P. 1
Vetrenjaca Male Snage 0_5KW

Vetrenjaca Male Snage 0_5KW

|Views: 249|Likes:
Published by markule

More info:

Published by: markule on Jun 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2015

pdf

text

original

Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehni kih nauka, odsek Elektrotehnika

VETRENJA A MALE SNAGE
Smer: Energetika, elektronika i telekomunikacije

Mentor: Prof. dr Neda Pekari -Na

Studenti: Broj indeksa: Despotovi ivadin 12476 Miji uro 12504 Koprivica Zoran 12507 Mudri Dragan 12435 Novi Sad, Maj 2008

..................................... Pretvara 12-220V.......3.....................5 3......6 3..........................1................................................................................................................................................................................................. Delovi vetrenja e...........................................8 4........9 4.................................................................................................. Uvod...................................... Postolje.............................. Saradnici......................................................................................................................13 2 ........SADR AJ 1.13 7..............................................................................................1................................................ Mehani ki delovi vetrenja e.............................................11 5................. 500W.10 4..................7 3..2.......................................................................................................................................... Elektri ni delovi vetrenja e.................................... Grafik zavisnosti napona alternatora od broja obrtaja................................ Elisa...............................................9 4............................................................................. Kontrolna tabla ...... Impulsni dava pobude...... Literatura..................................................................................... Prenos.......................................................................................................................6 3.........12 6..............3...........2............3 2...................................................................................................................

UVOD Kada smo uli za elektrijadu i za takmi enje radova. kao to su zatvori. S. kada smo sagledali sve injenice. fizi ke i vremenske okolnosti uvideli smo da je ovo najprakti nije i najpovoljnije. male hidroelektrane. U istoriji. Mane vetrenja a su zvukovi koje one proizvode. itd. bud et nam nije dozvoljavao. a sa radio-amaterskim projektom bi se ograni ili samo na elektroniku. Glavna prednost vetrenja e je ta. je da ne remeti ivotnu sredinu. pa je virus vladao u prostorijama. Za to? Kada smo realno sagledali finansijske. to se ti e solarnih panela. ne manje va na prednost. Izvor koji oni koriste. Mnoge projekte smo uzeli u obzir ali samo jedan se isticao ispred svih.razmi ljali smo u mnogo razli itih pravaca. ljudi su pomo u vetrenja e vadili vodu iz bunara. 3 .O.S.a to je vetrenja a male snage. koji smetaju na em sluhu. gde je zemlja ne plodna( primer: Izme u Zrenjanina i Novog Sada postoje veliki pa njici gde je zemlja ne plodna).S. Pu kica. jer vetrenja e od par MW-i koje imaju elise pre nika do 90 m mogu da smetaju vazdu nom saobra aju.Tako. Po na em mi ljenju najbolji izvori elktri ne energije su solarni paneli.O. tu tako e spada da se mogu postaviti na svim ne iskori enim zemlji tima. Pu kice su delovale suvi e jednostavne a mala hidroelektrana prili no nepristupa na i neprakti na. zavisi od mnogo drugih uslova. da mo e da se postavi gde got ima vetra. Poslednjih godina se ta energija vetra pretvara u elektri nu energiju. mleli itarice. jer je injenica da su nam potrebni novi izvori energije. Razmatrali smo izmedju projekata S. provetravali zatvorene prostore. Kompleksnost samog projekta nam je delovala sasvim odgovaraju a za ovo takmi enje a tako e je i jedan od na ih glavnih pristupa problematici odabira projekta kori enje alternativnih vrsta izvora energije. uvideli smo da su nam se svi zahtevi i uslovi jedino ispunili u projektu vetrenja e. Svako ko je gledao vestern filmove mogao je da vidi vetrenja e koje su pumpale vodu iz bunara. ho u re i da one ne remete kretanje ivotinjskog sveta kao hidroelektrane i ne zauzima mnogo prestora( na zemlji). Mana mo da mo e biti i njena veli ina ako se postavi blizu nekog aerodroma.jer se ograni ava njihova upotreba samo na predele sa vodopadima ili brzim rekama. postavljanjem vetrenja e na krov koja je upumpavala ist vazduh u elije zatvora virus je rasteran a bolest uklonjena. mada oni nisu mnogo primenljivi.a to nije ono to smo mi zamislili. a to su sun evi zraci. nego kod pomenutih drugih izvora. O na inu na koji se to posti e bi e posle re i. Uo eno je da je u zatvoru slaba ventilacija vazduha. to su konstantni u taju i zvukovi. Druga. Interesantno je da je jedna bolest koja je vladala u zatvoru eliminisana pomo u vetrenja e. solarnih panela i raznih radio-amaterskih radova.

Vetrenja a kori ena za mlevenje itarica Vetrenja a kori ena za pumpanje vode Vetrenja e velike snage postavljene na moru Vetrenja e velike snage na kopnu 4 .

morali smo staviti tkz. Verenja a. Elisa pod pritiskom vetra se okre e odre enim obrtnim momentom. Impulsni dava pobude koji impulsno propu ta struju na alternator. Nakon impulsnog dava a pobude dolazi akumulator. ovako potro a ima konstantno 12V. kao sto je ve re eno. Generalna podela delova vetrenja e je na mehani ki i elektri ni deo. Kada nebi bilo njega napon bi se menjao srazmerno sa brzinom vetra. u na em slu aju alternatora. Pretvara DC-AC 12-220 dolazi nakon akumulatora. taj obrtni moment se preko multiplikatora prenosi do generatora. Slika prikazuje neke delove. koji on pretvara u elektri nu energiju.DELOVI VETRENJA E U ovom delu emo ukratko objasniti princip rada na e vetrenja e i njene delove. Po to je kori en alternator kome je potrebna pobuda. pretvara energiju vetra u elektri nu energiju. postolje i prenos. ovo je slika neke druge vetrenja e 5 . U mehani ki deo spada elise. ovo je stavljeno da se mogu priklju iti ku ni aparati.

to je ve i broj krakova ve a je snaga elise koja je potrebna da savlada otpor generatora. Bru enje kraka do aerodinami kog oblika Izbor broja krakova. Isecanjem cevi na dvanaest krakova dobili smo krakove koji ve imaju zakrivljeni oblik. Jo jedan plus elise sa vi e krakova je taj to kad ima vi e krakova ve a joj je masa.MEHANI KI DELOVI VETRENJA E ELISA Elisu ine kraci i disk. samo je trebalo jo sa jedne strane brusiti da bi se dobio aerodinami ki oblik. jer time na konveksnoj strani se stvara sila uzgona. Bilo od ega da su pravljeni svi kraci imaju aerodinami ki oblik. tj. oblik avionskog krila. Nama najpovoljnije je bilo da krake pravimo od PVC cevi. To je pozitivno u predelima gde vetar varira. a time e i napon biti stabilniji. plastike. Kraci se mogu praviti od raznih materijala. najvi e zavisi od generatora. samim tim je ve i i moment inercije. pa ako na trenutak vetar oslabi broj obrtaja e se sporije smanjivati. Izgled elise sa 6 krakova Izgled elise sa 12 krakova 6 . jer. nego kod lak ih elisa. drveta. ugljeni nih vlakana itd. Du ina krakova je 1 m. kao konkavno-koveksno so ivo. u nasem slu aju.

Disk je napravljen od metala pre nika 210 mm na kome se nalaze 12 simetri nih rupa za krake u slu aju slabog vetra.pa se mo e stavljati i manje(2. ili. pre nika 250 mm. je kai em povezan sa alternatorom ija je remenica pre ika 50 mm. Dalje je ona povezana klinastim kai em irine 10 mm sa 1. Slika prikazuje ceo prenos 7 .alternator).3.4.Elisa je sa prvom remenicom povezana direktno osovinom koja se nalazi na samopodesivim duplim kugli nim le ajevima. Ovakvim prenosom dobija se odnos 1:25 (npr. Disk sa svih 12 krakova PRENOS Prenos se sastoji od dve aluminijumske remenice.elisa . koji je pre nika 50 mm.na izlazu se dobija 500 obrtaja . Ako je na ulazu 20 obrtaja . Drugi deo dvostepene remenice.6 ili svih 12). stepenom dvostepene remenice. ukoliko je vetar ja i rupe su centrirane tako da je elisa uvek balansirana.od kojih je jedna dvostepena.

od njega zavisi stabilnost celog sistema. ili se pravi od metalnih cevi. Postolja za velike vetrenja e se rade u obliku stuba i rade se od vrstih materijala.POSTOLJE Postolje je bitan deo vetrenja e. visine 1. Na e postolje je u obliku piramide koja za osnovicu ima jednakostrani ni trougao.u obliku stuba. Izgled postolja 8 . kao bandere. Za manje vetrenja e se obi no postolje pravi od metala. Ivice postolja su izra ene od etvrtastih cevi 40x40 mm. i to u obliku neke piramide. Konstrukcija je monta na. Zavisno od mesta postavljanja i od ja ine vetra potolja mogu biti visoka od 5-6 metara pa do preko 100.7 m i na vrhu su ugra eni dr a i za osovine prenosa i dr a elise.

Da bi smanjilo pra njenje akumulatora potrebna je ema koja bi pobudu povremeno uklju ivala. Problem se javlja ta ako nema vetra a pobuda je uklju ena? Kada ne bi bilo vetra pobuda bi bila uklju ena jer ne bi imalo ta da je prekine i akumulator bi se brzo ispraznio. i dr i uklju enu 2. 500W.5 do 2A.. sa samopobudom.5 min. marke BOSCH 12V/55A.B. To je upravo re io Vlatko Cvitkovi .C i D predstavljaju vezu sa alternatorom i akumulatorom. ema veze 9 . dok vetar ne po ne da duva. struja punjenja bi prekinula pobudu i tako bi se ponavljalo. Njegova ema uklju uje pobudu na svaki 1. Da bi alternator po eo da puni na njega treba da se dovede pobuda koja iznosi od 0. kada nema vetra uklju ivanje e se ponavljati sve dok struja sa alternatora to ne prekine tj. cela ema bi se re ila sa tranzistorom i relejom. ema impulsnog dava a pobude Oznake A.5 sec. pokaziva ispravnosti akumulatora i kontrolne table. Pobuda bi tekla sve dok alternator ne po ne da puni.ELEKTRI NI DELOVI VETRENJA E Elektri ni deo vetrenja e se sastoji od Impulsnog dava a pobude. IMPULSNI DAVA POBUDE Kao generator je kori en alternator. time se pra njenje akumulatora smanjilo 36 puta. pretvara a DC-AC 12-220. Kada bi non stop bilo vetra to i ne bi bio problem.

PRETVARA 12-220V (500 W) Da bi na vetrenja u mogli da se priklju e ku ni aparati. ema pretvara a ema plo ice 10 . potreban nam je pretvara koji e 12V sa akumulatora pretvoriti na naizmeni ni napon od 220V.

KONTROLNA TABLA Na kontrolnoj tabli se nalaze analogni ampermetar (opsega 0-60A) i voltmetar (opsega 0-60V). Analogni ampermetar i voltmetar Elektri ni orman 11 . Ampermetar i voltmetar mere struju i napon na izlazu iz alternatora.dok su prekida i osigura standardna oprema svakog elektri nog ormana. prekida i osigura .

Grafik zavisnosti napona alternatora od broja obrtaja 20 15 U [V] 10 5 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 Broj obrtaja [ob/min] 12 .

Internet stranica www.org 2. Internet stranica www. Marjan Urekar Prof. dr Neda Pekari -Na Prof. Osnovi Elektrotehnike za studente neelektrotehni kih fakulteta .elitesecurity.e-vozila.autor Dr Miroslav Pr a SARADNICI Prof. Internet stranica www.com 3.com 4.alldatasheet. dr Zoran Mitrovi Predrag Mudri Radosav Despotovi Dragana Despotovi Milenko Koprivica Jovan Miji Iva Koj i 13 .LITERATURA 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->