REALNI BROJEVI

1. Izračunati:
a.)
· ⋅ + − 60 25 , 0 11 , 6 7 , 23

b.)
· + ⋅ + 8 , 0 : 32 , 0 5 4 , 1 8 , 0

Rješenje: a.) 32,59 b) 7,4
2. Zbir brojeva
25 , 1 −
i
2
1
7 podijeliti brojem
5 , 2 −
.
(R:
2
5
− )
3. Proizvod brojeva
5
1
2 i
5 , 2
umanjiti za zbir brojeva
5 , 8
i
34 , 3
.
(R: 6,34)
4. Dati su izrazi
3
1
3
1
3
1
− ⋅ · A i
3
1
:
3
1
3
1

,
`

.
| −
+ · B
. Izračunati vrijednost razlike B A−
(R:
9
4
)
5. Izračunati vrijednost izraza c b a + − , ako se zna da je
5
3
9 , 0 5 , 1 + − · a ;
125 , 0
2
1
1 − · b
5 , 0 · c

(R: 0,325)
6. Izračunati:
a.)
) 2 , 0 28 , 0 ( : ) 20 : 2008 28 : 2828 ( − −

(R: 7,5)
b.)
1 , 0 : 01 , 0 01 , 0 : 1 , 0 01 01 , 0 + − ⋅

(R: 9,899)
7. Izračunati:
a.)
20 34 , 102 5 ⋅ ⋅

(R: 10234)
b.)
,
`

.
|
⋅ +
,
`

.
|
− ⋅ + ⋅
12
5
1
30
11
4
3
30
11
12
7
30
11

(R:
24
11
)
8. Da li su tačne nejednakosti:
a.)
7
4
8 , 0 ) 2 , 1 (
3
2
1 ⋅ < − ⋅ −
(R:
35
16
2 < , netačno)
b.)
3
1
5 , 1 72 , 3
2
1
5 ⋅ < ⋅ −
(R: tačno)
9. Za koliko je vrijednost izraza
12
1
1
4
1
3 :
5
3

,
`

.
|
· A
manja od vrijednosti izraza
8
3
1 :
4
3
2
3
2

,
`

.
|
⋅ · B ? (R:
15
2
1 )
10. Koliko puta je vrijednost izraza
8
3
:
4
3
2
1
4
3
:
4
3
1
,
`

.
|
+ − +
,
`

.
|

manja od 96?
(R: 96 puta)
11. Izračunati vrijednost izraza:
25
16 , 0
75
62
3
32(R:-9)
12. Izračunati vrijednost izraza:
a.) ) 3 5 ( ) 3 5 ( + ⋅ −
(R: 2)
b.) ) 2 3 ( ) 1 2 ( + ⋅ −
(R:
1 2 2 −
)
Algebarski izrazi
13. Nađi zbir i razliku polinoma x x x x P − + − ·
4 5 6
2 i 2
3 4
+ + − · x x x Q
14. Odrediti polinom P ako važi 7 11 3 ) 3 2 7 (
2 2
− + · + + − x x P x x .
15. Uprostiti izraz ) 2 ( ) 2 ( 4 ) 2 (
2
+ ⋅ − − − p p p .
16. Izračunati vrijednost izraza b a
b a b a
+ −


+
2
2 2
za
11
1
3 · a i
11
1
9 · b
R: 12
17. Nađi proizvod polinoma a a P 3 2
2
− · i a a Q 2 3
2
− ·
18. Za koliko je
) 5 ( ) 2 ( − ⋅ − x x
veće od
) 6 ( ) 1 ( − ⋅ − x x
?
R: za 4
19. Provjeriti tačnost jednakosti:
a.) 1 ) 1 ( ) 1 (
2 4 2 2
+ + · + + ⋅ + − x x x x x x
b.) x x x x x x x 2 ) 1 ( ) 1 (
2 2
· ⋅ + − − ⋅ + +
20. Zbir polinoma 1 2 3
2 3
+ − − · x x x A i 4 5 3
2 3
− + − · x x x B umanjiti za njihovu
razliku.
21. Pomnožiti izraze:
a.) ) 3 ( ) 2 (
2 3
xy y xy x − ⋅ + −
b.) ) 2 ( )
2
1
(
2 3
x xy y x − ⋅ + −
22. Uprostiti izraz:
) 1 ( ) 2 4 ( ) 4 ( ) 2 3 (
2 2
− ⋅ + − − ⋅ − x x x x x .
23. Navedene izraze zamijeniti njima jednakim izrazima bez zagrada:
a.)
2
) 4 ( x −
b.)
) 2 ( ) 3 ( x x + ⋅ −
24. Izračunati vrijednost izraza ab b a 12 ) 3 2 (
2
+ − za 2 · a i 3 · b .
R: 35
25. Dati su binomi 1 2 − · x A , 2 − · x B i 1 2 + · x C . Izračunati
2
B C A − ⋅ .
26. Od polinoma 3 6 4
2
+ − x x oduzeti kvadrat binoma 3 2 − − x i uprostiti dobijeni
izraz.,
27. Pomnožiti polinome 1 − x i 1
2
+ +x x .
28. Uprostiti izraz:
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( by ax y x b a y x b a + − − ⋅ − + + ⋅ +
.
29. Izračunati vrijednost izraza:
a.)
2 2
65 , 0 65 , 0 35 , 0 2 35 , 0 + ⋅ ⋅ +
R: 1
b.) 1 2 , 0 10 2 , 0 25
2
+ ⋅ − ⋅
R: 0
30. Izraz 25 10
2
+ + x x napisati kao kvadrat binoma i naći njegovu vrijednost za
x=995.
31. Uprostiti izraz:
2 2
5 ) 5 2 ( ) 5 2 ( ) 1 3 ( x x x x − − ⋅ + − +
32. Koje od sljedećih formula su tačne?
a.)
2 2 2
) ( y x y x − · −
b.) 1 2 ) (
2 2
+ + · + x x y x
c.) 1 2 4 ) 1 2 (
2 2
+ − · − x x x
33. Uprostiti izraz ab b a b a b a 2 ) ( ) (
2 2 2 2
+ − − − + + , a potom izračunati njegovu
vrijednost za
8 , 2 · a
i
2 , 8 · b
.
R: 121
34. Izračunati vrijednost izraza
4
) 1 4 (
) 2 (
2
2

− +
x
x za
2
1
− · x
R: 0
35. Uprostiti izraz
2 2
2 2

,
`

.
| −

,
`

.
| + y x y x
STEPENI
36. Izračunati:
a.)
3
9
3 11
2
2
− ⋅
R: 72
b.)
2 2
4
2
1
) 2 3 ( ⋅ − ⋅
R: 28
37. Izračunati
2 2 3 2 3
10 ) 3 2 ( 6 : ) 3 2 ( ⋅ − + ⋅ ,
R: -88
38. Izračunati:
a.)
9
4
3
2
3
5
2 3
2

,
`

.
|
+
R:
27
25

b.)
2
3
) 17 12 (
5
3
− ⋅
,
`

.
|

R:
5
27

39. Izračunati:
8 : 16
4 2
2
2 3


R: 4
40. Izračunati:
3 3
4 2
3
6 2
3
5
8 2
2 16
2
2 4
8 4
2


⋅ −R: 8
41. Izračunati:
9 3
27 : 3 81
5
2 2R: 1
42. Izračunati:
7 7 12 7 6 4
5 3 6 15 36 3 ⋅ − − + +
R: 81
43. Izračunati:
a.)
5 7
5 7
3 3
3 3

+

R:
4
5
b.)
5 8
5 8
2 2
2 2
+


R:
9
7
44. Uprostiti izraze:
a.) ( ) b a c b a
2 3 6
3 : 12 −
b.) ( ) c ab c b a
2 3 3
2 : 4 −
45. Pojednostaviti izraz:
( )
( )
3
2 5
5 3
3
4
:
:
x x
x x x ⋅

R: x
46. Pojednostaviti:
( )
3
3 4
2
3
2
2

,
`

.
|
b a
a
R:
9
6
8
b
a
47. Izračunati vrijednost izraza
( ) ( )
3
2
2
3
2
2
2
2


− −


R:
2
5
48. Pojednostaviti izraze:
a.)
n n
n n
5 3
1 2 6
3 3
3 3


+
R: 3
b.)
5 6
1 2
2
8


n
n
R: 4
49. Pojednostaviti:
a.) ( ) ( ) ( )
5 3 2
a a a − ⋅ − ⋅ − R:
10
a
b.) ( ) ( )
3 3 2 2
) ( ) ( x x x x − ⋅ − ⋅ − ⋅ − R:
10
x −
SKRAĆIVANJE RAZLOMAKA
50. Skratiti razlomak:
27 3
6 2
2


x
x
x 3 t ≠
51. Skratiti razlomak
y x xy
x x
2
3
2
4


,
52.
4
4 4
2
2

+ −
a
a a
53.
2
6 2
,
9
x
x


54.
c ac c a
c a c
9 12 4
4 9
2
3 2 3
+ −

55.
2 3 4
4 3 4 2
16 16 4
4 8
a a a
b a b a
+ −

56.
( )
12 4 4
3 3
2
− +
− − +
y x
y x y x
57.
( ) y x y x
y x
10 15 2 3
4 6
2
− − +
+
58.
( )
2
4
2 2 4
x y
x y
− −
− +
59.
3 2
3
x x
x x


60. Izračunaj:
n m
b a
n m
b a
+:
2 2
2 2
61. Skrati razlomak:
2 2
2 3
4 2
32 8
xy y x
xy x
a


·
;
( )
3
2 2
2
y x
y xy x
b

− + −
·
62. Izračunaj vrijednost izraza
( )
2
2 5
3
y x
y x


ako je 1 . 0 − · x i
2 . 0 − · y
!
63. Skrati razlomak:
xy y x
y x y x
6 3
36 9
2
2 4


KRUG
64. Odredite obim i poršinu kruga poluprečnika cm r 7 · ! (R:
cm O 96 , 43 ·
,
2
86 , 153 cm P · )
65. Površina kvadrata je
2
12 cm . Odrediti površinu kruga koji je opisan oko tog
kvadrata.

(R:
2
6 cm P π ·
)
66. Odrediti prečnik i površinu kruga čiji je obim 31,4cm! (
14 , 3 ≈ π
) (R: r=5
cm, P=78,5cm
2
)
67. Dužina tetive AB datog kruga je 4cm, a njeno
rastojanje od centra kruga 1cm. Odrediti
površinu tog kruga.
(R: P=5π cm
2
)
68. Tetive AB i AC jednog kruga su okomite i dužina
6cm i 8cm. Odrediti
poluprečnik i obim tog kruga.
(R: r= 5, O= 10πcm)
69. Dužina kružnog luka AB jednog kruga je
π
cm, a centralni ugao nad tim lukom

15
. Odrediti obim tog kruga.
(R: O=24π cm)
70. Pravilni šestougao je upisan u krug površine
2
64 cm π . Odrediti obim tog
šestougla. ( R: O=48cm)
71. Visina jednakostraničnog trougla je 6cm. Odrediti obim i poršinu kruga koji je
upisan u taj trougao. ( R: O=4π, P= 4π cm
2)
KUPA
72. Poluprečnik osnove prave kupe je 6cm, a visina kupe je 11 cm. Izračunati
zapreminu te kupe.

R: V=132π cm
3
73. Izračunati površinu prave kupe čija je zapremina
3
3 cm π , a površina njene
osnove
2
3 cm π
.
R:
P=9 π cm
2
74. Zapremina prave kupe je
3
800 cm π . Izračunati površinu kupe ako su prečnik
osnove i visina u razmjeri 5:6.
R: P=360π cm
2
75. Obim osnove kupe je cm π 6 , a visina kupe je 4 cm. Izračunati:
a.) Izvodnicu; R: s=5
b.) Površinu; P=24π cm
2
c.) Zapreminu kupe. V= 12π cm
3
76. Površina prave kupe je
2
90 cm π , a površina osnove je
2
25 cm π . Izračunati
zapreminu kupe.
R:
V= 100π cm
3
77. Ako je dužina prečnika prave kupe 18 cm, a površina kupe je
2
216 cm π ,
izračunati površinu osnog presjeka kupe.
R: Pop=108 cm
2
78. Izračunati površinu prave kupe ako se zna da je njen osni presjek
jednakostranični trougao površine
2
3 16 cm .
R: P=48π cm
2
79. Osnova piramide je kvadrat stranice cm 2 6 , a osnova kupe je krug opisan
oko tog kvadrata. Ako su im visine 8 cm, odrediti odnos njihovih zapremina.
R: π:2
80. Gomila pijeska ima oblik kupe čiji je obim osnove π 8 m, a visina 3 m. Koliko
kubnih metara pijeska ima u toj gomili?
R: V=16 π cm
3
81. Obim osnove prave kupe je π 36 cm. Izvodnica kupe je nagnuta prema ravni
osnove pod uglom od

45
. Izračunati:
a.) Površinu kupe; R:
2
) 2 1 ( 36 cm P + · π
b.) Zapreminu kupe. R:
3
72 cm V π ·
JEDNAČINE
82. Riješiti jednačine:
a.) 9 3 · x
b.) x 7 6 − ·
c.)
2
1
4
1
· − x
83. Riješiti jednačine:
a.) x x x · + − 3 6 4
b.) 0
2
1
·
+ y
84. Riješiti jednačine:
a.) a a
3
1
2
2
1
· − R: a =12
b.)
1 2 , 0 5 , 0 · − x
R:
2
1
2 −
85. Riješiti jednačinu 3
4
1
2
2
·
+
+
− p p
R: p=5
86. Riješiti jednačinu
4
1
2
3
1
) 1 ( 25 , 0 ) 2 2 ( 5 , 0 1 ⋅ + − ⋅ · + ⋅ − x x R: x=
3
4

87. Riješiti jednačinu:
12
1 5
5
1 3
1
4
7 +


· +
− x x x
R: x=7
88. Riješiti jednačinu: ( )( ) ( ) ( )
2 2
3 2 5 3 6 2 2 5 + − − · − + − x x x x R: x=1
89. Riješiti jednačinu: ( ) ( ) 16 4 5 3 4
2 2
− − · − x x R: x=0
90. Riješiti jednačinu:
( )( ) ( )( ) 0 5 1 3 2 · − − − − − x x x x
R: x=-1
91. Riješiti jednačinu: ( )( ) ( ) x x x x 4 5 1 1 1
2
− · + − + − R: x=
2
7
92. a.) Rastaviti na faktore (predstaviti u obliku proizvoda) izraz
( ) ( ) 3 2 5 3 2 − − − x x x .
c.) Riješiti jednačinu:
( ) ( ) 0 3 2 5 3 2 · − − − x x x
93. Koji broj treba dodati brojniku i oduzeti od nazivnika razlomka
14
11
da bi se
dobio razlomak jednak razlomku
3
2
?
R: x=-1
94. Riješiti jednačine:
a.) ( )( ) 0 1 1 3 · + − x x
b.) ( )( )( ) 0 3 2 1 4 · − − + x x x
95. Zbir polovine, trećine i petine nekog broja je za jedan veći od tog broja. Koji je
to broj? (R: 30)
96. Zbir četiri uzastopna prirodna broja je 1014. Koji su to brojevi?
(R: 252,253,254,255)
97. U odjeljenju su
7
3
učenika djevojčice. Ako bi došle još četiri djevojčice, broj
dječaka i djevojčica bio bi jednak. Odrediti broj učenika u tom odjeljenju.
(R: 28)
98. Majka ima 27 godina, a sin 3 godine. Za koliko godina će majka biti pet puta
starija od sina? (R: 3)
99. Kada je putnik prešao 350 m, ostalo mu je još
5
2
puta do polovine puta. Kolika
je dužina cijelog puta?
R: 3500 m
100. Osnovica jednakokrakog trougla je 12cm. Ako je krak za 2cm duži od visine
koja odgovara osnovici trougla, izračunati tu visinu.
R: h= 8
101. Jedna kateta pravouglog trougla ima dužinu 7 cm, a druga je za 1 cm kraća
od hipotenuze. Kolika je ta hipotenuza?
R: c= 25
102. Stranice pravougaonika se razlikuju za 3cm. Ako se svaka stranica poveća za
2 cm, obim pravougaonika će iznositi 62 cm. Izračunati stranice
pravougaonika. (R: a=15, b=12)
SISTEM LINEARNIH JEDNAČINA
103. Riješiti sistem jednačina

3
0 2
· −
· +
y x
y x
R: (x,y)=(1,2)
104. Riješiti sistem jednačina

0 2 2 3
0 13 2
· − −
· − +
q p
q p
R: (p,q)=(4,5)
105. Riješiti sistem jednačina
2 6 19 12
1 4 2 5
− · +
− · −
x y
y x
R: (x,y)=(-2,
4
11
− )
106. Riješiti sistem jednačina
1 2 3
1
· −
− ·
a b
b a
R: (a,b)=(
5
3
,
5
2
)
107. Riješiti:

1 2 , 0 5 , 0
7 25 , 0
3
− · −
· +
y x
y
x
R: (x,y)=(6,20)
108. Riješiti:

2 , 1
5
3
3
− ·


− · +
+
x y
y
x
y x
R: (x,y)=(-2,-1)
109. Riješiti sistem jednačina:

3
2
7
3
9 2
4
7 3
6
1
5
4
1 5
3
1 4
·
+
+
+
·
+
+

y x
y x
R: (x,y)=(3,1)
110. Riješiti sistem jednačina

1
2
1 3
2
2
5
5 3
3
− ·
+


+
− · +

y x
y x y x
R: (x,y)=(14,1)
111. Riješiti sistem jednačina

2 , 1 2 , 0
2
3
) 3 , 0 ( 2 7 , 0
− ·

+ − ·
x
y
x y x
R: (x,y)=(1,1)
112. Riješiti sistem jednačina

4
1 3
2
1
6
7
3
) ( 2
6
1 4
+ −
− · −
·y x
y x x
R: (x,y)=(1,2)
113. Riješiti sistem jednačina

2
2
2 ) 2 ( ) 2 (
4 ) 3 1 ( ) 5 ( ) 5 (
y y y y x
x y x x
− · + ⋅ − +
+ · − − + ⋅ −
R: (x,y)=(6,10)
114. Odrediti linearnu funkciju
n kx y + ·
čiji grafik sadrži tačke
) 0 , 2 (− A
i
) 2 , 3 ( B
.

(R:
5
4
5
2
+ · x y )
115. Odrediti linearnu funkciju
n kx y + ·
čiji grafik sadrži tačke
) 5 , 2 (− A
i
) 6 , 7 (− B
. Da li grafik te funkcije sadrži tačku )
2
9
, 0 ( T .
(R:
5
23
5
1
+ − · x y , ne sadrži tačku T)
116. Odrediti linearnu funkciju
n kx y + ·
čiji grafik sadrži tačku
) 2 , 3 ( P
i paralelan
je grafiku funkcije
1 10 + · x y
.
( R:
28 10 − · x y
)
117. Zbir dva broja je 136. Odrediti te brojeve, ako se zna da je četvrtina jednog
od njih za 8 manja od polovine drugog.
(R: 80 i 56)
118. Jedan ugao trougla je 95
°
. Odrediti preostala dva ugla tog trougla ako se zna
da je jedan od njih za 15
°
manji od drugog.
(R: 50 i 35 stepeni)
119. Zbir dva prirodna broja je 58. Ako se veći broj podijeli manjim, dobije se
količnik 4 i ostatak 3. Koji su to brojevi?
djelilac
ostatak
rješenje
djelilac
djeljenik
Uopšteno + · :

(R: 47 i 11)
120. Polovina zbira dva broje je
2
1
− , a polovina njihove razlike je
2
3
. Odrediti te
brojeve. (R: 1 i -2)
121. Zbir dva broja je 176.Odrediti te brojeve ako je jedan od njih za 20% veći od
drugog. (R: 96 i 80)
122. Obim jednakokrakog trougla je 34 cm, a kraj i osnovica su u razmjeri 6:5.
Izračunati stranice tog trougla.
(R: a=12, b = 10 cm)
123. Zbir cifara dvocifrenog broja iznosi 7. Ako cifre zamijene mjesta, onda je tako
dobijeni broj za 9 manji od polaznog broja. Koji je to broj?
(R: 43)
124. Srednja linija trapeza je 42 cm, a osnovice tog trapeza se razlikuju za 24 cm.
Odrediti osnovice tog trapeza.
(R: a=54, c= 30 cm)
125. Stranice pravougaonika se razlikuju za 6 cm. Ako veću stranicu umanjimo za
2 cm, a manju uvećamo za 5 cm, površina pravougaonika će biti veća za 32
cm
2
. Odrediti stranice pravougaonika.
(R: 10 i 4 cm.)
NEJEDNAČINE
126. Riješiti nejednačine
a.) 4 3 < x
b.) x 2 6 >
c.)
4
1
2
1
≤ − x
127. Riješiti nejednačine
a.) 1 2 2 5 + < − x x R: x<1
b.)
2 , 0 5 , 0 4 , 0 6 , 0 − > − x x
R: x>2
128. Riješiti nejednačinu
5
5
5
+
− ≤
y
y
R:
2
1
7 ≥ y
129. Riješiti nejednačinu
24
2
3
1
4
1
6

+
+
>


x x x x

R: x>12
130. Riješiti nejednačine:
a.)
02 ) 5 ( 8 , 0 8 , 0 − ≥ − − x

R:
4
1
6 ≤ x
b.) 0
3
1
<
−p

R: p>1
131. Riješiti nejednačinu
4
3
3
2 3
6
1
x x x +
+ ≤ −

+
R:
5
57
− ≥ x
132. Za koje vrijednosti promjenljive x je vrijednost izraza 5 2 + − x između 3 i 17?
(R: 1 6 < < − x )
133. Nađi najmanji cijeli broj x koji zadovoljava nejednačinu
x x x − − < + − − 10 ) 1 ( ) 1 (
2 2


R: 4
134. Za koje vrijednosti promjenljive je izraz
2
) 1 ( 3 ) 2 ( ) 1 3 ( + ⋅ − − ⋅ + x x x pozitivan?
R:
11
5
− < x
135. Za koje vrijednosti promjenljive x razlika izraza
8
5 + x
i
2
4 x −
nije veća od -2?
R: 1 − ≤ x
FUNKCIJE
136. Data je funkcija y = (a-3)x+5a-10 . Odrediti vrijednost općeg broja tako da
grafik te funkcije prolazi kroz koordinatni početak.
137. Odrediti vrijednost parametra k, tako, da data funkcija y = (2k-1)x+1 ima
nulu 1.
138. Odrediti jednačinu prave oblika y = kx + n, čiji grafik prolazi tačkama A (3,-
2), B (2,6).
139. Odrediti vrijednost parametra (općeg broja) m, tako da grafik funkcije
( ) 3 2 2 y m x m · − − + prolazi kroz koordinatni početak.
140. Odrediti linearnu funkciju oblika y=kx+n, ako njen grafik prolazi tačkama A
(-3,-2), B(-5,2)
141. U funkciji y= -(a-3)x-2a-5 odredi parametar a, tako da njen grafik ima na y-
osi odsječak dužine 5.
142. U funkciji y=(2a+1)x-(3a-1) odredi parametar a, tako da njen grafik ima na
X-osi odsječak -2.
143. U funkciji y=(a-3)x-(2-a) odrediti paremetar a, tako da njen grafik prolazi
kroz tačku A (1, -1)
144. U funkciji y = ( ) 3 2 5 a x a − − − −
odrediti parametar a tako da njen grafik ima
na y-osi odsječak dužine 5.
145. U funkciji ( ) ( ) 2 1 3 1 y a x a · + − −
odrediti parametar a, tako da njen grafik ima
na x-osi odsječak 2 − .
146. Izračunati koordinate tačke M u kojoj grafik funkcije
1 1
5
6 2
y x · − siječe
koordinatnu osu 0Y.
147. Odrediti vrijednost parametra m tako da grafik funkcije ( ) 3 2 2 y m x m · − − +

ima odsječak na Y-osi jednak 4
148. Odrediti jednačinu prave oblika
n kx y + ·
, čiji grafik prolazi tačkama A(1,2) i
B(-1,-3)
149. Ako tačka A(2,3) pripada pravoj
m x y − ·2
, provjeri pripada li toj pravoj i
tačka P(5,9)
150. U funkciji
( ) m mx y + − · 3
odredi vrijednost općeg broja m takoda grafik
funkcije prolazi tačkama A(-3,-5)
MNOGOUGAO
151. Broj dijagonala nekog mnogougla je tri puta veći od broja njegovih tjemena.
Koliko stranica ima taj mnogougao?
R: n=9
152. Zbir uglova mnogougla je 1620
°
. Odrediti broj njegovih:
a.) Tjemena;
R: n=11
b.) Dijagonala.
D= 44
153. Odrediti broj dijagonala i zbir unutrašnjih uglova bilo kojeg konveksnog
sedmougla.

(R: D=14, S= 900)
154. Broj dijagonala nekog mnogougla je pet puta veći od broja njegovih stranica.
Koliko je zbir njegovih uglova?
R: S= 1980
155. Da li postoji mnogougao u kome je svaki od uglova 110
°
? Obrazloži odgovor.
156. Svaki od uglova mnogougla je

160 · α . Koliko taj mnogougao ima:
a.) Stranica;
b.) Dijagonala?
TROUGAO I ČETEROUGAO
157. Razlika dva oštra ugla u pravouglom trouglu je

22
. Odredite sve uglove tog
trougla. (R: 56 i 34)
158. Jedan ugao u trouglu je

36 · γ . Odrediti preostala dva ugla tog trougla ako
se zna da je njihov zbir tri puta veći od njihove razlike.
(R: 96 i 48)
159. Zbir tri ugla u četverouglu je

268 . Odrediti njegov četvrti ugao δ .
R: 92
160. Obim jednakostraničnog trougla ABC je 18 cm. Odrediti njegovu površinu P i
poluprečnik upisanog kruga.
161. Odrediti površinu romba čije su dijagonale cm d 7
1
· i cm d 12
2
· . R:
P=42
162. Odrediti površinu trapeza čije su osnovice a=9 cm, b=5 cm i čija je isina
jednaka njegovoj srednjoj liniji.
R: P=49
163. Srednja linija jednakokrakog trapeza je 9 cm, a jedna od njegovih osnovica
12 cm. Ako je površina tog trapeza P=36 cm
2
, odrediti:
a.) Visinu i drugu osnovicu tog trapeza;
R: h= 4, c = 6
b.) Krak tog trapeza.
b= 5
PIRAMIDA
164. Izračunati površinu i zapreminu pravilne četverostrane piramide čija je
osnovna ivica 12 cm, a visina piramide je 8 cm.
R: P=384, V= 384
165. Izračunati površinu pravilne četverostrane piramide ako je visina piramide
15 cm, a zapremina 1280 cm
3
.
R: P = 800
166. Izračunati zapreminu pravilne četverostrane piramide ako je osnovna ivica
24 cm, a apotema 20 cm.
R: V=3072
167. Izračunati zapreminu pravilne četverostrane piramide ako je njena osnovna
ivica a=8 cm i ako je površina jedne njene bočne strane 20 cm
2
.
R: V = 64
168. Ivica pravilne jednakoivične trostrane piramide je 6 cm. Izračunati površinu
piramide. (R P = 6 36 )
169. Izračunati površinu pravilne trostrane piramide ako je osnovna ivica
cm 3 20 , a visina piramide je 24 cm.
R: P= 3 1080
170. Osnovna ivica pravilne trostrane piramide je 8 cm, a bočna ivica je 5 cm.
Izračunati površinu piramide.
R: P= 36 3 16 +
171. Izračunati zapreminu pravilne trostrane piramide ako je apotema 13 cm, a
visina piramide 12 cm.
R: V= 3 300
172. Izračunati površinu i zapreminu pravilne šestostrane piramide ako je
osnovna ivica 6 cm, a visina piramide je 3 cm.
R: P = ) 2 3 ( 54 + , V = 3 54
173. Izračunati zapreminu pravilne šestostrane piramide ako je površina omotača
2
3 120 cm , a osnovna ivica je cm 3 4 .
R: V = 3 192
174. Pravilna šestostrana piramida ima zapreminu
3
3 352 cm i osnovnu ivicu
dužine 8 cm. Izračunati:
a.) Visinu;
R: H = 11
b.) Apotemu;
h= 13
c.) Površinu piramide.
P = ) 13 3 4 ( 24 +
175. Dijagonalni presjek pravilne šestostrane piramide je jednakostranični
trougao stranice 10 cm. Izračunati zapreminu piramide.
R: V=1875
PITAGORINA TEOREMA
176. Površina pravouglog trougla je 24 cm
2
, a jedna od njegovih kateta a = 8 cm.
Odrediti:
a.) Drugu katetu tog trougla,
R: b=6
b.) Obim tog trougla.
O = 24
177. Jedna kateta pravouglog trougla je 5 cm, a njegova hipotenuza c = 13 cm.
Odredite njegovu drugu katetu.
R: b = 12
178. Jedna kateta pravouglog trougla je za 2 cm duža od druge katete i za 2 cm
kraća od hipotenuze. Odrediti dužinu te katete i obim tog trougla.
R: a=6, b = 8, c = 10,
179. Katete pravouglog trougla su a = 9 cm i b = 12 cm. Odrediti njegovu
površinu P i visinu h koja odgovara hipotenuzi.
R: P=54, hc=7,2
180. Odrediti dijagonalu kvadrata čiji je obim cm 2 48 . R:
d = 24
181. Pravougaonik je upisan u krug poluprečnika 15 cm a jedna njegoa stranica je
24 cm. Odrediti obim tog pravougaonika.
R: O = 84
182. Obim romba je 100 cm, a jedna njegova dijagonala 40 cm. Odrediti njegovu:
a.) Stranicu i drugu dijagonalu; R:
a=25, d2=30
b.) Površinu;
P=600
c.) Visinu.
h=24
183. Jedna stranica pravougaonika je 12 cm, a njegova dijagonala je za 8 cm duža
od druge stranice. Odrediti površinu tog pravougaonika.
R: P = 60
PRIZMA
184. Dužina ivice kocke je 5 cm. Izračunati površinu i zapreminu kocke.
R: P=150, V=125
185. Zbir dužina svih ivica kocke je 24 cm. Odrediti površinu njenog dijagonalnog
presjeka.

R: 2 4 ·
DP
P
186. Dužine ivica kvadra su 3 cm, 4 cm i 12 cm. Odrediti površinu tog kvadra i
dužinu njegove dijagonale.
R: P=192, D= 13
187. Koliko je potrebno kadratnih metara kartona da se napravi kutija oblika
kvadra čije su dimenzije 50 cm, 40 cm i 45 cm?
R: P = 1,21m
2
188. Površina baze pravilne četverostrane prizme je 49 cm
2
, a visina prizme je 3
cm. Izračunati površinu prizme.
R: P=182
189. Dijagonala osnove pravilne četverostrane prizme je 5 cm, a visina prizme je
12 cm. Izračunati zapreminu prizme.
R: V=150
190. Osnova četverostrane prizme je romb čije su dijagonale dužine 16 cm i 12
cm. Izračunati površinu prizme ako je njena visina 4 cm.
R: P = 352
191. Površina osnove pravilne trostrane prizme je
2
3 36 cm , a visina prizme je 8
cm. Izračunati površinu prizme.
R: ) 4 3 ( 72 + · P
192. Izračunati zapreminu pravilne trostrane prizme čija je osnovna ivica 9 cm, a
dijagonala bočne strane je 15 cm.
R: V= 3 243
193. Osnova trostrane prizme je pravougli trougao čije su katete 15 cm i 20 cm, a
najveća bočna strana prizme je kvadrat. Izračunati površinu prizme.
R: P=1800
194. Izračunati zapreminu pravilne šestostrane prizme čija je osnovna ivica 3 cm,
a dijagonala bočne strane je 6 cm.
R: V = 121,5
VALJAK
195. Prečnik osnove valjka je 14 cm, a visina valjka je 9 cm. Izračunati površinu
valjka. R: P=224π
196. Površina valjka je
2
48 cm π , površina njegovog omotača je
2
30 cm π .
Izračunati:
a.) Visinu valjka;
R: H=5
b.) Zapreminu valjka.
V=45π
197. Površina omotača valjka je π 144
2
cm , a visina valjka je dva puta veća od
poluprečnika. Izračunati zapreminu valjka.
R: V=432 π
198. Površina omotača i površina baze valjka su u razmjeri 6:1. Izračunati
zapreminu valjka ako je njegova površina 200π cm
2
.
R: V=375 π
199. Osni presjek valjka je kvadrat površine 100 cm
2
. Izračunati površinu i
zapreminu valjka.

R:P=150 π, V=250 π
200. Poluprečnik i visina valjka su u razmjeri 2:5. Ako je visina valjka 15 cm,
izračunati njegovu zapreminu.
201. Izračunati površinu valjka ako je prečnik osnove 6 cm, a dijagonala osnog
presjeka je 10 cm. (R: P=66 π)
202. U rezervoar oblika valjka unutrašnjeg prečnika 20 cm, stane 6,28 litara vode.
Kolika je dubina rezervoara?
R: H=20 cm
Kombinacija zadataka
203. Izračunati vrijednost izraza b c b a : : + ako je
5
2
2 − · a ,
5
4
· b i
5 , 2 − · c
204. Izračunati x x x x 7 ) 1 3 )( 1 3 ( ) 1 3 (
2
+ + − − − za x=-6,5
205. Odrediti p tako da je x=2 nula funkcije
) 2 3 ( ) 6 4 ( − − − · p x p y
206. Riješiti nejednačinu: 0
6
1
4
5 4

+

− n n
207. Riješiti sistem jednačina:

4 5 2
13 2 3
− · −
· +
y x
y x
208. Izračunati površinu jednakokrakog trapeza, čiji je obim 50 cm, a osnovice su
dužina 17 cm i 7 cm.
209. Koji mnogougao ima osam puta više dijagonala nego stranica?
210. Površina kvadrata jednaka je površini pravouglog trougla, čije su katete
a=8cm i b=9cm. Izračunati obim tog kvadrata.
211. Koliko litara vode stane u sud oblika pravilne šestostrane prizne osnovne
ivice 20 cm i bočne ivice jednake većoj dijagonali osnove?
212. Izračunati zapreminu pravilne četvorostrane piramide, čija je površina 360
cm
2
, a dužina osnovne ivice 10cm.
213. Obim osnove kupe je 6 π cm, a visina kupe je 4 cm. Kolika je površina te
kupe?
214. Provjeriti tačnost jednakosti:
5
3
2 )
4
1
75 , 0 (
5
3
1
4
1
4
3
:
4
1
2 · + ⋅ ⋅ −
215. Izračunati:
5 5
5 5 5
8
4 2 3

⋅ ⋅
216. Izračunati c b a 9 6
2
− + za 2 − · a ,
2
1
· b i
3
2
− · c
217. Odrediti polinom P tako da je 10 6 4 ) 3 2 (
2 2
− − · − − m m P m m
218. Odrediti m tako da tačka M(-2,1) pripada grafiku funkcije
m y x mx 3 2 3 − · −
.
219. Odrediti najveći cijeli broj x za koji vrijedi 1
2
1 3
3
1 2
>


+ x x
220. Riješiti sistem jednačina:

25 ) 1 ( 3 ) 3 ( 5
7 ) 1 ( 5 ) 1 ( 3
· + − +
− · − + −
y x
y x
221. Izračunati zapreminu pravilne šestostrane piramide ako je osnovna
ivica 6 cm, a površina jedne bočne strane 18cm
2
.
222. Površina valjka je 150π cm
2
, a poluprečnik i visina su u razmjeri 1 : 2.
Izračunati zapreminu tog valjka.
223. Dati su izrazi
2
1
:
3
2
3
2
2
1
+ ⋅ · A ;
2
1
: )
3
2
3
2
(
2
1
+ ⋅ · B ; )
2
1
:
3
2
3
2
(
2
1
+ ⋅ · C . Izračunati
njihove vrijednosti i poredati ih od najmanjeg do najvećeg.
224. Odrediti broj
1.) a koji je za 5 veći od 10
2.) b koji je za 5 manji od 10
3.) c koji je 5 puta veći od 10
4.) d koji je 5 puta manji od 10
Zatim izračunati a + b + c + d = ?
225. Provjeriti tačnost jednakosti
( ) ( ) ( )
3 6 3
3
3
2
2
16 : 4 xy y x y x · ⋅
226. Riješiti jednačinu: ( ) ( ) 48 1 5
2 2
· − − + x x
227. Riješiti nejednačinu: ( ) ( ) ( )
2 2 2
2 5 1 4 1 3 + < + + − x x x
228. Izračunati površinu trapeza ABCD (AB paralelno sa CD) , ako je AB = 16 cm,
CD = 10 cm i visina trapeza je h = 4 cm
229. Zbir svih unutrašnjih uglova nekog mnogougla je 18 pravih uglova.
a) Koliki je broj stranica tog mnogougla?
b) Koliko taj mnogougao ima dijagonala?
230. Kvadrat je opisan oko kruga obima 8π cm. Izračunati obim i površinu tog
kvadrata.
231. Zbir dužina ivica jednakoivične trostrane prizme je 18 cm. Izračunati
površinu te prizme.
232. Bočne strane pravilne trostrane piramide su pravougli trouglovi. Izračunati
površinu te piramide ako je bočna ivica s = 8 cm.
233. Izračunaj vrijednost izraza: A=1-2[ ] ) 25 , 0 3 ( 2 5 , 4 − ⋅ −
234. Izvrši naznačene operacije i napiši konačan rezultat B=
[ ] [ ] [ ]
4
3
2
2
2
3
) 1 ( ) 2 ( ) 2 ( − + − − −

235. Redukovati izraz: 5a ) 3 4 6 ( 5 4
3 2 2 3
a b c c b − − − + + i izračunati njegovu vrijednost
za a=0, b=1, c=-2.
236. Koliko je puta vrijednost izraza
( )
]
]
]

,
`

.
|
− − − −
4
7
5 . 2
3
1
4
manja od 5?
237. Izrazite matematički, tj. formulom da je broj x za 6 veći od y.
238. Izrazite formulom da je broj a manji tri puta od broja b!
239. Izračunaj vrijednost izraza:
( )
·
+ −
+
− −
+ ⋅
,
`

.
|
+
5
2
2
5
2
1
:
1
2
3
: 5 . 0 3
1
3
1
4
3
2
240. Koliko puta je vrijednost izraza ( ) [ ] 1 75 . 0 1 4 5 . 0
4
3
5 . 1 + − − ⋅ − · A veća od -5?
241. Izračunaj vrijednost izraza:
3
1
2 . 0 :
6
7
5 . 1
3
4
2
5
− + ⋅ − · A
242. Redukovati izraz: ( ) ( ) b a b a + − −
2 2
i odrediti vrijednost za a=-2, b=-5
243. Odredi sve vrijednosti od x za koje je vrijednost izraza
( ) [ ] 1 4 3 5 − + − + − x

veća od
( ) 2 −
.
244. Napisati konačan rezultat dijeljenja: ( ) [ ] ( ) [ ]
3 2 4
2
3 5
02 . 0 : 9 . 0 y y x x y − ⋅ ⋅ − ⋅ −
245. Koja dva redna broja imaju osobinu da im je zbir 45, a omjer 7:8?
246. Izračunati vrijednost izraza:
·
]
]
]

+
,
`

.
|
− ⋅ − − 1
4
3
1 4
2
1
:
4
3
2
1
1
247.
· + ⋅
,
`

.
|
− ⋅ 4 25 , 2 2 , 4
3
2
1
3
1
3
248.
· −
,
`

.
|
+ −
24
15
8
5
2
2
1
166
4
3
168
3
1
249.
· −
]
]
]

,
`

.
|
+
,
`

.
|
⋅ −
21
17
9
8
19 :
8
35
12
1
3 :
14
5
2
3
2
8
21
250. Izvršiti stepenovanje:
( )
( )
3
3
2
4
3
: a
a
a=
251.
( ) ( ) ( )
( ) ( )
3
3
2 15
3
2
3
2
5
:
:
x x x
x x x
− ⋅ −
− ⋅ − −
=
252.
( ) ( ) ( )
( ) ( )
3
3
3
2
3
3
2
2
3
:
a a
a a a
− ⋅ −
− ⋅ −
=
253.
( ) ( ) ( )
]
]
]

− ⋅ − ⋅ −
3
3
3
2 5 21
: x x x x
=
254.
( ) ( )
3
2
2
5 3
3
2 :
16
y x x y
xy
− ⋅

=
255. ( ) ( )
5 6 3 3 2 3
4
1
: 5
5
1
b a b a b a − ⋅ ⋅ − ⋅

=
256.
( ) ( ) ·
]
]
]

− ⋅ − ⋅
5 3
3
2
3
2 2 3
: b a b b a b a
257. Skratiti razlomke:
2 2
2 2
10 10
5 10 5
x y
y xy x

+ −
;
2 3 4
4 2
2 x x x
x x
+ −

;
b a b
ab a
2 3
2
9 16
4 3


;

b a ab
b a b a
3 3
3 2 2
3 12
3 6


;
ab b a
b a b a
6 3
36 9
2
2 4


;
z y
xy xz
10 5
5 20
2 2


;
16
8 16
2
2

+ −
x
x x
32 2
16 8
2
2

+ +
x
x x
;
y xy
x x
4
8 16
2

+ −
;
y x xy
y x y x
2 3
3 2 2
3 12
3 6

b.) − 5

1 1 ⋅ 3,72 <1,5 ⋅ 2 3

(R: tačno)

9. Za koliko je vrijednost izraza A =  : 3  ⋅1
2 3 3 B =  ⋅ 2  :1 ? 3 4 8
  3 3 4 4

3 5

1 1 manja od vrijednosti izraza 4  12
(R:

1

2 ) 1 5

10. Koliko puta je vrijednost izraza 1 −  : +  − +  :
(R: 96 puta)

 1  2

3 3 manja od 96? 4 8

11. Izračunati vrijednost izraza:
32 3 − 25

62 − 0,16 75
(R:-9)

12. Izračunati vrijednost izraza:
a.) ( 5 − 3 ) ⋅ ( 5 + 3 )
(R: 2)

b.) ( 2 − 1) ⋅ (3 + 2 )
(R: 2

2 −1 )

Algebarski izrazi
13. Nađi zbir i razliku polinoma P = x 6 − 2 x 5 + x 4 − x i Q = x 4 −x 3 +x +2 14. Odrediti polinom P ako važi (7 x 2 −2 x +3) +P =3 x 2 +11 x −7 . 2 15. Uprostiti izraz (− p ) 2 −4( p −2) ⋅( p +2) . 16. Izračunati vrijednost izraza
R: 12

a +b a −b 1 1 − − 2a + b za a = 3 i b =9 2 2 11 11

17. Nađi proizvod polinoma P = 2a 2 −3a i Q =3a 2 −2a 18. Za koliko je ( x − 2) ⋅ ( x −5) veće od ( x −1) ⋅ ( x −6) ?
R: za 4

19. Provjeriti tačnost jednakosti:
a.) ( x 2 − x +1) ⋅( x 2 + x +1) = x 4 + x 2 +1 b.) ( x 2 + x +1) ⋅ x −( x 2 −x +1) ⋅ x = 2 x

20. Zbir polinoma

A = 3 x 3 −2 x 2 − x +1 i B = x 3 −3 x 2 +5 x − 4 umanjiti za njihovu

razliku. 21. Pomnožiti izraze: a.) (2 x 3 −xy + y 2 ) ⋅( − xy ) 3

.65 +0. Izračunati vrijednost izraza ( x + 2) 2 − R: 0 ( 4 x −1) 2 4 za x = − 1 2 35. Uprostiti izraz: (a + b) ⋅ ( x + y ) + ( a − b) ⋅ ( x − y ) − ( ax + by ) . Uprostiti izraz: (3 x +1) 2 −( 2 x +5) ⋅( 2 x −5) −5 x 2 32. Izračunati vrijednost izraza: a.) (3 − x ) ⋅ (2 + x ) 24.) ( x − y ) 2 = x 2 − y 2 b. 27. Izraz x 2 +10 x +25 napisati kao kvadrat binoma i naći njegovu vrijednost za x=995.) (2 x −1) 2 = 4 x 2 −2 x +1 33. Pomnožiti polinome x −1 i x 2 +x +1 .) ( 4 −x ) 2 b. 25.) ( x + y ) 2 = x 2 +2 x +1 c. Od polinoma 4 x 2 −6 x +3 oduzeti kvadrat binoma − 2 x −3 i uprostiti dobijeni izraz. 29.2 + 1 1 R: 0 30.1 2 y + xy ) ⋅ ( −2 x ) 2 22. B = x − 2 i C = 2 x +1 .) ( x 3 − (3 x −2 x 2 ) ⋅( 4 −x ) −( 4 +2 x ) ⋅( x 2 −1) . 23. Izračunati A ⋅C − B 2 . Navedene izraze zamijeniti njima jednakim izrazima bez zagrada: a. 26.35 ⋅0. Dati su binomi A = 2 x −1 .) 25 ⋅0. 31. Koje od sljedećih formula su tačne? a.) 0. 28. a potom izračunati njegovu vrijednost za a = 2. 34. Uprostiti izraz: b.8 i b =8. Uprostiti izraz . Uprostiti izraz R: 121 ( a +b) 2 +(a −b) 2 −a 2 −b 2 +2ab . 2 2 − 0 ⋅0. Izračunati vrijednost izraza R: 35 ( 2a −3b) 2 + 2 a 1 b za a = 2 i b = 3 .2 .35 2 +2 ⋅0.65 2 R: 1 b.

38. Izračunati: a.)  −  ⋅ (12 −17 ) 2    5 R: − 27 5 23 ⋅ 4 2 16 2 : 8 43 ⋅ 8 4 2 ⋅ 26 16 2 ⋅ 2 4 23 ⋅ 83 39.) 42 2 +  − 9 32  3  5 R: 3 − 25 27 3 3 b.x+y x−y   −  2    2  2 2 STEPENI 36. Izračunati R: -88 (23 ⋅32 ) : 6 +(23 −32 ) ⋅10 2 .) (3 ⋅ 2) 2 − ⋅ 4 2 2 R: 28 37. Izračunati: a. Izračunati: R: 1 812 ⋅ 32 : 27 35 ⋅ 9 34 + 36 6 +15 7 − 612 − 37 ⋅ 57 42. Izračunati: R: 81 43.) 11 ⋅ 32 − 9 R: 72 2 3 1 b. Izračunati: R: 4 40. Izračunati: 25 ⋅ R: 8 − 23 ⋅ 41. Izračunati: .

) ( − a ) 2 ⋅ ( − a ) 3 ⋅ ( − a ) 5 b.) 36 n ⋅ 32n +1 33n ⋅ 35n 82 n −1 26 n −5 ( − 2) 3 − − ( − 2) 2 − 22 − 23 R: 5 2 R: 3 b.) R: 4 49. Pojednostaviti izraz: (x5 : x 2 )3 R: x 46.a. Pojednostaviti: a.) 37 + 35 37 − 35 R: 5 4 b. Pojednostaviti:  3 2  2a   2 a 4b 3  ( )      3 R: 8a 6 b9 47. Pojednostaviti izraze: a. Izračunati vrijednost izraza 48.) −4a 3b 3c : (2ab 2c ) a. Uprostiti izraze: ( ) b.) ( − x ) 2 ⋅ ( −x 2 ) ⋅ − x 3 ⋅ ( −x)3 R: a10 ( ) R: −x10 SKRAĆIVANJE RAZLOMAKA .) 28 − 25 28 + 25 R: 7 9 44.) 12 a 6b3c : −3a 2b (x 4 )3 ⋅ x3 : x5 45.

Skratiti razlomak: 51. 4 − ( x − y) 2 2x − 2 y + 4 x3 − x 2 59. Skrati razlomak: a = − x 2 + 2 xy − y 2 8 x 3 − 32 xy 2 . 53. Izračunaj: a2 − b2 a − b : m2 − n2 m + n 61. 57. ( x + y ) 2 − 3x − 3 y 4 x + 4 y −12 6x + 4 y ( 3x + 2 y ) 2 −15 x −10 y 58. Izračunaj vrijednost izraza (5x − 2 y ) 2 3x − y 0 ako je x = −0. x2 − 9 9c 3 − 4 a 2 c 3 4a 2 c − 12 ac + 9c 8a 2 b 4 − 4 a 3 b 4 4a 4 − 16 a 3 + 16 a 2 55.1 i y =− . 4 − 4a + a 2 a2 − 4 2x − 6 x ≠ ±3 3 x 2 − 27 4x3 − x . b= 2 x 2 y − 4 xy 2 ( x − y)3 62. Skrati razlomak: 3 x 2 y −6 xy .2 ! 9 x 4 y −36 x 2 y 63. x − x3 60. xy − 2 x 2 y 6 − 2x . 54. Skratiti razlomak 52.50. 56.

) 65.14 ) cm. Odrediti obim tog kruga. (R: P=5π cm2) 68.8 c 13 6 m 2 (R: O = 43 . a rastojanje od centra kruga 1cm. O= 10πcm) dužina Odrediti 69.5cm2) (R: r=5 njeno 67. Odrediti površinu tog kruga. 5 π cm. Tetive AB i AC jednog kruga su okomite i 6cm i 8cm. 1 c 2 . Odredite obim i poršinu kruga poluprečnika r = 7cm ! P = 5 .KRUG 64.96 cm . Odrediti površinu kruga koji je opisan oko tog 2 m (R: P = 6π 2 ) cm 66. a centralni ugao nad tim lukom (R: O=24π cm) . Odrediti prečnik i površinu kruga čiji je obim 31. Dužina tetive AB datog kruga je 4cm.4cm! ( π ≈3. Površina kvadrata je kvadrata. P=78. poluprečnik i obim tog kruga. Dužina kružnog luka AB jednog kruga je 1  . (R: r= 5.

79. Izračunati površinu prave kupe čija je zapremina 3π m 3 . R: Pop=108 cm2 26 π 2. Izračunati 0 c 5 c R: V= 100π cm3 77. ( R: O=48cm) 6 π m 2 . R: π:2 . a površina osnove je 2 π m 2 .) Površinu. cm 75. R: 74.70. Zapremina prave kupe je R: P=360π cm2 8 0 π 3 . Pravilni šestougao je upisan u krug površine šestougla. P= 4π cm2) KUPA 72. a površina kupe je izračunati površinu osnog presjeka kupe. Izračunati zapreminu te kupe. Površina prave kupe je zapreminu kupe. a površina njene c osnove 3π cm P=9 π cm2 2 . b.) Izvodnicu. a osnova kupe je krug opisan oko tog kvadrata. ( R: O=4π. Obim osnove kupe je 6π . Odrediti obim tog 4 c 71. Osnova piramide je kvadrat stranice 6 2cm . 9 πm 2 . Visina jednakostraničnog trougla je 6cm. Izračunati površinu kupe ako su prečnik 0 cm osnove i visina u razmjeri 5:6. Izračunati površinu prave kupe ako se zna da je njen osni presjek jednakostranični trougao površine 1 6 R: P=48π cm 2 3c 2 m . Poluprečnik osnove prave kupe je 6cm. a visina kupe je 11 cm. 1 cm 78. odrediti odnos njihovih zapremina. Ako su im visine 8 cm. Izračunati: a.) Zapreminu kupe. Ako je dužina prečnika prave kupe 18 cm. Odrediti obim i poršinu kruga koji je upisan u taj trougao. a visina kupe je 4 cm. R: s=5 P=24π cm2 V= 12π cm3 76. c. R: V=132π cm3 73.

Riješiti jednačine: a. Riješiti jednačine: a. Gomila pijeska ima oblik kupe čiji je obim osnove 8π m.) Površinu kupe.) y +1 =0 2 84. Koliko kubnih metara pijeska ima u toj gomili? R: V=16 π cm3 81. Izvodnica kupe je nagnuta prema ravni osnove pod uglom od 45  .) 0. Obim osnove prave kupe je 36 π cm.) 4 x − 6 + 3 x = x b.) − 1 1 x= 4 2 83. Riješiti jednačinu: x −7 3x −1 5 x +1 +1 = − 4 5 12 1 3 1 4 R: x= − 4 3 R: x=7 88.) 6 = −7 x c.) Zapreminu kupe. Izračunati: a.) 3 x = 9 b. Riješiti jednačinu p − 2 p +1 + =3 2 4 R: p=5 86.5 ⋅ ( 2 x + 2) = 0.) 1 1 a −2 = a 2 3 R: a =12 b. Riješiti jednačinu 1 − 0. a visina 3 m. b.80.25 ⋅ (1 − x) + ⋅ 2 87.5 −0.2 x =1 R: −2 1 2 85. R: P =3 π(1 + 2 )cm 2 6 R: V =72 π 3 cm JEDNAČINE 82. Riješiti jednačinu: 5( x − 2)( x + 2 ) − 6 = ( 3 x −5) 2 −( 2 x +3) 2 R: x=1 . Riješiti jednačine: a.

Riješiti jednačinu: ( x −1)( x +1) − x +1)2 =5 −4 x R: x=0 R: x=-1 R: x= 7 2 92. 98.89. a sin 3 godine. Koji je to broj? (R: 30) 96. Riješiti jednačinu: ( 2 − x )( 3 − x ) − (1 − x )( 5 − x ) = 0 ( 91.) Riješiti jednačinu: x( 2 x − 3) − 5( 2 x −3) = 0 93.255) 97.253. Odrediti broj učenika u tom odjeljenju. Za koliko godina će majka biti pet puta starija od sina? (R: 3) 2 puta do polovine puta.254. Koji broj treba dodati brojniku i oduzeti od nazivnika razlomka dobio razlomak jednak razlomku R: x=-1 1 1 da bi se 1 4 2 ? 3 94. Riješiti jednačinu: ( 4 x − 3) 2 = ( 5 − 4 x ) 2 −16 90. Kada je putnik prešao 350 m. U odjeljenju su (R: 28) 3 učenika djevojčice. Kolika 5 99. trećine i petine nekog broja je za jedan veći od tog broja. broj 7 dječaka i djevojčica bio bi jednak.) 4( x +1)( x − 2 )( x −3) = 0 95. c. Zbir polovine. ostalo mu je još je dužina cijelog puta? R: 3500 m . Majka ima 27 godina. Ako bi došle još četiri djevojčice.) Rastaviti na faktore (predstaviti u obliku proizvoda) izraz x ( 2 x −3) −5( 2 x −3) . Zbir četiri uzastopna prirodna broja je 1014.) ( 3 x −1)( x +1) = 0 b. Koji su to brojevi? (R: 252. a. Riješiti jednačine: a.

izračunati tu visinu. Riješiti: x+y + x = −3 3 y −x y− = −1.5) 105.y)=(-2. ) 5 5 107. Riješiti sistem jednačina: R: (x. − 1 1 ) 4 106.5 x −0.2 5 109.b)=( 2 3 .25 y = 7 3 0. Osnovica jednakokrakog trougla je 12cm.20) 108.-1) . Stranice pravougaonika se razlikuju za 3cm. Jedna kateta pravouglog trougla ima dužinu 7 cm. Ako je krak za 2cm duži od visine koja odgovara osnovici trougla. obim pravougaonika će iznositi 62 cm. Kolika je ta hipotenuza? R: c= 25 102.100. (R: a=15. Riješiti sistem jednačina 2 p + q −13 = 0 3 p −2 q −2 = 0 R: (p.2 y = − 1 R: (x. b=12) SISTEM LINEARNIH JEDNAČINA 103. Riješiti sistem jednačina a =1 −b 3b −2a =1 R: (a.q)=(4.y)=(1. Izračunati stranice pravougaonika. a druga je za 1 cm kraća od hipotenuze. Riješiti: x +0.y)=(-2.2) 104. Riješiti sistem jednačina 2 x + y =0 x − y =3 R: (x.y)=(6. Ako se svaka stranica poveća za 2 cm. Riješiti sistem jednačina 5 x −2 = 4 y −1 12 y +19 =6 x −2 R: (x. R: h= 8 101.

Odrediti te brojeve.5) i B (− . Riješiti sistem jednačina R: (x.2) R: (x. 2 1 23 .0) i B (3. (R: 80 i 56) . ne sadrži tačku T) y =− x+ 5 5 je grafiku funkcije y =10 x +1 . Riješiti sistem jednačina 0.1) R: (x.2) i paralelan 117. 7 (R: 9 ). Odrediti linearnu funkciju y = kx + n čiji grafik sadrži tačku P (3.y)=(6. ( R: y =10 x −28 ) 116.y)=(1.y)=(1.1) 4 x −1 2( x − y ) 7 − = 6 3 6 1 3 x − y +1 − =− 2 4 113.y)=(14.3 y + x ) y −3 = 0.1) R: (x.6) .2) . Zbir dva broja je 136. Riješiti sistem jednačina x−y x+y +3 = 5 − 3 5 x − 2 3 y +1 − = −1 2 2 111. Odrediti linearnu funkciju y = kx + n čiji grafik sadrži tačke A(− . (R: y= 2 4 x+ ) 5 5 2 115.10) 2 114.4 x −1 5 y +1 1 + =5 3 4 6 3x + 7 2 y + 9 2 + =7 4 3 3 110.2 x −1. Odrediti linearnu funkciju y = kx + n čiji grafik sadrži tačke A(− .y)=(3. ako se zna da je četvrtina jednog od njih za 8 manja od polovine drugog. Da li grafik te funkcije sadrži tačku T (0.2 2 112.7 x = 2 − (0. Riješiti sistem jednačina ( x −5) ⋅( x +5) −(1 −3 y ) = x 2 +4 ( 2 x + y ) − y ⋅( y +2) = 2 − y 2 R: (x.

Koji je to broj? (R: 43) 124. Zbir dva prirodna broja je 58. Zbir dva broja je 176.) NEJEDNAČINE 126. (R: 1 i -2) 1 2 3 . Obim jednakokrakog trougla je 34 cm. Polovina zbira dva broje je − . Izračunati stranice tog trougla. (R: a=12. Odrediti osnovice tog trapeza. a osnovice tog trapeza se razlikuju za 24 cm. Odrediti te 2 121. Odrediti preostala dva ugla tog trougla ako se zna da je jedan od njih za 15° manji od drugog. Odrediti stranice pravougaonika. površina pravougaonika će biti veća za 32 cm2. Riješiti nejednačine a. Riješiti nejednačine . (R: 10 i 4 cm. Ako veću stranicu umanjimo za 2 cm.) − 1 1 x≤ 2 4 127. c= 30 cm) 125. (R: a=54. Srednja linija trapeza je 42 cm. Ako se veći broj podijeli manjim. Koji su to brojevi? Uopšteno : (R: 47 i 11) djeljenik ostatak = rješenje + djelilac djelilac 120. b = 10 cm) 123. Jedan ugao trougla je 95°.) 6 > 2 x c. Ako cifre zamijene mjesta. (R: 96 i 80) 122. a polovina njihove razlike je brojeve.Odrediti te brojeve ako je jedan od njih za 20% veći od drugog. Stranice pravougaonika se razlikuju za 6 cm.118. a manju uvećamo za 5 cm.) 3 x < 4 b. dobije se količnik 4 i ostatak 3. a kraj i osnovica su u razmjeri 6:5. Zbir cifara dvocifrenog broja iznosi 7. (R: 50 i 35 stepeni) 119. onda je tako dobijeni broj za 9 manji od polaznog broja.

Za koje vrijednosti promjenljive x razlika izraza R: x ≤ −1 FUNKCIJE .5 x −0.) 0. Nađi najmanji cijeli broj x koji zadovoljava nejednačinu ( x − ) 2 − x + ) 2 <− 0 −x 1 ( 1 1 R: 4 134.2 R: x<1 R: x>2 128.) 5 x − 2 < 2 x +1 b.) 1− p <0 3 R: p>1 131. Riješiti nejednačinu 1 + R: x −6 x 3+x − ≤3+ 3 2 4 x ≥− 57 5 132.6 x −0.8 −0. Riješiti nejednačine: a.a. Za koje vrijednosti promjenljive je izraz R: (3 x + ) ⋅( x −2) −3 ⋅( x + ) 2 pozitivan? 1 1 5 x <− 11 x +5 4 −x i nije veća od -2? 8 2 135. Za koje vrijednosti promjenljive x je vrijednost izraza − 2 x + 5 između 3 i 17? (R: − 6 < x < 1 ) 133.4 > 0.) 0.8( x −5) ≥ −02 R: x ≤6 1 4 b. Riješiti nejednačinu R: x>12 130. Riješiti nejednačinu 5 ≤ y − R: y +5 5 y ≥7 1 2 x 1− x 1+ x x −2 − > + 6 4 3 24 129.

146. Odrediti vrijednost parametra m tako da grafik funkcije y = ( 3m − 2 ) x − m + 2 ima odsječak na Y-osi jednak 4 148. 1 1 y = 5x − siječe 6 2 147. tako da njen grafik ima na x-osi odsječak −2 .2) 141. U funkciji y = ( 2a + 1) x − ( 3a − 1) odrediti parametar a. -1) 144. Odrediti vrijednost parametra k. Izračunati koordinate tačke M u kojoj grafik funkcije koordinatnu osu 0Y.3) pripada pravoj tačka P(5. U funkciji y = − ( a − 3) x − 2a − 5 odrediti parametar a tako da njen grafik ima na y-osi odsječak dužine 5. Odrediti linearnu funkciju oblika y=kx+n. tako. B (2. tako da grafik funkcije y = ( 3m − 2 ) x − m + 2 prolazi kroz koordinatni početak.2). 143. 138. Odrediti jednačinu prave oblika B(-1. B(-5. ako njen grafik prolazi tačkama A (-3. 140. 139. U funkciji y= -(a-3)x-2a-5 odredi parametar a. tako da njen grafik ima na X-osi odsječak -2. da data funkcija y = (2k-1)x+1 ima nulu 1. Data je funkcija y = (a-3)x+5a-10 . Odrediti vrijednost parametra (općeg broja) m. tako da njen grafik ima na yosi odsječak dužine 5. čiji grafik prolazi tačkama A(1.-3) y = kx +n . 145. Odrediti vrijednost općeg broja tako da grafik te funkcije prolazi kroz koordinatni početak. 137. U funkciji y=(2a+1)x-(3a-1) odredi parametar a. U funkciji y = mx −( 3 + m ) odredi vrijednost općeg broja m takoda grafik funkcije prolazi tačkama A(-3.136. čiji grafik prolazi tačkama A (3. Odrediti jednačinu prave oblika y = kx + n. provjeri pripada li toj pravoj i 150. tako da njen grafik prolazi kroz tačku A (1.2) i 149.9) y = 2 x − m .6).-5) MNOGOUGAO . U funkciji y=(a-3)x-(2-a) odrediti paremetar a. 142.-2). Ako tačka A(2.

Zbir tri ugla u četverouglu je R: 92 268  . Obim jednakostraničnog trougla ABC je 18 cm. Zbir uglova mnogougla je 1620°. Odrediti preostala dva ugla tog trougla ako se zna da je njihov zbir tri puta veći od njihove razlike. S= 900) 154. Odredite sve uglove tog trougla. Odrediti broj njegovih: a. Svaki od uglova mnogougla je α =160  . Koliko stranica ima taj mnogougao? R: n=9 152. (R: 96 i 48) 159. (R: D=14.) Stranica. Koliko taj mnogougao ima: a. 161. Broj dijagonala nekog mnogougla je pet puta veći od broja njegovih stranica. 156. Broj dijagonala nekog mnogougla je tri puta veći od broja njegovih tjemena.) Tjemena.151. D= 44 153. P=42 R: .) Dijagonala? TROUGAO I ČETEROUGAO 157. Odrediti površinu romba čije su dijagonale d1 = 7cm i d 2 = 12 cm . Da li postoji mnogougao u kome je svaki od uglova 110°? Obrazloži odgovor. Odrediti njegovu površinu P i poluprečnik upisanog kruga. (R: 56 i 34) 158.) Dijagonala. Razlika dva oštra ugla u pravouglom trouglu je 22  . Odrediti njegov četvrti ugao δ. Koliko je zbir njegovih uglova? R: S= 1980 155. 160. Odrediti broj dijagonala i zbir unutrašnjih uglova bilo kojeg konveksnog sedmougla. b. R: n=11 b. Jedan ugao u trouglu je γ =36  .

a zapremina 1280 cm3. R: P=384. Izračunati zapreminu pravilne četverostrane piramide ako je njena osnovna ivica a=8 cm i ako je površina jedne njene bočne strane 20 cm2. Izračunati površinu piramide.) Krak tog trapeza. R: P = 800 166. Srednja linija jednakokrakog trapeza je 9 cm. b=5 cm i čija je isina jednaka njegovoj srednjoj liniji. V= 384 165. Izračunati površinu pravilne trostrane piramide ako je osnovna ivica 2 0 3c . R: h= 4. m 3 R: P= 1 8 00 170. Izračunati površinu i zapreminu pravilne četverostrane piramide čija je osnovna ivica 12 cm. R: P= 1 6 3+ 6 3 171. a jedna od njegovih osnovica 12 cm. Izračunati površinu pravilne četverostrane piramide ako je visina piramide 15 cm. R: V= 3 00 3 . Odrediti površinu trapeza čije su osnovice a=9 cm. Ako je površina tog trapeza P=36 cm2. a visina piramide 12 cm. a apotema 20 cm. R: P=49 163. R: V=3072 167. Ivica pravilne jednakoivične trostrane piramide je 6 cm. odrediti: a. Izračunati zapreminu pravilne četverostrane piramide ako je osnovna ivica 24 cm. a visina piramide je 8 cm. Izračunati površinu piramide. a visina piramide je 24 cm.162. Osnovna ivica pravilne trostrane piramide je 8 cm. Izračunati zapreminu pravilne trostrane piramide ako je apotema 13 cm.) Visinu i drugu osnovicu tog trapeza. c = 6 b. a bočna ivica je 5 cm. (R P = 36 6) 169. R: V = 64 168. b= 5 PIRAMIDA 164.

V = 5 4 3 173. R: H = 11 i osnovnu ivicu b. Izračunati površinu i zapreminu pravilne šestostrane piramide ako je osnovna ivica 6 cm. P = 2 (4 3 + 3 ) 4 1 175.) Apotemu. c = 10.172. Dijagonalni presjek pravilne šestostrane piramide je jednakostranični trougao stranice 10 cm. a visina piramide je 3 cm.) Površinu piramide. Jedna kateta pravouglog trougla je za 2 cm duža od druge katete i za 2 cm kraća od hipotenuze. Odrediti: a. Odrediti dijagonalu kvadrata čiji je obim 48 2cm . R: b=6 b. Površina pravouglog trougla je 24 cm2. Izračunati zapreminu piramide.) Drugu katetu tog trougla. Odredite njegovu drugu katetu. 179. Katete pravouglog trougla su a = 9 cm i b = 12 cm. Izračunati zapreminu pravilne šestostrane piramide ako je površina omotača 10 2 3c 2 m . Odrediti dužinu te katete i obim tog trougla. d = 24 R: .) Obim tog trougla.2 180. R: P=54. R: a=6. a jedna od njegovih kateta a = 8 cm. Pravilna šestostrana piramida ima zapreminu dužine 8 cm. R: b = 12 178.) Visinu. a njegova hipotenuza c = 13 cm. a osnovna ivica je 4 3cm . Jedna kateta pravouglog trougla je 5 cm. Izračunati: a. Odrediti njegovu površinu P i visinu h koja odgovara hipotenuzi. O = 24 177. h= 13 c. R: V=1875 PITAGORINA TEOREMA 176. 3 32 5 3cm 3 R: V = 1 2 9 174. b = 8. R: P = 54 ( 3 +2) . hc=7.

Odrediti površinu njenog dijagonalnog presjeka. Odrediti površinu tog kvadra i dužinu njegove dijagonale.) Stranicu i drugu dijagonalu. R: V=150 . D= 13 187. R: P=192. Odrediti njegovu: a. Pravougaonik je upisan u krug poluprečnika 15 cm a jedna njegoa stranica je 24 cm. Odrediti površinu tog pravougaonika.) Površinu. d2=30 R: b.181. Dijagonala osnove pravilne četverostrane prizme je 5 cm. a njegova dijagonala je za 8 cm duža od druge stranice. Dužina ivice kocke je 5 cm.21m2 188. R: P=150. R: P = 60 PRIZMA 184. a jedna njegova dijagonala 40 cm. Koliko je potrebno kadratnih metara kartona da se napravi kutija oblika kvadra čije su dimenzije 50 cm. Obim romba je 100 cm. Zbir dužina svih ivica kocke je 24 cm. Izračunati površinu i zapreminu kocke. P=600 c. R: PDP = 4 2 186. Jedna stranica pravougaonika je 12 cm. 4 cm i 12 cm. a=25. a visina prizme je 12 cm. Dužine ivica kvadra su 3 cm. V=125 185. R: O = 84 182. h=24 183. R: P=182 189. Izračunati površinu prizme.) Visinu. 40 cm i 45 cm? R: P = 1. Izračunati zapreminu prizme. a visina prizme je 3 cm. Površina baze pravilne četverostrane prizme je 49 cm2. Odrediti obim tog pravougaonika.

Izračunati površinu valjka. Površina osnove pravilne trostrane prizme je cm.) Zapreminu valjka. R: P=1800 194.190. R: V=375 π 199. Površina omotača valjka je 144 π R: V=432 π cm 2 . a visina valjka je 9 cm. R: P=224π 196. Izračunati zapreminu pravilne trostrane prizme čija je osnovna ivica 9 cm. V=45π 197. Izračunati zapreminu pravilne šestostrane prizme čija je osnovna ivica 3 cm. površina njegovog omotača je 3 πm 2 . Izračunati zapreminu valjka ako je njegova površina 200π cm2. Izračunati površinu i zapreminu valjka. a dijagonala bočne strane je 6 cm. R: P =72 ( 3 +4) 3 6 3c 2 m . Osnova četverostrane prizme je romb čije su dijagonale dužine 16 cm i 12 cm. Površina valjka je Izračunati: a. a visina valjka je dva puta veća od poluprečnika. Prečnik osnove valjka je 14 cm. V=250 π . a dijagonala bočne strane je 15 cm. Osnova trostrane prizme je pravougli trougao čije su katete 15 cm i 20 cm. R: V = 121. R: V= 24 3 3 193. a najveća bočna strana prizme je kvadrat.5 VALJAK 195. Izračunati zapreminu valjka. R: H=5 4 πm 2 . 8 c 0 c b.) Visinu valjka. Osni presjek valjka je kvadrat površine 100 cm2. Izračunati površinu prizme ako je njena visina 4 cm. a visina prizme je 8 192. Izračunati površinu prizme. 198. Izračunati površinu prizme. Površina omotača i površina baze valjka su u razmjeri 6:1. R: P = 352 191. R:P=150 π.

U rezervoar oblika valjka unutrašnjeg prečnika 20 cm. čiji je obim 50 cm. a visina kupe je 4 cm. 209. b = 1 2 i c =− 2 3 .75 + ) = 2 4 4 4 5 4 5 215. Kolika je dubina rezervoara? R: H=20 cm Kombinacija zadataka 203. Obim osnove kupe je 6 π cm. a dužina osnovne ivice 10cm. Izračunati 53 ⋅ 52 ⋅ 54 58 ⋅ 5 a 2 +6b −9c za a = −2 . Izračunati vrijednost izraza a : b + c : b ako je a = −2 204. a dijagonala osnog presjeka je 10 cm. b = i c = − . 201. izračunati njegovu zapreminu. čija je površina 360 cm2 . Kolika je površina te kupe? 1 3 1 3 1 3 214. Izračunati obim tog kvadrata. Izračunati površinu valjka ako je prečnik osnove 6 cm. Riješiti sistem jednačina: 3 x +2 y =13 2 x −5 y = − 4 208. stane 6.5 5 5 za x=-6. Izračunati (3 x − ) 2 −(3 x − )( 3 x + ) +7 x 1 1 1 2 4 2 . Poluprečnik i visina valjka su u razmjeri 2:5. Koliko litara vode stane u sud oblika pravilne šestostrane prizne osnovne ivice 20 cm i bočne ivice jednake većoj dijagonali osnove? 212. Koji mnogougao ima osam puta više dijagonala nego stranica? 210. 211. Izračunati: 216.200. Izračunati površinu jednakokrakog trapeza. (R: P=66 π) 202. 213. Izračunati zapreminu pravilne četvorostrane piramide. Odrediti p tako da je x=2 nula funkcije y = (4 p − 6) x − (3 p − 2) 206. čije su katete a=8cm i b=9cm. Ako je visina valjka 15 cm. Riješiti nejednačinu: 4n − 5 1 + n − ≤0 4 6 207.5 205. a osnovice su dužina 17 cm i 7 cm.28 litara vode. Provjeriti tačnost jednakosti: 2 : − ⋅1 ⋅ (0. Površina kvadrata jednaka je površini pravouglog trougla.

a površina jedne bočne strane 18cm2 . a poluprečnik i visina su u razmjeri 1 : 2. Zbir dužina ivica jednakoivične trostrane prizme je 18 cm. 219. Bočne strane pravilne trostrane piramide su pravougli trouglovi. Izračunati obim i površinu tog kvadrata. B = ⋅ ( + ) : . Izračunati zapreminu tog valjka. Izračunaj vrijednost izraza: A=1-2 [ 4. Dati su izrazi A = ⋅ + : . Izračunati površinu trapeza ABCD (AB paralelno sa CD) .) b koji je za 5 manji od 10 3. Odrediti polinom P tako da je ( 2m 2 −3m) −P = 4m 2 −6 m − 10 218.) c koji je 5 puta veći od 10 4. Riješiti sistem jednačina: 3( x −1) +5( y −1) = − 7 5( x +3) −3( y +1) = 25 2 x +1 3 x −1 − >1 3 2 221. Provjeriti tačnost jednakosti (4 x 2 )2 ⋅ ( y3 )3 : (16 x3 y 6 ) = xy 3 226. 222. Odrediti najveći cijeli broj x za koji vrijedi 220. C = ⋅ ( + : ) .1) pripada grafiku funkcije mx −3 x = 2 y −3m . Zbir svih unutrašnjih uglova nekog mnogougla je 18 pravih uglova. 233. Odrediti broj 1. Izračunati 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 njihove vrijednosti i poredati ih od najmanjeg do najvećeg. 224. 232. CD = 10 cm i visina trapeza je h = 4 cm 229. Izračunati površinu te prizme. ako je AB = 16 cm. Riješiti nejednačinu: ( 3x −1) 2 + ( 4 x +1) 2 < ( 5 x + 2 ) 2 228.25 )] . Izračunati zapreminu pravilne šestostrane piramide ako je osnovna ivica 6 cm. 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 223.5 − 2 ⋅ (3 − 0. 231. Površina valjka je 150π cm2. Odrediti m tako da tačka M(-2.) a koji je za 5 veći od 10 2.) d koji je 5 puta manji od 10 Zatim izračunati a + b + c + d = ? 225.217. Kvadrat je opisan oko kruga obima 8π cm. a) Koliki je broj stranica tog mnogougla? b) Koliko taj mnogougao ima dijagonala? 230. Izračunati površinu te piramide ako je bočna ivica s = 8 cm. Riješiti jednačinu: ( x + 5) 2 − ( x −1) 2 = 48 227.

Redukovati izraz: ( a − b ) 2 − (a 2 + b ) i odrediti vrijednost za a=-2.02 x 4 ⋅ y 2 ⋅ ( − y ) 3 2 [ ][ ] 245. Napisati konačan rezultat dijeljenja: − 0.75 ) +1] veća od -5? 241. Koliko je puta vrijednost izraza ( − 4) − −  2. b=1.5 ) : − 1 − 2 + 2 2 5 240.2 − 2 3 6 3 3 4 242. Izrazite matematički. tj. 3 ⋅ 1 − 4. Koliko puta je vrijednost izraza A =1.5 + : 0. Izračunaj vrijednost izraza:  : 3 ( 3 − 0 . Izvrši naznačene operacije i napiši konačan rezultat B= [(−2) ] − [(−2) ] + [(−1) ] 3 2 2 2 3 4 235.2  ⋅ 2. c=-2. Izračunati vrijednost izraza: 1 − :  − 4 ⋅ 1 −  + 1 = 2 4 2  4  247.  − ⋅ 2  :  3 +  : 19  − = 9  21  8 3 14   12 8  3 250. Izračunaj vrijednost izraza: A = 5 4 7 1 − ⋅1.25 + 4 = 248. Izvršiti stepenovanje: − a ( )4 : (− a3 )3 = − a2 . Koja dva redna broja imaju osobinu da im je zbir 45. 1 3 1 5  15 = 168 −166 + 2  − 3 4 2 8  24 1  2 3  3   5   1 35  8  17  21 2 249.234.  1  7  236.9 y 5 ⋅ ( − x 3 ) : 0. Odredi sve vrijednosti od x za koje je vrijednost izraza 5 − [3 + ( − 4 + x ) −1] veća od ( −2 ) . a omjer 7:8? 1 3 1  3  246. b=-5 243.5 − 4(1 −0.5 −  manja od 5?  3  4  237. 238. Izrazite formulom da je broj a manji tri puta od broja b! 3 1   2 +  ⋅ +1 1 + 2 4 3 5 = 239. 244. formulom da je broj x za 6 veći od y.5 − ⋅ [0. Redukovati izraz: 5a 3 +4b 2 + 5c − (6c − 4b 2 − 3a 3 ) i izračunati njegovu vrijednost za a=0.

x2 − x4 x 4 − 2 x3 + x 2 . 255. Skratiti razlomke: . (− a 2 )3 ⋅ (− a3 )3 253. 16 −8 x + x 2 . a 3b 2 ⋅(−a 2b )  ⋅− 2 b ( )3 : a 3b5 =   5 x 2 −10 xy +5 y 2 10 y −10 x 2 2 257. 3a 2 − 4ab 16 b3 −9a 2b . 254. 20 xz 2 −5 xy 2 . 6a 2b 2 −3a 3b 12 ab 3 −3a 3b . 5 y −10 z 16 −8 x + x 2 x 2 −16 x 2 +8 x +16 2 x 2 −32 .(− x5 )2 : (− x3 )2 ⋅ ( − x )3 = 251. 9a 4b −36 a 2b 3a 2b −6ab . 3 x15 : (− x 2 ) ⋅ ( − x ) 3 (− a3 )2 : (a 2 )3 ⋅ ( − a ) 3 = 252. xy −4 y 6 x 2 y 2 −3 x 3 y 12 xy 3 −3 x 2 y . 3 3 1  x 2 :  −x )5 ⋅ −x 2 ⋅ −x 3 = (   ( ) ( ) −16 xy 3 ⋅ y 3 x5 ( )2 : (− 2 x 2 y )3 = −1 3 1 a ⋅ ( − b ) 2 ⋅ 5 ⋅ ( − a ) 3 b 3 : a 6b 5 = 5 4  3 256.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful