porodica ALEJHA RAHMETEN VASIAH
7531-ltt

~m·OOOSM

66 _,."""",,",.Dnevni avaz
Dana 3.6. 2011. godine navrsava se 5 godina od kada je preselila rnajka, sup ruga, svekrva i 0 ana na ahiret nasa draga POSlJEDNJI majci nase cijenjene kolegice POZDRAV

i prijateljice

Djukic

Smiljke

FEHRIC rodena SUBA5i1C TIMA
iz Visegrada
Mol.imo dragog Allaha Hasim, dl:.!L da ti podari Iiiepi Dzennet i viecni rahmet

MILOJKl BARISIC
Porodici Diukic upucujerno izraze iskrene sucuti,
Notari Notarske kornore Federacije Bosne i Hercegovine

Tvcj suprug

sin Hasan,

Suvad i Midhat

sa porodicarna

POSLJEDNJI

POZDRAV

POSlJEDNJI

POZDRAV

Bivsem uceniku i sinu nase dugogodisnie

i ciieniene profesorice Milke Boskovic

sinu nase drage kolegice i prijateliice

DORDU BOSKOVICU
Kolektiv Pete girnnazije

DORDU BOSKOVICU
Neka pociva u mimi S tugorn, Ziiada, Zuhra, Meliha S., Meliha K., Slavica, Marijan., Gordana, Vesna, Zlata, Arnira H., Camil a , Sejad, Adlsa Z., Sernka, Arnira D:1., Mirela, Nad;na, Senija, Dzenana, Dika, Ferida, Redzo, Rornana, [asrninka V., Dzenita, Mediha, Fahra, Hajrija L. i Muratka

""-'n'"

Dana 3. 6. 2011. go di ne navrsava j u se 3 godine od preseljenia na ahirer oaseg dragcg

Dvadeserpetog maja 201 L navrfila se godine otkakc je preselila na ahiret nasa drsga

RAMIZA (AHMED) OMERBASIC, rod. MIZDRAK
Ostala su najljepsa sjecania na tvoju piemenitost, ljuba v i dobrotu koiu si nam uvii ek pruzal a. Puno nom nedostaies. N eka rl drag; A llah d,!,!, po dari Hi ep i Dzennet i viecni rahmer, Hatma-dova ce se pokloniti u petak 3. 6_ 2011. godjne priie dzuma·narnaza u Lubinoj diamiii no Vratniku. Tvoja dieca: Pehilj jasmina- Mink a,. Pi pic Nerdine - Cma i Ornerbai;c Mirsad sa porodicama
6566-1 rid:::

SAJDO IBRAHIMOVIC
Drag; b. bo n avrsava se go di ua dana otkako nisi sa nam a, Bol i ruga sve j e veca i n ikada proci nece, znai uci da ti nisi sa n ama. U nas im si s rcirna v iecno vo Ijen, II rnislima nikada zaboravljen, Tug. i bol se ne rnjere vremenom

AMIR (HAMDUA) POSKOVIC
Nook. ti dragi Allah pcdari hmet. lijepi Dzennet -

i viecni ra-

[arcedoli.

Ha tma dova ce se prouci ti danas u 13.00 sa ti u dzami j i

nego prazninom

koiu si ostavio iza sebe.

Senad Dr kit s porcdicorn
6561rtI1ol::l::!:

Tvoja porodica: sup ruga Mu!!;ra, majka Atija, djeca Sa. lko, Mirza, Adis, Anes, snahe Belrna, Nermina i Jasmina, unucad Muh.med i Adna

Dana 3. 6_ 20 l I. godi ne, navrsava se 7 t U,lD ih dana, ka ko naa j e iznenada POSlJEDNJI SELAM

napustio oas. d ragi

CEDOVUCEN
Dragi DOl!, jos uvijek smo U nevjerici da si nas zauvijek napustio i da 'liSe nikad necemo vidjeti rvoie milo lice i ruti rvoi rihi, topli pozdrav, Ali, bogarsrvo koje si osravio za sobomje ncizmicmo ~naucio si nas 0 ljubavi, razumiievanju, dobroti, m ilosti, strplj ivosti, istraj nosti, pokomosti, umj erenosti.. Tvoia plemenitosr ie tvoia zaostavsrina, po kojoi ce te dugo, dugo pamtiri svi koji so imall prilike upoznari le,.a llama. l1ajbli:;:ilma je ostala kao amaner, da nasravimo zivje:i.i poput rebe i cia ne posustanemo u teskim vremenima i iznevjerimo O.,DO nacela koiima si nas uc.;o. Nema zato praznine u nama, poslije rvog kona~nog odlaska, [er ie svaki kurak nasih srca prepun llubavi kcju si nam ciao, Nismo neutjejini zato 510 te v i,-Senema sa nama, [er 5i prisutan u nasim sjecaujima 501 bezbrojnim lijepim trenucima, Nismo bolno m2ni, jer duboko vicruiemo da si na liepscm mjesru i da se zasluzeno odmaras, Ali, drugi nas.., tako narn do bola nedostaj cl i nedosta jati 6es nam zauvij ek. Traliti cemo tvcj u prisutnost u svim rainovirim znacima i cuvati te u siecaniu kao naidragocjenije blago. Kcerke Mel;,a i Sandra, unucad Ervin i Daniiel i zer Fetid 6564-1,d'

nasem drsgom

MAHMUTU (AHMEDA) BASIC
S postovaniem, liubavliu i tugom u srcima, Uviiek cemo se siecari tvoie plemenitcsti i dragog lika. Neka ti drag; Allah dUo podari lijepi Dzennet
Tvoji: brat Zijad, snaha Fatima, zet Paiazit

i vjecni rahrnet,

i Alma Kolenovic

Momdragom Velikom covieku

i iskrenorn

prijatelju

nasern

ZORZICI
bebsonu i blebetalu beskrajno Hvala za
SVe

zaiednieke

sate.

DOLETU

S vjecnorn ljubavlju, Tvoja Diiana
15..2$-1[1

Porodica

Kunic

Dnevru avaz
Dana

",,",,'.~'~"'I. 7 6

3. 6. 2011. navrsavaju

se dviie godine otkako ie na ahiret preselila naSa draga supruga, mama" nana i svekrva

S. dubokim

... zfl ovaj trenutak • pnpremai re ~e • (h adis) bolom i velikom tugom obaviestavamo rodbinu prijatelje i komiije da je Da, dragi

MAHMUT (AHMEDA) BASIC MUNIRA AKSAMIJA, rod. BRANKOVIC
Tvoji najmiliji: suprug Alija, sinovi Mehmed iEmir, snabe Zumra i Lernja, unuci Ammar, Faruk i Bakir
75.:1~L[I

preselio na ahiret u utorak, dana 31. 5. 2011, godine u 72, godini u Njemackoj. Dzenaza ce se klaniari ispred dzarnije u Hrasnlci u perak, 3. S. 2011. godine u 17.00 sad (poslile ikindije namaza) a ukop ee se obavui na mezariu Kovaci ~Hrasnica, _ "Iev hid ce se prouci ti istog dana odmah pool ije dgenaze u k u ci rah metlij e (BaSica sokak b r, 7 - Lasica). RAHMETULLAHI ALEJHI"HA RAHMETEN VASIAH! OZALO~CEN!: ,up,uga DERVrSA, 'in ELV'EOIN, kcerka SANELA, snahn SAMIRA, unucad NaO· 1M i ALDIN, braca HAM_DIJA i ZIJAD, sesrr flULSA, zet RAMIZ,.:;n~he MER,SA, FATIMA, AIS1\., RAMIZA iMINA, !'!_ra SEFIK, svastika SEFIKA, te porod ice BASIC, K{l.PIC, KAHVIC KARlC, PslW'6e~c:[~~~WC~~~~AWJJrg~~~A~5~1~~~1z~~~L~OiJxNAEt~if8il OVIC, METILJEVIC i 0,,.1. mnogobrolna rodbina, priiarelii i komsije.

~lJii~:

65.1·1,.,

MUSTAFA OUSUF) DURANOVIC
preselio n a a hirer u sriiedu, godine u 74, godini. I. jun. 2011. Dze.naza ce se obaviti u petak, 3. [una 2Dl]. godine u 14,30 sati DO gradskom groblju b~~rgt8EN,:,~pru8' Nofij., kcerka Faz.·il!lla·,·sj-n-:S:IIeo";''';J''',,·o·.l!IIho Vildana, unucad LeH a sa porodicom, Adnan sa porodicom, Nerrnina sa porodlcom, El din. i Faris snahe Advij. i Sedlka " Dada, svastikaMulija, braricne Mirsada) Mi,nka i Azra, prijatelji Ibrahim ~Mubera, te porodice: Duranovic, Smai'~c, Bajrica, Topalovic, Muharernovic, Hasse, Benhke 'Iupo, Pecinar, Hasaabegovic, Toptic, Zubovic, Hadzie, Katie, Sabie, Pa",lie, Olovtic i ostala brojna rodbina, prijatelji i komfije. Tevhid ce seprouchi iSlog dana u l4,,30 sari u kuci zalostl u ulici Bajrama Zenunija br. 3fXIV !!!

... 23 ova] trenutakDuboko oi.lo.CeDi d. je na! dragi

pripremajte <e. (hadis) obavjestavamo rcdbinu,

priiateliei

kornsije

... Z. eva] trenutak . pripremajte <e. (hadis) Duboko oi.lo.ceDi obavjestavamo rcdbinu, d. je na! dragi

priiateliei

kornsije

OSMAN (MUSTAFA) ALAjBEGOVIC
preselio 03 ahiret u srij edu, l. 6. 2011 , godiitt u 70. godini. Dzenaza ce se obaviri u PETAK, 3. 6. 291 L godlne u 17',00 sari na mezar]u BlSTRICKI PIJT. ~KOVICA,. . OZALOSCENI, supruga Zineta, "in Elkaz, kcerka Vezira, zet Fahro, unuk Alen, unuka Adlsa, bra! Dervis, sn ahe Mulo i Fata, bra tic; Sui io, Enes i M ustafa i bra! ien. Elmo sa porod icam a, am idZic Za.~ sa po rodicorn, tetic Meh 0 sa po rom dicom, te porodice: Alaibegovic, Hodzic, J usufbasic, Z uleic, Mehie, GUs0 Be.rit, Bajrovic, Mehoniic) Salman, Malkot, kao i osra[a brojne rodbina, prijatelii i komjiije. Tevhid ce se prouciti istog dana u kuci rahmerlije u 17.00 sari, RUKOOOL 66, RAKOV1CA. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH !!!
1

MUjO (SERIF) KOZO
exhumaciia
ahiret 1994, g.,o.dine.u P.ljevlji"",. ' Dzenaza ce se obaviti u PETAK,. 3.6. 2011, go di ne u 14.30 sat i na grads kom rneza rju VLAKOVQ, OZALO$CENI: sin Mersudin, kcerke M.,. nsura ; Me.,ij 0, un ucad Senad, Arnela, Vernes, Vernesa, Dado i Nina, zerovi Fuad i Franio, snaha Lldi]a, :illlra Sejfo sa s uprugom S ani [o m svas t i ka Ba hri ja sa pc rod [co m, brat ErnjlJ;) snahe Hairiia, M.d,ka i Emina, sestra Vasv,jja sa 5Upr-1,Igem Muhom, prija te lj i prija Refik i Sevda.je porodice: Koso, K uj u nd_zic) Palamar Sa Ikite", it, Hasan begovic; Kunovic, Ag,it, Ajenovic, Mihalak~ ~Ian~ Diabic" Kostovic, Basic~ Velie, Zukic, Dervisevlc, Hrastovina, Siiarnic, Brkovic, Hodzic, Dulle, Colakovie, Hadzalic, Mtl~ovit] Hadzibegovic, Sarvan, Zekovic, Hadrcvic, kao i ostala brojna mdbina, komjirje i prijatelji. RAHMETULLAHI ALJEHI RAHMETEN VASIAH ttt
I

.. p r;s. elion~

Navrsava se sedam dana od preselienja na ahiret naseg dragog i postovanog amidze

SJECANJE Dana 2. [una 201l. navrsilo se sedam godina od kada nisu sa nama nasi dragi

ALMAS (HAMED) BALIC
ga se sjecarno i molimo Allaha dot;;, da mu podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet niegovoi plemenitoi dusi, S postovanjern

Bratici Ramiz i Mirsad, braticne Suvada i Mirsada sa porodicama

AMIR KRIVIC
SJECANJE POSLJEDNJI POZDRAV

LEJLA HASIC
2. 6. 2004 • 2. 6. 2011.
N cka im j c viecn i rah mel. Porod ica Kri v it

n a naseg dragog nasem dragom pri] a tel j u

POSLJEONJI SE.LAM nosem dragom

MIRSAD KEVELj • KEVA·

SJECANJE

2, juna 2011. navrsilo se sedam godina 0 tkako je tragicno nas Ira dao nas dragi
Dana

KENANA (KENTE) BRAJLOVICA
2000·2011. Tvoi arnidza Mesud i Enisa
6:;''i'O-lnd'

HASANU DERVISEVICU
Od priiatelia Haire i Ramize Suvalija i od poro dice Dardagan
753S.]I[

OSMANU ALAjBEGOVICU
Po do broti demo re pamtiti, s postovanjern spominjati i nikad te necemo zabora viti. Do !i Allah dUo podari dlen netske ljepo re_ od porod,ice SALMAN
6S60·lndi-

AMIRKRIVIC
2.6.2004·2.6.2011.
Sa ljubavlju i postovanjem Vj ecn 0 o7..aioscena porod ica: 0 tac Aki f, ma j ka M ensura, i djecom

bra t S amir

sa sup ru gom Amirom
747&-lil

Dan. 3. 6.2011. naseg dragog

navr!ava

SJECANJE se pet tu,znib godin.

od prera.ne smni

TUZNO

SJECANjE

ELVIS· KROjA (SABRIjA) IKANOVIC
D ragi na, El vise, Obi~no nema rijetl da se iska2e ~[3 osje6i.mo u dll,s,i,. Ipak tU je Ijubav u na,im ",jrna kojom pro kosimo boli i prazninj koju si OSlavi.o u sr~ cima ooi.b~koji SU te voljdi i koji ce te ;,::au· vi jek voljeti i ,pominj .ti, N eka ti je vj ociti rahmec tVO du, i. joj Tvoj;: tetka Zilka, rod;,"" S.m;ro i Su"do, zet Ned,im ; mal; Aydin
iSJ.,)·ln

na nasu voljenu

Dana 3. 6. 20 II. navrSavaju preselio na ahirel nas dragi

se 4 godine od bda sup rug, otac, punac

se i dedo

ADVIjA· FIKA HALAPA
2. 12.2010· 2. 6.2011.
One koje volimo pa iz_gubimo nisll vise tu gdje su bili, ali su uvijek tu gdjesmo mi ... Molimo dragog Allaha di.!. da Ii podari sve dzennetske ljepote. Tevhid ce se prouCiti u petak, 3. 6. 20 II. godine u 11 sati u ul. N usre!" isi Dede 811. Tvoja djeca: NedZad, Hajra i Refija sa porodicama

RAMIZ (MUSTAFA) LlHIC
Bio si i OSlaO dio na"ih zivota. Sjecanja na rebe nikada nece izbli· jediti i dok smo zivi, i ti ce.s zi vj eti u nasi m srci m a. N e~ a Ii dragi Allah M.s. po dari Ii· jepi Diennel i vje!:ni rahmel. Tvoji: supruga, kcerke, zetovi i unucad

S ell

1503.1-111

68 ""~,,,,,,,,,,,"

Onevni avaz
Duboko potreseni bolom javljamo rodacima, prijateljima i znancima :ialosnu viiest, da ie

BEHARA DERVISKADH~, rod. KASAPOVIC
preselila na ahirer u sriiedu, I. juna 2011, godine,
U

MILOJKA BARISIC, rod. LIVANCIC
Preminula dana 2. 6. 2011. godine u 78. godini,

62. godini,

Dzenaza ce se obaviti u petak, 3. iuna 201 L godine u 14.30 sati na gradskom groblju
VLAKOVO. Prijevoz obezbijeden ispred NOVE DZAMIJE na Dobrinji III sa polaskorn u 13.45 sari, dq groblja ,i nazad, OZALOSCENI: sin Berin, kcerka Berina, snaha Sanda, zer Kaled, unucad Neila, Emin, Tarik, Arne! i Adna, brat Hairudin, sestre Sevala i Rahima, snahe Asima i Meira, zetovi M n i 0 i Ramo, bra rici i braticne, ses t!i¢i i ses tricne, zaova Zikre ta sa porodicom, le'p orodice Derviskadic, Kasapovic, Salic, Sehovic, Handzar, Mutapcic, Coho, Dolovcic, S::"Ek, Turijacanin, Muhie, GU"O, Hasimbegovic, MujaCic, Duro, Gudic, Maslo, Hadzic, Cengic,

Sahrana pokoinice obavit ce se dana 3. 6. 201 J. godine u 16.00 sati na grobliu
AZAPOVICI . GAJ. Sprovod krece ispred kapele na groblju. Misa zadusnica obavit ce se na groblju, OZALOSCENI: kcerke Dragica i Smiljka, unucad Tania, Vesna, Maja, Marian, praunucad Teo i Mateo, zetovi Pero, Nenad, Davor i Zeljko, obitelji Barisic, Livancic, Skoro, Vueic, Mrnjavac, Petrusic, Udovicic, Tornic, Ljevak, Oroz i rnnogobrojna rodbina, kurnovi i prijatelji POCIVAj
OJ""!

Kusrura i ostala rnncgobrojna rcdbina, prijatelji i kornsije Tevhid ce se prouciti istog dana u 14.30sali u kuci zalosti u ulici Nurije Pozderca br,

6NIlI.

V MIRV BOZJEM!

Obaviestavamo

rodbinu,

priiatelie

i komsije da je nas dragi

EMIR BIOGRADLIJA dip!. ing.
na ahiret u nedjelju, 29. 5. 20 II. godine u 62. godini u gradu Hunnau (Niernacka). Dzenaza-namaz ce se klanjati u haremu .,Azizija" dzamiie u Bosanskoj Kostajnici dana 3, 6. 20 I J. godine (petak) poslije ikindije-narnaza u 17.15 h a ukop ce se izvrsiti na mezarlucima Donji grad· K.· raula, OZALOSCENI: maika Mina, sin Adnan- Adi, sestra Aika, braca Mesud i Dzemil, snahe Nafija, Milka i Secira, porodice: Biogradliia, Arnautovic, Dzambegovic, Relota, Mu· Preselio [kanovic, Becirovic, Cehob"sic, Zivaljic, J ajcanin, Sofilic, Bajric, Golic, Marunovic, par, Begagic te ostala rnnogobrojna rodbina, kornsije i prijatelji

Tuznim srcem javliarno rodbini i priiateliirna, da ie dana 2.6.2011. u 7 L godini, na ahiret preselio nas drag!

godine,

""·]u HASAN (MUSTAFA) DERVISEVIC
Dzenaza polazi u petak, ;. 6. 2011. godine posliie ikindiie namaza, u 17.00 sari ispred Fer ha tpasine dta m ij e u Zepcu. Dzenaza i ukop ce se obaviti na mezariu Trw a,
~HME:r"JJLLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH OZALOSCENI: supruga Vehiba, kcerka Sam!", sin Mustafa, zet Nusret, unucad Azra i Kenan, porodice Dervisevic, Begic, Mahic, Suvalija, Mandura, te csrala mncgobroina rodbina, komsije i priiarelii

Ru-

»All<ih[)"~ SlTIO i njemu se vraearno. _.""(Kur'an) D ubo ko ozaloscen i oba v iesta vamo ro db in u, pri] atel] e i komsi] e d. je nal. draga

SIHA (RAMIZ) ALIHOOZIC, rod. TALETOVIC
nakon krace bolesti preselil a na ahiret l. juna.2011. g?dine u 5~, ~odini, ., Dzenaza ce se obaviri u perak 3. rum 20] 1. godine iza ikindije naruaza na rnezariu Zubei u Zuhcim. (Kcnjic). OZALOSCENI, mac Ramiz, maika Camil., suprug Musmfa,dje. C3 Arnel i Amela, brat Enes, sestre Zada i Rasma, unucad Almedina i Harun, zet Miralern, snaha Leila, dieveri Mehmed i Smaio, zaove Rabija i Zemina, jerrva Safija, te porodice Alihodl!it, Tab tovic, Lojc, Prevliak, Mandz:uka! Sulranic, Bandic, Zahirovie, Landzo, Caplja, (;vorie, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsi]e ,519·],<12

D ube k 0 oz"1 oscen i obavi ei tavarno rcdb in u, prijatelje i kornsije da je nasa drag.

Duboko ozalosdeni obavjestavamc rodbinu, prijatelje i komfije da je nasa draga

DENIS A (HASANA) MURATOVIC
iz Doboja
preselila na ahiret 28. S. 2011, godine u 31. godini,

SEFIKA (MUHAREMA) PERVIZ
preselila na ahirer nakon kratke i teske bolesri dana 2. 6. 2011. goduie u 63. godini, Dlena~ ce se klanjati i ukop obaviti dana 3. 6. 2011. godine iza ikindiie u [eleeu na porcdicnom mezariu Pasevac. Tevhid ee se pro u t:_j 11isrog da
£13

namaza

Duboko ozalosceni obavjestavamc da ie nasa draga

rodbinu, prijatelje i komsije

Dzenaza ie obavliena 3 J.

u dl'a rn j j i u J elecu.

MUNIRA (RIFET) KECEVIC, rod ..

~

S. 20 II. godiue na mezarju.Humk,a ,u Dobaju. OZALOSCENl: majka Zineta, brat Denis, rodbi· na i prijalelji 75]&-",

OZALOSCENI: sestra Halima, ,emicna Emina, zel SIIvad, (e,ka L'lita, min. Dev18, rodica S.mii., amidzi6~ .amidzisnc) daidiiti, d3idli~nc, te~i6] 'wlicne, prijamljice Enisa i Lamija] l(:,Porodice Perviz, Klirlac~ Robo\fic~ Kovacf;vic~ Dr~njakovjc, RedlLC~ Suba$ic~ Mul,abdic~ Ma.rjanovLc~ Duran, Avdagif" Suljevie, R.savac, kom!iie Tuzlak i Kurmvic, kao i ooml. mnogobrojna todbin., ptiia,elii i kam!ije
7520·1n~

p. res.elil.? a~~re~~. s~~. d.?.,.;.~C201l. go.. . din e u 57. godin i. Diena"" "" ,e klanj_li u PETA K, 3. 6. 2-0II. godine po,lije ikiDdije Dam",. (17.00 ,a,i) u haremu d2amije Sokolovic Kolonij., a ukop ce se abavili na me.~rjl1 J\_Qvaci· Hr<i$nica. _. OZALOSCENI: ,upr"g Mirs.ad, sin Adel, kcerka Adela, unu';ad Ane" Sara, Sami i Sanda, bra, Ibro, snab. Lejla i lela, bradc Da· m ir, ze:r Senad, s. ve krva ~m i.n:l~ d jeve:ri ~ko~ M uhare:II'!, Retko i ,Muamer~ jetl've Indira i Mi.rsada, ;z;.aove Mif;5m.da~ Sera i Eni,sa, d.ajdz" FadH, ]etke i ABa, ,.dei, teIiene, dajdli'iCi, d.jdziene, djev'eJ"iti] djevericnc) m p{)rodicc; Ke~eYi6, Ome_rbegQvi~ Husi6] Ceri magic~ Jb ra;b i.m 0\1 ie, Podgor-ica~ M i.ldra k, Gi I j c, Mededovi c, Music, Bun.r, Cooie, Bico, ratie, kao i 001.1. brojna rodbina, pri· ia,eli i i komsije Te:vhid ce s.e prouCiri i:SIOg dana u kut.i merhume u 17.00 $ati, ul. Brn"" Bueana 4, Sokolov ie Kolonij •. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH III

Tuhlim srcem javljamo nas OIac

rodbil1i~ prij3teljima

i komsijama

da je

S" neizmiernom tugom ob"vieit"v.m rodbinu, prijatelje, komsiie i poznan ike da je presralo da kuca Srce mog iedi nog sina

MATO SURKIC
iznenada preminuo 31. 5, 2011, godine u 61, godini. Sahrana Ce ,e abavili 3, 6. 20 II, gadine u 12.30 ,ati nO gradsk(}m groblju VLAKOVO, OZALOSCENI: sin Deian, kcerka Dejana, I)nucad Dino, Daniiela i DQrian) porodice: S U[ k ie, Radonj a~ L ikic~ M i.1 etovic~ Bab ie, Du ran ~le O:Slala II! n o· gobrojna rodbina, prijaIelji i komsije. III

H.,.

DORDA (VLAOETE) BOSKOVIC
dana 1. 6. 2011. go dine u 33. godin i, Sahrana ce se oba viIi 3. 6. 2011. go· dine u 15.00 sati na gradskom gro· blju »SVETI MARKO". OZALOSCENI: majka Milica, mac Vladera, terka Mile· na, ujaci Zdravko, Branka, Panta i Sima, braca Vladi· mir, Sinisa i Sasa, sestre Sandra, Irena i Lidiia, te ostala m nogobro j na ro dbi na, pri jatel j i i koms ije. II !

Du boko ozalosceni 0 ba v jeSla varna rodbinu, prijatelje i komsije da je nasa draga

Sa dubokim bolom i tugom oba.,jcl:tal;"amo komliie d. je nas dragi

rodbinu,

prijate,lje

i

FATIMA (HAMID) TORLIC
preselila n" ahiret U sriiedu, 1. 6. 20 II. godine u 84. godini, DZenaza se obaviti u subotu, 4. 6. 2011. godine u 14,,00 salt nagradskom mezaeju VLAKOVO. OZALOSCENI: rodbina, prija«:lji i komsije Tevhid ee se pronCit! istog dona u stanu merhume u 14.00 sati, ul, NERKEZA SAMILAGICA iIX, RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

OZREN (ZORAVKA) PAVLOVIC
nakon lclke bole:s.ti preminuo darla 2. 6. 2011- godine u 6,. godini. Sahrana dtagog nam Ouena Ce se obavi'i dana 3. 6. 20 II ,godine u 13.30 'a!i na grn· d,kom groblju VLAKOVO. OZALOSCENI: ,uprug. Eni,a, 'in Majo, brn"" Ognj.n i Siobo. dan sa porod i,c.am.a, porod.(ce: Pav lov·ic i Ka pl,all, le OS-lala m DOgO· broin. rodbin., prij.,elji i komsije.
III

Tuznim .,rcem javljarno rodbioi, prijale,ljima i komsijama da je Dasa draga

ZAK1RA (HILMIjE) GACIC
preminula 2. 6, 2011. $odine u 65. godini. S.hrana ce so obavitl 3. 6. 2-011. godine u 13"30 "I(n~ gr.dskom gro bl ju Bare.. o ZALOS CENI: ses "a Enisa, z« Izet, ,es(ricna Zinka,:lel Alan] ses[ri6~unLlk Namn, po[odice: GaCic~ Zdr.dovic~ Pib\fdijja~ Ma,· ksimoV"ic) te ost.ala rodbina) prij~Helji i kom!ije. Ku"" '"loSti: ul. Kralja Tvnk. br.13/3.

ee

Kuf.a ialO$ti: ut. Ned.ima Filipovica

or.

ll.

I!!

I!!

Dnevni avaz _"_""J>I],,,69

U PRODAJI

~ Bosna i H.re.9""ina ~deracii' 80sne i Hercegll'line

SluiIla za fi~an5lje pOdUlell1i!tvo i lo~alni elronomsliiral'loj

oWl:~i~t:~~

Na osnovu eiana 6a~ stav 2. Zal<ona 0 kOIiMenj", upravlj8llju; MclaYanju ,ajoollic~ih dii,'lo,a i ured'i" lIJrM, (.SILJtIl,n" mMne Tullanskog kantona·, broj: 7/00, 14/02 i 5/07)." u \IIl,i sa tlanom 5. i 6. Pravilnika 0 uslollima i nat;n" lzbora upra,ilelja stamllenih ,,~rada i dobijanja odobranja" obavlianje poslova u~ravilelja (.Slulbeni glasnik optine Kladani", broj 2/04). i A ja!enjabroj: 02·23·1563/11 011:20. 05. 2011 ~ godine, Opi\i"s~a kQmisija za utvr<livanjelisle upravitelja sambenih z~ rada, raspisuje

i dQbijanje odobrenja. cerlifibla 'a Qb.,ljanj' pool",,_ upr.vilelja USlOVI KON KU RSA OPCI USLOV1: Pra"O ueesca na konkursu imaju ova pravna i r.zicka liea koia su ospos~blje~a i regislrovafi3 za uplavljaQje i odmwanja objekllla, POSEBN I USLOVI: 1. Oa ie pravno lice rogislm"am k"~ nadlelfioQ suna ptsrna St.m~ar~noj 'kl.sifikllciii djelatnnsti u BiH (.SI"'"eni Glasnik BiH', broj 76/06 i bmj 47/1 OJ za slje~ete djel,lllQsli i Ill: - odr:!aoanje objek,ta l'isokogradnje. niskOgratlnje i njihollih dijelova (Podrwed KO 8iH: 45 213: m Ri!m!d KO BiH 2010: 4120. 42~22j: • uprav~anje nekrell!i~ama preko posrednib (Podrazred!ill BiH: 70.3270.320: ill Razred K'DBiH 2010; 68,32): • ratu novodslveni, kllilgovodstvBni i reviziis~i poslo,; (Podram-d KD BiH; 74,1274,120; iii Razred KD BiH 201 0: 69.,20): - ,~oskwi i m~nadlm"nlkonsalting (PodramiJ' KD BiH; 74,1474,140; lIii Razred KD BiH 2010: 70.2.2); - affiiI8kioflSk e, tnj;,ni,rijske di,lalllosli i I'hnicko savi8Invani8(l'Ildrmleo' KO 8iH; 74 2074,200 iti Fum"d KD BiH 2010; 71.11. 71.12j. 2. Da je fi,icko Deeregi..~o"a"o ko~ nan lehlog org:an. uprave za ob,vljanja poslova U oidu osnO\lllog "n[manja i;: pretllodne tatke~ 3. Da praono 1111;~l;kolice posjedule pr~mm • sonware, upraoljanja slambe.nlm zgradama odnoSl1o da posjeduje ,progra· mska (ielenja za; - "Menje osnovnih mali"nih podataka 0 19radama i lIIasnictma, " vadoni_ prhoda 19rade, - ;prac€ni.lmskov. u,pravljani" 'gradom. 4. Oa pravno m li1iC~o lice ima slalno zaposlanu lehniCl<oosoblje iii na osnovu ugo'Dra 0 radu (minima.lno: • 1 In!injer i tehoie", [radevinskog. elektro m masinskog smjera)~ 5~I'Ilziti\lllo poslcr,a"je u 2010. gooini. Oa je iSliunio oba-llZeu \IIlzl saplatanjem pore za u skl.d" sa releva~lllim zakons~m o~re~llama u BIH, Uz ,~rija,u na konk",s kandidali su ollaoezni priloli1i dok:m n ispuniavaniu u51o,a kookue<;ai to; 1. pravno lice " RiBS,ni" 0 ragislraciji sa svlrn prilOli"", - do~az 0 rl!i)istraciji za pradmatns POSIO"8, (original iii ovj"rena kapija ne slarij_ ad 90 dana). 2~ ~,itkO lice· ,~esenje 0 odobrenju rada i,datog od slrane organa upra\lll. (original iii ovjerena kopija ne starije od ~O dana]. 3. dokare 0 posjedova~ju programa (Doslavili izj",u 0 posjedo,anju program; Iz la~ke 3. posebn in usiov;, konkIJrs.a). 4. Izjava 0 bmju uposlenlh. Uz IzjalllJ d05lavili spisak upos!enil1 sa n.\IIldefilm ~valilikaejjama ra s,aku o50bu. (Za osobe iz la~ke 4. p~ellnih usova kllie nsu slillno uposlenBdDsta,ili i ugo'OrB 0 radu) , 5. Bitans uspjeha za 2010, qodlnu - ~i,mna kopija. 6~Uvjer.nje i,dalo o~ nadJ"~nog organa" Bift u oil]u do~aziv8llja da je lspunlo !lIla\lll,e u vszi saplataniern dimkinih i in~irektnih poreza (Uvjerenje ne stanje ~d~, mleseca- origio,1 iii ovjeren, kopija)~ Priiave n, kOnkurs sa kal~,nim doka<ima U originalu iii ovjerenQj :kopiji, dosl,~vili na adresu: Opcina KJada~j, Slu!ba za finanslje, poduzetl1i!\Vo i lokllini ekonoITIsklral'loj, uliea KJadanl.~e brigade br. 2, 75280 Klada· nj,.a nillnakom:.lA KONKURS· UPRAVITEW· NE OlVARi\.J· KonkuIS ostaje etvoren 20 (dvade sel) dana od dana obia,ljiYanja. NBpotpune i nebtaGolllemBne ,p~ja,e nece se "leli u razmatrane, o razultatirna kcnkursa 'li.rijalJ[jeni 'ka!ldi[Jali l:e: biti obavijestefli u propisenom roku, sva pojasnjenja u ve~ konkJ[rsa mepu 00 dobi~ na telelon: 035/628 499 i 035/62.8 469 iD OJ lax 035/621 150~

za utvrd"l'Ianjelisie upc.vilelj" sl.mbenih ,grad.

KONKURS

"Nalbo1ja SSC "uroO{lstICI<a se{lla svl" "{e,,,ena"

s ort

Dn~vni avaz. petak. 3. ju ~Vlipa~j 2011.

71

1:1 u 2IU 221 1I I U 2 LiS 11 I

a

"tI

~

nama razi ga za sr JanJa. ali sa ra -Ii na z am
Remijem otvaramo vrata dJugog mjesta, a eventualnom pobjedorn arnbiciie bi nam jas vise porasle, kaze selektor
sve one sro [e b ilo crno, OSIavim 0 iza se be i podign u log cela pogledamo \I vedriiu buducnosr, eije nam konture vee veceras moze nacrtati nogornetna reprezentacija Bosne i Hercegovine, Mozda je isto tako simbolim 0 i to da je juceraS nj e j utro Bukurest docekao pod pljuskom ko)i je Lio iz turobnih

BiH u Bukurestu protiv Humunije nastavlja kvalifikacije

nisam nOSIalgiCan, ZiUim USadasniosti
Mnogo ie toga napisano o maistoriiarna Safeta Su~iea na rumunskorn tlu. Pape je 1977. go dine u dresu Jugoslaviie priredio Rumunima igrariju koja se i danas pamti na tlu bivse drzave. U pobjedi od 6.:4 ZlLbio irn je I:ak tri gola, N ekoliko godina poslije na rumunskom till. zabio je elva gola .i u dresu Saraje- Nisam ja od tih nOSIa· Igicara. Uosralom, vjeru[em da smo te utakmice mnogo bolj~ zaparntili mi nego oni. Zivimo u danaSllj ici, a ne II proslosti. J edino SIO zelim je da se vecerasni i mec zavrsi dobra - rekao [e Susie. arnbicije bi nam jos vise porosie. Mislim da se igracima nema sta govori ti i da su i sam i svjes n i toga ~[a znaei dobar rezultat u ovoi urakrnici - rekao nam je Safe! Suilie_ Selektor nije krio da irna samo jednu dilemu kada je ri j ec 0 sas ta vu, koj a je vezaua neposredno za pitanje da li napasti ili se postaviti maIo defanzivniie.

emociiama.

va. Ipak, po novom dolasku u Rumuniju, nije podlegao

izvjeSlala "Dnevnog avazu" iz Bukureita)
Prosle sedm ice grizli smo nokte iscekujuci sta ce odluciti delegati Skupstine Ncgomernog saveza Bcsne i Hercegovine, Valjda je nekako simbolicno da desetak dana nakcn tog zasjedarija

(Od specijalnog

Ibricic in Ibisevic
- Nede biti ni ofanzive niri opreza. Nerna razloga sri [ari od prve minute, a defanzivno igrati i ne znamo, Ne namjeravarn cekati kiks Rumuna da zabijemo gol. Joo rrebam odluciri da Ii poceti sa Seniiadcm Ibricicern ili s Vedadorn Ibisevicern. Ibricic je u punom pogonu i mazda me Icgika navede na niega, a ne na Ibisevica, koji je sezonu u Njemackoi zavrsio prije tri sedmice, Konaenu cdluku donijet ell llOC; U rakrn ice - kazao je Susie. Reprezentativci BiH prvi i jedini trening uoci utakrnice imali s u j ucer Ila s ta dion u na koiem ce se i igrati met. Ohrabrujuce je ~ro su trenirali svi, M. TANOVIG

Reprezenlativc/

/la Sillota/em

treningu: D(JCek-alo ih

suao«

uak(J1l kise

{'''.'

J. H'd/lli

oblaka da bi neposredno po dnlasku naiiegrima rurnunsku metropolu obasialo sunee,

. Kao lito vidite, igraci su dobri, zdravi i spremni. Ovdje se nema sta mnogo pricati

i pametovati, Remijem otvaramo vrata drugog mjesta, a even tual nom pobjedom

Zd.ravi i spremni
Nasi reprezentativci su u hotel "Crown Plaza", na periferiji punoj zelenila, stigli s osmijesirna i saznanjern da ce n a stadion u J ulesti -VaJell tin Sanesku krojiti sudbinu u kvalifikacijarna za Ev rop sko p rvens tva 2012. godine,

Treba malo Uise Ci)enitiDPOIiUniHa
Selek (0 r je iucer pregleciao rumunsku stampu, da vidi ima li Sin zanirnliivo. Rumunski jezik slican je francuskcrn, mogao ie Pape razumjeu dosta toga. • Rumuni? Mi smo takvi da nakon svake pobiede padnerno u euforiju .. Dobir cemo ih, zgaziti ....Treba rnaIo vise cijeniti prorivnika Da sutra pocinie ciklns, bi opet bili fa voriti ZlI jedno od prva dva mjesta- tvrdi Susie.

om

Susie: Bvi BU svjeMi sl~ maci dobar rexullal u 0 voj utBkmici

Crtice iz Bukurssta

72
PROTIVNICKI TABOR Rumuni zagrijavaju atmosferu

n n!W11 i aVil. pet.lk.

3. ju r\Vlip, nj 201 1. . .

S:

Ambasadorl doill. Osim nile
Kako je lijepo kada, urniesto Ilie Dorninkoviea, Bcgdana (eke i Suleimana Colakoviea, uz reprezen tali vee bora ve veIicine naseg fudbala koje svakom protivniku sa ponosom mozemo pokazati, Stem je lito s ekipom u B ukurestu ill j e i predsiednik Komireta za normalizaciju Nogometnog saveza BiH Ivica Osirn, koji je zbog umora s Kongresa FIFA-e u Cirihu otisao u Sarajevo, . Osim ostalih clanova. Komiteta, uz ekipu su i ambasadori Sergei Barbarez i Faruk HadZibegic, a dosao je i nekadasnii kapiten reprezentacije Muharned Konjic,

Oni SU u Zenici stvonli ogroman pntisak na nas,. sada treba blti obmuto • Uspjesniji smo i bolji, tvrdi selektor Lucesk,
Gledajuci rumunske kanale, s tekli bismo doj am cia se u ovoi drzavi nista drugo lie desava osim sto igra reprezenraci]a, Skora je nemoguce gledati releviziju, a da rnakar 80 puta ne vidi te najavu prijenasa vecerasnje velike utakmice, Nasa iavnost mowa misli da su Rumuni nakon Zenice klekn uli ria koli ena, ali ovdje se ne Cini da oni sebe vide na koljenirna, Istina je da ne vole selekrora Razvana Luoeskua (Lueescu), ali Rurnuni su ipak remperamentan i patriotski nastroien narod, koii vieruje u svoje rnogucnosti, Stoga, dok irna Dade, siguroo se nece predati, 0 i"emu svj edoce ; naj ave iz rum unskog rabora, Kapiten Siprijan Marika (Ciprian Marica), strijelac vodeeeggola u Zenici priie preokreta, niie zsboravio mec odigran 26. marta. SiInc je feljan osvete, . 0"0 Dam je posljednja Sansa da se ukljucimo U borbu,

arilla: DUO ra1 - m 1 eba-u DOmOCs
na ouom stadionu stradala i nlemaClia

Terim gleda Soahiea
N a tribinama bi vederas trebao bi ri i novi rrener Galatasaraia Fatih Terim, koji je najavio da ce do6 gledati kapitena Emira Spahica Turski Imperator 1:I"aZ:i stopera za svoju ekipu, a naseg reprezentauvea. prepurucio mil je skaut Galarasaraja ZlI BiH Tarik HodZic.

Rurnun i se uzdaj u u stadion [ulesti-Valenrin Stanesku. Taj teren u Rumuniii ima repuraciju naseg Bilinag polia, s razlikorn da ie posljednji mee na areni Rapida reprezentacija odigrala prije sest godina, kada im je Holandija razbila iluziie

o nepobjedivosti 113 rom rerenu (0: 2). Na ovom stadionu Ru· rnuni su 2004. godine razbiIi N jemaek usa. 5: 1. Inreresantno je da ie jednorn na njem u igrala i reprezentacija [ugoslavije, davne 1941. godine, kada je bilo 3 :3.

J os mozemo

Trenulak kada Ie Marlka pogodlD uspjeti, ali u pohodu na EP svi morarno biti uj edinjeni, Nadam se da ce nas ciiela javnost podri:ati Oni su u Zen iei srvorili ogroman pritisak na nas, 3. ja ocekujern

u Zenici: osvete da sada bude obrnuto. U vecerasnjern raw svi morn" mo dati doprinos - rekao je Marika dodav!ii da I>U »pogreb. ni" tekstovi 0 rum unskoi reprezentaciii na umoru samo

ojaCali ekipu, Rum uni ce zaigrati u dosta izmiienjenoi postav 1. U ekip i ee bi ti dosta igraca iz dornace lige, ad koiih Marika oi':ekuje da lavovski pristupe umkmici. M. 1:

PrISt!ZU naUl)aCI
Naviiaei Bosne i Hercegovine pristizali su u BukureSt io~ jucer. Doom njih iz EiH j e doMo au tomabilima. Za njih su RumWJ..i osigura!i 760 ulaznica,. ali nllSih ce navi jaea, peeena naiava" rna, biti mamo vise pa se maZe ocekivati da ulazilloe na emoen nii~tu dosri· gnu doota visu cijenu od nominaln.e.

SteuaOUiC: Ima 0 dob eMil U
Moiemo uraditi nssto vise u ovim kvalifikacijama, kate junak pobjede u San Mariru
lakSe pa SU rnoja dva gola same potvrdila razliku u kvali tern kak nekadasni i fudbaJ er Drine i Bor(:a pa dodaje: - Mogu da kaZem da imamo dobru ek;p u. Vecma igraca se poznaje iz ranijih reprezen[ativnih akcija, kao i kroz kadelsku j ornladinsku s.elekciju ..V jerujern da mozerno uraditi neSto viSe u ovim kvalifikacijama, ali II svakorn SuSrem mOmmO da" Ii maksimum. Raellnajuci i llspjcian n"smp u drem mlade reprezentacije, iza Stevanovica

Mlada reprezentactja pobjedom startovala u kvalifjkacijama za EP

Mlada reprezentaciia Bosne i Hereegovine na startu kvalifikacija za EUIO 20ll savladala je u gosrima San Marino sa 3: o. N ai bolji po jedinae rnci:a bio ie fudbaler novosadske Vo· j vodine M.iroslav Slevanovic, ko ji j e pootigao dva pogotka. • U umkmicu sma usli !tao apsolll rn.i livori Ii, ali kako bi se to opravdalo, morali smo maksmalno ozbiljno igrari od pr" ve minlJle. Ranim pogorkom Nemanje Bilbiie dobra smo otvorili mee i onda je sve bilo

Stevanovic dok Ie igraD za Borae: Dao dva go/a

je odl iem sezona, u kojoi je izborio mj esro u timu Voivodine, - Ovo je, definitivno, moja najbolja sezona. Izboriti rujes 10 u timu Voi,"odine ie v~ma lclko zbog jake konkurencije, ali sam suplj ivo i"ekao lIa svoj u s"nsu i kada sam j e dobio, iskoristio sam je. Posligao sam i"edri. pogotka \I prvenstvu i jedan u Kupu. Ugovor wi vaJj i ZlI narednu ieZOnu - kaZe liaS sagovom.ik. Liet!l u P"Uzu proVesl ee u rodnorn Zvomiku,!la-

Ugrupi I kvalifikacija za EP 2013. odigrane su samo dvije utakmiee, Kipar je 29. marta kao domacin sa 6:0 pobijedio San Marino, a sallaje i BiH slavila nad ov;m ptotivnikom. Naredai m ee naS tim igra 2. seplembm II Bjelorusiji. RiV3Ii u grupi su ; Niemacka i Grcka. cega se vra.Ca.u Vojvodin u, koia ce igrari u kvalifikacijama za Ligu Evrope. R.10Kl(;
kOIl

==

sport

Dnevni avaz: petak, 3. juni/lipanj 2011.

73

FRANCUSKA

Ze -m da me S080 d uede za 0 8 0 sa obarIre e
Navijaci traze rno] povratak • Sve

Mehmed Bazdarevicirna ponudukluba ukoiem je igrao

ce se mati

do ponedjeljka

Baidarevic;
Zas/lJiujem priliku

Mcla je lako, urnjesto u Kamr iii Sooo, mogao zavrsiti u Spaniji, odnosno u Baskiji, - Pregovarao sam s Real Sosiiedadom. Bili su to direkrni razgovori, postojao je obcstran in teres, ali su se Spanci, izgleda, opredijelili za aktuelnog trenera Valensijena Filipa Montanijea (Philippe Montanier). Mehmed Bazdarevic jedan je od kandida ta za trenera francuskog fudbalskog prvoligasa Sosoa, a da nije spekulacija, potvrdio je j ueer i prestizni rnagazin "France Football". Isrina, Sow irna ~efu.strucnog stabo Fransisa Ziioa (Francis Gillm), ali on, najvjerovatnije, napusta kluo, a kao mogura desrinacija sporninje se Bordo, do 1996., osravio dub oktrag, No, u Soso zelim dati ne zato ilto sam niihov bivsi igrac nego zato sro sam debar trener, Do sada nije bilo konkreIII ih pregovora, ali IO ne znaci da ih neee bin - kale MeSa na pocetku telefonskog razgovora iz Grenobla za "Dnevni avaz", Uvijek kada Soso, koji je seZ!! am da sam leli a navi j (lea, koji zbcg toga srvaraiu pritisak ria ru kovo dsrvo klub 3, ali 10 niie nacin na koii se ielim vratiti u Soso. Uprava o meni ueba razmisljati zbog trenerskih referen ci - israkao j e Bazdarevic, Pored M ese, ka ndida ti su i Zan Fernandez aean), ZanLuI< Ruti (Iean-Luc Rury).._ - PO§IUj em konk urente, ali vjerujem da zasluzuiem priliku. Ovdasnji mediii naiavljuju da bih tokom vikenda rrebao pregovarnti 0 angafmaIlU mada ia u ovorn trenutku nemam ru inforrnaciju] edino znam da Zijo, s kim sam 5VO· ievrerneno zajedno radio u reo zervnom timu Sosoa, viSe nema motiva i zeli prornijeniti Sf" edin u - rij eel su Mek

Pragouaraos Raal SOSiladadOm

USp)eSna ePiZOda U Dinamu ZaUrSila se na bi)edan naein
Hocu ] u novi trenerski izazov, znat ce se u narednih desetak dana
u ova] ili onaj klub,

Vahid Halllhodzlc za .Dnevnl avaz"

Dam stresa su 1<\9 Vahida Halilhodzica, koji se, nakon sporazurn neg raskida ugovora sa zagrebackim Dinamom, odmara u Francuskoj. Odlazak sa Maksimira bio ie signal za brojne menadzere da kon taktiraju naseg proslavlienog fudbalskog strucnjaka .. - I rna poziva s raznih srr-

Za sada

nema nista od toga, malo su me i zaboravili u Francuskoi, u kcjoj nisarn radio od februam zoos. Ne zelim nikome da se namecem, to nije moj stil. Hocu Ii u nov i rrenerski izaWI', znar ce se u narednih desetak dana - rijeci su Halilhodzica,

DrUgbin POliU
- Iskreno, nakon mucnog zavrsetka angazmana u Dinamu, a prije toga i u Obali Slcnovace, piram se sta j e trece. Vodeci ekipu hrvatskog prvaka i africku reprezentaciiu, u se.zdesetak meceva ukupno porazen sam sarno pet (HIla uz osam-devet remiia i sve su ostalo pob jede. Ipak to neko ciieni, pr ije nekoliko dana nazvao me je kapiten "Slonova" Didije Drogb a (D idier), Taj mi poziv mnogo znaci, dokaz je da mol rad u jednoj od naiboliih
africkih selekcija nije zabo-

Rezervna opcija
Bazdarevic ima i rezervnu opciju, -J oli je ak melon transfer u Kolar, a odlazak u Aziju moze promijeniti samo povratak u Soso - poruci 0 j e, na kraj u) MeSa. A.DR1NjAlWJIlC

Dubok trag
" Da, tacno je da sam na listi zelja S0.50a, kluba u kojem sam, igraiuci od 1987. godine

i izb orio plasman u E VTOps ku ligu, mijenia trenera, spominie se i legenda bh, fudbala - Stalno sam ru negdje, ali nikada nisam dobio priliku.

zcnu zavrsio na petom m iestu

ravljen - istice Vaha, Vaha se jos j edno m osvrnuo na boravak na klupi "Modrih". • U Dinarnu su me u avgustu prosle godine svi primili izvanredno i tako ie bilo do poluvremena utakmice s Interom i verbaInog napada i uvreda predsied!!ika Zdravka Maroita .. T ada sam se u vjerio 0 ka" kvom se eovjeku rnd!, !Ill lita su me mnogi upozoravali prije dolaska na Maksirnir. Tako je uspjelina epizoda u Dillamu zavrSena na bijedan nacin Sm3trl! Halilho<llic. A. Dr.

RadOUaDOUiC, CUium i POPOUiC IDS DiSU prOdUZiIi UgOUOre
Klub napustaju Spahit, Mesic, Perak, Rovcanin i Gancev
Prema rijeCima Radovanovica, velika je rnogucnosl da p rod u~i ugovor. - Svoje najljep~e trenutke u karijeri dozivio sam II dresu Zeljezoicar8 t,ako da ie moja momlna obaveza da ispostujem zelju Arnam Osirna. Ne krijern da imam nekoliko ponuda, slobodan sam igra~, sa "Ci'lim papir" irna" i mnogo urnkmica odiAm?f Osim, menadZer i trenef Zeljeznicara, pregovara posljedn jib dana s jgracima kojima su istekli ugovori. Odrijclene ruke da nap ~ISte k.lub date su Bajri Spabicu, Elvisll Me1.icu, Goranu Pernku, Damiru Rovami!!u i Goranu Ganeevu, a u lllU"ednih lleJwli.ko da!!a wat ce se osw.ju Ii Mirko Radovanovic, La" zar Popovic i Milan Culum_

Amar OsIm pregovara s igracima Zeljeznicara

ana, i7. Francuske,

susjednih

zemalja, Afrike ... ali jos nisam siguran hocu Ii uci u kof) kre In e p regovore, Ipak j e boravak u Dinarnu, lacnije njegov finis, lose utje<:ao !!lI moje zdravlje, a lijecnic; su roi p~eporuCili cia izbjegavam stres. A gdje ga viSe ima ne· go no rrenerskoi klupi "kaze Vabll u telefonskom razgovo· ru iz Lila za nas list. Mozda je vrijeme za povra l3 kufra n eu ski [udbal, i [0 nakon Sest godina. Lion i Bordo traze tren era. - Svasrase pri6!, kao, idem

MadUgOrla pa SIOUaDUa
• Kao i prosle godine, Zeljeznicar ce pryi dio priprema obavici u Medugariu, gdje ce, najvjerovamiie, ba ra vi ti sedam dana. Drugu fazu priprema "PIa vi" ce obav! Ii u S lovemji, u Moravskim Toplicamao Inaee, okUpijan ie igraea na stadionu Grbavica obavil6ese 19. iii 20. juul!, a prV3 utakmica 2. prelkoia Evropske lige igra se 14. jula. Popovic: Osim iell da as/aile granih u posljednie dviie go dine. P ri cao sam s !ere!!erom, nismo se ios konkr-etno dogovorili, aLi ako on zeli da ostanem, ja eu oSiati - rekao je Radovanovic. Trener Zelje ne krije ka· ko bi rado!la Grbavici osta.· vio i svog Ijubimca Laorura Popoviea, ali cenlarfor, navo· dno, zeli da ide, jer ni je zado· volja!! svojim ucinkom u pJavom dresu. Z.

s.

Sjednic3 Skuphine Fud bals kog klu b a Saraj eva bit ce odrzana 17. juna u 17 sari u OpCini Cemar, odluceno je na siednici Upravnog odbora. U osravci, koioj su prisus {vovali p.redsjednik i po· rpredsjednik najvi~eg organ B U klubu Adnan HadZ.imuratov;" i Miladin Vidakovit.

Siednica SMupsline bordO Hluba 17..iuna

Kraj pat-pozicije u FK Sarajevo

Predvi<leno je da s e dele·

ga [i Sk up~ tiue, izm ed u os ra"

log, odrede i 0 prijedlogu novog statuta kluba. U Upravnom odboru sroarrajll da bez usvaj ani a Ilovog, investiciono oriienriranog statula FK Saujevo tdko mOle ime; iz duboke finansijske krize.

.-

7_

_.4.

~ona.n~iavaz._pe~_·s·port 3. junVlipanj 2011.

BORAC Analiza ucinka prerniierlqasa

UgOVOf

Pod Bijelim brijegom dosta mirno

Slaven Mus:a igraee je na odmor poslao cdrnah nakon u takm ice posl ije Dri ne, a od tada je dosta rnirno Pod Biielim brijegam, sro i ne i:u di kada se zna da C<! vog ljera Zrinjski pripro em e po",,:ti dosta kas uo, - S radom bisrno trebali kren uti krajern mjeseca, sigurno ne prije 25. juna, Sigurno je da nas napusta Ivan Lendric, a i Mario Ivankovic vieroia tno zavrsava karijeru. Gotovo svi ostali igraci su vezani ugovor-

priDreme leM Hra)em luna

O-ell o zau sill sl

U

sezoni201 0/2011,

Kljucnom se pokazala smjena Zorana Marica te ustolitenie Vlade Jagodita

UCi. 19 pobjeda
7remija 4 poraza 37:15 gol-razlika

64

boda
Borae - Sireki Brijeg 2: 3, Drina • Borac 0:2, Borac • VeleZ I: 1, Celik - Borac 0: 1, Borac • Slavija 4: I, Sarajevo - Borac 0: I, Borac - Zrinjski 2: 0, Buducnos [ - Borac 0: I, Borac - Sloboda 2:0, Borac Rudar Prijedor 0:0, Olimpic • Borac 0:0, Borac Zviiezda 1:0, Tjavaik - Borac L 2, Borac - ZeJjezniear I: 0, Leorar - Borac 2: I, Siroki Brijeg - Borac I :2,

am, a moja je zelja kada bi sve njih zadrzali, ier bi U2 nekoliko ciljani h po jacanja sljedece sezone opel igrali [ednu od valnijih ulcga u nasem nogometu - iziavio je MU5a.
Od staudardnijih igraca u prosloi sezo n e ugovor is tice sarno Vernesu SeE movi 6..I~ iza

ReZUnati

koieg su vee cetiri sezone Pod Bijelim briiegom. Mil. P.

Budar na odmoru do 27. luna

UeCini igraCa

Trener Rudara Boris Gavran dao je odrnor fudbalerirna do 27. juna, Ko ce mu se od igraca rada javi ti nap rozivci, velika je nepoznanica,
j er skoro svirn sen iorim a

iSUetiu ugouori

Borac - Drina 1:0, VelezBorae 0: 0, Borac - Celik I :0,

is riecu ugovori,
Sigurno [e da u sastavu nede

biti Marko [evtie i loran Raiovie, a upitan ie ostanak Bojana Tripica, M_irze Dzafica, Aleksandra Kikica, Sase Kovaceviea, Vedrana Kanrara i Nebojse Sodiea. - Sve cemo uciniti da zadrzimo trenera Borisa GaVT311lt i kljucne igrace, koje zovu b ogatii i kl u bovi, I pak, nadarno se da cerno pronaci zaj ednicki jezi k - kale predsiednik Rudara Drago Mi101'evi;;. I/o V.

Iako se to na poeetku sezone, nakon eliminaci ie iz kvalifikaciia za Ligu Evrope od svicarskog drugoligasa Lozane (0: I, 1 :1) te startnog poraza od Sirakog Brijega na domaeem [erenu-(2:3), nicim niie moglo naslutiri, Borac je

odigrao

pionaru BiH. . J eda II od rij etkih do b rih poteza koji je uprava Bores napra vila u tom periodu, donio i e vanseri jslti preokre t • smijenjenje loran Marie, a postavljen Vlado Jagodic i

gla vn u ulogu u

sam-

Ugouori isteMU.ledanaestoriCi
Banjalucani bi u narcdnu sezonu mogli uei bez tak 13 fudbalera, Nairne, iedanaesrorici su istekli ugovorl. To 5U: Vukasin Benevic, Leonid Cotl':, Milan Stupar, Nemania Vidakovic, Nernanja Damjanovic, Borislav Mildc, Milan Sreeo, Nikola Luburic, Darke Maletic i Nemania Prodaaovie, kao i na pocetku sezone otpisani Oliver [andric, Takoder, napadad Rade Veljovie trebao bi se vrariri sve je krenulo nabolje, Banjalucani su zaredali pobjede, a posebno su bili uspjeiini ns goslU iuCim lere· n ima pa $U prvi dio serone zav!"Sili s rekordnib 28 bodova uz sarno sest primli enih pogo" maticni klub, rumunski KI ul:, dok se, najvjerovatniie, nece raclll!a[i na Ale. ksan dra Perroviea, koji je proliece proveo napozajmici u Laktasima Sve je izvjesnije da ce Malerie i Corie nastaviti karijeru u inozemstvu, a malo je vjerovarno da ee Banjalucani "spjeti zadri:ati reprezentativnog golmana Asmjra Avd ukica, za kojeg su se ioii iesenas in reresirali klubovi iz inozernsrva, daka, To je podvig kakav, otkako se Premijer liga BiH igm sa 16 k1ubova, nikome nije uspio_ Drugi dio ""Zone bioie sarno porvrda rezul tam od jesen as pa se Borae Ila kraju do· mogao rirule prvaka BiH, prve a 8 S go dina dugoj i bogatoj biSlori ji 1<1 ba. u Iako je nesumn jiva uloga igraea, ko god ie pratio Bania· 1ueane IOkom sezone, slate se da naivi:le zasluga ide na racun Vlade J agodica. - Lijepo je kada le tapsu., ali niie 01'0 sarno moja zasJugao Svako od nas je imao s 1'0ie zaduzenie, svi smo dali maksimum i svi imaju pOdje~ duak udjel u ovom uspjehu. Niiita od toga sto smo mi u SttllCnom stabu zamisiili, ne bi vrii edilo da 10 fu dbaleri nll. rer-en u nis" proveJi u djelo kaze Jagodic. S. KOTARAS

Slaviia - Borne 0 :0, Borac • Sarajevo 2:0, Zrinjski - Borac 0: 0, Borac - Buducnost 2: I, Sloboda - Borac 1:0, Rudar Prijedor - Borac 0: I, Borac- Olimpic 2:1, Zvijezda - Born_e 1:0, Borac - T ravnik 2:0, Zeliezniear- Borac 0:1, Borac - Leotar 2:2.

10-Nikolic 6-Maleti~ 3 - Smjie 2· Vukelja, Puzigaca, Kru. nic, Vidakovic, Veliovic 1- MOOc,. S tanceski, Tri vunovic, Sreco, Grahovac, Raspudic, Stupar 1 au togo! - Rena to (Siroki Brijeg)

SlrUBICI

Argentinei

LeOlar lleee obnoviti ugovore 5 argep. tinskim fudbalerima Cezarom Kanariom (Cesar Canarlo) i Fabijanom Koranelom (Fabiano Coro· nel), Cezar je slomio noW' i [jije igrao u finisu prvensrva, a Fabijano se niie izborio za sraNS . prvo tim",!. Spornki direktor Rajko Capin kale da ee od!ah 0 ostalim igraCilna, medu kojima Ie i veliki broj njihsa SlnlIIl.', bili donesena a narednim danima Fudbale.ri Leotarn su, ina\'e, dobili odrnor do 25. ju· n a, za kad a j e zakazan poi:'etak pciprema za narednu se7.onu. M. P.

OdiE tz Leotara

i"

Jagodi(;; N~jvise l~slug~

Ko umJastOJagOdli:a?
U nizu nelogicnih, pogreilnib,. a nerijetko i krajnje gl upib POleza koje je u prava Borea povukla u protekloj godini, pofusno mjesto zasi· guIDO pripada odluci cia se ne naSla vi saradn ia S lrofejnim lrenerom Vladom ]agodicem, srruenjakom koji je nedavn 0 p rellZeO selek torsku funkcij u mlade r.eprezenla"ije Bill . Cetiri kola prije kraja Ptcmijer lige BiH, kada litula prvaka jos n ije bila osigurana, poeeli su pregovori sa pojedinim trenerima, ali se nije otisl0 dalje od "korekmih rnzgovora". Ban jalucane je vee odbio Vinko Marinovic, trener novog pt-emijedigaSa Kozar-e iz Bosanske Gradiske, dok je Dragan J ovie produzio sara· dnju sa Zvijezdom. Kao moguea rjelenja spominju se loran CiJrguz (S!oga, Dobo]) i SlavlSa Bozicic (Rudar, Kakanj), a iU je i ka· dar iz vlastilih redova Velimil' Stojnif. NciZos(avni Sll i kandi dati iz okruZenja, Giro Blaievi': je hl pOM:dio da pregoVO.ra sa Bora!m, a raznj menadZeri nudili su BallilL!ucanima Ljupka Perrovica, Slanisiava Karasija, Zorana Smileskog.,. Sada se intc· nzivno s_pominje ime Zorana Milinkovica, dojuCerasnjeg Stnlteg:l nov"osads.._ke oivodiV ne.

Avdukic 30, Raspudic, Nikojic i Smjic po 26,. Mikic i Grahovac po 24, S rupar 22, Corie i Maleo.: po 21, Trivunovic i Krunic po 15, S takic i Vidakovic po 14, Sran~e5cki, Perri';' Veljovic i Mededovic po 13,.Pu.zigaea i D;ynjanovic po 12, Sakan I I, laric, Steen, M UllIinO' vic i VuJce!japo 10, Benovic 9, Duiakovic 2.

niBllJi

Crveni: Nema. Zuti: Rasp"dic 13.,Mikic 7, S mjie, Nikolic i G[l1bovac po 5, PuzigaCa, Damianovi';' Sakan i Srupar poA, Staneeski, Coric, TrivunoviC, Veljovic, Pemc i Mededovic po 2, M.aleri.c, Krunic, taii'; i Vidakovic pol.

Ha'IOni

sp.ort

Dn~VIlIi1VOl, petak. 3, junV!ipanj 20l1.

75

Hanas: Belgiia . Turska (20.45 sari), Austrija - Niemacka ~0.35). 1. Njemacka 2. Belgija
3. Turska

55 63

00 2 2 03

17:1 14:9 9:8 3:13 0:14

15 10 9 7 3 0

Sutra: Rusija - Errnenija (17), Slovacka - Andere (20.15), Makedo!lija • R. Irska (21.30). 1. Siovacka 2. R. lrska 3. Rusija 4. Ennenija 5 3 5:4 9:6 6:3 21 3
Q

10 10 10 8 4 0

FUDBAL Kvalifikacije za Euro 2012

nilemCi u AUSrn iele sestu DOJed zaredom
Engleska docekuje SVicarsku oez Runija, Oefoa i Kerola

5G028:6

53
53 5 5 2

4. Austrija 5, Azerbejdzan

52 4

9:4 5:6 1:12

6. KazaMlan

5005

5. Makedonija 5. Andora

.s n

5

Danas: Italija - Estonija (20.45), Farski Oroci - Slovenija (19.30).

Danas: S1!ll Marmo - Finska (20.30), MoIdavija . Svedska (20.30). 1. Holandija 2. Svedska 65 4 3 2 63 00 21:5 11:5 15:13 6:5 18 9 9 6 3 0

t. IIaJija
2. Slovenija 3, Srilija 4, Estonija 5. Sjev. Irs ka 6. F. Otoci

54 62 62 5 5 2

10 22 22 2 31 4

tl:1 7:4 8:9 7:6 3:3 3:16

ra
8 B

3. Madafska
4. Moldavija

n n
n

1 3 3 5

5
5

6

5. Rnska
6. San Marino

4 1 0-3
{) 0

10:6
0:29

50

Danas: Hrvatska - Gruzija (20). Surra: Larviia • Izrael (I8r30), Grcka • Malta (2Q.3{)). 1, Grtka 2. Hrvatska 3. lzrael 4. Gruzija 5. Urtvija 6. Malta Reprezentacija Nje· rnacke ce na gcstovan j u kod kornsija u Austriii pokusati nastaviri perfektni skor u kval ifikacij ama za Euro 2012. i ostvariti svoju sestu pobiedu, koi a bi jaj skoro osigurala prvo !TI iesto u grupi A. Selektor Joahim Lev (Ioachim Low) ocekuie neizvjesnu utakrnicu u Bec!!. - Mel: ce biti veoma tezak, Austriia je posebno motivirona protiv Niernacke, a i potrebni su im bodovi, Mommo ostati smireni, znamo da SInO bolii i da SInO favoriti - s rnatra sele k [or "el fu" . Belgija i Turska odigrat 6e U isto] grupi utakmicu koia ce 12bad ti porazen og iz utrke za prva dva mjesta, a pobjedniku ce orvoriti vra13 baraza ili cak prvog mjesra,

Sutra: Engleska - Svicarska (17.45), Crn a Gora - B ugarska (20.30). 1. Engleska 43

5J

20
t

5:2 8:2

11
1{)

53
63 623 51 50 13 05 2

2. ema Gora 3. SVicarska.
4.6ugarsk<l 5. Vels

43
4 4 400

o o

9:1

10 10 4 4

3:0
5:5 1:5

8:6
4:3 4:7 1:10

10 9 4

a

4

1:8

o

Bez suspendiranog

Ve·

[na Runija (Wayne Rooney) te povrijedenih D'lennejna Defoa (jerrnain Defoe) i Endija Kerola (Andy Carrol), selektor Engleske Fabio Kapelo (Capello) najvje(ovatnije ce u duelu proriv Svicarske u napad postaviti Darena Benta (Darren), Englezi imaiu 10 bodova u grupi G, isto k90 i Crna 80m, ko ja ce doceka ti Bugsrsku. (Z.

Sutra: Island - Danska (20.45), Portugal - Norveska (22).

Danas: 1. Spanija

Li h [ell 5 rain - Li tvanija (19.30). 5 5

1. Norveska 2. Portugal
3. Danska 4.. .Kipar 5. Island

43

o

6:3 10:7 5:4

10 7

o

0

15:5 6:3 4:5 3:5 1:1n

15 9

42
42
4 0 22 3

2. Ceska 3. Skotska
4. lilvanija 5. Lihtenstajn

5302

4
4 4 0

2 2 04

4
4 0

58 2:6

s.:

40

st Tower".

U subotu, 18. juna 20II. godine, u Sarajevu ce biti odrzana prva trka uz stepeniste u Avaz TwiAvaz Twist Tower visok je 172 metra i najveca je zgrada u regionu, Na 36 spratu ovcg [edinsrvenog obiekta aalazi se vidikovac, na kojem ce biti cil] rrke, koia ima 780 s tepeni ka, 0,," kve tr ke se redovno organ izu ju u nail jeps; m torn j evirna svj ets ki h merropola kao sto su N [u[ork, London, Berlin, Dubai ... Trka u Avazovom rorniu je, inace, vee uvrstena u kalendar ugledne svjetske asociiaciie Towerrunning World Cup. Organizator ie kompaniia Avaz rote press,
Konkureaciia

prlJaUlla sa za ruulrHu uZ' stapanlita AUIl Twist Towara
• • • • muskarci (do 35 godina) zene (do 35 go eli na) veterani (muskarci) veteran, (zene)

PRIJAVA ZA Uc!ESCE

Prijave Kotizaci]a

se De placa, a prijaviti se mozere na tri naeina I. putem e-maila runningepavaz.ba (popunjen i vlastorucno porpisan obrazac skenirati i poslati na navedeni e-mail) 2..popunjavanjem prijave iz Dnevncg avaza 3.li~no u Avaz [wist toweru u Sarajevu Nagrade

-.-...-...._- ----------------.....
...,:1,;' ..-"

500 KM + starua + medalja + sponzorski paket .3 ..mjesto: 200 KM + statu a + medalja + sponzorski paket • 2.
mjesto:

U i:e.nskoj i musko] konkurenci]i nagrade SII sljedece: • 1. Miesro: 1.000 KM +starua + medalla + sponzorski paket nagrade za sve koji osvo]e prvih 10 miesra,
takmicara

~~--------~---""~:~I----------_,------......' .._-.......1'"""'1"'_i
W,o,I'j\

Speciialne
najstarijeg

pokloni

za najmladeg

ucesnika,

te za klub koji bude imao najvise

o..... ~

Za veterane: • I. m iesto: s [a rna + plaketa + sponzorsk i paket • 2. mjesto: statua -t- pl akers -t- sponzors ki paket • 3. mjeslO: Slama + plakera + sponzorski paket Svi uces.nici besplatno ce dobili: majicu, kapu, zllstavu, diplomu, osvjei!enjc. Sve inrormaeiie moze[e dobj[i n" tel. broj: 00387 33 281 39] e-ma;l: r"nni!lg@"v!\~.ba Ivww.d!lev!li"vRl.ba

'M.~.rI1",.....~I

..... -...,__..._.,.._,'
01. -...

_.

_,

.. __

~

• ..w.1io WIo

~~ .-~""i!!Idrr.I." •
,..,..,_.,,.. ''"'""'

........,_
__ ,..,_

__

.._

I,IIiIrI.JII....._.. _.,-...-""-" .......

-... -.........,..._ ...-IIool<k.
_____ JlJ((

IoQJ<III' ....

,................

,•• -"""~'.,

76
KOSARKA Sabit Hadzi6 pravi siri spisak za EP

Dn Bvni avaz, petak, 3. junVlipanj 2011.

Drgi Ugrauanmadari
Vecina igraca jeimala izvanrednu sezonu, lsnce bh. selektor

U: P()n()v() o linalu gron slema

Li na iSH~aUDneU liOalU
Danas polufinale u rnusko] konkurenciji, igraju Nadal i Marej te £Jokovic i Federer
Kineskin ja Li Na i Italijanka Franceska Skjavone igrat &: sutra U finalu krukog dijela Rolan Gamsa. Li je j ueer ~avJadala Ruskiniu Mariju Sarapovu sa 6:4, 7:5 i taka postala prva Kineskinja 1.1 finaJu ovog gren slema ikada, dok je veteran ka S kjavon e, ko j a, inace, brani naslov pobiednice u Parizu iz prosle godine, hila bolja od domace teniser ke Marion Bartoli sa 6:3, 6:3. Italijanka je prosle godine iznanadila sve osvajanjem Rolan Garosa, a ovog puta je odlicno iskoristila ispadanje najvecih favoritkinia u ranoj Iazi rurnira, Li ce surra, s druge mane, pokusati otici korak dalje u odnosu na Australian Open, kada je izgubila u svorn prvomgren slem finalu, Danas su na prcgramu pol ufinalni s usreti II m usko j konkurenciji, a liubitelii tenisa irnat ee priliku uzivati u rnecu izmedu Novaka Dokovica i Roze.ra F ederera (Roger), a ako Srbijanac dobiie, izjedn acit ce rekord Diona Mekinroa (john McEnroe) po broj u uvezanih pobjeda na pocetku sezone, Najbolji igrac aa ATP lis ti Rafael Nadal, koj i igra s Endijern Mareiern (Andy MlilTay), duel Dokovica i Federera ocijenio ie sudarorn "Ilajboljeg tenisera danasniice i najboljeg igraea svih vrernena", - Ova j me': se, j ednostavno, ne smije propustiti - rekao ie Nadal. Dokovic bi pobjedorn nad Federerorn presrigao Nadala na prvorn mle. SIU ATP liste, (A. C.)

Zavrsnca teniskog Holan Garosa

Selektor Sabit Hadzic planira u ponedieljak objavitl spisak od 24 kandidata za nas III. p na za vrsn ici Ev ropskog prvenstva, koje pocinje 31. avgus ta II. Litvan ij i, Kon ture tim a vee se naziIll, ali Hadzic z.:li saceka ti da svi nasi rep rezen ta ti vci zavrse 0 b a veze prem a klu bovirna. pa da potom odredi 24 imena od kojih ce 15 ili 16 pozvati na pripreme,

Dobra forma
- Veorna sam zadovolian, jer je vecina igraca i mala izvanrednu forrnu rckorn sezone. Razlog za op ri m izam daje nam i kvalitetan plan priprerna, 10k om kojih cerno igrati jake kontrolne utakmice - kaze Hadzic, lako barem ITi od nasi h pel konkurenata u grupi C (Grcka, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, ekipa iz baraza) ima arnbiciju da osvoji medalju, Hadzic vjeruje da ce okupiti sastav "koji ce

Hadtit':: U ponedjeljak imena 24 flam donijeti dosta rados ti II Lirvaniji", - Cilj narn je da se plasiramo medu tri najbolja u grupi i da proderno u daljnje raU

kandidala krnicenje. Proboi II drugu fazu za nas bi bio ravan medalji - istakao je selektor. Hadzic [e prckornentirao i pokllsaj da Kosarkaski

fF"", ".

li>.I .. II!

HompaoiJa "OuaIiO DaOaralni sponzor
Reprezeutacija Bosne i Hercegovine jaca je za generalnog sponzora, kornpaniju"Ovako". [edncgodisn]i ugovor porpisali su generalni sekretar Kosarkaskcg saveza BiR Harun Mahmlltovic i direktor Mesne induso-ije"Ovako" Mu~an Mu[evelic. " U drzavi u kojoj nema adekvatnog finansirania reprezentacija i u kojo] je sve politika, ovo je potez za pohvaliti. Ovim smo ugovorom osigurali novae ko]i ce narn pomcci da selek IOrU i igracirna omogucimo adekvatne priprerne uoci Evropskog -prvensrva- istakao je Mahmutovic ..

savez BiH pod svoje okrilje vrati bh. igrace koji su igrali za inozemne reprezentacije, prije svih "Sloven~e" Hasana Rizvica i Emira Pro eldzica_

Zavrsena prica
- To je za VI'S ena pr ica, Rizvic je odbio povrarak bh. kosarkaskcg drzavljanstva zbog sarnonjemu poznatih razlcga, Sto se lice Preldz.iea, za ujega su zainteresi ran a tri sa veza: n as, Slovenski i Turski, a on ie svirna obecao da zeli igrati, Mislim da je [Q pornalo neozbiljno i na njega, takoder, ne m o!em me un a ti . re k.ao je Hadlie. B.J.

hVNni nas [UP i na~ih [en isera n a ITF Furu.res lumirima u Boslli i , Hercegovini i nas!avljeni su i u Kiseljaku. Drugi nosiJac Aldin Selkic izbacio je Hrvata Ivana Cer- I ovies i Itali ja- . na AnlOnija Lupijerija (Antonio L upieri)i .. pJasirao se u Drugl nQsJ1ac eelVl1finale. Damir DZumhur 1smar GorCi': bio je balji je [J I. kolu u bh. derbiju S3- od Milana Kovaca (Kovacs) vladao Tornisl.ava Brkiea, a iz Madarske, a onda je zaIim i Francuza Fransoasavladao i ltalijana Roberta Anura Vibera (FrancoisMarkora (Marcom). Armur Viben). (z. s.)

nailrolac u celurtlinalu

ITF turnir u Kiseljaku

°

Kvallfikacije za EP rukometasa

Hada saopC·o SDiS8M, oMUPllarue U nerue IU
Nasa selekcija u srijedu docekuje Madare u Visokom, cetiri dana poslije gostuje Makedoniji
Rukumelna reprezenta· cija Bosne i Hen:egevine, bez sestorice mozda i najbe· 1j ih igrata (Ten;';, To romanovi'; Doborac, BaSie, J aski'; Grahovac) Odigral ce preoslaJa dva susre la kvalifi.!<acija za odlazak na Evropsko prvenstvo 2012. II. Srbiji_ Pevi me': selekcija Voji· slava Rade odigra [ ce u sri je· du u Visokom protiv Madarske, koja ee, prema nekim informacijarna, doci sa t.reCom PQstavom s obzi.rom na ro da je vee os!.gllrala plasman na Eu.ro. Cetiri dana poslije kvalifikacije "erne) okoncari susretom prU[iv Makedonije u. Skopljll._ - Selekcija ce se okupili u ra I.isve moguce snage za su· sret sa Makedon.ijom - kazao je generaln i sekre tar Ruku· metnog sa.veza BiH Smajo Kamch:, jer se, sas vim 10· gieDo, Rada ne zeli javljaIi novinarima na telefon. Za naredne SUSreIepozva· ni su sljedeCi igraCi: DanijeJ Sarie, Adnan Sabanovic, Senjamin Buric, Marinko Ke· letevic, Deni Velie, Adnan Harmandic, Marko Panic, Vukasin Stojanovic, Dusko Cejka, Nilwla Prce, Sasa Dukie; Vladimir Vr3njd, Tarik Medic, Velibor Ma· njie, Benjamin Burie, Arnir Cakie, Ivan Karatic, Kosta Savie, Faruk Vramlic i Dejan Malinovic. A.

nemiliu 6.000 HM za out U AnMarU
Ka.ratistkinje Tuzle Siubre neee uceSlvovali na Evropskom prvensrvu regija, koje s utra poein je u Anka· Ii, zbog nedostatka novC3. Na ovom takmieenju Tuzlanke su imale zapazene uspjehe, rri su pura bile prvakinje (Bratislava 2004., Drezden 2OOS.i Maribor2009.) te po jednom druge (Novi Sad 2008.) i treCe (Pariz 2007.). No, 6.000 KM., koliko bi k05tao put u glavni grad Tu.rske, kll,b nije uspio osigurati. - Odradili sma pripreme i nadali se da cemu moci ucestvovati na ovow veli· kom [akmicenju, ali nismo uspjeli pronaci 6.000 KM. Nazalosl, u TuzE vise ne postoje relevantne instirucije Kojima bismo se !!log]i obrarit; - kaze [rener i dire· klar khiba Fikret Selman. RM.

Tuzla Sinbra ne ide na takmicenje

RarIa: BiH jos ima teorelske sanse bod, jos imarnu teorelske nedjeJju i do [Jlakm!ce u Sf" ijedu trenira! 6e u Sarajevu. S3nse za plasman, a ukoliko pobijedimo Madare u VisoIako s rno u «tiIi dosadasn je !com, morali bismo mobiliziutak.mice osvojili tek jedan

c.

Kosarka&i Zrinjskog napokon su dobili novog !renern. Mostarce ce u iducoj se· zon i vodi ti donedllvni trener

Dejan pareZanlnna HluDi "Plem,ica
Bosne ASA BH Tetecoma Dejan Parel'.3.n in. On ce fl3 klupi ,,Plemica" nasI ijedi!:i Borisa Dzidica, sporlskog direktora, koj; je vodio mom~ad nakon r3zla" za s Ivanom VujiCicem, a ko· ji ce dolaskom Pa.raz.:.nina

Zrinjski doveo bivseg trenera Bosne

jj

ope I preuzeti staru fu nkcijll.. PareZanin je ,ravio po [pi s na dvogodisnj.i ugovor. Ma.P.

s ort

3, iu ~Vlipa~j2011.

Dnsvni avaz. petlk.

77
Vijest u b,rojci

Izjava dana
-Lsnenaden sam

Ofsajd

14
Brita 5teffm .tokom utrke na plivackom pNens/vIJ Njemacke II BerlifllJ

Naviiacka grupa Hajduka "Torcida" ~U[· njom ce bojkotirati prvih 14 minuta vecera;, snje IItakrnice Hrvatska • Gruzija. Bir ce [0 znak protes razbog, kako se navodi, katasrrofalnogcdnosa Hrvatskcg ncgomernog saveza i njegovog predsjednika prema Splitu II posliedniih 14 go di na, T oliko, nai me, hrva tska reprezentacija nije igrala rakmiearsku utakmicu na Poljudu.

jos IJ'IIdje.Nisam igrao
tako dobra .

st(} sam

(Britanski teniser Endi Marej nakon ito se prvi put II kari jeri plasirao u polufinale Rolan Garosa)

Kazneni sud prve Iige izrekao ie Rapidu naivecu kaznu II historiji au" strijskcg fudbala. Zbog ispada huligana na gradskom derbiju protiv Austrije, beck! klub igrat te dviie utakmice bez prisustva publike i platiti 50.000 eura novcane kazne. A ustri j ska Bun desl iga time ie sankcionirala skandal koji se desio 22. mala, kadasu huligani u26. minuti upali na teren i prekinuli rnec, Uprava Rapida naiavila je zalbu,

Ra,DidUreHordoa Hazoa

NBA Sakil O'Nli objavio zavrsetak karijere

Sail ulia a na a

Jedan ad' najdominantnijih igraca u historiji odlazi sa cetiri titule u 19 sezona

Bilo [e i vriieme. Nakon najgore sezone u karijeri, ciji je veci die pauzirao zbog povred e, a preos tal ih 37 utakrnica igrao take da rnu je bi10 bolje da i nije, (prosjek 9 poena, 4 skcka), Saki! O'Nil (Shaquille O'Neal) odlucio je reel: "Dosta!" Devetnaest sezona, 15 AJI-s tar n as rupa, eel iriti rule, naslov naj korisnijeg (M VP) igraca, dvostruki najbol ii stri jelac Lige ... same S II neka ad osrvarenja iednog od naidorninanmiiih kosarkasa II NBA historiji, koji ie jucer ob j avio pov lacen] e sa parke- To je to, zavrsio sam. Sve ce mi nedostajati- rekao
lao'

Vllds: Pamea kQnkllren~iju

RObi Ie bio laci
Lejkersi su u posljednjih 12 godina osvoiili per ti [lila; a sigurno bi imali i koiu vise da su 2004. uspjeli sprijeciti raspad strasncg randema Sakil O'N.il • Kobi Brajant (Kobe Bryant). No, antagcuizam izmedu dvije vodece zvijeroe POSlaO je nepodnosli iv pa su se ~elnici "Jezerana", navodno na Kobijev pritisak, Iiiesilisest godina stari jeg S aka, koji je proslijeden Majamiju. je 39·godisnii Sak, koii ce, skoro sigurno, postati stanovn ik cuvene kosarkaske Kuce slavnih u Springfildu. Slavan je postao i prije nego sto je zakoracio u NBA. J oil kao sred n joilkolac p ri· vlacio ie rnase, prije svega spek mk ularn im zak u ell va· njima, a kada je repenoar obcgatio s nekoli ko illl teesk ill el emena ta, po s tao j e, prakticno, nezadrziv i u profesionalnoi konkurenciii. Sa svojih 216 centimetara i skoro I SO kilogram a, kombi n iran ill s izvamednom pokrelljivoscu i brzi· nom za tako masivnog igraca, Sak je zaveo teror pod kosevima .. Ekipu Orlando medzika, koja ga je 1992. izabrala kao prvog na draftu, uveo je 1995. u finale. Godinu poslij e prciao je u Los Ande1es Ie· ikerse. i ovu slavnu ekjpu, ]laloon vise ad decenije sllse, pro edvodio do tri sampionska prstena (2000-2002). Titule se domogao i sa Majami hitorn 2006., dvije godine nakon odlaska iz Kaliforni]e. Slijedile su epizode u Feniks sansima, Klivlend kavalirsima i Boston sdtiksi· rna. Karijeru je zakljucio sa 1.207 od.igranih utakmica uz prosiek od 23,7 poena i 10,9 skokova. (E. J.)

UDdSUl5 minona dOlara gOdlsnJe
ods) naibolie je placeni spcrtist svijeta u posljednjo] godini sa zaradorn ad priblizno 75 miliona dolara, obiavio ie magazin "Forbes". Americki golfer uvjerljivo [e, finansiiski, porneo konkurenciju iako od nove" rnbra 2009. zbog turbulencija u privamorn zivotu nije osvoiio nijedan turnir niri ie potpisao nevi sponzorski ugovor. Vudsa slijede zvijezde kosarkaske NBA lige Kobi Brajanr (Kobe Bryant) sa 53 i Lebron Dzeims (Lebron James) sa 48 miliona dolara, Najbolje placeni evropski

Najbolje placeni svjetski sportisti

Arnericki golfer uvjerljivo prvi iako od 2009. nije osvojio tumlr sp ortisr je sv icars I:: i teniser Tajger Vuds (Tiger Wo·

Rozer Federer (Roger), koji je, prerna podacima arneri ekcg m agazina, zaradi 0 47 miliona dolara, Peri je arnericki golfer Fil Mikelson (Phil M.ickeISDn, 46,5 miliona), a rnedu deset su jos fudbaleri, Englez Dejvid Bekarn (David Be" ckham, 40) i Porrugalac Kristiiano Renaldo (Cristiano, 38), arnericki bejzbol-igrac Aleks Rodrigez (Alex Rodriguez, 35), niemacki vozac Forrnule I M,ihael Sumaher (Michael Schumacher, 34) i argentinski fudbaler Lionel Mesi (Messi, 32,3). (E.J.)

Jedan od vodeCih pleimeikeraevropske ko!iarke, SpanllC Riki Rubio (Ricky) napllst3 Baecelonu i odlazi II NBA Jigu. Americki mediii navode da ce 20-godisnji igrac pojaea!i Minesora [i·

'·b-· I· *d-I Ii _arC8_On_ RU 10 paca os 8 1U B
m bervolfse, koji su ga jos 2009. izabrali nl! draftu. Na ime obeslecenja Barceloni pripada 1,4 miliona dolara, ali kako NBAekipa, prema propis.ima Lige, moze plariti maksimaillo 500.000 i.nozemnom klubu, Mineso· la, navodno, nasloji Rubiiu dogovoriti spon20rske ugo· vor-e kako bi Sam igrac pokr" io razliku od preos tal ih 900.000 dolara. U klubu iz Mineapolisa s

Spanac odlazi u NBA ligu

nesrrpljenjem ocekuju Rubi· ja iako je iZl! njega prlli~no blijeda sezona u Euroligi, u kojoj ie biljdio lek neilto vise od sest poena Ie po tri asis ten ci je i skoka u. p rosje· ku. (£.J.)

Hokejasi Va· nk uvera 0 [vorili su fi [lain u serij u NHL-a domacom pobjedom nad Bo· stonom od I:0, do koje su dosh usa· mom finisu utakmice. Najbolja mom cad regular(f"" AT') nog dijela sezone ....... _:-"'"" ........ ~-....,..--_ ........ :'---::- __ _, dugo ie lomila Trenu/ak odluke: Tares malira Tamasa gosruiuce "Medv" 18 sekundi prije kraja, Va· jede", a jedini go! zabio je nkuver je poveo sa 1:0 u Ra.fi Tores (Raffi Torres) seriji nB cetiri pobjede.

TOreS DOgOdiO18 seliundiDriie IIraia

Vankuveru prvi rnecfinala NHL-a

PETAK 3. 6. 2011

BHn
07.00 ue bro julro 09.1 0 Aladl nove price, IDlimlranasBrila, Hf2.6,r, 09.20 Gorkc-s Ialko, igrana serija, 07.00 Dub ru j ulro. julilmji program 09.0 0 ~ Ijesll 09.05 TDmlcal pr.llalel)l, cnanimm 09.1 0 Tela.~iol.la, r8portatl 09.15 Obalepricaiurijek, slusa.,Ri· )ekaDre/.ok3, dokumenlilmi program D9.45 Rat~o Mladic,pred sudiiamo "askog t.i bun~ I a, prijenos 12-00 Dnevnik1 12.15Pc~ srefnc m lVii ~I~om, igranaserlla, 59, epilod<l 13.10 :BolnlcaThreaRlvers,igrana serl)a, 1 D. epizoda 13.55 "'rna hrn nlka, domaea igrana sedja, 1gg. epizoda/l '21 14.25 C rna hru nika, dornaca igrana senja,200. epiwda/1 '21 15.00 Vij""11 15.10 Ha"'el'1oons,,(;rt,oaserijala dje(;u 15.35 Spretno· .retno, tv igra 16.0 0 ~.illa Ma ria, igrnna seri~, 134. epil0da 16.5'5 Fede raciia, da nas, inlormativ· niprogram 17.15 El:el,igranaserija. 99 eplzoua 11.50 Onev" ik, najavil 18.15 Po~sretnomlVije~~om,igro· Ifase'ija, 60, ellizoda 18.50 DnevnJi, najav. 19.0 B Up lin Ik, !wiz 19.23 La Lalln ea, cnani mm Flna~ sijske 0 ovostl 19.30 Dne\lhik 2 20.10 Tv Bingo.how 21.20 Ljuti I kazna, igrana senja. 50.epi,ooa 22.24 Dnevoi~3,niliava 22.25 Nasa m~ laklln i ka, igrana senja, 74, e pilOd~ 23.20 Dnevnik3 Fin3 nSiilken OVDlti 23.55 'Dokrvl, amelitkl igrnnllilm 07.45 An~eli i p rijatelji. crlllnir.lm 08.05 Ronl, Oily .ronl, crtani lilm 08.25 Oggy l!ohariHl, c~an;r.lm 08.45 Tnp S h op 09.15 01110 rena vrala, h umonsncna selija 10.0 0 Odre~ za ~Iitoolu, ,abavni progrom 10.30 lemljas"ov~(12), turska serija 11.45 :Lanina vre me nskapr~g noza 11..55 OBN.Inlc, infonnativnlpro· gram 12.05 Vn. pop ull 12.15 Tnpshep 12.30 S kri.e no kamera, humans. ticn; program 12.50 S,jioaekipa(16), krimiserija 13.4500110 a vu'ova (16),turska kriminalis," tick.! senla 15.15 Ljub av ios.ol 0 (1, 2), I",ska talen~veta 11.0 0 Odre~ za &isto¢u, ,abavni program 17.30 Zemljasnov~.(12), terskasenja 18.45 tani na vre mens~a ~rognoza 18.50 OBN I nlc, Infonna~"ni program 19.10 ,PHajmo ,ajed 0 0, talkshow 20.00 Llubovi csveta (12), lurska telerrDve!a 21.35 Fled Carpel (18), showbiz m3gazin 22.30 VOJpopuli 22.40 Opa.~.pla\llJia(12),.mm 00.15 RedCarpeI(18),showbizma· galin 01.00 EkoIo§ka pllanla, sp~clialillrn· niprogram 01.45 TehnoIDgijadanas,specijali· <irani prOgram

TV ALFA
07,08 Priv.lna po Ileija, crillnililm 07,29 ZOll'll, cnanl'llim 08.00 Novo iUI.ro, iUlamji pro~ram 10:00 Jukebox, mUlitki program 10,30 Vijesti 1035 Ja sam tvola sudbin3, senj,(r) 11 35 Jukebox, muzit~1 program 12,.00 £Xp res club, zabal'l11 pro~ram 12.30 Vijesti 13.00 Jukebox 13.30 Vijesti 13,35 h~vaku b ol'esl trJV~, ra ste, emisijaoz~ravlju (r) 14.30 Vijesti 14.50 Isnna, emisijao Ijudskim sudhinarna 15,30 Vijesti 16 .05 ~I>la, senla 16 ,55 ~eta"K", igfaJli1ilm 18.40 Onevnik 19.10 Inl~rvju ~an. 19,45 "SID d. ne", showbizz magazln 20,00 Rum unij a·BiH, lI1Ialifikaoij. III odlazak na e\(ropsko p rYenslvo 20 12. 21.35 Sa~ao MeGrego rijevima, senj, 22.40 Rambo, igrilJllfilm 00.15 Jasarn tvoia sudblna, serija 00.45 Vijesti 00,50 Ast ,"log ija

PINKBH
07 :00 ljub3vuzale~u, hrvalska igrnna serlia Da .00 MjesoviU brak, sellj. 09,00 Udrl mu!ki, tarkshow, 10.00 ~el ikl Drat, reality Show 11 ,00 Za br~"jen ali u bav, 1200 tnfolop. i~lo,'program 12, 20 ve Ii Ubrat, mallwshow 13. DO One pa re, kviz 14,00 Inlo lo,p, inlo.prag ram 14,20 Vel i• .I Drat, realltyshow 15:00 lola. lelenovela '15,'50 tnfolop. inl.program 16 "OD More liubavl, lelenovela 17,00 Naslijedejedne di3met turska seriia.r laOO Polj~lala, tursk3serija la,50 I~fc Icp. centralne v.ije.sti 19.10 22br2njenallubav, lel~novela 20 .00 ~eI i kHu2t, reality show 21 ,00 u ,itirai·p rofi Ii rai, uiiv(l 21 ,.10 N.slijede)edn~ dame, turskllserija 22.00 OUll ~ show, muziCkiprogram 2330 Arena B·13, Iilrkshow 00.30 City, zaba,na emisiia 00,40 Posl)e dnie .vijello, firm

1.14/229,i.

09.50 BHTvi j"sl.l 10.00 Prvoislup3nj" Ral'a Mladlca prell Ha, ki m tri bunalom, prljenos ", .25 God tnapm taee, igrana sen ja, 12.00 BHT"ijesli 12.15 Dru!lvoznanja,do~umenlilr· 12.50 Fig u reo Ja smlla Zb. nic, program iz ~uIlUre,r. 13.55 Tenis (m).GrandSI,m Rol1lnd Ga"OS 2011, 1. polufinale. prijenos 15.20 Od I lOan, 5 +. edukativna serija 1ti.30 Gor~.o.sl alleo, igran. se rij~~ 1.15/229 17.00 B "gaslro kulak, klJllnarski show 17.3 0 KDna~no pelak! 18.45 PIm i Po m, anImirana senja, 24f2_6 19.00 Dne.ni~ !lullur. Vrijeme Bus iness News 20.00 El:el, igrana serija, I 0 D/l 36 21.0 0 p~eal, comaea Iurana SBrijll, 30/36 21.30 Josip Peja 'ovic. Ui'm.naroda 22.00 Dimen>ij.vi'e, Wogram lz kulture nOD ,BHT'ij"Sli 23.2U e usi ness News. r, 23.30 Mi roslav II ic. Ova no e, ken00.35 Tenis (m), Grand Slam Rola ndGa rras 2011, 2. poluflnale. snimak 03.00 P,.gl B d P <ograma la""botu .

uzwo

1'W6-B

telenovela .r

nasenla.r,

Sport

/1'21

0"

cert 2/2

au 5

/18/

01,.55 Dne\lnik3,r. 02.25 Pregl~dprograma,a

danas.r.

Fede rael)a SUDol"

22.40
FILM,OBN

SATELITSKI PROGRAM
_HTS
13.00 Medllska mreza srpske 13.30 15.00 15.1'0 16.00 16.35 17.00
17 .20

Euros orl
01.00 Tenis
08.30 Tfka automcbue, Svjelska 'Re:no serfja Monako

_

i31llitldtlt f .
07.00 Viles~ 07.30 Terus,Gr~nd

_S orlklub
11.00 CH TV. Hlslory - Plaver orthe year 1t .30 P'emier League Olassic.
Arsenal West Ham 12.00 PrEl'mier L,eague· Golovi
7

dijaspore

Mozaik
Vij""~

TV nea 0"0 je Srbija Siagal;ea Dn"",,'k
~La

09.00 Fi. wtcc 09.30 Fudbal
10.30 'rents 13.30 Terns

Siam Turnir 11.00' Fudbal. Omt.din.ki Fe51ival 'teton, F'rancuska • Mek:siko 12.30 Odl>oika, Nacionalni 14.00 Fudbal, Omladlnskl Feslival 15.00 F ucbal, Omladinskl Feslival 16,00 Fudbal 16.4.5 Fudbal. Omtadinskl Festival 10.30 Viiesti
TulO'n 19.00 Kuglanje T:ulon
I

11.00 Tenls, Grand Slam Turnlr 14.00 Tenis. Grand Slam Turni, 19.15 Fudbal 19.~5 Fudbal. OmlMinski F,esl",al TUI,," , ITALY - Portugal 21.15 Borilacki spM 22.00 Najj.a ~ovjek 22.30 Najjaei to"lek. London 23.00 Fudbal
23..4S Ran
I

~ampionailitalija
Tulon, Prancuska

17.45 ,Seogra.dska I1rool'a 18.25 Ok" 19.00 Srbija na vezi 19.aO 'Dnevnik ~O.05 Go,ki' plodovi 21.00 Visc>kinapon
21.145 za.oo

radtte,

bra?

• Meks:iko

sezone 2011' 13.00 N SA Action 13.30 N BA Uve 13,45 N KL Slanl"y Cup nnaje B""lon!T.mpa Bay 15.45 Klupsk-" TV 16.00 SvjelSka Liga . 80ks. 10.00 Mobil 1 The Grid
Istanbul ~Milan Game 1. Vancouver-

18.45 Tenjs

Madjamka

~ KIna

21.50 Da. mofda. ne :<3.05 Tr.ndseler 00.00 'Dn"""ik 00, 15~vronel
Vij""~

Vljss'li

20.00 Teois. G'and n,30

Rally Ohalleng"
Ukraji.na.

I'nterco

nlinental

S1am Turnir Mje~ovite borll.tke vjeSUrte. SAD - S, Del 'Ros"ri.o - L

M'ahe

21.00 UZivo. Rugby Super league. S! Helens· Leeds ~3.00 Fulmlt
Poker

18.30 NBA finale Game 2. Miami· [lallas

20.12
National G.
Eki~ za orelJid Qrat>eflji"aca 14.00 Je [I to is~na? 1 5,00 Najs:mrtonos:nije 1Wo~nie svijeta t3,00

MTV Adria
15.20' Date !My Mom 3 15.40 When I W"" 17
16.00 Paris HJlton"s Dubai 17.00' Te.., Mom 2 17.50 3 From t

FOXlile
15"30 illoi 16.45 Rum" Beti
18.00 17.35 Kako sam upolnao

FOXCHIME
17.00 Od.I.e! 17.45 B(oievl
vaSu 18.30 Brojavi

FILM,HRT1

majku

16.00 Kad se .ZI""Unje 1058 pOf1i'li.aju t 7.00 U v~logu j t. ruloa 18,00 SalllllC psima

18"00 Sraod' New 10.30 Jukebox
19.00' :30

20.00 Just S"e MTV

Seconds

To Mar.:;; Week

2.0.25 Peppl::r Dennis ,2U 0 Oa. [lraga majku

18.50 Porodi~. :praksa 19.35 0". O,ag" 22.00 Houp I Fop 22.55 Kako .. m upooznaova~u 2(l.15 Oa. [l"'ga 00.05 Uvod' u analomllu CO.50 Peppm Dennis

UVQ[::F L..Ii

19.15 Sa,k

,anal:omiju

20.00 Red i takon, Zlo~inackB namjere

~0.4S 'Dojlove ,epu~like

19',00 Planet me-;sozderi3

20.00 SaplaC psima 21.00 Saplac psima 22'.00 U v~logu 11. rulna
ZJ, 00

00,00 Saplllc p.lma

~aptat p:5ima

2'1,.00 21.40 22.00 22.20 23.10 23.30

20.30 MTV Take Over

M1V World Siage MTV ExpreM Slue Mou nlain Stale Je(sey Shore 3 Jersey Shore 3 Skins

23.55 Red i z.kon. Zlot;nacke 00.40 Sa,k 01.25 8(o]evl
namjere

21.30 Kesl 22.20 Tlle.lo kao doi<"" 23.1:0 Zlociml~ki umovi

02.10 Red i zt!kon. Zlo~inaekB

00.20 OFC

0'1.. 0 Sudije za 5tH 4 02.30 Mo.rnci:sa MedJsona

namje,e

02.55 Zlocina&i

umovi

PETAK3. 6. 2011

SAPAT ZVIJEZDA
IIIJ~" Ljubav:
Priprerna: Hedija MEHMEDIC

blli~~ trenecma,
18 15 U ISmM WNW

Napetosl poousta Osjecate bliskost i razumijevanje sa pannerom, uzivale u zajednickim

posao, necete se ulijeniti. Postiiete zanimljive rezultate,

Pnsaa: lake vas vise privlaci sva sto nije verano za

RTRS
09.,10 Pod:sre!nom tltijElidomr tvn(l'l"la Mala!" 1G. 00 Ke n gu ,I ko~arka~l, crtana serfj. 10,25 Nodi, ~~anas'rii~ 10AO Mar, e~anaserija 11.05 Rimskemisle,ije, serija 11 ,30 Ila, Imam Lalena I, zabavnl program 12,00 On.,1nikl j 2"20 U!okus u 13,00 Froid"". rtrnlca 1s .30 Relro"lw 14,10 Krlioe" serija 15,00 Vije!!1 sa t"mafem g e,stovnog jezika 1507 TNT,ooriia 16 00 Re'pu blika ·Semberija 16,30 Srp!ka de nas 17,05 Podsre!nom zvlleldom, tvnovela 18,00 Sarno pjesrnazna em isija narcone mu,i ke 19 08 Upitni~, kviz 19,30 Dnevnik2 20,,15 "Vi~egradska slm:a2011.", direklan prijenos 21,20 TVBingo 22,10 Ijaim.m \alenal, laba~ni program 22,35 Onevni.3 23,10 Transamerika. film 00,50 Dead !Ish, film

HRT1
'Gospo darl caNo ga srca, telenovela (64/142)' 13.20 .RDdileljiidjeca, ~erija (6/13)' 14.05 Vijesliu,h,v.tskil"ako"ni ie· 11ie 14.14 V.,iie me sutra 14.20 'Om go misti. nie.Jr. ns pla D· tacijaroinice 14.55 Bran ilelj i do movi n e, infolllla· tivno·edukalivni spot 15.0 0 Dh~rm a i Greg 3. n umc nstcna serija {2 1/.24)' 15.25 Ne Dad 1J eeer a, emlsija PU~k61 pred3jnB, klJllura 15.55 ZABA· 90s.kundi,.misiiapod pokrovitellstvom 16.0 Olza. krana 16.~ OP astet, emisiia podpokr(l'lileli' stvom 16.35 Vijesli 16.47 'HA:K· Prom el-i nlD 16.4 B 'Pule m e Ulll ~klh 10ndova 17.06 Hrvalska olivo 17.4 o Dub ,0 je znali, znanstveno-co razcvna emisiia 18.15 U.istom 10 n CU, kulin",.ki S~DW 19.03 .one"" ik, plavu~e. PIVab rat"" krlla, emisija p od pokroviteljstvorn 19.14 KudAna,emlsilapodpokroviteljs\vom 19.24 MIDutazd,."li. ilm"t~har· rna, emisiia pod pokrol'i\eli' stvomlRj 19.30 Dnevoik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA· 90 saleu nd i, emisiia pod pokrovit~liotvom 20.12 MiB,s.cv"'tema. Tragaei, ameritkililm' 22.20 One"" ik 3 22.45 Sport 22.4B V,ijeme 22.55 VijeslHlkullure 23.05 Peli ~3n,lalkshow 00.05 Films .i rna raton- eikl us Ang 3 Leej~. J edi, pij, m uS~a'ac. lena ·lajva~sko--americ~i film (12)' 02.0 5 Film ~kl ma r3t~n. Skitn ice, hongkon~kimm (12) (R)' 12.32

HRT2
Ma.ga MIndV, serija za dlacu (38139)(R), 1 0.00 VIl31"ptirie~', t~ko·kanadski lilm(Rj' 11.35 Paral.le (A)' 12.05 Praces IAI' 12.35 Jel.vniciiz9ubIJenDgv,eme· na. Kak"ie ,vij"ld3ikuh~l~ Juhu' n55 M.laTV(R)' TV vrnc, Holel(RI' PatuljkQve p rite, ertani lilm IR), Taini dn""nikpalke Matllde IR)' 13.25 S kols~i p rog ram. Moda I AI' Punl krug (R)' GI3zbeceda (R)' 14.15 PI"spo Mj""""u,kanad· sko·teilki film' 15.45 Zupanijskapanorama(nlje kod.nasat.) 16.00 Ho1eldvorac Orlh 4, sertja (13/20)(R) • 16.50 Briljanteen' 17.30 Allam tjedn a, 9 lazbeni mag3' 1 B.05 flodileljii,dje~~.serij~
{R)*

NOV3_TV
06,05 06,SO 07,15 07,40 075~ 08.1U 08,50 Og ,50

_

Zdravlje:

Nema nieeg loseg.

09.35

12 00

11 00

13,00 1'4,OU 15,00 16,00

zin'"

(6113)

1 B.50 Hltdana.' 19.07 Vetera~' 19.1.5 110 ~om aLDe kvalilika c l)e za EP 2012., H IVat~ka • GrUlji a, ,emiSija' 19.50 NOBOmeLn.kyalifik,cijela EP201 2__ HIVatska .Qrulija. WijeD"S' 21.50 No~gmelne~.liflk..cijeUl EP 2012,. H IVats ka • G rUlija, 2.2.1 0 Du~opolje.Nogomalnakyall· Iikaciie za .EP2012 .• mlad.i. H rVillsk.· Gnuiia, repD~a!a' 22.25 On evolk pla.use, PIVa bra en a i<ri13. emisij~ pod p.okmvi\elj. .!vomlR)' 22.40 OpsjB~nu!aubcjitvom,mi· ~i·sefila{1 2)' 08.40 Vaterpo I~, uroliga· Final Fo u r. Mladosl· Partilan. 'Dim.

17.00 11,25 18,10 19·,15

2D 00
21 ,25 23,05 OUO

emisi.ia·

e

02,40 03,25 05,30

01.40 02.40

Tenis RolandGarroslM), snimka~olufinala' Ga ,ala, 83 ngs'

'.a'

Na~lnajboTjl dani, Seni,l 851260 N'euslra'ivi Scoo~Vdoo9f14 Bakugan, ertana s€nja45/52 Bu mba, crtana s€rija69· 70{15 0 Aoa!'!. crtana s€rija4 5/52 Tomica i plijatellJ. crtana serija651BO Nal~ B.'kus sh "w2 0/174 U II"o.M lad i~ pred Ha~kim sudom Pcb jeda Ijup.vi, serja R Cuva' p rav~e. seri j" 2123 Pobjedaljubavi.seMja31/150 ASi, se'iia R Najb oljegod lne, se~jaR Masle,r:hef, fwlilyshow R VijestiNov.TV INm~~azin Pod s reLnom lvlleldom, se~ia60J75 C nevnik N.v.TV N'io "Ii. go~ine .. serij"I'6ti/166 M aste '~hel. rBilllly show Posllj e samraka, igranifilm Am.r,1Gb pltana H'al1Jl~ovj Kumaravnaein Igrani.lil'm (12)1 E20 TV, la'olshuw (18)' T~janstvena t,udn~ca, Igranllllm (12)' Kra] prDgrama

fII!~"

IIlitiiDl

Ljubav; Oa Ii ce se avantura za.vrsili iii prerasn u pravu, emolivnu vezu, padjedako ollisi a partnerul varna, Pnsae: Vanjske prillke ne idu vam na ruku, Sio vas moze prilicno demotivirati Mogu6a je i nelrpeljivost kolega. ldravlje: Ne p1'ijeli "iSla ozblllno, Lju b av: M anje je napetosfl. a vi se sm ijeh ai do brog raspolozenia u vasoj vszi, Miljenici ste i zvijezda, Posao: Naiveci uspjeh doziviel cete aka se bavile krealivnim poslom. Samostalno, bez velikih riisei.i

-J1gtHil

iiDm:kII

..

IIIUJ ••

bEi:lt2li:::i
ee vas

Pusao: Ako ste zapali u flnansiisku klizu, ensnacit honorar iii novae od Ijudi koji vas nisu zaboravili. Zd1'avlie: Setllia bi vas preporodlla,

vezu ...

Ljubav: Aka ste sami, u prilicl ste da upnznate zanimljivu osobu ZalJuM cete sa, zapaceti lijepu

~mm:i.
U

~~D

avanturi. Na srscu, va1nije yam je ca saeuvate

Ljuba.v:. Ako

ste i u vezl, razmisljale

0 baikov:ilOi

pal1llera. Pnsau: Timski Tad vas nimale ne oduSevljava. Pogolovo, ako ste ubilelleni da vas malo korazumije. ldravlje: Jeditelaganiju hranu. Sami sebi, brzopletirn i nepromi~ljenim

"lIitll~.julla.v: L

el!l!Illl re da u emo c [arna

p os!u pelma, zatvarats p uI p rema s reei, Nap ravile

.: illllbtM itl'8
18,1~ KI'iI; 19,00 ilI181"Ok mv Dsoar-C 19,30 ReemiliranJ. 2U,00 Elisa, Igmna senja ~1 ,00 Film 22,35 film
HR;·,

22.00 Sf",a
23,0 Z'N'" d"""'.rl!flrl1a

22.00 Ja sam Iv~I' !.!Jdbln~.
22-30 ~~~

U:~~\~ini~v~:nii""na ~ s8lija

~

O"""I~.

13$5 Ok"lo 'ko,", ,mlslla 15.. 00. 6l~ra:ftl.,""i' 16.00 ~tpi!e,priCe 16.~ 0 "ra:", I vloo 11.1,0 Ja. sam !Voja ,udbiD', seriia 17.50 R'~rtal:a'KI5S
HRT l' 20;00 Euromax 21.00 J. ",m Mlja ,udbln.,

,all"..

23.00 VijestlN Sahar

20,10 Grah "ieoo ","jke. serlj~ 21.00 V,GiJ" I"oom ["ncr/icem 22,30 Dn.. nik 3

1m

program :~~i~~~~~na

Posa 0: P oslo je male prep reke ka poipu nom ostv arenju planova Srsca ako sIc procistili .zelje iii 1'azradili lalctiku. Zdravlje: Vise S8 odma1'a~8. Lju b av: Ako vam je isli nski stalo do p al1llara, izadile [zzatvorenog kruga. Pokal:ite liubav, pripre· mite iZn€Mdenje. . Posao: Sitni prob(emi, zavist Kolega iii vanjski uvjeti brinu vasi oduzimaju vam mmivaciiu i pole!. Ne povlat~e

,:rn:W!l:1 II:!tiEmIi
S8.

HEMA

~

13,00 13.05 11,00 14.30 1,,00 1.5,10

VljesU Do~~mmmrmi program II d3na u dan lima kanlooa Viie,li J. sam 1'01•• u(!bin ••

lI'i~ ~=r~ISS 19.30 OOOVllik
'Olija

19,00 19,.30 20,00 2UO 22.D0

16,15

11.~0 N'ja," PIUIlranl' Ses\lice, igrlna senf3 Onavnik M!J~Cki program BOn3veoiura. N KS Billgrafije po;m,tlh J, sam !Voja sudbirta, senla

GORAlDE

, 8.15~a~j~~:~Uhinj" 13.45 =f~I~'kalarhiDja 19.00 D""nil! 1

""!ii'

1m dol<umenlami 111m ~~~\:~,"'~;~~p.i.aso,
.'!ii'

20,40 SMlenli, iiran .. "ija 2 1.30 Dne,nik 2 2,2.00 Plell,pl~l. !gran. 23.00 Boo"emura,Ool<"bil'lnl pr~rarn 2:3.30 Strogo ~'ienii,o, dol<umenlarnl ,prOlirarn 17.00 'HiIll, slulb., IgrnM -serija,f,

Brinite 0 prehrani. Ljubav; POKazujete sklonosl stabilnoj vezL Mo· guce i 0 trajnijem vezivaniu, mo~da cak i a b1'aku... • Posa!l: Molivirani ste za rad, Jar imate dobre rezultate raniieg zalagania. Tu je j materijalna satisfakciia Zdravlje: Zado\roljni i srelni,

JE~~ ~~I!III

Zdravlje:

~

2U5 DntvJ1ik I{ISS 22.0 0 V~a Kliallt u !!Vo

l540 15,55 TV Izl~ , 0,00 I, ~,".ud,n 16.05 Moo. nam, 10,35 Puropi' 11.00 o;s,o"!y, dokumenlami ~J~ra:m 11,30 Dj80111mgram p H.M Ie SjlOO1pluS 17,55 IV I~~ 1 Zenl,e d"""
1UO M I o~,si,

~~~,i;r;~ovl

1:f:l:fMt __
12.00 12.05 13.00 14;00 F1a,hviios, 8onavon\ura
SurtOli

1~:~ ~~e:~: ~ R~f~:nd"
Imam Aiij'. "';ja 15.30 16.00 11-00 11-05 18.00 18.30

wii'

OliverTwiSi
I'efi'a<>lla.

s.oo ~:E'.a."" 1.6,01 Fra

oIJ,l'jeSlenja 1. 9 ,00 ,e!!loa dana, 19'.30 Mulit~ prugIllm 19-.50 Obavjellenj, ~O,OO Ja Sam t>Oja sudb;na, I~rana "rlla ~~,30 TV i~~ 2G,3S Igrani r.tm

'OIii' 19.00 0,,", na~ 19.30 Dne\lllikfTV
21.0 0 ~:l~dnB'n'"

Fia'h. viJesti Ludo sroe, senl' Bizrlis maO";D Ja samMlio Sudbln;l,

""Ia

.~
22,A5 Igranl ntm

16,fl5 Ellz,. seri" 17,15 Nil.."i svl~oJ<, s,nl' 16,30 Din, Informllh"'l eml,il, 19,30 PMai 20,flS Slisa, senl' 21.D5 P,la not 22 00 Ti si mojl su<lbin;l.

.ilwl:(I_
lm~~~~"Ftr'ridom. ,.
,0.05 Sjeeonll 2U.30 Aktu,lnosli 11.00 "111", R,vilaIno zaba,ni program 23.00 AktlJ'ln~sti r,

""fa

J'E~R1

IIItEl:II

130S

20.00 VilesUiC 20.2U SVi vol. R'lm.Dd"

Pismo. gla'a;EIfi~ • dokurn,m.ml prpgr.m 1UO Eulor larp 2010, repMaia 14,.10 Pravi "'01 14.'20 P,epo",tuj,mo ... lUOViiesl1 14.35 lone, ijudll osl~l, igran. selija 1"DO U I"IWSU,'inform.livnr
10.,10 r,~~~ui'mo ... 15,15 'N IkOla. ObmO,nl

HIT TV
19.25 Trium~h 19.30~me ~.OO r'IDa <1.UO S,ana 22,00 Db_II 22.35 Ja s,m 1'I0j, Wi!bin,. ,3.00 illis I!me<ike

Liubav: Oolaze dinamitnija zbivanja. Za vas Ie5ve bolie od nedogaaanja Bolie se razumiiele sa pal1llerom· Posao: Zelite mnogo ucinitL Kada vam to ne uspije ,KaO sID to m oie biti dan as, p ostajete nervozni ld rav!! e: Sve Ie su per.

"!ii'

lllim~ Ljubav; Spl'emni ste da 5e primirite.lpak, dovoljan ie sarno kralak su sret d a vas trg n e iz mon oto ni113i!l1:1 ie. Smiie~i se unosan posao. Jedini je uviat da Posao:
sve teee prema va~oj inicijatlvi i sjainim idejama. Zdravtj e: Pob rin He se za seb e.

Dnevniavaz
Pf'li omi .MaI'· ooSI,mll'Ul i' 10.9, 199J. B""'nsl:llh""O()V3t~ polit!e~ d."'Dik; Izd,."t; •• .,NDID ~".M" GI."i I udiO,"mi urednll(; Indira t,li, Ureduje r.clakcii,ki kOl'iii; pomoC"i~ ~I.""og ured'ni" Fadil Mandai. DESK M u ri, ~eng", GIObu. S'i ,II a 03 ,S.lom, Crna hronil<aR.lod (iuo.,it. St>O~ Ol,g Lo,mio. KuJlura Anii' Gaie.i" Sara.ievSki !<anion ,Mlade, 03~ic.

D,piS"lob mrela Filma Tihi" Svezn,d",lrin" :IIit. RN Ex\I3I Panorama Ol,.'n' BureK nocn; ura~nikS" d Hasovi'. Oglasi~'IO .. piC DTP: Ami TiT. G<aIit~ u,oonld. Sulelm," M.ml~. Jasmin Oa ,ll>!!g01l[c M~na,;G:menl~a\l·a..Not"l press·· Sanja l"n,vit. di",kIor Dlu"tva OTl': Siudio ·.Vill ·mlD St,mpa. GIK·OKO· d.di Saraievo. D!emal. 6ilooi", 185, lei: 033/4,5·33.'1, TELEfO NI: G... ,raln; w-.~or. 281· 391 , i".,,1 i odgOl'Ofli urednii<; 281· 370, ROOI!!i!;~; 28l· 300. 281· 393

e-mail: ",d;lk<lia@a<""I)a,

12a1· 4l1. P,nora.me.i <Jopisnitka mrela; 261· 409. Sar~ hfonika; 2~1-o00, 281'· 419 i 281-442, Cma Ircnh 2a1· 413, RNe.xtrJ: 281· 421 ,1<llIlura:281-3543,SiX:dSi<a :261· 417i 281-418. fa><: 281· 400, e-mail: spor\$I!a@il'Ia!-l)a. DW: 281·424, iaxo,j: 281· 4141281· 41';, M'Ike~'>ir 2Bl· 356. Fa:.. 2Bl-441, • ."all:m.rk'Ung@al'll2,b •• ()gt.sna:281-117, 2S 1-718, fax. 28 1-412, e-m'lI~ um~i" @"."IIa, Plasman i I'oo'ja: 281·364. Fm,n'ije:2B1· as7. DO PISNISTVA:mil t:A: MarjaJlIl~t' ~ Illl i'lJl'lda J'buka], OJ2/4ZH4U, leVlax: 2.H41; rolLA: TmalibegDva 22 (pIlsIO'l'OO' 4 llIIllI1Sk.i ,.mar Ko"D-~).I!!I: 0351257·217 i 2,7-477; 8 RfKO: 1ll1:!}49!215-fj4S. BIHAC: llil; 0311l11tH163; MOSTA~: Husnlj.R,onwdem: 281· 412.

oa ob, 101;03&155&-891; lejlfax; 0361558·89U; GAAtANICA

W""

Ahmoo paSe Budimllje br. ~ jlgraua Inrenkaj.ld. 035/106·M3; TR,o.VNIK: 4wrrOc:a F Tra"'if.;,1d a3~12-716, IlANJA LUKA: 9<. "'lOr Idnl cenl". ulb 1("lj, Petrn P"'09 ,1(a"d(ifde,I" b,tll~. 051/215-oo5,215·M7; GORrJDl; 8ukrll. KtJI""ic' f2.1.1 0381222·251 i Ad",,", Telanjska 24 , USI ie upi"" u 'viden'iiu javnill glasil. u MirtiSiarSMr oora,".anja, D."ke. kIlllu,.. sp,m I .,Iorrniranja RBIHpod Droi,m 52'9 28. 9. 1995, god, u s~adu sa Z,koDOm '" j_avnOl1l iDformi","ju. PDV 10 BR, 20003453UOOZ,
CIJEN:A: 1 KM

rid

RIM - U Rimu je iucer u prisustvu zvanicnika vise od 40 ddava svijeta odrzana vcjna panda povodom Dana Republike, koiom je obiljezeno I SOgodina ujedinjenja ItaZracni sacbraca] iznad Rima, usljed velikih sigurnosnih mjera, jueer je bio zatvcren, a po gradu su b iii raspo redeni sna j peris ti.

Dan Ilali)8

Iiie,

Amerlcka javnast astra knnzlrala video za plesrnu IIMan Down"

U snimku se prikazujs hladnokrvno ubistvo nenaoruzanoc rnuskarca
LOS ANDELES - Americka javn 08 [ os tro j e kri tizirala 8po t za p i esmu "Man Down" popularne pievacice Rijane (Rihanna), II kojem ona ubija muskarca zbog seksualn og mal tretiran j a, navodeci da video podstice rnlad e zene na nasilje, piilu agencije, Spor koji ie imao
svoju prernijeru

OSoDE RIA Ino .SPOTA
na jednoj arnerickoi releviziii prikazuie hladnokrvno ubisrvo nenaoruzanog muskarca,

Pjesrna "Man Down" ima i karakteristican rekst: "Mama, upra1'0 sam ubila muskarca, Nikada niSam bila takoponosna."

Rijana je bila hrva naailj a nad zenarna 2009. godine, kada je njen tadasnii decko.pjevac Kris Braun (Chris Brown) fizicki rnaltrerirao, Rij ana im a vise spore va u ko iirna se po ten ci ra nasi lie, uklju eu[uci i "Love the Way You Lie" iz

2010. koj i je snimilas Erninemom. - Umjesro dakazezrrvama nasilja da potraze pomoc, Riiana snirna Spot gdje ona ubija muskarca, ilto stvara potpuno pogresnu sliku - rekla je Melisa Henson (Meliss.a), clanica viieca jedne arnericke televizije.

Orhlde)a

Kancelarka

I!

Sfngapuru

merllel

BERLIN· Jedna nuklearna cenrrala u Niemackoj koja nikada nije stavljena u pogon, pretvorena je u zabavni park koji privlaci vise od pola miliona posietilaca godisnje, Postrojenje Kalkar, us sjeverozapadu Njemacke, trebaloie

nUHlearHa Dostala DarH

predsravljati vrhunac rehnologiie, ali je proiekt napusten.azgrade pretvorene u zabavni park. Uprava kompleksa. narnjerava uskoro izgraditi i bazen, spa-cenrar, mali soping-centar, pa hk i jedno bavarskoselo,

BERLIN -Njemaeka kancelarka Angela Merkel u Singapuru je na poklon dobila orhidej u, i to speciialnu, nazvanu po nj oi, "Dendrcdium Angela Merkel', biielo-l] u bieaSie boie zapravo ie cvijet kome nije potrebno puno vode i koji ima takozvani "2_racnikoriien" ,pa semozehraniti iz zraka, Poklon je dio rradicije eve zemlje da po poznatim licnostima DaZiV3 idaruj e orhideje,

Iskosa

ProUvljetlie' aktivisla

SEUL - Karnere su zabiljez ile pro test ak ti vista prot; v koristenj a Zivotinjskog krzna u rnodno] industriji prije po~etka"Fendi Showa" na rijeei Han u Seulu. Vlada [e pcnistila raniju odluku 0 zabrani i doz-

P:rOI8S[orotiu "F8'_. dUB"

I!

Sel!ll!

volila koristenie zi votin iskog krzna na modnoj pisti, nakon sto [e iraj ijanska mcdna kuca "Fendi" pristala redizajn ira ti svojsou i prikazati daleko rnanje odjevnih predmeta s krznom,

NUNTON - Ucireljica 1.1 Woli trazi od roditelja djecaka Lagana Kenedija (Kennedy, 7) da kazne sina Loganje, kao i vecina djecaka, tokom igre sklopio dlanove i od njih dobio "pistol]" koji je usmierioprema skolskorn kolegi. Roditelji odbijaiu poslusati uc" iteljicu, a da je skola pretjerala, misli ; rnajka drugog djecaka,

strODa ucneUica

€€ OTKUP
NOVIRoB" I
Zm
J8 0

LATA€
0 I

Sulra u DoliticMom DriiOgu sedmica
• Dosie: Zloeinacka ideologija Dobrice Cosica • Intervju: Tarik Ramadan, vodeci islarnski mislilac • Tribunal: Srajeuradeno u 18 godina rada • Ekskluzivno: Viliiem Heigpise za" Avaz" • Reportaza: Zapis iz svete zemlje

EURO·MBTALItu
lUP1~ IrllQP1.c!UI,l

Otkupljujomo po n<ljborjoj eijeni,gmm do36K ll.lllo,lomlJono ztate, dukall, :tubno zl.a,lo, luebro

Radno vr

062-909 ..808
mo 0

l

ajevl, IIOYI, .praUllomgr

plollll.·ktaar1mlant,

'_,II
no:!

10 do 20 tall

11'*11'1 :PlIn2· .. O,ot1I1,f·61, Kdllfl c,.W41$.SCA,OQfTIN
Noller: 0:511,,55"'5-(0. .lJI., Q WWW.~ufo."a -tVlll U

www.zlato.ba