REALNI BROJEVI

1. Izračunati:
a.)
· ⋅ + − 60 25 , 0 11 , 6 7 , 23

b.)
· + ⋅ + 8 , 0 : 32 , 0 5 4 , 1 8 , 0

Rješenje: a.) 32,59 b) 7,4
2. Zbir brojeva
25 , 1 −
i
2
1
7 podijeliti brojem
5 , 2 −
.
(R:
2
5
− )
3. Proizvod brojeva
5
1
2 i
5 , 2
umanjiti za zbir brojeva
5 , 8
i
34 , 3
.
(R: 6,34)
4. Dati su izrazi
3
1
3
1
3
1
− ⋅ · A i
3
1
:
3
1
3
1

,
`

.
| −
+ · B
. Izračunati vrijednost razlike B A−
(R:
9
4
)
5. Izračunati vrijednost izraza c b a + − , ako se zna da je
5
3
9 , 0 5 , 1 + − · a ;
125 , 0
2
1
1 − · b
5 , 0 · c

(R: 0,325)
6. Izračunati:
a.)
) 2 , 0 28 , 0 ( : ) 20 : 2008 28 : 2828 ( − −

(R: 7,5)
b.)
1 , 0 : 01 , 0 01 , 0 : 1 , 0 01 01 , 0 + − ⋅

(R: 9,899)
7. Izračunati:
a.)
20 34 , 102 5 ⋅ ⋅

(R: 10234)
b.)
,
`

.
|
⋅ +
,
`

.
|
− ⋅ + ⋅
12
5
1
30
11
4
3
30
11
12
7
30
11

(R:
24
11
)
8. Da li su tačne nejednakosti:
a.)
7
4
8 , 0 ) 2 , 1 (
3
2
1 ⋅ < − ⋅ −
(R:
35
16
2 < , netačno)
b.)
3
1
5 , 1 72 , 3
2
1
5 ⋅ < ⋅ −
(R: tačno)
9. Za koliko je vrijednost izraza
12
1
1
4
1
3 :
5
3

,
`

.
|
· A
manja od vrijednosti izraza
8
3
1 :
4
3
2
3
2

,
`

.
|
⋅ · B ? (R:
15
2
1 )
10. Koliko puta je vrijednost izraza
8
3
:
4
3
2
1
4
3
:
4
3
1
,
`

.
|
+ − +
,
`

.
|

manja od 96?
(R: 96 puta)
11. Izračunati vrijednost izraza:
25
16 , 0
75
62
3
32(R:-9)
12. Izračunati vrijednost izraza:
a.) ) 3 5 ( ) 3 5 ( + ⋅ −
(R: 2)
b.) ) 2 3 ( ) 1 2 ( + ⋅ −
(R:
1 2 2 −
)
Algebarski izrazi
13. Nađi zbir i razliku polinoma x x x x P − + − ·
4 5 6
2 i 2
3 4
+ + − · x x x Q
14. Odrediti polinom P ako važi 7 11 3 ) 3 2 7 (
2 2
− + · + + − x x P x x .
15. Uprostiti izraz ) 2 ( ) 2 ( 4 ) 2 (
2
+ ⋅ − − − p p p .
16. Izračunati vrijednost izraza b a
b a b a
+ −


+
2
2 2
za
11
1
3 · a i
11
1
9 · b
R: 12
17. Nađi proizvod polinoma a a P 3 2
2
− · i a a Q 2 3
2
− ·
18. Za koliko je
) 5 ( ) 2 ( − ⋅ − x x
veće od
) 6 ( ) 1 ( − ⋅ − x x
?
R: za 4
19. Provjeriti tačnost jednakosti:
a.) 1 ) 1 ( ) 1 (
2 4 2 2
+ + · + + ⋅ + − x x x x x x
b.) x x x x x x x 2 ) 1 ( ) 1 (
2 2
· ⋅ + − − ⋅ + +
20. Zbir polinoma 1 2 3
2 3
+ − − · x x x A i 4 5 3
2 3
− + − · x x x B umanjiti za njihovu
razliku.
21. Pomnožiti izraze:
a.) ) 3 ( ) 2 (
2 3
xy y xy x − ⋅ + −
b.) ) 2 ( )
2
1
(
2 3
x xy y x − ⋅ + −
22. Uprostiti izraz:
) 1 ( ) 2 4 ( ) 4 ( ) 2 3 (
2 2
− ⋅ + − − ⋅ − x x x x x .
23. Navedene izraze zamijeniti njima jednakim izrazima bez zagrada:
a.)
2
) 4 ( x −
b.)
) 2 ( ) 3 ( x x + ⋅ −
24. Izračunati vrijednost izraza ab b a 12 ) 3 2 (
2
+ − za 2 · a i 3 · b .
R: 35
25. Dati su binomi 1 2 − · x A , 2 − · x B i 1 2 + · x C . Izračunati
2
B C A − ⋅ .
26. Od polinoma 3 6 4
2
+ − x x oduzeti kvadrat binoma 3 2 − − x i uprostiti dobijeni
izraz.,
27. Pomnožiti polinome 1 − x i 1
2
+ +x x .
28. Uprostiti izraz:
) ( ) ( ) ( ) ( ) ( by ax y x b a y x b a + − − ⋅ − + + ⋅ +
.
29. Izračunati vrijednost izraza:
a.)
2 2
65 , 0 65 , 0 35 , 0 2 35 , 0 + ⋅ ⋅ +
R: 1
b.) 1 2 , 0 10 2 , 0 25
2
+ ⋅ − ⋅
R: 0
30. Izraz 25 10
2
+ + x x napisati kao kvadrat binoma i naći njegovu vrijednost za
x=995.
31. Uprostiti izraz:
2 2
5 ) 5 2 ( ) 5 2 ( ) 1 3 ( x x x x − − ⋅ + − +
32. Koje od sljedećih formula su tačne?
a.)
2 2 2
) ( y x y x − · −
b.) 1 2 ) (
2 2
+ + · + x x y x
c.) 1 2 4 ) 1 2 (
2 2
+ − · − x x x
33. Uprostiti izraz ab b a b a b a 2 ) ( ) (
2 2 2 2
+ − − − + + , a potom izračunati njegovu
vrijednost za
8 , 2 · a
i
2 , 8 · b
.
R: 121
34. Izračunati vrijednost izraza
4
) 1 4 (
) 2 (
2
2

− +
x
x za
2
1
− · x
R: 0
35. Uprostiti izraz
2 2
2 2

,
`

.
| −

,
`

.
| + y x y x
STEPENI
36. Izračunati:
a.)
3
9
3 11
2
2
− ⋅
R: 72
b.)
2 2
4
2
1
) 2 3 ( ⋅ − ⋅
R: 28
37. Izračunati
2 2 3 2 3
10 ) 3 2 ( 6 : ) 3 2 ( ⋅ − + ⋅ ,
R: -88
38. Izračunati:
a.)
9
4
3
2
3
5
2 3
2

,
`

.
|
+
R:
27
25

b.)
2
3
) 17 12 (
5
3
− ⋅
,
`

.
|

R:
5
27

39. Izračunati:
8 : 16
4 2
2
2 3


R: 4
40. Izračunati:
3 3
4 2
3
6 2
3
5
8 2
2 16
2
2 4
8 4
2


⋅ −R: 8
41. Izračunati:
9 3
27 : 3 81
5
2 2R: 1
42. Izračunati:
7 7 12 7 6 4
5 3 6 15 36 3 ⋅ − − + +
R: 81
43. Izračunati:
a.)
5 7
5 7
3 3
3 3

+

R:
4
5
b.)
5 8
5 8
2 2
2 2
+


R:
9
7
44. Uprostiti izraze:
a.) ( ) b a c b a
2 3 6
3 : 12 −
b.) ( ) c ab c b a
2 3 3
2 : 4 −
45. Pojednostaviti izraz:
( )
( )
3
2 5
5 3
3
4
:
:
x x
x x x ⋅

R: x
46. Pojednostaviti:
( )
3
3 4
2
3
2
2

,
`

.
|
b a
a
R:
9
6
8
b
a
47. Izračunati vrijednost izraza
( ) ( )
3
2
2
3
2
2
2
2


− −


R:
2
5
48. Pojednostaviti izraze:
a.)
n n
n n
5 3
1 2 6
3 3
3 3


+
R: 3
b.)
5 6
1 2
2
8


n
n
R: 4
49. Pojednostaviti:
a.) ( ) ( ) ( )
5 3 2
a a a − ⋅ − ⋅ − R:
10
a
b.) ( ) ( )
3 3 2 2
) ( ) ( x x x x − ⋅ − ⋅ − ⋅ − R:
10
x −
SKRAĆIVANJE RAZLOMAKA
50. Skratiti razlomak:
27 3
6 2
2


x
x
x 3 t ≠
51. Skratiti razlomak
y x xy
x x
2
3
2
4


,
52.
4
4 4
2
2

+ −
a
a a
53.
2
6 2
,
9
x
x


54.
c ac c a
c a c
9 12 4
4 9
2
3 2 3
+ −

55.
2 3 4
4 3 4 2
16 16 4
4 8
a a a
b a b a
+ −

56.
( )
12 4 4
3 3
2
− +
− − +
y x
y x y x
57.
( ) y x y x
y x
10 15 2 3
4 6
2
− − +
+
58.
( )
2
4
2 2 4
x y
x y
− −
− +
59.
3 2
3
x x
x x


60. Izračunaj:
n m
b a
n m
b a
+:
2 2
2 2
61. Skrati razlomak:
2 2
2 3
4 2
32 8
xy y x
xy x
a


·
;
( )
3
2 2
2
y x
y xy x
b

− + −
·
62. Izračunaj vrijednost izraza
( )
2
2 5
3
y x
y x


ako je 1 . 0 − · x i
2 . 0 − · y
!
63. Skrati razlomak:
xy y x
y x y x
6 3
36 9
2
2 4


KRUG
64. Odredite obim i poršinu kruga poluprečnika cm r 7 · ! (R:
cm O 96 , 43 ·
,
2
86 , 153 cm P · )
65. Površina kvadrata je
2
12 cm . Odrediti površinu kruga koji je opisan oko tog
kvadrata.

(R:
2
6 cm P π ·
)
66. Odrediti prečnik i površinu kruga čiji je obim 31,4cm! (
14 , 3 ≈ π
) (R: r=5
cm, P=78,5cm
2
)
67. Dužina tetive AB datog kruga je 4cm, a njeno
rastojanje od centra kruga 1cm. Odrediti
površinu tog kruga.
(R: P=5π cm
2
)
68. Tetive AB i AC jednog kruga su okomite i dužina
6cm i 8cm. Odrediti
poluprečnik i obim tog kruga.
(R: r= 5, O= 10πcm)
69. Dužina kružnog luka AB jednog kruga je
π
cm, a centralni ugao nad tim lukom

15
. Odrediti obim tog kruga.
(R: O=24π cm)
70. Pravilni šestougao je upisan u krug površine
2
64 cm π . Odrediti obim tog
šestougla. ( R: O=48cm)
71. Visina jednakostraničnog trougla je 6cm. Odrediti obim i poršinu kruga koji je
upisan u taj trougao. ( R: O=4π, P= 4π cm
2)
KUPA
72. Poluprečnik osnove prave kupe je 6cm, a visina kupe je 11 cm. Izračunati
zapreminu te kupe.

R: V=132π cm
3
73. Izračunati površinu prave kupe čija je zapremina
3
3 cm π , a površina njene
osnove
2
3 cm π
.
R:
P=9 π cm
2
74. Zapremina prave kupe je
3
800 cm π . Izračunati površinu kupe ako su prečnik
osnove i visina u razmjeri 5:6.
R: P=360π cm
2
75. Obim osnove kupe je cm π 6 , a visina kupe je 4 cm. Izračunati:
a.) Izvodnicu; R: s=5
b.) Površinu; P=24π cm
2
c.) Zapreminu kupe. V= 12π cm
3
76. Površina prave kupe je
2
90 cm π , a površina osnove je
2
25 cm π . Izračunati
zapreminu kupe.
R:
V= 100π cm
3
77. Ako je dužina prečnika prave kupe 18 cm, a površina kupe je
2
216 cm π ,
izračunati površinu osnog presjeka kupe.
R: Pop=108 cm
2
78. Izračunati površinu prave kupe ako se zna da je njen osni presjek
jednakostranični trougao površine
2
3 16 cm .
R: P=48π cm
2
79. Osnova piramide je kvadrat stranice cm 2 6 , a osnova kupe je krug opisan
oko tog kvadrata. Ako su im visine 8 cm, odrediti odnos njihovih zapremina.
R: π:2
80. Gomila pijeska ima oblik kupe čiji je obim osnove π 8 m, a visina 3 m. Koliko
kubnih metara pijeska ima u toj gomili?
R: V=16 π cm
3
81. Obim osnove prave kupe je π 36 cm. Izvodnica kupe je nagnuta prema ravni
osnove pod uglom od

45
. Izračunati:
a.) Površinu kupe; R:
2
) 2 1 ( 36 cm P + · π
b.) Zapreminu kupe. R:
3
72 cm V π ·
JEDNAČINE
82. Riješiti jednačine:
a.) 9 3 · x
b.) x 7 6 − ·
c.)
2
1
4
1
· − x
83. Riješiti jednačine:
a.) x x x · + − 3 6 4
b.) 0
2
1
·
+ y
84. Riješiti jednačine:
a.) a a
3
1
2
2
1
· − R: a =12
b.)
1 2 , 0 5 , 0 · − x
R:
2
1
2 −
85. Riješiti jednačinu 3
4
1
2
2
·
+
+
− p p
R: p=5
86. Riješiti jednačinu
4
1
2
3
1
) 1 ( 25 , 0 ) 2 2 ( 5 , 0 1 ⋅ + − ⋅ · + ⋅ − x x R: x=
3
4

87. Riješiti jednačinu:
12
1 5
5
1 3
1
4
7 +


· +
− x x x
R: x=7
88. Riješiti jednačinu: ( )( ) ( ) ( )
2 2
3 2 5 3 6 2 2 5 + − − · − + − x x x x R: x=1
89. Riješiti jednačinu: ( ) ( ) 16 4 5 3 4
2 2
− − · − x x R: x=0
90. Riješiti jednačinu:
( )( ) ( )( ) 0 5 1 3 2 · − − − − − x x x x
R: x=-1
91. Riješiti jednačinu: ( )( ) ( ) x x x x 4 5 1 1 1
2
− · + − + − R: x=
2
7
92. a.) Rastaviti na faktore (predstaviti u obliku proizvoda) izraz
( ) ( ) 3 2 5 3 2 − − − x x x .
c.) Riješiti jednačinu:
( ) ( ) 0 3 2 5 3 2 · − − − x x x
93. Koji broj treba dodati brojniku i oduzeti od nazivnika razlomka
14
11
da bi se
dobio razlomak jednak razlomku
3
2
?
R: x=-1
94. Riješiti jednačine:
a.) ( )( ) 0 1 1 3 · + − x x
b.) ( )( )( ) 0 3 2 1 4 · − − + x x x
95. Zbir polovine, trećine i petine nekog broja je za jedan veći od tog broja. Koji je
to broj? (R: 30)
96. Zbir četiri uzastopna prirodna broja je 1014. Koji su to brojevi?
(R: 252,253,254,255)
97. U odjeljenju su
7
3
učenika djevojčice. Ako bi došle još četiri djevojčice, broj
dječaka i djevojčica bio bi jednak. Odrediti broj učenika u tom odjeljenju.
(R: 28)
98. Majka ima 27 godina, a sin 3 godine. Za koliko godina će majka biti pet puta
starija od sina? (R: 3)
99. Kada je putnik prešao 350 m, ostalo mu je još
5
2
puta do polovine puta. Kolika
je dužina cijelog puta?
R: 3500 m
100. Osnovica jednakokrakog trougla je 12cm. Ako je krak za 2cm duži od visine
koja odgovara osnovici trougla, izračunati tu visinu.
R: h= 8
101. Jedna kateta pravouglog trougla ima dužinu 7 cm, a druga je za 1 cm kraća
od hipotenuze. Kolika je ta hipotenuza?
R: c= 25
102. Stranice pravougaonika se razlikuju za 3cm. Ako se svaka stranica poveća za
2 cm, obim pravougaonika će iznositi 62 cm. Izračunati stranice
pravougaonika. (R: a=15, b=12)
SISTEM LINEARNIH JEDNAČINA
103. Riješiti sistem jednačina

3
0 2
· −
· +
y x
y x
R: (x,y)=(1,2)
104. Riješiti sistem jednačina

0 2 2 3
0 13 2
· − −
· − +
q p
q p
R: (p,q)=(4,5)
105. Riješiti sistem jednačina
2 6 19 12
1 4 2 5
− · +
− · −
x y
y x
R: (x,y)=(-2,
4
11
− )
106. Riješiti sistem jednačina
1 2 3
1
· −
− ·
a b
b a
R: (a,b)=(
5
3
,
5
2
)
107. Riješiti:

1 2 , 0 5 , 0
7 25 , 0
3
− · −
· +
y x
y
x
R: (x,y)=(6,20)
108. Riješiti:

2 , 1
5
3
3
− ·


− · +
+
x y
y
x
y x
R: (x,y)=(-2,-1)
109. Riješiti sistem jednačina:

3
2
7
3
9 2
4
7 3
6
1
5
4
1 5
3
1 4
·
+
+
+
·
+
+

y x
y x
R: (x,y)=(3,1)
110. Riješiti sistem jednačina

1
2
1 3
2
2
5
5 3
3
− ·
+


+
− · +

y x
y x y x
R: (x,y)=(14,1)
111. Riješiti sistem jednačina

2 , 1 2 , 0
2
3
) 3 , 0 ( 2 7 , 0
− ·

+ − ·
x
y
x y x
R: (x,y)=(1,1)
112. Riješiti sistem jednačina

4
1 3
2
1
6
7
3
) ( 2
6
1 4
+ −
− · −
·y x
y x x
R: (x,y)=(1,2)
113. Riješiti sistem jednačina

2
2
2 ) 2 ( ) 2 (
4 ) 3 1 ( ) 5 ( ) 5 (
y y y y x
x y x x
− · + ⋅ − +
+ · − − + ⋅ −
R: (x,y)=(6,10)
114. Odrediti linearnu funkciju
n kx y + ·
čiji grafik sadrži tačke
) 0 , 2 (− A
i
) 2 , 3 ( B
.

(R:
5
4
5
2
+ · x y )
115. Odrediti linearnu funkciju
n kx y + ·
čiji grafik sadrži tačke
) 5 , 2 (− A
i
) 6 , 7 (− B
. Da li grafik te funkcije sadrži tačku )
2
9
, 0 ( T .
(R:
5
23
5
1
+ − · x y , ne sadrži tačku T)
116. Odrediti linearnu funkciju
n kx y + ·
čiji grafik sadrži tačku
) 2 , 3 ( P
i paralelan
je grafiku funkcije
1 10 + · x y
.
( R:
28 10 − · x y
)
117. Zbir dva broja je 136. Odrediti te brojeve, ako se zna da je četvrtina jednog
od njih za 8 manja od polovine drugog.
(R: 80 i 56)
118. Jedan ugao trougla je 95
°
. Odrediti preostala dva ugla tog trougla ako se zna
da je jedan od njih za 15
°
manji od drugog.
(R: 50 i 35 stepeni)
119. Zbir dva prirodna broja je 58. Ako se veći broj podijeli manjim, dobije se
količnik 4 i ostatak 3. Koji su to brojevi?
djelilac
ostatak
rješenje
djelilac
djeljenik
Uopšteno + · :

(R: 47 i 11)
120. Polovina zbira dva broje je
2
1
− , a polovina njihove razlike je
2
3
. Odrediti te
brojeve. (R: 1 i -2)
121. Zbir dva broja je 176.Odrediti te brojeve ako je jedan od njih za 20% veći od
drugog. (R: 96 i 80)
122. Obim jednakokrakog trougla je 34 cm, a kraj i osnovica su u razmjeri 6:5.
Izračunati stranice tog trougla.
(R: a=12, b = 10 cm)
123. Zbir cifara dvocifrenog broja iznosi 7. Ako cifre zamijene mjesta, onda je tako
dobijeni broj za 9 manji od polaznog broja. Koji je to broj?
(R: 43)
124. Srednja linija trapeza je 42 cm, a osnovice tog trapeza se razlikuju za 24 cm.
Odrediti osnovice tog trapeza.
(R: a=54, c= 30 cm)
125. Stranice pravougaonika se razlikuju za 6 cm. Ako veću stranicu umanjimo za
2 cm, a manju uvećamo za 5 cm, površina pravougaonika će biti veća za 32
cm
2
. Odrediti stranice pravougaonika.
(R: 10 i 4 cm.)
NEJEDNAČINE
126. Riješiti nejednačine
a.) 4 3 < x
b.) x 2 6 >
c.)
4
1
2
1
≤ − x
127. Riješiti nejednačine
a.) 1 2 2 5 + < − x x R: x<1
b.)
2 , 0 5 , 0 4 , 0 6 , 0 − > − x x
R: x>2
128. Riješiti nejednačinu
5
5
5
+
− ≤
y
y
R:
2
1
7 ≥ y
129. Riješiti nejednačinu
24
2
3
1
4
1
6

+
+
>


x x x x

R: x>12
130. Riješiti nejednačine:
a.)
02 ) 5 ( 8 , 0 8 , 0 − ≥ − − x

R:
4
1
6 ≤ x
b.) 0
3
1
<
−p

R: p>1
131. Riješiti nejednačinu
4
3
3
2 3
6
1
x x x +
+ ≤ −

+
R:
5
57
− ≥ x
132. Za koje vrijednosti promjenljive x je vrijednost izraza 5 2 + − x između 3 i 17?
(R: 1 6 < < − x )
133. Nađi najmanji cijeli broj x koji zadovoljava nejednačinu
x x x − − < + − − 10 ) 1 ( ) 1 (
2 2


R: 4
134. Za koje vrijednosti promjenljive je izraz
2
) 1 ( 3 ) 2 ( ) 1 3 ( + ⋅ − − ⋅ + x x x pozitivan?
R:
11
5
− < x
135. Za koje vrijednosti promjenljive x razlika izraza
8
5 + x
i
2
4 x −
nije veća od -2?
R: 1 − ≤ x
FUNKCIJE
136. Data je funkcija y = (a-3)x+5a-10 . Odrediti vrijednost općeg broja tako da
grafik te funkcije prolazi kroz koordinatni početak.
137. Odrediti vrijednost parametra k, tako, da data funkcija y = (2k-1)x+1 ima
nulu 1.
138. Odrediti jednačinu prave oblika y = kx + n, čiji grafik prolazi tačkama A (3,-
2), B (2,6).
139. Odrediti vrijednost parametra (općeg broja) m, tako da grafik funkcije
( ) 3 2 2 y m x m · − − + prolazi kroz koordinatni početak.
140. Odrediti linearnu funkciju oblika y=kx+n, ako njen grafik prolazi tačkama A
(-3,-2), B(-5,2)
141. U funkciji y= -(a-3)x-2a-5 odredi parametar a, tako da njen grafik ima na y-
osi odsječak dužine 5.
142. U funkciji y=(2a+1)x-(3a-1) odredi parametar a, tako da njen grafik ima na
X-osi odsječak -2.
143. U funkciji y=(a-3)x-(2-a) odrediti paremetar a, tako da njen grafik prolazi
kroz tačku A (1, -1)
144. U funkciji y = ( ) 3 2 5 a x a − − − −
odrediti parametar a tako da njen grafik ima
na y-osi odsječak dužine 5.
145. U funkciji ( ) ( ) 2 1 3 1 y a x a · + − −
odrediti parametar a, tako da njen grafik ima
na x-osi odsječak 2 − .
146. Izračunati koordinate tačke M u kojoj grafik funkcije
1 1
5
6 2
y x · − siječe
koordinatnu osu 0Y.
147. Odrediti vrijednost parametra m tako da grafik funkcije ( ) 3 2 2 y m x m · − − +

ima odsječak na Y-osi jednak 4
148. Odrediti jednačinu prave oblika
n kx y + ·
, čiji grafik prolazi tačkama A(1,2) i
B(-1,-3)
149. Ako tačka A(2,3) pripada pravoj
m x y − ·2
, provjeri pripada li toj pravoj i
tačka P(5,9)
150. U funkciji
( ) m mx y + − · 3
odredi vrijednost općeg broja m takoda grafik
funkcije prolazi tačkama A(-3,-5)
MNOGOUGAO
151. Broj dijagonala nekog mnogougla je tri puta veći od broja njegovih tjemena.
Koliko stranica ima taj mnogougao?
R: n=9
152. Zbir uglova mnogougla je 1620
°
. Odrediti broj njegovih:
a.) Tjemena;
R: n=11
b.) Dijagonala.
D= 44
153. Odrediti broj dijagonala i zbir unutrašnjih uglova bilo kojeg konveksnog
sedmougla.

(R: D=14, S= 900)
154. Broj dijagonala nekog mnogougla je pet puta veći od broja njegovih stranica.
Koliko je zbir njegovih uglova?
R: S= 1980
155. Da li postoji mnogougao u kome je svaki od uglova 110
°
? Obrazloži odgovor.
156. Svaki od uglova mnogougla je

160 · α . Koliko taj mnogougao ima:
a.) Stranica;
b.) Dijagonala?
TROUGAO I ČETEROUGAO
157. Razlika dva oštra ugla u pravouglom trouglu je

22
. Odredite sve uglove tog
trougla. (R: 56 i 34)
158. Jedan ugao u trouglu je

36 · γ . Odrediti preostala dva ugla tog trougla ako
se zna da je njihov zbir tri puta veći od njihove razlike.
(R: 96 i 48)
159. Zbir tri ugla u četverouglu je

268 . Odrediti njegov četvrti ugao δ .
R: 92
160. Obim jednakostraničnog trougla ABC je 18 cm. Odrediti njegovu površinu P i
poluprečnik upisanog kruga.
161. Odrediti površinu romba čije su dijagonale cm d 7
1
· i cm d 12
2
· . R:
P=42
162. Odrediti površinu trapeza čije su osnovice a=9 cm, b=5 cm i čija je isina
jednaka njegovoj srednjoj liniji.
R: P=49
163. Srednja linija jednakokrakog trapeza je 9 cm, a jedna od njegovih osnovica
12 cm. Ako je površina tog trapeza P=36 cm
2
, odrediti:
a.) Visinu i drugu osnovicu tog trapeza;
R: h= 4, c = 6
b.) Krak tog trapeza.
b= 5
PIRAMIDA
164. Izračunati površinu i zapreminu pravilne četverostrane piramide čija je
osnovna ivica 12 cm, a visina piramide je 8 cm.
R: P=384, V= 384
165. Izračunati površinu pravilne četverostrane piramide ako je visina piramide
15 cm, a zapremina 1280 cm
3
.
R: P = 800
166. Izračunati zapreminu pravilne četverostrane piramide ako je osnovna ivica
24 cm, a apotema 20 cm.
R: V=3072
167. Izračunati zapreminu pravilne četverostrane piramide ako je njena osnovna
ivica a=8 cm i ako je površina jedne njene bočne strane 20 cm
2
.
R: V = 64
168. Ivica pravilne jednakoivične trostrane piramide je 6 cm. Izračunati površinu
piramide. (R P = 6 36 )
169. Izračunati površinu pravilne trostrane piramide ako je osnovna ivica
cm 3 20 , a visina piramide je 24 cm.
R: P= 3 1080
170. Osnovna ivica pravilne trostrane piramide je 8 cm, a bočna ivica je 5 cm.
Izračunati površinu piramide.
R: P= 36 3 16 +
171. Izračunati zapreminu pravilne trostrane piramide ako je apotema 13 cm, a
visina piramide 12 cm.
R: V= 3 300
172. Izračunati površinu i zapreminu pravilne šestostrane piramide ako je
osnovna ivica 6 cm, a visina piramide je 3 cm.
R: P = ) 2 3 ( 54 + , V = 3 54
173. Izračunati zapreminu pravilne šestostrane piramide ako je površina omotača
2
3 120 cm , a osnovna ivica je cm 3 4 .
R: V = 3 192
174. Pravilna šestostrana piramida ima zapreminu
3
3 352 cm i osnovnu ivicu
dužine 8 cm. Izračunati:
a.) Visinu;
R: H = 11
b.) Apotemu;
h= 13
c.) Površinu piramide.
P = ) 13 3 4 ( 24 +
175. Dijagonalni presjek pravilne šestostrane piramide je jednakostranični
trougao stranice 10 cm. Izračunati zapreminu piramide.
R: V=1875
PITAGORINA TEOREMA
176. Površina pravouglog trougla je 24 cm
2
, a jedna od njegovih kateta a = 8 cm.
Odrediti:
a.) Drugu katetu tog trougla,
R: b=6
b.) Obim tog trougla.
O = 24
177. Jedna kateta pravouglog trougla je 5 cm, a njegova hipotenuza c = 13 cm.
Odredite njegovu drugu katetu.
R: b = 12
178. Jedna kateta pravouglog trougla je za 2 cm duža od druge katete i za 2 cm
kraća od hipotenuze. Odrediti dužinu te katete i obim tog trougla.
R: a=6, b = 8, c = 10,
179. Katete pravouglog trougla su a = 9 cm i b = 12 cm. Odrediti njegovu
površinu P i visinu h koja odgovara hipotenuzi.
R: P=54, hc=7,2
180. Odrediti dijagonalu kvadrata čiji je obim cm 2 48 . R:
d = 24
181. Pravougaonik je upisan u krug poluprečnika 15 cm a jedna njegoa stranica je
24 cm. Odrediti obim tog pravougaonika.
R: O = 84
182. Obim romba je 100 cm, a jedna njegova dijagonala 40 cm. Odrediti njegovu:
a.) Stranicu i drugu dijagonalu; R:
a=25, d2=30
b.) Površinu;
P=600
c.) Visinu.
h=24
183. Jedna stranica pravougaonika je 12 cm, a njegova dijagonala je za 8 cm duža
od druge stranice. Odrediti površinu tog pravougaonika.
R: P = 60
PRIZMA
184. Dužina ivice kocke je 5 cm. Izračunati površinu i zapreminu kocke.
R: P=150, V=125
185. Zbir dužina svih ivica kocke je 24 cm. Odrediti površinu njenog dijagonalnog
presjeka.

R: 2 4 ·
DP
P
186. Dužine ivica kvadra su 3 cm, 4 cm i 12 cm. Odrediti površinu tog kvadra i
dužinu njegove dijagonale.
R: P=192, D= 13
187. Koliko je potrebno kadratnih metara kartona da se napravi kutija oblika
kvadra čije su dimenzije 50 cm, 40 cm i 45 cm?
R: P = 1,21m
2
188. Površina baze pravilne četverostrane prizme je 49 cm
2
, a visina prizme je 3
cm. Izračunati površinu prizme.
R: P=182
189. Dijagonala osnove pravilne četverostrane prizme je 5 cm, a visina prizme je
12 cm. Izračunati zapreminu prizme.
R: V=150
190. Osnova četverostrane prizme je romb čije su dijagonale dužine 16 cm i 12
cm. Izračunati površinu prizme ako je njena visina 4 cm.
R: P = 352
191. Površina osnove pravilne trostrane prizme je
2
3 36 cm , a visina prizme je 8
cm. Izračunati površinu prizme.
R: ) 4 3 ( 72 + · P
192. Izračunati zapreminu pravilne trostrane prizme čija je osnovna ivica 9 cm, a
dijagonala bočne strane je 15 cm.
R: V= 3 243
193. Osnova trostrane prizme je pravougli trougao čije su katete 15 cm i 20 cm, a
najveća bočna strana prizme je kvadrat. Izračunati površinu prizme.
R: P=1800
194. Izračunati zapreminu pravilne šestostrane prizme čija je osnovna ivica 3 cm,
a dijagonala bočne strane je 6 cm.
R: V = 121,5
VALJAK
195. Prečnik osnove valjka je 14 cm, a visina valjka je 9 cm. Izračunati površinu
valjka. R: P=224π
196. Površina valjka je
2
48 cm π , površina njegovog omotača je
2
30 cm π .
Izračunati:
a.) Visinu valjka;
R: H=5
b.) Zapreminu valjka.
V=45π
197. Površina omotača valjka je π 144
2
cm , a visina valjka je dva puta veća od
poluprečnika. Izračunati zapreminu valjka.
R: V=432 π
198. Površina omotača i površina baze valjka su u razmjeri 6:1. Izračunati
zapreminu valjka ako je njegova površina 200π cm
2
.
R: V=375 π
199. Osni presjek valjka je kvadrat površine 100 cm
2
. Izračunati površinu i
zapreminu valjka.

R:P=150 π, V=250 π
200. Poluprečnik i visina valjka su u razmjeri 2:5. Ako je visina valjka 15 cm,
izračunati njegovu zapreminu.
201. Izračunati površinu valjka ako je prečnik osnove 6 cm, a dijagonala osnog
presjeka je 10 cm. (R: P=66 π)
202. U rezervoar oblika valjka unutrašnjeg prečnika 20 cm, stane 6,28 litara vode.
Kolika je dubina rezervoara?
R: H=20 cm
Kombinacija zadataka
203. Izračunati vrijednost izraza b c b a : : + ako je
5
2
2 − · a ,
5
4
· b i
5 , 2 − · c
204. Izračunati x x x x 7 ) 1 3 )( 1 3 ( ) 1 3 (
2
+ + − − − za x=-6,5
205. Odrediti p tako da je x=2 nula funkcije
) 2 3 ( ) 6 4 ( − − − · p x p y
206. Riješiti nejednačinu: 0
6
1
4
5 4

+

− n n
207. Riješiti sistem jednačina:

4 5 2
13 2 3
− · −
· +
y x
y x
208. Izračunati površinu jednakokrakog trapeza, čiji je obim 50 cm, a osnovice su
dužina 17 cm i 7 cm.
209. Koji mnogougao ima osam puta više dijagonala nego stranica?
210. Površina kvadrata jednaka je površini pravouglog trougla, čije su katete
a=8cm i b=9cm. Izračunati obim tog kvadrata.
211. Koliko litara vode stane u sud oblika pravilne šestostrane prizne osnovne
ivice 20 cm i bočne ivice jednake većoj dijagonali osnove?
212. Izračunati zapreminu pravilne četvorostrane piramide, čija je površina 360
cm
2
, a dužina osnovne ivice 10cm.
213. Obim osnove kupe je 6 π cm, a visina kupe je 4 cm. Kolika je površina te
kupe?
214. Provjeriti tačnost jednakosti:
5
3
2 )
4
1
75 , 0 (
5
3
1
4
1
4
3
:
4
1
2 · + ⋅ ⋅ −
215. Izračunati:
5 5
5 5 5
8
4 2 3

⋅ ⋅
216. Izračunati c b a 9 6
2
− + za 2 − · a ,
2
1
· b i
3
2
− · c
217. Odrediti polinom P tako da je 10 6 4 ) 3 2 (
2 2
− − · − − m m P m m
218. Odrediti m tako da tačka M(-2,1) pripada grafiku funkcije
m y x mx 3 2 3 − · −
.
219. Odrediti najveći cijeli broj x za koji vrijedi 1
2
1 3
3
1 2
>


+ x x
220. Riješiti sistem jednačina:

25 ) 1 ( 3 ) 3 ( 5
7 ) 1 ( 5 ) 1 ( 3
· + − +
− · − + −
y x
y x
221. Izračunati zapreminu pravilne šestostrane piramide ako je osnovna
ivica 6 cm, a površina jedne bočne strane 18cm
2
.
222. Površina valjka je 150π cm
2
, a poluprečnik i visina su u razmjeri 1 : 2.
Izračunati zapreminu tog valjka.
223. Dati su izrazi
2
1
:
3
2
3
2
2
1
+ ⋅ · A ;
2
1
: )
3
2
3
2
(
2
1
+ ⋅ · B ; )
2
1
:
3
2
3
2
(
2
1
+ ⋅ · C . Izračunati
njihove vrijednosti i poredati ih od najmanjeg do najvećeg.
224. Odrediti broj
1.) a koji je za 5 veći od 10
2.) b koji je za 5 manji od 10
3.) c koji je 5 puta veći od 10
4.) d koji je 5 puta manji od 10
Zatim izračunati a + b + c + d = ?
225. Provjeriti tačnost jednakosti
( ) ( ) ( )
3 6 3
3
3
2
2
16 : 4 xy y x y x · ⋅
226. Riješiti jednačinu: ( ) ( ) 48 1 5
2 2
· − − + x x
227. Riješiti nejednačinu: ( ) ( ) ( )
2 2 2
2 5 1 4 1 3 + < + + − x x x
228. Izračunati površinu trapeza ABCD (AB paralelno sa CD) , ako je AB = 16 cm,
CD = 10 cm i visina trapeza je h = 4 cm
229. Zbir svih unutrašnjih uglova nekog mnogougla je 18 pravih uglova.
a) Koliki je broj stranica tog mnogougla?
b) Koliko taj mnogougao ima dijagonala?
230. Kvadrat je opisan oko kruga obima 8π cm. Izračunati obim i površinu tog
kvadrata.
231. Zbir dužina ivica jednakoivične trostrane prizme je 18 cm. Izračunati
površinu te prizme.
232. Bočne strane pravilne trostrane piramide su pravougli trouglovi. Izračunati
površinu te piramide ako je bočna ivica s = 8 cm.
233. Izračunaj vrijednost izraza: A=1-2[ ] ) 25 , 0 3 ( 2 5 , 4 − ⋅ −
234. Izvrši naznačene operacije i napiši konačan rezultat B=
[ ] [ ] [ ]
4
3
2
2
2
3
) 1 ( ) 2 ( ) 2 ( − + − − −

235. Redukovati izraz: 5a ) 3 4 6 ( 5 4
3 2 2 3
a b c c b − − − + + i izračunati njegovu vrijednost
za a=0, b=1, c=-2.
236. Koliko je puta vrijednost izraza
( )
]
]
]

,
`

.
|
− − − −
4
7
5 . 2
3
1
4
manja od 5?
237. Izrazite matematički, tj. formulom da je broj x za 6 veći od y.
238. Izrazite formulom da je broj a manji tri puta od broja b!
239. Izračunaj vrijednost izraza:
( )
·
+ −
+
− −
+ ⋅
,
`

.
|
+
5
2
2
5
2
1
:
1
2
3
: 5 . 0 3
1
3
1
4
3
2
240. Koliko puta je vrijednost izraza ( ) [ ] 1 75 . 0 1 4 5 . 0
4
3
5 . 1 + − − ⋅ − · A veća od -5?
241. Izračunaj vrijednost izraza:
3
1
2 . 0 :
6
7
5 . 1
3
4
2
5
− + ⋅ − · A
242. Redukovati izraz: ( ) ( ) b a b a + − −
2 2
i odrediti vrijednost za a=-2, b=-5
243. Odredi sve vrijednosti od x za koje je vrijednost izraza
( ) [ ] 1 4 3 5 − + − + − x

veća od
( ) 2 −
.
244. Napisati konačan rezultat dijeljenja: ( ) [ ] ( ) [ ]
3 2 4
2
3 5
02 . 0 : 9 . 0 y y x x y − ⋅ ⋅ − ⋅ −
245. Koja dva redna broja imaju osobinu da im je zbir 45, a omjer 7:8?
246. Izračunati vrijednost izraza:
·
]
]
]

+
,
`

.
|
− ⋅ − − 1
4
3
1 4
2
1
:
4
3
2
1
1
247.
· + ⋅
,
`

.
|
− ⋅ 4 25 , 2 2 , 4
3
2
1
3
1
3
248.
· −
,
`

.
|
+ −
24
15
8
5
2
2
1
166
4
3
168
3
1
249.
· −
]
]
]

,
`

.
|
+
,
`

.
|
⋅ −
21
17
9
8
19 :
8
35
12
1
3 :
14
5
2
3
2
8
21
250. Izvršiti stepenovanje:
( )
( )
3
3
2
4
3
: a
a
a=
251.
( ) ( ) ( )
( ) ( )
3
3
2 15
3
2
3
2
5
:
:
x x x
x x x
− ⋅ −
− ⋅ − −
=
252.
( ) ( ) ( )
( ) ( )
3
3
3
2
3
3
2
2
3
:
a a
a a a
− ⋅ −
− ⋅ −
=
253.
( ) ( ) ( )
]
]
]

− ⋅ − ⋅ −
3
3
3
2 5 21
: x x x x
=
254.
( ) ( )
3
2
2
5 3
3
2 :
16
y x x y
xy
− ⋅

=
255. ( ) ( )
5 6 3 3 2 3
4
1
: 5
5
1
b a b a b a − ⋅ ⋅ − ⋅

=
256.
( ) ( ) ·
]
]
]

− ⋅ − ⋅
5 3
3
2
3
2 2 3
: b a b b a b a
257. Skratiti razlomke:
2 2
2 2
10 10
5 10 5
x y
y xy x

+ −
;
2 3 4
4 2
2 x x x
x x
+ −

;
b a b
ab a
2 3
2
9 16
4 3


;

b a ab
b a b a
3 3
3 2 2
3 12
3 6


;
ab b a
b a b a
6 3
36 9
2
2 4


;
z y
xy xz
10 5
5 20
2 2


;
16
8 16
2
2

+ −
x
x x
32 2
16 8
2
2

+ +
x
x x
;
y xy
x x
4
8 16
2

+ −
;
y x xy
y x y x
2 3
3 2 2
3 12
3 6

b.) − 5

1 1 ⋅ 3,72 <1,5 ⋅ 2 3

(R: tačno)

9. Za koliko je vrijednost izraza A =  : 3  ⋅1
2 3 3 B =  ⋅ 2  :1 ? 3 4 8
  3 3 4 4

3 5

1 1 manja od vrijednosti izraza 4  12
(R:

1

2 ) 1 5

10. Koliko puta je vrijednost izraza 1 −  : +  − +  :
(R: 96 puta)

 1  2

3 3 manja od 96? 4 8

11. Izračunati vrijednost izraza:
32 3 − 25

62 − 0,16 75
(R:-9)

12. Izračunati vrijednost izraza:
a.) ( 5 − 3 ) ⋅ ( 5 + 3 )
(R: 2)

b.) ( 2 − 1) ⋅ (3 + 2 )
(R: 2

2 −1 )

Algebarski izrazi
13. Nađi zbir i razliku polinoma P = x 6 − 2 x 5 + x 4 − x i Q = x 4 −x 3 +x +2 14. Odrediti polinom P ako važi (7 x 2 −2 x +3) +P =3 x 2 +11 x −7 . 2 15. Uprostiti izraz (− p ) 2 −4( p −2) ⋅( p +2) . 16. Izračunati vrijednost izraza
R: 12

a +b a −b 1 1 − − 2a + b za a = 3 i b =9 2 2 11 11

17. Nađi proizvod polinoma P = 2a 2 −3a i Q =3a 2 −2a 18. Za koliko je ( x − 2) ⋅ ( x −5) veće od ( x −1) ⋅ ( x −6) ?
R: za 4

19. Provjeriti tačnost jednakosti:
a.) ( x 2 − x +1) ⋅( x 2 + x +1) = x 4 + x 2 +1 b.) ( x 2 + x +1) ⋅ x −( x 2 −x +1) ⋅ x = 2 x

20. Zbir polinoma

A = 3 x 3 −2 x 2 − x +1 i B = x 3 −3 x 2 +5 x − 4 umanjiti za njihovu

razliku. 21. Pomnožiti izraze: a.) (2 x 3 −xy + y 2 ) ⋅( − xy ) 3

a potom izračunati njegovu vrijednost za a = 2.1 2 y + xy ) ⋅ ( −2 x ) 2 22. Uprostiti izraz: (3 x +1) 2 −( 2 x +5) ⋅( 2 x −5) −5 x 2 32. Uprostiti izraz: (a + b) ⋅ ( x + y ) + ( a − b) ⋅ ( x − y ) − ( ax + by ) . Izračunati vrijednost izraza R: 35 ( 2a −3b) 2 + 2 a 1 b za a = 2 i b = 3 .65 2 R: 1 b.. 27.2 + 1 1 R: 0 30. Izračunati A ⋅C − B 2 .) 25 ⋅0. 31.2 .65 +0. Uprostiti izraz R: 121 ( a +b) 2 +(a −b) 2 −a 2 −b 2 +2ab . Dati su binomi A = 2 x −1 .) (2 x −1) 2 = 4 x 2 −2 x +1 33. Izračunati vrijednost izraza: a.) ( x − y ) 2 = x 2 − y 2 b. 28.35 2 +2 ⋅0.35 ⋅0. Koje od sljedećih formula su tačne? a.) 0. Uprostiti izraz: b.8 i b =8. Pomnožiti polinome x −1 i x 2 +x +1 . Navedene izraze zamijeniti njima jednakim izrazima bez zagrada: a. B = x − 2 i C = 2 x +1 . 23. 34.) ( x 3 − (3 x −2 x 2 ) ⋅( 4 −x ) −( 4 +2 x ) ⋅( x 2 −1) . Izračunati vrijednost izraza ( x + 2) 2 − R: 0 ( 4 x −1) 2 4 za x = − 1 2 35. 2 2 − 0 ⋅0. 26.) (3 − x ) ⋅ (2 + x ) 24.) ( x + y ) 2 = x 2 +2 x +1 c. Izraz x 2 +10 x +25 napisati kao kvadrat binoma i naći njegovu vrijednost za x=995. 29. Od polinoma 4 x 2 −6 x +3 oduzeti kvadrat binoma − 2 x −3 i uprostiti dobijeni izraz. 25.) ( 4 −x ) 2 b. Uprostiti izraz .

Izračunati: 25 ⋅ R: 8 − 23 ⋅ 41.) (3 ⋅ 2) 2 − ⋅ 4 2 2 R: 28 37. 38.) 11 ⋅ 32 − 9 R: 72 2 3 1 b. Izračunati: R: 1 812 ⋅ 32 : 27 35 ⋅ 9 34 + 36 6 +15 7 − 612 − 37 ⋅ 57 42. Izračunati: R: 81 43. Izračunati: R: 4 40. Izračunati: a. Izračunati R: -88 (23 ⋅32 ) : 6 +(23 −32 ) ⋅10 2 .x+y x−y   −  2    2  2 2 STEPENI 36.) 42 2 +  − 9 32  3  5 R: 3 − 25 27 3 3 b. Izračunati: a. Izračunati: .)  −  ⋅ (12 −17 ) 2    5 R: − 27 5 23 ⋅ 4 2 16 2 : 8 43 ⋅ 8 4 2 ⋅ 26 16 2 ⋅ 2 4 23 ⋅ 83 39.

a. Pojednostaviti izraze: a. Pojednostaviti izraz: (x5 : x 2 )3 R: x 46.) ( − a ) 2 ⋅ ( − a ) 3 ⋅ ( − a ) 5 b.) ( − x ) 2 ⋅ ( −x 2 ) ⋅ − x 3 ⋅ ( −x)3 R: a10 ( ) R: −x10 SKRAĆIVANJE RAZLOMAKA .) −4a 3b 3c : (2ab 2c ) a. Pojednostaviti: a.) 37 + 35 37 − 35 R: 5 4 b. Uprostiti izraze: ( ) b.) R: 4 49. Izračunati vrijednost izraza 48.) 12 a 6b3c : −3a 2b (x 4 )3 ⋅ x3 : x5 45.) 36 n ⋅ 32n +1 33n ⋅ 35n 82 n −1 26 n −5 ( − 2) 3 − − ( − 2) 2 − 22 − 23 R: 5 2 R: 3 b.) 28 − 25 28 + 25 R: 7 9 44. Pojednostaviti:  3 2  2a   2 a 4b 3  ( )      3 R: 8a 6 b9 47.

1 i y =− . 4 − ( x − y) 2 2x − 2 y + 4 x3 − x 2 59. 57. 53. Skrati razlomak: 3 x 2 y −6 xy . x2 − 9 9c 3 − 4 a 2 c 3 4a 2 c − 12 ac + 9c 8a 2 b 4 − 4 a 3 b 4 4a 4 − 16 a 3 + 16 a 2 55. 56. Izračunaj: a2 − b2 a − b : m2 − n2 m + n 61. Izračunaj vrijednost izraza (5x − 2 y ) 2 3x − y 0 ako je x = −0. 4 − 4a + a 2 a2 − 4 2x − 6 x ≠ ±3 3 x 2 − 27 4x3 − x . 54. b= 2 x 2 y − 4 xy 2 ( x − y)3 62.2 ! 9 x 4 y −36 x 2 y 63. x − x3 60.50. Skratiti razlomak 52. Skratiti razlomak: 51. Skrati razlomak: a = − x 2 + 2 xy − y 2 8 x 3 − 32 xy 2 . xy − 2 x 2 y 6 − 2x . ( x + y ) 2 − 3x − 3 y 4 x + 4 y −12 6x + 4 y ( 3x + 2 y ) 2 −15 x −10 y 58.

poluprečnik i obim tog kruga. 1 c 2 . 5 π cm.5cm2) (R: r=5 njeno 67. O= 10πcm) dužina Odrediti 69.96 cm . Odrediti prečnik i površinu kruga čiji je obim 31. ) 65. Odrediti obim tog kruga.8 c 13 6 m 2 (R: O = 43 .14 ) cm. a centralni ugao nad tim lukom (R: O=24π cm) . Dužina tetive AB datog kruga je 4cm. (R: P=5π cm2) 68. Tetive AB i AC jednog kruga su okomite i 6cm i 8cm. (R: r= 5. Površina kvadrata je kvadrata.KRUG 64. Dužina kružnog luka AB jednog kruga je 1  . a rastojanje od centra kruga 1cm. Odrediti površinu tog kruga.4cm! ( π ≈3. Odrediti površinu kruga koji je opisan oko tog 2 m (R: P = 6π 2 ) cm 66. Odredite obim i poršinu kruga poluprečnika r = 7cm ! P = 5 . P=78.

) Zapreminu kupe. Izračunati površinu prave kupe čija je zapremina 3π m 3 . Izračunati površinu prave kupe ako se zna da je njen osni presjek jednakostranični trougao površine 1 6 R: P=48π cm 2 3c 2 m . Odrediti obim i poršinu kruga koji je upisan u taj trougao. 79. a površina osnove je 2 π m 2 . Osnova piramide je kvadrat stranice 6 2cm . odrediti odnos njihovih zapremina. Odrediti obim tog 4 c 71. a visina kupe je 4 cm. R: s=5 P=24π cm2 V= 12π cm3 76. cm 75. Izračunati površinu kupe ako su prečnik 0 cm osnove i visina u razmjeri 5:6. ( R: O=4π. Površina prave kupe je zapreminu kupe. Zapremina prave kupe je R: P=360π cm2 8 0 π 3 . Ako su im visine 8 cm. R: V=132π cm3 73. Pravilni šestougao je upisan u krug površine šestougla. R: Pop=108 cm2 26 π 2. Poluprečnik osnove prave kupe je 6cm. R: 74. a osnova kupe je krug opisan oko tog kvadrata. P= 4π cm2) KUPA 72.) Površinu. b. Izračunati zapreminu te kupe. a visina kupe je 11 cm. a površina kupe je izračunati površinu osnog presjeka kupe.) Izvodnicu.70. Izračunati: a. Ako je dužina prečnika prave kupe 18 cm. ( R: O=48cm) 6 π m 2 . a površina njene c osnove 3π cm P=9 π cm2 2 . Izračunati 0 c 5 c R: V= 100π cm3 77. Obim osnove kupe je 6π . Visina jednakostraničnog trougla je 6cm. c. 1 cm 78. R: π:2 . 9 πm 2 .

R: P =3 π(1 + 2 )cm 2 6 R: V =72 π 3 cm JEDNAČINE 82. Riješiti jednačinu: x −7 3x −1 5 x +1 +1 = − 4 5 12 1 3 1 4 R: x= − 4 3 R: x=7 88. Izvodnica kupe je nagnuta prema ravni osnove pod uglom od 45  .) 0.) − 1 1 x= 4 2 83. Gomila pijeska ima oblik kupe čiji je obim osnove 8π m.25 ⋅ (1 − x) + ⋅ 2 87.) 4 x − 6 + 3 x = x b.) y +1 =0 2 84.80. Izračunati: a.) Zapreminu kupe. Riješiti jednačine: a.5 ⋅ ( 2 x + 2) = 0. a visina 3 m.) Površinu kupe. Riješiti jednačine: a. Riješiti jednačinu: 5( x − 2)( x + 2 ) − 6 = ( 3 x −5) 2 −( 2 x +3) 2 R: x=1 . Koliko kubnih metara pijeska ima u toj gomili? R: V=16 π cm3 81.5 −0.2 x =1 R: −2 1 2 85. Obim osnove prave kupe je 36 π cm. Riješiti jednačinu p − 2 p +1 + =3 2 4 R: p=5 86.) 1 1 a −2 = a 2 3 R: a =12 b.) 3 x = 9 b. Riješiti jednačinu 1 − 0.) 6 = −7 x c. b. Riješiti jednačine: a.

Koji broj treba dodati brojniku i oduzeti od nazivnika razlomka dobio razlomak jednak razlomku R: x=-1 1 1 da bi se 1 4 2 ? 3 94. Riješiti jednačinu: ( x −1)( x +1) − x +1)2 =5 −4 x R: x=0 R: x=-1 R: x= 7 2 92. trećine i petine nekog broja je za jedan veći od tog broja. Kada je putnik prešao 350 m. c. a. Zbir polovine. Riješiti jednačinu: ( 4 x − 3) 2 = ( 5 − 4 x ) 2 −16 90. a sin 3 godine. Riješiti jednačinu: ( 2 − x )( 3 − x ) − (1 − x )( 5 − x ) = 0 ( 91.) ( 3 x −1)( x +1) = 0 b.89. Odrediti broj učenika u tom odjeljenju. Koji je to broj? (R: 30) 96. Kolika 5 99. ostalo mu je još je dužina cijelog puta? R: 3500 m . Koji su to brojevi? (R: 252. Zbir četiri uzastopna prirodna broja je 1014. Ako bi došle još četiri djevojčice.) 4( x +1)( x − 2 )( x −3) = 0 95.254. 98. U odjeljenju su (R: 28) 3 učenika djevojčice.255) 97.) Rastaviti na faktore (predstaviti u obliku proizvoda) izraz x ( 2 x −3) −5( 2 x −3) . Riješiti jednačine: a. Za koliko godina će majka biti pet puta starija od sina? (R: 3) 2 puta do polovine puta.253. Majka ima 27 godina. broj 7 dječaka i djevojčica bio bi jednak.) Riješiti jednačinu: x( 2 x − 3) − 5( 2 x −3) = 0 93.

100. − 1 1 ) 4 106.q)=(4. b=12) SISTEM LINEARNIH JEDNAČINA 103. ) 5 5 107.y)=(1. Riješiti: x+y + x = −3 3 y −x y− = −1.20) 108.5) 105. Kolika je ta hipotenuza? R: c= 25 102. Riješiti sistem jednačina 2 p + q −13 = 0 3 p −2 q −2 = 0 R: (p.2 y = − 1 R: (x.2) 104.5 x −0. Izračunati stranice pravougaonika. Stranice pravougaonika se razlikuju za 3cm. Riješiti sistem jednačina 5 x −2 = 4 y −1 12 y +19 =6 x −2 R: (x. Riješiti: x +0. Riješiti sistem jednačina: R: (x. Ako se svaka stranica poveća za 2 cm.-1) .b)=( 2 3 . Ako je krak za 2cm duži od visine koja odgovara osnovici trougla. Riješiti sistem jednačina a =1 −b 3b −2a =1 R: (a.2 5 109. izračunati tu visinu. R: h= 8 101. obim pravougaonika će iznositi 62 cm. a druga je za 1 cm kraća od hipotenuze. Jedna kateta pravouglog trougla ima dužinu 7 cm.y)=(6.y)=(-2.25 y = 7 3 0. Osnovica jednakokrakog trougla je 12cm. Riješiti sistem jednačina 2 x + y =0 x − y =3 R: (x.y)=(-2. (R: a=15.

4 x −1 5 y +1 1 + =5 3 4 6 3x + 7 2 y + 9 2 + =7 4 3 3 110.0) i B (3. 7 (R: 9 ).y)=(1. Riješiti sistem jednačina ( x −5) ⋅( x +5) −(1 −3 y ) = x 2 +4 ( 2 x + y ) − y ⋅( y +2) = 2 − y 2 R: (x. Odrediti linearnu funkciju y = kx + n čiji grafik sadrži tačku P (3. Zbir dva broja je 136. Da li grafik te funkcije sadrži tačku T (0. ako se zna da je četvrtina jednog od njih za 8 manja od polovine drugog. Odrediti te brojeve.1) 4 x −1 2( x − y ) 7 − = 6 3 6 1 3 x − y +1 − =− 2 4 113. ( R: y =10 x −28 ) 116. Riješiti sistem jednačina R: (x.y)=(6. Riješiti sistem jednačina x−y x+y +3 = 5 − 3 5 x − 2 3 y +1 − = −1 2 2 111.2 x −1.2 2 112.1) R: (x.6) . 2 1 23 .y)=(14.7 x = 2 − (0.y)=(1. Riješiti sistem jednačina 0.10) 2 114. (R: y= 2 4 x+ ) 5 5 2 115.2) R: (x. ne sadrži tačku T) y =− x+ 5 5 je grafiku funkcije y =10 x +1 .2) i paralelan 117.1) R: (x.y)=(3. Odrediti linearnu funkciju y = kx + n čiji grafik sadrži tačke A(− . (R: 80 i 56) .5) i B (− .2) .3 y + x ) y −3 = 0. Odrediti linearnu funkciju y = kx + n čiji grafik sadrži tačke A(− .

a kraj i osnovica su u razmjeri 6:5. b = 10 cm) 123. Odrediti stranice pravougaonika. Ako veću stranicu umanjimo za 2 cm. Zbir dva prirodna broja je 58. Zbir cifara dvocifrenog broja iznosi 7. Riješiti nejednačine .) 6 > 2 x c. Koji su to brojevi? Uopšteno : (R: 47 i 11) djeljenik ostatak = rješenje + djelilac djelilac 120. (R: 1 i -2) 1 2 3 . (R: a=54. a manju uvećamo za 5 cm. (R: a=12. Ako cifre zamijene mjesta. Jedan ugao trougla je 95°. (R: 50 i 35 stepeni) 119. Odrediti preostala dva ugla tog trougla ako se zna da je jedan od njih za 15° manji od drugog. Zbir dva broja je 176.) NEJEDNAČINE 126. Ako se veći broj podijeli manjim. a polovina njihove razlike je brojeve. površina pravougaonika će biti veća za 32 cm2. Srednja linija trapeza je 42 cm. a osnovice tog trapeza se razlikuju za 24 cm. Odrediti te 2 121.118. Koji je to broj? (R: 43) 124. Odrediti osnovice tog trapeza. c= 30 cm) 125. (R: 10 i 4 cm. onda je tako dobijeni broj za 9 manji od polaznog broja.Odrediti te brojeve ako je jedan od njih za 20% veći od drugog. (R: 96 i 80) 122. Polovina zbira dva broje je − . Obim jednakokrakog trougla je 34 cm. Izračunati stranice tog trougla.) − 1 1 x≤ 2 4 127.) 3 x < 4 b. dobije se količnik 4 i ostatak 3. Stranice pravougaonika se razlikuju za 6 cm. Riješiti nejednačine a.

) 5 x − 2 < 2 x +1 b. Za koje vrijednosti promjenljive x je vrijednost izraza − 2 x + 5 između 3 i 17? (R: − 6 < x < 1 ) 133.2 R: x<1 R: x>2 128.) 0. Riješiti nejednačine: a. Nađi najmanji cijeli broj x koji zadovoljava nejednačinu ( x − ) 2 − x + ) 2 <− 0 −x 1 ( 1 1 R: 4 134.a.5 x −0.) 1− p <0 3 R: p>1 131.8( x −5) ≥ −02 R: x ≤6 1 4 b.8 −0.4 > 0. Riješiti nejednačinu R: x>12 130.6 x −0. Riješiti nejednačinu 1 + R: x −6 x 3+x − ≤3+ 3 2 4 x ≥− 57 5 132. Riješiti nejednačinu 5 ≤ y − R: y +5 5 y ≥7 1 2 x 1− x 1+ x x −2 − > + 6 4 3 24 129. Za koje vrijednosti promjenljive x razlika izraza R: x ≤ −1 FUNKCIJE .) 0. Za koje vrijednosti promjenljive je izraz R: (3 x + ) ⋅( x −2) −3 ⋅( x + ) 2 pozitivan? 1 1 5 x <− 11 x +5 4 −x i nije veća od -2? 8 2 135.

Odrediti vrijednost parametra k. čiji grafik prolazi tačkama A (3. 137.-2). U funkciji y= -(a-3)x-2a-5 odredi parametar a. U funkciji y=(a-3)x-(2-a) odrediti paremetar a.3) pripada pravoj tačka P(5. Odrediti vrijednost općeg broja tako da grafik te funkcije prolazi kroz koordinatni početak.2) 141. Data je funkcija y = (a-3)x+5a-10 . 145. 1 1 y = 5x − siječe 6 2 147. tako da grafik funkcije y = ( 3m − 2 ) x − m + 2 prolazi kroz koordinatni početak. tako da njen grafik ima na X-osi odsječak -2. Odrediti vrijednost parametra (općeg broja) m. tako. B (2.-5) MNOGOUGAO .9) y = 2 x − m . U funkciji y = − ( a − 3) x − 2a − 5 odrediti parametar a tako da njen grafik ima na y-osi odsječak dužine 5. 140. 142. Odrediti vrijednost parametra m tako da grafik funkcije y = ( 3m − 2 ) x − m + 2 ima odsječak na Y-osi jednak 4 148. tako da njen grafik prolazi kroz tačku A (1. Ako tačka A(2. U funkciji y = mx −( 3 + m ) odredi vrijednost općeg broja m takoda grafik funkcije prolazi tačkama A(-3.2). 143.-3) y = kx +n . 139. Odrediti jednačinu prave oblika B(-1.2) i 149. -1) 144.6). U funkciji y=(2a+1)x-(3a-1) odredi parametar a. da data funkcija y = (2k-1)x+1 ima nulu 1. tako da njen grafik ima na yosi odsječak dužine 5. tako da njen grafik ima na x-osi odsječak −2 . Odrediti jednačinu prave oblika y = kx + n. B(-5.136. čiji grafik prolazi tačkama A(1. provjeri pripada li toj pravoj i 150. 146. ako njen grafik prolazi tačkama A (-3. U funkciji y = ( 2a + 1) x − ( 3a − 1) odrediti parametar a. 138. Odrediti linearnu funkciju oblika y=kx+n. Izračunati koordinate tačke M u kojoj grafik funkcije koordinatnu osu 0Y.

Odrediti njegov četvrti ugao δ. Koliko je zbir njegovih uglova? R: S= 1980 155. 161. D= 44 153. Odrediti njegovu površinu P i poluprečnik upisanog kruga.) Dijagonala? TROUGAO I ČETEROUGAO 157. Odredite sve uglove tog trougla.151. P=42 R: . Da li postoji mnogougao u kome je svaki od uglova 110°? Obrazloži odgovor. Broj dijagonala nekog mnogougla je tri puta veći od broja njegovih tjemena. Odrediti broj dijagonala i zbir unutrašnjih uglova bilo kojeg konveksnog sedmougla. (R: 96 i 48) 159. 160. Svaki od uglova mnogougla je α =160  . S= 900) 154. Koliko taj mnogougao ima: a. Odrediti broj njegovih: a. Koliko stranica ima taj mnogougao? R: n=9 152. Zbir uglova mnogougla je 1620°.) Tjemena. (R: D=14. Razlika dva oštra ugla u pravouglom trouglu je 22  . Obim jednakostraničnog trougla ABC je 18 cm. Odrediti površinu romba čije su dijagonale d1 = 7cm i d 2 = 12 cm . Zbir tri ugla u četverouglu je R: 92 268  . Broj dijagonala nekog mnogougla je pet puta veći od broja njegovih stranica.) Dijagonala. Odrediti preostala dva ugla tog trougla ako se zna da je njihov zbir tri puta veći od njihove razlike. 156. Jedan ugao u trouglu je γ =36  . (R: 56 i 34) 158. b. R: n=11 b.) Stranica.

V= 384 165. Izračunati zapreminu pravilne četverostrane piramide ako je osnovna ivica 24 cm. R: P= 1 6 3+ 6 3 171. c = 6 b. a jedna od njegovih osnovica 12 cm.) Krak tog trapeza. R: P=384. b=5 cm i čija je isina jednaka njegovoj srednjoj liniji. R: P = 800 166. Ivica pravilne jednakoivične trostrane piramide je 6 cm. a zapremina 1280 cm3. Izračunati površinu pravilne četverostrane piramide ako je visina piramide 15 cm. Izračunati zapreminu pravilne četverostrane piramide ako je njena osnovna ivica a=8 cm i ako je površina jedne njene bočne strane 20 cm2. R: V= 3 00 3 . Izračunati površinu i zapreminu pravilne četverostrane piramide čija je osnovna ivica 12 cm.162. Izračunati površinu piramide. R: h= 4. m 3 R: P= 1 8 00 170. Izračunati površinu piramide. Osnovna ivica pravilne trostrane piramide je 8 cm. a visina piramide 12 cm. b= 5 PIRAMIDA 164. odrediti: a. Izračunati površinu pravilne trostrane piramide ako je osnovna ivica 2 0 3c . Izračunati zapreminu pravilne trostrane piramide ako je apotema 13 cm.) Visinu i drugu osnovicu tog trapeza. a apotema 20 cm. R: P=49 163. Srednja linija jednakokrakog trapeza je 9 cm. R: V = 64 168. a visina piramide je 24 cm. R: V=3072 167. Ako je površina tog trapeza P=36 cm2. a visina piramide je 8 cm. a bočna ivica je 5 cm. (R P = 36 6) 169. Odrediti površinu trapeza čije su osnovice a=9 cm.

Površina pravouglog trougla je 24 cm2. Odredite njegovu drugu katetu. hc=7. R: P=54. Odrediti njegovu površinu P i visinu h koja odgovara hipotenuzi. R: V=1875 PITAGORINA TEOREMA 176. Pravilna šestostrana piramida ima zapreminu dužine 8 cm. 3 32 5 3cm 3 R: V = 1 2 9 174. a njegova hipotenuza c = 13 cm. a visina piramide je 3 cm.172. h= 13 c.) Površinu piramide. Dijagonalni presjek pravilne šestostrane piramide je jednakostranični trougao stranice 10 cm. R: P = 54 ( 3 +2) . c = 10. Jedna kateta pravouglog trougla je 5 cm. R: b = 12 178. V = 5 4 3 173. Jedna kateta pravouglog trougla je za 2 cm duža od druge katete i za 2 cm kraća od hipotenuze. a jedna od njegovih kateta a = 8 cm.2 180. d = 24 R: . O = 24 177. a osnovna ivica je 4 3cm . Odrediti dužinu te katete i obim tog trougla.) Visinu. Odrediti: a.) Apotemu. R: a=6. Izračunati površinu i zapreminu pravilne šestostrane piramide ako je osnovna ivica 6 cm. P = 2 (4 3 + 3 ) 4 1 175. Katete pravouglog trougla su a = 9 cm i b = 12 cm. Izračunati zapreminu pravilne šestostrane piramide ako je površina omotača 10 2 3c 2 m .) Drugu katetu tog trougla. 179. Izračunati: a. Odrediti dijagonalu kvadrata čiji je obim 48 2cm . Izračunati zapreminu piramide. R: H = 11 i osnovnu ivicu b.) Obim tog trougla. R: b=6 b. b = 8.

R: P=150. Koliko je potrebno kadratnih metara kartona da se napravi kutija oblika kvadra čije su dimenzije 50 cm. Jedna stranica pravougaonika je 12 cm. R: P=182 189. 40 cm i 45 cm? R: P = 1. Izračunati površinu i zapreminu kocke. Odrediti površinu njenog dijagonalnog presjeka.181.21m2 188. R: PDP = 4 2 186. Dužina ivice kocke je 5 cm. D= 13 187. Izračunati površinu prizme. a visina prizme je 12 cm. R: V=150 . Odrediti površinu tog pravougaonika. Odrediti površinu tog kvadra i dužinu njegove dijagonale. Obim romba je 100 cm.) Površinu. P=600 c. a jedna njegova dijagonala 40 cm. h=24 183. Odrediti obim tog pravougaonika.) Visinu. R: P=192. Dijagonala osnove pravilne četverostrane prizme je 5 cm. Pravougaonik je upisan u krug poluprečnika 15 cm a jedna njegoa stranica je 24 cm. V=125 185. R: O = 84 182. Dužine ivica kvadra su 3 cm. a njegova dijagonala je za 8 cm duža od druge stranice. Odrediti njegovu: a. 4 cm i 12 cm. R: P = 60 PRIZMA 184. a visina prizme je 3 cm. a=25. Površina baze pravilne četverostrane prizme je 49 cm2. Izračunati zapreminu prizme. d2=30 R: b.) Stranicu i drugu dijagonalu. Zbir dužina svih ivica kocke je 24 cm.

Osnova četverostrane prizme je romb čije su dijagonale dužine 16 cm i 12 cm.) Zapreminu valjka. Površina osnove pravilne trostrane prizme je cm. R: H=5 4 πm 2 . Osni presjek valjka je kvadrat površine 100 cm2. R: P = 352 191. Izračunati zapreminu pravilne šestostrane prizme čija je osnovna ivica 3 cm. R: P=1800 194. R: P=224π 196.190. Površina omotača i površina baze valjka su u razmjeri 6:1. V=250 π . Izračunati površinu prizme ako je njena visina 4 cm. R: P =72 ( 3 +4) 3 6 3c 2 m . Izračunati zapreminu valjka. a visina valjka je dva puta veća od poluprečnika. R:P=150 π. 198. R: V = 121.) Visinu valjka. R: V=375 π 199. Prečnik osnove valjka je 14 cm. a visina prizme je 8 192. V=45π 197. Izračunati površinu prizme. Izračunati površinu valjka. a najveća bočna strana prizme je kvadrat. a dijagonala bočne strane je 6 cm. R: V= 24 3 3 193. Izračunati zapreminu pravilne trostrane prizme čija je osnovna ivica 9 cm. 8 c 0 c b. Izračunati zapreminu valjka ako je njegova površina 200π cm2. Izračunati površinu prizme.5 VALJAK 195. a dijagonala bočne strane je 15 cm. Površina valjka je Izračunati: a. Osnova trostrane prizme je pravougli trougao čije su katete 15 cm i 20 cm. površina njegovog omotača je 3 πm 2 . Površina omotača valjka je 144 π R: V=432 π cm 2 . a visina valjka je 9 cm. Izračunati površinu i zapreminu valjka.

a visina kupe je 4 cm. 209. Izračunati obim tog kvadrata. Izračunati površinu valjka ako je prečnik osnove 6 cm. (R: P=66 π) 202. Riješiti nejednačinu: 4n − 5 1 + n − ≤0 4 6 207. Površina kvadrata jednaka je površini pravouglog trougla. čije su katete a=8cm i b=9cm.5 205. Ako je visina valjka 15 cm. stane 6. Poluprečnik i visina valjka su u razmjeri 2:5. Koji mnogougao ima osam puta više dijagonala nego stranica? 210.75 + ) = 2 4 4 4 5 4 5 215. b = i c = − . Izračunati: 216. Koliko litara vode stane u sud oblika pravilne šestostrane prizne osnovne ivice 20 cm i bočne ivice jednake većoj dijagonali osnove? 212. Izračunati vrijednost izraza a : b + c : b ako je a = −2 204. Izračunati zapreminu pravilne četvorostrane piramide. izračunati njegovu zapreminu. 211. U rezervoar oblika valjka unutrašnjeg prečnika 20 cm. a osnovice su dužina 17 cm i 7 cm. Kolika je površina te kupe? 1 3 1 3 1 3 214. Provjeriti tačnost jednakosti: 2 : − ⋅1 ⋅ (0. čija je površina 360 cm2 . 213. b = 1 2 i c =− 2 3 .200. Izračunati (3 x − ) 2 −(3 x − )( 3 x + ) +7 x 1 1 1 2 4 2 . čiji je obim 50 cm. Odrediti p tako da je x=2 nula funkcije y = (4 p − 6) x − (3 p − 2) 206. a dijagonala osnog presjeka je 10 cm. Izračunati površinu jednakokrakog trapeza.5 5 5 za x=-6. Riješiti sistem jednačina: 3 x +2 y =13 2 x −5 y = − 4 208. a dužina osnovne ivice 10cm. Izračunati 53 ⋅ 52 ⋅ 54 58 ⋅ 5 a 2 +6b −9c za a = −2 . Kolika je dubina rezervoara? R: H=20 cm Kombinacija zadataka 203.28 litara vode. 201. Obim osnove kupe je 6 π cm.

CD = 10 cm i visina trapeza je h = 4 cm 229. Površina valjka je 150π cm2. Riješiti sistem jednačina: 3( x −1) +5( y −1) = − 7 5( x +3) −3( y +1) = 25 2 x +1 3 x −1 − >1 3 2 221. Izračunati površinu trapeza ABCD (AB paralelno sa CD) .25 )] . Izračunati površinu te prizme. Izračunati zapreminu tog valjka. Riješiti nejednačinu: ( 3x −1) 2 + ( 4 x +1) 2 < ( 5 x + 2 ) 2 228. Bočne strane pravilne trostrane piramide su pravougli trouglovi. Zbir svih unutrašnjih uglova nekog mnogougla je 18 pravih uglova.) a koji je za 5 veći od 10 2. Izračunaj vrijednost izraza: A=1-2 [ 4.) c koji je 5 puta veći od 10 4. Zbir dužina ivica jednakoivične trostrane prizme je 18 cm. 232. Odrediti najveći cijeli broj x za koji vrijedi 220.217. Riješiti jednačinu: ( x + 5) 2 − ( x −1) 2 = 48 227. a) Koliki je broj stranica tog mnogougla? b) Koliko taj mnogougao ima dijagonala? 230.) b koji je za 5 manji od 10 3. Odrediti m tako da tačka M(-2. 233. Izračunati zapreminu pravilne šestostrane piramide ako je osnovna ivica 6 cm. 219. Izračunati 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 njihove vrijednosti i poredati ih od najmanjeg do najvećeg. Izračunati obim i površinu tog kvadrata. Odrediti polinom P tako da je ( 2m 2 −3m) −P = 4m 2 −6 m − 10 218. 222. 231. Izračunati površinu te piramide ako je bočna ivica s = 8 cm.1) pripada grafiku funkcije mx −3 x = 2 y −3m . 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 223. Odrediti broj 1. ako je AB = 16 cm.) d koji je 5 puta manji od 10 Zatim izračunati a + b + c + d = ? 225. C = ⋅ ( + : ) . 224. Kvadrat je opisan oko kruga obima 8π cm. a površina jedne bočne strane 18cm2 . a poluprečnik i visina su u razmjeri 1 : 2. Dati su izrazi A = ⋅ + : . Provjeriti tačnost jednakosti (4 x 2 )2 ⋅ ( y3 )3 : (16 x3 y 6 ) = xy 3 226.5 − 2 ⋅ (3 − 0. B = ⋅ ( + ) : .

tj.9 y 5 ⋅ ( − x 3 ) : 0.  1  7  236. Izračunaj vrijednost izraza:  : 3 ( 3 − 0 . Izračunati vrijednost izraza: 1 − :  − 4 ⋅ 1 −  + 1 = 2 4 2  4  247.5 ) : − 1 − 2 + 2 2 5 240. Izvršiti stepenovanje: − a ( )4 : (− a3 )3 = − a2 .25 + 4 = 248. Odredi sve vrijednosti od x za koje je vrijednost izraza 5 − [3 + ( − 4 + x ) −1] veća od ( −2 ) . b=-5 243. Izrazite matematički.234.  − ⋅ 2  :  3 +  : 19  − = 9  21  8 3 14   12 8  3 250. Redukovati izraz: ( a − b ) 2 − (a 2 + b ) i odrediti vrijednost za a=-2. c=-2. 244. 3 ⋅ 1 − 4. Koliko puta je vrijednost izraza A =1. Izrazite formulom da je broj a manji tri puta od broja b! 3 1   2 +  ⋅ +1 1 + 2 4 3 5 = 239. Izračunaj vrijednost izraza: A = 5 4 7 1 − ⋅1. Koja dva redna broja imaju osobinu da im je zbir 45.02 x 4 ⋅ y 2 ⋅ ( − y ) 3 2 [ ][ ] 245. formulom da je broj x za 6 veći od y. 1 3 1 5  15 = 168 −166 + 2  − 3 4 2 8  24 1  2 3  3   5   1 35  8  17  21 2 249.5 − 4(1 −0. b=1.5 − ⋅ [0. 238.2 − 2 3 6 3 3 4 242. Redukovati izraz: 5a 3 +4b 2 + 5c − (6c − 4b 2 − 3a 3 ) i izračunati njegovu vrijednost za a=0. a omjer 7:8? 1 3 1  3  246.5 + : 0. Koliko je puta vrijednost izraza ( − 4) − −  2.5 −  manja od 5?  3  4  237. Napisati konačan rezultat dijeljenja: − 0.2  ⋅ 2.75 ) +1] veća od -5? 241. Izvrši naznačene operacije i napiši konačan rezultat B= [(−2) ] − [(−2) ] + [(−1) ] 3 2 2 2 3 4 235.

16 −8 x + x 2 . 254. x2 − x4 x 4 − 2 x3 + x 2 . 3 3 1  x 2 :  −x )5 ⋅ −x 2 ⋅ −x 3 = (   ( ) ( ) −16 xy 3 ⋅ y 3 x5 ( )2 : (− 2 x 2 y )3 = −1 3 1 a ⋅ ( − b ) 2 ⋅ 5 ⋅ ( − a ) 3 b 3 : a 6b 5 = 5 4  3 256. a 3b 2 ⋅(−a 2b )  ⋅− 2 b ( )3 : a 3b5 =   5 x 2 −10 xy +5 y 2 10 y −10 x 2 2 257. 5 y −10 z 16 −8 x + x 2 x 2 −16 x 2 +8 x +16 2 x 2 −32 . 6a 2b 2 −3a 3b 12 ab 3 −3a 3b . 3 x15 : (− x 2 ) ⋅ ( − x ) 3 (− a3 )2 : (a 2 )3 ⋅ ( − a ) 3 = 252. 20 xz 2 −5 xy 2 .(− x5 )2 : (− x3 )2 ⋅ ( − x )3 = 251. xy −4 y 6 x 2 y 2 −3 x 3 y 12 xy 3 −3 x 2 y . 3a 2 − 4ab 16 b3 −9a 2b . 9a 4b −36 a 2b 3a 2b −6ab . Skratiti razlomke: . 255. (− a 2 )3 ⋅ (− a3 )3 253.