Kriminal.

isticka obrada je usmjerena i na neke visoke zvanicnike, medu koiima ie iSelmo Cikotic

MJESECnO U BiH ~

BUDE ZATUORE.nO nA STOTIIE FIRMI

~

pobjede

(~:Ud,,',)

o ocenie a ZuC"~~~t:u
r:~
"

Sjecanje na sudbonosnu bilku za Sarajevo

IEREALnA OCE.KIUAnJA CESIO HAM

OANAS gOSSIER

'I III

.. 'j
'i
11

Ij
~1'

..............

IiIIiI*itI

kinulapresuda za mucenje ~ Uubavnika ~

SlIRAJEVO

2
SASTANCI

Onevniavaz, tetvrurn, g. junVlipanj 201 1.

aktuelno
_.'. '. .. _

Potacari: 8il ee ukop8na 501 irfva

Min istars rvo U!HI rrasn] ih poslova RS forruiralo je stab ko ji ce rukovodi Ii osiguranjern komemcrativncg skupa 11. j ula u Potocarima kod S rebren ice. Radi priprema plana osiguran j a 0 drzan je sas tan ak u CJB Bijeljina, kojem su prisustvovali i predstavnici drugih sigurnosnih agencij a - SIP A e, Granicne policije BiR, OSAe, MUP-li FBiR, MUP-a TK, Policije BrCko Distrikta, koji ce pod uzima ti ak tivnos ti iz svoje nadleznosti. Bili su prisutni i predstavnici EUPM-a.

Formiran ilab MoJica osigurauati dzanazu

Pripreme za skup u Potocarlma

alaz: i n)aaCBa Da hi r]aS~lasua prOblama
Za rjesavanje svih problema patrebna je aka tri miHjard,e maraka, kaze rninistar Hslez • Borel lzniiell sve sto ih bali

Boraeke organizacije nezadovoljne Vladom FBiH

Clanovi s taba in forrniran i su 0 zavedeno] akciji Z'Srebr-

enica 20 II ", 0 radu 0 rganizacionog odbora i aktivnostima na priprern i obiljezavania ovog skupa, Takoder, prezen tirane su i akti vnosd koj ece stab akcije pcduzimati, kao i to kovi izvrsen j a. U Memorijalncm centru Potccari 11. [ula bit ce obavljena dzenaza za SOl zrrvu, naiavili su predstavnici Organizacioncg odbora za obiliezavanje 16. gcdisnjice geno ci da Dad Bos nj acirna S rebrenice,

Sve problerne koje je Koordinacioni cdbor borackih organizaciia u FBiH pobrojao u dva i po mieseca, ne bi ri j esil e v lade N jemacke, J apana i SAD zaiedno, kazao ie federalui ministar za boracka pitanja Zukan Helez nakon sastanka s predstavnicirna boracke populaci]e.

Podijeliti zadatke
- Za sve to rrebalo bi oko tri milijarde maraka, ~to je skoro dvos rruko vise od cje-

Portparol Trlbunala Nerma Jelaclc

Ljekarski nalazi do sada nis u porvrdili da Ra tko MIa· die ima bolest u zavrsnoj fazi, izj avila je jucer p ortp awl Haskog rri b unala N erma J elaCic, preriijela je Onasa, - Ono sto mogu reci 0 tim tvrdnjama prerna kojima on im a boles! u za vrsnoj fazi iii tesku bolest, iesre da liekari u p ri tvo ru, prems prav il iIJJ a, moraju obavijestiti 0 svakoj indiciji da je zivot u opasnosti. Do sada nista slicno niie prijavljeno sto se ti~e MJadiea, iako je on podvrgnuf ljebr-

MladiC lelMO bDlestan
Helez i borci razgovarali su i o reviziji korisnika beraekih naknada, koju i predstavnici boraca podrzavaju. No, Helez isti~ da je problem Sin su svi nacelno za revizij u,ali kada oni dodu na

nema DOlurde daje

nemol naS.maJlletil
Jelati/';: Ljekarska ispiliiJallja skim ispitivanjima - rekla je J claei, na pres· konferencij i,

Koordillaciolli odiJor:' Iznijeli primjediJe vojnim penzijama eiji iznoIckupnog ovogodisnjeg busi n isu usaglaseni te vo j nim dieta F ederaci j e - rekao j e j ucer Hele;:. stanovima kcje po trazuj u oficiri nekadasnjejNA, pa se Predsrsvnici Koordinaciiz njih delcfiraju sehidske onog odbora (KO), koii okuporodice i RVr. pi ja 16 borackih organ; zacija, kao naiveci problem naveli su nezapcslenost demoPredsta vni ci K a n isu zabilisanih boraca, probleme s dovoljni do sada ucinjenirn, ali navode da posroii dobra volja kako u resornom minis rarsrvu rako i u Vladi, red, onda nastan u problemi, • Mi smo pobroialista - Svaka karegorija Oll Vlada neb a uraditi u prvih kraju kaze: Nemo] nas, ma100 dana, do kraia godine, a ike ti! I to [e ljudski. Ali, reSill do kraja mandata, kada vizija se mora uraditi uprsu u pitanju naili prcblemi .. kos svim problemima koji N adamo se da ce se !O uskoie prate - kaze Helez. ro pokren Uli s mrtve laCKe -

(f.r., F. ,<Ito) kaze Saud Kulosman, predsiednik KO. No, Helez je rekao da nij e sve ta ko ern 0 i obecao da ce ovog puta problem! biLi riesavani rerneliito i da uece vise bit! "vra6mja na sraro", - Pocela ie priprema rebaIansa federalnog budzeta, ad ukupno 47 rniliona KM povecanja budzera, oko 38 rniliona ide rninistarstvu za beracka pitanja, cdnosno boracko] populaciji. Time su osigurana seed, tva za liene i porodiene invalidnine do kra j a godine, Sa 291 miliona KM sreds tva su povecana na 326 miliona maraka - Kazao je Helez. M. A VDIC

Rebalans budzeta

~oro~ma Ila~ena crnoillmi HrUOIOHa
Porodi~a Ralka Miadica jos nij~ s~i~U!a s erne liSle EU, lZlaVlQ Je lucer za Srnu genera.Iov sin Darko Mladie. - Na tome se cadi i to je malo duzi proces. Mi sada komak[iramo sve adrese za koje mislimo da mogu doprinijeti i razgovaramoo tome - rekao je Darko MladiC.

. EU nije ukin.ula :abranu

Advokat Miloii Saljie ka· zao je da joS nije f.o.ITI_liranim.. t .' . .. I zaodbnmu Mladica I dase razgovara s pOlencijalnirn ka· U izradu teksta deklaracije ukljuceni bivsi bh. drzavnici, ndidatima. intel.ektualna elita, kao i boracka udruzenja - Profesor Smilja Avramov jedan je od istaknu tih u ovom tr'enutku mogu reCi. Za nekoliko dana u Sarclanova tima za odbran u Uskoro ee javnost biLiupomaa jevu ce bi ti preds tav I ien teMladiea i ona ce vjewvatno !a S njenim programom, kao ks l dekl araci j e 0 poE tickom biti u samom vrhu tima - rei imenima koja su ukljui'ena Stauju u BiH i ugrozavallju kao je Saljie za Srnu. u njegovu izradu - kazao je [.a. njene d.rZav~?sri, saznaje ZQvi'; za »Dnev!li avat'. "DnevDl "Val. Nezvanicno saznajemo a I'll i.nformaeij u po iVTdio PORTAL· komentar dana da je, osim Lazovica, u izrna!l1 je Miro Lazovic, bivsi Ugledna organizacija 0 adu deklaracije ukljucen i predsjednik Skupscine RBiR Stjepan Kljui'; te dace , i fa til i .::] P reds jed.u is tva an zapadnom Balkanu: RS njom bid upoznari Bogie RBiH. Nasi biv!:i drzavnici, jedriiava u driavi kao i intelektualci ; boracka Bogjeevi': i Mirko Pejanovic. • Bosnjaci su u svojoj zernlji -- ad necega se mora kr· udruien ja, ukazatee, izmedu , postal i gra dam tre~eg reda, enuli, jer ova.kvo stanje vise ostalog, na bilnu potrebu s tisn u ti u koridoru 0 dS araj ese ne moze gledati . kafe budenja bh. politicara kako va. do Bihaca., uz stalne dokaze 0 tome da ni srpski Kljule: Mora S~ kreauli LalQvic: UskQ(Q program bi se oeu vala cjelo vi (a B iH i Kljuic, nekada~nji clan Preni hrvawki nl!cionalizam na tOme ne ostaju, nego da dsjednistva RBiH. gradila prosperi tetna zem] ja. - Jos ne z!lam za tekst i lie reCi cia I!u uvii ek podt-hti sve imaju namjeru dovesci svoje ciljeve do krajnjeg ostvaDekJaraciju PQddava i radim na !Ijegovoj i~radi. - Istin" j e, radi se n.a tekstu sto je u duhu ocuva!lja i renia, A naSi politieari rnimo sjede, misJeei iskljuci vo akademik Ejup Glinic, runi deklaracije, koji se trenutno Vjerovatno ce me uskoro jal':an ja nase driave - kale za na vlasti te inreres e i svo jih blizn jib. (Brako) clan Predsjednistva RBiH. usa_glaSa a, ali to je sve stO Va!!! v kontaktirati. Mogu sarno nas !.ist Ganic. A. K

- - Hllno buden e za·· oCU1Uanie Hi
.- . .... .
V . . . -

...•

.

Deklaracija 0 ugrozavanju bh. drzavnosti

I •

aktuelno

o neVfi i avaz, Ce\vrtak, 9, ju nVlipanj 201 1.

3

Poskualienie struje novi je udar na graoane, ali i upozorenje na pustos koiu je sada vee bivsa Uprava EPB,iHostavHa
Gradani BiH imaju ru
nesretnu sudbinu da ih, 06 to, nece m irno iei go tovc nista SIO ide na njihovu

uilalel

namelna
Ali pitanje ie koliko ce od toga biti koristi, Znaju oni koji su u crno zavili EPBiH, napravili gubitak od 14,5 miliona KM i pobjegli daleko ad ociiu iavnosti, da je narod io~ "jaka kob ila" i da ce na Iedima rnorati nositi j niihove lopovluke. SIO hi rekao jedan nas alim, "U dbe nema.a Boga se ne boie." Sravise, bivsa kriminaIna Uprava EPBiH s nesudenim federalnirn premijerorn iz Stranke za BiH Amerom [erlagicem na celu je, prakticno, pokusala rudare zloupotrijebiti kako bi cpravdala zahtjev za povecanie ciiena struje, Takvirn Iopovirna bi, dakakc, bilo drago kada hi se narod i rudari pohvatali za guse dok cni \!zivaju u svojim haramirna i smi j u se iz hlado vine. Rudari zasluzuju bolj i zivot. Godinama je rudarska lopata placala skupa odijela salabajzera iz Uprave EPBiH, a rudari nisu krivi za desetine sumniivih ugovora putem kojih se izvlacio novae iz drZavne kornpanije. Na takve podvale ne bi smjeli nasjesti ni tuzioci koii bi se trebali zapitati kakvo [e stanje u EPBiH osralo iza Stranke za BiH, To bi, uz dclazak nove Uprave, rnoglo nagovijestiri i drugaeiji pravac drzavne kompanije.

Istrasitelii su do sada zadokumentirali dobar die saznanja o tome kako su Tesicevi saradnici placali usluge predstavnika institucija BiH, a novae je pre. bacivan putem [edne banke na Kipru. Takoder, dio "usl uga", prem a p ouzdan im izvorima, T die j e placao i gorovinem ill ih kompenzirao na neki drugi nacin,

sletu. Nece, tako, izbieci ni ovcgodisnje poskupljenje srruje, Oko 700 hiliada potrosaca ko j i elek tri enom energijom snabdijeva »EI· ektroprivreda BiH" (EPBiH) od narednog rnieseca debit ce mnogo vece raeune, Mozda cak i za vise od 30 peste, ako b udu u v al:eni zahtjevi bivse Uprave te kompanijel Posljednja nada je Regulatcrno tiielo za elek tricnu energiju FBiH (FERK), koje zahtjeve EPBiH jos rnoze, koliko-toliko, svesti na podriosl] ivu
mieru.

Mac DOMraca -stragu ori)U carao-u or lIal
U vel iku istragu 0 kriiumcaren]u oruzja iz nase zemlie, eiij ie glavni kclovoda Slobodan T ciie, svercer svjerskih razmiera icovjek s erne liste UN-a, ekskluzivno saznaje ,,Dnevni avaz", od pri j e dva dana ukljucena ie i Federalna uprava policije (FUP). vim novcanim rransakcijarna, krsenju carinskih propisa, sklapanju fikti vnih
ugovora, pribavljanju lice-

"Avaz" saznaje

lzvieste] [ striktna zaduzenia data FUP-u

Istraga 0 lancu kriminala Slobodana Tesica posebno usmjerena na neke visokopozicionirane zvanicnike BiH, medu kojrna je i ministar odbrane Selmo Cikotie

NazaloSI, nas list je bio u pravu kada je, jos kraiem Ijeta prosle godine, naja vic drasticno pcskupljenje struje, No, vee [ada je bilo jasno da ce se strana ~ko gospo da ren j e ia· vnim kompanijarna, ouo ko]e se davno pretvorilo u notorni kriminal i pliatku, prelorniti preko leda gradana, Nevi namet na vilajet dosao ie prosjecnorn sranovniku BiH kao novi Samar. Uz skuplje hranu, liiekove, odiecu i cijenu i.i vora, uopce, pcskupljenje srruje bit ee nova kap u casi hh. oca]a. Nije ni cudo to ~IO cujemo prijetnje sociialnim nemirima,

Milionski poslovi
Nairne, FUP je od nadleznih organa zaprirnio kompletan izvjesmj 0 kriminalu u sklapanjll visemiIionski vriiednih poslov.a izvoza naoruhnja, sumnji·

nci za neispravno oruzje, Rukovodstvo FUP-a, na cijem je I:elu Dragan Lukac, dobilo je, kako doznai emo, striktua zad u ~enia i direktive u koiern pravcu [reba provesti krirninal isticku obradu, a istraga je posebnc llsmjeren3 na neke visokopozicionir· ane osobe iz insti luciia i minis'[arsr3va na nivou nese drzavc.

lI~1iJJNlNKOVlCi TO JE TO

CiRotiC: nemam niRallue uaze s Tesicem
Ministar Cikotim sto s firmiUIlJl "SCc ie i'ucer je za "DneOUl~ i "Unis Promvni ava.z" izja vi 0 da ex" realizira pet ugonema apsoluUlO nivorl! koje su sklopila kakvih saznanja 0 prijasnja entiletska iSlrazi, nili je bilo minisla.rslVa. odbrako od nadldnih orne - hZ30 ie Cikotic. gana niega kontaInaCe, ovdie vrijektirao u vezi s tim '-,'---_ ..... _U di napomenuti da. su re, kako ka;!e, Mi- CikQIi~,: isr:r.liileij.jdo sada Z3nislarslVo odbraneSUmnjlVe dokumentirali i to cia BiH nije imalo ni- dozvole je Tei!ic narocilO .z.aikakvih poslova s firmom meresiraD Z::l preu.zimanje Siobodana Tdiiea. naorufunia po osnoVll vee - Ministarstvo odbrone poslojecih ugovora zagrenije imalo nikakvih poslobackog"Scoura" i sarajeva.s tom firmom, niti ie prvskog "Unis Promexa", skodavalo bilo hkvo naoJopljellih s MinislllrSlVom ruianje i vojnu opremu, osodb!3fle BiR. Lllkac: KriminaliSlicka otJrada Medu njima ie, otkrivajll nasi pouzdani i.zvori, i driavni .minis tar odbrane Selmo Cikotic, koji je, prema dosada.~nj im sawallj ima iSlraii leija, indirektno pove.zan s Tdicevim mahinac ija m a i2voza n aom zan ja iz BiH, u posljednie vrijeme najv.iile peema Iemenu i Azerbej dia n u. stavilo izdavanje dozvola.za izvoz naoruzanja i vojne opreme iz nase zemlje, apr·, iie desetak dana donije1o je odluku 0 ponovnom odobravanju izvoza, ali pod S[ro· gom kont.rolom Obavidilajno-sigurnosne agencije (OSA). p,ema dosadasnjim rezuIradma isrrage, Ciko tic ie i1:). dan od viookop ozicionir.anih bh. zV3n.icnika umije~anjh u korupcij II S izdavani em sagla· snosti i dozvola za izvoz nao· ruZanja u korist Tclieevih fir· mi. M.I(UKAN

manu ove godine, kada je Predsjednislvo BiH obu·

Stroga kontrola o detaljima ilegalnog 5verca ".Avaz~~ j e p iS30 j os u

Svecana dodjela diploma AUBiH

Mun:BiHlreba Uude ROiice oreuzeli riziR
Provedlte godinu u inozemstvu, ali se kasnije vratite u vasu BiH, savjetuje Mun
Bosna i Hercegovina postat Ce uspiesna m ultietnicka i demokratska drzava usidrena u EU i NATO-u, same lIZ porno" rnladih i obrazovanih ljudi, kazao je ambasador SAD u BiB Panik Mun (patrick Moon) diplomantima Americkog univerziteta (AU) u BiH. Druga ceremonija dosavietujuci ih da budu SICastveni u onome sto budu radili re da riskiraju, jer bez rizika nema uspjeha, - Provedite godinu u inczernsrvu, ucire j radire, ali se kasniie vratite u vasu BiR. Va~a zemlja treba Ijude koji ce preuzeti rizik na sebe - izjavio ie Mun. Stu den rima fak ulteta iz

4

D~ev~i avaz. 6sl'Irtiik. 9. iu~Vlipa~i 2011.

aktu eln 0

Tvrdi stavovi za vrhovni sud BiH i protiv njega • Kakav ce biti format nastavka razgovora
djele diploma srudentima AUBiB odrzana ie iucer u Sarajevu, Diplome je dobi10 IS studenata Fakulrera digitalne ekonorniie i informacijskih tehnolcgija i 51 student Fakulteta medunarodnih finansija i bankarstva, Studenrima, niihovim porodicarna i prijateliima obratio se ambasador Mun, Sarajeva i Tuzle urucene su dvije diplome, Svierski priznatu amen acu diploma partnerskog Selle University of New York urucio je profesor Dzozef'Kenedi (joseph K~ nnedy), dok je bh, diplomu f.UlIiR dodijeli 0 prof. dr. Sefik Mulabegovic, Cere" moni j i j e prisus rvovao i predsjednik AUlIiR Denis Prcic,

C8 I

I-ZUIIS 0 g -Ilia -- I a , -pozvao "sve strane" da naredna kon ferencija bude odrzana u Mostaru, u ovom trenutku [e neizviesno hoce li do toga i doci,

lza kulisa razgovora

0

drzavnorn pravosudu

nas au_l8_ Jla_Og
ka vlasti FBiH, sto su potvrdili i sam Mikulic, ali i niegOY enritetski kolega Dzerard Selman. Sud eci prerna svernu SIO se m ogle eu ri na konferenci[i, ali i iza kulisa banialuckcg "dijaloga", ostali su zakovani i nepornirliivi sravovi u yeti s rnogucn oocu osni vanja vrhovnog suda BiH. Dok je za RS ovo pitanie 0 kojem ne ze!e ni rszgovarari, federal na strana cvrsto stoji pri zahrjevu za osnivanie drzavnog vrhovnog suda, Federalni min istar p ravde srn atra da Sud BiH niie i ne moze biti ekvivalent vrhovnorn sudu, jer sudi samo po Kaznenom zakonu BiR. - Stoga ee ovaj proces biri dugotraian i trajat 6e sve dok BiH ne postane clanica EU - naglasio je Mikulic. Nezavisno od preporuka Evropske komisiie (EK) za nastavak provedbe reforme p ra vosuda u B iH, ev ropski kornesar za prosirenje Stefan File (Fuele) predaoje minis)rll pravde Bi H Barisi Colaku zaseban rehnicki u pi" mik, pojasnio je jucer za "Avaz" sekretar Min istarsrva pra vde Bakir Dautbasic,

Razgovori 0 reformi pravosuda koji su protekl ih dana odrzani u Banjo] Luci izmedu predstavnika vlasti BiR iEvropske unije bit ce nastavljeni, ali jos nije izvjesno kada, gdje i u koiern formam. Iako je federalni ministar pravde Zoran Mikulic

Dugolrajan proces
Prvenstveno jer RS osporava legitimitet predstavni-

s. Sa.

SUillna preDOrUHa ED
Vlastima BiB tokom dij aloga su dosta vljene preporake EU. Mozda i najvazniii dio preporuka EK za nastavak provedbe reforme pravosuda rice se rnislienja o apelaciouorn (hI" benom) organu na nivou BiH, koji, prema iasnorn stavu EU, mora pcstojati, makar i u SuduBilL lzmedu osta!og, EUsve Divoe vlasei u BiH upozor· ava na vainost efikasnog rjesavanja neriiesenih sl u eaievB, a mzila!, tva i sudove na svim nivoima podstice da nastave procesuirati ratne zloeine na objekrivan i rransparenran nacin. Uniia, takoder, naglasava vaznost Visokog sudskog i tuiilackog vijeca u uspostavi vladavine prava re ocjenjuje da se n ezavisn osr i efikasnost pravosuda ne mogu garantirnti bel dovolj no fina" nsi jskih s.redstava.

Tehnii:ki. upilnik
Za razliku od preporuka, EK, izrnedu OSI3" log, sve aivoe vlasti u BiH p ozi va d a pos p j eSe trans parentn (lSI, nezavisnos t, profesionalizam i odgovornost pravosuduog sistema, tekojirna hnicki upitnik porpurio je

U centru u Vitkovicimakod Gorazda

U Identifikacicnom cenrru u Vi[koviCima ko d Gorazda j ucer ie identifici· rano 17 hlava ra rnib zlotina s po drucja opCina Rudo, ViSegrad, Rogalica, Novo G orazde i F 0 ca. Rad e!:sperm sudske medicine dr. Vedada T uce Vi/ko vici: Prisustvovaii i {;/auQvi paradica i clanova Insriruta za nestahriman, Osman (Rasid) ¥-uIe osobe BiH prat;li su ct- ratovic, SaJko (HajdarJ Cos· anovi porodica ubijenih. ovic, Azemina (Hakija) Identificirani su: Abid Praso, ijamza. (Avdo) Ma· (Nail) Agic,. Fadil i Seudin jsroric, Sabin (Ranna) Hl.!· (Osman) Arutovic, Razim skic, Mahmut (Nedzib) OJ· (Nurko) Sulejmanovic, Az- zdarevic, Banka (Avdiia) mir (Ha"im) Sl.!leimanov;c, Pas ie, Biba (Abid) Dragolj i Belmir i Ago (Agonja) OmeAbmo (Asim) RadZimurato· rspahic, Hasna (Hamed) Kavic. AI. B.

zrlaua ralnlh ZIDCina

IdenliliCirano 11

razlicir dokumenr na cak 26 strana, - Do 31. avgusta Evropsko] kornisiji morarno dostaviti sve odgovore na 13 tehnicka pjtanja - rekao je Da· utbasic. A ..SISIC

Otuureol 501. Daol Aiuatuulce
Tokom 19 dana trajanja publici ce u osam gradova Srednjobosanskog kantona biti ponudeno 40 razlicitih programskih sadr1:aja
simbolizi.ra otvoreni dlall prema nebu. . - Simbol olVoreoog dIana prema nebu ie ]XJtreha nare promjene " istakao je rrav!1icki muftija Nusret ef. Abdibegovi.e,predsjednik Organizacionog odbora Dana Aiva[Qvice. U programu sveeanog otvaranja ui'estvovali su ho" rovi i ucenici Elei Ibrabimpasine medrese Travnik i Medrese Osma!) ef. Redzo" vifu iz Visokog, [C ITio iz Bugo ina. Planirani koncert Sarajevske filharmonije otkazan je zbog obilne kise koja ie uzrokovala i kasnjenie zvanicnog otvaranja manifeslacije. Zav~nica SO I. Dana Aiva" Festiva Iski dan i 501. A jvarovi ce svecan 0 su 0 tvoreni iucer na M us ali u P ru· seu u prisustvu broinib po· sjelilaca. Prvu Ajvatovicu u lies· 10m Sloljecu postojanja O[vo· rio jc Bakir lzelbegov ie, clan Predsjednistv.a BiH, koji ie israkao da je Ajva!Qvica svjedok i potvrda islamskog biea i idemiteta. Dani Ajva[ovice, tokom 19 dana lrajanja, ponuditce publici 40 razlicilih progra· mskih sadrZaia, kulmrni.h, vjerskih i sportskih, U osam gradova Srednjobosanskog kamona, uz uCeSce i gosdiu iz Irana i T u rs.ke. Ovogodisnju AjVBlovicu

ManifBstacija usia u sesto stoIjece postojanja

Sud BiH prihvatio zahtjev Kosa i.ostalih

SaSIUSarne MladiCa uideolinMom
Sud BiR uvaZioje prijedlog odbrane FranCll Kosa i ostalih OPluhli.h za genocid u Srebre· nici cia se u ovom s1ufuiusaslufu Ra.1ko Mladie video1i.nJ<.om i.z Raga, izjavioje juCerSmi Kosov advokat DuSko Tomic. Tom;c ie rekao da ie s Mladicevom odbranom do· govorio sastanak 10. juna ka· ko bi zaiedno ismtZili ;ita se dogodilo u Srebrenici, posebno zato sto se MIa die preko svog advokata ogradio od ubijanja u Srebrenici, navodeei da on iza loga n e sw j i.

(Fa,": O. "..>iIi)

tovice uslijedil te 26. juna na ajv31ovackoj livadi,. tlZ

obra~anie reisu+uleme Mu· stafe cf. Ceriea. D. MAKlC

Onevni avaz, cetvrtal<, 9. junVlipanj 201 1.

5

INTERVJU Ambasador Svedske u BiH Bose Hedberg

o

s -er u Bsmatraiu da biste trebali dobiti kandidatski status ~~~~~~I)~ veorna brzo,

Vijeee ministara trebabiti sto prije formirano • Naiveca opasnost le.zi u teskoj ekonamskoj situaciji
Razgouarao: ,
GoranMR/UC Bosna i Hercegov ina n alazi se u sve tezo] ekonornskoi situaciji, a na vanjskom planu sve vise zaostai e za susi ednim zenilj ama kada su u pi tanju evropske integracije. Zbog neforrnirania novog Vijeca ministara ne moiemo donositi odluke bitne za napredak ka Evropi, kaze u intervjuu za nas list arnbasador Svedske II BiH Bose Hedberg (Bosse). On srnatra da BiH ima previse problema, pa se teilko fokusirati ne neki od niih, I pak, istice da je n aj veca opasnost Teska ekcnomska situacija i da bi to treb al 0 b itl osnovni motiv domacirn poIiticarim a da kren u s radom. la prih vacena, morale u cadi ti nekoliko srvari da biste pokazali da je zemlja na pravom pu tu i da ima kapaci tet da se krece naprij 00. Presud u "Sej die- Finci" veoma j e lako rijeSili, bar kada gledarno s pravne strane. Lako je i doniieti zakon 0 drsavnoi pornoci, ~to je drugi u vje t, T feei uvjet ie popis stanovnistva, Slanje aplikaciie bile bi dobro radi ja vnos ti, Srvorio bise osjecaj da se krecemo negdie, ko vuece. Da buderu iskren, mislim da su rnisljenja 0 tome unutar Unije veorna ra21i6m.

Iuciti Evrops-

o tome

ce cd-

Posjete zvanicnika
o Prisustoo zvanitnifuJ iz EU i SAD u BiH II poslje. dnje vrijeme je pooeCano. Imali S11W posjete mnogih visokiJl evrapskih zvanii'n.ika; putem medija su nam se
obratili Hilari Klin!on (Hillary Clinton) i Vil.ijam

Darke Maletic

Novae MMF-a
te sporost u procesu. for. miranja driaone via. sri?
- Nadam se da ce drza vna vIada bi ti SIO prije formirana, j er ona m 0'" brzo ri j cii ti uekoliko problema. Ne posroji fiskalni okvir za naredn u godinu, niti d.rlavni budfet za o vu, J edna petina en ti tetskih budzeta trebala bi doci od novca MMF-a. Sta uraditi ako ta petina ne dode? U Banjo] Luci pokusa vaj u rij esiti ovaj problem izdavanjern obveznica, Novae MMF-a ne sti ze, i dolazi do .stiskan j a" institucija i svakcga u zemlji,

Fudbaler banjaluckog Barca potvrdio trijumf protiv Albanije
I takva kakva je, nasa je Premijer liga sposobna izbaciri fudb al era rep rezenta tivnog Iormata. Darko Male!!c na travnjaku je Bilinog
polja postigao pogodak

DOl u drUSu liH
cslavio u zagrljaju saigraca, a na odusevlienie punih tribina zenickog stadiona, Maletit je roden 20. oktobra 1980. u Banjoi Luci. Karijeru je poeeo II Borcu sa kojim je ove godine osvojio titulu prvaka Premijer lige BiH." Izmedu d va angazmana u klubu iz. rodnog grada, od 2001. do 2010. igrao je u Ausrriji (Rapid), Sloveniji (Celie), Rusiii (Zenit, Sinik), Rurnuniji (Vaslui), Srbiji (Parrizan) i Njema6koj (Koblenc), Utakmica protiv Albaniie bila je ajegova 12. u dresu reprezentacije, E. J.

o Srbija ce do hraja godine dobin staWs kandidata, a HrvalSka ciawm pristupanja Uniji. Za n<l$bi bilo veoma vainoda bar posaljemo apliJuu;iju za CIanswo u EU 0'IIe godine, ka. ko bi $11 barem stvorio prjvid da smo mdto uradili.
- MOLele poslati aplikaciju bilo kada, ali da bi ona bi-

Hejg (Willwm Hague}. Zb-og lega je BiHba$ sada privukfu toliko painje? . Unija je veotna angazirana u razlicium vaniskopolitickim pi tan j irna, kao :l to j e ara psko p rol iece, a 0 p terecena ie i vlastitim problemima, kao SIO ie onai sa zajednickom valutorn . eurom, tako da BiH ne moze uvijek biti prioritet. Posiete zvan icni ka znak su da rned una ~ rodna zajednica i dalje posvetuje paznju vasoj zemlji, a va~no je da tako i osrane. Unija, nairne, mora uspjeli ovdje. Ovo je, kao !lto je rekla Kerrin Eston (Catherine Ashton), jedan od prvih te~ stova na.se vanjski: sluzbe koja je ustanovljena Lisabo!Iskim sporazumom. Neki

kojirn je selekcija BiH osigurala tri bods protiv Albaniie (2.:0) i zadriala sensu da se harem kroz band pokusa domoci Evropskog prvenstva 2012. u Poljsko] i UkrajiBio je to niegov prvijenac u bh, dresu, koji [e vezniak banjaluckog Borca prn1.

Dodatnih 100 miliOna HM Od jaUnih oreduZeCa
lei ee se i na izdavanje vlastitih vrijednosnih papirai blagajnickih zapisa
Fooernlni rninjstru" finansiia An Ie Kraj ina izjavio je jUCer za Smll da VIada FBiH u rebalansu ovogodisnjeg budZem planira uzeti dodlllnih 100 rniliona KM ad javnih predU7.eCa tiji je veeinski vlasnik Pedemeija, ne preciz~juCi 0 kojim se preduzecima radio Gavoteei 0 planu za pokrivanja deficila ovogodi;njeg budZeta od 250 miliona KM, Krajina je naveo da ce se, osim sredstava od do biti iz sadasnjeg blldZela od 124 mil;ona KM, iei i na izdavanje vlaslilil1 vrijednosnih papira i blagaj nicki h zapisa. Na taj naCin bilo bi osiguranD 90 milioua KM., a blagajnicki zapisi bili bi s rokom dospijee! do godinu. Knjina je rekao da Vlada racuna i na mogu~u finansijsku konst:rukciju od Evropske komisije, koja je planiraJl3 u iznosu od S8 miliona KM .. Vlada FBiH pocela je pr-

Ante Krajina

0

federalnom budzetu

Nakon pribvaranja sporaZllma 0 priznanjll krivice, Sud BiH osudio je jucer bivseg pripadllika Vojne policije 307. brigade Arm ije RBiH Osmana Segu na pel godina zalvora zbog ucesca u zJo~inima nad civilima u Bugojnu u julu 1993. S ego se ob a v·eza 0 da ce "pomaga!i TUlilastvu BiH i svjedoCiti u svim buduCim predrnetima koj i se tieu ddavanja u Bugojl1u". Nakon nekadasnjeg pomocnika nacelni ka za be~ zbjednosl 307. brigade Ar-

Dsmanu Segi pet gOdina zatuora
mije RBiH Enesa Handziea, koji je osuden: na osam go' dina zarvora, Sego je josjedna od osoba iz arm ijskih Slrllktllra koje bi trebale otkriti iSlinu 0 deSavanjima u Bugoj!Ju 199.3. godine. S obzirom Ila to da je Ha~ ndiic kao svjedok na sudenju Nisvetu Gasalu i asla!irna za :doCine u Bugojnu vee na prvom pojavljivanj'u optuzio Dzevada Mlacu za zlu sudbinu zarobljenika iz HVO-a, sasvim ie ja/inO dll ce o sl icnim okolnos tim a govo~ rid i opruieni Sego.F. V.

SudenJe na Sudu BjH za zlatin u Bugajnu

sredslviJ EK ekjucer pripremati rebalans budzeta koji ce okvirno biti na v is ini usvo ien og b u diem za 201 L, u.z prestrokturiranje odredenih sreds tav3. Na sje~ dnici 9. marta usvojell je budzet za 201 L godinu u iznosu od 1,699 milijardi KM,:ltD je za.loo rnilion3 KM manje od proslogod isn jeg budzeta.

Sta drugi pisu
M/ijeko nude IIa inlemel-stranicama

6

Onevn! avaz. cetvrtak, 9, junVlipanj 2011

mo z al k

PROJEKTI Nakon razgovora et Oerica i Gavrankapetanovica

suole milieHO
Zene sirom svijeta visak mlijeka koje izdajaju nakon poroda diece posljednjih mjeseci sve cdce prodaju putem interneta. Na ra] nacin pomazu rnaikama koje nemaju mlijeka ili ne izdaiaiu dovoljno zasvoiu diecu te zaraduiu od 300 do 1.200 dolarasvaki mjesec. Iako se majcino mlijeko tretira kao prehrarnbeni proizvod pa se zbog toga

- urOdalu zene
Biznis na internetu

Upravni odbor, ko] upravlja KCUS-om, treba dati saglasnost, kaze Gavrankapetanovlc
Udrufenjet'Srcezadjecu koja boluju od raka u FBiH" nedavno ie pokrenulo inicijativu da se u Sarajevu izgradi tzv, rcditeljska kuca u koio] bi trebali boraviti oboljeli malisani sa svojim roditeliima izsvih krajeva BiH.

Or liS ze ljiSle za rodil IjSllu II cu?

rnoze slati postern bez dodatnih ljekarskih potvrda, ljekari upozoravaiu da se upravo zbog toga ne maze znati je li neka majka zarazena necirn i koliko je njeno mlijeko ispravno, a postoji dak i malamogucnost da se na raj nacin prenese HIV. S druge strane, maicino rnli[eko znatno pornaze djeei da izgrade svoj imunitet, da im kosti oiacaju, da se bd:e razviju te da imaju veei koeficij en [in teligen ci je.

Veliki troskovi
Posljednjih gcdina povecan [e broj diece oboljeleod malignih bolesri na cijeloj reriroriji BiH. Vecina terapiiu prima na Hematoonkoloskom odjelu Pedijatrije u Sarajevu. Mnogi roditelii zbog troskova lijecenja iedva mogu placati i stanarinu u Sarajevu. Za sada koriste stan u blizini Pediiatrije, koji je premali daprimisveoboliele, Udruzenje nema zernliiste na koiem bi se gradila kuca Rodirelji smatraju da je naibolje da se i kuca takoder izgradi u blizini Pedijatrije, ali bi za kupovinu placa na toj lokaciji Udruzenie morale izdvojiti mnogonovca.Zatosuoduprave KCUS-a rraZili besplarno zemliiste. S menadfmentorn KCUS-a 0 ovoj ideii nedavno je razgovarao i reisu-l-ul erna Mustafa ef Ceric,

Od Oladi zbOO iorica
Doila
Rebeka Kolin Kristi (Rebecca Colleen Christie) sale i sate provodila je na racunaru igra] uci videoigrice, Za 10 vrijerne je n jena 3-godisn ja kcerka Brendi Vulf ( Brandi WulI) polako umirala od gladi. Djevojcica je bila toliko gladna da je cak [ela i maciiu hranu iizmet, Kada je u kriticnom stanju dovezena u bolnicu, tezila je tek nestovise od 10kilogramao Kristi ie pomoc pozvala tek nakon sto ie Brendi pronasla u nesviesnom sranju. Ali ljekari jojvise nisu mogli pomod, Umrla [coddehidraci ie ineu hran j enosti,

DJeuoiciCa Umrla

Majka osudena na 25 godina

Direktor KCUS-a Faris Gavrankaperanovic kazao je jucer da je nakon razgovora s reisom Cericem 0 izgradnji rodi leli ske kuce pricao i sa clanovima rnenadzmenta, - Taj prijedlog bir ce proslijeden Upravnom odboru koji

ima jedini pravo, i upravlja KCUS-om, dati svoiu saglasnos! za izgradnju kuce, s tim da moramo dobiti gabarite osnovnog objekta i kolika bi bila udaljenostod Pedijatrije, Takoder, trebamo dobiti i sva odobrenia od Opcine

Cen tar gradskih i kan tonalnihvlasti.

Udruzenje gradi
Gratis bi bilozernliiste
vrankapetanovic,

koje

pripada KCUS-u,s Udruzenie

ee graditi kucu - kazao [e Ga-

E.Ha.

otuaranJe Cent a za sree 8.lula
Intenzivni radovi u Centralnom medicinskom bloku
Nesavjesna rnajka osudena je na 25 godina za tvora zbog u bisrva drugog step ena i zanemarivanjadjeteta. Centar za srce, koji se gradi U okviru Centralnog medicinskog bloka Keus-a, bit ce orvoren 8. iula, potvrdio je direktor KCUS-a Faris Gavrankaperanovic. - S nasim supervizororn, njernackim Centrorn za srce, usaglasili smo definirivni datum otvaranja naseg Centra za SfCC. Otvaranje je vee dva puta bilo odgadario zbog dugotrainih nabavki opreme. Zvanicni datum 01varanjaje8. juli ovegodine. arednog vikenda u Berlinu se slavi 25 godina postojanja njemackog centra, s kojim imamo dobru saradnju. Nasa delegacija prisuslVovat preseljena vecina klinika, inrenzivnoseizvode. - Na sestom spratu puno se radio Osim Centra za srce, tu ee biti i J 1cperacionih sala i centralna intenzivna njega, J os morarnc do b iti sagl asnoSt Skupstine Kantona Sarajevo, koiu ocekujemo kraiern ovog ili poce tko m 51 jed eceg mjeseca, za raspisivanie iavnog oglasa za oprern u za 11 operacionih sala i inrenzivnu niegu. Taj prostor je srce medicinskog bloka i najskuplji projekl koji nas ocekuje. Tendersku proceduru trebali bismo okoncali do kraja ove g.odioe - istakao ie direktor KCUS-a, E.Ha.

Bogatiji sadrze] u KCUS-u

BrllanHa mlsll da Ie dilete
Amanda Ril'ards(Richards, 32) nedavn.o je pre.i:ivjela [ciku saobratajnu nesrecu nakon koje se ne moZe sjetiri pojedinih dije10va sv.ogzivotaoSvakog dana se bu di m isleci kako je dijere, a ponekad misli da je u tinej dZerskim

Posljedice saobracaine nesrece

spec

godinarna. U bolnici je vee dva mjesec-.l,a ne sjeca se apsolutno nii5eg iz posljednjih petgodinasvogziv.ota. Ljekari kazu da pati od posltraumatske amnezije te se z.ato ne moze prisjetiti nicega. Ljekari jos ne znaju hoee Ii se Amandino pam';enje potpuno vratiti.

ee l.oj ceremoniji radi dog.ovora 0 daljnjoj saradnji - kaze Gavrankapelaoovic.

Prema njegovim rijecima, radov; na Cenrralnom medicinskom bloku, u ko)i ce biti

Mladi oreousteni UIiCi, .MariCima...
Izvr!ini direktor Omladinske informaIivne agencije u BiH Jan Zlatan Kulenovic kazao je da je UNICEF ove godine objavi.o globalni izvjdtaj 0 poloiaju djeee u 20 11" s posebnim akcentom na adolescente,ja\'ila je Fena. - Mladi ljudi su sve vise vezani za rizicno pona!lanje wnjesro da se sagledaju kao potenci jal u koji, ak.o dobra uloZiIe, vises rruko ce se isplaliti u narednom peri.odu. MladiuBiHsusreeusesbrojnim problemima zbog k.ojih su zapostavili i obrazovanje.Moiemo reCi da su mladi prepusteni uEci, kafici.ma, kladionicama, a ne centrima zamladek.ojihnema-rekaoje Kulenovic na koosulraeijama 0 poloiaju adolescenata u BiH pod nazivom "Mladost-vrijeme i prilika", koje su odrZ..ane jueer u Sarajevu. Predstavnica UNICEF-a u BiH Fl.orens Bauer (Florence) ka.zala je da je jucerasnji dogadaj bitan da hi se mladima pruzila prilika da sami uoce koii su pr.oblemi.

Konsultacije

0

polozaju adolescenata u BiH
....---~--.=,

Par je tokom veeeri posjetio jevrejsk.o groblje Ahvat u Nju Dzersiju, gdje je 39-godisnjoj 7.eni pokopan rodak. Tok.om posjetegrobljuu jedn.om m.omentu su poceli voditi Ijubav resusrusili jedan od nadgrobnih spomenika. Da bi nesreea bila veca, spomenik je pao zeni na nogu j nagnjecio je, zb.og cega je zavr!iila u bolnici. Polidja je nakon nesrete napravila uviilaj re je utvrdena i veca malerijalnasteta.

Bauer: Pruilti priliku mladima

mozaik

Unevni avaz,WI'.rtak, 9. junVlipanj 2011.

7

Sta kazu poznati
KristiJanSvarc Siling
UI-UUU - Boris Tadic ios rnisli da moze ponovo uspostaviti stari status KOS0173 kao srpske pokrajine, Treba Ii Kosovo, na kome 90 pos to s tao ovnis IVa ci neAl banci, nakon Siting: Slar; krvave borb e za slo bodu iinrervencije N Astatus T O-a sa da vra ti ti vri j erne u natrag sam 0 za!O 8lO Srbija jos ruguie zbog Koscvske bitke vodene prije 500 godi na pro ti v T uraka? (Bivii ..,uQkipreds ta..,,,ik,, BiH za '·'FrD nkji,ner A Ilgemeitle Zei III ng")

ZAGAflENJA U noel s utorka na sriiedu

Tallie . rniSii dB KIISOUO ~ IIft9tiIi ftIh---

nme

OIruUI

Mirjana Hrga

"AI-JaZeer-a" Je 8U)etsIia
- Nijedne sekunde nisarn razmisljala da li prihvatiti ponudu ili ne, To je kao da nekog ncgometasa iz Hrvatske POZOVll a igra ~ d _ .Z3 svjetsku nogornetnu reprezentaciju, To Hrga: Nisam je presudil ol "AH azeera" ie sl uzhen 0 svjet- razmi§ljaia ska televizija broj jedan, (TV uoditeljica za '~zru ")

teleulZUa II'OJ Iellan

Zelim
Tokom utakmice BiH - Albanija na Bilinom polju, navijaci suimali priliku osjetiti nesnosan srnrad u zraku
Gradan i Zen ice 0 stali su jucer ujutro zaprepasteni
kolicinorn prasine koja se na koju je pala ki~a i napravila prljavi pokrivac, To se najbelie rnoglo vidjeti na automobilima, - Eke-forum jos 17. maia je trafio od Opcine Zenica informaciiu 0 lome zasto se vise ne objavlj uju rezultati mierenjazagadenjazraka.

Zoran Primorac

hili DajlJOlji

Primorac: Visoki ciljevi
v

-13 sam Bik u horoskopu, arnbiciozan sam, pun Zelje za dokazivanjern, zelim,biti najbolji, rakav rni je i genetski sklop, Gim sam poceo igra ti stoni tenis, imao sam visoke ciljeve, Zelio sam postati svjetski prvak i olirnpijski pobjednik, Tai sportski morivme ddi isada (Swnoleniski as za ''N'acional")

Te informaeije, kao ni rezultata rnjerenja, joll nerna,
Koliein u prasine
1.1

zraku

grad srucila prethodne cerL

ve-

Bezpodataka
Ci j eli grad p rekri ven j e debelim slojern prasine, na

Problemi S IUterima
Kornpanija "Arcelor Mitral" priie nesto vise cd m j esec je priznala, nakon pritiska iavnosti, da ima problema u sisrernu filterisania u nekoliko pogona, al i da se radi 0 kra rkotrajnim prohlemima. Iako je 0 b ecano da ce abi elc dani ti kada popra ve filtere, do jucer poslije podue nije saopceno da je kvar i orklonjen, je Ii raj kvar iii ncii to nov ije uzrokovalo "zasipanje" Zenice, jos se De zoa.

Opcina ne rnjeri od 28. februara.Na web-stranici Opcine do jucer su bili same rezul tati mierenia koncentraciie ozona, surnpordioksida i uglienmonoksida do 27. april a, a tek su ju~er objavljeni rezul rari mjerenja do 5. juna. U tim rezultarima ope! nerna podataka 0 prasini - kazali su cam u Eko- furumu Opcine Zenica,

koii je ocigledno vjetar naDosie izpravca pcgcna kompanije "Arcelor Millal». Bu·
dudi da Opcina ne objavljuje

kSta azu u narodu

Nesnosan smrad
Tokom preksinocnje fudbalske urakmice BiR - AIbanija na Bil:inom polju, navi j aci su imali priliku os j e uti nesnOS3n s mra d u zrak u,

reznlrare rnjerenja zagadenja, gradaui, a i gcsti Zenice, De mogu znati da li je u zraku b ilo 0 pas nih rna teri ja. - Nadamo se cia ovaj put nece opel ckriviri lose meteoroloske uslove, lozi~ta u privarnirn kucarna i automobile, ier nije bilo tempe' rarurne inverzije, temperature su bile takve da sigurno
niko nije lozio ugalj u kuci, a

. Irna Ii neko da zaustavi ovo divljanje cijena u BiH?! N ajavljuju poskupljenje struje koja ce izazvau lancano dizanie ciiena svega u drzavi. Vecina stancvnistva je na ivici gladi, jedva sasravljaju kraj s krajern.a avo ce ga doruci ..J eli 10 nasa vlas I rrenira narod koliko joil moze izdrza ti? I ako struia poskupi, oni i njihove porcdice to neceosjetiri. (CitQw/j J. K. iz Tuzk)

MOUliOios mole iZIIrzali

Ulast Ir8nira narod

1":"7'1 k::::::::::.I

a

redakciia@3v3z.ba

033/281-393

saobracai

je bio blckiran

u

Vremenska

prognoza

9.6.2011.

centr u grada zbog u takrni ce,

pa nisu krivci ni vozila bez katalizatora - navode iz Eko-foruma. A. DZONLIC

nema para Hi za hranu
Teska sudbina samonrane majke Elvire Dedic
Elvira operirala rak dOjke, ne moze da radi i .zaradi • Friii.der nam }e godinama prazan, kaze Oedi.c
Dedic:ZMm za djecu Samohran3 maika dvojice malodobnih djecaka Elvira Dedic, koja zi vi u GradaclIckoj uliei u Sarajevu, prije nekoliko godioa operirala je karcinom dojke. Socijalnu porno': od 196 KM koju prima mjesecno daje l,3 kirij u, a rdije jedva da uspije i plati!i.. Kako nam je rekla, za struju ima dug ad 100 KM i svaki dan oCekuje kada ce joi je radnici "Elektrodistribucije" iskljuCili.

Svi oni koji zele pomoGi Elvin; njeaoj djee; mogu to uraditi uplatom novca na rae!!.o u UniCredit banei: 3389002513605048. Kontakt lei efoD je: 065/870-736. Ne znam od zivota ilta da m· dim. Pomisljala sam i na oaj· gore, aEi kada sam pobijedib ov u opa k u boles I da ostanem s d j ecom, nasta vii eu da se borim koliko mogu - prica Elvira Dedic. Dod ala je da se razvela od mu~a bda je saznala za bolest.. - J edino:lto me odriava u zivom su moii SiDovi. Starij; je sedmi razn:d i dohar je llcenik, a mladi ide u cervni razred. Cesto legnemo glad· ni.. Fri~ider je godinama pro azan jer od holesti ne mogu dazaradim. U kuCi oernam cak oi hi· gi jenska sreds Iva da operern vM. Ni TV oemamo da djeca pooekad pogledajll crlani iii utakmicu. Ovo su mi poslje· dnji vapaji jer, ako mine po· mognu dobr; ljudi,ne ZIIarn Sla Ce biri s mojom djecomreklajeDedic. A.Nu.

Broi

racona

LoMalni

TUZLA26 ZENICA 22 SARAJEVO ,"

PI]USMOUi

Prije podne se ocekuje umjereno do premzno obla~oo vrijeme sa suntanim periOdima, a sarno pOllegdje u juznim i jugozapadnim podxue j iilla moze pas ti i malo k tse uglavnom prije po doe, a posLije PDQ· ne razvojem oblaenosli rnjestimicno se ocekuju pljuskovi i grmlj3vin3 ..

25

..,
N .i(

¥

GORA;!O.l'1 25'6
MOSTAR

~.

.~

29

'~

§

~
i;!

CETVRTAK
'9,&..~U_ JlJINlM.I lH~RATliRE
1(1.~ ~D11_

SUBOf:A
11.&,,'2011.

Ullinut limit
Kontaktirali smo UoiCredit banku i pi lali kako je Elvira Dedic dobila provo oa pr~orn&nje iIi 1.inliI kada prima socijainu pomoe. - U 2010. godini klijentici je u d va na vrata 3utomati.zmom dodijelje00 prekoracenje od 600 KM,. koje je 3J. 5. lOll. ukinuto. Da nam se klijemica obralila sa <\ahtjevom,. istoj bi,. liZ iwzetak,< dop usteno prekoracenj e hilo produzeno,. uz pisrnen i sp orazum da se isro mora izmiri ti u nareduih sest mi eseei - na vode iz banke.

- Od socijalne pomo':i nekako sam rnogla platili relije, medurim, prije miesec zvali su me iz banke irek!i da sam iskorislila limi t od 600 KM Ie da narednatri m jeseca neCll m 0 Ci primi ti ni soeijalnu pornoc. Jan is am znala da se mdi o limiru kada sam dizaJa pare, misl.iJa sam dasu mi dohli Ijudi IIpia tili na racun.

Dd 10'

C do 21' C

JUTMIrUE TEMPffiATUIIiE

JUTAflN.!f TEMPSIATliRf IJr.INlfTEMPfflAlUIII:

ad 10' C do ZO'C
II«£ldI: TE-"PlfIATURE

od 6' C do ZOOC
Dd 20'

(HIBa: TEMP9tATl.l/!;E

nd 21' C do 28' C

Dd 18' C do 26' C

C do

zrc

BIOMETIEDROLOSKA PROGNOZA Bia me!eorolo~ka p rogno13 i dalle je relativno nepavaljna. mada &e $8,

M

lbag neslo niZJh lemperatura, osjet spaline dielimi~no umanlrti. Planirane aktivnos~ potelino Ie provodili u jutamjim ,alima, a hm ~i~ni BS ~icii meteofOpati trebalibr redu Gil1lU ba ravak na otvorenom. Grad SaJ1ljevo Itla<ak 5.04 Zalalak 20.27 . 9.B. 2011. Izlalak 13.13 Zalazak 0.40

8
BH. PREUSJEDNISrvo Kornolnaclle prl glasanju za rnandatara

Onevni avaz. tetvrtak, 9 ju nVlipanl 2011 ,

te- me

fr1 Z

Pretpostavlja se date Radmanovit podrzati Kristo, Komsit Kukita, dok Izetbegovit ima razlitit ~ litni i stranatki stav

Ii Krist proC·0 Ie preor Be?
vu SNSD-a, maksimalnim brojem bodova nagradit ce Berjan u Kristo, a hrvatski Slavu Kukica Po dva boda i od prvog i od drugog mogao bi dobi ti Lijanovic, dok je skoro pa 8 igu rno da ce Kukic od Radmanovida dobiti jedan bod, kao i Krisro od Komsica Tako bi sva tri kandidata, nakon glasanja srpskog i hrvatskog clana Predsiednisrva, mogla imati isti broj bodova, po cetiri,

Predsjednistvo BiH na pcsebnoj sjednici, koja bi trebala bi ti odrzana u utorak, izmedu tri predlofena kandidata - Borjane Kristo, Slave Kukica i Mladena Ivankovica Lijanovica - odabrat ce jednog koj i ee posra ti rnandatar Vijeca minis tara BiH.

Pravo glasanje
Ipak, bilo koji od kandidata koji dobije podrsku Predsjednisrva morar ce dobi-

Od )Bdan do tri
- Svaki 0 d tri elana Predsiednistva BiH svakom kandida ru mora dati j edan, dva iii ITi boda. Ime kandidata, koii bude im ao najvise bodova bit ee up uceno Parlamentu na izjaiinjavanje - potvrdeno narn j e j ueer iz Predsjednistva BiH. ri opcu, ali i en ri tersku vecinu u Drzavnom parlamen ru, odncsno u njegovom Predstavnickom domu. Kome se realno daju najvede :lanse za ovu poziciju? GI asan j e u Predsjedn is· tvu BiH bit ce taino, rako da ni nakon zbrajanja rezultata zvani cno n ece bi ti pozna to kako su glasali Neb 0 jsa Radrnanovic, Bakir Izetbegovic

Slav Parl.amenta
Ako bi se pravila procjena glasanja prema licnom stavu Bakira Izetbegovica, koii je ovaj iznio prilikorn razgovora 8 predsiednikorn HDl.-a BiB Draganom Covicem, onda bi Borjana Kris to i od nj ega dobila maksimalan broj bodova, Ona bi nesporno dobila podrsku i u Parlamenru BiH te tako postala nova predsiedavaiuca Vijeca rninistara Upimo je, medutirn, hoce Ii se Izerbegovic voditi licnirn ili stranackim stavom. Ako bude glasao prerna prvorn, makar onom koji je deklaratiVIlO iznio, vrlo brzo mogli bismo dobiti predsjedavajuceg, a time i Vije& ministara BiH. U drugorn slueaiu, vlada bi i dalje mogla osrati u tehnickom mandatu, a drzava u corsokaku. S. ROZAJAC

i Ze!jko Komsic. Naravno, aka cni to sami ne kazu po zavrse tk u s j ednice, sto, pak, ne moraju uciniti. S obzirorn na to da au u igri rri kan didata, svaki od

clanova Predsiednistva bodovat ce svakog od kandidata ocjenom od iedan do Lei. Ako u rneduvrernenu ne dode de politickog dogovora lidera stranaka ciii su fa-

vori ti u u trci za man d a lara, sigurno je da niko ad nj ib nece dob iti maksimalnih devet bodova i time osigurati podrsku Parlarnenta BiH. U ovom rrenutku rnoze se

pretpostaviti kako ce glasati Radrnanovic i Kornsie, rnakar kada je rijec 0 najvisoj ocieni koiu budu davali. Srpski clan Predsjednistva BiH, ako [e suditi prema S13-

Covic za .Dnevnl avail oformiranju vlasti

HUMiCnr e OlbilJan Mandidal
Dodik ce podriati Borjanu Kristo ito je rekao Tihitu, kaze predsjednik HDZ-a BiH
gan Covie.

Kandidat plarforrnasa Slave Kukic nema nikakvih sansi da bude izabran za predsiedavajuceg Vijeca ministara BiH, rvrdi u razgovoru za ,,Dnevni avaz" predsjednik BiB Dra-

nnz-«

- Neeemo prihva[iri cia hrva.tska mjesla popunjava bilo ko osirn legitimnih PTedstavnika Hrvata. Nema mogucnosli da. damo ijedno mjesto u Vijecu minis tara BiH, jer 10 niie pitanje usrupka, Da. smo u drugacijim okolnosrima i da raspravljarno 0 implementaciji izboTnih rerultata, to bi mozda bi10 mogu6e. U ovim okolooarima, medutim, za to ne postoji nikakv3. mogucnosl. Najvee! dio medunuodnih ins d rueija po dda va ova kav nali Slav - kaze Co vic.

necemo dati nUedno ID)eSlo

On islice da je Kukic same "dio sire straregije i dio iednog koncepta", - Za mene on uopce nije ozbilian kandidat, SIObi znacilo da se Zlatko Lagumdzija s njim igra kao s nekim zecorn u ovoi politicko] utakmici. Kukic je strateg ~itave jedne politike razbijanja hrvatskog korpusa u BiH. On je okupio Zvonku Ju· risiea, povezao lijevo i desno orijentirane u iednu platformu. To je njegov program. DakJe, rad.i na lOme kako smanjiri ulogu HDl.-a u hrvatskom narodu kazao je Covie. On vjeruje da se u raZllmnom vremenu rnofe doCi do mandatara za sasmv Vijeea ministara BiR i da ce!O biti kandidaddnja njegove stranke, Boriana Kriilto, jer moze dobili pod cl k u posJani ka iz sva rd n aroda i oba emiteta. Nakon toga, kale nas sagovornik, dobiJi bi vl"ijeme <;a dogol'or 0 strukwri Vijeca minism.ra BiH. Drugi put je da nijeda.1l kandidal !Ie

porulla iz HS
Predsiednik HDZ-a BiH pc rvrdio j e za nas list da je lider SDA Sulejman Tihic odrzao sas tana k 8 a eel ni ko m SNSD-a Miloradom Dodikom i da je platformasirna iz RS jasno poruceno da je samo Borjana Kristo komperenran kandidat koji moze dobiti 12 oddk u pos la n ika SN SD -a. Covie sam najavljuje da bi s lim u vezi uebao razgovar.ati s liderima SDA, SNSD-a, SBB BiH, pa Gak i SEiH. dobije podrsku u Parlamenru BiH. - lzbor Bra jane Krism bio bl visestruko koristan za BiH, jer se formiranje dd.av.1le vlasti odavnoceka. Bila bi to i jedna korekcija kada je u pitaniu brvatski narod, jet je HDZ BiH pobjednik u brvatskom narodu i Iegi ti mn; j e'pred s13vni k Hrvata - smarra Covie. F. JlELE

e tern·

(}nevni.avaz.~etvrtak. 9. junillipanj 2011.

9

BOSNJACKI I!NSTITUT Zbog spora 0 statusu vjeronauke u skolarna

a-s ca -c ao os auhu sana u na cram -a CalUagUmdZ]al
Vrhovni pog.lavar IZBiH potvrdio informaciju • Lagumdzija obavijestio clanove Upravnog od.bora
rtovic, dr. Hilmo Neimarlija, Bakir Pa~Uc, prof. dr, Fahrudin Rizvanbegovie, J as mi na B esl agic i dr ugi. Prccitao je pismo, ali ga nije pcdijelio kolegama .. Sekrerar Kurtovic niie narn zelio govori tl 0 os ta vci reisa Cerica, up udu j u e; n as

Enjar I;Urucenje

donacije

NATO

Hid's leSliUalu 8.000eUra
... Brigadni general Dejvid Enjart (David Enyeart), komandant NATOovog §taba Sarajevo, posietirce danas prostorije Kid's festivala i uruciti cek na 6..000 eura, saopceno ie juref iz NATOvcvog s!aba. Ovo je
nastavak pcdrske koiu

Reisu-l-ulerna Islamske zajednice (IZ) u BiR dr. Mustafa d. Ceric podnio je pri je n ekoliko dana n eopozivu ostavku na funkciju clana Senara Bosnjackog

instituta Adil-bega Zulfika-

rpasica, eiji je predsiedavajuci predsiednik SDP"a Zlatko La~umd~.ija, saznaie "DnevnJ avaz . Reis ie za nas list kratko potvrdio da je inforrnacija tacna, ali nije ielio davati nikak va dcdatna objasnjenja, isticuci da to prepusta Upravnorn odboru Senata Bcsnjackog instituta,

na predsjednika
mdZiju.

Lagu-

ruta Amina

Direktorica

Rizvanbego-

Insti-

vic-Dzuvic kazala ie da uopce nijecula za ostavku reisa Cerica.

NATO-ov stab Sarajevo pruza Festi vatu j os 0 d 2004. god in e.

FEHK

Vazna pitanja
Kako saznajemo, Ceric
je u pismu

Vol'ja esnivaca
to ucinio pismom upucenim direktno Lagumdzij], Inaee, vrhovni poglavar lZBiH bio je u Senatu Insti tuta voljom njenog osnivaca Zulfikarpasica. Lagumdzija je u utorak o pismu informirao elanove Upravnog odbora Senara, u kojern su, osim Lagumdaije, potpredsjednik prof. dr, Faris Gavrankapetanovic, sekretar Mirsad KuKako saznajerno, on je

objasnio cia se Senat nije sastajao dilZi period, preciznije od svog osnivanja 200S. godine. Drugi, mnogo vazniji razlog j e pi tanj e vjeron a 11ke Il skolama u Kantonu Sarajevo i nalog ministra obrazovanja i nauke Emira Suljagica da vjeronauka ne ulazi u prosjek ocjena u tom kantonu, a koja je pod pritiskorn javnosti kasnije

Lagumdziji

RaspraUa, o larilama
... Regularorna komisija za elekrricnu energiiu u FBiH (PERK) odrfur ce danas u Mostaru formalnu raspravu po prijedlog u rarifn ih s ta vova za tarifne ku pee i tarifnih 8 tavova za korisnike distributivnog sistema "Elekrroprivrede BiH". Na raspravi ce modi sudjelovari zaposlenici FERK-a i podnosilac zahrieva, saopceno je iz FERK"a, preni j ela je Fen a.

povucena.
Reis eerie i /..agumdiija: Pismo upuceno lideru S.OP-a

F. VELE

Vjestak na sudeniu Covicu i ostalima

RaDlial U "Eronetu·· Sue manle mogucnosli da se nile se mlJenlao olMrile izuor eierihiJe Moli
Direktorica Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (5Z0) za Evropu Suzana Jakab (Zsuzsanna) rekla ie jucer u Sarajevu da su, kako vrijerne prolazi, sve rnanje mogucnosti da se otkr-

SuzanaJakab iucer u Sarajevu potvrdila

Zenica

UHI.oniena granala

ije izvor zaraze bakterijorn enterohemoragicnorn eserihijorn koli, jersu porenciialno nezdravs hrana iii neispravna oprerna uklonjeni i srerilizirani, Ona je na pres-konferenciji, u okviru medunarodne konferenciie "Iskustv3 i izazovi u novom javnom zdravsrvu - Zdravlie u svim politikama", istakla da je osta10 joil nekoliko dana da se pokusa naci uzro cnik zaraze, Jakab [e pcdsjetila na slicnu siruaciju otprije nekohko gowns. u J apanu, kada nije otkriven uzrocnik zaraze. Prema njenim rij ecirna, iz ove si maci je je na ucen 0 n eko· liko vaznih lekcija.

... Clanovi Tirna za uklanianje neeksplodiranih ubo jitih sreds ta va Federalne uprave civilne zastite za ZDK jucer su uklonili haubicku granatil 155 m ilirnetara, nadenu blizu kapije IV "Zeljezare Zenica", kod pogon a En ergetike, - Radi se 0 granati zacstaloj iz prethodnog rata - rekao [e direktcr Uprave p red uzeca Sea d Dzanovic, iavila ie Onasa.

Ispi tivaniem sudskog vjeS [aka fin ansi jske struke Slavice AniCic ruZilac Zdenko Kovai' jucer je pred Kantonalnim sudom Il Moslaru zavclio doka,zni postupak u sl ueaj usumn jive pri va tizacije ,,.Eroneta'~'. Op~ni Dr:jgan (ovic, Vladimir Solj ic, Matan Zarie, Neven f)ukie, Ivan Bacak i SlavicaJosipovic, bivsi Clanovi Upravnog HPT-a Mosmr, te biVl:i direktor ove kornpanije Marinko Gil ia terele se .za zlOllpotreb u polofuja iii ovla·

su.

AniCic ie utvrdila da SIl sve Il"ansakcij e u ven s i=iriv.a-

njern dugova HPT-a prerna tadasniern Federalnom rninistaISM.! odbrnne ho i u vezi s pro enosenj em sredstava cesii om nil.finne "Hercegovina osigllranje", "Alpina komerc" i "Croherc" bile uredno prokujiZene. Suprotno navodima optuZnice, u lvrdila je da se kapira! u "Eronetu", koji je pro edmet spora pred Sudom, nije mijenjao, !lego da ie sarno do~lo do promjene vlasrillrva. Anicif je dodala. da 8U paslovnioelnosi FMO-a i navedene tr; firme poslOjal i i prij e odlllka UO HPT-a koji su predmet u opruzn.ici. A..Du..

Sa skupa.: Unaprijedili sigumosl brane - Veorna je vazno da bude unaprijedena sigumost hrane. Potrebno je da se unaprijedi saradnja zd.ravstvenog i veterinarskog sehora koji ne saraduju na dnevnoj osnovi. Treca stvar je liens bigijena - pojasni.la ie J abb.

DoZUole za lreHuenciie
... Regulamrna agencija z.a komllnikadje (RAK) raspisala je javni poziv za. do dj el u dozl/ola za kori~{enje blokova frekvencija za pruzanje usluga fiksne govorne leiefonije i pri jen osa pak eta podataka. . Javn.i po.ziv objavljen je 7. ju!!a II "Sluzbenom glasniku BiH" iostaje o tvoren 30 da lIa. od d a l1a objavljivanja ..

HAK

Stranb dijaspore BiH organizirar ce u SUbOIU, II. juna, u Geleborgu miling podrilke generalu Armije RBiH Jovsnu Divjaku, ns trgu Gustav Adolf Torg. U saopcenju za jaYnos I na vo di se da ce, nak.on

U GetebOrgU mltlng DodriMe Jouanu DlujaMU
obrneanja predsjednika Stranke i gostiju, Minis!a.rs <Vll un u tIasn iih pOSlOll3 Aumije bili upucena pelieija Z3 pu!imnje Divjaka na slobodu. - Joil jednom pozivamo da se odazovete ape] u UdruZenj3 "Obrnwvanje gradi BiR", na Cijem je celu Divjak, da novcanim prilozima pomognele u finansiranju odbrane, uplatom na racun UdruZenja - navode iz Smnke dijaspore BiH, prenosi Fena.

Stranka dijaspore BiH

Klub poznatih Zvezdana Perendija

neznanie coviellu HS u ObOgaliiumi dulu broillama
Litni profil manekenke
radnika svaki mjesec cstane bez posla

10

Dnevni 3V31, tetvrtak, 9. junVlipanj 2011.

te m

e

Ime i prezirne: Zvezdana Perendiia, Datum i rnjesto rodenja: 7. mart 1987., Sarajevo. Gllj e ilivi te - s rodireljima, podstanar ill imate vlastiti dom: Vlastiti dam. Braeno stanie: Neudata, Bitni datumi u Vasem zi votu: 27. decem bar 2003. i 23. avgust 2006. Koji autornobil vozite: "Ford sport ka", Kako se odmarate: Uz muziku i kuhanje, Omiljeni muziear. Sting, Volite li kuhati: ObozaYam. Najdraza knjiga: "Zlocin i kazna", Omilieni pisac: Fiodor Mihailovic Dosrojevski, Umjetnik kojeg cijenite: Isidora Bielica. Za koji !dub navjjate: Partizan. Koga biste povefi na pusti 0 tok: S es [rica Lu ku. jeste Ii Iiubomomi: U granicama norrnale, Sta najprije primiecujete kod os oba suprotn og spola: Osrnijeh. B is te li ikada opros tili nevjeru: Ne razmisljarn 0 tome. Bavite Ii se sportom: Da, Omiljena mana l pice: Rim na sve naci lie i vo da, Ko se brine 0 Vailem irnidzu: Sarna. Volite Ii iei u soping, Obozavam, J este Ii sujevierni: N ekada.

4.000

KRIZA Trziste rada u manjem bh. entitetu

Perelldija; Oboiava kuha,i galji urn i dusu, Vas najbolji prijatel] ie: Porodica i Boris. Pratite Ii politicku simaciju: Da. Da imate 15 minuta vlasti, sla biste prvo uradili:
Srnijenila mjesto. bih neke ljude s

HS sua Og mlesee D sao izgUbi _. 0 I)U i
Braj onih kojl su lz radnog odnosa ostali bez posla povecan za bllzu 20 posta u odnosu na proslu godinu
povecan je za blizu 20 posto II odnosu na proslu godinu, dok se, prema podacima IZ aprila ove godine, na Birou za zapo sl j a van je RS nal azi blizu ISl.OOOljudi. Kako ccjenjuju u entiterskorn Sa vezu sin dika ta, od pccetka 0 ve go.dine II p rosjeku oko 4.00D Ijudi mjesecno je ostal 0 bez posl a, iii ok 0 133 radn ika svakog dana! - Rast broja novoprijav Ij enih na B irou kao ipodaci o onima ko] ios ta iu bez p osla same pokazuju koliko su bila op ra v da na 0 aila strah ovanja krajern prosle godine, kada su najavljeni novi nameti za po reze i dopri nose na plate. Sumnjam da je ovdie kra] i da mozemo od.rZ<lti harem ovai broj tren U!nO Z3posleuih - srnatra Ranke Milic, predsjednik U niie udru zen ja posloda vaca RS. U prva ceti ri rn jeseca ave godineriaivise radnika ie ostalo bez pcsla zbcg stecaja, sliiede prekid radnog odnosa na cdredeno re sporazumni preki d radn og 0 dnosa,

Irnate li kucoog Iiubimca: Da. Koji je Vas zivotni mote: Uvijek leZi novorn wanju, neznanie covjeku obo-

pozicija na kojirna im nije B is te
SOUU

Ii u cestvovali realnosti: Da.

u

oneunl 8uaz
061-1Q2-015
OKORJELI KRIMJNALCI - Ima Ii iko U ovo] driavi da se uhvati ukostac s okorielirn kriminalcirna? U vedini drzavnih firmi do sada je bio ocir kri minal. "Zeljeznice FBiH" su mala maca kako je u ostalim 1.::0 mpanijama. . NOVA PL1ACKA .. Kako je IDOgl.lC.e I cia Osmaoagici pokradu nekohko j akih finni i oncla im se opel daje (Ilogucnost za plj3cku u dIiavnoi kompaniji ZFBiH? GULANFERI BEl OSJECAJA t- Pa, ovi nasi gulanfe.ri na. viani nisu normalni. Skuplja ce nam S\!1Jja biti nego n a Za padu. Isto rake ce biti s hranom i ostalim. Pitam se dokle vise. Ima li iko osjeda] a Z3 II eirnastiou u kojoj vecina .~ivi? JEDlNl IZLAZ-Nasnije !liko s.ilio da ra mjemo, pa s,mo ralOvali, a 'svaki pUla kada $11 izbori, iSlo takO mL odlucujemo koga biram0. Kada budu 81jede6 izbori, moram 0 bira ti n ekogll ko ce zemIju ekonomski iZvuci iz krize. TlI je jedini izlaz za sve nas. EKONOMSKE OSNOVE·Tadic kaze da u BiH treba pnslovati baticna pravila - dva eotieeta i td oaro· da. Moid tako,
same sto bi trebalo promijeniti ime manjeg enti tela i [ada bi se doslo do mogucnosti regienalizacije BiH na ekonomskim osnovarna. Karla Tadic predlozi ovakvo rjcienje, ro b i izvelo BiH na pm vi put. NAGRADAZA PRELJUBUTurski politicari uhvaceni u preljubi podn.ijeli su osravku, a kod lias lakvi politicari bivaju nagrnCfeni. HAOSNA BARAMA-Semafor u saraj'evskorn lIaselju Bare j e prom asaj! Pa, taj semafor je b loki rao izlaz, napravio za.stoj, haos, a kolona od Ciglana. Sramota!

Prema podacirna Saveza sindikara RS, II prva oetiri mieseca ove godine bez posla je u ovorn en ritetu ostalo IS.922radnika, dok su.prema statistici Poreske uprave RS, II prvih sest m jeseci deregistrirana 1.624 porezna obveznika sposlovnim jedinicama, Boo; onih koii su IZ radnog cdnosa ostali bez posla

B. SPASENIC

OIMriuanO sadam lumora MOla
Pregledan 791 pacijent, a 200 poslato na Plasticnu hirurgiju sa sumnjom na rnelanorn • Djeca najrizicnija skupina
Broi oboljelih cd malignog melanoma, jednog od najzlocudniiih tumora kod oovjeka koji ima rendenciiu brzag sirellja i smrtonosnog ishoda, u BiH je u porostu. Glavni uzrncnik bolesrije UV sU.!Jcevo zraceo iE, upozonJi su juter bh. clermatolozi na pres·konferenciii. odrianoj u KCUS-u povodom zavrSei:ka akcije "Euromelanom ". Ova akcija, koja je uk· Ijucivala i besplame pregle· de za gradane koji ranije nisu komrolirali madeie i os· tale promjene na kozi, provedena je u maiu, a JUGe, su p rez.eo tirani 0 jeni rezu.l fa ti. Kako ie saopeeoo, pregledan j e 79J pacii em, od koj ih j e oko 200 upuceno na Kliniku za plastien u hirurgi j u zbog sumnje na promjene koze u smislu melanoma. Do sada je patobistoloski pntvrdeno sedam di j3gll0za maJigJIih me-

Sublimirani rezultati akcije "Euromelanom"

Hadena ObOllenla
pacijenr pregledan

791

Iezija otkriveno

1.670 200

pacijenata sa sumnjom lIa melanoID pacijenata ima maligni melanoID "Elll'omelanom" je kam" paoja 1:apreveneiju raka koze ci j i je eil j p ruzi ti illforma· ciie 0 preventiji, ranoj dijagnozi i lijeoenj;u ove bolesti. Alendar je istakao. da ie, allo se maligni melanom diiagoosricira [J ranoj [azi, i2,Ijeciv. Osnovna poruka je da se ljudi sto peije javljaju Ijekarima, da se oe boje promjeoa na knzi i da same u kon· ,sktu s dermarologom mogu rijesiliteprobleme. E.Ha.

7

I

S presa: Poruka gradanima da lanoma. Ovo nije kona.cna brojka jeranalize joiltraju. Ove godine p oseb II a pazn ja posveca na je d jed kao najrizitnijoj skupini. Svaka ope.kolina od sunca iz d jeri njSIva dvos tru ko po.. veta va ri zik za IIas mnak me·

se

obrale /jekaru hmnma kasnije u zivotu. Doc. dr. Faru.k Alelldar kaz:ao je da se vecceriri godine provode akeiie prevencije melanoma re da je ovegodine kampanja provede.na pod pokroviteljsrvom "Euromelanoma".

I

teme

Dnevni. avaz, ~etvrtak. 9. junillipanj 2011.

11

Ukratko

SARAJEVO Obillezen datum sudbonosne Bitke na Zuci

Meho Cutuna, zaboravljen od crzave. zlvi bez posla i bilo kakvih prihoda - Agresoru smo nanilell tezak poraz, zaplijenili naoruzanie i medicinsku opremu kola ce nam pornoci u kasnijim bitkama, kazao Huseinovit
- Da sam bogdo poginuo ovdie, rnakar bi me se sjetiIi i pclozili cvijece, Ovako, kao da me qema - kazao je jucer Meho Curuna, iedan od bivsih boraca Armije RBiH, kornentirajuci obiljezavanje gcdjsnjice sudbonosne Bitke na zcs. Veliki broj Sarajlija, medu koj ima bro j ni b ivsi borci, 10kalni zvanicnici te broini osnovci, ok upilo se j uCer obiIiezavajuci 19. godisnjicu jedne od naivazniiih bitki za odbranu Sarajeva i BiH. Iako su se s vi sjecali slavnih dana, mnogi danas s gorcinorn gledaju na onosro je uslijedilo,

80 ses 0 S)eli i I
mrektni ucesnik

-

v

Tuiilastvo 8iH: Postigl1uf spar81um

Bihat

Pa.Ule GaUe orlZnao ZIOCIn
.... Pavle Gaiic, optuzen za zlocin na podrueju Bihaea, pos tigao jes Tuzilailtvom BiH sporazum 0 priznanju krivice koiim je predlozena kazna izmedu pet i osam godina za rvora, ja vila je Fena, Gajie je priznao da je kao pripadriik Vojske RS, 1994. godine, u naselju Sokolac bajonetorn usmrtio jednog zarobljeneg pripadnika Arrni] e RBiH.

Cutunaje, puta ranjen,
Agresorski

J ednom

kako kaze, tri tesko.
ga

soorazum 0 ZaOOSllauanJu
.... Minis tar ci v ilnih poslova BiH Sredoie Novic potpisat ce danas u Beogradu sporazuni izrnedu Vijei'll minisrara BiR i Vlade Srbiie 0 privremenom zaposljavaniu drzavliana BiR u Srbiii i drzavliana Srbiie u BiH. Njime ce biti stvoreno i sigurnije okruzenjeza radnike na privrernenom radu u inozernstvu, [avila ie Feria.

BiH i SRBIJA

merak pogodio

je u glavu, Od tada ima staIn" glavobolie i zujanje II usima, Ali, najvise ga muci sto nerna p osla. D cia va gaj e zaboravila, kal:e_ - N ekoliko m j eseci poslije rata radio sam u firmi i dobio otkaz. Od tada ne radirn nigdje. Podstanar sam. Imam dvoie djece, a zivimo od novca koj i zena zaradi eu va j uci diecu, Od drzave nikada ni marku nisarn dobio - priea
flam Curun;i.

(FDlD: M:

K3d'IIiJ

S nj im smo razgovarali na central nom platou brda lue.

Iza n jego V ih leda j edan od ucesnika kulrurno-zabavnog prcgrama pievao je kulme stihove: .Sam a da rata ue bude ..." C:umna nije mogao, a da ne prokomen tira ove stihave. - Kada bi se ponovo zaratilo, razmislio bih dobra.

Vjerovatno bih ponovo uzeo pusku i branio ova] grad, kao sto sam 1992. godine dobrovolino UCeS!VOVaO U bitkarna za Zue, ali i svim drugim, Branio sam 8VO[u porcdicu, svoi grad i d!i" v 11. Ali, ovcg puts prvo bill sravnio racune

prisutne s nekirn dew jima bitke, Akcija Armije RBiH za o sj o b ada n j e luei, ka~e, pocela je u pel sati, a uces tvovaIe su cetiri Guluna: Ranjen 1ri pula

la hCdr-C8Sml odata DOCaSIDanm borcima
Brojne delegacije i beraeka udruzenja obiljezavaIlj e .Z!llICajne bitke poceli su j ueer iSp[ed hajr·cesme aa Zuci, gilje je polozeno cvijete i odala poCast khidima i pogi.nulim borcima.

s nekima iz ovog grada
- ogorceno CUlllna. narn prica

Hrabro srce
Eries Huseinovic Eko, direktni ucesnik borbi, a kasruje i komandall[ u Drugoj vjteilkoj brigadi, upoz:nao je

N a platou Z uo odi'L.llna je ceo tralna sveeanos r, gdje se prisutnima, izmedu cstalih, obratio i Sead Cardaklija, je" dan od ramih komandanara te Clan Organiza.cionog odbora.

takticke grupe, odredi iz Novog Ora da, No vog S araj eva i Vogosc". - Sarna cinjenica da je sudbina grada za visila od Zuci, dovolian je dokaz koLiko ie to znacajna bitka hiI It. Agres oru s mo nan i]el i ldak poraz, za plij en iii SJllO znatno naoruzanje i medicinsku oprernu koja ce narn pornoci u kasnijim bitkarna kao 810 SII Golo brdo, Vis ... Nismo imali dovoljno oruzia, agresor je bio ukopan na svojim polozajima, ali smo imali hrabro srce, Sprijecili smo da se nastavi granatiranje Pofali61, Buca Pocoka ... kazao j e H useinov if F. KARAL[C -

ZaorimUeno 8.288 ialbi
.... Narodna skupstina RS razmatrala je Godisnii izviesta] Ombudsrnena za ljudska prava BiH za 2010_ godinu, U Izv j estai u se na vodi da je ova instirucija u wku ptosie godine zaptimila 3.298 2albi gradana zbog kdenja ijudskih plava ..

Ombudsmeni

----

A.JAMAKOVIC

aalMo I nJegOUaeMlpa OdUeUaalUanOUlce
....U nastavku sudenja Sas; Baricaninu .svjedok
TuiiJ a~tva BiR Z 0 ran Vatislav kazao je cia je u julu 1992 .. saznao cia je Veselin Vlah avi c B a tko odveo cLanove poradice Balvanovic iz njinove kuCe u sarJjevskom naselju Grbavica .. Kristina Br<.'Skin-Kovacevic, bivsa medici· n ska ses tra, kazala j e da je upoznaJ a Zen u koj a se prezivala Balvanovic, a koja joj je kazab cia se bacila kraz prazor da bi pobjegJa od B atka.

aoildaru UUGUreUlcUlos dua mJeseca prituora
.... Ramom naCelniku Te- "• • ebinja Bo2idaru Vu(:urevicu pr(>duZen j e prilVor za jos dva mjeseca odlukom krivirnog vanpretresnog vijeea Odje1janja za rame z10eine VUeg suda u Beogradu, izj avila j e jUCer Tanjugu porrparol Suda D usia! Ristic,

zalaMon 0 relerendumu
.. Sef KJ ub. poslanika
RS Vukota Govedari", rek"o je juCer da ova stl1!nka niie dobil. saglasnost Sekretarijata za zakonodavstvo Vlade RS i MinislarStv3 z:a ekO!lQo mske ocinose i regi(loalnu saracinj u RS za upu6vllIIje u pariamell l3TI1u proc.duru NacrI. zako!la 0 dopW11II!a Zakona 0 referendumu i grndanskoj inicijativi. - U ovom .1 ucaju Vlada RS pm vi opstrukcij u Nacrra zakona koj i je predln2:io SDS - rekao je G<lvedaric.a nov ;nati III a u Ban joj L uci, iavila je 0 naSa.

sos nema saglaSnOS!
SDS-a u Narodnojskuphini

Prijemi

Podrika

--.-,,~

inouatorima
.... Ministar nauke i lehnologije RS Jasmin Korn ie obeeao je jucer n a prijemu za Savez inov3[Ora RS i inovatore visokoskolskih uSIanova, srednjih i osnovnih skola da ce radi ti na. rjda vanj u problema finansiranja mlawh inova.tora RS. - Nas cilj je da ove mlade ljude promoviramo, jer su oni nasa buducnosLrebo je Komie.

?rema, n jenim riteCima, Vucurevic: Ostaje u Sud lOS !Ille odluclo 0 rna- prltvofU JbiUml za njegovo iaucenje Hrvarskoj iBiH, jer je istraZru .sudjja.zatraZio damu se drn;ravi fos neka dokumentacija.

CaH35 Handidala za sedam clanoua
v

Konkurs za Nezavisni odbor

12
BIJELJINA Atik dzamija nacionalni spomenik

Onevni avaz. tetvrtak. 9_ junVlip3nj 2011_

te m

e

Najvise kandidata s Fakuteta kriminalistickih nauka

Uporedo s aktuelnostirna vezanim uz sukob izrnedu ministra unutrasniih poslova Kantona Saraievo Muhameda Budirnlica i policiiskcg kamesara Yah ida Cosi ca, vodi se i polemika 0 Nezavisnom odboru zaduzenom za izbor i pracen j e ra da ko mesara sa ra jevske pol icij e. Za izbor novih tlanova N ezavisnog 0 dbora Sku p,tina Kantona Sarajevo, odnosno njena Komisija za izbor, irnenovania i adrninisrra tivna pi tanja j os 28. februara rasp isala je konkurs, Kako "Dnevni avaz" saznaie, nanjegase priiavilo cak 35 kandida ta, s ko j ima s u in terv] ui trebali bi ti obavlieni [ucer idanas, No, rose niie desilo re ie odrzavanie intervjua, kako nezvanieno

FKN-a Irma Deljkic, Nebojsa Boianic, Eldin Mujanovic, Almir Malievic, a jedan od priiavlienih je iMirza Smajic, docent s Fakulrera politickihnauka Des ta se i pozna tih imena prijavilo 23 clansrvo u Nezavisnom odboru, a medunjimasu: Rahmiia Hodzic, direktor Agencije 1lIpoliciisku po-

u

drs"ku B.iB, Svevlad Hofman, inspektor u Granicnoi policiji BiH, Halid Ganiia, nacelnik Policiiske uprave Novo Sarnj evo i predsj ednik Unije sarnostalnih sindikata policije FBiH, Sanja Petrovic, nacelniea Sekrora adrninisrraciie MUP-a KS,Josip Filipovic, nacelnik U nil trasnie kontrole MUP-a KS, Edita Kalaidzic, pomocnica direktorn u Uredu federalnog pre-

Ministarstvo finansija RS bez dozvole izgradilo objekt i ad harema Atik dzarnlle uzeto zemliiste za pristupni put
Komisiiaza ocuvan]e nacionalnih spcrnenika u BiB poeerkorn juna ove godine potv rdila je od! uk u do 0 esenu u maju 2003. godine koiorn je Atik iii Sultan Sulejmanova dZamija u Bijeljini s haremorn proglasena nacionalnimspornenikorn BiB. - Sustina je u tome da je nekadasnji APIF, danas Mi· nistarstvo finansija, nakcn rata bez dozvole izgradio objekt kojirn su od harerna dzarni]e uzeta 94 kvadratna metra i ios dodatn ih 307 kvadrarnih merara za pristupnipur. Radi se 0 dvije parcele koie su, bez naseg pristanka, izuzete od jedinsrvene parcele koju cine dzamiia i harem. Ta iedinstvena parcels je u vlasnistvu MIZ Bijeljina III, a 2003. kompletna ie prcglasena nacicnalnirn spornenikom, Mi srno zbog toga podnijeliruzbu i dobili presudu u svoju korisr- kaze Ib rab irn Ims ire v ic, sekretar MIZ Bijeljina, Osnovni sud u Biieliini u junu 2009. gcdine denio je presudu da 'se obje parcele "oslobcde ad stvari i ljudi i predaju MIZ Bijeljina u roo

Nova odluka
Odluka koju potpisuje predsiedavajuca Komisije Ljiljana Sevo dostavljeria je Medzlisu Islamske zajednice Bijeljina, Ministarsrvufinans i ja RS, M.i n is tars IVlJ za prcstorno uredenje RS, naceln ik u opcine B ijel j ina te nadleznim inspekcijskirn
upravarna.

Malic: KasTle intervjui sazn aj erno, a dgodeno 711 narednusedmicu, Od 35 prijavljenih,23 kandidara su iz reda grsdana, a 12 iz reda eksperata. PonaiviSe njih predavaci su na Fakultetu kriminalistickih nauka (FKN) u Sarajevu, Take su medu njirna docenti sa rniiera Nerrnina Niksiea. Predsjednica Skupstine KS Mirjana Malic za "Avaz" je porvrdila da su in tervj ui 0 dgo deni na zahrjev neki h od ka n d ida ta koji su 10 obrazlozili svoiirn odsusrvorn iz Sarajeva,

M.K.

Neva odluka Komisiie mogla bi dovesti do konacnog rjesenja spora izmedu Medzlisa Islamskezajednice (MIZ) Bijeljina Mi ni stars IV a finans ijaRS.

_ Blizl! hiljadu_ radnika "Zeliez:nica RS" (ZRS) jurer je porpuno ObllSm vilo rad. Predsta vnic.i s.indika m ovog p reduzeea naj avilj da Ce svi h ses! sindikam stu pi Ii ugeneralni s rrnj kako Upran preduzeca ne povuCe disciplinske prijave pokrenu.te protiv pojedinih zeljeznieara. - Radnici .ZRS na radnim mjestima u potpllnosti posmju propisarii ni.inim um procesa rad - izjavio je Seni predsjednik Sindikam zeljeznicara.RS Nedislav Kuzmic,

POIDUnOObuSlaulJanrad

Strajk u "Zeljeznicama RS"

oostaulleDa dOHUmeDlaclJa
Kornisiji za ocuvanje nacionalnih spomenika dog,avljeua je sva dokutneo· tacija, sve odluke i presude kao i zah tjev Ministarstva finansija da se uvazi sporna parceli zacij a i izm ijeni o dl u ka 0 P rogla~en ju A ,ik dzami je nacion alnim sp o· menikom i iz nje izuzme harem. Esad Hrvatic, ad vo.ka r Vakufske direkcije, dOSlavio je dokumenlaciju Islamske zajednice i stay MIZ Bijeljimi "da nikada neee pris ra ri na oludi van je vakufske imovine"_

ku od 30 dana". Tuzena strana obavezna je da tuziocu MIZ Bijeljina nadoknadi stem u iznosu od 108.000 KM. i da dcdamo, pocev,; i od jula 2008. pa do predaje u posjed, isplacuje po i .203 KM mje5ecno.

Cijepanje parcela
Osnovni sud odbio je i zah cjev Mi n is tarstva finan.5ija za cijepanje parcela jer, ka· ko je obrazlozeno, "nije dosmvljen zah[jev za cijepanje

parcela podnesen od ovlasrenog lica MIZ Bijeljina", N o, Ministarstvo finansija nastavilo je sa zalbenim procedurama te Visi privrednisud u Banjoj Luci u martu ove gcdine ukida presudu bijeljimkog Osnovnog suda i predmel vraca nadleznom Ohuinom privred!lom sudu u Bijeljlni na ponovno sude!lje,"a dodonosenja ko· nacne odluke Komisije po ovom pitanju", kako je navedena. E.MUSLI

Nakon smjene brcanskog grad.onacelnika

"ieljemice RS": PoSluje S~ minimum

"Transparency Imernational BiH" (TIBiH) i Fondaciia "Friedrich Naumann"· organiz.iral.i su jucer u Sarajevu konferenciju "Integri!et visokog obrazova.njauBiH".

HorUPCija U obrazouanjU
- Jednim od osnovnih problema Blagovcanin sma[ca prisuslVo korupcije u sisternu visokog obrazovanja-izjavio je novjnarirna direklOr TIBiH Srdan Blagovcalli ll, ja vi la je Fe na ..

Direktor TIBiH Srdan Blagovcanin

Nedavno razrjdenjeDragana raj iea s mj esta grado· llaeelnika D iSlrik ca reflektiralo se i na nj egove saradnike, sazpajemo u Vladi Distrikr3. Prek jucer je dogradonacelnik u Brckom Anto Domic pOlpisao edlu!:u kojom bez posla ostaju svi Pajicevi savjernici, sef kabineta grado" naeeIn ika, portparcl, sekretar kabi neta i vozac_ J os ak rn eln i p ortparol Mara Simikic kazala je da je o(;i [Q .ii eC 0 ispoli Iitirano j si·

Bez DOSiaosta)u i pa)iceUi saU)etnici
maciii u Brckom. - Na sve m i !judi iz hbineta gradonacelI nib i ja iz Sektora za odnoseza jaV!)oSCU dosE Simikic: smo ho !:o- KQlaler8/(la Iateralna slel.a ~[eta. U rje1<en U 0 imenovaj niu stoji da smo imenovani ria period od eetiri godine, odnosno na manda[gradOnaeeilliIta, s mogucnoscl.ldan· am se produZi mandaI do imenovanja novog Kasa vica: gradonacelUloiil 6e nih - kazala taiba je Simikic, dodaj uCj da ova on jenica i~ rj e!!enja 0 imenovan ju 06to n ije b i13presudn a re n i Vladi-

n ipca vnici na to nisI.!obraCal i paznju. - Odl u ka ie disk u tabi! !la, a donesena ie re croak livno. Prema odluci, mandat nam je prestao !9. maj a, a odlllka nam je urucena 7. juna - obj asnj a va Sim i.ki~. SeficahbinetaJ elena Kasavica kazala ie da je sokiran.a ovom odlukom za koju kaie da nije sigurna da je"u skladu sa zakonom", nagla§avajuCi da 6e iskoristi ti svoje pravo i da ce sdali ti. E. R.

S

ar aj evs kl k an to n
_

_

[)nevni am: ~etvrtak, 9. IlInVlrpanl 2011.

KUZISTA Druga faza sanaciie u Dalmatinskoj ulici

Ralnoli/(a ponllda na slando virna

Festival caia i Ijekovitog bilja

Kad se qradilo, nije se vodilo r
D ruga faza sanaciie klizi~ra u Dalmarinskoj ulici ide svojim tokom, ali uvijek irna manjih problema, kazao nam ie Alija Kitara, sef gradilista firme "Winne.r pro j ek r", koj a j e izvodac,

uoradulemo mikrosipove kako biSmo zaustavf kliz
busorine u koie ugraduierna mikrofipove kako bismo zaustavili klizanje i tonienie objekara. Me" durirn, problem nam s tvaraju ti podzernn i tuneli, j er ces co probusirno kroz zid tunela, pa narn se zaglave rnasiue,

stavu tla •
Planirano [e da posta vimo 19Sipova dugih oko 20metara, na koje ce se nasion iti temelji zgrada koje su os recene - kazao nam je Kitara. Nakon toga povezat ee nosece zidove obiekata kako bi se, definitivno, zaustavilo daljnie klizanje tla, a stepenista i osrecene starnbene obiekte vratit ce u prvobitnostan]e, Fuad Babic, kcordinator za kl i~ista u Za vodu za izgr adnju KS, naglasava kako ie ovo jedno od na] opasniji h i n a] zahtjevnijih klizista u KanIOIlU.

Fesri val caja i Ijekovitog bilja, deveti po redu, otvoren je na Trgu oslobodenja-Al ija Izetbegovic itrajat ce do 12. juna. Ucestvuje 70 izlagaca iz regiona, a ponuda [e veorna raznoli ka. Take se na stall dovima naslo cai eva, pcelarskih proizvoda, kozrnetickih preparata i zacina, - Svi koji dodu mogu probati izlozene proizvode, imali srno degustaciiu caja hoi ostalih proizvoda. Cil] nam [e da pokazerno da se dornaci prcizvod kvali retorn rnoze nosiri s uvoznirn, i to po pristupacnijcj ciicni - rekla narn ie Samira Katica, menadzer projekta. M. G.

UCeSluuie 70 iZlagaCa iZ regiOna

Temelji zqrada
- Trenurno
Zahljevni radovi pravirno

oduzima

dosra

a

to

narn

vremena,

Prva faza sanaciie pocela ie jos 2009. godin e, a dru ga, koi a je pocela priie nekoliko dana, traiat ee 45 dana. Kako su narn kazali iz firrne ~Winner projekt", radnici su na terenu od sedam do 21 sac te se nadaju da ce sve biti zavrseno u pla n iran om roku.

zaursetaH za 45 dana

Glina i sljunak
- Kliziste se pojavilo ier se prilikom izgradnie ovih zgrada 1972. godine niie vodilo racuna 0 sasrav U zernljista koje cine glina i sliunak kao ni 0 lome da se ispod naselia nalaze tuneli, Nisu uradeni Il i adekvatna podloga, temelji kao n i kornunalna infrastruk [uranavodi Babic. N. GRABOVICA

,. Olirnpijske planine Igmaa i Bielasnicu tokom juna i [ula cisrit ce60 radnika koii su IIokviru projekta "javni radovi" privremeno zaposleni u preduzecu ZOI '84., kazala ie portparol Muamera Sehic, Dodaje da planiue vee pocinju spremati za narednu zimsku sezonu ..Sve staze ce b iti ociscene, a urad it lSese reman t venikaln og transporta irnasina za uredenjestaza. A. No.

Igman iBjelasDicu CiSli 60 radDiMa

spec
Clanovi savjera miesnih zajednica Skeriderija i Podtekiia zaiedno su s ueenicima i nastavaicima eko sekciie Osnovne skole "Vladislav Skaric" u dvorisru zasadiii ukrasnogrrnlie. A.Na.

Opasna kuca u ulici Becarevo cose

Postaullena zaititna Ograda
Priie nekoliko dana zavrsena j e reko ns truk ci j a mosta na Dolac-Malti, Radn ici fi rrn e "Euro- as fal r" j ucer su zavrsili p OSIa v Ijan j e zastitne ograde od inoksa, Kako nam ie rekao jedan od radnika, planirano ie posta-

Na mostu na Malti

HOmadi laSadei criieDa CeSI.OD8daio Da CeSlo

vljanje isaksiia scvijecem na ogradu. - Radovi su rekli brzo i most izgleda veoma dobro. Drago mi je SIO je postavljena nova ograda, jer je s lara b il a dosta ostecena - rekao ie prolaznik Seid Kermo, A.Nu.

Na ogradl ce bili Isaksile s cvilecem

U Malom parku, prekopu ta zgrade Predsiednisrva BiH, radnici preduzee3 ~Park" jucer su i.zvadili JjubiCiee koje su bile zasadene U obliku bb. zastavei posadi!.i Ilovocvijete. - Ljubicicama ie pro~la

CuiIBCB·U oblillusata

U Malom parku

sew n a. To je d vogodis n je cviiece koie cvjeta do pocetka ljets. Salviie i kadifice, koje sada sadimo, postavi[ eemo u obliku SMa s hzalikama - rekao nam je Sead Kubur,sefproizvodnje. M.G.

J edan od op asn i j ih ru~ evnih ob j ekata nal azi se u ulici Becarevo cose kod broia devet Ila Vratniku u Starom Gradu. Prema riieCima stallovnika, kuca je u takvom stanju vee go" dinam a, a ces to Il3. cesli os vall u ko madi fasade i cri j epa. N aigore je kada pad" kisa i puse vietar pa, kako kaZu.,svakoduevnoS[rahuju da se nesr~i na putili povrijedi nekoga. N. G.

14

Onevni aeaz, cetvrtak, 9. junVlipanj 2011,

pan 0 ram a
.

KONCESIJE Na granici entiteta izmedu opclna Teocak i Ugljevik

U toku izgradnja sehidskog lurheta

(FOIO: O. SIOi"ic)

Jurba sa imanima
Zahvalnost svima koji su podrzali povratak
N a senidskom mezarju u Kamicanima kod Prijedora u toku su zavrsni radovi na izgradnji ~ehidskog rurbeta, spomen-kornpleksa u cijo] ce unutrasnjosti bid uklesano 1.800 imena sehida, mjestana kozaracke regije, naselja Kozarac, Trnopolie, Kamicani, Kevljani, Brdani, Bera ..., stradalnika proteklog rata, Amir ef Mahle, glavni imam Medflisa IZ Kozarac, kazao ie da ce kompleks sehidskog turbeta imati .i m jes to za sadrvan, fo mane i klupe za odmor, ali i jedno manie obiliezie.ko]e je Isirnbolicno priznanje heroiskornpovratku uovaj kraj. - Na njemu ce biti rijcei zahvalnosri svim onim koji su, bez obzira na proslosr, heroiski podrzali povratak i vratili zivot u ovu regiju -kazao je ef Mabie i dodao da su izgradnju rurbeta, koja je pocela 2009. gcdine, lIZ Islarnsku zajednicu, mahorn finansirale dzematlije Kozarca i okolnih nasel ia, uz sirnbolicnu pomoc koja je stigla odRijasetaLZBiH. M.Z.

Zavrsru radovi na mezarju Karnicanl

naMon 40 gOdina ponouo oluore rUdniM u mezgra-i
Mjestani naselja Cajlaci i Ogorelica zabrinuti da bi moglo doci do ponovnog aktiviranja klizista koje je radilo prije 20-ak godina

1.800 sehida

Od marta se fadi punim kapacitetom Zbog dotrajalosti rnehanizacije i neekonomicnosti otkrivke deblieg sloia ialovine, rudnik mrkcg uglja Mezgraja kod Ugljevika zatvoren je pocetkorn 70-ih godina proslog vijeka, Medutim, VLada RS prosle godine potpisalajeugovoro koncesijipo koiem se dio Mezgraje daje preduzecu "Terex inzenjering" izBijeljine na period do 10 godina Ugovor je potpisan prosle godine u oktobru a prvi radovi na otkrivci zapocelisu u martuovegodine, Ugovorom je predvideno da u roku od godinu cd potpisivanja ugovora zapocne komerciialna proizvodnja uglja. Pred uzece od marta radipnnim kapacitetom na otkrivci ialovine, dok se istovremeno vrsi i ispumpavanje vje.stackog jezeraS tirac, posljavati radnu snagu iz okruzen ja, S 0bzirorn na to da je rudnik 1I blizini opcine T eeak,sa teopeinevec imamo radnika i taj broj svakako rnislimo povecati - kaze tehnicki direktor "Terex inzenjeringa" LazazSroianovic.

Sta mi se (ne)svilla u Sapni

Milionske rezerve
U "Terex inzenjeringu" kazu kako prve tone uglja ocekuju u avgustu, a prodaja nije rezervisana ni za bila koga nego ce biti slobodna. Od ranije je poznato da se na ovom lokalitetu nalaze veorna kvaliterne zalihe uglia, puno bolje od onih ugljevickih jer ie procenat sumpora puno nih Prema elaboraru o rezervama, u tvdeno je da se ovdje nalazi oko milion i 600 hiliada rona ~1g1j od cega j e a, oko milieu za eksploataciju, s

- Ono sto mi se u Sapni posebno dopada je da se sviiest 0 nuznosti iprednostima obrazovania iz godine u godinu dille na visi nivo. Pored toga, institucija kornsiluka jos uvijek postoji sto i ieste karakteristicno za rnanie sredine. Ipak, niska stopa nataliteta i migracije zbog ekonomske situacije su relevantna opasnost s kojorn se susrecemo. Tome doprinosi i sto je proizvodna aktivnost skoronikakvaaisamapozicija u geografskom smislu

HomSiJanila zaboraullen

Teren se snima
Slojallovi6: Nova zapos/javilllja tim da se godisnja proizvodnj a planira na I SO.OOO rona. - Trenutno na kopu irnarno uposleno 30·ak radnika Kada krene u rad druga srniena planiramo zaposli ri jo~ 60 radnika, s tim da cemo zaS druge strane mjestani teocanskih naselja Cailaci i Ogorelica putem MZ jasikovac obratili su se Opcinskorn vijecu Teocak a zahrjevom da se ispira legalnost rudnika, kcii radi samo storinjak rnetara od njihovih kuca, Mjes!an.i tvrde kako postoji boiazan da bi moglo doc; do pcnovnog aktivirania klizista ko]e je radilo prije 20-ak godina, eime bi u pitanje dosle i njihove kuce, zbog cega su i raniji rudnici odustajali od bilo kakvih radove na ovom prostoru. - 1\1.i ni u kom momenru ne prelazimoenritetsku liniju i svi radovi se odvijaju na prostoru oplltioe Ug1jevik. Smamun da nema razloga za zabrinutost T eren se redovno snima i svakako da vodimo racuna 0 rome - dodaje Stoj,,!!ovic. , E.DZUZDANDVlC

DPcina prilCUPlJa podatlCe
Fadil Po/jakovic, profesor predsravlja veliki nedosratak - kaie Fadil Poljakovic,profesor. M.B. - Smatramo da koncesija niie provedena u skladu sa zakonom iz razloga !ito je na teren trebala izaCi zajednicka komisija za koncesije FBjH i RS. Kada se prikupe reJevanmi podaci opCinska SlilZba za geocie[ska pitanja Ce se obratiti nadlcZni.m organima, u krajnjem slul'aju i Sudn BiH ko;l je nadleian za postupanie sa takvirn slueajevima - kaZe Kaim C:ajlakovic, pravnik Slufbe za geodetska pitanje u ()pCini TeoCak. U SlllZbidodaju kako etlti!eW granica n3 prostoru gdje je rudnik pocco sa radom nije. precizno odredena pa je velika vjerovatlloCa da se radovi jednim dijelom izvode i u FBiH.

Na setalistu uz Drinu u Zvorniku
Od23postavliene ---------------, drvene kl u pe na setalistu pored obale djeke Drine u Z vorniku sarno jedna je os [ala .~~( nepolomljena ali i ona je o§!eCena. Klupe su na rned vandala koji, uni~tavajuCi 7.3jednicku imovinu, svima nanoseStetu. - Da bi z3sri[ila lomljenje, pornjeranje, pa i bacanje klupa u rijeku, opsun· ' ska komunalna policija pocela je sa pos!avljenjern novih, metalnih konstruk- Nad/ein; tete sacllvali k/upe ad cija, uz nadu da one neee biti dodami izazov za Usklopuakcijeuredenja dernonstriranje sile i snage Z vornika planirano je i lokalnih bu\igana, vee ce u.redenje gradske plaze koja sluzi!i zaodmoriler3c3 - kaie jeprerrpjela velikaosrecenja Dusica Savie, sef kabine!a u poplavama krajem proiHe nacelnikaopSlineZvornik. godine. M.M.

Metllne MIDDeDmJestOdruenih

Cajlak.oviC: Zajedfli~ka komisija

Nakon sto je zbog potreba remonta pOStrojenja Hidroelektrana na TrebiSnjici isusena akumulacija Gorickog jezera, na povrlinu su izronili ostaci nekadaSnj eg zi VOla. T reba reCida su kamene kuCe, mosmvi, nadgrobni spomenici i vjersk:iobjekti pod vodom p unib 45 godina, a Goricko jezero je posljednji put pramjeno prijedecenij u ipo. Svakakouovom nesvakidaSnjem prizoru najzanimljiviji su mostovi, kako onaj zelieznicki tako i onaj mali kameni kojim su mjesrani i~li do lokalnog groblja. AIheolog Doko Odavic kaze da je

IzrOni i ostaci neliadaSnieg ziuota
ieljeznicki most pravila kraljevina 1 ugoslavije rridesetih godina proslog vijeka i vice od tti decenije njime se odvijao zeljeznicki saobracaj premaCrnojGori. Sarno par smuna metara n izvodno nekada je obale Trebi~njice spajao Arslanagiea most kojijeueastsinaAIslana sagradio Mehmed-pa~ Sokolovicu 16.vijeku. Relokaeija ovog simbola gradircljs!va zapoceLa je 1966. godine, a ses! godina kasnije okoncano je njegovo premjestanje i sadaspaja naselja Gradina i Police u [rebinjskoj opstini. P.M.

Nakon isusivanja akumulacije Goricko jezero

hercegovacko-neretvanski kanton
MOSTAR Obnova Spanskoq trga na cekanlu

Onev~i: avaz, oetvrtak, 9. junillipanj 2011.

15

Pornoc Oocine Jablanica borcima

za rlesa,uanle stambenih outreba 80.000 HM
Sredstva su dodijeljena kao bespovratna i u vidu kredita
stava,

Projektom, vrijednim 500 .. 00 eura, 0 predvidena zamlena instalacija, postavljanje nove podloge, premjestanje Spomenika spanskm voinicirna
Iako je pocerkom godine izmedu Grada Mostara i UNDP-ija potpisan Sperazum 0 rekonstrukciji Spanskog trga, kada se raspisivanje tendera za izvodenje radova naiavljivalo La man, a potom i dva naredna mjeseca, po svemu sudeci, grad ani ce jo§ neko vrijerne cekari da krene njegovaobnova. Kako nam je rekla Renalao Radeka iz UNDP-ijevog ureda 1J Sa raj evu, uraden a j e revizija projekta, a osoblje koie je zaduzeno za dizajn Spqmenika palim borcima iz Spanije trebalo bi, ovih d an a, dosia vi ti kon kre til 0 tehn i,ko riesen j e, kao sastavni die tendera, - Cak i u sl ucai u da ri eSeni e za Spornenik ne bude detaljno iscrtano, to Ce svakako biti di 0 proced ural nih odobren ia u momenru kada se pocne s radovirna, te, stoga, srnatramo da je l5. juni rok kada ce medunarodni lender biti objavljen - isticeRadeka. Ako, nakon toga, sve bude reklc planiranorn dinamikom, radovi bi trebali biti ckoncani koncem godine. Proiektorn rekonstrukciie Spanskog trga, koji kosta 500.000. e ura, predvidena je zamjena insralaciia, postavljanje nove podloge, javnog toaleta, novog mobilijara te premjestanie Spornenika spanskirn vojnicirna na drugi dioplatoa, M.Sm.

Opcinsko vijece Jablanica ie na 24. sjednici dcniielo odluku 0 raspodjeli sredstava za rjesavanje starnbenih porreba bcracke populacije, Tim povodorn u zgradi OpCi n e potpi san i su u govori izrnedu boraca i nacel nika Salem a Dedica, Borcima su dodi j el j en a s reds eva za pomoe u rjesavaniu stambenih pitanja U iznosu 01'1 80.000 KM. Sredstva su dodijeljena kao bespovratna i u vidu kredira Kreditje dobio 3l pripadn ik boracke populacij e. - Dalisu rni kolikosu mogli iovim putem se zahvalju-

[em - rekao nam je Fadil Kadie, jedan od dobimika sredClanovi porcdica sehida, poginulih, urnrlih i nestalih boraca su od uku p nog iznosa dobil i 28.000 KM, ukupno lO kredita u iznosima od 1,500 d04,000 KM. Za devet RVI je izdvojeno 28.000 KM, a pojedinacni iznosi su 001l.OOOd09.000KMi dedijeliena je iedna bespovratna pomoc od 3.000 mara ka .. Sredstva 00124.000 KM rasporedena su za l2 demobilisan ib boraca u visini 01'1 2.000KM. EI.B.

prlCa 0 Emlnll mos'arsMI_ laS'ama u DrOmO'IUnUm 'Ilmu
Ekipa "I.B.Jakic Sejla" Fonda na ceiu sa Ibrahimorn [ak icem sn imila j e jucer na Starom rnostu posliednie scene novog promotivnog filrna "Sarno jedan let", price 0 gradu na Neretvi injegovirn Iastama. Kroz realizaciju ovog proiekta, kako [e rekao [akic, fond nastoji pornoci djeci "Egipatskog sela" u Mos[aru. U filmu mostarsku Eminu igra glurnica Samra Mlinar, a stihove pjesme "Sarno jedan let" pjeva mladi pjevac Kemal Mackovie.

Ekipalbrahima Jakica snirnala kod Starog mosta

Iz riJeMe IPasia pet macica

Humanost Mirze Sultanica lz Konjica

Zelimo da potaknemo Ijude da se malo okrenu onima kojima je potrebna ruka pocrske

Mlinar,. Jaki~ i Ma{;kl)vic

- Ova) film je nastao iz iskrenog nagona cia se nesto kaze i opise 0 Mosta· ru. Na; fond ce hoz ovaj projekl pokusali slvorili jedan brend, suvenir Mosrara, neki zasl,mi znak ovog grada. Kroz nase pro· jek [e iz oblaSli kul LUre i umietnosti propagiramo p[icu Iiudskos!i i humanizrna. Zelimo da potaknenw Ijude da se malo okrenu

onima koiirna je potrebna ruka podrske, a ne samo da gledaju vlastiti interes kazao je Jakie. Kakou najavili izFonda, "Sarno jedan let" prvi je filmski projekl ciklusa "Zlam; Jeplir", koji ee kroz dogadaje vezane za zavrlinu fazu srumanja filma i spota uz pjesmu, re premijere i projekcije, obiljeiiti ostatak godine. A.D".

Mirza Sulranic (11) iz Konjica prije nekoliko dana ispricao flam [e zanimljivu pricu, koja je potvrdila njegovu hurnanost u spasavanju pel maeiea iz rijeke Tresanice. - Kadasarn vidio dajedan covjek u kesi nosi macice i baca ih u rijeku nisarn se dvournio, vee sam odlucno kren 1J 0 da ih spas; rn - kazao nam je Mirza, koji je uspio spasil:i macice ipruziti im to-

plinuvlastitog doma. Ubrzo se poiavila i njihova majka, za koju je Mirza obezbiiedio hranu, kako bi maCic; rncgli cpstati, - Kada sam ih tek denio bile ie tesko, mokri i gotovo na izruaku snage, ali sada su vee prcgledali i svakodnevno se igrarn sa njirna - price narn, dodaiuci da je odlucio da dvoje pokloni rodacirna,a ostale mozda zadrai kod sebe. M.G.

iz

Spec
• Ovih dana zavrsena je proljerna akcija prikupljanja simog otpada uzregionalnu eestll Ljubuilki - Grude, javlja Fena. Akcija je ITajala 12 dana, a prikuplieno je vise 001400 vreca otpada. Finansir.anjeovog proljetnog ciscenja II cijelosti je preuze!a "ALBA",a u .akciju prikuplianja olpada ukIj ucene su i placene socijaino ugrozene oso be iz opCine.

16

Dnevniav~."elvrt3k. 9 junVi ipMj 2011

ern. a. hronika

Osumlljic€lIl i liJ pija{;ku Nove hallke

Sped j alnc tu zil astvo RS predlozilo je jucer nakon sa" 51usanja iednom iesecn ipri tvor za Milomira Pajica j Go" rana jelica, osurnnjicene za teske krade ; razboinisrva, a
koji su u noci s ponedjeljka

aliC i Jel-C ostalu UDrituorU

Specijalno tuzilastvo RS

na utorak uhapseni na podru cj!l Sokoca, Ostalih troje uhapsenih iz ove organizirane grupe, Mhden Boroveanin, Strahinja Obrenovic i Sania VujiCic, pusreni su da se brane sa slo-

bode. Peterka je osumnjicena da je hi vicn a dj ela radila u periodu od 2000. do 2004. godine, a kako saznai erne u Speci ialnom ruzilaS rvu RS, dovode se u vezu i spliackom Nove banke IIBanjo] Luci 2004. godine, kada je odneseno oko 18.500 rnaraka, Policij a ovog en ti teta u saradnji S ovim ruzilailtvom jos rraga za sesrim clanom ove kriminalne grupe, Aleksom Pajicernsa Sokcca, B.S.

Po/leiia fla mjesfu uvidaja

1_:J·H,diiC}

Pclicijska patrola prekj u cer j e u hapsila 23- go disnjeg Sadu Plavcica iz Konjica zbog sumnje da je prije reti ri dana na IIidzi i z pu !ike u lijevu potkoljenicu ranio A1!lJira Surkovica (20). Surkovi eu je po m oc pruzena u Klinickom centru bolnice Kosevo, gdje rnu je ko IlS [atirana pros treln a ra-

ObaUSeO SadoPla.UGiC

MUP Kantona Sarajevo

na lijeve porkoljenice, S PlavClcem su u tren u tku in cidenta bili i Haris Plaveil: te jos jedan, za sada, nepoznati mladic, P)avCic ce nakcn saslusanja II policiji biti predat u nadleznost Kantcnalnog tuzilasrva, Policija je na tragu i Plavcicevim saucesnicirna te se ocekuje i njihovc hapsenje, Ad.A.

Kod vozaca Edina Hodzica (28) utvrcleno nedozvoljeno prisustvo alkohola u krvi
N a zenickorn Bulevaru Kralia Tvrtka I jucer posliie podne dogodila se reska saobracajna nesreca u koio] je jedna osoba zadobila re!§ke,a jedna lakse ozljede. Do nesrece je doslo ka da je au tome b iJ "opel kaderr" (065 T OOZ) pro ciao U suprotn u traku iudario u I S-godisnj u pjeSaltini U ,a potorn IIdrvo na troroaru, Sreca u nesrecl [e lito ie "kadett" promasio taksi vozilo i drugeautomobile koii su mu i~li ususret te ~to je na tro roaru i "ze bri" ko j a vodi ka Pjeilackorn mOS1U Kamberovica polje udario "sa010" jedn u os obu prije n ego sroga jezaustavilo stable, Da niie b ilo drveta, au tom obi! bi uletic u prepunu ba!ru susjedncg ugostiteljskcg objekta ili bi pregazio nekog od desetina pjesaka, Vozac Edin Hodzid (28) p TO sao je bez ozl j eda, a naken sto je stigla policija izvrseno je alkotestiranje i kod njega je utvrdeno nedczvolieno prisustvoalkohola II krvi. Njegov SllVOzac Almir Selimovic prosao je s lak ~im ozl jeda rna te ie nakon zbrinjavanja II Kantonalno] bolnici Zenica pusrenkuci, Kako nam iekazacdr. Ermin Rll,~ukic, dezurni ljekar Kantonalae bolnice Zeolea, maloljerna pacijenrica

ko ja j e u brzo n akon nesrece dovezena 1I boln icu za dob ila j e reske povrede, frak ruru rucnog zgloba, i pruzena joj je pomoc u KBZ-u, nakon ~ega je otpustena na ku cno Iijecenie, . A.Dt.

Stanie Denina Ljubovita (31) iz Kakniakoji je iz saem ari ce p rek j u cer ran jen na izletisru Poniieri zuatno je bolje nego dan ranije i on

Uobou- eUbolla. UaiSpahicPuStaniZPriluora
se ne nalazi u direk rn 0 j zivomoj cpasnosti, porvrdili su nam j ucer popodn e 1I Kantonalnoi bolnici Zenica. Osumniicen da le pucao u Ljubovica, njegov prijatelj Kemal Veispahic nije zadrzan u pritvoru.odnosno dezurna ruziteljica

Nakon ranjavanja na Ponijerima kod Kaknja

ZDK Sabina Botonjic nije zatrasila njegovo pritvaranie zbog okolnosti ranjavania, a istraga ce biti nasravljena, A .. Z. D

U Vrhovnom sudu FBiH ju.cer je odrzana S jedni ca n a ko j oj Sll razma rran e zal be n a presudu Kanlonalnog suda Sarajevo kojom je Sedin Trgo oSllden na 17 godina zarvora zbog ubi Siva Adnana Kolara u februaru 2009. go· dineuHrasnici. Federalni rul'ilac jueer je

Razmatrana zalba odbrana za ubiSluouHrasnici

Vrhovni sud FBiH

zatcalio potvrdivanje presu· de, dok je branilac optuzenog, advokat Mirhal Koc(!, obrazlazuCi tazloge latbe, tcalio da se presuda ukine i predmet vrali na ponovni postllpak pIed Viiecem VrhovnogSllda FBiH. Odluka ce bili naknadno donesen~. B.C.

crna hronika

Dnevnl avaz, ootvrtak, 9. j)lnVlipanj 2011.

17

U ulici Ma.li Kiseliak na Ilicili. nepoznati pocinilac iIi vise nj ih provalili su prekiueer oko 15.35 sati u popularnu saraievsku diskoteku "Aqua". Provali viii u 0 bjekat, kradliivci su uspjeli odni jeri vecu Itolicinu razne rnuzicke opreme, Kako saznajemo.Iopovi su usred bijela dana kroz prozor

Ulli Itroz Drozor Da IIrouu
ODOU'i

Provalleno u diskoteku "Aqua"

na krovu usl i u 0 b jeka I, iz kojeg su ukrali zvucnike, m ikse re, po jacala kao i op remuza svj etlo sn e efek re. o svemu ie obavijesten kantonalni tusilac, a uvidai su obavili sarajevski policajci koii tragaiuza kradliivcimaskupeoprerne, Ad,A.

Uvaiena ialba
Istom presudorn, koia je ukinuta, N ezir Kemal bio je osuden na dvije godine i tri illj eseca za nanosen j e tesk ih

Les ubijenog b~cefl u rusevinu u KQlrom~flicevoj uliGi tjelesnih povreda opasnih po zivot, dok je Ermin Krijesrorae zbog pornaganja izvriiioell nakon pocin j enog kri vicnog diela bin osuden na gcdinu ipo zarvora, alio j e zalbe odbrane i optuzbe te ukin uo prvostepenu presudu. Ponovni posrupak bit ce vcden pred Vijecem Vrhovnogsuda FBiH. Prvostepenom presudorn urvrdeno je da je Sokolovic pocetkorn avgusta 2()()8. godine Sejdiea ubio na okrutan i podrn ukao nac;n u napustenoj kuci u ulici Alifakovac. nakraju je zadavljen, Kada su vidieli da Seidic
ne daje znakezivora,
8U

odlucili

Vrhovni sud FBiH uv-

Haem les
Sejdica su najprije udarali pesn icama i drsko m od sjekire, a potorn ga zarvcrili u zarnrzi vat. 0 da tle su ga
ponovo izvukli, pa tukli, a

Solrolavit: Desel godifla zatvora

.

.- ,&.1' ' S ..,.,
.
.',

da prikriju 8"Oj zlocin, pa su Nezir i Osrnanovic Sejdicevo ti [elo sta viii u vozilo Ermina Krijestorca i prevezli ga u devas tran u zgradu u Korromenicevoi ulici. Razlog zbog kojeg su ga mucili j e taj 810 j e, n avo dno, spavao s nevjencanom suprugom Nezira Kemala, B. C.

Na regionalnorn putu Doboj - Modrica, u mjestu Koprivna, preksinoc se dogodilasaobracajna nezgoda u kojoj sa ucesrvovali automobil "mercedes", kojim je uprnvlj· ao E K., dralVljaninSvicars. ke, parkirani kamion sprikolicom "skania" koji je zbog kvam voza.;; J. J. zausta vio i propisncouiljezio, vozatE. K.,kre6JCi seiz pravca Dobo]a, zbog neprila-

Aulomobil udarlO u lIamionDa se ZaDalili

Do nezgodejedoslokadaje

godene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i udario u lijevu bocnu stranu vucncg vozila kojom prilikorn je doslo do sarnozapalienja .. Vatra se prosirila i zah vatila kabinu karniona, nakon cega su oba vozila u potpunosti izgori ela, U ova j nezgodi vozac E. G. i putnik M. J. zadobili su
tjelesne povrede te im je

ukazana Ijekarska pornoc u doboiskoi bolnici.

CO

15. JUNI' I HOTEL EUROPE I SARAJEVO

It' SI BRAND IU NIS'I

18

C""""'.i"_,"ll,

Dnevni avaz

oglasi
'11, 'iiIIII .. ", ... ,-!!!!'U

..._------,~.... ............. :4: ...::
,IiIII .... ~.'!!I'''''••• ••
....... "" I .. '."'

~I.

1I'

w

"'

II!'

:.:'

....

:.

,

'!II'.""""

'DC,,,,_ ,IIIx.,~.ro,,_loll.
.,....
li,;( , i .. ;"P'I?/I ....... ..
..

.....

'11 ••

~ ......

... "',.,_

I, _4

""to",,,'

"'_'11.1" ~ ...... ""
1'••__
,I; .",

I

l-n"

.'J~'".~ .I" ,"'" ..
~_

r .......... """ j I

i',..o..A. , ... ""' ........
",,011[.01, ,,1_
.. Ij

.,.~
~

i Alii""

0 ...."""...... '
,. '"'""~~

,...."

.... .,.I.-~j

I} ill I~,,*

,.I ..
• ,_

I

I,

,:!~"'~ 11. ..... ,'.
'"

..... f _

"'~.I
H!o"" ..,..,..

'IiiOCtlE
-I"'"
......

6P'I1CO IIII;IC1'JIWI1 to! KfPUfrQII!UI~

4/'

••

I.~i'~
!

I- ~ •.1'

~_, ,~;IN .N~/~ I •.... , ..

"~'

J~.' .~, " I

~tI¥w'"'_';-I£''''' ~
"

,1:,.,1

rr « C~I'J'1

&II<...-!I~

..

u~~""""..-....itlIH

_~EiIII'~''''''.m1o
Uf"
#.It!~-.-~ 111:_ ~-iI,",~ __ ". ~ '.........

~"IPHI~rty

-~'I'"I~'IiII

~

... I.

~

e-e

.. '"""

D-III~" i

..........w~
II...

(I.HI

...

.."pn. ..... o.;!p~p~~
~

iI~'HJ.'I'II

I)t

""

~il!,'"

......

""~i\!Il,~ OI .... ~

~."~'~I.Iig_IIi".&IiI ~
I njljiU)ttO ' .... '!o!I ~

.. V...

~~ ...... ~=~~
Kv«II"II.........
'4.1.

i!iI'It_M'~

"'200,.au

1iI!I 'l1li. ••

""'!II!I!

lJ".i"'Io""~ ~
~D'1''I

IlllJiio I.,'I)U

....

:DII~,;'.lI!£t'll' D"1

~~~~~~a...~

"'~_"'I(.!IIA".,...~~~~G!!II~~

~

~=:.= ~ ~mA=,
1lif1ll!1'tlII,::n' ..

p~

118-0,1",,"

B'.
~

.... n, CIIIii 'g;D1ifi.1"I!Iiii

"~U...._,.tt~~1

Ot~
MI",..... Owi"!lll'~~' 41"tQ1

,..riI,

-n
1.0110 h.l 1.. R

:prvr-:. r.dn i IItIlnw ~. ll1t-rdco ,..... n. - jn1 .. ;

r
'· ...n ... _ ...h".. :
,.,. 'IW"

tJ •• ('1' .... 1I,~.n. 1l.!""'r-rllWfol',,,,,,,,, ,ILorah .,...,. jI"-"'~~N4"~ A.1'+d~"_"'_ .~ij"'r.'i .A •• ~JiOIIIII.~i'!;

,.._.J~.~........,,_ .......
f~

t.~"""

~

IfN

i'''~....~..,.,
.. ,.. ..

~'H

,...."".. ....... ~ 1L:..j·J!I~th,I.'

f',...,......"., . ........
rt~-S8Ih i

J

........ '"

JI ....

"fI~-qIo, .f;,.~fff""ll"ln.,-.·r 1M jI ..
"",

,-."I"""t ..~ !S ,~~, t,.'~'IIIiI...,... ~
,..,.

'iu........,_.~ ..~_

aioJI,.."Alo~"~~&1

11~1 ,__

.....<#' !

r--"" ...._ ..... ~...
__ ,.

~/I~

&." ,,.~"'/- _
;, .... -.11.

.11;"._'1

i,!

I~~ u .....

_

....

""

f"!""Ii"_'
... I.,...t

h. ..,_

_,

1- .. ~

'"
l..ll

-1""""'-"'1IIji.~~_'l'i.rq.nt:.~""~u

'••

,.11

".

r ........ • .,. ....~ ~

_

,...#Ii

r-r ... ,.

.... ~/iw

~AIV .~

1..11

~t

~,.,.""_~

I .. ....,. ....... ,..."..... ... 0111 "'~

.... "'I"-",~ rr ... _"\oIIi, rt!~~ _~ ... ,.,.J.. __ , ,~_. ~ I . .......... _.,.~_ '__'.k.~ .......... ul.&, _,.... ,

~.'~f~ f_ ''''H~~:~ "",...",, IIU'III"""" ~h.,'~"P" _ II!"' .~,~~, ,,_.Iii£ .....
'l..oiII.JoII>:J.iJo ......
~.1i

1"'-'

"

,..1_

.n,.... ...
I......

III'.llH U;utJI'[ ,\'1\ SlJJlJCA' 1.1111{ \IU.J1. \'0 ~ Id fn ,.t In In I"JlI IYi1II "'l1lill( In

~'L...m_

II-

.I"J..ooI .. _ ...... ~
~,.,~
.. ".#'~

..

t_",.,I,.lJtiIl'

_
ii.ll!l

"-"""--- ....
_!.i,

"!I]~.

,_
..... m
I ...'.
.. ''

,~_~

.... II!I' 1IiIOJ .....

, '''' ... ,._,.

,J:.:f'

IIJ~"_""""''''i

"

.. -6tJ

.ttr

I~

.........

t...,.,..J

t.~MhIlllI

t,,'

_t ../~,+

, .. ....._.--....,.,T.'IIfh .......IN ~
... ~_ .....~
i _.

1",
'4~'1'"

, I.

./'""
,_.,."._,

_""WH

....

t

"1 ..... 1.1
I. J

j. .....

"...

1_[ '10..0 OOIlClN\OG "'~10 • ...... 1\\tlJO\1 I

,1\\:"<0 PIUIIII.l,{ .. 10.0 tIU\ REI) \0 DRUTHJ

y" #rt!Wt14 1 "IA'!,j ..............._, ..... I4.I·~ ltP.liil In..li.lIl ~."~ I".... r~ I ".t~ ."'.!•.r'I;~ .... ' ••

:r:-.".,. .. , " ••L"'W
_ ......

~

........ 1If'Iii.1I ... ,...~.",

t! .",1 I' fJrJ • ..n_

,,,,,, ........ _
~I

iIoII;

,\,-,

.J

'1t'IoI ••

u

1••,IIIiIIo.I&6I"I.~
.....,_, ..

~~-.;;~

hlVI Pl 0< IIuw ,,\, :n ''\'

A;
"JII'\-

I

",-,., i ..... .. 'V'<I.~.A.w "'

,t, ..... _ .~ I';" .i'r..1•• "

;6,.

•••~ "'" ..

"t.n .....

t

~ ........

:111.-".111
Ii.;"

A,·,

" ".~h/lw ",_..:.. ..... I'>r I ~~ ..... t: A.," I'III.!III.J. 'J.-I..'I~ •• ''''''' .I Ii~""" I.. A~! 11o..Ii.~" a.~ •., 1.111. I, ... (ull\tu,u."'.. ... , ~,~ III:~~" ~_.""'t"'Yl H-....,; '1_~nrJuN~I •• f "'~ ~ ...... ' ....
fL~)_

"'J'

'iIL,.. ~., 1'iL"':!Ir.,.~ ••

'''IIt~'

M ,., ..... 1,..'_1.
.. f

I"~""r

, ...

~.f't_
.....

"-f •

....J..~
, ...

I t'

IIr"-J.!o..II,...I .. ..

... '\ ''\ ...... ,n

'j~-;

.ifl'rt

~"I""j"IM;""""'Aa rAil u"'lL ,I, ~:I>4i,fl:l...'\.'''III\.''''''.IIi101;;:r 1",.,j+ulIIJ'lj..,' r"H .... ,. itlI'J"

II 1'\' , ... rl""'''''''',f.NIi>iJoI, II

b.
I~

:1: 1'", I' .. t~I"II).I:~."I

j .. ~ '"

it-Ml. •• ""-. I..,.J'IHU,""

...........,
i~' • .tPllllo.l

H".,.,. I 1'!Ir".I'I_ I. tv
~,~
II\oIN,. ••• ~j

,!II

1 ~ •.Ii

4. .... ,?'...~~,
YI."i1il ' .....

u........

1~~u.I"o.t, i.L'".#'u'_"111 ~ .. r,jI
~,~ H ... ........... .)

'I·

,rJoIli. ~

'loll

JIII... . t'.:ooI"l...,.J.1: n-~_,..liJa",I.1

""'I~III

j ....

111 ~ ,. klr')1
~.III• 1"&10 , •

...-......,

t.4 "" .............. ••• ,_~ 1,,("''''''.ltll'I~'''''' ".1

,...1

....

,_,

1.t'Tr't>f~'''''
...j,oJl "'..,,,.,,"" .. "

11..""1: ,. ....

~T-r~ 1 I""

.. .IIi rl"
hjl"lI._ ......... '

"'v,/!"
...

'"
r,

"JiI'"
I.I"I~. ' ....
i .... .....• I,u
ipff.H!o.4
".,,...~

~"""""'Jilli

lilol.~ -.1l1li 'NIl "'" ~_"'_J.' _, ....-......

.. _~frtl~

"""f.

-a.a.1

i'l"
..I..

p~ ilf'l)
'~t)

i" ..

.IllJhi. IJ Ir, li,,1JIJ

11 ,I

h.II~.' ".-..'MII""W::i
I

L~~'"

1. .. loI'illflll

W

tI.MJ..!4II'I I~

it•• 1"1 ~JP1.":II.' I KI~... jl" I., &

A IF II

II

Hr'
~'I'"

""I",
,

"Wf'IIIIII+f "~"

"11.1_

lrn..I

;.

rl .i~tt '1 ..

rn"'~11111 ii!l..iJl' .... ~I
IIh.iIIi.,.· ... F ~IM!II"1iII1

• ~
'III !III

...
" ....

I'"", ":fO I 1'!"I .... ll~· _, pA!.'II"-t.1W n " A.oH.b ........rIO!J , .. tIr'lo .. ,.i ~'r'l.1 I.jI' •• ffll. , ....... ·tloj:iilll(l'''' fNI (/If, 1L.o .... ~ .Ii.~,..jj~'''''''''''1"1 t-"'-r"'L .,., .., .... I l,j.,"'fI4'" • .ll~' 1l1li 'HI' {tI1I!Io ..-iJ..H111 IIoi ,~ "" ....... A ...... '~!lMlrJI'1'I/ ... """" Jlll'1 Ilf, Ii f:u...; ~~ 1£"'1,11 I~ I"t I ~""."U"jll .. ""'~I'I.~C"'I""'I-I""I fill Iii 11#1 'IIoI.,w. 1\t-'I .......... I"'~fi 1'01 .IJ-i ""' .... ~, ~ ~~.,"' ... iIo._r /",.,;. .;-,}, ~ .. I'''I I~""" r,4..- ....l~ A ~_I. I_d •• ,1 ,M..... i J .. ... 1 ..1.","*", llli~ , IJI' ~'J I ,c._',;,I. tlii4 ....~ rJ.~r". IIj IfJ.rlU ...... 111 Ii. .tultlJ""'''''IH flf ~rtA..' I ;';jI"l.,ol,i,l !ili........ , .. ~"'" _~ll I flI.~hJ_ .f,

'_.b.u~,
t,.

11'11"1(.1 "_p>"",t"tT'

~

'1.........

."~'''''II'iJ'!'~' ,~ •...r,

~~ ...... 1 '''0 .... .,_,. .. ,,~.""~ I" 1M ..;", '

I' ,.t ..... ~I,
~1 .. ·f(·'I!" U .,._,

,~" .. " 1iII.lli

!j.lnj

"'" 'rt'

11 ~
t(.~

n,.

,11"""'''''1.

'/11",11

il.atlUlIKnIIiII&.'

.,ft ..

.r..................
tn!; ..
I'P;IIj

J I' J'1.) J QI .l'n."II.i ... 1ItIi I' ..... "".jlll J"!!iMoo., Iiljl' 01: .. _ .., ..... 'llrl'. d.Iiollfl , ..... w...! III h ... ~jI4.._ t '1l j ""UI- Ij~ ....... 1('1IiI ~ 7' t
IIJ "-'

,.1......... •

,"~~.Nf·'
~.Ii. .1

l.. ~ .... , ...

"."_,.a u ••
I•

WI~ I. phI .. lj .. jt...,JIi

~,fI1....

..It<IIooI_.

~

II

1__

Wit[! 1I1"Io!.

rllilf.'i.al..J .........

-";,,,'_,,,.),~h ..

'''111'11l0iii' I'I,IJJ,~ "IMI"i. I'"

_ II,

"ftIM.

"II~

..I:t.,.

i

IiIl"LIIIUil

_.J.....
1IIIi,N

',.1 ........ "

,.,w-.
""'.,,...

'II""'LI"I"""""
... , ......... iI.. o.iNh ('IiI- 1'1

111 """'"'.fN

'.>Ir,.' .....'
T ... ~I~

'.''Io.
t

,~",""-I"'~""IIIIfI' IN ,
III

,r~. '''~....
I~

3. ,~~ '..... ~
III~

.....

l~........
Ifj

4... ".....~

-..~j

,:iii\. ~tl"

J:II.h ..
)/>1IIf.IJ.jtr

1IioI1II'io .. 1

I......

......

1...

•.. ~

'oM

UN IVERZITET U ZEN I~I VIJECEI NleRD ISCIPli NARN 0 G PDSTDIPLDMSKOG 'MAGJSTARSIWG STUDIJA "SAVREMENE TENDENCIJE ISTRItZJVAIlJAU DRUS.TVENIM I,HUMANlSTICKIM INA N0811 Mit"

UNIVERZITET U rENI!:1 VIJECE I NTEROISClPlJ NARNOG POSTO IPlO M SKOG MAGISTARSKOG STU OIJA "SAVREMENE TENDENWf ISTllAiIVAIlJA U DRUSTVfNIM I HUMANISTIC KIM WANOSTIMA"

:'Iff II

I. III
II. .....

OBJAVLJUJE
"..n",IIj'_"''' .,..1"IIf"""'U'
iii .....

OBJAVLJUJE
Opti""

".~~I ~. ...

.I,'''I''''IV''''' ",,11 " ""' _

I....... -I._I...,' ~PI ._,,",..,..1 ""!.Hot.
I~

~,..", •

.....

rll"

..a ... ~... I'
"...N

~

r""""

.f ..t,
,4

n...,...,,~

,~,..,t._......,.
to",,_oI'oli

,,"r,.

...... u¥..., ....1

11'o;l"-."'_

Da t.kondid,1 SARIC IlASEMA. prol,,"r
nic... ja,"o braniU m.g;st.rsIIi

41, .....

i, l'"ioe, radi Il"d ",,,Iovom

Ze-

Da t, kandi dat SMAI LH 0 Oil C ELMA, proles"r
Opti"' lenio'.i"no branlU m'gj,l,rski

11 l.n;"". rod P'ld "",Ia,om

11I""j.~~"~

I .." ff _.I; ",_

~LIIkIr ...~ •• _

...

~ .,-I~.II.

, .. .:_. "..~....,.. "-

I\. ...,..,...., N"'. r:"'.I' \ V""

,...fiIj
~

..'" ,.".,..,..,.~

........ _~

,.ED UKAC IJAM ENAOZEIlA U KOMIN IKAWS KIM VJ ESTI NAMA" JaY"' ,ob""' maqlstarskug oomti 20,00, 2011.godi"' , poi:,lkum " 1 0,00 ,ali u pm.torij,m, P.d'aio!l<o~ laJrulteta Uni"".et. u '.nici. Magist'''''i raoj S, mole ~gl'dali .,"~m ra~n;m d,nom u R,iMraiu U"II,,,ilil. " leniti . Odjelfenje Opcih p<lS!O,. U"I"rziteta,

"UPIlAVWANJE IKOMUNIKAC IJ SKI mSTINElNACELA USPJESNE KOMUNIKAWE" Jav,,", odorana magistarskog rod, ,. s. odrtatl 20_06.201 1 ,goo;n. s poe.tkom u 08,30 sati u pm,mrijamo PeOago!k"lll,kull£la Uni""II'!iJl u ,,"Ie;, M'gistarsl:i "'~ " moi, P'lgl,clati .. akim ,.dnimd",mm u R,klOI.i" Univ.r1iI~t' " '.oioi " OOjeij,nj. opc;h 'Po,I.," Uni'",it,ja,

r
I •• _II I'JIIII

"~fI.lf~"" o4.~"--

lllol

..hU'

;.It
~ ..

t"4' .....

/,,-.IifIIII;,If..

"
{H

"0' ~ ~

.. 4 ..

J:II~t

I',A,...,

..1'iI .....

n..r~f"".!III

ftiw. ... lor

HoI... ~.·fH""".lMfWII"",..~ft'.,'-I"1t"_'j

1114..,,,./110 .... _4II1II'...

If" ....

,..~.t.-....~~ ,_....,.m'''''
~~

-t •• "

i

~.,.

.... I

C ."""' ...

i ~,...,IiII,,!

'11111'11:~

.""... r............ ,..... _.... ........ "" . "~tIIoII..
l.t'I""·14~rn... .,....,.;

L_ ....

_......

r~....."',.,,, _ .
• .I

..1 ........

ZeniCa. Oa.o6,20

VOOITEU SnIDU~

1 t, godin ..

Zenie •• 08.0,,2011 ,god.". VOOITELJSTUDIJA

"'''/:1.'11.

1'1''' ••...

I"

fU'.

erna hronika

[)nevni avaz, telvrtak, 9. junlilipanj 2011.

19

Emir Duranovic (33) iz Bosanskog Novogsaslusan ie preksinoc uPS Bosanski N 0vi nakon S10 ie iz svog "mereedesa" aka 23.40 sari u ulici Me!le Selimoviea kod broja 194 iz vatrenog oruiia uzrak ispalionekolikohitaca, Tokom uvidaia pronadenes:u 32 tahure i clever ne-

puCaOlz DSMOmilraieza

Bosanski Novi

ispaljenih metaka kalibra 7,9 milimetara, Duranovic je policij i predao i ku ti jus redenicama, 155 metaka kalibra 7,.9 rnilimetara i plinski pistol] bez rnunicije, a po tom im pokazao i m] esto gdje je sa 49 rnetaka odbacio puskomitraljez M-S3 iz koiegjepucao. M.Z.

Zrtva zlocina bio Suvad Pohara (25),. a optuzeni Kemal Muhovic (26) od mala 2009. godine bio u bijegu
Karuonalno tuzilastvo u Saraj evu podiglo je optuznicu proriv Kemala Muhoviea (26) iz Sienice, nastaajenog u Saraj evu, zbog ub isrva Suvacia Pohare (25) u mai u 2009. godine u uliei Mahmma Busatlije u sarajevskorn naselju Boljakov Potok, Kantonalni sud Sarajevo porvrdio je op ruznicu i u narednorn p eriodu zakazat ee ro~isre 7.3 izjasnje nje 0 kri vici optuzencg. bio je
U

MUC oz sr
"
za vra t, nakon cega ie Muhovi cO oSteeel!og viSe pu ta ubo kuhinjskim nozem po grudnom kosu, neniievsi mu cetiri teske iviSe laksi htj elesnih pcvreda, usliedcega je Pohara umro zbog iskrvaren ia u bodne rane zadobi vene u srce, Ubistvu ie prethodic fizi~ki obracun dan ranije izmeduPohare iMuhovica,

Priveden u paliGijskll sIaniclI

prOUaiO
Pripadnici Policijske seanice Derven ta uhaps ili su A. S. iz Dervenre, koji je proslog vikenda provalio u §est prodavniea iukrao robu u vriiednosti Iz Cen ITa iavne bezbjednosti Doboj saopceno [e da [e kradljivac iz M.lelove prodavnice ukrao 27 mobilnih telefona idrugurobu u vrijednosri aka 10.000 KM. Kradljivac ie provalio i u ugostitelj-

usest prodau lea

Derventa

bijegu sve do 28. jakada s u ga

n uara ove godine,

lzrueen BiH
Optuzeni, ko]i je ddavlj· anin Srbije, poslije ubisrva

vlasti Hrvarske izrueile BiH. Na prijedlcg Kanronalnog ruzilastva, rjesenjern Vrnovnog suda FBiH Muhovicu je prirvorproduzen do 15.juna Muhovic se tereti cia je 14. maja2009. godine u ranirn [utarnjim sarima u Sarajevu S dviie nepoznate osobe usrnr00 Poharu tako s to su ga u njegovoj kuci u Boliakovorn Potoku najprije pretukli udarajuci ga stisnutim pesnicarna i nogamapo cijelorn tijelu .. Gazili Sl1 ga po glavi idrlaIi

u ovom predmetu ranije je pravomocno osuden N ihad Sehic ko]i je dobio tri godine ideser rnjeseci zarvo-

OSUlJen pomagac

fa zbog pomaganie. On je svojirn "golforn 2') dovezac Muhovica i nepoznare osobe do kuce Suvada Pohare te opruzencg j ostale sacekao u automobilu, Sehic ih je nakon ubisIva odvezao do Zelieznicke stanice kako bi pobiegli van teritorije BiB. KubiDjski noz su prethodno bacili u rastinje pored saobracajnice u ulici Hekim Oglu Ali-pase.prekoputa kucnog broja lOS u opcini Novi Grad. Sehica je policija uhapsila!9.maja. B.C.

od 12.500 KM_

ski objeka l "An tik", prodavnice"Ko~ma" i"Nikolic"!e u prostorii e Islamske zajednice, a obio ie i automobil EUFOR·a iz Saraieva, iz koieg nista nii e ukrao. Policija je prilikom hapseni a kod lopova pronasla dio ukradene robe koi a ie vracena vlasnicima Protiv A. S. podnesena je kri vicna priiava Okruznorn [UzilaSrvu 11 Doboiu i onse nalazi upri tvoru

.... Policijskoj stanici Pale V. L. je prijavio da ie u mjestu Bruslzvrsena provala u SUR "DO Trebevic", U vidajern ie utvrdeno da su nepcznate oscbe ostetile ulazna vrata navedenog objekta i, prema izjavi vlasnika, iz unurrasniosu ukrale tri suncobrana, sedarn gajbi piva, sest litara alkoholnogpicai lSlitara viua,

POKradena kalana Da TrebeUiCU

• STAMBENA. FINANSIRANJA
!KUPOV1NAI ADAPTACIJA

• OTKUPPROJEKATA

(KREOm U ORUGIM BANKAMAI MKO)

639% , (EPM6,66% *)
.

stopavecod
_

NaJpovo!Jnlj.1 !nakMdllzb obradu zahlJM

vet od 0,5%

:00 20.000 KM B,EZ 21RANATA
Preko 35,000 KM, uz hipo'teku vet od 1:1
www.bbl.ba

oglasi
WW">

.velkswagen.ba

Mnogl ga vee generaciiama, PokusQvaiukopir'ati All original ie samoiedan. Golf S,estica!

..

VOLKSWAGEN

Ovatils.ka

ikona odoliJevn svakorn automobUu.

vakom vremenu, Jer nil.ijcdnom 8ulomobUunjego e klase nije ni priblifnopo~lo 7.8 rukorn 0 Yojili takoiroki peklru' kupaca, Golf sa bogs tom opremom:. 4 vrata, svJetla .7.3 maglu, klin111urcdaj" Umstronic", Mp3 CD Radio "R 0 3 10", 6 zra~ih jastuka, srednji aaslon za rukc, kofoi volnn i
puml rnCUllllf,

kempletan elektri'k pakel i metaliklak.

I Aleaslng
~ v.,. ........ ' ~.~ ..IIIri. S.ut4.J£vo· ASA "'A,~I..!033J7'1·230l SARAJEVO· At QUATliRO .• r.L,mfl2J.-.4nl T\IZl.A. .• N1PEX, Nl.ooSIaU.311A1 MOSlNl· JE1.it AUTO• ..". DJ61C419~6aS,;II HAt ·I1ERUNA,I.I.. '0311lQ-22.2IBilKO • IK;KQ GlS, hL, 0ol91211~ IANJA lUkA .• ICM TRADE,!it1••Cl51IS07-G801 lAMIA lUKA • s~rM5 VIDOVI(.. ftI.. asll3~,.lUANJAC$ AUTOCENlAA $1(001("1,, .. 0021663-SS21 VITEZ • AUTO K.u(.A BUM. ....... 0301719.019, UUB~Kl· M.1lM. rwl.10391831-SSSlOvlahHI VoIo:w ....... ' ....m..l.,. ..trr. ~IIOKI BIi!UEG·AUTO lC.ua JfOC, loll..! OJ91705-'22SIIlRODKOO FatE· MlllAKIS, 058rl30-1(l().

,.1.•

biznis

Dnevni avaz, Cermak. 9. junillipanj 2011.

21

PROJEKTI Mijenja se vizuelni identitet dornacih proizvoda

Cilj je uspjesnije pozicioniranje na triistu u odnosu na stranu konkurenciiu
Kako bi dornacim proizvodacima ornogucili ravncpravnosr u rnarketinskoj u trci, sa raj evs k a agen ci ja ~Mark in", u saradnji s Udruzenjern "Kupujmo i korisrimo domace", pokrenula je projekt "Reb ran, dingBiH". kacija bh. prcizvodaca, osavrerneniavanie vizuelnog identiteta njihovih proizvoda, a sarnirn tim i uspjesnijeg p ozicioniran ia u 0 dnos una
srranu konkurenciju,

Inouacijama oroliu Mrize
Uz uCeSce predstavnika 67 zemalja, jucer ie u Becu porukorn da je cenrralna Azi j a vazna za E VIOp U, 0 tvoren Svjetski ekonomski forum (WEF) a centralnoi Azii; iEvropi.prenosi Fena, Otvarajuci konferenciiu U, austrijski kancelar Varner Fajrnan (Werner Faymann) ociienio ie da cenrralna Azija i Evropa irnaju dosra zajednickih interesa. - Zaiedno 5 obrazovan j em, is rrazi van jem i prorncciiom socii aln ih standarda, incvacije imaju kljucnu

Poceo Svjetski ekonomski forum

ulogu u prevazilazenju pas1jed ica hi ze - rekao je Fajman,

Strano i domaee
Cilj projekta predeuie vizuelnih je unakomuni-

Uall:Ha prOmlaDa
Poznate svietske kompaniie ulagale su dug! niz godina u gradn j u svcjib brendova i niihovu prepoznatljivost te se u dal:tasnjem vremenu tesko odlucu iu ZlI velike promiene- ka1e Operhal,

Do sadaie ova Agenciia unaprijedila vizuelni idendtetanekoliko kornpanija. • Sve kompanije koje su se ukljueile u projekt, zadovaline su povccavanjern prepczriatliivosti svoiih prcizvoda na trZ:i~!U i vieruju da 6e to ima Ii efekt i na poveca van je pro cia ie.

Stanje ekonomije
Dornaci proizvcdaci prepozuali su znacai ovak vog projekra, ali smatramo da to ios niie na dovoljnom nivou. Razlog za nezainteresiranost je nedovoljno razvijena sviiest 0 vaznosti markerinskih ulaganja - kazala nam ie Selma Operhal,
kreativai di rekror agericije

[nine Azije pornjerile speriferi j e interesa E U u centar , a predsjednik WEF-a Klaus Svab (Schwab) pozvao je privrednike cia poiacano ulazu u istocnezernlie, Konferencija u Becu okupila je vise od 500 preds ta v n ika po 1 i[ike, p ri vrede, akademija icivilnog drustva iz viseod67 zemalja,

Baine Fiser(Heinz Fischer) rekao ie da su sezernlie Cen-

P reds iedn ik

A ustri je

Jedan od primjera prom/efle Dodaje da ce dornaci proizvodi sve dok se ta svijest ne prornijeni bi ti in feriorniii u odnosu na stranu konkurencij u, Sl<J ce se i dalje direkrno reflektirari na cielokupno sranie bh.

"Markin".

ekonorniie. - Rezul ra ri broj n ih istrafivanja pokazuju da b ren ding pro izvoda c in i da se odluka 0 kupovini donese mnogo pri]e nego sto kupac uzrne proizvcd - obiasnjava Operhal. M.AItDIC

razrnjeni BiA proizvodi iz segmenta tckstila, koze, 0 b uce i odiece zauzirnali su prosle godineskoro 10pes to, stO jeskoro dvije milijarde KM,rekao je sekretar Sektora privrede pri Vanjskotrgovinskoj komori BiB Muris Pozderac na prezentaciii proiekta pod nazivom "Sajarn tekstilne indus rrije", koj i bi se trebao odrzava ti svake godine u iednoniodglavnih gradova zemalja regiona.

Spec u vaniskotrgovinskoj

NAJBOLJE PONUDE U JUNU I
CITROENC3
[ 1 4J

-_ ..

CITROEN BERUNGO
&.'!lH.O ,..

vTl'l'

r-'A AI~',1

22
CRNE STAT,ISTIKE Opada promet, a rastu davanja drzavi

Dnevni avaZ,~~IYrt.1k, 9. junillipanj 2011.

bi z n I· S

m-esec_o se iHzat ori DeliOill stotioaored zeta
Mala i srednia precuzeca prestaju s radom iako su svojevrsna lokomotiva u procesu zaposliavania
obiasniavaju da su razlozi za drastican porast zatvaranja ovih predu zeca u te k uto igo· dini - pad prometa i rast dava n j a za poreze i dop r in ose. U 2010. gadini u RS zarvoreno ie 5.600 zanatskih trgovack ih i ugosti tel j sk ih radnji, odnosno, u prosieku, 460 rnjesecno, a u isrom perio duo rvoren 0 je 3.400 novih, zavrsne racune p redalo ie 346 firmi rnanje nego lani, - To govori da le smanien broj firrni, odnosnc da su se ugas ile il i, eve IIlU alno, priklonile nekirn drugim kornpanijama, Doduse, iz mjeseca u rniesec, karla je ,iiee 0 ovom pitanju, nemamo neke oscilirajuce brojke. U proteklom periodu cak irnamo povecanie broia zaposlenib" kaze Lasic, Prema nekim podaeima, u prvorn polugodisru ovegodine, mahom zbcguvodenja fiskalnih kasa, u Federaciji BiH ugaseno je skoro 311000 obrta, A. D

Govoreci 0 bavljenju biznisom u FBiH, Iago Lasic isti 6e da je stan j e kod obrta trenutno dosta dramatienije nego prije, Kaze i da su su firme koje imaju samo nekcliko uposlenih vi~e opterecene narnetima i fi skalizacijorn nego mala j srednja preduzeca,

Dramaticno stanle

Mala i srednja preduzeca cine skoro 99,62 posro preduzeca u Republici Srpskoj, a prerna ccieni Minislumva industrije, energetike i rud arstva tog en ti teta, predstavljaju svojevrsnu lokomotivu u procesu zaposlia-

Zanati i Irgov.ina
No, crna staristika 0 zatvaraniu malih isrednjih preduzeca u ovom entiteru nastavliena [e u ovci gcdini te ih [e u same 15 dana u marru, prerna posljednjoj obiavi u "Sluzbenom glasniku RS",ugakno 159. U Agenciji za razvoj rnalih i srednjih preduzeca RS

Trend gasenja
Iako ne postoje precizni podaci, trend gasenja rnalih i sredniih preduzeca na seeni je i u Federaciji BiH. Kako narnje kazao predsjednik Privredne komore FBiR Jago Lasic, pocetkorn godine

B. SPASENIC -

UG[(5

latvoren! objelrli s ve su cesci prizor

HvunORI
rlf., ,•• rr, ". tit A flL'".·,f\.. ,r ('.

Od

otvorenlh "rata".
ranJe
tliltdlstu. lallhe ogranlcene.

09. do 11.06. u Hy,undal :NIlonlma su popularnl, MHyundai danl
Uz drulenJe

I test

winJe ocekujtenevlerovatne

cl]enel veUke popuste na sve Hyundal modele, kao I na,JpovoljnlJe flnansl·

Cekamo Vas u Hyundal.sa lonlmal

AIiTO-STIoRT IIOSfM 0lI:I SS1 1511 ISKRA COWERC SRtKO ,.. Q '10' m. AUTO Pl.UlIIlA:NJIlL_UKA. ... D613&S J61 ~ 4UT0C:I:N AAG.INiCiO.-..b :DOIlOJ Joo r.ot. QJ21111 <14, ~UTOCCNTAA.AJSV BE:GOVot TU2l.Ar.l cw: 2I!lil7~.wT0I0IERC

HVUNOAI A.UTO BH, Ov!aSlool crslnbuler za BIH. SARAJEVO,

Zmaja, cd Sosna 12,c, lei, 033 722 222,
'BlHAC ,.. 1137228(16.1 ~0A:01II1'EZ1" 0lCI JI7

umJ_1.O ...... ,I!Wo;
H)'Yl!idalJa .. 'i'I!OVIl

IIvp.w :PGllocInN11 ;u

Dnevnl ayaz _,.

_,

''',. 23

SNIZENJE
. NA SVE K PLUS PROIZVODE ZA CISCENJE

%

oe
IhHl,,"II1Y,U',

oglasi

Dnevni avaz

"",,.h. '_I>"J>D".

25

~-,"' ........

_.
.....-_~l...p~
~......, I

,.......""'.......... . 7.if1_ .. ".,..v-.JO<I/_,.,.1iI t·lfifl,:u. ..... ..,., HUl""lJJ..":.1""~.J·:rI9.J4.W)' it 61. "" 6f. """'MI .. D ~_ I'riJ .. J""_"",, , .'>1 _ .... ,. lIoJI IInJJ I UW,
........_...,......."

n,!trillpo<r.td' ~,..",,..;

80 II A~

-.llll/Mt

~~.~

~~t'IIIJi~

J".~

P'RI" I. IH).O~"·": 0 t \"c

I JJ I' '\~I I ,

tl

I hI

" iUoIrIo 2V Sb'."""""'Ul'Wjo>.~

"",.....,110 .flp''',''''',Ift<>m]rn
~ w _1

KONKURS
""",Io>not_ Id
..,...,.II<oo:-c;~

. ...

.1kI .......

Ul_

"da",.~.

S._....., ... .._ ,"_.gfo,_
~".....",._
""I ........

_ ,-_._". ..
",~~I~"' _ ...... '_II!~ d<>iI'nQ;U

~I_.~ .......
.... I""",

~ •• """ .. ~ kc>Io ,....,. 'I H""'.QO'>'InIu '''''''ko(I20 I,l.mll. "

""""J".

",,_too

v

&:MIl H~

I _I~_
"'~!l1lml~

:1-~~1~'·:.~,~.;_t." ~/.m1'll ~:. I
Tr.Rl. ~.' '.

fW...,...., ......... " ....... ..,."JI"""NI'1:'In.

~

fllf.,1Il.lflll!
... ,we<t

,,:...._"""""".'/"''''.,~....m.'b:&

... -1I ........

(I.'

"""'P __

_.;.q...,

'lHlr.",,\" 11>010. _.... ~~'" 1~ I'JI,

~" '...;-1/ .... 1....

,,,.!.

.yo

v.r..--u. ""......, HI.".
,.

~':-1·
'''';'.''

_..,... Po "'-'_.",

lC1:1~,,, ~ )00110 ."" ... ~

........q._"".-Io<I
.... _" ~
..... "

....u ...
,IO~ull

p ...

.! D.O,O., flRt.l I ,ILID.tIl'.1$1 '·rl........ ".r..,ool;"" ""''''''\I~.

...".did'" -...J4I.,.,pJ . fflJJJ..,WI

.. 8omuJ.:~

mpG

__

J.a<o<I'do.

.. ptrD6 ~

............

P'l"""""- ~,..,......""'"1""""""_100>01 _....... doQI....,!a
oIIkoj:.'OII.r.IIII~.OQ<I;nI 'oj3)10,m11 ~[_ ..... I",*,

:U~_"""-""""'h""OIduu'" 5.f'rt;>." p<Ob<....aIO t'I..~ ..I<III.Ii<>";O_- .. ~ I.IIR'«I' do ~. ,.. """'" ""'<51W(('l1"'o"'l1
IUl<Iiml" ... _..._..._."'

1.u-.;.r_"_TGm~"""I

.l,MI!renio> "_""",""',,

mg;;e .... 1.,g~[0I'igr0QI

n. ~ od """ia""JCt_,
.~
..... ~

...... I~

_''''*'I o.,.._..
lo<IgjnaIl

~I

po

0\Ig<0:'T'

_

(R '...............

PO~

.L D.O. (J ~ • Ie .RO S 11:.' fJ 1;," '( " S.nnJJ J/cw (.,,_ .................l.moiUo-or,.,.,._ Ii ........ J.;J .........I_,.IID""' •. fEJlitl/' 1 ~rJlJ

-~~",,-,,~~ 1Q~-e.·OCII'~_
."' ....~t.I:!_ •

.....

...,..__-.........,.O<I "'_m~ ...._._~..........cl wOdI~'""""'I_-~~~/. ~_I·tto_' ....
'<11

~_

_'''IIII!IO' ..

c...~o ... ,_..,.." 1<1<1

.. _
...... "'" ,,_'"

.... o ..'.~_

ud_hdyYI9do""G

"'ICI~"'''''~

"' .......................

~OOU

4. 0.0.0 ~(J ....... ,_ ~

iii,.; If

.II E R DllrtH .. ""'<III ..... ,.,. ....... Ii"" ... ..,.J<r.:J" .NI ....... fflrri!I1 .. »
ft

........... dvI<W'I'V .. ~_.. .Obom'~. ~ 1<1_1,
~-... -.....oj'. 1f0"lt ..... na:t.on~

M..

c~

..-...

~OF""'" """"~'

.. '.

1IQC1:1......:_

toe....

poll.,." na ~......-UdoA""
................. ~IdIIIO..-o.,:'" ",.,..... ...... .~
.~

......,"" ... """ ..t...... do rJM t'i>« I~!" ..w e. .. I k"".......smo._.~_

..,~tvl1~
:2011

gooan.

0t':1:..:1".,.

.......,.II ~ ,011 .. ",

~"'" '"""" d<>Ol IOJal1 ~
... l:)Mir>aC: .. ~1" "''''' ... -.. 1_~~

,,~_ ~~

lICI

~.l"-b ~II"'
'" 2OIomll,

~""'"

__
Qodt~

U ~._

.t...e*...... lado ~~
U

~""*>!.'''''''''''''''''~OJ __
....... _ode

_

oda,. b<oj_
", .... _

~

....

'''''-'''

.......... ~

.. U

.... ,.,..,a,t.I

'_IQ ,"'_""~.•

..,.._.

OPC!.NS K! SUO U GORII lOU
Z~mJjisnoknjizni urcd Br, 045·~·DN·I1·mIll169

kuc:;I L ;q;ndl'!! 5 !,9 m2 i ostalc ueplodno <!.:c.rnliihc 1097 m2. Prcm a pcdaclma iz katastru posjcdnik nckrem ina
upisane u

6. 0 .. .0 .. GOI fJ GMIr::." t:I.. J..."1'R - XI 0

o...... ,omtm"'. "'-Rirw,_..,., ~
~_~"'_

Ii,..~ ~

SPIFU;" nihll~
.Ilj-...t. .... ""8i~'liIP ~ "

Na 051lGVU ,!Sol i C~. 67 Zukona 0 zcml jitni.m kn] igama FBiH (SI. novlne FBiH br, 19/03 i >4/04) Opcimk;,ud" Goraid!':! naiavljuje

U Goraid'l!, dana: 08. 06-.2·011.godtne

P.L..

br, 3.Sol/09 K.O. Gora::!:de

1, [e javno

...redu-

cl.

l1.SPOSTAVJ-JANJE • ZEMLJISNOKNJIZNOG ULOSKA
U zcrnJjisnoknii1nom proomc[U broj 045 ... 11aDNrll·OOO
169, ~u 7.:iII}njevu l:a'Vfio I=Iroo1J:lbfe:?B komun:il.ln~djelil~ lr.!OS1i ,.6_ M.AR T" d_o_o~ GQrddt;lo U l(l kl.i ic: [J'I)S-'t up:a t.:: l:l"

u:spo:smvljanI~ lc;:mlji~noknjiznog ulo~k:j]"Nekr~min~ za ko,e se U;Sj)I1:!iiU!J\' lj.a tllO~8k 1.] Ilis::! ne sou 11: P. L. b r . .3.5I /fJ9 K.O_ GOn!:lde J~ o~[Ja_l,~nc k.ll.O IL~_ 2268 zv. Sl:!!lT2I p~jaC::3;1o

~ee :2;:;1 kern u nal ue d jela I nosri n6- MA RT"!. d_(I.Q. Gorazdc.sa 1J1 dllela. PoJ.:ivaju:ge Ilea koic polilhl pravovlasnthva ili nekc drugc pra v 1;iI ne tim nekTJ:lnili~IT!:3 da~VQje pravo prijave u ro].::ii,J d o 60 dana ad dana nalave pcdecskom u dva pri.mjc:rk;a:~ da 110dnesu dOKiU~ Zi3 [0, U suptomom n Ii hcvo P!'a,10 neee hi ti '!Jze'(1) u ob~t.- rrilikortt 1IS,fXJ';i.W\rt~mliilnl:Jlkniiinog I,lloi'ka. Lica koja pnlafu pravo na tim nekrctuinama mogu naveden i mit na aalniev pr-oduzi U ea najman [e slledeci h 90 dlln .. , k:;.k,o bi im se dula rnoguct'lOSl da pTi~ve po ... bne ~ cil)kau. Uko,hko u produlcnorn roxu nil; 1JiiJii-r::di prijll.v.3!-,II zemlj is nokn ii :hi LJ:l za k ,cC 5C U:SPi1S·[:;], vi d na osnovu do o Lada prtba ~Ili~ni.h dClka~t!. :Sd ~e:.rt!l ri~!lJoknji"1nog ur,ed:ii: Edin HiiIli.lovic d ipl. pfilvnik

,_..,.,_.._,
~t
~U/~

"

"""'" "'-'''.-fr ~ ,,,1.

, ~....... _,_.._ .. .*"" ~

,. I l "'til I I "UlLLDt.'!J,_

'0:

• .-Ut/_.u.
til

_·<IJ-0 ..,,,
JilI1lJ,IIII'

I

1

.f'ml

J>n""""'$

,JilL. I,., .,

& <II .'x/r..pJJ u p.rJd. U. @6.~,II' 1.K".JIJ'I£,r.fN>l"'!moo • 11 uti ~')., &A1t .. t ~~ ,..,t. ..... ff"'},'rt.' ~,~ f I"" r.Jl,I"'lJI Jl~ UH..rtN hrru~i1J", l1l'i P >rr:>.",;","""
(Mild;J {'IT,,"um

ll.JII '"'' ,IJ~ k ' .. ",,*41 II rNlI"'1~ I(m, ~.",""~ ..tku '·,,,,,1.1I1,,(,lon.· I''''/'F j ..11m.1h

",«..twO' ,

OPCINSK! SUD U GORAZ.OU ~.m.tj i~nokniitnj und
Br, 045"~·DN·II·GDG Hill U Go.ra~dlJ) da[J,:;I=07. 00. 21lli. godtnc N a O£rJi)VU ~l. 63 j ';;'1.67 Zakonl! 01:t.~'mlji] ni n, knj i gam:3 FIl; H (SI. novinc FB; H 19/03 ; ,4/04) OpCin' i<i,ud " Gora7.du Ilili,p"l iuje

or~

USPOSTAVLJ ANJE ZEMLJISNOKNJIZNOG ULOSKA
prcdmc'u broj l6.8) flO zillujevu lmam!lvic Seada, sin .s.rul=Ill.k za lJ S-j)O:S[:;l vljan ,e 1..ltm lj ~,"nolt;n krclnim: Z~ kojc:::sc u:5]JoO.StOl.vliil ulol..-ak 29110) K.O. Gora;de n,

U ,"mlji~Doknjit"om

045"O·DN·II·(IOO
r\lije u LO~UI je po. ji.~iJ og U]~'k;9_ N e--upi:::;:'I.llc ~lJ IJ P.L koo H. 814/2 zv.

F\Mkuni"" po i _d, 49 Prcma jI<>m2 d:1.cirni:1 i.z &1.ClSUil posjedDlk nek:retnir.m. upis:Jfle 'IJ P..L 29 MJ:3. K.O. Go~~ Tl je Imanlo\·je- $ead! sin Ali.i~:sn til diiela. PO~,Vilj'L1 ~c !ICfL koj:J p'lJliJi:u ,provo vl;[l,~,ni1;Lva iii Dcko dr~ ugo :prnvo Ilil lim nckrcmi.nilma dil .s.-"I'oje pl':ilY'O prija ~~ u fok U od 60 dan ~ od diul I! n.a,a ye i'Od ne:s kom tl d .... ptja mjoCr,k~ i dl,l podl]ol,;~U: d,(J,~Z(" U:L t,Q.~ u. :;'U prOUlQm nj Lhovo pr:ilVO nct:e bid !lJZC[o :u obzir pdli.kom u:spos-rave ZC;r m! tj~noknji?:nog. uJ.olka. Lic~ koj:3 pol~l u "r~vo na \ i m Ilr:kn:l!1 igum a IlJ ogl,l [!I~vi:dtmi rok [Ill zahtjc:v produzi d za Dajman je sljcffi:l'!cih 90 alma! K:d::o bi im s.e dilla mogucrlC!Sl dg I'ribave !)OI re-bne dokau.. Ukolikg u produ~c:noJ1l wku rile" uslijed,"t prijl).\'~j Z4!mlji~noknjU:ni. 1Jj1IJll~_kCCi: C u~P"O~t:avit.i n~ osnovu do 5 L.util pribav Ijeni h dok:azt!.

"wrun "u""

povr;j_oc

.. "~ ""1:" I"'I:WOJdI_,~ .. ,,~' .", "" ",.,,111..,1_ JI f'di'~ '1.1J4.1111",NN/"t •• N"' .... ...t 11- 14 S<III ... :..0" "'-"<nlJOI.I}~ "'.,. " '''''"Jlm OJ, ''';'1 rrrtnJ'"n>.lpi"'tlIIJ't 11,/ul .. ,.. N1 ..... """"'" I IN. OJ; ]nV.Ij,~1 ('(lOU.VA' "<4 At Ul C£ .\'C ILl·w..ml ,\4 /J£OI:'CI \.-(If': f. "' .. ~ p"''''J .to d.t!Itl .... ~ i~ ,fW1k.t.,. ;.I ,. ~ .. "_Ju:Jd .rq.>DI"'~ij'", ,oJ 11f'• ...J IrI'JId!" • t/<Wt ::.0 ""Jot 1Ar..'~<!>II"rrl. .l1.f'1>I)"'''..vu, t~f'<4 "" "MIJI (I" ... Jr, !Io11:.,;tld~f'h!r~' 1!PIr>lII ,..,w~'"I:~.k~ I ,,~_jIt.: tlpc .. r"':&.. '" S (PO'" mtl ...tr'.A"_';' "d.:f}t. ,It ·okI· it! ~ puIo~11kp«JI lei,jgp/Mm. "~br"""...url f1iU.m.jilllllfdp.lir.;l"'u "' .... f"T""'l, "" .. A.. ...pQklj. ;.,.1' ..... ,....,.. :roA. ......... Atr.-.IIWJ "11""".-1. I'ixrIJlII~ " ,pW" Aofi .t "obJJ,,~11J.tt ,... I,omrilu- puW~/ ohpu:il tt birJ p" ,..,. ~ u' .... lIdd~. J. ... " 1/ 4I'kljl ""J'fll!>J ciJcn~ ~ , • (M "~lk JI'>&Ilf" ~, ..~ .fl"">/ "". d)l.1>oJtIJ,;1«J okprJlr Wfl ""rl<v_/l< Iif'. oNI .~.,.... fI"P.(~ JjcJtt'.DfII&<I .\......:P1"m~

''',"lJI

'''1''"''''''''''

,nt"" ..

.. I}tl .. ...;J'1.I1 J:uJ "iJ& .1pr__' btu.. j...-.wlJtl.roo ,,~pn ... -idp>.

,..,,,!It

us/tlJm..iI

A"P

..."rimJotJgJ'"
(

or,

o,n,e.n,

:Sdtcm!fi~noknjjlllo.s
Edi
[I

~red;]:

H:il.li.lovic~ dlpl. pr-avnik

1.ljl'i1,·,PII,<'JI""': #1I'.S,i ""wI/IM,I, "rI~!!fl ,k..:;.rl/' "

~'''''''':illffilf''II'fr. lI:"tI&d}II 6t !tid.~

to; w..'lf,,'tl'f lI6o_lsul'''''

til jIIJ,,,(;oJl>'

""'I""",,IIr~

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERilClJA BOSNE I HERCEGOVINE KIINTON SARIIJ~,VO OptlNSKl SUDU SARAJEVU
Broj: Q'J 65 M,I, OOl45G ~ M,I, SarajelJQ~ 2.1_01_20! t_gQdine OpCinski sud u SarnievuJsuucni sar.o.dni_k Amra Pi[ljo, u r r:!i~ HOj :';i t'o'al'i III ~iIt ljn ..Ccon I i'Ol:r',i!J il$-(:lll'Ol Lrt~" d. d. S:a:riljoCvo~ UI. K!Jrta S~hodtil br-14-1 Siirnjc\'Q, proti ...' lu1:cnog ~2clj~:mtCn"''' Skijaski klub, lli. Tirovi3 br. 3i4. Sartlje ...'O) .-adi dLl,g:tI:u i~nosu od 1_900)00 Kl\t! \!!!n'1.'oci!ite t dQIl LCIjll; d:l t1:i!. 21_01_20 11.l;odi nc i n~ OSlll)VU ~l:J n:a 34K .s.tllV 3. Znkon" -0 pa f'n ieDom FBi H ( 51. no ...inc broj 5 31Q~_ FBi H1 objl!vl,uje:
J

TuZe.oi je dUz.a.D l1lziLclju iSpJillili iznm od 1.900.00 KM SI! ~e lU.ms:k im Zg le:l.n im kg male ma :n e PQjed inatne iim~c kO'iko slij~i: iznosoo 1.600,00 KM]>OO:. ad Ol,03.2004.godln< "" doj_'S:Il"t"lIe~ -T1~ j;r.ri.o:) 00 3(0)00 K.hi P'!J~~I od 03_03-2004_&odinc pR d{)j.sp[~LE:J kao j da na_dCl~ru!.di. mu 1:l'O&o.w- pa.rnirnog pOSH.lP~ u i:mCl~ s!,! od I] 4~OO K~ l!I rokl!l od I:) d::l!1:3_ Pouka: Prnr:hl ovc presudc nije dopUSt~nii Za[b~J ;ali LUZcnl rlloZepodnjjeti prij'OOlog 7.;il POVLil[pamice u prijain~sllli'Li'e. Ob~v i e:~~a vm ~ tuien i d:Li ~~ dOSl:a.... pi Sm 1!r).:3 $:rt:! a! n± a obavtienom pro Lc:.kom rokii od 1,5 d:jUl;a~Qd d;an;a, I;)Ibja\'tjiva.nja ovog pismena u jedn'i m dn ~'Vn_~m Ilol,"in ilmil FB iH i na ogJI!S!loj plotj suds.

·n,

~""e

11~ ..'H

IU. tri}M lie ._tvhtlUlJ '_':: .. " "'~'TQcoIiIt!!l (.I"UI1, "NldplMuoj>J '''fI'_QI iW f"IIIJ.g la'" &qoa. f' .{ hjJt bc;p<N~~ .. bp!lrlllL' ,l.."..J<: 1At!/BI .. ""]I,<",,, '''''fl}.rJ Wb_t J11j7..., J."~kJ..:J ~f'lTJJ}IrI'" ... 1'.0,... ;lI·Itr.p<...r".,JI!lilrJ'l'l're... 1iU~ Ii 11Ji>unL II l'n..Jajll b<~"",,,c "IdJ ,.. Pill WI· ./0;; .I'IJ If! ... ·HOIJ.~"""', ullll_dP -.'r .. D6..KtqMC_I b!llJ:J k d,i\'n~ "J'li1rjtl ..~ jM..,rlf rrllll'il" " ",AM( I"" 4"-'1) I,.,,,..,,:rl '"'.,.'" "'-It I'" l:off8!tt/ .1411.

:. 0U'.I: ptJrr:JW}l!, ",,","..Jf1LI SlIwJq:IiIII1. """",,", prill ..""" ""pfioI~.u,,,UJJd ~ ~ I :,plr.JlIJ1"",,,,_..bstdJI flIl ~ t """,...? ,. .... 1I.I..Zit 'ud.rlJ .......... '£III ftIfJI<Titl .... " ...... /frIIl" fl;Jth' In I ".,... .. UOJ rPpi%f1n." .. r,,''_' ~) /1'1 Ifbr[""" ..... flrt_dj4 I.JiItm1 ocntJ.1d"" "~ JltpMlI A , g ... ,,(;;I\\! ,." .Ii/d/"'» I W""J rl~I/'~ g .. I>ilt i~ ....... ..... ""lcljJ.

""R~}dho""

u...

"""'"til''''''''' ~
sa.

ow:.nwt

,.,,,,,~Pt"

,.m..

_"'II

PRESUDU .zbog
propu~[s.nja~

g,~'n ,.,,.,.;;01.: ... ,,,,, "d"...rttl", "J.. .'1""'r,""'''' ......Ibo." ""'P .."W.d bf>0L '

,.,,",,'

,.,,,,,~jOI

,..rhd"~

m

STRUCNI SURilDNIK
An1!'a Pinio

D~el'l1l avaz, eel'l~ak, 9. junl/Jipanj 2011_

globus

(foM:APJ

UI

BOrba --

UN Sefovi crzava i vlada obiljezavaju prvi put

II

Najvise civilno priznanje u SAD za kancelarku

erMel medal)a slobode
Helmut Kol do sada je bio jedini njemacki politicar ko] je dobio takvo priznanje

AmeriCki predsiednik Barak Obarna (Barack) dodiielio ie njernacko] kancelarki Angeli Merkel medalju slobode, naivise arnericko ci v ilno p rizna nje koje se dod jelj u je osobama koje su d al eva)';" n doprinos am ericko] nacio nalnoj sigu rnosri imjru I,J sviieru, - Zeli m 0 odati priznan je izuzetnom lideru koj ije inspirirao milione ljudi sirorn svijew, ukljueujuCi i mene, Rijei: je 0 rnojoi prijareljici Angeli Merkel izi avio ie amerieki predsi ednik rokorn svecanog priiema u Biielo] ku6 koji je preksinoc organiziran u Cas! n]emacke kaneelarke,

ZaJedniclliinleresi
Kancelarka Merkel [e izjavila da Siediniene Drzave i Njemacka dijele isre vri j ed nos ri: "demokratija i slobcda, vladavina zakona i univerzalnost Iiudskih prava". Me.rkel [e istaknula nekoliko podrucja zajednickog interesa

i saradnje, ukljucujuci mi ran i stab ilan A tganista n, spree" van ie Iran a d a se dokopa nuklearnog oruzj a, ri den je glo balne ekonornske krize i podrska, kako ie rekla, "borbi za slobodu" u sievernoi Africi, ma je rekao da ie njemacko upucivanje dodatnih resursa i osoblja u Afganisran omogucilo drugirn Clanie£!:· rna NATO saveza da pojacaj u sud jelov a nie u I ibij· skoi misiii.prenosi VoA.

Zaslilnik. prava
Americki predsjednik je izj avio da j e Merkel usia u poIitiku i bila prva zena poriieklom iz ISIOI:ne Njemacke koia je postala lider ujedinieae Njemaeke, prvazena kancelar u hisroriji zemlje kao i elokven mi zastitnik ljudsk ih prava i Ij udskog dosto-

I Iran lema

Angela Merkel je izjavila cia ovo priznanie predstavlja simbol dobrih njernacko-ameriCkih partnerskih odnosa Helmut Ko1(Kohl)do sada je bio jedini niemacki poli nCar koii iedobio takvo priznanie, Obarna ie s Merkel razgovarao i I) aktuelno] simaciji u Libiii. 00 ie kazao da je samo "pitanje vremena" kad a ee .Muamer Gad af n apusti Ii v las t. N jem aeka ne p odrzava operaciie NATO-a u Libiji, medunm, predsjednik Oba-

j anstva sirom svii eta,

(Od dop;sm·kl1 "AvaZl1n ii: Njujorka)

Duznicka kriza
A meri Cki p reds] edn i k i
kancelarka Merkel takoder

su u Bij e10j kuci vo d ili razgo vore 0 sirokom sp ektru pitanja - od ekoncrnske polirike do Afganisrana i rnirovn og process na Sredniem isroku,

Dvo j e c~loika s10:1i10 se, takoder, da iranski nuklearni program i dali e predstavlja ozbiljnu zabr"i-

nutost i da [OJ zernlji prijere do d. toe sankcij e ukoliko nastavi ignorirali svoje med unarodn e oba veze ..

Pos tign u ( je i s p orazu m da se evropska duzoiCka kriza mora ogranieiri;« razgovo ri su vodeni i0 po drsci poliuckim i ekonomskim reforma rna 0 a. Srednj em is 10k u, u sjevernoj Afrid, posebnoTunisu iEgipru.

Sastanak Generalne skupstine UN-a, "na visokoj razini n, pos vecen borb i protiv AIDS-a, kako su tai mini samit aazvali u UN-u, aa kome se odS. do 10. iuna okupliaiu sefovi drzava i vlada, obiliesit ee po prvi p u ~i jed an znaca] an datum - 30 godina otkad se svijet

suocio s prvim slucajevima ove opake bol es ti. Dead pa do danas globalno znanie 0 sidi je enormno uvecano, neke predrasude su gOtOVO eliminirane, ali stigmatizacija 0 [_OJ bolesti jOg je prisutna u mnogim sredinama,

govora aa pitanje kako pojeftiniri terapiju medikamentnu

u kljucuju

Problem terapiie o lim prcblemirna,
6 trazenje

koja se posljedn iihgod ina pokazala efikasnorn u Iiicceni u AIDS-a i ucini[i je dostupnom svima koji je trebaju - rri dana ce se raspravljati u N jujorku. Ovom prilikorn u UN-u se obiljezava i 1O. gcdisniica od historiiskog
DOg

Specijal-

od-

"predSjedniliOU Dian"
U UN-u ce bit! pIedslavljen poseban americki "P redsj edn ikov plan H PEPFAR(U.S. President's Emergency Plan fOf AIDS Relief - PEPFAR), koji ce zajedno s prijas.njim pia· Ol)m akdje iz Ujedinjenih naroda • UNAIDS·l)m Ie drugim sv jetskim parto e~ rima bid po!!ajviS. usmje~ reo ka prevenciji prenose!lja AIDS viru.sa s majke na djecu. Ocekuje se da SAD osigurajn dodatoa dolarska sredSlv" kako bi novi pi an zazi v io; cifra se za sada ne spomi!lje.

zasjedanja Generalne skupstine UN -a, koia je dovela do usvajania "deklaracije obaveza" 0 globalnoj borbi protiv HIV/AIDS epidemije.

Tri decenije
Ocekuje se cia drhve Clanice UN -3 ovaj pUt usyoje novu deklaracij u koja bi ih obayezala i na nove akcij e u borbi proriY ave opake bo1esri. Sarno u

UhaOSenO140 orioadniHa maliiaiHOg Hlanandrangela
Dva siena jueeT su nasmrt izga2ila jednog ifuvjeka u Misoru, gradu na jugu Indi.je, ~aopcile su lokalne vlasti. Slooovi su uju tro utili u grad; d iv ljaJ i oko tI; sata, pregazivsi 55-godisnjeg oovjek'<l koji je izas..o iz k u ce d. vim s ta. se desava. §umari i zaposlew u z{loloSkom vrtu uspjeli su uspavati slo!love kako bi ill sigumo vratili u i:!ivlji· nu. U rlldiji svake godi.ne swulle liudi izgube zivot u napadima divljih zviieri koje ponekad ula.ze u graclove u pon-azi za hranom. Vise od 140 p'-;padoika zlogJas!!og hlabrijskog kiana Nd!"angeta prived~o je u opseZnoj policijs.koj operacij'i proriv Ilripadnika ma.fije nazvl)noj "Minotauro",. saznaje se iz policijskih izva ra i ru :tiJas u Tori!! u. Oko 1.300 hrabinjem ncestvuje u toj operaciji koja se provodi u Tori!lu, Mi-

Akcija policije sirom Italije

tva

lan u i Moden i.na sjeveru ze· mlje Ie region u Kalab,i je na jugu. U saradnji sa specijal· !lim odjeijenjem ~a bor,bu protiv mafije u Tori!lu to· kom operaci je s u izvrkni braj!l i preIIes;. Poli cija je privela uglavnom lokalne politiCale koje sllmnjiCi za udruzivanje s mafijaskim

grupama, rrgavi!l u nar ko ti· cim-a, oele~lno !l05enje oruzjai pranje novGa. Istri~ je Iraj ala c~tiIi godj!le. Zaplijenjena jeiimovi.na u vrijedoosri od oko 70 miliooaeura> Medu .zaplijenjenom :imovinom su stanovi, vi.le, place"i, manja p.reduze6a iracun.i u bankam il.

lobus

o n~vni' avaz, cetvrtak,
9, junilllpanj 2011.

27

uzarena atmosfera u Tursko] pred izbore

znacajan-datum

AIDS-a

mOlotoulleul BOBtel1I demoBratlla De Idu u ·stu tau
Turski premier krifizirao [e nezavisnog kandidata kojeg podrzava prokurdska stranka nakon racije 11 njegovimkancelarijama
zirae nezavisnog kaadida ta
u Istanbulu Siri ia Surei a a ndera (Sirri Sureyy Onder) nakon !l EO je polici ja u jednom od ureda koie koriste njegovi saradnici pronasla 32 Mole IOV I[eva koktela, - Oso ba ko j a koris ti ove urede p red izbore govori, gdje god ide, pod okriljern if rve 0 miru, slob 0 di, demokra ti ji j vla da via i pra va, A sta s tim Molotovljevirn kokle1ima?Gdje ceonigorjeri, koga ce s njirna zapaliIi? Hocere Ii dcnijeti rnir na ovai nacin- pitao je Redsep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) u 0 braca n j u biracima u Adimanu, u iugoistocnoj Anatoliji Turski premiier ie kriti-

ilel

Globalno znanie 0 sidi enormno ie uvecano, neke predrasude su gotovo elirninirane, ali stigmatizacija 0 toj bolesti iDS je prisutna u mnogim sredinama

Eser
Eser [e urnrla u decembru od opeklina koje je pretrpjela U okrobru 2010., kada je Molotovliev koktel bac· en naautobus s koieg se u rom trenutku pokusa vala iskrca ti, Clanovi zabraniene Kurdistanske radnieke stranke, iii PKK, bili su kri vi za napad, ovih dana u UN -u, mnogo toga pocelo stavljari pod konrrclu, uglavriom u bogatirn industriiskim zemljama Zapada, No, zernlje u razvoju ios se bore s negati vni m trendovima, pa je zbog 10ga ovaj put u Njujorku naglasak stavljen na "globaln u podielu zajednicke odgovornosri" u zausta vljanju sirenja epidernije. Ova] samit u Niuiorku bit ce mjesto na kome ce Obamina administracija obznaniti svoj "rnulrimiIionski i visegodisn] i finansiiski paket". Tal Iinansijski paker ce se pridcdati Globalnorn fondu za borbu protiv AIDS-a, najavljerio ie 1.1 posebnorn saopcenju iz Misiie SAD u UN-u, u Njuiorku. ErolA VDOVIC

Erdo",,: Slucaj "Eser" Ireb" biti pOllka Onder, inrelektualac i filmski rediteli, kandidirao se samosralno za parlament, ali ga podrzava prokurdska partija MiridemokraujailiBDPblok. Ovaj kandidar za is tanb ulsk u drug u regi j u ra koder ie poznat i po svoiim novinskim kolumnama koje je pisao za "BirGun" te "Radikal and Ozgur Gundem". An ti reroristicka policij a pretresla ie Onderove izborne kancelariie ipriiavila 32 Moletovljeva kokteia pripremljena

za neposredn u upotrebu, - Gdje ie to BOP dobila vlast?Teroris!icka organizacija - komentirao ie Erdoan, dodajuci da ne moze biri toleranran prerna onimakoji koriste nasilje protiv neduznih ljudi. . Kako cere staviti Molotovljeve koktelei demokrariju u istu tavu? Nece Ii Serap (Eser), dievojka koja ie izgorjela u aurobusu u Isranbulu, biti pouka za vas>, porucio ieturski premijer.

Orkako ie DzordZ Bus (George W. Bush), bivsi predsiednik SAD,lansirao (2003.) plan podrske borbi protiv A1DS-a na svim rneridiianima, UI arnericka porpora ostala ie bipartijska, u~ivaj uci podrsk u ; dernokrata i republikanaca. 1.1 americkom Kongresu kao milo koje drugo pitanje na arnericko] politicko] pozorn ic i. To se vidi za vriieme ovog samita u UN-1.I i to ie Afriei, Aziji, ali i u istccno] Evropi A IDS j e vee odnio na deserine miliona zi VOC3. Pri ie 30 godina epi dem ioloska slika svijeta na pocetku borbe proI1V AIDS-a bila Ie sasvi m

oaosto mnogi pozdravlia[u kao americko liderstvo ko]e je U ovo] oblasti dobro doslo, Vi~e od 6 miliona Ijudi sirom sviieta, ponajvise onih 8 niskim ili srednjim primanjima, prima pornoc u ckviru PE.PFAR prograrna, dok oko 3,8·miliona sirocadl, ci j i SU 1"0direlji urnrli od AIDS-a, uglavnom u Africi, takoder uziva ovu vrstu finansijske podrske, drugacija, Prekretnica se dogod ila upravo 200 L,. kada se, uz nove preventivne mjere i novu rerapiju, "nakcn 20 gcdina uceni a vaznih lekcija'·, kako se 10 govori

Gubici evropskih poljoprivrednika zbog eserihiie koli

Velik ipro izvodaCi voca i pOVIca Spaniia, Italija i Francuska zah ri j eval i s u na krilIlom sas tan ku u L u bemburgu, lju[i .zbog ogromnih gubiraka koje ape n3kon slOieu Njemackoj izbi· ]a zaraze bakterijom de· rillija koli, nadoknade za svoje poljoprivrecinike. Komesar za poli9privredu EU Dacian Colos (Dadan Ciolos) nudio ie n3

armeriE dObilce u~se Od 150miliOna eura, Odilele
pocelku skupa 150 miliona eura kompenzacija., sto su miniSlri poljoprivrede Claoiea EU listom odbili, isLieu':i da farmeri U niie m~nU{J!O gube po417 miliona eu ra sedmicllo, prenio je AP. Colos je po!Orn ponudio vece kompemacije eiji bi iznos rrebao b iIi pozna I ovill
dana, a bile bi isplacene far-

merima wkom juna.

Cij en avoca i pov rca u EU opaJa ie za dvije rreCine i proizvodi se ITenutno ne moguplasirati u Evropi. Njemacka je ovom prilikom opomenUE3 da vise ne iscupa u javoost s preu.ranjenim i netaenim zakljuccima o izvoru zaraze, jer rime unosi saah medu Slanov· nis IVO, a pro izvodaCima voca i ponca nanos iogro mneslele.

2.8

C""""'.i"_,"ll,

Dnevni avaz

flOUlJoCUO._Nt 11I_00Wft

....w4

I HeIlaClO¥l!U.

~

z.' d".!

"""

&Iu!I!u


_M\IiI'~ Oil' '_,AIm
~.~.~

fUJVtA_
1 i. nlu
]\III. 1~1;i

_00VI'I.0,
~ ILuIl.!£ ,nlft&:. .I\~-':'III, ~,.:It ~_

•.< '.~.-...... '... .-. _
,.. flo> dIftrl'<l 8l.N

oglasi

ehQ•..d<'_

J/I'_"""_'_"",-,

~_1ioilI

.t.:IClI,.
JltJLI

il!JIIIIIo:II~" I~~'!II/U'" ." ...... DI..; ,1MI bmt i ,til iiJ'u..... lI.hIIIIIii

"lQ."

T'~

~ ...

-~

,",-U. II

• F_r""""lr

ro'=''''11 ... \~ h

~WI.I.: j

1.tJ~ .h.lM...

ill

~~ ~Hc

"""~
DIIUITI'I"

~",ed_

02.01QJtJVH
0' 01 u.fS..O 1 07 06.2011.

II. r~1IIIIIII

.l.'\'IIt'i'I!!J

..,.d!iIH'h

' drh

I.,

t.hI,..,....,.

h.OX"':I~

{.r,ij!i..: 1IIifI-,.u

1"'IIo.r

.

OL

'ii."

iJili 'tI1""IIl'''

u.,....!~ L.~
...

....

,1rI,1III.

ir.'....

~l.. SI"'II;..Id u.rMI'~
(..ni!~tilll

~i'i.",".

II..
l,tnt!!)

~·I
~.HIita. · •• • bd.h .. lli;ndwat ..t.tL!ii!' tn..ii,

kIU t.....-liIit

u ,haJ~!:.' lmu FII!l,..-... -

~"'''J

I bld.rw-.....

-I ,1"". ~.r.~ ...... Ib.
~I' I.JNjI~t

"'' .iill
G~,

f1a 0'","'" ~lana 20, sla. (2) Ia~k. a) i tl",a 27 •. stav (~) Z.kona u 1,,,,lm preOu,e,lma " Br~~o dlslriktu 81" (,,slulbenl gl,,"lk Brtko dislrikta sosn i He"",go~""' bmi: 1,w6, >I~7,19/07, I/llS i 241M) a" vel! CIana 5, SlaY (1) I Clana 14, laGIol a) PraYl" lni'. 0 upolljM.ju' u JP .K~mun;lno BIt~O· d.o.o. BJtko dislrikla BiH llIoj: 1·5S-09774·4/1 0 Od 27.00.201 O. gMine, Komi· sli' za "poSljavani< r asp i sui.

o

J;Qt"e

,kT'I-"w.....r

,.,1....,.1.1 .....
p;l' ........

i-.

JAVNIKONKURS
za prijem lapc sJenilta
'1:1'

'radii i' Ij~ncs

j)1h_JilllII, IHftWI lUi

~ii! 'III.. ..-tJ:tpJ~..UI

Ji.!rlll

niI"~
ill

III 1 :1 • g~~ Il\ "'1 tL--"
tlJ..=:I 10'.... , .... '\'1: ;Ldkni
11.1

mj,nbt

(L.J!O ..
'"

III"JI,I,'U,' ""IL,L'!O,~
1.1'

I,NA INEQOBfPENll

VB I.!EM E II ,If KOMIINAI NO BR¢KO" 0 Q 0 BS¢KO DJSIBIKTA til"'

l..'

"1'

.1a.1~

lm;:-

:rUki"'~~
~~I!I'_~'1

t

~

1. A~minl'lr.lor
1.1. Opi~ ~ad!l 09 rnjr.s1a,~ -Vool: int,rnl 'pmlok.1 I ar hillu RJ:Ob"8zan.je da p",nal" propls, Iz nb!a,U upral'llOll postup!;a, k,me8Iar1l,kOll iPoslo,,"]a I drugih ~ropisa i, cemena aomi"is~all"'ih po,lo,a: Odgmroran '" za 'retoni,d.kum""ala unetar FlJ i pr.~ ~'Savani' l'llll: Prirnj'· njule u pra~sl s.a,remen. Krelania" oblaSU a~mlnistra!ivn!h poslo'a I koresl)OndenGije,Oi»,lj; s,e a<lmini.lIati"e poslo,e za pool",", RJ (na iZladi poiedi",,~nih ak.la. dopfsa, lotokopiranje ild,) t.2 .. Mi.nimalnILFSifo\lt · Struc na 'Pie ma : SSS - IV slspen dlU!lYellllWlBhnicl;og • Ra.dno ;,,",100: 6 (!es! I mjOSll,j na i•.tim IIIlslo,ima

LlIl-&'_""Ik.:: Pm,.I

......

,mlera

1. 3, Po",nl - Nap",dni nlvo kori!""la ratunam • OoliCilo pooznavanje eng!es~"ll • Sp';ol"'O'1 ~oslo"ag kom.nIGiranj3 · Pam.,anj" daktiloira~i< i poo,(a,oo 1ro""POO8IlCii'

",ro\lt

i'~1<a

1.4, B'ollzvrSll,ea:

1 (iodan) OJ)Sle uSlove z, <osni,a"le "ldno~ C>dnoS;):

Prm ,~rij.we"" Ko"kurs ;rnaju I<andid3~ koji pored navedenih "SiOVa ;SP"njMiI< a) dai,drl;,II,nln BiH bid. j" ~n.li'l"" c) ca je ldra's\veno clJda S8pro~V ni'i" sposotlan (saOlO !<andidlli ne ,odl kril/ic"i postupak.

ko~budu primli~.i dosla,~ail< "'ie'enje

0 '~ra,s"enoj

sp~o()noSli).

~...... 1JL1Il
_iii: •

~""'RI' ,.

p:6'o ~
I 1 h.,"'tllKJn'lll'lo!r,;

tl...,;,(I'I!I.M1I 1~.I""IJ~n... ",lll, IfI.l'!.oIl1 ~11~.f ~,' 1. __ .1ul"'n ....jio!Ui IhMUlYJII IIIIf IL.,.J ~.
jiMI~!I'IIII:'!.III'" ........

.1.11,....,
·.,tIr,iJ'
1IiiIiI1~,,". ."111"-1

CIp."IrI.-rrl· "!!!!~"'''I(

bW~
l'\l!.iI~

..... u~II~~

L[T~'~ I ld"l.II ,W:ia;,"tIIOI .t... d... :r.J~IFI ""It.".-:~ .... "alii N'"
I __ kall; lo-.'LII-RJl ... ~11I!'

Jur:"-"

.l\_1U'1J",,~~~lmii

"hrnJL.II

'"..::

~

~,"I

pt1lt1!lli~ I'niII ~;;,~

1lI..~

....

-.aml-.n.-,-

od ~
h,"" .. ,~ (11&1 .....

[l1lo

"~(K

Uill!!ii"l!i. In'llaij;n~,u

n

't.-.nlli"'.'

:F~t"lM'rl-

Bitt. ......._ ,1=0.." '1"'" , ••

~"",.

·h Iw ~.Yi_)ifb;.nd

..i'.lII~h. ill 1II.1!!",!IIIiPns bpi .. ~. d:nouc "'Ef'iIW .... DI drln-1'\1I

~lMIiiu"'~ hn
'ii,h.:ttHI I ... M\j, ....

U> ~"ja .... kandidati. dutan 00'1,,111 kopij' dO~Dm""m !<o,m '~dO~"Uju l'pun]erHl'l op!r~ minlm,'nlh I posebnlh ",10\1'. a) ul'l<"'"I' 0 df1av!ja","u; b) dipl.m" 0 zam,noi SJ(olskoi 'p",mi iij ~rugi <IOl<umenl (LNjerenle, poolYrda, svi,dotans\vu lor,). <a di~lom. ,oi' su SI,e"", U Inoslt"11$1W n'k~n ~6.04 .1992. 90<1100I)Olfflbna n..,rrtlikaclj,: 'i u'j",enj8 iii poolYrdu 0 trazsncrn radnnm iskusMI: eI) :,"pijli racne Iolp!ke e) pOlVld" u'lo"nl' .s ,nlmOlU O1lidrugl dokumenti kao d~Icaz·~ l,punlavi!I1!iJ p~se!ll!lh u,lov •.

Ie

I ;Jbf:;I.IH .. WI"IIJ.JII ia t1jJ-f.i'l "' ....... ~ I~ o\..~11 1. ~ 6.

II1II tI III .&trill ltd III..uIilll ~ 0 .... d jt..-tJ... II '.r.IIIJ.II~'" tU , .....:. I p:1IIIII;.iII-t'lh i!r.tLIP'II..A ~1'nl.Un.&

II.!

,uwlm

II.,....." .........
, ... ~ ,.

u6Br'llllkl .. 'III ... It .......1'OIIIr,;'I) U-'_~, 1."'ol.Iiudo "'II1r.dbg"UIllft{n.rn;;;;nr.lllLalC ("(II, ......~ ~WII ..... \~tU. , .. t!'l'h"1!Iii 1IiIIi!!!lhH l~ ..~ Jr~"
"',,"g ... '" IJI ~

11'iII

_YI

'1~~'1:

Kj)n~"rJ je OMl",n Od 01.06.2011. ~o16.0o.2011. gollin., Zafnleresovani kandiilatl PlOg" ~re",eti Prija,. I). !;Onkuf1l u pro,lOr. I],rna lP .KomuoaJno B't~o' d.o.o. H,lko dl,UIIa BIH. ul. Students,," bl(li: 13. Brtio) , k,"',el,ol' bm] 1. III na web adresl .bi Pliia,e se mOJ'ju ,,"Slavili "'jkas"ije <10 l'b.n6.2011. ~olline ~o 15:00 tasova p"lem 1l~~le iIi lio"" oa ad res" JP .Komunaino Bltko' d.o.o. Hrtko <l1sU1k1aBiH. ul. Stud,m,ka bfO]13.

www knmnnaloQ

thl;rl,rn.,.

,~I __~""Jn •• I~u. .. I :1 hi....ui,r :t.: if"," 1,.....0'" ~t
"',1Ih _ ...... drb~ u'
1IJIiI • .,j.pio.....

_J.

'II...!

"~!Jn;;3
\r;.,

~I'!II!I

,......

iii'"

~

.. ~g
,

iii,.,.

'Iii

~~,UJQil.U, III

q.

~~g.,
II!!!,~"'"

~I.J"

'LaII' n;" o

OO$\av!ienado'umentacijane~ ~e Vla&au, Oo,umenti 0 ispuniavaniu ODllih "Sl'o', ne mC>gubili StaJl~ od 6 (Sesl) mje,eCi. Ne· tIIagoVIBmen,. n"azumlll," Di n'pOlpU"'prlj3" not, s. razmauaU. S"" Informa'[I' u "",I konlwrs, molele tlobill " SI.IIl[ " "pSlei bd'.I'Skl> 1IIl,1.,enabroj: 217·2S5.IO~al2Q, PREDSJEDNIK .... o J
..

I {.. ~~

KOMISIJf 1l11l1POSWAVANJE Mf Admir Nuko,io, dlpl, 0'30

....r..

IP4Ji,OWIPIru 06IIu0 Olr-.lOl,_ DJ IJ(I lOll ................ ~}o'

.rn • ....-...

n~
...

... ~r
__

..

0. Do.

~

,bI-q

~J'IIII

lid

RQ4.II....'II'Ifi ,,"""l.IlHi'~, NIlCllnnu.t.~'
I'V~~PDY".U~II!

~"~'~"'pI~lh 'NIIIL ..... ll~ .. 'lM.U ...h
IMJ!III'~P'~.t~"'.1

• ~ ...

.joL"",'''''
LI~-.od.JI.;yiiilllll;ld"""c:~~IU·iIII!IIl!iI-

.....,i<'~

_.,.j,a-.,
1
1"Ii~ II~U

~k.Ii....

~IrftIII'U"""'I.,.,...,~
tIW'.1
..

,.~ ..bl,rnlh_"""'_
.....,..,uar4CllV
.... _ ... ij _ .., ..~ ,.~

'"'CU.,

~I

VOl'tI.
1.!'..UI~t..'I

Ii

U"_"

.....

~~

'''t 'i'CI~~pf.rma1

k..I

.,

!~..i' ....

"''''tIC ..liIdnQI ........., Odl 10.c0
bil"'~_C.W.~,
...

JJ.QQ

~~}''''''''I
upl w:pVif
.. rwt.i'~~

f.JIl4!lIIiIII

.....,

I~' .. ~

"N~
.........

I ................. ..h'.....I" oloI)oom'

....

",,""I

illil .. j~"""""'04 00 lCII"'-li1'i'ftli MI"I!PI( .... ~ I ~ '" ~Cl"',
.._ ~JI ......

.1.........

[fT~""'I' ..I"I'JU'II!:"~""'~'~II'a.

1.<11'.I,I1II"--.... ..

~~~

1II'lhivMIwlQ
1t_~oIi;i)UIII'Ut.III,

...._...

Yn'.ki(JP'""'''~U''",''
....,.~'iIIof4I,..~~~I~~I.QlIil~M,~~

_
~

--"""" ...
6f1l'll'i!6~"

"'II'IiIIiII"'"

~IMJ,..... ..""al..-~"~I
~~.O<

"",bvd..I~,,""""
IV

NlUiCI:L.O.t. ...... ftl."."..I!

III~" .• ~.....
v
VI

1I~.1IIi

~l

....:1

....

~1"!-II"""'.liIItw~

......rGlJLiII,i'IiIIJ

...,..,....,.,.

~fIir

M

po«~L

~

I ~l

1If1lllj.

p .., ......

.."

"-I

bl

~t'IiIICNUd-"",. :Hc:'IUIC
VI'

lODlIUt.I

2DOO)KM

1

I..

O~1.I,/1t
.... oN

~

~NJ( ,,._~ l",-"

LlifflarUf

'illpill~~r~
1'!IIIU1'iCtI'it

oglasi

VRUIi"'E I$'PUNUiHO ICVAUr£TQ'" I (111:14 M. HI O","j.l~j d J~ _jOnj. dol' I> P_ltOM!m<O, IIJ do do<'1CHlt.~''''' r><><I_ oIIl,1!<u l!'JII.dll Iho IoIHlDni<D, ,novo 508 SOl 1'<Oj0", "tetlonco,Ol'r'l I I>armonllom 'u~;ln t. 110 ,. O!II~Ole IIOS"'bno, liB. 0 ncwon'l 508 KIne],. bid .... bttl..a ....lcrttlln09 P."'9t"I'I 110",,"1_'0 J

"*"ae,o\

PEUGEOT

SOB

QlfI'IR"'lNIUVO~N!1i I '1)IfT.'.U«1I PflI(I.'O'I' P,II(II%\IOI);I, lA 1,1-4, II IIMONT SJII!:IJIYO:. 01 .... 0010 ~.rg Ill, 104 on III' 'O~, 100 OJ) "9 Cl96 'OyLAlnHI PIUG.orr PAII'TN'I"" S,AIU..i'l"O, LO'KO:U '!i!! l~S lUZu.. ,HLO 0,J5 l'iO l60 IAN'. U.lKA, Y~RANO 'M0101l5 OSI W(J 0(4'1 MOSTAIII GIIOA\ffO 056 Jo(' I<IS '.11 UIN.: AHIt ." 055 ]SS 010 • ,.II(!CO, AU1Q·IN 0<19 105 1)0· 'MOORIt.\, NO\I'OPIIO 051 1:10 Dl • 0010", NOVOPROM 05) 1Ol ......• 11101.0.(, • GOIIl( 0)7 119 1 ..

J

E

STErNO

ZA

ZDRAVLJE

30
NEVJEROVATNO Najskrtiji milioner na svijetu

Dnevni aV31, ¢elV~ak. 9. jUIli/lipanj 2011.

ki 0sk

~wrnoo~[ill~ [ID[ID~J(ID
OO(ffi)~

Fulco v plakatbrzQ je sklon/en

~®rn

naliUliO se Da djeUOiMU ZbOO DObaCaia
~
Greg A. Fule (Fultz) na bizaran se nacin odlucio osveriti bivso] djevojci jer je ona pobacila niihovo zajednicko dijete, Plano je 1.300 dola ra za veliki p laka L na au10PlliU II Novom Meksiku, - avo bi bila forografija meg dvomjesecnog djeteta da ga njegova maika nije odlucila ubiti- napisao ie, N a plakaru je njegova fotografija na kojoi drzi zaOdlukorn suda spomi pla-

Osveta putem plakata

tarnn jen U si I ueru be be. Ali djevojka Nani Lorens (Lawrence) uzvratila je protivruzborn zbcg uznemiravania i povrede privatnosti i njeni advckati tvrde da je zap ravo imala spon Ian i p abaca].

Ed Vedbus (Wedbush, 78) vozi razdrndani "lincoln" iz 1992. godine, 2eIlli mu priprema sendviee za rucak, a krov kuce u koio] stanujepun ierupa. To nebibilo cudno da niie rijec 0 jednom od najbogatijih muskaraca u SAD i vierovamo iednom od najveeih skrtaca na svijeru, Vedbus je vlasnik investicione kompanije "Wedbilsb" u Los Aridelesu, osnovane 1955. gowne, koia upravlia bogatsrvorn klijenata vriiednim 15 rniliiardi dolara, U d vadesetosprarno j zgradi koj a se nalazi u n jegovom v lasnistvu zaposleno [e 1.000 liu" di. Vedbusovo privatno 00garstvo procjenjuje se I1a I1l1.i-

katjeubrzomaknursceste, " Ne warn kako ie dijete umrlo, ali s vakako se radilo 0 pobaraju i srna tram dasarn duzan sp ri jeei Ii d a se ism dogodi nekom drugom - kazao jeGreg.

Spec
• Liekar [e pronasao u usima 16·gpdiilnje tinei dZerke s Tajvana rrideser mrava TinejdZerka se eesro Zalila da je svrbe usi, sve dok iedan oddanova njene porodice niie prirniietio rnrava Nakon hitnog odlaska ljekaru otkriveno je da djevojcicaima mraveu usima, Liekari vieruiu da ieuzrok tolikom broi II rnra va u usima taj SIOona ces10jede lefe6 I1a kreveru,

manie 150 miltona dolara, ali on nema obica] rrositi novaestay koji niegovi klijenti itekako cijene ier sraatraju da je njihov novae siguran kod njega, On ne pravi dugove, a ul aie sa rao novae koi i zais III imaurukama, Uprkos bogatsrvu, Vedbus ne zeli rasipati novae ni na maj store, Z bog toga se s vrernena na vrijerne sam popenje na krov svojekuce da bi zatvorio rupe, Kornsije iz ormjene cervrti u koioi se nalazi njegova oronula kuca prijavile su ga ier smatraj II da "rusevina ~ u kojo] ~ivi kvari ugled njihovog kraja, Nakon proviere na lieu mjesta grad Los Andeles podnio je nii b u pro ti v b ogatasa,

kiosk

Dnevni avaz, ~elvrtak, 9. junViipanj 2011.

31

SUDBINE Amri Mohd Samat podlegao i.nfekcijama

ro cou)e s 0018 Iue
Ostao je nepokretan nakon 5tO je pao s motocikla 1986. godine
NEWS

Uskoro u prodaji

"YA'fJOOf.

Arnri Mohd Samat( 45) iz Singapura, ko]i irna sarno pola rijela, umro je u srijedu navecer u snu od upalepluca. Ljekari su Arnriju odstranili donii dio tijela 2007. godina jer je irnao brojne infekcije nakon godina sjedenja u invalidskirn kolicirna, Ostao je nepckre can nakon :l ro ie pao s me tocikla 1986. godine. Njegova zarucnica Ros ispricala ie da ici [e Arnr i u apr iIu kupio buket cvij eca i zaprosio ie . • Bio je sladakl Uvijek je pcmagao ljudima, bio je dobar coviek, Bez obzira na bolest, bio je uvijek pozitivan rekla je Ros. Par se upoznao u vjers ko] skoli priie 16 godina, Izgubili su konrakr nakon mature, ali su se ponovo sreli prije dvijegodine, Z apoceli s u vezu i plan i· rali vjencanje, Ali Amrijevo stanje se zakornpliciralo zbcg rana od lezania. Ipak, Ros se i dalje Zeliela udati za njega, ali Amri viseniiezelio razgovarati 0 lome. Posljednji putsu sevidjeli cetiri dna

Amri je p/,mirao vjef/callje s Ros prije nego SIO ie umro. " Izgledao ie normalno i bio ie dobre volie, kao in ace. S talno se mol im placem zbog njega - rekla je Ros,

Proizuode uioO Da balKOnima
Prosle godine je proizvedeno 1.300 boca "rozea"

Novi hobl u Londonu

RADON PLAZA
o
T L

[Zliilt.]
S tanovn iei Lon don" na balkonima i u vnovima svojih dornova uzgajaiu grosde kako bi proizveli "urbane vino". Prije celiri godine Ricard Sarp (Ric b ard Sharp) bio je na odmoru u Franeuskoj i odusevio se dub om zajednistva koji imaju stanovnici malih francuskih sela u vrijeme berbegrozda, To ga je navein da se zapi ta b iii ism rnogli napraviti iu Britaniii. - Puno ljudi u Londonu gaji vinovu 10Zll, ali ne zpa sta ce s grozdern - rekao je Sarp j dodao da je zbog raga dao oglas II novinama u kojern ie zatrazio presu za prav I e jenj vina i trazio od domacih uzgaji vaca da doprinesu projek rn. Oglas ie dozivio uspieh i tako je osnovana kornpanija "Urbano vino", U pocetku je

proizvedeno same 20 boca "rozea", da bi kasniie grozde po eel i uzgaj a ti u vrto vim a sirom Loudona. Oko tOO uzgajivaca groida radi za "Urbano vino", Svakorn od njih godisnje bude isplaceno 140 eura, a dobivaju i

sest boca "rozea" S personaliziranim naljepnicama. Ostatak vina prodaje se p urem interneIII iuspeciialnim radnjarna vinau Londonu, Prosle godine [e, naprimjer, od 1,S tona grolda proizvedeno 1.300 b oca "rozea" .

umro naMOnSIOSD ga liUDg ZaMDOII'i
jedan Rus izgubio ie zivot zbog vlastitog praznovjerja, Ova] 35-godisniak vjerovao je cia ce 1I i:i 1'0 ru zau vijek irnati srece ako iedn I] [lOC provede zakopan u lijesu pod zernljom, Nagovorio ie prijareI je da gil ukopaj u te je Sa so" born poniovodui mobitel. Lijes je na sebi irnao rupe kroz koje su virile ciievi za dovcd zraka, Rus je nakon ukopa nazvao prijarelje i rekao im da ie dobro, ali, kada SI] ga ujurro dosli iskopati, prcnasli su ga mrtvog. - Prema rijecima niegovih prijatelia, covjek je zelia testirati vlastitu izdrilji vost. Za sada znam sarno da je muskarac bio kornpjurerski p rcgrarn er te da ie im 30 m 3· 10dijete- rekao je pornocnik policijskog istrazitelja Aleksej Lubinski.
:S.... IlI~I __ a .. ' Rodoo> PIaQ I'>IIC.', . :IE"" ... I 1101u;01' 75;"2 _ HID r:n 0111 ! 'lIOOU .donplauhoM 11>1

Kako ie Rus trazIo srecu

Vjeneanje uRadon Plaza hotelu
....,._niI

.3. 2_._o:._..... •..;.. _~.;.._"_0_n_ev_n_i_a_va_'z_. _,_ ..._.... ..

---------------------------------------------oglasi

S
BA KO

SUDUe OST
JE 51 UR A

__

Ilia

100.000,00 KM
PRIVREMENIIZVJESTAJ 46. KOLA LOTO-a 00 U7.06.2011.godine
DOBITNA KOMBINACIJA 46. KOLA LOTO-a:
U 41i !KD LU (JPI.ACI;ND.;IE _

GARANTOVANIJACK POT ZA 47.KOLO LOTO-a

GARANTOVANIJACK POT ZA 47. KOLO JOKER-a

50.000,00 KM

POI..ASRECE DltOOIMA

PRIVREMENIIZVJESTAJ 46. KOLA JOKERA 00 07.06 .. 011.godine 2
BROJEVI PO REDOSlIJEDU IZVLACENJA: PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: DRUGl DOBITNI BROJ JOKERA:
U 4GKOlU UPLAtENO JE .

"

m III1111 II II
. W7_l1'2,BDi':M

UKUf~l ~A~RI<JlNI F~NOJ! IV% F~~.DOVI DOBITAKA:
FONIJ'2A DOIJ..ITft'K pRIalE VFLStE: ~5';' (1:3-.JU)1,6D

'" , +- J.P. 32.2~8.60) ,,' , , , , .. • • • • • ••••••••••••

,. " ••••••••
_ _

,5J•• ~.,.Df(M
.A!iJii4[),2D I<M

DOBITUllISTI C I UHlRIIGRA£ • GDST U 45i46. KOLU

706781 005409
.•• .• .. ..•
, ..•..•......

F~~.O lAOO~lTJI,X ~RU6~ VASTE 1!% F~~D· lACnSII!:K TRECE VRSIE 10,. FD~0 ZADn~J1.~ ~mRrE ,RSIE ",. a Rill DOBIIAM IIIHOII DO en ~KA
6 P(IGD[)AM DI),lntAK_A:

'" ", ' •• • • •• .

~.1I'1,CO 'M 1V':1Z1,10 'M 2U'l,60 ,M

l.fluIMllJNO- •••• "n..~lmnl)ll' :z..'hI2I...I! -. ,1JoI6OOl1IiUIIJIJII' .. ,.D~500'U2~311DCt:i'i .. D"~6U2111JOO' .[J;I6OOJ592-'121111OiW

l.ZII\IJOO'i'lfIo4lIlI]NI1\1iUDF. .JACK :PDT

. .. 12.043.00 KM
6.021,50 KM 42.330,80 KM 4.81' 7 .20 KM

s PllGO[!.llM
• PllGOT!(A

rfEMA

ss Il~HmS:1
",

UtfARE'IlND

I!:(]l[)

:i.IIIHM:

-.

O~i"'~'A: D05~AKA:

1 29B .....

,,"'

•••••••••

"i.D41.00'M .3.,001<M
. .3,4DIi:M

NAGRADNI FOND JE 50% , , , .•......•................ FON 0 ZA DOBITAK PRVE VRSTE (1.204,30 -+ J.P, 41.126,50 ) FON 0 ZA DSTALE D DBITKE , , ......•.

1i..".l'iI..ADldlio - _ ... n~6OCtJII12"21J1lon!l

BAOJ DOBITA.KA IIZNOSI OOBITA.KA
6 BRDl EVA HRDJEVA 4 BA aJA 3 BROJA 2 BROJA 1 'BRDl DO BITAXA: DOBIUKA: n De ITAM: nOSi'lI\.lIA: 0 DB ITAAA: D DBITA-KA: NEMA NEMA ~EMA JA~K POT SE PRrNOSI U NAREDNC .KOtO ".. .. 0.00 KM .0.00 KM:

LLfTRIJA BIH, SARAJEVO 00 ,0620 r 1 ,god, U<I.ICtUIf\JliEHOJE __ FOlilllm

KOPll\CAH ~VJ,II~

'.', K~LAI.OIO·.

D~31.DI,2011 'IO~I"

flA OSNO\IIJPR~E!.IENOO Il'IJ'STI>JA 1ZAPISNI!(A 0 OOO~AIJM I:NHISIlIl'IANlM PRIGlMIFII!.IA L U 1 H 1JAB 1H OBJ~VLIlIJE I«JIIACAN 1l'IJ'!11J IA ~ I«JlO LOTO~ IJGN[IIJA~'H I HEOSIIUI'IiMH PR~OWIlA IIJE lILO " ••• """,, .t1lUl21.<D1:I.I " •• "" .. .51J)10JilXU fII!!I LlIHlITW iIFOJIlt

.rm IS.
.... " 40'1

1."',60 10.1 ... "",,,,,IO.2!1!.IOIO.l """.,,211.40UOIO.l

23 186 ...•... 2.,114 " .. "

,

,

,

"

" ...•......••... " .. " .. , ,

" ,

,

,,58.80~M , , .7.30 Kill , ,. 1,00 ~M'

~

HIMllAIHlITIJOIiECi' IIISlI2!B ffiMllAOOlIIAAtrn~ll:V1tilE

1000Ll

oom!...:

PA\![

VIIOlE 15\

I11.1I1111 + J,1. ~3D1JOI •• ,11.054311:1.1

~UTRJJA Bili.
SAR/OJEVO [IJ3.Do,2011·lIIJd,

!ilNoCON ,Zl/JES'rAJ ... 'Ou> Jn~EM 00 31 .es, 'D11.godin<

BHOJ DOBIJAKA I IZN
~._ oomll(l HM .... 1'U~l5!mIHl)RU~Kr!.O Sl5_I1Ji!!!iIJ< 1l.""""".""."".""""WI,OOtll IADNJI ~N ""LATE OOiITAIIA IA ".I«JI.O LOIIN JE OS,OI .IIIl1,OOe,

osi Doe IJAM

.. OSNIl'/U PRI'IRE>!,NOS ''''JEST..,. 11A~,""'" 0 OSNIl'/ANIM' ",O,"Il'/ANIM "RIIlO\I(IOIMA ,U TA ,9 1H DBJAVLll1lE KOJIACAN INJE~T'" 1A ... KOlO JOKEIli\ OSNO'IANIH I NE[JSIfOVANIH PRIGIlI'OOA ,NUE81l0 iONnIAI!08ITIJU'IM \lISlE IUll,lQ. lON~lAIlSTI,I.HjO~" •• "."." JP3!llllJ.5C) •• " •• "."."

'J'

Si>'froOro. OO'IIk'.kns.; ..... "." ......... "" ..... I1-'OKIO SO.froOJIIJ,00IIIIl.l:I:10111.""."".""."".""".,,,,!.IlDKII

U".KIlW UPLACENOJE , , , ••.•••.•• "I.m,OIlI:M ~"R!,O~FONO 511');." •• " " •• " •• " " •• "." •• " '!BII,OlII'M

.'~ll,.ro~M .4Al01lllt:M

8ROJ 00 sn AKA II;;NUSI D081TAKA
66f11lf1/1 00BIl1Uc I£MA ........ """KI'IIHfJ'lIEfIlSI u WJlEIlHllm.D 5B!11ll'1A 00BIl1K!; I£MA •• "." ••• " ••• " •• " "." •• " ".OlTll:I.I 'E>lllll l1WI!Mk ~iW .. " .. " "." ... " .. " "." "" ".llTIIlI 18RruA OOBIl!.X!: ,6 ZIIIOJ. 00BIl1K!; !:II. lilllIIlJ 1lCWAKA:: 2.CJn •.• .......... " ..........
. __ •.• .1,IXIKM

SMS PC RUKE ZA

rem

IGRU

IG!UlC GOST S LATI OD S RIJECE OD IITORKA NA S LIJEDECE BRDJElIE TELI:FC NA:

.1;,9IIKl1 "S.:lI1i!I

8H TElECOM'

OUl/412·60~, lIT ERQNET. U63188·872· ,il,n. ~"'~. U.~~ KM + PDV IGRE NA 5REtU tuTRIJE Blk I PAOVJEII~ ~Qell~i(!\ NA www.lu1"labibo.
PRIVAEM[NOG IZVJE5TAJA

ROX ZA PRIGOVORE 4 nA~A 00 PRVOO IDUtEG DANA PO OBJAV!.JIVANJU

LUTRIJA

BiH

SARAJEVO

08.06.2011.godille

Dnevni avaz

"",,.h. '_I>"J>D".

33

04. -13.06. na sve maslne BOSCH, PERlES, DE WALT, NU 00 • ISKRA ERO, BUCKI DECKER

./

08.-15.06.

na SVI! frii.idere djskeartild

16. - 23.06. na SYI! majine za sude

ALP KS (siron 'potrosnja) I 11.06. ~ 11.01. na akcijske artik e
TCC(slroka potrosnja" uz

11.06. - 11.07. nil

Pf1AK, SUBO.TA, NEDJEUA I P·ONEDJEUAK RE1ERVI ZA ZAJEDNllKO SLAVUE 3.GODISNJICETC MERKUR
../ ." DJElUA IGRAONICA PREZENTA(UENOVITETA BOSCH, DE WALT, . I POKLONllA PRISUTNE CANDY
1

kupovinu 1 + 1 grat1sprvizvod

CK DECK R, PE L E5, IS· RA ERO

rno

11.06. n svim UNISbldklim

as RAM, PHILIPS,
P
NTORA

DU

A. PHIZMA, HVPOMARKIT, VI LAGER, EX

fAtlA, RIMA..

ERI(U
BOSNA I HERCEGOViNA FEDERACIJA BIH !(ANTON SARAJEVO OPCINSKl SUD U SARAJEVU Broi: 650 Mal, 02680107 Mals Dana: 26. 0,. 20 I r, gcdine Opcinski sud u Sarajevo i EO strucna suradnicn Ena Bahtiiarevid odIUC'llj'uci u pravnoi S(VarL ruzirelia JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" "ELEKTRODISTRIBUCljA" SARAJEVO, uuca Zmaia od BO'De hr. 49, protiv ruzenog PRO· HOUSE DOO SARAJEVO, Utica Vi;egrod.k. bb, radi duga, v.s, p. 65,40 KM, don" 26.05.2011. gcdine, donie jc

PLAY STATION IGRAONICA

ROSTIUADA (SUBOTA)
energilu u iznosuod 65,40 KM, sa prlpadaiucim za ko nski m k.arna tarn a, shod no Zako n U 0 vi si n i slope zatezne ka mate i to: • na • na • na • na • ne
;ZfiOS od 2.3,2.5KM od 11. 02.2007. god;" .. iznos od 12,00 KM od 11. 03. 2007. godine imos od 12,60 KM od ll. 04.2007. gcdine iznoa od 9,85 KM ad 11.05.2007. godine i.nos od 7,70 KM od 11. 06. 2007. gcdinc

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERAC!]A BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 650 P 159300 ro P SARAJEVO, 28. I. 2011. god.

do lsplate, te naknadln iroskove parnienog posrupka u iznosu od 4,75 KM,. sve u roku od 15 dana od dana doncdenja presude pod pr ijetnjom P ri n udnog izvmenj a. STRUCNA SURADNICA ENA BAHTIJAREVIC, s.r;

Opcinski sud u Sarajevu i to sudija Milena Rajid, u pravno] stvari ruzitelia Sabie (N akic) Hana trenutno nasraniena u Francuskoj, zasrupana po punomocniku Avdaulahu Kovacevicu advokatu iz Saraieva, protiv ruzene Abdicevic (Behudinj Indire iz Saraieva, ul. Kupreska br, 6, radi vracanja zajma, vsp. 42.000 EURA, van rocista dana 27. 01. 20 II. godine denio je -

PRESUDU
zbog propu~{ani a Tuzeni PROHOUSE DOO SARAJEVO, je duzan ruii{elju J1' "ELEKTROPRIVREDA lliH" . "ELEKTRODISTRIllUCIJ A" SARA) EVe, isplatiti dug 2;3. isporucenu i utroscnu elekrricnu

POUKA: Protiv ove presude nije dopustena ::a1ba, u smislu clana ] 8.3. SI,aV' L Zakonu 0 parntcnom posrupku, ali m~eni m01;,e podnijeri Priiedlcg za PO"'"' u priiasnj. stan]e u skladu sa clanolll 329. istog Zakona.

PRESUDU
Zbog propustanja Nalaze se tuzencj Abdicevic Indiri iz Sarajeva, ul, Kupreska br, 6 d. tuziteljici Sabie Han; vrati - isplari pozajrnlieni novae od 42.000 Eura sa zakonskom zateznom kamatorn pocev od 31. 12.2007. g. pa do konacne isplare, re rroskove posrupka u iznosu od 3.600,00 KM, a sve u roku od 30 dana pod prijetniom prinudnog izvrsenia.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIjA BOSNE I HERCEGOVINE KANTONSARAjEVO

Tuzeni je duzan mzi{elju isplati ti iznos duo ga od 196,50 KM sa pripadaiucim zako-

OPCINSIO SUDU SARAJEVO
Broj: 09 6S Mats l!l2734 09 Mals

Opcinski sud u Saraievu, strucni saradnik Emina Burgic, u pravnc] srvari ruiilelja JP ELEKTROPRIVREDA BiH· "E1ekU"odis· tribucija" Sarajevo, ul, Zmaia od Bosne broj 49, protiv luzenog,,,STAGE COMPANY" d.o.o, Sarajevo, ul, Cumuriia broj I, radi duo ga od 196,50 KM, van rocis{.a, donie ie dana 20. OS. 2011. godine i na OSDOVU ClaQa 348. stav 3. Zakona 0 parnicnnrn posrupku FBiR ("SI. novine FBiH~ brei 53/03 • u daliem (ekS1U ZPP·a) cbiavliuie:

nskim zateznim kamarama, shcdno Zakonu o visini SLOpezatezne karnate, pocev od 1 I10. 2008. godine do isplare uz naknadu troskova posrupka D izncsu od 14,70 KM, sve u rcku od IS dana.
Pouka:

Obazlozenie
je dana 8. 9. 2010. godine putern punornocnika podnijela tuzbu ovorn sudu protiv tuzene, radi vracanis zaima, po drazujuci blile navedeno u dispozitivu presude, Tuzitel] ie predlozio da ako tuzeni ne dcstave ndgovor 03 ruzbu, da sud u skladu sa clanom 182. stav L Z a kona 0 parnicnom postupku donese presudu zbog propustanja, Sud je tuzenoj dostavio tuzbu D' odgovor dan" 30.9.2010. godine, te obzirorn da ruzena nije dosravila pisrneni odgovor na tuzbu u roku od 30 dana, to je sud na osnovu clana 182. stav I. ZPP·a donie presudu zbog propustania, Tuziteljica Troskovi pas rupka se 0 d nose na ta ksu na tuzbu i p resud u u iznosu od 3.000,00 KM.

Proriv ave presude nije dopustena ialb., ali tuzeni moze podnijeti prijedlog za povrat pam ice u prijasnje stanie,
Oba vjesta va se tuzen i da se dosra va ovog pisrnena srnatra obavljenorn u roku od IS dana 0 d dana obi a v Ijivan j a u dnevn im n ovina-

PRESUDU
• zbog propustanja •

m a FBiH i aa oglasn 0 i tab li suda,

SUDlJA MiJena Rajie Proriv presude zbcg prcpustanja niie dopustena zaJba.

STRUCNI SARADNIK Emina Burgi':

Dos ta va s e sma tra

0 ba

vljenom

prote.kom roka od IS dana od da na ob j a vi; ivania,

oglasi
... WURT:H

.' 1:'<n"O pQ:.nG"r:I"

~.

U ["

ub.i.h. poloiOd"",,,, ~ ~;'Ij _dio, ali .. .....,tra ... ~ nobm ~"I:II .... obvb -"'011'<1 ~ ""JIh u,.nvk!~"
~
Ui.....:l~;

da

l~ _

•• ",MobVcu lad lI...d..narod,q ~P'1~""'" !. pedo 1''' Volu ~ oollll:om .. ~. ""'~~ no doi.lICfo'Id"'lI oOt.w III _A. B daJlo:l ed dao:o ~'" ..._
....

~l..n ~

hila bi ill

Wurth." d.G.o. • n 1-40 'HodiW • .at7,;:J377.!11019·.~·'

Ib.q.t.vo ,bb' 1.'3'7 3S _.wurlh.k

17$000

.. WURTH

·~~,s
01

loc

MI

d 09»0

I 0 eI • I'IwIo>;o I" [~~

,.,

N mo(oog

Ul;old:o POIflc!UIiII" Y'OII:!&u dar.olll, ,. ~
...... .._~
jII'oOlO,

~""i ...
pri ~

.~

~ ~ IOI'rIi:I dio. o~,.. ...... lO_oIno 1 ... ~_'norli!I ~~ ~oba>u, poMot, Vol ~ y me6~ ~ &1.1. iDIod~ pkOnI ~ VoiIlOpl~ IQ ....... 111 ~.~ .... primo+no OQ doIo._.j_ od,_ I~_~I. ·MIoj. ~ 8 d~1'I!! od dano~l~ ...... lon~

BAN1A, LUKk A.c. Ne!kovic, Knjolc Mito~o bb,Te't:(051):M8 180; BUEI:.JINA: A..C.Ndkovl~" Srcmsko 3, Tel: (055)227 130,: LlYNO: Euroservls. 2UPQDO telimira bb, Tet: (034,) 205681; M05TAR: A.c. Boro'S" KonJusi bb, Tel: (036) 351668; SARAJEVO: Berfijelo,lve Andlifa, 13, T~I: (033) S4S 000; TUIl.A,; Grand Auto, M. PopoVQ Durjno

I, Tel: (035)

317 317; VISOKO: BetliJeto.

AmoulovKko

Wurth 'IHd.o.o. • 7114OHodE6 • +G8733 "'019 .~vrth:.bo.'

.lln.lI .... 'bb·' +317 33 77S000 o _.~k

bb, Tel: (032) 734 800; VITEl: A.C.Boros, Po~ovnlceniar (030) 718700

96, Tel:

PalJe

U srednjim strucnim skolarna nema polaganja. Prijemni zakazan za 20. i. 21. juni • Zbrajaju se bodovi iz tri predmeta kOja se polatu

ReaRelle dlreRtora
o 17. juna bit ce otvoren prvi konkurs za upis daka u gimriazije, tehnicke i srodne te umjernicke skole, Jedini prijemni ispitni rok zakazan je za 20. i 21. juni. Za srednje srrucne skole u kojima nema prijemnog dokumentice se dostavljati do 21. iuna,

D

OpCi uspjeh II petorn, seslorn, sedmorn i osrnom razredu nasi 20 bodova, a uspjeh iz predmeta posebno znacajnih za odgovarajucu skolu nosit ce 50 bodova,

Minimalne promJene
Jasmina Hadfirnurtezic, direktorica Prve girnn azi j e: Promiene su minirnalne i pozitivne, Kao i do sada, daci ce pclagati maternatiku, strani i bosanski [ezik, N aprimjer, iz
boo anskog jezika dad

Zbir ocjena
Tu ce se zbir ociena Il sedmorn i osmorn razredu iz predmeta posebno znacajoib za odabranu !ikolu rnncziti sa 1,66. Za ucenike koji konk urira j U 11 S tru cue skole opel uspjeh od petog do osmcg razreda nosi 20 bodova, a uspjeh iz cdgovarajucih predrneta bodovar ce se 80 poena. A. Na.

Tridesel bodova
Prema novim kriterijima Vlade KS, rezultat prijernnog ispita Il prvom upisnorn roku bcdovar ce se maksimalrio s 30 bodeva, gdje ce se zbrajati bodovi pos tign uti; z tri p redrneta koja se polazu.

mora] II pisati eseje. Od ove godine putem testa H di· 11.·· P .. provjeravat ce se niihovo pI.VO ~ Imu _&IC: ravo wallJe znanje iz grarnatike i knj[zevnosti, sto je veoma dobro.

vise

ne

Imal ce obauezu
Narcis Polimac, direktor Osnovne skole "Osman Nuri HadZic" - U svakorn sl u ca iu, ove male izrnjene ee uozbiljiti u ce.n ike, nasta vn ike i rod irelje. £lad ce imari obavezu cia malo viSe parade na svom znanju, a u6ielji ce biti ti koii ce ih tierati cia uee rokom cijelog ilkolacvania, a ne same 11 osmom razredu, Svaka ociena mom hi ti zasluzena, POlimac.:Svc Cc· uOlOiljili

DrUgiRonRUrsniroR
Prilikom upisa u sredaje Skole 11 drugom konkursnom roku uzima se u obzir tezulwlopeeg uspjeha od petog do - osmog - razreda
osnovne skale koji se boduje s 20 bodova te uspieh izpredmeta posebno Zl1 aeajnib za

odgovarai ueu !iko.lu s rnaksimalno 80 bodova

Bro) u cenika Skola Frva g imnazija 168 Druga gimnazija 240 Tf8ca. gimnazija. 196 GeNrta gimnazija 168 168 Peta gimnazija Gimnazija Dobrinja 168 132 Prva bosnjacka gimnazija Katolitki skalski centar - Opca reana gimnazija 84 Gimnazija Obala 168 Srednja muzitka ~k:ola 53 Srednja skala primijenje nih umjetnosti 50 252 Srednja medicinSka skala Jezem Srednja medi cnska ~kola 252 Srednja zubolehni eka skola 140 Katolitki ~kals 1{1 centar - Medicinska ~kola 56 Srednja eKonQmska skala 168 190 Elektrorehn ielm skala za ene rg Btiku Srednja elektroteh n itka ~kola 196 Srednja masinska tBhnicka skala 68 240 Srednja skala za saobracal i komunikacije Srednja skala metalskih zanfmanja 270 Ze Ijeznicki skalski eentsr 218 S r,ednja grattevinsko-geodetska skola 220 Srednja tehnic Ka skola grafiekih teh nologija, dizajna i m ultlmedije 140 16 S rednja skala za okoliii i drvni dizajn S rednja ~kata poljoprivred e, prehrane, veteline i uslufrlih dje!atn [)S1i 298 190 Srednja sk.ola za tekstil, kofu i d izajn Srednja ugostileljsKo-lInislicka skala 188 Srednja trgovacKa skala 164 216 Srednjo~kolski centar Vogo$ca Srednjoskolski ceniar Hadi:i ti 272 216 Srednjoskolski centar lIijas 48 Perzi]sK"o-bosansldkoled2 Skol'a za slednje slrucno obrazovanje i rad no osposobljal'llnje 48 Genial za slijepui s labovidnu djecu i om ladLnu 24 24 Gentar za slusnu i govomu f8hllbiritaciju

36
USUSRET UPISU Sta katu lz srednjih skola

"';"....::.\.;;r.~ dossier

37

mllOlriil!.K.a...bwuPDftlll • .:I!'IISillflll:~.IIII, IIljTi'l.r iIl.biUkDrlza-I'iiMe1)S1IrI~~k~::rlil[lri.!olD[lpl'mll IIl~oto.l!:Li.RI:;I~:g...A"'7ir Jj[,kMrio:Jl Dru~tzilllni.zi~Aii.b,lu-n.uool;1i. ~li~2M:ln~l'I~h,t~

.... N;·"~!"·,.'
da2lilr.l"ft'alnlinQl,l

S gimnazi)om na la
vk~II~...,.Iu..p.:lId ~

InlJl~I ... M!'1JulOf*~ruln~IkliLmIl :r..'11l' K D!llulu;U ... ~i:mm.zi~ boi;iIUl~lI.IIjbqlit!'¢

1.1,

"rv.rrtlin;k,.

....... '.,"'~~~" ...
~~Id"'lIIfiioTl'li~ ~tr,OsiID~tIoiAI" iBk:i,~[q'!IIllI:1t.u.=.mi·

~11lI

~

iiJi-'nI[

19\1i:i~u~~frI.~
~"':"IILIII~..s.k~o.rIIlJ~lIl oJiJ.rt;ljllu awtiL"lIld~ ~lI~.Ik.lillD~Iorl1.i:bLt Slmlll.Wjl!m.I~~i.IIrjjlLt
1:i!.!1il1~{~..,t:III;i.L,~!i¢f'UtJ.:I-

.. iu til

~~~=~~~d:
kl.!i ool~iII
d"ui;m.lII'iJu.

'~lg~n~poJfc.. [II'I.'fflIiI~II:ii~ItIIPfdJrmDl:omItkilllU~R 1I.I,n.~-.;:In~llIb n'I)!!I!!,~lW,.~lCdl· n::};I1JrSUlai\.ljt, j'l'$;Qin~h'l~~.r1"" iItIk :g

• Yeo:: Fdiu-m. :ie

Ila">

lmT.

UiUl~:l;kitii~
!flfll:tll/llliJ,Gn.llTllnEl.~L i;i~iFI j!i(.diic ~~~~1iI: !holu.....,j.I""'iu~.1 mugu lIJ1i!olli ~I.l:ull~L' e· ~1I;':-~t:H.

MOOge SMOle moralu usaursili suole prOgrame
Ne'ma,z:alnlereslranih
Sl'?dn~~I~ Ikt.~~ :t:k·iI~ 1! ~L;);i11 Ito 1:1II":k.i!~~1(tji1ii!:1.[1," hnJth~kDIf.,klJig.,ri[l1"flD.ll ~ ..ni~.; 151~I r~~no ;rr~It~ Irh.il~,k.!ulnki."w~nw:rl ~1Sti1fflnib.rmg«ll!le" lIII"iL'l"I~~d!"lp;oili!i~j,cd oIfIitI!I;~~k,y ~~llillll_ Jam"DnilD.Olo.;P.i1l).;!IIidIn, ~m~r,l!5Ir.\:am~nilR' ~,J.\II*I",:liHliI~l~1:ff Mlh.~~n;",

Faruk Be!lit.

predsjednik Sindikala

Mliur¥.l.iJ~,bJ.~rue.d
1D~~~llii~H" mmi~,nm.nib.. s:r.NnStkll!!!!I-c~ lel~ p;ilrllklr.kflooIL~II..al.2oij1l1 illluIJi:m~~pri~i[~I..((I ~nibU:1('I:1 ~11"$piIi~LdiIlYn,.n;I'J;iIllllIli!; !Kb<Wic.lAiI.I.I E:i;q>a, • DdmViIj.Di unOo 1:iI11I1~ ""'~~i,lt,'cn.~~~ 1D;(i1•• 1'ruiIc ~n~ 111m~ rriil!",ilcl1:Ewltika, .. pri. ftli11~1;U.~~Ijo.l'r-q. Ibklll. u(,!iJ¢IiI, Iii 1III1.I~

Sm'll!~ooiI!imu~upi·

PI"iJIremna
li"rnIIlMln.iL!f;&'I"II,ilIl'!~

nasraea
pn

- [O"~IIQdI~lm~ma.[if"rum n(lil. I'rilm1 h~ otl~lieBiL..D.illl~nn~

·r....

"I ~\~lik.L~~ptln.:dn
~11Uo-jc-'i':ljJ!ji~IOO ublt~,'11 rit:litL fnDo klk1l h. hili ClIU K.a. DI~:w,. '_~lIi~u 'kDlu. ~nil:i ~IIJ[MuII...,-~r"kuil~I~. fo,lild:ltll'fil~I~~!YI~Mlj rr&'l'lIi..',dmuti-,1Ili n.IIi.,.ikid~ ng SlolKoloolD&i:i

~~~~m:i~~~'1di~
o.k;~~l :!IN(I,I'I!Ii:~~'-~ :j[-"i~m.lnic-LjuJibliihllliu,~pil"llIDrl1lilDie~

- "bi j..-;ihlJE!~jllr, ~u~lIIOd.I~le!priini1i

lr_iIl

tnl1(lp~iIQ.OrpIlKIiiL
&:mil i bnrtlU1Ll

IJru~.lim~J.d:tJ""'~kI!;:

prlpm;onll

-b.uhi';:

RII~.I).

·~~,~t~~ =~~~~~~~~~
Fni'h ~il!ll .... n~ abri.

a trubnn~ IlKinrel'"l!oll!'h~~~lI.5Itu, ~r~'ft,"i'IIl~ I; "1'fI;:11!:1p.", ~ Illim:mllDuon~IIIfDI'" kll{;h."t'ZOLidiIKicmi!mll12 ~,~IDriai~ :lllnI~nC1:IlI~n.ikllllllllKa11m. tll'1Iboii. .i!~i}lI~lci n,;;: Pl!ldiJ pnjcmUI n:j!~,;n~ 1IIII~n.i.baQ'l"ll~ o.:i~Kad..I~iJD..ilIupill' 1.~nljl~~no~lli' ~fjg_H,iII."ili bi~iIII(I !t1;:LiIik;akVlIIiM'~, KD:.clr.dep~KIITII~ [:IUIC:I~~~I'C«q:~$ p~m~LrJ.JoU!Ju ~ jcrlllJ OOolmi D 'ITtMkt m.ilLm" , DrIIllij ...
, f\..ahillif[

... rur.n ... IIJouIIl.

njn-a11J[~ 1«~~njt:I !lHliiiD; b,rlJllu !J"~IM!f,J

u ~

~

caliri m pI!! godlna UBtlaii btsmo

Il"Ogledlow Slrukluru nezap~$lenil\, 10uSla,;,; Ikole vanie
fll;!I'i~n~ -T.ujclTluo41g,hg.nU:1II

AII..o~~fl~~[U~ TUD~ib~'Kn.:b~,nlbitllll,l&lli:riilipcL!P'" tlll1llre~lI:1llM-mJ)DlHlui. 1i~~,r.::tWI,""b!lJ\p,. l";ls.rib llnihje ~D!Ji))1M'> J:Il'Ci'1t:mlli.h'oL!.,luo~ 1'!!.1;I~~;~lhfl~u<.ihlUUl-lIl1ju,DIi ncmlJhmtl uelIiIid.kI.."':IIIlllmljt!Fm.d; Ae:LlI~[II"t:di;IedIl.o~.sIIl,lih;. 11~1!:J:~II.i*iK:S,

:k[~~~~=il=
..".'i, O!i.m 1.'(IS.l. iIc\koo.,lIj ... 1IolIII'I'Mrn~~i~ 1III~liJoli'i"lXIIIII~[~.M.IJ(lii1!t'l1~lro'iL:lI;l:l...to..!~1,I libJbubJbiliitI.;a,l'illld!.lII

?otreflfle ananra
-Tctl;dll~b..br rl'mll pu(idqlrul (1l"j.,.mk,
~i~~mnlljl!:dllC'~liUlllIijJ.fli:1III.III j-xi hlll,.'rin~~~hilliDlri ~1ri.~In.;:,~~~At-

~lD!JDitillilkun.41 lIIi1h lllliili ~ hl:ilk:arik:~i.!..

~P~~:=::
DJWI~ •

TrlJ!le ,,!a
KJ~I) bk, u'.::nlllllHl II.IrdiL:lllp;Jlrt'bnl~n~. 1TIAIIjJ~-WUilllt9lili 1iII~~,,~~~:ol~~·
~

s:.JIWIllG

rOO ,ill
i.I§

UeliBiproblem Ulfiuredi i proiZUodWijer nemaiUkualificirana radne snage '!Wi"
I"",m~ ogroman ,brolli\Jdi ,ojl
!f~i.i:;iraniillnlhJ[.ill

Igor Gavran,ekon oms ki sirucn jak, za .Avaz"

0, svemu, ; nlsu specij3I1,lranll SWe"1 ni u eemu' • S\rakoi prI,re<j1 neophodno Slednje usmlereno obraw'ln]e
m~riaiiJmabrrw.1ub ~tuiI.J:,~~i~ 'fI~ll;iI;til!lfI!lI~ri;i~~

~ate:~~!~~ io-~udl"fQ..Li~
.,,~1IIIJD~d:J:~ ~nlili~~i'JVU· [lH:Ji~U,lloUIlp["Dilll~i
[lllIIIitnulIll!."DIk.onl:l'i!llir

~lkiltnJ~k.u

&ro.,

lie fdll fi!J~hiti

=~~:::$J
Pon"'n. sllk',
bDiLi ~itJaI, 'I,~L melllI:!~nilllr:m' NtI,.ltiI;"ur.lCOt:~nRIIlLllm"irm.llDSDII~

~~"i!':'.~=::,r:;:~
~
wdl):II"fi"lb.1cIII<II!Jlnm.tl1 pruin(!l1Biiju;oc:m ... li.rIC[IIlJ.t'lIId:o~l.gg~.C.k 1 0I1~ [:I{I~~ BJliI~~kQk

l.!.1ihfil.r.lllli-il~ibbi !lJuo.I~mlllllJllllll~Il~'

liIM'ihU~miaU.'IIpm_

mkun'ID""iDdc~ .....'bl!ilir~I:JIlIIIh"'h.ID~
1III'ln!lkcf411~11..
jJ~Di.I:&

JulJ..,.·

n.

!J"]mu...~[:!(II.JII.
ftIli!lch_ll~J1.;i!III~ ~j:l!-l'D~nj:i,UI«"" d.ot.fi;oiJhJlIlllIhruon..o.ju .~~ 'to ri~ l:rull1c[!1Ili ~gkd-~"f;.al" lI~il.D.l.D~TdiklllRdl=-&.air(.:!~j~ d!:i,m\!,,'V'!I!!Ii!Ji!'''JllAn!\lJ,llII}blilooj ilDJ:llliMj InJwiriji. ~ ie GliI'T.l!l. £ <~j~

I"'filIQo\'cJ"II!X.II:IC"I,),'~ i~o:r:R!uiOIllt.rn;,liu-di bJjLZILI[gOII'l5lllu.,lnilU

~Ll,iII.Cc-~~·.

P.r~mo~iia rada
.;!IH,!~ I"~M', IC~ b~lh:k"Dlk1:tiln:l;l,P<.r ~1D:ii lIIIiwtI iK'iiRbl. u.n ..

1l!1t'iH~,rtll:hur..i~",~!lIlL !~_utill1~ i m~!IIlIt.c l!!IfouHrij~. II~ IIIIII~U n.~i I Ui~~ .,4ni!b: :!llIIili,lI pro:i:irl'ali li.:ll.l lirutn II.r~J.~ 'Uil~ •

-s

'!III!IIn:.~,

Iiulj£f!lHliillill!!bI"l:iO'>"Hl.i; i .;:;brUm"1N' Ifru:kllllr~, II tmiLl1i ,:II ~ IlIr.n'IlDI~li M~l!"IIl'Il'JI~J~!d.J;::;

J;~~ ;;~hlg~= ""'"'
.Nebi~lillu.EII ... 1Jo

IblIll'pnIIIHI£Ij,[.~i

.,lmli"bI,r«-qI'I~L·:-r1l)., j'I(Il!~lrli!blcto'!IIJIma1J.toiimallll..illlllbiil~~d.I 1<1nluuunu-nIll[ll. -6:a!'l!IiIiF\!p;P.¢klill'f-

~,:_=i~~::~
fhIllS!lIW1,l~[lb~"'C1;i"iIII~LcrI1:iI"1ldL~II!IOI-

;:lr~~~~m
1kiIH::.
S.M.

36
USUSRET UPISU Sta katu lz srednjih skola

"';"....::.\.;;r.~ dossier

37

mllOlriil!.K.a...bwuPDftlll • .:I!'IISillflll:~.IIII, IIljTi'l.r iIl.biUkDrlza-I'iiMe1)S1IrI~~k~::rlil[lri.!olD[lpl'mll IIl~oto.l!:Li.RI:;I~:g...A"'7ir Jj[,kMrio:Jl Dru~tzilllni.zi~Aii.b,lu-n.uool;1i. ~li~2M:ln~l'I~h,t~

.... N;·"~!"·,.'
da2lilr.l"ft'alnlinQl,l

S gimnazi)om na la
vk~II~...,.Iu..p.:lId ~

InlJl~I ... M!'1JulOf*~ruln~IkliLmIl :r..'11l' K D!llulu;U ... ~i:mm.zi~ boi;iIUl~lI.IIjbqlit!'¢

1.1,

"rv.rrtlin;k,.

....... '.,"'~~~" ...
~~Id"'lIIfiioTl'li~ ~tr,OsiID~tIoiAI" iBk:i,~[q'!IIllI:1t.u.=.mi·

~11lI

~

iiJi-'nI[

19\1i:i~u~~frI.~
~"':"IILIII~..s.k~o.rIIlJ~lIl oJiJ.rt;ljllu awtiL"lIld~ ~lI~.Ik.lillD~Iorl1.i:bLt Slmlll.Wjl!m.I~~i.IIrjjlLt
1:i!.!1il1~{~..,t:III;i.L,~!i¢f'UtJ.:I-

.. iu til

~~~=~~~d:
kl.!i ool~iII
d"ui;m.lII'iJu.

'~lg~n~poJfc.. [II'I.'fflIiI~II:ii~ItIIPfdJrmDl:omItkilllU~R 1I.I,n.~-.;:In~llIb n'I)!!I!!,~lW,.~lCdl· n::};I1JrSUlai\.ljt, j'l'$;Qin~h'l~~.r1"" iItIk :g

• Yeo:: Fdiu-m. :ie

Ila">

lmT.

UiUl~:l;kitii~
!flfll:tll/llliJ,Gn.llTllnEl.~L i;i~iFI j!i(.diic ~~~~1iI: !holu.....,j.I""'iu~.1 mugu lIJ1i!olli ~I.l:ull~L' e· ~1I;':-~t:H.

MOOge SMOle moralu usaursili suole prOgrame
Ne'ma,z:alnlereslranih
Sl'?dn~~I~ Ikt.~~ :t:k·iI~ 1! ~L;);i11 Ito 1:1II":k.i!~~1(tji1ii!:1.[1," hnJth~kDIf.,klJig.,ri[l1"flD.ll ~ ..ni~.; 151~I r~~no ;rr~It~ Irh.il~,k.!ulnki."w~nw:rl ~1Sti1fflnib.rmg«ll!le" lIII"iL'l"I~~d!"lp;oili!i~j,cd oIfIitI!I;~~k,y ~~llillll_ Jam"DnilD.Olo.;P.i1l).;!IIidIn, ~m~r,l!5Ir.\:am~nilR' ~,J.\II*I",:liHliI~l~1:ff Mlh.~~n;",

Faruk Be!lit.

predsjednik Sindikala

Mliur¥.l.iJ~,bJ.~rue.d
1D~~~llii~H" mmi~,nm.nib.. s:r.NnStkll!!!!I-c~ lel~ p;ilrllklr.kflooIL~II..al.2oij1l1 illluIJi:m~~pri~i[~I..((I ~nibU:1('I:1 ~11"$piIi~LdiIlYn,.n;I'J;iIllllIli!; !Kb<Wic.lAiI.I.I E:i;q>a, • DdmViIj.Di unOo 1:iI11I1~ ""'~~i,lt,'cn.~~~ 1D;(i1•• 1'ruiIc ~n~ 111m~ rriil!",ilcl1:Ewltika, .. pri. ftli11~1;U.~~Ijo.l'r-q. Ibklll. u(,!iJ¢IiI, Iii 1III1.I~

Sm'll!~ooiI!imu~upi·

PI"iJIremna
li"rnIIlMln.iL!f;&'I"II,ilIl'!~

nasraea
pn

- [O"~IIQdI~lm~ma.[if"rum n(lil. I'rilm1 h~ otl~lieBiL..D.illl~nn~

·r....

"I ~\~lik.L~~ptln.:dn
~11Uo-jc-'i':ljJ!ji~IOO ublt~,'11 rit:litL fnDo klk1l h. hili ClIU K.a. DI~:w,. '_~lIi~u 'kDlu. ~nil:i ~IIJ[MuII...,-~r"kuil~I~. fo,lild:ltll'fil~I~~!YI~Mlj rr&'l'lIi..',dmuti-,1Ili n.IIi.,.ikid~ ng SlolKoloolD&i:i

~~~~m:i~~~'1di~
o.k;~~l :!IN(I,I'I!Ii:~~'-~ :j[-"i~m.lnic-LjuJibliihllliu,~pil"llIDrl1lilDie~

- "bi j..-;ihlJE!~jllr, ~u~lIIOd.I~le!priini1i

lr_iIl

tnl1(lp~iIQ.OrpIlKIiiL
&:mil i bnrtlU1Ll

IJru~.lim~J.d:tJ""'~kI!;:

prlpm;onll

-b.uhi';:

RII~.I).

·~~,~t~~ =~~~~~~~~~
Fni'h ~il!ll .... n~ abri.

a trubnn~ IlKinrel'"l!oll!'h~~~lI.5Itu, ~r~'ft,"i'IIl~ I; "1'fI;:11!:1p.", ~ Illim:mllDuon~IIIfDI'" kll{;h."t'ZOLidiIKicmi!mll12 ~,~IDriai~ :lllnI~nC1:IlI~n.ikllllllllKa11m. tll'1Iboii. .i!~i}lI~lci n,;;: Pl!ldiJ pnjcmUI n:j!~,;n~ 1IIII~n.i.baQ'l"ll~ o.:i~Kad..I~iJD..ilIupill' 1.~nljl~~no~lli' ~fjg_H,iII."ili bi~iIII(I !t1;:LiIik;akVlIIiM'~, KD:.clr.dep~KIITII~ [:IUIC:I~~~I'C«q:~$ p~m~LrJ.JoU!Ju ~ jcrlllJ OOolmi D 'ITtMkt m.ilLm" , DrIIllij ...
, f\..ahillif[

... rur.n ... IIJouIIl.

njn-a11J[~ 1«~~njt:I !lHliiiD; b,rlJllu !J"~IM!f,J

u ~

~

caliri m pI!! godlna UBtlaii btsmo

Il"Ogledlow Slrukluru nezap~$lenil\, 10uSla,;,; Ikole vanie
fll;!I'i~n~ -T.ujclTluo41g,hg.nU:1II

AII..o~~fl~~[U~ TUD~ib~'Kn.:b~,nlbitllll,l&lli:riilipcL!P'" tlll1llre~lI:1llM-mJ)DlHlui. 1i~~,r.::tWI,""b!lJ\p,. l";ls.rib llnihje ~D!Ji))1M'> J:Il'Ci'1t:mlli.h'oL!.,luo~ 1'!!.1;I~~;~lhfl~u<.ihlUUl-lIl1ju,DIi ncmlJhmtl uelIiIid.kI.."':IIIlllmljt!Fm.d; Ae:LlI~[II"t:di;IedIl.o~.sIIl,lih;. 11~1!:J:~II.i*iK:S,

:k[~~~~=il=
..".'i, O!i.m 1.'(IS.l. iIc\koo.,lIj ... 1IolIII'I'Mrn~~i~ 1III~liJoli'i"lXIIIII~[~.M.IJ(lii1!t'l1~lro'iL:lI;l:l...to..!~1,I libJbubJbiliitI.;a,l'illld!.lII

?otreflfle ananra
-Tctl;dll~b..br rl'mll pu(idqlrul (1l"j.,.mk,
~i~~mnlljl!:dllC'~liUlllIijJ.fli:1III.III j-xi hlll,.'rin~~~hilliDlri ~1ri.~In.;:,~~~At-

~lD!JDitillilkun.41 lIIi1h lllliili ~ hl:ilk:arik:~i.!..

~P~~:=::
DJWI~ •

TrlJ!le ,,!a
KJ~I) bk, u'.::nlllllHl II.IrdiL:lllp;Jlrt'bnl~n~. 1TIAIIjJ~-WUilllt9lili 1iII~~,,~~~:ol~~·
~

s:.JIWIllG

rOO ,ill
i.I§

UeliBiproblem Ulfiuredi i proiZUodWijer nemaiUkualificirana radne snage '!Wi"
I"",m~ ogroman ,brolli\Jdi ,ojl
!f~i.i:;iraniillnlhJ[.ill

Igor Gavran,ekon oms ki sirucn jak, za .Avaz"

0, svemu, ; nlsu specij3I1,lranll SWe"1 ni u eemu' • S\rakoi prI,re<j1 neophodno Slednje usmlereno obraw'ln]e
m~riaiiJmabrrw.1ub ~tuiI.J:,~~i~ 'fI~ll;iI;til!lfI!lI~ri;i~~

~ate:~~!~~ io-~udl"fQ..Li~
.,,~1IIIJD~d:J:~ ~nlili~~i'JVU· [lH:Ji~U,lloUIlp["Dilll~i
[lllIIIitnulIll!."DIk.onl:l'i!llir

~lkiltnJ~k.u

&ro.,

lie fdll fi!J~hiti

=~~:::$J
Pon"'n. sllk',
bDiLi ~itJaI, 'I,~L melllI:!~nilllr:m' NtI,.ltiI;"ur.lCOt:~nRIIlLllm"irm.llDSDII~

~~"i!':'.~=::,r:;:~
~
wdl):II"fi"lb.1cIII<II!Jlnm.tl1 pruin(!l1Biiju;oc:m ... li.rIC[IIlJ.t'lIId:o~l.gg~.C.k 1 0I1~ [:I{I~~ BJliI~~kQk

l.!.1ihfil.r.lllli-il~ibbi !lJuo.I~mlllllJllllll~Il~'

liIM'ihU~miaU.'IIpm_

mkun'ID""iDdc~ .....'bl!ilir~I:JIlIIIh"'h.ID~
1III'ln!lkcf411~11..
jJ~Di.I:&

JulJ..,.·

n.

!J"]mu...~[:!(II.JII.
ftIli!lch_ll~J1.;i!III~ ~j:l!-l'D~nj:i,UI«"" d.ot.fi;oiJhJlIlllIhruon..o.ju .~~ 'to ri~ l:rull1c[!1Ili ~gkd-~"f;.al" lI~il.D.l.D~TdiklllRdl=-&.air(.:!~j~ d!:i,m\!,,'V'!I!!Ii!Ji!'''JllAn!\lJ,llII}blilooj ilDJ:llliMj InJwiriji. ~ ie GliI'T.l!l. £ <~j~

I"'filIQo\'cJ"II!X.II:IC"I,),'~ i~o:r:R!uiOIllt.rn;,liu-di bJjLZILI[gOII'l5lllu.,lnilU

~Ll,iII.Cc-~~·.

P.r~mo~iia rada
.;!IH,!~ I"~M', IC~ b~lh:k"Dlk1:tiln:l;l,P<.r ~1D:ii lIIIiwtI iK'iiRbl. u.n ..

1l!1t'iH~,rtll:hur..i~",~!lIlL !~_utill1~ i m~!IIlIt.c l!!IfouHrij~. II~ IIIIII~U n.~i I Ui~~ .,4ni!b: :!llIIili,lI pro:i:irl'ali li.:ll.l lirutn II.r~J.~ 'Uil~ •

-s

'!III!IIn:.~,

Iiulj£f!lHliillill!!bI"l:iO'>"Hl.i; i .;:;brUm"1N' Ifru:kllllr~, II tmiLl1i ,:II ~ IlIr.n'IlDI~li M~l!"IIl'Il'JI~J~!d.J;::;

J;~~ ;;~hlg~= ""'"'
.Nebi~lillu.EII ... 1Jo

IblIll'pnIIIHI£Ij,[.~i

.,lmli"bI,r«-qI'I~L·:-r1l)., j'I(Il!~lrli!blcto'!IIJIma1J.toiimallll..illlllbiil~~d.I 1<1nluuunu-nIll[ll. -6:a!'l!IiIiF\!p;P.¢klill'f-

~,:_=i~~::~
fhIllS!lIW1,l~[lb~"'C1;i"iIII~LcrI1:iI"1ldL~II!IOI-

;:lr~~~~m
1kiIH::.
S.M.

38

Onevnlavaz. WI/rtak. 9. I~n V1ipanj 201 1_

dossi er
.

PODACI lz Sluzbe za zaposllavanle Kantona Sarajevo

U maju posao dobile 344 osobe sa SSS i 250 kvalificiranih radnika
Prerna posljednjim podacima Sluzbe za zaposljavanie KS, trenurno su u Kantonu nezaposle ne 19.753 050 be sa zavrsenom srednjom skolom i 19.133 kvalificirana radnika, ove godine posao SU dobile 344 oso be sa S SS i 2SOk valifi ciranih radn ika,

gimnazralaea i tr ouaea
,nezaposlenl PO opcinama
Opdina llidh HadziCi Vogos6a Ilija~ Trnovo . _ Nezaposfeni . _ _ SSS 6.155 .3.060 .2.794 2..529 __.• _. .203

B8Z POS a)8 a-U-S8
Trazeni zanati
Podaci Fed eral nog za voda za zaposl iavan ie govore da ie II 2010. godini obiavlieno 2.952 oglasa kojima je ponudeno 4.640 slobodnih mjesta. Kada je rijec 0 srednioi strucnoj spremi, najrrazeniji su bili trgovci ko j ima se n \1dilo 149 radnih rnjesta, tra7_jJo se 67 polieaj aca i ekonornskih rehn icara, 45 drvopreca.oivat"' 36 elektrotehnieara,

sss
Zanimanje Maturant gimnalije Ekonoms~ tehnic;ar Braj
30484

KViVK

Zahim aRje
Prodavac

Broj 3.768 1.010

2.006 Automehanifar

Masins~ !ah ni c;ar 1..632 Vozac motornih vozila 1005 Medkinska sestra 674
Fiziotel apeut Frizer ·~a5uIjar Bravar

3.4&4. Posao nema ni 2.006 ekonomskih te 1.632 masinska tehnicara. Kada SII u pitanju trego(liSnje srednje skole, bez posla su najvise trgovci, Na birou ih je 3.768, dok je i 1.010 au romehanicara bez zaposlenja. Posla nema, prema poda-

Najtrazenija zanimanja S se tiee cetverogo disn jih skola, najvise nezaposlenih je rna turanata girnnazii e, eak
[0

1000 829

33 rnasinska tehnicara, 30 gim nazijalaca, 26 gradevinskih rehnicara, 23 medicinska te hnicara i 22 elektromontera, Prosle godine izuzetno ,II
G·",f[Xon ·17

bila trazena zanatska zanimanja, i to vozaci, resari, kuhari, masinovode, si vaci re zanimania kao sro su zastitari, cis taei, domari, NK radn ici i spremaci 22. S. M.

499

POdilGi Sluibe Zi! ZilposJjiJVBnje a ne zaposJenima
Goafillo.n.18 n.al nU,Bp0.5 lena 1tC4i p remal suu{:nosu loiujQ ~ 2011. go<ll""

cima SIu1be, ni 1.006 vozaca mo tornih vozila te 1. 000 frizera, Najvise nezaposlenih sa zavrsenom sredn jom skolom je II Novorn Gradu. Ima ib 11.010, dok ih [e N ovom Saraj evu bez posla 4.911. U Centru su bez posla 3.244 osobe sa zavrsenom iikolom, a II Starorn Gradu 3.936. Prema podacima Sluzbe za zapos] iavanie KS, naj trazeni j a zan iman ja SU gimnazijalci, ekonornisti, 0-. govci i vozaci, Inace, II maj 1.1

RegistI'O'lliarna.ne:z.aposhma: nca :p-rem~i stepenu st:rucnoa onraaovanla • man: I o~uJQX 2·011 g oCh"" ..

Reglsu'oVi1

~

m ilrr

lica 66.60% Bmj nezapQslenih PO slepenu sfru~ne sprome

kultura

DnBvni aV3Z, ~eMlak, 9. junV!ip<lJl i 2011,

39
"ostauQeoi" u PoMUgalU ... Film "Ostavljeni" bh, redilelj~ Adisa Bakraca bit ce prikazan naovogcdisnjem 27, Festroia International Film Festivalu.koji seodrzava od 3., do 12. juna u Setubalu.Portugal, iavlia Fena. Film se prikazuje u jednoj od tri takmicarske selekciie - Firs I Works, Heft Production Filma, U ovo] selekciii bit ce prikazano -~-~...... .< 12 iii mova iz Evrope, od ko iih j e vecina vee nagradi van a i kojisu posrigti veliki inremacionalni uspjeh,
=i=--;--;;:,---------::::----:--.

... Prva samosralna izlo- ,---------",,--------:cc-:---, ,iba mladog umjetnika Edina Hurema uprilicena je u plesnorn klubu "Roruantik", gdje su predstavljena djela iz njegovcg ciklusa=Figure" . Ovogumjernika inspirira dinamicnost i temperamenmosr argentinskcg tanga koje le prenio naplarno.

DinamiCnosltanua

SlUdenti iZ TlIrSIIe
ITU preksinoc

... U Turskorn kulrurnom cen- ,~====.! ieorvorena izlozba radon s tudena ta arhi tek rure Tehnickog univerzitera "[ildiz" iz Istanbula pod nazivom "Materna tika turske islams ke dekorativneumjetnosti" . Izlozeni su rad ovi koii su rezultat matematickih i geornetrijskih istraziveuia tradicional- '-----~--~ .. ne dekorativne urnjernosti, izrade algoritarna injihovog "prevodenja" nadigitalni iezik,

ienske u/age

Drmac i Muralouic
Cervrtog dana Pozorisnih/Kazalisnih igara u jajcu odrzan je okrugli SlO pesvecen Radosla vu Zoranovicu, os nivacu ovog fes tivala U okviru iubilarnog programa, celvrtog dana Igara peed pun om salom Doma kulture publici se predstavio glumacki ansambl Pozorista mlad ih .iz Sarai eva S osrvarenjern "Koko~ka", Ni· kolaja Koliade, Rezi]u potpisuje Adrnir Glarnocak,

Jubilarne Igre u Jajcu

OSUOiili DUbliNU

Glumcu Adnanu Grnernvicu ovo je druga postavka predstave • Polumjuzikl odusevio publku koja je zadovoljna napustila qladaliste • Ansambl ispracen ovacuana
Na sceni Narodnog pozorista Tuzla preksmoc je prernijerno izvedena predstava za djecu i ornladinu "Carobniak iz Oza" koju je, prerna tekstu Frenka BauFran k)) rezirao ruzla 0ski glumac Adnan Omerovic. Ovaj polumjuzikl cdusevio je mladu tuzlansku publiku koia ie zadovolina naPUSt; la gl ed al iii re, a gl umacki ansarnbl ispracen je ovacijamai aplauzom. - Zadovoliau sam kako ie sve proslo. Ponudu menadfmenta da rez.iram prihvatio sam bel razmisljanja, Pricu o Dorou (Dorothy), Lime" nom i Strasilu zavolio sam jos kao djei':ak, Sjecam se i crtanog filma koji sam prvi PUl pogl ed ao sa pet -ses t godi na i 10 je ostavilo urisak na mene, Predstava ie puna stilizacije, a leks I sa m a dapti rao, p a su poce tak i kraj drugaci j i 0 d origin ala. N adam se da ce dieca i mladi kroz ovu predstavu nauciti cijeriiti prijateljsrvo, ljubav, dom i porodicu - iziavio ie nakon prernijere Ornerovic. Tuzlanskom glumcu ovo je druga postavka predstave koju [e prihvatio na prijedlog direktora Narodnogpozorista Tuzla Armina Carica. Nema namieru II buducnosti bavi ti se relii" om, iako mu je rad na "Carobnjaku iz Oza" bio zabavan i uspiesan, "Carob!!iak iz Oza" sedrna [e premijera Narodriog pozorista Tuzla u ovoi sewni. Uloge u predstavi OSIV3r iu su: J asminka Pasic, N edim Malkocevic, Ivana Mi" Iosavljevic, Ivana Soldar, Elvis [ahic, Edis Zilic,. Adnan Omerovic te Sinisa U dovicic, koji [e bio zaduzen i za scenografiju te tekstove songova, A. MUSLlMOVlC

dramarurg je Aida Pilav, dol se za s cenu i kosti me pobrinula Lejla Hod;!ic. U predstavi glume: Ma.rio Drmac, Alen Muratovi';, Sanin M.ilavic, Mirza Tanovic i Darnir Kustura, Ovacije i simpatije publike pobrali su Drmac, Kusrura i Murarovic, koji su sjajno odigrali zenske likove. Igre u "kraljevskorn grad a" pry iput su odrzane prije 40godina. S.B.

rna (

J edan od sadrzaja koje ce ovogodisnj i 17. Sarajevo fi I ill festi val ponuditi svojcj publici je projekcija filmova na otvorenom a sklopu projekta "Lasko sum-

"LasMosummer nighlS"
Bania Luka

Sarajevo Film Festival

mer nights", Filmovi ce biti prikazani na novo] festivalsko] Iokaciji izmedu Zernaljskog i Hisrorijskog muzeja.saopceno j~iz Pres-centra Sf'Fva, M. Cu.

U Bosnjackom insrirum u Sarajevu preksinoc ie uprilicena promocija knjige ~Vracanje izgubljene radOSLi zivljenja" autora Zaima Bilalbegovi ca u izdan j Ll "Con necru.ma" . Rijec je 0 knjizi koja govori 0 aUlOrovom i.s.kustvu kao neuropsihijalra spe.::ijaLis[e i psihOlerapema, u kojoj sa opis3n i konkre rni sl uea jevi.

SldraO:SUIMI SIUCIIIZ noul steidz Molige Ie orlCI ZI lilm
" Kn j iga 0 tvara do sada s Irogo za rvorena vrata nearopsihiialrije. Dje!o n osi s na.zn u powk u 0 po treb i reinterpretacije slavova 0 Ijudima S3 ps.ihickim smemjama. Ona predsta· vlia svojevrsmn poziv za humaniji odnos spram lakvLh bolesnika te na slamanje ukorijenjenih predrasuda u loj domeni·· kazao ie Bilalbegovic. o knjizi su govorili nxenzenti, nellfOpsihijalar Ismet Gerie Ie akademici Abdulah SidraniMuhamed Filipovic, koji je kazao kako kojigu viru bo uvod a taj!!a duSe kroz praksu i ordinac:ij u S3mog au!Ora, Akademik Sidr3n istll.kao je da se f'adi 0 iznimno 7.animljivom SLivu s nesamnjivim Iiterarnim kapitslorn, a 39 konkremih slucajeCvazapravo predstavlja "gotov film"_ M.eu. Prvo art house kino "Kriterion", smjesteno u proslOru nehdailnjeg kina "Tesla" u Sarajevu, bil ce 2vanicno orvo· reno9.i 10.juna, Kino, kapacitetaod 80 do 150 sjedj~m, bil ce mjeslO susreta, gdje ce, osim fil· mskih projekcija, biti organi~irani razliciti kullurni dogadaji, s.aGPceno je na juceras!!joj pres·konferendji za medije. -"Krilerion" Ce ovom gradu ponadiri novi slejdiza festivale - kazala je d.ireklO· ricaFondacije"Krilerion" Vildana Drlievic. M. Cu.

Djelo Zaima Bilalbegovica

Kino "Kriterion"

Dluuren 14. Tealarlesl

"".,S_J.,d_"'1

De/alj S otvarallja Narodno p020riste Republike Srpske domac.in je 14. Teamr fesra "Petar Ko· cie" koji je otvoren preksinoc u Banjoj Luci, U narednim danima, do 13. juna, bil ce izvede,no sedam predst3" va, koje se rakmite za sesl lea tarsk ih pri zn an ja. Prvog dana izvedena je pr· edsmva "Matica" Ateljea 212. Kako se odnosimo prema Sta-

/F.lo:M.LugliiJ

rijima, SIloeavamo s vlastitim Zi votima, proSlosti i sadasnjo$[i, hisloriji i ,Iabo,tima, pOkazuje ova drama. Gorana Pe· tmviea i redite1ja Rahima Bur hana. Pemr Kralj !<aoAn· mija Gavrovic u ovom komadu cini se daje one najbolje od svog glumackog kapacilem Publika je aplaU7irna reagirala i n3 igru Svetlane Boikovic, Gorice POpOvic... V.S.

40

C""""'.i"_,"ll,

Dnevnj avaz

oglasi
d.d. Sarajevo
D.D. SARAJEVO

unlqradnja
Na osnovu clan a 67, Statuta "UNIGRADNJE" Nadzorni odbor Drustva objavljuje

OBAVJESTENJE
o predlozenim izmjenama i dopunama dnevnog reda XII Skepstine dionieara "UNIGRADNJE" D.D. SARAJEVO NI 234 rlambenc lec1mlu

o

25 ,.1fItillllllenon

01$ .28m' • 9Om'

I Dionicar Omeragic Muradif, koji je vlasnik vise od 5% dionica "Unigrad. nie" d.d. Sarajevo je svojim podneskom od 06. 06.2011. godine, a u skladu sa Odredbama clana 243 Zakona 0 privrednim drustvima FBiH, podnio zahtjev - prijedlog za izrnjene i dopune dnevnog reda XII Skupstine dionicara "U nigradnje" d.d, Sarajevo zakazano za dan 24. 06. 2011. godine sa pocetkom u 16,00 sari, koja ce se cdrzati u prostoriiama "U nigradnje" d.d. Sarajevo u ulici Mula Musrafe Baseskije broj 10, a koia je objavliena u Dnevnorn Iisru "Avaz" dana 0 1. 06. 20 II. godine, Predlozene izmjene dnevnog reda su: 1. U predlozenorn Dnevnom redu, pod rackorn 3, alinea 3, [e predlozeno donosenie izvjestaja 0 radu Odbora za reviziiu za 2010. godinu. Trafim da se tacka prosiri sa posebnom podtackom koja [reba da sadrzi izvjestai po zahtjevurnalih dionicara za internom revizijorn Drustva podnesenirn dana 10.06.2010. godine pod broiem: 01-642/10 na koii nikada niie podnesen izvjestai. Nairne, dana 02. 08. 2010. godine Odbor je uputio jedno pismo malim dionicarirna, ali to pismo niie imalo karakrer izvjestaia, pa ovim putem trazimo da se Dnevni red prosir! za poseban izvjestaj po prednetnorn zahtievu, _. .. 2. U predlczenom Dnevnom redu, pod tackom 7. je predlozeno donosenje Odluke 0 raspodjeli dobiti za 2010. godinu, Predlazern da se u okviru ove tacke donese Odluka 0 isplati dividende dionicarima Drusrva Ova] prijedlog obrazlazern time da do danas dionicari UNIGRADNJA d.d. Sarajevo nisu dobili dividends, bez obzira na cinienicu da ie Drustvo U proteklom periodu ostvarivalo rezultare koji su davali realnu osnovu da se moze izvrsiti isplata dividende.

(,UniCmdHGroup
:V< Raiffeise.n·

SPARKASSEB

''"''lANK

"" on

71161~' ,_ ou "7616' ....... dep ....... fI'c~d com Uob Ol>J ))11 rr- Mob 0.1 US III· Uob 0.1 71000)

www.tibra-pacific..com
B 0 SNJ\ I H EflCE GOV INA Federacija acsne i Hercegovine Ze nickD' Do boj~ltik4nlon OptlNSKI suo U T,E~NJU Ze m!jisn oknj iini u re d Bro]: 03Y·0-0 n- j j ·000 642 uana, Do. 06. 2011, godine, Na osnovu 1:1. 68. A u veli sa tI. 53 i 67. Zako na 0 zem Ijisnim kn jig,.m. Federoc ije8 i H, I" 51. Novln e FBiH·. br, 19/03 i 54/04), Optinski sud u Tesniu, zemljisno· knjizni u'ed • katastarsxa eesnca 6SB/azv. LuJani njivil B klase u pov, 2798 m2.kola od govara prerna po naoma slarug premjera kilo k,C.br, 192/127lV. Lulani njiv3 6 klase u pov. 2798 m2 upisa~e u zk,ul.br. 574 k.o. Sije. - Proma pocaenna kataslra Opci~e Tesan], posjednlk naveeene ne~rot~i ne je Hafiwvic M ustata, sin H asana iz Bu kve dok je prema poda, ima ZemljisnoklljiznuQ ureua Opcinskog suda u Tesniu, k40 vlas~ik na navecenlm ne~retninama upisan je Alie Salih. sin Huselna iz Sija. Pozi.vaju se liGa kOja polalu pravo vlas~is\lla Ui neko drugo provo nil taj nekr~t~i~i da svoje provo prij3ve ~ rokuod 60 dana cd dana nalave pecneskom u dva prlmje'lla i to dokat~. u supromom ojiho.o P'iI\1{I neceolIi uzeto u obzir prilikom uspostave remljis"oknjilnog ulo!ka. uca kOja pola.iu pravo na (oj nekrelnini mopu navedeni rnk na zahtjev produfiti za ~aimanje slijedetih gO dana, kako b i im se dala mog ucnost d. ;pribave potreb ne dokaze, Ukoliko u prceuzencm mku ne uslije~i prijav., ,emljisnok~ii!JJi ululak ce se usp oslaviti' ~a 0 snovu do tadapribavlj~~i h do~aza.

II, o~novu tl. 242. Z~kona 0 p'ivred'nim d'ruSlYim. ISlulcen, 1I0vio" Fed8facije BiH omj: 23/99, 45/00.02102. 6/G2. 29/03. 68/05. 91/07. 1>4/08. 7f(l9 I 63/1 0). tl,na 65 S!a!UIJ P~vred~og dru!lva za Inilnj erlng u gradevinarsNu Vranlta d"d, Saraje,o, Qdlukellad,ornl!<J odbora od DS. 0·0.2011 , godin, '",ivani" Osamnaeate SkuiJSlin., Na[Jzomi "db"r Vranita d,d, Saraje'Voobja,fjuje

°

OBAVJESTENJ'E
o SAZIVANJU OSAMNAESTf SKUPSTINE DlONICARA PRIVREDNOG DRUSTVA ZA.INZINJER.ING U GRAtlEVINARSTVU VRANICA 1l.1l. SARAJEVO
Osamnaesta Skup!Una dloni~ara VAM/leA d.d, Sarajevo, Mr!aJi te S8 u Saraje,u. 30. 06, 2011. godina, (Wvrtak) u proslorijama On;ltva, uli,a Antuna Brook<! Simiea :broj 8 sa pocetkom U' 11 ,DO ,all. Za Osamnaestu Skup!tin" diorriGara, Nadzomi od 001 Dw!tva uM!i1o je slia~eti: DNEVNI RED 1, I,bor radnlh lijel~ Osamnaesle Skupsllne; a Predsjednika Sku~li n e b. d.a ovj e rlvaca lap Isnikl, SiuJpill, e 2. U,vajaoje g'~i;'jeg i,vj';t"j~ Om!tva za 2010. gudino, kOii Ulliuo"j~ !in~",ijski i~.je;;laj:i .~jesl~j 'evilora. Nad,umog udbura i Ddbor~'. ",.i,iju. 3. Razriei-onj. Pr.dsi"dni~ i ,Ian ova Nad,umog udbora zbog i,l.k. mandata 4. Izbor Nadzornog odbora 5" Ra<rle!enje PredsJednlk~ I !Iancva Odbor~ ,a 'I"!ilu tbc~ lsIeka ma"~aIJ '6. I'bor Odbura ,"' •• i,iju 7. I,bog .N.,a,.isnDg v.njskog r.vllO ra ,~ r.,j,lj u,Ii na o'ijskih i"j ,slaj a ,.2011. g' di.on Materij,n 0 klliima te Osamnaesta Skup!tina MlutiYati dostupnl su dioni~arima ·punomotnitima u prostorijama Vranica d.d'. Saraje,g. uli" Antuna 8rankaSimitaor. S., na red nl!<J' ana:i!O gbjavljivanju o,,"g obavjest,nj'. d U rodu i odl~tiva"lu Osan1naeole s~u p~Une mogu ute'J'IIa.ati <JioniCari OrolNa keji su se lis~ dio"iCaro ko~ He~islra nalazili 30 ~ana plij. datuma odr!avania Skup.\Urr"Nakon olli.vliivanja obavje;\enj~ 0 s82JYanju Osamnaeste SkujlS~oe, dignita' mole u skladu sa ,akongm d~ti punomoo d rugom liev da ga zaswpa na zakll2J"oj skup!tl"i. OIoni~a ri. odnosno punomocniei dioni~ara ~oji !ele u~estvo.ati urad u Osam" ,este Sku,p!ti n e u s~1adusa Stalulo m DrusJ'lla, ~"!rri SU ~ostaviti prija"",, ute"te:u rodu i ooluoiv'"ju Osamnaest, $kupSline,najk",oije J dan. prij. dana oore~enog,. .njan.oodrtlvanje. Oiorric." mOle u mku 00: 3 ~aoa od dan~ abjavljivanja ",og ollavjeSi.nja obavii.stm Dm.tve da 1.li gbaviU glasanje u MSusJ'llu. pulem popuojenih i potpis,nih. glaSilCkfh tistiea, a OruSJ'110e u skladu ,a odredbama SlatUIJ. dionican; do-stavitl o glasa~ke listi!:e i Dmoguciti n1u:glasanIB oa tra"oi naGin. Oll,."c prij.v. ,. uc.Sce u rodu Skupsliil. mo,e s. pre"Zi!~ " prru;lorijama Dn;!tva naredfiOg ~an~ 'po objavljivanju oba· vjeltenja. DioniCar iii grupa dionil;ara sa najmanje 5% ukupnog bmja dionica s.a pra,om glasa megu u rolru od 8 dana od dana Dbja· vljivanjo ovag obavjilSlenja pismeno dati pr:ijedll!<J,. i<mjeou iii ~opunu ~redlo;l)Ilog dnevoog ,ed, i predloliti kandld't~,. Izbor ~Ianova Nadzor-nOjl odbora i Odbora za reviziiu. ,prijava Z3 ute!". n3 Skup!tini podnas i S~ "!posredno iii pr8porutenom po!tom na !l31nate"U "d",su 0 m!N", odnosna faksom bL 033· 715 ·221. Svlm uredno ;prij<l'llj~nim dio nil;a~ma, odnosno p~nomoG"icima dioniCaro, Gdbor .. glasanje te i.daU potvrd u 0 prija.i za uc.,tvovanj"" ladu i odlutivanju "" Osamnaestoj Skup!ti"i, '<oju uces"ik u lad", SkupSfi"" ob""no p,edaj" Odooru '" gt,.anjenajka,nije 30 minuta prije poC1lIKaSlrup"llne. Sve dGclatna infonn8cfje u vern oortavafiia Skup!Une ml!<Juse dobiti od Sekrelara DmSlI'a n<llelelon (+36733) 715 ,20.

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJ E ZEMLJISN 0 KNJIZN OG ULOSKA U zeml)i ~~ok~il!n om predmelu br. 039·0· 0 n-t HO 0 642 a po zahljevu Hilj,<ovit Mu stale, Sina Hasan a il Bukve, u toku le postupak uspo,tavlja"ja zemlji~no· knjilnog ulolk.a Nek,etnine til kaje se uspostavlja lemlji! "oknji!nl u lotak su upLsane po novom promje ru U posjedovn I list br 780 k.o. 5ije, Olnatene kao: • katastarska teS1ica br. 686/3", Lufani nji.va 6 klase u PO". 445 m2, kllja odg.ovara prema podaci ma Slarog premjera sa k.e.b,. 192/1261". Lul:anl njiva u PO". 445 m 2, upisana u ~k.ul. br. 574 k. o. Sije. Tamelj !m~lanka 269. ,t 1, ID~. to. lakona 0 gospo· darsk im dill Mvim a. (S Iulben e novineFe deracije br.

Zem Ijis nok~jil:~i rete renl. Jasmi nk4 PmjavoraG

n,

"0. Nad10ml

23/99.45/00, 2/02, 6/02.29/03, 68/05.91/07. S4/06 68/08 i 7/()9,) i cl. 45. Stalut~ druSivillNIT d,d. S.raje·
Odbor Orll$lva objavljuje pCtZiv1a

SKUPSTINU DIONICARA DRUSTVA INIT d.d. SARAJEVO
I Skupstina dionic3ra Olllsiva odr1a~ ce S8 da~a 30.06,2011. godine u proslolilama Olll ~tva n a ad re si Rajfovatka b b. Sarajevo s p ocelkom u 11 00 satL lila sjedniGu sku pSiine predliile se s[ijedeci Onevnired: 1, Oono~anje odluk~ 0 Izboru zapisnieara I dva ovieri· va.ca zapisnik4; 2. Donosenjeadluk"e 0 usvajanju finallcijskih ;zvj~sla.ja za 2010. godinu. ;koje ukljutuje Izvje51~j Nadzomog Qdbo,a.llVjeStaj Odbo'a,~ reviziju i Izvjeslaj revllara Olllstva;

3. Oono~enje odluke 0 raspodjeli dobiU; 4. Oonosenje adluk€ 0 uskladivanlu Slatula Orustv~ u skl'adu sa zakon.kim izmjenama I dono~enje Odluke 0 u .vajanju prati~cenog leksta Sialuta Olllstva; 5. Oonosenie odluk€ 0 .izllOIll revizora Orustva. III Pravo sudjelovanla n<l Skup.st.ini .imaju d ionicali ko ji su up is ani u k~j igu dio niea ~ almallje 30 dan. prile odrl<lvanja Skup.stine i koji unaprijed, prijov~ svoje su· djBlovanje na Skupstini dionicara pisanim putem pre,· dsjednici adbora '" glasanje OroQiGi Primmilc"
IV Oionicilri na Skupslini sudjeluju osobno iii preko svoj ih Punomocn ilia ~a temelj u pi sane puna moc i do· slavlje~e do tre~utka pocelka rada Skup.5tin~, V Glasanje n a s ku psli~ i vrSi se pu tem glasatkih listica koji sadr!e ime I prazime. ad" os~o firmu dio ~icara I blOj glasova ;kojim mspolaZe. ,aokrolivanjem ~a gl;u;atkom listieu odgovora "lao iii "p'otiv· 'prijedloga odluke, VI Malerijilli koji sluie ki!Q podloga ,asp'avlj,nju. dostu pn i su dien ie a,ima u sj edlstu Orustva po prote ku deset dana naklln objave ovog po';va INIT d"d S ~,aje\1Q Nadzomi odbar

Predsj e~ nIk Nad,omug ,d 1m,"

glasi

Dnevni avaz """"-~_~""_
UN"JVERZITET U ZIlNICI FAKUL TET ZA METALURGljU MATERIJAL£ U ZENICI

41

.. WiJRTH

I

OfJJAVLJIJJE
d &, kandida: SABAN LUNA, dip!. ing. iz Zenice j-avno brani li magistarski rad pod nas tovcm : "KVANTIFIKACIJA I UTICAJ GR£SAKA NA KVALlTET r MATERlJALNI lZVADAK tJ PRERADl KONTI LlVENIH GREDICA", 21, iuna/lipnja 2011. gcdine s pocctkom u 12,00 sari u sali brei ] o. Pakulteta za rnetalergiju i materijale Umveraiteta u Zenici, UI. Travnicka cesta br. L

ZENICA

Magis.mrski rad se moae poglcdati raduim danima od W,OO do 14,00 sari u Sekretarijatu Fakulteta, pristup [avncj cdbrani rada jc slobodan, Zcnica, rz, OS. zon, Broi 02-400 ':104·0396/1i. SEKRETAR FAKULTETA

B OSNAI HERCEG OVINA FEO EMelJA 80S N E I H€RCEGO~INE KANTON SA.RAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJ EV U

Btill: O! 65 M ~i6540 07 Mal, Sarajevo, N, 05, <Ill \_ gooi"e

,I,

Optio,t,; sud" Saraj""' Sirucoi ",rod";, S,n,d H.d~io",,,.gie. u pra.noj SIV'~ tulltelj, .a-roto press" d,o_o_ dru!twJ" i,d •• ,tku I IIam~rslw ojelalnost S3l!i~. ul, Otemala Biie~ica br. 185, pr~tW Iu.!,nog .ELTRINB· o.o.o. S,,,ieVo, .1. Stupslol ~" Ilidla, radi duga od l50.39 KM v~n ",Ciota dan. 2j, 05, 201 \_ ~o,ine,doni~ ie • tOog propu!ta'I.· Tul,.i I' dulan tsplatJlllullt"lu lznos od 250,39 KM sa zakonskorn zaleznilrtll<irn.lllrn pete, Od 08·, 01. 2007, ~Mine, pa s,.oo <Spla· Ie, kao i da rnu nadol;n,dj noo]"", ~rniCl1og p"smpka u lznosu od
18,76 KM, PRESUOU

sve u re,u

Od 15 dana,

S,naa H,d[lom"agic
POUKA:

Slru~ni: saradnik

Prollv "'. ,p",sud, nij' dopu.lfna laIIl", ali tuleni mole ""dnii'U prlie~]og za :povral u ,priioAnje'taJ1ie,
prctekom

Ob.'I.II •• a se IU!"]: da se d',.. av" lulbe smal ..a ob"'lenom "ovinamak'i.
rOK!3 od 10' dana od; dana, objavlji,...aJ1j:a

se dlsltl~""luu

F.d',,,,111 eJH.

tste u dlle~njm

• I· ......."" ,.... ,_ rud_ .......

~,

B OSNA 1 HER~E~ OVINE FEO ERACIJA. BOSN E I HfRCfGOVINE KANTON SA.RAJ EVO OPCIWSKI SUD U SARAJEVU

8 rol:O 965 Mal, 092051 09 MaiS

• DzDlLt
U
~~

OpClns!;i ,ud " S,raj"'u, strucnl sa radnik Ernlna Burgie. u pravnoj stvari lutil,lj. ,IN TIME· d.o.o. S"aj,"", ul, Srebren, "mj 127. zasnipan po K,ml" Alefko,1 .""ok,W I, S,ra]e.'. pmli. l.lerlOg .DAlBI· d ,0.0_ Saralevo. ut P'I~Ollke lige "'oi 35. fadl dngl Od 739.79 KM. vln 'O~ll'. ~onio ~ darla 23. 05,2011 ,gOlline i clan. 34S. m, 3. laMo. 0 ~rniC"o", posrupku 'FBiH (SL novine bmi 5-:3jOO. FBiH)obi"ljujo:

'U

60'"'

"' ""0"'
ll~tdJ " ..l~
"

u.1,~ p:;>.t.a

lafai ... ....."

"""'mooJ."

VcdD, ""lodncut, "'flI'fO'I<r pD-111id"l"la orga~
1'<1 IPmJ, I

• ,bog propuit an j •• IItI

PR.ESUOU

, WlOII" UI

pI_moxilu ,~'IoIJ;a,

1:000U,,,,,lalWnl

s •• ~~N

md, ui:,,",'- 'y,konlg~ U KI t,udll"", $p..... ,,,
O\I!oft'I<)bJa

na~la ~"U ~

puli:rrtQ"'l"', pll te"", !el"e b. IUICIdptO~
KI a£koro,

P~~"""'~

pllXtnl I. ult...:!~ p"'icI~

wil!.Mog

I telek>nG, po:lall'''''

v.» ..

ieljo ...... "",*",bll

pnmg"l-"""

no

dolo ,ncMId."~ adrall ,11.mcY.

Tuaeni j' ~u:!'n 1u!ilt1iu i,plalili I.no, Od 639,SQ ~M. sa z,konskorn zat",.om k,rn'lom ,poC"" 00 05. 00, 2007. go<lin. P' SVB do ;';pla· 18,:l<aoi nad'oknadili mu lrolka" :po,'upk, u iznosu od: 32MO KM, $\111 u mku od 15 d'"I_ Po,l(a: Proliv ",. presud, nije dopu~leJl' laIIl" ali ruleni mol. p"dnii,b prii'<ilO1l a ,povral palni," u pota!ni' stanje, z
Obavjesta.II;a se 1,{Jzenld 21se d'0$121va o~og pismen21 smana oaa~Ull.nom u rOku ed 15- nana od: nana o~j~v1jililanJ~ '!I nnemlm nevlnama U iN t na 'cgla;s;:noj l.abl.i- Sillca. ST~ U ~NI S.ARA.ONIK

lin <nIOjI_en II O!Ii"oQ

ad do"CI ~i<t

Wurth BH d:.... o,.• 71: 240 Hadiiii • Bt-njrievo hb T+38133715000 • Il+38133775019 'po,e

urt:h.ba· _.wvrth.bo

E:mln, Bu'gle

2-,· :00
:jelj:a

42

Dnevnl avaz, eetvrtal<, 9~ juni!lipanj 20 11'~

S h OW~~ b I~ ~ Z
~

ZVIJEZDE Zasto se Halid Besli6 povukaoiz javnosti

Halid je POstruci gradevinac pa uflva u prosirlvanu i uredivanju hotela • Pai:ljivo bira materijal za album
Halj d B e,!li cpo vukao se posljedniih mjeseei iz iavnosti j svi se pitaiu sra se, ustvari, desava s kral j em n arcdne muzike, Halid se odlicno osieea i.kako doznaiemo, uz prikupljanje piesarna za svoj novi album, okupi ran je gradevinskim rad 0vima,

porpunosri okupiralo i veorna ie sreran - kaZe nam Nedim Srnja, Beslicev menadzer.
Halid nam je u vise na-

uvrstio neke ad svojih kolegao U z Dzasrina Bibera ustin Bieber) i Ked Peri (Katy

u svo]u novu piesmu "A Kiss" Eminem je ponovno

eldl Gagu oazuao ermal odltom
Eminem proziva kolege u pjesmi

Pravi odrnnr
On j e, n ai me, p ro~irio svoj morel, koji se nalazi uz
benzinsku pumpu u Semi-

vrata govorio kako uziva boo raviti nasvojoi purnpi ihotelu u Semizovcu re da [e tu za njega pravi cdmor, ~ Ne rrebaju meni LnOzernsrvo i banje, meni je ovdje najljepsi i najbolji odrnor - rekao nam ie nedavno
Halid.

zovcu, nadomak

Sarajeva, i

Vrhunske numere
I pored toga, BeSlie niie zapos tavi 0 m uziku, PaZ! j ivo b ira p j esrne za nOV; alb u m, ali j05 ne planira uci u Studio. U poziciji je kada ne rnora po svaku ciienu objavliivati CD pa na novi materijal zel i u VrS ti ti samo vrh uns ke kompozicije,

a

igra rijecima "rnail'Tposra) i "male' (muskarac), koje sen engleskorn iednako izgovana racun toga da je kontroverzna pjevacica herrnafroraju, dovela ie do nove sale

Perry), ruse, izrneduostalih, nasla i Lejdi Gaga (Lady), a

dit,

"Tell Lady Gaga she can quit her job at the post office, she's still a mail (male) lady", odn osno: "Reci te Lej di Gagi d. maze dati otkaz u po,! tanskom ureduyali i dalie j e posta r (h ermsfrod iI)".

sada je to pos tao ho tel. Ta cni ie, na motel u su dogradena jos tri sprata iHalid

sesada bavi uredivanjem

en-

terijera, - Halid ie, kao sro je pozna to, po S tru ci gra devin ac i zaista ui.iva u prosirivanju i uredivanju hotel a, To ga je U

los Iri

HalicJ II Semizovcu; Podfgao sj/rala

Prekrasna 3S-godiilnja spanska glumica, model i TV vcdireliica Marija del Mar Saura (Maria), koja je 1992. gcdine pcnijela titulu

Stosa
"

LjepoUca dana

Marija del Mar Saura

u nienom slucaju definitivno vrijedi poredenje s vi-

ma nije nimalo izgubila ua Ijepoti, a moglo bi se reci da

Miss Barcelone, s godina-

iJ

nom
lja.

-!!EO

je srarija,

10

je boo

Seksi edirorijal ova liepoticasnirnila [eza nevi broi spanskog DT-a. Od aprila

SDKAfffi1b:Sta a asao Dudlc preMo !iEKDresS-all ooruclo BosanClrJl8 ~KOn sto Ie waulo da HalKa Mladlca
nile treba(O UIlaDSill?

Rad ~ sludiju

Pripremase
zausuncane
sMale"
Igor Vukojevic snimio je pjesrnu "Pepeo't.za koju uskoro planira uradiri iSpOI. - A utor re ks ta je Sasa Lazi cO, a ja sam bi 0 lad uzen za rnuziku i aranzrnan. "Pepeo" se poceo em i tj rati na radiostan icam a u n aSoj zem lji i prve reak cije pub Iike su dobre. Trenutno u studi-

Igor vukolevlc

Na kioscima svakog cetvrtka

ju radim na kompoziciji "Vise aemam nista s tim», s koiorn cu ucestvovati na Festivalu=Suncane skale" u Hereeg-Novom - kate Vukoievic. D.Z.

Onev"i avaz, Cetvrtlk. 9 ..juni/lipanj 2011.

Alisa Zlararevic, bivsa misica, i njen zawcnik uskoro ce prvi put postati roditelji, Mlada Zenicanka je u petom miesecu trudnote, a u skoro ce ipred maricara, - Nas dvoie iivimo skupa vee neko vrijeme, imamo ozbilinu i stabilnu vezu. Velika smo podrska jedno drugome, Svadba je na pomolu, naiv] erovami je ce bi ti do kraja Ijeta, Ali, tren utno renoviramo kllCIl - kaze Alisa, Trudnoda nepredstavlja problem za njen u karijeru pa ee se Alisa 16. juna poi avi ti na

revi j ikrearorke Belme Tvico-S rambol, • Belrna ce u hotelu "Europa" uprilieiti modnu reviiu, na kojo] ~ predstaviti "obiene" vjencanice, kao j one za irudniceo Bit ee tu isvecanebaliine te prva kolekciia cipela i vera. Probala sam nekoliko vjencanica i jos ne znam koju eu nositi,

sam se vee u j edno j takvoj S obzirom na ro da [e moje vjenclloje ua pomolu - govori ljepotica, Ad. K.

Sve su preliiepe, s dosta cipke. Zarnislila

naSIUDi I duell
- Prema nekirn planovirna, Halid bi najesen rnogao

L SARAJUC.RAMOJlIC

uci u studio"

dodaje Srnja.

Halid te nastupati tokom Iiera,ali uglavnom wan Bosne i Hercegovine, Za to vrijeme, hit "Tamburasi", koji je snimio s "Legends-

ma", ne presraje se emirirati us radio i TV stanicama, a ubrzo ce se zavrtieti i Halidov duet s Viki Miljkovic "Ne zna jllee da ie sad".

2005. Mar Saura ie u braku s Havijerorn Reveltom del Peralorn a vier Revuelto), a u julu iste go dine dobili su kcerku Klaudiju+Claudia),

liB
a

Marija del.Mar: Prekrasna i Ii 35.

Andrej Pejic pojavio se na jos jednoj naslovnici, Androgen: maneken.rcden u TuzIi.pozirao ieza ukraiinsko izdanje rnagazina "L'Officiel", ali je ta prva stranica naisla ria zarnjerke zbog
prevelike upotre-

noue BriliBe na raCUnpeJiCa
UI.tl~IW!.

Zbog upotrebe "Photoshopa"

DUauelilla lIoneerta napanOnSIlOm iezeru
Nedzad Salkovic rrebao

tjetm planovl Nedzada Salkovlca

Ocekujem, zaista, veliku posjetu, izmedu 10,000 i 15.000 l.judi, govori i,nterpretator sevdalinki
na otvore-

bi uskoro odrzati dva velika koncerta u rodnoj Tuzli. Rijee je 0 nasrupirna

nom.koii ce biti upriliceni u okviru manifestaciie "Tuzlansko ljeto",

be "Photoshopa" . Podsiecamo, nakon S[O ga je prcglasio jednorn od s to n ajseksi zen a, casopis FHM popri licno je i~vriiedao Pejica. Nazvali su ga "stvar" te napi sali da im se od njega "povraca", Na kraju I SU se izvinili i I:: sporni CIao ak maknuli s internet-izdanja ia ko je II stam pan 0 m izasao, Andrej je iednom prilikom rekao kako bi promije!lio spol kada bi rou ponlldili

:~~=~-:--:-_--:-_!!~~~~
da pes tan e andelica "Victorials Secreta". Osirnsto nosi brojne reviie poznatih dizajnera,razmislja i0 filmskoj Ie o teievizijskoj karijeri.

- Koncerti ce se desiti na Panonskorn [ezeru u predstojecih 30 dana. S obzirorn n a to da za ove me j e veceri sevdalinke ulaz nece b iti naplaci van, ocekujem veliku posje ru, izrnedu I 0.000 i 15.000 ljudi. Nastupi ce biti odrzani u danima vikenda, kada Panonsko [ezero posiecuju igosti izsusjednih zemalja, rako da ce 10 bi ti i cdlicna prornocija rnanifestaciie "Tuzlansko ljero", Ako sve prode onako kako treba, nije iskljuceno da tokorn 1j eta up rili ci III jos j edan takav koncert u svom gradu -otkriva Salkovic, Zaiedno sa menadzercrn Tornislavom Kasljevicem, vrsni interpretator sevdaIink i uvelik 0 pla n ira i pro"

j ekt koj i b i se trebao realizira ti na jesen. - Kasl jevic je rvorac brenda "Sevdah u Lisinskorn", veli keg koncerta koii se svake godine odrzava 1.1 Zagrebu. Trenutno rnu, nekirn svojim vezarna i poznanstvima, pokusavam pomoci da slicnu srvar napravi s turnejorn po

evropski m gradovi rna, koja

bi nosila nazivt'Sevdah u Evropi", Vjerujem da ce to b iti pun pogod ak. P rije toga, odrzat cemo seri j u koncerata 1.1 regionu. Osim Zagreba, nasrupi te bill upriliceni i 1I
Rijeci, Splitu, Beogradu, No-

vom Sadu., - govori Salkovic. H.P.

spec

• Nakon lIIuzickog duelakojim je otvoren ovogodisnji program "Jaeger Music Night", gdje ie pobjedu odIlio bend "Urban Instinct", takmicenje se naSlBvlja. U klubu "Code" 1.1 N ovom Tea vn ikll u petak ce se 0 dda Ii du el gru pa "Polara id Trip" iz Sarajeva i "Sinhro" iz Tuzlc, Specijalni gosr bilCebend "Kazoo" izBanje Luke. Za uCdte IItreeem izdanju "Jaeger Music Nigh w" prij avilose 19 bendovaizciieJe BiH, Zin jeodabraoosam naiboljih,.a ru su i "Aesthetic Empathy", "Herrem", "Venus" i "Naksut Vesert". Celiri najbolja benda prolaze uiXlluflllale i dobit te priliku daooigur.aju jednooddv.amjeswufinalu. Ad,K

Legendarll! OJ i prodllcent Mark Hajp -(Muc Hype), jedan ad osj urjecajnijih ime!!a hip-hop kulture u proteklih 20 godina, naslUpil ce II. juna u sarajevskom Oomu mladih. D J iz Ber lina nastu pao je pocijeloj Evropi, Americi, Japanu, Australiji, RlIsiji i

DOmU mladih

marll HalD U

Legendami OJ stize u Sarajevo

Iz:rael u. N j egovi "live" setavi savrlieno su ukom ponirnn i i oboga6en.i pris us rvom partnera Diima Oanlupa aim Dunloop), virtuoza klaviru. Koncerr pocinje u 23 sala, a podrsku nevjerovamom DJ -u pruzil ce sarajevska ekipa 4Jays i Slerma MC. Ad.K.

na

Mark Hajp: Naslup 11. juna

oglasi
Ierneljem clanka 16. SlaMa Cenlra za socijalni rod Orasje i Odlu ke Upravnou odborabroj: 35·530·612/1 1 od 06. 06. 2011 . god ne, a u svea sa clankom 41 . Pm· vilnika G uouirasmem ustroislvu i ststemanzacu radnih mlesta, Upravno VijBGB Cenlra za socijalni rod Orasje, raipisuje
- uvjerenje 0 dr:lavljanstl/u, - uvjerenjBda se proliv kandidata ne vodi kaznem nosllJpak, - laku I!ets,)(a diploma (nostrili Girana diploma ukoli~o takullet n iie zavrse n u BiH iii je di ploma stecena u nekoj od driava nastaloj raspadorn SFRJ nakons, 4. 1992. ~odinej, - uvjerenje 0 po loze nom snucnom ispitu Svi do~menti moraju lbiti origimili iii ovjerene kop ije ne srnnje od 6 mieseci, osim uvjerenja 0 nevoaenju kaznenQg 'poslllpka koje ne smije bili stariie od 3 mjeseca. Sa svlm kand ldatl ma koji, zadovc lie uviete nat jet aja lzborna komisija ce obavltl in1ervju. Natjecaj ostsie otl/oren 15 dana od dana objavljivanja u dnevn om listu "On evni avar' . Plijave na natjecai sa trilZenim dokumentima do.to,vili l'4o, "tI_l4: ,.~ ... " I"',...,am., .... 00 U! ,~~ , OJ ~ "1," '10< ?1'n7 .•• 11.,r( O\.d.i l <&. ...~, """""

"'\i'rrrr~ 1~1"'~
IK Illr,,,.

NATJECAJ

~'"I<'''

n ~1 111111t" ~ r·., ... 111 ""~'. \ I I [I!'RO\1l 1"-

Otljavljuje se ja~ni na!j~taj za prliern u md~i oenos na neodfede~o vrilerne diplomir.anog ,psihologa-pedaguga u Centru za sQcijalni rod Orasje. 1. Opei uvjeli: - d'a ie stoliji ad 18 gQdi~a, - da j e drfavlja.ni n 8 i H - da se pro~v "jeg. ns vadi krivicni pos\upak.

U \ \ J 'I.' ,I. I. S \:£'1\ \i\ll Ill~' l!:IL ~":l M.II·~L 010"1(' A," ..\'Tt rl'Rrnl1:T - 711:);1_ ;\A 0.,0-.
(I

o

'.J

'I. J" !>' ,

S.. ".... i... ..... lr~' <~
"""-' ..'~tI 0" ....

~..,,~(..4

2. PQsebni uvjeli: - VSSf\l1I slepan stru~n e s prern e. lavrs~ n filozolski fa· kullet - smier psihologija-pedagogija,
- da i ma PQI'Q!en stnuc ni isp~ 3. POlrebna dQ~ m anta eija: " kratok !ivotifpi$, a.dresa i konlakt lelefo n, . rodn I liS!,

osobn 0 IIi na adres u: Cen!ar za sQcijalni 'rad' Orasje IliulicabrQj ~6
76270·0RASJE kqmisijal"

\. '.1 I!I.(!!.. I .. Oft.llf.qit:: !l\L.urtUftC' Lth. "J..\1I111"- '" rtf1..jffI.. 1.. ~ .. ll .. hlll'l .. i.uJ'I.I>"" '., btk.'PI~""'''j'''''': 1Ii. ~11. l,;c b) ~hbt... l"ap10111 t..n ~drr. "" .~ni\IIl.Ii Llp .... L. ..

uz nal naku: . Pri iava n a naJ Let~j - "e Qtvar~li (qtvar~ Nepotpu ne i neblagovremene p rija,e neee sa uzlmaf u 1111malnlnje.
Predsjednik UV
ott,

M.UJnII,..",,, " lI'1i\llllni.GodP ntql In~J., i I.,'J"'""Jan \ .1ijt.ll 1c::-..1"". !tJ:'lljC"'k~" ""ih,l"
~

e
{'I

.('OIl.,...

r ....

~I ~.Jd""'iI'I'H'''~H''6.

U

'''11 ,g, :nIl)

tdinu ~

fl;d __III.,..Jl

Sead Sallavit

~ f1tJh~L.C' ,(1-R..a.nJ;rW. UUil' fl.l"", ~~ ..... ( Ij,.:W' "hi; 1.1t'L.. .....,..lI ... ... RuJj~u hl dllilY t1dbtn, 0 '~~iliJilI iI:io" l'lo:l~L. II» I... "..~"""" .... u..... , ·lttIQn, Ifl ~I'N ....<11, _'II W .... ~ ~III'U !pi fllIftII ("'~.a .. - In • I ...

.n,,,

.'

UII

e ""'u'k.

0

~tb.ltu "'&n~" DI

flf\"1tf'1ni

Dana 12.07.2011. godine (utorak) na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige broj 41, sa pocetkom u 17.00 sari, Hadzihasanovic Ajdin prof., branit ce magistarski rad pod naslovom: "UTJECAJ BAZICNO-MOTORICKIH SPOSOBNOSTI NA SITUACIONOMOTORICKE SPOSOBNOSTI NOGOMETASA UZRASTA OD 14 DO 16 GODINA". Odbrana je iavna i istoj mogu prisustvovati svi zainteresovani a primjerak magistarskog rada pod navedenim naslovom se nalazi u biblioteci Fakulteta, dostupan za pregled svih zainteresovanih, svaki radni dan u vremenu od 8-16 sati.
UNIVERZITET U SARAJEVU GRADEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

1',.... Il0l.... u.. " l..-.Jl..to""J" . LgdI Rc-:;.-..tr'J! \o"r-cdri..,......h p.lir'''
L."","1\"''UJ~ .r~Pl*nilK.
U

UI 1i!ILI1ftII LId .. dl.,..,(¥1 ~,.. '.1'0' .. I>ol.ot drulJ:!,.:Ji 11'\1-",'.1 pnIU'4U.1.J\!III'1 dj(inl(4r1 1111notnL--Cr1':II." 1~1'ft*t.. -'~1 w ~ :pi.mC" ....' PI'j.,~II. ,l~f\t.. .. n..I U.JC In d."iU.fd btl. QJ.~ I'lIi ~ , ......&fIJe' ""'Wii"-llfiC tJl 01> !III I III.:. I', I .... Ii I.IoloJ v·Ct.un :" 1 D.; :wirtu Uj III -..t~ Uillolpr;..11 l""c, II,. iIfi.'LLrP"R'SbnJjIli l.....,lQ~m~ J'I";;I,\:(I P""""'" p-c1i,h.,"'!JI.,..j ft.t!li.!iUC' u. ... rUn 'I' Ii. dn~ IItII lli'd Ul. I.lD\lft~ dnt:"dk ,'fdA n..ljl.bn ~t-t ......" IKI.s...oo ....... ""1~'li""'-I'''''. """'1"" ......._ .... 16111> 11:11r <k, r.......... ... o..lIlll.u ~11 till I" lI'l;01l ... u iIU U,...I'!fC' !II" ~f,,-''' d~\144 J111~ rt';j!'I'I;!Ii J.~ 1"'«1 ." 1<an.Sid..te ... ol1 0.:11_ 1 fl>!>o.... T •• ",u,J" rd !.IIfljlj ri;1" -""J.. ~i"""'l rnj ~,.ji ",",iii hi (j \I 'I~ ..J:ff!.t I t"J"Ujj a"'Ii&L._' la.ul, J.iu •• pn h"L "*'-'J IJ' iII.-tn,hdlli.rr" ~ 1',,).. e puo <000 i Ni"" Urui ....... _<I l>1&n

<I'~IJ

p4"~ I II. k IOCNlu.c IIDrdlatllar. d'nn ...; pnjC' d.'r If'M ndrJ;.n""J_ lu;J'i il'fi'1ll • d !ilnit-... V I:li.nlJllDlLnjU l"wl r;~1I!.: !.,_._o tUII O\~rt~rnI ",,~I
Q

"",.t.""'FI.

.:

,,~~.,Ihnl

J..:

t"

''II'''',
I,.,

.&n'~

LoJ..-" 1'"'-"' ..rn.l.".....

II ;~~.

u,."

l'~

n~

~._ju._("~
..... um 1

P111..so..d.., -..1,.,"
d..,

..........
u

II

~",,!;l'No
Db._1I:I11.l.U

Ui

p.i1'!.iiriiL..:1tiI1!.

IIITld 1".... u\ lIl. i.Ii lIt1a!tMIJJ.f0

ra(il"arm

d.lr;fIr'I'I

00, fN.

t.....

JJfjpi~Oi'IljDX

,.,..,_ SL~n.u..II

Nh II

ab

d ",U\o,

'1;1 C)~rhyr'4

Ui'l~C"'-.:I4.rLlin.'~jclf!'IICI'IL'Mi"-I'(

In."", ...."..a l \,.t\I" 1...vno. I ... h,.nc t!l!ll"~

... "LotI.~ 1 ODIJOlI. Dll.t S "

\

Mini""rstvo

pros!aroog

uredenja

i lastite okolic" Tuzlanskog
d.o.o., iz Grac.nice upucuje

kama!!a

u saradnji

sa

"ISOWOOD"

OBAVJESTENJE
Asistent JU5ufTopoljak, "P rimiena fu zzy logikc dipLini. gcod. j"V!!O ce bran;!i !Dagis\arski rad pod nazivom: prilikom odabiTa loka cij.c U regula cionom planu". Odbrll!!a !D"gistar~kog rada odrzaIce se 12. jul. 2011. godine, sa pocelkom u 12 sati na Grad.evinskom fakuhclu u Sarajevu, uL Pa.triotske lige bIoi 30. u sali broi 8. (prizemljeJ. Magislarski rad se moze pogJedati u prostorijama Biblioreke Gradevinskog fakuJ!era, ul. Patriotske I ige broj 30./1, sv"kim radnim dan om u periodu ad 9 do IS sari. UPRAVA FAKUL TETA 2. Organ uredenja

POZIV
za u "dce j avnosti u postu pku izda van j a okolinske dot;voJe za pogon: "pro izvodn je drveta" U opCi n i Gra6m iea pogon proizvodnje drveta, kapacitcra

1. Predlozena Gr3can.ic,a,
uprave

aktivnost:

eea S.OOO m', opCina

odgovoranz.a

donosenje

okolinskih

dozNola:

Minisl3rS[VO

prostornog

i zasri re okoJice TK,

PrQd~ja p~IQ"nih !ere!"ill Model Gilro!n ju mper 2.8 H Dl C ilfoe n ju m per 2.8 Cilfoe n ju mper 2.8 Cilroen jumper 2.8 C ilfoe n ju IT\per 2.8 c,ilfoen ju mper 2.8 Cilroe n ju IT\per 2.8 H DI

v~lil. Godina pmilvodnie Kilometraia

HDI HDI
H D1

H DI
H Dl

Renaull kangoo 1.9 Iveco O~jly Termo king

°

2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2006
ft..Selbe 3

218956
260336

2.25017 232602 243188 268882 364932 141 497 165558

C ijena vUlila 7.800,00 7.800.00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7800.00 7.000,00 6.000,00 24000,00

3. Tok posrupka: ,.j Nacin uceUa javnasti: DOSl'3Va U pismenoj formi primjedbi, infarrnacija, analiza iIi misljenja relevantnirn za date akli VDOSli; b.J Org,an up rave nadlela!! za dobijanje r-e.levan me informacije, vriienje u vida u dokume· ntaciju, podnoienje primjedbi, rn isijenja i sugesrija, ho i la izradu n3.crla okolinske dozvele: Ministarslve prosIOrnog uredenja i ;milliEe okoJiee TK, Aleja Aliie Izetbegovica be. 2, Tuzla, c.) Rok za podoolienje primjedbi i piEBuja: 30 dana od dana objavljivanja aveg poziva.

, (I'll.''''
........ ,Q,

h~,."", J'I'\ mlrI, m 111\1'liT,., r, lu)'-~ " " "'" 'n~ F!.; II ""'I :1 "l'J l ~ 00 o:.Ol. 0:. J'I'OJ. to 'O~."l ? ! 1 " t1!1D.1 'H WlIU \ dtpn,!I)Chlmtea.Ii II. U!IuIrc . kupll> "" I ldC' "'1Idmmoj; .LJd!>.:n, d, I'd. r...- dnJk'o • rUJp ....

Cije"a, ~o.!ila je b e.z POV· a VoziJa sa mog.u p~gledaLi na. Sl~pu, ul.lsmeta InlmmaCije"3 mobilel 0611827-601

K
Ra>rnuJ.,.e

,K R

lllJlUu. UJ lib« , ... J.~"I! II" l.WrlI LI uNo.IJ""l~ ""'IDJe! n.wui)wh Ir,)eluj~ I'" pl'lj,m OOraawlill W' pru«c l"I&1j" r-h,,'ale """ ~. Ko.odrdl!l bll' '" prjJ .:lj"Ju, dulni OUIJ£ I'ttJlH' ·Kt<:XfJJt 0' 1q;I' jl h:\lrolO tll:u1I'", ·f"mlJiliu r""DJ'~<18dnIJIu .. U'lUJ)4\
-Rd"«t'fI ~ llw -C'I_' U..J·UHt dndl'll
....

r.."~ oItJcd..:c

""I" ...."' ..... r::t.J.

061196587

GSM

TroJ,,"~ ~t\~
~ \C

D,uninodl~~,o.\'dcpt_l:l·l~n;tlL inrllJllMaJ~ ~~

,;1(><1"11'" mO." ad .... m ~ rei do."'ot.:il Ijha"l' <Q .. 40Nl oJ oJ ltni.:d,. Srv~ (I'dl)& bl>.l...".:.o.
DI"lDoI

m rN. (WIJJJu,
OrtlM~1;

J IlIOOSTRIJSD I?Ib ·lUTCWJ I.Ii b 11I'Itf.I~ IAI'I1f +WI!l)
11"'IIc~I ... Io. USa'ljftU. li.. urllClije Cl!!!llrhtll iir. ~ 1, 611 Oll_5j(lII:llIb1el'fU +_3,!171~21_557 ~ 10. S!i1 <III. 551412

QJ~~b-4

9,11 QJY141-&»(,

doobtU

\I d~

U M,

00

' I rMooc

IW~I.

sveznadar
Lijek za distrofiju

s. junVlipanj

Dneve i avaz. tetvrtak" 2011.

45
suncane naocale kod optlcara

Tacno Nelacno
lizike"? GlumicaElizabel Tejlnr proglasav.a· na je i najljepsom ienom svijela? Nije poznalo sta je hln savezniCki rat, lakoder poznal kao ilalijanski ral.? Metalizika termln 1no znacenjele"ono SiD cije. le bukval· dolazi poslije

PREPORUKElspitajte

UkolTko naocale ne pruzaju barem 98 posto zasute, zamoHte optcara da vam dada zasfitni sloj

Fotometa UUzastitu

3

2

1. NETACNO

Testiran]a su porvrdila da misice jaca ursolna kiselina koja se nalazi u kori jabuke, otkrili su americki naucnici ko]i tragaju za Iiiekom protiv distrofije. odnosno nestanka miilicnemase. Ursolna kiselina je ucinkovita jer mijenja aktivnost gena u misicnirn celiiarna.sto povecava ucinkovitost dva hormona koji, pak.poticu rast miliica. Naucnici daljnjirn istrazivanjirna zele utvrditi moze li se prirodua tvar koristiti j u medici nske svrhe ko d pacije nata s diiagnozorn misit,ne distrofi]e, piliecasopis"Cell metabolism".

Hora' iabUMe iaea mlilCe

Ultraljubicasto zracenje je dio nevidljivog diiela spektra svjetlosti. Izvor ovog zracenia su sunceva svietlcst, varenie i vrlo inrenzivna svjetlost lampi na bazi five, kojese.primjera radi, kori s re na nocnim sportskim dogadan] im 2. Dr. EUn Marmur (Ellen) iz bolnice"Moll!l1 Sinai Medical Center» istice da najbolju zastitu za oci prufaju dobre naocale. Osim sto vas rnogu uljepsati, suncane naocale (SIO vece i tamnije - IO bolje),imaju srakla sa 98 do 100 posto UV zahi tom, koia hi te i od raka koze, Ipak, budite oprezni jer mncge suncane naocale nernaj u zastitna stakla, Ispitajte ih kod opticara koji imaiu fotometar ko j.iprovjera V" UV zas citu, Ukoliko naocale kojevarnsesvidaju ne pruzaiu barem 98 posto zastite, zamolite opticara da vam dcda zastirni sloi. Dugorrajno izlaganje suncevoi svjetlosti bez pravilne zastite mozebiti opasno jerultraljubicastasvjetlost moze os tet i ri rozn iacu, poveca ti sans u za razvo j m ren e, pa irizik od makularne degeneracije mrezniace.

Metafizika "ana sto dolazi posliie fizike"
Metafizika ie termin Ci je je b ukvaln 0 znacenje "ono sto dolaz i. pos 1iie fiz ik e". Koristio se da ukaze na Aris to telove ras- ' prave koje je sam Aristoret nazivao prva filozofiia, U historiji zapadne filozofije metafizika se razumijevala na razlicire nacine: kao istrazivanje osnovnih kategorija stvari koje postoje (naprimier, duhovne i fizicke); kao studija realnosri koia se suprotstavlja poiavnom sviieru; kao istrazivanie sviieta kao cjeline j kao teorija prvih nacela, Neki osnovni problemi u historiji metafizike iesu problem univerzalnosti, rj. problem prirode uni verzalncg i njihova povezanost sa rzv, pojedinacnim dijelovima, postoian]e Bog", problem um-tijelo i problem prirode rnaterije iii vaniskih obiekata.

Spec
• Istrazivanje u Veli. koj Britaniji pokazalo je da su puno zadovoliniie one \ zene kojesebi dopustaju manja zadovoljsrva.za razliku od onih ko j e se usvemu S uzdrzavaju, Naucnici tvrde da su liudi koii irnaiu jaku sarnokontrolu i uskracuju sebi, pri.mjera raw, kornadic i'okolacle rnanjezadovoljni sobom i cia vriie di do bri stari sa viet 0 urn ierenosti, Istrazivanie s dviie hi!jadeZena pokazalo jedagocovo 90 poSto popusta i pH" krSi V las ti ta pr.avila s vrem ena [I" vrijeme, a cal<; 60 posto [ljih prede preko svojih rijeei j pojede n eslO sla [ko sv ak idan-.

2. TACNO

CUjete li glasove kojih nerna, mozda pijere previse kafe, upozoravaju naucnici, Vee per scliica na dan mogle bi se pcigrati s vasim slusnim aparatom. Tokom eksperimenla u ko· jem su u usi 92 volontera pusrali jed.nol jean il urn, rj. 7-Vukbij de buke, osobe koie su pile vdike ko· licine kafe ces lO su rekle da cui u Binga Krozbija (Cf(lsby) koji pje-

Od HalB SemOZB haluc-nirali
va

Nautnici upozoravaju

Elizabet Tejlor najljepsa zena svijeta
Americka glurnica Elizabet Tejlor (Elizabeth Taylor) proglasavana je i nailjepsom l.enom svijeta. J edna takva laskava ti nile stigla ioi ie prij e desetak godin a, kad je upravo bi- _'-'

_j

nisu pus tali ovu pjesmu, Strucniaci smarraiu da ie korein naj~~Me koristena psihoaktivna droga. Naucnici s Unive,zi leta "La Trobe" u Melburnu isticll da je kod kon Z1.l mira.!! ia ~afe v al;n 0 imati na umn da j~ riiec 0 "sigurno;» drogi koia se treba koristiti umiereno.

"B ijeli

B oliC", iako n aucn iei

K<lfa:

"siyurna"

.draY<l

ljezila sedamdesetu godisnjicu >:ivola. Titulorn je ckrunjena medu 300 kandidatkinja koje je na lisru uvrsrio brrtanski list "Sunday Express". Liz Tejlor nasla se ispred os talih filmski h lvi iezda n a lis ri, n a koj oj su, izmedu oSlali h, .b ile uVeStene i Sofija Loren (Sophia), Merilin Monro (Marilyn Monroe), Briut Bardo (Brigitte Bardot), Kelrin 2ila-Dions (Catherine Zeta·Jones), Loren Bakol (Lauren BacaU) i Vivije[l Li (Vivian Leigh).

r::i 1\
RJE.SENJE lZ PHOSLOG BROJA ESTI,. AMADEO, KP, GINCBURG, SADAKA, UKOR, T OLAF, DATA, ROKOKO, AIIN, EDA, IIcRABIKA, MAZ, VARICAK 2545

3. NE1"ACNO
N.JANJA
QI'OMI· ~NIU K ERKA

ATI'ETICAR
SaLTON

. VRSTA ~~~~E GLUMAC VlJCI

W!.KAN NIISICI1JJI

fUOBAl.ER
ELS~ER

HENDIK€· PIRAWI

OSOBA

PR~IGRA 'U !'AN· SK~ POlORI fU

IsrowlAI,
VAtlI£

slIIJEAA

IZToG

VASTA D~AGUWA

~

Sta je bio saveznicki iIi italijanski rat
Ne moze se reCi ,------§la je biD save:znicki f"l, [akoder pozn3r kao italijanski rae, ra I sa veznika iii marsijski ra[. Bio je to oruzani suk 0 b koji se i.~medu 91. i 88. godine prije no- ~JI...""::~_';;;:"_ ve ere vodio izmedu Rillske rep1.lblike, na jednoj, Ie brojnih itaJijanskih gradova-ddav3, dotada vezanih uz Rim, oclnosno saveznistvo, na drugoj srrani. Povod za izbiianje ratl!. bilo je odbiianje Rima da gradanima vi~eS[QljeEn.im saveznicima da rimsko drzavljansrvo, SIO ie dove!o do masovne pobune prm.i v Rim a i nas IOjan ia da se s rvo ri altern aIi va rims ko j drza vi. N akon n iza pocernih neuspieba Rim je uspio odn.ijed vojnicku pobjedu, ali je poslije su.koba bio prisilien postepeno prihvmiri pobunjeo.icke z.ahtjeve, da niie pozoalO

~Tgm~
lEZAUKA

N,JACKII
MOI'SKA

IS1'OO.

MEDICINSKl PAMUK

~ NO.1 HRVATSKOJ
mBA

M.D.

I

VOOnaJ
MlAI()\R

OOMIWA

IllET

lk

PJESMA EKSE NllGA

PRC?1!pR.
t___!,l!1,lQ_ GR.>:NO PRIX

GlUMICO. GARDNER

PJEVAC NAS!.lct

mue:

I I

ALT

TIPICNI PREDSTAV· ~IK VRSTE

OAAINKA OOMILJA

1Ii' ....... ~ .1Ii~i""'!IIIII""~"

..

"'1~4"'''''''_''1 P'~ I

..,......rr1lll'

.....

.-1Ii • .._... ""fItoIi1,....

.iIIiI.,_,.,
• .. dIoIM ... !IIIIi

1I.~"''''~''''~I')IIiIIoI''riIIiIl:.W'''''''''''''~ .".,.,~,ftllGltiiDIM"~1IID.fI .. Ig..,...oi~ ... IIIi~"to!J.!oI'I~ ... ...ocrWlnlliCllllifl~~tDi.'tOG ~oI'~j"fI"""_"IIIII ..... ~n ...

....

.. Aft, .......

a.".J'.~.....,...

HA
..........

IIIJ",~,,-i~ .~'!II!iI!!_ b ....... .,. ~'llfllit"tU!l ...

.."......

~..,..."..............
4~iIlI,I!ibti;ll!l&~ • , '~6 ..... ~'iiilll

.. ,.. Iii'I __ I.~~

,~,
-

~~ilr'\.!OII~lPO~f"~""""" 1"" ..... 04 I~'" JQiI¥Uli.n "'_".I' .... .r-rt_ • ... ~.i 108 ...... 1JiD'I!;II.n.....ventloOlll 1... ·,r~~1f"'"·"'" ..... """""~~·1~

1IiIIir.u';.I......._..

J"'Ir~IOGU

'(iI"1''IIO

~'Vtll'II'C.C)t.!I"fI.i1iI.
,iUI'.t ..... II!oI'.,..~~U

I'. ~,u~.

z:rlIAA.~~, MhO
......

o.&TALL
U

"".waor
It

NCOQrt'
~fW,j

y;fr1A!tII!!

,,&ti,~~
",_ ......

~""I

.. 6VIiI'llfilll

oan-.t-.a~~

..~ _.J ..... .......... ~~==o.
-

......--~-...i .
~ .... .... ~~ .. ~IO-;~I!iIIU

O'~I'Ij.1I'I«.;.II'.ftI.

..... t-. ~~_
-"'_-"-

.....,.
"'",.--.1IiiIi

........
IjIi"'~,,-""

--. J.:;-::-~.
~PQoIIII~,~1

.......... iI"'I'Jfi'1ll 1"'WIoI~

.-~

~

"'1'i1i6"'''''.~n(IQ
.... ~

~i1"'"

...

.... ... ~ •

, •.

.• ~ ~-... ....... _~~~~::.:::!~'
...,.: ~ .... ~'looillllf'M"~ ~~I')~~_,...,.,.~1!""IiiII u .._,..,.".,....11II04IIiI

~II ......

_I..,~IIi_......,~t2

..

u~~_...~
...

aiI'~"~~
~1111~ .. 'II!"! "

-+_=;...
IIIollorWnll;:.wn. 0.,... • ...........,...

I_._..

••

,.,,;jII'

~~

~.w..P'~tl~"_~ ~~~....,.,."..(jjIllll.·................. It -

1iIf'IIli .....

~~..,.

~ '"~

aI.~".. boillJ"_".!IIIt"'I~~

...

·.~~aoQIIIIP.
....
01' ..

~
"" .... I~~

..... ..-.."'I~ ~

:-.~~

........ ..I·:I.. IIIII"tiI~,""'.-.!io _,
"'1~"iiI.;Io!I·tf

..!!'!~~r.g~~~
..

h.tn~~~"'r

III

...............

..........

ij

iIho"~_

~~1IiI

..u...oIJIItII,1I,_""",'1_"'-1"'",' 1

t.II~~I,!,IaIaN.iI.......

w.JIt"""~
~

=t;'~MflUt..
...........,.liM~ f!i'H~~ ~.

1"IIiAt'.iIII'.".. .. _....~1otiU ~.IoI.arIlli'Joi"~,.IIIIIII,trieltil(j

....,._

oeot"'~ ..... ,...-u-",.",.... •• ~'''''~,p;9I,..~~'I!!II.. ~--I-~·~,.. , ...... _ ...... .....• r""' ..... __
~.o;CiNo~II""'Y""~ ~1~1Df"I!~~ ,.,..1Ii_;.Io!lli~~_..",..._...".. ~¥IIII!I~~.~IJ!IV"II~IIJl~_
Qj ...... _~

1iI'IIiII....,..~ ..... ,.--.iifI'~~ ... .. ea..
''''.IIIol .......

u•

..,~~.IIt."'~

"'!II
~1III.n ...... "'" • ~ (llrolil'--'
..... ~

!1114.11~

r-"No,

, ... ~

~.iI;Ci"""'+~~ I"'"

..... ==:'.'r.==~~:=~~:..~~"~~"'~.iI>1;~~"'" ..,......,"IICIIf!oool.
1f1.tt .. "'IIII!>o!'W ~I.~ • II' 1..-. ~~ ..... 11 ..

~~ .....~~~~.III"'0!1""''''' ....-....,4..,.._,~~ .. ~ ~ ..."' .. :I4IiJ.r..,-o!!Iii .... _¥1_......,......,." .. .... ....._"II!!!I~ ~ ,
..... __ ,. ..........

IIIoI.MOW:oI.

"" ......

tI'.IIII'

.... ""III"'~

••

..._._..~..... __ . .-~I

t_i ...

.. tJftiolI_ .. jilllllil .... _....~
~ __

-oa...,..,.,.....,t~
• ..u.~
~

~._#_'~~.I
..... ~jiI~,.HJ1IIII]'~

~~~"""""_~,I"'W'I"IiP'-;'lllili1 .....
_

I_"_.~"""'~"

IIIPdIIi

L-I ...... .~""_I!I!IIII

_ ...... t...-.l~_
~ ... I~ ......

I1"'.,__

!........... ~IIn
I!I'J~

.....

1"IM~

~

......... 1IIQjooI~ ",1001, 1101,1

_"...~.".~o~ ~,.~ 11 .~~ nlt1IiI_"" ... lt "u~MI~

~.i!!".~
~411
..

~.LIi~ .... .. ".."..~~
:t.o~ i~~ _ ....
'I!Il'"rl

~-"iI"
........

....... ;Ii ~

~.,,-"'VII
~ .. ioAtl!

.. '~)ilI!IIIIUI"....!!!!IW~.........,.,.

';Ii

walG

••

IIWnO

111111_.... __ "'!!_~

..

... .,..... ~,*-....~.ilflnJ.II"_.,,..,...,._ .
~jI' .....

...._~

I~~~~"

.... ~i'Mp'Ili

~f....,.,ljJ~I."'l'iillD'~~

klioo!!Ifo

fl.

1!"LiIII .... lllih ~Ai'I.,*I~.1 ~dIn!!.'!!l'AhHlf"II

....

jl~I ~

_w. ....
pnltillli.M Ib-rckD .....

iftN V'K'llW'l'UI'III~ ~~~.I"'IIIJ111~ ...-.I' .... !~, ~I 1'".... ,...,..,.11fW
"' .. ~~

... ""

..,.,.,.~-..

'--...11lI0II.....
-CI'B~ 1IIII9'o1~
..... .-._

•• "' •• IU
1Ii .... """ __

~..,..",~ ,,~.,.~
n""'~\P'il-""'_ 'II.......

~.;.~~~=~~~~:
~~~~po~!III!!IOOM ~-.,._~ .... ~,,.,,,....

... "~~

...IIP._ ...
~~QHtQ!I"I!"'~

!III~t.

"'" 1Ii~_'__"'U!W!l_

.,flJiI.............. "'.jWo!!l'

~rtnl'f

..

.~W'¥' """_
..,.~
_ ~!'iftl~.,.
..

i~~j

\r\1II

.'.,...,.,...,
.,. .... tIoi"'_lIIoI! iioI'I ...

PQ'~~

.....

~..".~

~~ ...... A ... ,f .. (IvI 1)I':F...-nt-",M'lJII!"I.'.t!'~J!"I.n.;~

-=_ ....

~I

-.1-",-.0

101. ....

t,

..

" ,.u"""""'~....) ~ .....
.... :iiafll ..... I.~

,. ,..-1, I il"t-U • ... •~ :II'.iILI.J:

...

__ •••

_111_"",

1........

"*_..; ....~.
I'o(_~

0:eiI!IIIn~~~
f<i!illl!!1!

... 00 ... 0 ....~~J.I~.,.t " ... 1!i'
~'l'"~I~

.. ',~.....,.OIiii.i.......,
.fIIII""I!~

~"JIIIII~IIfi'!!"
1IH.,~1It.W ....,

t--t

ftM

~~ .....

m.l'il,,.. .....;i..,..,.,~ "1'IIo!'i'Io~
~JIIII"'''o!Io!'II(1"!iIII Owy.a;~ Iii
III!!~~

O~"'I

iIIotlAo ... _ ...... II"'fiIII.M~

.. _8.IA'TOI.-hIl~ ~tlfiwlii""iO

"'dt.i'iH.i ~
~"~

~--..CI·

••

~. ifli"lJ

iIII'R_Iiil4!illr"IIIIIIiIllllIl~Hi:oiI

(Jto,Ii'.~ ... _

--

c..r.t.iiII,

oJ.,,""" .........
~~~""""

•..aoi'i .....

IV.

~~---.'" " 11'
.WI':r-~
~~

~,.,....~...,

...

~~t

.... II.a~lf!h,Il.IiIIfiI~!!ioftfa1'llfllllr'fill1ll

~.1lIl.__.,.~
....

!iIIoIIIlIQ.II*liiiiIIio

iIt4o~,._

f"!"'~'

.......

~\oOf"~
.rd!I._"_OI[!ojIj!:...MIU

...

IP\~",_lIin

1IIIt-;..,,~.
~

....~

.....

roiI.-rIIO

..

~w-rli!lP~'

.......

_._II~

~~.~.,....A'hJ~~i5f-u.:IIl'IIIIII~III~;aiI.,.ilW~rM:.uIIoI O .... r!!!!"!~!U'~~8'1 ~r'l'~.I_~IIo("I~",ii.
Ii .iI Pi'~ bi:~ .......,~~~tIIOII-~Ii!6tlJillj ._,I~~, n!!~iMIII .GIIIW .. ~ ~1II ~_jI' ... IiIIM"M,~t,~

.,._!!i!o

.. ,.~ ~..........

,.iIIt't'Io!II

, ....~

(Id' .. tMlIILI.~fP.~~ ~ ~ """~fIII!I."

••

11u.cc

.... .t1Klllll

~d:PI!Ii~"....

::.a

'~JIIIIIIII..Ii!!1: ..

-.~1MI
...
;;)FIIIo(

........
......

~py

.. oi.~t.,..;.i.'I_ ........ ~_~

~!iIII_~I!i,t4lol~ ~ .. ,....lj_IN~,

I~..-!Iit .... _~

..

1.1 .. ..-

_J,i __

....,..~ P~~·-·---~ . ,,.._! _ ~""'-"
........ .,alilili. .'_J~~~ID"~'_.__""'.I!I ~11111
1I.__"""_ •

-

1liI1!iI~iI~" ~.: t.wot"oII!a..oldn.!oQ.I~"~I~ ~~111~~"'~~~";~~1l~~ ".. '" .-..iiIli!>lN'lMtP' ......... 1"Io~"'1JIIIIII" ".~lIIIli'o'1.;.oo ""~M ~~~~~I~~~IJl!iI'II!I!IIlWItlitM"~~~ ~!ltL~~"'" •• I.fOiIi~~ ...... I\!I~""~wM~ II!.~ .... ~~Ii-"_, __ ....._~~~.".......... ~1II1!!1NI'I1'DIIII '~!W1..c..,...~ Ill!&llIifl ...... ......,uiloDi'lQj....,I~ ___

"'oAI~~

t_.y~.._....

~~~

_~II!!!!It-.I!o

.....

.oIi !II;~ lttq.~ .....~

....

1IIIi1

=._:::-:-.~.I~~
~1In!~ ... ~~ 1 .... 'W"!"I' Il"I' .... _ __

~ _._~ __

lIitllt.iJ"'--O.~ ..... "'1I1Io~

....,..""..,._.I.,,""""._ .. ~.n.t••
• __ ~.M ....
...... ,~cIn"9ll'("~1JID~ ,uoI .... ¥fl
........

••

III~_,..

I""II'---"'~ •• ~_

~ .... ~~~
'III1j ....

..~ ......

HfIl:oolul

r-_ ..

uI~,.,.."... ~.a:IiIo6p.oj.I~ __ ~_ IWII..".

...... "....~I."
UI
III.~

~_

-~ ..~..... -~':=;~~';cr;==-C!G
..,.1 .... ~ P .. ~~,.II[II p.;IIIiI __

i..-.III~
~~
.....

1_

_II

t .. ~~ ............... ~~I"""ll.~~Ii..aotiIiW ~ ........ t ........·,_."",~",...' .... IIIIi..IIII:JiooI.I_ ........ ~1I_1~~ .... I.cwii)tf~DCO'I"!!II~ ~1""-Io.,..1, ... ~~.-..~ - ...... UiIII 1~,6Ii~~.~ ..... f~ 1IiIiII .......... _

~'IIi!!-'"
ItI;A[!!IID

t ....

oIIfIItiI'~
..

PN~ •• l!I.IfiII .......

"'r..

P";iIoI[toW_"_-':-,,:!""I

4"""'!I!i.

~~I(

j~"-.-i:It.I'I

....

'lit.

..... II!fih~'"

"f~"""~
~ •• IH:II.

..._paiil~~I~_....~
........ I~ ..... III'IIII~:I!I! ..

utIIfDiwIL

a~~ • .-ti!IIIIIIIII"'jVC!f Pf'IIIoIoI __ ~h!r.lI'..J~"'III [Iokl·_.~.JIIII ,-""'~f'if'II"iiIiiI!I .. tI'!IIf_"'~N~"
.~,. .......

....-~~

...

h.lr.~_~~DI"(;

.... -~~~.Ii!ClIII.~'"
if" __

"'~"~~I!!oi'!o
Q!i._ ..........
""8f'll!ll"fJ

~n...e.n

_

'JL' ..... .,. IIIIn.. ~
LIIi~ __

j

....'

IIo.-u

,.111

1

_'_"_!fN .,...,.;. ..............

•• ~ ... ""''ILII'' 1I""IoIidt'lli1.~.,..·t~'MIIiHoiiII_,

t

V!'!folo."

"p ",~y.~

..........

.h.. -t1j t ... ............

.,u_ ._"'- 1. __

F-------------c~~. .
"111_~",p ~ ~I lilYoIoD~"-'~ _ .... 1oIt.F4lll" .....

~.~
lIIi§;IIIIiII!iI

i'1II:IIIrtI~

~_

aGiWIIM'lO-~~"'_

_....,..., """"~"''''~~IfiKI_I-YII'L.F'I''~.''-II-''' _.h~II4Ito11""""'~""'I_IJIIIoI~"''''.-''''!oItI~

.... ~~

-e.
CIirIII'I"o"_"'_~!MI

~"'f""'"*:Jioipi~.lh.~i1~
~

......,.. ......... 11,.. ..

t .... _ ...... lf""'" _, I t ..J.,.r

._.. t ....... 111!(:....-..~ .... ,,__ nllllli t __"._ .........

AOII~I""

::~= t:~!:;;:'7r:~~~~~H~[jr. "";:~,.,....._t~,..._...",j.I!.iJI'"
•..",.~,~l,....

.. ~

d~~

.. _"

~II(

IIIi.I ......

~

.. II.."......,

........ ..,_. _ ""'
~~I~~

:::'=:::'=::::;:":':I~= ,~~
_ ..t.I" ... _I,
...,,-.......

_

J;oo!',_

~ ..... __

dI.\.. __ ~.I ...... 'IUo ... ,,~ laI~~jIIO IftIIII ..... ,~~~~

1.~,.iIi ............. __ "'......
.............. IJ'"~1IIIIiIIIII ....... jIIII"!IiI,pDI~

1._i ..B" ~~ ..

$~

__

_ "~_""""~~"'''~~'''',p;!]IIIkr_ ..._.,._lItiIIjI~" ~ •..,.""'~I"'._t.l~ ..... .t='=':;:::!:,;:~Tot.. .~ -..
r-.;iII,IiI"I.iIPKo~. ~_illOI!._ '-'IoIIIIIiI-.n.P9I.~lP'Iu..t~ ...... _""~~ 'lil!'41~~''''''V''~~ ~_

~ ........... ~_..,-~
~

......

,.,...

...

_

••

,.

_""~'I"~

IoI!LI"o'IIlLII~PO""""""'P'~~"""'IIH'.r..JO!IiI

~..IIU.

.l:ii!'_~~"';"""n~

~.oIr"'~

....

' .. ~I:.~lbo.,;i

-

........ ....

JJr'Ii"":JII'I-~i..I~_
",...~II('W'III.JL.IIIiN!.u

............

~!:'

._,.

,.......r~.I1111~
..... ~.!![I) U

,_, ~ t',,,~_
z.:n~~
... "I ....-....JoI .. "I'_I

__ l':'-~::;..~.-:
• ...".
!.1iI ..... ,. __ ,

......

... ~I~N:IJIIIIII,I~ _ ~

~oi'LI

._1_1
!•• ~i

____

K.U~

_'.. .. ~_I~
... .._. ......
~

joiI ,_.~-" .........
'I"'!

,INIha~~",_

••

II!I-..IIIIif''.J~.

..... ~

"'IIMII

IJ ••

....".."ot.iI{....,,~ .
'III

aiI_t--u ... cdloii ...... ""i ••
r-:J-il;llo ~

I,

ra-r ...... ....r~._~

(IRof:.. ~~ iI... ~ .... ~Gt*ljj~~ ....... ~

J.iJoo ...... ......

"*~

j,

.....PI~ !_IIiIIIIo...................
~~I~
.. I ~.lilPIII_ ...._..pIIl_

~'t!I(IIfIUI!'IIIiI

""""'lI\MIfIjIti~~~~ .... n· ... '"

,(lor"""''''''' .",,_,_

..

I."!f~

.J,tllliii .. 'iiillllll"l"ft..tII'~ N_!!_

CiiI_

......""

.... 'L~.....,..;!II. ~
Do"!!'l'I"'_ ............ -"""

·_

k;t~ ... I111I ••

~"""II"I'I"I"II'" '_1~~_"lIIj;Io.~""I"_";'~~."""'1

-'_.....
,..!111 •

......
....._

......

~~ft!r.-i~~.~~IL"'I'L"II.....c.r-"",

............... -_~._.."' ..,. ......

..... ,' .....

~~~I·r-:4,;:4"I!!II·I!I'W"""'.·f~

'~I~.,.. ....,.1IIIIIn"a. ••
~~I D~~i"",~

_iI1pI~

... t .... _ijj

....._ ....I~ jJGIoII;I ...

101 ...... ..,... ,......

h.IIIIlIII'MI'II-~i!1iIIiIiI tI.w1 ~

,.......WioIi: .......
~_...,..,... lII"¥'I""'''''_'_

~-~,MiIIIIj

..Ju--,oo-.- ... , •
u~.-....:i.IinGfili·

~"~""'W"I"'f"I'I!I",,",,~'''''''''''''' IIIIII.~ _ ...... j~
I!r-'~,

1I!!~""';'_I"'_~II"!"I!Ii"IiIftIIII!I'~

iI~ .. er.4MJ~IIIi:IIi, lor ..... ~tiiI:I".a~f'iII!IIIfI4Ill~.G~ iI.'II(ijI ... noiI

~-..~I""'IYIII:
.. ,~~~~,~

ulll!llllllilr_."_ ~r"-", ....,_ .."... .......... "....... ,....... .... " I011~~~.,.~..n- ..... ~j." "...-.. ""'
..,..JII!"Ii ... ..,. ~ .. ~f~.

................ ,.. _...........
.. ~

IJIII!I'

1.,..-.11""",,, 1I"I""'r:-II"~

P","""""'""IIi!' ....ifiiI--..I.l. n'"'I-W~1II _",,~_,,~-. ~~.f'!rl"'Po'll~I ~ ~d __ nWIiog jII •

-j,_..,
I ... ~ ..... urD'lJ"'l~~ ~""' _jlL~;j;iII' ...

.-..bJw......-.... ~~
.....

. ..._.,........ "" ""I'II!"",...~~ ~"'oi

..,

~

~r~

~

-..Ii_III 't>IIII!1 ... ~ i.iI:foiIIiII:I.....,..,..

,...,......... .~_.... -.-. .!!I'
""uo"""''' _._.
ulll~~114~1 I~~I i.~

".j_..II~W""A~ioIi ..""'~ ........ ~ ....-III ~ __ ,~GtlilOJ'KUlii

III.

...

,_.I ........... .... J_

I I.""" .II!.
!II

~.~ t_IIII!IIIioIII ... · 1..-. 441!1i1"1ot

t

~1:it"I1"oII1'i'IoIro'lIli~'.~1II:i4NP

.jII~_ ........ .. ~

_-"l_........
,.,..,..._ ...

.""~H~'"~1!iI4"'1IUI'''''.'~I'''' ~~I __ r..:t.

'~¥'i!_III,,_.II'IIIM~Ito'Vt-...-.c~~ ..... ,~~ ~.~ • "'" ..... __ ~. ~.1J!OIi '.... I .. ~ 'rnn 1t~ tw~u""illlil
I!1!1_ .... 11<11 1III! .......... ~.

.. ih.o~ ,.111~.il .... I ... •

.......,tIi-vn~
-II1II
".,~ 1M .,..,. ..

~t4I.~
..... !IiI'~~

.........

a.,."' .....

""III

". .... noI

r. .-t ..... ·--t_
~IFIII'I"'_'"

~iII~o(I.;Ir..lll!l'~~ .... _ .................... CKwn ~~ ~~u

T

-.,~I.'l.
'l!~.,.....
..,_.1
~001 il')n~_ \nil

....... n.,~~ ~1.'IoIUIIII-~I"'I

\fN 'nIftI""~I~II ~1~~dr\oIIiJI"'~loIIDu~~
....,... ....1t~;.;.r -"~~IItIi~U''II~ ~PIII
••••

l""wntlflli9~"'"

..........
......

'IIIfV~C"_"""'" IIC!·I"~~.iI._.w~W"III

"E"I'~

...........
HIlI

1."''''''''"''
f.I..I

~~II._"""'"
7I'!"_.., ...
.. AI'~~~'lI!i
i' •• ~~.IIi'" .....

.. '

......

1.1uo~...,...t ... u._.._.,..",. I~:lIP ...... r." •• ~

iii!

1I~_)

.i

~ lItO

I"".....
~j..

DtIAIt.o.r-

li'0ii_

...........
~11

""'..,. __

0if'N'000·

~ ...;;j~-..,. ....... .
~"J~J-.'*""I'Vto'II'I.J..,.M
oM._' .:M.Dn..a...........,... 1:.... i~ ... _~
__

kjoo"''' Qo!'.~I_ ~,1

""Ii"tTl__"'"",,"'_.o.J.,HJII.

.."..IIU.

::~~~~~j'~~~,=~~-:"~~~
____ .,...'•• ~ !.,......, .....
~'lIIIi"IiI1iII ._ ~I,!I I .... ""--~~

-'j1l"1

..tw".-".n

U 'Iii"I1Jlillf'I!

r'" ""..-.,;;:",,~
....,.,rq_u

.po"Jo.~~.,._.,.
...~.~ j

...............

~

......

,.,... ......

illfllo

fIoi!I ~ ..........

1--........ '.
~
,... IIiIIii._

_1UG._wfl!lri • ..-J!o!I~V~.~,H~ >r-fWtil"~M1.~~I!Iif!I

iC ......

I!i~Ipi"~~~~oI.

............ I4M'"_.,..~. ...~_~~I~~"
~-.u"""""_L~'~I_
loll 'IuII.~ ......... .........,_

.poiIIII+I~
",._~1IIIiOII

iI'i."
.. ~u.

... ~"'ioJI .. t

iI....tlfoIi._.....I"~
i'lil<: .. ~""

..

"'~i. .I..-.,_,_.. .
-...f!ll.og

t~~ "' .... ~_....-III'II

..,. ... .. _.._

..-. ...

.....

.....v~.~~ 1IpIol' ~

"'.t~

~.uv. __ "'-".... ,j,~"*'

I'IA_H ......

.,..4,.,.-;,.,. •..,...~~ ...
.....

..

........ ,....... ~

I..,

........~~ ......... _ _

.I"~II

pglasi.~
'Ii.~"...... (oiI'LIiJ " ~.,..

D_11e_v_n_i a_v_az_-__ •._."~L--,.-,,-4~7
........~ , .. ;Iv-TII~ot"I

~~~ ~._

~11II!H''IJ!I',....~ ..I_.,_... ... -..on •...
.... pc ..,. __ ~ , .. ~'" ~ ~
.. _'

.......... _"'".....

.....

".iIII~

..._,_...._

.. ~,~~

t>l~

iii

:=:~,~~~r:='~.::=::.
....,......._ .. ~.iIIl'

~~Lt

-. -~~~
~~l)Iio(" Il"!U ...

.........

._ ... _.~,• .II(IIoI .. __ ••
'_

.........-"'h~fi ... I11111
~.pIIIro.lM;.~l!n

.. ~

... i__ .i[IIi"(~

I~'''''''''-__''''

iioII

,~,,1iH.i

,t __
....

I....ma,_.~1DiIIIIIIII"1I

............. .,.a. .. ., ...... v

~1III~'iR.~ -:_¥IIIOW'~IIII""~~PI "'~

~,,~~_,~u
~
'l1li

I..........

~
"j~1wII

1IiIIM."",~m.oo,-,-,.
illl.l-11"II1 I_h_

I'........ ~ ~

~_....-~"

"'_.,..~"!iO .... M.!ol.DlllIir,aIIf.i aiII,...~
_I,j

u:..~
...

........ ~~__, t~....--.~II"IJI',...~ t~

~-__.-"' ~._..,_ ~.~ 1III'_.,._IIiI.-4iIli ................. _...~·IIn~_....._., :..=......::: ~......::IIiII...r4.__~·- ~"_""""''II.''''''~
..........

..

.. -

.... ~

• .._,.,._...I~

..............

......_...

..

I~"

I~

m

_._ -_.::..=::--..... ..,_.... - .....• ..__...",. ' ..... J-...,........._
"04.<"0
1_ l,oIIII!iIi!I!

............... _II[
I'j

.. _~

,,",-_.

_"'~_

_..._

..... ~

__

..

""

,.,.:wII_
'lil'll41

.....,._."" _ .......,.._., ill' .... a

_» __ 101" _I;P~'"
.......

_nI"""lliF_ IIIMiIo_~ ..

~

1'1---...
.o.t..rI.o

,lINiIirw ..

~'IdI-"""_

~ .....-.JI -.&I!Pff
...

111i1¥l--... ...,.a.t..

.n

. _....~ -._II!!!I~ ~ .... ......,._~IIIIIII'i~
~ .. oI.t~, ,... ...... ~,IiAI*j,.. r .. ~
jll~_'w.J

"'!....-.IiJ4

~j'IIofI

_:NiI!r-n

1..... ""IItIIi ....I,..".~

III-I.. lII . '~N"_

~_'II""""

1_j;iI'iI._~. .._._._ ~oM.r. w_........._ III~....'"II1II1 w..,illoll;-_ ~""'''''fIIII r-"'~1''''' ~ 4H i,N.J" ~ ~~,_,.,,-......"'.._~_~[!IIiI_ -"1_ __ ~, oIoiI._
~I~ _ ..... ._......~_ """~IIIIIt__ ::......~ ... ~~ ~

"..... '~;

1I"'f. ,.

~

... '.,._,

.. J1:i1i1i:1._

~ ..~,..... ..

tI!II~~~~~.~ 01'I0I0- r-.~.I".'~.
"'II"""~"'J"''''~

II"'ftI;_l.iM-'-t

....

..,.. ........ ...,."",."'_i"'~ -'-~IIi"II_~1 ~""""oi'~! ...

JlliQr ..

~".·

,.. ~ ..........
~

,,,.....

• .,,~lI't~~~

,I.,..._ ....

'!II~_
.. _..,..~

.. ~~OG-~~'tI'-

uh'Ii."-II'--.. .. ~~ I _.... IfI...

~-_"..""~IiPi'IIU .... ,...,. .... ~t1ItIiiI ~~~4 IIIIliH'_'.f.iIIII""'-III! ~ 1IIj1_ .... liIooGHjlrJ&jl .",...- ...... ~ .. "",l~ ~""",~" _'_"''1111''' ..... II'I'~ t ..

"""'_.4~iIIII;_1IIII
~.~~iilij~!lI~~

".;; ....... .. CiIfIdIiiI~.Ii.Jj,

~...I-"''''' ~v
..
I...

...,_...'DOI-~.
1!IIII

-- "__ _=~~__._. ..... "
~~ ._~-'OVoil
•• ~

,f ....~.';a'll[.... __...... '"' .. ~_..,.a;_"'
I
'~iII .........

.111'- ,....._~ ~"'.I"~ __
~1M!I" • __ t ... ~ ~"...,

·~~~ I'!-..;t.II,.oI'I!I!-iIIo .... '''''t'I'II

.. n~

..............

~

...

....._i,._.~

~P'liI!lIP~'IiI.~ ~1nQ
il\,!1-~"

.....".-_,...1
~1II

'IIoiIt'oII.._ .. ".._, ..

~_~'~"'''.'J
~.~J_"'~'~--_""""""'ifIJ
'" ,....,..._~ ~_~

~"':IiiiIIa.I iII!,~_~"' ...
... ~
~1~".... tt.jII""_. _~.

~flR

~'I!Jo"*'If""_"'..c"!llolM!-

...... ~,~~
..

4!.~~I

'w,t~
....

....
.. iotoiII.,.!troI

j,QIIQU Ir.II r

.._......-.- .... ~I.......___ """'1__ ,..._ __ ......,_t .. ~ ~ -....-~..._...__... ..._,_~ ~ ..................... ._~ ...,.... ..., III_._. ~~ _ ........
~f_~.i!I!AIII • 'ItJ!II!iI • .......,..".._._..... 1bIi.r_
.. ~ ..

~-- -,--'---...
"'..,.. _
I tl .. ~...,.... .. ""'

~_

__.,~_

...~_t~~

.-.

~

....

_ ... _."".. _.........4~_1'1I_...,_
.!II

~"".H............,.__

......__

................. .-...-,w_~I ..............
y tu- ...

t .......... ·~~_ ........ _

,~oIH~~....ww.M __ .. _~

IIIII>~.""'I!III" ~ .... lIiIItit'_.t.iI ........

..~,'~-..

•• ~_..
............

iIIIIIiIIjjri

i+~~I~ ..... __
~t ___

...... •

-..,...............

'IoIJIiiIIII4"V!1',...,.....__......_...
I'IJ~ ..

........

_1IIiIIiI!i..

.....

~~_ ~t

.....

..._..

.,.IIira.ill.lIM1Ilallllluu(t~ ~ II'IIIIIA~~ ,,,. ....... II~''"' ~.""""'~
....

Rt.~1II't

1i''''''" .........

_~

~'"

......

~~_

__

III. ......

."

111"'11! .. __,.,

..... ~~~'''. .. ._~ ........... ~

=:!====d='!.:·~~u.::..s:= =-"""=':=.!"::':-_:;'I:,. .......... _I10__ _..... __ .__ ~_ _....,
1IIi ..

__

~.I"_'"

.;

~-...".....,.._

......

~_.._ _rl .... II! ....... I 1lIiIfot, ..... _
f~ ...

.... ..~~_,...~~ ,i .,...,.,,1I'MI4I11"1N I\oVIII~'~~ ~.,_ lIJr..J'..n .... .. i!Lt~ ~
~~,.,

.. II·· .... ~

~

=:=':.:l."_-=",-='::::-~ .. ........_~,....."'11
~_,._.,..

r~
1Pf~~ ......... I~. __

CIIIJIiIII .......
~

......._..~,~[I"i;II.~...-, . ....

........

"",~~Ik..,.

....

~._...._

.... gb,ji.......",.

....--.:.n .... I(KQ~

~
~

--"'--"~

.0000;(M", CiI:IIfi;'II~~~ ~ ~,~
'4~

.. ~h~ t ............ q ~ ...."""-,.... ~

.. ~

..

- .._......,-..._~
...

'I!In'\Ot~,..~~LI~~.&~~~ 1iI. ....... ....:III""'i" ..

NiI

~, __

~
I

11IIII

...... ~.:'II1OQ!IIII'I....__.-~......I ~
............
f~o!I",_

...... -~
ro'ftI't "...... ..,_ __ ..,.,....

,~(IIi!!""r""'" " ......... i,

,~--..

-~~ ~ ...... "~...,._.~....... ..~ . -,.,,._-"I!I~-~~.--"'"'
.......--.-~.._...-'... , ,"""'__iII"'oI"

1~~.i:~Z~~~:~~~
.. _~""~

---"-..IIO[O

....... _t.._"""'-"""""~_ ~t __
__

==--H'-~
t
I~

..,t-... ..

.. t"'''"''''~'''''''''''''~~.~~'''''f!I!I''''''''_' "*t-~~J"''''''''''
"I~ '.._-........... _........ ~

...... ,...

c::Jt,A..4oiI~,

..

.b~~~u~;pn,jk~~~~~~ .... ~I!-ion-lIt~"""""
......

~v

.........

~JIMI

"'" .. J.~

....
............ ~ ... 1IiII ..

~._.

O"'-'~IPiII"

1II"9"D_!JI'II'II'IIll~ .... Ii'"~ ....... ~l'~U~.".~f 1UIniiIJuII~1"'_'~...."...~.~~ ~ ... 4io1 ....... n!... ".IIM ..... ~ ... ~ .... MDtlI"')~~iII L.'I'I_'_"_""",~I"I'IVM.IIIIIII~of"WN

_
A"IiI
1I .. ~

illlI

_ ......
• ....,

.~f~doo

.. .,;w.i...,... ... 11'j;_..__.I

...III

.. fa.~.:4~,I"'·~

rhl!. ............ . u'-..

..,....
U

UII!.

...
..

~

"""'6

... t'I!!I.~t..r-.'I!1II4'ii111i1~~~!!!!!~t

.. _~.,.

;'"""t.I_~_ ,._.... ~_

~.t· __

-~,
.... ' ..... I'. #0_ ~_'.....

p-'_'_ .....
...

P ...... ~",,__

III~'~

fIIIo.Io:;:

.t!'IJi.'.~_i4"'~
~~"':;~~"'~M~~ •
~I ~I" 'h"'_"~._

1", ... nAIHloiI

~i

.-.v".

"I........., ......... I....
1'~IOIW-"!.ItoI

Y.I"".

MoP':...,..

~_.,...,

;-av4lilt.

pfL'o!l~

1iII ... ~-"I01I1111'TQ

1 ....

..

![l!rJ ...

~~"""~~ ~_.._~.~ . .,. .. ..

...~

...........

11 ...

~~

~~~~of"'~"'''''''''
'IIIIJIIIII!"...........
"'III"'_'IIiI~~r~ _

~~""~,~-dowor-~.~
""""" ...... 1IoI~_ ~..__~L.III"'W
.... !!!II ... rfjI~~~~~~~f

'~~..,_......I ..
~~IJ

-

...

,~,
.~ a~

--

.. .:===~:,:.::.,.~-:.':~
"""" .. ""._._",,__~

...___,. 4_~""~
~..........._
iPIi ..

~.~"!,~~~~'"
~ .... ~P ..... ~I~I

1II.iiAiI,--,,oIwj~.,,;II!~~"'_"""

,.......

....,~.

~~!!'"JI~_jIonPlr__.. J)OIIn....r. 1II.1IIIo1~.n

....... r_ ...... ~ ..... _... ~"'lP4r""",

... .&.tIWII"

~ft.-~..-cu""iiil.~I~ 1.-aiIIIYI Mllfllli' O'~IIH"I ~(1IrIIbI .AaMI ....... 1 .. ~. •• t)i' ...... UOli..~

.c'f

• ...oc:a.IbrO.rD~~~il.rIiIlIIIIi'WPI~ It'lli ,

......,.j,( .. ~ """"111",, JIO'!IQo (II.~pollY~~~O'"

=~ .t=;,:,..~-.::~:.~ ~-=~=-~.::!~~..:::::::::rl' . .. ~ .-.
..,......i~lIfIr

cw.... • ......_.

.........~~,,_f'IIDiII'~"""'"......
..... II!I4.",~t;
..

,i! ..... ~II!.IM)_~,r 1_,..~4t~~ ..... YII'~ ........ " .. ~~f Of'I!II~.aI.ill~j.......".~~ t!!'._I_J .. ~..rjIii.r .... ~~l ...~ifJ!nae:P'"~~ .. ~~~L1~

iI'.~.
....

...

..... ~~ ~~A~"""'IIiI

~~I'~

.....
~t ...
...

... ~~t._,.....I[IIII:o.".O

..

..........

I .....

.. ........... ~~.._.
..,~~I~~~~~fo~

•.~..._

.. lIIt ... .I ..

..,.,...·..".~II'-.'11111'11 ~".fIoIII
• II,...". 'WIo"" I""""

_,..I"""
1!iI!~

I~

••

~Li

fIWW'III'IIO~.Ii ...". ..... ,.,.., ........
._ .. ~.~~

.. ,~t~~I~~~III~k.DoIrr

.....

U

'

~.QIIIIIII~._~ihOU"'t!oi tl~ ""oI..PlJlVillr~~'JIIIII[I"[·IDVU'~,...
..........

..'~IfII'Ii~~ ....

...
..._

o..,..__ ...
oe-~I~~
V'I! .. ~ ,.,..,.IIII~I~~M,

111'''

_E~''''''~'''

_~
_1II' ..

.,.._._ ~._ .._.,... ' II1"'II ~."' • ...,.__"'~ ........ I0Il"_ _ _,... _.,. ....... _...:;..-:;...-e;~wr!.-==- •.-.....,.-.... .~:=., _ .. ,~_'" ~ ••_--. ,.II-¥_ ~ __ "._ -.a.o_ ,.~"IiII 1 ~"'''___'
_...._ -"","_""_I -.......

-~ .. _...~...,.~ 111.---... .... -. -_.--- ...._ .. -~-~~ ~ .. . ...._ ._ ~ .. .... ..... .!I""'" ....... II1II' .......

_

iII"'.~

,--_

........... ...",_IIi...,_.. ...... ~ .._ ........... ~~ " .. _

1~

~.........,__.

...................... u ....... ____
.... __ •

""I ...

_

~

.... I_ _..,.I ...... ...

~

.... ~
__

,pQJIIfI,_..__ nIj ..

__.._

.,.,..~

_____

1Ij

=--_ ,,_.,.... ,~P __ L:..-==-~...:.....-....'t~i:""_""_I........,... I .. ~~

........... ... ~':':"':_-:::::-::i~==~ ~_ ~_ ...t....._.,_ _.-.t.__. __
'" 1_111-. ~._ ....""'.~_~~

........~_·:~:z.T..::..::=::.!~
....,...._.... ........... ~~R _
................. ""_ ... n
9l"\o.1tl!..,."" •

_-

.........

1II'....

oiIIl.II 'UI'~ ... -~ -.!4""""'_" I!!!I....._t

_"'

z.., ......,_.._.II!GIniuI __
fiillIII!J!IIIIir.l!.u.t...

.....--j f"~ __

~,

JllQlAIII_,.

.................... 1IfI'IIJI

f~

1...__~
NiI.L~~JI.II.L&I
• ft£J .....
~

,r'~~:::..,'I!oi!~I!I'Moo...,

"'~"iiII~
,",oU-.b",

"'.!4rl","" 11IW'_.1 ~,ya.o~
~ .. ~ .. ~I'N

."'CIi .....

ill"'"
t ....

.,..
~

""

)I~~~_".",~
III'

'~...~._ljIIIIioIII
1 _,... ) " ....

.....

~-......-r.,~
l: ....
II:~ ~

c.

......

,,_ ...........

4~"lIiI~:fIIIIIIi.!~.QrI _ .......... .-.1 t

.....
1

~
".

"""'jj~

It ...... 11t.
..,_.-

....... __

1~
....

'~,b!i-

c.niiII :1!!!rU'!!.
.....

..nIl

,,~A""
..

.0

t_~

......... _""",_

.. ~
.'

.. _-'

.~~

.~Jjjjlh

... ~

a.w.~...u~.oiII'1-'f
~

""lijo.".Il.!'iIl"'OQ

.. .&..lTllf'iIo

.P'II'QC1~.r.~lII.~

---

~""""'''IW

"'!Iid •.

l C1'_, !iI~""" -___.,~ "",-",~
~:lllilIIiItIf o4IIf.Io .... iI .. ........

::-'....:=..:' ..,...!iI:=-..... .....~""'.....,..~ 0.
10 .. ,

.. -..dj~.1W'

....... '+II..,.~'Io,IO~jl

.........

... ''101'1'111ho1ifU! .~oWi._1 .. ,.I..."..~~"'I.....,,!iI ........ ,.0. .c:1IIWQ,

~"I

'"~
.....

.......aIi.ftII.MII"Iw-u~~\I"~~
~!ZWU~,a~

Oo.liIIII!Io. ........... ~':'
Hh

........ i'a"I_.....""~ ..... .._~~_I_.,._..."F ""'~ _W'~~~~
... iW......,fJ.IIII~ ~offd~ ~ priilldu i..i!. .... 4~1~ IOV' ~toIIolI""""~.9!I' ~PIlII'.,....n·

,pf~...,...."'~~iIIrIIiiIf;" ""_~~ n.....,.....
~

I~V_""'·I!!' ~_,·~,~ _

~~~:==~~~~r~:;..~;::.;:~!!
CIIP,f '-"II 1M ~ ~~~~~. .!i!ir."! ..... d;j.HV"',~ ~~ PI•• ~_"

~I~.~~
... !IIIb~~,~~_ldq • ......-. '1~.~IIfti!; ~liJ"iIt!Icl.

_... ..

... ~ ·
......

~~j

101 .....

..--~_~.,_.....I~_._ ..~~ .. ................. ~ .. ~~'~.--.-.. :-:=~=-::::.:.. ~.:=::.;::_~~ ....... -.. ~
__
_~ ...".,..ut

:::':-::_~~~~--:-'t.:~
..... ~~"'

~_fiIIIII~""-';"'L_""1 1iI ...... ~WIM¥

~~_1.
1fII"'NiI!.I
~_ ~ .....

~.

I'.~·J..
.. ~ ..

i-_"'."'_"'f..,1l.,.

~..:-~=-~~~..... - ....._.
IIIIiIIi __ o"1I1~~"'--~

'lit •

...__

........

1......,_ ... J"II'III'o .....

,1I:

Ii~

tu<I.UII'IUft'JI'M~
III!!I~of!o~~
•, .. __ _.__

_I

"I_a..!I,j;II.P\Iooi
_ ""III!!

~i'tiiIJl'Ii.i!l._""11ii I!!o,"".-.,II.P!II'I"" .. l..r~""" .,.......r __ _hllli"" ••• _'.III!I-oii"!!"!!,.I ... .,..... .....

,,,,_,,,__,,~,

~ .._,,,.I _ _._'_
_.~_'~ ..... _IfI""¥
,

.... ~ .....
__

....... ...- __ _
I~

-1i!I!

~~_

....,."".~~
..

~
.,.

......

.iI~iIi

-....-._
H ...........

~~1Ii

.. ~

'.-.iIo~~.~M~
III ~

".._~

.......

.. _'IIt..;._.:lo, ......... pi1i._4(u.

O~,.,_..~ ~.............. .........

~kot""DO
,~~"'I

....,,_
......

.....

• .Iih~iif. • ...-~_ ~ .",,-"""LjI ~'YIU"iI'I;!IIl"'IIf'{iIIIJI~CII!ItJ.v-..

~

-_...-....-~ .... _ --.Ii
~

__

~

I .... ~~...-..

.,_,

............

_

...

..

MIIao.

~..;;.:-'.!"...:.-:--:T~~-;:~~
~~
'lllI'i'I~1

.~_~
1_

...

..__ ."1 ....._~4iiiMI~
• ____

... _t.~.,

fiiIIrIa.ii.I1~~~~*'Ci 4'-.!~~......::..

1jo~....., ~, "i!I.,..~.IIIior .... .. ~ _,..~~~
......... , ~~.HlII!r IIfIiI.~I~-"!_
..... Ii~,

...
I

·~""do-

"'" ..~~_...p'II~~~
!

~.'~a..
" ......

• .ii!d-wlll
.._..._

..... I"'.-t1*f't1

..

~.
.............. .. ~

.... iII' .. iIIII ro4rv

1"IIII_"""''_~_Il:I!'''''''"'~ ....-~-~ ...... ._ .... ~"'_II"_'~ .. ~ ....,.~,M.,r.~IfI;iIi.......,..... ...... ""'_•..___.............. _Jl_..._.....,.
"""",:'!IIii

,........-~~~~-:.:::::~=--~:.:::=.::.~----:....=.....,-:"'..=.::=..~~-::.:_~':'::-..... __ ......1 .... '

._ .. ..-a...-LiII

..........

-

~........._

'

~1IIi'iII1IftI(I"~
..,. ...... "'fII

~.lIiIr~~.-;..~Cii!ll!ll

..... ~.a~ ~:O'IQg.~QwI"~~,Ift4I~IIo;~,~ R ~1botrI!o'" n.1IIi!! ... ..,..., .... ,110

..Jjji

I I ~"l

..... 'III .. ~...,MI'I!IIII I-"I.,...'-.:._..,.,.. t"""""~ ~_;:;;:=!'!.::;:::~~_....II!.I.,
I ..............
f

''''.4!1! !~""""""""ri9~ 'a, ............. 11it"J'1"'."""'" "'~~ va.
l;r,f~ ...., :I-~ -l-.)M'lIf'MoIIf ... ~

~~...nNIIIk~,....~~~ •......,........ pili!H~'_ ,....... ~(rIiIIiIIIM'1' .... Ji......,....._..~n ..... iU.afjIJA& .....

"""'"

i!o"

a-.yu ;......... I ~t~Ii~~

".!Ii~

,,,..~Joi"_
..........

. ~~.::::~i--~""":nj·:::;::~.!II,I=...__.. _. _",.,. .. ...". ~I'_.~~_'-" "(;rIoI,,,._.......,_ ........._ ......_ 11_"'--" 1-"" _....L.:iJI~_ ~~ ..,__., ....... .-."t.- __.....~
~~ .._ V'!II,a __ ~_-... ~ .. ~~

.... iM8 __ ......__

• .....,...Jl.j~II!:.__... ..... i~1I!i ..... _ ... ~'k!·I ... 'I!I-..--.r.~a_

-

..

II[

__

...

""~

__ .... .._.......~.

.

... ~jl!!i!~l_

.... _...,-.Ior!_I~W._...,1 ........... ~i

II\-!'Iw

"'"'''
_~1If1;!1"""""~ ~I'~IfI""!......

"..._

.....

"'

~

...... __

I

_

_...,....,.._

~

~I_

I_~'1

lf~~iilloW"

~ .......

~",_ _.~

~.,

............. ..,... __

,J,'lfim..r.t

_..,__~...--....... -"_-"'':II~-

lj,jIiil."

1~I.o

IIIII,.t,.!I" ...... ~

:··"'7.-===-~-:Z~__ ,'
........,.~
.. ::-'

~.,-:;.:.-= ":.:"".:. .... :r__
CiIoH
_

__

..... lIIIIII._..,......-- __

__ ..

_._..,. ~~.two_l(iIiooII

,.,..._,...,.,..__

....... ~iw4_ t'_...,...__1ii ... _.j _
_~

_. __
"_

.,..,.,. ...._......_
'III 1III __

'..,.... _I
~

""'4h"__'
..... ~

~_IiIw._._. _
... __ ",_,._, ~

.~.~ ........

....

__

.....

r"IIOI

_~

I11~~ ~~Iv~_,_IIo

.....,..__IIi .. -....~

__

I~~~

1If~'"

v:~~~-::.~:.:;~.:.:.:...:..
_
_".....--_..--....

-:~I
.. ~"'.:.~~~'
·i __

t

,~~::..:::~~"':

...............

.. :;..~ l1li

~""M""""'1
..

-=.
___

,_

~"-~~~'\-iI1 ~ ~nI ....

IV.
y'.

'~~r"l
~.ill.JjI

OpJItI·~

.~p6r!iIi&
QII__

~

.... ~

''''''.,....._~_

1.fWIII

.....

......,_,

~I'"
'...... '.10001

~IiII_....'
~,q.:,~~ iiio~

.......

~~..-...

!"~:"::::="'rf!!i~::::=':"-;'::'::::;:_=_~-:"-":' ~7ii' ~
~ , .._~ ~,........
...._

.. ~-...r_I.1
..~~, ... ~

"_"'~i
.. '-j""!;II..,...~I!"I'W .. ,I~~~"~. ~:.,II!.~~IftI·

..

IIMIiI,l,JiI!I._~_ .....tiilJll!o"!!l ~ _"'~".~_""_"IIi!I
,"_~"" .. .b

......

..,..

__

ii"'-_

'-"'-,'"
,._I~.r.
~

... ~~_
...

_.......II'~
.. ~_~ IIIIrtiI_ I_

....

......_"..."...

......

"I.

MIfI ... 'II1I

.....1fiiI"'*"~ r_ .............~
I"""_""

_.fIiII~

.--~

.....

-.r.""'~
"'1I!(~"t.l

_~~w.~1II ......,..~ .... ~_~
.II~

••• ~~"'I~""'" -""'.i... ~.~~.,,::

~

........... ~_~

1IIwiI .•

11[.""",,1111! .... ~
.... 1 1I(\.. r-"..lf~ .. ... :iI¥'I !k .... IIi.J ••
~ ...

.. "..~..,.
.... '/a"'IiIl,

.......".."...

=~ ... :"---::-:j':" _._ ~.-r:=,::-~ .................... --==.::--=~-=.~=:...
iii ~ ••

'I!IuI!IIrollo

_......._,'~

jMII~

~lII"""_iI!'lL.III

...

IIIftiJG'"'Q!lI[IIiIUJi~~~ __ Id;"i,t~~ li'rlllll~ ...........

....1"". ~u

...rt.r,~!.iII .... .J"r.. IIlII .....

~~"III!II\\I

...

~iIt"""""~J~i!!bol"
_.p<U".ir .................

~4~

~~IfII""""""''''''''''*''it''t' ,_ U6.r..-,-..J

..,..I

n.~~
........

D'(J~JIIiPI'HI,...N
'-"iII_I ... .,..._ • ..,

........ ,...__-t..-,.4 i ""~ .... ii-.. ~.iIII!I!! ... .......... _

(.I~~"mi'Ib.IIiIIIIII~"" ......,u ....

Vozi]a i ~dijclovi
Prodaja
• Audi gO, 1'98 7_ ged., crven I) boja, reglsrrovan do sepiembm, 4- vrara, cljC!1-Si povnljna.u ~[JQ:m st:auju_ T~L 066536671. "1"01.061811683.

cijena 565.

do res. 7.. 00 KM. Tel. 061 :635 5

gerse nieru. Tel ..063 200 :593.
• Dvos. lla:mJc~~cn stan, IIXn tr. :l;rijanie, cernar, ked Dn'tnii~ i'rII)SL:!i~ cije0,400 K1.\, T,I., 061 I J9960,IlM 144 615. • Dvos. stan 0_:11: vramlku, rna, TeI.0331ll2·4n srudcmi~-ir.je~'~n bracnom
S-t1J-

ranu. ·rel. 061917 00:9. • Izdajcm [cdnosoban stan nam[eaten :S:rLLI:h:':n\iCl)ttJ.II i djevojlc.aitl:ll il 1""."1 az, Tol.535·5J9.
j

001a'9H8181),ool8761IB519l., ban namit!"!en :s~a.!l! 3_ spr8L Tel. 033 442·9(>8i062119M5. • KO:k:VO ked bcln iC¢,.pt_r$'O!"!j-era mz, l kilt, plln, cpremljcna, 300 KM. TcI.06114'S53,

• Pe7.Q2062_0 HD1~gc.d_2(]0:2-_~Lfn;~ 4 vrntn, full oprema, pl:i1&:ll.i carina i PDV, 136.000 rrc:~~ knjiga \'~z:i_J!:h exrraccuvan.clienndc reg. 8.200 KM. Td.(I618l5'65. • l;Joel!)2.G6! 1.4) ~od_1003., rut oprerna, reglsuovan, cllena pc dcgovoru. Td.(I6186ll62.

• K~. brdo, ul, Bra& Bettie_, V(l50d

Izdavanje
• IW9jem ~Iovni -P1i;l$I,QL 35 ml! center Dcbriu]e kod Konaumn, suu tal veda, We,. c. gri janie, pogodan za .raZILI: djclamosu. Tel, 061 III 641. 65S6·INd!

• r adeiern jedcoecban iii Dmt.no'm paru bez 464-614.

dieec. Tel. 033-

SIaJl S!J~1;1 me

49

1.I~d~:Lub~1.O+~f.~;38
den rlcame il i aaposlencm p>",_T"LOll442.l~1 . • Dvosoban namjesren iem,T,LOOl71II;O.

• Audi ,A4 19'9,5..gcd., cxuu stenic.
J

nunc, T.I.06Hl1467.

• Pdo 306 dlacl, lool. god" reg. do 11_ 2.0. I 1 Iul 'OP tern i:~:vr,;.no $.t:aQjt~
-J

3,

• D vcscban nam. stan, cen tar,
S:U:1.n

• Auto diz:aliCi) 3. 2 T, dvostubna la11:::1(;.ken JJ'OV:J_ TiI;!. 06] 1;5.9 2:49! 033 624·671. • Au to ogtedala za rctroviecreza 'LIrS-re.a.I.HI!,:s.KM.TeLl)bll4919{1.
SV(:

• Pezo 307 l.O HDl, model lOOl., plavi ~4 Vt.Yl9! ruB cprerna, f.!lil~e:l1 cai dna i PDV, uvcz Frencceke, 1-1501.000 prd(3'JJ extra ,*~L V3[1 ci jr;n,:;Ido [,ego 9.8OOKJ\1. Tol.06115820l,
j

lada-

• b.:d_9je:m [ednosoban stan, IJ'LS-C!ko • Ko~vo~ Rll.!ijda Prgude 13)d 1J'CI$1)pelzemllc, u stambeno] zgradi, Pofabee.nan. Tol.l07·J 77,615·600. li,6 ked Hime pomi)!i. Tel. 061 216 .. Mi:ik!in;~ apartrnan ~ dvi [C OSO616,001508210. 00 U ceo Il"U grada. T ..:1.061 923 094, 061224174. • Izd n[em I iiepo n;il micsrea U prs-onieru, pl ins ko grij:a nje, Doni t Heron], • MilII,i dvcs. stan 1IJ prlv, k.ll~ll B. T<I. 033148 1·3W. Pctok, z.vat.i izn 17 h. Tel. (1M 554
1

• Autollmar radl svc vrsre uurolimarski h ra dow! brm! jtfli nO! kvalitamo. Tel.061270427. • A U.'Q~ ~:;dd:a '"Rule" original ~oferhjbe: l bot.n:il smkla sa ugradniom. Garanelia S ~i na. SIUP1 30i 109. Tel. Wi 1 7;9,061 413 J17.
j

V!l~!O~~~~O PDY,

k~:~e~.n~'~15~~~~: ci-j d~ reg_ 6.700
J

"'0'

o~'r::~'~f~!:li~~r~~ ~
Niemn<ko, 119,000

• Ncum - ked p,l~ borctu Zenlt, povcljno lanatmljujemo novusagradene sobe i a _P(lf! me ne (kli m:it~ kuhln]a, balkrm, TV] ga~). T~I. 03618B'·I6> il.i 063 894 7)1. I'TT

.' Gradac ~ kod J el ic-e, sobe-apanmani, ugcdno, kern fomo, pcvotlnc. Tel. 0038,99681)2320.

• Gradac, povcfjno sobe i aperuneuc. 2134.

ra

lznalmtlujem 00385 9l 880

• Izd9jem nam jclEep jednoipusoban stan, poseoae ulaz, c, grllenie, kablovska D_ V~lclicioll 300 KM_ Ttl. 06Il00317.
J

552.

";<~.

as

7

• Polo 1.9 SDI, 19(>8.gcd., ""I, nl, 1 VrlU9 1 vlasnik, i:uekl'9 registracija, garuzlmn, redovnc odrzuvan, lmvljn k'iirtd!a:,cijejia S .700. Tel. 06 t 0838.02_ • Pojovne guma 105il6.~ FirdewJ1k'C 114·351.
j

.' Gradac, rrckrcvetne sobc sa DIII.ko· nom, kupa~jlom i rtif..ir.le-rcm~ povcljno.Tel.OO38S21697·1l1. • G rba ...ce, d'lo~oon i stan, priv. auea, Lsprar.
Te.I.

s!n ]::~~:~?~~J~_!:b~~~~;~~~ ixdajem • More: K lek- Komuma, 2 1t,1,. T,L 001 16] 930, vlkendom
00385nl444l41. • lzdalem namicsten sum 44 m 2 b~cngm peru bel djeo; priv. ku~ S'Ve pcsebno, 240 KM, K. [)emi ruvica 42, kod Suda BiH, aneks Tel. 033 616·136. • Izdalem namicsten SIan, I sprat, porcdici iii samiei, mdi.a-Lul .•ani.. T.1.06186l7H ll91ll.
• N arn jdlelJ iednos. :sn~_ns:)ml;i m~ brat. paru, g. Fmok. Tel. 062 I j,g 1 n I .

• MilHji.s.ta.n sa bastcm, manjolcblldil'I,J Rakcvici-Rudnik, je;fti["!u! ~teduoat gdje radl [eduo. TcJ. 06l 4U 936

apartmanc ZlI3~7 csobe, saupcuebcm kuhinje, Moi>.I)0~ 439119 i 061 417 719,

gOO " bijels bo]n, nove gume, reg. dana, Tel. (I6),50630l.

• Ciuocu Cz, 1.4 HDlt dizcl, .2005-.

za ko mb L DeM, oe:\!V1!.!"!c_ TeL reg., 000

goo.

• N cum - Isdalemo povoline apartmene ; scbe f.1J) $£un-oj pb:f. i I'lu niljnizim cijcnllma. Kllmn, TV i parking. TeL 061111 434. 741·IMo

211.

n nmienen ,1)63639

• Grbavica, iznaimlj uieae dvos.obsl~ stan, c.g., Mind veeta, kublovskn.studi;i1li! samcj.aarnice. TeL 1)62 737500_ • Grbavlca.Hlepooprcmllea dvoso001] stan u zgrnd.u 113 d1.iZi period izdeiem, Tel, 061 031l30. • G-rbavitka) audim noeen]e u aparrmanu. T<I.061l50 ]90, .' Hrasno, A. S:B.tirbe~O'r,lii\ ""n 60 m2. TeI.06l 375

kompletnn opremljenu. Tel. ()6l144 161>, .' Neum - poV(lljnQ lloarem a,p3tunane S Il'IIj~u~nc: uz more. T ef. 063 327 008,0l6l88H 69.

• Ncdi.uici

1,

lzdalem auropraonu

• Ci ucen xsara picasso, 2003. ~.~ presac 1509.000 km, 2.0 HDI) cijcna \.9OOKJ\I. T<I.061 1)4908l. • Dijelavi od Pasata 1.6 di,:el! 86.. god reg;i.suo'!'Uri do 12. mies~ca. T ~l. (161<06689.
'J

• Prod. 2 Rcnola S~ jedan 900KM.Tol.(I629n')2.

• I edalem namicsren stun. Tel. 061

numicstee t~k kod fiI~~::i~~i:~~~i~~~:'O:T~.06i rcocvimnu, jeseca K in;a 300 KM ~ :2. m 365193.
LJ:1

• Iadalem odrrtah garsonjeru,

~t:rt:.

OpreI!l~ [LbcJ :pQ,krcLni ct ]JoQdj.la~i ~ el. ja-SHlclJc_iie.na 1='0vitlenju. Till. 061 053012,033l19.920.
j

• Fi;;u J 10 D Sciec.n [OJ 2002., ful

Pr~O~i~S~9~~j 41_000 KM. "Li~:o~
• Prod.io", Gol r tIl 1.9 di»:I,_) 996. god .., kara\l:B.n! c-ije'fii!l 6.500 KM. Tel. 061561132. o~S~~~ 093, LRtQ;a~~~!crJ~W£s moLor [my. Tel_ 0:65 885

• Prodaje.m

dzip RA V -4, si_ar:3 g:o.d'-]l

uaapriicd. Prcdnos Tel. 061 171 1M,

L'

duzl period. 7B05·ln

• Izdajern nanije~!Cn tees. :!i{9:1l II zgradl bllau OHR..-a~ internet, cemr. grijan jC hb1101I'~ ka. TeL 00 I 067859_
J

no,

i:zdajem naiTI-

• Flsi Dukf!lW 91_ ~o(;L! 25 d.L!i:e1~ prodilleni, povi_~cni, I.Sp~vmnl jerti· rl0 z-.:l.rnjen~ 1o'J Golf_ Tct. 00] -268442_
j 1

3,60 dvok:n.

.' Ap.artrniini Wein, - Vclikil PJ9~~ TV~ balkol1! kuhinj9! ~UL')9~ li!oj park Lng, Povoljno. Tel. -033 <l6-438; oo38l3(l457·610. 7816·1"

• H '["-IJ:50r.h i;;:daj~Jn dvo'-s(lbaq jehe:1l stan. Tel. 06Z 204 208.
j

• lzd.:ajcm nilmj~(-e1l1J g:ars.£l~jem brocnom pal'u bt~ die¢t~p'ri v: kuca, K.Demt~lcm41!Sc,CidSudamH_.Tel. 033616·1 J6,Anek" • bdajem tLi!lmjeliletl u ga_t'S(I,l"IIje:ru sludelltimll poscban ul~ Br~ka 84. TcI.Ol:;5l5·20J.
l

.' Neum,j sebe !is ku:p~I:I.iJQmt p.::'r,3 tmanl, :50 m od 1I10ra,. kuhinje, parking, Mlralem. Tel. 036 8M-477, 061 185160.
• Neum: h:nmj mljujem apilf[mane bti:;l;l.I r::lj $;,1 tll;--r~$3IfIl_~ ipoO'gl-cdom na more. T ,L 036/li84-71 0 i 062970 364.

m(l

• Hl'lls-mh llamjdilerll,1 sobu 1;':':'0\(. grijanje, ku.h.Lfl fa! kupadl~ :h:osld m ",ob.rn .. TeUll·618,(I615Z9SlS. • Hms n.0 u L A_ S9~'j tbegu .... {toll ic stilr-og Robom), p riizan dVO::J:. stilll nx. 300KM.T,t0610:>5l67.
J l

Oprcmlien proSlQf izdLljem 1.;] :!iiwdbe, l"Qdeti da n.e i os(9le s~'~nQSli. T.I.033472·989. • OrebE~ - apanmaq ~ i s.ott.e sa I,lpO-rrebom kuhinie i ku:p~].[il-o, parkillg. TcI.06184693(1,00385958592024. .'Or-ebie:,apanm:allt,2-.3i sobe :sa kUp:a.lilom Il9_
l

• F"H Pumo I .3] d_izel, 2004. god., 2 ...·.r:atll bijela boj~ cijefiil 6.800 :J<j\t T<1.06 I 144162,
l

• Pr<:>d,icm prikol.iCll, Tel. (16) 367 101. • Prodajem ZI3G-olfa alnilscr ill Ie.na· Wl', 2!, 3~ 4 i ta osu"r:J vo~i la! m-oJ.e i rno" .. 1,•• Tel. Oll 53]·996, 062 69l 470,
J

~g~3;~nQPl :W m2_Ttl. g~.a!om
j

• A. Buc~ l, po-s. prootor 60 m2, S:[]. 066

• h:da [elm od 31. ju.ta vi kendlcu mom - POd:a,Cil5 EUR-iJ kr~VCl_ 00,8761 16S 170.
j

Tel.

oa

• Fiat Pumo 3.,2005. god., ].3 (Hz-ell mu Iti. i(!~! 11 ;)_000 I(m,j k 1i IJ'!:iI-joele.k_t:\s kla)CD) d,'ojall'iiui.I! b Ije1i~ r~. d.o krn· j,jun"TeI,0611959l8. • Fin Pun.w mll_lli ieI 1.3 di:7.e] ~ 2005. god' biida bojil, d i ell it 6..900 KM.T<l.(I6] !44162.
l

s1avn.i5lV~ kanC't;tiirije:. 1"01.0618,701

• Al:rOOrorn~ko 1l:J:stlj-C i1.:daj-cm pos.l'tOsror40 ml! JI.,a asenciie! jued-

• H V1lr • izdaje:rn kuCu 4~6 osoom, SO m od mClra" TV~ khm!lj piukins- Tel0038J 63 ) 91201. izoajcm poo. prosrl,o::.:xprod_llvo (i;:ll audije!ova, boje i lakova., mesn.ictl. TeI.033612·(I64,06lI56840.
l

~;S~~~je:,f:'-~~L.~rS~~~t;.nu.uc&:a~~~{eOb38~i;:!l~6 ffj7~O~~j~
.' r.lrd:aicm ~_ pr-O$tQr 50 m2 Sa sv; m prlkl juecimii] parking" :prosLOr H.ri!s, oob,TeI.0036l94 17. • I:7.IJ:.aje-m fl'Ml. proswr ~grod-ll do Doma milidiC;. Tina Ujc. ....ea 13. Tel. i 0610ll9H. • lzdajem pos.lovn i prosmr (skla· clift!:) 100 m·'2t kod F~br:ike duhli_n% imm vcliki :Parking preSlor. Tel. 033 6S5·l98. • b.:d_9je-,m Pl)sJo'y"t'li pr'OHor 91} m2~ lI:.Z glavnu sob~6J.jll iCll z;a SVi: TIiljmje' "I. i\lip',in' 1830. Tel, 061 5l4,013486·5SS. • Oles"Jlidt..a" j~tcJ] jcd.nosoban. 062280679. iZd:afc:m

• lzd:aj-cm p. prostor

I ~0 m2

7.iI

sve

krevelfle u_polr~bom

r

5:[].

pnphi.m:a..

• [(lJ'llidlil-Pc-joon 40 ml! povo[l
LO

god.,T<1.061210018,

• f~1i n.icki kombi V\VT.5! 1.6! 2005. L

• Ficu 1984' U dobrom i voznom :snmjl.1j;)rod ..jem_ Tel. 062624 7CJ9.
J

siv;], 3
c-arina knjigil

• Pcrd Pie:SEa 1.3 H! 2:003. god.~ '''TiUiih ful eprc:m8t ~lucl:ni
J

• Ri:n~;liUli So['.ellik~ 2001_ g:od_~ reg.~ aLr ba.,gJ kHmill CD play-c.r p:reJao t 30.000 kmt &;iJnllinm, scr.·j :inii knjjge,eJl:I]":;)sU!.ilje.Te:I.-I)fill3gml.
J

¥~~~~j. ~ij:~~~6;'-~7~d~3~~I~~~.~:~~
tm~nifil.oom • Apa.rlinsJ].i:LJ POd.aCi!ltM i Grad..:u~ prevo:.:. ooozl:.ijcdcm 'DO pOID."!bi. Tc:J. (I6:>8l1158. AfYoLrurIuuko p renoci:he imad KiJ Lcd"rntl:, p-ilrki.n~h kilblo\'!S~ 20 KM po",oloi. Tel. 06 1339647. • • B. Po [Ok(ll d '!''(!:s-o'bil.n S{·ii.n 'p,"~uo •. Tel.52l·715.

• Apilr~.mi3.ninaCO p.rimorju}ll'IBU

.~a:;m zgrndi. Td, u iJpartmani

poluDam·

• lzd. gars!lllj-eru i rn.-Ollti jednCIs. rt~,mjcl1ello) u priv _ kuci strogi cen.. ,. Tel. 061 '10446,.
j 1

10nl~

i PDV 6{1.QQO stor ..... VOZtt:o, ocuv:on, kilO nov, cir do "g. 7.800 I<M. Tel.06J 08l

]iJ'dla!

• RcnauJl Twingo 2002. g.~ prdao 92_000 Rm r:edl)'L"tlCI seiV~s:i:r'Hf:I) odHt.llost.mI~. Tel .. 063 405 863-,s'ara· je=vo..
j

.lzdajc:se Il:ilm jc5re.o st:an35 m2 na d~ZipCri-oc'_ TeI_063 S06303.
100 mlposlovno..-s:mmb. ILl DQglodi T<1.061 581 HZ,

~~I:'MUi' ljW.l:'3~t,IO~387'~3i~S'i
350
J j, j

• 0 [ok Hvar-SucurajJ

1;5.0 m2

• Iz.dajem

::i1i:i1mb_ prostClI"'".i.

m='!!.

i

• Ol.Okii kocl Merkuia dvo:s. 1lDre· ml iCl} sIan u zgrad i ccn tnl nCl izCi:ati,m,TeL06114S853.

• Ford KA CD,4.7ooKJ\\.

I.3B, 1999.,klim .. ABS.
T.1.0611)0774a. ,ijen:' 19%, god., J.9TOl,

• Ford Mond,o

~i.~rei!~i~d~:;~Lj

4_200

i PDVt ~h!Cl1. Njem:atka, 160_0:00 prc!ao, knjiga vozil'm OCtl\lillll dje.niil. do reg. 7.500 KM.Td.lI62 \4840,s.
J

• R.noClio 1.5 DCL, 2ool. god., pi.· 'Vi,..3 "rata, fu.Ll 0llr~mil1 pla&:m.i carina

prnzan

l

• I,zd_:[].j~miip:i1mniln Tl Vatl idei1hm

n"

I

na

• Golf 4, 1.8 bCiIlzi n!, ~1JlQmil LLk~,u ~l1'IISil1tl".ljll!god.I999.~-cij'. KM. H,m,eOrlo"i<':J5. TcI.(I62 J&971l.

a... 'wo

• Re[f{livi:1.orska Og[~dal8 ~ s,~e 'IjIr· "e,ula.5 Kl>1.TeI.0615Il79(>.

• Bai'C-Sip! joolloipos. prnza.n no,", :5nm, ctaZllO Sri jiJnic i;.:dajcm, Te'l_ 061 'lZI9O.

~ijD~.jerbO~8~v~it8~~~~iJ'~rsi
69199128. • l::.!deje.m ;IlpBrun:an u Poomc-a.ma od 3.7,4 krcvet.,. povoli no., Tel. (16) 13l 012.

f~i~~6~;~'~ ~8~ i'~~d 300KM. 4u
~j

• a roka

kod h'h:::rkura,s(ilid:noQP['(:~

• l&d~jem rm:lovni p.rnst'IJr po\'rli.-le i:C<i 50 ml! II u1 id 1"'e~a.njsSc:a broj II,(ilmcdu Doma pi:saca i A'nZO "O~ ,",oi.). T<1.061 IllOOO.
r

i-.;:;dajem i1,p'!JrtUW:iLrJ4-kn:\'e'rnl) uz.more. T d. 00385 21699174.
• P'(ujA;l;a,

d:

klima, alarm, daljinsko
"i.,7.8ool\M.

• SlcOOil Fabia

t\olPl] .2000. god.) otkliuea ... a Td.06) 170169.
j.4

:apilnma.m.l..

t'it;l~~ojC'u
• Ceo
[iii -

Pilpag,aj ka~ nudi.m h.lbll::tn_O op.-c:mlj~om T ~l. 06 I 7Z4 7 :itS.

• ]zd:aje.m a_p:ilrtmane T<1.061 ;>05<>4.

:nil Korculi.

.1zdaje.m prazan iii namj~(!;"~:rJ dvo· soban stan 'U: Il'IJi'o'ogradnji lIidla_ Tc-l. 06264B941,
J

• PodilC3., kuCa uz more, 'l,.Tcli.kidv-osobtl i apal"[man il i S1?be -sa 'U ilOl~bom kuhi"ic,T.LOOl $17 lB.
• P-of:aliti, bl i:i'JU FDS) OBN -ti i bmPUs.3, dvosobao n-om je~ten Slall, p're-d· 00" >t" don,i·co, Tel. 061439 329.061 437719.

205m.

8~~f~a~~ij~~~lofK:\t~*~'~06~

• Golf d~:l'..el !98:S,.) I'tg. se'l:llembar) dob"''''nie. T<I.(I61377000, .. Galrll dije-I1)\"irnIl13 9jJtS'pri~! 90. god,,4 vr"'. T 01. (161206 689.

.' T oyill_a S:l.arten, ti.murine, pmnicka} 12 voentila~ m~$in:j 1,31 2 Vril.t.a.t udti~nos(anje. Tel.06691.E 115. • Vlii.m i;{r~du i u.gradnju, ma'fin-

m~j~~~~~~ad,:~:!ii~~j~~:i.~!f.~~
0611~,gS3, • Cel1 [aLI 1,n)sob:.i"I 8lili"l L1Sa.r9jevu ~ IJ.;j],mre'S:tcn], i?dl'lj~m TIii du~i [)edod! tvatL i2f1 16 h. Tel.. 002 69J 777_

• [Zdajem ap-.arLmillLe nt! 000 It·u Pol· ~", l'o""ljno. Tel. 00385 23 61l·230, 0038, 91714lB07. • lroiljcm ilpllrtmmlle ,u 19a11J pore-d lje¢tli~E.a~b1iji'_:U pla'--e_ Td_06153773.9'_

oje, SrebrenL') kod Dubro~'nik9_ 00385958336879,

• bdajcm :sobc 5.a ujJ'Ot:rcoom

kubiTel

kompl.

d:ll C1bradu ,ogled.ala 1.a ~e1.rov j :1:on:', I'",·olino, T,!' 0613824,78.

• I:;.:;d:.!jem &obI: ~~ !i~va!l j e kod Sebil,9] Ba~~rtij:aJ S!ll Im~aLilom i TV, cii<nal; KM.'T,l.(I6119lQ73. • bd:a.jem !iob-u bl iZll G L9de'r,li n.s_kQg i M,dicin,kug bkulteta. Tel. 033 205·396.

• Poo. p roS[oT 35 ml] dien:a Tol.0614l8 !46.

,250 KM.

:tii~~~n~ s7!~T;]~ r~~~~
lOll. TcI.061156l09.
1

• Kia

Rio RS lim uz.in<ll,melill ik si vtli
\O~"t~ ~~~)~~.

l

Kupovina
• Kupu j-r;m h2lv::iriS;lIntl1ig~il:!!; P',;;'SJiI karavan 3 i ml:ad"e golfClve. Tel. 06J 504190. • V~imoO\k1J~ ra_blj~nib~hawr[s;a~ nib i dmr,iljOlli.h vm:iI~. Tel. 06,2 :s.06
77).

• Cigbnc Donje! AtiplltiDa ul. jed~ nos. ~nm 42 m2_, Ikat, C{':llt'ntlDO 350 ;;M, i"J, iom. ToL 062 677 4gg.
j,

T,I ..0038l68'44-149,

DeD !l.... ;;tp-ar[miil.ni LC1, blizu 1II ~~ parkLIlg,. voda non-stop. o
• CrnmGC!~a, • D. Vel~5icl, dyos.~sprnl, cxun namj"-~\I;:[ij Uptls!. (l.SQba.ma~cir. 300 KM. Tel. OJ 1116·969. • D. V'Cldi,ti~ e~WJ
ml!:i".a. Sl.lIU1CiI!~a

Trt;!J hcroia;., cenL~ln:;:l pO;i';:L~ij,~ (27 1;]1.2 o.Srtove+:B m.2 Ci!llerijeJ Tel 061 390 74S.
• lzd:jl_,j-cm dvoi~oblHI n~mjdl-C[l s(an! novogradn 1m! pl us. :p<IIrking_, IlidJllt·Rlm,ldMos'. T.I.06170J 71 S. • b:dajem d"O:SQI:J:a~n.9mjcll~n Slilli Sil grijanie:m., pos .. uJn, S_afm.a Zajke. TcI.06! 23l948,06.1149412.

• Izdajem

atrak(i .... n PO'S. prosl:or a

oa

• Povoljno izriajem SIan u cell H1l :srnd:a-..moil;;u 3:studciIltil;C. Tel.OOl 504 124, • Sobe za s:a.mce 1 :sobe TeI.0626440S5,
s.d, Z!!J

prenot.i~le.

d",)"

• S-Cibu [O~(~~~~~i~r~~72~ili~~kJ Ul'mreDOm kullinje i Im~ L~: l"tih,kod.mojec. T<I.061.l) 1945, III "1'' '" TcI.066754118.

• Kmvne nosal!:e ze sIarog Tel. 063 W29S7.

Golr:a.

• A'le:rL~des: C-1di!l:ti:.! 100' CDJ ~(hze-l~ II cxua smnj LJ: god. 2002.~ djeoa

coen,s;rijail ll:.Tct.033 213-%1_ • J ednosob9.l't Sl9fi u fI,ri ....kut.i i... .;n9d
K"oo,..I.,. TcI.06155H3J. • Ka,nc. pTUStt)f li 1'I00'oi;.:grade=:r:ll)iTI obioklll, 10k, H",no. Tol. 061 2(16 728,

• J cdDokreve-ma

sob;! smdell [tci

J

d:oS~~~~~l1Ii LJ::~~~~~~~ajli0)9o
KJ\i.Td. 0660039l7, ror,li"i.

20.500 KM_ }-Ia!Jl~ Orlovi6" 5_T~l
06lI8.97U,

• Mer«d"" 000, COl. 200] . H., Ie· , ga n.ce {)prem:D!JmeL :!iiiv Tel. 061 804 i. l14, • Metcede:~ E 22.Q CDIl BV:all[ga rd~ au (0 m l'l lri p iron ik C Dl, m· di Cit ld.~ ,kOlrJ;II O'l:ellc n it ;;11_ I~oe! nofc 36184E~! servisna kn iig'a. Tel. 06 f.i,
j

• Olku p.lj uit".m ispraY'oa voz.i tB Ila BH. labJ.ilm [lj ml:a,d.. ~od.i.~t:& i:skljLt~.i\ro isftCJdlrti~nih c::ije:na] ist:'lara OOm,b.,TeI,00IlI5]98. • Kup·uje.:m ha'l!ar-isan::l i L"::Ishodovan, "".ih T ,I, 003 459 893. • Ku~ujemg.epek vr:;![;3;M:!. Ford EskOfL 1.8 D, CL kombi {kat'a"a:n.}. TeJ. 033469477,061165 )56.
7.11

:parkingom~ dje_na

:sta.ll~ SPr:'.ll

lOO

Izdaje-m dvoooban

namjehell,

• Tros. o:amjclLe.n SIan! cijeoa KM. Tel. (16I 438 146.
1

.lSi}

I'O""lin,. T,:t.03l2l~·713. • Dubrt' V-l)d~-B(lr~C_ GQ,re~s-ob~ 7.0 mod mora, 7 EUR-il po letaju, uz u PDtJCb\.L ;t;IIijcdnL~ke k,uilinje. Tel_ '00382 67 3:60·.3i65Jm3l611~ 1 19 "lwli p.o:s1ije 17S"itti.
J

~~en~ji~Il;{a~~~r:i
144615.

~~~~~~~~~

• b.d:aje;_rn ga ["$(I-ojen.i Jliim ie~t,(:r!uj pliilC:a sc 6 mje::sed uoapriied. i~l.62 0 6lI167,06314760:;' • (nJ.-ojem ga __ tsOiljeru IJ ceomJ H~r· ceg Norog, u Ijctnorn pcriodu tUr.iEt.i~ Tel_ 003-82 68 444-~S2, Risan:ska 3.

joed.ne5t1hain:;til]l s.n.mcima kQji su
_potSleni Tel. 06Z940 2'27_

• KobHja

glllw,

Sarajevo]

i.zdajem
:la-

• Trp.tl:nf-PeljdaL~ uvk..-eve-lni a_(Jilfl. blizu: mOril ZiJ.sc:t:ma kuhi_nja, TV! WCt ter,(lfi.i\j pQSeb:a!1 Qt:i:t- Tel. 061534161, • Trpall [·P-cl jdac,.. trokrr,;:""cUli :u.,Piilf· [man b~izu mora, Z2seI:1J1!!J ku111.nj.a,

• Dol:Jri.nj:a 2, E. Zoic: ul! jedrws.. prdzan S"tm) I km, cen eralno. Tel. 062677 488. • Dobri.nja 5" izdaje.m pos. p roo [or 65 rn2, Zil SVf,; dfl:!ntno5ti. Tel. 0336l8-006. • Duboka . K-od
NCllmii1

ma_

• Kod'okrelillrkeJez(>~dvm;oban i ttooo!Jnn S!:fL!1. Tet 033 442-998 i 062 139081.
Stu dr:nl:::i ko;s d.Qrnll N"ed:1.anti~ jed nol:: reV-f:Ul.a !l_am jebe· o"ob,. TcI.06H678l3. • Kon~ul:a, • Kod

TV, We, tCTll"" lK",b ... ".1.,. Tol.
0615l4261. [or pogochin

• Ze.nkil . cenmr_, i7.daje

(161989296,

• K .. puie::m d:l~i1W6~ A~~ ~~;:!u ~ju1-i?~.°!f~_~1".1,061614887.h:jv:Jd~!1:a.

• Motor "Men:::ed~n 19(1-200 thlt1~ 001 i~nomnie~ Tol, 06125 2805,

• U:zima.m n:aJ;larisa:n.9 i Cl-Sl9la 9ma dijeio"e, T ,1,061249467. ~ OStat:!i au •••

~rnll~p T,1.06118.1061, • Izd;Jjc::m

• r zd_.~j~m

:';!I

if.! vcn t:arem.
Si.~

i.zdl3jem

i1i prod:Jloem rndniunii

2IlXLn:n'!,3ni~ wl:J~_ Tel.

'V\',-w.(lekrl;l!"J.LJl-e_ba

urede! pred:!iiUwn.Llrv:a,epore,ke! zubnc, salollt:: is]. TeL. (lISI 189 895.

,Z<Imi.krokreditnc

Sf:]lOS.

pros· bank~

d:l~~~6~ ~jindilu!lg!~~JIL~~Q~iJ~
(161989296. • Opel A-s[ra, di:zcl~ karavaJl, 1999'-]1 tck rcg:i.\i~[-O'ffln~ rm:d:c oaLmjcnu. Tel 0612l0016. • Opel k::uf-Cl Dcnzin ix>io.Td.Ol3693·550.
j 1

2 '{[alii, CfV'eoa

Vole m.ole ogl:cno moi,ele sloti. j, pulem web portola, www.dnevniovoz..bo. tako :§Iocole ,kli~om no zookruieno formuloro koii trebole popunili i posloli no mail; maljoglas~o"oz.bo

I

I I

'Tent ,

• 01'1'1 Z,ji", 2 ,0 dizel, 2000. god, r-egi$lr_ ful Ql?rt"rn~~ 12.000 KM, pri,mam II rn~UD Ic:fllnije vO".l.i10. Tel. 066 663232. .. I'd;;) 't 06~ SoOd- pr_ 1997., ,;!:-elena rnerillic, diilji.n. zaklj ueav' ~iber, sifra flro~:."ie, reg. 10. 10. ;l0l1_ T<I. 061
l

palie no sliei ispod do¢i do

:-----------------------------------,
1-'--------------------------------------,

:Telcronf~dr~~ ------I
I

_ ogI.a~1

• Pdo l06 1.41-1DI. 2002. ~od., pl>. V-l, 3 vr.aut, 11.] 11 C1prem~ 1l1-il~elli Cilr:i na i PDV 157.000 prciao, knjigil vozilll
J l

""'potI ~lllpoP .. lllUl 0!d"C$1r·~ :TdUl'u.I41 71000 SMajo:wt

.""1. lu

MlI~

Onevnl avaz ,"""" •. _

aen. 49

Prodaja
• Prodajcm i.ti IY.lijenjam za B. Luku plac on 4JOO m2 I.1Z rLjeku
Krl vaiu ked Orove, sclo Sclun. Direk L:3Jl prj lat sa as raj (:QOg pure sa pelkljuckom vode i scu]e. OSI

I:l(l:r.nO lI5_000KJ
j

....._Tel-06l

5,26243_

• Grbavtca, dvofpos.srne 0064 ~_2J sa balkcncm, prodeiern. Tel. 061 260 598.
Grbavica-Seplng, trcjposcbae :S,S m1J2.IOO K,!.\'i! rencviran, sa garazom. Tol, OJJ 617·142, 061 %4
-5Ia:O

d{5~~'1)~¥er.~2a~~~:i7~ Hrssni\J

• Pn)chtFem -i4d;;ijem _?I)!iJ. Obj~,k3l l.OO{J ml + 4.0:00 m.l okuc.rl i ee, sa asvaltiranim !?Urkins:o.m{!l Ul m iJgisf~lni PlI[ Sarajevo-Mosrur, M 17. kitemetru, Hi V!~Lm znmlenu ZIl ~I.IlItnb_-rosl. P.ruM{lT u Sarajevu. TeL

336804.

• Prod, k ucu ,~ 1.500 m2 zt.:mlj i~1lt 'HI vocn igJc.om! VOgtlU3- K ri 'VO,e.1 avci 11/56, cliena 75,000 EUR·,. Td, 065 • Prcda]e se kuCu nil Blstriku pcv. 25QID2)l.u1a_ljeJ.L(lI~ kmod BaU-ad~jt j Ii J 0 m inu [iii. hods. Pre] ije~ E'o~led na grad. Kuca S(: sastoi i nd :3. zasebna smi'IB sa odvnienim ulazima. Ut tlltll se nalaze ,2. garia.re sa 3 gilrn'-:n.a mjesta. Svi pspiri orcdei '1/1. K-u,.t:1.I je ~LpnWQ porpuno rcnevirana, 1mB I:!~Hl. 1-';~1.

• Hrn$Ol(SI, mijcnjam-prodajct!1 stan 53 mZ (sureren), easebne kcmunali je, pl_i nsko CCIl t, gri jan jc, za 1]:;):i;I;[:Iiu tucu U KS! '1]:a"SnihvQ ]/]. Te-I. iJ6t

cvcrlok. Tel. 061 10,039. • Izuzemo pcvolinc 7 kosnlca peels prodeiem. Td,!IO 1379 822.
drcnik.

867880,

061~n49,

797.

280 6J6, 06; 114 496,

7610-1 "

• Prodalcmo dvcsobne sranove :5-8:-67 rn2! u N (:d~:;!Il"iQrruJ~ nCWQgradn]a, eijena 1.400·1,450 K/lMm..2:. Kon~ak! tel. {lfd 3:5.1465. N.

!I018991.09. • Hadzici ~prcdajem
1

• Grbavicks, dvos. 54 m2, 5 Kal, balko», dvosteun, 2-.000 KMlm2.

ra

lir~

• Prcdajeru-izdaiem stambcno-posIllvni obje~al sa 4j.[) m2: pos]ovnog L 'SO m2 s tambcnng prostcra, !SiI J5 sta~Ua';j:,4td:~I~I.\~B~~~:~:~r; kod Zekfcpacc. Tel. Q6<l81S 957. • P'rod!!je.mlm ijcnjam maniu l{u6.L u cenuu Trebln]a za odgcvaealuci SI!Ul II cemru S;;lIii.~tV2I_TtL 062 467 • Rakovica, jediln Kakri
dulurn

Td.6.ll-788.

• Tresoban .s..'l,6 mnsian

sran skarn

Z9

d'V,B manja, pinova, povcl] no.

loliu. Tol. 238·2.83, (>66842 204, So·

• Povcljno,

rrosjed, dvosjed

i

(0.-

• Mi [en jam 1-soban sian 39 m.2 za ve-ei Hi kueu, Vojll.tcko, S.IIPCI lokacl-

• Mo [or ZII. kcmoru, radni 8[0 email-vcli kj~p.mj hraa rev klj rna 53 dalii n skim. T<I.06H76 l,4.
j

i'· T,I.065449 120.

420·319,521·J87. Ofj!,nooo.
J 1

P+S+P d~'ije sar,:t~e~ Q.I!:l!~l1i,ca618 m2)use-ljiv:n,cijena po dcgcvceu. Tel,

kucu 8,SK9 m,

• M_3HIJ:[J; ZiI pakcvan]e O!;Li fils.[ rud iti ce'lapd~i!1~~ Ti!L .2,38-2,8.3~ 066 842 ZI)4. I'~[g
• ] euzetnc

061842242,

• H uno prcdaiem kucu Hali lba!!i l~a I J uscf iVEi Kovael-Starl Grad. T~I.

m2, doavofjena gradn la, Dobrojevldi. TcI.065 J35075.
• Prodajcm

• Pr(ldajem.2

!ohcije:;::a

t'LJ ~eup 400

237,

.~. razno

Prodaja

O6J379822.

sa reeervnlm

povnliao

di jelovi ma, Tel.

12

kesn LC~

[J;1t1pcvof
zcmtie.

adllpti.r2r'i! - nev jednosoben stan 40 m2 LIII. Pofalidka (Pof.lilj.kod FDS). T<I. 065 I!M
1

• Prodajem

• Hi me pr-od.ajein kuru SII dulumom zcml lei cpstina S tnri Grad,

30.000KM.Td.061114071.
l

vica-Grabovlne, imn gradska vedn, 35.000 KM_T,tOfj·15498l7.
• Prodaicm cetverosoban sum 115

2;.600 m2 zemt]e, RS.KO·

d9je.m

304599,033665·419.

Te.I.

no P,[O061

'V:Il,~~!~~j:a~~~I:~6~ 3~7~nl'.lf.~ jN10• VELI KA A KCI] A ~~!Penxicnerima na 1.0 ram. U proda] i su bUko-~il cijepana deva, b)ko'VI! me(Kreko) crvenl ill KM. (5.n<>l'i6) koc:ka_. Ora h 1S~ K M_ B1Jkovi brikctl 200 KM. Isporuka ist] dan. • Vcli m:;J~iniJ Siri i tuti. kabinu $~dom 90:;:.70em, svepovcllno. Tel. 061

840.

7733-11'

!I0193l:l27.
• A. Pelle A·fllzi3 lNlsobB!l 70 m1.,8. kat, hft. 001 ken, j ug-sie .... 95,000 cr, KM. Tel. 06 I 147777J

• Himo, povullno, prodaiem ga~~y! Zai rna &frta uredn i papiri. Tel• Hrasno, A. S:.cirb.~ d vosoban S2 m2~ 6. kart lift, balkcn, i:"_g_~ i2j\o].::~

:~:~f:cij~ilru=-St~~7G~~~~1~ 03JI2l6-4l6.
Allpaalnu pol]u B-foZfl~ 71 m.2, 5 k.I.I.]o odmah uscljiv. Tt:]. 061 167 9,3.0~ 1,0'1• Prcdajem

s!IlS~~i~k~~pfe:~a:::ovi~~:!~~ KM. Uga Ii rrlca , cd 35 do 65 novo, T d.!IO 1207899.
• Sarajevo-ccnrar, ked 1381, 'prod_~~ [em stan 1300 ml~ctalnCl grijaG[l'!. Tel.

162411.

• Ra .. ie mndele seouca, r~neli9!d"oS sjeda i srolcva cd pruca Z~ baste, rerase ~~31skl5:~~¥(llj-n(lTeI_ 06] 200 89-4~ • Stcllce za ljullanic, kcrpe i k~1,o'CZ:C za mlil.·n.;e)p~{' i ople rene bcoe od jedne, pee i pemaes t Ilrnra.T ef. 061 200 8901"

tel''ll'tmob~n

s;u:t~ nlil

buu adepurau smn, T,I,06! 817960. OfjI2n,73.
• Aparunun

• AJi paslnc

c·raz:il

W'.OOO KM. Tcl. 06Z29'59 19,
• l--h2l$oOt Dl2lrniisk;;i

0331.17-158,066898703.' SarnjeV'o~Misevici)prodajem no033M9·316,Ol3 69(1.059

l

prodelem
VL3.

prizeml ic.
Tel.

troso-

Ncum, povollnc.

066445103.

• AziCi1d-l.w. !k:uCa sas'Vim IJp;ocr~l:dj· jvim dlJllvo.lama i pl;].1;: 3W m2_ Tel. • B~c~rl Li:a,.st;:m S 0 m 21 u priV.kUt.L ~Oml dVOtL~!:a i 10m2 Pod mm~ j:!(]I j

s tan j8 mZ + bal kon, sol idnu srenle, Td,(t6Ii4S 3.53. • Hrasna, D:f.a,mijsk:I)!, d v oS< .54 m2!, . "1. ki3 L1 li[(1 2: ba.lkorli31 :sjever-jug] 105.000 KM.TtI.06ZJ95919.
• '1IidZa, k.uC;a, .kod SIar-e opsrine sa 483 m2 5 tamb. [J'nJ-SIOIll i 676 rn2 okucn L!:e-."et 065- 877 065.

1J1_ jednoa,

ke"d<>m00385922444341. • Prodaicm dulu m zemllc nil MO:itarskom

..osegradeu i atraktivni o~icbl I Q:.;; 12 metara, cijena 10.So.000 EUR~a. Tel. .' SI.a!1 121 m.2! u L Skender! ia-ce». rae, n sp. Tel. 066783856, • Stan 65 m 2" Dobrini~II''Cijena ptn'o~ linB1od.man use.lji v. T e]. OB 543,·395,. • S[an pmdlilj'(:m povoljno Ilid:bl~GI2Indt:-e!"lrlii.l". Tcl.06J
l

TeI.!I01 Z47 186,061 185'3). 6453-1Ndz • "OGREV"!"Rt\SPRODAJt\

06568538S.

r9:d:.riiCu

j

pored cesrc. Tel.

• Prod~jem d~ob8JI :nail 66 m2 ... spral4~ ullCll: Plil.[ri~ Lste lige.;. -c:j. 2.000

KM/ml,Tc],Ofj1919544.
• r:r,~da.j-efn

""lino, Tel. (>61260598.

690,

• D2IK;;iri:iija-BLuj~kolJ".itij' 1/4 k1J6l: rj,. smn 49 m.2 i gar:ata 15 m.2.,-s-ve od"..o~ i<no, 1/1, 4S;000 KM. Tel. 061 30S • Bteka - pnxlojem
j

• flid.., PI 'nd.~ to, Boo.nski Iiili,n l'itlJbjd~Rt, 1'+ I +p I_50 :rn2.~ bdl'C 150 m 2) ~od I.'1IOV-C d'am lje) l/l . Tel. U62 lI9,63, KAi i S4 m2J prt:?:e:mje~ no,'a zgr.ada_ Tel.(t6IS09705. • II id~a- LLl'-aIti~ 1- Pi i'lcij!li t 'Spra L~ 78 ml. Tel. 066 l7638l
j

anke6S 848.

d ...osoba:n. $1;9;1':1 cenlrti u ml"nall kat". Tel. (>6169(1

54 m2 1 ~9.s.71..
1

DO ]5,. 6.!Io - Penzicncrima na 10 ['21~_ Bukcva drva U svim cblicima. Ugatj Baoevlel (kocka, ornh) 150 KM., Onion i ull"li Kr<k. SO KM. Tci. 061 670068,

tacne. Te1.06! .20089.... ~m~52S-966. fri
~j di:.r

03352>-%6. • Povotlno, korpc- krcveuee aa bebe, Voi!S korpc, stal kc, seharc, kloierc i .' Prodalcm cl, sporcr lOO Km,
] 00
KJ\'j

6654-1Nd.l

KM,T,I.06IS6lll1.
Crijt:p I :700 kom •

i ~TpCz::!rii:5ki I5ilo
iU,

6Q

• r lid:t.a-

• Prodajem-e:kSlf'ad.,08oban s[ao 5-5 m2" 5pr. 11 nO\fogmdnla, nil Bcnmijj, ,j. 2.300 KMI .. 1. Tel.061 ,40015. • Prodiljcm gaIaZU 22 m2, rnokri cvor~ f.lils.eIjC Aerodrom. Tel ..062 125 248 • Prodaiern jedno51lban SIan 37 ml + b.dkoll ...1C,kad;;)plirnn (p.mtori rac.Ljatorl)parReli, :p!o~i(,e i ~up.atilo)~
j

""n. Td.0612n,73.

• S [an Socijatno

71. m.2 cxua
1

tu.ks.-u.0,0,0, GaR] Vt\.TRt\ . "udl sv~ VrsH~ ogrijev:!I: na 10 rata za !}I;[i.!li{l n~rc i sv,c z.>Ipo:5lcnc_ Akdja Zit gOlovinsko "laCilnjc. Tel. 061

,,300 KM. TeI.!IOI 209110.
korn. TV svi u kollJru.
1

polov~_D

1;Klrn stiJLLjU,.

Lu:f.aL"i.i~ 'W m 214, IO_3i_l}ij{J

• SLll~ ""Tibta 2"', SlB:n(Jvi od ;2,6 m2 do 90 m 2~ 5tn.nC!1,1i d~lux :Sil klimom e-.k\s.~ p<.....Ql j!"lo..Ttl. 00] 5.0442:)_ [9
l

T<l.0669381 I,.

• Prodaicm'"

94 m2, T cI:06J 839592.

[[',oi ptlSoban

Sti!ll'l.

.' Stull, Bojni.e:ka 109] kuCa sa pos. prost'OfOm od 80 m2 i smnom iznad: au(OrrRlJlniC21 j parkins_ U!a:;o:. gl~1,'$:t n~'-ces:[.e:. reno\'irano] tomufiaJije S'~le
1

17H"9.

7731·ln

O~c&~fCl: ~~kiop.r:~crnjb!J~~':n:~ u 1J(I?"]o 700 KM_. 066 938 11:}.

-r~l.

• Sl-olh~1I Zg ttl pgllje' u !kadi i: pelenCrulooc:i Super 7, m:propmmi pod·

op"'mo. Td,061IOfj424. T<1.5n-7!;.
• Ccmar
J

• B oe-k:a Irosobll.n 8Q _ml! I SptiU! k-omple:mo EidilP dl'ilrlJ Sil doom nove

umlne, vi,," ik III. Tol. 062735 608.

• II i d.i4:!;- u~n i! prod~j.cm sl;JJl 55 L m_2J cel.'1lU':2lno, I sprn LJ clj~[li!:i po H

bliod ... l',.C. V;I.I ,T,I,(>61348717.
1

• UtiCa Pmo~] kuCa 2 8m:nB! ] 26 m2J gJLL'iI:hl) ~upn, oottn, parki.llg 3 iiutil. A.

,ideni". TtI.0336l.4-205. • l5 t_ Sarajevo pan::t'l~ sa :$vi,m !tomun,Hi.m" ToI,i)62431558. i,flino. T<I.065 877065,

Jalmtice dvos. 5? mll
l

kopri.cmlio. Tel.06! 3S8585, • Prnd.ajern ~llC1l4 $[:In1l3,:);3'S_ L,lJ_-9~1", • U l-ladhfi ma_ prolO!ii;l.fr;m "l-cm Ij t~t<= b~\a 1.300 m2 ;asfuh] uselj~va, H. PoSBru~evnim objc_klima s:ve KomunBl!O~, IIO,OOOEUR- . Td.801 ,99. • liic 1/.1. TcI.OJ35Il-257;Oilll55119.
l

• Svraki_nCl~ ga_t'£Ol1jeta 25 rn2_1 Vi80-

• rroda~em. s:...e 1.11 :karll~ teS-ro t:an: stoli~~1 5l0Io"il seC-lie;, pli.Dski roldlj', mala vhriflll ... kC!l:a~e! ...a :sucle iiipiUal li.'!l top-.lu ookoladut friolide:ri drve.naog:rlidil j 'brdrnjen: mjcl:;lli~ ~a tii~lo. TeL -0:61
j J

J. Brkic-a

"""Ii Tol. 062970 817,033644-231. .' Hill"m on ika 120 ooS{!va S50 KM(II
1

~JOu:'/j! Uidhl_

oeuvano. Td.063488846,
o~m~~~h~~i~~O:OJil~

• K.d.u~ i dvoS-fed

na j"'1."la1..~t.i je'! s.~'e

kj~~.tet.~.34og7~~Gi!t} • Cc.milf,]. Vanc:JSa, m2 b~ii_~ v.p_~ plitb l~I'J~-~pad~

!.700

.. hi tOt!nlJ S:Jl'aiC"'Jo- L 1.1 k3vi.-ctijPO::i-proswr j8 m2, i sum 11 .. spr.am 62 m1J • I VBi'liea kod 0 ubro~'i:\ika~ pl.!!!: 34(1 m.2, gradev. dozvoillt pogt~d G_amore.
• 'I( -ol

n

1

KM/mZ, Tel. OfjI 899l09.

lroso:;UOO

Tel.(t61483;58,003S'204IHl5.
dvowoon stoUt] 998 i 06213908,. brdo
J

899209.

• Gen tar! KoStvo ul_! 67 It! 2J J [ k~tj pli osJ.i:o e[gfi:no] 150.000 KM. T-el. 061

u.1. A rmms Hal1g:ij~ 2. s.pral. T..:::I. 0:33 442

• Cel':l !iIlf! s:[an 60 mlflll _sp.~ I.l t SellOin.., uselji v. T~!. 061549 .2Mt • C. Vil~t ul. D~. Hi ri;'he~ 95 m2/U + .l balktHlij]~ reo [rill no! lin, pOlrehr.ro .d,ptadia, 147.000 KM" Tor, (>6Jl69 835.

650·605.

• KuCo -sa vcrom okuCnioom~ c:ijena 1'0 d-o,govo:l"lJ, tIumska 36_ Ttl_ • KuCa :stiJrij., gI'ild.ojn i 1.000 m.2" KM!AbfLKf~'i6. Tel.

Smr13 CCS-I<3 19, Ko'biljilghvil. Tcl. 062 3~5732. • r'rodajem kucu na Anek.su! Vr· bo",k,t;l<m, 2. Tel. OfjI 558 '19. • Prudllje:m J,."li~l! $Ii ba~lo-m i ,garn'-:om e[;3ZrlO griiilnj~ Stari G.. ~-M<~r"".T,I.(t61106424. • Prodaje-m kucu Smi ni3~MosLa.r] ~ 7 m2 + li;rn!i1J 24 [02, voCe jilk 1.250 m2 ... vi. Ill. T<I.033/lI ;·199,
l

• P'rodaj-eiYl

~UcU i t_600 ml b-a~[~

131 441.

1

6117·1Nd.:;

• Vo~ca giusonlcfil 6xS S JIl,
1 j

6Z,ooOKM.TeI.436·31.1,
!Opt.i".~ uL

- dll~lek:s: red_nClsobail, ,os tii3v;a". l~i'il~ rJiOl;utriOSl pI'o~,~tcnj~1
gan:I.2:~J

• Pli t"!Sk3 sa s.ulunarimo

pee n~dim

• VOBO~ - prodajc:m sl:Sar. 64 rn2~I p_ Mei'lu~li!~ L:iif::L"L9_1i~:!iinill. 70,000 K,\\. Td.OB 651·735,06J 479 6!6 • VogOSCtl JOOn ooobao smn u cemru 36 mt. 3, sp-,nn. bc."l baJ konii. U .;ilc_:ou j,4.00a KM t.I:m~una[1iI. ucradnj~ giijil~
l j

150KM,rnoic; i<1Un;i,. Tel. OfjI 199 441,033611· 7ll.
• Prodiljem Bmu.r.ov'i: rnre:zice Z~ bTij:ii.nj~ id_ il,p::mue:_ TtL 00 l323 906.

t;! i:ak Em ina 610 i C!rigina~ c_rj i~vi rna, "S1,7e

ll-:t :struiu:II p<i;so(lno 13I rl;"5(QI1'Inc i k u'u. T ,1. 061 381670.

500 KM i <!odiC<;ij;. cl.!I01313 354, T 0618l8709. • Boi lor od ,0 H"", z:I 80 KM. R.di hOn(lV_ TeI_0334 19-429_ • P,ovotj no ccp mro'Vro~ dli L kamin
• TV ualilJ.-.. boja sml:da" ~b(!g:se:l[dbe:. TItI.4S0-940. iPO~·t1ljn~

cH~~

~~rl~~k

gg5~~Sg7~~_ooo

309329.

• Prod:ajl:m

kucll u Hijasu! Tel. 065 ..T c-l. 062

ion> 49.000 K M.T<I.062 99 J2 53. ,wn 31m2. TcI.03l433·~80.
• VOgo~, prO<l:9je-m
ll.t

nj;a~

U

s.ad:aSniem

S'lanju poslicdnjo

cir

341993,062252910. 061160068.
• Prmlajcm

• ProdaI em k;uC:uu Neumu

• Vogosta,

'prodajc.m

jednosob. .. 1"l
SiUl:I"J
l.Ii

des(inacija Zenil;;;i_

817. • Tu ris ~itki vodi~ .:.tOO luriSfitki
BiH!t. Tel'. 061 75,7 • Pro..:!. krove!

• Pe1~Jl.c za odfas!e svih veli~ina] rle· pr-opu:snc pod rnct"la,Cc 9O-"x60 em,j l kon,-I KM. Td,033644-1ll ,0619)0

h 925)

'1'<1.0611.61]598.
• D. MiJl

• D. Jo~anical VogoJta, nedo'Vr:;~l]il ku61 5:a tri ~mn~ i 100 m2 oku~ni.oc_
ttll~19ma.o:sk~

Ku.~a u KAsi!1dolu: 9,,10 (P+S+ VP)sa:pomoe.rli.m obiekdm.a i 1.400 m2 zcmljoe. UZcc:slu.. Pa~iri are-

.1'n).dBje:m :kuC\J! V~9 - n(lvij9 !itadnj~ VrnCil, Avdc Smilliovic;a. Tel.

tnl)nji u V_ogoUi

Bm&! Koo 47, 66 mlJ i.1i Zilmjerlll z:n
~'Iii.!iudor]jj_r~_ Ttl.

u].

"0. To1.06l3l1lO34.

ZOCh:.9Clt"'tlo ~o"'-olj~

k5J

Posao
110

~,:01i7~~~'~~f.'~ KM. loda~ 124_noo
T<I.062295919.

dV{l-[powbiin

dn;.Tol.!IOl4!9151,0611>9'iIJ.

• D. A'lal[;tjzgf1ld~ Si.p~.d!t) us-obtm u S2 ml! 3. k.al~ l ifl, balkol'1l] d.... Clstt'9ll. D_ ...ik~nd.LUI ~ 9_000 m:2 O!:-e-

001260598.

• K ue-a za odmor s.a bnzf:l]om i c. grii;mi~m, l.400 m 2 okucni~ Lju hi D~~ 25 kmodgrada,ml1,guct!l ;tajnjena. 6fel.

~~~[zO;~~i. ~~~3~~~~8~njah~

kucu

J

prize-mlje,

061100279,
1

slolnrskerodoi" Tel. 06 I J4S885.
~:tP:llo0vi~,~.¥~r~~

• T:n1ICnll~!.ajfllr~L'll i ru cn-e fi\a~ine i~ t5~if7t. diol-

Ponuda·potrainja
• Ceyabdzinici '~VENE_RA u N ed..Z9ti6m.a (XI !)"-eb jedIi a {l) 11.:J rodn.ica ~iI posl u1i wn ie u salj, do 3). g,ocL SIa.fI1S [i. Javhi s.e (loa l-et

S:pr.iH)

• Vrntnik k..,6tsa trl zasror.as.tanni d';iell""'t<,III.T,1,!I0113I1.68. $:'L'eogi1Ld.trH.l! imi! vodu_i ml)rtjti kllru~ .ve 111 ,1.011541-4 77. ,T

mlii!", 0, Vlakovo, T,!' (>65877(>65.
Osijekl1~
DC1,I.

\f:tj~~vi!:Jl~t:i~OfjH35 00,.
J

Te.l.03J/239·910iH06lI46439, D~~~~i;;i~~t:I~ I:m ID2Illiu ruikvnu_ • Pmdaj
J

• Pmdaiem liJ.~pu ku:ctl sa a ....i iom J kod Vij~,,".nic-.e (\I bli~il;!,i In::11 ku~)_ k UCI,I Vrbal'Lju~a I66 do ~esU:rI'1):nBK.ibe"') ~ ,II. lf1, !)OSjc:dulc SVC" pd.kl[ucke. Tel.

• Zem Ije 6521 m2 i vocnjak, dobm

l

03l/138·5Q4.

OfSCl

m~ll]u

B2 RQI~nd. Tel.
i

Polrainja
• Z~l'ool-enQi ~.;en:!iikQjO$Clbi p.a Lre~ Ililn stlm do 50 m.2~ nil duzi pedod • f'olrebno vi~ manj ibsLaoovi!
"la

""."elk" pc";J,,!ullOO KM. Tol. 061 474657. 1.,1809.
• Fis.bl.nc:
kii~ I1iJ

• Novu mOLornupiluSdb.llOO:K.Al

0l31l3S-l45.

3548-INd,

,ku~ Sal 5000 rn2 ok u:cni«": u po'VOij 1.'110_ Te_1.033 468-71 50.
l

075,

• Dev. Qbj~k;alI0:d2.5;a do.lVQlom svi p,ikljuoci! RajIO';;!!1~_ Td. MS ~3S. • Dl}brinja, 3t uVQ:SQban 54 rn2~ 4_ KBl, r::.g'l 2 blll_kona d'lf'os;[J'sn, 8S.(]OO
J

~ivlm r-cslorillJ. 8.1 m2. Tel. 03,.3 614-900. • Mojrnilo O~j_m.pij:sk.al dvosobarl
j

• Lu'al.'1li·ll idZa prodajem

'L'::k8]du~

061:112141.

k[l::dLt. 'TeL H6t novo, d-

54 m~~5_ hl lift! ~lk{H'j KAt. 1'<1.061 247777.
j J

C.:I;_!

93_1lOCI

KM. TeI.061247711.
b~n ~b:;;lj(

141~12.

t~~.~~~, a~~~.\jO:3' .. rnlJp~d~~~':::: is~ 9,4. ~p~~~~~~t~~~.Ii~.rri:l

• Mo:staf lLl. M. Titil268':rprndiliem

• .Prodiiljem novu kucu 1.1 S..rnjevu) I].. ~tjc Binl'!:kv{II. Ku~ irna IIi 5-f.!'I"alB! S"II~i :Silt-Ill ~mil ~b.9i"l tllaz OkuCG.iC!1 - P'OYrsinc 1.000 m.2J os:rad~{I-(i ~jdom,. Vlas!"l i~l VQ 111! 5Vt u.knjiuoo ugrunl. Te].{1-62337 813. • PrQdiil_joem. pl.:), 2_000 m 2 pod .,ooeli1! mok i~_ntdnjli4 r!:;i PUIU Sar.-I[ijas,M.al~k_l. Te.l. 06 I 217897. nllir 850 U7.,,,,,ru.
• Prodnjcm
I1i

(t\.g<n<ii").Tol. 062 6714~8.

j,'fiOpodogo""",",.ToI_Olll13_159. lcmke originnl, povo,hno. 0,103l
1

• Ko mp leI SoHng

posud~,

• haJij:an_sJc.~ r-e:s.rCl~Bf.i f.liLerij'<iipotreb~n kLLhar i pic rDaj5wr} Vo~ golIl,. lofo. leI. 061 I lO '45,

imajrnliivanjc i proCi.aiu (Afjcnci,tI)_ 1'<1.062 617 l83.
• Agcnc.iji polTcbaf.l r:~~~I~06~;r)~~~~_LL

• Mec.i 'V-en ~emBcke earape n

7604-111

T.r;I. 061
J

Zg yC'_ne,

maoj i s.tao iH al {pO;;!1 i kli-

• Dob ri,oi:l~~h·oiros. s'rall '6S rn:2~ s:a dw balkooa., vlsoko prize.m tje. Tel.

065S17065, • Dobrinja) :prod.ilie-:m plac VL~ rl.o~ 'og oka,bLl,u pu ta, Td, 001823139.
• Donja VO,GO$tSl! ku~a sas.vim pTI!I[et.im ollje_klima j okuenkom 00 .2.100 m2_ Ci jenll ]JIJI d,(Jgo1,'~U'1.J,. T eJ.

~~:i::J. T~t.~~,~u;o:~~~i.mu

• Ned"btL~l grildnj'il,sIanovi

"'Tib'ra

34 mt,38 m2] 5.9m.2]
~j

pac:i!ik"j nO~"(I-

e~ t rs

Tol.O~1748n5.

plae TnLVDi.k~Kulibu· 2,~Qbjeka [ II "I O! o,edO\'Tk-n m2~ 061

• Kupuj.c.ms[ilndo:s.Om.2.,Gare_l~ciji Voi!li~k(h Alip:lli[~nQ.~ Dobrillj:tll_ Tel.

bro,h,i pod">000' vm•.Td. 065689 5n.
illS"" ~] .. sa) prepeHre nos.-il ie' ~ S KM humus od prepclic-tjeg d'ubriva vr-eCii od 50 tog - 5 KM. llesp!a [11~ d~ [~va.
J

• s,,~"f.SIere.Ziime
1

g:r:ildc., lilmpedju

• :Bute;C~H:inici pOlrebn.a pom~n~ ~ df.l ita u kl.l hill j i S;;!I t:J.kl.1~lvorn! Tel. 062: 841 53:9. 7113~ln
1,

061510669,

• Dubrovnik" proo!ij"em dV05Q~iUI SUin II GTU~.~ V SP!ill~ LJS!.ii.kl ~efl ba.lkoo Sii :pDgt~dom rlii Grusku luku. Tel. 00,8,20418·192.
• Duple.1I: kuC:iJ ll1! usel iiva~ l40 ml!

• Dp~,dna T movo~ F..::dlE"rilCLja, prodaj-em4J. dulurn21 ~mlj~ li ...aJ!!II! k.rQ:f. imanje [ete 100 m t.isUt rije ka iZ\'ori rijekc 5.U 50 m m:I:::11I:n i ad ,tm.m ja i satuv!m.. i'J'iroda, !I'Ve :l.:!grude-tlo tiroml 2eljezn:a ikapi iil1 od,gta1,ln..:: cc:stc koja ide ZR TT!10V~ uda~i~rtli:l.2 k!TI;IId~ set .. GrataDic:a ilsr;ltl,od s~l_a SOO me[. m:a.k~d :tmiJ 5"v(: 1f],. Cijeml po clcgo~'{1l 1

ulces.ru,doz"olje.oag;rndnjn. Tel. 749442.
1

• Prod.;;iljc;_m pbc- ~ O~e$1l 1350

!I012J7l44. • Agl:f.Icijilii ne,Krctnin.e 211·914. '44,
\' i~e
S\~:L"LQW

hl;i, i*30 .om, -9 K/>\."t\··i.IOKM

• Domaca

:svjeZa Ijeko,.rLlil
l

pNpe-

l~

p<l"trcbno kUpc)'9i nu_ l~ eJ.. 0 B
J

Tel. (t6j 107569.

• Pi2Zeriii "' MA.i\'lA MIA!Io II idZa pgu-tbfl.a Tad_t"!iC21 rad U Kuh inj~_ ~9
1

67Z4·INdl

Tol.(>62134551,06IlJ7448"

• Pl'odajem ~os:tovni pros[or u Ve· lclicim:a. 87 rn2 ,~ijcnil 144J.000 KM, !ti~.Odan :tS!:5ve :L"L9m.jen.e.TeL 1}61:)4-0 • PrO~:3 ir;m Starn beDO- .P,'QSl~vol,J kuctl potf11.l00 'Zil'l,l'~CinL.l il gflJiln rem tl S

• Ku-plJ iem st;;i!l U &lr.'I j i;VU y (ijel'l U dajem aUlO plus doplma. Tel'. 063 919 • K ul'1.Jiem 4-6 dlill. ~m tj dul. ~a 1-'0:s]ovne: namjeoc nil rcl:llciii Vo-

!IOl,044".

• Sv[eia ]r~k'!J1,!imjajarrc::pcli~iJ brian j ene b I.""I!IfLOm be? kCl n.eemr:nta 30 korn. ~ 9 KM. Bc:spliilf.lil dOOlilVii. Toe:l.
J

<I]

,1',1,.!IO 63609,. I

1

il'J~,-aloJ!ui. Td.061160044.

• Orcbi.c

~ d'!'ospmtll03:

kuc~

battii, ~~

5u", Po!oku. Td. 033 80 1-.186,

;~:,6i~ ~¥:~i~~~~~~:i ~~~: • 0 Lu~a) 301712.
• dv,~ dun_ S:U rna ~ ...LkcDd iC'U D j.cvC!jacke ~ooe~Ahillo'Vic.t. Tel. 061209
j

~~~klj'~%~:~ri~~~~a~v:j:1 reo Td.003a520714-0n.
gar.sU:L"Ljet'1)

• Pr,odgjem s;ran 5.> m.2! ~l~uplj~l'i~ uJ. Frnnje'L<"acka (u skloPl1 P~"ilrc)lci· j<=t"!:1ptl1!QgOVQrl,I. T~l_ OO! 986629_ C • ' Proda iem SLan vi_r;;)J1.5a biJlkonom

• Tr.i:l.Zim kucu, stan ili 'Vike.ndicu u Pal::l_ma i bl i~oi oko] ini ~ naI1U ji;ID i uredrJ D ~u lJa.m. Tel. 065, 73U4 79. • H imo poue'ban stan l.ijcpo fiiimf~~tn ~ :StOill':li br2l~n.i pi3r. Tel. 001

9cUicnom smn!1J1 c.

31 m:l/X V! u
;I;.l

110,

SVr.lki!"!(I! gar$ClI!1j.era 23 ml! kompleI undeon:sa novom kuh LIljom pli.osko

55,,000 KM.
l

56 mol 1spra L],refl~·
J

"[,,1.061823)46.

1,

F'aromlin:ska

1.11.

063933440.

• Dvm dUit_ ~m lje i.sul,t"l j,u iJQ5ansk1J kuru pored POIOkn u Lcp~Jlid. Tel. • Dvoo. 8tl!ln.Solml! i... Opbe 00.1~ .l'IBd Dice, ct!iZ.no ~rij.mjel 2..000 KJ\1Jm2l!1 ijc- ftl(. Td.1l62 61!J 26i;_

gr., 37.000 KM. ToI.Ofjll698J5.
• PaJ:~'J jednos~han 5-p~tj novjpovoljr.o.

li,t\-[,,,,,· ToI.(I06445l03.
• Prodilje-In

• Pr-odiljc_m stiln

70. m21 I lUll) A.

POL

612,

u-ce:r.JlMl nag-odinu dJUl:iI:. el.. 062,621 T

14271)4 . • T~lirn

.".rib;ccl KM. Td.(I01 54728o.,OJ3 1,91·174. • Ak"'iUii vcl.iki 60]· 100 KM, miili po 10 KM. Tol. 061 '41180, Ol3 191 174. • P.apigc tigr~cc I;) KAi~par 25, KM~
k~ve7. l{)~!hrnfla 2. KM. "r-el. il61 547

• ZJ.;nnc d Di~ 3, Kl\i/komad,

b1'8.n~

• Fiii:S( Foody u -r;C;fi1 nh po\rcbri i rarln id: 1) radniCl) u kuh.in ii sa isk1.l8'LW,im~do 40_ SOd_I, pla[a 700 KJ\'l~2) Qos1avli;;rc Si:l Q.,A" kalet;ori~ iom, I'l:!ua 600 K.i:\t. Rad:no vriiern,c;b -15 h"u'smjer!amlll 1S 11-23 b. Tel, (>62249 388. 779),·1" • T~~im PCl$il,O Clhczbiir;:(J:e!l:;i!j SSS) imnmcerdfik"i)lOd MUP·e.a FBiH. Tel.

061714431.

SUm, li;) :51r.:!.nca jz

OSC£-'a

l8o.,03J.1~1·114.

Tel_065,S.8l363.

sm.n 43 m_tJ III

oo~t~

• nvo:s. smn U Slrogom cemrLJ: 54 m2,.dftp!;"". TcI.0628.14279.
• Eks:u'iI pOfLud.. prod ..jem adap[i~ilJ].:stiim U 5lrogom eel] ~ III :s,p.~ t 09
! J

441

Ije, pogod.llo Zil,grndniu, s tanovmje i].i v;i<"od.Tcl.061 J90748. • poralici] bliZLL FDS j OBN-a kuCa p +:S;, dVI;I, tro:robf.l" SHIl] i;!I1 oku,cn i~a
J

• il?ate-ela 1•.l;5.0 In.2u ruyniLi~G_ Po--

dnoipowoon, .... 1111 ,rc::ml'vir:an, 1. l ~,OOO KM.,T,1. 061 303 634,!I03 53, 9~l.
• .Prtlcl.ll;jl:'mSt~n m:2., Ilovogradnja"cij.
U!

sm rl H rasruca 3.8 mol, jc·

451·013. ~r~~~j~~l~~~~~¥~r.otJ~9)~• Troi;b~rn kutl,l Sii3b3ZeDorn y S(u:~je.,u!:tlI ramilijl.li!sLr9ne..e. Tel ..065,449

• Dobr'Q QCLl:V9r,,-e ruino radr;ne original orLjemalne (Nepal i perz:iiske) i bosanske ti ti me i :st~~. Td 033 • Prod . .kilCU od proIr;.ro rn;a 22 m.3 de:b[jLll-eS'r:nm. Tel.OS7 3l7'--588_
1

• Mlad,ir: s~ 'Zlwrt:enQm SSS!p.o;:na,1t1nje rnda f.lB ratUf.l Orill cng1eski ~paIJ.ski jl:~,;jk~t~!ipOSat.1_ TeUI61381

j

801.

• C::uv.diill bih.._d.Ljctc u svom s r!i I1I.l na C.-bavi(:i ~Cld' Zclj ii'l-08 £1.9dtOi'l.H_ T e].

64l-45g,

120,(102838617.

~}~I ~a:Vff.OO~fl
m
1'<1.061260 ;98.
j ]_

.. 2,95.000 EUR-.,- T ,1.061 ,34319. • 'Fojnic:a vlkend kuca p+ s +:p, .... . 1

0024393l9i061437719. • Push:n1fl i prosmf 1n
iem lJi izdtljem)

m.l!

d vije

g:!u'a~-e!komUflll.li

je. Tel.

061509259.

Ncdhriti ma~ 5-9 1500 KM. '·e1. i ilr;~r-

Zamjena
il.ikuCu " S,roj""u ,T.1. 00 I 8179<lO. • Ali pati [\1;) p-(llj~ C-fa:!:!!!! mi ji.!!"li~ln I ;l-~"S-CI oon su.n 47 m2, za man Ii uz oakn,d". Td. 062 51, 786.
• Mojmilo, dV!,)jpDSCloon) 1 spriu! 1XG mil oo~ za s] ieaD oko [] ,g:LmG.il.Zjjc ul do_go'm:r- Z\'a[~i:-1l. 17 h. Tc-L 06.2 • ,\'\ije.nj:am ku~u uZvc.rrlikl1 zgs\sn

ni

~'jo

luguilipoliklioiku. Td,(I01147080. ~UR~~~i~:t p~'~~1:; • Po\'ol jno prod_.ajcm g:o.tsonieru 1.1 ccm lrLI.1li i a~ 2.8 m2 Ilrizem.tje~pog{)or
1

p.ogodon za Silmopos.-"

P ro[b-

!m,n u Neumu, T <1, >6·2993 ( 2".

• ProdBje::m s:ran u Vogosti

n;h,T,I,(>6110634.1. • Harrnonikil vrillil~prodaia i ugTad~ Q js! j~noktii t'Ioa i d ...o kr.i IIi 9 d....it i vO<.iili«,Tel.. 061512294.
1 ~

• Pillid dorniltib koka no:si.licil~ t81 ij;;!l:r.J,~ki i;lIf('bitl;llrki 1.J:tlrl i h I ~n:brt"h

• POLrebtwt'2 ~dnLLC:Z2I rrQrI~juJ'itc i piladi i 1 kooob:a.r. Tel.06J .247166.

~::~~-:'¥~I~~~oof8~;.
~dn i~
j

• Fast-rudu

plt:criji ~!Al'~il-!, pCltrc~

2

• Pn)(J:(ljt;m IIvsobat"! S't:j,!l :s;I;I gurnwm nt! Bre ki 9S ml""] spral 1, cije:oa 100,000 EUR., Td,OfjI540015.

• Foj ni!:a-Sti [0".'0, ku~a 1'l'+:H p u g:arilZorn i 4.20 m 2 ~m.lj ista jefthto.
l

dna ~ roslQvtli p_ros,t:O r Z\l'~.I,i poshj!:! I) b. Tol.062006319,0J3621·J 19.
j

¥ei~3 ::;1~epI1l.Hl ~
~.[af.e i :svi,m

• Proclaje_m I:rQSoban Si!:<i:11u H rBS' nom, 71 m.2 + 2- lode: + oillkoG, 1 i ci~ t:entra[!"lQ_.

• G'rba y i ca 2, M. Mtl revc.liciI, dvooolJ... f.1 5.3 m2 ki;it, bulkQu, p li r.sko

olmcnice. Tol. 061l.01 700, Radnitk, In.

sp~[a~

• PQvotino prodajcm kuru
104 ml p~lLl.~

450 ml

1l-3

dva

• Prod3icm zopocC-L"U kucu
KQr.11 utiilltja

Bo!ieapuml". T.I.03J801·186.

SiJ tri rna.) bh1.11

161414. • Brck.;t 5 2 m2~:5t;m~I[I. b.lL~'LcJmj m ifenjam~~rod:!jem Zg manji

cip-el~) i ~_ prdcrobu

lu, pod,l.mp, riiu. Tol. 065 80n82, • Bu r.du od nerca vel_ #-46 (od s:la~ v<; noji<». T<1.061.547,81. • Z. obu,u 38·39 (10 pari ,"ndnl< i
44-46 (od tjd2l!

• Sve: vrs~e r-e:i!a:nc smde! d~k u ru-

m,

SI.:il.OU

• 'eu'It.ala ibi n thjlt't~
i ;p-ornag;Jlo
U

u :Svom il.i V9Ikm KUC-t.Te.l. 0612:2-00

.' Ati!oele-krr:i.c9tSlcoi radiQni '"'SrJln"" 8a [I klzi] pmreb.m ill1 roe:.!ckuitar $~isku~!:\'~m_Tt.L()611026S:9_ .' Engl~ski·njema1:ki, in_;SlfUkcij~ prevodi di pl. r.ad{lvi., rlis5oCrt;a,cije, prQfesClti~ Saraievo- Skendf'rija.
l

u"dQgovor,Tol.!I01183413.

do 30 m2

ko,,1mi). Tel. 062547587, • Prod~ic:rn 2 <l'rtd bun ... SIQ.!a_ Tel. !I01300070.
• lmlu!5l.riiske m:a~ if.le :su~pi£:'dCi) i

Tel.0639474~5, • Age.[J~ii~'~MI:k_aT.l- ku~n;3 njll;8-'J. i
pomoc srari m t bolesnim) 24 sa LiiI. W· S

m"T,1.0612J.J64I. • "Tcpscr' s.o.d, savrcmcnim ma.!lin:am:a ~islimo: t1.j)mj~Laj! unurril:l;njOO\ aura, rcpihe {l't!5e1 trisone, tvrde podo-'< ("I,i,,). Tel. 033 100·003,061 514461. • ArhitoCkt~ ...Iii,i '
izvod"elljem

• Kupuiem suvealre Sarajevske olimpliade. Tel. 0334,6·)0>, 0612]4 40'i,

nim zi'll'Olinj:am:a(malte,p:si},-,,::G9;:sajum
rablleoe

• Sakupllamc

Z!J

pomcc nepestc-

suuenr nadzor

nOld

gr,ut~zanaLs};:_ib

radova.

Td,01i156<1482. • Par~'::Jr - po:stav] ja, brusi, Iak ira pnrkere.sipod.pcstavlja laminar. Tel" 062] 17796. • A?:urna geedetska si mile i jSJ geedctsko sn lmanie, diobn, obll j(;!UL nnjc ... meda, f:l9'-:itanje, T-e-I. 0:61 207 148~ 031261·SS5, .. Am edt:ko du bin:d~Q usisa vanje, pranie replha i kauca, TeL. 061 522 139
• .... Selavy'" vti:t ustuge kuc,nog li[ecenla j nicge srarih i bcksnih osoba, Tel. 061 ) JO653.

moo, svn sto vam ne rreba (Qd.j~'~,.ll.~kit, kll,ti;ec.. itcl_). Dcdaaim I) na adresu, unspri fed 11 vala. Tel. 061 600210. • Kupuiem lamljeno U,filO, dukate, zl a me sa mve i csiale cd alam. Tel, 061 96>116. upujern tcmfieee i zubarsko alato, du kate, scrvane i 051(110 naj viik: pl''''""T,1.0336'i5·'98,06I''3640.
•K
1

• MI KADO - A tumin llske z.a11l ~ zinc, fl1'lk:[ll:;t,IC zavjcse, VANJSKE PVC i AL U rcleme, plumene roo letne i harmon ike vra UL Tel. 062 ] 10 l48, 0331613·584. www.mikadobh ,ro.ffi 61 5·9·1lola!

zamjena konvekroea i[ci.,iddimo litcmo i povolino, ua gamnciju. 061,00031.
J

kvaTel.

• Povctlno, ugmdoia renno fasada, mclcrskc farbarski radovi, laminar, rlig;i.,10,kemmika, Tel, 0:61.5650 834. • Molcnk~ usfugc, wlc kvalltcm Tel. 062 !17 ,25.
0,

bez radnika, 661,

pcvahno!

Te~. ()6.1 901

• MQlcr radl S'IO'C vrsie mclcrsko-farbarski 11r..i.dQ'Q.ak v:lh~t'tn,Q i pOvol jno. T.].061 I.lj 19{), • Molcn;k L rudovi, oo.TeL(16ll49Z'i7. urednc i peste-

• Parkt'!ati poo,.avliajll~ bruse betpsaslnskom mal i nom paeker i~ lpod. TcI.06H)S ]~8. • MolcrsB radnim tscusrvom, tzvo. di S'Il-I: mel. Iarb.radovc.brzc, kvali tetn:O,f:i:SL!;L -re.I.06120634S. • Braver, sve bracarske uslugc, po,01;"". ToI.062~407l1 ,Ql36~1 ·"60. • Sve nolarskc-mperaeske radim brim i povolicc. Tel_ 651,066 610 342-

• Casovi engleskug ledka vi ken~om.,d,'oC"15 !<M. Tcl.05Ill4895. • Keram leae fad t ],::vati rerno i flQVO~ lino,Tel,0Ii214ll094. • Zidar i cesar LSdimo SoW' gradevineke radcve, Caeinska 27. Tel 061019 463. Radjm rerm o fasade, 10 'f(l\t sa skelnm. T<I, 062 298 J47. • Radimn eeemo Iassee, meters], spanski aid, ua gamneliu i dugogodi~ilieiskuSl\'U_ TeI.06l278188. • Zi dar sa grupom rad i keevcve, fasade iostalc redo-c. Td. 00.2196097. • Insrrukeue iz ruskog [ezika i prevud rusko-bceenski i bceansko-ruskt. Tel.061 %9966.

• "H]GIJENA"· Dublruko pranje reptha, I ml- l KM i namjdtilja, ugac - 20 KM, Saraicvc: ()61 141 944, Tuala: 061 587 7l1, 7321·ht

• Dalcm CLlSOVC i~matcmatike J smLLk~ dacima i stude:rni mal uspidiI':lQ .• To].033516·945. m~~:1~~,~a~~lj~1!1i ToI.06] 5l9608,

~$~:[IIolr:&~-'r8~~•
j Z<1

00'1 600

usluge

smrLII devlanu arcdnlu, cbvczn ice, ratnu Od~{-t=12l! d tOri ice, ispi, taodm ah. T '1,061 :; 17 897. • Kupojem • Kupu lcm staru deviauu stedniu, rarea potr.a.tivanja)dioniceslJib fitmi ~fondovu, [1131001le pliiCam~ lsplara 00.:7 mah. T<I.061783739. • Ag~ndja Z:il: kupcvlnu stare dvizne ned nic, 11'! t DC od5tC"t~ idionica, neibclje- 1'1.D~i!iLlOJ ispla ra i dolazak odrnah. Td.061264 364, .' K upu rem $l~fiJ! cl~\!i~r-'uhednju dio-ni.oo i rame odsrere iz. FBiH i RS rll';.I,i!okn.t: ccrtifikatc. Tel. 06114lJ'ill,06600J691.
j 1

• AJu ealuelne 20 KNi/mZ, TraUIIV~C~ 2.0 KNtlm2_ Alu i PVC roletnc, ronde, plmncnc rolei ne. Cijene sa ugrad njom. Tel. 03321. 1-484, 033 761·9'!>, 00.1 ] 31 447. 647S·1Nd!

• Dslem instrukcije mmemmikc Ii,i.k<:,do),~imku<i. T,1.03320'H53, 001 ~\4014. • Dalem lnsrrukeiie iz hemile u~c:nik{,;':i studemc, Tcl.06:689137&.

• Iznajmliujcm play stadcn ,2 i 3 sa ~&ri_Cillll\~_ TeI.061201341_ ";;i'<. Mob.061l431oo.

• Dalcm inatrukci]e iz matcmatike i

kaste

• Prevoa pu In ita SI! k.omb ijem po BiH.KGiHRV. Tci.06] 2099J,5. • 13ravar l'iHh ograde, k.:api i e, geJ eudcre ulazna i garazna vrain, zatvara \>811<0."0. Tol. 061 )26.205. • Profesor daje Insrrukclie iz maremaukc f.~ csnovcc i srcdnjeskolce tokomgcdirte. Tel.0611442'i1,

• Pes ravljam Iartuns re, pa nel parketc i cetate vrste parkcta. Tel. 061 828: 391. • Iskusan profcscr insuulra marematikv d;;ic:imi!: !':!s~icloo;h pOvoli:n:O doll:lzirn v~lo, ku s, ·rel. 062417 695.
j

• Profe;s.ion;[].lno~i~Cerlje kura, pcsl. objehu:a~ teplha i f1:trnjcll"l3;j:3_ ~l. 062 T 4,>930. • Agcncij:a. "Tern" IJ [ega :stadh iobcliel ih, Ull L1~ ...as. TeL 0:61 5.57022. kutj;! to.d purodice. 'ret. 002 4U 2~_

• Ozbljlnn sene bl radlla na morn u

prudejem

• Pravim S'W: 'frs;re ::mbn til prmez:a, t'IJt!J..lllih i p::l;rcLj:a.lninJ'eijcf.lill,SO KM, 1"<1.062721107. • Pomilgil!:n bih TOI.06B20 034. :snuim o5(loo.ma,
1

ra.utu otl~lc!u-Dhl'~emio;-diQjI it~_ Ispl:iU:il. i dolnzak od.rni!h u FBiH i RS,
Td.06H)]

• Kupu,ll:m

Slnu

dr,;:viznu s:tedniu..

• TV VIDEO SERVIS veli ponravku s"i h 1V aparara i videorekordera. Dolazak fit! adrcsc bcsplumn. Gar.aodia 12 mjeseel, Tel. 03114) 1·T/8. Mob~ 00\ )48I>4l. 6626·1Ndl

dolazjm na lice mieste. Ttl. 544-932~
061S129g6, • Povoflnc prevoa knmbljem i putnit'-':im aULomobiIOi1L. Tel. 00-1 24S 036,

• Preevreelm

kauee i sve opravkc,

• Proicsorica instrulra rna rcmanku, t1zilm i hem ij u sve ,~k1)le i fakul [eI 11:5;plesno, To].062Il5611,Ol3235·141,
J

• :S lvanie tralnlh autcpresvlaka, paIelm boja,.. pcpravak $j¢i~t.aj i1Cbil! U!:pacleuuga.pod a. T.l.06111S658, • M.Qrersa iskcswom iz N iem (iek(."., lzvodi molersk.e radove k VBIlH!UlO UZ ~:rr.o<ii". TcI.06Il72829,
• Vodoi i'i$!:!i;la~('-:rsa iskuS'[v~lit vn;i :poprn ...kU moma1u i pro:ccpljenja vod_ ins.'t:ll~l;ij::l_ Tel_06l34$117,.
1

• Sl:tkl.:t:r vri;i U.St:a dnju svt h vrste slllJ::.alt! i ogleda[9, doli!z~m rm adresu, Ttl, 063 145090, • S [:aklarOD3v! ill I-:VIII.1 ile"lr.l s\~k[:!r~ ,ke .. dove, T,I. Ol3/536· ]8g, • Ls,k!.l$i;lllprof_ (s:imlth,_ pre\t.) f.tevodi ria e.ngleskt i fr,mcusk.l, [ehmtku l strutn u: dokuroc::nt"~'LjU" Tel. 062 7:5-; 808. ~ englcski ~amf.lsi.::j, jc~Ek.I'.-or~SOtiC9_TeL 03 3611-023_ • lnstruk:cije • Radimo ,v<v,",d.",d miiSinskCi m.al [C"ri.sanje i •. TtI.06] 3l89]9.

,72.

• Perat sIa.k.la: 'ProzCiri) slubii;;I:il: "'~!lc;.. no,levi it-d_) u :Sa_~j'CVY_ Tel. 440·747, ()61594 all.

df:vizllu i;;led.nju obvtznlec, r;t1na odst'Cta cl.ioniCCt. i:5~ pl::IH:i i dol.azak odm:!h 1] FBiH i RS. Tel.061 115237
Slilru
1 j

• K Upll ie'm

• K V lTloleri iZ"'od;c p~.lVoli Q~ kvati [Cmo 'i Cis:u) sve vr.m~. mole.s.J:Q j (s.rba td::i h rado,va tI ~ ,g9t.B.n~i~ j u hill itct;a. Pe.nzioneri m.il. popUS L. M.ob. 061 081 180. 764ll·1 II

°

.' Mnem ali ka fi lika i dekl.ro!eh oika, i ns[rukc'iie us:pidino i 'P'Ovoljno da· ;<d.ip].ing.Td.W]·195,061217297,
j

• Rom bi I'te'V11Z I"JUlO ita I + 8 i s:e. lidb., JX'vol io 0, Td, 00 I 22l J43. Ji .-i,gipS2I!

:~:~.JFe~:i~~t~7:.d kva-

~~.~o~
~J

• Kafcu "'Jagod'iJ" n:a M~ri.n DvollJl
~~~~~tarjO} sa iskus rvQm. kom bijtm pre\"oz • Kl.im!.'!l1iziranim

rn~~i~~5r~~06i~ali ,'es 5 ~i,iSpr!3"'~~
• K u.pujem !1;If[) Ijeno ihuo.~ dlJ].::~Lte~ ~orv9l'1;e L s'I'e ~rodmelf: od ~Ia[a, n:3I~ OOJje pl.:ilCam, ispolna idol~k oom,.b, TcI.06] 264364.
• A,ge'ncije jii'_;jj, ku:poviiuJ stared~vi::cnc ~lcd.DjClo rii me odSt~lc.l dLonic-a,15 p'la~aoclmiih_ Tel.OO145,179l.
7

• lll~tru.kdj-c C:1l~1,e:ski!njc:m:utld prelJod." el. 06133.9 306. • Vodoi n:st:;lIa~e:r ~ '5-vi vod'l:d.mitalatcrS.!:::j radovi, k vnli tCt.DO b rZr;)1
j

i

.' Scm int!lrs Ii: i~ dipkim!iki~ skcn ~rnn.je j obrada s:likB! iek [ilme, Ic:nj ige! po. voUn{l~k:V3li(elllo. T'CI.062&n 53:5-. • M,QlerSko-f9tb(ir$:k.e rosl~w.e Qb:avlfamo braol ciS:lOJPc.vol,no, Tel. 033 442·998i002139OS,. • Mole.-skQ-f]}tb."arsk r f.9diJ ... i ,,,os:a~ ·i vl fall je lEip;cla, iZlf'odim kVEillhe[TIo i JX"0] ioo. To), 06] 38,130. • :proresoricg e1J..g1estog, stldski m· rnllc..prcvocHlnc dlii CasOV"::: li1 sve U.~I1l'S\e_ Tel. 033 46,S-95-8~l)6l6123!19~ Dobrinjil.
l

11

"'a,Scm :5tiJ_IJ;1.1 ,n.1cno u p.nlOn ici Sl:I iii di)'SIa .... lYL, Tel. 061 .J:.il2 630! 033O 673·184. .. Motersu u.sl use. T.el. 001922123, 066105151. • Prijcvoz; pu loil!k.im. kli.ma :a uto~ mobiloti1! mOte i os.!:a.le ;Je!i\i.n:lK"ije. Te].063943445, ~v·~ini!icFi~v~~~:,.i&,~~ol!i. • Pop,ra ..'.lj~m TV s ...h modc:la) pr-oi fesionalno L n.1I v,llki-j 9dresi. Tel. 061 36169(),03J653·311. • A1H~.-t\'07'J'Lik nl:B.niirn kamionom \'rl.L prevoz. kabastog mpildal pir;sk~!5Iju!1k~_ Tel.061 ~6-884"j_ • fJrevodim ~lt,glesti.5 Klrl,/sU.Lpo· volfno diljcm imLIukcije, Tc;:l. M3·9~0. • Moll;]r:sko-filr'b;m:ke 06281390, .. usluge. Tel,

• P.cremo cmme rninbow milMnom

~~%i::ri:l~I:~j;:Bir{~: 06] 899383.
j

t~~

'pre(:i~~no! ~Ls:rO_ Tel.. 001 199 442, Ol11621·731

• A uwla.k.irer rra~j posao 'U stru:ci, rndno i:sk'lL:S1VOU Volk.:5"\'iagcn. Grnsu i G_!?_ ~:i'I.II_ Tel. 1163 34-3 Ol7, Sar-ajt'-

zika (grilm,nikil ~p'rilvopis).
8645J6. .'
tV0rrl:

• D::.jc:m

.Jj;~

[tukl:ije

i::(; bQs;anskog je-

• P(JSll!lvljam) brosim [Ia.ki.tf!lm S;"'C VfS.Ie parketa i ~i])Odil~ kao i jXlslavlja· ni~ l:!l_mina!'s. Tel.. 00-1 '134 260_ • Swla.r k.uhinje) fll.:ak::iriJ,Do mje~ ivoCrica~r!'IJno drvQ, Tc-], 061827 .s06.
J

Te.I. 061

"'0.

• F:aziln bi ~hizdria'L'1lI:!l slar~jl,J ~o"ul :prom uslugg smj~18jl :!iiUUlll...-a.nje. TcI.06S449 120, • fl'm:rebna ~'9illi f'j.K-(n~n:a (ji~rkil!, Tol.061 449 120. • Pr.e'L-~im klutoi,ke 11Jk&Y~..nim auromnel.e.riloE"JJi BiH,morei inoscn:U]Slvo.,ToI.06] 2] l ]03. • K.r~6n1sllulmrepovolino,fI~nzjo,.. [lcri~ RVI i ~hid5kc poo.rodLce PoPU51, Td.062%669Z,Vl3630·llO. • Pnlzamo "",,,15
1

• Kupujem starn dL":viz[lU :Hednju, rtltllY Od~\eH.i i d iQJ;I iC(: FBi H .i RS ispi:! Laoom,ab., T,~L063 595 640.
1

Pro fesor maLCmadke sa i sk.usdilje i.D:strukci;c d:acimii i .5tu~
gL)din~. TeL 06l 38.2

• Kupujc:m S"taru dc:vtznu ~tcdnj~ nliHU.! ()d~'[elu i tbon.ilte svih fj rmt i rJOlfldm'., isp]m odmah. T.J,06Il756J.4. .100%n:;ljbotj~pl~Cam M.R_r:udl:i,ri~:;'l(~dnjul ram u odsmru i dLon ice :svih Ii rmi i. f(lndov~~ ,~S"pl:a.ta i dClla~k 00 mah. T,1. 061713:; 7'i,
rm dl;:vi:trt~

dl!tJEIrt'l9l! !:okQiii

.' Ad~r.t[aciia s-[:anoV,9i k~l;y! I'QS,[:ilvl,mje ploc-i~ la.minm.n, kree'cnjc i ~,"go. TeI.06\ ),1037). • MolllI~mo stmove vr.lo :povoljno) n,l:1 profc::i Lomtlno_ Tel. 061965 0,4,
ll.l ~ti

301,03347>·574, .. VJiirnQbuku~!1:i1.dor;ra~;nju nok[iju, depilacl1u i pedl~lr. T~I. OU.l43S 7,6 • !?to'(e:sOtLc:a e:rISles:kog i~iM d~je tn.strukcijc i pr-evooi s.vc vrste (CkslOr vs. Td~OonJ~ )47. • Di pI. in :J:cnjerka daI ~ In.sIrU:kc.ije umslcmal.i.ke_ Tel. 227-'5J,90_ • proresoricl] bern ~je daje- i.n:!O!.rukci ~ i<·Tel.667·88G. zika dai~ 645-307.

• 1fl'StflJi ra rn JQ:.Hoi;'.m:a!~k ~ 3'0'1:' U ~kole i fukuile(e1 'll'Sp.'ietnCi' i poovoljllo, Tc].06t 549241, .' Profesor in:!ilrui.rll :ma [t'tn::l rilm s,-.. 'e poovoljno uspjdnol dolazi.m kuc;. Tol. 6)7·032,,066319
:UZrn:sIC
l

• R.3di.m mal t!£:ris;mjc;. zida[ljc,. ob'tadu ...r9(9J! pr-o:aoT:}_ Tel. 062 45-1 791. • Svc vn;tc SJ,:.d,ev~n~kih ~l,ov:J gBrBncijom,Td.,0617 .... 017.7, :5:(1

m.

• Ovlil5lCna Agcncijll ~. kupo\l'inu ~t,cdnie! L5p.lat:a odm:i!.h_ Tr::J. 065017864,
J

• D:itjem inslrukdje lz. hcmij~ 1.!¢r:iJikci:5t'Udcnte_ Td.06689ll78. • Dubi:n.sko u!jsavanjof'~ rronfe pihoio,mio!lRi,. TcI.061119>7].

za [of',-

mi".' !<M.Tol.06]

usluge

man LLclne rna33~ I )3.
l

on,

r3dijatorc. s:tctl.1 i-cm :i::id{!''''C""jI pcdiitno~ kvalilel:nOt pO''I/Oljn.L1_Tel. 063 542

• K:retim ~idl}v~ fnrbam su::!lariju

• Ku puj-cm :5lar1J dcviz.m.l ~tcdnju1o nun U (HJi::telU iSfiJ,am odm~hJ dola· .imn"d""u. Td.0613l7 593,
066mm,

• G r[]dc'Lfinsko-lall.3t!!koe uslu:GC? zl ~ ~I':IFe! rigips!" ke.tflmika.) lld. TeI_ 062 68816<>. • Prcs:o.i m;:i,v:;u:tje ~ vi d'\:I l::a$tt:[ll DVD,S.rajovo. T el. (l6l8Z4 51l.
~:l.

P~v~~d:~~~nte;\~;ia~~~~~6~~l.~
ispliil[a • K
j

• riVr~["

r:r,"f1eu$ko~ i Ilui.t'lskOf,l; jeinnrukciJe, Te~. 033-

.' Pcpt9vl iflm ,svt= vn;\e fri~i d~ra! tasbliid[lLb IJNdaja, uzgamnciju., Dola· "!<b"pl"'".T.1.0IiI.l~6309. • Prof. dale: S;II;legiIare-. 01&,
Tel.

.' In.slrukc:ije i.z m.ill~mmi k.e, fizikc, i eb:k tl'oteb.nikc za utelJ ike osno'l,lD.Lh i sretl:n jill ~k(]l.a. Tel. 0:6 I g 12 5 28. • Vriim sdidb~ modern im kombi· j.em sa r,;idnr;m $pagQ m U driavi i v::u;.i. Tel.061117189, • Kombijl:m proCVQzim bu" Tel. 061104 061 ,
k.:a'b!ll:50lU

(163 9:ID

• ApOt'II,."C;:i os,. i Wi!1til potT.cba Ii: !Tl1{I1.1 gis Li3.r-a (arn ilc.li~l sa r:adni m Ldu.ls· tvom~ pl:;:J;~iIpo"'ol jmJ, Tel. 001 655 068, S:lr:ljt'~I'CI_ • Friz. so;!JQnu z:03 icn~.i,mu~karcc po. !rebM 'u~enica~ rtdQ ...rt:) iii V,flf;!.r-e-d:"a. ' Te].061 &37114. • V:cliimQ :iuj~pta,dje i dekQIJ,;I,=:lju 8u.mb. i I'0s:!ovn[h IlfOS:I.Ot":!_ Tel. 062 l24716. • M LI~k(l-~ens ki f ti.;;;et poLr,eban sa rndnim ~sku.s('vom (ml~diios.oba), T.1.06] SIS 111. • M u~ fri7.er pGlrebans.a ki p:rebirn~ iistem u PodluBovim1l Z3 rod 1,1 Saraje~r\JA T~1.ij6l244lg1!S:ai'13jel!O. • Tuzbc~, 1a]be~, ffi'olbe, pngovori i (;J$1l1IIi prsvni p-O:Slo\c[_ TeI_ 03.3 463·l06,061149388. • N ck"a :sc fit"i lC.I1Skii moha ti~1l it: $U3!na. -r"e.l. 471-043_ ~

• Kupuj~mde"iznu:!iled.nju, odm.h. Td.0615.26,9]8,

I1lfui¢:m de'L"iJl'.tLu h.:=~.hj U ra [I:!;U o~teru, dionlce Iirmi i fondovi1, do· brg pJata:rn. isplal:3i i d(ll.:tzs k odm.:ah. TcI.0610l668S,
j

• [lrofesor englesk.og jeztka i (Ivl.aSu:ni sudski pr,cvQdil:a.c dak C!lW\'eip~"'Jdi_ TeI_O.B6S9-l3.3i06l252 294, • Profesor !1ier~r(i,~kog i-c:ti_k::! us'Pj~OCi daje ins[rukdje 'llL.";cn.ic.1ma i <><t,..,] im o",barn •. Td. 06] 2M 562. • Radi.L'n moler-sko-f.iltb9fSke 1'-0910..... ebl71l"cL5t.O t ptlvolj no) fila.110 lskusr pr<l<o 10god. T<1.061. 1.1419l,03J 110·791.

• Vrn-imo1!',rc'Snimilv1lnies:i VHSh, :!O.f:laM SarajC'lJo, Tel. 061 389 427,

ovn)

rQ-

• Pr-of.es:iotl.'ld.m;J $il ijfimfij~ i IhQ 1'i;~9;;:;..:3 vicnea.njal prwcntacija, dunazil i os· ~~Iih 'o'S.m:;l, birnih dClgadlti:[ll_ Tel. 06'1 701989,001314565. J1'O\'Ql,no i uSpjdno_ • Amerieko p~aojt \ep.itHi 139,

• Smlilf) i7.l"8d:a i mO:i'lI<l:li!J kuhi'n.j~ :ptii~~ predwbl i1Ij zarnjCD3 b!1ll;l:wTel., 062 944 9,2.

m"

bSQVI:

• J nSnUi.r.lffi francuski i J iI(inski"
TeI_ 033123-341_ dubinsko i h\lC~_

• Profcsorica c.tli!!!leskog jezika diljc _i _p.n:v[)(ji,_ T~l. 061 556 700~ 033/651·038, • VCldoin.5t:abtCfOOdava:!:it:l1n1 ipos(avlja DCiVll ins [:ii.ladju) NS:lL boj I ~re, :S:VoC uzgarandilLl, Tc;:l, 00 1497 622. • R:!in~'':siSt~it1. ti~~t::r'!.ja li v9:;em dom u iii pos, prasmru:. Brm" povoJ ino iof; Tel. 06]. 032,

• K V 'Lfodoi.ll5ta13 tCI mod i s\rc vrstc r~do ...a b:r~o!pu'"·()]'t.lQi ka.lite[pll,l_ Tel. 06114~294,
• li\":Uli pOvolinol soliob,.Td.061147361.

Kllmbl

p~VOl-

i

• Kupuiem dcvlznu :Slcdnj U r~ ttLu ~IeTU) dio:niee firmi rondQw Sg Sarnjevske bUr7~ Lsp,lara i. dolaZ!lk od~ rna.". Tol.06l960786.
j

'.0

Ttl.. 06J )2.2

ll.:sis;avanjc,.

.' Elcktriear V KV om kl!~e el_ inst:a[1I~ij~ i u,re{laje, Po:o:(]vi[e. 1'~]. 618·9()7. .' V dim itl idhe j ~$¥~ :r:Hitpte"'J;I:;::a 'SS .... kombije.m", povoljno. Te.l. 06] 165 009 robe, 5Clidbe, otpild 06H76471,0)3614436.
.' KCllnbijem I,lteVoz:im

• Kllpujem sla.m d.c"i:mu i;:loonju, llnn LIOd~U:1U,dio.ni.-c~ i.sph.l1~ od_rr.!ab, Te1.0618l6651. • Ku:pujl:mo ]xlio"llci neisprav[lc mob i I cit'• .s~tFLS i pr(ldiilj~ mobilel:a i oprlZmil.l akcij.ski "PoPU.!Sl od 10-5·0%, PLj:fl,c:;llI!l;K adra!1 .... otvo:rer.:l::J. 0 ~r;)ka) "",·Sl,To1.061 117448,0Iil 1345·51.

n;!jjc:flinij,e 061111249,

• VK kcr~.mii!iJf

ptI:5tavh:a ker~ mi ku u gradu. Tel. 03 j 444-630~

• Sl:rvi,s ~Jl.mg~miranjCt. pro{klj:a resi.'SIe'ka.s~ ie-I. wp_T el..06,t lS.I ,S09_ u • i\1.;;! [cmatika· ins.tru kdJe, pr-ofesor i51niS~\'(1 m_ Tot!' 061 [350748_

.""0.

m

e' ,

.' Nudimo delektLvskc u;s.tllg:e biJo koie vrSIf', diskrecija Z<lgaremoy:o.na, Td.062378818, • E.!l&leski i kc:mverzac.ija Zil ClSJlOVce r sn....ch] iO~iJllcc, 'o:5Jlovi kompj IJ.tcm., :proStam:il!~Qtdl1'.awi"J it! ~rvis_ T~I. 062 89 SS 991,S.arai~vo.
£9

• Pro[. dajc i.mnrukciie i.zengJc:skog jCli b djllXi i. sredf.l joskelo::imlill~ dola"jmn9I!1oCire:;u. Tel.06] 227439,

• RainIJDIj.ij;'~g~neralke) l~LSt, tao j L:a,p.ilci.rani namicl.t:al, du:g'CIgodl~nje is,kusl:\'O - CJ.zbilj:n.1II :!en.a, Te.l. 062 7~S l8'i,(16131Il16,03J666·211. • Lijecim ViI.!1jsk,'Ci u!l].u1;rn~:ojc hemoroide.T,1. 00 1S3J 146. • Slaklar ~di &"'C ..... ni:l-t smkla:n:ki.b 1lS1ug~!o dolaz.im i"J.ct a.d.restl_ Tel. 061 609947. • VodoLnstaliitcr - obilvlja :svc V1'5tC v(JdoinSHuneT$kih 'll.sIII.Iga!, opravke) adi3pmdje, instillirnDj~. Tel. ()61 696
])3.

+ lS"pom{ilf. Tcl,

l"21:t:J.le

\lrs.[ij:~

• Mol~rajl 1iImi.na[J rigi]JS1 ed;:;:lpuc, konrplc'tPe :pd:3'p,I,ll.c1je :;~anOva i kyCt. Te].0614lJ2 Ill., .' VK V molcr k,Y:alilelno,je([ino,
j

• Ktlpujl:lJ]dion.i.ceiotn'~CC"5a!SOl.TILjevs.kei b.a:[\jalLJi"ke~ipn;J:d:3je:mCtT<ililmlC",odwp.=~ ,<I. 00 121 0994, • Kupu[em 5taru dC\', ~l:CdnjtJ'j ramu od!""",~isp.",",od",,",, ToI.06l1l32.)2(i

• Mo.tr.;:r "'WmiJ brzo i cfi k.ilS:[lO mo.l uje 'L":II.~eStl!nC:i\'e. Te:l. 001926 3-33.
• S-cm.iIlmski, diploms kiJ skcn.im· Ilje i Qbradi1s'l i ~ill rd:;liIme knj igc po"iolino, k.v.ll.lil:~ln.O_ Tel. 062 g'7'7 535-_
l l

rlidi cisto

Uredll,o,. --r.eI.062214 519.
T

• Popnwka i ugrndllj:a el. bo;!~r.3, na· pi, rasvjC:lCt, ti~je oojlcf1I i pop:r::tv.k1l bi;el~ [ehn.ike. TeJ.061261411. • A.ko lei Ltc dod1llno >c. Td. 061622304. • l\toler ~4?·Ol7. lJiazi zur;H::I:iu} iilvi [c T~t 033 za:prj ~

• Vrl:i.m ugJildnjusvih vn;.t;a,parhtOl b ru!enj~m i [f!I kir:ii.1"Jem, lami na!);l:, i ri:g:ipsa, sipooa i kc.rii!mike. Tel. 0336>~·)73. • St1l.lars.ke usluge:po povoljninl ;<",m •. Td,(16] 33654 I. d-

• E[lglcski, nj(:milcki, pN'Lfodi, inr stru.kciic dirl. rad(lV'i~ djSE·:rt~Cj leI pri pre.:rne::'lll iSIl Lle. TeL tl63 947 41}.5_ • Rildim cell lra.tno i!!!riia[ljc: :i: pre· pra\'ke S'rijiini:l_ TICI. 062 316 826. • l)revoz pmnikil i orgt!J1izo~a[lHl ~rupij, luhuzrI Lm mcrcctl.~()vim kom bijem M slJe d ~rii"J.lL'C:i ft. Tel, 061 862m. .' Komb1 pre~m vrilm scheibe, :prijf:VOZ 'pu CIli,kil] Oodvoz AUla. Cijena JX"'o]jllJl.Td.(16] 3] 1424. • [z.vod i m !>VC' Td.061156340,
VfS[e

POgaO,

IlUsluge
PROI'ESION ALNO RJE~A VA· NTE !<OMP)UTIlRSKIH PRO· BL" !'OVO,LJNO. UGR.\DNIII! ZAAIJENA KOMI'Ol\~NTI,
ANTJIIlRUSNA ZJ\ST!TA.1N" HAL WINDOWSA, UMREU, VANJE. DOLAZl\K lolAADRESU. TEL, 061 ]70 085. 7675·1"

• Uslugt! moJc.rajil i pos:ra'l'ljimj;a la· rnill~t:a.Bri.o ~k~:3lil,el'ntL Tel.OQ2574 040 • ,Siva njc l. kQ.tI[~kcije, :svc Vl's.tc prtpt"a",}c.L k .... Ji[ot[ti;O i ,PO'LI'oljtlo_ T~L a 065 6'11 706,A] ipalnoG. [,"',

PTT s.anduColdi, orm~

• Edu~acija i2 r.alunCivOOs:n19 vfedni.kc. Td.061943568,

• Bt.il.'L'&rVKV -iildi ""(!;i";;l:d:njllbt.a\'1l., kaniUi~ f:il:. rnlJ1f:[ll! lXI,,"o!j!1Q..Ttl. 06] 507 683. """'i,<lOo. T<1.06\] Jl329.

• SLilkla:r - rndlmo S've naklarske r:a. d:{we~ Qol!J:;o::imo ['!:l iidr~u_ Tr; 1. 061 842l4l. • Profe:sOrLCi3 dd:i LnSIrlJkcije iz m:o.r toi;'rna[~h'i !'i.:o:ikl;_Te-.l..03,3522:-.Ql6_

• Elek[ritar ~izvooi el, rndove.lJrzo

i

J)~~;ol':lj~ ~:I~g~~'~~-3~;fli s[Vtlri~:I1i1mjenaj;] ~Jk~~ la"~ • Prevoz
.' BriJVi;lf~ iz:rad'ujcm i lII.onti.rnm S'ro'C od"_elj~, us! LLg,e savi jlli"J,j~cij.evi. TeL 061709382, • D rtlil rd.em mo~Om irti.lf!lgQm I ~rim apilnuom) radim i druge :paslO\/'e:, TcI.06] 49) 46J·. • Keram 061l02713.
it.at!
1

• Vr!.:im ~i!teL1jeSIat.!Ova, ku~ pOSlo"'.ih pros,"", Tcl.44()·747,065 3l13l8, • Or ra\,i!J:: ~ !i=i Ic.ira n.je na mj~.,2Ija. .. Te].061346687,

• Ko mb ~ prevoJl'. n.:am i~~!.:aj9!8el ittbel oo:roz kabiistOg OlPiida, :povo] jna, obC~_lii.d:i'l 9 s:ni,l,g.-l. T~]. 002l3.9453_ • V~im prijev02.PU rnikil udob nim i kLimJJ.(i[;:ir:'l!lim kombiitl1l T-S VW~ more i s\'e druge dc:s.dn:ad if:. Tel. 061 800]9]. • $e:rvis 1iL1~"LlliE!t.l:li'-' M ~ju", i f.iS L:3J~dja wLndowsa, in [C.m~t konc.kd ja, ami·, vi n,J~n;;l :t:3~'t i~ p.jj~UT!ar~j tL~n i,e ",irosa, hardwe.rs.!l::i i :so rlver-sk i fi wble~ m~i<d,T.1.00124J6]J. • Kirby dtl bi[ls.ko usisilvilJ1je i pm· njecHi m.fl~ e(iSOfl a j Sije~jJl pmi [U ~ raj Il~.ikvali tittDi ji m kirbi ~I;V! m sllimJX'"im •. Td, 062] 18102. • V~imo SJl!fIiIlsiranjc i batdare:nje svih 'frs:[a 'Llatomjenl! UOi'. g:aranC-ij'U. TcI.061 ]S890'. .' V K V etek triear" eh:ktro· tchniciJf vrSi odrtt!vilnje :(J'OSIOjetih i ugr.adn ju n.o"jh e.ldu:O-lnsl~l;acija. Tel. 062 522

i ostiillog ,"'c::6ro KQrnbijern,j radn::t s.1):;I:ga~ P()\'Qljno,'- el. 061268442 &tr-aJ.

elei(tI"O'rl!dm1a,

• V~irn pr~oz r-obt!:~ S"Nilri i 'tjudi, r.:!dn::l S:i'l::ig:i) JXIo!tebL. Tel Q6.l38S l"Ju 762, [e.ksoo,liI. Dugogooi!nie Td.Om6Sg·7~1,062165429.

• Lek.:ori~em i kourigu i~m :Svr::'rS"t,e \
is.kusIVO,

• S\ljde:tllj~ ~.koItlClmi iI! LtJ.S i iii U"U ma[emaliku zEisrednju iosDoV'ntllko· I". TcI.06] 929111. • K V m,oler kr.ei!':i SI9.nOVC, ktl~ 70 KM, red im "Icto\'!lnje, f:arbtl njotj. 1'05[avlj9tno .. 1tr-aSi"Ji :!>Lito'po,,_ Tel. 062, 3882,42,638.454,

-~ ,,~ R azno
• K ufjujern :uaru dev~:mu :he(l· n ju.,.,(lb'~'a!1 L~e!"n,:.lqe o.d]'(It'(t'!o dienice" Isplam j dolazak Il3 ildresu o~m' "" FBi·l·1iRS. Tel. 061 17:; 231. 7291·111

rig.tpSi i f.I1llle-ri!lj.

TeL

• ' N:ajpo"Qljniic niljkvaljtetnLjc alumi nijs:ke 2aluzi ne 20 KMJ (f:il. kus\ez.avjr;~ vunj:skc rulcflle;...hurmon.ika vrom) bl LIl do ,.·r::ua, PVC prQ;ii:r;)ri_Tel. 061 SOl 401. 6485·jNdl
l

.' Kombi prevoz pll rnik~ !irom BiH. T ol. 061903 336.

i robe fat-

D~s~~Glreij~~T~l~~k;ii~t'[uj~!

897818.

,"'.0, povo]i"o.

mo fus.ade, ngips, osmlo, tisto,

• .MQ]el"r~di

$\'(;

VJste Qlutentja! terKwHTel. 061672 253, 063
1

• Ovl~'!ilc:nlll A!;e.rt~ij~ ~ h povinu dlZV'izDeitcdnje, romc Od:;'U!I,e, djOi'iica (jtm t .i fondow FmH i RS, najbolJc pbc~mj i-!iphn:a, LdQtii~ ". odmab. Te]. 061 264 364, 6>!/4-INd, • K LLptli~m :smre nieTrmc.ke miukc ll,uStrii~kl;tiJi[l,St::_Tt1-U6'1323'9-06_ i

• SeTvis: "'~ m,,~Lf.I.(i(G(lrt:!1 jr;! El NL~ Kone,u Obodln Kandi", Zi.l~ :n."!iii rbema)~ 'porel9! hoj 1et.a_ DCIlazal.;:, bcsphu.an! Gar:mei iti! Mob_ 061 171 666, 7lS"1u
l l J

• lz.r.oda pJotns tog niimjeStilja ku.hir nja., p]a.I<:;::Il;,a Slolova pol iea,., prernll. k",j"gu i zahli'vu. Tol. 061466 093.
j j

OH
je:i

• K'Cmm i~~.rS.kl: usl'U_gc.. .moltrtl h il1S'La[ildj~ la.m i~ mHa irigips:a.T cJ. 062 466093.
poole'!,?] jlUl ,~, eleklfCI

E:~cl. ~6~~8:61~.

i~ njemil,ckog

[01

ni~).:pranje
U::p~hlillj

KlRBY" ~ Dtlb~n5ko
i is:pirnnje
jcl;lAj:;t,
:n.(ill] :'i

U:siSil"iIsvitl vrs[a

Llt;;i!, pn~llie"

• K upuje-:m umje[nit~e s.li tel m..ale~ tjju~ :slrid n::ikitl 5<IIolQVC ddn~ d~pn~ rul.nejo i;'!tdenj.e,. zM~kt: i oS:lalo_ Tel. 03H56-S05,06121440>.

porrnla.., general na ti~ccnia s,mnoViii i fi:rmi_ rli$l;)l'Ji 1 [(1211 KM. Fil1ll.' "GLANZ". Td. 061 3.50 688. f>4oI+ 1Nd!

• Dai~lTl itu.trukcije s"'edt.ljoo]told~ rna i ~Uid:ell.:im21 nemije:_ Tel- 06] 177 405, • p'ror~o!"i L9J ,engl~s;ko~ po\'ol,I':IO daie ins [flJkcije i pC'CvodJ: sye vrsre Tel. 06Z739 J.47.

ra~;r~X~~~n~~~~:11~;~rd~~~ ",kbcspl,,,.o. Tcl.06.ll~8044. • U6enictmil srednioUcolctmii in~ :SlrUkcijc iz m.al-cmllrike fizike. m-cbani ke!, ma~i nshh f:lemen:a!.a. TeI_ 033625. 196, mdl,.
J l

• MI)I~r!iko farb~r!i-.ki ~d.ovi.) :sletQvanje, molO'wnj.e:, lakirnnje s:wlBrije., • Eleklril!::3f - usJuge cl. instalac.ija, U:J l,erfoJl i) .;IIi!rm i:lo ,&rcrlILiJbnm i, el_ 1:.1:5- TcI.061162895, luso.TeI.061Il2991,0l3413"086, • Lam i:naI 'LIgL"!!dujem pro.resioi'lillno.Td.06] 262&95. • Rigips milj:stor rniJi ptlIkro'l,lljal prep;nldn.e ~i(1)'Vl=. Te:l_ 061 • K.-crami~ki T!ldovi (Iod 8 K.M.I ramina Lod 3. KM.I brw k,lill hemo i povolj· no.Tcl.06'422'MO. • Vniim Pl'C\'O.l putnika {I:l m,Ore i dru.ge destlD:acije u 8tH, Tel., 00,1434 • Moo, seSII'a pru7JI. uslu.gc j.nfUZL):a) 374, i.nic.kciia:. ispironic LLtllIlgbrndu nma;. 'k:ot'HtQ!ll SUK-:)! .. riMt lla.k9_ T~l. • IShJ.slU PtOfeso.--iL~ ~:i'I.g.leskog, nje:mat.kog i flancuskog daje .f:ilwye j 641·144. provooi. Tel. 06] 701 813, 033 .' Kornbi pri icVQZ ml.mjdi1aj:a :scl id100·616. be~(jo(h70Z ltab98l0g mpada ob~z. ,rad·

• Elchrit:l.r ~ sv.e Vtsle of.l't"avk.i! e]. Lnmllad iil~ kucnih apilriltil, osigul'llt:a, ToI.061 ,6.1 90~ .

~~a{~s~:

l

j

l

• Servis r:a,("unar:a Aki":11 p<lPriJ1o'ka} nadl}~~.d.nja, iL"IIs:U!.ladj:a, inl.erneI KOnekclja ilnti ...i.ru.:snil ~1i m dolazak li:3lt!.l~[j!,l :ad.resu_ TeL 0.61 5450 37~_
41' l l

fiii

:snagalPovQlj

110.

Td.0.62

406 094.
r

<0.,,".,.

• Cemrnl. grtjanjc,

pI i:n, imilalacijc,

• Us:pi.clnQ r pOVQlj nr;. tokomei [I:!e godin~ dajem insH·uS<::cije iz m:alem.alike. T<1.220·]73.

• V K V moter • rad i moler.skob.arskcpo:ilev~pu"Clljno. Td,OOl 683. • Kombi prijcvQz

[ilr· 5007 i

.' RiHI.imo m eollt'rS.ko-ra.rba.tS;.ke radovel rigiPSl kerall1 i'kU1 l;un i11::1I.1''kom i pl~t iid:i!.J1(JJl;:ijeQ~ g~ran(:ijuL Tel. 06'1 lS51'3. • bku.sn~ pro[csorica diilje ins lrukdie i~ englC!'ikog i !liJ!lps:kQg j~ika.. To].033611·01J.

robe i selidtJ.cs.tl.

oglasi
Panasonic
'II

Dnevni avaz
BOSNAI HE RGEGOVINA FfOERACIJA BiH KANT ON SARAJ EVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU Broi: 09 65 Mals 025501 01 M als Dana: 26. 05. 2011. godine OpGInski sud u Sarajevu i to slruCna surad inca Ena BahUjarevic odlucujuti u pra~noj S!lian tu!ilelja JP ,ELEK" TROPRI1JREDA BiH" ... ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO. llllca Zmaja od Bosne br 49. protiv tulenog ,GIC iBAN" DOD SARAJEVO. Ulico. Antuna Hangija 6, radi duga, v.sp, 242}5 KM. dana 26. 05. 2011. godine. donio je PR.ESUOU lbog prQpu~tanja • na • n3 • na • na • na • na • na znos znos znos znos znos lznos znos

""'' ' '-'_I>''J>D''.

51

ideas for' life
__

_-9"1 ___

~_..

..... ll

_,,",nr"'~1

.....

..

..tvl-$!
...... _

~If-""""~'
'~ __

,_,_-,,1

s.;...toIII5MU_

,"Ir"'''' l_~

bq~_

_. _ •..".. ._ 1 ........

· na znos

'~_~IIO:aT''''''

-na lznos • na znos • na • na • na • na

• na lznos
zncs lznos znos lznos

"Panason:ic folo .. naljecaj
~I"
........ 1_1UIl~ .rozn, lAoudjaIoYl<1O .. ',...._ ~20ll

Pra.vU.anagradneigre

I

od 36,60 KM od 11. 04. 2006. godine 0 d 29,60 KM od 11. 05 2006. godine ad 23,40 KM od 11. 06. 2006. ~adine od 15.80KM od 11. 07.2006. gadln€ ad 8.45 KM od 11'. 08 ..2006. godlne od 14.85 KM Gd 11. 09. 2006. godin€ od 7.70 KM od 01'. to. 2006. godine ad 5,45 KM ad 11. to. 2006 godJne od 7,70 KM od 11. 11. 2006. godlne od 7,70 KM od 11:. 12. 2006. godin€ otl 7.70KM od 11. 01. 2007. gadine od 7.70KM od 11, 02. 2007. godine od 7,70 KM od 11. 03. 2007. godjne ad 7.70 KM oc 11. 04 2007 godine ad lJOKM od 11. 05. 2007. godjn€

~~nI!I~D~~re.cv"""'P~~ u_lIIll...o.n,.. I Sbd~" ~r.JH·IITIIGftuCl~~
P..-.M: !)4ll1iJC1oOr>1<po_t!OlII_~
~.WrQpo 010II111 , ",If (F~."",,~I'I! Gnd;i

. ·P_~·,

~~
1110191"

~·15Z. l_~

Soan/> (.a'rurop. 8mrciI0II ................. r:l<*r4. bmj I~ ltorvj 06.~I~ II (J!S ~~ ·oxI

Men i ..CIe IBAN" DO SARAJEVO. jed uzan tul:~€lju JP ,E LEKTR 0 PR IVR EDA BiH" • ,ELEKTRODISTR IB U· GIJA" SARAJEVO. isplatiti dug za ispolUCenu i utrasenu eleklritflu anergiJu u lznosu ad 242.75 KM. sa pripada· j uc im za kon s kl m kamatam a. shod no Za kon u 0 ~Is I nl stoP€ latBzne l<amat.e ito:

a

do i splate, te naknad iti tro~ko~e parni¢nog pas I~pka u lznosuod 18.00 KM. a sve u roku cd t 5 dana od dana donosenia presude pod prijetnjam prinudnog, izvrse nja. STR U C NASUA.AO NleA ENA BA'HTIJAREVI C. s.!. POU KA: Pro liv ove presu de nije do pu 51M3 talb a. 'U smisfu elan~ 1'83. stay t. Zakon3 0 parni~nom po stapku, ,Ii tulen i mO.le pod nljeti. Prijedlog '0 pomt u pri· jo"llinj€ smnje u sKiadu sa clanom 329. istuy Lml na.

:_~l"=~I'11~,,=,,"~~-..n
a. b ~"",~""",_""""'-!a.
C. ~.~

01_ no<leObl

......

,.1IO(btI& ~~

~~_gr1Ace

r~

I 0ICIbI

....

" na lznos od 23.20 KM od 1 t " 02 2006. godine .. na lznos od 23,80 K.M ad 11. 03. 2006. godine

~o..:~~=oo-=..,,:~:::,~~~~- ""~ ,~"""" IN.'''' c.. _""t!Oto
~~

.....0;.,...''''.......................... P'A'-0<I;.;l. ~tII-It 1:1'

"PIlI"

n'I!ItI!fI(alilb1C1

~

BO S NA 1 HERCEGOVINA FEDSRA CIJA BO S NE I H ERCEGOVINE KA~TON SARAJ EVO OPCINSKI SUO \l SARIIJ EVU Brol: 65 0 Mals 027346 07 Mals s~ r"jevo, 07. 02. 2011. god i ne Optinski sud U S.raj,vu, struoni sarad n i~ Am ra Pinjo. u ~ra'noj SNarl M~elja ,N[)'Ioreks' u.o.o, Kisalj,', uL .1rta~ va domovinskag rata bh, Kiseljak, zastupanog po lmamovii: Fahrudinu. a"ov~alu il Kisaljaka. protiv lu;enog ,Pasalit· d.D.D. Sarajll'lo. ul. Doglodi or. 15. lJidia. Saraje· vo, radi duga u ilnosu ad 5B2.fi9KM. van roti~tl dana 07. 02. 20 t 1. !Iodin,. do"io je PRESUOU 'lboi propuslanja· Tuleni je du!an tutitelju isplatiti lznos or! 562.69 KM. S zakonskom zeteznorn kamatom poCev od zr. 04. 2003. ~o· dine pa do Isplate. kao I da naknadi ii"OOlrova,parni~nogpo· STUpkau iznos" od 283.70 KM'. s,e u 'OKUod 15 dana. Ob rml olenje Tulllelj Ie PI>punomiltniku dana 09. 03. 2007.gooine kod [)'log suda pod~io Mbu prOllv tulenog. radi lsplare d uga u lznosu od 562.69 KM sa zak.on·skom zaleznom ~amatom !)iltll'l od dana dospjata ratuoa. pa do Isplale uz n3dokna·

p_~ ~~J1~~~~::rc;~~~~=~,~I;ofI..,.U_
I!UIQRIqo

&.&.1_ , .. "

W.

_i<QooJII ~

....... 1>0> ~ """

.-......:I"""""_

-lIN ""'~.,

P"""",,,,*,~all>m

3 """OIIpIIHII, I mew. DIll" JPEO b'l'tl'llU ....lI"'"D_......"..-~..-Clo;tJ_,.,
......_. 1'I'......

~"'~"'U~
p_

~

nu.twd9"*'" [1kan kJIoUnI'",,.

T~

II SAYrnaf....,.t_bIIl.,~od

pr1MI. P'IMI ....._.,.

""UflOIJMlu_IOI~.1Id.

lre6l'l "'"I~" dr\.IcIlIJDVII .... 1'IInI "'"

..... ~

""' •• oI'lI_

.... OII<~ .. ~ .... ..o ...... o _ P'6O .. MOMi)

1O""~~D!

......... ~
__

... W-'O'Bo»n.IH_
"" !:In rnKIu

=.~'=":.
a ~~I!IIl~~_,
gcM"II
'1loL~

. ,~".,_..

...

~..,.,..,

~~~"*"". ~-a:;:::I~·~<ImnIo
~

~=-::~'='~,I::"=c:e
IIIM lIICln,U .....
j"

.. Fec.booI<lIrand

'''¥C'I''' dIwmrn mwllf"WMl"l~ .......

.p_ eov.tl

Ht<_

du ~o!k[)'la postupka. Dana 02. t 1. 201 O. g odi na tuzencm je dl>stavljena Mba sa prilozima ria odgovoru rQ~u !>d 30 dana "ddana prije· mao uz dapis ovog su d, sa poukom tu!amm U oba,ezl Iz tlan3 70. stav 1. Zakona 0 parnltnom pOSIUpku (.51 uzbenen olline Federac ije Bi H'. broj 53{03. 73/05 i ; 91D6) I [0 ~a na~ln pro~isan ~Ianom 349. stsv 3. a u veli sa t!anom 348. slav 3. do 7. ZPP·a. K.ako turani, ~ojem j" uredna dostavljen, tulha. nije u zakonskom rnku sud u doslavio pismam odg~,or na tulbu. 3 tuiitelj jB u istoj pr"dlo,io dono~anje prssude zbog PfOpu~anja. to j~ sud na OSn~'" ~Iana 182. stav t . ZPP·a. do· nio ndluku kao U imeL Ootuku 0 tro~kovi ma, sud jB doni 0 na osnoru CI,n, 383. stav 1. i 2 .• el ana 386. stay 1. i "lana 396. ZPP·a, lste se sastoje od sudske i1!kse na tulhu u lmosu I>d 29.13 KM i sudske i1!kse na odlu,jJ u irnosu!>d t4,57' KM u sklMu sa Zakonom 0 SUd,skim t.ksama Kamona SarajeVil (, SI~bene novine Kantona SarajeVil'. broj 3/97. 1 tf97. HlI9B. 21 /tl9 i 29/09). kaO i tro~kova za sasiav tu!lle u i,nosu od 240.00 KM prema Tarili n nag racama I: naknadl lro~kov. za rad .dvokala {..Slulb ene ~D,ineFed€ratlje BiH". b roj 22/04 I 24/tl4). !to sva ukupno Iznosi 283.70 KM. 'Strufnl sar~dnl1c Amra Plnjo POUKA: Protiv o,e presude nlje d'o~u~tenJ !alba. ali m!e~i mom podnijeU p,1jedlog .a povrat pamloe u ,ptljalnje S13nje.

9

<laI.iiaI "" ~,'I
Col· b1J

lid ~.IUiD'~"" "'OOntwti~·

10~

hencI ~.,......

~,"-",

'Cb.1Id 21 -.~ __

P_"

.. ~Ia

rclw·21. da'I& BOSNAIHERCEGOVINA
FEDERllCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

11 l'!'-U~"IlJIoh>~uu.-nP

~_IIoIogf""

IJ-""~CoI
IDI10gI ,.

CoIQII4~'~ .... ~
OIUQ\I~

oO»mI ~

II"H.....-"

... """'9'~

KA.NTO~ SARAJEVO OPCINSKI SUD U SAAAJEVU 8mi: 65 ~ Mal, 123286 to Mal:; 5.1rajel'c. 01. 06. 2!Jll. godin.

OPCIN5KISUD U SA~IJ EVU. ,udij~~ T,Ij;JJaAmp[)\i;'. u pm. ,"oj $I.!,I tu~oca, AVIJ. AOTO PRESS 000 SARAJEVO p,ot;, lUI.n'g. STR IIAMEIlS .SARAJEVO Sijamlja EMFa, ,I. EM... VI. So""'i", 1Ir. 10. mdi d\IiIiI. '.sp. 1.605.91 f{I,t '" "''"'''" tlana 3l8. Sla. 3. ZillOnil 0 POmlCOom ~O"'Pku l..sl. nevin. flliff" tIr. 5l1U3. 13/05 i t 9/OIi: u o.lini.m IOk.l" lPPJ. bud,,, "" IlI1!lni.. ,1lIoo1' .., ad",i pcslii!Oni.g,p",",log boi""i~ •. oIljavli'i' ~jOOoti OGlAS Oana 14. 1. 2~1 O. godln.e.luli I" AVAl ROTO ~RESS DOO SA!IAIEVO. !podol" j.lullll protlv lu!.nag. Sllll~AMEIlS SARAJE· VO VI. Si~mif. fl.i",. radi crug •. Tulileti luloom 1.,.1id. Sud donese JII"ud, ~ojom C, ".Ii lu~nog d. isptalllIfV~. 1>n0lSd 1.885;.91 KM na <megl,· o '""'" duga ","""'kom I<1m.tomna po"od doc"je: .. '" ;..,,; od 691.~8 KM pJ¢evo:l 00. G2.2009. go;fine piulo~, • '" ;..,,; od 721.89 I<M pJ¢evo:l 00. 00. 2009. godine pad<)~. . '" iloos od ~42.541<MpJ¢evo:l 09. tIt 2009 gOOlne pad<) ispIlIO, '""'" i do tu!iocu Md.'n'di 1'011<0" ""Oi postu~ka.$'I< u <oku ad pel.., .. 1 dana pod ,prijOl'lom priR!ldn"", ilWw.la. Oli3'ljelm" " ilI!<ni da so dool"'" !pi .....,. "",Ira olla,lj,• "om p'olel«lm ,aka 01115 CIOnad d~niIobj",lji"nja ovog ~5mena o

0'' ' ' -

sa

",","om

11 PromotIt _ ... (WI.o a. .... I01'0.~ !Mlnogub.UINI.:I YI.~ .. ~, nog. ~~ poI~.nsro;>g.~
I~ fIIOQ __

......

lIS."" flt_ ~...... ""Il'""I""" . ("", ... 1~l"
~ ... ~

([""'toto_a UJfaju'_

"dnevnim nevi""",,, 30 din> i n>ogtasnajlaOl1Sud!. I! dol priloge oo>i",ti'" U11"!bu RIll!, pOOi" "'ll"dl Suda. OI""i~Ia,"" IIIl<"i "" ie. ,na CI,na 7D. s~, I. ZPf>.'. dulan . ..,jl<1snij. Urotu od 3D dan>.d"~,ili Sud" ~i"""'l odgo. ,''''''IU!OO. OOgovo'.. Iulbll mOO,bili ,",umlj;, I"'drtlll: ozna.l<u Ud,. S ime i prelime, o.dnOlno nazi'll prnyne osohe.....febivali~le iii bOJa~ ,ill., ,dno,no 'j.~lsl' ""'nal<1. njihovih 1a~on'~ih "'lUpnlka i punomO'"il<J !I<O ih lmai". poedm,1 'POOl. sa~~ai ilji!Ve 1pOI~iS T>Ddnm;lo"(11an334.IPfta). U odgovoru n, Iu!bu.lu!en; C. ~.a)nUli moglIOO pro", ... pri· ~Ij'ore i ilja.SIIili se da Ii !)ri~naje iii o$PlJ1ava pO-SI!JVljeni tuH>enl "'hll" (llan 71. sl" L lI'f'.al. AAo IlI!eni csP""'" ru.!booi"hli". odgo""r '" lulbu mora sa· ~Ii 1razloge~ kojih sel~nl ",,~, OSj)OtaWi, ,injenise '" kojl. ma Meni ",,,,Iva ""'i' n,,.de. dol<1'" lIoi ima ,e "I"duju I. tin· l",i".I. pravni'''''''' '" I.ronon (ClanII. ,t;v 2.Mal. lll!eni _ u Od(lOVOIUa tu!Ou. a nilllOSnljen>PlipromllOm n roCillu. ""dolj.,1 pfOlMlI!bu 11f," 14. """ 1. ZPP<l). UIIolitD M'"I. ~Di'm j. urcOnodo,."lj.n, tu!ba u lIDiDji' lu~lac Ploololi, do"""j. mog propll!tanja. ",d",t..,; pismenl O~!JO'IO' ria tulOOu 13konSl:om,aiu. Sud ~ donij~11 pre· ,ud" koiom '" uMja lu!t>eoi ""Ij" {JII"UOO,bog propll!lanial. ",im ,k.I' lU!lleni """ie'! oCigl,d" ",,,,,.'," ("an 1a2. ,1",,1. ZPP.II . DIIoDVor '" ru.!I:tI " plil",;ma se pr!!<laie S<JW. ,dovoljOOlll br· oiu primj",ka ,. Sud; poo"",u ~..mu. "",""m '" ,'oj prodmel,.

0'""'"

..,.00,

~""m~'

,_kOJt'l'~

....rVMIIIII~ p

~

ubio

1mjII."""'.boIJ~~,....
....

Sudijl hijwA.raDQl'ie

P'1ICIIif'

!)_Pn;ozr.aao

w"ll • ....".,..

... "-.....,..:I. ~

~I--....-.,
1toa·....-!4"*""qIIcQ

~LJ

~. _ "'I """".""'" ~ "".,.,....,_ c.wo ""9''''''''''' _ocr, mot. od
~~~~~~_.'I
.... 1'!"'II""'lr. _
• ~N ,p ~

.."..,!:M>sUWhIL

9a11t~,,,_....
S<'II 00 ~
OOIlOVlO 'IJP"I

LJ1dIr.AvI
1J.In>.o, I)'oIG 1i2O PIIiOO~~!"OQOIOj

BOSNAI HE RCEGDVI NA FED ERAC IJA BDSNE j HERGEGDVI NE KANION SARAJ EVO PCINSKI SU D U SARAJ EVU Broj: 65 0 Mats 1 t 961 009 M31s Sarajevo. 27.04. 2011. godine

o

""jI!cII'IC>otI ~.3 111.<10IW

22. AaldobI,I PI" • F<ri"'ll1a!o,,""'_"1mICu 1~.f""Il:JQ. ~:ZOII. '-"+Iu ~ 's..oGnod. M "'<>iI""~u"",~ .. ,bIo",,_ ,a:n>o<Ilo 115 "",,",:10. ~ 2011 g.::ICJInei _ OIQft1Wi!Ot wu CIIll<iQlICI~ .'ioIIog!aIIja '" a-..oj Il&tj. NIIIMI'It
........

Na osno~u tlana 348. slav 3. Zakona 0 parnitnam ·paSlupku (..S!. novine FBiH" br. 53/03. 73/05 119/06). objavljuje OGLAS OPCINSKI SUD U SARAJEVU. sudijka Tatjana Arapa .. vic. u pravnol s!liari tu1loca ELEKTROPR1V.REDA B iH • ELEKTROOISTBI8UGIJ'A SARAJEVO, uL Zmaja od So" SQe b r 49. prQtiv !utenog RAD NJA VL KU M BARA DZAFE R IZ lUi DZE. ul. tepe ni tka t 71 , rad; duga. v sp 671.0~ KM. dana 19. 11.201 O. godi~e. do~io j~ PRESUOU zbog propu~tanja Nal* se M~ nom RAONJA VL. KUMBARA DlAF:ER IZ ILiDZE. da Ispl.h tuzlocu ELEKTROPRIVREDA BI'H • ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO dug :Z3 ispo· ruc·e~ui uirosenu"1. en€fgij u u iLno Su ad 671.04 kM.

~,.

:!.114. "

~

IIOGdI.>cIJ. UI ~di .. _

1lIl...-..,. _ -"noI!><rI.I ~ _ 6Iblo ............
P_o:

F~

.... "'...-nI ~ ~

,,~

'""""""IboIIm-""
1IoMII1t!~' tWjIoOJaRlIl\I
~,,*,,,

mo,

T~

1;' Okl~

2:l- 5o..oCIiON<

~ od ...,._ <lI>jwI'I,.....IIII__

a. __

Io.OIU poQIII D"..., IJO mol.QIII ... OInT IOD!I- __ ~~ dI IrdIK.iI, .... dJuI.,_ ........

• kqiI POWI,. .... ~!II.&lIm ~I

""'*'

b1J

.~v ... a.PIIlII'II>~ 1AkMI1.JnV8, ~~_, ~· .... 'n~pm. .... _I_~p......,·L.IiOC>IM !IoIo"-IWd8~~ Alo:O .... .. qyim ~ 0I:IirY0>_1~ ~1~CII.~ .. I1...,.,.~'
C20ll P..........

.. __ .,......

_

sa plipadaj utim zakonsklm kamatama. shodno Zakon u n visinl stop~ zal~znekamale ito: "na i.nos od 569.10 KMpO~€v od t L 04. 2009. gOd. pa do isplate. • na .. nos ~d 46.10 KM pocav ad 11. 05.2009. god. pa do isplate. .• na [,nos Qd 31.65 KM poCev ad 11. 06. 2009. god . pa ~a isplate. • na irnos od 8.05 KM potev od 11. 07. 2009. god'.pa do isplale. · na iUlosod 8.07 KM pocev od t 1.08. 2009 god. pa do isplate. • ~a i,~as ad 8.07 KM potev od 1 L 09.2009. gad. pa ~o isplate. te da m u naknadi troskove pam icn09 postupka u imo .. su od 50.32 KM u roku ad: 15 dana podprijetnjom pri .. nudnog i1Vr~ nja. Sudij<a Tilliana ArapMi& PO UitA: Protiv av€ pre .ude nije do pu ste ~a zalba. ali Meni male podnijeti prljedlog la pavrat u prjiasnje stanle. (clan 183. stav t. ZPP"'). bavij e~tava sa Meni da sedoSlava pi sm ena smatra ObaVljenom protekOm roka da 15 dan •• od dana Obj3vlj ivanja OViJg pismena u Dnevnim novin3ma FBi H. i na oglasnoj ploti sud',

~~,.s.

~

.......

o

MartMlnu'~

GmbH

SoIM.e-~·

erlDC!l

Of1k1l

52 CoM"".j''''"""l1. Onevni avaz
SJECANJE

navrsavaiu preselio moj dragi su prug
Dana 9. 6.2011.

se cetiri godine otkako je na ahirer

Dana

10. 6, 201!. navrsit

ce se sest rnjeseci ad preseljenja

na ahiret

naseg dragog

DURMO (SULJE) FEHRIC
zauviiek osraie, Uviieksi
U tj eha ne pOSIO j i, ruga ne pres ta je, a ponos ;;to si d io mog zi vota

hadii CAMILA (IBRE) CENANOVICA
Tevhid C~ se prouciri dzarniji u Butmiru. dusi. PORODICA
1&2.1-ht

u mom srcu i mislima,

u petak,

dana 10. 6. 201'-

u 11,30 sat; u

Molirn Allaha d:i..s. da ti pcdari lijepi Dzennet
Tvoja Favziia

i rahmet

tvoioi dobro]

i plernenitoj

POSLJEDNJI

POZDRAV

Dana 9. iuna 201'- navrsava se sest mjeseci ad kada ie
prestalo da kuca plemenito late i dede srce naseg voljenog supruga,

POSL)EONJI naso]

SELAM

ocu n aseg kolege Zo ke

GEORGIjEV MIHAJLA MIKIJA ANTI HUNCEK
Quinette, Jerry, Sanela, Mirna, Sanja, Menso,
Nedim, Elma, Mirsada Hvala ti za ljubav, dobrotu i paznju koju si narn nesebicno davao.

RAMIZI MORO,
rod. OMANOVIC
Sesrra Fatima, Emira, Mia, Tea

U vi j ek u n asim srcima,
Tvoja supruga Miliea, kcerka porodicom Letic i Kalarnujid Brankica

i unuka Mirel.a sa
oW·Jod!
1&23-t[l

l'OSLJEDNJIl'OZDRAV nasem dragorn bratu i tetku

l'OSL}EONJll'OZDRAV nasem dragom ocu i didi

Dana 9" 6. 2011. navrsavaiu se dviie godine od smrti naseg dragog babe i dede

hadfi HUSEIN (SALKAN)

SARAe ANTI HUNCEKU
Neb Obitel] je vjee:ni spoke] Tvoio] plernenito] Vtdoljak
18:19·hl

ANTI HUNCEKU
dusi,

Bolna je i tuzna isti na da vise nisi sa nama. Tvoji: Robert, Anera, Born" i Sebastijan
7319-tu

V Ii j erne prolazi, ali n ikada nece izbrisati sjeeanje na tebe, Srnrt nije kra], jer voljeni ne umiru u srcirna onih koji ih vole, N eka u dragi Alia h podari Iiiep i Dzennet
hmet. snaha Mersiha, praunuk Armin

i vjecni ra-

Tvoji: sin Kasim, snaha .Sefija, unuci Adnan i Adisa,
6739-1Ild;!;

SJEGANJE

Dana 9. 6, 20 II, navrsava] u se tri gndine od preselienie na ahire I oaieg dragog

POSLJEDNJI l'OSLJEDNJI mom dragom l'OZORAV n asem dragorn svekru

POZORAV pri jatel j u Dana 9. 6. 20 I 1. na vrsa va se I5 godina od srnrti

ASIM (HASIMA) DRINA
9. 6. 2006 - 9. 6. 2011.
U vi j ek si u nssirn srci rna i rnisli rna. Supruga Fatima Drina sa djecom
6144-Lnd~

POSLJEDNJI

POZDRAV

MEHMEDA KASAPOVICA
S liubavlju koju smrt ne moze prek in uri, cu vat cemo uspoII! eo LJ
,[1;3

ANTI HUNCEKU
Neka je vjecni spoko] rvojoj plernenitoj dusi, S ljubavlju

SEMIRA GUSKE
Neka ti je veliki rahmet ;;i rok i Dzen net,

i

nasem dragom ocu i didi

rebe,

ANTI HUNCEKU
Teske je zivjeti bez Tebe.

N eka ti Allah dB, podarl liiepi Dzenner. 'I'voja kcerka Azr.a~ l€t Emir, un uka Adij ata i unuk Adin

i postovanjem
Tvoji: Mustafa, Amer i Alma
7S:ro·lu

Tvoia Samira

Vahida,
78m-ln

-'g<)

Tvoji: otac Adem, majka Hadzira i bra! Senad
7501-1111.0

Tvo] i: Zorisla v, Sam ira, Dari j an i An ia
U ponedjeljak, Dana 9. 6.201 I. navrsava se 40 dana od srnrti nase drage Dana 9. 6, 2011. navrsavaiu tri gndine od preseljenja ahirer naseg dragog so
11<1

13. juna 2011. navrsava

SJECANJE se sest rnjeseci od prerane

srnrti rnoje drage supruge

Dana 9. 6. 2011, navrsava se sest rnjeseci od smrti

nase drage

ENISE (OSMANA) SATOR, rod. RAMIC
KATICA BLAGOJEVIC, rod. MILETIC
PORODlCA BLAGOJEVIC
p-71110

REFIjE BECIROVIC
Eva prode sest mjeseci otkako si mi otisla, a ja ios uvijek ne mogu da se pomirirn s tim da te rnoje

MEHMEDA KASAPOVICA
Zauvijek CeS OS,,[; u nasim srcima, N eka ti Allah dB. pod ar ; lijepi Dzermer i vjecn i rahmer, Tvoja keerka Emina, zet Emir i un I1E3 Ariiana

izMostara

Draga moja. 1Hki au dani bez Tebe i Tvog prisustva u naso] tesko pada Tvoiirn unucima Bakiru i Imranu. Nisi docekala cdnosno prvi razred OS. Tvoj vedri Lik nikada necemo zaboraviti i iznevjeriti, U ponedjeljak, 13. juna 2011. posjetit eemc Tvo] mezar u iO Halma dova ce se pokloniti u petak, 10. juna 201 L godine u Voli Te Tvoi sup rug Mehmed

porodici,

Rastanak

posebno

njihov upis u sredniu skolu, sari.
12 sati u dzamiii "Musala"

06 vise nece vidieti, ruke
zagrliti, a usne poliubiti ..

Volim te neopisivo moja kekara, uvijek i zauvijek .. , Tvoji naimiliji: Adela, Arnela i Naza

Dnevni avaz
POSlJEDNJI SELAM POSlJEDNJI SELAM

_'1"_"'''

53

rna jci nase kolegice A jse

FADILI FETAHAGIC FADILA FETAHAGIC
maici nase Ajse PREDSJEDNIK, DIREKTOR I ZAPOSLENICI TURISTICKE ZAJEDNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Predsjednik, direkror i zaposlenici Turisticke zaiednice Kantona Sarajevo
N

TOZNO SIECANJE I NEZABORAV

Dana 9_ [una 2011. navrsava se 19 godina od prerane smrti
naiieg

TOZNO SJE£ANJE.

Danas,

9. j una 20 II. god ine navrsa va se pel tuzn i h go di na 0 d prerane

srn ni n aile drage

ZILA(MEHO) jAPALAK
9.6.2007 - 9.6. 20l1.
Ma j ko, h vala ti za sve s to si ucinila za nas. Molimu Allaha d.l.>. d. ti podari lijepi Dzenneti viecni rahmer rvoio j dobra j du Ii. Tvoji naimiliji: sinovi bel i Isrnet, snaha Mersiba j unuka AmiJa
6?36-1nd!

SAKIBA (ABDURAHMANA) PRASEVICA
Dok i!ivimo mi i Ii ces zivjeli II naslm srcima, jer voljeni nilead ne umi ru! Tvoia majka Mul .a, otac Abdurahrnan, brat Sabahudin) sestra Zehra, snaha Samira, let E nes, te bratici Sam ra i Sakib " Kibe, Neka ri dragi A 1.1 h d?_ •. pod aa ri lijepi Dgennet i vjedni rahmet,

MARIOLEKO
9. 6. 1992 - 9. 6. 2011.
Vrijeme prolazi, ruga i siecanje na rebe osta]e dok Zive oni koii te vole. Ozalosceni: rnajka Maria, cerke Tea i Stela, sestre Brigita, Leonora i Irena.
611l-lnd~

DERVISE SUMAR - CUNE
Zauvijek

ces ostati

u nasern siecanju

i srcu,

Tvoji: Braco, Goran,

Sanela, Ornar i Sinela
7SI3-ltt

Devetog iuna 20 II. navrsava se sedarn dana od kada nas ie zauvijek napustio nas dragi

ZAHVALNICA

HASAN (MUSTAFA) DERVISEVIC
Ostat Ces volien, pOSIOVa!! i nikad zaboravlien Otalolice!!a pore die.
Tevhid

izrazav a mo zahvalnost rcdbini, kornsijama i prijateljirna koji su bili uz MS, U ovim teskim trenucima .. Posebnu zahvalnost izrazavamo dr, Mirsadi Hod~ie i sestri Admiri Sinanovic kao i ostalorn osobl]u Odjela za Neurologiju Kantoualne bolnice u Zenici, te osobliu Hime pornoci u Zepcu Ovim putem Porodica

dzamiii u Zepcu,

ce ~e prouciti

is 109 dana poslije

ikindije

namaza

u Ferhatpasinoi

Dana 10. 6. 20 II. navrsilo dine maike inane

se 40 dana od preseljenja

na ahiret

narn je-

SJECANJE

SENIJE (SACIR) MEMIC, rod. SULjAGIC
ce se prouciti prije dzurne Hrasnica, 10. 6. 2011. Tevhid narnaza u dzarniji Kovaci • N. danasnji

IVA jERCINOVIC
9. 6. 2001 - 9. 6. 20U.
dan prije deset godina napustila nas je nasa voljena supruga, majka i bah.

Zaborav ne postoii, postoie same Iiiepa siecania i uspomene na tvoiu dobrotu i plernenitost.
Ozalosceni: suprug Emina i Melisa Smail, sinovi Enver

i Muhidin,

snahe

Rarniza

i Indira

i unuke
6113-1od:.':

Dck Zivimo mi koji te volimo,

l:ivjel

ces i rio

Porodi ca J erci novic

l'OSLJEONJll'OZDRAV
nasern drugu

SJECANJE

Dana 9_ 6_ 201 L navrsava se 7 dana
od kada je preselila na ah iret

MLADENU GRBICU
ad: Sirne, Ku]e, Gonje, Olje, Ornera, Colaka, Nezira, Vlade, Bece, Mese, Nine i drugova iz "Valler Peri':" i
Gimnazije "Ognjen Prica"

EDIN (NIj AZA) SELMANOVIC
6. 6. 1976 - 9. 12.2010.
Sest rnjeseci je od prerane srnrti naseg voljenog sestrica,

MUNlRA KECEVIC
Neka joj Allah d.z.s_otvori vrata Dzenneta i pokloni vjeciti rahmet nienoi predivno] ple-

as

Uvijek u mislima,
Dai di.

menito] dusi, Tevhid ce se obaviti

. u kuci, is 109 dana u 17.00 sati, Brace

Bucan 4, Sokolovic Koloniia. Po rodica Keeevic
iiU6·!1t

,80S-It!

i tetke sa porodicarna

54 e...".',""_j211I1_

Onevni avaz

Dana 9.6.2011. godine navrsava se petnaest tuznih godina od smrti naseg sina i brata pukovnika Armije RBiH

" MUSTAFA (IBRAHIM) ZULIC

·M· Drag! __UJO:

9. 6. 1996. godine, kao da je juce hilo, nedjeIja, tuga, hoI, tihi jeeaj. Nista vise nije kao prije, ni zrak, ni voda, ni sunee ... Tuga, uspomene, sjecanja ... - KAZU - ,YRIJEME LIJECI RANE"
NE!

Ne postoji to vrijeme, koje ove rane lijeci. Ne postoji olaksanje i da jos tri zivota zivimo nikada necemo zahoraviti nedjeIju 9. 6. 1996. godine i taj jaki bol koji ne jenjava. Uvijek ces hiti ponos i dika i najljepsa slika u sreima nasim, Zauvijek tvoji: otae IBRAHIM i HEDIJA, sestra NINA s porodieom
,;aUl-lu

Dnevnj avaz
Dana 10. 6. 20 II. godine, navrsava se 40 tuznih dana otkako ie preselio na ahiret nas dragi

_'1"_"'''

55

HASAN (MUJO) JAPALAK
Bol nije u rijec_ima ni u suzama, Bel je u nasim srcima i ona tu ostaje vjecnc, Tvoju NEDOSTAJES NAM.! Neb ti Allah dz.s podari Iiiepi Dzennet i vieeni rahmet tvojoi plemenitoi dusi. Tvoji najmiliji Tim povodom dobrotu i Ijubav koju si narn poklanjao vjecno cerno pamriti,

Ce biti prcucen

tevhid

(muski

i zensk,i) i halma

dova u dzamiii [apalaci

. Tar/in,

u petak,

10.6.2011.

u 12.00 sati,

l:8o.'::-1L1

Dana 9. 6. 2011. na vrsa va se 15 godina voljenog

od smrti

naseg

UZ SJECANJE na brata, djevera i amdizu. Pro! le su rri god iDe od pres." Ijenja na .hire!

Devetng iuna 2011. godine naVt~3V'a se devetnaest ruznih godina otkako Nam ubiiie dusmani nasu drsgu

Dana. 9. 6. 2011. navrsavaiu dragog

se tri go dine od smrti naseg

MEHMEDA ARNAUT • MESA
12. 12. 1950· 9. 6.2008.
uspomen u na teb e i tvo judo brotu, N eka ti Allah dz.s. podari dzen netske Ij epo {e.

MUSTAFA (MUJO) ZULIC
U vi jek

S Iiubavliu i postovanjem

cuvamo

ces iivj

eli u n as im srci rna ...

Vole te tvoje: Aida, Belma i Berina nn-IL!

MEHMED (MUSAN) ARNAUT
V rij eme koj e [e proslo n ije donijelc uriehu. Ostali SU n am s.a~ mo dani za sje-caD je i tugu ali i veliki pones sto smo te lmali, Neb ii drag; Allah dE. podari lijepi Dzennet i rahmet. Tvoj bra! Safe! sa porcdicom
"798-IIL

AMINU (ABAZA) BOJADZI
L j ep oro dzen ne ts ka, tek si na s vii et stala nogom, a dus mani te ubise. N eka ti je vjeC:!1i rahme t, i lijepi Dzenner, V ie~no oza loscen i: am idza Abdt11ah, amidginca Halide, arnidzic Muhammed

Tvoji: supruga j Sehija, unucad 08 i mala Sejma

Seca, sinovi
Vildana,

Elvir i Almir, snahe Mersiha Ilrnana, Rejhana, Hamza, Edi1)·'l.3~O

SlECANj:E
na voljenog bra",

SJECANJE
DB

TUZNO SJECANJE
no

rnog sina

Dana 9_ 6. 2011. navrsava se go dina od preselj en ja na ah ire! naseg dragog m u;!a, OC3, dede i punca

,...-----,

Dana 9 6 2011. navrsavaju se IIi go cti ne otka ko j e na ah irer preselila nasa draga -

MUSTAFU (IBRAHIM) ZULICA
9.6. 1996 ·9. 6. 2011.
Dan za danorn ... god ina za godinom, tukna, bolna, prazna, pemaest a. Isra rana. .. , is t. bol. MoiMujo ..... Tvoia sestra Hika
n06-1L~

MUSTAFU (IBRAHIM) ZULICA . MUJU J edini
est godina bol, tuga.suze i pitanje zasto ... ZasIO? Nedostajes mi voljeni sine. Tvoia rnajka Milka

SUADA (AHMED) DINALIC, rod. DIPA
Oni koji su izgubili dosta: sup rug Hajrudin, sinovi Kemal i Atif, snahe Aida i Amela, unucad Faris, Aila, Aldin, Muhamed i Adnan

FADILA (VELIJE) RIBICA
VriJtme: neumitnc p:rQ]:iiJ;li i 19 {,.'"Odin a ~i'VOla bea tcbe nlle moglo da 1J~I:a:zi pmznlnu i hoi koiu sl osta\CLO u nama. N e pcsro] i rijet ut] ehe, ni li bi 10 SIi3
~!o bi mogtc zamiienid nama osravlc

9.junlI992· 9.iuni 201l.

MUJO(MEHO) HAJDAR
B io si i ostao dio nasih Z;vOla! Neka ti dragi Allah dB. podari lijepi Dzennet i vjecni fahmet. Tvoii; supruga Zahida, kcerke Azemina, Senada, Fatima, Suada i Mirsada sa porodicam a.
l1~,~·I~t

9. 6. 1996· 9. 6.2011. sine, i nakcn petna-

Z L s.i pcmosno i I.ai-::o.s.~ i umto~ a vic
da slljedlmo ivoi

tcbe.

§'i~~:~~~f~~~k~~~·~~j~~ rvo] Ih nul m il ij ih: aupruga Fabre,
djc~ Selm.::. j

Emi.r

6722· ~odl

TUZNO
Dana 9. 6. 2011. navrsava se IS godina od preseljenja na ahlrer naseg dragog SJECANJE SJECANJE

ENES (RAMIZ) DROZAK
Na sviietu ne posroii ja~a bol od one kada iigubis voljenu O$ObIL Godine $U prosle, a ta ista b 01 j e i dalj e prisutna i n i ka da nece presrari. Dobri ljudi j nakon smrri ostave trag koji se ne moze izbrisati. Svaka uspomena j pomisao da vise nisi sa llama, budi tvgu u ,Sf'CU j suzu u oku, Molimo dragog Allah. d:U. dati podari liiepi Dfennet. Tvo]i najmiliii: maika Ramlza, sestre Fikreta, Enisa, Munevera i ¥~ri ~~ zeiovi: Ramiz, Fadil i Ib rc, sesrriei: Edna) Edin, DZ3n<1] Dgan i Enes.

REFlK (ZAJKE) DOVADZIjA
9.6.1994·9.6.2011.
Najliepse uspomene, b udemo ii v i. Supruga skrivene u srcu, cuvat cerno dok

FEHIM i MIRZA (ABDULAHA) BOJADZI
9.6. 1992 ·9.6. 2011.
Prolazi 19 godina od pcgibije bavlju i postovanjem Familija Bikic nasih

Asima . Cima, kcerke

Meliha

i Majda sa
i7%·111

porodicama

i BiH sehid a, S lju7787·,,,

SJECANjE na naseg dragog brata, !uru i d. idzu

Dana 9.62011. sesnaest godina

navrsava se od pcgibiie

ESAD (UZEIR) HAMZIC
(1965. godine) 9.6.2008 .9.6. 2()1l.
Volleli smo [e~voJimo Ie i uviiek eemo Ie voljcti. Neka ti je vjecni rabmet i l1eka ti dr<!;gi Allah dl_5. podari lijepi Di!enne!. Dana 10.6. 2011., priie diuma nama,a (12.30 ,a!i), pokloni! ce se harma dova pied njegovu dusu, n dlamiH Hrasno (Dolac Malta)_ Vjecno oza,IQ~cene; sestre Emsura Dordo SJodoje i E-sma, ses.[ti~na Tijana

Dana 9. 6. 2011. navrsava se punih 19 godina se zauviiek rastali od naseg voliencg

kako SmO

SENADA (REFlK) LEMO
Nosilac Zlatne poJicijske znacke onih koji !e vole, I posl.ije wliko godina dragi nail Senti. os!ajeS u srcima

ALBINKO (BEGO) MUJANOVIC
1955· 1992·2011. Vole te i u v ijek .m i.s.1 e na Te be. Tvoja porQdica
Nek' Ti je vje;;ni rahmet IvOjOj plemeniloj dulli.
6123-1Dd~

"H·io'!

i u(

Majka

Bisera, bra! Samir i porodica

Eminovic
1861-111

56

c...""i"'~"""

Dnevni avaz

POSLJEDNJI POZDRAV

oeu nase kolegiee Kanite

FADILU CAUSEVICU
Dukat i Inmer mljekara Gradacac
N

POSLJEDNJIPOZDRA

V

nasem prij a tel j u

MLADENU GRBI(~U ~ SIFKI
Drugu

od prvih :lkolskih dana, Ijudini

iza kojega su uvijek

ostajala

same dobra diela,

Njegova raja: Zela, £>igo, Serna, Kiza, Sef, Venad, Hadzija, Grebo, Haso, DoIfa, Pasa

Dana 9. 6. 2011. godine n avrsava se 8 godi na ~ ak 0 je preselila na ahiret nasa draga rnajka, svekrva i tetka

Dana 9, 6. 20 11, god in e na vrsa vase 37 godina otkako je p reseli 0 na ah iret nas dragi

Dana 9. 6. 20ll. navrsava se 7 dana od preselienja
na ahiret naseg dragog ,-----,

MUSTAFA aUSUF) DURANOVIC
Ostat ceS voljen, postovan ; nikad za bora v J j en u nasi rn srci rna.
Neb ti Allah dots. podari lijepi

ISMETA SAHOVIC, rod. HADZI.MESIC
Molimo dragog Allah. do;:.s. da joj podari liiep i Dzenner ; vjecni rahmet.
Porodica
7728-][[

MIDHAT ALIBEGOVIC
(iz Seon ice) 1924·9.6. 1974. N eka ti Allah d:t. s. pod ari SV" dzennetske ljepcte i vjecni rahmet, Supruga Nura, sin Vahid, kcerke Mirsada i Vahida sa porodicama

Dzenner i vje"ni rahmet, Tevhid ce se prouciu 9. 6. 2011. godine u 16 sari ul, Bajrarna Zenunija
Tvoji: 3/14.

Vildana i unucad i praunucad

supruga

Nafija,

keerka

Fazila, sin Senad, snaha
6n:S-lDd~

SjECANJE

Dana, 9. 6. 20 II. go dine navrsava se 6 m jeseci 0 d presel j en ja na ahi re (
naseg dragcg

Dana 9 6. 20 II. godine na vrsa va se gcdina od kada niie sa nama

Dana 9. iuna 2011. navrsava se 19 godina od pogibije u borbama na
Stupu 2 naseg dragog

AZEMA (OMERA) ZUNIC
Vriieme prolazi, a bol i ruga se ne smaniuju. Mnogo Dam nedostaies.
Neb ti Allah

DUDA ALENDAR
(rod. FAZLINOVIC)
Vri j erne pro lazi a s j ecan jane presta j u...

ADNANA (MUHAMEDA) HADZIHASANOVICA
1962.1992. Sa ponosorn i liubavliu siecaiu ga .se, Mama Raska, sestra Samka, zet Mobarued Midhar, ses tri cne I man i Dalal, ses tri c Tari k i mn 0go b ro j na
rodbina
7716-1[1

dz.s,

podari

Ii j epi Dzen net i vjecn i rah met.

Tvoii: supruga, kcerke, zet, unuka
1101·1u

Tvoii: kcerka Tidza i sin Rusmir sa porodicarna

Dnevni avaz
SJECANJE na
Um

_'1"_"'''

57

r le cla nove pn ro dice

SJECANJE Dana 9, 6. 2011. godine novrfilo se 3 gpdine otkako nije &;;1 nama nas naidrazi alae, svekar i died

HANDZIC

Dana. 9. 6. 2011. na vrsa va se tuzna godina od srnrti naseg dragcg

ZAjKO (AGO) SELMANOVIC
Godine ce prclaziti, ali irna nesto S10 nikada nece, a 10 je nasa li u ba v i sjecanie na tebe.
Neh ti Allah di.s, podari sve dzennetske ljepote,

majka

sestra

brat

HAJRUA
J os iedna

lEKlJA

FARUK MEHMED (SERFO) KASAPOVIC
Tvoj drag; i plemeniri Jik viecno cemo noslri u nasim srcima, Po dobrori cemo te pamtiti, sa Ijubavlju spominiati, a u srcu zauvijek cu vati.

S Ij ubavlju: supruga Sevda, kcerke Alma i Envera, zetovi Adnan i Ahmed, unucad Naida i Ad;
1:80-3-1u

god i03 tuge i jedna sl ika vise. Svaki dan suze i ani koji znaju za velicinu moje liubavi prerna varna, znaiu koliko te suze peku, Va~j: Radza, Fehi m Nedim, Aida j he r Ba bit
1

7622-1 u

SIECANJ£
na naiieg dragog te tka

SJECANJE
na naseg dragog zeta

POSLJEDNJI SELAM rnom adfi

MENSUR (HAIRO) TULOVIC
Najdrazi Moj __ moj Adzuka lijepi, nisi trebao jos da ides, nije bilo vrjjeme za tvoi . odlazak, mlad si ... bliZ:i se avgust, a i. ne znarn kako cu ga docekari, j er se nadarn rvom dolasku, Ceksm te kao i uviiek prvi pred kapijom da se poj.vi! u svom srilu, da me ~grl.i.~ i poljubis, da me POdTZis, stilis i kad me svi napadaju, branis, iako nisam u pravu, onako same kako si ri znao "Ne da adzo nikom" Onda me obuzme strah jet zn am da nikad v Ise need doc; i onda se pitam ko te mene sad da bran i? Nikad vile nece biti kao prije. Ostala je 0"3 bol koiu ui vrijeme nikada itlije:citi nece i ne rnoge. Uvijek sam bio tvoie diiere i well uviiek i biti. Volio sam te i voljet cu. te dok sam zi". Molim dragog Allah. d. ti podari lijepi Dzenner i sve dzennetske liepote, jet sf ti to zasluzio. Zau viiek tvoi J asko 1&3$-1"

Neka ti dm$i AlI.h dU,

pndari lijepi Dk:nnet i. viecni rahrnet. Tvoii: 'in Nedzad.snaha Muamera i un uke Adela i Aldina
669-7-]nd)

lAIKU SELMANOVICA
N ase na j vece bogatstvo je sto smo te imali i ucili od tebe, N eka ti Allah di.s. po dari Iii epi Dzennet,

lAIKU SELMANOVICA
Tvoiu dobrotu i sve O!lO
sto si za nas s Ijubavlju cinio pamtit cerno dok

dragi otac i dedo

Dana 9. 6. o.avriava

se 6 godina otkako nije sa nama nas
POSLJEDNJI SELAM

Zivimo.
Neb

ti Allah M.il, podari lijepi Dzennet.

MEHMED (SALKA) DUROVIC
Da j e tvoju dobra Iu srnrt zarn jenila ti n ikad ne bi umro, Posro] i nes to ,;to umri je ti nece, a to je ljubav i sjecanje na tebe, Bol ni]e u suzama, niie u riiecima, bol ie u nasim srcirna gdj e zau vi j ek ostati vol jen,

Neka Ii dragi Allah di.s. podari lijepi Dzennet

Tvoii: Senada i Orner sa
po rod icom Sal ih ovic
,666-1[1

Tvoji: Alija i Fehrija
OCllZ

sa porodico

m
7666-[l

NIHAD (NAlIF) HERIC
12. 6. 1966· 7. 6.2011.

POSLJEDNJI SELAM mom rodenom bratu, djeveru, amidii

POSLJEDNJI

SELAM

nasem sinu

Tvoji: supruga Hanurnica, sinovi Sanel i Sarned sa suprugama i djecorn 7789-1 H

ces

Sarajevo
sin Haris, arnidzici Fuad i Nermin i amidzi"na Sehveta
OOOS66

POSLJEDNJI

POZDRAV

nasoj dragoi sestri i svastici

Dana 9, 6.2011. navrsava se godina orkako nas je napus tila nasa draga

MENSUR (HAIRO) TULOVIC
Da
ti Allah dz.s podari Iijepi Dzennet j sve dzennetske Ijepote. Bra ( Smail, snaha Fa ti rna, bratic Mi,rza, braticna Me· lisa

MENSURU TULOVICU
Da ti Allah dB. podari

SAHI (MUlE) KAJTAl, rod. KARIC
Uviiek Neb

DZEVADA KECO
Po dobru cemo re parntiti, s ljubavlju spominiati i od zaborava

lijepi Dzennet i viecni
rahmet

ces biti

u nasim

mislima.

ti je vjecni rahmet,

cuvati,
Tvoji:

Babe Hajro i majka Hiba
7.83.3-ln

Sestra Saliba i zet Nezir Gusic sa djecom,
,60-10113

Mirsad,

Amra, Amela i Vedad Dona 8.6,2011. Da>eg dmgog navrsila se godina dana od preselienja na ahiret

POSLJEDNJI SELAM volj enorn m ui!u

POSLJEDNJI SELAl>l voljenom sinu, bratu, dieveru i amidzi

MENSUR (HAJRO) TULOVIC
"Pis.em ri sadrzaj zivota svog pi!em [i d. [e pod'i e(im da si bio d.io 2i vota mog_ U ruc,j olQvka mi drb (i) suza suzom lij e ; sve ![0 mogu da kai1em Volimle Molim All.h. dH. da !i pod.,i Iiiep i Dzennet Tvoi.suprugaMAHlRA

MENSUR (HAJRO) TULOVIC
M::do smo mali 109 jutre. DOl ce Allah da pozove Ivoje irne) u zivO(u volie1i ]:Juno) u sm n.i ism, S 10m Ho je na~e sn::e ~m s.mo [e i~u bi] i~:ih ni$ ~oti_bo sam. J edan cliQ $vj j 11 nas ie 0 rlsao .$a tobom, T"oi.ljub •• prem. ,,,ima nama je jos ll"iiek vodic. Ti eel u.iie,k bid u na~i m srcima., MolimQ dmgog Allah. dUo da ,i pod.ri lijepi D'"no.,. Vole te Ivoj i, mai k. Hib., 0 lac Hoj ro, bra! Seid.Liia" ,n.h. Mi1'7_.e.. [8., bradCi J asrn in i Arm in ,8l9:-111

HAjRUDIN (SABRljA) KREHIC
Vriieme koie prolaai tuzno je, Zivor bez tebe tezak je, ![ubav p rema teb ~v j ecna [e. U"ijek volieo i nikad zab<>favlien, Neka ti dragj AlI.ah dl_S_ podari I j jepi Dienl1el i v,ieeni rah met,

ie, ti !o ,a,luzu ies.
1838·",

TYoj-i: Olac Sabrija, supruga M.irnes!l) sin Adis., braca Fa.hrija, Fikret i Adem~$e$rl1i Fikrer<i~~et Fikret~ SJlahe S:ibir<i~ ~e"a.l.a i1asm.i.l1a~bratjc.i~ braticne, :se~nric.i j :ses(ricne_ 61:51·1 0&

Dana 9.6

2011. navrsava

se pel godina

otkako

nije sa nama nas

TUtNO SJECANJE
Dana 9. 6. 2011. na vrsa va se pet godj na od p resel jen ja na ah iret naseg sina i brata

ALMER (NUHO) IDRIlOVIC
2006·2011. Nis!a se promijenilo !lije, !laSe Srce za wbom bije, oko neuspjes!!o SllZll k.rije, na dusi svak; tren neko sj erne boli zasi je. J edino je lakse kad nam se peed ocima tvoj Jik nasmije ... Tvoji: majb Nimem, supruga Maida, sino"; Nedim i Ismar i seslee Alma i Ajtena
n21-L!l

SEFER (SALIH) KOLENOVIC
Dragi sine nedoslajeil Dz~nne(a. U cetvrtak, nam puna. Nek Ii drag; Allah da sve ljepore

9. 6. 20 II. posj eti t cern 0 mez.arj e i prout! ti jas ill (9 i 30 sa ti). Olac Salih, majka Nura i brat Amir
6-i31-1Ildt

Tvoji roditelji:

oglasi

Dnevni avaz

""'' ' '-'_I>''J>D''.

63

PriJauill SI za pruu IrHuuz
U subotu, 18. juna 20 II. godine,
Avoz Twist Tower
II

stepenl;ite IUHZ Twist Towera
visok je I Ovakve nke se redovno organizuju u najljepsim tornjevima svjetskih rnetropola svietske asocijacije

vaz tower RUNNING
P,RUAVA
ZAUeESCE.

20 J

st Toweru,

Na 36 spratu ovcg iedinstvenog 780 stepen iIta. jerk, London, Berlin, Dubai ...

Sarajevo ce biti odrzana prva trka uz stepeniste u Avaa Twin metra i najveca je zgrada u regionu, obiekta nalazi se vidikovac, na koiem ~ biti cilj rrke, koja ima
kao ~lO su NiuTower-

Trka u Avazovorn tornju ie, inace, vee uvrstena u kalendar ugledne running World Cup. Organizaror je kompanija Avaz roro press,

KOD kurcnci ia
• rnuskarci • veterani • veterani (do

3S godiaa)

• iene (do 35 gcdina)
(muskarci) (zene)

Priiave Kotizacija se ne placa, a prijaviti se rnozere na tri nacina
I. putern e-rnaila running@avaz.ba

(popunien

i vlastorucno

porpisan obrazac skenirati

i poslari na navedeni e-mail)

2. popunjavanjem prijave iz Dnevnog avaza 3.. [ieno u Avaz twist toweru u Sarajevu

Nagra.de
U zensko; i musko] konkurenciji nagrade su sljedece: • L Miesto: LOOOKM + statua + medalja + sponzorski paket • 2. rnjesto: 500 KM + starua + rnedalia + sponzorski paker .3. mjesto: 200 KM + sratua + medalia + spcnzorski palter Specijalne nagrade za sve koii osvoje prvih 10 mjesta, najstarijeg ucesnika, statua te za klub koii bude imao najvise takmieara

,-____ za maraton

--------

............ '--'----------

pcklcni

za na] raladeg

Z a ve terane:
• L mjesto: • 2. miesto: • 3. rnjesto: Svi ucesnici

statua + plaketa statu. + plaketa
besplatno

+

plaketa

paket paket + sponzorski paker ee dobiti: rnajicu, kapu, zasravu,

+ sponzorski + spcnzorski

diplcrnu,

osvjefenje,

3il

Sve inforrnaciie mozete dobiri na tel, broi: 00387 33 281 391 e-mail: rnnning@avaz.ba \VWW .dnevnia vaz.ba
I'rijave za nceilce na marston dostaviti
113

adres u Tesaujska

243, Sarajevo,

sa naznakom

H,DO AIP[ ADIII"
" .... .1

U'ML

lJ,"J.I.

BOSNAI HERCEGOVINA FEDERACijA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI Broi: 43 0 Mol 018138 09 M.J Zenica, 10.02.2.011. godine Opci n sk i sud Zen ica, strucn i saradn ik Am el a a~ lit, I,J: gra dansko iP rav noi stvari lLl_Z ioca DIONICKO DRUSTVO" BH TELECOM" S.rajevc, Direkciia Ze:nie-a, ulica M~<lTykova broi 46~ Zen ica protiv ruie ne Ami ra Meh med if,~ ul ien J:i 1i manov pu r broi 16IBfU In, Zen ica, radi isp laate duga V_$P_ 34S~4,aKM, van roc,i~ta) dana 10. 02. 20 l I. godi ne, donie j e :!.lij edecu

a

· na iznos od 51,85 KM pocev od 25. 07. 2008. godin. do dona uplare - na iznos od 33,10 KM pocev od 25. 08. 2008. godin. do dana uplate • na iznos od 14,60 KM pocev od 25. 09. 2008. go· din. do dana uplate - na iznos od 14,60 KM pceev od 25. 10.2008. godin e do d.UJ8 u plate - na izncs od 14,60 KM t><Jo.v od 25. 11. 2008. go· dine do dana uplate • u.a iznos od 14,60 KM pocev od 2.). 12. 2008. go· din e do dan a uplate • na ;znos ed 14,60 KM patev od 2.5. 0 L 2009. go· din e do dana uplate • na ;oDO' od 13),)) KM pocev od 2.5. 02. 2009.
godine do dana up 13te kao i da tu:i irei iu nado kn::Jdi
lro~
LJ

BOSN III H.ERCEGOVINA FEDERACn A EOSNE !H1::RCEGOVTNE. HOSAN SKO·PODRlN]SKI KAl>rroN GOP.Ai.DE OPCINSK! SUD U GORAZDU Bro,: 45 o Mi3Js 018486 !0 t\'bt!iGorakde, (t4, {I:3-. zrn r, godine opCrNSKI S.UD U GORA,ZDU, sedlla Ahmed Spll_hlt~ u

(]l1S1il;~ljill:lli.il presude, pod I'riiemjont
Ob~~I{itcl'!j(!:

prinudueg ~ZY:rk.nj.;l,

Tuzilac je, dana 08. 09. 20]:0. godinc, pcdnic tuabu proriv [u!e_oog, radi • (j ugu 00 3.2-3 95 KM.
1

m:t.dc i7. Vi th",'iea, rad i isplatc duga II .sp. 32:!i 9:5KM! spravne ,c2l1liEi ....03. 2011. goo.i.nc, do nio je 0
J

t;:;;'~eS~'~G~~~!:~~9 p~l~])~~i~~~~D:oS~:!~: ~~~g~~
1'D.£J;I"l!-

U [utbt It' prcdtczlo donosenle presude 2:bD_g p'rDp'",~[iinI.ii.u s~Jil:du sa Ii::I;aJlOm 18.2..l.:J.k(l3U.O pnmtenorn poeiupku. Ulvrdcrw [c da I;U;«:11 l, kojcm [c u rcdnc ,dQ:;'1.~,'l [cnn i l,I:J;ia! p riJozim:Li dalD:iI (I.3.. 02 ..1(11 I. goo fne putem Dnevni h ncviaa ""p",,~ ~ oj le u aakenom propisanora rcku ed 3iJcJilOiiQd d:a· [1:J prijema rll~b.i= ~ prllczima, podnlc pismcn] (u::1.!:':!;JI~'o'" na tuzbu, made je ptilik{JJlJ dD:Slall'ljaJlitLtuzbe ila odgovor upoaaren IJ.<]. P'051i«l L«: p'ropU~[i;mjil LC radnle.
$;II

PRESUDU
z.bog prop~tanj;a. Tu.tcoom ac nal,a~ diill1J:ll.:ioclI plat! janos 0.0 ,3·2.3-,'95, M sa K z.akortSkom hm2ltl;Jom~ p()6l: ... '0.0 dana dQ5-pij~c.:J ob:Jvc:.7.1Iot l;Jl d daM iSp'lare, hk.1J iilijedi: ~ Oiii izooo od '9~1 ~ Kt\i pCNXv od l:5. til. :ZO]O. Bodin.: dlJo dil· oiJupliilte - na i:f.n~ od 9&)1S KM pQb."" oel 25_ {J4. 2010. ,[Qdil1C" dl;Jod:JM upL.tt= - 021 i1.no"5 od 6:2)15, KM pOCt:v 0'-.1 2:5. fl5. 20 I 0. godine ·ctod;af.l:3l.l,l}l<w: - n:l hnm; Qd U)40 KM pQtcv (ld 25_ oQfi.. 2010. ,~odiJ]c" dl;Jld:JOllllpliue
- Ool

Kat·!) osnovacosr uubenog zahueva prolzi 19Zij:z ~injt:rliC<l aolc SI,J aeveoenc u tlU:tbi n i:50tC nlsu prod '0'11'1:" dlJol!:~zi kole me (l.rilo;,i:io ua Iu.f.bu, Lc=i7. dr;:;::J:illlln~De pruhillli;d da Secrudi 0 aanuevtma ].::ojjma stranke mogu rnspo:lagillil prirnlcnom cla.n:J ~U_ :51._ 1_ Z:P]'i-;R odteecnc ill;" kao '1..1 i7.Teci eve prcsude.

if:' tuzilac

l

:!i;9

PRESUDU
- z.bog propusa n ja • Obavez:LJje se ~u.iel1a d_tl tuziteliu ,isp,lati DQ i me duga ;wo, ad 345,40 KM, •• zakon,kom •• telnoro kama,tom pacey od dana dospijeea Qb;avezJ do dana ispkne, kakQ .shjedj: • na ;?nos od 22,55 KM po&v od 2.5. 05. 2008. godine do d'Ul a uplate • na ;,no. od 29,35 KM poCev od 25. 06. 2·008. godine dQ d3Il::l uplate

kove po~tupk;j] u

iz_uO'Su Qd J 39,OD KM,.

<l

Sve

roku od ] 5 d_i1n;;i. Strucni stiradnik A mol. Bal.i!:

Od] Llh

iO [t-otko\' imiEi pllltl1ilnL)g ptI$[Ups.::iI al}['I eSertlll j.e na osnG'~u rfllLo~ 38.3-, .3.86. i J,'96. iI iSI i SIC' S:3SlOje od SlJ· dst_e I:j]_ks.e mHu~blJ i [)resu-du u t:m(lsu 00 3,.00 KM, ],::ilk(d~ i .gdluce:niJI u i;uecL

zr>p'·:il~

rOUKA 0 l'RAVNOM LJJEKU: P<OIivove pr· esude llije dopujite:na ialba~ aJ.ise mo~.e poaIlij,eti prijedlog la po',rrat tl prijasnje; st::mje LJ skladu sa odre:dbom clana 183. :soUl_\! , u vel:i S_<l clarlQm L 328. do 334. Zakoo, 0 par~ ;000 m po>lUpku.

Ahmed

Sudlj~ Sp2lhit

izno:s {Id Zl,-4tI K/.'§ od ZS. '07. :ZOICt !;odillC" ~1Jo dil' n:JupI2ll'l:' • nl izoo:s od :l0.,10 K.M. :p00cv od 2:5. {IS. 20 I 0.. g:odine dQoda· D3!'Llphnc.~ k:;tol)i oa H1:ti.oc-UD:3krl:a.dJ p~m it:ne trQ!K,Q\'( P'O~ Ll!~ p.h u lzr.u.lS-U:od 3-,00 KJ\.il a s.... u roll!: 00 :3-0d2lmL od tblll.il ~
~I

P'OUk;jl ·O.pr;-;I¥Dom I;i ie:ku: Prolh, D\ie: f.lTCsuilC" nij-l:'dop-u.srtJUl ;,i:all>lL),a:!ilulcnl rnoz~ podL1.ijeli priioo[-og za Pi.llr·tiu... priinJojc slilnje ('lilIl ~S.l.St.:ll' J.

zrr..).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACijABOSNEIHERCEGOVINE ZENICKO"DOBOJSKI KANTON OPCINSKl SUD U ZENICI Brai: 4.3 0 Mal 014687 08 Mal Z.n i"", .17. 05. 2011. godine OpCinski ,ud u Z.nici, ."ucni s","dnik Emin. H u sa kovlc~ u praVI1 oj: !3lva [i tU zi Le~ja J P HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. Mostar, D;r.kcii. za pokremu mrezu, ul. Kne:.. Braoirnira bb~ Mostar, pmt-iv Lui-enog M::.gljC: Ed;n, "1. Z;i. Dizd'rev;c. br. 24!l6/80., Z.n;c., rod; ;.pla!. d u.!lJI, , 944,31 l< M, v

OBJAVLJUJE
Tut.Dom Magli" Edin, ul. Zij. Dizd.revic. br. 24116/80., Z.nica., dOSI.,'li" se n. odgovor tuzb. podn.,.na ovom ,udu dana 22. 10.2008. godine, u koio j ie post, v Iien tuzbe:n i "'h li.v da ,e mi.n i obave'le n s. ispla HI i z nos-a od 944,31 KM, sa p ri padajl,lcom zakollskom ;zateznom kS_DU!lOm pocev od d. n. dospijec. ob.ve""., do don. ;,pla t. k.ko 5jij.d;:
&

· na iznos od 187,90 KM pll~ev oct 16.02.2008. gild. pa do i.plal. · na i.znos od I 74,95 KM po~ev od 16. 03. 2008. god. p. do isplaIe - n. iwos od 131,47 KM pacey od 16. 04.2008. god. p. do ispl3le · na i.zno, od 449,99 KM poce" od 16. 09. 2008. god. pa do ispl.,e " kao i na kn adorn., IrO' ko"a posrup k a, koi i. se s.'toi. od 5ud,ke .. he na luzbu i presudu po odlu· oi suda, • 'v. u <ok u od 15 d.n •. Ov i III pUle.m lui< nom s. d,,,,,v Ii. luzba n. odgovor u smislu CI. 62 Sl. 2 ZPP-. i luz.n; je duz.n dost.vili u pi,m.noi form i odgovor na tu!;bu u smis.lu 01. 71 ZPP-., u ro.ku od 30 d,c. ad dana pl"ijem.a tuzbe_ Ukol ikQ lU7.el1 i De dostavi odgovor na l-Ulbu~ sud t;":e donijet.i: presudu lbog propU5l<lnja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERAC!] A BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO·DOBOJSKI !<ANTON OPCINSKI SUD U ZENICI B,oj: 430 Mal 023138 09 Mal Zon;o., 17. 05. 20 II. godino

- n. izn 0' od 44,80

KM PQ~evod 25. 11. 2008. god. do don. upl". • na im 0, od 77,35 KM po~ev od 25. 12. 2008. god. · n. ;"" 0' od 36,15 KM poc.v od 25. 0 I. 2009. god. do dana Upla.lC - n. ;zno, od 34,75 KM PQ~e\' od 25. 02. 2009. god.
doO dana uple ~,e do dana up] ,He

o pci n,ki," d u Z •." id, 'lru~n i ,,~d n ik En' i"" H u... :!j.~kov·ic) prnvllo~ sL'Vari luziHdjil DD BH Telecom u S:lIrnje'llo) Direlcciia ZeniC".a~uL Ma_.s~tykovs 4-6_~proliv tLJic:nog J.\li jjt N cnadil ul. Cr k v'icc 20 ~ Zen_Lea, rndi i:splete dllga~ \IS 713.~i2 KM,
J

· no

do dana up]

i," os od

34,75 KM PO~O" od 25. 03. l009. god.
roe

i1

OBJAVLJUJE
Tuzenom M_ijic Nenadu ul. Crkvice 20 C, Zenil:".j], dOSUl vl i:a se na odgQ"o'E" ud:ba porl.l'l€selU! 10"0 en SI.ld u dana 20" 07,. 2.009. gOd.inc u kOjoj jt:: pos'l.3vljcn
J J

• n, iwo, ad 4)4,30 KM j>OoevQd 25. 04. 2009. god. clodana uplsle • kLlOj nll:kl:mdam Lrosk(JY~postupka] koji Se sa;s[ojc oct sl.ldske li3.k!3e ns ruzbn i presudu po o-dJud :suda!.i! svo " .roku ocl 15 don"
pu~e-_m [U:7.enom:se dOSIavlja ~uiba n3 odgovor y, :smislu ~I. 6Z St. 2 ZPP-a LIU;(e:ni je du~n dosu.vili II pi SOle noj formi odgovor ml H.i.~buu sm.i.s Iu cl. 7! ZPP-a, u roku od 30 d,H];a Q·d (lima prijema tuibe. Uko,liko luze.!1i !'l.e OOSt:BI'l,lt odgovo'r L'!Q LlJ'lbu" !3ucl6e Qvim

lu:tbeni ObaYie~~ava ::;e tuze:ni da $(: dO$t::l!vll ::;m;:HT'-!3 izvtie:nom, pro[e:kom r-oka oct 15 dana od dDQ.i3 objavljivanja. Stru~ni s<lradnik Emi_na Husakovic~ S.f.
StI

?:a.h ~j da -se (uie-.n i o'baveote na i:spla ev

Ul

b::nO'-

od 713, 12 .K..J\.i~ :Sa pri p3dajueom :t:akon:S.kom :late... ~norn kamiillompoc-ev od daJli! dospiiefa obavezi3~ do d.::'.n3 i_:spla~e k:ako sl.ije·d.i:

donijcli p.resudu zbog prop u~18nia.

Obavjd t8_ va ,se tU~e-rl:a da :s.e dos·~.ava :s rna ~r!! i2\1tienoUl pro [ekom roka od 1.5 dana od dana objaj

- n. i, no, oJ 0,02 KM potev od 25. 09. lOOS. god. do dana u plate . no i.nos Dd 51,00 KM p<>cevod 25. 10. 2008. god.
do d~oa up late

vljivanja.

S 'ru.~ni .r,dni.~ ..
E mi_1Ja Hu:sakov.i~ :s.r.

64

0..- •. iD-....;,.''-

Dnevni avaz

recepclja:G3D $41500, 611, 6tl,. ,tntl1lnaprodtla:D30 .. 38800, 801, 802 8 www•• quareumaJ.ba •. re(~pdJilaquul!um ..l.bi • prod'iJa iqwrI!'umatba
D ionieko drusrvo T. P. "GATAtKO POLj'E" d.d, N. osnovu ~laDa .241i clana 242. Zakona 0 privrednim drusrvimn ($ILli;bene ncvine Federaciie BiH~

rZa.pisni~n - Odbora za glasanje • Dva dionicara W ovieru zapisnika
• V:mjs_kog i"CV1Wra

brei 23/9'9,45/00,2/02,6/02, 19/03,68}1l5 i 91/07) i Stanna T. P. "GATAtKO I'OLjE" d.d, N adzorni 00bor Drusrva obiavliuje:

OBAVJESTENJE
o sazivaniu io&avoniu xrv SkupStin<: dionicara Di"niclmg~II" T. P. "GATACKo POL]E" dd
Oba vj estavaiu se dion iearl Dicni ekog drultv3 T~ P. "GATACKO POL)£" d.d, d. ee so u Saraievu dana 29.06.201 L godine sa poccikom u 11,00 sari odrzeti skupstlna dionieara T P. "GATACKO POl,JE" d.d. u pmstoriiama Drustva U ulici Kolodvoraka 12
Sarajevo,

2, Usvajan]e zapisuika sa XlII Skupsiine dlonicara 3~Donosenie odluke 0 usvaianju • Finansijkog izvjd[.ajil 0 poslovaniu Dtusrvn 7.fJ 20 I O.godinu sa ;""jclmj"Ill vanjslmg revizora - Izvjclt.i 0 radu Nadzornog odbora za 20 10. Godin u - Izviestaj o radu Odbora za reviziju za 2010. Godin u 4. Donosenie odluke Q pokricu gubitka za 2010. Godin u 5. Raxno 1"""0 odlu':; vania u Skup!lini dionieara Dionickog drustva T. P. "GATACKO FOLJE" d.d. imaju i.h pap ira Pederacije BIH nalaze 30 dana pri je daruma odr'lavaoj. Skupstin e. Pozivaiu se dienirari da Limo ili putern punomocenika, prisustvuiu i ueesrvuiu u radu Skupstine
dionicnri j ednoen koji se
Ill!

"lanka 269. st. L !o~ 10. Zakcna 0 gospodarskl m dru srvi ma (S Iuzbene nov in e Federacije br, 23/99, 19/03) i clank. 45. Statuto decsrva TP DC Sarajevo d. d. N adze mi od bor D ru. tv. obiavlju io pozi v :til
Tcmelicm

SKUPSTINU DIO~ICARA DRUSTVATP DC SARAJEVO d.d.
I Skllpstina dionicara Dtustvn odrjari ce se dana 30.06.2011. godlne u prcsrorllarna Drustva na
adresi Rejlcvadka bb, Sarajevo
S

vizora, nadzorn oS ad born i odbora za revizii u; 3. Doncsen]e odluke 0 rasporedu dobiti iz 2010. godine; 4·. Doncsenie odluke 0 uekladivanju stauna Drusrva u skladu sa zakonskim izrnienama, 5. Donosenje odluke 0 izboru revizora Drusrv a, UI Prevo sudjelovania na skupsti.oi imaiu dionicari kcji su upisani u knjigu diccica najmanje 30 d a na prije odrzavaala Skupstlne i Noji unaprije-d pr ijave svoje sudjele vanjena skupstini pjsa-

nim putcm prcdsjedniku odbcra za glasanje Hairudinu Hrustemovlcu. TV Dionieari 00. «kupStiu i sudjelu]u osobne iii preko
svoiih punomudnika nil temelju pisanc punomoei

iisri dionieara

kod Registra

vri-

pueetkom

u

11,00 saii. II Za sjednicu skupsrine predlaze se slijedeti
Dnevni red

Za Sku jlOt;nu se predlaze .ljedee;, DNEVNIRED 1. Izbor • Predsiedavajuceg

Skupsnne

NADZOR\\lIODBOR

I. Doncsen]e odluke 0 izboru zaplsnicara i dva ovjerivace zapjsnika; 2. Doncsenie cdluke 0 usvajanju Iinansiiskih izvieSl.i_ za.20 I O.godinu sa izvjestajem vanjskog re-

dosravliene do trenu ck. poceika rada skupsune. V Glasanje na skupatini Y'S; sc purem glasackih listica koji sad.rfe ime i prezime, odnosne rvnku di 0 n icara i b roj gl asova k oj im ra:s'p 0 Ia~e~ zaoknlzi ..... unjem na gla$:l~korn li:Hi.f:u odgovcra .,za iii .proli,," prijedloga odluk e. VI Mau~rijali koji sluze kao pudluga raspravlianju, dostupni su diouicarirna 1Ii siedistu Drujtva po proreku desei dana nako nob ioye ovog pozi va, TP DC SARAJEVO d.d
i

!

Nadzern

i cdbor

SOSNA I.HERCEGOVINA FEDERAC[JA BOSNE 1 HERCEGOVINE KANTON SARAj EVO OrCINSKJ SUD U SAMIEVU
Bro]: 6) 0 P (144954 U7 P

rv~ tuZen
v-ruzenl VI - ul~ni Vll.-ll,llcT.li

l Lema Ostola Lcmea Dragan

iz Saralcva, iz Saruieva,

] ndi~ N ada ix Seralcvn, Lemcz Drazcnko, Vukoir:vi.t
D(."$:;IIj

!J.,"""

J]_

0).1011.

godin.

XXJ-lUlc;nll XXIX-10k",

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAZDE OPCINSKI SUD U GORAZDU Bro]: 45 0 M.I. 01605610 Mol, Gorazde, 06. 04. 20 II. godine OPCINSKI SUD U GORAZDU, sudija Ahmed Spah;c, u pravnoi stvsri DO "Bh Telecom" Saraievo Dlrekcija Gorazde iz Gorold., proriv luknog MakCompany Doo Gorohle iz Gorazde ul. Muhidin. Malifu Munie 10, radi isplate Juga, v.sp. 119,5{l KM, vanrasp ra "no dana 06. 04.2011. godine, denio ie

Svdjo Ran ka.
za pr-

Op6nski sud ... Serajevu l.II pl1:l.'o'-nuj s!v:3.ri \Lizi[~]j~ I. Ciccvlc N adc iz Saralevu, ul. Behdzera Mu Level lea br. 1. Lemez Blngoj a iz Saeajcva, ul, Ax ifn ~eremeUl. hr. 31 3_ Lernez Relje i.l lM.o¢l"!(J.g Sesajcva, ul. Cere L;;I403-r.L !Jr. l3.~4. LemeaIauie iz [S.tOCrlOg Snralcva, ullca C;]r:D Lazero be 13_! S. Lemez RaLte- ijl'_ I:SlocoOg Samjeva, u I. StefalUI Necon ie hr. 13 zastepan l pn pu [I omoen jku Kramar D ra,ganu, 9d".·o~:.1 i.z Sarni~v~1 I' rOlL" l~j ru n: 1. Le:mez R::u::lmil~! 2_ U;rl:il. Ne-(le~ 3. Mrh[:J RQ~ 4. Leroe~ O$tQj~ Lc:m~z D rng:.l.Da lZ- SaIll1~"Lil 6.1 nd LCNadcl. 7. L~mez .0 rat..en kll] 'S'\I i nepO_:lI'l.::nog bQ:ravi~\a 8. L~in ez Zi \llu! 9. :E) u:rdic- Dcsc 10, Lcmcz. Li u.billX-t. 11. Lc,mcz. Z.oIiU14l;, 12.. Lem-cz. AHbnil, 13_ V'ui!in:tc AUrL':, 14_ L.em L':ZDarin.ke-". ;.;a:Slupc9iPi pg P(}st'DJlol)m :i.r..ara rdju S::!lnl.c~vit Sl::jfi ~a_dvokatu iz SiJrnic.v:a,_ 1S. Lem-cz Both iz. InocJ1oj; Smrajc'o'(I" u I.. Cnrn Du~n:il br.l-6' J 6. Lernez Rajkil iz ls:OC!~no.g Sat· :3jC\'1IjoJ. Pi!I~ M ilofl;:vib I;u'_ i-;l..cmC':t; Nc=ddj k::. i~ _ l:s(otn{lg SiJrajcviJ :s~da [J,cptlz:o.amg ooravi~I.a} 18. EhJ.kic Bot:}],_:} i:t $at:!je".7a.,ill. Rflcl~w I::ir. 1.) 19'. D-okit GQt.ti;t:I:a iz Samjc. .... _~ 1_R.o:Id;;lvO!! l_ 20. Lem cz. Pcu~~ i" JSlo¢llQg ~ :u br. :S:arn~eva} ul. Hrc:~ Dr. 10•• 21. VU:Kojcvic Dese.. siJd.a ne· pozluuog Doravi~t:il1 ll. Lem1!Z- "'\are iz Trebtnjil} ul. K he:.: M i hai]O\1"J!.b.I::i.) 2.3,. S::r... i c Sll!v kt= it Nt'Yes:i Ilja, Lli. Nem.mjic~ b_b., .24_ Bjek{WLc' M~J.c L~Z-cmu.ma, uL 2cljezni ~k;] br. 35o, SrDija, 25 .. Leme.z S.Lalloj k-e iz .Pala, ul. 3-. ~p"'l::l b_ b_! 215-_ LC:IT!~7. BO'8.n~ i t P:al~j 1..1]. 3. ::t..priI:a_b-b-t .2.7. Lcmez- J OVimc: i.z P~liIl ul. 3·. mpril iJ b. 0., ZS. L:mez Nad~ i:z Pa~II! 111. . 91ltila b.b., 29'. Sl!e.ljo R.iu-Jke, roda tlt'3 p{lzm.no,s bon,l\'i~t:a ~ 3(1. Perovic .Bmnkc i1: SaT'!ljcva, 1,1.1. Enve.r:o Seh'lvicli br. til:), radi ur ....rdenjiil prav;] '1'[:4. s..ni~\v:J~ V ..s_ 2_'OOO~OOKM~ obj~ ....lj ...jr

2m~
'J

D~ pri5tYP'C na PRlPR.EMNO ROCISTE: z;Jb~PQ dan tETVRTAK 1~. 7.1011. godine u 1(],00 rnsov" ed ovaj $w:1 u sobu b.-oj 329fm_

'""~OCO

j

SUD!JA
Nerm ina NO\1i1Hjiil

PRESUDU
zbog propustania Tuze.oom '" n.loze d.luz;ocu pl.'li izn", od 119,50 KM sa .,konskom k.malom, poc." od dan. do,p;· jeta obaveza, do d •.na ispl'te, kako ,Iijeeli: • na i2nos 0<125,10 KM poc.v od 25. II. 2009. go<lilie do dana uplalc • oil iz:nos. od 19~15 KM po~v od 2). 12.2009. £odine: do dana llplate • n. i,,,"osod ]9,15 KM po""vod 25. 01. 2010. ogdi.ne dod.na uplate - 0.';;;00. od 19,20 KM poCo" od 25. 02. 20 I O. godio. do 0.'00 uplale - n a izno. od 19,20 KM poc.v od .25. 03. 2010. godin. do daD. upl.,. • Da izno, od 17,70 KM potev od 25·. 04. 2010. god i ne do dan" uplo,e, i do mfioo'u n •.knad i patn i "DC tro:skQVI:: postuka Ll iZ[lo:s.u od .2l)OO· M) a. sve: u mku od 30 daDa od dana dOSH.I;v·ljanjll K pres.llde:, pod pri. j eln jom prj n D d.nog i.zvrSen j:3:. Tuiil"" ie, dOll" 05.05. 2010. godino, podnio [uzbtl p!Q(iv rutenos, rodj j~pl.[e dug. od 119,~OKM. U tuibi jepredloziodoo"'eojopre;ude,bagpropuSI9Qj. u skl,du ,"clonom 182. Zokan. op.'mi~nom
pOSlupku.

s.

j

J

'-t

NACOMENA' S t rn Q kc S1J dQ~ne Il~ ,kaS-IJ Lj(: M P ri pre rnn om riJIt:i~lU i.lni ic(i S'I,I't!C1.1] fen LeC nEi koii.mil zasnivaju s....olE::zoh ~c ...e i ptt'd()~j li i:Nt: do(:! k:a::u: koj.e ~:e-_Ie t:zves Li 0 lokli pnmJpkll, [ella prlpn::·rr1:11.0 oo(oiittr: donijeti ~"-c isp(":lvC i prcdmcl.'C koje~le IJPotrii~bL(i kilO d-okaz (cl. 77. ZPP·a). N:il fI ri _'i'en'llllOm we: iihu s:e rasil ra ~llj3lj 0 pi 1_91'\j iJna koja 5-1: OOD.OSC:Il:a :;m.el nje ~I d:;dli lok po:;! IIph,~ 0 pdjcdlo2:_im il SI ra.na!-::<l i ~iD ieni~n im rJ il'lod.i rna koji milS [r;jj~ ok, ob,,,,lofu ,voje prijodiog, (01. 79.,80 ZPP.,). 1hl-eI'J.L mo~~' najhsn,jj~ nil ptipte:rn:noro rof:i-'m podnije--,i pro,; "lol:by (cl. 74. st. L ZPP-,).

j

ee

j

Obrado!enje

A'k-o na prLpremo.o roti!te m: cl.Qde tl.l1:ilCI;:iI bio Ie ure-dno OD9Vjj~~) f>.ilUI.!:rti1. s.e dil j~'m:!b.il tJlOY'Uceniii os.-· C~ im ~kQ ~l,tii:CtLj.ll.c l>lb:tijev~ d~ sc roci~l-C odti!:i -84. 5t_

J.ZPP-a).

w-

J

OGLAS
I'011VAJU SE, IJ ·llI:.'!:eni U rm Nedo iz S:iJ!i."jjevll ]J[-[llZeni Mdt'iJja ~:j i~ Siil:raje\IOIt

A,ko ml fj·rlj':lfofll1lf.iO t'1)i!:i~[c ne=dOolie u.redno ooovijeben.i lu~-e:ni~ roc.i$ll; .~¢ $I! ot.ld:ati be;.; !l[~ll:ovlJg pri!3\JStvt (tl. &4. ".2. ZPP.,).

Dosmw se sma [r:Doba"ljenom n:l:llCld da:l1!j gbja~'ljivanja_

pro [ekom roka 00 I:) dio1~

Uryrd"eno ie cia niZcni, kojem je u.r·eclnodOSlilvljCIl3 ruzba sa pri'lozima pmem dnevnib nov ina j~Av'azj~ doo Sarajevo da.na 02. 03·. 20 It. god iliC) n i.j C II 7.1ikonom pro'pi sanOrn mku od 30· dana oct dana 'prije rn:il tu.lbe sa prilolimaj podnio pisme:ni odgovor l1a t·u.l.bu, mad::!.je pri.1ikom do:stavlj;;lYlj:a tlllbe na odgovQr UPOZOl<:O 00 posl ied ice propu!,..n i. Ie cad nj•. Kako OSllova.nOSI mtbenog z.~hljeva proizHazi iz c!injenica koje· su mwedene u nl.~bi) 8 iSle nisu pro!ivile dokazirna koje je mZilac pri.lozio uz l1lZbLl, lC izsadrzaja (IJ~be proi_z::iJ32i cla se radi 0 zahrjcvi.ma koj j mas frali kc mQgu rospol i1,g3 til p ri m jenom (:Iana l8 2. St~ 1.. Z PP.<i adl ueeno j l:i kao U 1,Z;reciOve: pre.s.ude. Od.lu ka 0 t ro~kovi rna parn LC og po:s tup ka .J 0 ne:se [l a j.e na osn ovu cia n a 383·, 386 i 396. ZP Pra! .. ~sli ~e [l ,."oje od ,udske t.k,. n •• uzbu 1,00 KM; pre,ud" 20,00 KM, ,10 uk"pno iz"osi 21,00 KM, k.ko je i odl uceDo U i.reo i. Sudijo Ahmed Spahic P'ouka 0 pr.<lvnom Iijeku: Prod" ove pre,uden; je dopui .en, !:alba,.li tu'!en; moio podn iieti prijedlog .. poyra I " prj i,in ie stOll i. (cl.n 183. 1. ZPP-.).
J J

".v

'Dnevni avaz, ~alv~ak, 9. junV!ipan j 2011.

65
U

13

UcinaB

ZRINJSKI Analiza uelnka premiJerligasa

pobieda

3
remija

14
poraza

41:,39

Duoslrulti ua u 0_ iZ oPsla alt
Mostarci su podbacili zbog katastrofalnog ucmka u Ijetnom prijelaznom roku

sezoni 2010/2011.

R,ezullali
Ce.lik - Zrinjski 2: 1, Zrinjski - Slaviia 4: 2, Sarajevo - Zrinjski 1:0, Zrinjski - Vele~ 2:0, Zriniski - Sloboda 1:0, Zrinjski - Buducnost 0;0, Borac - Zriniski 2:0, Zrinjski - Rudar 1:0, Olimpic - Zrinjski 2;0, Zrinjski - Zviiezda 1:2, Travnik - Zriniski 2:1, Zrinjski - Zeljeznicar 0: 1, Leotar - Zrinjski 4:1, Zrinjski - Sireki B. 4:3, Drina- Zrinjski 1:0, Velez - Zrinjski 1;0, Zrinjski - Celik 1:0, Slavija - Zrinjski 3;2, Zriniski Sarajevo ,,: 2, S 10 boda Zriniski 0: 1" BudueDOSI - Zri njski 0: 3, Z rin iski Borac 0: 0, Radar - Zrinjski 2: '0, Zrinjski Olimpic 1:0, Zviiezda Zriniski 1:1, Zriniski T ravn ik 3: 1, Zel ieznicar - Zriniski 3:1l Zriniski Leotar 4:0, Siroki B. Zriniski 4: I, Zrmiski Drina 3:0.

gol-razlika

Upravni odbor VeJeZaodlucie ie da na upraznjeno mjesto direktora irnenu] e Sedina Tanovica, koj i j e j rani je u nekoliko navrata obavljao ovu
funkciju,

Ianouic noui direldor

Velez

Tanovicevo mjesto u VO-u zauzeo ie Haw Pekuilic, vlasnik "HP Investinga", jedne od naijacih gradevinskih
kompanijau Bil-l, koje

- Trener Milomir Odovic
izrazio [e svoie misljenje,

igrace zeli zadrzati, ali ina kojim mjestirna su potrebna pojaeanja. Z3 pojacanja ie potreban novaci sigurno ie da Iiude u kI ubu oeekuie dosta posla, N aredne godine VeleZ slavi devet decenija postojania ;
Zelja je da klub igraznacainiju

ulogu na prosroru BiH - kale Tanovid, F.I.

Nogomelasi Zrilljskog: Na kfaju zauzeli sedmu poziclju Iako ie Zrinjski sezonu 201012011. zakliucio na sedmom mjesru, dakle samo rri pozicije slabiiim plasmanom u odnosu na proslo pro venstvo, pad dvostrukog pro vaka Bosn e i H ercegov in e (2005.,. 20'09.) u ovo] sezoni ipak ie biodrastican. Za naviiace mos tarskog kluba nije toliko razccaravaj uce to StO je nakcn sest sezona prekinut kon tinuiret igranja ria rnedunarodnoj sceni, ali jeste cinjeni· ca. da su "Plemici" vecirn dijelom sezone hili kandidar za ispadanje, odnosno od sredi ne oktobra i domaceg poraza od Zvijezde (I :2) u 10. kolu pa sve do pocetka aprila i gosrujuceg triiurnfa nad Slobodom (I :O)u 20. kolu. bodamanje. Z asto j e Zrin j ski podbacio? Odgovor je "rio jednostavan - zbog katasrrofalne sportske politike u Iietnorn prijelaznom roku - zbog koje ie mostarski klub, nakcn dobrog nastupa u Evropi, usao u prvensrvo s vrlo skromnirn igrackim kadrom, Taj je kadar POSIaOjos skrorn 0 ij i nakon 510su u sa-

StrUelci
16 - Lendric 4 - Dragicevid 3 - Selimovic 2 - Ivankovic, Stjepanovic, Kutalija, Pehar 1 - Dzidic, SalCinovie, Susie, Popovic, Zadro, M,ilicevic, Barisic

Lendricse uraca u 'HaiduM
Kakav Zrinjski mozemo ocekivati u sljedecoi sezoni? Odgovor na ovo pitanje dat ce, jasnc, predsrojedi prijelazni rok, Iz zirnskog je Zrinjski izasao znatno iac; pa ce lietni dati odgovor na pitanje je li se radilo same .0 srrahu od ispadanja iii 0 novom poceLku gradenja [akog Zrinjskog, Sigurno [e same da odlazi Ivan Lendrie, prvi strijelac Premijer Jige, koji je proslu sezonu Pod Bijelirn brijegom preveo kao posudeni igrac Hajduka, kola upisali cak sest poraza i, zapravo, pali u opasnu zonu.

Fudbalski klub Leotar reje brzo riiesio pitanje sefa strucnog stabs, Naslj ednik Dragana Spaica je Slavko Jovie, biv~i uspiesni igrac i rrener trebiniskog premiierligasa, koii ce po cetvni putsiesIi naklupu klubasal'olica
lativno Ovaj iskusni srrucn jak izabrae je Sinisu Mulinu za svog prvogpcmodnika,a rrener gol-

JUUie DreUZeU Trebin)Ce

Leotar

mana bit Ce Veso Klimovic, Takav SaS!3Vstrucncg srsba potvrdio ie i Upravni odbor kluba, M.P.

Aoetaclona komisija

Lendric 28, HadZic, M. AniCic 27, Stiepanovie, Zadro 26,. Dzidic 25,. Ivankovic 24, Selimovic 23, Pehar 20, Susie, Rizvanovie, Salcinovic
14, Popovic, Stojkic, Markie, Duro 13, Kutaliia II, Dragicevi':, Zovko 10, Milicevic, Grabus 9, Peri': S, Sunji", Durie S, Gagro 4, Melber, Marnnovic, ZlatiC, B enelln, Zizovic 3, J. Aniei':, Barisic, Bartulic3 2, Pul j ie, Sesar, Arelina, Raso 1.

nastuPi

Tezak posao
N [ega [e, pak, naslijedio Slaven Musa, 39-godi.snji Mostarac, kojeg je cekao vr10 le1';ak posao. Zrinjski ie uoci 14. kola bio na diobi pretposljednie pozicije s Velezorn, a pogled na raspored bio ie vi~e nego .zabriniavajuei. Ipak, M usa je uspio. S obz.irom na uCinjeno u zim· skom prijelaznom roku, dizanje Zriniskog bilo je ; 10' gicno. -0 d prvo g dana zi msk i.b priprema govorio sam da smo k vali lelOm daleko od botbe za ops tanak, ali zbog bodovnog uCinka iz prvog diiela sezone, nismo mogJi pobjeCi od cinjenice da je nilli priorile! bijegiz opasne zone - izj.avio jeMusa tedodao: - Na.s ucinak u proljelnom dijelu najbolje olkriva da smo kvalitelOm blizu vrba tako da znamo sea nam je potrebno ako u sljedecoj se· zoni ope [ lielim 0 igla ti j ednu od glavnih uloga u bb. nogometu.

Skroman kadar
Iseina, opsmnal:: ie izbo· reo bez moogo stre.sova, ali ce z3uviiek 05[3[i zapisano da je Zriojski 17. kolo cel::ao u zoni ispadanja, Sto ovu sezonu ':i.oi najgorom od I::ada je uremljena Premijer liga bezobzira na!O S!O su u se.zo· ni 2003/2004. osvojeoa Iti

RizviC: Na klupu mote tek 15. oklobra

Dzidic 7, SlOjkic 5, M. Ani"ic, Ivan ko v:ie, SeJimovie, Lendric 4, DIlIO, Pellar,. Grabus 3, ZadIo, Markie 2, Had;;:i'::,J. Anicie,. AreZina, Perie, Sal~inovic, Susie, Suojic, 20vko. erven;: Dzidi6, Sal1'inovie.

:iuti: Stjepanovie,

Kartoni

duniori bude oPlimizam
V surnomoj se.7.oni obra.z Zrinjskog su osvjetlali juniori mostarskog kluba. Naime, momcad Darija ladre vet je osvojila Kup Bosoe i Hercegovine, a u

Musa: Kvalilelom blizu vrf1a mom finisu prjjelaznog ro!::a ollsli M.laden Zi1'.o i Ton i vi'; Sunjic,a dodamosuga uciniIe slabim brojnepovrede. Kolaleralna hcva zbog IOgaje poslao Marijan Bloudek, iskusni sctucnjak koji je noci sedmog kola naslije· dio najlrofejnijeg i oajdu· goviecnijeg rrenera Zrinjskog Dragana J OV;'1I,a pod kojim su Mos[arci u sedam

igri je i za osvajanje naslova prvaka. Hrvoje Milicevie, Ivan Barisi':, Davor Martinovic ... imena su mladica Zeinjsl::og koja svakal::o vrijedi zapamtid.

M.PANDZA

Apelaciona komisija No· gomelnog save.za BiH odbila je :<albuMunevera Rizv;ca pa je tako treneru Budu.cnosti ostala na snazi ses 10mjesecna za brana vodeoia ekipe. Podsj etimo, sefa srrucnog ;taba Banov'icana prii a vio je sudija Ognjen ValjiC nakon 5tO je zbog ineiden3 ta p rek inuo urakmicll Buducnos[ Zriujski. Tako ce Rizvic na klupu moei Eekod 15. oklObra. E.M.

OdDlleR8 zalDa RiZUica

HaD )erenUI, dobr se zaursilo
Bili smo pod prifiskom i igrali smo u grcu • Realne sanse za drugo mjesto
• Kako je krenulo, dobro se zavrsilo • bioie prvi komemar reprezentativnog desnog beka Mensura MujdZe na [unski dvomec protiv Rumunije i Albaniie,

Mensur Mujdza zadovoljan pobjedom u Zenicl

66

Dnevnl avaz, ~8t"nak, 9_ junillipanj 20 \1_

sport

Pripremlll se .za: Bleloruse
ljetne pauze, na ce igrati dvije utakmice proci v B j elorus iiei vee b ismo tada mogli proeijeniti kako bi se ovai cikl us mogao
Bos na i Hercegovi zavrsiti, - T ren u rno je tesko reei

NakOI!

Nas reprezenrativac u najkracem je objasnio sve riajbimije SIO se izdesavalo nasern rim u u ove dvi je utaBukurestu, nije bilo lako igrati proti v Al baniie. Dobro
kmice, • Nakon reskog pom"" u

sta mozerno ofekivali. Bjeloruse De poznaiem baS naibolje, bi ~C" vremena za upoznavanj e, ali jeociro da ie to ekipa koja oscilira, Mora[ cemo se dobro priprerniti za raj dvomec kaze MujdZa . rivom, Morali,rno pobiiediri, Zaro SmO n a pocetk u bili malo pod greem, ali su
narnse S vremenorn pcoele otvarari prilike i vidjeli smo

su s mjali na reren u, a mi smo bili pod priliskam i impera-

Mujdia prolazi ;'1angjelija: Mecevi ad/1J1Ie Bjelorusijam s

damozemo postici gol. U drugom poluvremenu smo napravili veliki pri tisak i probili albansku odbranu - krlc Mujd~a. Nakon poraza od Rurnuni je, atmosfera u sv laeionici je bil a n ikak va, a! i nas bek tvrdi da je, poslije preksinocnjeg trijumfa nad Albancirna, s ituaci j a bila drugaciia, - Dosta se popravilo. Poraz iz Rumunije svakako treba za boravi ti, ier smo po[puna podbacili. Takvo nesto nikada se ne bi smie10 ponovi ti. No, ono ~!O je dobroje da su se igraci 1I glaVarna. koncen trirali na OVU utakmicu, Pobjeda nas je ostavila s realnirn sansama da osvoi irnc drugo m j esto . rvrdi Mujdia. M. .T.

Rados' reprezeu'ativaca 8iH flak(Jfl M~dlJnjaflifluvag gula

Petnaest nauuacapriUedenO Zboo nereda, drooe i lalsiliMata
Protiv deset osoba bit ce podnesenl zahtjevi za pakretanje prekrsalnoo postupka
Na i oko stadiona Bilino polje u Zenici za vrijerne Utakrnice izrnedu Boone iHercegovine i Albaniie policija je pri vela petnaest navijaea BiR, saopcilo je juCec Ministars tvo Il!lu rrasn jih poslova Zen icko·do boj skog !<anton a. Na osiguranju mec" bila je angazirano skoro 350 poIicajaca iz ZDK, Tuilanskog, Srednjobosanskog i Ka.orona Sarajevo Ie znai:ajan bra; zasrilara vise bb. agenciia. Na Kamberovica polju pcivedeni su A. R, A. K. i A. S. iz Samjeva nakon "to je pr· egJedom njihovog "golfa" (KA-TC·677) pron.Oen ve6 b roj u law iea za utakm ieu s istim serijskim brajevima, za koje se postlmnjaio da su. lui vQ[vorene, ali je pronad:en i niz drugill predmera za koie se, rakoder, posumnja10 da potjecu iz krivicnog djela. Oduzeti sU vc>zilc>i pre~ dmeti,. a sarajev.ka [rojka privedena je u MUP.

Prije i u toku utakrnice na Bilinom polju

Jes n odluN za
Dabili. srno Albaniju i ostali u igri, ali ta predstava tesko
kovi sirena i pjesama sim patizera nase reprezen raciie, koji s upon osno paradirali Zenicom. Selektor Safe! Susie blistao je ad srece, SkOID podjednako kao kada smo sa vIadaIi Rumuniju. Redao je izjave
koje predstavljaiu sustu suprotnost s vern U onome SIOje re-

REPREZENTACIJA

Pobjeda nad Albanijom

Posljednji zvizduk holan dskog su dij e podigao j e zenicki stadion na noge. Tesku pobjedu (2:0) nad Albanijorn reprezentativci Bosne i Hercegovine proslavili sutrceci
pocasne krugove praceni freneri eni m pokl icirna n avijaca.

kao kada su nas Rumuni u petak izmlatili po ledima. Fudbaleri, isti oni koji nakon debakla
\.!

Bukurestu

ni-

Oko stadiona culi su se zvu-

su pricali sa rnedijima, sada su vecin 0 m ;lmil i da poh val e svoj nastup i usrvrde kakosu, i pored s V ih nedaca, i pak pokazal i karak rer. DobIO je!lto srno pobijediLi. Dobro ie sto smo ostali u igri za fP_ Dobra ie SlO smo osjetili malo oduska nakon teskih rrenutaka iz Rumuni· je, !<ada smo prokliniali dan bda smo poeeli pnniti repr-

PODOUO cuprObali saPapcem
Selekror S usi e govorio j e i 0 Sasi Papcu, Pape ga n ije zaboravi 0 i krlc dace opel razgovarati s !!jim. - Ponovo eu ga proba Ii oarierati da se vrari u reprezentaciju, Potrebni su narn igrao
poput ajega, Sprernan sam pr-

Ponova lose

ijeCi prcl<o svega, sarno da pristane da igra - kaie Susie.

Zbog transparenta podrske krvniku

UEFA DoHrenUla DOslUpaHproliURUmUna
-

Jedfla ad preksinocnjih ifllflrvencija na sje veru 8ilinag palja - U hap~eno je desel osoba, pro Ii v kojihce nadle~nom suelu biti dosravljeni zahtjevi za pokretanje prekrilajnog pOSlUpka. Za vrijeme i nakon odriavanja meca n isu zabi I jeien i drugi izgredi nin ugrofu v.anj e Ii('ne i imovinske siguIllosd lIavijaea i gosliju - kazala nam je ponparolka MUP-a ZDK Aldina Ahmic. Polici j a je nll samom • ra~ dionu Bilino polje uhapsila Z. V. iz Sarajeva i P_ E. ii: Lukavc" zbog pos jedovan ja narkotickih iredsrava_ A.VZONLIC

Transparenr paddke kasapinu Ratku Mladicu koji su rumunski navijaCi dva p um ixvi esili za vIi ierne urakmice pro~i v Bosne i Hercegavine u Bukuresm, vjerovama ce koi'irari Rumunski savez. UEFA je objavila da je pokre!! ula d iscip I ins k i posmpak protiv Rumuna, a a slucaju ce raspravljarj 16. illna. M. T.

Tram;pBFBfI'koji je izazvao guusanje

sport

Dne\ffl i '"OZ, tetvrt,k. 9, iunVtlpanj "-011.

67

Rumuni su nam rnozda j pomogli, jer su igraci vidjeli da moraju makar trcati .Ignoriramo protivnike
U mor zbog odlaska u Zenicu prikovao ie Ivicu Osirna <"11 krevet pa je jUCe~nji dan dobrim dijelom proveo spavaju6. Kada srno ga kOrlai;oo uhvatili budnog iupitali za raspolo:zenje, predsjednik Komireta za normalizaciju Nagornetnog saveza BiB i, prakricno, prvi Covjek naSeg fudb.ala Ivica Osim odgovorio je: • Raspolozenie? Uvijek sam isti,

Od B Ituresa ocltiuar Dr ise

Ivica Oslrn a nastupima reprezentacije BiH

Jilt< 11 ..........

l'~

a .....

Opasna ocekivanja
Debakl od R\lID unij e i pobieda nad Albanijom. Svabin komentar je ripican: - Nerij eseno. Poraz i pobjeda -nasrnijao se Osim, A je li ocekivao vise? • Nisam. §ta eu ocekivati? N ormalno j e da se uvijek nesro oCekuje, ali treba biti realan. Cesm pu III ignoriramo ipotcjenjujerno druge, Zaboravljamo cia ani imaju isre brige i isre zel je kao i mi. I om h06: na Evropsko prvenstvo, U rom zsboravu irnarno malo nerealna oi'ekivanja, a to i~, r 10 opasno i Ces1.0 nam se v obije a glavu, Takva razmis!janja obicno oslabe nas, a ojaeaju proti vnika, MisliJ i smo da je dcvoljno isi:rCati na teren icia ce se zavrsiti do bID " goyori Osirn. SV(lboje utakmicu u Bukurci ru vjerovatno gledao drugatijim ocimll nego rni, ali se u iednom s!aiemo- Rumuni su bili po leii en len i. • Mi niih u Zenici uopce nismo toliko nadigrali da bismo u Bukurest orisli kao favoriti, Oceki vali smo preOsim sa Slisicem: Nama ffllultata bez igraca

Papala raMao i ,stuariMola slola
moze biti i dobro. • Koi e teil ke rijeCi? Rekao le i neke srvari koie stoje, koje su mu bile na du.!i. I mozct.. je na vriieme "i~e, poslo je naopako, Ipak, a s druge strane, moZda je to i do bro, da ovi naSi konacno sh vate neke srvari i trgnu se malo. Mpzda su narn Rurnuni i pomogli,

,
JJ )I II I1

S usi" je u B uk urestu izrekao dosta teskih rijeci, sigurno je mnoge i u v rijedie, ali Osim rvrdi da to

to re kao, jer je do brc doslo da se i igraci i navijaci malo probude i da razmisle. IliaCi mis le da j e dovoIjno da ljudi u novinama vide kakve automobile voze i kakve su cure oko njih da njihov posao bude obavljen - kaZe Osim.

DI (f010: F. Fo{;o)

vratila malo nade

da rnoze saprati katastrofalan dojam iz Busurssta

Sliceu

v.

UZIDU

Skolovan tim
Ako nista, igraCi su makar vidjeli cia rrebaju poceti i:rCari,. lto su ucinili u susretu s A1banijom. To je dobarznak, j er se rezul ell, ipak, ne moze ostvari ri bez n jib - govori predsjednik Komireta za normalizaciju NSBiH.

D a kra ia k val ifikaciia imamo jooretiri susreta Imamo li ~anse dohvati ti drugo rnjeslO? • Sanse 6e nam biti realne onoliko koliko mi budemo realai, Bjeloruse vee sada IT· eba paceti analizirati, Treba znati cia (0 nije ekipa kojo] treba i6 sa mi:llju da eemo sigumo pobiiediti, Niie 10 reP" bez koriiena, dobili su Francuze u Parizu, I u bivsem SSSR·u uvijek su imali 4-5 reprezen rad vaca,
B j elorusi pripadaju
eV.!"Q-

Pandia dobro obauio ZadaeD
Boris Pan dza za igrao j e umiesto Adnana Mravca i dobro obavio zadacu. Osim sto u odbrani nije zabi" 1di 0 vece grclke, asis ri rao i ezentadju_ No, s druge SLrane, £lIas· no je [Q .to smo doW u situ· aciju da rrijumf nad slabom i preksinoc nlo neozbiljnom Albanijom slavimo kao da nam OtVtlm vr3la Evropskog prvensrv. i rj"""Va sVe proble· me pod kojimJ se mcikolji reo prezemacija BiH, jer tako ne b i sm jdo bi 6, Akp je pobj eda ua m is ice pro [iv rima poput al banskog dovol jn. da ~. b 0ravimo .ita se desilo prije nekoliko dana, onda smo, zaista, J. kpvj ern i. Ruk u na .rce, pro riv Alb"· uije je bilp Ipse. Ponpvo ne· moe) ponovo sporost i ponovo tram os \. Tak Va preds ta va tciko da moze s.priti katllstr· je za gol Harisa Medunianina. ~ Odigrao je vdo do" bro_ Oil i Mrav:)c su dobd prijareiji. Rebo sam im ofaini dojam iz Bukuresta_ Ali, za !'Ilzlik\l od Rum uni· je, ielje je bilo v,"e. Uz podstr· ek Bilinog polja, (0 je bilo do· voljno da se jedan slabi;i pro ori Vnik polon na pleea, ali nedovaljna da bismo \lstvrdili da nam je drugo m jes!O servi" rano Ul! t"cni. ler, ako bude ovak va~ Sus iceva drulin.a~ u kojoj preovlada vaju razmaienii "".rc.isaidni karakteIi, niri moze nili zasluzuje bi· li druga_

da to ko ce od niih dvojice igrati, zavisi iskliuci vo od niih i niihovih igara. Tako ce bin i ubuduce· rebo je

Imam DOU'lereoJe D SU81Ga
Mada su mnogi $nsicu okrenuli leda nakon Ru-

Susie.

mUllije, Osim u njega nije izgubio povjcrenje. N. pi·

tau je podrfa va Ii ga, on je odgovorio: . ZaSto dJi ne? Vi s[e r.i koji mu okrecu leda.

psko] kulruri i imaju evropski na~in razmislianja. Imat cemo posla sa skolovanim timom, koji vodi isroi;ni N i[ernac, Discipline i kvaliteta, dakle, im a. Ako ne budemo spreroni suprotsta viti Un se... ouda Ce biti tciko -reba je Osim. M. TANOnC

e

Sta sutra
Do urokmica s Bjelorusi· jom du'Sta ce se roga mora 1:i
promijenjri) od Susleevog :sra-

priprema[i za septembarske duele proriv Bjelarusije. S~ eetiri bod~ iz dv. duela s nji· ma, mozemobili drugi. Iz ove perspeklive, vidim da Albani· ja ima malo manje "ansi, ali kada je ri j ec 0 Bjel orusim a, Rumunima i mlma) S,Ve je' vrIp blizu. Najville se plaSim RumUlla" jer oni mogu dobiri sve <;erici preQl;tal e umkmiee, dok BjeJ 0 ru se moiem i~b~ ci ri u direk mim d\l eli mas iljima rebo je Susie. Pa pe je priznao d. je ra· zmisljap da naprsvi "ise iz:mjena U odnosu na tim i.z Bukurdta, ali da je promije-

Planie prauouaras UOIISbUrUOm
el' Magal1s nener Diego?
Miralem Pjanie pregova" ra s Volfsburgom, u kojem bi rreb.o preuzeti ulogu cen IT.· !nog veznog igraca umjeslO Brazilca Dijeg. (Diego). Tako ~rde njemacki mcdiji, kojima ie n •• reprezellla· tivae polVrdio cia je u pregovorima s klu born iz grad. aU10mobila, loteresiranje z.a Pj.ui6! ne cudi, jer rrener Volfsburga FeJiks Magar (F dix Maga th) im. dOSla povjerenja u fu" dba1ere s pros(Ora uaSe zemlje. Upea vosu m u 00;,. racni je Z vjezdan Misimovic i Eelin Dieko, 2009, godine donijeli ti wlu prvaka N jemacke s V 0Ifsburgom_ Pjanieev do!azak za visio bi i od ""mOll,'Dijega, Brazihc se u Volliburgu ni je b.il najb 0Ije pakazao pa. se govorka. 0 njegovom povrarku \l domo· vinu, (M. T.)

Feliks Magat bacia aka na jas jednog naseg igraca

°

va pl! do p~biljnosti igraca. - Sada se mpzemo \l miru

U aUgUSIU dolazi Or;cMa
Prije Bje!orusije, nogo· metna reprezentacija BiH igraI ce IO.. a vgus ta u Zenki prijaleljsk\l u ra kmie\l s Grckom. fujei:' je 0 duelu 0 kojem se govorilo prije nego ~to j e NSB iH s u spen diran, a s.ada je prica ponovo akluell· zitana. Da ce \l takm iea b iti igrana, po tvrd io je i S u sic,

- PosJije R\lmunije sam ih mislio ~.mijeniti pet, aJi ipak nis'nl slllio, jeer se utakmic.. s Albancima morala dobid • rekaa je Pape_ I dobilo se, kAlko·tako_ F\l· dbaleri su mel' proti" Alban;· je shvalili ozbiljno, vaIidJ pod pririskom ogorcene ja· vnosti, ali ,ta &: b i [i su lfa? Cern \l 5e, real no, nada ti? M.TANOVIC

nio sarna dvojicu jgraca.

Iz f1iemlJckih mer/ija: PjlJf1iCf10vi Dijego?

68

Dnevni' ilV<IZ, tetvr1llk, 9. juni/lipllnj 201,1.

Sp 0 rt'

VELIKANI U Sao Paulu protiv Rumunije oprostio se legendarni Ronalda

isaa Ie len men
Luis Nazario de Lima usao [e na teren u 30. minuti prvog poluvremena, ali nije usplo postic: gol
Op(~taJ! fudbalera kG)i je triputa blran, za najboUeg na svijelu
Dalum ro&nja 2l.Q9. 1976. MJe-sto roden)a: Rio de Zanelfo, Brazil Vtslni1: 1,83 m Tetll\3,82kg P01Klj.'!l; N.l patlat GoIovr 62 u 97 naslupa

Ikonic: 1M g povrede upilan

Z8

EP

Bh. kosarkaski reprezentativac Goran Ikonic potpisao je dvogo di~n ji ugovor sa rurskorn Karsijakorn kojoj ce se prikljuciti po zavrsetku plei-ofa za prvaka Slovenije u kojern niegova KIka brani titulu protiv Union Olimpije. No, bivsi kapiten Bosne ASA BH Telecorna zbcg povrede kol jena ne nas tupa za ekipu it N ovog Me.la, zbog

GoranlHonlC dUne gOdlneU KarinaHI

Bh.kosarkas odlazi u Tursku

cega je pod upitnikcrn i utdce 31-godisnjeg beka na priprernama reprezentacije BiB pred Evropsko prvenstvo u Litvaniji. Sa liste od 24 kandidata za EP upitan je i kri lrii kosarkas 'hrvatskog prvaka Zagreba Ante Mailie koji je porucio da se "vjerovarno ne b i 0 dazvao eve n tualnom pozivu za pripreme", (E. J.)

SinanoUiC DOSlao Spanac
Trenutno su dvojica najvisih kosarkasa spanske ACB lige bosanski divovi N edzad Sinanovic (222 cenrimerra, 28 godina) iz Unikahe iz Malage i Mirza Begic (221 ern, 26 g) iz madridskog Reala, ali je, nazalost, izviesno d. nijedan od njih nikada nece zaigrati za reprezentaciju svoje domovine.
Bijeljinac Begic irna slove-

Vise nema nikakve nade

Legendarni brazilski napadac i nai bol j i srrijelac u historiji svjetskih prvenstava Renaldo Gauco opros DO se i od dresa reprezen tacije u priiateljskom meeu protiv selekcije Rumunije, koju je dornacin u Sao Paulu dobio sa 1:0. Renaldo ie igracku karijeru zavrsio prije cetiri mjeseca zbog povreda, ali i zbog problema s kilaforn, jer je sve teze uspijevao odrzati formu neophodnu za profesionalno igranje fudbala, Originalni Renaldo, Cije je puno ime Luis Nazario de Lima, usao ie na teren u 30. minuti prvog polu vremena kod rezu ltata od I: 0, a [0korn posljedrijih 15 minuta u karijeri prornasio je tri izgledn e prilike, J edin i pogodak pcstigao je Fred u 21. minuti . . Oprostite mi, imao sam sanse, ali nisarn usp io postici gol u posljednjih 15 minuta na teren u. Bila b i to mala nagrada za sve one SIO ste napravili za mene, Ogrornno yam hvala na svemu, na rome !ito ste me pro ihvatili onakvirn kaka v sam b i0, zbog toga Sto ste pi akal i

Ronaldo

Owa]a>e SP s Bf\lliIom (1994. I 2OO2J
NajbolJl slIlj(>"" na SiP tiS goIol{.l1 Najbol:Jl.1g1iK Evrope (1997. I 2001.1 Igrat pine
UIlbont FIFA (19'96. 1997.12002J

Kruleilo {199Hf! . PSV Ajndhoven (1994-961

kada sam i ja plakao, sro ste se smijali kada sam se i ia smijao.

Hvala yam iz dubine mog srca - porucio ie Renaldo oku-

pl j en im n avijacim a na stadionu "Pacaembu". (A. C.)

Nogometasi GOSK~a i zvanicno u Prerniier ligi
S illalla vic; Dabre igre u Unlkahl U 1S nastups u ACB ligi igrao je prosjecno 12min Uta i b iljclio 6 poena i 5,1 skok, a u Euroligi je imao i daleko bolje brojke - prosiecno je igrao 17,4 minute i bil]clio 10,.8poena, 5,4 skoka i 1,.2blokade.CV.B.)

nski pasos i vee j e i igrac za dezelu, a sada je i Zavidovicanin Sinanovic dobio ~pan· ski pasos, S obzirom na to da, kao ni Begic, nikada niie igrao za mlade b h. sel ekei j e, moci IX igrati i za spansku reo p rezentaci j u, N am vno, ako bude pozvan,

GabelJanl prOSlaUlr
Posljednjorn utakrnicorn Prve ligs Federacije BiH izmedu Capljine i GQSK-a (0:0) pocelo ie veliko slavl]e nogometasa, uprave i sirnpauzera Gabeljana zbog hisrorijskog uspjeha kluba - piasrnana u Prerniier ligu. Po okoncanju susreta generalni sekretar Nogometnog saveza FBiH Eldin Ba· kov~c predao je kapitenu GOSK-a Zlatku Koiicu pehar za osvojeno prvo mjeslO, nakon eega se slavlje premjestilo u salu gabelskog mote· la »Lav", gdje su domaCini primili vise od 250 prijatelja kll1ba.

Cestitke igracima na odlicnom rezultatu, kate trener Borovac

nl~orUSHIDSPlen
.

Nakon okoncania karijere

GrliC menadZer DUiSbUrga

N ekadasni i reprezenta tivac Bosne i Hercegovine Ivica Grlic novi je menadzer Duisburga. Nasern fudbaleru prOlekla. sezona bila. je posljednja tl igrackog ka.rijeri, a nakO!l njenog zavrserka, odlucio je ostati u klubu i preuzeti dr· uge obaveze, Grlic je dres Duisburga nosio od 2004. godine, a od ra" da je odigrao 149 tl{akmica i posdgao 25 golova. (M. T.)

Rezervne opcije
" Kada smo se prije asam godina plasirali u Prvu ligu FBiH, govorili su n.m da cerno odmah ispas Ii. Is 10 ra· ko i svake n aredn e sezone medu prvol igaSima. !spuni·

.... Fudbaleri Sarnjeva i luzlanske Slobode finalisti su doigravanja za prvaka BiH u karegoriji kadeta. Sarajevoje u reovan~u ho dom8ciu saY ladalo BOr3C I :0 (strij elac Com'l&a sa u 55. min uti). Prvi mel: u Banjo) Luci zavrSen je I: I. Iedan pogodak postignut je i u Tuzli (1:0 za Siobodu, mijeJacMusic u 40. minuri IZ penala), gdjesu igr.aci Zel)ez!licara. po zavrietku susreta fizicki napali sudiju Amu Zjvkovica, koji je dobio udarac i u glavu. U prvom mecll, Zeljo je slavio sa 2: I .. Sloboda je u subotu domaCin u prvoj ulakmic.i fimt!a. Revans je u srijedu. E. M .• S. Sp ..

sarmeuo i SlOboda u IloalU

lJe/iki uspjeh ekipe la se, izgleda, zel ja tib dusebril.nika, ville necemo igrati u PIVOj ligi, ali se ne vracamo ni u Drugu nego u elitn.i nlng " rekao je precis; ednik GOSK-a Perc Pavlovic. Nakon slavlja, pred Ga· beljanima je ogroman posao,

N a veliki uspjeh sela iz caplj ins ke opeme velte se i on aj nogomelasa Capljine, koj,; su zauzdi drugu poziciju Prve iige FBiH. - Prezadovoljan sam sezonom, nije mala Slvar kvalitet koji je ove sezone iskazao capljinsk.i nogomet u svim kIlregotiiaroa. Zahvaliuiem svima onima koji su nam bili podrsh prethodne godine - izjavioje teener Capljme Zbtko Krizanovic.

DrUgO mI8'SIO C8DllinaC8

i1 Gahe/e pocevsi od gradnje uibine stadiona Podavala te svih drugih akrivno.ti koie {reba poduzeti bko bi klub spre-man doCe.kaonastup u.vi~em mngu. - Znamo sve sto ffiOramO uciniti kako bismo spremni docekali pocetak p rvens tva . Ukljucit cemo nove '::lanove II Upravni odbor i maksimaInim angazmanom svih nas pokusati osigurati sva nerna· 13 sredSlva, nuzna za takmicenje u Premijer Egi iSlakao je Pavlovic. U slucaju cia ne uspiju zavrsiti radove na stadionu Podavala (za dobivanje !a" kmic.arske licence osnovni

uvjel koji ne ispunjavaju je stadion sa 3.000 sjedeCih mje.ra), Gabel;ani kao rer.ervne opci je za pocetak prvenstva imaju u vidu stadio· l)c u Sirokom Brijegu i Citluku.

Mnogo ul,oiiti
- Premijer liga je mnogo zabt)evnije mkmicenje i m~· bat cemo mnogo uloziti b" ko bismo uspjeli u ovom ca" ngu. Ces rirke igraCim a na od]icnom rez u Ita tu, ho i upravi koja nas je odJicno fi· nansijski i tehnitki pratila tokom <"itavesezone " rijec; su trenera Da.mira BOroVC3. Br.B.

Dnevni avaz, ¢elvrtak,

9. junil1ipanj 2011.

69
Vijest u b.rojcii
Srbiianski teniser Novak Bokovic zaradio je u dosadasn iem dijel 1:1 sezone sest milion a do lara i na prvoj jepoziciji. S)ijedi najbolii teniser svijeta, S panac Rafael Nadal, koi i j e inkasirao 4,~ m ili011 a dolara, Tree; je Svicarac Rozer Federer(Roger)s viseed dvostruko rnaniom zaradom od Dokovica,

6.000.000

Izjava dana
-Naiitemo naiinda zaustaoimo Barcelonu. (Napadac Portal Kolumbyac Radamel Falkao)

Ofsajd

~etalJ s b~/l~OI.uta.~mlce u .MLB ligi izmedu Los Ande]esa I FllarJelllJe 1""0: /leur'l»

U Americi ne prastaju psovke na sports kim reren iIIIa pa j e take arleticar Evan Bar, ali 1 njegov srednioskolski tim, ostao bez ti rule, Bar j e b io raze caran nakon sto n ij e uspio preskoci ti odredenu visinu uskoku s motkorn pa [eopscvao sudiie.koje su ga ostro kazni Ie.

ZbOg osouHe iZgUbiO 'lilUIU

NBA Poravnat skor u finalu plej-ofa

Bakliaza Olimpiiske igre 2012. gcdine predstavljeria je na svecanosri u Londonu, Kako j e rekao J egen da rn i britanski atleticar, a sada predsiednik Organizacionog kornireta Igara Sebastijan Ko u (Sebastian Co e), baklja je napravljena od aluminija j prekri ven a p ozlatom, Trouglastcg je oblika, kao simbol cinjenice da je

Pl'aBriuana DOzlatom

Predstavljena baklja za Igre u Londonu

Lon don eros rru ki organizetor olimpijskih igara- 1908., 1948.i2012. Citavom povrsinorn baklja je prekrivena sa 8.. 00 0 krugova, koii predstavliaiu ukupan broj nosilaca stafete i duzinu puta od 8.000 milia koju ce prijeci do Londoua 27. jula, kada ce Ljetneolimpijske igre biti svecano otvorene. (A.. r.) D

Dalasov Nijemac nastupio pod upalom sinusa i postigao odluGlJjuce poene
trecu utakmicu zaredom pona v lja se is t.i scenari j u finalu plej -ofa NBA lige izmedu Majamija i Dalasa, Majami je u skoro konstanmom vodstvu, a orida u finisu pOIpU no Slane, a Dalas trpa koseve.
U Majamiju su dosli do preokreta, u prvoi utakmici u Dalasu u posljednjirn sekundama propustili su da stignu Hit, a II drugoj so ponovo n apra vili preokre t nado k ria di viii min us deve l iz p osl j edn j e cell' rti ne i sada j e omjer u seriji na cetir] pobje-

Novi uspjeh francuskog sprintera

Pistonsl blra]olzmedU Tomasa i Leimbira
Nakon sto su orpustili Dzoaa Kestera (john K u ester) Detroit pis ronsi krenuli su U potragu za novim trenerom. Me·au glavnirn kandidarima su kra ia za nedos ti zn i h 84: 81" T re bao sam odigra ti dugi napad, ali sam vidio orvoren prostor i odlucio da krenem - rekao je Novicki. Glavni razlog za poraz Majamija svakako ielosa parlija Lebrona Dzejmsa (LeBron James), koj i je ub aei 0 samo osam poena, sto je skoro nevjerovatan podawk S obzibivsi rgraci Pisronsa Ajzea Tomas (Isiah Thomas) i su Lejmbir (Bm Laimbeer), clanovi slavne generacije koja ie 1989. i 1990. osvojila titulu, rom na 10 da je 434 utakmice prij e svak i pu t imao dvocifren ucinak, Dvejn Vejd (Dwyane Wade) ubacio je 32 kosa, ali j e kod rezul La fa od 80:82 pogodio samo iedno slo bodno bacan je. - Imali smo priliku dapobijedirno, ponovila sejos jednorn prica iz finala, da nijedan tim Ili u jednollltrenutku nije sigman • rekao je Vejd. (Z. S.)

Kao SIO je i najavio posli] e eli m inacij e Bos tona iz ple] -ofa, Rei A1en (Ray Allen) produfio je ugovor sa Seltiksima, UgoYVOf m u je istekao na kraju ove sezone, ali je irnao opciiu da ga produZi za gcdinu, Take ce jedan od najboljib NBA sutera 1.1 historiji i peru sezonu provest; u Scl riksim a.

Alen OSlale o Bostono

de2-2. Dirk Novicki (Novitzki) igrao je pod remperarurorn, ali mu to niie smetalo dapostigne odlucujuce pcene II pobjedi od 86.:83. N iiemac je imaoupalu sinusa, temperaruru od 38 Celz ijevih 5 repeni ,aJ i j e izasao na ieren i bio [edan od kliucnih Dalasovih kosarkasa u seriji od 17 :4, II kojoj su 64:75 okrenull na 82 :78. Preko Udonisa Haslema ubacio je 14 sekundi prije

Dugi napad

Siabi Diejms

... Pred~ednik Medunarodnog olimpijskog komilem (MOK) Zak Rog Oacques Rogge) izjavio je da te poddgti inicija ti vu da se kriket uvrs Ii na Ii sru 01im p ij ski h sportova. Rog je ocijenio da bi kriket mO&lo bili znaeajno pojacanje vee za Olimpijske igreu Londonu 20 12.godine. - Volim gledati kriket. Illteresantan je s takticke str3lle, 1.ahtijeva dos ra s trpl jen ja i jedin i je spo rl u koj em i nako!! pelog dana. mozete lma ti nerij esen rezUl ta t - rekao je Rog. Kriket je biooIimpijski SpOtln3 Igrama u Parizu 1900. godine, kada je VelikaBritanija osvojila zlatnu medalju po· bijediv.i\i se1ekciju Francuskeufinalu. (A. Dr.)

Rog zen HriHet Da 01

Krikelje bio olimpijskl spoTllla /grama u Parizu 1900.

Fr3nCliski arleticar Kristof ... Lemetr (Christophe Lernaitre) porvrdio [e slatus najbrzeg biielogsprintera u historiji istrcav'§i na rnitingu u kanadskom MOl1treju 100 merara za 9,96 sekuridi. Na raj je nacin za stotinku popravio lieni i francuski rekord, ali mu to ipak niie bilo dovoljno za pobjedll,koja je pripala Jamajcaninu Johanu Blejku (Yo han Blake, 9,95). '-----------__j Lemerr (21) L~m~rr: Treei najtJrii EvrQpljanin prosle je go dine metara. Novim rekordom postao prvi bijelae u histori. na evropskoj. liSl.i svib vreji koji je 100 metara istrcao mena dosao je na trece mjesza manje od deset sekundi to. (9,98). Ispred su dvojica tamnoPosiije je svoj rekord po. pucih Evropljana, POf!ugalpravio za jes jednu slolinku, ca Fransis Obikvelu (FrananaEvropskomprvenslvu u cis Obikwelu, 9,86) i BritaBarcelo!!i osvojio je ~lat!!e nac Linford Kristi (Chrismedalje na 100,200 i 4x 100 tie,9,87). (A.Dr.)

melara za 9,96 Sellundi

LemelriSlreaO

100

CETVRTAK 9. 6. 2011

20.00
SERUA,OBN

BHn
Prog ram za~lecu Imlad e, r. 09.1 a BeHaTebebe 09.15 Rob 01 Rob I, animirill1a serlja, 36152 09.30 B~zrlrl ka, igrana seriia, 316 1 0.00 HhijeslJ 10.10 Plesiivola,igrana.erija. 52/125 11.00 God tnapm laze. igrana s~rija. HISS 11'.30 Konsliluirajuc.ljednicaOo· ma na rod. Pa~1 enlam e am .s~upWneB IH, prrjenos 14.15 BHhljeslJ 14.30 Gorko -s lalko, igrana 5eliia, 118/229.r. 15.00 Odlioan, S +. edukativna serija P101lramza die," i rnlade 15.05 Utilioa,kYt: 15.30 fre n~eri uB iH. 0 rvar, anrniranaserij. 15.40 Aladi nove price, animirana senja, 15/26 15.5 5 Kako da ne, !kola e,nQleskog' je,ika 16.30 Go rko-s la Iko, :igranaserij a, 1191229 17.UU Pule~il~ravlja,maga<in IU~S'e u ,vem u, dn evni maqazln 18.45 Ma Ii kuha rl, ,mimira~a s enja. 07.00

TV AlFA
07.00 Dob ru j utrc. julamji program 09.00 Vllesti 09.05 Rezovl, 19ranasenja serija. 25. epil0da 09.30 PIanina Bitovnja, dakumen· tami program Crtanl filmovi. 10.00 f'iplin>i 10.25 Harv"l'loon, lR45 UZepnizmajici n.iu Villa Maria, igranas~~"" 137. epilOda.r, 12.00 Dnevn ik1 12.15 Po~sretnomlvljeI~om,iQra· naseriia,63, Bjliznda, r. 13.10 VIIaz.buducnosl, i~ranase[j· ja, 1. epizoda 13.50 GospodaBarbara, igranaseriia. 1. epizoda 14.40 Gospo da Sa rhara, igrana sadia. 2. epizoda 15.30 Vijesl; 15.35 S:pretno· sretnct, lvigra 16.00 Villa M~ na, ig rana senja, 138, epil0da 16.55 Faderacija danas 17.1D :&.1, igranaserija, t04"epizo" dafl21 17.50 .DneV" ik, naja.a 18.15 :PQdsretnomlvijeltlcm,igra· naserlia, 64. ·epizoda 19.OB Upilnik.;kviz 19.26 Flnansijskenovosti 19.~0 Dnevnik2 20.10 Odgovo rite I)u~Ima, tlijalo!ka emislja 21.15 Ljub a.vIkazna,lgrana serija, 54 epizoda 22.20 :Ookum entarn I c"l1I~ak: 51" zn a Q ml~din. D9 a] P Dpulaciji, 2.emisija 22.55 Onevn ik 3 Hna n ,iJske" OV~iti 23.25 Nocklasi~a. ROSIellin i: 'Rim· olvore ni grad, ilalijan,ki igrani fi Im/l2/ 01.15 ViIa za bu~u tnosl, igrana senla, 1. eozoda 01.50 Federacija danas.r. 02.05 One"nj k 3, r. 02.35 P regled p '"gama 13 p eta k 08.25 Ogg.yi !oh. rill I, crlanmlm 08.45 TopShop 09.15 Olvoren:mata, h umanstitna serija 10.00 Stolza,4, kullnarskl ,~ow, IVse:wna 10.~0 lemlja,"o~~(12), urrskasenja 11.45 Lani na vre men ska prognoza 11.55 UBN'lnlo, i~formativnl P101lram 12.05 Vax pop uli 12.15 Topshop 12.~0 Sk6,.na ;karru!r,8!. humgri,titni prOllram 12.50 BQ,de' (16), krimiserija 13.45 ,o0Iloavuko~a(16). lursKa;krim[nali stieka seriia 15.15 Ljuba~ lnsvela (12), turska teleooV€la 11.00 Stol za 4, kuli".rskis~ow, IVsllZona 17.30 Z,emljasnova(12). tu rskasenla 18.45 Lanlnavre mensta prognoza 18.50 UBN 1010, info rmati.vni P101lram 19.10E.klu,;v, ,abavni program 20.00 Lju~a~iosvel;a (12), 21.35 Doli n a vu~ova (16). turska.!krimrn.listicka serija 22.45 Vox populi 22.55 IBlseli sa Vanlo m 'B ulitem, TalksMw 23.50 Glassmrli2 (1 B),111m 01.45 .Doli 0 a vuk~"a (16), turska kriminafi$titka serija 07,08 Privaln.pelicija, crlanitilm 07,29 Zorro, cnanl,nlm 08.00 Novo i "Iro, jUlarnji pro~ram 10;00 J ukBbox, mUlitki program 10,30 Vijo,ti 1035 J ukebo~. muzitki program 11.30 VU esn 12.00 "SID d., ne", showbtlZ magazln(r) 12,30 Vii estl 12.35 Inla ,vju dana,.(r) 13.~0 Vij estl 13.35 Sogala!!, ,aba\fll; prooram, (f) 14.30 Vijes1i 1~.10 Sa~ao McG'ego rijevim3, serija(r) 15.30 Viiasli 16.00 Eliza, se~ja 11.05 Calf. Am, zaba\fll; program (r) 1SAO 0 nevni k 19.10 uvasme svijeta razllclla, serija 20,05 Eliza, serija 21.00 Qliiv",h ow, mu,i~kQ -zahavnl program 22.,JO E.'p ress club. zaba\flli program 22.40 Ilra~ zlotlna, igranl film 00.15 Vijesti 00 .~O Astrolog iia

PINKBH
07 ;00 ljub.vuz3Ie~u. hrvalska igrill1a serija 08 .00 Mje~ovlU brak, se~i' 09,.00 U~rimu!ki, lal k shaw. L1ZiVD 10.00 Vel ikl brat, reality Show 10.40 K"pi.~a, emjsija 1100 lobr,njena Ij~bav. lel'enovela 12..00 Inlo lOP, ,nlo,program 12.•20 Vel iklbrat, reality show 13,00 8","par.,klliz 14.00 Inlo 10p, inlo.program 14,20 Vell.l brat, re.JJityshow 1500 Lola. lelenavela 15,45 Kupi.ba, emisila 15,50 lnlo lop, lntpmgram 16,00 More Ii" tI.vi, telenovela 11.00 Nallijede lednedame. turska serija, r 17,40 Kup I.ba, emi,ija 18.0n Paljalala, lurska serija l8.50 In 10 top, centralne lliie~ti 19,10 Za.bra.njon"' liu bav, telenovela 20 OU N as IIjede Ie ~ne dam e, tu rska serija 21UO Z~br~njenHorum. IiII k show. u<Jvo 2~ ,00 VellUbrat, reality show OC,OO Cili, zaba,na emisfja 00,10 Vel ild brat,reality show 01.,00 Pol,,,!ac pod knntrulom, flim

ue bre jutre

e

19.00 DnBvnik !lullure Spor! V,lleme Bus·iness News 20.00Elel, igrana serija. 1051142 0 Hotol B abilo n, 'grana senja. 7/16 22.UO BHTvijesli 22.20 Temadana 23.1 0 B UI iness News. r. 23.15 Hgu re. Abdul ah Si~ra n, pro~,"mlzkIJlbJre 00.15 Hotel Babllon,igranaserija, 7/15,r. 01'.1 0 S"e u svem u, dnevni magazin, r. 02.25 P,eg led p 'Dg rama za petak

2138

no

turskatelenoveta

Euros ort
14.00 15,,20 16.00 16.35 Trendseter xosrncs avo ie Scbija $la[JaUca

_

Euros ort 2
08.30 Fudbal
07.110 \lij""tl 07.30 Tenls, ATP Tumir Queen's: 09.30 TfI<" eutomoblta 10.110 Kosarka 11.00 Fudbal 12.30 Fudbal 13.30, Fudbal 14.30 Fuobal, Omladin:ski Fl;lstMa] T"lon 16.00 Terns, ATP Tumir Qm~lSn's 17.30 Spiclvej, Vellka Nag rad'a Repu blika Ce~ka 18.30 Vii""" 19.00 Trlm aetornoblta 20.00 Vijesti 21.00 Crashed ice, Senje Minhen 22.110 Longdrajv golf, Svjelsko prveIlSlvo Nevada 23.110 Kuglanie,. SAO

_S ortklub
09.30 Fulmlt Poker
Game 4. 10.01.1 N B.A. Final

08.30 KonjIC~I .•ko~.ovl. 09.30 10.30 11.30
12..30 13,30 16.00 17.30 ·St Garen Tenis. ATP Tumlr Queen's Fudbal Blcikllzam Terns. AiP Tumir oueen's Tenls, ATP Turn ir Queen's Bidkl tzarn Tenls, ATP Tumir Queen's Irk. autornobsa Trka . i3ulomo'b ira

12.00 20.00
22.115

17.00 ·Dnevnlk

17.20 $18 raclte, bre? 17.45 'Beogradska hmnika 18.25 01<0 maga.on 19'.30 'Dnevnik 20.05 Go"i· plodovi 21.00 7 IlTS sal dana ·21.15 Daniluska· jubil_j 40 godina 22.00 ;Filaspa'kivanje

Dal!as . Miami Uzivo: ATP Halle 119 Finala N HL Sianley Cup I'fnale ·Game 4.

19.00 S'bija na

"".i

Boston - vancou ..... er

NBA Livl!3 N BA AcUon ·23.00 Fulmlt Poker 00.110 P",mierLeague

22.30

19.30 20.00

Magazin
InsidE!

00.30
01.30·

Pregle<! argMUnske

lig"

Z2A5 Mje,. za m~ziku 23.35 Dnevni~

23.50~VfOnal 2J.55 Opliteo braz"",,' program 110.25 Je<!n. r>j ... ma, jedna talja

21.110 Fudbal 22.00 Trka au!omobi[a. OSlol. TaI<rn;cenja 24 ~a.a La Mana

20.30 Obaranj" '" ke

Grand Prl. 02.00 TWS 03.110 Utlvo: N8A Final
Game 5. Dallas ~ M.iaJTli

National G.
13.00 Zagonetnl
dOSj8i 14 .. 0 Vali~, veei, najveCi 0 l' S·. CO O,pasni susreti 16,00 K,.li g uslera 17 ,00 Najelk[1Jtniji amslicki zatvori' 1 e.,ao ~ap\aO psima 19,00 Rajevi ruI Zem]jl 20.00 lOki"" za ocevld

MTV Adria
15.20 Date My
Mom3 15.40 When I W." 16.00· Made 17

FOXlile
15.30 ruoi 16.55 SVe IspoOeti<a 16 .. 5 UVQdiu.analomiju 4 17.35 Kako sam upoznao V8SU

FOXCRIME
15·,30 U bi.rvo, nal>l.ala j. 16.1 S 00110"" republlka 17.00 Od.tr.1 17,45 Ubilaci<i nagon
18.30 Brojevi 19,15 Sark 20.00 Re<! i ,aMn, Zlo~inatke namjBra 20.45 Dojlo,," ,epubllka 23.l0 umovi ZloCinaoke namjere 110.40 Sark 01.25 6'oj""; 02.05 Red i zakon, ZloCinae:kB namjerl5l Zlotina~i

17 .OC MTV TIre Mo"""
17.30 MN IOxpre .... 17.60 3 F-mm 1
18.0C· Brand New

maj~u

g rabetljivaca 21.00 Up.cani 22.00 Najokrutniji 23,00

19.00 VidBog",phy :21.20 DFC 22.00

1a.30 Jukebox

18.00 U'Yodi u aMlomiJu 1a.50 U lica sjsc",,)a 19.35 Da. Draga ~~:~~ ~~~:'6~~nnis '22.55 KakO sam upoznao vaSu majku 25.15 Da. Draga CO.05 Uvodl u anatomi]u 00.50 Pepper Dennis 02.30 Momci:sa MedJsona

2.0.00 Just See ""TV 21.50 3 From 1 Movie Awa<ds

21.30 Monk 22.20 F'I~ovl

23.55 Re<! i ,.kon.

00,00 Up."""i

amsrrcki zatvori E~i"" za OC"Vid g raoozJjiv"!;Ica

Dirsctms CUl 00.00· Alternative Nation 01.00 3 From 1

CETVRTAK 9. 6. 2011

SAPAT ZVIJEZDA
P.riprema; Hedija MEHMED.IC Ljubav: Voljenoj osobi objasnite da, ako vas zeli zadr.lati, mora imati vise povjerenj8 u vas i vasu Ii ubav. Posao: Budite uporniji kada zelRe plasirati svoje fdeie. Pogotovo sto ste saoa u dobrorn produktivnom perlodu. Zdravl"e: Redovno sa rek:reiralte. jii~jlii Ljubav: .Intenzivnije izlazRe, dnJzrte S6. Bezrezervno pnhVame poziv za tzlazak. Neka se i partner p riklj u ti. Posao: Pojacani su komunilanvnost i samopeuzdanie. Hrabro Iznosite svoje misli, ali budite malo konkretniji. Zdra.vlje: Pojacaite unos vitamina.

~[IZZI",

bI:I::Iii·

1908

UPrTlIlK

RTRS
09.10 Ped' s retnern zvllez~om, tvnovi!la M'atatv 10,00 Kengurl kolmka.i, ortanasenja 10,25 Mar, crtana serija 10.M Aimskemis1erije, serii'" 11,25 Ija imam taienat, zabavni prOiJram 12,00 Cnevnlk1 12,,20 IlfD~USU' 13,00 Zdravll e ieliiek 13.30 A elm"ilDr 14,05 Krlice, seriia 15 DO Vij esli sa tumaeem g~5tOV"Og 15,,10 TilT, seriia 16,05 A.'publika" Kr.jin. 16,30 Srpsk. danas 11.05 Pudsretnnm Ivije'd~m, tv novel. 1 a 00 EU I m i, speGijal 19, OS U pitnik, IMZ 19,30 Cnevnik2 20,,15 Pefat, polititki magazi n 21,20 Herolll fenomenT, dok"memami program 21,55 Ti a imam talaaat, laba\ffli program 22..25 Cnevnil! 3 23,DO M'edi,lest. Banja.Luka2011" hronika 23.20 Ral.nlcl, dokumBntami sBrij,1 00,15 Sienkavampira, film 01.45 Krlice, se,;ja

HRT1
12,32 GOipod~'icatvoga srea, taerovela 168/142)' 13,,20 Ro~ltelli'l djeca,seliia (10/13)' 14,05 Vii esti UI hrv~t~ki znakovni iB· ,il! 1.4,14 Wijemesulra 14,20 T,enutaks~Dln,je l' 5,00 0 narma i Gr. 9 4" humoristicn" S8 rifa (1/24)* 15 :25 Mora M alotee -prvan rvatska po Iiii ca rka, dokumentami film 15,55 ZJlBA·90sekun~i,emisiiapod pokrovitellstvom 15,57 M Inu 13 Idravll a IzDletph arrna, emi.sijapod fI{Ikrovitelj· srvom 1 6,03 'TvDiasamsudbina,I~lenovela (901106)' 16.43 Pastel,emisijapDopokrovitelj· steorn 16,50 Vije$li 1'7. 07 Hrvats ka 'uiivo 1 a. 09 H AK· Premet info 18,16 8,kaI.Prlprema,poI01,odmor -lalks'llOw 19,02 C nBvnik pi a, ule. Ka d starei p mlupaiu, 8 misiia pod pokroviteljsrvom 19,12 KDd An., emi5iia pod pol!rovi. tellstvom 19.22 MinutaIdravljaii Dietph". rna, emi.5ija :podfI{Ikrovitelj· slvQm(R) l' 9,30 C nevnlk 1'9,56 Sport 20,01 Vr.ljeme 20,04 ZABA·gOsekundl,emisijapod 20, i:3 1 pmliv 1 DO, kviz' 21 :0:3 Minutazdr,'1tjai, Dielph". m a, emisija 'pod fXlkrovn~lj. stvom(R) 21,10 Aa;red2011.,' 21 ,45 H I\ZU Z'VD ~i - Cuvari bu· du e n o~1.i,DUbrovn ik (2/41 22,20 Dnevnik3 22,.45 Sporl 22,.4a Vrilem e 22,50 Vij esti II ku Ilu ,e 23,00 Zaljev,dokumenlamjfilm' 00,2a Aillled2011·.IAI·

HRT2
09,30 Plesn~ no\e,serijazildje~u 13/1 BIIR)' 10,00 Prijenossiednlee Hrv.alskog sabora' 13,30 MaiaTV IR)' TV.~it,.Godi"nii odrnor I,RI'n~lO on, crtlni mm (R)' bH'Z[)Vi'. iKa d na ra n ~.'E!" dozru, kineski dckum entami r.lm [RI' '.4.00 Eve i valren i kQnj, kana~ski lilm' 15,30 Z~pa"ijska panarama (ni]~ ko~. nasat] 1'5,45 HoleldvcraeOrth4,serija (17/.2Q)(Rt 16,30 Sa~laf psima4 (30136)' H',.20 JohnnvBra"o, crtanasenja 17,44 Trava zatsna 3, h umo risli~na senja (718)' 18.14 Rodileljii djeca,serija (1 rvt 3) (R)' 18.55 Kr;larenja svietskimlj~pcla. rna. Dun.v· pUlo"_nje S redistem Eu 'ope, dokum emana sBrija (7t/75) (R)' 19,50 Hil dana' \:9 :57 Veee ras" 20,00 B",oais.,I,e3,serija (14/24)' 20,47 Africki d 0 e"nik· H.llUn" Ma· lala(4/4)' 21 ,25 Fli movl nasih sus] e da, Minis· moan~eli,slipski!ilm 112)' 23,15 Zakon lred, Odlelzll!rtv~,10, selija (12) (13/22)' OU,DO Cnevnlkplav~le.K~~sl~rcl p rolup alu, Bmislla pod pokro· vi~rjsrvom (R)' 00,1.0 T· ma'bileln Mu sicl.SlivaL FI, m ing .lips, snimka koncena IfrO')(R), 01 ,10 N ocni g laIb, ni P '"gram. Hit dana (Rl' 01.12 Nocnl g lalb~ ni p rog ram. GIalbe ni spetovi' 04,41 NotniglaIb~oip'ogram.!Hit dana' 04,43 NDtnlglazb~nlprogram.Pep· pi Czardas· Jcslp Klima - 40 godina umjelnlckograda, snimka kancerta Lisinsl<i

Nova TV
0630 07.15 07,40 08.05 03,20 0335 09,15 11.15 1,2.10 13,00 1.5,00 16.00 17.00 1.7,25 18,10 1:9,15 20 05 21.00 22,00 Na! In~jbolji danl, selila 1891260 Neuslra~lvl Scoob~ dool J!14 Bal!ug an, crtana se,;ja49/52 Bu mba, crtanase';ja77·78/150 AQary,crtmaseriia49/52 Tomic" ip'ii"lelji,crtanasert· jao9/80 Pobj edalju b.vi, selijaH Cuva r plav~e, serijai¥23 IN magazln R PobJ.daliubavi, senja43.<!4ft 50 Asi, serlja:R Masle '&"ef, 'e~li!jl show R Vi] estillove TV INmagazin Podsrelnom zvijezd{]m, serlj.64f75 O"evnikNov.TV Asi, serija 104/11 0 M aste rohef , re"lilyshow Provjere n 0, Infonmativni

1IiI1!Iti~
Jl1~mll

lm:Jizr:ll· Posao:

Potru dite S e da poboljs ate L1vjate rada IzborHe se za unapredeoie, vece prihode iii belie mjesto. Zdravlje: Pazlte na prehranu

neba

Ljubav: Ponevo S6 rada Ijubav prema parmeru Oboje se morate viM !lUdili, pa i zrlvovati ako

It4152)'

Osim

lezlka

Liubav: Imate sanso da upoznate veliku liubav. Ta vas 05 oba p~vlac iii rrtelig enci j omi liie pim izg led om. ~ - ~---Posao: Obuzima vas culorija, dinamicni sts. Stalno sie u pckrstu, pa su rijetki trenuet za predah i odmor. Zdravlje: Puni ste energije,

IIII~IIIIIII

tilizl:i:l·

magazin

pokrovilllljstvDm

t994.·

23,05 Veeernle vllesl] 23,25 Paklena VD:Znj8 Igrani flIm (1'5)* 01.05 0 svetnik, iy"mifilm 02.40 Otok sm rtl, .e';ja(12)'1/13 03,30 EI.oTV, tamlshow (1 H) 04.30 Kobna lena., rgranifilm R 06,05 IN maga,in R 06,30 Kraj programa
1,

Ljubav: Oavnatelja penovo vas progoni. Riiet ie 0 jednoi, ZlI vas, tatalno] osobl. Ako ste u veli, ne furtte. Wi ~ PIIS all: Planovi su Yam ambiciozni. Rum! sl its da Ii je potrebno toliko sene ulagat, jesu Ii tolsbnske zelie. Zdra.vlje; Ostavite vremena za cdmor,

IB~D!

"xl.zm

III:'lliDlIII Ljubav:

Razgovorom rijesHe nesporazum sa voljenom osoborn. Sutnja produbljuje jaz rneeu vaaltllDl~ rna. Po S 30: Po razg ovarajte sam i sa sobom, prip rernte 58 na borbu. vazno ie da yam je eilj precizan i osl1lariv. Zdravlje: Ne izlil2.ite S8 jakom suncu.

JIl~m,Ljuba.v:. ZaljuM
IrtIltllmll

OSKAR C

10.00 Hem. ma~1!l"', 11.0 0 IT:~i1~:i"gram ~'M",ma 12,00 ~~ii1ki ;~~~ja

ce.ntralna mformaUvoil box. + Pmmoci;a

"rij, 1~.15 K,il

101>.00 li", liranas,nl' E l' J .20 Nileml .. 11.dol!,Ig.. n.

.. Sm, .. Sms

19.00 19.30 20.1 0 21.00 22.30 23.00

SpM fl",h DnlMlll! 2 Gfth nje"e rnai"'" serija Pul" On""niU Igrani lilm

19.00 On"nik IfTV O,",,,·C 11.30 R.. mitiranj. Dne,"ika 2U,05 Elisa. Igrana "n1' 21.00 M~kl prog.. m ~2,,35fHm
flRT·.

~'Mrama 13.00 Mu<llkljlrouram .. Sms prOllrama 1 U 0 M'uzrekl pr9gram .. Sms b" -I- Pmmocl]a P'Mrama 15.0U IIrjeSI\ informa~,"i 16.00 ~1n~l~bim'i, <)braI1"nl plugram, r. 17:0D Ilab"j ,"ravljo, .ml'i(a o 1"'av."'U, r, 18.00 Vilest!, Inform,ll,nl p"",ram, 19.00 AuIOshop maga!ln, amisijao 20.00 (lIlY ~illl1', mU'llili<a 21.00 N3!1 ,,",go,ori, ,n[ervju 22.00 H,m, m'ga:!ln, Cl11traJna informatl,nl ,mr'ija 23.0U Program iii cr~.asp. oru 00.00 Program iii ~11""poru
emisija

~

~o, -I- Promo<:lia

~
14.00 1 UO 15,00 l' 5,05 15,40 1,.55 16,00 '6,05 II clanau ~'n A<rlllShop, repriz. ... sam lYoja ... dbln" igra"" leoja Mulftki spoto'i TV izlog II clana" d," Snj,d,m, rejlrlza Disco,eIY,

Vllestl

12:00 flilsh "le'U 12,.05 BioQralij. 13.DO Puro".la 1 UO Imam Alita, "nja 11.00 S,ie<lo~ priro~ 15,DO 8,1 vofe ~.jmonda, 15,30 Oliver ,wiSt lS,OU P,nsacola, 1100 FlasllvilesU 1.7.05 Ludo lS,OD lol,rvju 16,30 J. ,am 1\<1).1. s,obin .. ""ja
sllrija

17.05 11IIubijenasob,. oorii', r. 18.1 I; Sestn08, "gran, ,1!IIja 19.~0 Dncvnik 20.00 Kontal<l emisija 21.30 KullUma·hlt;tonisto n"lij'~' PudrlrIJ'. dol!unw..n!amlPro9<am 22.00 da sam tvoja slldblna, 22.30 ~~~:'m .r. 23.~0 O""""il'.; r, 23.30' Gras IImB~ke

Ill"""

noo
17~0

Sf"'. "'rIl'

"'rij'

~
16.05 EI~a, ",nj' 17.15 Nii,mJ ";oook, "rija 18.30 Da", Irnormatima 8I1lirula 19.30 PuMi 20.05 EI;';,. iOrija lU, TVOrdiFlilcija 22.00 TI sl mojo SUdbl",. nl51granimm
;Mja

LJubav: Oosta razmiilljate 0 odnosu sa partnerom, njegov.im vrlinama I manama, Poku~ajte unijeti !I ' svjezinu u vezu. Pasao: Preeizno organlzirate vrijeme, tak se preljerano dr1ite planova, Vise improvizacije ie potieaino. Zdravlje: Trebaju vam d'odatni vitamini.

~D.
iItll:lltlZ!li .r:n:rti

cete S8, .Ji moguca veza nama bIZ poceta\(, Nesto povoljniji period tek treba da uslijedi. • Posao: Nem ojle se zan ositi ml~lj u da sve id el ako i.bez problema. Vjerujte. u dobar rewltati budrte samopotIzdani, Zdravlje: Nagle promiene raspolozenja, pr.~~ Ljuba.v:. Olako propustatezanimljfvu sansu. Manje r.zmisliaile 0 sebi, prepustite se plim! osiecania. Posao: Ne obazirite se na nerazumijevanje okoline .. za vase programe, Vi moiete Izvesti sve sto

i.,eijl pro~ram 1.7.50 l' ,port plu, l.S,OO F'!If'" "rija 1.8.~0 ~b'~=~~ 19.00 Zenlca~ Oaoas 19,50 Oballj8~t~nl' 20,00 Elisa, igranas,nja
o.

dokum,nMI

prouram

alll~mobm!mu

J1l~m:, Ljubav:
lEr£bII
1III1iMl!}ll1l'
16.45 film 19.25 10.00 21.0D 12.00 22.35

l~:~~ g::~~amt
stJrija sarija

20,00 Vii"ti Ie 20,.20 S,I vole R'lmonda, 21-20 Viera i &<01 22.00 J, ,am ,",oja SUdDin" 22,30 R,m'k+J'rlle

~
11.25 Oietja ,e~r, .aba""a ,""sija 1UO A.pMatl KISS 14.00 Zn'S)\Il!!11 fOl1!m , 4030 Sa z.mlje mira, reportala

~~:!~ ~I:;~me~"r
~
09,DO S'[elIo 1,[100,rellgll,k1 PlOIlranl, r.

~
14,00 N""",ti RO 5 Gilh njene maj,e, selija 15.00 sv,,,,, Ilullav. ",MJ' 16.000n'''''ik.l 16.25 f;mndra:, sariJ' 18.00 0,"",,, Srpskoj 18,30 Monitorir>g

lm~~='

Ako ste usamljeni, osvrnite S8, u vasoj blizini je .zanimljiva osoba. Koral je do zaljubljivanja. Posao: Predani sIB radu, uzivate u ~armonicnoj atmosteri sa ka Iegama. Am bie iozn i, stei v~o okretn i. Zdravlle: Budite sto opusteniji. LJubav:. zahladil'e su emocije, straslima ne dozvo· . liavale da vode glavnu rije~. Na seeni Je samodiseiplin a. Posa 0: 0 diu c ni sIc da s e potpuno p osvetlte po sl u i ostvarivaniu ambicija Ne potiskuite najvece zelie. Zdravlje: Osjetliiv slomak.

~
14.M lI.DO' 11.45 18.30 19.30" TV sUan. U dnmw sa MUli11<iP<"'lram H~na sltJlll,. ",rii,ki

g~:~:Flv

TnumpIJ S~rija Razgo'OO" povodom s Obj,ktjv II Ja slm~il i"dbi,,", ",nj. <J.OO Glas IImltike 23.35 TnumpIJ

• iliDtIiI: •

Dncvni avaz
Pno ,""- .J<NJ. <do

[bps:: .. ""ol.f¥al,T'il1l, :1lId..1nob1li In'VE>'II,~ Q!.." IInl

r..:n

._1RwIoII.
'-_"

1bA~"*' ~'_.ra~
Il'!ll. If'F'X

"

~

D, BnlIn

1hIQ.,.c

~.

" 0«0-.... ..

, Ioo&n CIIII

_.11_,0'._~ O-W
......

1"11.&'

~~

.....

--~
2lil

~

o~~.... u t.o.tI!,l'IcrMtrJ-, ,_ c- ~ • '.... L.I1I.1I'ioI !«>1 0IIt ",,1-,
lIoI/&!Ata...,c.~ .",

OVO'iJ ~ .. UII_

... 0

lUfRI",-1io'to1c j, <Ill ~1 391 r 00XMl"I_ :'!81 llII. ~

:av.~

·'OtUdlls-.->~~'611

m

lSI 311

EL SEGUNDO - Akrivisti "Greenpeacea" pro restirali su isp red seed ISta fi rme "Ma rtel", kc ja proizvodi popularne Barbi lutkice u gradu EI Segundo u Kaliforniii, Na zgrad u s u izvjes iii ogroman pl akat s farografijorn Kena ispod koje pise: "Barbi, gotovo je, Nevolirn curekoje unistavaju sum e." Clanovi "Greenpeacea" [VIde kako se zbog kurija u koje pakuju lutkeunistavaju kisne sume u Indoneziji. Policija je uhapsil a osmero demon stran ata.

UhapsenilbOg Kena i Barbi

Djevojke su prale automobile u okvru kampanje nove videoigre "Saints Row: Treci"
LOS ANDELES - Danas se u Los Andelesu zavrsava rrodnevni sajam igracih konzola "Electronic Entertainment Expo" (E3). To je naj veci gam ing dogadaj godine, Predstavljeue su brcjne nove igre i ostali noviteti iz garnerskog sviiera, a, napokcn, premijeru je imala i nova Nintendova igraca konzola, Ova [e kornpanija prije pet godina cdusevila svojorn Wii konzolorn, koja nije bila hardversko remek -dielo, a Ii d IIn iiela j e j edan novi i inovativni nacin igranja - upravljanje igrama putem pokreta te, kao i uvijek do sada, zabavne igre namijenjene sirokom krugu ljudi, Dievoike u bikiniiima pozirale su Iotoreporreru Reutersa rokom besplarnog prania automobile u okviru karnpaaje THQ, kojom [e predstavljeno novo izdanje videoisre "Saints Row: Treci",

LaPSUS Hilari Klinton
VA!:iINGTON Ameritka drzavna tajnica Hilari Klinton (Hillary Clinton) napravila je lapsus i nehotice dva puta "unaprijedila" svog kolegu francuskog rnjnistra vanjskih poslova Alena Zipea (Alain J uppe) na zajednicko] konferenciji za novinare posliie susreta u Vailingtonu. - Predsjednik iii premiier, izvinite, on nije (smijeh) " rekla je ona govoreci 0 Zipeu pred novinarirna u Stei t departrnentu, - Hvala - uzvratio je galantno francuski minister. - Da, da, zuam, nisarn ni ja, [a" ko daimarno jos nesto zajednicko - rekla ie Klimon uz smijeh, nasr3vIjaj ue! govoriti 0 temama sastanka sa -Zipeom, ukljucujuci bliskois toe IIi mirov nip to ces.

PARIZ - Pisac i bivSi spanski ministar kul ture Horhe Sernprun Oorge)umro jeu 87.godjp,i u Parizu, Semprun je nakon Spanskog gradanskog rata (1936-1939) s porodieom doselio u Francusku i on dj e zauazio egzil, Bio j e borne protiv nacizma igenerala Franka Cijeli iivot ostao je lojalan ljevicarskirn uvjerenj ima. Pisao ie scenariie za filmove, dobi tnik j e broj nih nagrada,

umro SemDrUn

FaSliualsMa grOZniCa u Bursi
BURSA - OvogcdisnjiInternacionalni fest; val Bursa sprema se ugostiti svjetski poznate zvijezde, Fesrival koji ce biti cdrzan od l2. iuna do 30. j ula ugos tit Ce sla vne pop u! Rikija Martina (Ricky), Bulka i "Gipsy Kingsa"u gradu Bursi. Festival irna za cilj pruzanie podrske kulturnim akrivnosrima u gradu, ali i sirenje svijesti 0

znacaju kulture u Turskoj u medunarodnoi areni. Festival, osirn toga, ima resp ek ta b iln u his tori j u. 0 n, n aime, Ira j e vee p edeser godiua i !)aj d ugovjecniji je festival u zemlji. Organiza torima je cil j tok om festivalskih dana najednorn mjesru okupiti i prezenrirati razlicite kulrure izvijezdezajedno u Bursi,

BIRMlNGEM . "Kopi luvak" iii "cibet-kafa" odnedavno sesluzi u kafe-resroranima u Birmingernu (Velika Bri tani ja), Top Ii napi tak pripre mase od zrna kafe koja su prosla kroz digesti vni rrak I azii skecibetke, koja se hrani bobicarna eve bilike, Solj ica napi tka u restoran u kosta devetfunti (deseteuraj.a uskoroce seu Britaniji poiaviti i kafa od zrnaca dob ivenih izizmeta lasice,

Hala 12Izmata

Iskosa

Gltane sUlra u TV EH1r.
• • • • Emina Rodii'::: Iz Binga prelazi u Dnevnik FTV- a Zoran Sprajc: Privatno nikada II odijelu i kravari Emela Burdzovic: Zasto sam otisla s Federalne TV Naipregledniii sadrza] TV novela