P. 1
OBLIGACIJE-posebni_dio

OBLIGACIJE-posebni_dio

5.0

|Views: 2,285|Likes:
Published by Lastro Anja

More info:

Published by: Lastro Anja on Jun 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

OBLIGACIONO PRAVO POSEBNI DIO

2

UGOVOR O KUPOVINI I PRODAJI
1. POJAM, OBILJEŽJA I ZNAČAJ OVOG UGOVORA 1.1. Pojam ugovora Ugovor o kupovini i prodaji (kupoprodajni ugovor) je ugovor kojim se jedan ugovarač obavezuje da će drugome prenijeti u vlasništvo određenu stvar ili ustupiti određeno imovinsko pravo, a drugi ugovarač se obavezuje da će zauzvrat prvom ugovaraču platiti određeni iznos novca. Vidljivo je da se obaveza prvog ugovarača ne iscrpljuje u samom ustupanju određene stvari drugom ugovaraču, već se tim ustupanjem želi prenijeti pravo vlasništva povodom te stvari. Ustupanje određene stvari drugom ugovaraču postoji i kod ugovora o zakupu i ugovora o posluzi, ali sa drugačijim ciljem, odnosno drugačijim pravnim dejstvom. Istovremeno, obaveza drugog ugovarača sastoji se u plaćanju novčanog iznosa. Ima slučajeva da se za sticanje prava raspolaganja, prenos prava vlasništva, odnosno imovinskog prava drugom licu prima određeni iznos novca i još neka stvar. U takvom slučaju postavlja se pitanje da li se radi o kupoprodaji ili zamjeni. Ako je vrijednost datog novca veća od vrijednosti stvari, radi se o kupoprodaji, a u suprotnom se radi o zamjeni. Ukoliko je vrijednost novca i stvari odnosno imovinskog prava jednaka, dispozitivno pravilo je da se radi o ugovoru o kupovini i prodaji. 1.2. Obilježja ugovora Ugovor o kupovini i prodaji je konsenzualan ugovor. Nastaje u trenutku kad se ugovarači sporazumiju najmanje o njegovim bitnim elementima. Po pravilu je neformalan ugovor (sa izuzetkom ugovora o prodaji nekretnina). ZOO usvaja pravilo da se ugovor za čije se zaključenje zahtijeva pismena forma smatra punovažnim, mada nije zaključen u toj formi, ako su ugovorne strane u cjelini ili pretežnom dijelu izvršile obaveze koje iz njega nastaju, osim ako iz cilja zbog kojeg je forma propisana očigledno ne proizilazi nešto drugo. On je uzajaman ugovor. Postoji uzajamna uslovljenost prava i obaveza ugovarača, kako u pogledu njihovog nastanka, tako i u pogledu izvršenja, odnosno prestanka. On je ekvivalentan ugovor. Ono što jedan ugovarač prima po ugovoru po pravilu treba biti ekvivalent onome što daje. Zbog ove karakteristike ugovor se može poništiti ukoliko je u vrijeme njegovog zaključenja postojala očita nesrazmjera između vrijednosti povodom koje se treba prenijeti vlasništvo ili imovinsko pravo koje se prenosi i količine novca koju kupac treba isplatiti prodavcu na ime kupoprodajne cijene. Moguće je da ugovor o kupoprodaji bude zaključen i kao aleatoran ugovor (npr. prodaja budućeg uroda u cjelini za unaprijed određenu cijenu). U takvom slučaju je neizvjesno kolika će obaveza po količini biti za prodavca i da li će ona uopće nastati. Aleatornost se kod kupoprodaje mora izričito navesti i u takvom slučaju se ugovor ne može poništavati zbog prekomjernog oštećenja. Ugovor o kupoprodaji se može zaključiti kao trenutan (tzv.realna kupoprodaja) i kao trajan ugovor, u zavisnosti od toga da li se obaveze od strane ugovarača izvršavaju odmah po zaključenju ugovora ili kasnije. 1.3. Značaj ugovora Ugovor o kupovini i prodaji je osnovni pravni instrument razmjene dobara. Pojavljuje se kao jedan od osnovnih titulusa (osnova) za sticanje prava vlasništva, odnosno prava raspolaganja.

3

2. NASTANAK UGOVORA O KUPOVINI I PRODAJI 2.1. Saglasnost o bitnim elementima Da bi ugovor nastao, pored općih uvjeta za valjanost ugovora 1, potrebno je da su se ugovarači sporazumjeli barem o njegovim bitnim elementima. Bitni elementi određeni su Zakonom. To su u ovom slučaju predmet i kupoprodajna cijena. To su tzv.objektivni bitni elementi. Ako ugovarači nastanak ugovora uslove saglasnošću o još nekim činjenicama, onda nema ugovora dok se i o tim elementima ne postigne saglasnost. U tom slučaju se radi o subjektivnim bitnim elementima. Saglasnost ugovarača o bitnim elementima treba biti postignuta na propisan način. 2.2. Predmet ugovora Predmet ugovora može biti radnja kojom se predaje određena stvar, a može biti i prenos određenog imovinskog prava koje prodavac po ugovoru sa sebe prenosi na kupca (tzv.ugovorna cesija). Često se govori da je predmet ugovora stvar, mada se ustvari radi o radnji koju dužnik preduzima povodom određene stvari, jer je poznato da se obligacioni odnos stvara povodom radnje, a ne povodom stvari. Uzimajući u obzir navedeno, predmetom ugovora može biti bilo koja pokretna ili nepokretna stvar u prometu. Ako se kao predmet ugovora pojavi stvar izvan prometa (res extra commercium), ugovor je apsolutno ništav, tj. smatra se kako nije ni zaključen. Stvar koja je predmet ugovora mora biti određena ili barem odrediva, što znači da se tačno mora znati o kojoj stvari se radi, ili se moraju dati elementi na osnovu kojih će se ona odrediti. Postavlja se pitanje da li predmet ugovora može biti tuđa stvar? U pravnim sistemima koji usvajaju stav da kupac pravo vlasništva stiče samim činom zaključenja ugovora, takav ugovor bio bi ništav zbog principa da niko na drugog ne može prenijeti više prava nego što ga sam ima. Međutim, u pravnim sistemima koji za prenos prava vlasništva na prodatoj stvari pored ugovora traže i predaju stvari (titulus+modus), ugovor o kupoprodaji tuđe stvari je valjan, tj. on je nastao. Naš pravni sistem spada u ovu drugu kategoriju. Ako su ugovarači u trenutku zaključenja ugovora bili svjesni da je predmet ugovora tuđa stvar, smatra se da je ugovor zaključen pod suspenzivnim uslovom. Ako prodavac uspije nabaviti stvar navedenu u ugovoru, uslov je ispunjen i ugovor se ima izvršiti. U suprotnom ugovor nije proizveo pravno dejstvo, pa se ne može ni insistirati da prodavac kupcu preda tu stvar. Ako je prodavac kriv što stvar nije uspio nabaviti, odgovaraće kupcu za prouzrokovanu štetu. Sve navedeno važi kao dispozitivno pravilo. Ako ugovarači prilikom zaključenja ugovora nisu bili svjesni da se prodaje tuđa stvar, ugovor je nastao, a posebno se regulira pitanje izvršenja takvog ugovora i odgovornosti za njegovo izvršenje. Ako je samo prodavac znao da se prodaje tuđa stvar, ugovor se smatra nastalim, a prodavac je u slučaju neizvršenja ugovora (tj.ako ne preda stvar) dužan kupcu naknaditi svu štetu. U ovom slučaju kupac je ovlašten i jednostrano raskinuti ugovor, uz zahtjev za naknadu štete. Ako je samo kupac znao da prodavac nije vlasnik stvari, a prodavac je bio u zabludi da je stvar njegova, ugovor je nastao, ali kupac od prodavca ne može tražiti naknadu štete. U ovom slučaju kupac je nesavjestan i kao takav ne može tražiti zaštitu. Ako je stvar koja je predmet ugovora propala u trenutku zaključenja ugovora, ugovor ne proizvodi pravno dejstvo. Međutim, ako se radi o djelimičnoj propasti stvari koja ne smeta postizanju svrhe zbog koje je ugovor zaključen, ugovor će ostati na snazi i kupac će imati pravo samo na sniženje cijene. Imovinsko pravo kao predmet ugovora o kupoprodaji može biti kako stvarno, tako i obligaciono. Izuzetak su prava koja nisu prenosiva (npr.pravo na izdržavanje, usus i sl). Takođe je ništav ugovor o prodaji nasljedstva koje još nije otvoreno. 2.3. Kupoprodajna cijena
1

Poslovna sposobnost stranaka, saglasnost volja, valjanost predmeta i pravnog osnova obaveze

4

Kupoprodajna cijena je iznos novca koji je kupac obavezan dati prodavcu za kupljenu stvar ili imovinsko pravo. Kupac je dužan isplatiti ugovoreni broj novčanih jedinica, bez obzira na eventualnu promjenu vrijednosti novca u međuvremenu, osim ako je drugačije određeno zakonom. Ako bi obaveza kupca glasila na plaćanje u zlatu ili nekoj drugoj valuti osim domaće, ispunjenje obaveze se može zahtijevati samo u domaćem novcu i to po zvaničnom paritetu u trenutku zaključenja ugovora, ako drugačije nije određeno posebnim propisima. Smatraju se ništavim klauzule kojim se iznos kupoprodajne cijene veže za promjenu vrijednosti zlata (zlatna klauzula), neke druge valute (valutna klauzula), ili promjene cijena dobara i usluga (indeksna klauzula). Međutim, klauzula će biti valjana ako je izabrani indeks u direktnoj ekonomskoj vezi sa predmetom prodaje. Da bi ugovor bio valjan, kupoprodajna cijena mora biti određena ili odrediva. Smatra se da je cijena određena i u slučaju kad je propisana od nadležnog organa kao jedinstvena za stvar koja je predmet ugovora. U takvom slučaju će ugovor biti punovažan i bez odredbe o cijeni, ali pod uslovom da su ugovarači bili svjesni da postoji jedinstvena cijena za predmet ugovora. Ako je ugovorena cijena viša od propisane, valjana je propisana, a ne ugovorena cijena, te kupac koji je platio ugovorenu cijenu ima pravo na povrat razlike iznosa. Pritom je valjana ona cijena koja je bila propisana (na snazi) u trenutku zaključenja ugovora. Kod kupoprodaje u privredi, ako cijena nije određena niti je odrediva na osnovu podataka iz ugovora, smatra se da je kupac dužan platiti cijenu koju je prodavac redovno naplaćivao u vrijeme zaključenja ugovora, a u nedostatku ove tzv.razumnu cijenu. Pod razumnom cijenom bi trebalo smatrati tekuću cijenu u vrijeme zaključenja ugovora, a ako se ona ne može utvrditi, utvrđuje je sud prema okolnostima slučaja. Ako je ugovorena tekuća cijena, kupac duguje cijenu koja je predviđena zvaničnom evidencijom na tržištu mjesta prodavca u vrijeme kad je trebalo da uslijedi predaja stvari. Ako takve evidencije nema, tekuća cijena se određuje pomoću elemenata pomoću kojih se cijena utvrđuje prema običajima tržišta. Cijenu po pravilu određuju sami ugovarači. Međutim, oni to mogu prepustiti i trećoj osobi (fizičkoj ili pravnoj). U takvom slučaju ugovarači su vezani cijenom koju odredi treća osoba, pod uslovom da ona nije prekoračila granice koje su joj date i nije postupila zlonamjerno. Ako cijenu isključivo određuje treće lice, smatra se da je ugovor zaključen pod suspenzivnim uslovom. Ako treći iz bilo kojih razloga ne odredi cijenu, ugovor ne proizvodi dejstvo. Kod ugovora u privredi, ako se ugovarači naknadno ne slože oko cijene, a ne raskinu ugovor, smatra se da je ugovorena razumna cijena. Odredba ugovora kojom se određivanje cijene ostavlja na volju jednom ugovaraču smatra se kao da nije ni ugovorena. U takvom slučaju važe pravila kao kad cijena nije nikako određena, tj.kod ugovora u privredi uzima se tzv.razumna cijena, a u ostalim slučajevima ugovor neće imati pravno dejstvo. Cijena mora biti stvarna i ozbiljna. Ako su ugovarači saglasni da se cijena ne isplaćuje, to je simulirana kupoprodaja, a ustvari se radi o poklonu. Ako izjava o kupoprodajnoj cijeni nije bila ozbiljno data od bilo kojeg ugovarača, ugovor nije ni nastao. Tada kažemo da se radi o tzv."neozbiljnoj" cijeni. 3. DEJSTVO UGOVORA O KUPOVINI I PRODAJI 3.1. Nastanak obligacije Ugovor o kupovini i prodaji u našem pravu nema jačeg dejstva od zasnivanja obligacionog odnosa. Samim njegovim zaključenjem sa prodavca ne prelazi pravo vlasništva na kupca, već je za to potrebna i zakonita predaja (tradicija) predmeta kupoprodaje. Dakle, ugovor o kupovini i prodaji je samo titulus za sticanje prava vlasništva. Ako prodavač raznim kupcima prodao istu stvar, dispozitivno pravilo je da je stvar kupio onaj kupac kome je prodavac predao stvar, odmah po zaključenju ugovora ili kasnije. Drugi kupci mogu samo prema prodavcu isticati zahtjev za predaju kupljene stvari, odnosno za naknadu štete. Ako prodavac nije stvar predao ni jednom od kupaca, najjači u pravu je onaj kupac koji je prvi zaključio ugovor (prior tempore, 5

Analogno navedenom. U tom slučaju kupac je dužan prodavcu isplatiti ugovorenu kupoprodajnu cijenu. njegova obaveza se pretvara u obavezu naknade štete. 3.4. kao i pravo na pripatke Ako ugovorom nije drugačije predviđeno. U slučaju subjektivne naknadne nemogućnosti. spriječiti i otkloniti.2. a nakon toga kupac. Ako taj dan nije posebno ugovoren. smatra se da je to pravo stekao onaj kupac za kojeg je dužnik najprije saznao kao za svog povjerioca. ili što će mu se predati oštećena. te prijem kupoprodajne cijene. Ako je prodavac nekolicini kupaca prodao isto imovinsko pravo. kupac može tražiti srazmjerno snižavanje kupoprodajne cijene ili raskinuti ugovor. a prije predaje stvari Do predaje stvari kupcu. 6 .kupoprodaji "uđuture". Ako se radi o nezamjenjivoj stvari. onda koristi pripadaju kupcu od trenutka zaključenja ugovora. pod uslovom da usljed propasti pojedinih dijelova stvar nije izgubila više od polovine svoje vrijednosti. Od postojanja krivice prodavca zavisi da li će kupac u slučaju raskida ugovora imati i pravo na naknadu štete. ili ako se stvar preda prije roka. primjenjuje se princip accessorium sequitur principale. oštećenje ili propast stvari tereti kupca. rizik za slučajno oštećenje ili propast stvari snosi prodavac. do predaje stvari plodovi pripadaju prodavcu. Prava i obaveze ugovarača a) Obaveze prodavca . Ako se radi o tzv. tj. Kod nekretnina će vlasnik kupljene stvari postati onaj kupac koji se prvi uknjižio u zemljišne knjige. Snošenje rizika za slučajno oštećenje ili propast stvari poslije zaključenja ugovora. Kad je u pitanju korist od prenesenog potraživanja.prava kupca Ovdje spadaju: predaja predmeta ugovora.3. tj. U suprotnom oštećenje stvari ide na teret prodavca. Pravo na plodove prodaje stvari u periodu od zaključenja ugovora do predaje. Propašću generičke stvari ne prestaje obaveza prodavca. osim ako je prodavac izdvojio određenu količinu za predaju i o tome obavijestio kupca. kupac snosi slučajnu propast pojedinih dijelova stvari dok se ona predaju. koristi pripadaju prodavcu do dana koji je ugovoren za prenos potraživanja. propast stvari bez krivice prodavca dovodi do prestanka ugovora tzv. da pertinencija dijeli sudbinu glavne stvari. bez obzira što mu se stvar neće moći predati. Ako je stvari imala pripatke (pertinencije). 3. U slučaju djelimične propasti. oštećenja stvari. a nakon ovog roka kupcu. Ako rok nije određen. prodavac snosi troškove održavanja stvari za vrijeme dok od nje ima koristi. Ukoliko bi prodavac imao nekih štetnih posljedica usljed slučajnog oštećenja i propasti stvari za vrijeme kupčevog zakašnjenja kupac će mu štetu naknaditi samo ako zakašnjenje nije mogao izbjeći. a nakon predaje kupcu. odgovornost za faktičke i pravne nedostatke prodate stvari.quotior iure).objektivna naknadna nemogućnost izvršenja ugovora. tj. propasti stvari krivicom prodavca. 3. Ako je stvar slučajno propala kod prodavca u vrijeme dok je kupac bio u zakašnjenju (docnji). dospjeli plodovi prikupljeni do roka za predaju stvari pripadaju prodavcu. ako za to ima interes. Ova pravila važe za pokretne stvari.

prodavac je dužan predati stvar srednjeg kvaliteta. Predaja je izvršena onda kad prodavac prema predmetu ugovora kupca dovede u takav položaj koji kupcu omogućava nesmetano raspolaganja. Sama tzv. odnosno boravište (odnosno sjedište).Predaja predmeta ugovora . a nije preciziran datum niti je određeno koja strana može izabrati datum u okviru tog perioda.da zaštiti kupca. kupac nije dužan isplatiti ugovorenu cijenu prije nego što mu je data mogućnost da pregleda stvar. Kad je ugovoren izvjesni period. Ako je u trenutku zaključenja ugovora ugovaračima bilo poznato gdje se stvar nalazi. tj. odnosno zahtjeva kupca. Imovinsko pravo preneseno je na kupca u trenutku zaključenja ugovora (ukoliko drugačije nije ugovoreno)."gola tvrdnja" (bez dokaza) trećeg lica o svom jačem pravu ne smatra se evikcijom. Ukoliko drugačije nije ugovoreno. ili ako nije spreman da to učini istovremeno. odnosno gdje treba biti izrađena. Smatra se da je stvar predata i u slučaju kad su predati dokumenti na osnovu kojih se stvar može dobiti. a stvar nije predata odmah po zaključenju ugovora. a o čijem postojanju kupac nije obaviješten. Ako u ugovoru nije određen rok za predaju stvari. stvar se mora predati u stanju u kome je bila u trenutku zaključenja ugovora. mogući su slijedeći načini predaje: faktička. Evikciju može podići samo treće lice. ZOO propisuje da je prodavac dužan predaju izvršiti "u razumnom roku s obzirom na prirodu stvari i ostale okolnosti". umanjuje ili ograničava kupčevo pravo vlasništva. simbolična. Ova pravila su dispozitivne prirode. Da bi kupac mogao ostvariti zaštitu zbog pravnih nedostataka stvari. već se može raditi i o vansudskom zahtjevu ako je dato dovoljno dokaza za postojanje evicentovog jačeg prava. Prodavac nije dužan predati stvar ako mu kupac istovremeno ne isplati kupoprodajnu cijenu. Predaja nepokretne stvari vrši se upisom u zemljišne knjige. Način predaje stvari mora biti zakonit. jer je ono postalo vlasnikom stvari. Ako se radi o pokretnoj stvari.zahtijevanje predaje predmeta ugovora. Ako mjesto predaje stvari nije naznačeno u ugovoru. Pravni nedostaci na prodatoj stvari postoje ako na njoj postoji neko pravo trećeg lica koje isključuje. Prodavac od trenutka zaključenja ugovora do predaje stvari. Tom prilikom je nužno da prodavac kupcu preda i dokaz o postojanju tog prava. Kupac ne može zahtijevati predaju stvari od trećeg lica kome je stvar prodata i predata. Vrijeme predaje prvenstveno zavisi od ugovora. odnosno ostvarivanje vlasničkih prava. predaja se vrši u tom mjestu. Kupac predaju prodate stvari može zahtijevati samo od prodavca ili njegovih nasljednika. b) Da kupac u trenutku zaključenja ugovora nije znao niti mogao znati za postojanje pravnih nedostataka. prodavac će 7 . d) Kupac je dužan odmah obavijestiti prodavca o evikciji i pozvati ga da u razumnom roku oslobodi stvar od prava ili pretenzija evidenta.odgovornost prodavca i traženje zaštite kupca. niti je pristao da uzme stvar opterećenu tim pravom. S druge strane. Ako stanje nije ugovoreno. prodavac snosi troškove pripreme stvari za predaju i same predaje. Ako kod generičkih stvari kvalitet nije posebno ugovoren. pravo izbora datuma pripada prodavcu. Navedenim obavezama prodavca odgovaraju prava kupca. traditio brevi manu i constitutuom possessorum. ukoliko takav dokaz postoji i ako od njega zavisi ostvarenje samog prava. Evikcija ne mora biti tužba. Sredstvo zaštite prava kupca u takvom slučaju je građanskopravna tužba. Ako bi kupac propustio pozvati prodavca. potrebno je ispunjenje slijedećih uslova: a) Da je pravni nedostatak postojao u trenutku zaključenja ugovora. osim ako iz okolnosti slučaja proizilazi drugačije. Materijalni i pravni nedostaci na stvari . Isključivo se mora predati stvar koja je naznačena u ugovoru i u ugovorenom stanju. predaja se vrši u mjestu u kome je prodavac u trenutku zaključenja ugovora imao prebivalište. odnosno roka za njenu predaju snosi odgovornost za faktičke i pravne nedostatke (oštećenje ili propast stvari ili njeno otuđenje trećem licu). c) Da je treće lice podiglo evikciju. a zavisi od prirode stvari. niti to proizilazi iz prirode samog ugovora i ostalih okolnosti.

2. stvar nema potrebna svojstva za redovnu upotrebu i promet. 8 . Prava kupca su kao i u slučaju prodaje stvari. ili da mu preda drugu stvar bez nedostatka. Da je nedostatak bio skriven. Ako se ispune naprijed navedeni uslovi. nema pravo raskida ugovora. što zavisi od toga da li se svrha ugovora usljed nedostataka može ostvariti ili ne.biti oslobođen odgovornosti ali pod uslovom da dokaže da bi se njegovim učešćem evikcija pokazala potpuno ili djelimično neosnovana. odnosno u trenutku prelaska rizika sa prodavca na kupca. Ugovorom se može odrediti duži rok. Ovakva klauzula se smatra valjanom. Međutim. na siguran način i dokumentovano (pismenim putem. Dakle. Da je nedostatak postojao u trenutku predaje stvari. Ako je nedostatak bio skriven. Ako prodavac nije bio prisutan. e) Odgovornost prodavca kupcu za pravne nedostatke ne smije biti ugovorom isključena ili ograničena. Kod generičkih stvari kupac može samo tražiti isporuku drugih stvari i time održati zaključeni ugovor. Materijalni nedostaci postoje ako: 1. U suprotnom gubi pravo koje mu pripada po tom osnovu. Prodavac kupcu odgovara i za posebna ograničenja javnopravne prirode koja kupcu nisu bila poznata. prodavac se može osloboditi odgovornosti ako kupcu naknadi isplaćeni iznos i pretrpljenu štetu. stvar nema svojstva i odlike koje su izričito ili prećutno ugovorene odnosno propisane. 4. kupac ostvaruje pravo na raskid ugovora i povrat isplaćene cijene ili na srazmjerno sniženje cijene. Da je kupac blagovremeno obavijestio prodavca o postojanju nedostataka na stvari. ako je izjavio da stvar nema nikakvih nedostataka ili da stvar ima određena svojstva ili odlike. U ugovoru ne smije stajati odredba da se kupac odriče zaštite zbog materijalnih nedostataka. U tom slučaju pomenuta klauzula je ništava. Kupac ima pravo i na naknadu pretrpljene štete. postojanje prava i nepostojanje pravnih smetnji za njihovo ostvarenje. Ako je kupac evicentu isplatio određenu sumu novca da bi ovaj odustao od svog očiglednog prava povodom stvari. Zahtijevati od prodavca da ukloni nedostatak ako je to moguće. Uslovi za odgovornost prodavca za materijalne nedostatke su: a. a prodavac je za njih znao ili je znao da se mogu očekivati. U tim slučajevima ima samo pravo na povrat iznosa koji je isplatio na ime kupoprodajne cijene. Ako je prodavac prisustvovao pregledu stvari od kupca. prodavac će odgovarati i za nedostatke koje je kupac lako mogao primijetiti. 3. pa se ustanovi kasnije. prodavac garantuje veritet. Kad je u pitanju prodaja prava. tj. b. ako je prodavac predao stvar koja nije vjerna uzorku ili modelu. kupac će ga obavijestiti u roku od 8 dana (odnosno kod ugovora o privredi bez odlaganja) od dana izvršenog pregleda. a nije ih saopštio kupcu. c. osim ako je u vrijeme zaključenja ugovora znao za mogućnost da mu stvar bude oduzeta ili pravo ograničeno. osim u slučaju ako je u trenutku zaključenja ugovora prodavcu bio ili morao biti poznat neki nedostatak u njegovom pravu. Odredba o isključenju ili ograničenju odgovornosti za materijalne nedostatke će biti ništava ako je nedostatak bio poznat prodavcu. osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavještavanja. Ništavost postoji i ako je prodavac takvu odredbu nametnuo koristeći svoj monopolski položaj. kupac može pozvati prodavca na odgovornost ako je nedostatak ustanovio u roku od 6 mjeseci od prijema stvari. stvar nema potrebna svojstva za posebnu upotrebu za koju je kupac nabavlja. te da je prodavca o tome obavijestio u roku od 8 dana (u privredi bez odlaganja) od dana kad ga je otkrio. a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata. tako da ga kupac nije mogao primijetiti upotrebom dužne pažnje. kupac ima slijedeća prava: 1. kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka saopštiti prodavcu odmah. U slučaju ispunjenja navedenih uslova. a on o njemu nije obavijestio kupca. d. uz konkretno navođenje nedostataka).

ugovor se smatra raskinutim. S druge strane. pa se naknadno otkrije neki drugi nedostatak u predviđenom roku (6 mjeseci). jer se teži održanju ugovora koliko god je to moguće. kupac ima pravo raskinuti ugovor ili srazmjerno sniziti kupoprodajnu cijenu. Obično se daje ugovaranjem odnosne klauzule u osnovnom ugovoru. Ako je stvar propala od događaja koji se kupcu ne može staviti na teret. prodavac pada u zakašnjenje. mjesto. Uz navedeno. ako kupac nije primio cjelokupnu količinu odjednom. Kad je istim ugovorom i za istu cijenu prodato više stvari ili jedna skupina stvari (npr.2. pa do trenutka kad je ista i izvršena. Jednostrano raskinuti ugovor. Ako prodavac u razumnom roku ne izvrši opravku odnosno zamjenu. Ako se stvar ne može vratiti iz razloga što je propala ili oštećena zbog postojanja nedostatka na stvari. pa samo neke stvari imaju nedostatak. prodavac može raskinuti ugovor u pogledu ostalih stvari. Ako je do propasti došlo prilikom samog pregleda stvari. Prodavac je takođe dužan primiti 9 . a taj dio može biti samostalan. ako u ovoj situaciji kupac raskine ugovor samo u pogledu stvari koje imaju nedostatak. koji je vršen na uobičajeni način. kupac bi mogao raskinuti ugovor samo u pogledu tih stvari. Kupac neće moći raskinuti ugovor ako više nije u mogućnosti da stvar vrati u stanju u kome ju je primio. odnosno količina čini cjelinu sa nepredatim dijelom. U tom slučaju kupac može raskinuti cio ugovor. kupac može zahtijevati novo sniženje kupoprodajne cijene ili raskinuti ugovor. 3. Kupac po toj osnovi ima pravo popravka ili zamjene cijele stvari. smatraće se da je prihvatio i taj višak i kupac će biti dužan da ga plati po istoj cijeni koja je ugovorena. Kupac može i bez čekanja raskinuti ugovor ako mu je prodavac saopštio da ne namjerava otklanjati nedostatke ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizilazi da prodavac neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku. kupac bi mogao raskinuti ugovor samo u pogledu tog dijela. a kupac u razumnom roku ne prihvata višak. a taj nedostatak je razlog za raskid ugovora. te naknade štete koju je eventualno pretrpio od trenutka kad je zatražio opravku ili zamjenu. Ako se odlučio na sniženje kupoprodajne cijene. Od ovog pravila postoje 3 izuzetka: 1. Ako prodavac u razumnom roku ne otkloni ustanovljeni nedostatak. Radi se o prekluzivnom roku unutar kojeg kupac može zahtjev za ostvarenje svojih prava istaći prodavcu. Pravo kupca se gasi po isteku jedne godine od dana odašiljanja obavještenja prodavcu. tako da kupac ima interes da primi stvar u cjelini. a ne i ostalih. Ako se kupac po isteku naknadno ostavljenog roka ne izjasni koje će od naprijed pomenutih prava koristiti. biblioteka knjiga). Isto važi i za neisporučeni dio stvari. Pravila o garanciji se primjenjuju odmah po ustanovljavanju neispravnog funkcioniranja stvari. Od odgovornosti za materijalne nedostatke stvari treba razlikovati garanciju za ispravno funkcioniranje predate stvari. 3. način). Izuzetak je ako predate stvari čine jednu cjelinu tako da bi njihovo razdvajanje bilo štetno. Ako to bez razloga odbije. sa svim posljedicama koje iz tog proizilaze. odnosno sudu. Prijem kupoprodajne cijene . Kupac je prvenstveno orijentisan na zahtjev za urednim izvršenjem ugovora. Ako samo dio prodate stvari ima nedostatke. Njome prodavac garantira ispravno funkcioniranje prodate stvari tokom određenog perioda vremena (garantni rok).zahtjev prijema kupoprodajne cijene. Prodavac je dužan kupoprodajnu cijenu primiti pod ugovorenim uslovima (vrijeme. 2. kupac ima i pravo na naknadu pretrpljene štete. U oba slučaja kupac može raskinuti ugovor samo ako predati dio. Zahtijevati sniženje cijene (bonifikacija). Jedini uslov je da se sa stvari postupalo na uobičajeni način. kupac zadržava pravo raskida ugovora ili zahtjeva za sniženje kupoprodajne cijene. Ako je kupac primio veću količinu generičkih stvari od one koja je ugovorena.

S druge strane.sukcesivne isporuke prodate stvari. onda se cijena plaća u mjestu prijema stvari. Mjesto isplate je mjesto prebivališta (sjedišta) prodavca. Obaveza isplate kupoprodajne cijene prelazi i na nasljednike kupca. ako je kupac blagovremeno odredio neku drugu stanicu. "sa". znači da je prodavac dužan ugovorenog dana ili u ugovorenom roku staviti kupcu na raspolaganje robu na mjesto na kome će se izvršiti isporuka robe i njen utovar u prevozno sredstvo koje kupac treba staviti na raspolaganje. primjenjuju se dispozitivna pravila. Jedno od tih pravila je da se isplata vrši odjednom. Ako kupac svoja plaćanja obično vrši čekom. Troškove i rizik u vezi sa robom snosi prodavac do trenutka do koga je kupac bio dužan preuzeti robu. Izraz "franco državna granica". kupac pada u zakašnjenje. Ako prodavac odbija primiti kupoprodajnu cijenu kupac može odbiti prijem kupljene stvari. "rudnik". U slučaju tzv. ako drugačije ne proizilazi iz okolnosti posla. "skladište". FOR). Prodavac snosi sve troškove i rizik do trenutka prelaska robe preko brodske ograde. pravo zahtjevanja isplate prelazi i na nasljednike prodavca. već primljenu stvar vratiti ili kupoprodajnu cijenu deponovati kod suda u korist prodavca.zahtijevanje prijema kupljene stvari. prodavac ne može zahtijevati da mu se isplata izvrši u kešu. ako kupac na vrijeme ne isplati kupoprodajnu cijenu. Prijem kupljene stvari . fakture i ostalih dokumenata.5. Ako način izvršenja ove obaveze kupca nije regulisan ugovorom. kupac je dužan isplatiti cijenu za svaku isporuku u trenutku njenog preuzimanja. uz naznaku luke ukrcavanja znači da je prodavac dužan isporučiti robu na palubu određenog broda u ugovorenoj luci. Prodavac snosi sve troškove oko pribavljanja i legalizovanja uvjerenja o porijeklu robe. Izraz "franco vagon" (FOT. ili nije drugačije ugovoreno. kojima se daje tačno određeno značenje. uz naznaku utovarne stanice. snošenje troškova isporuke i prijevoza robe i sl. znači da je prodavac dužan blagovremeno poručiti vagon i u ugovorenom roku (ili ugovorenog dana) utovariti robu u vagon na određenoj utovarnoj stanici. Izraz "franco vagon" bez naznake utovarne stanice. ili ako se kupac tome ne protivi. Ako mora. "ab". Transportne klauzule Primjenom transportnih klauzula regulišu se pitanja isporuke robe.zahtijevanje isplate. Radi se o upotrebi određenog izraza ili skupini slova. Izraz "franco brod" (FOB). Prodavac je dužan da o svom trošku nabavi potrebne prevozne isprave. ali ne snosi troškove prevoza do mjesta opredjeljenja. znači da je prodavac dužan robu utovariti na stanici koja mu je najbliža. 3. Ako to bez razloga na učini ili ako odbije prijem kupljene stvari. Ovoj obavezi prijema odgovara pravo kupca da od prodavca zahtijeva prijem kupoprodajne cijene. uz naznaku "fabrika". kao i uvozne carine i druge troškove i takse u vezi sa uvozom robe u zemlju opredjeljenja. "iz". znači da je prodavac dužan robu utovariti u vagon i predati na otpremu za ugovorenu uputnu stanicu. Izraz u ugovoru "franco". Prodavac ima pravo i na zakonske kamate. prodavac je obavezan robu utovariti na toj drugoj stanici. Kupac je dužan obezbijediti brod ili brodski prostor i blagovremeno obavijestiti 10 . uz naznaku o kojoj granici se radi. prelaska rizika sa prodavca na kupca. Međutim.kupoprodajnu cijenu i od trećeg lica koje za to ima ovlaštenje po zakonu ili ugovoru. "mlin". Prodavac snosi sve troškove i rizik do izvršenog utovara robe u vagon. s tim što razliku nastalih troškova (u odnosu na utovar na najbližoj stanici) snosi kupac.prava prodavca Isplata kupoprodajne cijene . ako se cijena ne mora platiti u trenutku prijema stvari. Kupac je dužan da učini sve što se od njega traži da bi mu prodavac mogao predati stvar. b) Obaveze kupca .

Ako tom prodajom ne postigne ranije ugovorenu cijenu. U protivnom su mogući prigovori kod postavljanja zahtjeva za naknadu štete. Ugovarač koji vrši prodaju odnosno kupovinu radi pokrića. Do trenutka postavljanja robe uz bok broda prodavac snosi troškove i rizik u vezi sa robom. 5. U suprotnom drugi ugovarač može tražiti da mu se srazmjerno tome smanji obaveza naknade štete. od kupca može zahtijevati naknadu štete koju je zbog toga pretrpio (razlika u cijeni). Apstraktna šteta. znači da je prodavac dužan postaviti robu uz bok broda. mjestu. Ako se ugovarač koji je raskinuo ugovor odluči za prodaju odnosno kupovinu radi pokrića. Ako ugovarač namjerno nije ispunio svoju obavezu ili je postupio na prevaran način. 11 .tekuću cijenu. a došlo je do raskida ugovora od strane jednog ugovarača. vremenu i uslovima ukrcavanja. Isključenje odgovornosti moguće je za običnu nepažnju (culpa levis). oštećeni nevini ugovarač bi ipak imao pravo na potpunu naknadu (dakle bez obzira na odredbu o najvišem iznosu). s tim što taj iznos ne smije biti u očitoj nesrazmjeri sa štetom. Jedno drugo isključuje. Visina naknade ustanovljava se prema prometnoj vrijednosti stvari u vrijeme donošenja odluke. To je tzv. Ako je prodavac raskinuo ugovor zbog njegovog neizvršenja od strane kupca. dužan je o toj namjeri odmah obavijestiti drugog ugovarača. mora u svemu savjesno postupati i stvar prodati što skuplje. kao i da snosi sve troškove zbog neurednog obavještavanja ili kašnjenja broda. odnosno kupiti što jeftinije. Ugovarač koji je raskinuo ugovor ima pravo na naknadu obične štete i izmakle dobiti. Ugovarač koji namjerava prodati odnosno kupiti stvar radi pokrića. Izraz "franco uz bok broda" (FAS) uz naznaku luke. odnosno po isteku naknadnog roka (ako je takav rok ostavljen). on nema pravo i na apstraktnu štetu. Kad predmet kupoprodaje ima tzv.prodavca o brodu. na dohvat brodske ili kopnene dizalice u toj luci. I prodaja i kupovina za pokriće trebaju biti izvršeni u razumnom roku po isteku roka za predaju (isporuku) stvari. odnosno kupovina stvari radi pokrića. koje je drugi morao predvidjeti u vrijeme zaključenja ugovora a s obzirom na činjenice koje su mu bile ili morale biti poznate. Ako je šteta nastala usljed namjere ili krajnje nepažnje. Ugovarač koji se poziva na povredu ugovora dužan je preduzeti sve razumne mjere da smanji štetu koja mu je izazvana tom povredom. drugi ugovarač može zahtijevati razliku između cijene određene ugovorom i te tekuće cijene koja je važila na dan raskida ugovora na tržištu mjesta u kome je ugovor zaključen. NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O KUPOPRODAJI Ugovarač koji je iskoristio zakonsko pravo raskida ugovora zbog njegove povrede od strane drugog ugovarača ima pravo i na naknadu štete koju zbog toga trpi. Ovakva ugovorna odredba smatra se nemoralnom i time ništavom. Ugovorom se može odrediti najviši iznos naknade štete za povredu ugovora. Odgovornost za posljedice nastale usljed namjere ili krajnje nepažnje (dolus ili culpa lata) se ne može unaprijed isključiti ugovorom. drugi će imati pravo na naknadu cjelokupne štete koja mu je nastala zbog povrede ugovora. prodavac može stvar koja je bila predmetom ugovora sada prodati trećem licu.apstraktna šteta. Analogno važi i za slučaj ako je kupac raskinuo ugovor zbog njegove povrede od strane prodavca. Prodaja. ali se može tražiti i poništenje ove ugovorne odredbe ako je ona proizvod neravnopravnih odnosa ugovornih strana ili monopolističkog položaja one strane koja se na tu odredbu poziva.

gdje se cijena plaća u ratama. prodavac može tim prigovorom ustvari odbiti izvršenje svoje obaveze dok kupac ne isplati kupoprodajnu cijenu ili ne obezbijedi njeno izvršenje. VRSTE UGOVORA O KUPOVINI I PRODAJI 5. mada još uvijek nije vlasnik stvari. Ako ništa nije posebno ugovoreno. mora biti sastavljen u pisanoj formi. ono postaje vlasnikom stvari. uzimajući u obzir i onu koja je izvršena u trenutku zaključenja ugovora. kojom prodavac zadržava pravo vlasništva do konačne isplate kupoprodajne cijene.2. pored predmeta i cijene. moraju biti navedene i slijedeće činjenice: . 12 .prigovor opasnosti. Da li pomenuta opasnost zaista i postoji. prodavac je dužan kupcu predati predmet ugovora po isplati zadnjeg obroka kupoprodajne cijene. . Ova vrsta ugovora najčešće se primjenjuje u izdavačkoj djelatnosti. Podvrsta kupoprodaje na poček je kupoprodaja na otplatu ili kupoprodaja sa obročnim otplatama cijene. Ako dođe do raskida ugovora. Ako ustanovi da kupac neće biti u mogućnosti da isplati kupoprodajnu cijenu. Međutim. radi se o situaciji obrnutoj u odnosu na kupoprodaju na poček. Clausula pactum reservati dominu dejstvo ima među ugovaračima. Dakle. Ovakav kupoprodajni ugovor. Prodavac po pravilu više ne može prodatu stvar vindicirati niti raskinuti ugovor zbog neizvršenja obaveze kupca.clausula pactum reservati dominii. na veresiju) postoji u slučaju kad je ugovorom predviđeno da je prodavac dužan da prvi ispuni svoju obavezu predajom stvari. isplatu cijene i zahtijevati naknadu štete ako su za to ispunjeni uslovi. . tj. Izuzetak postoji u slučaju nepokretne stvari. U svemu važi ono što je rečeno za kupoprodaju na poček. on na raspolaganju ima tzv. Zbog navedeno se prodavac ne može koristiti prigovorom neizvršenja ugovora. U ugovoru. Prodavac može samo tražiti izvršenje obaveze. 5.broj pojedinih otplata. ako treće lice teretnim pravnim poslom savjesno pribavi stvar od kupca (dakle ako treće lice nije znalo da kupac nije vlasnik stvari). I kod kupoprodaje na poček kupac postaje vlasnik stvari u trenutku kad istu preuzme. Zbog navedenog se u kupoprodajni ugovor često unosi tzv. Pretplatna kupoprodaja Kod pretplatne kupoprodaje kupac je dužan prvi ispuniti svoju obavezu (isplatiti cijenu).5. bez obzira na to što još nije isplatio kupoprodajnu cijenu. u slučaju spora odlučuje sud.visinu pojedine otplate. dok će prodavac svoju obavezu izvršiti u određenom roku. Dakle.1. Kupac ima pravo naknade nužnih troškova. računajući od dana kad ih je primio. Time kupac preuzimanjem stvari stiče samo pravo posjedovanja i korištenja stvari. U takvom slučaju prodavac nema pravo na ugovorenu kamatu za predviđeni period otplate.ukupan iznos svih obročnih otplata. tj. prodavac je obavezan kupcu vratiti primljene rate sa zakonskom kamatom. . Kupcu je uvijek dozvoljeno da ostatak kupoprodajne cijene isplati odjednom. ne djeluje prema savjesnim trećim licima. Takva odredba u ugovoru bila bi ništava.rokovi dospjelosti pojedinih otplata. a kupac će biti dužan platiti kupoprodajnu cijenu u određenom roku po prijemu stvari. Kupoprodaja na poček Kupoprodaja na poček (na kredit. rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi kupac od trenutka kad mu je stvar predata. gdje se odredba o zadržavanju prava vlasništva unosi u zemljišnu knjigu i kao takva ima stvarnopravni karakter. S obzirom na to. s tim što se ne može pojaviti clausula pactum reservati dominii.

Da li će to biti suspenzivni ili rezolutivni uslov. Kupac se može i prije isteka roka izjasniti o probi. niti se to može odrediti po prirodi posla. Ako postoji nesaglasnost između tog opisa i stvarnog kvaliteta uzorka. posljedica zavisi od toga gdje je proba izvršena. da ostaje kod ugovora. Kupac se prilikom dostave specifikacije mora držati u granicama osobina koje stvar redovno može imati.3. Osim toga.izvršiti specifikaciju. Kod suspenzivnog uslova dejstvo je odloženo do izjave kupca o rezultatu probe. Ako vrijeme probe nije ugovoreno. pa kupac izjavi da mu stvar odgovara tj. a kupac u ugovoru zadržava pravo da naknadno odredi neko od svojstava kupljene stvari (npr. 5. specifikacija se mora dati u formi u kojoj je zaključen i ugovor. kupoprodaja na ogled) postoji u slučaju kad je ugovorom kupcu dato pravo da isproba stvar koju kupuje. rizik će na kupca preći ako je istekao rok do kojeg se kupac trebao izjasniti ili vratiti stvar. istekom roka za izjašnjavanje smatra se da je roba zadovoljila kupca i ugovor se ne može raskidati. Ako ugovorom nije određeno drugačije.odustati od ugovora uz zahtjev za naknadu štete. a ako je proba izvršena kod prodavca. smatra se da do zaključenja ugovora nije ni došlo. Ako je stvar predata. Ako se kupac u određenom roku ne izjasni o rezultatima probe. Specifikacijom se naziva izjava kojom kupac pobliže određuje svojstva kupljene stvari. Kupoprodaja po uzorku Kod kupoprodaje po uzorku uzorak je osnov za utvrđivanje kvaliteta prodate stvari. 5. kupac ne mora obrazlagati negativnu izjavu o rezultatu probe. Kupac ima pravo raskinuti ugovor ako prodata stvar ne odgovara uzorku. radi se o rezolutivnom uslovu. pa ako je ne dostavi ni u naknadnom roku prodavac može: . zavisi od sporazuma stranaka. Ako se proba vrši kod kupca. 13 . Ako je unutar roka pretežnim dijelom isplatio kupoprodajnu cijenu. Kupoprodaja na probu Kupoprodaja na probu (uslovna kupoprodaja. a ne sam kvalitet određenog uzorka. Rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari za vrijeme probe snosi prodavac. Odredba o probi ima karakter uslova.5. Kod rezolutivnog je ugovor odmah proizveo dejstvo. . Ako kupac to ne učini. ukoliko mu ugovorom nisu data neka šira ovlaštenja. Isto važi u slučaju ako je kupac počeo raspolagati sa stvari ili je koristiti na način koji nije u skladu sa potrebama probe. Ugovorom se određuje rok trajanja probe.4. Ako tog sporazuma nema. pa da se nakon toga definitivno izjasni o njenoj kupovini. od tog trenutka rizik prelazi na njega. Specifikaciona kupoprodaja Specifikaciona kupoprodaja postoji kad je predmet ugovora određen samo po vrsti i količini. Ako kupac ne dostavi specifikaciju u ugovorenom roku. Od navedenog zavisi i trenutak prelaska prava vlasništva na stvari sa prodavca na kupca.boju. odredba o probi se smatra suspenzivnim uslovom ako stvar nije predata kupcu. Ako se vrijeme ne može ni po tome odrediti. dimenzije i sl).5. Prodavac svoju obavezu može izvršiti tek nakon što primi specifikaciju od kupca. proba se ima izvršiti u primjerenom roku koji odredi prodavac. ono se određuje prema prirodi stvari i prirodi same probe. odlučujući za izvršenje ugovora biće opis naveden u ugovoru. ako drugačije nije određeno ugovorom. a raskida se izjavom kupca da probom nije zadovoljan. specifikacija koju je obavio prodavac smatra se valjanom. Ako je proba izvršena kod kupca. Ako u ugovoru ništa nije precizirano. smatra se da je zadovoljan robom. a on to ne učini. U ovom slučaju prodavac je dužan kupca obavijestiti o detaljima specifikacije i ostaviti mu mogućnost da u određenom roku izmijeni te detalje. ako su mu poznate kupčeve potrebe. prodavac će mu dati naknadni rok. eventualno način mjesto i vrijeme izvršenja. Ugovarači mogu u ugovor unijeti i opis kvaliteta uzorka.

ako za to pogoršanje nije kriv prodavac i ako stvar time ne gubi preko polovine vrijednosti. 5. Autentični uzorak se oibčno obilježava pečatom ugovarača. u ugovoru se ne određuje kvalitet niti kvantitet stvari. Ako taj rok nije određen ugovorom.ako se stvar troši usljed upotrebe. Odgovornost prodavca za nedostatke prodate stvari postojaće samo u slučaju ako stvar nema sve one kvalitete koje joj je prodavac pripisivao. pa dođe do raskida ugovora. s tim što je on sada u ulozi kupca. a za nekretnine 1 godina. već i na druge uslove (način i rok plaćanja. 5.7. Dokaz bi mogao biti ponuda trećeg lica. kvalitet prodate stvari određuje se prema uzorku koji se utvrdi kao autentičan uzorak. Kupoprodaja uđuture Kupoprodaja uđuture (napoprijeko.8. a i trećem licu se može dozvoliti da označi taj uzorak. tj. a najracionalnijim se smatra shvatanje da je ta odredba po svojoj prirodi ugovorno ovlaštenje za zaključenje opcionog ugovora od strane prodavca povodom prodate i predate stvari. te da na taj način zadrži ugovor na snazi. 5. ali ga slučajna propast tereti i do raskidanja ugovora u tom slučaju ne može doći. Kupac će odgovarati samo za pogoršanje stvari do kojeg je došlo njegovom krivicom. Pravna priroda ove ugovorne odredbe je sporna. Prihvaćeno je shvatanje da bi se i ranijem kupcu trebalo omogućiti da pristane na uslove kupoprodaje koje nude drugi. Slučajno pogoršanje stvari u roku određenom za nalaženje boljeg kupca ne tereti prvog kupca. a koristi koje su eventualno imali do raskidanja ugovora ugovarači zadržavaju za sebe. Ako uzoraka ima više. To se ne odnosi samo na cijenu. ili nekoj drugoj cijeni naznačenoj u ugovoru. Ako je stvar predata prvom kupcu.6. Stvar koja se otkupljuje mora se predati u onakvom stanju u kakvom je predata. 14 . kupljena stvar i primljena cijena se vraćaju. Prodavcu se daje pravo da jednostranom izjavom volje u određenom roku dovede do zaključenja novog kupoprodajnog ugovora povodom iste stvari. po viđenju) postoji kad se kupuje ono što je viđeno. Kupoprodaja sa pravom otkupa Kupoprodaja sa pravom otkupa postoji u slučaju kad se u ugovor ugradi odredba po kojoj prodavac ima pravo da od kupca u određenom roku može otkupiti prodatu stvar po istoj kupoprodajnoj cijeni.zavisi od toga da li je stvar predata prvom kupcu ili ne). Time se faktički do određenog roka ograničava kupčevo pravo raspolaganja sa stvari. Kod ove kupoprodaje ne dolazi u obzir primjena instituta prekomjernog oštećenja. prvi kupac bi odgovarao za svu štetu koju bi prodavac pretrpio zbog nemogućnosti realizacije novog ugovora. Ako je treće lice nesavjesno. Odredba o nalaženju boljeg kupca po svojoj pravnoj prirodi je uslov (rezolutivni ili suspenzivni . način pakovanja i sl). odnosno u stanju u kojem se nalazi u trenutku stavljanja zahtjeva za otkup . Redovni troškovi održavanja stvari se ne nadoknađuju.Ako postoji samo jedan uzorak. Vanredne troškove i troškove u vezi poboljšanja vrijednosti stvari prodavac će prilikom otkupa nadoknaditi kupcu. prodavac bi mogao zahtijevati predaju stvari od trećeg lica. on je za pokretne stvari 3 dana. Ako bi stvar propala usljed krivice prvog kupca ili bila otuđena trećem licu. pa i sam zaključeni ugovor sa trećim licem. on je jedino odlučujući za određivanje kvaliteta prodate stvari. Troškovi se nadoknađuju srazmjerno povećanju vrijednosti stvari. Kupoprodaja pod uslovom boljeg kupca Ova vrsta kupoprodaje postoji kad se u ugovoru nalazi odredba po kojoj se prodavcu daje pravo da odustane od ugovora ukoliko u određenom roku nađe boljeg kupca. Prodavac koji želi iskoristiti pomenuto pravo mora dokazati da je našao kupca koji nudi povoljnije uslove. Kupac snosi rizik pogoršanja prodate stvari od trenutka zaključenja ugovora pa do isteka roka za predaju stvari.

On u takvom slučaju može samo tražiti naknadu štete od kupca. njih kupac (tj. Ugovorom se može predvidjeti kraći. tj. ali ako kupac otuđi stvar trećem licu prije nego što ju je ponudio prodavcu. Istovremeno sa izjavom da on kupuje stvar. savjesno treće lice postaje vlasnikom stvari.9. dispozitivno pravilo je da je taj rok mjesec dana od dana prijema ponude.10. Ranijem prodavcu ne mora ponovo dostavljati ponudu samo ako se raniji prodavac na prethodnu izjasnio kako ga kupovina stvari ne interesuje bez obzira na uslove prodaje. odgovaraće za štetu koju je na taj način prouzrokovao prodavcu. Za vrijeme trajanja prava otkupa. a ako u ugovoru nije ništa naznačeno. 5. Osim saopštenja. Može se koristiti samo u vremenu naznačenom u ugovoru. ili taj iznos deponovati kod suda. od savjesnog trećeg lica prodavac ne može zahtijevati izvršenje svog prava otkupa. raniji prodavac može u roku od 6 mjeseci od dana saznanja za sklapanje ugovora kojim je stvar pribavljena tražiti poništenje tog ugovora i zahtijevati da se stvar proda i preda njemu pod istim uslovima. Sve što je rečeno za kupoprodaju sa pravom otkupa važi i za kupoprodaju sa pravom preprodaje. Opterećenje stvari nema dejstvo prema prodavcu ukoliko je treće lice znalo ili moralo znati za postojanje prava otkupa u korist prodavca. U suprotnom mu kupac nije dužan vratiti kupljenu stvar. ali ne i duži rok.novi prodavac) slobodno određuje. Kupac može odvojiti dodatke koje je učinio na stvari ako je to moguće bez oštećenja same stvari. 15 . Oni ne moraju biti isti kao kod prethodne kupoprodaje. Ovo pravo djeluje samo prema kupcu. Dakle. da stvar želi otkupiti. tj. Pravo otkupa djeluje samo inter partes. onda i izjava o otkupu mora biti učinjena u istoj formi. s tim da mu prodavac vrati kupoprodajnu cijenu. Ako se radi o nekretninama i pravo preče kupnje je upisano u zemljišne knjige. Ako se radi o nekretnini i pravo otkupa je upisano u zemljišne knjige. Različita su mišljenja o trajanju prava otkupa ukoliko rok nije naznačen u ugovoru. prodavac mora pokazati i spremnost da prilikom preuzimanja stvari isplati kupoprodajnu cijenu. s tim što su uloge ugovarača zamijenjene. Ako raniji prodavac ne prihvati uslove ponude. Kupoprodaja sa pravom preprodaje Kupoprodaja sa pravom preprodaje postoji kad se u ugovori predvidi pravo kupca da u određenom roku može vratiti kupljenu stvar. a takvu ponudu kasnije ne prihvate ni treća lica pa prodavac izmijeni uslove prodaje. Ako u ugovoru nije naznačen rok do kojeg prodavac treba da se izjasni o ponudi.Priraštaji koje je stvar stekla pripadaju prodavcu. a po drugima ono treba da je vremenski ograničeno. Ako se radi o formalnom ugovoru. Po jednima. Prema tome. prodavac je dužan isplatiti cijenu ugovorenu sa trećim licem. Pravo preče kupnje je čisto lično pravo (nije prenosivo niti nasljedivo). ovo pravo prestaje u roku od 5 godina od dana zaključenja ugovora. Ovo pravo se čak ne može ni ugovoriti u korist trećeg lica. obzirom na načelo javnosti zemljišnih knjiga. dužan je novu ponudu ponovo najprije uputiti ranijem prodavcu. Pravo otkupa prodavac ostvaruje saopštavanjem kupcu u bilo kojoj formi. Ako je treće lice nesavjesno. kupac ne može opterećivati stvar niti na njoj vršiti neke suštinske promjene. to pravo traje za života prodavca. odnosno davati joj neke dodatke. Prodavac nije obavezan da stvar i kupi kad mu se ona ponudi na prodaju. radi se o slučaju obrnutom u odnosu na kupoprodaju sa pravom otkupa. ono djeluje i u odnosu na treća lica. Prodavac svoje pravo ne može prenijeti na treće lice. Kupoprodaja sa pravom preče kupnje Ova kupoprodaja postoji kad se u ugovoru nalazi odredba koja obavezuje kupca da eventualnu prodaju kupljene stvari najprije ponudi prodavcu. Na to je obavezan kod svake izmjene uslova prodaje. treće lice se uvijek smatra nesavjesnim. 5. Uslovi pod kojima se stvar prodaje moraju biti navedeni u ponudi. Prodavac to može spriječiti ako kupcu isplati vrijednost dodatka.

Pravo preče kupovine šuma (imale su ga organizacije koje gazduju šumama . prodavac) prodaje pokretnu stvar drugom licu (nalogoprimac. dužan je to preporučenim pismom ili podneskom preko suda ponuditi na prodaju licu koje na stanu ili dijelu zgrade ima stanarsko pravo. poklonom ili na drugi način.Osnovni zakon o šumama). ponuđač može tu zgradi ili dio zgrade prodati trećem licu. 16 . Prodajni nalog Prodajni nalog je vrsta kupoprodajnog ugovora po kome jedno lice (nalogodavac. s tim da je ovaj za određeno vrijeme i određenu cijenu proda trećem licu. (vlasništvo ili pravo raspolaganja) Ako jedan od ugovarača daje novac za naknadu. srazmjerno njihovim suvlasničkim dijelovima na stvari.Zakon o dopunama Zakona o prometu zemljišta i zgrada).Osnovni zakon o zaštiti spomenika kulture). Objektivni rok je 6 mjeseci od dana upisa u zemljišne knjige. a 1 godina od upisa ako su imaocu prava nuđeni nepovoljniji uslovi od onih pod kojima je prodaja izvršena. Ako je suvlasnik prodao svoj dio trećem licu bez ponude ostalim suvlasnicima. Pravo kupnje pri otpustu državljanstva (državljanin koji je tražio otpust. a prodaje nekretnine. Izuzetak je kad oba ugovarača jedan drugom daju novac (npr. Ako nosilac stanarskog prava ne odgovori pozitivno u roku od 30 dana. preostali suvlasnici ga kupuju zajednički. za manje apoene). Ako se ne mogu sporazumjeti o tome ko će od njih kupiti dio koji se prodaje. Jedan od suvlasnika koji želi prodati svoj dio dužan je o tome obavijestiti ostale suvlasnike radi korištenja njihovog prava preče kupnje. ili je prodaja prikrivena zamjenom. Pravo preče kupovine spomenika kulture (pravo preče kupovine pripada općini na čijem području se spomenik nalazi . koji zauzvrat prenosi vlasništvo neke druge stvari na prvog ugovarača. Ovo pravo zakon obično konstituira u korist suvlasnika nekretnine. ali ako je u tom roku ne proda ili ne vrati onome od koga je primio. kupac). zajedničara u pravu. Pravo preče kupnje historijsko-arhivskog materijala (Zakon o Arhivi Jugoslavije. Pravo preče kupnje suvlasnika i zajedničara u pravu.11.U pojedinim slučajevima pravo preče kupnje u korist nekih lica propisano je zakonom. iste mora ponuditi prvenstveno općini na čijem području se nekretnina nalazi . OPĆENITO Ugovor o promjeni postoji kad jedan ugovarač prenosi vlasništvo određene stvari na drugog ugovarača. Prema Zakonu o svojini na dijelovima zgrada. Suvlasništvo se uglavnom pojavljuje povodom nekretnina. ali samo pod istim uslovima ili za višu cijenu. oni mogu u roku od 30 dana od dana upisa u zemljišne knjige tužbom tražiti poništenje ugovora i da se njima taj suvlasnički dio proda pod istim uslovima. Pravo preče kupnje poljoprivrednog zemljišta (pravo preče kupnje od fizičkih lica pripadalo je poljoprivrednim organizacijama). ovaj ga može tužiti i tražiti njenu isplatu. U tom slučaju se ponovo radi o zamjeni. Arhiv SFRJ imao je pravo preče kupovine arhivske građe od posebnog interesa za Federaciju). Pravo preče kupnje nosioca stanarskog prava. 5. ili stan kao poseban dio zgrade. fizičko ili pravno lice koje namjerava prodati porodičnu ili stambenu zgradu. bliskih srodnika i sl. Lica koja zaključuju ovaj ugovor nazivaju se razmjenjivači. Ako nalogoprimac po isteku ugovorenog roka ne isplati nalogodavcu kupoprodajnu cijenu. Tužba zbog povrede prava preče kupnje podnosi se u roku od 30 dana od dana kad je imalac prava preče kupovine saznao za prodaju u uslove prodaje (subjektivni rok). Trajanje zakonskog prava preče kupnje nije ograničeno. UGOVOR O PROMJENI (ZAMJENI) 1. smatraće se da ju je sam kupio. ne radi se o zamjeni već o kupoprodaji.

POJAM.1. Do poništavanja ugovora može doći samo ako je stvar oštećena preko polovine vrijednosti. odnosno imovinska prava koja se imaju razmijeniti. oštećenje stvari do polovine njene vrijednosti ide na teret saugovarača (primatelja) stvari.U pogledu obilježja ovog ugovora važi uglavnom sve što je rečeno za ugovor o kupovini i prodaji. dejstva i prestanka ugovora o kupovini i prodaji važi i za ugovor o promjeni. UGOVOR O POKLONU 1. Valjanost pismene forme nije uslovljena ovjerom od strane nekog organa. 2. Ukoliko ugovor nije zaključen u pisanoj formi. jer je ugovor saglasna izjava volja obaju ugovarača. ZNAČAJ UGOVORA O PROMJENI Znatno veći značaj ovaj ugovor imao je prije pojave novca. Ako je razmjena ugovorena "uđuture". Ugovor o promjeni je po pravilu neformalan. ako sami ugovarači ne odrede drugačije. U takvom slučaju ugovor mora biti u pisanoj formi. PRIMJENA ODREDABA UGOVORA O KUPOVINI I PRODAJI Sve što je rečeno u pogledu nastanka. 4. Izuzetak su ugovori koji za predmet imaju nekretnine. Pravo vlasništva na stvarima koje se razmjenjuju se prenosi predajom stvari. a u drugom poklonoprimac da želi primiti poklon). U takvom slučaju vlasnik mora saugovaraču dozvoliti da i on srazmjerno umanji vrijednost svoje stvari. onda će vlasnik oštećene stvari vrijednost oštećenja naknaditi u novcu prilikom razmjene. 1. tj. Obilježja On je formalan ugovor. Osnovno je da je svaki od ugovarača izjavu dao slobodno. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O PROMJENI Bitni elementi ugovora su stvari. 17 . Pojam Ugovor o poklonu je ugovor kojim jedan od ugovarača ustupa besplatno određenu stvar ili imovinsko pravo na raspolaganje odnosno u vlasništvo drugom ugovaraču. Pretpostavka postojanja ugovora o poklonu je smanjenje imovine poklonodavca i povećanje imovine poklonoprimca. a stvar odnosno imovinsko pravo koje je predmet ugovora naziva se poklon. slučajno oštećenje stvari do trenutka njene predaje ide na teret vlasnika. Ugovor je samo titulus za sticanje prava raspolaganja. odnosno prava vlasništva. sudovi traže da se izvrši ovjera potpisa poklonodavca pred nadležnim organom. odnosno svako imovinsko pravo koje je prenosivo. Predmet ugovora može biti svaka stvar. postojala bi naturalna obligacija koja nije zaštićena tužbom. Pismena izjava volje samo jednog ugovarača ne može dovesti do nastanka ugovora. Da bi se izvršio i prijenos prava vlasništva upisom u zemljišne knjige. Ugovorne strane su poklonodavac i poklonoprimac. ili plaćanje poklonoprimčevog duga povjeriocu. Izuzetak postoji ako se kao predmet ugovora javlja nekretnina. Ugovarači svoju volju mogu izraziti u jednom aktu. U novije vrijeme se javlja rjeđe. Forma se traži u svrhu dokaza postojanja (ad probationem). U tom smislu se poklonom smatra i oprost duga po ugovoru. da je priznaje za svoju. a iz razloga dobročinstva. Ugovarači po pravilu slobodno odlučuju o formi ugovora o poklonu. a mogu u posebnim aktima (u jednom poklonodavac izjavljuje da želi dati poklon. 3. Shodno tome. Bitno je naglasiti da obaveze ugovarača kod ovog ugovora odgovaraju obavezama prodavca kod ugovora o kupovini i prodaji.2. a ako to nije moguće. a nije uslov valjanosti (ad sollemnitatem). OBILJEŽJA I ZNAČAJ UGOVORA O POKLONU 1.

Ako taj uslov nije ispunjen. a savjesni ne. Ako je poklonodavac nesavjestan (tj. dužan je vlasniku stvari predati sve ono što je primio kao naknadu. uz prethodno odobrenje organa starateljstva.znao je da poklanja tuđu stvar). niti da mu nadoknadi štetu koju je ovaj pretrpio pouzdavajući se u zaključeni ugovor. čak ni sa odobrenjem roditelja. Time ustvari nastaje novi ugovor o poklonu. Poklonoprimac nije dužan dati naknadu za primljeni poklon. zahvalnosti i sl. biće dužan poklonoprimcu nadoknaditi svu štetu koju mu je prouzrokovao time što se ovaj pouzdao u zaključenje ugovora. Maloljetnici mlađi od 7 godina ne mogu zaključivati ugovor o poklonu. Može se pokloniti polovina ove imovine. ugovoru o poklonu nije oduzet karakter besplatnosti. ni kao poklonodavci niti kao poklonoprimci. Čisto lična imovinska prava ne mogu biti predmetom poklona. Zaključenjem ugovora nastaje obaveza samo za poklonodavca. Ako je stvar već predata poklonoprimcu. naklonosti. vlasnik je može tražiti nazad vlasničkom tužbom. NASTANAK UGOVORA O POKLONU a) Sposobnost ugovarača za zaključivanje ovog ugovora Kod ovog ugovora dolazi do odstupanja od pravila da je za punovažan nastanak obligacije potrebna poslovna sposobnost ugovarača. b) Saglasnost o bitnim elementima Predmet poklona može biti svaka stvar u prometu. odnosno prenosivo imovinsko pravo. maloljetnici ugovor ne mogu zaključiti.faktičkim ugovorima. vlasnik stvari može od trećeg lica tražiti da mu se stvar vrati. odnosno o promjeni koji su teretni ugovori. Međutim. s tim što roditelji odnosno staratelji mogu.3. 2. jer ne postoji takva ugovorna obaveza poklonoprimca. ako se to još uvijek nalazi u njegovoj imovini. On je jednostrano obavezan. poklonodavac neće biti dužan da mu je nadoknadi. Moguće je da predmet ugovora o poklonu bude i buduća imovina poklonodavca. Za eventualno oštećenje stvari primljene u poklon nesavjesni poklonoprimac će odgovarati. zabraniti maloljetniku da zaključi takav ugovor ako njegovo zaključivanje na određeni način nije u interesu maloljetnika. pažnje. maloljetnici stariji od 15 godina mogu samostalno zaključiti ugovor kao poklonodavci. Ako vlasnik oduzme poklonjenu stvar od poklonoprimca.On je dobročin. Naime. Poklanjanje tuđe stvari nema uticaja na izmjenu prava vlasništva povodom predmeta poklona. Ukoliko je savjesni poklonoprimac otuđio poklonjenu mu tuđu stvar teretnim poslom. Ako poklonoprimac uzvrati poklonom. Kao poklonoprimci. poklonoprimac ipak nije univerzalni sukcesor i nije dužan izmirivati obaveze (dugove) poklonodavca. Ako je savjesni poklonoprimac besplatno otuđio poklonjenu mu tuđu stvar. a u ovakvom slučaju ugovor o poklonu ustvari je zaključen sa suspenzivnim uslovom jer će proizvesti dejstvo u trenutku kad poklonodavac stekne odnosnu imovinu. Nesavjesni poklonoprimac u istoj situaciji je dužan vlasniku naknaditi punu vrijednost otuđene stvari. Poklonoprimac stiče samo pravo da zahtijeva predaju predmeta poklona. Poklonodavčevi povjerioci u ovom slučaju mogu ugovor o poklonu pobijati tužbom Actio Pauliana. u praksi se naravno dešava da i takvi maloljetnici primaju poklone. Značaj Ugovor o poklonu služi kao pravni instrument izražavanja materijalne pomoći. ali samo pod uslovom da predmet ugovora potiče od njihove zarade iz radnog odnosa ili ugovora o djelu. odnosno staratelja. Ako je predmet poklona cjelokupna imovina poklonodavca. ugovor samostalno mogu zaključiti maloljetnici stariji od 17 godina. 1. 18 . ali sa izmijenjenim ulogama. Zbog toga se pojavilo shvatanje o tzv. Po ovome se ugovor o poklonu i razlikuje od ugovora o kupoprodaji.

3. i to putem pismenih ugovora. Obaveze i prava ugovarača Poklonodavac ima 2 osnovne obaveze: da čuva predmet ugovora do roka predaje i da preda predmet poklona poklonoprimcu. I u ovom slučaju se u štetu ne uračunava sama vrijednost poklonjene stvari.bilo je u zabludi). podstanar 19 . Poklonodavac se oslobađa obaveze u slučaju naknadne objektivne nemogućnosti ispunjenja (propast stvari usljed slučaja ili više sile). Upravo je animus donandi obilježje koje je karakteristično samo za ovaj ugovor. Nastanak obligacije U našem pravu ugovor o poklonu nema jačeg pravnog dejstva od zasnivanja obligacionog odnosa između ugovarača. Saglasnost volja da se pokloni. odnosno pravo vlasništva nad predmetom poklona. a to on ipak čini. Ovakva obaveza poklonoprimca postoji samo ako je ugovor zaključen u pisanoj formi. U ovom slučaju ne dolazi u obzir constitutum possesorum kao način predaje. tj. odnosno primi poklon . a nakon toga poklonoprimcu. Prema subjektivističkoj konstrukciji posjeda. ako se ovo pitanje drugačije ne reguliše ugovorom. quotior iure). jer poklonjena stvar ne izlazi iz posjeda poklonodavca2. DEJSTVO UGOVORA O POKLONU 3. s tim što se u štetu ne uračunava vrijednost same stvari. a nakon toga poklonoprimcu. Ako je poklonodavac istu stvar poklonio raznim licima. U ovom slučaju radilo bi se o plaćanju neduga. a za prenos vlasništva potreban je i modus.služnosti. već samo ona šteta koju je poklonoprimac pretrpio uzdajući se da će mu poklonjena stvar biti predata u stanju u kome je bila u vrijeme zaključenja ugovora. a on na to ipak pristaje. Predaja predmeta poklona. Međutim. 2 Traditio brevi manu. 2. condictio indebiti. Čuvanje poklonjene stvari do roka predaje. Fizička predaja nije potrebna jer corpus već postoji. to se ne bi smatralo poklonom jer kod isplatioca duga ne postoji animus donandi. 3. onaj kome je stvar već predata je najjači u pravu jer je tradicijom stekao pravo vlasništva i ostali poklonoprimci mu je ne mogu oduzeti bez obzira na to što su možda prije njega zaključili ugovor. Kao načini predaje u obzir mogu doći realna predaja i traditio brevi manu.2. misleći pritom da je to njegov dug (tj. poklonoprimac je postao titularom tog prava u trenutku zaključenja ugovora o poklonu.animus donandi je drugi bitan element ugovora o poklonu. Plodovi i priraštaji nastali do roka za predaju pripadaju poklonodavcu. najjači u pravu je onaj poklonoprimac koji je prvi zaključio ugovor o poklonu (prior tempore. Nasuprot tome su prava poklonoprimca da traži naknadu štete za uništenje ili oštećenje stvari krivicom poklonodavca i da zahtijeva predaju predmeta poklona. U slučaju naknadne subjektivne nemogućnosti ispunjenja (krivicom poklonodavca). Očitovanjem detentor stiče animus. zaloga i sl). Ugovor je samo titulus. tradicija. poklonodavac je dužan nadoknaditi svu štetu. Npr. kao i kad je poklonoprimac svjestan da nije dužan besplatno primiti određenu stvar ili imovinsko pravo. plodovi do predaje pripadaju poklonodavcu. Ako rok nije određen ili ako je stvar predata prije roka.Potrebno je istaći da zaključenje ugovora o poklonu i sama predaja predmeta poklona ne utiče na sudbinu stvarnih prava koja treća lica imaju na poklonjenoj stvari (npr. Ako bi neko lice platilo dug drugog lica. Predajom prelazi i pravo raspolaganja. Ugovor o poklonu postoji samo onda kad je poklonodavac svjestan da nije obavezan besplatno prenijeti na raspolaganje odnosno u vlasništvo poklonoprimcu određenu stvar ili određeno imovinsko pravo. Ako predmet poklona još uvijek nije nikome predat. odnosno sam ugovor ne predstavlja način prenosa prava vlasništva ukoliko je predmet ugovora određena stvar. ako je predmet poklona neko imovinsko pravo.1. Do predaje poklonodavac snosi troškove održavanja predmeta poklona. Ostali poklonoprimci mogu samo od poklonodavca tražiti da im naknadi štetu koju im je prouzrokovao usljed toga što ugovor nije mogao izvršiti. prenos se vršio tako što se dosadašnji detentor sporazumno sa posjednikom od detentora pretvarao u posjednika. 1.

a nakon toga nesavjesnim. predmet ugovora se mora predati u stanju u kome je bio u trenutku zaključenja ugovora. a zatim je uzme u najam od novog vlasnika. pa ta šteta i nastane. Dakle. ali se ugovorom može predvidjeti mogućnost opozivanja poklona od strane poklonodavca. u izvjesnim slučajevima zakon omogućava da se poklonjena stvar može oduzeti od strane poklonodavca ili trećih lica. da poklonodavac nema lica koja su po zakonu dužna da ga izdržavaju. Međutim. Ni poklonodavac niti treće lice po pravilu ne mogu od poklonoprimca oduzeti predmet ugovora. Prema objektivističkoj konstrukciji. Npr. Obaveza poklonodavca na predaju stvari prelazi i na njegove nasljednike. a) Zakonska mogućnost opozivanja poklona od strane poklonodavca Opozivanje oklona od strane poklonodavca kad je poslije davanja poklona toliko osiromašio da nema sredstava za nužno izdržavanje. Ako ugovorom nije određeno vrijeme predaje. ili da ta lica nemaju sredstava za izdržavanje poklonodavca. oni se opozivaju obrnutim redoslijedom u odnosu na onaj kojim su učinjeni (prvo kasniji. Ako su neki pokloni učinjeni istovremeno. Razlika je u tome što je prije prodaje imao posjed kao vlasnik. rok za predaju dospijeva čim poklonoprimac postavi zahtjev da mu se poklon preda. constitutum possessorum može doći u obzir samo za prenos posjeda od posjednika na detentora. poklonoprimac na raspolaganju ima građanskopravnu tužbu radi ispunjenja ugovora. 20 . Obzirom da je ugovor o poklonu dobročin. a izjavu trećeg lica kao pobijanje ugovora o poklonu. a stvar zadržava kao detentor. Da bi poklonodavac mogao opozvati poklon potrebno je ispunjenje slijedećih uslova: 1. Treba naglasiti da razlog zbog kojeg je došlo do osiromašenja poklonodavca nije relevantan. vlasnik proda kuću. Constitutum possessorum je slučaj obrnut od tradicije brevi manu. da poklonoprimac nije i sam u oskudici u pogledu nužnog izdržavanja (njegovog i lica koja je po zakonu dužan izdržavati). Ako je poklonodavac učinio više poklona. te prenos posjeda očitovanjem sa posrednog na neposrednog posjednika nije moguć. tu nema prenosa posjeda. licu koje on ovlasti ili njegovim nasljednicima. Prema subjektivističkoj konstrukciji. Poklonjena stvar se mora predati poklonoprimcu. Sudska praksa je na stanovištu da djelo poklonoprimca i ne mora biti krivično djelo. Opozivanje poklona vrši se zahtjevom poklonoprimcu koji može biti sudski i vansudski do podnošenja zahtjeva poklonoprimac se smatra savjesnim držaocem poklona. I prije i poslije prodaje on je neposredni posjednik. vlasnik proda kuću. Opozivanje poklona od strane poklonodavca u slučaju kad mu je poklonoprimac učinio veliku neblagodarnost. a nakon prodaje kao zakupac stvari. 2. 4. Poklonodavac će odgovarati za štetu ako dolozno prešuti određene mane stvari da bi time izazvao štetu poklonoprimcu. sve dok se ne podmire potrebe poklonodavca za nužnim izdržavanjem. oni se opozivaju srazmjerno njihovom broju u odnosu na visinu zahtjeva poklonodavca za nužno izdržavanje. Za zaštitu svog prava da zahtijeva predaju predmeta poklona. izvršeno na takav način da se iz njega može ustanoviti krajnje nekorektan odnos prema poklonodavcu.Ako ništa nije posebno ugovoreno. poklonodavac ne garantira za fizičke i pravne nedostatke poklonjene stvari. 3. pa onda raniji). Prema pravilima OGZ-a. Npr. a nastavi u njoj stanovati po osnovu ugovora o najmu. ovdje dosadašnji posjednik gubi animus. pod pojmom "velike neblagodarnosti" podrazumijeva se povreda subjektivnih prava poklonodavca ili njegovih najbližih srodnika koja predstavlja krivično djelo. Izjavu poklonodavca o opozivu poklona treba shvatiti kao jednostrano raskidanje ugovora. OPOZIV POKLONA Poklon je po pravilu neopoziv. Constitutum possessorum nije moguć kod prenosa posjeda između neposrednog i posrednog posjednika. da se predmet poklona ili njegova vrijednost još uvijek nalaze u imovini poklonoprimca. Po objektivističkoj konstrukciji praktično se briše razlika između detencije i posjeda. kupi stan u kome stanuje.

prihvaćeno je shvatanje da se ne bi trebali opozivati obični pokloni vezani za potrebe svakodnevnog života i prigodni darovi uobičajene vrijednosti. 3. licima koja je po zakonu poklonodavac dužan da izdržava. Bračni drug koji nije kriv za poništenje braka (savjestan) ima pravo tražiti vraćanje poklona koje je svom bračnom drugu učinio radi zaključenja braka i tokom trajanja braka.objektivni rok za podnošenje zahtjeva je 3 godine. tj. Osim toga. 2. dakle treća lica mogu opozvati poklone koje su učinila povodom i u toku braka. Poklon s nalogom (donatio sub modo) Poklon s nalogom postoji u slučaju kad se u ugovoru o poklonu nalazi neki nalog za poklonoprimca. mora biti vidljiva. Ako je izvršenje naloga postalo za poklonoprimca nemoguće nakon zaključenja ugovora. Zakon ne određuje posebno koji se pokloni vraćaju. 5. nalog mora biti takav da ga poklonoprimac može izvršiti. Kod mješovitog poklona se poklonom stvara višak koji prelazi vrijednost datog i primljenog. Opozivanje u slučaju razvoda braka sa poklonoprimcem. ako je ovaj u vrijeme zaključenja braka znao za postojanje nedostatka zbog kojeg je brak poništen (nesavjestan bračni drug). Situacija je obrnuta ako je pravo trećih lica konstituirano nakon opoziva poklona. posebno oni koji su u nesrazmjeri sa imovinskim stanjem poklonodavca. Ako su treća lica prije opoziva poklona konstituirala neko pravo na poklonjenoj stvari. Ostali pokloni se vraćaju. U suprotnom nema pravnog dejstva. Analogna pravila važe kad je u pitanju opoziv poklona učinjenih od trećih lica. nužnim nasljednicima kada je ostavilac poklonima povrijedio njihov nužni dio . Razlika u odnosu na prethodni slučaj je u tome što se u ovom slučaju ne vraćaju obični pokloni koje su bračni drugovi učinili jedno drugome prije i u toku braka. može se podnijeti u roku od 2 godine od dana učinjenog poklona.Rok u kome se može podnijeti zahtjev za opoziv poklona je 3 godine od dana počinjenog djela neblagodarnosti. Jedan od ugovarača drugome prenosi jedan dio imovine u vlasništvo uz naknadu. Mješoviti poklon (negotium mixtum cum donatione) Mješoviti poklon postoji onda kad jedan ugovarač drugome daje mnogo više po vrijednosti od onoga što prima.1. te implicira da se vraćaju svi pokloni. Nema opoziva ako su oba bračna druga bili savjesni. Namjera da se saugovaraču učini izvjesna korist se ne prezumira. već se mora izričito navesti. nije obavezan vratiti poklon. a drugi dio besplatno. b) Zakonska mogućnost opozivanja poklona od strane trećih lica Ovo pravo dato je: 1. a pokloni se vraćaju samo ako se nužni nasljednici ne mogu podmiriti promjenama testamentarnih raspolaganja. Bitno je naglasiti da nalog ne smije biti takve prirode da predstavlja naknadu za primljeni poklon. a bez njegove krivice.2. Zahtjev mogu podnijeti i nasljednici poklonodavca koji je umro prije isteka roka za opoziv. opoziv poklona ne utiče na to njihovo pravo. Opozivanje u slučaju poništenja braka sa poklonoprimcem. odnosno ako su oba bili nesavjesni. Međutim. a upravo sa namjerom da saugovaraču učini izvjesnu korist. bez obzira na njihovu vrijednost.actio Pauliana. povjeriocima poklonodavca koji su prikraćeni usljed poklona . ono ostaje i nakon opoziva. 21 . Druga razlika je u tome što se kod razvoda braka ne daje pravo na opoziv poklona trećim licima. ako je učinjenim poklonom njihovo izdržavanje dovedeno u pitanje. a poklonodavac ima pravo da raskine ugovor ako poklonoprimac ne ispuni taj nalog. VRSTE UGOVORA O POKLONU 5. 5.

ugovorom oba ugovarača stiču određena prava i obaveze. On je trajan ugovor . pri čemu je svaki od ugovarača istovremeno poklonodavac i poklonoprimac. I za ovakav sporazum karakterističan je animus donandi i kod njega nema primjene instituta prekomjernog oštećenja. odnosno kad se ne koristi u svrhu u koju inače služi (npr. 1. UGOVOR O ZAKUPU 1. Potrošna stvar može biti predmet ugovora o zakupu samo ako se njenom upotrebom neće uništiti. Dosljedno tome.upotreba brašna za reklamu stavljanjem u izlog). a od pokretnih stvari vozila i mašine. zamjenjiva i nezamjenjiva.pokretna i nepokretna. potrošna i nepotrošna. periodične ugovore.1. poslovnih prostorija i poljoprivrednog zemljišta. POJAM. Najčešće se u praksi kao predmet ugovora javljaju nekretnine.1.2. Saglasnost ugovarača o bitnim elementima Bitni elementi ugovora po zakonu su: predmet zakupa. On je ekvivalentan ugovor .teži se da prava i obaveze budu uravnoteženi (po vrijednosti isti). a po pravilu je neformalan. Ponekad je zakonom propisana i potreba saglasnosti nadležnog državnog organa za valjanost ugovora o zakupu. rok trajanja i zakupnina. NASTANAK UGOVORA O ZAKUPU 2. 2. za razliku od ugovora o posluzi koji je jednostrano obavezan i dobročin. svrstava se u tzv. Pojam Ugovor o zakupu (locatio conductio rerum) je ugovor kojim se jedan ugovarač obavezuje da drugom ustupi određenu stvar na korištenje za određeno vrijeme. ovaj ugovor je titulus za korištenje tuđe stvari. Ugovarači mogu nastanak ugovora usloviti saglasnošću i o nekim drugim pitanjima. može doći do poništenja ugovora primjenom instituta prekomjernog oštećenja. Uzajaman poklon postoji samo ako vrijednost predmeta nije ista. Obzirom na izvršenje. On je uzajaman ugovor . a drugi ugovarač se obavezuje da će mu tu stvar vratiti po isteku ugovorenog vremena i dati naknadu. koji je realan ugovor. jer ne postoji zabluda o vrijednosti činidbi. Razlika u odnosu na ugovor o promjeni sastoji se u razlici vrijednosti poklona (tj.5.3.nastao je u trenutku kad su se ugovarači sporazumjeli. Obilježja On je konsenzualan ugovor . 2.korištenje predmeta zakupa traje relativno duže vrijeme. Dakle. Po konsenzualnosti se razlikuje od ugovora o posluzi. Predmet zakupa Predmet zakupa može biti svaka stvar koja je za to pogodna .promijenjenih stvari). Uzajamni poklon Uzajamni poklon postoji kad se davanje jednog poklona uslovi davanjem drugog poklona. jer zakupoprimac obično daje naknadu po isteku određenog vremenskog perioda korištenja stvari (mjesec. godina i sl). OBILJEŽJA I ZNAČAJ UGOVORA O ZAKUPU 1.3. 1. Predmet ugovora može biti i: 22 .2. Značaj Poseban značaj i primjenu ovaj ugovor ima kod korištenja stanova.

vlastita stvar (npr. niti se to može odrediti prema svrsi. Obično se određuje u fiksnom iznosu koji se može isplatiti odjednom ili u obrocima. ako se o tome ne mogu sporazumjeti sami ugovarači. Ako trajanje ugovora nije ugovoreno.. Zakupnina mora biti stvarna.stvar povodom koje pravo upotrebe i korištenja u trenutku zaključenja ugovora nema zakupodavac. 2. Ako se navede u ugovoru. nastali zakupni odnos se prećutno obnavlja. Svoje protivljenje produženju (obnovi) zakupnog odnosa zakupodavac može izraziti u roku od 14 dana po isteku vremena trajanja ugovora. tada postoji ugovor o posluzi. U nekim slučajevima ugovarači određuju (ili je tako po zakonu) da se na određeno vrijeme prije isteka ugovora ugovor ipak mora otkazati (npr. Ponekad se određuje i u alikvotnim dijelovima postignute koristi. ugovor prestaje otkazom. već treće lice. Ugovarači uglavnom sporazumno određuju visinu zakupnine. Ovakav ugovor smatra se uslovno zaključenim (suspenzivni uslov). a zakupodavac se tome ne protivi. . ugovor prestaje. neodređivanje zakupnine dovodi do raskida ugovora. . a zakupoprimac ne. U slučaju djelimične propasti zakupoprimac može raskinuti ugovor ili tražiti sniženje zakupnine. U takvom slučaju se može od suda tražiti da odredi zakupninu za period koji je protekao. bilo da se fiksira koliko će trajati (npr. bilo fiksno ili kroz minimum i maksimum. ako je trajanje ugovoreno na mjesec ili više dana. Ako je vrijeme trajanja ugovora određeno kraće od mjesec dana. Ako treće lice ne odredi visinu zakupnine. U pojedinim slučajevima visina zakupnine određuje se zakonom. Ako je stvar već data na korištenje. Ako zakupoprimac po isteku roka trajanja zakupa nastavi sa upotrebom predmeta zakupa. Zakupnina treba predstavljati ekvivalent vrijednosti upotrebe i korištenja predmeta zakupa. ugovor prestaje po sili zakona. a zakupodavac nije.3.15 dana ranije). 2. smatra se da ugovor nije ni nastao. ako je zakupoprimac znao da se radi o tuđoj stvari.4.ako je jedno lice dalo u zakup svoju stvar.licenca). pa kasnije istu stvar uzme u podzakup).broj mjeseci) ili do kada će trajati (određeni datum). Ako tokom trajanja ugovora potpuno propadne predmet zakupa. U suprotnom se ugovor može poništiti zbog prekomjernog oštećenja.neka buduća stvar. Otkaz je izjava volje jednog ugovarača kojom stavlja do znanja saugovaraču da po isteku određenog roka (otkazni rok) ugovor smatra prestalim. zakupodavac svoje protivljenje mora izraziti u roku koji iznosi polovinu vremena trajanja ugovora. a stvar nije data na korištenje. Odgovor na pitanje naknade vrijednosti predmeta i naknade štete zavisi od krivice zakupoprimca. Dispozitivno pravilo je da otkazni rok iznosi 8 dana. ugovor sam po sebi prestaje. Čim protekne ugovoreno vrijeme.zakup prostorija za neku priredbu i sl). Mora biti određena. ako je izvjesno da će ona nastati. . Ako je zakupodavac svjestan. već neko treće lice. Trajanje ugovora ponekad se određuje i prema svrsi zbog koje se zaključuje (npr. Ako zakupljena stvar bude prodata prinudnim putem u postupku izvršenja. 23 . Upravo je zakupnina element po kome se ugovor o zakupu razlikuje od ugovora o posluzi. Ugovor o zakupu može prestati i prije isteka roka njegovog trajanja u slijedećim slučajevima: 1. a ne isplati se. 2. Rok trajanja zakupa Trajanje ugovora o zakupu obično se određuje odsjekom vremena. ako su ugovarači svjesni da pravo upotrebe nema zakupodavac. ali se to može prepustiti i trećem licu. ugovor je proizveo dejstvo i za njegovo neizvršenje zakupodavac će odgovarati zakupoprimcu. Zakupnina (zakupna cijena) Zakupnina je imovinska vrijednost koju je zakupoprimac obavezan dati zakupodavcu kao protivčinidbu.imovinsko pravo koje nije čisto ličnog karaktera (npr. Obrnuto. ONa se obično sastoji u novcu. Ostvarenjem svrhe. protekom određenog vremena. onda zakupodavac neće odgovarati za nemogućnost izvršenja ugovora.

po prirodi stvari. pravo zakupa moguće je upisati i u zemljišne knjige.zahtijevanje predaje predmeta zakupa. S tim u vezi zakupodavac tokom trajanja ugovora snosi rizik slučajne propasti predmeta zakupa. 5. Smatra se da je predaja izvršena kad je zakupodavac doveden u takav položaj koji mu omogućava da predmet zakupa koristi na ugovoreni način. Ako stvar nije predata ni jednom zakupoprimcu. onda u mjestu gdje se ista nalazi. Obaveze i prava ugovarača a) Obaveze zakupodavca . on se određuje prema prirodi stvari. zakupodavac je dužan pripremiti stvar za predaju i snositi troškove predaje. Zakupodavac ostaje vlasnikom predmeta zakupa. kako bi 24 . Zakupac je dužan i da zakupodavca obavještava o nastalim promjenama na stvari. Ako postoje 2 ili više ugovora o zakupu iste stvari. treće lice kome je predmet zakupa otuđen stupa na mjesto zakupodavca. Prethodno je zakupodavac dužan opomenuti zakupoprimca. jer svaki novi vlasnik predmeta zakupa mora trpiti taj odnos do isteka ugovorenog roka.po ugovoru. zakupodavac je dužan stvar predati zakupoprimcu "u razumnom roku". Zakupodavac je dužan da snosi troškove održavanja stvari u upotrebljivom stanju. Ako ništa posebno nije ugovoreno. Održavanje predmeta zakupa u upotrebljivom stanju. najjači u pravu je zakupoprimac kome je stvar predata na korištenje.3. Te troškove snosi zakupac. osim dejstva među ugovornim stranama. a zakupoprimac je samo držalac sa pravom korištenja. 4. Tu ne spadaju troškovi koji su nužni da bi se stvar mogla koristiti (npr. ako se radi o nekretnini. ili tražiti smanjenje zakupnine srazmjerno upotrebljivosti stvari. DEJSTVO UGOVORA O ZAKUPU 3. već on zakup mora trpiti sve do isteka roka navedenog u ugovoru. Ako drugačije nije ugovoreno. pod uslovom da je savjestan. Kod davanja otkaza mora poštivati otkazni rok. Zasnovani zakupni odnos.gorivo za rad iznajmljene mašine i sl). Osim toga.prava zakupoprimca Predaja predmeta zakupa . Stvar se mora predati u ugovorenom stanju. U suprotnom zakupoprimac može odbiti prijem stvari i tražiti raskidanje ugovora uz eventualni zahtjev za naknadu štete. preuzimajući sva njegova prava i obaveze. Zakupoprimac može otkazati ugovor o zakupu ako zakupodavac otuđi predmet zakupa trećem licu. zakupoprimac je dužan predati stvar onom zakupoprimcu koji je prvi zaključio ugovor o zakupu. a ako se na takav način ne može odrediti. a ako se ni na takav način ne može odrediti. ima i apsolutno dejstvo po zakonu. ugovor ostaje na snazi. Nastanak obligacije Zaključenjem ugovora zasniva se obligacioni odnos između ugovarača. odnosno potrebi njene opravke.1. 3. Na sličan način određuje se i mjesto predaje stvari . najjači u pravu je zakupoprimac koji je prvi zaključio ugovor o zakupu. Ako se radi o nekretnini. Zakupoprimac može jednostrano raskinuti ugovor ako zakupodavac ne održava predmet zakupa u ugovorenom stanju za svo vrijeme trajanja zakupa. 3. onda u mjestu prebivališta odnosno boravišta zakupodavca u vrijeme zaključenja ugovora. On nema pravo da zakupoprimcu otkaže ugovor. Zakupodavac može jednostrano raskinuti ugovor u 2 slučaja:  ako i nakon njegovog upozorenja zakupoprimac upotrebljava predmet zakupa na način koji je protivan ugovoru ili redovnoj namjeni predmeta. Ako je nesavjestan.  ako zakupoprimac ne plaća na vrijeme ugovorenu zakupninu.2. stvar se mora predati u stanju prikladnom za upotrebu radi koje je ugovor zaključen. pa ako ovaj izmiri dospjeli iznos zakupnine prije nego mu otkaz bude saopšten. Ako rok za predaju stvari nije ugovoren. ako ovaj to traži. S druge strane.

Ako zakupoprimac ne plati dospjelu zakupninu ni u roku od 15 dana nakon upozorenja zakupodavca. zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu. Da bi zakupodavac odgovarao za materijalne nedostatke. Način. osim ako je zakupodavac sam znao za nedostatak koji se pojavio. ukoliko bi one ometale upotrebu stvari. b) Obaveze zakupoprimca . Zakupoprimac je ovlašten da u hitnim slučajevima sam otkloni nastali nedostatak na stvari. Ako način i svrha nisu posebno ugovoreni.zaštita od mana stvari. s tim da mu je zakupodavac dužan nadoknaditi nastale troškove.prava zakupodavca Davanje zakupnine je osnovna obaveza zakupoprimca. on može izabrati da raskine ugovor ili da zahtijeva sniženje zakupnine. Ako se nedostatak može otkloniti bez većih nezgoda za zakupoprimca. mjesto i vrijeme davanja određuju se ugovorom. vrijeme davanja određuje se prema mjesnim običajima mjesta u kome je stvar predata zakupcu. Ako se vrijeme ne može odrediti ni na taj način. Zakupodavac ne može bez pristanka zakupoprimca činiti izmjene na zakupljenoj stvari. Ako mjesto davanja nije precizirano ugovorom niti se može odrediti prema običajima mjesta zaključenja ugovora. .Da zakupoprimac u trenutku zaključenja ugovora nije znao niti je mogao znati za postojanje nedostatka. zakupoprimac može jednostrano raskinuti ugovor. Ako pravo trećeg lica u potpunosti isključuje pravo zakupoprimca na upotrebu stvari. . prava zakupoprimca zavise od toga da li se nedostatak može otkloniti bez većih nezgoda za njega ili ne.zakupodavac mogao blagovremeno reagirati. Pravni nedostatak na predatoj stvari postojaće ako neko treće lice pretendira da na zakupljenoj stvari ili nekom njenom dijelu vrši neko pravo. Upotreba predmeta zakupa na način i u svrhu kako je ugovoreno. Zakupoprimac odgovara za štetu koja nastane upotrebom protivno ugovoru ili namjeni predmeta zakupa. Ako se pravo zakupoprimca samo ograničava. Zakupodavac snosi i sve terete i davanja u pogledu predmeta zakupa koji proizilaze iz fiskalnih i drugih pravnih propisa (porez i sl). U takvom slučaju zakupodavac može raskinuti ugovor i tražiti naknadu štete. Odgovornost za mane stvari . predmet se ima upotrebljavati saglasno njegovoj prirodi i na uobičajeni način. Ako su ispunjeni navedeni uslovi. zakupoprimac može raskinuti ugovor uz naknadu štete ili tražiti sniženje zakupnine.Da je zakupoprimac obavijestio zakupodavca bez nepotrebnog odlaganja o nedostatku na zakupljenoj stvari koji se pokazao u toku zakupa. . dužan mu je nadoknaditi štetu nastalu zbog oštećenja stvari. radi se o garanciji zakupodavca za ispravno funkcioniranje stvari. dispozitivno pravilo je da se zakupnina daje u mjestu prebivališta zakupodavca. a ako traje kraće vrijeme onda po isteku tog vremena. kao i kad treći samovlasno oduzme stvar od zakupoprimca. Dakle. Ako ne može. ugovor se raskida ipso iure. Posljedice raskidanja ugovora su vraćanje predmeta i zakupnine. Pravo zakupca u slučaju pravnih nedostataka zavisi od karaktera prava koje pripada trećem licu. potrebno je da su ispunjeni slijedeći uslovi: .Da je nedostatak (ili uzrok kasnije pojave nedostatka) postojao u trenutku predaje stvari. Ako ugovorom nije precizirano. te eventualno naknada štete. on može zahtijevati da zakupodavac ukloni nedostatak ili tražiti sniženje zakupnine. zakupnina se plaća polugodišnje ako zakup traje 1 ili više godina. 25 . Po navedenim pravilima regulisana je i zaštita zakupoprimca u slučaju kad nedostatak nastane tokom trajanja zakupa. Ako zakupoprimac ne obavijesti blagovremeno zakupodavca. Zakupoprimac je u tom slučaju dužan da bez odlaganja obavijesti zakupodavca. Ako u primjernom roku po zahtjevu zakupodavac ne otkloni nedostatak.U ugovoru ne smije stajati odredba kojom se isključuje odgovornost zakupodavca za nedostatke stvari.

pomenuti ugovori ostaju kao ugovori na neodređeno vrijeme. 3 Zakon o stambenim odnosima 26 .ako jedna od ugovornih strana ne zaključi ugovor u roku od 30 dana od dana kad je na to stekla pravo. Vlasnik stana može ugovor raskinuti: 1. a ne može trajati duže od zakupa. 3. Bez obzira na ugovoreni rok. Ako je zakupoprimac vršio neke opravke koje su bile zabranjene od strane zakupodavca. 5. Strogo je formalan . zajedničkim prostorijama ili uređajima njihovom krivicom nanosi šteta. 3. a bitni elementi propisani su Zakonom3. pod uslovima koji su propisani zakonom. 4. sa otkaznim rokom od najmanje 3 mjeseca. Može se zaključiti na osnovu rješenja davaoca stana na korištenje . Obavezi zakupoprimca odgovara pravo zakupodavca da zahtijeva vraćanje predmeta zakupa po isteku ugovorenog roka. osim u slučaju građanskopravnog delikta. ako ugovorom nije drugačije određeno. obe strane u određenim slučajevima mogu raskinuti ugovor. 2. Osim toga. Ako zakupodavac ne iskoristi svoje pravo. 2. dolazi do prećutnog produženja ugovora. Zakupoprimac odgovara zakupodavcu za svu štetu koju prouzrokuje podzakupac. ali najmanje na 1 godinu.U slučaju davanja stvari na korištenje trećem licu (podzakup). Ako zakupac ne plaća stanarinu duže od 3 mjeseca. s tim da se uzima u obzir njegova redovna upotreba za proteklo vrijeme. Stanovi u vlasništvu građana daju se na korištenje zaključenjem ugovora o zakupu stana. Ako mjesto vraćanja predmeta zakupa nije ugovoreno. Ne zaključuje se na određeno vrijeme . predmet se vraća u stanju u kome je primljen. Radi naplate svojih potraživanja prema zakupcu. Visina stanarine ne određuje se slobodno . zakupodavac ostaje u pravnom odnosu samo sa zakupoprimcem. zakupodavac može tražiti isplatu tog iznosa neposredno od podzakupca. Zakonom se detaljno uređuju prava i obaveze ugovarača. a ne i sa podzakupcem. Ako zakupac ili drugi korisnici stana koriste stan u svrhu protivnu ugovoru ili na način kojim se ometaju korisnici drugih stanova u istoj zgradi. zakupodavac se radi vraćanja predmeta zakupa može direktno obratiti podzakupcu. pokretna stvar vraća se u mjestu u kome je i predata. 4. Ti propisi su uglavnom imperativne prirode. stambeni organ će na zahtjev jedne od ugovornih strana donijeti rješenje koje zamjenjuje ugovor o korištenju stana. POJAM I KARAKTERISTIKE Ugovor o korištenju stana je ugovor kojim se davalac stana obavezuje da građaninu-budućem nosiocu stanarskog prava ustupi određeni stan na trajno i nesmetano korištenje. odnosno ako se zgrada ne sruši. Ako ugovorom ništa nije precizirano. Ako zakupac koristi ili izdaje stan u poslovne svrhe. Podzakupni odnos reguliše se posebnim ugovorom između zakupoprimca i podzakupca.izuzetno se može zaključiti i na određeno vrijeme u slijedećim slučajevima (a) Ako se stan daje privremeno. do obezbjeđenja drugog stana. a građanin se obavezuje useliti u stan i plaćati određenu stanarinu. Od običnog ugovora o zakupu ugovor o korištenju stana se razlikuje u slijedećem: 1. Ako se ne obezbijedi drugi stan. Ako zakupac ili drugi korisnici stana koriste stan na način kojim se stanu. ne pripada mu nikakva nagrada već samo može iskoristiti pravo odvajanja (ius tollendi). kada bi za štetu odgovarao neposredno i podzakupac. Predmet se ima vratiti u stanju koje je ugovoreno. (b) Ako se daje u zgradi koja će se rušiti u roku koji nije duži od 3 godine od dana zaključenja ugovora.određuje se na način ustanovljen općinskim propisima(?). Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme. UGOVOR O KORIŠTENJU STANA 1. dok on ne bude zaključen. Vraćanje predmeta zakupa je obaveza zakupoprimca po isteku ugovorenog roka. Zakupoprimac odgovara za svu štetu koja je njegovom krivicom nastala na predmetu zakupa.zaključuje se u pisanoj formi.

plaćanje stanarine i naknade za korištenje zajedničkih uređaja. kao i lica koja su prestala biti članovima porodičnog domaćinstva.korištenje stana sa pažnjom dobrog domaćina i na način koji ne ometa ostale stanare u zgradi. 6. ako ih davalac stana ne plati. on može prestati otkazom ili po sili zakona. Ako je nosilac stanarskog prava jedan bračni drug. PRESTANAK UGOVORA Ugovor o korištenju stana koji je zaključen na određeno vrijeme prestaje istekom tog vremena. Nosilac stanarskog prava može otkaz ugovora dati pismeno vansudskim putem. Ako nosilac stanarskog prava koristi ili izdaje u zakup stan u poslovne svrhe. 4. Ako se stan i nakon pismene opomene koristi na način kojim se ometa mirno korištenje stana ostalih stanara u zgradi. Ako se vrši fiktivna zamjena stanova. Prestanak ugovora na osnovu otkaza. Prava nosioca stanarskog prava Da trajno i nesmetano koristi stan u kome se nalazi . Ako nosilac stanarskog prava zaostane duže od 3 mjeseca sa plaćanjem stanarine i drugih naknada. . s tim što će nosilac stanarskog prava te troškove odbiti od stanarine. ako se bračni drugovi ne sporazumiju koji od njih će ostati nosiocem stanarskog prava. Korisnikom stana smatraju se i članovi porodičnog domaćinstva nosioca stanarskog prava koji sa njim trajno žive. Jedno lice može biti nosilac stanarskog prava samo na jednom stanu. a ne i na cijelom stanu. 2. a koji ne može biti kraći od 30 dana. 3. Ako nosilac stanarskog prava izdaje dio stana podstanarima suprotno zakonu i općinskim propisima. ako ugovorom nije predviđen duži rok. tada se i drugi bračni drug smatra nosiocem stanarskog prava povodom istog stana. a ostala su u istom stanu.u ovom slučaju se nosiocu stanarskog prava mora obezbijediti odgovarajući stan. Ako se stan i nakon pismene opomene koristi na način kojim se zajedničkim prostorijama ili uređajima nanosi šteta krivicom stanara tog stana. PRAVA I OBAVEZE UGOVARAČA 2. Nosilac stanarskog prava može zasnovati podstanarski odnos sa trećim licem samo na dijelu stana. o tome odlučuje sud u vanparničnom postupku. svakog prvog u mjesecu. Traženje tekućeg održavanja. Da mu se niko ne može useliti u stan bez njegove dozvole. Ako se stan po propisima općine pretvara u poslovne prostorije . 2. . odnosno održavati. ne dovede stan u stanje u kome ga je dužan predati. 3.1. 7. U hitnim slučajevima se radovi mogu izvršiti i bez prethodno navedenih utvrđivanja. nosilac stanarskog prava može te radove sam izvršiti ako stambeni organ prethodno utvrdi nužnost radova i približnu visinu troškova. .Zakupac može raskinuti ugovor ako vlasnik stana u primjerenom roku koji mu je zakupac ostavio. ako drugačije nije određeno ugovorom. Ako davalac stana u primjerenom roku.stanarsko pravo. b) Obaveze nosioca stanarskog prava .čuvanje stana .stan se ne može koristiti u druge svrhe.snošenje troškova tekućeg održavanja stana. 5. Davalac stana na korištenje može dati otkaz u slijedećim slučajevima: 1.korištenje stana za stanovanje . a najkasnije u roku od 60 dana ne izvrši potrebne radove na održavanju. Pravo na zasnivanje podstanarskog odnosa. uz otkazni rok od mjesec dana. Ako je ugovor zaključen na neodređeno vrijeme. Općinska skupština može utvrditi najviše iznose zakupnine. 27 . U slučaju razvoda.

NAČELA NA KOJIMA SE ZASNIVA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA 1. 6. Neplaćeni iznos je nosilac stanarskog prava dužan izmiriti kad se zaposli i to najkasnije u roku 3 puta dužem od vremena za koje je bio privremeno nezaposlen. Ako nosilac stanarskog prava i članovi njegovog domaćinstva privremeno borave na drugom mjestu kao članovi radne zajednice iz određenih razloga. 5. ako je stekao pravo na dobivanje takvog stana. Visina zakupnine određuje se sporazumom ugovarača. UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA 1. ili zbog samovoljnog napuštanja rada. Ako se prema njemu izvršava određena mjera bezbjednosti. Ugovor će prestati i bez otkaza ako se zgrada u kojoj se stan nalazi mora rušiti na osnovu rješenja nadležnog organa ili se na osnovu rješenja nadležnog organa mora izvršiti iseljenje zbog toga što stan ne odgovara higijenskim uslovima ili postoji opasnost po život stanara. 2. POJAM Ugovor o zakupu poslovnih prostorija je ugovor u kome se zakupodavac obavezuje da će zakupcu ustupiti određenu poslovnu prostoriju na korištenje. Ako se nalazi na liječenju. Prestanak ugovora po sili zakona. 3. 3. te ako je njegov bračni drug član iste radne zajednice. Nosilac stanarskog prava može dobiti otkaz i u slučaju ako on i članovi njegovog domaćinstva prestanu koristiti stan neprekidno duže od 6 mjeseci. Otkaz se nosiocu stanarskog prava može dati i ako na vlastiti zahtjev prestane biti članom radne zajednice (osim ako se radi o penzionisanju). s tim da mu ovaj za to plati zakupninu i po isteku određenog vremena vrati poslovnu prostoriju. ako je bio član radne zajednice duže od 10 godina ili ako ima ukupno 25 godina radnog staža. Ako je nosilac stanarskog prava pozvan u vojnu službu. Dakle. 4. 2. Organi upravljanja zgradama su dužni da poslovne prostorije u društvenoj svojini izdaju u zakup. Nužnim smještajem smatra se prostorija koja obezbjeđuje stanare od elementarnih nepogoda i njihovo pokućstvo od oštećenja. Poslovnom prostorijom smatra se jedna ili više prostorija namijenjenih vršenju poslovne djelatnosti jednog korisnika. Otkaz se daje u roku od 3 mjeseca. ako ih sami ne koriste. 28 . penzionera i sl. izuzev: 1. Općinsko vijeće je nadležno da odredi koje se poslovne prostorije mogu koristiti samo u određene svrhe. Nosiocu stanarskog prava se ne može otkazati ugovor zbog neplaćanja stanarine ili naknade za korištenje zajedničkih uređaja za vrijeme dok je bio privremeno nezaposlen i primao materijalno obezbjeđenje ili socijalnu pomoć. Zakup se zasniva slobodnim sporazumom između zakupodavca i zakupca. tj. Ako se nalazi u domu starih. Ako se nalazi na izdržavanju kazne. Otkaz se ne može dati ako je nosilac stanarskog prava koristio stan duže od 10 godina. U takvom slučaju im se mora obezbijediti drugi stan.Nosilac stanarskog prava kome je ugovor otkazan iz navedenih razloga ne može se iseliti dok mu se ne osigura nužni smještaj. 2. iznemoglih. ugovorom. koje po pravilu čine građevinsku cjelinu i imaju zaseban ulaz. općina može odrediti da se poslovne prostorije u određenim ulicama ili dijelovima ulica mogu koristiti samo u određene svrhe. osim ako je ugovor otkazan iz razloga pod tačkom 7 (tada se ne obezbjeđuje nužni smještaj).

ili na neodređeno vrijeme sa naznakom otkaznog roka. vrijeme trajanja zakupa ili odredbe o otkazu. OBAVEZE I PRAVA STRANAKA a) Obaveze zakupodavca . Ako zakupodavac u tom roku ne izvrši opravku. osim ako se drugi već uselio ne znajući za ranije zaključeni ugovor sa prvim zakupcem. odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i prostorija.odustati od ugovora. 5. Ako zakupodavac to ne izvrši. djeluje i prema trećim licima koja kupovinom ili po drugom osnovu steknu zgradu ili dio zgrade u kome se nalaze zakupljene poslovne prostorije. iznos zakupnine i naknade za korištenje zajedničkih uređaja i prostorija. zakupac može birati jednu od slijedećih opcija: . Ovo prebijanje ne dolazi u obzir ako zakupac nije blagovremeno obavijestio zakupodavca o potrebi opravke i nije mu dao primjeren rok za to.prava zakupodavca Useljenje u poslovne prostorije . kao i unošenje dijelova inventara. 4. Ugovor o zakupu poslovnih prostorija ima i stvarnopravno dejstvo. Pod useljenjem se podrazumijeva i priprema prostorija za useljenje. Ako se poslovna prostorija ne preda u stanju u kome je zakupodavac bio dužan da je preda. zakupac može izvršiti prebijanje troškova sa iznosom dijela zakupnine koji se izdvaja za održavanje zgrade. Primopredaja prostorije obavlja se zapisnički. zakupac ima alternativno mogućnosti da opravku izvrši sam na teret zakupodavca ili da odustane od ugovora. ali ne i sve zakupljene prostorije (podzakup) 3. zakupac će o tome obavijestiti zakupodavca i dati mu primjeren rok da prostoriju dovede u to stanje. .tražiti srazmjerno sniženje zakupnine. Do prebijanja u takvom slučaju može doći samo ako se radilo o hitnim opravkama. zakupac ima pravo i na naknadu štete koju je pretrpio zbog toga što mu prostorija nije predata u ugovorenom stanju. 6. Ako zakupac bez opravdanog razloga ne useli u roku od 29 .traženje predaje poslovnih prostorija. Ako sam izvrši opravke.prava zakupca Predaja poslovnih prostorija . Zakupodavac je obavezan da poslovne prostorije tokom trajanja zakupa održava u stanju u kome ih zakupac može koristiti u svrhu zbog koje su izdate. pravo na useljenje ima onaj koji je ranije zaključio ugovor. Ugovor mora sadržavati naročito: imena stranaka. Zakupcu je omogućeno da trećem licu na korištenje ustupi dio. NAČIN ZASNIVANJA ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORIJA Zakup se zasniva pismenim ugovorom. naznaku predmeta zakupa. te potpise stranaka. forma je bitan element ugovora.zahtijevanje useljenja.4. predaja se ima izvršiti odmah po zaključenju ugovora. Ugovor o zakupu poslovnih prostorija zaključuje se na određeno vrijeme sa naznakom tog vremena. tj. Održavanje poslovnih prostorija u ugovorenom stanju . . Zakupac koji polaže pravo na useljenje može podnijeti tužbu općinskom sudu protiv drugog zakupca. mjesto i datum zaključenja ugovora.traženje izvršenja potrebnih opravki. Osim toga.na teret zakupodavca dovesti poslovne prostorije u stanje u kome su trebale biti predate. Zakupac je dužan zakupodavca bez odlaganja obavijestiti o potrebi opravke poslovnih prostorija i tom prilikom mu može staviti primjeren rok da izvrši opravke. s tim da u oba slučaja ima pravo na naknadu štete ukoliko je istu pretrpio. niti se može odrediti po prirodi posla i cilju koji se želi postići. b) Obaveze zakupca . Dakle.naznaku djelatnosti koju će obavljati zakupac. Ako su ugovore o zakupu istih poslovnih prostorija zaključila 2 zakupca. Ako vrijeme predaje nije određeno ugovorom. vrijeme plaćanja. Zakupac je dužan useliti u roku od 30 dana od dana kad je po ugovoru stekao pravo na useljenje. svrhu zakupa .

Zakupac nije ovlašten vršiti bilo kakve prepravke poslovnih prostorija bez odobrenja zakupodavca. 5. Zakupac je dužan poslovne prostorije čuvati sa pažnjom dobrog privrednika odnosno dobrog domaćina. a na neodređeno vrijeme. izdaće zakupcu nalog da do dana označenog u otkazu vrati prostorije ili da sudu u roku od 8 dana od dana dostave naloga podnese prigovor protiv naloga. Dispozitivna pravila za mjesto plaćanja ista su kao i kod općeg ugovora o zakupu. prostorije se moraju vratiti u stanju kako je ugovoreno. dolazi do parnice u kojoj zakupac ima položaj tuženog. Ako vrijeme plaćanja nije određeno ugovorom. Ako zakupac ne plati dospjelu zakupninu ni u roku od 2 mjeseca od dana saopštenja opomene. Obaveza plaćanja naknade za korištenje zajedničkih prostorija postoji ukoliko drugačije nije ugovoreno ili ukoliko ta naknada nije uračunata u zakupninu. ako drugačije nije ugovoreno.30 dana. tj. Ugovor zaključen na neodređeno vrijeme prestaje otkazom.traženje plaćanja.traženje plaćanja naknade. što se u ugovoru mora tačno navesti. ako zakupac i nakon isteka vremena na koje je ugovor bio zaključen nastavi koristiti prostorije. a zakupodavac se ne tome ne protivi. a u slučajevima predviđenih zakonom. sud neće po istom dostavljati nalog. 2. Čuvanje zakupljenih poslovnih prostorija i njihovo korištenje u ugovorene svrhe . Ovu naknadu zakupac je dužan plaćati u vrijeme njene dospjelosti. Međutim. Zakupac bi bio dužan nadoknaditi svu štetu koja je zakupodavcu eventualno učinjena prepravkama.negotiorum gestio inutilis. S tim u vezi je obavezan izvršiti opravke svih oštećenja poslovnih prostorija nastalih krivicom njega ili lica za koja on odgovara. PRESTANAK UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORIJA Ugovor zaključen na određeno vrijeme po pravilu prestaje istekom tog vremena i ne mora biti posebno otkazan. Smatra se da se zakupodavac ne protivi ako najkasnije 15 dana po isteku vremena ugovora nije pismeno ili preko suda zahtijevao da mu zakupac vrati poslovne prostorije.Zahtijevanje takvog postupanja. a zakupodavac položaj tužioca. Prestankom ugovora. U suprotnom bi postojalo zabranjeno vršenje tuđih poslova . po mjesnim običajima odnosno u mjestu prebivališta zakupodavca. Prilikom vraćanja sastavlja se poseban zapisnik o stanju prostorija i uređaja.jednostranim raskidanjem. Ako zakupodavac podnese otkaz i sud utvrdi da postoje uslovi za otkaz (pravo zakupodavca. smatra se da je ugovor prećutno obnovljen. Općinski organ može propisati razloge zbog kojih zakupodavac može dati otkaz. a ako u ugovoru ništa nije određeno imaju se vratiti u stanju u kome su predate u zakup. Ako se zakupac i nakon opomene koristi prostorijama protivno ugovoru ili im nanosi znatnu štetu. Ako je otkaz ugovora podnio zakupac. najkasnije do petog dana u mjesecu. zakupnina se plaća mjesečno unaprijed. ispoštovan otkazni rok). ugovor se automatski raskida. Vraćanje poslovnih prostorija po prestanku ugovora . Ugovor o zakupu poslovnih prostorija otkazuje se isključivo preko suda. kao što je to slučaj kod općeg zakupa. Isti slučaj je ako zakupac u roku od 30 dana od dana useljenja ne počne obavljati poslovnu djelatnost radi koje je zaključen ugovor. 30 . Plaćanje naknade za korištenje zajedničkih prostorija . Ako ništa o tome nije rečeno u ugovoru. Zakupodavac može svakodobno odustati od ugovora u slijedećim slučajevima: 1. tj. već će ga samo dostaviti zakupodavcu. Ako se prigovor podnese. po isteku otkaznog roka. pod istim uslovima. ugovor se ne može otkazati prije isteka 1 godine(?) U otkazu se tačno mora naznačiti dan do kojeg se poslovne prostorije moraju vratiti. Ugovor može prestati i odustankom jednog od ugovarača. Ako ugovorom drugačije nije određeno. smatra se da naknada nije uračunata u zakupninu.zahtijevanje vraćanja. Obe strane imaju pravo otkazati ugovor i to svakog prvog ili petnaestog dana u mjesecu. Zakupac ne odgovara za pogoršanje stanja prostorija izazvano njihovim redovnim korištenjem u smislu ugovornih odredaba. Plaćanje zakupnine . ako ugovorom nije drugačije određeno.

UGOVOR O ZAKUPU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA* 1. Priznaje se sloboda zaključivanja zakupnog odnosa povodom tog zemljišta. odnosno održavati.jednostrano obavezan . . Prvenstveno pravo uzimanja poljoprivrednog zemljišta u zakup imaju poljoprivredne organizacije. Bitni elementi ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta su katastarska oznaka zemljišta.2.nastao je tek onda kad poslugodavac preda poslugoprimcu predmet posluge. makar bila istog roda.dobročin ugovor . 3. a ovaj se obavezuje da mu po isteku tog vremena vrati istu stvar.njegovim zaključenjem nastaju obaveze samo za poslugoprimca.3. Pojam Ugovor o posluzi (comodatum) postoji kad jedan ugovarač drugome preda određenu stvar na upotrebu bez naknade tokom određenog vremena.poslugoprimac nije obavezan dati naknadu za upotrebu predmeta posluge.realan ugovor . . Poljoprivredno zemljište uzeto u zakup ne smije se davati drugom licu na korištenje (zabrana podzakupa) 2. 2. Obilježja ugovora Ugovor o posluzi je: . POJAM. visina. Stvar koja se daje je predmet posluge. a ne neka druga. . Odustanak se pismeno saopštava saugovaraču. 4. Zakupljeno zemljište može se koristiti po pravilu samo za poljoprivrednu proizvodnju. U zakup se može dati samo zemljište u privatnoj svojini. uz određivanje roka u kome se prostorije moraju predati.trajan ugovor . Može se desiti da tokom izvršenja nastanu obavezei za poslugodavca. a ugovarač koji prima stvar poslugoprimac (comodatar).1. NAČELA NA KOJIMA SE ZASNIVA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 1. Ako zakupodavac iz razloga za koje nije odgovoran ne može koristiti prostorije u kojima je vršio vlastitu djelatnost. pa zbog toga želi koristiti prostorije koje u njegovoj zgradi drži zakupac. ako on bude dužan snositi troškove oko održavanja predmeta posluge. 1. Taj rok ne može biti kraći od mjesec dana od dana prijema pismene izjave o odustanku. Sva ostala pitanja vezana za regulisanje zakupa poljoprivrednog zemljišta rješavaju se korištenjem općih pravila koja se tiču ugovora o zakupu. Kod ugovora o posluzi osnovno je da se ima vratiti ista stvar in species. ZASNIVANJE ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta mora biti zaključen u pisanoj formi ili putem izjava saugovarača datih na zapisnik pred nadležnim organom. vrijeme trajanja zakupa. 31 . Upravo po tome se ugovor o posluzi razlikuje od ugovora o zajmu. vrsta i način plaćanja zakupnine. 5. OBILJEŽJA I ZNAČAJ UGOVORA O POSLUZI 1. kvaliteta i kvantiteta. Ugovarač koji daje stvar na upotrebu naziva se poslugodavac (comodant). Zakupac može svakodobno odustati od ugovora ako mu zakupodavac u primjerenom roku ne dovede poslovne prostorije u stanje u kome ih je dužan predati. UGOVOR O POSLUZI 1.izvršenje traje relativno duži vremenski period.

poslugoprimcu ostaje samo pravo da jednostrano raskine ugovor. poslugodavac ima pravo izbora: da zadrži primljenu naknadu štete i ne primi stvar natrag. a prava na strani poslugodavca. više sile ili postupka trećeg lica. Ako to u ugovoru nije navedeno. Poslugoprimac odgovara za svako oštećenje.1. Značaj Zaključenje ugovora o posluzi predstavlja određenu vrstu saradnje među ljudima i uzajamne pomoći. DEJSTVO UGOVORA O POSLUZI 3. Obzirom da je ugovor o posluzi dobročin. 32 . 3. Vrijeme trajanja posluge prvenstveno zavisi od ugovora. Poslugoprimac ga je dužan obavijestiti o pogoršanju stanja predmeta posluge. ali ako poslugodavac odluči da ne popravlja predmet posluge. poslugodavac mu ih je dužan nadoknaditi samo pod uslovom da se prethodno saglasio sa tim održavanjem. Odnosi između prekariste i davaoca posluge uglavnom se regulišu kao odnosi poslugodavca i poslugoprimca. I po ovome se ugovor o posluzi razlikuje od ugovora o zajmu.1. pod uslovom da je podobna za upotrebu koju ugovarači imaju u vidu prilikom zaključenja ugovora.znao za nedostatke usljed kojih je poslugoprimac pretrpio štetu). poslugodavac može jednostrano raskinuti ugovor i u roku od 5 godina zahtijevati naknadu eventualno pretrpljene štete. već o prekariju ili tzv. NASTANAK I TRAJANJE UGOVORA O POSLUZI Bitni elementi ovog ugovora su predmet posluge i vrijeme trajanja posluge. Ako je poslugoprimac imao troškove oko održavanja. ili da traži predaju stvari uz povrat naknade. s tim da davaoc može od prekariste svakodobno tražiti vraćanje stvari. poslugodavac nije obavezan održavati predmet posluge u upotrebljivom stanju. kako bi mogao blagovremeno reagovati.2. namjeni predmeta ili ako je predmet bez ovlaštenja poslugodavca dao na upotrebu trećem licu. ako je predmet posluge upotrebljavao protivno ugovoru. Nastanak obligacije Zaključenjem ugovora dolazi do zasnivanja obligacionog odnosa iz kojeg proizilaze samo prava i obaveze za ugovarače. Poslugoprimac je dužan predmet posluge upotrebljavati na ugovoreni način. 3. niti se to može odrediti po cilju i svrsi. osim ako je postupio dolozno (tj. Ako rok nije naveden u ugovoru. Poslugodavac ne odgovara poslugoprimcu za pravne i faktičke nedostatke predmeta posluge. Predmet ne smije davati trećem licu na upotrebu bez odobrenja poslugodavca. Ugovarači mogu nastanak ugovora usloviti i saglasnošću o još nekim pitanjima. rok se određuje po cilju i svrsi zbog kojih je zaključen. gubitak ili propast predmeta posluge za koje je kriv on ili lica za čije postupke odgovara."izmoljenoj posluzi". On takođe odgovara i za propast stvari usljed slučaja. jer se na zajam ne može dati tuđa stvar. onda se ne radi o posluzi. 2. odnosno na način koji odgovara namjeni tog predmeta. Obaveze su uglavnom na strani poslugoprimca. Buduća stvar ne može biti predmet ugovora jer se stvar mora predati poslugoprimcu da bi ugovor nastao. Stvar koja se daje na poslugu ne mora biti vlasništvo poslugodavca. Predmet posluge po pravilu može biti svaka stvar u prometu. Ako poslugoprimac ne bude uredno izvršavao svoje obaveze. Ukoliko bi se naknadno pronašla izgubljena stvar koja je bila predmetom posluge.3. Obaveze i prava ugovarača Čuvanje predmeta posluge i njegova upotreba na ugovoreni način.

Vraćanje predmeta posluge. U suprotnom odgovara poslugodavcu za svu štetu koju mu je prouzrokovao time što je npr.ugovor nastaje u trenutku kad ugovarači postignu saglasnost o bitnim elementima. ugovor se smatra dobročinim. na nezgodan način i na nezgodnom mjestu za poslugodavca. Predmet zajma može biti i buduća stvar.stvar vratio vlasniku.2. POJAM. Najčešće ga zaključuju banke kao zajmodavci. Trajan . Obzirom da ugovor o zajmu predstavlja titulus za sticanje prava vlasništva. Po prestanku ugovora. OBILJEŽJA I ZNAČAJ UGOVORA O ZAJMU 1. koji se ostavlja zajmoprimcu da izvrši svoju obavezu. Ako je zajam nastao novacijom. Ako se ugovarači nisu sporazumjeli o davanju naknade. Može biti dobročin i teretan . Najčešće se kao predmet pojavljuje novac. Predmet posluge vraća se na ugovoreni način. onda se predmet vraća na način koji odgovara samoj prirodi stvari. Poslugoprimac može predmet vratiti i prije ugovorenog roka. odnosno postizanja određenog rezultata. Ugovarači ovaj krug pitanja mogu proširiti po vlastitom sporazumu.1. 1. jer je ugovor bio zaključen u njegovom interesu. smatra se da je ugovor o zajmu nastao u trenutku novacije. Poslugoprimac je dužan da predmet posluge vrati isključivo poslugodavcu.obično traje duži vremenski period. zajmoprimac duguje naknadu bez obzira na to što ona nije ugovorena. predmet se vraća u mjestu prebivališta poslugodavca. rok trajanja zajma i eventualno naknada. Dvostranoobavezan . neophodno je da zajmodavac bude vlasnik stvari koja je predmet zajma. 1.dobročin je kad zajmoprimac za upotrebu predmeta zajma ne daje nikakvu naknadu. Pojam Ugovor o zajmu nastao je kad se jedan od ugovarača (zajmodavac) obaveže da drugome preda na raspolaganje. 2. Saglasnost o bitnim elementima Bitni elementi ugovora o zajmu su: predmet zajma. tj. a ovaj se obavezuje da mu nakon ugovorenog vremena vrati isti iznos novca. posebno novca. bez obzira na to što poslugodavac možda nije vlasnik stvari. Troškovi vraćanja padaju na poslugoprimcu.3. NASTANAK UGOVORA O ZAJMU 2. Kod ugovora u privredi zajam je po zakonu teretan. tj. Ako zajmodavac nije vlasnik stvari. Ako ugovorom nije precizirano mjesto vraćanja predmeta. Značaj Radi se o dosta čestom ugovoru koji je pravni instrument za upotrebu tuđih stvari. 2. Obilježja Konsenzualan . odnosno u vlasništvo određeni iznos novca ili drugih zamjenjivih stvari. sa fizičkim i pravnim licima kao zajmoprimcima. UGOVOR O ZAJMU 1. generičko vraćanje predmeta. poslugoprimac je obavezan vratiti predmet posluge poslugodavcu. Predmet Predmet zajma su zamjenjive stvari. Ako način nije ugovoren. učinak 33 . niti se isto može odrediti na osnovu okolnosti slučaja.2. pod uslovom da to ne čini u nevrijeme. odnosno istu količinu stvari iste vrste i kvaliteta.iz ugovora proizilaze određena prava i obaveze za oba ugovarača. kad se obaveza iz kupoprodaje sporazumom pretvori u dug po osnovu zajma. a za konkretni zajam ne postoji zakonski propis.1. odnosno licu kojeg on ovlasti.

Kod novčanih zajmova naknada se naziva kamata. 3. zajmoprimčevo pravo zahtijevanja predaje predmeta zastarijeva u roku od 3 mjeseca od dana dolaska zajmodavca u zakašnjenje. nego u novcu. 34 . Odgovornost za materijalne nedostatke . Zajmoprimac ima i pravo odustati od ugovora prije nego što mu je zajmodavac predao predmet zajma. s tim što je zajmoprimac dužan nadoknaditi eventualnu štetu koju je zajmodavac usljed toga pretrpio.1. predmet zajma se predaje u mjestu prebivališta zajmodavca. zajmoprimac ne postaje vlasnik stvari. Ako je zajam bez naknade.4.bez obzira na znanje o svojstvima predmeta zajma). Predmet zajma će zajmodavac predati zajmoprimcu u stanju kako je ugovoreno. zajmoprimac ima pravo tražiti predaju predmeta zajma odmah po zaključenju ugovora. a najkasnije za 1 godinu od dana zaključenja ugovora. Rok trajanja zajma Ako u ugovoru nije zaključen rok trajanja zajma. Ako zajmoprimac ne bude u mogućnosti da vrati predmet zajma generički. Zbog toga se konstatuje da je osnovno dejstvo ugovora o zajmu da zasnuje obligacioni odnos između ugovarača. Ako je rok za predaju određen. koji ne može biti kraći od 2 mjeseca po postavljanju zahtjeva da mu se vrati predmet zajma. Pod savjesnim zajmoprimcem podrazumijeva se osoba koja nije znala niti je po okolnostima slučaja mogla znati da zajmodavac nije vlasnik stvari. Ako vrijeme predaje predmeta zajma nije precizirano. ali ne i obaveza zajmoprimca. Zajmodavac može odbiti da preda predmet zajma ako se nakon zaključenja ugovora pokaže da su materijalne prilike zajmoprimca takve da on neće biti u stanju da vrati zajam. 2. on može vratiti upravo stvar koja mu je predata ali pod uslovom da ista upotrebom nije izgubila vrijednost. Nastanak obligacije Samim zaključenjem ugovora zajmoprimac nije postao i vlasnik pozajmljene stvari.ugovora zavisi od savjesnosti zajmoprimca. Ona može biti ugovorna i zakonska. već će to postati u trenutku prijema stvari od zajmodavca. a) Obaveze zajmodavca . zajmodavac je obavezan nadoknaditi štetu samo ako su mu nedostaci poznati ili mu nisu mogli ostati nepoznati.3. Naknada Naknada je imovinska vrijednost koju je zajmoprimac dužan dati zajmodavcu za upotrebu predmeta zajma. DEJSTVO UGOVORA O ZAJMU 3. Savjesni zajmoprimac postaje vlasnikom predmeta zajma. tj. Generičko vraćanje predmeta zajma U trenutku zaključenja ugovora mora postojati saglasnost o generičkom vraćanju predmeta zajma. Takav način vraćanja je pravo. a o njima nije obavijestio zajmoprimca. ali se smatra da se nesavjesni zajmoprimac ne treba štititi. 2. Ako mjesto predaje nije precizirano ugovorom. O znanju i neznanju zajmoprimca ZOO ništa ne govori u slučaju zajma sa naknadom. 2. i to u svakom slučaju (tj. Ugovorom se može navesti da zajmodavac nema pravo tražiti vraćanje predmeta zajma prije nego što istekne određeno vrijeme. zajmodavac odgovara za štetu zbog materijalnih nedostataka predmeta zajma. Ako je zajmoprimac bio nesavjestan ili ako je ugovor bio dobročin. Ona se obično sastoji u stvarima iste vrste kao i predmet zajma. dužan ga je vratiti u novcu.prava zajmoprimca Predaja predmeta zajma. ako se radi o teretnom zajmu. Ugovarači se mogu sporazumjeti da zajmoprimac ne vrati predmet zajma in naturam.pravo na obeštećenje. Ako se radi o zajmu sa naknadom. smatra se da je obaveza zajmoprimca iz ugovora dospjela po isteku prekomjernog roka. a rok se ne može odrediti ni po prirodi ugovora.5.

nabavka cipela kod obućara je ponekad ugovor o djelu. a drugi se obavezuje da će taj rezultat posla preuzeti i isplatiti svom saugovaraču određenu naknadu. Ovo se kod međudržavnih novčanih zajmova ostvaruje putem ugovaranja tzv. naknada se obračunava i dalje. Ako zajmoprimac ne vrati predmet zajma na vrijeme."međukamate". POJAM. a ponekad kupoprodaja. Predmet ugovora je rezultat koji treba postići radom. Pretvaranje naknade u zajam prisutno je uglavnom kod novčanih zajmova. Ukoliko zajmoprimac ne plati dospjelo naknadu na vrijeme. Zbog toga se u praksi u ugovorima naznačuje obaveza zajmoprimca da vrati određenu vrijednost stvari. kamate za svo vrijeme ugovorenog trajanja zajma. pod uslovom da to ne bude nezgodno za zajmodavca i da mu se time ne nanese šteta. da se kamata plaća i na neisplaćeni iznos kamata. odnosno da li zajmoprimac može predmet zajma vratiti prije roka.1. po našoj mjeri i 35 . U takvom slučaju on ima pravo predmet zajma vratiti prije ugovorenog roka. Ako ugovor ne sadrži odredbe o načinu vraćanja. Ako su cipele izrađene po narudžbi. zavisi od toga u čiju korist je rok trajanja zajma ugovoren. Moguće je da se po sporazumu ugovarača za neisplaćeni iznos naknade poveća predmet zajma. preduzetnik). U suprotnom zajmodavac može raskinuti ugovor i zahtijevati odmah vraćanje predmeta zajma. Vraćanje predmeta zajma je osnovna obaveza zajmoprimca. Odgovor na pitanje da li zajmodavac može tražiti vraćanje predmeta zajma prije ugovorenog roka. Ako u pogledu vremena davanja naknade nije ništa određeno. odnosno u cilju postizanja ugovorene svrhe. pretpostavlja se da je rok trajanja ugovoren u korist zajmoprimca. Davanje naknade. Vraća se stvar iste vrste. Ako mjesto vraćanja nije posebno ugovoreno. ukoliko predmet zajma vrati prije vremena. zajmoprimac mora predmet zajma vratiti u roku koji ne može biti kraći od 2 mjeseca od dana zajmodavčevog zahtjeva da mu se predmet vrati. bez obzira što je u međuvremenu možda došlo do promjene vrijednosti stvari. predmet zajma se ima vratiti odjednom. po pravilu nema uticaja. tj. Ako je ugovor o zajmu bio sa naknadom. U slučaju novčanog zajma. niti je određen zakonom. UGOVOR O DJELU 1. mjesto vraćanja je mjesto prebivališta zajmoprimca. uzima se da se naknada ima dati sa vraćanjem predmeta zajma.prava zajmodavca Vraćanje predmeta zajma ."zlatne klauzule". zajmoprimac će biti dužan platiti sve tzv. 4. NAMJENSKI ZAJAM Kod namjenskog zajma zajmoprimac mora predmet zajma upotrijebiti na način predviđen u ugovoru. Npr.b) Obaveze zajmoprimca . Obaveza davanja naknade postoji samo ako je ista predviđena ugovorom ili zakonom. a ugovarač koji se obavezuje dati naknadu zove se naručilac. (po tome se razlikuje od ugovora o radu. Pojam Ugovor o djelu je takav ugovor kojim se jedan od ugovarača obavezuje da će izvršiti neku radnju i njome postići određeni rezultat (proizvod). Promjena vrijednosti predmeta zajma u međuvremenu. To se kod novčanog zajma realizira u vidu zatezne kamate. Ako rok nije ugovoren. OBILJEŽJA I ZNAČAJ 1. tj. ako je vrijeme trajanja ugovora do godinu dana. Zabranjeno je ugovaranje obračuna kamata na kamate. Ako je vrijeme trajanja ugovora preko godinu dana. Ugovarač koji se obavezuje da nešto napravi naziva se poslenik (preuzimač. dužan je nadoknaditi štetu. kvaliteta i kvantiteta. Ako se iz ugovora ne može pouzdano utvrditi u čiju korist je rok ustanovljen. Predmet se vraća čim nastupi ugovoreni rok. mjesto vraćanja je mjesto prebivališta zajmodavca. čiji predmet je sam rad) Ugovor o djelu je ponekad teško razlikovati od kupoprodajnog ugovora. zajmodavac može podnijeti tužbu.zahtijevanje vraćanja predmeta zajma.

2. Obično je to pismena forma. Uzajaman (dvostrano obavezan i teretan). Moguće je da rezultat ponekad izostane iz objektivnih razloga ili krivicom naručioca posla. 2. polazi se od toga da se radi o ugovoru o djelu ako je materijal za izradu dao naručilac.kad naručilac ne mogne pribaviti ostatak materijala da se dovrši izrada predmeta). 36 . a o ugovoru o kupoprodaji ako je uposlenik upotrijebio svoj materijal za izradu. tj.4. Značaj Ovaj ugovor spada u grupu ugovora intuiti personae. Rad je samo preduslov rezultata koji se želi postići. pa se tokom izvršenja posla prekoračenje proračuna pokaže neizbježnim. Ugovarači mogu odrediti još neke. pa je i izvršenje obaveze vezano za ličnost. i u ovom slučaju moguća je primjena instituta promijenjenih okolnosti (rebus sic stantibus). odrediće se po prirodi same stvari. a koji je stvarni predmet ugovora. odnosno karaktera posla. Ako visina naknade nije unaprijed određena na bilo koji od navedenih načina. Naknada Naknada je imovinska vrijednost koju je naručilac posla obavezan isplatiti posleniku za određeni rezultat rada. Obično se sastoji u novcu. ako se ugovarači kasnije ne sporazumiju o visini naknade. Prema tome.2. ako su ispunjeni potrebni uslovi. Ako se ne može sa sigurnošću utvrditi da li postoji individualiziranje predmeta. ako je poslenik dao izričito jemstvo za tačnost proračuna.datom modelu. izvjesni ugovori o djelu moraju biti zaključeni u određenoj formi. 2. Izuzetno. NASTANAK UGOVORA O DJELU 2. 1. rok trajanja i naknada. postoji ugovor o djelu. Visina naknade u pojedinim slučajevima može biti propisana zakonom. mogu je usloviti obimom obavljenog posla. Predmet ugovora Predmet ugovora je izvršenje neke radnje i postizanje određenog rezultata od strane poslenika. 2. Izvršenje obično traje relativno duže vrijeme i to kontinuirano. Rok trajanja ugovora Ako rok nije određen ugovorom. a može se ugovoriti i na osnovu proračuna poslenika o uloženom radu i materijalu.1. 2. a njenu visinu najčešće ugovarači određuju sporazumno. poslenik o tome mora bez odlaganja obavijestiti naručioca posla i zatražiti objašnjenje da li da posao nastavi sa izmijenjenim proračunom ili da ga obustavi. može biti ustanovljena tarifa. istu će odrediti sud prema vrijednosti rada. Naime. Međutim. rad sam po sebi po pravilu ne predstavlja predmet ugovora o djelu. Ako u posljednjem slučaju poslenik nije izričito dao jamstvo za tačnost proračuna. Obilježja Konsenzualan i neformalan. Poslovi i rezultati koji su predmet ugovora o djelu mogu biti vrlo različiti. a njeno određivanje se može i prepustiti trećem licu. Trajan. ugovora kod kojih je ličnost ugovarača dominantna. 3. Ipak. Ugovorom se može predvidjeti i tzv. Oni mogu odmah tačno odrediti njenu visinu.3. Saglasnost ugovarača o bitnim elementima Bitni elementi ovog ugovora su: predmet. on ne može zahtijevati povećanje naknade.sukcesivna isporuka rezultata posla. to ne znači da se naknada ne mora isplatiti. dakle ako se radi o individualiziranom rezultatu posla. kao i prema uobičajenoj nagradi za tu vrstu rada. normalnom potrebnom vremenu za taj posao. Ekvivalentan. te da se obaveza poslenika iscrpi samo u radu (npr.

a njegovi nasljednici nisu dužni brinuti za izvršenje tog posla. Ugovor može raskinuti i naručilac posla. Poslenik je prvenstveno dužan postići rezultat posla predviđen ugovorom. Obaveze i prava ugovarača a) Obaveze poslenika . Naručilac se po pravilu ne miješa u posao poslenika. poslenik više ne odgovara za nedostatke na djelu koji su se mogli opaziti običnim pregledom. a nije naručioca na to upozorio. Ako do propasti dođe za vrijeme zakašnjenja. Nastanak obligacije Zaključenjem ugovora zasniva se obligacioni odnos. tj. Ako je ugovor zaključen upravo zbog tih osobina poslenika. Važi i obrnuto. u slučaju postojanja skrivenih nedostataka. Naručilac koji je uredno obavijestio poslenika o nedostacima ima pravo tražiti od poslenika da ih otkloni. naručilac se može na njih pozvati najkasnije u roku od 2 godine od dana prijema stvari. Ako ugovorom nije preciziran kvalitet materijala. jer je on osoba koja je u obligacionom odnosu sa naručiocem. ili nasljednik može jednostrano raskinuti ugovor.3. naručilac ima pravo raskinuti ugovor i tražiti naknadu štete.1. Međutim. Ako ugovorom ništa nije precizirano. što znači da tokom trajanja rada rizik slučajne propasti materijala snosi naručilac posla. obavljanje posla se ne može povjeriti trećem licu. uz naknadu štete naručiocu.prava naručioca Postizanje određenog rezultata posla . Ako to ne učini. 37 . s tim što za kvalitet posla naručiocu uvijek odgovara poslenik. on i dalje ostaje vlasnik materijala. ugovor će automatski prestati. U svako vrijeme dok posao nije završen poslenik može odustati od ugovora. Ako ugovorom nije preciziran kvalitet rezultata rada. ili ga može povjeriti trećem licu. U svakom od ova 3 slučaja naručilac ima i pravo na naknadu štete. Ako nedostaci ne čine djelo neupotrebljivim. DEJSTVO UGOVORA O DJELU 3. Ako je naručilac posla posleniku dao materijal za izradu odnosno preradu. a bio je obavezan lično izvršiti posao. pitanje ličnog izvršenja zavisi od karaktera posla i njegove vezanosti za stručne i lične osobine poslenika. naručilac može sam ukloniti nedostatak na teret poslenika. postupajući savjesno i u skladu sa svojom stručnošću. Ako materijal obezbjeđuje poslenik. može doći do sporazumnog raskida ugovora između naručioca i poslenikovog nasljednika. odgovaraće za štetu koji naručilac zbog toga pretrpi.2. Ako se nedostatak ne ukloni. S druge strane. izuzev ako je znao za njih. pod uslovom da plati ugovorenu naknadu od koje može odbiti iznos koji je poslenik uštedio zbog neizvršenog posla. dispozitivno pravilo je da se upotrijebi materijal uobičajenog standardnog kvaliteta. Nakon što je naručilac pregledao i primio izvršeno djelo. Poslenik je dužan naručiocu skrenuti pažnju na eventualne nedostatke materijala koji mu je dat za izradu djela. ako poslenik nije bio obavezan da posao obavi lično. Ako usljed krivice poslenika propadne materijal koji je obezbijedio naručilac. prava naručioca zavise od prirode nedostatka. Poslenik ne odgovara u slučaju da i nakon upozorenja naručilac insistira na izradi djela upravo od tog materijala. štetu će drugoj strani nadoknaditi onaj ugovarač koji je pao u zakašnjenje.zahtijevanje postizanja tog rezultata. dispozitivno pravilo je da rezltat mora biti onakav kakav se redovno očekuje u takvom poslu pri normalnim okolnostima. U drugom slučaju. u tom vremenu rizik slučajne propasti rada snosi poslenik. Ako je nedostatak takav da je djelo neupotrebljivo. osim ako je drugačije predviđeno ugovorom. poslenik odgovara za štetu. ostavljajući mu primjeren rok za to. on odgovara za njegov bonitet. 3. može srazmjerno smanjiti naknadu ili raskinuti ugovor. Prvenstveno od ugovora zavisi da li poslenik mora ugovoreno djelo izvršiti lično. Ako poslenik umre prije isteka roka ugovora.

. U obzir dolaze uglavnom faktička i simbolička predaja. ZNAČAJ I OBILJEŽJA UGOVORA O PREVOZU 1. b) Obaveze naručioca posla .Predaja rezultata posla . POJAM. naručilac neće imati obavezu posleniku dati veću naknadu. Naručilac je obavezan preuzeti rezultat posla koji je izvršen na ugovoreni način i u ugovorenom roku. poslenik može raskinuti ugovor i tražiti naknadu štete. a posebno se praktikuje u građevinarstvu. To se naziva situaciono plaćanje. Ako u pogledu načina i vremena davanja ništa nije posebno ugovoreno. a naručilac odbije preuzeti rezultat posla. a drugi se obaveže da mu za to isplati određenu naknadu. važe opća pravila o mjestu ispunjenja ugovora. Ako naručilac preda materijal sa zakašnjenjem.1. naknada se ima dati odjednom i to prilikom preuzimanja rezultata posla. Ako se rezultat posla predaje u dijelovima (rad u etapama). . Ako je rok za predaju rezultata fiksan. Na njega se primjenjuju prvenstveno pravila o grani transporta uz koju je ugovor vezan. Razvoj i značaj Po svojoj prirodi ugovor o prevozu je poseban oblik ugovora o djelu. Davanje materijala za preradu . naručilac posla može raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete. Ako mjesto predaje nije izričito ugovoreno. Rok će se smatrati bitnim sastojkom ugovora i u slučaju da zbog zakašnjenja poslenika naručilac očigledno ne bi imao interesa za ispunjenje ugovora. Pojam Ugovor o prevozu postoji ako se jedno lice obaveže da na određeno mjesto preveze određenu stvar ili lice. Obaveza da poslenik obezbijedi materijal za preradu postojaće samo ako je izričito ugovorena.zahtijevanje naknade. time će doći i do produženja roka trajanja ugovora za onoliko vremena koliko je kasnila predaja materijala. U suprotnom je to obaveza naručioca posla.zahtijevanje predaje materijala.nije isplatio predujam ili . RAZVOJ.prava poslenika Davanje naknade za postignuti rezultat posla . 1. Ako uopšte ne preda materijal. Radi obezbjeđenja naplate svojih potraživanja po osnovu ugovora o djelu. ali poslenik ne odgovara zbog toga što naručilac: . Ta pravila. Naručilac posla dužan je dati posleniku naknadu u skladu sa ugovorom i to u smislu iznosa. mjesta i vremena.2. sadržana u posebnim zakonima. pada u zakašnjenje sa svim posljedicama istog. Prijem rezultata posla . UGOVOR O PREVOZU 1. načina.zahtijevanje prijema rezultata posla.zahtijevanje predaje. su lex specialis u odnosu na pravila iz ZOO. naknada se ima dati prilikom završetka svake etape posla. Poslenik ima samo ius tollendi. 38 . poslenik ima založno pravo na stvarima koje mu je naručilac predao u vezi sa njegovim radom.zakasnio u ispunjenju drugih obaveza. a poslenik je u tolikom kašnjenju da je očigledno da neće završiti posao u roku.nije predao materijal na vrijeme. Rezultat se predaje u ugovoreno vrijeme. Ako su ispunjena ova 2 uslova. Ako je poslenik bez saglasnosti naručioca djelo izveo u većem obimu ili boljeg kvaliteta. U tom slučaju bi poslenik mogao svoju obavezu predaje rezultata izvršiti putem suda.tražio izmjene u toku rada.

uz primjenu odredaba o naknadi kod ugovora o djelu. DEJSTVO UGOVORA O PREVOZU Zaključenjem ugovora nastaje obligacioni odnos u kome su oba ugovarača nosioci prava i obaveza. prisutno kod organiziranja putovanja. Kad je u pitanju korisnik usluga prevoza. obaveza predaje stvari i obaveza naknade štete. 2. Odstupanje od navedenog postoji u linijskom prevozu. 2. Međutim. 3.2. koji su samo poseban način zaključivanja ugovora. ZOO govori o "pošiljaocu". 2. već i put koji tim povodom treba preći. ali će se u određenim slučajevima javiti i kao trajan. Ako je naknada određena tarifom ili putem nekog drugog objavljenog obaveznog akta. Subjekti ugovora U ulozi prevoznika mogu se javiti pravna i fizička lica koja se bave prevozom kao redovnom djelatnošću. kao i svaka druga osoba koja takav ugovor zaključi. a ne uslov njegove valjanosti. dakle iz kojeg u koje mjesto i kojim putem. tovarni list. tj. Ukoliko naknada nije utvrđena ni na jedan od navedena 2 načina. odnosno "putniku". Naknada Naknada predstavlja određeni iznos novca kao ekvivalent vrijednosti ugovorenog prevoza. 39 . ugovor sa trenutnim izvršenjem obaveza. Obzirom da je njihov obim i raspored poznat ugovaračima već u trenutku nastanka ugovora. u slučaju obaveze da se izvrši prevoz i obaveze da se naknadi šteta u slučaju oštećenja ili propasti pošiljke. To znači da se u svakom konkretnom slučaju utvrđuje tzv. gdje je suvišno posebno ugovaranje puta koji treba preći.Ugovor o prevozu je neformalan.kod pomorskog ili zračnog prevoza pri zaključivanju čartera. Dvostranoobaveznost .Za izvršenje ugovornih obaveza prevozniku pripada naknada koju mu je dužan isplatiti saugovarač. treba imati u vidu i mogućnost da se u ulozi onoga ko ugovara prevoz "neke osobe" ne nalazi upravo ta osoba."primjerena naknada". Isto važi i za pismeno formulisane uslove ponude. prva je ugovorna a druga zakonska obaveza.ugovornih i zakonskih obaveza. duguje se uobičajena naknada za konkretnu vrstu prevoza. ugovor o prevozu je trenutan.Zaključenjem ugovora obje strane stiču određena prava i obaveze. Kad se radi o prevozu osoba. ugovor o prevozu je komutativan. Obzirom na vrijeme u kome se realiziraju njime preuzete obaveze i prava. Ugovor o prevozu stvari Obaveze prevozioca kod ovog ugovora su obaveza izvršenja prevoza. NASTANAK UGOVORA O PREVOZU Bitni elementi ugovora su prevoz kojeg treba obaviti i naknada za izvršeni prevoz. pri njegovom zaključivanju ili u vezi s njim izdaju se određene isprave (vozna karta. To je npr.3. Npr. nije dopušteno ugovaranje veće naknade. Može biti utvrđena neposrednim sporazumom ugovarača ili tarifom.1. 3. konosman i sl). Teretnost . Prevoz stvari odnosno lica Prevoz kao bitni element ugovora pojmovno obuhvata ne samo stvar koju treba prevesti.3. Obilježja ugovora o prevozu Konsenzualnost . Te isprave su isključivo dokaz postojanja prethodno zaključenog ugovora.1. a ne uslov valjanosti. Kod ugovora o prevozu često je prožimanje tzv. Od načela konsenzualnosti ipak postoje određeni izuzeci koji se susreću npr. 2.

a ako o tome nema saglasnosti. Ako se stranke nisu drugačije dogovorile. prevoznik će se osloboditi obaveze naknade štete samo ako dokaže da su oštećenje ili propast pošiljke uzrokovani radom ovlaštenog lica (npr. Odgovornost prevoznika prestaje preuzimanjem pošiljke i prijemom naknade za prevoz. Čekajući instrukcije. onda putem koji najviše odgovara interesima pošiljaoca (to ne mora biti najkraći put). a zatim se prednost određuje prema vremenu traženja prevoza. Zakonom je kao princip ustanovljena objektivna odgovornost prevoznika za štetu nastalu gubitkom ili oštećenjem pošiljke od trenutka njenog preuzimanja do predaje primaocu. prednost ima pošiljalac koji ugovara duži prevozni put. Prevoznik je dužan predati pošiljku tek nakon što mu primalac ispuni sve uslove koji su predviđeni ugovorom. a u tzv. Za takvu štetu prevoznik odgovara pod istim uslovima kao i kod gubitka odnosno oštećenja pošiljke. Ako tražene instrukcije ne dobije u primjerenom roku. dužan je prema pošiljci postupati sa pažnjom dobrog domaćina. odgovornost se proteže na rok od 8 dana od dana predaje. Ako je prevoz prekinut bez krivice ugovornih strana i zainteresiranih osoba. Obaveze pošiljaoca su da plati naknadu i da ustupi potrebna obavještenja.U slučaju postojanja više zahtjeva za prevoz. pod uslovom da je o otkrivenom oštećenju prevoznik odmah obaviješten. prioritet imaju prevozi predviđeni posebnim propisima.inspekcije) ili višom silom. Pravilo je da primalac može zahtijevati predaju pošiljke od prevoznika tek po njenom pristizanju u mjesto opredjeljenja. Primalac ima pravo tražiti zapisničko utvrđivanje istovjetnosti pošiljke i njenog eventualnog oštećenja. obaveza naknade štete nastaje i u slučaju kašnjenja realizacije prevoza u odnosu na ugovoreni rok.slobodnom prevozu po njegovom izvršenju. troškove ovog postupka snosiće primalac. Ako prevoznik ne uspije izvršiti predaju pošiljke. koji je po pravilu "pratilac" pošiljke. odnosno privrednika. U odsustvu tržišne. Osim gubitkom ili oštećenjem. U skladu sa općim pravilima objektivne odgovornosti. prevoznik će morati nadoknaditi štetu samo ako je prilikom predaje pošiljke bio obaviješten o njenim svojstvima. obaveza da preda pošiljku primaocu koji je označen ugovorom je jedna od osnovnih obaveza prevozioca. Uobičajeno je da se naknada u linijskom prevozu plaća unaprijed. Plaćanje naknade je osnovna obaveza pošiljaoca. osim zapisnički konstatiranih manjkavosti. Ako se utvrdi istovjetnost i odsustvo oštećenja pošiljke. o tome će obavijestiti pošiljaoca i tražiti instrukcije. visina naknade štete određuje se prema tržišnoj cijeni pošiljke u vrijeme i u mjestu predaje za prevoz. prevoznik ima pravo na naknadu i troškove prevoza od mjesta prekida prevoza do odredišnog mjesta. Izuzetak je moguć samo ako je primalac ovlašten od strane pošiljaoca da primi pošiljku i u toku prevoza. On može odbiti predaju pošiljke i u slučaju da mu se tom prilikom ne preda duplikat tovarnog lista na kome je primalac potvrdio prijem pošiljke. Ništava je ugovorna odredba kojom bi se ova odgovornost smanjila ili isključila. U slučaju istovremenih zahtjeva. uz uslov da do štete nije došlo usljed namjere ili krajnje nepažnje. prevoznik ima pravo prodati pošiljku i podmiriti svoje troškove. Ako se radi o skupocjenim stvarima. naknada se utvrđuje uzimanjem u obzir uobičajene cijene za stvar iste vrste i kvaliteta. Izuzetak je šteta izazvana usljed namjere ili grube nepažnje. 40 . Ugovorom je ipak moguće maksimizirati iznos naknade. Prevoz se mora izvršiti ugovorenim putem. Mada primalac pošiljke po pravilu nije i njen pošiljalac. Na taj način prevoznik obezbjeđuje svoj položaj u smislu eventualne odgovornosti prema pošiljaocu. Uz to prevozilac predaje tovarni list (ako je izdat). Ako se radi o skrivenim oštećenjima. a eventualno preostali iznos je obavezan položiti kod suda za ovlaštenu osobu.

Posjed nad stvarima koje su predate na prevoz. Ako pošiljka tokom prevoza propadne usljed dejstva više sile. tj. putnik može odustati od ugovora ako se nedostaci ne otklone u primjerenom roku. Ako je prevoz već obavljen. 41 . po općim pravilima odgovornosti za prevoz stvari.2. Prevoznik po pravilima objektivne odgovornosti odgovara za eventualno prouzrokovanu štetu koja može nastati oštećenjem zdravlja. U slučaju osnovanog prigovora na ugovoreni ili propisani standard udobnosti odnosno higijene. Međutim. Prevoznik odgovara i za štetu nastalu oštećenjem ili gubitkom putnikovih stvari iz prtljaga. odnosno korisnost i vezanost za posao prevoza. prevoznik odgovara i za zakašnjenje putnika i prtljaga. pod uslovom da prevoznik dokaže njihovu nužnost. može se osloboditi odgovornosti samo ako uspije dokazati da je šteta nastala usljed više sile ili isključivom radnjom samog oštećenog putnika. a koji su obuhvaćeni cijenom prevoza. prvenstvo naplate putem založnog prava imaju špediteri i prevoznici u odnosu na komisionare i skladištare. Istovremeno. 2. Ako je u prevozu učestvovalo više prevozilaca.Ako do prekida prevoza došlo krivicom prevoznika. ako je u manjkavostima prisutna opasnost za sigurnost trećih osoba i dobara. Prtljag čuva prevozilac. povredom ili smrću putnika. Ta naknada se prebija sa odštetom. odnosno posjedovanje isprava pomoću kojih je moguće raspolagati pošiljkom. Na vidljive manjkavosti pakovanja prevoznik je dužan upozoriti pošiljaoca. Ako pošiljalac ignoriše upozorenje. da se na založno pravo može pozivati samo u vezi sa potraživanjima iz ugovora o prevozu povodom kojeg se stekao posjed nad pošiljkom. prevoznik nema pravo ni na dio naknade za već izvršeni dio prevoza. Osim za oštećenje. za oštećenje prtljaga prevoznik odgovara kao kod prevoza stvari. prevoznik se oslobađa odgovornosti za eventualno nastale štete na pošiljci. prevoznik ima zakonsko založno pravo na pošiljci. a za oštećenje ručnog prtljaga po općim pravilima građanskopravne odgovornosti. prevoznik ne smije primiti takvu pošiljku na prevoz. Koneksnost zahtjeva. on će biti dužan da ovlaštenoj osobi nadoknadi time prouzrokovanu štetu. posljednji je dužan realizirati založno pravo za sebe i sve prethodne prevozioce. Ova odgovornost se ravna po općim pravilima građanskopravne odgovornosti. U cilju naplate ugovorene naknade i troškova koji tim povodom nastanu. a ručni prtljag čuva putnik. 3. a detaljnije je razrađena posebnim propisima za pojedine vrste prevoza. U suprotnom bi na strani pošiljaoca došlo do neosnovanog bogaćenja. Ugovor o prevozu lica Obaveze prevozioca su obaveza izvršenja prevoza i obaveza naknade štete nastale pri prevozu putnika. Pravo zaloge. Obaveza predaja stvari na prevoz je prva obaveza pošiljaoca nakon zaključenja ugovora o prevozu. uključivši i drugačije normiran osnov obavezivanja na naknadu štete. Shodno tome. jer je dio prevoza ipak izvršen. Shodno tome. Od ovog treba razlikovati "režijske" troškove koji proizilaze iz samog obavljanja prevoza. može se zahtijevati smanjenje naknade. prevoznik ima pravo naknade za izvršeni prevoz od polazišta do mjesta prekida. Opće pravilo je da je prevoznik dužan prevoz izvršiti ugovorenim sredstvom i uz primjerene uslove udobnosti i higijene. Pošiljalac je dužan stvar upakovati na propisani način i time je učiniti podobnom za konkretnu vrstu prevoza. Pošiljalac je dužan nadoknaditi korisne i nužne troškove nastale u toku prevoza. tako da prevoznik može računati na dio naknade koji eventualno nakon toga preostane. i to obrnuto redoslijedu kojim su založna prava nastala (dakle prednost imaju kasnije nastala založna prava). Vršenje založnog prava ima 2 pretpostavke: 1. U slučaju sukoba 2 ili više založnih prava.

UGOVOR O NALOGU 1.Obaveze putnika. To posebno važi za nalogoprimca kojem nalogodavac povjerava obavljanje poslova kao da će ih sam obaviti.kod ovog ugovora naglašenu ulogu ima ličnost ugovarača.bitno je imati na umu da osim obaveze plaćanja naknade nalogodavac ima i druge obaveze koje se tiču eventualnih troškova nalogoprimca i sl. Prisutan je u nizu složenih ugovora kao npr. Naknada se zakonski prezumira. Ugovor o nalogu je intuiti personae . odnosno ugovora o punomoćstvu (obavljanje samo pravnih radnji). Za nastanak ugovora dovoljna je prosta saglasnost volja ugovarača. ZNAČAJ I OBILJEŽJA UGOVORA O NALOGU Ugovor o nalogu postoji kada se jedno lice (nalogoprimac) obaveže da za račun drugog lica (nalogodavca) izvrši određene poslove. PRESTANAK UGOVORA O PREVOZU Pošiljalac i putnik mogu odustati od ugovora i prije nego što je prevoz otpočeo. U takvim situacijama pošiljalac ili putnik duguju prevozniku naknadu štete izazvane odustajanjem od ugovora. Osnovne karakteristike ugovora o nalogu su: Konsenzualnost. Trajanje kašnjenja u navedenom smislu je faktičko pitanje. ako prevoz bude prekinut pa u novim okolnostima nastavak prevoza ne ostvaruje cilj zbog kojeg je prevoz ugovoren. Osnovna obaveza putnika je plaćanje naknade za prevoz. U praksi se to svodi na pravo prevoznika da zadrži određeni procenat primljene naknade. Suštinski se ugovor o nalogu može odrediti kao obavljanje pravnih i faktičkih radnji za drugoga. njihove forme i postojanje se u slučaju spora cijene odvojeno. ugovor o trgovinskom zastupanju i sl. u praksi će punomoć koja se u tom cilju daje biti data u istom obliku. Pravo na jednostrani raskid ugovora putnik ima i tokom prevoza. Po pravilu je dvostranoobavezan . Ako se posredstvom ugovora o nalogu želi obaviti posao za koji se zahtijeva određena forma. Ugovor o nalogu je svojevrstan opći ugovor. putniku pripada i pravo na naknadu štete. prevoznik je dužan vratiti primljenu naknadu i pod za to predviđenim pretpostavkama naknaditi štetu. U zavisnosti od krivice prevoznika.tj. RAZVOJ. i to bez ikakvog posebnog povoda. 42 . Relacija ugovorao nalogu i pomenutih ugovora je odnos općeg i pojedinačnog. ili ako je očito da neće moći izvršiti ugovoreni prevoz. Po tome se ugovor o nalogu razlikuje od ugovora o djelu (obavljanje samo faktičkih radnji). te se o isključenju iste mora postići sporazum ili to mora nedvosmisleno proizilaziti iz međusobnih odnosa ugovornih strana. Ako prevoznik kasni sa otpočinjanjem prevoza u mjeri da pošiljalac ili putnik više nemaju interesa za prevoz. Uobičajeno je da putnik tu obavezu izvršava odmah po zaključenju ugovora (da kupi kartu). 4. POJAM. Ugovor o nalogu je po pravilu teretan . Međutim.ugovor o ortakluku. Karta predstavlja dokaz da je ugovor zaključen i naknada plaćena.nalogoprimac ima pravo na naknadu. a ovaj mu za to da ovlaštenje uz eventualnu obavezu plaćanja naknade. odnosno da zahtijeva dio ugovorene naknade.

Ako ne. Nalogoprimac mora postupati prema sadržini naloga. Nalogoprimac je u tom smislu alter ego . 43 . solidarna odgovornost će postojati samo ako je ugovorena. Izuzetak je u slučaju kad nalogodavac naknadno odobri urađene poslove. sa izuzetkom onih poslova koji se po svojoj prirodi ili po odredbama zakona ne mogu preduzimati preko drugog lica. U principu se svi poslovi mogu javiti kao predmet ugovora. Ako je u ulozi nalogoprimca više lica.zastupanje pred sudom). Imperativna uputstva .generičkom nalogu. Nalogoprimac je u obavezi da poslove iz ugovora o nalogu obavi lično. Ukoliko ne udovolji ovoj obavezi.2. U prvom slučaju odgovornost nalogoprimca prema nalogodavcu se ograničava na izbog i instrukcije . NASTANAK UGOVORA O NALOGU 2. 3. Nalogoprimac je dužan da po zahtjevu nalogodavca u toku izvršenja naloga podnosi izvještaje o stanju poslova. 3. Naknada. nalogoprimac se nalazi u ulozi poslovođe bez naloga i sva pitanja koja se pritom pojave rješavaju se po pravilima poslovodstva bez naloga. slučajnu propast ili oštećenje stvari koje se desilo kod zamjenika. Saglasnost o bitnim elementima ugovora Objektivno bitni elementi ugovora su posao koji treba preduzeti i naknada. Podnošenje izvještaja. 2. Osnovne obaveze nalogoprimca Izvršenje naloga.nalog je postavljen da nalogoprimac pri vršenju poslova može od njega odstupiti ako ga okolnosti slučaja na to upućuju.kao i kad postoji saglasnost nalogodavca.1. Posao koji treba preduzeti može biti pravni. prezumira se njihova solidarna odgovornost ukoliko nalog izvršavaju zajedno. nalogoprimac odgovara za štetu koja zbog toga nastane nalogodavcu. ali uz saglasnost nalogoprimca može posao povjeriti i drugome. osim u slučaju ako bi postupanje mimo uputstva spriječilo očiglednu štetu za nalogodavca. Polaganje računa. Ako ugovarači ne žele primjenu ove zakonske pretpostavke.od njih nalogoprimac ne smije odstupati. Fakultativna uputstva . Indikaciona uputstva . Bez saglasnosti nalogodavca nalogoprimac može povjeriti posao zamjeniku ukoliko ga na to tjeraju okolnosti. nalogoprimac je uvijek dužan postupati sa pažnjom dobrog privrednika ili stručnjaka. ali i faktičke radnje. Neovisno o stepenu obaveznosti uputstava.1. odnosno po vlastitom nahođenju. U takvom slučaju nalogoprimac odgovara za izbor zamjenika (culpa in eligendo) i upute koje mu je dao (culpa in instruendo). a nije ga bilo moguće konsultirati u vezi sa promjenom u preduzimanju posla. U drugom slučaju nalogoprimac odgovara i za rad zamjenika.ne može više nego što je dozvoljeno nalogodavcu. Ugovor o nalogu je pozitivnopravno regulisan kao teretan. odnosno dobrog domaćina. radi se o tzv. Nalogoprimac je obavezan da po okončanju naloženih poslova podnese potpun izvještaj i obračun troškova. U ulozi nalogodavca može se javiti samo osoba koja je i sama sposobna da preduzme posao kojeg povjerava nalogoprimcu. Subjekti. Za preduzimanje određenih poslova nalogoprimcu je uz poslovnu sposobnost neophodna i određena stručna osposobljenost (npr. uputstva iz naloga se mogu podijeliti na 3 kategorije: 1. DEJSTVO UGOVORA O NALOGU 3. U zavisnosti od stepena slobode koji se ostavlja nalogoprimcu.granice u kojima se nalogoprimac može kretati su široko postavljene. Ako izađe iz okvira naloga. Ako je nalogoprimac ovlašten na preduzimanje svih poslova jedne ili više određenih vrsta. o tome se trebaju izričito sporazumjeti ili to nedvosmisleno mora proizilaziti iz prirode njihovog odnosa.

ima pravo na srazmjeran dio naknade. sve dok ovi ne budu u prilici da preuzmu njihovo vršenje. Preuzimanje obaveza. PRESTANAK UGOVORA O NALOGU Ugovor o nalogu prestaje izvršenjem njegovih obaveza. Pojam Ugovor o punomoćstvu je takav ugovor kojim jedan ugovarač (vlastodavac. Uslovi za to su posjed i koneksitet. osim u slučajevima kad je ugovorom isključena ili iz međusobnih odnosa proizilazi drugačije. te jednostranim raskidom. nalogodavac je dužan isplatiti naknadu po okončanju posla. visina naknade se određuje prema poslovnim običajima. pa nalogoprimac angažuje vlastita sredstva. Ako je u ulozi zalogodavca ili zalogoprimca pravno lice. Nalogodavac je dužan nadoknaditi nužne i korisne troškove koje je nalogoprimac imao prilikom izvršenja naloga. nalogodavac će mu ih morati nadoknaditi. već i da nalogoprimca oslobodi svih obaveza koje je stekao izvršavajući nalog. Visina. tako i tokom njegovog izvršavanja. 3. OBILJEŽJA I ZNAČAJ UGOVORA O PUNOMOĆSTVU 1. 44 .2. a u odsustvu tih običaja pravilo je da nalogoprimcu pripada "pravična naknada". a moguće ga je raskinuti i svakodobnim sporazumom ugovarača. vrijeme i mjesto isplate određuju se sporazumno. njegovim prestankom prestaje i ugovor o nalogu. Na zahtjev nalogoprimca nalogodavac je dužan predujmiti određeni novčani iznos u svrhu pokrivanja izdataka oko izvršenja naloga. bez ispunjenja bilo kakvih preduslova. 4. uz plaćanje kamate. nalogoprimac ima zakonsku obavezu da nastavi poslove ako bi suprotno postupanje uzrokovalo štetu nasljednicima nalogodavca. Založno pravo zalogoprimca. U slučaju smrti nalogodavca. Ako drugačije nije dogovoreno. odnosno bez opravdanog razloga. POJAM. Ova obaveza postoji kako pri zaključenju ugovora. pod uslovom da nije kriv za nastanak štete. neovisno od toga da li je to njemu bilo dugovano. način.1.Ako je u toku i na osnovu izvršenja naloga nalogoprimac nešto primio od trećih lica. Osnovne obaveze nalogodavca Plaćanje naknade je osnovna obaveza nalogodavca. dužan je to predati nalogodavcu. povjeritelj) ovlašćuje drugog ugovarača (punomoćnik. Koji troškovi će se smatrati potrebnim je faktičko pitanje koje se cijeni s obzirom na vrstu poslova i cilj koji je trebalo postići izvršenjem naloga. Davanje predujma. koji je dužan nalogodavcu nadoknaditi štetu ako je raskid učinio u nevrijeme za nalogodavca. Naknada troškova. bez obzira na uspjeh nalogoprimčevog angažmana. Kod ugovora sa naknadom nalogodavac je obavezan nalogoprimcu isplatiti odgovarajući dio naknade i nadoknaditi eventualnu štetu. Ako nalogoprimac bez vlastitre krivice samo djelimično obavi nalog. UGOVOR O PUNOMOĆSTVU 1. Nalogodavac je dužan ne samo da preuzme prava. povjerenik) da u njegovo ime i za njegov račun obavi određeni pravni posao. Smrt nalogoprimca uvijek dovodi do raskida ugovora o nalogu. Ako je nalogodavac ne ispuni. Nalogodavac može odustati od ugovora u svako vrijeme. Nalogoprimac ima zakonsko založno pravo na pokretnim stvarima i novcu stečenom po osnovu ugovora o nalogu. Isto pravo ima i nalogoprimac. Nalogoprimcu pripada i pravo na naknadu štete koju je pretrpio prilikom izvršenja naloga. Ako nisu određeni.

poravnanju. pismenu ispravu u kojoj se konstatuje koje sve pravne poslove i eventualno pod kojim uslovima punomoćnik može obaviti u ime i za račun vlastodavca.testament. b) Zaključenje ugovora o jemstvu.2. Ono može biti kumulativno i alternativno. NASTANAK UGOVORA O PUNOMOĆSTVU 2. ugovor o punomoćstvu je teretan. U ulozi vlastodavca može biti samo osoba koja je lično sposobna obaviti pravne poslove za koje ovlašćuje punomoćnika. Davanje naknade kod ugovora o punomoćstvu se nikad ne prezumira. dispozitivno pravilo je da se radi o kumulativnom kolektivnom punomoćstvu. Ona 45 . punomoćstvo može biti ograničeno i neograničeno. Predmet ugovora Svaki dopušten i moguć pravni posao može biti predmetom ugovora o punomoćstvu. Ono je samo dokaz o postojanju konkretnog ugovora o punomoćstvu. Obilježja Konsenzualnost. Kod ograničenog punomoćstva punomoćniku su data određena obavezna uputstva. a koji spada u redovno poslovanje vlastodavca. Načelno je neformalan. e) Podizanje tužbe za razvod braka. 2. Ako je naknada ugovorena. Poslovi koji ne ulaze u redovno poslovanje poslodavca mogu se obavljati samo uz specijalnu punomoć. a punomoćnik sa generalnim punomoćstvom ovlašten je da u ime i za račun vlastodavca obavi svaki pravni posao predviđene vrste (npr. f) Podnošenje prijedloga za ponavljanje postupka ako je od pravosnažnosti odluke proteklo preko 6 mjes. Punomoćstvo može biti specijalno (posebno) i generalno (opće). međutim ako je za neki ugovor forma propisana zakonom. vrijeme trajanja i naknada (ako je ugovor teretan). u zavisnosti od toga da li svi punomoćnici moraju posao obaviti zajedno ili ga može samostalno obaviti bilo koji od njih. Ako kod kolektivnog punomoćstva nije ništa rečeno. Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice. punomoćnik koji se angažuje za njegovo zaključenje mora imati punomoć u toj formi. Može biti dvostrano i jednostrano obavezan. Izuzetak su poslovi strogo lične prirode (npr. Ugovor je nastao u trenutku kad su se ugovarači sporazumjeli o njegovom sadržaju. Po zaključenju ugovora.1. osim lica koja se bave nadripisarstvom. odnosno određene pravne poslove. Osim toga. c) Izjava o primanju ili odricanju od nasljeđa d) Zaključenje braka. Po sadržaju ovlaštenja koje vlastodavac daje punomoćniku. vlastodavac obično daje punomoćniku punomoćje. a ovaj se obavezuje da će ga izvršiti uz naknadu ili bez naknade. a ne predstavlja i taj ugovor. radi se o tzv. u zavisnosti od toga da li je vlastodavac dužan dati naknadu za obavljeni posao ili ne. ili to proizilazi iz prirode posla.kolektivnom punomoćstvu. U suprotnom je dobročin. ili je to po zakonu određeno obzirom na ličnost i profesiju punomoćnika (npr. Saglasnost o bitnim elementima Bitni elementi ugovora su predmet ugovora. Vlastodavac je taj koji prvenstveno mora voditi računa o tome koga ovlašćuje da za njega obavi pravni posao. tj. ugovor o doživotnom izdržavanju i sl). Punomoćje je pismena izjava vlastodavca o tome da je određeno lice ovlašteno da u njegovo ime i za njegov račun obavi određeni. 2. Kod specijalnog punomoćstva su pojedinačno navedeni pravni poslovi koje je punomoćnik ovlašten obaviti za vlastodavca. 1.odnosno više određenih pravnih poslova ili sve pravne poslove jedne ili više određenih vrsta. zakon izričito zahtijeva specijalnu punomoć za: a) Preuzimanje mjenične obaveze. Ako se ugovor zaključi sa više punomoćnika istovremeno.advokat).2.zastupanje u svakoj parnici). Može biti teretan i dobročin. izabranom sudu.

u zavisnosti od toga da li se punomoćnik mora dosljedno pridržavati istih (imperativna). i to pismeno ili usmeno na zapisnik. Izvršenjem pravnog posla .3.vlastodavac može punomoćstvo opozvati. Mimo navedenog. 5. Punomoćnik je obavezan izvršiti pravni posao na koji je ovlašten. ako je potrebno da od njega otkloni neku štetu koja bi mogla nastati. Gubitkom poslovne sposobnosti vlastodavca ili punomoćnika . savjesno i brižljivo. imajući stalno u vidu da to bude što povoljnije za vlastodavca. Vlastodavac je dužan punomoćniku naknaditi štetu pretrpljenu zbog opoziva. 4.usmeno ili pismeno. Vrijeme trajanja ugovora Ugovor o punomoćstvu prestaje: 1.naknadna nemogućnost sama po sebi dovodi do prestanka ugovora o punomoćstvu (nije ga potrebno posebno otkazivati niti opozivati). ali o tome mora dati izričitu izjavu. Kod kumulativnog kolektivnog punomoćstva. 2.Potpuni gubitak poslovne sposobnosti na bilo kojoj strani dovodi do prestanka ugovora. ugovor može ostati na snazi i nakon smrti vlastodavca ako je tako ugovoreno. punomoć ostaje na snazi za ostale punomoćnike). i to sve dok nasljednici ne budu u mogućnosti sami nastaviti posao ili pronaći drugog punomoćnika. Neposredno dejstvo (dejstvo zaključenja) ugovora o punomoćstvu Zaključenjem ugovora dolazi do zasnivanja obligacionog odnosa između vlastodavca i punomoćnika. sudski ili vansudski. a kod alternativnog se odnosi samo na onog punomoćnika kome je i saopšteno (tj. posredno dejstvo ugovora o punomoćstvu. i dati mu srazmjeran dio nagrade za obavljeni dio posla. Prestanak pravnog lica ima isti učinak kao smrt. Otkaz parničnog punomoćstva mora se saopštiti i sudu pred kojim se vodi postupak.redovni način prestanka ugovora. Protekom ugovorenog vremena . u granicama dobivenih ovlaštenja. ili se njima punomoćnik samo upozorava na izvjesne činjenice na koje treba obratiti pažnju (upozoravajuća ili indikaciona).mogu biti imperativna. 46 . 3. 3.izvršenjem prestaje ugovor o specijalnom punomoćstvu jer je cilj zaključenja ugovora postignut i nema potrebe da ugovor i dalje egzistira. opoziv se mora saopštiti i sudu pred kojim se vodi parnični postupak. a) Obaveze punomoćnika – prava vlastodavca Izvršenje pravnog posla – zahtijevanje izvršenja. Smrću vlastodavca ili punomoćnika . DEJSTVO UGOVORA O PUNOMOĆSTVU Kod ovog ugovora potrebno je razlikovati dejstvo zaključenja ugovora o punomoćstvu tj. rizik obavljenog posla snosi vlastodavac. Vlastodavac može punomoćnika osloboditi te obaveze. Kad posao izvrši na takav način.Punomoćnik može takođe raskinuti ugovor bez obrazlaganja otkaza.1.neposredno dejstvo ugovora o punomoćstvu i dejstvo izvršenja ugovora o punomoćstvu. Ako se radi o parničnom punomoćstvu. tzv. Generalna punomoć ne može prestati na ovaj način jer je ona data i za eventualne buduće poslove. Nemogućnošću izvršenja posla . 2. punomoćnik i dalje može obavljati one poslove koje bi mogao obavljati i vlastodavac. 3. Otkazom punomoćstva . Ako je vlastodavac djelimično lišen poslovne sposobnosti. 6. tj. Nakon otkaza parničnog punomoćstva punomoćnik je dužan još mjesec dana vršiti pravne radnje za vlastodavca. opoziv saopšten jednom od punomoćnika važi i za sve ostale. iz kojeg proizilaze određena prava i obaveze. fakultativna i upozoravajuća. Opozivom punomoćstva .Punomoćnik je obavezan da i nakon smrti vlastodavca nastavi započeti posao ako bi u suprotnom nastupila šteta za nasljednike. bez obrazloženja i na bilo koji način . Punomoćnik će biti dužan da nadoknadi štetu koju je vlastodavac pretrpio usljed otkaza punomoći u nevrijeme. da od datih uputstava može odstupiti u određenim vanrednim uslovima (fakultativna). 7.

proizilazi iz zakona ili iz prirode samog posla. Ako je ugovor teretan. U slučaju spora o nužnosti i korisnosti troškova odlučuje sud. Određivanje se može povjeriti i trećem licu. U suprotnom će odgovarati za štetu nastalu zbog postupanja svog nedovoljno stručnog zamjenika (culpa in eligendo). Punomoćnik takođe mora vlastodavcu vratiti punomoćje. Polaganje računa o obavljenom pravnom poslu – zahtijevanje polaganja računa.Punomoćnik je po pravilu obavezan lično obaviti posao za vlastodavca. njegovim radnjama dolazi do zasnivanja obligacionog odnosa između vlastodavca i trećeg lica. 3. Pravne posljedice nedavanja odobrenja od strane vlastodavca zavise od savjesnosti trećeg lica. Ako je punomoćnik prešao granice ovlaštenja. b) Obaveze vlastodavca – prava punomoćnika Obezbjeđenje potrebnih materijalnih sredstava za obavljanje pravnog posla – traženje tih sredstava. naknada se isplaćuje po prestanku ugovora o punomoćstvu. Vlastodavac i punomoćnik solidarno odgovaraju savjesnom trećem licu za štetu pretrpljenu zbog nedavanja odobrenja. odnosno postupio suprotno primljenim uputstvima. punomoćnik je za obavljanje pravnog posla dužan uložiti samo svoj trud i stručnu sposobnost. s tim što ima pravo zadržavanja (ius retentionis) dok mu vlastodavac ne nadoknadi troškove i ne plati naknadu za obavljeni posao. a ne za sebe. s tim što je dužan da za svog zamjenika nađe osobu odgovarajućih stručnih i ličnih kvaliteta. Punomoćnik je dužan predati vlastodavcu sve dokaze o obavljenom pravnom poslu i sve predmete koje je primio za vlastodavca. s tim što je punomoćnik obavezan da pri zaključenju posla istakne kako on taj pravni posao obavlja za vlastodavca. Ako izvršenje posla (ili dijela posla) prepusti trećoj osobi bez odobrenja vlastodavca. 47 . Visina naknade najčešće se određuje sporazumno. kako bi vlastodavac znao svoja prava i obaveze prema trećem licu. a za koju nisu krivi ni on ni vlastodavac. Time se ugovor smatra raskinutim. Po pravilu davanje nagrade ne zavisi od uspjeha posla. odgovaraće mu za svu eventualnu štetu. odnosno po obavljenom poslu. Posredno dejstvo (dejstvo izvršenja) ugovora o punomoćstvu Ako se punomoćnik kretao u granicama ovlaštenja i uputstava koja su mu data. može odmah po saznanju za to prekoračenje izjaviti da se ne smatra vezanim ugovorom. Po pravilu. To je uvijek faktičko pitanje. imaće pravo na naknadu te štete od vlastodavca samo pod uslovom da je ugovor o punomoćstvu dobročin. onda će to treće lice neposredno odgovarati vlastodavcu za obavljeni pravni posao. Ako je punomoćnik pretrpio štetu pri obavljanju pravnog posla. vlastodavac je u obavezi samo ako odobri takav pravni posao. Punomoćnik je dužan vlastodavca na njegov zahtjev obavještavati o toku izvršenja pravnog posla. Punomoćnik ima pravo na naknadu korisnih i nužnih troškova koje je imao pri obavljanju posla. punomoćnik je dužan podnijeti završni izvještaj. Naknadno odobrenje ima retroaktivno dejstvo. Ako je punomoćnik bio pažljiv pri odabiru trećeg lica. a vlastodavac ga treba dati u roku koji je redovno potreban da se ugovor takve vrste razmotri i ocijeni. a visina naknade može biti određena i zakonom.2. Sve ostale resurse osigurava vlastodavac. odnosno naknade troškova. punomoćnik sam snosi rizik svog posla. da nagrada zavisi od rezultata). ili se radi o licu kome je profesija da se bavi obavljanjem tuđih pravnih poslova (advokati i sl). Ugovorom ili zakonom punomoćniku može biti dozvoljeno da izvršenje pravnog posla povjeri trećem licu. Davanje nagrade – zahtijevanje davanja nagrade. Obaveza vlastodavca na davanje nagrade postoji samo ako je to ugovoreno. a po obavljenom poslu odnosno po prestanku ugovora. Ako vrijeme isplate nije precizirano ugovorom. odnosno kako bi morao nastaviti pravni posao preuzet od punomoćnika. pod uslovom da je punomoćnik postupao savjesno i u smislu primljenih uputstava. Drugačije se može ugovoriti ako zakonom nije izričito zabranjeno (tj. s tim što mu punomoćnik o utrošku sredstava podnosi račun po obavljenom poslu (ako drugačije nije ugovorom određeno). Taj izvještaj posebno mora sadržavati podatke o pravnom poslu. Ova obaveza se nikad ne prezumira. Treće lice koje nije znalo za prekoračenje ovlaštenja.

OBILJEŽJA I ZNAČAJ Ugovor o ostavi postoji kad se jedan od ugovarača (depozitar. Ugovor o ostavi je: Konsenzualan. Naknada se ima dati ako je izričito ugovorena. ostavilac) se obaveže da će stvar predati i eventualno dati naknadu. ako to proizilazi iz prirode stvari ili prirode zanimanja ostavoprimca.UGOVOR O OSTAVI 1. Ostavilac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor i prije nastupa ugovorenog roka. napustivši tradicionalnu koncepciju o realnosti ovog ugovora. ostavoprimac bi bio dužan saopštiti sudu od koga je stvar primio na čuvanje. ostavoprimac) obaveže da će od drugog primiti određenu stvar na čuvanje za određeno vrijeme uz eventualnu naknadu. ako proizilazi iz prirode same ostave ili ako to proizilazi iz neke zakonske ili druge odredbe. bez prava upotrebe. 48 . u zavisnosti da li ostavoprimac dobiva izvjesnu naknadu za čuvanje predmeta ostave. Visina se obično određuje prema jedinici vremena trajanja (po satu. Može biti dobročin ili teretan. komadu. Vrijeme trajanja ostave se obično određuje ugovorom. on se određuje prema prirodi ostave. s tim što je dužan ostavoprimcu nadoknaditi eventualnu štetu. Dvostrano obavezan – ostavilac je obavezan predati predmet ostave i eventualno dati naknadu. mada se u praksi često zaključuje u pisanoj formi. Mnogi pravni sistemi prihvatili su ostavu kao konsenzualan ugovor. POJAM. npr. Trajan – izvršenje traje relativno duži period. Ugovorom ostavoprimac ne stiče nikakvo pravo povodom predmeta ostave. Ugovor je neformalan. izuzev ako je znao da je stvar ukradena. NASTANAK UGOVORA O OSTAVI 2. Predmet ostave po pravilu može biti svaka stvar – pokretna i nepokretna. te eventualno naknada. Saglasnost o bitnim elementima Objektivno bitni elementi ugovora o ostavi su predmet. osim u nevrijeme.1. onda se može jednostrano raskinuti u svako doba. vrijeme trajanja. U tome je osnovna razlika ovog ugovora u odnosu na zakup i poslugu. 2. U takvom slučaju je ostavoprimac stvar dužan vratiti njemu. te istvoremeno obavijestiti ostavioca da je tužba podignuta. potrošna i nepotrošna itd. Ako rok nije određen. Dakle. Izuzetno se može čuvati i svoja stvar. ostavoprimcu je predmet ostave predat samo u detenciju na određeno vrijeme. po vrijednosti i sl). Ostava je teretna ako je to izričito ugovoreno. vrsti i količini predmeta ostave (po količini. Stvar po pravilu mora biti tuđa. Ugovor u svojstvu ostavioca može zaključiti i nevlasnik stvari. Ako bi vlasnik tužbom zahtijevao da ostavoprimac njemu preda stvar. ili ako je to propisano zakonom odnosno drugim propisom. a depozitar je obavezan čuvati predmet ostave i isti vratiti po isteku određenog vremena. već samo obavezu njegovog čuvanja. a ako se ne može odrediti ni na taj način. kad zakupoprimac ostavi predmet zakupa na čuvanje kod zakupodavca. Njeno postojanje se nikad ne prezumira. danu. a drugi (deponent. mjesecu i sl).

3. Ostavodavac mora voditi računa da predmet ne preda u stanju koje ostavoprimcu može prouzrokovati štetu. odbiti vraćanje zbog toga što prema ostavodavcu ima neko potraživanje po drugom osnovu. bez obzira što ostavodavac možda nije vlasnik stvari. Ako mjesto predaje nije ugovoreno. Ako ostavoprimac ne postupi po tom zahtjevu. 49 . Vratiti se mora upravo stvar koja je data na čuvanje. On bez odobrenja ostavodavca ili bez nužde nema pravo ni predati povjerenu stvar drugome na čuvanje. Postojanje naknade prvenstveno zavisi od ugovora. Kod dobročine ostave ostavoprimac je dužan da predmet čuva kao svoju stvar. Ostavoprimac je dužan postupiti po takvoj odluci. DEJSTVO UGOVORA O OSTAVI 3. ostavoprimac je dužan da predmet ostave i čuva na takav način. Po prestanku ugovora ostavodavac je dužan da predmet ostave vrati isključivo ostavodavcu. Ostavoprimac međutim ne može zadržati predmet ostave zbog toga što prema ostavodavcu ima potraživanja po nekim drugim osnovama. ima pravo na naknadu štete od ostavodavca do visine vrijednosti predmeta ostave. Ostavoprimac odgovara za oštećenje ili propast predmeta ostave. Ako je ostavoprimac žrtvovao neku svoju stvar da bi spasao predmet ostave od oštećenja ili propasti. niti za upotrebu predmeta ostave.2. Obaveze i prava ugovarača a) Obaveze ostavoprimca – prava ostavodavca Čuvanje predmeta ostave – Zahtijevanje čuvanja predmeta ostave.1. Ako predmet ima nevidljvih mana. Ako mjesto vraćanja nije naznačeno u ugovoru. Vraćanje predmeta ostave – zahtijevanje vraćanja. Ostavoprimac ne može stvar zadržati. ili ako iz prirode predmeta ostave proizilazi da je nužno njegovo čuvanje na poseban način. Smatra se da ostavoprimac ima pravo zadržati predmet ostave (ius retentionis). jer se pretpostavlja da je to mogao spriječiti. izbjeći i otkloniti. b) Obaveze ostavodavca – prava ostavoprimca Obaveza predaje predmeta na čuvanje – zahtijevanje predaje predmeta na čuvanje. Ostavoprimac ne smije upotrebljavati predmet ostave. Ako vrijeme predaje nije posebno ugovoreno. Izuzetak postoji u slučaju sudske odluke kojom se ostavoprimcu nalaže predaja stvari nekom trećem licu. stvar se ima vratiti u mjestu u kome je i primljena na čuvanje. ostavodavac ima pravo zahtijevati da ostavoprimac primi predmet ostave odmah po zaključenju ugovora. niti da drugom licu dati na upotrebu. Ako je u ugovoru izričito navedeno. prihvata se shvatanje da je to mjesto prebivališta ostavodavca u vrijeme zaključenja ugovora. mada može proizaći i na osnovu zakona odnosno drugog propisa. U suprotnom mu ostavoprimac neće odgovarati za oštećenje ili propast predmeta nastalo usljed izostanka tog posebnog postupanja. a kod teretne da stvar čuva kao naročito pažljiv čovjek (bonus pater familias). ili od njega ovlaštenom licu (ili eventualno nasljednicima). ostavodavac je dužan ostavoprimca upozoriti na njihovo postojanje. U suprotnom će ostavodavcu odgovarati za svu štetu koju je prouzrokovao. Ugovor ne predstavlja titulus za prenos i sticanje prava vlasništva. i to u stanju u kome je data. tj. Radi se o oborivoj pretpostavci.3. dok mu ostavodavac ne isplati naknadu za njegovo čuvanje. Davanje naknade za čuvanje predmeta ostave – zahtijevanje naknade. Nastanak obligacije Zaključivanje ugovora nema jačeg dejstva od zasnivanja obligacionog odnosa. ostavodavac može raskinuti ugovor uz eventualni zahtjev za naknadu štete. U suprotnom će odgovarati za slučajnu propast ili oštećenje stvari. Takođe je dužan ostavoprimcu ukazati na eventualnu potrebu da se sa predmetom ostave postupa na poseban način. a zajedno sa svim plodovima i priraštajima koji su u međuvremenu nastali na njoj.

Kad gost unese svoje stvari u iznajmljenu sobu u nekom ugostiteljskom objektu. te gosta obavezati da ih neposredno preda ugostitelju na čuvanje. Do ove vrste ostave dolazi samo u slučaju vanrednih i teških okolnosti za imovinu ostavodavca. Ovoj ostavi sličan je trezorni depozit. Ugostitelj odgovara za nestanak. Razlog čuvanja najčešće je izvršenje neke obaveze (npr. Ako brava ili pečat nisu povrijeđeni. U suprotnom će odgovarati.do određenog iznosa bez obzira na krivicu. te čuva određenu stvar u korist drugog lica. da u pogledu njih zaključi poseban ugovor o ostavi. pa i sa svojim stvarima iste vrste i kvalitete. Rizik slučajne propasti stvari snose svi ostavodavci srazmjerno unesenom dijelu. Ugovor prestaje izlaskom iz iznajmljene sobe. Ostavoprimac je tada obavezan vratiti stvari iste vrste i količine. 50 . Nužna ostava (depositum miserabile) postoji ako ostavodavac nema vremena ili nije u mogućnosti da bira lice sa kojim će zaključiti ugovor o ostavi. Zatvorena ostava postoji kada ostavoprimac na čuvanje prima stvari koje su zatvorene (zaključane ili zapečaćene). a u potpunosti ako je do nestanka. a po pravilu je u takvim situacijama svako lice dužno primiti stvar na čuvanje. Ova ostava se od ugovora o zajmu razlikuje po tome što se ostava zaključuje u interesu ostavodavca. ostava u sef kod banke.4. tj. uništenje ili oštećenje stvari za koje se smatra da su kod njega na čuvanju . kvaliteta i kvantiteta. smatra se da je došlo do zaključenja ugovora o ostavi u pogledu unesenih stvari između ugostitelja i gosta. koji je obavezan po prestanku ugovora vratiti stvar iste vrste. već postaje suvlasnik količine stvari koja se nalazi na čuvanju kod ostavoprimca. ostavoprimac ne odgovara za sadržaj paketa. U suprotnom će naknadu dati onaj ko je stvar ostavio na čuvanje kod suda. Ova vrsta ostave po pravilu je dobročina. odnosno vraćanjem stvari. VRSTE UGOVORA O OSTAVI Sudska ostava postoji u slučaju kad se kao ostavoprimac (sekvestar) pojavljuje sud ili lice koje odredi sud. s tim da ne mora biti upoznat sa sadržajem zatvorenog ili zapečaćenog paketa. Postoje mišljenja da novac i dragocjenosti treba izuzeti od navedenog. uništenja ili oštećenja došlo krivicom zaposlenog osoblja. Banka odgovara za nepovredivost sefa. koju ostavoprimac čuva odvojeno od ostalih stvari iste vrste. tj. već je može zamijeniti drugom stvari iste vrste. a cilj ugovora o zajmu je upotreba tuđih stvari.povjerilac odbija primiti izvršenje. kvaliteta i količine. ukoliko je obaveza pravilno izvršena. a naknadu je dužno dati lice u čiju korist se stvar čuva. već je prinuđen da stvar preda na čuvanje onome ko se tada uz njega nađe. a zajam u interesu ostavoprimca. Nepravilna ostava (depositum irregulare) postoji kad se na čuvanje da zamjenjiva stvar koja u trenutku predaje prelazi u vlasništvo ostavoprimca. Ova ostava je teretna. Gostinska ostava. Skupna ostava je ostava kod koje se na čuvanje daje generička stvar koju ostavoprimac može pomiješati sa stvarima ostalih ostavodavaca. Ostavodavac kao vlasnik stvari može njome slobodno raspolagati i snosi rizik za njenu slučajnu propast. Ovdje je karakteristično da ostavodavac predajom stvari prestaje biti vlasnik stvari koju je predao na čuvanje in specie. Kvantitativna ostava postoji kada se na čuvanje daje određena količina zamjenjivih stvari. odnosno cilj ugovora o ostavi je prijem tuđih stvari na čuvanje. ali ne mora vratiti čuvanu stvar in species. ako je nepoznatog boravišta i sl).

te udruživanje 2 ili više osoba radi stambene izgradnje. tj. ugovor o ortakluku nije ni nastao. imovina unesena u ortakluk ostaje vlasništvo pojedinih ortaka. 51 . Sadrži elemente aleatornosti – pri zaključenju ugovora poznati su ortački udjeli. Ortakluk koji nije pravno lice nema sopstvene imovine.vrijeme trajanja ortakluka. 1. odnosno jedan drugome stave na raspolaganje svoju imovinu. Ortakluk po našem pravu nije pravno lice. a s druge strane ostalim ortacima omogućava da u skladu sa ugovorom koriste tu imovinu. Lica koja zaključuju ugovor nazivaju se ortaci. u periodu socijalizma. Može sadržavati i punomoćstvo – U ugovoru o ortakluku nužno je istaći da je svaki ortak ili samo pojedini od njih ovlašten da u ime i za račun ostalih ortaka zaključuje pravne poslove sa trećim licima. Obilježja Ugovor o ortakluku je: Konsenzualan i po pravilu neformalan. Od visine udjela najčešće zavisi i učešće u dobiti. Ako visina udjela nije naznačena u ugovoru. . NASTANAK UGOVORA O ORTAKLUKU 2. Trajan – zaključenjem ugovora dolazi do uspostavljanja trajnijeg odnosa između ugovarača. 1. ortakluk je bio znatno ograničen propisima.3. OBILJEŽJA I ZNAČAJ 1. te kolika je ta vrijednost (da li je to sva imovina ortaka ili dio imovine. Obzirom da ortakluk nije pravno lice. U suprotnom takav ugovor ne bi proizveo obaveze i za ostale ortake. . 2. dijelove svoje imovine. ili samo radna snaga i stručnost). Saglasnost o bitnim elementima Bitni elementi ugovora o ortakluku su: . Pojam Ugovorom o ortakluku se 2 ili više lica obavezuju da ujedine. ali je neizvjesno koliko će svaki od njih dobiti po prestanku ortakluka. a ujedinjena imovina zove se glavnica ortakluka ili ortačka imovina. što zavisi od ishoda poslovanja. te za obaveze ortakluka prema trećem licu ortaci odgovaraju cjelokupnom svojom imovinom. te shodno tome ortačka imovina je i dalje imovina pojedinih ortaka. a ne imovina ortakluka. Uzajaman – zaključenjem ugovora za svakog ortaka nastaju određene obaveze (prvenstveno unošenje određene imovinske vrijednosti u zajednicu). POJAM.1. jer se cilj koji ugovarači žele postići obično ostvaruje tokom relativno dužeg vremenskog perioda. a radi postizanja dozvoljenog ekonomskog cilja. s tim što se ugovorom o ortakluku s jedne strane ograničava pravo raspolaganja unesenom imovinom od strane njenog vlasnika. Značaj ugovora Obzirom na ekonomsku tranziciju.2.cilj koji se želi postići. tako da je bilo dozvoljeno udruživanje maksimalno 6 osoba radi osnivanja zanatske radnje.UGOVOR O ORTAKLUKU 1.1. njihovi pojedinačni udjeli zovu se ortački udjeli. Naime. odnosno rad. kojom će se djelatnošću baviti ortakluk.ortački udjeli – mora se znati u čemu se sastoji imovinska vrijednost svakog pojedinog udjela. zajednica koju formiraju naziva se ortakluk. za očekivati je povećani značaj ortakluka u odnosu na raniji period.

a udjeli drugih se sastoje od imovine. najprije se obračunava dobit ortacima čiji udjeli se sastoje od rada. Poslovođa je dužan i da na zahtjev ostalih ortaka položi račun o svom radu za ortakluk. Dejstvo izvršenja (posredno dejstvo) ugovora o ortakluku Tokom izvršenja ugovora o ortakluku zasnivaju se obligacioni odnosi između trećih lica i ortaka. za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 3. s tim što je dužan ostalima nadoknaditi štetu ako to učini u nevrijeme.3. a ne ortakluka jer ortakluk nije pravna osoba. moguće je i da svi ortaci lično potpišu ugovor sa trećim licem. Dejstvo zaključenja (neposredno dejstvo) ugovora o ortakluku Zaključenje ugovora o ortakluku nema jačeg dejstva od zasnivanja obligacionog odnosa između ortaka. Na koji dio će pojedini ortak imati pravo. 3. Moguće je da jedan ortak sa trećim licem zaključi ugovor u vlastito ime. bez obzira na vrstu i vrijednost pojedinih ortačkih udjela. dobit se dijeli srazmjerno vrijednosti ortačkih udjela. savjesno poslovanje i polaganje računa o obavljenom poslu – koji će od ortaka upravljati poslovanjem zavisi od ugovora. a moraju biti dokumentovani. te dejstvo izvršenja ugovora koje se ispoljava kroz međusobne obaveze i prava ortaka u odnosu na treća lica. istupanjem jednog od ortaka ortakluk nastavlja postojati. Ugovorom za sve ortake nastaju određena prava i određene obaveze. Ako ugovorom nije riješeno pitanje ko će rukovoditi radom ortakluka. Sporazumom ortaka ili jednostranom izjavom volje. Svaki od ortaka koji je u zaključenju ugovora učestvovao lično. osim ako je ugovorom predviđeno drugačije. svaki od ortaka može istupiti iz ortakluka jednostranom izjavom volje.2. dobit se dijeli po prestanku ugovora ukoliko iz prirode stvari ne proizilazi drugačije. dispozitivnopravilo je da radom rukovode svi ortaci. Vođenje poslova ortaci mogu povjeriti i trećem licu. Ako rok nije ugovoren. Ako se udjeli nekih ortaka sastoje u radu. zavisi od ugovora. Oni se podmiruju iz glavnice ortakluka. unošenje treba izvršiti odmah po zaključenju ugovora.1. Ako vrijeme nije navedeno u ugovoru. Prava ortaka su: naknada troškova u vezi sa obavljanjem poslova ortakluka – mora se raditi o primjerenim i nužnim troškovima. 52 . Naravno. DEJSTVO UGOVORA O ORTAKLUKU Dejstvo ugovora o ortakluku podrazumijeva neposredno i posredno dejstvo. 4. Ako ugovorom ništa nije izričito određeno. tj. a zatim se ostatak dobiti dijeli između ortaka čiji udjeli se sastoje od imovine. u ugovorenom roku. Usljed naknadne zabrane ili naknadne nemogućnosti izvršenja radnje ili ostvarenja cilja predviđenog u ugovoru. PRESTANAK UGOVORA O ORTAKLUKU Ugovor o ortakluku može prestati na slijedeće načine: Istekom ugovorenog vremena. Ako je ugovor zaključen između više od 2 lica. Vrijeme podjele dobiti zavisi od ugovora. Ako je jedan od ortaka zaključio ugovor u svojstvu punomoćnika ostalih. onda je trajanje ortakluka uslovljeno ostvarenjem cilja zbog kojeg je i nastao. Ako ugovorom nije precizirano. dejstvo zaključenja ugovora. koje se tada javlja kao punomoćnik svih ortaka. Obaveze ortaka su: unošenje u ortakluk ortačkih udjela – unosi se udio koji je ugovoren. odgovornost ortaka za obaveze reguliše se u skladu sa pravilima punomoćstva. učešće u dobiti – dobit ortakluka se smatra zajedničkom imovinom ortaka. koje se ispoljava kroz međusobne obaveze i prava ortaka. Ortak koji rukovodi radom ortakluka je dužan da o svom radu vodi urednu evidenciju koja mora biti pristupačna svakom ortaku na uvid. a kao punomoćnik i u ime ostalih ortaka. Ako je ostvarenje cilja trajnijeg karaktera.

Ako se to desi. Smrću ortaka prestaje ortakluk između 2 lica. Korisnik ne može uticati na izmjenu sadržaja ugovora. već običnim dvostranim građanskopravnim ugovorom. Saglasnost o bitnim elementima Bitni elementi uvog ugovora su doživotno izdržavanje i naznaka imovine koja se ostavlja u naslijeđe. Što se tiče naznake imovine koja se ostavlja u naslijeđe. a ima i elemenata aleatornosti. Ugovorom o doživotnom izdržavanju smatra se i onaj ugovor kojim se ugovarači sporazumijevaju o zajednici života ili zajednici imanja uz obećanje nasljedstva poslije smrti.Iscrpljenjem glavnice ortakluka – za sam prestanak je irelevantan razlog zbog kojeg je došlo do iscrpljenja glavnice. obuća. On je dvostrano obavezan i teretan. Da bi davaocu mogle pripasti i pokretne stvari. POJAM.2. jer davalac izdržavanja prilikom zaključenja ugovora ne zna koliko dugo će davati izdržavanje. NASTANAK UGOVORA 2. čime se davalac izdržavanja obezbjeđuje da ne bude izigran od strane primaoca izdržavanja. one moraju biti u 53 . odjeća. primalac izdržavanja može davaocu ostaviti svu svoju imovinu. Ugovor o doživotnom izdržavanju može se zaključiti u korist trećeg lica. Ovom ugovoru može se dati i apsolutno dejstvo. tj. Sudija će prije ovjere ugovaračima pročitati ugovor i upozoriti ih na pravne posljedice koje on proizvodi. ovaj će ih moći oduzeti od trećeg lica. To pitanje bitno je za eventualnu naknadu štete po zahtjevima koji se mogu javiti među ortacima. jer nije ni učestvovao u njegovom zaključenju. OBILJEŽJA I ZNAČAJ 1. Davaocu nije potrebno posebno odobrenje primaoca izdržavanja da svoje pravo upiše u zemljišnje knjige. ugovor između stipulanta i davaoca izdržavanja je raskinut. 1. Prava iz ortakluka prelaze na nasljednike umrlog (ortački udio i učešće u dobiti). Ovjeru ugovora može izvršiti samo sudija. a može i samo dio. Takav se ugovor ne smatra ugovorom o doživotnom izdržavanju u smislu Zakona o nasljeđivanju. Ako primalac otuđi nekretnine koje po ugovoru trebaju pripasti davaocu izdržavanja. koliko dugo će živjeti primalac. a drugi mu odmah po zaključenju ugovora ustupa određeni dio imovine u vlasništvo.1. ili uz to još smještaj.1. Nastao je onda kad su se ugovarači saglasili o njegovoj sadržini i o tome sastavili pismenu ispravu koja mora biti ovjerena od sudije. Obilježja Ugovor o doživotnom izdržavanju je konsenzualan i formalan. a drugi ugovarač izjavljuje da mu za to ostavlja svu svoju imovinu ili jedan njen dio u naslijeđe. s tim što treće lice može odbiti da prihvati izdržavanje koje je za njega ugovoreno. upisom u zemljišne knjige. samo ishrana i njega. 2. a između više lica ako je tako određeno ugovorom. a ne i sudski službenik koji vrši ovjeru po općim propisima. U praksi se često javlja i ugovor kod koga se jedan ugovarač obavezuje da će drugog doživotno izdržavati. UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU 1. Pojam Ugovor o doživotnom izdržavanju je ugovor kojim se jedan od ugovarača drugome obavezuje da će njega ili određeno treće lice doživotno izdržavati. Sadržaj doživotnog izdržavanja određuje se ugovorom i ugovarači mu mogu dati uži ili širi obim (npr. liječenje. sahrana nakon smrti itd).

jednostranim raskidom ili nastupom određenih činjenica. 3. Predmet obaveze ugostitelja (pružanje ugostiteljske usluge). a njegovi nasljednici (bračni drug i djeca) ne pristanu na produženje ugovora. NASTANAK UGOVORA O ALOTMANU Bitni elementi ugovora su: 1. Naknadu ocjenjuje sud. ili u ugovoru mora biti navedeno da se u naslijeđe ostavlja kompletna imovina primaoca izdržavanja. Kad jedan od ugovarača ne izvršava svoje obaveze. Naime. Oni u tom slučaju mogu tražiti naknadu za ranije dato izdržavanje. 2. a agencija se obavezuje na nastojanje da ih popuni odnosno da u utvrđenim rokovima obavijesti da to nije u mogućnosti. Ugovor o doživotnom izdržavanju prestaće i kad davalac izdržavanja umre. Zahtjev se podnosi sudu. - 2. dok ugostitelj nema takvo pravo. pruži ugostiteljske usluge licima koja uputi agencija i plati agenciji određenu proviziju. Teretan i dvostrano obavezan – strogost izvršenja obaveza nije ista na obje strane. TRAJANJE UGOVORA O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU Ugovor po pravilu prestaje smrću primaoca izdržavanja. UGOVOR O ALOTMANU (ANGAŽOVANJU TURISTIČKIH KAPACITETA) 1. Sud može pravo primaoca izdržavanja preinačiti u doživotnu novčanu rentu. ZNAČAJ I OBILJEŽJA Ugovor o alotmanu je ugovor kojim se ugostitelj obavezuje da u toku određenog vremena turističkoj agenciji stavi na raspolaganje određeni broj ležaja. ako to odgovara objema stranama. 54 . Nužni nasljednici ne mogu pobijati valjanost ugovora o doživotnom izdržavanju (kao što mogu testament). 3. Izuzetak je ako nasljednici nisu u stanju da preuzmu obaveze. Trajan – obično se zaključuje na jednu godinu ili jednu turističku sezonu. Pritom nije važno ko je kriv za poremećaj odnosa. kao i da plati cijenu pruženih usluga ako jee koristila angažovane kapacitete. Nasljednici tada nemaju pravo tražiti naknadu za ranije dato izdržavanje. s tim što se može zahtijevati i naknada štete koja je time nanesena nevinom ugovaraču. Kad zajednički život ugovarača postane nemoguć usljed poremećaja njihovog odnosa. a svaki ugovarač ima pravo tražiti od drugoga naknadu za svoju činidbu. Može prestati i prije smrti primaoca i to: sporazumnim raskidom. Raskid se traži od suda. jer se ugovor o doživotnom izdržavanju tretira kao dvostran teretni ugovor. Jednostrani raskid moguć je u slijedećim slučajevima: 1. uzimajući u obzir imovinske prilike zainteresiranih lica. To oni mogu učiniti u svako vrijeme i pritom obično regulišu odnos koji je već nastao između njih. Obilježja ovog ugovora su slijedeća: Konsenzualan i formalan. Ako ga ne regulišu. POJAM. Sporazumni raskid ugovora postoji kad su se ugovarači saglasili da zaključenom ugovoru oduzmu pravno dejstvo. turistička agencija će imati pravo da od svoje obaveze popunjavanja angažovanih kapaciteta odustane pod određenim uslovima. Raskidanje ugovora može tražiti i ugovarač kod kojeg su se prilike bitno izmijenile.ugovoru tačno pobrojane. svoja prava mogu ostvarivati putem suda.

za koje vrijeme. 3. Ako bi agencija dala obavještenje. Ona može samo ostvarivati proviziju. pa za najavljeno vrijeme ne bi mogla prikupiti goste. Samo u slučaju kad ga agencija obavijesti da neće popunjavati određene kapacitete. Jednako postupanje – ugostitelj je na osnovu zakona dužan da jednako postupa sa gostima koje mu je uputila turistička agencija i onima sa kojima je neposredno zaključio ugovor o ugostiteljskim uslugama. ali je zbog sigurnijeg dokazivanja uobičajena pismena forma.stimulativna provizija. određuje se prema poslovnim običajima i uzansama. Obavještavanje o opunjavanju smještajnih kapaciteta – U zaključenom ugovoru vrlo često nije obuhvaćen plan korištenja smještajnih kapaciteta (koliko ležajeva. tj. smatra se da važi jednu godinu od dana zaključenja ugovora. Iz ovih razloga nužno je da turistička agencija na vrijeme obavijesti ugostitelja o navedenim činjenicama. odnosno 1 noćenja u drugim hotelima). kako bi on za to bio spreman. 3.2. odnosno visina naknade koja pripada ugostitelju za izvršenje njegove obaveze. uobičajena provizija za turističke agencije je 10% od cijene pruženih usluga. Ako rok za dostavljanje ovog obavještenja nije određen ugovorom. Ako u ugovoru ništa nije rečeno o roku njegovog trajanja. Vrijeme na koje se ugovor zaključuje. Često se ugovara i tzv. 3. kome i sl). Odredba kojom bi se zabranio odustanak od ugovora ne bi bila pravno valjana.1. Turistička agencija ima pravo da odmah obračuna svoju proviziju. ugostitelj ih može staviti na raspolaganje drugoj turističkoj agenciji. Agencija nije dužna ugostitelju nadoknaditi štetu koju je pretrpio za vrijeme privremenog odustanka. Ako ugovorom nije određena. On ne može jednostrano mijenjati njen sadržaj. a ne i zaradu u obliku razlike između zaračunate i ugovorene cijene usluga. Obaveze ugostitelja Stavljanje na raspolaganje ugovorenih smještajnih kapaciteta – ova obaveza ugostitelja je konačna i neopoziva. niti može od nje privremeno ili konačno odustati. Prema međunarodnim uzansama. Visina provizije koja pripada turističkoj agenciji. Obaveza pridržavanja ugovorene cijene – turistička agencija je obavezna da se pridržava cijena koje su navedene u ugovoru kada putniku obračunava pružene usluge od strane ugostitelja. Nema odgovornosti turističke agencije ako ne popuni angažovane kapacitete ugostitelja. a moguće je odrediti i da to učini agencija za korisnika kojeg je uputila.2. DEJSTVO UGOVORA O ALOTMANU 3. koja se ogleda u povećanju procenta provizije sa povećanjem popunjenosti ugostiteljskih kapaciteta. Pod istim uslovima agencija ima pravo i da u cjelini odustane od ugovora. 55 . Ugostitelj ima pravo na odgovarajuću akontaciju. da nju odbije od vrijednosti koju treba isplatiti ugostitelju. Plaćanje ugostiteljske usluge – Ugovorom se može odrediti da usluge ugostitelju neposredno plati korisnik kojeg je uputila turistička agencija. Ako se u obavijesti naznači samo jedan dio ugovorenih kapaciteta. ona odgovara ugostitelju za svu pretrpljenu štetu. ostali dio se smatra slobodnim i njime ugostitelj u tom vremenu može slobodno raspolagati. visina akontacije određuje se prema poslovnim običajima (vrijednost 3 noćenja u hotelu sa sezonskim poslovanjem. a ugostitelj za to vrijeme ima pravo da svoje kapacitete ustupi drugoj turističkoj agenciji ili direktno zainteresiranim licima.terminski odustanak). Obaveze turističke agencije Staranje o popuni kapaciteta – agencija ne preuzima na sebe obavezu da popuni angažirane kapacitrete ugostitelja. Turistička agencija ima zakonsko pravo da privremeno odustane od ugovora (tzv. Obavještenje se može učiniti na bilo koji način. već samo da će se angažirati da se ovi kapaciteti popune. U ugovoru treba odrediti rok u kome turistička agencija treba poslati obavještenje ugostitelju o privremenom odustanku od ugovora.

za 20%).80%) angažovanih kapaciteta. 4. dozvoljeno mu je da 6 mjeseci unaprijed obavijesti agenciju da će promijeniti cijene usluga. neopozivoj obavezi turističke agencije. agencija je dužna ugostitelju platiti za svaki nepopunjeni ležaj i za svo vrijeme trajanja ugovora. Međutim. Takođe se susreće i takav ugovor o alotmanu kojim se turistička agencija obavezuje da će za nepopunjene kapacitete platiti nižu cijenu od ugovorene (npr. U takvom slučaju se rizik za nepopunjene kapacitete raspoređuje na oba ugovarača. Ovaj procenat se određuje ugovorom ili poslovnim običajima. UGOVOR O ALOTMANU SA OBAVEZOM POPUNE ANGAŽOVANIH KAPACITETA Ugovorom se može odrediti da je agencija dužna da popuni angažovane kapacitete. 56 . Plaćanje provizije – Visina provizije izražava se u određenom procentu od cijene izvršenih ugostiteljskih usluga. U poslovnoj praksi susreće se ugovor o alotmanu sa garancijom punjenja u kome se turistička agencija čvrsto obavezuje da popuni određeni procenat (npr. Radi se o čvrstoj.Nepromjenjivost cijene usluga – ugostitelj po pravilu ne može jednostrano mijenjati ugovorene cijene usluga. Ako ne popuni sve smještajne kapacitete.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->