avez udruzenja penzionera_ u.

l_"'ederaciji BiH OS13Je pn zahtjevu da U drugoi polovini godine penzije budu povecane za pet

S

posto. Ovaj zahtiev, izmedu ostalog, Ie.melje na povecanju prihoda u aprilu. Osim toga, najavljeno poskupljenje struje, istieu penzio-

neri, zah tijeva novo povecan]e penziia, i to da budu isplacivane svakog prvog ili eventualno drugog u mjesecu, 4. str,ma

Sigurn iji zalvQ,jJ
RADnlCIOD SELIMOUICA TRAZEZARADEnE PLACE!

M;'

O"'''''I''";'''''bi' "I'''' g""~

DOdlk: Cisll avanlurizam i gubllenje vremena

Dod-Ie I kit mOle bili reds-e ni mami ilali
'------=--'----

Reakcije na izbor Slave Kukica,za mandalalra

2. slrana

Ubila ga slruja dok sekupao ~

NESRECE

Allelicari na 'Avaz Tower Runningu' i

SPEKTAKU

2
.Kristo
3 Radmanovic I Kornsi': I Ize tbegovic

Dnevni avaz, .sriie~a.

15. ju nV!ipanj 2011..

aktuelno
. .. .

HaMO su bodouani Handldatl
Liianovic
2 Radmanovic 2 Kornsic 2 Izetbegov ie

Kukic
1 Radmanovic

3 Komsie

Nepomirljivi stavovi lidera

DDdiN: HURicmOza bili prads)adniH mami i lali
SNSD i HDZ enerqicno protiv prijedloQ.a plattormasa
Zes toki P ri tisak m edunarodne zaiednice, pa eak ni posjeta pomocnika drzavnog sekrerara SAD Filipa Gordona (Philip), nis u priblizili s tavove domacih poli ticara kada je form iranje vlasti na dr~avnom nivou u pitanju,
- Oni su to ucinili iz spekularivnih razloga, da bi se j~ vise s rvorio sistern konfuziie i prizvala med unarodna za] ednica da on a nesto rijeiii. N iko to nece rij eliiri, Kukic nece dobiti n aSupodrsku i dZabe se rrosi vrij erne i croSe Zivciovom narodu - kazao ie Dodik. Dragan Covle rekao j e da ie Kukic nekornperenta osoba i da nema nikak ve sanse da bude izabrana, [er bi "time bi-

PREDSJEDNISTVO Komsic i Izetbegovic preglasali Hadrnanovica

Slauo

Kukic dobio sedarn bodova, lijanovic sest, Kristo pet. Aka Kukic ne prorle u Parlamentu, Predsiednistvo ima rok od osarn dana da dastavi novo ime

U_JC

mandlar
- Sistem u BiH napravio je ovakvo s ran] e. Da u ski adu s Deitonom irnamo tri preds iednika i tri mi n is Ira, ne bismo bili u ovom preblemu. Nazalost, neko je Usrav BiH mijenjao i danas irnarno dever ministara i predsjedavajueeg. Dok su bila tri ministra, nije bilo ovih preble-

Sistemkonfuzije
kljucnih SITanaka za forrni ran je vlas ti, SDP-a, SNSD-a i HDZ-a, suPredsiedriici

Radmanou'U] IIriui sislem

Erdoanoua iZJaUa
- RS ne smatra dobronamjerriim izjave Erdoana (Recep Tayyip Erdogan) koji slavodobitno proglasava svoju pobjedu u Turskoi i cia je [Q pitanje koje ce doprinij eti Sanj evu, Mozda ovom gradu, ali BiH sigu rno ne - k azao je iucer Dodik.

SBB Ga OdlUMUSaOOGiti na s.ladniCi
Predsjednik Kluba pcslanika SBB BiH u Predstavnickom domu Pulamenta BiH Mirsad Dugurn iucer nam ie kazao cia ce nasreli su se s Gordonorn j ucer u Americkoi ambasadi, ali su nakon sastanka izniieli nepromijenjene stavove, Najradikalniji bio je predsiednik Republike Srpske l'IW.orad Dodik, koji ie rekao cia Slave Kukic, koieg je PredsiedniStvoBiH illCerpredloZiloza mandarara dr~avne via de, moze bin "predsjednik svoioj mami i mti,; nikom drugom". - Kakav Slavo Kukie. To je sarno dokaz cia. ovdjen= Zelie cia se OliO pir:lI!je riieSi. Kukie ne mote imiui nikakvu podclku i ueee dobiti podclku iz RS_Ovo je ,,;,stiavanrurizam i gubljenje vremena - bzao ie Dodik. Dodao je cia lie Illoze J""aZU" mjeti da se "oni koji su m predIoli1i i izgIasaii S ovoliko animozi rera odnose prenu Zl'a" niCnim stavovima dva naroda". dlezni srranacki organi u ovih dan- dva odlu ci Ii 0 rome kako ce glasa ti te da ce svo] stavsaopciti na s]ednici Dorna u petak, la potvrdena sumnja da se glasovirna jednog naroda moze upotpunosti elirninirati drugi narod iz izvrsne i zakonodavne vlasti", N a pi [an ie na eije glasove flIcu_naU Parlamentu kada se bude glasaIo 0 Kukicu, Zlalko Lagumdzija kazao ie da flIcuna na svakoga ko zdi da zeml ja izade iz krize. Inace, u odvojenim sasta· ncim." s GordQnom predsjedn iei sIr.lnaka razgovarali su najpriie 0 formiranju Vijeea min istara, ali i 0 drugim pi fa" njima. LagumdZija ga je lzvijestio 0 uspjehu" Federalne vlade, t:ovic 0 ugre~enosli hrvatskog naroda,. a Dodik 0 to me da RS n "rna seoesio IIi" sdeke ambicije_ G. MRK/C Radmaflo vii; Predsje dnWvo zBvr§ila svaj diO pos/a S osvoienihsedam bodova kandidat SDP"8, HSP"3 i SDA Slavo Kukic jucer je na posebnoi sjednici Predsiednisrva BiH izabran za novog mandatara Vijeca ministara BiH. N j egovi pr-otu kan d.i dati Mladen Ivankovic Lijanovic i Borjana Kristo dobili su sesl, odnosno pel bodova clanova Predsiednisrva BiH. dmanovic te Zeliko Komsic i Bak ir Izetbegov ie. Radmanovic je Knkicu od ukupno tri dao svega jedan bod, dok su mu ostala dva clana Predsjednisrva BiB dala maksimalan broj bodova, S druge strane, Izetbegovic i Kormic po iedan bod ciali su Borjani Kriiho, dok joj je Radmanovie dao trioSva tri clana Predsiednisrva BiH pO dva boda dala su Mladenu Ivankovitu Lijanovicu. - Pre dsjedniihvo ce tokom dall3snjeg dana, a lIaikasnije surra prije podne zaVISi!i sve tehnicke procedure kako bi Padamenl BiH dobio mogucnost da se iziaSniava 0 predsjedavajucem - saopcio je Radman ovic novinarim a po za vrsetk u sjednice,

rna. Sada j e kliucnasi ruaciia dogovor po Iitickih pa rtija, koje smo jo~ prosle sedmice pozvali da se dogovore .. ja ne znam cia su to ucinifi - ogorcen je Radrnanovic,

Novi dogovor
S obzirom na [0 da su stranke iz RS sve vrijerne upozora vale da na sj ednici Predsravnickog doma Parlamenta BiH neee poddati Kukiea, odnosllO da ee s:voj glas za prvog Covjekadrh vne vlade dati sarno "legitimnom precis[3vniku nrvarskog naroda" (kandidatu dva HDZ.a, op. s.l, Radmanovic je jucer ob j asn io i kakav je seen ari j predviden u sluCaiu da najvisi zakonodavni organ n e ami" n ui e odluku Precis iedn ;srva.

Izlazakiz krize

Tehnicka procedura
Iako je pojedinacno glasanje clanova drfuvnog vena bi10 tajoo, iz zbira bodova koje su osvojili kandida ti moglo se zakl juci[i kako su glasali predsiedavajuCi Neboisa Ra-

- Ako Parlament ne potvrdi predsjedavajuceg kojeg [e predlozilo Predsjednisrvo, imamo rok od osam dana da dostavirnc novo ime, Ne pise ni u Poslovniku ni u Ilstavu BiH koliko se pu ta ta procedura rnofe ponavljati, niti cia li isti kandidati mogu ponovo biti kandidirani. Na nama je cia se dogovorimo ka" ko cemo doc; do novog predsjeda vaiuteg, Jedino !"ito znemo jesle da moramo giasati laino - kazao je Radmanovic. On je zak!juCio i cia "Ilema svrhe ponovo zvati politi~ke partije na konsultaciie, jer smo od njih culi sve sto su imale reei". S_ROiAJAC

PO.RTAl- komentar dana

Ulema t:-eagir-ala najavu na povratku Mekija Torabiia: je varalual

0

Otl

- TakYi Ijudisarno iskoriStavaju siaI!"'............................ .-oI! ruaciiu u kojoj se nared danas nala. puno stresa, ... Tada nastupaju ovakvi poput Torabija [e im uhvare pwnetovati kako im. mogu pomocr, ali nema oel toga ni. ca, iId. (Slar N'fC)

I LOm 0 21

Mada ne poznajem Slavu Kukica, drago mi je sm konaeno imamo mandatar", prokomemirao je za Fenu izbor Slave Kukica na. illiesto p reds j eda vaj uteg Viieta m inislara BiH visoki predsravnik Va1entill Incko (Inzko). Incko je islakao da rnanda[ar sada mora do b iIi

IncMo: DragOmi Ie sto MonaCnoimamo mandata
vecmu u Parlamentu, iavila ie Fena. " J ucer smo obiljeiiii godin u dana bez vlade u Belgiji i ne z.elim da. se to ponovi u BiH i da do 3. okrobra ne dobiiemo novu vladu. Z3tO mi ie drago ilto imamo mallda[ara " izjavio fe Incko i dodao da grad:ani

Visoki predstavnik u BiH

ocekuju bTZO formiranje vlade. Cinjenicu da Kukic nije vezan ni uz jednu poliliGku pani iu, In cko n e sma tra ni prednoilcu ni maoow. - To mu moze pomoCi, ali i odmoCi. Vidje! eemo unarednih nekoliko dalla " ",kao je Ineko.

··a

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 15. junYlipanj 2011.

3

Komentar dana
PiJe, Almedin

SISIC

Op6u konfuziju u drustvc finansiiski nastoje iskoristiti svi ko] to mogu: trgovci, ugostitelji, javna precuzeca ...
Visednevni snaik u "Zeljeznicama RS", koii je osim pri vredi ovog en titeta nan i0 gu b ieke i federalnim preduzecima naslcnienim prveristveno us :reJjeznicki saobraeaj (pogotovo rudnicima), same [e mala uvertira I1oe.; nastupajucih dogadaja koje ce bit; iznimno tesko izbjeci. Kako sada stvari stoie, drzavu i oba njena emiteta ceka vruce lieto sa socijalnim predznakom i jedna od najtoplijih jeseni od ram naovamc, zbcg cega bi se mogle tresti rnnoge fotelje u instituciiama vlasti, Sve iz jednos ta v n og razloga. Vecina gradana BiH, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost i politic ka 0 pred jel j en ja, do vedena je do opasne granice koja razdvaja puko prezivljavanje (kako vecina zivi u danasn j em drus rvu) od bile kakve mogucnosti da osigura j u os novn u egzis teo nci] u za svoi e porodice! U danirna kada poliri cki lideri s osa m m jeseci zakasnienia pokusavaju sklepari kakvu-takvu vlast, opcu konfuziju u drus rvu fin ansi] ski n as toje iskoristiti svi koji to moguo Trgovci, ugostitehi, naftne kornpanije, komunalna i iavna preduzeca, Cijene svakodnevno nekontrolirano divljaju i suludo se i nadati da postoii granica gdje ce se bilo ko od njih za usta viti. Nema nikakve dileme, za sve Sto rade mnogi javni ~usLllznj" organi imaiu zeleno svjetlo pciedinaca iz vlasri, godinarna duboko in vel viranih u soci[alnu pljacku grad ana nevidenih razrnieral Prema predvidanjima, najprije je krenulo u RS, i to od vrha, N ezadovcljan odgovorima na ekoncmske i sociialne izazove, Dodik ozbiljno razrnislja o rekcnstrukcij i Vlade Aleksandra Dzombica. U danirna koji slijede pckazat ce se da li je lider uistinu JjU! na SNSD-ovog prernijera i miriistre, iIi ce m u s tranacki I j udi u Via di posluziti tek kao potrosna reba da bi se srvorio privid borbe za izlazak iz duboke krize.

leninga!

DO POSliedDieg

NTF: Siluacija veoma teska,

trate se krivci

Vlada nalozila FUP~u,Tuzilastvu i Pravobranilastvu da hitno obave kontrolu poslovanja NTF-a
Vlada FBiH jucer je na siednici u Sarajevu dala zaduzen j e F ederalnom p ra vo· b ranilastvu da se hi tn 0
ukljuci u rjesavanje uknji-

zavania imovine "N aftnih [e. rminala Federaciie" (NTF) Ploce. Isro zaduzenje dobile su i uprave NTF-a i "Terminala FBiH" Sarajevo. Prerriijer Nerrnin Niksic [reba obaviu razgovore

o ukljucenju nadleznih minis tars ta va Vijeca illill j Stara BiH cadi usposrave konrakata s Vladom Hrvatske kako bi pocelo rjesavanje statusa robe u prijevozu kroz Hrvatsku, zatim robe u slobodnirn zonarna (Luka Ploce) i opterecenja te robe akcizarna i porezirna. Federalnu upravu polidie (FUP), Federalno tu-

iiI a SIVO, Pravo bran ilas tvo i Finansijsku policiiu Vlada je zaduzila da hitrio obave kontrolu poslovan]a NTF· a, kao i sve radnje koje su pcduzeli odgovorni, koji su firmu doveli u veorna tesku situaciiu. U pra ve oba terminala duzne su omoguCiti neometan rad Istrazne kcmisije Predstavn ickog doma
l6

Rasim HadiCdireldor "Terminala
N a siednici Vlade donesena je i ad! u ka kojom s u potvrdene jucerasnje informadje ~Dnevnog avaza" 0 r.az:rj~enju dosada~nieg direkwra sarajevskih "Term inala FEiH" Ibrahima Beeirbegovica, i to nakon sto je on podnio ostavku. Umjesto njeg:!, privremeno je.za vrSi-

oca duznosti imenovan Rasirn Kadi~, nekada~njj predsjednik Liberalno·demokratske stranke BiH. Takoder, potvrdeno je da Ce za v ..d. izvrsnog dir-ektora za tehniku i procese u »TerminaIim(t FBiH" bid imenovan Zeljko NlIic umiesto Tihomira Kozula,

Parlarnenta FBiH. Ta· koder, U red za reviziju institucija II FBiH treba obaviti reviztj u poslovan]a NTF-a za proteklih pel godina, a Uprava "Termiuala FBiH" u roku od deset dana treba Uredu ornoguciti obavljanje ovog pcsla. Do okoncanja sagledavania sranja u NTF-u, uprave oba terminala moraju obustaviri prijern novih uposlenika u NTF te u roo ku od deset dana dostaviu informaciiu 0 dinamici prijerna novouposlenih u posljednje [Ii godine. Uprave SII clobile i zadllzenje da pro ipreme plan rekonslrukci· je, potreban za sigurno i normalno funkcjonjranje NTF-a, uklj.ucuj:u6 i te" hnicko saniranje u skladu s propisima Hrvatske i Evro· pske uniie. M. K.

OaroliINKOVIc/rO

olE TO

BiH kupuje zgradu Ambasade u Berlinu

mieCe ministara prihuatilo POnUdU niemaCMe
Novae od 572.000 eura osiguran u proslogodisnjem
Vijece minis tara BiH juter je na prijedlog Ministantva v31ljskih poslova BiH donijelo odluku da ku· pi zgradu Zil po tre be Amba· sade na~e lemije u Be.r1inu, povril;ne 2.395 kvadramih metara, po ponlldenoj die· ni od 572.000 eura. N a ova; naCin prih va· cena je povoljna ponuda SavezI!e Republike Njemacke, a novae za kupovi· nu ovog obiekta osigunm je u Janjs.kom budferu. Dnavni minislri na jucerasnj oj s j ed.llici us voj iIi su i izvjesraj 0 izvrSenju bud~e!a institucija BiB i medu.narodnih obaveza BiH za pe.riodu januar-mart ove godille. Ukupno OSNareni prihodi za finansiranje instirucija BiH u prva tri m jeseca ove god in e ; zn osi I; su 194.459.786 KM,. dok su prihodi z" servisiranje vanjskog dugs iznosi!i su 48.591J63,30 KM Izdaci za servisiraI!je vaniskog duga u prvom kva· rtaLu 20 I L godine iznosi.li $11 42.581.607,89 KM i ispla~eni su u skladu s otpla· mim planovinla po kredili· rna. S.R.

budzetu

4

Dnsvni aV31. srijeda. 15. lunVfjpanj 2011.

aktuelno
...~ .. . .... _ ....

Jakavic: NavQ pritu8uje

Ulillor JaHOUlc pocasnl dOlllor
.... U S;u:ajevu ce dallas na sveeano] cerernoniji Vik tor J akov it' (Vietor [akovich) biti prornoviran u poeasnog doktora Univen • ziteta u Sarajevu. J akovi ~ j e bio am basador SAD u BiH od 1992. do 1995. godine, Promocija je u 13.00 sa ti u s vecano] sal! U ni verzi leta u S amjevu, javila je Fena,

UNSA

KG HDZ-a BiH

Uialla SBK

neleg81n8

.... Kantonalni odbor HDZ-a BiH SBR saopcio ie juter kako je na nedavno ock~anoj plVoj sjednici Vlada SBR "nastavila s nelegalnirn ponasanjem", - Na sjednici odrlanoj 9. [una, na prijedlog tzv. miie lZV. predsjednik vlade da irnen u [e oso b u na cdo Ureda za zakonodavstvo Vlade KSB po ovlastenju,

n is tea pravos uda, ovlas ren

pa se nadamo da ee po saznanju reagirati i Kantonalno tufilastvo - saopceno je iz HDZ-a BiH, pren osi Fena,

a s!O je proruzakoni r Cin,

Savez udruzenja perizionera u Federaciji BiH osraje pri zah tjevu da u drugo j polovini go dine penzije budu povecane za per posto, Ovai zahtiev, izmedu ostalog, ternelje na povecanju prihoda u aprilu od doprinosa za 6,7 posto, sto je, kako kazu, rezultat vece kontrole uplare doprinosa Osim toga, naiavlieno poskupljenje struje, isticu penzioneri, zahtiieva novo povecanje penzija,

one rnoraju rasti ako poskupi struja " ka~e za "Dnevni avaz' zamjenik predsjednika Sa veza i predsiedn ik Udruzenja penzionera Kantona Sarajevo Mehmedalija Rapa.

saslanalls mlnlstrom MeSlhOUICem
Osim na niska primanja, penzioneri se zale i na neadekvatnu zdravsrvenu ~tiru, Za danas imaju zakazan sas tanak s federalnim m inistrom zdravsrva Rusmirom Mesihovieem. -Zamislire da je 1.1 SIlK dozvol ieno izdavan je samo jednog recepta mieseeno. su penzioneri, Oni traze da penzije b udu isplacivane s vakog prvog iIi even tualno drugog u mjesecu .. To je katasrrofalno. Ova, podarak iznesen je na llaSem posljednjem sastanku, Zbog toga smo i trazili hitni sas ranak s Mesihovicem da te probleme pokusamo Iij elli ti. Inace, SB K ie, kada ie u pitanju zdravsrvena zastita, u najgorem sranju We Rapa, • Nadarno se da ce tako biti. Ze!imo da se vrati stara praksa - hie Rapa. E.HAUC

Slara praksa
U Zavodu PIO FBiH, medutim, smatraju da su zahtjevi za novo povecanie penzija za sada nerealni, - Povecanje prihoda nesto je vece nego S [0 je predvideno finansijskirn planom za ovu godin u, ali nema prostora za novo povecanje penzi ja - kaze portparcl Zavada Tomislav Kvesic. Jos jedan zahtjev uputili

S no vim nametorn, naime, aprilsk 0 povecan j e od pel posto potpuno bi se izgubilo, a penzioneri bi bili do-

Objeklivne sanse

Kvesi(;: Nerea/ui ,ahtjevi vedeni u jail. tezu situaciju, - Ima objekti "nih sansi za po Vee" n j e pe nzi j a. Us tvari,

Slucaj "Terzic"

lZJainJenJe

o HrlUlCI

.... Roci~[e za j zj asn j enj e o krivici pred Odjelorn 1 za ra tne zloeine S ucla BiR u predmetu »Albin,a Terzie" zakazano je za danas. Sud BiH porvrdio je 5. rnaja eve gcdine optuznieu u predmetu "Albina Terzic" koja opruzenu tereti za ra tni z!ocin pronv stanovnistva II Odzaku, saopeeno je iz Suda BiR ..

maSlnOUOde I dalle stra)HU)U
Vlada RS obecala do petka isplatiti dva regresa i topla obroka
"Ze!jezniee RS" jucer su, nakon sastanka predstavnika S[r.ajkackag cdbora s premiierom RS Aleksandrom Dzornbicem i resornirn rninisrrom Nedeljkom Cubrilovicern, osigurale minimum pro cesa rada koj i je n eophodan za nesrnetan rad pri vrednih subjekata u ovom enritem. Vlada RS obavezala se da 6e do petka isplatili dva regres a i wp la ob roka u vrijednosli ad oko per miliona mamka. - Uglavnom smo se usa" glasili 9 svim bimim zah ljevirna Slrajkackog odbora . Sindika! ima naiiu poclr!lku u zahljevima da se ispitaju su!ill! je u hirnin al n e radnje u ovoj kompaniji i imamo informacij da su.inspeklOri vee ns [erenu - kazao je Gubrilovit. On je dodao da ce bili nasravljeni pregovori 0 isplarj zaos [alili: plaea koje potrazuju radn.ic.i "Zeljez.niell

"Zeljeznice RS" uvele minimum procesa rada

SalOrSMOnaselJeponouo ored inslilucUama HiH?
iz domace proi- •• hf'n._'!:~ zvodnje ispred zgrade zajednickih instituci- 1~"""'-I"DIII( t":-·~ .. ia BiH Udruzenje poljoprivrednika 1.1 BiH . j u cer je iskaza10 nezadovoljS[vO svojim po10Ji:ajem u ze-. ... . . m Iji. Predsje- Sarajevo: Gradammadljeljena pavrce dnik Udruzenja Mira Pejie ti domace proizvodnje i da rebo je za Srnu da je pose donese odluka 0 oporevree iz domace proizvozivanju luksuzne robe kadnje, osim prekomjemog ko bi se osigumIa ZIlama sruvoza u protekJim godiedslVa za podstieaj u poljollama, sada dozivjelo jos pr"ivredi Ila emi relskim Ili" losiji plasmall zbog negarivoima. vne kampanje u Evropi. - Ako do raga Ile dode, Pejie je pozvao gradane bJoki.ra( remo gtanicne prBiH da nesmetano i bez elaze u oba entilelll- porucro straha konzumiraju doje Pejic dodavsi da,ako i [0 mace proizvode Ie pozvao ne uradl plodom, poljoprivlas!i u BiH da u rokn od vrednici iz BiH formirar ce 30 dana formiraju Vijeee sawrsko nasel,e pr~d instiminisrara BiH. On [I'a::i meijama i blokirati unnda 5e donese odluka (I zaSti(rasllje saobracajniee.

Poljoprivrednici. iskazali nezadovoljstvo

has lavaca

Dijeljenjem

Saobracaj

Konlrola UOZlla u RS
.... U RS & ad dallas do I. jula biti organizinw.a preyen tivna akcija kon trole tehniCke isprnvnosti vozjla na pokremom rehnickorn pregledu. A_kci" ju pod nazivom "Da Ii vozire tehnifri ispravno vo" provjeri Ie" organizira Al1lo-mooo savez RS.

u

mo -

(fOlO: M, !ugic) Bania Luka: Sjucerasnjih prolesla RS", a eiji je ukupan iznos sindikata masinovoda i infrastruklUre iz Doboja. vee; od 22 mil ion:! KM. Predsjednik Strajkackog On je dodao da ie minimum p roces a fa da poee(l, odbora Zialko Marin k32ao je nakon sas lanka da su on i ali da je na Upravi ove koranije povukli svoj zahtiev za mpanije da odluCi kako ce to realizimti, s obzirom na [0 da odrZavanje prote,me iiemje su masinovode u strajku. u Banjoj Luci, ali su na proteste ipak doilli predstavnici B. SPASENI(;

pogledi

O~ev~i avaz: srijeda. 15. junVJipanj 2011.

5

INTERVJU Bego Gutic, minister unutrasnlih poslova TK

mesarl posla I surna saml sebl
Danas, nazalost, imamo gore rezultate u borbi prctiv organiziranog kriminala nego prije desetak godina
enuti tI izrnjene dijela propisa postojecih zakona 0 unutrasnjim poslovirna. Mora se u M UP-u znati ko je zasw odgovoran, ko je raj 510 je izvrsio ili uije izvrsio obavezu koju mu zakcn nalaze_ Prvenstvenc, ovim izrnjenama bit ce regulisano pitanje odgovomosti kornesara policiie - kaze Begic. ti ke !!a fad profes io n alaca u policiji i to je u tom treuutku i bilo dobra. Ali, u iednom rrenutku doslo se do siruaciie da su komesari pcstali svrha sami sebi. Danas, nazalost, imamo gore rezultate u borbi protiv organiziranog kriminala nego prije desetak gndina, Kada su Tuzla i TK u pitanju, za ove

R azgouaralq: , Almasa HADZIC
Ministar unurrasnjih poslova u Vladi Tuzlanskcg kantona Bego GUL;': domacin ie danasnjeg radno1<0 nsul ta ti vnog sastank a kantonalnih ministara unutrasnjih poslova Federacije BiH_

o unutrasnjim poslouim,a?
- Mi smo mali prostor i ne rnogu u jed nom kantonu vaziti iedni, a u drugorn drugi propisi. Moramo napravi ti takve kan ronal ne za kone da se ne kose s Federalnim zakonorn 0. unutrasnjirn poslovirna, Pa, valjda Dam je svima eilj da se

Tahirovic: Selona tz snova

- Nisam u sukobu s kornesarom Nedimorn MUlap~iCem niti su nasi odnosi poremeceni, MoZda ja drukcije gledam na nekesrvari, Kada uocim nepra vilnost u radu p ripadn ika M UP-a, ia to kaiem komesaru, Trenumo, nisarn zadovoljan stanjem sigurnosti u TK. Imam pokazatelje za to. U odnosu na 2009. godinu bra; kri vicnih diela u 20 10. povecan je za 5,36 posro. Brcj krivicnih djela iz oblasti imovinskih delikata vee; je za 16,5 posto. Prernijer TK u svom ekspozeu posebno ie apostrofirao borbu pro tiv organiziranog kriminala, [a, rakoder, imam svoj plan kada je u pitanju borba pro ti v kriminala i imam provo da pi lam svog komesara bar dva pura godisnje sra je u vezi s tim uradeno - kaJ.e

Odnosi s MUlapCiCem

, Licnosl dana Enid Tahirovit

naibOl1i madU naibOliima
Izabran za prvog golmana Bundeslige
Legenda bh, rukometa, Enid Tahirovic u godini u kojoj je osvoiio rrofe] Kupa EHF izabran je za naibol ieg ru komernog gclrnana njernacke Bundeslige koja u ovom sportu predstavlja one ~1Il ie NB A 1I kosarei. Najbolja rukornema liga na svi ietu okupl ia nai bolie igrace na svijetu, sarnirn lim i golmane, a eto nase gore Jist, prvi ie medu takvi mao Enid Tahirovic najbolji je golrnan Bundeslige, Danijel Saric je sa Barcelonorn prvak Evrope, Edin Basic najbolji desni bek Francuske, bolji i Cal< od N ikole Karaba tica, nikad v ise nasi h intern acion alaca niie igralo u Ligiprvaka, ali - gle euda - nasa rukomerna reprezentaciia nikad gam u historiii rukorneta u BiH nije bila. Da nije zalosno, bi10 bi smiiesno, Tahirovic [e sa Gepingenom koieg rrenira Vladimir Petkovic ove sezone osim osvaianja Kupa EHF, osvojio i sesto mjesto u Buridesligi te izborio plasrnan ria finalni rumir njemackcg Kupa A.C.

OproitaJni pruem Z8 Enlarta. dObrodoiliCa zaHalmana
Sastanak ie, kaze, sazvan cadi usaglasavanja stavova 0 izmienama posroiecih i donosenju novih, funkcicnaIn ij ih kama nalnih zakon a u oblasti unutrasnjih poslova,

Susret u Predsiednistvu BiH

o Znaci li to da c.ekomesari za suo] rad ..buduce polagati racune politici?
• Politika se ne maze niti rreba mijesati u profesionalne standarde policije, To je dav no proslo vriieme. Instirm komesua, u koiem je komesarima data apso!utnasamosralncsr u raclu, prije deselak godina, iesle USpoSl3vljen da se, prvenstveno, spriieCi udeaj poli-

rvrdn je imam egzak me i n eoborive dokaze.

Utjecaj politike
- SV! kamonaln; MUPovi dali su po drsku ovoj in iciialivi i vierujem da cemo na sas tank u iskfis.alisari zajednicki stav te odmah kr-

.0 Hocete reci da zbog toga ito S!l stte oolasti u kama ahtuelnog komesaTapolicije, M UP TK saM ima losije Tezultate raM lIego rallije?

"j-

Krlmlnalcl S8 siobodno S8la.lu gradOm
- Najprije, mora. se drI.!kcije posta viti rad N ezavisnog odbora za izbor komesar3. Za s:voi rad komesar mora odgovarui skupslini, vladi, ministru. Gradani SI.!Ii \coji posta· vljaju pitanja zaslo se kriminalci s.!obodno setaiu gradorn, zaslo se droga dila 50 metara od zgrade MUP-

3, zaSlo se haps e kouzumenti droge, a ne nieui dUeci, zailto se krad u vozil a, n a osnovu ('ega se neko errormno bogati, !cako neko usred grada moze graditi bez dozvole, hko to da su steeaji poieli sve oVdasnje -tirrne, a niko zbog toga nije procesuiran - navodi mirustar Gurie.

- NipoSIO ne zelim to da Wem. J3 sam dugQ dio ovog MUP-a i znam da liudi, sku· pa s komesarom, rade. Ali, isto taka moram reCi da od 2,00I. godjne n iko nii e odgovarno za pljackaskll privatizaCl]ti, lmamo mmlSITe, posla.nike u Skup§lini i razne druge visokopozicionirane ljude koj.i su ucesrvovali u rnznim k.rivicnim djelima, mdetareuiima u vezi s pmdajom drZavne imovine, a do. danas niSli ni za ~la odgovara!i. J a 10 moram slaviti na leret komesara koji su II ovom periodu bili apsolmnc samos laln i u radu.

suprotstavirno kriminalu i krirninalcimal Zakonorn moramo unaprijediti medukantonalnu saradnju, ali i saradnju s Federalnirn Mill-om re MUP-om RS. Kada je u pitanju kriminal, on ne powaie ni kantoll, ni entiler, ni drZavu, ni naciju.

zdusno podriavao samostalllostu radII komesara policije. Bojite Ii se da tete najavlje,Jim izmje· nama zakona koje c.e tu samostal,rost dQ'Ues u piti tanje imali protivfjellje teillikaevropske policijel
- Ne. Jos priie tri godine EUPM i OHR pokrenuli su in iei iativu da se harm cnizirajll propisi svih kamonalnih zakon a 0 lUI utra~n iim PQslovirna na nivou Federadje. S aktivnaslima kQje sada provodimo 1I EUPM-u su llpOznari i ja o~ekujem njihovu punu podr.sku.

Podrska EUPM-a o PaZ1rawje daje EUPM

Sarajevo: S prijema Clanovi Predsied.nislva BiR primili su jurer Ll Sarajevu u 0proSlajnu pusietu briga· dnQg generala Dejvidl Eniarm (David Enyeart), komandanra Slaba NATO-a II BiH. U dele· gac-ij je bio i buduCi kornandai nt, brigadni general Geri Hafman (Gary-Huffman), koji danas preuzima funkciju, saopeeno ie iz Pre-dsiedn iSIVa BiH, prenijeJa je Fena. Novi komandant,general Hafman iuazio je Iladu u nastavak dobre saradnje s Predsjedn is tvom BiH i zaiedni~ki rad n3 unapreilivauju sigurnosne sitllaciie BiH i pnpremama za punopravno clan SIl'O uNA TO-u.

SDee
• Predsjednihvo BiH danas b i treb alo razma tra ti lndividual.ni p.artnerski akcioni plan BiH " NATO Z3 period 2011-2013 i IndividuaLni partnerski program BiH za 2011. godiuu, javila je Fena.

.0 Sta c.e,osim Q'U/asti ok mesara, joi biu mijmjano It kalltonaillim zakollima

Sta drugi plsu

6

Dnevniavaz.srijeda. 15 junVtipanj 2011.

mozaik

ZIVOT Srebrenicko selo Peel na granici sa Srbijom

Od 10ga orez- Ilau 1
Roden s pola mozga

-a iCibe u g rei

Finli naucio hodati
Dvogodisnii Finli Rasbotam (Finley Rosborharn), koji je roden s pol a mozga, napravio je prve korake uz pornoc svoje zdrave sestre i igracke vozica Tomice. Diecaku je dijagnosticiran rijedak oblik cerebralne paralize kada je irnao samo cCliri mieseca, nakon s[O su njegovi roditelji primijetili da rnu je jedna strana tijela

neosjetljiva i da se ne razviia iednako kao njegova sestra bliznakinja Eli (Ellie). Djecak jc podvrgnut suimaniu i roditeliirna je receno da rnu nedostaje pola mozga i da, vjerovatno, nece mati hodati, Medurim, rnalisanovi roditelji Keli i Ajven (Kelly i I van) nisu se predali, Dvadeset mjeseci uporno su vjezbali s dietetom kod kuce, koristeci njegove omiliene igracke d. bi ga stimulirali,

po'onulo osam me'ara dUUO PlouilO
Vedina muskaraca davno je prevazisla pravlienje brodova ad papira, ali [0 se ne bi moglo reci i za koncep malnog urnietnika Frenka BorJera(Franck Border), koji je dizajnirao papirni bord, ali je, nazalost.dofivio krah kadaga iespustio u vodu, Botler ie napravio brod dug 8,2 metara korisreci tetrapak pakiranja, ali je brod, nazalost, potonuo vee na prvoi plovidbi u kanalu Kark-Hajne u Lajpcigu u Niernackoj. S brodorn je potonuo ikapetan, Ovo, inace, nije Botlerov prvi pokusaj da plovi u papirnim brodovima, jer je nesro slicno pOkUS30pros le

Napravio brad ad papira

Oianici od gljiva dnevno larade do 10 maraka Habib DZanic, otac petero diece, iz sela Peci u Miesnoj zaj edni ci Skelani, koje j e od centra Srebrenice udaljeno ok040 kilornetara, uglavnom prehranjuje porodieu beruci gl jive i jagod e. Srebrenicko selo Peei nalazi se na samoi granici sa susi ednom Srbijom i u znacajnoi mjeri zapostavljeno je izaboravljeno od svog adrninisrrativnog centra. Habib sada zivi sa suprugom i dvoie djece, ueenicima prvog i petog razred.a osnovne skole u Skelanima, dok su se njegove dvije starije keerke vee ranije udale, Jedna kcerka umrla je ad teske bolesti, Istice da [e do prije dviie godine pcnesto radio i na gradevini, ali je op erirao kicrnu i od rada nista tesko ne rnoze raditi, jer SU mu i doktori tozabranili. -Trenutno idem u §umu, berem gljive i prodajem, tako i prezivljavamo. Danas zaradim desei IUd, uekada posedam.jerje kilogram gljive dvije KM, a prodajem ill uglavnorn ljudima koji dolaze iz Srbiie. Ponekad uberem i jago de, ali s la b iic. Obracao sam se iu Srebrenicu i u Skelane kod jedne japanske organizaciie da mi daju plastenik kako bisrno nestozasadili. U Opsrini Srebrenica nisumehtjeliruprimiti.ajapanac mi nije dao plastenik, [er hie da su iz Peci svi prodal i plastenike koje im je ranije on dodiielio i to ga je veorna razljutilo, eta zbog toga rnorum ispastati - kazeHabib. brice da mu je hendikep 10 sro ne pripada nijedncg boraekoj kategori ji, jer ga je ra I zadesio u Srbiii, a na kueno ognjistes porodicorn vratiose 2003. U ram je izgubio brara Lama, sestru Hibu, sesrrice, dva zeta, daidzu i rnnoge komsiie, M.SMA]IC

Boller do ladnjeg os/ao na brudu godine na rijeci Temzi u okvim jedneizlozbe.

Prezivlo udar munje

uSia Mroz ruMu, iZaSla na nOgo
Jon Naholnik je rokorn oluje koja je zahvatila Montevil izasao ispred kuce i uputio se do automobila, Tada ga je pogodila munja, Kada ie orvorio vrata automobila, munja roll je u tijelo u 1;1kroz li j evu ruk u, a izasla a

kroz desn u nogu, Jon [e nakon udara munje pao u nesvijesr, a ubrzo IOU je u pomoc dotrcala sestra. Jon ie rekao kako ie sretan sto je ziv, a kao podsietnik na nesvakidasn]i dogadaj ima oziljak na ruci i stopalu re spaliene carapu i renisicu,

Na evidenciji zavcda i sluzbi za zaposliavanje Bil-l u aprilu su registrirane 529.423 nezaposlene osobe, !ito u odnosu na mart predsravlja sman jenje za 632 osobeiliO,12poSIO. Od ukupnog broja osoba koje traze zaposlenje, njih 265.554 iIi 50,16 posto su zene. U odnosu na isti period prosle godine, broj nezapcslenih u BiH je yeti za 13.509 osobaili 2,16 posto. Ukupan brei zaposlenih bh, gradana ;e 694.093, a od toga 283.039Zeua.

u aorilU 529.423 nezaooslene OSObe
KVALIFIKAC IONA STRU NEZAPOSLENOSTI KTURA U BiHREGISTROVAN 30.04.2.011. E 40.00%

Podaci Agencije za rad i zaposliavanio BiH

35.. 0"4 0 30.00"4
25.00% 20.00%

15.00"4
10.00'10

5.00%

Spec
.lntigrantkoji je kidnapirao i pokuiiao ubio psa direktorice jedne banke u Engleskoj osuden je na dvije godine zarvora. Gabrijel Radikovski (27) skovao je pakleni plan posto mu n;egova bivsa komsinica Sara Lili (Sarah Lilly, 29), direktQrica jedne banke, nije uspjeJa izdeiSlVovati pozajmicu u ~ojbanci. On je ulaao psa i telefonom traiio nadoknadu. Zenaga ie prepoznala ipozvala policiju.

nalueci pad u ribarsluu
NajveCi pad <',3poslenosri u prouiklom periodu zabiljden je u sektoru ribarstv3 i gradevinarslV3. U periodu od januara do marla 2011. broj zaposlenih u sektoru ribarstva bio je rnanji za 6,6 posto, a gradevinarstva za S,Iu odnosu na isti period 2010.

sss

NSS

VKV

KV

PKV

NKV

8roj osoba kOje Iraie zaposlenje po slrucnoj spremi Ove podarke, keoz sraristicki pregled stanja rrziiita rada za 2010. i prva eel.iri mjeseca 2011., prezcmirala je A.ge.ncijaza rad i zaposljavan;eBiH u Sarajevu. - Zabrinjavajuca je tinjen iea da je visoka sropa nC7..aposlenill s visokom srruen om sprernom - kazao je dircklor Agencije Adnan Delit. S.Sa.

mozaik
'"
Vare!

Unevni svaz. srijllda, 1S. junVlipani 2011.

7

Sta kazu poznati
I

""

- Rusija je prvi pu t glasnn izrazilaprivrzenost dernokratsk im principirna isuprernaciji prava covjek-a i gradaniua, pravu svakoga na slcbodan razvoi i narocito pravu na dos toj an zi VOL U pravo zato nova Rusija pocela ie graditi demokratsku pravnu drzavu. (Rushi predsjednik' 'IaAFP·u)

Demollriltija Ie, o_la RUsUU

Dmitri} Medved'ev

Vesna Dedic

. Svaki coviek irna onoliko srece kcliko ima pameri pczeljne za odredeno zivotno do ba, Uovom tren U tku iesam sretna zen a, iako se ne mogu poh valiti da sam bas u svakom zivornorn dobu bila dovolino parnet- _ na.pasarnim tim idovoljno sretna, lena (NO'I!;narka za "Blic")

Cou1e11lma onolUlD sreCe IaIlillD unaoa_

Radomir Antic
Mapa pula kojim te pjesaciti

nue dosao ·1CraJ
PODVIZI Kroz zlatnu Bosnu do Bosne srebrene

Ampulirac ide PleSMeOd saraleua . 0 Po Dca a
Sarajlija Kasim eerie, ratni vojni invalid s amputiranom nogom, odlucio se na neoblcani hrabar naein odavanja pocasf srehrenickim znvsrna
kloni nestosvoje, . Razmisliao sam kako da uradim nesto sto bi bile dobro kod dragog Boga, da zaradirn nekiseva p, a li;da u radim nesto za 01'0 drustvo i zemliu za koiu sam se boric. Tako sam dosao na ideiu da kao arnputirac odem pjeske od Sarai eva do Potocara kako bib kroz jednu maluzrtvu odaopriznanje ipocast pcginulirna - prica Dam Ceric, Na ovoi ideji Ceric radi vee go din u te je konacno, kako kaze, dosao trenu tak da je

-Nikada nisarn razrnisljao 0 lome da ie dosao kraj mo j e kari jere. Povratak nil klupu m ije cdu vi iek Antic; NajVeca b io na umu, Sada sam mozda cak i blize simsi nego ikada raniie. Trenerski poziv za mene nije sarno POS30, roje moja najveca srrast. (Nogometni trener za "Vecemienooosti")

moje llil'ijere

~ S ta k azu u naro d u ~
¥

a

redakCtla@javaz.ba

033/281-393

Sarajlija Kasirn Ceric, rami voini in valid s amputiranom nogom, odlucio se za neobican i hrabar podvig.

Mala zrtva
Kako bi odao pacast srebrenickim htvama, Ceric ce p repj esaci ti pu I od Sara j eva do Potocara u duzini od oko 170 kilometara. Posmatrajuci srebrenicku rragediiu, Ceric kaze da ie u n iemu pro radii a sa vies t pa u posljednje dvije godine razrnislja kako da BiH po-

eksperimen tirao ipidac io po Sarai evu, izraeunao je da ee mud 0 Potocara rrebari devet dana, sedam da pje:l3ci, dva daseodmara, Iakn ee u Porocare stici nekoliko dana prije zvanicneg obiljefavanja, Ceric nije zelio ternpirari PU[ kako bi stigao 1\. jula, na Dan siecan ia na genocid u Srebrenici, • Tada ee biti velika guiva i mnogo medija ..ja 10 ne zelim. avo ie moia individualna srvar.nacin na kojise ja licno zelim pokloniri znyarn a - kaze Ceric. Inace, Ceric je uposlenik sarajevskog GRAS-a i ddav nj reprezenta ti vac u STO· nom tenisu. Cijeli rat proveo ie u Armiii RBiH, kada ie i ranjen, nakon ~ega mu je amputirananoga_ _ F.KARALTC

- Cinjenica da gradani Sarajeva.ali i cijele BiH, rjesenie svojih problema i nedaca vide u Torabiiu i torabijirna govori mnogo 0 stanju naciie i stanju vlasti, Sarno ocajan narod koji ne vidi izlaza iz siruacije 1.1 koioi jeste nadu nalazi 1.1 torabijima. Ali 0 [Orne, ccito, niko ne razmislja, pa ee zato odredenegrupezaradiri veliki nova~ na racun naroda iniegove muke, (Citatel.ikaizSarajeva)

8amo DCaJannarod moZ8 uJeroUati torabUima

Vremenska prognoza

15.6.2011,

Mnogo medija

Traba mu POdrSlla
Ceric je s vi es [all da se radi 0 v (lorna zah tjev n 0 ill i teskorn putu, zbog cega mu [e potrebna i podrska. - Porrebna mi je 10· gisticka podrika. Bilo bi dobro da se 5[0 vise in· stitucija i uglednih Iiudi ckupi oko eve ideje, kako bi ona imala !ito bolji efekr, Imam podrsku Ministarstva za boracka pitanja Kalllona Sarajevo - kazao je Ceri';.

dana

Ceri~: Trehal ce mil

devel
/luM".vitl

27

BRi:KO'" 26 ... -

(Folo: it

moze real izirati, Kren u I ce u 16_ iuna, ispred Predsjednisrva BiB, a ocekuje da ce u Potocarima biti25. jula. Kazeda je u pitanju veo/T!a zah[jevan put. Nakon stoie

eetvrtak,

TUZLA26

ZENICA

N ako!! Sf 0 je objavljella pricH koja ie odjeknuJa .kao bomba 0, kako nam je ispritao, susretu sa vanzernaljcima, Graeanlija f)ulejmen S ubasic, ni hi v ni dllian, postao je regionalna medij· ska zvi j ezda. No, m nije i haj price 0 ovom radioam3terll, nllmi.z· mat.icaru i vrsn()m pwnalazacu pitkevode. Subasic je, nairne, prije tridesetak godina Da Jokalilem gracanickog naselja DlldiC, gdie i .zivi, pronasao pOtpuno misreriowi visak pO!llOcn kojegje l.l padi.nskoj

Subasic IIreC8 U "oSuaJanJ8"oiramida

Nakon bliskog "susreta" sa vanzemaljcima

slrani S laporom kamenom pronasao pitku vodu te je odmah i$kopao bllJJar du" bok sedam metara, iz kojeg je naj'prije pilkom vodom snabdljevaocijelu mahaln. Upravo s tim viskom u avgusru planira posje!i!i vis()cku dolinu piramida. -T u vije dileme nem a, pi· rarnide pas [OJ e. J a idem tamo sa svoiirn cudesnirn alarima i svojom moCi da pok3Zem jo; nekoliko hodnika za. koie slTUcni aci dan as lI!3io iIi ni~!a ne maj u. Tek rnda ce se cu ci srn f)u1ej illen zna j moze uraditi - kaZe SlIbasic. H. C.

VLie snncanog vremena o';ekuie se prije podne. Sredinorn dana i posJiie podne doci ee do umjere!log i iakog razvoia oblacnos· 0, !lro ce uzrokovari lokalne pljusl<:.ove i grmliavinu. Vietar slab do mnjerene jacine sjevemog i sjeveroisloc!!og smjera.

26 SARAJEVO ~

24

'::S

~
GOBA:2D~ 24~
MOSTAR .~

29

'~

§ ~
i;!
fj'.!5.2Dll.

SRIJEDA
15.15.'211-11. JUTi!.ll.K.ifE~fURE

"i GETVRT
JurAFI~TtMF'P!ATURf:

ud 10' C do 22' C
ttr£'b>ETeMF'BtXluf\:ll Of.I~~PEftllfUA:E

ad 1.3' C do 22' C
OO~TEMpeRA.TI,JRE

ad 22' C do 30' C

od 26' C do 31' C

ad 27' C do 3.2' C

BIOMElEOROLOSKA

PROGNOZA

Uz pavoljne biometeoroloo'ke prilike, be! izrazeniiih o£~ilaGij3 !empeflltllre i atmoslerskog pritiska, veti n9. Ijudi !r~ bal~. bi 5e ugodn iie o5i~t~~. Hronicni bo lesnici i me!~oropa!i osj~m ce olaksanje. Nesro ilraleniie legobe kod osjetliivih OOQba moguce su u poslijepodnevnim satima_ Grad Sarajevo .15. 6. 2011. Itla<ak 5_03 Izlalak Zalazak 20_21 4_26

Zalalak 20_30

8

Dnevniavaz, Srijeda·tem 15. junVlipan2011. I

e

Ukratko

SKUPSTINA Savez RVI sa stopostotnim invaliditetom

Nov! sasta v V/ade: Millislri po/oiill zakletvu

Nakon cvrstoq dogovora dva HDZ-a

Honaeno imenouana Ulada lHK
Cvrs! dogovor izmedu dva HDZ-a, koji je postignur tokom vikenda, doprinio je da jucer na sjednici Skupstine Zapadnohercegovackog kantona (ZHK) bez problema bude izabrana nova Kan tonalna vlada, sa Zdenkorn Cosicern (HDZ J3iH) na celu, Osim Cosies, u novoj Vladi ZHK iz niegove stranke siedir ce ministar finansija Radoslav Luburic, minis tar privrede Ivica Coric, ministar unurrasnjih poslova Zdravko Boras, ministrica obrazovanja, nauke, kulture j sporra Helena Lon car, m inis tar z dra vs tva, fa da i soc ija I zas ti te S Ijepan ne Bogur i ministar branirelja Mladen Begic, HDZ-u 1990 pripala su ministarsrva prostornog uredenja te pravosuda i uprave, na cijem ce celu biri Ivan Topic i Berka Herceg-Lukenda. Iako je Vlada ZHK imenovana taeno nakon osam mjeseci i 11 dana od opcih izbora, za nieno iucerasnie porvrdivanje trebalo je samo 15 rninuta, koliko je i trajala sjednica Kantonalne skupstine, A. Du.

Trille beSDlatne lileMOU i atomobile
Razocarani zbog nedolaska ministra Heleza • Niko ne obraca patnlu na nas, kaze Karrnerovic
teta niti neko obraca paznju na nas, Takoder, rrazimc partnera za pregovore i na federalnorn i kantonalnirn nivoima, Kod bivseg ministra Zahida Crnkica bili smo deset puta, ali za pet godina ni-

Vukavic: Padnlo 1 aflljev

Mini starstvo

Iako [e bio pozvan, jueerasnjoj sjednici Skupstine Saveza RVI sa stopostotnim invaliditetom u FBiH, odrzanoi u Sarajevo,nije prisustvovao federa1ni ministar za boracka pitanja Zukan Helez,

ljudi u takvorn staniu dodaroo maltretiraiu - istakao [e Kamberovic. Orner Velie, predsjednik Udruzenja RVI sa 100·postotnirn invaliditetom iz KS, kale da pcdrzava reviziju

UUMDUiCsa uraca na DOsaO
htjev za povratak na poziciiu pomocnika ministra sigurnosti. Kako je javila since Federalna TV, Vukovic bi, u skladu sa nacelnim dogovorom s ministrorn sigurnosti BiH Sadikom Ahmetovi6em, od ponedjeljka trebao poceri raditi na celu Sektora za borbu proriv organiziranog kriminala i terorizma. Vukovic je zahrjev podnio nakon sto [e Vrhovni sud Hrvatske ukinuo osuduiucu presudu Zupanijskog suda u Rijeci i nalozio obnovu postupka.

zvanicno ie podnio za-

.... Vjekoslav Vukovic

Podrska konferenciji

0

zapadnom Balkanu

Mun: SAD DOdriaua inueSliCiie u BiH
Arnbasador SAD u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) i izvrsni direktor "Alvogena" Dag Drisdal (Doug Drysdale), tokom preksinocnjeg prijerna u Sarajevu povodom predsravliania iniciiarive SAIS centra pri »John Hopkins" univerzitetu u Vasingtonu za pomoc evroarlanrskim integracijarna i pornoc civilnorn drusrvu, dali su punu podrsku konferenciji 0 zapadnorn Balkanu i mogucnostima invesriranja u BiH. ugovori - SAD rnnogo rade na tome da podrze arnericke investicije na bh. trzisru. Do sada nije bilo roliko puno interesa, ali smo vrlo sretni da je "Alvogen" pokazao interes i da radi na osrvarenju poslovnih ugovora ovdje, Mi im u tome, svakako, pruzamo svu pomoc u okviru nasih mogucnosri kazao je Mun, prenijela ie Fena.

Milie dan as u Srebrenici
.... Predsjednik Saveza sindikata RS Ranka Misie i nekoliko predsjednika granskih sindikata razgovarat ce danas u Srebrenici s rukovodstvom ove opcine, a zatim ce odrzati sastanak s preds] ednicirna sindikalnih organizaci j a iz ove i b ratunacke opcine, Na sastanku ce biti riieei 0 socijalnom i materiialnom polozaiu radnika, j avila je Sma,

Sindi.kat RS

Denis Becirovlc na skupu u Budvi

BiHza snainm angaiman unutar SEECP-a

Bosna i Hercegovina je opredijeljena za snazniji angazman unutar Process saradnje u iugoistocnoi E\'TOpi(SEECP) i ovaj forum dofivljava kao podrsku evroatlanrskorn purn i ispunjavanju obaveza:za clansrvo u EU i NATO-u, kao strateskim opredjeljenjima vanjske politike BiR. Ova je ju~er za Fenu izjavio predsjedavajuCi Predsravnickog doma Parlamenta BiH Denis Becirovic )coji u BeciCima, Crn. Gora, Siraiesko uceslvuje u radu Devere konferencije preopredjeljenje dsjednika parlaDIenata zemalja SEECP-a.

Sa Skup§tine: lahljevi stari pet gadina To [e kod poiedinih invasmo se pornjerili s mrrve lida izazvalo razocarenje, jer tacke - kaze predsj edn ik im je, kako rvrde, ministar Skupstine Saveza Dzernail nedavno obecao da ce doci, Karnberovic. Istakao je da je na nedaNemaju priorilel vnom sastanku minisrar HeIez upoznat s problemima Na siednici su ponovlieni osnovni zahtjevi invalida. ove boraeke populacije. Na tom sastanku najvise je raOni craze besplatne lijekove zgovarano 0 reviziji invalida. koje koristi ova populacija, zatim da prva i druga g.rupa - PodrZ3vamo reformu i invalida svakih dese! godina reviziju. Medurim, nasi dobiva automobil te zaposlja- clanovi su stopostomi invavanje cl.nova svojih porodilidi bez nogu, u kolicima i slicna, ali ipak moraju ici na ca u ddavnim firm.ma. - Nigdje nemamo priorireviziju. Nismo zam da se

(foro; f;

FgC,,'

.:iji je zadatak otkrivan]e onih koji su "kupili papire".

Izmjene zakona
- Invalid sam bez nogu. One rni nece izrasti niti ce se sta prornijeniti, ali sam vee sest puta morae ici na reviziju - istice Velie. ledini predstavnik vlasti koji je prisusrvovao sjcduici bio je Osman Smajlovic, pomotnik ministra za boracka pit.nja KS. On je kazao da se vode ak[ivnOSli na izmjenama i dopunama Zakona 0 dopunskim pravirna boraea KS. - Tll se otvara proslor za sve ono sto mazda nije najbolje rije!ieno. 5[0 se rice zaposljavania ove ka!egorije i njihovih porodica, postoje projekti Zavoda za zaposljavanje KS a i nase ministarstvo im3 povoljnu liniju beskamatnih pozajmiea na sedam godina za pokretanje malih biznisa - kazao je Smajlovlc. E. HALAC

prilnaDje

Predmet "Gajic"

IIriuiCe

Miladin Milojcic u Beogradu

UiSOMniUo OSPoSobuenoS1i OSBiH
NaCelnik Zdruzenog staba Oruzanih snaga ~~~~~ (OS) Bili generalpukovnik Mi1adin Milojcic izjavio je na Strardkoj vojnoj konfereneiji za NATO i partnere u Beogradu da su OSBiH dostigle izuzemo visok nivo osposobljenosti i NATO standarda. Milojcie je izjavio Srni da to potkrepljUje cinjenicu da je jedinica OSBiH provela u Iraku cetiri godine, a vee drugs rotacija pje!iadijske jedinice nalazi se u saslavu misije ISAC II Afganistanu. sla/ldardi - Prem3 tome, sna.ge koje nisu dostigle odredene standarde iii zahrjeve NATO-a ne mogu se nati zajedno s koalicijom - rekao je MilojCie.

DOSlal1mln.slru
• Ne znamo za~[o Helez nije dosao. los ga ne mozemo osudivati, jer je ma~da na sasranku iii siednici VIa de. Poslal cemo mu naile zahtjeve - istakao

zahU8ul G8 bill
je Kamberovic. Takvo misljenje nema Omer Velie, koji smatra da se minisrar jednoStavno nije udoslOjio doti na sjednicu.

.... Roi'iste povodom odluke 0 sporazumu 0 priznanju krivice pred OdjeloIll I za ratne zlo6ne Suda BiH u pre· dmeru "Pavle Gajie" :zakazano je za dan ".s. Sud BiR pOLvrdio ie 6. ianuara opruZuicu koja optuZenog Gajiea tereti za krivi~no dielo rami zlatin protiv ramih zarobljenika u naselju Sokol.c, optina Bihac, javila je Fena.

Statistika

nezaDoslenih
....Na evidendjama zavo· da i sluzbi za zaposljavanje BiR u april u su registrirane 629,423 nezaposlenc osobe, SlOu odnosu na mart predstavlja smanjenie~..a 632 osobe ili 0,12 pos[O,a u odnosu na isti period lani viSeza 2,62 po ro. Ovo su podaei koje je iznio 00ektor Agencije za rad i zapoSijavanje BiR Adnan Delic, javila je Sma

U HiH 629.423

Donacija holandske vlade

Spec
• Sindikar metalaca i rudara RS primljen ie u punopravno clanstvo Evropske federacije sindikata metalaca. Osim ovog sindikala, u okviru Konfederacije sindikata RS djeluje i Sindikat udruzenih radnika energetike RS, koji je takoder clan nekoliko medunarnodnib asocijacija sindikata, javila ie Fena.

MlnlSlarsluu flnansl)a I trezora BiH420.000 eura
Ambasada Holandije i Minisrarsrvo finansija i rrezora BiH pOlPisali su Sporazum 0 bespovrarnom zajmu u vrijedrlOsti od 420.000 eura, javila je Fena. Ovim spor"zumom se pruza podrska Ministarsrvu finansija i trelora u jacanju njegovih kapacirem i njime ce se finansirati dva projekla koji imaju za cilj ralvoj integriranog, funkcionalnog i rransparenroog javnog informativnog sistema za upravljanje javnim inves!iranjem pri Sektoru za koordinaciju medunarodne ekonomske pomoCi, kao i razvoj softvera l.a registrirauje i obavjesravanje porpisanih medunarodnih sporazuma prj Sektoru za odnose sa finansijskim instirucijama.

teme

Dnevni avaz, srijeda, '5. juni/lipanj 2011.

9
Cetfdesetak radaika "Poleta" !uulo je menadzmenr i vlasnike kcmpaniie, oca i sina Hilmu i Mllju Selimovie, vlasnike .Saraievske pivare", [er irn godinama ne isplacuiu regres, ne uplacu] 1I doprinose i nezakoni to im odbijajl.l od plate. Radnici od vlasnika firme potrazuju desetine hiliada maraka, koliko tvrde da im je mew U posliedniih nekoliko gcdina,

Reis eerie odgovara na optuzbe

Prauatraie i na sudu

BosnlaCi SU na BAnU CeHall duze
Od 100 gOdlna
IIrui
To sto mi radimo za svoj narod nije nikome priletnia
Reisu-l-ulema Islamske zaiednice (IZ) u BiR dr. Mustafa ef Ceric izja vi 0 ie jucer u Sarajevu da je osnivanje Bosnjacke akademije nau ka i u m ietnosti (BANU) jedan od najznacajnijih dogadaja u povijesti Bosnjaka 11 pcsljednjih stotinu godina, Komentirajuci optuzbe da stoji iza navodne klerikalizacije i dzamahirizacij e Boon j aka, kao .i rad ikalizaciie ukupnih odnosa u Sandzaku, reis Ceric istakao je da "vise lie obracamo pazniu na razne optuzbe". - To sto mi radimo za

DariUan]e
U povodu 14. iuna, Medunarodnog dana dobrovoljnib davalaca krv i, reis Ceric jucer je posietio punkr dobrovoljnog davanja krvi u Domu OSBiH u Saraievu, On je dao podrsku ovoj hurnanoj akciji i pozvao da se u nju ukljuce svi koj i su u mogucnosri,

PLJACKA Uposlenici .Poleta" ponovo u strajku

Posljednju plaeu primili za decembar • Tjeraju ih da potpi8U sporazumne raskide ugovora
Prevaren i radnici nekada superuspjesnog, a nakon privatizacije unistenog Grafickog dioniekog drustva (GDD) .Polet" POliOVO su U hrajku. o d v lasn ika firme, oca i sina Hilme i Muie Selimovita, oko SOradnika, koliko ib ie osralo 1I firmi, rrazi da im isplate sest zaradenih plata, s obzirom na [0 da su pcsljednju primili za decem bar prosl e godi IIe. Posljednji metod da ih se rijese [e ponuda da porpisu sporazurnni raskid ugovora. " Dok narn ne isplate place, necemo odustati od srraika. Nemamo visesta rraziti. Vetin u masina su iznajmili iii prodali, Posla s koro da nerua. Sada narn nude sporazurnni raskid kako bi qas se rijesili b ez troskova Cak vrb u j u neke od n as, kao sto je Fahrudin Curuna, da me pritisak na nas, 011 se predstavlja kao dtimik radnika, a usrvari je Mujina desna ruka i clan Glavnog odbora njihovcg privatnog sindikata PPDIVUT - kaze jedan od radnika,

Iraz zaradee PlaCe'
Raskid ugovora
Veeina masina "Polela" prodala iii iznajmljena "Polet" j e nek ada bra j 30 skoro 200 radnika, a danas ih je oko 50. Radnici kazu da bi Selirnovici jedva docekali da neko javno progovori, kako bi I1lU dali ·otkaz. Odavllo vrse pritisak na radnike kako bi ih se rijesili, jer je firma pred propa5cu. NajveCi dio mas ill-a i pogona je izdat iIi prodal. SelimoviCima su joii sarno smemja rarlnici.

Rad _iC~ d S imoui' a

Ovo je drugi strajk 1I posljednja dva mjeseci, Prethodni su prekinuli nakon ~tO im je Uprava obecala i spla ti ti zaos tal e pl ace, No, radnici su i ovcg puta preva· reni. Isplaeene su im sarno tti place, nakon cega :su, kako tvrde, po~e1i pri tisci. lako su nam ispricali ~ra se desava u firm i, radnici ni ovog p u ta nisu sm jeli javuo govori ti, jer se boje odmazde.

llni stenekompani.je
On upozorava da su Cumna i Izet Dl!anovie, ko· ji je prebacen iz "Sa.rajevske pi vare", z.aduzeni da zavr!e posao unistavanja ove firme. Dodaje da je slicI)3 sicuaci" ja i u drugim firmama koje

kontrolira porcdica SeLimovic, koje su takoder pred koIapsorn. Propast ~PoJel,:l~ zapocela je n jegovom pri vatizaci iom 2006. godine, kada ovu do tada uspjesnu firmu kupuje poro dica Selimcvic, Firma j e iz sara] evskog nasel j a Pofalici 2007. prebacena u VogoStu, nakon cega je odmah bile iasno, rvrde radnici, da Selimovici Zele unistiti "Poler", nekada naiiacu graficku kuru u bivsoi J ugoslaviji, Tsda je firma iz prosrora od 7.500 metara kvadramih, koji je prodat Fabrici duo hana Sarajevo, prebacena u nevi, velicine 300 kvadrata, Sada Selimovici najavljuj u da ce fi rrna b iti prebacena u nove prostore u Semizcvcu, ~to ce, upozorova iu, b iIi haj »Poleta". Ovai recep!, Ivrde radnici, primijenjen je lIa mllogim drugim unisl'enim kompanijama, kao S [(l su "Vegafruit" iii "Diiamant". F. KARAU(;

zamo nema mJesta
zaBerbera
Reisu -l-ulema j ucer j e upitao zasto na ANUBiR nije bile miesra za Ilaseg slikara svjetskog glasa M ersada Berbera ili velikog Safeta Zeca, koji su dobiJi od bijenice. - SI,:l m maci? Bosnjak, akademik, ne moze biti ugJedan u svom narodu, u svoj Ilarod niie nikome prij emja, ali jeSle dobw za nas narod. To sto neki [0 doZiv Ijavaj u na ovai iii onaj naci n, na co smo se vee n3" vikli. Ja sam samo tliZan sto sarajevski medii; i saraievski intele.k rualc.i prepi. uj,u ono lito goVDre beogradski mediji i beogradski akademiei i inrelek malei. Kaa cia nis ta nisu na ucili i ne znaj u da smo mi, ipak, &t;ri godine bili pod okupacijom zbog Beograda. Po dsjeeam sta je Albert Ajns\ajn (Alben Einstein) govorio u .svom djeJu: D a su Jevreji kao jdelli koii bno tree i zato im ,vi za vide. E, sa da s u Bosn jaei kao ieleni, brzo me, ali nisu nigdje zajedllO. Akade" mija je samo prvi korak ka nasem, aka Bog da, udruzsvom vlastitorn gradu, Zasto? Zato SIO se Bosn] acima u posliedniih stotinu godina u bij a I)j ihova eli tao Zamisli te da su sada zivi naSi veliki akadernici, iako nisu mogli biti akademici, kao !Ito su Mak Dizda(, Muhsin Rizvic i dn\gi - ko· !lstatirao je eerie. ivaniu na razlicite na.cmekazao je reis Cerie. Odbacio ie i navode da se oSllivanj.em BANU-a podriva Akademija nauka i umjernosti (ANU) BiR - Gdie je ta Akademija nau.ka i umjemosti d.rl:ave BiR? J este Ii~uli da se la akademija u posljednje vrijeme oglasila 0 bilo kojem pilaniu? J este Ii culi da se Akadem ija bod za b ilo koga, ne sarno za bOSllia~ki narod nego z.a bilo koga? Dakle, pitanje drZavne akademije uopcoe nijc nase pitanje. Ali,. 0110 sto ia mogu primije!iti jesle da III aka· ija POSlOj i,ali da ne vidim da im3 bilo kakav micaj i cia dieluie. BANUje to il to su Boiln j ad cekali d uZe od S IOr.inu go din a " is tabo je eerie.. R VELE

VelIka priznanje za navu instltuGiju

Evropska akademija nau· ka i urn jetll oSli iz S traz b ura uputila je cestitku prvam preds jedniku Bosnj aCke aka· demije nauka i umjelIlosti (BANU) prof. dr. Feridu Muhicu u povaduosruvanja ~najviSe naucne i wnjemicke us~anove bosnjal':kog naroda", po lvrdeno je jucer ~DDevnom avuu" u Gene,f'

EurOPSHa aHadamiJa cBslilala OSni'Uan,J&BAnU-a
alnom sekrera.riiam BANUau Novom Pazaru. Kako se navodi u telegramu, Evropska akademija obavjeihava predsjed nika Muhica da je Bo~njacku aka" demi ju uvrstiJa na svoj u lis [U i da je olvorena za saradnju s najmladom akademijom nauka i umjernosti u Evropi. - Ovo je oceki vana reakci·

\.

fa. To je sasvim normalan ka· rak jedne lIa u clle ins ti tu ci ie visokag ranga, koja irua izuzelan n aul':n i rej (ing. Oceki· vao sam, takod er, ces ti tke s djelog Balkana. Evropska ak adem ija s ra doscu nas ie prepoznala kao jednu svjeliliku I)auke i dobrote. Ocekujem da Ce nas uskoro prizn aIi iosta.le aka demi ie, jer sa

~.
\

aero

Muhic: Zelimo saradnju svima zeliffio saradnju - kazao ie akademik Muhie za »A vaz" . F. V.

Klub poznatih

Bolan Jovic

Treba bili umleren iU DreQeriUaniu
Ucni praHl DJ-ja
Irne i prezime: Bojan jovic, Datum i mjesto rodenja: 25. april19H Gdjezivite - s roditeljima, podstanar iii ima Ie vI· astiti dom: Vlastiti dorn. Braeno stanje: N eozen j. ell. Birni datumi u Vasem .iivalll: 27. novembar 2008., 2. februar 2011. Koji automobil vozite: "Toyotu auris", Kako se odmarate: Muz-, ika i times. Omiljeni muzicar: Loren Garnije (Laurent Garnier). Votile u kuhati: Da, Najdraza knjiga: "Electrochee". Orniljeni pisac: JOllas Ridestrale (Ridderstrale) i Kjel A. Nordstrom (Kjell). Urnjetnik kojeg cijenite: Sade (Sade). Za koji klub navijate: Mancesler iunaj led, Koga biste poveli na pusti oto k: Eksperta ZEt vege~ tarijansku kuhinju, Jeste Ii Ijubomomi: Ne. Sta naiprije primiecujete kod osoba suprotnog spola: Zube, B is te Ii ikada oprostili uevjeru: Da. Bavite li se sportom: Da, Omiljena hrana .i pice: Meksil'ka kuhinja, cije dena narandza .. Ko se brine 0 Va.~em imidiu: Myself. Volite Ii iei u soping: Da. Jeste I; sujevjerni: Ne, Imate Ii kucnog liubim· ca: Ne, Koji je Vas zivotni mota:

10

Onevni avaz, srfjeda, 15. junVlipanj 2011.

te m

e

OTVORENO Delila Klovo a razlozlrna ostavke u Vladi BPK

Sa 0 sm -ela zaustau-ti bzallon-e
docekali zdravsrvo "u kojern niko IIi sa kim ne prica" i Kantonalna holnica s propalim renderorn za nabavku opreme zbog koieg niko nile odgovarso, zatim katasrrofalno stanje U Dornu za stare te Centar za socijalni fad, U kojem su radnici ruzili usranovu u kojoj rade. konkretan ie povod podnosenja ostavke, Klovo pojasn ia va cia je dese I uposlen ika Centra, osim placa, dobivalo i nadoknade po OSIIOVU staratelistva nad 33 od 38 sticenika srnjestenih u l I ustanova u FBiH. Za "brigu" 0 jednom malolietnom djetetu bezrodireliskogstaranja ipun olietnoiosob i koja ni je spo-

Deset uposlenika Centra za socijalni rad, osim plata, dobiva~o. n~doknade od po 150 ,i KM na osnovu starateljstva nad 33 od38 stlcenika

Nepuna dva rnjeseca De" lila Klovo pravda je na poziciii rninistrice zdravstva, socijalnepolitike, izbjeglih i raseljenih osoba Bl'K, aonda]e iznenada po dn iiela OSl3v ku, N a posljednioj siednici Kanronalua vlada [eodbila dati saglasnost za njeno imenovanie na poziciju direktorice Centra za s oci j aln i rad, ustanove koja vee ceriri godine nerna direktora, sto joj je bio definitivan signal za razlaz s partijom Cija je clanica 13godina ..

Centar za socii alni cad

Licni integritet
- Mislim da je odluka Kantonalnog odbora SDP·a da se rneni ne da saglasnost za irnenovanje na poziciju

lele me nanuili IIIdalom
Jo vic.: MTlogo prijaleija U svemu treba biti umjeren, pa j U P retierivan j U. Va~ najbolii prijatelj je: Ima ih vise. Pratite Ii politicku situadju:Da. Da imate 15 minuta vlasti, sta biste prvo uradifi: Srniienio vlast. B; see Ii 1.1 ceSlv(>va Ii u SOUl] realnosti; Ne. Tvrdnje premijera Emira Frasta, s pres-konferencije povodom 100 dana rada Vlade, cia je na minisrarskoi poziciji imala jednake SaI!se, koje nije pre. poznala, cia se nije dovol jno angafirala te da se "mazda i direktora Cen tra za socijalni lad atak na mo] profesionalni i Ii en i integri ret, poruk a da tamone pripadam i ne trebam ismatram da mi je preostalo j os samo da formalno iSIU pi m iz te stran ke, Meni j e panija pomeila cia je ne zan imam - kazeDelila Klovo. Djevojka koja je prij e prvog profusionalnog poIitiCkog angaimanaradila u Gradskom vijeeu Sar-ajeva, Parlameu tamoj skupstiniBiH Ie Viso.komsudskom i tuiilackom vijeeu (VSTV), prvi pm u ffiZo"'Ovoru za "Ava:i' otvoreno govori 0 1'1zlozima svoje oSEavke na min.istarn].;upoziciiu. - OSlavku sam podnijela za to ~to nisam vidj ela da se moja parti ia i prem ijer opredjeljuju za socijalnu pravdu i demokrariiu,otemu testa go yore i 0 Cern u su govorili u izbornoj kampanji - kaze Klovo i dodaie da su jepo doLaShl na dllZnOSI minisrrice uplasila obima rog m inistars tva", srnatra "pokusaiem da se Delila Klovo profesionalno degradira, napravi budalom i nesposobnom" kako bi se zadrzali do bri odnosi s koalicion im partnerima iz SDA. sobnastarati se osebi isvoiirn pravima oni sunaplacivali po Kiovo: Napusla SDP "akon 13 godi"8

Dneunl auaz
061-142.-015
CASNA I BORBA - Mada Ce svaki pm vi pa.triorn reCi da njj e branio .s voi II ze.. mli (J za novae, mis!im da je lIVO· dell ie borockog dodatka trebalo davno uraditi. Nije pravedno cia borae lIema nista za c&sml borbu i niie moralno cia ie zaooravljell ako je sac(Jvao svojll i mnoge druge g]ave. STADIONNA IG.MANU - (;itam i clIjem kalm I nasi sponski klubovi gQdinama adlaze van BiH na p("ipreme i !r' ose desetine hiliada m®i!ka i ne mogu se nacudiIi takvim potezimao Kaill- nema uslova na Igma!lu, Bjelasnici, 1ahorinL Evo, sada uam ie gotOV i stadion na-Igma!JU, lIa !stom mjesrn gdje su se n ekada spremali velikani. Oda.tle je Crvena. zvezda l:re.nuJa uc)Svaianje Kupa !lampiona, IUSU bili 0limpij a, Velet, Partizan, Vardar.,. Valjda ee i naiii klubovi shvatiti cia imajll mi pIed ooma. NAROJ,?. PO.MAZE - Pa, kakva ie ovo dr:lava? Emri Ogric potrebllo je 8.000 eura da ozdra\li, a drl:J,VlI De da, nego nared porna· l'.e, a to II~ vIas! potroSi za milIuje rr'-lgi".n.!ie da se u prosiek plate uvrstllvaiu i vr hunske pia re poliricara da bi se prava slika St" ani a prikrila. - Razmi~ljam u kojoj zeml.ii dll lrdim nafakul Pel je godina proslo od ka da sam diplomirao bioi ogi ju, a pos!a ru na vidiku. Zelim sarno prilikll u svojoj ze· mljii! POSAOZA SVOGA - Dokle ce se vilie toler;cat! nepravda II drzavrum firmama? M.noge od njih postaie su pri va 10 po duzece pojedinaca, gdje oni na p alo2ajima zapo~ljavaju svoje i daj u izmislie!lll radna mjesla,

BEZPRILIKE

rom na to da je jedan radnik irnenovan za staratel ia nad vise sricenika, nadoknad e nekih od njih premasivale su iwosenj·ihovih plaea., - Porodieni zakon FBiH daie provo sociialnirn radni. cima- da primaju nadoknadll zaIO !ito su po sluzbenoj d uznas ti imenova IIi za S!araleije. Medurirn, ta nadoknada nemo.ze biti generaina, vee u rjesenju mora bil; precizirano da je lice -Staratelj, ali sarno za poslove koje oe VISe usmnove u okviru svojib redovnih djelarnosti. Zalim neko prima 1 SO KM,a Lice je smidteno u ustano· vi!? Pr,;,ma informaciiama koje je Ministarsrvo finansi· ja cada imala, !Ii u jed!lom cenlTu za socijalni rad U FBiH socijalni radnici nisu primaLi te nadoknade, nego

ISO KM

rnjesedno.

S obzi-

Posao 101 ne d·alu
ni SOA ni SOP
Delila Klovo iz Gorazda je vee iedanpu t otisla 2007. godine za [a ~[0 u vri jerne vladavine SDA, kao clanica SDP·a, nije rnogla pronaci posao, a dallas, kako rvrdi, doziv liava isto, ali od svoi ih panijskih kolega.

Iz budzata se diJeli

lIao naPiJaCi

Karla je, zOOg !len!a" g1Ienosti priU!jene novog sistema obrn.C:una po.tela na dohodak i dopriDosa, II jan, uaru 2009. godine Minist~lVO finansija mtilo zahtjeve socijalnim rndnicima kDiisu trnZiIi isplaro nado.kIlada, ani su tuiili Cenmr. Minis· tarslV<> je obustll.vi1o isplare, ali Sll rj'*nia ostala na snazi, pa Sll ~ ciugovi gomilali. • Bivsi saziv Vlade s nii· su to radili U okviru svojih PQSlova. N ajvi!e me nervira10 !ito SII primali nadoknade, primali plate i plus uzimali dnevnice i vozili se SlllZbenim vozilima u slucaju da su is!i cia posjere liea kojima su staratelii - dodaie Klovo.

rna. je sklopio sporazum. da
se odr-ekn u po Iovine zabr" iievanog iZllosa,. a os rn tak da dobiju u tli rate. Rasp· olaganje budzerskim novcima u kojima ja traZim cia se vi odreknere SO posro" a ja. ell yam dati 50 posto je piiaca, pogOlOvo sto se rodi (, kucikoja ITeba bin klj!leni swb sodjaille polilike jednog grada - istice Klovo. bila slllzbello odsmna Vlada je nal~ziia dopun uPra vi!nika o unutrasnioj organ izacii i i sistematizaciji raditili miesta JV Cemar .Zll sacii alni rnd i planiranje dva nova radna mjesta slfUcnih sara.dnika za posJove s tatateljstva. Vslijedila je njena OSiaVka iz principijelnih razloga. TrenllUlo je bez posia, pri· prerna odbranu magista.rskog rada i kal'.e da ce ,e naj. vi erovatni je pas yeti ti sarno· s[alnoj advokatskoj p raks i.,.

na glnposti. VRHUNSKE
tll

PLACE-Tragii!no je ci!a fi 0 posk uplj en iu elek ni en e energ;' je u BiH. AIL,jos

U 0b razloien ju svog prijedloga Klovo je dos(avila i dok um entacij u po kojoj je Federalno minis· lar.stvo finansiia saop610 d a cen rri za soei ialn i rad u FBiH ne odobravajll nadoknade starateljima u slutajevi rna kada su sticeniei zbrinuti u odgovarajuCirn LIS ranovarna , Vrecl za revio>.iju BPK kOllSt3lirao je da izvjdtai i

Siau Ministarstua

~tarateJja ne dokazuju ni ihovo znacajno zalaganje za zaillitu prava i interesa sri cen ika, da 0 [gan s tarateljstva nije urvrdio krireriie prema koji.ma bi bio utvrden minimum poslova za zahi tu Iiti cenika vih prava i inreresa Ie da je godisnje izvidtaie staratelja ocienjivao slrll~ni lim Ciji su clanovi ujedno i staratelji.

Dopuna Pravilnika
Svoiim priiedlogom koji je proslijedila Vladi BPK zelj ela j e ponis liri rjaen ja a stamceljslVU, ukinuti nadoknade i isplaceni novae vratiti u bltdiel. Nasi ednici s ko.je ie

A. BAJRAMOVIC

teme

Dnevni avaz, srij ada, 15, ju nV!ipanj 2011.

11
il"3Snjih poslova Predrag Kurte!i insistirao aa tome da u zakon bude uvedeno i izmedn 300 i 400 policajaca, ratnih veterans, koji ispuni avaj u u vjete za povof ojj e penzionisanje. Kunes ie obrazloZlo da ie rije'; 0 Iiudima koji su narociro II prvim mjesecirua agresije na BiB b iii ncsioci otpora i trebaj u hili trerirani kim i pripadnici Armije REiE i HVO-a. Mioistar Helez kaz.e da ce ekspe rtna grupa izan alizirati i mogucnosr beneficiranog penzionisanja i onih vcinihoficira koiisu vee otisli u redovnu penziju, ali primaju izmedu 300 i 400 KM, a po ovorne zakonu irnali bi pravo na penzije do L500 KM. - No, svakako ce sve zavisi ri od raspolozi vog novca, <reba PTVOvidjeti koliko bi 10 opterecenje b ilo za budzet, pa onda odl uci ti da Ii u1'0 di ti i nove ka tegori je -k~eHe!ez.

praUB trilZii Uise od 300 DOlicalaca ueleranai
VI ada je zaduzila i ekspertnu grupu, kako nam je potvrdio minis tar Helez, da za mjesec priprerni i izmiene i dopune juter predlozenog zakona, a -kako bi njima bili obuh vacen i i oni p ripadnici oruzanih snaga koji su sada, even tualno, diskrirni n irani, Kako "Dnevoi a vaz'tsaznaj e, pose. bno je julSer federaministar unu-

Vlada FBiH: Odluke v uredu u Brckom Ie merJuen/ilelskoj

liniji

S jucerasnie siednice u Sarajevu

L

.... ==::...:a._==~~::::=Jlni

VLADA FBiH Utvraen Prijedlog zakona

Zakon upucen u parlamentarnu proceduru • 0 korisnicima beneficiranih penzija po hitnom postupka
U parlamentamu procedum jucer je po hitnorn postupku iz Federalne vlade up ucen Prij ed! og zakona 0 porvrdivanju prava na prijevrernenu starosnu penziju pod povoljnijirn uvjetirna, kojim se regulirai II prava beneficiranih penzionera iz tri ranije uredbe, S obzirorn na ro da je Ustavni sud FBiH osporio Uredbu 3. 0 stjecanju prava na povoljnu smrosnu penziju, dovedeno je u pitanje pro avo na penziju za oko 4,800 korisnika_ odbrane (FMO), mogu nastaviti primati prijevremenu starosnu penziiu koju su stekli prema raniiim uredbama, Uz njih, prava ce dobiti i osobe koje su prema U redbi 3_ imale sve uviete za penzionisanje, ali su orpremninom od 10.000 KM onemogucene u njihovorn osrvarivanju,

30

a Ii
na ove godine, s obzirom na 10 da ie, odlukom Ustavnog suda, prestala prirnjena uredbi,

ZaUDd PIO/MIO OOUlaCi luzbu orDliu Vlade FBilH
Pripremit ce S8 sporazum 0 vansudskorn poravnanlu duga v8ceg od 180 miliona KM
Federalno ministarstvo
nansija priprernit

fi-

ce 7.3 Vladu

FBiH sporazum 0 vansudskom izmirenju duga nastalog po osnovu isplata penziia pod povoljnijirn uvierima Zaklj uceno je 10 nakon SIOje na jUCeraSnjoj sjednici u Saraievu Vlada prihvatila informaciju 0 tuzbi Federalnog zavoda PIO/MIO proriv VJade FBiH radi naplare potrazivanja od 180.979.871 KM, nascalih od 1. j anuara 2008. do 31. decem bra 2009. godine. Sp 0 razu m treb a bi I i porpisan s Federalnim zavodom PIO/MIO, a nakon pc-

Strog arevizij a
Inace, sva prava porvrdcna ovim zakonorn po .. dJ ijega.t Ce revizij i u skladu sa Zakonorn 0 provodenju kontrole zakonitosti koristenia prava iz oblasti branilacko-invalidske zastite, Prema rijeCima ministra Hdeza, najveca usteda koja ce se os tva ri Ii tice se odre· dbe zakona prema kojo] ce svi raUli komandanti mor" ati u roku od 30 da.!!a n3dleznoj adminislralivlloj sluzbi Zavoda PIO/MIO donije!i dokumem 0 posta· vljenju na komandnu duo »:nost i razrjeilenju s nie. Ako u wm roku ne donese vaJidan dokumem, bilce mu privremeno obustavlje· na penzij a do k ne dokaze da je zaista bio na komandnoj poziciji. Osim toga, Vlada ee 0 svim na ovaj naCin ulvrd· enim nelegalnim korisnici· rna obavijestiti nadlewe isLrlt:ne i pravosudne organe Ie tr~ili povral ranije dalog novca za naknade. M.KUKAN

o Sludanlimai

je [e Federalna vlada preuzela radi provedbe Koaacne arbi trazne odluke za Brcko, Da bi Vlada sro efikasnije ispuniIII svoie obaveze prerna Distrikru, ociienjeno je neophodnim prisusrvo nienog koordinarora, kao SIOje to utinj eno za koordinatora iz RS. Analiziraiuci informaciie 0 meduentitetskoj liniji razgranicenja, Vlada FBiH zakljucila je da je pitanie drzavne granite veci priori tel od identifikacije i obiljezavanja meduentiterskecrte razgranicenja. Predlozeno je da Vi" jece ministara BiB imenuie

POdSliCa]lma
Vladaje jucer usvoiila i program u troska podsticai a za veterinarstvo iz ovogodisnjeg budzera, a rijec je 0 2.025.000 KM. za sprecavania sire!!ja. i iskorjenjivanja zaraznih bolesci. 0 podsticajima za poljoprivredu Vla.da Ce se izjaslliti ns narednoj sjednici. kom isi j Il sasta v I u od prejen cis ravnika oba en titera, Cija ee zadaea biti identilicira!lje i opis. med:uenri re rske graniee, a u skladu s Aneksom 2 DejlO}nskog mirovnog sporazuma. M.K.

Spome otpremnine
Zakonom eiji je prijedlog Vlada jucer Ulvrdila propis.ano je da korisnici, biv5i sluibeniei Vojske FBiH i Federalnog miniSlarSlva

Bud LICi da ie ovu uredbu Ustavni sud FBiH proglasio nellstavnom, neophodno je ukloniti olpremllinu ho ogranicenje, a samim lim i olvoriti rok za prijavljivanje Dovilt kori sn ik a. Kako je za »D IIevni avaz" izj avio federalni miniSlar za boracka piranja Zukan Helez, prijed!ogee bid da pri· mjena ovog zakona poc.ne [eEroal: Iivno, odnosno od 6. j u-

Nakon analize efekata subvencioniraaia smjestaja i ishrane u srudentskirn dornovirna, Vlada je zaklj uclla da treba revidirati kriterije priiema kako bi smdemske C~ ntre koristili student! s IIlIjboljim uspjeh om i s naj lciim m a(erija.lnim srnrnsom. stizanja vanslldskog pora· vnanja Federalni zavod oba· veZ3D je povuci luibu, U BrCl:o Distriktu Vlada FBiH osnovat Ce svoj ured koordinawca. On ee imati :<ada" tak da koordinira obaveze ko-

uacaosnouica dobilnicima ralnihpriZnanla
VLada je jucer urvrdila koefieijent 1 za. odredi vanj e mjesec!!ih !!ovlSanih primanja dobitnika camm prizna· nj a i od!ikovanj a i clanova njihovih po.'odica, za ovu godinu. Visma ovogodisnj e osnovice za. odredivanje mjeselSnih nakoada ovih kategorija je 606,62. KM. U prva tti mjeseca ove godine njihove nak nade obracuna vane s II prema proSiogodisnjoj osnoviei koja je iznosila 595,.89 KM s primjenom koeficije· n ta 1 i Zakona 0 uSledama. He/ez: Pred/viil ce rel.roaktivnu prim/enn zakvna ad 6. juml

Pre%Jednik HSSB-NHI· ja Ante Col ak upozorio je da b llilleLSki defici r FB iH izno· si pribliz!!o 500 miliona KM. Colak je u izjavi za Srni is rakao da po kri va n je de· ficita nije mogu6e bez upla· Ie cervrre tran~e kredirnog araozmana BiH sa MMF··

BUdzatsllidaicit BiH bizU 500miliona K
om, koja iznosi 600 miliona eura, a eija je up!ata blokirana zbog nepostojanja Vijeea minis tara BiH. On je rekao da sumnja da ce MMF llplatiri cervrm [1" ansu i kada bude formirano Vijeee minisram BiH, zbog mga sto "cmireli ll,isu u po·

Predsjednik HSS-NHHa Ante Colak

[plllosli ispunili usIove iz pi· sma n amjere ko j j se 0 dn os e na budzetske lIstede, odnosno smanjenje plaIa u ja.vnom sek !OTU, s tru k tu.ral n e reforme II javnoj IIpravi, zdr··· avsrvu, obrazovanju i ostale obaveze BiR iz. Sporazuma 0 srabilizaciji i pridruiivanjll".

Federalna vlada, kako smo i najavili, jucer je dala saglasnost Nadzornom odboIII (NO) "Elektropri vrede BiH" za sporazumno razr· jdienje sesl dosadasnj i b izvrsnih direktofll - clanov3 Uprave ove kompanije. ISlOvre,meno,. odobreno je da umjeslO njih za v~ioce dUZnosd izvrSnih direklo, fa budu imenovani: Mirsad Sabanovic (za snabdijeva· nje i trgovinu), Se!!ad Sara· jlie (23 proizvodnju), Mensura Zuka (za pravne i kadrovske poslove), Amil Kamenica (Za kapiralne investicije), Edin Mujagie (za ekolJom.ske poslove) i Adm;'r Amle1ija (za distribllcijll). Vlada je, takoder, nominirala smjenu dosadasnjib, a imenovanje na period do 60 dana novih cla!!ova NO Fa-

noui dlreHtori u EPBiH. Smijenien nOFDS-8

Vladina kadrovska rjesenja

bri ke du hana Sarajevo (FDS). N ovi clanov; SII ReufBa· jrovie, koji je, inace, savjemik predsjedllika SDP-3 Zlatka Lagumdiije i tlan Politickog savjera nevladine organizacije ACIPS, zadm Dzevad Mahmutovic, Mirsad Turkovic, Miroslav Pmsina i Mu.rat Ramadanovic. M.K.

Svjetski brend u treeem kvartalu ave gadine u BiH

R8storani umCDOnaldlS" U Sara)euu i Ban)O) LUCi
Restoranima u BiH upravljat ce kompanije "GUese 581 d.o.o." i "Dreamfoods restorani"
~McDanald's Europe" jucer ie naiavio otvaranie prvog ~McDonald's" restorana u Sarajevu u trecem kvartalu 201 L godine. Takcder, bit ce orvoren restoran i u Banjo] Luci, za koji se pribavljaiu odgovaraj u ce d ozvcle J okalni h v lasti,

12

Dnevni avaz, slijeda, 15, junVljganj 2011,

te me

Restoranirna u BiH upravljat ce kornpanije koje su vlasnici razvojne Iicen ce Ie su ste k Ie gla vna fransizna prava za drza vu. To su kompaniie "Gliese 581 d.o.o." i "Dreamfoods restorani", saopceno [e iz "McDonald's Europe", prenijela jeFena. Te dvije kornpanije ce b iri odgovo rn e 7~ sva ka pitalna ulaganja radi prosirenja pos levan j a i pro m 0viranja " McDonald's" brenda u BiH. Razvoina Iicen-

Islerbrl1/(: Izvanredno is/(lJstva ca ie oblik fransize koii "McDonald's" koristi vi~e o d 30 go dina za razvi j an j e brenda na nacin koii uravnotezeno kornbinira SITUcno znanje i preduzetnicki duh U3 lokalnom uivou. - Zadovoljstvo nam je dovesti "McDonald's" novim porrosacima u BiR. Naili vlasnici razvojnih licenci raspolazu potencija10m i mogu pruziti izvanredno iskustvo u vodenju res' torana idugotrajno odrzivu korist za lokalnu zaiednicu, zaposlenike, dobavljace i za "McDonald's" bread - iziavia je predsjednik "MeDomild's Europe" Stiv ISlerbruk (S (eve Eas terbrook),

dedan Od lidera
"McDonald's Europe" je i jedan od Iidera u rnaloprodaji hrane, S oko 7,000- res torana u 39 dciava koii posluzuiu vise od 13,6 rniliona gostiiu dnevno. Vise cd 70
POSlO

8IDana PlaUlle Ie ratnl zloclnac I notornllaZou
Dopis

"McDonald's" r-estorana u Evropi je viasnistvo i njima upravljaju nezavisni lokalni poslovn i l] u di, a for mat razvojnih licenci funkcicnira 1I 14 drfava.

ce biti

upucen RAK-u protiv BN televizije
Dopis
0

Predstavnici U druzen j a gradana "Povratak", "Preporcda", Udruzenja logorasa Bijeljina i J anja i Medzl isa lsi amske za iedn ice Bijeljina jl.lcer su osrro OSUdi I i izjavu osudene ratn e zloc.inke Biliane Plavilic u emisiji "Puls" BN relevizije. - Ponovo srno, nakon 19 godina.culi rvrdnje da u Bi-

SltrnaulJenle irtaua

jeljini pocetkom april a 1992, godine nije bilo masakra i zlocina. Takve izjave na jos trije os ud u j erno, po go' 10VO SIO dolaze od nekoga kcga ie Haski tribunal osudie, izmedu ostalog, i za ratne zlocine pcciniene u Bijeljini - receno je na jucerasn joi pres- konfere:n ci ji u Bijeljini,

-Cinjenicu da se znve mogu po vise puta morbidno skrnaviti pokazala je nedavno BN relevizija ugoilc,avajuCi u iednom od udarnih termina ratnog zlocinca. Bilianu Plavsi'::,

koja nije propustila priIiku da negira cak i dij elove presude koj e je na sudu prihvatila uz vlasrito pr.iznanje krivic. e - kazao je Salem Corbo, predsjednik "Povratka".

zloupotrebi mei Regulatorno] agenciji za komunikaci]e, Jus ufT r bic, predsjednik bijeljinskog BZK "Preporod", istakao j e da se p ouzdano zna za najrnanje 87 civila ub ijen ih ti h dana, kao Sto se zna i za postojanje 10gora Batkovic, rusenje diamija, - Ne iznenaduje nas nastup Biljane Plavsic, koja je ratni zlocinac i notorni lazov, ali srno iznenadeni S(o jos nijedan ratni zlocin pocinjen u Bijeljini nije procesuiran na nizim nivoima. okru zn 0 tuz; las rvo n e preduzirna nista kako bismo dosli do is tine i pravde - rekaoje Trbic .E.M.
dija bit ce upucen

Predsjednica Udruzenja nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bosnjaka u Bre kom Zumra Dzaferovic na juceras n joj p res- kon fere nciji kazala je da ove godine nece biti organizirania &e naza ci vi In im zr rvarn a koj e su tokorn rata ubile cetnicke formacije u Brckom. - Ove godine nece biti ukopana nijedna zr(va, jer ni smo dobili nijednu idenrifikaciiu. Ogorccni smo radom Komemoralivnog centra u Tu.zli. Kao da neko radi protiv nas - kazala je Dzaferovic. Sehetar Udru'ienja Sead Golie kazao je da ie Udru.zenje Ilovcano kainje.no zato !ito su njegovi aktivisti 30. ap rila u centru grad a 0 blijepili fotografije cetnika koji su slavi!i rusenie dtamije u naselju Rjjeke, kao i fotogra-

U BrCliom DUe DOdine nece bili dienaza irtuama zlocina

Oqorcenie zbog kasnienia s id.entifikacijama

60#(;: Po/rozao kaznll Udrllienju fiju prvog gradona6elnika Brekog Sinise KisiclI, koji se uniform iran slikao u. zlo" glasnom logoru Luka. - Indikativno je da je policajac koji je uradio zabiIjesku Srbin, kao i komunaJni inspektor koji je izrekao

(Folo: [. R.tan/",,)

novcanu kaznu od 100 maraka - kazao je Goli c, do da.ju';i da ih kazna necepokole. bali da govore i prikazuju isI;n u, odnosno da ce i dalje Ii· j.epi[i pJakate zlociu.aca koji se jos slobo dno se~aj u gra· dom. E.RAZANICA

sarajevski kanton

D nevn i avaz, srijeda, 15. juni/l1panj 2011.

NajviSe zanimanja izazvao pollcijski pas

Dl8ca hila i na Aerodromu
Posjetorn osnovaca iz Cazina, Tesnja i Sarajeva Medunarodnom aerodrornu poceo j e program zavrinog dana Kid's fes tivala MaliSani su imali priliku vidjeti avione i oprem u kojom se sluzi Jed inica granicne polici je, a najvise interesirania i=30 je sluzbeni pas za otkrivanje eksplozivnih napra va, - Zadovoljsrvo nam ie sro

Zavrsni dan Kid's festivala

Boiao i ambaSador sUicarsHe
N astavljene su sve ucestalije krade vodomjera. Vee dr ugi put u p rotekli rnjesec ukraden ie vodornjer u Kalemovoi ulici na broiu 38 u Centru,

Sve pokrali
Zbog toga je jucer ujutro dio ulice bio pod 1'0dorn, pa skcro da se nije moglo proci stepenistern na ulazu u dvoriste zgrade niti ulieorn. Manjih problema bilo je i u saobracaju, jet su autornohili proklizavali na usponu na poeetku ulice.

- J a sam sjedila i eiml. knjigu do nekih dva sata i tada je bilo vade. Oko celiIi ujutro opel sam usrala, medutim, slavine su bile prazrie, Znaci da [e u tom periodu izvrsena krada, Shcno [e bilo i priie miesec, jedino 510 SU prosli put ukrali saruo vodornjer, a zavrnuli ventile, pa nije bile poplave, Ovaj put sve su pckrali - kazala n am j e stan ark a N afija Bavcic,

PrOsli miesecste1a 5.000 HM

ulKeILL URI'adeno
Krajern maja Mirsad Avdic, izvrsni direktor ViK-a, izjavio je za ."Avaz" da im je tokom vikenda radnike "Vodovoda i kanaIizaciie" koji su kopali u ul ici ispred zgrade, Kako sa narn kazali, ruorali sa n aci me han iek i ventil te za-

10 UOdORIJ era I
smo mcgli ugostiti djecu, Drago mi je da su pokazali inreres za posao kojirn se bavimo, a mi cerno i ubuduce podrzavati Kid's festival . rekao narn je Enes Gacanin, zarnjenik direktora GP. Program [e nastavljen na plarou ZeITe, gdje je pOSI3' vIjen stan d poliei je koia ie

Ambasador AndreSaleI (Andre Schaller) dosao ie da u irne Ambasade Svicarske po dr'!i Kid's festival. .. Drago rni je sto ie dosao veliki broi djece iz cijele BiH i "to se svi tako dobra zabavljaju, iako nam vrijeme malo kvari sveukupni doiam, Nama je CaS[SlO mozemo u ces rvova ti u j ednorn OV3k"0plernenitorn dogada] u - rekao je Saler. dem ons tr irala b 0ri 1ack e vjestine re pokazala rnotocikle, Bio je prisutan i sd Po[icijske misije EU, komesar Stefan Feler (Stefan Feller), koji se pozdravio s djecom i podijelio im promotivne pakete, kao i komesar policije KS Vahid Cosic. M.GUSIC

Mehanicki ventil
Nasa ekipa hila [e na Iicu miesta gdje smo zatekli

ukraderio 10 vodomjera, a posljednjih dam 20! Stela same u ma reri jal u izn osil a je oko 5.000 KM. rvori ti vodu dok ne dode ekipa koia ce u saht postaviti nove venrile i vcdomjer, N. GRABOVlCA

Od 150 dO1.500 HM ciiena uodomiera

Okupile se ucenlce Prve drzavne zenske realne gimnazije

Laboratoriji na Veterinarskom institutu

oslauile 80 gOdina mature
Odmah nakon mature svi su imali posao, kate Hadtibajric

HOOll'Ola

izmiesteoa iz grada

Trinaest ueeniC3 Prve drza vne zenske realn e gimriazije okupilo se jucer u restoranu "Mala basta" kako bi obi]jeiile 60 godina rnatureo Kako kazu, u rn vriierne, posliie ceriri razreda OSIlOvne, upisivala se gimnazija koja je tra] ala osam godina, a zavrsili suie 1951. godine, Iako ih je bilo sarno dva fa-

ZaglaUna Drsl
Muneve,a Hadlibajric kaza la n am je da se posebno sieca jedncg dana u s.kolskoj klupi. Prijateljica koja je sjedila s njom gur· nula ie prst u rupu oa stolu i on je ru OSIaOzagla· vljen. Ali, kako su profe· sari tada bili vrlo s[,ogi, nije im srnjela odmah reci [e je cijeIi dan. presjedila, a mi smo se pitale gdje je. Ni na odmo-r nije izlazila, dok joj na haju ourave domar nije pomogao.

Zavrsena je izgradnia drugog 0b j e k ta Veterinarskog insti ruta na Srupu u okviru ko j eg j e i referen til i laborarorij za korurolu zdravlja zivolinia. Dekanesa Veteri-

Item,
" Izrniesrit cemo ih iz grada ier je tako sigurnije, Nasi kadrovi ce upravljati laboratorijima, a i srudenti ce irnati bolje uvjere za nauenoiPriie obracan]a novinarirna premijer je pitao debnesu 0 kakvom objektu se cadi, hoce Ii presijecali v'[" peu iii je u pitanju sarno tehtJ.icki prijem_ so:a~ivacki rad. Do sada ie u ovai· ins[imt ulozeno 3.800.000 KM, uz pomoc kredi [3 SvjelSke ban kc, a Kaman j e morae uces [IIovati sa 500.000 KM • kaza!a nam ie Zuko. A.J.

(f.!o:

.8. Hizi(;)

zr~da, bili 5U rako slozni pa kazu da su svi dis ali jednim pluCima ... .. Bilo je to divno doba. Sjecam se jedne pismene iz matem3[ike. J a sam ponijela d va indigo papUa i radiJa [est. Kad sam zavriila,. kopije sam dala priiatel jicama ispred i iza

meoe da i one dobij u periee. Kasnijeje u kabinet dolazila i direktorica ; t:ra!ila ceciuljice, misleCi dasmo tako prep;sivale, ali &evnulla praznih ruku - priCa Madzida Haveric. Jedo:" od lIeenica ove gimnazije ie i Munevera Hadlibairic, mai ka naceln ika Starog

Grada, koja oam je k azala da joj ie pOsebno drago sto su svi !JakOI) giUH!3zije upisali fakul [e[ te su mnoge imale uspjdinu karijeru profesorica, doklOrica, arhi tek tica.... - N ajvaznije je da su svi odmah imali posao - kaze HadZibajric. N. G.

U 0 bilask u Ins ti tu ta bila je i delegacija Vlade KS, predvodena premijeram Fikretom Musicem. o arskog fak ul teta Almedioa Zuko kale da Ce u ovom objektu bitilaboratoriji ~a ispiti vanje plicije g,ripe, bjesn.ila, bruceIoze, kiu-grozni· ce, PSI3Zitologije ..., koie su do sada bile na ovom faku·

IzaMUlisa

Ustanova za stare i nemocne u Odzaku

HOrlsniCi CeOlacati Dd 600 dO 800 KM
Kapacitet nove ustanove je 24 kreveta
je

14

Dne~ni .a~az, sriieda, 15. lunVi'panj 2011.

pan 0 ram a

GORAZDE Nakon kamenovanla autobusa sa osnoveima iz Ga]nica

U opci ni 0 dzak otvorena ie Ustanova za zdravs tv enu i soci jalnu zas Ii tu starih i nemocnih 080ba, prva takve vrste u Posavskom kanronu.javlia Fena .. Kapacitet novootvorene
ustanove

jena mjesecnogsmiestaja po osobi ie od 600 do 800 KM, ovisno od aranzmana i usl uga koi e 6e kli ien ti koristi ti, . Petre ba za osni van j em

24 kreveta,

a ci-

ovakvih ustanova je izuzetno velika i ubudu6e 6e sve osobe 0 koj irna brin u cen tri za socijaln u zasti ru upu6i vati U ovu ustanovu, ako cii ene budu adekvame budzerskim sredsrvima . kazao je Bla~ Zuparie, minis tar zdravsrva, rada i socijalne poll tike Posa vskog kan 10IDI. Posao 6e dobi ti pet ili sest osoba, sa sredniom medicinskorn strukom,

J no izuinlenl zuan-cniMa
U istoj noc jos dvije osobe bosnjacke nacionalnosti prijavile bacanje kamenlca na njihovo vozilo, odnosno kUGU
su mogucnost da napad ima nac ionalisticke m Drive. - 0 vaj sl ue,. i nern a nacionalnu dimenziju, s obzirom da se 10 desilo kasno, u 22.30 sari, te da su osi m vozaca «Cainice- transa" Radise Kajevica u neposredncj blizini jos dvije osobe bosnjacke naclonal nosti pri iavil e bacan j e kameni ca nan iihovo vozi 10, odn osno kucu - naglas io j e
rninistar Sipovic,

Sta mi se (ne)svilJa u Jablanici

U nasem gradu ne svida rni se 10 sto ml adi nemaju priliku za dobrc zaposlenje, nema dovoljno kulturnih aktivnosti. jedna od pozitivnijih srvari jesto se obnavlja grad, grade se nove zgrade itrotoari, J edina svijetla tacka je gradski park, u koiem svi Iablanicani, bez obzira na godine, mogu liiepo prohoda ti i odmoriti se- kazao narn je AI din I v kovic, clan. Vij eea rnladi h]a b lanica, El. B.

Mladi baz SanSB za ZaOOSl8nJ8

Minisrar unutrasnjih poslova i policijski komesar BPK Gorazde Nusret Sipovic i Esef Huric sa prernijerom Emirom Frastorn jucer su uputili javno izvinjenje ucenicima ; uciteljima Os[JOVne skole "[ovan Ducic" iz Cainica zbog kamenovan jan iihovog au tobusa u Splavistu kod Gorazda prije cedr; dana (11. iuna). Ueep ici ;2 ea j n iea vracali su se sa Ki ds festival a u Sara ievu, prilikorn nap ada II nocnim satima su se uplasili, ali na srecu n iko I) ij e povri jeden. - Zajedno cerno raditi cia urvrdimo cinjenice iotkriierno izvrsioce, kako bismo stali ukraj huliganstvu bilo

koje vrste, Izvinjavarno se zbcg incidenta, a 37 ucenika iz Cainica sa uciteliicom Je10m Tupesom pozivamo da budu gosti Vlade BPK na

meduenrirerskorn

druzenju

ucenika na Sadbi kod Gorazda - kazao je premiier BPK Emir Frasro, Sipovic i Huric odbacili

U isroj noci karnenicama je gadan i "golf" kojirn je upravljao Samir Pirija te kuca u vlasnisrvu Almedina sa cia raspolazu informaci iam a da se cadi 0 tri rnalol ietne osobe, AI.B.
Hasanbegovica, U policiji za

Prijedorski lovei namjeravaju praviti rezervat
Da prio. po kojoj de se u naredne &tiri godine na Kozari, uz ostalu divljac, naci i dalmarinski m ufloni i vcjvodanski jeleni Iopatari nije lovacka, porvrdio je Drasko Rosie, gla vni lovnik LovaCkog udru-

la KOzari dalmalinSMimullOni ijeleni IOoalari
Zenja "Mrakovica" iz Prijedora, koji je kazao da Ce u sumarna Kozarebitiizgraden rezervat iza OV1J vrsru divljaci. - Imamo vrlo j asan cili, da pored nasih domadih na ove prosrore pri vucerno i Jovce iz inostranstva, Rezervat je dobra i originalna ideja i on hi i P mogao biti Zlleetak lovnog 1Ilrizrna u regiji Prijedorkazao

Aldin IVIwviC, clan Vijet4 mladih

je Rosie i pods] etio da su lovci «Mrakovice" u posljednjih deselak godina lovna podruCja

obogatili saoko 15.000 fazana i visestotina divl] ih zeceva. Ukoliko bude sluha za ova] Iovacki projekat, izgradn ia rezerva ta na K ozari trebala bi srartati tokom eve godine, M.Z.

ZA BALI PUT U EU POTREBNI POMACI NA TEMElJU ZNANJAI SmUCNOSTI
~ ~~, ,IroIdInU .ObI85U po/jopfivrede I n.Ir'aIi'Iog tlIM/<I, prlbfIbJl'IlrrIQ BiH ~ H.w:a·lIrm Sl/Wrljakamrr:le CMI/IlQ dmiOO Grm1anJ 14 fbrDpu".

GRADANI: ZAEUROPU

,~

rld8Vfl,. smatnr g ~IYlI vladmlh pod

U ,allvlN m,ge Ille InII:l,lalNe _Gre 1I wropJ". danas Ce U SamJMI bllJ odrlana JIIVnil seslja CI dutnosnlka 0 ternl .lJIJapr1j!!dmj8 poljopl'1rnedenr.Jlncg ro.mJfa. 8tH,!l<IpUtu pr·ema EU· I Ses
Q'gaIIIZim IJdnQ Mill pokrim!t~ SpecljaDIg

VESTA.

Dlm:c I)am 13 europsblnlet;lrlCir

u svqstvu realila:lDra 1l'1li: tJ\If!. kopfltktMa. ,predS<!JMuJm .EU, Valentma !:JzIm, ul,padriJ:uKmljllYlllI! Bill

J8 organ ww:!p clVrlnog' ~.
Swdske

I SIDA-e ~ u saradnJI sa

BII "' 0'10 ,p Ii 1lI dj. IJU18 dollOSlicuna !duka, 0 mogutnos1.lma PIO'ild~ zah~1MI cl'lUiog dMNI,USm rarrojlI Sto eeBllt pmrunl

eu.

erenil U pravcu jOlt<Inja svib NrUktln u oblasti

PO!ICIIltM

I ruralnOlJ

TIm sroo jl(l\lOiWn 11ll90!I"l!R sa San£bn KIarJ~. prll<lslm'lllCOOl lorna strutnjab.l'TIla!e O1IrMrlog!Wtlva .Gm4aru za Eimlpu-. VESTA: GoIpodo klarl!, u ,fernu Je matij d nale MlsI~? Sanrda 1OarJl. Oitllairtja Je sesIp lJ'IiI!GSfIa lbog 5a"me (erne. <llo;e palJOpri!lrlKla I nr.tk11 r.lM) odnosno lJI1<tpj'ijedenJI u ovoJ obla$ll 81M Je ug~ nn!n<J. zemlp·j MS poIl!IlCIJaI II ~'jDpMtdl teilO'Dn'IllIl. tlulIGlttIll U000: Ill'! BJ z:a ,pal)Ollmledu • nnkU riIlWJ IZIIvaja prdtD 4(1% 'blJdltta, f1'IIlfUrI'IO znQU.l!;klin:sI J Sl'Oje p:ilc"tl;oll U 0'.'IIj DbIaUl, a III! dopUsllL! d.1 Nlm fa bog:I1Stvopropadne. Stltokon kretno lIIeti? To 113" podlllNnl h3i moo inlclju dllm3~ zat.oooda'I'StW. U OVOIotiIasti, =a lJkooodJV$1VOm EU U \lbiimlm seI!tDru' fine lJ)iSlI!lvell IlIJPOR! III IIlm poilU, no d.1 bi le lIIj proceslill' l!lll n~a to pbI ~ sa nevladtmm selcl«om, neoplrodan Ie parllMlniu adoos ova ·rfIIa. sclcI:ora, §1Il ja !bill),! .Iellm I porulitl sa se:slja Proleklih . umjGs;l'Itl. oddatle kOfl5uftlJdje sa brojnlmOfganlut~tM cIvlloog drtdlVll oko kljvtn ,elemlll\alllpolitiki poIJOp mISe I tunll00v mnojlUpfO(:UU l!Uropsklh' Inlogra~'I ...b!kljuoed utih uSUnakl 5U otIjtdinjenl II dlilW tneJltu d~J!:tprimd,,1 ntntlnl !"82'YUj -PrI!'pt:KUke eM Inog drUitva. ubrti put kJtW", Canas t.eaa di!.ktllt:Mlti. o ITIOgIICIIOI tim., ptCMld.ba 1Ib P I'lpoNJcl. f:taatelcuielo oct tit dI$ku. ~? S obmom !la, III da 5tJ 5\'0 Ie :Pfe1lIlruke II cl!J.!ul:Jrnqa pmcesa 'ElJfC psklh !Illt!groctll Ilas4! ~rn!Jt! to da iiII u skladu sa ahlievrma 8J, oeDku]'llm jedlnsl'l III .sta~ dase akiM»Slt ulom rxavcu mIJ'DJu ubrzJilll Itonkretizimll I kI,pcxll)Yljam, pcu1nernkim 'odnosoom vladlnog I De'ilad1llDG ~km(}no S1DnevlOOll S lOr lrI1I od m1J!UQJa Yiastl tuLe cia porvde .rIekwlmJ, l'IU'omna I Ojlb ml~ rje!enja. MI8 til OOs. S'Ie 18joono, DIM!stJ u 8J Ue ucbll jl(l$liinllSlIcati 1ID!JkI tel nam 10 .l!.oristl.lII3bftIsil ~ritalrlo doo lieti Veommjoe vdnolrilldobro nform ran 0 n~u e.tmUItremlma,a to AulcoDlretnom tlutaJu', ·ulwku :EU,Iovcli '!lam :pomot IpocItfu· pnda medlfRlltlw ajednlc.. , Drlgo mi da soo 1o.1ako formtIllsaii. Da.. ml mommo bltr oobro InlomJll'aJ'1J 0 SBIIIOl9J, .liletl 00da1na ~ 0 Lomekako EU lunkciooua sta od nas zallt,ova I rtekuJl. Mommo CIJllI M da bude.rnu onIw~1 U EU, $WjIIIl ~rn I sposomtlSl,rna. A til I1aI1I JOO!IU lpomoti ~urwodlll! ItGlJlut:QO U .~lernl;l, till I (Me Za kroj, lellm ~tb da M mlroonmo osktJod ill •• IJ: prMlOsU I LIZvilli V1$pftnos !all'um U~Bn ezljedn IBtoo dljIl.. .[lriIIWlvanja 1M! d.rvne HITII] porod leteuopsklr demolu'atsklh zemalja TIm InIcIj.a;tlvoGradan llEvropu
M. V.A,

tuzlanski kanton

[lnevni avaz, slileda, 15. j u nVlipanj 201 1.

SREBRENIK Vjezba Gorske sluzbe spasavanla PD HMajevica"

EuaMuacra UDur--ede ih s neur-Sluuae ih lere a
Poligon za vjezbu bio lokalitet Orlove klisure • Jedan od ciljeva bilo i upoznavanje do sada netstrazene spilje

U orpanizacf

dva fakulteta u Tuzli

Pripadn ici Gorske sl u'ibe spasavanja Planinarskog drustva "Maj evica" Srebreaik cdrzali su jos jedn u pokaznu viezbu penjania na okomite stijene uz pomoc alpinisricke opreme, pruzanja pornoci povrijeden irna i n j ihove evakuacije s nepristupacnih planinskih terena, Ova] p U[ kao poligon za vjezbu odabrali su izuzetno
opasan lokali tet Orlove kl isu-

BalHanSHIHOngreS 0 mineralnlm SirOUinama
U organizaciji Rudarsko-geolosko-gradevinskog fak ttl teta T uzla i Rudarskcg fakuheta u Prijedoru, u Tuzli je otvoren 14. Balkanskikongres 0 pripremi mineralnih sirovina, jedan od najznacainijih naucnih skupova u BiH iz oblasti rudarsrva, Kongres se odrzava od 14. do 16. [una 20 11. godin e pod pokrovitelisrvom .clana Predsjednisrva BiR Zeljka KO!JtSita. - Ueesnici dolaze iz IE zernalja, prakticno imamo ucesnike sa naucnim radovima sa svih konrin en ala.

Ocekuie se 150 naucnika lz cijelog sviieta
Ukupan broi prijavljenihaurora [e 362, a ocekujemo oko 150 naucnika iz cijeloga sviiera - israkao je predsjednik Organizacionog odbora Kongresa doc. dr. N edzad Ali". U okviru 14. Balkanskcg kongresa 0 p ripre mimi neral nih s irovina odrza r ee se i S. regionalni kongres snidenata geotehnoloskih fakul[eta "Georeks", Ucesnici kongresa is takli su zn aca] odrzavanja u Tuzli, koja je rudarski grad i eksploatise razlicitevrsternineralnih sirovina. A.Mu.

re j visoke stijene, na cijem se vrhunalaziatraktivnaspilia .. Nakon sro su prokrcili planinarsku srazu koja kroz gusto rastin]e od korita riieke Tinje vcdi do podnozja okomitestiiene, usliiedilo je naporno i opasno penjanje uz porno': alpinisticke o preme prema vrhu stijene, Do spilje koja se nalazi pri vrhu o kom i te sri j ene na v is ini od cko 300 metara uspjelo se poperi svih 10 pripadnika Gorske stuzbe spasavania, eime su demonstrirali svoju osposoblienost za izvrsava-

Pripadflici Garske sluzb e ispred Orlave pecifle ku mladih clanova, ledan od nje i najtefih zadataka na priori renih ciljeva eve vjel.be planu spasa van j a po vriupravo je bilo upoznavanje jed en ih na nep risru pac n im ove do sada neistrafene spi lie planinskim terenima, koja bi mogla postari prava Na vrhu Orlove klisure, turisticka atrakcii a. pripadnici Gorske sl uzbe n a Kako kaZe mr, Elvir CUdif, ulazu u spiliu postavili s 1.1 zaskomandir GSS Srebrenik, natavu BiR. Uz prakticnu obu-

rednih dana pripadnici ove iedinice nastavit Ce prakrimu obuku na Stamm gradu iplanini Majevici, kako bi u svakom rrenurku bili spremni priskOCiti u pomoc povriiedenim osobama na neprisuipacnim planinskim terenima O. M.

poslecena 34 stabla buMue
Sluzbenici

Huremi kod Srebrenika

16

Dnevniavi)<,srijeda, 15 jU"i/lip~"i 2011.

ern. a. hronika
~

JP

"Sume

timetara,

re se udaljili

u ne-

Tuzlanskog

kantona

d.d.

Kladanj" - "Sumarija Srebrenik" obratili sa se Polici] skoj s ranici S rebrenik i prij aviii bespravn u sjecu vece kolicine drva a drzavnoj sum; iznad naselja Huremi kod Srebrenika Kako saznajemo od Murisa h.:\ujedinovica, upravnika "Sumarije" Srebrenik, sumokradice sa pas Jehle ukupno 34 rnlada sea bla b ukve, preen ika na pan] II od 17 do 29 cen-

poznarom praveu. Istcga dana k ada ie prirnijecena sumska krada cavarska sluzba JP "Sume TK" na pcdrucju Spioniee a061a je traktor natovaren
cgrjevnim drvima vlasnika

I. N., za koja se sumnja da su ukradena iz drhvne surne j o tome pon ovo obavi ies rila PS Srebrenik. U v ida j na n. eu m j esta oba viii su inspektori Odjela krim policije PS Srebrenik, O.M. Improvizirani /atwriltorij
Ii

PQlkrovljli

(FCID: MUP ZDK)

KAKANJ Pretres kuce u naselju Povezice

UhaOSea du liea
U kuei koju su koristili Sanel Penjie i Denis Fejzie nadeni 1,2 kilograma spida i oruzle

(F~I";

o. M"lklli)

Dulickod Teslica
U rnjestu Dulic ked Teslica prekjucer se dogodila saobracajna nezgoda u koioi su ucesrvovali automobil "audi", koiim ie upravljao D. A. iz Teslica, i biciklista S. D. iz Dullea. U nezgodije
biciklista

~Ieradrooe
zic.obojica iz Kaknja, Akciiu su izveli pripadnici MUP-a ZDK, a prema dostupnim inforrnacijma, p rilik I) m p retresa 0 ad eno j e oko 1.200 grama spida, 35 stabliika iridijske konoplie, improvizirani Iaboratorij za prcizvodnju i uzgoj droge, IIi digitalne vage, oko IS pakerica s drogom, osam vojnih nozeva, rucna bomba, pu§cana municija, pOIU3U" tomarska puska te 10 okvira
zapusku.

"AOdl" OborlOblCIHllstHlnJO
S.

teske tielesne

povrede

D.

zadobila

i pre-

pcmoc, Uvida] su obavili sluzbenici Policijske stanice za bezbjednost saobracaia Doboj. Do nezgode ie doslo ier vozac "audija" nije prilagodio voznju uvietima i staniu na puru, prilikorn cega je ucla" rio S. D. dok ie prelazila s

Sluzbenici Policijske stan ice K. Ita n j, po nalogu Opcinskog suda.prerresli su prekjucer u kasnim popcdnevnim sarirna kucu u ulici Bratstva i jedinsrva II naselju Povezice koju su korisuli Sanel Penjic i Denis Fej-

Penjic ; Fejzic su, prema

dostupnirn inforrnacija, povratnici u vrseniu krivicnih d jela, Zad rZani su u p ri tVOrU radi kri m in alis ticke 0 b rade, Akcije hapsenja dilera i prcizvodaca opojnih drcga u Kaknju bitce nastavljene. Az_S.

Na cesti Ustiprata - Rogatica S· e.

vezena je dobojsku bO.lniCu,. gdje jo] je ukazana ljekarska

desne na liievu stranu kolovoza,

Minisrarstvo unutrasniih poslova L ivanj skog kan [on a podnii elo je izvjesta] Kantonalnorn tuzilailtvu a Livnu protiv Marija Milosevica (34) iz Glamoca zbog nasilnickog ponailanj a prem a poliei j s.kim sl u.zbenicima. Milo.levic je protek!e nedjelje pod urjeeajem al· koho!a verbalno vrijedao i prijetio dvojici policajaca u

Urnedao I DruellO DoIICB]Clma
ulici J anuza Duruta u Glarnocu.zbogcegajeuhapsen.
Milo~evic je prilikorn

__ MUP_lIva~}sk~g kan:ona_

-HarUn Jelle u HOm~
SedmogOOiSllji Harun Jelic do ie povrijeden u soobraeajnoj nesreci koja se IIponedjeljak flaveeer dogodiIa II mjestu Ustipmi'a kod Gon&ia. Rima rnedi ~ cinska pomoc djeCaku je ukazana IIUrgenmom cennu Kantonalne bolnice u GomZdll, nakon Cega je hitno mmspon:ovanzaSarajem. DjeCak je, kako saznajemo, zadobio re!lke povrede glave i vratne kicme i u Urgenmi center je dovezen u Itoma=om sranjlL Kako nam jepOlvn1eno,cljeGakje u komi i prikljll&!! je na aparare. Dijete se nalaziJ.o na zadniem sjediStu alltomobila "passat" kojim je upravJjan H.]., au Itoji jepreksi:noc oko 19 sao.udarila prikoIica koiase otkaCiLaoclteretnogvozila ''fiat ducato" At B.

dmODOdl-.S OJ-IV .

privodenia II sluzbene prostoriie policije narnjerno udario glavom 0 PUll, pri cemu [e zadobio laksepovrede, pa lIla je U giamockom Domu zdravlia ukazana medicinska porno';. On je potom odveden u policijske prostorijerndiolreiinjenja.

Sudija za prerhodni postupak Okruzncg suda Doboj odredio je iednomiesecni pritvor R. C. (38) iz Dobo ia zbog hi vi en og djela ubistva, Pritvor ie, kako [e saop ceno iz 0 kruznog tuzil as tva, odreden zbog postojanja vanred!lih okolnosri ko j e u kazuj u da b i pustanje osu.lllnjicenog!la slobo· dll rezultiralo stvarnO!D pIljetnjom narusavanja iavnogreda ..

70-g0diSniaD DCa
j una ove godine

nasmrl !ratullao
Os urnni iceni se tereti da j e 2. oko ses r sari u Doboju ispred porodicne kuce napao svcg oca M. G. (70) nanijevsi mil povrede mozdanih krvnih sudova, prijelorne rebara, krVl]e podlive i oguljotiJle .l<o1:e usljed kojih je M. c.. podlegao dva dana kasnije na OdjeLu imenzivne njege KBG Banja Luka. !stra" gaieu roku.

Pritvor za nasilnika iz Doboja

erna hronika

Dnevnl avaz, srijeda, 15. junVJipanj 2011.

17

-........

• ......

1 __

"".-

Netic: Oborio motociklistu Faksimil zapisnika sa sul1enja

PaeelD SUdenJe
U Opcinskom SUdLl Viu sokom pocelo je sudenje Irfanu Neficu, porrparolu MUP-a Kantona Sarajevo, koji se opruznicorn tereti za krivicno djelo reska krivicna djela protiv sigurnosti javnog promera. Nefic je opruzen za izazi vanje saobracajne nesrece u avgustu prosle go dine u Brezi, kada je sluzbenim automcbilom "golf V" udario motcciklistu Amara M uratovica iz Breze, koju je potom pokusao zataskati. a glavnom pretresu saslusani su sudski vjestak dr. Muharem Pidro re osteceni Amar MuralOvic koji ie tokom saslusania iznio deialje udesa, On je pojasnio na koii nacin je doslo do sudara te kako u darom rrenutku poli-

Opcinski sud Visoko

rlanu nel- CU
ran.

cija u Brezi nije obavijestena o nezgodi, Istakao je da ga je Nefic odvezao Ijekaru s kojim je nasamo obavio razgovor. Liekar mu je rekao da povreda nije ozbiljna re je poslat kuci. aknadno je zavrsio u Klinickorn centru bolnice Kosevo zbog bolova,nakon cega mu je konstatiran prijelom skocnog zgloba te je u dva navrara operiSvoje iziave su dali i svjedoci Murat Hajdukovic, Hasan Smailbegovic, Nisveta Nefic te Ijekar Dorna zdravlja Breza Bajro Musaoovic, koji [eporvrdiodaierogadanaprirnio Nefica i Muratovica koji sezaliona bol u predjelu zgloba Naredno rocisre zakazano je za 7. septembar ove godine. Dt.Ma.

Goran ,Mareetic (47), miestanin Cele kod Prijedora, smrtno je stradao prekiucer oko 15.30 sari od strujnog udara dok se kupao u kadi u porodicnoj kuci, Teenutnu smrt potvrdio je jucer i liekar mrtvozornik koji je s policiiorn obavio u vidaj nesrece,

Stari bojler
Kako saznajemo, be:i;ivotno tijelo svoga sina pronasao je otae Slobodan (70) koji ieposumniao da ses Goranom nesto cudno desava. Uplakan i porresen ovom porodicnorn tragedijom, Slobodan oam je jucer kazao da je Goran dosao kuci, kratko s njim razgovarao, a potom otisao u kupatilo da seokupa.

sjedi u kadi i u rue; grcevito drili tus-bateriiu. Dohvatim je i svorn silinorn tresnern 0 zid, Malo me i struja stresla, Iskliucim ie i otrcirn do kornsija da mi pomognu da sina, koji [e imao no kilograms, izvucern iz kade. Oni su zvali i policiju. Kasnije je dosao i doktor koji mi je kazao da mog siua nista nije moglo spasiti - ispricao je mac. Kaze da niie slutio da ce stari i dotrajali boiler bez poklopca koji je Goran prilikorn ulaska u kupatilo, ociro, zaboravio iskljuciti biti koban po niegovog sina s kojirn [e nakon srnrti supruge posljednjih sedam godina dijelio zajednicko domacinsrvo.

Policiiskoj stanici Paid. D. prijavio je da ie u miestu Mokro izvrsena provala u niegovu kucu. Policaici su obavili uvidaj j urvrdili da su lopovi usli kroz prozor i, prerna izjavi vlasnika, i.z - Ovo je velika tugs, Moj Garno, nazalost, nije imao svoi u porodicu, ostao je nakon smrti majke da se brine 0 OCLl, koii je sad porpunosam i izgubljen - kazao je Zoran i dodao da ce Goran biti sahranien danas na mjesnom grobJju Miljakovcikodf'riiedora, M.Z.

Ullrall IU I. naliit I PlstOl1
kuce ukrali 500 eura, pistol] CZ, zlatni naki t u vriiednostioko6.000KM idva zenska rucnasata. Porraga za lopovirna je u toku, saopceno je iz CJB Istocno Sarajevo.

Mokro ked Pala

- U meduvrcmenu sam malo prilegao. Cekao sam da se Goran vrati iz kupatila.da se nesro dogovorirno. Dugo ga nije bilo, cuo sam sarno vodu kako tece. Dozivao sam ga, ali se nije javljao, pa sam na kraju usrao i otisao do kupatila. Otvorim vrata i sokiram se, moj sin mrrav

Nije se zenio
Slobodan narn je jueer kazao da se n j egov Goran bavic polioprivredorn i da su od toga njib dvoiicasolidno fivjeli. Uz brojne komsiie i prijatelje, jucer je u kucu zalosti stigao i brat nastradalog Zoran Marceric koji 'a suprugom zivi u Banioi Luci.

Z8

Marcelia: fzneni/dna smrl

Maskiran i naoruzan razboinik opljackao je jucer benzinsku pumpu "Tisko" u rnjestu Nadioei kod Vireza i odnio 2.500 KM. Razbo]nik ie, prijeteci poluauromatskom puskom, oreo no-

opuaCllana ballZinSMa pumpa

Nadioci kod Viteza

vac od radnika pumpe, a potom je pobjegao u nepoznatompravcu. Pljaeka se dogodila 40 min uta posliie ponoci, U toku je policijska potrsga za pljackasem.

ri)au-a POMUSajSiiDUanJa
OSteCena D. B. poJicajeima je rekla da odranije poznaje R. C te da joj je on pomagao u obavljanju poslova u domacinstvu. No, prema njenoj izjavi, R. C. je II nedjelju dosao pijan u njenu kuC'u i trazio da s ojom ima seksualni odnos. Ona ga je odbila, a onda je R. C.fizicki oapao, Lldarao rukama po glavij tijelu i strgao joj odjecu. Zena je navcla da SI! napadacu, koji se u meduvremenu skinuo nag, uspjeJa oduprijeti tako sto ga je odgurnula nogarna, a pOtom pobjegJa kod komsinicc. Iona iR. C. su prevezeni u Dom zd.ravlja u Rudom mdi Ijekarskog pregleda, nakon eega je D. B. upueena u Klinicki ccntar u Foei. Policija radi na dokumentiranju slueaja i podnoSenju izvjeStaja nadleZnoID tuzilaStvu.

Policijska stanica Rudo

Pnlicajcima u Rudom D. B. je prijavila da ju je R. C. iz Rudog fi.zicki napao u njenoj ku6 u naseljuPlema te je pokusao silovan. Odmah nakon prijave policajci su izasli na mjesro dogadaja. Tu su zatekli OSUIDnjicenog i lisiliga slobode.

18

'''i!<I'H"_",l1.

Dnevni avaz

no.... I II'.-.;,n l..a 1..Jcno:'p u..-,., 1 ~I...,..",in<"
\ 'ION SAH:i\JE \ 0 \1, .0'(1:)11.1" .. ",0 "d",",t\ ..

n..,,....,,..Ikr7q,,.I,..
N \I!.I~I!,!

r ru.."nIll.., "r n....n;. ...... U"""'li,,,·j

m.... IU.Jf.~O "ru••• llbi
j

...

'\i:iiIII ...... tn ... CI.? • • I...al..una H ITU m \.IDJ"\ In! ... flJd imm I, d" ... II' I ml"lkJ .....u"Ij liT .... ~ 'Io1I.thmc u .. " I"" rn II r. N Il OJ I, J" IU l.e·I""", ""' ,1 7~, ...... " 7.:1rn '...." '>J',I f _$1I01tocPc jh no" in< I O.J '" ....... ~t, I!lt. Lao 10t.l1u"" e bl th'" I.n....... JiIDa ... , .,1.= u .,.,...,,'" ".j~ Idrn''''''''''h .........,.'. " '~n,"'" ,Ie<kn<, ~ U<><1><' I ,'!~~ )<"<In<>!I ill ... ,...... I,~...J.:ta.:1 • fI._ i Ilc ... ... fto: .." .......... I_~h>'hMo ''' •• ~ 1·1l,~"'.,,,",~ to W, U)I'. ~ M ~"''I.JU'~\ u,~ ''\I0I0 1(:.:1"'-.;11, S.ClI'\I~'" f~l,...tr

0..,. ~,

,.Ie

"-u i~n'U fl.;LDa .. III " ""-,111 ... ,f~.n 7;]~~ U 1frI1ft11iQ1'I<n.k.im \:t.IlfIJI!f.I • (fnJl"lril lttkO~"'lm..., ,-SluH'w.-f!lli:" ,..1"1-': I R~J-r4 N- 1~ (n I '1.1 ill). "ttl! .... &.:II iIld'll 1 1.lIl...~"f1lii fI ,..... ",... UlI,Il 1_""""""" , ;j ,...., one I UIII". IO~ lilt> Il)dWl.I> .. hlihm""""'ILo" .. LO rd ... ' ...... lh ,1 .... 11.1... I 11tn::_" .. , ""'''''' .... ill ,,~ :k,,"'..... j '"",",,",II. ,Ik_ I I"~I ... ~"" L...slwtt..."" ""._ III II" .• bt Sol II) i 5" 1(1" 1\.1101)_" ...

."_,.,., u_'"" ""'-" ,,..

,..."''11

'''"''J ~" ...unm. "

l'odo>-""d.!.I<_

~lnoJ~

.JR,,,,.

""'~"'''

~ .. l

1'lt 1;;",,~: '. !"Oil. "'(1.1 1 '1 '111,',1(" '\ .... o '\'1, 11 ,lUll M t, I " ,",U"'I("",Oo\l (,1'" :"tt il ',1,\ ~ IV.! rxr I "MIAn', :1'

JJ

xo
1«10.,..... ••

IOGLA

I. l)a ......' ...

~cu

_h~

,,~IC'f\. ",,, .. 1)0 .. , ,..,., ....... ,.n."" "lIn.H,,~ lu lk!Jom "'~"l'" un. "(T~l. ... <I,. ":1 f"'""'! .... nlkoo I, " 1
i.... tl""" ~,~ h~",.. o e, IIDI'Illl}1III i! rv*i..I"," Ij diR:~lg[ll ,O\J~1 """1\1"1<" rI!doo I 111'0")" AI... 11.. "'1 ......' r'an I u '~J.& """,llll)I~. . <10.... '1""'<
p ....

,... 1 nl,'.. Li'.... u ,"'".....

"'1.'... ..

_"'''11''''''""".''

(\"-'I(lI.~" [:\11'WII'Ii-m '~,n. i"1llillllj ~ 'Ul'ralnjmu p-I!br.-jju rrn"l1OIITIl~ ,c-.c1'i!!T., \ 'rri'll't.i!'ti1t1;1 " ~jIn' ..... I lID '-'t .• t~t IptC'lJLt.li n 1.1 ''''~lftlfI;;I 'Sut-P~Tt-'O.. bID ""uJI );: .h.m .~JIi JjL71 U ~)IN:''IIrl.11%1IlKnIUDJn.. I ~'III ." ~ ll..tDa O? 01 ;:'01 t

U'

OG
:k.L.~I~.
-,.n:~'llifll;
"l-.lL""

"""" .... Jon., "",I •• "" PC"'"

:nut"

r:..,. u ",,,1I00I1
1(1

""'lI

I ...

II"'" Il'Il;n.:?IOI' ~....._ "II
l>,

~c. 1""" ",... ru.:Io. ""'-,
0"'DIY\1il....

"'I'll' u,."""

l. UI'I1> ..n7.ln.lI~ Did'"'''' n>4lo urm ......It.,.p.,_ ~i :lgtlolll: ,~ ...,,\.t\'I'n:. ~

r"""""
ji .....
~IL'I

1IJir;o,,,..... ") L~I"'lj< J fJorlt.....,.--J: ,,,,,-cn<: u"",,,nc. ...,1\1,,,. pllil'lj"
...

Il ri
l

I.~·T '\1'1
rl

d'J' Z_l».t Ir.,a, '~lUh."rW. .....

"""'.c. <",lue"ll<" 1lIlm"".,...., _~
U n.

IIrL".:-liP.1 • "'~l

1'tUi .....lIi.ljl
.Ii1l.onurJI

r"Hla\ ....~ dT"UJt:1o. 'If

t,........

'" " .....

~I<)j.:m

~L.h·

lllf.l..:i'-hlt I..L..,U

I 'I.liltlu

.Idf'.h-'Ii;,.'ftK.~

," ., I", 'rl

'lAn>lj""J'
da
111

~i<'I.>I._.n r;Wj ."le
~*n'm

.......1""",...

",I~

i "",.,..J~j.: ".d dl""kJ..... 'JdiI'
.... t"Lrdenf!.-. 1i'(1.J,l'i.I1\~.

If 1\1"" " I"IWIlim... ('i!()lutJiL.': ....

...... ".~"",'~
~1iU
,t

""II I"..... ....._ j•
u ('ft,BUiI..N't.I

... 1 rw.nl,~ ~\~~

{kH.~"""')IC'I' L.N1~lCfIt'I ....~". 'f'H'Ln Ul1i.lH!o.1 CII.1 , .... .....u L1u,I\.""::tI I.J. W..TUn...IL I'tldJ ,fdrllll".g'lloIL"i'\t;,.~

·... h.Un .. ,dl'.ii""Ii\~ . n
oJllIlh,tt

OPCINSK! SUD U ZEPGU Zernljisncknjizni ured

_'noilJo ... oj<lnoj><" I.."ibn J< dru(!l OI'WJU' ~" ""'" r, obinm I odg<I"'"IO'1i T.IpoIItmlb ".......,. JL.~r-n tlit ..... lI'tj~ IT\ JI.""'i. ~ U ,pn"n"'J 1.1 ",dfil\" IlJotlk ~LlftI,...~ ~ ,t.:Il)~.onom I iiIiLIl "ILl!. n '\.Ii" !I.'"nt ..".1.tWM'iI\ r:

"""<II"'"

,.,It;),,,

.nh. ... J ~I lilrull~ 1 \'laJiJ

J"'dno1' ...... ,~ .....
If'I..... 1'\ h
~

, ••• <Dr """""""~

0<11 <10> ....
U

,m....jc L.u.Iu
U.

0

Broj: 044"0" 00-11-000 110 tepee, 06. 06. 20 II. godine
Na OSDOVU elaria 63. i 67. Zakona 0 zernljisnim knjigarna F BiR ("Sluibene DoviDe"F BiA" broj 19/03 i 54/04), OpCinski sud

flm .. ,,,"C' l ,fl

'to:,;(~llllliil_.'j, jj

ir::.III'IWII.J, ~lt'''l_t

'''.-iJI.dtrl~

K .. nlnnil, "w:r=IIIjov•

fIdhor.o,

lIDCI'I<' •• nJ~ ,,-II \1 11-",. , ... \'!ond.ol ,~_,~ . Uj'I"'O''''''i > .1. IIVJ!-ll' "'U.U ·:t~fU \ 11<\ 1!toP-l 0\.11 ... o\M1UlI\1,1, "QI'>oJ...tor "jl o.e ~~M~J" '" il"""'.I" OJ II (l "{ U~.I"""" ...I,,,~ u"' ,ol(-rou" u 1..~"...." 'l'JI.....tI..""""'llI'u'l.I.ud.lrum ' ~ dn,.J'l1 inll." ....... ,,_l,hm.;;l~ I ... ~jjr I~ ~ 'fat..-q..... i'ln(' I ... ; U'J~u; " ""' • ...., J ,~dc_il'l" D.W. br 1~IilJ I J~ (lJ~ 1 ,'><ImItom;r Lo:iI " MJl,.o"" I"~ ~ ""PI ..... ,La.!l OJ rcdi••·.3jl n......... , :II ; l"':'lut~ ~" ~IJ< nr!!-. bn:01' 1[1 Wit. d'-I ... II~run~ u. 1 .IIJ""""~ " ,

rriiod)'. Mlnl'>VII fda>l4' ".fll'''''' ~c"",

n.......

I 1"'-IlP""'"

rnjodloll lod<nJ".,·
.......

• ,k

.-.iiJ rnJ,....... . i1c

1"'", "",,,.1 C~I

" .... ..., ..... ~

1""''''''''1'

>tIlI

uZepcu

N.],,,

I"""""

NAJAVLJVJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJISNOKNJIZNOG U zemliiilnoknji~nom ULOSKA

- katastars ka ceiS rica b ro] 22 J 11 nazi v pa rcele "Piskavac" kulture njiva 2. klase povrsine 1010m2 Prema podacirna iz katastra posjednik D'vederiih nekretnina [e Hussnovic Husein sin Ramiza iz Zavidovica, Sa diielorn 1/1. Pozi vaju se tic. koja polazu pro vo vI." 0 isrva iii neko drugo prava na tim nekrell!i roam. d" svoje pr.vo prijave u roku od 60 dana od dana n"jave podneskolIl u dva primje.rka i d. podDesli dokaze za to, u supmtnom njihovo p ra vo neee b iIi uzeto u a bz:i r p ri 1.i orn k uspostave zemljisrooknjizDog uJoska. Liea koja pol.;;:u pravo na tim nekretniD." rna magu navedeni rok D" zahtjev produziti za najmanje slijedecih 90 dall', kako bi im se dala mo,gucllosI da pribave pOlrebne do· k.ze. Ukoliko u produienom roku ne uslijedi prii.va, zemliiilnokoiizui ulozak ~ se usposla.· vi Ii n. osno vu do mda priba v I j en ih dokaza . Zemlji~ nokoj iin i refercm

i.p.>"

II...,., I - iib. nljco !;)I.,....q..:n I., ..!,'..I"\ ~ IliIlulI • tLrn~In.~"'1 " prnIu,h. ld

.I. .ol'd"·led • ..so.l<" drill' 1,,,,,1 ..

'''''''~liL''''''''~ "',e~,. 0 d.,~.IJ"""'"''LillJnn dLt"~ 'r~Allt.IJ 1.n....::lphI""t.L~ I"kl~ l1ih~
l..;..i.It
fi,J,

i " Jm:tW <!<I SU'mI: ...tl.clm'i- "'\lIII1I ~ .. ..hi, HI IJiII nJ ..... ~ OO.J'JOto.lt.IIII:rI I:'<.I~ l::Iot..li,\,ill 1lo'l.lM' i tk~\.'II'incl>iIi.J.o ... ""'i>< ...... ""JCF""II od """'".. nodld"" <I'pIlI1. ~idou"""",

",ta

u. t')

llild rl!'": ....I,,~ "LI"'I; .J

~......

fJ."'I'IQ.'I

I",'o'l",»

".~ioI~ [dt~
llkl~

'JIIIH1U

U

I,.". ....

..,.JJo:hK'l' '''l:i' ....l ""';Ik t "je 'h 'J' u AInhl.u'" r.w" ~llLd..1 'IMt:f\.""W U CH'~;;,jll'Ut .... b!lU u 'In~ ... tkruW"~ H~"I.IC jl (dlllLJ,. 1",I\.:i. :lLtlftILd.l..U! I." ............ ~ "" ",""lclDl'll "'lI'no), · w~, poi,,,,,,i r;lWIJij-~1 'm~ uK '! (iJo.Iou: i"l'" .... .ta. l'O!I!i..,.. 1 ~.,.,..,... <01 """" 1Ud1,,;m, ,"»" ....t. • 4.0. ~IJ<,..."" •• n ,...I.n. ,~'''''djol" """''11,,,. ~.. 1,.. ,l..... , .. L n. t:( L'~ ird.uo 011.....uot_ 'll'P .. -l'I"'l'" "",1,;)111. ill nll"d.m..1<>r .. ,"' .. ",_ ".""".~ <1<1""""" _'OdI ld<>klV""'" '-! f'IN~ i "'I'JII,;H,·n.3i, od ....,JIlIL' ,ft.III.IJr,Jill.li Pr,K-uu):. - dot n.jc;: ,j}lan n, U j.c''''11I!1fn ~\",H'I'I ,... "i(I~rII' ".j,~ ..... ~ '~'f~C od~~ r-t"n."dnttlil dnbt"'· .. .Joi] "II fi!l,.:iWMm d:l'"a'\"mII 1...uriLalam l.su....r..: iLjilj"~ t...ndi~ p.>Irl~11iiI 1 <1<1 .1IllM l>Oodl<"l'not otplU

I'<~"""""

1"~1""-'''' .",....., ....... i • ....III'. ~

nlje' n.JI f...~jjll ",lllIJj",lm I d.l'\ll~m hft;t':;lw;'.""

w.

predmelU broj 044·0· Dn·ll·OOOllO, po zahrjevu Husanovic Hu· seina sina Ramiza iz Zavidovica, U lOku je posrupak za uspostavljanje zemljisno· knjiznog ulo!h. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlj isnoknjizni uloz.k upis"!lc SI! u Posje· dOVD i list broi 593 kata.stafsk.a opcina Ljeskov ica, 0":11. ceDe Sa:

-

l~llH.lI

U poli1~oJ IlHIK:i, l-~~"'tdI.:j}~ l~

II IUnI",t ...: ~ln:rw, ~ L U~"mIN

1..a1.t.I,(tJI.u
(iJIL.J'.

mjnilllliU.J"il.~

Edina Mem6c

l"ioJ..,.roIikll.ftdJd.ILI

L>.., 1nR..

,,,tin<

ope ItoIS SUO U ZE pCU KI

Zemlfisnoknji.lni tired Broj: 044-0· On-l1-0001 09 Zep/)e.02. 06. 2011. godine

,,s,........... ,....."

N. osnDVUelanil 63. i 67. Zakon. 0 le mljisnim knji· gama f BiH (.Sluzbene npvine f BiH" Ibroj 19/03i 54/04). Opcinski sud u lepcu

"KruSik" k.ulturenjiva 3.klase povrSine 1375 m2 - katastarska testica. broj 367/13 naziv parcele "GrOlllje" kulture groblje povrSine 3325 m2 Prema podac ima iz katastra posie dnik navedenih nekretnina je Zupa Uznesenja 61iilene Oievice Manje. sa ,dijelom 1/1. Pozivaju se liea kOjapolazu pravo vlasniSllla iii nBko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo pr" ijave u roku od 60 dona 0 ddana najave podneskom u dva primjBrlla ida podnesu dokaz:eza to, u supro· tnom njihovo pravo nece bit; uzeta Uobzir prilikom usposlave zemljisnoknjiinog uloska. lic. kOja polatu pravo na tim nekretninama mogu flavedeni rok na zahtiev produliti ta najmanje slije· decih 90 dana, kakobi im se dala maguenos! da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produtenom roku ne uslijedi prilava. z·emljisnoknjizni ulo2ak (:e Sf uspostaviti na osnovu dO 18dapnbavljBnih dokal<l. ZemlliSnoknji!.nirelerent 'EdinaMemcii:

".,.-sm.

NAJAVLJUJE
USPOSTA VUANJE
ZEM LJISNO KNJIl:N 08 ULOS KA

P:'6W'h;; ,'."J..II 0....."'~"'" "'.J<W. """"11101 t" tbn. L o. S·. 1RLo, 1>pUIJJII,·.to ,I br>c ",j,*, .. ,..nk:"" Ot.ljlili>m" Nthm bil<Tlllmll n. _ ... Je u .......... """""'" ,,,",,,,,,, 110 ,.,.,.. ... ... ,"",,"' .• u, ~.,.lo""':'j" II.. "", 111""'~Il:"'I''''. <><1",_ j...!"''11111 •• k 0,hd"-iJ<'i(r<r>< I n...."'11"""'" ",Inj'",. I. ~i,m """,,,10.. HIIII-. bo I.t 1111"1 10) i I" .... . <l.> i..... c.>v"""" \'TI ~ 01'''.·... .-vrru' JII'1I''''''I- • .._,.,,,.. I~,,"' Of , .,....,.,j.a LdiokDl"dil"ona .,..,......... u'J""'1\!<' " fooilloor<. "',"'1'<:1\01 od ......tI"1 ......
!..

"t·,

1._"""

""Io\oI"'~

.&0."'- ......
d;o ,,,,,.

I'OI'."w. " ...0.1", ""
iI.a ........

Iono

Itru.! ..."

"'~II ~I!«l"", ~.'k"""..), .

""''''''

bI..,... .... no ~i"",,,~ ..,110

,.. ~

.. ""' ...

ld.A .... ..j...... ,,'11

""''',e''''' ,.........jo,.L , 1
",.... ... "'J..... 1 n..1411'rlT.

J.. uP"''''''

.....t~~J I....:",
n-lr.\!~I~

U zemljisDknjiznom predmetu broj 044·0·0n·11· 000109, po lah~Bvu l'upa UwesHnja Bliilene Djevi· ce Marije· Lupogla v, ZepcB, po U sobi ovl aslenoj za 18stup.nje zupniku Ira Jozi M(lrincit, u toku je PD' slupak za uspo,1avljanje zemlji~noknjiznpg u1'OSk8. Nekrelnine za kOjBse U,poslllvlj8zemljisno.knjilni ulozak upisilnB SUI u Posjedovni list broj 64 katasl<lr· ska opeifla 8 alijesniea omacHnBsa: • kal.astarska cestica broj 153/7 naliv parcele •8roblje" kullure grobl'jBpowsine 1075 m2, • .katastarsKa cestica broj 153/9 naliv parcele

Ufliol. ~"'~

Id<>ooIoI Hm.

I"" r.du

m' 'IIR"JiJ'IoI"IIi.-

I JJl..IIbI.ku,

u..,~ I

~""'" "" dwnl '.... ,""J~'u. I.o.,¥ ..."j"l1 L,,,,,u ro'''lII''lIj.., lid..,..., ",r"",,>, 1"1.,11" ''''111""1",,, d"~""",,,,~ III "'~ r,~<>l" , e .. I"" , ,je Ad "'" ""~ ~"" ,J.~ .. t .. i"",",J~'''''IU ..";,,, i p,.d .."h ...,;..c.. ~ ... Ih 0' m•• ..,;1"""" I'nl ,... ~ l11li<:11"" ~ilIIII "" do!wo., I~J~.I~ ' dl p!>I.won~. _ ramak"", -I'IU.I!\" '" 1,'1I'''O\.i',1 .1'\\, 'I UI.,I. ,., .II.IU.":( -"I "". \IN4J:- .... Iot«l>...... IIl!.IR:W "tl.'h, •• nh,o ro"'~IiiII·"" KiI:r.lolD!: ~.t;;I(ltil.",.' Rm. 11·tld.lI.'Iud,_DlI ,r.liiIJ..n,:Jbi br~,I:.

iJ!'''''''''''"'''''
n.

~""'o'"

QSI International School of Sarajevo
........ n
_

"" .. 1.... 0
g'jI"'~C':p'Ij'1l

I~rijd'!t' : ..~ .
,"I

fti:'

.~

I"Ifi,lpi' ••IIfM ,_j~I'

,

1I-1 ....li:lI~1

ctir.~lm U

IAJ,.\. nE'rl,;c lIir"Ctj ~\ric",

~'''''''''II'
,I

flJ:.t:n'.:tr ...

i.&.;.,ruJl'-.clum {l&"'IIh 1.1 IJil f\;.U1 1

r.t..·. ......,..."., .<bn,o

~.hlW_

k

'tIC' ~.,.

lun II pnJ.II\~pfi.L'bi..'""CIK: 1"iI'l:'lIHrI: 1"iq"!:~('IIPnC'. """I ... . r!C'~n .... f\·u'n"fC'" tc "'C'
~]I

nu
:1i;.,u.'Ii

l"'O~Jl_~

,..on....
1"
.....

__

.·1"' .......... " ..........,_ioJ.t " I
..~II.. """ .......
~~iIIIj.

-..,

,.

...-.loJIl"
__
....

to"", _..." 11 c"_' ,I_ ""' ......,.... .

11"P'<- ........,.,4 ~I,

1"'"
_, ...

....w..,,;.,

.. """""'.

lLbda I, 1Ir'1r;

lMJld.>1I .... .I'uJnl .Jo.1 f""b1,"c .. "",1]1", ~onI .. I'" :"'~'" 1KI.. ,ioM .... . 1.."Ilh '" "''''it'I do .... ". 1"'1'<"",,J.c I ".It..... I,. nil" ~"ll ~ DJ,..,..... tl"" j'" fIINJ ntI.lk .P<-oIru)c1l Pf'1I"''''' ,,. ""~"" ."""""~ "

"""" .. I Jam I'rIJ.

<mdlobli k~li kid" .....'1.... 1,'...

00"",," ..... 1)~l"I obJ.~II""")oI "''''11 ...... f"'t ~ ~ nt,lrw:-.!AI'tl ;PAIUI1..III1'1..I. 1"~n'I\'\,;U'""'
I"tll", uh", I'~. ~

""u. "" 1>0"
ill!

~111111.

"""""UB

...

"",,,,ni ... In..... I''.'''"''
l,,~I.F ~ •

ItNio

ftI"'~ ~-.b.p-,I'''''''
1~~ •• Ih~p'''~
\bl.""1!III11'I Pt'!'l!lo'l.",,, ...

I,

.'

~

,...,r",",,>

WtrN.

'n h"h 'f'.L."

t

1u:lidu.."":lJI. ..

""" '"....." I "Illiolo
~ktl\"~I'II~''d,.tIlt\l!..\t

~n.'PwlSI ..hrr, \'IUL

·11 'k~

~

.....

'l...... UlldIJl \&ku
illltl"i.1ITI .... ~

... nIto!..I'u,~l :

....~

ll<
~'.I_

\MI:

III

MiiHI

"'II>"_"""""""""_I~
......... WIII
1J.'idct..t

f~ ..k MIfIII!Ii.... -':t.nh.arorl.

~

f'III~"'II'"

roAD

"I""

'!I!BJ

.L.,.LC'~I"!"

0< mill

u..J'IlLlml

...

bi;!ln!m'

1

dnJ~u~

:~:.sn'maI

:ltIC

I.....

M''',I'>T\R' d. :a.lb .....

..

M.sd.,bI~",""m",,"f" ".nrl"'iClu.-t.lJrr.n

~~iIII' • rUc,,~

\!

~4,"1.I\1f"

..

I.a,.

'l4')-

t

lIT

~K"WlIIlliil:l

~,.CIQI' ....

fk.'i.llIiI

...

t'lt"twld~"')

~~:.J~

III'_~,~{jt"",~~, ..........m... ,...
1L~"i..I.'I ... _ ..

_....iIi
'"

......I........ ......,__

,"'_"

-..1.--..-......
fill!

f:U.dt

t.

tU 'I'll

erna hronika

[)nevni avaz, srlleda, 15, juni/lipanj 2011.

SUD BiH Zatrazeno produzenie prltvora

DumaDjiCSigUr iii u zatuoru nego .a siobodi
Bezivotno riielo Radojke Travice (75) pronadeno je preksinoc oko 21 sat u stanu u zgradi koia se nalazi u ulici Petra Preradovica u Prijedoru, Nesrerna zena je vee pel dona bila mrtva, a nakon pclicijskog uvidaia tijelo srarice preveze no j e u mrtvacnicu Opste bolnice u Prijedcru, Tijelo nesretne ie,ne koje je vee bile u raspadanju 0[krile su, kako saznaierno, kornsije koje su iz stana na rrecern spra tu u kojem ie s farica l.ivjela sarnaosjetilenesnosan smrad, Da sve bude zanirnljivije, prerna rijecima jedne odRadojkinin kornsinica, Bozane J esic, vra ta Radoj k inog s rail a b il a suotkljucana. -Bila je pokrerna, voljela je da radi i eo najvise ovdje ispred zgrade u cvijetnjaku. N isarn je vidjela posljednjih pet dan a, ali lIis la IIi men i IIi

Starica pel dana lela a mrtua u stano

Otkrile je komsije u PriJedoru

Zbog clanova Turkovicevc grupe ko] nisu identificirani postoli opasnost da ce Sead Dumanjic 'biti likvidiran nakon priznanja krivice, kaze advokat Faruk Balijagic
Troelanovijece Suda BiH jucer je radi zastite inreresa osumnjicenog iskljucilo javnost sa siednlce na kojoj [e razmatran prijedlcg drzavnog tuzioca Sase Sarailica za prod ui:en j e pri tVO ra Seadu Dumanjicu (34), osurnujicenom da je 1:.0 pripadnik organizirane kriminalne grupe Ziiada Turkovica ucesrvovao u izvrsenju vise krivicnih djela. Zatrazeno je da se Durnaniicu pritvor prod uz i za naredna tri m jeseca Tuzilac je zat.razio is· kljucenje javnosri jee nije zelio [avno otkrivari deral]e iz optuznice koia jos niie porvrdena. sao s Tuzilastvom - kazao je juceradvokat Balijagid. Sjednica nije dugo trajala i, kako nezvanicno saznajerno, Balijagic je pcdrzao zah Ij ev da se Duman iicu pro d uz i pri tvo r sma traj u Ci daje njegov branjenik sigurniii u zatvoru nego na slobodi. vic, zbog cega je njegov bran ilac po sl u zbeno j d uznos ti Aldin Lejlic zarrazio da bude razrijesen oveduznosti. Scad Durnanjic je osumnjicen da je ucestvovao u pripremarna za ubistvc Mi· thara Mekica i njegove rrudne su pru ge Luc ije Salas- Kortez, ~ija su rijela proriadena u grobnici nedaleko od Durnanjiceve vikendice ua Bje-

ostalim komsiiama nile bilo sumrijivc jer je povrerneno znala otici kod kcerke u Beograd ...p rica B ozana, Ona [e dcdala da ie iedan od kornsija iz zgrade, nakon pitanja ilta je s Radom, dosao do n jell ih vra ta re ih otvorio, Unurra je, prema riiecima stanara ove zgrade, bila s rrasna sl ika, Radojka ie imala rno zdan i udar p ri je rri godine. Vjerovatno joj ie pozlilo i bila je toliko svjesna da 0<" kljuca vrata, Tu ie i pala. Odrnah smo pozvali policiju k azala je j u cer J die i do dala da ie II Prijedor stigla i staricina kcerka kako bi organizirala sahran u, Ljekar patolcg Nikolina Balaban jucer je potvrdila da je rijec 0 prirodnoj srnrti, najvierovamije mozdanom udaru, od kojeg je starica u svom stanu prerninula prije pet dana. M.Z.

IskIjucena javnosl
Durnaniicev branilac, advokat Faruk Balijagic jucer je podrzao zahtjev tuzioca za iskliucenie iavnosti u interesusvog branjenika, - Zainteresiran sam da s e javnost iskljucijer jo;; irna pripadnika Turkoviceve grupe koji nisu idenrificirani i pcsroii velika opasnost da ce Scad Durnanjic biti likvidiran zbog sporazuma 0 priznanju krivice koji je porpi·

Surkovac kod Prijedora

Drugi potpis
Durnanjic je, tako, druga osoba za koju sesaznalo da je potpisala sporazurn 0 priznanju krivice, Na ova] korak pIije njega odlucio se i osumnjieeni Sasa Stjepano·

Iasnici, Dumaniic se sumnjiCi i da ie obezbijedio praznu kutu u koioi [e O$Umnjiceni Milenko Lakic likvidirao Marlja Tolica i VefneraAjdarija. B.G.

Kamonalni luzilac Bra· nisla v TOI[]a~ ob U5 tav io j e istragu protiv Benjamlna Bambura, 19"9odisnjeg mladica i2 Zenice, osumnjic· enog da. je izvrilio pahenje ~est pu tn ickih i tere lnih vozila pocelkom isredinom fe· bruara u Zenici, 5aznaje "Dnevni avaz". Sredinom marta Bambur je pusten iz prirvora, a obusrava isrrage o b jel oda!! jena je ovih dana. " Zbog nedostatka doka~ za da je poCinio ovo iIi bilo koje drugo krivicno djeJo obustavljena je istraga u pmpunosti-kazaojeTomas. MUP ZDK u meduvr~

ObuSlaul,lenaislraga proliu Benlamina Bambura

Nakon paljevina u Zenici

UhaDien RradUiuac
.... Sal<Ijevski poJicajci prekjuCer su uhapsili lA. (30) rodell u Njemacko'i, nastac njen u Sarajevu, zbog sumnje dajenapodrucjuop6ne Stari Grad p.xiniQ dvij e teSke kra.l:te. 0 svemu je ob· avijeilteD kantonallli ~lac,a kradljivacjezadr'.<an u MUP-u KanLOIl a Sarajevo,

Bambur: Okus nepravde

menu nije saop60 da. je pronasao drugog osumnjicenog pa ie ovo dje]o, formal no, i dalje lIerasvijetljeno. To, ipak, nije moglo sprali gorak OkU8 nepravde koji je dozivjela Barnburova porodica. - Benjamin je nakon hapsenja u potpullo$.li bio izgubljen. Nema ni sao· bracajnog prekdaja, ni· kakvog illcidenra, nigdje nikada nije ni zapisan, aka· moli ka.~njen. Mladic je sponism, clan ovdasnjeg ragbi kluba, radio je u jed· nom ovda§njem horelu kazao je njegov advokat RljmoAjki';. A.DZ.

Olell mObilel
....U saraj evskoj ulici V iJsonovo i;etali8re dvojica ne· powatili jlOCmiJaca imrlili su razbojniS[Vo nad MM. iz HadZiea. Razbojnici su prijereCi norem, ocI M.M. meli mobite.l, a zatim su pob jegli_ o svemujeobavijeilfen kantonalni tuZi1ac, a po1icajci trogaju za razbojniJ.:i.ma ..

~nte Lutie (46), miesta· nin Surkovca kod Prijedora, smrtn 0 je stra dao p rek j u cer u kasnim popodnevnim s"tima u vrijeme dok je na svom imanju na mowkultivalOru S pdkolicom obavlj" ao poljoprivredne radovc. U jednom uenutku pod jos neutvrdenim okolnostima LUlie je pao s motokulti-

smrl-o ga molollulliuaor
spec

vatora. koji se potom prevrnuo na njegai usmnio gao Kako s3z:najemo, nesretni covjek preminuo je nalicu m jes t'a od p ovreda zadob ivenih u predi e1u glave i kicme. Be.iivotno Luticevo tijelo na njivi u blizini porodic.ne kuee pronasle su komsije koje su i pozvale policiju_ M.Z.

Sarajevski policajci prekjucer su ubapsili H. A. (22) iz Sarajeva zbogsumnje da je pocinio Iesku kradu na drzak i opasan. 1l3.cin. 0 svemu je obavijdten kanton.alni tuzilac, aH. A. jezadrZan u MUP-u Kanlona Sarajevo.

Fi

Direkcija za ekonomsko planiranje

Direkcija za ekcnornsko planiranje, u saradnji s Ministarstvom finansiia i trezora, S ek rorom za k cordinaciju medunarodne ekonomske pornoci, jucer je U Sara) evu -organ izirala serninar 0 temi Finansiiska

aosre -razuo)
implementacija Strategije razvoja BiH i Straregije sociialneukliucenosti BiR Tom prilikorn prezeri[iran je i plan za uvezivanje stra reS kog i b udzetskog pia n iranja. Semi liar p redstavlja jednu od nekoliko organi zovan ih ak ti vn on; vezan ih za izra du Izvjes raja orazvoiu BiR. Ucesnici su bili predstavn ici rninistars tav a Viieta illin is tara i dclavn ih agencija koje ucesrvuju u izradi Izvjestaja.

20

o nevni

avaz, srijflda, 15, junVIipanJ 2011.

blIZDIS ·

BIJE1JINA Kriza u Poljoprivred.nom zavodu

Rad ici na sudu
Pokusavamo pronacl nove poslove, kaze direktor
Radnici Poljoprivrednog zavcda Biieljina sudskim tuzbama pokusavaiu dobiti svoje place i doprinose u iznosu vecern od 50.000 KM. Nakon dvije presude dobivene u Osnovnorn sudu, koie su zbogzatbi rrenutno u Okruznorn sudu, radnici plan ira j u i rrecuruz bu. Duguju im se tri place i doprinosi na njih, zbog cega ne mogu ostvarivati svoje pravo na zdravstveno osiguranje, Od ukupno 28 radnika, njih 20 s kasnieniem prima minimalnu placu od 370 KM, dok osam visokos[men ih radnika, teh nol oga, mjesecno dobiva660 KM, Od prije rri godine vedinsk i vlas n ik pred uzeca je AgIO BN, .• rukovodstvo se pravda ekonomskorn hizorn koja po tresa i ovu naucnu instiruciju koja irna svoja ogledna polja, rnikrobioloski i hernijski laboratorij.

traie lace

MOgUCa Zaradl
U saradnji s Agencijom za sigurnost hrane iz Mostara us koro hi se i II Biieliini mogla raditi analiza kvalireta rnlijeka, sto bi Zavodu donijelo zaradu od oko 50,000 KM.

S tanjeje daleko belie nego priie tri godine kada sam dosao na miesto direktora, Ovo je naucna institucija i pokusavarrio prcnaci nove pcslove kako bismo opstali, Maksimalno stltim radnike, ali neki od njih misle da smo jos u socijalizmu. Ne prihvataju preraspodielu radncg vrernena i obavezakaie direktor Voio Kcsanovic. !stice da Poljoprivredni zavod ima ogledna pol j a 7-"1 I SOpoljoprivrednih kulrura i da j e u labon torii irna prosle godine uradeno 6.000 analiza, Rade se analize zemli iSla, stocne IIrane, vjeilratkog dubriva, ali i narnirnica za Ijudsku upotrebu, EM USU

www.hyundalcomlba

biznis

Onevni avaz, srijeda, 15, junVlipanj 2011.

21

INVESTICIJE Nezaposleni iz Gorazda vee mogu podnijeti aplikacije

Nakon potpisivanja ugovora izmedu premijera BPK Gorazde Ernira F raste i direktora kompanije Prevent Gorazde Harisa Rahmana zemljisre u Industrijskoj zorn Vitkovici od ponedjeljka ie i formalno u vlasn istvu j edne od najuspiesnijih bh. kompaniia Najavljeno je da Ce ovih dana poeeri uklanianie pestej ecih, devastiranih objekata, te cia ce na niihovom mjestu Prevent graditi nov! proizvodni pogon u kojem ce raditi vise od 600 osoba, Objekt bi trebao birizavrsenu novernbru ..

reuentgradiDOgOn za 600 noui rad i a
Gorazde bi trebalo biti jedan od najvaznijih centara siven]a na prostoru BiH Mladi i sposobni
Prema niegovim rijecima, provo na podnosenje aplikacija za prij em u radni odnos svi n ezaposl eni odrnah mogu osrvariri, - Prema evidenciji Sluzbe za zaposljavanje, u BPK Gorazde ima oko 4.200 nezaposlenih. lako smo tek dobili zemljiste, mogu sa sigurnoscu reci da cemo nase obaveze isposrovati i da cerno zaposliti oko600 ljudi. Ovom prilikom pozivam mlade i sve koji se osiecaiu sposobnim, da se obrate nasoj sluzbi ida predajurnolbe- dodajeRahrnan, Gorazde prvi je dio BiH u kojem se neiskoristene nekretnine u drzavnorn vlasnistvu sada mogu koristi ti za pri vla ('en j e in yes ticija. -Ovojeodlican primjerkako se mogu koristi ti resursi radi zaposliavanja i mi cemo ttl praksu nastavi ti - kazao je Demir Imamovic, minister privrede u Vladi BPK Go rs zde, a

Sekavic-Bandic:

Prih valljivi uvjeli

Do uozila uz aHCI)SHa Mamata i bez ziranata
Klijenti dobivaju i gratis kasko-osiguranje
Kao kompanija s najvecim udjelom finansirania vozila, Raiffeisen Leasing provodi kampanju "Lakse ad igre' za finansiranje novih putniekih vozila, Prepoznavsi vaznosr zajednickog nastupa i ujedinjenih akclia izmedu distriburera vozila kao dobavljaea i Raiffeisen Leasinga kao instirucije koja pruza finansijsku podrskukupcirna zakljueenje niz akcija za nabavku novih voziladiljemBil-l, - Ova akcija podrazumiieva nabavku vozila bedim, nata, s ucdcem koje je iznos PDV-a,a uz obradu predmera u roku od 24 sata i akcijske kama toe slope - istice Belma Sekavic- Bandic, direkrorica Raiffeisen Leasinga, te naglasava da ie zahvaliuiuci prihvatljivirn uvjetima riabaviti nova vozllamarki Audi, Mercedes, Opel, VW, Skoda, Citroen, Chevrolet i Suzuki. zultarima iz prosle godine te izrazenim inreresom iavnosti, Raiffeisen Leasing ponovo provodiakcijukojom uzsvaki odobreni leasing aranzrnan klijentima daruje gratis kasko-osiguranje rokom prve godinefinansiranja, Za one koji ne zele nabavku novog vozila vee (raze povoljno polovno vozilo, Raiffeisen Leasing posj ed uje Iagee rabl j enih vozila, loci ran u Sarajevu na platou centra Zetra, gdje zainteresirani mogu pogledati vozila u ponudi, napraviti tesrnu vozniu i dobiti ponudu zazelieno vozilo,

Kampanja Raiffeisen Leasinga

Vodeci se uspiesnim re-

- Ono sto je najvazni]e, a 0 Cern 1I se razgovaralo na jednoj od posliednjih sjednica Nadzornog odbora Grupaci j e Prevent, ieste da srno usaglasili sta vove 0 ka pad tetu sivenja na nivou BiH. Ti stavovi slazu se s nasim pro; ektirna i u buducnosri bi Gorazde trebalo biti jedan od najvaznijih centarasivenja na prostoru BiH - kazao jeRahman.

Odlican primjer
Znacajan projekt zaposliavania realizira se zahvaliuiuci nedavno usvoienom zakonu 0 raspolaganju drfavnom imovinom, BPK

A. BAJRAMOVIC

ovoi akciji moguce po vrlo

do 31 DB2Gll
""!IO _

\IOpO

'111<1(,,,,,., '" ,.......... '"

Kredit bro] 1
Zo malo preduzeec j samostalne poduzetnike

~::i:~sen
No/bolji
$U $0

nomoJ

D"~vni 3",Z, sriieca, 1S junilli panj 2011_

(Folo:AI')

Optuzena dvojica za trgovinu organima na Kosovu

tursMim ljeMaromi Izraelcem
EULEX je lste optuznlce podigao protiv jos sedmero Ijudi
Tuzilac misije EULEX iz kancelarije Speciialncg tuzila!irva Kosova (KSTK) podigao je optuznicu protiv
dvi j e oso be u vezi 5 p redme-

MedUnarodna DOUerniCa za
zabubreg 15.000 eura
Polici]a le ZlI nezakonite transplanraci j e saznala prije

HRVATSKA Ostra polemlka u javnosti nakon gej

torn "Medicus" pod sumnjom za trgovinu organima
u cilju njihoveprodaje,

Ovu vi iest porvrdila jeTanjugu porrparol EULEX-a Irina Gudeljevic, precizirajuCi cia op ruin ica protiv J usufa ErdZina Sonmeza, rurskog ljekara, obuhvara rrgovinu ljudirna, organizirani krirnirial i nezakoni 10 provoden je
medicinskih djelarnosti, dok

turski drzavlianin zaustavljen naaerodromu u Pristini posro je donirao svo] bubreg. Tuzilasrvc ie ie Mos<: Harel (Moshe), drzav Iianin lzraela, opruzen za rrgovinu J iudirna i organizirani kriminal. Kosovska policija vieruie cia je Harel pronalazio Ijude

ITi godine,

kada je j edan

saopcilo da su donorima iz Moldavije, Kazahsrana, Rusije i Turske obedavane sume od oko 15.000eura, dok su oni kojima su organi presadivani placali izrnedu 80_000 i IOO_OOOcura. koiima je bila potrebna Iransplanracija bubrega i daje donore iz siromasnih zernalja dovodio na kliniku u Pristini, nudeci im cgromne sume novca, pren io je Reuters. Nalcge za hapsenie oboiice osumnjicenih izdao je Okruzni sud u Pristini, a Interpol ie za niirna izdao medunarodnu porjernicu. EULEX ie iste opruznice podigao proriv jossedrne[0 liudi, svi s Kosova, ukljucujuCi i direktora klinike"Medikus" Ljutfija Dervisija, Svi oni sada ceka[u poceraksudenja,

Nakon sto su u saopceniu osudili svaki oblik nasilja nad svim grup orijentacija, upozorHi su da se "u domovini koju su branitelji stvaral.i
Tuzilasrvo u Splitu najavilo je da Ce podn ii eli hivicne priiave protiv ucesnika u neredima na ge] paradi, koja je cdrzana u Spiitu II.
[una, zbog nanosenja povre-

DrOI-u EurODS
jedeno .. Priie, za vrijerne i posl ije sku pap ri vedeno je 137 osoba, a dat je 161 prijedlcg za pcdnosenje prekrsajne prijave,

-anil I-i
"Teror manjine"
skih branitelja iz Hrvatske, Bosne iHercegovine re di iaspore reagirala n a su bo II! ii Gay Pride u Splitu. Nakon S[Q su u saopcenju osudili "svaki oblik nasilja nad svirn gruparna i poiedincima, Iiu-

--

IZUrie0030 transDlantaciia
Optuzbe su potvrdene 2008.- u klinici "Medikus" u Pristini, gdje je, prema Tuzilastvu, izvrseno najmani e 30 nelegalnih transplanracija, Kosovska vlada sa-

opcila je j ucer da ce saradivati s EULEX-om u istrazi U vezi S izvjestajern Dih Manija (Dick Marty), izviestioca Vijeca Evrope, 0 rrgovini organima,

da ivriiedania. Hrvatski rnediji prenijeli su da EU oceku]e kaznjavanje huligana koji su vrijedali ibacali kamenje i druge predmete na ucesnike gei parade u Spliti, 510 je
rezultiralo prekidorn sku-

J ucer

[e Udruga

hrvat-

dima bilo koj ih svie ronazora, orijenracija, rasa, viera iporiiekla", upozorili su da se"u domovini koju su brani relii stvarali dogada uasilje rnanjinenad vecinom", - Tuzno ie da su Ii Iiudi protuprirodne orijentacije svo j n akaradni pir organizirali samo rjedan dana nakon dolaska Sv, Oca u RH, koiom prilikom je naglasena i promovirana vrijednosrobitelji II drustvu, Zar 10 nije

pa. Deset esc ba j e povri-

smisliena provokacija i udar

o n~vni'avaz, srijeda.
15. i uni/lJpanj 2011.

23

Hebrang smatra da posto] opravdan razlog da Hrvatska pokrene postupak protiv autora
U epizodi arnericke TV seriie" Monk», koja ie prosle sedmice emitirana na Hrvatskoj televiziji, Hrvatska i njene drzavne oznake izvrgnute su poruzi, ocjenjuiu pojedi ni hrva tski pol iricari, Prema pisaniu "24 sara", u spornoj epizodi Hrvatska je nazvana Mala Zemenija, a zastava se razli kuie od Hrvatske same uroliko s to je urnj esto crve ne stavli ena zelena boia i dodat vijenac od klasja z; U!.spod grba usredini zasi rave, sto je bio die grba svake republikeu J ugoslavi j i. - U razgovoru Monk kai:e da se u to] zernlji rat vodi vl!'6 600 godina, a [judi pricaiu mjesavinom rusko-hrvatskog jezi ka, Ka d derek IiI' pokusa razgovarati s prodaI'HCem koii ga ne razumiie, zakljuci da je to narod koji ae zna Ili svoj jezik. Ci taoci koji su gledali spornu epizodu srnatraju da seriia vriieda Hrvatsku, Andrija Hebrang iz HDZ-a za ~24 sata" izjavio je da su to sve platili neki izvori koii se ne mogu porniriti s nasrankom n ezavisne Hrvarske j cudi ga sto je do toga doslo u arnerickoj seriji jer SAD njeguie postovan je dr;;.a vnih simbola, Ovu pojavu trebalo bi odvojiu od politike koju je prema Hrvatskoi, hie Hebrang i dodaje da "postoji opravdan razlcg da Hrvatska pokrene postupak protiv aurora, a pravedna presuda trebala bi osujetiti planove svih koii vriiedaniem simbola vrijedajn drzavu i
ta prijateljska zernlja vodila

narugao Hruatlma
Selhub: Tuma(;i naslavnu ulQgu njenestanovnike" . Za Da vorka Vidovi 6l iz Socijaldernokrarske parriie (SDP) izbor hrvarske zastave govori 0 niskorn ugledu

De eK lu monK se

Politicari i mediji uvrijedeni serijom

koj i Hrvarska irn a u svi ietu kao bizarna, mala balkanska du.ava" Sma Ira da bi, mozda, trebalo skrenuti paznju autorirna da su uvri j edili narod izemlju.pise "24 S" ra",

parade Splitu

ama i poledlncima, bilo kojih svjetonazora, dogaaa nasilje manjine nad veelnom"
na moral i kulturu hrva tskih gra dana • pita se potpisan i predsjednik U druge, brigadi rIvan Rasic. Branirelji priiete da ce, ako se nastavi, kako kazu, (E[eror manjine i S1:lsraVnO poniz;cvanje nas, uaile djece, 0 birel j i i mnvih subo ra~a", P02V"t; branitelje i grad.ane na opei protest protiv ulaska uEU. Be.nitelji otekuju i da ".MVPEI reagira na neprimjerene lekcije iron ambasadorke Kral j evi ne H 0landiie u RH,», kako zavrsavasaopcenie.

II ·

. orotest m -.1 ·
HOmOPOPIS
Nakon SIO je prek!uc.l.'rF.ac.ebOo. kgrupa_ k?ia je pozivala na ffiFWIU

Nekoliko dana prije sluzenia kazne

Osudena ArManOUa UdOuiCa drUZila se s diPIOmalima
Nekoliko dana prije SIu2~
kucnog prj rvora enj a kaznc

ugasena JUCer se na illterneru pojavila stranica 100 god zel imo.Zepostavi ti fotografiie navodnih homoseksualaca i lezbi iki, Nepoznati autor poziva gradane da fotografirai u homoseksualee na SUbOInjem Prideu u Zagrebu i njihove forografiie, u 8to veco] rezoluciji, postave all internet. Amor stranice is!]&:cia mu je cilj ~~tiriri gJ.:adene Hrvatske s ukazi vanjem 113 homoseksuaJnj dio SClquehomopopis.corn, na kojoj

Izvjesene zastave
U sred ove eks p lozi vne a rm osfere Zagreb se pod Iupom Bri sela sprema za o dda van ie deseTe Po vorke ponos.a u sljedecu ~ubotu. Po glavnom gradu Hrvatske za 10 su j ucer izv iesen e zasU!ve LGBT i Pride pokreta te z,astava Zagreb Pri" de (ruz;cast!l s crnom zviji!'·

srbiianska folk pjevacica Svedana Raznarovic Ceca zabavlia se u drustvu diplcmata, Udoviea ramog zlocinca AIkana pojavil a se na zabavi u Ruskoi ambasadi u Beogradu, Povcdom dana Rusije na zabavi se okup ila srbij anska elita, prenose srb iianski mediji, -Medu gosrima SU bili predsjednik Srbije Boris Tadic, visoki politicari, patriiarh srpski Irinei kao i Iideri opozi cije Voj islav Kcstunica, Tomislav Nikolie i CedomirJovanovic. Pojavljivanje Arkanove udovice niko od politic.ara nijezeIio komentirati. Ovo je, moida, posljed· nje pojavIjivanje u javl)osli, jervecza koji dan Cecace biti u kucnom prilvDru. Na nozi ce 11osi d dekt.rou sk U II aru k· vicu nl pracenie, a kreranje

Rainatovic: Maida posljednje pojavljivanje u iavnosli

ce joj osam rnjeseci biti ogranieenosamo na njenu vilu, Kazna je to na koju ie osudena zaiedno sa sestrom Lidijorn nakon "to je priznala malverzacije u rransferirna nogometasa kluba Obilie. Takoder ie kaznjena za nezakonito drzanje II pistoIia, Osim pritvora, Ceca de morau platiti i miliori i po eura novcane kazne, Prj j e odlaska u kudn i prirvor folk pievacica izdala je novi album, napravila op ros ta j nu zabavu i ob isla salone za uliepsavanie, Iako tokom kame necesmjeti napustati dom, drfati koncerle iii pumva!i u inozemstvo, pod budnim okom lIadzor. nika smjet Ce odlazit.i na rodi!eljske sasranke iii, aaprimjer, ljekaru. I za nju ne manje vazno - .ima pravo u svojoj viIi organizirati zabaYe.

SmM pred Mamerama
Dokumenrarac BBC-ja "OdJuCio ~am u.mdjeti~' najsaoje na oil rro osudu javnosti. Redi [eli Teri Prete! (Terry Prateh eu) Snimao je Pi tern Smedlija(Peter Smedley, 71) usvicarskoj klinici za eumnaziju "Dignims". GJ.edaoce su osobito po· godile scene u kojiroa Pit.er umire dok krnj njega sjed; njegova supruga Krislina (Chrisline,60). Prije negoJi je popio ca~u pun u barbi tura ra Pi [er se zahvalio doklOrici S klinike jer se "brill uJa za njega". - D raga, bu di jaka - rekao je Pirer supmzi koja ga je grlila i iskapio lijekove. I dok se on gusi, Kr isrina susp r,,"'ze suze i po kusa va os,tali smirena ~bog!ljega. Mol; dokmricu Eriku Prel;ig (Pr· eisig) za cal u vode, no ona ga odb ija ; govori m u da zatvori oci i spava. Pil.er lagano za[· vam o~i dok m u Erika n as]a-

BBG~jev dokumentarac "OdIucio sam umrijeti" naisao na ostru osudu javnosti

Britanac Peter prijavio se U §v.icarsku kliniku kako bi mu pomogli umrijeti, a BBG je prikazao njegove posljednje minute zivota
njaglavunasvojerame. -0 n sad a evrsto spava. U du boko In je snu. Uskoro Ce preslar; disau, a onda ce pres. mu radiri i njegovo Srte - objas Iljava d oktorka Pi terovoj Zeni. Preminuo je dvije sedmice prije Bozi6l 2010. godine. Penzionisani hOlelijer Pi. u~rSmedli bolovao je od poreme6lja momrike zivcanog siste,ma)p ise ~'Sun". Z us tra raspra va zb 0 g dok um emarca vodila se i na

Twineru. Dzejms (J ames) je llap;sao k.ako je Filer iznim· no sebican Ie nc rnoze vjero-

vaEi da '[0 moze uciniti Supruzi s koiom ie bio 40 god';· na ubraku. Tom Bisli(Beas-

ly) zakljucuje da je puno lakse onima ko;i odlaze nego .onimakoji ostaju zanjima.

oglasi

Jeftlnl t,elefonl.uz super bonus I poklon 1000 porukel
OT505 $il·I/GA arnerem 111 I-lUl)w(!12101 lelelon dOb!)a! 38 KM bonus.a· na ratunu I poklonlOOO SMS poru8, po 250 mles lno u Sll d c!a (ellrl m l'SK<1, tvojadlJl j. I HIT larlra sa I dalje najnltom 'cij'mom pozlv;) oQ s.amoO.l7 KWmin prema svlm mre~ama u BIH.
I.l"VUci $VOoQ aw II ru i)va [er liZ svakl Alcale!

n 51 na

polellJ!

VAIJEMI

'I$PUHIEHOICV.!.n"uv

....1

'0~o d a III H 01'<'1'4Ril~ ro os\'OJonj.· dol, ,II P_I"II"I(O'o'O , 'li do C!o_t vol"" POIIo-n" "'!~ '" III" .CIYO k~ ~tA)" • ncOv> ."",,~ S08 <C! ~~Jo'" .. l~jIOn'l ~110._10 ..... dO ~. otle('ol. _b ..o V,~ (I
_m 508 """011. kG<!""lbll'l!oi! ov1atl.,,~

P"",,_1 1<"""""0,...,'"

uI!'""'''

PEUGEOT
GINr.UU~!
OVU..tJ'UIl

SOB
WIn"nc , DISTlllIUTE. 'PA.'nU'I, 5~'''''IVO.
1'i5 om

OT

""ValeT
OLO on

'IO!ZVODA
305 Ill>

ZA IrH'
OlO

VI..... ONT IAllAJIYO, 0_......
o:J5 290360 ~J ..... ")" ~ tu!CA.: YUIN".O 351 DOIOJ,

l'i'O<I'LG
MOron

1711\,~
1)51

"(UGliOJ'

76':1 165 .. TU'Z~

.wtO.....

on

7M

IO!!"

I<i.o.

0.S!

r9J

156
'.05 1:14

MasT ..... IlHA(,

CI'PO"'tIIIO ~& IlEGovtt 037

IU~~ •.HNk ,~£"iP[n MS

•• eIlO .... 11TD IN 00'

NOORIa. NO\IOI'JIO'"

'NOVOf'~'" OS! 202""

J"

J~"

oglasi

Dnevni avaz _

,~_.,"'"'_

25

Temeljern clanka 8. Zakona 0 ministarskim, vladinim i drugim imenovanjirna Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbelle novine F BiH", bro]: 12/03 i 341.03), clanka 17. Zakona 0 zupaniiskoi Agenciji za privatizaciju ("Narodne novine HNZ", broj: 4/98) i clanka 28. S taruta Agencije za privatizaciju u Hercegovacko-nerervanskoj iupaniii/ka!llonu ("Narodne novine HNZ", brei: 12/99), Vlada Hercegovacko-ueretvanske zupa!lije/kanmna. objavljuje
0 ministarskirn, vladinim i drugim imenovaniima F BiR (SI. novine F BiR br. 12/03 i 34{03), flana 64. i 65. Zakona 0 zdravstveno] zasru. (SL novine F BiR br, 46/10), Zakona 0 ustanovama (SI. Iist R F BiM br. 13/94) i Odluke Vlade F BiR 0 kri teriiima za imenovanje u upravna vijeca u oblasti zdravstva (SI. novine F BiR br, 54110 i 59/10), Klinicki centar Ilniverziteta u Sarajevu objavljuje

Na OSnOVlIcJ.na 8. a u vezi sa oJ.nom 7. Zakona

JAVNI NATJECAJ
A9ENCIjE ZA PRlV ATIZJ\CijU U RERCEGOVACKO-NERETVANSKOJ ZUPANjJl/KANTONU • Opis pozicije raunatelja i zamjeniha raonatelja: - organizuju i vode poslovanje Agenci]e, - predlazu Upravnorn cdboru poslovno-finansijsku politiku Agencije; - predlazu Upravnom cdboru unutarnji ustroj i sistematizaciju radnih mjesta Agencije; - predlazu Upravnom cdboru donosenje opcih akata Agencije; • odlucuju 0 zasnivaniu i prestanku radnog odnosa i rasporedivanj u dielamika u Agenciji; - donose poiedinacne pravne akte iz djelokruga poslovania Agenciie; - donose Odluke 0 investicijarna sukladno odluci iz cla!lka 19. Statuta Agencije - sprovode odluke, zakljucke i upute Upravnog odbora; - obvezni su da u primjerenorn roku od dana prijerna kompletncg program a privarizacije poduzeca i pocetne bilance dostave Upravnorn odboru nacdlucivanje a SIO ce se urvrdiri posebncm odlukom Upravnog odbora; - obavljaiu i druge pcslove utvrdene Zakonom, Starutorn i drugim opcim aktima Agencije,

RAVNATELJA I ZAMJENlKA

ZA IZEOR I lMENOVANJE

RAVNATELJA

PONOVLIENI IAVNI OGLAS
za izborClanovaUpravnog I Iz reda zaposlcnika
Upravni uredenju

odbora Klinickog

centra Univerziteta

u Sarajevu

KCUS-3 bir-a.se ·3 Clana .
Klinickim cenrrom, donosi sratut ; opsta akta 0 unutrasnjern poslova i drug. akta u skladu sa Zakonorn i Staturorn Klinickog

n 0 pis vozie ije cia n a Upr.aYh OE odbora
odbor upravlja i sisternatizaciji

centra, i menuje i razrjesava direktora, utvrduie planove razvoja i rada Klinickcg centra, urvrdu]e godisnji program rada, doaosi finansiiski plan i usvaia godisnii obracun, odlucu]e o svim pitaniima obavlianja dielatnosti radi koiih je ustanova osnovana, usmjerava, konrrolise i ocieniu]e rad direktora, rjesava sva pitanja odnosa sa osnivacem, odlucu]e 0 prigovonrna zapcslen ika ria rjdenj" kojirn ie drugi organ, cdreden statutorn Klinickog centra, odlucio 0 N"VU, obave z i i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, odlucuje 0 koriscenju sredstavs preko iznosa urvrdencg a ktirna Klinickog centra, odgovara osnivacima za rezuhate [ada Klinickog centra, podnosi osnivacima, najmanje iednorn godisnje, izvjdtaj 0 poslovaniu Klinickog centra i vrsi i druge poslove u skladu sa Zakonom i aktima Klinickog centra. IUManda.t Mand.al:U Upravnom odboru traie ceun (4) godine ad dana imenovania, uz mogucnost ponovnog im enovan J a.

IV Opei uslovi Kandidari za Clanove Upravnog odbora KCUS-a, pored uslova iz Zakonao ministarskim, vladinirn i drugirn imenovanjima F BiH i Zakona 0 sukobu interesa U instirucijama vlasti BiR (S1. glasnik BiM br, 16/02) duzai su ispuniavati i sliedece uslove: - da SlI drzavljani BiH - da n is u 01p usten i i z d rZa vne slu zbe kao rezu Ita 1 disci pJi nske m jere na b il 0 kojoi razin i u BiR u rolm ad tri godine prijeobjavljivanja ovog cglasa - da se na njih ne odnosi clan IX I. Usrava BiH • da nemaj u privarni-finansijski interes u KCUS - da nisu osudivani za krivicno djeJo nespojivo sa dllznoscu u Upra"nom odboru KCUS - da nisu direktori zdra.vsl"cne usta.no"e, odnosno .zavoda - da nisu clanovi 0 i.u jednoro upravnom, odnosno n.dzoro.orn odbaru ustanovc, odnosno pri vred !log d fUStv. sa vee ins k i III dda vn im kllp italom Y; Poseb n ius! ovi Kandidari za clana Upravnog odbora KCUS, pored uslo"a iz tacke IV ovogoglasa, t.rcba d. isp un j.vaj U i sli jedece II slove: . • d. su zdmvstveni radnici, odnosno zdra"stveni s.mdnici • vn stepen stmene spreme • da imaju najmanje pet godina radnog iskuslv" na poslovima "vog stmcnog zvanj. - da imaju strutno zna.nje iz djelalllosti KCUS, Ie da su upuceni u saddaj i nacin njegovog rada - da irna sposobno't upr""lja!lja finansijskirn sredstvima i Ijudskim resursima, kao i skJa· !lOS' ka tim sko til radu. VI Doltazj Kandid.d su duini uz prijavu, koja sadrzi kraeu biogr.fiju, .dresu i kontakl (eldon, priloiiti origioalne dokumente iIi o"jerene fotokopije dokumen"ta kao dokaz 0 ispunj""anju opCih i posebnih usJov. trazenih ovim og_lasom. Potrebni dokumenti: - uvjerenje 0 drZilvljansrvu, ne srarije od 6 mjeseci - o"jerenu kopiju diplome • dokaz 0 radnorn iskustvll • uvjerenje 0 ne vode!!jll ka<:nenog poswpka od nadleinog suda (Ile st" ..ije od 3 mjeseca) • o"jerenu izjavu da nije olpuswn i7-dr~vne sju~be • ovjeren u izja vu da n e po dl ijde clan ku IX I. Usta "a Bi H -ovjerenu izjavu da nema privami-finansijski interes u KCUS - 0" jeren u izja vu da n ije direk tor zdr.a vsrven e usranove, 0 dnosno za voda - ov'ierenu izjavu da nije ~lan ni u jedno uprJ"nom., odnosno nadzornom odboru uSfllno"e, odnoso.o pri vred nog dru~ tva sa "eei nsk im dtZaVtlim kapi uti 0 III • ovjerenu izjsvu d. imajll slJucno wanje iz dielamosd KCUS, te d. su upute!li u ,adrzaj i nafin njegovog ,.d. - ovjerenu izjav1J da ima sposobnosI up,avljanja fillansijskim sredstvima i ljudskim resursi· mll, kao i sklonosI ka timskom radu. vn Podnosenie priia_va Prijaves. dokaznom dokumem3cijom se doslavJjaju Jicno iIi preporu;;enom peililjkom, sa naznakorn "Prijava najavni oglas za ~lana Upravnog odbora KCUS iz reda z.aposlenika", ne o[varaj_ Prijave se dos(a"Jjaju na adresu: Klinitki cen(ar Unj"erziteta u Sarajevu, ul. Bolnicka 25, u roku od 15 dan" od dana obj.· "Jji"ani' oglasa. Oglas ce bin objavJjen u »S1. novinama F BiR, "Oslobocte!lju" i "S.n-1J". Prijave podne.lene istekom mka, oduosno bez potpune trazene dokumenracije, odbacice se kao neblagovremene, odnosno neporpu.ne. Sa ka.cdi.datima koji udu u uzi izbor Kornisij" 6e obavi[i ill ter"ju. Priie intcrv'jua kan.didati te bil; pO";"3!li da daju podalke 0 ranijim neposrednirn rukovodiocima od kojih se mogu 7..arm~iti prepomke i inform.ciie 0 kandidarirna. Imenov.nje clanov. Upravnog odbora izvr!lice Vhda F BiM. vm Naknada ..z:a rad Mjeseenu naknadu za rad u Upra.vnom odbor:u uivr(!uje Vlada Federacije BiH na pr:ijed.log Fede.ralnog mi.nis(r. zdraVSlV" u skladu sa posebnim propi.som 0 pravim' clanov3 organ. upravljanj. instittlcija F BiH. N aknade se is placu ju iz sr,edstava KCUS. IXOslalo Lieni podaci 0 kandidarima su tajni i moguse prikupljali i obradivati u skJadu sa Zakonom o za~li ri licnih poda laka (SI. gl.mi k BiH br_ 32/01)N" kO!lacno i.menov.nje clanova Upr"vnog odbora kandidali, kao i druga liea koja SrnSU"'" ju ; imaju dokaze da su povrijedene odredbe poziti"nih prop is. koi; se primienjuju u pOSttlpku imenovanj., imaju pravo prigovora koii se podnosi Vladi F Bili -sa kopijom prigo"ora Federalnom mini srarSlvU zdra vs tv 3.

Ravnatelj i zarnjenik ravnatelja se imenuju na razdoblje od 4 (cetiri) godine. Osobe imenovaae na duznost ravnatelja, odnosno zarnjenika ravnarelja Agencije, zamjenjuju se u obnasaniu te duznosti svaka 3 (tri) mieseca, • Za raunatelja i zamjenika ra'IJna.teija Age"cije za privatizacijll HNt/k moga biti isabrani kandidati koj; ispm,j(l'l!ajll opte "'Vjete: A.) Op6 u vjeti: . • da su drzavliani Bosne i Hercegovine;
- da su stariji od 18 godina;

· da nisu otpusteni iz drzavne sluzbe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojo] razini vlasti II Bosni i Hercegovini II razdobliu od 3 godine prije obiavliivan]a ovog riatjecaja;

· da nisu obuhvaceni cdredbama iz elanka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine; - da nisu izabrani zvanicnici, nositelji izvrsnih funkeiia iii savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijarna vlasri Bosne i Hercegovine (»SJu~beni glasnik BiM" broj: 16/02,14/03, i 12104 i 63/08) i Zakona 0 sukobu interesa u organima vlasti u Federadii Bosne i Mercegovine ("Sluzbene novi.!le F BiH", broj: 70/08); - da n is uos u di vani za kazneno d jelo; - da se ne vodi kameni postupak. • Pored apCih "vjeta kandidati treba da ispu.gavaju i poseb"e uvjete: B.) Posebni uvjeli: • da imaiu visoku strucnu sprcmudrustvenog i.li tehnickog sllljera i tlajmanje 3 god.ine radnog iskustva srerenog nakO!] Sljecanja srupnja obrazovanja; · da nisu !la duznosli u politickoj slranci U smislu claoka S. Zakona 0 ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH; • da nemaju privatni financijski i.nleres u zUpaniiskoj Agenciji za privatizaciju. • Upostupk" km,ac1Iog izobra, uzet ce se II obz-ir i slijedeee: - sposobnost Itrealivnog doprinosa u reformi; privatizaciji i tranziciji ddavne imovine; · sposobnost da savjesno, odJucno i odgovorno obnasaju navedene pozicije; " sposob!lost nepristra.nog donoilenja odluka.; " komunikaciiske i organizacijske sposobnosli; - sposobnost upravJjanja Ijudskim resursirna i naklo!ljenost limskom radu; • rezultaliostvareni II dosadasnjem radu; • U z prij(l'l!u IW naljelaj, kandidati SII du.ini do! t(l'l!iti sIijede6e: • u vjerenje 0 driavljanstv:u (ne starije od 6 mjeseci iIi ovjereu3 kopi).a CIPS·ove osobne iska.z!liee); · porvrda iIi izjava da kandidar nije orpus[en i2 drz3V!le sluzbe kao rezulral s[egovne mjere n3 bilo kojnj razioi "Jasti u BiH u razdobljll od !Ii go dine p!"ije objavljivanja o"og natjecaja iIi izi3VU da nije radio u drzavnoj sJuzbi; • uvjerenje 0 nekaznjavanju (ne srarije nd 3 mjeseca); - uvjerenje da se proliv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjese<:a); • svellcilisnu diplomu; - dokaz 0 mdnom iskusrvu; · potpisane izjave kandidata koje se odnose n3 a!ineju 3,4 i 5 pod A.) i 03 alineju 2 i 3 pod B.) (sve izjave Illoraju biti ovjere!!e od Str3!1e m.je.rod'''nog organa). Kandidali su dumi uz prijavu koja sadr!! hac; itivoropis, adresu i komakl relefon pri· loziti originalne dokumente iii ovjereoe kopije dokumenaw koji su dokaz 0 ispuojavauju opCih i posebnih uvieta trazcnih natiecajem. Na[jecaj ostaje otvoren IS (pemaest) dana od dana posljednjeg, javnog objavlji vanja. Nepotpune i neblagovremene prijave nece se uzimati u razmammje. Prijave na !1atjecaj sa tra.zenom dokllmentacijnm dostavit.i osobno iIi po!ltom preporueeno s naznakom "PRI]AVA ZA N ATJEC:AJ" - NE OTVARA TI, !la sljjedetu adresu: Bosna i Hercegovina Federad jaB OS!1 i Hercegovi n e e Hercegovacko- n eretvanska zu panij alkan VLADA POVJERENSTVO ZA ODABIR Ul. Srjepana Radica broj 3 88000 MOSTAR

to

n

Svi kattdidati koji udu u uzi izbor, biL ce pozvani tta intervju pred Povjerensrvom za odabir koje imenuje Vlada Hercegovacko-neretvanske zupanije/kanrona. Kandidate koje nakon intervjua preporuci Povjerensr"o za odabir, smar:raI Ce se da su najuspjesnije pros!i otvorenll konkurenciju. Imenovanje kand.idllca l.a ravnateJja i zamienika ravnatelja Ageucije Za privatizaciju Mercegovacko-nerervamke zupanije/kanrona izvriiitce Vlada Hercego"acko-neretvanske zupanije/kantona !la temelju lIze liSle najboljih kandidata.

oglasi
Drui te se sa mladlma Iz clJele BIM! Uzzabavu I takmlcenje, budlte I vi dio naJ-Jepsesportske, price. NaJbol)1osvalaJu BESP,LATNO putovanje naflnale u Sa,rajevo I Split.

Basnllil tcn:q,'Uvlna: Fooeraeij Bprnr: i H~ll
redt raID 0

tnt!
portio

m'l ,. n"'O Indlu:rc:1

nnlwni (lWz.

kZltA

SsaraJevo-x com

kiosk

Dnevni oval, srljeda,

15. i~nV1tpani 2011.

27

REVOLUCION'ARN'O Sara Otoson prlprerna se za kompliciran zahvat

TranSD an - a Ce 101 rna-Cinu rnalern-c
Rodena je be.zreproduktivnih organa, a tim rodi dijete, maternica ee joj biti uklonjena
oploditi svoiajajasca muk· vorn sperrnom kojecejoj enda usadiri u maternicu, Ljekar Mats Branstorrn (Brannstorm), koji vodi tim za transplantaciie, istice kako ie ovo jedna ad najkompliciranijih operaciia u modernoj medicini, Posebno je riskantan period nakon zah vata zbog rnogucih izljeva krvi. U slucaju da transplantacija uspiie, Sara ce morati uzirnati jake liiekove kako njeno tijelo ne bi odbacilo novi organ. Ako maternica bude normalno funkcionirala, nakon godine moci 6e iCj na urnjetnu oplodnju .. N akon porodaja Sari ee maternica biti uklonjena. U slucaju da sve propadne i Saru iEvu neprime na operaciiu.onaeeusvojin dijete,

Srce fadi

IJ3

priIJclpu pumpi

Britanka Sara Otcson (Ottoson, 25), koja zivi i radi u Stokholmu,priprema se za operaciiu zivota. Mlada profesorica biologije rodila se bez reproduktivnih organa pa je njena majka Eva (56) pristala donirati io] svoiu maternicu kako hi mogla imari djecu, Sara kale da nije zabrinuta lito ce u tijelu imati maternicu u kojo] je b ila iona sama, Majka i kcerka nadaju se da ce ih sljedeceg prol] eta operira ri u S vedsk 0 j. Za sad a sit prosle k roz razna res tirania i cekaju odgovor hoce Ii ih odabra ti za zah tj evan zahval. Ako transplautaciia bude uspjesna, Sara ce dati

naoraUll1 omletno srce bez OOllsa
'1.?I;HoOf
NIEWS

Nada za zivot

Frazier) s Insrituta za srce u

Ljekari Bili Knn (Billy Colin) i Bad Frejzer (Bud

Sara s majkam: Nadaju se da

ce aperacija

biti abavljena

Automobll bUduCnostl Ide I • UOdI
Nevjerovatna rnasina nazvana je uVolkswagen Aqua" i lici na sportski automobil
rna, sto rnu cmogucava da bez prilagcdavanja prelazi s iedne nadrugu pod.logu .. Nevjerovatna masina koja je usia u uzi izbor nazvana j e "'Vol kswagen Aq ue" i liei na sportski automebil, I rna (jeri ri propelera veli ke snage i zracne jastuke koji se napuhuiu da bi se vozilo odvoiilo od tla, Produzenc vjerrobransko staklo osigucava panoramski pogled na
pejzaz ..

Projekt 21-godisnje dizajnerice iz Kine

Teksasu kazu da su razvili masinu, odnosno mehanicko srce bez pulsa, U laboratoriju zivi 8-mjesecno tele s irneriom Ebigejl (Abigail). Kon i Frejzeruklonili su mil srce i zamiienili ga d vi e IJJ a centrifugalnirn pumpama, - PUIlIpe pogone krv i pomicu je kroz tijelo, ali, prerna svakom mjerilu za analiziranje bolesnika, Ebigejl nije ziva. MeduLim, ovdje mozere vidjeti da ieona snazno, vese10, razigrano tele ko j e m i li ze ruku - kazaoje Kon. U manu, nakon sro su

sp ra vu isp ital i na 38 teladi, Kon i Frejzer odlucili su je isp ita ti na Iju dskom srcu, Iza b ral i su Krega Lu isa (Craig Lewis), 55-godisajaka koii je umirao ad arniloidoze, rijetke bolesti koju uzrokuie nakuplianje abo norrnalnih proteins ..U Luisovom slucaju srce [e bilo 10· Iiko ostecen 0 da su m u lj ekari davali 12sacizivOla. Luis j e b io prv i pacijent podvrgnm eksperimentalnoj operaciii u kojoj su dvije kornore pomocnog uredaja koji krv stalno pumpa naprijed zarnijenile cijelo ujegovo srce. Ipak, Luis je umro u aprilu, iako su ljekari rekli da je njegovo umjetno srce radilo savrseno,

Kineska dizaj nerica Dzangjuhan (Zhang Yuhan,21) pro jektirala je novi au tomobil koji cese moci kretati po putu, pijesku, ledu, pa 1:aklpovcdi ..Multifunkdonalno vozilo rnaksimalne b rzine o dIDO kilome tara n a sa t leb di na zracnim jas tud-

U autornobil se ulazi kroz vrata na njegovorn zadnjem dije!u. "Aqua"koristi vodonicne gori "n e eeli je

pa samirn tim ne zagaduje okoliiL Jedan motor napuhuje zracni jastuk oko vozila koji ga odize ad podlcge, a drugi ga potiskuje naprijed i kontrolira pravac kretan]a.

DJ8CaDleiu
~

Skandal u Northemptonu

oho Stange

Grupa za zastitu djecijib prava obiavila je fotografije trogodisniih dievoicica kakc u [ednom studij u u Velikoj Britaniii uce senzualni pies oko~tange. Slikesu pro· glasili uznemirujuCima.Ro· ditelji placaiu oko pet eu,ra za sar plesa. Instru.krorica Karli Vilford (Carly Wilford, 30) tvrdi da to djeei pomaZe da budu u dobroj form i i. d a nevc:;te sam 0pou,ldanje. Klifseve u N onhemptn· nupohadaosam djevojCica. Vii ford kaze da je s kursevima za djecu pocela prije ~es!miesecj nazahrjev neko-

UlIlemiruj!!ce

falQgrafije

liko djevoj6ca Cije su majke dolazile u studio plesati oko slange. .

'NAJBOLJA
Sarajevo:
osta.r:

PONUDA Q,ARNITURA U BtH
,KLAS Cent.ar,.033J'66D440 ,Sutlna bb, 036/558·297
,MId1lca Mabat . bb. 037/310.1)86

Blhat: Butlojno:
Koo)ic:

KA$MIR
NINE.X

TuZlaJetah: tivi[1iCe: Breko:

W"WW.kalea .ba

Cann_ V.Kladuaa: S.Mosl KlJue:

VELEFAtt SUDOlUKA DP MARKen KAFERS

S.luka: ;OoOOJ'

SLOBOPROM ARDOR LOKO

IVEREX

ZUTE)(

OMEGA

28

"'jOI,l".•

"_",l1

Dnevni

avaz
Pored opcih uslova za zasni vanie radnog odnosa predvidenih elancm 24. Zakcna 0 narnjesrenicima u organi rna drzavne sluzbe U F BiH, kandidati za radno mjesio namjestenik Visi referenr-dak tilog.raf, treba da ispunjava i posebne uslove: - SSS III iii IV stepena, Gimnazija, Ekoncmska, Upravno administrativno-tehnicka i1; drug)! SS S, POZ!!. van [e ra da na racunaru, poznavanje daktilcgrafije (najrnanje B klase) Svi kan didati sud uzni da uz pr ii"VI< priloze dokaze da ispunjavaiu uvjete iz oglasa,
Sva dokumenta koja se prilazu moraju origi nal na iii ovi erena fotoko pi ja. vanju j e 15 dana od dana obia V Ij iVall ia.. biti

oglasi
Na osnovu ~I, 241 i 242. Zakona 0 privrednim drustvlma (.Sluzbene novlne Federacije BiH", br.. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), odredaba Statuta privrednog dru~lva .Binas· d.d, Bugojno i Odluke i sazivanju Skupstine dionii'.ara privrednog drusiva .Binas· d.d. Bugojno, broj: 01· 126/11 0 d 13, 06. 2011. godjne, Nadwrni odbor D ruswa, objavlju je

B osn a i Hercegov in a Federaciia Bosne i Hercegovine Zenicko-Dcbojski kanton OPCINSKI SUD U TESNJU Broj: 039"O-SU-II-OOO-081. Dana, 13. 06. 20 II. go dine 23. i 30. Zakcna 0 namjestenicima u organi rna drzavne slufbe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("SI. novine Federacije Bosne i Hercegovina" br. 49/05.) te na OSDOVU.Pravilnika 0 unutrasnioi organizaciii i sisternatizaciii radnih miesta Opcinskog sud" u Tesnju bro] 039-0-SU-06000-149., predsiednik Opcinskcg suda u Tesniu, raspisuje Na OS!!OvU ;;Ialla
Za prijern u radni odnos ,,visi referent-daktilograf"

o sazivanju SkupMne dionicara privrednog dru~tva .Binas- d,d. Bugojno I SkupS1ina dionica.ra prtvrednog drustva "Binas· e.e. Bugoino odr.!at ce se dana 05.07, 2011, godioe u prostorijama 0 rustva n a adresi Armije B iH br 171 B ugojno sa pocetkom u 12.00 s aU. II Zit Skup51inu dionitara.iz tacke 1, ove odluke predlaie:;e slijedeci dnevni red: 1. lzbor radnlh tijela Skup~~ne Drustva: a) [roor predsiednika Skup~Une DruMva, b) Izbor dvaovje rivaca za,pisni ka S'kupsli ne 0 rustva; 2. OonoSenje ooluke 0 usvajanju izvjeiltaja 0 poslovanju pnvrednoq drus\Va "Binas" dd. Sugojno za 2010. godinu; 3. Donnsenje odlu ke 0 usvaJanju plana poslovanla privred nog drustva • Blnas" d. d, Bugojno za 2011. godi·

OBAVJESTENJE

OGLAS

no rod uo rnjesto
na odredeno vri-

Rok za pcdnosenie

sa dokazima

0

ispun]a-

nu:

ierne - do p ovra tka radnice sa bolovan j a; - I (iedan) izvrsilac
lograf":

Uvjeu za radno mjesto "Visi refereru-dakti-

Prijave .13Ii na adresu; OPCINSKI SUD TESANJ u1."Kmdi"a" 74 260 TE~ANJ
njiva 6 1:1. povrsine 1522 m2. Prema podacima iz ka !3$ Ira pos j ed n ik na-

OPCINSKI

SUD U VELIKOJ
ured

KLADUSI

Zernliisnoknjizni

Broj dnevnika: 023·0-DN-ll-000 408 Ve~1ika Klad u sa, dana 08. 06. 2011. godin e Na osnovu clana 63. i 67. Zakona 0 zemliisnim kniigama (Sluzbcne aovine Peder"cijeBiH broj ]9103 i 54/04) Op] nski sud u Veliko] Kladusi

vederie nekretnine je Arif Delle sin Alije iz Trnova, Polje k, br. 69. Pozi va; use lica koj a polazu pravo vIasnis rva iii ueko drugo pravo na lim nekrerninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana ad dona najave podneskom u dva primjerka i da pod nesu do kaz za to, u su protnom IIji hovo pravo nece bili uzeto u obzir prilikom usp os ta ve zeml jisno kn ji~nog ulosku. Liea ko ja pola.zu pra vo 0" ti IT! oekretll inam" m ogu na vedeni ro k na zab tj ev prod u ii Ii Za najmanje sljedeeih 90 dana, kako bi im se da.la mogu,;nOSt da pribuve pOlrebne dohze. Ukoliko u produze!lom roku ne usJijedi prijava zemljiSnoknjiin i nlozak Ce se llsposta" viii n" osnovu do tada pribavljenib dokaza. Zemlji~noknjizni refe:rem Gr:movic Lsmela

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJISNOKNJIZNOG ULOSKA
U zernljisnok!!jiznom predmelU po zanljeVII Arifa Delica sin Alije i~ Trnova, Polja k.br. 69, II toku je postupak Za USPOSlllvli'alIie zemlji'!noknjiznog uloska. Nekremine Za koje Se Usposlavlja zemlji,!noknjizni u]ozak su upisaoe u posjedovui Jist broj 60/02 h t" suirsh op Gina Tfnovo, 0 ;rnacene
sa:

karaslarska cestica broi 2473 zv. ~Slrana" kuca i zgrada povr,!ine 77 m2, dvorislc povdine 500 m2, njiva 5 kl. povtiine 1763 m2,

mandata; 5. Donosenje odluke 0 imenovanju clanovo Nadzornog odbora OrusMI na period od cetiri godtne; 6. Danosenje novog Stanna privrednog druslva .Binas· d.d. Bugojno: 7. Donosenje odluke 0 utvr~ivanju vlslne nalulada predsjedniku i clanovlrna Nadwmog odbora privrednog' d rustva • Binas" d, o. Bugojn c. III Na pocetku sjednice SkupSUnom dionicara predsjedava prisu1ni dionicar iii punomocnik dionicara sa najvec im brolem dionic a s pravom g iasa .. Skupsti~. dionicara veclncm gla:;;ova, ilmedu prisulnih dioniCoill i punomnenna dionicara, bira :predsjedni· ka Skupstine] dva ovjerivat. zaplsnl ka Za,pisnik Sk.opiltine vodi sekretar Orustva iiidmgo lice kOje odredi Uprava DruMva. IV Imenuje se Ddobr za glasanje koji na Skupsiini dionicara vrSi utv:rdivaoje kvoruma i rezullata glasanja u sastavu: - Sanija Brzi ka, preds jed nik . Behre m B uSaUic. cia n . Allis Ca usevic. 1':1 an. V Dio~icar iiigrupa dlonleara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravem gla5a lma pravo pismeno predloliti izmjenu dnevnog, reda i prijedlog odluka Skup51ine dionicara najkasnije osam dana od dana objavljiva· nja javnog obavjet1enja 0 sazivanju Skup~tine dlonieara. Kandidata za claoa nadzornog odbora mOie predlol:iti dionitar iii grupa dioniCara s najmanje 5% dionica s pravom glasa. najkasnije osam dana od d'ana objavljivanja obavjeS1enja 0 sazivanju SkupStine dionieara VI Skupstini drustva mogu prisustvovati dionicari ili punomoc~ici dionicara, koji SU SH prijavili odboru la gla· sanje prije pocetka rada skupWne najkasnije lri dana prije dana od'redenog za odriavanje skupstine. Punomotnik ie uz prijavu za uteAte u radu i odlutivanju na Skup~1ini uz prijavu obavezan dostavfti i puna· moe di 0 nica.ra U obriku pisane izjave potpisane 0 d silane dionicara i pu nom 0 cn ika,ko ja sadr.!i sve potrebne identiflkacl a ne podatke. . VIIUvid u sve malefijale predvidene dnevnim redom Skupstinedionita.ra svaki zainteresQvani dionicar iii pu· nomocnik dionicara mole izvrSiti svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati u proslorijama DruStva, POCEV 00' dana obj.avljivanja ovog obavje:ltenja 0 sazivanju Skup~tine dionicara do dana predvidenog za odrzavanje SkupWne dionicara. N ad'zomi 0 dlJor DrUStva

4. Donosenje odluke 0 razrjesenju duinos1i predsjedniKa i clanova Nadzornog odbora Oru~tva. radi is1eka

SOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNEI HEHCEGOVINE KANTO N SARAJEVO ope INS KI SUD U SARAJ EVU Braj: 650114110910 I Sarajevo, Do. 06 2011 ,godine Ope ins ki sud u Sarajevu i to s udija J as en ka Potog i· ja, u pravnoj stvari traii oca ilVrnenja INT'ESA SAN· PADLO BANKA 0.0. BiH, ul 000 Ia Kulina Ban a bro j 9a, pmtivizv.seni ka B ULB ULlJA M IRELE iz Saraje· va. ul. Bak.arevica bro j 19a. radi izvrSe nja, vs p. 2.455,67 KM, na osnovu clana 348, stay 3. Zakona o parnicnom postupku F BiH, au va"i sa tlanom 21. Zakona 0 izv~nom po stupku F BiH, radi dostavljanja pismena izvrsenika objavljuje:

pocev od 15. 04. 2010 godine do isplate, ilnos od' 55,00 KM n a ime ,protesta mjenice i i,nos 0 d 98.00 KM na im B troskova izvrnnog postu pka. U protivnom odr,edeno je da ce se izvrMnje proves1i na novGanim primanjima . plati ilVrnenika, kojuista ostvaruje ~od poslodavca CT Retail Sarajevo, akao drugi predm et i S red stvo izvrse nja predloze n a je ,pljenidba, pro cjena i pro daj a svi h po krel nih sIVa ri ilVrnenika, te namirenJe traiioc,a ilVf~enja il iznosa dobijenog prodajom pollretnih stvan izvrSenika. Pou ka 0 pravno m lijeku: Proliv rjeSenja a izvTsenju mote se izjavi1i prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijBma i5tOg. Prlgovor se podnosi u dovoljnom broju primjerak.a za sud i stranke. Prigovor izvrsenja iv.rrsenja zakonom na rjesenje 0 izvrsenju ne zaust~vlja 10k poslupka, ali odlaze namirenje lra~ioca do ilwSnosti rjeSenja 0 izvrsenju osim ako nije drugatije odredeno, SUOIJA Jasenka Potogija Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana. od dan a objavljivanja.

DRUSTVO ZA PRUZANJE USLUGA IZ OBLASn NISKOGRADNJE, DRUSTVO ZA PRUZANJE USLUGA IZ OBLASTI NISKOGRADNjE, ODRZAVANJA PUTEVA, TRANSPORTA T TRGOVINE "BUCOMERC" d.o.o, KISELJAK

OGLAS
ZA PRIJEM I. DIPL. INZrNJER GRAElEVINE ZAPOSLENlKA I izvrsilac U RADNJ ODNOS

BJESENJE OIZVRSENJU
Dana 09. 06. 201 0 godin e, ovaj Sil d je. na prijedlo 9 traiioca izvrMnja, donio rje~enje 0 izvrnenju kOjim je odreileno izvrsenje, na Dsnovu mjenice bmj 21· 207082-100 23. 09. 2008, godine, pa je oba.ve.za.n ilvrsenik da u roku od 3 dana od prijema rjesenja 0 Izvrse nj U, isptati 1ra1iOC U izvrSe nja i2noS od 2.455,67 KM sa zakonskom lateznom kamalom

Kandidal lreba prilozili dokaz osrrucnoj spremi, rreba posjedov3t:i minimalno pel godina r~dnog isku.stva i uvierenje polozenom srrUCIlom ispiru. Prijave sa krncom biografijom slati na fax: 030/876-248 iii !icno u Upravi dmiltva Bucorncrc d.,o.o. Kiseljak

°

Ko ma\::t telefo n za os lale in formaci j e 061/186-615

oglas

os raje mVOren do pop U.ne fado og m j ell tao

BOSNA I HEREGOVINA FEDERACIjA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPGINSKI SUD U SARAJEVU Bro;: 65 0 P 18191911 P Sarajevo, 17 OS. 201 L godinc OpCinski sud Samjevo, i to .ud;;a Miiena RJjic, _ u pravnoj sivari tuzi telja DZ UDZEVIC NEDZIBA iz lIid~e, uL Rakovi.c~. da broja 30, koga zaslupa pUllOmoc!lik Redio Karovic,. advok.\ iz Sa,ajeva, protiv tui:enog SKOKO IZETA iz llidze, ul.lgman.kih partizanskih balaljona bTOj 11, Tadj utvrdenja prava vlasnis!va, izdavan ja tabu lam e isp rave i u pi sa u zemljisne knjige, na OSIlOVU n 348. ZPP-a,.

SATI pred ovai sud u sobu br. 301/III. uz napomenu. da su stnnke du.roe najkasni· ie na pripremnom rotistu izoijeti sve tin· jenice ml koj i ma zasnivaju svoje zahtjeve i predlaziti svc dokaze; koje zele izvesti tl to· ku posrupka, te na pripremno roci~le donijell sve isprave i predmete koje zele upotrijeb;ti kao do.kaz: da luzeni mogu oajkasnije oa pripremnQm raCislll podnijeti pr'Oli. vtuzbu, te ako na pripremno roCiste ne dode luzitelj a bio je uredno obavjeilten" smarrace se da je ruzba pOVII~na.,. os im ako [u~eni ne zahtjeva da sc rocill!c oddi, aka na pripre· mno nJi'is!e ne dade uredo.o obavjeiteni IUzeni, roiciille ce se odriali bez njegovog
prirustva.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIjA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-S A.NSKll<ANTON MfNISTARSTVO Z.DRAVSTVA I SOC!jALNE POL1T1RE

BOSNlAAND HERZEGOVINA. FEDERllTlON OF BOSNlA AND HERZEGOVINA THEtrNA -SANA CANTON MINISTRY OF HEALTH AND SOClI\L rouey

Na osoovu Clana 3. Zakona 0 ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hereegovine ("SI., novine Federaeiie BiH" br. 12/03) i Zakli Llcb Vlade U nsko-sa· nskog kamoIl3 bmj: 03·0 17-40712Q 1 I od 24. OS. 2011. gadine, Ministamvo zdravstva i soci· jalne polilike Umko·sanskog kan\ona

PONISTAVA JAVNE OGLASE
objavljene u "Sluzbenim novinama Federacii'e Bosne i Hercegovine" i dnevnom "Dnevni avaz" za imenovanje ~laoova upravnih odbora Zdravslvenih u.Sl.ano"a drucju Unsko-sanskog kanlooa, po kojima nije proveden, odnosno okoDcan poslupak fa i imenovanja, Ponistav. Se i i"vo; ogi"s oil clana UO Klinickogcenlra Uoivcrziteta "jevu ispred Unsko-s".nskog ka.nlona, kao $uo.n.ivaca, Klinickog centra Uuiverzitela ajevu, objavljen dan. 28. 07. 2010. godine u "SI. noviuama Federadje BiH" br. 44/10 24. 07. 2010, godine u "Dnevnom avazu". lism na po· izbou Sa!u Sar· i dana

OBJAVLJUJE
POZIV ZA TUZENOG: SKOKO IZETA ZA PRIPREMNO ROCISTE ZA DAN UTORAK, 20.09, 2011. GO DINE U 12,30

poziv za da se do.tava po~iva smatra ohavljenom protekom rok. od 15 dana od d.Ila objavljiv.nja.
p rip rem no ro l' is te tu;kn i se ob" vj eStava

Ovim purem

&e [llZenOm dosr.avlia

MILENA

SUDIJA RAJIG

kultura

DnBvni aV3Z, srijeda,

15. junWpanj 2011.

29

Sara] evo je s ada drugrad, izuzerno ziv, priviacan, obnovljen od poslijeratnih tragova, i UNESCOje sprernan podrzati realizaciiu proiekta Muzeja savremene urnietnosti «Ars Aevi". Ovo j e kazao generalni direktor UNESCO·a Francesko Bandarin i (F rancesco) u razgovoru s prernijerorn Kantona Sarajevo Fikretorn Musicern, gradenacelnikom Grada Saraieva
gaci]]

unESCO spreman POdrial1 "Ars Aeui"

Muzej savremene umjetnosti

Aliiom Behrnenom i ministrorn kulrure isporta u Vladi KSIvicomSarieem. Prije 15 godina je, naime, predl Olen 0 da "A rs Aevi" podr.l:i UNESCO,ali !O tad ani je p ri h vaceno . • Sprernni smo ici II. ovaj proj ek t, ali rre mogu obeCad. [er, nase procedure su dug izarnrsen proces ..Iskreno se nadam da ce oci enj ivanie projekta ovoga puta dobi ri vise podrske • poiasqio ieBandarlni. M.e'l.

NA Lieu MJESTA "Avaz" na probi u BNP u ZenIci

liuer FIJi oredstauu
Bezpredloska
tradiktorna, Veoma je reskc uh va ti ti bosansku ni t, ni en identiret i kompleksnost, narocito jer ne postoii dramski pred iOla k za QVU pricu, Ovo je suma razmisli an ia, izrecenog idozivljenog njenih aktera- kazao nam je Frljic, . Iako ne zivim ovdie, uzimarn za pravo reci da sam bosanski redi Ielj, Roden sam i cdrastao ovdje, a Nakon predstava II. Beogradu, Subotici, Novom Sitdu, u pauzi do zenicke premijere FIJi;c ce pripre. mad "Leksikon YUmi· tologiie" na Expomu II. Ljubljani ..Planirao je da u

Gllimci ria 8~eni Narodrlog pOlori§la RS Predstave "Radnicka hronika" Narodnog pozorista RS uBanjoj Luci i "Banovic Srrahinja" Narodnog pozorista Subotica ravnopravno
dijele nagradu za najbolju

Ostvarenje zagrebackog reditelja otvorit ce 51. MESS. Ovdje su klerikalizarn i nacionalizam na sceni, kaze Frljit
zivim nekoliko stotina kilometara dalje. Previse srvari se potiskuje .. Najmanje dva narcda ne razrnisljaju 0 ovoj
zernlji ozbilino. Klerikali-

Oliver Frljic, zagrebacki refiser b 0 sansk ih kori j ena, ovih dana u Bosanskorn narodnom pozoristu u Zenici inrenzivno cadi na novoj predstavi ciie ce prernijerno izvodenje 30. septembra u ovom gradu orvoriti S!. teatarski festival MESS. "Dnevni avaz" prvi jeprisus tvovao j ednoi 0 d do sada odigranih sedam pro ba Forrna predstavepornalo se nazire, a reziser je oprezno birao rije?:i kojima ce ispri ea ti 0 oemu se radi kako bi uzitak otk:rivanja ipak prepustio festi v}lskoj publici'- Zelim predsta v iIi stvari onakvim kakve iesu, Bosnu onakvo ill kak va jesle - kon-

zarn je na svirn stranarna, nacionalizam je postao izricaj, Ovo je predsrava 0 Bosni, onakvoj kakva ieste, a ne kakva bitrebala biri iIi kakva je u nasirn misiima, Ne znam kako ce se zvati,

osim stozoam daceu nazivu biti Bosna. Komad bez unaprijed napisane price, kako sam radio i "Kukavicluk" u No VOID Sadu, jeste "zivo meso" i disar ce do prernijere- poiasniava Frliic. Uloge Zenickog risra Adis Handzic,

U zizi [avnustl

predstavu 14. Teatar festa u Banio] Luci. Tako je zakljucio strucni ziri Festivala u sastavu Slav. ko Milanovic, predsjedn ik, te clanovi Burda TeSic i Mladen Sukalo. "Kcciccvu knjigu" za naibolii dramski teksrdobio je Goran Petrovic za rekst "Matica", komad koii je
"Atelje

varanja Festivala .. Glurnacka nagrada "Ja· zavac u dzaku" podijeljena [e ravnopravrio U3 petero glumaca 1:3 njihova najbolja OSIV3ren a. Ovu sta rueru osj vojili su Perar Kralj za ulogu Andriie Gavrovica u peedstavi ,1.1: Marica", Kresirnir MikiC za IT; uloge u predstavi "Ba.ion" Exil teatra iz Za· greba, Branko jankovic i Sandra Liuboievic za uloge u preds ra vi "Radnick a hronika" i Milos Samolov za uloge u predstavi "Sedam i po".

Posloui SirOmBalilana
zagre baeko i "Ga veli" cadi na projekru Dubravka Miha-novica, au Kr.anju ce pripremiti svoju insceoa· ciju ~Tri seslre". Uzsveto,. kaze, naCi 6e v remena da ode i oa godi~nji odmor.

rurnace glurnci uarodnog pozoMehanovic, Sasa Slaven Vidak i

saee

212" izveo u ncci ot-

v. s.

Enes Salkovic,

Niko ne surnnja da ce i ovo Frliicevo ostvarenie biti pun pogodak, Inace, sve Frliiceve predstave koie je rezirao u Makedoniji,Srbiji, Hrvalskoj, Sloveniji i sire bile su u zizi teata.rske javnoSli. A.DioNLTC

• U sklopu kulturno-sportske manifestacije "Novogradski dani 2011." u Kuci Hadsihalilovica na Dobrinii 16. [una bit ce odriana promocija knjiga autorice Indire Kucu k-Sorguc "[a, mahalusa" i "Ja,mabalusa2".

Firma muzickih insrru· me.nata SABlAN i~ Kanade za svog endorsersa iz BiH odabrala je Edina Hadi .. gica iz Sarajevske filharmo· nije. Ova j m uzi car j e, in ace~ jedini njihov endorsers uopce s podrucia biv~eJ ugoslavij.e, a kornpanije pOpUt ove biraju sarno naibolje muzicare kej i, koristeci njihove in srrumeme, potvrduiu njibov kvalite!. • Posebno mi je drago!ito se na zvanicnoj SABlAN in-

Jedln~endOrSerS SABIAn-aiz liH
[ernet·srranici na listi zemalja eii; bubnjari sviraju SABlAN ciuele nalazi i BiH. Niihove cinele su mi posraieopsesija i, iskre.no, ostao sokfran njihovirn zvu"om, izgiedom i uopce kvalitelOm izrade. lako sam vee pos ied ovao veoma sku p e i kvaliret"oe cinele drugog proizvodaca, ali SABlAN me, jedno s ra Vn0, obo rio .S D ogu· k azao j e Ha diugi c. SABLAN einde osnov"o je 1981. go dine Bob Sabian.

Muzicar Edin Hadzagit

M.tu.

U koprodukciji Internacionalnog teo atarskog feStivala MESS i Udruknja IDEJA 19. juna usa· rajevskom Kamer· nom teatru 55 premi· je mo ce b iti izvedena predstava "Ulica. di· vljib kesrennva" Da· ni1a Kisa u reziji Ner· minaHamzagica. Hamzaglc: Ne Mus/ali • Svi rni· imamo Maia Salkic, Vanes. Glodo i ulicu divljih kestellova za Jasenko Pasic. kojom rragarno. Za neke ad U autorskorn timu pred· nas ta ie ulica djetinjstvo, ~o· Slave jescenografkinja i kos" liena osoba, dam. Bi!no je ne limografkinja Sam ina Zaj· odustati od porrage • kazao ko,. graficki dilajner Gor,,!) je Hamz..agic "ojem ie ovo, Lizdek, a za muziku je za· inace, prvu reZija na seeni duiena Visoja Bakalar. Iz· ovogteatra. vrsna prod u cen tiea j e Lej Ia U pr~dstavi igraju Amar Hasaubegovic. M. Cu. Se1imovic, Sabina Bambur,

premlJernO 66Ullc8 dlUIJ-n HeSlenOU8"

Na sceni Kamernog teatra 55

DragO mi je da'riJ"""me UUdi ZOUO
" Saral'\IlI U,b,obl bill up~l~en " oOr:!",nja Sa:rajl!vo film F,Sli",. Sinil u sepl,mbru na[.viI t, novi ,Ibum
l!!(im nbprlc. dU~1.",.
!'ti.

MUZ.I KA Pu$kO se s p fa m a za Ijetnu tumeju po 61H

Paparaelje

9!illniali dok je \it!2ila dlscu

to

k~ ~~.~. ~1~1.!o n~1II "" 'lIt};rK!,nmnlniiio&lobiil~1.1 ,re.lJ""I~m.'hrui'jJo~u~;t, ~hld~Hn~I'i"iSI!tlo/(I~ tl~u .... i\_\rvrli!.i

~~j';:JitrrilEfru:ri:ppdi,.

co

TrUdna TOri zabllaSB autom U Zld
Tl'IJ.dnl ~~nn1nl ioQrt Sp.;:I~hNtSp;:III~I4!:""wfd.l.

~I~ie~..-vfcd.ic«•.:-c-~
1irl.o~~'I.iiom.I~i
WJlillglil;(.ILL

icH!Dbnt..ilWn~~LN;.ir

~lihlw ~ ~ IZIIo1 F.U61o., ~i.'I-j!;;Pltilli..IJru.~~ 1D1r.lj;W~Dilkocl!m*'sJII-

~1IIC'~~·w:rialll!:
~gJu~k.J;;Io.'IIIWJTI'D.
@fTi~""~liIi1II ~,~ktJrn~u&k.uro

-d~ilnios.'i.!lu,(s;:.~I.~ 1aIIIII-m:il.I~WU:de:.ro.
-1':!~Ul!:;pni-o_)~

IIiI&roIT1TwiI_rmliWrukiJa

~·trm~

__ftI"i'l~~~-

kru.!.l...u.'IOlII1p~()QI!;IIm

l11I'IiI.I~idiD;SUwhlcq;~''<vrib A ilII ~ i d.lJiepil' hJj';;r\"»r.li.r~_1TI.I"

Qdnul!llllh;;n nesreee ~kjJ~itj.:.l.'11Io.1!! .. 1".;.cii!;; pOOi~lUIlil::U:nJciilrq:lnl k.k[)bi.'R'u~rihLi.l~II!.!. oo.nn~ut'i~lhL

Andallna Don Hroz ob)allliu Enl Labouie
Po1ira!'. je " ,vojoj

(HB)idealnBII1iBI'8
rm'.-;'.><o.. ".

ljepolica

da na Monika Ap or

ocljetl, be !m!'nIm i s prirodnom kosum 101" .nlsudoljora~ slll;11
ool1!k.l~m.I[o:di'IJdl">'m\lal b:m~OOr.J..I~r.il.birll_ 1nI(ld~,bt-:I!i8Illlb-l!jlI'i!1Jo

!lillX!'l~"'~I)j,,~I..~ tliml!ll:l;IDIi:ID:j.nl(ll/OelTlll!..!n~
~~. gjo(MJrl·AI~l!"", \ItI1~
Ioi;

kni~ruk.clriz.:r.ii!>lili)l1, T.1kod~,!'II~

nj,!

1111

,ltmklinl \"ell1IU 1'lJ11 ~(I~boaimii~bo;:nn K.I;m~ •• m"flJ:fIHI!I'ljll!! 1>.Si.'I'IIOw.'I'..,(!.l.IH-ilII"' ....... IDEDtiilniER.i'I!l!'dukg. U....-ualllifu,tLlI.Jdillol.~ .s\id:.lllil!'!.i:..":iri1i1JlD ....!!I.!c.I'nullllJo'l'lDj!oiln_t:)l.r'<:i(I;Il:i.llil;M(!>';l.n,:IlWIi';;1II:I1'1!j1q

..-ik1H"~....:di,

1KkJi.1Krn1ilL0n~

1:~~~w~J~:-:m :n!Sil~~I):':=~:
_i_.-·
Za '

.'1.GDlklllI'J'oIi~I;'<nIfimotTJjIDrija!mnDlmuilsbinb. 1Ih!~iJ.I-MJ.l:rlll-_ !"ol~:(.HfiIlfl'iI:![i'I!_kIo 1idAu~ bujllij[ i:IJ lJIIilll id!'lll::ni.bp~III~~m • rnl~I9-6li·.;i;S •• ljDH.t..:.'II. IP:Ii ~-jl,!'l'dli;·«~IYY!~J'IO IIf'hDIlli,OOL

J dana; pitam mamu ita t" kupi ti Nerma JELAClt

"8ombaj stampa" odredila datum

No dijelim ill na nme i."jihQffl'
Elvis J. KURTOVIC Ray Arlhur KROe

mladlh 24.sePlembra
~~">TdiKl];lnliFlJy.J;:
~i'IiJI.! -Jlq~ill~II~~ 'kooan u ~III'D.IJIiJ'I BiH,diWM.r~I&O"irkllltlDo

Honcert uDomu
.sr»u
(II,)!'!!III!~",".~IIt'!ij·tJ~ r-kdtRl iJ:It<r<K,
~~~~Iclll.-

IOUl spuf ~'iosiera"!~~;~!~ DO naliji rez-I-r·aoS-B·a· nac r...~;;~.i9E~~;£
_ . , '_ _ ,'...

"UuneDU" Da

Nakon naslu pa u Bonu

MOstarsb grupa "Imatl

Irnoa·,. "pWrno"

oOgMila _ani' "burna

~thl"l;1lc~.jii"9loJA(lJ~IIIJnbdj~viikDlllk""'11 E!o!lu.lSjeri;iu~r.mIlllm~ !1i1l.l ~l;iIrlJ, ~ A_j!It1I~_
~fij~[tI);y.

iHl:mObIlriIi.~mu.bru.otkrn;..,ltbiI, [,JYl:. r.nDri"7-""1U1i- I'm.! ~1.1:d:~Pf!.
I 6~I,!I'!!!I.:i"'ck~i;a;II!~h.ffl:Oti< ~II.ICD-'uglmaei'kldl,-, ,N!'ih'mlllClllIOlI'dilL'lnilUDjrsp!lI:ilD 1~1lg)' ~STc II ~Ii: ~jc:m~_ ,i:Wi'fao

Euroskeprici i domaca rakija Kilkoje nastao McDollald~
AZRA - (ai<l!epnt..lw'''!

.e.
~I

(I;~'114

'"'Ikunihllli;l,mjlC"". 21 nlil-P III ~!"I1t'rII ~J •.

~i!li:i~1lI

.z.rumlldlgJ:II~ k..:illCfll'lbw:l.!o~I',(i~1;i'

i ~00i tr'Iii~ ~i1!I:I ~ili ni lJiliIw.ciii. 5-ri;:!k k.o ooepu~1E .idilll Wi ~ II!" ~~.n~ iifillllbi. ~nc.m !J I)(rjgy l'i'ibi!ill !til ,f;

~* n~.""'"

nI,)'l'IYl;llli:i'llill!i~I~~~ r"1-,rn:::lTUliu i If'C'Lij;.hll IlId~ni;l. .; ....~lIreJIllmlm .. L:!rn:Ju ii'ili!libl~~lfil~i !i~kLI1!.I'J!Ji HilIK!Io; ~Blimhi rrilll'silili 1iDII' i n~kDllkl)

,:tu~

IPIi~i,~~i..,!:!it/l.b!OOtabllrl~4I

p h!

iWIl~,.

IIIn~m.&I~J.lIIIunl)J!.icnl:jI,1.uXJ.K.!JtliJ'I'il:l jLrjelm.ljrdill;;lIlIitlUli13lIllio:lljilill_l'IolDIIK)o gJI~nlll.!f!"ldl'III~.irJtbsnhlsc"l!I~l"TkiE lIIii~itiiit.l.lliiiiitv'iCiii:li~liI:u:rgllt4iili[JJ..!I'i~ luoo~,II~pn:mij~tC!Q1·1Ib~ ~Iin· • p-Qr.i III.IIltl1.nmllmelilill:iuiI

- []I Nic:1TIAli'Ui ~ i:&iJ.II. b:iIDMlper_IIII..illlilUlpm-i. itgltu4ln::illm~rl,lm'ii:rli>.liiIi[Tru!:1l1mlll~1!j11 1mI~l:lItrolll LaJIIIII 1b:Jti~ ZlJlllllri!!lll -VhleollJ~II I:o:;nLl!«!'I'i.W!I~i,II~W;;:~· Be"lIm:j[tnIJs.lLJ'oi'3!:lbmillll. !iI,ianpriielll kud r~t.il'lh.k~ ~hl;k~~III~dJ.~lIIolli EIW'Ii~,:Sll.bH~li-

~L'h!i"nIIlLl-~

I\~wr.

,li.,ilI fl. 1>.

~~jj.I-wJll\I;;~i!I.;rtIjI ;~~;I)I:':~l"uC
~1»~"iIII~~!7. ~ril'lii i ~Ld. 3-, Duuir

;th.

Vrijeme je za kajsije

Voreza srcane boes
v
Sadrii najvise vitamina C. vitamine B kompleksa, beta karoten, katij, kalcij, magnezij, fosfor, sumpor i zeljezo
a_ sija dj el uje blagotvo rn 0 od srcanih bolesnika. zanIna je i za odbranu organlzma od infekcije, jacanje zuba i kostiju, poboljSanje vida i obnovu tkivs_ Uzeta prije obroka dobra utjece na varenje, a zbog .leljeza treba se nacl najelovniku malokrvnih ... Od vitamina sadri:i najvise C, vitamine B kompleKsa i beta karoten. Od minenala ima dosta kalija, zatim kalcija, magnezija, fosfo ra, su m po ra i .lei] eza. D ijetalnih vlakana irna vrlo malo, Zbog velikog sadri:aja kalija i niskog sadri:aja natrija kao i utjecaja na snizenje IOSeg hoi esterola, kajsija je voce za osobe s bolesnim srcem i povisenim krvnim pritiskorn. Pri kupovini obrante pai:nju da plodovi budu potpuno zreli, odnosnno da imaju sviietlonarandlastu boju. Zeleni plodovi, osim toga sto nemaju prijatan okus, nernaju n i svojstva karakte risnene za zrelu kajs iju. Preradena kajsija rnofe se konzumirati tokom cijele godine, ali ipak je najbolje [estl svjezu.

Sir6e za ubod insekta
Ubodi i ugrizi insekata najees6i su tokorn Ijetnih mjeseci, znaju biti vrlo neugod ni te i.zazvati svrab i crvenilo, Ali, prva pomo6 moze se pronacl u svakoj kuhinji: 1. Pomijesajte kasiku sode bikarbone s nekoliko kapi hladne voce da dobijete gustu pastu, koju odmah nanesite na mjesto uboda iii ugriza. 3. Sirovi krompir nanba jte iii na retite na kriske pa stavite kao oblog na mjesto uboda. Za to vam takode r mofe posl uziti i sirova jabuka. 4. Ja bu kovo s i ree pose bno je dj elotvorn 0 kod uboda ose. Na mjesto uboda stavite oblog od hladnog sirceta,

Spec

CaSa soka ad nara
Ako ste zatrpani poslom i ne mate na koju stranu krenuti zbog previSe zadataka, popUte caSu soka ad nara, savjetuju strucnjaci. Tako cete se osjeeati bolje i porast 00 varn volja za poslom. SOk od nara pravi je odgovor na stres, tvrde skotski stnucnjaci. Oni su do ovog zakljucka dosli nakon sto su analizirali podatke grupe ispitenika koji su dvije sedmice svakodnevno pili pola litra soka od nara. Izmjeren im je puis prije I nakon studije, a takoder su ispunili detaljan upltnik 0 svom raspolozeruu na radnom mjestu. Crveni sok bogatje antioksidansirna koji pomai:u neutralizira!i Stetni oksidativni stres - rnolekule kisika koje zoverno slobodnim radikalima i koje vode prema bolesti. • •

Protiv stresa

Unosom problotickih bakterijskih vrsta iz jogu rta srnanjuje se udio onih vrsta crijevnih bakterija koje omogucavaju nastanak kanceroznih tvan, Problotieke ba kterije mogu ih razgraditi iii promijeniti u bezopasne.

Mogu, takocer,
• •

:

potaknuti irnunoloski sistem koji igra vafnu ulogu u zastiti od pojave raka.

Tim amenckih strucnjaka ustanovio je da je kod Ijudi koji su imali reiim ishrane bogat orokulom, mrkvom, bunanijom, kukuruzom i graskom registnrano matno manje suienja arterija nego kod onih u cijoj ishrani nije bilo povrca,

Zdravlje dojki

~

UnevnioVal,sfije\la. 15.juni/Jipanj 2011.

PORODICA I ZDRAVLJE
Razlike lzmedu ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti

Pise:
Pal;!; na leiinu

Do recizne dragnoze uz CTkol nografru
Nekoli.ko tehnika koristi se u klinicko] procjeni lBO-a, ukljucujuci iloekolonoskopij u, ultrazvuk, endoskopiju i hlrurske tehnike povezane s tkivnom biopsijorn

DebUanje i rizik od raka
nopauze dobiju na tjeles-

Lene koje nakon me"

naj tezin i izlazu se povecanom riziku od raka dajke, pokazalo je istraziva nj e. N au iei s Harvarda zeljeli su v.idjet.i irna Ii debljanje u:tjecaja na mogu cnost nastan ka rakadajke. Pratili su lASeod 87.000 zena sred nje .islarije dobi u vremenskorn razdoblju i do 26 godina te biljeiili, oomake u njihovaj tjelesnoj masi. Pokazalo se de se opasnost od ra ka doj k.e nakon menopauze poveceve prop ore i on aln 0 S povecevanjem tlelesne mase ~ena.

oalna crijevna oboIjenja kola imaju generalno ime ISO (Inflammatory Bowel Disease) su u lcerozn i kol itis iKro nova bolest Oijagnostieko rszlikovan j eove dvijebolesti rnoze biti otezeno zbcg
sllcnlh slrnptoma. Ulceroznt kolitis pogaea kolon i rek-

.. · U

Ibrahim Fazlaglc

Prim. dr.

Dobnegrupe
~I BOna jcesc-e poe inj e u penoduemedu 16. i 30. godine, a u 20 oeste slucejeva je to porocieno oboljenje. ulcerozrn kolttis je eve i po puts eesei kod zena, dok je omjer oboljelih muskaracs iz.ena k.od Kronove bolesti 5:4. NajveCa inc id'en ca je kod bijelaca.

cn

tu rn, do k se Kronova bo Iest pojavljuje i u drugim djelovima digestivnog sistema, uklju cujuei ta nko c rijevo, usta, jednjak i l:eludac. Promjene na crijevirna kOje prate IBO su ulceracije, zadebljanje zlda crijeva, pseud opol ipi, ah austri ra nost cnieva (kada se gube norrnalni nabori sluznlce), mad a su kod'Kro nove bolesti one inte nzivn ije i dub Ije u crijevnom zicu. Vancrijevne promjene koje prate IBD su apscesl, uveeani limfonodi, stri ktu re i ftstule.

lz Australije

Blazi simptomi
Jedna od najteiih, kornplikaclle ona oboljenja je toksiena dilatacijakolona (toksieni megakolon)kada sirina poprecnog kolona ide i do pet centi metara, a haustre

'Parretni"

zaVOJ

Bezbolna metoda
CT kolonografija je metoda kOja je praktieno potpuno bezbolna (~K se insufiira u crijevo da bi sa crijevo proslnto, a kornpjuterski posebnlm sottverskirn programom "putuie" se cijelom dLJzinom i anallzlre do" bivena sllka). Sam pregled traje kratko, a pacijent odrnan nakon pregleda nastavlla s uoblcaienlrn dnevnim aktivnostima. Osim velikog doprinosa vlrtuelne CT kolonograf.ije u evalLJaciji upalnih oboljenja crijeva, poznat je njen jos veei d op fiinos u otkriva nj u tu mora, poli pOI,d lvertikula,
su POIPUno odsutne

Promje~a

bole

Australski istrazivaei razvi lis u "parnetnl'' zavoj koj i mijenja boj.u ukolike se stanje rane promijeni. Ova] zavoj reagira na bi 10 kakvu prornlenu dakle i aka se sta nje poen e pogorsavati i ak.o se papravlja, sto moZ.e dovesti do blagovremenog reagiranja medicinsKog osoblja i uspj esn ijeg Iije,;en j a. Ukoliko se rana inficira, ona uglavnom postaje toplija, a njeno hladenje mOle waciti da je poremecen do· tok krvi. Takve promjene s I"\ormalnim zavojem nisu u.vijek ocigledne, a "pametni"' lavoj, za eij uizradu su koristeni i tecn i Krista Ii, reagira I"\a promjenu temperatu re i do ispod pol ajstepe na Celzijevog.

ili tek nezn ace n e. Toksic n a di Iatscija je cesc.a,kod ulceroznog kolitisa i pnsutna je ked oko dvaposto paelle n sta. Kronova bol est obicno tece kroz period epogorss nja i smirenja. Pacijenti S ovom bolesti rnoguirnau blaze simptome (blagi prolj ev i gJ"eevi) iii ~ede dosta tes'ke sim ptome u smisl u teski h proUeva, veliki h trbusn ih bolova, epljenja c rijeva. Nisu rijetke

lae-

ni strikture (SUZenje probevne cijevi},l1stule (abnormalni prolazl i kornunlkaclle crijeva), perforacij e (otvcri u lid U crijevaJ. Sirnptorni kod pacijenata s ulceroznim kolttlsorn u pocetku obicn 0 se javlj aj U

(blaw trbusna bot, proljev) mada im mjesecima moze prethoditi krvarenje iz debelog crijeva, S vremenom dolazi do gUbitka tjelesne mase, bljedila. . Ne ko IiKo teh niks ko ri sti se u klinickoj procjeni lBO-a,
postepeno

ukljueujuci lloekolonoskoplj u, u'ltrazvu k, endoskopij u i hi ru rske teh ni ke poveza ne s tkivnom biopsijom. Nasim pacijentima je poznata irigo" grafija koja je na Zapadu gotove na oustena proced u" ro, a koja samo prikazuje lumen crijeva, i daje vrlo maIo pod ata ka 0 bo Iesti.

Analiza crijeva

• CT diJagnostika
• CTvirtualna

kolonoskop.ija • RTG dijagnostika

• Kabinet za bolesti stitnjace

iosteoporozu!
denzitometrija • K.ardiologija • Psihijatri,ja • NeurologiJa

• Sistematski preg:[edi • Laboratorij • Ultrazvuk i kolor dopier

Klasiena kolonoskopija je zlatn i sta nda rd, al i j e agre srvna i caSlO zahtijeva sedacij u i anestezij u (c rijevo se pregieda endoskopski malom kamerom od! rektuma: prema visim partijama debelog crijeva) .. Poseban problem klasicnekolonosk.opije su suzenj a nasta la kod ovih up a In ih bo Iesti kroz kOja kolonoskopom nije mo-

gue prolaz, a zbog upalnog ostecenja zida crijeva moguce su perrorac ije. UItrazvu~ na an eliza crijeva odrasllh osooa je nepouzdana, a mogucnosti kapsule endoskopue su jOs u fazl razrnatra nj a. Nema razlike izmeou virtuelne CT kolonografije i klasi~ne kolonoskopije u,vizuelizaciji iz" dignutih lezija. Medutim, CT Kolonografija je u pred nosti II odnosu na ostale procedure jer, osim mogucnosti prikaza lumana, debljine i izgleda zida crijeva, daje sveobuhvatan prikaz izvan" crijevnih komplikacija kao sto su, uvecanje limfonoda, edem mezenterijuma, fistuIe, apscesi, zbog eega je ona kori stan kl in ieki vod ie u lijeeenju lBO-a.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni am,

srijeda, 1 S_junVlipanj 2011_

m

Dokazano

Kako prepoznati Parkinsonovu bolest

Pise:
Prim. dr. Emir Tallrevlc

Ruke drhte, a pokreti postaju us oreni
P~o~ta~ljanj~rani]e dijagnoze Parkinsonove bolesti je od ogromnog zna~aJaJerpoJava simptorna kod pacijenta obicno oznacava postojanje vecih prornjena na samom tkivu mozga kOje su vrlo cesto ireverzibilne
Lllk je izvor selena

Selen soo jetru
Nova stuolls na tivolinjama donosi conre vijesIi za zdravlje jetre, Nauenici $U, nairne, na muskim stakonma Koji su bili
podijeljenj u osam grupa

utvrdili proleKtiva n ueinak suplementaeile vitaminom E i selenom na ietru izlo!e nu oksi datlvnom stresu, Cini se da ovi snazni a ntio Ksidansi uspjesno n eutraHci raju stetuuzrokovanu oksidativnim stresorn, isticu autori stuc jje te d:odaju vaznost provodeni a da Ijnj ih istrazivaJ"lja. Izvori selena su p~enicne klice, mekinje, ern i Iuk, pa radajz, tu nj evina i brokule.

Omogllcili kvalitelnije lijecenje

J

edna veoma cesta belest s kojom se svakodnevno srecemo u kliradu leste Parkin-

nlckorn

sonova bolest, Zbog svoje rasp rostra njs nosti ovo oboljenje je u centru paz nj e razl iei ti hkl in i kih lsplttvan]a. Nazalost, dosta cesto srecemo pacjjente s ovom bolescu kod ko]ih se kasni s postavljanjem dljagnoze, sto lrna vellkog znacaja u daljnjem toku njihovog I ijecenja te usarnoj prognozi, 'Razlog leii u rallicitim sirnptornima :i naclnu preze nts eije bol esti , Ia ko j e sarna Parkinson ova bolest karakterlztrana u tipicnoj klinickoj slid s tremorom

c

(drhtanjem ruku), rigidnim i krutim ekstrernltetlma, usporerum pokretima te nestabilnosti prilikom hoda, statisticki velikl broj pacijenatai ima atipicnu prezentacllu koja ukljucuje takozvane nemotoricke sirnptorne (NMS).

Kontrola
Uvoclenje Iijekova ked Parkinsonove botestl obicno brzo dovede do POIpune iii djelimiene kentrole simptoma, mecutim, vrernenorn dolazl do razvoja Komplikacija lijecenja.

Atipicni simptomi
Medu ovim simptomima obieno na Ian mo porerneceie pona§anja, inte lektUalni pad, promjene raspolozenja, smetnje i promjene sa snorn te porerneceje cula mirisa, U stud ija ma kaje SLJ radene Kod pacjensta s Parkinsonovom bole~cu najceSCi nemotomi simptomi su bili: " Al1KSioznost (68%)

* Nesanica

* Malaksalost (58%) * Bolovi U nogama (38%)
(37%)

Vrtamin D za plodnost
Vitamin 0 pravije izvor .zdravlja. Osim sto moZe pornoel oboljelima od psorijaze, stili od agresivnog raka dojke, depreslje, djeeije anemije, senllne makularne degeneracije cka iii dijabetesa, sada su dans ki strucnja ci utvrdi Ii da je konsta n i za musko reproduktivno zd ravlj e.. Stru n lacl Univerzileta u Kopenh agenu tvrde da ova] vitamin pospjesuje kvalltet sperrnija, Mali su "plivaci" brZi, bolje se snalaze na putu prema jajascu i imaju jaeu snagu pen etra cije. Do ovog zakljutka danski istraZivaei su dosli na kon sto su pregledali 300 muskaraca i testi ral i kvaIitet nj ihovi h spennij a te izmjerili nivo suncevog vitamina.

vacke (31%) * Padkoncentracije

* Uriname smetnje (35%) * Pretje ra n 0 siva ra nje plj u(27%)

Mjerljivj parametar
Poslavljanje ranije d~agn oze Parki nso nove bo le s ti je od ogrornnog znacaia jer polava strnptorna koo pactjenta obieno oznacava postojanje veclh prornlena na samom tKivu rnozga koje su vno cesto i reverzl bll ne. Trenutno se provodi mnogo stu.dijakojeimaju cilj pronalazak nekog mjerljivog parametra u krvi iii motcanom likvoru koji ce omoguciti postavljanje dijagnoze bole sti prij e pojave sim ptoma. To bi omogucilo br:Ze i 'kvaIiletn ije Iijeeenj e koj e 6e imali mnogo bolje rezultate dugoroCno.

Momana stimulacija
Pacije ntima su na raspolag,mj u noviji Iyekovi te hi ru ffika metod a floj a se naziva d uboka mozd ana stirnulacija,

Ova metoda. se sastoji u trnptantaciji elektrode s celiri rnjesta kontakta na jednu od dvije lokacije u rnozgu (Gpi i STN) Koje se zetirn stimuliraju putem aparata ugradenog lspodkofe predojeg zlda grudnog Ko~a. lako je dovera d'o revolucije u liJecenju ove bolestl, ova metoda nije prlkladna za svs pacljente i ne rje~ava sve probleme kOje Parkinsonovabolest nosi sa sobom. Zato je potrebno napraviti pailjiv preglJd i odabir pacijenata kojima se ona pre" poru.cuJe.

---

c

........,.... _ ............... ~ . ~~..-.~

--

............-.w...

--............................. ~ -.........-.
'III"'- __

___..

--_ .._--_ ----- .. .............. ... __ .."'"-- .. _ .........
...",....

..,.._.... ....... ~
.. IIII!I!IiiII.

,"-......

..........

...

_'IIIi!-III.

.... ~

.....

~

......, .....

PORODICA Veza izrnadu fibromijalgije i stress

I ZDRAVLJE

Pulr.iJle kod svog prod. v. ea novln.

Emocije djeluju na intenzitet bola
001 koja treje dLl!e ad Iri mjeseca,
a ukljutuje Fibromijalgija je hronicni sindrom koji karaktenzlra rasprostraruens oorecene taeke M
j

vratu

r

kukovima,

ramenima, let1ima rukama i nogarna

Laillee!poth.TgJIlHeIeIoJ:rit,

nIm~"'lImll.J;looellU'
~[II1~~iIoa-

dl!llblO!rf!'IJIel'lMJ:u~lXI·
lI,jIDID»::iknoikrlda.ici:d

~neIJlllli'dlJ!Rl. 1.eoeIII:

"'* vupe ~~.tJ(IIj""su.
rmmIU}IDeo~lrl*lIl~ IIrnIillLI8CyIIrnDMltItojl!SU

tutne slu1aelJe

(I,:

oglasi
~,........ I Id'I.:.qp.'tIIlltII.:II

1......._,,."'_111~,"'" I',N IC KCi>-TlI)IlOJ,""1 I.:"",()' \lIM'I",1I I\O/"'I'L1oIJ(tI'jU'ill ~t. I ~1l-'r.·U 1\O!llll'RIVRfnl

UL

~"-0f0"''''''''''
U'

_I~

Dnevni avaz _

V_'H

_

1~_.''''"I_35

..,,_

__

1'rI:1I 1l~'IlI ~6, Ij1."-' ~ /..., II'td UI"I\,~ ,It tlll'J>-illLl' ~. '~'I.~~J Sol .... 11_<'1:"0_' loU~ iN' (l~ I • m<J ~ '1111 ..... uri,,,",,,,,, -. u 7 ...... ' "'", 4,1 tl f"r o.. :J&O I,U r.., ,~.~ U n.:"Dld,.-.J..f.Ib.:". 'll.rd."itl~ :~U~W" !.II~M:' .... 'w'Ultlll~1Jo l.arifl~ doN. , Un, .t-I.' IJ"

r~'1<

.-

PONOVNO 08AVJESTENJE 0 JAVNOJ NAS-AVCI
~ li.-.cf~ QIlInlitillJl' 'Bollu "SIWbErGm!lbs gocIrIe. obj,Io1Ia JI8 ~ otvoreni po:s.1Il zamlllfooJrodl'lJ Izvo(Ienjo gra(I~. tml 'I ~ r'il1lrr~ N 8oH'. brill- 41V,' 011 13.OS rol' u!II" ~janja piDJdJ u Ilgr.m~ 0!Ip:!ct!: Rcgl!ll'llb)g crttdI1
~j

o
l'!r-,__. ...
1......

xA
"I~
_""""II ~'I~

I
I

ITA

IJ
.IJ~

MMtlI

O!- L~

~lu,
~i'ln:J"',

.-.10,"
~do

ri1J.Jik.yI.o"'U..l.ill.\.llbilrL~

:1 n..OH..M I·1 .-:~"Jd~N

1h.'1C.Ij.h.l!{tdulr.lol pw...n.u..I •.., ~·'II\.,l...I.J"L."JI&.IiII~.' f,.;!C"InJII ~i~ "N':IlI: ..... "'jiOIUQ K.. \1 II' plI.r,,, jJu.... j;...,JJfill:iL -.. boi. poI. .... I..o""j

.M\

I'n> .. oXi'&("~ J...IWij. l " ....... ,,,,,10, ''''...-: .... i'... ~oI!<>Jl!..".
'f><odht..... j.!.lO .... 0 I. n "J":.;Jul'!l,h,p ..JIjllfi]'" u... ! ~,.,
1-Ip!: ..

Ph"'~", "Lvd.. l.l l...tl.

r

I~

.~I:.:Ii"ll tC' 114'

, t;z;t

III _.

nd

lupn~

Ij,moo doW.o .... "",I ....... ,,.. 'tuU uti IfJII'I IjIf";llfl.,U II! I ... !~ k~ "pj.Jh 1\,

"" , .. 1.. ed J .... po...:...... I....,..... ""~: 'UQ100l1000001~n , ....... ....,t-I. '~:lJll>I. II
nil pn

r.:tI,(W'-J".

'OptS ~ IIPOQ_ Detal;le 5j)tCtf O.~ jaVTle 1IItR~ Nditn iU II Im:!mkDI ~ Tf:OOefsb ~~, Ul d!ltu 0 IMtInIj _ .. ~ tm;I$i 1IiI. _ ~ I!I!deI'a UVlSnl od , OIUXI I<M mo!a sa IIiJbiIj u UIO 8irqa tukli. l.Ic;J 8:IfIi! lulll!l'lCi Illl. svlJom radrum daron II $Obi. tnIj 21 , ~ KM ~U U sJdajjusa tI3nom 2.1 3 NllMIHl 0 lzmiCn.1I'lI<I I oopun.una NaredIII 0 u,~ ,~ II D4'noros1n1Nlll i,SII ("SUbefJI CI3SI\I< fIatt'. bfOi 0) a II deYltoo P~ sJ.eO

mo,

NIl 1L.iu.:1j;:

OcWdle ~k.1lG ~ Aa:OlI'II ",Ilh lnsbtuton. 'llefH!fidarr s en l0093.5!1621 00 £Of!. Dfa, SOG1000 0935 9621 00 'Ce'Ii!ihI b.1rGa BrH. "'~ TItl25Sal1iJlNO lIiH 8frIdfifia/)' IaAN BA:l9 IfImlIIm J8 trera Ofi.II3:2"

~" .. t:~ ~U.~IICf'I~I"'" ,pt'ftIlUiI!IIIj_ '...., III !tlloU....J .. e 'eI'~

t" ..~.
IJ.!!

~

L....

h-nIAl.'J ... ....... 1...Iip,:. "
fim

tfJ.l

r-.-.mdol r'f'!lna.Tn.iI:"_"

S'lo ·gle .AeccuII

C88SBA22

,... ""I)<roo ftti6..ln.~prna

,

,-. , Ie """"' . "1.ii1llJlr1ll,,. i

,~ ,_

J... r ollH\o...s_"~

~"",","" .'1}<"" .. "'_
I~," ~t " ,p,~.1"''''

lillSl,1f'PU.:u

w:m1l.

U~ 1\.~"1!iJIn.r' L k;.1a.:.1j1

J .. ec _I'<
ce
~~'"
K lid{.I

"' __
III

r. 1urr.I~.Uu.

U •• IIII'IHJ.aw M 'll1 i!j bwdll

lcon&d, 11 l"I111~~ uc.<oo '0 .... R.I &11
\,I -l,P1"Il ~,

",«

v

aoo 003 0IJ000Il(I14

S

;U,OI'>.:on

«"liI" ,()..... .
~r d ...I I
~ rw,i

r-~J
Ui

rDIiI'

II)

Name

MIm$rAASIVD
iii! ~ do 25.01.20

'NSUA I TREZiJRA '81M TI'II!lIl ~IM'
UpIM za ~~)Il 1.QCKI&DII 12 sa . do

'
I.IlIQ. tl.

-J..

~41f'11!.'

lla""'.... .-~ ,,-,,
'11.,.10 W

IJJIOJ'. 'I1fI¥~1 1"'"' ,..."

1,,,,, o,~

II1'II

iii

,,~

WfiO

U4.,r.rh..

II,

1..-n1lli

:1'I::nlI:te BIiII:! ;umlYltllbb,

5Q

I!UI~ d~
~II

SiH. ~

.. o!.&o,
\II

I.-ka.

I'r-'...,t"
~u
~Ini:"

""

10
f]~"""':

PUBUC .PROCUflEMEKTNOTlCE
b ('\'ht'lroJd 1{lrJw'il~

Infi.IInIW!L."'"l"... .

.L.~I.'"

,,,hd',,1{'! (l11-l(.lI-O

\lU

IllRf-KTQ.RI(

Indoreel Taatm AuthWr 01 Ilo:sni.l and' Hea!QMU .PlJb!isI\ . II lila ·Officlal Giuelm of 8M' No, 4Q111of 13. .Me 2011 1M opsl P'lX*iUllllOllnl!m;)bOIIiII ~ Ituanrlll! 001 tonSlnldlal. CIaIl atld· IIOI!IS on .~ 01 tI'c ftC IoIOSIaI DUlilIJOO lItId ~ WI '1l'lIl' 1umJ1l'"e

T5ld!!I'

~ UniCreditBank
POVOUIfO PROOAJ"E H"eKREDlIM\I U SAAAJEYlJ
PVTEIIPR! KUP:t..IAH.l".PI$NEliIH ,PQNIJO,t,

iII1I~' wlha Tlflll!r DoI:~ be obtllned!. 'InIh il!em:Jencfl Dllpa"j1'OOl aC U1e1!M-fl!ltn:1J1i! Ie or BAM 100, al rrl\. 8Mta lolli, ~ aw·~ bb, d!.rmg. ~ 1Qus, '1OCII1211 h)1min 10 be tNGIlIlIAM ptJ'Sa1i1IlD !hi MIde$ 2 in! 3' Of .1J>t Old!! on AmMdIl'!llfll! 10 Ine DnIfr an 6 'PIJ)'mIIlI AcC;DU'IIlIIor i\~rnrIlJOtI'I1Ni Fee51·Qlfml III BfI· No molO) or 1IlIIllhl 'fIfe>IIn Qlnuocy accoolll.

Dbi«t rJ ~ Coo#act
DetniIed ~~ol
~IIOI'II!U)'

tfIe·oIIted 01' 1l1e~'

c.az-~

Doolsdll

b.ri AG Frnn.IIfirr1. AIXouTiI w!lfl NblIlCO'lI1lerEtomry 5,Ba S'MfT~ C88S11A22 Act:otm1. runba': 10093S962100 EUR

'BAN
~ EI~ bria 1W>i, ~

O£BI ~1 01110 093S 962": 00 rib 25 SaaIm. BIl
BA39 ooa 0031lOOOOOO145 1J6;113l

I

'b' ~. ~

f'doomj ~

. ~ ~ ~,_

~",,~~,~o&ptfII:I

~ 6B,J9m2 kc;I iii! naluo'v ,~amn,.s..u<la· u &.nol ...... ',"""u"', 1m;. od'~ I Pr'4b.Ip ~ !U fIIOIWom

.....

...-

IIIA11 c!ItE 1311< VI brq 17 KO~·I4_ll11
I P'fIIIlHIlZ 21(,,01 10!l0

""1Iotlum

Poo.Iomo p""tot ........ .a..~ p!1:IIIOI1I-wlIiIII, Ilillr.Tnoll tvor.
.wUCIIII_

1

Nsn!r ST\'O fI"IIJI$UA I ffiElORA 1Wi. II'll: BrH Sw.i)IMJ. IiWI BIds ,1UI1 b!! !llbniltad lJ)1hB oIawYlg ~ Indna T aa;on Au1l'aiI'j OJ ~.Ik9~ . &v;J Lob. UI 8anl·~ till. no ~I£r hn
25. July 201I1P,r 11..00 hR.

BoSIIID

nI'

U~·~·~'s.n tdnWt

y" .~

U[ 'BIln.lllflure.Ita~. I1a»paoNOG,

7eooo 'sa-J1yQ.,..".

78000 Ban)a Lllkali!l

051fl3& 00

GSII33So1C1OqMl<" 051133&101

D51fJl5-101

QUT)
I p~

-.-~~,
IJq;h!l<'}IrH"""'"

Up...,.... ~

(ll;4QVIIIuroku ""~

II ~ oIlW:u·NI ~ I ,KI!Vo1l.lnt . ,.,..", poIi'&Itvarp 110

<"' 1_

&ImII.....

ORR Pre
9¥>l: dO.
2~~ 11DOO

orne·

s......,

cutrc.nd eekin,g.a qu.,u1Iil!dc.andid.lte IOf'lhe posilionor:
SPOKESPERSON

, Pon.d:I_ -

,_,pr~,JMOOU w..ileBl as.:obIJ.to ~
~ """"

,_ "'*'" '".,.._loci

~_

broi. ~

n-.~III

IjId

bmj ~
I~

(lI(lli(}IIal/llltmlll.riOllrll,

,un.Umr pOS/tiM'

ngbn I ruI<

, or more details. p'le.ase ec OHR

ac.:mdc.s at v..... w.ohr.inl -

36 ",""," ."VI,..."", 0 nevni avaz

l'l~' PPI.

f1IlYYYY\'

!

'JJJJoo

za crijevnu mikroflor zdravlje za organizam
Probin Enterogennlna 2 m IJnrdel.5 oramll suspBflDJll ml sadrH po1lr8ZlStentne spore 8at:l1!us ,cJausjt za prevenclJu I Jetenje poremetasa ravnote!e Cl Jevne milucllore.

sanoFI aventls

BOSNA I HERCEGOVINA

PEDERAC(jA BOSNE I l!ERCEGOVINE KANTON SARAJEVO
OPCINSKI SUD U SARAJEVU BRO]: 65 0 Ip 07316S 091p Sara j.YO, 07. 06. 20! ! . go dine OpC1nskj sud u Sarajevu, sudija Merdit:a. Tufo, u pravnoi stvari "a';I.lj" lzvrsen]a EURO lNSPEKT doo P.l. INS» E KT, Sara ievo U L !-I. K rei evl jak ovica be, 16, prou v i zvrfen ~ka ;ITIT""' doo Sa raj CVO, ul, Zna va fag izm a b r. .2) radi izvrsea [a, na osnovu clana 348. Sf.V 3. Zako na 0 porn lcno m pcstupku ("Slulbene novine Federaciie BjH4~,brei 53/03, 73{OS i 19{O6), obiavliuje

- na iznos od 46,45 KM od 30. 04, 2000. godine do lsplate, - na iznos od 213,27 KM od 30.04.2000. godine do isplate, • na lznos od 104,74 KM od 02. OS. 2000. gcdine do isplare, - na iznos od 53,21 KM od 02. 06. 2000. godine do isplate, - na iznos oct 29,63 KM od 29. 06. 2000. godine do isplare, • na iznos od 271,04 KM od 05. 07. 2000. godi ne do Ispl ale, - naiznos od 88,35 KM od 20. 07,2000. godlne do isplate, - na iznos od 60,00 KM od 20. 08. 2000. godi ne do isplute, · na iznos od 37,70 KM od 28. 09., 2000. godi n e do i'pl. re, - na iznos od 22,40 KM od 12. 11. 2000. godine do ispl a: e, - na iznos od 47,>3 KM od 15.11,2000. gcdine do isplate, - na iznos od 58,.65 KM od 21. 11. 2000. godine do isplate, • na iznos od \09,93 KM od OS. 01. 200J. gcdine do i8»I... e, I1Z n-()~kovc izvrgncg postupka u iznosu od 180,40 KM. Odreduje se prinudni prenos novcanih sredstava izvrsenika kcji 50 vode no raeunu 16100000 15610027 kod Raiffeisen bank dd So ra ievo, tako d. se nolaZe Raiffeisen bank dd Sarajevo d a prenese nap ri jed na veden i iznos sa racu na izvrsen i ka ria raeun irazioca i,menj. bro] 16100000633700 14 ko ji so vcdi kod Raiffeisen bank do Sarajevo, po pravosmi.li;nost.i ovcg riesenja, Dcstavljanjc rjefenja 0 izvrseniu izvrseniku smarra se lzvrsenim proiekom roka od 15 dana od dana obiavljivan]a.

'IOOmUfIlJim I\IlU li'inl- 1 tno&IIao-

-------

RJESENJE 0 IZVRSENJU
Dnzvoljeno dana 20. 04_ 2,009. godine na osnovu izvrsne isprave - presude Opcinskog suda u Sarajevu bro] 09 65 Mols 002796 U2 od 18. 01. 2008. god inc, rad i naplate novcancg porrazivania u ukupnom iznosu od 2.2)5,17 KM sa zakonskom zareznom kama [0milo: - na iznos od 134,20 KMod I g_ 06. 1999. godin e do isplate, • DO iznos od 253,50 KM "clI4. 11, ! 999. godinc do isplare, - na lznos od 33,80 K M od 11, 12. 1999. godlne do ; 'P late, - no iznos od 2-40,40 K M od 12. 12.. 1999. godin e do isplete, • no iznos od 22,00 K M od 18, ! 1999, godi no do isp late, 2. - na izncs od 320,59 KM od 08. 02, 2000. godin e do isplate, - na iznos cd 62,43 KM od J 5.03.2000. godine do isplare, • na iznos od 45,40 KM od IS, 04. 2000, godinc do isplate,

SUDUA
Merdi", Tufo PO UKA; Pro ti v ovog riesen ia stra n ke m ogu izia vi ri p rigovor ovorn sudu u roku od 8 dana od dana priiema, u dovoI jnom brcj u prim [eraka za sud Es[ran ke.

e ._._,...,_

Onavni avaz """

"._,

"'". 37

~ 1m'"u'.d~. II

u~II"l~v"nl.v.ar,

•• t ... ~ I"k~ I A 95 [I ped Ufl p'edn ~14 Rill Ie ttl MPJ Ia~ J'n~~ 0 unlt~lnQ

15.3901(M

lACETTI

s VRATA

\.4 9SI(5
1\9.5 ESt K!l1N ,,'elJ~j '~I •• ("I.. Inl "II~ I o'nl '~~II" Konl,ol" 0 .. UII'iYII.lu J E 1'01JIUf 'VIII 51 a ;111<1 r~d,a [D Mil)

,~.I.

ur-

'''If •

EI padlutl pred",'" JI.k.al.l A~d 0 tD MPll (""1'>11,,0 nkll"t.~~nl~ vr<lrol

11m,

1."."'1

l!:"lll'

In ". U'VOt.l.

\IIIww.chevro lel.bl
At. ,0 r.. ~onl" .. At 1J.o.11 ~~ At ,. 11:" d Autc tb ... ~U, I,_.) 1 3$1 '''9 Ctnu." -2 V It, T ·la1]0 111100 PG~<>'"0" "'. b. L ,,,rl.ll.1 U 111111

.U'

Iternativa
AU.rn.ll"fll do 0, PlI1F.Jf19N 38.
PJ 8~nl.luk,.PYI
.'M'\IIIb.l"~luk.l HrunlC.ili.l.1

03.11475-850 fax OOlJto7S-860

Srpsklh bnlnd.toel bb. tet DflI396·260 lu. Q§II3B5·lIm - l~lIY R .-lfIIll f !l."I.~UV.!I 1M _ llt1Q1.PiaWi

T'RAP EZN I LI MOVI SA," O'UKtAPAJ

v'ecod vee ad

ut I t'l MOYI

Oloell SPUS,NE CIJEV:I Y·ec ad

10.90 KMlm sa PDV-om 14.75 KPNm2sa PDV·om 4.25 KWm' sa PDV-om
2

38 _"

...... Mj"'" Onevnj avaz SLOBOMIR P UNIVERlJTET
.,n.TFlTITTTIl nJ I ~A ' ... r ','\R"lr'\l I' r ,11 ....""'R"'n

oglasi
" .... trl
'\.1
....... 1101 ...

KONKURS
lA_nv!IIDUoT. HA SI.lt'llf¢~ HJ.

"'.aI\IIlIoO'Irh",.
''1lO1.t,_

I .... "t.:r7u ' !I"\I'U ~ ~. lliill.illln1.n l..:- rr.iudltaID ~ II. n.",.,r~lkt.~ 1*1 ..... iUiI"""" U

j;I....

_

.:: .. "'&'1..,'l1li"'"

,..

• ..poI'"

"i ~ .u.J.J

':'1). I

i...

~I f"ll"'" IP ... H .... 1"""'l1li 'I..IiiJy,~ ;:!iO.' If!IMhnI ~ (~I.".Iro ." '...... w I ~ .. ... 'I;IJI'II" ....J.zw :1"JI""o' 1Uo1IJ -III:' ':"1'" K.~l' .11'V'oJl Mel ra."-'Ij~

.u.... \I;II.,I I ....

";1_UjI..iI

II1II.........

kri••
If ~

n..... J)..J. cw

I"

,1ro;II

r.i

51._'

tvPUrO' U~·lO' PItl'QG, (IXLUU

r,

"

II;

"i: ....

~IQ;~'

11'''I00:I'>11,. I t<'l-~J"

nut!!#.

dD<Il~Q""''''~

.....
l,..IIII, •• ,..'i ~-.....~
I',

'tt,~~ ",,",t II I, '11.~~t' ,t C.i.C:U.U'" I'M'\. 4:U'.. I'll' 070J"",,"-:OM ·,\hlll 11n1"f"1 ill 1\, fI":R7'rn-T I ;I\,:K 'l.n', "'~h':,r,U :!gl"~.,L'(;~"'OI'.

',.1: ""

\, t

.k,l_, 'iIoI '\ ~ t'. ...H,UJ

t: 11 UI.J"'" \. I:

........... I;;::' •. . _..
"
Iv _~ L.

-

u ....[

-"'["-".' -... _,.,''. 1I'\IIIIIII. ......

",.tll'''''''
'..... 1

.,.".nl ..,

.._.

_

r P lJnI..m ... ......,lWjoI' prIJMI __ .pt1pt ... "" .............. l_t..oo:IjoI ' . lJou ~ .... ' n.-lO.)<mO, ,:tOl11. __ •

U

a,:

,-"Ultl'J_U~_"'''I.1 ,:J;t
aj'illltn"""",

.. '" ...k-4.~.-~
J ".1iIr, .....
~!!i!

... 1-~...... "... -'
• .....

":~

'......... ..... M
1M

""';0" ....

-...

~ t:!"ll'_'

'"
I'

~

-

.,,~
.;~-

I-

"~I'''''''_'''''' .........
......... ~iI"I ...... ~ .....

"
'"

t .. ~ .. .,.,.
MII! ... "".. I Itt''''' ~,

I""~~-....a,.

~ 1ir,1Iii,.",,",_"'_"
"... ..j

,.

"

"

~'LI~.""""
~b"pUI( ...

..
_

-- --.
~
~ __ ... ~

.. iIIIiII.JtIlillllll.u.IZ"'IIIiiI."""

'~ .... ~
.......,..."

~

",_u"",,",~
.... .u.I.'II:II

... _
...

.~

u~,~~ ~Jtl..ail:ll4.u .... ~ ..,.,. .. ..
~~_

~1'I...n.

"""'4"L.I:~_~IIP'kb~l'iIJIiItd!ll""""""'~:JU""
~ _p-g. ......

u.;.~~IIi!"'~

-

1io'oI"- ......... __

1I1iJ1!'&III!' .....

s_"....,....." ..... 00_ 1 .~ ... """"" "'.1<'<1' .-w IJ-.. ....... It... ,"._

_

.. ' w.'CWt_'.

y.-- '."'''-101)00.10 c_"",,,,,_,

•.

Ii....... w" .... • :wJlS .u I t01

·'""1"
~~,J:llnl

-u..

10\

...'_
JA¥'III)~1 SUM$JOPAlTAEl)WO

.. ~,."'~._

....

,.n1lO1 ......

-'I~ I-"'~j"'''i
A.

'14 ....

•• 'tii,~W

·~IWI'" • ..,.".. •.;u

1

........... a ... ~!:8 ~~I,,_,_.. ...... " "",,!w0t40"'j
t~""'''lWj~lIiIIti!I

.t t~~~~,.~.~~.~-f·-------r--,~n~~------+--~.--t-----"'I----,., '"
"-""1""'
1............ .. / ~j
... '\.., I,j- .... ~~

-

.l __ .... ,_ ~--..
' 1IIi.I.ooI.!~"""

~..;:!=..~ ..

"

l'

mnao-UODOJS.DG Iwmuu .tu lAViPOVICI
~~lIIcZ5 hI. «12 In ..,_.,; iFn

DJ1U$MI

on 171'm
"",""" __ M

JA VND

I~~'""

N A 0".1 ETA H'J:Ebr. H·P'

,,~-, ....

.--

iO._ ....... ~.,

...

_.a.

_

.

..

UNIVERZITET U ZENICI MASIN5KI FAKULTET U ZENICJ Na osnovu odluke Naucno-nastavnog vijeca Masinskog fakultera u Zenici, broj: 03-200001-1195/11 od 13.06.2011. godine, Masinski fakultet Univerziteta II Zenici daie slijedecu

UNIVERZITET U ZENICI MASINSKI FAKULTET U ZENICI
Na osnovu odluke Naucno-nastavncg vi"

OBAVIJEST
Kandidat Dino Tica, dipl.inf., javno ce branit; magistarski rail pod naslovcm "Prilog
odredivanju precsralcg viieka trajanja p.I'Q-

ieca Masinskog fakIIIteta u Zen ici, bra i: 03200-001-1194/11 od 13.06.201 L gcdine, Mllsinski faku ltet U ni verzi tera II Zen ici daie sliiedecu Alan Lisica, dipl.inz, javno ce braniti magistarski rad pod naslovom "Model p ovezi van j a ura v no rezcn e karte poslovan j a sa strategijom preduzeca" dana 11.07.2011. godine (ponedjeliak), s pccerkom u 11,00 sa ti u Ci lao 0 ic i Mal ins k og fak ul tela u Zenicl, Ulica Fakultetska br. I. Primierak magistarskog rada nalazi se II Sluzbi sekretariiaI Masinskog a fakulreta u Zenici i rnoze se
Kandidat pcgledati svakim radnirn danom
II

OBAVIJEST

voda visokcg pritiska" dana 30.06. 2011. godine (~elvnak),s pccetkom II 11,00 sati u ti lao n ic i Mailins kog faku Ireta u Zen ici, U![;
ca Fakultetska br. I. Prirnjerak
1.1

rnagistar-

skog [a da nalaz i se Masinskog fakulteta
gledati svakim

51 IIlib i s ekre tari j a ta II Zenici i moze se poII

radn im danom

vrernenu
II

od 10 do 14 sari.

vrerne-

Maliinski fakultet

Zenici

nu od 10 do 14sali. Ma:'iinski fakultet u Zenici

PORODICA Veza izrnadu fibromijalgije i stress

I ZDRAVLJE

Pulr.iJle kod svog prod. v. ea novln.

Emocije djeluju na intenzitet bola
001 koja treje dLl!e ad Iri mjeseca,
a ukljutuje Fibromijalgija je hronicni sindrom koji karaktenzlra rasprostraruens oorecene taeke M
j

vratu

r

kukovima,

ramenima, let1ima rukama i nogarna

Laillee!poth.TgJIlHeIeIoJ:rit,

nIm~"'lImll.J;looellU'
~[II1~~iIoa-

dl!llblO!rf!'IJIel'lMJ:u~lXI·
lI,jIDID»::iknoikrlda.ici:d

~neIJlllli'dlJ!Rl. 1.eoeIII:

"'* vupe ~~.tJ(IIj""su.
rmmIU}IDeo~lrl*lIl~ IIrnIillLI8CyIIrnDMltItojl!SU

tutne slu1aelJe

(I,:

oglasi

5 milijardi

prijateljskih bokterija koje obnav!jaju crijevnu floru u sarno jednoj kapsuli!

Info telefon +38111 30 99 066

04. -19.06. na sve masine Ba,SCH, PERLES. DE ALT, N,UTOOL, ISKRA ERO, BLACK& DECKER ../
./ ./ ./

OS.·15.06. na sve friiidere
16. - 23.06. na sve asine
I

11.06. -11.07. na kdjske a ·kle..... ALPEKS Ufro'k potrosnja) 11.06. -11.07.

Tee (

a akdjske art'le

Irokapotroinja)

uz
VCK 1601 ,R
.F,c,IIMW~

kupovinu 1+ 1~ gratis prolzvod

UsisivacGORENJE

Maiiina za

~lllOI«ll6ODW.IIIIw~XQ"'. "'_W1,.S~_1Iojf

GO:RENJ:E
WA60109
~.~ 69S,eeltM

ves

11S,eeltM

'

PORODICAI

ZDRAVLJE

DneVlli avaz sriJeda, 15. NnillfpanJ 2011.

Bolesti I lijekovi

Pise:
Indira Logo
z karijes, naj rasp rostranje. nij.e nronlcne bo Iesti su pa rod ontne bolesti, 0 kojima vecma Ijudi malo zna, pa je i prevenclla njihovog nastanka. prili~no slaba. Pojam parodontna bolest obu hvata sva u pal r19 i neupelna zbi,vanja u parodontu. Parodorll je fu n ke ijska clel ina pojedl nl h tk iva koj a podupiru zube, odnosno potporn I III vezlvn i a pa rat kojl se sasto]l od zubneg mesa (gingive), dezmodonta (parodontna vlakna izmedu korije na zuba I kostl), ce menta

olesti parodonta rezultat lose higijene
Upala zubnog mesa iii gingivitis zahvata vise od 80 posto djece, a gotovo svi odrasli obolijevaju od ginglvrtisa i parodontitisa
zuba I a Iveol ne kosti. Upal ne promjene zubnog mesa (gi ngive) oznacava m 0 ka 0 gingivitis, a a kobolest zanvatl I dublje dijelove parod onta, poseb n 0 alveoln u kost, govortmo 0 psrocontltisu, Povlacenje zubnog mesa bez upalne komponente zoverno recesiia gingive. Hacin djelovanja

Zdravlje zuba i usne supfjine

Dr.

U

Razlicite reakcge po spolovima
Hiljade gena druga~ije se ponasaiu u istirn organlma muskaraca i lena, a nova Istfal!ivanja rnogla bl o bjasniti za 510 Ij ud I razJicitog spota drugacije reagi raju na Iljekove I bolesti. Najnovija studija rnozga, jetre, masnog I misicnog tkiva obavljena je na misevima, a istraiivaci iz Los Andelesa smatraju kello isto vrUedi i za Ijude. avo islrazivanje vazlloje za razumijevanje poremecala kao sto su d ija betes, srea ne bolestl i p retl lost te ldentif kacllu ciljeva za razvoj spectficnlh teraplja kojl SLl, zapravo, ovisn: 0 spolu o bjasnio je p rofesor gen elike Olej k l.us is (Jake) .. rnace, muskarcii zene dijete isti genetski kod, a razl ike n astaj u u brzi n i ,)(0' jom tijelo mijenja DNK. u proteins.

Ostaci hrane
Medu faklorima koji paspjesuju razvo] tih bolesti su be klerijski plak koj I na gingivi potice razvoj upalne reakcije, zubnl kamenac Ie zaostaIa h rena koj a,na ru bu gi ngive

Naein lijeeenja
Ujecenje parodontitlsa usrniereno gingivltisa I uglavnorn je na odstrarjjenje svega sto rzaZiva 10kalnu iritaciju i sprecavanje od lsga nja bs kte rljs:kog plaka kojl ]e i inicijator u pal nog precess gi ngive. U daljnjem postupku uklanja se zubni kamenac, obradu ju se ps rode ntni dze povi te u kla nja ju lose I izraO"u]u nove plombe i
protetskl lmplantatl, U po-

Prevencija na prvom .mjesfu moZe traum atizirati tkNo, sto poste]s Idealno mjeslo za nakupljanje bakterija. U zoravlm ustima s oCuvanlm zubnim nizom I dobrirn oblikom giflgive tesko je naei ostatks hra ne . Medutim, gubitak kontak18 flmedu dva susiedna zu be, bllo da je lijec 0 karijesu, neoogovarejucoj plombi iii zvacenom zubu, rezultlra naku pljanjem hra ne, a gubitak istog zuoa u suprotnoj celjusti najpodmuklljl le faklor u razvoju parod.ontn Ih bolesti. Zato j e vrlo bltno Izgubljen Izub nadoknad iti odgovarajueim protetskim nedomjeskorn kako bi se saccvala funkcija Zvakanja. Vatnu ulogu u razvoju irnaju i losi dentelnl nadomjesci, Upala, zubnog mesa ill gi ngivitis za hvata vi 5e od 80 peste djece, 8, gotovo svi odrasll obolljevaju od gingiviMa i parodontitisa. Klinlcka iskustva poka<:uju da se ostecenja parodonta pri obolje nj u u ranoj zivotnoj dobi mogu popravitl, a u sre dnj oj dobi ta bo lest razara velike dijelove prirodnog wbala, pa veclna osoba, gutrue ncci i pu bertetu, koj i se razvijaj LI pod utjecaj em normonskih promjena.

jedinim slul':ajevima indi· clrans je plimJena antlblotika, a u tezim oblicima i metronidazole. Prirnlena oralnog tuSa ovdje je nezaoollazna,

$irenje upale
Primami uzrocl svih gingivlti sa s u ba kteri j ski pi ak I nedovoljna higijena usne su plj Ine. a kod u lcsrozn oga !!iingivitisa bel esn ici su skoro uNijek jaki pusaci. Upala. pocinje u dijelu zubnog mesa zmeou zuba, sl Ii se n a ostata k gi ngive, a u uznap redovaloj tazi za hvata cijelu glngivu. Promjena boje pOcinje laganim crveni10m, da bl u hrooicno] fazi postala Ilvldnocrvena. Gingiva je otecena ib 01na, krva· rl i na najmanjl dodlr, ali i spontano. Ako se ginglvltis ne Izi1j eci, u pa Ia se si fl. i postepeno prelali u parodontitis, a zbog loSe higijene uz plak stvara se zub nI ka m enac

Menopauza

" . CLNaJU

Valunzi srce

Dobra saradnja
Higijenu usne supljlne treba provodlti redovno I na pravl natin, pravilno odabranom 6etkicom, kaIOdonton;, o~. govarajuBm vodicama za isplranje, uz obavezno k.onstenJe ltl bnog ko nca iii ,.jOs boye, tuSa za oral nu higj en u. Preventivna stomatologija usmjerena je rle sarno na p feve nc iju 0 ra Inih bo·lesti nego ina Hjeeanje ran Ih ma kova s namjerom da se sprijeci. sirenje bolesti. Kako bi. se prevenclja u pral\sl i ostvarila, valja istaknuti dobru edukaciju kao I saradnju pacijenta i stomatologa. bi zube p.rije vremena. Ovisno 0 uzroku, razllkujemo nekoliko vrsta. Na pr· vom mjestu je gingivitis simplex (gingivitis prljavih usta) uzrokovan pla'kom, kojl se javlja u gotovo 95 posto osoba kOje imaju svoje zube. SIU ed I akutn I nekroticn I u Icerom i gingivitis koj i 5e ubraja u najeescu bolest gi ngive, vrlo cesto se ponavlj a irezvij a u u Icero.Zf1 pa roi dontitis. Pocinje u mladenackoj dobi, naj6esce ujesen I zlml III za stresnih s ituacij a. 0 d osnovn ih vrsta josrazlikujemo gingivitis u I<oj; 00, za razliku od plake, ne moze odstraniti bez posjete stomatologu. Parodontitis kara klerizi ra siren j e upa Inog procesa u du blj a tkiva parodonta. Postepeno propadaju parodontna vlakna i alveo Inakost te n asta) u parodontni "dzepovl" kojl u poeetku nemaju -simpto-

mao

Kako bolest napreduje, simptomi su sve Izrazeniji, S bolovima, krvarenjem i.gnojnom sekrecijom i2 parod.ontnlh "dzepova", a, na kraju dolazi d.o klimavosti i ispa· danja zuba.

Najnolfije naucno istrailvanje pokazuje da fe ne koj e pate od n ava la vruein a, pozn atij ihkao valung, imaju smanjen rllil<. od srCanog i moZdanog ud'ara. Naucnici jOs ne mogu objasniti poj avu I<oju su :1 de ntifi c Irali; Iz an aHee podataka dobivenih od 60.000 z.ena ucesnica u velikom amerlckom is. traZlvanju. IstraZivaci su otkri II po.zitivne vijesti 0 valunzi ma nakon proucavanja lena Ko)e 5U uoo5tvovale u deootogod isnjem IstraZiv8'nju 0 menopauzalnim simptomima i srcanim i arteMjskim problemima.

Prevencija

Dml'lfii avaz, sriisda, 15. juni/lipanj2011.

PORODICA I ZDRAVLJE
Starenje je mogu6e usporiti

Pise: Prof. dr. Edin Suljagic
ajbitnija, prornjena u kozi nasteta bioloskim _ starenjem i ubrzaalrn djelovaniem UV zraka je propadanje kolagena i pojeva plgrnentnih promjena na licu i. fotoeksponiranirn dije-

Kao ·zgleda i dob o • bezobz·ra ago me
prijevremenog stareniakoze, bora, suhoee kaze i neravnomjerne pigmentacije
Kada smo pjegu skinuli, moramo se i dalje sta Ino stititi 0 d sun ce adekvamom zastltom kako blsmo sprijecili iii barem usponn stvaranie novih!

Dobra je poznato da su UV zraci primaran uzrok veclne znakova

N

Vamo

Z8 krvne sudove

Vitamini B i folnakiselina
Neclavno istrmivanje pokazalo je da lerapija dovoUr1om ,kOlicir10m vltemlna 86, 812 i folne kiseline ne sarno da zaustavlja clalJnJerazvijanja naslaga i' ateroslderczu nego d ovod i i do njihovog povlacer1ja. Dakle, ti vitamini imaju i' preventvn u i Ie ra pij sku vii jed nost .. Vilamir1; 86, B12 i folna klsellna igl\lju vamu ulogu u regulaeijihomoei stei na, tvari ko] a ie najveei uzrocn ik ateroskleroze, vee i od 1(.0 I este rota, pusenja, povisenog krvn og p ritiska, i drug; h faklora. Otked, jeotkriveno da se visak bolesterots u tijelu moze talollti u krvnlrn zilama, holesterol se smaIra glavnim uzrocnikom ateroskleroze i postaje neprijatelj broj jecsn.

lovima tijela. [)va su osnovna raztoga starenja kole. PlVije pnrodno staten ja, neizbjeZen proces 'kojije povezan s hronoloSkim starenjem, odnosno unutrasnjim bioloskim sstorn. Dnugije utjecaj vanjskih faktora, ponajpnje u Itralj ubiCastih <rake, ali i dimaeiga reta i alkohola, koji ubr.>avaju prooes sta renjakorekoj i bi sa uz zdrav nacin Zivota mogl i odgoditi za kasn iju 2ivotn u dab. Dobro je poznato d a: SLi UV zraci prirnaran uzrok vecine znekova prijevremenog starenja :koze, born, suhoce kore i neravnornierne pigmentaeije (fotostarenie - pnotoagi ng), P redorom u kofu UVA i UVB zrake osteeu ju struktu ru kol ~gefla i elasticn ih lila kana, uzrokujuti gubitak gipkosti i. elasticnosti koze te sposobnost veza nja vlage, LJZ postup n 0 razvij anje born. Zbog ta kvi h promjena. dermis postaie sve tanji, a kepilari sve vidljiviji.

Laserska
terapija
voljno vremena dolaziti na tretmane iii su nestrpljivi u OCekivanju rezultata, konOOno sa mo~e ponuditi nesto sasvim novo. Za skidanje crvenkastih kapilara i nubinsklh elV€nkestih tackica najcesce se koristi Beauty Star laser 532 nrn, snaZni diodnl laser selektivne ta tasne d LIzine ad 532 nm koji se s velikim afinttetorn veze za hemoglobin. Za uklanjar1je plgmentnih mrtja na lieu, sakarne (staracke pjege - lentigines) i suncanth pjega na ramenima, nadlakt;eama i vratu kao i za ski da nje ne poze I] ni h, letova!a koristi
se

Za one koji nernaju do-

DJel.ovanje IiJekova
Na licu se primjecuje svake promjena., bilo crvensasta iii srneckasta, Takoder, danasn ja ku llu ra brzog .'i:ivotnog ntrna, stalnog pritiska, uspjesnosti stalilja ,imperativ lijepog i besprijekomog Ezgleda. Razumijevaflja za mrlje i kapilare na lieu nerna, Na kraju Krnjeva , nlko ne voli imati mrlju ni na kosulji, a pogotovo ne na licu. Sa starenjern se na lieu i rukama poja.vljuj u razlicite mrlje tipa lentigines, pigmentacije, sta rncke ili su ncane pjege i reakcija j e uvijek ista potrebflo ih je uklon iti. Melanin je kol:ni p.igment koji se producira u melanocitima, celijama bazalnog sloja epiderma. Postoje bitne ra:zlike u kolicini melanine vezanog za razlicite rase.

laser 694 nm. Kontraindikac ija gotovo da i nema.

Tattoosta r

Moguce je .uspo~iti stvaranje sfarackih pjega Melanin je pigmentkoji nas stili od ope koti na tako sto pravi tzv. me ta ninski Stit iznad kc rn eoclts - ce lija kOle, a tekoder Stiti od karcinorna kOle i preka neerski h lezija. Medutim, postoji i nega,tivna strana melanina kao sto je sposobnost vezivan j a rezlicitih :hemikalija, metala, Iijekova i d roga (kokai na) koji bi bio izlucen iz organizma. Upravo na slicnom princlpu djeluje hidrokinon
blokadorn

Spec
HipertenzUa oStecuje krvne su dove, u klju cujuei one u bubrezima. Time se ometa funkcija bubrega i jos vise po dize p ritisa k. Bubreg koji lose funkeio· nira ne more adekvatno regulirati lucer1je supstanei 'koje kontroliraju nivo soli i tecnosti u organ Izmu.

koji

enzlma tirozinaze

blokira stvaranie pigrnenta melanina. Ako .iskljucimo genetski faktor koji, svakako, ima veliku ulogu u stvaranjU pigmentacija, postoje brojni LJzroeikao sto su: 1. Hormonalni uzroci (trwdn oca,) 2. Terapija estrogenima (ko ntmeepe ija)

3. Tumori nadbubrefne zlijezde 4. Prehrana (manjak vilamina 812) 5. Lijekov.i i neke hemika Iije (·tetraei kl ini, 'kozmeticki preparati) 6. Nekekoine bolesti 7. Upala koze - inflama" tome hiperpigmentacije 8. Tumori 'koze 9. Izlaganje suncu

Adekvatna zastita
Tempija pigmentnih lezija, sastoji se iz dva, dijela. Prvi dio su kremekoje paeijent nanosi; u kucnim uvjetima. Od prepa rata se koriste najcesce krema s dva do celiri posta hi droki nona. Druga su psta nca koja se konsti u lijecenju pigmentnih promjena je azelaiena kiselina (Skinoren krema). Treea supstanea je glikolna kiselina i vitami n C, koj i su 0 bieno podesn iji za veee povffii ne liea .iIi kod osjetlj ivih koZa. Hiclrokinon iii azelaicna kiselina (Skinoren) imaju

Prof.CJr. Edin Suljagic
A~""o: TIl,I. dr Ivon. Ribo,.15: 75 000

'.'.'o"i:

rom;

0'35 25 55,5:

U35 22 55 Uti

S",I.'o BISl,rl M.d, •• , 3; 71 000 Sor'i"o;
• • • lelelon: !i33 44 75 44 DeFmalo'l~kl pregledl "~I.ni.nl' pl.vl.h I """,nIh kapila.ra na IICi,J,IlliIoga_ma Aler90lo.§:a 19s.tlra nja Komp1eLan kozrneU~kJ program • L.asersko odstranJlvanje spolnih bradavica, \Ii nisn[n BOTOX tehnika uklanlanja bora OKO' oclju, sa l:-ala f bora bmdavlca, oonlgni'h Izrasllna na ko.R • HemijsJd piling LaSQFsl<o tehnlka pcv9cani,a usana skidanj9 letoo2a lasersko uklanjanje dlaac:.a • • Fra'kdjski .laser za uklanjanJe lase:rska epUacija Lasersko "'Iliaka od alml.

• ~~~~ANE

u logu izbj elj ivaca ,do k giikol na kisel ina vrSi sta Ini piling, odnosno Ijusti mrtvi slo] celija koze. Svakako da primjena krema mom biti pracena i adeKvalrlom zastitom od sunca da. bi terapija bila uspjesna. U profesiona'inom tretmanu redi ubr1E.vanja skidanja pigmentacije i postizan ja jos boljih felJ.Jltatapreponucuje sa kom'binacija 40 do 70 posta gI ikolne kisaline keo i 20 do 35 posto TCA- hemijski piling. Ovakvi trelmani Stilei podmladuju kofu, izazivaju snainiju produkcijLI kolagena, pobolji'iava sa ton us celija kole, smanjuju sa bore" pa sa u kombinaeiji sa botox tellnikem i ubacivanjem hijaluronske kisal ine (Restylane) 'konste u,antiaging programima. U lerapiji pigmentnih promjena je vrlo bitno unos iii, ,i odgova rajuce ko Iiei ne minerala j vitamina (beta karoten, selen, vitamin E) mdi uspomvanja starenja i stvaran j a pigme ntae Ija.

DragO mi je da'riJ"""me UUdi ZOUO
" Saral'\IlI U,b,obl bill up~l~en " oOr:!",nja Sa:rajl!vo film F,Sli",. Sinil u sepl,mbru na[.viI t, novi ,Ibum
l!!(im nbprlc. dU~1.",.
!'ti.

MUZ.I KA Pu$kO se s p fa m a za Ijetnu tumeju po 61H

Paparaelje

9!illniali dok je \it!2ila dlscu

to

k~ ~~.~. ~1~1.!o n~1II "" 'lIt};rK!,nmnlniiio&lobiil~1.1 ,re.lJ""I~m.'hrui'jJo~u~;t, ~hld~Hn~I'i"iSI!tlo/(I~ tl~u .... i\_\rvrli!.i

~~j';:JitrrilEfru:ri:ppdi,.

co

TrUdna TOri zabllaSB autom U Zld
Tl'IJ.dnl ~~nn1nl ioQrt Sp.;:I~hNtSp;:III~I4!:""wfd.l.

~I~ie~..-vfcd.ic«•.:-c-~
1irl.o~~'I.iiom.I~i
WJlillglil;(.ILL

icH!Dbnt..ilWn~~LN;.ir

~lihlw ~ ~ IZIIo1 F.U61o., ~i.'I-j!;;Pltilli..IJru.~~ 1D1r.lj;W~Dilkocl!m*'sJII-

~1IIC'~~·w:rialll!:
~gJu~k.J;;Io.'IIIWJTI'D.
@fTi~""~liIi1II ~,~ktJrn~u&k.uro

-d~ilnios.'i.!lu,(s;:.~I.~ 1aIIIII-m:il.I~WU:de:.ro.
-1':!~Ul!:;pni-o_)~

IIiI&roIT1TwiI_rmliWrukiJa

~·trm~

__ftI"i'l~~~-

kru.!.l...u.'IOlII1p~()QI!;IIm

l11I'IiI.I~idiD;SUwhlcq;~''<vrib A ilII ~ i d.lJiepil' hJj';;r\"»r.li.r~_1TI.I"

Qdnul!llllh;;n nesreee ~kjJ~itj.:.l.'11Io.1!! .. 1".;.cii!;; pOOi~lUIlil::U:nJciilrq:lnl k.k[)bi.'R'u~rihLi.l~II!.!. oo.nn~ut'i~lhL

Andallna Don Hroz ob)allliu Enl Labouie
Po1ira!'. je " ,vojoj

(HB)idealnBII1iBI'8
rm'.-;'.><o.. ".

ljepolica

da na Monika Ap or

ocljetl, be !m!'nIm i s prirodnom kosum 101" .nlsudoljora~ slll;11
ool1!k.l~m.I[o:di'IJdl">'m\lal b:m~OOr.J..I~r.il.birll_ 1nI(ld~,bt-:I!i8Illlb-l!jlI'i!1Jo

!lillX!'l~"'~I)j,,~I..~ tliml!ll:l;IDIi:ID:j.nl(ll/OelTlll!..!n~
~~. gjo(MJrl·AI~l!"", \ItI1~
Ioi;

kni~ruk.clriz.:r.ii!>lili)l1, T.1kod~,!'II~

nj,!

1111

,ltmklinl \"ell1IU 1'lJ11 ~(I~boaimii~bo;:nn K.I;m~ •• m"flJ:fIHI!I'ljll!! 1>.Si.'I'IIOw.'I'..,(!.l.IH-ilII"' ....... IDEDtiilniER.i'I!l!'dukg. U....-ualllifu,tLlI.Jdillol.~ .s\id:.lllil!'!.i:..":iri1i1JlD ....!!I.!c.I'nullllJo'l'lDj!oiln_t:)l.r'<:i(I;Il:i.llil;M(!>';l.n,:IlWIi';;1II:I1'1!j1q

..-ik1H"~....:di,

1KkJi.1Krn1ilL0n~

1:~~~w~J~:-:m :n!Sil~~I):':=~:
_i_.-·
Za '

.'1.GDlklllI'J'oIi~I;'<nIfimotTJjIDrija!mnDlmuilsbinb. 1Ih!~iJ.I-MJ.l:rlll-_ !"ol~:(.HfiIlfl'iI:![i'I!_kIo 1idAu~ bujllij[ i:IJ lJIIilll id!'lll::ni.bp~III~~m • rnl~I9-6li·.;i;S •• ljDH.t..:.'II. IP:Ii ~-jl,!'l'dli;·«~IYY!~J'IO IIf'hDIlli,OOL

J dana; pitam mamu ita t" kupi ti Nerma JELAClt

"8ombaj stampa" odredila datum

No dijelim ill na nme i."jihQffl'
Elvis J. KURTOVIC Ray Arlhur KROe

mladlh 24.sePlembra
~~">TdiKl];lnliFlJy.J;:
~i'IiJI.! -Jlq~ill~II~~ 'kooan u ~III'D.IJIiJ'I BiH,diWM.r~I&O"irkllltlDo

Honcert uDomu
.sr»u
(II,)!'!!III!~",".~IIt'!ij·tJ~ r-kdtRl iJ:It<r<K,
~~~~Iclll.-

IOUl spuf ~'iosiera"!~~;~!~ DO naliji rez-I-r·aoS-B·a· nac r...~;;~.i9E~~;£
_ . , '_ _ ,'...

"UuneDU" Da

Nakon naslu pa u Bonu

MOstarsb grupa "Imatl

Irnoa·,. "pWrno"

oOgMila _ani' "burna

~thl"l;1lc~.jii"9loJA(lJ~IIIJnbdj~viikDlllk""'11 E!o!lu.lSjeri;iu~r.mIlllm~ !1i1l.l ~l;iIrlJ, ~ A_j!It1I~_
~fij~[tI);y.

iHl:mObIlriIi.~mu.bru.otkrn;..,ltbiI, [,JYl:. r.nDri"7-""1U1i- I'm.! ~1.1:d:~Pf!.
I 6~I,!I'!!!I.:i"'ck~i;a;II!~h.ffl:Oti< ~II.ICD-'uglmaei'kldl,-, ,N!'ih'mlllClllIOlI'dilL'lnilUDjrsp!lI:ilD 1~1lg)' ~STc II ~Ii: ~jc:m~_ ,i:Wi'fao

Euroskeprici i domaca rakija Kilkoje nastao McDollald~
AZRA - (ai<l!epnt..lw'''!

.e.
~I

(I;~'114

'"'Ikunihllli;l,mjlC"". 21 nlil-P III ~!"I1t'rII ~J •.

~i!li:i~1lI

.z.rumlldlgJ:II~ k..:illCfll'lbw:l.!o~I',(i~1;i'

i ~00i tr'Iii~ ~i1!I:I ~ili ni lJiliIw.ciii. 5-ri;:!k k.o ooepu~1E .idilll Wi ~ II!" ~~.n~ iifillllbi. ~nc.m !J I)(rjgy l'i'ibi!ill !til ,f;

~* n~.""'"

nI,)'l'IYl;llli:i'llill!i~I~~~ r"1-,rn:::lTUliu i If'C'Lij;.hll IlId~ni;l. .; ....~lIreJIllmlm .. L:!rn:Ju ii'ili!libl~~lfil~i !i~kLI1!.I'J!Ji HilIK!Io; ~Blimhi rrilll'silili 1iDII' i n~kDllkl)

,:tu~

IPIi~i,~~i..,!:!it/l.b!OOtabllrl~4I

p h!

iWIl~,.

IIIn~m.&I~J.lIIIunl)J!.icnl:jI,1.uXJ.K.!JtliJ'I'il:l jLrjelm.ljrdill;;lIlIitlUli13lIllio:lljilill_l'IolDIIK)o gJI~nlll.!f!"ldl'III~.irJtbsnhlsc"l!I~l"TkiE lIIii~itiiit.l.lliiiiitv'iCiii:li~liI:u:rgllt4iili[JJ..!I'i~ luoo~,II~pn:mij~tC!Q1·1Ib~ ~Iin· • p-Qr.i III.IIltl1.nmllmelilill:iuiI

- []I Nic:1TIAli'Ui ~ i:&iJ.II. b:iIDMlper_IIII..illlilUlpm-i. itgltu4ln::illm~rl,lm'ii:rli>.liiIi[Tru!:1l1mlll~1!j11 1mI~l:lItrolll LaJIIIII 1b:Jti~ ZlJlllllri!!lll -VhleollJ~II I:o:;nLl!«!'I'i.W!I~i,II~W;;:~· Be"lIm:j[tnIJs.lLJ'oi'3!:lbmillll. !iI,ianpriielll kud r~t.il'lh.k~ ~hl;k~~III~dJ.~lIIolli EIW'Ii~,:Sll.bH~li-

~L'h!i"nIIlLl-~

I\~wr.

,li.,ilI fl. 1>.

~~jj.I-wJll\I;;~i!I.;rtIjI ;~~;I)I:':~l"uC
~1»~"iIII~~!7. ~ril'lii i ~Ld. 3-, Duuir

;th.

.,.........;.___;_.;...;...._--------------------------'

44

'''iI<> 'H"_",l1,

Dnevnj avaz

oslasi
~ '>3',

.MEPROS« DD_ SAMJEVO Sarajevo ·IHdZ'a ul, Tvomleka Brei: 6S 0 ST 028537 07 ST

U STEt.ljU bro] 20

N 13osnnvu t"1.mi3 10'1. i 103. Zako na 0 5teeaj com posrupku (~Sltl2b~[lC: nevlne FBi H b r. 29/03 i 32!04) Odluke S kup_~rin e povierljaca od 1.7, 02, 2008. godi n e i Odl L.I ke 0 dbora p ovlerltaca od ~2. 05, 2.0l l , gcdi ne CI prodaj i nekrer Dine '5-tel~irtl)g d l.!:bii h ..MEPROS"" 0_0_ S2lT,yjevaL! ~~e~ :s\t;&'r:n i kip ravru k obi avl] LIIjt' iU
J

OGLAS
ZA PRODAjU T'OSLOVNOC PROSTOM PUTEM I'RIKUPLJAN] A I'ISMEN,!H PONUDA PREDMETPRODAjE:
POSLOVNl PROSTOR UKUPNE POVR51NE442,44 M2, knji se nalazl u siambenc poslovncm objekru u Ssmicvu, ul. FeHI.b~ Beeirbez;ovi.ciI (ZK "I,*,,~, ! !754; 11755) br. rotlITN A CIJENA

na! 0.0.0. ~ .. SPlSlJj e

S"IlJ. JEVO
0 rtl;\J ItS LA iI...or 10 li<UESIO: NA UIfNlllA REGUf S.AIAJ EVO. fUllA f.lKA(!.

1.KQMfRCUJWsrA

M.oS1A~IUN1CA (MIl)
Yl~f IlVR~ILACA

llb sa pravcm raspolagan]a Vl
l

550.000 KM

U$lOVll 5$5. vSs ~t. I'lOO ~ Ipred005! Imo)U aodiOll1i e'OfM)fTlI og ~I Rodno iI. u~t~c no prodoP fobl!

USLOVI, TERMIN I NAtlN

PRODAjE

• P"os!avfii prestorse prodaie 11zal'.f:~enum stanju na dan prodaje, po ssstemu nvideflQ·kuplje_no". • Ne kupoprodajnu cijl:,n~[:.it nc pt:;lJ~a PDV - cl,ugn prodaj:;l ("'Ian 25 stav I, t'.e:~k~ 2~ Z:;3KO[Ja Q PDV - J'!SL gl13...5nik BiH", bro] 9/~5) • POtU] dena cijeu a ae rno2e bib marna ad poeetne euene U oglasu. • Pos-lov!1.~ prcstor se prodaje 1J ciclini, • Prodaic poslcvncg prostom se ,,~j putem prikupllcnih plsmenlh ponuda (u aarvorenim kcvertaem) nil ogles 0 jar veom nadmeraniu. • Pos"l0 v ni PIiJSI,O["koji je prt::dmet prodaje mg:f.lt.se ru:ii;gle-cl~li s....'a.kQ&ntd_nog denu 1J vrcmenu QtI: 10 dO 13 $::IIli~U7.:pretbodaa najavu n a telefon 00 1/ 144~522. • ' Pta vO ul=(';~ca na Ogl:aiiiU 7.3 ptodaj II pcsfavnug prosre ra [mal'Ll: s va pta v na i fi:ti~~ llce koj:a destave pisrnen U lilT"· ijavu i izvrSe uplatu na lmc cslguran]n na [avncm.nadmetanlu 11 lzaosu od 10.0.00',,00 KA-i~ u rcku od dar na po cbievlii .... anju ogl~ ~kljy,cnl) $;;3' 29_3_ 2·lJl]. godlnc. Upl;;!!LS OS-tgLJT-3nja s.e vrlij na raeuo 5L~jn~g du!nika broj: 16100000-66:bS00.fJ9 oreoren ked Ralffelsen banke dd BH, sa naenakom -r:!u~,esce 11 [avnern nadmetanju". Llplata os~gul'ii.nja uCcsc:a morn bltl na racunu -s'tcc.aj,n-og dlJiDika nalkasnlje u: cct'l,l'nak 30.06.2.011. godlne do 12.00 sati, • Dcstavljene ptij:a\,e 118 oglas! pOOlCl:h:]. -osobtlo! moraju biti ptopi;snl) ~1'\'Or(:fie i adreeirane na : ~tM.EPROS':' D.D. ili U STEtAjU!, Saralevo uf. Fcrana Beeirbe,govic8 br. Ilb~ Sit nsanakom "Ne orvaraj- Ponuda na ogtas 0 [avnom nadmcmnju Z·f1 proda]u pcslovncg prosrora '', • Dtvaranie prispj'dib PQnudOJ ~c S'C iii'.:'I,Ir.!il,i u ~~lvfitak 3Q. 06. 2011. gedlne Ul13,.-O-O aati u prcstcrijume :)u::~;l.jr.lIliJ; d L1~:n iIn 19Mep res" d.d. Sara Ieve, ulica Feraha Beeirbegcw[Ca broj 11b_ • Po obavltenom lavnom aedmetaniu Zil kupea ce biri prcglasen ponudac Soil najvisctn poaudeuom clienorn postignutnmna j$ .... 1iul1admctanju. n n • Kupcu te uplac~:n0 C1sigurn_nle b lri u M!J~n:lUO u cllenu. Pen u~_a~im:a c i [s penuda ne bu de pri ~wi!JCe_navradr ce se palezenc cslguran le IJ roku cd sedam dana IJ akon zaklluelvaniu [avncg nadmeean la. .. K upac $.:ii najv i:kJ.m po:n udenom cji cnom i~t!lJ.l21npia ti ti ku pop:rod:3j n u c.ijen u na ~tl!on pradn vee u roku 'Jd 30 a!lons

u~sc:a

is

OlAV,flf Il.AOAC
U,pgsto-1On • fOZVOIt"IO'o'lh ~lQvnlh em rrretom ad rYO"!O!Oh ulICIP'ijedo!!nja prodCl)!l" DledOj '0<110<010

lnpteU>05i u P'"VOO'.ortI"fo'I
O:CI()I'd;nocija 50 d5lnbuof{ Orgon rlOY01'lje IZvjEllIOVQ~1e 0' ~0~J'.l' lIJlto"fr!O

It! ,<:do~lIO

ed dana pro,gll~mwnjB

ea ku

J)Ci!.

Vg! .-ol,ko !:!iog'Qf"Q

iJQ

• Kupae placa perez [HI promet nepokreuicsn i suosi svc osude troskevc kcii rerete kupoprodaiu. • Ugovor 10 kupcprodaji kupac i :Sle~illi upravnik 6e .!ia~iT1.jli !'J:tLj}i:asrtire u roku od tel dana Mkon uplate kupcprcda[ne cllene i iroskova kupcprcda]c. Ukollko pOfiudilC s;n m~i'{[mm ponudom ne uplad prodaiu cijenu u rcku, gubl prom VOo]jiJ pcvmt Os'L,gIlT$nja, 2 kupcem ge prr)8;1a~~v", naredni nalpt;n'oljriiji l}(lornJd~ koji je zado .... ljio .. slove p:rod~je. o • Primuprcdaja nekretninc izvrllh.ee se cdmah po uplari kapoprcdajne euene sa pcrcsklm obaveeama i U"o:U::ovi· mil kupoprodalc. • ]-iI'mo ustove,
• :SYC::

....,:.1 I:IOfIo de 23~u"'oZll',,,.
" II 0.0.0. SofOt"!'''O

CV-om 50 gbclveJ'nOm nome om '9 ,<9f'!' 110 flO odlvsv:

nadmctanic

~-e sc
U

ob,il".iti

j ako na njemu
m0811.l ec

u,cof;:!St ujc Q3j-ItI.SJ1jt!:edan 'PC)n~dac .... j svukog
radnog d:iUHI.IJ:Il

k-oji

iapunja ... a

S~I-ep'ropi~r:IC=

71CC1O

~o 70E SOtol_
I'0':Il10: CI I.e II " lI.con:u:;o

osrale lnforrnaclie

vczl prodaje

dobld

rclcfon: M3Ig9S~350.

II pi.I!ern UPRA VNIK

STEtAJNI

N. osnovu clan. 122 Statura, Prlvredno Drustvo za i nzen jeri ng u gr. dev j norsIVU VRANICA d.d. Sarajevo,objavljuje

Pravo ute~ca 118,u::nder imalu sva pravna Hca, re~ gj S LroVa.lla Z,9, ba.v Ij an je poslova revizii e. o Oglas - Tender ostl!je orvoren 8 dan. od dan. obj.vljivanja, Pol) ude I,l l-atvoreooj: koveni sa Ilaznakom, d a ~ rev i:r.iia :n e 0 t'la.raj~ sl;8 ti H[l adresu: Vr<lnir.::.a d,_d_.Saf.aievo~ nl. Anrnna hr.8 Branka Pou u· Si:m,it:a

OGLAS - TENDER
"" p,;koplj.nje ponud. Pr-edmet pOl1ude ie obavljanje po-slova rev'izije fi· l1an.sijs,kih i~vit.i.taja UI 2011_ godinu • Ne~avi:mi r-evi7.or.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACljA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU Braj: 65 0 P 11230609 P Sarajevo; 19.05.201 I. godine Tu;;:itelj:Rifet Ar.povic Tuzelli: Mirko Vu~illa Radi: UrvrdeDie i uknjiiba VSP; 1.000,00

POZIV
Za,sll1lnkll MfRKO VUCINA Poziva te se k.ao smmka na rocilhe za glavau raspIa vu zakaza,nII za dan CETVRTAK: 30 06_ 2011. godine 1I 13,00 sati,pred ovaj sud u sobu broj: 327n1I Suciija Nad. Seferovic NAPOMENA: Ako lIa pripremllo rocisle iii lIa rocisre za glavlIlI raspraVlllle dode uredno obavij""teni l\!zitelj, Smarrar ce se cia je tuzba povucena, osirn ako tllzeni De zahtijeva da se romleoddi. Clan 84. slav 1. ZPP-a. A ko n" pripremno focisre iii n" roc;ste za g)avnu r"spraVIl ne dode uredllo obavijestenj lllzelli, roci'le ce se odrZu; bez lIjegovog prisllstva" Clan 84. sta" 2. Zpp-". Najkasnije na pripremnom rotis[u smlnke su dU,loe iznijeti sve cinjenice na kojima zaso;V.,.ajll SVO!:, Za,h!ic...:,e ,.i predl.,' OZ,ili. ~.vcd. k.az:ck. le ,~d, izves~~1I .'.~kU. o o e POS!.Il,pk~ na pri,p,rct.-e mno rOClscedO!l'leu sve "prave I precimete kOle zele UpOtrllebl1l kao dokaz. Clall T7. ZPP-a P ripre rnn 0 rociste moze se p rovesl i kao glavna fas prava Cl__ ZPP-a.

sveznadar

UneY!1i oVal, srii~do"

15, iunVlipani 2011.

45

Tacno Nelacno

MEDICINA Naucnlci na pomolu senzacionalnog otsrtca

Naucnici su na pomolu senzacionalnog 01krida - st.ize vakcina protiv debljine, 8 ucinak ce Eraja ti eeli ri go dine. Vakcinu su testirali naucnici Univerziteta "Porro" u Portugalu predvcdeni dr. MarijaIIom Mo n teiro, koj a je rezul tate ispiti van] a podijelila s kolegarna na gcdisnjeru skupu svjet-

Slile uaMcina oroliU debrine, uCinaMce IraJali celiri BOdine
Vakcinu Su testiral'i portugalski strucnjaci, a rezultati lspltivania predstavljeni su na godisnjem skupu svjetskih endokrmoloua u Bostonu
Ucinak je trajao dva mjeseca, sto je vrlo so-

1N.i.]e p~z.~alO kako je nastao punetllellak?

naziv

2 Marsej je najstariji koj?
Maekaima 3tratlicijama

grad u Francus-

slrnbnlltno znacenje u golovo svih nareds, iako ponekatl i veoma razlicllo?

I.NETACNO

Kako je ponedjeljak dobio ime
Ne ,----------------, moze se ~ reci da nije poznato kako je nastao naziv
ponedjeljak.

skih endokrinologa u Bostonu, SAD, Monteiro i sarad nici u vakcini SU "zakat iii " greli n IIa nezara zn e vi ruse s idej om da te" jednom kada ga unesu U organizarn, odbrarnbeni sistern miseva proizvesti protivtijela protiv grelina i tako zakociti njegovo djelovanie, I uspieli suo U nutar 24 sata od prve doze, vakcini san i m isevi s u iel j J 8 pos to man j e 0 d onih u kontrclnoj grupi, a nakon zadnje, trece doze, 50 posto manje, a pri tome su trosili vise
kalorija, lidno razdoblje za rniseve kojirna je prcsjecan

To je danas prvi dan u sedmici, ali nije uvijek bilo tako, U stara vremena, prije pojave b r iscan s tva, to n ije bio prvi nego drugi dan II nedjelji, Bio je posvecen Mjesecu (Luna dies), pa ie otuda i dobio irne u Kod slavenskih naroda ime je dobio po rijecirna "posliie nedielje" - poned[eljak.

romanskim iezicirna "Iunedi".

2. TACNO

vijek 18 mjeseci, Prevedeno na liudske brojke, kodcoviekabi ucinak traiao cetirigodine. Uz to, sm je veoma vazno, nije bilo nikakvih negativnih nuspojava, sto je velika prednest pred go rove svirn dosadasnjim pokusa] irna farrnaceutske industrije da pomogne u zaustavljanju epidern ije debliine.

I kuga je nekad harala
Marsejom
Nisu uocene nikaklie negalivne fl/,lspola vevakcine
jedna ad naj-

Marsej je

r--------------,

napraUiliPrUi ziUi biOIOSlli laser ce
Ljekarima ce laser pomo6i jer ga moe ukljucitj unutar tiiela kako biizlijeciH 6elije napadnute bolescu
Spajaniem proteins l:oji emitiraiz meduza s jednom ljudskorn celijorn naucnici su uspjeli napraviti prvi "ivi bioloski laser. - Ovo je prvi put da smo koristili biolcske mareriiale da napravirno laser i generiramo svjetlosr od neceg sto je zivo - izjavio je Se"k Hjun J un (Hy-un Yun), 0Plick; lhi·f~r s Medicinske ~kole "Harvard", koji je s kolegom Ma.hom Geterom (Malle Ga-

Uspjeh arnericldh strucnlaka

Spec
• Mu!Jkarci, cprei: - ukolikovasa supruga ima problema sa spavanjern, 10 vam moze unistiti beak, pokazala je naj novija studiia, S druge strane, muskarcevi problemi sa spavanjern nernaiu isti '----~----~..",,'----._j ueinak na vezu i niiesepokazalanikakva bitnija povezanost n j ihovog kvali teta sn a s b racnom srecom, - P ri m ij eti 1is rno da problemi sa snom kod ~e!la II rjetu kako na njihovo tako ina dobro funkcioniran]e njihovih supruga sljedeceg dana .. Preciznije, lene koje tesko navecer zaspu sliedeceg dana imaju vise poreskoca s cdrfavaniem dobrog odnosa u vel;, a islO 'osjetaju i njihovi mllievi - pojasnjava dr. Vendi Troksel (Wendy Troxel ),j edna od istra~i va~ica.

ill svietlosr

th er) stvorio ivi laser". Jan i Geter irnaju velike planove za "zivi laser". Oni kazll da biolozi
rnogu pronaci njihovu prirnjenu u

"z

proucavan]u odredenih -celija ljudskcg tijela njihovirn pretvaranjern u "zivi laser" kako bi pcgledali struktUTU. \jekarima je ovo od porno';i jer I mogu ul:ljutiti .laser unutar ne';ijeg rijela da izlijeee ceJije napadnllre boldcu.

vecih rnedireranskih luka, drugi naj veci grad u Francuskoj i najstariji grad te zeml]e. Prvo su ga u sedmom stoljecu prije nove ere naselili Grci, da bi ga 49. godine prije nove ere pripojili Rirnliani koji su ga nazvali Masilija. Opao je zajedno s opadanjem Rimskoga carstv a, al i j e kac trgovacka III ka 021Vio tokom ere krstaskih ratova, Pod vias! francuske krune dosao je 1481. godine. Kuga iz 1720. pokosila ie polovinu niegovog stanovnisrva. U 19. stoljecll rnvoj francuske kolonijalne irnperije dcprinio je Zn3eajU grada. Nakon Drugog :;vje[skog rata brzi indumijs.ki razvoj zahvatio je lucki kompleks u Fos-sur-Meru i u predgradima kao sto su Marinjan i Vitroj_

3. TACNO

DRI1l..MlSlVO,

RICARD 'N.W:I. ABEL
AD AKTA. JESTJ\iOST, Po FINAC, PTICE. URI 'NARI. KIT. SOAA. OSTACt

----255-1

Macka ima r-:'::::'A1fia::-~~~ simbolicDO zna~enje II tradicijama gOtOVO svih n aroda, iako pone kad i veoma razlieito. U kineskoj L_ __ ~~ ~ rradiciji, naprimjer, kao mocna zivotinja je jinska. Oznacava moe zla i preobraiavanje. Crna macka je simbol nesrece i bolesli. U skandillOlvskoj cradiciji Frejin3 kola vuku macke koje SII njen arribm. U egipatskoj lradiciji macka ima lunamo zna~enie. Predstavlja lmdnice, jer ernbrian rasle pod djelovanjem Mjeseca. U grcko-rimskoj tradiciji atribut je lunarne Dijane, a u japanskoj simbol moei preobrazavanja. OUlacliva miroll pocinak.

RazIlCita simbolicna znacenja macke

oglasi

Auris.

Sadavec od23.999KM

I

t kakav z

uz

es.

v

TOYOTA

Automobn It,akav Wlul~uJete. pc dJenl kIIJu slmofetle prtuftltl. Bogata oprema. .!lupelioma, ponuda motarra,ah'aktlvan diraJn. 3 godine !JiIfal1ciJel 5 godlna beiploiltlle po mati na ctsti, - $WOOAiJris finl pravlm l!hornm.

Krojena za vas .•Aum4Youoprema. jzmedu ostalog nud.i:
-

K1lm.l! redaJ u
Alumtngskl! felge

-

Uprav!JanJe CD MP3 audlDs'istemam sa kofam presvu1enog upYavlPQ - ASS,BA, ~D s steme, mine jastukl! za voula I suvoofa I bofne tra~nejastuke -Etektri~o podesiva Ig"~B<I val'ljskaogJedala - Centralno .zaldJulavanJe sa daljlnsklm u~j,anJr.m . .

www .. oyota.ba t

Today Tomorrow oyota

oglasi

DnevnJ avaz

~"~_'J "',,_ 47

Allstrian Dnevniavaz

r

oe.
..-

O~U\'8n)cij~iUl.do

reg_

9_8'00 KM_ TeL

Vozi]a i ~dijclovi
Prodaja
• venrc bCJJ:t., crvena mi=iLsJik 1993. g.J rcgisrrcvan u Seraievc. KI i 1'f.1.1I! ful O1J~ma) redan ~'I_IIIs:nil:~ Inbrieko stan je, male vozen. Cijena 'i.9'i0 KM. Tel. 061 ]57 OM. 8147·1t\
j

061158202. .. Polo 1_0 B) 200 I. tOd-! ~J'! [! 2vram, doom orpeme, ptaecnl cari na j PD,'} 118.000 presuo, scrvisne klljiga) CI~'l.LVIlIn~ nov, cijena de. reg. 6.600 kao KM. Tcl.IMI1'82Ol. • Prcdaj (Om GcJ1(a (I) 1 _3. ben zinac; reglsrrovnn, Tei. 0:6 I 548l9tl.

• Atrakrivno! Prilikal MaktifSka rivijem. Prckrusen panaioa na oball mora, 45 lC_Zaj04 dalem [I zakup. 1",1. 00335 98 403 43l. 7560·1\\

Karedrale, parking, kabtovska, KM pooscbi. T, 1.001339647.

20

:~b~~f~~~~S~&l[~Lng,20 KM po
• Apartmane ~ scbc u Ncum u, od;a~~rn~~! 493 ~}~ll~~1~j3rg~~:g~3~~

.. Apartmanskn flren,otBiteu ceruru gmda S'3: eksrrn upreml jenlm stanom,

• Izdaiem 100m2 pes tovno-sram b. ; 150 m2. stambcuog proatora u Doglodima. Tel.061 561132. • lzdalcm apartman TL'I,I'at ldealan odmor ria mcru, svi S"~dr::;:aj~! 'l'rh;~vel jno. T 01. 00382 n6S3· oo3K2 69299128.
J

Nedzarlcl, jednck revere a nam j~Lem n. soba. To!. ool467 823. .. M. D 'o'Oj ~ izda] em L'HIirnj.si(eli, siae reoseban, 76 m.2, p Ius gar-azul plin. g;riial'lj,~_TcL()61 :B19t)69_ • Mllka.rsk.a~ apartmae u ceu tru grada, za dviie csobc. Tel. 001 224 174; 06191.3094. • M:a.nj i namienen :5 tan u prlv. kuci lensk im cscbama. T d. 061374 473_ • More: Klek-Komama, ladajem :a,PiUlm:lr.r.c: ~ 3-6 osobu.aa uporrcbom kuhinje, Te1.00l4l9 11.9iOOI 437719.
ru)C

3n.

zel ijo!dosmdiiclov"
006!f')4']].

~j~rr~~~~;s~a~::.800g
~~.,~~J~

.. Prod:;ljt:11l rnjcllj~,.f'~ j;:omb.~ndiTcl.061 702 133.

• Super prifikal Drvenik, M!,d •arSkill resroran nil izuzetno mraktivl'\l}j i nromemo] lckaciji uz more dakrn u zakup. 003S, 98 4,3 433. 7'i6~·111

• h:daic:m:ll.D3l"!m:an u Pcdeeama cd 3. 7"J 4, kf'CVC:[1l, JJO\'ol leo. Tel. M I 133012 • Iada [em aparrmaae Td.0612O'2'i4. nil Korculi.

ra

• Brtsr, ladaiem apanmaae i sobe, ,ku~ jr:prv~ red de mora, iroa svci parking. In!om)ac-i je 00385 91 ,S% 361 5 iii rmdJorn: miirita_rniosicZyahoo.com scbansmn.spratkuce,
• Bi.I~ POLO k, izdajern pr.u~n dvoTd. 522~7l:s..

• Prodajcm zaGolfu atnasce, aLLeJUI:~ tor} ~ ;,4.i zaostala vozlln, JIL.Ok i men["'~. Td.Q3'53 I·9%, ()62693470. ~od.TcI.0012]QOI8.

• Izdalem apart mane- na OOCI ku Pagu, pcvolino. Td. 00385 2361l·230, 003a591 7Z4 3607. • jzdajcm dvos. stun, K. Brdo. T el. 062387.571. • lzdalem dvosooan il1lImj~u:!n stan sa &UrnZoffil ccnualac grtjnnic, kablcvska TV. Tel. 033667 ..008,1162 '1ll3.!6. • ladalcm dvosoban nnmiesree stan aa grijanjem, (l'JS:. ulaz, ~((:ta Z~jke. ToI.06Il11948,(161149<Hl . lzdaierc d vosoban namienen ~ grijanjeJ ll:ll"king_~ ceraar, ked Drvcnlle moo". T<I.001139960,066 14401>.
UfH.

TDI, 66 K\\'7~2000. gQ;d_~ kllrna,

.' Prodsjcm

GoOlf 41 karacnn,

l.9

• Pu mickl kom bi VW TS] 2.6 2005.
1

• Lictovunje u POOiiCaIlHI, IJ scbamil t aparrmanima, vee rna povotlf.!I,}J vc~ od 16 KM po Q:SClbL_Tel, 0038598817·104. 68IS·1Ndl

795216.
101.

• t-]lImje:;:tcll dvce. S ran braenom paV[I:a ua [1'9rt1N. stanicu. Tel- 061

• Centar - P:ip~g,a_Ik:3~ nudim noeenie u fu ksuano oprem lien om .pmm,nu.Td.001724725. ~ Cemsr grads, i7'.:di1je:mfino oprernllen dvoscben nan U zgradl. Tel. 00114>8,3. • Cen tar, uosoban S{illl LI Saraievu, kom pl, nam iestcn, iadeicm na d uli pertcd.zvan iZII16 h,. T e]. 062692 777. • Cigluee, pos. prosror I 00 m2, tOd!lIi ::til; .$V(: r'i:alrt\j.t:t\t-_Tel. ll6ti 762.

~:Ca~ J~~~~T:1.:;I'~6lr~ B:I~~~~~

fuJ oprema, crvcnl, odllenc stun jc, Pla~t:l\:) carina i PDV. Cijtna 9.600 KM. Tel. 061 100930. .31501-]n • Alf, 156 SW, 1.9 JTD, ~-e-do''t.'-no :sentis:inUl.ii! nije 061 22024S. 10.2002., tiVOY... Tel,_

• Radim anrikotuzivnu ZO!~(iru: automcbda, varcnic, farbanic, pclirunie . [!i;~.T.1.06 I552 >41. • Rcnaul t Rapid reretn ~kedi 199)'" gQd·tdiv:,lj resist. do 10. mjcscca. Tel. 0611847%. • Rcn!luh Sccnik, 2001. &00.) reg., air ha,g_, klima, CD player, pretao 130,000 km, garaalrnn, serviaaa kniliG~e~.tr.i$tal'l~e_Tel_0:61 J380'll_ • Renauh Twinge 1002. g., presao 9'2_000' km, rcdovno servisi ran! 0<1.1~r'lo $(91':1 Tel. 063405 .363, Sarai je. [eve. • R<nQ Clio 1.5 DCI, 2002. seo-,pl.· vi,l Vf;iH.a full ClIll"fill9! pIa {en i cad na ~PDV l60.000 prciaD" knj Lgil ~'wLlnl t"_'" In:i QQJ \ran"cijeD:il do r.es_ 7 ..500 K M. ToI.06Z54840B.
l l

• l:i:di.ijeID p. prestor M rn21.Hi mze Polovtec, do Frizerskog studi]a EN i pradavnice LORA_ Pogodan: za vlsc namjena. Tel. 033l17·55,. 7800-tn

• NeM.ati.fi~ ~~'d<LjeJ1lj utopraonu a kcmpleme cprcmfjecu. Tel, MJ 244 166. • N eum • povolino izdalern aparrmane emiestene uz. more. Tc:I. 063327 [198, 036/&114·169 .. • Neurn: Iznaimllujcm apanmaac blizu mO~~,sa eeresame ~:po,g.t~d.Qm ns more. T.1. 0)61884·710 i 00.2970 3M. • Orebie - upenmani i scbc sa upoteebom kuhinje i kupmila, parking. Tel. 061 ~ 93~,00385 9, 8592 Ol4.
sobe

1.5.0

po-

• Audi gO~ 1981_ gOd-t crvena boj;!;l!! regi_strovan do scptembrn, 4 ,1r.11I.a, clien it pov-Illj na, 'U voanom stani IJ. T el. 066)36671. • Audi A~) 2002. god, karavan, pJ'cliJO ~ 10.'000 km, klima, E:SP~ ciV11 klj uea, zeder, odradeni serv is i, r,es. do II)lI.,dj. 16.500 KM. T,I. 001 195 938. • Au [(IogJ:edala Zil rer.ro'l{izore Zil sve KM.Tol.001149190. • Au 001 im~r r.adi s:~reVMiilof:aULQ.lim!J.rskih radova, brzo jdl:ino, kvnli~ !C:!r'!~_ eL 0:61270 421. T

hmela Zenh, TV-ul! f.i]ZiI~ tcrasa izaalmli ulemo. Mob. 1163436 311. Tel,. OJo g85 'i'i>. W\VI.v.ncum.illlillIlm.:m.i.cum Yn"'

• NEU M • aparrmnni

plazu klima, gaIJZ

• em-II Gora, DC!lov'.i,~i! :iI purtme ui blizu mora, parking, WHIt! non-smp. Td.0038l68><H,149. Vila, i;._di1je.msobu sa UPCI1i"ebom kupaula, novogradnia. Tel. 0633799<J<l. • O. Ve]eht:i narnj~ten, u pos KM.Td.03llI0·%9.
j 1

"'0"

• Izdalem dvoscban sraa srudend(bhzu Kam po,,), 300 KM + re~ij" Tol.06l'il80'il,!lii6oo3&06.
Sit

• t.

• Izdalean granap Tol.061 18l00!.

lavcntarcrn. rad nju na Si·

• Izdlljem ili prodalem ron". TeI.0Iil917009.

.1~d2ljcm

d;;c.ipO:sli:lbs!l

nam-

''T'''''UlO"

j,

.' Ren'D K(3.11.&I,)~ 2.00:5-. g .... ~tv{!ln;::ni. Tel.0619SBOOI. • R<no M<l!.n 1.5 DC1, lOO4. &00., bijeli~l vnu.a, rllH C1f.1-rem~~.,la6eni caiim~ i PDV 169.000 prcl:3nJ sCTVLsn:a kl'!i'iga! oCLLV;:ifl~ ciieill,iI do rtg.. 9500 KM. TeUI6254841lS.
J

jdtcn stan" Hrnsno, Porodio;:: Rir bar. Tel. 033 656·0'i7,003135 »0. 6950-1"

t. o:so'b.iimil dJ. 300
l l

d.... oS--SIl:ral! exLra

• J::r.dajem i,e:,t"o~~,t:'V,etfllJi d"r.okreveUlu:sobu,Ciglane. TeI.062l53440. • b:dajc!T! jWl'losob<i n s.ta.n f1:i1JJljeiIe.n s.rndemicam m i1i ciie:vojk:am:&4 Il<". U I,,," Td.535-539. • b_d.aje.m j~d_n.OS(lb:an ~s [:an!, lIiSClko :pri.z~m.lje, u .s.tarnbc.noj zgrndi POrta· liei kod Hitnf: pQlT!oCi_ Tel. 061 216 616,001 :;Ogl.IO.
J

• Orebi.t! a~Rnrf'uu'iJ .2-3- kreveme 8B :k upar Hom, upouebom kuhinje;, pi:ukin;G~ cca 200 m od morn. Tel. 00,8S98 l~l337,oolH4119. • O[es-'llid.ta:, izdaj~m po!ullam· St~o ~ '4;ndt- Tr;t

• AUlo:s,mkl;a "Rulcio!! ori,ginill ~ofcrhjbt i botlla s.takJ;): s-a l,Igr(3dnjCl m. C-..rancij<! 50 godi n~. S mil! Boj· "iok, 109. Td. 1M3 g,l 7,9,001 413 l]7. • Ci C2, 1.4 HDI, d.i,el, 2005 .. ,gocL~bijcla bQj4! !lOVe gu,me~ r{!s· ,god. d,n •. Tel. 003506 303.

_0

• Ci IJOCIl XS[lTa piCa! 5 SO, 2..0 H DJ ~ 1003_ god., Il rebo 159.000 ik_mJ ijen:a c 5.900 !<JII. 1'01. 06 I 0)49 08l.
• Ci['.n'}clJ Xsarn piC-;dSSO ...2003. $:(Id_ 15.9,,000 kInl 2 •.0 HOI) c.lje.na 5.9oo!<JIl. Toi.061 04908.1.
P~IIO
j

• RelloMegan 1.6 B~2003. goo.,sh'i~ ",:t,na, full op.-emat platen i cari i PDV 77,,000 pl'dilO s.e.rvisna knjig:il, lQi:o M'II\.:;:'ijepa do.-eg.. 9.500 KM_ Tel. 06183>565·.
l I

4

nil
Fa-

• U Qrebitu i:o:dajelno ~lJe: ~ lj-ClOV3.llj"l: 5a ikupatilom i ujJ'Ot:reoom :k uhinie pi} veorn<! piWoljn_im Td. 0038S 20 713-894. 6955·IN<l1

• DCJ bre Vod~Bar) C. Gorll sol>c 70 mod rnof3 7EUR-ilpoo!clil_iu,uzupq[r,ebtl 7.:11.ied.nic:k.e kUhi_l'1Ije. Tel 0038.2 67 >00-365,033/621· I 19,."",i Il<"I.ijc t7S3Li_

h~i~s~t79~l,}b$rL

• OLok Hvar-Su6ur1i~ :lpanma.ni 3~5-Q!:(lhn:iJUZS9mu ill:m.. i2d9i~~'L Tel. 0038, 21 773·3G5, 00).8 163 35l150. • P(ldJl.e~! i~d::31em ap,mman 4-kJ"(:'... ·fIni liZ more. Tel. oo3B5 21099174. • POChiI;3;tkll6a U~ m.o.rc vel iki dv{lo$Obn i ~J)aI"Li1l!!Jl'Ll i S1)be::sa 'LJ poLl"ebom i kuhin;". Tel. 00 15 I 7353.
l

,;;<ll'''''.

J

650 m2~

• Dobri.nj<l

5) izdiljem

Z:jI :S'llC

638·006.

dj-clil.tDOSli_

pos. prosIOr

Tel 033
Lalitka

• D\fi) [£'00. St:]ILii na St'llPU 33. T.LII6278S34,.

1

• lzd .. jem I ijtpo lJ.!Jmjcl:l-Cfl Y ~rwnjen.l~ pH nsko ,,g:riilln je! Doti ji H 0[0nj·Voso!6. Td.Ol·11481·l99. • b_claje.m lllksuJl';nc Q'premljen nosobllil srdn 40 mll DobrinJa Tci.066304688. • .lzdajem r.ramjdmn Td. 063 S95 077. je.L1nc.s.. ,edC5.
SLIIIl.

• RC1TQ\'t~'Drs.ka ogtt:dal:a z:a; svc i,lrs[eaurn,5 KM. Tel.061 511799. • Vliim zadnj-lllije\'a z.a Skodu hi", I ) 0 KM. T ,1..00) 7(199,6.
1

• t::d2ljol;'m I,ek :.tdapt l(":!!,!lu Il~mj~{cnu, garwnjc:ru u cemru, ozbi· 11noi' :lI!l:poslcQ(lj OSQb i iii iTI ladom panl. Td. 001 171 164. 811l·I"
1

• D,los.. SoLan namjeSu;m nm godinu drlJl.a, :5froSi cen.t:u ~mieVQ. Tel. 062 6~1 g7'i. _ Dvo5Qbiln n:a.m. :na~ centar, StUdeiH.iqtma. i]i :taPOs:[tfl.l::un bt9~i"l1)Ri l"'ru.Td ..Ol344~331. • Grlid:i;L(:- kod J r;:] ict;..s.ob<-sy:;m ni, Llgodno, komfomo,poQivul,no. 0038,996002320.

• Pof~liti :k(ld 0 ON t.e!C\,·tJi: i je-! no$. ]}o[ll'uno oprc.m Ijen Sian u ;s [a.mb. ~r:f~

K~~.etcl."O':: ~~i~~~ei
1

li~ (:ijc-

• Dijelo"j od Pas:3[:3 1.6 diy.e~! 86. god.~ rq;i:s Lrovan do 12. rnjc:scca. Tel. 0611llli689. • Fim DURno, 91. god.) 25 ruzel,

• V~j.m izmdu i ugrarln;u ma(in· sku obra,du oSI~I;): :ai. ,reu:(l.v~ZO~ fJ'OvoDlllo.. Tel. 061 38:2,478. i

• r:i!:daj~m sob(" St ui1crnimlll i :sa mcirn.a, 500 m iZILiJdFDS. Tel. 066 003 93:7! POf9lici. :EllS-In

maTel.

• b·.d~jem l'1:iUllje-!il.efi Sllli~8(1 :rn.2:Jo cxtral M.. D~C1rl kod Amcr.:Ilmbli5i1Ce. T<1.0618979,9. • Izdiijem 31913l. fiiJrnjei;um s(IIn. Tel .. 061

• Po.f:J] iei kod OBN TV jedn05. pol:PUtiO uprem.1 j.eil £taf.l U 8~9fi'Lb_ z.gtacli TIiJ 'i"eornii mirnoj l-okacij i, clj~r.r a 300 I<M.T.l.oo13910IL • P'of:a[it.i bii:w Kllm.pusa i FDS iz· ditjem dvmobiiln ml.mjclu:n 51a1l;t,~rc-$mdet.ll[C(,-_ Te'l. 062 439 3Z9) 061437719.
J J

Kupovina
kar.llwn 3 imi_:ildegolf(lve. 1\>0. I'a:sal Tel.061 S04-

~~~~~i~~~~U:~~.~.~I'1li~8J:~~- 'I,Iozi!a: • Ku pLl j.em h9":Jri:tlllf.lJl
• Fiat Puntl,} ! .2 8 2(1000. l,}d'lCI"VC~ na bojll! {:ijeita: 4.400 KM. Tel. 061 ]07500.
1

• Izdiljc_m I~SObilIL s'mn narnjdtcn tl H_["9sno In! uL P. Rib:ata. SLlli'! je ,Iobo~o. Gijon, 100 K M + re.::!:ijll. Zwui 'ria Lei. 061 424 02S. 8160·1\\

sob< i 'l"',unm 1134.

Gt~!.(.I~C"l p6 .... o1jno

iZMjmljujem •. Td. 00385 91 800 flmmj~l.Cn Tel- 063639

• G rbav icll dvos.ooon $lalll, pr,iv. ~ub.~ [s.PI(lt. ll3.
l

• lzdai ~m n,lIm.i~!.e.n uos... :!i(:!!J: u zgrad.i bllzu OHR-~ i.nternet, cemr. gtij:il.Qj ~~ka bh:n .s.k9_T cl_OOI 067 8S9_
l

dnOSI

• Fiat Pt.llil:O 1.3! ditel! 2004_ sod:! 2 \'ram, bijcla boja, djc-nm 6.800 KM. Td.06IH4162. • F[91 Punlll mu!(i je[ 1.3 d i:;!el~ 200S. god.! bijcla boojil, djclJa 6.900 KM.Td.0011<H162. • Ford Fie.s [111.3 Ol 2003. god., si V<l:, ]. vr,:n:J! rI (I'pn:.ma~ pla6.::n i ~_ri n:a i I)DV! uvo:;! N Imt<!CKII, 160.000 p~la) ~e~L~[I:aJ' oCU\l:JILI cilen03 do rq;. 7500 KM. Tel. (161g35· S6>.

• V~imo mktl~ rabli'CnHt~ ba"''Bnso.· n;h; dOtra;olih ,wilo. Tel. 002500 715. • U~im:D:m T,1.0ol249467.
h:l'l~j'i$ajla i

• Grb~vil:(l! i~n:aj:nj.lj u.je-:sedvos.ob:iu"l Slilll.i'C-g.:~ blind v,r::ltilllkiJbIQvd:;:R~:5.tuden d SIImCi;tSIiIDicc. Tel. 1)62 737506.
J

p. pro:smf 110 1]12,za sve n~rnjc:ne:5ii pa.rk LIl~:tJrn "Ot'; ;Sl.fII'Illlu. i;:r;S.[U~Sa.rajpolle.. TetOO1:545 :!:.58. _I zdajcm po:s. p,m5 tor SO m2:S2 ~,vl m !l)rik!IIICeill'i~! parkin£:) pt05:LCI.rHras:nob.Td.0636J·9417. • h:dajem ]?'OS- PWS\OI" 53 JJl2t ~J3 ug'OS(j[eljs:ku n:ilmjellu sa ba_~wm, !lidia. Td.002435756. • h:daje:m .,osl. pros:[or ng <J.[t:alni\,f.ioj ](!kl3cij"i s.a, ,~Iikim parkirrg:om i Pf05(Q· n)m~:n9I':1o'llR·[Jj~_TcL06ll41610. • bdajem poolo'i'ni pros [Of 90 m2, Ul sl~vnu :s'Ub.r3lbl.;n tr;;U'i z~ :S'll-c n::li mjtn.~! ul. Alj'pil~i:n11 18111:. Tel. 061 .llS 524,0334g6-5SS. .' lu1:Jjem IJQSlovr.ri prusmr pOne 5-0 :rn2' u ubc:i T ebn jslcB Ilr. 4 (izm-t:du Doma pis~cai A'lfilzo'lfog lorn;.)., Tel. 061 III 000.
vdi

• r zdaJcm

Ij"H.

.' P~. pro.:;tor 13 m2! Voj:nicko
Su<le,k •. Tel. 03.34 17·)85.

fu-

• Po:). p,ro:Sl.or 60 ,rn2i.503 par.k.i.ogoDL Tel.06IM64116. • StillJ 42 rn2., s:uper liJ'k03cija". rcnovi~ t:9il ZlJuj:a od Bos:ne:lo 350 KM_ T~I. 061119914.
J

os:!:al~

:)UUL

• K up ujem ~_ii'll~ri:sa!l::!! "]",1.061614837.

i OS-ta :!I_uta. l~

• PLld_i:lca• kom f'Clrr.d t!parrmilni uz ml,}~ ,prLs,'tup:;I':::::ru: eije!l(:. Tl:l. 0)6,1112-196 i 063 )1.1231. 78l·1Mo

.Crb:a rvica~ lijepo 0ll:r~m Ije.n d ~'oso· b;:il';!St:lln iI ~d i !'loado ~ipe:ri,od 'i I!:d:aj<m.Td.001031330.
• Grbilvjca~ ]}O[J)LUIO d voipo:!!. s[:an 83 ga.ra:.'i:om. 64)" 359, ()6261 ,002.
I

• VnltDlik! .ildl3.lCm C1dli(:no ll::J.m· jclIen. SHi.n. ie:d nosob9n! poo. ulmZ-. T.e:I. 061147485. • V do po'll'ol jn (II i~dl!lie.iti PO"S.prCS--Lor55m2: Td.0011832Z7. • ZI:.hiea - ..::e;o,.iil"ti:ubjc s.t petS_ pn~~I Lor :pogudllil"1 ZII m.ikrokred ime ba:l1k~ uredc, prcdS!ILvn.i§'t":J, 3p<1LCkc, ,It.ltJ.n.~, :!;iallone i st T d. Q6 t 189 895. W1.'llW .Ilekn::m ine. In

namj~tcn

Te~. 03.3

ru

• Pod.:aca, i3p.arrm~ILiJ :sobCJ, ispod n'L9,gi$Lr:a.te! po:i;!"kin.S.I nfonnac-.i.je n" +38,98971 4177. 7017·INd~

• Ford Mondco ~9%. god' 1.9 TD], khm.3 e1d:. podil3'i., r;:'Ljeml 4.200 KM. T<I. 00 I 903749.
l 1

_ Grbuv·tC-k:3i1 kmi Sl.1m:arskog r:a.klJl~ Lern:Jo svorn sl_alJ U sa c. grij:il.njcm i ka u blovskom TV, :ji'Veuratunllw, cije.na. I)OK>II. ToI.06243660J.
r

• GolD) 1 1.,8 oo_Dz.in, reg. do6. 20 1.1.) I~ ...J j211-;::3 n,db~ ~ije.na 6.000 KM. 1'01.061518340. • Golf u d.tieli;wLmii!.3 lIinsprtc, g(ld.~4 ...nlii_ TeU)61206689. r

m.,

h:davanje
• NEU M . kod !lld<: h.ot<l, Z<" it, POVOIjIlO iznaj m.l;u r"CmQ novosa· Grailen!:: sobe i a p!!Il"una flf:" (kli [l1a~ kuhinj" balkon, TV, glIrnZ<:). Td. 036/8g'i·I6I iii 063 &94 7:; I. M"T

• A. Buc,~ J i7..dilje.m pos. p.rostor 60 m2!:sa pO~JJlMrnga~m 20 m2. 1',1.066803 J>3. • Aerodromsko naselje! i'l.d:ajem pm" prosLo:r 40 m2! za ~gerLc-i f~!pored· SlBvn i:hv:a~ k~ neeb.rije, -!III p;o;piti mao TeI.001357012. • A ",anmane u N~:!Jmu pcn~oljtlo i.0':dait ",jJ:;3 "I~lIIijl;i;""! kJima~ ga[;'l~~ ,_'Ilill~bmiR.oo.m TeL 062 2149'6,OlJ535· I21.

mmLiii>

• Himoil:d<lfcm p. pros[orna Cigl:il 170 m2, pogOOtm Zii 5:VC mHoje. rt~_Tel_06! 2J4071.

r

Prodaja
STAN SS M2, tENGle VILA, DZEM A WI B. 75/3, VLAS· NI~TVO I1IJ'RVI VLASNrK. PRODAjA B~Z POSREDNlKA. TEL 061 219018. 8065·INd1

• Iir.::Is:nCl~ i~d;;lljern d'l/'Q~{Ib4!l fl.$JJl;ellOo"'o.1"o1.002204208. :!;rij.q,nj-c~ kuh In j~i ku~ t ~1,Q~!<::n:sk im osob.m,_ Td. 521·~18, 1MI 529338. • Hrns [10 ul. OIQvskll" liiepo lliJITIjestena gal'So[]J~rn nil sprnl!:pos. uhl.l:. ToI.061862730.
1

90.

• HmlJ.o.~ n:il.lI1jdhe,[t:;3 sob(3~ ~rn:r.

• Izdlljem s.oD~ i mpa.nmam: u N CH] mu. ~o~ Alii", Tel. 036 880 547, 061 874869.

r

• HYlmrlilj Lamrn k:arav,lnl 97. g.~ ben~in!PQ"'''linoT~1.06!6200:507. • Kill Rio RS, lim Ilzj.n:ll, m-eml iiksi V<l, kli rna! 2002. god.} l.4 B~ u Qdlicilom S-ffinju! r-el;;_do kr:atB.:i. injf$. 20Il.T,I.001156309.
cen lriJ] n~~

""'\j'....
• NEU M ~ i.zdaj"C:mo povolj DO ~J!9rIm~ n~ !:sobe n:ll: :samgj pt9';i: pt! najnizi.m c:ijcmuna.. Klima TV i parlcio.g. TeL 1161311 4l4. 741·1Mo
l

• J ;cd:.-.,c.rn :sob,;: 'sa UIJO! n:bom nje, Sre·breno kod DubrovnH:.t!. 003&,9,8336879.

ku hiTel.

m~il~~-[~~id~:;;ir: : iati1ikr.l~~t 065 952489 S:a
1

V1!liki pH~sakl izmedu BiJ.fil i Ulci.nja, r"id. Tel. 065 819 4.33. WWW.'p'" [manifL(.oom • Apanmllil p!io'VOljl'O, lO 014.

• Ap,m:m:a.ni. nn CG pri.mClrju~ pliida

• HVllr· izdaje.m kuCu "'I·ti'OSObil~ 80 m oel mOr.il: TV, klimm! pllrking. Tel. 00387631912Ul.
1

• Lzdajem sobe' za SPII'l,l',9Il~f kod $ebiJja;t RaSCa~iia, Siil kupiHiiom i TV, <i;"", I> KM.T"LOOI )9201l. • lz'dajem s[:[].n·k.aIlce.I:arijs:ki pros· t{lf (fM?tu.Diiirnjdiu:n} 72 m2 kod Kaledr.ale'!] I I s:p.-a L 'reI. (]66 754118.
1

• Pro~bjem :SHi:n%- IT!2! ~ :strogom ce.r:nru grada,odmmb: usetjiv) papi· ri II! _ Kl;)f.i !ak~ ti::]e(otl: 061 183 &69. N.

r~jevtJ_

20_500 KM_ I'Ialf,lzc OrICli,li6a 5_ Tel.
002189722. • .f!..'kra.--desC200~ CDJ11OOO'_~."t]egancc o&,rem:B: m~l. sivi. Tel. 061804 l14.
J

LL

• Me:rL":~des: C- k.t:!IJs;a!200 C'Dl~d.tzel) . extra stanj u, god.2002' djena
l

i LI Kle_ku sa kl imom, n1 od mor~. Tel. 061 869

• PODA.CA, ko:mfomi IIpan:mm· i ku.b i nja! TV ~ pilrki nS p-ogled 11:1 more. Pooroan popus [ 11 j u!'l u_ ,Rnerva(:ije: 003.3 ~ '9,~784 4319. 6>4·0·INdl
:r:r i~ mill
I

• lIid'-a, ~iH.ar, dvosuba.n! nliil\idLe'I'! c:entrall"l.O, !!Jd.al'li ['an! d vjem:a i;itucl~1':I titatna iii ".aposlot;ll irt'l.!200 KM poosobi. Td.0619999SL .lzd(3 jt se niillJJ ~dte!l S~'8!l 3:5- m2 d"l;il"',iQd. Td.063506l0l.
1

• Apa rUlilill';! u podJ,lcama i Gr.adttL~ i portwrt (lb.c.:.o:bijc-d~1::1l p~:~rl;:bi. Tt;:l. ,po 0038111>8. • .-\pgnmam KO prefLocijm
ijumd

.lz:naj m_tju j~m jol.:dno5{lban S"ur.n~u]. Ob'9l:a ked Drvcjl ija. I'nOSt;:i - 300 KM. T,1.061005.212. ~ Jc-dno:rob,;m 031464·614. • Kod SULIl :;~rndm.J;li_ Tc.l. Stu dents.k-og dQ.m:a:

D~

• hdaje se rrosobn t stan, ttl. La [Le::ka br. 33, S cup. Tol.OOl78> 34 J.

• PTodajem "'OJIi 'U PoQleljl,l-polj~ pmt:d NCfC[VC-, saposlo'Vnirn ., r,osU)ro'M oko 100 in 2 ~ ii:lam lJenog prClslora 200 m2. Z'I,I'iiti.00 8 h do 17 h. Tel. 0l6l806·3J1. 66,8·INd,

• Merc:ooes. E. CD I! B'ijI'2I:n.Ig:a.ni~ aU(omL uip [.roo t~ CD! rndlQ, rel'
J

no

J

e,ls~~k~ri~~~1~,:~~':z'8~~~-mc,~cr• Motor .. M=lu diste: 1~6., c:ijena 061989296. 626 diz<:l.l.O. SO· 2S0 EUR-9. Te-l.

• Opel A:m~ ope 2_0 16 Vt plin~ 20M. gOO., auLO je u vrlo dobmm sm· nj!J Lp«icduje :SC['rris.nu kni l!;lJ ,cijcna 8.looKM.T<I.OOI391011.
l

O~~

• Opel Ast:lil} di~l, kamlj'ii3n, 1'999':10 ~~~~~~n~ mOle :o;amjef.l_.Q_ el,. T

• ,Pew.206, l.4':1,God. 2003,.l' [u 1IJplt':m:3:Jor.egiS:LrOVall, ciIc:n.:a: po dogovonl. Td.061863362 .. • Pef.o 307 L_O HD1, mode] 2002., pl,rvi,4 "'TIua, full opr.cmll, pla&mi c:il' rina i PDV t .~ 68_000 pre$::t:O! c.;:o;;t~

Vole m.ole ogl:cnc rnoi,ele slati. j, pulem web pol1ala, www.dnevniavClz.bo. tako :§Io cole ,kli~om no zookruieno polje no sliei ispod do¢i do formuloro koii trebale popunili i posloli no mail; maljoglas~o ... z.bo o

I

I I

'Tent ,

:---------------------------------------,
,
t---------------------------------------------

:Telcronf~dr~~ -------I

__

''''-'pot!

~lIIpo~l.oll 'lUI 0!d·'C$1r·~ :Td""I'u.I41 71000 SMaj<wo

.""1' lu

MlI~

ogI.a~1

• I lidia, prcdajem Stan u LU~~!1 ime, ni:zovi 9SIDl + garntu. "fe,l.625·6S2.
J

• Stan u centru 65 m2J ul. Kranj~e v ieeve br. 4, zgrQda "Karingtollk,', Tel. 061 311 238. N,

• nidi:a·Luiani,j. Finciia 7S mI. TeL066276383, • Ilidza-Peiton,

l

J sprat,
kucu

• Pmdajern k:u·6. SUlin:3·J\'\gSULr,S7 m.2 + le.rasaZ4 mz, vocnjas.:: 1250 rn2, vi. III. TcI.0331215-199. • Prodajem kucu u ceeteu, Patriotskellgc. T<1.06] 243923, • Prcdajem kufu u Denieru nju. Te:I.061 Z43923. • Prcdaiem kufu u Ilijd\J! 309319. • Prodalem dnia, vraca, 061160068, NOI()-

• Vogo~ - prodaiem srsan 64 m2~ I sprat, ul. F. Me:rzuka cliena flksna 10.000 KM, Tel. 033 651-7>5,061479 616,
J

• Plinsks na dimnjek Emina 6, sa sulunarima i erjginal crijevimacsve 150 KM~moiciicrtinij;:.TIE".I.061199 441,033611·733. • Prodaiem Bracnove mrence ea briianicicl.eparate. Tel. 06 I 323906. • Peleaeza odraslesvlh \felitina, nepropusne podmetace 9Ox60 em. I kom-] KAI. TeI,033644-231,062970 817. • Turisticki vodle "'100 turistiekih de:5li,nadja BiB"', Tel 061 7'57 92.5, Zcnica, • Prod, krever lOOs-W! vrlc pt-,,,oJjDO. Tel. 062320034 , • or~1 m:i*inu 0331238·504. B2 Roland. Tel. T(:I.
i)6 ~

pee

nla 2-sobl],i 6; m2 i 76 m2. Gr.nis
garazno mjesso i ugradene kuhin]e, Od HVO KM sa PDV..,m, Tel. 061 49'J 229, 634·1.110

• MOStar, Lutki

most, ncvegrud-

go-von •. Td.06J .lJij~l

~~:~.t~~:~~o~: :F;~1~~9~:
prodajem 226007.
l

ckucnice 422 m2 novogradnia. TEl.
0615;;2;;47. • llijaS, peodajem stambeno-poslcvni nbjekat dim. !2x8 1J1~ okucnicc: 442,novogradnj a. Tel,(I62814659.

predejem

kuru dim. 12,d m,

Tel. 065

• Vogoscll jednosobanstanu cemru 36 fl'll:! 3. sprat, bez balkcna. U cijenu 54.000 KM uracunata ugradnja geijanja, u sadasnjcm S1.$IJjl,l "osli'-dn~3 cii<n.49,000 KM, T.I,(I629932 53.
1

• Restoranu "KOD BEeE" 1.1 Aercdromskom nasel]u, porrebne dvije iskusne kuharice i kafeu Ii.MONAKO" na Dobrinii Il, potrebna jedna koncbarica. Mob. 061143998. 7014·INdZ • Trafim posao ebezbijedena, SSS.t

kuC"u! VC'C:J -OO\'lj:;3 greAvde Sl"llajio\"iCa. Tel

• Vogosca prodaiem p05. prostor, vl9:~t'li.stvoI/l.Tel.06. ~49]S3.
1

imam eertifikarod M UP·a FBLH.T el.
0611)4431. • M.l.l1d,it.-: sa zavrseuom SSS, poznavanje rada na racuuaru, cngleaki i ~p~ns,ki je...i k, [TB2:iJ)OSIU,. Tel. 061 38 I 802 .. • Cuv:3111b ih d Ljete 1.1 svom atanu na Groo,vici ked Ze.ljinog stadiann. Tel. 642-45S, • Potrebne 2 radn ice-:.o::.1 rodej u pi It p i piladi i 1 koncbur, T.1.061247 166, • Fast-Iudu piceriji "Ar6", pcueban pic-majstcr, pemocna radnica i.2 kODOb" a, Tcl.061 093087, A~arSa.~~TT~ib:.ta30. rnccni radnik iii radaica 1'<1.061778)26,033213813.

• Prodakm dvosoban sum u. strogom cenrru Mln'in D'II'O'(II,U megu,cnoscu pro$ircni~ aane. Kentakt iclejcu: OJ JI442·568. 6976·INdz

• Ist, Sarajevo parcels sa svlm komunalijama. T~I.06243i 558. • l vanlca kod Dubrovnlku, plnc 340 mJ~, ;!;[nde v. dozvola, pogled PIA. mere. T,J.061483J jS,0038520413·825, • Ked Sromatologiie lina(lrosob!ln). Tel.06l stan ul. Gnbe)'48~390.

• Prcdajem kutli, 1"I'L~-e.mljf:! $prnL, potkrovlje, garaZa, 800 m2 vocnjaka, Semizuvec. Td.033655-398. • Prodajem gsrsonieru 29m2 S"r,a· ldn 0, cijcn:a.50 00.0 KM moze i zamicnil za ,·et:i. Td. 001 1474'7 t i 033 6:5-2 081 zvmi iZB 16 snri, • Predejern liicpu kutu $:J avlijom kod VijeeniL:e (u blizini Inat kuCe.), T<I.0331239-9IOili062 146439. • Prodniern motel na jahlanickcm [ezeru, na arraktlvno] lokaciji. Tel. 061243923. • Prodajern nami~te:nu vikendlcu naJablanickom Iezeru. Tel. 062 23 22 I I,OCI 960358. • Predajem novu kudu u Saralevu, naeelie Biniezevo. Ku6i imn ui spm(9, svaki sprat irna easeban ulaz. Okncnlca povrsine 1.000. rnl,

• VogoU:a, prodajem sian u ul, Brace Kl10 47~ 66 m2~ iii zarnjena za manii u VogoUi U'Z \'dlSiuecplaiu, Tel. 061700279, • Vt)jnitktl pclje, d'I~S()b9:ti 58l'fi.2.,I sprat Tel. OCI V49 082. dV'ijeg.D;rnt..ellfl

• vramik, kuc-asf!Iri zaaebna stana i t
,TeL£I.6.1l3Il68.

• Flskal ne k~5iC nIL krcdh. 151809,

• N. Grad· dvosoban 52 m2, IV spml~ ul. Prvcmajska, rcnoviran, ked PU N, Grad, pO\folj no, 77.()OO ((M. Tel. 061493 323. 8157-1"

• Kuce Kromolj 1]:;) 2 sptata, pokrivena na parcel! od 1.200 rn2 ui cestu, pczicija odli~Da, 150.000 KM .. Tel. 061559135. • Kuca na Bistriku sa okuenicom, Tel,456-635.
SIan

• Vrb.miu,~:a_" S, GT'1Id~ duplex men[dna kuca S? mz, b:a.ir~ uradena fasada plln. grilan]e, 65 ,000 KM. 1'<1. 061 269835. • Zemljifte u Glava[iI~evu 500 rn od centra, 200 m od Ncrerve, 2.500 rn2~ 3,5KM-I m1.T<1.061915556, • Zepee.proda;em kUCu sadvaovoienastan~g.Q~-pOd:3J'5ki objeksl i. voinjak. TeJ. 032596·)1 6 i(l6J 199166,
I

• Mr:d.i"·cm nlemnekcearapc sa vene, ~t:n.s.ke!original, pt')\fQljno. Ttl. 1)61 052033, • Sve vrstc rezanc grade.Iampcriju, brodski pod, sobna vrata, Tel. 116;; 89 6 523. • Dcbrc ocuvane rucno rodent criginal ortiemalee (Nepal i perzijske) i bcsanske cHime i staze. Tel 033 4)1·018. • Pibd dcmacih keka nosilica, talij:!lns:kih farcbiOirki zlatnih i srebrenlh. T.J, 061206 345. nja, lednokrilna t dvukrilna, ,'O<lili""ToI.OCI5JZ294,

u:~~::~I~.i: ;;~
u kuhlnji.

• Prodalem stan 36 m2, III Oroci kod okretaljkc trolejbusa, Stan ima dvfjeodvojene scbe i nalazi se nu visukom prizernl j e j cdmah je usel]!v. Tel. 061 159291. 8158·111

• MO$la.rt ul, M.. 'I'ita 268) prot'la;cm 67 m2J vlasnlssvo, adapurae, sa. 2 balkcna ; podrumom. Tel. 063 288 954. Sarajevo, blizu Bosmala, et:Y.na stana, na parceli 4-00 m2,T.I,033664-775 160601.
• NOVQ kuCI:I.!J3 , ri

Potrai:nja
• ZapOslenoj ~n$koj oscbi porreban na:l'l do .50 m_2) na duzi period (ilgcnciia), T<I.062677488. • POtrebilQ- vi~ ma_.n.jib S;Ianova :(9 i:;"JJlijmJjjv;mjei pmdaju (Ag·encij ..). T<1.062677 383. • Age.ndji pOlreban manji SLan il.t ~:rSQnjcm 2:0 pfO<l~i~1 (po;m:ati kJijon,). ToI.062677488. • Kupuj-em nando50mZ:,nare.lac-iji Voinicko._, Alipaslno Dobrinja. 061137344.
l

• Cuvilla bib diiete u svom lli\'3Scm stanu i pomagala u kuei, Tel. fl6I1.20 782. • AOloclcktrtcankoj radieni "Starr" 119 Ilidfi:i! poueban autoetektrlcarse iskusrvom. Tel.061102689, • En gfeski- nje:maf:ki, instrukciie, prevcdl, dipl .. rudovl, dtssertaciie, !¥it~66~~~1405 ,S.IImievQ-Skendtrija.
110 ~

uioei

~f~W:::o ~~~~:I.~:i,~~33
~~lJ!3~v~ • Prodaicm plac 1.112 m210".l.1I11 ~ doz'Il'olom i !3i,5 ku bi ka r~z;me grade, O.i ok· Hi dh, Tel, 063 8% 370. • Prod:aj e:m p I ~L': ri:3 CrnQg(J'rs.kom prirnorju (t"Jenovic kod H., Novog), Td.033638-125. • Prodaje:m pille- u 0 tesu 1.3 SO m.2, uzcesru,dozvolje.nagrlldnja, Tel. tl61 749442. • Prod:a~em $:l.iiil 56 m.2 sa PQciru· mom l balkanom, mo::!:e sa st\·ari.ma novir.n.. u Dobrinji Til; Zla~nih Ijiljn· l1a. Tel.0669694Z3.
j

• Harmcni ka vruru, procula i ugrad-

sa dvije

• St,n Grad· Vrb.nju!.n ("I, t:ldo.rdiiu:I), ml,';nHQln:u. kuc~ dllpi .. (S 7 m 2) " pnp,d,juoom ballOlf.L,~~IIf.negtijanje, uroden:n [, .. do, 6)_()00 KM. T<I. V61 51 V %4, 8161·111

1I1ra!uivna Iok::ic.Lja, Tel, fl.63 894 279. • Novogrndnj", ToL 1161171573.

• NQvClgmdu

j:.::!

U. Powk, SO m2, N cdz'lTiC-~ 38 m2. 2, aunktivna W m2,

• Peete L.R. ,K-oSni"-""edva n(iSI!ELvki:! i priroduc: wie-ve. Mob. 062 93-0 O4O Tuzl •. • Pele:nez9 odta$le. TeL 0614406550. • Trnke z;u, komroJu ~ccerll Contour. Tel, 061 866705.
11

J

lo"",;j •. 1'<1.063894219,

• Nm'ogrndnja Tibra

• A;f;r:mcii03 '!M,dm kucnl'l njcp i p(ltnot sI:arim i bolesnim, 24:S9[a:!i; ~';a. m,. T.I.061237641, • "Teps[:!["" s.o.d., $lLHc:.mc:nim IDIIsin9ma eisr.imo: namie~Uli, u,nu· U'asnjos( .aUla, re-pihe (rose), hisone, t.rde podovc ("".,;t.l. Tel, 033 Zoo.003,(I61 52446 L

knci

• Uid:fu·Pe-jlOn • duplex sa i)a!f(lm, kQrnpiclnQ i kva:litctno adapdrun. VogoSCa· centar dvosoban na I'll :sp., odlictlQ st:;i,njc, 80,000 Kl<t O'oka . 31 m2J}..'V, )6,000 KM., MojmiJo • JOO",",o· b.q/J - 65.(iQV KM. Ttl. 061 269 835,061510%4. 8161·1[[

6~m~~T~f.O:tJ;s~~~~uri6!

Te.I.

• Ops-tiIJ!) TrnQ\'o-Feder:adi~ proda.jem 4,5 du,luma zemlie Li\'ada, kroz imanje te& 100 m cista riicka, iz\'ori rij~ke su 5() m udllljeni od imanja:, sai!uvana priroda, sve zagrade:no i;com,kljezlJil bpii:),o(! gh,vnc:cesll: to;a ide 7..a T roo-va udaljeno 1 kill) do sela Graeanica IIsfilh, od se:l.a 800 mel. miiikad~mli,sve Ill. Cijenap(ldogo\'oru.1'.1.061686095.
• Of~bic . d\'ospr-atll:a
J

• Kupujcrn kuCu nasp-r'Hsaokucn,iCQm} od KO\T8ea: do. Bjel:iW:3,. Sa uf"edoim papirima_ Tel.06Z810 683. • Stlldent trail cimcra (zasebmJ :so· ba) kod lslamskog. (al::uhel9. Tel. 061 958368. • KUP-ll fem mRDju ktlQj ::;:;t batilQ.m u ravnHem dljeJu Sarajcva. Tel. 06) 202 816. • PmrebllfJ mf!ni i S[9n ?a S;ti,1-nC9! munjcltcn, Ki.ilcdrnh iokol ina (ii1gen<ij.~ TeI,061925649. • Ag~ndj i p,oLrebru slanovi za iznajmlji .'Dic i prod,j". T <1. (16192$ 649. • POll'tbQn veel SIan sa dvije spa 'l'a~e sobc, namj~u:m u zgrndi Z<J. porodieu (ag<ndj.). T<1.0619<>649.
l

• Brarni kre\tel 150xlOO sa mlldra· cem, skoro nov (dnfo). Tel. 061 264 136. • Rashllldut orlllari, v1uinc) police zeljezne, vage, kas..1. OHVCIi. Tel, {)61 958001. • Prodaj" i pcpravka [on;j,.1'<1.061336182, viea 4~St:an mislln.a". mobilne Icleo

• Arb.itc-kl3 vrti sll'ucni n:ad7.ornad iivodenjem grad.-zan:,tlSkih rat'lovR. T<I.(I61566482,
• P:uketu - po$tavli~, brusi, fla.tkeIe)~ipCld,postavljulllmi'HiL 061177796, l3Ikil1l

• Prod:Jjem5uJl]70m~1 IjeA-f,>a. T,I.(I66445

203.

k3t,A,Po'

• PrQd:a jl;m tro:sob:m :U:an nn Ciglanama) rn,lni dio) opot.in9 Cen13r 81 mL + lodu :spml 'lfl. 1/11 odm.h "",.Iii v. T 01. 066 219 I SO, 8162-1[[
l

kuCa~ b\l1~ta1

• Prodajcm stan H.rasnJca 37 m2, je· dnaipo~ban> rermvir":;3lJ:) opremljen, ,·I.I/l,po,'olino. To1.061303634,06J m902, • Prodajem $,91\ !"Jovelj0Ot S4 ml) llidz"GrondC:Cll1ar.Te1.~61159572.

1-et

• Vrto povoJ;nosliku

Mile fle:rkoT d. 061 709 593,

n

lO

=klj~~~:bri:~;~'a~v:i~f
rt_ T<l.ool85 10714-072. • Owka,. Brc.mska ,pro" Td.06114V4S3.

.~~
br.:), )7 mll 2.

• Pwd ..1.Iende d.bnf:il2:ij9 7J!:Ol(3~50 m.,T.I,06HI46.15. • Stl!;re PfOi':o.n.' "Jelovi~n, povoljno. TeUl61 264 136, 4

• "ScJ:3vy" vrii us.lugc: ku~nog 1l~ jete.oja i njegesI.ari.h j bolesllihosoba, TeI.061530658, • Pro(esio n:a.lno l:i~f::fije ku61,])OSt objekata~ lepihu t nam jdta1a. Tel, 062 455930. • Agendjiiil~·Te.rill' nje.g:osmrih iooo· Ij,lih,24 h ".",'.s, 1',1.0615~7022. kuii,kodporodice.

fill, [ Spr.i L,
033621-953.

• Prod::tjem

Stan I.! II;:cntru n (die 5 I ce1'1 r.rs.l.no gr:iianie. T e],

kom,!

'P"'t.

• A. PoJje, A·f:aza_,'MP,10 l

Tel. 033 544-722,066727979,

m2 1.
1

• Pa.le! j-ednosuban sum 43 m2, HI SpriH, nov,povolj no. Tel. 065 581363., • Plae u Rajlo\,(:u 3.000 m.2 + In dt-\'asdrane kuce ulaz u Zabrde" Tel. 061460150.
J

12 duluma :sume i 3 dulumo livade, Tel, 033 619·443,06174);44, • AI,. Polje~bfaza, dvos.sran 59 m2, I 'peat, 1_500 KMlm2, Tel. (16 1319620. • AJipaSino C~raza, prodaje:m lJ"OSObal] ad~ptinm i1'Un, \'is. prizc.mlf.::. 1"01,061817960. • Ba5tarijja~ 061551976. prodaje lie katie. Tel.

• Ah,IlO\fiC:i,prodajctn

• Prodaj-em SIan uLu:li!.n.im:a)69 k\I., djen, povolina, T.I.03362 1·023,066 3j7804. • IJrodaje:m stan u Vogo~i i apar· ,m.n uNcumu. T,I.062993 253.
• Prodajem

• KoiLlU gami turn {Lrosli.:d", d,r05jed, rmelj:a}, pot)\'Qlino. Te.I. 061 264 136. • NQk"N97,280((A\,Tcl.OOI
J

336181.

• OOi'.bilina 'ena bi radila na mOMlll
To!. 062422290.

M. D,foril,.nlzispriit. Tcl.0612l4634.

• Kupuiem

iednos, smn

t. Vila,

do

• Prodaiem ulazn9 \fr919. balkonska "" .. isp<rplote,TcL06 1 161397. • lapwp IBM L-eol\(n'o, U""'O~1 Millo kor.lsrentodlicnostanjc,512 MB, 1,79 pro<.rb,,.",ofix 310 KM_Tcl. 06 I 173 947. • Pclcnl!-uloSCc:i Supcr7.ncpropl,l5-ni podmcta6. Ttl. 062970817,033 • Prodajcm I00 pO$t(ll!fikil~no sred-

• Prn\cim $\'C ~"nHe i;ubnih protez~ (oLaI,Dih i parcijaID.ihJ cijcna 150 J(M, TcI.0617l5 107. • I'omaga.la bib slllrim ~obama, Tel.062320034. i 1',,1.062304347.

• PQrali~i, bli1..U FDS i ORN-a, ku~a P+Sl dva lrosoboll 5'1:ana, okucnica 441 I1IltdvijcG3nd:I;):SVI!: kVIDunulijc. 1'01.(161439319 i061 4>7719,
Gei'ilnJ

if~;3~'!jJ~~~Vnltnkit

nom,

71 m2 + 2 lode + balkon,

tl"O:Soban Sr:ilR U

H.ras·

3. l:&;nlr-alnv.

Zamjena
ilikI.lCll.US3f3jC:V\l_T.::I. 06 1817%0.
• Mije:njam kucu u Zvomlku
zaSlan

• Bbgo"'oc Ill} kuta ,sa oku6Iicom l g"""om. T,l 033 544-722,066717 979,

prod3jc;m g:l~rsooicru U 11iia~a 28 m2, prizemlje,.pog:odna 1'.:a p(lsloVll.i P.L'OstOf, zvud poslijc 170" TcI.061V06319,033611·119,
• Povoltoo

• Prodajcm vikendicu uz: rijeku StalJ'njl..l kgi1 B~. T~1.061 10.2234. • Prodajem zern] ji~l~ .1.359 m2~ till DIJbrlnj'i 5:10N~-dlariCi. Tel. 061 209 93{J. • PTQd~jem z.cmlj u sa tcm~l ii mil 8~9,ulical2agaj:a.Tel.06.2g111jl, po.sl. objl'!km 1.000 m2 + 4.000 m2 okur:nice.~ ~LlJ~' vllldmnIm p:!rkingom, uz magistral· ni pu.t Sarajcvu-J\'iOS1&r, 1].:;1 17. kiJ.l)· metl"U! iIi vliim zamjel1L1 ~ smmb"'posL proslOr u Sarajevu, Ted, 061249249. • Prodaje--rn/miienjam m.anju ku~u u ccntru Trebioj:a za odgovanjuci swn u ce:nlni Sara-jeva. Tel. 062 467 237. • Prodlijcrn~lzd.njem

:d~~:r~~~:~y~'~~9~~
ad po. Tel.

• AJjpa~ina IXJlje C·fala! mije-njBln 1,5·s()b-an.s.ul.n47 m2~z:amal]ji uznaknad". T<1.062525786. • Moj milo) d\loi pos.ooon I Sprol cell trul no). ZfI sl iean 0 ko n grmn8zij,c LIZ dogoV(')~. Z.va [i iza 17 h . TeL 061 761424.
J l J

644-231.
mIOV'.

Krtafl-C:, 8.500 m2Jo pilrccJislUlo, vla:s~ ni~ ~vO Ill:lo cijens 40 KM.1m2. TtL 061
]j68S6. • Bo~ KnLp", svi.rn komunalijama 1'01,061156886.

Bo$.,

Krup1L1

I~;a:se:lje D(U1je

• f'ovoljl:lo prodajem kneu n:a dva spr.n~" 104 m2 pro:SlQ,ro~ 450 m2 okutn i!:-e. T~I. 061 201 700, R.acltLi~ka 122. • .PovQI j nO prodaie rtL ~la,n U H ei (54 m2), 1'.1, (162 229 677.
11iSJ1

S{VO {mjno uni~lenie ~'Oharn i fuLih za
TeI.061243891. • Prodafe.m djoci)u (ormulu Il~ noznL pcgOll1 c::;,:Uti ocuvnna} pl:aecniJ lOO EUR·,. 120 KM. Tel. 061 243 891. • Kom plct opn:.mu I_.._'I ~ I~slic~ rn u~ DIJ.regdiinicuJ Ilparll[ 7.a slacloled) K.rpidhni. T.I.06131 17M, • PrQcI:ajem: klirhll $a daljinskim, radn,i S[O emaj IJ panj bras(Ov , Tel. 062 316354, • Lie(_, cipe-Ie ~e:nske,dj~ije, 250 pan.2 KMlpor, 1'.1,0668945 II. • i1im,d\'nprekrivala:isl1itZlinovO 150KM,Tel.066S').I511. • Pli,llsku griialiC\l 066894511. • SHiite, lampe, T,I.(I668945 1 I. prodaiem.
J

• Izrnda i lnontaia brvnara l"obl.ica,200 KM porn2P+.prat. 06111691 L
l

i-

So.".
l

210 m2, SO 120 KAVm2.
l

• BrtkalPrudilie:m Stan 66ml d\·oiposoba.n, pu·i sprat} 01, Hasana Sui;"". Tel. 033544-398,061741 ~'14. • BuCa Pmok, kuca. 2 Slana, 126 mlt praia, SUpaI bas.ta) parking 3 aum. T<I.522-715. • ~ntar,
Se1l0inll,uscljiv.

• Prod~ie ~ kuc:;l nn Bi:s:triku-po..... 250 m 2, udalj-ena 1!1 km Qd B"~Qriije ili 10 minUla hodil. Prclijep pooglc:d nll grud. KuCa se $::t$lOji d 3 ~$ehna $ t:!lQ na sa od\rojenim ulazima. Uz kutu Sf nalaze 2 ga.rllic S3 3 gura:i;na mjesta. Svi papiti u.re:dni 1/1. Ku6t je uptaVO poqmoo renovlrana. Ima ba!{u. T cl. 061842242_ • PtQdaje:m 2.600 m2 zemJje, RakQvic:a~G.rabovinel ima gri.1d.ska voda 35.000KJI\. T<I. (161549827,
j

• Bre:kll 52 ml :;\!!In'5:;t ba~~Qm!miiaojllm-prodi3jcm ZIt manji do 30 m2 u,dQgo,'or, T<1. 06 1 183433. • Treosolmn iiiUUl ?a d\!a [nanja, pi· saea maSina .skoro no\r:::J., po"oljno. 1"<1.622-788. • Zamjcna'-prodaja,stan u Sarajevu 52 m2; mijcnj3m:al Banj.;, ,Luku. Tel. 033542·668, • Sarajevo - Primorje troipo:s. stan (renO\'imn) S3 garaiorn. Tel. 033 617-742,061 %4797.

• Pere:mo svc: ...rs Ie cHima) j lis:.ona) ltpib-a mokro p,~.nic 2-3 KMlm2., Dol aOT:i po 61.im e. Tet 033 659-250;. mo 062213732.
• Fri..-.erskQJn ssJonu potn:ibna r::.rti· nica sa isku;sl"om, P.l'OOenEll50o/(f-. Tel. 061292119. • Rsdim :S\fC poslO\I(:: SQ Hihon m"inom, T d, 033 239498, • K:!feu "Jagoda" na .Marin D,'oru~ pmrebna konoba:dca sa lskus{vom. Tcl.061247786. • FOlreban fi.zimerapeul. 741005, Tel. 061

Vila. ul, 0'-. Bijedi.t:J1 95 m.2 +- 2 bal.k.ona, sp') centro janje, HfI)petreboo ,d.p",;j" 145.000 KM, T<I. 061 )10964,

• C.

s.ran 60 MIllTl $Jl'.) ul. Tal. 00 1 S49268.

¥~~~it;1~:. ?.em,~ii~Ia. 3,250 m2
• R~kovil;~~K:akrinjC',povo1jIlQProd_aiem jedan dulum ze,mlje-. Tel.. 061 3G4599,03366S ....19. • RB~(nlic;a!"rodaje--m ~ucu nIls-praI i dun. zemjje blizi ni dz~mjje i skole, 85.000 KM. Tol. 062

• Rajlov3t"-Reljc:vodvort£lllscljePc-

Tel.

n

gn

=~~f~:L~i~~1f~~~:s~~O~:a~·~~,~
033/236·436. • PrtJrtiaj[:m r:etvl;JlV$obsn ::I:Ian n[l AHpa~j no m pol ju B-f.az:l, m2, 5. k", odm,h u",li iv. T 01. 061 161 930, vik<.dom 00385 91244 4341.

• Prod1l.jelll e:etvero

oban st3,n 1)5

• KI,lr5. espcnml3 (m~.'(hm. jczika) besf.thuiUl OT:.a pellzlonere ioSI:alt>prija•• odmab. Tel. 659·750 i 066 89H70.
M

• D-obrinjiil., prodajem pl~c viSe Pl a"OS ok .. 01i,.u P" tn, To1, 062 823139.

u

• Don 'a VogoUa kueas:a svim prattt:im -obicktim:a i okuc.nicom. .00 2.100 ml. Cijc.na po dogQ\lonL. TeL 061510669,
j

n

• ~~ ra7;nO

Prodaja

-saiOV~

amikvilCte.

• U gustl teljskl tn ven rar prodajem. TcI.066894 S I J.

• Skcnirnm i IJhr-adujc:m vate rOIOSe CD uve6t vam i plastiucirnm) rpe:;nim'""m VHS DaDVD, T<1. 066 1197870. 659-750.
J

• Oubrovnik, proclajem d\'O$Oblln slim u Gruzu, V sprat] IJsrukliro balkonsOl pogloo-om n:aGru:Skuluku.. Tel. 0038520418·192, • Duplex k"uCa II J, uscliiviI, 240 m2 plac600 m2, kod pii:l('"(, VrlIpCiCi·Mostar, il.i zamic:na Trebin;e. Tel. 061 301772.
1

• Prodajem dulum zemlje nil Mosl$_r$kom rt!,SkrStl,l~ pored C($te, Tel. 065685386. • Prod ..jem dvoS{loon stan u ccntru Ze:nic;e65 ml,na n karu. Tel. ()61 690 848. • .Prodajem ga.{$onieru 29 ro2 Svrkain~ c:i~ell.a 50.000 K.M.. zvati jza 16 h, TeI.06114747Ji033/6S2-081.
1

• llal>::oviea prodl!jem vike.n~icu,.2 objektll1 IE"ks.tTllsrc<lcno i nllmicll<'!nQ, Cije •• I 30.000 KM. Tel. 061 213273,
J

Zepee- Li ..
• "OGREV~'I"RASI'RODAJA DO 1.5. 6."'". Pcn1.iQoen m:il till I Q ram. Bukova drva u .svim oDlid· rna. Ug~j BlJrtJ;wiCi CkQ(:__k~! ondl) ISO KM. Drv<ni "galj Krck, 80 KM, Tel. OCI 670 068. 66~4-INdZ

• Pri rod noe i vj. I()j~",·~ L, R L"iHt\ovi, k •• ica, 1'01, Ol2 879·185.

• Trnzim :solvenmog partncm rtlL)lel na pl-anrini. TeL0156894511.
l

Zil

• $, Grad Bi:sui~ ku.cica} podrum, I ct:;tht. 25 1112, 11 ctllhL novo~a_griJdeno 25 m2, krov nov, poU'ebno komplemo 5Tcdiv.mjc I cla;ic, 30.000 KM. Te:1. 061559235.
1

• RegisIrirnIC Iirmu (doo, dd Sl1r, !Hr) trc:'bl:llr: p-~\'nl,l pomoC,. j(witC:!it.: pMlvnik".TeL06319071L

~%o%~l~:lIv{~~b~.~}~f: o~~t;9o
Ponuda·potrai:nja
• Frb::enkom

• Pnwnik

pRIm pravne sa .... jctc ius·

~u:~e,
J

• Sarnjc:vo-MiSevic:i~ prodaje-m no· vO-5agr.tdcni a~nklivni objckllt IOxl2 melarn, cijena 105.000 EUR·a. Tel. 033649-316,033690-059. • Sta,n 55 11'I2,O[kuplje.n! u.1. Fra,nje· vacka (u sklopu Pivure), ciien:a dogo· vOr. T<1.061986629. • gLan 71 m2, 180,000, SlJ8Lan.arstvo" 7_.ajednic~d uhz.l hod.oik, M. P. Soko· 1Q-'iilit.Tel.S-1Q..5Z9. • Stilnovi: 154 rnl, 117 m2 lil m.2, JQ6. m2, 90 ro 2,,87 m2 82 m 2t80 m2 75 m_2')70 ml, 67 m.2.,65 ml! 46 mlJ m2,39 m2,~tm2. Tcl.061460 I~O,
1 1 1

• P~~ils bi$lariju 300 19'J.

gO$p<K1u. Tel 061

• Gma,,-ica.$oping, lroiposoban SI911 85 m2l2.1 00 KM, rcno\'irnn, sa garaWm.Tel,Ol3617·742,061964797. • Hlld2:ici - prodajem kucu S,S::\:9 Ill, P+S+ P. dvije ,gllrn~, ok ... J.I::niC01 18 ~ ['nl, IJseljivBteijeM podOgO,,"'OfU. Tel. 420·3] 9,521.187, • Hi I OQ ]}rodajem k ucu H~l i[(,8Ii61 11, use.tj i Y'ilJ Kov.a~l·St9ri Grlld, Tel. 061532000 • H ill'lO p.rodajem ku~u s:a ga1'Q:).om i basmm, uJ, A'i.ibdvodc, fiKno ~O,OOO KJlLTcL06llI4071. • Hilno reno\Cirans ta.n 109 m2/llI, u strogom Cf:ntru, nxno 9S.0QO BUR-II. T<1.061214071. • Hrn:mo, ul. Aleja Lipa) proda~cm l-",bun,jan 55 mI, T.I.062 326730. .llid2atl"Jandi!le:, Bosanski Ijiljan 17,objek3tp+l+p lSOm2 lxi.Slc ml, kod nuve dfllmije, Ill. TeL 061 319563.
1

• Pl'odajell) hilno ku~u, l,elnlju u Crnoi Bari BOg3lici-Srbijil. Tel. 0038761226·645. • flrod.lliem ill mije:ll.frun kucu za stan, VogoSO:!·BI,gu""" T<I.061 032503, •. p,31 ml, V;!niik. l' el.1I66 287 366J

• VELIKA AKCIJA!!! U prod.ji su Duko\'3 eijcpana drva), eokovi ineltiC'a od 35 do 65>.Ugalj (Kreka) drvcni 80 KM~ Bl;I.I)Qviti. kocka i orab J 50 l<.J\\. lspClruka iSlj dan. Tel. 061/247-186,061785-)3). 6923· I NdZ
1

• OdLicna zarada,potrcban ,",eel brei SUr1i.dnik;fI ~ prQt'laju p"rfema it !ivih gl'lldov.BiH.TeI.06147S686• Ci$lim i odrt.lt\·um ure:dfiim starn belli prostorbr7...o, kvaJittUlO dan mo. Tel.06216QOI2 .. VIII~ pe.

ban frizer sa 360 008.

isku"Stvom, Tel. 06~
7800-1

salonu ~N"

pot:n:·
It

• Prodyjem

jednoSQban :SUl:t'I tentru, 1J

• P:r;otisjtJl1 j(.~nQ:Sob~11 s·tS n, 37 m_2+balkon t~k adllplir.an (prolori! ~dij-ato.ri} p:u.rkcli, plocke l k'upatilo}j blil'ldvnna,t. Vila.I.TeI.06] .34B717,

ro

• Prodai-cm 750 korn. criiepa. Tr;l.
061 167 145, 8066·INd~

• F'asl ft".Hldu '~GU p4:!t:reban Sr ro~ ~i d~ija $::!i s,kl.lsr~'om j ntdn iOt Ij nOi IJQsluzJ.~unju. PIma po dog.ovo· ru. Tel, 061 54i 806. 6949-1 N of

• Cislim i odr1u.vam uredniifl val starn b. pronQr~ brzo, kval iH::1Il0~ pew danInQ. TeL062i60012" • Opr.a"k~ i laki.raJlje- 11l1mjdmja, T<1.061346681. • OzbiljnOl :r.e:na p.lu:ila bi sIariju z.enu~ mogu.Qe: i dot.h'OLDO iuir.aL'o'1L· rtj •. T<I.061915649,

• Prodajc.m jednosobon 5.[.101 cc_nlnr,Mejw. Tel.06l_ 143913. • Prodaiem kucudvls,prnta)gara'9.} prnloei objek;u! lic:tn .. kuhinja, plac 460 m2, ce:l'Ilar-£IidZa. Tel. 033 637494,06] 2.57567, • Pfl)dnjem kuCu nil Ga7.i.nom h.:mu sa i okutnioom, "'e koruUl1ali~ cClur.plilLgrijanjc:, 1/1.T<l.1I61 3892lr.l.
garaicJlll

Lznad, (iulopr:aooit.1J i ~rkins. U1az $it. gJ,a,', ne ceS:[C, S\'e re.DOV ir.mo] komunal.ije "rcdn<,.los"i~ III. T<I.062735608. • Tar~in, ku6a 8~B m, na sprat j 8.613 m2 Zl:mlje,.o< ,,95.000 ((M. Td.061299117. • Vogo~ca ~ dupleks: jednowban, gan;:onje:ra~ gar.da~ QS\ava, lC'ru~ 60,.5 mJo mogue-nosl Ilro~irenia, 62,000 ((M, Tcl.436-322.

prosrorom od 80 m2 l smnorn

• SU..IP1,Sojnic_ka

109! k.urn:sa

p{)s.,

• Pr-odaJl;m drvcnu ogru· du-mu~beke za Ijemu bdm i 2ar· diniert! 11l cvijeC,c. Tel. 061 131 447, 694$·INtU

• Reswranu poncbne 2 pomocne rad.nic:e VI. rod u kuhinji i 2 k<,inl)' b.rn, T<1. 061 147517, 8121·ln

• Prof. ciStienie sV'ih Vl';Sla cHima, ~L.isona, namjcilO'lja :3u'Qmobilli Kllf' cher ma1i,nom i original. dCterdi.eil· lom,Tol.061701IS8.
l l

no

klasa, I rn - 5S KAt UgaJ; drven,i i
kamen[ pO najpovoljnijim c:ijen.a-

• Akciia:

BukoV1l. cijepang dna I

• Prndaje:m kutu Ita Kobiljati, 13x9,D' I 350m2, Td,0613392J17.

rna. lsporuka do vas j(: {sri dan, Tel. 066 354 967, 7024-INd"

• Taxi Slu'bi u Sarn~evu pQlr~bni vozaci B kategoriie sa pole.zcnim dr-n..vnim iSJ)ilom i diSI'I... ~rsa t i,kustvom. Tel, 063 693 128. 8058·1<[
1

• Rubio pranje 61.imll i ili on.ii sa prevozom do \'<LSe IIdrese. Tel 033 557-120. • Prevozi.m pum.ike JukslIrzuim au· lorn natc:ritorijiBiH,morci inostTan,tvO. T<1.0612 13 103,

"~ill~b~~~:t.a,J;'liToI~o6i~il'88~ • Profesor daie ~i.,.:s[jLi:kcije Zi!I prilemnl ie marcmatlke za osnovee i sredo io>~ok.- Tel. 061378001_

001 14]

ale tepi hS 1 ml ~ l KM i namjdtaja.-:, Ug30 - 20 K.M. Sa_["Jjt"\''!J:
J

• •HIGI] ENA· • Dubinsko pra944,

""nim,.Td.()62!

ra, n aikv:a_li tetni ii_m kirbi jevim ~m~ ]8lO2.

bastotarilu,

Te1.M.218224l

T",I"

061 587721.
6S:l2-1Ndt

Tel_061 !88 903. • VKV etekmear, e[~k[ro·[ehnjtar 014,

• Vrliimo scrvisiranie i bB'-dare:nje svlh vesta dakcmlcr ..~ 1Jz. garancl]u.

897818_

• Moler radi svc vrste motemia, tcrMO fassde, rigips, oeralo, f:i.sw, kwl i~ rcmo, pcvcllno, Tel. 062672 258,063 .lz:rad:il ploc.asoog ni!lmj~tilj:a, kuhinie, plaka ra, :51,QtIlV;l:j pc1lice, prcma katalogu i"tail tjevu. Tel. 062466 093., K~nm_~c;jU'5.~ usluge, malcra], jan jr,: elektrtl, instalacija, lam i[1;1[;1. i rlgipsa. TeL 06246609:5.

l"go_T<1.061 13l991.,03HI i·08~.
• Rlglps m uistor
~~a]f~~~: prel;'TRdJ;J.e ~id;cwe. TeL

• Elekrriear ~ usfuge ej. instalacija, iurerfbnl, alarmi, gromcbran i, el, US~ radi pClIkrovlj::l, 061

• Prevo .... pumika
grupa

:gi3,~~~m IU ~\"C'de:$ri~HJ::iit_
irn

1 uksuzn

i o_rgi!j'l.im~ri3.nib nerccdesovi m Tel. 061

·r

t

H.azno
Tel, 061 II, 7923-1 "
i na adresu

v Iii IJdrz!1Iviinjc pos Loictil_:L ugradnju j nevi fir ejekro- instalnci ja, Tel. 002 ),12. • D.l!!jt;m j nstrukcije to! Iijt"rQal:.kog [celka, T.1. 00 I 588626, • Dajcm insuvkciie srednicrlikol~ima i srudee li I'M hem lie. Tr=1. 0-61 177

• vrstm prevoe putnika na more j druge destinacije u BiH. Tel.. 06-1414

• Kctnbi prevoaosn "dim aclidbc, pri.jevoO!: pu uti KBl OO'VO"l ~u La. Clieea !(J-I}",'olin:a.TeL061 '817424.

nju, cbvezn ice, ramu odsrcru, dlcnice. IspJ;ii,W i delazak odmah u FBiH iRS, 231,

• Kup ujern staru deviznu ~1c:-d-

• A lu tolu:t.i ne 20 KiVlfml, "lora:k:ii:s\e ~vjese 2Q KMlml_ Alu i PVC rolemc, rende, plmeeae roletne, Cije·ne $!!Jugradnjom. Tel.

~tav]

)74,

T.I.061156340,

•. Izvodi

m see vrsie

elektroradova.

033211-484,033767-9'),,001 131 447, 6475·INoll
e S1 AJl! • Klrbi d ublnsko uslsevanle i pranie tepiha, luscna i sicdeeih garuisura, Tel. 061 21G 992, 6839·1 Nd!
[01

405,

• PC scrviscr nudi !.l-lllu.ge Qpntvkc raeueam, X 1\ and virus ~drugo, dolazakbesplaran, Tcl.06ll280U. • Ucenicima, sl'ednjo~kolr::im9 insrrukclie iz maiematl ke, flalkc, mcbanike, masinskih clemenata, T'CI_ 033

n:~:~k~~i ~j~~~~i 03l trnr:!~k~~ prceodi, Tel. 061 702 &73,
100.f>16.
• Servis raeunara IIoAki~, popravka, L1ad.o~tadJ!j-a~ io:usla_cija ili~-ertlrt·! knnekcija, andvirusna ZiriIiI:3 dclazak
j

• Studen tiai I;J~.onomi iI! LP-S'U"l.! i ra rna [ems uku ze srednlu iosnosnu ~ko·

1"_ TeI.061.929114,
• K V moler

• i'rofesc.l"i J::!!J.eil,gles;k:o~ po'~'(ll jno dale ins rrukclie i prcvcdi s",e vrstc

1 atcva. ToI_06,739347_ ek

na

I;"<n".o, es u, TeI_061 )4537;.

1

KM, redtm gletcvanje, furbanic, 1'05ta",lF~trtl) ukrasni $li:ro,rr'~t_ TeI_ 062 18824~.638·4S4,
• M.o.lr;n;kQ farbarski radovi: moleI"9j~ ,gJ etQiV.lli1le rtdova, edetpuc, Iijei pflcnic s tlropora 1nuvlaecn] c:mrczlee, ",:do pO~'oljflo i sa iskusr v em, Tel.M.:2

kr-e~i 81a.i'1.CI'I,I'-e, ku6e 70

• Kupujem stare 1'Lje-mj]~_k'emaeke austrilskcsllloge. ToI.00Il23906.

m~~16~~~S~~1csralc. Tel_ ~~~~~5~
pi"d<. -r,t013456->O>,0612.1441l'i. %SI26,
• Kupclcm swcnire Seraicvske ohm• Kupujem lomlleno alate, dakase, zlatne ~t,o.v~i cstala Qd ;U(lls_ Ttl_061 • Kupu
rc, dukare, •

• KupLljlt'ID IImjC'tni~li:eslik~tfihueliju, star! naklt, sarove eldee, dzcpne,

• Cemraf. grijanje, pJ in. instalacije, zamjena konvcktora ito.) red imn kve~6~[St\&~~~OlFI1o, uz garanciju. Tel • Moler radl barsklb mdova,
S...evrate

625·196, IIi dh

• Uspjcsno i pevcf [10 tokom cl iele gudine dajem lnstrukcije iz matema-

• V KV moler . rad..i: molersko- farberske pcslcve, povcll no. Tr::I. 001 S07

683_

ti~.,TcI,.l20·173.

• KV molcri izvodc pcvclinc, ].::vlIHremo t elstc S'In: vrsre moserskc i fllrblrsk ill radcva, u~ ,p.ra nellu, peruioneri pOpUSI. Tel. 061 08 I 180_ 8061~l!l

TeI_061235190,

molerako-farkval ~leUl 0 icovel [a 0, i pOfte-

• P(l ..... aljne, !,!gT~doja terrae ra:sad.2j molersko farbarskl radcvl, lamlnm, rigips.kerumika. Td.00156S834. • Molers!r::e usluge, wlc kval he LnO. T,1.062 1l7 525, • Cas.o'Vi etlgl,eslcog j~i~a 'Vi kendom,dvocosl5 KM. Tol.061 334895.,

• Autoprcvoznlk kcmbilem ,!lii prevcz nusn jcll~jaj runt rcbe;s tveri i ~ure.Cilena 15 KA1. U Sa kamonu 1'1 us cudnasnaga, ToI.ool ;18014

672741

•. PO:SUl.\'tj:llljt;, brusenie svih "'r~'ta parkcra, podcva 1 1amlnara sa bezprasi nskom masincm kvnl ite tao i uz
g!!J:t1InciiuTel.062.667:}]

00.Td.001349257. T<l_033)16-94)_

•. Mo I etsk.t radov i, u redno

s.

d:nW.~l~uiS(~:'~~dlms:a 033664·539.
faTba:rs.k-e: r:3.d.IJI"'(:.TeL 062

• D.il.j~ln ta$C.'L"e iJ.: me ~cma like i stedke daclm a i srudcmima, usplcsno.

md:!~~fo ~89 683

1

• Mo.Iersko Iarbarskl mdovi, glCIO· m.Olll'L'1!'lli c! laki ~ njc M'ol:;llrije. Tel.061262895,
vanjc, • Laminat ugr:Jd:lJjcrn no. T,L ()61l6lll9~.
j

ieru 10m lieao i 7.\1barako zlaroevane i
cssalo, ni3j~~L~

pl,eam, T,1. on 6S5-,911,00 1553640.
Kq,(I'Lij~ni

SUrl,L devizllu ~l-cd.nj1,rj obve.zmce, r~ma Od~(e{ill d ionice, i8~

pl".odm,h.Tol.()6] 517897_ • K url1l ~em Slimli JevizDu :;;lednju,
r!JtniJ p01re.zivanj:a,

:S"'i h "fV ml".la.t:na i ·~ideotf,_ kordcrii. Dl)lou:ak .nii adfe:!iu besfll'aun. Garanefja 1.2 mjeseci. Tel. 03l/4>1-178. Mob. ()61 148042_
p ['"9V~1J

• TV VIDEO SERVI S "r!i pe-

• Kl imatixiranim kem bi [ima prevoz- na moOre S:J sm.jdt:Jjc_rn s:porUi'k(: eki p~, sernin:ari, izled :PO BiH regioml
l.

tlnc. T ,I. ()62 1400'J4. 468,

• K~T,:uni~r

n.c1L h';j_liu~tno i p(:lv-o-

iEU. Tel. ()618998!3i03l51]
rn::~~~;a:~ij~~~~j

492.

• Zid,u i LCSi.lf r:Jdi mo svc gI'3(tevin~ s~e t:iHlove~CB,'linska. 27_1'el_, 061019 • R:;idim U~rm ..
I)

• M inl bngcrom radlmo one ~IO veli ki ne moje, l.skClp kanala, ruzb Lia nje bcioaa, SZR Mul,vdlCc Tel, ()6] 219 946.

pro fesicnal ~
r

• K"cnim'i"""

Tol.061108798,

no. T,I. 002 422 040.
• Mc-d!. s.e:str.a pruta

n;;'l\ '!Jd 3 KM,:. bTUJl haJjtf!·~Ti.o i povolj-

• Keramlckl mdovi od :8 KM) [ami
u~l1,Igc jnfuz:ij&

69SI·INd!

~~b~t~i.~On6a£~,~~j~~~~m~ ELEKTRlCAR isplaui ~d•

di,ODio: s ...... firrni ib

ToI.1l615l9608_ 06 1914014.

;~~itK~t86~ T 01,()6ll98147. ,"elom,
1

r~~de~

IQ

J(Ao\

:sa

• P·ovolino vrtirno .Po5.t:a....'lj:mic-lami oa~_a, bnl.~~nie i lil~iraoje s'I,I'ih ''I'rs[a :p.ark~til iMpoaa'l.llg;uand1u. Td, 061

~~r ~~li6~t;6~~~ua
;hed nJc1 fijI.[ neod~[ere

• A~i;11 ~iil;.;il: kupovi i

nu SUtre d",iwiI; i dion tc~ najbl}~

i dol!lzak odm<lh.

&i~~52~~~O;369t~LirL~a!e. l"eL
T<1.06H'l)72.
(I

• Kuptljem Slarn d~vizmJ :;;lednju, dio Dice i .raUJ.e Qdii.tcte iz. FB,iH i RS~

rih i ugr9drirja !lo,"':ih iMrala(::!ia,. 5:Iln.ttiJJ'ija, :JUt, oslgu.raCa boj t~rn, ,J. p«.i. __ Td_ 00 I i II 149, 061 180 ] lO. 6954·lNdl
J

SA VOD01NST ALATEROM • poprav Jm .m·

• najem tns mJ1.l:c.ije mat-em..ni ke j ~li.k·CI dot ..z:im. kuci. Ti;;,'L033 204--4;5.3

• R:.Idi mo lcmm f:a~~dc} molcraJj, ~r,la.nd:i ~ld~ UJi'. ~aj";i.J.ne.ij i dug-ogc.u

967Zl9 i061\}58972

k~~~J~ji :~~~J~~~I:~ 1VK-~~~ Tn~j~ 641·144.
• Ko.mbi prHr::v·lll namj~taja~:s~lid~ be! odvOt k:;ibas\og Ol·pard~! ob~, ra.dna snBgiI, po,lolj DO. Tel. 062. 406 094·, • R:Jd im_o moltrsko-fnrb{Lr$kc ~dovel r,giw! kemmiku! lamtfl.al~ i kom:p!el adnt:rmcijc uz gill'andju. Tel, 061

• ProfcsionalIlo snima.o.je i mom:dn '"'jenCa!lj::i! prc-.o;ntacija cltl:ntl~ i O~'[~I·ih V:lm:a bi [nih dOS:llc!aill_ Tel. 061
j

dilnie i,ku,ovo. To1.061218188, • Z i dat u ctupom rad.i k_t'(]\I'o~re~fasad.cioomleradove. Te~.l)62196097.

• Kom.bi prilevoz robe i ~Ildbc: sn i bc~ radni,k;J) pavclino!' Yet 1)61901

667.

70 I 989,061324565,

• Ins.truK-i;jj-c iz rus.kog jc.zika: i·pre..... d rl.l$k·o-bQ$Uns~_i ibOs.RnsJ<tI-tLiSki. o

• Parkctad _poo:s1:Jvljilju, bru.s~ bel~ ~1~~~Sl::s~ ]~~i ~i}f" pOI tke[ t ~jpod.

• K upu il:m :u:.ru cievi:o::r'!'!J hednji,J ~ raUl u od~Ie[U-ob'lez.fLiceLdlon_ice. Ispia l:J i dolaz:Jk od.rn~h:u FBiH i RS.

• Profcsio,g:;'il'al; mo]-er~ radirn profes.Lofl.alno i odg.ovor1lo uz garonC'ijo_ Mogucno:u .rlatan fll L1]. ral;e.

• I n:st..-ui r2I rn fraQ(:"u::i-.ki i l:ni osl;.i ~ po~'CIljDoi L.IiS:pj~Oo. Tel. 0332.23-347. • Amerieko du bim;ko tI;Si5:[l"'i.nje, pra.nje ref.l'ihB i ka u!!::!iI. T ~l. 061 ),22,

T.1.061 %9966, 06252l986, 036

• Prcs'L'l::.'illJ h·ut:1: i !iVC"Qpr:n1kt.t, dulazirn n.:aBee m[es:[a, Tel, 544-932-J • Povoljn.o pre-YifJ'. ~oft'lrbije-m i .,'lJlnitkim :[Iu[Omobi.lom. Tel, 061-248

di :sve mol. faro_ tildO\le! bi'?.(I! kva.li [e!00,1;"0. T.I.ooI l06345. ,·olino. Tel. 062941]731,033 691·260, 65 1,()66610 342.
•. Bra"a!
j

e· Mol.er sa IlI.dni m i~kustV{l-rn~ ilV{lo-

25>2)3_

• [.skusu:!I prcfesoriea d!!je inS:Ltuk· cije iz. cngleskQg, i :IT:Jpskog jcodkOl,

:sve brsi,;arSke

uS;lu,gi;

pO-

T<1.033611-023.

TeI.06J 14446).,

700g·l1(

239, • S~r~"~s progra rni ra.nje~ ptod!ija regiSIi:lr!kasa iel, 'l,l'ag<li. 06125. l SM. Tel, • M:a tern:a t.lk:a - in:J.tIUk~i i 1:1pf'OJc:sor saiskus;[\'om.Tel.06113:s.748·, je;.;ik9 djcei i sretlnjafkokim 9! dolazimnil adresu. Tel. 06 1 227439, • MoO,IeT"'W.m:;l, b r-tO i e.fi kasn'!J ro luje'l,l'B~eSI::I!J.ove. el. 061926:3.33. T
0-

• Svc :51ol:arsko-lapc'tarSkc u!Slu;S:CradlJ1:l brzo i Ilovoljno. Te_~. U61 6:06-

• DiilJ.e;m in.:s1rukcije LZcngles kog je-:cili:ajpQVQ,tj nO. Trel.·1)61174 ! Il_

Td.0611.15237

• Kupujcm st.tru d(!viz:nu ~loCd[Lju, lno'CZni"e~ r:)l,nii odheLa! di~tJ i~('~ispia r;a i dolalilk odmi3h 11 FBiH j RS. • Agene-ija 7.:11. ku p't}'vi:r.u.lstare de'Yi~riC ~lcd.njCJ. riiI LJ1Codst~H~· i: d lonica. J 5p'la[~odm!ih_ Tel.OO14S1791. • 1'00%. najbotje ptilfum
Ill,:! ~1cdr!j
IJ)

I LUi.komb t \1ozili.m:il:, s.'.:'akim da~
i'lo.n!)

• Ptevv-, piJ L!lik::i SaT·:;ijevO-m 1.::1 Lma(izirano,

I)ft'~

Ncum-P.cljcl:ac-Dubrovn.i.kJ Ri vijc_ril-S.lli it, Dolazimo

M. na :ildre~

• P [Of. dale- j,nstrukr:*

iz cng.I~kQg

• M.atem.a(i ka, rtzi kil i el~kIr1.lLe:bni· ko, instrukcije IJspjcino iPOV{l.l jnlJl d;3'je d Lill_ins. Tel. 20l-19S~0611.n 297, • Kombi prevoz ptlmika 1+8 i Sr£:. Iidbe!,pOir,lol ,no. T~lCt612Z3 343_

dim ",,"oJ ,00. Tel, 006 10) 186_
I

• Rigip-s~el.

iftSI8hciie

t moleraj

ra·
l

ig.ic:Jm,. Te1.061l0] 341.

• 1:-_najm,ljl,Jr~m _I),lay S;U:l.!"tIJtI].

i;; sa
i
PQ

""_ TeI_ 061 l64 324.
l

8]65-1\1
i

lil<'"o_ TeL (l6294l. 274_

• Rigip;s majswr)sve

od rigipsa
J

l

kva·

"2iko, Mob. 002343 100. .' Pre:vol putnik:J Sil kombliem aiH,SCC iHRV_T.l.oo1109915_
l

• Daj.em instfl.lkc-ijeiz[[l:2Iu:rnatikc

• VodoinstBlau:~.r opf"S.'ilia tes;me vodokodiCe sifonc, v~n t:il.~ pcm:iotii:Tima iidrinijc. TtJ ..Q6120S 3:03_ • Elel-ariear - cle.ktro· inst!.l.lner, sve vrs\e el_ ntdQv::,~ k .... iJOV~;h :;II\csl. Tel. • Radim
M! bt?~l

061398483.

~lnl,J
J

SUU1U deviz,.. Qd~tellJ, d LOr.!r;;c i

svilt FLrm'i l rondov9

T<I,062451791. • K ui')i..iiem $Iatu devizl'iiJ bednjuc!o rnm U od..§tem i dion iet! FBiH t RS, is· pl",odm.h. T,1.(0359)640_

i8pl;:na oom abo'

• Ins[1'ukcije eo.gle:skt njc:.mac.ki pr<""oo" Tel_()6I 339306_

013/6ll· 731
zika

• V.oderl il8mlater . s,.. i vodoi DSta]_a~ le:rski r.:Idovil k ...ali tctnol b t'ZOl pret"ijl'~['H)! ~LS:[O_ Tf:l. I}6.I 199 44Z~ • D:;ijem ,ins LTul«:ije i::<: bOS4irI1SkOt; je(gMiffiauka L prawpj.s)J lekwd~c:_m cliplllmskc i rn ..!;iSUln;ke ,mdll~

volioo, '""Ii«,oo, 040

• Scmi.o.!i.niki diplorn5.ki~ :skenire~ nje iobr-<l:da sli h, teJda:nJ e! knj ige!:pol

Tol, 0';2&77535.

• Sem.i Iltill'Ski] diploms-ki s].::eolra· ode i :obrnd~, sli.kill rckl:Jmcl knj igejP'O" "\irll i n~ k val i letno. Tel. (162 871 ),3:5,.

• Br:I\l:Jr rad.i o-grild~ k:apije gclell· d-erc ... la7.:!J.~ ;G.:3r~_tl1:i1"'hI{3~ ::.o;:iI:1,'L'Xr8 i balk"ne. T 01. 061 526205,

pQvol 'Jlo. Tel. (]6-2 2.26

komplctnu

;adop L:JC~j1J. sta~
9Q4_

•. Usluse mo.i-cn!.f:J i lJo5ta~·]jalljal~minnla, Hrzo u kval ilClDo. Tel. 00.2 S. 74

\11amI;) b [ZU, ~,i~tO" povolin-o_ Tel. 033 i 44.·998; ()62 13908~.
• M'lJle.-:sko-f-aroorsk i radovi ipo5.OJvliai1je 19poem, i.... vodLl"Ll kvalile-In.o i ""vol ino.,T,L 06 138l230.

• Molersko-fmrbarske

postove obl1·

komg<><line. d.06Il142SI, T

• Pro.feso.r da jt ,il1,Stn.lh:ije i~m~ t"rl:rna d ke za ersnovce i srodnjo~kolce to·

901.

• K vaH(~t i gmrnncija.,sve VTSIe Dra· ....;uiic! ir:fti.no ipOVQ~jlio. T(:"I. Q62 ;5.22 :

• Kupujem SCIl'U devimu sIednIu, mULl! oo~.tet1.l. i dKinl1X s.vih firmi ~full ~ dQV,B, SfI]aL!!J E adn1.ah.l'eUI6I 375634, • Kupujem d-eviznu stron ;u, J ugo i l)riv_rtdnt b2lnb:.;, ispla[a odmYIl. T~l. •K
~Lpl,l

• Si\'a_nje ~. Itonfekl:iiC:. ~ve ...rs:[Ij:~ p.rcpra'll1kl kV;11i [e[[lO i povoljno, Tc:L 065 &J 5 7()6,IIIip"" 0 C-

'._ Tel. 061 &64536.
• Prof~r
l

066713731,
odmah.

Tol, 06] 52691 S,

icm dcvi:;ml,l ~(-cr;;l~j~ i:>pl::!.ta.
l

301.033473-574

matcmatikc 5:Il is:kus[;;;Om d~je iO$tnJ k6je dat:irni! i 'Sl'ildemirnii l.O.kom godioe, Te.l. 061 382-

p"",,od.ipodu"'_ TeI.06!5339l). • B ravmf - i:r_r.. ~ uiem i moo dram s~e 061/0938l,

• Eng,les.l(i

iezik, SiLl.rtI_sk~ prevod

r,7.'l.

• $ivt!nje [f1Ijnlh aU({jipres.'Ylaka~ pa. let:J boi:il(ll p<lpr~:I,Jii!lt;sjed.ist:J ncbil m~ ])ilICirunga! pQd::l_ Tel 061 21;) 65-8.
1 l

• Konvcl'l3cijski cngh:::;k~ liil S~'C uzr.a-Sle! OSnllvi n1 ik~"Or:acun!!J.t'1)i n.am· ion,kih prog ... rn,., T<I. 062 293 688;
S:u-a:jf''II-O

ilaC')

" ''''''to_ To!. 033465 -95~, 00, 61239'),
Dobrlnj!!J. •
~ko]e

m~~~~~~dtl~c:nf~?kc:~~~d::i

~~

• Moler sa iskus('VOm iz Njem.ar!:kc., [lvod i mok.rsk-c .r.Jdo .... k V,itl itctnQ U:;( e g9.tluJ.ciju. Tel.061371819,

• SUj)I1:refLka.sno Imil[;olVarnO :mha· rc) mol jCC"i' m rave" p.ljcn ~CC:l lI~_i~ b\Jb<I:~'V9be~nli~ve". Tel, 061 92·8 5.l).

00 :ktjc;.'.;l} usl uge osil\lj~:JJ]j:l cij-cvi. Tr,;:l, • Dajcrn in_strukclje iz. hcmlj~ z:a 1,Icenikci ~tudt::[U,I:_ TeL 06689 1 37S_ • PosHl. ... lj;un lamina[~panelllar}l:e· · tc i QSt~lc vrslc parkc:ta. Tcl_ oo.J 828 e I!S.kusan profcsor i.nsuu.im mate·

• Kupujcm deviz:nu sli:d.Dj u ra[nu odiLe-ItJ, dionii:e £'irmi i rondtrvi!l~ dobm pl.acilm ispl.ata i d{ll:Jzik oom:ab,

T<l_063036688.
o-d.§tcLl.ldo

l

,,_ T<1.061-7J.9347.

• r t-c.(esOI"LC;jje:ncleskClg jeJ_ika dBje In.strukciie i pr-cvooi s-.,;'evrslc t.t::ksto~

T 01. 061549l4l,

Irntruirarn i filklll\~\i:!

m:atem:atlku.

uspid;no t !pt)v(ll ,no-

za svc

,od. instal,cii" Td.0613487] 7,
• PtJ"tmo~ili u v~e-m S LUlU

• Zohare;. s1jcoi~Ci fm-c mrnvc i • VOOlJliD5tal:atCI sa iskusl .... m viii o g:jranc.ijiJ. T~J, :POpl"a\'ku! mOrU9:ru i ptCri!i~(Jlje:L'1rja T1'iri.~e-...'eultihll.lJ":B.P1Q1JO':

0611847%,

m,h. Tol.0639601M. Tcl_0618l6657,
• Kup!.ij.cfr;! rilln U od.heUl)

• Kupouje.m clevi:mu :h~d.nj u, r.I rnu dio.lli.C(: .finni fondova S~. Sar!!Jjevste b L1tu~ ~spl::l.[a t d(J1.a:l;9J.! (I(]sr~ru devitou hednjuc!o dlon ice is:ph~ m oomilb,
l

• Dip!. in~cnierka dOlI~ LnsU11keije !tm::n~m::n i (.;:t_ Tc=l_ 27 -99(L 2

•. PrufCSOT instfl.1 in m:il"tl:::ma ti ku S'i'c: U.:t.r.asl~' PO·'I'·oli:ll.I1~sr.d~fl.o..! dola,'li m u

391.

k"ii.TeI. 657·0g.l,066ll9 172,

645-307_

z:ika

io.Tol.667-880. • proreso!" rrnn!:u8to~
dajc

• p'roresorica

bern ije daje- insuukciL

imIT1lkdJe.

lilli.nskog jeTel. 03.3-

•. Dubirt:J.~o ti:5.i5a~'a,oje~ pt.!llliJ;: d;I~;L~ e:~r:.~ci~J[J:to~i,IT;2~j;~ pihB.i.llamje~[.:ajB. Te.l.06.1319S71, • Pmfe5-QJi.ca in$lnl i:r:" m!3 ~I;Tn!3t i ku~ fh::i k:u i hem ij l.Ii sv~ ~ko[e i filkru hell us::· pi"'no. Tel. 06ll3% I1,033235- 141. • SI:akl'lllr vri;i u,graclll to svi n .... ~a .r:s snkirltil i ogledi3h, dolazi.m nil adresu,

• D.ajem inS[1"lIkelje- .~ hemi i~ ~_9 ut~nikeismdeme.Tct04689l. 3'.8. te-

dO,,"vom. Td. O~I 20l 630, 033 673·284_ • Mol",,~<",I"g,. TeI.00292232l, 066l1)5151. Tel. 06394 l 445·,
:po'~(ll

me wi nb(lw mlJsinQm iii rulllo u praonici sa

• Zoh~uc! :t1.He rn.n!. ....c, 51j-cn ic-C;r, b!.l.bc i m i~ve ImBiltlVa.mo U '!iI~irn SLiilOCl,\d· mas:J ~m":Jnd jom, Td, ,2.34---80.5.

• Un,i!liUlrwmo l'»ha!"C=J fme mr.a'l'·e, sljenice, m.i~ve, 100% cflkiil.sno, g;J.. ri!l1tija_Te1-(625)310U_ Tel. 033 S46-7J0.
j

• Prijevoz purnjtk.im .k.llrna ;auto· m~bil'!Jmj morc i IJsudc d.cstip~,cij'C. • Kombi prCViJlz robe i pli Lni kit po im c-iien9ft'lr9_ Tel. 061 890067,

• Uni:;:mwnj-c 2ohara, sEjc:nica, I;:.Uhil m ra.... L mi.seviJ" 1 01)%, cfik:asIJQ, -a,
l

• Kupuje-m lom1je-:n.o zl..uO:,dukale i svc pr<:d.rnClr: od Z.til m) n:Jjbolje I?la~m~ ~s.plaUli dol~:uik odm.(lrb.Tel.

• ProfeSlJr c.oglcskog jeztk:a j ovl~lrmi sudski prcvodil:Jcdair: ~~_w~ \'eiprevodi. TeI_0336S9-133.i0fl1l:S2.

• P'op.r:J"li~m S.lit:vrstc frihdt:l'a) r:;l,:sbl!!Jd n Ltl L..Ij,e~atB,.!Y. g:atan.:-iiu. Dol:aI

znklJesp]'l>n.To!.001!56lO!l.

,n

e· Servis oora\' ti:a. ~ IlnislavamQ molj, ee~ m ubrt ~Ijrt!1 LC~~kOQi:a.~~ m.ik~'<;

()62788739.
§ofV."",~

194,

TeI.06lI45090.

on,

• Prtlf..

dai-e ~[-e

Ci rare_ Tel.

(I63

930

• Poprav 1jillffi TV syih modela, pro· fC$iIJIL;i]nu i 1];3 V:~M1j-aJrJres.i_ Tel. 061

itd. T.I.062Il6Z48,
I"Ql If! ~V!!l"

• KUJ]"ujcm

ifu.to lom.lJeDo, duk;:w:, c<>pl'61Ol_ TeUI60 713731_

od""limo><>b,m,. Tci. 00 I 244562.

Profr,:~or n i r;m~ek(l;S j czika uspj~no da,e Ln.:Suuiu::.ije L1l:~:n.icirn!!l i

• S [a.klat obavl iB k>/'!lI1iIt'ltLl) :!i\i!I"karl ,k. ",dovo, T 01. 033/536·188" • b,kll:s~n pr'lJIJ. (~im!.lll_ prr:v.) P-I"-Cverd i na e.nCles:k_L i (r~_I1r::I.l:ski!f'.hnlltl.l [ l5:trutnuCiokumemilc-iju. T~l,0627S7

• Slobr, i:;r:.:mcla i rnontaia 'kuhi nja, :p13ka!"a.t r.rtedsc.b1 ill! "J:I mjen:a batJa-

36, o9il,013M3-311_ pio.b,!liuob. 643·990.
I,'tllrno • AmopfC'r.'o:z.nik !lOrn vr~,~p'n:vo~

• Kupuje.m grilJILofonske ploCc !:tnrova :su:ant i r:.::~ YU rtH:k) riJ~z. j

1>1"",. 01.061144 290, T

• ~dim mtll~r$ko-[a.-ban;ke pos.love br7.o, CiSlO i POljlo] ~no, r:8doOlSkus~ prcko 10 Hod.TeI.061! H 192.033

"0

~~!v~O~e3p~~~dj~!if~_~~l i~~ '~~~~
Ol3!657-03&
• Vodoir.Ls:[ai!ner odrta'l,l'a S[am i pa~ stilvl,fa D{lVU, in.5t:a.liIciiu", C-~5li b(Jjlcirc) :!j\l'-t; ll2 garatlC"[j'IJ. Tel. ObI49'·6.22_ • Raj n tJ.m~ si:He m (:i~cenja u ,'a~m domll ili~_pro.storu_B%pO ...O]j:n1) ' ief"i b:iioo. Te.l , 061·99(1 082. • Ri1~nbo ....-&.cnel"i.lk~ tCf1'~Sil k:a,Q i , Lap::!cirani 11amje~r:ai·, dllgogod_Lttlje iskustvQ - ozbilina kruJ:. Tel. 062 795

m,,,Td,1l6294495l.

manjirn
k~b:!5lQ1;

karnlo~I·.p:;id~

447.

• SI)Ci;ij;:.J0 L frctm:mi prot.i v: ,lohabuJ1r:!,. moljaea:j ko~:aL"2c:aj mL~v:a, iId, Te], OS] 23402.6 062328
1

Tel.061 2M847, • Pror::vooi m en.glc:ski 5 KMhnr. ipodajrtm inS[nlkcij-e. Trtl. • MoOlers"ko-f3rbarski! l.I,s.lug~'_ Te]_
I

• 2QhBre~ S Llen Lr::e') ~Ule mrave i rn i~ ... 1.:mi.st:a.ViUIlr0:5:1n itjefl.kIl_5n.lji m t:.r pre~rar(Jo[n uZgf!:rar-t"iju. TeI_OrSJ.693-

• K upujem C"_n9ile i I'isane

061244290,

knjigoCj, cncLklerproijCt. r'omanej!e btlr'de_ Tel..

110--)91.

808.

202,

• K LLp1,l ~t:m n~i!j.pra ....[I.e tla.komj-crt: 8vihvl'8(tI.Mob.06l7.23629,

061511249,

• V K ker.uni najreftiniie IJ

grado. TeI_ 03~ 444-6,3iO~

e..r pos ..... koer.uniku vlj:a:

• In.strukdje - englc:skt :;.:;ik.Pmfewriic::I_Tt-1-03-36

1 ampski jC: t l--O.23_

m

T,1.06Z3788]8,

• NlJ thrno de~c-1·H~V.ske Qslug~ bil ~ K-oje' Ifrs[e~ dtS:,krecij:a zagara_l1wwn.:a,
• E:ng!~ki
j

'.0 "r>,d,,,,d,,,
J

• Radimo

m:aji 0.81:;0 m.alIeri_sanje

0628l3902,

• Vodornsl.:Illa[e.r S:J 30 god. Iskuslvn "rl l opm'LIku i.llst:nliilCij:a mont;:d,lJ,
1

J

Td_ 061.ll8 919.

j

AUsluge
NAJPOVQLINlJl>, Ni\JKVAL!TETNIJE ALUMfNijSKE tA.LUZ1NE ,(I KAt, TRAKAS-TE ZAVIES E, VAN) SKE RQ. l.ETNE, I{ARMONIKA VRA· T .... BLINDO VRA TA, PVC PROZORI. TEL. 061 50 I 401. 6346-INd!
• Servis: v~ m a~ tlla (Go re:n ie, Er Ni~ Kon~ar~ Obod11l K:andi_, Zanusi, [berna1 ~porelil, ooj lera. Do~ lll:i!;!!Jk be$p!:tuan! G~ranti ja! M.ob_
j

t src:dnjo~kolcc,

ko:n

n·t1Jlotij;a,'l!!J osno~'c:e os.novi kompjLncf.3:, TeI_061

• Posl."avlj:a:m", bru8i m [ laki ram s:\"e ~r:ste pnrketa i ~iJl'Oda~ kao i postavlja· nrje lami I1:iHSL. 06 1 1.34260_ Tel. • Smlar kuhinje, plakari) po mjen, l'i;"-cric::l~pL[[l1J rJrvQ.. Tel. 001 821 806_ • Adi!l:pladj a S[;anOVB i ku.ca, pO:iiI.<1~ v]i;:mieploCLc~ I:a.rninam. kr-ccenje j

"ed"iiM~"I'.

• [nstrukcijc i_l IDiJu:m::..ti kC flzike:, j e:tek [_t'(n-ehil ite.za :uletJ_i"keOSL"Lovn i ih

proc<plienio, Td, 53S-659, ()62 139 034,
• Kcmbi pr--evQ,"l svih I"ob,,) no_ Tol_()61)059(16.
p(I- ....clj-

i

TeI.()618125·l8.

• VT~irn selidbl;·lJlod~rnim jem sarndnomsna,gomudr2:avi

~;~~S~~~::.imie!~f\'i~.

285,()61 31i 276,033666-27)_ rnoroid<_ToI_oo! 533 1-lO_ 609'147_
1

Td_061227189.

kClmbiLvani.

• Lij-e6m

v.:aoj-ske i uJlucra~nje

be~

• Kom'bire:m prevoo:i.m bu. TcI.061l04061,

kat:raSltl ro~

• Vl1im ugrild.Dju :svi.h "'Ist:a, p8Jkcta sa b nlli~njern i t!!Jkiran rem! lam i n.aE~, riglps:J~ Sipo-da i ke.riirnike. Tel. 033

d"go.T<1.061510373_

659-573-

• Moluir:mo SfanOV1! vrlo ~voljno,:uz ~i~uIProfcsLOIl::dgO. Te.l. 00 ]96,) 054_ • Radim m.al[erisan[e,zidan;e,obrndl.l ""'""proWI'lL Td,062451 i91. • Sv.c 'I,1'i"8H~· gradevLilS kih f.H}:Slo'Va.sa ,

• Staklar rndi 8ve 'Yr8te sta~lar-skill uslusa doliilzim na iiidrc:su, Tel. 061 • VOdOL51SIaia(er - -oba"lja sve Y'rslC vodoirutalatcr:skih "LI;5IY~; op~vkc~ :adgp[aci.ie. ins(lIlitafljf:. -I el. 061 696

061349294_ «lick

• K V 'r/Odoi tI$l,alar.e.r radi :s....~ \!-r$re r:u:lo'i'a brzo, p;lJi\!ol ino i kalitemo. T cl,

• K'Omb i pre1!'o;/: PU\iIl ik:Q ~il'om aiH_ T<I. 06,0512 I O. • 'Elek!:rillit "Vliii tlJJor1'lvke ,"I'Qter.H~ boller:!~ T A r.re.c.i! v~ maii na~ :i.nsm].:a· cij., T 01. 063155868. • 'Parke!., ~j p:od pilStm\llj:amo, bru.si· mo i 1akiram~ posta\, Ifilmo gOlove :pilrkeH~ i Iill.mlnme. Td. 062 .828 306.
1

ion.mo,Tol_()6·1336541.

• Swlars:ke us1uge:po povoljnirn

d-

• fu: LriI povolj [lro] Kombi

ToI_()61147361.

pre~'oz

j

• ~h'e Zi1 kompjmcr! Rj~:1\1iBnie pro· blr:m;a~ inSI .. lacija prtlsra.m:a: \Ig~d~
1

• 8r.avarVKV ~r.adj ugr.acinil.l br.a'V<l., PTT sandubdi, ormU'il, kaDihliJ rn· mOV3I!povoJ i I"lQ. Tel. 0615QI 683.

gllI"lln<ijom.Td,06] 740127.
• ·G rad.cvinskQ-~n-al-ske dmJfe] rigip~ keramlka,

'''''''<100.

• Elek[ritar

T<I_0611.3·3829.

~izvodj el. rndove Ilrro j

688766_

u~_tl,jg~,. liL(d. Tel. 062-

133. • S r:akl.ar - tLl:di o :sve s-r:aklars:ke :iilrm dove, dolazimo na iidresu. Tel. 061 842343_ '<mat'"< i.r",iko.Tel. 033 52H) 16.
J l

• Ele~ ll'i~1" V K V",1II kllCn~'d_ i nnaliIcije i ure~1iIje, Pozovi te. Tel,

n'.di'oIo".,~ur;",,·i_ ToI_001821193_

618-W7_
•. Vrsim

5-eHdbc i s:vevl'SW prevo-za:s.a .k-o.mbiitm~ po"o.lino. Tel_ otrl 165

5067,,_

I t.!slruk<:_ije i2: rq:il t,c.m:iltlke pi","" i po~)'"o. Td_ 4";-736,

061

us-

• Komb t prevoz nilm j~l.:aiil, selidbe, {idvot!: boa. Slog otp:Jda, ]>Ovo-ljf.lQ-, obe..:. r:ad:n9 iiing,ga, el. 06213.9453_

-r

DVD,S,mie"o,Td.0028245ll. ~~aVn~i[jV~~~~::::~!i. 427,

• Preslli mava.nje

s:a vi dec t;]£.e(a o:a ~~-IlS

• Pro(e.sorLca

d.rn

LrI.S

Lftlkc.ije i z fllll~

009,

()61 171 666,

7lS2-ht

800191.
• ..K IRl~Y" - Dobins ko liiiii$ilIv!!Jnjc pranje i is-pi.r:mje s"i_n vrs [a 'l~ptlla, namje~taj~ au(9~ p'nmie IKI"rl!tl~~ ~ncral nn ~j~Cc'Dj~Umo~ v:!'! t fi rmi. hi.son_i I m2/l KM. Fi "',' "Gl.ANZ" _ Tol. 061 >SO 6&8. 6444·1 Nd!
l

• V~i.rn prljcr.lo~ pu mik:J udobolm i klim:ali7-i[all,im k-O!"1lbiic::rn T-5 VW more i s:vedruge de:s:Linacite. Tel. 061
j

f:9

• .Prevo;;: sr\'a.ri :Mmje:li(9ja i os:[a [o.g ...dim kombi fc:m, rndni3 s:niilg:03 pO'I'Q I,M. T"l.oo I 268442, So ... ir

06l476471,OB614·416, ToI.06H02122,
• VK V

• KomblirE"In pNvoz:im ramc 'ifr5re robe!~hdbe~ 1)1~::Jd + i&pOmoe. Tel

• rn_:sU'ukcije i? ~n,gteskCrg jezika) mtd::og maH~mali ke pos;eb:n-e m tlQdc:radasadjeC1l'm. Tel.061 '714367,
J J

• Servis ra~urLt!r.au M ;]jo", hu [a.lad ~ iii windows~~ In rc:mr::t ko.nckdjil ilO ti~'i ru.5:na ~~.~ il~ :r,IIf:un:ar3!,li~fl jt ~·irosa, hardwerski i son ve.rski p wble·
1

• Dnril re~c:m mou:rmjm 1agom, V<l.~ rim :n P'-:trat-o.m~ r:Jdim i. d.ru;se posJ-ovc. -ret 06 I49 I463.

762.

• V~im p'revoz. robe', slvad i ljudi, rlIdn8: :511.. &.. po :polr~bl_ Tel ·OO,~ 385

• MOlet;ajj' !;;Imi n:Rt~ riSipS! edc:,lpuCt. kompleme ada pmci ie sl:mow i kuCo.,
mole ..

• AlJIol'revozn.i:k ka.miooom-graJ· r~ro.m i mini bage:wm5. T,s"evrsH~.is· kopilipr.cvo.z:J. Tet(}61100268o

061102713.

• KerarniCn.r~ Kombiprevo2.

rigLpS l mole-raj, pu rni.ka

Tel, i robc

m"ild. Tol. 00.124361 ,I.

• Lektorncm i korigujcm sve Vr5!C t¢k'~ tljva_ Dusggodi~nj(;-. isku-St'i;"Q. Tel. 033/658·70) ,()62 ] 65 4l9.

kvali«mo,j.rdno,
prc:.rnC"ZG

radi

T 01., ()61214 519.

li$r·Ot

urednOJ

vlj!:~:~~~I!' ;i""d,ilam.in"'.

i'a~~~:i!j~~ TeI_061244 18l

• Kirby du bi nsk_o U.si.s!!J'Y9nje i ~ra~ nlecilim<l:;. edsonil i sicd«i.h gam I tu.-

Ii",,,, BiH_Td.()6190HJ6_
• Moter·rnajS[or,

kr~j, gle[Ui~]

nu-

To1.06] 261 909,

• EJ-cktricu - :sv-c vn;tc opravkij il'l_SI:alacija! Itutni.h Bilatillta! osigu

c]_
ral;a,

.. En~leski~ !l jtmacki! pr-evodij in.8lrukd,e:)di1l'l. rado'YiJ diserlacije] p'd· i~p.itr:. Tel. ()'63 9474-05.

•.Ii'l,SItLJimm daJce :i Sllldeme i,,_ ma[e rn~ dke n_3 Atip:a~tnDm Polj-u" Cas. 6

KM_To1.ooiI57?9L

~~\~:~~~~~~Th~:186~-~~6~i6~ ~reI•. TeJ.()612693&5.

• ls}:;us.an: zid_ar'l tesar, !k.cra mie:Jr, ..... od.o~n'jta lner~ mch i kompk't k"LIIJiJti-

~1~lSi--------------------------------------------------------------------------------------------------

D_n_ev_n_i_av_a_,_~_·

_"_'_~

~_20_"_-5_-1

_ . -------_ ~.,....
I. 0..,

.-.--._.

,_,.,-..
_._.

.. ,-II6i",,,,,,--,:.....,,,,~

Neee vas rznevjertn,

.......

..",..,

.. ~

....

...................

,.._..--_ ~._ •• ~.M"~"'~""""
................... ~ ... ----~~I.---..
.,

,-.'
iI(Ii .......

,._-_ ....
-

.... ... ~

..

.....

~

.._........

•• """"tlillltlll!!l~""""""_"'."iiI!!!I"""'.""" III!!IfiiII,.. .................
!.......... ..... !ii-

__

~

_

............

__ In:~U""".

_~'Ii...............
~__..

_.._~~

'IIi111111.-

....................

.. *.......... ~--T~ ~_IIr_ .....II._~._ .......... _I........ ' u....... ...-. .. ...... ..__---.-_---------_._--- ...... .:_' -~~-. .. ....... .._---_......... -----__ ......... .
Q~.

......

l'~~_'-.

__

,

'II!.......

-

..

JIIIIiiiiii

'II:.~

....-.

... ,

.. _..,..

~~

WItIiIiI~................,.
!I. ~ •

.... _

....... ._

Doou.
.a1.IIIIt

_......................

~~,I

... ..._..IIK.nI

.................

_~,.... _

..

...............

it

t

... ,

_

$

.......

~

........ ~

.......

...._

....

.......-_ ....

._......,,_
'
-

__

._1"1-

.. ..'" ......-.....
-

..,...._..._..

...

_..

.................

52 "' ....... ""_

"'", Onevni avaz

oglasi
R
SKODA

SIMPLYCL

A

I Afeasing

AJJTO lUlllCOSMOSCOMMElICE

11 0 Gr.otanc. 071. Moo.t.w H£RCKiOYINA A1JTO 0361, Ii 0Sll239 .~~14 SI,.~...sA P5S 331715 31tl,
03Sll76

o G<nIdot

n

J

JAR 0371'150 008. tlln. UN RVol A.O. OSSl ()7 BSo; !IIIQY~. '-MVA AUTO 0~ 2c1. GadK.II; ~ stlMS QM£JIOC O)~868 !.OS. Uvno ",c. KRZEU 0rJt.. AJJTO SEIMS SENt<.OVrC 0'1 S~ ~ A\IlORAO QS.1f810 091. Pn~ ns 31.2. AUTOI'tGtNTOB/Z31 30 SI.CNcEl.&(j() 0361B53 '28 II) UNO 03216 0502, A.S AU10crNTAR D3l/ 20. SnIU I~ AART 0 !7Df 74

SKOoA'

z.z.

BalJ[5T

Dnevni avaz """.,,_~""',.,,_ 53
S ponosorn se sjecamo naseg dragcg oca, supruga, brata i arnidze

ALEN KARACIC
1978 - 2011.
Uspomene unistiri.
D ragi nas Alene

ESAD (HUSO) HOTA
prerna tebi smrt ne moze

koie si nam poklonio

viecno cemo cuvali. Liubav

iz Visegrada 15. iuni 1992 - 15. JUDi lOll.

Bez tebe je ova] svijet prazno N edos taj es. N edos raja! ceS!

mjesto.

Puno te vole rvoii: terka Ramiza, Midhatom i rodica Nadina

tetak Esad, rodica Anela sa muzern

Hansom

i sinom
lOll·l.d;

Sin Mirza, kCi Mersiha,

brat Sadik, braticne

Sabina i Aida i bratic Adnan
7038-lnd1

SJECANJE na naseg dragog ded u

Dana 15. 6, 2011. godine navrsa va se godina od
srnrti naseg dragog

TUZNO SJECANJ£

Dana 15.6. 2011 godine navrsava se 6 tuznih rnieseci od kada je preselio na ahiret nas dragi otac i sup rug

MIRZO HUSKOVIC
Neb ti Allah di.s. podari Iijep i Dzenn et i vj ecni
rahmet.

AVDO (SElDO) MASIC
Vrijeme ostaje, p rolazi, ali ruga

SEIO (AGANA) MULAOSMANOVIC
15. 6. 1995 - 15.6.2011. cuvamo.
Po dobru te parntimo

SABAN (NAZIF) AJKUNIC
s Ijubavlju

Zauvijek ce, ostati u nasim srcima,
Tvoii: supruga Sahza, sinovi Enes i Sejdo, kcerka En isa, un uk Emir i zet Samir
403-1go

i postovanjern

spominjemo,

a u SrCU zauvijek dusi.

Tvoja U.DlICad Ena, 'Edna, Faris i Ajla
7:Q6-tmOo

S Ijubavliu i tugom tvoji: supruga Duda i djeca Mevla, Mirso i Sevala
sa porcdicarna
i02:8:·lndz

Neka ti Allah dB. podari Iiiepi Dzennet i vjecni rahmet Tvoji: supruga Advija, sill Eldin i tvoja kcerka Melka Tevhid ce se prouciti 18. 6. 2011, godine subota

tvoioi plemenitoi na Ilidzi.

u 11 sari u stanu

7037-lnd1

Dana IS, 6, 2011. godlne n a"ria". se sesr 1uznih mjeseci otkad izgubismo mufa, OLa~ punca, dedu, prj iatelj a

TU2:NO Sl£CANJ£

SJECANJE na nase drage roditelie

MIRZO (RAME) HUSKOVIC
Dregi nasI tesk Q ie naci ri je·6 d a se opise koliko nam nedostajes, Svaki novi dan sve (et; ; (e,; je bez «be. Svaka rninuta, aveki rren, svaka nafa za[edn j C:ka kafa bez tebe, svak i n35 pogled 03 sve ono sto si ostavio i napravio iza sebe. Podsjeca na svaku sekundu provedenu sa 10bom, na rihe rvoie korake, na rvo] pogled, Tvojim odlaskom sv e ,e promjenilc, a siedanje na tebe, die je nafih ii\fota It kcjima c..es viecno da iii" is. S Iju.bavlju i ponosorn euvar cemo u'pomene na rvo] lik .. Molimo dragog Allaha da II podari IIIOP' rahmet i sve dzenne tske liepore, Tvoji: supruga Dutil) cerke Almira, Ema i Amra) zerovi i unucad
786.-lmo

MIRADIZDAR (rodena HANDZAR)
iz Mostara 15.6.2001·15.6.2011. Bila si, uviiek, iedna i iedina I, zauvijek, ostaies u nama i sa nama. S. ljubavlju
Igor, Ervin

MUDEVERADERA VElZOVIC
21. 2. 2001 • 15. 6. 2011.
iz Mostara
S Ijubavlju, postovanjem Semso i Nino

MUSTAFA VElZOVIC
15.6. 1999 • 15.6 ..2011.

posrovaniem, . Cuco i Ekrem
j
790-lmo

i uspornenarna,

Dana

15. 6. 2.011. navrsava

se pet god in" od prerane

smrti

dragog sup ruga j oca

POSLJEDNJI SELAM
Proslo

RlFET PERVAN
je pel godina otkako te ie uzeo dragi Allah dH. Molimo dragog Allaha da nam da sabura, Puno mi je srce kada Iiudi spominiu tvoiu dobrotu i plemenitost, i to mi daje snagu da na-

dz.s.

AGAN RAMOVIC
Dobrom covj eku i dragom pri j areli u . ocu naseg Ede.
En ver, Emir i Zelda, te porcdice Sakic, Turudic

stavi m zivjeti kao u.
Malimo dragog

Allah.

d:U, da ti podari

vjecni rahmet

i lijepi

Dzennet. i Seferovic
703~L[1dz

Sup ruga Amira,

punica

Bahra i sin Adnan

POSLJEONJI POZORAV
volienorn bratu, djeveru

POSLJEDNJI SELAM nasern dragom suprugu, ocu, didi i
svekru

POSl,J£ONJl
dragorn

S£LAM

bratu, suri i daidzi

i amidzi

ASIM (CAMIL) BALAVAC ASIM (CAMIL) BALAVAC
Od Seie, [elene, Mime i Maje
Neka ti drag; Allah diU. pcdari Iijepi sinovi Sanel i i snaha Alisa

ASIM (CAMIL) BALAVAC
Neka ti dragi AJlab di.s. podari Od sestre Zedine, Isrneta, sve dzennetske liepote. i Ajdina
149-1ze

Dzennet i vjecni rahmet,
Tvoji oajmiliji: supruga Meusija, Benjamin, unuead Arnar i Adnan

Adise, Aide, [aska

54

"'jed', 1~""""';"'". Onevni

avaz
n ije sa nama U sriiedu 15. [una 2011. go dine navrsava se 15 godina od kada je preselio na ahiret nas

Dana I S. 6. 2011, na vrsava se 16 ruzn ih god ina otkako

dragi

FAIK (OSMAN) TEPIC
Tvoii: maika Raza, brat Eiub, snaha Sanela i brarici Edvin i Elmin

JUNUZ ef. (IBRAHIMA) MUSTAFIC
I danas se sjecarno s ponosom njegove dobrore, plemenitosti i rnilosti. Uceniem dove na mezaru [unuza ef na Alifakovcu danas cerno ponovo zamoliti Allah di.s. da m 1I po d ari Dzennet,
Irma Iillahi ve inna ilejhi radziun

Zahvalna djeca sa porcdicarna
SIS6-lu

Dana 1S. 6. 2011. godine navrsava se 40 dana otkako ie preselila na ahiret nasa voljena majka, svekrva, nana i pranana

FATA (IBRAHIM) TATLIC, rodena SKAMO
S dubokim postovaniern dusu, Molimo dragog Allaha cuvamo uspornenu na tvoj plerneniti lik i

Dana IS. 6. 201 L godine navrsavaiu dragog supruga i oca

se 4 tuzne godine ad smrti oases

HAMDE (VEjSILA) KARACICA
rijeCi utjehe, ni zaborav, S.mO beskrajna ruga, praznina bel u aasirn srcima, Nista nije kao prije, niri ce ikada biti, Ne postoje N eka ti Allah di.s. podari lijepi i

rahmer, S liubavliu i postovaniem, Tevhid ce se odrzati
Pofalici, kcerka Vahida, unuk
1I

dz.s,

da ti podari Iijepi Dzennet i vjecni
unuka Mimes"

Edin,

petak I7.6.20I!.

i snaha Amra Mebnovic gcdine u 14 sati, ul, Reisa Fehirna Spahe 147,
:8084-t[[

Dzennet i sve
kcerke

dzennetske Emina,

Iiepore. i Elmedina sa porodicama
€t9S6-1Ild;!:

TVOJI N AJMILIJI:

supruga

Fatima,

Jasmina

Sedam dana proslo je od smrti

Dana 15. 6. 20 I]_ godine navrsavaj u se 2 go dine otkako j e preseli 0 na ah iret n as dragi dedo

2 godine

TUZNO SJECANJE

dr. prof. FUADA SISICA
Sa dubokim postovanjem lnoscu cuvamo uspomene

na plemenitost, pozrtvovanje cielokupni angazman u Iiieeemu ,!a~e Vanie velikog covjeka doktora profesora Fuada Sisica.

i zshva-

i

MUNIB (NURKO) HRUSTEMOVIC NUS RET (OSMAN) jUSIC
N eka Ii Allah dl:.!L podari li jep j Dzenn er i vj eC IIi rahmet.

MUNIRA (MEHO) HRUSTEMOVIC
10.8. 1997 - 10.8. 2011.

Zahvalna

porodica

Miricanac

DULA BALOVIC, rod. KECO
Da ri dragi Allab D odari lijepi Dzennet i vjecni rahmer,
Sin Ramiz, sn aha Zineta, unuk Admir i snaha Aida sr-o.i«

15.6. 1986 - 15. 6. 2011.
Molimo

Allah" dUo da Vas nagradi Dzennetorn,
Va,i Muniba i Nail
SOS9-ltL

Dana 15, 6. 2011, navrsava n3 ahiret naseg dragcg

se godina

dana od preseljenja

Tvoji: Dina, Rabija, Kenan, Aida i Armina
3146·11[

SJ£CANJ£ na nose

MEHMEDA (MUjE) BEGICA
Ne postoje rijeci da se iskaze ova ruga, bol i praznina zbog rvog cdlaska, Od supruge porodica Rarnize, sinova Muje i Elvedina

KULOVAC

Svake godine I ;·og juna, kada se u 18 sari nademe prod nasom girnnazijom, obiljezavstno godisnjice jednog od najliepsih i naiznacajni jih dogadaia u nasern Zi VOIll, Sa rugom se sieeamo nasih pogiuudih t urnrlih drugova i drugarica

i njihovih
8]49-][[

IGOR ALEKSIjEV ANA BUCIC SLOBODAN MAJSTOROVIC NUS RET
15. 6.2001 - 15. 6.2011. 10.

SABIT
8. 2005
- 15. 6.2011.

Dana IS. 6, 20 II. navrsavaju se dvije tuzne godine otkako nije sa nama n.! dragi bra [

Dana

15. 6, 2011. godine navrsa va se 13 go dina otkako je preselio

Nura, Galib, Fauna i Galiba sa porodicama
Matumnti IV-e razreda Klasicne gimnazije u Sara] evu 1961- godine.
8013-1u
M1W-lnd::!:

Dana 1S. 6. 20 11, godine navrsava se sest godina od srnrti naseg' dragcg Dana IS. 6. 2011. godine navrsavaiu preseljenia na ahiret meg brata
se dviie go dine od

FIKRET (OMER) DELIC
Vriieme prolazi, a siecanie na tebe i rvoi drag; ; plemeniti lik ostaj u u []asim srci rna: i mislima .. NeR. Ti d.r"llj Allah dUo podari Iiiepi Dzenner, a rvoi oj dusi vi ecnl rahrner, Tvoii brat i sestra sa porodicama
69:53-1nd!

HUSO(MUJO) OMANOVIC MURAT OAKUP) MEKIC
(1937 - 1998.)
Gospo daru nas sm il u j m u se i podari mu Dzennet, Neb rnu je vjecni rahrnet, Supruga sa diecom
8:06/-L[ld:.':

NUS RET (OSMAN) JUSIC
POSIOj i vj ecna I]u ba v, ruga i bol vise nisi sa nama.

s to

I rna 0 esto to n i kad urn ri jeti nece, a to j e toplo i ponosno sj ecan [e na tebe,

s

Tvo] vedri lik i ljubav ostaie vjecno,

Zaborav ne postoii, bol ie prereska, a ruga za tobom ie
prevelika.

Tvo]a sestra Kira i zet Pasko

Porodica

P-711Ol

Dnevni avaz "..,..." ..... P«I"'". 55
Dana IS. 6. 2011. navrsava

'1.'

II godina

od smrti naseg dragog i nikad zaboravljenog

OSMANA (FEHIMA) SPAHICA
Zauvijek ces osrati u srcirna svojih najdrazih, Neka Ti dragi Allah dz.ii. podari lijepi Dzennet,

Tvcji: supruga Maksuma, sinovi Fehim i Nadir i kcerka Melika

POSLJEDNJI SELAM nasem dragom prii a teli u

Dana

se 10 godina od preselieD j a na ah iret naseg dragog

1S. 6. 2011. navrsava

UDRUZENJE

RATNIH

ASSOCIATION

OF WAR

TUZNO SJECANJE
N a VISa va se godina dana od kada IIi si sa nama

VOJNIH

INVALIDA

O.p~iJ'!.'C ..... Trn( Q

DISBLED VETERANS M Un! ~,ip~lityu cf 'Irnovc

SJECANJE
Povodom 19·,,, godisnjice pogih ije legendamog gazije, organizatora pokreta OlpOI"."dobi tnike ramog priznanja Zla tni Ij ilj .an j Policiiska medalia za hrabrost patriote j 1>0= za odbranu Boone i Hercegovine prouclt Ce se 16.6.2011. godine u 12,30,...d [asln i pOlofiIi cviiece na mezarju Turovi - Trnovo

RAMIZU HATICU
Neka ti Allah podari Dzennet i v'jecni rahrnet,

OMER IMAMOVIC
I rna n e.sto sto nikad umrijeti nece, a to je toplo i po uosno siecan j e
na tebe, Neb,

FRANJO CAVAR
15. 6.2010.
viecno

a nama ostaie da te pamtimo po dobroti.
Ozalosceni prijatelji: Adilov ic Ib rob i rn, Sabaheta, Zinaida, Sarnir, Eldan i ostali,
?OO2·IJlill:

15. 6.2011.

U mom srcu ostajes
voljen, a u mislima

podari

mu dragi Allah
SVe

nikad za bora vI j en.
Tvoja sup ruga Desanka
mLSo-lndt.

KEMO (ABID) MEHANIC
3. 1. 1959· 16. 6. 1992.
Neka mu je vjecni rahmet i lahka xemlja bosanske U druzen je ram lh vo [nih invalida 0 pcine Trnovo
700 1-1 nd1

Ijepote i vjecni rahmet, od porod ice

dzenne tske
70l1-tfldz

n•••

S Iiubavliu i postovaniem SJECAl'>lJE
~;:n~alna;;e drage rodr-il_elc:_je_--::oo __ -----,

Dana 15. 6. 2011. navrsava se godina od smrti naseg dragog supruga, babe, dede, punca, svekra i prijatelja

SJECANJE

na mog dragog sina

ALIjA (SECAN) NUHANOVIC
Drage uspomene, plemenitost i dob rota koj u sin a rn p ruzao, vi ecno ce da zi ve s nam a, u nasi m srci rna. Za bora V n e p os to] i, ruga ostai e u nasim srcima i nikad n ece nesta ti. Svaki tren u rak i svaki d io naseg zivota je prazan bez tebe, ali rvoi

ENIS (sin ADILE) DUGALIC
osraie bolna praznina i velika tuga za toborn. Znao si koliko te volim, ali nikada neces saznati m i nedosta jd. Tvoia tuzna rnajka Adila
7<).,,·1,;1

Vriierne prolazi, a u srcu i dus,

koliko

MEHO (HASAN) MRSO

SALKUNA MRSO, rod. HORO
'ON i,,"

lik je uvijek uz nas, Volirno Ie i voljet cerno te. Neb ti je vjecni rahrnet,

1(101~-lDd~

Molimo Allaha dH da im podari lijepi Dzenner i viecni
rahmet, VaSi: Si!!OVi,snahe, kcerka, zet, unucad j praunucad

Tvoii naimiliii: sup ruga, sin, kcerke, snaha, zetovi i
unucad. Dana 15. VI 20 l l , na vrsa va se god ina od p reseijen j a na ah iret naseg dragcg su pruga, oca, dede
SJECAN"JE

drage Dane

13. 6. 2011. godine navrsilo se 40 dana od preseljenia na ahiret nase

na naSeg jedinog

i voljenog

daidzu

HIVZIJE (AHMETA) HADZAJLICA
Uvijek cemo te voljeti i nikada zaboraviti, Neka ti Allah dB_ podari Iiiepi

MULIJA (HASANA) HODZIC
Po dobroti i plemenitosti cemo re pamtiti, sa postovaniem sporninjati i nikad te necemo zaboraviti.
Neka ri dragi Allah dz.s. podari jer tvoja dusa 10 zasluzuje, sve dzennetske Ijepote,

ETHEMA • EKA (ZAIM) DZUBURA
- Ziatnog

Dzennet i viecni rahmet. Tvoji: supruga Mevlida, sin Damir, kcerka Milada, zet Doko, vjesta Mediha i unuk Goran ue-

liiljana-

Sva Iiudska plemenirosr i dobrota bila ie u tebi, Bio si nam uzor i dika, ucio nas kakvi treb a da budemo . h vala ti, Ilvijek voljen i oibd zaboravlien, volieni nas daio. Neb Ii Allah d:t. s. pod ad Dzenn et,
Tvoji: Adi Samir, Tarik, Aida sa porodicarna, Vildana, Adisa i

Dana 25. maia 20 I L navrsilo se osam god ina od srnrti nase drage

Tvoja unucad: Asmir, Emina, Tank, Admir, Edina i Haris
o·lillG

NlSVETE HADZIOSMANOVIC
SJECANJE

Njen lik ostat ce u rrainorn sieeaniu. Po nosn i smo sto smo je imali.
Suprug Sead, sin Namir, unuk Mak-Sead
779-trno

Dana 1S. 6. 201 L godine navrsava se 40 dana kako ie preselila na ahiret nasa draga maika, sesrra, nana i svekrva

na naseg jedinog i voljenog brata

FATIMA (SERIF) PEjDAH, rod. SMAILBASIC
'Iako ndeS Allah vjecni nam nedostajes i nikada biti zaboravljena, Neka ti dz.s. pcdari lijepi Dzennet rahmer.

ETHEMA - EKA (ZAIM) DZUBURA
- ZI.atoQg i

U srijedu, 15. juna 20 II. navrsava se pola godine od kada s nama niie nasa mila maika

ljiljana .

Tvoji: sinovi Mi.rsad i Senad, seslra Ziba, snahe Lalisa Ja~mina, unucad Samir, Selma i Alma i oSlala rodbina. Tevhid ce se prl_!uclll u kuC! .lalosri, uli.:a Dzemala Bijedica 100/p Cen.gic Vila., istog dana u 17_00 sati

i

bra!e_ N eka Ii Allah di.
Tvoje seslre:

Vri ierne prolazi, a rvoj dragi Iik, p lemen itoSI i dobro ta oSlaj u u nasi m srei ma. SjeCanja lijepa., a stVarnos! lUzna i belna bez tebe, voljeni

CMILjA (VASO) rVANOVIC, rod. TUSEVLjAK
Po dobro!i &mo je pam!iri ma o.osi ti dok o.as lID"_ S ijubavlju i postov3njern,
ZAHVALNA DJECA
7016-1Ild~

s. pod a.ri Dtenn

et.
zetovi Sajto i Suljo
iOOl-lno::!:

i u. srei·

Sadet3, Begajem., Enisa,

56 """,,.'~_i"'". Dnevni avaz
TUZNO SJECANJE

na naseg druga, b rata, kolegu

LJUBISA ALEKSIC
15.6.2005 -15.6. 20n.
Tvoji: Dado, Daca, Abaz, Isko, Tyson, Nevena, Layla
SIS5-U

SjECANjE na n asu drag u

MULIJA HODZIC, rod. MRAKOVIC
Draga mati, Od onog dana kad si presellla n •• h ire! za nas Z3 borav ne postoi i, Postoji ljubav koiu ni smrt ne prekida, te posrovanje onihkcji te vole t pamte. Postoji pones 5to smo te irnali draga mali: ~Svakoiurro bez rebe i pomisao da nisi sa nama budi suzu u oku i hoi U srcu i dusi. TeSko se navici na novi iivot bez tebe jer vise nista nije niti de biti kao 5tOje b~10sa toborn. Tvoji neutiesni sinovi: Hasan, Refik i Zijad, snahe Munevera, Mujesira i 1"",., unucad Emina, Edina) Asmir, Admit] Tarik i Haris Tevhid ce se pruuciti u srijedu, 15. 6.2011_ godine u 14.00 sari u kuci merhume Ugorsko 1I/2 Vogosca.

HABIBU DONLIC, rod. HADIOSMANOVIC
15.6.2006· 15.6.2011.
Hvala ti za nailjepse uspomene. Molimo Allaha dU_ da ioi podari Iiiepi Dzennet i
viecni rahrnet. S Ijubavlju i postovanjem Tvoje kceri, unuke, unuci, praunuke,

praunuci,

zetovi i snahe

SJECANjE

SjECANJE

Dan. 15. 6. 20 I ). godi ne na vrsava] u se 3 godi ne od s mrti naseg dragog rn u:ta i oca

BEGLERA (AVDI-bega) CENGICA
S ljubaviju, postovanjem i zahvalnoscu tvoja porodica: S upruga Izera, kcer ke Erna i Adana

ENVER (CEMALA) LJUMIC
15.6.2007· 15.6.2011.
Uvijek si bio i ostao u nasirn srcima,

Porodica Liumic

SJE-CANJE no naile drage i nikad zaboravljene

Dana 15. 6. 2011. godine navrsavaju da kuca srce mag volienog supruga

se 3 godine

od kada [e prestalo

REGIC (IBRAHIMA) ALIJE
iz Doboja

MIDHAT (SEVKIJA) HODZIC
12.6.1992.

SEVKIJA (MUJO) HODZIC
21.6.1992.

Zivo[ nestaie u trenutku, S postovaniem,
Supruga Refija Begic

a siecanie i ijubav ostaju dol: zive oni koii Te vole. prclaze dani bez Tebe.

Nevrsava se 19 godina ad kad a nisu sa nama. Vrijeme prolazi a ruga i bol ne prestaju. Uviiek cemc se sjecati vase dobrote, plemenitosri i liubavi koju sre nesebicno dijelili, Neka vam Allah dz.s.podati lijeei Dzennet i viecni rahmer, Majka i $lIJpruga Nura, brat i sin lbrahim~ te s.es~rti i kee:rka Jasrni.otl $3 porod.icama. P-1~lOt TUZNO SJECANIE n a nase d rage

Ijubavliu, rugom i prazninom

Dana 1S. 6. 20 II. godine navrsava se sest rnjeseci orkako n ije sa nama na' dragi

AHMED (SULEJMAN) MRGAN FERlD CVII<IC
15.6.2005· 15.6. 2011.

SABAHACVIKIC, rod. FERHATOVIC
22. II. 2006·22. II. 2011.

ABDULAH BEGANOVIC los jedan
Dr. Barbara
rcdendan bez tebe,

18. I. 1928. 15. 12.2010. Stelae Posroii nesto SIO umrijet ne rnoze, a 10 su ljubav kcju srnrt ne prekida ne liieci,
Q

i ruga koju vrijerne

Uvijek mislim na tebe,
Pfletsch inger, M iinche

S ljubav lju, postovaniem, ponosom i rugom u srcima, kcerke J asminka i En is. sa porodicama

v.!.

Tvoii najmiliji: kcerka [adranka, sin J adranko, zet Hakija, nevjesta Dinka, unucad Monija i Mcniel

6%O-tfldz

Dnevni avaz """.".~""',.".
POSLJEONjl POSLJEDNJI SELAM nasern drsgom SELAM Navrsaveju supruga se 4 go dine otkako
je

57

preselila

[1;3

ahiret moje draga

ENEZA KUKO, rod. OMANOVIC
Bilo koie riieci slaba S11 urieha onorne ko no moze preboljeri i Cli. dusa zaplaee kad zabol e sjeCanj <1_ Kad na j dra'!; nestane resko se po mi ri Ii niegovim odlaskom. Jo! uviiek osluskujem tvoj glas, rvoj osmijeh, jo~ l.i se nadam i resko se mirim sa istinom da te nikad vise necu vid] eli, Bi la s i do bra supru ga ~ mcj vel ik~ pon os koj i n ika da il rnog $l"C3 nece otici. Mo lim dragog Allaha da ti podari sve dzennetske Iiepore i "i.CCn; rabmet. Tvoj sup rug Mull.med . Hamo 7...·1""

nasern dragorn

15.6.2007 -15.6.2011.

ZAIMU CIVICU ZAIMU CIVICU
rahmet.
Tvoji: Neb. ti dragi Allah pcdari liiepi Dzennet

i viecni

Neb ti dragi Allah podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet,
Tvoji: Mujo, Fadila, Fuad i Suad Ramie sa porodicama
P..1tllO

Hajran,

Melkija,

Meliha

i Mirza Delic
P-71310

Dana I S. 6. 20 11. godine navrsava se 7 tuzn ill dana od preseljenja naseg dragog

Dana 15.6,2011. n''''' ava ju se 4 godine od preseljenja na a hire [ nose drage

POSLJEDNJI

SELAM

aasem dragom

ZAIMU CIVICU ZAjMANU
voljenom sestricu
Posljednii blagcdati selam uz zelju za viecni smiraj onoga svijeta, duse i sve

ZAIMU CIVICU
Neka ti ie vjecni rahmet tvoioi plemenitoi dusi,

Daidza

Hamdija

sa porodicom
P-7110

MEN SUR (HAJRO) TULOVIC
Tevhid ce se prouciti u kuci rahmetliie, Stara cesta J ezera b r, 92 u 11 sati. Duboko ozaloscena poredie. Tulovic
8168-ln

ENEZEKUKO
V ri j erne Pl"O lazi, al i mgt! vj ecno ie, Neka ti dragi Allah dz.i, pod ari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet, Maj ka H ali dZ3 Oman 0\1 ie, sestre Fatima Zvol1ic i Mevlida Volie

0''''

Tvoji:

Hava, Muamer,

Adrnira,

Enver,

Belma i Rijad
p-71.3.20

na

104-1mo

TUZNO

SJECANJE

SUVADU GVOZDAR, rod. ZjAjO
1'1'12 - 2011. Nedostaies nam. Majka Atija, suprug Kerim, sin Nedim, kcerka Narcisa, braca Sabahudin i Bahrudin, te porodice Gvozdar i Zjajo
7040.1
r.Jd.~

HAJRUDIN (RAMIZ) DACIC
I'OSLJEON}1 SELAM nasern d rage m bra tu i daidzi 17.12.1966 -IS. 6. 2009. tvojoj dobroj Neka ie vjecni rahmet

jUSUF (MUjE) TULIC

i plemenitoj dusi!

Z ivo ( nesrane
postovanie

U

rren utku, ali I j u ba v i
tebi ostaiu zauvijek

Dana 1S. 6. 2011, godine navrsava kada nije sa nama nas dragi

se 18 tuznih

godina

od

u nasirn srcima,
rahrnet,

prema

S rugorn i Ijubavlju, Orac Ramiz, maika Ifeta, supruga

Tehvida,

sin Arslan,

kcerke Inga, Emina i Almedina, sestre Indira i Bahrija, braca Alen i Dzemal sa porodicama

Neb ti dragi Allah di,". podari lijepi Dzennet i vjedni

Ne postoji zaborav, to sarno om koji su te volieli Zll31U kako je tesko EVlen i broiati godine koje prclaze bez rebe, Viecno cemo te se siecati po dobru te pam u u, a u srcu zauvu ek

HUSO (IBRO) SEHIC

~

Tvoji: sestra Harnida, Mihra i Orhan

Dana IS. 6. 20 II. godine navrsavaju se 4 godine od smrti naseg' brata, sure i daidze

nositi.

srzaiu

Supruga

Zehra,

sin Elvir i kcerka

Elvira Sa porodicorn

Petnaestcg juna 2011. navrsavaju se dvije godine otkako nije sa nama nail volieni suprug, rata, deda i punac

HAMDO (VEjSlLA) KARACIC
Nije vriierne ublazilo bol za tobom, Naprotiv sve ie teze.. Nedosraies narn, Tvoje sesrre: Suvada, Rabija, zetovi Fehim ses triena Mi nela i Amel a i mali Em re

FUAD - BUBO (ALIjE) jAKUPOVIC
Ljubav i siecanie koji re vole.

POSLjEDNJIPOZDRAV

rraiu dok :live oni

i Elvir,

dragom

prijatelju

Tvoji: Bozana, Nermina, Saaela, Ema i Dragan
m:.H·!,.d:;;;

jOSIPU KATALINSKOM - SKIJI
Od Priia Brana i Darko
1029-1ndl!

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI SELAM mom dragom rod~ku

nasern priiateliu
l'OSLjEONJI SELLAM

i muzu

mise kolegice

MALIKUSEHICU
POSLJEDNjl SJE-CANJE 1'1'12 - 2011. SELAM od: Fadila, Dzenana, Mervana, Zuhra, Sanela i
:81n-lL1

nasern dragorn prijatelju

SKALJIC ABDULAH Serijatski kadija

ZAIMU CIVICU
(1959 - 2011) iz S rebren ice Drag; moi Zajkane, tvoi vj ecn i odlazak i saznan j e da vise n isi sa nama, Z3lC kao m e je U nevjerici i beskrajnom belu, Vjerovao sam do ces ; iz ove bitke iza ti kao pobiednik, Nedostaja r IT nam tvoia vedrina i sale svoistvene same rebi. Sa pozornice :livo [3 ot Bao s i d 0$ tcj anst veno ka ko i pri 1(6 od.va'!oom oficiru_ Su,ze !vog ,avitaja n;kad nee. presu!hi. Uspomc:nu n<l tebc: cl1v:3r cerna dok iiv lm o} ponosni sto smo Ie ;mali. Nek. Ii Allah EO,," ri Iijepi Dol"nne!. Tvoj rod.k Mirsad MuS[ofic s porodicom j L6-llz

Dzernila i Emir

ZAIMU CIVICU
POSLJEDNJI Po tvojoj dobroti Ce!110 te pamtiti, s ljubavlju spominjati, a u srcirna zauvijek cuvati. POZDRAV beam

SKALjIC KADRIJA - Hanuma SKALjlC - TUNjA LEjLA SKALjIC BESIM SKALjIC NAZIM
Muris sa porodieom
NCI-0.35668

MALIKU SEHICU
Sretni smo Sio srno te pozna v a] i~ tuzn i stO v iiSe a nisi sa nama. N eka Ii dra· gi Allah d,l';.s_podari lijepi

mom voljenorn

Neb

Dzenn,et i vj&:ni rahmet. Prndelj Aliia i Mello sa
porodieom

Ie dragi Allah d:i.. obraduje lijepim Dzennetom.

s.

ZDENKI SOLDO
Tvoj brat Iko

Tvaji:

Belma i Adis
8180·1u

.81:H:l-t[[

;fI]84-lLi

58

"'jed', 1~""""';"'". Onevni

avaz
TUZNO SJECANJE

Navrssva

se cerrdeset

dana od prerane

smrti naseg voljenog

ZAHVALNICA
zah valnost svima ko j i su ga is Dra tili na vjeeni pocinak. Zahvaljujemo lijecnicima i sestrama odjeljenja Tbrckalne hirurgije iz Tuzle, a posebno prof. dr, Goranu Krdzalicu, koji su se borili da mu spase zivol. Zahvaljujerno i lijecnicima koji su ga pratili tckom bolesti dr. Lejli Zonic, dr. Dini Hadzovic-Biscevic, dr. Adnanu Delibegovicu, dr. Ruzici Zagorcic, dr. Nadi Remetic iz Tuzle i dr, Biielovic Miloradu iz Izrazavamo

SATKO SMAJIC
21. 10.1955·5.5.2011.
Tako nam nedostajes! Ne postoje rijeci koie bi ublazile nasu bol i tugu, J edina utjeha nam ostaje spoznaja da si bio clio nasih zivota. Hvala ti na tome! Hvala ti Ito si uvijek bio tu, uz nas u svakom momentu i pruzao nam neizmiernu liubav, podrsku i pazniu, ier bez tebe n ista De b i imal a sm isla, S toborn otisao je i dio nas, Vratiti te ne mozerno, ostaje nam sarno da se siecarno svih

S_ Kamenice.

Posebnu i najvecu zahvslnost dugujemo prijatelju Ademiru Mdetovieu, koji je bio podrska u svakorn teskorn rnomentu, veliko HVALA na svakoi izgovorenoi Posebno rijeci, na ispracaju, koia ie bila melem za nasu ranu, bili uz nas,

hvala nasoj rodbini

koji su svaki trenutak

tih di vn ih tren utaka provedenih s tobom.
Zauviiek eel biti u nasirn srcima. Volimo te beskraino.

partnerirna, paznje_

Zahvaljuierno dragim prijateljirna, radnirn kolegarna, poslovnirn kornsiiama i osralci rodbini za svaku riiec utiehe, pcdrske

i
71.3-1t...:

Tvoji nsjrniliji: Me,rsudina, Jasmina, Jasmin i Emir

Zah vain a p orodi ca

SJECANJE
na naseg' dragcg

T(JZNO SJECANJE
na naseg dragcg badzu, zeta i tetka

SATKO (MEHMEDA) SMAJIC
5.5.2011· 15.6.2011.
Nedostajes narn beskrajno,

SATKO (MEHMEDA) SMAJIC
21. 10. 1955·5.5.2011.
S Ijubavliu, postovanjern, Mnogo nam nedostaies. ponosom

i vieenom

rugom cuvat cerno uspomenu

na tebe,

S liubavliu
Vole te tvoii: badzo Bato, svastika Nermina

i Adi

Tvoja porcdica Nalic Mirs"d, Edina, Maia i Dina
'i'1'9-h~

POSLJEDNJI SELAM naso j penzio 0 isan 0 j zaposlen ici

Danas se navrsava 10 godina od p rerane smrti naseg

NUS RET (SABIT) KULOVAC dr, BAHRIJI DELIBASIC
MENADZMENT I ZAPOSLENICI JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
N

S liubavliu, Tvoji: supruga i Faris

Mirsada,

sin Emir, kcerka Amela, zet Kemal, snaha Almasa i unuci Omar
:!I176-1u

POSLJEDNJI Priiatelju

POZDRAV

Dana I S_ 6_ 201 J_ na vrsa va se deset god ina od prerane smrri dragog D3m brara i sina

D..,. 2. 7_ 2{) 11_navrlavoj u so dvadeset i tri godine ad prerane smrti drage nom ses tre i kcerke

i kolegi

STANKU STANKICU
Oprastamo se od tebe, ali sjecanje ti u nasirn srcirna. Amir i Mersad
104S-1od:::

na godine

zajednickcg

rada i druzenja

zauvijek

ce osta-

EDIN SEBO
(13. 12. 1979 • 15.6. 2011.) (10. 11. 1977 ·2. 7. 2011.)
Uviiek cere biti die nasih najljep§ib uspcruena, i Va~<iimena sa ponoscrn spominiemo. Zau vijek vasi: maj ka Sadka, otac Rernzo, sestra Aldin.

Dana

J 5. 6. 20 11, n avrsava se 19 go dina

0d

pogibi j e naseg dragog

seh ida

"Zlatnog liiljana"

TUZNO SJECANJE 1S. j una 2011. na vrsa va se 12 godin a kako j e p rerano preselio na ah iret n as dragi
Dana

ETHEM • EKO DZUBUR
IS. juni 1992 ·15. juni 20U.
Neb Ti dragi Allah dz.;;, podari vjecni rahmet cemo cuvari sjecanje i liubav zauvijek, Supruga Sena, sinovi Ermin i Muamer, snahe koji si zasluzio, a mi Vriieme prolazi,

ENEZ (DEMALA) GAJEVIC
a drage uspomene i siecan]e na tvoj vedri li.k cstaiu viecno.

Azra i Nejla, unucad Adna, Sanin

i Ali.
1o.J2·1Dd~

Tvoji: supruga Sedija, sin Edin, kcerke Leila i Arnina, snaha Arijsna, zetovi Mirsad i Selrno, unuead Haris, Vedad, Din, Vekas, Neim, Ajla i Nadija
7CHI-Iod;:

Obaviestavamo

rodbinu, priiarelie i kornsiie da ie nasa draga

Duboko oz.losceni

obaviestavamo rodbinu, prijatelje i komsije d. je nasa draga

SANDAL - BURAZEROVIC (DZAVIDA) ENISA
preseli I. na ahiret u A ustri j i

HEDIJA (ALIJA) HERIC, rod. PAS-ALIC
preselila no ahiret u ponedieliak, 13. juno 2011. godine, u 64. godini. Dzenaza ce se obaviti u sriiedu, 1S. juno 201 L godine u 16.00 sari ria mezariu RA VNE BAKIJE.

Dzenaza ce Be oba viti dana IS. 6. 20 II. godine u Gunj i.
OZALOSCENI: otac Dzavid, pomajka Sadeta, sup rug Mirsad, sinovi Anel i Benjamin, braca Ervin i Gano sa porodicarna, arnidze Murat i Adnan sa porodicama, tetke Saliha i Meric. sa porodicarna, te porodice Burazerovic, Sandal, Hadziselirnovic,

Hadzihasanovic, priiatelii.

Lukacevic, Ademovic, Sokolovic i ostala mnogobrcina

rodbina i

o.ZALo.SCENl: kcerka Amra, sin Armin, sestra Ai'a,;re! Srdan, snaha Alisa, sestriene Dzenita, Bel ma, Selma i Irm a] ze tovi Besim, Neven i Emil) pri ja teli i Ib rah im i Redfi ja Bo jie sa si nom Aleno m i s nahom AI medin om, te porod-ice Heri c, Pasa.1 it~ Kozulovic, Kahrovi c" BQj if" Kra jnovic, Thfro, Kulenovic, Kaitezovic, AI.gic, Svietlica, Hammadzic, kao i ostala rcdbiua, prijatelji i komsije. TEVHlD C:E SE FROUCn) )STo.G M.EHMEDAGiNA br 10. DANA

U 16.00 SAT) U KUC:) ZALo.STI

U utrcr
No'<)lS-W;

_,_ ovai trenutak . prjpremajte se . (hadis) Za Duboko oz.loseeni obaviestavamo rodbinu, prijatelje i komsije d. je n.i dragi

Duboko ozalosceni nasa draga

obavjestavarno

rodbinu,

prijatelje

i susjede da je

~

ZAIM· CIVA (SABRIjA) CIVIC
pukovnik u penziji, iz Srebrenice preselio na ahiret u ponedjeljak, 13.6.20 II. godine u ;3. godini, Dzenaza ce se obaviti u SRiJEDU, 15.6.2011. godine u 14.00 sari no gradskorn rnezarju VLAKo.Vo. 0. ZA Lo.SCEN I: supruga Emajsestra Sabra, b mea Meh.rn edalij 0 i Bajazit, ses trici Adrnir i Edi (a, brarici Sem ir, Emir, Medina, Samra i Leila, Em ina kcerka Dzemka, dajdfe Husein, Hamdiia i dajnica Raza, amidziCi Rizo, Zeina i Zina, te Delic, Hajdarevie, Hamzic, Kurtalic, Mu~tafic~ Izmirl ic, Ramie, Gluhic~ Sul.j.agjc~ Smejlovic, Dkulakovic, S ehic, Klancevic, Omerasevic, kao i ostala rodbina, komsije iprij atel] i, , Tevhid ce se prouciri isms dan. u stanu rahrnetliie u 14.00 sari, ul.IGMANSKA 114, HADZICI. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

IVANKA ANDRIC, rod. DADIC
preminula 13. 6.2011. godine u 8 L godini. Sa.hrana drage f.!.am po.kojnice ..o.b. Vi.t ce se u srijedu, IS. 6. 20 II. goa . '. . . dine u 15,00 sati na rimokatolickorn groblju Stup. OZALOSCENI: sup rug Vlajko, sinovi Mladen i Mihajlo, snaha Rada, unucad Svjetlana i Darko, te porodice Andric, Dadic, Konjicija, Belenji, Prka, Grg.ie, Tavra, Slugic, Markuli, J okic, Lopatic, Kovacevic, Petrovic, Covie, Bille, te osrala rnncgobrojna rodbina i prijarelji,

l'OSLjEONll nasem dragom

SELAM

Danas se navrsava pel godina od preseljenia

na ahiret naseg dragog

badzi, zetu i terku

SUA~DAGUJICA
Siecanje na tebe ie dio nasih zivota u koiirna ce! nam uvijek nedostajati. Neka ti dragi Allah dUo podari Iijepi Dzennet.
Porodica

MALIKSEHIC
Teske j e prih va ti ti da n is; rned u nama, a p on OS!)! lito smo te i ma li

POSLjEDNJI

POZDRAV

MIRJANI VLASKI
;8J:83-1u

Adrian, Meliha i Larnija
Custovic Sarnir i Sanja sa porodicorn

POSLJEDNJI

SELAM

je na ahiret preselio nas dragi suprug, otac i dedo

Dana 15. 6. 201'- godine navrsava se 6 mieseci od kada

MALIKU SEHICU RAMIZ ALISPAHIC
2001· 2011.
Bilo je lijepo zivjeti sa Varna.
Lillahi eI Fa tiha
7CH3-1od;:

RAMIZ AHATOVIC
Vrijerne prolazi, a tuga, bol i praznina ostaju vjecno u srcima onih koji su te neizmjerno voljeli, Neb. ri dragi Allah dB. podari lijepi Dzennet rahmet. i viecni

MESUD KONAKOVIC
2007·2011.

Uviiek

uspomena.

ces biti

dio nasih nailjepsih
lijepi Dzennet i vjecni

Neb ti dragi Allah podari rahmet,

Husniia Be!ovic sa familijom

Vole te tvoj i: supruga Sali ha, sin ovi Zlatan i En is, snah e Fatima i Sabina i unuci Edin, Elma i Leila
704S-lm:lz

Salem sa porodicom

POSLJEDNJI SE.LA.M bra tu !lase radne kolegiee

ALEN KARACIC
Neka dragi Allah

dz.s.

podari Dzennet njegovoj plemenitoj

dusi, a njegovoj porodici sabur da izdrze DIREKCIJA RACUNOVODSTVA

U

ovim teskim trenucima. ODJEL KUPIT,. DIREKCIJA
705oD-lnl1'-

KOLEGE IZ SPARKASSE BANKE, INTERNE REVIZIJE, S"PREMIUM

SEKTOR SREDSTAVA,

I KONTROLINGA,

60 _" '~"'_"'",

Onevni avaz
i obavjesta

Du bokootaloice"

vamo rodbi n u, p ri ia telie ; komsi ie d. ie n.s drag;

S rugom i beskrainirn

bolom obavjestavarno

rcdbinu,

prijatelje

; komsije da je nasa draga

ASIM (CAMIL) BALAVAC
preselio na ahirer dan. 13.6. 2011. u 6L godini. Die"""" de se klan [a ti u SRI) ED U, 15. 6. 2011. god ine ;spred tari; is ke dzami i" u Zen ici u 17.00 sati, posliie ikin d iie D. mala, a ukgp re se obavi I; [I' grebliu Prasnice. Prijevoz' obezbljeden ispred Car!liiske dfamiic.

MIRJANA (MIRKA) VLASKI, rod. HEMEN
preminula 13. [una 20 II. godiue u 68. godini,

Sahrana ce se obaviti 16. iuna 2011. godine u 14.00 sari na gradskom groblju "LAVH. OZALO~CENI: rnaika Mel;ta, suprug Save, sinovi Mladen sa Sasorn i Anom, Dejan sa Irinorn, brat Ivica sa Mar;c'Om, te porodice: Vlaski, Ville, Gorsek, 5koro, Papez, Kovac, Cesnik, Stojir, Przulj, Avramovic, kao i ostala brojna rodbina, priiatelji i komsije, Kuca Zalos!i: ul. H azi rna

RAHMETULLAHl ALEJHl RAltMETEN VASIAH OZALOSCENI: <uprug' Mcnxija, sinovi Sane! i Benjamin,
Zedina, brat Scad, unuead Amar i Adnan, sestricne Adisa j Aid ..) bratiene Mi~n:l t Maja, nevieste jelena i Alisn, zet Ismet, svasrike Fatima" Eazij. i Hajrija, re porcdice: Balav.c~ Meh.j, Idriz, Dlakic, MUlapc;c, S;vic, Ramadanagic, Roie.ie, Caic, Hamza, DZafic, Suljagie, Zagi~ kao i osrala mcogobrojna rodbina, priiatelji i komsi]e. Wi·, ..
,"SIrJ

Sabanovica

br. 2/11.

J avljarno

tliZnu vijest da je

Sa bolom u

SrCU

javliamo

svim priiateliima

i poznanicima

da ie nasa drags

VASVA AZABAGIC (rod. HADZIMAHMUTOVIC) MARIJA KRISTINA PARIZA
prerninula 15.6.2011. 12 6. 2011. u 88. godini. Ispracai drage pokoinice bit ce
godiue u ]5.30 sari, na grnblju Sv. Rob u Cavtaru, prcselila no ahiret 14. iuna lOll, god.ine u 11..40soti u 80. godini. Ispraca] i dzenaza ce se obaviti ispred [alske dtamije u srijedu, 1S. iuna 2011, godine, (09. R,di:eb 1432h.g.) u 1630 h a ukop 0" ruezarju Goli Brij"g.

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH OZALOSCEN1: kcerke Hatidfa ; Almira, sesrra Rasiha, zeiovi Emir, Naser; Emir, unucad Samra Nermin, Ssbina i Selma, praunuka Lamiia, sestrici, sesrrlcne, brauene, priiareliica Sabira Koya~) porcdice: Azabagic, Hadzimahmutovic, P.",lie, Rizanai, Karalic, Ibruhimbegovie, Mlo"O, Ciemc, Muta· ri, Skrijeli~ Mehic~ Hadziavdic, Suleimanovic, Delibegovic, Arnautovic, Hadzibegancvic, Kunosic, Baitarevic, te ostala mnogobrojna rodbina, kom"je i priiatelji, )In·, ..

OZALOSCENA OBITELl Poci vala u m iru B oii iem.
'033·l'"~

EKREM (OMERA) KRPO
Dzenaaa Ce se klanjati u srijedu, 15. 6. 2.011. gcdine u 18,.00 sa ti D a Gradskom gro bliu SUIina, g die ce se 0 baviti i ukop rshmetlije.
Prijevoz Rondos, dana 14. 6, 2.011. godine u 15,.0.0 sad, u T], godi ni preselio na ah iret,

SAFET (NAZIF) SABANOVIC
preselio na ahiret dana 13.6.2011. godine u 80. godinl, 201 L godi ne no mezaric Poredak . Ladze"ici posll]e iklndl]e narnaza u 17.00 sari, Tevhid ce se prouculi isri dan u kudi ialosti D_ 17.00 'ali.

Obavjestavamc rodbinu i priiatelie da je nas suprug, mac, declo, kornsija

SALKO(HAJRO)ALTOKA
rod. 1933. godine preselio na ahiret 14. 6. 2.011. gedine u 78. godini, Dzenaza ee se obaviri IS. 6. 2.01 L godine u. 17 sal] u miesnorn mezarju Grivici - Hadtiei. OZALOSCENI: supruga Mejra· Tiia, sinovi Meho i Eo vet - Saca, kcerke Naila i Ziarij a, snahe Tima, Z ineta i Adviia, unucad, praunuead, rodbina, komsiie i priiatelii.
Tevhid ce se prouciti Hadzidi, u kuci zalosri ZlIuovacka 36 7023-1nl1'-

Di.en axa ce se obaviti u SRUEOU, 15. 6.

duhana, Sarica dzamiia, Lucki most, Pozoriste, Razvirak, Au tobuska stanica Zalik, Su ti 0 a. OZAL05CEN1: supruga Maida, sin Jesenko, keerka Jasmina, zet Zlatko Zvonic, brat Bakir s porndicorn, sestre Abida Krpo i Dzenana Mulic s porodicama, unuci Timur i Rejhan, svastika Sabina Ajanovic s porodicorn, porodiee: Krpo, Ramie, Zvonic, MlIllt, Aianovic, Duvnjak,
Asanin, Spahic, Saric,

obezbijeden u 17,15 sati sa sa stajalistirna: Girnnazija, Semovac,

Fabrika

RAHMETULLAHI ALEJHl RAHMETEN VASIAH. - EL· FATIBI\. OZP;U)$CENI: supruga Esma, sinovi Galib, Denijal ; Deian,

Serb,

te csrala rnnogobrojna

ro'"'' ""

dbina i prij"lelji,

braca Suno, Muharcm i Nazif) unuead Amir, Mirnesa, Azrs, Amira i Emina, snahe Munir~ Adila i Sehveta, 3mid2i~[la Nata! brarici, braricne, te porodice Sabanovic, Korienie, Merdan, Me~ die, MahmUlovi¢' Gljiva, Matoruga, Stomorniak, Devic, Gorall[a, Dervisevic, Cusrovi6~ Pustahija, Spahic, Helal, Hal [Itwic i Osmanovic, kao j osta!a mnogcbrojna rodbina prjjatelji i koml;je. l009"'ndf

POSLJEDNJI POZDRA V

... Za ovaj ,renu,ak - pripremai'"

'" - (hadi,) DLlbQkooitdo~ceTIj (Ibav,je~t:.ilv:Jmo rodbiotl! prij::n,elje i kom~ije da

re naia

draga

Pri ia Ie! j ui koleg i

HATlDZA (IBRAHIM) MASNOPITA, rod..CESOVIC
jz Sa.rajcva ~rcselila no ahirel U nedieliu, 12.6.201 L godine u 86. godini. D:iA'.noza '" ob."iti u CETVRTAK, 16.6.2011, godine posIii. ikindiic nOm",.. "" (l t· 15 ,miln> !II~arju LJESEVO ·ILljA:;.

Muba_ttiod] SCSlru hadi:i Ma_ida] nevjcslc DerVlS<l] D'-crniJa, Halima i Muliia djc~ "er Mu.nib~ z<to\l;aMUJliba, let Rasim~ dajdiic Halid" dajdlie:ne Fata i H[l,ira}..br.atiCi~ bratitne~ sestric-i, 'ses ~ritne~ d i.eye ric~~ dje ve,~ien e, 28~V ici} .zaov t~.ne,. ~~.pof'O.dice A:iasnop ~t_8,} Ces~)V ic:)_Ha.san dic~ Bah i c) Val,evac, Ahbcgov"', H USlC, Be!l"g,,; AI,e, B3>"~,Sme, D, O",eV j(~, Smallbegov J<~,Opatm, H adzo, N,,· fic~ H.andli6~ Grc~c, Om:JIl,ovjc~ MLJ,~illbe:govic, Sljokic! Ounck€_f! Hm~ic! VraCQ, kao i Q$tala b;rojlla [0db.; n", looms; je ; prj jalel j;. Tevbid "" so prouc;ri iSlOgdana poslije ikindiie nama"" (17. t5 s.u) u dZamiji LjeSevo.
J

OZALOikENI:snprng

Salih, sinovi Mirsad i Niiaz, unuka Eli"., brae. Orner i

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

"!

STANKU STANKICU
Opra.ramo se od rebe, al; sjetanie na godine .zajednickog rada i druJ:enja zauviiek ce Q.s,a,i u nahm srdma. Sahrana ce se obavili 16. 6. 2011. godine II BijeIjini u mje.sru Balawn.
Kombi prevoz je obeibijeden Ob.vi .. ,.vamo mdbinu, prij.!elje; kom,ije da ie nai drag;

MALIK (LATIF) SEHIC
presel;o na ah;ret u u{or.k, 14. juna 201 L godine, u 56. godini, Dzena23 t::e se kbmi,ati Li Srii~dLi, 1S. juna 2011. godine poslij. ;kindije nam'~.u h.r· em u Care"e di!am iie, " ukop ce se 0 ba viI i u 17.30 sa'l n;>mezariu RAVNE BAKIJE. OZALOSCENl: Maika RasM" ,upruga Fe· riha, bra! Su.d so porodkom, ,eSlre Zuhr;i_ i Namka sa porodicamil] amid.1.e D:tiemal, Ibm i Dzevad sa poro~ diC3JT! dajd:lc Hi1jrudin~ Adil, Smail i ~mel:sa porodicam3~ teo.. a! 'ke R.b;io, Rozii •. ; Hairij. ,. porodic.mo, ,n.h, Fadil_, z« Fe,r· id, ,vllSrik. Meliha, bad,. had2i Ahmed i Adnan ,a porodicama, Ie porodic,~Sehic! Brckaliia, Nukic, M~lkoc:! SaJihovic~ Grebo! Kalajdiisa,l_i.hovic~Hasibovic. Rara,tie, Magazinovic~ H,a.I"o~ BrakmiC, Lepiric., Kuiundli;c, R;zv.n, Meh.di!ic, Femhovic, Smajl_ag.ic, Tufo~ Be~oYicJ Mao_dra) Had_zibajric! Kuno, Dipa! Ekrem le ostal .. l"QdbiQ'l, ,kom.sije i prija~eljj_
j

POKOPNO

D.RUSIVO

sa polaskorn u 07.30 h ispred hotela "TEREX".

~Terex Company"

Istocno Sarajevo

111:1.

1).l~,1 (U)33 ~j,j"76_'"
OQ18'7

InI,;_lrhi.(:'1

rogi!

!31~7.R8

m OU_:l,li7W)j~

00,87

(O)3~ 23~-OO2 ·.41~12.2

motJi[el :r::J 1f1Q5In1L~1V{II 0<>i9(ll)l6iJ;ll"'_

.. P'9""'" .. I',~ ~g<l'IiI., PflJI""~*5""",,.
71000' Sarnj:evo, BIs-1fik do bmJa is

d.C.D_

M:EDZLIS ISLAMSKE ZAJ£D~YrE SARAJEVO

Pokop~o drustvo .Je dileri" . Sarajevo, prul<l pogrebne u sl uge po n ajp ovolj~ij;m Gije~ama. omogucava brzu. kval;tetnu i iednostavnu orgamzaGiju dlen ale na pod ru j u KalliO na Sarajevo; Bos ~e ; Hercegovi nH. te naj p OVO-

Cielolrupnaorgani,acija dIana· ,e!posljednjeg ispra~a.j<l mr· u log) obav~ase na jednom mje· stu, atraklivnoj iu Gladu prepo· znatljivoj IQkacl~- Ttllbe sedam braoo, u neposre!lloj btiz;n;M· lejbuske okretilice na. AuslIijskom tl!l1.l, ul 6istlik do br 8
Svakim danom od 0·24 sala, Varna d~slupan leTelon:Oll 712·800, fax: 033712801.

Pokopno drustvo "BAKlJE" vcii prevo:;: urmlih jz Zapadne Europe specija]rlim
pokopnim yozifuna i o'll'mizuje dkm",_" na l'eri tOliji BirL.
OfJ];I!'IJU]Ii.NO
SMR rol'NlCE NA INTriRNEW

Ijn;je uslo~e za plijevo.z umrlih il inO.zemsl~a,

c

TEVH.ID CE S. .PROUCITI. 1STOG DANA. U 17,00 SATI U E .. KUCl RAHMETLlJE U UUO MOSCANICA br. )6 - GAZIN HAN,' II!

Dnevni avaz """"

"_I>"J>D".

61

--,~================~
,'_'

-

Osnovn (podaci

--__@~1~==·~====~----------~

--~======~--------~ _-,~-

Putem internet portala www.dnevniavaz.ba.moiete naruciti i sm ovnicu za koju ielite da yam iza e u Dnevnom
avazu i Ino avazu

~f~
2~~
I~

--~------------------------------~~-

,v~~".~

62 avaz I.,.........;.___;,_;..;...._-------------------------'
'''iI<>'H"_",l1·

Dnevni

oslasi ~."'1

HOSNA 1 HERCEGOVINA FWI1Ri1CijA BOSNE I HERCEGQVINE KilNTON SARAJEVQ OptINSKl SUD U SARiljEVU Umi' (19 65 M,I, 1780!7 10 M,I,
Opeinsld S1J d u: Suralecu, srraen i snradni k Emina Burgld 1.1 pravn ois rvan Hl:5:i [t',lja "E.N ERGOPI;TRO L"" d.d. Sntaic ... , I,IJ. Mal1iila Ti ttl. brei 36; prcu ...tuic.[m~ Udruzenie o n.NlKO KAO IN' Zenlca, uJ. ~[fo:im.aje:rovabrei III radt duga od 2.8.37!07 KMJ rta (lSIlOVU ~Ii)nil 348. stav 3_Zakon .. 0 pam iCJ1-OID post u.pl-;. (IJ Sl. novi ne F B LH brei 1J 5Jm-" dallcm tckstu ZPP·,)
<J.

LS"pl.fI.e~ ria iznos od 1.,234t16 KM po~v od 02..03.201'0. gcdinc pa sve do isplute kilo i 1111 iZIl05 od 672~4 KM :pj)ee v ed iO. 03. :20 I O. gcdi ne pa sve do lsplase, kno i da [\J~ireliu nadcknadi !i'Co~'k-Qo'\re ..n.icl~QS pcsrupka. pa Ovi m purcm rutcnom se dosravlia t uabe od 29. 11. 20I O. godlne na odgovor u smlslu cdredaba elanu 62. stav 2. Z Pp-a, fI:Ili je uisen i dll:l::<lil dill U sklad u sa ed redba rna ';l:.:llJ~ i ~l::U;Pl 71, Zpp-~ !l:ti kasn ~jeu roku cd 30 dana 70. 00 dana prhcm a ttl :!:bC], cssevi d sudu plsmeni odgcvcr d na m'..bu .

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACllA OPCINSKI BOSNE I HERCEGOVINE NERETVANSKI KANTON HERCEGOVACKO

SUD U MOSTARU

Broj: 0758 Mal 015946 04 Mal Mosmr, 16. 05. 20 II. go dine OPCINSKI SUD U MOSTARU, strucni suradnik Lana Kukolj, u pravnoj srvari tuzitelja IP Hrvatske Telekomunikaci]e don Mosrar, Kneza Braaimira bb, MO'I","; protiv tuzenika Dorko M'IiniCic, radi isplste duga, temeljem clanka 348. stavak 3. Zakona 0 parnicnom posrupku (»Sl. novine FBiH" br, 53103,13/05 i 19/06, U daljnjem teksru: ZPP), buduei da tuzenik ne stanuje na adresi posljednieg poznatog boravista, obiavliuie sliedeci:

U odgcvoru na t'uzbu cusen i mczc LS"UKi proCC'SIJ"; PrLI;O~ vcre i lziasnlri se da ~ipriana]e Jf ospomva posravljeni ru :'::be::ni zah tjev, te ne ...esti t druge pudatke koje u skladu
odrcdbarna ~hil"l:a 334. ZPP·,~ mora imail ~v;;l.ki ~Ile. sak, Ako UJz,cni osporava nubenl eahde ... cdgovcr na , ruzbu n)l}fB s;lu:llr~aY"lnt i razfcge i"l koiih se lu:'-ben:i aahtje~' csporeva, .ciniellio= na ko,in'Ui: !lJ.klli ~S:!1iv!l s.....oje uavode, dokaae ko j irna ae LLlvrd LLju ll! einienlce, U~· prevni '!lSDOY' aa navode m~enog:. Tuz.eni moae u odgovoru ri::;I tu!bu') a n;:ij kasn ije na pripremncrn ro~i~! U pCdoi je:~i proti vtuebu.
:S~
1

OBJAVLJUJE
• dostavn tuibl:' nil cdgovor • Dan .. 29. l l , 2010-. godine tuzitcl] joeked ovog suda pod n to u.l.lbu pro uv uraenog, a rnd i lspl ate duga u j zncsu ed 2_837 07 KM n e i m e ispOE'"I..!,~n SrJTiV:!II- pO osnovu OS U Go .... m 0 proda ii na ft.n ih de: ri vat II pu tern bemi nski h o esanlca 11m, IOO-2476.8fM od l1. 100:9.gedlne, Kekc lijj~e.l"!i f1ije [7'.i,'dio obavezu pla~:!IInii) duga, to je pr~d,tOlC,1l0 da sud oaken prcvedcne raspceve, il i u toke p ripremanla glavne raspravc, doncse odluku kclom ,6c:: bac vezati ruzencg Uri m:!lreiju isplari lznos od 2.8,n~07 KM,) $11 za Ito uskom ~::l\el;110 m kam a rom .i to 1):.'1 iencs od 179,77 KM ,.00." od I 0, O!., 2(110.godinc p. do i,p!a· l~') na iZllOS od 90,48 KM 'P1l~ev ot! 2,1). 0 I. 201 o. ,gild ine p~'SVe do i$"lnt~ Il-:t i.l:n.oo od 12>!64 KJ\1. pOtcv od 30. 0 I. 20 l O. iodine pa 5Ve do l:ipl~ tC1 Il a lim 05 o-d 1061 24 KM pO«'V cd 10. 0.2. 20 lO. gQdi Ile ,pa ~ve do isp la [e ... M i O::fI os: od 310,1 ~ KM p.,c", ad 20. 02. 2010, gad inc p' ,vc do
1

OGLAS
doo MOI,"r, Kneza Branimin a bb, Mostar, je podnio tuzbu protiv ruzcnika Darke Marinie;.;, radi isplare. Tuzbom [tdi da Sud donesc presudu kojom ce ruzencg obavezati no lsplaru iznosa od 494,.15 KM sa zakonskom kamarom i [Q na iznos ad 200,82 KM pocev ad 17.,06. 2002.gadine pa do isplate, na iznos od 128,52 KM poeev od 17.07. 2002. gcdine pa do isplare, na iznos ad 164,81 KM pocev ad 17. 08, 2002, godine pa do isplate, te mu nadoknaditi rroskove postupka po odredenju suda, Obavjestava se ruzenik da se dosrava pisrnena srna "a obavljenom prorekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnirn nevinama Onevni AVAZ ina oglasno] ploei Suda te d. priviIike doslavljeDe uz IUzbu moze pamei u zgradi Sud •. Obavjesraya se tuzenik da ie temeljem clanka 70. slav L ZPP·a duzan nai,ka'Dii"' u roku od 30 dana dosravi li Sudu pismeni 0 dgovor Da tuzbu. O<igovor os lUzbu mora bi ti razumljiv i sadrZav.ti: oznaku Suda, ime i prezime, OdDO'DO Daziy pravne osobe, preb;valiste iii bor.viste, odnosno sjodiste s(,.naka, njihovih zakonskih za'mpnik. i pu.oomocn;ka, ako ;h ;maiu, predmcI spo,a, sad",aj i~jave i pOlpis podno,ilelia ("Ianak 334, ZPP-a). U odgovoru Da m zb u luzen i k te i,,"kn llIi mogu ce procesne l' ,;govore; i.zjasn iIi se da Ii priznaje iii osporava postavlieni ruzbeni zahljev (elanak 71. ,,"vak I. ZPP-a). Ako IllzeDik osporav. mzbeni z.hljev, odgovor DO ruzbu mora ,adr:z.li i razloge jz kojihse tuibeni zahrjev osporava) ,ejnjenice na kojima mzenik zasnlva svoje navodve) dokaze kojima se utvrduiu !e ciDienice Ie pravnu OSDOVU navode IUz"nika (claDak 71. stavak 2. ZPP"a), za Tuzenik moz.e u o<igovoru DOmzbu, a najkasnije D. pripremnom roCism, podDije!i prolUtuzbu (ClaD.k 74. stavak I, ZPP"a). Ukoliko Illienik, kome je uredno dostavljena tuzba u kojoj ie tuzirelj predlozio dODosenie presude ,bog propuStanj., De dost.vi pi.meni odgovor DOru.tbu u zakonskome roku., Sud Ce dODiieti presudu kojom se usv.ia tuzbeni zabtjev (pre,uda ,bog propusl.Dja), osim .ko je mzbeni zahtiev ocigle<lno DeulemeljeD (cl.uak 182 .• tavak I. ZPP-a), Odgovor na.'iuzhu S privilcima predaje se Sudu, u dovoljnom broju primjeraka za Sud i prolivllu Slf.nkU, pozivom na braj predmeta. Strucni '"!aduik Lana Kukolj

tz.

UkOI'iko toaenl u; rcku od 3-0 duno sudu ne dos.a .... pi. i smen i cdgcve r na ruzbu, sud don ilerl presu du abog :proIlU~[anj:ll u smlstu ndredbi llana] 81. ZPP-:B. Odgovor M ul'-:bu sa p ri !o:t:i rna s.e predaje su till IJ dV8 pri m jer,;ik;tj 7Jl :iUQ j prmlvnu suanku, pozlvcm nil broj predmeta,

ce

Dan. 18. 3. 2004. godine tu~i'~lj JP Hrvarske Telekomunikaci]e

'.0

Obe vje5;t~va 51!; tukni, c1 a 51!; dosta V8 luib~ smatra cbavljenom protekcm roka 00 1:5dana od dana objavJjiva· nja l st e u dnev n itn nO". [n8 m a koje s:e d i!litrHrull :raj L1U

Fed ~_ra~ij HiH. i
S'l;ru:~:rtj

sarad!1 ik Emina BUl"gic

BOSNAI HERCEGOVINA PEDERilCIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSK! !<ANTON OptlNSKI SUD U MOSTARU Brnj: 01 51 M,I 901229 OSM.I
MC;s.[ar) 2.5. OS. 20 lO. god
it1-t

OPCINSKl SUD MOSTA.R po S"lTIlCn'IJrn .s;UlidIlLku KelIl.alu Mak5L.LmiC'L.L1 u prav[Loj slvilri tu;:i:;Lll:ljilJP HT d.o.o" M07 star, ul. Klle:ta Brnnimiro b.b., 'Z8sUJ:pmliog' 1'0 ..~z.:t'..asmll:n,i~ll direluoru ~ro[.hl Hl7..eIlGg' Dinovi.f Ejub, Krnljll Torn'i· slai;'8 b:r.18 MOS;lll"'~ nHli is:pla[e du,g,::. V_8.p. :)Q~OO KM ~nr-a$p:[,9vno dana 2S. OS. 2010. ,godiot, donio jt :sli.iedeCu~

PRESUDU
zbog 'propu:;:tanja D~ll:!ln joe[uleDi ispl!ii{i(i tUliteliu!1~ iID(: d1,!.~ i:t:nQ:$ od ,50,00 Kfi,l S:J~konskim l:J\e~l;}im kam::u:tID:t ito,; IJOl izn-Q5, d 3)92 KM poe,~'V00 :30. 10. 2003. !;od. p::t dlJl i-5pt!J [C, o lliltmllS od 3)~J2KM po~ev od 01.1.1. 2003. god.]l:J. do. i.SplilLe) fI B L~nos -od 3't92 K M pO~,ev od 2:). 12. 2003,. ,~. 11:<11 1s:p!a [e~ do nil [zn05 od 3;1192KM poe~'I,' 00 23. 0],. 2004. god. pa do i-5pl::lrc;.. n a tZIlIlS od 3)92 KM PI1~ev od 23. 02. 20M. god. 'p:li dj) i.s:pta [e) n.1l ~1.nos. od 3,... KM pOce'V o<Ii 10.04. 2(1)4. ,~. 92 pa do i~])laLe, ",i",", od KM pOI,. od 03. 0). ZOO<. s<>d.l'" do i ,pi"", imo, od Z,82 KM 00 30. OS.200<, god. 1"1 do ;',pl"., f.I_a~1.JWS:od 2,81 KM po~e", 00 1:5-. 06.2004. ,god. p:a do jsp~a Le) "' i<no, Qd ,,gZ KM 1"'1,. ",I Z). 07. 2004. s<>d.pO do ;,pl' '", nil ~ZJ10S; od 2;;82 KM pocev Clod 23. 08. 2004,. ,god. :P<li do ispT~[e Ila i:mos:od 2)2 KM po~ev 00 ll. 09.20i14.god. ~ dll isptaIe) nil ~ll11)S-od 2J:2 KM ,pOi!:ev otIi 24.10. 201)4. god. plio do j_spl:)[e-, n, i,no" od .2,8Z KM poco. 00 22. II. ZOCH, god. I'"' do i ,pl"c, na iznos: lOci'lJ,82 KM po~ev od 20. 1];. 20M. god. pa do ispla [e, Ie mu n-ak.nadi d [ws.ko'VoC 'pos mp}:;.a u i:mosu: od I04JOO KM~:!II $ve u w:ku od IS. d9n_'9.

BOSNA [HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE [HERCEGOVINE
HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON

n,

J,n

po~,.

PRESUDU
~hog p:ro'p usta ni a 4l50 70
1

OrC!NSK! SUD U MOSTARU
Broj; ;80 Me"",, lllal 038816 O~ Mal Z7. 05. 2011. godillo

DU~3n

l

tuzeni_k i:ipliUiu lU.l:i[elju dug Ll iz.nosu od KM S2I ;.r.;akonskom :late.mom kamamm i tQ: 07, Z007.

Ie

Ke,mal Maksumic
POID:;a 0 p.ravl1Qm

Strucni

s.nrndn.ik

Mi.nja Belovic Cli.I'a.~ u ptavDoi St,..8ti. tu~i[eli8 Dioni?:iir:sko Dru~tvQ BH Tt:lecorn Samjcvo Dirckcija Mo~narl p:roliv lu~.enika VanJa, ,SUkLC.~r!!d.i ispl.ilu~ .....:5. 41S, 10 KM,"" .,. nO"U c!ona 348. ,",,'ok 3. 2.1<0."" 0 pLirnicllom po:stl.1p,ku C.,SI. nO'lfine FBiH!F, br. 53/03)
J

OPCINSKI SUD U MOSTARU, slru~."i ,""dnik

padQupla[e

od 108,50 KM p.,ce. 002).09.2007. godi. oe pa do upl.,. - n, i?no> od 61,00 K1I1 Jl'!l'"" od ZS. 10, 2007. godinc

padoupli!lte - na i,.no,

- n. i2noo ad 88,10 KM 1>0'"" od 35.

godin.

. no i2noo od 18,70 KM 1>O~vod Z5. II.
18,70!(M

Z007.

godine

Jijeku:
"<1.l1::18

73/05; !9106) obj.vljujo
n ije dopu:he:na, ali (U~n ~ mCJj~·.eodnljed p prijedlog ~ jlO'rre
L 11

padoupl~te - no izno"od

1"'0<:. od 25. 12,2007. godine
punic-nog postupka u

Proth'

ove pr,es:ude

prija!nje-

smnje..

pado upl".

OGLAS
UOSNA] HERCEGOVINA FEDERAClJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA(:KO NERE.TVANSKI KA.\ITON OPCINS!<J SUD U KONJ!CU Brai: 56 0 P 0,1030 O~P
Konjk, 06.09. lOIO. godine

l-c mO na.doknildil.L

lro~kove

jzno:su od l14,,50 KM~ a :sve I,l ro.ku cd l5 dani!.
S[[ucn i 5ilrndnik Lana KUKQJj

Obrazlozenje
\u~bom I;ra~~ d:a S'LI,d ob::!vt.~e \1J2enog Mdic Azc:riil dOl _phui dug nil ime ncispl~CeIl ih rn~u.n8 u. i7.ll~u od 5.460,72 KMJ sa zakLlnd~om ZIlteznom kama[OmJ iatul~aiLlti Qd d_afl_9 dOSl"Jie=ca;pojedina.fnin ro~![]i"J_a,kao i d;J t l.d:ioclJ Dadokn~d:i tro~kove pam L~'Il0gpmtupk:J_ .
LoI

Tlthtdi

OPCINSKI SUD II MOSTARU ",ueni ,""dnik Mi n ja Belo'Vit Hak~ u p ra viioi !I~val'l, tu~i ~l jf! Di

ni.farsko Dru~t'Vo BH Telecom Sti.rajcvo, Dirckcija M,ostar PLOli'V tuienika Vanj3 SIJ,kic radi i~I::daleJ v.s. 415,70 KM, d.no 21.03.201! godine dooio ie:
J 1

ell

0-

POuKll 0

P'roLiv o'Ve presude zi!lba nijc dopu~te_naJ 31 i tlJl.c'[1i mote podnijeti priiedlog' Z~ pOVr,9( U pdjJ)~nje staaje (~Ia" 183. Zpp·. F BiH).

pravnom

Lijcku:

OpcinsJli sud Konj ic i [(]sudij:o: Semticla Brk.m I[] :pravnoj sivail 1:'110 lll.:Uli 1u::U[elje ITHERCEGOV(NALljEK d.Q.I;I. M,o~t.:a:r, ul. Muje Pa~i.c:j!. 4. i"~5tupa,rU!l po l:;!kQnskom zO'I.smpniku din:kmru Sem5-'udi.n H;a.:sic i IHinC moen~k Grdr. Faru,k) advokal iz Jablaniee, flnlUIJ •Q!en(li!; Mcli ~ Alt;:{,!, tZ- J :ab]~p ice, ul. Prok!en:ki h bTiga. da 27"1 rndi ispl:a.tc dU8ii1 v:sp. 5A60~i2 K.J\il 'l,l'iiHI :rocBta~ donio Ie dana 06. 1l9. 2010. godi_[J;esljedecu:
j
7

Sud jt lllkntl rn Qbj~vom I,J dne~l'ni m IIl.I;Wtn:Jrn~,Q(ln~n I;) pu tern 'liS"1 ii ~ Dn~ ...n i av:a2:"" d.os:tilv La luzb LL i I'd loze nc: dokiil?...e n_:2odgov.or, uz. D.pozore.IlJeo posljed_ka.ma n~do~ :';(.IIvllnn i::l o.d..gO"Ll'(l-T::!I n:a lu!bu. Tuzba je u n:ilvede.nom 09.2009. godlne.. ]ism obj~,,]jc::na dana 19. 09. i ZOo

llOSNA! HERCEGOVlNA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVlNE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON OPCINSKI SUD IJ MOSTARU
nroj: O? 58 Ma! 90760 I 0;; M.l Mo"",, 11, OS. 20! I. godine

PRESUDU
Dtl.'~a.fi
~ .li:!

od

Tuz.en[ nij~ dOs[;1"'io odg(l"or ciuna prije m:! [u::;tbe.
5U

na ml:bu u roku oJ 30 dana

ispunjc ni L.l510vi iz. clana je don [Co'P~udll zbog Prol)u:han i i).

Obzi.rom da

182. ZPp..I3,. sud

OGLAS
ul.
OPCINSKI SUD MOSTAR, po srrucnom sora· dniku Millll1u Ri,Licu, rjeSavajuci u p,avnoj s!VarI m~ilelia DO BH TELEKOM Sa,aievo - Di,ekdja Mo"ar UL. Brace Feji". bb. Mo,r .." zasrupan po 2Z direkmrtl, p'OIiv ruzenog £lono Kerna.1 Pm 29. HUD br, 99. Moo," .•, radi ;,plale duga, v'p. 193,90 KM, van roci'r" dan" 36, 09. 20io. god. don io je sljedecu:

- n. i7.no, ad 40,80 KM pate' od 08. 10. 2004. Jl" do i:lpl'le, ionos ad 56,00 KM pobe. ad 08. II. 2004, god. pOl do lspl are - n' i."o, ad 66,10 KM po&v od 08. 12. 2004, god. pOI do i:s.pla[e~ - na i?nos od 18,00 KM 1'0&' od 08. 01. 2005. god. p. do i<p!"r., - no i?na, od 18,00 KM po&V' od 08. 02. 200S. god. Jl" do i<pl ate, '" rnu nadoknadili ,ro!kove parnitnng pGSlllpka u i,no,u od 108,50 KM, < V'eu rok" od 30 dan a.
god. - na
l

i~ILliteni ~:U_li[elitl is.plaL'Lli i~"O$ o.d 5A6Cq:2 K:M)
ZoIUCz.nom k:jl matom nil: ,L7.DOSC

kon~kQm

i broj d:JILiiI

k.ako sHjedi:

4.337,!3 KI>! ",,"":!juti .HSJ_[4 K.M rn~fl.aiu~i 165,47 KM r£ltunariu6 299,12K.l-lr:lOun:liu,i ] 8'7 J41 KM rBcu:najuci 193,44 KM ~CunatLL~i k.ao i nnknadi
LZiI'I L)S:U od

Cia 16. (!Z. 2006. gooine'do

od

29.10,2005, godin' do ;,p!,,,

[S"pJme Qd 3CL'OJ. 2006. god i!111: ispl:!llte do od II. 0,), 2006,godino do i,plm< od [g. (IS. 2006. godine' do t~l:i:ue od 2:). U:). 2006. gQid rw~ do isphue p,m::!lcnog posmp kil u od 30 dan_II f.lCld pJj j~

Od hJ.ka 0 lro~kovim.a JOflesena i.e: u S.kliildll SB 'lldredDom ~L 383.~ 386. i 396. Sot. 1. ZPP~9Ia rto~kL}vi:s~ S;fIIS;!oj~Qd~ :sastav~ t"1J~bciimO:5 od: 360,00 KM~ Ililkni.u;l:~ Z~ obj.ovu ruzbe u dnevrJ im novi nama 40 ,OO KMl lid::.se nt! (U~bu u i!': ilOiOU 180iOO KJ\.'i j !.aJ:se .r'I:!II r($l.i du L1iZf,lQsi,i: (lid 90100 P KM~ :;i't{l yhuplJO i~nQS~ 670~OOKAt, bkQ ie r'ijeikno \l lz~j pr~s"L.Lde.
J

S,rulni ,a,ado ik Milan RiSlic POUKA 0 PM VNOM LlJEKU: PrOliv ave p,e,ude ~alba niie dopusrena, ali '" ~en i m oz. pod n iie Li pri iedlog z. povr. I U pred.snie 'tanje, " ,kl.du sa odredb.ma ZPP-. F BiHc!.18.3. NAPOMENA: Do,lava se sma{," ol>avljenom prot e korn Taka od 15, da oa od da na ob jav I j iva· nja 348. s(. 4 ZP p .• F BiH).

Stt1 n

d llI~i(el ju lro~kove
1

POUK.I\: Protiv Q ....e o-dl!.lke [)Lie do-.:;voljtn.u .la!bat ali ruz~ni mok podn Ljeli prijedlog :r,a :povrac~j U pN:d~njc je, II roku od 8 dani)J u sk tadu sa odred born cla.na .329. ZPP-a_

PRESUDU
(<<bog propustania) DUlau je Luien;k ispla'i'i r"zir.liu dug na imc prulenih telefou,kih ",Iuga u v.isini od 198,90 KM_", 'Sa z:aloJ15.kom la le:zno m kam atom ! to:

670)0(1 KM

s,\,e u rokll

SUDIJA
S~n.ild_aBrkiin

tlliomizvlienja.

«:I.

oglasi
B05Nt\.lliERCEGOV1NA

Dnevni avaz """"

"_I>"J>D".

63

l

FWERtl.CIjA 1l0SNli I H~RCEGOVINE KANTON SI\RAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU Broj: 650 P 14294110 P
Snraicvo,
3(1.

PMVU.A NAGRAONE IGRE .. Zl'RODEHT KONZUW
1.

05. lOl L god inc

Ol"ltin;ski sud u Saraievu Lta sudijn Neda Se fercv lc, u I:! ravnoj -S-lVj)jj tufitelja: "I~ARTNE_R M1KROKREDrTNA FONDAClJA" Thain, Utica 15. m_:aja bb, pecrlv ruaentb: 1.lL1StlDiI~icEmlne iz Snmjeva, Ubea [ajneka broj 43" 2. KE!r~ up Esada iz Sarajcvn, Ullca Milin kladska Offil191 i 3. Hni dc Nerminc iz Sumlcva, U Hen Bana Bilrleil brol 9, radl dup v,:s_.3.761~70KM1 van roc:ii;ta dana 30.0;5..2011. godlue denio [e;

I(O~ZUM d.o.o.sara)eYO.

Prlre4lv.enq!'il4ne

Igre
.
LJtjna rIa.IlfOiZYDd.,z.roden1"

2.. S...ma .nagradne 11Ire: promdlbenl n!I~e upnlda,1I1M ~llJfjJu ~I ~Ine.

koJl

$I!

PRESUDU
Zbog P rup'u~1a:nia
Tu~.tne $U s-olidnl'"OO1j"U!we !splal~ti '[u7.iu::lju taacs od 3.761!70 KAt ~ ;;::.~e~g(l-_m kamarnm pc ,~nop'iodre-lhmoj Zakonom Q ~Its:ini !OEOj)eaareane kamate nosev od 18:.050.101 L gcdtnc, pa do lsplsre, kao i naknaditi mt.ill;!lju I:ro!:;kcv~parI] iencg ]>OSUlpka u izncsu od 2.25,00 K MI sve u rcku od rn descr daan. U lu2bi poduesenoi PI) punomodniku d~na -07.06.2010_ s-odinetu!Llelj je nevec alii jt ll,Js.u.[bn~i<=Ernini na osncvv IIg0VDnI I) krMinll:Jrcj nA13ZSA-~-.O06]"7-01 0tL 19. ] I. 2008_ god ine Ls_pl:atiO k.-edi! 1..1 ijf;r-Ofu od 4.5-I}IhOO K.MI $9 ebavezorn crplare davaocu kredira 'Il 36 mjes.ec·nib rma j ugovorenorn godi~:Iljom kamomom SLC]}Om od .29190%. U svrhu obeebleden ja pcunzlvan]n lU:l.Lle:ljm po nnvcdenom ugovoru, glavni dujulk [e ladao [UZ1reliu [ednu vtasrl tu mienicu, te cbczbiedl 0 jernce Karup E541da i H.ajric Nermlnu, koji su U svejstvu rnjcnicrLi h lcm LlI:~1. porpisa tl mien leu, re obrazae ovjere pndatnka za iir.:rnt;3!.i pr~l.ozili kopije lienc kane, tim!'; su sc obavceali da 6; u :slIJCa,ju de glavni dlJUJik nc budc urednu orpiaciv2I1) o-b!iv.e~t ,po krMi ru ~ On i i:n.e sam i O',platiti. Glavni du ~n i k [e d i I) ob:a \'e:l": P'O Ii: red iUl i:.;m il'"iQ,! !i::3i III a[ je ZBS;UlO sa pI9C::lnjem, N9 di!l:I'L OS, lOIO_ godinf: ednosno ria daf.ll'cdnot~iljg l8_ ruzbe, dugglavncg du:hlih iZjlOSLO je 1761,70 KM, pa [e mthe_l; prcdluflo sudu da nakon provcdencg postupka donese prcsudu kojom solidarnc obavezati urzene na lsplmu lzncsa ad .3.761 J.70 KM, SLIzakonekom aateznom kamamm i ua naknad u rrckkcva posmpka, Tuzcne, koiima ic urcdno dostavliena 1u1:b3.~aisu u zekonskom roku ad tridcsct ci!J.I1!J dosta ..... pismcul odgovor 08 lle li,l;~bu_ Kako iz [i!1 j ell i~ navedenih U u:&bi i doJ:C;~:;'::3 je pfil~io koj~ t u'.j 1,(:=1] ptQitl~z:i da je ui!be!1i ~:3Juih' ~nl)'L'1!!!1 "(II j.e Sud) butiu(i da je u UJ~bi fI~edtoZeno donofenje presude :o:bug pn)~US!iU\jl)l nil osncvu cianI! 182_ Zakona IIIparIlt~nonlposrupku C:SlU?.DC:ll~ novlne F BiH bro] 5-3/031 donlo [eodtuku kao L.I lzreci. Odluka 0 rroskov lma postu pkn donesea LI [c [Ill OSI]OVU e:l.D1J 3.86, Slav I, ZPP ..a, a isti se snsrc]e cd srcskova a rakse 1]3 tuabu IJ lzncsu od lSOjOOKM i taksc na prcsudu u: LZILiJI$U 00 750,00K.J\lt ~LO ukupnc im-05.L 22SjOO KM.
1

J.
"I.

T",jal'ljen~tlidne
:NagnMInl

koIoY!:Iu 2011.1jI!OtIoe

na lzmDnju d)ele Bo5ne I ~.
1V SAPOlIIJA. ~

11Ire.r

NagtilCIM ig ... ,I1a)eod

20. 1IpI»

ZOIl. do i.

'((Inch
Pl.AZJoIA,

Obazlozen]e

I. na~,· Sx 2. 20,: I:d;Ion ~
,~~ III~.

'U1urp.....1IIijodmnt
Q50be. smjeslom 6. ovWI pr~os(m

-QT;Jdnvu

staV'k.lne mogu 2 u.mljttli .la· I:"IOVK. (Qnd~IVIO$I.s.OOO,OO 10/1,

S.

Uvjdl uudJdovanjc
.~lJ

ce

U"~r1!4~ Igri! .1dI'05uCljeblaIWl ImaJuSVC BosnII Heta!gCIYI!'tI koje.1sptn! LNje:Ii!. OIliSane u ID&I mill kII ,~sa I·!COnn! rna It &1'lO"Ia "jI'IoYt ueol;ttel,.

j

6, :Na8n SI.Id.le'ovllnJ<!I; s,._ sudlonlk ITIO:!e ~u 'u I"IIIqrOOl1O) ko go ~ ~ k.lilPlU2. .k.0m0:!d.5 .ZiJoodI:nuIb.: i.e. .~ IWpoo 511 ~'O~. osobnlm Jl(lI'J.:Klrm (!me I IJ!eDme s IOlnom adresom, bI'.teI. til mob.) tf! Istl IbKId u pedvldenulwliju UI ~.Igru. upre;lrnelnOm CIbjeltnI_ ~ osoI:ra ,mo!f! ~)eluvat:J sneog.ranl&>.nim bnJIt!m upotlO) II sGYb 1~ ~. UsllJGju twIl· ~M dII· OObItnl ~ "'" I~ 'mdI~J<1.~· na oon pri)!ve nagt<lde SC;)r.J1dja.
nea0 14

N ada Se

SUOIJA ferovlc, s.r,

goct.na,

nagracIa

ce

POUKA: Prod ...eve presude moze SoC podniieti prijcdlcg za povnn \J priiiisnjc stanje u roku od osam dana cd dana priiema. Pri jed-log se pOd:nOS\L ovcme So du u dovo] i nom bro ju primicr::t~(i ~ Sud i prcu ...oc sue nk u.

BOSN A I HERCEGOVINA FEDERACI]A BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU BRO]: 650 P 155249 10 P Sarajevo, 1 0, 05. 2011. godine

POZIV
Za' SNJEZANA ANJC
Poziv.te se bo mallia NA PRIPREMNO ROCISTE z.a dan 31. 10. 20 ll. go dine 11.00 sa Ii pred ovaj su d.,50ba broj 338f1II.
o

ku postupka, Ie na pripremno roci.ilte doni~ jeri sve isprave i predmere koje i:ele upolrijebili kao dokaz (el. 77. ZPP-a). Na pripremnom roWitu ce Be raspravljati 0 pilaniima koja se odn.ose na smelnje za dalii lok posrupka, 0 prijediozi.ma 5tranah i Cin. jenicnim navodima koiima 'Iran ke obra· zlazu svoje priiedloge (el. 79" 80. ZPP-a). Tuzcni moze naikasniie na priprernnorn rocistu podnijeri procivcuzbu (C1. 74. st. ]. ZPP·a): .
\I

7. N~r<!d"o ~}e: ~je 6e se cbi!.,..!J 10.00.20 It. LI~1tet:u KONZUM Wlsa u 5aT jeY:u U ~tonjU ~ ~)tIovab SVl ~t.aionld IcojI SUp!3YIlno papu1Ii kqlon lubadll ga u ~ kuQJu l.lt nagratilu Igru a niSu djelatnld ~, KoI'Iruma, ~ n SUi (Iaonov. njillO'vlhu!1h c:titel1l. ~jc tc 5(' ~ nakl;iA mljclanjl! ~" It l~jI!m ~ dot: $I! lie

trvulW

M nagfClCle, IZvIa6!frjem IliildZlrall kooWiIJiiiad 3 Bana ,po I.zbc;Iru ~

't'liJgradhe I!gn!:.

8. Objn~. pq,,11a Il'Ul!lmn"odDOS"~dobllnQ 'n<liilQidlU ~ nagra.dne Igre. bit ~Obj.aoJljen<l pn;e poi!elkauDntYnom Ava%U, a nakDn l~nJa II ,",*U cd B d.V>IIod ~ u !stirn .~i bit til obtDvI.IenI rnutta 5 PO[!ll;Om

~.
9.

Roi:z:apodUanJe
~ S ~. !EkI$ne I~

'"agMII:

3.0 daniJ· ad 001:13 objaYe

~

u 'Dnevnom

Ako na pripr<!.mnoracist.c ne dode ru.zilac, a bio je uredno obavieillen, smalral ce se da je
osim ako tuzeni ne ~ahtjeva da ,e raciste odrzi (el. 84. st. I, ZPP·a), U,lzba povucena,

AIIi:lt!. CObb*:! normama

dumt !oI:J. pl.)titl .porez na clDbit ruU;Ki11O politlvn.mpramm

Causevi"· Ducic Mirsada NAPOMEN A: Srranek SLI uine najkasnije d n. priprernnom rocistu iznijeli sve einienice, na kojima zasnivaju svoje zalnjeve i predloziti sve doka~ koje 7.e!eizve'ti u to"

SUDUA

Ako na pripremno roCiste ne dode uredno obaviie~(en ruien.i, roWltc ce se add.[i bez niegovog priSUSlv"(el. 84. st. 2. ZPP-a): Dostava 'e ')]latl'll objavljenom u roku od IS dana od dana objavlji vanja u iednim dne .. v"im novin.ama na podrui:ju FEiH je AF250 1831, radi prinudne nap).!.e noveanog patcHiivanja u iznosu od 2.055,26 KM sa zakonskom zaleznOm bm3tom od 14. 04. 2009. godine do isplate.

10. 'N~ndoblQ"'JI' leIerOl"Om I nagrada6e

1mb;U ~

n1tradia: jJ'VlhSclDbitnll0 bit te 0 t'liJgrOOl obavl~1 osdlno.05QIIm Ildlilftl(lrna n;qade. ~biU 5!POI"<I' prlrec:livaf u~u)e ~
!lilg{l!dla ~

~

poimm.
'R~~n.je.

o p(lnsIlog
12.

11..

.5Uda

Sttoki

'.!~

iII'ljeg.

..

:

U

5l~)u

r-----------------------------------------------~
BOSN A I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAjEVU Braj: 65 0 I 10355509 I Sarajevo, 24,05.2011. godine

mole!ooe ~

'Uvj~

pod kojlm.lt u she)u

'tis.e Slte_

$I!

naanMIna

'II" mole ,prddllutl.
.

13. 'N.a8n lw~~Ja alto seu 'I;ru ,n~l'iId:iJkQjelu ,ptQ:lvl&!ne n,IQradnlm

un.teno ~
Ito)e

Ukoillilo se u~

Opcinsk; sud u Sarajevu i 10 sudija Dze.nana S kaIiic u pra vnoj stvari traiioca i<;vrsenja Mikrokredirna fondacija "Sunrise~ iz Saraj eva ul. Zagrebacka brai 50, proriv izvr!enika Kadric Enver i.z Sarajeva u.l. DlIbr~5evicka bIlIj' 6S i Karie Sifa iz ".diica Mokdne bb, radi i>.:vrsenja, na osnovu clana 348. stav 3. Z.kona 0 par" mcnorn p05tupku objavljuje

Tro~kov.i izvrsenja odred.en i su u iwa'il od 82,OOkM, Izvrse~je ce se proves!i lIa noveanom po· rrai.i vanju/penziji izvr5enika Karie Sife i pljenidbenim popisom, procjenom i proda· jam pokremih stvari izvrlienib Kadri': Bnvef •. Sudija Dzenana Skaljic, S.r. POUKA: Proti v ovog rjelienja smm kc mogu izjavili prigovor ovow sudu u roku od 8 d.n. od dana prijema, u dovolj nom broi'u p ri m je raka za sud i s!ranke. Dos!avl;anje rjdenia 0 izvdenju izvr~eDici· rna, smaLra se izvrileni.m prolekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

deb.

·koJe .~(I"IPf.~

IgnI ukfjl.Ejman)e $ldnika cd ~11i 0 Ie su::IionI • flt:nIM rtdosIIjtdu ~~.III.

u.kIJb8 ,mll'lJe roncSoln':

00104\11<11~

'two).

nagrada. blto!e

dobI

dobMJ JJ"'I.I. ~

~

lid.)

«: se

1'1.

Or9iInl'Ptof ne0d9O¥i!Q utrdke
'101

Ul!OSbnskim
pl, sudlonld

u5lu_"",. cr;oa pq.vlll

IS. S\KUcllMirdtm n<IiiIntdne Igre.

n.IIgrad~Jtgri .

prih...,&Ju

0....,. pray";! odo~ su ·RJdu1Jem. FedeRInogmln 'st<lInrtYilfI~p,bfQJ~ OS-a.447/Uod Ill. 06,2.012.0godlMi .

RJES~NJEO IZVRSENJU
Dozvoljeno dana 06. 07. 2009. godine na
osnovu vjerodosloine ispri:lve
&

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKl SUD U SARAjEVU Broj: 6S 01070406091 S.",jevo, 30. 11. 2Q I O. god; ne
Op C! fisk i ,ud u S aro ievu, u i"vr! MIn pre elm e ru trozioc. '>:,rlenin MIKROKREDlTNA FON. DACIjA "SUNRiSE" SARAJEVO, proljv izvrienika SEAD BAjRAMOVIC uJ. Zab,de br. 8·A Sarajevo, NAIL MAKAS, uJ. Gazl Mo· hmed PaSe Fidahi"" br, 14, Sarajevo, ESEI' HALILOVIC, uL S. Kulenovica br. 13. Vo· sol ca, radj izvnlen ia, n" osnovu cl.ooo 348 Sla" 3. ZakDna 0 parn_~cr.HH1] PQstupku, a n "eli sa cIa no m 21. Z. kona 0 izvnln om po,tup k u, ob j•. vljuie

roienice

:seriA

OPCINSKl SUD 1.1 SI\RJlJEVU
Oro;: 65 0 I 012425 O~I Satajc~ 04. 02. 2.o11.g,ooifl~

BOSNi\ !flER,CEGOVIN 1\ FEDERJlCIjA BOSNE I HEBCEGOVINE KIINTON SARAJEVO

Opti.nski slid u :;,u-.aje:'I(u.) sudi,iil. Neti.tlilii<i M'Liu:~,t~lie, u Jl)) iz-\rr!no.rn pJ'('1jrneLU t.raZi!I)Ci}j:ZV~llil'l. MIKR.oKREDITNA ORGANtZACtJA .SUNRISE" SARAJEVO, proLi, izvrlen.ika KOZ J i\SN A LZ SA.RAJ E VAl Vi~e,l!:.r[1dd::a kJa· ~;i' ) _,S,,,,i,,,'o ; SMA!LOV!C ELM ~ .IZ Silll.iIj EVA, S,,· ulh9lD:J.dO br_ 66., r3ldi h"riienja n:a (IS"nL)vu cJD.n3i lt1i_ sL:!v 1. ZBMr.J:iI.CI p<i1'il_i~nom pCtSmp}a.l

u::

D[)Z1l(l]j.J;-no.dana ~3. Ill. ~OOg._,swip!!:, 11:a~ni;lVl! ,cjCf"QdO$.,o~ mjt'ni.::e, ffidi n::.pl:31~ n1Jvt£LnD,gpCItr:J7.j,lfmja, u ukll~nom i,.noou (Jodi 1.166,39 K.M sa zakom.Kol1l Z'iHeZIH.HrI bm:JlA;lm ]J(lcc .... d 2Q_{I1. 2009_ &OJin~1 do i$pl.ac_ o Tro-.iku .... i~vrtnu!i PCSLUp'K::. C1d.r~delli m u iZ:[lD:!ili fid 46i;S 'i KM. 1;{~'T.1;cniJ: CC~ pro"c~Li pli'=l1id_boJ1] procicnom i pl'"Qdaj{]m iJ.:vrienlktlv'Lh !,ok.rc:lJtih 8!,llli"i Jiil.,adrL.':Si8!aJ](1l,1at1j:aiz"rk:lii~ kil i [lilmirc[J U'atioco, jzvr~enj8 iz- iznooa ttQbj\'-cn~ l" rod ..iQm i p'.-i if:no:;;o-m TI'Ovc:Jnog i 7.DC!~.:a n:a Lr:Jll:!ii3lKCi~ki r:Jcutl i Lrat.oi:.lI;iZ\'~~el~i9 bwj 16.1000000:963'1l074, c.l~orenog koo posl.,", b,n" MIFFEISEN BANK D.D. BiH.
jI'lt: ispl1llvt- -

novc.oog porraziv.nja [r.2ioca ;zvr,enja u uk,,· poom iznoSiu od: 2..965 77 KM,:su zakonskoi1l Z3~ te;;;:nom ka_matom 'U !j~]::Idu 5i::J Z.a_konom 0 Ili.sini ''''pe za,ezne kam.,e poo,v od 06,01. 2009. godi· nc pa do is-pIa [,e p rema iZ'y.den ici ma .odredu ie s.e i;.:vr!~llje plje;Qidbom, pro-ejenQTD i prodajom pokl'e m ih sora ri i zvr~eD i ka 03 ad resi izv-rsen'i ka iz prijedloga, m prcnosom OOyl!3.rtog i.1.l1os.ana rranS-ilkci j:$ ki ra.cu f! lrilzioca izvrS.cm j::l b rQj : 161 00000()9630074, kod fuliffei,en bank, "ve do po(punog namireoja pouazjvanja Lra~iOCil iz.vrlcnj;3,
1 J

Tro!kov; izvrinoQ, od 119,00 KM.

pOSIU

pka odredu juse u iznosu SUDlJA Ali,," Numic '.10

'B

Netma.ndi MlJ.ic~'elit.,

SUDIJA

RJESENJE OIZVRSENJU
Braj 65 0 I 070406091 od 2J. OJ. 2009. godine Na o-snovu vje:rodmnojne is-prove - mlenica) broj: t\. F 2060797, prot<:stir.n. kod Op n' l\og <ud, u S3r~je,..·u~ PT"otestnircgjstar~ Knjig.a 1 redni broj: 984/08 od 08. II. 2008. godine, radi napl.,.

$,1".

OBJAVLJUJE RJESENJE 0 IZVRSENJU

POUKA P.m[i~ (J'L'Q~ .-jck.nj:a Slr'2l11l.t= mD-gu T:£j:ii.\il[i pngo-vor O'~om sudu u rol.::u od 8 da.m];00 do.M pnjcm(j i:swg_ Pri,8I)','o'r :5(".do~1.:t~']j;BU dlJ.'·(I1jnlJ{ll D~lJoi'Updmjc!'".i3_b 7..~ 51ld i :'i,[l'1IJllu_ DOSl:3vljaRit- rjdl'!nje til IZ~'L.!i~l1Iu iz\Cr~t-:nidm:a'!jmlllrfl k jl."r~e:nlm,. p:roll:t.(IID wk<l od 1:; d_8ruJ d d_all1l bim ...i i"'illja. o o l
1

t.

POUKA: Pror;" ovog ricleoja 'trankemogu izja" viti prigovor ovom suda u roka od 8 do.na od da· nil priiema u dovolj.nom broj'u primjeraka 7..t! $ud i ~ ke_ (riUl
J

Oost;l3lvlj,anje

[ra se iZ\"rSenim prOle kom rob od 15dana od da·
na objavljiV'anja.-

rjdenja

0 i~vrseniu

izvrseIllku~m3-

'''iI<> 'H"_",l1· Dnevni avaz .,.........;.___;_.;...;...._--------------------------'

64

oslasi
~

. >3',

Federacija Bosnei Hercegovine TlIZLANSK,1 KANTON ope INS KI SUD U lUZU Broj 32 0 Ps 02501 B 09 Ps Iuzla, 21. 04. 2011. godi~e Optinski sud u Tuzli, po sudiji Amiri FeriLllegovic, u pravnoj slvari !ui:itelja D.O. Ljetili~te Slana banja u likvi· daciji, zastupan po punomotnlku Subhiii Buzie, adcvoxatu iz Iuzls, protiv tulenih Galu!ic Mirka, Dragana Galu~ita, Galu!it Ane, GaluSit Rule. Galu~it Milice,. Galu!ic Jelene, radi uMilenja crsva vlasni~lva, na osn ow n 348. st, 3. do 7, ZPP-a u vel.i ~Ian a 349. st. 3. ZPP· a

Bosna i Hemegovina

U PRODAJI

OBJAVLJUJE
Oostavlja~je tullle tUli nca 0.0. LjeciliSie SIan a oanla u Iikvidaciji, zastupan co pun D mot niku Il uzit Subhiji, advokatu ill uzle, protiv tuienih Galus it Mirka, Oragana Galu~ica. Galusit Aile, Galusit Rule, Galuilit Milice, Galusit Jelene, radi utvrde~ja prava vlasnislva. Dana 03. 08. 2009. god ine tU2ilac je ovem Sudu dostovio proHv tUlenih tuibu radi utwde njo vi asn islva. Ista je preuredena ,podneskom ad 09. 08_ 2010_ gatfine, a u kolol navodi ca tu!nelj nekrelnine omaeene kao k.C_ bro] 188 i». .Park basta" kuta u povr.~ini555 m2 k.c, braj 18911 .Park ~ume· u pavr~ini 1.272 m2, upisane u PI. bro] 110 K,O. Kiseljak, po starom premleru uznaeene kao k.C. bmj 1084/4 u pOVJsi~i 516 m2, k.G, 1080/1 u pov~ini 10091 m2 upisane u Zit imdku bro] 484. i broj 1043 KO_ Bokavici, preko svojih predaka korisU jo~ od 1958. godine u sv(l1u razvoja turistiek_o~ugosliteljske djelalnos~, sve do rata ove nekrelnine su koristene u tu djelatnost" da bl tokorn 1992-1995., godine, u lstorn bila smlestena izbjegla i rasellena lie,a, nskon (iega je tul:nelj predmetne nekretnrta tokorn 1997, uodlne uredivao i acapnrao po ~eilenju 0 urbani· slickaj sa.glasn~li iZ.dalom ad nadletne Opcinske sluzbe, a sve u cilju ca nasta.vi sa svojirn ugostlleljskim djel.atnostima, Kako dokaz tuziteli ie priloi:io zemljl~no knjilnu dokumentaciiu ZK i<vadak 1043, 4B4 PI. broj 110 identifikacija od 12, 05. 2009.godine. rje!lBnje 0 urbanistickoj saqlasncsf broj 06·03·19-364·41/97 od 03_ 12 1997. gotfine. Dalje lul:nelju navodi ca ie u katastarskom operalu upisan kao posjednik na predme" tnim nekretl1inam a sa dijel0m 111. a u zemlii~nim knji9ama formal no su up isani Men! kao k_oris iei s a fa· n zlicitim dijelDvima. . Navodi da je tui:itelj u faktiCkom i mimom pe,iedu pred metnih n~kretnina duze od 20 godino. pa pravo za priznanje prava vlasni~tva na zgrad! i pravo koMlenla na zemllislu tu!nelju na crecmetnm nekrelninama pro!stice il prava osticanlu d'osjelostu prerna clanu 32 Zakena 0 vlasnicko pravnlm od'nosima, pa predlaze da sud, donsse presudu da se IJ1IIrdi a je lui:rteli00 .Ljecilisle Slana banja" u UkvidacijiizTuzle dosjeloScu stad kao cravo vlasni~lva na zgradi i pravo kOlistenja na oekrelninama oznaeeren kao k.c. 18B z». ,Park basta" kuca u pDvrsini 555 m2 k,c, broj 1a9n .Park sume" u powsini 1.272 m2 uplsane u PI. broj t 10 K.O. KiseIjak. po starom premjeru oznacene kao k_c. broj 1084/4 u povrsini 516 m2 k_~_1080/1 u povrsini 10091 m2 upisane u Zk. izvadku broj 484, i broj 1043 K.Q, Bollavici, sa diielom 1/1, tto su Men! dulni Irpje~ da se na osnovu ove presude u Zemljisnim knjigama i to u Zit. ulosku bro) 484, tui:itJlljupi,se kao vlasnik na zgradi sa dijelorn 1/1 i.kao korisnik na nekremlnama u Zk_ulosku bro] 1043 sa dijBlom t/l. Tutenim Galu~ic Ruti i l3alusic Milicise doslavlja Mba na odgovor u smslu odredbe ciana 52. si 2, ZPP-a pa je lu:ten i duian u sklaou sa od redbarna Van a 70. ,itI. 71. ZPP-a najkas nlie u roku od 30 d'ana od dana prijern a tu~be - dostaviti plsrne ni od gavor na tuzbu Upowrava se Meni dace u slucaju ne dostavljanja odgovora na tutbu snositi poslje{1iC'epropisane elancm 182. Zakon a 0 pam iCnom postupku. Obav)e~tava se tuieni da se dostava tuib e srnatra obavljenom proteko m roka od 15 dana od dana objavljfva· nja u dnevnim nevi nilrna FBiHdostavil pismena ce S6 0bovill istovre menim objavljivanjem pis rnena na ogla· sno] ploCi s uda. Sudija Arnira Ferizbeg ovic

U PRODAJI

BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BIJELJINI
Broj: 800 Mal 0094tiS 08 Mal Bijeljinll, 07. 02. 20n. godine

OGLAS
Osnovn.i sud u Bijeijini objavljuje da je lu~ilac Telekom Srpska., a_d_ Ballia Luka RJTT Bijeljina podnijela luzbu protiv tuzene Arsellovit Bra.nkice iz B.ijelji Qe,. ul. Majevicka br. 1S, mdi duga u iznosu od 2371;75 KM, sa zakonskom zateznom kamatom kao i da tuziocu naknadi lro!kove parnicnog postupka, sve U roku od 30 dana od dana donosenja presude pod prijemjom prinudnog izvr!enja. TU.lilac predlaze da sud na osnov-u "lana 182. Slav L Zako· na 0 parnicnom posrupku usvoji mzbeni zahljev j donese pre,sudu zbog propustanja ako lu.l:cnl u zakonskom roku nc p os !Upi kako je LO regulisano clanom 182 _sta" L Zakona. i ne dost"vi odgovor na tuzbu. Rako se tuib" tuz.enoj nije mog!a <lost"viti jer se tuZcna ne nal,"zi na naznacenoj adresi, tuzilelj je predlozio <lo,ravljanje tuzbe tuzenim putem dnevnih novina RS i ogla5ne rable suda, shod no clanu 348. slav 3.· 7. Zpp,Sto Sud cini o"im oglasom. Doslavlianje se sroatra izvdenim prolekom rokll od 15 dana od dana obiavljivanja. Sudija Radin ka A.ba <I zic BOSNA I HERCEGOVINA REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNI SUD U BlJELJINI Broj: 800 101253809 I Bijeljina, 21. 04. 2011. godine 0800"ni sud u Biie:ijin.i, sudija Binamir Subasic u izvrsno III postupku tra;,:ioca izvclenjs MKF "Partner" TUlia, ul. 15. Maja b,b., protiv izvr~enika Dokic (Milivaje) J ovan, posljednje po.znaIe adrese prebival.ista .. boravi.sta Bijcljina, ul Vladimira Gac.in.ovica br. 67, radi novcallog potra:i,ivanja po osno· vu prava iz vierodo~lojne i',pr-ave, V.S.,p. 1.185,20 KM, a na OSOovu clans 348. slav 3. Zakona 0 pa.rni~nom poslupku RS: ku Dokie Jovanu da u roku od 3 dana, od dana dosmve ovog Rje!enja 0 i.2vdenju, namiri novcano potraZivanje TraZioca izvr!en· ja u iznosu oil 1.185,20 KM, sa zatezoom kamalOm pocev od 15. 04. 2009. godine, pa do isplale i rroskova izvcsnog po,tupka U iZnosu od 50,00 KM, uprolivnom izvdenje eesc proves!i zapljenom, procjenom i pro· dajom pokre~nih Slvari !,,;vrSenika i namirenjem Tra~ioca i~vrknja iz iznosa dobijenog prodajom. Sudija SubaSi(,

Bioamir

da je dan a 13. 01_ 201 O. godlne., dania RJESENJE 0 IZVRSENJU

OBJAVLJUJE

PRAVNA POUKA, Protiv ovog Rjeilenja slnnke mogu iziavili prigovor ovom Su<lu u roku od 8 dalla, od dana prijema .. Rjeienje 0 iz.vrienju se dostavlja izvdeniku u skladu ,a cl. 348 St. 3 Zakona 0 parnicnom posmpku i dosrlva se smalra obavljcnom prOlckom foka od 15 dalla, od dana objavlji· vanj •.

S.drf:l.i serija ... ljubav i kenaY • MEl elon

H •

MEzel"

Teroeljem vjerodostojne isprave, mjenice serije AB No 057547 XZ, nalale se izvrseni-

s ort

Onevniav31, slijeda, 15. junlilipanj 2011.

65

TRENERI Boris Gavran a odlasku iz Prljedora

Vodstvo kluba namjerava kresati budzet, ali sta vise kresati kada smo ionako irnali najmanji budzet u ligi, pita se bivsi trener Rudara
Nakon godinu i po u prijedorskom Rudaru, gclje ie, prerna opcem rnisljenu, obavio debar pOS3.0, mladi zenicki trener Boris Gavran (39) u ponedjeljak popodne iznenadase vrario kuci u Zenicu. Kazemo iznenada, sarno zato lito je s klupskim vodstvom pregovarao 0 nastavku saradnje, - Ugovormi ie istekao,a u pregovorima sam sh v ari 0 da narn se ambicije vise ne poklapaj u, Zel i0 sam os ta ti, ali klupsko vodstvo narnjerava kresa ti b u diel i okren u ti se svom ornladinskorn pogonu, do]; sam ja imao druge vizi j e. S La vise kresa ci, ka da smo ionako imali najmanji budzet u ligi • pi ra se Ga-

rebali su u-se Cfeniti u st sam naoraui
vran,
Pri jedor ce m u, ; stice, ostari u lijepornsjecanju, - Sm atram da su Ire bali vise cijeniti ovo sam na-

Produfeni ugovori sa Milanom Stuparom i Borislavom Mikicem
Iako je prije,--------------, [una, novi sarnpion BiH Borac tek je jucer stigao do prvog pojacanja, Nairne, na Gradski stadicn stigao [e iskusni defanzivni vezni S asa K ovacev i dojucerssnji prvotimac Rudar Priiedora, S njim je zakljucen dvogodisnii ugovor. - Borac je VI mene veliki izazov, pogotovo sto nas ocekuje nastup u kvalifikacijarna za Ligu sampi-

KOUaCeUICpruo pOlaCanle BOrCa

Banialucani sklapaju mozaik

lazni rok poceo 6.

c,

"to

Gavran kaie da ce mu odrn or do bro doc;, ali da ambicija da ubrzo ponovo zasjedne na klupu, naravno,ima. - Pokusat cu naci nesto

ien radili

u inozemsrvu, Naravno,

ako bi se pojavio i neki ozbiljan dornaci klub, sp· ternan sam za razgovore, Z el iID raditi • POfUCU j e Gavran ko iii e u kari j eri samostalno vedic rnaticni Celik i Posusje,

cu uspjeti da se nametnem strucnomstabu idacubiri dio rima koji te i naredne sezone osvojiti neki od ITofeja - istakao je Gavran: Slekaa dQsla pra vih prijalelia pravio dok sam vodio tim. S toga sam Profii enio daie boIje da odem. Zelim zahvaliti s vima u klu bu j gradu, gdj e sam stekao dosta pravih prii arelj a - kaZe Ga vran, V.B.

ona, Vieruiern da

Culov zna kolika mu je odslela, kate direkior kluba
Celik ie, kako kaze Nermin Sabie, dogovorio an" gazm an d va vezna igraca, ali direktor kluba ne zeli otkriri njihova imena dok posao ne b ude u po tpunos ri za vr!len. J edan ie, kaze, iz do mace Iige, a drugi je takoder bh. igrac, ali dolazi iz inozernstva. Sabie dodaje da bi pira-

Celill OgOUO10 dOlaZall dua ueznlalla
nje prvog golmana mogli rijeS iri i iz v las ti lib redova, - [ednog cemo golrnana, sigu rn 0, rn ora ti doves ti, ali bisrno priliku rnogli dad Arnelu Pjanicu koji je malo branio, pa ne mozemo ni redi je li i1; nije zadovoljio objasnjava Sabic. Pitali smo ga i za status igraca pod ugovorom, priie

Sabie ne zeli otkriti imena

dao: - Iderno korak po korak, Do kraia ove sedmice bit ce jos potpisa, Priorilet nam je da prcduzimo ugovore s igracima koji EU

Kovacevic. Sportski di- Kovacevic: Iz Rudara u Borae rektor Borca Darko Liuboievic najavio ie na odredenim pozicijajos novih imena, ali i domao

Boracje, u meduvremenu, produzio ugovore s Milanom Stuparom i Borislavom Mikicem,. a narednih dana ocekuju se novicern, Nemanjnrn

izuiiel; teret protekle sezo n e .. S to se tice p r in ova, 10 ee biti ciljana poiacanja

potpisi s Vukasiuom Be" i Leonidom S.K.
Vi-

dakovicem
Coricem.

Marlanoui'l: IZ Leolara U lrinJSMI

II> Iako nije sl uzbeno porvrdeno, cini se da b iLazar Marianov;e (21) trebao biti prvo pojaeanje Zrinjskog VI sljededu sezonu, ne racunajuci povramika Toniia Sunjica, Dojucerdnji vezniak Leotara ie, navodno, iucer sve dogovorio srnostarskim klubom,a dallas hi trebao biti predstavljen na konferencii iza medi je zakazanoi za 10sati, Ma.P.

Pripreme na POhOrlu7
Sabie najavljuie cia Ce nogomeldi C:elika dio priprema najvjerovamiie obaviti na maribo~kom Pohotju od 11. do 2l.iula. Tamo se pripre.maju Dillamo, Haiduk, Vojvodina ... - Uvi eti za tTen inge su odiicni,a mi, I'3zumljivo, ne m ozcmo seb; pri u!iti Ii j hotcle kakve oni mogu. Medutim, im3 dosta hotela i tIebamo ie; na takva mjesta gdie mozemo igrati s renQmiranim ekipama kaze Sabie.

. Svima izaci ususre/
svih Dariia Purica, kojeg iel; prva k Borae, kao i nezadovoljnogAdisa Culol'a. - Svakom ';emo igracu izaci ususrel i omoguCiti mu da ode lamo go;liem is.1 dace i mu bili bolje. Culov u medijima rvrdi da me ie zvao dase raspita za visinu obesleeenja, ali da rnu se nisam javljao. On irna ugovor i u ugavo· ru jasno propisanu vislnu oclstete. Mislim da je to 100.000, samo neznam dolara il i ellra. On ie igTac na ko· jeg racunamo, a zalito proljelOS niie igrao vi~e, to znaj.u on i trener- kaze Sable. V.B.

JIm/or! Slo/lOde: Na korak do liMe

BDSniaili Hrllae DrUe HOce Ii Da KOSeUUostali alluiziCi)e GOSH-a ArSeDiieUiC iSCeDaDOUiC?
Darko Drazie potpisao je ugovor prema kojern ee 1'0diti GOSK narednu godinu. Uz crene.ra, novi premijcrligas angazirao j e i p rv a dva pojabmja, doskoIaStlieg ve.lnjaka ruzlanske Siobode Milienka Bosnjaka te Vladu Hrkaca, koji je posuden iz S irokog B ri jega. U loku su pregovori s prvim mijelcem Piemijer llge i~sezone 2009/2010. Fedom Dudicem, [.ldasniim igracem Travnika, a prerhodne sezone clanam Varazdina" Er. B. na Olimp ijskoms!adion u c'Asim Ferhatovic H8se)) na K~evll fudbaleri Sarajeva poret ce priDr~me za DOva sezom,L

Orazie potpisao, stizu pojacanja

Oanas prozivka fudbalera Sarajeva

Prozivkorn danas u II sari

" Ocekuiemo sve igrare koji su nastupa1i u pr()~lom jevie i Vucina Seep"I1 0 vic imaj u u an eks u ugovora da
prvenstvu. BranisJav Arseni-

mogu napustiti klub ukoiiko im ne bud u izmi rena dugovania. Vidjetc:ern0 ,tatebiti, a Sve zavisi od Skupstine ktu ba koj a je zakazan" u pel'lk . rekao je Edim HadZialagic, sportski di" rekwr bordo kluba, re dodao cia C{! ekipa 20. iuna OtpU~ovati na pripr<,me u Fojni cu.

A.m.

Stadion pod Bijelim brijegom u Mostaru" Gledalaca 700 ..Sudija: Elmir Pilav (SaI'3jevo). S trijelci: 0: I - B ekic (SO), 1:1 - Bad§ic (55 - penal), 1:2 - Mdanovie (67). .luti kanon.i: Rozic (Zrinjski), Salihovic, Jaga.njac (Sloboda). ~RINJSKl: Barac, Peric, Siljeg, Babic, Sesar, Ro· zie(60. Aretina), Kozulj (88. Salkovic), Maninovic, Ba" risie, Milicevic(8S. Cubela), Dreinjak (79. Vlaho). Tre·

lrin)SHi - SlObOda 1:2

nero Dario Zadro. SLOBODA: Manduilic, Selimov'ic, Omerovic, Sa· lihovic, Suceska, Ahukic, Soljankit, Mehmedovic(70. Mesic), Bekic (90+2. Deljic), Mdanov;c, Jaganjae (88. Huko). Treller.: Sakib Malkocevic. Juniori Slobodestekli su veliku prednost u finalu doigravanja za prvaka BiH, nakon lito su u Mosraru savla" daLi Zrinjski sa 2: I. Revans jesutrauTuzli. S.A.

Melfunarodni fudba.1

ManceSier

66

Dnevni. avilZ.S rije da, 15. junil1ipanj 2011.

S

ort

doueo

Dzonsa

11 4

UeiDaM

pobieda remija

15
poraza

44.:43
Makeda: Islekla pozaimica Mancester iunajted objaviojedajedoveo prvopoiSC3U u pri ielaznom ro[e k u, a rijec je 0 engleskom mladcmreprezentativcu Filu Dzonsu (Phil Jones). Fudbaler Blekburnasjunaj redom ee porpi sari pelogodisnii ugovor.a "Crveni davoli"eeza njega pla ri Iioko 16,5 miltona fllnd(ok036miLiona KM). Zanimljivo jedasu Roversiza Dzonsaimall boliu ponudu.i 100d Liverpula, u visiniod 20miliona funti.ali ovaj fudbaler izab rao je J una] ted. Engleski prvak u narednoj sezoni bitceiaciiza FederikaMakedll(FedericoMacheda), tij ajepozajmica Samp doriji istekla,

StriJelci
14 -_Fajie 6" Siljak 4- Popovic Muj;:.kic 3 - Curie 2 " Pranjkovic, E. Varupa, Helvida 1 - Sarajcic, Eric, Hodzic, Zaragic, Imsirovic, Kovacevic, Rekic

Ekipa Travnika: S goslovanja don/lell samo 5 bodova

TRAVNIK Analiza uclnka premijerligasa na kralu sezone

Od JesenJeg US iCema 0

nastUDi

.BOateIID

Bek Man rester si tija Zeram Boatengt] ercme) dcgovorro je ~etveJOgodisn j iugovor s Ba j ern am, ali dva kl uba jos se n isu dogovori la 0 transferu. N jem ack ireprezen talivac je u Siti dosao p rosle go dine iz Hamburga.ali

"""'0 s Bajemom

se

Kako se blizio kraj, "Veziri" suigrali sve slabiie, da bi konacnu otarnazu doii.vjeli porazom od vee otpisane Buducnosti na Piroti
Nogometasi Travnika nakon osvoienog petog miesta u [esenjern dijelu sezone kova li su evropske p lanove, ali je proljece donijelo POlpuno razccarenje i rezultate koji su ih svrstali tek na 12. miesto. Piroti(O;l). Klub ie 1.1 sezonu uvea nevi predsjednik Asim Fazlic, dok ie na celu strucnog staba os lao N edzad Selimovic. Travnik ie rezultatima pokaza 0 da je jos. do mac; nS ka ekipa, mad a su 1.1 vise navrata na gostovanjima igrali dobra, no i dalje nisu imali sporrske srece, _ Na Piroti, su porazeni Zelieznicar, Sircki, Velei, Zrinjski, Sloboda, ali SI! boo dove odnosili Borac, Zvijez-

Dr retnog razoca ema
S obzirom na [Q da je u Travniku svoie kvalifikacioDe meeeve ranije igrala mlada reprezenraciia BiH, a da je stadion Pirota u meduvremenu dodatno ureden, u klubu :<eleponovo bin domadini drzavnom timu za igrnee do 21 godine, da, Sarajevo, Celik i Buducnost, Travnicani su, pak, sgostovanja doniielisamoSbodova. Ono Sto je poseb no zan imljivo jesre da je ova bila jedna ad rijetkih sezona u kojoj su Travnicani ostvarili pozitivnu gol-razliku (plus I). Najbolji strijelac Trav-

lalB bm domacini U-21I'8Dr8Z8ntacUi
Blizina Zenice i Saraleva, gdje nastupa A reprezentacija, re sigurnosr j redovno pune tribine kada igra U-21 tim argumenti 5U koie Travnicani isticu sa zeljom da budu stalni domaeini mladoj reprezentaci ii. nih je Nusmir Fajic, sa 14 golova, koii ie nakon Fede Dudica na Piroru mcgao do" nijeti jos jednu ritulu gclgetera Prernijer lige BiH, ali je on vise razmistiaoo inozemnom angazmanu i propusrio je 0 digra ri ne kol iko u takm i· ca. Travnik je lansirao nekolicinu m!adih ig-raea koje predvode Nebojsa PopoviC, Jasmin Imsirovic, Adnan Kovacevic, N enD in Yawps, Anes Deli e i Sanel T erzic, pa se na Piroti Ubl"lO ocekuje sm j ena gener.a ci j a. KJub je tokom sezone imao mnogo problema koji su rje!lavan i u ho du, pa je Travnik kao jedan ot! limova sa najsk:romnijim budze· [om posrigao ipak solidne rezultate.

Adilovi6 29, Badrov, E. Yampa i Curie 27, Helvida, Si. Terzic i Pra(ljkovic 26, Faj;e 24, Siliak 23, Sarajcie 21. Zatagic 20, Ribi~ 19, MuJakie 15, N_ Varupa 14,. D~afic, Popovic i Grabus II, Redzepi 9, Hodzic 8, An. Delic, Eric i Kolasinac 7, Liaovac i Rekic 6, Ko vaCevi':: i Karadoz 3, Begic, Coric, AI. Delic, Sa. Terzic i imiliIovit I.

KartoAi
si

Domacinska ekipa
Kako se bliZio kra] prvens tva, "Veziri" sui grali sve slabije, da bi konacnu blamazu dazivjeli porazorn ad vee otpisane BIlt!UClIOStina

Prerna pisaniu hrvatskih mediia, Nusmir Fajic danas ce se prikljueiti hrvatskom prvol igasu Zagrebu koji ce prozivkom Boa/eng: SIIi o/eia lIa niie seuspio izboriti za start!! U pos ta VU, pa je odl1.l1:i napus ti u klu b. 0 Ovaj fu dbaler se brzo do· gavorio scelnicima Bajema, ali, kako j e izjavi 0, Siti oldava pregovore dva kl uba.,pa ni je ja~no hoce Ii israbiti od njegovog angazm aDa.

Fane U ZagrebU

Crveni kartoni: Sarajcic 2, E. Varupa, Hodiic i AI. Delic. illti kartoni: Ribi6 i Siljak po 12, Helvida 9, Sarajcic 8, Terzie, Curie, E. Varupa i Fajie po 7, Badrov, Eric, Muj aki6, Grabu s i Za ragit po 3, Adilovic, Popovic, N. Varupa i Redzepi po 2, An. Delic, Karadoz, Kolasinac i Pranikovic
po

1-

poceti priprerne za novu sezon u, Jo§ nema in formacija hoce li nap ada': Travnicana pctpisati za Zagreb.

Rezullali
Zviiezda " Travnik

Hlta'lo OSIaje

u CelZi]u

Beziflcideflata
Stadion je II sve ljepsem ruhu,a ovesezone,zahvaljujuci dobraj organizaciji na plauu sigumosii, nije zabiIjezen nijedan incidem. POSIO ie Travnik jedini premijerligas s podrutja Srednjobosanskog kalllona, u klubu ocekuju znamo veCu podclku drustvello·politic· ki hip ri vredn ih srrukrura nego do sada, kaka bi mogli razmi:lljati 0 izlasku u Enopu. S.PIN]O

Portl.lga!skigolmllll Hilario produ2io je ugovor s en.gleskim premiierligakrn O:lzj. jerndoljera2012. godine. Iskusnom 35-godiSnjem cuvaru mrel',e UguYOT S 1ondollskim "plavcima" istelmoie ovog Jjeta, ali $[[ Cel· Did ~japroc!!~nili daim on maze pamOCl ! u nat:ednihlZmje=i Hilario je u 6:Jzi do§aoprije pel godina i dosada jeodigrao· 37utal<:l!lica.

2:1, Sloboda " T~avnik 2;0, Travnik - Zeljezniear 2; 1, Leotar Jravnik 1;0, Travnik Siraki Brijeg 4:0, Drina • TravnikO:I,.Travnik· Vele.l 5:1, Celik" Tray" nik 2:0, Travnik - Slavija 5; 3, Sarajevo Travnik 1;0, Travnik Zrinjski 2:1, Buducno5t - Travnik 3;1, Trav" uik - Borae 1;2, Rudar • Travnik I: I, Travnik " Olimpic 1;.0, Travll.ikZvijezda 2:2, Traynik Slobot!a 2;0, Zeljezniear - Travnik 3:0, Travnik - Lemar I: 0, S irok i Edj eg " Travn ik 1;0, Travnik - Ddna 6;0, Velez - TraYll.ik 1;0, Travnik - Celik 0;0, Siavija - Travnik 1: I, Tra.vnik - Sarajevo 1;2, Zrinjski • Travnik 3:1, Travnik " Btl." ducnost 0:1, Borae Travnik 2;0, Travnik Rudar 2;1, OIimpic Travnik 5;3.

Dnevni avaz, srljeda, 15. jtmV]ipanj 201' 1.

67

KOSARKA Tuzlanski klub na prekretnici

Sadasnji kolektiv bio bi uqasen zbou dugovanja, a novi tim startovao biiz najniieg ranqa

SI b da bree 0 nul IZ 1- e?

Kerenela: necemo prOdal1 TelelOUICa
lvanovie ostaje trener jos dvije godine
Kosarka§i S/obo de: Klub duguje pribliiflQ cetiri miliQT/a KM Pred Kosarkaskim kluborn Sloboda mozda su i presudni dani u koiima ce biti poznaro hoce Ii nekadasn j i sportski gigan tuopce opsta ri, barem usadasnjern obliku, Tuzlanski kolektiv priri:lCu mnogi problemi, najvise finansijski, N a nedavnom sastanku Sportskog drustva Sloboda, kojim je predsjedavao Bahriia Tanovic, jedna od mcgucnosri koia je spornenuta jeste i gasenje Kosarkaskog kluba, kusa spasiti vrhunska kosarkau Tuzli, - Na sastanku smo konstarirali da je si tuacija vrlo teska i da dugovi pritiscu klubo ve naseg dru s eva, P rema nasim inforrnacijama, Kosarkaski klub Sloboda duguje nesto rnanje od ceriri miliona KM, a Fudbalski nesto viseed celid rniliona. U skladu S teskorn simacijorn u:azimo najbolja rjesenja. Za sada ie sve na razini prijedloga, ali ovako zaista vise ne ide. Ogroman je terer na plecima klubova, a novcanema. Zato trazimo nacin da najbezbolnije pre" vazidemo cijelu situaciiu kaze'Tancvid. Jedno od rjesenja Z3 KK Sloboda ieste dase sadasnji 1<.1 u b zvan;"n 0 ugasi iS1ar w" je pod novirn imenom, a takmicenje pocne iz najnizeg ranga,A-2IigeBiH.

Oglasio se i predsiednik Kahe

Porazavajuci rasplet
Takav rasplet bio bi, svakako, porazavajuci za sve koji SIJ vezani za KK Sloboda, ali ovo riesenie rnozda bude i jedini nacin da se po-

Jediniizlaz?
- Ako je to j edini izlaz, on"

nema MIDba',aU nidUgOUa
U variianti da KK Slo· boda, koja funkcionira kao Udruzenje gradana, bude ugasena, jedi n i nac in da potrazioci dobiju novae jeste pljenidba klupske imovine, U slueaju da klub nema imovinu iIi ne moze pok ri ti vri iedn os I dugova, Porezna uprava FBiH, prema kojoj su i najveci dugovi, u n arednia pel godina mol'"" pratiti hode Ii ugaseni kolektiv ponovo biti akriviran. Ukoliko se to ne des], d ug au toma tsk i postaje proslost.

dacemo.premasvemu sudeci, i6 na tu varijantu, Mi smo obavili razgovore i s celnicima naseg kantona, Znam da postoje ini ci jan ve na federalncm nivou cia dugovi ne samo K.K Sloboda vee idrugih kolek ti va budu otpisani, Medutim, ukoliko do toga ne dode, morat Cerno krenuti prakticno od nuie-kaze Tancvic, Prema niegovim rijecima, j~ neki kolektivi iz Slobodine porodice su u slicno] simaciji, ali da jcm ne razrnisljaju 0 ovako drasticnirn mjerama, Tu se priie svega rnisli na FK Sloboda. E.M.

Neeemo prodari Mirzu T eletovie, koii 6e ostati clan Kaha Laborala, prerp j eli su spanski mediji izjavu Zoseana Kerehetet] osean Quereieta), Predsjedriik kluba iz Vitorije nije isao u deralje, ali su tarnosnji mediji ranije obiavili da je moskovski CSKA ~elio angazirari najboljeg bh. kosarkasa i Kahinogkapitena, No, transfer je propao jer Rusi nisu rnogli odgovoriti odstetnorn zahrjevu od cal,: dva miliona eura, koliko je

traiio Kaha La boral za svog vodeceg strijelca, I sam Teletovic ie dernantirao da ce napustiti klub \l kojem je vee per gcdina i s kojirn je ugovororn vezan do 20 1S. Kereheta je takcder saopcio da de trener Dusko IV30ovi6 ostari joil dvije godine II klubu te da je odbio i ponudu za brazilskog pleja Marselinja Huerrasa (Marcelinho), Ivanovic je izrazio ielju da vrati Igora RakoteviClI iz turskog Efes Pilsena, (E.J.)

Senad SHODIJaH trener rUHOmelasa
Damir Delie presao u Izvidac
Senad Skopljak izabran je za novog trenera rukomela.sa Gorazda, prenio nam je oakon sastanka Uprave predsjednik kll.lba Zafi, Kajevi6. N ekada~nji [rener Bosoe iz Visokog naslijedir ce MiJanka Savcica koji je pfe:lao \.l rrebinjski Leorar. Gora.zde ie napustio i igrac Damir Delie koji ie PQrpisao za Izvidac. Prema Kajevicevim rijeti ma, 1<1 b ee po k usa ti zadd3 ti u

Nakon odlaska Milanka Savcica u Leotar

Nakon zavrsetka kvalifika ci j a poznato ie svih 16 ucesnika Evropskcg prvensiva za rukornetase koje ce biri odrzano 01117. do 29. januara2012. godine u Srbiii. N astup nll EP-ll dir.,.,ktna su osigurale Francuska kao brani.lac naslova i domaCin Srbija te pUiem kvalifikacija Madarska_, Makedonija, Hrvatska, Span ij a, Po I a, jsk Slovenija, Svedska, Slo· vacka, Njemacka, Island, Norvcika,. te:lka, Danska i Rusija. Zrijeb grupa bir ce obavljen danas u 12sati u Beo· gradu, a vee Sll poznari ,aSEa-

DanasiriJB grUpa

Poznan svi ucesncl EP u rukometu

vi bubnieva iz kojih ce biti izvlacene rep rezen tacije, U prvom "sesirll" su Francuska, Poliska, Njemacka i Hrvarska, u drugom Danska, Norveska, Svedska i Madars ka, u lre':em S rb ii a, lsi aod, Span iia i Ceska, a u cetvno!Jl Sioveoija, Rusija, Makedonijai Slovacka. OrganiZllror, prerna pravilima, ima p ra vo da svrs ta u svaku gru p u po j ednog ucesnika,pa je tako vee powaro cia 6e Srbija igrati ugrupi A u Beogradu, Makedollija ugrupi B \l Ngu, Madarska u grupi C u Novom Sadu, a Hrvatsh u grupi0 uVdcu. (A.Dr.)

os tate igra6e. Vb rzo ce, takoder, bi Ii zakazan3 SkllpS!ina Goraicla, na kojo i b i frebale b iti do nesene znaeajne odJuke 0 dahnjem fu.n· keioniranjll kluba, prvenstveno u finansijskom smislu, a \.loci nas m pa na evropsk 0 j seen I. Gorazelani su u prosloj sezoni posligli bislOrijski uspjeh osva" janjem celvrte pozicije i plasmanom u Celendikup. E.A.

Spec
• Proleklog vikenda u zenickom Domu strijelaca odrlau je 3. memorijalni streljacki rumir "Amir Ljllca" Il taS! b ivseg tre nera kl uba Z enica Po bjeda sp art. J un iori su se nadmetali Il discipli.nama standardna zracna puska. i pistolj. U kookurenciji 70 mladih takm.icara pobjednici po klltegorijama su bili Belmin Begi': (Zenka) i Ejla Kalabllsi6 (Sarajevo) u gadanjll iz puske i Milko Grubat (Le.o· tar) u pis!olju. V.B.

Ljubitelji rukometa u Njemackoj odlucili

Tah.irOuiC nalbOlli gOlman BundeSlige
Enid Tahirovic, goJman Gepingena, izabran je za najboljeg cuva.ra mreze u Bundesligi u izboru rukomernog ponala HandballWoche.de. Od p ocetka p rven srva ovaj portal jesastavljao tim kola i sad je na kraju sezone formirana najbolia sedmorka, s napomenom da je na nekirn pozicijarna vise igraca jer su isti broj

68

[}nevni .Val. srijeda, 15. juni/lipanj l01 1,

sport

[bolji bekovi Sven-Se Kristoferson iz berlinskog Fiksea, Filip J iha ; Kristi j an Zajc (Christian ZeitZ, Kil). Uz Zajca se na rnjestu desnog beka nalazi i Poliak Marcill Lijevski (Lijewski) iz Hamburgs. Naibol]e liievo krilo [e Danae Anders Egert (Flensburg), dok su tri igraca podijelila prvo mie5(0 na desnorn krilu: Vedr-

fahlrovi(;: Najvise pula u limu kola puta bili u timu kola. Tahirovic ie naibol]i golman, Hrvat Igor Veri je najuspjesniji pivot, dok 5U naan Zrnic(Gumersbah), Roben Veber, (Magdeburg) i Kristijan Sene (Christian Shoene, Gepingen), (A. C.)

ATP teniska llsta

HO MUraDCiluDOlacar la atlaticari BOSDa- sara)aua
Zajednicki predali prijave .Internacionalni
odrzana u suborn, 18. juna. - Iako bacam kuglu, niie mi srrano ni trcanje, Ne znam kolikoce mi trebati da se popenjem, mozda i 20 mill uta, ali on 0 sro obecavam je da cu doci do cilja - kazala nam ie Amila Bilal, 23·go, disnja atleticarka Bosne, koia se zajedno sa jos 19 svojih kolegica i kolegaiucer priiavila za urrku, Kondo je denio prijave

Sve vise prijava za maraton nAvaz Tower Running 2011 "

-

karakter utrke

nOUi SItO,H DzUmhUra
Tri bh. tenisera ostvarila napredak na svietskci ATP Iisti, a najveci skok zabiljezio ie Damir Dfumhur, Sa uk upno osvoiena 35 boda, D2u.!!1hu[ je napredovao za 44 miesra i rrenutno se nalazi na 604. poziciii rang-lisle. Allier Delic je i dalje najboIje plasiran.na 248. mjesui (+7),
5U

Tomislav Brkic S61. (-I), Ismar

(+ 15). Mirt.a

dok je Aldin Seth.' na 330. Basic ie 389. (-42),

Bro] prijavljenih za vertikalni marston "Avaz Tower Running 2011" jueer je porastao za blizu 30 imena, a konkurenci ia ie prilicno zaosrrena, buduci da su aplikacije donijeli mladi atletieari klubova Bosna i Sarajevo. Treneri Islam Dugum i Sead Kondo animirali su svoje clanove da nastupe u jedins tveno] u rrci koj 3 ce b i ti

Na vrhu svjetske rang-lisre promjene nije bilo, Rafael Nadal ie prvi sa 12.070 bodova, ispred Novaka Dokovi61 sa

Gorcic 767, Franjo Raspudic 1.169, Jasmin Adernovic 1.476.

prilaul]eni
pri-

javili sljedeci clanovi AK Sarajevo: Zairn Sumap, Amila Bilal, Faruk Sahi-

J ucer su se za u trku

Kordic, Zerina Ramovic, Enis jahic, Mimes Delic, Ucesnici utrke iz AK Bosna, prema za sada zaprirnljenim prijavama, bit ce: Mirnesa Stitkovac, ~uhamed Pisovic, Aldin Cieko, J asmin Sti rkovae, Tarik Bandic, Bojan Duplianin, Emir Dukar i Asim Visca,

Mibnet Delic j J asmin &ho.

12.00S.

(Z.

05.)

Finale plej-ofa stonotoniske PLBiH
.... Danas ce u sarajevsko] Skenderiji s pccerkom u 18.30 sari biti odigran prvi finalni mee plej-ofa s[()no!eniske Premijer lige BiH za muska.rce izmedu Aladze i Vogosce. Dvije najbolje ekipe u Jigaskom takmicenju koje su u polufinalu eliminirale ViEez, adnasno Mlados! iz Zen ice, odluCit ce ko ee bir; prvak BiH. Za slolom ce se susresti naili najboJji stonotenise!"i Srdan Milicevic, Almir Divevic, Armin Ali6e iz Vogoilce, odnosJlO Arner Muftie, Edin Kama.rd:.1:ic,. Feda Jasarevie i Anes A.lic i.zAladze. Treneri ekipa su Zoran M.ilicevic i Senad Durakovic. Mel: ce voditi rnedunarodne sudije Sead Pasie i Sead Sehie iz Sarajeva.

npasic, Hidaiet Ramie, Davor Pavelic, Edin Cerie, Kerim Bali'::, Allar Hamzie, Muhamed Tulie, Faruk eerie, Aida Sinanovic, Berina Sadovic, Teufik Turundzic, Nerrnina Suba~ic, Muamer

Subornjom manifestaci[om Bosna i Hercegovina i Sarajevo prikljuci t ce se elimom krugu gradova u kojim a se organizira vertikaln i marston, cdnosno utrka uz srepenista velikih i poznatih gradevina. S jucerasnjirn danom broj prijavljenih rakmicara premasio je brojku 100, a medu ucesnicirna ce biti i nekoliko inrernacionalaca, IIkl)ucujuci i trenutno cervrtoplasiranog na Svjerskom kupu "Towerrunninga", Austrijanca Rolfa Majcena. Takrn iead ce pokusati savladati 780 stepenica i stici na eilj na vidikovcu, na 36. spratu llajviSe zgrade u regiKondo: Rivalstvo rNa saraje vska kluba svoiih clanova i prijate1ju Dugumu obecao viresku borbu na stepenicama "Avaz Twist Towera".
cnu,

AladZa iii UogoSCa

Za najbolje su priprernliene vrijedne nagrade, po 1.000 KM za pobjednike u obje takmicarske koukurenciie (rnuska i zensh), a za sve ucesnike pokloni, o. L.

PObi8d& SDida i Fanloma
Ekipe Spida j Famoma, bh. predstavnika Eurokupu u sjedecoj odbojci u poljskom Elblagu, ostvarile su u prvill! mecevima maksirnalan uCinak. Fanwmi su savladali domaCina turnira, ekipu Arak Elblag sa 3; I. Spid je lako zabiljeZio dvije maksimaine pobiede (3 :0) protiv Varsave i Bajera Leverkuzen. Inare, siSlem takmicenja Eurokupa je pramijenjen jer ekipa Rodn ik iz Rusije nije uspjela osigu.ra!i vize za svoje igrace, zbog rega ce ekipe ucesnil:e igra ti po siste~ mu "svako sa svakim". (A.Dr.)

Eurokup u sjedecoJ odbojd

u drUgOm HolU

DenG Dorazen KUanilHaCl)a

Vimbldon

na

nouo uodstuo S~iias~ogSlueza
.... Skijaski savez BiH dobio je novo rukovodstvo na Skupstini odrzanoj u Sarajevu .. UjedanaestoCiani Upravni odb <) r llsli 51!0 !elal H asec; c, Htvoi eGa VIanci c, EIdan Lokmie, Senahid Godinjak, Mario Lai.kert, Kenan Ja,iic, Milomi. Kusmuk, Slavko Vasi" Zdravko La.sica., Miro DLlkie i Milo van Jevrovic. Predsjednistvo Saveza u n aredne eeriri godine eini t ce Kllsmuk, Gavrancie i Hasee.!c, 3 Jeftovic 6e u prvih 16 mjeseci obavljari du~nost predsjednika, saopecno je ii: SSBiH.

Amer Delic zav rS io je lakmi6enje lIa Vimbldonu porazom u 2. 1<.olu kvaiifikllcija od Rika De Vesta (Voest) iz J uzne Afrike, 4:6,6:7. U prvom sem De Vest je dooao do vodsrva sa jed n im oduze Iim servisom Deliea, 6:4, a dmgog je odluCio taj-brek u kojem je J uznollfri kanac bio bolji sa 7:4. Z.s.

s ort

'Dnevni aV3Z, srijeda, 15. junVlipanj 201:1.

69
Vijest u brojci
J uznokorei ska Iiga pen udit ce novcane nagrade za sve one koii budu prijavili kladionicarske prevare, a one ce se, zavisno 0. d znacaia do.jave, kretati od 10 do 100 miliona vena (0 d 9.200 do 92,000 dolara). J uZnu Korej u potresa skan dal u veri s nam[estanjem utakrnica, a osurn.II j i eeno ie 10 fu dbalera.

92.000

Izjava dana
Dosloono sam bila na

samrmoj postelji. Ljekari S1l rekli da
lmam~gTu!keu

pluiimaidamnogo !judi umire od taleoag .sumjajertoganisu'
svJeSlu.

SlafWVllici Vallkllvera pra/ili 811 prijel1W tina/a NHL·a, ali nislI ima.li razloga Ia slav/je jerje njll10v lim porazen

(Americka leniserka Serena Viiijams)

Talentirani portorikanski bekser Hoan Gonzalez Vaskez ubiien je 11 pucniavi u svom rodnorn gradu Toa Baha. Na 21-godisnjeg Vaskeza, koii se vozio na motoru zapucala je grupa mladica, zarnij eni "si ga za drugu osobu. Vaskez je u profesionalni ringkrocioprije dvijegodine,

Ubllen bollser ,iZ POMorilia

Ofsajd

rite, mogu dovesti Diiega Maradonu ill J ohana Krnjrn. Ko & potpisati za njih, nije moi problem - odgovorio ie Ronaldo na spomen Bareeloninih evenrualnih poja&mja
teresita, S!O se

- BarceJp

Luongo ODet Dosustao Drad nal81ima Bostona
Golman Vankuvera primio tri gola iz osam udaraea
Boston Bruinsi pobijediIi su Varikuver Kanukse sa 5:2 u sesroj urakmici finala hokeiaske NHL lige i izjednacili rezultar u seriji na 3 :3, pace odluka 0 prvaku pasti u srijedu u Vankuveru, Bila je to jos [edna uvjerljiva domaca pobjeda BOS10na, nakon prerhcdne dvije od 8: 1 i 4:0. Vankuver je sva tri trijumfa nasvom ledu osrvario s jednim golom razlike (dva pu ta 1:0 i 3:2 U produJi:~tku). Sesta utakmica ie, prakricno, bila rijesena vee u prvoi trecini, kciu su Bruinsi dobili rezultatom 4,0. Golman Kanuk sa Robert Luongo jos iednorn je podbacio, prirnivsi rri gola iz osarn udaraca za svega csam i po minuta, nakon rega je zarniienien, Niegova zamjena Kori Snajder (Cory Schneider) bio [e puno bolii, pa je zaustavio 30 od 32 pckusaja igraca Bostona .. N a drugoj strani ponovo je briljirao ponajbolji gelman NHL-a Tim Tomas (Thomas) sa 36 odbrana. On je proglasen igracem utakmice. Bok uz njega bili su trostruki asistent Mark Reki (Recchi) i Majkl Raider (Michael Ryder), koji je dao jedan.a narnjestio dvagola, Odluka 0 prvaku sesti putu posliedniih deset godina pas! ce u sedrno] utakrnici, Pred Bostonorn ie tezak zadataks obzirorn na to da su posljednje tri go dine u finalnirn serijarna od 19 utakmica gosti dobili sarno dvije, U ovom finalu ios niko nije prosuo prednost dornaceg terena,

Odluka a prvaku u sedmom rnecu

Ronaldo; DemafllirBO da je poslavia IIvje/e 1a do/alak

TRANSFERI Zvijezda Reala odbila Mancester siti

RonalD. SreGU mi
Daj,em rijec da necu potpsat' za Siti • Seik davao 170 miliona eura?

ne OgU IIUDili
uciniti za njega. - Necu potpisati za Siti, Dajern rije!':, Zelim 1I Realu ostati do kraia ugovora, a odlas k II n e razrnisl iam jer mi [e ovdie lijepo, Mogu mi da Ii i d vos rru ko vee u zaradu, ali srecu II zivom ne rnogukupili. Da mogu, predloz.io bib preds j edni k II Reala d a po I· piiiern ugOVOr na deset godina, a mozda i dozivotni - is· takao je Ronaldo, koji sMa. dridanima ima cerverogodisnii ugovor. Portugalski as rake ie demantirao pisanie diiela engleskih novina koje su objavile da ie Ronaldo postavio Sitiiu uvjete za svci dolazak, Navcdno, trazio je sedr!licnu placu od 400.000 fu]]· ci, koja bi na godisnjem n1vou dosligla 21 milion (oko 24 m.ilionaeu,ra). Isto lako, zahrijevao ie da u Siliju bude !l.aiplaceniji

Iako su se engleski mediii u posliedniih nekoliko dana -gailali trocifrenim rnilicnskim surnama koje ie, navodno, Mancester siti spreman dati za Kristijana Ronalda (Cristianc), najveta sv j ets ka zv iiezda n ece iCi iz Reala ni po kak vu c ijenu. Ronald 0 ie spanskoj ~Marci" izjavio da ne zeli napustili Madrid,. bez obzira na to ~ta je Siti sprernan

igrac, da dobije dres s broiem sedam i kapitensku Iraku. Medutim, Renaldo je sve to dernan tirao. Engleski mediji, takoder, rvrde da sevlasnik Sitiia seik Mensur za Ronalda ne bi !ibio duboko posegnu· Ii u dzep i iz n j ega izvuCi nevjero.vamih 170 m.iliona eura. PorrugaJac je u 89 naStupa za Real posligao 87 golo· va. (M.T.)

Biv~eg najboljeg fudbasvijeta Ruda Gulita (RUlid GuUit) vi§e zanimaju barovi i kafanc !lego trenerski posao, pa ima sarno jednu utakmicu da spasi svoju poziciju na klupi ruskogTerek,<J. 'Holandanin koi! je na lera

Gulil samo hoda PO Malanama
kormilo ekipe iz. Groznog dosao pocetkom godinc, mOra u gostima po.bijediti Amkar ako ndeli dobiti ot· hz. Terek zauzima rek 14. miesoo !l3 robeli lige,sro ne zadovol java c iljeve amb icioznag vlasnika tima Ra-

Trener Tereka pred otkazom

mazanaKadirova. - Umjesto da zavrne rukave i popravi situaciju u ekipi, Gulit razmislia 0 bamvima i diskorekama. Zato mu je postavljen uviel da po.bijedi Il Per!!lu - re~eno ie izkluba. (M ..T:)

Austrijski skijas Hans Gruger (Grugger), koji je ove godine tdko pao na rren ingu spusta u Kicbilu, izjavi 0 je da i da.l je nam j era va ski ja Ii ns Svielskom kupu Ie da kod njega nema nikakvog straha kada je u pitanju najzahIjevnija sraza na Grager nakcn pada u Klcbilu svijetu. ci n sk a sl uz.ba na n ajv iile rn - Nisam Ijut na Slraif, a i nivou. Da je bila aegdje dru· nemam zasto bi!.i, jer grdku go, pitanie je da Ii bih da.[)a~ sam napra.vio- ja, a ne sraZ!l. bio 7.iv - kazao je Grugee koji Takoder, ako mi je bin je prilikom pada zadobio su d.e.n raka v lezak pa d, do· re~ke ozljede glave i proveo bra je da se to do.godilo u je dva mjese<:ana bolriickom Kiebilu, jer lamo je medilijecenjll.

"ISam 1)01Da Sirall

Hans Gruger

SRIJEDA 15. 6. 2011

BHT1
07.00 Debrejulre P.rogramzadjecu Imlade,r. 09.10 BaHaTabella OR 15 Pupnl sa llioo'kDA:bmed",.drama 09.30 Japanskeprioe,animi,anasenja, 10143 09.40 Nau~napcslignu6a, 32147 10.00 UHTvljesll 10.1 '5 Pies jivcl;l,. igrana serija. 56{125 11'.05 Mojamalilkuhinja,r, 11.15 GedTneprelaze,lgrana,serlja, 1!l/E1l 12.00 BHTvijesll 12.15 erta, polili ~ki agazin, r. m 13.15 Planeta dnre'a.Sirc"ac,slrana dakum.n!ama senja. 9/1 O. r. 13.45 'Eurcim puis, magazin, r. 14.15 ,BHT.ijesli 14.30 Gor,-o-sl alko, 'igrana se!ij~. 122/229.r. 10.00 OdIitan, 5 +, edukativna .ertja P,og ram za djeeu imlad'e 15.05 Uflt Ica, kvlz 15.30 .RobDIRobi,animiranaserija, 37/52 15.45 MinischDol 15.00 18eH,iZI ka, iyrana senja, 4/S 16.30 Gor'.O·sl a IIIo,igrana senj a, , 23/229 17.00 Mi ni po 'lleli slika ra. M ehm ed Zaimovic 17.~ 0 sve u svem u, d nBvnlmagazin lBA-5Mall kuha rl, animirana serija, 6/39 19.00 DnB"ni~ Kullura Spor! V.ii"m" e us: ness News 20.0 o Ezel.igrana se rija.,110/1: 42 21.0 0 iiv~l &- esteio. G~je ee na m b i· likraj 2'.~ 0 Jalee. 3D, Pozoriln e/Kaza· II!nelgreBIH, hron[ka 2.2.00 .BHT'ijesll 2.2.20 B usi ness Haws, r. 2.2.~0 Um, norve~kiigrani lilm 00.1 0 S.e' u .v"m u, dnavn; m agazin. r, DU5 P,egledprogr.ma,aoelvr!ak

TV ALFA
07.00 Dobro jul'O. jurnrnji progr.m 09.00 Vljesll 09.C5Rezovl, h u mori51i~ka S!lrija, 29. Bpizoda 09.30 Vran plan!'na, dokumen13rni program,r. r:mnililm.vi. 10.00 ,pjplinli 10.20 Harv el'10o" s 10.45 Ozep n i,maiiei 11.05 Villa Maria, igranasenia, 141. 12.000nevnik.l 12.15 Po~sretnoml'lljel~om,igra· naserlja,67. Bllil0da, r. 13.10 Vlz3zabuducnosl, i~ranasBri· la, 5. ep;zoda 13.55 Go.poda 8. ,ba ra, igrana senjam/ 15.30 Vljesli 15.~5 S preme- sretnc, tv igra 16.DO Vill.Ma,ia, igranas~nja, 142. epizoda 16.55 federaeija ~an.~ 17.15 Ezel,lgrana SBrija," 09. eplzo, da/12) 17.50 ,one •• ik, najava 18.15 Podsr"tnoml'lij"zdom,igra· na s.rija, 68 .epizoda 18.50 One.n ii, n,java 19.08 'Upitnik,kviz 19.23 La U nea, crtantnrn ,Ina osij sken o.osti 19.30 Dnevnik2 2,0.10 tud, zbunjen, normalan, the OOstol/l2/ 21.29 Dne.nl!; najava 21.30 Ljuba.vlkalna,igranaserija, 58 epizod~ 23.15 Dn""nik3 FinaDsijske
nD¥l)sti

PINKBH
0700 lj ubavu zale ~u. hrvalska ~rana serija ,OS,DO MjesovllJ brak, sBnja 09,00 U~rim"sli, iall<show. ulivo 1 C. DO Vel i.1 brat, reality show 10,40 Kupi.ba. emisija 11.00 Zabr2njena Ijubav, telenovela, r 12.,DO I nlo 10 p, mfa.program 12.,.20 Vel ikihrat, le<llityshow 13.00 Bnepa'e, 140U 1.le lcp, i~fo,progr.m 14,2U Vel i iHnat, realit'lshow 15,00 Lola, telenovela 15,45 Kupi.ba., ~misij. '55U 1010 lap, tn1.program , 6,00 More Iju ~avi. lelenovela , 7,00 N asllJe~B Je~ne d am e, ru rsila sBlija.r 17,.40 Kup Lba, emislla '8,00 Poljelala,turskaserija , 8 ,50. I D 10 la,p, cenkalne vijesti 19.10 Zabranje"a,ljub.v,telenQvela 20, DO Vel i kl brat, realily show 21.00 Nasliiedej""ned.me,lIirsila serija 22.UD G'3n ~pa '3d a. m~zitki program 23,3U Vel iki brat, rBallyshow .00,00 Cltl, zabavnaemisija OD,10 Veliklbrat, r~alit'l show 01,00 eeliri brata,lilm

epizcca.r,

20.00
SERIJA,OBN

23.45 :Ram za sl i ku mOje drage" domati igrani film/IV 01.15 Vilaza budutnDsl .• Igrana s~rlla, 5. epIzoda, t. 01.5 o Fade melja danas, r. 02.10 Dne.nik3,r. 02.4 OP ,agla.~ p rDgram a za;celvr!ak

08 _25 Oggy ll:oh~ 'i III. c~animm OS .45 Top Sh op 09,15 Olvorenavrala, humofistitna serija 10.00 StDlza,4, kulinarSki show, IVsezona 10.30 Zemljasno.a (12), IlJIsKaserij. 11.45 L .nin a vremenska p'ogn~a 11.55 OBN Inle, Inlo rmatlvnl program 12.05 Vox populi 12.15 Topshop 12.3,0 Skrlvellakamera, humor.stitni pcogrnm 12 .5,0 Borde r (16), knmiserij~ 13.45 'Dollna vukov a (16), lurska kri· minalis~cka senja 15.15 Ljubav.iosvel~(12), turska tela~o<ela 17 .00 Stol za4 ,. kulinarski show, IVsezona 17 .3,0 Z,emljasno.~ (12), turskaserila 18.45 tani"~vremenska progno~a 18.50 OBNlnle, informativnipro· gram 19.1,0 El.kluzlv.zabavniprogram 20.00 llubav Iosvela (1.2), turska lelenovela 21.35 ,Doli D a vukD.a (t 6) ,Iurska kn· minalisHtka serija 22.45 Vo, POP" Ii 22.55 DejanaTalkShow, lema. "transplarnaclja organa"' Iil_lkshow 00.05 Dobllrtovjek uAlriei 112). lilm 01.30 Dollna vukova (16), turska kriminalisH~ka serija

07.08 Plivaln a pollelja, crtanllilm 07.29 Zorro, ertanl fllm 08,.0,0 NDVOj'ulro, jularnji program , D.OOJ ukeba~, muzicki program 10 ,.~OVijesti t 0 ,·~S Jukebex, mUlifki program 1LJG Vij esti 11.35 Jukeba~, mUlitki program 12.30 Vijesti 12,35 I"Ie nrju dana (r) 1330 Vijesti 13:35 Nijeleskobitija. zaba\llli pro~ram lUG Vij esti 15.00 Caffe Alra, laba,nj pmg ram 15,30 Vij"sti 16.05 Eli.~a, senj,,(r) l1,.00 Kei nova esveta, igr;rnifilm , a .40 0 nevnik 1g, 10 Inl. nrju dana, 19 45 "'Slodane" . showbizz' magazin 2D.05 EI1,a, senja 21.00 J uk"box, muzicki progTllm 21.35 Sagao MeG'rege'ljevima, s8rija 22 ,~D VII est! 22.40 Srela n pul, igr;rnl film 00,30 AsirDlo9 ij~

kvil:

SATELITSKI PROGRAM
Euros orl
.Beog'adske p,lce Sime Matavulja 15.05 Vije.ti 16.15 Vi i Mira Adanja Polak 16.00 ovo je S'bij,a 16.35 Siagal lea 17.00 'Dnevnik 17'.20 sra r~!lire. 17.45 Beoqradska hsoraka 14.05 08.3-5 Ollmp~ske igr. 09 .. 0 . S\l'~eponovl 0 09.30 Paraeli m pijada, S.KUP

Euros orl2
09.00 10.00 11.30 11.45 '112.00 Fudbal Fudbal

_S orlklub
07.00 08.30

Pregled rusk.
lige

Manooster

KoS.rk.
Syl sportovl Austra!ija, Maroons

Fled Bulr X Fighters lOndon Aj"" lV Top ton bsst oH Hertogenboch

b."

18.250ko

20.15 S.i sponov: Tour F"dE. St. Jude CI.ssio

10.30 Tenfs 12.30 Ten;s. WTA T:umir Islborn 16.00 T enls, A TP Tumlr Islborn

QueeMland

- New

of Sou\l1

09.30

19".00 Srbija na vezl 19.30 'Dnevnik '~O.OS Gorki plMovi 21.00 Svecfok 22.00 VijesU 22.05 48 satr syadba ~.2.55 Bunt ~3.25 Beo~ult ~'3.45 Dnevni~

20.25 Konjicki S;kokovi 20.30 Golf. U.S, P,GA

21.30 21,45 21.50 21.&5

00.00 :~vron"r

S'l,l~ sportovt Golf Jedril1tarstvti Svl spon""i 22.00 S'I,I'[s,por1ovi 23.00 Tenjs. 'lNTA Turnir Is'born

Wales Blues , 3.45 Svl sponovl 14.00 Fudbal 15,00 Fudbal 16.00 R.gbi 17.45 SYi sponovi 10.00 Ra9bi 19,45 Vi j<,s\i 20.00 Ragbl, I A B Kup N.oila • Portugal'. Namibija 21.45 Wwe 22.15 Wwe 23.15 Mje<iovl\e boril.c~e vje.Une. SAD - S, Del R053rio • L

10.00 Fullfil\ Poker 11.00 ualvo: An>
18.30

lV News 18.45 Inside Radng '9.15 FudbaJ mondijal

Ch.r sea

rnaga.2rn

19,45 20,00 22.15 22.30

Aj"" lV NBA linale Gam.e 7, Miami· DaUas

Chelsea

Mahe

P'e-gled ruske riga ,~3.00 Fullfil! Poker
00.00 Svj.lsk •. liga . ;;!ok.

TV New.

_Nalional G.
13.00 Me-g~rvomi'" 1.4..00 Velik. yeti, najveci l' 5,00 Gmbefljlyci 17,00 Najokrulnrji amerlCkl zatvo,' 1'8,00 Saptac p.ima 19,00 Rajevi na Zernljl 20,00 ,Zagonetni ~"'jei 20',':]0 Zagonetni dos.je-i 2'.00 Zagonetka 360 22.00 Na;okrulnfji 8JTleriicki
.zatvori

MTV Adria
Mom 3 15.40 When I Was 17 16.0a Real WD~d. Las Vegas
15.20' Date !My 17.00 True life

FOXlile
15.30 Dioi 15.55 Sli~l.mado wha 17.10 KUgi3f Taun 17.35 Kako53m u po.nao majku 18.00 Uvoo' u ana!omiiu 1B.SO Ulica sjeeanja 19.35 Da. Dr.ga 20.25 Pepper Dennis 21..1 I) Sve iSpocBtka 22.55 Kak053m u po,oao

FOXCRIME
vaSu
17.45 Ubilacki nagon 1a.30 Broj",,1 19.1:5 $.ark 20.00 Red i za~on, Zlocinacke namjsre 20.45 DojIOY. r.publika ~1'30 Red i ,akon, Zlo~ina~ke

u ratu 15,00 Di"lja obala

17.50 3 From 1 10.00 BraM New
18.30' Jukebox 19.00 VldeoQraphy 19.30 Just See !MlV

namil3rt3 22.11 Red I ,akon, ,Zlo~lnack"

20.00 MTV Expr ....

21'.10 Top20 22.00' Paris Hmon's; Dubal

ZJ.OO Zagom::tni dQS:jei n.30 Zagone.tni do.jei

22.50 Puni<'d 23.1 0 Ch.palrB Show 23,40 ,3 From 1
00.00 Dom.Ca

Z.d.Ca

00.50 Pepp;er Dermis 02.30 Momoi:sa M'edisona

majku 23.15 Da. Drag. 00.05 U"M' u analomliu

va~u

23. to 23.55

ztoo ... c~1 u mo.'
namjere
BrojQ'IJi

namjSJ8

RM i ,okon, Zlo~ina~ke

00.40 $.a,k
01.25

02.05 Policaj,ci iz. Detrolta 02.55 Zloonacki umovi

SRIJEDA 15. 6. 2011

SAPAT ZVIJEZDA
P.riprema; Hedija MEHMED.IC Ovo je intenzivan dan, a vasa e~ergija jos zeSca. Sp ernn ii ste ra Iju bav, SV6 moze Mi izvrs no. Posao: Pod poucalnlrn uticajima su poslovi vezani za Irgo.v 1ou, pisani e. p etovan [e. To jei p rip rema za bu du no-

II!jl:tI:l~:Ljubav:

blclf3:j~'
03 00 NA PIlTU PREMA aGUE

HRT1
09.10 Pod s 'e\nom zvliezdom,

HRT2
09.30 Ple.ne nole, se'iia za diecu 17/18HR)' 10, DO Prljenossle dnlce H IV a tsko g sabora' 13, J2 FOlog "flja u Hrva\akol, (R)' 13,42 MaiaTV (A)' TV vnit. CUlIar plale (A)' Gusarske price, ort.anifitm (R)' Mala, prin ceza, crtanl film (R)' 14,1 Z Mall pli~' r, lranikifllm tAJ * 15,30. Z"panijS'3 panorama (nli~ kod. nasat.l 15,45 H~leldvoracOrlh,5,se~i' [1/2D){Rj' 16,34 Sapt~t plima4 (3W36)' 17,,27 Tra.a zel e na 4, h u rna risll~na serija (2/6)* 17,S3 Tessa iz pomdice d'Urb~ rllll· le,.serfja (1/4) (R)' 1,8,52 Krstare nja svjel, ki m iiepotarna.Punim i'drl ma pre ma T~ hiliju, doku memarna ~~rija 175/75J(R)' 1.9.4~ Hil dan,,' 20,nO Bmca I sesue 3, ser1ja (17/24)' 20,47 Clklusratnog!ilma. Prljava ig ra, Drilanski fitm (R)' 22,57 Zakon i',.d. Odjel»,rtlle 10, s,rij. (12) {1£/22)' 23.4Z Onevnikpla.use. K~dsl~'&i p 'alupaju, ,miilil pod POkfO' .iteljstv~m{A)· 23,52 T·mo'bile In Muslclesllval. AlicelnChalns, snimkakan· certa(R)' DC,55 NDcnl g I,zha nl p rogmm. Hit dana IA)' 00,57 NDcni qlazhsnl p rog ram. lazbe n Ispotovi' 03.47 Nacnigtazh,niWog.ram.Hit dana (A)' 03.49' Nacni g lazh,ni P ,0o,am.1P0 ,. I,et umielnika· Nada Mo' to!~"IC (AI' 04.19, Nocni g lazh,"i p rog ram. Va· raidinske b! rokne veee rl 2007. - Ceutc'h ~i Kamm .rol .. cheSI&r (AI' 05,36 N'otn; g la,be oi p ,og ,am. Pc r· Iret umietnik, - C a. Grin Kem· ph{R)'

Nova TV
06,10 Naiinljbolji danl, sellja 193/260 07,00 Neuslrasiv! Scoob~ doo3/14 D7,25 Bumba, crtana serija8S·8£/j 50 007,110romicai p,ijatet,ji. crt.nI5erija73/80 0820 Pobj,da Ijubavi, selijaR 10,15 Cuvarpravde, sBrlja10/23 11.10 INm~~azln A 12,00 PobJedaljubavi, senj,51-52/150 14,00 Kad lisc" p I da, serljaB 15,00 Asi, s,rljaR 1.6.00 Masle,vhef, reality show R 17,00 Vijesti Nn.eTV j, 7 ,25 I N mag azin 1'8,10 Pndsretnern lvije:i!dom1 s,rija66175 19.15 OoevnikNo.eTV 20.05 Kad lisce pa da, serija(3/1.74) 21.,00 Asl, serlja 108111 0 22,00 Maslerchel, reality show 23,20 Ve~ernievije~1i 23,40 VickyCrislin, Bar6s-lullat Igrani film (12)* Dl.30 Nesmolreno pon.sanj" iyrani lilm (2)' 03,00 Napuluprem •.dolje, senja (12)'13/1 3 03,50 EzoTV, lamlshow (1 8)" D4,50 Bm ~ne vod e, se~ja 13· 14/25 D5,40 IN m3ga,in 006.10 Krajprograma

Zdravlje;

st.

c

Ivnov~l;

Mal.1v 10,00 Kengu,l ko!,arka'l,

10,25 Mar, crtana serijl 10,00. Aim'ke mlslerlje, serija 11.25 liaimlml~lenat. zabal'l1i pro,gram 12,nO 0 nevnll< 1 12,20 U fo~u·su 13,00 A epor1ala j 3 .25 Relrovi',or 14,05 Kr1ice, serija 15.00 Vij estl sa lu mace m g~sto.nog ie'Lik. 15,.10 TNT, 16,05 Ae'puDlika· Sarajevskc.rDrnanijska reglja 16,23 IIIIj' !taj sa, hanjal u eke bene 16,30 Sr,ps." nanas 11 ..00 Prijevre men i i'bo ,i za nailel· nike OpStina Sanskimosl; Iii dia, hronika 17,,05 Pod' sretnem IVliezdom, Iv novflla 1a ,00 Mozalk,obrazovanje 18,40 NodI. crtanasenja 18,55 Prijevremen'i izbcri,a na~el· ni ke OpWnaS anski m ost I Ilid,a, predstavljanjapolitiokih subjekata 19 ..08 Upitnlk,lMz 19 .·30 0 nevnilr 2 20.15 Ba Ika n .ks ~res,lilm 22,10 I ia im am Illi enat. zalJavni iP'O' gram 22,·35 0 nevnlle 3 23,10 NDn·stop.serl]a 23,45 LuJXV,CrnlkralJo, film 01 ,15 Kr1ice,

crtanaserta

s8~ia

se~ia

14.19 Vrijem e setra 14.20 Ekumena.Eul.nazija. Moral· no·el i~ke d lIeme?, ['Bliglj,kI kolllaid program 15,05, Charma IGreg:4, humorisU~na se ~I (5J24)' a l' 5,30 Indeks, emiaija 0 ~kol SlYu 16,00 ZABA·90 ,ekundi,emisij~pod pokmvileljstvom 16.~5 rvoj~&am suetnna, lelenOVBta 193/1 06)' 1 6.45 Pastel, emisija pod pokrovitetjstvom 16.50 Vij,.1i 1 7,U5 H IVals kn!l.o 1 8,~5 HAK· Pro meUnl0 18,06 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 1,8,14 8, kal, OkrenUlin(].i lisl, talk show 18,55 Dnevnik pl •• u!~. K. d sla.,ci p rotup~ju" mis ijl pod pokro.iteljslvom 19.05 Kod Ane, emis ii. pod pokrovi. teljslvom 19,15 LOTC7139 19,,20 Minulazdrallijaiz Difltpharm a, emisijap~d pokrovit,tjSl\Iom{R) 19,30 0 nevnik 19,56 Spo~ 2001 Vrijeme 20,04 ZABA·90seku"di,emisijap~d pokro.iteljs1vom 20,12 Kapelski kr,esovi', dramska seoj; 111/13)' 21 ,30 ZJ.le!lul ravlle, em isija pcd pakmvUelislvom 21 ,35 Cij ana hra ns, d'nirumelllanni film 22,20 Pr'edslavljl m 0 vam ... , ,misija pod pokrovlleljSNom 22.2~ Onevnilr3 2250 Sport 22,53 Vrijem e 2300 Vij,.stiililJllure 23.1 0 Dru gl!ormal. Kullu ra d Dkellce DO,DO Relroilzor. Dodlrilvota Ismr· 112,.erila (12) (a/13)' 00,40 Relrn.ltor. Dva Ipcl mu!ia.r· ca 5, humorl~ti~n, serij. 1~119)'

Najuputnije je da sa radikalnim rjesenjem u svorn Ijubavnom zi.votu pricekate jos nsko vrijeme, Posao: TeSkoce mogu izazvati nedeflnlrane zelie u vasojglavi. Najbolje je da rascislile stvan sa sobom, Zdra.vlje: Smirite negati!l:nuenergiju.

!iii!fl§1. Ljubav:

Treba yam vi~e vilamina.

IIlll:ltIll.~,

Ljubav: Svjellija strana Ijubavi pobjeduje. Previa .. davaju opnrneam i sreca Dolaze sve radosniji dog ada j L .. Posao:Jos S8 stvarl nisu sasvim lskrlstafzirale. Nailazile na manje prepreke, nsrocito sa kolegama. Zdfavlje: Dolazi, pozitivna energija.

JIl:gJ:BJI.

lItI::iirill

o

Lj u bav: U cvom Ire n ulku, in i se da ie rJe~enie, za mnogo toga, upravo na Ijubavnom terenu Samo naprijed! Pusan: Pozitivno su aspektlranl odnosl sa kolega· rna i ugovaranje novin poslova. tskorisnts sarm ina ovom plsnu Zdravlje: Napetost jenjava. Ljubav: Znacajna su wivanja u varna samima. Vase emocije,iskustvo koje sticete, od vaznosti SIJ za dalje. .... --Posao: I. u ovom trenutlm, tad je IJvjel za vas uspjeh. Ali, ne rad preko volje. nego rad iz Ijubavi, sa znanjem. Zd'ravlje: Polako S8 smirujete.

1III1Il'J1IIIIII;

c

tlEi:litt:!.

~.zm
ID~DI

Ljubav: I vaS partner primjecuje kako ste zreliji, promi~ljeniji. Ipak, mnogo toga jos djeluje na vasu iracionalnost. Posao: Krealivnim. aktivnim radom, mozete S8 procistiti svega sto je. vee iza vas. Slijede sjajne okolnosti. Zdravlje: Ne zamara~e S8 glupostima,

1I:tl1i:l1Dl~

l:h11Ibi:Mi'"
1~OO Elisa. igranuerija 11,15 Nlleml svjedot !grnJ1a serija 1.8,15 K,I, 18,00 Dn.l'lllk IfTV Gselr C 19.30 Reemmranl~doernllo! HRT·, . ~0.05 1001 "lO, iQ",n... lij. 21.00 B~a,entura 2,2.00 IJokumentami pmll""" Z!.45 Igrani film

KISS
RJO

ZO.ID Svi '~Ie RejmGl1da, 21.0 0 2U 0 ","to Shop M.g"in 22.00 ,Ja sam lVIlia ,"dilln.,

1l:~~ ~'","~~oia !Y!1mase:lija

SlJdbl.a,

Rub,IUhow" ~rl:l.b,".

~brirkvl'

16.2.S KaSlod"l, 5erlja 18.UO u Srp,klIl

1,,30 ~~:~ I ,dlavslY"a ~ulilJra, emisifa 16,30 HrnJ1' Ivlno, ,ml,lla 17.10 J' ,am lYoja sudbin..

l~:E~~~i~I~SS 19,,10
19 15
M'arltelillfl

s~rila

In~m!

23.0 0 \f~esti TV S,hal

serij~

1::~!~t~I:~ 2 ~ 19.30 On""oik
20.G5 Markeling 23.00 li"ni lilm
3

D,,,,,,

~~:6! ~'fiio~~~~",majke... nl' l,ilit1:_ 22.30 Dnevnlk
~
nOli SIMSchat 18.1 0 SeSttI<e. Igrallil s.r1j3 19.00 DnlWlllk

2~.30 Alrtuel"~ 10.55 U dm!1w sa .. , 11.30 Hilna $luliJa, "Ojs'i p'og.r:rm !2.20 Muii/;l<i pmgram 23.00 AlrtuelnOSjlr. 14.30 Vlj.slI 14.3, TV Inl,rvju, r, 15.15 T"IIlD"I,"dbl"", inlorrnl~'""-~ok. program 16.0D z"ansMlnll0l\Jm 16.30 Mljstorl ku~inj' ~~i,~~:serlIJ
:11~I~alisre

Lj uba,v: Po novo se budi vasa ie tJ za a vantu ro m. Mazda eete tal< po2eljeti j da spasHe posto/eeu vezu. • Posao: Razmisljale 0 onome stc yam je dalje eiMi, a jos vise 0 tomesto ste postigli. Vremenom, sve je bolje. Zdravlje: Osjecale prilican umor.

Jilm;tm,

~liIm~
flI~~~

s~rts~ ~"(JI'd I
lil1Jeme

~
1SOD Viies~ 1,,0, Ja sam lYoj' sudbinl, 15,40 ",,~~ TV IziOU 1.8.00 I, .mn. u dan, 11;,05 R.,gl8dnlca 17.00 Oisco,ery,d~menl.ml 11,30 OjeCijipro.1l .mm 17,50 le 'Port plus

tr;M~~tO"
ProD"""

19,30 D",vn;~ HRT 1 20,00 R',pC~ail 21;.00 J, sam !Voja sudbin.. s',;I' 2l.3 5 Biogrnije, rePMaliI 22,,15 eliss Angel Mlmtfreal<; seoja 23:00 Onevnl. KISS 00,00 Noonl ~m~ram
~;

~~:~! ~~~'::~~1Ie",e

21.00' Litl'r1l' IV 22.DO J, som Ilrol' s<ldbinil, in~ij"""tv.s'rij' 22.30 Re~mla 23.00 Dnevnik 23.30 Gras I\merii<e

1m

,a

~
Ras~ ~jesli N,mlmo more, film IV Ub,rty 16.D5 EI~a, .. rljl 17.1 5 Nii,mI svj!!do" s,rlla 18.3a Dan, ioformalilma
emislja 19.1 0' Hrana Ivlnc 20.05 Eltl;" seril' 100'" Imam Allfa. se~la Ie sport S~, ~Ie Rejmonda,

.m !'i~'So1 l IUilll

18.40 E~a kulat oillazo"l program 19.00 Olll!Vnik 1
~~~i~i~:~a~l~

Nije Yam najjasnije da Ii S8 vasa veil8 jstro~ila. Pogotcvo, da Ii su osjecanja prama !!!I p arme ru pra va Iju bav .. Posao: Iznenadni uspjeh. zaista vas vesele. Necele dugo uzivati u pastignutom, primi! cete sa novog posla. Zdravlje: Nisu is~ljuceni mali problemi .

~D.
.r:n:r.. Ljubav:

• , Posao: Pred vama je od dan as, vjerovalno, manje naporno razdoblje. To vam i odgovara. Iz vise razloga. Zdravlje: Ireba yam pravi odmor.

iIG:iJlE!:i u dvo j e.

Ljuba.v:. Mijenja S8 vas odnos prema vezi, Ijubavi 0.pce nito. Mog u ce j e da 5e odl u tile !a. ~ivol

m~

1 6,01 Fra~.",humonsti~rca

r.j~~~en~e

1.8,30 Mall Qgtasl, 19,00 Zenl,. dl"'" 19.30 MuM~i spOOO,1 l' 90.50 Obavj!!!tenj. ~O,OO .am lYojl SlJ<lblna, Ja ZO,30 TV izl"ll In.40 S~jedom, k~nt!kl program
igrn,,"serlla

"rij,

dl]11S

nOQ 12,05 13,00 14.00 14.00 1,.00

20.55 TV libertY !1.30 Olll!Vnik 2 12.00 !'i'II, pllSi, luran. .. rill

rmW!l~ ljubav:
IElBbiiI
_""_,,

sedl' 1,,:30 Oll",r Twist 16,00 Pens",ol" ~'Ij' 17. DO flasll ~I"U 17.'05 Lud'c irce. ,,'iil 18.00 Melodii,Oril,n'" 1S,oO JUalil' lYOjuudbin .. seliia

21.05 Lie. nacije 22.00 ii $; m~1 SUdDina, 2U51Qrnnililrn 14.00 14.05 15,00 15.40 16.00 NGVOsii
Grah

1m

19.35 Triumph lt~ai'a~~~dIO 22.00 Obj,k[jv II 2.2.35 Ja"m !Voil ,.dbl"", 23.00 Gtas I\menke 13.35 Triumpll IJ.50 Frome nn.on Tri "'inuto '00.0, film

NemoM nista dramalizirati. Ni tbog sebe, ni zbog voljene osobe. Ako ste u d ilem i, ~jas it cete je, PlIsao: Ovaj dan mOle donijeti zanimljive ponude. Pakazite spremnost, dok.3zite sve svoje sposobnosti. Zdravlje: Izbjegavajte jako sunce.

~
17.55 lUS 19.30 20.05 H~na stulb" r. Svij,t mladih, ,. On.. nik fTV &Ie',,"'"

"nla

1~~~ g::~n;~"m\
20,DO VllesUIe

n18... ""'11\8. '00", S'6 za Ij"baV, sen1! Nlop Doovnik 1

Lj u bav: N udi vam 5e b uran dan, pu n razb u leta Ii h slras~. Spowajele 'kakc iival moze Mi uzb u dljiv . ;DIllI:I Posao: Necije nerazumijevanje za vase pDslove, , p ril ieno vas ko C;,. Ne obazir~e S8 n azajedljive primjedbe. Zdravlje: 5to manja nervoze ...

1I

Dnevniavaz

1'~I~

TOPVUESTI

Bukuresf: NQva vjemicka praksa

BUKUREST - Iedna rumunska kcrnpanija, za same iedan euro dnevno, nudi vjernicima mogucnoSI da putem interneta posal] u svoje molitvesvecenicima koji ce ih ('ilati na sluzbama, pi~e AP. Rumunski pea vosla vci zapisu] u s voje rnolirve u crkvi ionda ih daju svecenicima koji ih za odreden u cij en u proci taju. T ren u rno 511 samo ceriri cr kve pokriveneovom ponudom,

online malilue

Krau: VrijetJaQ Zidave

Eva Longorija dobila je poziv slavnog para da bude kuma njihovom djetetu koje bi se trebalo roditi 4. iula
HOLIVUD - Nogornetas Dejvid Bekam (David Beckham) injegova supruga Vikrorija (Victoria) navedno su pozvali zviiezdu "Ocainih kucanica" Evu Longoriju (Longoria) cia bude kuma njihovorn nerodenom dietetu, prenosi internet-stran ica "Digital Spy". Viktoriia Bekam navodno je zakazala carski rez za 4. juli, a Bekamovi su izabrali Longoriiu nakon !iIO su odustali cd ideje da im kumovi budu Kuhar Gordon Remzi (Ramsay) iii mauekenka Rajdi Klum (Heidi Klurn) iniensuprug.pievac Sil(Seal). Ser Elton Dzon (john) i Elizabet Harli (Elizabeth Hurley) su kumovi Bekamovim sinovirna Bruklinu (Brooklyn); Romeu. Longorija je ranije opisala Viktoriiu Bekam kao "dobru prijateljiCU'I.

.. Ona je veoma lojalna i veorna zabavna i svi je vole - rekla [e Longorija, ali jos nije odgovorila je li prihvatilapoziv da budekuma,

Bombarder iZ II Su)etsMOgrata
CIKAGO - Bcmbarder "Leteca tvrdava" iz Drugog svierskcg rata sru 5io se i zapal i0 u blizi n i Cikaga, ali niko od sedmero ljudi ko]i su se U njemu rialazili nije ozlijeden, saopcili su duzriosnici.

LOS ANElELES - Americki glumacRasel Krou (Russell Crowe) na Twirteru je kritizirao Iradicion alni tin 0 brezivan j a di ece koji prakticiraj u i:lidovi . . Obrezivanje diece [e barbar5 tVO i velika glUPQSt. V olirn svo j e prijatelie Zirlove, njihove kapice i hranu, ali prestanite obrezivati svoju djecul Aka yam je nesto s to nam ie dao Bog nehigiienski, Z3S10, on da, ne zasij ere isvoje gozice- napisao jeglumac. Narednogdanaseizvinioako je aekoga u vri jedio, uz obiasnjenieda "postujesvenacije".

SDUiniSliCMi iSU8d

Lokalne relevizije prikazale su dramaticne snimke aviona koji se od siline udara prepolovic, dok su se iz njega uzdizali plameni dim. Merkel: Domen koii je os/ao u sie/li zvanic/lih zaposle/lja

- Radi se 0 starom bombarderu B-17 proizvedenorn 1944. godine - rekla je Elizabet Kori (Elizabeth Corry), portparol Federalne zrakoplovne adrninistracije(FAA). Prema riiecirna lokalnog stanovnika Dzejmsa Berija Games Berry), motor aviona se zapalio, a pilot se uspio spustiti u jarak i izbjeci udar u visoko drvece iii kuce, prenio [e AFP.

Iskosa
KOLUMBIJA . Karla SIIU pitanju milioni dolara, niko ne zeLi pogreske, No, strojevi, nazalost, n e znaju koliki je ulog II pitani u i koliko J j udi gleda izvlacen je brojeva no Iu ni iis nadorn u dobirak, Na YouTubeu je osvanuo videosnimak [ZV lai'eui a brojeva na lutriji u Jufuoi Karolini, Stroj je, urnjesto iednu po jednu, odjednom izbacio sve preostale loptice izbunio sokiran u vow teli icu,

Sue .Ie dobitall

ZENEVA - Njernacka kancelarka Angela Merkel i indonezijski predsjednik Susilo Barnbang.] udho j ono (Yudhoyon 0) pozvali su iucer 183 clanice Svietske olganizacije rada (ILO) da potpisu konvenci]u 0 kucno] posluz]. - To [e dornen koii je os tao u sjeni zvanicnih zaposlenja, Veoma ie vazno postaviti standarde kako bi se omogucilo srvarno posti vani eliudskog des to janstva i radnih normi U tom dornenu - objasaila je Merkel pred zaposlenicirna,.PQslQdavcima i "ladama koji su se okupjli na 100. skup~tini

merllel 0 IIUCnOJDOSIUZi

rLO~a. Hiljade delegata ILO-a rade od L iuna na naertu konvenciie koja ee, ako bude usvoiena, biti prvi medunarodni pravni instrumenro kucnoj pcsluzi. Prema izvj~taju Svjetske organizaci j e, ku en i rad se odnosi na najrnan]e 52,6 miliona ljudi na svijetll,~ to emi cetiri do 10 posto zaposlen ja u zemljarna u razvoj u, a 2,5 postourazvijenimzemljarna, Konvencija u priprerni treba garan tira ci ti m oso bama postopanje slicno onom koje uz.ivaju dru,,'C k3 tego Iii e J.aposleni ka.

.,... ;1 EORO.METALI ..... •J nu aDlJlIllL C' I»IJ& C"jevl, Hmon, prollll,Dktv81~ pkIsnlI ImIdIala.i feijlt.· Diad..
.....Irr. U~]l.540.0wn

DOSIIU!

"'*'1 J~.' J2IUH.O, COOtl-615 G H"biI:~ ow~n·!Ot,OU/1f"-5
WWW.UT<!.IIIII!II WI"''''