BROJ 2184 GODINA XCVIII

DERVENTA, ~etvrtak, 11. mart 2010. godine

CIJENA 0,70 KM www.derventskilist.net

NA^ELNIK OP[TINE MILORAD SIMI], ODBOR ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA I UDRU@EWE @ENA DERVENTA ORGANIZOVALI

OPTIKA FOKUS
Ul. kraqa Petra I (na Rampi)

8 - 18 h
Test dioptrije Izrada nao~ara Veliki izbor okvira Sve vrste stakala Najbr`a usluga

 333-530
U ponedjeqak je i u na{oj op{tini na sve~an na~in obiqe`en 8. mart - Me|unarodni dan `ena. Bila je to prilika da svim majkama, suprugama, k}erima, djevojkama i svim `enama za`elimo sre}an praznik, uz karanfil i poklon, ma koliko vrijedan bio. Bilo je i organizovanih slavqa, po preduze}ima i ustanovama, udru`ewima gra|ana, restoranima i drugim mjestima. Op{irniji izvje{taj objavqujemo na 6. i 7 strani lista.

SVE NA JEDNOM MJESTU

Na "Rampi": preseqena u krug Doma zdravqa U krugu Doma zdravqa: 7 - 18 ~asova (subotom 8 - 16) 053/333-535 Apotekarska stanica Kalenderovci (u objektu ambulante) Bronhoklir (sirup za ka{aq) 6,20 KM Septolete 5,00 KM Lijekovi s "pozitivne liste" na recept Insulin na recept

OSMOMARTOVSKA DRU@EWA

GENERALNI [TRAJK - POSQEDWA [ANSA
strana 2.

PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA

POSJETA LIDERA
strana 4.

2. STRANA

"DERVENTSKI LIST" 11. mart 2010.
SAVEZ SINDIKATA REPUBLIKE SRPSKE

BROJ 2184
BORA^KA ORGANIZACIJA

GENERALNI [TRAJK - POSQEDWA [ANSA
Odr`avawe generalnog {trajka radnika u Republici Srpskoj je nu`no i neizbje`no, izjavila je na konferenciji za novinare Ranka Mi{i}, predsjednik Saveza sindikata RS, nakon sastanka rukovodstva sindikata sa predstavnicima sindikalnih organizacija op{tina dobojske regije. Sastanak je odr`an u pro{li ~etvrtak u Derventi, a pored rukovodstva republi~kog sindikata, u raspravi su u~estvovali predstavnici sindikata op{tina iz Doboja, Broda, [amca, Modri~e, Tesli}a i de onako kako mi ka`emo. U takvim okolnostima, a imaju}i na umu da Vlada, Unija poslodavaca i inspekcije ne ~ine ni{ta kako bi za{titili radnike, mnogi se pla{e i }ute. Postali su robovi nemilosrdnih i nezaja`qivih poslodavaca kojima je jedini ciq da se obogate na tu|oj muci i nesre}i, ka`e Mi{i}. Ona je navela nekoliko preduze}a u kojima je evidentno drasti~no kr{ewe zakona i prava radnika, a me|u wima pomenula je i preduze}e "Baja kompani" iz Dervente. kon o pravima radnika i kolektivne ugovore, isti~e Mi{i} uz napomenu da su sa tim podatkom upoznati i Vlada i Unija poslodavaca i inspekcije, koje su previ{e pla}ene s obzirom da ne rade ni{ta, ka`e ona. Predsjednik Saveza eindikata RS izrazila je veliko nezadovoqstvo raspolagawem sredstvima iz Investicionerazvojne banke RS, odnosno sredstvima iz buxeta RS, te postavila nekoliko pitawa na koja, po wenom mi{qewu, treba da odgovori Vlada RS: Kome su dati povoqni krediti i jesu li sredstva investirana u namjene za koje su planirana? Jesu li milioni maraka oti{li u razvoj i unapre|ewe privre|ivawa, ili u zadovoqavawe nekih drugih (li~nih) apetita? Kome su date subvencije i podsticaji i jesu li zabiqe`eni rezultati takvih ulagawa??? Nije se smjelo desiti da postoje desetine miliona maraka mawka u buxetu RS zbog neupla}enih obaveza prema radnicima i za to Vlada RS i druge institucije moraju snositi odgovornost, konstatuje Mi{i}. Ona dodaje da radnici vi{e nemaju {ta da izgube i da je jedini na~in da se za{tite organizovawe generalnog {trajka u RS.

PARASTOS POGINULIM DERVEN]ANIMA
^lanovi porodica Derven}ana poginulih u Vlasenici, predstavnici Bora~ke organizacije i op{tine Derventa, u subotu su posjetili ovaj grad i prisustvovali parastosu slu`enom za pokoj du{a pripadnika Drugog bataqona 327. brigade poginulih u borbi za odbranu Republike Srpske. U ponedjeqak, 9. marta, navr{ilo se {esnaest godina od kada je `ivote, na rati{tu kod Vlasenice, samo tokom jednog dana izgubilo trinaest Derven}ana. Ina~e, na vlaseni~kom rati{tu stradalo je ukupno 15 boraca iz Dervente. Vijence i cvije}e na spomenik izgra|en u znak sje}awa na wihovu `rtvu, osim ~lanova porodica, polo`ili su na~elnici op{tina Derventa i Vlasenica, Milorad Simi} i Mladen Popovi}, te predstavnici Bora~kih organizacija Dervente i Vlasenice, kao i narodni poslanik iz ovog kraja Miroslav Kraqevi}. Prije slu`ewa parastosa delegacija iz Dervente obi{la je i spomen sobu, a u kwigu utisaka upisano je sje}awe na pripadnike Drugog bataqona koji su izginuli u neposrednoj blizini ovog grada. Jedinstven zakqu~ak koji se, tokom posjete, nametnuo je potreba produbqivawa veza izme|u Dervente i Vlasenice, ~emu slu`i i pokrenuta inicijativa bratimqewa ove dvije op{tine, te nastavak ~uvawa uspomena na poginule Derven}ane i oplemewivawe ovih susreta. ~.v.

Dervente. Razmatrani su zahtjevi Saveza sindkata RS koji su upu}eni Vladi RS i Uniji udru`ewa poslodavaca RS, a koji se odnose na po{tovawe prava radnika i ispuwavawe obaveza prema wima po osnovu rada. U izjavi novinarima, Mi{i} je naglasila da su radnici u RS dovedeni u bezizlaznu situaciju i da vi{e nemaju {ta da izgube. Ona je rekla da, zbog straha, velika ve}ina radnika ne smije javno da govori o svojim problemima, i naglasila da je bahatost vlasti i poslodavaca prevr{ila svaku mjeru. - Prinu|eni smo da se u mnogim preduze}ima organizujemo i radimo u ilegali, kao prije stotinu godina, jer nam poslodavci ne dozvojavaju da {titimo radni~ka prava. Istovremeno, oni formiraju svoje, takozvane `ute sindikate, koji rade po wihovom nalogu i koji nemaju veze sa radnicima. Vlada i Unija poslodavaca RS dozvolili su vlasnicima i direktorima preduze}a da iza|u pred radnike i da ka`u: Ovo je moje, kome se ne svi|a mo`e da ide. Mi smo gospodari `ivota i smrti, a ako to ne prihvatate, mi }emo da zaposlimo Kineze kojih ima kao pqeve i koji }e da ra-

- Zajedni~ki imenilac za vlasnike i direktore takvih preduze}a je da su iznad Ustava, iznad zakona i iznad svega. Svako od tih preduze}a je te{ka `ivotna pri~a za radnike koji nemaju platu, nemaju druga prava po osnovu rada i koji, uz sve to, ne smiju javno ni da se pobune protiv robovlasni{tva, isti~e Mi{i}. Postoji bezbroj zabiqe`enih slu~ajeva gdje se, uz izbjegavawe pla}awa obaveza prema dr`avi i radnicima, radni~ka plata ispla}uje u fri`iderima, ve{ ma{inama i drugim stvarima. - Mjesecima, pa i godinama, u nekim preduze}ima radnicima nisu upla}eni doprinosi za zdravstveno i penziono osigurawe, tako da mnogi nemaju mogu}nost da odu qekaru, bez obzira na potrebu i nu`nost. Mnogi menaxeri, koji su se obogatili na grba~i radnika, dobili su priznawe za menaxera godine na raznim nivoima, a da se zna da kr{e zakon i prava radnika. Kako je to mogu}e, pitamo se?! Niko od onih koji bi to trebali da u~ine ne pita menaxere kako su stekli toliki imetak, nagla{ava Mi{i}. Pora`avaju}a je ~iwenica da 60 odsto poslodavaca u Relubici Srpskoj ne po{tuje Za-

INICIJATIVNI ODBOR UDRU@EWA RVI OP[TINE DERVENTA

OBAVJE[TEWE

OSNIVA^KA SKUP[TINA
- Postoji jasna spremnost radnika i predstavnika sindikata na svim nivoima za tu mjeru, a kona~nu potvrdu i odluku o odr`avawu {trajka u narednim danima treba da donese Generalno vije}e sindikata. Planirano je da, prije generalnog {trajka, budu odr`ani {trajkovi upozorewa, posebno u preduze}ima koja najdrasti~nije kr{e zakon i prava radnika, a ukoliko takve mjere ne budu dale rezultat i}i }emo u generalni {trajk, naglasila je na kraju Mi {i}. mr

Rje{ewem Osnovnog suda u Bawa Luci, od 22.08. 2008. godine i odlukom Saveza organizacija i udru`ewa RVI RS od 12.12.2009. godine, Udru`ewe RVI op{tine Derventa 1991.-1995. iskqu~eno je iz Saveza. Rukovodstvo Udru`ewa radilo je suprotno Statutu i ostalim aktima Saveza, ote`alo rad Savezu, te svojim djelovawem naru{ilo ugled Saveza i svih ~lanova. S tim u vezi, dana 16.02.2010. godine, formiran je inicijativni odbor od 14 ~lanova, koji je izradio akcioni plan. Inicijativni odbor obavje{tava RVI op{tine Derventa da do|u na osniva~ku Skup{tinu Udru`ewa, koja }e se odr`ati dana 19.03.2010. godine u Sali Doma penzionera Derventa, sa po~etkom u 12 ~asova.

IZDAJE: JP DERVENTSKI LIST I RADIO DERVENTA
Uredni{tvo i administracija: Derventa, Ulica cara Lazara 45 "Derventski list" Redakcija, tel: 053/312-050, 312-051 je 1977. godine odlikovan Direktor i glavni urednik: mr Rade Samarxi}, tel: 053/332-283 Ra~unovodstvo/administracija: Tel/faks 053/331-832 ORDENOM ZASLUGA ZA NAE-mail:dervlist@teol.net, derventskilist@gmail.com, ROD SA SREBRNOM ZVIJEmiroslav.radanovic.dl@gmail.com, www.derventskilist.net ZDOM za naro~ite zasluge @iro ra~uni: NLB Razvojna banka 5620050000367783, na poqu javne djelatnosti koBobar banka: 565-355-42000001-20 jom se doprinosi op{tem List izlazi ~etvrtkom. Rukopisi se ne vra}aju. napretku zemqe. Oglasi i li~ne vijesti primaju se svakim radnim danom, a za svaki slijede}i broj do utorka u 10 ~asova. Redakcija: Edin Dizdarevi} odgovorni urednik,^edo Vuji~i} tehni~ki urednik, Miroslav Radanovi} novinar, Milo{ Asenti} fotoreporter [tampa: "Grafika" Derventa. Za {tampu: Du{ko Mali} Re{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-65/95 od 06. marta 1995. godine, list je upisan u registar javnih glasila pod rednim brojem 97.

JEDNOM MJESE^NO RADI ORTOPED - ZAKAZIVAWE PREGLEDA!

BROJ 2184
15. SJEDNICA SKUP[TINE OP[TINE

"DERVENTSKI LIST" 11. mart 2010.

STRANA 3.

DISKUSIJE PRO@ETE IZBORIMA
 Uz izvje{taj o radu Skup{tine op{tine za 2009. godinu, odbornici usvojili i izvje{taje o stawu op{te bezbjednosti i radu Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja  Nisu prihva}eni prijedlozi kadrovskih rje{ewa u upravqa~kim strukturama Doma zdravqa  Strasti na relaciji pozicija i opozicija podgrijao izvje{taj o realizaciji programa podsticawa poqoprivrede za 2009. godinu, a u verbalnom obra~unu predwa~ili na~elnik op{tine Milorad Simi} i predsjednik Kluba odbornika SDS Nade Planin~evi}  Odba~en prijedlog da u pla}awu tro{kova javne rasvjete u~estvuju i gra|ani
Nakon proceduralnog usvajawa dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sjednice, pa`wu nekolicine odbornika pobudio je prijedlog odluke o dono{ewu revizije dijela Regulacionog plana "Industrijska zona". Predstavnik projektantske ku}e objasnio je najva`nije detaqe plana, te naglasio da se projekat odnosi na period od deset godina i da je planirana izgradwa 40 novih objekata, od ~ega 27 individualnih. Du{an Ra{i} interesovao se za mogu}nost promjene namjene planiranih objekata (iz stambenih u poslovne), a potpredsjednik SkPovodom izvje{taja o radu Skup{tine op{tine i izvje{taja o radu stalnih radnih tijela Skup{tine op{tine za 2009. godinu oglasili su se samo Du{an Ra{i} i Nade Planin~evi}. Ra{i} je relativno zadovoqan ukupnim rezultatom i smatra da su mnoga pitawa ostala neobra|ena i nedovr{ena. On je izrazio nezadovoqstvo ~iwenicom da su stalna radna tijela Skup{tine op{tine ~e{}e referisala strankama nego Skup{tini. Nade Planin~evi} konstatovao je da je u pro{loj godini Skup{tina op{tine bila lo{ servis i pa-

AKTUELNI ^AS
Pitawa i primjedbe: Fadil Pelesi}: Vlasnici trgova~kih radwi pored magistralnog puta Derventa-Brod tra`e dozvolu da rade nedjeqom, jer tada imaju mogu}nost da zarade! Pero \uri}: Kada }e biti dovr{ena uli~na rasvjeta u Jasikova~i? Kada }e Derventa dobiti davno obe}anu gradsku toplanu? Drago Kne`evi}: Mo`e li se stati u kraj ga`ewu zelenih i slobodnih povr{ina oko kru`nog saobra}aja na Rampi? Mihailo Ze~evi}: Kada }e po~eti realizacija projekta izgradwe kanalizacije na lijevoj obali Ukrine? Nade Planin~evi}: Nisam zadovoqan radom zimske slu`be na odr`avawu puteva i ulica i kada }e biti uklowen pijesak sa gradskih ulica nasut tokom zime? Vlado Kova~evi}: Stipendije trebaju biti ve}e. Ilija Zirdum: Gra|ani iz takozvane zgrade EHTA-R pitaju ho}e li objekat ~ija je izgradwa u planu zaklawati wihovu zgradu i wihove balkone? Odgovori: Mirsad Be}irovi}: Ne mo`emo udovoqiti zahtjevu grupe trgovaca, jer }e to isto onda tra`iti i drugi (pored puta Derventa-Prwavor), i u gradu. Dragan Paji}: Rasvjeta u Jasikova~i gradi se na isti na~in kao i u drugim ulicama. Bi}e zavr{eno kada budu obezbije|ena potrebna sredstva. Uskoro }e biti done{ena odluka o parkinzima i to }e biti rje{ewe za za{titu povr{ina oko kru`nog saobra}ajnog toka. U radu zimske slu`be imamo prioritete, a ove zime obezbije|eno je duplo mawe novca u op{tinskom buxetu nego ranije. Vi{e od ovoga {to smo u~inili ne mo`e. Abrazivni materijal bi}e uklowen kada prestane da pada snijeg. Milorad Simi}: O projektu kanalizacije sve je ve} re~eno, a za vi{e detaqa treba se obratiti direktoru "Komunalca" \or|i Petkovi}u. I ja bih volio da su stipendije ve}e, ali u buxetu nema dovoqno novca. U toku su pregovori sa kompanijom iz Austrije koja }e uraditi studiju za gradsku toplanu. Vi{e detaqa zna}emo nakon toga. Qubica Be}arevi}: Stanari iz zgrade EHTA-R bili su kod mene. Nije ta~no da }e budu}a zgrada zaklawati wihovu, a jo{ uvijek nema ni gra|evinske dozvole za novi objekat.

up{tine op{tine Milan \uki} smatra da je prije usvajawa plana trebalo usvojiti Strate{ki plan razvoja op{tine. Prijedloge i pitawa imali su jo{ Nusret Dizdarevi}, Fadil Pelesi} i Grozdan Ru`i~i}, no, na kraju, dokument je usvojen bez izmjena i dopuna. Lokalni plan akcije invalidnosti (LPAI) za period 2010-2014. godina usvojen je bez rasprave i uz zahvalnost Drage Tadi}a Skup{tini op{tine i ~lanovima radne grupe za izradu plana.

ravan aktuelne vlasti, te naglasio da `ivot u Derventi ide drumom, a Skup{tina op{tine {umom. Uz izvje{taj o sopstvenom radu, odbornici su bez rasprave usvojili i izvje{taje o realizaciji programa ure|ewa gradskog gra|evinskog zemqi{ta, odnosno o realizaciji programa sanacije i odr`avawa lokalnih puteva za 2009. godinu. Strasti su, pak, podgrijane ve} na narednoj ta~ki dnevnog reda, kada se razmatrao izvje{taj o realizaciji programa

podsticawa poqoprivredne proizvodwe za 2009. godinu. Nade Planin~evi} je konstatovao da je u tom periodu obezbije|eno duplo mawe sredstava za poqoprivrednike, nego godinu dana ranije, naglasio te`ak polo`aj poqoprivrednika i neizvjesnu budu}nost, te rekao da odgovornost za te{ko stawe snose Vlada RS i op{tinska vlast. Reagovao je na~elnik op{tine Milorad Simi}, rekav{i da je govor Planin~evi}a izborna kampawa. Simi} je naglasio da je privrednik od malih nogu i da zna {ta zna~i zaraditi pare i u dr`avnoj i u privatnoj firmi, {to, po wegovim rije~ima Planin~evi} ne zna, jer je nau~io da raspola`e tu|im. Na to je Planin~evi} uzvratio rekav{i da su on i wegova porodica proizvo|a~i, te da je neko drugi nau~io da tro{i ono {to drugi zara|uju. U ovom verbalnom obra~unu potegnuta su i pitawa ko je od wih dvojice na vi{em nivou, ~ija je ve}ina u Skup{tini op{tine kvalifikovanija i druga, a poku{aji nekolicine odbornika da raspravu vrate u okvir dnevnog reda i nisu dali ba{ neki rezultat, s obzirom da je i ve}ina wih "vuklo" na svoju stranu. Du{an Ra{i} je rekao da treba na}i na~in da se otkupi tr`i{ni vi{ak, da poqoprivrednici postanu robni proizvo|a~i i da se omogu}i prihod od poqoprivredne djelatnosti za mala i nezaposlena doma}instva, na koji na~in bi i dr`avi bilo lak{e, jer bi smawila socijalna davawa. Mihajlo Ze~evi} smatra da izdvajawa iz republi~kog i op{tinskog buxeta za poqoprivredu moraju biti ve}a, bez obzira na probleme i krizu. Sini{a Jefti} je konstatovao da se vodi rasprava o neva`nim pitawima i da se pri tom zaboravqaju konkretni problemi, a u raspravu se ukqu~ila i narodni poslanik Vesna Jungi}. "Optu`ila" je Planin~evi}a da nije uradio ni{ta da pomogne poqoprivrednicima, iako je u dva mandata bio poslanik u NSRS, te dodala da je sve {to Vlada RS preduzima u ovoj oblasti poku{aj da se uspostavi sistem. Ona je naglasila da poqoprivreda nije socijalna, ve} privredna grana i da treba tra`iti druga~ija rje{ewa od dosada{wih. Nakon svega, izvje{taj je usvojen ve}inom glasova, no ne mo`e se zanemariti ~iwenica da su problemi poqoprivred-

nih proizvo|a~a ostali u drugom planu. Kako to obi~ano biva, nakon {to se malo "izduvaju", odbornici su potom bez rasprave usvojili izvje{taj o realizaciji projekta "Lokalno je primarno" za period oktobar-decembar 2009. godine, kao i prijedlog istog plana za 2010. godinu. Dva prijedloga odluka o prometovawu gradskog gra|evinskog zemqi{ta su prihva}ena, a dva odbijena. Bez rasprave usvojeni su prijedlog odluke o uskla|ivawu osniva~kog akta JZU "Dom zdravqa" i prijedlog odluke o izmjenama odluke o osnivawu JU "Centar za kulturu", dok je prijedlog odluke o upotrebi simbola i imena op{tine Derventa usvojen uz mawe izmjene i dopune. U raspravi povodom prijedloga odluke o utvr|ivawu iznosa naknade za rad ~lanova upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama i preduze}ima, ~iji je osniva~ Skup{tina op{tine, u~estvovali su na~elnik op{tine Milorad Simi},
Predsjednik SO Ilija Zirdum ~estitao je svim pripadnicima qep{eg pola 8. mart, Me|unarodni dan `ena, te tim povodom, uz ~estitku, jedinoj `eni odborniku Nedeqki \ali}, uru~io i buket cvije}a.

zamjenik na~elnika op{tine Igor @uni}, te odbornici Grozdan Ru`i~i}, Du{an Ra{i}, Sini{a Jefti}, Aleksandar Jamexija i Milan \uki}. Zajedni~ka konstatacija je da u buxetu op{tine nema novca za visoke nov~ane naknade i da je prijedlog od 60 KM mjese~no po ~lanu odbora realan iznos. Iako se ~inilo da postoji dogovor oko iznosa naknada, za prijedog je glasalo tek 13 odbornika, pa }e ovo pitawe uskoro ponovo do}i na dnevni red Skup{tine op{tine. Informacije o stawu op{te bezbjednosti i o radu Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja usvojene su bez rasprave i ve}inom glasova. Dosta rasprave izazvala je informacija o stawu javne rasvjete, a diskusije i primjedbe odbornika odnosile su se na plan aktivnosti za poboq{avawe i racionalizaciju potro{we elektri~ne energije. Naime, na~elnik Odjeqewa za stambeno komunalne poslove Dragan Paji} predo`io je da se dugovawa op{tine za javnu rasvjetu podmire i iz xepova

gra|ana. Po wegovom, od gra|ana bi trebalo tra`iti da plate polovinu ukupnog duga od nekoliko stotina hiqada maraka, jer }e u suprotnom, ka`e Paji}, Elektrodistribucija po~eti sa iskqu~ewem struje i na gradskom i na seoskom podru~ju. Ve}ina odbornika, usprotivila se prijedlogu da se gra|ani obavezuju na izmirivawe duga za javnu raspravu. Nade Planin~evi} i Miroslav Mili~i} smatraju da se u{tede mogu posti}i iskqu~ewem rasvjete u podru~jima u kojima `ivi veoma mali broj qudi. Mili~i} je iznio podatak da u @eravcu ima 36 rasvjetnih tijela (sijalica), a da su u tom dijelu naseqene samo tri ku}e. Planin~evi} je konstatovao da je uli~na rasvjeta izgra|ena u pustopoqinama u kojima ne `ivi niko, a da pri tom veliki broj doma}instava povratnika, od Mi{inaca prema Johovcu, nema struju. Drago Kisi} smatra da se u{tede mogu posti}i kupovinom {tednih `aruqa, dok je Du{an Ra{i} naglasio potrebu uzvr|ivawa prioriteta i potvdrio zapa`awe Planin~evi}a da se na pojedinim mjestima uli~na rasvjeta ne gasi ni tokom dana. Nakon duge rasprave, usvojen je zakqu~ak da informacija bude prihva} ena, a da se za jednu od narednih sjednica pripremi drugi prijedlog mjera za racionalizaciju potro{we struje i izmirivawe dugovawa. Bez rasprave, odbornici su prihvatili informaciju o upisu u~enika i stru~noj zastupqenosti nastavnog kadra u {kolskoj 2009/10. godini, kao i prijedloge rje{ewa o imenovawu Komisije za verifikaciju izbora u mjesnim zajednicama, odnosno o razrje{ewu i imenovawu Savjeta za izradu regulacionih planova. Izvje{taj Komisije za izbor za provo|ewe postupka po ponovqenom javnom konkursu za izbor i imenovawe ~lanova Upravnog odbora JZU "Dom zdravqa", kao i prijedlozi rje{ewa o razrje{ewu ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora, odnosno imenovawu ~lanova Upravnog odbora u ovoj ustanovi, niti nakon nekoliko pauza i ponovqenog glasawa, nisu dobili potreban broj glasova. Kao kompromisno rje{ewe usvojen je zakqu~ak da ta~ke o razrje{ewu i imenovawu budu skinute sa dnevnog reda, a ovo pitawe bi}e ponovo pred odbornicima na jednoj od narednih sjednica. mr

4. STRANA

"DERVENTSKI LIST" 11. mart 2010.
PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA

BROJ 2184
U novoj zgradi preko puta MUPa prodaje se: - stan 55,00 m2 + gara`a + parking mjesto - 2 (dva) poslovna prostora, cca po 55,00 m2 Tako|e, u suterenu zgrade preko puta Hotela vrlo povoqno prodajemo poslovne prostore 2 h 50.00 m2 i 1 h 27,00 m2 kao i 3 (tri) gara`e cea 21,00 m2. Za sve poslovne prostore mo`e i iznajmqivawe.

POSJETA LIDERA
U Derventi su u nedjequ boravili predsjednik i potpredsjednik Partije demokratskog progresa, Mladen Ivani} i Slobodan Nagradi}. Osim ~lanova stranke, skupu je prisustvovao i veliki broj gra|ana derventske op{kalnom strankom, rekao je Ivani}, nagla{avaju}i da SNSD nije odr`ao predizborna obe}awa. Nagla{eno je da je 30 hiqada radnika ostalo bez posla, te da nema najavqenog referenduma, termoelektrana, Milan \uki}, predsjednik derventskog PDP, konstatovao je zapostavqenost Dervente od strane Vlade RS. - Iako derventska privreda ~ini vi{e od polovine privrede regije, sredstva koja se iz republi~kog buxeta vra}aju su nedovoqna, a favorizovane su op{tine iz bawolu~ke regije. Na tom planu presudnu ulogu ima poslanik, a trenutno predstavqawe interesa Dervente, u republi~kim organima, nije na zadovoqavaju}em nivou, rekao je \uki}. Kad je rije~ o lokalnom nivou, PDP ~ini ve}inu u Skup{tini op{tine, ali SNSD i pored toga radi samostalno, odnosno u vrlo uskom krugu qudi. - Favorizuju se li~ni interesi pojedinaca na {tetu ukupnog razvoja. Istovremeno, nije zapo~eto rje{avawe najve}ih infrastrukturnih problema na podru~ju op{tine, konstatuje ]uki}.

PRODAVNICA U DERVENTSKOM LUGU

AKCIJSKE CIJENE
NAZIV ARTIKLA CIJENA MP A. CENTRALNO-GRIJAWE Kotao el. Elo Block 12 kW VAILLANT .................................. 1,037,30 Kotao el. Elo Block 15 kW VAILLANT ................................. 1.133,92 Cijev bakarna  15 ............................................................. 5,32 Radijator Al LIPOVICA E-500 ........................................ 15,86 Radijator Al LIPOVICA E-690 ........................................ 17,73 B. VODO-MATERIJAL Cijev PVC  110h1000 ........................................................ 3,09 Cijev drena`na  110 ......................................................... 3,83 Cijev PN  20 ..................................................................... 0,78 Koqeno pocin~ano 1/2" ......................................................... 0,34 Cijev pocin~ana 1/2" 6m ..................................................... 19,58 C. ELEKTRO-MATERIJAL Kabl PPY 3 h 2,5 ................................................................... 1,15 Kabl HOO-A 4h16 (elkaleks) ................................................. 1,79 Prikqu~nica {uko II ............................................................. 2,21 Prekida~ obi~ni .................................................................. 2,05 Indikator za kupatilo ....................................................... 10,67 Cijene su sa PDV-om. Za svu robu po specifikacijama odobravamo dodatni rabat i odgo|eno pla}awe za zanatske radwe.

tine, a lideri ove stranke odgovarali su na wihova brojna pitawa. U uvodnom izlagawu Mladen Ivani} je najavio izborni proces, te naglasio va`nost Dervente u kampawi Partije demokratskog progresa. - PDP }e imati samostalne liste kandidata za poslanike u Narodnoj skup{tini RS i Parlamentarnoj slup{tini BiH, dok }e za predsjednika RS i ~lana Predsjedni{tva BiH imati zajedni~ke kandidate sa SDS i Srpskom radi-

auto puta, aerodroma i tako daqe. Republika Srpska je, kako je re~eno na skupu, zadu`ena vi{e nego za vrijeme Kraqevine i Tita, a novac od privatizacije Telekoma je potro{en bez ulagawa u proizvodne kapacitete. Tako|e, konstatovano je i da su ra~uni fondova prazni, a sve to ~ini izrazito nepovoqan ekonomski ambijent. Istovremeno, kako smatra PDP, nepotrebno je, razgovorima u Prudu, otvorena pri~a o promjeni Ustava.

SID “BAU” D.O.O.

Ulica 1. maja (kod Dje~ijeg obdani{ta)

-Prodaja stanova i gara`a
- Visok kvalitet gradwe i sigurnost pri kupovini - Atraktivna lokacija - Obezbije|en parking prostor

1390 KM/m2

- Centralno grijawe - Po sistemu: "kqu~ u ruke" Telefon 065/012-599

Konkretna pitawa prisutnih gra|ana odnosila su se, uglavnom, na nerealizovana obe}awa lokalne vlasti. Postavqeno je pitawe sudbine Toplane, odnosno nerealnih obe}awa na ovu temu, a pomenuto je i obe}awe na~elnika op{tine prilikom prodaje Ukrine o sedam stotina radnih mjesta u firmama koje su trebale da funkcioni{u na toj lokaciji. Pomiwawe prodaje ovog preduze}a otvorilo je pravu lavinu pitawa o motivima i interesima ure|ivawa ove atraktivne lokacije. Posjeta rukovodstva PDP Derventi zavr{ena je dru`ewem lidera i ~lanova stranke, te zajedno sa Aktivom `ena, obiqe`avawem 8. marta.

OP[TINA DERVENTA ODJEQEWE ZA OP[TU UPRAVU ZBOR GRA\ANA

OBAVJE[TEWE
Obavje{tavaju se punoqetni gra|ani (bira~i) koji imaju prebivali{te na podru~ju MZ Trstenci da }e se dana 14.03.2010.god. (nedjeqa) u 11,00 ~asova odr`ati Zbor gra|ana u osnovnoj {koli u Trstencima. DNEVNI RED: 1. Kandidovawe i izbor ~lanova i predsjednika Savjeta mjesne zajednice Trstenci. Mjesna zajednica Trstenci sa sjedi{tem u Trstencima obuhvata slede}a naseqena mjesta: Trstenci i Pjevalovac. NAPOMENA: Gra|ani su du`ni ponijeti li~nu kartu u protivnom ne}e mo}i glasati.

OP[TINA DERVENTA ODJEQEWE ZA OP[TU UPRAVU ZBOR GRA\ANA

OBAVJE[TEWE
Obavje{tavaju se punoqetni gra|ani (bira~i) koji imaju prebivali{te na podru~ju MZ Kostre{ da }e se dana 14.03. 2010.god. (nedjeqa) u 13,00 ~asova odr`ati Zbor gra|ana u osnovnoj {koli u Kostre{u. DNEVNI RED: 1. Kandidovawe i izbor ~lanova i predsjednika Savjeta mjesne zajednice Kostre{. Mjesna zajednica Kostre{ sa sjedi{tem u Kostre{u obuhvata slede}a naseqena mjesta: Kostre{, Lu`ani Novi i Gradac. NAPOMENA: Gra|ani su du`ni ponijeti li~nu kartu u protivnom ne}e mo}i glasati.

DEMOKRATSKA PARTIJA

NOVI MJESNI ODBORI
jan @ivani}, dok je u nedjequ formiran i odbor u Tetimi, a tu je predsjednik Neboj{a Panzalovi}. Po rije~ima Miodraga Tepi}a, predsjednika Op{tinskog odbora Demokratske partije, u toku su i pripreme za sjednicu Glavnog odbora ove stranke, koji je planiran za 13. mart u Bawaluci. Osnovna tema ove sjednice, pored nekih organizacioiih pitawa oko formirawa radnih tijela stranke i na~ina wihovog djelovawa, trebalo bi da bude razgovor o mogu}im koalicijama sa drugim politi~kim strankama na op{tim izborima. E.D.

OP[TINA DERVENTA ODJEQEWE ZA OP[TU UPRAVU ZBOR GRA\ANA

OBAVJE[TEWE
Obavje{tavaju se punoqetni gra|ani (bira~i) koji imaju prebivali{te na podru~ju MZ Gorwa Lupqanica da }e se dana 14.03.2010.god. (nedjeqa) u 16,00 ~asova odr`ati Zbor gra|ana u prostorijama mjesne zajednice u Gorwoj Lupqanici. DNEVNI RED: 1. Kandidovawe i izbor ~lanova i predsjednika Savjeta mjesne zajednice Gorwa Lupqanica. Mjesna zajednica Gorwa Lupqanica sa sjedi{tem u Gorwoj Lupqanici obuhvata slede}a naseqena mjesta: Gorwa Lupqanica i Vrhovi. NAPOMENA: Gra|ani su du`ni ponijeti li~nu kartu u protivnom ne}e mo}i glasati.

U op{tinskoj organizaciji Demokratske partije u toku je formirawe novih mjesnih odbora, a sve u ciqu ja~awa partijske infrastrukture

uo~i predstoje}ih oktobarskih izbora. Tako je pro{log petka formiran Mjesni odbor Derventa Ukrina, gdje je za predsjednika izabran De-

BROJ 2184
MALI OGLASI
Prodajem devastiran stan, 90 m2 sa gara`om, iznad apoteke "Stefanovi}" na Harmanu, telefon 035/ 723-086, 061/555-911. *** *** *** Na prodaju "Pasat-5", karavan, godina proizvodwe 1998, automatik motor 1,9 TDI,110 KS, telefon 065/ 958-555.

"DERVENTSKI LIST" 11. mart 2010.
*** MALI OGLASI *** MALI OGLASI
TURISTI^KA ORGANIZACIJA DERVENTA

STRANA 5.

URE\EWE GRADSKOG ZEMQI[TA

KOMPAS
AGENCIJA ZA NEKRETNINE
KUPOVINA I PRODAJA:
ku}a, stanova, placeva, poslovnih prostora ili nekih drugih nekretnina. Priprema dokumentacije za promet nekretnina!

Kontakt: 053/333-490, 065/522-633 KOMPAS - Va{ oslonac u najva`nijim potezima!

*** *** *** Izdajem poslovni prostor,600 m2 u ulici Prvog maja, telefon 065/522-652. *** *** *** Prodajem traktorsku korpu i vile, auto gume qetne, nove ~etiri komada 195/6515, cijena dosta povoqna, telefon 065/499-903, poslije 17 ~asova. *** *** *** Prodajem sijeno u balama, cijena 2 KM, telefon 065/166-575. *** *** *** Besplatno vr{imo odvoz elektri~nih ku}anskih aparata, koji vi{e nisu za upotrebu, ve{ ma{ine, {poreti, zamrziva~i, bojleri,TV ure|aji, akomulatori i sve druge metalne stvari, telefon 065/848-736. *** *** *** Izdajem dvosoban stan u ulici Srpske vojske, Sajmi{te,telefon 329-238.

ZNA^AJNA ULAGAWA
U pro{loj godini, kako je to navedeno u Izvje{taju o realizaciji programa ure|ewa gradskog gra|evinskog zemqi{ta u 2009. godini, za ove namjene ukupno je utro{eno ne{to vi{e od 700 hiqada maraka, od ~ega je skoro polovina sredstava investirana u izgradwu kru`nog toka na Rampi. Naime, izvori finansirawa tro{kova pripremawa i opremawa gradskog gra|evinskog zemqi{ta planirani su iz buxetskih prihoda za kapitalne projekte u iznosu od 765.940 KM. Od ove sume, 20 hiqada maraka bilo je namijeweno za geodetski prenos planiranih parcela, puteva i sli~no na teren, a realizovano je 12.800 KM. Od 745.940 KM, namijeweiih za nabavku i opremawe razli~itih projekata, u pro{loj godini utro{eno je 693.849 KM. Najve}i dio tih sredstava, oko 315 hiqada maraka, ulo`en je u izgradwu i opremawe kru`nog toka saobra}aja na Rampi, dok je skoro stotinu hiqada maraka utro{eno na rekonstrukciju ulice Svetog Save. U asfaltirawe ulica Stevana Sin|eli}a i Milo{a Obili}a, te rekonstrukciju ulice Kosovskih junaka, projekata koji su zapo~eti 2008. godine, ulo`eno je dodatnih 62 hiqade maraka. Za nastavak ure|ewa centra grada u pro{loj godini pla}eno je 69 hiqada maraka, a za asfaltirawe ulice 16. kraji{ke brigade oko 48 hiqada maraka. Za sufinansirawe novih kapitalnih projekata, rekonstrukciju vodovoda iz kreditnih sredstava KFLU banke, u pro{loj godini iz buxeta op{tine ispla}eno je 60 hiqada maraka. Rebalansom buxeta iz decembra pro{le godine finansirano je jo{ nekoliko projekata, te je 28,5 hiqada maraka izdvojeno za elektrifikaciju povratni~kih naseqa, a oko 8 hiqada maraka za trotoar u ulici Srpske vojske, dok neki projekti nisu realizovani. Tako nije izgra|en trotoar u ulici Marije Bursa}, nije asfaltiran prolaz izme|u gradske xamije i O[ "Nikola Tesla", zavr{etak igrali{ta na ^ardaku itd. U pro{loj godini za reviziju regulacionih planova ispla}eno je 16.128 KM. E.D.

VASKR[WE ^ESTITKE
Iskoristite priliku i ~estitajte putem Derventskog lista najve}i hri{}anski praznik uz VASKR[WI POPUST. KOLOR prilog u broju od 1. aprila 2010. godine!

Cijene ~estitki: Cijela strana ...................240 Pola strane ......................128 1/4 strane........................... 72 1/8 strane ......................... 42 1/16 strane ........................ 23

KM KM KM KM KM

^estitke primamo do ponedjeqka, 29. marta do 12,00 ~asova. Tel: 332-283, 331-832, 312-050 O[ "NIKOLA TESLA"

TAKMI^EWE IZ DEMOKRATIJE
10. marta odr`a}e se {kolsko takmi~ewe iz demokratije u O[ "Nikola Tesla" Derventa. U~estvova}e u~enici VIII razreda. Mi, VIII4 razred, imamo temu "Vi{e zelenila u na{em gradu". Za ovo takmi~ewe pripremali smo se od septembra. Ulo`ili smo mnogo truda i napora, osmi{qali razne ideje, obavqali intervjue, pa se zato i nadamo pobjedi. O~ekujemo da } e se ova akcija sa|ewa organizovati sredinom aprila. S.O. Dervente bi}e nam najve}i donator, te }e nam donirati sva potrebna sredsva. Tako|e i [umska uprava }e nam pomo}i i donirati do 50 sadnica, te stru~nu pomo}, dok }e Garnizon posuditi potreban alat za sadwu. Svi u~esnici ovog projekta dobi}e sendvi~e i sokove, a na kraju }e biti organizovan ru~ak za sve. Mjesto sa|ewa kao i broj i vrstu sadnica odredi}e stru~wak za hortikulturu. Podr`ali su nas S.O. Derventa, Forum NVO, NVO "Lipa", Lova~ko udru`ewe, Turisti~ka organizacija, u~enici, penzioneri i jo{ mnogi gra|ani. U ovoj akciji mogu svi u~estvovati, pa ovom prilikom pozivamo sve gra|ane na{e op{tine da nam se pridru`e. Tawa Stani}

www.tod-derventa.com *** *** *** Prodajem stan 42,5 m2 u ulici Marije Bursa} broj 66, nova zgrada preko puta gradske pekare.Telefon 066/763-132. *** *** *** Prodajem "Renault-laguna" 1,9 DCI, godina proizvodwe 2001, ABS, CD, klima, u odli~nom stawu+alu felge 17-tke, telefon 065/ 494-806. *** *** *** Prodajem "Mercedes" 190 D,2,5 motor, godina proizvodwe 1985, registrovan do jula 2010 godine. Telefon 065/636-738, 053/834-966. *** *** *** Iznajmqujem opremqen ugostiteqski objekat u Derventskom Lugu, pored magistralnog puta Derventa-Prwavor, sa zatvorenim parking prostorom, prva tri mjeseca bez kirije. Telefon 063/256-582, 0046/8612-7971. *** *** *** Prodajem plac sa devastiranom ku}om u ulici Kara|or|eva, Gakovac, telefon 065/670-715. *** *** *** Izdajem namje{tenu sobu, pogodna za |ake ili samce. Telefon 333-249. *** *** *** Prodajem plac 710 m2 pogodan za ve}u izgradwu, poslovni prostor 20 m2 i stan 62 m2, telefon 065/609-709, zvati poslije 16 ~asova. *** *** *** Prodajem ku}u u ulici Patrijarha Do`i}a broj 14 i poslovni prostor povr{ine 20 m2" u Kineskoj ~etvrti, telefon 065/290-585. *** *** *** Izdajem namje{ten stan zaposlenim djevojkama ili bra~nom paru, telefon 065/ 629-950.

UKR[TENE RIJE^I
Vodoravno: 1. Stanovnica Kostarike, 12. Stanovnik Anama (Vijetnama), 13. Narje~je nekog kraja, 14. Iscrpqenost, umor, 15. Marksisti~ki teoreti~ar, Karl, 16. Ime {panskog golaman Kasiqasa, 17. Magistar (skr.), 18. Osnovni pojam u taoizmu, 19. Marqivost, radinost, 20. Buna, ustanak, 22. Teniski savez Srbije (skr.), 24. Inicijali ko{arka{a Partizana, Veselog, 25. Sprave za crtawe krugova, 27. Istinski, stvarno, 28. Dvadeset sedmo i {esnaesto slovo azbuke, 29. @eqezni~ko transportno preduze}e (skr.), 31. Tata odmila, 32. Mjesto kod Novog Sada, 33. Antioksidacioni za{titini sistemi (skr.), 35. Dvadeset tre}e i prvo slovo azbuke, 36. Stoti dio dinara, 37. Ribe sa mnogo ikre, 39. Glumica Tatjana, 40. Koji su male debqine, 41. Seoski bogata{i, imu}ni seqaci (rus), 42. Stan koji ima dvije sobe Uspravno: 1. Ime premijera Poqeske, Mar}inkjevi~a, 2. Koji je kao onaj, 3. Ameri~ka pjeva~ica, Dona, 4. Tmuran, 5. Visoravan u Nigeriji, 6. Morski greben, 7. Brend korejskog automobila, 8. Najja~a boja u kartama, 9. Klijati iz zemqe, 10. Plod tropske palme, 11. Marka francuskog automobila, 15. Olupina, starudija, 17. Brkovi (pokr.), 20. Biv{i irski fudbaler, Xorx, 21. Jezero u Etiopiji, 23. Stanovnik Sente, 25. Posqedwe i deseto slovo azbuke, 26. Auto-oznaka Rume, 27. Isgrajno, nepopustqivo, 28. Careva `ena, 30. Koji je kao taj, 32. Francuski re`iser, Andre, 34. Pronalaza~ saksofona, Adolf, 36. Bilo, 37. I tako daqe (skr.), 38. Rijeka u Ma|arskoj, 39. Iapuwen, popuwen, 41. Prema, u pravcu 1 12 14 16 19 24 27 29 30 33 37 40 42 34 38 41 31 35 39 36 32 25 20 17 21 26 28 15 18 22 23 2 3 4 5 6 7 13 8 9 10 11

VETERINARSKA AMBULANTA

"T A T I ]"
Derventa

UPIS JEDNODNEVNIH PILI]A!
Telefon 065/562-859, 053/334-288 Dr.vet.medicine Tati} Jasna i Tati} Dobrica

RJE[EWE IZ PRO[LOE BROJA Vodoravio: koscenarista, artikl, tatar, ravno, mekong, odak, mr, oik, ter, baal, cap, aa, varvari, o, `, bostise, ds, aka, kino, kil, okk, na, baza, alarmi, piran, maron, kaliti, pravougaonik

6. STRANA

"DERVENTSKI LIST" 11. mart 2010.

BROJ 2184
PROSLAVA DANA @ENA

NA^ELNIK OP[TINE MILORAD SIMI], ODBOR ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA I UDRU@EWE @ENA DERVENTA ORGANIZOVALI

Osmomartovski prijem odnosno dru`ewe `ena, koje su zajedni~ki organizovali na~elnik op{tine Milorad Simi}, Odbor za ravnopravnost polova Skup{tine op{tine i Udru`ewe `ena Derveite bi}e sigurno jedan od doga|aja koji }e obiqe`iti ovu godinu. Ne pamtimo da se na jednom prijemu odnosno dru`ewu skupilo vi{e `ena nego u nedjequ poslijepodne. Bila je to jedna od rijetkih prilika da se dru`e `ene s podru~ja cijele op{tine. Bilo je tu i tvorni~kih radnica i zemqoradnica, profesorki i mladih u~enica, sportistkiwa i slu`benica, zdravstvenih radnica i politi~arki. Jednostavno, poziv su dobile sve `ene koje su u bilo kojem segmentu `ivota i rada dale neki doprinos razvoju op{tine. Dru`ewu je prisustvovalo preko dvije stotine `ena. U~e{}e u ovoj manifestaciji, na kojoj su predstavqena tradicionalna narodna jela i ru~ni radovi okupila je na jed-

OSMOMARTOVSKO DRU@EWE @ENA

nom mjestu `ene iz Trstenaca, Gorwe Lupqanice, Kalenderovaca, Mje{ovitog hora "Mozaik", Internacionalnog multireligijskog i interkulturnog centra "Zajedno", Foruma `ena SDP BiH, Velike, Turskih Lu`ana, Bosanskog Petrovca, Kostre{a, Poqa, Velike So~anice, Centra za kulturu, Kuline i Udru`ewa `ena Derventa. Gurmani su dobili priliku da isku{aju mno{tvo starih jela

u kome su derventske `ene prikazale svoje kulinarsko umije}e. Bilo je tu sve ono {to ~iii jedan dobar kuhar, a qubav koju su `ene pokazale u pripremi ove manifestacije izaziva divqewe. Ina~e, samu manifestaciju otvorio je Fadil Pelesi},

KABINET NA^ELNIKA OP[TINE

Protekli ponedjeqak u gradu, kao i mnogih prethodnih godina, bio je u znaku cvije}a i poklona. Sve to bilo je namijeweno na{oj qep{oj polovini, jer se obiqe`avao 8. mart - Me|unarodni dan `ena. @enama su ~estitali svi: mu`evi suprugama, mladi}i djevojkama, djeca majkama, u~enici nastavnicama, zaposleni radnim koleginicama, a sve to uz karanfil i poklon od srca, ma koliko on vrijedio. Mada je bio radni dan, na{lo se vremena, posebno u preduze}ima i ustanovama, da se popije kafa i pi}e, ponegdje i zamezi, a nave~e proveseli u derventskim lokalima i restoranima. Ve} po tradiciji, na~elnik op{tine Milorad Simi} je obi-

KARANFILI I POKLONI

{ao jedan broj ustanova i, uz ~estitke, darivao cvijet za zaposlene dame. Najdu`e se zadr`ao u Dje~ijem obdani{tu, gdje je ~estitao praznik svim `enama ove ustanove. Tako|e, zabiqe`ili smo i podjelu cvije}a i poklona u derventskom Savezu invalida rada. Cvije}e i skromne poklone uru~io je Ratko Pe}i} za 16 `ena iz ovog udru`ewa.

MLADI PREDUZETNICI
- Iako mnogi tvrde da se u na{im {kolama malo u~i i slabo radi s djecom, evo dokaza da to nije ba{ tako, rekao je na~elnik derventske op{tine Milorad Simi} na po~etku prijema za u~enike koji su osvojili nagradu za najboqu u~eni~ku kompaniju. Rije~ je o u~e{}u derventske Stru~ne {kole za radni~ka zanimawa na nedavno odr`anom sajmu u~eni~kog preduzetni{tva na kome su u~enici, koji su osnovali u~eni~ku kompaniju "Elemental", osvojili nagradu za najboqi proizvod. Ovu kompaniju osnovali su u~enici IV razreda ekonomske {kole: Dragan Markeli}, Darko Radi}, Dragan Trifunovi}, Vawa Gluva~evi}, Bojan Kaloperovi} i Sowa Disi}. Osim wih, na prijemu kod na~elnika op{tine bili su i wihovi mentori profesori Dijana ]ori} i Qubi{a Sibin~i}, te direktor {kole Slobodan Jamexija. ~.v.

predsjednik Odbora za ravnopravnost polova. On je istakao zahvalnost lokalnoj vlasti {to je podr`ala ovakav projekat. Nada Dodig, predsjednica Udru`ewa `ena Derventa istakla je `equ ~lanica udru`ewa da ova manifestacija postane tradicionalna. Na~elnik op{tine Milorad Simi} je, isti~u}i rezultate derventske op{tine u razvoju, naglasio da tog razvoja ne bi bilo upravo bez pripadnica we`nijeg pola.On se jo{ jednom zahvalio `enama na tom doprinosu i izrazio spremnost da ovakve projekte podr`i. Prisutni mu{karci na ovom dru`ewu imali su prijatnu du`nost da `enama uru~e crvene ru`e, kao znak zahvalnosti za sve ono {to su i {to }e ~initi. Nakon oficijelnog otvarawa manifestacije, gosti su u dvo~asovnom dru`ewu uz ples i igre u`ivali u prazniku kojoj se ponovo vra}a u kalendar svetkovina.

FORUM @ENA SDP BIH

IMIC "ZAJEDNO"

TEBI ZVIJEZDO SJAJNA
vom "Tebi zvijezdo sjajna". Mje{oviti hor "Mozaik" sa dirigentom Milijanom @uni} izveo je tri kompozicije. Pjesnikiwa Gordana Simi} recitovala je svoju poeziju iz kwige "Plavi an|eo", a svojim recitovawem program su upotpunile i Milica Pelesi} i Vawa Koji} uz muzi~ku pratwu Mirka Ru`i~i}a i Violete Pe}i}. Violeta Pe}i} izvela je i tri evergrina, dok je mlada Vawa Bjeli} pokazala svoju virtouznost na gitari. Svojim pjeva~kim umije}em predstavili su se i profesorica Milijana @uni} i Fadil Pelesi} koje su na gitari i klaviru pratili Milo{ Mati} i Pavle Runi}.

IZ AKCIJE U AKCIJU
Forum `ena Socijaldemokratske partije BiH OO Derventa obiqe`io je sve~ano i radno Osmi mart i me|unarodni praznik `ena. "Zahvaquju}i qubaznosti Doma penzionera, u wihovim prostorijama organizovali smo akciju dobrovoqnog davawa krvi, ka`e @ana Bo{kovi}, predsjednica Regionalnog foruma `ena. "[est davalaca dalo je krv, mada je odziv bio znatno ve}i. Ovakve akcije }emo uvrstiti u na{ redovan program rada, jer je evidentio da kulturu davawa krvi moramo vi{e razvijati nego do sada". Osmog marta u prostorijama SDP Derventa na sve~an na~in dvije mlade `ene primqene su u Socijaldemokratsku partiju BiH, a nakon toga organizovano je dru`ewe uz tradicionalna jela, koja su pripremila ~lanice SDP, i muzi~ki program.

Po drugi put zaredom, Internacionalni multuireligijski i interkulturni centar "Za-

jedno" organizovao je povodom osmomartovskih praznika kulturno-umjetni~ko ve~e pod nazi-

BROJ 2184

"DERVENTSKI LIST" 11. mart 2010.
IZLO@BA JELENE BARDAK

STRANA 7.

SAMO]A STVARAWA
U okviru osmomartovskih doga|awa Internacionalni multireligijski i interkulturni centar "Zajedno" organizovao je u Centru za kulturu Derventa izlo`bu akademskog slikara Jelene Bardak pod nazivom "Samo}a stvarawa". Otvaraju}i ovu izlo`bu predsjednik Savjeta za kulturu op{tine i osniva~ IMIC "Zajedno" Derventa Fadil Pelesi} istakao je da je malo `ena u derventskoj likovnoj istoriji koje su se bavile slikarstvom i da }e stvarala{tvo Jelene Bardak vjerovatno podsta}i i druge pripadnice we`nijeg pola da krenu u umjetni~ke vode. Na~elnik op{tine Milorad Simi}, koji je bio i pokroviteq ove manifestacije,

POMOZIMO BORINKI!
Na{a sugra|anka NAGRADI] BORINKA, ulica Jasikova~a 23, te`ak je bubre`ni bolesnik i ide na dijalizu u dobojsku bolnicu. Borinki je neophodna transplantacija bubrega, {to se mo`e obaviti u Rusiji, a cijena je 60.000 evra. S obzirom da porodica nije u stawu sama da prikupi ovolika sredstva, mole se qudi dobre voqe, udru`ewa, ustanove i preduze} a da pomognu u prikupqawu potrebnih sredstava. Svoje priloge mo`ete da uplatite na ra~une u Raiffeisen bank dd BiH: - za uplate u zemqi ra~un je 09450540988 - za uplate iz inostranstva iban code: BA 391612450009720986

izrazio je iskreno zadovoqstvo {to Derventa, sve vi{e vra}a atribute kulturnog centra. Jelena Bardak izlo`ila je

trideset radova a sam ~in otvarawe izlo`be privukao je veliki broj qubiteqa umjetnosti.

UDRU@EWE "SUNCE"

NARODNA BIBLIOTEKA "BRANKO RADI^EVI]"

DRU@EWE ZA MAJKE
Derventsko Udru`ewe "Sunce" je ove godine prvi put organizovalo obiqe`avawe 8.marta za majke djece sa posebnim potrebama. Ciq je bio da i one bar jedan dan u godini, imaju priliku da se opuste uz pjesmu i ples, kako bi, makar na trenutak, zaboravile svakodnevne probleme. @ene su se vrlo rado odazvale pozivu i bilo je prisutno oko 50 majki, a uz muziku je dogovoreno da ovo postane jedan od vidova dru`ewa u toku godine.

NAGRA\ENA KREATIVNOST I TALENAT
Derventska Narodna biblioteka je u petak bila prepuna posjetilaca. Povod za ovo okupqawe bilo je ve~e posve}eno mladim stvaraocima i wihovim majkama koje je, kao i prethodne, i ove godine organizovano povodom 8. marta, Dana `ena. Ve~e je otvorio na~elnik op{tine Milorad Simi}, koji je izrazio veliko zadovoqstvo {to u kulturnom `ivotu na{eg grada u~estvuju mladi stvaraoci. - Tokom proteklih mjesec dana u biblioteku su svakodnevno pristizali mnogobrojni likovni i literarni radovi i mi smo, zaista, sre}ni {to ova manifestacija polako prerasta u tradicionalnu i nadamo se da }e iz godine u godinu broj u~esnika biti sve ve}i, rekla je Mirjana Plisni}, direktor Biblioteke. Ona je istakla da su svi u~esnici konkursa pokazali veliku kreativnost i zavidan talenat, kako u pisawu literarnih sastava, tako i u slikawu, te da im i u budu}nosti treba pru`iti {ansu da poka`u koliko znaju. Me|utim, kao i na svakom drugom konkursu, tako i na ovom, stru~ii `iri je, ipak, morao odabrati najboqe radove. U kategoriji likovnih djela za u~enike od prvog do petog razreda tre}e mjesto je zauzeo rad Monike Stoj~i}, u~enice prvog razreda O[ "19. april", drugo mjesto pripalo je radu ~iji je autor Bojana Balej{evi}, u~enica petog razreda O[ "Nikola Tesla", dok je nagradu za najboqi likovni rad dobila u~enica petog razreda iste {kole, Tatjana Milakovi}. Za najboqi likovni rad u kategoriji od {estog do devetog razreda progla{en je rad Sawe Simi}, u~enice {estog razreda O[ "Todor Doki}" iz Kalenderovaca, dok je nagradu za drugoplasirani rad dobila Dragana Lazarevi}, u~enica sedmog razreda O[ "\or|o Panzalovi}" Osiwa, a tre}e mjesto u pomenutoj kategoriji zauzeo je Bojan Gojkovi}a iz Udru`ewa Sunce. Kad su u pitawu literarni radovi, `iri je odlu~io da tre}e mjesto u konkurenciji od prvog do petog razreda zauzme rad Tijane Lazi}, u~enice petog razreda, drugo mjesto zauzeo je rad Sa{e Stjepanovi}, u~enika tre}eg razreda, a prvo mjesto toga svi nagra|eni u~enici u ovoj kategoriji iz ove {kole, rekla je Biqana Kuqanin, ~lan `irija.

AKADEMIJA U BIJEQINI

HIMNA @ENI

Povodom Dana `ena, u Bijeqini je 6. 3. 2010. godine u organizaciji Dru{tva "Semberski u~iteqi" odr`ana Prva `enska akademija. Jedan od ~lanova Organizacionog odbora za formirawe Prve `enske akademije je i Dragica ]eki} iz Dervente. Akademija je otvorena ~itawem pjesme "Himna `eni" Dragice \eki}. Pored umjetni~kog programa

na Akademiji je bilo i "Sl-ovo o Isidori Sekuli}, profesoru, kwi`evniku i prvoj `eni akademiku kod nas", referat pod nazivom "Dru{tveni polo`aj `ene u obrazovawu", analiza rezultata ankete o dru{tvenom polo`aju `ene u obrazovawu provedene u Bijeqini i jo{ nekoliko op{tina RS, usvojena je strategija daqeg djelovawa, usvojeni zakqu~ci sa skupa i tekst poruke UNESKO-u.

rad u~enice petog razreda Nikoline Gojkovi}. U konkurenciji od {estog do devetog razreda, tre}e mjesto zauzela je Dragana Latinovi}, u~enica {estog razreda, dok je drugo mjesto pripalo Sla|anu Tatomiru, u~eniku {estog razreda. Iako su svi radovi bili dobri, prvo mjesto osvojio je Predrag ]etkovi}, u~enik devetog razreda. - Moramo naglasiti da su se u~enici i nastavnici O[ "Nikola Tesla" najvi{e potrudili i jedini poslali svoje literarne radove na vrijeme, pa su s

Svi pomenuti u~enici, kao nagradu za postignuti uspjeh, dobili su diplomu, kwigu i besplatno ~lanstvo u Biblioteci. Pored u~enika osnovnih {kola, na konkurs su svoje radove poslala i djeca iz Dje~ijeg obdani{ta "Trol". Iako su jo{ mali pokazali su da, itekako, mogu biti konkurencija starijim kolegama, pa je `iri odlu~io da nagradi Davida Maksimovi}a ~iji je likovni rad "Mama i ja" progla{en za najboqi rad u konkurenciji pred{kolski uzrast.

OGOR^EWE ZBOG GRAFITA
Zaposleni u Narodnoj biblioteci izrazili su ogor~ewe pona{awem na{eg sugra|anina koji po drugi put ~inioci ovakvih djela ubudu}e biti krivi~no goweni. - Svjesni smo da mladima u na{em gradu treba prostora

svojim grafitima naru{ava izgled fasade zgrade Biblioteke, te ga na ovaj na~in `ele podsjetiti da je ova zgrada pod za{titom Zavoda za za{titu spomenika i da }e po-

da se kreativno izraze i spremni smo da im pru`imo podr{ku u tome, ka`e Mirjana Plisni}, ali ih, dodaje, molimo da ne uni{tavaju kulturna dobra koja uqep{avaju grad.

8. STRANA

"DERVENTSKI LIST" 11. mart 2010.

BROJ 2184
10. marta navr{ava se sedam godina od smrti supruga, oca, svekra i djeda

U subotu, 13. marta navr{ava se ~etrdeset tu`nih 13. marta navr{ava se ~etrdeset dana od smrti dana od smrti drage drage

VUKI^EVI] MILKE

VUKI^EVI] MILKE
NIKOLI] NEDE iz Kuqenovaca S tugom te se sje}aju, supruga Zorka, sin Branko, snaja Olgica, unu~ad Biqana i Boris 10. marta navr{ava se sedam godina od smrti oca, svekra i djeda

Te{ko je odnekle do}i, a tebe da nema, ne ~uje se S tugom i po{tovawem, sje}amo se Tvog plemenitog tvoj glas. Nikada ne}e{ biti zaboravqena i sve dok lika `ivim ja, `ivje}e{ i ti. suprug Rajko Momir i Mirjana 13. marta navr{ava se ~etrdeset dana od smrti 13. marta navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{e drage drage

VUKI^EVI] MILKE
Sretni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te izgubili. Nikad te ne}emo zaboraviti, sin Milorad, snaha Verica, unu~ad Bojan i Bojana

VUKI^EVI] MILKE
NIKOLI] NEDE iz Kuqenovaca

Uvijek }emo te se sje}ati i drage uspomene na tebe ~uvati, Du{an i Qubica sa porodicom

S tugom i qubavqu te se sje} aju, sin Jovo, snaja Manda, unuke Danijela i Dajana 10. marta navr{ava se sedam godina od smrti oca, supruga i djeda

13. marta navr{ava se ~etrdeset dana od smrti 13.marta navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{e drage na{e drage

VUKI^EVI] MILKE

VUKI^EVI] MILKE
NIKOLI] NEDE iz Kuqenovaca Vje~no te od zaborava ~uvaju, sin Slavko, snaja Gordana, unuci Dejan i Danijel

Ako je smrt ja~a od `ivota, nije od qubavi i uspoVje~no }e{ nam ostati u sje}awu i lijepim uspomena koje nosimo u sebi. Ne postoji vrijeme koje }e menama, ubla`iti bol i tugu za tobom. Od zaborava te ~uvaju k}erka Mirjana, zet Ranko, unu~ad Sa{a i Tamara prije Radojka i Slavica

13. marta navr{ava se ~etrdeset dana od smrti 9. marta navr{ilo se 13. marta navr{i}e se ~etdreset dana od smrti na{e drage sedamnaest godina od kadrage ko nije sa nama na{

VUKI^EVI] MILKE

VUKI^EVI] MILKE

^OLI] PETAR
S po{tovawem,

S tugom i zahvalno{}u za sva tvoja djela, ostaje{ u Mnogo lijepoga si ostavila iza sebe i to }emo na{em sje}aju, dugo pamtiti, brat Qubo, snaha Smiqka sa porodicom
12. marta navr{ava se pet godina kako nije sa mnom moja jedina k}erka

Sandra, Du{ko i Maja

porodica ^oli}

15. marta navr{i}e se {est godina od smrti na{e drage

18. marta navr{ava se pola godine od smrti mog dragog supruga, oca i djeda

SIMI] MARE
KERKEZ RADA K}eri, vrijeme prolazi i tebe nema, ali znaj da te nikada ne}u zaboraviti. tvoja majka Mira Tu`no sje}awe

\ALI] MOM^ILA

S tugom i po{tovawem, ~uvamo te od zaborava, sin Luka, snaja Nada i unuka Dijana 15. marta navr{i}e se {est godina od smrti drage snahe

Tvoj dragi lik uvijek }emo pamtiti i uspomene na Tebe ~uvati. porodice \ali} i Stipi} 11. marta navr{ava se {est godina od smrti na{eg dragog

SIMI] MARE
KOVA^EVI] IGOR Drage uspomene na tebe, ~uvaju tvoji: baka Milena, tetka Vera, tetak Blagoje i ro|aci Bojan, Dragan i Nikola

STANI[I] NIKOLE
S qubavqu i po{tovawem ~uvamo ga u dragim uspomenama

S po{tovawem, zaova Ilinka

porodica

BROJ 2184

"DERVENTSKI LIST" 11. mart 2010.

STRANA 9.

17. marta navr{i}e se ~etrdeset tu`nih dana od kako nije sa U subotu, 20. marta navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada je preminuo na{ nama na{ dragi

MARI] (Marka) TRIVO
Uvijek si u na{im srcima i mislima, supruga Vida, sin Nenad, snaja Dragana, unu~ad Sanela i Igor, bra}a i sestre i ostala rodbina
16. marta navr{ava se tu`na godina od kako sa nama nije na{
Posledwi pozdrav dragom djeveru i stricu

DRA@EN LUKI]
1983-2010. Tuga koja se zbog wegove prerane smrti uselila u na{a srca je vje~na. ^etrdesetodnevni pomen dava}emo u nedjequ, 14. marta u crkvi i na grobqu u Derventi. otac Dragomir, majka Bo`ica, sestra Tawa i zaru~nica Tatjana
TU@NO SJE]AWE

PA[I] MILE
Vrijeme prolazi od preranog rastanka s tobom, ali sje}awe na dobrotu i qubav prema nama, zauvijek }e ostati u na{im sje}awima. Nikad ne}a{ biti zaboravqen,sve dok `ive oni koji te vole. Supruga Slavica, sinovi Vladimir i Mi{o, snaha Qiqana i unuk Milan

DRA@EN LUKI]
1983-2010.

TRIVI MARI] S tugom i po{tovawem, Gospava sa djecom 16. marta navr{i}e se godina od kako nije sa nama na{

S tugom i po{tovawem, uvijek Te se sje}aju i uspomene na Tebe ~uvaju kumovi Nagradi}i 10. marta navr{ilo se {est mjeseci od kako nije sa nama na{a draga

16. marta navr{i}e se godina od kako nije sa nama na{ dragi

PA[I] MILE
PA[I] MILE

VIDA KOVA^EVI]

Drage uspomene na tebe od zaborava ~uva
S po{tovawe, sje}aju te se, prijateqi Mira i Igor

Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. suprug Lazar, sin Dragan, snaja Jadranka, unuke Dajana, Marijana, Jelena i Bobana 10. marta navr{ilo se {est mjeseci od kako nije sa nama na{a draga

sestra Mira sa djecom 14. marta navr{ava se ~etrdeset dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, brata, tasta, svekra, dede, brati}a i sestri}a

11.marta navr{avaju se ~etiri godine od smrti na{eg dragog i nikad zaboravqenog supruga, oca, svekra i djeda

VIDA KOVA^EVI]

Nisi tu, ali te ne}emo zaboraviti. Tvoji: Bosa, Slavi{a, Darija i Milica

ORO (PETRA) JOVE
Sahrana je obaqena 5. februara 2010. u Zvorniku. Wegova plemenitost, dobrota i qubav prema nama osta}e u na{im srcima dok `ivimo. O`alo{}eni: supruga Velinka, djeca Anica, Miqan i Milan, bra}a Gojko i Milenko, sestra Vasiqka, Du{anka i Smiqka, unu~ad, snahe, zetovi i ostala tuguju}a rodbina.

TETARI] VAHDETA
Tuga i sje}awe na Tebe nikada ne}e nestati. Vje~no }emo te ~uvati od zaborava. Tvoji najmiliji: supruga [efika, sinovi Adonis, Adnan i Admir sa porodicama

U utorak 16.marta navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kako nije sa nama

RADANOVI] (Niko) NEDEQKO
1954-2009. Gorwa Lupqanica Vrijeme ne bri{e sje}awe, ne donosi zaborav i ne umawuje bol u srcima onih koji te vole. Supruga Milica, k}erke Sla|ana i Dragana, zetovi, unu~ad i ostala rodbina

10. STRANA

"DERVENTSKI LIST" 11. mart 2010.
POVODOM SMRTI NA[EG DRAGOG

BROJ 2184
POSQEDWI POZDRAV DRAGOM

KAJTAZ MILOVANU

Uvijek }e te se sje}ati i od zaborava ~uvati

Slobodan, Swe`ana, Dajana i Bojana

KAJTAZ MILOVANA
5.marta 2010.god. preminuo je na{ dragi suprug, brat, otac, svekar, punac, djed i pradjed Ovim putem `elim da se zahvalimo svima koji su nam pritekli u pomo} i izjavili sau~e{}e u tim te{kim trenucima.Zahvalnost dugujemo i dr.Brankici Gospi}, osobqu wenog odjela bolnice Sveti apostol Luka u Doboju.

POSQEDWI POZDRAV DRAGOM

KAJTAZ MILOVANU

Tvoji najmiliji: supruga Desanka, brat ]or|o, sestra Angelina, S tugom i po{tovawem, drage uspomene na Tebe }e sin Novak, k}erke Slavica i Slobodanka, snahe Milosava i Miroslavka, ~uvati zetovi Vuka{in, Novak i Dragoslav, unuci Dra`en, Davor i Dario, unuke Sawa i Bo`ana, praunuke Tea, Awa i Sofija. Miroslav, Gordana, Aleksandar i Milo{ IN MEMORIAM
U Sarajevu je 2.marta 2010. umro na{ prijateq

10. marta navr{i}e se {est mjeseci od smrti dragog oca

10. marta navr{i}e se {est mjeseci od kako nije sa nama na{ dragi

KRSTAN (Milana) BIJEQAC
protojerej stavrofor jedan od osniva~a Internacionalnog multireligijskog i interkulturnog centra Kad qudi imaju tako ispuwen `ivot kao {to je je Krstan ~asno `ivio, onda su rije~i suvi{ne. Bio je ~lan delegacije srpskog naroda na prvom zasjedawu ZAVNOBiH-a i nosilac Partizanske spomenice, ~lan SUBNOAR-a BiH, Udru`ewa Josip Broz Tito, osniva~ i dugogodi{wi ~lan SPKD "Prosvjeta", Sarajevo, dugogodi{wi sekretar Crvenog krsta Bosne i Hercegovine, ~lan Srpskog gra|anskog vije}a i iznad svega ~ovjek koji je tu odrednicu ~asno nosio kroz cijeli `ivot. IMIC "Zajedno" Derventa

MANDI] MITAR
Samo mi, koji smo te voqeli, znamo kako je te{ko `ivjeti bez Tebe.

MANDI] MITAR
S tugom, po{tovawem i dragim uspomenama `ivje}e{ u na{im srcima.

k}erka Milijana, zet Radislav i unuka Marija

Majka Vukica, suprura Qujbica, sin Miladin, brat Simeun i snaha Radojka
12. marta navr{i}e se ~etiri godine od kako nije sa nama na{ dragi

9. marta pro{lo je trinaest godina od smrti

JUSANOVI] ENVERA
Pro{lo je vrijeme od kada nisi sa nama ali }e{ vje~no ostati u na{im srcima. Tvoj brat Namik, snaha Ramiza i sinovi Damir i Samir
PEJI] PAVO S po{tovawem, sin Stanimir sa porodicom 12. marta navr{i}e se ~etiri godine od kako nije sa nama na{ dragi

10.03.2008-10.03.2010.

9. marta pro{lo je trinaest godina od smrti dragog mi oca

JELA TRIFKOVI]
Navr{i{e se godine dve, ode stub, `ivot, srce moje porodice, suprug Jovan i sinovi

JUSANOVI] ENVERA
PEJI] PAVO

S tugom se sje}a k}erka Zenaida

S po{tovawem, sin Sreto i snaja Slobodanka

BROJ 2184

"DERVENTSKI LIST" 11. mart 2010.
KARATE KLUB "DERVENTA"

STRANA 11.
POLICIJA

21. marta navr{i}e se godina od smrti na{eg

BABI] MILANA

SAMO OSTVARENI REZULTATI
Po{tovani, Upravni odbor Krate kluba "Derventa" i sportski radnici u klubu `ele da iznesu primjedbe na na~in izbora najboqeg sportiste 2009. godine, i prijedloge za ubudu}e birawe istog. Isto tako `elimo da Vas pohvalimo zbog organizovawa sve~anosti dodijele nagrada i priznawa najboqeg sportiste i kolektiva, te najperspektivnijeg sportiste op{tine Derventa. Upravni odbor kluba smatra da kriteriji pri izboru najboqeg sportiste/kolektiva 2009. godine nisu u potpunosti jasni i definisani i da je ostavqen prostor za mogu}nost manipulacije pri izboru. Naime smatramo da jedini kriterij prilikom izbora najboqeg sportiste/kolektiva treba i mo`e da budu ostvareni rezultati u protekloj godini, i to rezultati na zvani~nim takmi~ewima, ne uzimaju}u u obzir prijateqske utakmice ili otvorena turnirska takmi~ewa. Uz svo du`no po{tovawe prema gra|anima i uva`avawe wihovog mi{qewa, kori{tewe wihovih glasova mo`e da bude predmet manipulacije u smislu glasawa po ro|a~ko-prijateqskim odnosima, odnosno po principu simpati~nosti prema odre|enom sportisti ili kolektivu, {to je prizna}ete subjektivnog karaktera i ne mo`e biti mjerodavno ni u kojem slu~aju prilikom ovakvog izbora, gdje bi trebalo da se po{tuju samo objektivni pokazateqi uspjeha sportiste odnosno sportskog kolektiva. Na primjer, ako je sportista osvaja~ Olimpijske medaqe on }e dobiti bodove na osnovu ostvarenog uspijeha, ali to ne zna~i i da }e biti bodovan od strane gra|ana i `irija i na taj na~in se mo`e desiti da ne bude progla{en za najboqeg sportistu godine {to bi, prizna}ete, bilo potpuno apsurdno. Isto tako postoji velika mogu}nost otkupqivawa cijelokupnog tira`a "Derventskog lista" ili bar ve}eg dijela {to opet ne vodi ka objektivnom izboru. Uloga `irija prilikom izbora je tako|e nejasna i nisu nam poznati kriterijumi po kojima se `iri odlu~uje za najboqeg, te smatramo da postojawe `irija ili komsije treba da se svodi samo na utvr|ivawe uspijeha sportiste/kolektiva. Prema tome, na{e mi{qewe i stav je da se prilikom izbora najboqeg sportiste/kolektiva treba rukovoditi samo prema ostvarenim rezultatima na zvani~nim takmi~ewima i da se samo ti i takvi rezultati priznaju i boduju, jer svi drugi na~ini su u sferi subjektivnog odlu~ivawa i proizvoqnosti, na bazi da li se nekome neki sportista dopada ili ne, odnosno da li neko ima podr{ku od nekoga ili ne. Bodovawe bi se vr{ilo na osnovu pravilnika, koji bi bio jasan i precizan i dostupan svim sportskim kolektivima. Isto tako predla`emo da se izbor najperspektivnijeg sportiste bira na slede}i na~i: Iz svake vrste sporta da se odabere po jedan sportista i proglasi se najperspektivniji za taj sport. Ovo predla`emo zbog specifi~nosti i razli~itosti sportova, a imalo bi veliki moralni efekat u smislu davwa podstreka za daqi rad mla|im nara{tajima: Navodimo primjer; ako postoji pet fudbalskih klubova, da se izabere jedan najperspektivniji sportista u fudbalu, isto tako i za ostale sportove. Smatramo da ovaj na~in ne bi iziskivao materijalne izdatke, a imao bi veliki efekat. Nadamo se da }e na{i drugarski i konstruktivni prijedlozi nai}i na razumjevawe i podr{ku kako "Derventskog lista" kao tehni~kog organizatora izbora, tako i sportske zjednice Op{tine Derventa. Sportski pozdrav Upravni odbor kluba

S po{tovawem,

unuk @eqko i unuka Dragana 18. marta navr{i}e se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra i djeda

^U^UKOVI] MILOVANA
Po dobroti te pamtimo, s tugom te se sje}amo i od zaborava ~uvamo, supruga [tefica, sinovi Tihomir i Ninko, snaja Aldiana, unuk Dario, brat i sestre 12. marta navr{i}e se devet godina od smrti {eg

Policijska stanica Derventa, 2.marta je, Okru`nom tu`ila{tvu Doboj podnijela izvje{taj o izvr{enom krivi~nom djelu protiv P.S. (1990) iz Dervente, zbog osnova sumwe da je izvr{io krivi~no djelo posebni slu~ajevi falsifikovawa isprave. Derventski policajci 08. marta su, dobojskom Okru`nom tu`ila{tvu, podnijeli tri izvje{taja o izvr{enim krivi~nim djelima, i to protiv M.S. (1988) iz Dervente, zbog osnova sumwe da je izvr{io krivi~no djelo nedozvoqena proizvodwa i promet oru`ja ili ekplozivnih materija, A.M. (1973) tako|e, iz Dervente, zbog osnova sumwe da je izvr{io krivi~no djelo te{ke kra|e i D.K. (1986) iz Pojezne, op{tina Derventa, zbog osnova sumgBe da je izvr{io krivi~no djelo {umske kra|e.

^ETIRI PRIJAVE

INSPEKCIJE
Obavje{tavamo gra|ane da je u toku pro{le sedmice izvr{eno redovno ispitivawe uzoraka vode iz gradskog vodovoda uzetih sa pet razli~itih ta~aka na mre`i na zdravstvenu ispravnost, preko Regionalnog zavoda za zdravstvenu za{titu - Doboj. Od ukupnog broja ispitanih uzoraka svi uzorci vode za pi}e sa aspekta analiziranih mikrobiolo{kih i fizikalno hemijskih parametara su ZDRAVSTVENO ISPRAVNI. Ostaje i daqe upozorewe stanovni{tvu da kad god primijete pove}anu mutno}u vode iz slavina, istu ne koriste za pi}e bez prethodnog prokuhavawa ili za pi}e koristiti fla{iranu vodu iz trgovine.

PROKUHAVAJTE VODU

VUKOVI] MILENKO
S po{tovawem, brat Milorad sa porodicom 15.marta navr{ava se trinaest godina od tragi~ne smrti na{e drage i nikad pre`aqene

DRUGA FUDBALSKA LIGA - ZAPAD
Rezultati 16. kola Tekstilac - Ozren 0:0, Jedinstvo - Gomionica 4:2, Borac - Sloboda 1:3, Sloga Srbac Crvena zemqa 1:0, Sloga DIPO - Omarska 0:0, Ravan - @eqezni~ar 2:1, Mladost - @upa Milka 3:1,Pelagi}evo - Krajina, odgo|eno TABELA 1. Sloboda (MG) 2. Crvena zemqa 3. Sloga (S) 4. Jedinstvo (@) 5. Borac 6. Pelagi}evo 7. Ozren 8. @upa Milka 9. Omarska 10. Gomionica 11. Mladost (KV) 12. Krajina 13. Ravan 14. @eqezni~ar 15. Sloga DIPO 16. TEKSTILAC 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 13 9 8 8 8 8 8 7 6 5 4 3 3 3 1 0 0 2 2 2 2 1 1 3 3 3 4 5 3 3 2 143:10 352:18 529:20 638:27 631:24 525:28 727:27 725:26 619:30 731:24 820:28 716:24 819:30 1016:36 1016:34 1315:36 45 39 29 26 26 26 25 25 24 21 18 16 14 12 9 5

TRIVUN^EVI] MILICE
S ponosom te spomiwemo, s qubavqu ~uvamo u srcima, a s tugom `ivimo bez tebe, Tvoji najmiliji
7. marta navr{ilo se 40 tu7. marta navr{ilo se 40 tu`nih dana od smrti na{eg dra- `nih dana od smrti na{eg dragog gog

REGIONALNA FUDBALSKA LIGA - CENTAR
Rszultati 14. kola Zvijezda (KP) - Borac 3:0, Na{a krila Pridjel 1:0, Mladost -Hajduk 2:0, Vrawak - Polet (B) 2:3, Lije{}e - Zvijezda (K) 4:2, Rudanka -Sloga 3:1, Polet (^P) - Posavina 2:3 TABELA 1. Mladost 2. Polet(B) 3. Na{akrila 4. Hajduk 5. Pridjel 6. BORAC 7. Zvijezda (KP) 8. Posavina 9. Vrawak 10. Polet (^P) 11. Lije{}e 12. Rudanka 13. Sloga 14. Zvijezda (K) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 9 9 9 8 8 7 6 6 5 4 4 4 3 2 2 49:16 32 1 4 34:18 28 0 5 35:26 27 0 5 30:21 27 2 4 31:22 26 0 6 34:29 24 0 7 28:32 21 1 7 25:32 19 0 8 22:25 18 2 7 30:31 17 2 8 16:29 14 0 10 20:35 12 0 10 20:46 12 2 9 32:44 11

KOVA^EVI] KOVA^EVI] BOGOQUBA BOGOQUBA S tugom ~uvamo uspomene na S tugom i po{tovawem, sje}wega aju te se i uspomene ~uvaju k}erka Dragomirka, supruga Milena, sin zet Nedeqko, unuk Dra`en Radomir, snaha Jadranka, i unuka Dragana unuci Sa{a i Aleksandar 12. februara navr{ava se osamnaest godina od smrti na{e drage supruge, majke i bake

ИЗВОД ИЗ ЦЈЕНОВНИКА
Мали огласи (до 20 ријечи).... ......................................6,00 КМ Читуље 1 (48х55 мм) ................7,00 КМ 2 (97х55, 48х110 мм).14,00 КМ 4 (97х110 мм) ............34,00 КМ 6 (145х110 мм) ..........50,00 КМ 9 (145х165 мм) ..........70,00 КМ 12 (145х220 мм) ......100,00 КМ 15 (243х165 мм) ......130,00 КМ 1/1 (243х330 мм) .... 250,00 КМ

DRUGA KO[ARKA[KA LIGA - ZAPAD
1. Tesli} 2. Drina 3. DERVENTA 4. Radnik 2 5. Vlasenica 6. Modri~a (-1) 7. Nova Forma 8. Ozren (-1) 9. Bijeq. Pl.(-4) 10. Guber (-5) TABELA 14 12 2 1090:788 +302 13 12 1 1129:800 +329 13 12 1 940:717 +223 14 9 5 912:853 +59 13 6 7 953:827 +126 14 6 8 712:824 -112 13 5 8 915:926 -47 14 5 9 760:979 -219 14 1 13 579:914 -335 14 0 14 536:862 -326 26 25 25 23 19 19 18 18 10 8

SIMI] ANICE Drage uspomene na tebe ~uvaju, suprug Obrad, sinovi Miodrag i Miroslav sa porodicama

12. STRANA
Priprema i ure|uje: ^edo Vuji~i}

"DERVENTSKI LIST" 11. mart 2010.

BROJ 2184

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

SPORT

PRVA LIGA RS U MALOM FUDBALU - FINALE

DRUGA FUDBALSKA LIGA - ZAPAD

PREDSTOJI REVAN[ U DOBOJU
DERVENTA - DOBOJ 5:6 (4:3)
Sportska dvorana Derventa. Gledalaca oko 350. Sudije Skaki} i Vrhovac. Strijelci za Derventu: Goji} 2, Simi}, Drqa~a i ]uri~i}. Derventa: Plav{i}, Ba{i}, Goji},Simi}, Bude{a, Drqa~a, Stjepanovi}, Kuki}, Aleksi}, Raili} i \uri~i}.
rio utakmicu i poveo golom Goji}a, ali je uslijedio lo{ period i gosti su to kaznili sa 3 gola. To, ipak, nije pokolebalo igra~e Dervente koji su sa 3 nova gola u fini{u prvog poluvremena postavili kona~an rezultat ovog dijela igre. Po~etkom drugog poluvremena gosti su izjedna~ili na 4:4, a samo koji minut kasnije Drqa~a je ponovo Derventu doveo u vo|stvo. U 30. minutu gosti ponovo izjedna~uju rezultat i kada se o~ekivalo da }e utakmica biti zavr{ena bez pobjednika, igra~ Doboja, Be}arevi} je iz slobodnog udarca postavio kona~an rezultat. Desetak sekundi prije kraja derventski sastav imao je, nakon {estog akumuliranog prekr{aja, {ansu za izjedna~ewe, ali je udarac Simi}a sa 10 metara zaustavio, na ovoj utakmici odli~ni golman dobojskog sastava. Gledaoci, kojih je bilo prili~no dosta, imali su priliku da u`ivaju u qepoti futsala, velikom broju golova, rezultatskim preokretima sa dosta neiskori{tenih {ansi na obije strane. Odlu~uju}i susret na rasporedu je 14. marta u Doboju, u 19,30 ~asova.

REMI NA PO^ETKU
TEKSTILAC - OZREN 0:0
Igrali{te Tekstilca. Gledalaca oko 100. Sudija Mitrovi}. Crveni karton Sarajki} u 51. minuti. Tekstilac: Bobar, Dragi{i}, Kova~i} (od 30. Vidakovi}), Dujakovi}, Sarajki}, Ozren (od 46. Kulaga), Xabi}, Blagojevi}, S. Demowi}, Simi}, Hrce{in (od 70. ]ori}) Na izuzetno te{kom terenu fudbaleri Tekstilca nisu uspjeli da zapo~nu proqetni dio prvenstva na najboqi na~in. Remizirali su protiv ekipe Ozrena i ukwi`ili samo jedan bod. Ob^je ekipe su se "mu~ile" po raskva{enom terenu i prili~no hladnom vremenu, na publika nije imala bog zna {ta da vidi. [ansi gotovo da i nije bilo, a gostima nije pomogla ni prednost igra~a vi{e koju su imali od samog po~etka drugog poluvremena. U fini{u utakmice gosti su ostali bez golamana koji je iskqu~en zbog prigovora, ali odnos snaga, kao i rezultat, nije se mijewao. U slijede}em kolu Tekstilac u subotu, ponovo pred svojom publikom, do~ekuje ekipu Jedinstva iz @eravice, a po~etak utakmice predvi|en je za 15 ~asova.

U prvoj utakmici finala zavr{nice Prve lige RS u malom fudbalu ekipa Dervente je

pora`ena od Doboja, i na revano{ putuje s jednim golom mawka. Doma}in je boqe otvo-

STONI TENIS

OSNIVAWE KLUBA

[AH

OSMOMARTOVSKI TURNIR
Osniva~kom sjednicom Skup{tine Stonoteniskog kluba derventska sportska zajednica postala je bogatija za jo{ jednog ~lana. Donesena je odluka o osnivawu Stonoteniskog kluba "Ukrina", a za predsjednika Skup{tine je izabran Bogoqub \eki}. Za predsjednika Upravnog odbora, koji ujedno obavqa i funkciju predsjednika kluba, izabran je Nade Pijetlovi}, a za sekretara Danijel Pani}. - U Derventi ima dosta poklonika i qubiteqa ovog dinami~nog sporta, pa smo odlu~ili da se udru`imo i formiramo klub kako bi svu qepotu stonog tenisa prenijeli i na mla|e generacije, ka`e Bogoqub \eki}. Derventska "Ukrina" je, ina~e, trinaesti stonoteniski klub u Republici Srpskoj i, odmah po okon~awu svih formalnosti, trebala bi da bude ukqu~ena u takmi~arski proces. Osim takmi~ewa ciq kluba je, naravno, i omasovqavawe i popularizacija stonog tenisa, a sa zainteresovanim igra~ima trebalo bi da radi neko od inicijatora osnivawa kluba. Inicijalna pomo} za funkcionisawe stonoteniskog kluba uskoro bi, kako je najavqeno, trebala da stigne od Derven}anina Qubi{e Pani}a, zaposlenog u Danskoj, koji se ovim sportom, ina~e, bavi poluprofesionalno.

^etiri ~lanice derventskog [ahovskog kluba u~estvovale su, tokom proteklog vikenda, na tradicionalnom osmomartovskom turniru u Poto~anima. Me|u 18 igra~ica, koliko ih je ukupno u~estvovalo, bile su @ana Kokanovi}, Stanojka \eor|i}, te Ana i Bojana Bojanovi}. Najboqi plasman ostvarila je Kokanovi}eva koja je sa 3,5 poena zauzela osmo mjesto, dok su Ana Bojanovi} i ]eo-

r|i}eva osvojile po 3, a Bojana Bijanovi} 1 poen. Tokom slijede}eg vikenda u Prolom Bawi trebalo bi da bude odr`ano Balkansko {ahovsko prvenstvo za kadete u mu{koj i `enskoj konkurenciji. Na osnovu rezultata ostva-

renih tokom pro{le godine, pravo nastupa na ovom takmi~ewu imaju @ana Kokanovi} i Stefan Tepi}. O~ekuje se ue{}e igra~a iz dvadesetak zemaqa, pa je sasvim izvjesno da }e konkurencija biti izuzetno jaka.

MALI FUDBAL FRENDS LIGA - REGIJA DOBOJ

SAMO JEDAN REMI
TEKSTILAC - QUBI] 0:0 (0:0) (1998. godi{te)
Tekstilac: Josipovi}, Vugdali}, Kova~evi}, Savi}, Simi}, Gatari}, Stani}, Pilipovi}, Kqaji}

DRUGA KO[RKA[KA LIGA RS - CENTAR

RUTINSKA POBJEDA
DERVENTA - VLASENICA 72:62 (24:16, 16:20, 19:10, 13:16)

TEKSTILAC - QUBI] 0:1(0:0) (1999. godi{te)
Tekstilac: Peji}, Stjepanovi}, Ja}imovi}, Vuji~i}, ]eki}, Popovi}, Savi}, \uki}, Vidakovi}, Mu{i}, Kova~evi}

TEKSTILAC - QUBI] 0:6 (0:3) (2000. godi{te)
Tekstilac: ]ori}, Dejanovi}, Vidovi}, ]ori}, Trivi}, Pijetlovi}, Savi}, ]eki}, Tadi}

Sportska dvorana Derventa. Gledalaca 100. Sudije Ostoji} i ]ur|i}. Derventa: V. Pa{i} 14, Radanovi}, Marti}, Kne`evi} 2, Romi}, Subi} 18, M. Pa{i} 5, Qe{i} 3, Hrusti}, Blagojevi} 15, @ivkovi}, [u{ak 15 Nakon bodova osvojenih {i zabiqe`ili su trijumf i bez igre protiv srebeni~kog nad ekipom iz Vlasenice. Gubera, derventski ko{arkaPrvi period igra~i Dervente dobili su sa osam poeREGIONALNA FUDBALSKA LIGA - CENTAR na razlike, da bi gosti pobjedom u drugom periodu razliku smawili na samo ~etiri poena. Tre}i period ponovo je ZVIJEZDA (KP) - BORAC 3:0 (3:0) pripao Derventi, a u posqeIgrali{te u Kru{kovom Poqu. Gledalaca 50. Sudija Ili}. dwem dijelu gosti su uspjeli Borac: V. Goji}, Novi}, Be}arevi}, Bokur, Stjepanovi}, Tri- samo da ubla`e poraz. vunovi}, D. Pe}i}, Savi} (Babi}), Ili} (M. Pe}i}), N. Goji}, J. U slijede}em kolu ko{aGoji} rka{i Dervente pred svojom Fudbaleri osiwskog Bor- kona~ni rezultat ostavqen je publikom do~ekuju ekipu ca na po~etku proqetnog dije- ve} u prvom poluvremenu. zvorni~ke Drine u direktnom la prvenstva, nastavili su s U slijede}em kolu Osiwa- or{aju za prvo mjesto na tabeporazima na gostovawu. Ovaj ni na terenu u Gorwoj Lupqa- li. Utakmica je zakazana za put savladani su u Kru{kovom nici do~ekuju ekipu Vrawaka. subotu u 19 ~asova. Poqu od igra~a Zvijezde, a

NOVIR PORAZ NA GOSTOVAWU

Najmla|i derventski fudbaleri pred svojom publikom su, nakon pobjeda u Brodu, do~ekali vr{wake iz Prwavo-

ra. Najstarija selekcija je i{~upala bod, dok su ostale dvije savladane.