Swing Weight Sta je to ustvari Swing weight i sta bi taj podatak trebalo da predstavlja?

Èesto æe mo da primetimo da na teniskim reketima postoji ovaj parametar u performansama reketa ali je mnogima nejasno ta on i predstavlja? U ovom postu æu poku ati da objasnim, tabi to trebalo da znaèi. Postavlja se pitanje-kada to mo e reket koji je te ak recimo 11 unci da se oseti lak im od reketa koji je te ak 10 unci?Hm, pa da li je to uop te moguæe? E , u to se ukljuèila pomalo fizika, pomalo biomehanika jo poneka nauka i sve je rezulturalo drugim odnosno, prijatnijim subjektivnim oseæajem. Swing weight bi trebalo da predstavlja meru pokretljivosti reketa. Te ina zama ha je swing weith ali ono to je jednom te ko drugom ne mora da bude i tako mo e do sudnjeg dana. Upravo zato postoji ovaj parametar koji se izraèunava ma inski.Swing w eighr (te ina zamaha)se odnosi na oseæaj te ine ili lakoæe reketa dok je u pokretu (zamah-izma h). Dakle ,predstavlja meru te ine upravljivosti (manevra) reketa! Taj brojèani podatak bi trebalo da objasni kako se to igraè oseæa kada zamahuje reketom. Mera te ine zamaha je kombinacija nekoliko odnosno, tri velièine: 1.DU INA REKETA 2.TE INA REKETA U STANJU MIROVANJA 3.TAÈKA BALANSA REKETA Ova tri faktora utièu na to kako æe se igraè oseæati dok zamahuje i izmahuje teniskim re ketom. Znaèi, bitan je oseæaj u pokretu! Na primer, reket je du ine preko 27``, visokog balansa prema glavi reketa i od reðene te ine u stanju mirovanja to æe rezultirati poveæanjem te ine zamaha odnosno, smanjiæe pokretlj ivost reketa, a za igranje tim reketom je potrebno vi e snage! Najpreciznije merenje pokretljivosti reketa vr i se pomoæu ma ine kao to je BABOLAT RACQUET DIAGNOSTIC CENTER ili BABOLAT (RDC) mashine. Ovo merenje vr i se na sledeæi naèin. Kundak reketa se ukljesti stegom ,a zatim se okvir reketa pritisne (gurne) i pus ti da se klati ba kao klatno zidnog sata. Kroz nekoliko sekundi na displeju ma ine se mo e oèitati pod atak u formi broja izra en u kilogramima po centimetru kvadratnom , koji saop tava koliko je ener gije potrebno za kretanje rama reketa kroz luènu putanju . Na skali od 000 do 999 veæina reketa da je rezultat od 280(vi e pokretan) do 380(manje pokretan). Primer koji æu da navedem bi trebao da ilustruje ovo obja njenje. Imamo reket koji je du ine 27,3/4inch, te ine 11.5ounces,tacka balansa na 315mm,Volk l Quantum 10 Tour! Sa druge strane je reket Wilson Hyper Hammer 5.9 oversize,koji je pola inèa du i i 1 ,5 unci lak i s taèkom balansa na 335mm.Prvi reket ima manji broj pokretljivosti od drugog iako je drugi laksi i to èitavih 43gr. to nikako nije mala razlika. Kod Volkl reketa je broj pokretljivosti 313, dok je kod Wilson reketa 338. Sad se postavlja pitanje , kako uop te saznati ovaj podatak i koji reket korist iti? Na mnogim reketima swing weight nije ni naveden kao podatak u parametrima reketa

. pa dobro otvorite oèi! Ako ga nema. Oni koje interesuje lak i manevar reketom za igru za igru na mre i i iz svih pozicij a na terenu trebali bi da se opredele za reket sa manjom te inom zamaha. bar zasad! Ako je za utehu od 2002 godine na svakom reketu bi trebalo da je naveden ovaj po datak . a rekao sam da se to odreðuje ma inskim putem i to samo na ma ini BANBOLAT (RDC) koja u Srbiji ne postoji. Koji reket odabrati? U koliko ste igraè dobro izgrðene tehnike udarca i zahtevate igru s osnovne linije s a vièe snage i siline onda se treba opredeliti za reket sa veæom te inom zamaha. treba razmisliti o kupovini reketa ili pronæi isti za probu i jednost avno seosloniti na oseæaj u toku probanja reketa .. Nadam se da su Vam ova obja njenja pomogla i da æe te u buduæe imati manje nedoumica kada treba da se opredelite za reket kojm treba da igrate.