Britanci tuzili NIF zbog jednostranog raskida ugovora onajmu spremnika u Plocama zahlUevajuci nadoknadu stele od 116 miliona

dolara • Kome ce pripasti drzavna. imovina
Tva rasprava II arbitrainom sporu izrnedu j.Naftnih terminala FBiH" (NTF) Ploce i britanske firme "Deltagrip" odrzana je pro-

P

tekle sedmice u Zagrebu,
Troclano vijece Varadijem na celu utvrditi cinlenicno zloge zbog kojih s Tiborom pokusalo ie stanje i raje raskinut

ugovcr izmedu britanske 1<0" rnpanije i NTF-a. Konacnu odluku 0 sporu nece izreci vijece u Zagrebu, vee Arbitrain! sud u Cirihu, 4. Slra!!a

Samiji jedina zeua da se vrati svojoj ~ecii muzu
7. strana

MlnISTRIC.A ALIC nA PARFE.ME POTROSILA
CAK4.858 HM!?
2.srrafla

OEMIJBILlSAt.11 BORel

GRAIlEVINARSTVO

Traze uvodenje borackog dodatka

2
RASTROSNOST

Onevni.vaz.~Qnedielia~. 13. iu nV)ipanj 2011.

aktu eln 0

Mun na kouferenciji: Usposlavili vlasl

Pocela konterencila

mun: naoredaH Ie ledlna DOCila!
U radu konferencije ucestvovat ce veliki broj zvanitnika iz regije, SAD i EU
On je naglasio da politicki lideri BiH rreba]u znati cia je zada tak da se uspostavi vlast i cia ona funkcionira va~niji gradanima BiH od sporenia zbog toga iz ko je te s tranke doci koji minisrar, - Politicari bi se trebali £0kusirati na ono 5m spaja ljude, umiesto na one SIO ih razdvaia, Vieruiern da se svi :ilaiu da je ovaj cil] plernenitiji, vainiji i vise drzavnicki nego napori politicara da postignu poene u medusobnim konfronraciiarna, cia dobiju komprornis jer cuvaj U 0 braz, a na steW svih gradana - kazao je Mun i dodao da su "SAD ovdje da osranu", Danijel Hamilton (Daniel) i Maikl Halcel (Michael Haltzel) iz SAIS,~ te Sasa Toperic, predstavn ik Americkobosanske fon dacije, u pozdravnirn govorima iskazali su nadu da ce ovaj skup pokren uri !lOVU vrstu diialcga SAD, EU i z.emal ja zapadnog Balkana.

0

zapadnom Balkanu

Mi islriCa Alie na Darleme Dlrl-Ia CaB 4.656 MI?
Parieme podijelila uposlenicima • Za kupovinu kravata potrosena 1.141 marka • Utrosak zaliha hrane u centralnom skladistu 401.069 KM
nu Iuksuznih parferna iz budzeta izdvojila cak 4.656 KM. Parferne je na kraju poslovne godine ministrica Alie pcdijelila svim sluzbenicirna i namjestenicirna, - U okviru izdataka za rna rerii al i usluge, iskazan i su troskovi reprezentacije u iznosu od 25.681 KM,. sto u odn osu na pretho dn u go dinu, kada su ovi t[oskovi iznosili 16.936 KM,predstavlja povecanie za 8.336 KM il~ 33 peste - urvrdili su reza
V1ZOrl.

Bfa su utvrdili Iederalni revizori

U Rektora [U U niverzi leta Sarajevu sinoc ie orvorena konferencija "Zapadni Balkan: N apredak, stagnacija ili regresii a", koi \J organizirai u Americko-bosanska fondacija i SAIS centar za rransatlan tske odnose pri U ni verzitetu ,John sHopkins" .. U radu konferencije, koja ce trajati do 15. jl,!I13, ucesrvoval ee veliki broj zvanicnika iz regije, SAD i Evropske uniie (EU) te predsta vn ici ci vilnog drustva, akademske zajednice i. politickih grupa, Arnbasador SAD U BiH Patrik Mun (patrick Moon) kazao ie u obrscaniu da se ova konferencija desa va u »hismrijskom trenutku za BiH" te da se (reba fok usirati primarno same na iedno j temi - napretku, ier, kazao je, nakon nekoliko godina stagnacij e napredak je [edina opcija Regresija, porucuie, ne smije bil.i opcija.
\J

Dok [e broj riezaposlenih II BiH odavno presao poI a m iii 0na, a redov i isp red narodnih kuhinia pcstali skoro uepregledni, i'elnici federalnih insrirucija razbacuiu se drzavnim parama. Federalni revizori skoro svaki dan ob jay Iiu j u rezul tate finansijske konrrole Iederalnih insriruciia, koje se, sudeci prema rezultatima izvjesta]a, takrnice u rastrosnos ti.

Ojeca uposl.enika
BivSa Iederalna rninistrica obrazovan ia i nauke FBiH MeJiha Alie u vrhu [e lis re rastrosn ih eel n ika fed eralnih instirucija Takosu revizori u tvrdil i da j e s amo za obiljezavanje 8. mana, Dana zena, ovo rninistarsrvo izdvoj i10 vise od I .000 m araka, Tokom vjerskih blagdaua postrosene su 1.683 marke, a za kupovinu novogodisnjih paketica za djecu uposlenika izdvoieno 1.600 KM iii 80
maraka po komadu,

Da uposlenici federalnih instirucija vole i dobra pojes ti, ne sekira j uei se ko ce to sve platiti, pokazuje izvjestaj o reviziji poslovanja Sluzbe za zaiednicke poslove organa i tijela PBiH. Tako su revizori urvrdili da se u Glavnoi kn iizi iskazu iu izdaci loa nabavku hrane i stanje zaliha u centralnorn skladisru bes voden ja zad uzenja i fazduzenja kuhinja i bifea za preuzeti rnaterijal.

Minisrrica Alie ocito ima p refin jen llku S, pa je sam 0 za kupovinu kravata pOIToWa 1.141 KM, dok ie za kupovi-

Zalihe hrane
- U rrosa k zal ih a hrane u cen tralnom skladistu je iskazan u iznosu od 4t1l.069 KM,

SDBe
• Ddnos izmedu parlamenata i vlada u procesu evrop sk ih imegracija os I!O'vna je tema 9. kon ferenc:ij e p ,e· dsjednika parlamenara Proc:esa sarudnje jugoislocne Evrope (SEECP), n.a kojoj ce ucestvovati predsjedllvajue; Predstavnickog doma Parlamema Bosne i Kercegovine (PSBiH) Denis BeCirovic, prenosi Fe!1~. Skup se oclrZava 14. i 15. juna u BeCicima, u ernoj Gori, saopeeno ie i2 PSBiH_

Jadna osoba u Islo urllama uoraUUala s dua uozila
I zdac; za usl uge p6 jevoza i gori vo takoder su punj ne1ogicnosti. Tako Sll 1I neIto liko sl ucajeva rev izori lltvrdili neuskladenosl pumilt naloga za vozila S !lalozima za sl uzbena pUWVan i Istovremeno, utvrdeno a. je da II poiedinim sluCajevirna dVa potpuno iSla vozila unse rnzliCite kolicine benzina, iedno :lest, dmgo 11 litam. - love godine je, kao i pre[hodne, .konstatovano da je ism o.oba u vise navcam potpisala istovremeno upravljanje s dva vozila na razli~itim relacijama, a ni5U poduzete miere u cilju otklanjallja oavede.nog prop us ta - navode revizori. a 8tanje zaliha hrane ria dan 31. decembar 2010. godine u izuosu od 15.787 KM.lmajuCi u vidu da se u Glavnoj knjizi ne vodi evideneija zaduzenja i razduzenja, nismo u rnogu';nosti potvrditi ishzno stanje utroska materijala i robe, kao i stanja zaliha na kraju godine - navode revizori.

Do 30. septembra ave godine

otuoren graniCni priielaz DnHa
Granitni prijebz Unka u Metkovifu, i7..meduHrvawke i Bill, koji je odreden za prome! stanovnistva iz pogranicnog poclrllcja, do 30. septem bra ove godine privremeno je prekategoriziran u granieni prij elaz 7:a medunarodni promet, saopee!lO ie iz Dubrovacko-!leretvanske policijske uprave_ Taka se tim gro.nicnim prijelazom mogll koristi[i svi hrva[ski drza.vljani istrand, a iz lamo:;njeg PU zamolili su gradane da se njime sto eeSce koriste kako bi se smanjile guhe na granie; u Me[kovicu. M. Sm.

F.JG4RALIC

Godisnjica stradanja neduznih Mostaraca

DeuelnaeSi g dina Od ZIOCina bez Mazne
Agresorske jedinice svirepo ubile 114 Mostaraca bosnjatke i hrvats.ke nacionalnosti
odao poCas r nevinim mvama. No, porodice stradalih na Uborku i Sutin'; ogoreene su zbog cinienice da za ovaj ziocin, iako je rijec 0 prvim masovnim grobnicama u BiH, koje su otkrivene jos u avgustu 1992. godine, jos ni· ko nije odgovarao. - N azalost, nadldna tuzi!astva i su dovi n is u n i.sta ura dil i u vezi s h.apsen jem i procesuiraujem nalogodavaca i izvdilaca ovog sU'avicnog zlocina. Dok se u eiieloj BiH zlocini proeesuirDanas se flavrSa va 19 godina od srra5nog ziOCin3 kada su jediniee srpsko-crnogorskog agresora, uz pomoe lokal nih Srba, iz atomskog sklornsta Za· lik odvele 114 neduznih MO-" staraca bosnjacke i hrva tsh nacionaJnosti i potom svirepo ubile kod Gradskog groblja Sutina i na deponiii Uborak. TrudeCi. se da ovaj· datum ne otrgn u 0 d zaborava, pomdice nastradaIih i danas ce, kao prethodnill 18 godina, pobganjem cvijeca, ueenjem Fatihe i paljeojem svijeta aju, kada 8U u pitanju Sutina i Uborak, s !Vari se n isu pomakle s mrtve tai"ke " ogorcen je Adnin Hasi';'. pr" edsjednik U druZenja Cianova pOl;od Ica stradalih na Uborku i SUlini 1992. Porodice su posebno razocarane zbog e in jen ice S[0 je ovaj zloCi!l skinu[ s oprninice generalu Momcilu Perisicu [e sm sve vrijeme od nadlemih ruZilai'ilava dobivaju 0 dgovor da "osum n iicen j n is u dos rupn i 0 rgan ima gonjenja". M. Sm.

PORTAL- komentar dana AklJ FERK prihvati zahlj;;v"EI~kltoprivrede

BiH.: Stnlla za d{)maCinstva skuplja za 47,4 pOSIO!

- Za lose poslovanje "Elektroprivrede BiH" narod nije, nid moze biti kriv. Moj priiedlog: svim zaposlenima u EPBiH smanjil! pIate shodno slepenu odgovornosti.i duznoS[i koju obavljaju. Ako ne pdstanu, pa na biroima ima. dovoljno onih koji jedva cekajl.! bilo kakav posao. (Bruce Lee)

Hasic: Porodice ogorliene

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 13. junYlipanj 2011.

3

"Avaz" saznaje Ko unlstava bh...gradevinske firme

na poHticI Federalne vlade
"Elektmprivreda BiH" bilaje leglo korupciie i nestrucncg rada, procjena je s kojorn se Niksiceva vlada suocila s problcmima zatecenim u najmocnijern javnorn preduzecu, Posebrio zvucno odieknula je ujeua namjera da za desetinu smanji plate uposlenicima strujnog giganta te da ra] novae prebaci na rudarski konto. Time bi se ublazilo dolazece poskuplienje elektricne energi]e, kojirn su gradani vidno isprepadani, J avnost ie pozdravila ovu najavu prernijera Niksica, sco se vidi i po ogrornnoi podrsci (88,4 posto) koju je ona dobila rnedu anketiranim citaocirna "Av.azovog« internetporrala, S odobravanjem su primljene i ranije viiesti a prornjenama u Upravi i Nadzornem odboru EPBiH, iz kojih su izbaceni stari smutljivci, Oko srca, ipak, nes [0 zebe. Nova vlast, po svemu sudeci, u posprernanje "Elektroprivrede BiH" same uvodi nove liude, s drugaCijim stranackim dresovima. D toliko potrebnoi promjeni stila vodenja same kompanije, medurim, nerna ni govora, Na to upucuje nacin na koji je postavljena nova rukovodeca vrhuska. Dna je for" mirana po CiSlO stranackim kriteriiirna: malo SDP-ovaca, malo SDA" ovaca. A strucnjaka? Medu noviru direktorirna vjer~ va tnO im3 i iSli" OI!kfJNINKOVlc/ro JE TO

dotazecl strujnI udar ipak je mrlja

Uprkos ukrasima u kOje se pakuie,

niHSiCeua desetina

nskih maistora svoga posla, No, bilo bi ib jos vise, koliko je i potre bno, da se nova vlas t dclabstrtJ eni h kri tel" ii 3, da j e bar rukovoden je, ako vee ne moZe nadzor, prepustila profesicnalcima, bez obzira na njihovu politicku boju. Zar nam SD P to nije ob eca vao? U situaciji u koio] nacin gazdovanja "Bektroprivredorn BiH" ostaje isti, dakle uskostranacki, iedino lito narn se nudi je-

ce nevi

OO]m~J[~rn i@oom ~~OOJrngill~ ~oooorn~~ g
Rijec
0

.~~wrn~ ~
,-

ugQvorima za 1.2.dionica,. cija je ultlp~a 'IIrjjednost 25 miJiona KMdluku novoizabranog Nadzornog odbora "Cesra FE· iH" 0 prekidu aktivnosti na porpisi van] u ugovora s izvodacirna radova na rehabilitaciji cesta, ali nikakvi d etal ii nisu saop "en i. Nasi sagovornici kazu da [e rijet 0 ugovorima za 12 dionica, eiia ie ukupna vrijednost 25 miliona KM. - Taj posao trebale su raditi uglavnom domate firme, kojima je ovo bio jedini nacin da prezive. Gradevinska sezcna je pocela, anikakvih poslova nerna. I ovo sro su nase fi rrne tre bale raditi ne dozvoljava irn se kazao je iedan nas sagovornik, starske firme "HP Investing", StO nam ie iz te kompanije i potvrdeno, - Mi smo pcslali pismo za bri n utcsti Direkcij i cesta, sto je u skladu s tenderskorn procedurorn, i iznijeli svoje stavove u cdnosu na evaluaciju ponuda. Oni su postuprli u skladu s procedurama i privremeno obustavili postupak - kazala nam je Merima Kadric, rukovodilac [ebn icke pripreme u "HP Investi· ngu'!. N ezvanieno sa7.najemo da 5U i vlasnici nekih drugih ko· mpanija koje nis tI dobile nijedan ugovor mile pritisak na "Ceste FBiH" i na Vladu da donesu ovuodluku.

Odluka Federalne vlade o zaustavljaniu ugovora 0 popravci magistraluih ceSt3 predstavlja direktan udar na deserak domacih kornpaniia i 3.000·4.000 fadnika koje upcsljavaju, kazali su sagovomici ..Avaza" dobro upoznati s desavanjirna u ovom sekroru,

Pismo zabrinutosli
Prerna njegovim rtjeCima, za svih 12 dionica kao izvo <'lacje ill! bra.ll a 0 n a kompanija koja je ponudila najnizu cijenu, osim u jednoru slucaju, kada prvora· ngi,ani parHidac nije ispu" njavao uvjere. Dsim mga, dodaie da su na sve ugovore saglasnosl dale me<'lunafO" dne ins ri lU d je ko je finam i·· raju proiekt. Saznaje cia je ova odluka N adzornog odbora i Vlade u.sJijedila nakon za.lbe mo-

Najniza cijena
Vlada ie, podsietimo, p. rosie sedmice prih varila o·

upravnici i nadzomid imati vise savjesti od prethcd 0 ih, ogrezlib u nerad i pljack u. A bclj e i drugaciie bi bilo da smo, u m j esto tako tank e na d e, II najvaznijo] federalnoj kornpaniii, po konkursnoi proceduri, dobili tim istinskih srrucnjaka, sposcbnih da od marke prave dvije, Prica 0 Niksicevoj desetini stoga djeluje kao celofanska, srnisljena da ulj epsa ruzno lice jedncg krajnje spornog poskuplien]a. Dcekuje se da Iiudi budu sretni sto struiu nece placati, naprimier, za pedesetak, nego 7.3 "sarno" dvadesetak pos to skuplj e! Uprkos ukrasima u koje se pakuje, dolazeci srruini udar ipak [e mrlia na politici NikSiceve vlade. Ako nije u stanju da bez posezania u narodni diiep stabilizuje ni 1]3" jmocniju kompaniju, jasno je kako malo se od nie mote ocekivati u drugim, gOlOVOurusenim dijdovirua federalne kuce.

ste da povjeruiemo

kako

MOgOCa odstupanJa
- Mi smo upozorili na moguca odsrupanja od kriterija koji su bili defiIlirani lenderskom dokurne~ ntacijom. Redmo da ie bilo firmi koje moida lie ispu lljavaju kri reriie, a dosta vile $U ponude - ka.zala narn je Merima Ka· dric.

G.MRKIC

jB Mladlc -za rBsBtaMa U Hag
Medlin OIbrajt (Madeleine AJbright), bi vsa americka dri3vna tai.nica, pozdravila je hapsenie Ratka Mladica i iSlakla da "posebno uziva" u sazna·· nju da je OIl sada iza reselaka u Sheveningenu. - Toeak pravde sporo se ok rece, ali S e ipa k 0 krece iziavila je Dlbrair (74) za holandski list "De Volks!r· all!" tOkom posjele Hagu, prenose agencije. Olbrajl je bila americka ambasaclorica pri Uieclinjenim narodima wkom rata u BiH od 1992. do 1995. godine. Od ]997. do 200 I., kao drzavna rajnica SAD, imala je vaznu u!ogu U obli· k()vanju ameriH:e politike prema poslijeraLOajBiH. Dna je 1002. svjedoCila u Hagu prativ Bilj'ane Plavsic, koja ie kasnije osudella na 11 godina za[vora.

Olbrall: Uiluam U saznanjU d

Bivsa drzavna tajnica SAD zadovoljna

4

Dne.nl avaz, ponedjBljak, 13. iun\llip,oi 2011.

aktuel .00

NaflRI le.rmiRall

II

noeeme: Kame te

pripast i rJrtavna imQviRe

Arbltrata po tuzbi kompanije .Deltaqrip"

larminale u· locama
Prva rasprava u arbirraz- , srno svoje svjedoke i sada eenom sporu izrnedu "Naftn- i kamo da arbitrazno vijece 00ih terrninala FBiH" (NTF) luei hoce li uvcditi sudske vjPI ace i bri ianske firme "stake - kazao je Becirbegovic. "Delrogrip" odrzana je pro"Dellagrip" [e, nairne, tekle sedmice u Zagrebu. • Medunarodnoi rrgovackoi Troclano viieces Tiborom komori u Parizu predao Varadiiem na Mu pokusalo ie tuzbu protiv ,,Nafmih termiurvrdiri cinjenieno s!ll!1je i ra-· .. .. nala FBiH~ Ploee zahtijevazloge zbog kojih je raskin UI Bec!rb eg~V/c: juti nadoknad u stele od 116 ugovor izmedu britanske ko- BO/le $/0/11110 miliona dolara zbcg jednornpanije iNTF, a, Konacnu odluku 0 stranog raskida ugovora 0 najrnu sporu nede izreCi vijeee u Zagrebu, Vee sprem n ika II Plocama, Arbitrazni sud u Cirihu. Takoder, Britanci su TrgcDirektor ; Terrninala FBiH" Ibrvackom sudu u Dubrovniku predaahirn Becirbegovic kazao ie za I.; !Uzbu na iznos od 117 miliona .Dnevni avaz" da se na prvom roCiSru dolara i 2,2 miliona eura protiv pokazalo da je bh, kornpanija na da"Terminala FBiH", N'I'Fiove firleko boljo] pozicf i n ego Bri tan ci. me m aj ke, s vel ik irn izgledi rna da -Iako je ovo prvo roCist., smarriz ovcg sudskog spora izadu kao poam da mi dobro stoiimo. Predlozili biednici. .R K.

Pocela borba za

Britanci tuzili NTF zbog jednostranog raskida uqovora 0 najmu spremnika u Plocarna

Ilturdslte stranlle u parlamentu
u novorn

agencija RIA Novosri, ocekuje se da budu i glavna opoziciona Narc" dno-republikanska partija, partija desnice - Stranka nacional ne akci ie i vise oil 20 p redsta V.!J ika prokurdske Pari j e mira ; demokratije, koji se kandidiraju samosialno i namieravaiu formirari svoiu poslanicku grupu,
sazivu skupstine

.. Kako prenosi rush

.'JI!!II.~~riJ~~~~iiF:

.. N a biracki spisak bilo je upisano 50,2 od 7S miliona drzav I iana T U rs ke, za koje je bile orvoreno 199.200 birackih m j es ta u 85 ;2 born ih okruga,

na blraCltom SPISItU 50 miliona glaSaCa

naslaUaN SUdenJ8 HaradiiCU
Pocerak odbrane J ovice Sl3lli,iii6l i iskazi novih svjedoka opruzbe prODV Radovana Karadzica obiljefir re ovu sedmicu u radu Haskogtribunab. Na suden iu Karadzicu surra Ce iskaz nas fa vi ti vj"s tak opruzbe Do" rotea Hanson (Dorothea), koja je
sacinila izvjesta]
0

Dve sedmice u Haskom tribunalu

TURSKA Jucer odrzanl parlamentarniizbori

--

ulozi

kriznih

stabova Srpske demokratske stranke na pacetl<ll ra te u B iH 1992. KaraMi'; ie optuzen za genocid u Srebrenici i jas osam bh, opcina, reroriziranje stauovnisrva Sarajeve kampanjom artiljerijskih i snajperskih napada, progon nesrba sirom BiH i uzirnanje osoblja UN-a za raoce,od 1992. do 1995. U procesu gen eral u Voj ske RS Zdravku Tolimiru, takoder opruzenorn za genocid nad oko 7_000 Basnjaka u Srebremci, ruilod izvode svoie posljedJlje svjedoke. ci op tuzbe svo j dokazni pos lu P" k proriv Tolirnim morali bi zavriiiri do Jjetne pauze u radu suda, koja ce
Pren1a odluci sudijaJ ziJ.stupni-

Vladajuca Partija pravde i razvoja prerniera Redzepa Tajipa Erdoana vodi s osvojenih 51,3 posto na osnovu obradenih 75 posta prebrojanih glasova, javio je Reuters pozivaluc: se na turske elektronske medije
Karadiic: Oplui8fl i za gCRGcid paced polovinom jula. U pes rupku proti v nekadasn iih visokih zvanienika I?olicije RS Mire Stanisica i Stojana Zupljanina u 10" ku je odbra.na pn'oopnuenog SIanilli Ca. S ran isie, koji je bio minismr unumlcsnjih poslova RS, i Zupljan in,. sef polici je u Bani oj Luci, oprlueni su za zlocine nad B~njacima i Hrvarima 1992. Prerna prvirn prelirninarnim rezul fa rima, na j u eet odrzanim parlamentarnim izborima u Turskoi vodi vladajuca Parrija pravde i razvoja prernijera Erdoa na (Recep
S

IU

S[Q je manje od 331 mjesta u sku ps tin i, kol iko ima U ovom sazivu, Prema izvjeiilaju zvanicne agencije Anadolija, na osnovu 23,.04

osvojenih 51,3 posto na osnovu obradenih 75 POSIO prebrojanih glasova, javio ie-Reuters pozivajuCi se na turske elektronske medije.

Redzepa Tajipa T a yyi p Erdoga n)

Novi saziv
PrenoseCi izvjeiilaj CNN"aTurk, briranska agencija navodi da je opoziciona part;ja lijevog centra Narodno-repubJikanska panija osvojila 24,8poswo, dok jenacio.· nalis ticka Srranka nadonalne akeije dobita 13,4 paslO glasova. Remers navodi da se na osno.vu rih rezul ro [l moZe pred vidjeri cia ce Erdoanova srranka osvojiri 328 poslal1itkih mandara, dok ie pOtrebno 330 za raspisivanje referendu· rna 0 planiranom novom u:sraVlJ i

Sp·ee
• U banji Kul:llii kad Prniavora minwog vikenda odrian je seminar za urednike, novinare i druge zapaslene u Novinskoj ageocijiRS (Sma) cadi dodamog profesionalnog usavrbvanja zaposlenih, ali i medusobnog upoznavanja radnika ove medijske kate. Radnid Sme koji sU prisusrvovali seminaru ocijenili sU da su ugo" dan prircdni ambijent banje Kubsi i odrz"na pr"davanja bili pri" lih da se nauei nesto novo, ali i oelmori od svakodnevnog stresnog i !Iapornog posla, ssopCila je ova agencija.

pOSlO prebrojanih glasova, Erdoanova stranka osvojila je blizu SI posw gJasova b iraca,. opoziciona NRP vise od 24 POSIO, a SN A 13, I pOSlO" Nezavisni kandidari osvo-jili su 7,3 posro od ukupnog broja glasova, navodi Anadolija. Na izborim.a je ucestvovalo 15 strana.kakoje su kand.idirale 7.500 svojih preds!avllika, hoi 203 nezlIvisna kandida(u za ukupno 550 poslanickih miesca. M.inis[ars[Vo unutrasnjih po· slova saoptilo je cla n isu zabilj e-leni ozbilj n ij i incide mi rokom glasan ja. Agenoija Anadolija, medmim, izvijesrila je da je pet clano"a via" dajuce Parrije pravde i ralvoja pro etuceno «bog navodnog pokuiaj" ubacivanja glaS3ckih Jisdea na je·

pra vde i razvoj a S aI ih Kapus uz za incident je rekao da predstavlja provokaciiu dvije naivece opozicione snage • N a [0 dne repllbJ ika ns ke panije ; Srranke nacionalne akci-

dnorn birackorn mjesru u Ankari, poslije cega je uhapseno 14 ljudi, prenijela je agencija France Presse, Z am j en ik predsed n ika Parti j e

S drllge strane, II gradu E"ITn.anna jugois tok u s pretd·n 0 k urdskirn sranovnisrvom, policii" je uhapsila 34 osobe pod opruzbom da su prijetile glasac.ima, dok je u istom regionu policija priveJa i cervoricu Ijud.i u gradu Sanliurfa, pod opluzbom da su dva pUla glasali, navodi AFP. " N e ocekujern da Ce izbori pro omijeniri vladu, ne Zelim da se ona promijeni "rekao je S2-godisnji pem;ioner Dursun Ocalir (Ocalir) za agenci ju Reu lers u Is tan bll.! U. Premijer Erdoan kazao je u je-

aktuelno

Dnel'lli

'Val.

p~ne~ieli"k.

13, junillijl.lnj 201 1.

S Krkom srusio donedavno nedodirlj,ivu Olimpiju
rvrdioie osvajaniem druge uzastopne ti rule kosar kM keg prvaka Slovenije s Krkom, koia ie u pet finaInih utakmica porazila donedavno nedodirljivu Olimpii u, Odlicni bek nase reprezentaciSjajnu sezonu, vjerovarno ua[bolju uka rij eri, Go ra n Ikon ic po[e U potpis u vri jednog ugovo ra s tu-

rskom Karsijakom, c,iji ce Ikonic biri clan naredne dviiesezone. Goran Ikonic roden je 23. maria 1980. u Zvorniku. Karijeru je pcceo u Drini, nastavio u slovenskoj Rogli, Rudaru iz Ugljevika i
rrebinjskom Leotaru. Definitivnu afirrnaciju srekao ie tokom celiri godine u sarajevskoi Bosni (200S2009), u kojoj je osvojio dvije ritule prvaka BiR te nosio kapitensku

I_
[rda;;n ne glas;;nju: Smanjuje !wi minislara u vladi dnom TV imervjuu da ce njegov kabinet ubuduce iJl.1.ali 25, umiesro dosadasniih 27 clanova, naiavivsi i da Ce u okviru reforme osnovati novo ministarsrvo za saradnju sa EO, kako bi podsiakao prisrupne pregovore S Briselom, koii nisu mnogo odrnakli od pocetka, Turska je dobila SIlUUS kandidaIII

je prethodno je s kluborn iz Novog M es ra os vo] io i prvi rnedun am dn i rrofej, Eurokup HBA, u kojem je proglasen i za najboljeg igraca, N agra da za zapazene igre stigla

rraku,

E. J.

Ministar Trhulj a gubicima "Elektroprivrede B1H"

U narednh nekoliko dana Vlada ce potvrdrtiimenovanje novih. sest Izvrsnih direktora u "Elektroprivredi"
Govoreci 0 ".Elekrropri vredi BiR~, ministar energije, rudar-

S18dn)UmOra)Uprallll I launa pr8dUZ8Ca

srva i industrije FBiH Erdal Trhulj u in tervj uu datorn Federalnorn
radij u kazao je da Ce ova kompan i[a pol ugodiste za vtil iti s gu b itkom vecim od 20 miliona konverribilnih rnaraka, prenos i Fena .

Na biraliSlu se PQjavio iprcdsjerinik Abdula/l Gul
vljeno ie "na led"

/f,~.,WJ

za ulazak u EU ios 1999., a poeela je pristupne pregovore 2ooS. godine.

S

Razgovori su do sada orvoreni 0 ]3 od ukupno 3S poglavlja. Zbcg nepriznavanja Republike Kipar, ';;Ianice EU, osam poglavlja SIl-

k . naga eonomlje

Erdoanova partija uspjela ie rijdiri mnoge ekonornske probleme zemlie ,., brute nacionalni proizvod 20] O. godine je povecan za 8,9 POSLO, godi:!nji dohodak po stanovniku udvostrucen je na lO.,OOO dolara, inflacija je svedena na iednocifrenu,

• Od 121 rnilicna planiranih in yes rici ia realizirano ie samo 13 rniliona u rudnike. "Elek tropri vreda " je u velikoi dubiozi, potrebai su ogromni napori kako bi se zausravilo daljnie urusavanje - rekao je Trhulj. oD j e naglasio da se De mogu na racun povecanja cijena struje osigura vari dodarna sreds Iva 23 rutin ike.
- Posljedice ovakvih gubitaka rrebaju snositi svi zaposleni, stednju mcraju pratiti i [avna preduzeta. U narednih nekoliko dana VI ada potvrdiri irnenovanie no-

Trhulj: Velika dubiaza vih sest izvrsnih direktora u "E1e-ktroprivredi" - kazao je minister Trh ul i u interviu u za F ederalni radio.

ce

Sta drugi pisu

6

Dne"n; avaz, ponedjeljak, 13. juni/1ipanj 2011.

m OZ ale k

LJETOVANJA Uprkos sve vecol ekonomskoj krizi

as- an- ceSIOi naaceBe des taciJe
Nisu rijetki ni slucaievi turista koji odlaze na eqzotcne destinac.ije poput Tajlanda iii Kube, gdje je minimalan aranzman po osobi 2.600 maraka

DrogfJa: Imaju Irole dlece

Zeni se Didije Drogba

Ha suadbu dolazi i Abramouic
"YJI.,HOOf
NEWS Nogomeras Didije Drogba (Didier) ozeni t ce se d ugogo disn iom zarucn icorn i maj kern svoje [[OJe dj ece Maliikom Lalom Dijakite (Diakite) u Monte Karlu, Svadbena svecanos t tra j at ce tri dana, a prisustvovat ce jo] ci tav niz zvi j ezda iz sv ij eta sporta i sou b iznisa. Oce k uje se dolazak Romana Abramovica, Samuela Etoa (Eto'o), Salornona Kaloua i Florenra Maloude, kao i citavog niza NBA zvijezda, Slavit ce se u hotelu "Monte Carlo Bay", smjestenom na obali Mediterana.

Dok osnovne zivome namirnice i energen ri skupliaju, a broj nezaposlenih, izazvan ekonomskorn krizorn, raste, bh, gradani ne odustaju od lietovanja na daliirn de-s tina ci iama, Lieti sa Sarajevskog aerodroma U prosjeku jedan avion, od 170 putnika, dnevno poleti ka Turskoj. Takoder, s Medunarodncg aerodroma u Tuzli vee niz godina u lietnim mjesecima svakog utorka iedan farteravion leti u Tursku. . Turisticke carler-Ietove

DiecaSliua IrUlna U Hlincus HroHodl:lom
Teri Irvin (Terri Irwin), pokoin og Lovell n a krokodile Silva Irvina (Sreve), i njihova dvoje diece, 12-godisnja Bindi i sedmogodisnji Robert, b ez imalo strah a bacili s u se na 600 kilograma teskog krokodil a. U zooloskorn vrru koji je II njihovu vlasnistvu Irvinevi s u za poceli s [eilk im poslom preseljenja pet krokodila. Teri hie da uti va radeci u vrru sa svojorn djecom, Uz porno': osoblja Ted, B indi i Rober! bacili s u se na glavnu zvijezdu zooloskog vrta, 600 kilograms reskog i vise ad 4,5 metsra dugackog krokosupruga

Ocevirn stopama

Prema zvanienim podacima turistickih radnika, uprkos ekonornskoj krizi broj purovanja u zernlie Evrope i sviieta iz nase zernlje porastao je za 20 posto. Razlog lome je ponajvHe ukidanje viza nasirn gradanima, koji koriste priliku za jeftina, ali interesantna vikerid-putovania u Budimpestu, Prag, Veneciju, Bec, Veronu ...

UiMandputouanla

Turska je pasljedlljih gadina omi/jena m/esla bh. lurisla iz Tuzle radimo vee godinasrnarra Asirn Beeic, vlasnik rna ...Ja po broju turista koji ruristicke agencije "Golden idu u Tursku, a koji je vee; Tours" iz Tuzle, nego prosle godine, ne bih Nasaj cetverocianoj porrekao da je kriza toliko odici za odlazak u Tursku, izrafena koliko se stalno Spaniiu, Egipat iIi neku drsporninje. Interesantan je ugu daleku destinaciju, za podatak da vecina rurista u obicni aranzman baziran na hotelima od tri, cetri iii pet dva polupansiona, potrebno zvjezdica, uglavnorn je naimanje 2.500 maraka, sto uplacuju "all inclusive" uslu- ie, ako se uzmu prosjecna prgu, koja je dosta skuplja - irnanja u drzavi, i vise nego

skupo. Za ,,~II inclusive" usluge cijena osmodnevnog putovanja visa ie cal< i od 3.000 rnaraka, ali uprkos tome interesanata ne manika. " Nisu rijetki ni slucajevi turista koj i odlaze na egzoricne destinacije poput Tajlanda iii Kube, gdie je minimalan aranzman poosobi 2.. 00 mara6 ka . doda]e Beei';' A. Mfi.

Krokodil ie teiak 600 kilograma dila imena Agro, kojeg je II divliini joo 1988. godine uhvatio Stiv, Agro je sada sredovjecan krokodil i ne podnosi niske temperature australskih rima, pa su ga odJ lItili prebaci Ii u ropliju nastambu.

Besmisleni lopovluk

Od8)IHlldrUO dB UHradUblCIHI
~BC
Grupa lopova odsjekla je II. IIjujocikom kvarm BruJilin drvo za k oj e je sigurn osnim !aneem bio ve.zan bicikl kako bi ga u.krali.

Nakon sto su se popriIjcno namucili kako hi sjekirom odsjekli drvo, jedan od lop ova i.lzeo je bjcikl i vozio ga per sekundi prije nego sto mu je dosadio te ga ostavio n3 cesri. eijeli dogadaj snimila je sigurnosna kamera oblilnje pradavnice.

U Bosni i Hercegovini tokorn prva 1lii....---;ji_... .....tijO;~;;;...u .. -...... tri rnjeseca 2011. bilo j e 7.176 zi vorodene djece, SIO U odnosu na isu period 2010. godine pokazuje pad broja zivorodenih za 6,89 posto! U istom periodu umrle su 9.234 osobe, stO uodnosu na proslu godiuu pokazuje rase broja urnrlih za 10,23 POSIO, kazu iz Agencije za statisLiku BiH. Takoder, tokom januara, februara i marta u nasoj drli;avi sklopljepo je 3.350 hrakova, .to je manje za 0,98 pOSIO nego lani. Za to iSlo vrijeme razvedeno je 365 h. ra.kova,. v.ise od 42,02 pOSIO oe,l::o protekle godllle. S. Sa.. Opao prirodni priraslaj

Uise razuoda i manle rodenih beba
---_._-

Demografija stanovnistva BiH u prva trl mjeseca 2011 .

I.__.!no

._ ..-

.., .. ~1lI""_', ""111"111 • ..

Festival medija u Banjoj Luci

spec
• Britallska faUnQCeulsl:a kompan.ija "GW Pharma" ceulica!s" uzgaja novu vrsm marihuane koj u ce koristiti u lijeeenju siro!:.og spe.kr:ra boles!:;,. oddijabetesa i epi· lepsije, do, Kronove bolesli. Farmaceuti jz ove kompa· nlje vee su izbacili Jilek koji je sadrhvao de.riv3te cazlicitib sorti marihualle i pokazao se uspjeilan kod si· mpmma multiple skleroze. Nove sorte, rvrde farmaceuti, sadde poboljsane terapijske 5pojeve, ukljucu.ju6 kaJ!abiuoid THey koji ublazava ape[il i planiraju ga koristiri u Lijecenju dijabelesa 2, pretiles!i i drugih melabo!ickih pOIemecaja.

Ovogodi5nji fesilval medi· ja "Mediafest" u Banjoj Luci zavcien je prelalinoe na banja· Iuckoj rvrdav i Kas rei, gdj e su se brajni p oojetioci nakon "N oei reklam02d era" do ra· nih jutamjih sari zabavljali na velikoj Zurci na koj oj su naslll· pili svjetske house allakcije DJ-evi Sevdah Baby, Karim

ZaluaranJe UZ "noc reMlamozdera
Rashid i Gadjo. Nakon sat i po pregleda najboljih svjetskih reklarna iz 2010. godine, s[Q[ine Banjalucan a i gosliju iz olcruzenja i b wj nih evrops.kih zem alja zaba vi jale s u se uz najbol j u s vjetsku elek[[Onsku muziku u originainorn ambijentu banjalucke rvrdave.

u

Totom subore, ITeCeg dana ovog fusrivala, nasrupili su i Ie-1l0mirnni predavaCi s rw_liCiilm remama - 0 privamosil javnih osoba, Souu rea1nosci ... a najvi~ inreresiranja pob udio je Karim Rashid s temom "KrearivnOSt u 21. vijeku" govoreci 0 lOme kako krea.ti vnoo~u promijeni" Ii svijeL B. S.

Karim Rashid lIa predavanju u Banjaj Wei

mozaik

Onevni avaz, ponedjeljak. 13 junj/lipaoj 2011.

7

Sta kazu poznati

Jedem iSMIlUCiUO OrganSMU branu
~~ .... -:-_ - Kompanija HIPP stalno lansira nesto novo, cak ce£Vrona nasih proizvoda rnlada je od pet godina.Tedern iskljucivo organsku hranu i cesto sam sebi kuharn na svom irnanju u poliskom Gdanjsku, na (Njemalki biznismen za "G/oriju")

Stefan Hip

Nebojsa Gl.ogovac

Miera suegasu bogacenie i Drestiz
- Dobrota je obezvrijedena, jer se ne isplaIi biti debar, danas le vazno same ono sto donosi novae i pozici]e, Nije sustina u rome koliko ste Ijudi prevarili, nego koliko ste zaradili, Mjera "vega su bogacenje i presriz, gla- GloguViJC; vne zivotne urakmice vcde se na tom tere- NoveanlodgDVQr nu, a dobrota, bezuslovna plemenitost, pcstenje, iskrenost, hrabrost, .. ne donose nikakav novcani ndgovor. (Gl"mac za" Vdemje nooosti")

Rajko Grlk:

KCUS Oporavtja se povriledena radnica qorazdanskoq .Glnexa"

Sam--i Ie ina iera da se U a i SUOIOIdleCi i m iu
Majka dvoje maloljetne djece u eksploziji izgubila Iijevu saku i dio desnoq nalca • Supruq nezaposlen
saJ<a, koia [e potpuno bila smrskana u eksploziji, rnorala ie b iti am pu tirana, POSIOjala je sumnja da ce joj potpuno bid amputiran i desni palac, Operati V 11 irn Z" h varom koji su obavili prof. dr. Ismet Gavrankapetanovic i 11 j egov tim spaseno j e vise od pola prsta. N a~a ek ipa j ucer je posi elila Samiiu na Klinici Z3 Oftopediju i traurnatclogiju. Pored bolesnickog kreveta zatekli srno njenog supruga Bahrudina i osmogodisniu kcerku Emilu. Dvogodisnii sin Bekir ostao je kod fa miLi j e u Gorazdu, - Pokusavam se sietiti sta se tacno desilo, ali tesko, Sjeearn se da sam ponijela reglu sa smiesom i da [e onda eksplodiralo - kaze Sarniia.

PoIIIIMa, moc, nouae I seHs su )Unael SUih Drlca
- Ako "poJj,iku" prevederno na njene stvarne sastojneelernente, a to su moe i no,-=-:-:-:-~...,...;,-J He, i ako tome dodarno erotski element iii, kako vi IO zovete, seks, ne vidim sra je jos II pokrelaci rangu tih mocnih pokretaca sudbina, IIi iednostavnije receno, koji ro jo~. morivi mogu parirati ovim silama koje vee nekoliko hiliada godina razapinju i pokrecu iunake svih mcgucih prica, pa tako i filmskih? (R ediiel] za » Vreme")

" " St a kazu u naro d u ~ ~ ~

Sarnija Bico, 32-godi~nia radnica ko j a je 2. juna ove godine tesko povrijedena u eksploziji u gorazdanskorn preduzecu namienske proizvodnje "Ginex", s Klinike za anes tezi j u i reanirnaciju KCUS-a prebacena je na Ortopediju,

- Gradani BiB nece rnoci izdrzati poskupljenje struje od skoro 50 posto! Ko se poigrava nasim srrpljeniem? Iovako [edva sasravljamo krai S krajem i gubimo strpljenje s nesposobnom vlascu koja ne radi nista da narodu bude bolje, Dosta Dam ie orirnan]a. (Grup« penzionera iz Sarajeoa}

narudu Ie dusta olimanla

redakcija@ava~.ba

033/281-393

Vremenska prognoza

13.6.2011.

Posjeta kolega
Dodaie da se osieca do bro i da je zadovoljna s obzircm na sranie u kakvom [e bila, Ka~e da ce desna rub irnati norm alnu funkciiu, - J edina mi je z,elja da se oporavirn i vratirn svo jo j djeci i muzu, Iz ..Ginexa" su mi

Smrskana saka
zadopo Iijel u i ii vet j oj je b io ugrozen,
b ila vises truke povrede Samiia ie zahvaljujudi saraje-

Iako je u eksploziji

vskirn ljekarirna na putu da se opera vi. N azalos r, Ii jeva

Hrabra paciJenllca

Kuleno vic; Sianje lesko

Doktor Edin Kulenovie bio je dezurni na KUM-ll saraievske bolnice kada ie iz Gorazda transportovana Samija. • Samija ie hrabra paciientica. Sve je stoicki podnijela. Dovezena je u [eskom s.tanju, S povJijed-

enim rukama, povredarna po tijelu ... Sve iltose rnoglo uraditi mi smo uradili. Pacijenoca treoutno nosi fi· bator, jer ima i lomove na wei - kaze dr. Kulenovic, dodajuci da bi Samija iduce sedmice mogla bili puilrena kuci.

Gavfankap~laoovic: Obavio operaciju dolazili II pcsjetu, a bili su i u naso] ku6i u Gorazdu. Zaista su bili korektni - istice Samija. Njen suprug je nezaposlen, Radi privatoo kada uspije naci neki angazman. Porodica je :<ivjela od Samijine place i povremene Barnudinove zamde. - Ne mamo lita ce dalje biIi. Najvaznije je da je Samija ziva. Svas ta je moglo bi!i kaze Bahrudin. E. HALAC

VRIJEME OANAS

27 OAN.JA_

LUKA

lENICA 27

,

U LjelienCi pored Bij elj ine min ulog vikenda oddan je dese!i po redu "Motofest Ljeljenca 2011", rnidieionaIlli susret motoeiklista iz cijelog regio" na. Po zi VlJ se odazval 0 vi~ e od 300 mo· wciklista, a organizalor, Motoklub "Duhovi" iz Ljeljence, pobrinl)o se da muzicki progmm, smjesraj i ishrana gos Ii ju i sve ono sto oval: ve susrete prari proreknu u najboljem redu. Predsjednik "Duhova" Milorad Iva·

Jubllarni SuSrel OMUPiO300 motociMlista
nie zadovoljan je posjetom i vremenskim u"jetima, ali ii':injenico!II da pr· vi pu t ove godine organizator im a BIlansij sku podrilk u 0peine B ijeli i[l a. - T rad icio nama vOln ja Lj eljencO!Il, posje!a manasUru Ta.vna, ali i t:akmiearski clio protekh Sl! be~ ikakvih problema. Gosti su Dam sogli i iz Njemacke, Slovenije i svih zemalja ukruZenja, a hr· a ne i pica, dobre m lJ zik e, n ij e nedostajalo - iSlakao ie Ivanic. E. M.

Deseti motofest u LjetJencl pored Bljeljlne

Oceku j e se suncano vrijerne uz malu do umjerenu oblacnost. Tokom posJijepodneva, u zapadniin i jugoistocnim podrucjma, uz umjeren [3zvoj oblatnosti mogllCi su 10kalni pljuskovi. Vjetar slab, sjevern i i s ieveroi Swe n i..

N~UM

30

PONEDJ EUAJ(
'i-e;.2an.
lJ'IMIWE
'l'EMiUlAlUR( I~.'&,ml'.

SRlJEDA
~.,. ~\ 2(111,

.KJTiWiIETEt.V'6AAl1FIE DrIWIE TEMPEAATlIIE

~9'C,1io2:l'C
~fBIMIffiII1lIRE

oil 9'C do 21'C od 23'& do SOC PROGNOZA

JUJAAN.l-iE_"'PERlLTIAIE umvN!:1EPiI"eRATl.IIC

~11l'C do22'C
~23'C do3:l'C

01122'C do 3O'C BIOMETEOROLOSKA

_

a iom~t~oroloska

.prognoza nesto j~ losija fl8{lO u dane vikeo da_ Povreml)-ni pljuskovi kvaril ce ugodaj. a izraZeniji o.jet .•parin~ u poslijepodnevnim satima mogllo bi uzrukovati poteilkoce osjeUjivim osobama. stoga bi se trebale suzdr.lati ad pretjeranih oldivnosti.

Grad Sarajevo
kll",k 503 lilillllt W.29

13.6.2011.
1~il1lk Zllil1<l~ 1812 2.47

Ukratko

8
RAZGOVOR

Onev"iava,.,ponedjelj,~, 13. junillip,mj 2011.

tem e

KardinalVinko

Puliie

Sarajevo

SaHramenU polUrde
.... Kardinal Vinko Puljic predslavio ie jUCer svee·
anu euharistiju u prepu-

S J8C
je

V

Prof. dr. Nedzad Mulabecovlc za ,Avaz"
_ V

no) Katedrali u Sarajevu, a po niegovim rukama sakrament potvrde

predslavio j e mis u i u zupnoj Crkvi uznesenja BhUe.oe Djevice Marije u sarajevskom naselju Stup te krizmao 27 djecaka i d j evojcica.

5 f> krizmanika iz saraievskih zupa, prenosi Fena, Takcder, kardinal Puljie

primilo

Aka srpska i hrvatska akademija nisu ugroiavale ANUBiH, zasto bi je uqrozavala Bosnjatka akademija
Predsjednik Vijeca Kongresa bosn j ackih intelek tualaca (VKBI) prof dr, N edzad M ulabegovic pi ta se ork u d rolika potreba da se disku tira o Bosniackoi akademiji nauka i umietnosti (BANU), koia ie u prosli ('eIVrtak osnovana u Novom Pazaru, Mulabegovic: KrJ(1senzus basnjackog inlelektllsJilOg krug8

IHome

18

--

Hag,

Mladlea U sobl

Srpska javnost
Iako dio intelektualne zajednice u naso] zernlji nasroji nametnu ti rezu da ce BANU podrivati Akademiju nauka i umjetnosti (ANU) BiH, dok je sica javnost u R,," publici Srpskoj i Srbiji skoro
histericno ustala na noge pr-

doceHao Seiell

.... Zlocinac Rarko Mladie II prirvoru Haskog trib unala vidio se i razgovarao s Vojislavom Seseljem, cdnikom srpskih cad ikala kojemse su di za ra me zlocine, j Vesel inom Sljivaneaninom, pctpukovnikorn bivse JNA, koii je osuden zbog ratnih zlocina. Donedavno najtrazeniji haski bjegunac prebacen je u Cetvrcak medu druge za rvorenike u krilo zatvora 11 Sheveningenu, gdje se nalaze okrivlieni iz Srbije, prenijela je Fena,

oriv okuplianja bosnjacKih naucnika i uleme uopce, profesor M ulabegovic boji se da su u pitanju dvostruki arsini, - -ANUBiH je ustrojena po princi p 11 drzavni h akade-

Dua IIDa aHademlJa
- Akaderniie tog ripa (poput Bosniacke, op. a.) irnaju drugaciji status od drfame ANUBiH. To su dva profila akademiia, Drfavna, kOO nas je nepopularno reci, a u svijeru se to zove nacionalna akademija, jeste jedno,
a 01'0 SU akademij e drugog

PrelSDillUanJe brola. mandala
.... N arodna &k ups tina
Repu blike

NSRS

ceciI; godine preispitivat
ce izborne jedinice i broj mandata koji su im dodijeljeni, regulirano je

SIPS ke svake

izmjenama i dopunama Izbornog zakona RS, prenosi Fena,

profila, Vi zna re da postoji i Americko-bosanskohercegovacka akademiia KOjUje formirala [edna vrlo reprezentarivna grupa nasih rnladih ili kolega iz sredniih godina koii su se naucno afirmirali IIArnerici - ob;aSnjava Mulabegovic,

rnija, premda ne treba zapostavi ri onjenicu da 5U u Republici Srpskoj jos 1993. godine
osnovali SrpSKU akademiju bile USPQ'

zasro bi se uopce,

urnjetnosti u Bill. Ne znam
kada bi se

pske

nauka i da je preko "Naprerka" svojevremeno

sravljeno Znansrveno viiece, sto je put ka srvaranju hrvarskcakademije znanosti i

Bosnjacka akademiia osnovala i u Bi H, rrebala posebno tretirati, a ne dovesri u ism raVlII! S [ednorn idrugom akademijgm - ka2e Mulabegovic, Stsvise, t"rdi on, j sada su odredeni ~lanovi ANUBiH

i tlanovi Sriii Hrvarskog znanstvenog drustval istovrerneno
akaderriije

Healan pristup
• Ako dvije spomenute aka-

prilazi realno i racionalno, a ne ten denciozno. Ako bosnjacki intelek rualni hug dode u j edoom momenru do konsenzusa cia napravi akademiju,
WIO bi to bio problem? Ja u

demije nisu ugrozavale ANTIBill, zaSto bi je ugroza vala Bosnjacka akademija, ako se

vezi s tim ae bih pea vic nikakve pro bleme - krle profesor Mulabegovic, E lIEU

.NAJBOlJA PONUDA GARNITURA
U BIH
Sarajevo; MoslDr: Blho.c: ,;t<LASCent.n. 0331660-&4(1 ,Sutiml llb,036155S·297 .Mld!lca Mahalabb, 0371310·0B6

B.u9Olno· KASMIR
t<onjic: C.mn:
V.Kladu1a:

Tuzla:
Je!ah: tiVlnice: Debej:

NINEX VELEFAH
SUDOLUKA

www.kalea.ba

S.MOSI Klju~:

DP I\'lARKETl KAFERS

Brello: a.lu a:

ZUTEX lVEREX
AROOR

OMEGA

SLOeOPROM LOKO

tern'e
SARAJEVO

Onevniavaz.ponedjeljak. 13, ju ni~ipanj 2011.

9

SUdIJapretuHao SUprgU
Medu onimako] su podnosili ostavke iii su razrjeseni su Milan Godzirov, Milos Ratkovit i Sead Temim
lvlzdle: 8iH u NATO·u do 2014.
IFIJ'o: M. iNoi.vlol

SiJoka aktivnost Ureda disciplinskog tuzioca VSTV~a

Ured disci plinskog rufioca (UDT) Visokog sudskog i tuzilackog vijeca (VSTV), na Njem je celli Arben MIIrtezic, zapoceo ie siroke aktivnosri na uspostavljanju recia u pravosudu nase zemlje, Slim u vezi, saznajerno, II posljednje vrijeme pckrenuto ]e vise disciplinskih postupaka koji su za posljedicu ima Ii razrjesenje iii ostavke pojedinih sudija i tuzilaca II FBiH.

Uise od 92 poSlo bh.

Denis Zvlzdic na "Krugu 99"

gradanale za EUI
Ubrzsf put zemlje prema NATO~u

Pisanje medija
'Iako je sudija Opcinskog suda Tuzla Milan Godzirov 1. juna ove godine podnio
ostavku na tu funkciju, Di-

sciplinski ruzilac, naime, II decernbru prosle godine pcdn i0 je zah rjev za n j egovu susp enzi ju. P rvos tepena disciplinska komisija izrekla j e susp enzi ju, S[Q. jeD rugos te-

Slueal "Milie'·
Protivkantonalne ruzireliiee u Tuzli Diiane Milie disciplinski tultilac j e pokreDUO postupak privremenog udaljenja s dumosti. Ona je suspendirana u maju ove godine.sto [e Drugostepena disciplinska komisija i poM· dila.

MurlezH:: Usposlavljanje reda u pravosu(/u Godtlro v: Of/sao 5 IUl1kcile pena kornisija i potvrdila. U zizi iavnosti u maju prosle po rvrdila j e IU cdl uku, a Ranovorn postupku protiv godine kada je priiavljen da tkov iceve zalbe su odb i iene. je zbog ljubomore prerukao Godzirova takoder je poRatkovic je suspendiran dnesenadisci plinska tuzb a i svoju suprugu, 28-godisnju nakons to s e iSPOSHi ilo da j e v zahtiev za suspenziju, SudiMihaelu Godzirov-Sevldc. priie nekoliko godina u ja je pon ovo s USp endi ran p a Visegradu prcglasen krivim Incident se, kako su pisali je na kraj II podnio i os tav ku. mediji, dogodio na putu od zbog prevare i davanja laznih Sudija Godfirov bio je u podataka te osuden na uvjeSapne prema Tuzli, na predjelu Majevice. tnu kaznu, ~[Q ie on presurio prilikom imenovanja za ruzioca. Takoder, luzilae KantoTakoder, ostavku, koja je Tn~ilasIVo Zenicko- donalncg tuz.il~stva u Sarajevu stupila na snagu pocetkcrn bojskog kantona podiglo je ovog rnjeseca, podnio je i Milos Rarkovic razriiesen ie opt:ufuicn protiv Dijane Mi· duznost odlukorn Prvostepetuzilac Tuzilastva FBiH Se· lie zbog krivicn ih djela ne discipiinske korn isije iz ad Ternim, protiv kojeg je diiznudi vanj a iskaza i nagovafebruara eve gcdine nakon sciplinski ruzilac pokrenuo ran j a na spolni cdnos zlousro je prethodno II novepes tupak zbo g in forrnacija potrebom polozaja, Opruznimbru prosie godine bio SlI- da je navodno radio bez fu" ca ie pOIVrdio 26. aprila spendiran. 0rugos lepena kokultet.ske diplome. OpCinsJd sud u Zenici. misija u aprilu ove godine RVELE

Prevareilazi

Bos na i Hercegovina n a pu ru euroatlan tskih integracija iz perspektive Federacije BiR, hila je terna juceraSnje redovne sesiie Asociiaciie nezavisnih intelektualaca "K.rt\g 99", na kojoj je uvodn iear bio predsjedavajuci Predstavnickog doma Parlarnenta FBiH Denis Zvizdic, On je govorio 0 znacaju Deklaracij e 0 evropskoj op redij el ienos ti, vladavini pea va, jednakopravnosti konstituvnih naroda i ostalih gradana, koiu su nedavno jednogla-

Formirali urhouni sud BiH
S obzirom na LO da je BiH garantirala Ustavorn da ce ~tititi Iiudska prava i slobode na cijelo] teritoriji, te zbog izjednacavanja prava prakse i postizanja pun e zasti te I j udskih prava i slob ode, Zvizdic srnatra da je naiefikasniie formirali vrhovni sud BiH. datskog statusa, nakan tega bi do kraja 2014. paCe!i pregovori za punoprnvno clansIVo u EU. U iSlom 10m petiadu smatramo cia mOZemo pQSta.tii pu" noprnvni Clanovi -NATO: ... kazao ie Z vizdic.. F. K.

ova Deklaracija veoma O'J.ueajnaII nekoliko svoiih segmenata - rekao je Zvizdic. Prvi segment Deklaracije, dodaje, odnosi se na potpuno iasno ustavno pozicioniranje FBiH kac politicko-teri tori" j alne jedinice, odnosno [ednog od dvaentiteta u sastavu drzave BiH. - Zahrijevarno da u na[kraoern mogucem roku bude usvojen program kako bi BiR do kraja ove godine, a sigurni smo da je to moguce, podnijeLa aplikaciju za stjecanje kandi-

noul uagonl mleseClma na mtuom ·olos-leMU
Penah na 236 teretnih kola mjesei':no kostaju izmedu 250.000 i 300.000 KM
skoro pola godine stoie parkira.ni na mrtvim kolosiiecirna II Prijedoru i Banjoj Ln· ju izmedu2S0.000 i 300.000 KM. Dok ovi vagoni stoje, mi lOa rra.nspon robe una~ jmijujemo krSeve ad teremih kola iz Ce!!ke, Hrvatske, Madarske - kazao je Kndevic. On je najavio da ce, ako ne budll ispunjeni zahtjevi radnika, mljezniCari poduzeIi radikalnije mjere popm blokade drum.skog saobraeaja u.zZeljeznitku prugu. Preds Lavnik oS trajkatkog pododbotll Saobracajno-tra· nsporme sekei je (S T S) Prijedor Cedomir Kneievic, u ime 550 radnika Zeliewii'kog !:vora u Prijedoru kazao je da strajk izmice kon troli. Knezevi6 je, zaj edno s ostalim ie!jezniearima iz Prijedotll, ul<azao i IIa kriminal u ."Zeljeznicama RS" (ZRS) vezon, konkremo, liZ nabavku teremih vagona "koji

Zeljeznicari u Prijedoru ukazuju na kriminal u ZRS

sno usvoj ila oba doma Paria· menlaFBiH. Prema posljednjim alike tama, vise od 92 posto gradana FBiH opredijelilo se .zo.evropski pUI BiH i via.· davi n u prava, i zbog toga je

Ismet Dedeic Da CelD SBBBiH o BrCRom
Potpredsjednici Su Azra Denjagic, Admir Muminovic .iHam Ljuca
U Brckom je jui'er odriana Izborna skupSlina Sav·eza za bolju buducnosl BiB· organizaciie Z<I Dislr· ik!, na kojoj je Ismet Dedeic iz:abran za preds iednlka. Porpredsjednici SBB BiH u Brckom su Azra Denjagic, Admir Muminovic i Halll Ljue •. Oed ..i.: je u obracanju medijima kazao da SBB BiH 1ma namjeru mijenjati POSlajeee stanje u Brckom, koje !Ji.kog~ ne zadovoljava. - Po.tojeca vlast u Brckom je kOfumpirana i porodi eno nVe;;3!la, bez vizije i rjesenja. Svi oni ko;i ovom Distriktu i BiH misle dobro n'ebaju se prikljuc;ti Savezu kako bi u.c.:stvovali u pozitivnim promjena.ma. Vet 20 godina ova oIigarhija ca· di sarno za sebe, Na predstojefim lobInim izborima nas cili ie

Odriana Izborna skupstina

ci'~ .

- Ovi v~goni, koji su iz Pol jske poceli pris [iza Ii u jan uaru, jecian s u od dokaza da 5U kriminal i korupcija posao. I onda kada se pravi ste ta i planirani gu bie.i, ne· ko debelo zaraduje.Penali za ova liiepa terema kola, a ima ih 239, mj~secno kosta·

Prolesti zeljezni&r3 R,," pll blike Srpske bi I ce o d d:an i s u [ra. Razlog z.a pom;eranje damma mir· nog okupljania je prolOkolisanje zahrjeva za mjJ"ne pro teste u MUP-u RS, ko· ji ce bi Ii odrzani pred zgradorn Vlade RS u Banjoj Luci, saopceno je iz Slrajk@tkog odbora. Sindikal3 "Zeljeznica RS", pr-enose agenciie, M. Z.

j

Dedei(;: Brc;JC; ie/e pmmjime mjes[Q gradonacelnika i najmanje pet poslanika. Ova ocekivanja su realna, ier ispitivanje javnog mnijenja- u Brckom pokazllje veliko nezadovol jsrvo gradana poli likama SDA, SBiH i SDP-a kazao je De de;e.

E.R.

Klubpoznatih

Anita Polunic

Poueeala blh oenZi)e I relOrmirala SMOstuo
me i prezime: Anita Polunic, Datum i mjesto rodenja: 15. okrobar 1988., Sarajevo. Gdje ~ivile • s roditeljirna, podstanar ill lmate vlastiti dom: S roditeliima. Bracno stanje: U vezi, sretno zaljubljena, Bitni datum] u Vasern iiv. otu: Rodendani mojih najmilijih, dan kada sam diplornirala ... Koji automobil vozite: Nemam polozen vozackijspit, Kako se odrnarate: Ciscenjern, gledanjern TV-a, vjezbanjem. Omilieni rnuzicar: Volim glaz b u, naieesce s J usam radio, a, nemam orniliencg muzicara, Volite Ii kuhati: Sarno u posebnim prilikama. Naidraza kniiga: "Beskrajna prica", Omiljeni pisac: Ivo Andric. Umjetnik kojeg cijenite: Svi umjetnici su umjetnici 5 razlogoru i zato ciienim ra d svakoga, Za koji klub navijate: FC Barcelona. Koga biste poveli na pusti otok: Decka, jeste Ii Ijubornorni: "Ljubomora [e zla kci iz dobre l5uce". Odgovor je ne. Sta najpriie prirnjecujete kod osoba suprotnog spola: Zube, osmijeh. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne znam, Bavite li se sportorn: Da, tren iram tai- bo,

10

Onevni avaz, ponedjeljak, 13. junV1lpanj 2011

teme

SAOBRACAJ Palicija RS u borb: protiv korupcije

Omiljena hrana i pice: Sve iz mamine kuhinie, voda, Ko se brine 0 Vasem imidiu: Ja. Valite li iei u 50ping: Da, ali uvijek s narnjerom. Jeste Il sujevierni: Malo, mate li kucnog liubimca: Ne. Koji je Vas zivotni mota: Budi prorniena koju zeli!i da vidis! Vas najboliipriiatcli ie: Sestra, Pra tite li politicku situa ciiue Da. Da imate 15 minuta vlasti, !ita biste prvo uradm: Povecala penzije, reformirala skols tvo i zdra v SIVO. B iste Ii ucestvovali u souu realnosti: Ne.

Banialuckol palieiji vozac lzvadlo 20 maraka i rekao: .Evo, rnornci, papijte nesto, pustite mekraju, zurirn" • Prijave i protiv polieajaea
Polici]a RS energicno ie ove godine zapocela borbu proriv korupciiete se krivicne priiave zbog da van ia mira podnose i proriv onih koji u saobracaju ponude policaicu deset iii 20 maraka, Od pocetka godine prj vedeno je Sesl osoba zbog davanja mila policiji, dok je policiia ovog entiteta priiavila dvoj icu svojih sluzbenika zbog prirnanja mira. poslali na vanredni rehnicki pregled, jednorn cd niih koji je siedio u 51uzbenom auromobilu, na nogu stavio 20 KM. - N ovac je izvadio gOVQreci cia ih casri picem kako ne bi isao na tehnicki pregled, Cime je pccinio krivicno die10 davaaja mira, Priveden ie u sluzbene prostoriie, a nakon
krirninalisticke obrade pusren

Sen Nusmir Alibegovic iz Srebrenika zato SIO ie banjalucko]

policiji izvadio 20 maraka i rekao: .Evo, momci, popijte nesto, pustite me krai u, furim."

Snimljeni kamerom
Zbog ovog siucaja "zaradio" je priiavu za pocinieno kri vicno dj do davanja mica, za koje je predvidena zarvorska kazna od ses [ mjeseci do osarn godina. Od krivicnih prijava za ovu vrs tu kri vicnih dj ela nisu posteden i ni policijski sl uzben ici. Tako je u januaru pokrenlH disciplioski postupak

Tehnickipregl ed

Dne!unl auaz
081...142...016
NIKAKVE KORISTI - Poveeanje penzija ni j e bilo po erebuo. Tu m.islim ua one najnize od 296 KM. Za~ro? Pa, sada gube besplatnu kart\.! u GRAS· u, ono p ovoeanie ode na kupon i stajanje u ,edu. ENTITETI ko je kriv za gub itak "mek 0:0priVTede" pa onda rezile! Najlakse je 0 dwa b udariti po radnidma i sirolinji, ali to Ilije rjeSenje. Trobaju se pravi krivci pozvari naodgovomos[ i [lIie kljuc, Svakome ie jasno da je "E!ehroprivreda" pokradena. SVEPO mac; proizvodi, dok Sl! poli ce purre onih iz Hr· vatske, Siovenije, Srbije ... Hoce Ii zbo g toga iko ikadareagi ra ti? Sarajb 5VRAKOPIS NARECEPTU - Mnogi sluzbe!lIel u rauum ustanovama, a n3rocilO Ijekari, r-ecep[e pi Ill! loliko necilko da je nemogute procitari. Treha donijeli uredbu da se sve piS'e da sav narod razumije. MORA BOl,jE - Problem BiH jesto se pos iije 20 godioa zivi Ila ivici OPSlanka zbog glupog rata, a neki ovdje ios misle samo n a to. N eka sva· ko uradi najboIje sto moze za Ij oJ de oko seb e, tako ce svima biti dobro.

Posljednji sluCajzabil] eien je u Banjoj Luci kada je Edin Bajric iz Bosanske Krupe, 11 namjeri da podmiti poiicajce kako njegov aummohil ne bi

na slobodu, Sporne novcaniceod dva puta po 10 KM, uz izvj ~ raj proti v osurnn j iCenoga dosrav I j ene su nadleznorn tujiilaStvu - saopcili su iz CJB Banja Luka .. Sliean sluCajzabilieien ie i proslog mjeseca, kada je uhap"

protiv dvojice banialuckih pclicajaca kcji su snirnljeni nadzornorn karnerom s ob lizn] e zgrade kako na ulici uzirnaju mito od vozaca auromobila, Na rrominumorn snimku zabiljezeno ie da jedan od pclicajaca iz dzepa uzima olovku i papir kako hi voz.acu nap isao prekrsa], Po tom je uslijedila rasprava, sve dok vozac iz novcanika nije izvadio novae i dao ga saobracaicu, Odmah potom dobio [e nazad svoje dokumeme, a policajci su nastavili setati IrOtoarom. B. S.

neiS .raune II CniCe a-ueCi problem
Od ukupnog broja kvarova koje su stani ce lehniCkog pregleda vazila u Federaciji BiH mkrile tokorn prva tri mjeseca ave godine najvi~e, ukupno 2.317, odnasi se na neispravan sistem kocnica, saopcio je lnsticut za pri Hedoi inziniering iz Zenice, prenosi F ena. Iz ove strucne ;nsrirucije za nadzor rada stanica tehoickog preg\eda dodaju da slijede nepravilnosri s ovjesom vozila, svje lli rna i norrnalno.m vidljivoscu. Glavni eilj rehnickog pregleda, kako se dodaje, jeste da se omoguCi sigu.mo odvi· jan ie eesrovnog saobraeaja uz sto manj e nepoieljnih posljed iea te da relmicka ispravn 0st vozila bude sm manji uzrocnik saobraeajnih nezgoda.

Tehnicki pregledi vozila u FBiH

AMSRS

BezbJednO s mOIOCiMlima

DRZAVA-RS

ne moze do~ivje[i sudbinu Greke, jer ie ona sarno entitet_ BuCtl, T.uzla BORACKI Svakako cia tteba u vesti boracki do· datak. Ako ni~ta drugo, onda sarno Zlloo cia narn se ne rugaju profited, te im dokazati da drfuva koju smo odbranili zna [0 cijeniti, KRIVCI ZA GUBITKE - Premiieru dragi, ptvo rasvijetlite

SmOTINJI-

DODATAK-

Politicari na via· sri pokrali sn sve pa£e i sada ie pra.Zlln budlet. I odmah, logleno, preko siromaSuog St:iUOvoistva> poskupljeniima i ca7.uim nametima, pune burlier za svoje plaCe. Ovo je ba~ oliroa igm.

STRANI ARTIKLI- U nasim rrlnim

cenlrima oe mogu se nac! do-

Dve godine urarJeno 128.785 pregleda v()zila U prvom kvanalu Qve pregleda vozila na stanicama tehnickih pregleda, saopeeno godine oa podruciu FBiH je iz Insitituta. obavljeno je ukupno 128.785

U manjel!) bh. emitetu danas ce poceli p revemi vn a akci j a pod oa,zivorn "B ezbjedno s mo!ocikLima j bie;klom s mOlOrom u saobracaju", koju provodi AutQ"moto save;: RS (AMSRS), II saradnj:i s Miois[<lrSlvom ulllltrasnjih poslova i M.in istars rvo m saobr.acaja i veza RS. Cilj akcije, .koja ce !rajalj do 19. juna, jeste smanjenje broja i posljedica S3.0bracajnih nezgodll u kojima uces[vujuYoz.aCi moroeikla i mopeda. Tokom akcije au to-mow dru§lVa ce dijeHti lerke vozaCima mopeda, lakog motoeikla i motocikla, saopceno je iz AMSRS, prenosi Ooasa. Iz AMSRS upozoravaju da na purevima RS tl saobracaju ucestvuju i vozac; motoci kla bez poloZenog vozackog isp i la, kao j vozaCi mopeda bez po!vrde 0 uspjesnoj provjeri iz powavanja propisa sigurnosti saobracaja na putevima.

°

Ukratko

SarajeVO za prlJesto leu
HUI ure2014. BOdlDe
rap a" u Sara] evu, U radu odbora uces tvovala je i Doris Pak (Pack), clanka Evropskog parlamenta i predsiednica Odbora EP·a za kul ru ru i 0 b razeSjednica Organizacicneg i Izvrsnog odbora za kandidaturu Sarajeva za kulturnu priiestonicu Evrope za 2014. godinu odrzana je iucer u hotelu "Evvanje. Ona je, izmedu OSIalog, is takla vain os t priprerna 7.3 ovaj dogadaj. Predsjednica Odbora za kandidaturu Tariana Liuiic- Mijatovic kazala ie da oeekuje da ce grad zajedno s gradovirna prij atel j irna i os raj iIII partn erima uspjesrio realizirati o vaj pro j ekt, Na sjednici SI! predstavljeni radovi studenata ruh itek tonskog fait ul teta, koji su napravili kornparativn u analizu do sadasn j ih kulturnih priiestonica Evrope S poten ci j al ima Saraj eva. Ma_ri 0 Gerusi precis tavic je izgled web-stranice koia ce na moderan nacin otvoriti Sarajevo prerna ciielom svijetu, .

Podrsku dala Doris Pak

teme

DneVfii a"oz. po nedjeljak, 13. juni/1ipafij 2011.

11

Savez demobilisanih boraca ZDK

U1Urgija na gradlllStu CPMue
... Na gradilistu Saborne crkve SvereTroiice u Mostaru jueer je s!ulena sveta arhijerejska liturgija koju je predvo die v ladika zahumsko-hercegovacki i primorski Grigorije, Pravoslavce u dolini Nererve raduje 6njenica SIO je slava sluzena rnedu zidovima Saborne crkve u izgradnji, koja je poeetkom j una 1992. godine do temelia porusena, M. Sm.

Mostar

Borac ko] je citav rat proveo na prvoj liniji trebao bi imati pravo na 240 KM mleseeno
Savez dernobilisanih
mea Zenicko-dobojskog

boraCBOD dOd alBa
boka-

'raze uuOdeme

Pak;' Vainos/ priprema

Luksic danas
UDOS)etiBIH
... Predsjednik Vlade Cene Gore Igor Luksic boravi [ de danas u radnoj posjeti BiH, prvoj od srupanja na duznosr, rokom koje tie se, izmed II os talih, sastati s predsjednikom i premiierorn RS Miloradam Dodikom i Aleksandrom Dzombicern, najavljeno ie iz Vlade Crne Gore, prenosi Srna. Tokom posiete Sarajevu, plan Irani su bilateraln i susreti sa clanovima Predsj ednistva BiH, predsj edavajucim Vijeca minisrara BiH Nikolom Spirieem, premijerorn Federacije BiH Nerrninom Nik!ieem i predsjednikom SDP-a BiH Zlatkom Lagumdzijom.

Crna Gora

o

DIona uskoro ce VI adi i Parlarnenru FBiH uputiti inicijari v u za uvodenje borae kog dod atka. Pravo n a taj dodatak irnali bi svi oni koji su hili pripadnici Armiie RBiH, a jedina razlika bila bi u njegovoj visini, - Iznos borackog dodatka zavisio bi od toga da Ii ie boo rae bio na prvoj liniji, u logistici ili namjenskoj industrij i. 1SIO rako, visin a do da tka razlikovala b i Sf za v isno od toga da Ii je demobilisani bera.c n ezaposlen, zaposl en ili u

sno ·48 mjeseci, imao pravo na mjesecni dodatak II iznc51! od 240 ruaraka, Zaposleni demobilisani borci i penzioneri irnali bi pravo ria upola manji dodatak. Savez ce se zalaga ti i za !O da boracki dodatak bude nasljedan, Federalni minister za boracka pitania Zukan Helez kazao je cia je 0 vo do bra inicijativa, ali da je nephodno napraviri kalkulaciju koliko bi to kostalo na godisnjem nivou. - Slazem se da su demobilisani borci finansijski u

Strogicentar grada

Helez,; Neopllodno izracunali kolika bi to kot/alo

Traie smJenu
Cubrilouica
... Klub poslanika PDP-a u NSRS zacraZil ee odpredsjednika Vlade RS Aleksandra Dwmbi& da razrijcli dUZn05ti ministra sao braeaja i veza N edeljka Cubriloviea ho najotJgo· vomijeg za sranje U,,Zeljeznicama RS" i sektoru sao b raeaja, prenos i Fena.

PDP

FER.HADIJA 35
(FONTANA)

nalgOrlDOloial
SisiC kaze cia. inicijativa nij e nova, ali da ih ie na nieno pokretanje ponukao podatak da je u ZDK trenumo nezaposleno 10.000 demobilisanih boraca, - Nezaposleni dernobilisapenziii - kazao ie Mehmed Si5;o5,preds] ed nik Saveza demobilisanih boraca Z D K. Sisi.:' istice da ce p.redlo~iti da nezaposleni demobiIisani bore! dobivaju m jeseCn; b ora~ki do d::uak u iznosu od pet KM po svakorn mjesecu provedenom u vo;sei. Tako bi onaj ko ie pf" oveo \l vo jsci ci jeli rat, odn o· ni borci su u naj gorern polofuiu, jet nemaiu prava na novcane naknade, Ita lijeeenje, kao sro je to slucajsa RVI, niIi Ita lienu invalidninu, kilo s:to je to sluCaj sa Sebi dskirn porodicama - istice Siiiic. . tezem polozaju nego ostale boracke kategorije, Ti ljudi nemaju nikakva primania i njihov sratus mora se rijeSiti bilo programim a l..apollljava· nja iii uvoGlenjem nekog obU· h novcanih naknada, No, uvodenje novih naknada, u ovom trenud<u, moglo bi ugr. wi ti isplatu postojeCih . kazao nam je Hele~. M. A.

POSJETITE NAS
NA DAN OTVARANJA

LOBi rezullali

DNS

... Pokusaji PDP-3 da oblati napore Vlade_ RS kada su u pitauj!! HZel· je~nice R$"javnost ce prepozn a ti kao jalove pokusaje da se opravdaju losi re.zulta ti rada 0 [Iih vlada na cijem su celu bi1i i oni koji sada nasto" je oma lovazili s ve vazl:!e s tru k turn e el emente u daljnjem jacanju ukupnih pOlicija RS, sa~ opCin- je jucer Demokra[Ski n arodn i savez (DNS), prenosi Sma.

ranillh ulada

15. 06. 2011.
(srijeda) U

1 Oh

UratiliSe s lietouanja u CrnO)60ri
Clanovi NVO ahruiSla "Svjedo" vralili su se 5 de.le· todnevnog ljetovauja u Crnoj Gori. Sedam mladih s umanienirn .sposobnostima i vo· di[elj programa od 31. maja do 10. juna boravili su na Crnogorskom primorju, u mjes ru Do b re Vode, koje se ualazi iunedu Bara i Ulcinja, prenosi Fena. Ovaj odmor organi~iran je zahvaljuju6 NVO "Humanirarna familija" koja vee peru god!!] u 0 rganizira Iiero, vanje za osohe s invalidite· 10m i osigurava smjeStaj i hr· anu.

Clanovi NVO altruista "Svjetlo"

ZAPRVE KU C POKLONII PO USTII

12 ----------------------------------------------~.

Onevni avaz, ponedjeljak, 13. iunVlipanj 201 1.

panora·· rna
J010

sa

Srbackl gradevinci pakazali humanost

spaie

I Pilei u gnlJ8ZdU
Radnici premjestili rodino gnijezdo na obliznje drvo
drvenu obliznjem platforrnu na drvetu i ill porno':

Umore mi se oci, malo i koncentracija popusti, a malo i zategne medu plecima • To coviek radi sagnut, nema tu velikih pokreta
1020 Romic (72), penzionisani inzenjer masinsrva vee
nekoliko godina opkiva kori-

o dgovaraj uce lakove da se to zastiti i da bude rraino - prica
nam jozo,

ce knjiga u srebro i bakar, Ova j zah tjevan POS30 J 07..0 radi sa puno Iiuba vi.

Kada je prije uekoliko dana pocelo renoviranje objekata bivse fume "Trans· port remont" Srbac, u cijem se krugu nalazi i dim n j ak na koj em su rode s vilegnij ezdo, veliki broi Srpcana sa zabrin u [oscu j e i"ceki vao S fa ce se s niima desiti. Svima je laknulo kada su gradevinski radnici

Svidjelo mu se
- Unazad pet godina poceo sam se ovim baviti, Prvo sam uzeo jednu rnanju knjigu i na njoj sam, mogu reci vj ezbao i sa rna terij alirn a i Sa svim ostalirn jer problem je nabavka ovih sitnih materijala ako sto su ilarke i baglame. To je tesko nabaviti, kao i

dizalice skinuli gnijezdo sa pticima i preniieli ga na novu Iokaciju,

-Akciju premjestania gn ij ezda pratilo j e vise od SO gradana sa zebnjom da li ce mladi b iti sacuvani i da Ii ce rcditelji prihvatiti da ih njeguju u -novim uslovima, Srecna sam S to ie s ve ispalo do b ro - kazala je vasp itacica Biliana Sarajlic. " Morali smo angazovati neke firme da slave skele i dizalice. Postigli smo dvostruki uspjeh, nisrno narusili dinamiku radova nasanaciii obi ekara, a uz to srno '<lCU vali ovu zasticen u vrs tu ptica rekao narn je Drasko Mo· mic, glavni akrivisra u spasa vanju ro da, Lj.K.

Perogodisnji trud se isplario ier ie [ozo opkovao brojna znaca j nl izdan j a i II!! j ige od kojih porninje nekoliko, • Do sada sam u srebro opkovao Evandelistar i to sam radio za uzoritog kardinala Vinka Puljida Uradio sam u bakru i za naseg nacelnika, sada premijera Tah ira Lend u "T ra vnick u hroniku", Uradio sam i Kur'an

MogUCi nasuedniB
Kako je rife': 0 vrlo ri[erko] vjestini, J ozo se trudi da svoje znaje prenese i na rnlade, - Ima jedan rnladi co"iek koji [e zavrsio Likovnu akademiju, On se Z3" inreresovao i pornalo to radi u drvetu. Nastoiim da i on pocne da se bavi ovim jer ie grehota da to niko ne naslijedi . naglasava [ozo,

za svog Omera Sarajliju. Owjek kad le vi dio svidielo rnu se i kazao je da ce poruci ti j05 tri - &ti.ri za sestre i brata, Nedavno rni se iavio i iedan CrHO· gorac koji zeE cia mu opku[ern ,,(JQrski vjenac" pa cu ito sad radi ti - kafe jozo Rornie,

Volja i upornost
Opkivanje korica knjiga izuzetno je naporan posao, koji zahtijevaznanje, vjestinu, poznavanje alata i mareriiala. Ipak, od svega je najvaznija volja i upornost ier raj posao

EViJmfelislaf ZiJkardinala Viflka PuljiCa

trazi i dos ta vremena - Na prirnjer, za Kur'an mi je trebalo petnaestak dana. Znate, umore mi se 06, malo i koncen traci ja popusti, a rna" 10 i zaregne medu plecima, To Covjek radi sagn u t, nern a ru velikih pokrera, Zbog svega toga se ne mofe radiri dugo u jednorn danu, Mo~e se i zaraditi ier to je ipak rijetko, Koliko sam se raspi ti vao n isam nasao da neko 10 jos radi na ovirn nasi m prostorima • govori narn jozo, K Kii VAZOJITC

sue Ie ispolilizirano
rna ulaganja II privredu j ne otvaraju se nova radna rnjesra. Ta]wde" ne iskoristavaju se turisticki poteIlcija]i planina Cvrsnice i Pre!l.ja j hb[anickog je" zera ..Sve je ispoJj[izirano, a vIas t je u rukama nekoli· ci.ne koji se 2a sve piraju i koji sve oclred'uju. Najvise mi se svidaju moji $U, grndan i koj i su pored sv ih veJikih problema Ijubazni i susretljivi - kazao je N ihad Sirie, profesor tj'eleslIog odgoia. EI. B. • N e svida rni se sro ne-

Sta mi se (ne)svida u Jablanici

sleli sall_Dili ouae za flece Ie su g drUga
Zeljko Blatesica, koji boluje od tezeg oblika hemofilije, narednog mjeseca putuje u Ljubljanu
Za nepuna dva mjeseca u ce nicirn a II -4 razreda 1nformaricke gimnazije iz Prnjavora, uspjeio je da sa· kupe 180.000 KM, koliko je bila ponebno za Iijeeenie njihol'og druga iz razreda Zeljka Blatesica, ko;i od malih !l.ogu boluje od Ideg oblika hemofilije. Tim povodom gimnazi· j al ci su u sportsko j dvorani "Sloga" organizov.ali ko" neerr zah valnosti svima onima koji su pomogli da njihov drug vee Ilarednog mjeseca otputuje na lijecenje u Ljubljanl.l_

Prnjavorski gimnazijalci organizirali koncert zahvalosti

Dan

Mwa TOUGUeeniea generaCUe
program om Cubrilovi,;" u Priboju kod Lopara obiIjdila je 131. godisD iicu posrojanja j rada. N a svecanoSli uprilicenoj tim povodom najl1spjdnijim ue· enicima urucime su pohvaIe i lIagrade. "Vukove di· plome" dobili u~enici koji su imali sve petice tokom sltolovaoja, a [0 su Milenka Lakie, Maja Toiie i Mladen Taso"ac. Za ucenika gener· acije progiaiiena je Maja Tojie, koia se svojim re,zu· Ita tima pored redovne n3'

as "Veljka Cubrilovic" u Priboju

os "Veijko

.Prigodlliq)

Ullrajinci "zapalili~· uoranu d
Tojic: ZiJsluieflo flajbolja Slave posebno iSlicala i u vannastavnim akti.vnostirna. E..Di. Nepr~dvidivu siruaciju napravili su Clanovi KUD "Hakija Tabakovic~ iz Lisnje, koji su izlazeCi na pociijum predstavniku Gi· mnazije predal.i sl'oju novcanu pomoc sto je propraceno gromoglasnim apalullom. Slicno je bilo i kod oasrupa malih Ukrajinaea iz - KUD "Taras Sevcenko" koj; su svojom urnebesnom igrom "zapaliH" dvoranu, a nastup zavrllili rako '10 su prini !!Ije'Stu gdie je sjedio Zdiko i zazelili illU sretan pm i brzo ozdravljenje.

• Nasrupilo je vise od I SO ucesnika, koji su svojom igrom i pjesmom odusevili SVe one dobre i humane Ijude, koji su du" pke napunili dvoranu " isticu gimnazijalci. Koncen , kaji je la· poceo pjesmom Miroslava Ilica "Ova DOC ima cudou moe" bio je pUll emocija sto poknuje i Cinjenica da

Imam Fikrer Blaleiji(; je direktor Gimnazije Milan Hrgic nako!l obracania pUblici jednoslavno ne· stao iz dvorane ne moga"si da se izbori 3a emo, cij'ama. Akciju pmja"orskih gi" mnazijalac.a poddala je i 1Z , a glaV!li pmj.a"orskl imam Fikre! Celenka poZelio je Zel jk u sretan pu t i uspjesno lijecenje. C.

D:

zenicko-dobojski kanton

Dnevniav31, !ponedjeljak. 13. j"nillipanj 2011.

Otvoren prvi teniski teren na podrucju opcine

Projekt "Igrobus" u Zavldovicima

RazuilanJe SOCi)alizaciJe iMrealiunOSli dlsce
"Igrobus" ie projekt u sklopu kojeg se mjesecno posieti osarn osnovnihskol a sa
ruralnog podrucja opeine Za-

Udruzenje "CeKER" reaiizator svih aktivnosti
Ahmic i Arnina Aianovic, dok su animatori educirani ucenici za vrsn ih razreda sredn j ih Skola. - U radu sa djecom provodimo edukativne igre koie razvijaju pafnju, misljenje, percepciju, koncenrraciju, Igre preciznosti, snalazljivosti, upornosti, prilagcdene su uzrasru djece, Inreres djece j e odlican, a osrvarili srno i dob ru saradn iu sa skol ama kaze Enisa Plancic, organizator proiekta, Ar. M.

Mannko Kelavic izgradio sportsko-rekreacioni kompleks na vlastitom imanju
TerMi se prosliru na 20 dalarna Prije II gcdina Marinko Kelavic iz Galovca upustio se Il pravu avantuten is, a cast da ga otvori pripala je Dorniniku Kozulovicil (7). Galovac je 20-ak kilornetara udaljen od Maglaja, ali i svega sedam ukoliko krenete preko Tujnice, Na 20 dunuma ro diiete, a osrni brat. Vvijek smo irnali nogornetnu ekipu II kuci, a nogornet se igrao po Iivadama. Otac narn je dozvoljavao da ria-

vidovici, Cilj projekta je razvijanje sociializaciie i kreativnosri djece. Proiekt je pod rukovodstvom Ambasade lokalne demokracij e Za vidovici, dok je Udruzenje "CeKER" reaiizator svih aktivnosti u sara dn ji sa skolama. Od Iebruara su obisli 16 skola Eduka tori su prosvietni radnici, uciteliice Aida

"Had policije u zajednici" u Tesnlu
U okviru projekta "Rad pol ici j e u za jedn ici" Policijsku upravu IV u Tesnju posjetili s i malisan i iz ielaskog vrtica )}Blil.anciu, Uz upoznavan j e sa radom policaj aca iz Tesnja, Usore i Doboi Juga i
njihovirn svakodnevnim oba-

ru- izgradnju sportsko-rekreacionog kompleksa na vias ti rom imanju. Prvi je otvoren teren za

PoliCalel U0081111malliane ~ Jelaha

pravimo sebi teren i ciie-

AngilZouan trener

Inreresa za bavljenje tenisorn ima pa je angazovan i trener Adis Liubovic, inace iz Zavidovlca. vlastitog zemljista, Kelavic [e podigao terene za tenis, mali ncgornet i odbojku II pijesku, a u priprerni je teren za bocanje, zabavni park za dj ecu te trim staze koie ee voditi kroz sumu. - V porodici sam bio dese-

10 selo je dolazilo kod nas na nogomet. Kasni]e, kada sam zavrsio skolll za viseg trenera sporske rekreacije, dosao sam na ideju da urbanizujem ova] prcstor 1.1 kojem 2ivim - isiice Kelavic. Od pocetka [e znao ~la ze.li,a ideiu je same doradivao. U ovaj projekt ulozio je vlastitu ustedevinu, ali ni podrske nije rnanjkalo . • Najvise sam 1II02io vlastitog novca, a pornogla SII mi i braca koia iive i rade u inostranstvu. Naisao sam na razumijevanie opcina Maglaj i Zepce, Ovo ie moia ljubav, a ne biznis, Drago mi je SIO je ovo

vezama, rnalisani s u se provo-

zali u policijskirn vozilima i razgledali prostore i oprem u kojom policija raspolaze. Dieca su, izmedu ostalog, naucila gdje trebaju sjediti kada se voze u automobilu dok ne nap une 12 godina. N a krai u su od policajaca dobili slatkise i igracke, M. C;

prvi teniski teren na rnaglajskojopCini - rekao narn je Kelavic. N. B.

Djeca

su dQbila igracke

i sial kise

Zenicko U druzenje za unapredenje zivome sredine "E grupa" ovih dana u saradn ji sa Katoli c kim skolski ill cen tro rn ,,5 ve li Pavao" provcdi projekat "Budi prijatelj prirode". Projekat [e narnijenjen djeci od sest do lO godina, a eilj je pomoci im da sh V3le u cjecaj svog pona1ianja na ;1:aSlim oko' lisa, Ie u djeci probu.diti nove "prijale.lje prirode". -Djeca svojim daljim aktivnostima. mogu Illjecati na u.nap[e-denje zi \lome sredine i zastitu zi vOlDog okolisa - kaze voditeljica projekl.a Azra Sadiba,ic Elez koja se, zajedno sa saradnicom Biljanom Kovacevic, dru.zila sa djecom II-a raZreda u.ciraljic-e Sande Ljubic.

Dteca MaonoUi Drilatelli Drirode

"E grupa" medu osnovcima zeniGkog KSC

Biblioteka lepGe

Kakanjski rudari u akciji

DubiU 2000uUih
Opca biblioteka Zepce svorn knji~nom fondu koji broil vise od 14.000 naslova dodala je jos 200 knjigu. Novu kolekcij u kn jiga zepackoj biblio[eci donirala fe Nacionalna biblioteka. BiH, a vriie-d!!OSI se procjenjuje !!a oko S.OOOKM .. Medu doniranim kniig-~" rna sll ugJavnom djela koja su t!'en U!nO hit II sviielU Iju biteJja pisane rijeti. NajveCirn dijelom radi se 0 belelrislici i naslovima koja Sll nedosrajaIi kokkciji knjiznog fonda Opce biblio~eke. R. Ag.

KrU dariUalo 45ZaooslenlRa RUdnlRa
davalaca
Sekcija dobrovoljnih

krvi Rudnik.

MOnDa

rnrkog uglja Kakanj, na pogonu Haljinici organizirala je akciju darivanja Selman Rustenpasic, Za-

krv i. Odazvalo se 4S dobrovo!j n ih davcc .• i to

Projekal je namijenjen djeci ad ~esl do 10 godina /F.r.: J. H3ill"'! ProieKa! u kasniioj fazi ".Meggle" dobila su coko" hie prosiri Ii i nB druge ladno mlijeko Ie sveske i diskole, ali i gradove II ZDK. plome za USpjdllO zavrSenli Sva djeca koja nces[vuju U obuku 0 upravljanju orpaprojektu od kompanije dom. V. B.

im Velie, Seid Smajlovid, Zoran Komso, Mirza Neirnarliia, Admir Mer- 'YiiiiiliilfimiZadoifOiJ~;dziVoiii-"'" die, Emir Aliefendie, 11 Sedmedin Berbi':, Enes Nedhd Has.nb_govi", MaHajdukovic, Zekerijah Berhmul Zaimovic, Amer Habie, Zikrija Alie, Amir MulliraCie, Aldin Hruslic, Semin zivic, Himzo Begic, Venid Tali"., Sead Zuli, Hajrudin Kubura., Adem C;sija, Ekrem Ka.rabodzie, J .smin Cobo i Cosie, Hakija Kadric ,Isam Mijo A2dajic .. Zahirovic, Mu harned Begie, Halim Demir, predsjeDi~o Terzi.e, Seid Hido, Mudn ik Sekci je kaze da ie za re.t"fa Music, Almir Alic,. Muia!ivno kra!ko vrijeme od harem Numanovic,.1snafZuosnivanja Sekcije ovocervna baca, Adnan Trako,Fehim akcija koja se organizira uz Velie, Sem.ir H,rusto, Mirza pod rsku UpraveRlidnika i Sub~ic, Haris Cizmic, M.hir Sluzbe za· transfuzioJogiju Behie, Allmed Mlffiija, Hasan Kantona.lne bolnice Zeniea. Kubura, D~enan Demir, Az.S.

14

Onevnia~~,p;ane,djeljak, 13 lunVlJp~nl 2011

sa.rajevski k an..ton.

GODISNJICE Osvajanje Mijatovica kose i pogibija Safetalsovi6a

Mijatovica kosu osvojili za pola sata • Ovaj polozal bin j8 vrlo znacalan za odbranu, ler su cetnic,i s tog podrucja granatirali.grad, kazao je Sado Satrovic
Na Mijatovica kosi u rejonu Smilievici iucer suseokupili clanovi porodica pogin ulih boraca, bivsi saborci, cia· novi b orackih udru ;renja te preds ravn iei Opcin e N ovi Grad kako bi 0 biljeiili 18. godisnjicu od osvajanja Milam· vica kose i pogibije Safeta Isoviea, zamjenika kornandanra Druge viteske motorizovan e brigade.

mora om Ie DODunlauao e oslalaM aUla la

DjeUO)CiCei djeCaCi UCili engleSi )BZ~M
Malisane posjetio ambasador Saudijske Arabije
Nekoliko hiliada diecaka i djevojcicajucer je u 3S autobusa pristiglo iz

Zavrsen trecl dan Kid's Festivala

Polozili cvijece
Uceniern Fatihe, rninutom ~u(]]je i polaganjem cviiecana rniesru pcgibiie j spomeri-cbiljefju Safeta Isovica pris j etili S II se ra tnih dana i osvaian j a 0 ve ko te . • ~TigarsaZuGi", kako su ga zvali niegovi ratni drugovi, S afet Isovi c pogi n uo j e 12. juna 1993. godine II bici za Mijacovica kosu. Sa 26 godinastao je u odbranu BiH, a nedostatak nacrusan]a i op Ierne pop un ja vao j e svojim moralorn i patriotiz-

svih krajeva Bosne i Her-

vala posjetio ie ambasador Saudijske Arnbije Eid M. Althakafi. Rekao je da jevr10sretan te da ce se naredne
godine truditi

cegovine na tredi dan Kid's Festivala, Kao i pre" thodnih dana, djeca su se zabavljala u brojnim radionicarna, igrala s klovnovima i madionicarirna,

sa predstavnicima

da saraduje

Kid's

crtala na velikim platnima... Oni najmladi su se zabavljali, plesali, igrali, uv[ezbavalisvoieprveplesne imodnekorake.; Program juceraslljeg dana zvao se "Radio uzivo", ier su RSG i RSGI odriali takrnicenje rnladih vodirelia, Bilo ie vise od tridesetak ucesnika, a svi su dr.tali govore, najavljivali piesrne i predstavljali se. Nakrajujenajboljabila Ajla Brulic, koia ie izabrana zanajboliegvoditelia, Tred dan Kid's Festi-

Festivala te da pomogne da sljedecibudebolji. . Na nasim slandovima bilo je mnogo djece koja su probata na~a tradicionalna iela i napitke, Drago mi je sro je ovoliko djece na okopu i naibitniie je sto 5U svi nasmijani- rekao je ambasador Althakafi. Pored Saudijske Arabije, na standu Arnbasade Si· edinienih Americkih Drzavadjevojiiicei djecacipisali su i ucili engleski jezik, dijelili promotivni materijal, probali tradicionalna jelaizSAD .., Projekcijorn filrna "[asper" zavrsen je program rredeg dana Kid's Festivala. E. B.

PrQUGeTla Fafiha na mezsn: rabmetli Safela ISQvica mom, sto [e borcima davalo doda to u hrabros t da b ez s rraha k ren u u bor be- kazao je Muaz Suljagic, predsjednik Udruzenja "Drugs viteska".

suprugu Mirsadu M sinom i kcerkom . • Osrala sam sa dvoie male djece i bila sam slomliena bolorn. Onda sam, kao 5(0 je Safer prkosno branio BiH, cdlucila da prkosirn bolu i da odgajam svoju djecu najbolje 8m urnijem. Danas su oni uzorns dj eca i ponosna na podvige svoga bab e . kazala je Mi rsada,

Kod spornen- 0 b il j eija Safeta I sovica za tekli srno n iego vu

PrlloSbolu

Pola sata
Borbi UI osvaj ao j e Mi ja~oviea kose pris jetio se i Sado Sarrovic, bivSi kornandant Izvi dacko-di verzan tske cere Druge viteske brigade. " Ova] polozaj bio je vrlo

SIiOla fUdbala U Ha.diiCima
Ill> U 0 rvorenci 5.koJ fud bala u j \11u u sklop u "Hadziekog i ljeta" ucesrvovar ee 220 djecaka i djevojcicaod osam do 12 godina, S Esadorn Hadzijusufovidern, koordlnatorom projekta za BiH Orvorene skole fudbala, ugovor je potpisaonacelnik Hadfica Hamdo Eiubovic. Osim diece iz!iko· la i rnjesnih zajednica.na rurniru 6en3stupi ti ipredstavnici Zavoda iz Pazarica, Sve ekipe dobi rce sportsk u opremu, a b.i[ce podijeljeno i1 SOIopti. R.B.

crna hronika

Dnevnl avaz, ponedjeljak. 13, ju nVli panl 201 1.

15

nBlegalnO ilampao UdZbBniHe i r)'BCniHB
Tufilastvo BiH podiglo je opruznicu protiv Begana Delica (51), koji se tereri da ie pocinio krivicno djelo nedozvoljencg koristen]a autorskih prava. Optuznica ga [ere ti da je neurvrdenog dana u drugoj polovini 2010. godine, kao vlasnik i direktor jedne stampariie u Zivinicama, u tom poslovnorn obiektu, a bez odobren ja aurora i izdavaca, umnozavao i stavljao u p rome! razne VIS te au torskih djela, medu Kojima udzbenike, radne sveske i rjecnike engleskc-bosans k og i b osan s ko -en gleZakonu 0 autorskorn pravu i srodnirn pravirna u BiH. Kako se u opruznici navodi, cvlasteni sluzbenici Drzavne agencije za istrage i zastitu (SIPA), Regienalni ured Tuzla, prilikorn pretresa njegovog poslovnog objekta su pronasli i cduzeli te predrnete. Opruzeni DeW: tereti se da [e stavliao u promet aurorska djela umnozena bez cdobrenia aurora, Cime je pocinio krivicno dielo nedozvcljenog koristenja autorskih prava, Optuznica [e proslijedena na porvrdivanie Sudu BiH, kaze se u saopceni u.

Optuzen direktor lz Zivinica

skog iezika, SlOie protivno

--------------------~

Zap/ijenjefli ukradeni auromohiJi

TUZllASTVO

on diD C i imanJe za iz aza iz Piluor
Prihvacen prijedlog za proouzenle pritvora Zoranu Jokicu i Alenu Haskovicu
se bavila prodajorn ukradenih automobile u BiH i Srbiji, J okica, Z3 kojim ie hila raspisana Inrerpolova potjemica, Hrvatska je izrucila BiH u maju eve godine, [okicev branilac, advokat Predrag Ristic iz Biieli ine istakao [e da je [okic bio u inozemsrvu kada ie pokeenuta akcija ida nije znao za istragu, Prema njegovim rijecima, csumnjiceni je uhapsen na hrvatsko-slovenskoj granici, na povratku iz Njernacke u BiH. Ta] podatak, istakao je ad voka t, pokazuie da J okic niie bio u bijegu, Advokat je, takoder, rekao da [okic nema kcntakara niti ikakve veze s poslovirna svog srarijeg sina Dei ana, koji je radio za autoorpad i ko]i je u bijegu. Ristic j e zarrazio da se J 0kicu ukine prirvor i izreknu rniere zabrane, a Sudu je jucer dostavio i prijedlcg za odredivanje jemstva u zarn jen u za p uiltan je na slo boduo J okic je spreman zaloziti novoizgradenu porodicnu kucu i zemlju oko kuce, sve u vrijednosti od oko 100.000 KM. Za Alena Haskovica Tu-

BiH Istraga protiv kradljivaca vozila

T

CJB Bijeljina
Centar jayne bezbiednosri Bijelji na pod n io je izvjesta] Okruznom tuzilastvu Biieljina protiv Z. S. iz Banje Luke zbog surnnje da je pocinio krivicno djelo poslovne prevue. On ie, kao vlasnik apoteke nPipericu_m" u Banjo] Luci, od 4. nove-

T roclano vijeee Suda BiH razmarralo je zalJrjev drzavnog ruzioca Olega Cay ke za pro" duzen je pri rvora Zoran u J okieu (40) iz Zvornika i Alenu Haskovicu (25) iz Sarajeva, osumnjicenima za pripadn istvo organ izirgno] krirn inalnoj grupi Semsudina Hodziea koja se bavila kradorn automobila, Predl azu ci da se J 0 kicu pred i pri tvor za naredn a d va m ieseca zbog opasuos ti od bijega, ruzilac Cavka israkao je da je Jokie jedan od or· ganizatora dijela grupe koja

Prihvaceni prijedlozi

Izrui:en BiH

uz

zilasrvo je rrazi 10 produzen ie pritvora U rraianiu od IIi mjeseca, N jegov branilac, advokat Izet Bazdarevic iueer ie obrazlofio razloge zbog koiih smatra da je zahtjev za produzenje pritvora Haskevitu neuterneljen. Haskovicu je trazen pritvor zbog opasnosti od utjecaja na sviedoke i kontakta s ostalirn osumniicenim, I pored iznesen ihargumenara odbrane, vijece je prihvatilo oba prijedloga za prcduzenie pritvora, porvrdeno nam je iz OdjeLa za odnoses javnoscu Suda BiH. B.C.

prliaulien za DOSlounuDreuaru
rnbra 2003. do 24. Iebruara 2006_ gcdine od dobavljaca "Global rnedik" Bijeljina preuzeo robu, odnosno Iijekove i pornocna ljekovita sredsrva, u vrijednosti od 28.406 KM, koje nije isplatio i za ta] iznos ostetio "Global medik",

Akcija "Plantaza 2011"

Stari Grad u Sarajevu

Pretresi i uriuOdeD)a ZbOgdrOge
U sklopu aktiie "PlantaZa 2011" sJuibe.nici Seklora krlIDin alis ticke po lieij e su u Bosanskoj Dubiei izvrWi pretrese na pet lokacija i uha ps iii cet iri oso be ~bog dovodenja u vezu s neovlailtenom proizvodniom i prometom opojnih droga .. Na osnovu naredbe Osnovnog suda Priiedor, policajci su pretres-li pel s[ambenih obiekala i 10m priliko m u ob jek ttl koji kodsti A. L. iz Bosanske Dubiee pronasli 6,3 gram a m arih u an e, devel saks ija zasada i IS s labljika inclijske konoplie. Osumniiceni su privede· ni u policiju na saslusanje, nakon eega. Stl puilteni na 510bodu. Protiv A. L. nadleznom ruzilasrvu bit ce podnesen izvjeiltai zbog pre-

namJerno ZaOallen

,.

¥J.N1SI(I RIlLEnl. • J:LATltflif 101m f

• miDI • ~Wllllfltl\lA S.,oVCw;Hl)dM.kl
_, .... ""' .... 0 ...

"gOI13~'

HOoII."oU/55'·Sl5; r,m.lI: InlllaIJl@touuI
WG• ...._~lLcom

'f.I.:DU,l6!15~'IMI, '0: O))j'U'sat.

do Dt, 21 SYlIiMOl

mela drogama ..

ie se nalazil.o parkinmo u ulici AbaclEluk do beoja 2 u opcini Stari Grad Sarajevo, jucer iza poneti i"bio je pow. Vatru su ugasili pripadniei PVB Sarajevo, a obavljenim uvidajem, uz prisustvo ovlas[enog sudskog vie:ltaka prorup&arnezailrite, USlllllovljeno ]'eda je poi:ar izazvan upotrebom otvorenog plam.ena. Policija PQduzimamjere da rasvijetli krivi:eno djelo Ie idenrificinl i pronade izvriioca.

J-128), vlasnistVo :t M., ko-

Na vozilu "golf 3" (315-

nepOZnalOg mUSHarca
U rijeci Savi ked Brckog jueer ujutro pre[laden ie Iii riepoznatog muskarca starosti izrnedu SO i 60 go dina, po tv rdio j e za Srnu potrparol breanske policije Halid Emkic, On ie rekao da su ribari jucer oko 5.30 sari prijavili pcliciji da u blizini obale, ked brcanskog izlerista Ficibajer, plum ljudski leS i da su polici jski sluzbe[lid odrnah obavili uvidaj, - Rij eC je 0 muskarcu srarosti izmedu 50 i 60 godina, oje tiielo nije bilo duZe u vodi. Prvirn pregledorn u tvrdeno i da na niemu nee rna vidl ji vih tragova nasi! ja, Provierorn baze podataka 0 nestalirn osobama u Brcko Di SITikIU urvrdili smo da nema prijave koia bi odgo-

Iz uode izuucen les

Rijeka Sava kod Brckog

16
SKANDALOZNO

Onevniavaz: pone.dieljak, 13. junVilpanj201 1.

erDa hronika
.. ._ . . ..... __

Pusten lz bolnice bez znanja pollclle
Kllria II kajoj je IIbijen Malija tuparic
(ffJl'~ r8#ro,~lIi¢}

varala ovorn slucaju -rekao On ie dodao cia Ce 0 pronalasku lesa bit; obavijestene sve policijske agenciie U okruzeniu. Tiielo nastradaloga prevezeno je \l gradsku mrtvacnicu, gdie ce biIi obavljena obdukcija,
[e Emkic,

U GRAS-ovom autobusu u Hadzlclrna

Mato Grgic (45), koji je na svirep natin nozern ubio kornsilu Matiju Zuparica (62) u Kopanicama kod Orasla, ponovo ehapsen .i srniesten u pritvor
Tri sedmice nakon ubi62-godisnjeg Matije Zuparica u Kopanicama kod Ora~ja osurnnjiceni za njegovo ubistvo MalO Grgic (45) bio je skoro 24 sata na slo bod, i IIIirno setae se10m!
stva

naoall Dutnlla I leluOm razlUi
U ulici Kahrimani u Hadzicirna preksinoc je u GRASo{)vom autobusu napadnut jedan putnik. Putnici H. B. i H. D~. iz Hadzica oko 23.30 sati uaurobusu su fizick i napali 23-godi§n j eg H. A., rakoder iz H adzica, te su mu nanijeli lakse povrede grudnog kosa U bolnici Kosevo

povriiedenome su konstatirane ogreborine i posjekorine .. Nakon napada napadaci s u izasli iz a u tob usa te d rvenom lervorn razbili bccno s taklo pored zadn jih vfa ta vozila i pobjegli, Policajci 0'" agaiu za napadacimaya 0 svernu je obaviiesten kanronalni tuzilac,

~alIO

Dojava rodaka
Tu informaciju "Doevaom avazu" javili su bliii ~odaci ubijenng M.Hije Zupariea, a potorn se oglasila i policija koja je brzo reagirala i ponovo uhapsila

Nakon provale u Sarajevu
Aporeka u ulici Rudolfa Rude Tomica broi 5 u sarajevskom Aerodromskom Naselju bila je na met.i dvojice pr()valnika koji su iz (J!lUira!: !Iios!i ukrali kasu. Tom p rilikom se ak Ii virao a Iarm ko ji je povezan $ Agen ci jom za zastiru ljudi i imovine DSC, Ddumi operative! ove ageneiie odmah $U na lice mjes13 uputili imerventne ekipe Ie obavijesrili pripadnike ~Policijske stanb!. Novi Grad. Putem sistema video-

osurnniicenog, - Prema naredbi Kanronalnog tuzilaseva, zbog surnnje da ie izvrsie krivicno dj elo ubistva u ceevnak je u 1350 sari uhapsen Mato G. iz Kopanica - kratko nam je potvrdio [osip Dominkovic, policijski portparol Kantonalnog MUP-a .. Grgic je raniie bio hapsen na dan pronalaska tijeIa nesretnog Matije, Nakon kriminalisticke obrade i polieijskog ndr2avanja upueen je na promatranje i

iijecenie na.Odjel psihijatrije ruzlanske bolnice, a Itantonalna policija [e [ada nastavila istragu,

saznaniu daon mime seCe

NOl u stomaku
- Nakon prikupljenih do kaza i niza vjeSl3cen ja irnalismo sasvirn dovoljno elemenata da rererirno Maw G. Znamo da se liiel'io u ruzlansko] bolnici, a nije nam bilo poznato karla ie pus ten iz bolnice i zbog Cega nije bio pod nadzorom, Mi smo reagirali odmah po

selom i uhapsili ga u njegcvoi kuti - kaze nam izvor iz MUP-a u Orasiu, Grgicu je, kako saznajerno, sada cdreden prirvor u trajanju od 30 dana. On se surnnjici da je sredinom proslog mieseca s vise uboda nozem na svirep nacin usrgrtio 62-godisnjeg Matiju Zuparica, cije ie tiielo sa zabijenim nozem u trbuhu pronasae Marilin sedam godina stariji brat Marko u njegovoj kuci, Ta. B.

UhU,aCeni s UMradenOm MaSOm
vidjeli
SU

Na pocruciu Zenlce
N epozo ale osob e u n 06 sa 9. ne 10. juai provalile su \l Hearn svetog proroka llije u mjestu Mutnica u Zenici te ukrale zvoo.o resko 50 kilograrua i priCinile ma[erijalnu stew od oko 7.000 KM. Pcema rijecima paroha zenic.kog protonamjesnika Boja!!a G!isica, prov.lnici su u hram usli preko krova,

nadzora, ko ji [e povezan s dojavnim centrom Agenciie,
provalnike te nji-

hoy opis dali intervenrnim ri· movima i poiiciji. Brzom i efikasnom sara· dnjom deiumih operacivaca DSC-a i imervenmi.h limo" va A WG-a i policije, kra· dlj i vel su uh vaceni u b lizin i apmei<:e, a kod njih je pro" oaden a ukraden a kasa. P ri· padnici PU Novi Grad pro· vain ike ,ll pri veli fad i dal jnje procedure.

CrMuena zuona na meti IODOua

Sarajevo

napaopoliC8iace
.. U ulici Marina Drzica sarajevski policajei prekjllCer su uhapsiii L A. (39) jer je fizi cld napao policaice C. M. i S. A., koji Sll ga iegi drnisali. Policaicima je ukazana Ijekarska pomotu u bolnici Ko~evo, gd je 51.! Ijekari i kod I. A. konslalirali lakse povrede. Nasilnik je zadrfsn u Mup·\l..

8··' N
c

""

a potom su iz llnmra-snjosti provaliii vr3ta k.ako bi iwi· jeli zvo no, javiI a je Info rm a· rivna sluzba Mirropoiije da" b robos an ske "D abar". Proval u su primijetili mjlilani u petak, 10, juna, u popodnevnim salima. Inei, dem je prijavljen i policiji, koja jeob(lviJa uvidaj. Prije dvadese!ak dana,

18. maia, nepoZDati paCini· oci pcovalili su i u Hram vaznesenja Gospodnjeg u susjednoj Drivusi i iz njega odn;· jeli l:VOno leiko 50 ki.logra· rna. I laj slucaj je prijavljen policiji, ali do sada Dis\l pc" onadeni ni zvono ni oni ko· ji s u ga ukrali, kaze se u sa· opcenju.

,"

.

15...IUNI I HOTEL EUROPE I SARAJEVO

IL' SI RAND IU' lSI

erna hronika

Dnevni avsz. pDnedjeljak, 13. j~nVlip~~j 2011.

BUELJINA Fudbaler posjetio pritvorenog 83-godisnjaka

S uo MnoseuiC t aziO d J -da Odgou re

zast mu Ie Ubi Dca
Tragedija u porodici Milosevic nikoga u Semberiji nije ostavila ravnodusnlrn
Okruznog
povorka krenuti da-

tuz,i J a~tva B ijelj ina jute)" je

Po zahtjevu

o dreden pri [VO r Savi Milosevicu (83) iz J chovca pored Bijeljine, osumnjicenom za ubistvo sina Steve (58),0'" poznatog fudbalera Save Milosevica, porvrdila je za "Dnevni avaz" dezurna tuzireliica Mira Medic.

StareD ullradena ustedeuina
Nepoznati lopovi usred dana opliackali su kucu 77-godisnjeg Harndije Malkica u Gornioi Tinji kod Srebrenika. Dok je vlasnik obavi jao posl ove 1.1 ball ri u dal i enoi svega 50 metara, lopovi su neopazeno usli u kueu i iz
vitrine ukrali kutiju u kojoj

Gornja Tinja kod Srebrenika

J ucer je uradena iobdukciia ubiienoga, tako da ce, kako pise na osmrrnici, pogrebna

Naruseni odnosi

nas oko 12 sati ispred kuce zalosri, a 58-godisnjak bit ce
sahranjen na lokalnom gro-

blju ulohovcu. Stevo Milolievic ubijen je hicima iz puske M-48, skracene cijev i, u petak oko 21 sal, a ubisrvu je prethodiIII svada S ocern Savorn, koji je, iznerviran i u piianorn stanju, prvo potegnuo noz

je cuvao svoiu kornpletnu usredevinu. Kako nam je ispricao vlasnik, koji zivisam na spratu kuce, lopovi su ukrali 7.500 maraka i750 eura,
- Sve ukazuje na 10 da su

na neki nacin dosli do informaciia 0 rnojoj usredevini,
jer su veorna brzo pronasli

na sina, a zatim i pucac, Kako nezvanicno saznajerno, Sleva je pogode.n ie dn im hicern u ruku, a drugirn u grudni kos,

Podijelili bol
Ranarna je podlegao na putu do biieljinske bolnice, N ei asan j e uzrok svade, ali se zna da orac isin u posljednje vrijeme nisu bili u dobrirn odnosima. Spominiu se nerasciliceni irnovinski odno-

818 va MiIQS8Vif:.: 8mit ad oteve rllke'

si, ali i bracna veza ubijenoga kojoj se njegnv otac Savo protivio. . Kako nezvani cuo sazn ajerno, unuk i imenjak osurnniieenoga za ubistvo sina, fudbaler Savo Milosevic,posjetio je djeda l Ljuna u Policiiskoi stanici Jania, gdje ie uradena kriminalisticka obrada N avo dn 0, na pi Ian j e z..sto ie to uradi 0, d jed j e rekao da je to moran uraditi ier bi inace on bio ubijen, Istoga

dana oko 15 saiiosumniiceni ie prebacen u bijeljinsko Okruzno tuzilasrvo na daljnjepostupanje, Poro d icna traged ij a u porcdici Milosevic nikoga u johovcu, ali i cijeloi Sernberiii, nije osravila ravnodusnim. U dvoristu kuce ialosIi rnjestani, prijatelji i rodbi na po d ijel iii su rugu s porodicom, koju u selu svi znaj u kao dobrocinitelje i dobre dornaeine. E.M.

sakri venu kuti jus novcem kao da su je oni na [om micsru osravili, dok ostale srvari u kuci uopce nisu dirali. Nedavno sam prodao dviie junice i jednog bika, a novae sakri ven u k uci cu vao sam ZlI rekonstrukciju dorraialog krova i sanaciju kuee, Nazalost, say novae koji sam mukotrpno stekao nestao je za same nekoliko minuta, take da mi sada jedino preostaje da napustim dotraialu

Malkit: Slaratki dam kucu iodem ustaracki doraistice vidno porreseni Malkic. . o dogadaju je obavijd ten ddu rn i kan tonalni ruzitac, a uvidaj su obavili pripadnici Odiela kriminalisticke policiie PS Srebrenik, koii tragaju za kradljiveima. O.M.

Oblrio P)aSaMinJU iur8Ci U IXIlnicu
Fudbaler Savo Milo· sevic nije bio dosrupan za rnedije nakon porodicne tragedije. Teske ie bilo sta reci 0 ovakvom ub istvu. Kako saznajerno, a bijeljinska policija [e potvrdila, u nod ubistva oko 22 sara u Drinskoj ulici u Bijeljini do~lo je do saobracajne!!.,.. sreee u kojoj je automobil "mercedes" povrijedilo pj. esakiniu Nazifu Harnzic, koja ie zbog povreda zadrzana na lijecenju u bi-

ieliinsko] bolnici. Saznaiemo da se nalazi van zi vo me opasn os ti, a da j e vozae "rnercedesa" Andrija Milosevic, bra [ fu dbalera Save Milo~evica. On l;ivi u Lozn ic,i~a u 006 u b istva zurio je ka bolnici kako b i saznao za sudbinu svog oca.

Pri padn iei 0 djela za borbu protiv zioupotrebe opojn.ih droga MUP-a Kanrona Saraj evo zap Iijen iIi su sedam kilograma ma.rihua.!!e.

ZaPli)erueno sedam lIiOgrama mar-buage
Policija ie prelresla kutu Diemala Kavare (53) i !!je· govog sina Denisa (23) u Humskoj ulici u Sarajevskom naselju Pofa!ici, Policajci su u pr-os[orijama kuce PIQna!!] id ,ogu. Nakon saslusania u polio ciji, Dzemal je predar unadleinost Kamonalnom [U1;-

MUP Kantona Sarajevo

ilas(Vu, koje je proriv njega olvarilo istragu zbog neev lastene pIO izvo dn je i s ta· vljania It. promel opojnih droga.

oglasi
"''''0 CiI"'C'I'P"I(T 100C"tE '" XEPUErOBHHE
II!!!I
II

.sco.alllll~"".

~

1""111II1II ~

.. .t~
ftlm.tJr4 I, ""(iI.IbQ~ ... 1 a 'In..it.~
• • iltiiJIi!ll","O

IIlii! t

••

' •• ' ~~

imPi ... ,,', ••

n ..~ru." ,PI,J1Ia .... ttl!! Ihfll'OV .,.h MbI, • 191 H 100000o'W~ u ~ ·W II ~ ~ !I..... ~ or" ~iI"l. 1.1; OIIiI.Jil.a'flll1'U "..1&*1 D IIkI.I , Ed .. iltu-Q4 poI,iav. OIl' II'LIII~ .. ~. 0dJ1!II tj ~I'hh

"''''*'11 r ..... I. ". nli,lI!IIf.lI!O I '!I~,-,j"io.,a(l."Y\Jllil"ll. 1I'll pII'd. "ob Y'III!dj

""&Qif~

at

!i!" U'llilh.,

_,,.,..m.a

~!ii

... ~t.n'I"IW:'_~,

1;lI .... i.~ ~

I 1I!III'I1uflUHil_~.

JAVNI KON!KURS
H!\,

HCqDRtQl!,I!Q ewEIUU

yeyr",.u
OBR.t.nIY!\,II>II! u MI!tlU..

u_u_ ..
O_ooR\lo
Uj~

"0011>« ....

,,",

U

,J>I'O<H.lool._", '

l_"",

(IQJ

~

........

;!A

~u"'...uo_"." .Ill Dav_ ... ,__"
....

1._"'-"',_,_

1"tM:iilOt;~ ,IUJO",1

fII •• 1'Pt OM-fi.'~ Uptl'lIh'l jlvfD.l.-.ii JW LtI fiI-IJ ... • paiOlIl-"ll .lrllt"1 p..~
"'M,'II ....... ".,.,_

u ,.r'II.,I,,4 ...",. ._., ....
U

i1I

-3

0'01!1"""

l1li

"1'.

df'.g.
II'!II!

"'Io-~ •

~III ....~,

I Di"O"CiI'lIIil'11

WONDH><e 'S. 10 ~.Iwdl,.ll.lI(... I"""" I

~

m.

_,_" ....

...... l.~_

III!""',

_.,..

e~~ ,

, ,.......,_ 1,
:II!

_lO'o1O

""rII_
~ IJl!!!I;rJObJh ~

,. Mr~"""'"
II..OlMlmfli' ii-Y'6"i1.iMllII011liJn'1n'Ul "'~.dl'!lG

III

"".ftj.

'lOb:'o4;:9"'omo'llj ~II i3>\"oqlll It! "J'.aI rtI.di ... nnlC:IliOi OliO 'n O.ljijiIIo InP;fi'i~I"'".' ~.,,~ ... 'tl ... , IJ....~ ito4"Ybr~1!J1
UL. OYI'.'t-.nJ.1

1.11.

,. ~ t~

(!rG>iIlQI'Ill
It,.,gloillt,.

III 0111.

fl.lulll1

~.'II".

,~~I'" go...."OOV II 1li!000diln.~l •• AId I"Od 111)1 ..... -O~iIII' 01:1"• .1.1:1..... ' • 9.iI.aI;)og _"bn'!, .iUltt~ '!'ft:JIhl~'I.,... ....... 0!bI!~ .... D~t.*-~ , .. ~rtI Hi.~.N:It'i'i Pad1:l;d1 ... .,.. dI DOaIOVIlll
r.lIJ,illd"-.(,_I!Iar.

uliGf,."

I.~...
Ill't.l!! .. ~,_t,1JII
•• ,

j. Cll::l!II10T01'1ii'llI .. ~.d ~.QIt'.I~ lUi U !&laII'Y" dJJ..n"'I'\1J:I 0. 1:.. '.,.111 ID ~ ~ 'Mf9tl"'''fIPI . .... ". t. ,,'110 ... ,,",I ", .. ,jvn. loa ... I:C1n .nlJlruliln ..". . I"O ...'U It ' IIiIInllJ n- atlllla:n::I'I!!I~. ".jiI~..on.t • .".'pg, ..njC'oO i:iilil1!l4. "1i",1 p'p1I ....... I ... IIIiI p~I .... r

.1iI....

:W'~:.od,.wt

~vtJ.

~ .... 1;1 DbI::H.I. fill 111."

loII!P'ti'tIKlilli!lIJOll""""lI ......... 1
Lit. ~

thl.

1'" .,.-~

I

rt;;c>"o.'_
i"i!i

prO'....,.iiI'""

'U g..,"""'"I.

i_Oi"IIIO

,. __ ,'''''''10 I _~Lt'"
M-..(:;ft.g

Pr,,1I1"i1 •

.u,.. ...J
l....
~

!'I'hl'Ull

D

rlllilJ. " ..:loJ· ..... u .1111.11'116 r..1!~.JtjQIIII~J.
.......

U

.... , ........

0:

,

'V 0.1,,"1'''' OI:IigO¥O'" ...., . ",0 1:11....... I"I.~.'NI~'.

D,.h

-.... ,,,0'100£1'.,,.

fII ...

I1iOp1.llr'l. • .laklDl'Uol

'l:h'Ua~"

dJ:wg~n ~h.ft ...

r ,,_ ,....I'~.
po."IIl~.

ClJugl'i'tl U'.iiI'CIltrim

III ~

fIIlw,,,
I

4

H, upr.v OiIj ... ..._"'fllm b

"',a.n'mI

...... .._..,.,.. ...... '....-..."'__..
JII.
'

.. n61Jm. ....,.d1 .~..II'_' l. cU. CAll.l.iU ~ r,tII""I"I~. ~I" !fW'i UIiiII.iI,llII,. utt-tC4I'w ~k"'~·""" ', •• )l.ndJlllj4'OI1 U,oliJ;lOl' odCiCQI ... '_"}II f IJfeiSt".f"te ,1"0 JLt-IIiJ _ -N: ••. n. ~.~, ~~ ~~ -P~lJIOIti!li,~CU'iI~lOIP'IIIi lUt.tiili~i'lkk~ OtO • ."kt'I'I-. ~ ICII'g: t\I"ClW1I4 oj! ",19'9'''''' ... ... 1111.,. :En I Cit.., Jlllfriol. w.....". PlaiI~ ..al. rt.l1i'-liY."I. 11I!\,hI""_ ~ .. .."oIHl..oIiI..-a'I,-t.:vantpt'II'dl"'W'I .. JWI ....~'II'I'\IIm. JH2".1~ .lJfod!".flili!llliii ~'11"'.-.fIU I'lIPO"UIo! ii:lrtlMll:l'Ii'O""'..... MrTi~~I""" ,lJlnI,.:;"., .......... ll .. I'!C~~ "il'iMIlf1lflol~m.

-'fII: ..

IH!:nl"

....
rp ....

i.
~ ..

uNi
IIIr.dn.~

p

,II, ni~fi~h.~.
koU""dl~

DdOoTt.l.tlD in U. 1Id9aY1:t:r.1'l ... u, '''''.t'''U

liLQni:rll.ju,

tlftW"r

11" ..

:..

por-r..N p"'.gjkab
p"oOvo4
j,j,

"'''ti~f"t. ...
pifllOOl'o

.....,_~f'I!l.
m.,

".I.ltil'll"Ud. .... 41.~

"n'!tC!.~

uor-.

w-e""k~ml!!!!

4

l,iv't~ 1ca~.JM.
1,f'gIIiJ

i~~ ... t... 1J Cf9:r.Ii 4 IJYii'ft •• ~ il;.Oll.m.' ~I'-j+m. I." I..t¥ lh!i 00 ,. ..... """' .. 1Ii1'0iM ~0'tI

-"I""

'" OdJtllj."fllll1l ..

.., ~".,.. ~IrUUHIog u.......r~~ 1I,I(.Ik,..~~"CI!.,..,.~III)fO~'.~,~
'ftIC! , •• 'ir'''O.~lj

• ...

t

oiITL.

"". '''1ri"1tiH:.AII'I"'III:I' I:P.'lt.J ... nl. " I:Idn-a-. u n. ad.: w ~. O~.iii!... 1I"l11i llOOf111""aGytI,~ M:r+hi" MIOv. PN.~ • "" ..IJlwUl •• 16!1. I I. qd.,ti'·_"'!,. d. t.I-.:l., .;o.1'"".I'lIJ1,tCiI ,jft1l11"U~

O'l3".~iIo!IP"!'J.

al'."

Il'I "'J~i"lIiIiI' I .' Iv IIW' y.l1 ililo lII .... q 11.1", :~".,. ""'1'1011 o-.tAlla., L. pO f.'.M'ioj. &! po: r..1I!!' DOI't...I:M".11 III'U.,.~ '.h.... l),ie.i:lQ' tI ~Ui lbI '!lJM
nt'

d:J.r."~
-.,
:I-~

~I"

-

.. IIIUtl!!li'lk1:;l ..... lc;,ldoI.;t.
Ill,

MOOQ-j

0 .'11<." ZA~ 0"'0. 0

1.:t_no.nl.'" ..... ' 1(1'~~.I"~.,rlllv. Oi:l_""j- •• c,"'1II_ ~U,,... PI! F'I
~I.y .. ' ~

-CI9&1"-~"'~' ~ftlQ

Lt !3JIoIlI,,..,Io-Oh, -uc.n,jjJll

t~

'_I. U ...

.. liII!l..... II!!i!I,I, .....

.',04ruI:I. nd

I

01:1 .I~IY

n.a.-jJ.
,II
I'lBan.li

~-..nl.

II. Dt_.
I:"

1.1- ••

4. IDiIi
....

.dm

~1"iO .. 11'I"IoliilAtr

• Inn,
" ......

"~;rri".II'

Od,Jeli. I. "~.I"III"j1I •• !I'Wof'i opr.-wl.ftOII • Df.ifllQlg .114'",1'" Q..ill'ljl!l'\l ~ dl::l.1I.Ju ... mlni.If"1I1 ........, tin..

'~.jw'n.

'II

llit-eltll-GL

11;0 ltil

rvu.~." en_Ill '"r.~....... 14M_ ~. ~...
.. 'll .... f'iO
..

tl!1I6;Ib.C. ,'ac.1~ ,! rwl• .IJ 111''1 ;w.llill' .;I'Rtru"~IY'1Yi 6JIIlDl... 1"0 1+IIi'J09 .fI,kfti'litl9' uMlli 1. &II ,tll¥fi;. 111.0;. ~ ~~'bt ~ Ikiljl.ll -PIOZoIIPi. ",.tit "'. '1III-i1~q ... "PQaOQ~1t
I.:'J~.

I r..-uC '" .. "p.!t+m,,· ..,.. Gfutl'WtI""'Ot .. m II P'IItH bonl 1I.:fo.'oyL ~1*1' fWki m if. CIIuQII~&f'ilm. up,.. r,IIi~"'I'IA1i!1' iI,pf60a' • .J"I'iIltn iii WOAD ,I I!.AC I. ".dl'iCll '.... U1!!I..t'loilO:" '"1I •• ~1 I.d~ w-d,.. ... a1rud If+ .. l.!.t ,~liIV!Ilm .. _'..."O<f~ ... """",._., I,. 7lI (10 _,

t.'

'11.

I IIIOPllllwllnj

iii

r • ..,.

f"I.Io

;o"~"'1Jilf.

fYIIIlllltl'l"n

"Li ,.

_~ ... :u .. 00<10>,1. ~..,'0., ....111. V_p,~~ _ &t
l D~ad;D""a_m.a'llu: U.

,0'.........

""1.

erC"",

ct'f ..

~ I

NI'I

illI'
I .. ~ IlI1J9 II.!CI bIJ"

"',g..r.lil, .... fi •• :I:III'f!I. -iG1'Vbt"."tU .... l ... .,....,..IfIModj.II~UQ~IIIN.. ... ~ p.u ..~ ... aoYi"iOgl :e!'I'o.ril: ~ -.onll'04" .... ~ Dd,1) ••• ' I. t~, r"JJm ~ ... n. vn'r1;l1 ..... , Q;g:I" ~I,I, I' ........". Itfjl.O'OCII. •• I 00IIl.J. f","",~~11 01"1-' 'IIWU,IOII. UP04I-t:01'1IU' kOp Iii !Ot'mg.IDOtI'H.I'U p.I.r~·iIU. ~ QI.dlliJ .. hfw Od~lIIi!~j.rr..iI, _lhg<04li111nl pi .. " adU ...... 1i! ,.,I.ot ....U"i! p"_""r 1 I.... n,II'lWIIiI;~..iQI p'.""ilflll I pr 1 U. hflwil OGjlll.J.1'tA 'lI'1'ea_ p!oil,.. n ..... fOO4 r.. r.oQ' , ~ .. Iflll'iOQ • "'. f)OBotft&O .... { - •• I U !Ii!! oU! ~,Ij.fl. I"

0'1011l ~I!!III,.,f>I~fi! .... ".oIj:_'P~!J-i"~,i.

~11,!1 ..~ili..o~

...c:

pt~

oK-II.LliI.IIIII"V,i!!~ll11ft~,'"

"one,

OaIllCftIDIIJm l:II r:..d _11~'·~;.;ru.._!I UVIlQ9 ... ClD-i!fi !1run..yu. OI!fI!lOlilOfl\O .. tJ~ 0,1' • 1'I~"""il"'''.OI:I~OVOI'"O""l, III~ I):yI'.U""I~"

-=-

01:.

:pIarut. UY6J ... ~r."11

j

1IiII' __ ~ nil'

1.

ta"l" 0.,-1

...

"'t:I!~
'1;IfIR'"~1"I

pol ... Oitl4"1 J •• i.IL0.t4 ,.!!.tO~' ",- ~.~niill3gof.U"'·l"fiiJl,jI ... '1:i9"1~~~~.t tof"'nlji~m OhDf"lol.tl~ •• lI1Iin 'II.GfU .,.... .. IfII!;!lI'I6II fH"~f.bil'lIIIfiil. ~u DtiU.fiI , 'o,tQ II DlO~"''' :IItOJt".. ,., 101 •• ,11 ~ (I.I~IoII'" ...... f';;'8'1_""'''''''''' .1.fkd.ll',a.iJWo u UQlIIrn.. yd,~ O"1Il"~L,!II.n:.II.J\II gohu'"f40 g,gifI~1iII ,.,.1.,..11. _ u QIiIoIJ",lj_ , ... 1 .. III!:a.lHI'lo.II, ~ m1.mm .. roc:w p,a.f1~"'IIIUio"GI,un .. .....,aml.')'lLlIIhiIII"'Y'LI ~J.lilr II•• '-I lkol. U'I',I'I''lII. "'~"'OIllI"I"'J' ",I.IJ"t1lJ •• ~'.l1 "I

,Ii.~.

.1'1]. II"I.CI1I1FtdlUj.,

1bI.d!.I ••

1tI~J'l"Ij"

;q.

Q:tj-nl.pcJ ..... LI: abI .. U pa.IL.rFiuI 4 r • ._tlt,:Ild. PIIe..b::PIi &ok:al4l IY~ :PDdruItJ. ",,.Ii.. Pr ." .... III: _Ii!.rq.". 1 I .d mH"· ..tI"'1IVI"I I pa Y. O;pl. 149"11111;1'Ot_"-,. ,fil ""~nl" .,~ '.fit_ ~IiIIk.op. 1.f1'tI1~ ~"~fill .t.... OO!'J40 1,"~ll'iiPtCtoP'''' 1ilJ'..cI.iIl'I'yedlag. .. , I"IIGfWII'I:.IIlf'ii.,.. •• tII! III .... 1tI • .J..... :etUIi~iJ f'Ii .. .tJll11ljlli.il~ iii ~iili):t,Io(lil" 1J"¥1 1:a... ,tdI1.lIlLl'IlLto!.rti. .... ~ ... ..t~K. W 0-.111 pi' m,jl!' ,' •• IjU~ ~1I.j...sniIC.II 01".011,GeI~" "D<f..,j •• _Iw4IYanl ••• ~11"''' ~r."'" ~~. :ta.i; !o.IIta.L. II1h:I!!h'" .~' ["1111,.., .. ' aIIg..n. ...t.... :c..u~.nf~OOI ::I, i111lIiJu.t. • ,....~., ... r.,",,_ •• " Itol"Oln' .PO....cjllo~tIf"II CI.f.~IOf ' Ntll'i'lN(~'" , tD'lj(J_., •." I .:dl'llloCitJlrll,. iJ.¥ II ;;b ... "1 ...e.. nc. , tDaI I CPt,g...... IOtaanJL.-CU.1\aII~1I"". 1 i.tYr'Irri't .,_IIlYlma ... ra:dlli ... Ii. ~ ICII ,-mIG!p'.-mIIopDil.

'I.i~.~

:p-o.'' '~

,,~.

bO., ..
...

h .... •IiIOdru-!:.
~.liII.
pIWIII"I.

:r. Vp:II

'.,u.

""OIIQ'"
0

~ fl"~.

;MIIiiI~

••

00

""".'I)n~ l.,woC,"· .,_"'.".
I"1
4,

C.~II

~,., 'I~I~

'r"pdl-.:ho\ll

.....

j.

'•• mQ4""-. 'J rli..' PA'.q~. "" ~:un l"Io.l 1r.. ~,..I.., U(. II" _ .,1 ••
~rtlll.lli'YtII"ilJtt

tt~.~'O'liILIlIll'\ol

i!'.fiIIlllIC-

c-t1li'.

U9l" •• hiI~
II'

jJO ..

I""P .... ,""ll-il"'. -1m

'I,!I ...

Vs.&


a:
Q

;1IIt..IIii31'11'"
,; .....
.....

II, '[J1I1vlI bnl ..........

ilf"t.jll-'-'"OI :iqoclln ••• liIl"llj)IJ liala)."" ILPJI ••

~ 'lll""l!"h .0&11 I Ullv. r.d!l,j Dl~.nlm.a

"I!I"~
I...

'i....
::I
IjIa<p"' .. uptarl "'.

.'Ivt~, "........ uc:.... t.WOl'!iI fl.
... 'W'IlI~"'JIl '~lIt'I!II;Ij.

1'.....
~.,

IoIIIl'P'lift r"l1l"llA 1I1r1it1'tlo .. IprG~~"""!LIIi
li8}1

lliI!'IC ...f'IIW

",,

eWic.J.f'I'IIlI

"'~l"Ili1;j.nw

CIoL •

.J:.

II"

1Ct1'\l1" iI.'I!.-;I"
",. .. i:&illl

Lrg, ......

lU.IJ,o.nl. a I

.,......

.... "C,.JI 1nI_,"'~_ .... "'~vm
;1,

I~ ;rt ..... ...

'lJiH..II!n

• Do.I""'AI.nj,

I

...~

III ~,

f .l:ullolllfW

W jlkr

a.g". m

'WORD

e

l.
".n

tJOoIjI,.'l. I drug.IPOIHtI. 1•• '.... 1,, PD'II.. b :ierg It

1)(1 :(111'.1.1)( .. PO ftIlJOO'I>I.",.k

. ~ ~I""III

5(:1._

eo
j.tIIil< "'" ...

_IIMUlnoll" .. y· 2. :CI ..u.. ,~u
I:. D.bbn ru'll_'II'IDIbI. Gd'III:G"IIa,ao.u-:

Po'.'D~1

""iii

1"1 '

II:'ILlaYI~ iIIp ..... ,

.... lIuQj .......
~iIjI'

_.',""1-1 ......
n-:pp.I4I~h Ilol IMIIltil'iI.l-~r
cti~ill"",".

'1i'I". t.I.lo.~~ POlloi."" I.tun
,:,

!ttu-it'll-ilnog ',mj",_

IllbiilGln(ll :1 ,u,",ihI"(!I ..

DCllII""'" p..... aOl

''''' " ."r.~
IW-

ot ~.

~. "

'f)MiI-g:9U4 I..... r
CloP 1'iIu. u10n ~iillJoII"l.

""1;'.,. .,.

r.. d I OfG.~i~"

lflI..-ttruili
~

_;tIIICfgOQll',ano

... ru ..... ~m
O4IW..h'.

II

Olitllilil

'n~n".J.q

'OdO.lII'lI)ti'"n.,1U lIIIo.,vor.1I ... ,I.

.. 010'.1""11 ",~r."" I .,.

"""11;

~"'II'40C=jOf\jo"J

:.ltu(.;;1

'II-.i ..

~n~\. NPP ,u iP

"'NIIJ~.

~ ul.Qj: t 001 d.""".
1,1 ~nll ,..'¥t;nn

II.'''~

,.,-...., ..-on'[ll ft.I 0

f'in...lll"'i-I'og!

IIOIJO""_'.

g:oa. ••

n".1

'''~JIIIJ.~
Il'll I

I "OOff,'ll~I' •• P~.II.I'IIf+'4IIlJ, "' "' •• potlo.. 1IJtI.1'I~f'1II!! n... I.h1' I"'TJ. 1DvdJ: .... P. a~6to.... '''r1i1!!ll. IIII~ •• ,.II .. ..:I1'I1t .:po~ 'n '1IooQ~."1 ..... r. nJ..or.at _ DOIIOoI". lI"ilI~ il"4CJIOn ..Q

____ od~_' ~.~&I:I~ _~,u ..
~'opI;!II!!I'~,pi , ~~cDaLii

--..._ ... ...... ....... _ ... ...._
arJl!!,~) IMjoiIl~

r-.j: .""" ..1 ~1"'1Iii. 1 lIM ..... 1 j __ "'..-_

- - --,--u prllil,iI'.I"I"I.1"IU wO'R:Oo ~ f.J:CJ - ....ell ~I'C'.:II II ,triii;. III'

..:100 .11 _U-1I41'1'I 1 '"

-u~,.y ••

"~ao

....

"UHlnn,. l
.~

• .0.

J'I.

it.IlloIDi"Ii"'i

1 "", 1('

7;)11OJ .... ,

"M'dI~

iM-""'~~~~U:

~"I""'~

dou_'",,'_'_""_
.... C~DItf~ ..~ 1 t.JtJ..t_tw1I1l1i"IfO'~
4' ~

,._..._ ,..war ..
..

(Ip~:MutD.IoI.~:SH~

"......iiIII

...

JI''*''~I'''I*'I'OdII~ PI$TJhOCT,o

II L

0-",.

'khJ'lll'l_t.l. eo

r.

g.r.;j

1KI41.w.:rrtw

1t"fi.l,1i II .~ .. ~., N' hl;_O~ Obe1rrlll 1DiHi1i:!'II'.II"ii":fiI6QI ~lOr.' .Mlli401-I"!Dg ~,MMlnj .... o ..... ..r.~.~ •• ~tr ."ICIIt"''',.IIi~'1oI~1IIOiJO". 1,~-t.OiI~lillu.o 1,iIf"'I • .,". dlil ..... , I .~ .. P ~u .. ILn. r , iJ ;....t.I1" ... , u "'.(CIITI 0 n~ ,.:U ,.Ill!.iJ1V'I M' QDiIlI._-lj .. _ .,.. ~ .. II 1i'!iUd_1oI~~I. .I:iM.-pbpi.lt .... p..a.,,""111 I)-lft1III1;11 IJoi"otbf.a...,.. "I~I r." 1,1 ~ .. ~

--,_,
~ __
_.., h,,~'~IAi';!I,~""'~_~'~
'IIPO!~

__

Kanbn,._00 ..._

__

~

IIRCo<O

801<

'_ ...
~

~
D

....
_

''.
,

J1••••

"

.......

..~~,\ 11'."D~"""" • ...... __

,~"",",,,,, 1I.«-a-~ """'111 ....21 '.. 2011 ......... 0011.00
... 010 ..........

-

'''''''''_N4'_,,~_(e
... ~

_,," ~(>a'-"l _
..

__

_....,. .. _....... , ·~

po.

1CKn1Cr'J.

Iolf

PI 'IIMI-wei_ ........

ogr.j"r'gI
IJ dIU

~ 1.1

• .=I
I 'pr'ilid

CilOartl~IIII

_.l'!liIi ....,. ..' "
r .. G. '"

.... 11 pol!'.l:...... iii l

r,~ ,~.
I.a ...
Oti'

Mrm.IJ'I1P'1O-'15'f.W'Ilj, lI)HJ.D>fl i"fi'I~'~J' 'If~.nJ. "'Ii9lli1vif!l. OIIIII!!t~I.'lId4IU~P*d.aIQ~".
11It1~ plI." flli"il. ". ,'..va.1II:.11jI ~ 00 4 P' iii" ~lliO .,."i!t II¥
IIIIIlliII .. A ... ,

.o-Q,OJfIIID~.1G1I"'i"ioOU

'1-5-101..-. I .:.1111 .... ,..., 119~ ..

'II,."""

.Cllbillm*'1A.III

.1'I.Iii

~1 I,tu!l!:o.llJi_IJ • .rtI.

I

~""'''~\,I~I~~ , ),-~""....,...111111 ~c:-::'!"'~ __ ~"="~.~!~~ ... ,....,..,.,
~."... i'iI"ICib _

..

..
~1~,~~",..-,d!~!III.,~~,'I,.onIi.~

4.;I":l.~,~bI'U!I

ft(!lll!il:J'fn~

.....

"......d!I.ilt'II

~
.. -"~

~.

-

.... ,..,.."...
...,.J

~ DM'IIkM

8iti •.,. .....

1IIf1ltlCl

"'--'

PI

m,1'lII:ci\ll, ~

...,111;1

1,!"!"lfflW

~~'*"""""'" __ •__
__
!;.. -~-

os;Q¥Oi',.,.. .. u,

tiT'"
~ ;C ..

1"''''lI)Of I",

DI"Q<I ...,

iii'"

..,.,ih'fI.....

iI'DIl .. " ... l:lji.l

lVO
...

!..~ I.IIJ'I'WI I;IJ H: ,tt •• 1'l101 ~ "'11

1!I(l1"t:II.&1'! 11.... ~ "'\11111:1'1

...

... no. I

:II'.r"I1!"1< ~1iiI i!!h.uc. ..~ • m-~ ."". rny I!i Oi"ilfOj ~ , ejlli III)I!..P'y-g' I.~ II 1·_IItO~" ~. .. "" ::.nl&VjlJl I:pr" .rrvCi"t ... ~ .gq'i!!' ,.. d 1"»'1' ... ".U ,.hHlll. r.dlll 1'I.1I'tA~ -II..iII .tI~ .. lin ...' I Di"8 if III t Ii,,'t ,PtQ.qCI"I'II" Iotf\lle:nDtg. oq.or.J-i~.filiil ..tI'~ InJI..gI-m.~IJ. :f'to UIIJ. t.,., ..... pO'!f· _!II ~nl.;

PI~.cI.PlI .... ..,~... ~." a~MIOn.. ·h

'DO"'JI~-,

\M.I~

I~~

~n. ~

,Dtlll M~.ftliilil !-",ettlli
t II,

.......,..._...,
.........

-n~

._...

........ --

1Hi'"lo'-.D

.,,_o.>.._''''' ........ =' =....

"""""",,,-

........._".

"1I,.~t".,

ftil".lilli,.1 I

1ri'''i:I''-dj .. "" J!II,tJ .... IIi.,.... ~'

S.r~
UI ........... ,~

_ ..
••

IWfti!I,;~

Dnevn! avaz, iXlnedjeljak, 13 juni/lipanj 2011.

Pro met u ugostite'Jstuu
Ukupan prorner ostvaren u ugos ti lei js rvu Repu bl ike Srpske u prvom trornjesecju ove godine bio je 24,29 rniliona KM i za jedan posro je rnanji nego u istorn periodu lani, podaci su Zavoda za statistiku RS. Najveci die prometa u posmarranom periodu, od 12,36 miliona KM,ostvaren

Podaci za prvo frcmiesecle u RS

24,.29 mluon8 HM

je od hrane i napi taka i rnanii j e za 0,6 POSIO, prenosi Sma, Promet od pica u prvom tromjeseciu bio je 6,15 miliana KM i za 2,6 POSlO je rnanji, dok je promet od smjestaia bio 5,17 rniliona KM i veci je za 1,3 posto nego U prvom rromjeseciu prosle godine.

Raste potraznja za sumskrn sortimentima

Ukupna prodaja raznih SU.IDskih sortimenara u Republici Srpskoj za prva Ce[iri mjeseea ove godine bila je 477.180 kubnih metara i veca j e za 37,3 posto nego u istom periodu lani, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Naizasrupljenije mjesto u

prodala drUela uecaza 37.3 DOSIO

prodaji imali su trupci, i to u masi ad 128.644 kubika od Cetimm;kog i 121.991 kubika ad drveta li!lCara. Medu prodajnom masom bilo je i 120.107 kubika ogrjevnog drveta od li!lCara i 42.418 kubika Cetinarskog drveta pogodnog za celulozu i hernijsku obradu,

~ ..... dooJI QB 2011 ·EKS J .. 110 _'" ~

<lfaC\<I'><"h 10 """"Wr,oI ....

ZI>Ot

od 195000

Kredit bro] 1
Zo mala preduzeca i samostalne poduzetnike

~::~i~isen
No/bot;; su '0 nomoi

20

Dne.ni avoz. ponedjeljak. 13. junVlipanj 201 L

·Izn· · bi IS·
. .

STATISTI'KA U prvih sest mieseci u RS

Registrirano
U RS ie u prvib sesr mjesed ove godine regis trim no 2.627 poreznih obveznika s poslovnim iedinicama, dok su u istorn periodu deregistrirana njih 1.624. Prema podacima Porezne uprave RS, naivise novoregi SIr; ra n ih firm i ba vi s e

Najvise novih firrni koje se nave poduzetnitkim dje.latnostima, tak 1.357
poduzetnickim djelatnostirna, cak 1357, a vise je i novih poreznih obveznika 1<0ji se bave zdravs rveni m i 50ciialnim radom, pa je prijavljen 0 116 novih, dolo j e svoje poslovanje odjavila same iedna ovakva firma .. - Bro] odjavljenih i novo-

1627 nouih Mompanila
o rvorenih rrgovina od poeetka godine skoro da je isti - zarvoreno ih je 335, a orvoreno 337. Znacaino povecanie biliezi se i u sek [Om usluznih dielatnosri, gdje SIl regis trovane 484 nove poslovne jedinice - navodi se u podacima iz Porezne
uprave

NAJBOl

I KREDITI ZA PENZIONERE

~ INTES4S~OlO

~

v. '

BANKA

RS.

B. S.

Novo u ponudl Int'esaSanpao:lo

Banke d.d, BiH

K,rediti zapenalenere
kn:dilll

" .• zpovojneuslove
••' cn~mjen!.kcpcn/i.onm"c kredite !Janka. nudl khjentlrnn do 70godina statusli i bt-l jemaca, UI. p<I\oljne kamutne Siupe i tu mnSu.cm))1

ProdaJnSllkcl}a njB do 31.07, 2011. godine
do 5 godina i JXI\'C'Camo lznese kredlta do 5.000 K~'IM v :kn2c enad Burza, dir.:ktor [) irekdje ..n . mJ.\l~ pminodB i doolljl:: ••osnevni suib \ i JlO!iI \;mjll n Banke • u izmedu 0 lalog humerrost i nada, i III jll da prufimo
"1''''''''001'10 ll'IO }.elinm n. ~cm najndijnijcm

nnn
lntesa • ttn[lJOlu
IlII

um:rnjenjll kamnme IOPCO\ i no 0 koriStcnju pakesa naSih proiz\ oda- . kII;'e Burl..!. i dudllJI: "WJ lIil U\ akvlm pogodn lima Banka molc rt.:t"iWI
je 0\0 lfcnUUUl najbolj ponuda nenamjen ..1.. in kredita Itl 'rw:n"i'(lllen:

segmcmul"ljjell3lt1 ...
ProdaJlHl kcij 3 odobra.\30JtI ,kl\.>dilll troje 00 b.M. do 31.07. 2011. godine. • J.c iji'! ))()C:h"u7.umijc\(!l cia ccmo

'I

na naSem t.ll

Ill."

a podru¢JIJ 13m:
lruesa DJlp:tol0

i Hcrc~'gol inc

B::mka d.d, Bill,

Blink

nevi Dim:llIlJcnski gotO\ inskl Im-dil 1.lI pe"Ulloll<:~ U mark<!linSkoj :lkciji rod nazlvurn "3jrolji

Bil-l ponudila jr:

1m te

I

"Tra)ih

:..Itlu n:lCine

du

na;',jlll

khjenliml otplaiu

I.;redili za penzionere", Bnnka ee odobr:wmi kredhe UI. po,oljn~ u~lo\ e i jcdnOl>IIl\l1iJ U proced urn,
~IO

odobrmanjJ mjc~~nih kr.:dilimll u :-;kladu da prOOlI}imo

ol!lk.~llmo precedurv I..~dilll I I'ril:Jgooimo
Oba".Cl..apo

je

omog!.lccno

gov

rom

0

~ Jl"Ilnili;!lma pc-n7Jonem. Zoog toga smo odlutili
f()li.O\\!'

koja je el'!IliClllntC'i1l . ::mp:m!n Orupe.ima mrezu od 4R posIOl'nica. ukoji mapruza sve "!'SIc bankal'bl..ib usluga ,... fi7i~kll i p;'l\ na liea, l.B vi~ inform ijo. (I n<!Wj prod~jn ~. rveren g ruCuna u n oj b ncl netemo naplo.civali n3J:.nnllu La akcij i ncnamjl!'llsli.ill gOIO\inl...ih obmdll 'kredilil. To Ilmti d.1 CC kredila 1.<1 pcn/iOllCI'C. kao i drugim nemlnalnn karnorna stope bili proil\odimB. i. U'ilug..un3 mozcic jedruJJ,11 r:rckmnoj, dot.. ct' o.suali 51: obrUlile u naJblilu po!Ilo\ nieu [l:)l1kc. .klij':J1Ii imali mOl:;llCnosl tl.aJ dobiju pcllTioncrski goto\;nskikrcdil \II znain 0 nilll naknad u III obra all" • l'll~c 'Burl.:!. iz ci U 'ilJSI'CI pcnzmnerima, tako dn klljeJllirna 'kuji ~\ojll ·primanjo. primllju (lulcn1
U

evom

pcriodu

pw.lovnoj

Drouinj i .mji je pOlpis.Jn

Olpillh:

M.D.A.

biznis

D nevn i avaz, pen edjelj a k, 13. iuni/lipanj 2011.

21

sedmiCDi Dromet Da berzama
Na proslosedmicnom trgovanju na Sarajevskoj b erzi, u sklopu 458 transakcija, otvaren je promet od 3.582.020 KM. Na kotaciji kompaniia promet ie ostvaren dicnicama Bosnalijeka. Na kotaciji fondova naiveci prorriet osrvaren ie dionicama ZIF-a BIG Investiciona grupa Sarajevo, ad 719.280 KM, Na primarnom slobodnomrrzis tutrgovalo se u iznosu od 689.264 KM,.od

SASE

tega je najveci pro met ostvaren dionicama Elektroprivrede BiH, od 21O.202KM, Na sekundamom slobcdnom o:~atu trgovalo se u iznosu od 298.607 KM. Na Banjaluckoj berzi na proslcsedmicnom trgovan ju os rvaren je promer od 3.375.049 KM 11 470 IIansakciia. Akciiama rra sluzbenorn berzanskorn trfi!itu, u segmentu fondova, ostvareno je 1.084.933 KM, SIO predstavlja 32,15

posto od ukupnog prometa.

BLSE

Obveznicama je ostvaren prornet od 659.900 KM, ~to predstavlja 19,55 posto prometa, Najveci promet ostvaren ie obveznicama Republika Srpska - stara deviznastednja tri, kojima se trgovalo u vri [ednos ti od 400 ..367 KM. Nil. sluzbenom berzanskom rrZislU, lista B, najveci promet u ovoj sedmici imale su akciie ."Telekoma Srpske", kojima se rrgovalo u vriiednosti od 215.079 KM.

Kompa(lija se nasi;; vlja ralvijafi

KOMPANIJE Novi uspjeh ASA qrupaciie

asl od21 osl
Zadovoljni rezultatima za prvih pet mjeseci ave go dine

Direkror za prcdaju u ASA grupaciji Eldin Hadz iselimovic zadovolian je rezultatima poslovanja grupacije u prvih pet m jes ec i 20 I I. godine. Vodena poslovnom

Doda1no inueS11ranJe
- Potrebno ]e da svi dodatno investiramo u razumijevanje nasih kupaca, kao i on oga SIS ra d i konkurencija. 1'0 je proces, za pravo da pokazemo zadovol is rvo, Pos Iovn i prihodi za 21 posto su veci nego prosle godine, odnoali mi 0 dl ueno pris tuparno implernentaciji nase poslovne straregije - naglasio je Eldin Hadfiselimovie. Inim kupcirna sastavni dio njihovog srrateskog cilia. - U proteklorn periodu prvi put srno uspjeli kornbinovati pcnudu bazir-

strategijom

usmierenom

ka visokom stepenu zadovolistva kupaca, prcfitabilnorn rastu i drustvenoj odgovornosti, ASA gru· paci ia os rvari Ill. j eras! od 21 posto u OdnOSIl nil. isti period prosle godine.

sno za sedam

pOSIO

U

. MoJ:emo reci da nam
ostvareni rezultati za prvih pet mjeseci 20 II. daju

Strateski cUi

odnosu na plan za 20 It. kaze Hadziselirnovic, Dodaje da je sinergetski nas tup svih firmi unutar ASA grupacije prema njihovim potenciia-

anu na dijelu naseg "core

business a", dakle prodaja automobila i Iinansijskih usluga. U pitanju je bio pocetak rnarketing-karnpanje START paket za skodu fabiiu. Odobrena ie i rnarketing-kampanja EDITION

paket za VW golf. Ti paketi koncipiraa i su tako
da daju odgovaraiuce pogodnosti za krajnje kupce, a istovremeno maksimiziraju nase rezultate kao grupacije istakao je Hadziselimovic,

Prema

njegovim

ri-

iecima, iedini nacin upoznavanja i razurnijevanja potreba kupaca ieste biti u dnevncm kontakru s numa,

Pristup triistu
- To osrvarujerno kroz ak ti va n pri stup n a [Izis tu. Takoder, inforrnacije
u3seg prodajnog osoblja i ankete 0 zadovoljstvu kupea doprinose boliem upoznavanju,

Planiramo investirati
odgovarajuca sredstva kako - bisrno nivo zadovcljstva nasih kupaca mogli

rnjeriti i na vrijerne reagovari .. ASA [e prvenstverio

prodajna organizacija i iz tag razloga je hitno da Hadiise/imovic: Kupac (la prvom mjeslu bude na prvom mjestu.

"gospodin kupac" uviiek

Fr crno Je vee u Evropl.

Prldruzlte

narn se!

oglasi

Dnevni avaz

.,,,";.0,,

",,_I>"J"''',

23

Pall SViJtdo pivo,

Sok
1,St

0,51

breskva

Grill pile
Ce n,

Grill kebaslca

lkg

--

Faks Pro-Active

F8

!

..

I(ocka 13SUpU gQV~_ toko~lj~:,

dett' rdf;ent, ratnl! vl'Sle,
3kg

posna,

Vfoleta PremIum J ub!{"IU!, Iavanchl , toatel-nj p3p!r. fJOslojnl. 12+4 rome GRAll'), pal.

'lOg

24
UPOZORENJA

[)nevni avaz, ~onedje[jak. 13, junVi ipanj 201 1.

globus

HUSila Drolestirala ZIIa amariCMa ralnalrstarica
Brad naoruzan prativraketnim sistemom "Aegis" stigao na americko-ukrajinske manevre
vezi s dalaskom americke krstarice nMonterey", naoruZane protivrakelDim sistemom "Aegis", na americkoukraiinske manevre - saepdilo je ministarsrvo vaniskih poslova Rusije. MinUsrarstvo istice da je ruska strana vise puta ponovila cia nece biti ravnodusna prema pojavi elernenata am erieke stra teske infrastrukture u blizini ruske granice i da ee takav korak smatrari priiemjom po sigumost zemlie, navedeno je u sacpceniu. Rusija, kako se dodaje, razumije cia je stacioniran]e "Montereya" u evropskim vodama dio ameriekog plana 0 raketnom sti ru, ali De vidi zasm to mora biti rako blizu nienih grauica,

"Monterey" stigao u Crno more

nastaUl)ajU se MrUaue borbe
Gadafi blokirao Qranicu prema Tunlsu
- Na krovovima kuca i dzamija ualazi se mnogo sna j p era i oni predsta v Ij aj u najveeu cpasnost za one koii se nalaze u gradu - rekao ie predstavnik pobunjenika, - Prema informacijama koje ie AFP-u prenio izvor iz uporista pobunjenika u Be" ngaziju, 1.1. borbama koje su poeele posliie vise od dva mjeseca relativnog primiria u rom gradu od 250.000 stanovnika, ima veoma mnogo Drugog dana borbi izmedu pobunienickih i vladinih snaga kod libijske luke El-Zavija, pedeserak kilometara zapadno od Tripolija, j ucer je pcgin ulo 13 pob unjenika i civila, javila je agencija Reuters pozivajuci se na predsravnika opozicionih snaga koji se predstavio kao Ibrahim. Prema njegovirn rijeeima, Zeitoke borbe vode se vee dva dana", a vladine snage dobivaju pojacanie. Lider pobunjenika kazao ie za AFP da su snage 10jalne Iibiiskorn lideru MUll" meru Gadafiiu blokirale put do granice s Tunisom da bi sprijeCi le naval u izb j eglica iz El-Zavije, Francuska agenciia dodaje da nije bilo rnoguce dobiri nezavisnu porvrdu tib viiesti. AFP podsi eca cia su vladine snage u manu ponovo preuzele kontrolu u El-Zaviji poslije krvavih okrsaia sa

Pobunlenlci l vojska bore se za luku EI-Zaviju

Rusija je jucer protestirala zbog dolaska americke ratne krstariee, naoruhne balistiekim projektilima, na manevre s Ukraiinom u Crnom mom, upozorivsi da je to prijetnja po nacionalnu sigurnost, jnvljaju agenciie, - Imamo niz pirania u

znava.

pobunienicima.

PEUGEOT SKUTERI
...no dvo tocka protiv gradskeguZve

DanaS DOCinie II 0 MOnerenCi)a BeOgradU
NATO: Diialog sa parlflerskim zemljama

Uz ucesce predstavnika sezdesetak drzava

~1I"cd"""..,,_
~~
lPo«j_,,~

z", t....",,_
_..,.."

L

PeUClIIO'l"

~I_'~ _ ""OIl,..'.
......

cOOl.

--

u.&I.o

....... 'Yl.I.AI4...:nou,. _!U;4I ~ ~L· ... ,. ~_"IIII1'

U''''''_'''__
~ III;M. )q ,~

......-~:a... _ ..,,,, _ ..
,~

011'"' '"' ~1LO<m:*_

__

.aJ CCII'

Ko nferen ci j a 0 sua regijskom voinom partnerstvu NATO-a i partnerskih zemaIja odrzat Ce se od danas do IS. juna u Beogradu uz uCeSee pro edsta vnikasezdesetak drzava Kako je receno za Tanjug u sjedisru NATO-a u Briselu, konferenciia ce irnati tri glavne (erne - inovativnl pristup razvoiu efikasnih sposobnosti, osigura-

van ie p ris tupa svjetskim do" brima i produbljivanie partnerstva i obuke. Cilj ove konferencije je da se komandanti oruzanih snaga zernalja NATO-a, Partners tva za mir, Medi teranskog dijaloga, Istanbulske iniciiative za saradnj u i joil nekih drzava informiraiu 0 naporima za unapredivanie transformaciie NATO-a te da ra-

zgovaraju 0 idejama i razrnjene nacionalne perspekrive, Ocekuje se da ce u Beograd doci vise cd 180 predstavnika drzava sa svih kontinenata,

F unkcioneri Srpske radikal ne s rranke ok up iI ce se danas u podne ispred zgrade Predsjednisrva Srbije da bi izrazili pro test zbog odrza vania samita,

D ~~VIl i avaz, !PO~edjelill k.. 13. ju~Vlipa~j 2011 .

25

mal nalsmrtonosnili
Maj [e bio najsmrtonosniji mjesec za civile u Afganistanu otkako su 2007. godine U jedinjen i narodi poceli biljeziti broj poginuJill, pckazuje najnoviji izvjestaj, UN je naveo da su pobun jenici odgovo rni za 82 posto od ukupno 368 poginuJib civila proslog mjeseca. Vodeci uzrok pogibija civila predstavljaiu eksplozivue naprave rucne izrade, na vod i se, rakoder, u izviestaiu UN"a. N asilje j e u porastu otkako talibani pokusavaju po-

!zvjestaj UN-a za Afganistan

mlesee od 2007.

vratiti teritorije na [ugu zemlje, koje su im medunaro dne vojne snage, na eelu sa Sjedinjenim Americkirn Drzavarna, uzele tokorn zime, prenosi AP. - Vrlo smo zabr inuti zbog toga sto 6e se stradanja civila pojacati jos vise to" korn Ijeta, kada u borbama i nasiliu gine najvise njih. Strane u sukobu moraj u povecati napore da zastite civile - rekla ie direktorica rnisiie UN-a u Afganistanu ~ duzena za 1j u dska pra va Zorzet Ganjon (Georgette Gagnon).

KATASTROFE Olujne kise izazvale poplave u Kini

ginUIO sHor 100 lIu i
Unisteno je 465. 00 a hektara usjeva i sruseno 27.1 00 kuca
csobe 1.1 13 provincija, dok in se 78 vodi kao nestalo. U nisteno je 465.000 hektara usieva i sruseno 27.100 kuca i drugih zgrada, saopcile su lokalne sluzbe za kontrolu poplava, preuosi Reuters, Pored toga, u juejangu u proviniciii Hunan na jugu zernlje zabiliezeno je vi~e od 200 milimetara kise Z3 sesl sati, sto je kolicina padavi n a ko] e s e regis IT; raj Il jednom u 300 gcdina. U sel u Maodi j ac u p rovaIe oblaka izazvale S1.l klizista, koja se odnijela 24 kuce i ubile najmanje 20 stanovnika, dok se sedmero vodi kao nestalo, javila je novinska agencija Sinhua, Dr~vni stab za kontrolu poplava i ublazavan]e po51 je dica susa Il pow rio j e da bi jake kiiie koje se predvidaju u srednjem i donjern toku riieke [angce, megle izazvati poplave u [Om podrucju.

Jucer poceo dvodnevni referendum

Olujne kise izazvale su poplave u centralnoi i iuzno] Kini, u kojirna je do sada, kako se procjenjuje, poginu10 najmanje 94 ljudi, a podrucja U kojirna je do prije sedam dana vladala susa, prervorena su u klizi!lla, javili su lokalni mediji. Pop Lave S u usmrt ile 94

UoJshausia u ob n-eni grad
Sjeverozapad zemlje i ranije bio srediste otpora rezimu
Siri jska vo.jska usl a je sa dviie strane u jisr el-Sugour na sjevrozapadu zernlje nakon S!O su tenkovi pre" thodno opkolili grad u kome se nalaze grupe pro tivnika sadasnjeg rezirna, U J isr ei-s ugouru protekle sedmice ubijeno je skoro 120 pripadnika sigurnosnih snaga. Prema aktivistirna otpora protiv rezima, doslo je do pobune unu tar vojske, jer su vojnici odbili da izvrse naredenie da PC" irnijene silu protiv demonstranata te su ih ubile njihove kolege ..

Sukobi u Siriji

S8

nastavllalu

U Italijije iucer poceo referendum na korne se gradan i iziasniavaiu 0. vise piranja, ukljucujuci hoce li prihvatiti gradnju nuklearriih posrroj en j a posli j e havarije u Fukusirni i hoce li ukinuti imuni tet koji funkcionerima, ukijucujuci premijera Sil viia Be_. . rluskonija, omo- Nukl~iHka u Fukuslml.ralorclla u gu Cava. cia ne prisu- zemJ/Qlresu srvuju sudenjima, donijela zakon kojim se prGradani, pored toga, na edvida gasenje nuklearnih dvodnevnom referendumu elektrana do 2022. godine. glasaju 0 privatizaciji sekroUkoliko na referendum fa vodosnabdijevanja. izade vise od 50 POS!O biraea Glasanje 0 nuklearnim i ukoliko se gradani izjasne elektrariama vazan je pokaprotiv, to i'e oznaciti krai vlazatelj raspolozenia evropske dinih planova cia reaktiviraiavnosri prema nuklearkarna iu italijanski nukleami proposli je ka tas trofe u 1apan 1.1. gram do 2014. go dine, na Yeo Njernacka je prosle sedrnice je AFP.

nuBlearnim eleMtranama

ItaUJani SeiZJBSnJBU·aJU 0

OloUOm se otroualD
ViSe Od 600 IJUdl
Vise od 600 liudi, ukIj ueu j uci 103 djece, otrova10 se olovom u. najnovijem slueaju Ie vrste u Kin;' Kako prenosi ddavna ageneija Si· nh U:l,. zrtve trovan; a su zapo· .Ienki 2S malih radionica za preradu olova, kao i njihova djeca, u grad t1 J 3ngsinej j au u ismrnoj provinei;i lliedijang. Rezultati teslOva pokaza. Ii su da 26 odraslih i 103 djece ima tdke sl utaieve rrova· nja, dok je kod 494 osobe rijee 0 laksim oblicima trovanja, navodi Sinhua, Kin a posl j cdn j ih go dina ima rasi reo problem Sa slucajevima teskog [rovanja melalom, pri cemu je tokom 2009. i 20 10. godine u neko1iko kineskih provin ci ia na biljade djeee bilo pogodeno rom pojavom, jer Eve u blizini topionlca i fahrika metala, koje !Ie prim j en j u j U pouebne ekoloske mjere zastiIe.

U istocno] kineskaj provinciji

Lokalni koordinacioni
kornitet, koji prikuplja podatke 0 antiv!adlnim protestima, saopcio je cia su vojnici napali grad s ju~ne i istoene strane sa skoro 200 vOlila, ukl j ucu j uei [en kove. Sjeverozapad zemlje, u blllini granice sa Turskom, i mIllje je bilo srediste o.tpora sirijskom rezimu i predstavlja do sada n.ajveCi

Sirijci lraie smje/lu vlasli iza20V naporima predsjednika Basara Asada da suzbije amivladine pro!es[e.

Hiljade Sirijaca sa sieve" ro.zapada zemlje preS!e su u Tursku bjeleCi od borbi

proleklih dana i poltazile su ulOciste u izbjeglickim kampovima.

26

_"'~"""iP>'j")1'. Dnevni avaz-----------------------,

oslasi ~ . >3'.

Vruca.ponuda .. Najbolja kombtnaciia tznosa roka otplate i, rate uz gratis MasterCard PIus.
IZNOS

3 godln.e 153KM 245KM 306 KM 460KM 1.226 KM

5 godlna
100KM 1:60KM 200KM 301KM SOlKM
Ul

7 godlne 77KM 123KM 153KM 230KM 613KM

10godlna 59 KM

5.QOOKM

8.000 KM
10.000 KM 1S.000 KM 40.000KM
AnullelJl5U

9SKM
U9'KM 17SKM 475KM

Ptlmjcr iZRIfuna anLlltc!B shilllsk.IJufl-m

lvufunall za konsl'likeSparkasse paketa-mOdel VIP U sl/fhLllnlormlsanla.

50'11'-nlie tmSktPo'e oI;Jra£le kredlla.

Poslanite korisnikjednogod

modela Sparkasse paketa i IskorisUte pogodnostt ak,cljel

Emil

l:lnloO$9arkB$52.OO

11'11'0 Clml.l'lr: 003 280 300
WWW.spalIulJilMLbll

-_-

kiosk

Onevni am, PQnedjeljak. 13, junV]ipanj 2011.

27

ear

Ambiciozni poduhvat KregaDica

Nije rni najvai.nije pobijediti vee pokazaf da magu uciniti sve sto i svi drugi, kai.e Kreg
da se n ika da nii e boiao vode,

ce sedam lIoelara
Die: Svakodnevl1i Irenil1zi - Kada sam bio dij ere, stavio b ih prsl uk za spasavan ie i skocio u vodu, M ogao sam glumiti bovu . sali se na svo] racun, N a bazenu gdje viezba za utrke ljudi nerijetko zastanu i zure u njega dok satirna i satirna pliva, - Nema sanse da bih ga mogao p ra titi, S tal no ga gledam kako pliva ,. kazao je zaposlenik na bazenu Denis Konrad (Dennis Conrad).

e I noge, a DIIUI
Kreg kaze da je veorna motiviran, ali da ipak da povremeno ima krize i suo mnje u samog sebe, - Nije mi najvaznije pobijediti vee pokazati da rnogu uem in sve ~to i s vi drugi " kaze Kreg, koji na bazen, u grad i na posao ide kornbijern ,;ije su mu komande u potpunosd prilagodene i iota ugradenu rarnpu za invalidska ko lica,

Bafet: HumlJl1i1arna akcija

Kreg Die (Craig Dietz) iz Peusilvaniie roden je bez ruku i nogu. Ali, to ga ne spreeava da se bay; 0 nime !lto voli . plivanjem, On ce biti [edan od 600 pJi vaca kojice ucestvovati D a 20. plivackoi utrci "Great Chesapeake Bay", eiia je dionica dugacka cak sedarn kilornetara. Kreg, koji pri plivanju koristi peraje, kaze

RUCaHs BaielOm 2,63 mlllOna dolara row
Rucak u restoranu "Smith & Wollensky" na Menhernu obicno kcsta 36,5 dolara, ali is ti rucak, ako ga pojedete u drusrvu legendarnog in vestitora Verena Bafeta (Warren Buffett), kosta 2,63 miliona dolara, To je ishod godijnje sukcije na eBayu n a koj oj se su se

Zavrsena aukcija

Kreg je u braku, kako motivator.

a radi

e

pen udaCi takmicili za s Bafetorn, Prihod je aamijeFrancisku, u koiu ie Bafeta uklj ueila njegova pokojna s u-

njen Fondaciii GLIDE u San
Suzan (Susan).

pruga

Zaluorili dlBUolMui gOdi IB muCili
Djevojka ipak uspjela pobieci, a ciiela porodica uhapsena
Sranovnici njernackog grada Hasmershajrn su u ~oku. Bracni par Horst (S I) i Lilija K. (45) te njihov 15-godisnji sin Matijas (Mathias) godinu su zarocenu u podru m u drzaLi 20-godisn j u d ievojku. Bracni par policiii ie otprije poznat zbcg slicncg hi" vicnog djela, Nairne, 2002. godine otkriveno je da su zatvorili i rnucili 18"godi~nju djevojku. Hom je osuden na

Strava u niernackorn gradu Hasmershajm

Bafer ie veliki ljubitelj crvencg mesa, poznat po tome SIO dionicare svoje firme ,,Berkshir~ Hathaway" okupliene na godisniem sastanku u Omahi poziva da posje te n j egove om iIiene restorane i s n iim jedu odreske,

spec
• Iz Facebooka je porvrdeno da testiraju novialat unutar korisnickog profile. Rijee ie 0 feedu koji ce korisnicima omoguciti da u realnom vremenu prate sta njihovi prijatelji rade na toj drustvenoi mresi, cdnosno sta SII kornentirali, lila SU Iajkaii. Alat nazvan "Happening Now" nalazi se na desnom dijelu profila.a moze se prosiriti preko veceg dijela stranice kako bi se lakse prikazali detalji svakog objavljenog statusa. Ovime Facebook zeli postati brli u isporucivaniu starosa korisnicirn a, u Cernu trenutno dosta zaostai u u odnosu na drugu najpopularniiu drustvenu mre~u Twitter.

liI

4,5 go dina za tvora, a Lili ja j e dobila uvjetnu kaznu, poriajvise zbog rnalolietnog sina, SI iean seen ari] 0 digrao se i p f051 e godi n e. Djevo j ka je prije godinu dosla u posieru njihovorn sinu Matiiasu, koieg je upoznala putern interneta, Horst i Lilija iskori stili su prili ku i zarvori I i j e u podrumu, Batinama su je tierali da rad i sve k ucansk e poslove, a 51-godisnjak ju je navodno j
silovao. Djevojka ie ipak uspiela pobjeci, a cijela por-

U PRODAJI

odica je uhapilena.

SoanSMi gradiC dOS OU 0 OOOlaUiO
Huska" m jesl~ce sa 250 stanovnika na jugu Spanije, nedaleko ad Malage, doslovno je JXlplavjelo zbog "S rrwnpfo" va.". "Sony" je, naime, upravo to m iesto 0 d.brao za svjetsku premijeru filma "Srrumpfovi 3D" pa je sve ofarbano u plavo. Film u kojem Gargamela giumi Hank Azarija (Azaria), a Keti PeriJKaty Perry) po" suduje glas S trumpfeli, u kina stize krajem iula ove godine. Za farbanie grada u plavo pocrebno ie bilo oko 4.200 lilara boje, a kislOve u cuke uze· 10 ie 12 do lada nezaposlenjh mjestan3, kojima je ova ideja fLlmskih producenam dobro do~la za punjenje kucnog budzeUl. Za ovaj pOlez treba· 10 je traiiti posebno odobrenje andaluzijske vlade, kao i loka· Ine biskupije,jer je poplavje· la cak i rn iesna crkva, ali. do· bili su sve potrebne dozvole. Nacelnik mjesta David Fernandez Tirado kazao je da ovo farbanje sela midita· n e veoma vese:li, a da njega u ~ali sada nazi vaju Pap.a Strumpf.

Povodom svjetske premijere filma

0

Strumpfovima

Pofroseno 4.200 lit ara boje

oglasi
__ BIOAKTIVNI PRIRODNI PREPARAT
(prirodni. preparal k.oQnolian. ad straae IjekaraspecijaUsc8 pomat~ bolcsrucima a tcsklm obHcima maligne bolcsti)

INTERNISTICKA ORDINACIJA
Prim. Dr. Harun Bilalovie, spec. internista

BIOCIL - VISE OD NADE

BOLESTISRCA IUNUTRASNJIH ORGANA
Interriisticki i kardioloski pregled

Ultrazvuk, laboratori]a, EKG
NOVO! Ultrazvuk u kucnoj posjeti Pozivi za kucne posjete i najave na telefon .71 0~550; mobitei 061 177-630 GRBA VICA, ul. B. Mutevelica 30

hF,."~IW~I~il!i'!!!i~iIiII!

&""'1'<"'" lb"k

B OS iliA I HERCEGOVINA FED ERACIJA 6 OSN E I HERCEGOVINE HE~CEGOVACKO NER.ETVANSKI KANTON P...INSKI SUD U KONJ leu Broj: 56 0 I 025057 091 Ko njie, 30. 05. 2011. godine

o

POZIV
konsu ltanti rna da apl

ici ralu na se minar za

OPCINSKI SUO UKONJICU, sudiia Elis Sullanic u izvr~nom postupku lratilelja i!vr~enja: 1. MKO MI KRO FIN" Ba nia Luka i I NTE SA SAN PAOLO ban ka dd Saraj evo, pronv izv~ en ika: 1. ca li~ Dragana. 2. GaM Vinka. 3. Juric Jure i 4. Babic Male. svi il Prozora/Hame. uz uceMe !alotnog povjerioea mtssa San Paolo banke dd Sarajevo, rad; naplats. vsp. 36.161.66 KM. donio ie dana 30. 05. 20". slijedeci:

CE oznacavanle

o p rcda] nepokretnosn

ZAKLJUCAK

I. Odreduje se druga prodaja, usrnenlrn javnim nacmetaniern, nesremina lzvrsenika I':alis Dragana. ito: U akviru prolakta Podrska sektoru rnalih ; srednjih preduzecau Bosn; ; :Hercegovini. TAM i BAS pragram;. koji flnansira Evropska u nija, ad ;>;8. j u na do 1. J u la u Sa.rajevu i:e se adriati celverodnevn i seminar 'CE oznaoavanje za konsultante'. Seminar organizuje Evropska banka za ounovu i razvo] (EBRD) i BAS BiH' tim.

a. Up isa n ih u PL b [oj 490 KO Lapsu nj, oznacen ih kao:
kt. 1/131. zvana "Biljevine·, U naravi suma s.uase, pov~ine 2.000 m2, kt. 26138, zvana "Metviea". u naravi Sum a 2. klase, pov~ ine 500 m 2. "kC. 2154. ke 2155 i kc 2156, sve zvane .Smrika·, u naravi njiva klase, povr~ine 2.800 m2. livada 5. kl ass povrsin e 2.1 00 m2 i pas njak 2 klase povrsine 3.500 m2, "k~. 3/17 .lvana,fVidove :bulwe". u "aravi njiva 6 klase. povr~ine 1.100 m2. (proeijenjena wijednosl ~emljista is 2,30 l\M/m2) • kc. 2{l5, zvana .Siljevme·., u nolavi 2.1grade Pov.~.ine 119 m2 i pasniak 2 klase. pO'lrSine 10.072 m2 (procijenjena vrijednost zemljista le 2,30 KMlm21 • Procijenjena vrijednost 2lgrada je ukupno 96.180,00 KM: Stoia povrsine 240 m2 prizernlia i 180 m2 potkrovlj<l lznosl 62500,00 KM. KuCa povrsine: sgrata 48 m2 ; pndruma 24 m2. iznosi ukupno 13680.00 KM. Pro()ijenjena vnjennost lemljiStl je 5 _.766,00 KM, pa ie ukupna vrijednost nel<relnina uplsanln u Pl bmj 490. KO l.apsuni; 146.946,6 KM h. Upisanih u PL broj 87 KO Prolor II. omacenih kao: - kG. 16{43 i kG. 16/44, obje Ivane "Rav~n Kalemova", u nora'li livada 4. klase, pov..sine 3.600 m2 i' S uma 5 klase, povr:lin e I.BO 0 m2 . - kG. t6/45, kG. 16/46 i kG. 16/47, sve zvane .Sehotovina" u naravl livada 4. klase, ukupne povr~ine 20.600 m2 (proeijenjena vrijednost zemljista je .2,50 KM/m2, pa je ukupna proGijenjena vrijednost nekrejnlna upisanih u PLbr. 87. KO Prozor II: 65.000,00 KM) G. Upisanih u PL broj 306 KO Lapsu nj, oznace nih kao: - kt. 2814211, lva~a ".Gostovo·, u naravl kuta i tri zgrade, dlo dvorista, njiva 3. klase i vot~j.k 3. klase (proGijenjene. vrijednosb 178.483,98 KM)

o.

Uskla~enoSI sa rnedunarcdno prthvacerurn normarna i standardima za prolzvode i usluqe ie [edan ad glavnih izazova Z<I loka Ina rna la i srednja preduzeca. Necosta lak odgovarajucih oMifi kala za proizvode je i ieona od bariiera za uspjasan izvoz. Uslied nedovolinog breia :Iokalnih, konsultanala sa relsvsntnlm znanjrna ,BAS Program planira da odr1i navedeni seminar.

Trening, be obavltl Siovenski

Instilut za kvalitet i metrologiju

(SIQ). Okvirnl saoriaj

sernlnara:

• • •

G e-n eralne j'nformadje 0 C E oznacavanju Za h lievi EU direkliva Novog prislu pa i proced u re p roqene rizika Metodologlja primjene direkliva i koraci za dobijanie CE znaka Dokumenlacija osiguranja i us kladenosti (teh n icki fajl prolzvoca) Pregled nekollko CE direktlva (LVD, MD, EMC i CPD)

Sem i nar jeirrtenzlvan i interakUva n. Po uspjesnom zavrsetku seminara na "on loga dobiti odgov"rajuci C<lrtmkal.

<and idatl ce polagati

ispit, i

Bmj polaznika ie ogre n ieen. Poleznicl moraju Imati unive r";!ilelsku d iptomu II mali es novna znanja 0 certifikaciji proizvoda iii blliupozrtatl sa zahtjev;ma standarda ISO 9001 :20OS. Ohrabruju sa aplikacije polaz:nik:a koji $U lntinJeri. Tro~kove organizac:ije s,e·minara s:nOSt BAS :Program. -

Prijave se primaj u do 20.06.201 1. Ka nd ida ~ se magu prijaviti putem abra sea "aji ce dobiti pozNam EBRD BAS Programme Fra Andela Zvi·zdovi¢a. UNITIC Toranj 8.115: 7t 000 Sarajevo: Sosna i Hercegovina Tel: +387 (:>3) 295094; Fax.: +387 (33) 295 059
E-mail: emuharemovio@sma~net.b ... basbih@smartnet.ba

na:

Rudnik SOli .TUZLA" d.d. Hasana Brki6a 72 75000 Tuzla U skladu sa clanom 17

Tuzla

slav

2 Pravilnika

0 nabavkama.

objavljujemo:

OGLAS 0 NABAVCI
celicnih besavnih cijevi. N0125 mm NP64 bara Sve potrebne informacije vezane za nabavku navedene su u Tenderu koji se moze dobiti u Sluz.bi za kornercijalne poslove (ksilcelarije broj 20. i 21'.J iii po.zivom na sljedete brojeve telefona: 0351321 - 457, 321-476. 063 865 169. Tender se moze izuzeti liona iii dastaviti pl.ltem faksa iii e-maila. Rok za doslavljanje-prijem ponuda islice 21.06.2011 godine u 11 sati_ Otvaranje ponuda te se obaviti 21.06.201-1. godineu 12 sati. GENERALNI DIREKTOR Midhat Katallic, dipl.ing.rud.

2005. godine i Baj~t Bahire iz 29. 05. 2005. godine. u ukupncm tznosu od 211.946,60 KM (stav 1. zakllucka, tacke: a) i h), dol( je trli~na vrijednost nekremina iz stava 1. zakllucka, pod tackom c), utvrde na u imosu 00 118.483,96 KM po proc je nJ vje~talm Malesit Vlade iz juna 2005. godi ne). 4. Na drugom roel:ltli !a prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekrelnine se ne mogu prodati ispod 1/3 utvrdene vrijednl}S~ iz stava 3. ovog zaXljuelm. 5. Na ro¢i~tu la javno nadmetanje kao kupei mag u utestvov.JlIlJca kola su do potetl;a nad metanla polo:tila asiguranje koje tznosi 10.000.00 KM za kupovinu svih nekrelnina. iii 10% oil i~nosa procjene nekre!nine za ciju se kupovinu prijavtjuju. Osiguranje se uplacuje oa depolitni 11ltun Opcinskog suda u Konjicu k.od' Union baoke dd Sarajevo. 'braj 10200800000 13987 Pr~e pocelka nadmelanja kupci su dumi sullu pro ella!i dokal da su platili osiguranje. PonudaOimaeila ponuda nije prihvacena. OSim !a tri najholja po· nudata, vra!il ce se osiguranje odmah nakon zakljutenja javnog oadmetanla. Raci~le za javno nadmela· nje odrtal cei kad prisustvuje sarno jellan ponudac. TraZiteli iev~enia nije duUln plali!i osiguranje. 5. Ponudac sa najvisom ponudom na roti~1lI placa ukupnu prodajnu eijenu umanjenu za. polotenoosigu" r;mie polag anj em eijen e sudu u roku koji de se od rediti na roc isw 1a proda ju. i ko j i nece hili auti od 30 dana od dana odrt3vania ro~isla. Ukoliko popudac sa najvecom ponudom ~e depunuie,prodal·~u elje· flU u ovom roku, sud ce zaldlutkom pmglasttl prodaiu tom ponudatu nevaljanoml nOVlm zak lutkom od'red iti da je ne pokretn ost prod'ana drugom po mdu pon udacu koj i Ire ba do u rolw od 30 dana od da· na prijema OVOQ zaldjucka sudu deponuje prodajnu cijenu. Ukolikollrugi ponudat De poloj] Gljenu u pro edvidenom roku sud primjenjuje ova pravila i na treceg ponudata. U slutaju da sva tri ponudata sa najvisom ponudom ne ispune svoje ohava!e platanja prodajne cijene uodredenim rokQvima.sud ce og lasili da prvo rot i~te nije u sp)elo i zakazali novo rotj~le.

2. N~ nekremnema iz stava 1. ovog zokljucka. upisana su 2aI01:n. orava, u kost LT .Gospodarske ba~ke dd, tijil'S sljednik I~~s~ ?an Pa9iQbanka dd, te labJMb.a Ije~enia 0 ilv~enju ovog suda broi: ~6 0 1025057 09 ukonsttratitelJa Ilvrsenla MKD "MIKROFIN. BanJaLuka, Nfrkretnma se nalazl u posjedu Il\IrSemk~. 3. Trtisnavrijednost nekretrma uterdena le nalazlma stalnih sudskih vjestlka Ljubuntlt Bajre lz 01. 06.

7. Tro:lkove pereza itaksi. Ie drugih datblna u vezi 59 prodajom nekretnine plata :~upac..
B. Rotj:lte za Qrod'aill nekretnio3 ode?! ¢e se dam)" CmRTAK adj Oo¢joskOQ 51! da II Ko oUell soDa b ({J i 8 sPrat/kat I 30 06 201

t

godjne 11 to OOsati Y ZQf· olljaviti i u

9. Ovaj laklucak objavice se na oglasnoj labli 5ulla" a stranke mogu 0 svom tro:lku 2akljutak s redstvim a javno 9 inlormisanja iii na d ru 9 i nat in. Pol' ka Q p ravno m IIieky Prolivovog lakljucka nije dopu!len pravni lijeK(tlan 12. sl6. ZPP·a).

SurJiia Ells Sulillnic

kultura

O~e.ni a.oz. ponedjeljak. 13 juni/lipanj 2011.

29

JAJCE Zavrsen takmlcarsld dlo Pozorisnlh igara

UaCile za prestauu "H 0 d-I Lacoste"
Traca predstava Sulejmana Kupusovica na ovogodiSnjim igrama
takmicarskog

Posljednjeg

dana 30. po redu Pozorisnih/Kazalisnih igara BiR u [ajcu publika je imala prilik u pogleda ti performans dramske grupe Srednje srrukovneskole "Jaice". Njeni clanovi u Zavicainom muzeju u [ajcu izveli su kornad "Malo razliciti, puno slicni", Poslije sjajnog nastupa jajackih srednjoskclaca, odigrana ie i pcsljednja predstava u takrnicarskom prograrnu - "Krakodil Lacoste" Zlatka Topcica, a u reiiii Sulejrnana Kupusovica, Inace, Kupusovicu je ovo treca predstava na ovogodisnjim igrarna, U piraniu je komad koji predstavlja svojevrsnu liubavnu drarnu i ratna desavanja u Srebren ici. Nakon izved be "Krilkodila Lacostea", koja je popracena ovaciiama publike, uprilicen je okrugli sto na kojem se govorilo 0 temi obradenoi u ovoi predstavi. Ucesnici su, izrnedu osta-

U mostarskoj galeriji "Vi rus" 0 rvorena ie izl o~ ba pod nazivorn "Brodo~i", koiu ie priredio Mario Suniic, jedan ad osnivaca ave galerije, Slilljic, koji ie inace magis tar sl ikars tva, pre ds ta via se skulpturama Cija su rem a brcdovi, za Ciiu je izradu upotrebliavao vee korisrene

IZIOlba -ad,oua lYIarija SUnljiCa
materijale i predmete pronadene, uglavnom, na odlagalisurna otpada, Ivan Vukoia, likovni kririear, kazao ie da ovaj ciklus Sunjica prikazuje kao urnjetnika iznimne mas tov itos ti i kreati vn os ti, Izlozba ce biti orvorena do 18. [una. M. 5111.

U mostarskoj galeriji "Virus"

OdUSeUlia predSlaua o liiesnilm CiPelama
log, naglasil i potrebu za vecim brojern ovakvih predstava, Takoder je konsratirano cia se jaiacki pozorisni ve,

Teatar fest u Banjoj Luci

Umjetnica na Partizanskom groblJu postavila transparent na kojem pise .Ovo nije moj mlr'
U okviru projekta ,,(Re)collecting Mosrar", II gradu na Nerervi u subotuje predstavlien niz urnjetnickih akuvnosti pod nazivorn "Urbani rezz.Prica", Program je poceo umjetnickom inrervencijorn "Ono !ito ne vidis rnofe te raniti" Gordane Andelic-Galic, "AbraSevic" postavila instalaciju "Dislohcija", a po tom
ie naParrizanskorn groblju

Go dana AndeliC-Gar C izuela erlormans "pan)e"
Licni slav
precis ravila transparent "Ovo nije rnoj mir", Time [e, kako ie sarna istakla, zeljela izraziti svo] Slav prema danasnjoi siruaciji u BiH. Njena urniemicka intervencija okoncana je performansorn pod nazrvom "Pranje", koii ie uprilicen na platou ispod Srarog mcsta, Simbolicnim pranjem u Nerervi razn ih ideoloskih zastava BiH, natoplienih crvenom bojom, koje je potom vjesala 0 im provizirani strik, urnietnica je htiela poruciti cia njen rad govori 0 neprestanom recikliraniu historiie ..

U okviru umjetnitkog proiekta ,,(Re)collecting Mostar"

Glumci nagrar1eni dllgolrajnim Predstava "Zivo! u tesnirn cipelama" beogradskog Zvezdara reatra odigrana je preksinoc u Narodnom pozorism RS u Banjo] Luci, u okviru 14. po redu Teatar fesra, Riie.; je 0 nainoviiem dielu Dusana Kovacevica, Banjalucani su aplauzorn nagradili glumce za energiiu, vjestinu i vjerodostojnoS( Kovacevicevim snaznim Iikovirna, Pisac govori 0 radnicima fabrike 'za proizvo-

aplaUlom dnju obuce, koji poslije privatizacije, za kornpenzaciju dobiju tijesne cipele, Uloge su tumacili Zlata Petkovic, Slobodan Boda Ninkovic, Dragan Petrovic, Ljiljan a Dragutinovic, Sonia Kolacaric, Milorad Mandie Manda, Ivan JankeLic i Goran Dudic, Tearar fest bir ee zatvoren veceras, kada ce biti i urucene nagrade najboljirn ucesnicima, V. s.

nezaulsna HUIlUrna seeRa
no j seem Mostara od 1980. do 1992. godine. Predstavliene su i urnjetnicke rnape grada koje su kreirali

Citanje lekslova
- Tu su sve zastave od, da tako kazern, Kulina bana do danasnjih dana, koje sam uspjela nabaviti, iako sam vecinu sama sasila, Dakle,

Ona je u dvoristu Omladinskog kulturnog centra

redial

U Mosta!1l je otvorena i izlozba "...i Zi vjeli su sremo do kraja zivota",. u okviru koje [e predstavljen dokumen tarni i istrazivack] ma0

nezavisnoi kulrur-

Uspjesno gostovanje u Ceskoj
Na poziv kuI turnog udruzenja JlLaslavicaU, koje okuplja urnjernike s prosrora bi vse J ugosla viie, deveioclana ekipa b ugo janskog T ealra "Fe~" gostova.la je

sveu.cilisla.

mal Bijedic" i Mosrarskog

smdenti Univerzi leta "D:re-

BUnO)anSMi glUmCi naSIUDili U Pranu

Andeli(;· Galie: Rm;ikliranie

his/oriie

ovaj rad govori i 0 lOme da, ustva.ri, nijedna od zastava koie smo dobili kroz hislOriju niie bez krvi. To je su~rina - rekla ie Andeli':Galic. U ,,Ab!'aSevieu« ie prikazano i audio-folO predavanje Huseina O!1lceviea pod nazivom »Moslllrske spavaoniceod ideologi je do supkul [Ure stanovania« .. Program je okonean ciranjem rekswva Eogdana Bogclanoviea »Mistrija pod plalanima«. M. Sm.

publici predstavili su se predsta- '=6· -=-[--::·k:----,kc:-' -----:-. -/"".-------:p:-----_j vom ."Tamo gdje umat; a e 'pa smm 1ena u ragu 'Sunce zalazi" autora i redile·, nasrupi i u d.rugim drltava· lja Vahida Durakovica_ rna. Kritike su veoma pozi- Predsrava je odlicno prtivne i nasmpom u Cclkoj imljena u Pragu. Vee su ville smo nego zadovoljni izviesni u narednom periodu kale Durakovic. Az. M.

u CeSkoj. Pra!lkoj

Keks domace ~kollkloe
'l~ilUopltr~

V,,~.t.ZXlIl

,N ..~"

~p"l.edlVDQn.9

d'... lgr.:

VIOLETA d',co,o. Tomt"iIo g, •• ,d: Ad'.,a: 1(010bob. $0 240Tom "I'avgr",d ,I.D ,b,. 2811043.00000
....,~UIl~
""/~,111iIf

.....JI~1
'"E3I
(JI •

.,,",",,1

~~,.~~

PRAVILA NAGR.ADNE IGRE ;Becutan I Deltanagrac1uju tebe i bebe"

'~4dI' ..
,;IotJiir-fiiO

.t11l""'''Ii

teUte ostatl cool?
.lIa'!'

1I"~j-."'~"

.~_""h~w"I~~"~

"""'iIIoIt/Oln.oo!!I,.WI...

t.4ll.",..~1111~~""""

.. ~

.....

~~l_

l ... L",

..,.. ... lllI!lu~ .. 'Wy.w:.~

... II~.

11(-"

~.pjrt:~

• .Jflio.l.!II"p'''~~'''''''iI..'

~ .", .....-wu"tUl'l~ . -..... ... ~
It'..i.Ipft-t-.l"UIl~ ~~~~""'I~~

..........

..... iIT~ /ud\IIIol~f:t~~n.iIQt!lll!l!!r..

, ...

hi

!,,"'y.III(iI,., .fl~"~.Jho""o~rlllll.~tlr

""1n,

.. j~""IIiIupn.laJu~ ... ""IIp"'OiI~,...~acI:)noiJAI.i or ..........
W~;a,II\.u~~t.nMr~\J~~ I.t!ilill'llll.._"h"~flllllt

,.

~~

.,.,.,.1~n...a...,.jIoD'lly
.. od~_O£lIlUlii~

.............

......

~II

IJpa o::brm-.a.d'.lllt~

..

i.A.,...

.~i'If'

.....rd ....... "'~lIIf.,...
... ~'a.l*I~W~~

.. I!.!.
.. .........,IDI.,...~jDltn.I~II~

... ~M¥do;:ot\tIl ~ ... flllll

... " ....III::II'..

u~~tNl~

.......

;II

lIIIII-..n)al.uc:1

........

Dl.IO

••

!D~
i.r1lNll1"'1".'I"IIj~~M'n"'II

........,l.Ij..-.rt~I'tI~WIlll.
.....

prio.Jr ... t'W)m~IIl.nalllll"""""""JI)f'n~
.. ~a~-'VN':1I"lar""IIII')r-'" ~}Ir

n_"""LIo ...

.. IUAJ~n..cJIlII:l.odft,f1ll ...t",,"""ir~~ .......
••

_ .....

_.-HI;M'fii.~t""l
....

~.tUJ_llllUhliP'dtJllWlj~

iiIi..:lMa.I~IIu:r~~"'IiI'-iiII ....1....

"'1UIII! • .., ........

nfjilll'illlllfi:J..,l

...,'01=
..-

~~Oi"ii*

_ ......
ID

M....., ...... ~ ........... "lII:il '~~~~fI4..-~.n~I~In.,.~IdGbfIniiIuI 'Wd.IJ."I"t"'r'JIoII~""'" ... ~~GtIIII..tY.~IIIICOi.d1M
.. ~,~I ...

Uk'llltc:natw

.......

nD~IlIWIIjIII'~.t....,..

......

~~u.Ui!IIy.li,~ ........ 'I(I

P'IiIiII.IIo')A~~,~~/I;:Ii""~r~

,.

~
..

..

n">QOU

'$'I' ."...._..

,..."..nJllpr~d,.,.~!U~-..." ~ pad,d.~

_~ ..

,~~"'"'..Ii
1'J ~i'II-t
~ ........

"1. ..........

~~~bt(.r .l"III,~,..I'II.i!(fI.d.ii_~ClM'UliIW~l;rio~dabli"..,..

.... _, .J.,..,Q!IIItVIIOo......,ftI~
...,..lIII"!"iat_...""' ....."
f ... ~ .. .. [ .... "!'t:iI'Ul'll~:IIII'~.-..,

~n.-~~~..,....
.....
mIi,.IL Plll'wa

.!.- ~b

1~'_~~ bn.I ~

...

.....un_~,..-u
I"'fIIIOt ..... ~.,

PROVJ'ERA.KUMA SISTE ·A
• PregLed kUma IJR!dajll I de.M!ekcj]a , PuI'1/en,,1! Ic~ slstem<J

......

iIIIIIliII ...

~h~""""'.111
1.iI
PI! l,),'I'IIt f ..

..... !Ii't1JII_.III .... F ~L.lNwt..1hill'D-u1J"1II
.. ,..,...

"'I"'jlJllVl"""""~iJI~.""
~.:tb
f '1I.1W1 ........ I' ..... 1IIIk.o", "~...;.

... -~H
.. t~.c..",.,. ......

.... UIW'diI'IiI

1r-~.""",.y..~prl'klotluP"lll fI,.I;llI'llIII

J .......

.t...,.
.Ii

r ...

......

'~""""'P.'" .... tli,...H.il." ......".,_
""'II!'Ii

.4_1 ...i-.~1,

iU'i" ivr ......... ~

..,,,,,,,,,,,It

...

flIid.

1II~~'~kti
inH ....... ~ .. "'......

, .....

.~J-~~I

4"'1' "",..u.;IIII~1W

K'M29,90*
- lam!e""
filtl'fa venulaclje

msamo

4'"!.. ~.oi';IIIII!III!'r"i~1'

s popustom

ad 20%1

j::..Alltoc::eflta r d.o.o,

Podru!nlca MOSTAR Rodo!:-l<onju51 bb, SBOOO MOSTAR,
Tel. 035333450 •Pon..d.:I YI1I!KI
dg

--I

3l:I,062011

oglasi
Tel: +387 33 725 135

Dnevni avaz

.,,,";.0,,

",,_I>"J"''',

31

I Fax: +387 33 72S 122 I Em/era Sehollica

54

I Sarajevo I info@general-servis,ba I

WINW.gen eral-servi s.ea

general servis 9rzkadniia djena za !Full910 model
fol je u kvalitetu Spl'it sy,stem, snaga .3,5KW. Sa ugradnjom i' nosacima,

Knmaas'~"'''''

KM

-

a~ueq }lpaJ..J1Un 1uas ajj ECjeWE)1 e>j ale; eu eruE)e]d sou?n?:olt\J. ~lt?J l L eu aJt1uol7.uad EZ llpcU~ ZJ8. e eUEJt? I t?1Ewe>j zsq I' paJ>l. EUlpO~ L op t?(IJueJe~. aruatnr >jud 1EAt? sop eU1Pldsa8. OflOU ez OJElS.

:39nlSn nSII\CJ35 ltfCJ3N3£l n

::J"tI
rt

o.m
-AI

ro _.' ... lf1

:2:.
r
__\_

n

-......

rr:i" mlIlO _c

:J a"

_:3

:1:' 0

-,3
=.iQ,l U'V'iC

VIC

c:: 10

o~ file
0")';:; NAI U1

r-I"AJ

ro _V1:::J rt"GI
~~ ~
,

_. n

0.. ..... N'"

_. Ul Ne

:::0 2.

a: 10 ...

000

1'vC'"
AI AI

-.
;::$.

-

••

((

~eJede ~OJ~ Ba~/\ ~eJl\odez roSpo ~ndod !u~epoa "a>t!UIl,iQ aupelllZeJusaau\uewAJose uedn>tola[Jeu "oS L po asndod !>lsuozasaf IDI~ n

32

~,,~==- biz show
Mladi pjeva~ zavrslo spot za pjesmu .Putulern"

41

S ArmlDOm Muzalerllom Da PUIOUaDlu IIrOz BIH

N.

o'?,~~;~~§u ~g;~fk,st:1'es~;'~~~e~su ~ ~t;i~,~li
Psparacldonimateka~ I doeek,lidaulo," lre"ul,k srece
I~m.t::llrer(s-ntbrtperl
~11"'M:~...t~'l"'UtIie· LUi AIm (LiI)'.II.lIm, U)

~i'ifvPWIlIRtlk:'rIltoo1o .kIubil.CllhJlJmm-l,bri ......UlIUri~[lf:d:sillutOOlJ,iem ~!!'(>IJI./ia.ijtllllffill~lIIIIlCtI1· ~ku.jI'oXllLt'Jriamutif.kI L'l'iiadl Ddlutib R ~ ~ton. ~klluirku.,5er uk-nUl!L'.,

"i'D'

R* ~r~jil. Iedm <d.,1u&o~w"cn:o!>.~
IbVljlli mrlllD

Rade serbediila orut OUIDaSluoa u TuzU
kr koil;edlSlJ!urit.1ilklll l'ltI'lIllllJll;\l{mabft'r~. liiiiiill~lIit_{I;Ifl;Io1d1iO ilwp IaOfU nWDI)o milll!

IdIIiltNlII'!ibIi);(rtnI_ltu. liu~.~idiwm.ir::mu..

III

.ML11~llbllllUlpWJ1 .. ltutrlktllrol !WI. piOoL-n1 ..cukKumti~ iIIIIIJI ~,i.

"".

~11:rk.v''IIGI(Molcritru.
J'aodol_jn~dtWo;:rClIK' KI ..... kaIKdtlt ",-Uell}, \r'I'i.ll~I"",,,,,,ri'IJ'tf.'Oqkr..ooIOOD"llllc. .• Ulik

(1111[[D:I ng ~'Dm rlm.lll(1~bl.i~br'id.a uIO'i'tln:'~ll~~~

mlt.ulll

!ll:t*i.If<',rlMI ... r~~"'IlDmllll~'11I1II1~I;'C"m:RL. XII orom natuJ'U obi. ,,!I~iIIt~1W1 ~lftI"_lrl b. nl1l"l.t.viiMlil~h,. ..~1i1'lai ~N;!'iIlDIr:llllllilllpo. 1i!boii m1n..w1t I InS d..

IllndlllMlllrra:JdmJi.InaH~

!;rtu!i~:t~=
''110 ~ l1li ~~Dim _piIOt.UidalojjeSem,skao

T":itr ~ '·!l.'ri'3 [II BDli~ r~:p:dille,lII!dullDndJ:iII
mrd-

IKIIihbiirlu~I~.,.ri·

/!~ lMiJII ~hti IUIWii ~...... ~lIl!j~lIIiI, l1fot f.!J"j ~lalll:i:i ~n II TIIIIIi ~r1.M Oe 9" ~emJ!" u EI{!ufllJ,:))m r.1M'tIOlII ~ nlru.

dulllim,. rmillfOl'nudit

_'u

ka .. pm:icip lIB ~'I~,"'''t!t;II!IlA~.PvncYd !kia.rim,
"(\"IiII1tt

... ~h I~ ,b'S&vtl!1l1fodim,. nd fr.llltuske dUlPm:k~ [k. fill ~\anm( CDdw>htnt)'

Uilltjl;""'r;;lj(l!!l~.):;I!!it;, nl!~ pDdlib. ~ii5I.1pjghidailDi£"

llkole~IC'II~.l"', b~¥icllm!C',,"otk""'"
mnlij,kPllllil"'ooiil!lIII;fIir-

~ukl'll!l.'UfIIllI~
{lbill .. IJ..I4b.lIKY~lll-d1i ,.adcMDlIlto!latb~1DIIa odatO~od5\'(II",

ponebdodbrim-i:.llllliilliJI

rlmnlllllltbc'".
M"~llTojn~nllrudne

DI kojiml

dJlIlJ) 1Il pe!D.llid Ulftj

aa-

IIIUI!lI1I(,i«Mll"pmOV«

1l~~::r;;1=m:r~~~~~~:r:
~rmll'lHnJQm.ltmll£ir TIIIbd 11.111 pnlLtu t1;i(j

D~bln«nD up dn 11;111CM!nu. 'II! j~Jt, I'Qlllifl'lK ~k~,c. O«f1tl'ltlml,IIMI.litbJi

Ikh,flUlk~ntkifQlll~
rjmn("~altIIldlJ1lj~dtq-jd. nillih 1ri!>u1'lL Ciicml OJDlllallpn![prod.ljii:mo-

llIup,kmllJri~ ~~oJD'jc:OI",,-.N.);(Ifnt».Ei1ij;;lm~LIllQn"',IIUhI!) IIl1jp tN.II su H: h~l[J1'ti ~"Ur'oI-.NiI"....._NclQ:lnl ·

iLl 10 ~',~
lI.:5-K.,\,.

JJ:f ~:in~~. .t.M ...

m..... "~n.-'" In.!i
dJI

• Mop puNib

po.nulilm J'1nm~

nibdillll'

SarBiUia stuara ueliHI Biem

, sa "Mrauima
, IZbOriO Euroligu

tt

Bosnauratila Drlmal
Od BihaC8

34
RAZGOVOR Klub lz Minhena angazirao Marka Peslca

Dnevni avaz, po ns dje Ilak, 13_ juni/lipanj 2011 ,

sport

Sin bivseg ig,racai trenera Bosne Svetislava Pesiea preuzeo duznost direktorakosarkaske sekcije njemackog giganta
Bajern je u svijetu fudbala poiam kada ie rijec 0 organizaciji, rezultatima, rradiciji ... Sada su sefovi bavarskog giganta i najtrofeiniieg pretpcstavke da izgradirno vrhunsku ekipu- istice Marko PeSic na pocetku ekskluzi vnog razgovora za "D nevni avaz". Pesicev do lazak u Ba j ern nije slucajan, jer je Marko dobro poznaro irne u njemacko] kosarci. Bio ie reprezentati vac eve d.d:ave'-, a iskustvo za posao koji je preuzeo u klubu iz M.inhena, gradio je kroz vlasti tu agencij u za spo rtski mar keti n g, koi u je sada prodao. - Bajern je u upravo zavrseno] sezoni usao u Prvu liguo Kontakt sa mnom uspcstavili su trener Dirk Bauerman (Bauermann) i direktor fudbalskog kluba Uli Henes (Hoeness), koji [e, kao preds JOOn ik Sportskog drusrva Baiern, inicirao formiranie kcsarkaske ekipe, Potpisao sam trogcdisnji ugovor. Sada pravimo tim i U zavisnosti od toga sta uradimo, postavljat cemo ciljeve, No,s obzirom na 10 daje njemacka liga specificna ida je Minhen rek drugi veliki grad

Pettie: Bajem veliki izazov

odlucili da rracak reg glamura prenesu u kosarku, a za covjeka ko ii ce pok u sa Ii donijeti Bajernu dominaciju i u igri pod 0 brucima iza b rali su rodenog Sarajliju!

niemackcg fudbalskcg kluba

Lulla IreDira ludbal
Marko Pesic i njegova supruga Aleksandra irnaju sina Luku, koji, prema svem u su deci, nece k re n uti smpame oca i djeda, - Luka rrenira fudbal, a ne kosarku, na diedovu veliku zalost, Ne znam kako ce rni to Svetisla v opros tili kaze u sall Marko re dodaje daje njegov otac nakon cdlaska iz spanske Valensije bez kluba, ali da pregovorao novom angafmanu,

Na dobrom putu
Marko Pesic, sin Bosninog igrackog i trenerskog velikana S ve tisl ava Pesica, p reuzeo je p rosie se drn ice duznost direkrora onega sto bi bilo naibolie formulirati kao "ko5arkaSku sekciiu Sporrskog drusrva Bajern", - Bilo bi prepotentno reci da cerno u kosarci napraviti one sto je Bajern napravio u fudbalu, jer se 10 gradi decenijama, ali nerna dileme da smo ambiciozni i na dobrorn putu, Sponzo ri koi i pod r~vaju fudbal sk i kl u b, uci ce i II kosar k u, Sto ce nam srvori ti

nouiclli Ie CUdO
Niz gcdina u reprezen raeiji Niernacke PeSi" je igrao Il.Z pcnajboljeg svjetskog kosarkasa Dirka Novickog (Nowitzki), koii se 1.1 NEA ligi bod za svoju prvu Iitulu, u Njemackoi, poslije Berlina, koii ima prvoligasa, ambiciie SIl nam najvise - obiasnjava 34-godi~nji Pesic, - Novicki je cudo od igraca, 11.1 [lema dilema i to svi zna] u, ali jos je boli i Cov. jek, Niko vise od njega nije zasluzio da osvoii NBA naslov - tvrdi .Pciic. ekipa, U 10 vriieme za prvi tim Bosne igrali su Teo Alibegovie, Dzevad Alihodz.ic, Sarnir Avdic, Radenko Dobras, Miki Mitrovic, cini mi se i Zdravko Radulovic, Bila je to mlada i veoma perspektivna generacija, I danas pratimsta se zbiva u klubu, znam da su u velikim problemirna j da se pokusavaju spasiti, Nadam se da ee uspjeri i ponovo napasri pozicije na kojima je Bo· sna nekada bila - kaze Marko PeSie. E. JESENKO VIC

Paceo u Bosni
Prve kosarkaske korake Marko je, naravno, napravio u klubu u kojern ie njegov 0I2.C S vetislav stekao igracku i trenersku slavu i odakle se 1987. godine otisnuo u Njemack u kao se1ektor .. - Prije odlaska u N jemacku, rrenirao sam u Basni, misli m da je 10 bila piorilrska

IspuniO Cilleue
aklis, Lotomarika ... ), dok je u skoro 100 nasrupa s reprezeataciiom Niemacke osvoiio bronzanu rnedaliu na Svje(Skorn prvenstvll 2002. isrebro na E vropskom prvenSLVU 2005. - Sa 30 godina sam pres taO igrati, a do tada sam ispunio sve eiljeve - istice Pesi'::.

PeSic je imao zapazenu k!upsku kariieru (Alba, Ke!n, Ir-

Marka il ilJra{;ki/) dana: Igrao za Njema{;ku

Miralem Halilovic prvak Hrvatske sa Zagrebom

Sa "Mrauima" ·zborio EurOligU
Napredovao sam kroz jaka takmicenja, kaze tuzlanski kosarkas
neuspjeh u NLB ligi, gdje se n isma uspjeli plasirmi u zav rsn icu, ali iskreno, v ri iedi10 Ie. Zagreb ce igran grupnu [alll Euro Jige i ro je si gum 0 nllj veCi uspjeh - kaze 20 -godisnji TULlak. S ro se ri~e n j egove igte, za debillllltsku sezonu, mJadi bb. reprezemativac i bivsi clan Siobode imao j e solidne nllStupe. Osjelio ie slast final a, u prvoj u rakmici igrao je IS minura, a uOSllliima ne;to manje, Ha!ilovic kaze da ie igracki sigurno napredovao kroz iaka rakm i~enia, a oeekuje da ce dobiti sansu da Debirams.ku sewnu u Zagrebu Miralem Halilovic odmah je krunisao tJofejom. I to kakvim! Zagreb je u finalu sa 3:0 u seriji deklasi.rao Cedevim, osvojio naslov prvaka Hrvatske re izborio nasrup u kosarkaskoj EuroJigi, koj a je do sad .. bila rezervirana za slavnu Cibonu. - Napravili smo veliku srvar. Zagreb je nakon vise od 40 godin a pOSto janj a osvojio prvu limlu i mozete zamis!i 1.1 kolika. je radost svih u klubu. Prekinu.li smo primal Cibone, a na pUlU do pehara sa.vladali smo i veoma jaku Cedevitu. Time smo nadoknadili

POdr&lta Mulaomerouica

to pokaze i u E uroligi sob rirom na to da ie ugovorom sa "Mravima" vezan jos tri godine. U prosloj sezoni imao je msreeu iIi nesreeu da promiieni cak tro j ieu Ire nera, 0 d kojib sa posljednjim ·lvioom Burieem ima pozitivna iskustva. . Burie je kvali [etan rtc· nero Odlicno nas je pripremio za finalnu serij U. Uspio nas j e osl obodi ri pri liska, j ednosmvno nas je pus rio da igramo. Tacno je znao koli· ko koji igr·ac m02e pruzili, SIO je bio OdlUClljuCi faktor u mecevima sa. Cedevil.Om • rekao je Halilovic. E_ M.

Halilovi(;: Prekinuli primal Cibone

oglasi
....... I,"~ ~"""'I~' r_lnomlM_~,""j
Utoo!IIi!_~"~.'W I

Dnevni avaz _

""_".",,,.35

... 411I~M

rod«odio
f_l

e-IH_"..w,

,_II{""",,_

... mlnhUn;M.F ~ i "'..... """'" dol .............. .... UrM' .. ~jII~.~

CIptlII;I,,-.~

,

Opb'o.""""", .

.,.......dI!-:
8I'Qj1 .. ...,.."Jntj,u

"""r~ arejll"t<I".
"""""-.:b

,arno,lf~-lAt~) "0jCI0Cc _I"", ... .... "",

m,., III A:lHJ>.07· .... ·»2-P
<OOcPo1 .. _ ,,_ I .......... ""

!l; Juno lIIU.

,..,.pod_~
_. , "'.., ,. _

00' ...............
IItojT.no! .~~ IIfDj '.adZ

U,j<In:I20!lIlf1p, IJ~""',U'-'O IWP: IJADoLJ>.SrBA

r..... ' ..no ""'oiUfil""
.IlIIo>nJl.l\!tcil."",.t>''''" 1..-

Cn.pI, ""'"

~""_

001_ .... prlCt ..... ~.1w1 T~
~

_~I_...... .. ""
,ow
~~

'~pr".,..uu. ,PahAl

Q

molmproj<

PCU I

.....

r...,..

""""

IRI!J
,oI"., ,.,,""'_

"CIje!gI _,~","
~""

11IU.LOkAOJ", ......... JIOdWItr!IIM
I I .....,.. " 'Ur "

ItIAdiltI

-.t..Pl>lI
d~<Q

paoobN ,_'"
__ """"" ~

"_"'-11>)CQ·UII:

u.....

I000o ~
_,.

u"II"' __

' ,",U 1

do_w.qo:

,."..,...,

lUll'" 1J.W.1J>U91 • M~'~",

u,.s.i5-fO
r.....

....

~

__

.u ~~-,
''''' ... ..,.".

O:h",,"

Pf'N""IoO Nro ~.~ n; 1~.,M!!...,.,. 0i:IlI,,j '..........

¥JII~I '.... l~_nAi6,

..

1u n_

,......s.a,. u ~

upIolo

_r..,..,.
_

_ II ,po..,." I00I,.,.,1''0
.lQiI' ,lUI. IIod

1_ ~_ .... <.II IIIiop> I ~ ...jIo ......

~ .. ~~

......... ~~ ,

cl....... ~ _.jPfltD , ..._IoMi;w.

c!ir>'O .. ~

ob<IIl...

t-

'uOMllm :_

f._' fl,

I

~'" 0d1tG <'It 1- II.. Il""'4 .... m,1IO

~1""'G4

Sor~I"""

"pLJlO,_'

oat""'.....
~~

1Db<o,I1, >d ~ ~"""

""OOf~_dcOI!""'''-'''!_'1

~

'

oolu....,~....,.._
"""" ......

te .. dlNll. bb "-'!I_ 1rG.. ~'~ Ndc!I ......,_ • ... _

Jima'. NLL. mmh ..... 1Iprod CH/4?l ,UIfII_.1tI

...,e"' ............

,'"

Ido.oq,.o I WeI do>!>oU

INQII_ """"
""""""

""'" h"" d .-ta.,~ .....,. ... iii '. IIM>o l.4 """, 2t»!. " I 0'.t!0 .,.01 LII ,,, (;(p M«IlU tw lO. ,~~,,, 0000I "' .. , .. ",.", aHj6al41ll. ~.I<1I ........ ' •• Il0;>l. _..,.. ......... ......
tt

z.....'...... "'"

",u

Ioprd

I'<nIde U .d~1 w po.-. OU!ill t"'~1
........... r........ ,oo!", II ,prIJ.......

In....... ... ~ lab

~

'1Io<>uoi.

y

o_-UU:I',II~,""'W.

u.....

.Not.........
to

f~_"""""' ......
IR'btb

lu~lI!dfiOf~J!IOrnI""" nJ~" •
... kl

"pon.da.l'orn.<f.~

tIk.nom.,...,....,,,

oIM...m>e>_.....,.. ...._ "'_.

, -.qoo'

..I'''''_·HP':IFtl!).~·IIII..sa-PO

_do

00.

full ZOlLl_Do

11.'00 u1111C>

.Ho -..I

_.,....,_u

... ~_~~

ooom ullriRllboo

.....1GlL.-

••

U:dO ..... po

U.W~~n~====~---------f
J!OI"UI!Jt.o~, ...........,
-..

1lIllO!o>r,_ ............ _:lmn~

~

" '<I'GRI~ u """"" I"OMIj 0dIl.u. DIAlI ~Ih<o boo ... IF 11~' ""~ _,...,.,. nt OMI(M. M. ZOII.p;£iN U<l5 .... po~

<Ia_,....._,u_ ~

.......... !BIl. _erb<tl

u

~N_jpcnxlo

_-....""""____

,__ 'l4l"~.

~~" _,"",.,

.. <'It

e,

f

u_""" ...

Odau."'~~

,<f.I .. ""

..... lIul>ftll/l{'ll>~,.~ jut. lOU t~ ~ Il,IJ,"'l'"~""_

""""'_I'<nIHUIIIII

KULIURNA

MANIFESTACIJA,

SLOVO GOR(;/NA STOLAe
I,IIUUIIII

Uprav~i odbor Xultlime ma~ifeotadie S/oVG GorCi~it Stoia"" na sjedni"i QiJrianoj dana 02,05,2011. yodine. flIspisuje

KONKURS / NATJECAJ
Za no ~jelu krlj iiBvn e ~agflld8 Mak Dizdar za prvu ne Dbjavlj s n u knjigu po ezhe, Ru kopise u tripri mjerka, obave,n
pod SillOm ,koja ce sa~uavan adresu i brc] teletona, slati na adresu:
0

.1:1.

I IUo,HII

p.p. br. 49 88360 Siolac Isa nlllnakDm

ra Kullurnu manilestaciJu

Siavo Gartinal.

.

'PTilVOuootta ra I\oIOOJrsulNatjeCoju imalu 5vi gra(laJ1i 800rle IHer~eglJ1lifie kIlji do sada nemaiu Qbjavljenu kJl~gu pjesama. RukopiS€ treba posl.U najkasnije do 12. avgusla 201 1. gOllj~e, nakon tflga ce !iii proglasiti nagradene mlade pjesnlke, Nagrade: • Prva n.grada, stallJet.J GartinB, ~tampanie Irnjige plesama I nQ~~ana nagrada u f~n"su nd 700,00 KM ·Orug a nag rad a 5 on,OoKM. (mogutnost ~tampan ia knjiye) • TreGa nagrada 300,00 KM. (mogucnost ~Iampaoj. knjigel Objavljivanje rezutata konlrursalnaljeGaja idadjela nagrade M'ak Di,dar odrtat ce se na ma~ifesta"iji u stocu, u seplerobru 20' " gadinB, Rukopisi se n 8 vraGaju,

...,,,. ~ 01.'1""'1 ''1>01;"", otnt ...". u I"-i I llcmq;u> ... l. ,t ,,.. ""'-''''...ju " ......... I,","it , ~ Q In:ti It~!"" \lUlJlJ. I'll! S!>, Oell ...... ~om,.". ''.I!O:H,d 10...... J. ~O'I. ,PI' j '\.;nolill!s<il\ (lOll~ ..... J. 2011~ G-.JJ r..Iw!lOl U s..r.yn'll Ill; .. IJ Je ..

zm.......

~<.,..
K

'1_,

LaI._"

KUR

.. "p"'lRtt "'_"'l" roll;mlkl DoIIIOnq tl'ltODRI\)~~ II "' .. iru IJ.ot.oooj"-''fj '""","14 (")02· )-.
$101/0

GotCina

Kultuma man~esl.Jciia $Iovo GOrWna Stoia"

UPfllV~iodbor

o..llDnll Wldl) '-Wos t41,,1111:111 II SmiJ,,",urat\"J"" JCII 010, ... II'I1>l'WWLmIIIo<>I T .... JON Ill' 10 ~I N ~. ~ L:nhU'llKiOl 10 11<. I I:J.IlooCIl . l ·WICIIlaI I ~I'cnil"'" II lju;lolj, ... , ~'lp"'OUl"1 d•• I· TS~g gJ""."I-)~')-,~!'JIJ~ .... ....... II S;,nje>u ",.&nod tL.Mc 100.1 06 ~ a.1idwIt<W

r-

"j

Ambasada Kr.alievine Danske
Spl.i"b 9, Sarajevo Sosna i He:rcegovioa b .. ada Krill iev;ne Damke renjm koveruuna:
Am

Sw<lIJ OC"""" '4'1 It ~1d>1I ~"J' ...... "",1, olji nlrti~ ,p<>I$I'I'lI .... kc (~l·~ ~ulI"I "".... "'00, 1M nv;I<:Jturo1 ~iIlld",.'JI",",,;"""<IOll_ '.

..I.i'~'"

1 _" """""

J''''''''

,....;j.'" rn<OlkJu >I~j"
uL

I) fY'"I""liIlbI

uld.'" ,=_.J. _na..

L.... ""'IIcI... k.", ,.IH'; 1'0"'*

..

(~. u
Z",V(),

illv,s;, ce prod_j u p r; va lllOg voz ;,1. Ambas.ad(}ra pu ,em ponu"" 2,4 benzin

..... ,

''''''J~ k.,. u~IJ'JtuJo "0 ipml"~'1:J1<" 1""lI'"""'>1<: -...lrJ:v<" (.... I.;m~, pll.pn,.. ~ IlIW.J I ~ '" ,rill d ~J.), pnn!I 0011.. ; \11.1& Ko""",,_ ~ ~(I . !I.OOO K I. III ~ pl.a..j. II IIIWnO..
1-1.81 "-1 .......

1"",,1

1. V(}tvo S 80 godi nO I'roillv(}dnj 0 20M, mole,

r.lW!",
.~

II ''''"....

~

u,o.! d\,i" ~i"" ...~ ",,00. III CIUII' .nail)' U <11., .... , f.I. 'J'" 1II""'oj""""';j; 1!fiOO If)..,w:...'uri"""'j<! :!.l,G"~ 19 ""lamh

Pl"Qd3ja 6e s.e ii".vr~i(i U:l, $lj~dece u$love: .. _ VOli 10 Sf: II! oie pogll:.dati ra dn iIn d a;nom do i.steka ro ka predaj e ponuda i:s pred A.mba:'j3de K rn Ije., ine Dans,ke U "liei Spl;l,ka 9, Sa.raj.v(}, Ul obOl'.'u n.j.vo OQ tel:' 061 141603 od 10,00 do 12,00 Vozi,lo ,. pro""j. u za[eCenom ',"DjU, bez ga,,,mcije. Sve ,roskovc veza.no za I',;jeno, vla,ai.!",. + rDV + o"alo) ,no,; kupacvozila. Diplom,ke reg;,,",,ko ",blice ni'" prenosive, Popudeu l'!(vorenim kove,tamasepr;m,ju ; "eb. da 50 drfe sljedece ; oform acije: • lm., i prezime, ad,., u i tel. bra i ponud.ca, - Ponudenn djenu vozila: (carina
I'm{

n. "",opc,iji Amb,sade 17. 06. 2011. od 10,00 do 16.00 •• ti

<If 'II'"

D.dJ:ori~. I'\IMU<lilll<
ClI1{1ij!IIh",!i
j

71> dodIocn< Il"r"........j<!; IJul.trn.J."¥ 0I...t.1"
1"h"m!fN

hi

J......... koji po,

Ullj~it
'JlfIlJ

Na koverrj (reba da je na.znaCeDo !,Licll8cija z.a vo.zHo Volvo" ronude ce bili Olvorene j razmul1"3nc 21. 06. 20U. godine," vozilo ce bili prod. co ponud.tu IlLldi f18.j!fecu ci:jenu. Na.jb-olji ponllda..e!: crt biri. ob.avtjdten Ielefoi'lQnl. Arribilsada Kralje:vinc Danske zaciri.:av.a pravo da okon~a l_iciHl.ciiu bez prodajc: \'OZaii.

n'

• .w.ln_h",
Nil' kLec.')'" .r ItIM

1(,......:1'' ' '<0"
I

\Ill h:..,'

Td. OJ.) ~1S-9'!1 iii I fJ<l~I~,." ""

I QlI liIll""~

I•

kiJ ~1"Ji.·l~.(

...w:.'

Td.OJJ':l:H.1'

36

37

Z81)1
8

na)slt
v

Dian. i.1'jeroraIDn,.II.l1pD~ IolIDID1JI~ll'Eloll-II"lubllrlIlLiM

IIgj~:~I;~ e~~-;:~~~~;~
ru"''D~lDllIlkRl'n:;mjb~hUl N~lekdje

.."lh~¢I!J)r~m!ije:r IjH~.jcs illlJl ,.mo 12 ~i __ GoIIIIIII i:dil! 1111Ind3!dlli ~[jtlllilllr~Ir.:'gOOJMjc:~trJl:Il
i III'T11 r~

K~lUIllJHaJill9fu... Cii.. Ibi"ibli1\,il &:h!I~ "'" uf.ihll i~ ~i~ LII god'illU i~ !l;1'~ ri ...... u }:~I. ik'TJ1j~i'U r~ "'t..~Y' lJ:l1ii1iJ'u Uk in.bJ.il1lti.lJ\l ~CCI~i1~~ ;,k.
f1a ~\'icr;,l;k<l1I'I l'1ilino:n e~l:1I. i'm.Ij~IIn.jlb ,JLI~ ()ol.MriI;:l dill. b;ii ~u~-nllllil: 10-

~~k~l(t::\~::~~t
KT ... b.w~w,N\~~n jvlkiUi~~lr!Ulilht.l'Cilpir[
Sl'm'lLlll'lpoQr.

Z_$.

Om= 7Alullit ~le"mlJ~lJ;jtiJ1O\'ii~

h: oil slir>o

llI,I:I't'Mt'.kotf_lJIIoaJDiI,lrilIl

:::::3~ms·~EiJ::
s."RMWrilM~ [c f!Oll"i~~ drllllltno;ii].niil[l8;Q'"(lr, 7_s'brK.ie~'l'l;ljim.igm.rmlllo"l
pwjcij!i\"ftI!IjakD iii I'dh.ll:piclI

p;ntk1~ Ii ..,wrmh-llloQ<l2 ;,,-_~uIUUllIJOII),I}IQII [\"",u$nu.lIPoII }."I'lltt'l ib t"lllr/Mlt,I~lllIll' ~'lQ[dlllJlll

Doran laHaric
L\JoI U'.~II

u "'-Il~klll r ...h"". u
11

S

~ :!!IIl{{l[]WUD

:r.a1ttl:iiJ.~I·lJlIllil!lun:proozCIIIKllllllkJoHllrl H~lfK'.i.I(JI~;Hilifik,ovIbflililltil", ~~II;'1..l1j(;blo.hUIKbrdI!lJt,II·I'rcP«'l"¢ILI!lrinc-

Clurii.llicfl~I;itra~~ 1,i~III'I!Siro.hljrilqji:r:~re iz IkHglld::~ Gl'ildil.ke,

nn

~IlIDI£Pltpi»o.w(ll:l"f(I
l~k!ll:litJi'!l\'c):",I'I(IiC'\I\'~' rib b~ M!l.mif [II ul:.lkmid

36

37

Z81)1
8

na)slt
v

Dian. i.1'jeroraIDn,.II.l1pD~ IolIDID1JI~ll'Eloll-II"lubllrlIlLiM

IIgj~:~I;~ e~~-;:~~~~;~
ru"''D~lDllIlkRl'n:;mjb~hUl N~lekdje

.."lh~¢I!J)r~m!ije:r IjH~.jcs illlJl ,.mo 12 ~i __ GoIIIIIII i:dil! 1111Ind3!dlli ~[jtlllilllr~Ir.:'gOOJMjc:~trJl:Il
i III'T11 r~

K~lUIllJHaJill9fu... Cii.. Ibi"ibli1\,il &:h!I~ "'" uf.ihll i~ ~i~ LII god'illU i~ !l;1'~ ri ...... u }:~I. ik'TJ1j~i'U r~ "'t..~Y' lJ:l1ii1iJ'u Uk in.bJ.il1lti.lJ\l ~CCI~i1~~ ;,k.
f1a ~\'icr;,l;k<l1I'I l'1ilino:n e~l:1I. i'm.Ij~IIn.jlb ,JLI~ ()ol.MriI;:l dill. b;ii ~u~-nllllil: 10-

~~k~l(t::\~::~~t
KT ... b.w~w,N\~~n jvlkiUi~~lr!Ulilht.l'Cilpir[
Sl'm'lLlll'lpoQr.

Z_$.

Om= 7Alullit ~le"mlJ~lJ;jtiJ1O\'ii~

h: oil slir>o

llI,I:I't'Mt'.kotf_lJIIoaJDiI,lrilIl

:::::3~ms·~EiJ::
s."RMWrilM~ [c f!Oll"i~~ drllllltno;ii].niil[l8;Q'"(lr, 7_s'brK.ie~'l'l;ljim.igm.rmlllo"l
pwjcij!i\"ftI!IjakD iii I'dh.ll:piclI

p;ntk1~ Ii ..,wrmh-llloQ<l2 ;,,-_~uIUUllIJOII),I}IQII [\"",u$nu.lIPoII }."I'lltt'l ib t"lllr/Mlt,I~lllIll' ~'lQ[dlllJlll

Doran laHaric
L\JoI U'.~II

u "'-Il~klll r ...h"". u
11

S

~ :!!IIl{{l[]WUD

:r.a1ttl:iiJ.~I·lJlIllil!lun:proozCIIIKllllllkJoHllrl H~lfK'.i.I(JI~;Hilifik,ovIbflililltil", ~~II;'1..l1j(;blo.hUIKbrdI!lJt,II·I'rcP«'l"¢ILI!lrinc-

Clurii.llicfl~I;itra~~ 1,i~III'I!Siro.hljrilqji:r:~re iz IkHglld::~ Gl'ildil.ke,

nn

~IlIDI£Pltpi»o.w(ll:l"f(I
l~k!ll:litJi'!l\'c):",I'I(IiC'\I\'~' rib b~ M!l.mif [II ul:.lkmid

38 _bl

n.__ ,.". Dnevnj avaz

oglasi

BOSN A IHERCEGOVIN A FEDERACij A BOSNE IHERCEGOVINE UNSKO SAN SKI KANT ON OPCINSKI SUD U BIHACU Bro]: 17 0 Mal. 029281 II Mals Bihac, 23. OS. 20\1. godine TUZITELJ: IF ELEKTROPRfVRBDA BIH DD Sarajevo Podruznica Elektrodisrribuciia Bihac TUZENl: Durrnisevic Emir vI. SZR. AUTOSERVIS Sanski Most Radi: isplate Vrijednost spora: 89,00 KM N a csnovu clana 348. stav 3., a u vezi sa 1'1. 349. stavom 3. ZPP·a, Opcinski sud Bibae obiavliuiesljedeci:

P", INr •• N'S.,'CKA
VArNA OllDINACIIA
Dr. AvdijaBaSic U uliei A. B. SimiCa 23 Tel.: 660-635,716-200

BOSNA I HERCEGOVINA Fed~racija B osne i HercegO'line leni~ko-Doboiski kanton OPCINSKI SUD U TESNJU lem Iiisnoknjizni u red Bml: 039·0-Dn-11·000 631 Do na, 06 06. 2011. godine. Na osnovu ~I. 88. A u veli sa ~I. 63 i 67. laka na a zemljisnjim knjigama FEd€ra~ije BiH ("SI Novine FBiH", cr. 19/03 i 54/041. Op(:inski sud u Tesnju, zemljisno· knjitl1i ured NAJAVL,JUJE _ . USPOSTAVUANJE ZEMWISNOKN,JIZNOG ULOSKA

Nudi oams
-kornpleran pregled Jnrernts dcki

OGLAS
Poziva se ruzenik da u roku od 30 dans od dans objavljivanja ovog oglasa dcstavi pismeni odgovor na tuzbu u skladu S" odredbom clan. 70. Slav L ZPP-a. U odgovoru na tuzbu ~uzenik mote istaci procesne prigovore, izjasniri se da Ii priznaie ili osporava postavlieni mlbeni zah tiev i druge podatke u skladu sa clanom 334. ZPP·a. Ako tuzeni osporava postavljeni tuzbeni zahtjev, duzan je navesti razlcge iz kojib se tuzben i zah tjev csporava, cinjenice na koiima zasniva svoie navode, dokaze za utvrdenje tih Cinjenica. Ako ruzenik u ostavJjenQm roku ne dOSlavi odgovor n. tuzbu, sud ce "ko su jspuojeni propisa.ni uslo"j dQnijeIi presudu zbog propustanja (clan 182. ZPP-.). SADRZA] TuiBE:

U zemllisnoknj imom prsdmetu br. 039·0-Dn·l1·000 631 a pc zahljevu Hod!it Almira, slna nmera Iz Duliea, ope ina Teslie. u tolw je pasllJpak uspostavlianja zemljisnoknjiznog uloska. Nekremlna za koju se usposlavlj~ l_emlji~n~knj[!ni. u.lo~ak Ie "pisano po no" Yom prerrqeru u posied avn I ;Irs t bl. 1956. k.o. Je lah,

-Iaborator iiaka dijagnoscika -utrraxvudne dijagnostf ka -kucne poeiete -hoj,crEKG

oznacene kao:

• katls(arska tesU1)a br. 105m;v. Gap~l!Vi njiva 3 kla· se u pov. 777 m2, koja odgovara prerna podaclma stsrog premiers sa Itt. br. ~503/13 zv. Gajilievl "jiva 3 klase u pov. 777 m2 upisana u zk.ul.br. 86li4 k.o. Tesanj. - Prnma podaclma katastra OpCine Tesanj. posiednik

navedene nekretnine je Hodzlt Almir, sin Omera I, Duliea, opi!ina Teslie, dok je prerna podaGim.a Ze· mljlsnokn)!tnog ureda Opcinskog suda u Tesnju, kao ~uvl.snicl na naveuenrn nekrellinama. upisani su Curan r. Kntoric Pasa il Prniavora. Kotorit Smajl, sin Ibre iz Spina. Okic Pa~a, tena Mu ha rema Iz MiljanO'laca, Kntori~ lsrnat, slnlbre lz Jelaha, KQtorit Fikret sin Ibm il Jela~a, Kotoric Fikr~!a. kGi Ibre il Jelalla, Kntoric Small. si n lilre .11. Splitl, Sa ric r_ Kotoric Nu sreia, ud, Dlevada iz Maglaja. Kotone Mujo, sin Mus!afe i, Jelana, Kntoric Mu~idi~, 5 in Mus!afe Iz Jelana, MuliG r. Ko· 1aIiI: Mersija. kti Mustlfe iz Nnvog Sela, Kotone maler, sin Mustlfe i, Jelaha, Kotone Admi~ si n Haj,udina iz Je!aJla. 0 braocvac r. :Kntoric Nermlna, ;kti Hajrudina Iz Sanskog Mostl i Kntorit Hans, SenFu ad'a il Jelaha. POlivaju se Ii~a kOja polatupraec vlasni!!va iii neko drugo pravo na Illi nekmhllni do .voje prave prijave u mku od 60 da na ad dan a nalave pod nes kern u dVil p ri mjerka I to doka!u, U s uprom 0 m nj i hovn ~ ravo nece bm uzeto U 0 bzir pritikom usposta ve ,emljisno· knji!nog u loska. uca kOja polalu pravo na tOj nekre!nin i :no g.~ na "~d 8 ni rok na zan ije~ prod u~iti za n a" Ima nle sl'led ec,h 90 dana, kakn br irn se dala rnogut" est da pribave potre on e nokaze, U koli ko u produ!enom roku ns uslijedl prilava, l_emlii~noknli!ni ulota k ee se uspostavltl na osnovu do tada pribavlienih cokaza Zemqi~lJOknj;lni relerom, Jasminka PmjavQrac

BOSNA I HERCEGOVINA FEDE;RACIJA BOSNE I HEAOEGOVlNE HERCEGOVACKO NERE1VANSKl !<ANTON OP6INSKJ SUD U MOSTAAU Broj: 580 Mal 049065 08 Mal Mostar,. 04, 05. 2.01" godine

OGLAS
PRAVNA STVAR: TUllTEW: ProCredrr B.ank d.d. Sarajevo Filijala Mostar ul. B islrupa Cule bb. MosmmsbJpan po Z2. TULENI: Ahmet :Eglenovie D. Dremica bb. Moslllr Duian je WVlni is~titi II.Wrelju iznos !Juga u '!istni od 2.369,49 KM, lIZ wkonske <alezro·kamate koje teJqJ od dana plJ(kJoSenja tuZbe pa do isplale. Ie mu nakna· diti 1rilSkove pamicnog IJOStu,JJka po odledeniu suda, a sve u rolw od 15 dana. Islovremen 0 prudlaiemo do, ukoliko tuienik u zakonsk.om mku ne dos!avi odgovor na Mbu, da sud temeljem odredOOclana 182. lPP-a donese pre· sudu zoog propuStanja Sud putem Dnevnog AVilla dosmvlja navedenu llJwu Menom, fIa obaveUlI odgovor koji poucavo kako slijedjOvom pri likom po.llvam a Vas da u }oku ad' 30 dana dostavite sudu OBAVElNI PISMENI ODGOVOR NA TUZBU u dovoljnom broju plimjeraka ~ sud i suprotnu stranu - Mllefja (';1. 454. st 1. i 2., (;1. 70. st 1. u veli S cl~ 52.

TUZBENIZAHTJEV

Tuzilelj je dana 06. 04. 2010. god. podn io mzbu radi isp I. te dugs od B9,00 KM sa pri P" daj u cim z • .kon skim

zateznim kamatama,
Utuz.enj iz!!os duga od!!osi se na dug za mrose!!u e!e, Inrii"nu energiju, a po racunima za 0 1.,.02., 03., 04., OS., 06., 07.,.08.,09. i 10_ mjesec 2010. goeL

SUDIJA HadJi;" Fikma

n 53f(1()3). • Dumi sill dostavi1i pismeni odgovor na IUZIlu u navedenom roku, kop mora biti razumljiv i mora sadrtavati sve ono sto je polrebno da bi se po njemu moglo posluprn, a posebnou stom !reba navesti: 1. DznaJru suda i broj predme(a, ime i prellme, prebivaliste iliboraviste sfranaka i njihovil1 punomotniKa Ie predrnet spora 2. Proeesne prigovore koje ne mo1:ete Isticati f1akon dostavljaoja odgovor.l na luZIlu (npr. PTigOl'ormjesne nadHnos1i (cl. 19. st 1. ZPP FBifi). 3. Decidno se izjasnm da Ii pOzflaj€te iii ospor.lvate luwerti zahtjev. 4. Ukoliko OSPOr.lvate Mbenl .<ah~ev dui~i ste u odgOl'Qru ~a tuibu mono navesti HAZLOGE zoog kOjlh osporavalll MOOni za_htjev, CI NJ miCE na koji· m a ~soivate svoje navode ;idosmvite OOKAlE koji ma se utllrduju Ie tin· jerliee (cl. 71.lPP FBiH). 5. Uz Isprave sastavljene n3 stranom jeziku dulili sle dostaviij ovjererl prevod (ct 134. st 2.lPP FBiH). 6. Ukoliko predla2etE provodanje dokaza saslu~anjem SIIjedt!l<a oomi $Ie za $'1<1' kog svjedoka navesti taeoo irne, prelfme, ime jeclnog roditefja, adresu stanova· nja, na koje okolncrsti proolaZete cia se Sl.jedok $aSU&1 (tl. 137. st 3. zPP F BiH). 7. Pismeni odgovorrnorate lieno potpisatl' (tl. 334. st 2. ZPP FBiHJ. • U koliko u navedenom roku ne dosiavite pismenj odgovor na llJZbu sud 6e donijeti Presudu i us:vojiti llJibeni 211h~ev - Presuda zbog propu~lanja (el. 182.51 1. ZPP·a). NAPO MENA: Dostava se s matra obavlienom pmlek{Jrn roKa od 15 dana od dana objavljivanja (tl. 348. st 4. ZW-a F BiH).

st 2. lakona

SlIlIGni SiJfijdnik MiIan.RistiC

BOSNA I HERCEGOVIN A FEDE!~ACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANT ON OPCINSKI SUD U ZENICI Btoi' 430 Mal 00119004 Mal Ze!!ica, 10. OS. 2011. godine Op6nski sud Zenica, strucni saradnik Amela Balic, u gradansko pra.vnojs[vari Iuzi[ella DD_ "BH TELECOM" Sarajevo, Direkcija Zeo iea, ulica Masarykova broj 46, Zenica, proliv ruiene B.jraktareviC - Hodiic Aida, ulioa Hamida broj 53, Zen;ca, radi duga v.sp. 2.659,60 KM, shadno clanu 348. slav 3. Za.kona 0 parnicnom posrupku, objavljuje slijedeCi:

BOSNA I HE RCEGOVI NA FE OERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SR~ONJOB OSPINSKI KANTON OPCINSKI SUD U TRAVN IKU B roj: 51 0 Mal 002232 04 Mal Travn[k, 04. 01. 2011. godine Opc[nski sud u T ravnik.u, su dll a Emrra gujoldzic, u pravnoj slvari, tui:itelia HYPO ALPE ADRIA BANK DO, PODRUZNICA VlTEZ, pravni slj$ik .AUROBAN KE' DO M OSTAR, prqtiv lIJienDg ALDJZlJE MARKONJIC,.Olimice, Lepee, AIffiJN MRKONJIC. 0limiG8, ZepDB. MATO MRKONJIC. Zagrebacka30!lV. MI),lar. radi duga v.s. 1.841,20 KM, na osnoVll Clana 348 stw 3_ Zakona 0 pam iCnom pGsll! pku objavlju je sljedeci

BOSNAI HERCEGOVINA FE DERAC IJA BOSNE I H ERC EGQVI NE TUZLAN SKI KANTON OPCINSKI SUD U LIVINICAMA ~mj: 33 0 I02295510 I llvinice, 18.05.2011. godins Opcinski sud u Zivinicama, u itvrSnoj swari trazitelja itvrSenja MKO EKI Tuzla, Stupine 814, lamela 3, zaslupana po punomocoik:u Begit Ziati, ad vokatu iz Tuzla, ul. Alije Iz~tbegovica 15, P mtiv itvrsenika: 1) M alki c Edin.e, Alije Izeibegovica 31, Zivinice, 2) Mesic Faket~, Aliie Izetbegovica 31, Zivlnlce. 3) Mesic Husnije, Alljelzetbegovlca 31 , Zivinice, 4) TR "City style" Zivinice. ul. ZPC Cardaklija-Iarnela 2/1 A. zaswpana po vlasniku Malkie Edin;, fadi izvrsenja, mdi naplale duga, V.S. 3.117,80 KM, na osnoVIJ clana 348. slav 3. Zakona 0 pamicnom poslupku, objavljuje

OGLAS
Tuzenom MRKONJIC ANTUNU ,e dostavlja Mba na odgovor u smislu 1>2. sl 2 lPP-a, podnesena Qvom sudu dana. 13. 02. 2004. godine, kojom tutilelj predlai:e da sud donese presudu: "Tutenl su dui:ni solidarno ;platiti dug u iznosu od 1.541,20 KM, uvetano za zaternu .zakons'ku kamalu, pocevsi od d,ma 20. 01. 2004 .godin B pa do ko nacne is plate d uga, kao I da Mite liu naknadi parnicne !ro~kove i 10 sve u roku od 15 darla pod plijetnjom i1:WSenja. Istovremeno se predial's da ukoltko Meni u skladu sa n 182. Zakona 0 parnienom postupku ne dostave odgovor n a OVll tui:bu u zakonsko m roku, da sud don ese presu du kojom usvaja Mbeni zahtjev (presuda zbog propuiltania).

OGLAS
Tuienoj BAJRAKTAREVIC - HODZIC AIDI iz Zeni. ce, ul.ica Hamid. broj 53, dO"lavJj. se tuzba na odgovor, podnesena ovom sudu dana 16. 02. 2002. godine, uredena dana 28. 05. 2007. godine, I:ojam lUzilelj polra~uje iznos od 2.659,60 KM, sa zakanskom. zaleznom. kumalOrn i lO: - na ilnos od 1.073,60 do dana upia Ie - no iznos od 1.596,00 do dana uplale kao i naknadom ro.k u od 15 dana. KM KM paceY od 16 .. 09. 2001. godine pacey od 16. 10.2001. godine

cl

Rjesenje 0 izvrsenju
Dozvoljeno dana 08. 11. 201 0 godine na os noVIJ vje rod oslo j ne Isp rave mjenica bel protes:ta. serijskog oroja: AF1923219, AF1923221, AF1923222. AF1923220 u ilnl)5U od 3" 117 ,BO KM, sa dospijetem naplale 01. 09. 2010. godine, u tznosu od 3.117,80 .KM a radi oswarivanja potraZivanja !raZinca rzvrsenja na dan 01. 09. 2010. godine u iznosu od 3.117,80 KM sa zakonskom latewo m kamalom po cev od dana po" dnosenja prijecfloga za izv..senje od 01. 09. 201 D. gooine, pa do konacne Isplate i troskova izvrSnog pos1lJpka u Iznosu od 430,80 KM. IzvrSenj e ee se plOvesti: - popisom, procij enom i prodajom pokretni h stvali imile n ika Malkic Edine a.'koje se nadu u njegovoj kuCVsla.nu na adresi Alije I"etbegovica 31, Zivlnice, a koji ilnOS se ima prenijet na raeun trazioca .izvr~enj. broj: 1321 000308998746 koii se vodi kod "NlB T uzlanska banka· d.d., Tozla. • zabranorn na racunu izvrSenjka TR .City style" ~ivinice, a koji ima olvoren kod ABS banke d.d. br. Zim-fficona: 1990500007217768, akoji iwos se ima prenijeti na racun traii{Jca izvrsenja :broj: 1321000308998746 koji se vodi kod "NlB Tuzlanska banka" d.d., Tuila. - popisom. proc.ijenom i prodajom pokretnih 5t11ari izvrsenika TR "City style" Ziv.inice na adresi ZPC Cardaklija.lamela 2/1 A ~iV.inice, a .koji iznos s e im a prunijeU n a raeu n trazioca izv:rsenja b raj: 1321 000308998746 koji se vodi kod "NLB Tuzlanska banka" d.d., Tuzla, - Ie zaplje no m gotovog novca ko j i.se kod njih nade, a kojl iznos se ima prenijeli na ratun Ir.iioea izvrsenja broj 1321000308998746 koji S8 vodl kod .N LB Tullan ska banka" d.d., Tuzla.

lroskova

parnicnog

postupka,

a sve u

Ovim pu ~em ruzenoj se doslavJja lUiba na odgoyor u smislu odredbe clalla 62. Slav 2. Zakona 0 psrnienonl poslUpku i tuzena je obave"na sudu dostavi!i odgovor na ruzbu) is[aCi moguce procesne prigovore'~ izjasnil:i:se da Ii priznaie ili ospC>r3va paslavljeni nubeoi zahtjev, a u s k1ad u sa cJanom 7 1. na "e denog Zakona, u rok U 0 d 30 dll.na od daD" prijem' ruzbe Ukol i ko ruzenaQ e dos to v j 0 dgovor n" tuibu, sud ce don ijeti presudl.l zbog propU5lanja u skladu sa clanom 182. Zakona 0 pamicnom posrupku. Doslava luzbe no odgovor smarra Be izvrsenom prorekOnl rob od 15 da!!a ad d.na obi.vlii,,"!!ja, U skladu sa clan om 343. stay 4. Zakona 0 pamicnom posrupku .. TuZeni se obavjeslava da moze izvrsiti uvid u predmeIOu lUzbu tuziIelja, kao i u kompleran "pis broj: 43 0 Mal 001190 04, u pisarn i OpCinskog su da u Zenici.

Obavj eiltava seMen i da je na os novu cia na 70. stav 1. ZPP-aF BiH dulan najk.snije u. roku od: 30 d.nil doslilV[ti sudu pismeni odgovor na lu1bu. Od'govor na lulbu mora biti razurnlj iv I sad rl:avali:oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osoile, prebivalis1e iii boravisle, oonosno sjediille slrallaka. njihov.i~ lakonskih zastupnikai punomocnika akoih imaju.predmet SPOta. sadrtaj izjave i !potpls podnositelja (clan 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na lu!bu, tuZe nice islaci mogute procesne prigovore i izjosniti se prizn.je Ii iii osporava poslavljBni tuibeni zohtjev. (~Ian 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tuteni ospor.lva Mbeni zahijev, Gdgovor na tulbu mora sadrl:ati I razloge iz kojih se Mooni zah~ev ospo· rava, ¢i njenice na kojima tute ni zasniva svole navod'e, dokare .koiima ss ulvrd uju Ie ti njenice, Ie pravni o.s~ov la navode tulenog. (/;:Ian 71. stav 2. ZPP"l1 F BiH). Tuteni mote u odgovoru na lI!tbu. a naiKasnije na prlpremnom rIlcisllJ ~odnijeti protutu~bu (cl<ln 74. stav 1. ZPP·a FBiH). Kad bJteni. kome je uredno doslavljena lutba u kojoj' je Mltelj predlozio donosenje pre.sude zbog propui';tanja, ne dos!avi plsme ni odgovor na Mbu u zakonsk.om rokIJ, sud ce donljeti presudu !«Ijom sa usvaja Mbeni l.)h~ev (pre.luda zbog propus!anja), (lsim. ako je tuzbelli lahijBv otigledno neosn ovan. (elan 182. slav 1. ZPP-a F BiH)_ Odgovor na tutbu sa pri IOlimase predaje sudu u dovol[nom broiu pnmjeraka III sud i protivnu stranku. pozivom na broj predmela. Obavjestava se tuleni. da S8 dastava pismBna smatra otlavljenom protekom roka od 15 dana, od d.n. objavljivanja ovog pismena u dnBvnim novtnama FBIH I na oglasnoj ploti suda u skl~du sa tl. 348. st 4. ZPP-a F B iH, Ie se i,sU obavjeStava kako p riloge doslavlje ne Ul tu!bu mwe podie; u zgradi suda.

SUDIJA Vehid SeJimbas;c

A mola Balie, ,. r.

Strub,; saradnik

. ~urJ1.a Emlfil Sup/fiii(;

Pouka; Protiv ovog ~esenja slrank.e mogu Iljaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana 0 d da n a plijema u dovoljnom bm j u plim j sraka lil sud i otplate. Dostavljanje ~e~enja 0 iZ'lrSenju tzvrsenil<a smatra se ObjaVljenim prote.kom roka od: 15 dana od dana obj avljivanja u dneV!1im novinama.

oglasi

Dnevni avaz ...-

" .•~_

'"I" 39

• PLAtANJIE : VISA.

AMERICAN.

MAESTRO. ""ASTER CARD. DINERS

'KR.EDIT NA 4 RAT
T.C.NIKIC

BAN:lA. LUKA: T C.TEMPO, 8UEUlNA: T C. EMPORIUM, TRAVNIKt BOSAN$ II 65 ,GRADIS'KA:: R.K.IZI3OR ,PltUEDOR: , 2ENICA: T.C.O'%A AN.ovre!, .BRCKO': BUL£V'AR MIM B9{ KOO ,EleNE PIlACEJ • ;OOBO': SMO C£i'lTAR GAAeANICA: r.c fffllA.. UVNOI T.C.MIITROPOUS ,MDSTAR: PIRAMIOA CENTAA • ~lROKJBRJJI!G: R.K.OIONA BIHAC:~.C.WISA. BUGOlN'O; R.K.eOAAC(l.SPRAT) ,GRUOE I VITIUA RA'NI<A 80BANA I"

40 sport --------------------------------------------------------------------~
Onevni avaz: ponedjeljak, 13. ju ~iI1ipanj 2011.

SAHOVSKI MOZAIK Zavrsena Premijer Uga BiH u Neumu

Karpov i Kasparov: Prel!id kod rezullata .Qd 5:3

Bosn Drua BI
B.ihac drugi, Glasinac treci • Sahistkinje Siavije najbolje
Mllkamed BORIC, met1una:rodni majsEQT
Priprema: _

predS)ednlH FIDEspaslO Harpoua OdKasparoua
Aktuelni prvak poveo sa 5:0, ali je usliiedio odgovor rnladoq izazivaca
Kada srno vee ostali uskraceni za ponovljene meceve izmedu velikana kao SIO su Kapablanka i Aljehin iii Spaski i Fiser (Fischer), sahovska muza Kaisa podarila flam je cak pet okrsaja Anatoliia Karpova i Garija Kasparova, sampion3 koji se srnarraju ponajboljim igracima svih vremena Prvi cd tih meeeva bio je 1984. u Moskvi.Igralo se do sest dobivenih partiia. Tridesertrogcdisnji Karpov bio je na vrhuncu snage, a dvadesetjednogodisnji genijaIni Kasparov do finala ie vr10lake savladao sve pro tivn ike. Tada [e Karpov napravio resku s tra tesku gresk u - trebao j e od bad ti op rez i IIciniti sve cia dobije posljednju partiju, ali se, umjesto raga, zadovoliio remijima cekaiuci da Kasparov sam sebe dobije. To se niie desilo. Naprotiv, nakon jos 14 remija, Kasparov ie pobijedio u 46. i 48.
partiji pa je nastala panika u

Najve6i mecevl za prvaka sviieta (4)

taboru Karpova i rnedu rukovcdsrvom Federacije SSSRa, koja ga je QEVoreDOpodrzavala,

Najduii meG
Iscprljenog Karpova spasio [e tadasnji predsiednik FIDE Florensio KampomaDes.Njegovom odlukorn mee j e prek in u l pri rezulta ru 0 d 5: 3 za Karpova, Objasnjavajuci da su nakon ses I mieseci borb e sv j umorni, od organ iza rora, sudij a do samih ucesnika, da je cdigran najduzi rnec u hisroriji borbeza ritulu (rib 48 parti ia us tvari su d "a uob icaie-

Pob je dom sahis ta sara jevske Bosne zavrseno je 10. izdanje Prernijer lige BiH. Nakon devetodnevnih borbi u Neumu, ce!Verostruki pro vak Evrope zasl uzeno je osvojio naslov. Ekipa za koju su nasrupali velemaistori Ferenc Berkes, Rage, Markus, Bo r ki Predojevic i Predrag Nikolic te medunarodni majsrori Dalibor Stoianovic, Denis Kadele i Nedim Lalicjdobila je svih deve t meceva, Cime [e potvrdila svoju nadmoe, J edin u konkurenciju "Studenti" su imali u ekipi Bihaca, proslogodisnjern pro vaku BiH, ali kako ie odlucuj uti rnedusobni duel u p etom kol u zavrsen m in imalnorn pobiedorn Bosne, piranje sampiona bilo je rijeseno,
Drugo rnjesto pripalo [e

Ollel 8Qsne i 8ihaca: "Sllidenti" su pra vo nas rupa na ovogodisniem klupskom prvensrvu Evrope, U zensko] konkurenciji tr ijumfcvala je Slavija

slavili

II

derbijll pripalo je Dvorovirna i oni ee uas predstavljati u Evropt.

Bihacu, a trece Glasin cu sa Sokoca, Ove rri ekipe stekle

Sirateska greska
Nakon svega devet partija, Karpcv je vedic sa 4:0, a potom, poslije 17 uzastopnih remija, dobio je i 27. partiju pa ga je samo jedna pobjeda dii elila od konacnog tri iumfa, Ta se pob [eda n azirala u 3 J. parti ii, Karpov ie dosao

LOK iz Istocnog Sarajeva. U pobiednickcm sastavu bile su Marija Petrovic, Sanja i Mira Dedijer i Sara [acirnovic. Drugo mjesto

Organizaror rakmicenja bila je Sahovska unija BiH.

lzabrane partije
1.e4 c~ 2.S13 Se6 3.a4 cxd4 4.Sxd4 eS S.Sb5 d66.e4 a6 7.S5e3 Le7 B.SdS Le6 9.Sbc3 SIS 10.Le3 0-0 11.Le2 TeB

Runic· Bogut ISicilijanka)

nastaU81t odO:O
Odlukao prekidu meca bez p resedana u his tori j i izazvala je mnoge prepirke i spa rove. Kampomanes je ohjavio da se reZulmt meca ponistava, da ce biti nasla"lien mu:erln.egodine, ali od rezuhata 0:0, te da ce biti ogranic~n na 24 partiie. do dobivene pozicije i, kada Se oeekivae haj, do~lo je do prookrela. Kasparov je spasio izgubljenu poziciju, a u narednoj paniji os!Vario je i prvu pobjedu. U sluea]u nerijesenog rezultata, Karpov ce zadezali tiruiu, u slucaju peraza, imar &. pravo na fe' vans ..Ovime je akruelni pryak dobio sve, a Kasparov, koji je napokoo nasao svo· iu igru, zausIavljen je u pohodu na sahovski Dtimp.

a

12.Sb6 Tb813.0-0 5di714.5bd5 Lg5 15.b4 Lxe3 16.lxe3 Lxd5 17.5x.d5 Se7 18.0d2 Sxd5 19.exd5b6 20.64 as 21.a3 Ta8 22.0e3 Ta7 23.lg4 516 24.lh3 a:xM 25.a:xM Txal 26.Txal Oe7 27.0dJ g.6 28.g3 Kg? 29.LI1 h5

53.U3 Txb4 54.Td8 84 55 .le2 15 56.gxf5 g:dS 57.1xd6 Tb2 58.K11 14 59.Lh5 Tbl + 60.Ke2 13 + 61.K12 Tb2+ 62.Ke3 Te2+ 63.Kd4 Tel 64.1g6+ KIl765.116 es 66.. 6 b4 67.Kc5 b3 68.el7 d Tel + 69.Kd6 b2 70.Lg6+ Kg? ?1.lxe4 Td 1 + 7.2.Ke6 Td4 T3.Tg6+ Kf874.ldS Tx.oS 7S.Kxd5 Ke7 76.Tg7+ 1-0 1.84e6 '2.d4 dS 3.80 US 4.h4 a6 5.c4dXc4 '6.Lxc4lxbl 7.1xbl' e6 B.Le3h5 9.Se2 5d710.Sg3 Sb5 11 lb3 5d5 12. LgS Le7 13.5e4 Oa5+ 14Kll 16 15.s:d6 g:d6 16.Ld2 DbS + 17 .Kg!1 d'3 18.Se5 LxcS 19.dxcS 5ge7 20.Th3 Od4 21.08280 22.Tc1 O· 0-0 23. Tc4 Oxb2 24.08164 25.Txe4 Sg6 26.la5 Tdg.8

cxdf 31.1b4 Oc2 32.Txb7 + Ke6 33.e6 K1534. c7 8d3 35.0bl Oc4

27.Tg3 Se5 28.Txg8+ 29.Kh1 Kd7 30.Lxd5

Txg8

36.TM 1-0

KadriC··Durovic ICarro·Kanl

30.h3 h4 31.g4 tbB 32.0e3 Sh7 33.Ta6 Tb734 .Kg2 OdB35.ld3 Sg5 36.012 Sh7 37.0e3 Og5 38.Dxg5 Sxg5 39.Le2 Kh6 40.Ld3 1641.1a8 Kg742.lc2 Te7 43.ld3 Tb7 44.Le2 KI7 45M3 Ke7 46.le2 Te7 47.Ld3K17 48.Ta6 Tb7 49.Ta8 Kg7 501e2 Te7 51.ld3 Sxe4 52.Lxe4 Txe4

1 .ci4 SI6 2.c4 g6 3. S e3ds'" 4 .L.{4 Lg7 5. Te1 dXe4 6.Ma6 7..Lxe4 05 S.l03 .lcb7 9.S13 0-0 10.0·0 Se6 11.a3 Sdl 12.Sd5 Sxd4 13.5xd4 c5 14.SI:]' e4 151a2 Se5 H.Le7 Dd7 17 .LeS 16 18. Ld4 Sxe4 19.5b6 De6 20.Sxa8 e5 21. SbB exd4 22.&::04 bx(;4 23.Tx.04 Oe6 24.5xd4 Of7 25.lb3K1lS 26.TclldS 27.lxd5 Oxd5 28.S13 DbS 29.Tc2 15 30.Del h6 31.h4 as 32.Td1 TI7 33.De3 Kh7 34.0 d3 Ob6 35. DdS Oa7 36.Se5 Te7 37.50B Ob6 3S.hS S:d2 39.hxg6+ 1-0

Nikolic· Kurajica (GrInfeldova indlikal

00·0 81e3 a6 9.d5 c5 10.Tbl SeS 1t.b4 es 12.bxc5 bxc5 13.0d2 g6 14.l.;h6 5g7 15.581 Dc? 16.Khl Kh8 17.lb3 Tb8 18.13 516 19.5d3 Sg8 201e3 15 21.14 lxe4 22.5xe4 Ll5 23.5g3 Lxd3 24.Lxd3 exf4 2S.W4 SI6 26.0b2 KgS27.Lh6Txb328.ilXiJ.3 SIe8 29.1:dB+ MB 30. Se4Kg8 31.g4 Od8 32 ..Kg2 Ll6 33.0a3 DeB 34.h3 Le7 35.Da4 SIB 36.De6 Oxc6 37.dxc6 Se6 43.Kff2 le7 44.Kd3 Lb6 45.h4 Lel 46.h5 LbB47.h6 Le? 4S.Ke2 LIl6 49.Kb2 LaS 50.Ka3 lb6 51.Ka4 Le7 52.Ld2 1-0
38.Sxf6 +W6 39.Le4 Kf7 401d5 LdB 41.Lg5 Le7 42.K13 lb6

lb. Saric • Vukic IStaroIndiikal 1.04 SI6 2.04 d6 :tS13 Sbd7 4.Sc3 cs 5.e4e5 61e2 Le7 7.0·

na meea od 24, kako su najcesce igrani rneiiev i za pr"aka), Kampomanes je, prerna miilljenju m!logih, spasio Karpova.
(NasulfJak u

idllcem ,"vj,,)

Problem broj 518 A. V. Galicki, 1990.

mal u tri DOleZa

Illen uuce i doblUa

Studija broj 518 E. Pogosjanc 1964.

Problem 517: 1.Tfi1 (1... Lx4 2.c3 Kd5 3. Tf6#; 1...SG42.Td3 Ld3a. a3#; 1...dID 2.0114 gl14 3.TI4#) 2.0al Kc4 3.Sr:3# 1·0

ua

SlIJrfija 51.7: 1.SC5 KI6 2.1b6 Kg5
3.Se6I1h64.g5 K1175.J(b4 Sg7

(5._ Sf6 6.St4 Sd7 7.g6 Kg7 8. Sh5 K!8 9.Tr;:6) 6"g6 ~ 7.818# HJ

U hotelu "Neuro" od 19. do 25. juna bit ce odrzano lS.ekipno PrvenslVO FederacHe BiB. . Ovo oajroasovo.ije kJupsko takmicenje u regionu podijeljeno je na Prvu A, Prvu B i Drugu ligu. Dok je Druga liga orvorenog karakter.a, u oSlaJe dvije naSlUpa po deser klubova, a pobjednici stjecu pravo da naredne godiri e igra ju u viilero fa ngu. U Prvoi A-Jigi nema iuazitih favorita, dok se u Prvoj B svojim sastavima isticu Zeljeznic3r i Sloboda .. Od ove godine u svakoj ekipi moze naswpi [i po jedan strani igrac, ~ro je dobra vijest za razvoj domaceg saha. Organizaror takmicenja je Sahovski savez FBiH.

Karlsen IluanCUH nema 'laUorila startouall Dob)edama
U glavnom rumunskom gradu Bukurdlu poceo je vet tra dicionaIan "Turnir kraljeva". I ove godine formula ie ism, ses[ hhism igra[ ce dvokru.zn i wIllir po Bergerovom sis[emu od deset kola. PrV! nosilac je Magnus Karlsen (Carlsen) iz NOIVeS.ke 815), a osta(2.. lih pet ucesnika SII Vasi - ~ . _ lij Ivaocuk (Ukraiina, Karisen: Naslupa nakoo dOle paille 2.776), Sergei Karjakin (Rusija, Karlsen,koii nastupa nakoo duic 2.776), Hikaru Nakamura (SAD, pauze, u ptvom kolu je u komplici" 2.774), Teimur Radzabov (Azerberanoi sredisnjici nadigrao Nakamujdzan, 2.744) i Li"cu-Diler Nisipe,"U, dok ie veteran Ivancuk uvieriji· anu (Rumuniia, 2.662). vo savladao RadhboV3.

U pruoi A-IiBi

Ekipno Prvenstvo FBiH

Tumir kraljeva u Bukurestu

--:=~~::'~~"':_!.!l!I:=liiil

32

~,,~==- biz show
Mladi pjeva~ zavrslo spot za pjesmu .Putulern"

41

S ArmlDOm Muzalerllom Da PUIOUaDlu IIrOz BIH

N.

o'?,~~;~~§u ~g;~fk,st:1'es~;'~~~e~su ~ ~t;i~,~li
Psparacldonimateka~ I doeek,lidaulo," lre"ul,k srece
I~m.t::llrer(s-ntbrtperl
~11"'M:~...t~'l"'UtIie· LUi AIm (LiI)'.II.lIm, U)

~i'ifvPWIlIRtlk:'rIltoo1o .kIubil.CllhJlJmm-l,bri ......UlIUri~[lf:d:sillutOOlJ,iem ~!!'(>IJI./ia.ijtllllffill~lIIIIlCtI1· ~ku.jI'oXllLt'Jriamutif.kI L'l'iiadl Ddlutib R ~ ~ton. ~klluirku.,5er uk-nUl!L'.,

"i'D'

R* ~r~jil. Iedm <d.,1u&o~w"cn:o!>.~
IbVljlli mrlllD

Rade serbediila orut OUIDaSluoa u TuzU
kr koil;edlSlJ!urit.1ilklll l'ltI'lIllllJll;\l{mabft'r~. liiiiiill~lIit_{I;Ifl;Io1d1iO ilwp IaOfU nWDI)o milll!

IdIIiltNlII'!ibIi);(rtnI_ltu. liu~.~idiwm.ir::mu..

III

.ML11~llbllllUlpWJ1 .. ltutrlktllrol !WI. piOoL-n1 ..cukKumti~ iIIIIIJI ~,i.

"".

~11:rk.v''IIGI(Molcritru.
J'aodol_jn~dtWo;:rClIK' KI ..... kaIKdtlt ",-Uell}, \r'I'i.ll~I"",,,,,,ri'IJ'tf.'Oqkr..ooIOOD"llllc. .• Ulik

(1111[[D:I ng ~'Dm rlm.lll(1~bl.i~br'id.a uIO'i'tln:'~ll~~~

mlt.ulll

!ll:t*i.If<',rlMI ... r~~"'IlDmllll~'11I1II1~I;'C"m:RL. XII orom natuJ'U obi. ,,!I~iIIt~1W1 ~lftI"_lrl b. nl1l"l.t.viiMlil~h,. ..~1i1'lai ~N;!'iIlDIr:llllllilllpo. 1i!boii m1n..w1t I InS d..

IllndlllMlllrra:JdmJi.InaH~

!;rtu!i~:t~=
''110 ~ l1li ~~Dim _piIOt.UidalojjeSem,skao

T":itr ~ '·!l.'ri'3 [II BDli~ r~:p:dille,lII!dullDndJ:iII
mrd-

IKIIihbiirlu~I~.,.ri·

/!~ lMiJII ~hti IUIWii ~...... ~lIl!j~lIIiI, l1fot f.!J"j ~lalll:i:i ~n II TIIIIIi ~r1.M Oe 9" ~emJ!" u EI{!ufllJ,:))m r.1M'tIOlII ~ nlru.

dulllim,. rmillfOl'nudit

_'u

ka .. pm:icip lIB ~'I~,"'''t!t;II!IlA~.PvncYd !kia.rim,
"(\"IiII1tt

... ~h I~ ,b'S&vtl!1l1fodim,. nd fr.llltuske dUlPm:k~ [k. fill ~\anm( CDdw>htnt)'

Uilltjl;""'r;;lj(l!!l~.):;I!!it;, nl!~ pDdlib. ~ii5I.1pjghidailDi£"

llkole~IC'II~.l"', b~¥icllm!C',,"otk""'"
mnlij,kPllllil"'ooiil!lIII;fIir-

~ukl'll!l.'UfIIllI~
{lbill .. IJ..I4b.lIKY~lll-d1i ,.adcMDlIlto!latb~1DIIa odatO~od5\'(II",

ponebdodbrim-i:.llllliilliJI

rlmnlllllltbc'".
M"~llTojn~nllrudne

DI kojiml

dJlIlJ) 1Il pe!D.llid Ulftj

aa-

IIIUI!lI1I(,i«Mll"pmOV«

1l~~::r;;1=m:r~~~~~~:r:
~rmll'lHnJQm.ltmll£ir TIIIbd 11.111 pnlLtu t1;i(j

D~bln«nD up dn 11;111CM!nu. 'II! j~Jt, I'Qlllifl'lK ~k~,c. O«f1tl'ltlml,IIMI.litbJi

Ikh,flUlk~ntkifQlll~
rjmn("~altIIldlJ1lj~dtq-jd. nillih 1ri!>u1'lL Ciicml OJDlllallpn![prod.ljii:mo-

llIup,kmllJri~ ~~oJD'jc:OI",,-.N.);(Ifnt».Ei1ij;;lm~LIllQn"',IIUhI!) IIl1jp tN.II su H: h~l[J1'ti ~"Ur'oI-.NiI"....._NclQ:lnl ·

iLl 10 ~',~
lI.:5-K.,\,.

JJ:f ~:in~~. .t.M ...

m..... "~n.-'" In.!i
dJI

• Mop puNib

po.nulilm J'1nm~

nibdillll'

42 ........ l ". b

__

,.",

Dnevni avaz

oglasi

PUSENJE

JE

STETNO

ZA

ZDRAVLJE

oglasi

Dnevni avaz _IOJC ",_,,0]""". 43

d·' •• u IQA' -nagra~uJe savJesne vozace. I - -.....
v

:.~NIQA. Osiguranje nove generacije
Vlasnlk )1«:,reglitl'ovanog vozllil7 OdlJ(f'lo! Po!.lllite SMS sa podadmll: AO (..Azmak) fme I pruime brol reglstorske t.lbll(e datum reglstr"clle na bro] 091 410 100 1 ucestvuite u velikoJ UNIQA nagradnoJ igri!

ProvJenle dobltmkie nil: www.uniq;t.ba

• ""~ !iM§ """",I~ Itrooll o~ "~"POV

Verso. Viseje bolje,
Sada sa snaznirn dizelskim rnotororn za 37.999 KM,.

\I19JII bQUe:. 1h,~ V Vile m.g .... o,...,m e, Svt: 110 lnafl vlJll1i:1vnJ_ u

vu....

®
OVOl:
In

vu 'l",aJ. n:l mIlU"
TOY01iIJ Versa 5bj1e+,su.nafn

2.0 dilel 1mmeloram, bog,nom opamom. :5 godlnf gararM:1jl! IS gDdl na bes;llatneEIIfOCMI! pomOCI na resd sad.a, po akdJsloj elJen!. ~ 5,500 k:M popunll.

I ogiasi·

Koristite m:telkarticu za tiskalne kase i istovrerneno ustedlte novae na telefoniranju!
Kako? Odablrom m:tel kartlce za Hskalne
kase. Na pokron dobijete duplu usredu • 3 mjeseca bez prelplate 12 ~rend broja sa duplim bonusima. koji meCl'usobno mogu
m:te~ yam poklanja~ • dva 'rend broja. koP rnedusebno razgoyaraju UI 0.08 KM/min • eo IOOOSMS ,poruka benosa. uz us.lov re<lOYnoq

, razgovarati polar!fi Fr,end ,ekipa.

dopunJ,avanJafrend rarona

po 21<Mpoletnog

slanja

na

rat\lBU

• 0.0 po~

• ~ 1000 SIo>S,......... _,' • "" 2 MOO ""ht"<lCj 11_ ... ,AotuIIu

....cI_. .. -,~
r• r.-oIiljM'
",.

_

o,oa "JAI_

m/JII JlrljD f Ij,!

k.

pol. ""

Inlo I oh Ion: 066 10 1(110

sveznadar
Spfij~citi

o nB'lnl aVa1. pn nedjeljak. 13_ lunVllpanl 201 1.

45
Naucnici na tragu carobnog Hjeka

Taeno Netacno
Naucnici ne mugu dakaiu koja je • godina blla najlopljja olkad je potelo biljei:enje temperatura? rl!ar~o KI~udiJe Marcel 3• b!D rlmskl konzul? je pet puta
I. TACNO

holes/I koje godillama

do/azes

~Im!l'Oti~!rern! 001 za ill ~m

REVOLUCI'ONARNO

2

Historija 1.Iova? Alene dalira jos iz doba mt-

Princip je zarnislien takoda bi se lijekovi trebaH pocef uzlmati kada osoba dode u srednle godine
Vjecna mladcst oduvijek je tema 0 koio] je tesko raspravljati, ier bolesti j uemoc .koje dolaze s godinarna frustriraju Ijude, Sada su StrUatja· ci za starenje sigurni da su na tragu Iijeka koii bi omogucio ne samo p oduzenie zivota, nego i dostoianstvenc staren]e u punoi snazi. Geneuka je u zadnjih desetak godina toliko napredovala da su pronadeni kljucni geni povezani s dugovjeenoscu i zdravljem, a istrazivanja na iivotinjama pokazala SIl da [e moguee utjecati na niih.Jedan od nevjerovatnih prirnjera napretka nauke je istrazivanje koje je provela ekipa strucnjaka na Harvardu, pomladivsi milia po uzoru na film "Neobicna prica 0 Benjaminu Butoonu", Druga 811 istrazivanja pokazala da lancane reakcije u tiielu ko]e ukljucuju inzulin i povezane hormone imaiu kljllcn; uriecaj na zdravl]e i starenje, rako da su zapravo sva istrazivanja vezana lIZ- dijabetes dab liiekove 1<0 ie se moze pre rvori ti u liiekove pro tiv s taren ja, Princip je zamisljen tako da bi se lijekovi trebaIi poceti uzimati kada osoba dode u srednje godine, kako bi se pomocu niih sprijecila pojava bolesli koje su nuspojave starenja i koje zapravo uzrokuju dalinje propadanje ljudskog tijela, Prema optirnisticnim najavarna vodecih strucnjaka, ovakvi bi liiekovi trebali biti dostupni za desetak godina ..

Historija Atene pocinje u vrijeme mitova
1---.

Kulinarski kuta.k

neiasan Uid
D Uglaonom sam zdrau. Unazad nekoli!Jo dana nejasan mi je cid. Cudno je da je vid nejasan Sarno hada gledam" jedn« stranu, dok [e u ostalim smjerooima «redan. Da Ii s€ radi 0 tezem oboljenj .., pita K L. iz Turbeta; Bez pregleda ie Idko jasno o dgovoriti 0 cern u se kod vas radi, N ajverovatnije je u pitanju tzv, paraliricko skiljenje kcje nije porpuno izrazeno. N ejasan vid bi se trebao javliati samo u pravcu djelovanja djelomicno oduzetih misica po k retaca oka.. Uzrck ovcg stanja nije jednostavan, ler postoii ciieli niz bolesnih stanja koja dovode do nejasn og vida iii u izrazenijim oblicima do dvoslika, Neophodan je ciemljan pregled u prvom redu okuliste, ali i neurologa, cia se racno odr" edi VISta oboljenja. U pravilu u najvecem broju slucajeva.lijeeen je je uspjcl n o.

TrObOJOiMOlaCS UiloJama

Hisroriia Atene datira jos iz doba rni (Ova, te j e stoga resko pronaci sigurn e poda Ike 0 nas ran k II tog grad a, U natoc tome, vjeruje '------_.",'-'-~ ....."" se da se milo Areni vrlo malo razlikuje od historijske stvarnosti, Prva nalazista sa pcdrucja Alene datiraju iz 1S. stoljeca prije nove ere kada je, prerna legendi, ondje iz Egipta stigao osniva/: Atene koii se zvao Kekrop. Arena je poznata po tome ~!Oje bila mocni graddrzava i vrlo va.ian centar obrazovanja u antickorn vrernenu. Ime je dobila po grcko] boginii mudrosti, Areni. U antickoj Grckoi Atenu su zvali Atinai ..Od tada do danas Alena je narasla u s vi etsku metro pol u s vise od cetiri miliona stanovnika.

.

Godina 1998.-

najtopliia svih vremena
Ne moze --------se reci da nauenid ne mogu da kazu kola je godina bila najtoplija orkad je pocelo biljefenje tempera rur a , Podaci UN-a pokazuiu da ie naitopliia godina, od 1860. kada je pocelo biljezenje, bila 1998., zatirn su to 2002., 2003. i 2004. godina. Vedina naucnika to povezuje s rasrucim kolicinama staklenickih plinova u atmosferi, a ne prirodnim promjenama. Prosjeena temperatura na Zemlji Ie je godine bila za 0,58 Celzijevih stepeni visa od pr-osjecne remperarure od 1961. do 1990. godine, a svih deset najtoplijih go· dina koje su ikada zabiljdene bile su one poslije 1983. 3. TACNO

Jlrof.dJ:.

.'ARlK ZUKI

Potrebno je: 2 kompora od visnje, 18 kaiiika secera, 18 kasika psenic!)og griza, 2 pudinga od vanilije, 2S dkg margarina, 11 mlijeka, 0.51 vrhn ja za slag_ Nacin pripreme: 1..Ocijedin vifuje i safu van sol::, pa mu dodaa vodu tako da Cineje· dan lirar. Dada ti seGeri kuhati. 2. Kad prakuha dodati visnje,

pa neka ope! prokuha i onda po malo dodavati griz i kuhati dok se ne zgusne. 3. Odmah izlid u pleh isplahnut vodom_ Na kremu (moze bici lopla) siavici kremu od pu" dinga It koju sre dodali umuCeni margarin (pulling se kuha prema uputama na njemu i mora ~e oI11aditi). Kalal: ukrasiri slagorn.

KORAK NAPAUED

DlO NOOE

TELEfON

(w_1

SKW,~E P _ JE NA TO. OPOMI· NJANJE

GLUMAC DEVITO

POPUT ONIH. KAOONE

S.L

NEU1!ION

~IS

~i!f< NIKA

TfIA'lNATA LIVADA

priznanja "casni plijen"
Marko KllIlldije Marcel (Marcus CIa" udius Marcellus) je pet puta bio rimski konzul. Istaknuti I.e vojskovod a za vri ierne Drugoga punskoga rata. U dvoboju lokom bitke kod Klastid.ija 222. prije Hrista ubio je --~-... galskoga kIlIlja Vindomara i osvojio spaIia opima ("casni plijeu ") bo nagradu. Sarno su rei Rimljanina II njegovoj historiji uspjela da u pojedioacnom dvoboju ubiju neprijateljskoga kralja, a Mercel je bio jedan od njih. IS!akao se zauzima.njem Sira.kuze 212. prije nove ere nakon dugmrajne opsade. U osvojenoj Sirakuzi jedan rimski vojnik ubio je cuvenoga pronalazaca Arhimeda kad ga je veiiki mislilae upozorio da ne dim u njegove krugove_ Roden je 268., a UmIO 208. godine pr" ije nove ere.

Marcel osvajac

PO.DUOJIFIA~EU VRWEI<U GOASKA UVALA
I

ST'Up· NJEVI ~IZ. POVORKA UUDI, VOZI[J\ISL PJEliAt M1KftO& KOPSKI VIOLJIV
Kft~AL

",§f"t5'R'E'flt
I'JlTLI

~

BESVJES~
SU~LE

RJESENJEIZ PR.DSLOG BROJA AKAD, MRACft:N, LOll· TA, NERO, GNJ, NER· ADNIK, E, MAlISE, ST, BLUM, BORATI, RAHI· MOVSKI, AMATERI • .lDA -----2552

PESTNE~
GROBNE JAM.

~

~
,.
J

KRISOM

GLUMIC.A KI.TON

GLUMAC NASLICI

NORVeoo
lrrll!1

KORAeN

'BROOKOO BEOOFIADA

46 _"_""",,,.

Dflevni avaz

"'RIJIMIflISI>U;~JllIO 'ItVAUT£TO.hU 80101iI011. M <nI~ILIIO Of'o'OiO"IliIOl,".1I ,P~I_.,.q "'.lUI'*", ,~""" 'Pe~ SOB HI I.,..."o'm ~_ 0 ... j ~ I'>OYOm SOlI tolrnojtl kod, nojblJhll.....,ojt.~ Poo\III'MI~'

~I dO ~II.
....

onljlOt'rl ..unit.

~Ol" ...,IJOi4(1Vf1" OCIlllk .. ltm~~ eM! dD .. ~jiItGt. ~o VIIoI 0 PEUGEOT

PEUGEOT

SOB

"lltiLUNI' !NOtNI'; IOIJ1[II1IUT1.11H1t1OI01' PIlliOltlYOO" U tlKt\flllNO'N'I' tAlU.11V&. Oft........ I, ~ n:1. lIon O......... "NI PIUG.Of ,'AIIIi1'NCIlliI, .......... 0' I«)Kon 1 7ft It' 'n4!.A1 ItO' on 2iO I6O .... N' .. !;u .... nuNO MOTQII~OI HO IUIUI" ... liSP OSS lSS flO - aRCllol AUTO-IN _ IOli 1];0 -MOO.ItA, 1!I0000PlIOhI' on no su - '00.0,11 1'tO'IO'J!OM ,0'lJ :H:I2

161 lOS. ,... on 761 OJ OP' .... cpo,o.Uft) OU,.7 1.5 IJKA6 RaO'At: 011 JI8 IS.

u velikom Android takmlteflju, smisl! n.Jjholju Android ;Jplik<lciju. prij av ,i ie do 30,09.2011. 1mofe~ osvoJiIi novlane naqradeukupnog fonda cd 30.000 KM. Tvoj<l .J'pllkacljil Ir'eb<l da Is'puni sljede.tt' z<lhtjeve: Inovalivnost I orlqiMlnost .Jpllk<lcrJe. o'I~(enJe r.<Ispol'oflvih ~ehnologJj<l.pra titan korl5nil'kl interfejs. prfmJenJlvost I upotreblJlvost za domace Irfi~le. podobnost za dalja unapredlvanj.a,i azurJranje, prorncvtsanje mobiln@"mrei:e I on-nne rad aplikaclje. Potr;)!1 del<lline InformaclJe 0 Android lilkmileniu i pnl<lvl 5e nil www.androldllgoiJ.mtel.bil Udl ukuC:u sl.llln,lh Anclrold IIge!
Iml". prijatrfJr!

Utestvul

Udi u trku za najbolju Android aplikaciju i osvoji nagrade.

Dnevni avaz .....-

'~1"",,,,,,"1011

47

·_····R···'··
'_ r '. . .... , ~

~,

~,'~

IL' 51 RAND IU N1SI 15. JUNII HOTEL EUROPE: I SARAJEVO

061 196581

GSM

Gr~vlc~llellfn:

IrIo~Gi slilooll5.!nlEvu, Ham«ije Cem!tilta be.;'1. +387133)618 OD~manj. lel!bt: +337 132) m 410. &57 411, 557 412

SHOPING CENTARBULEVAR TUZLA (preko pula GLAVN'E POST E) ~ IZNAJMLJUJE:

- I ·: rna I09 aSI' I
-

Yot. moloo;loy
lit SM5·0 m
i cstala nu La.

~~~V~~=';o"O u
od ....

mDtof&

To&anjdlo

240

71000 Sorolovo rna floglasl..~'Ova z.ba
mj.l::SlCTI iii prazm, ta. 0611.79914. rc:novi:r.m;tlSO KJ\'!.

061 1420115
09101'
d.,,,,dv;jeooobe 923004.
• Makarska, apanman
l.Ii

Vozila i ~diidovi
Prodaja
• EHp KIA· ttoSptJrtilgc""J 2.,O~ 4::;.:4

_ N=c karbumtor za BMW J16. TeL 061. !S.) 2.11 016.. _ Peso 206, 1.4, god. 2003., lui Tel. 001 &6331;2.
1

r:~~::!~=~:t~~i~~.~
cprc-

Tel. 061 6148.87.

• Kupujcm

havarlsana

• U~mam h(l'll1l.r1Siin:li. i O$iIIla etne ~ dlielove. Tel. 001149 407.

• Apartmani nil CG pr.i.morjlll, plaZa Vclil-::i. pjiesek, iarnedu Bara i md.~iill Pend. 'Th], OO:s. 879 4~3_ W''V'1,1,I.:a])arrmanlfh.ccm u Pcdacama i Gmdcu, preeoacbezbjieden po pcucbi, Tcl_OO3 • Apenmanl

10.1.(61114174)061

centra gra-

• Izdajem :ap:Bnm.an Ti vai, idea!an odmor na moru, svl sndrZ.:il.ji, vrlc pc-

me, regislt'O'IaI'I!! cfjena

1"010

dogo-vom_

82:1158.

volieo. ra 00382 32 683-392, 00382 69 29'J 12S. 3. 7,41<""·<",,]>OV<liioo. Td.001133 O!~. Tol. 001 lOSlS4.
• l~dB;em upartrnane na • jzdalem epanman u Podacama od

• Nn duf period [edncs, sran 40 m~ Iloomska. Tel.03313>181,061117 W. • N:;,mjcli:n icdncs. san kod trolciouskeokremice jezero.nebode r; 1el. 062'

!~~~i ;;;~c&si~:~~a(:~~~~O Up 3~
CD, m ululok) 00 i 1034~4. • prva ru ka. Tc t.

_ !'do 3072.0 fIDl, rnodcllool, plavi, 4_vrtl'l;:l! rut oprema, pl:aeeni carina t rJDv, UYOO: ram:uskll~l 68,000 ~~ F extra oC:u'l,l'fin~ ciicna do I\,.1f,. 9,8{10 KM.

• Apanmani Ulci[]j, vclika :pfaia, TV;. befkoa, kublnin, kepaulo, parking; pO''Oljoo.101. Gll 116-4~ 0612T14llO, 0038230457 6)0.

Kortuli.

416598. • N,rnjc!l<:ll.lednos, 077-

>GIrL

Tel.ool81l5

7959-lu

T<I.OO! )58WZ.

Izdavanje
• N eum - 10::0<1 plat..c hutela Z~n_L~! povoltnc izniJjinljl.Ljemo novosagndene scbe i apartmane (klim.::' Ir.:u_hini!!~ batkon, TV, ~r.a~.e}. Te_[. 0l-6l885·165 iii 003 &94 751. P1T
j

• Apanmanskoprt:lloeisH:

i2lJOO KaW

- IIlf, 156 Sw, 1.9 JTI), 10.2002, rcdC;WhO

• p~_o 30] SW'Y go.rJ. 2002., panorarna kroc, extra stanlc, Chrccn CS 2,0
1

~=il~'~~~lk;~~,:"~"

KM pc

• Izdalem apartmane na orcku Pagu, pOvoljno. Tel. 00385 <3 612-230, OOJ85 911143801. • Izdaiem dvosoban sa ~"-;",,,jern,pes.

• N;(lmj~le.nl1 garsen jeru II priwr:n.oj !ruCi pevoljno b.diijem. Tcl. 066 3SS 724 .

1202(5.

servigirana,

ni jc uvea. 11;1- OOl

];IDi, ~<><!.2004. 061 258 15~. Tel.

presao

Audl

• A uro ogledala ZiI retrovizore ZD sve vrare nuts, ;) KM. "ret. 061 ]49 190. • AUIOS-Li)J:d-9 ,..Rule"! original So.re:~jbe i bceon etakla sa ngradnjcm, Geraaciia S godina. S tv p! Boi nicka

~~jA~~dj~ffi:S~~~~\9f9f: Polo dizel, _
001 170 ?83 _ Prcdaien
liiankc,

A4, 2.002. god., karavan, 210.000 km, ~l ime, ESr: d"

• Po[IJII_O ~.2001_ gQd'.~q'\,crti!,2 vrara, dos:t.a ep rerae, p I ~I!:eni carina t PDy' uvoa NjCIDilClG3 1I8-,0Ct0 preseo,
l

• Brisr, lzdajem apanmane i sobe, kuc::a joeprvi red do mora, lma SVClj paikh\g. I_n(OiM:ae,i.je 0038.5 9 J 361:} lIi nallcm: mDriim~miooicZy.I.hoo,co-

8?6

001 l3194S, 00 1 149 442.

~I""

namiesren stan Safe," Z-oj\<e 101.

urici ili zepos, krti_ 'RI_ 033 )41-3ti5~ 066 897849. mpletnc cpremfieou. Tel- 001244166.
• N.e-LI[JI - f,M)'L'CI!jnoizdajem apartrna• NcdfuriCi:. ledakm autopraoau kc-

• Namiesenu

[ednokrev

sobu etude-

rn

iM~S-t:L~j;s;a58(:~j8~~

do reg. 6-600

• Ceater - Papa_sai~ oudim rtCl«:llte U tuksUZTJO oprcmllenom apartmartu.

.' Iedalem dvosoban :rt:a:mje1n~.n]cem. gr.ijllnjc;,. packing, center, ked Drvcnije mOSEa. 1C]_0611~9 960~06C 144 61.5..

99 god., 4900KJ\1.

T,I.

Td. 061 7.24725.
• Center
mtjee

ne smieecne uz more. Tel. 063 3.27098 036,/884-169.

1

• Prikclice Caravans INT! Sptt~-e mejor, Dor.b~J::o [eeero, Tel. 061221 8.88'.
al,

00114058.\3.
• Neum - scbe, apartmani, od morn 50 m, rerase, pinta, kamin, klima, T\~ parking, hlado ...ina, [~~Ijket sunccbrani, Thl. [)61 488

dvoscban

s~

stan

ilc:;IJcrn fino OpIe1..1 "'.,&t"2Ci.i. "Ie!.

ra

• b_d~i~m. d""1)SOban stan srudemlcarna (blizu Knmpusa), )00 KM + ro±ij~ 061 52 80 53, 066 00 38 06.

109.TeL (l63 ,a51 759,061 413317. _ BMI\7"l16,81.god. lkl.06Ill3 954.

9!1652-

kilo nove; petnueskc,
<I LIto

r.1ge lIUM·""krnJre
gume

m-

Tel- Ml

.' Ccarar, trosoban stan It Saralccu, lIDmpL ~mj:dilen!_ j:ul.~j~m, q::i dtdi perJod, zvaii las 16 h. Te.l. 061692: rn.
":'1.1,

Td.OOI IBl06l.

I.;.!;dajemgt:ari::!p'

$a

in'rit=Ji18r~;Jjtl.

• Ni;u.:m:~jroJjuicrn il!,p3Jtm;ilnl: bhzu mom, sa I[cr'asama i pcgJedom na more. Tcl. 036,18S4·7Ior06l~10 364·.

_lzdaj<tJI pmzan icdeoscban stan, 250 Kl>-t Td, 065 2Q4 899, evari iza 18'""i • ItdsitfI.! :s tun u DOi;:;oisk,ouj. Ldi(:i,;5.S mz, Jijepc namr~le~ cemralno, 150 KM. Td. (I(;I .256381 .lzd.nji;:m oe Sod",";

~fT~u9h~jU:auf9~~S ~~tt.~ TeL
• Orchle] ilPilJlmaJ]~,2-3: krevemescbe $3i kupati Ioro...upotrebcm kub in re;.. f1arkin,~ eea 100 n~00. mora. T~I.00385

• OrCDic - aparunani

j

sobe sa

UPOlT~

- Citroen C2, 1.4 IIDI, dlzel, 1005. god.} biielu bcia, nove gume, I1;g_, god. daen. Tel. 06l 506 .103.

17 }-6j·14 C, preS.l:a 500 km, Heine, [efdeo, Tel. (}62 844 933.
• l'j;rod:ljem

043,0368&0 58<.

5962·INdz

(lO38l.68 544·149.
smTIU, ozbtljnoj

.' ema Gora, DenoviCi,:npanmani bllmora, parking, veda nOD ~MOp. Tel.

98 )86 3331, 002334· I 39.
• OU5~lJj<fuJ., lzdakm

• CLtmcn CS 2.0 HDI~ I::Kh..i:t;.i,'!,Golr V 1.9 TDJ, DSG mjenjae, Pezc 307 Sw. ta, 001.258 1.59. • CLl'rocn Xsar~ piQ!$5(l~~OO3_ ~~
159."000 krn) 2_0 HDI! 5.900 KJ\i. Tol. 061 (149OS2.
~te~

c:ile:nill

Tcl. 013 531·996, 002693 41U. _I'll tnil:!cikom hi VW n, l .6, l005. god. 1',1. 001210 0!8. j". T<I.001 5>l547. • Ren::iu_tr Clio 1998.., l>trl1;iiiar: I _4 memJik Pla\-il 4 vr:il.[a~ regiS[J'QW1'L Thl.061 911 CHU, 001 m)33. • Ren:;I'u.lt Rapid l-r:retJJ.i kl:di J 995_ god., di7.el) reglsL. d.o 10_ n)je:s~. leI. 001 184796 ..
• Re.DimlL :Sccni.k 200I, g.OO"JOrcg., orir bag, Ittims! CD pl:i!,)~r~prdiaQ 130_,1)00 Ibn g:ara'-irnll! seMsna knjtga, exrra SCI.I

0"""..

• Prod:s!jl;:.[I) za GcM:i!. alneser, abcn:3[Qr~ 2, 3,4 i ~OSUl.l~ V1»':i ta, nm:1~ i mo-

• t. Vila~i~n:iljmljlJjem

!fef~rm~j~~o;w,_r;rl~!M~~386:
00332(0) 69 21l 680.

• Povol j no a cks kl u 7.1VIJ 01 lietc...an ic: nil Croogors,kompri rno,_rj LL

618·541..

sobu u dvcs. t.ens:koj osobl. T-el. .033

1<0. Tel, OO!518 476

neuamjesten

Sp.1I3 [

kuCe

?lS5-1 I·t

;,w~"'N'" do !2. mi<o=- "le!. (I(;I 2(1(;
4Hl11il
• DiJi:lovc Zi1: hynda.i j]~nL, [ipo~ t.e'mp~! hd,ct~ aIr:;!33, r.rll:md,CQ,. ToI;l. ()62 • Fhn Duk.lIO, 91. god, 1,:) dlze_l, ~ .... oduzc[]_t, (J<I"vl_kGi, l.spr.3Y!m, jcfl.LIl~ ::aunjC'ti~ ~ 'W_ 061 2:68.¢4:Z:_

_ Dii<!ovi od """'"' 1.6 dizeI, 86. god,

• R.adim :ilnlikCli"O~i'Yn L.t 19~1iru :aLlKF roobilil, =jo, f.rb:mj<, ]>01ir.mje .!Ii.

'"0". mi~~~~~~~~j ~~raK~t Tel. (1(;2917 009. =~~J~tf_ Tel. 033 2f6-%9.
:S[r$DCl:~:sa parkillgotTIt Ijn,. T'I. G132l5·7Il.
i"..a

• Izdajem ili prudajem :rndfl,u Ita Si~
:Mrn~tetJ

iedooseban sta» u zgcadi. Tel, 062 280 679.
• aID].::

pofunnrojesreu

• 'D. Vclc5iCi"

eKt:riJ

stan, :sprnl 100' m2,
tijel'l:aPO~'Q-

T"1. 53·5·539.

.' lzd.aje:m jednosob:a.n S1r1D S'tud¢ntiaLrrlii iti d:ic:vojb:rna:,

~,

l,d!1ll..

00385 Z! 71 J-)05, OOl81 63 35l 3.50. • Pan.siO!1RtJ,i)ikC!n u Dto.·-en ik"u - poIUp:9llsioll

osobnil

liZ s.amll

HVill"~:S,\l.oo.t.;],j)~~rIn)an.i 3·:}~ pliIbJ Tel.

Izdaj~m,

4319.

• PODACl'\! ikom.foro.i ap-anm:iln~, miD i kuhi n i~! TV~ park [n.g pog] ~d n_B"10tf!. :Pase-I,)a_nop US( p L.Ii R.e.urvadj-c: 0038:5 9 J 784
j

juml,

6540-INdt

Cul[

• Fi:n PLlIUO 1. I! bt.nz:i t'Ii! 998 •.g«l_! 1 cm.a ooj-n, 1'C.giS[J'OViln do mma 20 1~

• N ~ll_m ~ j ::!:cl;j],i~l:no povoljno :a-par [mane: i 50bol: n:a: :sa.m oj 11ta.h po rI:i3,j Lii m ei jtn iima_ K I im:i.! TV i n p"kiog. T,I ..063 II I 434.

350 KJII. T,t 061 214 300. •. Poo",\Iod,-U<c, C. Go,.,."be 70 '" od mota, 7 EUR .. po I.z.ill, w. U]>O""" bu zaj«1n;<I«: kuhinjc. Tcl.0038167 3W36)~ 0_331621-119~ tvIl.ri pus!ij,(" 17 sali_ mI, '"
• ' Dob:tinj-a 5! izd:ai~m pos. p.i:'08L'Ot6j. • DobrilJiaJ
• Dtlbolal!

• Doblr_nja:,. 2-soban

stan oprernijlE"1l

1

.' b:dajem jOOr.iosoball SIan, v.iSQ.J::o prizcrnl ioC:io S[ilm bl.:noi zgrndljo .PofaliC:i LIi kod ffiUl<pomoO. 1',1.06! 2!6616,(I(;1

,"",,,,,njo 10 0=. T<1.(0).85 912 517 145.
• Podacg] tllea U2 more, ~Ji_ki dvo~ sobni mpilrtrnall Hi sob\': :sa upotr~bom k" "'"j'. 101.061 5! 1 353. pogodno >lOG.

2(l cura

P'O

osobi dim, Silmo

5OSUO.
30468&.

.lzd:ajcm luksuzno O'p.rc:mljc.n jednOr ",1= SU!.n 4{1 0)4 Dobrinj' D.W_ 00; • 17M;'", oamie!-1"'lS[:m. ToL

• Pos... prosror 60 !'Il2 sa pillrkii1.gum~
Z<l.

~.OOO !<.NLTel. 00 I ! 89750. 001 144162.

91_000 ~1~~~j~I~t:~;2~~~~i~KKe~TeJ~ kM sGmje. Td.
t

oie. T<1.00 I U8 07 L _ Ren,ul, Twi"~o 2002. g., prcloo -063405 863 Sarajevo,
1

J

741-IMo

51" dj<l,rn()5d. Tel. 033638-006.
188 06.\.
Gemlmidi.tc:1J. nos.. st;m. i:1.dajem
l

131.

061 J 19
:it(l[]

rame svrhe. Tel. 061 606

redOVl'l:L}sel'Vis!r.an~odl ii!:no

~.. H ""00. TC.I.061 490 236.

• D "oi Jio<s-oba il S:La.tl 70 m ~~ poorpuno namjelr ~n, M i!<lll-il 'P.-.e] 07134-11'1

·rel. 06!

• Lzd~jc:rn n:;l_mjdtu. HCi5. :;;;gradi bliZll OHR-:!ltinterue~~~r_

u
l,"T-

,",onjeru. T.1. 003200 393.
l

- kod Neurna)

gg-

• Pi,n PlJflto multi jot 13 di1..c1~ .2005. ~ biie:1.a boja~ cijena 6.S'OO K..Vi_

• Reno 50,90. gOOI dobro sr.m;C 1400 K.M.·~L 061713 !03 • Rena Cli(l-l_S OO~ 1001 . .s.oo_~ 1"191,ri, ~ VrIlt'a fullopremi]] plitecr.i.l carinm i PD~ 1J''Ol Njl:m~cki]~ 160.000p~
1

ToI.ool 144 162.

19&4., [I clobrnm 1 V(l-ZIlom ;stL-~ niu protbjem. "ret_ 0626,24799. 2 pl;arem carina i rov, Nj_lko, 60.000 po:'loo, son'i~OCuWt.l!,Li.,fen.ado ~ 7.700 KJI,.\..
Vri;Ha,

• nCtJ

• Fo~d

",'W

full opremil,

F'5t:S!:Ii.

1.3 ~ 2003_ ~.~;Si

~'aJ

;.strKl?t¥cl,~S~8 ~i~8~a
do

• A mll'Hi "no! Lkn! M akarsb ri v i ic~. Prcku:5:;;t.1l ,,:II n:s LOn 11'9 OUilIli inota!,451~~aj~)d_ai~m tl ~a~

Pril

• DV(i5()billl nam, :smn ccntur J1lit;:3,JnaLli ~p<ls:Jc:n.-o.m b~om

101.033.442·331.

s.tudePil_LI,I_ zasebnt!,

:~~~r~t~,~;~:t:1i~l~h~ A~ii~l..i 6~~&654j~
.' l.zdgjem p. ~tor 110 ml )'.;il:5V~ 119mjc:nc ~ parkingo.m uzt;tavnu cestu, Sa",; pOl;o. Tel. 061 ;"; 3;8.
J

;ianje, ~a"lov.ka. 101.061 0078.19. • bd,j= od 80-100 mI OJIEr.I opre-

k;SO~,=~~ ~r~~ns~~
• Raj

iz<I:Ji<rn """' pros,.r!lO m2, mol:c '" k,· ""d"ij,. Tel. 065 684987.
~~u~~~ ~

11)l.'r'a!

ul. A.

I m1l.fDoviea

br,

7,

reg. _ Rono Mog;m 1.5 DCI, 2004. god., bi·

k"p. Tel. 00385 98453433. 1560-lll

isklju~iV{> rndnikc. Tol.061 6!!S8 II, '"
• G:lrSOnjer.3,. kQJttpl .. l1:!1roj(iu:n ~

• Gar.sollje.Lt!J Il.amje:he:ne]

pO",,";oo. T'I.
m~~~~

• SpCl.L ku~

pored Jkole.nil 033 630-336.

Sok(]]Ju,

Tol. 001835565. _ f",£d fies.", 1996. god. 3.300 Kl>l, hi '"0. Tel. 00 1 ,)4 379.
• Ford Mondt(! t9'96. god,! 1_9TDI!,

i<=li~ VrRt:l, full rtIp:rema! phi.teni wi3tl"1I i PDV! u'J'oz, Niemat.k·a, 169.000 p:reS::Jo,. :sc:rvis:n;J, OOl,vil~ ci~niil do reg.

• :s up-e:r ;pril ik~!
984.13433.

9.500 K.M. Tel. 061 548408.

Drv~nik] MitRars!k.a~ re.s[oran ml, i.lulemo iiHr.a~ k~i,'nli:lj i pJQlT.!el['iOr luk:,H:ii_L ':1;( more de ,em u Z<IIkup. Tel. 003SS.

:\l~,;:~~m ~~dT~.~i.ti'imI:.UIL,
0038, 99 600 mo.
l

• b~'dai-em pos. p r'O."StO.- SO m 2' sa svim prikJju&irnil :p<lrking. p1"05ror HEll'oO b. Tel. 063639 417. .' Izda.iem ~Io'fllj I00 kod Fllbrike

~!!ij:~~'(~J.~ 5~ k2~M'

.' ,kOO}clil:e" n.i, GrlIdiilc~ ]';:,om(lItn(h
'u.gOO_i:'I(J~

sobe--iil~ilPQ1lOI'f.lo_ leI.
SCi-

l.iki pru-kios pro"or, Tel. 033 6S5·3?8.
.' lltbjem
~-O'l,tfli

m~

p~~OI

(skhl.dj~t¢) duha.1lB, V~-

irna

• TrpanJ·~lje!ac, Iro_knn;'cm~ ;apa.rtmO!ln bliztl, morn" laS(:bml k:u.hil1fn:~ Tv, W~ [erasa, r'JQ~L1 LJ ~:u_ TeL 061

53416.1,0038598 1881)741.

p:rostor 90 m~

u:l

kli~ elek. podizaciJ cij~lla 4.100 Kt\1. Td. 001908 749. • Ford rno!ldco_TDCI, lQ! 2.002- sod, [O.It reg., f"ll, 11.000 KM. 101.061 lIJll 041 - Golf 1.3 B, 87. &00.,4 ""'to, bijeli, dobtLj .s.mn i'~ reg.. 14_ III 1011. Tel. 061 30<181l. OOl4l7 178. _ Golf 3,dizd, 94. ~od., 5200 KJ\l Tcl. 06ll,S .$06. 8. mj<:><aI,clj. 8.700!<.NL Tel. 00 1 205 131. • Golf dh2cJ 1938.., reg. 8fj.Irern_bat~!Iooro ''''''ie. ToL 061 377 000. god., 4 v."'to. 1<1. 001 1~6 689.
• Gol.f
IJ

PDV! u~'ozNiem:;l~~ 7O',0CM) p~Otstrvisn:a, !i(ao nov) (i j~n lido reg.. 9 •.30 OKM. Td. 001835 %5. dIiIiLIl.s~,o, 1I1:3tTr'i~r.tL~'1_! elekuv,oika! mu ... ka, a.ir OOgovi, g<lrntlnm) sc:rvisna j

,,~,~;~~\~~~!~~ ~aZ::i~~~ji
• Ret:JoSceni~ 2001. god'1' rcgistrovilll,

1560·1 "

.' Gradac povoljno iZ[L'ojmljlljem 1:>< i .p.r'"""" Tol. 00385 91

0038, 98 817·104.

• Lj.elo'wn ie u PudaCllnlB u s:obllrna I apanm;a.n imal voom a pOvollDo~ Vl:~ od 16 KM p,,"owbi. T(:~_

2134.

880

~~i~~~i::~~~~t,,~~'i2fS~eo3~ 400-558.
Dornil

• U sklopu fri2:(:rs.q Izn!Jj rnljuil;m pfO:5;t.oriju ~ maoikuf'!,J ...J ..l:dik_uru ...dl:Ip,ti1C,,]!masaZli, Tel. ()61 J04 479. • Ulcinj) api!I'DTIant 1uka kod hmela iIlbotro>, rn."'. 1<1. 0038169 • Vroma povolj no, Lrima :s.mclemtcarna iLicpo nilmjclo;1J :SUIJ. Tel. 061 147

6HIS·l Ndt.

'p.,

• G-rb .. vi~ dvos. namj'enen stan] 6 ex'", lok,<ijo. Tel. 001 .93 )23. G~vi~j dvoSQb~ Il! mun idten p:ri\'. kuta! I SflI"ilIL Tel, 063 6.3.9 213.

100m ;,r!:t~i~iiJT~j!~rg~~l(f=:; od 656-514. 00) 133000.
PI5aCa i A\'37.,(Iv:og l{ITnj;a). Tel. • h~:d.ajem sobe ;sa u 9Or:reOO,M kuhLnje, Srcbr'~llo Dub rovnika. Te.l. (0)85 95 813 68n,

Sl:IlnJ

"ojig>. Tel. 001 138071.

:stim;> Vr::i.\e
IU;!!

• Gd::la""ica~ [zll:i1.imIjui~ se dliIOSOD2Ill c.g.~,blind Vliila;. kab!o. stude-

koo

485, 03J.4oo·140.

• Golf 2 c:Ul(:I, u dobrom
1,

:s.mnju, Td.

,u,.,

• Rctrov:izon;kO!l ClsJcdiJl:J, za sve 5 KM. 1<1. 00) 51l799.

samtit s,unia=_ Tel. 002 737 500_

• S~I, ibi~'Sdi 99-_~ ~ ~':r:al~ $ivi~4900 KJ\1. Tel. 061 4)4861

Hjepo oCipremljen dVQsoban :smn u -z,gradf I'la duzi period imll~
• Gi'iba'l'jea~

• Golf 41 SOIl 1998, g.J regi:suo-va.n

do

pO'·o

• Sofe:r!ajoc
!,l

nove "">iI,.ll:I. i ]XIlovJ]c m :s.,~ i:i061 749402. dobrorn srani!,l~ 800 Kh'\.

Thl. OOl 713 103

• ¥ugo

629;!i mob. +38598856

• D "''1:1' j trckn:vli: rnc ",piutrn::t.J:iC U Srebrenom I-:.od D Llbto(i'VI"I Lka) I';jj_r .. king, kllrn', TV. Tel. + 385 20 48S 711-It\o\o

jorn. Tel. OO[031 3)0.
• H itnu ild~jc:m

n. IS KM. Te.l.061 192 073.
(pell,]

• ' Ildajern $Oboe ~ '5ps""'Dlije Ji;1Jd St=bilj3~ BaU:a~LjB! SIll kupnLlom i TV! cije-

• VIiI.! nik~ odl i~fJO nnmiri!cn izrlaJem na duZi pcr.ioo~ ozbi1jnim b,rn,. Tel. 00 I. 141485 .

.s~IUI

000-

102

Mm~ 170 :rn.~ ~;g.'od~ no. Tel. 001 214071.

p. PI-'OStOJ na Cij;liIL'I ~ s.v~ namj~-

• Lzd.j= ",n. T.L 03Hf>4·5?8. Ie, m 'pmL Tol. (l66 ),4 118. 1<1.0619(]HI2 .
• b,dajem stan~kilILQ:'.liiIiiskl[}:!1m jcliter:l) 7.2 m2! kol:l pr-0:5l0r
K:'U~_L:J-

MtJr p¢godaltl 1.a mikrokn~i ~Ji-t banke] ured_c, p~l;lvnB.rva, ajX!reKe, :ru-

• Zen L~ -,terU:ii.f!iz:d.aj.esc ,~- :[Jro-

bn<, salone i ,I, Tel. OO! 189 895.
W'Ww..nek:rt'lfI i:n,,e,hl!

dlielovima

1.3 i'lj n~pricl 90.

~od., 120 !<.NI.Tot 06 I 709 956. • Vr.:u:a:t::adQja li~ za Skodu Ribiu! 110 KM. Tel. 00 I 709 956.
1

• Vram pminjL1 lLjcvaza Passal: 200.8.

gud_! servL$JJ.::i knjiga., f'l.j_.U(lJ?T-err:!li.~ l?ez "lJlmje'I"I:~J povo!j_nQ. 1~t 062 .BS 376.

• Myunda.i L:at'llta ~1lr:l'l'a(J~91_ g.~l:Je.ozio, ]>Ovoljno.Tel. 061 ·610057. - Hyundai Slim" Fe, 2.0 CRD, 2OOl.

• V~im Lzradu ,t Ilgrnd:nj"u mirlAins:.ku obradu ~Icda.lil z;a, rt:trlJ!vi:W.rC,:. pover

7.i~k< ;kol< Meital600 002621 621.
sapQd1.empom ~m20

• hdlljcrn :st.m niil_mjdten dvoi~ po~ob:JJ} Y lpJ"sdi 5Q-OKM~ D 1)I rLi~k:! ulies L dvos.oban kod rnu-

",j,I,w '10". TIL. 062 204 200. • ' Hrasno, ~mjcl[en:1:soba,_~f!'U"_

HfiI_!in~

i:zd;ajem

dVmioban

nil

r

gr-

• Jzniijrnljuj~m jcdnosoban smn ul, Obala kod DrvoCl1j j;J mOSta - 3(10 KAt
l

Prodaja
• Prodilj em kuL':u li r~ocm['elj u-po· l iC' pored N r:rc;:l'!"C, sa poslovlJ im pLO:slOr(lm ok~ ZOO mZ i $lambe-fI og p mSLClrII 200 m,l. Z~ari od g b

KM. T, I. 8040-1 "

i~nje! kuhinja, kup<llil~ 1~nsld.m osobam" Td. 521-618,.001529 838.

1joo. 1<!. 061 3~ 478.

_II. Bu6;,.~i<rn

"""' p""'OI60 ml,
m2. '~_Q615

00)8163 191 lO1.
.' Oidia.
an tarl

• Iivar - iz.dajcm kl!.l_C:u4-6 QSob~; 80 m ad mo:tII! TV, kHma, parking, "lei. d'lio5ciban) nimljeS't-cn
l

n.mj<!!<n. Tel. 061 897959. 085.

• lead Holid_8Y In:!

SEan

80 m2,

~Xll'a

- Kod olm:uolilo:J =ro, """"',n n,mje'!i[etI sran."R-L 03.3.442-998 i 0621 ~9
• Kod Studc:m.sImgdmna :ioJoo.'kJtn:lmt ~1JIfe{tenn Ncdiari.c~~ ootr.:"L T~I.062

do 11ll. T<I,0)6,/806-371. 66SS·!Ndl

Kupovina
• Kupujcm baVlJn50aIUl vozil~_: Golfo-~e i P:;I5ate. Tt=1- 00 l 504 190_

SOl 353.

- ](ami"" Reno ""rndo, god. 1999. [ok rc.gisEIovnn> "rvi ,·I:a:sn tK, ciicna po dog.VQru. 101.063 02.1O!3. • Kia Rio RS Ii 1'nW'.l.ll9, men!li Iie..!.i v~
ccmral.rlii, klima, 2002. god., 1 A ~ U odli~QJII :S(:3ni-u:~ rtg, de k~j~ 4_ mjl:$.

• Acrodromsko nasclje, izd.ajem pas:. p.rOStlJ!J <ID ml, l3 !),b'"Cr.i;ije, predst!,!ll,lti.i~['I,I'B! :til papiri m:a..TI:1.

n:h r=t1ibk~~~~_~-~2hSQ6f#S:
• Kup o!t""'nom
LUj c:: rn

001 857 Oil.

k:a_n.!:elariie~

IT.nu-alno~ ad:a:pl:ira.n! dvj.ema. Stu d~micarna iii Zi!pOSJer.Jlm)200 Kt\>\ po osobi. Tc1.061 !l999!H.
• llidf.g-P..;jton po:;.., IUQ:slQf 40 m2! fJovolj n.o ~ vi~e nail'llj~L'1:9_ 'Tel. 033 6l2·00l, 062 156 84{1.
j

407823.

• Kortu.la izdi1jem iiI.pa.nma.nc. Toe.!. 00385 91 381 325, 00)81 63 .185392.
l

l012. '1'.1.061 156309.

['room. Tel. 061 l55 8(10.

goff

d izd

J

moz~ 5i1

• Apan.m.anc 1.1. Ncurnu povolj DO ~:;;;daiC' ,tila ".Larnij:t'", k][fJ]:il:) sa.-a}.~ w'w·I,V',viliaJa.mia,com T~I. 06,2 214 9<16,

03l Sj.;. 121.

• Mercedes C·,IW] :ill.LlOmilli~ 1991. g., I ruko, pmao 160.000,6.500 EUR-

dol; potiod. 1<1.063·,00 303. .' I':ulajen~42 m2 ,Znl.aj~ ad :Bos.ne-!an

.' Izd:ajc se niil.mjcl.ten stan 35 m2) na

b:n ~~~~eJ~~~~~ f7?61~.J&.dvbSOMoine, b!i," !~ol<- Tel. 062 1U3 544.
• KuCa s.a okucnioom! urcdl1:lt'4 D.

•. 101. 062 878 ,01.
1

• M~rcOOes C200, CDI! 200], g."elegana:: oprcmia. m~l. si yl. Tel, 00 l 804214_ • Merttde$ -C-k[~ 200 CDI~di~IJ u: L5:1Ji3 Sltl.flj14gOO, tOOl" djrna 20500 KJ\i. Horn", Orlovio. ,. Tel 002 189 7l1.
[Omt.1 [riptroni~ ~eTI0nit aJ_ rebjl:!

Va to male 091050 mobde sl'alii .pule", web porta 0 www.dnevnioYCH.ba .• lako lito tete Idikom no %Oo'kroteno fonnuloro koji Ir-obolopopuniti ,i posloli no moil; molioglost ovo.z..bo'

• M~es.

E

22(1

!lev{'; g'Umc, ~"j tg:L TeL 066 364 848.

CDI~i!Y!ti~:iI.'LJCD; r.adlO;. tel"j km:ia,
:;er'L"i:tn::!l

polie no sliti iSl'lod dati do'

• Me:rcedese Cklasa 1m, gDditu) fuI oprerna, &.500EUR-,. Td. 062t81MV2.

,-,Ter~fDn/<ldre1.il, ,
I I

_ Mowr za M,z<1u626 dizd 1.0, g<F %'9l96.
di~~.e 1996,_~ cije:n.9 2.S0 fUR-iiI. Tel. 061

• O;U_' ~.!IIP""'-.-Il

: r~"I'"

...

>, 7'DDD ~raJt'Y9

·od.~..,-COn..- ... iO'I'O-l·I'~"""'"

""1;1,,,),
:

Dnev:ni avaz _"."_'"".
.' SuUJ U ccmru 65 [[12)ul. KraKari ~.~

4B

~~~k:t:Tcl.b06 :~3~ri~g.
n

zei ... 117.

So_"" uredni JlOP;n.1J:1. 061.932

v.p.,

• Prodaiern ~ban
• Prodajcm

3] In2! V~l'lpik. '1H. 066 287 366. [ednosoban stan, cencar,

sanu csnuu,

u cen lTII 5"} ttt2{n ked DP markera, sranlc cdllenc 80.000 KM, Vila - 9.5 m 2{l] - pouebna ,:Jd:aP!I.;;IC"iji!l147.Q:Oij M! MojmilQ40 m2K G5.000 K.M. Tel. 00 I SI0 964, 0.; 1 26933;. 8~19·1 "

nie 24 1'02 - .3.5.000 KA'i! gorwnje-rll 31 m 7JX V 0 roka, smnie deb ro, IXIJ.I;I_ 56.000 KM Vogmca stan
j

njero 1..1 Svrakieem, komplct edaptirana,

• l'UTl::lO I )'OVOLJNO

1):''''0ul. A. Pirdusa,
plinsko grija-

- Hrssno, A. S.ctib., dvoscben 52 m2, 6, kat, liI~ balkon, O-jl" isiok, I OS.ooo K~l.Td.06119-; 919. _ 11ms no, Dzamijska, dves, 54 m2, 7. kat, lift, 2 butkona, sievcr-iug, 105.000 KM_ Tol. 061195
9! 9.

Mej"~ Tel. 061243923.

p:[~~~1!~~~~~~~~~!~
ml, centar-llidia, Tel. 033631494,061 2>7561.
• Prcdajem ~:u,fu n a Ga2inom haau,

03l142-977, V,IO>lili. • Sian 56 m2 nil Koo. Brdu, 1.11. M. j{,diij,ll ;<0, 111 or- Tol. 00 1 1191 W. • Sta n ~ rn2 ...rtQ ,povol j no) useiji ... : odmah, A. fulj" B rnza Thl. OlliS4&175,062436 410.
.5{)

_ S,," lS m2, cjieua 48.000 K.M_ m

424.

• Mojm~lo, dvoipcsoben, I sprat, n tml no, ':ta slit,':an 0'-':0 II gi t'ttnv.ije' degovor, Zvati laa 17 b. T,1. 002

oIX-

761

uz

Kill. raznc [nuder< 80-150 .KM,lIo$,,· va bespl. Tel, 53,·631. • Prtalder sraklena vram, reklemnl )03.>-60, dostava bcspl. T,t 53.H3I.

• Drt=ka .52 !TIl! stan sa hall:o:rtL~ mijcnjam-predalem za marlljj do 30 m2 uz dogevor, Tol. 00 I I gH'l.

~~~~it~~~iirB.kT~:O~~L~~
'On. Tol. 6<S-M2.
• Prcdalem clstcrnu, mjesallcu za be-

t..

• Hrasn e, [edncs. stan 38: mz, u solldnom aranlu, befkon, 6 kat, 19.000 K_~t.11:1. 061 145

ssa

pori ,,,,"I1i. Tel. 065541161.I]L~ rtalld~t~ ~ski
ubjckar p+Le-p

• tlid~ KasindQlSka~ k'i.JCa 130 i'i12 sa dvn odvojeaa srana I 50n rru: zemlje, paliiti.rn

mrifN'k~~~lz~'~ !~~~~~
ctak) komplcrno urcdcna, ugrad. kul:1jfL~el~no gt'~ ~[a, v-rijedi v idieri • 17;.QOO KM. IUDZA SOKOLOVIC KOLONlj A duplex

• IUDZALUZI\N! rrosobae <CUI 72 rn2llV + 2 bnlkona, stan joego-

m2,!rod 561. • IlLM.a~prodajem :§;L::!1I. Luzanlma, U nlzovl, 95 m2 + g;iftlZ:l. T.J.52S·6S2. • llldza-Luzanl, 3"'500jJnsum, n sp, i gara:ty u ~t.Ildi. Tel. 0.33627-653_
.ni&a~I~j 8901219. •
[00.

150 rn.2, basre 150 nove dzamlk, 1/1.Tel. 062 319

17~

so go.rarom i ckucnlcom, iVC komunaliie, ceatr, plinsko grfjanje, ,,1. 'It 1_Tel. 061 389289. • Prodsjem kuru na Kotlllja~il 13x9) na 1.3.50m2. Tel. 0.;1 339l87. • Prcdaiem ku~u Suune-Mosun; S7 m2 + erase 14 ml! vocnisk 1.1.50 m2, vi. 111.ra, 03JJ.l 15·199. • Prodaiem kJ.L6J IJ cenuu, ~trilJr.skc:. lise. ToL06IIA3 9ll. Tol. 061 2~3 923. • Prodaicm ku~u u: Ililesu! Tel. 06.5 3~119.
• Prodejem ku.cl1! Vet.i:J - novl]a gradala, vraca.Avde Smailovira. Tel. 06l .l)roda;ern kuru u Dorrem Hoion]u.

• Stan Grbavi(::3, prvi ~r:lI~ dvQSob.jJ~ m2! 1:etaS9, pcdrum, ~_ 06S ;')37 302.

m~l~~:=
18&.
• Zamjena-prodaja, • MiiC:IJjn:rn trosoben ~marl,ri u ~'nltIl.J_

~~~~~;!:Wn~~j~~f.i~ stan u Su",jCV1.l

- Stan prodaiem 5S ml, crkuplien, Fr· ueicvacka (u ~lrJIJIPUPLvnrc).cijcnii P'O <logovoru. Tol. 061 9806l9. • Stall prcdejern pcvcfjec 54 m2J IIi<iZ:J, Grand eentar, Tel. 061 15·9572.

M:l~D~.i-cl~~~~~gra!ltl4~"'·~ ~.o• Proacre drro nevi 120x140., 00x60:JI pcvolinc. Tel. 033 4'1-3~. • D jttijll r.orrn uhJ rta pedate, ex'LrtI ocuvana, kupllcna u :Svcdskoj. Tal.

51 m2t re ijenjarn za Bania 1-1.1 ku, Tel. 033 ,42-668. 643. Tr;t.00381 11 2.617
stan u Sarnj"cvu

~1~~~tc(&i~?~lrtm9m aurc u
• Surp, Boj.ll.iC:kill09~kuC3S1l: pos. prcstcrcrn Qd SO 1;112 i S'[:3JJ.Q.r!1 iWJld! aurcprsonlea i parking;. Ulaz sa glavne ccste, Sw; R[mV~ kcmuneff]e urcdoc, vlasn ik In _Tht 062. 13,) 608.

• Stan

IJ

Brczi 33 .rn2, opremfjen i re-

001.243
mrava.

ssi.

Prodaja • ~. cazno
_ .OGREV·' .RASPROO/\j/\ DO 1:5-.6. Pe nzjoncrl rna na J 0 11\(;;1, n ukova drva u $11 i m IJb ltci111 -

• P"rQtj21j(::rn IOU po$lO (:fi.k(i~no SJ'"edsrvc za rrsjno llJli~l~nje: whara i hnth

Td. 061243 891. _I'rod,jom poI",","e marke, TeI_06l 53019{t

~;~na.~7rur. t~¥~rii s ~
duplex mcnrezna, fasada nova, 57 mz,
GAAD . Vll-lJIY'!j USA kyo, dozvofjenn nadcgradn]a i prcsirc-

47 M41 sprat. Tel. 061 prcdaicm ku.clJ

ra, 0.;3 894 l78 ..
• Thrt':in! Donja

• Smp, Tibra lJ arraktivna

tokseiia.

• Kafe apararl A.smr~1I sa svom prareeem opremom, 2. kom., mo~ Z3m [e-

n' za rezno. "m_ 066 6632>2-

oje, b,;" - 6),(100 K_M STAID , eRA D· ktl61 ul. Heel nn • Ptrin briiq; :5, eoba + kuni_njOi trp., podruml 300 ml·llO.ooo KM ..Tel. 00 lSI 0 964,0.;1 26983;. Wl8·111 - A. fuJj", A·fuz:J, MP, 70 m2, I. Si'rT .1. Tel. Q3S;44-122, 005 n7 979. 443,061 741 544. 061 817 960. 061 ;07960. 5S2976.
• A!h:~MJ"i~~ prM2ijem 12 d uh~rn(!l Sum.e i j. duluma llv.ad~. lb.l. 033 62'9g~.rnb_n!'Ji,ra! e(dno gri j;;iln j,ot; ~!;~

~~~;:.r~~~~~; :f;:~; ro:
govoru Tel. 0.; I Z26 007. 0.;15,52547 _!lij"" p~jcrn
• ll i~~ predaiem kt.itu dim. 1ZX8 !Yl! okuc.oire 422 m2, nm·og:radnjll. TEl.

[]idziil-Pcjton~

100 068.

• :SvrujnO;.. garsoniera 2,5.O12i'vlsoI«> pri><mlj,,- Tol. 061 358 )8>.

rkro.Ije,garaz,,8oo m2 '''''oi.b, Semizovnc. Tel. 033 655-393 . 03JJ239·910 iii 061 146 439.
• Il'rodsjem

• Prcdajem ku(-u, Pti:~lie)!:pt::I4

po-

'I'< za 12.400 KM. Tel. 00 I 199 127.
2\>9127.
rn2 :i..eiJilje;J's,,-.e

BLoto~6.,200

?emlj~~

15.0 KM. Dr ... al ugnl j Krcka so c !a-l. T,L 061 670 06K6054-1 N dt • Prodakm gajbe za perad.

nlill.

Ugalj

'B<lnoviCi

(kocka,

orah)

• PoVO!jM ceprerov ~[j1j [ k9min na :sttuju, pcgodnc m restorane i ku6J. Tel

061 381670.

mml>:no-po:ilovni ObjekaLdl.m. 12·~8 m, okuCti ke 441, "OgrndDi'" Tel. o.;l814 6S9. _15.t. Si,i~jc:V(} pwwla:sa 5"im komtl~
i.\I}o-

• P,rod:a j,CIT! 1ijep'U ku6,i sa ::n11i JOIn kocl Viieenjre(u bli"Zini lna.\ kuee). TeL

• 'Iarcin, kufa ~S: m, na $P~~ i :8.61 '3
1.a

95-.000 KM. Tel. 06l

001221752.

Te.I. 683HNdz

oeuvac, 50 KM. 1l:l. 062 871 531. • Prod;;ijem koriJtcnu friun;ku opremu~ j:ako p!O\,oljno.
p"'oo

• Mobi rel N oki::! N95! stsa, Qb[tn}IJ~ 220 KM, i mea hor Samsuag, flm,

nali f:lm:a.. Tel

061. 437 ;5.S8_

~ln41.
ZCfUJ

!11l1!'1ju rukvru.i kutll Vrbanjlli;a 166, do reiiwran:a .,K.i.btfi, v1. lll, P'Os:Jcdujc s:ve prihljuckc. Tel. 06 t • PL"Q(lajem morcl n:a 1 ahlat.l ilkom. fiilmrnkli'lfooj lohdj1. TeL

• U cal l1'U d"'"'QS(Ioan s:tan 54 m~ iidir pti !13ri .. Tel. 062 3 t 4 279_ • U HlKI!Lfim!!l rrodafem :zemljiil~ S.i!I ruf.cvnim obi-ekumil, :sve komum~Hjc 1/1. Tcl. 03>512-2>7 j 06115> 719'. • U :&pc~!, M hjtroj lokacLii p...waiern kLJCt4 d;c:na pol1ogovoru. Te.l. 0432

s.u buko 1101 ci icpiln~ dr~;j], .cokovi, me'Tiea od 35 do 6:)_ Ug::dj (Kreka} drve.ni SO KM, Bi!I.no~iti ko~ cka i omh ]50 KM. rsporukiJ i5"li

- VE LIM/\ KCljA'!! U p""~aj i

Tel. 001 181424.

• AliWJ&;irm C-fa&, proo!}jr;m b;a'" ::ld:a:pr(reil s:[[!n~ rrj;s_ pri~mlic.

rro-so.
TI!I.

• AI i ~i n~ gill'SiOfl.~~r2117 ml, 1. fiP.] Gctoovil I] raLO'llLrnnilJ 50,.000 KJr,1. Tel. .Ih*,ul:ija~flrodi!ie: se kaftl::. -leL 061

.1v8.nica k,oo Dubro'ljl'nikt!~ pla.c 340 rn2, I!;rndcv. d.m::volil, pogl,ed ria morc'. 1<1 0.; I 48 33 58, OOl8> 10 41 HZ). • T "ani~ g !k I'n od Dubrovn.i ka~op_ Ncum - R,aV!'1(1! Nert~'wE"!ski hl'il"'lo pJ'Oooiem kUcu. Tol. 0.;1 141669.
- KoI. brdo, uI. Aonm.lfungjj" d"" ",ban '''". TeI_~33 441-'198 i 0011 39 0&5.

243923.

001

it'-

~.o. T.I. 061 H7 186, 061 78, 535. &.>23·1 dz N
• Prod:a:iero vd mi.lsinu fri!id~r ~ ~orl,.':l (Go[c'njr;9j (pota plin

".I,k JXl""lj"" ;SO """,,ki Tol 4:;~·940. • PCel~ mlade r.oJ.c'Ve)7 oKvina. Tel 033655-457.
• P,md;;ljc:m i n''"f;1l ~ar} rob'U", PI1l1c:CU Ol~ternLl: ze ajl(ltekll. Tel 061 265 343.

_"rv

5% 516 i 0031\>9266
• VelcliiCi, s.tan 3~

• PtOda;em I'lXmjei;rcrtlJ ~·ike!j.diCiJ na Jabla!1i'.loo~ j('zcn.!_ T-r;I_ 062 23 12 ] l, 061 %0 lS8.

• Bli]go ...ac Ill, ku6i so ok1Jcnioorn i ~,", "!"- 033 >44-711,.00l7V 979.

9'1m2. T<I.061 .839592. 101.033544-398,061741 061 839,91

• B relta -j:lrodajem

LrOipo:soban

stan

poj,d;I1000o, 1.100-1-200Kl\1Im2.Tel. 061878,01. • ' MOS[:3f, ul. M. Ti!a 26:8, prodaje:m sian 67 m2, "lasf.l LStVo,.adilp UJi:m",:Sil ,2 954halkon:3 i pQdruroom_ T~1. 063- 28"8 _ OpSl:ina Tmovo·Froclildj~ prod"l~ jem 4;i.dutu.m(ll<:.!J1jjt li~~ krozi~~ !lje It"le 100m CiSlil rije.lu!:) imori rije-ke:su 50 m udidjC1J.t od im.mio:. sa¢u"a,[lfl pTLrorJi4$,·c="~tl'l(l !.ii)..lm! '-djerna kapij~ od st.a~'fle reiil~ kofa ide om TmO'o-'Q udalftuo 2. ~ do 5Clil GrnCmi~ t':a :3$fal tt od :!!ie-lagOO rtLi:=l- m~kad.&ji1~ sye 1/1. Cijenil po dogtlvoru. Thl. ()61

• Kuru

sa ,4 sm:n:B, posi'bni LttaziJmom

11.5m2 kod 'boS'nj:a~-ke,b.:r1.m Il;azijc_ Tol. 0.; I 316 7l6. • Prodmjcm kuru na Poljinama. T~I. 0.;1 &56 179
stan

• 'Prodajcm

cmveroscban

dvoenltn.i

1/1. Tol. 061 222 141.
• Prodajem stile BiIJjclcvo,.
llOVU

• ~roO'd~jem ,ku6.1 f.l0'!: AncblJ!

IXlopiri

• Brc~ prodajcm SUm 66 m2) dvo. ~posobaEl.!,II'vi Spt::ll_.. uL t{asani!l Sll~i6L .

5-44.

_ Bre.kil, nova, troi~ba.n

stan. Td.

Tol. 062 317 g 13. imorju (Dcll,o"ic OlHl8·ll,. 44l. n~

;~~tL~OOOt~~i~!td;~~Ji! jednos.oba:n.sTl!lfI : • V(JgoM::a~ sn LStvo Ifl, svc uklli lkno t_
IJ g.IUIl

Kuea

IbJtu

u s.1I'8jev~ Itil~ irn~,lri. 5p1ilta, Slo'Ot-

Td. 033 242-977. • Vioo:ko-L~ke !Jr .. J 6.) pOS- p:ros.tw 75 m:2, ~ zasvedjeiaLnos"[i. Tel 061 130Il9. ~upkh; jo:<!n"",ban,g>IL"SO'n;eE"a, ,ggre}a~ 0S"[a~ lCl':a'Sa 6xSS m] rnogucnos L pro§i.rcf.l jii 62.004) K.J\t Tel. 436·3l2• vtgtMa - J;'n;ldajt.m :5t.aQ 64 rn2! I SpT:il[~ ul. F. Merzukll, ciiena fis,:;srla 10.000 KM. Tol. 033 65],)35, 061 479 6)6.

mZ)

48.00:0

KM..

pol' ".ruj')' Tol. Ol3/656-100 i iM2I471·821. 8032·1 "

~

575436.

• Prod.

if.lvl1ml.ar za fi'l:rere. Tel. 062

'oIiDO. Tel. 0611641l6.
• Ko~nLl ga.r!1.i.lufU

• Sm:re plmOre jJelovi.c<f 101 korn., po(n-osr.ed! dvo.-

-1100"'*" -

• P1iilska pet: ni!l dLm njfik E:miilm 6,. SiI sulunilrima i ori.gLm:U ,erit1:yim<4 sve J50 Khit JT.!.oh: i jr;f!iniie. Td. (k)1 19'9 442, Ol3 6l1· 733.

1

sierl, furelj,~ poml jno. Tol.Ilbll64 136. _ K""m I 5OxlOO(d,.,o),,koro nov. Td. 00116>1 136. na!:l 00 I I (sa"'i,,,ki Kisdiok)," gao i',rno. Tc. 00 I 381 802.
• PtOd~jt'rn \~ k.oli~inll s,t:3klenih

ori janjc i 01. 'p,,,"e. Td. 00 I 1l3906 ..

Prodajem

BrnUTIil'lffi

mr~Zi{'C

~

~:~~~;~c~~=~~~~~,~sk'~~ ·1 KM. Td. 031644·231.0.;2 9708l7.
!;lin.ac'j!!l

3. s.p.ra .....bez balkonil. U djenu 54.000 KM I.!.nlC\:I.n:na ll&TSd.oj:;3 grij:aL..
j6 m2, nja] •

L.I

C'C:ru:ru nja c:i-

• Ore.~ kll~, p,ri.:oc'"DtI~ spta.~ iJ;tO!ktovlte!JI Sil OkUC.Dicom., cijena pc dogo .... ,o-

• Prod'<Jjem pl.ac na Cmog,O'rslrom k.ed, H _N01log).

Tel.

Ilr~

jon, 49.~

D s:ad~t1.jem

Kl\1. Tel. o.;lW 32 S3.

:Sla~j1.J

.rmlj~

"'.

_Turis",kj "'J<ti<,,,100 M;";&ili lie· BiHu_ Tet 06t 7'l7 9-l5!,ZeQi• Prod. krc:vt:l200xOO, vrllJl po"'Oljno.

033644-231.

t~~~~=~~il~t!i.~~i~~r

1"1. 0.;2320 ~34.

0.;1243 &91. 0.;1 24lS9l.
• Kctmplet r:r;gd~iniruj

• PnKJiijcm 100 po!St'iJ cfikasno Srcds.\\fO (..a U1LjQIO Lln i.henjc=" 'ohaI3. TeL

ru. Td. +J.81 II 347-330)8. • Buta Pow,!.;:! kula 1. :SIRna! 126 m2! gaJ"Il.1aJ ~ulla, balm, parki ~ 3 llme. Te-!. 522.115. • Bu$O... ¢3!~ kuc:. 200 m210 ~ :i'..c~ ,. Tol. 001 176411. • Ceo rar, $ t:im 60 O121lIl scp." :ul.
u:s~ljiv_

• Prod!ll~ ~IIM:U O[estI 1.1>0 m.2"j IU cesru~ d~'Qlfc:na gr.Jrlnjil. Tel. 061 749

6U~'.

mljl~tem)

ko 1jI'oli r"'ldi[i~30.000

EtJR-

• On:bi~ - d .... :sprotll:li ku6J! ba3.t~ o 1,I0C1; v[. paL·ldn~ tat.mja~.s .... p!Id je·.e: doim k.!ju~m, bljzu: proda~·I1.tCili. mo. 'c. 11:1. ool8, W 714·Qn

S-efloirt::lJ

·~reJ_001

549268_

vog 04 bliru po",. Tel.06.l 823 739.
• Dol1i~ Bi.~~ O61l1HI6. 'I dulurn zt.:'m.lje_ Tel-

• Dobri

nl~ prodaje.m

pJoc l,Ii~e Pia-

669.

• Donja Vogoliea, kuCa s.a s"irn ~ra[ctim objciuimil i 'okucllJcom od 2.100 m2~ Cije:n~ po dOgOi.'Qrtl_ T~]. 061 :)10

!ldli~no.m :S1ll!ljU,~ L_ S.~ 56.000 KM_ ~r.ilkino, gar:sonje.Lol 23 ml! komplel urildcnil Sil novom kuhinjoffi plinsko &'f., l7.000 KM..T<J.061 ,~~ 83,.
l

.Ol.f.l~ Bi.'t.aJlSita hr. 5 57 m~2 s.:!}t• [. Tol. 061 I~O483. • OlOkil, garsonja<!. 3l m2/X V u
J l

cl~vo(lamii i. J3u6=! jJQtoky_ Tc:1. 033/6)9-

rl~~~~,s:r~~o~: • Pmd:iljcrn pomlJllo z~mlju ..I HI:;]~

=~:

OU~

Klio 47! 66 trt:2,. i Ii ~rnjen.il :i',a tn.allji I.i VogilSCi liZ ~u dopl:aru. Tel_061 100

,m. 31 m2_ 1',1. 03343l-980. _\Iog<l!Ca, prodajem pas. prosu>r, via· snilt"o III. TeL 061 149 Ig), • Vogo~Cil, prodajc:m sUm u ui. BraCe.

Vogti6:J:

j

prod.ojc.m jcdllosoban

756, 062178 &ll. • Prod:Jjem s.mmbeM·poslovnu kuc:u
ptlJtpuJ]o.&avrlcnu,sa !;r.ijanir:m 1-\:>'0'-".To.l.0" 801·1U.
Ii.!

279.

Bu~

• Pal~ iedi'~n sum 43 nl~m s:praL, no\'j. po~"Oli·no. Tel. 06S 581 363..

• Proda~m SLan 5S m~ oUtup1jen) ut FranjC"'j3c-kia (u :sk]opu Ph'iIfe), ,cijeJtil dogo"",. "l<I.061 986629.
• r)rodi!ljem Slan ).6 m2. sa podftll1H)fi'1l i bnlkOilOm, mol(: 5:ilI :sw~rrma novi.ml \I DobnDj·~ TIg ZLaLnih lii1AA\· Tel. 066
SIim

i d"iie ga"!", 1/1. ToL0.;1 III lo8. • Vrnmik, w. Ncvjt';Sdna~prod. kuru. Td. 033 44l-998.i 0.;, 139005.
C'eiIllJil,

• Vr:3tnik.,. kU,{a:s:i lri ~bna

:sUH'!:3

• POIOVllf.l Sony .PL-2 + tip + ;fioi"ik + JO igrica. Tol. 0.; I 157 571. _ 0["'1 malin" Bl Rol,nd. Tel. 03>1.lli-)I)4. 0' ktediL Tel.061l> I 809. • Mcdi"'en njcm;l¢"k't~al1lp(.:t;lJ ~cn~ ~nsk~! original! povoljno_ ·ret 061 052033 .

tt~k~~tr:~n~~~~;:J:~

oprerD1J zasfustiearnu,bu'::iIp:,n;:n ~ ~Iado.lcd KaT-

• Fi,~, """

pi@ani. TH. 061 III 784.

• Sliltica Z1 kupan ie 11: kBd i, pelene· IJlo:ici" 5Upt:r 7 ~ odn.:slc. Td. 062 9'70 81J, ~l3 644-l1L

• S'IlC ...r:stc I'i:zanc b,rQaski pi)d~SO!JM

KM· I rnZ. Tel. 061915 ,56.

• z:e-mlj cltc= u G1:ll.~'a~iUvli 500 m Cld 200 m oJ NerelVe 2.500 m21 3;5
J

OOl85 20 418·1 n. _ Du plcx ku.c. 1/1,."elj i"", l40 ml,
l)1.aI::600 nll! 'kod l)ijac~ V tallDti~MQ-o Star, Hi zarnje.oa Treoini1;:. T~l. li1 301 0

• Dubrovnik, prodajcm d'!'oS(]ban :sl:;l!'l u:G~j V :sp,~'L! u~..kI.tcn b;;lllko.IJ sa poogledom. na G m~~ll I u:ku. 1~1_

_ PlacuDogl_, 101.061 3OHI1_

400m2. "las. 1/1.

Potrainja
Z~ pro daiu i izdil'i'an jc:. Tel. 033/l03-127, 061 437 732.

~~~kij: ~::~5~~ d"oirn d~b~~~
551,061237448.
- 5 KJ\'l. Bl:Splilr~ dos~\<a_ "RL 002 134 • Dobm oCtlViine rumo mde.rte ori~ ginal Q,rijclJt3Ilnc (N-cp~1 i p<:L2:ijskc) i bosml1ste cLlime i SffilC_ Tel. 033 4.l.2-

511. _ Doma6J, svje2;i,ljelmvimprep<litij, j.j. 30 .om .. 9 KM "I<~; 10 KM "S"

i,lr.':j

gI'i'l.dc, la.mpcrij14 (:3_TeL 005 68'9'

n","<,10KM 888.

• fJrodajem radij::1[ol'e
po

m,ru. Td. Il6l 458 311

l

alll.mi.nij:ske

• PoIQvna, d.obr-o oCuvima dldija koljea j 'S(;I!JJiU lju1 ja.cKLI_ TeI_ Q61 ,UI • DOOrn IDlwn • Prodajem brneni kNVCL s:o. do-

d_;jo1ovim Tol. 061 211 888. •.
~i;,;. maJ:iQe $i!\ger! &igor

772-

439329 i 061 437719. • Pos. prostor na OLe8U 061 100009.
;;,,,a

• PQfi!llici!, bliZll FDS i OB N -~ ku~ p+s, d'l!:ll troSObna st~ (ikueniCLI 441 [02 dviic- gir:!l~ kOJ1l ul'laliie. TII.+ 062
1 J

969 423. • PrGdaJem 0.;111<3546.

\limn ~ balkoILllJID,. Paromt~nska

56 ml, I spriU] reno01. Tel

• Age-'l'ICLii p(Ht'~bno

vik= s;mnm?i!I 7911 ~I [[

i Vklo.ri.:J III koferu, :POVoljn~ nm 2. ra· le, g.r:mcij,. Td. 0.;1 115504. • GeJ Ji',:i U!l i~\.lIva:nie ~h:!![fI Q~ gs.~oC"iiu. Ti2:I. 061 234 112:6. • Prodaiem Zil: I'rlz(;re~ 2 :smli~ hll· Ubll, ~''''ilbo za pr.mjc: ko:ie Tel. 062 575 • Sm !loa di~al.i(':JI1_J • Rad.im
1

32 m2. Tel.

lio A·r.... Tol. 06Ii 445203.

• Prod9jem SU:lJI 0 m1.! I ky[~ A_ P07 • Prodnje:m stan HI"35Di.aJ. 38 m2~ jeIT!'lQvirnlJ!

• ZapO$.lf;!1l;1j zt!l:skoj osobi pottl:b:Jq sun"!! do SO m2, n·a dut.i j)eMOO (Ag~l'i-

018. _ Prod. ""'" od I'roi<rorM l2 m3, de·
bljioe S lti.!'lJ- -rU OS7 317-!j.8:8_ kok'il nosm~ {alizlnnih i srebrenih. l 'Ugm· dtrij~ • Pillld d.ornatil, r.ms;k:ih jaIt!biCarki • HLirmonik ~~l'ij~~t'i~f

436.

• G:3_ra:Zu p,~iem 14 m2, I)(I.brinja, rs;.olj{L1lt R Alvad~. Tel. 06'1 a97 • Ga.rs.onle:rn.t? mZ, Svrnkino, cije"' 10.000 KM. Tel. 001 147 471 i 033

d"Qi~~ :5{I'_OOO KM. 303634, n:"~,ijt~:tj~!iJfe~~itJ~ Tol. 0.;1 vI.- 1/1~ 063 S85 \I(Il.

m. 061 ~
c<.

poslovnt

prOSWL)~.l

319,0.33621-119.

Ll pos.lije 17 h.

cij,). Td. Q6l 677 488" • PtHrebll(! viSe m.mjib StaTIm'SZi3 1,t 061617 l83.
i1.J]ujrnljivillJ ic i p'Iod~iu (Agcociia). • Agend,i IlOlreba.1l marl it Solan i[i gao (poznan klijc:.nt).
• K1.J'puj~m_S1;9f1

159249. ~ Ol9.

nov:!. T~I. 061

6S.1~gl, 7.VilLiiza 16. h.

• PoVQIjno ~IOdaiern ku6u m~ d~.:sprli!ta~ 104 m2 i=lros.[Qr.~ 450 m2 [}kllCni~

6~1-9Sl .

• Pt''Od ..jem. sIan u ce:nl'nl I Iid~ 5 I m2, I S-p.i.i[1 CE:nrralnD griiilnje. Tel. 03.3

Tol. 00 I 206 345.

.. vrn[~j prooilj~ ~~~.hia~sa

i prndajc:rn kc:ram: :S.tolnj3rnzoih ,di<;n, i 001;",. Tol.0334,3-

T,I. 00 I 20 I 700, Radnitk, 122.

• G l.. dno polJe, 7..Cm lii~re 1..:100m2. Tel. 061 745 5860.;1829382• G l,avlJfi6::vo k'lJd Raftj n;s~1o dcv_ kL.lta 100 :m2')okutnLc:D 2~110 mI. T~1.
J

• Prodajem S'~i!ln Luianim~ 69 h.~ u dj~n.fl p.lWolina. lH. 033, 62J -021,066

~nJc.ra ZiI prodaju Tol. 06, 617 4Sg. 001.217 344.

• FQ~'Clljno prodiJjcm sUm u Hrasni<;i (;4 mlJ '1'01. 61 ll.90n 0

3S1!I<M.

m2, "dilljcno 1,2km od ~jeili

.l~ie

se kl..llL"a na l3ls:rriku pov. 250

• G",dCVLDsko ~90'![lid'Ji_

z<mlj~"'. Tel. OOl530
dvoso-

mi Qu1;:;!1 Otb_ Prel ijqJ' ,P'Qgltdi !'lit ,sr\ldh Kuta sc sa.:smj od 3 zasebna slana sa L od'lo,;cll,im ulacimill. U~ kuCu.sc nillia~
~~~j

lO

m2, novogrndni.a, 0.;1 500 2S9.
l.l!

• PrQ(Injtm

Stat]

dj. 1.500 KM. T~J.

\I

Ncd!art~im(!l,

5,9

ii Vojni~ko~

do5.(} mlJ na relac:iAHpi15Lno, Dobriniil. Tcl.

• :Svc 'lfl'S[C r~nc grnde, d.nsku colu, pQd..j Jam~rij'U .. TU ()6j. 302 78.2_

• Pm/alin~ pro(h:lj~m opremu:zg 1Ip:a. rtmilne dobro otu,ViInO {tclajC:Vl~ :SlOlo~ \'i:sa $"lol.icamD i d ...)_Tel- 061 130 >04
j

• Prodajcrn Han U VQgQ5ci j "vartmiUJ Nt-urn 1.1 •• Jt.~. 6.2 9'93 lj,3._ 0 • Prodnjem + rrosoba:nsmn u~ b:alkon(ll :t :sp~t, u nic.~ (eE"!\J'::i1110. 1~l. 03-3

ro·m~~lr:.!tJ~ u=r~ Bj~f:~': papirim,. Tel. 0.;2 810 683~
kod IsJamskog fakuhe[:iL Te.L061 958 l68.
• Potrc:bnit 7.a SIlIIl,{lv,;:mje gar5()njt:~ il i ma.nii i.edIlQS.:SIaQ~ jed.t\oj ~~pt)Slenoi os.obi)zvini ~za 20 h. Tel 033166 11 • SurdcQI
U11Jj

•t oburu 33-39(10 P!!IriSiinda:)ti6. ~I,) i !. garderob" *1-46 (odiicIa, ko· "imi). Tel. o.;l 547 587. • P~e~e ,L.R- ~Q~Qi(-e ([,':ii l],;;iS'lllvkfi i Ilrirod!le roje'lr"C. l\100. 061930 040~Tu·
dil.

i!i<51437348. • MiI~i.n~ proclajem 6i1 he.m. Ci~~ m.gh; j ku,~ m~~rm.l~j u.Tel_ 002 165 566. i'l",,"n." Tel. 00 1 7 I 5 543.
• Proda_j-em Sa!1l$ung pf.ejer SarDSU~ ispravni • Prodare.m
OCtl'ViIDU

TA p.OC EHmt, 70 qn i DVD i OOlvani, 200

ban 53 m2, I. "'~ b,lJron, plin,ko "'~"." II 1.000 1<,1\. Tel. 061 >10 l4l. • Grb;w[r:I! I'rodfije.tn sr:aL140 mZ, (
s:prat~ m~.mjclren1" iu::l.aptllim] -ellellil ~.OOO KM, fu. Tol. 002 994 753. • Gtba'\1iea-~il"!~ 85, m2/Z.IOO KM, [roiflC!scban SIan. rcnovira.n, .5iJ. p617 ·74l, 061 964 797.
1

• G rb<rviC'II 2J M. M mevelit;a,

71 012 ~Jr'Cn(lViramL 1m .. ~~~~~ hworc~pnulode + ~f.~~r: ~~.:~: 2. 1)61 842142no
b.Ll5llll ..

cim~~

(~na

sob:t)

Tel.

,..!am. T'1. 033 0.;1 S99 200.

st:'r")

3'.000 I<M. Tel. 001549 8.l7. • pt"(!o(fujC:11l3-:;ooor- S'1)J[ll)(lbrin

• l)t'l)(jllj~m. .2.600 m2 u:m 1je, RaJto.. vica-Grilbo~ine, irna gradsk;a vod~l

647·515. • PrOOniem ~ike.od[cu ill: rifdm Sm~ vn;Y ~od Bmc. Tel. 061 102234.

03.345H71,061

l.m~blind

j~

vrmll, kod okretnire.

366 852.

1et

V

• Prodajem ~Ii ... SEilIe:n.teljimfl:sx9, • Ii"" 1Z:I gai" Tel. 062811 131.

59
i

• Grbiil.vicka, dvoo. 54, m2, 50kaL Hf[l tmlkot.l! cl~''OSH'''.iI.['!! 2_000 KA'U:m2.. Te:1. • f:[:),cUi,fi - prod:;3j~.m ku~u 8~'X9 m, P+S+~d'i'lje ~okucoica 618 ru2, 1.Jselji~cij~f.I.:J f.I'O dog:ovot'll_ T-cl_ 420-

• Proo:.jcm ~ctvcrot:obilln ::ia:;3 nIl, 5 m~jednasoba posebaflIl1ID'",! flC~na Z<l. ordinaciju Hi un:d, Smri Omd. Tel.

• Prodajem/m.tjc:njarn Inilnju kuCu u Trebi Ilj;i t1!I odgQv:3l1ljuCi :s'~a!llQ centro Sarajc:va. 'Thl. G62 467 111.
Il"eltlru

ploni"". Tel. 062 838 167,.0.;5 449
IN

~1J~[il~!~~~n:~~d~~~.t~

_ Peleo«. ",1<,;].<' lJ:l. 062 ~ 6". • ll'-ri!ke ila Grab "r1o p:cM'Jljoo. Tel 06l1579OO. • True m komro'tlJ ScCcI'ilLt krvi ContOur. 11:1. 061 866 705. • Blill!1i krever 150xlOO ~ jTUldtarnn,skoro no, (drvo), Te!.OOI264 116. _ Prodajcm 2 "red bull" "010. Tel. 061 80 80 10.
i

~j8~)

KM. Tel. 0.; I 56598l. _ Mu"" i djcCi;u oojm. (15, 1~, 17 i obLlCtJ~ privuno. Tel_ 002 97Q
• Proclajcrn mlJ~kc sakil'l; pam.illofiC'j, k.oou1 j~ p!jval!10'j :liO"·O ili skoro :00'10-.

03JJ236-436
.1;lil'Odaj~m

Proc1.i1je.m-i:zJajcrn posl. obj~ka [,,000 m2 + 4.000 m2 Qku~n.ilX,~ a5'i&" .... iim. r
zamjcnu

L

319,521·187. • Hi LItO :p.rtKI:.ic:rn ku6J, H.1Iilba?i.it.:. 532 000
t 1, usetjiva, ~-Smri Grold. 1i!L 061 • Hirrt!:J ,~rodaj.tm ik'iJ.f1J sa ~rt\ i bitltom" ul. Mi.bri voite:,. fhmo 90.000

B·filza, 77 m2J S. ka~ odm,h "><Ijiv.Tel. 061 167930, vikeodom ool85 92144 4341.
p<:clinom JX!Jj'u

CeI"'''OroSO~fL

:SIan fla

Ali-

• A~(,l"!e.iji ptltte.bM ~:o~~~~~~ l7~kko~~;.tili i izd:iVUDje.Tel.i~e s:~a:n.l)'Va prod'l" 0.; I 49llH.
~I

3 :sprntil) nilcKatnicc HrLi5nO;.Grba ...j.,., C. Vii", l'o(,J i~. Td. 061 ,69 831.
j

• KUl'ujcrn dvoipos.11'OSOI:lan SIan do

:~~~~;:iOOKf~":;T':t1mdim. 00 em + 002440643.
• N9n~je!jWlj

T,!. 002 9709l0. • Tros:joo, dvO!Sje:d,. sc<:iju, komorlu, ~v;j. [o"lje, ToI.061814179.

'''''"j,~.
(2 sIiSlaZ:iJ.

k:l.L.t~! 2 forelj.e}.)
ZiI

z::J

68.5386.

• Prndaje.m dll I l1m ~mlje n9 Ml1:!ila~ n;kom rn:skrlcu~ po.rcd C'eSrc. Tel. 065 • P'tOdaie:m d ...osob9r1 Sliln u ee:n.tru

KM. Tel. 061214071.
• Hhno proda~m

.56 m2~ renoviral4o 99.00CI K.t,\i_-~_ 061 ISS Ill. • Hi mo r-cnovimn :stln 109 m2IIIl, u
$lrQ,{;U[Il

stan

'00

Ko:§. Brdu~

Z,nie, oS m2, n, II bru. T,1. 061 69() 848. Vog;>!6l·Blagova<. TeL 061
.I)rotbjern

06ll49249. • Rakovica! Kaknnje:, povoljno prodOjomi«laJl dul"", >:<:mlje. 0.;1 3~ Tel 5'19,033605-419. • Re.li~w! 3.000 m 2 ?e1LLlie, pog_odno za grndnju kuCc,". '" 45.000 Kl\1. lJcl. o.;lmm.

u S... j",,".l'l.

;.;asw'mb_-~I-

pro::Ho.["

• Djf,.i;ijL kA ...... Clac ko.mpl.tI 40 KJ\'l~ 6 \~.seti e]e-.men:aL~ kuhinja. 'Je.t. 062.428

KMJ. Tel. 062 1333%.

knjige (800

dje-

• AgclJcij i pcilfCbno ~iSC milllj ih :51.11:· rtOWza.illU~';lfi~i prn<\aj~ Trl06l214

830.

lO6, 033 203- !.17.

Dobri oji '" prod,j"- TeI_00 I. 214 306.

• PO[!(;Diln manji stan 35-450 m2 ni1

T,I. o.;16iO 617.
• Kazan
7.3.

• M.iBsLnu l3 grnvLrnnjc: Gr:1l"Q,grupb IM3- ~ " .. ibi)rOIfl i 3- kOkrttplltIi!I slow. pc&n~ iiddje 'i prikol ieLl.

~

Posao
8034·1"

Td. 00 I 367 103.

Ponuda-polrainja
• K1Ifc:-re:>loranu ItMcLmpoli,S,1lI flO ~~'eb:at.l:kQi'lobar m/:t Ko n Lak [

iii .miicnlatn

kuru ..... SI:3fJ~

on

SOl.

4;!2,c.."'~;;:~~ Ilhl.~i 141669.

Zamjena
~tan ilLkl.tcu u S~f'".1jc"'"LI. T-cl.061 817
960. • 1\lipiliino polje c·r::!l....a, mijcnj:am IJ"sob.iIJ. stan 47 rn~ ~ manji 1.1Zn:a." ~",d"" Tol. 0.;2511786. • Mije.Djarn kucu ... Z.YOTDj ku
Z<1

k:3]~i':~~~i~r~~r:2~~rern ~I~~ ,
055,061 828 700.

ToI.061 Z14 071.

.;:;;[!tT1.Ij fixgo 95-_000 EUR-:!I_

• ' H.imo, :po"..oljn~

prodajem gnr.d:u]

,""c.

• Proomjem jednos. sian 31 rn2+ ba~ Iktm! t:ck !'idai,plirall (prQ:l.ori!, ~d.ij:UQri, paJked~!llock..e j KLJpIl!ul.o),btind:''IITVib l. Td.00134ll117.

• Sarnjevo-M i!.t;vic~! produjtm novo:sBgradeni 9Irak rivo i objekal 1Gx 11 mC1:mt~ ci icna 1 05,,000 EUR-~. Ti.':I. 033649-l)6, 033 6~·0'9 .

~O:;ihdf~~sv!~~~~ ~Co~~~~
• Prodajcrn vdi m~jn1! G(lrenjl;: ] 20.15'0 KM, ~porem ;SU"1.lfB··'P~i1l 120~150

• Sob9C ormg-c

:3-

kom

i I dio sa sta-

,dcfon, 062555550

• I"ol1'L"ban P'.nwit.."n."ni IiziotcrapeuL {~ pmpirimi1),.2:il. pomoe.s.mrijoj Zml. Zva· I; od 19·n h. Tol. 03J/64H6Q.

50

_'~I"'''I'''i'''' Dnevni

avaz
ikJI'o'-anc~ doblt! pb~m_

~'::~kji~~~f=!T:L~i~-~,; 802.
Groavid ked 642458.

(161714431. • .i\tt~di.c aavrscnom SSS, pozna~!J

• Pcpravka soi~~~~=:d(]~ti~dFBjiii.S~e~~ L13io:.imnit:i,nemiehaie. 346 mode, siclovi, sronce d. 1~1. 061 6!17.
.' M{I.1c:r Emir,/, ll\'odj molcrskc radcve ];vali temc, ~(St{) i povo! j no. Tel. 033 4So.m9, 062275121. • Ugool, cbkktu pcn-ebna radu LCLI~ uslavi OtIIit:ni. Tel. ()6l644 OS5_

731.

Tr:1. 000 723 car-

""0. Tel. 03J :134·6(19,(1614a;l 7zz. • Kupuiem

• M.LjC[]jmm sllelce livol:Lnjsko

pretwWS««. Til. 061174192, Oll ZI(J. 791. • VK kcrarnkar postavlju keramiku 001511249.
1.<1.].

!1ajjd1inije" u

{Widl,l-

Tel. 033 444-6~

• Mol. forb. ",,"~,. ra 06,2 823 901. _ Mol,ruro furbars~e usluge. Tol 061 926 3l3.
• Molenki radavi i:O:iI~ttJ,o poV(llj_n~ prefesdonalnc j uredno. Tel. OOl 1] 4

(16HZ I 864. • Kcmbi orerceorn ..,mm selldbe, peijc ...oz. purolka, OdVOl sura, cliena pe,lo.li!1JiL ra. 001 817424_ l]:m~~~i~~~~!¥~~V~~~~~~

• KUI'Uje-liL S-'Yevrste eprem eo~..auges ti reljswo, T~I. 065. 9O~ 9.89. fika\;;!I i cb'L"e%["!ica:oj;Baarajcv, ! b~njillIueke OOr2e- i prcdajem cenif kale ?.101 o."UP '''IllII, (161188 488.
5\1C

• tu v ala

bi h .i)i jete u

stenu 2e_liino-gsiadlona.
:SVQ,m

.

Tel.

[1,9

vratc vaueera, cerri-

la sa brcseniem i lekiranieru, lam inn659·573. • :Smktarmi ugradnju ::'-:V"Ln
kala i ogledale, rigipsa, ~illoda i keeamlke.
-....r.i.t:J.::;UJ,'"

• Vri-im ugradnju svih vrsea parke-

Tel. O.B

519.

• Potrebne :2 radnice ~ pmdnj u pire i piladi i 1 konob:u. Tel. 061 247 166.
• Fast-fudu plceri]!

.' Potrebn i saeadnki iz cliele 13 ea iH kat, prodalu nejbclle kczmctike, earndn 30 posw ] \~~ javil,e se. 'ThL 061 622
3[1<1.

ra

,Mr', poccban
i 2 kccoI

:~~e~.~~~~Ma7~dLd~
• Bureg,d1inh:il Forimf
19

T<I.06.l ,,6 104.

• Zldarskl

radcvi,

ildaplXij<I,

gradnla,

Tita 'Or;30. Potrcbnl- pomoeni mdnik 03lZ138n
iii radnica u kuhin ji_ "tH. 00' 778 5.2-6! • Cuvala bib dijcre U evom ill vatem :5l:3irllJ j pgJllij,g:all3i u k'!.iC~_Td_ 061 220 78/.,

01. MarSala

adresu. ra 00I 367 166. 0)3615-67). .' Kercher ma~i:no.m ~iS'li III tili me i
hlsone, r.J.a.mj~!.ai' U "a:~em sIanu]~rlo JXI\'"O.!ilJ~ 100 peste cfikasno, Tel, 002

l1:b~t!~Li~~z~~:~~;=:

JlUsluge
VALITETNUIO ALUMINI· jSK2 ;tALUZII>lE to KM. TRI\ KASTE lAV JESE, VAN· )SKE ROLETNE, HAR· MONIKA VRIITA, BUNDO VRIITA, PVC "ROZOR!. TEL 0151501401. 6S46·1Nd!
vd maslna (Gorcn]c, BI N i-~~ KQn~a.. Obcdi n, Ken d it Zanus l, Iberna), Iporera, boi lem. Dolaeak besplatanl Garanci]a! Mob. Ot51171666. nIL-Ill
!

00314,090. • VK V bmvnr radi ugrndnju

dolil2'im ne ad resu. Tel.

740127. 766-

• Izvodimo so.;'J;: vrsre gradcvinsko-zanmskih radova sa garancijcm. Tel. 061

,.,1"8'· Tel. (16; 94U731, Oll691-u(] .
• SlOI!!lI"-lapel:lt! pDV01fjio;j rudi -popravke stolarske i tapetarske. 'Iel. 061 606

• Braver, pol'oljno

radi

"5.Ve

bravarske

hrava, P1T S£i!ldu,¢;Jdi, Q:rT!1~ kaniru i~ ramI)va, pcvollne. Tel. 001 S(l7(,83,

• Gradcvinakc-zanatske t.!'5.h.lSC;; zidanie, t~gip-$~ kerami ka, i[41 Tel, 062 &88

651.066 61V-142,
• V KY
mu]~ ",Ire

• Moh:_I'"!za vai, dom, kaneclarilu.po's](n'n i prcsmr, urednc, proft:si(J:n.alno..

• h:radujem projektnu dokemcn taciju za j('&llli~tiiL! obiehl~ -....-10(lv'Op Ijnu, T,'. 001.558 574, PUlJ!:i 7+ I!

pcstove, povcllne. T,I, (161507 683. • Iznalmlluicm play !SmnQD 2 i :3 5:Il igricama. Tol. (161;\01 l4 1.
• P.-e:;,~-oo:pumika n:lli sve destinacije

r:3d:~ m.tJolers.lw-(Jl.rb2i-

- NAJ!'OVOUNIJE,

NA/K-

Tel. 061 507 683. • 'Kern bi prevea namlesra]a, sch-

• Projeslcnalni vozae vdi prevoz k:l 0:;1 Q1(1rt i pc Bil"I, _,k(lo,mb i poveline. Tel. 00.2? 13 91.6
• Radim cemralno grijanje i eodu, po-

u 1'5 kombijn, sjedism 1 + 8" Tel, 002 606 6]1, B~H~C'gli

• Engleakl- nkmackl, lnsuukclie, pre...-o"i~ dipl. radnvi, cliSSCr1;iCijll;; profemea, Sarajevo·Skon"""i~ ·fet. 063 947 405, • ~cJ1CLia J.1.r:~ - kl.!,.rn:fl nfq;a [ ponlOC SIan m i bolesnl m, 2A S;;l.[SS vame. T,'. (161237641. • Frizerskcm selouu Mado.l1lUl potrebni radnici, u$lI)'.'1 jako povol ini, TI:I_ 061 181424,
• ",T~r" s.o,d., 5avram:r.Jlrn lIIaSinaro:lltistimo; ;nJUt1;iti!.lij,urlLll~Jljo:st :ifll~, [ep'tbe (r~}, i risc_Il~, lvroe jXldove (d.ita} Tel. Oll 21)1).00l, 061 5.24 • Arhi [ek[!~ "rii sm.l~ni i~odemjc:m. gnid.~zan:Jtski :Iltla:ilor nad h mdoy~.

711 090,06) 3.816". • Limarski radavi, cClI:azimea atl.L~ <SU. Tel. 062 ~5 510,
TIlOO.

dbc, odvoe kabast-os ctpada, pcvolino, obez. radna ii;n~&..y,let 062 1.3.94:5-.3-.

• Cisum i odrla~m urednizn ~~ surnbeni prostor, brzo, kvalhemo, pedsT.I. 062 7@ 0 U.

auke, TI:1. 00] 37£ 002

• Profescr dale inarukcfjeza osncvce i srednoskolee za prfiemn i i..:. matcm-

volino. Tel. (161741 215. prodaia raznc od '..eJje_~)usiuge savllan]a clkvl. Thl. 061 700382.
• Zidart..k(lo tessrski raduvi, adeptaci[a ; grad"ia. Tel. D<524>4 929. • Bravar - i::;ni:di:Jj~m i merui ram ave

~~~~JY06~io~j9ls. po
ki:apije,g~_I~Dde-

• Trniim posao: D1ite_ni:t~ konobati~j 641 783.

pcmccna kuharlca,
44 god. T(:1. 002

• Servis:

406094. • Dalen lnsrrukclle iz nj~m<lCkog [ed"" Tol. D<51588 616. . • Iskusan profe:sor daje insrrukcije io::
matematikcza " u "tdnj"

:snli~

• Kotnbi prevez n:a.mje!18ja, sef dbe i odvca kabastcg otpada, obcz, radna povoljno_ 'lH. 001.5:5."2366~ 062

re u:~ i s:a_rR!na ~'~~ l"'!\!ii,.[i!, ~1,l_kone. Tol. 061 526 205. • Mol,,,t. usluge. T.1. OI5l9l2 323, 060 <0) 1)1.
• Popravljam Iesionalno ; na

• Brn'L'IlJ' rndi ograde,

461.

T,t.(I61,0.:;<Hl2.

• 'Kupujem slaru clevizrm £[ecl· lljU, obv~:micc, rntnu (]d5tc:nJj, d.i.0 nioe_ l$p 1:ua i doh:l~i!k n,a aclre:;'LI odm,', " FB iH iRS. Tel. 061 175

Ilie pralije i ispi.[31oje ~.... vr"ljita .ih (epihi)) narnjd(aja, illi(i3, Ilrar.Jje portilla) iGi£,ncmlna c.is.ccni;a, SLaIl(Jo. .,a i fir"frii_lLisor.i 1 m2f1 KM_ Firm •• GLANZ·. T,l. 061350 (,88.
j

• Io!!KIRBY'4o; Dubinsko
r

uslseva-

csmoskolce,a radi upilk~1 u. Tel. (162467 237.

• Servls svlli tipova ""~ mafina t drujlih kUCanskili ,,,,,mt .. do",",,1 besplarae. Tel. 'i}61 ss: Q.l!i •• Lektorisem i korlguleru sve vrsie teksrova. Dugogodi~])je i!iku$l't.'O_ T-c:I_U33Mo8-7rJ7 ~ 00-2 165419. 20.2713.
• KernmLmr,

600,0336'3-311,

voloi adresl. Tel. 061 36S

TV svih models,

FI_I"(l-

• Po... j nO, 1,.-'iuijs.ke roJ.~ni;::IllIm i!1i·o] j.d::e zahlzine, ualmste zn,,'jese i hanna-

rigipsi ,moleraj, Tel, {)lSI

sku, !Ii" ok a, Tel. (161268 &<17, • p,..,.,o~;m ""~1"i<l5 KMIsIr. , pO,"'Olinodajem i.ns.[rukcLie, Tel. 643·,99().

• AI,.!IOpre~'Q::;;.1d manii I'lJ kam ick nom vrii p~'VOZ ~ab'lS:[o.g orpaca, pj~ •

6444-INd,

"ik, Tel, 061 214303 . • Daiem instr\lk;::;ije $[!;fJnjciikolci rna
i smdmlima bemije, Thl. 061 1

""'hi,

n 405.

• Zll_bn~ pto~~ b::r"3ld~pop,rtivk::l! dod,,",, mba, poliranje i podlag:utie ",. bnih p.rn~ ~dLmo vikcndo.m. Tel.

(161)4' '44,Ol36n84).

• Tapern.r sa is}::us Lvorn iPre.svlllCi klJ~am;kj i k:imllXludj~!r.i namicl.taj . Tel. 061 610 1J>1. • :Servis i"".arunl!lt.a ~.Aki""! P'O]lra"kil, nadpgrndnia,. irn;t:J.l.;aclja"lntcrnel keno-kl:Lia, ~!1~i... fU$na ~tiUt) i cloJ"ilZiIl:. tis

-lii."o P'l".bn,djoyoj):'. '?' '"OU cafe clubu nil DobrIn]!! ~Vfinlji',a 14n! pi,.. 600 KM. Tol.06121i 011
• Parkclar ~~~tJi~£! - post~"lja, bru:si, fukjrn p:;F posu.v1ja 111m_Lrla~_ Tel-

237.

792>·.1"
r.narl:e-

,us";i,ke!iI;n~,

• KII)1ui.em

!;jffirf njemru!k.e

Td ..061 323906.

i

• AI u t.B1 u'2i n ~ 10 KM/ml. 1Ti3~ ka:ue z.a vjese 20 K MJm 2, AI u i .PVC ,rolc Lnet Lcnde;. pl:a~n.C:lJc ro~ letn.e-. Ciie-n-e:sa lIg.r~d:r-i(lJtt_ Ttl.

061 400 009,

• Prof, franCl..lsko~ o~l~tenl suds.ld tu:m:a.e - pIc'L'wi lckiflJ",'C i dClkuffit:1l Lc ~ franJ;USkO,g i I;)brn~ S3 ovlcrom- T-cL

~'Popr.llivltilm svt' "t'S-[e fri'-:ide~ rn:sbhdnih IJreda~a, L.li~ ga.ra1lc:Lju. Dola·

",k l>cspla"o. Tel. (01156)09,

ku,"" ,d,,,,u. Tel, 061 54$ 375.
• LlSlrukdje. clcktrmclmLkc
z;a

.' Ku"ujcrn urn j.r.:tDirfkc stik~ fl.l:au:1~ju~ SIaTi r.nlkh, :sa!,Q''le ~icl!1e! d~fie, rut:ne, oroenjC:! znacke i osm.lo.. Tel:

• AU[l;x:l~ktriC:mi..kt!j rndioni ~SlnnH jia I] ~tU_j~ pOlrelJall fLul:otJ.ektriatr s;;i

456-,05,1)6121440,.
• KlLpuje;m

on

033 211·484, 013 767·995, ~61 131 447. 6475-INd,

• prores:io.nill.llD s-nimanJe i moemm .s'l101dbi, vjen6:!niOl) i['~'Cndan:J" .ial.b.a~ p.-esni maV::!Il"i :s~ VHS-a' i ml.ni DV-a ~-e

• Povo.ljllo d3jcm LIlStruk.CLic iz ma,[tm::lJ[ik~ i i.nlt)fi'i'iJl.lllre. Tel. 001 3.58 339.

i7. m.a[ern;)[[ke, fL-zike]
uCcDi.kc osnovnlh

i""",worn. T.I. (161 102 (,89..
j

033261-555,

• AZurnOl g,eod~is~m 5LlUadjil} geodetsko :sn irn.:1Inje diobr:!~ -obi I ie!.a1j:;!lf! ie mei1a el-a::;:i_t':!mj~, Tel, (}fj,l .207 14S!
1

ilalllr;

mpii,d,. Tel. O1l456·5(J5, 061.14405. • K'lIplJjem lomljc:no zlmo, d:uk,ne,.
Stilove i ost:;ll~ ad (;t:n~_ Tr!;l 00]

S_U_v'enire-Si!tRje"\'sk:e oJ~-

• 1"E.PSER s,o.d, sa vr-emen i m

,m DVD. Tel. 061 440 935,
• VrSLm.O servi.siranje
;"P.iUli

94l445.

• Prevoz PU]]] ica,::im k.tima IIU Lomobil{lDl,. morr: i oslalc d~tiIL<J.cijc. Td. 063
., Mole~'· t!ljs;IOi"!kreli, glemje! farbil m T.I. (162282 243. • Radirn,cmtrnlnogriianje • Prekuca,?:il.ID
j
'i'OOlJ~

."'" "i; n '1<oill.TOI. 06) 811. )lK .' Vtlim sel~dbemodemim kQ:rnbije:rn
Sil;

j j

modlni3.mll cis t.i mo: n~ m jd tajl 11!lU~r:i!linjosl ~uta! t,cpihc {f-l:Se), j I i.soll e:] kame.ne podo'Jo'c {za~[ i[iJ.},

:sviti •

001 188003.
l

tlak(l!7lje~

i bald~rcnic lJ~gami1CirLL ~_

"otan;o.

061227l8'.1. • K V vodOi!'"ls(y{aIer radL sve 'VfS;(-e rodm'i!, brzo, ]l(}vo.!jno i k.v<lli(crno, Tel.
j

radnom

Sllagom u d..rt.1~i i varli, Tel.

T<I.033 200.003, 061 524 46] ,

%5126,

7852-1u

Zohare stjemi ce, tu t.e mrav-c i III [lil;ve U!1 i,~1;;!1Wi:m() I sa (.IOI":li. 1:;~!'Oi Ilciiom. T,L 033 234-3115.

,'olin,. Tel. (16174] 11I.

po-

PeleL1ja i ni~ s[arih I bolts-nih Tel. (16153~ 658,

• ttoScl:;!lvy'" vrti

l,J;s!1Igt:

ku~

liosoba_

.' KI1]JUrem lomljeno ~ Zllbars.kozl~· LO:! duk4!.'t~ WTV;illC i osmtOt najvi:5t plll6lm. Tol.03365,·,911, 061 ,53 MO. • Klrpuiem smru deviznu !l:reciDju, ob ...cz:ni~ mttu!; oditcta, djonj£,~ ispla,~ " <>dm"o. Tol. 061 $I 7 an
to;)

• ",Hl G IJENN' Dn bin s.ko pri3· flie ltpih:JI! ], m2 - I. KM ~ n:;Jr

mjditaja)

• Profesionl.llno c-iUc[]Ic klJc.~} po:sl_ objek\iUa~ l.epihll i ~ami~!ajn.. Tel 062

061 141944. T",I" (1615877l1. • ~SJ AJ'" Kirbi d u:b in:sko

ugao, . 20 Kt\t

SarL!jevo:

"'". Tel. (161233 (118. • Plt:S:n im)I'L'1L["!je-sa video k~Soeta n21 DVD, Sarni,'o. T,I. 002824 5ll.
.1llSlrukcije
e,",).

• Brava.rski

radoljli) dolazirn

na adr-

"0. Tel. (161520972,

n<1 :i.JCunill'U

sve Ie_mo-

• Stobrt jUdd:;) i mo~nai.a kuhi,Dia, ptllkara, ptedscb!ja, :lamjeniil baglruni3. Td. 002 ~44 952, • Komb.i Pl'CV01, putll Lka I + 8- i. seti~ dbe, poovolirto.. Tel, ll61213 343_

061 349294. • Vri;im p,revoo: ~ liudi i:SI¥;:!Iri re<In' 'O~i> po l"'""bL Tel. 061385 76•. • Ex[J"d pc .... oljnol Kombi prevoz i.se-lidbc. Tel. (161147361. • Eleluriear VK V ~ kufue el. i.os\a-

6311-1Nd~
u.:sj-S.ll~

lacijJ:: i ured:iJ.je:, PoZ.I)'Jo'l[e. Tc.l. 618",~OO7. '. Vltim sc:tidbe i WJ;: 'I{l'S[C prevom ko-mbijel'lh vovoljno.. Tel- 061 16S' 009. .' Mol~tski r.adJ}'~j. Te-:I.061 .579 97]_

4559)0.

• Al;:endia ~TI:r.t! njl:gn s-lilrib i obo.lieli i'h 24 h 1I;!.vas_ Tel. 061 5057 012• Ozbilj ""~ '-en:=! bi r.adiLa L'1i!!I mOtu u: ku,;, kOO porodie,. Tel, 002 ~22 m. • Pru.\.-tm S\'t: 'L'I"StclubDib prota:a;. Lo~2j~2~,jah!jh)c:ij~tJa • Pb-magaln (l61,100J4. 150 KJrri. "1e:J_

Tel. 061 788 739.

• KUj}Ujem SGLnl dcvi:1Jlu !l:Lednju~ rn~ porrnli vanjil,. dL{llllcc 51,1ib finni. i [0n,d~ ["!~j'boljc p1atam~ ~"p12l1:a odTTii!,h_

Tel. 06 J l39

engJes:!::i.. Dje.macki
3(16. rti_.Ut1'i:U!!!

i pr-

r

v~nie ipn),!"l j.e Lltpiha~ itisol1(!i i sjed~i n g;arni mr.a, Tel. (I{i 1 210 992..

68)9·INd!

,ike, dola.im k""i. Tel. 03) 204-453, (161914 014
re·i

• D.ajt:m ins-u·tl.kcLje

Lke j Ii-

BiH. Tel. (16100J:l36.

• K1lmiJt pmrcz pLJmika i robe ~irom

• Ag-e.ndja za kupovinlJ st.a['{! dvimc stt-d nic! II! U]C -od~loCU:: i dlopi~ fl:ilibo-

~~~~S6?~' ~z~,na

l dol~:111k

oomah.

Tel.061
OSDOVIJU

• DV,1lI ke-ramdllu·.IlJ rade flO'Yoljno.
lO2128,

8007·m

391,

~~~;'!:~Jlp~;=[(i 1[bf:~Ur;2~
pUlll
II

03lI673-Z84. 94344).

• Pt-re:n:LQ ~lli!'Tle r'4illooW m~i:!1om u \'QSem smnll, Hi rnrno u p_ract"nki sa ([.0... stlvom ru:J: mdresu~ Tel. 001 .Ztl2 63.0
1

• PL'e"i,'-ozrobe,:se.lid~ kombijer.n...p;n· vo.!jn~ rndDiI :sna.ga po doi;ovoru. Td.

(16) ,13948.

bib sta.rim OSObamii. Ted.

• Pe:r.tl:~SUl.kla: ]l1"O_zor:i~ 'smbi.~19! I,'a""l.n~,s[Olovi hd., S<Jrnkvu, Tel. 440-

• Kl.I]J'ujcm. ~!:JJ\1 dcvimu stc-dniu! dim'! Loe i rome od~[e[e' iz cFUiH iRS! pr'· od.ajem IL~tdoze:n~ cen..i1i_k.uC". Tel ,(jG]

747,(I6»~On
l

u

140,21.066 003 691.

Tol. 06191199). 61,-901.

• Daje_m innrukdje iz be.mi i.e za i srcdn;!J fulu, I h ~ I() K,M,
J

• Aili:llmk.i .-adovi u~ ,lxHpurH,l 001ilU Ii j-eplji ....,m 1I"iilk.a.m::!li podll 1m naj 10i

~(J:=r::;~j:=~~TJ.I~
500 037,
• Kombi prevo:z robe i pum.ika po po~'oljnim djcnama, Tel. 061 890 067.

• (',erural, gtifanje! pJ.in, i.nsta.lBdje;,7a~ rn~a koll\1(;kLO~ ird., mdimo kvaii[(:r tnQ i povL'Jlj.(l~ l,I~ b"$r.l.J!!cij l.I!. Td. 00 l • Povol~no i kVl3lLtemo rndim grija· n j~ mijenj;Jm l-:OJ:wi:k(Ofe rad.l~to:rimn i oomle- JXIpravke • porol tno. Tel.

"imll. Tel. 00I 6(16441.
• Prijcv-oz des:[inacij-e

• Champ i1)!lter~ Aka,demi ioou.kacijl.t vr1i upis. noYih (l613lH 347

&wva. Tel

jl} ... sPOi'\ .a

• KtlJ».ljem.s!aru deo.'i~ll ~[ednj~~mu od~teru·obvezn_tce-dj{jonioOO, ISj:Job· " ; doI""'k <>dm.h " FBiB ; RS, Tel.

• [n8lnlX'ciie iz nemije smden d n~a i u~nicima} dolnim na adresu. Tel, • P.-gte:;or:ic:a.htmiil! dMje in:5:!TL,Ik;;;i· je iz bemije smdendma i urenicima,

Lka n;J m;OIC i dl1.lgt BiH. 1eL 061 434 374_

06l3l1 571.

00241950\.

• Meder radj mol~rsto fiuba:r.ske dove: cisto) huti tetllo ,i povol j no.

Tel.

r,a.

rn~~u:~i~:~j~~~~~~:~ mbi. wv u.m;sponer 8 :sjedisul, Te.!.062 267418

&00-514,061922476. • Rildi.m centmhm grijanje i prcpr~ avke grij=:l nja_ Ttl. 062 316 826.

on

• Jmda i mO!1 tahl brl"Rra 01:1pOhiCIt! lica, 200 KM 'PO ml P +Spr.aL. T-cl.

(1623,691"

• Ku:pu:~em Slllnl de\~iznLJ ~reJllj l.l!, obvczniCC;. mt::rul odStc~ dlonice) is-pl~1;a i d(ll~k odmah CI FB i H 1 RS. Td_

061 175 ll)

Tel (162331 174. • ll'roresorit'a ~t:mije daie i Q$!ruk~iie. Tol. 667·880.
.' D:.1jem irmrukcije iz be:mije u~'f!,i k-e i s!1J,di:JJ t~ T~I_ 066 89't .' VOtl:1)il'l$ui.[:u~r !'Ski Ci3dovi KwLhemo, b~

• Ri,gips; majsl'cII·!, t2dirn. pm'6ljno_ i ibt~ 00, '" <>d ngi]>S,. Tot. 062 ~1274, • Rigi ps mLljs[Or, P'Od::rovlj;a~ pr-cgr.L· d~! $pl,!:~teti i pt-MOll, Tel- 061 g l8 732. • hlSLl"uiram skole LfuklJhe(~ maLe-m:a[iku: za sv~ uspj~no i poovoljno,

• VO<to.insu!.tiner od.rhv,:t :;tH1.1 llJ(liHa\r1j:! flew i nsrn.laJ:i~~ oS-l:i bojl~ S'.'~

"' g,mnciiu. T.I. (161497 622,

• Cel1Lra.lJ1o grijafl ~e, vodoi l'1IS:IB.laei~ je, poprnvkil i m{llll3b povoljn,o,.iJ kv~~ 1.;"''''0. Tel. (16110) 4Z,.
• PrevO,l j:lUlfi i~a lu:ksu:m.i.m mel'oCe' desovirn kcimbijc:rn nil sve destin.<J:CLJe. RL 06.1862 32:;.

213m.

• &'TCmO ~vr.: ',T51c eil.i.m;;b il~son~ t.c"l,'lIib~ mom pltanje 2u3 KM/m2. Th:J!a~ zimo polilime. Tol. 01l659·2S0, 06Z

1<1.06 1 247 786

• Kareu .J a.go<l:a" f.la Miln n Dvo:ru! P'O[Nbna k-onooo.r:ic:J Sii isku.:slVom. • Pr.f;'L'I}~.m putn ike 1u:ks.u In Lm 8Urom na u:riootiii HiH! nlOte Li.n.ool t:!~

061164 3....

st~r-(: Dcis.pm ...-ne 'leS T,L (162971 ) IZ. • Kupujern lomlje:l'Lo ?J.wo, d ut::ne, :kJT\ ane [s'"e predm-c:re 00 zlam, najbolj~ pl>'i~m~ ~p.I;j~~ i dCI10Y_ oom>'ih_ 1C1_

""".0.
l

Kupujem

2:01 3,78.

• Profc's.or daje instrukdje b. frnncu'lrog, 1";nst;Ol), ""')coS' -<i<oJl. 1<1.

$"~'i VQdoLf,lSlatalt'-

ToI.(I61549242.

033 S26·521.

1;,,0. Tel. 061 199 442, OlJ/611-733,

pr,edzno,

os:nc:wre

n,[VQ,TeI.MI211 103. • ] ns.truk~ij-t l7. cll:I;Jcskog klika
i sr~:njo~kcJ

• A.gendjil z:! kUpCI'Jo'im.l s.m:re de\'rme ~[ednje, mme odm[e i dioniCiil. Is.p't~r ",,<lm,D. To!. (l6HS I 191. • lOO'tDtuljbo!jep1a61m S[9ru devi~t1 ~[ednj~ ramu OdSH~rul diontce svi:h n· rm i j fondo\'-:;:t} isplat:a odmah_ Tel, 002

• D.'i.[.-cm .nSlrukqj~ ioo: bo~J:l.S~o.s [i,!'zikoJ (gr.amillLkll j pra'l{opis), Ie.hor.i!;em dlplom.:ske i ll1agistarSk-c maove, Tel..

• Se:r\l·iJ; toitu.,:ar:a ..,Ni.aj:o""'!ifl$ml~cijil wlndowsa, imeme[ !ron~kci j~1 ami· vtl1.l:5f.1:3: ~fit3 I1ICu.nO'lI1!:I ~i[o::rn:ic virus:at hard\~tS;_ki i soflvet$ti proble-.mi, hd. T,'.D<5I 24J 61 1. . • K.irby rlubin:sko uslsav;rnje i plilDje .cill.rn1l~ etlwna: i sj«t«:lh gumj n.l~ n:llikwli[~tnijim kirbije'\l'im ~mpcnima_ • N;amjc:Smm strunu, ,lclu dilC', li-

!~::!ItiR:e r'i,:!I Al ipi!ii!1_0Trt Po] tl,l! .cas 6 KM, Tel. 061 t> 7 991. Tel. OJ3 621-9'16. 03J/6>7"Ol8.
• Instru.Lrarn diJke i smdc.l] rc iz m~· to::::tniilti]i:.:e- fi!':ikc !1a 11i d!~~ ~ 6 KM_ L

• Irn;tru.~rnm

diJkc i smdcmc:

iz ma~

kom IlX'd'no. ToL OJ3 47),)74, 061 38Zllll. 06242312l.

• Profesot mfi~el'il,m i·k.e~ LSJri..LSI'i;Oi'n daje ins.l1'l1kcije' daclma i smclemi:ma to-

(161864)36.
.lskus[l~ i rrancuskog

po\'olino. TeL 066 917 391.
t~·b~J~~Cer::ttl~il~.K!~~~::L~~~

lee) Ui;:,t:lielno i

l3

4,1791.

061 702 813, 0332(t~HI6, • Pro[~(lric:t o::Jl-.S[~M13 je;r.ih
jnSIrukcij~ t pw.'od.i ,"", Tel, 062119347.

prof. etLgIe:skog, I1je:~Mg daj~ eaSCIve i :pn:vod!. Tel..

~!~"~e;~~~~~::.koiie~t6 ~ob~
2&>,

• Kornbijem "eCim niljpovol~Dije: u grnd\J pm"" ",'idbc ; OSIliIo, 11:1, • Molersl.o:o n[-e, molov;mjc;

."im

"[eL 062 118 202.

rJajC'

131881.
• astim i odria~am urednim V<lS sm· mb, pw.ilOr~ b~ kvalite~POt pcrbru.no_ Tel. 061 760 OJ Z, jem loa u LCI'o'i;;Jrt {I~:II:.l.bijcdcnl'l r'3dfl::l llJl uz dognvo,. Tel. D<53 71 519. 8

• Ku]}ujem SIBlll oo,..i2'Jlll ~[edDju, rn· tnu. odSu::tu LdionLIX FBiH i~ isp.I::J~ " <>dOl"h. To!. (16359, 640. • KtJ.(.I'uje-:ntoSl:ar:u dl,."Vi!i'.(J'LI '!~njtJttaunl oosren.l i dtonire s9ih rumt i roooo. 1,';;!I, i_spl:ata (!dm;ah-. Tc-], 061 3750 634_ • 100% ~iWt[e pJ~6Im$tanJ dc:-viwu :;lednju rnmu oillteru i diolllce:svit. [i. nnl ~funM1I8:, isp,t:n~, i dolazo:lk odm.nh.
1

S'Ve~'rsl~ teksto,.

• D:Jjcrn Caso",c b:. m:;l Lcrn.attkc i stalike datim:B i :5:[lIde.nli.m~ 'LlSpjehW. T.el.

033 52(,.~15.

_Vrtirn selidbe,pre'iozrobo, ~ombi·
$ns-

• Prof""", niom.ciq ic;:iIm "'l'i~ daje ins;!nd!:eij-e LLDeniJ:imB i od;rMllim osob,""" Tol. 061 l44 561., ke. Tel. nO·l n
0"

~Lm :Slru~n(:l~ ~ln.oJ lispieinO- Tel. 001504 986. • VKV el,d;:lriw, ele.kt.rQ- t~b.llj,C:tr Y'rSi oo~vanje po!lsLojeCi h i ugrad:n ju !1O' ih dr;kt_ in~aci,ja 1J:L002 522014_ ... • V rll m sve.s [ol::!lii;ike USltlgc:! pcpta-

;,r::~i=~~~i~~~~~~n~~k~:

(161162895.

fatbar:skir.adt)vi! lt'[qo.'~g liilk..innje S-lotarije. IN.

~,Oil':"~j~~~l~~'I}Js~l795
Tet. (6);10 l73, Tot. (161204 OOi.
• • Kombijem

Tot, 06] >97 181. ,du

• R;idi~m p001;'oti!")os\i'(: m,ol.e:rskQ-fnrbarske r.adove] uktiurujuci i slOlariju. • iRadim mal Lcrism1~

• Ad:Jpmcija StarlC!1/a i KU.fa, ~'ClvlJa.n_je plotic:a) t.. mimna,. kre6:-rJ~.f; i drugo. Jlrev07.i.m ,k.abas.ru robu.

001 90S 7l4. 947.

'r.l.k .s:tilrog,.lz~dn

nov~,

Tcl. 20843S~

• Acl<1pladia smf.lova i kuea, pc:sli3vlja· nie plct1m, L-lmiruufl] kreCc.nje i drugo,

'I'm"" prozol'<l. Tel. (162~51 791.
J

zidanje

ogrr

Tel. 061 510 l7J.
:ti

• lzvooi mo :s.v~ vrSH~ gra(lell.·z:nnll· "Idh "do",., ;;:grndn;' ; ,d,pOlci;" Td. (161000 5>1. Tel. (162536 21)4,
• Zidlrs~i t.adovi~ tldap[acii~ .graclnja.

1<1.06272357;,

",ig" ul'<'>d'i,.lH 061 13i829,
• Radimo

• E!cktri6tr, oprnvk.iI ",I. iD5t_il.adj;a~ u..~drti!i rat\!{Iod!'T~b 1;;; Lu:ija! .u~irn i~ mol. fiirb" rad{lV"e, rig] PSI

00.:;n3 731. .' K.1.l pujeJl'L de~ciznl.l hed_njtl~ isplata odm.n: Tel, 061 526 918.
.' KlJpuic:rn de'lfimlJ ~:t-t:dniu, r:nnu odihelu) cl~ooiLe fir-r.n t i rotwdov::J! dOQro :plaCa~ t.spJma i d{ll.nza.k odmah. Tel.

• KU]lu[.em de'r,l'~:mu !ledl'Lju! Ju.go 1 PrivrcdDc oon~ Ls:ptalll. odmah. Tel.

• Uspjdno i JJO\'oljf.lo rokom cLje:le sodiJ!~ dii;j.cm in$t!:uk(:ij~ i:~ mll.!i:l"rt.lli!!· • D.1jem tns.uukdjc

• Sl~kl.ar rndi s~ ~te uS-luga d.o-1azim na :iloiJre;sll_

sl;].klOU"Skih Tel (161609

~~~f~~~:~idove. pr-egrlidne
~!i.~~~~ f;2.~irnra!
,'<,

R.igip.:s m:n.j'SlOr r.adj pod::rol'l,!!, Tl!:l. 061 dubinsko u5.is ..... ;mjc rcpi~
~gj

""'i,.1H

• Vt!iim pteVOOi: p'Ll!tiika $:! klimBliItIl\im ~cim bi vQzil0m, ,si tOm Oi H

(161212310.

i

iz. rruHe.mi!uke ~ ".01<; f,k"] ,.<to.Tel. 00 I )34 2l'.

p,a. T,'. 061 504 138.

• Ri-J;:i,jlS m.ai~\or, ["8,.(lim s".e O<l rigi-

• Rainbow

madraca.

• !os:(:ruk~joc i~ m:item:!i~ikt: 1 engt-e-s:kog, z:a osmJovce. Tel. 06l8n 704, je ...n;le., diskR:ti_ia

.S~..adimQ S',-eSUlklar-s-ke rntloi:b~d~,~air~~~f~~~t'~j\:~~~T,t D<5184234l. <k>lazlmo o adrco ... n li"o, h,j; '.1no. Tol. 062 877 )35.
• Us!ugc' mCllerain i pt}8T.avljaniillami~ m'U)!.Brm i k...-allll:tmi TI;I, 062 5074 {14(1 • Ptofes.otita dt1.i instru k-Lij~ i7: tni![ematike i fizik-c:, TeL:522-016,

• Profcsorica ins-truira mlllJ.':miJtjku fi .... i hemij l.li S'lj!~ Utole i prvu godi· lku tlli (akul Lef,a~bL"t{lo us:pj~no_ L Tel. 033
j

235·141, (16118845,1.
• Iskusna profesilrb::a

• Nudimo derekrl'i'W usluge [)itoko·
j'~sanm
tgmDS.

kcr~lJni~ t~minat~ tcrrnCl-fas:;ulc! ko~'is5~5~,~{'ije! LtZ gatanei IU_ T.el.

06303668S.

002l7~818"

Tel_

k::'~cr033 ~~~~tlwn,c;
Ino. T,'. (161965 054,

• J nstnlkciir; m;ncm~ Like! ~,cpripTCda~m

.' Ku:pL1je:['p deviwu l\~dAiu! r13t!1U odlilem) dionice 11rml rondo".,!! sa Sar~ :ajcvske bur--.~:_'e) isplnta i dolnzak odma.n.

• Ef.lgleski 'i J::o_D".erzadja '?;il oonovre i :s-rcdlljookoJa;,ooElovi .kumpjutclII,_pr~ ~~~~~~j~:.rU~j~ servis. Tel. 062 89-

• K-etami~r p<:I~la"lja Q'!~ "\11"S!eerk arnike. Tel. (161IS.2091, lin 0., Tel, 062 140 094.
• Ker1i.mi6ar taodi kvnliret!'lO i pO'l!(l.j

• PrcVQZ :>tvant lla.mjd;u'Ij;JII i o::Hal(lg lIeCim kO'mb i~~m),radnll s:naga, pl}'Jo'o~

I;no. To!. (161Z&8 442, 5o.""i·

jc= i~tl\gl-tSkog i arapsk-og. j.e::;ih_ Tel. 0336] t.023. • [zvoo ~m.o~'e ,g:radevit.l.ske i mo[e,..k" rWove. Tol. 00 I 31) II). • Rigips:, e-L ins:[al:adj~' i moler.ajl dim. rovoljrt1).. Tt_.]_ rJ66 20S, 286_ • Elckuiear·
:rilr

dt!j~'i ns:mlkd·

Td. 063 %0 786.
• Kupujem
10U CM:RtCltl,

Smnl

• JZ\'odi mo gipsarsk¢ i molcn:ko-fa" :sad~~t' radovt', $ln.lD'io, pro.res._iona• Vn:i.rn C'iJice:1l i'C s.t~no""ii, ku~ :sl.ov[J ih p-rO:';'U:lliL. Tel. 440--74" po,005

(1618166;7.

diontlX;.

liwi:um

i5P~t.iI-odmah,Td.

~[ednj~

rn~

.' Engleski}, njcrnil~kil i_Dstrukdjoi; pre\'Qdi~ di'plom:ski~ reierlui! :s;t;mipa_,rski, dis:.crmcije {profesoriCiil). Tel. 063

327 3<8. • Pazit~ Ili ~mll'ijJ ZenskU/mu~k]j L

• K:U'pLJj~ml) pclovnlt i n~iSpral,'l'!e rnobh~re. Se-rvis i proclaj iii mooi u:~la i !Jprem~ akciisk.i POPUS'Lod 10-5O'*t.. Pijnca ..Rvadt.an[" { ot"VOl'.ell:a Otokll) • Kupujcrn S'~·e.,redme[~

je za CiSnovore i sredniookolcc.

947 405, S".,i,,,,,· • rrofeKIl" rn;iitem~tL1te daie i!l:S~fUkti244251, • ',Eo..sJ~ki ioslrukcijc
.' Uj~im

Te.I. 061

,oljno. ToI.06.1411 040. • Keta rt11~t.Sk i rSdo ...~, ](ametl) r.nomil<. p<l'Illli"oi1Zgarnncifu,To!.OOI565 %1

• Kcr:;Jmif:!inki. n!.dQ....-i od K..i\1. 1:fIm inm 00 3 KMJ br:zo, kvllli LeIno i po-

.s

i klima •• bllike" Tel, 06217S 9'77, 061 438689.
• S'!olar hBIi !:e:l,)l() ri.ii .s.wJarsko-12Iv kirer.ske lX1s:rOye~ dollilZim na adreslJ.

• Vrtim_o set\'i.s i ~'ii(.lrnatu: :rashladn..e

interroni) al:armi] gro.mobnmi) eL us.[IJ· so. Tel. 061 132 991, OlH) 8-086. Td.061 M1439.
• Vdiim • lilstru i ~m m:;3.1r;:m;;rl~ku 'U~pjclnl,).
po

u.s-lu.gc eL im,ndad jLl}

Tel. (162332 lOZ,

U:,~~~~11j~5.I,ITed[l-O i kV:ili!.e• M{ller rndl SYC: r'S.[C molerajLl! [crr V

• M~le!TI:3{ih - inslnlkci sa isku:HVO'M. Te.I. O6l135

~e~prufl\.'WI 748,

~~~~~~i.
\'0.

• Rildimo rigj:ps, keramLku, lamina[l m,] '~ri.. njc. T<I.0610 19 468, &m.ic-

t:l~~~~~l: ~ isplam i dol=l: 67:~S:j:~
739.
'. Ktl,pujem

box·B2, Td. (16]23144~,(I62134 551.
od

toml[-cn'iJ d.n-o... dukiile i :1J::J~ najbclie f,lla6:i:m! <>dmoh. Tel. 062 788
:?J.alO

osnO'o-'C~nw i SrL'=d.nio~"k-01c.in'!1i., 061 38] 981_ Tel,.

",", '" ,,,,,;om ,l>;Jom. Tel. 061 270 7"E.1 •
• Sivanjeu-airlilt

• Vcea gnJpil majsmrn

rndi s"[iropor fa·

rom'. Tct. (161434 374.

IJriic~'uz pumikLI

BiH i na

roide. Td.061 533146,
Vf.:

YOJn;S:ke: i Ul1L.ml.l'nj~ hemo·

vozila:, popravilk -sjNliSi8] :~=~ij~~:~t~~7i~~~,~31~~ I 21.5658, B. La:p;ilcLnmga nob,_ Tet. ~ Bq;io 90, SIS, • Molrm;kcdno. 'r.t. 062

aUI:opre.vJaka, za $V,!;)

pmci ie, Tel. 061 696 Bl.

• VQdoi[lsttJ!t11e~ o~lja, \5\'"1; ""~1.oC VQdCl'inSIal.a[erskih uslu~, 'Ilp!ilvke, ada· • Kornplclilu :;;I,d.a,pr:;lcij!.l~ rnolor.:::r<:rj, rigil)!;, :jlirezide, ke:rom Lku) la.mi 1'1:111, Te.~.

!omlieno! ciukale,

• &idim mol.e_rs.ko-'[(irbR~k.epo$fob'L'2D::. tiSIO i pm'Oljn(l, rndoo iskLtSlVO

U7l 761l.

U.:iI"LIgt"

kval iu::too

j

un..._

i.:~~~

06212690<1. ~~t~j:1 :~:~~~~~Th~

Dnevni avaz .''''''~l ",_I>"J"''', 51

&.Sf.b.

AUTOI no d.o.o.. S I'8jlNO. gIDvnI tnlupnik

I)alffllel1l At;

UI

803nu I HereegOYinu,t 'I. 033 9& 30 84/8&

Autolluta It!JeeYlot d.G.o., BanJa lulm. t L 051 31 06 66.PSC BABIC 0.0.0 .. 8r&o, AiJ10 U:lANOVIOI d.o.o., Mosler, Iltl. 036 51 44 44. Le!~ AUJO-W"I 11.0.0., V(?I _ KIildIJ~.

leI. 049 2! 60 44

KomefC d.o.o., Now Sil'a. lei. 030 70 74 81

leI. 037 77 27 10. MOIO TurG 0.0.0 •• Vr>80~, 1.,1. 3J. 47 55 70,AC STAR d.o.II'."ZMnlee, I~I.035 48 13 00 0

_52

....;.;._"..;..I ... _,,;.,I<j..;."'_,_,,_D_n_8_v_n_i

a_v_a_z

oglasi 100.000,00 KM
GARANTOVANIJACK POTZA 48.KOLO LOTO-a GARANTOVANIJACK POTZA 48. KOLO JOKER-a

50.000,00 KM

~o10
47. KOLA LOTO-a:

PRIVREMENIIZVJESTAJ 47_ KOLA LOTO-a 00 11_06_2011_godine

PRIVREMENIIZVJESTAJ 47, KOLA JOKERA 00 11,06 .. 011.godine 2

DOBITNA KOMBINA.CIJA
,
-_.

-III' ·11'
.
:
--

BROJEVI PO REDOSLIJEDU
.IZVLACENJA: PRVI DOBITNIBROJJOKERA: DRUGI DOBITNIBROJJOKERA'
KOLU UPlACENO JE NAG RAGNI FON D J ESO% 'FOND ZA OOBITAKPRVE VASTE I 911.70" FOND ZA OSTAlE OOBITIlE . ,
U 47

----'

U 47. KOLU UPLACEI>l0 JE , " , " " UKUPNI NAGRAONI FOND JE 50% .. , ,, . "..... . FON DOVI.0 OBITAKA: FON 0 ZA .0OBITI':K PRVE VRsn 20% {I 0 ,I. 20,00 " J. P. 45.640,20) FOND ZAO DOITAK ORU GEIIRSJ,E 15% .. FON 0 ZA 0 DOITAK TRECE IIA STE 20% •. FOND ZA OOBITAK CETIIRTE IIRSlE 40% . onOJ DOBITAKA IllNOSI SA 6POGODAKAOODITA:KA: SA SPO GODAKA 0 DB ITAKA: SA 4POGOTKA DOBITAKA: SA 3 PO~OTKA DOBITAKA: NEMA j 2 ••••• 6.663...,
563

. .

,

,

KM 40,480,20 KM 55,160,20 KM 6.072,00 KM . 8.096.00 KM , .. 16192.10KM
.

ao ,9 60.40

,

3 9 7 5 B9 07 9 5 8 9
•........ J.P. 4l.330,aO) " , .. " , "....... , ......•..... , .....•...... " .....•..... , " , .9.117,00 KM 4.558,50 KM 43.242,50 KM ,3.646,aOKM

OOBITAKA ,506,00 KM , ..14,40 KM , ,2,40 KM

,
,

JACK. POT SE PRENOSI U NAREONO KOLO , , ••••••••••• "
,'

,

,,

"

,'

,

,,

,

,

,

,,,

BROJ DOBITAKA IIZNOSI DOBITAKA 60ROJEIIA 5 BROJEVA 4 BROJA
30ROJA 20ROJA

una IJA Bill,
SARAJEVO 12,06.2011.god,
U45\ KOl.UVFUOEh'o.Jl. ~NAGFI.Nlf.IIJ.mJ{)JESCIS fOOOO'd 0031l~ IODZAOIl1ITiIJ(~ VRSTf~

KONACIIN IZVJE,STAJ 45, KOLA WIO·, 00 04.0o,2011.godl,. NA OSNOVUPRM1<1dEmlG IZV.n:STAJ.AIZAPlt;NIKA 0 OSNOVANIMI NEOSNOVIiNIM'l'RIGOVOR[WI l U T R IJ A 6 I H OBJAVUUJE KONAGAN iZVJESTAJ ZA !5. KOlO lOro·a OSNOVAN~ I NEOSNOVANEH PRIGOVORA mJE SilO
. ..•••••• •• , , ...••• ..:s1 ....~4,41l14l.! .4(I,m,201Q.! J.OtlP~O:O:IITAI(~1.IGEi VRSlf1~ ..••• FOWlAOClIITAlC11IE,CE ~M. fOND ~ OCEIrfAAttrvRTe:vASl[ 40'1, ,.,., •••••••••. iU,11!Jo,ijONM "'" ••• 1I1~r4IH~ . _ ..... 'fi..~,90 ~

006ITAKA: DOBITAKA:
OOBITAU: OOBITAKA: OOBITA'KA: DOOITAKA"

NEMA JACK POT SE PAENOSI U 'NAREDNO KOlO NEMA ,' .....•...... , , .....•..... , ......•..... J .. , ,' ,' ,' ,' .....•..... 6 .. , ....•• ' ...........•..... , ,

10ROJ

aD

784

, O,OOKM , ,.2J8,60KM , .178,90 KM .13,40KM .. 1.00 KM

(1(l1Bl1.:JOof.JP.Zi!!64:m .~IIM

LUTHIJA BIH. SARAJEVO
12,06.2011.god.

NA

SBOJ DO SIIAKA IIIUDS! 00 SIIAK8
Sl\ofif'OOODJlJCA DlBTMA. N6M1!. Joilt::POI:5EPfl::fKISHjNAAEmO':1X.O SA-'PO:iOTJ<A SA:3POOOTi<A OOBtTJIt.A: OO~iTAM' SASPOGOOMJLooerrAKII:

&1,
.!WI) __

.•.. _••

,

.2:ILSil'KIiII __ ..."l,HHiM

KONAta" rZVJ ESTAJ 4-l.KO LA JOKERA OD OU6.2011.g"".' ([SNOVU PRIVREMENOG IlVJE5TAJA IlAPISNIKA 0 GSNOVANIMI NEDSNOVIiNIM PRlGGVORIMA L U T R IJ A B i H OBJAVUUJEKONAGAN IZVJE~IAJ ZA 4~. KOlO JOKERA OSNOVANIH I NEO-SNOVANIHPRIGOVORA NIJE 8110
,
9.551,00 11M . _, _. _. _. _. _. _. _.4.776,.:5Dt;M

e;

_._

uu~~

U .. :tOOLU~mlJS
HMlRliOOlif{lN[)~

FO.cIADOOII"I;(I'IMVRm
F{)NDlAOSlALE'lXlSITKE

I !lI5l11!+
. _. _ __

J!"~m,l()) A1,1~KM _. _. _. _. _. .:.l.8~',2,(H(M

BROJ DOOITAKA I I1'NOSI OOOITAKA
S IYISPORU

KE ZA lOIO IGRU IGHAt·uon

SLAn 00 SR"'EOc 00 UTO RKA !!A SliJE OECE e ROJEVE TElEFONA:

611lRO.FJA ,Ul',R[].iA

OOBITA:KA: NEMA OOBTTAKA: 2".

JACK PijT SE PiRENOSIL.HfAREDNIl

MILO

:l BROJA

DOOITAKA::

Ifl

_ .115"JOKM

'~OJEV' DOIIIT_"EM'
_ •. _

..
.

],00 '.M
. .:lB4,MH(M

lB'lIIA
1 SRW

DOIIITAxo,:",
0081TAKA:: 1411i.

••

..

00~

a H TELECO M: 0911~ 12·602. HT !flON ET: 0 63J 88-872· 011on. p"",k. 0,50 KM + PDV m BE NA SREtU lUlRUE HIH I P ROVJEHA DOBITAI!A WA "'"W. I ,Irll,bl h.b' RDK ZA PRIGOIID BE 4. DANA DD PRVOG IDUCEG DAllA PO OBJAV lJIVAWJ U PRlVREIYIENO G IZVJE~TAJA

.. _. _. __ . _. _ .. 1.00KM

IADIUI !!AN IIiIPlAIE 008ITAKA IA 4" KOLOJOKEFIoIJE 12.0l.2ll1 \.G~~,

.•• 1lE~EIli\LMIlIR"(11)R

EImEM PAs.uKA~ ar,

L U T R I JAB

i H S A RAJ E V 0 12. 06. 2011.godinc

U PROOAJI
• $TA JESTlKAOVAS

JE NOVI BROJ

MAGAZINA

MUCI ZELUOAC?
• KAKO KOLQ(ON1M

SREBROM

• ZDRAVL.JE IZ

uiam GONIlP·
-

K05NICE PRDTIV AJ<!lJTNDG I HRONICNQ(WMORAI

Saliliru ;Rlceo, I"IIdlfile:rllt .. '!'til! Ill. bltllltfl1e., IaIrlllo!trlpelrt...

..RICH HOY~ltr' ZA BOGAtslVOPREKO· NOCI
SlGliDiSulIIuUt!,IGpu.akUralot I I)fWprirNli. IIIlIdkJII, b~.1IIQ

KRAYLJE MUJEKO JE ZA mAD. A .NEZAWUOa

Dnevni avaz _'.'~)n'I",,"j""'I. 53
l'OStJEONJI Veli kom sportisti l'OlOAAV POSLJEDNJI i pri j areli u POlDRAV

jOSIP KATALINSKI . SKIjA

jOSIPU KATALINSKOM· SKIjl

Kolektiv DAYTON SARAJEVO

EXPORT

IMPORT
N

Kosarkaski

savez BiH
:8G;::I-1Ll

Danas,

13. iuna 2011. navrsava

se 5 gcdina

orkako srno te izgubili

TUi:NO SJECANjE Dana 13.6. 2011. navrsava se 19 oai[uznijih i najbolnijih stale d. kuca [edno izuzetno hrabro i plemenito sree

gcdina otkako je pre-

NEDZAD (MUjE) DELIC ZLATAN (HILMO) SADIKOVIC
dobitnik "Zlatnog liiljana" D ragi n<lSNecko, ne posroi i za b ora v, same Iju b av i postovan ie onih koi i te vole i pamte. Tvoia dobrota i plemenitosr zauviiek ce osrari u nasim srcima, Hvala ti za svu liubav, pamju i razumiievanie koje sf nam nesebicno pruzao, N e ka ti dragi A llah diJ. podari li jepi Dlen net j dgen 0'::: tske Iiepcte. Tvoii: babo Mujo, maike Dzehva, brat Senad, snaha Nermina, bratic Nedgad i braticna Nedgade. Istcg dana u dfamiii u Butmiru poslije podne namaza proucit ce se tevhid i halma dov a.
6i4'-Lnd~

1972·1992.

Liubav,

ruga i siecanje

ostaiu viecno.

Supruga Marija, sin Muhamed,

snaha Alma, te unuci Admir i Darnir

POStJEDNJI
D asoj

SEtAM

d rago j mami, pun ici i nan i

I'OSLjEONJI

SELAM

Dana 13. iu na 2011. navrsava se deve tnaes ( go dina otkako ie za od bran u B os lie i Hercegov ill e dao zivot nas

naso j dragoj maj ci in" ni

MEjRI (HAMID) KARIC, rod. BUKVA
Po dobroti cerno te pamtiri, s ljubavlju sporninjati i vjecno nositi u nasim srcima. N eka ti dragi Allah dB. podari Iiiep i D zennet i viecni rahmet. Tvoii: kcerka Rabija, zet Fadil i unuka Arnela.
NoiI3S..o

ZLATNI LJILJA.N

MEjRI (HAMID) KARIC
Neka Ii dragi Allah dt.S. podari dzennetske ljepote i vi eeni rahm et,
Sin Muio, snaha

NEDZAD (MUjO) DELIC
Zaborav ne postoji, sarno lijepa

sjecania i uspornene na tvoju dobrotu, plemenitost i hrabrost.
Tvoji: Orner i Zakira Delic
~54-1Ild~

S ei la i prau

Mirsada,

unuci Muamer

i Amel, snaha
NQI),l-661

n uka Iman

l'OSLJEONJI

SELAM

Dana 13. iuna 20 II. godine navrsava od srnrti naseg volienog rare i dede

se 6 tuznih

mjeseci

Dana 13. 6..2011. navrsava so 40 godina od smrti

nasoi dragoj

MEjRI (HAMID) KARle
Neka ti drag; Allah dt.s. podari rahmet. lijepi Dzennet

jOSIP GAKOV) KNEZEVIC
13.3. 1926· 13. 12. 2010.

MUNIRE FAZLOVIC, rod. MARTINOVIC
1927 ·1971.
Drage maj.ko, otis!n si priie 40 gcdina. Mi) rvoia dieca, (ad nismo bili ni sviesni ""'----------'----...--, tvoje mladosri. Sada su tvoji unuci skoro pa u godinama kada so tvoj iivot ugasic. Sigurno bi bila POOO$fl::' da danas vidi_~svcje un uke i praunuke. Slij~di~i smo, !".j~o, rvoje saviete, nje~.ujuCi uspornenu na rvo] lik 1 d.rZctI se !'VQl : LI ubav, sl Og3~ posten re, dobrota! !~ a Sve dok five tvoji naimiliii, ziviel Cd i ti.
,11m

i vjecni
Svaki dan nam mnogo S liubavliu nedostajes,

Kcerka Igbala, zet Ferid, unuci Kemo i Kenan, snahe Dana i Mev Ii da i pra un uca d N ei la, Haris i Rei na
NoOOS662

Tvo]i naimiliji:

kcerka Gaga i unuk Feola

VOl" te tvoia djeca

7G2-1[;!:

roZNO

SJECANJE

TUZNO SJECANjE Dana 13. 6. 2011. godine navrsava se 6 rnieseci od preselienia na ahiret nase voliene rnaike, supruge inane

roZNO

SJECANJE

na nasu drsgu komsinicu

MEjRU ASOTIC, rod. HADZIFEjZOVIC
Tuzne smo __ Uvijek . Tvoje si sa nama. __

MEjRE (hadzi SULEjMAN) ASOTIC, rod. HADZlFEjZOVIC
V ri ierne pro lazi, a tuga i bol je sve veca ... Neb ti Allah dZ.5. POd"Ii lijepi Dzennet i rahmet
Tvoji: sup rug Dzevdet, Sarah; unuk Ali. sin Emir, kcerka Ermina, unuka
1913·!"

na nasu voljenu nanu

MEjRU ASOTIC,
rod. HADZIFEjZOVIC
H vala ti za svu I j uba v ko iu si nam da vala
Vole te tvoji Sarah - Lal ica i AI i . Lal i
1918-1LI

Rernza i Liubica
79"7S-ju

l'OSLJEONJI

I'OZOAAV

Dana 13. 6. 2011. navrsava ria ah iret nas dragi

se godina

otkako

je preselio -

SJECANJE

na nase drage
roditelie

dragom

gOStU i priiatelju

OMER (EjUB) KABIL JOSIP KATALINSKI
V jecno ¢e~ iti vjeti
mislima,
U

nas im src ima i

N eka ti drag; Allah diU. po dari liiepi Dzennet i viecni rahmet.
Osobl]e SUR HNERI"

ASIM KAZAZIC
13.6. 1993 - 13.6. ZOllo S liubavlju i postovanjem
Niihovi:
647-hz

ILDUZA KAZAZIC, rod..MRGAN
8. 5. 1986 - 8. 5. sa porcdicarna
T77-1mu

i Alii" Agic

i tvoji drugovi

Fikret

Osmic
!jGl5-]H

zen.

Tvcji: supruga Mensura, sinovi Tarik i Haris, snaha Megan, unuk Jack - Orner, unuka Leila - Rose

Vi~nja, ZIatko

i Dragan

SJECANJE Navrsava se godinu dana od prerane smrti naseg kolege

MIRZA KANANOVIC
policijski inspektor

Uvijek cemo cuvati uspornenu na tebe Radne kolege iz Trece policiiske uprave (Sanski Most i Kljuc)
P"

POSLJEDNJI

POZDRAV

JOSIP KATALINSKIOd saigraca: Marie, Smailovic M., Osim, Braculj, Jovanovic, Azabagic, Cizrnic, Zemke, Hadziabdic,
Kapidzic

SKlJA

E., Kapidzic M., Srnajlovic D., Dizdarevic, Radovic, 1elk, Kokot, Gasie, Bukal, Jelusie, Kadric, Spreco, Mujkic M., Mujkie F., Ibrahimovic, Janus, Kojovic,
6S89-lnd~

Lusic, Saracevic, Hrvat, Hodzic, Karalic, Odovic, Serbo, Vlaski, Bajic, Dautovic, Glamocak, Starovlah, Sliivo

SJECANjE n a nase drage

CAMIL (AVDE) COLPA
12.6. ZOIO • 13.6. ZOllo

FIZA (DOROCIC)
9.6.2010.13.

COLPA

6. ZOU.

Tevhid

Molimo Allaha d~.s.da vam podari liiepi Dzennet, Vas;: Senad, Mevla, Nihad, Edin i San it" ce se proueiti u petak, 17. 6. 2011. odmah iza ikindije narnaza u Bakijskoj

dzamiji.

6903-1Ildl

Dana 13. 6. 2011. god ine navrsa va se 6 tuzn ih rn j eseci od ka da j e presel ila na ah iret nasa

POSLJEDNjI dragom

POZDRAV ro d aku

draga Selma

DZEVADA BESLIJA, rod. BALIC
ia Gorafda Neka ti Allah di.'. podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet, S liubavliu i posrovanjem ell"ar cerno uspornenu no rebe,
6882·1,&

JOSIPU KATALINSKOM SKIJI
o d pore
dice Sladakovic
f.86f,-lnd1

Tvoji: sestre Suada, Mensura

i braca Dzevad i Med.zid (Braco) sa porodicaraa.

SjECANJE SjECANjE l'OSLjEONJI l'OZDRAV

na volienog bratica

:DANI KADRAGIC
13.6.1988 ·13. 6. 2011. iz. Ljubuskog

dr. SALAHUDIN VISEGRADANIN
13.6.1992 ·13. 6. 2011.

JOSIP KATALlNSKI . SKlJA
zaborav,
velikom priiareliu i drugu od njegove raje sa Ilidze. Pede, Kob eta, Tihe, Drage, Mladena, Bi.se i Mice
6S63·1tJd!

Vriieme

ne umaniuje

gubitak,

niti donosi

i postovanjem cuvamo uspornenu n3 tvoiu plernenitost i dobrotu,
Sa Ijubavlju Tvoii: Meho i Esrna Kadragic sa obitelii

; sjecanje

U vi jek sa pos tova njem ; Ijuba v1j u, Pore dica Visegradan in
6S06-IRIU

J oce,

Dnevni avaz _,.
SjECANJE

'~,""","J'''' I.

55

Dana 13. 6. 201 J_ godine navrsava se 6 mjeseci od preseljenia na ahiret nase drage

DZEVADA BESLIJA, rod. BALle
Hvala ti za svn Iiubav i pazniu koiu si nam poklonila.
Uspomena na tvoj plemeniti Ne postoje fijeei da se iskaze ruga, bol i praznina zbog tvog odlaska. lik ostace vjecno u nasirn srcima.

Neka ti dragi Allah di.s. podari liiepi Dzennet i neka ie rahmet rvoioi dus], Tvoji sinovi Senad i Emir, snaha Azra, unucad Zerina i Almir

SJECANJE

na aase drage

I

SAMIJA HANDZIC - MUSAKADIC
13. 6. 2006 . 13. 6. 20U.
S trajnom liubavi i postovaniern, PORODICA

SAFET HANDZIC
31.12.1994· 13.6.2011.

PQSLJEONJI

PQZORAV

POSLJEONjl

PQZORAV

dragom i nikada neprezaljenom bratu, suri i ujaku

Velikanu bh. nogomera, istinskorn sportsrnenu, prijatelju sporra i svih sportista

JOSIPU - SKIJI KATALINSKOM
Nogornetas vrhunskih kvaliteta: neprelazan, beskomprornis_ani nenadmasan uskoku, specijalista za kljucne golove ... CVCS! poput granira, postoian kao srijena, hrabar, pouzdan i bez dlake na ieziku u svakoj situaciii .. Nepokolebljivi patriots • Bosanac i Hercegovac, zvijezda vodilja u afirrnaciji bh. nogometa i sports. Orniljen II drustvu, postovan, cijenjen i uvazavan kao osoba prefinjenih karakternih osobina. J ednostavno: velikan bh, nogomera, isrinski sportista, Ullymanista,kosmopolira i nesalorniva Iiudska i sportska gromada • to ie bio NAS Skiia. Porodici, prijateljirna i kolegama u NS/FS BiH izrazavamo najiskrenije saucesce i dijelimotugu sa njima.
8009·1«

JOSIPU KATALINSKOM SKIJI
Pocivaj u miru Bozijem. Sa ljubavi, ponosorn i viecnorn

rugom

Duskorn,

Tvoja sestra Zdenka sa Muhamedom . Hamom, Enedinom • Ninom, Denisom, Bjankorn i Adrijanorn

NOGOM.ETNI SAVEZ FEDERACIJE BiH
801-6·lu

Danas se navrsava 19 tuznih godina braneci svoje Sarajevo i Republiku

od kako je poginuo kao sehid BiH nas dragi suprug i Otac

SJECAN]E

Dan. 13.6.2011. godine navrsava ,e40 dana od kada nije

Sa

nama nasa draga

HAKIJA (HASANA) AGIC
"POLICUSKA MEDALJA ZA HRABROST" zivis u nasirn srcirna, Volimo re
Praznina

JASMINKA SADIKOVIC
iz L iu b uskog
koju si ostavila za sobom je velika, Sa najljepsim uspcmenama ostajes da

S ponosom i dubokim postovanjern cuvamo uspomenu na tebe, nikada necemo zaboraviti tvoju dobrotu i Ijubav koju si narn podario. Vrijeme prolazi, a bol i ruga viecno osraiu, Neka ti ie vjecni rahrnet i neka ti Allah dB. podari sve dzennetske Ijepote,
Tvcji: Alma i Eries
SO!3-j.l[

Tvoji: suprug Salem, djeca Mirsad i Esad, unucad Sasa, Sania, nevjeste Dubravka i Suada, zaove Ema, Esma, M irsada, zero vi Ali j a i Meho ,,, . lIDO

SjECANjE

na naseg volienog

Dana 13. 6. 2011. godine navrsava se 6 rnieseci od kada ie preselio na ahiret nas dragi

SjECANjE

TAIB (HASAN) IMAMOVIC
13. 12.2010 . 13.6. 201L
Dan za danom i se5t mieseci prode, ali boJ i mg. ostade u nasim mlslima i srclmao Zauvijek ces ostari u nasirn srcirna i rnislima .. Prukio Ijubav i naucio [las posten j u, dobroti tako da te se si eca m 0 cerno po dobroti dok zivimo. Ponosni smo 510 smo irnali muza, 0"", dedu i punc a, Neka ri dragi Allah podari lijepi net. El·Faliha Tvoj i: supruga A isa, kcerka Samirs, un uci Haris i H USQ i zet Lm-VQ

ISMET (OSMAN) SEHIC
si nam j sj ecat rakvcg Dzen-

SADZAK UMICA
13.6.2007 • 13.6. 201L

Porodice: Sehic i Proha Tevhidce se prouciri u petak, 17. 6. 2011. u dzamiji Pazaric • Kah rimani u 12. 00 sati.

uvi j ek si s nama,
N edostajes ...

U

nasi m srci rna.

K cer ka Ma j a sa pore dicom

15SSI';i-li~d~

POSLJEDNJI

POZDRAV

POSLJEDNJI

POZDRAV

nasem ocu i dedi

dragom ocu, s vekru i dedi

MIRALEMU . MIRI KAPETANOVICU
Ostat Sin Zla tan, snaha Sevda i un u ci San j j n i Zana Tvoji:

MIRALEMU (MIRI) KAPETANOV[(~U
"es
zauvijek u nasim srcima,

sin Plarnenko,

snaha Dzenita i unuke Ena i Nina Kapetanovie
8021·iu

POSLJEDNJI POZDRAV

SJECANJE

na naseg najdrazeg

vrsava se godina otkako ni j e sa n ama nasa draga

Dana

13.6.2011.

na-

Dana 13.6. 2011. navrsavaiu

se 2 godine

od prerane

srnrti nase drage

ALMASA MIRVIC jOSIP KATALINSKI
velik 0 m covieku i prijatelju
Mirs"d

ADEMA (KADRIJE) HAJRO
13. 6. 1996.
13. 6. 2011.

i Hana Kovac
68'j'9-1nd;!:

Sjecanje i ljubav prema tebi ostaju dok zive oni koji te vole Tvoja djeca
6M.2-l[1d~

ne moze izbrisati bol, ni sjecanje na Tebe, od kada si nas napus lila. U nasim srcima su bol i tuga i nikada Te necemo zaboraviti, kao i Tvoju plernenitu i Iijepu dusu,
Vrijeme

JASMINE (TABAK) PAPIC
P rosie su 1 tuzne go di ne 0 tkako nisi sa n "rna, a m i j os u vi jek rni sli rno da je ovo ruzan san ida cei se svaki tren pojaviri noseci sa soborn svoj plerneniti osrnijeh i toplinu kojom si zracila, Prazninu u nasim srcima i bol u dusi ne rnoze izbrisati niti iedna rijec utiehe, Uviiek cemo te se siecati i nikad te necemo zaboraviti. Neka ti dragi Allah podari lijepi Dzenuet, ier ti to zasluzuies.

lijepi Dzeuner. Tvoji: sestra Camka, zet Ramo, Braco, Senada i
Elrna .,..,.,

Neka Ti Allah dz.s. podari

Tvoji najrniliji: suprug Kerno, sin Nedim, kcerka Elm"
ndt

7999-ln

Dana 13. 6. 2011. navrsava tetke i svas tike

iu se 2 go dine

0d

smrti nase drage sestre,

Dana 13. 6. 2011. n avrsava j u se 2 go dine

0d

preranesrnrti

nase drage

JASMINE (TABAK) PAPIC
Ne postoje rije';; da iskazu ovu tugu, prazninu ostaje, i bel zbog tvog prera-

JASMINE (TABAK) PAPIC
Ne postoie rijeci utjehe, ni zaborav, same beskraina ruga, praznina bol u nasirn srcima. Nista nije kao prije, Diu ce ikada biti. Neb ri Allah podari lijepi Dzennet, Tvoii: orac Feizo, bra! Jasmin, snaha Selma, bratici Darnir i Eldar, braticna Eldira
Im-L!l

i

neg odlaska, Utjeha ne postoji, tuga ne presta]e, a ponos sto smo te
irnali zauvijek

Tvoia jedina sesrra Bina, zet Zijo, sestric Arko, sestricna Nela

1m-Ill

SJECANJE na nase drage roditelje

i brata

Dana

13. 6. 2011. navrsava se sedarn tu znih dana od smrti naseg dragog

ESREFA SABLjICE

EJUB KABrL
profcsor 1990· zen. Sabiha,

RATMIRA MIRETA KABIL
1980·20ll.

OMERKABIL
dipl, ing, elekt, 2010 -zon.

S liubavlju i postovaniern
Supruga
7fJ77-jl!

Medina,

S liubavliu i postovaniem,
Zekija j Enver sa porodicama

sinovi Adis i Enis, pomaika

Bejda

Dana i3. 6. 2011. navrsavalu na.;eg dragog

se dvi]e gcdine od smrti

POSLJEDNjIPOZDRAV Dana

SJECANJE 12. 6. 2011. se navrsilo dviie godine

otkako

nije sa

IZET (MURAT) NOKTO
Danas se navrsavaju dvije gcdine kako se nasi pu levi razdvojise, ti presel i na ahirer, 3 mi os radosmo sam i da se borimo, Svaka porn LS.ilU rebe budi suzu u ok u i na Trudimo se da budemo kao tl, ali [Q nije Iahko, re b i nije n ike .1 ican, Smrt je jaca ed Zivcta, ali nije jac-a od sjecanja na tebe. Neka ri Allah d'!.!..pcdari liiepi Dzennet. Tvoji najmiliji: supruga Hasnija, kcerke Bejda, Elvira i Aida, zetovi Edhem i Sefer, unucad Amra, Amer, Jasmin, Adelisa i svaatika Vasvija 4l)~·!~o
tugu u srcu.

dragom srricu

nama nasa

JOSIP KATALINSKI

AMRA (MEHMEDA) DIZDAREVIC
Zauvijek je u nasim srcima i rnislima.
6895-·lnd~

Uvijek

ces biti

dio nasih

najljepsih

uspornena,

lora n i Zorica

Porodica
6S~I-IDdt

Dnevni avaz _,.
I'OSLJ£ONJII'OlORAV rnome bratu SJECAN]E. SJECANJE

'~)n'I.,"j "",

57

CEBOKENAN
OPSN"LASTK 13. 6. 1992· 13. 6. 2011.

CEBOKENAN
13. 6. 1992. 13. 6.2011.

HAMID (DERVE) CUPINA

Pamtirno

Ie po tvojo] ljubavi i dobro-

OPSN "LASTA"

ti, u SrCU re u vi iek ~u vamo. N eka ti dragi Allah dz_s_ podari liiepi Dzennet i vieciti rahrnet.
Tvoja majka Bisera, mac Zahid i sestra Kenana
686S-lndf

Sa liubavlju i postovanjern, Sin Alen i sup ruga Nisveta

Od sestre Fadile Dilberovic, Nedzada sa porcdicama

zeta Arifa i djece N edima i
8Cl31-1l[

POSLJEDNjIPOZDRAV drago m stricu

POSLJEDNJI

POlDRAV

Dana 13_ 6_ 201 J_ navrsava se devetnaest god ina od pogib ije khi da, naseg dragog sina, oca, bra ta i am idze

ISMET (IBRAHIM) KALiC jOSIPU KATALINSKOM
Os tale su uspomene

d rage m

SIr; cu i dedi

25. 10. 1956· 13. 6. 1992.
N eka ti dragi AJlab di.!). podari vjecni rahmet koji si zasluzio, a mi cerno cuvati sjecanje i Ijubav zauvijek, Majka Mevla, brat Fikret, snaha Mirjana Deak sa porodicom, zetovi Hoso Kenan sa porcdicorn, Muharem Kardu movie sa Dorodicom ; Ed is Sola kovic sa porod icom
7~:S·lu

jOSIPU KATALINSKOM
uspornena, srcima,
Tvoji: S puno liubavi,

vieeno

postovanja

ces

i liiepih z;vjeli u nasim i Sanin

nase tren u tke.
Tvoji: Mario,

za pamceni e, s iecan ie za sve
Stela i Maja

Snjezana,

Vera, Nij"",

Berina

I'OSLJEONJI

SELAM

Sj£CANJE N avrsava se god in u dana od prerane

kcerki nasih prijatelia I'OSLJEONJll'OlDRAV dragom kurnu

smrti naseg kolege

ALOlNA EMSO

MIRZA KANANOVIC
Policijski

jOSIP • SKIjA KATALINSKI

inspektor

Od porodice Kazagic Aida, Naida i Fuad

Uvijek cerno cuvati uspornenu na rebe "Sindikat policijskih sluzbenika MUP USK" PIT

Od: Nenada,

J as ne

i Zvonke

Tuka s porodicarna
6917-1n.:U

SJECANJ£

MUNIB (BECIR) BECIROVIC
l3. 6. 1992 • 13. 6.2011.

Dana 13. 6. 2011. navrsava se godina orkako nije sa nama supruga i majka

Dana 13. 6. 2011. godine na vrsa va se sesr mjeseci od smrti nase drage i nikad zaboravl jene maj ke, ;n ane i p unice

MASA (FERIZ) MIRVIC
da bi zaNihd necemo zaboraviti tvoiu dobrotu i plemenitost, Ponosni smo sro si bila dio nasih zivola_

ENISE (OSMAN) SATOR, rod.RAMIC
iz Mostara 1m3 nesto S(O nikad umnjeti nece, a to je toplo i ponosno siecan]e DO rebe. Zaborav ne postoi i, bol je preres ka, a ruga za to bo II! preveli ka. N eka t i dragi AU.h d.iH_ podari lije pi Dun Del i sve dzen nerske liepote, Tvoii naimiliji: kcerka Elmisa, unuci Bakir i Imran, let Dervo Dsiho 116-1,,0

Devetnaest

godina

je dugo ZlI zivor, ali, kratko

boravio roditelia kao stosi ti bio nama. Nikada te neeemo izbrisati iz siecanja. Pore dica Beci rovic
7819-ln

un ucad Minela

Suprug Eddhern, sin Al1mir, kcer Amela, snaha Lejla, i Baki r
:8039"-ILl

Dana 13. iuna 201 L godine n avrsavn se 13 go d ~ 00 prena seljenja n a ahirer

SJECANJA

Dan. 13. 6. 2011. gcdine navrsava se g. godina otkako je pres. 1;0 na • h iret n.s drag; suprug, (IlaC, svekar i dedo

POSLJEDNJI POZDRAV dragom prijatelju, legendi i saradniku

Dana 13. 6. 2011. godine navrsava se osam godina od preseljenja na ahiret

ISMET (SERIF) BALIC
iz Konjica S Ijubavlju i postovanjern s j ecamo re be i tvog Ii ka, rado se

Tvoji: supruga Ziba sa diecom
rIT Dana ]3_ 6. 2011_ gudine navrsava se 6 mjeseci ad smrti nales dragog 0 ca, m uza, die. de, svekm ~p unca

jUSUF (ZLATE iHASANA) HALULIC
iz Livna Vrijeme prulaxi, a liubav j sjecanje na rebe osraju dok i miiivimo. Neka ti drag; AIl a h podari liiepi Dzennet. Tvoj;: mama Zlo,., babe Hasan i brat Jasmin P-7!l40

JUSUF(ZLATEi HASANA) HALULIC
izLivna
N eka ti drag'; Allah di. podari lijepi Dzennet, Tvoji dajdza Nibe i retka

SACIR (ASLAH) SACIRI

s.

prolaze, a ruga i uspomens viecno ostaiu. Neka ri Allah di.'_ podari lijepi Oien· net a od nas vi.cni rahmet.
G ogi ne

jOSIPU KATALINSKOM SKIjl
Od uposlenika Hare Tours Sarajevo Direktor Mooo SaCir
6906-tnd~

SJECANJE

na naseg dragcg brata, ami dzu i d jevera

Remza sa porodicam

a

P-lll40

Tvoi i: supruga l'b:ri~a, sin Zajko, snaha Bija, unuk Arnel i unuka Ajlo

I'OSLJEONjlPOZORAV

Dana 13. 6. 2011 . navrsava ituzniiih dana od smrti

se 7 na-

~
NUSRET UUSE) SISIC
Neka ti drag; Allah diU. podari viecn i Dzennet. Tvoii najmiliii: supruga Raserna, keerka Nedija, 'in h\:evJu. din, zet Rizah, snaha SeCira~ unuke Amra i Amila, unuk Kenan; braric Dzemal sapo,·
odicom t;iSii!-l~~

tati moje Maje

ISMET . HlLMO DAGUDA
13. 6. 2009. 13. 6. 2011. Godine pro laze ne rnogil izbrisari nasa siecanja na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost. S ljubavlju i postovanjern, Brat Salko sa porodicom

EMSOALDINA ZDENKOSOLDO
Bili ste i ostat cere veliki coviek

"to

Princezo mo j a, nedostaies mi puno ...
Voli te rvoj a seka Amina

S posrovaniem Dzenkis

77S·-lmo

68 """j!jjOk.".j."_",,,_ Dnevni avaz
SJECANJE na naseg rnalenog, voljenog i nikad pmalieDog bebana ,------------, TUZNO SJECANJE TUi.NO SJECANJE .IN M.EMORIAM

na naseg dragog unuka

Dana 13. 6. 2011, navrsava se pola go dine ad kada nas ie napustio nas drag; suprug i otac

ISMIR (ZAIM) BIHORAC
H vala ti za J j u ba v, plemeni lOS I i paZnju koiu si nam pruzio. Uviiek ceil biti u nasim mislima i srcima,

DARJAN JOVANOVIC
1989 ·1993.
Uspomenu
cu vamo
U

Zlato nase, n ikada te necerno zaboraviti,
Tvoji: baba Kala, tetka

DARJAN • DADO JOVANOVIC
13. 6. 1993 - 13.6.2011. Postoii liubav koiu smrt n e prek ida, a tugu nasu vrijeme ne lijeci, Baka Mariia i deda Hamo
6918:·lndz

DARJAN - DADO JOVANOVIC
(13.6. 1993 • 13.6. 2011.) ali n ista ne umanjuje bol ni prazni n u koi a ie os tala iza tebe. Sjecanje na tebe ie dio naseg zi VOla u ko] em ceil narn u v ijek nedos ta jat i. Tvoji: tetka Dijana i brat De ian. Kadri c "IS·] nd'!.
Vri j erne prolazi,

Molimo Allaha &.8. da ti pcdari Dzenner i vje~iri rahmer.
Tvoji:

lijepi

Mirha, Hanna,

Melisa

i Medina

nasim

na tebe nje:iJlO srcima ..

Tvci i: mama J asna, ta ta Miki 1 seke I vo na i Andrea
6918·1.,<1<

Branka, tetak Bozo i brace Matei i Mark
691;8~1[1dz

POSLJEDNJI

POZDRAY

velikorn covjeku i dragom priiareliu

FADIL - FAJA CAUSEVIC
Sedam dana od tvo g preranog rastanka sa nama. N eka ti Allah dzel esan uh u podari

POSLJEDNJI

SELAM

SOLDO ZDENKI

nasern drsgom

Tvoji ESo i Fadila

DERVISU POROBICU
Neka re Allah dz.s_ nagradi raametorn.
Tvoji:

8054-1u

Dzener,

Tvoii prijatelii: Setic Muslafa, Nezira, Remziia, Selma i Esrna, Hreljic Ramo, Aida, Haris i Kenan, Alajbegovic Sej 0, Azra i Belrna
g035-]H

lijepirn Dzennetom

i viecnim

Danas se na VISa va 40 tuzn ih dana od p reseljen j a
na ahiret

SJECANJE

na nasu dragu

Fatima, Lejla, Rijad i Tarik
SD16-ln

SJECANJE

POSLJEDNJI

SELAM

N. HADZIRA (SALKO) HUSAGIC
iz Lipnice kod Tuzle
13. 6. 2009 - 13. 6. 2011.

nasoi drago j mami, pun iei i nani

SAFUA (HAMZA) POLIMAC, rod. OMERBEGOVIC
Neka Ii dragi Allah dz.s, podari Iijepi Dzennet,

HADZO (OMER) ROKSA
N eka ti dragi Allah M.s. podari lijepi Dzennet i
vjecni rahmet,

JASMINU PAPIC
Postoji nesto sto urnrijeti nece, a to je sjecanje i ljubav prema rebi, Tvoji: Haris, Belma i Mekso
Wlh-In

Draga nasa Dzirkan, vriieme prolazi, ali siecania osraiu. Sinovi, snahe i unuci

Tvoji: kcerka Mubera, zet Nermin, unuka Adria i unuk Eman !roSS·I"

Tvoii: sin Senad, snaha Fatima i unuke Nida i Dim
:110.3.3-1[1

TUZNO

SJE-CANJE

POSLJEDNJI

POZDRAV

na naseg oca, dedu i prad ed u

nasoi

ZLATAN SADIKOVIC
13.6.2006 - 13.6.2011. N edos ra ie;; nam sin SITKJJA i snaha RAElJA sa djecorn i unucirna,
:BO:Il-[[t

TIDZI
Od nienih prijatelia i planinara: [asna i Ram.iza Mirsada, Veso, Rina, Nera, Hidaieta, Halve,

POSLJEDNJI

SSLAM

FADIL CAUSEVIC
Sedam dana bola i tuge dragi nas lata, punac i dedo, Uvijek ces biti i uzor i zi vj eti u nasi m s rcirna, Tvoii: kcerka Dzenira, zet Hamdija ; unuci Armin; N eka ti dragi Allah po dari Dzennet, Faruk

Ocu naseg prijatelja

pones

ESAD FILIPOVIC

Raja: Keko, Haris, Amer, Seio, Banda, Jasko, Atka, Cupo i Fatko

Dana 13, 6. 2011, god in e na vrsa va se 7 dana ce Dzen i re Selic

0d

srn rti oca nase kolegi-

POSLJEDNJI

POZDRAV

JOSIPU KATALINSKOM (SKIJI)
Legendi Zelieznicara Ilidze BiH i J ugoslovenskcg fudbala Niegov] llidza.nei Murat Saran, Miladin Vidakovic, Sabela Aziz - Maza, Dodo, Stija, Caki, Ivek, Car, Carli, Skoba, Colo Ilija, Dino, Miro Radar, Davor, V. Ibranovic, Hido Smajlovic, Ivo Baskarada, JOGa, Mira, Dusko, Milan Dursum, Susie Veljko, Zivko Kraisni~) Eso Gorovusa, I. Fikro, Cokalj, isa Marketi, Sa;a, P: Perkovic, Sulio, Orner, Mujo, Saja, Paja, Thrik, M. Broeera, V. Prka, H;usika, D, Avdalovic, S_ Gluhic, B. Marie, Nane, Srle, V Bosiljcic, Arnko, Kolos, Kalis, Sebek, Ljubo Bravar, Centa, H. Vatr!c, Beske, Vinko Slugic, Kera-Selirn (Zelio), Amko, S. Ramie
693!·li'l4l

FADIL CAUSEVIC

S tugom i postovaniem Ko lek tiv Sam Sh 0p. Beau

ty

ma rke t

Dnevni avaz
POSLJEONJI POZOAAV

_'.'~)n'I",,"j"'" 59

SKIJI
ad raje sa Stupa Mica, Ciea, Liga, Cupo, Icko, Mieo, f)oz, Gajko, Slaven, RUlO, Aco i Torno Grizelj, Ivota i Zvonko Baric, Mirko i Zeljko Curcie, Pero i Ivica Okic, Ivica Pu~ic

SJECANJE

na nase drage roditelje

HAMIDA (rod. AHMETOVIC) IMAMOVIC
13.6. 1993 - 13.6. 201l.

IDRIZ (HAMED) lMAMOVIC
30. 1.2001 - 13. 6.2011.

Dana 13. 6. 20II. godine navrsava se pu n ih 18 godina od pre rane smrti nase drage rnaj ke, Uz neizmjerno postovanje za iskrenu i sa puno pozrtvovanja pruzenu roditeljsku ljubav za sve nas, Vasi sinovi: Kemal, Dzemali Dzevad Neb Vam je vjecni rahrnet ida Vam Allah di.s. podari lijepi Dzennet ..

6911·}IJd!

POSLJEDN]I

POZDAAV na voljeuog

SJECANJE sup ruga, oca, dedu i punca

nasem tati

ZDENKOSOLDO
D ragi ta ta, p rerano si nas nap ustio i iza seb e OS ta via ogromn u praznin u. Bolna ie i pomisao na trenutke koii dolaze i koje cemo moran disati bez tebe. Hvala ei na strpljenju, boroenosti, stvarima kojima si nas naucio, na smijehu, Uvijek na smijehu, Mnogo
narn nedostajes,

SELIM (HAMID) KLINO
13.6. 2010 - 13. 6. 2011. Danas se navrsava ruzna god ina od kada n isisa nama. Vrijeme prolazi, ali tuga j bel se ne smanjuju, uvijek ces iivjeti u nasjm srcima, MQli~ mo dragcg Allaha dz.s. da ti podari Iijepi Dzennet i vjecni rahrnet. Tvoji: supruga Rarniza, sin Samir, kcerke Zlarka, Fatima, Tima, Sam ira, zerovi i unucad 6909·1"0>

Vole re tvoie Andrea i Maja

POSLJEDNJI

SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDAAV

POSLJEDNJI

SELAM

sestri

nasoj drago] tetki nasern dragorn

nasern dragorn arnidzi

ZDENKI FATIMA KRKBESEVIC (rod. KAPETANOVIC)
Neb Ii drag; Allah dz.s. pcdari sve dzennetske ljeDote i rahmet Tvoioi dusi. sa pore dicorn
Bra I H aso Kapetanovic
Q9"ll-lndl

FATIMA KRKBESEVIC
U vi j ek srcima.

Uviiek ces ostati dijelcm n..s;b nailiepsih sjecanja, Tvoji Boris i Halirna
641,o-lnd:2:

ces osra ti u nasi m

RIZO (ZULFO) BUCAN
Sa liubavlju i postovaniem uviiek eemo Te se rado sjecati.
fl927-lnd'

Aida i Admir

Tvoji: Ezedin, Elvir, Elvira i Adrnir Bucan

POSLJEDNJI

POZDAAV

POSLJEDNjIPOZDRAV

nasem iskrenom
nasem dragom prijatelju prijatelju

spo rtskom

POSLJEONJI

POZDRAV

mom suprugu

AMIRU FERIZOVICU

JOSIPU KATALINSKOM •

SKIJI

ZDENKU SOLDO

Raja iz djetinisrva: RAKA, CIBE, MUSLUA, MINKO, SUDO, CALE, ALIJA

TRAMPA,

UDRUZENJE FUDBALSKIH INSTRUKTORA KANTONA

SUDIJA I SARAJEVO
69lO-IRlU

TI ZNAS_ TVOJi\DASA

POSLJElDNJI

POZDRAV

POSLJEDNJI

SElLAM

ocu n aseg p ri ja telja

ESADU F1LIPOVICU - ESUKI
proslo, a ti si otisao ti ho kaka v si i b ;0. Do k ; j edno nase srce k uca, kucatce za tebe, N eka ti dragi Allah dl..s. pod ari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet, Zauviiek tvoii: supruga Jasna, sin Jasmin, unucad Tarik i Ajla i snaha Edina
Voljeni muzu, taio, dedo, vriierne provedeno zaiedno je tako brzo

ESAD FILIPOVIC
Raja iz Caffe bar "BURENCE" Ben]o, [ovo, Senad, Dino, Murga, Combe, Mido, Hare, Garibaldi, Slobo, Almir, Brace,
Serna, Bejo, Kame, Pindzo, Azarn,

Su.le,

Deni.Izo

POSLJEDNJI

POZDRAV

SJECANJE

POSLJEDNJI POZDRAV Zeljinoj Iegendi

POSLJEDNJI SELAM

dragorn bratu, djeveru i strikanu

na

OeU naseg radnog
kolege

JOSIPU KATALINSKOM·

JOSIPU KATALINSKI
Ponosni srno !ito srno bili dio tvog zivota. Goran, Raub, Igor, Dejan i Olja
6949-11ldl

ISMIR BIHORAC

SKlJI

Neka ti je lahka zemlja bosanska
Zeljini navijaci pod imenorn okupljeni

ESAD FlLIPOVIC
U poslenici Profesio nalne

ad Dude

i Saleta
69lS·lncU

" KOSPICARI"

varrogasne brigade stanica Vogosca

LATIFA
1941- 2007.

ASIF (ALIjE) EMSO
1938 -2009.
Po dobrori cemo vas pamriti, s liubavlju sporninjati ; viecno nositi u na!im srcima, S ljubavlju i pcstcvanjem CUvtH eemo uspomene na Vas. Neka Vam dragi Allah dB_ podari lijepi Dzennet i vjetn; rahmet. Porodica Tevhid Cese prouciti u ponedieliak, 13.6.2011, godine u ]7,00,.,; u kudi O. Hotonj 12 VQgo>C.

ALDlNA (ISMET) EMSO
1993 - 2011.

Dana 13. 6, 2011. navrsava se 9 godina od smrti

POSLJEDNJI

SELAM

I'OSLJEONJl

POZDRAV bratu

POSLJEONJI

SELAM

rodaku

mom dragom

nasern dragorn zetu

RAMIZ (MEHO) PLEH
Neb rnu je vjecni rahmet i neka mu dragi Allah d.B_ podari lijepi

HAMU (DERVA) CUPINA
unuc .. d

Dzennet.
Supruga Sairna, kcerka Nerrnina, sin Nerrnin, Adna i Tirnur, zet Mirsad, snaba Petra

Farniliia Basic
803-1-L!l

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

HAMU (DERVO) CUPINA
Sestra Hida sa porodicom
Wljl'·!1t

HAMU (DERVO) CUPINA
N eka ti dragi Allah podari Ii j ep i Dzenner i vjecni rahmet. Ekrern i Asirn Hrnjicic sa porodicom 8{)ll·lIt POSLJEDNJI SELAM dedi

nasem dragom

JUSUF (MUjE) TULIC
sni sto
Tuzni srno SIO smo te izgubili,
SmO

mom brow

1933 - 2011.

Allah d_H, podari v j ecn i rah met.

te irnali. Neb ti drag; lijepi Dzennet i
Becir, Sabaheta,

a pono-

HAMID· HAMO CUPINA
POSLJEDNJI priiarelju Od brata Fadila
803.J-t[l

SELAM

dobrom covieku i dobrom
djeca Leana

nasern dragom

sa porodicama

Tvoji Cosici:

i Saida

POSLJEONjl

SELAM

POSLJEDNJI

POZORAV

naso] dragoj

nasoi tela

HATIDZI (ARIF) ZELjO
Molimo dragog Allaha d:<.s. da ti podari Iijepi Dzennet i vj ecn i rahmet, ad porodice Aliie Brace Hadziosmanovica

TIDZI

HAMID·HAMO CUPINA
Da mu Allah pcdari

HAMU (DERVA) CUPINA
Pamtit cemo uviiek tvoiu
dobrotu, s ljubavlju te spominjati i od zaborava

Dzennet.

lijepi

Ensar, Elma i jasna

Esad i Merkusa sa porodicorn 8{))9· lit
Cizmic

sacuvati, Tvoji: Emir, Erna, Hanna, Lamiia i Asia IltJj7-tot

On evn i avaz
... za ova] rrenurak- pripremajte se- (hadis) Duboko o2alosceni cbavjestavame rndbinu, pr ijatelje i komsije d. ie n.s. drag. ,.. za ova] rrenurak- pripremajte se- (hadis) Duboko Qzalosceni obavjcstavamo rodbinu, pr ijatelje i komsije d. ie n.sa drag.

""""1"1'' ' ' ."~..,. .. u. 61

... Za ova] rrenurak . pripremajte se - (hadis) Duboko Q2atosceni cbavjcstavamc rodbinu, prijatelje i komsije d. ie n.s dragi

IZETA aUNUZ) NEZIREVIC, rod. FAKO
preselila na ahiret u subotu, l l 6. 201 I. godine u 73, godini. Dltenazo ce se obavlri u PONEDJELc AK, 13.6, 2011. godjne u 16,00 'ali ria mezariu O{l.LIC· KOBILJA GLAVA OZALQ$CENI: sup rug Ramo, slnovi Ramiz, Sucre i Himzo, braca Mustafa i Febim, sestre Mejra i Ziza, snahe Begija, Bjbe, Ireta i Minka, djeveri Rasim j Zahid, jerrva Rabija, zaova Tirna, zet Halil, snahe Zehra, Zinera i Suvada, unucad Mi.rza, Merima, Sajra, Merisa i Narcjse, snaha AU'a~ zetovj Saudin i Eldis, praunucad Semi, Al1esa i Hana, sestrici i sestricne, bratici, braticne, tetici, reucne, dajdiiCi, dajdlti~ne, re porodice: Nezirevlc, Fako, Bibic, Spahie, I{ u ka 0, Pam u k, Ha jdarev j c, Serdarevie, Cern 0, B eiiilij a! Bu lbu I! Kari sik, Tallic~ H useinovic, Keco, Kadic, Mah m utovic, Karaci c, Krilo, Durie, Dude, Blekic, Borovina, Hadsic, Andellia, Solak, Ajruicv] kao i ostala broina rodbina, priiarelii i komsiic. Tevhid de se prQ'Lu;::iJiistog dana u kuci merhume u 16_00 sati, ul. GORNJI VELESICI 327. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH '"

RAZIJA (MUHAMED) BEGIC, rod. MIROjEVIC
preselila on. ahiret u SUb[)lU~ 1 L 6. 2011. godine. Dzenaza ce se obavirl u PONEDJELjAK, 13,6.2011. godine u 14,00 sari no mezarju RAVNE BAKlJE. OZALO$CENl: kcerke Muni,r'; $efika, unuead Mirla~ Amra) Amir i Nidzara, zetovi Salko Z<lh~r<lgic i Fer id Cengic, bra dei Ahmed, N urko, M ustafa i Feh im sa porcdieama, sestricne Fikreta i Amira sa diecom: Indira, Mehmed i Haris let Res~d Cengit~ zaove Samija i $emsa, Mir~a Grabovac $<1 porcdicom, rericae Raza i Kadra daidzicn. Behija amidzicne Dika i Mula, .mid~ic Arslan, prija Sada Kurtalic, re porodice: Begic, Mi.rojevic! ;f.ahiragiC~ (:engic., Poplata, Gacko, Sudzukcvic, Grabovac, Sela k, Z u delovic, Arnau tovi c, Jam akosmanovic, kao i os .. la rod blna, kornSiie i prija,eli i. Tevhid ce se prouciti istog dana a kuci merhume u 14.00 sari, ul, Nahorevska 74. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH '"

RAMIZ (VEjSIL) KARIC
Preselio na ahirer u suboru, 11.6, 2011, godine u 67, godini, Dkenaza eo se obaviti u l'ONEDJEL .. JAK, 13.6, 2011. godine u 14,00 sari na gradskom l"ezarju VLAKOVO, OZALO$CENl: ,upruga Fatima- Esma, sinovi Teufik i Nail) suahe Velaiha i Ed~ DO, unucad Abudusselam, Nerio, Nella i Inela, brat Adem] braridi, braricne, sestrici, sesuiene, re porodice Ka.rif., Dulic, Zlaric~ SRilj<lk~ Ljevo, Pervan, Lokvancic, Mihmlc, Kadric, Rizv ic, S Iiivo, Ziko, Bali eta, Osmanovic, kao i ostala broina rodb ina) kornsii e i prij atelj i. Tevhid ce se prouciti i:~HQg dana u kuci rahmetlije u 14.00 sari, ul. HEK1M OGLU ALIPASE 68, BOLJAKOV POTOK Priievoz do Vlakova i nazad obezbijeden ispred Osnovne skole DUmihal).a,Cu,,·.idjna"'~5a polaskom u 13_15 sati, RAHMETULLAHI ALEJHl RAHMETEN VASIAH '"

r

Obaviestavamc rodbinu, ptijatelje i kom~ije; de je na~ dragi Dudoko oialoseeni obavlestavemo dragi suprug, o rae i svekar rcdblnu i prliarel]e do [e nal Duboko ofaloseeni obavlesravamo rodbinu, prijatelie i kornsi]e d. ie no, dragi

DERVIS (TEOFIK) POROBIC
preselio na ahiret u SUbOIU, 201 L godin e, u R god; ni. ll. [una Dzenaza ce se obav iii u poned [el iak, 13, jun. 2011. godine u 14.00 sari na bakiiskom mezariu FALETICI2 OZ.ALOSC.ENI: snahe Fatima i Mineta, un ucad Haris, Am in. i Del i13, bra t ien. Lei I. sa pore d icom, te porodice Porobic, Arnaurovie, Muslit, [ahjaefendic, Kadribasic, Ljuhar, Bakic, Rizvic, Di-.!lnd2al1ovic, Mujkovjc~ Handlic, Sikiric, te ostala rodbina i pri] atel] i. PO ZEl"J.T.RAHMETLlJ.E.' TEVHID. SE NECE VCIT!. KUCA ZALOSTI: ULOMLJEN!CA br.l.
!I!

jUSUF (MUjE) TULIC
preselio na ahirer dana 12.6.20 II. godine u 78. godinu u Berlinu, gdje de biri i obavljena dfenaza. Pamuu cemo te po dobru i siecati te se sa ljubavllu i postovanjem. Mol; IDO AJI•ha dU, da ri podari ~iep; Dzen Del i vjecni rob mel. TVOJ!: supruga Farma, sinovi Samir i MirSad i snaha Nikol.
1!J937-1n@.

jUSUF (MUjO) TULIC
preselio na ahirer u nedieliu, 12, 6, 2011. godine u 78_ godini 1I; Berf inu gdje ce biti i obavljena dzenaza, RAHMETULLAHI ALEJHI RAHME· TENVASIAHI OZALOSCENl: supruga FATMA, ainovi SAMIR i MIRSAD, snaha NIKOL, sesrra HAMIDA, brae. IBRAHIM i AVDO, sesrrlcna, sesrrlc, bratjc, brarlcne, snaha VE ...ZIRKA, svasrika SABAHE.T.A, bad.zo.BECIR. sa d..[ecojn, po~. odice ; TULll;, JUNUZ, MALKQC, NURKOVIC, COSK, HADZIZUKIC, HONDO, PROHIC, te os ra la mncgobrojna rodbi na pri ja relj i i ko msije 1!J93f1-] n@.
J

Sa l;alo~&u javljamQ rodbini]

prijareljima

i pQ1.:nanicima

da it

SAFIjA POLIMAC (rod. OMERBEGOVIC)
pre,dil. na ahire, II. 6, lOll. godinc u 66. gQdini. U kop ce :se i,:t'llclit,~ II.! e~ar J uci rna S jeveriu_ na Dzen aza polazi u morak, 14, 6. 2011. godine u 13.30 <'asova ispred poro diODe kuee u Sjeverin u. Prijevoz. obe~bijeden II 12_30 Ca$f.W<i ispre.d d2<imije: Priboj. RAHMEJJJLLAHI ALEJHl RAHMETEN VASIAH OZALOSCENI: SUptug Rasim, kcerke Mubera, Medi,. j Munevera, bra[ Fadi!, se,rra Fetido, ze!ovi N ermi n ~M idh at~ l.J n Llcad A dna, D ilara i E rna n) os ~ala r(ldbi D a! pri jtltei j i i ko msiie PORODlCE: Polimac, Omerbegovic, HrnSlemovit, Cag)oyan, Arnau!ovie, Hojrovic, Oruli, Ali';, Srr· oil, Arovic) Bunjo, BajramQvic) Zorni6] C~ngic i Mehovi~ S055-1u

... za ovaj trenutak pripremaj!e ,e - (hadi,) Oba" jesla VamO rod bin u i ,ve pri ja t.elje da j e nas dragi

ADIL (ASIFA) JAHIC . BOBEK
1937·2011.
preselio na ahiret nakon krace i tdke boles!i u nedjelju, 12, 6. 2011. u 75. godini. Dzenaza ce se obaviti na gradskom groblju Vlakovo u urorak, a vrijeme nakua dno obia vi ieno. OZALOSCENA PORODICA

dienaze

Ce bili
8050-]([

POSLJEDNJI POl-DRAY
OCU

SJE,CANJE na majku i nanu

Obavie!t..v.mo rodbinu, komlije da je na!a draga

priialelie

i

Duboko o"olosee.o; ob.viesrav.mo roo dbinu, prijo!.elje i kom!iie da je na!. drag;

naseg prijareija

FATIMA KRKBESEVIC, rod. KAPETANOVIC
presel i10 nO 0h ire I U su bo [u, ll. iun. 20.11.godine, u 65, ~o.dini. .. D ""naz. c. S. Qbavlt, upon ed 101I.k, 13, jun. 20]]. godine u 14.00 ,al; n.. g ... d,[<orn gro~lju VLAKOVO. OZALO.SCEN!: bra, Haso, scm. Hasida, Rem"" i Sabahe,", snabe Devl3 i De.r\li,b~ zerovi E~ef~Hamid i H.amed~ brarici Mun'ib i Adm'ir, braticne Sa.rnija, Muniba, Vasvija i Aida sesrriCl Sentld i Scmir, ~aQve hadzi Kira Hasihovic, Rabija Skorupan~ Maida Ha~ic j. Me,mlJUll3 Sutesk ..:) 3midiic Smajo Kapela;novi.c i zet Husein Suee,ka, !e porodice Krkbesevie, Kape,"oovie, Me· mil.vie, Ahme"p.hi6, O,manogi6, Ohranovit,Mcnzilo.i6, C.'i. ko, PeDdek~ l5ur;spahie:, Olaoko, Softie, Zulfic, K_~apO"'ic~ Celik, Alibegovie, Se,", Hasibovic, Skorup".D, Hasie, Sueesko i oSlala mnogobroj9a rodbina,prij.!elji i kom!ije. TEVHID CE SE PROVerTl ISTOG DANA 1) 14,00 SATI U KUCIZALOSTi UULIClTRG BARCELONE br 4/IV . I!I
J

HAMID·HAMO (DERVO) CUPINA
iz Neves.il1ja pre,elio no .hire! u subotu, I L iun. 20 II. godine, " 74, gQdini. Dz.naz. ce se obav id upon ed iel jak, 13, juno 20ll. godine u 14:00 sa,i na gra· d'lom gro~lju VLAKOVO. OZALO$CENl: $uprug' Mediho, sin De<yo, kcerk. Selma, bral Fadil, sestre Hida i fadila, unuc,d Emi" Em" Hana, Lamiia i As ia, snabo Amira, zewvi Haris i Arif, lure Asim, Ekrem,i Halil, seSlri~n3, sesrrici j braIi~neJ prijaleij Taib, [e porodice Cupina, H .nj i6c, Rotim ..D iI~erovic, Gatano,vic, .9kan~vi~, B"~ic, Prgu. dOl, Campara) .:::.kaIJl_c;o M:fI:slo~ BaH.~;orl(:! Aptm~! Ko.{kman, Orncev ic~ NUT kov ie,. KaZ<lzj c~ H<ld~ L d,; c~ Zolj, Loj o~ Cizm ~c, m .MahiDiC, MiJ.janic, Cubk) Ballak, Gamovic} te OSlala mnogobroina rodbina.i priiatelii. TE\!HJD CE SE PROUCITI ISTOG DANA U 14,00 SATI U KUCI ZALOSTI U UUCI PATRIOTSKE LIGE br. 22/1,
!I'

MIRALEM KAPETANOVIC
Poro dica Ali kadi c

RAMIZA (MEMIC) TUTUN
13.6. 2005 • 13.6. 2011.
Sin Mirsad, u!luk Send u!luka Meli!a

i

POSLJEDNJI nasem dragom

SELAM pri ia [elj u

POSLJEDNJI SELAM na,em dragom ocu

Dan. 13.6, 2011. godine no· vr,ava ,e 6lu;:nih mie,eci od smrd noSe dra.,ge

SJECANJE

Oan .• 13. 6, 2011. godine n" vrs.va ,e 16 godin. od kada nas je napus[io na~ 0[3C) djed i sve:kar

Voljenom

bmw

HAMU (DERVA) CUPINA
Farnilija iMehic Okanovi':
8037·Ju

HAMU (DERVA) CUPINA
Pruzio S1 nam ljubav, utje· hu i mjran iivol. Nikada te necerno za boravi ti. De("VQ i Selma sa porodicama
S037-1u

ZLATE COSIC, rod. VATRIC
i na i bQt n isu Li r ijeti rna Ilego u nasim s;rcima gdie ceS i oSlad zauvijek voljeno i nikad zaboravljena, Nek;< I; All ah dB, pod • .,; Iii e· pi DzenneI ier si bi,l. n.ibolia i"tana na svijem. Dan. 18. 6. lO II, u 13.00 soci proueit ee ,e ,evhid u. kuei u Kijevu, Tvoji: Anc:"Ja Mevluda, Sejo i M uio ins· 1>,01
Pr32;n
J

HASAN (AS1M) KOKANOVIC
13.6. 1993 • 13.6.2011.

SELIM (HASANA) MUMINOVIC
13.6, 1995 • 13.6,2011.
Godina .. godioom prolazi,. no.. ,u,g~ za ",born neee nika· d... Neh ti All.h d:i.i, p"d'ri Ii jepi Dzel1 De t_ Tvoii najroilij-i: sioovj Senad, Nihad, f)e;nan~ unuci Aldin i Ade.l, sno,ha Demka 1916· J"

JASMIN VIDACKOVIC
1992·2011.
Godine prolaze, ali sjeca!!je na tebe dragi bra· te nikada ne urnire ... Volje!!om

Porodica

Snjezane i sestricne Tine
7918-]u

braID od sestre

Duboko

potreseni,

tuznih

SrC"

obavjestavamo

prijatelje

sporta da je

1I

cervrtak,

9. 6. 20 II. godine

preminuo

nas uvazeni

kolega i dragi prijatelj,

nBS Iegendarni

JOSIP - SKIJA KATALINSKI
(1948 - 2011.)
Kada ie bilo naiteze, bodrio si nas ... Kada srno se radovali, predvodio si nas ... Za tebe nije bilo izgubljene utakrnice ... S toborn smo poraze pretvarali u pobjede, slabosti u prednosti, suze u osmijehe ... Sa tobom srno otvarali i gvozdena vrata, gradili mostove ljudskog i sportskog prijateljstva, a rusili brojne nesportske i druge barijere ... Uz tebe srno ucili kako se ljudi vole i postuju, kako se za prave zivotne vrijednosti treba boriti do posljednjeg dana ... Niko nije irnao pravo posusrari u borbi za dobrobit fudbala kada S1ti bio u prvim redovima, snazan, srcan, borben, nepokolebljiv ....Isti onakav, kakav si bio na terenu ... Do posljednjeg dana si bio i ostao patriota, ljudska 1 sportska grornada, fudbalski svjetionik tolerancije i razumijevanja, neosvojivi bastion postenja, cestitosti, kosmopolitizrna i altruizma. Zajedno sa sportistima i sportskirn radnicirna, Ijubiteljirna fudbala, prijateljima iz cijele dornovine i sirom svijeta, danas tuguju clanovi Komiteta za normalizaciiu, ambasadori, uposlenici Generalnog sekretarijata i clanovi svih organa Saveza. Pocivaj U rniru, Ijudino ... Porodici, rodbni i prijateljima naseg Skije izrazavarno iskreno sauceSce. Komernoracija povodom srnrti J osipa Katalinskog ce biti odrzana u komemorati vnom centru na groblju Bare u Saraievu, u ponedjeljak, godine u 15 sati, a sahrana na porodicnom groblj u Stup u Saraievu, istoga dana u 17 sati. 13. 6. 20 II.

NOGOMETNI/FUDBALSKI BOSNE I HERCEGOVINE

SAVEZ
N

POSLJEDNJI POZDRAV dragom prijatelju i komsiii

Duboko

ozalosceni

obaviestavamo

rodbinu

i prijatelje

da je nas dragi

HAJRUDIN (AVDIJA) TANOVIC
1?36 - 2011. iznenada preselio na ahiret dana, 10. iuna 2011. godine u 13.00 sati u 75. godini. Ispracai ce se obavin u ponedjeljak, 13. iuna 2011. godine /11. Redzeba 1432. h.g.) u 16.15 sari ispred Komemorativnog centra u Tuzli.
Dzenaza ce se klanjati ispredSarene dzami]e, a zatirn na mezarje Tev hi d ce se prouci t i posli ie dzenaze u areno j dzam i j i. Zaiednicka

JOSIP aOSIPA) KATALINSKI - SKlJA
12. 5. 1948 - 9. 6. 2011.
prerninuo

9. 6. 2011. godine u 64. godini.

RAHMETULLAHI

ALEJHI RAHMETEN VASIAH

S

Tusanj.

kornemoracija NSBiH i Skupstine Grada Sarajeva povodom srnrti dragog nam pokoinika odrzat ce se u Komernorarivnorn centru Bare s pocerkom u 15.00 sari. Sahrana ce se obaviti u ponedieljak, 13. 6. 2011. godine u 17.00 sari na katolickom groblju "STUP". Prevoz obezbijeden nakon komemoracije do groblja,
19(B-ln-d'

Porodica B ulic

OZALOSCENA PORODICA

Tuznim srcem iavliarno rodbini, prijateljima
draga

i komsijama

da ie nasa

Duboko ozalosceni obaviestavarno ma, n ana, pun ica i p ranana

rodbinu,

priiatelje

i komsije da je nasa drag" ma-

NEVENKA (VINKO) DEREK
preminula 10.6.2011. godine u 89. godini, Sa hrana cese obaviti 13.6.2011. go dine u 14.15.a!i na gradskom grgblju , BARE", . OZALOSCENI: necak Nevenko, Zeljka Rados, braticna Lovotka, snaha Natasa, obitelji Novotni, Derek - Livade, Rados, rodbina i prijatelji, Kuca zalosri: ul, Hrasnieka br, 4, Novo Sarajevo.

I!l

... Z. ova] rrenutak- pripremajte se - (hadis) Duboko oi<doscel1i cbavjestavamo rodbinu, prijatelje i komgiie da je nas dragi

MIRALEM (ADEM) KAPETANOVIC
preselio na ahiret u subotu, 11. 6. 201 L godine u 79. god in i. Dzenaza se obaviri u PONEDJELJ AK, 13.6. 2011. godine u 153D sa ti na mezarju NISAN . JARCEDOLT. OZALOSCENI: ,UP"uga Nura, sinovi Zlatan i Plarnenko, snahe Sevda i Dzenira, un ucad San j in, Ena, Nina i Z.03, ses rre Ediba i N ada, sure Sel ver, Semi 0, Zlkrija i Eries sa porodicama, svasrika Fatima saporodicorn, sestrici i sesrricne, re porodice: Kapetanovic, Abda_gic, Ome.ra.gic, Hamalukjc, Dziado, Mi:nic~ Urosev, Ramovic, kao i ostala brojna rodbina, komsije i priiarelji, Tevhid ee se prouciti isrog dana u stanu rahmetlije u I S.30 sari, ul, GRADACACKA 4/11. RAHMETULLAHI ALEJHl RAHMETEN VASIAH

HATIDZA (ARIF) ZELJO, rod. ZACINOVIC
preselila Dzenaza

c.

ua ahiret u petak, 10. juna 2011. godine, u 74. godini.

RAVNE BAKIJE.
kcerke Sejda i Sabina, unuci Mirza i Ademir sa porodicama, Vedad, zet Kasirn Hajvazovic, kao i ostala rnnogobrojna rodbina i prijatelji

ce se

obaviti

u pcnedjeljak,

13. juna 2011. godine

u 16.00 sari na mezarju unuk

02:ALO~CENI:
Lukuvac,
!I!

TEVHID CE SE

rnoucm

ISTOG DANA U 15.30 SAn U CAREVOJ DZAMUI.
No--Ol5661

Dnevni avaz "-1""'''.
,.. za ova] rrenurak- pripremajre se- (hadis) Duboko ozalo:s6eni obavjcstavamo rcdbinu, d. ie nas dragi prijatelje Lkomsije ... Za ova] rren u 13k • priprema] [0 se - (hadis) Dubokc ozato~&nj cbuvjestavamc rcdhinu, pr ijatelje i komsije d. ie n as dragi Duboko o2alosocni obaviesravarno
cia [e na1kt draga

~".i"'j"". 3 6

rodbinu, prij.loljc i kornsi]c

RlZO (ZULFO)

BUC:AN

preselio DO ahi ret u petak, 10. 6. 20 II. go" dine u 69. godini, 0,<00"" co se obavi ti u PONED JELJ i\ K, 13. 6. 2011. godine u 14.00 sati na gradskorn l1l$>;arju VLAKOVo. o Z!l.I.OSCENl: kcerke Renata i D u b ravka . Buba, unucad Andes, Mar5ela j Zla!3I1, sesrra Zeli ha, zetov i J u le i Emir, svastika Zebra S3 porodicom, prijatelj Ferid sa porodiccm, bratieL i braticne, $estrici i seetricne, kao i ostala bmjna radbina, prj· ja «I j; i komsi] e. Tevhid te se prcuciri istcg dana u l4,[lOsati u di.am~ji Grbavica Il. RAHMETULLAID ALEJHI RAHMETEN VASIAH '"

ESA.D (MAHMUT) FILlPOVIC
presetic na ahi ret u suboru, 1] 6., 2011, godine II 69. godini. D~enaza ee se obavirl u PONEDJEL· A K, 13.6, 2011. godinc u 14.00 sari no gradskorn mezar]u VLAKOVO . OZALOSCENI: supruga [asminka, sin Jasmin, snaha Edina, unucad Tarik i Ajla, sestra Sadera, te porcdice: Pilipovic~ Opijac~ Tahirovic~ Kukuljae, Suboric, Pievic, Smais, Baka.riic, eirie, Pil a v, kao i 05101. broina rodblna, prijatclji i komsl] e, Tev hid IT se p roue il ~ istcg d ana u 14.00 sal i 1.1 dza miji Ai ipaS ino pol je - C faza,

MEJRA (HAMID) KARlC, rod. BUKVA
preselila na ahlrei u petak, 10. iunalOJ J. gudine u 74. godini. D.zeD a za ceo se obaviri II ponedjeliak, 13. jun} 2011. u 17.00 sari OR mezarju GR· Ll,.CA BRDO. OZALOSCEN1: sin Mnhidin . Mujo, kcerke Igbala i Rablla, sesrre Mevla i Zumra, snaha Mirsada, zetovi Ferid i Fadil, unuci Kemal, Kenan! MuamcJ i Arnel, unuka Arnela, praunucad Nejl a~ Rejn a~ Iman i Haris, diever Hamid, zaove Rasema, Hasena i Alija, sestrici i sestriene, re porodice: Karic, Bukva, Bc.:!:io¢. Delimusrafic, Tokaea, Basi~t, B~Uij3, Salihagic, MeSic~ Gredic, Rikovic, Sopovic~ Hamza, Causevie, Becirevic, Kariea, Zahiragic i ostala mncgobroina rodbi na, pri [a tel] i i kornsi] e. Tcvhid ee se prcueiti istog dana u 17.00 sati u ku6 rnerbumc u nlicio G,hb brdo br, 47. 000)561'

r

RAHMETULLAHI

ALE:JH! RAHMETEN

VASIAH

'"

... Z. ova] trenutak . priprernaite se - (hadis) Duboko ozalosceni obavlestavamc rodblnu, prijatelje i komsiie cia ie nas drag i

Sa dubokim bojom i tugom obavjestavamo rodbinu, pri jarel je i susj ede d. ie n.s dragi

NUS RET (MUSA) DZAFEROVIC
preselio no ahirei u suboru, II, 6. 2011, godine u 76, godini, Dzenaza co se obaviri u l'ONEOJEL. JAK, 13.6 2011 -.godine II 14.30 'ali no mezariu G!1.L1CICA BRDO. OZALOSCENI: supruga Nura, sin J.. __ _ _._ srnin, unuk Arnar, snaha Ermina, sestra Senija, zet Suleimen, sesrrlcne Sanela i Sanida, snaha Zineta, bratlc Adnan, braricna AlIldzic Peljto, Sesrovic, Tucovic, kao i. osrala brojna rodbina, komfije i priiarclji. KuCa ;lolol!;: GRLlCICA BRDO I. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH "I
j

ZDENKO
preminuc

GOZO) SOLDO

11, 6. ZOlI. godine u 56. godini_ Sahrana naseg Zdenke obavit ce se u utorak, 14. 6. 2011. gcdine, na grobllu ~SV rOS]p" u Saraievu, u 14.30saLi. OZALOSC.ENI: supruga Dsvorka, kcerke Maj. i Andrea, maika Ruza, 0 rae J 0"", b raea Iva" i Fran] i ses tra Zde nka sa obi '01 iima, :s:ure Boris Sa SU prugo rn, s estr ic na, sesrric i bra t iCl1 e, 0 hi H:.Ij i Soldo, Tustanovski, Hardage, ,Music, Begovic, Basic~ Barbaric} M,a· ndic, Dcsen, Naletilic i ostala mncgobroina rodbina i prijatelii, rado e kolege i susjedi.

SOSNA I. H ERCEGOVI NA FEDERACIJA BOSNE I H EACmOVl Nt IENICKo·nOSDJSKI KANTON OPCINSKI SUO U ZENICI Bmj: 43 0 Mals 009~43 07 Mal, Zerllca, 11. 05. 2011. god,",

Op.elnskl<"d u Zenl.cl.sU'lija Samra i>pahic • D"no, postupaiuci u pramoj Siva" Illiioca J P Eleklmprl".da BiH Saraj""o, I'odm!nlca .Eleklmdlsllioo'ija· I,";oa .
Poslovna i,di"loa di,u;tlucij, Zii'lido>iCi, ul. S.tv.1 beg Bas,gi" br, Ii, Zenic" ilv lU!enog .UGHT' d.o.o.lenloa,"1. 6ra.llao; Bo<"' br. 2. radl dUll', vs. 1.2~2,20 KM. na osnovu clan, 348, stav 3, ZPP"a: pro-

°

da, te porcdice; Dzaferovic, Fall:iKit, Svraka Seferovic, Tutu-

OBJAVlJUJE
Tulenom .U&HT" d·.o.~, Zenle,. u.l. 8"nll,03 80"0 hr. 2, dOSi"li' se na odgovCJ{ IlIit>a, podnssena Opti"skom sudu u l.vidoviGima dana 15. 07, ~OO4. godin" k oiOm lulilae p~trl",j~ na lme dug. la 'MO,.u po~~n" ele!:!"~oe eoergije iZllOSOd 12ft2.20 KM sa ,akonsl<om >;IIe,mom kamalom Iotko slll,di: " "' lznos od 322,20 KM 00 10, 12 .. 200J,g, P' do ispl,lll. • olllnos od 547.50 KM potev oil I'O. 01. 2004.9, pa do isplOle, • "' lznos od afi3.80 KM pocev od ! 112 2004. g, p' do i'plate. 0, .. - "' 1,"0' od ,fj.40 KM PO""" Od 10. 03. 2Q04. g, pa do isplallt, • n, 1"0$ od 22,30 KM po"",, od 10.04.2004. g. P' do isplal2, kao i da mu nadakn,di ttoSl:o" p,micnoQ' ,poslupk.a., "". u mlru od' 15 d,"" iQ,. dO<alO,. ",,,deno potralilo"nj' lulit,e je ",,,Ia';o Sp,cililQciju dugovoni' or 3S..(l07/1l4 od 31. 05. 211M. g. I r.l"na br. 704·11763£1.30113, 704·11763f1. 311233. 704" 1171i:lS·31U1( 704" 1170ils.29m4 i 704·11763S") 1034, Tuleni je u ~kl;d" satl, 70 zpp.a ~ula" u r~~" ()d 30 dana oil daoa p'iiema Moe. d""iavlU ,udU pl,meni od~,or n, IlIlbu. [slOtl mogu" ·pm"",n. ,ptlgo,ore i I'ja· ,"iii .. <fa liprilll,j. iQo.pora". posla'ij,ni Iu:!beni lahtj'V, Pmlekom rOka 00 15 dina od ~iOa objavii'''"ia~g ~Iasa u Dne"mm a,azu, sm,lral te so da I' Mila dostavll.na 1U!,nom "' odgovll!. TuiiMJm Ie predlci,nO dc".Scnje p'"ud, zt>og [J<opustanja u ,kl,du sa Cl. 162 1PP·; uk'fiko Menl 'Uroku od 30 don, 'ne doSIO,1 ,"du pi,menl odg,V()r na Mhu. SUDIJA: $'01" Sp,hiC . Oli.,

Ku60 ,.. lostio: ul. Grads Balm" br, 6.

'"

pa,,,,,

.0.
,. pog",/m, .. lug., Irgo,j"" j prolzvodni" Saraio"" MEDZLlS ISLAMSKE ZAJEDNICE
71000 Sarajevo, Bislri~ do

oroi" 8

SAIlAJEVO

Cjelokupna organizacija dzenaze (posljednjeg ispracaja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atrak!ivn oj J u Gradu prepoZflatijivo j lokaciji - Turbesedam brace, u neposrednoj bltzini trois ibuske okretn ics na Ausllijskom trgu, u I. Bistrikdo b[ 8. Svakim danom ad 0-24 sala, Varna dostupan telefon: 033 712-800, fax:. 033712801.

POKOPNO DRUSTVO

SARAJEVO
Ja.vlte se na nde lelefone: 033/ 281·364 I 033/281':}61 .IIi I~x:033/261' -435

OSNOVANO

1923

AKO 51E ZAINTERE50VANI %A OW JEDIN5MNU PONUDU,
molimo vas da citko popunjenu narudzbenicu doslavi'le na Ilaim adresu:

Pokopno drustvo "BAKIJE" vrSl prevoz urnrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima organ.izuje dzenaze nateritoriji BiR.
tel. 00387 {O)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788
fax 00387 (0)33 447·122

avaz-roto ,press, Tesanjska 71000 SAR.AJEVO

24A,

SANAZNAKOM

lID

KUCNU DOSTAVUII

iii

00387 (0)33 233-062

mobilel za inosttanstvo 0049(0)16093427808 www.baJdje.com
..

U Oglasnu slutbu "Twist Tower" Tesanjska. 24A, "ava.Hotopress" (Avaz Busslnes oentar) - Dzemala Bijedi6a i 85
_ ~ __ ,.",... .... __ iIIiII ,__ : iIoIIiI IIiIII ~iIiiiIIi

nARUDZBEHICA
IZDANJE, • ONEVNI • SPORT .AZRA _ EXPRESS .ZDRAVWE • BEBE.I U KUC:I MAME AVAZ kom. kam, kam, kom. .<0110. kom, _ _ _ _ _ _

Dnevniavaz
UZNAJV.ECITIRAZ
NAJPHISTUPACNIJE CIJENE
Osmrtnice. sjecanja. posljednji pozdravL .., 0.331281 - 451; :Fa" 261- 461: E·mail: sm,!ovnice@."a:z.b.·

* SARAJ.EVO:
Tdanjska 24A, 'il 033/281 - 71.7
_

* GORAZDE.
5ukrije ... Kukavice 12 251; 038/222"

• MOSIAR:
Husnlje Repca bb il /Iax: 036/558- 890;

J

Ime i prezime Op6;na ulica

~
I I I I I
L I

_ _

DZ.emala Bijedica. br. 185, 'il 033/ 281 - 451 • ZENICA. Marj anovicap lit bb (zgra ~a J abuka)

Braj lelelonalmobilela

V,iiamedostave do
Broi lit~ekarte:

sati
_

W/fax:
_
_

Svoieruc"i potpis

0321424 ~441;

• TUZLA: Turalbegova 22 Iposlovno zanals'ki ce nlar Korw -p asai) "iii' /fax: 035/257 - 277; 257-477

·1'RAVNIK:
Zltarl1ica F

a/fax;
030/512718;.

424 - 440;

64

_"'~"""iP>'j")1'. Dnevni avaz-----------------------,

oslasi ~ . >3'.

Dnevniavaz
SPISAK POST ANSKIH JEDINICA

'JP SH POSTA" d.o.o. SoltJjevo

BHPosrA

v

Gijenjeni citatelji, putem nove usluge .Dneonog aoaza" mozete u 68 postanskih jedinica iuom BiH predati za objavu smrtovnice,
!O
~II

n2lON_ltlnrll

102D1! ~

_--

l .. ,
401

~_!1270 f!?I.-_ 70220 DI:Igi 'hlIuf
75' DI Tuna

10240 ~VWJ'

,~
__

1'10 IVaIu(

1·5.:.~l~

41 .ii

.q

1~''''' T.m.
BIOS lUll.

,~V..wf Tww --+TI<dI TwIiI Tuzb
T.aiI

07·2D
D6--11i

poslj'ednje pozdrave .
Uz minimalnu doplatu Vase osmrtnice isjdanja objavit iemo i na portalu .Dnevnog avaza" www.dnevniavaz.ba

Q8...18 oe....!1
118-111

.i' ~
50

~

KaIu>J.I 1~70 ~-_ TmO Mildaiil
752iO ~ 1!i300 75320 76l5O
75,2l!JO

75WrTU$

-

52 53
'$II

~----KI.Jd;oJl BInD'nt.i LwG..c:.nJeI

~,

1--7.0II;.:-:'=6-+.----'~=_--t---__II

L .SI>

~

Srr:ar....

51 58

7tl~
12101

____

.a..... nIIf1I btl
M1Iw>tov.!I(I ~T'oIdUI1

GJW1aMe

~
2-

81
02

59 60

WwldU!J3 PI1.noUke • .... ~~+I ~TIDI'

btl • C_ I!

s. ,OtTOItrDWta

--

tarII.u 7!._

ttiUan.~~~

IPutUn '5 0-<4 1iJcM~1Ib

-

----===-

sport

Dnevni avaz, ~onedjeliak, 13. junVliponj 2011.

65

GOSK bira izmedu cenn strucniaka

oarKo Oral-Ie naJbliZI HormllU
.......
"""'""!"' ..
1.1

Oamir Borovacima najmanje sanse da bude ponovo imenovan
,...

U GOSK-u iz Gabele blirjesavanja pitanja novcg trenera Iako je u posliednje tri godine s dosra uspjeha eki pu vodi 0 Dam ir Borovac, izmedu ce tin kandida eaza struenjaka koji"" povezu su konacnog sti Gabeljane

rligaSku sezoou, on ima naimanje Sans. da bude ponovo irneDOVan.

prvu prern iie-

- U kombinacijama su dosadasnji trener Darnir Borovac, zaum Milomir Odovic, Ivo lSwk i Darke Drniie. Prema rrenumoj situaciii, najblili imenovan j u ie DraZic, koj i ie posljednju sezonu radio kao ~sef
S truke

iranskog drugoligasa Damas Irauijana - rekao nom je j uCer predsiednik GOS K-a

Pera Pavlovic, N ovi sef struke b i, prema
najavarna,

Bes/ija, Osim i Jamak: Evropske ambicije

GRBAVICA S kakvom ekiporn u novu sezonu

i --I ce lei udr S e I mute "mUSCaruoa js u naoadu
rna.

dallas. U medu vremenu, rukovodstvo kl uba ram i na drugirn aktivnostima, pogotovo kada [e rijee 0 stadionu Podavala, koii ie glavna prepreka do takrn iearske licence, U sriiedu ce u Gabelu stic; 5.000 stolica, kojesu GOSK-u obecali iz Dina-

trebao biti poznat

Zagrepeani ee postavi ri nove stolice na .Maks.i m IT a dio starih prosl ijed; ti GOSK. u, Prvi radovi na rribini stadiona pOCinjudanas, Isrog dana u Gabeli oeekuiui Komisiiu Nogomemog saveza BiR, koia ee odrediri sill konkremo treba biti zavrseno kako bi Podavala ispunila sve uviere. Er. B.

Slaven Musa, trener Zrinjskog

Finaliziran plan priprerna, koje poclrtlu 19 ..jma
~eJi dati. Amar Osim se sa sinovirna Damirorn i Malakiiem nalazi na odmoru u Francusko], u Strazburu, a od niega saw a ti skim od fu dbal era pregovara, moglo bi se mozda, ali uz pomoc sprava

Na Grbavici su se i ovog prijelaznog roka odJucili za oproban u varijantu "m udre surnje" re se prica 0 eventuaInim pojacanjima uglavnom svodi na prepricavanja navijaea i novinara, dok zvanicn u informaciiu iz kluba niko ne

iUIO ZelilSHOraH UEUrOPi
Predsjednik Zeljeznitar. a Sabahudin Zujo k~e kako ie zadovoljan osvajanjern drule prvaka i K upa u proteIde dvije sezone te oCekuje da se uspiesni n iz nasta vi. - Nadam se povolinom hijebu, zelimo napraviti za mueenje, Na svoi nacin reo kao nam je koliko mu je ina koiim pozicijarna potrebno novih igraca, - Pa, treba nam 5,6,7,8, 9, 10 igraCa. Treba nam svaS ta neSlO. Vidje[ Cerno kada se vr· 3lim u Sarajevo - rebo je trener Zelie. Tim·menadzer Rusmir C"iko sa porodicom je u Be· Igiji, navodno je mmo mzgovarao s nekadasnjim igracem lrinjskog Sulejmlll!om Sma· jicem. - Mogu sarno ret[ da 6e bi· Linovih imena, ali neremo se bavj Ii lid tiranjem nego Cemo o lJ1lnsferima pricati rek ka· cia budu zavrlleni. Finalizira· iskcrak u Evropi, Stojirno izuzetno dobro, igracima su isp lace ae sve 0 b aveze, Dovoljno SIDO stabilni da mo~·emo j odbiti neke pcnude za nase igrace, ko j e smatramo nedovoljno visokim - rekao je ZUio. Ii smo plan priprema, pocinjemo 19. juna, nakon cega slijedi cdlazak u Medugorie, a
onda u Sloveniju,

Nema mnogo informacija iz Z ri n j skog ovih dana, sto i ne cud; kada se zna da, za razl ik u od prethodnih ses r godina, mosrarski klub ovog lieia ne igra u Evropi. Zna se da pripreme p oei 0 ju za neil 10 vise od deset dan a, a kada [e ri jec 0 igrnckoj
krizalici, pitanja ie mncgo vi se nego odgovora.

POPOUiC i GUIUm odlaze. RadoUaDoUie oSlaie
Lazar Popovic i Milan Cul urn u naredno j sezoni nece nastupati za lei iezn iear. DQk Popovic ne Mi potpisati novi ugovor, jer ,,nemi obr' aza ostati zbog malog broja postignumih golova", CllIum je u potrazi za medunarodnimangazmanom, - Lazose javio, skoro ie sigurno da se neee vracati, male su sanse i za Culuma. Mirka Radovanoviea oeekujem u nedjelju na poeetku pr" iprema za novu sezon u bleOsim.

irnaju plan rada kako bi na pripreme dosli na :<eljenom uivou, a nekih konkretnih informacija kada je Iijee 0

- Igraci su na odmoru,

igrackorn kadru nema, Skoro svi igraCi su vezani ugovorima rake da vierujern da nece biri

Musa: Ne(;e lJiti mllogo adlataka

Eluir COne operiran
U ulakmicama 2. pretkola Evropskelige leJjeznicar ce bili bez Elvira Colica, koji je operirao pr"pone. Colic se dugo m u 60 sa
povredom zb og cega ces!O oije igrao pa se odluc.io da ode "pod noi". Na Grbavid oeckuju da 6e ofanzivni fu dbal er b iri sp reman za poce ta.k Prem ij er I ige.

Prvi pro ti vn ik u Sloven iji bil ce Maribor 30. jUJ)a, dogovorili smo duele i s ccikom Spartom Prag, tl.lJskim Is lanbuJsporom, uhajinskom Zorimn. Na povrntku za Sarajevo odigral cemo mee s hrvarskim Vaneksom u Varafdinu - govori Cyiko. U novoj Se7~ni Zeljeznitar Cenasru pali u novim dresovima, itaLiianskog sportskog proizvodaCa "Macro n", S kojim se ovih dana lreba pOlpisao dvogodjsnjj ugovor.

JUniori danas proliU Sloboda
Juniori Zrinjskog Vee su osvojili Kup SiH, II pred ojima su i dvije ulakmiLe flnala doigravanja za prvakll BiH. Protivnik· im je is!i - Sloboda. Prva Ulakmica ns rasporedu je danas Pod Bijelim brijegom (18 sali). mnogo odlazaka, l od. IOga lav.lsi i kakva ce.mo pojacanja lraiili. Za sad. je izvjesno da n:ajveCu fUpU imamo u napa" Vee smo uradili odliean po,ao, ali pokusa I cerna oa" pravili jos jedan ko"ak i oovojiti duplu kmuu. lrinjski i Slobo da, 00 to, imaju dvije najbolje generaeije i zaslu~eno su u finruu ka!e rrener juniora Zrinjskog Dario ladro. du, jer smo os!ali bez Ivana Lendrica, koji Se vIalio u Haj duk . izia vio je Irener Slaven Musa. Ma.P:

Z.s.

N apadaci Nelson Haedo i Roke Sama Kruz (Roque Cruz) pooLigli su po jedan gol u pobjedi Paragvaia nad Rumunijom od 2:0 lJ pripremnoj ulakmici uoci PrvenS[va J uzne Amerike,. koje pocinje 2. jula u Argenlini. Oba gola pab su u prvom po-

aragUa) saula ao Ru u ru
Pripremajuti
58

za nastup na Kopa Americi

Kadeti Sarajeva blizu naslova prvaka

PrODUSlenO nadoHnadli1 U reuansu
Emir Karnhmel prezadovoljan

Trener

kadell

Sarajeva

luvreme,nu. MeG koji je posluzio kao provjera seleklOru Hera.rdu Ma.rtinu (Gerardo), bio je ujedno i opros.lajni za nekadasnjeg kapileoa reprezemaciie, 39-godisnjeg Roberta Akunju (Acuna). Veteran koji je u poslje-

dnje vrijeme igrao za klub Rubio Nu i koji iza sebe ima odigrana cri svjetska pro "enSl"a, ubiljdio je I"ko simbolicnih 100 urakmica u dresu s nacion alnim grb om, a protiv Rumunije je n" le'renu proveo prvih osam mi· nula.

Rumunija, eii'i 6e selektor nakon povlacenja Razvana Luceskua bid Georg Hadii (Georghe Hagi), nedavno je uvcECala i oproillaj brazilske legende Ronalda na mecu u kcjem je u Sao Paulu porazena sa 0: I. (A. C.)

je igeom svoje ekipe u prvoj ulakmici finala Premijer lige BiR u TuzE protiv Slobode (0:0), - Prezadovoljan sam igr" om, bili smo bolji i 2110 mi je sto nismo realizirali nijednu !ansu. Nadam se da cemo pr· opusteno nadoknadi ti u re·

vansu u srijedu na svom Kosevu " kaie Karnhmel. Sarajevo je u prvom meeu nasrupilo u sljedeeem sastavu: E. P)akalo, Sadikovic, A. M uharemovic, .lukic, RaCic, Culov, Varal'llnovic, Comaga (Mujkic), Danilovic, Bdic (55. H. Muharemovi6), A Plakalo (64. Civa).

S..A.

66

Onel'l1i al'al, ponedjeljak, 13. juni/lipanj 2011.

S

ort

OCIDBIe
pcbjeda

11 12

remiia

7

... Uprava Man Ces rer sitija posl at ce novu pen u du Udinezeu, vriiednu 34 rnilionaeura, za transfer Cileanca Aleksisa Sanceza (Alexis Sanchezj.prenosi "Sun day'Times". Nova ponuda je 12 mill ona eura vecaod prethodne, kojuje italijanskiklub nedavno
odbio,

Sill maml Sanceza

30:30
gol-razlika

Rezunali
... Sarajevo - Celik 1:0, CeJik - Zrjnjski 2: I~ Buduenosr- Celil< 1: 1, velik - Borac 0: I,. Rudar - Celik 1: 1, Celik - Olirnpic 0: 1, Zvijezda - Celik 1:1, Celik - Travnik 2.:0,Zeljezni car - Celik 2:l,. Celik - Leotar 3:0, Siroki Celik 2:2, Celik - Drina I:0, Vel~ - CeHk. 1:0, Sloboda. - Celik 2 :0, Celik - Slavija 2: 1, Celik - Sarajevo 2: I, Zriniski Gelik 1 :0, Celik - Buduenost 2: 1, Borac Celik 1:0, Ce]jk - Rudar 2:1, Olimpic - Celik 1:0, Celik - Zviiezda 4:1, Travnik- Celik 0:0, Celik • Zeljeznicar 1: I, LeorarCelik 2.:I, Celik - Siroki 0: 0, Drina - CeJik I :0, Celik - VeleZ 1:0, Celik Sloboda 1:0, Slaviia Celik 5:1.

Ekipa Celika: Zavrfiili ns deselom mjeslu

Sancez je osrav io o dlican Svj etsko m prvens rvu u Juinoj Africi.a minule sezone u Seri j i A b io je jos
bolji i.uz Antonijadi Nautisak u dresu Cilea na

CELIK Anallza uclnka premijerligasa u sezoni201 0/2011.

talea.najzasluznijistc je Udinezeizborio kvalifikacijeza Ligu prvaka,

La BUen

preuzeo
oman

1'0

S rtSM- eil) ispDDlen, SUi

e_i

Sve karte bacili na Kup, a u finalu doZivjeli debakl
Celik je jesenas osvoiio Zen iean i SlJ ostvarili ee riri remija (Buducnost, Rudar, Z vi jezda, Si roki), a u revansu osminefinala Kupa BiB protiv Slaviie i [edinu gosrujucu pobjedu (1:0). Krila su im potkresala d va domaca po raza (Borac, 0 limp ic), Iako su osvojili dva boda vise, fudbaleri Celika igrali su na prol ieee dos ta sla bije. Razlog za [0 molle se naci u odlasku pouzdanih vezniaka Nerminajamaka (Zeljo) i Adriana Zahirovica (Spartak Nalcik.,R\lsija). Do rna ce pob ied e, izuzev Zviiezde (4: 1), bile su izrazene sjednirn golom razlike, dok su sa Zeliom i Sirokim remizirali, Gosrujue; bilans u drugom dijelu sezoneeine samo jedan remi (Tra vnik) i d va gola (Leo tar,
Slavija), sarno 19 bod 0 va, ali je bol ie igrao. Na osam gostovan ia

ostali

eieni

... Ce1nici Fudbalskogsaveza Ornana imenovali su iu&r francuskog uenera Polale Guena (paul) za selekrora, Iskusnisrruenjak bio jebezangazmanaod juna prosle godine, kada je otpusten s klupe Kameruna Le Guen j evalio kao protivkandidatMehmedu Bazdarevicu za klupu Sosoa

Gomes seieRIII'
tnlbije
Brazilski srrucnjak

...

Rikardo Gomci(Ricardo Gomesjnovi ieselektor reprezentacije Saudijske Arabiie. Nogomemi saveztedrzavesaopcic je da je s Brazilcernpotpisao rrogod i~n j i ugovor, vri] edandevetrniliona eura. Saudijska Arabija bila je bez selek tora od j an uarsk og azi j skog prvenstva, GomeS, koji jebio dan reprezentacijena Sf-u 1990. godine,kao teener jedo sada vodio bra~ilsku olimpijsku ekipu, Sao Paulo, Flalll en go, PSG, Moo.a.ko iBordo.

Celik ie okoncao proteklu sezonu nadesetorn rnjesru, ali ie sp orts ki c ilj ispunjen plasmanorn u finale Kupa BiH, prvim nakon IS godina, No, u bcrbi za titulu sa Zeljeznicarom Zenieani su porazen i u oba m eCa. U uzvratu na Bi1inom polju pretrpi eli su p ra 1'0 ponizenje izgubivsi 0:3, sro je bio znak za raspad sistema, koji je nasluriogosruiuci poraz u 27. kolu kod Drioe (0: I), a potvrdio debakl na kraju kod Slaviieft :5). Trener Abdulah Ibrakovic je, uprkos tome, dobio p odrsk u Odbora 23 hi most, S[O nije neocekivana odluka, kada s e ZIJ a ita se s ve ove sezone desavalo na Bilinorn poliu.

Slriielci
9 - Adilovic 3 - Milosevic, Puric, Dzafic 2 - Hadzie, Sisie 1 - Br kovic, Duro, Isakovic, Hasanovic, Culov, Obuca, Amant, Smriko

... luti: Covit 9, Kape-

Hartonl

Tripredsjednika
Celjk su, naime, vodila tri predsjednika, i co Mirsad Cizmo, Fuad Kasumovic i Mirsad Ibrakovic, Nermin ~abic poceo je kao sponski di rekto r pa je na d va IIIjeseca napustio klub, nakon cega je .iIllenov3n l~ glavnog direkJesenas su, UZ Siaine i uobitajene priliske iprijernje s ulice,,~ulomobili predsjedmka !._;JzmeI l"renera Ibrakovica posipani kiselinom, a Ibrakovicev ~jaguar" je i 2apalien.

Ian, Sisie po '8, Milosev;t, Brkovic, Dzafic, Horic po 6, Zahirovic, Isakovie po 5, Bilobrk, Sadikovic po 4, Adilovic, Kuduzovic, Stupar po 3, Puric, Nemeljakovic, Dilaver, Obuca, Gadzo po 2, Had!:!", Hasanovic i Culov po 1. Crveni: Adilovic, Brkovic, Dzafic, Duro, Pianic, Kuduzovic j Gadzo.

Prosuli bodove
"Ne mogu feCi da smo zadovoljni plasmanom, ali mogu dati genera)nu oeje' nu,-koja je zadovoljavajuea gleda ju ci kraz. p rizm u Sveukupnih de!!avanja u [Oku sezone. Nedoslalak kvali.teta presudi 0 j e da neke do b ivene utakmice izgubimo pa s mop ros\ll i dese [a k boda va koji su nas u konacnici mo·

!.,.

rora.

Kevin Gailleiro napustio je redo ve Lorije.oa i pr~ao u PSG. Pariski klub jeobiavio da ies 01' im igracem po tpisao cetverogodisn iiugovor. Gameiro(24) ubilje~io ie pe t nas tupa Z3. francusku sel eke;j u, a p ro~le se20ne pos tigao je 22 gola. za Lorjjen. (A. C.)

Gamelro u PSG-u napadac ... Francuski

Ibrakovii;: Generalna Qcjena zadovQljavaju(;a

naiueci' neuSpjeh

DOhili 104 lUla Martona
Cdik ie prolekle sezone dob.io najvise kartona i posljednji ie na lje<>tvici fer"pleja. Zen;;;k; su nOgeli dovesli na rnjesto koje vodi u evrops.ka rakmi~nia. Zimus smo oSlali bez komplemog veznog recla, ,sto ie gometa!!i inkasil'llii a.k 104 l:um i sedam crven!h kartona. (pel pUla zbog po dva 2u[a), u.zrokovalo i losiju igru na proljece - istice rrener IbrakoviC.

NaiveCi neuspjeh ereds[l[vlja tinje!liC3 da Celik nema lim za naredllll sezonu. Dokaz za toie i najava da ce ad igra~ kojima SU iSlekli ugovori, a to su El· din Adilovic, Adin D~afic,

Elvis Sadi'kovic, Mebmedruija Covie, Semjon MiIosev ie i Luka B ilob r k, klu b pregovara ti sam 0 s Covi6:m. Vjerovaran je i odlazak ponajboljeg igra1:a Darija Puri':a.

V.BEGUNIC

Bilob.rk 28, Puri': 28 (26+2), Adilovic 27, Covie 25, Milosev!.c 24, Brkovi': 23 (22+ 1), mafic 23, Sadikovic 22, Kapelan 21 (18+.3), Isakov!c 16 (6+ 10), Si~ie 16 (5+ II), Horie IS (5 + 10), JuS!'; 14 (11+3), Zahirovie 13, Jarnak, Nemeljakov!c 12 (8+4), Hadzic ~1, Hasanovic II (9+2), C\llov 11 (4+7), Duro 10,. Kuduzovie 8 (7+1), Stupar 8 (4+4), OHaver 7 (2+ 5), Gadzo 7 (.3+4), Arnaut 6 (2+4), Obuea 5 (3+2), Smriko 4 (I + 3), Duljevic " (0+4), Pjanic 2, Mahmurovlc 2 (0+2), Skomorac i Huseinspahie po I (0+ I).

nasluPi

sport

Onevni avaz, ponedjeljak, 13" ju nVlipanj 2011.

67

KOSARKA Edin Bavclc nakon zavrsene sezone u qrckom Arisu

S boli' - Ie ao s ObOd Ma u do sada nisam imao
S klupskim celnlcima pregovaram 0 produiavaniu ugovora, kaze reprezentativac BiH

Edin Bavcic poceo je sezonu u italijanskorn Brindiziju, nastavio ie u ukrajinskom Hirniku, a zavrsio u grckom Arisu, Kosarkaski rep rezenta ti vac Bosne i H ercegovine priznaje da ie tek prelaskorn U ova, posljednji, ali i najzvucnij i tim, aapravio pun pogodak. - Aris j e veliki kl ub, s v;~e od 20 trofeia i vrhunskom organizaciiorn, Zadovoljan sam i vlastitim ucinkom, rnislirn da su rnoje igre bile na sasvirn solidnom nivou - istice 27 -godllinji krilni igrae, koji je u AT· isu biljeiio priblizno deset poena, i sest skokova u prosjeku,

Ostavka trenera
BavCic primaje da je kod IT· enera Slobodana Subotica irnao odJiean tretman, ali je slovenski SITUCnjak priie dva dana podnio OSIa Vku u kl ubu iz Soluna. " Ne rnogu osporiti da sam kod Subotica ili Piksija, kako ga svi zovu igrao mozda najbolje u karijeri, Dao m.i je ogromnu slobodu, mislim da sam mu uzvratio na najbolji nacin, ,SIO se lice osravke, Subotic je irnao ugovor i :ta sljedecu godinu, ali je bio istrosen. Osim toga, imao je neki nesporazum s najvatrenij im na vij acima i mil ucio je otici - rekao ie Bavcid. Ipak, bivsi kapiten Bosne ASA BH Telecoma naglasava da odlazak Subotica nece u tiecan na njegov rnoguci os tanak u Arisu. Cak je blizu dogovora 0 produzavanju ugovora, - U klubu su zadovoljni, nacelno srno dogovorili uvjete, a za deseta k dana defini ~

KosarkaSi Krke su u rnajstorici finala slovenskog plejofa n a svom par ketu porazili Union Olimpiju sa 64:57 isa ukupnih 3:2 u pobjedarna odbranila naslov prvaka, Nas reprezentativac Goran Ikonic, koji se nakon sezonu i po oprasta od Novog Mesta i seli se u tursku Karsijaku, s kojorn je porpisao dvogodisnii ugovor, It odlucujucoj urakmici postigao je sest poena te upisao po

IlioniCS8 ooroSlio Ir8com lilulom

Krka odbranila naslov u Sioveniji

dva skoka i asistenciie te tri ukradene lopte. Ikonic je prerhodno do;;;i vic nezgcdnu povredu koljena, ali je u mecevima odluke ipak pomogao saigracirna da se domognu tiruIe. Krka j e ove sezone os vojila i prvi evropski trofe], Eurocelendz kup, zatim slovenski Superkup, dok le u regionalnoj NLB ligi stigla do polufinala, (V. B.)

Muska reprezentaci] a B iH, ali i svi ostali ucesn ici ovogodisniib evropskih kosarkaskih prvenstava u muskoi i zensko] konkurenciii, moral ee, umiesto planiranih 14, na zavrsnice EPa vierovatno voditi, kao i do sada, samo po 12 igraca, Zakljucak je to Svjerske kosarkaske federacije (FIBA)
koja je od kontinen ralne aso-

naEurobasHet sa 12 igraca

FIBA stopira!a novo pravilo

ciiacije

(FlBA

Evropa)

za-

si na sv j etskom n ivou. Iz FIBA-e su 6tk naveli da ; statisticki 10., II. i 12. igrac u reprezentacijarna irnaiu jako malu, gotovo zanemarivu minutezu, te da "pravi10 14" ne bi nista bitnije promijenilo, cak bi doprinije10 da selekciie sa vecim izborom igra6t postanu jo~ j a~e i dominantnije .. FIBA je rakoder navela da bi dva dodatna igraca na

nedOdirlJiUi tandem
Bavc;.: je za Aris debitirae u susretu protiv Panatinaikcsa, dok je u polufina1u pl ej-ofa osjetio kako j e igrali j protiv drugog najjaceg grckog kluba Olimpijakosa. •T a SI.! d va tima nedodi" rljiVll, a zasto je to rako, dovoli no govori poda tak da je niihov budZet 1zmoo\l25 i 30 miliona eura, a os ta!ili klubova po 2-3 miliona, Kada bi igralis is lim l' elor hID a, mozda bi se neki klubovi i rnogli driati s njima, ali sirinu njihove klupe nemoguCe je an !l1im t:i - k~e Ba vtic.

tivno ell znati nastavljarn Ii u Arisu - objasnjava Bavcie,

isu [e zagarantiran

najmanje

Ipak u Euroligi?
Iako je Aris u pel zesrokih
meceva izgubio seriju za trece

rnjesto protiv gradskog rivala PAOK-a, ipak bi rnogao igrari kvaiifikaeije l.a Euroligu. - Navodno je iz Eurolige sri· gw vijest da u kvalifikaciie idu i PAO K i Aris, ~10bi, zaisw.,bi" 10 sjajno. U svakomslueaju, ru·

Eurokup - ka'le Bavcic. Njegovo irne vierovatno ce se naci rned u 16 igrolCa koje ce selektor Sabit Hadzic iduceg mieseca pozvati na pripreme uoci Evropskcg p rvensrva u Li IVan ij j_ " Isheno se nadam da cerno okupili najjaCi lim i napokou pokusali napravili pravi re.zultat na EP,u" izja" vio je Baveic. E.}.

B.h. kQsarkase QCekuJeEP u U/vrmiji LT3lti ll. da po vuce odl uk uo I tome da u.cesnici Euroba· sketa, zbog veceg broja utakmica, mogu povesti po 14 igraca od kojih bi pred sva· ki mec 12 pri javili za naSIU p. Medutim, iz FIBA je sri gao dopis d a se lime krse prop i· spisku stvorila nove fi n8nsijske rroskove federacija· rna zbog cega bi se dodalno po jaeao jaz izmed u naj kva liEemijih i onih slabijih repro ezentaci j a. EP za kos ar kase pocinje 31. avgusta u Litvaniji. E.}.

Regionalno takmicenje Kosar kasi ca, do sada pozna10 kao rWB liga, ad jeseni ce statla ti u novom forma tu i, vjerovawo, pod novim imetlom. U cesce je pOlVrdilo des"t klubova, Panizan, Vozdo· vac, Vojvodina, Radivoj Ko· rae (Srbija), Celje (Sloveni"

d B_ -B-H _. Trilll _u_ b·a DraS. I··ul-laiD _ 1__
ja), Buducuost, j;liielo P_olje (Crna Gora), Celik, Zel" jeznicar i Mlad; KrajiSnik (BiH). GeE kov preds jedn ik Senad H usej nagic izabran je na sas[aJ] ku u Beogradu i za predsjednika Lige, dok ce di· rektor bili generalni sekrelar Partizaua Srbolj ub Filipovic. U Upravnom odboru Jige zastupljeni su svi tlcesnici, a po jedno mjesto rezervirarto je za predsla vn ike n acion alnih save211.N as Savez na sastanku je predstavljaogeneralni sekretar Harun MahmUlOvic. - Klubovi ce snos;li [roskove lige, a do seplembra svaki klub lreba upla-

Regionalna liga kosarkasica

lili 1.250 euea, Sudije ce de· leg;rati nacionalni s~ve.zi kaze Husejnagic. Dva mjesta bit ce po· nudena klubovirna iz Hrv3" lske, dok ,u uCeSce u Ligi, ia· ko su to po plasrnanu OSlV8rill, odbili sl(lvenski Maribor i Kranjska Gora.le Hemofa· rm (Srbija). v. B.

Slonoteniseri Vogosce i AI adze izhorili su plasman u finale plej-ofa za prvaka Bo· sne ; Hercegov;ne. Vogos6t je u revansu poIufinala po drugi pu I say lada· la Vi lez (4: 2), dok je i Aladza tl dva meea z3vrilib. posao pr-

UOgOSCai Alallia za titulu

Stonoteniski plej-of

OIiv zeni ~ke M lados ti (4: I ). Prvi mec finala na raspo· redu je u srijedu u Sarajevu (dvomna Skender;ja, 16 sali), dok Cerevans (18 jllni) i eve· nmalna majstorica (19. juni) bili igran; \I Sportskoj dvor· ani u Vogosci.

---------------------------------------------------------ATLETIKA

68

D~~v~iavaz.pon 8di~liak,

13, junil1;pa~i 2011 ,

sport

Sprinter s Jamajke dobio favoriziranog Talsona Geja • Poraz Blanke Vlasic
Sprinter s Jamajke Stiv Malings (Sieve Mullings) priredio je iznenadenje na rnitingu Dijamanrne Iige u Njujorku nakon stO je U utrci na 100 metara pobijedio bivseg svjetskog prvaka Tajsona Geja (Tyson Gay). Nakon tri pogresna starta, ier ie broi llcesnih utrke sa devet smanjen na sesr, Ge j ie lose krenuo i nije uspio prestici Malingsa, s kcjim, inace, rrenira, Juk vietar u prsa od 3,4 metra u sek u-

aJnus

Miting Dijamantne I'ige u Njujorku

il

Pobjednici POdisciPlinama
MUSKARCI: 100 rnetara: Stiv Maiings (jamajka) 10,26,400 m: Dzeremi Voriner (SAD) 45,13, 800 rn: Alfred Kirva Iego (Kenija) 1.:46,57,5.,000 m: Dezen Gebremeskel (Eriopija) 13:05,22,400 m prepone: Havijer Kalson (Portoriko) 48,50,. moth: Romen Mesnil (Fraacuska) 5,52, troskok: Filips Idovu (V: Briraniia) 16,67. ZENE: 100 m: Marsever Maiers (SAD) 11,36, 200 m: Alison Feliks (SAD) 22,92, 800 m: Moli Bekvir (SAD) 2:01,09,1.500 m: Kenija Sinkler amajka) 4,:08,06, 100 rn prepone: Daniiel Karuters (SAD) 13,04, 3.000 m stiplcez: Milka Cemos C.eiva (Kenija) 9;27,29, vis: Erna Grin (Svedska) 1,94, dalj: Funrni Dbmoh (SAD) 6,48, morka: Lejsi Janson (SAD) 4,27, disk: Stefani Braun Trafton (SAD) 62,94, koplje: Kristina Obergfel (Niemacka) 64,43.

a

U subotuAvaz

Sue uise Driiaua za uerliMalni maraton
Sarajevska utrka uz stepeniste imat ce intern acl on aln i karakter
Pet je dana preostalo do utrke kajom ee se Bosna i Hercegovina i Sarajevo prikljuCiti elitnorn krugu gradova u Kojima se orgariizira vertikaln i mara to n, odn 0SnOutrka uz stepenista velikih i poznatih gradevina, Bro] prijava za "Avaz Tower Running 2011" svakim danorn je sve vet, kako u takrnicarskorn, take i u revijalnorn dijelu, Ucesnici ce pokusati savladati 780 srepenika i stidi na cilj koji se nalaUtrka, koja ce biti cdrzana 18. j LIn a u Sarajevu, imat ce imernacicnalni karakter, Jed an od u cesnika bit ce Austrijanac Rolf Maj cen, os va iac vise verti k alnih maratona, a medu pri[avama je i ona atlericara Darnira Murarovica, clana Sportskog drusrva invalida Bosna. Dolazak u Sarajevo porvrdic [e Mihael Rajhceder (Michael Reichetzeder), predsjednik Asocijacije ,;TowPislQrijlJS: Trci uz p QmQC speGiji.lillih prQleZiJ ndi urjecao ie na 10 da utrka bude spora, Dvojica prvoplasiranih imala su isto vriieme - 10,26, ali ie Malings pobijedip u fotofinisu, Sesti iz serije od 14 rniti(F.ro.' eo!",) R Ma/ill{}s i Gej: Imali iSla vrijeme vi ovosezonski poraz Hrvatice, koja je zadrzala vodecu poziciju u poretku Lige. Miring ie bio zanimliiv i zbog nasrupa Oskara Pis torijusa (Oscar Pistorius), Ovaj nga Dijarnantne lige ponudio ie joo jednu senzaciju - dvostrukusvjetsku lilmpionkll BlatJku Vlasic pobijedila je Svedanka Erna Grin-Tregaro (Emma Green). Bio je [0 pr-

Tower Running 2011"

J uznoafrikanac

bez obie noge !rci sa specijalnirn prorezama i levi olirnpijsku A-Ilo" rmu (45,25), ali u Njujorku nije uspio - bio je peri s vremenolll od 45,69,

RUKOMET Zavrsnica kadetskog prvenstva BiH

Tallmi.carsllibrol8Ui
Na "Avaz Tower Running" j\ prvi vertikalni maraton ll-BiH, moguce se pri[avi ti popun iavaiu Ci obrazac iz "Dnevnog avaza", zi na vidikovcu, na 36. spraru najvi~e zgrade u r~gion Il. Za najbolie su pripremljene vrijedne nagrad e, po l.000 KM za pobjedni.ke u ob ie takmicarske kon kurendie (mu~ka i Zenska), odnosno po 500 KM za drugo i 200 KM za trete mjesto. Na· juspjesniii u revijalnom clijdll dobi! ce statue i plakece, a svi u cesn i ci poklone. .Sporta" iIi s interner-stranice www.dnevniavaz.ba, Podjela rakmiearskih broievabit Ce izvrsena na dan utrke, u suboru od 8 do 10 sari. errun ning", koja organizira Svjetski kUp. Njegovom zaslugom "Ava.z Tower Ru.nnjng" vee ie uVr"ten u svje!ski kalen dar. Moguce je da ce saraievska ntrka biti uvrstena ill pres[izni Svjerski kup, koji tre-nulno obuhvat.a 16 la." kmicenia U Ilajpoznatijim tornj evirna i zgradama sirom planete,

IZUldac osuoll Illulu
Ljubusaci u finalu savladali Bosnu Prevent sa .25:.23
po gruparna, polufinale su izborile ekipe Izvidaca, Bosne Preven t, Zrin isk og i b anialuckcg Berea, U prvcm polufinalu,
Izvidac je oceki vano savladao

AnlePaulaM naJbO.UiigraC
Za najboljeg golmana rurnira p roglasen je _Clan Bosne Prevent Fans Z iga, Najbolji strijelac je Ante Grbavac (Izvidac), dok ie najbolji igrac zavclnog rumira takoder clan Izvidaca Ante Pavlak. su bili u sta Ina j rezulta ts koj prednosti, ali [e zavrsnica ipak bila dramaticna. Kadeli Bosne Prevent, uz veli ku podclku sa rrib ina, uspjeli su priei na gol zaosta· [ka, ali su u posliednjoi mi" nuti napravili nekoIiko po· grdaka koje Sll odredi1e ko· nacnog pobiedni.ka, rako da je ipak Izvidac ponio rirulu naibolje kadetske ekipe II BiH, pobiedom od 2S :23. D.B.

Visoko [e bile dornacin zavrsnice kadetskog prvenstva BiH II rukornetu. Na1011 lito su prvog dana takrnicenia cdigrani susreti

ekipu Zrinjskog sa 29:23, dok ie u drugom mecu domaca Bosna Preven r, !!1o~da i n eoceki van 0, dekla sirala Borac sa 31:21. N akon toga je odigrana utakrnica za pew miesto II kojoj je Bosna BH-Gas savladala Maglaj sa 28 :25. U utakrnici za treee mjesto, uzdrmani Borac ie uvierljivo poraZen od Zriniskog (21: 30). Kao vrhllnae dana uslijedilo je finale koje je odigrano pred vise od 500 gledala~ u dvorani Mladost. SastaIe se Sll dvii e, 0 bjekli vno, najbolje ekipe. U vrlo zanimljivoj utakmici Ljllbusaci

sport

DnEvni avaz. po nedjeljak, 13. junVlipanj 2011 ,

69
Vi.jest u brojci lzjava dana
-Na ptuu sam sa

Ofsajd

400 000

MekSIGIIa flokserka Je.senija Marlinelosjelila snagu udarca Argentinlce Diesilce Bop

je

Nakon smje za nje•• .ga zanimanie pokazao Mancesrer si ti, Portugalac Kristi jano Ronal do (Cristiano) P.ofU':io je preko rnenadzera kak.o bi presao II ova] klub ukoliko bi imao plaeuod 400.000 funti sedmicno, sto bi srusilo apsolutno sve rekorde, prenosi "Sunday Mirror". Osim toga, navodno rraZi garanciju da tokcm njegovcg boravka u klubu niko drugi nece dobiti Vi5U placu dres s brojem sedam i kapitensku traku.

London. Uibuaen sam zato ito eu igrati na predivl!oj vimbldonskej travi, raduJcm sc Big Benu,jagodama sa {lagoln i bijeloj opremi.
(NO'IJakDokovit na Wom profilu na Tuntteru}

Rajan Gigs planira se podvrgnuti odvikavaniu ad seksa kako bi spasio brak sasu prugom S eei81. Bri tanski mediii prenose daie Slejsi oprostila slavnom fudbaleru Mances"~r iunaitedanjegove afore, ali cia mu ie zaprijetila da mora poraditi na svoioi ovisnosti 0 seksu. Gigs ie ,;maocak i aferu sa suprugorn svog brata, . Rajan ie bolestan i treba pomoc, N iihov bra k Ce iivjeti onoliko dugo koliko bu de postovao ono sw [e obecao supruzi . prenosi list" The Sun",

GigS oUlsan 0 sellsu

AlaO A-uars
Ko Be joS sieca Alena Ajversona (Allen Iverson)? Dani slave nekada najboljeg NBA kosarkasa odavno su pali u zaborav, toliko da j e prosle godine karijeru spasa vao kratkotrainorn evropskorn avanrurom (deset utakmica u turskorn Besikrasu), a pred novu

Prosll dani slave NBA zvijezde

blra__

_I

0 za i
Kao clan Filadelfije, Detroita, Denvera i Memfisa izmedu 1996. i 2010., Aiverson je postao sesri NBA srriielac u historiii po prosjeku poena (26,7), dok je po efikasnosti u plej-ofu (29,7) uspjduiii samo Maikl Dzordan (Michael Jordan). (E. J.)

Sedmostruki prvak sviieta u Forrnuli 1 Mihael Sumaher(Michael Schumacher) najavio je da 6e i naredne godine ostati clan Mercedesa, • Pet godina je bilo potrebno da s Ferrarijem osvojim prvu rirulu, a toliko le trebalo Red Bullu da postane uspjesan, Pravimo nesro ve-

OSDlahsa na moza osluarili preMO noei

Sumaheri dogodine u Mercedesu

liko i uspjeh se ne moze osrvariri preko noci. Nisrno madionicari i ne razumijern zasto bismo zurili i postali najbolii posliie godinu i po, koliko je proteklo od mog povratka - rekao ie Sumaher . N j ernacki as vjeru] e da ga u Mercedesu oceku]u bolji dani zbog cega ie najavio nasravak saradnje,

sezonu otvoreno se nudi klubovirna nai jaCe svjetske lige u n adi da ce bl ti pOZV3n barem na probu. - Zovite me harem a rrening-kamp, Ukoliko bilo kojern rirnu treba porno': u borbi za NBA tirulu, Cekam poziv - reo kao j e 36"godi~ n j i belt.

Ipak, mogao bi se nacekati, ne sarno zbog narusene reputacije, izazvane cesrim incidenurua II privatnorn zivoru, nego i zbog cinienice da j e, zbog nesuglas ica izmedu Udruzenja igraca i Lige, neizviesnc kada ce poceti nova sezoua.

AUdiOdbraniO naslou

24 sata Le Mana

Treea uzaSlopna PObleda Slonera
Triiumtom na Velikoj nagradi Velike Briraniie Australac Kejsi Stoner (Casey) dosao ie do cetvrre ovosezonske pobiede, a trece zaredam u kraljevsko] klasi M.ow GP sampionatao Vozac Repsol Honde je na stazi Silverston po iako] kisi pobijedio sa 15 sekun di prednosti ispred rimskog kolege Andree Doviziosa,

Treci je bio Amerikanac Kolin Edvards (Colin Edwards) iz Yamahe, k.oji zasluiuje epi leI j unaka, jer je 03srupio iako je prosle

sedmice slomio kljuenu kost u Kataloniji, Stoner je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku sa l ljibodova, [er do sada vcdeci svjetski prvak, Spanac Hothe Lorence Oorge L0renzo) nije okoneao utrku Ie je Qstao na 98 bodova.

La/erer II/ali U oi/j Audi je odbranio naslov pobjednika cuvene urrke ,,24 sata Le Mana" i upisao sedmu pcbjedu u osam posljednjih g.odina. Na 79. izdanju najpozoaLijeg auwmnbilisLickog [3. kmicenja izdrzljivosli, koje je pocelo u suboru, a zavrseno jucer, najb.olj; je bio bolid za Cijim su se upravljacem izrnjenjivali Marsel Fasler (Marcel Fassler), An, dre Lorerer (Lotterer) i Benoa Treluie (Benoit TreluyeT). Druga dva vnzila Audija un iii: Ie na. su u udesima u su· botu. Drllgo i treee mjeslO pripalo je Peugeolll.

PONEDJEUAK 13. 6. 2011

BHn
07.00 Dobro julro Program za djecu i ml.de D9.1DB~ Ha Te 'bebe D9.150oMRoilln Hu.d,arinllrani mm 09.20 TV enciklopedija, r, D9.3D 'Bruklinski most, igrana s~ri,ia. 33/35. r. 10.00 BHT vijesli 10.15 PIes !iv.la, igrana serija, 11'.05 Moja mala kuhinja, r. 11.'5 Budl oeprolaze. igrana se rija, 16/68 12.0 D ,BHTviJes11 12.1 S TV Libertv, r. 12.45 'Relrovlzor, muzi~ki program 13.15 Global,emisija 0 Zilivanjima u svijetu. r. 13.45 Smanji 'ga~!, emisija 0 SaO07.00 Dobra j ul:ro. 09.0D V.ijBSli 09.10 .Rezovl, igrana sflrtja,

TV ALFA
lulamjl ,progr.m 08.45 Top Shop 09.15 0 tva rena vrata, hu moristitn a serija 10.00 Siolla 4, ,kulin.rski show, IV sezona 10.30 Zemlja snova (12), tu rska senja 11.45 Lanl navre men ska 11.55 DBN..Inlo, program 12.05 VOl P opul i 12.15 Top shnp 12.30 Skrive na ka mera, nu moristitn i program 12.50 Bord er (16), 13.45 Dolina vukova (16), fu rska kliminalisUeka serija 15.15 Ljubavi nsveta (12), tu rska tele novela 17.00 Stol za 4, trulinarskl show, IV sezona 17.30 Zemlja snova (12), tu rska serija 16.45 Lani na vre menskaj '0, 18.50 OBNlnlo,
informativni program gnOla kfimiserija informalivni plognoza

PINKBH
07.00 Ljubav u zaleilu, rvatska ig rsna s s rija 006.00 Mjesovili 'brak, serija 09.00 Udri muski, tal k show, uzivo 10.0 0 Va Iiki bral, reality 1.0.40 Kupj.ba, emisija 1.1.00 Zabranjena Ijubav, talen ovela, r 12.00 InfO lop, into .oro gram 12.20 Veliki brat,reality show 13.00 Btl.e pare, kviz 14.00 Info top, info.program 14.20 Veliki brat, reality show 15.00 tela, telsnovsla 15.45 Kupl.ba" emisija 15.500 Info lop, inl.program 16.00 More Ijubavi, telenovela 17.00 Naslijetfe jedne dame.turska serija, r 17.40 Kupi.ba, emisija 1 a.oo Polje lala, m rska selija 1a.50 lntn lop,. eemrane vijesti 19.11 Zabranjena Ijubav, telenovela 20.00 Veliki brat, reality 21.00 Naslijetfe jedne dame, serija 22.00 Grand narod pita, muzicka emisiia,ui:ivo 23.30 Veliki brat, reality show 00.00 City, zabavna emisiia 00.10Veliki brat, reality show 01.00Vjeslacka inteligencija, film

54/125

09.35 Planins T,~s,avica, dakurnenlarni program 10.05 Pi ~Iin'i 10.30 'HarveytoaTI s 10.45 Gril~ilelj 8~b 11.00 Vi ua Ma'ia., igr<lll3 serija. '39. epizoda. r. 12.00 DnevnTk 1

27. e,pil0da

20.00
SERIJA,OBN

show 17.30 S.e u .svemu, dooml m~ga2ir1e 18.45 Mall kuha.ri, animlrana s~rija,
4/39 19.00 'On."n

14.15 BHT vijesli 14.30 Gorko -sl a 1110, ig",na s~rija., 1201229. f. 15.00 Odlitil". 5+. eduk.lli\lJ1a senjo PrIlgffil11 za djecu i miMe 15.05 U~iljca, IMz 15.3 Dt u d.sni svii"t, obrazovna serija, 32152 15.4 5 Nema problema 16.05 5 a malo no"c" u ... , slrana doklJmentamil serlia, 7/13 16.30 Gurko .slill~o. igrana S8rij" 1 211229 17.00 B H 'gastro 'kulak, kulinarski

'l"'taj~., r

Kullura

u

Sport Vrijeme '8usiness News 20.00 ezel, igf1lna s~rija, 10a/142 21.0 OK"ad~z. talni baka' in. igf1l' na s€rija. , /5 22.0 DB HTvijesll 22.20 rema dana 23.1'0 'Bus lness N~ws, r. 23.15 .Ni!!la za izgullltl, holandskl igrani lilm OMS Sire U S'li1!lll1J, dnevn ~ r;

13.10 VJl3 .za b udu en OSI, igrana se"ja, 3. epilOlJa 13.5'0 Gospada Barba,a, igrana serija 15.25 V ij~sll 15.35 Spretno - sremcl, tv igra 16.00 Villa Maria, igrana s~rtja, 14D. ej)izod~ 16.5'0 Federaciia. da nas 17 .1 0 :ElOl, .igrana selija, 107. epiznda /121 17.50 0 .. ,,"1, 2, najava 18.15 Pod sretnum III.ije,dom, igrana ,erija, 66. epizoaa 19.0B Upitnik, 'kIM, 19.23 La Linea, ertani ntm 19.26 'Finaniijs~e novosti 19.3.0 .onavnlk 2 2.0.10 60 m Inuta. poli~t~i maqazin 21.20 Ljuba., I ·'azM, igrana s~rija. 56 api,arla 23.10 :Dnevni k 3
Fin~.nsijske novosti

12.15 Po ~ sretnom .. llald om. i~r.· na serlja, 65, epzoda, r.

19.10 Nemolte sta lamje,ill
Fadil u nd Dario, hu moristicni program lO.OO L]u b avi osveta (12), tv rska tele novela

mit

07.08 Privatna palicija, ertani film 007.29 Zorro, crtani film DB.00 Novll j utrn, jutamji program 10.00 Jukebox, muzicki program 10.30 Vljesli 10.35 Zene na ivicj, sena (I) 11.300 Vijesli 11.35 Jukebox, mUl:icki program 13.30V.ijesli 13.35 Tv Liberty, inform ativn! program 14.300 Vljes!i 15.10 Saga 0 Mc(lregorijevima, seliia, (I) 15.3oOVijesU 16.05 Elila, serila, (r) 16.55 Iskonski slrah, igrani film 1.B. 4 0 On evnik 19.100 In_tervju dana 19.45 "Sto na ne", showbizz 200.05 ~liza, serila 21.10 Zene na Mei, serija 21.45 Saga 0 Me (l reg or.ljevi m a, serija 22.3 B Viles!! 22.4 0 Ne vje ru] stranetma, igrani film 00.30 Aslrologija

show

maqazm

show

21.35 Dollna vu kova (16), serija 22.45 vox p o,puli
22.55 Telering, Talk show iurska kriminalisti1:ka

23.40 :Hayd upark, program ra ml,de 00.15 Viza za bud uenosl, igraM s~rija. 3, 8j}i,o da .0.0.55 60 mlnula, pol.ilit~ima~min, r, .02..05 Fedel3clla. da n as, r. .02.25 Dnevnik 3, r. .02.55 :P regie d p cog ram a za lit"ra, .

23.50 Kfalj rijeke (16), film 01.45 .D aflna vu kava. (1.6), nrska kriminaUsticka serija

SATELITSKI PROGRAM
_Eurns urt
13.00 Srpski l'toOnrel 1a.2O' Baoqradska pricB Slme

Euros url2
06,00 Austratliskl JudeaJ 09.00 Fudbal 10.00 Fudb.1 '1l1.'00 lenis. AlP Tumlr Queen's l'~.~O Skejtl>ordin9. S""dska 13.00 FudbaJ 14.00 Mountain bike t 5..00 Mounta[n bike 15".,30 Hokej na travt, FajnaJ For '6.30 Fudbal 18.00 Supersiok
18.30 Superbike. Svje!sko prve_nslVo San Marin,o 19.~0 Vij""ti prV'enslllo SaJ1Marino

_S urlklub
07.00 TWS
09.00 Face ThB 'Pro 10.00 FullTlll Poker 11,.00 Premier League , 3.00 N6A uva NHL 13.45 Klu pska TV 15.00 Huske Ilga. Oinamo Zenlt 17.45 ReaJ N Sil 16.15 Premier leagueP.-egled sozooo STUDIO 21.00 N8i1 finele Game 6, Miami· Da:lliilSi

15. ,.5 nokouce

14.20 Vi5011i napon

Maoavulja

15.50 Gastronomad 16.00 Ovo je Srtlija 16.35 Siagalica 17.00 D nevnik 17.20 Sia rad'lle. bre? 17.45 Bacqradska nrorake 18.250ko 19.00 Stbija na \l'ezi 19.30 Q"evn ik ·20.05 Gorki plod",,1 20.55 Pjesma ~bing,Q 22.05 Vijesll 23.05 S,blj. no.va,l .23.30 Metropolis 00.00 0 "avn ik
2,2.1'0 1989"9odin8. velikCJ;g'loma

08.30 MotolSj>Ortovl 08.45 TrkaarnQmtltliia 09A5 Tenis 11.'00 8kiklizam 12.15 Fudbal 1'3.30 Fudoal. Omladinskl

Turon

Fesllval

13.15 Pregled

14.45 Trlca automobua 15.45 Tents, ATP 'turrur Quean's 11.00 Biciklizam

, 6.1 5 Fueeal, ltalij. 19.30 FudbaJ. Omladinski Festival TulOn
20.45 Svi Sj>OO.ovi 20.1;5 Svl "j>O~ovi 21 ..00 Ww. 21.30 . Svl "pono"1 21 ..35 Ww. 22.30 !jjcikllz:am 23.30 FudMI. Omled[o.ki· FeMiv.1 Tulon

20.00 Superbi~e. SVietsko 21,00 FudbaJ
22.00 Fudbal.ltalija 23,00 AustraOjski fudb.J

23.00 FullTill Poke,

00.30 ATP Halle Fioale 02 ..00 SvjelSka Uga .
80ks

00,.00 Pregled ruske lige

Haliunal G,
vajska duhovs 14·.00 Velik. veei. najveei 15.00 Opasni Slisreli 16.00 Alri~ki Izgubljeni raj 17.00 Najokrutniji ameri~ki zawori 1e,oo SaPta/; psim a
1.3J){I Kineska 19 ..1)(1 Rajavi na Zemlji

MTV Adria
15.~0 Date

FOXlife
15.05 FliUVWeni Ga,; 15.300'01
15.55 Dar Dr;~tga 16.45 Houp i Felt 17.35 Kako sam u poznao vafu

FOXCRIME
15.30 Uoistvo, napi", ... je 16.15 Oojlo". republik. 17.00 Odstr.1

My Mom 3 15.40 When I Was 17

16.00 R8a] World_ Las Vi3gas 17.20· True Ufe 17.50 3 From 1 18.00 8",nd New 10.30 Jukebo, 19.00 Videog.raphy 20.00 MUSIC Video Premiere

17.45 F'lkovJ 19.15

majku

18.30' Brtljev~ 20.00 Red I zakon, .zlo~inatke niSlmjBm Dol'ova r"pobl"" ZaSli1nica ....,edok.

20.1 Q Jus1 See MTV

20.00 Tezak iivat 21.00 Aljaskiletaiii 22.00 Najakrutniji amerrck i' zalvari 23.00 Tei!ak J'ivot 00.00 Aljaski ,Ietaei

2 LOO Flock Cila~ 21..50 .3 From 1 22.00 The Cilanenge

10.00 18.50 19.55 20.2-5 21.10 :22.55

Uvod u analomilu Ulica sje,;"nja DII. Oraga Pepper Dermis Or. Haus Kaka sam u poznao va~u
majklJl

Sa,.

20.45 21..30 22.20 Mdeline

oCl

22.50 Jersey Shore 3 23.30 Fleno 911 00.00 Ooma"" .Zada""
Ql.00 3 From 1

00.05 Uvod u anatomijt.l 00.50 Pepper Dennis '02.30 M'omci 58 Medisona

23.15 Oa. Oraga

·23. HI Zl06nackl "movi 23.55 Fled i •• kon, .zloCinacke 00.40 e)j .25 6rnie.i 02.05 Ti,jelo k80 dokaz 02.&5 Zloonacki u movi

namJere

Sark

PONEDJEUAK 13. 6. 2011

SAPAT ZVIJEZDA
P.riprema; Hedija
MEHMED.IC

IIII!i1ZtI:l~,Ljubav:

llIi:Jt:I~.'rom.
2045 GLEE

Voljena Vii vase brige.

osoba nema razumijevanja za vas Nemojle odgovalali lstorn mje"

RTRS
~9,10 :Po~ sretnom t"iieldom, tv novela Mala Iv 10,0 OKa ng u Ii ku§a rkasi, crtana serua lQ,,25 Mal, crtana selij. 10,5D Rimske, misterile, seriia 11 ,25 I [a imam tal enat 12,00 Dne.nik 1 12,20 U lokusu 1J.O n 'Preg Ie d za osob e sa oSlRe en im sl uho m 13,25 Relrovilor 14,05 Krtice, ,Brija 15, D 0 Vij esf sa tumace m ge,Slovn og jezika 15,10 TNT, seriia 1'6,05 'Re'publika· Hercegovina 16,24 I1vjeslai saaanla lu eke

HRT1
12,30 ii"j~li Idravij~. emisija 'pad po~rov.ilel]slvam 12,36 GDspodarica Ivoga srea, relBnavela (70/142)' 1'3,.20 Aoditelii I djeca, s~rfja (12/13)' 14.05 Viiesti uz hrvatskl znaknsnl je,ik 14,14 Vlij"me satra 1,4,20 lnans!>le"3 penes 14,50 lnanslvene viiesti, 14,55 Kulturna bastlna. Krkom, uzvodno (2.dio) 1 5, 10 Charm. iBre g 4.lmmoris· m:na sa lija (3124)' 1:5 ,30 G las ~ DmDvl ne 16,00 Z.6.BA· 90 seku ndi ,.emisiia parl pokrmojleljs!>Iom 16,02 Minula .zdra.lja iI Cietphar· m a,emisij' pod pakrovit.li· st\rQm 16,05 Tvoja sam sudhina, tete noveI,,, (91/106)' 16,45 Pastel. emi.sijo pod pokrovi· lelislvom 16,50 ViiBsti t7. 05 H rvats ka 18,10 HAK· Pmmel inlD 1 8.11 Pastel, emisii~ pod pokrovl-

HRT2
09,35 Plesne note, seJija Z~ di~cu (5/1 B) (Al' 10,00 Tvoja sam s udbl n a, telenovela (901106) [A)' 10,45 Liiepom naJom. Bibinje (1/.2) 11.115 A.i1"m liedn", glatbeni ma!la· zm (Rl' 12.20 FQlografiia u HrII"lskoi' 12.40 Mal" TV (A)' TV vrtit, Brod (Al' 6"09. Bjelo~lalli sup {RI' Carabna plata ,. 7 konti nenata JuZnil Eurap. (Rl' 13.10 Skol&1d program. LJdl1!no (RI' Ton I ton. La~ pjesma i IB~~ stika (A)' I 4,00 ~"mphis, americki l~m (Rl' 15,30 Zupanijska panorama. (nije kod. na "I.) 15.45 H ole I d.o rae Orth 4, serija (19120) (A)' . 1635 $a pl"t psim a 4 (31/36)' 17.25 Trava z.eTena 3. humorislitna sarija (40'59") (8/8)' 18,10 Aodilelji I djeea, seliia (12113) (Rl' 18,55 Krstare n[a sviet, kim Ij "pDta. rna .. K"tarenje "ij"t~m In'ka . Santiag 0 de Ch iI e . CUZCO, dv~umentama serja (73{15 )
(A)' (.R)·

Nova TV
danl, serija191/260 06.50 NBushasiv.i SCDobV doa, crtana serija1/14 07.15 Bak"ugan, ertana serija51/52 07.40 Bumba, crtana sarijaBl·82/1'50 07.55 Roary, crtana senja51/52 08.10 Tomica. i prijatelji, c rtana serija 71/80 08.50 Pobjeda ljubavi, serija R 1 0.45 ~lIvar pravde, serio ja8/23 11.40 IN magazin R 12.30 Pobjeda tjubavi, serija 47·48/150 14.30 Asi, serija R 15.30 Maslerchef, reality show R 17.00 VijesliNove TV 17.25 IN manazln 18.10 Pod sretnem zviJezdom, serija66fl5 19.15 Onevnik .Nove TV 20.05 Kad lisee pada, serija

kontekstu Zdravlje:

Posa 0: SV8 slO se dog ada, 9 Ie dajte u irem ~ ivola, S hvatite nista nije vriied no nervi ranja. Ipak, dan bez napetosn

ca

s

06.00 NaSi. najbolli

!II~~
predano, Zd'ravlje:

lID.a
--rl11JlUII
...

LJubav: Mogue le poeetak iii obnova lijepe veze, Sve j e u Iagan om tonu . To vam, tlanutn 0, najvi~e odgovara, Pos aD: Posvettte se poslu i nete yam bm zao, R.ad ite s u1ivanjem. Svjesni ste svojih zeljai ambicija. Dalazi psihicka ravnoteza. Ljubav: Mis Irte da shvatate partn era i n jegova ocekivanja,. Taka najlak~e sltuaeiiu prilagodavate

lm:Jizr:ll· Posao:
toscu
zabrljate Zdtavlje: Manje

sebl.

nesto u mace

ste. Ne dazvolili da brzoplsskladnoj. lijepoj atmosferi. ste nsrvoznl nego lnaee,
Impulsivni

:bene

16,30 Srpslca danas 17. 0 0 Prilevre m en i iz'tJorlza nacelnike Opstina Sanski most I Hidia, hronika 17,10 Pod sratnom lvijezdom, ser.ija 1 B,05 Art mastna, emlsila il kultu re 18,43 Nodi, crtana serija 18,55 Prijevre m en i izbo II za na ce In ike Opstin a S anski

IIII~IIIIIII
Pogolova, Zdravlje:

Ljubav:

""VD

tilizzl:i:l· Posao:e. sre c . -. ---IB~DI I:D.:l.DtI.
svoj Zd'ravlje:

otvoren razqovor sa

Pot:Duno

nepefrebno

parnerorn.

izbjegavale Slijede

lskren,
trenuci

m OSI i Hid'ja, pled Slavlj anje politi tkih

subjelcata 19,08 Upitnilc, kvil 19,30 Onevnik 2 20,15 Presing, po li~l}~i 10k sou 21,35 Zauvijekmlod (senzacio· nalna vije.sll, serija 22.05 'I iaimam talenal, zab avoi pro gram 2235 Dne.nTk 3 23. U Tribunal 23.40 AIDva, ntm U,.2 DKrt.i ce, serij.

18,15 8.kaL ii.ot je igra. relk sIlaw 19.02 Onevni k plavuse.lillot je I>iI nl, amisija pad pokravilslj.t\rQm 19,12 Kod Ane, emisiiapad po~ravi· Jeli.lvam 1'9,,22 Mlnula zdravlja Iz Clel~har· ma, ,amisija pod pokrovilell· stvom (R) 19,30 Cne.nik 20,04 ZA SA • 90 seku ndi, emi$iia pod pokmlliteljs!>lQm 20,lU TV 6ingo 20 ,3~ Pu Is H r113 Isk~ 21 ,50 SViietp 'ofit, 22,30 Onevnik 3 2300 Vije.sti iz kullule 23,10 Not lIubavl • Waldbli~"e 201D. (1/2) 00,00 A elm,!lDr. Do dlr .!Ivola. I sm~12, sB~ja (12) (6f13)" 00.40 AetrD1liror. ~a i pol mu!kaJca 5, humDristiCfi3 se~ja (31191'

tellstvom

sto neee
Ljubav:

U svakom slucaiu, mozeie Mi zadovoljnL izoslati pliznanje i matelijaina d.oM.

Preduhttrite

nesanlcu.

19,50 Hit dana' 19,57 Veceras' 20.CO Braca I seslre J, sarija (15/24)" 20.45 Glee, SBr1ja 1lI mlad.6 (17/22)' 21'.35 Za,rn,i udarac 4, senj)l13/15)' 22.,,25 Za ko n i red ..Odie I 13 ir!>la 1 n, seni. (12) (14/22)' 23,10 0 nevnik p la.u! e. !i.ot je san l,emiSija pod pokrovffeli· slvom (Rl' 23,20 I·mobite tn Musio lestival. Billy Idol, snim~a koncerto
(R)'

1/174
21.00 22.00 23.25 23.40 01.40 03.10 04.00 05.00 05.50 06.20 Asi, serija 1 06!11 0 M asterc her, re ality show Vee e rnj c vij esu Tar.zan covJeka majmun, igrani film Smrt u sumrak 1, igrani film (15)* Medij, serija (12)*7/19 Ezc TV,. tarot show (18)* Bracne vade, se rijag·1 0/2.5 IN magazin R Kraj programa

neba

Polrudite Yam Ijubav,

se, polrazile slo yam neba A, njeillosl, podrska i razumilevadan, i ko vje ru rte

s s posobn na rad

~j:s·ir 0: Da bi cvo bio uspjesan osti. Maksi mal no S a posvetite Duran nocnl :livo!.

nee nlrirarte

u

Izbjegavajte

altllDl~

00,50 Noenl glulJ eniprog ra m. Hi I dana' 00,52 Nocni glazllenlpmgram. Giazbe n f spotovl' 03,44 Nocni gl3lb~ni program. Hit dana (A)'

Ljubav: Dolaze zllacajne promjene. Pola:ko lacio" nalizirate slrasti, dobro vladale svojim emocija· rna. Posao: U nag.ovje~laju je premjena radnog rnjesta, nov;i posao. Mogute je. da i vi mijenjate pristup obavezama. Zdravlje: Uspor.ite malo rilam!

JIl~m,Ljubav:
IrtIltllm.
pr.~~
• osobe.

N eke

Popusta napelosl izmedu vas stvari, na veh ko zadovoljstvo,

i voljene Dovol j.

l:h11Ibi:Mi'" ~ra,n~~oia SlJdbln" !Y!1maselija 1~OO Elisa. igranuerij, 11,15 Nileml S'ljeook. !grnJ1' serija 1.8,15 K.,z 18,00 o..l'IIIk IfTV 0",,", C 19.30 Reemmranl~doernllo! HRT·, . ~o,05 Elisa, tgranuerij, 21.00 Turizam plus, ~,1.,45 Rim

1l:~~

11.05 Rim 13,50 Okotil kola. zao,,", emisija 1UO PIel1ao:PropUSnlc. ZI !ivil~ rnporfa1, 15"Q ZtlaSI'I,nllorum 16,on /I.d"nllrrn Rakela, ~I,pi'n' 16,30 Hran' Ivino, emisii' 17,10 J, ,am l'Iola sudbin" 1750 ~1e"J~iK 19,00 Dnol'llik KISS 19.10 Sl!Ortslli ~re~I'~I "'"jame 19,:30 D.o,,,,,ik HRTI 20,00 Presslo;a,talk show 21,00 J,.am tvoj> sud,.,,, seoia 21,,35 LJ[est)'leTV 22.15 DOE,"]k KISS ~~:~~ ~:il ~'~~ram .,.".,.".,...

20.00 IIflestllC 20.80 SI'i voID R'lm.mla, serija 21.10 Blografli' n, 0 0 Razotl<"""nl

~
09.00 tz "rlli', T, Hem, 10.00 Proglod sodmi,o, lolom>.!ti.ni program 11.0 0 Mu~1ki iProgram + Sm, 1>0, + Promo<iia progr;lIlla 12,0 0 M'u~1k1pmgram + Sm. 1>0, ... Prom""i' prl)Qrama 13.00 Igrinifilm 10.00 vrjestl. inlormIU,.1 ~rogram 16.00 R,'igii'" ,'u!bi li,rna, rellg'~l<1l"~ram. r. 17.00 f."" sco". sport,k] lS.00 ~~~~nIOrm"]Vfll prl!ilram, 19.00 SlIflello Istina, relljJijskl 20.00 Ps:'t::1ture, amlsija 0 t kutrumim

18.00 Danas u Srpsko] lS.30 Moollorfng 19.00 eN spM 19.30 Dn"",,'k 2 20.1 0 G",.~ .ie", mal~'•• ",ni' 21.00 eN koklBI 22.3!1 On""il< 3 23.00' lirani lil(n

no rjesavate. • Posao: Skloni sle ma~tanju 0 budu~nosti, a nj~la ne rad i~. Toc e kratko Ira j ati, jer sIc motiv:i ran i na novo. Zd'ravlje: Zdrav·i, i polelni, Ljuba.v: Ne pokusavajleljubavi isplanirati. To. vjerovatno, vew pomno nikome nije

~
DM'ItI1ik Bingo Sh.w lVfI( SPM,ki pil<Jleo R"am li,om J, SlIm Ivoja ,udblna, indiloo TV serii' 22.30 MuzlOki [lI1lllram 19.00 19.30 21.00 21.30 22.00'

1r!!:izlE!!i us pjelo ...
15.35 Aij,ke E"",po, dok, 16.00 16.30 M,jstor ,uhln), 11.00 Pte~f\(~ulemo 17.1 0 PI'S~ ploru, '",ii<! I ~.OO O.hO'lnl .. iiOlt 18.25 0 nam, 19.00 OWlnl~ 1 19.3D M~I~1<i tl'l)Qram 20.00 S~ort . 10.20 Cltaj BIK, dornat' leld,ra 10.50 Kurt lorn, ,ulilJra 21,3D OWlnik 2 11.50 !'l,SI, ploru, Igran. stnjl 22.40 Sv.d I greSnt,l, doliumentami soriial

nikada

~~~6:!e sHemlle miri!

ZENICA
lUO SI,rn, ,"pril' 1 500 Viies~ 1:;,10 .iii ,am 1'I0i' ,"<IIlln,.
1,,55

TVDSM
13.20 13.56 15.oJ 15,30
"I .. hop Zoo hotly

15,40

t,7M;~;to.'
TV IziOj[

Treta dlmen~I' TeliShGp

Ljubav:, Kako go d pos matrale Ii u bav, partn e fa i vezu,. ne trebate biti nezadovoljnl. Opuslite se !I slobod no. Posao: Rastrasniji ste negoikada. Posebno ako Sle zaljubljeni, ne z.al ile novae d a ugo dHe part;n e ru, Zdravlje: Nesta osjetljiv.iji l€ludac.

~D_
Aka to ucinite
Zdravlje:

Posao: Yr.ijeme je da se pokaiete pled Mlegama. sa puno lakta, sve ostalo je. super, Napelost pomalo popusta.

16,00 Iz dana 0 d,n 16,05 'pohod. 16.45 alsca,ery. dakum,ntlrnl program

S'," "

m~ ~,~:~"
1Ml l' 830 19,,00 19.30 19,50 2~,00

"ie,u ZE spo~ magazin Mall aglasi lenl" daM' Mum,i Spoto,1 Ob'.li!ltenl~ .iii sam 1'I0i' ,udllln,.

~.

12.05 13,30 14!O0 IUD 15,00

2n,30 'Wi~eriia Z, ,vort plus 20,30 TV ~Iog 200.40 B.n".nhJf3 21.30 Turi!,m plus Z2,,30 Oba""~t'"i' I Ilrln'

Aim Glas "",od, Imam Allia. sonja A:OSKVIL S,i volo Rojmond>, serii. 15,30 loffianda bh, sparta 16,00 \flOrai!ivilt 17.00 Pal' dlmenzli', tursi<Jr 15,00 SvaMd."nfl:1
s8rija

~:';n'.::

21.00 N'II,"lllO'lOli, InleNiu 22,OQ H,rna m'~azin, ceotrn!na rnJormlli,"1 emisija 23.00 Program Oil dij~poru

~

18.30 D,n, "nlraln, inl~'mlti'oa emisil 19.' 0 SMS Ogl"t 19.30' Portal 19AO G,meZOIle 20.05 EI~', tirana SBriJ' 21.0, OI'lOleni Indeks 22.00 Ti sI mOj' ,,"dbin,. iQranasonla 22.4.5 Nepodn~I~" I;Ik... postujania, igrani lim

1~:~;.~1,f,~~:;::~1:ra ... sOlI;'

JE:@:I:u:,
te,

lEaltii osobi. .-;mlllllll'

Ljubav: IHi da

Prepustite pastanete

S8 IjubavLlpak, nemojle dozvo· apsolutllo avisni a voljenoj

~
18.3D 19.00 19.2' 19.35 2,0.00 21.00 11.30 12.00 22.35 WemepiO' Obl,kli.1 Triumpll

Po sa 0: Vje rurte u 5e be i svo j e sposo bnosti. Nemo j. dozvolili da neko d rugi preuzme inicijalivu iii vase zaslu ge, Zdravlje: Opustite se uz muz.iku. Ljubav:. Ljubav yam pokazuje svoju najljepsu stranu. Vjerujele u potpuna davanje, zalite sarno voljenu osobu. , POS3.0: Razmisljate 0 novom posJu. Ne odbjjarte sjajnu mogUCllosl, cak ako vam se cini da je prezahtjevno. Zdravlje: Zracile zadovoljstvom. .

frame

1~:~~ g;:~~~1
...:n
D,

~
17.00 SIlMSki progllm 18.50 Ekologlja I ,dra, 11,0t r.

Vral. gum. Obj,!:!i' II J'a.,m Mlj, !Udbloa, ",ni'

li""'.li>rola sonia Cudo

iI~mi3;

Dncvni avaz
Pno ,""- ..J<NJ" <do

[bps:: ........<l.f ... ,T'ilol, :1lId..1nob1li InVE>'II,~ a.o...lInl BnlIftr

lhlao.,.c

._1RwroII.
'-"
'_~

1bA~"*' ~'_,ra~

"

~

~.
D~

" 0«0-.... .. , Ioo&n CIIII UO!ll. If'F'X OVUiJ . .. UII_ ~ lIoI/&!Ata...,c.~

_.11_,0'
......
:a1,-.I.~

1"11.&'.

~~

.....

--~
2lil

O~~.,..u t.o.tI!, I'Ictt4trt_, ,_ c- ~ ,; .... L.III.1I'ioI !«>1 0IIt 1:1,1-,
.",

·'OtUdlls-.->~~I611

... 0

1UfRI",-~1c j, <Ill ~1 391 r 00XMl"I_ <!81 llII,~

m

lSI 311

TOPVIJESTI

L8)di oaga na iiEuropridBu'"
RIM - Stotine hiliada ljudi ucestvovale su u Rimu na "Europrideu", velikoj gej paradi, koja je preksinoc zavsena koncertom Leidi Gage (Lady). Tokorn povorke skoro 400.000 ucesnika plesalo [e u cetrdesetak vozila, N eki ucesnici su nosili transparente sa slikorn kupole Bazilike svetog Petra u Rimu s velikim znakom NE uzvikujudi: "Papane, Gaga da!"

Lima: ObradovaJa bmjnB (;move

Adrijana Lima, Kendis Svejnpol i Erin Hitherton snlmile editorijal

BiD je to praznik za Dei, ko] se nece lako zaboraviti
LOS ANI>ELES - Fotografije svak e illanekenk e "Vic to o:i a's Secreta" uvijek zausravljaju dah, ali kada se na jednoj nadu ·fak tri ljepctice u roplesu, 10 je, zaisra, praznik za oci, koji se ne zaboravlja Iako.

.... E~ OIICE POZIR_.... mPLESU _E
Adriiana Lima (Adriana) obradovala j e svoje fan ove tako ,;["0 je snimila seksi edi tori j al za D ovu kolekciju dcnjegrublja, Da sve bude jos mnogo uzbudljivije, pridruzile su joj se atraktivne kolegice Kendis Sveinpol (Candice Swanepoel) i Erin Hirhertou (Heatherton), koje su ios iednorn pokazalesvesvojevrline, Ove tri rnanekenke.koje mncgi sa pravom svrsravaju medu najseksepilniie zene danasnjice, pozirale su u :larenim gadicarna s Cipkasrim rubom, Mediji su konstatirali da je ovo VTU';; ljetrii dan ucinilo jo~ veelijim,

olMaz8ni lelOui ZbOOpeOBla
KANBERA· Oblak vulkanskcg pepela koji je stigao iz CHea preko A tlantskog i Indiiskog ckeana.stvara velikeproblerne u Australiii, gdje su otkazani mnogi Ierovi, Hiljade putnika 0$13]0 je u Australiji ina Novom Zelandu, a stotine domacih i medunarodnih letova [eotkazano. Kompanije "Tiger Airways'" otkazala je s ve letove p rema i iz Australite, dok ie "Virgin Australia" otkazala Ietove iz i za Melburn, Pri j evozni ci "Qan tas" i "J e tstar" ocekuju da ce skoro 16,0()() putnika biti pogodeno otkazivanjern letova,

BERLIN - Mielek Pernper (Miete!::), Poliak koii je za Oskara Sindlera sasravio cuveni spisak poznat kao $indlerova lista i tako skoro 1.200 jevreja spasio od sigurne smrti, umro je u 91godini u rniestu Augsburg na [ugu Njemaeke, gdje ie Zivio od grobliu, a vlasti Augsburga proglasilesu 9. [unidanomzalosti.

umra lUorac SlndleraUe USle

1958. Sahranj en Ie na ievreiskorn

Iskosa

HrOHod111
LONDON - Britanska policija pronasla ie cetir.i riietka krokodila u jednom stanu u Iondcnskorn predgradu. Policajci su bili pOO'Na.· ni u stan povcdorn sasvirn drugog slucaja kadasu, u soku, u jednoj sobi otkrili krokodile. - Bill srno veorna iznenadeni kada smo vidjelikrokcdile - kazao je predstavnik sluzbe za zasriru divliihzivotinia,

u slanu

MedVedev i PlIti[l lIiivali

II

rekreaciji

Seloui dl'Zaue Da biciBlima
MOSKVA - Ruski predsjednik Dmitri Medvedev ipremijer Vladimir Putin uzivalisu jucer u razgovoru i voznji biciklirna tokorn neformalnog sportskog dana u suncem okupanoi predsjednicko] rezidenciji u Gorkom, nedalekood Moskve, Svjetski mediji spekuliraiu 0 mcgucnosti da su dvojica najmocnijih Ijudi u najvecoj zemlji svijeta iza fasade cd rdiranih osrnijeha, zapravo.raspravljali 0 tome ko ce U sliedecem mandatu sj edi ti u forel j ipredsjedn ik a R uske F ederaci j e.

Gilaila SUlra u prilOUU "AutomarHBI"
• Vozilismo: Hyundaiix35 .Noviteti: Renaultovi Laguna iLatitudeu BiH • His toriia: Pocetak Mazdine uspiesne price .Savjeti: Stanakon ledenekise ili grada

• Predstavljamo: N ovi BMW serije I