P. 1
Aleksandar Loven - Bioenergetika

Aleksandar Loven - Bioenergetika

|Views: 487|Likes:
Published by haijdkropwe

More info:

Published by: haijdkropwe on Jun 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

Sections

 • ALEKSANDAR LOVEN
 • I. OD RAJHA DO BIOENERGETIKE
 • II POJAM ENERGIJE
 • IV BIOENERGETSKA TERAPIJA
 • V ZADOVOLJSTVO: PRIMARNA ORIJENTACIJA
 • VI REALNOST: SEKUNDARNA ORIJENTACIJA
 • VII STRAH OD PADANJA
 • VIII STRES I SEKS
 • IX SAMOIZRAŽAVANJE I PREŽIVLJAVANJE
 • X SVEST: JEDINSTVO ILI DVOJNOST
 • SADRŽAJ

ALEKSANDAR LOVEN

BIOENERGETIKA
PREVELA

DIVNA PERIC-TODOROVIĆ

NOLIT BEOGRAD

1

Naslov originala: BIOENERGETICS Alexander Lowen, M. D. Coward, McCann and Goeghegan, Ine, New York, 1975 Copyright © Alexander Lowen, M. D., 1975.

Mojim

roditeljima

koji su se posvetili meni i omogućil mi da se suočim sa konfliktima u svo joj ličnosti i da ih proradim.

Taj sklop je definisan kao oklop. To interesovanje je p r o izašlo iz mog ličnog iskustva sa fizičkim aktivnostima. Sreo sam ga 1940. nije važno što ću se slomiti. nazva­ nim Euritmika. Izveštaj Greku Bioenergetika se zasniva na radu Vilhelma Rajha (Wilhelm Reich). tri molitve: Rajhovska terapija. Pre nego što sam sreo Rajha nekoliko godina s a m se bavio odnosom tela i uma. Dok sam tridesetih godina bio instruktor za fiskulturu u nekoliko dečijih letovališta došao sam do zaključka da redovan p r o g r a m fizičke aktivnosti poboljšava ne samo moje fizičko zdravlje već takođe ima pozitivan efekat na moje m e n t a l n o sta­ nje. Ne zapinji me slomiću se. potvrdile su ono što sam snažno osećao. 1940—1945. 9 . naime. Zaintrigirao me je opis tog tečaja u katalogu. Luk sam u tvojim rukama. sportom i gimnastikom. do 1945. godine. Zapni me previše. Započeo je tečaj diskusijom o problemu histerija. o konceptu mišićne relaksacije E d m u n da Džekobsona (Edmund Jacobson) i o jogi. gde je držao tečaj o analizi k a r a k t e r a . u k o m e je pomenut funkcionalni identitet k a r a k t e r a ličnosti sa njenim telesnim stavom ili m i ­ šićnim oklopljavanjem. Gospode. previše. Zapinji me da ne bih istrulio. Gospode. Rajh je već p r v i m predavanjem zaplenio moju paž­ nju. j e bio moj učitelj od 1942. Oklop štiti čoveka od opasnih impulsa kako u n u t a r same lič­ nosti tako i od n a p a d a drugih ljudi.I. OD RAJHA DO BIOENERGETIKE Tri vrste duše. O n . godine u Novoj školi za socijalna istraživanja u Njujorku. U toku svog traganja razmišljao sam o idejama Emila Zak-Dalkroza (Emile Jacques-Dalcroze). da se kroz rad sa telom može uticati na m e n t a l n e stavove ljudi. j e r služi čoveku kao zaš­ tita od bolnih i pretećih emocionalnih iskustava. Nikos Kazancakis. Oklopljavanje se odnosi na celokupni sklop hronične mišićne napetosti u telu. Mada me te studije nisu potpuno zadovoljile. Gospode.

Mišićno oklopljavanje. njena ener­ gija nije vezana u mišićno oklopi ja van je. M a d a su pojmovi potiski­ vanja i konverzije u ono v r e m e bili dobro zasnovani principi psihoanalitičke teorije. McCann 1 . Neurotska osoba održava ravnotežu vezujući energiju u m i ­ šićne tenzije i ograničavajući svoje seksualno uzbuđe­ nje. tipičan je za mene. ali se nisam sećao da se o tom faktoru diskutovalo. koji po­ činje da se ispoljava tek k a o posledica nekog kasnijeg seksualnog doživljaja. U n a s t a v k u tečaja osećao sam da sam potpuno ubeđen u valjanost Rajhovog stava. Shvatio sam da je ekonomski fak­ tor bio važan ključ za razumevanje ličnosti. „Zašto se". kakav je bio njegov odnos prema seksualnim osećanjima tokom tog perioda? Rajh je verovao da se potiskivanje p r v o b i t n e t r a u m e održava prigušivanjem seksualnih osećanja. Zdrava osoba n e m a tih ograničavanja. ponašanja i s t a v a pacijenta prema. seksual­ nosti — uvelo je „ekonomski" faktor u problem n e u r o ­ za. Što je Rajh više razvijao svoja razmišljanja i opaža­ nja. Potiskivanje i pretvaranje potisnutih ideja i osećanja u simptome čini dinamski faktor bolesti. Rajh je smatrao da psihoanalitičkoj teoriji ne­ dostaje razumevanje faktora vremena. Prisetio sam se da nisam do kraja pročitao j e d n u od knjiga preporučenih za Rajhov tečaj. pi­ tao se Rajh. moj skepticizam je iščezao a da. Caward. iznenada. T a k a v stav. ja sam ostao malo skeptičan tokom p r v e polovine t e ­ čaja. meni je postepeno bivalo jasnije puno značenje tog novog pristupa. Inc. Kako je Rajh razrađivao svoje ideje tokom tečaja. Y. Njena energet­ ska ekonomija funkcioniše na visokom nivou.Istakao je da psihoanaliza može da objasni istorijski faktor kod histeričnog konverzivnog sindroma. „simptom razvija baš tada kada se razvija a ne ranije ili kasnije?" Da bi se dobio odgovor na to pitanje. nazvanog Infantilna seksualnost. Izraz „ekonomski" odnosi se na snage koje predodređuju osobu za razvijanje neurotskih simptoma. Stoga je sva njena energija dostupna seksualnom zadovoljstvu ili bilo kojem drugom k r e a t i v n o m izražavanju. Osećao s a m da me je Rajh uveo u n o v način poimanja ljudskih problema i odmah sam bio oduševljen. & Geoghegan. zajedno sa k a r a k t e ­ rističnim stavom koji to p r a t i : simptom je samo nje­ govo otvoreno ispoljavanje. i pošto sam bio nepripremljen da ' A. Razlog za tu p r o m e n u mi je postao jasan otprilike dve godine kasnije. Onda. Seks nije potpuni odgovor. Nizak nivo energetske ekonomije je karakteristika većine ljudi i ona je odgovorna za tendenciju ka depresiji koja je endemska u našoj k u l t u r i . za to k a k o osoba upravlja svojom seksualnom energijom ili ener­ gijom u celini. vezujući energiju koja se ne može rasteretiti. T o m e dugujem veliki deo svoje sposobnosti da samostalno razmišljam o stvarima. (N. Depression and the Body. 10 Samo kada je ta ekonomija ili ravnoteža poremećena. Stigao sam do polovine drugog eseja. Pokazao je da je taj faktor seksualna t r a u m a koju je osoba doživela u ranom detinjstvu. to s a m već ranije znao. Frojdova Trt eseja o seksualnosti. pošto sam k r a t k o vreme proveo na terapiji kod Rajha. to je moje interesovanje više raslo. toga nisam bio ni svestan. kada sam prestao da čitam. Razlika između zdrave i neurotske seksualne ekonomije nije bila u pita­ nju ravnoteže. U to v r e m e Rajh je radije govorio o seksualnoj nego o energetskoj ekonomiji: m e đ u t i m . 1 Mada je Rajh svoje ideje predstavio jasno i logično. proces kojim se p o ­ tisnuta ideja pretvara u fizički simptom nije bio uopšte shvaćen. ili hronična mišićna tenzija. Koliko energije čovek ima i koliko je koristi u seksualnoj aktivnosti? Covekova energetska ekonomija ili seksualna ekonomija odnosi se na to k a k o on održava ravnotežu između punjenja i pražnjenja ili između seksualnog uzbuđenja i seksualnog rasterećenja. u glavnim crtama sam bio upoznat sa psihoanalitičkim stavovima. Moj skepticizam prema Rajhu je bio usmeren ka njegovom očiglednom prenaglašavanju uloge seksa u emocionalnim proble­ mima. mora se znati šta se dešavalo u životu tog p a ­ cijenta u m e đ u v r e m e n u . Lowen. a koja je u kasnijim go­ d i n a m a potpuno potisnuta i zaboravljena. To priguši van je izgrađuje predispoziciju za histerični simptom. Za Rajha se prava neuroza stva­ ra gušenjem seksualnog osećanja. razvija se histerični konverzivni simptom. Tada sam shvatio da je taj esej dotakao moju nesvesnu želju u vezi sopstvene in­ fantilne seksualnosti. ti izrazi su po njegovom mišljenju bili istoznačni. Razmatranje tog elementa — naime. Rajhova pronicljivost je ostavila snažan utisak na mene. Pošto sam pročitao m n o g e Frojdove knjige. 1972). mislio sam. služe za održa­ vanje te ekonomije u ravnoteži.

Uradio sam što mi je rekao i . Loven nije napisao takvu knjigu. Sada se kole­ bam da kažem da sam vrištao. 1983. emocija) u mojoj ličnosti koje su bile skrivene od nesvesnog i tada sam znao da će se one opet pojaviti. Fury on Earth. Boja njegovog lica se naglo menjala od belog do žutog ili plavog. postoji samo j e d a n način da uđeš u njega. a biography of Wilhelm Reich. j e r je odgovorio: „Ja ću te napraviti slav­ nim". jeste knjiga M. doktor Rajh je tražio da ispra­ vim glavu. on je iznenadno popustio. Moje disanje se nastavilo lako i duboko. To je ono što mi je bilo potrebno da p r e vaziđem otpor i upustim se u svoje životno delo.vegetativne" energije. st. la koš ti se ne kreće. N e w York.) Započeo sam terapiju sa Rajnom u proleće 1942. Bio je lep prolećni d a n i prozori p r e m a ulici su bili otvoreni.. Nastavio sam d u ­ boko disanje. Da bi izbegao nezgode sa susedima. j e r nisam razmišljao o tom potezu. radio sam terapiju sa čovekom koji je izgradio izuzetno jak otpor protiv svo­ jih pasivno-homoseksualnih fantazija. Posle nekog v r e m e n a Rajh reče: „Loven. godine.se suočim sa tom željom. krik sc razlegao kroz moje grlo. 12 . zabaci glavu unazad i otvori širom oči". Odgovorih: „Naravno da dišem. On mi je pokazivao neke radove koje je vršio na biološkim p r e p a r a t i m a i kanceroznom tkivu. gde smo diskutovali o socijalnim i m ­ plikacijama njegovog pojma seksualne ekonomije i raz­ vijali plan za uključivanje tih pojmova u p r o g r a m usta­ nove mentalnog zdravlja. Vegetoterapija je predstavljala prodor od čisto ver­ balne analize do direktnog rada sa telom. Taj otpor se manifestovao u krajnjoj ukočenosti vrata (kao da je metlu progutao). vrisak me nije uznemirio. T r e ­ balo je da to b u d e čista trening-analiza. Bilo je stvari (slika. Došao sam sa naiv­ nom pretpostavkom da je sa m n o m sve u redu. Opet nisam bio u dodiru sa tim. U to vreme Rajh je svoju terapiju nazivao vegeta­ tivnom analizom k a r a k t e r a . Analiza k a r a k t e r a bila je njegov najveći doprinos psihoanalitičkoj teoriji. što je prekinulo vrisak. kada je napisana Đioenergetika. Legao sam ponovo i nastavio disanje. do danas A.). Vrisak mi se desio. ne dišeš". ali ono što ja. . g o ­ dine. Nisam osećao n i k a k a v strah. Tokom godina smatrao sam te Rajhove reči p r o ­ ročanstvom. inače bih bio m r t a v " . Nisam bio emocionalno povezan sa tim. u toku analitičke seanse. Moj očigledno to nije radio. u stvari. Rajh je to opisao ovako: U Kopenhagenu. Onda on p r i m e t i : „Grudni 'a Od 1075. . (Prim prev. Rečeno mi je da savijem kolena. Rajh nije koristio kauč. Vegetativno se odnosi na mobilizaciju osećanja kroz disanje i druge telesne t e h ­ nike koje aktiviraju vegetativne centre (ganglije a u t o nomnog nervnog sistema) i oslobađaju . Prisustvovao sam mnogim sastancima u njegovoj kući na Forest Hilu. U periodu između završetka tečaja i p o ­ četka moje terapije ostao sam u k o n t a k t u sa njim. Tokom p r e t h o d n e godine bio sam čest posetilac Rajhove laboratorije. Jednoga dana mi reče: „Loven. Stavio sam r u k u na njegov g r u d n i koš i primetio da se diže i spušta sa svakim u d a h o m . Rajhov tečaj o analizi k a r a k t e r a završio se j a n u a r a 1941. (Taj aspekt njegovog rada i moj odnos p r e m a Lome biće potpunije izložen u narednoj knjizi o R a j hu. Nastala je nekih devet godina ranije. Rekao sam m u : „Zainteresovan sam. Sharaf. Ništa se nije desilo. 1933. Malo zatim Rajh reče: „Loven. ali sam napustio seansu sa osećanjem da sa m n o m nije baš sve onoliko u redu koliko sam mislio. iz koje se može videti i mesto bioenergelike u odnosu na rajhovsku terapiju. Posle energetskog napada na njegov otpor. pošto je to bila terapija orijentisana na telo. koža je bila išarana i imala raz13 Moja prva terapijska seansa sa Rajhom bila je d o ­ življaj koji nikada neću zaboraviti. Rajh je u Evropi bio pionir na tom polju. Doktor Rajh je tražio da ponovim p r o c e d u r u : zabacim glavu unazad i širom otvorim oči. moj skepticizam u vezi važ­ nosti seksualnosti nije se više mogao održavati. Čudno. Posle toga sam još malo disao. pipni moj g r u d n i koš". ali na alarmantan način. Opet se oteo vrisak. Legao sam na krevet u gaćicama za kupanje. Sledio sam instrukcije i čekao da vidim šta će se desiti. Naikompletnija studija o životu i radu V. Rajna. ako si zainteresovan za ovaj posao. koji su visoko cenili svi analitičari. a to je da ideš na terapiju". jer tada nije izgledalo da to ja radim. Rajh je to shvatio ozbiljno. hoću jeste da postanem slavan". Njegove reci su me trgle. da se opustim i da dišem otvorenih usta i opuštene vilice. Ovoga puta mi se grudni koš dizao i spuštao sa svakim u d a h o m . Martin's Press/Marek.

Plakao sam preglasno za moju majku. dok sam sledio impuls da ih napućim kao da nešto tražim. Video sam sebe kao dečaka od pet godina k a k o hodam po stanu u kome sam živeo urinirajući po podu. kao što me je p r e t h o d n o pokrenulo da vrištim. D r h t a j se pojavljivao u nogama. pojavilo se lice moga oca na prekrivaču kreveta i odjednom sam znao da ja to njega u d a r a m zbog batina koje sam dobio k a o dete. Moji roditelji su bili napolju. osetio sam erekciju. The Fuction of the Orgasm (N. Znao sam da to radim u inat m o m e ocu koji me je prethodnog dana grdio što sam držao penis. str. Ležao bih na krevetu i disao slobodno koliko s a m mogao. osećao je jak bol u vratu i potiljku i imao je proliv. u svojoj trideset trećoj godini. Uočio je zajed­ ničku tendenciju pacijenata da zadržavaju d a h i i n h i biraju izdisanje k a o način kontrolisanja osećanja. Dogodilo se nekoliko stvari koje su me postepeno d o ­ vele u vezu sa r a n i m sećanjima i iskustvima. str 273. Onda se to desilo. Rečeno mi je da se p r e d a m svome telu. 15 14 . Z a k ­ ljučio je da zadržavanje d a h a služi za smanjivanje ener­ gije organizma redukujući metaboličke aktivnosti. „Afekti su se pojavili somatski pošto je pacijent na­ pustio psihički odbrambeni stav. ta reakcija je nestajala. Bio sam otprilike devetomesečna beba koja leži pred k u ­ ćom. ustao sam sa kreveta. Y. Rekao je da. na koje nisam bio navikao. N a r e d n e seanse su imale istu opštu s t r u k t u r u . bez voljne kontrole. Radeći to. Drugom prilikom. str. Trebalo mi je devet meseci terapije da shvatim uz­ rok onog vriska iz p r v e seanse. * Ibid. su to bile jedine batine koje sam ikada dobio od njega. Objasnio mi je da se to desilo k a d a sam došao kući vrlo kasno. Ležeći t a m o na Rajhovom krevetu. Njihanje se pojačavalo sve dok nisam seo. ali sam ga inhibirao. Ona je oči­ gledno bila zauzeta u kući i moje uporno plakanje ju je nerviralo.i Za Rajha je prvi korak terapijske procedure bio da učini da pacijent počne da diše lagano i duboko. 3 1 dišući. to sam više imao utisak da se pojavljuje neka predstava koju iz straha nisam hteo da vidim. koje se u dva n a v r a t a razvilo u karpopedalni grč. Nakon toga je došlo do proboja osećanja i sećanja vezanih za njih. Posmatrajući plafon sa mog položaja na krevetu. Ibid. Izašla je besna na mene. pokušavajući da omogućim da se pojavi duboki udisaj. Primetio je da „nema neurotske osobe koja nema tenzije u stomaku'" . Sto je v r e m e više odmicalo. rekao s a m : „Zašto si ljuta na m e n e ? Plačem samo zato što želim da budem sa tobom". U m o m slučaju to ispoljavanje je bio strah. 273. dok sam ležao na krevetu dišući.ličite nijanse. to je bilo lice moje majke koje je gledalo dole prema meni sa iz­ razom intenzivnog besa u očima. tako da se majka nervirala i brinula. ne primetivši da to radim. ali je bio usmeren ka pacijentovom stavu p r o g u t a n e metle. Od tada nisam vrištao nijednom. 2 „Energetski n a p a d je bio samo verbalni. 3 1 . Videli smo kako je moćan efekat imala ta procedura na mene.. Nešto me je pokrenulo da u d a r i m krevet. ozbiljno mi grčeći šake. već unutrašnja sila koja me je savladala i držala u svojim r u k a m a . J e d n o m prilikom ležao sam na k r e v e t u Wilhelm Reich. koje zauzvrat smanjuju stvaranje anksioznosti. Orgone Insti­ tute Press. Koju godinu kasnije pitao sam oca o tom događaju.. dok sam lagano spajao i razdvajao kolena. Ponovo sam doživeo to iskustvo kao da se t r e n u t n o dešavalo. jeste da se desilo potpuno spontano. prvo je izazivalo j a k o peckanje u mojim r u k a m a . K a k o se moje telo privikavalo na povećanu energiju izazvanu dubokim disanjem. Od tada je Rajh proučavao telesne stavove svojih pacijenata. da ne k o n t r o lišem ispoljavanja emocija ili impulsa koji se pojave. osećao sam da će se to jed­ noga dana pojaviti. Istukao me je da to ne bih ponovo uradio. kao i onog sa vrišta­ njem. a moje telo je počelo da se njiše bez moje svesne namere. 239—240. Interesantan deo tog iskustva. Onda. gle­ dao s a m njenu p r e d s t a v u i koristeći reči koje nisam znao kao beba. Nije tc bila svesna misao. Onda sam se setio zanim­ ljive epizode iz detinjstva. i u u s n a m a . okrenuo se da se suočim sa tim i počeo to da u d a r a m obema pesnicama." Rajh je tada shvatio da energija može biti vezana „hroničnim mišićnim t e n ­ zijama" . Osećao sam impuls da dodirnem penis. 1942). Drugi korak je bio da pokrene ispoljavanja onih osećanja koja su najočiglednija u pacijentovom licu ili ponaša­ nju. osećao se iscrpljeno i izgledalo je da je izgubio oslonac . Dublje disanje. O d m a h sam znao da je to bilo lice koje me je prestrašilo.

ili je njegova sugestija da okon­ čam t r e t m a n bio samo m a n e v a r . Pošto sam doživeo strah. k a o i pozitivan. budući da takvo uzbu­ đenje nije prethodno izgrađeno. Rajh je zaključio da n e m a neurotičara koji poseduje taj kapacitet. Terapija je opet krenula. ali ja sam imao snažan utisak da je on to ozbiljno mislio. Međutim. onemogućavajući na taj način da se energija koristi za seksualno rasterećenje. Izgledalo je da će to trajati beskonačno. Die Funktion Orgasmus (Internationaler Psychoanalytischer Verlag. Rekao sam mu šta sam želeo od njega i on me je saosećajno slušao. prema Rajhu. Važno je razumeti da Rajh definiše orgazam razli­ čito od ejakulacije ili klimaksa. Ma koliko da sam pokušavao da di­ šem dublje i punije. n a s ­ tao je period od nekoliko meseci tokom kojih nisam napredovao. ali poš­ to sam znao da je to n e r a z u m a n zahtev. Potpuni orgazam. Odustajanje je značilo rušenje svih mojih snova. Viđao s a m Rajha tri p u t a nedeljno. pacijent čije je telo dovoljno slobodno da ima taj refleks tokom terapijske seanse biće takođe sposoban da doživi pot­ p u n i orgazam u seksualnom odnosu. Rajh je takođe smat­ rao da pacijenti koji posed uju sposobnost doživljava­ nja potpunog orgastičkog zadovoljstva u seksualnom odnosu postaju i ostaju oslobođeni od bilo kog vida neurotskog ponašanja. prognao s a m sve negativne misli iz glave. To mi je bilo vrlo teško da u r a d i m . mnom. k a d a sam konačno otkrio svoja osećanja.Tih dana Rajh je koristio drugu tehniku kao t e r a ­ pijski postupak. Zašto ne odustaneš?" Njegove reči su bile grom iz vedra neba. U isto v r e m e glava vrši pokret sličan karlici. jer nisam mogao reći Rajhu svoja osećanja prema njemu. U tom slučaju nema klimaksa ili raste­ rećenja seksualnog uzbuđenja. To je bilo prvi p u t od mog detinjstva da sam jecao. Hteo sam da on b u d e očinski zainteresovan za mene. Posle godinu dana terapije našao sam se u ćorso­ kaku. to mi nije polazilo za r u k o m . Karakteristič­ no je za mene da sam bio odlučio da i m a m uspešnu terapiju i u tome nisam uspeo sve dok terapija nije skoro propala. „ti si nesposoban da se p r e d a š svojim osećanjima. Izgledalo je da Rajh nije bio svestan mog konflikta. Teorijski. in­ tegritet ili valjanost njegovih pojmova. Pošto sam bio privržen Rajhu i terapiji. cilj terapije je bio razvijanje p a ­ cijentovih sposobnosti da se potpuno preda spontanim i nevoljnim pokretima tela koji su deo procesa disa16 nja. ali sam bio blokiran. ritmičkim. n i ­ sam nikuda stigao. 17 . plakao sam duboko. Orgazam je nevoljna reakcija celog tela. Za mnoge ljude koji su čitali Rajhovu Funkciju or­ gazma te ideje mogu izgledati kao izmišljotine seksom opsednutog uma. njegova akcija je proizvela željeni rezultat. pre­ ma tome. kada mi je Rajh sugerisao da okončam terapiju. Ono što se dešava jeste da se karlica kreće spontano n a p r e d sa svakim izdisanjem i unazad sa udisanjem. „Loven". videvši lice moje majke. a ne samo terapeutski. Ne znam da li je Rajh stvarno n a m e r a v a o da p r e ­ kine terapiju sa. Za Rajha. o n e su bile izražene u vreme 5 5 des 2 Te ideje su prvobitno objavljene u ranoj knjizi. K a d a se to postigne respiratorni talasi proizvode valovite pokrete tela koje Rajh naziva refleksom orgazma. otpušta s a v višak energije koji organizam ima i. ja ga nisam mogao izgovoriti. Na početku svake seanse pitao je p a ­ cijente da mu kažu sve negativne misli koje imaju o njemu. sa orgastičkom potencijom. Osećao sam da nema n i ­ čeg na šta bih se žalio. Neuroza ne samo da ometa prepuštanje već vezuje energiju u hroničnu mišićnu napetost. P r e m a tome. k o n vulzivnim pokretima. smišljen sa ciljem da slomi moj otpor. k a k o je on to nazvao. koja se manifestuje. ili. reče on. i nije verovao pozitivnom ukoliko se nisu prethodno ispoljile nega­ tivne misli i ideje. sem što se ona kreće unazad sa fazom izdisanja a n a p r e d sa fazom udisanja. U svakom slučaju. nisam sumnjao u njegovu iskrenost. Nisam više mogao zadržavati osećanja. ne postoji energija koja bi podržavala ili održavala neurotske simptome i ponašanje. T a k a v pacijent bi se mogao smatrati emocionalno zdravim. On je verovao da svi pacijenti imaju negati­ van transfer sa njim. Boreći se u sebi sa problemom. naglasak je bio na dubokom i pot­ p u n o m disanju. Rajh je bio vrlo darežljiv p r e m a meni. Ti pokreti su izazvani res­ piratornim talasima koji idu naviše ili naniže sa izdisanjem i udisanjem. U toku ranog psihoanalitičkog rada Rajh je došao do zaključka da je emocionalno zdravlje povezano sa spo­ sobnošću ćoveica aa se u toku seksualnog odnosa pot­ p u n o preda. Bio sam slomljen. 1927). Isti tip pokreta se može pojaviti kada je disanje p o t p u n o slobodno i k a d a se čovek p r e ­ da svome telu.

Rad kao rajhovski terapeut. U isto v r e m e sam kao rajhovski t e r a p e u t imao svog prvog pacijenta. m a ­ da sam osećao da sam vrlo blizu. Ipak. Tokom te godine odsustva sa terapije prestao sam da se t r u d i m da zadovoljim Rajha i da postignem seksualno zdravlje i uspeo sam da asi­ miliram i integrišem svoj prethodni rad sa Rajhom. Refleks orgazma se nije ustalio. naglašavajući biološke i energetske pojmove koji objašnjavaju njegov rad sa telom. Wolf) Rajhov najbliži saradnik u SAD i prevodilac prvih Rajhovih dela o b ­ javljenih na engleskom. Bilo je i ličnih razloga za t a k v u od­ luku. gde smo diskutovali o teorijskim osnovama njegovog pristupa. postali. kao što s a m je ja doživeo. ali upravo to nastojanje je bilo k a m e n spoticanja. što je ujedno značilo i predaju Rajhu. godine video sam svog prvog paci­ jenta. Pošto nisam uspeo da se tada upišem na medi­ cinski fakultet. Završio je go­ dinu u j u n u a nastavio sredinom septembra. Takođe sam se aktivno p r i p r e m a o da postanem rajhovski terapeut. Rajh je predložio da n a p r a v i m o jednogodišnju pauzu u terapiji. uči­ nila je da postanem svestan tih problema. što je još važnije. što je dalo elana m o m e duhu. Taj trening je obuhvatao učešće na kliničkim seminarima posvećenim karakter-analitičkoj vegetoterapiji. čak i onda kada je sasvim razumno to tražiti. mnogi su psihijatri. godine. Moja terapija je napredovala stalno ali sporo. Predaja sopstvenom telu. njegovi entuzijastični sledbenici. Terapiju sa Rajhom sam nastavio jednonedeljnim seansama u jesen 1945. 1945—1953. uključujući i ličnu terapiju. U mom životu se desilo nekoliko promena. ili ih ovi možda prosto zanemaruju. Rajhovi pojmovi postaju ubedljiva realnost k a d a čovek doživi njihovu valjanost na sopstvenom telu. te jeseni 1944. Zbog te ubedljivosti zasnovane na ličnom isku­ stvu. (Theodore P. P r e d a v a n j e b r a k u je bio veliki korak za mene. Ne želim da kažem da je terapija sa Rajhom bila neuspešna. koje je vodio dr Teodor Volf i seminare koje je Rajh držao u svojoj kući. r refleks orgazma ustalio. Godinama kasnije shvatio sam da mnoge od svojih ličnih problema nisam razrešio. sek­ sualne reakcije dublje i potpunije. Mnogi psihoanalitičari nisu bili prihvatili te ideje i one su i d a n a s nepoznate mnogima koji se bave seksom. otvorila mi je puteve za samoaktualizaciju i pomogla da k r e n e m napred prema cilju. Takođe sam ose­ ćao da postajem bliži sa Rajhom. Nismo diskutovali o m o m s t r a h u da tražim ono što želim. Tokom te godine sam odlazio na klinički seminar iz k a r a k t e r n e analize. Za nekoliko meseci postalo je jasno obojici da je moja terapija došla do uspešne završnice po njegovim k r i ­ terij umima. to je više raslo interesovanje za njegovu terapiju. Kada sam dolazio kući osećao sam da sam svestan. postala je laka. i drugi koji su radili sa R a j hom. Mada nije bilo dramatičnih proboja osećanja ili sećanja u sean­ sama. Ideja o odmoru mi je dobro zvučala te sam prihvatio Rajhov predlog. Ako nije razrešila sve moje probleme. koji je vodio dr Teodor Volf. ja nisam bio završio. Oženo sam se devojkom koju s a m voleo. Sto je više ljudi upoznavalo Rajhove ideje. Ti problemi su bili konačno razrešeni mnogo godina kasnije kroz bioenergetiku. m a k a r privremeno. Međutim. Mada još nisam bio student medicine. Nakon provale plača i izražavanja osećanja p r e m a Rajhu. kao ni nesposobnost da plačem umesto što lupam glavom o zid. Bilo je nekoliko razloga za takav pozitivan razvoj.kada je Rajh već bio veoma cenjen psihoanalitički t r e ­ n e r čija je formulacija karakter-analitičkih pojmova i tehnika s m a t r a n a j e d n i m od najvećih doprinosa anali­ tičke teorije. osećao sam da postajem sve sposobniji da se p r e d a m svojim seksualnim osećanjima. Produbila je i ojačala moje prepuštanje telu kao os­ novi ličnosti. Rajh je ohrabrio taj potez zbog mog prethodnog obrazovanja i treninga sa njim. disanje mi je postalo lakše i slobodnije. Za k r a t k o v r e m e se 18 U jesen 1945. K a d a se terapijska godina približila kraju. Takođe mi je dala pozitivnu identifi­ kaciju sa sopstvenom seksualnošću koja je k a m e n t e ­ meljac moga života. K r a t k o v r e m e p r e toga z a vršio s a m medicinsku školu i u p r a v o sam konkurisao po drugi put na nekoliko medicinskih fakulteta. Takođe nis­ mo proradili moj strah od neuspeha i potrebu da b u ­ dem uspešan. osećanja sigurnosti u svoj život. slušao sam tečaj iz opšte ljudske anatomije na Njujorškom univerzitetu. Objavlji2' 19 . Uporno sam se t r u ­ dio. Rajh je otišao na d u g letnji odmor..

a potražnja rajhovske terapije se povećala. On nije p o t p u n o neaktivan. svaki fizički k o n t a k t između terapeuta i pacijenta stavlja ve­ liku odgovornost p r e d t e r a p e u t a — da poštuje terapijski odnos i izbegne bilo k a k v u seksualnu aktivnost sa par cijentom. ako se d o b ­ ro sećam sa seansi. Kao rezultat toga disanje pos­ taje slobodnije i dublje a često se javlja nevoljno p o 20 drhtavanje u telu i nogama. donji deo leđa i mišići butina. Danas mi ne r a z u m e m o revolucionarni n a p r e d a k koji je ta terapija predstavljala u ono vreme niti s u m ­ njičavost i neprijateljstvo koje je izazvala. Dodirivanje pacijenta r u k a m a predstavljalo je zna­ čajno odstupanje od tradicionalne prakse. Dok sam bio u Švajcarskoj radio sam malo t e r a ­ piju sa nekim Svajcarcima koji su čuli za Rajhov rad i želeli da iskoriste prednosti tog novog terapijskog pristupa. Rajhove ideje su se tako prenosile samo od usta do usta. sa toplim kestenjastim očima. Obično je sa mnom i sa drugim primenjivao t a k a v pritisak na vi­ licu.vanje Funkcije orgazma 1941. godine još više je ubrzalo taj razvoj. Rajh je učinio da analitičar postane direktnija sila terapeutskog proce­ sa. Međutim. Naravno. Rajh je osnovao sopstvenu izdavačku kuću. neviđen. T h e Orgone Institute Press. da dodiruju i osete napetost 0 Ashley Montagu. U svim tim slučajevima vilica nije dovoljno pokretljiva i njeno ukočeno držanje određuje s t r u k t u r i r a n i stav. koja nije imala svoje prodavce i ljude za reklamu. Druga područja mišićne napetosti na koje je primenjivan pritisak bila su vrat. stupao je u fizički k o n t a k t sa njim ka­ da je to bilo potrebno ili preporučljivo. godine k a o lekar. mišići vilice postaju umorni i „predaju se". 8 of the 21 . a knjige od r u k e do r u k e . P r e nego što sam otišao u Svajcarsku došlo je do značajnog razvoja u rajhovskoj terapiji — korišćenje direktnog k o n t a k t a sa pacijentovim telom radi oslo­ bađanja mišićne tenzije koja onemogućava pacijentovu sposobnost da se prepusti osećanjima i da dozvoli da se pojavi orgastički refleks. Gleda­ jući unazad na te godine mogu videti svoja ograni­ čenja i u razumevanju i u sposobnostima. pošto njegovi usmeni odgovori i i n t e r p r e ­ tacije ideja koje je izrazio pacijent imaju značajan uticaj na pacijentovo mišljenje. Srećom. ili je prkosno isturena. i sa snažnim toplim r u k a m a . koji s a m završio j u n a 1951. Uprkos tome. 1971). Spoznata je važnost dodirivanja kao primarne forme k o n t a k t a i njena vrednost u t e r a p i j ­ skoj situaciji se ne dovodi u pitanje. Kao toliki mladi terapeuti. Ovde mogu dodati da su bioenergetski terapeuti t r e ­ nirani da koriste ruke. da bi ih relaksirao. i to je — sem mo­ je lične spremnosti — bilo ono čemu treba zahvaliti što sam počeo da radim kao terapeut. Zbog svog snažnog usmerenja na seksualnost i korišćenje fizič­ kog kontakta između terapeuta i pacijenta praktičari rajhovske terapije bili su optuživani da koriste sek­ sualnu stimulaciju da bi poboljšali orgastičku poten­ ciju. Ipak. Pričalo se da je Rajh m a s t u r b i r a o svoje pacijente. i ja sam započeo terapiju sa naivnom p r e t p o s t a v k o m da znam nešto o emocionalnim problemima ljudi. Pod pritiskom. Tokom rada sa m n o m Rajh je povremeno koristio pritisak r u k a m a na n e k e od napetih mišića. m a d a knjiga nije naišla na povoljne k r i ­ tike niti je imala veliki tiraž. ih n e ­ prirodno uvučena. Columbia University Press. Kod mnogih ljudi mišići vilice su veoma napeti — vilica se drži čvrsto u stavu odlučnosti. Ništa nije dalje od istine. Touching: The Human Significance Skin (New York. U svim t i m slučajevima pritisak je primenjivan selektivno samo na ono polje u k o m e se mišićna zgrčenost mogla opipati. atmosfera se mnogo promenila u poslednjih trideset godina u odnosu na seksualnost i dodirivanje. Analitičar sedi iza p a ­ cijenta. S e p t e m b r a 1947. bilo je vrlo malo ljudi kvalilikovanih za karakter-analizu. n a ­ pustio sam Njujork da bih se upisao na medicinski fa­ kultet u Zenevi. v e r u j e m da sam pomogao n e k i m ljudima. njegove ideje su se proširile. sa sigurnošću zasno­ vanom više na entuzijazmu nego na iskustvu. Dve godine p r e nego što sam otišao u Svajcarsku radio sam kao rajhovsKi terapeut. doduše sporo. Rajh je bio veliki čovek. Ta kleveta je samo povećala strah koji je okruživao seksualnost i fizički kontakt u ono vreme. U frojdovskoj analizi bio je zabranjen svaki fizički k o n t a k t iz­ među analitičara i pacijenta. On je sedeo n a s p r a m pacijenta tako da ga je ovaj mogao videti. često se graničeći sa ljutnjom. Moj entuzijazam je bio pozitivna snaga a naglasak na disanju i p r e p u š ­ tanju bio je dobar pravac. i funkcioniše tobože kao e k r a n na koji pacijent projektuje svoje misli.

Moramo se setiti da je u Rajhovoj teoriji ne samo orgastički refleks. ali za­ postaviti ulogu seksualnog nagona u formiranju svake pojedinačne ličnosti predstavlja zanemarivanje jedne od najvažnijih snaga u prirodi. i uslova socijalnog života s d r u g e strane. s jedne strane. Genitalni a p a r a t u tome ne učestvuje. Tokom godina sam nevoljno došao do zaključka da nema jednog ključa koji će otključati misteriju ljud­ ske duše. kriterijum emocionalnog zdravlja. U jednoj od r a n i h formulacija. Takođe. Korišćenje fizičkog pritiska olakšava proboj oseća nja i odgovarajućeg obnavljanja sećanja. Covek oseća da je oslobođen inhibicija. refleks orgazma zaista ima n e k e pozitivne efekte na ličnost. To podrazumeva konflikt između individue i društva. Frojd je postulirao antitezu iz­ među ego-instinkta. To se desilo dvojici Rajhovih pacijenata sa kojima je radio istovremeno. 22 . a kroz telo i sa svojom okolinom. Previše često se sam refleks gubi. i jeste. Danas je teško shvatiti koliko je veliki korak Rajh napravio 1943. jeste onaj između težnje za moći (ego nagon) i težnje za zadovoljstvom (seksualni nagon). da bi oslobodili ili umanjili mišićne kontrakcije. koje su prethodile pojmu instinkta smrti. godine. pritisak i filozofija našeg v r e m e n a su antitetični životu. Na nesreću. nerazdvojan od te antiteze. Lako je kritikovati Rajha što je stavljao centralni naglasak na seksualnost. Prvi traži očuvanje pojedinca. doživ­ ljava se kao stimulišuće i oslobađajuće. kada nema refleksa orgazma verovatno je da ta osoba neće dozvoliti nevoljnim pokretima karlice da se pojave ni u klimaksu seksualnog odnosa. Ali. d r u g o m e je cilj očuvanje vrste.mišića ili da izvrše potreban pritisak. ključ svih emocionalnih p r o ­ blema. razlikuju se među sobom. poboljšavao je proticanje sen­ zacija kroz telo. koja je moćan faktor. kao i kroz izjave pacijenata tokom godina. uzimajući u obzir paci­ jentovu toleranciju na bol. Stanovište o ličnosti koje vidi seks kao njen jedini ključ suviše je usko. J o š 1947. Nekoliko meseci posle očigledno uspešnog završavanja njihovih terapija t r a ­ žili su od m e n e dodatnu terapiju. Sada mislim u ter­ minima polarnosti sa njihovim neizbežnim konfliktima privremenim razrešenjima. Tempo. to divno osećanje se pod stresovima sva­ kodnevnog života naše civilizovane k u l t u r e ne održava uvek. ali ja to ne bih radio. Sek­ sualnost je bila. Značaj tog postignuća može se ceniti kada se uporedi sa činjeni­ com da sam ja proveo na terapiji kod Rajha tri godine po tri puta nedeljno p r e nego što se ustalio refleks orgazma. Me­ đutim. U isto v r e m e se oseća pove­ zano i integrisano sa telom. On oseća u n u t r a š n j e spokojstvo i dobrobit. seksualna i terapeutska. To znači da su putevi za takvo oslobađanje otvoreni ukoliko p r e p u š ­ tanje može da b u d e pretvoreno u seksualno uzbuđenje. Prenaglašavanje moći u našoj kulturi postavlja ego protiv tela i njegove seksualnosti i stvara a n t a 23 Međutim. jer nisu bili u stanju da održe napredovanje koje su sa Rajhom postigli. ali poremećaji u seksualnom funkcionisanju se mogu razumeti samo u okviru celokupne ličnosti. u k o ­ liko pacijent nije naučio kako da se nosi sa svojim životnim stresom bez pribegavanja neurotskim oblicima ponašanja. prva je više emocionalno i energetski nabijena. što z n a m o da je tačno u našoj kulturi. Ja mogu potvrditi tu reakciju kroz lično iskustvo. i da kroz nežan dodir uspo­ stave k o n t a k t koji pruža podršku i toplinu. Cak i kada se pojavi u toku t e r a p i j ­ ske seanse koju k a r a k t e r i š e atmosfera podrške. go­ dine Rajh je mogao da u periodu od šest meseci t e r a ­ pije izazove refleks orgazma kod pacijenta. što je nazvao strujanjem. a to ubrzanje je potrebno kada je učestalost terapijskih seansi svedena na j e d n u u sedmici. i seksualnog instinkta. posebno u slučaju čoveka snažne ličnosti k a k a v je bio Rajh. r Saznaje da je život tela sadržan u njegovim nevoljnim aspektima. U to v r e m e Rajh je razvio sposobnost čita­ nja tela. u terapijskoj situaciji osoba ima koristi od terapeutove podrške. Hoću da istaknem da refleks orgazma nije orgazam. Me­ đutim. Tada sam shvatio da n e m a prečice do emocionalnog zdravlja i da je stalno prorađivanje svih problema j e ­ dini način da se osigura optimalno funkcionisanje. nema izgradnje i oslobađanja seksualnog uzbuđenja. Te dve si­ tuacije. Ti pokreti su osnova p o t p u n e orgastičke reakcije. Moja nevoljnost proizlazi iz duboke želje da verujem da odgovor ipak postoji. još uvek sam bio ubeđen da je seksualnost ključ koji razrešava n e u r o t s k e probleme pojedinca. nije nužno da do tog prenosa dođe. Drugi konflikt. Znajući k a k o da koristi pritisak da bi oslo­ bodio mišićnu napetost. već i orgastičko reagovanje u seksu. To služi u b r ­ zanju terapijskog procesa.

Sva anksioznost je nes­ tala. uticao je na Konveja da pobegne sa njima u „stvarnost". bilo kao studenti ili pacijenti. Za one koji žive na toj visoravni starost i smrt su izgleda odloženi ili obustavljeni. uspostavio je čvrstu vezu sa jednom devojkom. Mnogi faktori nesumnjivo doprinose stva­ ranju tog efekta. učinivši to. seksualno ili bilo k a k o d r u k ­ čije. Tokom terapije je napravio izvestan napredak u pogledu simptoma. i ne bez grešaka. Njegov brat. koji se izgleda desio sam od sebe. m e đ u t i m . ostavio za sobom a n k ­ sioznost. Ali. Vladalo je osećanje da je Rajh proglasio osnovnu istinu o ljudskom biću i nje­ govoj seksualnosti. bio otet iz aviona sa još nekoliko drugih p u t n i k a i odveden na tajnu visoravan nazvanu Sangri-La. Konvej je bio u iskuše­ nju da ostane u Sangri-La. Vladajući princip je u m e r e nost. Terapeutski cilj je da se ego integriše sa telom i sa njegovom težnjom za zadovoljstvom i seksualnim za­ dovoljavanjem. To mi je postalo jasno posle neuspešnog traganja za j e d n i m ciljem kod mojih pacijenata. Nikada nije dostigao onaj nivo. Na primer. Kako je promena iznenadno nastala. usmeravajući pažnju samo na seksualnost. Viđao je drugog rajhovskog terapeuta sa kojim je posle radio nekoliko godina. najzad sam spoznao tu istinu. Konvej. tako je i nestala. Posle mesec d a n a moj pacijent je t a k o đ e isko­ račio iz tog sveta i. inhibicije vezane za njegov život u tom svetu. Bio je p r o ­ sto drugi čovek. ne može se ići do d r u g e krajnosti. Patio je od teške anksioznosti kad god bi prišao devojci. Ispričao mi je fascinantnu priču. Onda se jednoga dana desilo čudo. bez odre­ đenog traganja za ciljem seksualnog zadovoljstva i orgastičke potencije. ali je on dopustio da ga brat ubedi da je to sve samo plod mašte. ciljem seksualnog zadovoljstva kao što je Rajh radio. ali van doline Konvej sa užasom vidi da m l a d a Kineskinja po­ staje starica i u m i r e . Ego postoji kao moćna snaga u civilizovanom čoveku. čudo se nikada nije ponovo desilo. Niko nije izuzet od p r a ­ vila da se uči na svojim greškama. O d ­ lazio bi svakoga dana sa posla kući. Kako se može objasniti neočekivani p r o d o r zdravlja. i on je ponovo zaronio u svoju staru bedu. legao bi na krevet i disao duboko i lako kao što je radio kod mene. To se sastojalo u vežbama disanja koje smo radili tokom terapije. ali se nikako ne može reći da je razrešio sve simptome. Osećao se infe­ riornim. Važnije je. i njegovo nestajanje? Iskustvo mog pacijenta me je podsetilo na Izgubljeni horizont Džejmsa Ililtona (James Hilton) koji je u to vreme bio p o p u l a r a n . Posle mnogo godina teškog rada. Or­ gazam mu je bio p o t p u n i zadovoljavajući. Ali. n e a d e k v a t n i m i imao je m n o g e mazohističke tendencije. Kada sam otputovao on je bio bez terapeuta te je odlučio da nastavi terapiju na svoju ruku. koja ne može da se odbaci ili negira. koji je bio dostigao tokom kratkog perioda n a k o n mog odlaska. Kada sam ja nastavio p r i v a t n u p r a k s u on je došao kod m e n e da nastavi terapiju. Osećao se siguran u sebe i omalovažavanje sebe je nestalo. spokojan i racionalan n a ­ čin života bio mu je vrlo prijatan. Koja realnost je valjanija? Kon­ vej odlučuje da se vrati u Sangri-La i na kraju priče shvatamo da on luta planinama tražeći svoj „izgublje­ ni horizont". jedno godinu dana p r e nego što sam napustio Njujork radio s a m sa m l a d i m čovekom koji je imao mnoge ozbiljne probleme. Ima j o š mnogo misterioznih elemenata u ljudskom ponašanju i funkcionisanju koje razum ne može shva­ titi. P o n u đ e n o mu je da bude vođa te zajednice. 24 Tužno mi je r e k a o : „To je trajalo samo mesec dana". Međutim. krivicu. koji se zaljubio u mladu Kineskinju. Radio sam sa njim još oko tri godine i pomogao mu da prevazide još mnoge nedos­ tatke. opet napredujući samo malčice. Bilo je osećanja euforije i uznesenosti među ljudima koji su radili sa Rajhom u to vreme. U toj priči je glavni j u n a k . mada je doživljavao malo zadovoljstva u seksualnom klimaksu. A bez kriterijuma refleksa orgazma ne mogu se shvatiti nevoljni pokreti i reakcije ljudskog organizma. b u k v a l n o „nakraj sveta". ja ne bih r a z u m e o energetsku d i n a ­ miku ličnosti. Video sam ga opet pet godina kasnije kada sam se vratio u zemlju. što nije „od ovoga sveta". Iznenadna transformacija nastala kod mog pacijenta može se objasniti promenom u smislu za realnost te osobe. zaba­ čenu planinsku t v r đ a v u . bilo pojavljivanje pot­ p u n e orgastičke potencije u seksualnom odnosu. U to v r e m e je imao halucinaciju da mu se davo ceri iz ćoška. Oni odlaze. Bez obzi­ ra na to.gonizam između nagona koji bi trebalo u idealnom slu­ čaju da podržavaju i ojačavaju jedan drugog. Njegove ideje su imale revolu25 .

Mnogi pacijenti gledaju na terapiju kao na ponovno zasnivanje procesa razvoja. S a m život je proces razvoja koji počinje sa razvojem tela i njegovih organa. Traganje ga je odvelo do istraživanja p r i r o d e te energije kad živih organizama. m e đ u t i m . Ostaje n a m da se čudimo — šta je prava realnost naše« bića? Zašto ne možemo ostati u oslobođenom stanju? Mnogi moji pacijenti su imali neka transcendentalna iskustva u toku terapije. koja je. koju je nazvao orgon. Razvoj je p r i r o d a n proces. sticanju znanja. Podigao je obrve. Radeći una­ zad. J e d ­ n o m sam Rajhu p o m e n u o da i m a m definiciju sreće. pacijent u terapiji razotkriva po­ četne konflikte i nalazi nove načine da se snađe u p r e tećim životnim situacijama koje su ga prisilile da pos­ tane „oklopljen" da bi preživeo. ali nisu imali uticaja na probleme ličnosti. ali će one biti v r h u n s k a iskustva na čvrstom p u t u ka bogatijem i si­ gurnijem samstvu. A k o je prošlost presečena. Zajedničko za sve je osećanje olakšanja. osećanje oslobađanja i o t k r i v a ­ nja potpuno živog sella i spontanog reagovanja. gledao u mene ispitivački i pitao šta je to. budućnost ne pos­ toji. pošto se život i razvoj dešavaju u prirodnoj. ukoliko obezbedi doživljavanje i po­ mogne da se p o k r e n u i uklone p r e p r e k e koje su ometale asimilaciju iskustva. To je reč izvedena od reči organski i organizam. r a s t e naviše jedino ako mu je korenje duboko u zemlji. A prošlost jedne osobe je njeno telo. Tvrdio j e . Oni su se pokazali korisnim za ponešto. k u l t u r a l n o j i soci­ jalnoj sredini. na. Neću da kažem da je Rajh imao iluziju o ogromnom cilju sa kojim se suočio. kreće se prema razvoju motor­ n i h sposobnosti. dešavaju neočekivano i ne mogu biti planirane ili programirane. Ima perioda k r e t a n j a po r a v ­ nom kada dolazi do asimilacije iskustva. Njegovi zakoni su zajednički svim živim bićima.cionarnu privlačnost. Tako osoba može da se razvija samo a k o pušta korenje u svoju prošlost. Njegovo t r a g a n j e za efektivnijim načinom rada sa tim problemima proizlazi d i ­ rektno iz njegove svesti o tome. Svako n a p r e d o v a n j e vodi do novih visina ili vrhova i s t v a r a ono što zovemo v r h u n s k o iskustvo. ostaje sećanje. u te godine entuzijazma i uz­ buđenja. mogla da proizvede t a k a v izvan­ redan efekat. Odgovorih: „Sreća je svest o razvoju". Svako v r h u n s k o iskustvo zauzvrat m o r a biti integrisano sa ličnošću da bi došlo do n o v o g razvoja i da bi osoba završila u stanju mudrosti. Te p r e p r e k e su s t r u k t u ­ rirani oblici ponašanja koji predstavljaju nezadovolja­ vajuće rešenje. One stvaraju n e u r o t s k o i ograničeno samstvo od koga čovek hoće da pobegne ili da ga se oslobodi. zajedno sa njegovim dubokim disanjem. To je samo ponovno oživljavanje prošlosti da bi se pravi razvoj u sadašnjosti olakšao. Terapija može to postići. kompromis sa detinjim konfliktima. Mi saznajemo proučavajući prošlost. koji odjednom postaje jasno vidljiv. ne možemo ga mi n a p r a ­ viti. možemo imati sopstvene t r e n u t k e transcendencije. Siguran s a m da je moj pacijent u d a h n u o tu atmosferu. Svaki otkriva horizont. Drvo. Ja lično sam pravio te „ a k u m u l a t o r e " i koristio ih na sebi. na primer. kao što je po­ znato. proširivanju m e đ u ­ ljudskih odnosa i završava se u skupu iskustava koja nazivamo mudrost. 26 Ako ova moja definicija vredi. Mada se magla opet spusti. Da bi se ti problemi razrešili na individualnom nivou. Ako tražimo transcendenciju. pret­ hodno zamračen g u s t o m maglom. ali ćemo sigurno na k r a j u biti t a m o odakle smo krenuli. Mnogi ljudi su imali slično iskustvo kraćeg ili dužeg trajanja. On je bio svestan situacije. Smislio je aparat da bi mogao da sakuplja tu energiju i p u n i telo onoga ko sedi u njemu. Na nesreću. Ako se odlučimo za razvoj. možemo imati mnoge vizije. p o t r e b n a je još uvek kombinacija brižljivog analitičkog rada fizičkog pristupa koji pomaže osobi da oslobodi hronićnu mišićnu napetost koja koči njegovu 27 . je i prethodno bila. s h v a t a m da je bilo naivno očekivati da će se duboko s t r u k t u r i r a n i problemi modernog čoveka lako razrešiti bilo kojom tehnikom. on ni­ k a d a nije ravnomeran. Spustio je obrve i p r o k o m e n t a r i s a o : „Nije loše". Izlaženje iz sopstvenog sveta i uobičajenog samstva jeste transcendentalno iskustvo. i ono stvara motivaciju za stalno traganje za p r o m e nom i razvojem. da je otkrio n o v u energiju. svojoj prošlosti. one nestaju brzo k a k o su se i pojavile i blistava kočija postaje preko noći tikva kakva. Kada gledam unazad. pripremajući organizam za novo napredovanje. T a k v e transformacije se. I mada je proces razvoja stalan. Ti aspekti razvoja se prepliću. predlažem mnogim ljudima da dođu na terapiju kada osete da im je raz­ voj zaustvaljen.

ako se ta vizija ikada ostvari. ako ne i jeretičkim. Dok sam bio u tom duševnom raspoloženju razgovor sa drugim rajhovskim terapeutom. Godinama. Pokrećući to agresivno izražavanje. Pelletier) je p o m e n u o da je u radu sa svojim pacijentima primetio da je pomagalo kada su isturali vilicu kao u prkosu. U toku čitavog mog rada sa Rajhom on je n a ­ glašavao da vilica t r e b a da visi opušteno. delom iz otvorenog neprijateljstva m n o ­ gih psihoanalitičara. Takva razmišljanja su uti­ cala na to da sačuvam nezavisan položaj. godine zamenjeni su osećanjima proganjanja i utučenosti. preselio se u Rendžli. Rajhov doprinos na oba nivoa je veliki. doktor Lui Peletijer (Louis G. godine — godinu dana nakon p o ­ v r a t k a iz Evrope — završio stažiranje. do 1947. ili menjati njegove pojmove u svetlu sopstvenog iskustva. to će se desiti ukoliko se sledi pravac na koji n a m je Rajh ukazao. Pošto sam 1952. U razgovoru. Moja petogodišnja izola­ cija od Rajha i njegovih stremljenja omogućila mi je da zadržim oduševljenje i entuzijazam ranijih godina. p r e m a svojoj okolini i čovečanstvu uopšte. i treće zbog anksioznosti u Rajhu i njegovim sledbenicima. Njegov rad je obezbedio osnovu na k o ­ joj je izgrađena tvorevina bioenergetike.ko i jeste. od kojih su neki jasno pokazivali da žele da mu dođu glave. Uveo je pojam orgastičke potencije k a o kriterij-um emocionalnog zdravlja. Naziv „terapija k a r a k t e r n e analize" 28 napuštena je u korist naziva „orgonska terapija". takođe sam naglašavao taj po­ ložaj. i moje iskustvo na stažu. Rajh i njegov asistent su se razboleli i morali da n a p u s t e laboratoriju na n e k o v r e ­ me. u stavu p r e ­ puštanja ili p r e d a v a n a j telu. Sem toga. P r o ­ širio je naša znanja o telesnim procesima. Za n a š t r e n u t n i cilj Rajhov najveći doprinos je opi­ sivanje centralne uloge koju telo mora igrati u svakoj teoriji ličnosti. A medicinsko obrazovanje. Entuzijazam i uzbuđe­ nje koji su bili tako očigledni u periodu od 1945. S m a t r a n o je drskim. Na socijalnom nivou treba da dode do evolucionarnih promena u stavu čoveka prema sebi. Ja nisam delio ta osećanja. oslobađale 29 . shvatio sam da su se odigrale brojne p r o m e n e u Rajhovim stavovima i stavovima njegovih sledbenika. Osećanje proganjanja je proizašlo delimično iz kritič­ kog stava medicinskih i naučnih udruženja p r e m a R a j ­ hovim idejama. Najzad. što je uvid koji razjašnjava iracionalne aspek­ te politike. i ukazao na njenu fizičku osnovu u telu. dok sam radio kao rajhovski terapeut.slobodu i ograničava njegov život. dovesti u pitanje bilo koji od njegovih stavova. u državi Mejn. gde se posvetio orgonskoj fizici. Rezul­ tat toga bilo je gubljenje interesovanja za umetnost analize k a r a k t e r a i veće naglašavanje primene orgonske energije korišćenjem a k u m u l a t o r a . Osećanje utučenosti poticalo je od neuspeha eksperimenta koji je Rajh p r e duzeo u laboratoriji u Mejnu. ubedili su me više nego i k a d a u valjanost Rajhovih ideja uopšte. Po mom mišljenju. otvorio mi je oči za m o ­ gućnost menjanja i proširivanja Raj hove tehničke pro­ cedure. dr Peletijerom koji je bio van oficijelnog kruga. otkrivajući značenje i važnost nevoljnih telesnih pokreta. koji se ticao interakcije orgonske energije i radioaktivnosti. Rajh je prestao da radi bilo k a k v u terapiju. što ona svaka. gubljenje vere u relativno brzu i efi­ kasnu terapiju neuroza doprinelo je raspoloženju obeshrabrenosti. Eksperiment je imao negativan efekat. Bilo mi je j a s n o da t a k a v s t a v guši svaki originalan i k r e a t i v a n rad. Njegovo objašnjenje prirode k a r a k t e r n e s t r u k t u r e i ukazivanje na funkcionalni identitet k a r a k t e r n e s t r u k t u r e i telesnog stava predstavljajti značajan napredak u razumevanju ljudskog ponašanja. Video je mogućnost ljudskog bitisanja oslo­ bođenog inhibicija i pritisaka koji guše životne im­ pulse. Rajh je jasno istakao da se s t r u k t u r a društva odra­ žava na k a r a k t e r n o j s t r u k t u r i pojedinačnih članova tog društva. Razvoj bioenergetike Ljudi me često pitaju: „Po čemu se bioenergetika razlikuje od rajhovske terapije?*' Najbolji način da se odgovori na to pitanje jeste da se nastavi sa istorijskim prikazivanjem razvoja bioenergetike. razvio je relativno efikasnu tehniku za rad sa p o r e m e ­ ćajima emocionalnog (nevoljnog) života pojedinca. Stoga sam bio nevoljan da se identifikujem sa g r u p o m orgonskih terapeuta — a ta nevoljnost se još više povećavala k a k o sam postajao svestan da su Rajhovi sledbenici razvili skoro fanatično obožava­ nje njega i njegovog rada.

Međutim. čije je obrazo­ vanje bilo slično Pijerakosovom. godine. Prvi rezultat tog ud­ ruživanja bio je p r o g r a m kliničkih seminara na kojima smo prikazivali naše pacijente u cilju traganja za dubljim razumevanjem njihovih problema. formalno je osnovan Institut za bioenergetsku analizu sa ovim ciljevima. a n i ­ sam imao poverenja u d r u g e rajhovske terapeute. jer tako nešto k a o što je orgonska energija ne postoji te je. Ispostavilo se da su oba položaja uspešnija kada se koriste na smenu. tokom svih ovih godina. Doktor Pijerakos je bio na rajhovskoj terapiji i bio je Rajhov sledbenik. Rajhu su savetovali da ignoriše p r e s u d u i njegov p r e ­ kršaj su agenti FDA ubrzo otkrili. Pokretanje i ohrabrivanje pacijentove agresije olakšava njegovo prepuštanje i predavanje nežnim seksualnim osećanjima. S d r u g e strane. tvrdeći da n a u č n e teorije ne mogu bit! predmet sudskog razmatranja. Nasuprot tome. Kao da je opravdala njegovo osećanje da je proganjan. kada neko k r e ­ ne od stava prepuštanja. obično završava osećanjem ispoljavanja tuge i besa zbog bola i frustracija koje doživljava u svom telu. Osećao sam njen ograničavajući uticaj na moju ličnost. j e r ne verujem da iko ima prava da traži od drugog da uradi ono što nije spreman da traži od sebe. Umro je u zatvoru u Luizburgu novembra 1957. Tokom te godine pridružio n a m se dr Vilijem Voling (William B. koji je u p r a v o t a d a bio završio psihijatrijski specijalistički staž u bolnici King Kantri. Bilo je manje doživljavanja koja su me spon­ tano pokretala. Walling). Zeleo sam još bogatije i p o t p u ­ nije seksualno doživljavanje — doživljavanje za koje sam znao da je moguće. godine udružio sam se sa dr Džonom Pijerakosom (John C. Iz tog zajedničkog rada na m o m telu osmišljena je bioenergetika. u v e o s a m kao p r a k s u da na sebi probam sve ono što tražim da pacijent uradi. Bio sam ubeđen da to m o r a da b u d e pristup telu i tako sam izabrao da sa svojim kolegom Džonom Pijerako­ som p r e d u z m e m zajednički poduhvat pošto sam bio stariji i po godinama i po iskustvu. Uprava za namirnice i lekove (FDA) donela je sud­ sku odluku o zabrani prodavanja i rasturanja orgonskih akumulatora. Hteo s a m da to n e k o preuzme i uradi za mene. mada više nismo bili službeno povezani sa organizacijom rajhovskih lekara. Konflikt je razrešen kompromisom. šta je sa osobom koja se iskreno zalaže za svoj lični spas? Ako 30 se pod „spasom" podrazumeva oslobođenje od inhibicija i ograničenja nastalih tokom odrastanja. To je bilo tako uglavnom zato što sam ja usmeravao rad. Bez obzira na to što sam uspešno završio rajhovsku terapiju. moje predavanje je bilo ograničeno samo na taj odnos. Od tada. Rajhu je s u đ e n a zbog nepoštovanja s u d a .su se neke tenzije u zgrčenim mišićima vilice. prodaja a k u m u ­ latora šarlatanstvo. U drugoj polovini on je kopao po stegnutim mišićima 31 . osuđen je i izrečena mu je kazna od dve godine zatvora. Međutim. Pierrakos). Godine 1956. opisujući svoje telesne senzacije Pijerakosu. tako da sam iz sopstvenog iskustva znao k a k o one deluju i šta se njima može postići. prema tome. To sam mogao da radim sa Rajhom zbog poštovanja prema njegovom znanju i autoritetu. ali. Naravno. Njih dvojica su bili u istom razredu u medicinskoj školi. Rajh je odbio da ospori ili da brani takvu akciju. bio sam svestan toga da još uvek u m o m e telu ima mnogo m i ­ šićne tenzije koja me sprečava da doživim radost za kojom sam čeznuo. Tragedija Raj hove smrti pokazala mi je da čovek ne može biti spašen protiv svoje volje. Tokom 1953. Bio sam svestan da želim da isprobam više stvari. U prvoj polovini seanse radio s a m na sebi. što sam ranije opisao. verujem da niko ne može uraditi za drugog nešto što nije u stanju da u r a d i za sebe. Imala je p o t p u n o drugačiji kvalitet od onoga sa Rajhom. U to vreme mi smo još uvek sebe smatrali rajhovskim terapeutima. nisam mogao otići n a t r a g kod Rajha. a u isto vreme obučavanje drugih terapeuta o pojmovima pris­ tupa telu. U m e đ u v r e m e n u je Rajh imao problema sa zakonom. Osnovne vežbe koje smo koristili isprobali smo i testirali prvo na meni. ne mogu tvrditi da sam taj stepen dostigao. P o k u šavanje i kontrolisanje su aspekti mog neurotskog ka­ r a k t e r a i meni je bilo lako da se p r e d a m . ali takođe i zato što je rad bio više u s m e r e n na oslobađanje mišić­ nih napetosti nego na predavanje seksualnim osećanji­ m a . shvatio sam da je to efikasno ako se primeni na oba načina i iznenadno s a m se osetio slobodnim da s u m ­ njam i da menjam ono što je Rajh radio.. FDA je dobila parnicu. Moja odluka je bila da ponovo otpočnem terapiju. Moja terapija sa Pijerakosom trajala je skoro tri go­ dine.

i moja reakcija na klimaks je postala zado­ voljavajuća. Osećao sam da mada mogu biti povređen. Moje telo je postepeno postajalo opuštenije i ^snažnije. To su bili trenuci kada se moje srce otvaralo i kada sam osećao da zra­ čim i blistam. Osećao sam da t r e b a da b u d e m više „u svojim nogama". Radeći na sebi. postalo je j e ­ d a n od k a m e n a temeljaca bioenergetike.. Mada rad analize k a r a k t e r a zahteva mnogo v r e m e n a i strpljenja. Rajh je naglašavao važnost k a r a k t e r ­ ne analize. Ja lično sam imao naviku da to činim dok sam radio sa pacijentima. Kada sam se prepustio bolu mogao sam razumeti t e n ­ ziju koja ga je proizvela. Takođe sam izgubio ira­ cionalni s t r a h od bola. J o š jedna od novina koje smo otkrili tokom toga rada bilo je korišćenje stolca za disanje. m e đ u t i m . P u n a razrada pojma uzemljavania u odnosu na realnost i iluzije predmet su šeste glave. koji je Rajh uspostavio. 1970). Uzemljavanje. Disanje je suštinsko u bioenergetici. m a d a je teorij­ ski valjan. u v e k je bio p r o b l e m učiniti da pacijent diše duboko i puno. dublje disanje stomakom. < 7 7 Pleasure (New York. izgledalo mi je da je on neophodan za posti­ zanje solidnih rezultata. i to je dovelo do olakšanja. T a d a sam odlučio da nezavisno Alexander Lowen. Značajnije je. Inc. Taj razvoj dovodi do toga da se shvati da je najefikasniji p r i s t u p pacijentovim seksualnim t e š ­ koćama. držeći kolena malo savijena. Nisam bio zabrinut zbog njegovog od­ sustva. Prvi stolac koji smo koristili bile su kuhinjske merdevine visoke oko 60 cm. osećajući k a k o utiče da se osećam bliže podlozi. nije doneo rezultate koji bi se održali pod uslovima modernog života. a da nije bilo potrebno raditi vežbe disanja. Shvatio s a m da je bol tenzija. N. Oslobađanje tog osećanja imalo je stimulišuće dejstvo. Međutim. On se laga­ no razvijao t o k o m godina. j e r s a m se bio koncentrisao na mišićnu n a p e ­ tost. Tokom drugog perioda terapije postigao sam bitno različite rezultate. tako da sam radije počinjao u stojećem položaju nego u ležećem. To je imalo dodatni efekat. Y.visoko u oblacima" i da n e ­ maju k o n t a k t sa realnošću. kada se uglavnom smanjila. stopala okrenuo na u n u t r a . Još je teže učiniti da disanje postane slobodno i spontano. Sedenje u fotelji je smanjivalo moje disanje i imao sam običaj da se izvijam unazad i protežem da bi mi disanje postalo ponovo dublje. Te dve proste vežbe su postale pojam „uzemljavan j a " — pojam specifičan za bioenergetiku. Ideja o stolcu za disanje je p r o ­ izišla iz česte tendencije ljudi da p r a v e luk leđima p r e k o naslona stolice ukoliko dugo sede za stolom i žele da se p r o t e g n u i dišu.svojim snažnim toplim r u k a m a . koji je Rajh koristio. Tendencija ka p r e r a n o j ejakulaciji koju s a m imao istrajala je uprkos očigled­ nom uspehu terapije sa Rajhom. Ja sam lično koristio stolac tokom svoje terapije sa Pijerakosom i nastavio sam do d a n a s da ga redovno k o ­ ristim.. Ležanje leđima na stolcu imalo je efekat stimulisanja disanja kod svih pacije­ nata. kao i u rajhovskoj terapiji. Raširio bih noge.. Coward — McCann. ili uspos­ tavljanje k o n t a k t a sa realnošću. pokušavajući da mobilišem donju polovinu tela. Sećam se nestajanja osećanja lomljivosti. To je još više zapostavljeno kada je terapija analize k a r a k t e r a postala orgonska terapija. bilo osećanje dobrobiti koje sam često imao. Držao bih taj položaj nekoliko minuta. posebno u odnosu na svoju majku. Uspostavio sam k o n t a k t sa svojom tugom i besom više nego što sam to ranije uspevao. promenio sam položaj savi­ jajući se napred i l a g a n o dodirujući pod v r h o v i m a p r s ­ tiju. Taj nedostatak je odgovarao njihovom osećanju da su . U t r e t m a n u sa m n o m donekle je zapostavio taj aspekt terapije. 33 . sa osnovom na kojoj se stoji. Fokus na seksualnost. savio kolena i napravio luk leđima. Pošto je taj položaj izazivao pritisak u donjem delu leđa. Kao analitičar. rad na ličnim problemima — problemima koji nužno uključuju seksualnu krivicu i anksioznost. razvio sam osnovne položaje i vežbe koje su danas s t a n d a r d n e u bioenergetici. Tada se osećanje u mojim nogama povećalo i one su počele da vibriraju. p r e k o kojih 32 sam čvrsto obmotavao ćebe . i taj intenzivni rad je odvukao pažnju od p r e p u š ­ tanja seksualnim osećanjima. Tokom te terapije refleks orgazma se samo p o v r e ­ meno javljao. neću biti slomljen. kako je postajalo očigledno da svim pacijentima nedostaje osećanje da im noge čvrsto stoje na podlozi. sa svojim telom i seksualnošću. meseći i relaksirajući ih da bi se pojavilo strujanje. U njoj su takođe opisane m n o ­ ge vežbe koje se koriste za postizanje uzemljenja.

U tom procesu mi takođe rušimo prirodnu sredinu od koje zavisi dobrobit naših tela. Taj naglasak na telu uključuje seksualnost koja je j e d n a od njegovih osnovnih funkcija. i kulturi koja negira vrednost tela u korist moći. Takođe je tačno da su mnogi ljudi nesvesni telesnog nedostatka koji imaju — nedostatka koji je postao nji­ hova druga priroda. ograničava život svoga tela. razmišljanje i pisanje o m o ­ j i m ličnim doživljavanjima i doživljavanjima mojih pa­ cijenata dovelo me je do jednog zaključka: Život poje­ dinca je život njegovog tela. Oni označavaju zdravo telo i t a k o đ e z d r a v um. Mi se nismo identifikovali sa našim telom. The Betrayal of the millan. Ona se razvijaju kao način samoodržanja u okolini. kao što sam istakao u prethodnoj knjizR Svi naši lični problemi proističu iz te izdaje i ja verujem da većina naših socijainin problema ima isti koren. brižljiva analiza uobičajenog načina bitisanja jedne osobe i njenog ponašanja zaslužuju podjed­ n a k u pažnju. on uključuje čak i mnogo osnovnije funkcije disanja. Ako je terapija bila uspešna. p r i h v a t a m o ta ograničenja naših života propuštajući da u njih sumnjamo. Tim p r o m e n a m a su u celini prethodila duboka razumevanja sebe sama. to je osnova za sav rad na k a r a k t e r u u bioenergetici. gracilni i lepi. pravi mnogo oz­ biljnije povrede i više obogaljuje nego što je činila prvobitna patnja. k r e ­ tanja. Međutim. Nastavio sam da r a d i m bioenergetske vežbe i sa svojim pacijentima u individualnom radu i u grupi. i tako je završava. Alexander Lowen. Istina. nepoverljiv. ta ograničenja života ne namećemo voljno. Ima više od trideset četiri godine kako s a m sreo Rajha i više od trideset dve k a k o sam počeo svoju tera­ piju kod njega. i tako izdajemo naša tela. sužava život tela. I m a m o odnos p r e m a telu kao p r e m a i n s t r u m e n t u ili mašini. Ona je objavljena 1958. Pošto živi organizam u k ­ ljučuje um. ako me neko pita „Jeste li razrešili sve vaše probleme. Postoji neka tačka do koje k a d a čovek dođe ne oseća više da je neophodno ili poželjno da nastavlja terapiju. U stvari. Ipak. godine pod naslo­ vom The Physical Dynamics of Character Structure*. Znamo da ćemo imati problema ako se ovo desi. završili vaš razvoj. Macmillan. izdali smo ga. 1958). Biti uzdržan. Ali. The Physical Dynamics of Character Struc­ ture (New York. A k o se ne kreće slobodno. Rad. Grune & Stratton. isto se može reći Alexander Lowen. od koga toliko zavisimo. jeste druga priroda u našoj k u l ­ turi. r a z u ­ mevanje prošlosti i tela. Napravio sam intenzivnu studiju karak­ ternih tipova i njihove psihološke i fizičke dinamike ponašanja. ostva­ rili svoj p u n potencijal kao ličnost ili se oslobodili svih mišićnih tenzija?" — moj odgovor bi još uvek bio „Ne"'. A k o n a m nedostaju ti aspekti našega bića to je zato što nismo dovoljno u našem telu ili sa n a š i m telom.od toga koliku važnost pridajemo r a d u sa mišićnim tenzijama. Mada još uvek n e p o t p u n k a o pregled tipova karaktera. osoba oseća da je sposobna da preuzme p o t p u n u odgovornost za sopstveno bitisanje i nastavlja razvoj. oklopljen. pres­ tiža i posedovanja. gracilnost je izražavanje tog proticanja kroz pokret. Štampano takođe pod naslovom The Language of the Body (New York. Verujem da za m n o g e pozitivne promene koje su n a s ­ tavile da se dešavaju u mojoj ličnosti treba da zahva­ lim toj predanosti svome telu. Završio sam svoju terapiju sa Pijerakosom p r e ne­ koliko godina osećajući se veoma dobro u vezi svega što je postignuto. To su načini koje smo usvojili da bismo zaštitili sebe od povređivanja. Mac­ 34 35 . što je uslov da budu slobodni. d u h o v a n i duševan. Osoba koja ne diše duboko smanjuje život svoga tela. mnogi ljudi prolaze kroz život sa og­ raničenim iznosom energije i osećanja. deo njihovog uobičajenog načina života. Nešto u m o ­ joj ličnosti je uvek naginjalo ka tom pravcu. Bioenergetika je t e r a p e u t s k a tehnika koja pomaže lju­ dima da uspostave vezu sa svojim telom i da im po­ mogne da uživaju u najvišem mogućem stepenu u životu tela. 1967). u stvari. P r i m a r n a priroda svakog ljudskog bića jeste da bu­ de otvoreno za život i ljubav. A a k o je njegova ekspre­ sija sputana. Sloboda. dok je lepota manifestacija u n u t r a š n j e harmonije koju rađa ovo p r o ticanje. Radio sam sa pacijentima više od dva­ deset sedam godina. Sloboda je odsustvo unutrašnjih p r e p r e k a proticanju osećanja. osećanja i izražavanja sebe. Ali. Napustiti terapiju nije značilo da ću prestati da radim na svome telu. gracilnost i lepota su prirodni atributi svakog životinjskog organizma. d u h i dušu. 8 i za automobil. ograđen. 1971). 9 Body (New York. živeti potpuno život tela znači biti uman. ali k a d a takav stav postane karakterološki i s t r u k t u r i r a n u ličnosti. Cilj bioenergetike je da vrati ljude njihovoj p r v o b i t ­ noj prirodi.

1957). Ima izvesne valjanosti u svim t i m stanovištima i ja ne mogu da pomirim r a z ­ like m e đ u njima. U stvari. Srce je dobro zaštićeno u svom koš­ t a n o m kavezu i pristup mu je snažno branjen. isto kao što određuju šta će se dešavati u telu. 10 Ne mislim da je važno ovoga t r e n u t k a odrediti šta je stvarno životna energija. možemo prihvatiti osnovnu postavku da je energija uključena u sve procese ži­ vota — kretanje. p o t r e b n a je energija da bi se p o k r e n u l a mašina života. Kineska filozofija pretpostavlja postojanje d v e ju energija koje su u polarnom odnosu jedna p r e m a drugoj. pražnjenje. Taj izraz se takođe koristi u biohemiji za definisanje one oblasti istraživanja koja se bavi energetskim p r o ­ cesom na molekularnim i s u b m o l e k u l a r n i m nivoima. Kao što je Albert Sent Đerđi (Albert Szent-Gyorgyi) istakao . naročito kada se govori o živim organizmima. Bioenergetika je pustolovina otkrivanja sebe. ona po prirodi nije elek­ trična. Razli­ kuje se od sličnih ispitivanja po tome što p o k u š a v a da ljudsku ličnost razume kroz razumevanje tela. ali čini mi se da je najvažniji domen ličnosti ostao n e t a k n u t — njena osnova u telesnim procesima. jin i jang. čiji su rezultati zadivili l e k a r e na Zapadu.Bioenergetika nastoji da pomogne ljudima da otvo­ re svoje srce prema životu i ljubavi. II POJAM ENERGIJE Punjenje. Moje mišljenje je da energetski procesi tela određuju šta će se deša­ vati u umu. energija ima ulogu u p o k r e ­ tanju svih stvari. Rajh je pretpostavio postojanje bazične kosmičke ener­ gije koju je nazvao orgon. To nije cilj koji se lako dostiže. Ako naš cilj nije postignut. Tim ispitivanjem su dobijene mnoge važne in­ formacije. Smisao. U savremenim n a u č ­ nim tokovima s m a t r a se da je priroda te energije elek­ trična. nedostatak Albert Press. Međutim. ima drugačijih mišljenja o njenoj prirodi. i psi­ hološki i fizički. pustolovina. Academic 36 37 . proticanje i pokret Kao što sam naglasio. Na primer. osećanja. živih i neživih. ali to nije novo. Bloenergetlcs (New York. Te energije čine osnovu kineske medicinske p r a k s e poznate k a o a k u p u n k t u r a . uzbuđenje i slava življenja su v a n domašaja. mišljenje — i da bi se ti procesi prekinuli kada bi snabdevanje organizma ener­ gijom bilo ozbiljno ugroženo. Međutim. rezultat je tragičan. Mnoga p r e t h o d n a ispitivanja bila su u s m e r e n a na istraživanje uma. Ići kroz život sa zatvo­ r e n i m srcem je kao putovati okeanom zaključan u brodskom magacinu. 10 Szent-Gyorgyi. bioenergetika je proučavanje ljudske ličnosti u t e r m i n i m a energetskih procesa tela. Te o d b r a n e se moraju razumeti i pro­ raditi ako hoćemo da postignemo cilj. Mi^ s p r e m n o priznajemo da ono što se dešava u telu nužno utiče na um.

N a s u p ­ rot tome. čineći je tako pristupačnom h r a n o m biljojedima. živi organizam je samostalna vatra koja se sama reguliše i obnavlja. op. to nije lek za depresiju. Neki ljudi imaju više energije nego d r u g i . Transformisanje h r a n e u slobod­ nu energiju koju životinje mogu koristiti za svoje ži­ votne potrebe je složena hemijska procedura za koju je p o t r e b a n kiseonik. To r a d i m tako što u s m e r a v a m čoveka da radi neku jednostavnu aktivnost koja lagano utiče na disa­ nje. Depresivne osobe su depresivne energetski. Smanjeno je disanje i apetit. Radio sam sa mnogo depresivnih pacijenata. Obična v a t r a se gasi kada je iscrpljeno snabdevanje gorivom. Ne mora biti potrebno više od dvadeset do trideset m i n u ­ ta da se postigne ta promena i da pacijent oseća da e „popeo". m a d a se te dve pojave ne mogu razdvojiti. ona b u k v a l n o nema energije da se zainteresuje. j e r je to jedan od najčešćih problema zbog koga ljudi dolaze na terapiju. biljke imaju sposobnost da zarobe i koriste sunčevu energiju za svoje životne procese. inače ne bi došla kod m e n e da traži pomoć. ona takođe oslobađa uzbuđenje. 39 . Sagorevanje h r a n e nije d r u g a ­ čije od sagorevanja drveta koje t a k o đ e zahteva kiseo­ nik za održanje tog procesa. Ja polazim od pretpostavke da osoba to ne može učiniti s a m a za sebe. što ću opisati u n a r e d n i m glavama. K a k o može da izvodi to ču­ do — da gori a da ne sagori — još uvek je velika misterija. ali to radi k r u t o s t r u k t u i r a n i m sklopom p o k r e t a i ponašanja. Opšte je prihvaćeno da se energija životinjskog or­ ganizma stiče kroz sagorevanje hrane. skoro bez pokreta. Impulsivna osoba. Mada se efekat dubljeg i potpunijeg disanja n e p o s ­ redno uočava i doživljava. a oslab­ ljen seksualni nagon. Pošto saslušam priču te osobe. njoj nedostaje energija da se aktivno pomera. i koristim fizički pritisak i do­ dir da bih to stimulisao. takođe će imati t a k a v efekat. Najneposredniji način da se to postigne jeste povećanje količine kiseonika koju ona unosi u organizam — to jest. On se stvarno p r i v r e m e n o izvukao iz d e ­ presivnog stanja. nevoljna podrhtavanja ili vibracije. ne može da podnese bilo k a k v o povećanje uzbuđenja ili energije. ona sagoreva ne obazi­ rući se na energiju oslobođenu sagorevanjem. vezujući i transformišući je u svoje tkivo. Znači da m o r a m koristiti svoju energiju da je p o k r e ­ nem. Uopšte rečeno. važno je za nas koji želimo da održimo blistavu i stalnu vatru života u sebi da pokušamo da r a z u m e m o neke od faktora koji u tome učestvuju. Pošto još ne možemo da resimo ovu zago­ n e t k u . Važna stvar je da se sa ak­ tiviranjem disanja povećava energetski nivo. Kada se poveća energetski napon mogu se javiti u nogama fina. takođe. j e d n a s t v a r je sas11 11 vim jasna. kao da n e m a energije da se aktivno p o meri. Odnos energije i ličnosti se najjasnije ispoljava kod depresivnih osoba.b r a n e može tako ozbiljno da iscrpe energiju organiz­ ma da dovede do smrti. To se tumači kao znak izvesnog proticanja uzbuđenja kroz telo. Depression and the Body. n a p r a v i m pregled njene istorije i procenim njeno opšte stanje. povećano uzbuđenje se m o r a osloboditi što je brže m o ­ g u ć e Kompulzivna osoba koristi svoju energiju na drugi način. Glas može postati rezonantniii. M a d a depresivne reakcije i t e n d e n ­ cije ka depresiji proizlaze iz međuodnosa komplikovanih psiholoških i fizičkih f a k t o r a . Nismo se još navikli da mislimo na ličnost u smislu energija. Ova prosta analogija ne objašnjava komplikovan fe­ nomen života. S d r u g e strane. isto kao i prekid unošenja kiseonika ometanjem disanja. a da pri tom ne oseća umor. navesti je da diše dublje i potpunije. U oba slučaja je sago­ revanje vezano za iznos raspoloživog kiseonika. Studije uz pomoć filmskih snimanja pokazuju da d e ­ presivna osoba izvodi samo polovinu spontanih p o k r e ­ ta uobičajenih kod nedepresivnih osoba. Depresija njenog energetskog nivoa se očitava u opadanju svih energet­ skih funkcija. čineći ga dubljim. pošto više vazduha protiče kroz grlo a lice može blistati. U ozbiljnijim slučajevima depresije osoba može sedeti mirno. posebno kroz donji deo. Može se žaliti na osećanje iscrp­ ljenosti. Količina energije koju j e d n a osoba ima i način na koji je koristi m o r a se odražavati na njenu ličnost. neki su opet u z držaniji. cit. Otrovi koji sprečavaju telesne metaboličke aktivnosti tako što smanjuju energiju. na primer. Ima više načina da se pomogne čoveku da pokrene svoje di­ sanje. Njeno subjektivno stanje često odgovara objek­ tivnoj slici. pokušavam da joj pomognem da izgradi svoju energiju. U t a k v o m stanju t a k v a osoba ne bi mogla da odgovori na naše pokušaje da je zainteresujemo za n e k i cilj. s Lowen.

svoje ideje i osećanja. Može biti p o t r e b n o razlabaviti uzdržavanje direkt­ nim fizičkim r a d o m na hroničnoj mišićnoj tenziji. opšte je poznato da će iznos energije koju n e k o unosi odgovarati iznosu koji oslobađa kroz aktivnost. Ne želim da stvorim utisak da bioenergetika može razrešiti sve goruće probleme. bez ikakve n a mere ili svesti o tome. Ova nesposobnost je suštinski problem depresija. Možda mi ne postižemo pot­ puno taj cilj. Ne može se diskutovati o pojmu punjenja energi­ jom. koja sprečavaju izražavanje oseća­ nja. Ali. ali započinjemo proces razvoja koji vodi u t o m pravcu. Međutim. Di­ sanje može spontano postati dublje. Iznenada. u p o r e d o sa nastojanjem da se t r e n u t ­ no energetsko funkcionisanje dovede u vezu sa životnom istorijom dotične osobe. To održava stalan nivo energije u skladu sa po­ t r e b a m a i mogućnostima. ograničićete njene m o ­ gućnosti za zadovoljstvo i kreativni život. da može otkloniti sve hronične napetosti i obnoviti potpuno i slobodno p r o ­ ticanje osećanja u telu. pacijent može početi da plače. Isto tako. do hodanja. U tom slučaju osoba će smanjiti unošenje energije (naravno nesvesno). U tom slučaju će postati svesna tog „uzdržavanja" i mišićnih tenzija u grlu i grudima. već izražavanje sopstvenog bića. Osoba se ispoljava kroz akcije i pokrete i kada je njeno samoizražavanje slobodno i p r i k l a d n o realnosti situacije. to se dešava spontano u toku punjenja energijom. peristaltičkih pokreta utrobe. To znači da osoba unosi više energije i da je više oslobađa kroz kreativne aktivnosti koje pružaju zadovoljstvo i uživa­ nje. S v a k a terapija je h e n d i k e p i r a n a činje­ nicom da k u l t u r a u kojoj živimo nije orijentisana p r e ­ ma kreativnoj aktivnosti i zadovoljstvu. i to ne može biti proradeno izuzev kroz dublju analizu svih faktora koji su učestvovali u stvaranju relativno umrtvljenog tela i depresivne ličnosti. da bi održala ravnotežu energije u telu. U tom t r e n u t k u možda neće znati zašto plače. Kao što sam rekao. njen kapaci­ tet za zadovoljstvo je umanjen. a da ne r a z m a t r a m o i pojam energetskog praž­ njenja. glas i oči mora biti otvoren da bi moglo doći do energetskog pražnjenja. Taj kombinovani proces laga­ no razotkriva u n u t r a š n j e snage (konflikte) koji spreča­ vaju osobu da funkcioniše sa punim energetskim p o ­ tencijalom. puneći energetski nje­ no telo. s a m a analiza neće mnogo po­ moći ukoliko nije praćena stalnim nastojanjem da se poveća energetski nivo te osobe. Ograničite li p r a v o osobe da se ispoljava. ograničene u n u t r a š n j i m snagama (inhibicij a m a ili hroničnim mišićnim tenzijama). mnogo puta se ništa ne desi. neposredan doživljaj aktivnosti samoizražavanja su zadovoljstvo i uživanje. Kad god je jedan od tih u n u t r a š n j i h k o n ­ flikata razrešen. već sa m a š i n a m a i materijalnom produktivnošću. clt. Nekad je ono što izbije bes. da bi povećala energetski nivo osobe.Niti će efekat trajati. Sa doživljavanjem zadovoljstva. rezultat čega je erupcija i oslobađanje oseća­ nja tuge. k u l t u r a nije u s k l a đ e n a sa vrednostima i ritmom živog tela. ritmičke i nevoljne aktivnosti života funkcionišu na optimalnom nivou. napaja telo i aktivira potisnute emocije. Kao što sam već istakao d r u g d e . Dublje disanje otvara grlo. bioenergetika radi sa obe s t r a n e jednačine istovremeno. naša. Ne retko. Njegova osnovna aktivnost nije mehaničko izvo­ đenje. osećanju i pokretu. Isti je slučaj sa konvalescentima ili čak ličnim razvojem. Povećanje energetskog nivoa jedne osobe se ne može obezbediti prostim punjenjem kroz disanje. op. govore­ nja i seksa. 41 . kao rezultat le­ žanja na stolcu za disanje. To zadovoljstvo i uživanje zauzvrat stimulišu metaboličku aktivnost koja se neposredno o d r a ž a v a na dublje i punije disanje. doživ­ ljava osećanje zadovoljstva i uživanja zbog pražnjenja energije. da bi otvorila samoizražavanje i da bi obnovila proticanje osećanja u telu. pošto osoba ne može sama da održava kvalitet dubljeg disanja. Dete koje raste unosiće više energije nego što će je otpuštati i koristiće taj višak energije za rast. Ne može se izbeći za­ ključak da inhibitorne snage samoizražavanja i s m a 12 11 Lowen. naglasak je uvek na disanju. Razvoj koristi energiju. Zivi organizam može funkcionisati samo ukoli­ ko postoji ravnoteža između punjenja i pražnjenja ener­ gije. Svaka aktivnost t r a ž i i koristi energiju — od lupanja srca. Pošto napajanje i otpuštanje funkcionišu kao celina. P r e m a tome. j e r je osoba možda suviše upla­ šena da se otvori i prepusti osećanjima. Pleasure. Međutim. nijedan živi organizam nije m a ­ šina. energetski nivo se povećava. P u t s a m o 40 izražavanja kroz pokret. ako su sposobnosti čoveka da izrazi sebe. S e m toga.

Takođe postoji crni bes u k o m e je ljutina p r e k r i v e n a crnim oblakom m r ž ­ nje. celo telo se može posmatrati k a o j e d n a ćelija čija je m e m b r a n a koža. besna da joj se zacrveni pred očima to znači da. hladan kvalitet i izgled zbog sužavanja k r v n i h sudova na periferiji. sluznica. nasiljem i nesigurnošću. pos­ tajemo uzbuđeni osećamo toplinu i ljubav i tražimo k o n t a k t sa drugom osobom. čiji je najbolji pri­ m e r proticanje krvi. nerava.. posebno do erogenih zona. The Physical Dynamics of Character Structure. da su n e k i delovi s t r u k t u r i r a n i . što s p r e ­ čava da k r v dospe do površine. osećanja i emocije su opažanje u n u t r a š n j i h pokreta u tom relativno fluidnom telu. ili k r v s t v a r a uzbuđenje. Proticanje uzbuđenja duž prednje s t r a n e tela. već putuje svim telesnim tečnostima. toplinu i uzbu­ đenje tom delu tela.njenja našeg energetskog funkcionisanja proizlaze iz 1 te k u l t u r e i da su njen deo. od srca do usta. Oni uvek idu zajedno. žlezda itd. to je tečnost tela sa energetskim nabojem. k r v je više od posrednika. samo što su ti pokreti proizvedeni unutrašnjim silama. joj je mrežnjača preplavljena krvlju. očiju i r u k u će povećati osećanje čežnje izraženo otvaranjem i p o ­ kazivanjem osećanja. Ti u n u t r a š ­ nji pokreti predstavljaju telesnu pokretljivost kao raz­ ličitu od voljnih pokreta koji se vrše voljnom k o n t r o ­ lom. ali su mnogi od njih tečni. osećanja i emo­ cije kao tok ili talase te telesne tečnosti. Svaka senzitivna osoba zna koliko je mnogo energije p o t r e b n o da bi zaštitila sebe od izbezumljenog tempa modernog života sa svim pritiscima i tenzijama. isto proticanje može biti praćeno anksioznošću. To je najočiglednije kod beba. Posmatranjem t e ­ la beba može se videti n e p r e k i d n a igra p o k r e t a nalik talasima jezera. Kada se shvati da se telo sastoji od 99 procenata vode. ali impulsi i pokreti koji su u osnovi toga su utkani u deo energetskog napona. Kada je osoba toliko u Lowen. op. i tada se doživljava kao ose­ ćanje propadanja u stomaku. Energetski govoreći. Oni postaju strukturiraniji i m a n j e elastični. Da li u z b u đ e ­ nje donosi krv. dok najzad sa smrću ne p r e s t a n u svi pokreti. koji napaja ruke. Pojam proticanja treba malo objasniti. Proticanje predstavlja kretanje u organizmu. u p r i r o d a n r i t a m i pulsacije tela. Proticanje krvi u uz­ buđenju duž donjeg dela tela stvara zanimljive sen­ zacije. Pomislite na ono što se dešava u erogenim zo­ nama. praćene j a k i m sek­ sualnim uzbuđenjem. K a d a p o s t a n u obliveni krvlju (svaki od tih organa je b o ­ gato snabdeven velikom mrežom krvnih sudova). S d r u g e strane. Deca naročito vole te senzacije. usnama bradavicama i polnim organima. M e đ u t i m . koja je integrisana sa voljnom akcijom. k o ­ ji svi sarađuju kao delovi celine da bi obezbedili njen život. Ta nevoljna komponenta. lice i oči? To se može m e njati od senzacije „kuvanja u odelu" do p r e t e r a n o g snabdevanja glave i vrata krvlju. Protičući kroz organizam. možemo zamisliti senzacije. 13 S e m krvi. Proticanje ljutine odvija se ug­ lavnom duž zadnje s t r a n e tela. Može se imati utisak kao da se vozi uspinjačom ili da se ide brzo liftom gore-dole. Z a r niste doživeli talas besa koji se širi gornjim d e lom tela. Ona je predstavnik i nosilac eros a . intersticijalna i intracelularna teč­ nost. Senzacije. zaslužna je za živahnost i spon43 42 . Proticanje k r v i i uzbuđenja naviše mogu stvoriti pot­ puno različite emocije k a d a protiču različitim kanali­ ma i deluju na različite organe. U n u t a r te ćelije uzbuđenje se može prostirati u svim pravcima ili proticati u speci­ fičnom pravcu. nije od zna­ čaja. Proticanje uzbuđenja nije ograničeno samo na krv. k r v n i h sudova. Seksualno uzbuđenje je sinhronizovano sa povećanjem proticanja k r v i do p e r i ­ ferije tela. K a k o ljudi postaju stariji. Njeno stru­ janje do svake tačke u telu daje život.. mišića. u telu ima i d r u g i h tečnosti sa e n e r g e t s k i m nabojem — limfa. Posmatranje tela k a o jedne ćelije ne negira činjenicu da u n u t a r nje ima mnogo posebnih tkiva. Ali. Proticanje uzbuđenja se može doživeti kao osećanje ili senzacija koji često prkose anatomskim granicama. clt. Nervi posreduju u opa­ žanjima i usklađivanju reakcija. njihova pokretljivost se smanjuje. obezbeđujući mu energiju i uklanjajući štetne proiz­ vode sagorevanja. O n e su n a j ­ intenzivnije i najprijatnije k a d a se pojave k a o s e n ­ zacije koje se razlivaju po stomaku. zbog čega se r a d o ljuljaju. zavisno od prirode naše reakcije na stimulus. krv snabdeva tkivo p r o d u k t i m a metabolizma i kiseonikom. Svi naši voljni pokreti takođe sadrže nevoljnu k o m ­ ponentu koja predstavlja suštinsku pokretljivost orga­ nizma. ose­ ćanje besa može imati beo.

ili dodiriva­ njem zgrčenih mišića. Svi smo osetljivi na sile ili energije koje nas okružuju. Kada telo izgubi nešto od svoje životnosti. U isto vreme ona pozitivno utiče na druge. na p r i m e r kada ste iscrpljeni. Sjajan. Nije slučajno da se koristi izraz „ n i k o " za označavanje osobe koja nije ostavila utisak na nas. Fuzija svesnih i nesvesnih eleme­ n a t a ili voljnih i nevoljnih komponenata izaziva. posebno kada je pro ti­ can je uzbuđenja u njenom telu slobodno i p u n o . opuštenost kože lica. to ste više prisutni. ono pokazuje i ko­ liko ste prisutni u svetu. napaja gornji deo tela g d e su smešteni glavni organi n a ­ pada. telo otkriva mnogo više od toga. Ljudi ga osećaju. Uopšte. izazivaju malo senzacija. onda vaše telo izražava ono što vi jeste. izgubilo je duh. ili njegov lični stil.n o b o d y * znači niko. Što je vaše telo životni je. Vi ste vaše telo Bioenergetika stoji na jednostavnom stanovištu da je svaki čovek svoje telo. Osoba sa visokim na­ ponom je otpornija na negativni uticaj. ili „neko" za osobu koja je ostavila snažan utisak. Mračan i težak dan. srećna osoba. a vaše telo je vi. da osećamo da smo više živi. Pošto je telo energetski sistem. U m o r se ispoljava na mnogo n a ­ čina koji se mogu videti i čuti — spuštenost ramena. Nijedna osoba ne postoji neza­ visno od tela u k o m e egzistira. Besnu osobu možemo poznati po cr­ venom licu. zubi i r u k e . jer bi inače čovek mogao nabrojati delove sebe koji nisu delovi njegovog tela. Emocionalni ton ekspresivnog p o k r e t a pro­ izlazi iz njegove nevoljne k o m p o n e n t e koja nije pred­ met svesne kontrole. ružnoća i depre­ sivni ljudi imaju n e g a t i v a n uticaj na našu energiju i izgleda da vrše na nas depresivni uticaj. lepa scena. Emocionalni život j e d n e osobe zavisi od pokretljivosti njenog tela. Efe­ kat bolesti je isti — povlačenje. nastojite da se uvučete u sebe. S e m energije koja nastaje iz sagorevanja hrane. „ u m r t vljenost". a bioenergetika n a m može pomoći u postizanju tog cilja. kao što smo videli. U p r k o s n a p o r u da se to osećanje prikri je. telesni pokreti imaju mehanički. a duša ga je napustila. Pošto vaše telo govori ko ste vi. stisnutim pesnicama i ustima koja reže. Kroz telesno izražavanje se takođe može čitati šta neko oseća. Svi bismo voleli da budemo p u n i života. Tuga ima izgled kao da će osoba da se provali od plača. usporenost i težina pokreta i nedostatak rezonance ili m o n o tonost glasa. Poremećaji tog proticanja se javljaju kao prepre­ ke u defovima gde je telesna pokretljivost smanjena. To je vaš način bitisanja u svetu. S druge strane. Lepo je biti sa takvom osobom i mi svi to intuitivno osećamo. koji se ispoljava kroz neku akciju. sem kinestetskog osećanja premeštanja u prostoru. 44 Um. osoba postaje uzbu­ đena ili se napaja kroz k o n t a k t sa pozitivnim silama. Ali. To je prosto govor tela. k a o što osećaju vašu tugu ili bolest. Emocije su telesni d o g a đ a j . Slično. odražava se na n a ­ čin držanja tela i na način na koji se kreće. a ipak su koordinirane i efikasne akcije. Cak v a m svet može izgledati udaljen ili kao da se vidi kroz izmaglicu. Naklonost i lju­ bav dovode do mekšanja svih k a r a k t e r i s t i k a . Bilo bi glupo protiviti se tom stanovištu. svetao dan. duh i duša su aspekti svakog živog tela. ima dana k a d a zračite životom. beživotni kvalitet.) 45 . o postojanju p r e p r e k a može se za­ ključiti gledanjem umrtvljenog područja. vaše p o ­ vlačenje nije tajna. kroz koje izražava sebe i odnosi se p r e m a svetu koji ga okružuje. Cisto voljni ili svesni pokreti. Kod nekih životinja je druga manifestacija te emocije nakostrešenost dlake duž v r a t a i leđa. pokrete koji imaju emocionalni krug. ali razdvojeno na no-body znači °ez tela. prev. K a d a je to odsutno ili smanjeno. što je funkcija proticanja uzbuđenja kroz telo. n e d o s t a t a k sjaja u očima. Može se 14 " Englesko . Ako ste vi vaše telo. ali njihov uticaj nije j e d n a k na sve ljude. i svet oko vas izgleda svetliji. i „hronična mišićna tenzija" odnose na isti fenomen. otkrivajući n a p o r usiljenog poku­ šaja. stvarniji. (Prim. U tim područjima tela može se lako osetiti i opipati napregnutost mišića. imaju stimulišući efekat.tanost naših akcija i pokreta. k a o i razlivanje toplote kože i očiju. Stav čoveka prema životu. ono izdaje samo sebe. one su b u k ­ valno p o k r e t ili k r e t a n j e u telu. ono je u stalnoj ener­ getskoj interakciji sa svojom sredinom. Otuda se izrazi „prepreka". Bes s t v a r a napetost i. bliži. Mrtvo telo nema um.

Moj pacijent nije bio samo veliki. kada se ne dozvoljava puno i slobodno izražavanje dečije razigranosti. debelom trap a v k u koji je više bebast nego odrastao čovek. K a k o se ljudski organizam razvija. da se j e d a n deo njega identifikovao sa slikom o velikom. ili nesposobnošću da donese odluku. Taj konflikt se javlja. Na svesnom ili ego-nivou on se slagao sa zahtevima roditelja. debela. On je bio čovek koji pokušava da ostvari svoj potencijal. kada pokuša da se p r e ­ pusti ili preda. debelo i bezoblično. uporedo sa strahom da bude sama. Na površini osoba izgleda ozbiljno. dečački izgled lica. od kojih se svako registruje u ličnosti i s t r u k t u r i r a n o je u telu. tanke. One su zakopane i uklonjene iz svesnosti. t r a p a v a beba jeste njegov nesvestan stav koji je usvojio da bi se suprotstavio roditeljskim zahtevima da poraste. već su odsečeni ili zatvoreni kao telo strano egu. držao je dijete da bi sa­ vladao svoju telesnu manu. P r e nekoliko godina sam radio sa mladim čovekom čije je telo bilo veliko. n a p o r da se b u d e nezavisan i odgovoran p o d r i ven je nesvesnim željama da ih neko podržava i da neko preuzme brigu o njima. pojavljuju se kada se osoba prepusti. Ti kvaliteti deteta nisu integrisani u ličnosti. kod ljudi koji imaju taj 46 konflikt. Kroz šegačenje i šale iz njih izbija dete. K a d a su slojevi dostupni čoveku. znači da je čovek nezavisan (da stoji na svo­ j i m nogama) i preuzima odgovornost za zadovoljava­ nje svojih htenja i želja. Zalio se da ga je zbog tela toliko stid da je odbijao da se na plaži skine u ku­ paće gaće. on nije p o t p u n o bio odrastao čovek. ali sve to je bilo skupljeno u njegovom telesnom stavu. Rezultat je mešovita sli­ ka i psihološki i fizički. Lice i telo t a k v e osobe imaju čvrst. Napor da se nadvlada telo osuđen je na propast. Onda. koje pokazuje go­ dove. Kao što š u m a r može čitati životnu istoriju d r v e t a na osnovu poprečnog preseka stabla. To se] takođe izražavalo kroz način na koji je sedeo zava­ ljen u stolici i kroz aljkavost u njegovom oblačenju. Ali. de­ beo. spuš­ tena r a m e n a i malo povijena glava ukazuju na potčinjenost teretu koji joj je stavljen na leđa. M a d a je često namrgođen. oslobođena konflikata. pridodaje slo­ jeve ličnosti. t a k o je i bioenergetski t e r a p e u t u stanju da čita životnu istoriju jedne osobe na osnovu njenog tela. da bu­ de čovek. Njegovo telo je dramatično otkrivalo obe njegove strane. ali se na njegov nesvesni ili telesni otpor nije moglo uticati nikakvim svesnim naporom. jer su ga njegovo nesvesno i njegovo telo zadržavali na tom detinjastom ni­ vou. Čovek ne može uspeti u životu boreći se protiv sebe. kao izvr­ tanje prirodnih tendencija. Nesvesni konflikti između različitih aspekata ličnosti onesposobljavaju mnoge ljude na sličan način. praćen osmehom ili keženjem pokazuje osećanje nezrelosti. Najčeš­ ći je konflikt između nezadovoljenih potreba i zahteva deteta u čoveku i težnji i stremljenja odraslog. 47 . On je bio čovek koji se sve­ srdno trudio da funkcioniše na tom nivou. Kod takvih ljudi je to uočljivo k a d a piju. ali bez uspeha. ali ne uspeva. U drugim slučajevima se radi o konfliktu između detinje razigranosti i realnosti odraslog dela ličnosti. jer je imao veliko telo odraslog čoveka. Ali. ali ostaju da žive u dubljim slojevima lič­ nosti. vredno i moralistično. U oba slučaja je potrebno znanje i iskustvo.razlikovati osoba sa takozvanim otmenim ili kraljev­ skim držanjem tela od osobe čija savijena leđa. rigidno. od kojih svaki ostaje živ i aktivan i kod odraslog čoveka. Tada je shva. Biti odrastao. ali sa debelim valjuškama k a o beba. težak i iznuren kvalitet koji čini da izgleda staro. postaje detinjasta.tio da biti velika. Ponašanje takve osobe može odlikovati p r e t e r a n a nezavisnost. Potiskivanje detinje seksualne radoznalosti i sklonosti ka šali ne uklanja te tendencije. da b u d e izuzetan. bio u stanju da prihvati — naime. dugačke noge koje ne pružaju odgovarajući oslonac ili nerazvijen m u s k u larni sistem koji n e m a agresivne potencijale da bi pos­ tigao ono što mu treba ili što želi. Takođe se osećao seksualno neadekvatnim. ili bilo koje iskustvo potisnuto i nedostupno. lič­ nost je integrisana. Godinama se bavio trčanjem. In­ fantilni aspekti t a k v e ličnosti se mogu manifestovati kroz male dlanove i t a b a n e . detinjasto aljkav. Ličnost je zbir životnog iskustva osobe. ali su oba zasnovana na istim principima. Ako je bilo koji sloj. U toku terapije je shvatio da njegova telesna pojava odražava j e d a n aspekt njegove ličnosti koji on prethodno nije. Njegov stvarni konflikt je bio dublji nego što je izgledalo. često strogo. Moraju se shvatiti i sličnost i razlike psihičkog i fi­ zičkog procesa.

u stvari. Svako osećanje ljubavi kod odraslog proizlazi iz tog sloja njegove ličnosti. dete istražuje. Ona je takođe u k o n t a k t u sa svojim srcem. svest nije odvojena 48 ili izolovana jedinica ličnosti. Osećanje ljubavi kod odraslog nije suštinski različito od onog što beba oseća. predstavlja novo oseća­ nje sebe i svojih potencijala. aspekt živoga tela. a koja je još uvek deo njega. Svaki sloj onda. kao svoja m a m a . Detinjstvo pridodaje novu dimenziju i novi kvalitet životu. Kroz to istraživanje ljudi i stvari. Razvija se u odnosu na rast tela fizički. imaginacija je slobodna. prostora i vremena. Potpunije izlaganje sva­ kog sloja i njegovih kvaliteta učkiiće jednačinu smisaonijom. m a d a načini izražavanja mogu biti različiti. Mislim da se može reći da se detinjstvo završava k a ­ da čovek stekne usklađenu sliku o svom ličnom sve4 49 . Potreba za stalnom bliskošću ustupa mesto n o ­ voj potrebi za ispitivanjem sveta — potrebi koja je olakšana povećanom sposobnošću motorne koordinacije. na primer. beba je zadovoljna. Zavisi od iskus­ tva. K a d a je potreba za bliskošću za­ dovoljena. Rezultat lišavanja te potrebe oseća se kao bolno stanje. Bebu k a r a k t e r i š e želja za bliskošću. Verujem da su svest o igri i osećanju radosti k a r a k t e r i s t i k e starijih dečaka i devojčica p r e nego mlađih. beba dete dečak ili devojčica mladić ili devojka odrasli pridodaje životu mogu se = ljubav i zadovoljstvo = kreativnost i imaginacija = = = razigranost i zabava romantika i avantura realnost i odgovornost Možda bi. Šematski gra­ fikon oslojavanja prikazan je na sledećoj slici: Kvaliteti koje svaki sloj sumirati na sledeći način. posebno sa m a j ­ kom. Beba želi da je drže. može da se definiše kao želja za intimnom bliskošću. ali dostiže svoj p u n i raz­ voj tek pošto je ta faza prošla. najbolje bilo reći da razvoj o kome mi govorimo jeste razvoj i šire­ nje svesti. zamišljajući mogućnosti da b u d e neko drugo ja.osoba je u konfliktu. počinje u detinjstvu. Pošto nije opterećena s t r u k ­ t u r i r a n i m smislom realnosti. da je dobrodošla i da je prihvaćena. dete stvara sliku o svetu. Međutim. neću da kažem da svaka nova dimenzija samstva biva potpuno formirana u određenom periodu života. Razigranost. Čovek koji je u k o n t a k t u sa bebom koja je on n e k a d a bio. novu svesnost sebe i odnosa p r e m a svetu. Čo­ vek nije u mogućnosti da doživljava potpunost ljubavi u onom stepenu u k o m e je izgubio k o n t a k t sa svojim srcem. znači ograničena. Tokom te faze se na svesnom nivou takođe stvara po­ j a m o sebi — u t o k u koga. To je funkcija organiz­ ma. ili periodom k a d a je bio beba. U osnovi svih osećanja ljubavi je želja za intimnom bliskošću. stiče d u b i n u kroz sticanje veština. Ljubav. maze. potvrđuje se kroz aktivnost. Izjednačavajući slojeve sa kvalitetima ličnosti. kada se govori o kvalitetima. kao što sam istakao u jednoj od ranijih knjiga. poznaje osećanje lju­ bavi. emocionalno i psihološki.

Doživljavanje je živo ili tupo u onom stepenu u kome je telo živo. na primer. U idealnom slučaju. Pošto su postigli taj stepen. U p r e t h o d n i m knjigama sam u izvesnom stepenu iz­ ložio problem tela i u m a Ovde bih želeo da istaknem neke mentalne funkcije koje imaju značaja za bioenerk •4« 51 . Covek doživljava samo ono što se dešava u njegovom telu. Ja mislim da je problem u činjenici da se na recima slažemo sa p o j m o m jedinstva. igrajući se. pokušavajući da pomogne pacijentu da proradi svoje emocionalne konflikte. Mladost karakteriše dalji porast nivoa mogućeg uz­ buđenja vezanog za pojavu interesovanja za osobe sup­ rotnog pola i rastući intenzitet seksualnih potreba. ali p r o p u š t a m o da ga primenimo na n a š svakodnevni život. što je j e d a n aspekt tela. da su telo i um. onda istinsko fizičko obrazovanje t r e ­ ba u isto v r e m e da b u d e i pravo mentalno obrazovanje. nisu samo k a m e r e . što je takođe zaslužno za osećanje radosti koja se doživlja­ va tokom te faze života. Srce nije samo p u m p a . Poveća­ no ovladavanje m o t o r n i m veštinama i i g r a m a sa dru­ gom decom stvara oblik radosne igre koja je slobodna i koja bogato nagrađuje. sposobnost da bu­ de kreativan. biće sterilna. doživimo senzacju ili osećanje.tu i sebi samom. poseduje d u h i sadrži dušu. uskogruda i rigidna osoba. izazivaju svoj lični svet. Slabost psihoanalitičke tehnike jeste da zapostavlja telo. ono je organ osećanja koji prevazilazi moći p u m p e . i sa d u h o m a v a n t u r e i smislom za r o m a n t i k u koja k a r a k t e r i š e mladost. K a k o su ti pojmovi bioenergetski shva­ ćeni? 50 Um. ali ono što stvarno doživljava posledica je njihovog delovanja na telo. a da se ne obrati pažnja na telo. znači da je postignut stupanj odraslog. Suviše dugo smo ih posmatrali kao odvojene entitete koji utiču j e d a n na drugi. informacija ne postaje znanje ukoliko nije po­ vezana sa iskustvom. oni na to retko utiču. Mi smo saosećajna bića. Nje­ govo osećanje za realnost i odgovornost uključuje po­ t r e b u i želju za bliskošću i ljubavlju. Da bismo razumeli živo telo. ali čiji su osnovni problemi ostali n e t a k n u t i . K a d a doga­ đaji iz spoljašnjeg sveta deluju na telo čovek ih oseća. imaginacijom i mental­ nom kreativnošću deteta i izazovom i razigranošću mladosti. Samo je duboko razumevanje nabijeno jakim csećanjima u stanju da promeni s t r u k t u r i r a n e šablone ponašanja. duh i duša Danas rado govorimo da je dihotomija telo — um. i obratno. ali koji nisu di­ rektno povezani. dete. one su senzorni organ za opažanje i ekspresivni organ za reagovanje. Oči. dečak ili devojčica. kombinovano sa dubokim zadovoljstvom zbog bliskosti sa d r u g o m osobom. što znači da imamo moć da osetimo i opažamo i da. Pošto ova tehnika p r o p u ­ šta da obezbedi ikakvo značajno telesno iskustvo. Takođe je veće osećanje slo­ bode proizašlo iz nezavisnosti koja još nije opterećena odgovornostima. koja n e m a j u veze jedno sa drugim. m o r a m o odbaciti m e ­ haničke pojmove. Znanje postaje shvatljivo k a d a se dešava uporedo sa oseća­ njima. On je integrisano i p o t p u n o svesno ljudsko biće. Suviše često sam viđao pacijente koji su tokom godina psihoanaliziranja stekli obilje informacija. Pod pretnjom neuspeha ili kažnjavanja može se n a p u n i t i detinja glava informacijama.. Međutim. Pretpostavljamo da se dečiji um može obrazovati. proizvod ljudskog mišljenja. Zivo telo ima um. sa razigranošću i radošću deteta. I stvarno. slobodu da b u d e radostan i da ima duh avanturiste. Odrasli je osoba koja je svesna posledica svoga pona­ šanja i preuzima odgovornost za njih. Taj stav se nije potpuno izmenio. i neka znanja o sebi. Opažanje je funkcija uma. sa k r e a t i v n o m imaginacijom deteta. Na nesreću. Z d r a v odrasli je beba. dečak ili devojčica i mladić ili devojka. ideje koje se pojavljuju u toku t r e t m a n a ostaju nemoćne da dovedu do značajnih p r o m e n a u ličnosti. Ako su telo i um celina. u stvari! jedno. K a d a moguće posledice imaju ozbiljnu real­ nost i čovek preuzima odgovornost za njih. Stalno p r e v i đ a m o činjenicu da je iskustvo telesni fenomen. Malo nastavnika fizičkog obrazovanja veru je da gim­ nastikom i atletikom mogu uticati na detetove kapaci­ tete za učenje. Viši je stepen uzbuđenja u igri dečaka i devojčica nego u igri mlađe dece. Naš proces obrazovanja je još uvek podeljen na mentalno i fizičko obrazovanje. Mehanizmi funkcionisanja tela su važni ali oni ne objašnjavaju to funkcionisanje. a k o iz­ gubi k o n t a k t sa osećanjima ljubavi i bliskosti koje je upoznao kao beba. mladost je v r e m e za r o m a n t i k u i a v a n t u r e .

a onda da pomeraju r u k e od sebe ne preki­ dajući kontakt. napajanje. j e r jedino na taj način stvarno saznajemo ko smo — to jest. osećanja. znači da je svesna dva suprotna osećanja koja su podjednako snažna. Z d r a v a osoba može naizmenično usmeravati pažnju na te dve tačke lako i brzo. U stvari. Takva osoba je svesna onoga što se sa njom dešava kao i onoga što se dešava drugima. možete osetiti n a p o n medu njima. Neki ljudi postaju suviše svesni sebe i razvijaju opterećujuću samosvest. Ako osoba ne može da izgradi svoje mišljenje. Ali. Možete osetiti strujanje i blago peckanje u dlanu. On može početi da vibrira ili da malo p o d r h t a ­ va. Zatim. U takvom slučaju odluka je uglavnom nemo­ guća. čovek u s m e r a v a energiju bilo na sebe bilo na spoljašnji svet. sve dok jedno osećanje ne postane jače i ne p r e 53 . znači znati šta hoćemo. Prvo.getiku. želje itd. 52 Biti svestan svoga tela j e d a n je od principa bioenergetike. peckanje i vibracije. Doz­ volite da sugerišem prost eksperiment. Kroz um osoba može usmeriti svoju pažnju na različite delove tela i dovesti ih u centar pažnje. Ako lagano približite dlanove jedan drugome. Ako radite tu vežbu za doživljavanje tela. onda ta osoba n e m a svoje mišljenje. Može se opet osetiti strujanje. možete shvatiti da ste usmerili stru­ janje uzbuđenja ili energije u svoj dlan. kao da se neko telo nalazi između. um ima usmeravajuću funkciju u odnosu na telo. Vaše r u k e su u stanju povećane t e n ­ zije ili napona. da okrenu r u k e p r e m a sebi tako da budu u s m e r e n e p r e m a grudima. Stvarno poznavati svoj u m . upoznajemo sopstveni u m . Za to v r e m e lagano dišite. Pri kraju m i n u t a r u k e su relaksirane i labave. tako da b u d u oko pet do sedam s a n t i m e t a r a udaljeni jedan od drugog. p r e m a telu ili p r e m a spoljašnjim objektima. Tražim od ljudi da raširenim prstima jedne r u k e pritiskaju prste d r u g e r u k e tako da dlanovi budu udaljeni što je više moguće. Um može usmeriti pažnju jedne osobe p r e m a u n u t r a ili p r e m a spolja. šta osećamo. U bioenergetskom g r u p n o m r a d u koristim j e d n u vari­ j a n t u tog eksperimenta da bih pojačao intenzitet do­ življaja. Drugi su toliko svesni onoga što se dešava oko njih da gube svesnost o sebi. tako da je skoro istovremeno svesna svoga telesnog ja i okoline. osećajući i definišući nečije raspoloženje. održavajući taj kontakt. n e m a svako tu sposobnost. Držite svoj dlan pravo ispred sebe tako da vam r u k a bude relaksirana i usmerite svu pažnju na dlan. Ako n e m a osećanja. Održavajte pažnju na ruci otprilike j e d a n minut. A k o to osetite. nema ničeg u u m u (na šta bi se obratila pažnja) i tako čovek n e m a um (mišljenje). To je čest slučaj kod preosetljivih osoba. Kažem im da drže r u k e u položaju hiperekstenzije otprilike j e d a n minut dišući lagano. K a d a je akcija jedne osobe više pod u t i cajem drugih ljudi nego vlastitih osećanja. primetićete da v a m je pažnja u s m e r e n a na r u k e zbog povećanog napona u njima. u relaksiranom stanju dok su još uvek pod naponom. koji je sada pod na­ ponom. U toj vezi um funkcioniše k a o perceptivni i refleksivni organ. Može se desiti da svoj dlan osećate drugačije.

15 religije stavljaju poseban naglasak na disanje kao način komunikacije sa apsolutnim. ono koje mi pomaže da r a z u m e m ljudsko biće. Ja gledam na dušu kao na osećanje čoveka da je deo većeg ili univerzalnog reda. definisao d u h kao životnu snagu u orga­ nizmu koja se manifestuje u ekspresivnosti osobe . U stvari.. p r e m a tome. To ne pomaže mnogo. što znači duvati. ne- 54 55 . Može postati depersonalizovana. koja nastoji da ima objektivnu valjanost. dah ili d u h i srodan je grčkoj reći phein. gde znači vetar. osećanja. Na sreću. kao što je slučaj u ludilu. Naš um je pretežno okupiran potrebom da ima k o n ­ trolu. idejama koje školovani ljudi d a n a s odbacuju. bol zbog neispunjene čežnje. i beznađe. Ali. sa rajem i paklom. razlog za to je strah da opazi ili oseti svoja osećanja. U teologiji d u h Boga. otuđena i nepo­ vezana. Disanje igra značajnu ulogu u bioenergetici zbog toga što samo kroz duboko i puno disanje čovek može sakupiti energiju za duhovni i duševan život. jeste ne znati šta se oseća. K a d a je osoba uzbuđena i k a d a se poveća njena energija. 1970). sedište osećanja i emocija". Dokle god ta vrpca The Random House Dictionary skraćeno Izdanje (New York. bukvalno. može odbiti neke ljude. Verujem da je energija u našem telu u k o n t a k t u i međudejstvu sa energijom oko nas u svetu i univerzumu. u Bibliji je rečeno da je Bog u d a h n u o svoj dah u g r u d v u gline dajući joj život. što se u rečniku definiše kao „životni d u h ili duša". Lju­ di često potiskuju svoj strah. Ja bih. svako s m a t r a da je duša do smrti u telu. mišljenja i akcije kod čoveka posmatranog kao pose­ ban entitet. potiskuju bes. P r i ­ marno značenje pojma je „princip života. Random haus rečnik daje čet­ vrto značenje reči: „emocionalni deo ljudske p r i r o d e . povezan je sa di­ sanjem. j e r ga ne mogu podneti. Mi smo rođeni povezani. Kvalitet duha jednog čoveka karakteriše ga kao po­ jedinca i kada je j a k . na račun toga da se bivstvuje i da se oseća životnije. ja ne znam. njen d u h se budi. Ta reč ima p o t p u n o drugačije značenje za mene. To se dešava kada je um pre­ plavljen osećanjima koja ne može da prihvati i ne usu­ đuje se da ih postavi u centar pažnje. na primer. Osoba tada preseca ili disocira svoju svesnu percepciju od svoga tela. op. Kada osećanja imaju pretići kvalitet. ona se uglavnom potiskuju. prekida po rođenju. j e r je suviše opasan. Moj utisak o ljudima je da osobi koja je izolovana. To je p r i m a r n i uzrok gubitka snage u m a . Sinonimi duše su duh. Količina d u h a koji osoba ima zavisi od toga koliko je osoba životna i vibrantna.ovlada. samo pominjanje te reci u knjizi kao što je ova. j e r se onda može prosto izosta­ viti. Mnoge orijentalne » Vidi Lowen. j e r on ima parališući efekat. nazvan je p n e u m a . nedostaje kvalitet duhovnosti koji primećujem kod ljudi koji sebe doživljavaju kao deo nečeg većeg nego što su oni sami. Oni ne mogu pomiriti ideju entiteta odvojenog od tela sa pojmom jedinstvenosti koju bioenergetika predstavlja. za potpunije Da li živo telo ima d u š u ? Odgovor zavisi od toga kako se definiše „duša". Među­ tim. ili Sveti Duh. disati. m a d a se najvidljivija veza. Um i d u h su takođe povezani. To se postiže razvijanjem hroničnih mišićnih tenzija koje ne dozvoljavaju nikakvo proticanje uzbuđenja ili raz­ vijanje spontanog p o k r e t a u određenom području. Oni će takođe potisnuti svest o bolu. To pitanje mi ne zadaje mnogo m u k e budući da sam ja primarno zainteresovan za živo telo. Duša je pojam teži za obradu od u m a i duha. koliko ima energije. Veza između energije i d u h a je neposredna. U tom smislu govorimo o n a d a h n u t o j osobi. pupčana vrpca. cit. Izgubiti razum. jer je obeshrabrujuće. odvojen od t e l a " . Duša se povezuje sa ži­ votom posle smrti. Potiskivanje osećanja umanjuje stanje uzbuđenja u telu i u m a n j u j e sposobnost u m a da se usredsredi. 10 Životna snaga. već k a o duh. Koristim izraz „spiritualan" ne u njegovom apstraktnom ili mentalnom značenju. Depression and izlaganje tog pojma. pneumu ili energiju. to ga izdvaja od drugih jedinki njegove vrste. A k o čovek nije svestan svoga tela. ni ja ne mogu postići takvo pomirenje. može poludeti. ili d u h organizma. srce. Mi nismo izolovani fenomen. Takvo osećanje mora p r o izaći iz aktuelnog iskustva da je čovek deo ili da je povezan na neki vitalni ili spiritualni način sa u n v e r zumom. napuš­ tajući sve pokušaje vladanja sobom. Šta se sa njom dešava pri u m i r a n j u i kasnije. w of the English Language. the Body. Reč „ p n e u m a " je iz Grčke. ne oseća svako tu vezu ili kontakt.

Uspostavljaju se i doživljavaju n o v e veze. Još dalje su zvezde i univerzum. ali samo bitisanje nije dovoljno za osećanje zadovoljenja. odražava potrebu ZVEZDE I KOSMOS 17 UNIVERZUM U ovom pasusu se Loven poigrava recima being — biće ili bitisanje. kao i sa belong = pripadati i long = žudeti (Prim. U tom smislu je i duša p r i s u t n a na rođenju. Izgleda k a o da pri kraju života duša uspostavlja k o n t a k t sa svojim konačnim odmorištem. duša prolazi kroz prirodni proces razvoja i sazrevanja da bi se na kraju potpuno identifikovala sa kosmosom i izgubila svoj in­ dividualni kvalitet. Ne sumnjam da beba oseća tu povezanost i pri­ padnost svojoj majci. beba je u izvesnom smislu deo majke. Možemo zamisliti mogućnost da pri umiranju slobodna energija organizma napušta telo da bi se stopila sa univerzalnom. K a k o se povećava svesnost i kontakt. Kao jedan aspekt organizma. osećaće da p r i p a d a veli­ k o m prirodnom poretku na zemlji. postoji energetska razmena između bebe i svake osobe u porodici. Taj dijagram je sličan onome iz prethodnog dela koji ilustruje. Na sledećem dijagramu je kroz nekoliko koncentrič­ nih krugova prikazano širenje odnosa koje osoba uspo­ stavlja. Postoji svet biljaka i životinja sa kojima se takođe identifikuje. baš kao što on postaje deo njih. Mada beba počinje da vodi potpuno nezavisnu egzis­ tenciju posle rođenja. Rast je ekspanzija na mnogo nivoa. Ja hoću da p r i p a d a m . a ne osećam da p r i p a d a m " . Ona reaguje na majčino uzbuđenje. K a k o se svesnost širi.funkcioniše. novorođeni organizam je kao cvet koji se lagano odvija i otvara p r e m a svetu. jedno od najznačajnijih osećanja u organizmu. osoba razvija sve šire krugove odnosa. K a d a je jednom ta veza uspostavlje­ na. Širenje bitisanja u svet kroz identifikaciju i odnose čini smisao pripadanja. Beba ima dušu i njene oči često imaju onaj duboki izraz za koji kažemo da je duševan. Ako čovek ne preseče taj red. kao što on postaje njen deo. Bitisa­ nje čezne za t i m širenjem. nivoe raz­ voja svesnosti jedne osobe. ali u za­ četku. plus razmena sa porodicom kao gru­ pom. Oči starijih ljudi n e k a d a imaju odsutan izraz. kosmičkom energijom. 56 Život dolazi na svet kao biće = bitisanje . I energetski i psihički. m a l a zajednica se proširuje da bi uključila narod i onda čitav svet. I tako se to nastavlja sa godinama. ona je još uvek povezana sa svo­ jom majkom energetski i emocionalno. tako uključuje više spoljašnjeg sveta u psihu i ličnost čoveka. u različitim kontekstima.) 17 57 . Na d r u ­ gom nivou mišljenja. prev. Postoji zajednica u kojoj živi. Ljudi postaju deo sveta. i majčino raspoloženje utiče na bebino. Kao što on pripada tom poretku. Ovo mi je postalo jasno k a d a mi je j e d n a moja pacijentkinja rekla: „Nije dovoljno bitisati. tako i poredak pripada njemu. kao da je njihov pogled usmeren prema n e b e ­ sima. koja postaje njegova zajednica. Kažemo da duša napušta telo pri umiranju. Osećanje čežnje. P r v e veze su sa ostalim čla­ novima porodice.

Grci. i da održavam živahnost tela. Isti nagon ega da se uspe i da se ide ukorak sa modom utiču na naš p r o g r a m vežbi. s a m se re 59 . Život tela: bioenergetska vezba i U prvoj glavi sam p o m e n u o da sam p r e nego što sam sreo Rajha bio a k t i v a n u sportu i gimnastici. Za mene je život tela uvek imao posebnu privlačnost — koja bi me normalno mogla voditi ka spoljašnjim aktivnostima. Njegova filozofija je bila izražena u izreci „Ljubav. Radimo 58 ih da bismo bolje izgledali. Shvatio sam da gimnastičari. podjednako intenzivno pate od tog nedostatka i z b r k a nosti kao i ostali. već su produžile razvoj koji je terapija započela. A mi smo sada počeli da držimo redovne časove bioenergetskih vežbi za pacijente i d r u g e koji se posvećuju životu tela. U direktnoj proporciji sa udaljavanjem (ili uklanja­ njem) k u l t u r e od prirode i života tela povećava se potreba za specijalnim aktivnostima koje će angažovati i pokrenuti telo. Nekoliko p r o g r a m a vežbi steklo je veliku popularnost u poslednjih deset godina. doteranog — s p r e m ­ nog da pobedi. taj problem nije jedinstven samo za mene. koja negira život. Svedoci smo danas rastućeg interesovanja za sportove. To je pitanje koje Rajh nije nikada razmatrao. Moje lično rešenje je bilo da redovno kod kuće ra­ dim bioenergetske vežbe koje se koriste u terapiji. na primer. nadajući se da ću naći rešenje. koji se zasnivaju na trčanju kao osnovnoj vežbi. ljuti. On je v e ­ rovao da se osoba zadovoljava usmeravajući ^ svoju energiju napolje. U zapadnoj kulturi j e d a n od glavnih načina za svesno mobilisanje i izazi­ vanje tela jeste sport. Njihovu vrednost potvrđuju svi oni koji ih rade. To je takođe bio moj problem. Mnoge od njih shvataju važnost nekih p r o g r a m a telesnog vežbanja kao suštinske za duhovni razvoj. rad i znanje su izvori života. Ali. vežbe Kraljevske k a n a d ­ ske avijacije i Aerobika. tužni. stavili su ogroman naglasak na sportove. koji su m e đ u p r v i m a shva­ tili važnost života tela. očekujemo da će se na sličan način osoba posvetiti vežbama. 1 rajhovska i bioenergetska terapija teže ka tom cilju. suviše uzan i ogra­ ničen. Nalazim da su od takve koristi da sugerišem pacijentima da ih rade kod kuće k a o dopunu terapije. filozofiju i d r u g e discipline. osećanje da smo živi. Pošto posvećivanje telu traje čitav život. Usmerenost na postiza­ nje rezultata stvara tenziju koja d i r e k t n o umanjuje efekat aktivnosti na stimulisanje i oslobađanje tela. Na nesreću. najzad. Ali ja sam podjednako bio uključen u život uma. dobri. stav Amerikanaca pre­ ma telu je opterećen njihovim odnosom p r e m a egu. Naravno. ne pomaže toj potrebi. Osećao sam se podeljeno i borio sam se sa tim konfliktnim potrebama. Mnoge k u l t u r e su morale da razviju načine za održavanje života tela vibrantnim. v i b r a n tni. K a k o se može održavati život tela u vibrantnom stanju posle završetka terapije? Naša kultura. za­ dovoljeni. sve u svemu. Kroz terapiju sam bio u stanju da posegnem i otvorim svoja osećanja i tako obnovim nešto od života svoga tela. radosni i. oni koji intenzivno r a d e vežbe. Idealno telo za nas ima karakteristike trkačkog konja. Kroz p r i p a d a n j e duša izbegava usko ograničenje samstva. Mnogi ljudi u civilizovanoj k u l t u r i pate od iste dvoj­ nosti. u p r ­ kos tome što sam se bavio sportom i vežbama. Razočaranje u anti-životni stav zapadne k u l t u r e izaz­ valo je u mnogim ljudima interesovanje za istočnjačku l i g i j u . da bismo popravili sliku 0 našem zdravlju. igrači. uprkos konfliktnim zahtevima intelektualnog života. Rašireno interesovanje za jogu je samo j e d n a dramatična demonstracija. ne gubeći osećaj sebe ili bića koje je naš individualni opstanak. Ja. uporedo sa povećanjem shvatanja važnosti redovnih vežbi za fizičko zdravlje. Oni t a ­ kođe t r e b a da vladaju životom". Svi mi znamo igrače golfa kojima je propao dan zbog lošeg udarca. To stanovište dopušta samo seksualnu aktivnost kao glavni način izražavanja života tela — put. uzbuđeni. Ja ih radim već dvanaestak godina. ostaje problem. ili razvili mišiće.organizma za k o n t a k t o m sa okolinom i svetom. Nedostatak osećanja ili konfuzija osećanja jeste ono što dovodi ljude na terapiju. Rezultat toga je da su za m n o g e ljude telesno zado­ voljstvo i zadovoljstvo od sporta manje važni od za­ dovoljstva postizanja rezultata. One su mi pomogle ne samo da b u d e m u k o n t a k t u sa svojim telom. tako da se nisam mogao opredeliti za jednu od te d v e s t r a n e svoje ličnosti. Život tela je osećanje.

Ta vežba se zove luk ili izvijanje i nredstavlja j e d a n od osnovnih stresnih položaja. Ali. prema duhovnom razvoju.upoznao sa jogom p r e nego što sam sreo Rajha. Na taj način one služe t o m e da otvore unutrašnji svet tela. one izbegavaju moć i kontrolu u korist elegancije. Ne mogu ovde prikazati p u n r e p e r t o a r vežbi koje ko­ ristimo u bioenergetici. Ali. Linija na crtežu pokazuje pravilan luk ili izvijanje tela Centralna tačka r a m e n a je direktno iznad cen­ tralne tačke nogu i linija koja spaja te tačke čini skoro savršen luk koji prolazi kroz centralnu tacku na k u ­ kovima. sa Rajhom postao sam svestan neke sličnosti između. U jogi p r a v a c je prema u n u t r a . U tome se one energično su­ protstavljaju p r o g r a m i m a vežbi na Zapadu koje su: usmerene ka moći i kontroli. kao istočnjačka praksa. Razlika između te dve škole mišljenja bila je u pravcu. joge i rajhovske terapije. Nedavno su i d r u g e orijentalne discipline usmerene na telo postale p o p u l a r n e u Americi. Ovde mogu dodati da one nisu formalizovane i da se mogu improvizovati da bi zadovoljile potrebe pojedinca i t r e n u t n e situacije. d e m . one su specijalno na­ pravljene da pomognu čoveku da dođe u dodir sa ten­ zijama koje inhibiraju život tela. kao i da pomognu prošire­ nju tog života u svet. I joga i tai dži naglašavaju značaj osećanja tela. Kao istočne discipline. ali se ona nije svidela m o m e zapadnjačkom u m u . postizanja koordina­ cije i elegancije i postizanje duhovnih osećanja kroz identifikaciju sa telom. U oba sistema glavni nagla­ sak je na važnosti disanja. Svakako je potrebno pomirenje ta dva gledišta i n a d a m se da bioenergetika može u tome pomoći. Nekoliko najistak­ nutijih učitelja joge u Americi izrazilo je svoju ličnu zahvalnost za razumevanje tela koje obezbeđuje bio­ energetika — razumevanje koje im je omogućilo da prilagode jogu p o t r e b a m a Zapada. već sa osećanjem zadovoljstva i osećanjem značenja. Gde je mesto bioenergetskih vežbi u svemu tome? One predstavljaju integraciju istočnjačkih i zapadnjač­ kih stavova. p r e m a kreativnosti i radosti. Ali opisaću izvestan broj tih vežbi dok b u d e m o obrađivali osnovne principe da bismo po­ kazali njihovu svrhu. J e d n a od tih osnovnih vežbi je ona koju sam dosta rano razvio da bih sebi pomogao da b u d e m više u svojim nogama i stopalima i da bu60 više uzemljen. a ne ako se rade mehanički ili kompulzivno. Kroz rad. N a d a m se da ću biti u mo­ gućnosti da to u r a d i m u nekoj drugoj knjizi. Takođe. one će valjati tek ako postanu disciplina. one takođe služe da poboljšaju ekspresivnost i seksualnost. Najpoznatije su tai dži čan vežbe koje koriste Kinezi. u rajhovskoj terapiji p r e m a napolje. koordinacije i duhovno­ sti tela.

Taj položaj koristimo da omogućimo čoveku da se oseća povezano ili integrisano. Ali. Energetski. Vežba potiče iz Taoističke filozofije i cilj joj je da postigne h a r m o n i j u sa univerzumom kroz kombi­ naciju telesnih p o k r e t a i t e h n i k e disanja. j e r on od- . takođe koristimo taj položaj u dijagnostičke svrhe.Kada je telo u tom položaju njegovi delovi su savr­ šeno uravnotežeui. Dinamski posmatrano. Zbog toga što je ovo energetski nabijen stre­ sni položaj. luk je napet i spreman za akciju. n o g e će početi da vibriraju. Tekst ispod slike k a ž e : Tri građanina Šangaja izvode kinesku gimnastiku Taidžinhuan. Crtež AP-fotografije koji prikazuje Kineze koji rade takozvani „Taoistički luk". telo je pod naponom od glave do pete. Covek oseća svoje noge na podlozi i glavu u vazduhu i oseća se p o t p u n o povezan i integrisan. da b u d e čvrsto posađen na svojim n o g a m a i da drži glavu gore.

Shizoidan znači podeljen. što se može postići kroz „kombi­ naciju telesnih p o k r e t a i t e h n i k e disanja". ne znajući ništa o ličnosti. Ja sam govorio o bliskom odnosu između tela i ličnosti. Dok su rigidno telo i ličnost previše nefleksibilni. tu funkciju su preuzeli mišići stomaka koji su veoma zgrčeni (vidi sliku sa str. Mnogi od na­ ših pacijenata su koristili varijacije tai dži vežbi uporedo sa bioenergetikom. Glavni delovi tela. Uočljiva je neelastič­ nost nogu. m e đ u t i m . Ovo znači slabost u mišićima leđa. trup i noge. Drugi čest poremećaj je prekid u liniji luka koji do­ vodi do jakog povlačenja karlice. (Fotografija je bila objavljena 4. m a r t a 1972. Donji deo leđa ne služi da po­ dupre telo. Pre nekoliko godina moji saradnici i ja bili smo poz­ vani da govorimo o bioenergetici i prikažemo je grupi lekara i studenata u Nacionalnom institutu za mentalno zdravlje. ona mora postojati u telu na energetskom n i ­ vou. glava i vrat.) Naslov i k o m e n t a r i su bili najinteresantniji. Ličnost je svoje telo. Tao znači put. Tenzija u donjem delu leđa sprečava savijanje. Taj položaj i vežbe koristili smo u r a d u više od osamnaest godina. takođe je pod znakom pitanja. Osoba ne može p o t p u n o da savije članke. Bioenergetika teži ka istoj harmoniji istini sredstvima. U oba slučaja je luk neodgovarajuće napravljen. Zamislite moje iznenađenje kada mi je j e d a n pacijent pokazao AP-fotografiju koja prika­ zuje Kineze koji r a d e u p r a v o iste vežbe. Linija luka je savijena na prelomnim tačkama. Ona predstavljaju rasparčavanje integriteta lič­ nosti. To je suprotno p r e t ­ hodnom slučaju k a d a je karlica bila previše g u r n u t a unapred. polaze od pretpostavke da njihovi ljudi nemaju velike telesne poremećaje koji bi ih spre­ čavali da pravilno rade vežbe. Skicirao sam taj položaj sa linijom koja pokazuje iskrivljenje. kada se telo p o s m a t r a spreda. što je tipično za shizoidnu ili shizofrenu osobu. jasna je podeljenost delova tela. 66). A da li je to tačno za današnje Kineze. Odmah ću opisati k a k o to utiče na luk. Karlica je malčice uvučena.mah otkriva nedostatak integracije tela i određuje pnV rodu i smeštaj glavnih mišićnih napetosti. što mislim da se odnosi na osećanje nedostatka čvrstine. Glava i v r a t su iskrivljeni na levu ili desnu stranu. Kinezi. U slučaju kada je karlica isturena napred kolena su ukočena. Posle predavanja su n a m tražili da prikaže­ mo našu sposobnost da postavljamo dijagnozu na os­ novu tela. prosto nisu u jednoj ravni. Linija koja spaja srednju tačku ramena i nogu je p r a v a linija. ova druga ličnost i telo su previše savitljivi.°lici. [ Ta iskrivljenja otkrivaju da telo nije h a r m o n i č n a celina. Bilo n a m je zar e d o m prikazano nekoliko subjekata koje su ljudi iz r 5 65 . Kolena se mogu saviti jedino ako se zadnjica povuče unazad. Taj poremećaj je prikazan na sledećoj . Suprotan slučaj je hiperfleksibilnost leđa koja se p r e ­ više savijaju. P u t taoa je kroz harmoniju u sebi i harmo­ niju sa okolinom i univerzumom. tako da nedostaje osećanje integracije i proticanja i nema osećanja u n u ­ trašnje ili spoljašnje harmonije. godine. Spoljašnja harmonija zavisi od unutrašnje. To se ne može pretpos­ taviti za zapadnjake. Ponekad. Ako postoji podeljenost u ličnosti. kao i duž nogu i leđa. Uočljiva je napetost u donjem delu leđa. Cest problem koji sam sretao kod ljudi jeste rigidnost čitavog tela koja ne dozvoljava čoveku da svojim telom napravi luk.

Posle kratkotrajnog posmatranja tela. Tražio sam od svakog subjekta da za­ uzme p r e t h o d n o opisan stresni položaj da bih video u kojoj meri je telo usklađeno. Pozivali su nas da izađemo j e d a n po j e ­ dan. tako da se nismo mogli savetovati — da bismo razmenili dijagnoze. moji saradnici i ja smo otišli u od­ vojene sobe.Nacionalnog instituta za mentalno zdravlje prethodno dijagnosticirali. 5« 67 .

Osobi čija su leđa suviše m e k a i savitljiva nedostajaće agresija u situacijama kada je ona potrebna. a ne za njegovo telo i ono što telo iz­ ražava.. reakcija na situacije ili događaje. Oni neće obnoviti tu harmoniju praktikovanjem vežbe „luk". je telesni jezik. Svi pacijenti osećaju da su u disharmoniji sa sobom i svetom. što se odnosi na operacije 68 69 . K a d a sam to istakao bio sam iznenađen da niko od prisutnih to nije primetio. n a r a v n o . da označimo onoga ko malo govori. niti i m a m rezervi. To čoveku pomaže da b u d e u dodiru sa svojim telom. K a d a kažem da je oso­ ba koja je u stanju da n a p r a v i luk kako valja u har­ moniji sa univerzumom nimalo se ne kolebam. U ovoj glavi ću prodiskutovati o oba dela onoga što nazivamo jezik tela. a ne da gledaju. J e d a n od shizoidnih sub­ j e k a t a je bio osobit. J e d a n se od­ nosi na znakove i izraze koji nose informacije o osobi. To nije statičan položaj. Mo­ žemo za nekoga da kažemo da ima „ukočen v r a t " u smislu da je tvrdoglav. Poremećaji tela k a o što su ovi koje s a m skicirao is­ tiču simptome koji navode ličnosti da traži terapiju. ili da ima „začepljena usta". Go­ vorimo da neko nosi „breme na plećima". jer ne mogu uraditi vežbu k a k o treba. Još nisu bili naučili da čitaju jezik tela. Rigidna osoba neće popustiti u situaciji u kojoj treba da pokaže mekoću i nežnost. ili da stoji „čvrsto na zemlji". znači biti nezavisan i p r o ­ izlazi iz našeg životnog iskustva. Covek treba da b u d e sposoban da odr­ ži funkcionisanje i integritet tela pod stresom. Od čoveka se traži da diše duboko i p u n o dok je u lom položaju. izraz „stajati na vlastitim n o g a m a " je jezik tela. međutim. U svetu. On. Te tenzije se mogu osloboditi kroz druge bioenergetske vežbe od kojih će n e k e biti opisane u n a r e d n i m glavama ove knjige. Redov­ no vežbanje pomaže u velikoj meri. drugi se odnosi na verbalno izražavanje koje se odnosi na funkcionisanje tela. izraz „juri četvrtom brzinom" proizašao je iz našeg iskustva sa automobilima i ima smisao samo za °ne ljude koji poznaju t a k a v sistem. da oseti poremećaje i napetosti i da razume njihovo značenje. U dva slučaja podeljenost tela je bila tako j a s n a da je lako bilo postaviti dijagnozu shizoidne ličnosti. n e k o „para nosom n e b o " držeći glavu uzdignuto. počevši od drugog. ovo će im pomoći da osete tenzije u svojim telima koja im otežavaju izvo­ đenje vežbe. Na primer. tako smo naučili da stojimo na sopstvenim n o g a m a i da b u d e m o nezavisni. Oči su mu bile različitih boja. To nije stvar vežbe. što je. Kada smo bili bebe zavisili smo od drugih. K a o i toliki drugi psiholozi i psihijatri. ili da mu se „tresu r u k e " sa značenjem da je škrt i da nerado daje. j e r n i k a d a nisam video osobu sa k r u p ­ n i m emocionalnim problemima koja je bila u stanju da to uradi k a k o treba.Svako od nas je postavio istu dijagnozu koja se sla­ gala sa onom postavljenom od članova Nacionalnog instituta za mentalno zdravlje. Verujem da je to valjan predlog pošto je komunikacija p r i m a r n o r a z m e na iskustva. To mu takođe pomaže da zadrži osećanje harmonije sa univerzumom kada ga je jednom stekao. oni su n a s nosali i pomagali nam. jer se taj položaj ne može naučiti. čime označavamo naše psihološke stavove. U tehnološkoj kulturi evo nije mali izazov. Drugi p r i m e r je izraz „glava mu se isparava". i oni su bili naučeni da slušaju. U trećem je dominantan kvalitet bila izrazita rigidnost. K a k o smo odrasli. Na primer. Ali. III JEZIK TELA Suština života: suština stvari Jezik tela ili telesni jezik ima dva dela. Bili su zainteresovani za pacijentov um i za njegove reči. osnova svih jezika. u stvari. Mnoga takva iskustva su deo našeg svakodnevnog jezika. gde ima drugih relevantnih referentnih okvira jezik će usvojiti izraze iz tih sistema. Sandor Rado (Sandor Rado) je pretpostavio da jezik ima svoj koren u proprioceptivnim senzacijama — t j .

ili otvoreno? Otvoreno p r e m a svetu. Srce se takođe širi sa radošću i to u b u k v a l ­ nom smislu. kao da drži ljude podalje od srca. saopštavamo proprioceptivne senzacije koje druga osoba može da oseti u sebi. U poljupcu je zadržana svest o tom p o ­ kretu kao izrazu ljubavi. koje predstavljaju produ­ žetak r u k e i prstiju. ono je u velikoj meri uključeno i to je ono što ga čini srcem a ne p u m p o m . ono poseže i svojim srcem. čak ni kao najkomplikovaniju i najlepšu ikad stvorenu ma­ šinu. P r i m a r n i kanal komunikacije za srce je kroz grlo i usta. ništa više. ali takođe verujem da slom­ ljeno srce može da se zaleči. ono bi bilo samo pum­ pa. Izolovano iz tela. Bioenergetika ne gleda na telo kao na mašinu. Njegove osobine se mogu osetiti pipanjem. što pretpostavljamo da ozna­ čava najdublji. nego obrnuto. Ali. srce se ne povezuje sa­ mo sa osećanjima. • Bogatstvo izraza koji u sebi sadrže reč srce pokazuje koliko su ljudima važni nemehanički aspekti srca. srce je p u m p a ili. P u m p a p u m p a . recimo drugačije. Reč „slomiti" ne znači nužno „slomiti na dva ili više delova". k a d a ono poseže svo­ jini u s n a m a i ustima za majčinom dojkom. n e p o k r e t a n ili osetljiv. ali da bi se to učinilo mora se razumeti jezik tela. koja je u svom ograniče­ nom funkcionisanju moćniji i n s t r u m e n t od tela.p a r n i h mašina. što označava ekstrem anksioznosti i raz­ očaranja. razlika je da li je u to uključeno srce ili nije. g r u d n o m k o ­ šu. Kod njih su po­ kreti disanja pretežno dijafragmatski. Pokretljivost grudi se može videti pri disanju. Možemo pretpostaviti da će sa v r e m e n a tehnologija uvesti u n a š e rečnike mnoge nove izraze koji su daleko od jezika tela. Skupljeno grlo i stegnut v r a t mogu uspeš71 . ali taj kavez može biti čvrst ili mek. Međutim. Kod velikog broja ljudi grudni koš se pri disanju ne pokreće. Srce ta­ kođe označava c e n t a r ili jezgro. Jezik tela prepoznaje tu razliku i to je ono zbog čega je to tako značajno. u smislu veze između srca i periferije tela. Srce je zatvoreno u koštanom kavezu. na srce se. U ovim p r i m e r i m a srce se k o ­ risti uglavnom kao simbol. mozga. „otvoriti srce neko­ m e " znači saopštiti nešto značajno bez prikrivanja osobi 70 u čiju ljubav verujemo. kada srce ne bi bilo uk­ ljučeno u celokupan život tela. u našem jeziku ono je organ oseća­ nja. dete ne poseže samo u s n a m a i ustima. U izrazu „ući u srce proble­ m a " mi izjednačavamo srce sa pojmom suštine. Ali. Na kraju. teleskop je produžetak očiju. lopata. ali sa slabim a b dominalnim učešćem. Međutim. Svako zna da povezujemo osećanje ljubavi sa srcem. Ako to n a merno radite. Ne znam koliko toga je postalo deo našeg načina govora i mišljenja. što zavisi od toga da li je kanal za komunikaciju između srca i usta otvoren ili zatvoren. Tačno je da se neki aspekti telesnog funkcionisanja mogu porediti sa m a š i n o m . Izbacivanje g r u d n o g koša je vrsta prkosa. čekić kao produžetak pesnice. To je detetu prvi kanal. To se lako vidi u pros­ tim o r u đ i m a kao što su vile. Identifikujemo sebe sa mašinom. da li izraz „imati slomljeno srce" označava stvarnu. poljubac može biti gest ljubavi ili izražavanje ljubavi. kompjuter. ne samo figurativno. koja je produžetak ruke sa skupljenim prstima. To može zna­ čiti prekid. Osećanje ljubavi ne protiče više slobodno od srca p r e ­ ma svetu. vidimo telo kao mašinu i tada g u b i m o kontakt sa vitalnim i suptilnim aspektima tela. kao što se vidi iz izraza »pogodio si me u srce". Ali. Bioenergetika se interesuje za to k a k o čovek vlada osećanjem ljubavi. ili zatvoreno u sebe? Njegov stav se može odrediti na osnovu izraza tela. najcentralniji deo ličnosti. na primer. Razlika između ma­ šine i srca jeste da mašina ima ograničenu funkciju. pak. Cak i komplikovanije mašine imaju taj odnos prema telu. Navešću samo n e k e od njih. Ali. Kada kažemo „skupilo mi se srce*'. Srce takođe pumpa. Sve mašine su na neki način p r o d u ž e t a k ljudskog tela i funkcionišu na principima koji operišu u telu. Ako je to slučaj. Kod nekih ljudi s t e r n u m for­ mira ispupčenje. srce je takođe integralni deo tela i u tom aspektu svog funkcionisanja radi nešto više nego što je p u m p a n j e krvi. Grudi su n a d u v a n e i održavaju se u položaju udisanja. često g u b i m o iz vida tu činjenicu i više pokazujemo tendenciju da mislimo o telu kao da operiše po principima mašine. što se vidi po čvrstim mišićima i g r u d n o m košu koji se ne p r e p u š t a pod blagim pritiskom. osetićete da kaže „neću te pustiti da mi priđeš". može gledati kao na p u m p u . Ono služi i doprinosi životu tela. fizičku traumu? Ja verujem u to. „Pokloniti srce" znači zaljubiti se. Da li je njegovo srce zatvorena. Takvi izrazi se mogu nazvati „jezik mašina". i u toj ograničenoj operaciji funkcioniše kao mašina.

prirod­ ni pokreti disanja ne protiču slobodno kroz telo. U svim takvim slučajevima osećanja jednog dela nisu integrisana sa osećanjima drugog. Verovatnije je da^je majka bila ogorčena i ozlojeđena što je dete suviše optere­ ćuje — ozlojeđenost koju je dete osetilo i na to r e a govalo. U seksual­ nom uzbuđenju bradavice postaju zasićene krvlju i ispupčene. nalazi se često u p r e delu dijafragme. isto tako. pacijenti saopštavaju da su do­ življavali majčino mleko k a o kiselo. Verujem da zbog takve tenzije nastaje reumatski artritis. srce i genitalni organi nisu integrisani. Naravno. Treći kanal komunikacije od srca p r e m a svetu je ka donjem delu tela. To je njihova reč. D i ­ sanje je ili g r u d n o . Kod nekih ljudi je gornja polovina dobro razvijena dok su kar­ i k a i noge mali i izgledaju nerazvijeno. U n e k i m slučajevima sam našao da praktikovanje vežbe opisane u prvoj glavi. Proticanje osećanja od srca do dojki može da se suzi i smanji. 19G5). koje reaguju erotski i glandularno na impulse koji pritiču iz srca. taj kanal može takođe biti presečen ili zat­ voren u različitim stepenima tenzija u donjem delu tela. P r e t h o d n o s a m i s t a k a o da je p o t p u n i zadovoljavajući orgazam moguć samo kada se čovek p o t p u n o preda. rigidan i agresivan kvalitet. Napetost malih mišića r u k e je rezultat po­ tisnutih impulsa da se uhvati ili ščepa. Drugi komunikacioni k a n a l od srca je kroz ruke i dlanove. k a o i seks. M a d a ja uzimam takvu tvrdnju za ozbiljno. da se grebe ili udavi. linija tela ne formira pravi luk. ah da li će to biti samo gest ili izražavanje iskrenih osećanja. opet zavisi od toga da li je u to uključeno srce. ili dijafragmatsko. ljudi počinju da osećaju da su „po­ vezani". k a o u deteta. Ponekad gornja po­ lovina tela ima čvrst. t a n a n . kroz s t r u k i karlicu do genitalnih or­ gana. sa smanjenim pokretima g r u d n o g k o ­ ša. Dojenje. Ponekad dve polovine ne izgledaju kao da pripadaju istoj osobi. u mišićima koji okružuju karlicu i u gornjem delu nogu. Jedan od najčešćih poremećaja kod ljudi je nepovezanost gor­ njeg dela tela sa donjim delom. gde se ruke snažno upiru j e d n a o drugu u hiperekstenziji. padaju detetu. osećanje mora da p o đ e od srca i da protiče kroz r u k e . uzana. Seks je akt ljubavi. normalno je da je akt dojenja jedan od najjasnijih izraza majčinske ljubavi. R u k e koje istinski vole su pod visokim energetskim nabojem. Seks postaje svi više i više izraz ljubavi uporedo sa većim zadovoljstvom. Napetost u r a m e n i m a se javlja kada se n e k o plaši da posegne za nečim ili da doživi neuspeh. ako je akcija izraz ljubavi. hove and Orgasm (New York. teško je zamisliti da majčino mleko neće odgovarati detetu. Dete je začeto i razvijeno u istom polju iz koga se i mleko stvara. Uzgred budi rečeno. Bez izu­ zetka se prekida svako promiskuitetno ponašanje koje je prethodno postojalo. Nedostatak jedinstva označava da glava. ali je gornja polovina mala. Do­ d i r takvih r u k u ima svojstvo da leći. U tom slučaju slika ljubavi je nežan. k a d a se pruže da dodirnu. 72 73 . seksualni doživljaj ima jačinu i dostiže nivo uzbuđenja koji klimaks ili orgazam čini ekstatičnim događajem. te stvara prekid u liniji i u jedinstvu tela. kao da pri"a Alexander Lowen. Karlica je ili isturena napred ili povučena unazad. pitanje je koliko oseća i koliko je komunikacioni kanal otvoren. ipak ne verujem da je m l e ­ ko samo po sebi bilo loše. Napetost u rame­ nima ili zgrčenost mišića r u k u mogu sprečiti protica­ nje osećanja kroz r u k e . Macmillan. pomaže n e k i m ljudima da prevaziđu n a p a d e reumatičnog art­ ritisa u rukama. Kod drugih je karlica p u n a i okrugla. zatvoreno. K a d a je osećanje ljubavi pre­ ma p a r t n e r u snažno. osećanja i seks nisu više odvojeni delovi ili odvojene funkcije. srce i genitalni or­ gani ili mišljenje. pasivna i mazohistička. Ali. Oslobađajući ih kroz fizički i psihološki pristup.no blokirati svako prolaženje osećanja. Glava. To je emocionalni odgovor i prema tome je t a k o ­ đe p r e d m e t majčinskog raspoloženja i stava. milujući dodir majčine ruke. Kod žena srce ima d i r e k t n u i neposrednu vezu sa dojkama. U t a k v o m slučaju se stvarno oseća lupanje srca (lupanje od radosti) u t r e n u t k u kli­ maksa. sa malim učešćem stomaka. P r e m a t o ­ me. jeste više od fiziološke reak­ cije. dok donja polovina izgleda meka. pri dojenju žlezde izlučuju mleko. U t a k v i m slu­ čajevima srce je relativno izolovano. Ako postoji nepovezanost u bilo kom stepenu. Ako se kaže čoveku da savije leđa k a o u tai dži luku opisanom ranije. 17a Seks bez osećanja je k a o obrok pojeden bez apetita. Hronična mišićna napetost koja sprečava slobodno proticanje uzbuđenja i osećanja. većina ljudi nešto oseća. Međutim.

U tim slučajevima se može pretpostaviti u k o m stepenu su ego i telo disocirani. Nasuprot tome. ali se može ponekad videti velika glava i lice na malom telu i obratno. Izdignute obrve označa­ vaju uglađenu i intelektualnu osobu. Ta iz­ ražavanja su tako bogata u slikovitosti da onaj ko pro­ učava ljudsku ličnost ne može da ih ignoriše. depresivna lica. tako ćemo razmatrati one organe koji komuniciraju sa sre­ dinom. pošto je ego u jednoj od svojih funkcija zainteresovan za „imidž" koji osoba stvara. pokazivanje i materijalni znaci prestiža su im odvratni. prestiž. „Izgubiti lice" znači doživeti povredu ega. tako i reč „lice" ima pro­ šireno značenje koje uključuje spoljašnje pojavljivanje objekata ili situacija. što je u vezi sa odnosom lica p r e m a egu. p r e m a svojim bližnjima. usta i b r a d a koriste se da označe različite kvalitete ili crte. Meni to izgleda kao izraz nespremnosti da se suoče sa svetom. Kako se njegovo stanje popravlja tokom t r e t m a n a . osećanje promašenosti itd. to može postići samo ako otvori svoje srce životu i ljubavi. Od našeg srca protiče toplina ujedinjujući nas sa svetom u k o m e živimo. lica koja zrače.da nema obraza. veliko telo sa malom glavom i licem. Njeni obrazi se stvarno ističu kada postanu obliveni krvlju i osećanjem. ne^ dodirljiva i n e h u m a n a . a ne samo znanja. žavanje uključuje lice. i. lice mu postaje ekspresivnije. prev.. Jezik tela je p u n izraza koji proizlaze iz proprioceptivne svesnosti o njihovim funkcijama. Na nesreću. iza svake od tih žalbi leži n e d o s t a t a k radosti i zadovoljstva ži­ votom. (Prim. dok slabija osoba može izbegavati da se „suoči". Mnogi mladi ljudi imaju anti-ego pred­ rasude u svojim ličnostima. Kao ekspre- Na srpskohrvatskom jeziku bi se reklo da je osoba bezobrazna. pokazatelj niskog nivoa njegovog ega. Ljudi dolaze na terapiju sa raz­ ličitim žalbama: depresija. To se takođe može protumačiti kao neprihvatanje tokova n a š e k u l t u r e koja procenjuje pojavnu stranu. Kao što reč „srce" znači centar ili jezgro. Ta toplina je osećanje ljubavi. često po cenu u n u t r a š n j i h vrednosti i istine. jer je to deo tela koji se otvoreno prikazuje svetu. Njene obrve se zaista spuste. status. Danas je u modi govoriti o samorealizaciji i ljudskim potencijalima. bez odgovarajućih p r o m e n a u suštini. ali takvi izrazi su bez značaja ukoliko se čovek ne upita — potencijal za šta? Ukoliko čovek želi da živi p u n i j e i bogatije. spuštene obrve označavaju grubijana. K a d a je neko drzak i neuviđavan kažemo da ima mnogo o b r a z a . Pos­ toje nasmejana lica. Možemo razumeti taj s t a v k a o p r e t e r a n o reagovanje na spoljašnju pojavu njihovih roditetlja koja se tako visoko vred­ nuje. U izreci „to su stari problemi sa novim licem ' govorimo o p r o m e n a m a u spoljašnjoj pojavi situacije.) 75 . Bez lju­ bavi — prema sebi samom. i simbol veselosti. 18 Interakcija sa životom Kako se krećemo od srca p r e m a periferiji tela. Veliko. Obrve. Drugo interesantno zapažanje odnosi se na t e n d e n ­ ciju mnogih dečaka i devojčica da skrivaju svoja lica iza kose. mnogi ljudi nisu svesni iz­ raza svojih lica i utoliko su v a n dodira sa onim šta oni jesu i šta osećaju. obrazi. Osoba sa j a k i m egom se „suočava licem u lice" sa situacijom. osećanje neadekvatnosti. anksioznost. T r e b a da počnemo od lica. „Dalekoda vidi dalje već misli unapred. A k o neko „skriva lice". mnogi ljudi stoga nastoje da „odr­ žavaju lice". Lice shizoidne osobe izgleda kao maska. oči. Osoba spušta obrve a k o delu je potišteno zbog toga što je nečije zapovedničke reči i izgled zastrašuju. tužna lica itd. Ta r a z m a t r a n j a n a m dopuštaju da procenimo ego jedne osobe na osnovu njenog lica. i lice koje nosimo govori u velekoj meri o tome ko smo mi i k a k o se osećamo. što je j e d a n od dijagnostičkih zna­ kova tog stanja. Cilj svih terapija je da pomognu čoveku da poveća svoje kapacitete da daje i p r i m a lju­ b a v — da proširuje svoje srce. to označava ose­ ćanje stida u k o m e se ego oseća ponižen. Pogledajmo neke izraze u kojima ^se pominju ovi anatomski delovi. Ali. puno lice označava jak ego (to je jezik tela). To je takođe prvi deo koji ispitujemo k a d a gledamo d r u g u osobu. p r e m a prirodi i u n i v e r z u m u — osoba je hladna. Reč „lice" se takođe koristi da označi „imidž" jed­ ne^ osobe. Izra­ - Funkcija viđenja je »videti" izjednačava vida osoba" ne samo Blistave oči su znak 18 l toliko važna svesti da se glagol sa glagolom razumeti.Srcu sam posvetio više prostora j e r je ono glavno u svim terapijama. Svaki organ i crta lica ima sopstveni jezik tela. T a k o govorimo o licu zgrade ili zemlje.

ako t e r a p e u t stavi r u k e na pacijenta. „Biti u dodiru sa nečim" znači biti svestan. postavila barijeru m e đ u lju­ dima kojima je potrebno da budu direktnije u dodiru. posebno ako je suprotnog pola. Funkcija ramena. Pol J. prvenstveno funkcija kontakta rukom. to vodi seksualnom ponašanju iza koga se krije nesposobnost da se uspostavi stvarni k o n t a k t kroz dodir. Spuštanje b r a d e je početni pokret prepuštanja jecanju. Touching op. a ne samo kroz reči. Jezik tela priznaje važnost gla­ sa. živost tkiva. A k o čovek „dobro rukuje sobom" ponosimo se njime. Ona „nema šta da kaže". 19 Ali. za­ pečaćena usta itd. „Lak­ ta se" k a d a krči sebi p u t ne birajući sredstva. Covek „nosi odgovornost na svojim plećima". D a l i n e k o može zaista poznavati drugu osobu ne dodirujući je? Ili. Mozes (Paul J. znači da se i ne računa. „Iz­ gubiti d o b a r glas" može značiti i izgubiti ugled. Osoba koja visi n a d provalijom držeći se zubima. Ako se izdaja prihvati kao nešto normalno. Govori­ mo o „dobrom p a r č e t u " kada uživamo u hrani. je očajna. T a k a v do­ dir potvrđuje pacijentovu najdublju anksioznost o fi­ zičkom k o n t a k t u i još više pojačava tabu. Može se dodirnuti osoba. Taj izraz ozna­ čava blisku vezu između dodirivanja i znanja. A k o osoba „nema pravo glasa" u nekoj situaciji. U narednoj glavi ću diskutovati o pojmo­ vima koji su u osnovi čovekove sposobnosti da čita ličnost na osnovu glasa. oči igraju veliku ulogu u jeziku tela. Tako je izraz „Dirnulo me je to što si r e k a o " samo drugi način da se k a ž e „izazvao si osećanja u m e n i " — lepši način da se to kaže. Dobro zagristi u nešto je snažniji izraz nego la­ titi se nečega (ili uhvatiti se ukoštac). Pošto tabui te vrste otežavaju ljudima da budu u dodiru sa d r u g i m a . pošto podrazumeva ideju bliskosti. Bebe uče osobine objekata trpajući ih u usta. Tako mnogo značenja može da se prenese pogledom da često procenjujemo reakcije d r u g i h ljudi kroz njihove oči. postavlja se pitanje kvaliteta dodira. vlažnost kože. Deca uče kroz dodirivanje. t e r a p e u t može osetiti mnogo štošta: mekoću ili čvrstinu m u s k u ­ lature. Kao rezultat tog nedostatka. Dužnost je terapeuta. verovatno iz straha da to može izazvati seksualna osećanja. da pokaže da se on s a m ne plaši da dodirne pacijenta niti da pacijent dodirne njega. čija se brada opusti i počne da p o d r h t a v a neposredno p r e nego što beba poč­ ne da plače. Bilo koje seksualno uključivanje t e r a p e u t a je jzdaja poverenja u terapijski odnos. To je povezano sa prošlošću kada je majka dodirivala i nosila dete. Važnost V o ž e n a u ovoj studiji Montagua. za Pacijentu fizički dodir sa t e r a p e u t o m predstavlja znak da terapeut brine o njemu. Dodiri­ vanje je. pokazujući na taj način svoju nežnu ljubav. bez obzira na terapeutovo ubodi van je da je sve u redu. r u k u i dlanova učestvuje u jeziku tela. " Montagu. terapeutski je značajno ukloniti te tabue. j e r je u njihovom u m u i telu to suviše blisko povezano sa sek­ sualnošću. na t a k a v način da je dodir seksualan. Moses) u knjizi Glas neuroze opi­ suje zvučne elemente u glasu i pokazuje njihov odnos sa ličnošću. ali to nije m e h a n i č k a operacija. izraz „glavu g o r e " znači ne klonuti d u h o m u nevolji. Ruka je p r i m a r n i i n s t r u m e n t dodirivanja. oni žele da ih d r u g i dodiruju i drže. 76 Veza dodirivanja i znanja predstavlja važno pitanje terapiju. kako možete osetiti osobu ako je ne dodirnete? Tradicionalna psihoanaliza je izbegavanjem bilo kakvog fizičkog k o n t a k t a između pa­ cijenta i analitičara. da bi mu se omogućilo da zaplače. Dodirivanje je osećanje k o n t a k t a sa d r u g o m osobom. Funkcija zuba je bogata metafo­ rama. Što se tiče usta. To nije u redu. a fizički k o n t a k t erotičan. dodirivanja je potpunije 77 . što pacijenta izlaže istoj t r a u m i koju je doživeo u odnosu roditelj — dete. ali se plaše da to traže. Dodirujući pacijentovo telo. To je lako uočljivo kod beba. Sadrži više taktilnih telašaca nego bilo koji drugi deo tela. gde je ukus važan senzorni modalitet. što vuče korene iz detinjstva. p r e m a tome. Najzad. Oni osećaju da je fizički k o n t a k t tabu. Učešće ne­ koga u nekoj aferi k a r a k t e r i š e m o kao „njegove ruke su u m e š a n e u to". cit.sivni organ. koristimo izraze kao što su jezičara. Mnogi ljudi u našoj k u l ­ turi p a t e od nedostatka telesnog kontakta. U bioenergetskoj terapiji je ponekad neop­ hodno tražiti od pacijenta da opusti bradu. a zasu­ kati r u k a v e označava spremnost za borbu. Kroz dodir on može staviti do znanja pacijentu da ga on oseća i prihvata kao telesno biće i da je dodirivanje prirodan način da se bude u k o n t a k t u .. p r e m a tome. Ljudski glas je čovekovo najekspresivnije sredstvo.

k a k o se o n e odra­ žavaju na naš jezik tela. Ali. opisati osobu kao „dobro sto­ jeću" ili onu koja „nije dobro stojeća". uz­ vraćajući na taj način ono odbacivanje koje je jednom sam doživeo. svaki korak koji n a p r a v i m o sadrži taj odnos. što je raz­ ličita vrsta akcije. To r a d i m tek pošto sam pokrenuo neke od pacijentovih strahova. ili je protiv njega. kada se primenjuju na ličnost. Osoba će dozvoliti svojim prstima da ispituju moje lice kao što beba ispituje crte lica ro-i ditclja. prijateljski pouzdan i bez ličnog interesa. Neki ljudi su nesposobni da stoje bez premeštanja težine sa jedne noge na drugu. t e n ­ denciju ljudi da stoje sa ukočenim kolenima. on to oseća kao prihvatanje. Očekuje se od t e r a p e u t a da zna kvalitet dodira da prepozna razliku između senzualnog dodira. Ponekad će pacijent odgurnuti moje lice. Mnogi pacijenti su dodirivali moje lice v r h o v i m a prstiju. da bude u dodiru sa sobom p r e nego što može da b u d e u dodiru sa pacijentom. U narednoj glavi ću govoriti o prirodi tog pritiska i njegovom odnosu p r e m a tegobama u donjem delu leđa. t e r a p e u t treba da poznaje sebe. Takođe možemo pitati „kako stojiš?" u vezi nečega. U svim slučajevima taj postupak je vodio do dubine p r o b l e m a do kojih se nije moglo stići samo recima. on „čvrsto stoji na zemlji". oni opisuju i osobu. probni pokreti. Ima ljudi čije telo izražava pokunjenost. on će me privući sebi. stojimo i k r e ­ ćemo se na dve noge. Svaki položaj koji zauzimamo. Za razliku 78 od riba i ptica. što i jeste cilj terapeutskog rada. Uzmimo kao čest p r i m e r . P r e m a tome. Rezultat tog položaja je da se noge pretvaraju u k r u t oslonac Po cenu njihove fleksibilnosti (akcija kolena). destrukcije ili raspadanja ili „izdržati kritiku". Pojam snage je u izdržljivosti (opstajanju). u stvari. Kada takvi stavovi opisuju tipičan položaj tela. Ako neko ne „zauzme stav" on „stoji po strani". ja sam u položaju m a j k e ili oca koji p o s m a t r a pacijenta kao dete. m a d a je to bilo ono što su. ako se pacijent prepusti svojoj čež­ nji za fizičkim kontaktom. kao da su uplašeni da uspostave potpuni k o n t a k t r u k a m a . Proći kroz sopstvenu terapiju je osnovni uslov za terapijski rad sa drugi­ ma. Ako ima stav. mi se osećamo kod kuće kada smo na tena firma. međutim. I za razliku od drugih sisara. malo je njih privuklo moje lice svome. pošto je pacijentov t a b u protiv dodirivanja ono što uzrokuje osećanje izolacije. S t u p a n j e u k o n t a k t sa m n o m omogućava mu da stupi u k o n t a k t sa sobom. anksioznost koju taj pos­ tupak izaziva. Taj položaj n a m oslobađa r u k e . U nekim slučajevima pacijentov dodir je imao ispi­ tivački kvalitet. čvrsto me držati i dodirivati moje telo r u k a m a . premeštajući funkciju nošenja težine na kičmeni stub i noge. Suprotno od „stajanja" nije glagol sedeti. Pacijent ima veliku potrebu da dodiruje terapeuta. pokunjiti ili biti „nepostojan". To nije Prirodan položaj i pokazuje da je toj osobi potreban dodatni oslonac. To je očigledno u izrekama kao što je „ostati u s p r a v n o " protiv napada. Ako tražimo od osobe da stane sa 79 . Bez podsticanja da to u r a d e . Ali. Ti izrazi su metafore kada se koriste za telo. Ovde smo zainteresovani za odnos funkcija donjih ekstremiteta prema ličnosti. njegova lična osećanja se mogu povre­ m e n o isprečiti. Neko „stoji iza" predloga. da bi izgradio povereJ nje kroz dodirivanje. Pošto vidi da ja osećam njegovu čežnju. i između mehaničkog i ose­ ća j nog dodirivanja. k a k a v je njen osnovni stav kao ljudskog bića — dramatično se ot­ kriva kroz njeno telo. drugi izražavaju skljokanost ili u izvesnom ste­ penu pokazuju skrhanost. čvrstog i grubog. „Nepostojana" osoba n e m a stav. Da bih prevazišao taj tabu. on ne treba da dodi­ ruje pacijenta. skljokana osoba ne može da stoji. na primer. bilo da je osećanje nesigurnosti svesno ili nesvesno. Neki su kazali da su se plašili da ću ih o d g u r n u t i . želeli da urade. Nadvijen nad njim. Kako se osoba snalazi u životu — t j . Taj položaj n a m govori da kod te osobe postoji izvesna nesigurnost (inače. To kolebanje. Ova druga se i ne računa k a o osoba. ja često tražim od pacijenta da mi dodirne lice dok leži na krevetu. a pokunjena se uzdržava da stane. Vaš stav će odrediti vaš polo­ žaj.Terapeute-v dodir treba da b u d e topao. P r o m e n a ka u s p r a v n o m položaju vrši pritisak na mišiće leđa koji su smešteni u lumbosakralnom predelu. Možemo. drugi da su osećali da n e m a j u prava da me dodiruju. već skljokati se. K a d a se to desi. pošto je t e r a p e u t takođe ljudsko biće. dodira podrške. isprva su me iznenadili. imaju b u k ­ valno značenje. otkud potreba za dodatnim osloncem?). Treće glavno polje interakcije je odnos osobe sa pod­ logom na kojoj stoji.

Odnos stopala p r e m a stajanju i d r u š t v e n o m položaju je ilustrovan kroz stari kineski običaj da povezivanjem stopala malih devojčica sprečavaju rast stopala koja ostaju mala i relativno nekorisna. glava. To je bilo stvarno mučenje. oduzimanje nezavisnosti. Stopala t r e b a da stoje ravno na podlozi sa relaksi­ r a n i m lukom stopala. otoke i dru­ ge tegobe sa nogama. Za t a k v u osobu se može reći da je „slab protivnik". K a d a sam bio dete moja m a j k a je stalno brinula o mojim r a v n i m t a b a n i m a . „Dustabanlija" je uvredljiv izraz i označava niži položaj na društvenoj skali. posebno a k o nije s p r e m a n da se suprot­ stavi. T a k a v se k o n ­ takt pojavljuje kada uzbuđenje ili energija t e k u kroz noge. Da bih to video. Možda bi ono što bi on rekao o stopalu bilo nevažno za psihijatriju. osećanje „neće me noge držati". mora se posmatrati kao od­ raz kulturalnog i društvenog stanovišta Kineza. Moja majka je insistirala da nosim uloške. Izreka da „osoba stoji na zemlji sa obe noge" može biti shvaćena bukvalno samo u smislu da postoji osećaj kontakta između stopala i podloge. P r e nego> što postavim dijagnozu ličnosti ja volim da vidim kako osoba stoji. k a o št<| još uvek kažemo. Slabo g u r k a n j e grudi može ga obo­ riti unazad. U podtekstu kaže: „Siguran s a m da oni od vas koji planiraju da budu psihijatri nisu ni najmanje zainteresovani za ono što ću sada ispričati". moji t a b a n i nisu bili do­ voljno ravni i tokom godina bioenergetskog rada na sebi nastojao sam da postignem potpuniji k o n t a k t sa podlogom. P r o u ­ čavanje manifestovanja k u l t u r a l n i h stavova kroz izra­ žavanje tela naziva se kinezika. to će izazvati vibracije u nogama. Žestoko se opirala da obu­ v a m sportske patike. S i g u r a n sam da k a o rezultat tog rada od t a d a n e m a m žuljeve. Rede čujemo da je neko išču­ pan iz korena ili da n e m a korena. Uravnotežena osoba održava dobro ravnotežu na n o ­ gama. stvarajući v i b r a n t n u napetost sličnu onoj opisa­ noj u vezi ruku. čineći ih ravnijim. težina je r a v n o m e r n o raspoređena između pete i prednjeg dela stopala. lako se gubi ravnoteža. Pošto ravnoteža nije statičan fenomen. Ja sam strašno želeo sportske patike. već su bile nošene u palankinu. Godinama smo u Institutu za bioenergetsku analizu držali na panou k a r i k a t u r u koja prikazuje profesora anatomije k a k o sa štapom u ruci pokazuje studentima medicine m a p u ljudskog stopala. To sam pokazao mnogo p u t a tokom naših g r u p ­ nih terapija. ali ne sklj okanim. ja gledam u njena stopala. s d r u g e strane. sve otmene žene u Kini imale su mala stopala. K a d a je sva težina na petama. Cesto se o m o d e r n o m čoveku govori kao o o t u đ e ­ nom ili izolovanom. ma­ da n i s a m imao ni dovoljno visok luk koji bi zadovo­ ljio moju majku. čija je posledica p r e m e š t a n j e težine p r e m a u n u t r a š n j e m de­ lu stopala. jer sam kroz čitavo detinjstvo patio od žuljeva zbog tesnih. U bioenergetici se p r o ­ učava efekat k u l t u r e na samo telo. To znači da one nisu m o r a l e da r a d e teške poslove ili da hodaju daleko. Da bi neko imao d o b a r položaj tela. Mi u bioenergetici verujemo da stopala jedne osobe k a ž u onoliko o lič­ nosti koliko i njena. m o r a biti uzemljen. Visok luk je.malo savijenim kolenima. Dva razloga su pos­ tojala za to. što se dešava k a d a neko stoji ukočenih kolena. biti u ravnoteži zahteva stalno prilagođavanje položaja i čini neophodnim svesnost o sto­ palima. Džejms Mičener 6 81 . Se­ ljanke koje nisu sebi mogle dozvoliti taj luksuz ostav­ 80 ljene su sa velikim širokim stopalima. tvrdih cipela. Mnogi od nas se mogu setiti da su policajci ranije nazivani dustabanlijama. Drugi razlog za povezivanje ženskih stopala je bio vezivanje žena za kuću. što je za mene bilo mučenje i trebalo mi je n e k o v r e m e da se oslobodim te bede. k a d a se pažnja ili energija u s m e r e na njih. Taj stav je pasivan. jer su bile idealne za trčanje i šutira­ nje lopte. Premeštanje težine na prednji deo stopala p r i p r e m a osobu za kretanje u n a p red i predstavlja agresivan stav. U stvari. pretpostavljam zato što su im tabani r a v n i od „udaranja nogama". Sva druga deca su obuvala patike. znak zgreenosti mišića stopala. Pošto je ta p r a k s a bila ograničena na jednu klasu. Mala stopala su bila znak višeg društvenog r a n g a . tako da sam se žestoko borio pa sam najzad i dobio t a k v e pa­ tike. što izaziva. Tada je čovek svestan stopala i može na njinia da se uravnoteži. Visok l u k smanjuje k o n t a k t sto­ pala i podloge i pokazuje da stopala te osobe nisu dobro posađena. Ono što obič­ no zovemo r a v n i m t a b a n i m a je spuštenost lukova. j e r se bojala da će one povećati tendenciju ka r a v n i m t a b a n i m a . Interesantno je primetiti da je visok luk dugo bio s m a t r a n oznakom zdravlja i kao bolja osobina. Ja n i k a d a nisam imao r a v n e t a b a n e .

ali n a d i m a k me ne može povrediti". Pacijent koji radi tu vežbu nekad saopštava da se oseća kao da pušta korenje dok se to dešava. Telesni znaci i izražavanje Jezik tela se zove neverbalna komunikacija. Ali mi takođe kažemo „pogled koji ubija". ne treba nikada da budu potpuno opružene. Počinjući sa savijenim kolenima. Međutim. Noge su oko 30 cm razdvojene. nedostatak osećanja da se ima koren mora da proizlazi iz nekih poremećaja u telesnom funkcionisanju. imati „stav" ili „stajati za" važne su ljudske vrednosti i verujemo da su danas retki kvaliteti. ili „Moj seksualni život je odličan. ili više. a pokreti živahni. dok osoba diše lako i duboko. Moji pacijenti nisu razvili osećanje da su uzemljeni ili ukorenjeni zbog nedostatka zadovoljava20 jućeg kontakta sa telom svojih majki. nekad čak oseća kao da mu se noge produžavaju i ulaze u podlogu. Donekle sam tu pojavu izložio u svojoj poslednjoj knjizi . Kada čovek hoda bosonog po vlažnoj travi ili vrućem pesku može osetiti da mu noge postaju energetski na­ bijene i žive. na osnovu reči se ne zna da li su stavovi tačni ili ne. 82 0> 83 . njihovo osnovno delovanje na telesno funkcionisanje je p r e indirektno nego direktno. da mu oči sjaje. K a d a sam bio mlad deca su p e vala refren „Stapovi i k a m e n j e mogu polomiti moje k o ­ sti. Položaj se drži oko jedan minut. Depression and the Body. Slična r a z m a t r a n j a važe i za seksualni život. U odsustvu tih telesnih znakova. Majka koja je sama iščupana iz korena ne može obezbediti detetu osećanje sigurnosti ili uzemljenosti koja je bebi potrebna. promena primetno u smeru smanjenja k o n t a k t a među njima. Kao k u l t u r n i fenomen to je predmet za sociološka istraživanja. op. dete je uzemljeno kroz majčino telo. prsti blago okrenuti prema u n u t r a . Biti „ukorenjen" ili „uzemljen". Stopala mogu početi da peckaju. Ako previdimo te bioenergetske činjenice nećemo biti u mogućnosti da sprečimo katastrofalan efekat visoko mehanizovane i tehnološke k u l t u r e na ljudski život. Nasuprot tome. nji­ hove majke same nisu bile utemeljene osobe. to je takođe bioenergetski fenomen. Ako majka u p u ­ ćuje detetu ubilački pogled. Majka je detetova prva zemlja. telesno doživljajnih vežbi. m e đ u t i m . Oče­ kivao bih da mu lice blista. jezik tela ne može da se koristi za o b m a n u ako posmatrač zna ka­ ko da ga koristi. J e d n a vežba koju koris­ tim za taj cilj jeste da kažem osobi da se savije unapred i da vrhovima prstiju lagano dodirne podlogu.(James Michener) je okarakterisao deo današnje mla­ deži kao skitnice. refren koji sugeriše da su bili neosetljivi za verbalne uvrede. Noge. ili da kažem drugačije. Mi često govorimo ono što želimo da ljudi veruju o n a m a . Baš kao korenje drveća. To naročito važi za lične stavove. Cesto nema načina da se na osnovu samih reči sazna da li je informacija tačna ili lažna. Zemlja i podloga su simbolično identični sa majkom koja je predstavnik zemlje i kuće. naše noge i stopala su u energetskom međuodnosu sa podlogom. one će početi da vibriraju. Ton glasa ili telesni izgled često imaju veći uticaj nego reči koje osoba izgovara. Zanimljivo je primetiti da se u engleskom jeziku „ukorenjavanje" ko­ risti da se upišu detetovi instinktivni pokreti traženja bradavice. Ako osećanja protiču kroz noge. Deca su mnogo svesnija jezika tela nego odrasli koji su tokom dugog školovanja naučili da obraćaju pažnju na reči a zapostavljaju telesno iz­ ražavanje. Ali. Isti efekat se može postići od bioenergetskih. Svaki inteligentan proučavalac ljudskog ponašanja zna da reči mogu da se koriste da saopšte laž. A avionski prevoz nas je pot­ puno odvojio od podloge. Kulturalni uticaj koji nas se najviše tiče jeste promena u odnosu između majke i deteta. da mu glas bude rezonantan. n e m a Problema sa tim". osoba ih ispravlja sve dok ne oseti napetost u mišićima lis­ tova sa zadnje s t r a n e nogu. Taj poremećaj je u nogama. koje su naše pokretno korenje. cit. ja bih sumnjao u njegovu t v r d J u . Automobili su nas potpuno lišili korišćenja nogu i stopala. Na primer. Danas za to postoji prilično interesovanje. ono to ne može lako iz­ baciti iz glave. kada pacijent kaže „Dobro se osećam". Bez sumnje. jer je shvaćeno da telesno izražavanje nudi ogroman broj informacija. A k o se moj pacijent zaista oseća dobro to će se odražavati na njegovo celokupno stanje. K a d a telo jedne osobe svojom mišićnom napetošću pokazuje da ona drži osećanje u sebi — steže zadnjicu i guši se nemoguće je da ima „odličan" seksualni život n Lowen.

Izgovaranje laži s t v a r a stanje telesne ten­ zije koje se odražava na krvni pritisak. onda sigurno naše čitavo telo mora govoriti o n a m a još potpunije i jasnije. što je prvi uslov da joj se pomogne. Ona oseća šta se dešava u njenom telu. kada postoji jaka tendencija da se manipuliše ljudskim mišljenjem reci­ ma i slikama. Međutim. ona mogu biti u rezonanci kada su na istoj talasnoj dužini. subjektivni utisak koji neko stiče o pacijentovom telesnom izražavanju je najvažniji po­ datak koji se može imati za rad i skoro svi terapeuti neprestano koriste tu informaciju. Čovek takođe može da oseti k a k o bi bilo kada bi bio ta druga osoba. ali u svakom slučaju ćete tačno prepoznati izraz. Zbog toga se detektori laži mogu uspešno koristiti za razlikovanje is­ tine od laži. ili vibracijama. U stvari. r a m e n a podignuta. m a d a ne može imati osećanja koja ovaj drugi ima. može osetiti značenje i imati osećanje tog telesnog izraza. Onda će te razumeti da Jezikom tela druga osoba kaže „plašim se". Ako ne verujemo svojim čulima. Osećajući drugu osobu čulima. Deca koja imaju malo razloga da sumnja­ ju u svoja čula oslanjaju se na tu informaciju vise nego odrasli. vi osećate šta se dešava u vašem telu. dignite r a m e n a i obrve. otkucaje pulsa i električnu aktivnost kože. bez obzi­ ra na strah koji izražava. Niko ne vlada p o t p u n o svojim telom. Telesni sv 85 . Biološki smo snabdeveni receptorima za daljinu — očima. Zauzmite taj položaj. ali ne morate. Stalno procenjujemo jedni druge. Poznato n a m je da rukopis jedne osobe može da se koristi za u t v r đ i v a n j e crta te ličnosti. ali to ne t r e b a da utiče na to da kao beznačajne odbacimo p o d a t k e koje n a m šalju čula. Ako ste u k o n t a k t u sa svojim telom. da se ta| informacija s m a t r a v r e d n o m i pouzdanom. 84 Kada bioenergetske pojmove predstavljam profesio­ nalcima često sam suočen sa zahtevima za statistikom grafikonima. Pretpostavimo da vidite osobu čiji je grudni koš isturen. odmah ćete p r i rnetiti da ste usvojili izraz straha. pošto se ne može lako i objektivno proveravati. Mladi ljudi danas govore o „vajbovima" n e k e osobe. Ako ne oseća strah. identifikujući se sa nečijim telesnim izražavanjem. Druga osoba se ne mora osećati uplašeno. U d a h n i t e vazduh. Oni se ne opažaju i ne doživljavaju. ima nevoljnosti u psihijatriji i u javnosti uopšte. ušima. k a o d o b r i m ili lošim. zavisno od toga k a k a v utisak telo te osobe ostavlja na posmatrača. T o n i rezonantnost odražavaju svako osećanje koje čovek ima. Na­ ročito u psihijatriji. može se osetiti njegovo značenje. A k o svaki aspekt ljudskog izraža­ vanja otkriva ko smo. Novija t e h n i k a za utvrđi­ vanje te razlike je analiza glasa. seksualnu privlačnost itd. Čak i k a d a osoba pokušava da izveštačenim položajem prikrije prava osećanja. nosom — što n a m omogućava da procenimo situaciju p r e nego što lupimo glavom. njeno telo protivreči položaju stanjem napetosti koje se t a d a stva­ ra. Uživljavanje je funkcija identifikacije — t j . Međutim. što zavisi od toga da li je izazvan strah koji je u v a m a . Osećati drugu osobu je proces uživljavanja. znači da nije u dodiru sa izrazom svoga tela. Možete se osećati uplašeno. to znači da ako n e k o zauzme telesni stav druge osobe. Osećanja s v a k e osobe su privatna. o d m e r a v a m o snagu ili slabost drugog. osećanja u jed­ nom telu su slična osećanjima u drugom. Stoga je logično da se u procesu otkrivanja laži može koristiti glas. sigurnim činjenicama. Mislim da je to u suštini stvar poverenja koje neko ima u svoje opa­ žanje i čula. Telo ne laže. podrivamo svoju sposobnost da osetimo i razumemo. živahnost ili umrtvljenost.pošto je nesposobna da se prepusti snažnom seksual­ nom uzbuđenju. K a d a se to desi. možemo razumeti njenu borbu i nevolju na osnovu onoga što ona govori o svom životu. često odlučujemo da l£ jednoj osobi možemo verovati. Hronično uzdržavanje ili napetost gube efikasan ili energetski naboi i uklonieni su iz e s t i . Razumem želju za takvim informacijama. koje je njeno osnovno raspoloženje i koji su njeni osnovni stavovi o životu. Ima ljudi koji tvrde da mogu da čitaju k a r a k t e r na osnovu načina na koji neko hoda. To se dešava kada je j e d a n stav dugo bio održavan pa je postao strukturiran u telu. subjektivna. pošto su sva ljudska tela slična u osnovnom funkcionisanju. obrve izvijene i da vi želite da saznate šta taj stav znači. To je priča o „Carevom novom odelu • U vreme k a o što je ovo današnje. Možemo je onda razumeti kao ljudsko biće. Na osnovu telesnog izražavanja. taj izvor informacija je od ogromne važnosti. Praktično. mi reagujemo na d r u g e ljude zavisno od njihovog telesnog izražavanja.

To postaje druga priroda čok a i ne može se menjati izuzev otkrivanjem čovekove prve prirode. K a d a je ta korelacija jednom utvrđena. k a o što je uvučena zadnjica. p r e m a tome. Naši p r v i utisci o ljudima su telesne reakcije koje težimo da zapostavimo usmeravajući se na njihove reči i dela. plus tež­ nja da se zadržavaju osećanja. ponižena ili poražena. pre­ poznati po toj pozi. najzad. Stegnuta zadnjica povučena u n a p r e d označava mazohistički element u toj ličnosti. Verujem da smo se uverili u tumačenje tog telesnog stava kao zna­ ka da se osoba oseća kao da je bičevana. mogli biste nacrtati taj organ provučen između nogu. na primer. Zato bih hteo da zamolim čitaoca da zauzme sledeće položaje i da vidi da li može pratiti tumačenje koje dajem. U položaju stajanja povucite zadnjicu u n a pred i stegnite mišiće zadnjice. Međutim. U t o m slučaju opi­ sujemo svestan stav kao kompenzatorni — t j . Izražena agresivnost takođe može služiti da prikrije pasivnost i povodijivost. U t a k v i m slučajevima govorimo o sadomazohizmu. mogu — nasuprot t o m e — usvojiti stav prkosa u gornjem delu tela — isturena vilica. Kada je značenje j e d n o m određeno. Ti sklopovi napetosti odražavaju t r a u m e koje su doživeli u toku odrastanja — odbacivanje. da bismo se uverili u valjanost ovih tumačenja. m a d a na prvi pogled može iz­ gledati čudno. zavođe­ nje. t r e b a da zauzmemo te polo­ žaje. ali govori jezikom koji jedino drugo telo može da razume. da je u predelu karlice uočljiva napetost uzdržavanja ili uvlačenja. Možemo definit i tu p r v u prirodu negativno ili pozitivno. T a k o znamo da stisnute usne izražavaju neodobravanje. s V e Izraz „druga p r i r o d a " se često koristi za opisivanje Psiholoških i fizičkih stavova. Ako. Možete primetiti dva efekta: jedan je da gornja polovina tela oseća slabost u predelu dijafragme.prva p r i r o d a " oslobođena tih s t r u k t u r i r a n i h stavova. stalno e proverava posmatranjima drugih pacijenata. ono će razviti shizoidne načine ponašanja koji su fizički i psihološki strukturirani u ličnosti. mada su „nepri°dni u toj meri postali deo ličnosti da izgledaju p r i ­ rodni. Izraz podrazumeva da postoji . Bioenergetski terapeuti se podvrgavaju t a k ­ vom toku t r e t m a n a koji je napravljen da im omogući da dođu u dodir sa sopstvenim telom. Najzad. a širom otvorene oči strah. u k o m slučaju kažemo da je to deo k a r a k t e r a . Čitanje telesnog izraza je često komplikovano zbog prisustva onoga što se zove kompenzatorni telesni stav. Malo ljudi je u našoj kulturi oslobođeno mišićnih napetosti koje s t r u k turiraju njihove reakcije i defmišu uloge koje igraju u životu. Čitanje jezika tela zahteva da čovek b u d e u k o n t a k t u sa sopstvenim telom i da b u d e osetljiv za njegovo iz­ ražavanje. Mogu se koristiti da saopšte utisak koji protivreči izrazu tela.. kao na­ por da se prevaziđe strah koji se iza toga krije. analnog u r i n a m o g i genitalnog. isturena vilica prkos. Tako neke osobe sa telesnim stavom koji otkriva mazo­ hističke tendencije. Bičevan pas zauzima isti položaj. Tako osoba čije telo izražava strah može govoriti i ponašati se pokazujući hrabrost. koji su. Ako biste zamislili da ljudsko biće ima rep. Reči i akcija su u velikoj meri pod voljnom kon­ trolom. Nemilosrdnost može skrivati osećanje poraženosti a neosetljivost debelokošca može negirati ponižavan je. Slabost je g u b i t a k telesnog stava i. i drugi. U slu­ čajevima k a d a osoba ide do ekstremno dugog poricanja straha koji se manifestu je u telu. Imitiranje telesnog izraza d r u g e osobe je neophodno samo da bi isprva učinilo njegovo značenje jasnim. odba­ civanje dominira životom deteta. gubitak samoaktualizacije. Nije svako doživeo te traume u j e d n a k o m intenzitetu. njeno ponašanje se naziva kontrafobičnim. Isto važi i za d r u g e oblike pona­ šanja. nego sa s t r a h o m koji izražava njegovo telo. stav sa kojim se više identifikovala na ego-nivou. Sledeći korak je koreli86- ranje tog sklopa psiholoških crta sa izvesnim fizičkim stavom. isturen g r u d n i koš — da bi pokušali da prevaziđu mazohističku potčinjenost iz­ raženu u donjem delu tela.stav postaje „druga p r i r o d a " te osobe. potčinjavanje i frustracije. asocira se sa tim izrazom bilo k a d a da se vidi. Možemo ć i da na telesnom nivou ona predstavlja odsustvo r Sa re 8-7 . Mnoge psihološke stu­ dije su pokazale da su tipične karakteristike osobe sa mazohističkim tendencijama doživljavanje sloma ega sa osećanjem ponižavanja i poraza koji to prati. karakterna s t r u k t u r a se identifikuje sa određenim t e lesnim položajem. jer kompenzirajuće ponašanje privlači pažnju u p r a v o na slabosti zbog kojih je i napravljeno da bi ih skrilo. Može se. Telo ne laže. Uzdržavanje se oseća kao stegnutost karličnih ispusta.

terapija obezbeđuje efikasnu podlogu za p r o v e ravanje valjanosti uvida. I m a opasnosti i rizika. To nije p u t na koji bih preporučio bilo kome da k r e n e sam. kojima su sve životinje prirodno obdarene rođenjem. koji inače ne može biti više od čiste spekulacije. Terapeut služi kao vodič ili navigator. on je takođe prijatelj koji će ponuditi podršku i ohrabrenje kada je put težak. inače ne bismo izašli iz njega uplašeni od rana iz borbe i okloPljeni radi o d b r a n e . IV BIOENERGETSKA TERAPIJA Put u otkrivanje sebe Bioenergetika se ne s m a t r a samo terapijom. Po m o m mišljenju. Važno je razumeti razliku p r v e i d r u g e prirode. kao što ni psihoanaliza nije ograničena isključivo na. terapija i analiza su kamen-temeljci na. terapija sadrži put u otkrivanje sebe. a na psihološkom nivou odsustvo racionali­ zacije.hronične mišićne napetosti koja ograničava osećanja i pokrete. k a o što mi kažemo. negiranja i projekcije. t a k o da ima solidno osećanje sebe samog. Pozitivno. On je naučio da prepoz­ naje opasnosti i zna kako da se nosi sa njima. bioenergetika ne m o ­ že biti odvojena od bioenergetske terapije. k o ­ jima stoji ovo razumevanje. Dalje. pošto je uvid u probleme ličnosti stečen kroz brižljiv rad na ličnim problemima. jer je i on p u t u nepoznato u b u ­ dućnosti. j e r mnogi ljudi prihvataju svoje telesne napetosti i odstupanja kao „prirodne". m a d a sam siguran da su neki hrabri ljudi prošli taj put bez ičije pomoći. To nije k r a t a k i jednostavan put. ne shvatajući da pripadaju „drugoj priro­ d i " koja izgleda kao da je prirodna samo zbog dugog navikavani a. ona mora biti priroda koja zadržava lepotu i gracioznost. analitički tretman emocionalnih poremećaja. da je dovoljno n a p r e ­ dovao. ali ni sam život nije bez rizika. P r e m a tome. Terapija nas vraća nazad u zaboravljenu p r o ­ šlost. _ Bioenergetski t e r a p e u t treba sam da p r o đ e taj put ih" da b u d e u procesu prolaženja. On treba da bude. ali to nije bezbedan i siguran period. niti je bez tegoba i bezbolan. Ipak. Duboko sam ubeđen da zdrav život i zdrava k u l t u r a mogu biti izgrađeni samo na čovekovoj prvoj prirodi. dovoljno uzemljen 89 . Obe discipline se interesuju za razvoj ljudske ličnosti i nastoje da shvate razvoj zavisno od socijalne situacije u kojoj se on od­ vija.

„ja treba da dolazim na t e r a p i j u ? " P r a k ­ tičan odgovor j e : „Ostaćete na terapiji onoliko dugo koliko osećate da je ulaganje vredno vremena.u realnosti sopstvenog bića tako da može služiti kao luka klijentu kada se voda uzburka. P u t otkrivanja sebe nikada se ne završava. a to znači predava­ nje životu tela. može nas njoj približiti. kako bi mogao tačno da čita njegov jezik. O t u đ e ­ nost bolje od bilo koje d r u g e reči opisuje nevolju mo­ dernog čoveka. i tako umanjiti otuđenost od koje mnogi od nas pate. P r e d a v a n j e životu tela je jedino osi­ guranje da će se put u otkrivanje sebe završiti uspešno. Sa jačim osećanjem sebe oni su bolje opremljeni za borbu. na primer. poboljšati njihovu ekspre­ siju i pospešiti vladanje sobom. 91 . nejasnim ali stalnim osećanjem nerealnosti. u s m e r a v a m paž­ nju na pacijentove prisutne simptome ili tegobe. J e d a n razlog za taj paradoks je da živimo u visoko tehničkom. To me vodi do važne tačke. Oni su u nevolji. Treba da vlada teorijom ličnosti i da zna kako da vlada problemima kao što su otpor i transfer. t a d a opadanje ^ ° ž e biti neprimetno u prvi mah. ja ne vidim da je cilj terapije ograničen samo na taj speci­ fični problem. op. Ako razvoj u smislu ličnog rasta zastane. cit. Samo kroz svoje telo se doživljava sopstveni život i svoje bitisanje u svetu. Bioenergetski terapeut treba još da poseduje „osetljivost" za telo. ali p r e ili kasnije će postati očigledno. Ali to nije dovoljno da bi se bilo \i dodiru sa telom. kao što je. Postoje zahtevi koje mora da ispuni svako ko želi da funkcioniše kao terapeut. zato što ga oslobađa od ograničenja i odstupanja neurotske d r u g e prirode i pri­ bližava ga toj prvoj prirodi koja je izvor njegove snage i vere. Ja takođe mogu prekinuti terapiju kada osetim da ne vodi nikuda. često beznadežni i t r e ­ ba im pomoć na daljem p u t u kroz život. U realnosti n e m a mirovanja. Naša p r v a pri­ roda će nam stalno izmicati. onda osećam da je moj napor da prevaziđem njegovo otuđenje uzaludan i da je terapija neuspešna. civilizovanom d r u š t v u koje nas odvlači od onog stanja života u kome se razvila prva priroda. Iz takvog posmatranja terapije kao beskonačnog p r o ­ cesa proizlazi praktično pitanje: „Koliko dugo". što je stanje blaženstva. u m u koji nije svestan tela. Čak i uspešna terapija nas ne oslobađa svih mišićnih napetosti. da bih sprečio pacijente da to koriste kao stalnu poštapalicu. p r o t k a n i m osećanjem usamljenosti koje teškom m u k o m pokušava 90 da prevaziđe ili negira. On je kao „stranac u nepoznatoj zem­ lji". Pitanje je da li ijed­ na terapija može potpuno ukloniti efekte svih t r a u m a t ­ skih iskustava u rastu i razvoju. on nije idealno ljudsko biće (da li je iko?). pošto n a m uslovi modernog ži­ vota stalno nameću takvo stanje. Terapija može pomoći čoveku na taj način. budući da sam psihijatar. Takvo predavanje ne isključuje um. Premda govorimo o otuđenju kao o udaljavanju čo­ veka od prirode i bližnjih. i bilo bi nerealno očekivati da je oslobođen ličnih pro­ blema. Vraćanje una­ zad može im obezbediti takvu pomoć ukoliko može po­ većati njihovu svest o sebi. Takođe je praktično istaći da se mnoge t e r a ­ pije završavaju zbog razloga koji su van kontrole t e r a ­ peuta ili klijenta. drugim recima. Me­ đutim. Čak i kada su rane potpuno izlečene. Betrayal of the Body. ali isključuje predavanje disociranom intelektu. Ako nas terapija ne može vratiti našoj prvoj prirodi. ožiljak često ostaje kao stalni efekat. razvoj i opadanje su nje­ gova dva aspekta. Klijent će okončati terapijski odnos kada oseti da je sposoban da preuzme odgovornost za svoj dalji razvoj. Ako mu ne mogu pomoći da b u d e više u dodiru sa sobom (za m e n e to znači sa svojim telom i kroz telo sa svetom oko sebe). Lowen. mnogi ljudi koji dolaze na terapiju ne traže stanje n i r v a n e ili Rajske vrtove. kada oseti da može nastaviti put bez ičije pomoći. osnova toga je u udaljava­ nju čoveka od svoga tela O tome sam diskutovao d r u gde i razlog da to ponovo pominjem ovde jeste što je to centralno u bioenergetici. pitaju me pacijenti. Mada. n e m a obe­ ćane zemlje u koju čovek najzad stiže. Čovek takođe mora održavati taj dodir. menjanje m e sta boravka. mada joj se v r e m e n o m sve više približavamo. Čovek se onda može zapitati šta se dobija odlaženjem na terapiju ako nema potpunog oslobađanja od n a p e ­ tosti i nema pravog kraja tog p u t a ? Srećom. i dubokim strahom da će mu život izmaći p r e nego što bude imao šansu da ga pro­ živi. napora i novca". Pravi kriterijum uspešne terapije je da započinje i u n a p r e đ u j e proces razvoja u klijentu koji će se nastaviti i bez terapeutove pomoći. 21 Pokret je suština života. nikad bez pitanja „Za šta ja živim?" „Šta će mi sve t o ? " On se bori sa nedostatkom smisla svog života.

nije imalo uticaja na bol za koji sara sumnjao da je vratni artritis. k a k o se moj život odvijao. rekoše da sam zaslužio da i ja dođem na red i p o n u diše mi da r a d e sa m n o m . Izne­ nada osetih oštar bol. još u v e k sam očekivao oslobođenje. U toku narednih godina prolazio sam kroz lične krize sa kojima sam zahvaljujući svojoj terapiji. Nije mi bio p o t r e b a n veliki 93 .U prvoj glavi sam izložio neka svoja lična iskustva iz terapije sa Vilhelmom Rajhcm. N a r e ­ dio je da mi se odseče glava. U to v r e m e sam redovno odlazio na masažu kod jednog bioenergetskog terapeuta. Ubrzo posle tog događaja snevao sam dva sna koja su dovela problem do vrhunca. nisam osećao da sam stigao do kraja svoga puta. P r e m a tome. Uvek sam imao teškoće u verbalizovanju ose­ ćanja. i nisam predosećao tegobe niti probleme. U prvo v r e m e sam to osećao samo povremeno. da sam imao tendenciju da držim glavu pognutu unapred. opisaću neka lična iskustva značajna za predmet terapije. U p r v o m snu sam bio ubeđen da ću u m r e t i od srčanog udara. pokazalo se da je moj životni pravac — p r a v a c razvoja. To obično ne radim. K a d a je stigao d a n izvršenja presude poveli su me. to je opa­ snost. Tada sam osećao da bi to bilo u redu. Ne ulazeći u same krize. ja sam mogao napipati n e k e prilično n a p e t e mišiće koji su imali veze sa bolom. oba kvalifikovani bioenergetski terapeuti. posebno kada bih bio umoran. Međutim. 92 U tom periodu sam imao jedno drugo iskustvo za koje verujem da je odigralo ulogu u razrešenju p r o ­ blema. niti kada sam se ujutro probudio i setio se sna. M a d a mi je to' mnogo pomoglo. Tada se dželat sagao da mi skine lance sa nogu. Opet u snu nije bilo Nelagodnosti zbog približavanja smrti. Pojavili su se u dve noći zaredom. mož­ da poslednjeg t r e n u t k a . što je postavilo osnovu za bioenergetski metod. U n e k i m situacijama propust da izrazim oseća­ nja je dovodio do bola u grlu. ekspresivnosti vladanja sobom). ali bol je ostao a tenzija se povratila. Lične krize se pojavljuju samo kada je n e k a rigidnost u lič­ nosti pod ogromnim teretom. To je radio r u k a m a . Na kraju jednog profesionalnog grupnog rada dva učesnika. Tada s a m osetio duboko olak­ šanje. Bilo da je taj bol bio artritis ili ne. Drugi je radio sa mojim nogama. Ja nisam zapostavio telo kada sam pre­ kinuo aktivnu terapiju. dobro izašao n a k r a j . ali v r e m e n o m to je postalo uočljivije kad god bih naglo okrenuo glavu. U snu sam osećao da dželat stoji kraj m e n e sa velikom sekirom. ali sam tom prilikom pristao. Moj običaj je bio da radim bioenergetske vežbe sa svojim pacijentima. nisam bio uznemiren u snu. Čudno. pošto su lanci oko članaka bili n a p r a v ­ ljeni od slabe žice. U snu sam znao da ga nisam izdao i bio sam uveren da će on otkriti svoju grešku i da ću biti oslobođen kazne i vraćen na p r e đašnji položaj. pokuša­ vajući da se oslobodim bola i da ojačam svoja leđa. ali i prilika za dalje oslobađanje i razvoj. J e d a n je radio sa tenzijom u mojoj guši. m a d a se taj problem stalno smanjivao tokom godina. Godinu i po dana sam redovno radio vežbe. ja sam još uvek iščekivao oslobađanje. jer bih umro dostojanstveno. a posle toga iz tera­ pije sa Džonom Pijerakosom. Sre­ ćom. Nisam ga jasno video. On je mogao da oseti na­ pete mišiće na kojima je snažno radio da bi ih doveo do opuštenosti. Shvatio sam da je efekat bio da me spreči da nešto kažem i plačem. K a k o se v r e m e izvršenja presude pribli­ žavalo. Bilo je i drugih mišićnih napetosti u gor­ njem delu leđa i u ramenima. ali takva si­ tuacija se ne nastavlja beskonačno. K a d a sam osetio bol zbacio sam t e r a p e u t a sa sebe i besno se izvrištao. P r e otprilike pet godina postao s a m svestan bola u vratu. gledajući film napravljen o meni dok sam radio sa pacijentima. Nikada nisam potvrdio tu sumnju rendgenskim snimanjem. mislio sam da ta dva sna imaju pozitivno značenje. tako da je to do danas ostalo samo moja pretpostavka. a ja s a m još uvek bio siguran da će oslobođenje ipak stići. Takođe sam primetio. Neko v r e m e moj brod je plovio mirno. Zbog odsustva nelagodnosti. Iznenada shvatih „Pa to sam mogao i sam da u r a d i m " i probudih se. Sledeće noći sam sanjao da sam poverljivi savetnik detinjastom kralju koji veruje da sam ga izdao. psihološki. Imao sam osećanje da je to nešto što je moja majka radila. kao da je neko uzeo nož i p r e sekao mi grlo. Taj položaj je stvarao malo ispupčenje na mojim leđima između lopatica. Mada sam postigao neizmerno po­ većanje osetljivosti sebe (svesti o sebi. ne bukvalno. Vežbe i masaža su privremeno pomogliOsećao sam se slobodnije i bolje posle njih.

i znao sam da sam na to bio najosetljiviji. što bi se slagalo sa značenjem prvog sna. počeo sam opisivanjem hroničnog bola u vratu. osećao sam se superiorno u odnosu na oca. 9 i kažu da sam postao mekši. Približavao sam se šezdese­ toj. On je bio sasvim suprotna ličnost od moje majke. otkrio sam jednoga d a n a da je bol u vratu nestao. što sam odmah shvatio. toj mogućnosti je dat drugorazredni značaj. Osećao sam da mi san kaže da sam previše dugo svirao drugu violinu in­ fantilnom aspektu svoje ličnosti. Pošto sam ispričao snove. ženici svoga oka. ne kao princa. ali to nije značilo da sam stigao do kraja svog puta. za koji sam osećao da je povezan sa nedržanjem glave visoko. Od tada sam oslobođen bola. Nekoliko me­ seci kasnije s a m ih ispričao grupi bioenergetskih tera­ peuta na r a d u u Kaliforniji. Dakle. k a d a sam se trudio da držim glavu u tom položaju. Isprva nikome nisam pričao te snove. kada takvi napadi nisu retkost. međutim. P r e toga sam se borio za priznavanje — priznavanje kao čoveka. j e r bi to izgledalo izvestačeno i ne bih dugo izdržao. ne razmišljajući o tome. Sve što je trebalo da u r a d i m bilo je da skinem slabašni lanac koji mi je vezivao članke. i je­ dini sin. S a n me nije uverio da neću imati srčani napad. kao kralja. držati glavu uspravno. ne kao dečaka. Nakon oslo­ bađanja napetosti u vratu. Tumačenje se na tome završilo i nisam više o tome razmišljao. i živeti dostojan­ stveno. Moj otac je bio detinjasti kralj koga nisam mogao skinuti sa trona. To saznanje je izgleda uklonilo strah od smrti u meni. S jedne strane. iznenada sam shvatio da je to završeno. ali to tako­ đe znači. majka me je stav­ ljala u situacije da se takmičim sa njim. Takođe. Držanje glave visoko trebalo je da b u d e izraz dostojanstva. Posvetili smo jednu ve­ černju seansu snovima. on je bio veći. Ali. S d r u g e strane. Moj otac se takođe posvetio meni. U snu je trebalo da mi glava bude odsečena. korišćen j e m svoje volje. uspostavile su se neke veze sa detinjstvom. Ne veru­ jem da je otac doprineo t o m strahu. j e r sam znao g d e mi je mesto. U stvari. Prvom teško da je i potrebna interpretacija. Moja majka se posvetila meni. manje insistiram da drugi prihvate moje mišljenje. insistirala je da ona 94 zjia sve najbolje. i tako sam m o r a o ostati mladi princ koji mnogo obećava. Osećao sam da je on bio povezan sa bolom u m o m e vratu. 95 . Mada je mnogo radio. i bila je surova kada bih se ja su­ protstavljao. Shvatio sam da nikada nisam uspešno razrešio tu situaciju. Važna stvar je bila u m r e t i dostojanstveno. Tom prilikom nisam išao UL| duboko interpretiranje drugog sna. što mali dećak nikada ne može uspešno da uradi. Bio je ležeran i voleo je zadovoljstva.n a p o r da ih protumačim. Kada s a m povezao tu situaciju i opisao sebe u tom kontekstu. ali sa drugorazrednom ulogom. nije bio mnogo uspešan u svom malom poslu. da v l a d a m svojim kraljevstvom. postao sam svestan nape­ tosti u ramenima i grudima. n s Veoma sam bio zadovoljan tim ishodom. Pomagao sam mu u poslu. Moram zauzeti mesto koje mi po zakonu pripada. Od tada sam postao svestan da i m a m drugačiji stav u ophođenju sa ljudima. što je moglo samo da me uvali u nevolju. Bio sam svestan rigidnosti u mojim grudima od svoje p r v e seanse sa Raj­ hom i toga se n i k a d a nisam potpuno oslobodio. U m e đ u v r e m e n u s a m imao još neke misli u vezi drugog sna. bio sam okoreli pušač lule. Sem toga. Drugi su zapazili tu promenu. Ne raz­ mišljajući o tome. najčešće zbog para i ja sam redovno bio uhvaćen u sredini. ali sa druge. Na mnogo načina se odnosila p r e m a meni kao pre­ ma mladom princu. sekira je trebalo da se spusti na moj vrat. znao sam da sam sada ja kralj. i kao što je to prirodno za kralja. koja je bila sasvim jasno edipovska. Zbog te odluke sam se osećao dobro. Mesec i po dana kasnije sastao sam se sa drugom g r u p o m bioenergetskih t e r a p e u t a na Istočnoj obali i ispričao im te snove. snažniji i ja sam ga se plašio. Ja sarn bio prvo dete u porodici. Tokom mog d e t i n j stva otac i majka su se svađali. Te napetosti. mada nisam uvlačio dim. jer sam bio brz u računu. To je bila prošlost. Sada više nije postojala potreba da se borim. On nije bio surov i samo jednom me je udario. Bila je ambiciozna i taj stav je prenela na mene. Pre tog sna sam bio zabrinut zbog mo­ gućnosti srčanog n a p a d a . štaviše. prirodno. mogao sam. Znao sam da ne mogu održavati taj položaj svesno. da manje iza­ zivam druge. (moja ličnost. moj rad) pošto sam preuzeo odgovornost za to. niko mi nije mogao dati priznanje koje a m sam sebi negirao. ležerniji. bol je nestajao. Moj otac je umro nekoliko godina p r e toga. Ali.

j e r s a m ga štitio i radio sve najbolje u njegovom interesu. Osećanja u srcu d e t e t a i ona u srcu odrasle osobe su ista — to su osećanja ljubavi ili bola zbog nesposob­ nosti da se voli. Jednog t r e n u t k a s a m pro­ izveo zvuk koji je izleteo bez ikakvog napora.nisu dostigle nivo bola. j e r srce n i k a d a ne stari. j e r sam siguran da je imalo veze sa sledećim korakom. a njime vlada ljubav. slobodan zvuk. Tada sam shvatio da u m e m da pevam. Ono je takođe dete. Postao sam slobodniji kada s a m shvatio da omča oko noge nije bila čelična. ima istine u tome. Ja ga nisam stvarno izdao. „Odrubite mu gla­ vu". jer se odnosi na dinamsku interakciju između delova mog tela koji čine aspekte moje ličnosti. Ra­ nije sam pomenuo osećanje da mi je m a j k a presekla gušu. naredio je. p r v a deluje svom snagom ove druge. Bio sam p r e d o d r e đ e n za srčani udar. prekidanja kanala komunikacije iz­ među srca i sveta. nastavio s a m sa časovima. m a d a sam proklamovao taj prin­ cip. ili treba da b u d e kralj. je bio poverljivi savetnik koji je radio za dobrobit zatvorenog d e tinjastog kralja. Godinama sam smatrao da čovek treba da sluša i da se povinuje glasu svoga srca. Tokom sledeće godine nisam obraćao mnogo pažnje na svoje snove. Ali. nisam oprostio svojoj majci to što mi je zadala bol. tako p o t p u n da mi je izgledalo da sam ja bio taj zvuk. intelekt. Išao sam na časove sa priličnim uzbuđenjem. k r e t a o se okolo i preterivao pevajući. dok ne znamo šta je iluzija a šta stvarnost." Ali. imao sam osećanje radosti k a k v o sam osećao samo nekoliko p u t a p r e toga. nisam se osećao kao da pla­ čem. da vidim šta ću postići. Moja glava se nije otkotrljala i srce nije patilo od napada. P r e otprilike dve godine upoznao sam nastavnicu pevanja koja je bila u toku sa bioenergetskim pojmovima i razumevala je značaj uloge glasa u izražavanju. srce je kralj. Nova interpretacija mojih snova može se nazvati bioenergetskom interpretacijom. Tada. Zaštitio sam svoje srce k a k o ne bi ponovo bilo tako strašno povređeno. što mi je dozvolilo da otvorim grlo i potpunije vokaliziram. P o m e n u o sam to iskustvo. Ipak. Na nesreću. kao da je zrelost funkcija intelekta. što bi srce sa za­ dovoljstvom odobrilo. Mogao sam biti slobodan bilo kada. ali naročito u pevanju. Kao dete sam znao za srce slomljeno zbog izdaje. Ne verujući m u . mogu slo­ bodno i da plačem a k o osetim želju da to r a d i m . nastavio sam da r a d i m bioenergelske vežbe sa disanjem. d a : ja sam izdao kralja i on je trebalo da potvrdi svoj autoritet. zaštita se pojavila u formi zatvaranja. Odjeknuo je kroz celo moje biće. Naravno. K a k o mi to liči na moju majku. Otpevao sam reč „diabolo". Svakom kralju je p o t r e b a n savetnik. Znao sam ko je detinjasti kralj. Koristio sam izraz „detinjasti k r a l j " koji ima podrugljiv kvalitet. Tako sam odlučio da uzmem nekoliko časova pevanja kod te nastavnice. ali sam retko to činio. P r e t h o d n a interpretacija je bila 7 97 . ne dozvolite glavi da preuzme vlast. Otkad sam shvatio ko je bio kralj više n i k a d a nisam posumnjao u korektnost tog tumačenja. O. Bojao sam se da će me glas izdati i da ću početi da plačem. To je bilo moje srce. uzemljavanjem i udaranjem vrećica peska. Zatim. Samo s a m se otvorio i pustio da zvuk izađe iz mene. S v a k o m srcu je Potrebna glava koja ga snabdeva očima i ušima tako da mogu biti u dodiru sa stvarnošću. U vera vala me je da ona razume moj problem i da. To „ja". Video s a m svoju majku k a k o postaje besna k a d a sam tražio da b u d e m blizu nje. jed­ noga dana saznanje me je udarilo k a o grom. da me je sputavala samo iluzija. Niko u mojoj porodici nije pevao kada sam bio dete. Na moje iznenađenje. Uzemljavanje se odnosilo na dovođenje oseća­ nja u noge. Ali. J e d n o drugo iskustvo je relevantno za ovu priču. Pustio sam se. „ne t r e b a mi takav loš savetnik. Uvek s a m želeo da pevam. to je onda izdaja srca. zvuk je bio ja. pošto su to privatni časovi. To mi je stvaralo teškoće u pričanju. K a d a sam na­ pustio seansu. držao sam ga zatvorenog u čvr­ 96 stom g r u d n o m košu. na neki način sam i ja bio u pravu. Naravno. Bez obzira na to. Cas je počeo tako što mi je rekla da pustim bilo k a k a v spon­ tani. Ali. moj intelekt. Mislio sam povremeno na njih i na moje roditelje. „ J a " u snu je bio moj ego. da oslobodim svoja r a m e n a . ja lično ga nisam p o t p u n o sledio. mada nisu bili daleko od moje svesti. Moj san mi je rekao da sam privezan za članak. Glas mi je postao slobodniji. Srce je centar ili jezgro života. j e r sU neki zvuči imali lep muzički kvalitet. plakanju. a moje jadno srce je bilo iznemoglo do smrti. moj svesni um. Moje telo je bilo u konstantnom stanju vibracija. Drugi san je dobio sasvim drugačije značenje: izdao s a m svoje srce.

prolomio se smeh olakša­ nja i vratilo mi se osećanje radosti. željom za promenom. one takođe mogu postati igre. Ranije sam bio svestan te uko­ čenosti i radio sam na njoj. ali su otvorili put za tu promenu. Kao što jedna lasta ne čini proleće. Najzad. ili malo više. Kako je on to uradio. Zato sam zamolio jednog bioenergetskog tera­ peuta da primeni blago ritmično pritiskanje na moj grudni koš dok sam ležao preko stolca za disanje. Mnogi ljudi su da­ nas fascinirani idejom razvoja. Moje grudi su se stezale pri svakom pritisku. Sem toga. Trebalo je da se oslo­ bodi mišićna napetost. za m e n e put razvoja znači biti u dodiru sa sopstvenim telom i razumeti njegov jezik. možda zabavno. Potom. a cit. Shvatio sam da su snovi predmet različitih interpretacija i da je svaka od njih valjana u meri u kojoj osvetljava ponašanje i stavove snevača. On takođe aktivira snage u lič­ nosti. koje deluju u cilju produžavanja i proširivanja svih aspekata samstva — samosvest. Svesno. a svest o sebi ne može biti odvojena od svesti o telu. pokušao je da mi re­ laksira mišiće g r u d n o g koša. koji je bio t r e n i r a n u bioenergetici. k a d a bi mi neko pritisnuo grudi. Bio sam nesposoban da to postignem. To je telesni fenomen. a ona je stajala iznad mene. terapeutskom procesu. To iskustvo mi je pokazalo koliko su blizu smeh i suze. Radost je za t r e n u t a k po­ kazala da je moj grudni koš postao mek a srce otvo­ reno. Ta situacija se počela men jati tokom prošle godine.više frojdovska analiza. objašnjava važnost prihvatanja sebe . posle otprilike jednog minuta. Pleasure. nalik ropcu agonije. Na moje iznenađenje. dublje disanje. Uvidi do kojih sam došao nisu otvorili moje srce. izgledalo je da jecanje dolazi duboko iz grla. sve do zvuka iz punog grla. Moj strah od smrti usled srčanog n a ­ pada je samo j e d a n primer. blizu mesta gde skaleni mišići ulaze u gornja rebra. Ne možemo menjati sebe snagom volje. jecanje u agoniji nije trajalo dugo. ukočenost moga g r u d n o g koša je predstavljala ograničenje moga bića. potpunija i slobodnija ekspresivnost. strah od p r o ­ đ e n e je značajan. K r a t k o vreme posle tog iskustva slično sam reagovao na drugačiju proceduru. tako ni jedno iskustvo ne čini ličnost. T a k v e aktivnosti mogu imati po­ zitivan efekat. To je kao Pokušavati da podigneš sebe sama vukući svoje čizme. plakanje je pos­ tepeno postajalo dublje. Osećao sam da bih sada mogao da se prepustim. Pritisnula je to mesto pesnicama i bol je bio strašan. zbog čežnje za ljubavlju i ljubavi koju sam držao čvrsto pod kontrolom svih ovih godina. što može biti interesantno. To se ne može postići na silu. op. Telo pos22 Lowen. ako sam hteo da oslobodim svoje srce. J e d n e nedelje poslepodne moja supruga i ja smo radili bioener­ getske vežbe. Ramena su mi bila napeta. Počeo sam da jecam. problemi ukoče­ nosti grudnog koša nisu nestali. povećana pokret­ ljivost.. Osećao sam da taj zvuk dolazi od bola iz moga srca. Rezultat je bio neznatan. Snovi su manifestacija operacija tih snaga na nesvesnom nivou. ali ako je telo zapostavljeno. ekspresivnost i vla­ danje sobom — snage koje funkcionišu na svesnim i nesvesnim nivoima. počeo sam da plačem. Rezime iskustva proteklih pet godina dovelo me je do nekoliko zaključaka. Najbolnija tačka je bila u uglu između vrata i r a m e n a . osoba treba da preduzme k o r a k e ka menjanju — da n a s t a v i rast i razvoj. Drugi zaključak je da preduzimanje koraka ka raz­ voju podrazumeva predavanje telu. Covek se mora naučiti str­ pljenju i tolerantnosti. Važna teza bioenergetske analize jeste da su promene u ličnosti uslovljene p r o m e n a m a u telesnom funkcionisanju — naime. pa sam tražio 98 da mi vežba ramena. Uprkos uvida do kojih sam došao. Treći zaključak unosi dozu skromnosti u ovu disku­ siju. Proces počinje prihvaćanjem s e b e i svešću o sebi i> naravno. S obzirom na to. druga prosto ide dublje nego prva. Mislim da su obe interpretacije ispravne. ali sigurno nije ozbiljan razvojni proces. voljan i sposoban da se menja. Prvi zaključak podržava ideju izraženu ranije — da terapiju treba posmatrati kao p r o ­ ces razvoja koji n e m a kraja. Proces treba da se ponavlja. ljudski potencijali su bazirani na toj ideji i vrše brojne aktivnosti čiji je cilj da unaprede razvoj. moj maser. možda mnogo puta. Međutim. Iznenada sam počeo da se smejem i osećanje radosti se razlilo po m o m e telu. Promena će se desiti kada je čovek spreman. Rad sa t e r a p e u t o m gradi osnovu za taj proces. Uočio sam da se otpor smanjuje. bez obzi­ ra na moju želju da se prepustim. Sedeo sam na podu. S a m stvo ne može biti odvojeno od tela.

sposobnosti da se pot­ puno voli i orgastičke potencije nije bila naglašavana. Svi smo se mi borili za isti cilj. ali se opet zatvaralo. ta knjiga se bavi specifično seksualnim problemima. Međutim. a samo uz p u t dodiruje čovekov s t r a h od otvaranja srca i nesposobnost da to učini. jer se seks p o s m a t r a kao izraz ljubavi. problemima. za snažnija osećanja i slobodniju i puniju ekspresivnost. objavljene 1965. ali nismo pominjali s t r a h da otvorimo svoje srce i održavamo ga otvo­ renim. Neće lako dozvoliti da mu srce b u d e d o t a k n u t o i neće reagovati od srca. Naše bitisanje zavisi od njegove stalne. obuhvata period od trideset godina. K a d a je taj r i t a m za t r e n u t a k pore­ mećen. jeste da je ljubav preduslov za potpuni orgazam. Ovih trideset godina praktikovanja bioenergetske terapije me je naučilo mnogo o ljudima. Osoba koja je u r a n o m detinjstvu doživela t a k v o uznemirenje razviće m n o g e o d b r a n e da ga zaštiti od opasnosti i svakog poremećaja funkcionisanja. Tek kada s a m razrešio svoj strah. pesmom.tepeno razvija tolerantnost za način života sa više ener­ gije. jer sam bio uplašen i jer s a m imao potrebu da ga zaštitim. od perioda k a d a sam imao p r v u seansu sa Rajnom pa do danas. sada mi ta veza nije nepoznata. mogu reći da sam utrošio trideset godina da dosegnem svoje srce. učio sam od njih. U uspešnoj terapiji te o d b r a n e se proučavaju i analiziraju u odnosu na život te osobe i brižljivo p r o r a đ u j u sve dok se ne stigne do srca te osobe. Nema sumnje da me je moj sopstveni s t r a h sprečio da potpunije istražujem taj aspekt. Radeći sa lju­ dima. Jezgro terapije Moj lični p u t u otkrivanje sebe. Teza knjige Ljubav i orgazam. mogao s a m da doprem do jezgra terapeutskog problema. Bio s a m du­ boko zaljubljen i. 100 Moramo shvatiti da je srce verovatno najosetljiviji organ tela. Moja rajhovska osnova me je orijentisala prema cilju orgastičke potencije — koji je svakako valjan — ali veza između otvorenog srca. Moje srce je bilo mnogo puta doseg­ n u t o u tom d u g o m v r e m e n s k o m periodu. A h . mada je malo nas to znalo. Posle mnogo godina. Govorili smo o našim strahovima. pomažući njima. seksualnim inhibicijama. Na neki način je njihova borba išla uporedo sa mojom i. Te o d b r a n e se izgrađuju tokom života. r i t ­ mične aktivnosti. u stvari. Ipak. na p r i m e r k a d a srce prestane da lupa ih ubrza lupanje. Međutim. S t r a h je sada nestao i moje srce ostaje relativno otvoreno. sada je bilo drugačije. U prošlosti je moje srce bilo dirnuto n e k i m ili nečim spolja — osobom. da bi se to postiglo. Sto se tiče iskustva koje sam opisao u p r e t h o d n o m delu. doživljavamo uznemirenje do same srži svog bića. dok najzad ne stvore snažnu barijeru protiv svakog poku­ šaja približavanja. pričom. to nije u potpunosti tačno. To se može prikazati dijag- 101 . Doživeo sam radost ljubavi p r e toga. s a m još uvek. odbrane se moraju shvatiti k a o razvojni proces. ja sam po­ magao i sebi. Betovenovom De­ vetom simfonijom itd. Lju­ b a v i seks su izjednačeni. godine. Moje srce se otvaralo.

svest o t o m e može lako da se degeneriše u različite v r s t e racionalizacija. Okrivljivan je D. odrasla osoba. Izgledalo bi logično da se radi sa oba sloja. ali drugačijom formom negiranja ili projekcije. ali se neće p o k r e n u t i u pravcu razvoja. Čitalac koji je upoznat sa mojim prethodnim tekstovima o bioenergetici zna da je naša stalna politika da se otvore i otpuste u p r a v o ta osećanja. Dokle god pacijent izbegava da se suoči sa svojim s t r a h o m i izbegava da razume razloge za strah. Pod tim uslovima to nije destruktivna reakcija i može biti integrisana u ego osobe — to jest može da postane ego sintona. besa i tuge je kratkog veka. prvi se bavi intelektom. Ipak. pošto su komple­ mentarni jedan d r u g o m e . Oni t r e n u t n o nisu u akciji — to jest. Međutim. Nepoverenje C. Terapeutski pristup ne može da se ograniči samo na prvi sloj. t a k v a integracija se teško postiže. ponovo će uspostaviti svoje odbrane. počev od najudaljenijeg: Ego slojevi koji sadrže psihičke odbra­ ne i koji su u najvećoj m e r i slojevi ličnosti. Možemo pomoći osobi da postane svesna svojih tendencija da negira. da plače i da b u d e besan uz vrlo malo promena ličnosti. Tako se. Emocionalni sloj osećanja koji uključuje potisnuto osećanje besa. nastaviće da vrišti. projektuje. Po m o m mišljenju. tuge i bola. Slojevi se mogu sumirati na sledeći način. Ako panika ili užas nisu dovedeni do povr­ šine. m a d a je on važan. Ne retko. Ako se ne utiče na mišićne tenzije. radeći sa mišićnom tenzijom. k a d a osoba hoće da krene U svet i da funkcioniše kao odgovorna. Vrisak je kao eksplozija u lič­ nosti koja istog t r e n a otklanja ukočenost hronične mi­ šićne napetosti i minira ego o d b r a n e na p r v o m sloju. A u p r a v o m t r e n u t k u može da dosegne i otvori svoja prigušena osećanja. pošto je jedina direktna veza tih slojeva kroz sloj mišićne tenzije. ali svest da to radi retko utiče na mišićne napetosti ili oslobađanje potisnutih ose­ ćanja. pok­ rećući zgrčene mišiće koji zadržavaju i sprečavaju nje­ govo izražavanje. sve dok k a t a r ­ tični efekat traje. Ne može d r u g a ­ čije postupiti. Projekcija E. jer regresivni ili katartični način nije podesan van terapijske situacije. može pomoći čoveku da razume da su njegovi psihološki stavovi uslovljeni oklopljavaniem ili rigidnošću tela. Ostaće zarobljen između inhibitornih snaga koje nije razumeo. kad god je to moguće. sa pratećom. Naglasak je često na iza­ zivanju vrištanja. Na primer. Jezgro ili srce iz koga proizlazi osećanje da se voli i da se b u d e voljen. Racionalizacija i intelektualizacija. Time što bi se prošlo pored prvog i drugog sloja. Slabost čisto verbalnog pristupa je u tome što je ograničen samo na prvi sloj. beznađa. pacijent će doživeti i bes i tugu i može izraziti čežnju. On će katartični proces zameniti inhibitornim. Vrištanje zaista ima moćno katartično dejstvo na lič­ nost. Tipične ego odbrane su: A. oni ne bi bili uklonjeni. i želje da doživi t r e ­ nutno katartično oslobađanje. niti proradio. može se lako k r e ­ tati do prvog ili trećeg. radeći samo sa trećim slojem ne bi se postigao željeni rezultat. Ovaj nedostatak verbalnih terapija — da dovedu do značajnih promena ličnosti — odgovoran je za pove­ ćano interesovanje za telesni i neverbalni pristup. Ali. okrivljuje ili racionalizuje. Mno­ ge od tih novih terapijskih tehnika teže da izazovu i oslobode potisnuta osećanja. panike ili užasa. Plakanje i duboko jecanje proizvode sličan efekat. koji stvaranje slojeva odbrana prikazuje kao' koncentrične krugove. vrištanje je zadržano m i ­ šićnom napetošću u grlu. jer njihovo oslobađanje čini dostupnom ener­ giju koja je neophodna za razvoj. katartični efekat oslobađanja vrištanja. Ako neko radi sa drugim slojem. a treći emocionalnim o d b r a n a m a . Ako se čvrsto prstima pritisne spoljašnji mišić duž v r a t a dok osoba proizvodi glasan 103 .ramom. p r v i m i trećim. Ispoljavanje besa je takođe korisno. mek102 Šajući i topeći krutost tela. Mišićni sloj u kome su n a đ e n e hronične mišićne ten­ zije koje podržavaju i opravdavaju ego o d b r a n e i u isto v r e m e štite osobu od sloja prigušenih osećanja koja se ne usuđuje da izrazi. S t r a h je teže i važnije izazvati. To je bila jedna od s t a n d a r d n i h tehnika bioener­ getike dugo vremena. Negiranje B. za terapiju je značajno da tim potisnutim osećanjima dozvoli ispoljavanje. ukoliko je bes izražen pod kontrolom i u tera­ pijskoj situaciji.

Ne izgleda mi neophodno da naglasim da r a d sa mi­ šićnim napetostima. Najozbiljnija anksioznost je povezana sa Poremećajima u funkcionisanju srca. nije terapeutski pro­ ces. što bi značilo da osoba sve radi od srca. tako da o h r a b r u j e m o sve naše pacijente da rade bioenergetske vežbe bilo sami ili na časovima. Anksioznost Funkcija psihičkih i telesnih odbrana. Vrisak se obično nastavlja i posle p r e s t a n k a pritiskanja. Međutim. Rad na telu kao. Iako niko ne može dostići to idealno stanje. igru ili seks. Osnovni kvalitet osobe bio bi lakoća s p r a m tegoba. uplašena ili radosna. Reagovala bi emocionalno na sve situacije: njene reakcije bi kao osnovu u v e k imale osećanje. čovek se kreće u prvi sloj — da sazna šta je vrisak značio i zašto je bilo potrebno prigušivati ga. I pošto bi njeni mišićni slojevi bili oslobođeni hronične nape­ tosti. P r e m a tome. zavisno od situacije. Mog­ la bi da b u d e besna. takođe je tačno da će svako ometanje procesa di­ sanja proizvesti anksioznost. Imajuću u centru pažnje probleme tela. Ta osećanja bi predstavljala njenu pravu reakciju. pošto bi bila oslobođena k o n t a m i n i r a n i a pri­ gušenim emocijama koje se v u k u iz detinjstva. Tužno je gledati k a k o neki ljudi izgledaju više mrtvi nego živi. Već s a m pominjao da svaka nepravilnost srčanog r i t m a ima taj efekat. govorim o idealu. da je moguće otklo­ niti svako odbrambeno ponašanje ličnosti. Opisujući tu osobu. S d r u g e strane. na taj način stegnuto i zgrčeno grlo premešta pos­ t u p a k sa čisto katartičnog m a n e v r a na otvaranje i na proces orijentisan ka razvoju. bili bi koordinirani i sasvim u redu. bez analiziranja psihičkih odbrana ili izazivanja potisnutih osećanja. Svi impulsi bi išli od srca. u cilju diskusije. K a d a je srce p o l Puno zatvoreno p r e m a svetu ono prestaje da kuca i osoba u m i r e . Ali. o kojima sam govorio u p r e t h o d n o m delu. niko nije ni toliko uda­ ljen od svoga srca da ne može doživeti t r e n u t a k radosti 104 kada mu je srce otvoreno i slobodno. taj zvuk će se često pretvoriti u vrisak. Na taj način su sva tri sloja uključena u analizu i proradu odbrambenog stava. imaju pozitivnu vrednost. njena akcija i pokreti bili bi elegantni i efikasni. je da zaštiti čoveka od anksioznosti. ali one nisu specifično tera­ pijski po sebi. poseb­ no k a d a postoji potreba za vrištanjem. osnovno osećanje bi bilo dobra voljaBila bi radosna ili žalosna. mi osećamo da je svakoj osobi važno da b u d e u dodiru sa svojim telom i da smanji stanje napetosti. volela bi da radi sve što radi. kao i da redovno idu na masažu.zvuk. Prateći vrištanje. ali bi u svemu učestvovala srcem. već p r e m a situaciji. ali bi sada bili ko­ ordinirani i bili bi više ekspresivni nego odbrambeni. To znači. Svako ko je posmatrao 105 . tužna. Pretpostavimo. što su masaža ili joga-vežbe. K a k o bi zdra­ va osoba funkcionisala? K a k o bi izgledao naš dijagram? Četiri sloja bi još uvek postojala. oni bi odražavali osećanja i bili bi potčinjeni kontroli ega.

koje je trajalo neko vreme. Breath (New York. Iz pominjanja choking in the narrows vidi se da Loven misli na suženja tela. Sadrži opširnu diskusiju uloge dijafrgimilskih napetosti na p o r e m e ć a j e di­ sanja. To prolaženje može biti praćeno anksioznošću. Iznenada. Viđam mnogo pacijenata koji se guše od osećanja koja izbijaju k a d a otvore grlo i kada im disanje postane dublje. U mojoj poslednjoj knjizi. ni Frojd ni tradicionalna psihoanaliza se nisu rukovodili tom idejom. Tu anksioz­ nost sam nazvao anksioznost padanja i o njoj ću više govoriti kasnije. Ali. a k a o rezultat toga došlo je do izbijanja snažnog impulsa za plakanje. Teško se može reći da je disanje m a n j e važno za život organizma nego cirkulacija. koji je našao poreklo n e m a č k e reči „anksioznost". 23 Imao sam prilike da p o s m a t r a m dramatičan događaj spontanog gušenja i da vidim intenzitet anksioznosti koji to proizvodi. Gušenje je u v e k praćeno anksioznošću. 1970). već se zadržavaju i „guše". Angst . koju je Rajh samostalno otkrio i ispi­ tao. Cim je počela da plače. to znači da bi na­ gomilavanje napetosti proizvelo ometanje disanja i iza­ zvalo anksioznost. on (Frojd) ta­ kođe primećuje da je anksioznost kao rezultat ometanja disanja — aktivnosti koja nije imala psihičku proradu — mogla biti izraz n e k e nagomilane tenzije. Bilo mi je jasno šta se desilo. U širem smislu. To je potpunije dokumentovano radiološkim studijama ''. (Prim prev. što bi. ona je relaksirala g r u d n i koš i otvorila grlo. Ne sluteći emocionalno rasterećenje. 2 Englesko „choking in the narrows" prevedeno bukvalno znaci guSenje u suženju. nesvesno pokušavajući da priguši impuls.U pismu godinu dana kasnije. . što znači „gušiti u tesnacu". što dovodi do stvaranja anksioznosti. pošto to za organizam predstavlja prela­ ženje na samostalno disanje. tesnac se takođe može odnositi na vrat. Gušenje u tom području je takođe direktna pretnja životu i dovela bi do anksioznosti. uspravila se p o t p u n o upaničena. Dijafragma je glav­ ni respiratorni mišić i njena akcija je veoma podložna emocionalnim stresovima. Na nesreću. postala je osnova njegovog terapeutskog pristupa i vodila je ka bioenergetici. ogra­ ničavajući pokrete dijafragme. 106 107 . da jesu. Ta veza. uzan prolaz između glave i ostatka tela. Ova za­ pažanja potkrepljuju Mejovu definiciju anksioznosti i takođe pokazuju mehanizam kojim napetost u v r a t u i grlu ometa disanje.astmatičnog pacijenta k a k o se bori da dođe do vazduha može proceniti intenzitet anksioznosti nastale zbog teš­ koća u disanju. kao što su vrat i struk. na porođajni kanal kroz koji je svako od nas prošao na svom p u t u ka neza­ visnom postojanju. Uveravao sam je da će biti sve u redu i za manje od jed­ nog minuta prolomilo se duboko. a umesto toga je ugušila svoje disanje. Depresija i telo. Sličan tip mišićnih napetosti smešten u dijafragmi i u predelu s t r u k a može ozbiljno da ometa disanje. Frojdovog biografa. Na situaciju s t r a h a dijafrag­ ma reaguje grčenjem. citiram zapažanja Ernesta Džonsa (Jones). možemo pretpostaviti da će svaka situacija koja ometa rad vitalnih funkcija organizma proizvesti anksioznost. Ležala je preko stolca za di­ sanje i pokušavala da diše dublje i punije." Prevede­ no sa tehničkog jezika psihoanalize. Nakon rasterećenja pla­ kanjem. stvorena je predispozicija za anksioznost. Taj impuls je proizašao iz duboke tuge zatvorene u njenim grudima. S v a k a teškoća koju orga­ nizam sisara može imati u započinjanju samostalnog disanja bila bi pretnja životu i proizvela bi fiziološko stanje anksioznosti. Drugu ideju o prirodi anksioznosti dao je Rolo Mej (Rollo May). Ako zgrčenost postane hronična.. siguran sam da bih počeo da se gušim i da bi to dovelo do ozbiljne anksioznosti. rekavši prigušenim glasom „Ne mogu da dišem. U prvoj glavi sam p o m e n u o k a k o sam pod sličnim uslovima tokom terapije sa Rajhom oslobodio vrisak iz svoga grla. Veza između teškoća u disanju i anksioznosti je bila poznata i Frojdu. To se desilo tokom p r v e seanse sa jednom pacijentkinjom. William M o r r o w . koja pokazuje da je Frojd bio toga svestan. otvorilo put biološkom razumevanju poremećaja ličnosti.) 23 Carl Strough. kroz koja impulsi ne mogu da prođu. disanje moje p a cijentkinje je postalo dublje i slobodnije nego p r e toga. Reagovala je. snažno jecanje. Tesnac se može odnositi. Ne mogu da dišem". kroz koji prolazi vazduh do pluća a k r v protiče u glavu. na primer. disanje joj je postalo ponovo lako. Da sam tada pokušavao da sprečim v r i ­ sak.

Mi smo u bioenergetici videli da se ta pretpo­ stavka potvrđuje u slučaju za slučajem. Ako je osoba bila pred­ met ponovljenih n a p a d a . Bila je u stanju da je sprečava da izađe na površinu ne otvarajući dovoljno svoje grlo i ne dišući potpuno. održavanje o d b r a n a postaje deo života. bilo od n a p a d a ili odbacivanja. videli smo konačno da u odsu­ stvu odbrana. n a r a v n o . Moramo. seksualni im­ pulsi. n e m a anksioznosti. ne dopuštajući seksu­ alnim osećanjima da preplave karlicu. Započeo sam ovo poglavlje. A k o se to desi. Slično tome. ostaće iza svojih zidova r e ­ lativno oslobođen anksioznosti. N a ­ ravno. braneći od anksioznosti i u isto vreme gradeći osnovu za n j u ? Da bi se dao odgovor. Njihova seksualna osećanja postaju ograničena na genitalije. koje nismo svesni sve dok se napetost u predelu s t r u k a ne smanji. aU ne osećamo da ćemo u m r e t i ukoliko primetimo da nešto ozbiljno nije u r e d u sa našim telom. ili k a d a one popuste. teškoćama disanja zbog „gušenja u tesnacu" i s t r a h o m od padanja. međutim. ona će u budućnosti upraviti odbrane p r e m a njima. oni mogu držati osećanje ljubavi u srcu podalje od bilo k a k v e direktne veze sa uzbuđenjem u genitalnom apa­ ratu. mno­ gi pacijenti nisu svesni anksioznosti disanja. Taj prolaz povezuje g r u d i sa sto­ m a k o m i karlicom. Bilo koja p r e p r e k a u tom polju prigu­ šuje proticanje k r v i i osećanja ka genitalnom aparatu i nogama. m o r a se shvatiti da se o d b r a m b e n i položaj ne razvija da bi čuvao osobu od anksioznosti — to jest. o d b r a n e takođe zatvaraju čoveka. Isto to čine države sa vojnom organizacijom. ono što s t v a r a u s love za anksioznost. Pitanje koje se postavlja j e s t e : koji impulsi su pri­ gušeni u s t r u k u ? Odgovor je. zaklju­ čiti da je prisustvo o d b r a n a ono što predodređuje osobu za anksioznost. koja su potekla od srca. da izađe ili napusti svoje odbrane. Ono što leži iza tih problema je duboka anksioznost. dopuš­ tajući seksualnim osećanjima da slobodno protiču i dal dovedu do punog orgastičkog rasterećenja sa intenziv108 njjn zadovoljstvom. O d b r a n e se privremeno predaju. rekavši da odbrane služe da zaštite osobu od anksioznosti. Na isti način se ljudi mogu bra­ niti od seksualne anksioznosti. stvarajući anksioznost. Viktorijanske žene su postizale isti cilj oblačeći korsete koji su stezali s t r u k i ometali p o k r e t a n j e dijafragme. ali se mi ne osećamo ranjivo ukoliko se ne plašimo da će n a s n e k o napasti. razviju spontano. To se može desiti i u terapiji i van nje. njene svako­ dnevne funkcije — već pre da bi je zaštitio od povreda. i t a k o čovek oseća da je o p r a v d a n o da dalje jača odbrambene položaje. ali opasnost se ose­ ća kao i da je stvarna. to je p r i ­ roda života. Opasnost ne m o r a biti stvar­ na. seksualna anksioznost je tesno povezana sa ometanjem disanja ili recima Rolo Meja „gušenjem u tesnacu". Svaki pacijent koji se otvori ili napusti o d b r a n e primećuje: „osećam se ranjivo". drugim recima. V r e m e n o m i na ličnom i na nacional­ nom nivou.Dijafragma je smeštena tačno iznad drugog prolaza ili tesnaca — struka. Impulsi prolaze kroz taj tesnac u donji deo tela. Osnovna rajhovska pretpostavka je bila da je sek­ sualna anksioznost p r i s u t n a kod svih neurotskih prob­ lema. koju je Rajh nazvao anksioznost orgazma. U t r e n u t k u 109 . Deca uče da kontrolišu svoje seksualne impulse uvlačeći stomak i podižući dijafragmu. To odvajanje onda biva racionalizovano tvrdnjom da seks i t r e b a da b u d e odvojen od ljubavi. P r e m a tome. Ali. U prvoj glavi sam p o m e n u o da pod neuobičajenim uslovima čovek može „izaći iz svoje ko­ že". stvaranjem s t r a h a od padanja sa posledicom zadržavanja daha. prema tome. Taj proboj energije i osećanja stvara transcenden­ talni doživljaj. Ako ne čini n a p o r da izađe odatle. dok su od­ b r a n e izgleda ostale n e t a k n u t e . Stežući struk. on je ranjiv. i čovek može biti toga svestan. Međutim. postojanje odbrana održava i strah od n a ­ pada. Međutim. čovek pokušava da priguši ta osećanja. Kako odbrane operišu na ta dva očigledno k o n t r a ­ diktorna načina. U ovo doba seksualnog n a p r e t k a ne dolazi mnogo pacijenata da se žali na seksualnu anksioznost. Međutim. pošto nije u stanju da n a p u s t i svoje odbrane. svako je od nas ranjiv. a konačni rezultat je da čovek postaje zatvo­ renik svoje sopstvene o d b r a m b e n e s t r u k t u r e . Svi smo mi smrtni. ili. Pacijentkinja koju s a m ranije opisao nije bila svesna anksioz­ nosti u vezi disanja. on ili ona razvija j a k u anksioznost. Opasnost se javlja — a anksioznost je signal za opas­ nost — samo k a d a čovek pokuša da se otvori. seksualni po­ remećaji su česta tegoba. Zatim sam govorio o prirodi anksioznosti i odnosu anksioznosti sa opaža­ njem nekih poremećaja normalnog funkcionisanja tela. ima samo zadovoljstva. P o n e k a d se dešava da se j a k a seksualna osećanja. U mnogim slučajevima.

Naše o d b r a n e su podignute oko tih prolaza u tesnacu. R u k e to isto čine. A k o su ti kanali otvoreni. Napre­ dovanje u terapiji k a r a k t e r i š e povećanje osećanja. To objaš­ njava zašto se na razvoj anksioznosti u terapiji često gleda kao na pozitivan znak. U bio­ energetici noge p o s m a t r a m o kao organ otpuštanja ener­ gije. jer bi to vodilo smrti. glavne funkcije tog dela tela su vezane za unošenje. Te ideje o prirodi anksioznosti mogu se prikazati na slici koja pokazuje proticanje osećanja od srca. h r a n a i senzorna stimulacija ulaze kroz glavu. U t o m smislu. kroz suženja. povećanje zadovoljstva. anksioznost može porasti. to je ograničen i s p u t a n stil. neće biti anksioznosti. čulni receptori. Kiseonik.ranjivosti. Na sledećoj slici vidi se da proticanje osećanja ide paralelno sa proticanjem krvi. p r e m a perifernim organima tela. Ta polarnost u telesnom funkcionisanju je osnova za pret110 111 . Glavni ka­ nali komunikacije od srca prolaze kroz suženja u vratu i s t r u k u da bi dostigli periferne tačke k o n t a k t a sa sve­ tom. ugrožavajući život organizma. Dok je čovek u t i m granicama. Oni ne prekidaju komunikaciju i k o n t a k t u potpunosti. Osim kod mozga. Glavni organi gdave su mozak. Dokle god su osećanja koja otiču u okviru granica mišićnih napetosti. najzad. koje obezbeđuje kiseonik za održa­ vanje života i h r a n u za sve ćelije tela. Anksioznost će se razviti kada snažnije osećanje pokuša proboj i počne da se guši u panici. Ako se osoba koja je u panici zatvara i pokušava da ponovo uspostavi odbrane. oslobo­ đen je anksioznosti. svaki uspešan terapeutski manevar prvobitno dovodi do osećanja anksioznosti. pošto o n e pokreću organizam i uzemljuju ga. života. Svi mi hoćemo da b u d e m o otvoreniji prema životu. nos i usta. Ali. Panika čini da se osoba sko­ ro p o t p u n o zatvori. po­ većanje anksioznosti i. Osoba je prisiljena da p o s m a t r a svoje o d b r a n e objektivnije i olakšava pro­ r a d u strahova na psihičkom i mišićnom nivou. Ovde se bavimo nivoima ili intenzitetom osećanja. Donji deo stomaka i karlica su povezani sa otpuštanjem — odnosno eliminacijom i seksualnim pražnjenjem. doživeće vrlo jaku anksioznost. Dopuštaju samo ograničenu razmenu ili ogra­ ničen pristup. Pogledajmo sada taj proces bioenergetski. osoba je otvorena i njeno srce je otvoreno p r e m a svetu.

s d r u g e strane. dok je drugi k r a j . Koristio s a m dojenje kao p r i m e r aktivnog procesa otvaranja i traženja da se nešto unese u telo. bilo kroz plakanje bilo kroz bes. O bliskoj vezi poremećaja u dojenju i disanju diskutovalo se u knjizi Prava deteta od M a r g a r e t Rajbl (Ribble). V r e m e n o m te odbrane postaju strukturirane u telu u formi hroničnih mišićnih n a p e ­ tosti. Nedovoljno unošenje vodi trošenju energetskih rezervi i usporava životne procese. kako bi inhibiralo t a k v e impulse. Kada dete m o r a da s p u t a te akcije ono uspostavlja od­ brane na psihičkom i fizičkom nivou.postavku da je deo tela na k o m e je glava uključen u proces koji vodi ka povećanom punjenju energijom ili uzbuđenjem. igračku ili. Sve to mora da b u ­ de prorađeno p r e nego što se srce te osobe može poo v o potpuno otvoriti. Organizam t r e b a da se otvori i poseg­ ne za nečim što želi da dobije. a u psihi k a o karakterološki stavovi. Kod deteta i funkcija disanja i funkcija je­ denja koriste isti fiziološki m e h a n i z a m — usisavanjeBeba usisava vazduh u pluća na isti način na koji usi­ sava mleko u usta i sistem za varenje. Život nije pa­ sivna operacija. Suočena sa nesposobnošću da postigne takvo oslobađanje. kasnije k a d a od­ raste. To se ponekad de­ šava u terapiji k a d a se poveća energija organizma ili uzbuđenje. U isto v r e ­ me sećanja na to iskustvo su potisnuta i s t v a r a se ego ideal koji održava osobu iznad želje za kontaktom. intimnošću. I zbog toga sto obe funkcije koriste zajednički mehanizam. prva posledica je stvaranje anksioznosti. zbog inhibicija samoispoljavanju. na ego nivou — od­ brana ima formu ego ideala koji kaže da „nije muški plakati" i negiranja — „ja to n i k a k o neću". Ona plaču i traže dojku ustima i r u k a m a . živo i puno osećanja za život. Za mnoge ljude anksioznost je samo privremeno sta­ nje izazvano situacijom koja previše uznemirava telo. poremećaj u jednoj od aktivnosti utiče i na drugu. Ono to radi gušeći impuls da traži i impuls da plače. postaju nemirni. kiseonikom i stimulacijom) već i od otpuštanja odgovarajućeg iznosa energije. jer zgrčeno grlo takođe sprečava prodiranje impulsa ka traženju i usisavanju vazduha. Slične tenzije postoje u r a m e ­ nima. naglasiću. a to je stanje koje nestaje čim se postigne efikasno oslobađanje. t a k o da se mnogi ljudi žale na hroničan umor. imaju grčeve i plaču od besa. osobi je skoro nemoguće da zaplače. U ovom p r i m e r u vidimo vezu između različitih ni­ voa ličnosti. voljenu osobu. Na telesnom nivou pitanje nije u tome da li je muški plakati. O t v a r a ­ nje i traženje su pokreti širenja organizma p r e m a iz­ voru energije ili zadovoljstva. energetski nivo tog stanja ravnoteže je relativno nizak. Kada je. stanje relativne ravnoteže sa izvesnom količinom viška energije za razvoj i repro­ duktivne funkcije. To je njihov način izražavanja ljubavi. i osoba ne može da se oslobodi tog uzbuđenja kroz emocionalno rasterećenje. To važi za kiseonik kao i za h r a n u . Ljudi teže da ostanu u stanju relativne ravnoteže ener­ gije. Nežan poljubac je slična akcija. Povećanjem energije riziku je se da se iza­ zove anksioznost. Mišići v r a t a i grla postaju zgrčeni da bi sprečili o t v a r a n j e i sprečili prodiranje impulsa. kao posledica dubokog disanja. što stvara v i b r a n t n o telo. Kod ljudi čije je samoizražavanje n e s p u t a n o . unošenjem nečega u sebe i ljubavlju. Održavanje života ne zavisi samo od stalnog snabdevanja energijom (hranom. osoba m o r a da prekine di­ sanje. O istoj akciji se radi bilo da dete želi majku. besa i ljutnje. energetski nivo se može održavati na visokom nivou. Takođe treba da se naglasi i sledeće. 112 Pomislite šta se dešava sa detetom koje je p r e r a n o odbijeno od sise. što prosečna osoba ne može da pod­ nese bez neke vrste t e r a p e u t s k e podrške. Ta podrška pomaže osobi da r a z u m e svoju anksioznost i da je os­ lobodi uzbuđenja izražavajući osećanja. uklju­ čen u proces koji vodi ka otpuštanju energije. Osoba će postati nervozna i uznemirena. To utiče i na disanje. sa s t r a h o m i čežnjom. K a d a su tenzije snažne. Većina dece ne prihvata voljno g u ­ bitak prvog voljenog objekta. sa impulsima da se grize. beznađa. takozvani repni. Na površini — t j . Pošto su frustrirani u tom pokušaju. nivo otpuštanja neodgovarajući. Na nesreću. Zdravlje je. Te o d b r a n e su blisko vezane sa mišićnom tenzijom u grlu i r u k a m a koji koče impuls da se otvori i posegne za onim što se želi. Na dubljem emocionalnom nivou ima potisnutih osećanja tuge. Ze n 8 113 . T a k v o detinje ponašanje obično izaziva majčinu ljutnju i dete ubrzo s h v a t a da se mora uzdržati od te želje. što otežava posezanje r u k a m a za onim što se l i .

dajući mu odmah posle zvona h r a n u . Međutim. se plašio da. dajući psu električni šok svaki p u t kada bi se čuo zvuk zvona. Pavlovljev eksperiment j e bio vrlo prost. Taj pojam anksioznosti se ne kosi sa našim prethod­ nim stanovištem. kao što svi znamo. t a k o da je upao u stanje teške anksioznosti. a što dalje od bola. anticipirajući zadovoljstvo od hrane. Pas je bio s p u t a n — želeo je da ide prema hrani. kada situacija sadrži obećanje zadovoljstva uporedo sa p r e t njom bolom. sam zvuk zvona je bio dovoljan da pas postane u z b u ­ đen. jer na telesnom nivou zadovoljstvo u n a p r e đ u j e život i dobrobit organizma. Sa Kada je taj refleks bio dobro zasnovan Pavlov je Prornenio situaciju. Ali. da luči pljuvačku. njeno srce čezne za lju­ bavlju. doživljavamo anksioznost.Pa ipak. On je prvo uslovljavao psa da reaguje na zvuk zvona. a skupljamo se i povlačimo iz situacije koja je bolna. stvarajući stanje anksioznosti. V ZADOVOLJSTVO: PRIMARNA ORIJENTACIJA Princip zadovoljstva P r i m a r n a orijentacija života je p r e m a zadovoljstvu. To je bioenergetska orijentacija. U većini slučajeva ta anksioznost je tako ozbiljna da se osoba povlači i zatvara. odbrane guše impuls i guraju oso­ bu u anksioznost. čak i kada to znači održavanje niskog energetskog nivoa. Obećanje zadovoljstva izaziva impuls organizma da se posegne p r e m a izvoru. to uradi. a l i 8« 114 115 . ako napravi bilo koji snažan po­ k r e t u tom pravcu. Većina ljudi živi u s t r a h u da b u d e potpuno živa. Za k r a t k o vreme. Bol se. O t v a r a m o se i spontano posežemo ka zadovoljstvu. njena osećanja hoće da se izraze. održava­ nje želja na m i n i m u m u i života u zastoju. Zvuk zvona je u psećem j*mu postao povezan sa obećanjem h r a n e i sa pretnjom bolom. telo želi da b u d e slobodno. ali pretnja b o ­ lom prisiljava organizam da guši taj impuls. osoba nije m r t v a . Pavlovljev rad sa uslovnim r e ­ fleksima kod pasa jasno pokazuje k a k o se anksioznost može proizvesti kombinacijom neprijatnog stimulusa prijatnim. doživ­ ljava kao pretnja integritetu organizma.

suoči sa frustracijama i uskraćenjima. isto kao što se doživljavaju anksioz­ nost ih bol k a d a je ta funkcija poremećena ili k a d a je u opasnosti. O d b r a n a ne blokira potpuno sve impulse za posezanjem ka zadovoljstvu. v konačnoj analizi s m r t je p o t p u n a odbrana protiv ank­ sioznosti. defini­ sati kao opažanje p o k r e t a širenja u telu — otvaranja. K a r a k t e r je t a k o đ e fizički stav koji je potkrepljen sistemom negiranja. usledila bi s m r t te osobe. P r e nego što opišem različite k a ­ rakterne tipove fizički i psihološki. uzdržavanje ne doživljavaju se k a o zadovoljstvo mogu stvarno da se dozive k a o bol ili anksioznost. Dok se ne.Ta situacija kada je čovek izložen višeznačnim signa­ lima uzrok je anksioznosti u osnovi svih neurotskih i psihotičnih poremećaja ličnosti. Posezanja. Funkcionalni identi­ tet psihičkog k a r a k t e r a i telesne s t r u k t u r e ili mišićnog stava jeste ključ za razumevanje ličnosti. Ali. Određivanje njegove k a r a k t e r n e s t r u k t u r e omogućava nam da vidimo njegove dublje probleme i da mu tako pomognemo da se oslobodi ograničenja stečenih prvim životnim iskustvom. u našoj kulturi gde su česta uskraćivanja emocionalnog k o n t a k t a i frustracije i gde je odrastanje praćeno kažnjavanjem i pretnjom. Ukoliko bi to bio slučaj. Osećanje zadovoljstva možemo. m a d a se mogu grupisati U različite tipove. tipičan način na koji osoba upravlja svojim nagonom za zadovoljstvom. zbog koje je podigao izvesne tipične odbrane. Zatvaranje. P r e ih kas­ nije dižu se odbrane da bi umanjile anksioznost. k o n t a k t a i senzorne stimulacije koja im je potrebna. Ali. ili kažnjavanje -*• anksioznost i on­ da -*• odbrana — jeste opšta šema koja objašnjava sve probleme ličnosti. 1 117 . voleo bih da p r o diskutujem o prirodi zadovoljstva i da pripremim t e o ­ retski okvir za opisivanja. Skoro sve osobe u n a š e m d r u š t v u razvijaju odbrane protiv nagona za zadovoljstvom. ali ja ostajem pri tome da je sam akt posezanja osnova doživljaja zadovoljstva. nisu samo izvori zado­ voljstva: oni se u detinjem u m u brzo povezuju sa mo­ gućnošću doživljavanja bola. posebno unutrašnji pokreti. odbrane se razli­ kuju od čoveka do čoveka. To je biološki normalno. posežemo za onim za šta mislimo da će n a m pružiti zadovoljstvo. ne pristupamo pacijentu kao k a r a k t e r n o m tipu. Zadovoljstvo se može definisati na brojne načine. Anksioznost koja iz toga proizlazi je. Tako. Ta sekvenca — posezanje za zadovoljstvom -> deprivacija. svo srce. protok osećanja i energije p r e m a periferiji organizma i sveta. Roditelji. to ne traje dugo. uspostavljanja kontakta. O d b r a n a propušta izvesne impulse pod ograničenim uslovima i u ograničenom stepenu. odgovorna za nemir i hiperaktivnost koju mnoga deca pokazuju. to je više u t k a n a u ličnost i protivodbrane postaju dublje struk­ turirane. To p r e d ­ stavlja širenje celokupnog organizma. Prirodno. zato što je to u proš­ losti bio uzrok teških anksioznosti. kao što sam pomenuo. K a r a k t e r je deft* 116 nišan kao uvreženi sklop ponašanja. Glatko i lako funkcionisanje organizma povećava ose­ ćanje zadovoljstva. Ali. ali te odbrane takođe umanjuju život i vitalnost organizma. bioenergetski terapeuti. Postoji i druga situacija koja n a m pruža osećanje zadovoljstva. Mi ga vidimo k a o jedinstvenu individuu čiji je n a g o n za zadovoljstvom zastrašen a n k ­ sioznošću. jer što se ranije anksioznost javi u životu. Priroda i intenzitet pretećeg bola igraju zna­ čajnu ulogu u određivanju o d b r a m b e n i h stavova. p r e m a tome. ona je delimično i smrt. ritmični. U bioenergetici se različiti tipovi o d b r a n a sumiraju pod nazivom „ k a r a k t e r n e s t r u k t u r e " . n e s p u t a n i i otvoreni. Bebe i deca gledaju na svoje roditelje kao na izvore zado­ voljstva i posežu za njima sa ljubavlju. Drugi važan faktor je vreme. dete je svo jezgro — tj. frustracija. U k r a j ­ njoj analizi osećanja su opažanje pokreta u organizmu. povla­ čenje. na žalost. ova šema treba da se dopuni znanjem o specifičnoj situ­ aciji koja stvara anksioznost i o o d b r a n a m a podignutim da bi se sa njom borilo. to podrazumeva da su pokreti tela. Mi. pošto je svaka odbrana ograničavanje života. Takva bezizlazna situ­ acija nastaje u detinjstvu između roditelja i dece. kada kažemo da je osoba u stanju zadovoljstva. Karakter je u telu s t r u k t u r i r a n u formi hronične i uopšte nesvesne mišićne napetosti koja blokira ili ogra­ ničava impulse za posezanjem. jer n a m to omogućava da čitamo k a r a k t e r sa tela i da objasnimo telesni stav kroz njegovo psihičko predstavljanje i obratno. po m o m e mišljenju. a to je k a d a posežemo za nečim. pošto su roditelji izvor h r a n e . racionalizacije i projekcije i upravljen prema ego idealu koji potvrđuje njegovu vrednost. Da bi se r a z u m e o pojedinačni slučaj.

Ti vidljivi znaci su manifestacija protoka osećanja. Reakcija zado­ voljstva je takođe topla i p u n a ljubavi. dok ostatak tela od s t r u k a naniže ima s u p r o t a n izgled — lošu boju (braonkasta nijansa). što je fiziološki suprotnost ekspanzivnih. pati na brojne načine. što je u stvari somatski aspekt bola. meka i sjajna. ali se razlika može videti i osetiti. Demarkaciona linija nije u v e k oštra. Cest slučaj tog pore­ mećaja je dobra boja kože i t o n u s gornjeg dela tela. uključujući senzorne organe u tom području. napeta i bezbojna. Ima telesnih znakova koji to potkrepljuju. i arterija i označava da je k r v duboko ispod površine tela. Drugo često zapažanje je toplo telo sa h l a d n i m r u k a m a i nogama. Ta slika se svodi na stanje zgrčenosti u organizmu. Ono što se dešava može se utvrditi na osnovu izraza tela. A k o je impuls potisnut. Odsustvo tih zna­ kova otkriva da osoba nije u stanju zadovoljstva. posebno seksualnih osećanja. Pošto su to glavne tegobe zbog kojih ljudi odlaze kod psihijatra. jer je srce t a d a u direktnoj komunikaciji sa spoljašnjim svetom. njene oči sijaju. dok je druga hladna. k a o što su grudi 119 . Ona može doživljavati osećanje frustracije i nezadovoljstva svo­ jim životom i može razviti n e k e somatske poremećaje. ali tada takođe neće osećati zadovoljstvo. kao što sam rekao iziskuje proticanje ose­ ćanja uzbuđenja ili energije od jezgra ili srca osobe ka 118 perifernim s t r u k t u r a m a ili organima. ponašanje ima lakoću i živahnost a držanje ima mekoću i gracilnost. Ljudsko telo ima šest glavnih polja k o n t a k t a sa spo­ ljašnjim svetom: lice. koža je ružičaste boje i topla. Osoba sa hroničnom mišićnom napetošću. Naša p r i m a r n a orijentacija u posmatranju tela je da odredimo stepen u kome je organizam sposoban da uspostavi zadovoljavajući k o n t a k t sa okolinom. Jedini način da se izbegne bol ili anksioznost jeste da se podignu odbrane protiv tog impulsa. bedan mišićni tonus i neproporcionalnu debljinu s p r a m dobro građenog gor­ njeg dela. bilo da ona to opaža kao takvo ili ne. već bola. T a k v o stanje ozna­ čava napetost ili uzdržavanje na perifernom nivou koji uspostavlja k o n t a k t sa okolinom. K a d a je osoba zadovoljna. koja prekida kanale za komunikaciju od srca i ograničava proticanje ener­ gije ka periferiji tela. Postoje minimalna područja k o n t a k t a . k r v i i energije ka periferiji tela. Takva telesna slika je znak da postoji pre­ preka proticanju osećanja kroz donji deo tela. osoba neće ose­ ćati anksioznost ili bol. Tupost pogleda označava povlačenje osećanja iz očiju. U knjizi Zadovoljstvo istakao sam da je bol odsustvo zadovolj­ stva. Takvo reagovanje. i taj deo tela je u stanju uzdrža­ vanja ili kontrakcije. centrifugalnih sila ili impulsa u telu.Bol proizlazi iz pritiska koji se s t v a r a kada energija impulsa naiđe na prepreku. d v e r u k e . Kru­ tost i nedostatak spontanosti sugerišu da energetsko punjenje ne protiče slobodno kroz mišićni sistem. Treba istaći da n e k a tela imaju mešovitu sliku: jedna s t r a n a je topla. genitalni a p a r a t i dve noge. Koža postaje bela i hladna zbog skupljanja kapilara. Izreka „hladne ruke toplo srce" podržava tu interpretaciju. t r e b a shvatiti da se mogu ukloniti samo u k o ­ liko je p u n i kapacitet za zadovoljstvo ponovo uspostav­ ljen.

glava može štrcati. n a r a v n o . Tih šest glavnih područja formiraju interesantnu konfiguraciju koja se bolje vidi k a d a osoba stoji razdvojenih nogu i raširenih ruku. Tačke 4 i 5 predstavljaju noge. Usne mogu biti i s p u p čene ili uvučene. Tačke 2 i 3 predstavljaju r u k e koje dodiruju okolinu i njome manipulišu. šest p o d r u č j a bi. genitalni organi i kod m u š k a r c a i kod žene funk­ cionišu kao p r a v e pseudopodije k a d a postanu ispunjeni krvlju. J e d a n je m e n t a l n i ili psihički nivo. izvestan stepen protezanja je moguć. Ako tu sliku pretvorimo u dinamički dijagram. Slično. 120. g d e je n u m e r i s a n o šest područja. Na tom crtežu broj 1 predstavlja glavu. Ovim se ne negira jedinstvenost MENTALNO PSIHA EGO U reagovanju koje pruža getskog naboja se odvija tacaka. k a d a nekoga dodirnete r u k a m a koje su pod naponom to je sasvim drugačiji doživljaj od dodira ruku koje su hladne. koja je cen­ t a r ego funkcija i uključuje senzorne organe sluha. Donji e k s t r e ­ miteti su fiksiraniji i pokazuju malo promena. Dijagram tela bi izgledao k a o na crtežu na str. Energetska inter­ akcija u seksu je. napunjeni osećanjima i prošireni. koje obezbeduju suštinski kon­ t a k t sa podlogom. suve ili napete. vida i mirisa. r u k e mogu biti produžene ili s k r a ­ ćene. i. obzira na činjenicu da su one fiksirane s t r u k t u r e . 121. tačka 6 je genitalni aparat. Ego i telo Odrasla osoba funkcioniše simultano na dva različita nivoa. d r u g i je fizički ili somatski. ali tu t a k o ­ đe kvalitet i stepen m e đ u r a z m e n e zavisi od iznosa n a ­ pona koji pritiče u ta polja kontakta. Pošto je vrat pokretljiv organ. Bez ENERGETSKI PROCESI 121 . biti držana uspravno ili uvučena m e đ u ramena. n a r a v ­ no. predstavljalo najisturenije delove. najintenzivnija. Na primer.kod žena. k a d a je uspostavljen k o n t a k t očima između dve osobe koje su uzbuđene oseća se naboj koji prolazi između dva para očiju. ukusa. slika na str. energetski posmatrano. koji je: glavni organ za k o n t a k t i odnose sa suprotnim polom. K a d a je uspostav­ ljen snažan k o n t a k t sa okolinom energetska razmena na tim delovima tela je intenzivna. zavisno od stepena u kome neko poseže. koža u celini i zadnjica k a d a se sedi. kao kod 120 zadovoljstvo proticanje ener­ od centra p r e m a svih šest može posmatrati kao p r o d u ­ pseudopodija ili ameba. Tih šest tačaka se žetak organizma.

T a k v e p r e p r e k e sputa­ vaju osobu da posegne za zadovoljenjem svojih potreba i. kao što je prikazano na crtežu na str. On ostaje u s p a ­ van ispod površine tela. P r e p r e k e o kojima govorim su nesvesna spu­ tavanja pokreta i izražavanja. Lowen. Osoba koja raz­ vija ego ideal da m o r a biti samostalna i raditi stvari sa­ ma. Izražavanje ljutnje kroz udaranje može biti inhibirano kontrakcijom mišića r a menog pojasa. Ako je to učenje a clt. jeste da antiteza i jedinstvo karakterišu sve biološke procese. Tada ta energija može biti uložena u druge prihvatljive akcije. U prvo vreme inhibicija je svesna. Osoba može u n o ­ siti dovoljno kiseonika potrebnog za uobičajene aktiv­ nosti tako da bazalni metabolizam može izgledati nor123 122 . Kod zdrave ličnosti mentalni i fizički nivo funkcionisanja sarađuju da bi obezbedili dobrobit. čovek može naučiti u detinjstvu da je traženje pomoći znak slabosti i zavisnosti. što je proces koji stvara ego ideal. Pod intenzivnim pritiskom ili pri dovoljnoj provoka­ ciji. Nasuprot tome. U n u t a r ličnosti ego je pred­ stavnik realnosti. svesna i voljna kontrakcija mišića zahteva ulaganje energije i. Na primer. impuls može bit pod tako jakim naponom^ da se Probija kroz inhibiciju ili prepreku. dopušta n a m da uvedemo pojam ego ideala i slike o sebi kao sila koje se mogu suprot­ staviti telesnom nagonu za zadovoljstvom. Prigušen impuls nije izgubljen. Ego slika oblikuje telo kroz kontrolu koju ego vrši nad voljnom m u s k u l a t u r o m . t r e b a da zna­ mo da u interakciji ega i tela ima dijalektičkih p r o ­ cesa. sa ciljem da uštedi osobi dalje konflikte i bol. zbog toga što izražavanje osećanja nije p r i h v a ­ ćeno u detinjstvu. Ne govorim o svesnoj inhibiciji izražavanja. šta je realnost? Slika o njoj u našem u m u nije uvek u saglasnosti sa realnom situacijom. Kod pore­ mećene ličnosti postoje područja osećanja ili ponaša­ nja gde su ti nivoi funkcionisanja ili aspekti ličnosti u konfliktu. p r e nego mentalnog i fizičkog. između sebe i drugih. zadrža­ vajući dah i stežući stomak. p r e m a tome. što čini n e m o g u ­ ćim izražavanje inhibiranog osećanja. Ti pojmovi proizlaze iz uloge ega k a o sintetizirajućeg posrednika. The Physical Dijnamics of Character Structure.organizma. Druga postedica je smanjenje energije m e t a b o h z m a organizma. Impuls je tada Praktično prigušen i osoba ne oseća više inhibiranu želju. birače odnose sa ljudima koji će se diviti njenoj pseudonezavisnosti i ohrabrivati je. i na taj način obli­ kuje sliku o sebi n e k e osobe. Nesvesno. osoba će imati teškoća da traži p o ­ moć čak i onda kada je pomoć dostupna. Područje konflikta stvara p r e p r e k u slobod­ n o m izražavanju impulsa ih osećanja. ne može se beskonačno održavati. Međutim. 121. Postavljanje te antiteze u termine ega i tela. odakle ne utiče na svesnost. op- bilo praćeno podsmevanjem zbog osećanja bespomoć­ nosti ili zavisnosti. P r v a je da m u s k u l a t u r a iz koje se energija povlači ulazi u sta­ nje hronične zgrčenosti ili napetosti. tako da će na neki način potkrepljivati nerealnu sliku o sebi. osećaće da je ismejana i ponižena ukoliko izda taj ideal. stežući grlo. Da bi se razumele k a r a k t e r n e formacije. a t i m e se r a m e n a povlače unazad. koja je p r e d m e t svesne kontrole. u odnosu na koju se svaki organizam mora prilagođavati. Ta dva sveta nisu potpuno različita. Raz­ lika leži u činjenici da svet u širem smislu nudi veći izbor odnosa. Ta funkcija proizlazi iz nje­ govog položaja na površini tela i na površini u m a . 25 : Ali. Ljudi inhibiraju im­ pulse za plakanje stiskajući zube. prema tome. Mi razvijamo tu sliku u toku odrastanja i ona odražava svet našeš detinjstva i porodice mnogo više nego svet odraslih i društva. koji ograničeni svet porodice ne nudi. ego odustaje od kontrole n a d zabra­ njenim akcijama i povlači energiju od tih impulsa. Dve posledice proizlaze iz tog odustajanja. To se dešava u histeričnim n a p a d i m a ili u ubilačkom besu. Ego je posrednik između u n u t r a š n j e g i spoljašnjeg sve­ ta. Ego formira sliku spoljašnjeg sveta. Dvojnost i jedinstvenost su integrisani dija­ lektičkim pojmovima.. preuzeta od Raj­ ha. Tada uzdržavanje od impulsa postaje nesvesno i mišić ili mišići ostaju stegnuti zbog nedostatka energije p o ­ trebne za širenje i opuštanje. jer svet porodice odražava širi svet društva u kome se živi. Hronična mišićna napetost sprečava puno spontano disa­ nje i tako smanjuje energetski nivo. predstavljaju smanjenje kapaciteta te osobe za zadovoljstvo. slika o sebi određuje kojim osećanjima i kojim impulsima će: biti dozvoljeno ispoljavanje. Osnovna teza bioenergetike. K a d a inhibi­ cija nekih osećanja m o r a da se održava beskonačno dugo.

Taj konflikt pos­ taje s t r u k t u r i r a n u telu i nedostupan egu. Ti procesi izazivaju osećanja i emocije koji potom vode do p r o ­ cesa mišljenja. On će nužno izbegavati situacije koje mogu izaz­ vati njegova potisnuta osećanja i opravdavaće to izbegavanje razvijajući racionalizacije o prirodi realnosti. 26 PRIRODNA SREDINA Osnovu piramide čine telesni procesi koji održavaju život i daju podršku ličnosti. Bez t r u Pa general je samo v r h o v n a figura. 125 . Oni stoje na zemlji. jer je izgubio k o n t a k t sa emocionalnim konflik" tom koji je doveo do takvog stanja. Covek koji ne može da plače svoju ne­ sposobnost s m a t r a znakom snage i hrabrosti. Odnos ega i tela može se uporediti sa odnosom gene­ rala i njegovih t r u p a .malno. Oklop. Osoba koja nije u stanju da b u d e besna ili da udari stvara vrlinu od svoje mane. ego će manipulisati okolinom u unapređivanju telesne potrebe za k o n t a k t o m i zadovoljstvom. m o ­ ramo integrisati dva suprotna stanovišta o ljudskoj lič­ nosti Prvo gledište polazi od podloge. K a d a general i u p e funkcionišu zajedno u h a r m o n i j i i u k o n t a k t u sa s v t r 20 sical Potpunije razmatranje tog odnosa sadrži moja knjiga The Phy­ Dynamics of Character Structure. teškoće sa disanjem će se pojaviti u situacijama stresa. Bez generala ili g l a v n o k o m a n d u JUćeg oficira t r u p e ne čine vojsku. Te o d b r a n e podržava energija povučena iz konflikta. K a d a je dostigao izvestan stepen stabilnosti i sigur­ nosti ego se ponosi svojim postignućem. Osoba je tada samo na recima za ideju promene. ali dok se ne suoči"? 124 f problemom na telesnom nivou malo je verovatno da /e doći do pravog menjanja. Sada stanje tela prisiljava dijalektiku da radi u obr­ nutom smeru. projek­ cija. već gomilu. On se čak može podsmevati drugom čoveku ili detetu koje lako zaplače. proglašavajući svoju sopstvenu neurotsku crtu vrlinom. izazivanje i okrivljivanje. Suočen sa t a k v i m ograniče­ njima. Na fizičkom nivou oklop se održava hroničnom mišićnom napetošću. Žena koja nije u stanju da otvoreno po­ segne za ljubavlju koristiće seks i potčinjenost kao na­ čin da postigne k o n t a k t koji joj je potreban i smatraće sebe izuzetno seksi i ženstvenom. hije­ rarhija funkcionisanja ličnosti izgleda kao piramida p r i ­ kazana na ovoj slici. Ego zadovolj­ stvo jedne osobe proizlazi iz njenog prilagođavanja i kompenzacije. verovatnije. Po njemu. Osoba je sada karakterološki zaštićena oklopom od potisnutih impulsa. sada ugrađen. S v a k a mišićna napetost sprečava osobu da direktno posegne za zadovoljstvom. u k o n ­ taktu su sa njom ili sa prirodnom sredinom. Ego će opravdavati takvu manipulaciju kao neophodnu i nor­ malnu. koji je u bioenergetici ^ e n t i č a n sa glavom. Na v r h u je ego. Međutim. Da bi se shvatio složen odnos između ega i tela. Isprekidane linije pokazuju da su e funkcije povezane i zavisne jedna od druge. Druge ego o d b r a n e su negiranje. bilo kao nesposobnost da se udah­ ne dovoljno v a z d u h a ili. op. Stoga se oni zovu ego odbrane. može u p r k o s tome funkcionisati na ograničen način ili u ograničenim pod­ ručjima. Niži energetski nivo ga prisi­ ljava da pravi izvesna prilagođavanja svoga životnog stila. Fizički uslovi oblikuju mišljenje i sliku o sebi svakog pojedinca. clt. tvrdeći da je postavljanje na stanovište d r u g e osobe oznaka razum­ nog čoveka. Ti manevri su priručna sredstva ega koji sprečava da emo­ cionalni konflikt postane svestan. k a o nemogućnost da se nosi sa stresom.

realnošću, to je dobra, efikasna vojska. K a d a su oni u konfliktu, ima poremećaja i problema. To se može desiti ako g e n e r a l opaža svoje t r u p e kao brojeve i pione u svojoj igri rata. On može zaboraviti da je r a t borba ne samo t r u p a već za t r u p e i ne samo za njegovu ličnu slavu. Tako ego može izgubiti iz vida činjenicu da se radi o njegovom telu, a ne o slici koju ono predstavlja.

bijamo sliku šestokrake zvezde koja je korišćena u p r e t ­ hodnim poglavljima knjige da prikaže celo telo. Ispre­ kidane linije pokazuju gde je konflikt najintenzivniji područje dijafragme ili s t r u k a gde se sreću dve polo­ vine tela. Dva trougla takođe mogu predstavljati mnoge d r u g e polarne odnose u životu — nebo i zemlju, d a n i noć, muškarca i ženu, v a t r u i vodu. Zanimljivo je da Kinezi koriste razne dijagrame da opišu dvojnost životnih sna­ ga što se u kineskoj filozofiji zove jin i jang. Razlika između dva dijagrama sugeriše dva različita životna stila. Kružni kineski dijagram naglašava ravnotežu; šestokraka zvezda, t a k o đ e poznata k a o Davidova zvezda, naglašava interakciju.

Viđeno se tačke gledišta generala, n o r m a l n a hijerar­ hija autoriteta u n u t a r jedne vojske bila bi obrnuta. Nijedan general ne može funkcionisati ukoliko ne opaža sebe k a o najvažnijeg. Isto to važi za ego i telo. Pos­ ni a t r a n o odozgo — t j . sa stanovišta ega — piramida funkcionisanja ličnosti bila bi o b r n u t a . Gledanje odoz­ go meri stepen svesnosti ili kontrole. Više je svesnosti uloženo u ego, nego u bilo koju drugu funkciju. Prema tome, mi smo više svesni naših misli nego naših oseća­ nja, a najmanje smo svesni naših telesnih procesa. To je generalovo gledanje hijerarhije vojske sa stanovišta moći. To se može izjednačiti sa posmatranjem funkcio­ nisanja ličnosti sa stanovišta znanja,, što je operacija ega. S druge strane, telo ima svoju m u d r o s t koja pret­ hodi sticanju znanja. Ta dva stanovišta ljudske ličnosti mogu se integrisati stavljanjem jednog trougla preko drugog. Tada do126

Te sile ne samo da komuniciraju u n u t a r organizma da bi proizvele impuls koji k a r a k t e r i š e zapadnjačku aktivnost već takođe prisiljava organizam da agresivno komunicira sa okolinom. Ja ne koristim ovde reč „ a g r e ­ sivan" u d e s t r u k t i v n o m smislu, već u smislu s u p r o t ­ nosti „pasivnom". Zapadnjačka agresivnost ima i pozi­ tivne i negativne aspekte. Ali, bilo da su pozitivni ili negativni, imaju za cilj promenu, nasuprot orijental­ nom stavu čiji je cilj stabilnost. Radi jednostavnijeg Prikazivanja, podeliću ljudsku aktivnost na četiri g r u Pe: intelektualnu, socijalnu, k r e a t i v n u i fizičku, uklju­ čujući seksualnu. P o j a m interakcije postaje j a s a n k a d a * grupe stavimo na četiri s t r a n e našeg crteža k a o što Prikazano na sledećoj slici.
e ]e

127

Snaga impulsa koji su centrifugalne sile u osnovi interakcije ličnosti sa svetom zavisi od jačine bioener­ getskih procesa u telu. S e m toga, efikasnost t i h impulsa u zadovoljavanju potreba zavisi od slobode da se oni izraze. Uzdržavanje ili hronična mišićna napetost, koji sprečavaju proticanje impulsa i osećanja, ne samo da podrivaju efikasno funkcionisanje ličnosti već takođe ograničavaju k o n t a k t i interakciju osobe sa okolinom. To smanjuje osećanje pripadanja i osećanje da je lič­ nost d e o sveta i umanjuje s t e p e n duševnosti. Moja n a m e r a ovde nije da se protivim ili zalažem za zapadnjački stil života. U preteranoj agresivnosti, što znači eksploatišući i manipulišući drugima, izgubili smo važno osećanje ravnoteže. Dopuštamo egu da podriva telo i koristimo znanje da odbacimo m u d r o s t tela. T r e ­ ba da uspostavimo ravnotežu u n a m a samima i u našim odnosima sa svetom u k o m e živimo. Međutim, p i t a m se da li bi ta ravnoteža m o g l a biti uspostavljena ako bismo odbacili zapadnjačke stavove o životu u korist istočnjačkih. T r e b a da b u d e m o svesni da istok nastoji da usvoji zapadnjačke stavove.
FIZIČKA SREDINA

A k o sada kombinujemo taj crtež sa sličnim crtežima iz prethodnog dela: dobijamo sliku dinamičkih snaga sadržanih u ljudskoj ličnosti, slika dole.
GLAVA.-EGO

Karakterologija U bioenergetici su različite k a r a k t e r n e s t r u k t u r e k l a sifikovane u pet osnovnih tipova. Svaki tip ima pose­ ban sklop odbrana na psihološkom i mišićnom nivou po kome se razlikuje od d r u g i h tipova. Važno je n a g ­ lasiti da to nije klasifikacija ljudi već o d b r a m b e n i h stavova. Poznato je da nijedna osoba nije čist k a r a k ­ terni tip i da svako u našoj k L i l t u r i ima u izvesnorn stepenu kombinaciju svih tih odbrambenih k a r a k t e r i s ­ tika. Ličnost jedne osobe, za razliku od njene k a r a k t e r ­ ne strukture, određena je vitalnošću — t j . snagom n j e ­ nih impulsa i o d b r a n a m a koje je podigla da bi k o n t r o hsala te impulse. N e m a dve osobe koje su slične bilo . vitalnosti bilo u o d b r a n a m a proizašlim iz njihovog votnog iskustva. Bez obzira n a to, neophodno je g o v o terminima tipova radi jasnoće komunikacije i °°ljeg razumevanja. Tih pet tipova s u : „shizoidni", „oralni", „psihopatski", »mazohistički" i „rigidni". Koristili smo te izraze zbog .°ga što su oni poznate i prihvaćene definicije p o r e m e J a ličnosti u psihijatrijskoj profesiji. Naša klasifika­ cija se ne kosi sa već uspostavljenim kriterijumima.
u Zl u l Ca

ŠAKA

ŠAKA

KREATIVNO SOCIJALNO ILI PRODUKTIVNO

STOPALO

STOPALO

GENITALNO FIZIČKO

9

128

129

Opis tipova koji sledi predstavljen je u formi skice pošto je nemoguće u ovom opštem pregledu bioenerge­ tike ući u detaljnu diskusiju svakog poremećaja. Pošto su k a r a k t e r n i tipovi veoma složeni, ovde mogu biti pomenuti samo opšti aspekti svakog tipa.

Shizoidna
OPIS

karakterna

struktura

Izraz „shizoidan" proizlazi iz „shizofrenije" i označa­ va osobu u čijoj ličnosti postoje tendencije ka shizoidn o m stanju. Te tendencije s u : (1) podeljenost jedin­ stvenog funkcionisanja ličnosti. Na primer, mišljenje teži da b u d e nevezano sa osećanjima. Ono što osoba misli izgleda da ima malo vidljive veze sa njenim ose­ ćanjima ih ponašanjem; (2) povlačenje u sebe, preki­ danje ili gubljenje k o n t a k t a sa svetom ili spoljašnjom realnošću. Shizoidna osoba nije shizofrena i ne mora n i k a d a ni postati shizofrena, ali ima nagoveštaje koji su obično dobro kompenzovani. Izraz „shizoidan" opisuje osobu čije je osećanje sebe umanjeno, čiji je ego slab i čiji je k o n t a k t sa telom i osećanjima pretežno smanjen.

e raspada a razvija se shizoidno stanje. Nisu retka ubistva u tom stanju. Odbrane se sastoje u mišićnim napetostima koje drže ličnost na okupu, sprečavajući periferne s t r u k t u r e da budu preplavljene osećanjima i energijom. Te mišićne napetosti su iste k a o one opisane ranije, za koje smo kazali da su odgovorne za sprečavanje perifernih orga­ na da k o n t a k t i r a j u sa jezgrom. Tako o d b r a n a postaje problem. Postoji energetska podeljenost tela u predelu s t r u k a , čija je posledica nedostatak integracije između gornje i donje polovine. Ta bioenergetska analiza je prikazana dijagramom na sledećem ci'težu.
S

BIOENERGETSKO S T A N J E

Energija je povučena sa perifernih s t r u k t u r a tela, naime, iz onih organa koji uspostavljaju k o n t a k t sa spoljašnjim svetom: lice, ruke, genitalni organi i sto­ pala. Ti organi nisu p o t p u n o energetski povezani sa jezgrom — t j . uzbuđenje iz jezgra ne teče slobodno p r e m a njima već je proticanje sprečeno hroničnom mi-šićnom napetošću u osnovi glave, u ramenima, karlid i kukovima. Funkcionisanje tih organa postaje nepove­ zano sa osećanjima u jezgru ličnosti. Unutrašnji naboj teži da se zamrzne u području jezgra. Kao posledica toga, formacija impulsa je slabaMeđutim, punjenje je eksplozivno (zbog sabijanja) može da izbije kroz nasilje ili ubistvo. To se dešava k a d a odbrane popuste i organizam postane preplavljen količinom energije kojom ne može upravljati. Ličnost
1

Dvostruke linije označavaju skupljenu energetsku granicu shizoidnog k a r a k t e r a . Isprekidane linije ozna­ čavaju nedostatak punjenja perifernih organa i nedos­ tatak veze sa jezgrom. Isprekidana linija u centru shiZoidne s t r u k t u r e označava podeljenost na d v e polovine tela. FIZIČKI ASPEKTI V U većini slučajeva telo je uzano i skupljeno. Ukoliko jrna paranoidnih elemenata u ličnosti, telo je punije i atletskiji izgled.

130

Glavna područja tenzija su u osnovi lobanje, zglobo­ vima ramena, zglobovima nogu, zglobovima karlice i u predelu dijafragme. Ovo poslednje je tako snažno da teži da podeli telo na dve polovine. D o m i n a n t n a zgrčenost je u malim mišićima koji okružuju artikulaciju. Stoga se kod te k a r a k t e r n e s t r u k t u r e može videti ili ekstremna nefleksibilnost ili hiperfleksibilnost zglobova. Lice je k a o maska. Oči, m a d a nemaju prazan pogled k a o u shizofrcnih, nisu žive i nc uspostavljaju kontakt. Ruke više liče na k l a t n a koja vise kraj tela, nego na n a s t a v a k tela. Stopala su zgrčena i hladna, često izvr­ n u t a ; težina tela se oslanja na spoljašnju s t r a n u sto­ pala. Cesto je p r i m e t a n nesklad između dve polovine tela. U mnogim slučajevima polovine izgledaju kao da, ne pripadaju istoj osobi. Pod stresom, na primer, kada osoba napravi luk telom, linija tela često izgleda slom­ ljena. Glava, t r u p i noge izgledaju kao da su pod uglom jedno sa drugim. To je ilustrovano u glavi II.
PSIHOLOŠKE ODLIKE

odnose je veoma teško uspostaviti zbog nedostatka n a ­ pona u perifernim s t r u k t u r a m a . Korišćenje volje da se motivišu akcije daje ponaša­ nju neprirodan kvalitet. To je nazvano „kao da" p o n a ­ šanje — t j . kao da je zasnovano na osećanjima, ali sama akcija ne izražava osećanja.

ETIOLOSKI I ISTORIJSKI FAKTORI

Važno je ovde prikazati n e k e istorijske činjenice u vezi početka stvaranja tih s t r u k t u r a . Sledeće n a p o m e n e daju zbir zapažanja onih koji su proučavali taj p r o b ­ lem, onih koji su radili i analizirah m n o g e osobe sa tom vrstom poremećaja: U svim slučajevima postoji jasna činjenica da je oso­ ba doživela r a n o odbacivanje od s t r a n e majke, što je pacijent doživeo kao pretnju svome postojanju. Odbaci­ vanje je bilo p r a ć e n o prikrivenim, ili često otvorenim neprijateljstvom sa majčine strane. Odbacivanje i neprijateljstvo stvaraju kod pacijenta strah da će bilo koje traženje, zahtevanje, samozalaganje voditi do uništenja. Istorija t a k v e osobe otkriva nedostatak bilo kakvog snažnog pozitivnog osećanja sigurnosti ili radosti. U detinjstvu su česti noćni strahovi. Takođe je tipično povlačenje ili neemocionalno pona­ šanje sa p o v r e m e n i m izlivima besa, što se naziva autističnim ponašanjem. Ako je bilo koji od roditelja tokom edipovskog perio­ da s e k u n d a r n o investirao u dete iz seksualnih razloga, sto je veoma često, ličnosti se pridodaju paranoidni ele­ menti. To omogućava izvestan stepen akting auta tokom kasnijeg detinjstva i u odraslom dobu. Imajući t a k v u istoriju, dete nema drugog izbora sem da pobegne od realnosti (intenzivan život u fantazija­ ma) i od svoga tela (apstraktna inteligencija) da bi p r e ­ velo. Pošto su d o m i n a n t n a osećanja bila užas i u b i ­ lački bes, dete u samoodbrani diže zid oko svojih ose­ ćanja. 133

Zbog nedostatka identifikacije sa telom, neadekvat­ no je osećanje sebe. Osoba se ne oseća povezano ili integrisano . Tendencija nepovezanosti, predstavljena na telesnom nivou nedostatkom energetske veze između glave i ostatka tela, s t v a r a rascep ličnosti na kontradiktorne stavove. Tako se može videti oholost sa osećanjem niže vrednosti, ih osećanje devičanstva sa osećanjem kurvinstva. Ovo poslednje se t a k o đ e odražava na podelje­ nost na dva dela tela, donji i gornji.
27

Shizoidni k a r a k t e r pokazuje hipersenzitivnost zbog slabosti ego granica, što je psihološki korelat nedostatka perifernog napona. Ta slabost smanjuje otpornost na pritiske spol ja i prisiljava ga da se povlači u samoodbranu. Kod shizoidnog k a r a k t e r a postoji j a k a težnja ka izbegavanju intimnih osećajnih odnosa. U stvari, takve
' Laing R. 1977.
a

D.,

Pođeljeno

ja

i Politika

doživljaja,

Nolit,

Beogr""'

132

dok je odgovarajuće iskustvo shizoidne s t r u k t u r e odbacivanje. oralna s t r u k t u r a je stanje nedovoljnog na­ boja. Te: crte označavaju nedostatak zadovoljavanja potreba u detinjstvu i predstavljaju fiksaciju na t o m nivou raz­ voja. pošto se razvoj tela deteta odvija od glave prema dole. Noge izgledaju k a o da ne mogu da održavaju telo uspravno. Disanje oralne s t r u k t u r e je plitko. što odgo­ vara Šeldonovom (Sheldon) ektomorfnom tipu. p S l H O L O Š K E ODLIKE Oralna k a r a k t e r n a s t r u k t u r a ima teškoća da stoji na svojim nogama figurativno. delom zbog slabosti m u s k u l a r n o g sistema. Ono što leži u osnovi iskustva oral­ nog k a r a k t e r a je lišavanje. To bioenergetsko stanje je prikazano dijagramski na 134 str. čiji je rezultat izduženo. zbog niskog ener­ getskog nivoa ličnosti. Ona teži da " naslanja ili oslanja na druge. slabi pod stresom. Muskulatura je nerazvijena. uočava se linearni razvoj. ali nije vrpčasta kao kod shizoidnog tela. n FIZIČKE KARAKTERISTIKE BIOENERGETSKO STANJE Energetski. ona protiče ka periferiji tela ali slabo. Uskraćivanje na o r a l n o m nivou redukuje snagu impulsa da sisa. Ali. Te crte su slabost u smislu nezavis­ nosti. Karlica može biti manja nego što je n o r m a l n o i kod muškarca i kod žena. Dobro disanje zavisi od sposobnosti da se usisava vazduh. Iz razloga koji još nisu p o t p u n o jasni. Cesti su fizički znaci nezrelosti. Oči su slabe sa tedencijom ka miopiji. Kod nekih žena je ceo proces razvoja u s p o r e n . međutim. Telo pokazuje tendenciju da se skljoka. Neke ličnosti sa tom crtom pokazuju izraženu nezavisnost koja. Stopala su takođe t a n k a i uzana. Energija je zaleđena u jezgru kao kod shizoidnog stanja. smanjena agre­ sivnost i u n u t r a š n j e osećanje p o t r e b e da b u d e držana u r u k a m a . to daje telu dečački izgled. Dlakavost je obično smanjena. tendencija da se oslanja na druge. Kod nekih ljudi te crte su m a s k i r a n e svesno usvo­ jenim k o m p e n z a t o r n i m stavovima. ali i bukvalno. Jedno moguće objašnjenje je da kašnjenje u sazrevaju omogućava dugim kosfima da p r e k o m e r n o rastu. Sva mesta k o n t a k t a sa sredinom su pod nedovolj­ nim nabojem. One su uglavnom ukočene da bi pružile d o ­ datni oslonac. kao što sam ranije e 134 135 . a nivo genitalnog uzbuđenja smanjen. Duge vretenaste noge su česta oznaka te s t r u k t u r e . t a n k o telo. Nedostatak energije i snage je najprimetniji u donjem delu tela. Taj n e d o s t a t a k razvoja je najprimetniji u rukama i nogama. Drugi faktor može da b u d e nesposobnost nedovoljno razvijene m u s k u l a t u r e da kontroliše razvoj kostiju. podržavana i da se o njoj n e k o brine. Telo ima tendenciju da b u d e dugo i t a n k o .Oralna OPIS karakterna struktura Opisujemo ličnost k a o oralnu k a r a k t e r n u strukturu ukoliko sadrži m n o g e crte tipične za oralni period živo­ ta — period bebe. Od shi­ zoidnog tela se razlikuje po tome što nije u grču.

što je vrlo efikasno sa naivnim ljudima koji t a d a bivaju u moći psihopate. Razlog što je ta k a r a k t e r n a s t r u k t u r a složena jeste da postoje dva načina da se postigne moć nad d r u g i ­ ma. Majka koja pati od depresije ne može biti detetu na raspolaganju. m a d a se može ponašati kao da je on taj koji obezbeđuje podršku. Ta struktura može biti veoma složena. u k o m slučaju. Takođe ima drugih doživljaja razočaranja u ranom životu. U psihopatskoj ličnosti ego ili um se okreću protiv tela i osećanja. postoji stegnutost oko dijafrag­ me i struka. naime. Drugi način je podrivanje osobe kroz zavodljiv pristup. oralni k a r a k t e r je sklon p r o m e n a m a raspoloženja od depresije do ushiće­ nja. Normalno funkcionisanje ega je da podržava težnje tela za zadovoljstvom. ah radi sažetosti i jasnosti opisaću prostu formu tog poremećaja. To je tip k a r a k t e r a koji nije bio opi­ san ili analiziran u mojim p r e t h o d n i m studijama. dovodi do dubokog plakanja i punijeg disanja. U n u t r a š n j a praznina se odražava na po­ tiskivanje intenzivnog osećanja čežnje. Zbog niskog energetskog nivoa. isto kao što u shizoidnoj s t r u k t u r i može bi" oralnih elemenata. Psihopatska OPIS karakterna struktura ETIOLOŠKI I ISTORIJSKI FAKTORI Rana uskraćivanja mogu biti izazvana s t v a r n i m gub­ ljenjem tople majčinske figure koja daje podršku. Oralni k a r a k t e r pati od u n u t r a š n j e g osećanja prazni­ ne. Istorija ličnosti često otkriva p r e r a n i r a z v o j . da bi ga oni napunili. Drugi aspekt te ličnosti je težnja za moći i p o t r e b a da se dominira i da se ima kontrola. Taj stav je suprotan stavu shizoidne s t r u k t u r e koja se disocira od svojih osećanja. Karakteristične su depresivne epizode u kasnom de­ tinjstvu ili ranoj mladosti. k a d a je ona ili on pokušao da uspostavi kon­ t a k t sa ocem ili n e k i m drugim rođakom. T a k v o razoča­ ranje može ostaviti osećanje gorčine u ličnosti. Uopšteno p o s m a t r a n o . BIOENERGETSKO STANJE Postoje dva telesna tipa koja odgovaraju dvema psi­ hopatskim s t r u k t u r a m a . a ne da ih podriva u korist ego ideala. ako se ne suprotstavi nasilniku. Uspostavljanje moći n a d drugima postiže se uzdi­ zanjem n a d njima. To može biti izraženo kroz ideju da mu svet nešto duguje. P r e t e r a n a je po­ t r e b a za k o n t a k t o m sa d r u g i m ljudima. Oralno dete m e đ u t i m ne V°* kazuje autistično ponašanje shizoidnog deteta. ta tendencija može biti m a s k i r a n a preteran o m nezavisnošću. taj stav proizlazi direktno iz ranog do­ življaja uskraćivanja. da je dete počelo da govori ili hoda ranije nego što je normalno. Druga tipična oralna crta je stav da mu se nešto duguje. naročito seksualnih osećanja. gornji deo je veći dominantnijeg izgleda. On stalno gleda u druge.pomenuo. zbog njihove pomoći i podrške. Dve polovine tela su p r i m e t n o neproporcionalne. Moram shva. 0 Potrebno je nekoliko uvodnih reči u vezi ove k a r a k ­ terne s t r u k t u r e . bilo da je ona umrla. Oslanjanje na d r u g e se takođe odra­ žava na nesposobnost da se b u d e sam. Nadvladavajući tip je lakše objasniti bioenergetski i ja ću ga koristiti za ilustra­ ciju. ta osoba na neki način postaje njegova žrtva. koje. Zbog toga je i nastao naziv „psihopatologija". Svi psihopatski k a r a k t e r i ulažu mnogo energije u sopstveni ideal.titi da u oralnoj ličnosti može biti shizoidnih el^ m e n a t a . Ja objašnjavam taj razvoj kao n a p o r da se prevaziđe osećanje gubitka nastojanjem da se postane nezavisan. Tendencija ka depresiji je k a r a k t e r i s t i k a oralnih crta u ličnosti. Suština psihopatskog stava je negiranje osećanja. što sprečava proticanje energije i osećanja Prema dole. da je bolesna ili da je odsustvo uzro­ kovano potrebom da ide na posao. U tom tipu postoji značajno p o m e ­ t n j e energije p r e m a gornjem delu tela sa pratećim smanjenjem naboja u donjem delu tela. J e d a n je zlostavljanje ili nadvladavanje d r u g e oso­ be. 1 136 137 . ukoliko se izrazi.

Negiranje osećanja je u osnovi negiranje potrebe. Možemo videti da u životnoj istoriji osoba sa takvom k a r a k t e r n o m s t r u k t u r o m uvek postoji borba za dominaciju i kontrolu između deteta i roditelja. Seksualnost se u v e k koristi u toj igri moći. t a k o da nije p r i n u đ e n da izrazi' svoju p o t r e ­ bu. životna istorija lič­ nosti objašnjava njeno ponašanje. Glava se drži vrlo čvrsto (ne srne izgubiti glavu). Psiho­ pata je zavodljiv u svom izgledu moći ili u mekom. Te napetosti predstavljaju inhibiciju impulsa sisanja. da se ne bi videlo i razumelo. Donji deo tela je uži i može pokazi­ vati tipičnu slabost oralne k a r a k t e r n e s t r u k t u r e .Glava je previše energetski nabijena. Oči su b u d n e ili nepoverljive. t a k o je snaž­ na da osoba ne može priznati niti dozvoliti da joj se desi poraz. Kod prvog tipa karlica je pod manjim nabojem i drži se k r u t o . Ona je takođe rigidna. U psihijatrijskoj lite­ raturi oni mogu biti opisani kao da imaju oralne fiksa­ cije. Izložiću opšti stav da 139 FIZIČKE KARAKTERISTIKE Telo nad vladu jućeg tipa pokazuje p r e t e r a n u razvije­ nost gornjeg dela. PSIHOLOŠKE ODLIKE Psihopatskoj ličnosti je p o t r e b a n n e k o koga će k o n trolisati. Ti bioenergetski odnosi su prikazani na ovoj slici. i m a d a izgleda da nekoga kontroliše. Leđa su obično p r e t e r a n o savitljiva. Težnja da se b u d e na v r h u . što uklju­ čuje oči i zatiljni deo. je pravilnije građeno i nema naduvan izgled. Postoji izvestan stepen oralnosti kod svih psihopatskih osoba. Biti kontrolisan znači biti korišćen. da se uspe. koje sam nazvao zavodljivim ili „podrivajućim". Telo drugog tipa. U oba slučaja postoji poremećaj proticanja između dve polovine tela. lukavom zavođenju. ali to takode utiče da i telo poprimi čvrsto držanje. ali bez kontakta. on mora biti pobednik u svakom takmičenju. Tako je on u v e k onaj koji dobij a. kod drugog je pod p r e t e r a n i m nabojem. ona je takođe zavisna od te osobe. J a k a mišićna napetost takođe se može osetiti dodi­ rom duž osnove lobanje. 138 . Zadovoljstvo u seksu je s e k u n ­ darno u odnosu na izvođenje ili osvajanje. ETIOLOSKI I ISTORIJSKI FAKTORI Kao kod svih k a r a k t e r n i h tipova. To zatvaranje očiju. Poraz je stavlja u položaj ž r t v e . Uočljiva je tenzija okularnog segmenta tela. Psihopatski m a n e v a r je da učini da on b u d e p o t r e b a n drugima. Oba tipa t a k o đ e imaju p r i metnu stegnutost dijafragme. To ostavlja utisak naduvanosti i t a k o ­ đe odgovara n a d u v a n o j ego slici te osobe. ergo. u predelu koji se može naz­ vati oralnim. Potreba da se kontroliše je takođe u s m e r e n a prema sebi. što znači da pos­ toji hiperekscitacija m e n t a l n o g aparata. Potreba da se drugi kontroliše tesno je vezana sa strahom da se b u d e kontrolisan. a posledica toga je stalno r a z m a t r a n j e k a k o da se postigne kontrola i da se ovlada situacijom. nisu otvorene za među­ odnose. Može se reći da je ta s t r u k t u r a preopterećena u gornjem delu. karakteristika je svih psihopatskih ličnosti.

Međutim. U psihopatskoj ličnosti pastoje takođe i mazohistički elementi. Najvažniji faktor u etiologiji tog stanja je seksualno zavodljiv roditelj. Uzdržavanje je t a k o jako da dovodi do sabijanja i kolapsa organizma. Zbog snažnog uzdržavanja periferni organi su pod slabim nabojem. dobijaće izvesnu dozu blis­ kosti sa roditeljem. Dete će se ili uzdići iznad potrebe. mazohistička s t r u k t u r a je energetski nabijena. op. uloga se obrće i pojavljuje se sadistički element. BIOENERGETSKO S T A N J E Nasuprot oralnoj s t r u k t u r i . clt. ili će zadovoljiti potrebu. u bioenergetici se mnogo saznalo o pozadini tog problema. 191. manipulišući roditeljem (manipulativni tip). Ne govorim sada o oso­ bama sa mazohističkim perverzijama. Početni potez je da se u novom odnosu tako postavi da prih­ vati mazohistički potčinjenu ulogu. čvrsto drži. str.niko ne može da r a z u m e ponašanje druge osobe ukoli­ ko ne poznaje njenu životnu istoriju. i pošto nije u stanju da to promeni. ispoljavanje t a k v i h osećanja je onemo­ gućeno iz s t r a h a da ne dođe do eksplozije nasilničkog ponašanja. njegove jedine o d b r a n e su u n u t r a š n j e . što proizlazi iz potčinjavanja zavodljivom rodi­ telju. Taj naboj se. U slučajevima psihopatskih hčnosti to je često veoma teško uraditi. Ta zavodljivost je p r i k r i v e n a s a j | ciljem da zadovolji roditeljeve narcisoidne potrebe. Čvrsta. neprijateljstva i superiorno­ sti. on je sasvim suprotan iz­ nutra. osobama koje traže da ih t u k u da bi mogle da uživaju u seksu. Kolaps se pojavljuje u predelu s t r u ­ ka kada se telo savija pod teretom sopstvene tenzije . Ako mazohistički k a r a k t e r pokazuje potčinjenost u svom spoljašnjem ponašanju. k a d a J obavljeno pridobijanje ljubavi i obezbeđena odanost d r u g e osobe. ipak. 28 Drugo viđenje rada tih energetskih snaga kod mazohističke strukture može se naći u mojoj knjizi The Physical Dynamics of character Structure. u onom stepenu u k o m e se dete otvoreno potčinjava. ah ostaje potčinjena. ali nije zaleđen. Zavodljiv odnos stvara trougao koji stavlja dete u situaciju suprotstavljanja roditelju istog" pola. negativizma. međutim. Nedostatak neophodnog k o n t a k t a i podrške objašnjava oralne elemente u toj k a r a k t e r n o j strukturi. Potčinjenost je dominantna mazohistička tendencija. U p r k o s tom problemu. Potom. e Mazohistička OPIS karakterna struktura Mazohizam se u svakodnevnom govoru izjednačava sa željom da se pati. Ma­ zohistička k a r a k t e r n a s t r u k t u r a opisuje osobu koja pati i gunđa ili se žali.. Dete se ne može usprotiviti ili pobeći iz s i t u a s P cije. 28 140 141 . Tačno je da mazohista pati. Mazohistički element je snažniji kod primamljivih ib zavodljivih varijeteta te k a r a k t e r n e s t r u k t u r e . snažna m u s k u l a t u r a zadržava bilo k a k v o otvo­ reno izražavanje svoga stava i samo gunđanju i žal­ bama dopušta da prođu kroz grlo. To stvara j prepreku neophodnoj identifikaciji sa roditeljem istog pola i produžava identifikaciju sa zavodljivim rodite­ ljem. spolja p o s m a t r a n o može se zaključiti da on želi da ostane u t o m stanju. Na dubljem emocionalnom nivou on ima jako osećanje inata. što ne vodi pražnjenju i oslobađanju — to jest. Mazohistički k a r a k t e r se suprotstavlja s t r a h u od eksplodiranja sklopom m u s k u l a r n o g uzdržavanja. U toj situaciji će bilo k a k v o izražavanje potrebe za k o n t a k t o m učiniti dete krajnje povredljivim. Zavodljiv roditelj je ujedno i odbacujući roditelj na nivou detetovih potreba za podrškom i fizičkim kon­ taktom. Cilj toga je da priveže dete za roditelja. Potčinjenost je samo na površini. Tako je jedan od glavnih ciljeva svake terapije da osvetli pacijentovo životno iskustvo. Ne mislim da je isti slučaj sa oso­ bama koje imaju mazohističku k a r a k t e r n u s t r u k t u r u . ograničena je ekspresivna akcija. jer njihova psihopatska tendencija da negiraju osećanja uključuje i negiranje doživljavanja.

Zauzimanje sopstvenog stava je takođe ograničeno. 142 Mazohistička s t r u k t u r a se razvija u porodici gde je ljubav i prihvatanje kornbinovano sa ozbiljnim pritis­ cima. to se negira ina­ tom. Majka je d o m i n a n t n a i požrtvovana. PSIHOLOŠKE ODLIKE FIZIČKE KARAKTERISTIKE Zbog ozbiljnog uzdržavanja.Impulsi se kreću odozdo i odozgo i bivaju stešnjeni u vratu i s t r u k u . što se može bukvalni je opisati kao pod vijanje i spljoštavanje zadnjice. požrtvovana majka bukvalno guši dete.stoj nijansi. mišićavo telo je tipično za mazo­ hističku s t r u k t u r u . Druga značajna karakteristika je povlačenje kartice unapred. koje se oseća veoma krivo zbog bilo kojeg pokušaja deklarisanja svoje slobode ili ispoljavanja negativnog stava. otac je pasi­ van i potčinjen. Koža svih mazohističkih k a r a k t e r a ima tendenciju ka braonka. odgovorno je za savijenost ili kolaps tela u predelu struka. Ta slika podseća na sliku psa sa podvijenim repom. negativističkim stavom ili neprijateljstvom. ETIOLOSKI I ISTORIJSKI FAKTORI Zdepasto. zbog toga takve ličnosti imaju j a k u ten­ denciju da dozive anksioznost. čvrst v r a t koji označava uvlačenje glave u ramena. Podvi janje zadnjice. zbog stagnacije energije. Na svesnom nivou mazohista se identil'ikuje sa nastojanjem da zadovolji druge. 143 . koji ima veliku zadnjicu i j a k e butine. Iz nepoznatih razloga pojačana je i dlakavost tela. Posebno je karakterističan k r a t a k . na nesvesnom nivou. što mu onemo­ gućava slobodno kretanje. agresija je u velikoj meri smanjena. Umesto agresije javlja se provokativno ponašanje koje ima za cilj da izazove snažnu reakciju d r u g e osobe. Stagnacija naboja zbog j a k o g uzdržavanja vodi do osećanja da je „zaglibljen u močvari". zajedno sa težinom i napet ošću odozgo. G u n đ a n j e je jedina vokalna ekspresija koja lako prolazi kroz stegnuto grlo. Kod nekih žena se može videti kombinacija rigidnosti gornjeg dela tela i mazohizma u donjem delu. S t r u k je u odgo­ varajućem iznosu kraći i čvršći. dovoljno snažnu da mazo­ histi omogući da reaguje nasilnički ili eksplozivno u seksu ili bilo čemu drugom. Dominantna. uzdignutu osnovu kartice i tamnu nijansu kože uzrokovanu stagnacijom naboja. Ovde je dijagramski prikazano mazohističko telo. Ta potisnuta osećanja se m o r a j u osloboditi p r e n e g o što mazohistička osoba može slobodno da reaguje na život­ ne situacije. m e đ u t i m . čvrsto. Protezanje tela u smislu proširivanja granica ega ili posezanja veoma je umanjeno. Redukcija protezanja do­ vodi do skraćivanja opisane s t r u k t u r e . Stav potčinjenosti i zadovoljavanja drugog su k a r a k ­ teristike mazohističkog ponašanja.

prljan ja ili prkosa. a zavr­ šava se porazom. Kod tog karak­ t e r a je j a k a kastraciona anksioznost. dok je bio dete. Telo izgleda integrisano i povezano i oseća se *ao takvo. kičma je u s p r a v n a . . To bioenergetsko stanje je prikazano dijagramski na sledećoj slici. izjednačavajući popuštanje sa potčinjenošću i ko­ lapsom. ukotvljavanjem 144 PIZICKE KARAKTERISTIKE Telo rigidnog k a r a k t e r a je proporcionalno i skladno građeno. 10 145 . Pojedi sve iz t a n j i r a . što pogoduje sposobnosti da se realnost ispita p r e nego što se reaguje. Njihov uobičajeni doživljaj bilo je osećanje da su uhvaćeni. Rigidna OPIS karakterna struktura Pojam rigidnosti proizlazi iz tendencije tih ljudi da se drže čvrsto — ponosito. To_ bi bile pozitivne crte kada ne bi bilo činjenice da je ponos odbramben. T a k o se glava drži vrlo visoko. Dete nije moglo naći načina da izađe iz toga. Zadržavanje impulsa je periferno. borio sa dubokim oseća­ njem ponižavanja k a d god je slobodno ispoljio šta oseća — u formi povraćanja. da ne bi u p a o u klopku. . Zadovolji svoju m a m u . odnos koji obezbeđuje ljubav — pod određenim uslovima. To se pridodaje tenziji odozgo i odozdo. Rigidnost postaje odbrana protiv mazohističkih tendencija koje su u njenoj osnovi. Glavna područja napetosti su dugi mišići tela. ima različitih stepena rigidnosti. Mazohista se plaši da ide do k r a j a ili da isturi svoju glavu (isto važi za genitalije) iz s t r a h a da će biti sasečen ili da će ti delovi biti odrubljeni. K a d a je zadržavanje slabo. a rigidnost nepopustljiva.Tipična je j a k a usmerenost na jedenje i defekaciju. Njegova opreznost ima formu zadržavanja impulsa da se otvori i posegne. To je podr­ žano podjednako j a k o m genitalnošću. mogu se videti neki ele­ menti poremećaja i odstupanja prikazanih ranije kod ostalih tipova. Pacijent se. Bez obzira na to. „Budi dobar dečko. osoba je živahna i vibrantna. otud rigidnost. I kaki redovno. uključujući temper tantrume. osobe na oba k r a j a tela i obezbeđivanjem dobrog kon­ takta sa realnošću. što omogućava samo reakciju inata. bili su slomljeni. naglasak na realnosti se koristi kao o d b r a n a protiv nagona za zadovoljstvom — prepuštanjem — i to je konflikt rigidne ličnosti. Svi ljudi sa mazohističkom s t r u k t u r o m su kao deca imali temper tantrume (napade besa) od kojih su morali da odustanu. U sledećem poglavlju ćemo jasnije videti zašto je to značajno. ali ograničava njihovo izražavanje. Ukoče­ nost u mišićima ekstenzorima i fleksorima doprinosi stvaranju rigidnosti. Sposobnost zadržavanja impulsa proizlazi iz jakog ega sa visokim stepenom kontrole ponašanja. Na nesreću. Svi pokušaji pružanja otpora. što dopušta oseća­ njima da protiču. BIOENERGETSKO S T A N J E U toj s t r u k t u r i je vrlo jak naboj na svim perifernim mestima k o n t a k t a sa sredinom. Prirodno. Daj da m a m a vidi" itd. Rigidni k a r a k t e r je na oprezu da ne bi bio iskorišćen. Zadržava­ nje takođe znači „čuvanje svojih leđa". Najznačajniji je strah da se p r e k i n e odnos sa roditeljima. Rigidni k a r a k t e r se plaši da po­ pusti.

Erotsko zadovoljstvo. rigidni k a r a k t e r se kreće indirektno i oprezno da bi postigao taj cilj. sklona takmičenju i agresivna. sa ljudima sa kojima k o n t a k ­ tira i sa terapeutom. Delom. takođe. rigidni k a r a k t e r se dobro snalazi u životu. Imam jedan završni komentar. Odbacivanje seksualne ljubavi je povreda ponosa. on se plaši da će. Pošto se otvoreno izražavanje ljubavi. To je u prvom planu terapeutovog pristupa. On ili ona je ličnost koja reaguje srcem. bez koga se ne može razumeti pacijent i njegovi p r o ­ blemi. njegovo srce nije odsečeno od periferije.Važna karakteristika je živahnost tela: sjajne očidobra boja kože. na. kroz odnos prema roditelj suprotnog pola. i viktorijanski tip histerične žene. koordinacija i skladnost p o k r e t a su smanjeni. Tako. Nisam diskutovao tret­ mane tih problema zbog toga što terapeuti ne tretiraju karakterne tipove.ISKI FAKTORI Odbacivanje težnji za erotskim i seksualnim zado­ voljstvom dete opaža kao izdaju svog posezanja za ljubavlju. Ako je rigidnost jaka. ambiciozna je. Pasivnost se doživljava kao ranjivost. 11 K a r a k t e r n a s t r u k t u r a određuje način na koji osoba rukuje svojom potrebom za ljubavlju. tako da se radije drži povučeno. Izraz „rigidni k a r a k t e r " je usvojen u bioenergetici da bi opisao faktor koji je zajednički za nekoliko raz­ ličito imenovanih tipova ličnosti. Sta­ romodni kompulzivni k a r a k t e r takođe spada u ovu ši­ roku kategoriju. Različiti karakterni tipovi se uklapaju u taj spektar ili hijerar147 146 . ne izgubivši uvid u celinu. Njegova tvrdoglavost proizlazi delom iz njegovog ponosa. traženjem intim­ nosti i stremljenjem ka zadovoljstvu. sa podlogom na kojoj stoji. Rigidnost tog k a r a k t e r a je kao čelik. Povreda ponosa je takođe odbacivanje ljubavi. jer le to previše opasno — i na drugom kraju. Hijerarhija karakternih tipova Istorija te s t r u k t u r e je zanimljiva po tome što osoba sa ovim k a r a k t e r o m ne doživljava jake t r a u m e koje stvaraju ozbiljna o d b r a m b e n a stanja. žene koja koristi seks kao o d b r a n u protiv seksualnosti. kao želje za fizičkim k o n t a k t o m i erotskim zadovoljstvom. oči gube nešto od sjaja. zbog zaleđenog energetskog sistema. Terapija se u s m e r a v a na osobu i njene neposredne odnose: sa njenim telom. ETIOLOŠKI I ISTORI. Osoba sa tom k a r a k t e r n o m s t r u k t u r o m je u celini orijentisana ka svetu. to pro­ izlazi iz straha da bi potčinjenost iziskivala i gubitak slobode. Viđenje u tom svetlu. rigidni k a r a k t e r nije n a ­ pustio svest o tome. on izvodi m a ­ nevre da bi postigao bliskost. a boja kože može postati bleda ili sivkasta. emocional­ no zdravlje — gde n e m a uzdržavanja od impulsa da se otvoreno posegne za bliskošću i kontaktom. Rigidni k a r a k t e r može biti tvrdoglav. U osnovi toga je ipak poznavanje k a r a k t e r a . posebno na genitalnom nivou. Uopšte uzev. seksualnost i ljubav su istoznačni u detetovom u m u . čijem je j e d n o m kraju shizoidno sta­ nje — koje je povlačenje od intimnosti i bliskosti. Rigidnost je takođe prisutna kod shizoidne s t r u k t u r e koja je. on uključuje faličnog. narcisoidnog muškarca. To se ispoljava kroz z a b r a n u infan­ tilne masturbacije i. Važnost njegovog ponosa leži u činjenici da je on vezan za to osećanje ljubavi. t j . Sposoban t e r a p e u t može lako da se kreće sa jed­ nog polja na drugo. kao led — lomljiva. čiji je fokus na erektivnoj potenciji. izgledati blesavo. različite k a r a k t e r n e s t r u k t u r e stvaraju spektar n^ hijerarhiju. On ne manipuliše kao psihopatski k a r a k t e r . suočava sa odbacivanjem od strane roditelja. Kao što je prikazano na dijagramu. PSIHOLOŠKE ODLIKE i. ka­ r a k t e r koji je Rajh opisao u Analizi karaktera. živahnost gestova i pokreta. već ljude. u skladu sa tim je i smanje­ nje gore navedenih pozitivnih elemenata. ukoliko se prepusti. ali sa uzdržavanjem i ego kontrolom. Zbog snažnog razvoja ega. ali je retko inadžija. Željeno stanje bi bilo da odustane od te kontrole i da dozvoli da srce prevlada. Značajna t r a u m a je u ovom slučaju doživljavanje frustracije u borbi za erotsko zadovoljenje.

hiju u skladu sa stepenom u k o m e dozvoljavaju intim­ nost i k o n t a k t . Redosled odgovara onome koji je korišćen za prikazivanje k a r a k t e r n i h tipova. Shizoidni karakter izbegava intimnu bliskost. na jest oni­ po­ doz­ Oralni karakter može uspostaviti bliskost samo osnovi svojih potreba za toplinom i podrškom — to na infantilnoj osnovi. Psihopatski karakter može k o n t a k t i r a t i samo sa ma kojima je on potreban. Dokle god je nekome treban i u položaju da kontroliše taj odnos, može voliti da se u izvesnom stepenu razvije bliskost.

Mazohistički karakter je izvanredno sposoban da zasnuje bliske odnose na osnovi potčinjenog stava. Na­ ravno, t a k a v odnos može biti opisan k a o „sa pola srca", ali je intimniji od bilo koja tri prethodno opisana tipa. Anksioznost je kod mazohističke s t r u k t u r e vezana za uverenje da će izgubiti ili prekinuti odnos koji ima sa nekim, ukoliko ispolji negativna osećanja ili se bori za svoju slobodu. Rigidni karakter formira prilično bliske odnose. Ko­ ristim reč „prilično" zbog toga što on ostaje oprezan, bez obzira na prividnu intimnost i privrženost. S v a k a k a r a k t e r n a s t r u k t u r a sadrži suštinski konflikt, jer u n u t a r ličnosti postoji u isto vreme potreba za intimnošću, bliskošću i ekspresivnošću, kao i strah da su te potrebe uzajamno nespojive. K a r a k t e r n a struk­ t u r a je najbolji kompromis koji je osoba bila u stanju da postigne u uslovima ranog životnog doba. Na ne­ sreću, taj kompromis je koči, m a d a se spoljašnji uslovi menjaju kada ona odraste. Pogledajmo bliže te kon­ flikte. Iz te analize ćemo takođe videti da je svaka k a r a k t e r n a s t r u k t u r a ujedno i odbrana od zauzimanja nižih slojeva hijerarhije. Shizoidni: Ako ispoljim potrebu za bliskošću, o j opstanak će biti u opasnosti. O b r t a n j e m redosleda, M postaje: „Ja mogu opstati ukoliko mi intimnost n i j potrebna". On, prema tome, mora ostati u stanju izo­ lacije. Oralni: Konflikt se može izraziti k a o : „Ako hoću da bu­ dem nezavisan, m o r a m odustati od potrebe za podrškorn i toplinom". T a k a v stav ga, m e đ u t i m , prisiljava da ostane u zavisnosti. To se onda modifikuje u „Sve doK 148
m

nisam nezavisan, mogu ispoljavati svoju potrebu". Odu­ stajanje od potrebe da voli i da bude bliska, može do­ vesti osobu do shizoidnog stanja, koje je, štaviše, sta­ nje negiranja života. Psihopatski: Kod ove s t r u k t u r e postoji konflikt iz­ među nezavisnosti ili autonomije i bliskosti. To se može izraziti k a o : „Mogu biti blizak sa tobom ako ti dozvo­ lim da me kontrolišeš ili koristiš". On to ne može doz­ voliti, jer to p o d r a z u m e v a potpuno uklanjanje osećanja sebe. S druge strane, on ne može odustati od svoje po­ trebe za bliskošću, kako to shizoidni radi, niti može rizikovati da postane zavisan, kao što je oralni k a r a k ­ ter. Svezan kao dete, on je bio prisiljen da o b r n e uloge. U svojim tekućim odnosima on postaje kontrolišući i zavodljivi roditelj vis-a-vis d r u g e osobe koja je s v e ­ dena na oralnu poziciju. Tako, imajući kontrolu n a d drugima, on u izvesnoj meri može dozvoliti bliskost. To se može reći na sledeći način: „Možeš mi biti blizak dokle god me gledaš ponizno". Psihopatski element se sastoji u obrtanju „Možeš mi biti blizak", umesto „Osećam potrebu da b u d e m blizak sa tobom". Mazohistički: Ovde je konflikt bliskosti i slobode. Prosto rečeno slobodan nećeš me voleti". Suočen mazohista kaže: „Biću tvoj dobar voleti". između ljubavi ili to j e : „Ako b u d e m sa tim konfliktom, dečko, i ti ćeš me

Rigidni: Rigidni k a r a k t e r je relativno slobodan; rela­ tivno zbog toga što stalno čuva tu slobodu — čuva je da ne bi dozvolio srcu da previše zavrti mozak. Njegov konflikt se može postaviti k a o : „Mogu biti slobodan ukoliko ne izgubim glavu i p o t p u n o se prepustim lju­ bavi". U njegovoj glavi predavanje ima značenje potcinjavanja, što bi ga moglo dovesti, po njegovom uven j u , do nivoa mazohističkog k a r a k t e r a . K a o rezultat toga, njegove potrebe i ljubav su uvek dobro odmereni.
re

e

Možemo dalje Postaje oštriji. Shizoidni Oralni Psihopatski Mazohistički Rigidni = = = = =

uprošćavati

gore izloženo.

Konflikt

bitisanje s p r a m potrebe potreba s p r a m nezavisnosti nezavisnost s p r a m bliskosti bliskost s p r a m slobode sloboda s p r a m predavanja u ljubavi 149

Razrešenje bilo kojeg od tih konflikata znači da an­ tagonizam između ta dva sistema vrednosti nestaje. Shizoidna osoba nalazi da postojati i imati potrebe nije uzajamno isključivo i da može imati oba. Oralni karak­ ter shvata da se može imati potreba a da se bude ne­ zavisan (da se stoji na sopstvenim nogama) itd. Razvoj ličnosti je proces u k o m e dete postaje sve više svesno svojih ljudskih prava. To s u : Pravo da se postoji — t j . da se obitava u svetu k a o poseban orga­ nizam. To p r a v o se u glavnim crtama formira tokom prvih meseci života. Ukoliko nije dobro zasnovano, stva­ ra se predispozicija za shizoidnu s t r u k t u r u . Ali, kad god je to pravo ozbiljno ugroženo, do tačke da se osoba oseća nesigurna u vezi svog prava da postoji, pojavljuju se shizoidne tendencije. Sigurnost da se ima pravo na svoje potrebe, što pro­ izlazi iz podrške i hranilačke funkcije majke tokom prvih godina. Osnovna nesigurnost na tom nivou vodi do oralne s t r u k t u r e . Pravo da se bude autonoman i nezavisan, — tj. da se ne bude p r e d m e t potreba drugih ljudi. To pravo je izgubljeno, ili je propuštena prilika da se zasnuje, uko­ liko je roditelj suprotnog pola bio zavodljiv. Pokora­ vanje zavođenju dovodi dete do stanja da b u d e u moći roditelja. Dete se svojom zavodljivošću suprotstavlja toj pretnji. Rezultat takve situacije je psihopatska struk­ tura. Pravo da se bude nezavisan, što dete stvara kroz samopotvrđivanje i suprotstavljanje roditelju. Ukoliko su samopotvrđivanje i suprotstavljanje slomljeni, razvija se mazohistička ličnost. Samopotvrđivanje uglavnom počinje oko osamnaest meseci, kada dete nauči da kaže ne, i nastavlja da se razvija tokom sledeće godine ži­ vota. Taj period odgovara periodu učenja na čistoću i problemi koji se stvaraju zbog tog obučavanja povezuju se sa samopotvrđivanjem i suprotstavljanjem. Pravo da se nešto hoće i da se kreće ka ostvarivanju tih želja direktno i otvoreno. To pravo ima veliku ego komponentu i poslednje je od prirodnih p r a v a koja treba da se zasnuju u detinjstvu. Pojavljivanje i razvoj tog prava nastaje otprilike u periodu između treće šeste godine. Snažno je povezano sa detetovim ranio seksualnim osećanjima.
1 3

Propust da se uspostave ta osnovna i suštinska prava dovodi do fiksacija na onoj godini i u onoj situaciji koja je uzrokovala zaustavljanje punog razvoja. Pošto svaka osoba ima izvestan stepen fiksacija na svakom od tih stupnjeva ili nivoa, svaki od tih konfli­ kata će zahtevati izvesno prorađivanje. U ovom t r e n u t ­ ku ne znam da li postoji neki redosled u tom t e r a p e u t skom procesu. Izgleda da je najbolji postupak praćenje pacijenta kada se on, ili ona, suočava sa svakim od konflikata u svom životu. Ukoliko je to dobro urađeno, pacijent će završiti terapiju sa jakim osećanjem da ima prava da živi, da ima p r a v a da izražava potrebe, a da pri tom ostane nezavisan, slobodan, ali takođe sa ljubavlju i uključenošću.

150

151

VI REALNOST: SEKUNDARNA ORIJENTACIJA

Realnost

i

iluzija

Na kraju poglavlja o k a r a k t e r n i m tipovima pomenuo sam da t e r a p e u t t r e b a da ih ima na u m u dok pristupa pacijentu. Na prvom mestu je pacijentova specifična životna situacija. To uključuje tekuće tegobe na koje se pacijent žali; k a k o vidi sebe — (kako vidi odnos između sopstvene ličnosti i teškoća sa kojima se suo­ čava); stepen njegovog odnosa prema svome telu (ko­ liko je svestan mišićnih napetosti koje mogu doprinositi njegovom problemu); njegova očekivanja od terapije i, sve vreme, kakav je njegov odnos prema terapeutu kao drugom ljudskom biću. Početna usmerenost treba da b u d e na orijentaciju te osobe p r e m a realnosti. Mo­ r a m dodati da ta usmerenost ne treba da se napusti tokom terapije, već da se stalno proširuje sa pojavlji­ vanjem novih aspekata života i istorije pacijenta. Mada je usmerenost ka realnosti p r i m a r n a , ja to na­ zivam s e k u n d a r n o m orijentacijom. Ali, s e k u n d a r n a je samo sa stanovišta v r e m e n a — to jest, orijentacija ka realnosti jedne osobe razvija se postepeno tokom odra­ stanja osobe, pošto je orijentacija ka zadovoljstvu pri­ sutna od začetka života. Koliko je neko orijentisan pre­ ma realnosti, toliko će akcije uspešno zadovoljavati nje­ gova stremljenja ka zadovoljstvu. Ne mogu da zamislim da osoba koja je nerealistična u odnosu na svoj život može da postigne zadovoljstvo, uživanje i zadovoljenje koje t a k o silno želi. Ali, šta je realnost? I k a k o možemo reći da li J osoba realna u odnosu na svoj život, ili nije? Nisam siguran da znam odgovor na prvo pitanje. Verujem da ima izvesnih istina koje su zasnovane na realnosti, kao 152
e

što je važnost disanja, vrednost oslobođenosti od mišić­ ne napetosti, potreba da se identifikujemo sa sopstve­ nim telom, kreativni potencijal za zadovoljstvo i tako dalje. I ja sam bio nerealan u vezi nekih stvari. Misleći da se na lak način mogu obogatiti, izgubio sam novac na berzi. Ima stvari koje me zbunjuju. Koliko je realno viđati onoliko pacijenata koliko ih ja v i đ a m ? Koliko je realno nositi teško b r e m e odgovornosti? Ne mislim da iko zna pravi odgovor na to pitanje; zato, pređimo na drugo pitanje. Srećom, čovek koji dolazi na terapiju priznaje da je u nevolji, da njegov život nekako nije onakav kakav se on nadao da će biti, i da nije siguran koliko su njegova očekivanja realna. Imajući to na u m u , kao i činjenicu da je lakše biti objektivan u odnosu na drugu osobu, t e r a p e u t obično može uočiti one aspekte mišlje­ nja i ponašanja koji su kod drugoga nerealni. On može reći da su takvo mišljenje i ponašanje zasnovani više na iluziji nego na realnosti. Na primer, došla mi je mlada žena koja je bila de­ presivna, jer se njen b r a k raspadao. Otkrila je da je njen muž imao vezu sa d r u g o m ženom i to otkriće je slomilo njenu sliku o sebi kao „besprekornoj maloj ženici". Ta dva prideva koja je koristila bila su p o ­ godna. Ona je bila sjajna mala žena koja je verovala da se posvetila svome mužu i da je doprinela njegovom uspehu. Lako je zamisliti njen šok kada je otkrila da je on zainteresovan za drugu ženu. Kako mu iko može ponuditi više nego što ona nudi? Iz ove priče je prilično jasno da je moja pacijentkinja bila nerealna u životu. Ideja da neko može biti »besprekorna žena" je sigurno iluzija, ljudska priroda je t a k v a — daleko od besprekornog. Uverenje da m u š ­ karac t r e b a da b u d e zahvalan svojoj ženi, j e r ga je učinila uspešnim, nije zasnovana na realnosti, jer je efekat takvog stava negiranje i kastriranje muškarca. Rušenje iluzija uvek dovodi do depresije , koja nudi mogućnost da se otkriju iluzije i da se mišljenje i po­ našanje ponovo postave na solidniju osnovu. Prvi put sam se zainteresovao za ulogu iluzija stu­ dirajući shizoidnu ličnost . Beznađe shizoidnog prisi­ ljava ga da stvori iluzije da bi održao svoj d u h u
29 30

Lowen, Depression and the Body, op. cit. Vidi A. Lowen, Bertrayal of the Body, op.

cit.

153

Um sa svojim fantazijama i dnevnim snevanjem pokušava da obrne nepovoljnu i neprihvatljivu realnost zamišljanjem i snovima. Do tada treba da održavam svoje . str. Neke osobe čak zamišljaju da su usvojene. pribegavanje iluziji štiti ga od beznadežne bespomoćnosti. Sposobnost osobe da se uhvati ukoštac sa realnošću svoje situacije je oboga­ ćena. projektovaće u svoju sliku o bu31 ibiđ. Te predstave su nerealni ciljevi i njihovo ostvarenje je nedostižan cilj . žrtvuju se dobra oseća­ nja u sadašnjosti i osoba koja živi u iluziji je po definiciji nesposobna da traži zadovoljstvo. otkriti njeno zlatno srce. gurajući time osobu u konflikt sa realnošću.. koja su u izvesnom stepenu podrivala „osećanje sigurnosti i prihvatanja sebe". U tom beznađu. Te iluzije su često u suprot­ nosti sa realnim životnim iskustvom osobe. doći i proglasiti fhe univerzalnim n a s l e d n i k o m . . On je otmeniji nego drugi m u š k a r c i . gledajući iza njene spoljašnje razvratnosti. 121. Iluzija ili ego ideal svake osobe je jedinstven. Tako će osoba koja je kao dete osećala da je bila odbačena zamišljati da joj budućnost obećava prihvatanje i odobravanje. Ako se kao dete bori protiv osećanja bespomoćnosti i nemoći. Svaka shizoidna osoba gaji tajne iluzije za koje se nada da će biti ispunjene. veruje da je ona čista. Energija koja je ulo­ žena u iluziju ili nerealan cilj nije više na raspola­ ganju svakodnevnom životu. J e d a n moj paci­ jent mi je. Sto je ozbiljnija t r a u m a . u svakoj k a r a k t e r n o j strukturi ćemo naći iluzije ili ego ideale koji n a d o k n a ­ đuju r a n e zadatke samstvu. mlada žena. Ono što je važno u ovom citatu jeste proširivanje uloge iluzija na sve k a r a k t e r n e tipove. Izvod iz knjige Izdaja tela to objašnjava: Kada iluzija stekne moć. koji podrivaju njeno osećanje sigurnosti i samoprihvatanja. u nadi da će ostvarenje njenih iluzija otkloniti beznađe . Osećajući da je njena ljudska priroda odbačena. Ideja iza te iluzije je n a d a da će jednoga dana naići princ koji će.pretenzije'. Ona je p r e rušeni princ i nije zaista dete svojih roditelja. U situaciji kada čovek oseća da ne može da promeni ili izbegne preteču realnost. Međutim.borbi za život. Na pri­ mer. r e k a o : „Iznenadno sam postao svestan da sam imao idealizovanu sliku sebe kao pro­ gnanog princa. U mojoj knjizi Depresija i telo n a v e d e n je zna­ čajan paragraf koji bih hteo da citiram: 1 Osoba koja je doživela veliki gubitak ili traumu U| detinjstvu. kralj. str. P r e m a tome.. ona nastoji da se zado­ volji. Svaka k a r a k ­ terna s t r u k t u r a proizlazi iz iskustava iz detinjstva. Iz ovoga postaje jasno da depresivna reakcija redovno prati rušenje iluzija. Osnovni nalaz je bio da svaka depresivna osoba ima iluzije koje unose dozu nerealnosti u njene akcije i ponašanje. ona će razviti iluziju da je superiornija od običnih ljudskih bića zbog posebnih kvaliteta koje poseduje. 25. što onda vodi do beznadežnog ponašanja. njen um će pri­ rodno uklopiti tu uvredu u ego sa slikom budućnosti u kojoj je ona moćna i ima kontrolu.. opasnost iluzije je da produžava beznađe. 127. sa puno vrlina. 154 155 . možemo da opišemo u opštim crtama vrste iluzija ili ego ideala tipičnih za svaku k a r a k t e r n u s t r u k ­ turu. ali je u svakom slučaju ulaganje znatno. Ibid. ona je spremna da se odrekne zadovolj­ stva i da održava život u neizvesnosti'. Doveo sam tu sliku u vezu sa snom da će jednoga dana moj otac. 31 dućnosti zahteve koji izvrću doživljaje iz prošlosti. S h v a t a m da još uvek ihiam iluziju da će me jednoga dana neko otkriti. str. 33 J e d n a moja pacijentkinja je sjajno izrazila tu ideju rekavši: „Ljudi postavljaju nerealne ciljeve a onda drže sebe u stalnom stanju beznađa nastojeći da ih ostva­ re" « T e m a „nerealni ciljevi" bila je p r e d m e t diskusije u toku mog proučavanja depresija. Shizoidni karakter: P o m e n u o sam da se shizoidna osoba oseća odbačena kao ljudsko biće. veće je ulaganje energije u p r e d s t a v u ili iluziju. Nastoja­ njem da se zadovolji iluzija. Gubi se veza sa početnim iskustvima iz detinjstva i sadašnjost se žrtvuje njihovom zadovo­ ljenju. . radi boljeg razumevanja. kao što je i svaka ličnost jedinstvena. čije je seksualno ponašanje slobodno i promiskuitetno. P r i n c se ne 83 32 Ibiđ. na primer. ona je čistija nego d r u g e žene. Međutim.

Iluzija moći — šta se njome može postići — vrlo je česta u našoj kulturi. Njegovo srce je otvoreno za ljubav. Održavanje te ideje je potisnuto osećanjem prezira p r e m a terapeutu. ne na k o n s t r u k t i v a n način. „Zašto ne bi i ti?" — „Koliko i m a š ? " pitao sam. kao što se neretko dešava. Jedan pacijent mi je pričao da je godinama zamišljao kako nosi t o r b u sa 8. vrednost te ljubavi je s m a n j e n a . što znači da bi on. dekompenziranog stanja shizoddnog karaktera. K a k v a z a m k a ! Ta iluzija de­ lom objašnjava zašto mazohistički k a r a k t e r investira toliko mnogo u svoje promašaje. Jednoga dana mi je predložio da delimo sve šta imam. Ne može se više razlikovati realnost od iluzija. Napoleon. da bi ispunila tu iluziju. uspeo da je hteo. Ali. ali da se njegova ljubav ne ceni. Tako. što se sreće kod shi­ zofrenije. On je osoba koja voli. Zbog toga se kao kompen­ zacija razvija iluzija da ima mnogo energije i osećanja koja slobodno ispoljava. čija priča ima veze sa ovim o čemu govorim. on je bio ubeđen u svoju darežljivost.može spustiti tako nisko da radi obične poslove. A h . Pleasure. postaje uzbu­ đena i govorljiva. Interesantno je da ta Lowen. Antiteza moći. ali iznutra on misli o sebi kao o superior­ noj osobi u odnosu na druge. op. „Ja hoću da ti dam šta ja imam". iako je to njegova realnost. formu obmane.000 dolara — što je činilo da se osećao moćno i važno. Njegova _ ilu­ zija ili slika o sebi jeste da je on taj koji voli. Uspeh terapije bi dokazao da je terapeut bio bolji (kom­ petentniji) nego pacijent. ushićenje nije stabilnije od s a m e predstave. diskutovana je u knjizi Zadovoljstvo^. Uprkos tome. rigidna osoba voli osećanjima. j e r oralni k a r a k t e r nema neophodnu energiju. a to se ne može održavati. cit. ali je komuniciranje te ljubavi zadržano. sipajući misli i ideje u poplavi ose­ ćanja. Psihopatski karakter: Ova osoba ima iluziju o moći — da ona na tajanstven način poseduje moć i da je ta moć od opšte važnosti. Ta iluzija je kompenzacija nastala zbog doživljaja bespomoćnosti i nemoći u ru­ k a m a zavodničkog i manipulativnog roditelja. to mi nije izgledalo kao realan predlog. kao rezultat toga. Mazohistički karakter: Svaki mazohistički karakter se oseća inferiorno. u stvari. Promašaj se uvek objašnjava kao „Nisam se dovoljno trudio". bio je odgovor. a Rigidni karakter: Ova s t r u k t u r a proizlazi iz odba­ civanja detinje ljubavi od s t r a n e roditelja. U shizofrenom stanju iluzija dobija. Jedan od razloga što je r a d na rešavanju toga p r o b ­ lema tako težak jeste to što pacijent sa tom k a r a k t e r ­ nom s t r u k t u r o m ne može dozvoliti da terapija uspe. — „Dva dolara". Pošto sam ja imao mnogo više od dva do­ lara. podržava iluziju superiornosti. ali ne i akcijom." Ekstreman stepen u k o m e osoba zamišlja da je ona nešto posebno javlja se onda k a d a je osoba suočena sa odbacivanjem svoje ljudskosti. Dete je doživelo osećanje izdaje i teške tuge. Kod oralnog k a r a k t e r a to se završava tipičnim depresivnim stanjem. stanje nezadovoljenosti svoga tela. K a d a sam ga primio na terapiju sakupio je nekoliko miliona dolara i počelo je da mu biva jasno da nije ni moćan ni važan. naime zadovoljstvo. ono se oklopljava ili postavlja o d b r a n e od otvorenog izražavanja ljubavi zbog straha od izdaje. Cesto se može sresti shizofreni koji veruje da je on Isms Hristos. Njegova lju­ bav je uzdržana. šefu ih bilo kome ko u realnosti ima viši položaj. Neuspeh. Oralni karakter: T r a u m a te ličnosti je gubitak prava da izrazi svoje potrebe i. jer on ne razlikuje svoju realnu moć od ego slike o sebi kao o moćnoj osobi. Ako neko uzdržano izražava ljubav. što je tipično za tu s t r u k t u r u . K a d a je oralna osoba u raspo­ loženju ushićenja. Međutim.000. Treba da pokažem da sam nešto posebno. tako. ona mora takođe da se drži kao da ima moć i bogatstvo. Počeo je da se suočava sa realnošću. Osoba. On je bio ponižavan i sramoćen kao dete. situacija posta­ je opasna. ilu­ zija se pokazuje kroz ponašanje. Imao sam pacijenta sa kojim sam radio pre nekoliko godina. boginja Izida i slično. To je njen ego ideal — da b u d e centar pažnje kao osoba koja mnogo daje. nije slobodno. reče on. moć može 156 biti korišćena u interesu održavanja njegove ego slike. obrta­ njem značenja. Analiza rigidnog k a r a k t e r a postavlja interesantne ide­ je. K a d a psihopatski karakter stekne moć. pošto je on spreman da deli sve sa mnom. 157 . U samoodbrani. rigid­ ni k a r a k t e r sebe ne vidi u tom svetlu.

rigidni k a r a k t e r ne može reći kada je njegovo 158 ponašanje ispunjeno ljubavlju a kada nije. Jedina ideja koja mi pada na pamet. jeste da mazohista ima superiornu sposobnost da trpi bolne situacije. Evo nekih p r i m e r a : Ima nešto istine u ideji shizoidne osobe da je ona nešto posebno. Dobra ilustracija za to je devojka koja se kači za svog momka. čovek može biti zakačen zbog konflikta koji je postojao u detinjstvu. gde konfliktna osećanja sprečavaju efikasno kretanje. Stoga se može videti da je nje­ gova iluzija zasnovana na osećanjima. on je u stvarnosti bio bespomoćan. „zakačenost". jer. a koju mo­ r a m da ponudim uz kolebanje. Oralni k a r a k t e r jeste onaj koji daje. (Prim. svesna ili nesvesna. „višenje". često kažu ljudi.iluzija nije potpuno pogrešna. I to takođe važi. Na nesreću. Da li je to vrlina? U n e k i m slučajevima može biti. stiče sigurnost koja mu je potrebna. vaša potčinjenost situaciji može imati plemeniti kvali­ tet. ne na ponašanju. inače ne bi bio p r e d m e t zavođenja i manipulacije.) n e 35 3e 159 . da zatvara čoveku oči pred realnošću. „kačenje". radeći ga. i nesposobna da ga napusti. koja. visimo. ali se plaši da ga napusti. Covek može biti zakačen za svoj posao kome nije posvećen. On trpi i održava odnose koje bi neko drugi odavno napustio. Opasnost od iluzije ili ego slike jeste. Mazohistički k a r a k t e r ne može reći kada je plemenito potčiniti se bolrioj situa' ciji a kada je to samoporažavajuće i mazohistički. Budući da smo obešeni. Kao što svi znamo. ona se potpuno „kači". noge n a m nisu na podlozi i nismo u mogućnosti da otkrijemo svoje pravo ja. s d r u g e strane. Covek je t a k o ­ đe zakačen u svakoj situaciji. Mora postojati neko jezgro istine ili realnosti u svakoj iluziji. kao i svi nerazrešeni emocionalni konflikti. Nesposobna da mu priđe. „bešeJ " . „zakačaljka". U svetu odraslih. ali. od kojih svako sprečava ono drugo da se izrazi. navodeći čoveka da se pita „Da li je to istina jedne iluzije?" Ne razmišljajući mnogo o tome moj neposredni odgovor je „jeste". Međutim. ona se usled toga oseća zakačeno. Ne samo da smo zaslepljeni iluzijama već se „besimo" o ego sliku koju one održavaju. m a d a znam da ona mora posto­ jati. prev. postaje s t r u k t u r i Za engleski idiomatski izraz . Istina. „Niko drugi sem mazohiste to ne bi trpeo". imaćeš moć n a d njim. on je privlači i ona oseća da joj je p o t r e b a n . znaj. K a d a je d r u g a osoba p o t p u n o zavisna od vas. genije nije daleko od luđaka. ona se plaši njegovog odbijanja i oseća da bi je povredilo kada bi ona njemu prišla. Sto se manlfestuje kroz oseeane nedovoljne uključenosti u zbivanja oko sebe. naučio je lekciju života koju će kasnije koristiti: Kad god je nekome potrebno nešto od tebe. Slično. za nesvesnu zakačenost. U tom slučaju on nije svestan da je zakačen. U ovom tekstu hung-up se odnosi Prvobitno na oslabljen kontakt sa sobom.. Teško je naći osnovu za mazohističku karakternu iluziju superiornosti. Neki od njih zaista postaju nešto po­ sebno i izuzetno tokom života. uticaj će se osećati i na njene odnose sa Porodicom i prijateljima. što nam po­ maže da r a z u m e m o zašto se osoba tako uporno drži iluzije. ograničava slobodu ne samo u konfliktnom već u svim poljima života. zbog želje. Ako je osoba svesna konflikta. a o kome je sećanje potisnuto. ima elemenata real­ nosti u tome.hung-up" ne postoji jedinstven Pi'evod u srpskohrvatskom jeziku. Zakačaljke'* Za osobu se kaže da je „zakačena" kada je uhva­ ćena u emocionalnom konfliktu koji je sputava i spre­ čava bilo kakvu efikasnu akciju u smeru menjanja si­ tuacije. a prevođeno kao „obešenost". tako da je ideja moći bila samo u njegovom u m u . samo ponašanje je p r a v a stvar. Da li možemo reći da je odbacivanje od strane m a j k e u vezi sa njihovim ose­ ćanjem da su oni nešto posebno u njenim očima? Ve­ rujem da ima izvesne valjanosti u tom stanovištu. Devojka koja se kači za dečka imaće teškoća sa poslom. Psihopatski k a r a k t e r je imao nešto što su njegovi roditelji hteli. Svaka zakačenost. on može malo da da. Kao dete morao je biti svestan toga i tada je prvi put osetio ukus moći. Zakačenost može biti svesna ili nesvesna. Mislim da je to bilo iskustvo mazohističkog ka­ r a k t e r a prema svojoj majci i da je to ostavilo neko unutrašnje osećanje vrednosti. iz straha. U t a k v i m konfliktima postoje dva suprotna osećanja. ali ga ne može razrešiti. m a d a u manjem stepenu. S jedne strane.

m a d a je govorio da 3 majka njemu posvetila svoj život. Proboj se desio na kliničkom seminaru k a d a sam k o ­ legama prikazivao tog mladića. I m a razli­ čitih vrsta opijenosti. On je čvrsto verovao da će mu bioenergetika pomoći i ja s a m bio s p r e m a n da ostanem sa njim. Bukvalno. m a d a je sa svakom seansom bilo blagog poboljšanja. Terapija se sastojala u intenzivnom telesnom r a d u — disanju. U najmanju r u k u . Ne verujem da bi on |o svojevoljno otkrio. On još uvek vidi realnost očima deteta bez nade. Ali p r e ili kasnije to m o r a izaći na videlo. To negiranje je mogl° e Da bismo se uverili u valjanost energetskog stanovi­ ma. i nastojanja da se ispuni iluzija. „Vi verujete da možete vratiti svoju majku iz m r t v i h " . u stvari. a k o n t a k t je nesiguran. Moj pacijent ju je gledao sa glupavim osmehom na licu kao da kaže „Kako si znala?" a onda reče: „Da". s jedne strane. međutim. U pijanstvu od alkohola. Isto­ vremeno. da su iluzije i snevanje na javi deo tajnog života velikog broja ljudi. On nije voljan da odustane od iluzije. O njenoj smrti je pacijent rekao da je osećao vrlo malo emocija. na primer. To se može 161 160 . reče ona. Negirao je osećanje tuge. koje ne mislim da je jedinstveno. na koje je pacijent izvanredno reagovao. Ako ne možemo lako da razotkrijemo iluzije koje pacijent ima. J e d a n od značajnih događaja iz njegovog detinjstva bila je smrt majke k a d a je on imao devet godinaUmrla je od raka. ar biti uzrok kasnije depresije. Međutim. Konflikt se dalje komplikuje činjenicom da iluzija ima svoj tajni život. Ja ne znam k a k o je ona znala. n Radio sam sa mladim čovekom koji je patio od dugo­ godišnje depresije. Videći tip zakačenosti. čovek ima teškoća da oseti zemlju Pod svojim nogama. pokretu i izražavanju ose­ ćanja. s druge strane. on mi je izneo mnogo informacija o svome detinjstvu. ali odlika svih njih je da se osećate kao da v a m noge nisu na podlozi. da kažem drugačije. U isto v r e m e on ne može potpuno da zanemari zahteve realnosti. Takođe je potrebno da t e r a p e u t razume dokle je pacijent stigao kao ličnost. možemo videti da je osoba zakačena i uočiti neke od mehanizama. pošto je u izvesnom ste­ p e n u v a n dodira sa realnošću. jer bi to predstavljalo poraz njegovog ega. Nije u celini shvaćeno da je svako ko gaji iluzije na n e k i način zakačen. to znači. Možda je pokušavao da to sa­ krije od sebe samog. bilo da znamo njenu p r a v u prirodu 'Ili ne. Oni se koncentrišu na neposredne probleme zbog kojih traže pomoć i ne misle da su njihova zamišljanja. Ali> depresija se nastavila. setite se šta se dešava kada se napijete. Biti uzemljen je suprotno od biti zakačen. U svakoj terapiji je u izvesnom stepenu p o t r e b a n i n ­ tuitivan uvid terapeuta. a p r e toga je neko v r e m e bila ve­ zana za postelju. I m a t i noge na podlozi jeste jezik tela koji otkriva koliko je osoba u k o n t a k t u sa realnošću. Ne mislim da pacijenti namerno prikrivaju tu informaciju: mnogi ne misle da je to značajno. To je bila sjajna intu­ icija koja je razotkrila iluziju za koju je pacijent bio zakačen duže od dvadeset godina. možda zbog stida. To obelodanjivanje je učinilo značajan o b r t t o k a terapije. On je priznavao da je još u v e k depresivan. Ta mišićna napetost. ali tu p r e p r e k u nismo mogli savladati. iluzije i fantazije važni. Tokom prikazivanja anar lizirali smo njegovo telo koristeći jezik tela i p r i k a z u ­ jući njegovu istoriju. To m o ­ žemo uraditi zato što se zakačenost pokazuje u fizič­ kom izražavanju tela. što je bilo teško razumeti. Može iznenaditi moje čitaoce kada kažem da se taj tajni život retko obelodanjuje kod psihijatra. koliko ima svesnih ili nesvesnih iluzija. ili. Blagi kontakt nije nvek dovoljan da obezbedi proticanje struje.r a n a u telu u formi hroničnih mišićnih napetosti. uhvaćen u nerešivom konfliktu između zahteva realnosti. zakačinje telo na način koji ću u k r a t k o opisati. u energetskom smislu to nije uvek slučaj. Ukoliko energija jedne osobe e protiče snažno kroz noge. svako ima noge na zemlji. mada neke lako izlaze na videlo. Ima dva načina da se na osnovu izražavanja tela odredi da li je osoba zakačena ih ne. ove po­ jave su važne i m o r a m o pretpostaviti da na nesvesnom nivou postoji nesvesno negiranje koje skriva te infor­ macije. Tako je to trajalo nekoliko godina. to je moje iskustvo. njen energetski ili osećajni kontakt sa podlogom je ograničen. Tada je j e d n a od mojih saradnica napravila iznenađujuću primedbu. što je izgledalo da objašnjava problem. što često ima zastrašu­ jući i preteći aspekt. možemo zaključiti o iluziji. P r v i je da se vidi koliko je dobro uzemljena.

hoda kao po jajima. Njene noge skoro ne dodiruju podlogu. jer telo izgleda kao da se drži na nevidljivoj vešalici. tipa obešenog k a p u t a . To nazivam obešenim k a p u t o m . Covek se ne može ni nepokretan — to negirati. K a d a osoba živi prividno bez kontakta sa onim što je okružuje. zovemo je floter (onaj koji plovi). pošto se u energetskom smislu. ima se ose­ ćanje opijenosti zahvaljujući k r e t a n j u energije od pod- loge naviše. a da ne može toga da se otrese budući da nije svesna da je uplašena. Covek se oseća kao da plovi. Taj stav straha se kompenzira pomeranjem glave unapred. na primer. ili u smislu osećanja. P r e nekog 162 163 . Primetićete da r a m e n a automatski idu n a ­ više. da dahćete kada se g r u d n i koš podigne. T a k a v položaj se ne razvija iz samo jednog iskustva. on izdiže sa osnove. to više izgleda da se čovek diže. Na d r u g o m kraju tela povlačenje energije iz glave dovodi da disocijacije stanja svesti i ima se utisak da telo lebdi oslobođeno granica tela. već n a ­ staje kao rezultat stalne izloženosti situacijama koje izazivaju strah. Bioenergetsko objašnjenje za opijenost je povlačenje energije iz stopala i nogu. u opijenosti od droga najpre se javlja to proticanje p r e m a gore. jer negira strah. predstavlja negiranje straha. ili. S d r u g e strane. Ruke labavo vise. Drugi način na koji se može videti fizička zakačenost jeste položaj i držanje gornjeg dela tela. Kada izra­ žavate ljubav. Međutim. Ko se plaši. Analiza onoga što telo izražava otkriva dinamiku za­ kačenosti. Podignuta r a ­ mena obično otkrivaju da je osoba ukočena od straha. Možete se uveriti da je to tačno ukoliko zauzmete telesni polo­ žaj straha. Opijenost drogom stvara senzacije lebdenja — slično onome što se doživljava kod shizoidnih osoba. jeste dobra osnova za zakane može da napreduje zbog straha. najčešći je onaj koji se vidi kod. Plašiti se. kako ga ja zovem. a g r u d n i koš je podignut. Bez obzira na to. S t r a h podiže čoveka sa pod­ loge. kao i iz donjih delova tela. Ima nekoliko čestih oblika zakačenosti. Najčešće je situacija koja je uzrokovala strah zaboravljena. a živahnost je smanjena. taj aspekt telesnog položaja. a čaljku. a glava i vrat istureni. Taj tip se skoro isključivo javlja kod muškaraca. u stvari. a sama emocija je potisnuta. On kao da kaže „ne vidim ništa čega bi se trebalo plašiti". U opi­ jenosti izazvanoj uzbudljivim događajem — postignuće važnog cilja na p r i m e r — povlačenje energije iz stopala i nogu je deo talasa uzbuđenja i energije koji se kreće prema glavi. ista senzacija se oseća k a d a opijenost nastaje zbog n e k e veoma uzbudljive vesti. kao da se osoba suprotstavlja opasnosti. Ali.pripisati nedostatku koordinacije izazvane alkoholom. Zaljubljena osoba pleše. u najmanju r u k u . rume­ nilo lica i opšta živahnost. Podignuta r a m e n a su izraz straha. Pošto n e m a ničeg čega se treba plašiti. Sto je veće povlačenje. desiti dečaku koji se dugo plašio svoga oca. Pošto je k r e t a n j e glavom n a p r e d opasno u fizičkoj borbi sa drugom osobom. Lice gubi boju. Potiskivanje straha dovodi do potiskivanja besa veza­ nog za strah. ali povući. R a m e n a su izdignuta i donekle četvrtasta. r a m e n a normalno padaju. nema ničeg ni na šta se treba ljutiti. potisnuta ose­ ćanja nalaze načina da se indirektno ispolje. T a k a v položaj gornjeg dela tela utiče i na donju polovinu tela. To se može. za­ tim se energija povlači iz glave. Emocionalno je to je priroda zakačaljke. kao da hoće da vidi da li postoji opas­ nost. To prati odgovarajući protok krvi. pogled postaje t u p ili staklast.

od vrata do slabina". masa tkiva skupljena tačno ispod sedmog cervikalnog pršljena. bilo je očigledno da je on preneo strah za svoje dostojanstvo i slobodu na socijalnu scenu. Posmatranje tela tog mladića otkrilo je da su mu ra­ mena i grudi bili povučeni naviše. Ali. str. postajalo je jasno da je on suviše zakačen za taj studentski pokret da bi se spustio na zemlju i suočio sa realnošću svoje životne situacije. nakostrešenu duž fcda. što je. Nekoliko puta nije imao erekciju dok je pokušavao da održi sek­ sualni odnos. 40. str.v r e m e n a sam video čoveka koji je bio voda studentskog aktivističkog pokreta. Kod životinja. osećanje besa se ispoljava kostrešenjem dlaka duž kičme i pravljenjem luka leđima. to zovemo zakačenost za kasapsku kuku. Mnoge starije žene sa godinama postaju niže i deblje. Treba jasno da kažem da je sprečeno fizičko izraža­ vanje besa. gde je mogao održavati sliku agresivnog muškarca s p r a m real­ nosti ličnih neuspeha. akcija je „izgleda univerzalna. Zbog izgleda. Pokazivanjem zuba i besnim rezanjem". prekidajući luk tela. Priznao je da oseća nedostatak energije u nogama. a pri­ lično^ je često kod starijih. ta 38 164 165 . Ni­ k a d a nisam saznao k a k v e je iluzije imao o pozitivnom uticaju tih aktivnosti na razrešenje njegovih ličnih pro­ blema. što ga je veoma uznemirilo. Imao je obazriv pogled i čvrstu strogu vilicu. da mu je stomak uvučen. jer mi se čini da bi kuka za meso izazvala t a k v u konfiguraciju. zapaža Darvin. Taj položaj je činio da gornji deo tela b u d e n a g n u t napred. K a k o smo diskutovali o njegovom problemu. Rekao je. Osećao s a m da vrlo malo energije protiče kroz njegov donji deo tela. To ispupčenje je dobilo ime po tome što se retko sreće kod mlađih žena.. kao da se sa godinama koje dolaze uvlače s a m e u sebe. video sam da su veoma na­ pete i ukočene i da ima teškoća da stoji sa savijenim kolenima. da zadovolje svoga tatu i porodicu. Gledajući njegove noge. karlica isturena i stegnuta. The Expression of the Emotions in Man and Animals (London. Neke udovice su poznate po oštrom jeziku. a ne verbalno. G r b a se pojavljuje tek kod starijih žena. a glava na kratkom vratu takođe isturena. na mestu spa­ janja vrata. Kod mesoždera. Čitalac će se iznenaditi kada sazna da je taj mladić odlučio da ne dolazi na terapiju. često praćena pretećim pokretima. skoro bez ikak­ vog abdominalnog učešća u pokretima disanja. 41. Watts & CO. p ^ a jli mačke. u stvari. Zalio se na osećanje nezadovolj­ stva sobom. 1934). Moja analiza problema grbe pokazuje da grba sadrži konflikt između stava potčinjavanja — to jest da budu dobre devojčice. Mesto gde se nalazi ta grba je tačka gde osećanje besa protiče u r u k e i p r e m a glavi. karlica se povukla unazad. Treba takođe da dodam da mu je disanje bilo plitko. Stopala su mu bila h l a d n a i izgledalo je da su bez energije. jer nastaje gomilanjem neizraženog besa kao posledica frustracija tokom čitavog života. što je objašnjavalo teškoće u seksu. r a m e n a i trupa. Darvin je to istakao u Izražavanju emocija kod čoveka i životinja ' . i jakog osećanja besa zbog seksualnih frustracija koje takav stav nosi sa sobom. da ima velike probleme da donese odluku u vezi svoje karijere. K a d a je pokušao da se savije unapred. 3 6 Iskustvo mi kaže da se grba stvara gomilanjem bloki­ ranog besa. ta­ kođe. Problem vuče koren iz edipovske situacije u kojoj je devojčica bila u klopci zbog konfliktnih osećanja prema ocu — ljubav i seksualna Charles Darwin. Cesta zakačaljka koja se sreće kod žena je takozvana udovička grba. Nije mu išlo lako sa devojkama. Darvin kaže: „Video s a m fllaku na Anubis pavijanima kada su bili ljuti.

Još d v e v r s t e zakačaljki zaslužuju da budu pomenute. Kod shizoidne s t r u k t u r e je p r e k i n u t a veza funkcija glave ili ego funkcija i telesnih funkcija. podrazumeva prihvatanje dvo­ strukog standarda seksualnog morala. kao da je njena veza sa o s t a t k o m tela prekinuta. već o prijatnom ero­ tičnom k o n t a k t u koji je deo normalnog ispoljavanja ljubavi. To je prisi­ ljava da zauzme pasivnu ulogu. što. Jedna je povezana sa shizoidnom k a r a k t e r n o m s t r u k ­ turom i zove se omča. Potčinjavanje zahtevu da bude dobra devojčica. Glava blago visi o k r e n u t a ka jednoj strani tela. pošto devojčica ne mo­ že da ispolji bes iz straha od osude i gubitka očeve ljubavi. najznačajnija je činjenica da je ključno područje napetosti kod te s t r u k t u r e u osnovi lobanje.. služilo je samo kao osnova za gornji deo tela. Za­ kačenost za v r a t odiže noge od podloge. To povlači za sobom očevo prihvatanje kćerk i n e seksualnosti. podizanje na pijedestal uzdiže čoveka sa zemlje isto toliko koliko i d r u g e v r s t e zakačenosti. Bilo je k r u t o i nepokretno. Međutim. mišićna napetost u t o m područjii formira o b r u č u^ p r e delu spajanja glave i vrata. a to je — postaviti se na pijede- stal. i bes i frustracija. Postoji i drugi način na koji žene bivaju zakačene seksualnim moralom. sputava ženu u njenoj težnji ka seksualnom zadovoljstvu. U bioenergetici se na t i m napetostima mnogo radi. s druge strane. To dovodi do zakačaljke. n a r a v n o . Ako tražite 166 167 . Zaista. jer položaj tela podseća na polo­ žaj čoveka na vešalima. što izgleda kao omča. Najzad. što ja zovem k r s t . Shizoidna oso­ ba nije uzemljena i njen k o n t a k t sa realnošću je slaba­ šan.osećanja. Ne govorim o seksualnom k o n t a k t u sa ocem. da bi se ponovo uspostavilo jedinstvo ličnosti. Opisao sam takav slučaj u knjizi Depresija i telo. ima zakačaljki koje se povremeno sreću kod graničnih shizofreničara. Možemo zamisliti iluzije koje devojčica razvija kao kompenzaciju za gubitak sek­ sualne agresivnosti. a nije u stanju ni da ispolji seksualna osećanja pošto bi to vodilo do odbacivanja i sramote. i to je ta napetost koja čepa jedinstvo ličnosti. s jedne strane. U slučaju sa kojim sam radio pacijentkinjino telo je od karlice n a ­ niže izgledalo kao pijedestal.

kada nismo u stanju da opišemo zakačaljku gledajući telo. ali ne osećajni ili energetski. možemo biti sigurni da je svako ko nema noge čvrsto postavljene na podlozi. Zapanjujuće je videti tu identifikaciju ispoljenu na telesnom nivou. Sva težina tela bila je na toj savijenoj nozi. m l a d a žena bila plesacica p r e nego što je počela da daje taidži-časove. P r v a je bila položaj luka. Ali. To je podrazumevalo stajanje na jednoj nozi sa savijenim kolenom. Video sam nekoliko osoba čije telo i izraz lica neverovatno podsećaju na sliku Mojsija k a k o ga obično prikazuju. nije potpuno u k o n t a k t u sa real­ nošću. a kada noga počne mnogo da je boli. Ali. i to postaje očigledno n a m a oboma. Druge zakačaljke na telesnom nivou mogu biti razjašnjene u budućnosti. i da ima nerešene emocionalne probleme. dok sam držao polugodišnji k u r s iz bioenergetike. Moram dodati da je ta. energetski govoreno. Siguran sam da to predstavlja zakačaljku toj ličnosti. Dokle god osoba nije uzemljena. Bio joj je potreban snažniji pritisak da slomi tu ukočenost. Ali. Njene noge su bile suviše čvrste i k r u t e . zbog toga što izražavanje tela nije sasvim jasno. zakačen. da se sruči na ćebe postavljeno ispred nje. održavanje ravnoteže dodiri­ vanjem stolice sa strane. taidži-časove za stanovnike i posetioce. kao i ostatak bioenergetike. uprkos t o m e što je pokušavala da radi bioenergetske vežbe. nije uspela da oseti nikakve vibracije u telu. To znanje upravlja moj pristup svakom pacijentu. Mnogi shizofreni se identifikuju sa Isusom Hristom. uspostaviti a d e k v a t a n kon­ t a k t sa osnovom na kojoj čovek stoji. Neki ljudi reaguju na ovu vežbu vibrirajući malčice. Mnogi ljudi misle da su im noge na zemlji i u meha­ ničkom smislu to je tačno. Rekla mi je da.od t a k v e osobe da podigne r u k e sa strane. ili Hrista neposredno po skidanju sa krsta. Uradila je Uzeviljavanje U bioenergetici uzemljavanje znači postavljanje osobe na čvrstu osnovu. Koristio sam tri vežbe. Videla je da se pojavljuju u nogama učesnika mojih grupa i čudila se zašto su njoj izmicale. Ovim telesnim stavovima nije iscrpljena lista načina na koje čovek može da se zakači. K a d a sam joj ponudio da radim sa njom rado je prihvatila. opisan u drugoj glavi. Možemo reći da oni imaju mehanički kontakt. a neki čak razvijaju iluziju da oni jesu Hrist. ali ova osoba nije tako reagovala. K a d a znamo da sa tela pročitamo zakačaljku jedne osobe to n a m mnogo pomaže da je bolje razumemo. Rekao s a m joj da održava taj položaj dokle god može. Biti uzemljen je suprotno od biti zakačen. ali nisam do­ voljno studirao taj problem da bih mogao išta da tvr­ dim. kako bi se po­ javile vibracije. prišla mi je mlada žena koja je vodila 168 169 . to takođe ima bukvalno značenje — naime. P r e nekoliko godina u Esalenu. čovek ne zna razliku dok je ne doživi. U svakoj terapiji konflikti izbijaju na! površinu p r e ili kasnije. kao i priroda zakačaljke. jer počinjem terapiju pomažući mu da b u d e čvršće uzemljen i da b u d e više u k o n t a k t u sa svim aspektima svoje realnosti. što je t r e ­ balo da pomogne da ispravi njeno telo i da disanje učini dubljim. ponekad ćete imati snažan utisak da to telo podseća na sliku Hrista na raspeću. uporedo sa iluzijama koje su njeni psihički korelati.

Kod čoveka iznenadno pražnjenje takođe može biti opasno. To znači da je glavni p r a v a c rada prema dole — to jest. držale su me. Ostala je u tom položaju neko vreme. Kada čovek napusti individualnu ili grupnu seansu lebdeći. Takođe sam svestan napetosti u stopa­ lima. Taj problem mogu pripisati svojim godi­ nama. Ovo je prvi put da sam bila u njima". Pa ipak. Na primer.tu važbu po dva p u t a na obe noge. ali to je bilo za m e n e novo iskustvo. pošto im objasnim pojam uzemljavanja. Opasnost je naročito velika kod ljudi koji su slabo uzemljeni. sletanje aviona je uvek strasnije e g o poletanje. Kao posledica p r v e dve vežbe. nekoliko vežbi ne uzemljuje čoveka. kretanje prema dole je uvek strasnije nego kretanje Prema gore. koji je obično prigušen. Sada bih voleo da opin 171 . Treba ih raditi redovno da bi se postiglo i održalo osećanje sigur­ nosti i osećanje da se ima koren. utoliko se više proniena može podneti i bolje se može izlaziti nakraj sa osećanjima. hi­ steričan. Moje kolege i ja p r a k t i k u jemo da sa takvim ljudima radimo vežbe koje izgrađuju energiju (disanje) sa aktivnostima koje oslobađaju uzbu­ đenje (izražavanje osećanja) i vežbe koje uzemljuju čoveka. j e d n a od n a j ­ dubljih anksioznosti u čoveku. Nije osećala da joj je hladno po nogama. To isku­ stvo daje neku predstavu o tome šta je to uzemljavanje i kako je moguće osećati sebe potpunije u kontaktu sa bazom oslonca. kada osoba ode osećajući se dobro i solidno. dajem im da u r a d e nekoliko prostih vežbi da bi razvili vibra­ cije u svojim nogama. Članci me bole. Sve što je trebalo uraditi u snu bilo je da se sagnem i uklonim je. K a d a sam je pitao da li joj je hladno ona je rekla ne. k a k o sam našao. Naravno. Pokazujući neke od bioenergetskih tehnika profesio­ nalcima. velika je verovatnoća da će uskoro do­ živeti slom. Kada je skinula patike video sam da su joj noge m o d r e od hladnoće. tako sam nastavio da radim na sebi. Na sadašnjem stupnju našeg znanja mi ne razumemo potpuno energetsku vezu između stopala i zemlje. tokom časova bio­ 170 energetskih vežbi koje vodi moja supruga. Siguran sam da ukoliko se više oseća k o n t a k t sa podlogom. Jasno. noge su mi se tresle tako snažno da s a m osećao da me ne mogu držati. Kretanje naniže uzrokuje kod mnogih ijudi strah od padanja. Može se desiti da osobe koje imaju mnogo poremećaja skoro i nemaju osećanja u svojim nogama. Ona je došla na seansu kod m e n e samo sa sportskim p a t i k a m a na nogama. osećajući to vibriranje. U sledećoj glavi ću diskutovati o anksioznosti vezanoj za ideju padanja. Sećam se druge mlade žene koja je bila blizu shizofrenog stanja. m a d a je bio kišni zimski dan u Njujorku. Covek može postati rastrojen. svi su izgledi da će se to osećanje održati. To čini uzemljenje p r i m a r n i m ciljem bioenergetskog rada. U snu koji sam izložio u trećoj glavi opisao sam kako sam bio vezan labavom žicom oko članka. Bioenergetski govoreno. njeno disanje je po­ stalo punije i dublje. Verujem da je to stanovište istina mnogih ljudi. Vibratorni fenomen povećava senzacije i osećanje u nogama i stopalima. Međutim. U elek­ tričnom sistemu iznenadno pražnjenje može učiniti da sagori neki deo. doživeti anksioznost ili kolabirati. a luk na sto­ palima mi hvata grč. To nije opasno ukoliko osoba to može da predvidi i da se nosi sa tim. ukoliko osoba nije uzemljena. Treća vežba je bilo savijanje u n a p r e d sa malo savijenim kolenima i dodirivanjem podloge v r h o v i m a prstiju. AJH šta je to značilo u stvarnosti? Radeći nedavno na svo­ jim nogama. Dok je radila treću vežbu. Jednoga dana. Na primer. osetio sam koliko su mi članci bili vezani Istina. I. što obezbeđuje dobro uzemljen položaj. ona prosto nije osećala noge. noge su počele da joj vibriraju. Izvesno je da ta veza postoji. Nikada ih ranije nisam tako osećao". meni teško pada da sedim na petama sa opruženim stopalima. uzemljavanje služi energet­ skom sistemu organizma na isti način kao što služi vi­ sokom naponu električne struje. ili da se izazove požar. Kada je ustala rekla j e : „Bila s a m na svojim nogama celog svog života. postaviti osobu na njene noge i stopala. ali ja radije mislim da još uvek i m a m potencijal za razvoj. oni nisu onoliko napeti koliko su napeti mnogi članci koje viđam. kao Sto su granične shizofrenije. Ono predstavlja sigur­ nosni ventil za oslobađanje suvišnog uzbuđenja. napunio sam šezdeset tri. koja je. Vrlo često kada' se to desi oni k a ž u : „Stvarno osećam svoje noge i stopala. koji mogu ostva­ riti ukoliko postanem dublje ukorenjen i potpunije uzemljen. Neko se može čuditi zašto je to tako teško. koju sam mogao lako ukloniti. u kojoj je pritisak bio na mišićima potkolenice ukoliko su bili napeti. ali nisu bili ni labavi koliko bi tre­ balo da budu.

kao Indijanci. koje je površinsko i lako se otpušta ne postavljajući zahtev za potpunim predavanjem orgastičkim konvulzijama. Sećam se da sam se kao dečak od osam godina Popeo na očeva r a m e n a da bih video paradu i da sam bio prestrašen. Ima u svakoj osobi duboke tuge koja je zakačena. 37 VII STRAH OD PADANJA Strah od visine Duboko karlično seksualno uzbuđenje je takođe za­ strašujuće za mnoge ljude. počeće da plače. osećaju da gube ravnotežu. jer sam dugo patio od straha od visine. koji je takođe komora gde se akumulira energija za proboj do seksualnog osloba­ đanja i zadovoljstva. Ali našao sam da se mnogi ljudi kolebaju da prihvate tu real­ nost. Tuga i pla­ kanje se drže u stomaku. Tokom godina moj strah od visine se smanjio. 1 37 Strah od padanja je često povezan sa strahom od vi­ sina. Ima. njima se vrti u glavi. mnogi ljudi ga doživljavaju kada stoje na ivici litice. Sada mogu da radim na visokim merdevinama ili da gledam nadole sa visokog mesla. Problem koji srećemo u terapiji nije genitalnost. ali hoću da kažem da nije nimalo lako preduzeti tako nešto. što znači stajati sam. pošto se njihov odnos poboljšava i postaje izvor zadovoljstva z& obe strane. i mnogi bi radije ostali da vise nego da se suoče sa svojom tugom. o osećajući veliku anksioznost. prvo osećanje koje ljudi izražavaju kada „dođu dole" jeste tuga. jasno je da je t a k a v slučaj patološki. mada se plaše da se prepuste i stanu na sopstvene noge. cif. P u t do radosti neizbežno vodi kroz beznađe . vozeći se sva­ koga dana toboganom. dok sam radio u zabavnom par­ ku. Oni mogu tolerisati ograni­ čeno uzbuđenje genitalnog naboja.šem n e k e od problema koji se sreću kada čovek dozvoli svojoj energiji i osećanjima da se kreću p r e m a donjem delu tela. Covek se može suočiti sa svojim beznađem i ići kroz svoju tugu ako ima pomoć terapeuta koji to razume. Kao odrasli svi stojimo samostalno. jer u hi" tervalu između prepuštanja i osećanja svojih nogu čvrsto na podlozi doživljavaju se senzacije padanja anksioznosti koje one izazivaju. U to v r e m e s a m takođe bio prestrašen °d tobogana k a d a je moj otac hteo da se njime provozamo. Oni su bili prvi radnici zapo­ r n i n a izgradnji visokih građevina. Najčešće. Najzad. Drugi ljudi nesvesm s 172 173 . pošto su sve četvoronožne životinje u sličnoj situaciji sigurne na svojim nogama. jer za njih to znači biti sam. Kod nekih ljudi je ta anksioznost toliko j a k a da čak i vožnja a u t o m preko mosta može da izazove sličnu reakciju. Slasno ose­ ćanje rastapanja karlične seksualnosti vodi do preda­ vanja i izaziva strah od gubljenja kontrole. Iza fasade nezavis­ nosti oni se hvataju za odnose sa ljudima i postaju za­ kačeni. to je realnost našeg bitisanja. Nije važno što su im noge na čvrstoj podlozi i što nema realne opasnosti od p a d a n j a . n Lowen. Anksioznost od pada­ nja je isključivo ljudski doživljaj. postoji anksioznost od stajanja na sopstvenim nogama. Ne mogu sebe zamisliti tamo gore. Ima dva razloga za prividnu sigurnost ljudi koji nea j u anksioznost padanja. Kada jednom stanu na svoje noge iznenađeni su otkrićem da nisu sami. za­ hvaljujući r a d u na nogama u cilju postizanja uzemIjenosti i sigurnosti. Teškoća je u prelaznom periodu. Kasnije sam prevazišao taj strah. Pleasure. jer se kod mnogih ljudi lo graniči sa beznađem. Ako se može prihvatiti i pre­ pustiti tom osećanju. Zadiv­ ljeno i sa strahopoštovanjem sam posmatrao r a d n i k e kako hodaju po uzanom simsu visoko nad bučnim gra­ dom. drugih koji su lišeni te anksioznosti. moja anksioz­ nost bi bila ogromna. Kačeći se za odnos sa nekom osobom. pak. oni poni­ štavaju vrednost odnosa. Neki. što je je­ dan aspekt anksioznosti padanja. Kažemo za ne­ koga da se „provalio" od plača. op. već seksualnost — strah od rastapanja ili prepuštanja vatri strasti koja sagoreva u stomaku i karlici. čvrsto j°je na svojim nogama.

imao je impuls da dodirne električnu žicu viso­ kog napona i da skoči p r e d auto koji se kreće velikom brzinom. Shizoidna k a r a k t e r n a s t r u k t u r a predstavlja skupljanje iz s t r a h a da će opuštanje značiti raspadanje. uko­ liko bi to mogao da učini bezbedno. Sanjao sam da se podloga izmicala bilo gde da m stajao. ali j e bilo potpuno bezbedno. Lako možemo razumeti zašto je taj san bio užasan. clt. Očekivali bismo. Strah od padanja je prelazni stupanj između zakačenosti i stajanja čvrsto na svojim nogama. onda će svaki pacijent koji pokušava da napusti svoje iluzije i pokušava da se spusti na zemlju doživeti anksioznost padanja. jer je odvojio sva svoja osećanja od sebe. Zeleo je da padne. proticanje uzbuđenja ka svim perifernim t a č k a m a i organima tela jednako. Rasturila je svoj loš b r a k i mnogo je radila da bi stala na svoje noge u životu i u terapiji. kada v S a tc n i 174 175 . j e r s a m znao da on ne može pasti. znači pasti u smrt. ali se bojao da bi to bio i njegov k r a j . Dok se njihao držeći se za ivicu. Nije mogla da ras t 0 Lowen. Dokle god je impulsu omogućeno ispoljavanje u grani­ cama postavljenim k a r a k t e r n o m s t r u k t u r o m . Međutim. Mnogo puta se penjao na strme litice bez ikakvog straha iii kolebanja. Objasnio sam joj da je ona počela da se „pušta". Izgledalo je da ima samo dva izbora — da se zakači ili da se pusti. koja ga je obmotala kao larva. grubo rečeno.no negiraju svoj strah. da kao H a m p t i D a m p t i razbije svoju ljušturu. To znači da čovek koji ima anksi­ oznost gušenja ima j e d n a k iznos anksioznosti padanja i obratno. taj pacijent nije imao anksioznost od padanja. Nije sc plašio visine iL' padanja. Nije se plašio. da u toj k a r a k t e r n o j s t r u k t u r i nađemo intenzivnu anksioznost padanja. Ljudi doživljavaju isti s t r a h za vreme zemljotresa. Pitao se: „Kako bi bilo da padnem?" Nije osećao paniku . Ako se to bukvalno shvati. Bil je bio planinar. ali da se to kasnije pojavilo kao p r a v a tortura. Zato sam odlučio da idem kod svoga oca da oi me on držao. Bilo je bolje nego ostati sam. To se pojavljivalo u i v r e m e sa nekim drugim p r o m e n a m a u njenom životu. i to je razlog što mu se nikada u životu nije desilo nešto emocionalno značajno. anksioznost se ne doživljava. u isto vreme očajnički je želeo nešto što bi slomilo ili otvorilo nje­ govu ledeno hladnu. U opštoj diskusiji o anksioznosti. Jedan shizoidni pacijent mi je r e k a o : „Ranije sam cesto sanjao padanje — jedan san je bio naročito nepri­ jatan. To proizlazi iz koncepta da je. u IV glavi.. sa svim implikacijama koje taj položaj podrazumeva. Prekoračenje tih granica izaziva anksi­ oznost. tako da se strah od padanja koji je bio potisnut dra­ matično pojavio. Rekao je da bi voleo da skoči sa litice. ali prvo je trebalo slomiti larvu. Nedavno sam upoznao mladu ženu koja mi je rekla da kao devojčica uopšte nije imala strah od padanja. Popeo sam se na stepenice. Isto se dešava sa anksioznošću gušenja koja se javlja jedino kada je prigušen impuls za posezanjem. jedan od najboljih po njegovim recima. tražeći prstima noge oslonac. je bilo nesigurno. Zeleo je nešto što bi dotaklo njegovo srce. Ali. Bil je bio zakačen za liticu. U našem r a z m a t r a n j u različitih k a r a k t e r n i h s t r u k t u r a videli smo da je svaki k a r a k t e r n i tip povezan sa nekom vrstom anksioznosti padanja. jer jedan deo njegove lič­ nosti nije mario čak i ako padne. kao što se obično dešava u snovima. op. pomenuo sam da je opšti stepen anksioznosti j e d n a k stepenu anksioznosti gušenja. a one su se srušile. Imala je opsesivne fantazije padanja. Ali. U knjizi Izdaja tela izložio sam slučaj shizoidnog mladića koji je imao krajnje napete noge. Pustiti se. što Bil nije bio spreman da uradi. um mu je bio ravno­ dušan. Ispričao je događaj iz vremena kada je planinario sam i izgubio uporište za noge na litici. The Betrayal of the Body. ali dokle god b u d e zakačen ništa se neće desiti. bezličnu volju. to znači da za shizoidni karakter čin padanja vodi komadanju. u p r e t h o d n o m je strah negiran iluzijom. sa malo osećanja u njima. U poslednjem slučaju nema s t r a h a od padanja. da se više ne oslanja na druge. Bilo je užasno". 107. Bio je u isku­ šenju. . zume zašto je počela da se plaši padanja i pitala me je šta ja mislim o tome. 38 Bil nije osećao strah. mada tamo nisam koristio taj termin. Ako prihvatimo tu analizu. str. prema tome. To se dešava kada anksioznost izbije na površinu. Patio je od duboke depresija vezane za osećanje da se njemu „ništa ne de­ šava" emocionalno značajno.

Dokle god je gore. zato što će pasti iza ili unazad. shizoidna osoba se neće raspasti ako se preda. Takvo procenjivanje zahteva sposobnosti u čita­ nju tela. on će biti kao dete koje je iznenada selo na pod. Za svakog pacijenta padanje predstavlja popuštanje odbrana. što otvara mogućnost da bude iskorišćen. 176 Vežba padanja Dozvolite da na početku kažem da je ova vežba. Tada kažem pacijentu da prebaci svu težinu tela na jednu nogu. već je p r i n u đ e n da koristi volju da ne bi sebi dozvolio da padne. Pao bi na svoje lice i njegov ego bi bio slomljen. to mu postaje zastra­ šujuće. a tada otkrije da su roditelji otišli dalje i nema nikog da ga podigne. Svesna odluka o padanju nije stvarno padanje. ta vežba podseća na Zen koan. Ali. To znači kraj njegovog sveta ili njegovih od­ nosa. mada je učinjen bespo­ moćnim. A k o mi kao terapeuti možemo da mu pomognemo da prođe kroz anksioznost prelaznog perioda. dosad se niko nije povredio. ne volj­ nim aktom. onda bi padanje predstavljalo osloba­ đanje tela od svesne kontrole. Bilo šta da je u osnovi toga. Na kraju se mora predati. Jedna od procedura koje koristim da postignem t a k a v cilj jeste vežba padanja. ako ne mogu dobiti jasan utisak o stavu te osobe. Čovek oseća da je „ošamućen" i ukoliko ne preduzme nešto da se toga oslobodi. S jedne strane. vežba sama po sebi izaziva anksioznost. Stavim presavijeno ćebe ili prostirku na pod i t r a ­ žim od pacijenta da stane ispred. popuštanje odbrana će izazvati svu anksioznost koja je prvobitno omogućila njihov razvoj. u ovom slučaju gravitacije. što bi bio kraj njegove uloge dobrog dečaka. znači poraz. Drugom nogom lagano dodiruje pod. Čovek ne može beskonačno dugo ostati u tom Položaju. To nije mala anksioznost za onoga čija je ličnost jako povezana sa osećanjima nezavisnosti i slobode. Ali. Realno govoreći. ali ne t r e b a sebe svesno da navodi da p a d n e . Od pacijenta se može tražiti da se upusti u taj rizik. Obično u t r e n u t k u kada to počnem da radim. Kod psihopatskog karaktera strah od padanja je strah od promašaja. r a č u n a m da će sama vežba da otkrije njenu zakačaljku. Ako se njegove noge puste da idu. pošto se o d b r a n e razvijaju kao mehanizmi preživljavanja da bi osigurali u izvesnoj meri kontakt. Nema načina da se čovek povredi radeći ovu vežbu. iskustvo sa mnogo različitih ljudi i takođe dobru imaginaciju. Čovek shvata da pokoravanje jačom snagom prirode n e m a destruktivan efekat i da čovek e mora stalno da koristi svoju volju da bi se borio ?a tim silama. Takođe ima analnih elemenata u tom stavu. Osoba t r e b a da stoji u tom položaju dok ne padne. on je n a d sve­ tom. svako uzdry a n j e predstavlja nesvesno korišćenje volje protiv Prirodnih snaga života. Uputstva su vrlo j e d n o ­ stavna. Ako on dozvoli da mu otpadne zadnjica (đefekacija). K a d a čovek stane preda me. niti će biti uništena uko­ liko izrazi svoj stav. spusti na ćebe. Ako je za održavanje položaja angažovan um.podloga pod nogama gubi stabilnost. jer u ego ili volja provocirani. Biti dole. Za oralni karakter s t r a h od padanja nosi sa sobom i strah da će ostati sam. tako da se. Da bi padanje bilo efikasno. Kod drugih k a r a k t e r n i h tipova taj strah od padanja je takođe u vezi sa s t r u k t u r o m ličnosti. neki stepen slobode i nezavisnosti. Pošto se mnogi ljudi pla­ še da će izgubiti telesnu kontrolu. jer ga noge više ne drže. savijajući koleno na kome stoji što više može. sve bi uneredio. Za rigidni karakter padanje je gubitak ponosa. jer se njegova situacija odraslog razlikuje od one u detinjstvu. koju smatram vrlo efikasnom. Osećanje da nema čvrste podloge podriva n a š u orijentaciju kao ljudskih bića. on će otkriti da je osnova pod njegovim no­ gama čvrsta i da je on sposoban da na njoj stoji. načinu držanja tela ili odnosu p r e m a svetu. ja nastojim da steknem utisak o njegovom stavu. što služi samo za održavanje ravnoteže. Čula su ošamućena i integritet ličnosti je pri­ vremeno u opasnosti. ja već i m a m neko znanje o osobi pred sobom — znanje o njenim problemima i njenoj životnoj istoriji. pošto osoba kontroliše spuštanje. samo jedan od mnogih postu­ paka koji se u bioenergetici koriste za p o k r e t a n j e tela. nego superiornom snagom prirode. treba da bude nevoljno. Kod mazohističkog karaktera padanja znači otpadanje zadnjice. s ft 2a ( 12 177 . kada padne.

dozvoli svome telu da kolabira. kao i stajati zauvek uspravno. Nijedno telo ne bi nastavilo takvo besmisleno nasto­ janje — koje uzima tako mnogo životne energije — ukoliko ga ego ne bi (u frojdovskim terminima super­ ego) na to podsticao. k a k o se bol povećava i biva jasno da će čovek uskoro pasti. j e d n a mlada žena je stojeći pred ćebetom i gleda­ jući ga rekla da se oseća kao da je kilometar visoko i da gleda u ravnicu. Uvek ću grešiti. Prvo. kada je vrišteći pala i dok je ležala na ćebetu. da postane piskav i da poprimi prizvuk straha. Drugi put: „Neću da p a d n e m . P a d a n j e sa te visine bi bilo strašno i ona se toga plašila. Za te ljude padanje predstavlja predavanje ili pokoravanje rodi­ teljima. glas je bez ikakvog emocionalnog tona. osuđen je na propast." Donji deo njegovog tela je bio vrlo rigidan i čvrst. Ali. 178 Treći put: „Ali. To kaže odlučno. dokle god je čovek anga­ žovan u toj neurotskoj borbi da zadovolji zahteve d r u ­ gih. Taj problem neurotske borbe je živo ilustrovan^ u sledećem slučaju. Vežba je efikasnija ukoliko čovek. Džim je došao na seansu i ispričao sledeći s a n : „Prošle noći sam sanjao da pokušavam da se vučem po zemlji sa osušenim." Onda padanje i svest o pa­ danju moraju da se završe propadanjem. po dva puta na svakoj nozi. jer niko ne može biti neko drugi nego što sam jeste. jer je to ono što će se stvarno desiti. Tada borba postaje ozbiljna. Da bi se oslobodio te tiranije i da bi oslobodio sebe od nerealnosti cilja i iluzija da se to može postići. Mo­ rao sam da koristim gornji deo tela da bih se kretao. ja ne želim da propadnem.U prošlosti sam sanjao da p l u t a m po Vodi. prema zemlji i realnosti. kada izgo­ vori tu reč. Išao je kod lekara zbog j a k i h bolova u leđima. a ne p r e m a ostvari­ vanju idealne slike o sebi. J e d n a mlada žena se dramatično borila radeći tu vežbu četiri puta. 12« 179 . ili „Neću da budem neuspešan". Kada osoba dođe na terapiju ona veruje da će joj terapeut pomoći da postigne taj cilj. n e m a načina da se izađe iz te borbe. on ostaje zakačen za konflikte svoga detinjstva. bilo majke ili oca. m o r a m pokušavati. To je ono što se pokušava postići tom vežbom i što se konačno dešava." „Ali. To je neostvariv cilj. Ali. Zašto se to mora završiti propadanjem? Pitao sam je šta je to ona pokušavala pa postigne. Svaki pacijent je angažovan u neurotskoj borbi da bude različit od onoga što stvarno jeste." „Ne mogu zauvek ostati gore. vide lica. Tačno je da ona treba nešto da izmeni kod sebe. " „Neću da propadnem. Onda ja pitam tu osobu: „Šta tebi znači padanje"? Odgovor je često „neuspeh". ali p r a v a c promena je ka svesti o sebi i p r i h v a t a n j u sebe. Takođe mu kažem da ponavlja reč „pašću". Ako neko sebi postavi t a k a v cilj. Četvrti put: „Neću propasti. Taj p r a v a c je prema dole.Cilj vežbe padanja jeste da razotkrije zakačaljke koje drže čoveka obešenog. stvarajući anksioznost padanja To daje sliku o k o n t a k t u čoveka sa realnošću. dešava se da čovek kaže: „Ja neću da pad­ nem". stojeći na jednoj nozi. m r t v i m nogama. ja propadnem." „Uvek kada n a p r a v i m pokušaj. I padanje i voda su zna­ čajni seksualni simboli o kojima ću kasnije govoriti. Neretko." Sa tim recima pade i poče da plače. jer ono što on stvarno jeste nije bilo prihvatljivo njegovim roditeljima. " „Neću da p r o p a d n e m . Drugi vide vodu u koju će bućnuti." „Uvek propadnem.." Zatim je dodao: ." Opet je pala i plakala. glas može da se podigne. Sem predaje. Neki vide k a m e n j a r o koji će se razbiti ako padnu. i sa tim recima je pala i počela duboko da plače. Mogla sam ostati zauvek gore. Zemlja je bila vrlo blizu. Ja ga ohrabrujem da opusti grudi i diše lagano. Nisam m o ­ rala da propadnem. Ovoga puta joj nije izgledalo da je visoko n a d zemljom. Ljudi imaju različite vizije dok gledaju u ćebe. " „Uvek p r o p a d n e m " . čovek treba da postane bolno svestan tih nemogućnosti. Ali ne mogu. Drugi. da pusti da se razviju osećanja. nekad sa stegnutim pesnicama. doživela je veliko rasterećenje. pak. Najzad." „Neću više da pokušavam. Odgovorila j e : „Da budem ono što ljudi od mene očekuju da budem". Na pri­ mer. Tražio sam da ponovi vežbu sa d r u g o m nogom. Ovo su njene reči: Prvi put: „Neću da p a d n e m .

ja s a m već propao. ja ću propasti. plačljiva beba. Ali.Ja ću pasti'. ali Džim nije imao drugog izlaza. Ne mogu dugo ostati u intenzivnoj situaciji. i ja idem nogu p r e d nogu. Kada je ušao rekao j e : „Vozeći kola uhvatio s a m sebe da po t a k t u l u p k a m po volanu. M o r a m je držati.Ubiću te'. odsutan i počinjem da se znojim.ja ću umreti'. „Dokle god je sve u redu.Njegov san je bio tačan p o r t r e t njegovog energetskog stanja. ili će ona — (znao je da se odnosi na majku) uhvatiti mene. Moji roditelji su došli i istukli me što sam ih prepao. Džim je napomenuo: „ J u t r o s sam imao fantaziju da je moja majka zmija". tako da nije bilo potrebno da mu dajem bilo k a k v e interpretacije njegove fanta­ zije. Ljutim se na sebe što se lako predajem. Način na koji ja operišem je vrlo komplikovan." Sebi je r e k a o : „Džime. Mogao sam videti njeno lice koje je bilo kao glava zmije. on nije bio 180 u stanju da se preda. Osećam vrlo snaž­ no tu ideju. Osećao sam kao da je to borba života i smrti. I Džim i ja smo morali da prihvatimo takvo stanje stvari i da nastavimo da radimo na problemu. Samo što je ispričao san. Preživljavam samo zahvaljujući borbi. biću ubijen. uspeo sam. Cak sam i pokušao. ali se mogu zauvek zakačiti za nju. „To je dug put. Njen m o t o je bio . Covek se m o r a nositi sa pacijen­ tom dok radi na tako duboko s t r u k t u r i r a n i m konflik­ tima. već u smislu da bi on bio izjeden svojom strašću za majkom i izgubio osećanje nezavisnosti. Ja s a m kukavica. rekao j e : „Ako padnem. k a d a sam to rekao. S a m sebi k a ž e m : . Ako se prepustim. Sada. Rekao j e : „Ja ću pasti. Održavaću se zauvek. Ali. ako izdržim. i po penisu. za nemoguće n a m t r e b a malo više vremena'. da nisi bio zabušant. Dok je to radio rekao j e : „To je zmija. dok ne dobijem šta želim ili dok ne po­ stignem cilj.Teškoće rešavamo odmah. Glava joj je bila na m o m e penisu šišajući ga. Rekao j e : „Naravno. ja sam pobedio. ne bukvalno. Ja radim istu s t v a r sam sebi i drugima. Z n a t e osećanje k a d a p a d a t e ." Rekavši to. Dao sam mu peškir koji je on u v r t a o obema r u k a m a . Ja neću pasti. K a d a svi druge završe." Džim je bio psihoterapeut. ali sam pao." Zatim je radio vežbu padanja koja je pokazala inten­ zitet njegove borbe. Nje­ gova odbrana je bila da stegne s t r u k i preseče put seksualnim osećanjima. G u r a m . postajem smušen. Trebalo bi da mogu da se održim. Stalno zakeranje m o j e m a j k e me je prosto imištavalo. Zatim je ponovio vežbu sa d r u ­ gom nogom i nastavio da izražava svoje strahove. popuštalo." Ali Džim još ne može da prihvati tu realnost. Ako prestanem da se borim. ja se bojim da ću umreti." Obraćajući mi se. Da je on to uradio kao dete. g u r a m i borim se." I onda se stvarnost potvrdila. što više p o k u š a v a m da ne pušim. Bila je boa konstriktor. osećanje koje sam imao bilo je . umreću. Mislim da sam zabušant. to više pušim. Kao dete sam imao septicemiju Eg visokom t e m p e r a t u r o m i bio sam. polako. a stomak v a m je stegnut i ne možete disati. ah. S t r a h od padanja je kod njega bio previše jak." Opet smo počeli sa vežbom padanja i Džim reče: „Kada ste tražili da kažem . skoro godinu dana bolestan. vrednije bi radio'. što u bolnici što a n nje. Majka mi je pričala da sam bio toliko sla­ dak k a d a sam bio mali da me je svuda ljubila. držaćeš se gore zauvek. Na kasnijoj seansi Džim se vratio na s t r a h od pa­ danja. Kada sam bio dete maštao sam da letim." U toku tog monologa Džim je pao i plakao. Pošto j e vežba padanja bila gotova. Preveo sam to u reči i to je bilo . Ovaj način oslobađanja strahova sa snažnim osećanjima veo­ m a j terapeutski. ja osta­ jem zakačen. To je psihopatska odbrana. stegao je pesnice. Bojim se da ću dobiti rak pluća. Udario je obe butine pesnicama i r e k a o : „Ubiću se ako ne iz­ držim. Ako ja njih ubijem.Džime. Cak ni sada. obmotana oko moga s t r u k a stežući me. ona bi ga progutala. upašću j a m u bez dna." Ta borba se sada prenela na vežbu padanja koju je Džim radio. Rekao j e : „Izgleda kao da se pre­ dajem. U to v r e m e Džim nije bio spreman da napusti svoju borbu. umreću. P o v r e m e n o sam e v 181 . Znao je da mu je majka bila zavodljiva i da je predavati se značilo priznati seksualna osećanja prema njoj. Majka me je naučila da se osećam promašeno ukoliko se ne držim čvrsto. ali ne p a d a m . To je bilo malo rasterećenje. ja sam ću biti ubijen. Džim se setio događaja iz detinjstva koji je razjasnio situaciju.

naginje se u n a p r e d 183 . n U vežbi dizanja čovek je na oba kolena. koji vas čuva od teških povreda. Ne možete pasti ako ste već dole. Na nesreću. kao i majka zemlja. treba da nauči da veru je svome telu i seksualnim ose­ ćanjima. T a k a v izbor je korišćenje volje da bi se volja negirala. kada noga konačno popusti i čovek padne." U mnogim slučajevima posle vežbe padanja radimo vežbu podizanja. što ne vodi nikuda. Herkul je gubio. Oni moraju da se prepuste i postepeno se pojav­ ljuju snažne vibracije. Tada. Z n a m k a k o da opstanem kada je gusto. koje treba da budu izvor snage u n a m a . Fizički princip je poznat kao akcija-reakcija. Klasičan primer dizanja je r a k e t a koja se diže proporcionalno iznosu energije koju otpušta s donje strane. pritiskamo podlogu koja n a m uzvraća Pritiskom unazad. On se zamorio. tako da ih zamara. Jer. smrti njegovog d u h a ako se preda majci. na ćebetu a podu. zemlja je tu radi nas. U stanju iznurenosti mišići ne mogu održavati napetost ili grčenje. stvara se pretnja opstanku. ali umesto da dobije bitku. Pod je postao prijatelj. m r t v e noge". m a d a je svesna kon­ trola tela smanjena. mada ne predstavlja stvarnu opasnost. diže iz zemlje. Majka. šaljući nas napred. Ova specifična vežba takođe pomaže da se to doživi. Prilikom dizanja sna­ ge dolaze odozdo. samo je iznenađen da ga noge i dalje drže. Biljka se. Covek onda ne može dozvoliti sebi da se spusti dole bez jakog osećanja anksioznosti. Prebacivanje celokupne težine tela na jednu nogu opte­ rećuje mišiće te noge. U isto vreme. U isto vreme. Najzad. ako p a d n u . Cuo sam od mnogih pacijenata da se plaše da. Oni. Nedavno sam primio pismo od čoveka koga sam p r e ­ poručio za t r e t m a n kolegi. kao u Džimovom slučaju. koristeći svu svoju snagu volje za životom. Ja ne znam šta ću sa sobom kada je sve u redu. To čini da se povećaju osećanja u nogama tako da se ne doživljavaju više kao „osušene.bivao u komi. Onda. koji onda može biti analiziran i prorađen. Svi smo mi deca majke zemlje i svoje majke. da se preda i da veru je svome telu. Te­ lom može proći d r h t a j . neće biti u stanju više da se p o ­ dignu. a čovek ipak ne pada. Radili su mi transfuziju i ispuštanje krvi Skoro sam u m r o . Simbolizam iza vežbe padanja zaslužuje pažnju. jer kako kora­ čamo unapred. Dizanje je kao rast. on stavlja jedno stopalo ispred sebe. izvori su naše snage. Onda je Herkul shvatio da je Antej sin majke zemlje i da se svaki put kada se vraćao na miju obnavljao i jačao. i smrti tela ukoliko p r e s t a n e njime da upravlja. Džim je svesno bio pripremljen da prihvati realnost svoga tela i seksualnih osećanja. koja je predstavnik zemlje. telo se može opet podići. „Jedan od vrlo za­ nimljivih aspekata t r e t m a n a sa dr Sajferom". ali vera u njih zavisi od čitavog novog načina sagledavanja telesnih doživljaja. doktoru F r e d u Sajferu (Sypher) iz Toronta zbog jakog bola u donjem delu leđa koji se širio duž desne noge. dopuštajući čoveku da se pusti i p a d n e sa osećanjem sigurnosti. znaju da mogu sebe podići snagom volje. pisao je. treba da b u d e potpuno doživljen i analiziran. Stopala su ispružena iza njega. Ostajanjem zakačen. javlja se olakšanje sa saznanjem da čovek nije napravljen od čelika i da će telo pasti kada ne može više da se održava uspravno. Džimov strah od smrti. inten­ zivno se shvata da p a d a n j e nije kraj — čovek nije uni­ šten. U jednoj od svojih brojnih bitaka Herkul se borio sa Antejem. Ono u šta nisu sigurni jeste da će moći da se dignu. ja sam izdržao. Oborio je Anteja na zemlju i neprestano ga uda­ rao. „jeste kontakt sa podom. n a r a v n o . Tada Herkul podiže Anteja zemlje i držao ga je u vazduhu dok ovaj nije u m r o . koje terapija treba da obezbedi. na primer. Obično hodanje spada u tu kategoriju pokreta. Zem­ lja je simbol za majku. možete da se nosite sa mnogo stvari sa kojima bi možda bilo teško nositi se ako bi osećali da možete pasti. čvrsti tešilac koji je uvek tu." U svetlu tog iskustva nije teško videti zašto Džim povezuje padanje sa umiranjem. dok je Antej svakim k o n t a k t o m sa zemljom postajao snažniji. Bilo bi besmisleno verovati da bi Džim mogao da napravi svestan izbor. mada boli. ona ne vuče sebe naviše. disanje postaje dublje. Izvođenje vežbe padanja obnavlja konflikt sa majkom. pošto padanje može izazvati strah od umiranja. Za Džima oboje pred­ stavljaju popuštanje volje. majka je bila pretnja detetu i t r e ­ balo joj se više suprotstavljati nego joj se pokoravati. pri vučenju dolaze odozgo. To mi je omogućilo da se oslobodim mnogih strahova koji su bili u meni. Ali. zbog energetskih procesa tela.

po­ stavljenoj na v r h tornja visokog trista metara. gde govorimo o padanju u san i dizanju ujutro. Sada. Viđao sam ih k a k o pokušavaju da se podignu. ne može se ni podići. pa su se psihički pomirili s tim da ostanu na infantilnom nivou gde je jedenje. sanjao sam da mogu da letim. on se polako podiže i prebacuje svu težinu na nogu p r e d sobom." Mark se tada postavio u položaj za vežbu padanja. tornju. nesposobno da izađe napolje. Letos sam u Evropi imao sobu u hotelu na visokom spratu. k a d a s a m imao otprilike šest. Ranije sam sanjao da p a d a m sa stepenica. ispod koga se moglo nazreti preplašeno dete. Vrlo je duboko.tako da je deo njegove težine prebačen na to stopalo Tražim da t a d a oseća svoje stopalo na podu. kao u slučaju buđenja ujutro. Ako volja nije p o k r e n u t a . Najčešće. Kao dete s a m se p e n t r a o po drveću sve dok sam se mogao držati za granu. Umesto prirodnih funkcija padanja i dizanja. nisam se usuđivao ni da p r i đ e m tom. ali tokom večeri se nijed­ nom nije desilo da svi budemo zajedno. Međutim. Najčešće. da se ljuljuška^ n a p r e d i nazad na njemu da bi ga snažnije osećao. i na infantilnom nivou. sedam ili osam godina. Telo mu je imalo drveni. težak izgled. kao b u n a r . to postaje lakše i ljudi treba da nauče k a k o da u p r a v e energiju dole prema nogama da bi se podigli. Njih dvoje su bili niski. Izgleda da se nisam plašio visine sve dok s a m se mogao držati za nešto. nije lako uraditi tu vežbu. zamišljao sam da ću biti izvučen iz k r e ­ veta preko terase i g u r n u t u prazan prostor. p r e nego trčanje i igranje. Vežbom. Izgledalo je tako stvarno da sam verovao da to mogu da uradim. Dok sam ležao pot­ puno b u d a n . To je jasno u slučaju fenomena spavanja. Izgle­ dalo je da se oni ne bi spojili. Celog života sam imao snove padanja. nje­ govo telo je labavije. uspravljajući čoveka odoz­ do naviše. izgleda mi da me nešto vuče u n u t r a . To je verovatno bila p r i p r e m a za moj dolazak ovde. Hteo sam da b u d u zajedno. Zamišljam da bezuspešno p o k u š a v a m da se uzverem i izađem. Često posle ove vežbe disanje poprima nevoljni k a r a k t e r sa podrhta­ vanjem tela koje se može razviti u plakanje ili jeca184 nje. Izgleda kao da su izgubili moć da se podignu. Debeli. Zatim. moj način rada je da ga^ pustim da diše ležeći p r e k o stolca. Mark je bio homoseksualac srednjih četrdesetih godina. za koji je karakteristično jedenje i osećanje bespomoćnosti (po­ sebno u vezi jedenja). dići će se. Dizanje i padanje čine p a r antitetskih funkcija koje ne mogu postojati jedna bez druge. t v r d a srca. Viđam te ljude kako funkcionišu na dva nivoa simultano. Ako je to pravilno urađeno. to se radi dva puta sa svakom nogom da bi se razvilo osećanje pritiskanja podloge i dizanja. teški ljudi posebno imaju problema sa tom vežbom. i mnogi ljudi moraju sami sebe malčice da dignu da bi pomogli procesu ustajanja. takvi ljudi će imati velike teš­ koće da se izvuku iz kreveta. mišićavi. grudnog koša k a o b u r e i surovo nezavisni. čiji je osnovni problem bio izolacija i usamljenost zbog nesposobnosti da otvoreno ispolji osećanja. 185 . Ali kasnije. Ako neko ne može da p a d n e . ali onda vidim sebe k a k o još uvek pokušavam da se izvučem. K a d a sam imao osam godina neko me je čikao da h o d a m Po prečki. želeo bih da prikazem još j e d a n slučaj. Mark je došao na seansu sa sledećim snom i komen­ tarima: „Sanjao s a m prošle noći da sam pozvao goste na večerinku. šezdeset s a n t i m e t a r a sa dva i po metra. ako dovoljno snažno pritisne nogom prema podlozi. Kada je stajao pred ćebetom rekao j e : „Vidim rupu. oseća se snaga koja se kreće kroz telo od podloge prema gore. predstavljalo glavno životno intere­ sovanje i zadovoljstvo. Sedeljka nije okončana. Čini mi se kao da skoro vidim kraj. ljudi koji koriste svoju volju spuštaju se i podi­ žu ili ležu i ustaju. Večera nije bila važna. O h r a b r u j e m osobu da se prepusti tim nevoljnim pokretima. Uradio sam to. U osnovi tog problema je anksioznost padanja. na odraslom nivou na k o m e je volja ona snaga koja im omogućava da se podignu i kreću. Pošto je pacijent prošao kroz vežbu padanja. nesposobnost da se ode rano na spavanje i da se dozvoli da se lako padne u san. jer oni predstavljaju spontani n a p o r tela da se oslobodi napetosti. ali padaju kao bebe. a moji gosti su bih gospodin Glava i gospođa Telo. Rezultat toga je da su takvi ljudi u m o r n i ujutro i nedostaje im energija da lako ustanu. a sada u snovima pa­ dam sa mnogo većih visina. k a d a s a m bio student. Pre nego što p r e đ e m na pitanje kako se anksioznost padanja javlja. Takođe.

Viđao s a m mog papagaja kako postaje anksiozan kada izgubi oslonac na svojoj pritki dok spava. dok su me ljudi gledali. Osećam da sam na v r h u nečega vrlo klimavog i da mi je bolje kada ležim dole na podu. predstavlja uzrok anksioznosti padanja. A padanja su bila česta. pokuša­ vao da podigne glavu. novu i hroničnu psihološku nesigurnost i neizvesnost" . Pfeiffer) opi­ suje šta znači živeti na d r v e t u : „Sto je još značajnije. Nije bilo jasno da li je pokret stavljanja na leđa bio prebrz za njega ili je hlađenje kože izazvalo anksioznost padanja. Kada sam pokušao da uzletim. onda bi povratio ravnotežu." Pošto je Mark pao.Stvarno sam i probao da poletim. (Prim.) 40 John Pfeiffer. Ali. počeo je snažno da plače. Ako se iznenada izvuče taj oslonac. za t r e n u t a k reagovao usplahireno. pao sam na nos. kao što danas žive neki majmuni. u šupljinama drveća. nije se mogao smiriti. Kod ljudskog novorođenčeta po rođenju postoji in­ stinkt hvatanja i držanja koji vuče korene iz filogenetske istorije. gaje svoje mladunče u gnezdima. a iznena­ dan glasan zvuk izaziva reakciju trzanja. Nesigur­ nost se odnosi na opasnost od padanja. Morali smo ga ponovo Opisana beba je Rajhov sin Piter. Stvarni uzrok je nedostatak podrške i fizičkog kon­ takta sa majkom. Ona takođe pridržava mladunče jednom rukom. Ali. U vezi beba. p r e m a tome. beba postaje uplašena i anksiozna. kao veverice na primer. U svakom slučaju. Naravno. prev. K a d a malo pridržavamo bebu ona može da visi držeći se r u k a m a . život na drveću je uveo jedinstvenu crtu. Ali. koje pokazuju da od četiri majmuna jedan ima prelom kosti. To verovatno vodi koren od naših pre­ daka koji su živeli na drveću. Za 39 majmunsku bebu. 31 The Emergence of Man (New York.. To je bio deo njegove studije anksioznosti padanja kod bolesnika od raka kod kojih je anksioznost vrlo j a k a i duboko strukturirana. sve životinje doživljavaju anksioznost kada stvarno padnu. koji se odra­ žava na potrebu ljudske bebe da bude držana da bi se osećala sigurno. prima­ tima koji žive na drveću. Taj članak je ostavio vrlo dubok utisak na mene. ležao je na ćebetu i r e k a o : . gde su mladi bezbedni čak i kada je majka odsutna.0sećam olakšanje od padanja. Mladunci m a j m u n a se oba­ vijaju oko majčinog tela i r u k a m a i nogama i vise o njoj dok ona ide kroz drveće. Son. Rajh p i š e : Na kraju treće nedelje anksioznost padanja je bila akutna. Opasnost od padanja je znatno smanjena sposobnošću držanja za grane drveća. Osećam kao da sam naprav­ ljen od nestabilno postavljenih kocaka." Uzroci anksioznosti padanja Ranije sam sugerisao da je ljudska vrsta možda je­ dina vrsta životinja koja doživljava anksioznost pada­ nja. stavljao je ruke pozadi kao da traži dodatni oslonac. Izgleda da samo još dve stvari mogu prestrašiti novorođenče: nemo­ gućnost da diše izaziva anksioznost gušenja. majmuni koji žive na drveću nose svoje mladunče i jedino obezbeđenje mladunčeta je držanje za m a j ­ čino telo. sa intenzivnim strahom u oči­ ma. gubitak k o n t a k t a sa majčinim telom predstavlja mogućnost padanja i povre­ đivanja ili umiranja. život na drveću ima i prednosti. to je samo biološki za­ ostatak i ljudska beba treba da bude nošena da bi osećala sigurnost. Izgleda da je antropološki prilično utvrđeno da su naši preci stanovali na drveću pre nego što su se usu­ dili da se spuste na ravno da bi tražili hranu. godine objavio svoja opažanja o anksi­ oznosti padanja kod tronedeljne bebe. Bilo je obilja hrane. Glodari. 21). Pfajfer ističe studije o pavijanima. Harper & 186 187 . Ljud­ ska bića su sklona anksioznosti čak i kada stoje na čvrstoj podlozi. str. On bi se odmah probudio. Rajh je 1945. Filogenetski razvoj ljudskih životinja. mada je trebalo dvadeset pet godina da se uhvatim ukoštac sa t i m problemom. ukoliko joj je slobodna. relativno je bez­ bedno od grabljivica i to je omogućavalo razvijanje r u k u za držanje i hvatanje. 1969. Pojavila se kada je dečak izvađen iz kade i postavljen da leži na leđima. U knjizi Nastajanje čoveka Džon Pfajfer (John E.

4 5 Priča o tom slučaju je interesantna iz više razloga. kao da sebi obezbeduje oslonac. Mislim da bi bilo bolje češće nosati dete. što je Rajh zvao anorgonija. pošto smanjuje protok uzbuđenja kroz donje delove tela. 120—138. Vol. Istraživanje je pokazalo nedo­ statak kontakta između m a j k e i deteta „Majka se osečola krivom zato što nije zdrava majka". a beba stavljena nazad u kolevku. a manifestovalo se p o d r h t a v a n j e m i grčenjem usana i lica. Da bi beba imala koristi od k o n t a k t a . Dijafragmatska nape­ tost je tesno povezana sa anksioznošću padanja.podići. a treće nedelje je dobilo bronhitis. 8. Priznala je da joj teško pada da posvećuje tako mnogo v r e m e n a i energije bebi i bila je iznenađena i preopterećena bebinim zahtevima.. To je pomagalo. Grudi su mu posta­ le osetljive. druga blokiranja bi se sa tog područja širila u oba pravca. Ali. ljuto i nesrećno. Prvo. „Ovo je još više povećalo potrebu za k o n t a k t o m " . „Bilo je. « Ibid. u stvari. Rajh je verovao da bebina potreba za kontaktom nije bila zadovoljena. Wilhelm. Da bi se prevazišla tendencija anksioznosti padanja kod tog deteta. Zašto se anksioznost zadržava kod nekih ljudi tokom života? Odgovor je da roditelji ne prepoznaju probleme. Rajh je to radio oko tri meseca. tako da ne čine k o r a k e da izmene situaciju. I m ­ puls da se traži k o n t a k t sa ljudima ostaje tokom života." Ovo je r a đ e n o na nežan. 1949).. Rajh je bio zainteresovan da sazna zašto dete doživljava to što iz­ gleda da je šok. The Orgone 188 189 . P r e ovoga n a p a d a dete je imalo izuzetno snažnu re­ akciju na dojenje. dete je ležalo u kolevci blizu m a j k e koja je kucala na maši­ ni. Rajh je koristio tri p r i s t u p a : „Dete je trebalo uzeti u ruke kada je plakalo. str. Treće. Rajh je primetio da predeo dijafragme „prvi reaguje i najviše reaguje na bioenergetsku emocionalnu nelagodnost". i najzad. kada smo pokušali da ga spusti­ mo. „Tokom napada anksioznosti on se odupirao sa oba ramena. koja nije is­ punjavala sve što se od nje očekivalo. Rajhu je bilo jasno da dete nije ima­ lo svesni strah od padanja.." Reich. što je beba shvatala kao igru. beba je izgledala uznemi­ reno. noseći povodac. To je takode bilo uspešno. Dete nije bilo dovoljno nošeno. k a o što to rade primitivne žene. „Ramena je tre­ balo nežno vraćati nazad iz savijenog fiksiranog položaju unapred" da bi se sprečilo karakterološko oklopljavanje. To dete je dobro napredovalo dve nedelje. 42 Rajh je uočio nedostatak k o n t a k t a između bebe i majke. The cancer Biopathy Institute Press. Tek kada smo ga podigli on se smirio . Armoring in a Newborn Infant. Wilhelm. igrajući se sa deteReich. Dete je majka dojila i taj k o n t a k t sa majkom je pružao zadovoljstvo. čije je n a ­ predovanje p r a ć e n o u Orgonskom istraživačkom centru za bebe ' . disanje otežano. Rajh je proučavao slučaj drugog deteta. Orgone Ener­ gy Bulletin (New York. počela je da se grči. nema osnove na kojoj će se stajati. Dokle god postoji stanje šoka bilo bi teško stati na noge i suprotstaviti se sili gravitacije. osoba gubi osećanje ravnoteže i oseća da će pasti ih da< već pada. Potreba deteta da b u d e nošeno zapostavlja se iz neznanja. Sledeći put. razigran način. majčino telo treba da b u d e toplo. nužno . 41 Posle tog događaja Rajh je primetio da je bebino desno r a m e bilo spušteno. Ista reak­ cija se pojavljuje kod bilo kog životinjskog organizma u šoku. Orgone Institute Press. Po Rajhovim recima. Rajh je opisao ono što s m a t r a m da je suštinski ele­ ment u odnosu m a j k e i deteta: „Neka m a j k e samo b i v a j u u svojim b e b a m a i kontakt će se spontano raz­ viti. anksioznost padanja se ponovo pojavila u istom intenzitetu. K a d a se to prekinulo. Kao da dete u p a d a u blago osećanje šoka. P r e m a Rajhu. Beba je na majčinu anksioznost i nela­ godnost reagovala t i m e što je i sama postala anksiozna. U šoku se krv i naboj povlače sa periferije tela. 329.pustiti dete da padne' da bi ono upoznalo osećanje padanja. st u (New York. očigledno je da dobar k o n t a k sadrži više od pukog držanja ili dodirivanja." Taj položaj se izgleda održao i u odsustvu anksioznosti . 330. Napad anksioznosti se mogao objasniti jedino povlačenjem energetskog na­ boja sa periferije tela i time sa gubitkom osećanja ravnoteže. 41 tom. b a r ne od onoga sa kim je k o n t a k t p o t r e b a n . str. Drugo. Bilo koja napetost u n j e n o m telu prenosi se na dete. što je Rajh nazvao orgazmom usta. ah se povezuje sa s t r a h o m da nema razloga očekivati da na želju za k o n t a k t o m b u d e uzvraćeno. smireno i živo. r . 3. Važan je kvalitet držanja ili dodirivanja. k a d a nije sisalo. No. 1951).

U pitanju je sposobnost čoveka da napusti ego kontrolu. već da je sama kontrola postala nesvesna. To se doživljava u očima. Anksioznost padanja je po Rajhu. Taj prelaz je dugo bio p o s m a t r a n kao pokret prema dole. Senzacija padanja. Ne­ svesna ego kontrola je kao stražar ili čuvar n a d kojom je ego ili ličnost izgubila autoritet. * Reich. Ali. Covek ima j a k u želju da legne i p r e ­ stane da se bori protiv sila gravitacije. Jednoga t r e n u t k a je čovek budan. iz dešavanja u n u t a r tela. odustajanje od takve kontrole predstavlja nesvesnu borbu i situacije koje to zahtevaju izazivaju jaku anksioznost. Primetio sam da kada ležim pored svoje žene sa r u k o m na njenom telu prvo gubim svest o njenom telu a onda o svojoj ruci. New York Orgone Institute Press. mora proizlaziti iz unutrašnjeg pokreta. str. što je ista senzacija kao izmicanje podloge pud nogama. Nekada se san postepeno razvija i čovek sve više oseća gubljenje osećanja u delovima tela. K a d a je ego kon­ trola izjednačena sa preživljavanjem. jer to zahteva povlačenje energije sa površine uma. one su praktično različite. 45 Ako dremne. Znajući to. prema tome. P u ­ š e n j e . e Izraz „utonuti u s a n " n u d i objašnjenje. koja je normalno pod ego kontrolom. ja brzo zaspim. Te p r e p r e k e su hronične mišićne n a ­ petosti. glava joj pada. Počinje sa ose­ ćanjem dremljivosti. 32. Bez obzira na to. Za mene je to k r a t k a predigra i pre nego što to sasvim shvatim. Ali. uglavnom u poprečno-prugastoj (voljnoj) m u s k u ­ laturi. Telo iznenada postaje teško. Udovi se osećaju kao da ne mogu da drže telo uspravno. pao bi upravo kao osoba koja pada u nesvest. 1955. možemo pitati. Neurotska anksioznost proizlazi iz unutrašnjeg kon­ flikta između energetskog pokreta u telu i nesvesne kontrole ili p r e p r e k e postavljene sa ciljem da ograniči i prekine taj pokret. Međutim. ostajem budan. Svesna g o kontrola je izgubljena kada napetost u mišićima Postane hronična. kada san savlada čoveka. ili glavu uspravno. je njime proizvedena. Tonuti u san je kao tonuti u zemlju. proticanje i pokret su život tela. pražnjenje. pada­ nje u san i zaljubljivanje . S t v a r n o . Naravno. Ona funkcioniše kao nezavisna celina u ličnosti i stiče moć u direktnoj Proporciji sa iznosom hronične mišićne napetosti. 44 Zaljubljivanje Postojanje anksioznosti padanja vodi ne samo strahu od visina već takođe s t r a h u od bilo koje situacije koja može u telu da izazove senzacije padanja. U engleskom jeziku zaljubljivanje se izražava frazom „padanje u ljubav". ako bi čovek zaspao stojeći. jer se funkcija znanja gasi spavanjem. a već sledećeg nije svestan ničega oko sebe. jer čovek ose­ ća da „tone" u proces uspavljivanja. Povlačenje energije iz nogu i stopala uzrokuje gubitak kontakta sa podlo­ gom. čovek to ne može znati. Engleski jezik identifikuje dve takve situacije — naime. prev. Vol. u stvari. Naravno. tako da nema premeštanja tela u prostoru.) 45 4 190 191 . (Prim. nisu li to više pesnički izrazi? Na koji način prelaženje iz budnog stanja u spavanje podseća na akt padanja? Ako ima paralele među njima na telesnom nivou. čitalac će lakše razumeti aluzije koje ALoven pravi poredeći zaljubljivanje sa padanjem. onda možemo razumeti zašto tako mnogo ljudi ima teškoća da zaspi i koristi sedative da bi otupeli svoju anksioz­ nost i olakšali prelaz iz svesnog u nesvesno. Pri padanju u san dolazi do povlačenja uzbuđenja i energije sa površine tela i uma.Anksioznost padanja i poremećaji disanja su dva aspekta istog procesa. u glavi i udovima. ako previše obraćam pažnju na svoje senza­ cije. tako i kontrak­ cije uzrokuju senzacije p a d a n j a . IV. Anorgonla in the Carcinomatous Shrinking BiopatM of Sex and Orgone Research. Pažnja je funkcija svesti i pove­ ćava svest. jer kod jedne postoji rizik ozleđivanja dok se p a d a na pod­ logu. Nekada san dođe brzo. vrlo malo nas je ikada zaspalo stojeći. To radimo ležeći. kao i tela. dok je uspavljivanje u k r e v e t u bezbedno. Dremljivoj osobi je teško da drži oči otvorene. Kao što stvarno padanje uzrokuje biološke kontrakcije. U p r e t h o d n o m poglavlju Džim je opisao svoje osećanje padanja „kada ti se stomak stegne i ne možeš da dišeš". „povezana sa naglim grčenjem životnog apa­ r a t a i. kao što je slu­ čaj sa ljudima koji u najvećoj meri funkcionišu kroz vežbe volje. To ne znači da se od kontrole odu­ stalo. Isto povlačenje se de­ šava pri padanju i zato su te dve situacije energetski istovetne. anksioznost povezana sa padanjem može da se veže za uspavljivanje zbog njhovog zajedničkog dinamičkog mehanizma.

46 Nešto vrlo lepo dešava se telu kada mu se čovek p r e ­ pusti u snu. Bila bih zarobljena. ja bih izjed­ načio mrtvački kovčeg sa njenim telom. sto podseća na k o n t u r e zemlje. Opisa*«* je san u kome k a ž e : „Jasno sam proživela realnos_ smrti — šta znači biti spušten u zemlju i biti u njoj sve dok se ne raspadneš". što se izjednačava sa umiranjem pošto je život kretanje. predstavlja opasnost da se u p a d n e u zam­ ku. To pomaže da se objasni zašto svi n e u r o t i č a n nemaju teškoće sa spavanjem. kao što se dešava svakome. znači upasti u zamku. Svesnost se vraća onim redosledom kojim je nestajala — prvo svesnost tela. onda se ne budi u m r t v a č k o m kovče­ gu. Lom je uzrokovan j a k o m mišić­ n o m kontrakcijom. Normalno. Ne pate svi n e u r o t i č a n od anksioznosti padanja. biti nesposoban da se krećeš. prvo postaje svestan svoga tela. može otkriti da je slomio kost čak i pre nego što je lupio o podlogu. padaju bez mnogo povreda. Kvalitet disanja po­ staje dublji i zvučniji. U knjizi The Betrayal of the Body izneo sain slučaj mlade žene koja je doživljavala tu anksioznost. Zbog toga neki sportisti. m n o ­ go zavisi od načina na koji čovek doživljava svoje telo. Isto oslobađanje dijafragme se javlja kada smo zaljubljeni kada imamo orgazam. Betrayal of the Body. Za tu pacijentkinju svesnost je više od svesti. što je kao umiranje. To je zastrašujuća senzacija. Mi često možemo da kažemo na osnovu promena u kvalitetu i r i t m u di­ sanja da je neko pored nas zaspao. Interpretirajući dalje njena zapažanja. 185. Ako n e k o može da zaustavi proticanje uzbu­ đenja ili da spreči opažanje uzbuđenja. a r i t a m sporiji. Kao devojčica nisa 192 mogla zaspati zbog anksioznosti da mogu u m r e t i dok budem spavala i probuditi se u m r t v a č k o m kovčegu. Tajna padanja je ići sa padanjem. Na sličan način smo bili zadržavani kao deca k a d a su n a m pretili ili nas kažnjavali zbog b u k e koju smo pravili. Covek se u snu prepušta nižim energetskim centrima u telu. anksioznost se ne javlja. 13 193 . ili da se u m r e . vežba ju padanje da bi izbegli oz­ biljne povrede. ah je podjednako uplašen da upadne u zamku. . sem što nema povratka na staro stanje. Deca čija je ego kontrola slaba. isto kao i prepuštanje u m o r ­ nog tela kome je p o t r e b a n san. Ako ono nije dovoljno živo. Covek želi da se p u s t i da plovi. P r o m e n a od budnosti do spavanja je najuočljivija u disanju. Predeo iznad dijafragme Povezivao sa svesnošću i danom — to jest sa prede^ ^ s v e t l o s t i . Ta p r o m e n a je rezultat oslobađanja tenzije koja je p r i s u t n a tokom dnevnih aktivnosti u predelu dijafragme. Onda je dodala: „Shvatila sam da će se to desiti me­ ni. Takođe može doći do raspadanja i dezintegracije. onda spoljašnjeg sveta. P r e m a tome. cit. u k o m e se oseća uzbuđenje života. previše je opasno". Senzacija sama po sebi nije zastrašujuća. Zaspati sadrži popuštanje te budnosti i. ali čuvar k a ž e : „Ne. Svi mi znamo da je padanje manje opasno ako se neko „pusti" ili napusti svaki pokušaj ego kontrole. ako se doživljava kao za­ strašujuća. op. sir. što se dešava samo m r t v o m telu. Ako senzacije nisu povezane sa prelazom iz stanja svesti u stanje spavanja. Isto se po­ vlačenje dešava pri umiranju. i pijanci kod kojih je u celini oslabljena. Ono odlaže sve d n e v n e brige i povlači se iz sveta u tiho o d m a r a n j e i mir. Buđe­ nje sa živim telom. jeste veliko zadovoljstvo.što taj čuvar mora zadržati ili ograničiti u interesu opstanka. kao što su igrači ragbija. to je zbog povlačenja energije sa površine tela i gubljenja svesti. strah nestaje. P a d a n j e u san izaziva anksioz­ nost ili s t r a h samo kada čovek oseća povlačenje ener­ gije sa površine. U antičkoj filozofiji telo je bilo dijafragmom pode­ šeno na dve zone — mišićem oblikovanim kao kupola. U stvari. dopustiti strujama da t e k u slobodno kroz telo i ne biti uplašen od senzacija. Ali. Kod Bila planinara se o tome radilo. prema tome. p r e t e r a n e aktiv­ nosti ili živahnosti. Deo tela ispod dijafragme je pripadao lu e w Lowen. bez mogućnosti da i z a đ e m " . ako čovek anksiozno pokušava da kontroliše svoj pad. Boji se umiranja. ali upasti u zamku takođe znači umreti. može se do­ živeti kao zadovoljstvo. Ako čovek umre dok spava. osećaće se kao da kovčeg zarobljava duh. Ta izjava sadrži neobičnu kontradikciju. k a d a se čovek budi. . to je povećana budnost za mogućnost da se u p a d ­ ne u zamku.. bilo bi nemo­ guće podrediti ego kontrolu prirodnim procesima. Umreti. Po­ m e n u o sam ranije da se neće doživeti anksioznost pa­ danja ako je onemogućen pristup osećanjima. K a d a bi čovek u izvesnom stepenu bio svestan veze između padanja i umiranja.

Ali. Ista se stvar dešava u seksu. Svesnost je izjednačavana sa sun­ cem. Da bi se razumelo zašto padanje ima tako moćan efekat.nesvesnom i m r a k u . senzacije topljenja se ne javljaju i v r h u n a c zadovoljstva je samo delimičan. Izraz „zaljubiti se" (pasti u ljubav u bukvalnom p r e vodu) može izgledati kao da sadrži kontradikciju. odgovara pojavljivanju uzbuđenja u telu od abdominalnih centara p r e m a onima u grudi­ ma i glavi. To je pulsatorno penjanje i spuštanje uzbuđenja u telu. verovatno zbog činjenice da život počinje u moru. 13. odgovaralo bi proticanju uzbuđenja od dijafragme p r e m a dole. omogućava da dođe do sledećeg pada. padanje je jedini način da se dostigne visok stepen biološkog uzbuđenja. Toliko mnogo naše energije je bilo posvećeno n a p o r u da se Popnemo visoko i postignemo više da često imamo teš­ koća da se spustimo dole. Pojavljivanje sunca nad horizontom zemlje. izolacija. Oni su takođe boravište duha m r a k a koji se zadržava u nižem području. posebno sa erotskim i senzualnim aspektom seksa. gde se pali seksualna vatra. To proticanje osećanja p r e m a gore dovodi do buđenja svesti. U ljubavi smo u oblacima. To prethodi svakom p o t p u n o m orgastičkom oslo­ bađanju. što dopušta snažnim uzbuđenjima da protiču kroz donje delove tela. ali samo zato što smo p r e t ­ hodno sebi dozvolili da padnemo. taj pokret nije u osnovi horizontalno premeštanje u prostoru. Ljuljanje stvara div­ no proticanje senzacija kroz telo. Predavanje toj stra­ sti može voditi orgazmu. stajanju i ležanju. razlog popularnosti. ali takođe i u r u p i u sto­ maku. kao što su skakanje skakanje na t r a m b u l i n i i slično. u čemu mi inače provodimo mnogo vremena. seksualno zadovoljstvo posebno navodi čoveka da se zaljubi. Ista senzacija se javlja kada je seksualno uzbu­ đenje snažno i k a d a nije ograničeno na genitalno pod­ ručje. sa d r u ­ ge strane. što donosi svetlost dana. cit. S e v Qa Zanimljivo je da akt padanja stvara slične senzaciji zbog čega deca uživaju u ljuljanju. Ako neko ide tako daleko poseže za mesecom. kao da na taj način možemo steći više sigurnosti. kao što nastaje iz stomaka. fenomen nazvan „smrt ega". On je seksualnim iskušenjima mamio ljude u propast. doživeti njegove padanja u vodu. stalno težimo da se popnemo više. Kako neko može pasti u visoko? Ali. Dizanje. može biti povezan sa s t r a h o m od predavanja seksual­ nim osećanjima. što je. To se takođe može u vožnji toboganom. ali uz stalnu potrebu za p o v r a t k o m na čvrstu podlogu. Definisao sam ljubav kao anticipaciju zadovoljstva . Ključ tog fenomena je oslobađanje dijafragme. Deca koja kao bebe razvijaju strah 9^ padanja moraju postati odrasli čiji je cilj u životu <ja se penju sve više i više. odraz otpuštanja energije. ali. 47 sećaju tog divnog osećanja. dolazi u opasnost od ludila — 'Urak. Covek se bukvalno topi od ljubavi. S t r a h od davljenja. Kada se te primitivne ideje povezu sa hrišćanskim moralom niža područja bi se pripisala đavolu: princu m r a k a . u kome svesnost postaje pomu­ ćena a ego se raspada. Ali. Ako se neko plaši da padne i zadržava dah. To n a m postaje jasno kada shvatimo da zadržavanje daha za v r e m e tih aktivnosti unosi anksioz­ nost i razara zadovoljstvo. 195 . Neki od nas se možda " Lowen. Postajemo zakačeni i bojimo d a ćemo pasti. Psihološki. Đavo je stanovao u r u p i u zemlji. Ako je orgazam veliki pad. proticanje uzbuđenja prema dole. to uključuje predavanje ega voljenom objektu koji čoveku postaje važniji od ega. zemlju i realnost našeg zemaljskog postojanja. Voda je takođe povezana sa seksom. Koristan efekat gravitacije. slast stru­ janje i senzacije topljenja. Toliko smo idealizovali ljubav da previđamo njenu blisku i intimnu vezu sa seksom. Ako se plašimo da ćemo pasti. siguran sam. Ali. op. kako su primitivni ljudi videli njegovo spuštanje. Oni su prebivalište misterioznih snaga u procesu života i smrti. Zalaženje sunca ili padanje u okean. Obrnuto se dešava sa spavanjem. on se spušta na t r a m b u l i n u da bi ga ona odgurnula. onda je v r h u n a c koji to prati. Mnoge aktivnosti u kojima ima pružaju slično zadovoljstvo. u stomak i karlicu. Pleasure. koji mnogi pacijenti povezuju sa s t r a h o m od padanja. Od­ sustvo pokreta je smrt. Skakač sa trambuline pada p r e nego što se podigne. praznina. manifestovano u skakanju. koji pred­ stavljaju t a m u . život nastaje iz tih područja. predavanje ega uključuje spuštanje osećanja u telu. jer osećanje zaljubljenosti je uzvišeno osećanje. čak težnjom ka još većim visinama. za­ dovoljavajući seksualni akt. Stomak je simbolično j e d n a k zemlji i moru. Taj protok izaziva. treba da mislimo o životu kao o pokretu.

gde čovek mora da b u d e u stalnom stanju budnosti da bi izbegao saobraćajne u d e ­ se. Moj prvi cilj je. Prema tome. Najzad. ima stresova od sebi n a m e t n u t i h pri­ nuda.uticaj gravitacije na privlačenje tela zemlji je izgubljen i čovek lako može postati dezorijentisan. Ali. služi rasterećenju napetosti. Stajanje kretanje zahtevaju mobilizaciju energije koja se su­ protstavlja sili gravitacije. Kad god postoji pretnja silom. zbog zahteva koji se postavljaju pred čoveka. međutim. ukoliko hoćemo da postignemo da p o t p u n o uživaju u seksu i spavanju i da iz toga ustanu obnovljeni i osveženi usled telesnog prepuštanja. Na isti način. kao što svako zna. koji deluju na telo na isti način kao i spoljašnje sile. Stres proizlazi iz delovanja sila ili pritisaka na orga­ nizam. Možemo p r i v r e m e n o da izbegnemo njen Pritisak tako što ćemo leći. Stajanje nije mehanički pro1 196 197 . Može se izvoditi seksualni akt. Naravno. Spavanje i seks su blisko povezani. VIII STRES I SEKS Gravitacija: Opšti pogled na stres Razmatranje stresa i seksa u istom poglavlju ne t r e b a da nas iznenadi u smislu činjenice da seksualno raste­ rećenje. ne bi bio p r e d m e t stresa. J e d a n p r i m e r je vožnja a u t a Po opterećenom auto-putu. energetski govoreno. Organizam je obično dobro pripremljen da se sa tim suoči. događa na horizontalnom nivou i nema ni pada koji oslobađa. da prikazem opšti pogled na prirodu stresa. pritisci su suviše brojni da bi se išlo u detalje. seks je najbolji protivotrov anksioznosti. ima prirodnih stre­ sova povezanih sa življenjem. Na n a m a je da pomognemo pacijentima da prevaziđu anksioznost padanja. U takmičarskom d r u š t v u k a k v o je naše. koje nijedan organizam ne može izbeći. ima pritisaka koji proizlaze iz uslova života u društvu. našta organizam reaguje mobilišući svoju ener­ giju. da bi seks imao taj efekat. k a d a bi organizam mogao izbeći te sile. Očigledno. niti uspona koji razgaljuje. kao što svako zna. postajemo predmet gravitacije. koji variraju sa kulturalnom situacijom svakog čoveka. jer najbolje spa­ vanje dolazi posle dobrog seksa. ali kad god se uspravimo ni se krećemo. Od prirodnih sila koje stvaraju stres naj univerzalni ja Je gravitacija. čovek je pod stresom. svaka diskusija o stresu treba da uključi i analizu seksualnog orgazma. čovek se mora predati sek­ sualnim osećanjima. Zatim. Međuljudski odno­ si su često stresni. anksioznost padanja se zakačinje za seks i ograničava njegovo prirodno funk­ cionisanje kao glavnog puta za oslobađanja napetosti i uzbuđenja. ali se to. Na nesreću.

koji dovodi do povlačenja energije sa periferije tela. Povećani naboj je ta­ kođe odgovoran za u s p r a v a n položaj čoveka. Čovek je jedina životinja za koju je to prirodan položaj. Najvažnije je da to oslobađa gornje udove od njihove podređenosti funkcijama k r e ­ tanja i oslonca i omogućava njihovu evoluciju u ljudske ruke i šake. 8 Hoću da naglasim da su razvijanje velikog mozga. Ne mora sada da se odgovori na pitanje da h ta energija ima antigravitacioni kvalitet. Poznato je da se dešava da vojnici koji pređu preko te granice ponekad umiru. Uspravno stajanje je tipičan ljudski položaj. Mada nas potpomaže s t r u k t u r a l n i pravac naših ko­ stiju. kao što su mnogi antropolozi primetili. bilo psihološki ili fizički. Moramo shvatiti da je ljudski organizam pod većim naponom energetskog si­ stema nego životinjski i da mu taj visok energetski nivo. To omogućava m u š ­ karcima da budu odani ženi i njenom podmlatku. čovekova socijalnost je odraz njegove seksualnosti''' . padanje ili ležanje u velikoj meri smanjuju opasnost. ako pritiskamo podlogu. Ne verujem da su one tome pret­ hodile. oruđima i oružjima. Razumljivo je da je kvalitet nežnosti povezan sa Weston LaBarre. Bez obzira na činjenicu da je ljudsko telo anatomski tome prilagođeno. Efekat te snažne pul198 sacije jeste da su oba pola tela visoko uzbuđena i da postaju intenzivni centri aktivnosti. P a d a n j e ili kolabiranje je prirodna odbrana od opas­ nosti neprestanog stresa. jer sve te ljudske aktivnosti zahtevaju stepen uzbuđenja ili energije koji nije dostupan drugim živo­ tinjama. teško da treba dokazivati. imamo visok stepen osetljivosti u jagodicama prstiju. Toj sili se suprot­ stavljamo aktivirajući svoju energiju kao kontra-pritisak na podlogu. ta akcija je jed­ naka reakciji. Po fizičkom principu. eliminišući stres sile gravita­ cije. obezbeđujući mogućnost produženog zadovoljstva i seksualnog zado­ voljstva u n u t a r porodične situacije. gravitacija radi vukući nas naniže. stres se može posmatrati kao sila koja pri­ tiska čoveka odozgo naniže. Druga posledica uspravnog položaja je. The Human Animal (Chicago. podjednako je tačno. Ograničen je broj stresova koje telo može podneti p r e nego što dođe do kolapsa.ces. Ali. i obdareni smo pokretima r u k u i šaka koji obogaćuju naše samoizražavanje kroz gestove. to zahteva utrošak priličnog iznosa energije. Veruje se da dominantnost čoveka na zemlji proizlazi iz superiornog razvoja mozga. naviše i naniže. ne mislim da možemo objasniti njegov dvonožni položaj čisto mehanički. Ali. ili viši nivo uzbuđenja. Teret se svaljuje na nas pritiskajući nas naniže. ona n a m uzvraća pritiskom držeći nas u s p r a v n o . Tako su grudi i srce. međutim. da je za razvoj čoveka kao d o m i n a n t n e vrste bilo značajno razvijanje zajedničkog lova. To je zaista tačno. čak i u toj situaciji. Da je ljudski organizam pod većim naponom energetskog sistema. prednju stranu. The University Chicago Press. 1954). of v w 199 . Tako kažemo da čovek „stoji u s p r a v n o " u stresnoj ili teškoj situaciji. povećana seksualna interesovanja. Me­ đutim. kada spo­ sobnost tela da se suprotstavi visokoj t e m p e r a t u r i zakaže. ako ne i nemoguće. mišići moraju da obave priličan rad da bi održali telo u tom položaju. Važno je da kod ljudskih bića energija protiče duž ose tela. K a d a se umorimo ili n a m nedo­ staje energija. zajedničkog društva i j a k a vezanost u parovima između m u š k a r a c a i žena. Mnogi ljudski kvaliteti se direktno pripisuju usprav­ nom položaju naše vrste. kao što je Rajh verovao. stajati uspravno. ali je organizam koristi da bi se suprotstavio gravitaciji. A n a t o m ­ ske i fiziološke p r o m e n e nužno su praćene povećanim energetskim nabojem. Možemo rukovati i manipulisati objektima. omogućava da postigne j održi uspravan položaj. u čemu je suština sigurnosti ljudske dece. Oslobađanje ljudske ženske sek­ sualnosti od sprega ciklusa oplodnje odigralo je značaj­ nu ulogu u stabilnosti ljudskog društva. aktivnost ljudske j e ­ dinke i uspravan položaj rezultat povećanog energet­ skog naboja ljudskog organizma. ta da se čo­ vek suočava sa svetom izlažući najpovredljiviji aspekt svoga tela. Takođe znamo o umiranju od iscrpljivanja tela zbog visoke t e m p e r a t u r e . što omogućava našem dodiru da p r a ­ vi razlike. Uopšte. Vojnici koji su prisiljeni da duže v r e m e stoje n e p o k r e t n o prosto se sruče k a d a im se energija iscrpe. Do slične vrste kolapsa dolazi kada osoba doživi šok. ili ga vuče odozgo prema dole. Ova knjiga sadrži izvanrednu diskusiju o »žnosti ljudskog tela i ljudskoj seksualnosti u socijalnim o d n o ­ sima. Ljudska aktivnost i postignuća su dovoljan dokaz. postaje teško. U krajnjoj analizi. stomak i slabine pristupačniji dodiru i manje zaštićeni od na­ pada.

Psihološko povlačenje postaje modus Vi­ vendi. Kod mnogih sisara nos je na istom nivou sa ekskretornim i seksualnim otvorima i te životinje nemaju osećanje odvratnosti prema tim funkcijama. Međutim. Taj sklop p o n a ­ šanja će se javljati kasnije u životu kad god osoba bude suočena sa stresom koji je preplavljuje. tokom p r v e godine života potčinjavanje je nemoguće. bežeći i stresne situacije. ona će čak tražiti stresove da bi pokazala k a k o ih dobro može izdržati. tada čovek reaguje kao da je izložen stresu čak i k a d a nema spoljašnjeg raz­ loga. kao što je slučaj kod rigidnog k a r a k t e r a . Osoba sa rigidnom s t r u k t u r o m uspravno dočekuje sve stresove. S t v a r a svet mašte. mazohisti se potčinjae z vaju i savijaju. tako blisko identifikovane sa funkcijama donjeg dela tela. K a d a se pritisak pojavi kasnije u detinjstvu. uspravno stajanje po­ staje karakterološki stav koji vodi rigidnosti tela i uma. Nije logično da se kaže „zadnjica". ali to je ono što telo te osobe kaže. Mi oči­ gledno pripisujemo veću vrednost funkcijama onoga dela tela gde je glava. a što je tipično za čoveka. Te dve velike m a s e mišića. U toj vezi ponizno dupe igra važnu ulogu. Složio bih se sa Robertom Andrejem (Andrey) da je anatomska promena koja je stabilizovala u s p r a v a n položaj bila razvoj guzova. Da bi izdržalo stalni stres. ako se pritisak nastavi. Sada treba čitaocu da b u d e jasno da su ti složaji reakcija na stres s t r u k t u r i r a n i u telu i da su deo k a r a k ­ ternog stava čoveka. telo ide u stanje delimičnog kolapsa. dete će uspravno dočekati stres. A pošto je postala toliko s t r u k t u r i r a n a . Mazohizam je treći način na koji ljudi izlaze nakraj sa stresom. Kod mazohističke strukture vidimo potčinjavanje i preterano razvijenu muskulaturu. Frojd je početak gađenja pripisao udaljavanju glave od podloge. m o r a m o pogledati njegovu mehaniku. kada dete pokušava da se bori sa pri­ tiscima roditelja i školskih autoriteta. što je jedna od fizičkih ozna­ ka te s t r u k t u r e .tim načinom bitisanja u svetu. logično bi bilo zaklju­ čiti da je osoba u p r a v o pod tolikim pritiskom. delimično odgovorna za uvođenje i zasnivanje hijerarhije vrednosti u njegovom mišljenju. ako hoćemo da r a z u m e m o probleme koji mogu nastati iz uspravnog položaja kada je čovek pod stresom. Ako Pretpostavimo da je iznos mišićne napetosti u njenim ramenima j e d n a k napetosti potrebnoj da se podigne pedeset kilograma na r a m e n a . Ona r e a ­ guje na telesnom nivou kao da je tolika težina pritiska 201 200 . niži deo tela. sanja o letenju — negira stres gravitacije — ili beži u autizam. obezbeđuju strukturalni podu­ pirač uspravnom položaju tela. Međutim. radeći zajedno sa nagibom karlice pozadi. u stvari. Mazo­ histička s t r u k t u r a je uzrokovana neprestanim stresom •?§ pritiskom odozgo i odozdo — čemu dete ne može izbeći niti m u s e suprotstaviti. Nisam ovde spreman da pre­ tresam to pitanje za koje je Frojd verovao da na neki način doprinosi predispoziciji ljudi za neurozu. I naravno. taj složaj crta se uspostavlja jednom u ranom detinjstvu. Nesposobni bilo da izbegnu stres. ako je dete r a n o izloženo pritisku. Treće. Međutim. Na nesreću. Jedina detetova alternativa j potčinjavanje. U tom slučaju govorimo o stresu n a m e t n u t o m sebi. Zanimljivo je da kod mazohističkog položaja telo po­ p r i m a majmunoliki izgled. T a k a v sklop ličnosti se razvija k a d a čovek ne može ni da izbegne snage stresa niti da im se suprotstavi. čak i kada to nije neophodno i kada može biti štetno. delimično zbog kolapsa tela a delimično zbog dlakavosti koja se može razviti. Uzmimo slučaj osobe čija su r a m e n a podignuta i čet­ vrtasta kao izraz osećanja da nosi teret na ramenima. To se vidi kod mazo­ hističke k a r a k t e r n e s t r u k t u r e koja je ranije opisana. Razlog za moje slaganje sa Andrejem je opažanje da kada su guzovi zgrčeni a karlica n a g n u t a unapred. suprotstavljanje stresu ne dolazi u obzir u tom uzrastu. To određuje po­ našanje odraslog u stresnoj situaciji. Budući da sam ljudsko biće. činjenica da se čovekova glava drži iznad ostatka tela je. U stvari. kako bi mogla tolerisati stres. ili da ostanu uspravno pod pritiskom i bore se sa stresnom situacijom. Ego (ili k a k o Frojd kaže superego) inkorporira stres kao neophodan uslov življenja. Fizičko povlačenje iz situacije je takođe nemoguće. nego onoga gde je dupe. Beba ili dete se udaljava iz te situacije ili iz realnosti. i civilizovan. muskulatura postaje previše razvijena. jer beba ne može da razvije neophodnu m u s k u l a t u r u da bi razvila izdržlji­ vost. verujem. pošto je dupe. Ta osoba možda i nije svesna tog osećanja ili svog te­ lesnog stava. prihvatio sam taj sistem vrednosti koji čini da se čovek ne okreće protiv svoje osnovne životinjske prirode.

S v a k a hronična mišićna tenzija vrši stalan pritisak na telo. Telo r e a g u j e na a k u t n i stres lučeći adrenalni m e d u l a r n i h o r m o n koji mobilise telesnu energiju da b se suočila sa stresom. radio s a m sa mnogo ljudi koji su patili od tog bola. nedostatak kao ljudskih bića. Za nas je po sebno v a ž n a treća faza — stupanj iscrpljenosti. da nije toga. K a d a se mišićne napetosti jedn osobe s m a n j e u toku bioenergetske terapije osoba otkri 48 Hans Selye. Bol u slabinama Akutni bol u slabinama koji koči čoveka. često je direktni i neposredni rezultat stresa. veliki obim naše t e m e onemogućava nam da posvetimo Selejevom r a d u onoliko prostora koliko zaslužuje. Međutim. telo se smiruje i vraća na svoj n o r m a l n o s t a n j e ravnoteže. ona je pod stalnim teretom a da toga nije svesna pa stoga nije u stanju da ga spusti. vezujući ga ponekad izvesno v r e m e za krevet. oni još čvršće isturaju svoju vilicu.nadole. javlja kila na međupršljenom disku. Mada s a m psihijatar. ta volja a se nosi sa problemima je divan kvalitet. uzrokujući bol koji se širi duž j e d n e noge. dolazim do možda najuniverzalnije tegobe naše kulture. počela bi faza 2. drže kolena ukočena i bore se neverovatnom voom sa onim što iskrsava. ali može ati razorno dejstvo na telo. Taj sindrom s sastoji od tri s t u p n j a . jer su znali da se bioenergetska tera­ pija bavi mišićnim tenzijama. Dozvolite da na početku kažem da ne znam brz i lak metod za lečenje. To tu mačim k a o znak da su mnogi ljudi na ivici iscrpljenost zbog stalnih stresova kojima su izloženi od strane hro ničnih mišićnih tenzija. poz. ukoliko popuste. U tom velikom škripu. učvršćuju svoje oge. U svakom pogledu. ali to e moguće samo ukoliko je telo relativno oslobođeno apetosti. A k o je osoba nepokretna zbog bola. McGraw-Hill. Međutim. ali telo na kraju slabi. U toj fazi telo pokušava da se prilagodi stresu. time priznali svoje slabosti. N e k a d se. ako bi se stre nastavio. koj onda m o r a da se u z m e iz telesnih rezervi. Faza 2 j k a o hladni rat. ajna uspešne borbe sa stresovima je jedino u dovoljoj količini energije koja se suočava sa stresom. To uključuje adrenalno-sterokosteroidne h o r m o n e koji su anti-zapaljivi po svojoj akciji Ali. Covek podiže teške predmete i iznenada oseti oštar bol u lumbosakralnom delu i otkrije da ne može da se uspravi. Neki pacijenti u bioenergetskoj terapiji imali su tendenciju ka tegobama u donjem delu leđa kod kojih se pojavila ukočenost. Ako s to p r e v e d e k a o u m o r ili hronična malaksalost. telo reaguje na sve to opštim adaptacionim sindromom. a l a r m n a reakcija p o p r i m a formu b u r n o g procesa Ako je ta reakcija uspešna u prevazilaženju povreda i u otklanjanju stresa. onda je ležanje u krevetu neophodno dok bol ne umine. 49 a da se može mnogo uspešnije boriti sa stresovima. mogla da se suočava sa stresovima s v a k o d n e v n o g života. Faza 3 se zov s t u p a n j iscrpljenosti. Stupanj 1 je nazvan alarmna reakcija. ima štetan efekat na telo Nije važno o kojoj vrsti stresa se r a d i . S d r u g e strane. Kila diska nije česta — pritisak na nerv može nastati od samog zgrčenog mišića. zbog čega svaki pokret leđa pričinjava nesnošljiv bol. pošto ne može da ukloni uzročnika stresa. Za nju bi bilo bolje da zaista nosi t a k a v teret j e r bi se p r e ili kasnije toga oslobodila. Napravio sam program bioenergetskih vežbi koje omogućavaju još bolje relaksiranje tih mišića i sprečaa j u ponovno javljanje grča. Onako kako je. proces prilagođavanja takođe troši energiju. Telo n e m a više energije da zadr žava stres i počinje da se lomi. u k o m e telo. K a d a je stres fizički napad n telo. kao što je H a n s Selej (Selye) i s t a k a o . Kao što moj pacijent Džim eče: „Ne možeš odustati". obično na jednoj strani. The Stress of Life (New York. njegov doprinos se ne mož zanemariti k a d a se razgovara o stresu. J e d a n ili više mišića. stvarno bivaju zgrčeni. Stalan stres. Ležanje služi da se ukloni stres gravitacije i da mišići postepeno počnu da se opu­ štaju. Kao rezime. Faza 2 mož da traje dugo. opisaću situaciju karakterističnu za m n o e ljude: oni rade pod velikim stresom. Drugi su došli na konsultacije. 203 Ovaj k r a t k i prikaz Selejevog pojma reakcija na stre je samo deo njegovog značajnog doprinosa razumevanju tela. Postojanje tih telesnih stresova ograničava energiju koja bi. Kažemo da su mu se leđa ukočila. pokušava da ga zadrži. To je zastrašujuća misao. 1956) v 202 . koja onda vrši pritisak na j e d a n od nervnih korena. a ipak osećaju a bi. k a o posledica grča.

Osoba kojoj su se leđa ukočila dok je spavala bila je u to v r e m e pod priličnim pritiskom. Čudno. Ali. K a k a v položaj tela ili sklop uzdržavanja čini čoveka podložnim tim problemima sa leđima? Po­ grešno je uverenje da su ljudi koji drže telo uspravno podložni tegobama sa leđima. shvatamo da je izdao čovek — da je on otišao. ah to očigledno nije bilo dovoljno. fizičkog i psihološkog tereta. ali je primetila da hramlje. ispostavilo se da je bio u dilemi da li da se seli. da dam oduška nogama". otišla kući. stres je prisutan u svakom slučaju. treba zna. Pitanje je onda: „Koliko dugo mogu noge držati čoveka u s ­ pravno?" P r e ili kasnije se mogu slomiti. ili da su pod­ ložni kratkovidosti zato što imaju oči? U nekim kultu­ rama se čak i ne zna za bolove u leđima. Kada sam ga video. Moram pomenuti da ima situacija kada čovek može ostati n e p o k r e t a n neverovatno dug vremenski period |~ jedan dan. On može savladati osobu ukoliko je p r i ­ nuđena da stoji dugo u u s p r a v n o m položaju. Ra­ nije sam pomenuo da je disocijacija jedan od načina a koji ljudi izlaze nakraj sa stresom koji ih preplav­ ljuje. ili duže. Pa ipak. zahtevi autoriteta. Pri­ roda je intervenisala i on se nikada nije preselio. kod mnogih ljudi taj grč se javlja u očigledno bezopasnim aktivnostima. da ne stoji uspravno. Odnos sa devojkom je bio intenzivan. krivice. Ona je užur­ bano radila kućne poslove. Te dve sile se sreću u lumbosakralnom delu. Razlika nije u ljudima. obaveza. odmarala se neko vreme. imaju srce i oči. dva dana. mislila j e : „Spala sam s nogu. Čim zar vršim posao. održa­ vajući čoveka u u s p r a v n o m položaju i u suočavanju sa zahtevima i teretima koji se svaljuju na njega. n 204 205 . oni nisu izloženi ovoj vrsti i intenzitetu stre­ sova kojima je izložen čovek u našoj kulturi. čija su se leđa iznenada zgrčila. stres nije uvek u akciji koja izaziva grč.ti zašto se grč javlja. Kada ju je grč uhvatio. Tada se leđa predaju. u toj situaciji ni noge ni leđa ne izdaju. Telo se transformisalo u kip. Takvo stanje je katatonija. Nije se naročito dobro slagala sa rediteljem i nekim članovima trupe. Katatoničar je podvojeno biće. J e d a n mladić. D u h ili um i telo ftisu više jedinstveni. Zašto su baš leđa ta koja izdaju čoveka? Zašto je baš taj deo posebno osetljiv na stres? Odgovor je da je u donjem delu leđa mesto gde se sreću dve suprotne sile koje stvaraju stres.Da bi se t a k v e vežbe razumele. To se ne dešava retko. Osećao je da ne može nazad. ali retko bez svađa. spre­ mao se da se preseli sa svojom devojkom. U njenom slučaju je stres takođe bio nepodnošljiv. a kratkovidost ne postoji. J e d n a je gravitacija — zajedno sa svim pritiscima koji deluju na čoveka odozgo. Stres je postao nepodnošljiv i on se slomio pod tere­ tom. Tokom pret­ hodnog dana su leđa počela da je bole. Verujem da je to bilo t a k o prosto. Tada je napravila ono što se može nazvati „pogrešan potez" i ispala je > sa z koloseka. Ranije je imala napad. Razmišljajući o katatoniji. Ipak. ići ću kući da se odmorim. Drugi slučaj se tiče jedne glumice koja je učestvo­ vala u predstavi koju je htela da napusti na neko vre­ me. Znam jedan slučaj gde se grč pojavio dok je osoba spavala. Očigledno. bila je premorena od dodatnih vežbi i rada do kasno u noć. Ovaj pojam postaje j a s a n k a d a proučavamo stres gravitacije. Treba li reći da su ljudi podložni srča­ nim problemima zato što imaju srce. Oni takođe hodaju uspravno. Opasnost za leđa se javlja kada noge neće da se predaju. Okre­ nula se i taj t r e n u t a k je bio dovoljan da dovede do grča. Sem toga. Htela je da prekine sa tim. pa su ga umesto toga leđa zadržavala. Covek se savije da bi podigao neki m a h predmet i leđa mu se ukoče. ljubomore i neizvesnosti. ali nije mogla. zbog koga je morala ležati nedelju dana u krevetu i znala je pred­ znake. Dva dana je žurno pakovao stvari i skoro je bio gotov kada se sagao da pogidne knjigu i — našao se u bolnici. problemi srca su retki. Ali. isto koliko i kratkovidost ili problemi srca. ali kada se noge slome leđa su pošteđena. Ka­ tatoničar stoji u pozi kipa. Ova vrsta problema je česta u našoj kulturi. Da li je tačno da je stres odgovoran za bolove u leđima? Do sada sam utvrdio tu vezu samo kod ljudi koji su dizali teške predmete. Sa predstave je otišla pravo u bolnicu. Osećao je tešku nesigurnost u vezi selidbe i osećao je da je pri­ siljen da se preseli da bi sačuvao njihov odnos. dala je oduška nogama n e d e ­ lju dana. što je shizofreni modalitet. Druga sila ide p r e m a gore kroz noge. Njeno telo se prosto na njoj slomilo. Završila je posao.

već da na njega reaguju. Pošto se osoba u tom položaju ne plaši da će pasti. ne plaši se ni da ga napusti. koja reaguju kao apsorber šoka. kao da je stalno potrebno da nosi veliki teret. Covek stoji sa ukočenim kolenima da bi pod­ upro sebe zbog pritiska i steže mišiće nogu da bi one funkcionisale kao čvrsta potpora. Kolena su savijena. Crtež desno prikazuje drugačiji položaj. kolena će se saviti. Crtež u sredini prikazuje položaj osobe koja stoji ukočenih kolena. Ali. tako da uzrokuje artritis. osoba beži iz situacije. da joj J potrebna čvrsta osnova za potporu. Uplašen je od fleksi­ bilnosti. U slučajevima anksioznosti padanja kolena gube svoju funkciju. pritisak odozgo se prenosi na njih i oslobađa se u zemlji. kada je pritisak nepodnošljiv. to se retko dešava. Taj kapacitet je funkcija kolena. Takav položaj govori da je osoba vrlo nesigurna. Ako su noge meke i savitljive.Naše noge su prirodno s t r u k t u r i r a n e da budu izlo­ žene stresu. Pošto je osoba pod stalnim pritiskorn. kada čovek ukoči kolena i stegne noge da bi se suočio sa stresom. Takva osoba bi pre dozvolila da se rasturi neki odnos u koji je uključena. Međutim. Ko­ lena su savijena i karlica je slobodna — to jest. nije ukočena u fiksiranom položaju. nego da se njeno telo rasturi. Druga posledica tog stanja kontrakcije lumbosakralnih mišića je da uzrokuje ne­ podesno trenje i napetost ligamenata i kostiju kičmenih spojeva. ali položaj je doveden u r a v n o ­ t e ž u karlicoim koja je povučena unapred. Koristiću tri uprošćena crteža ljudskog tela da to ilustrujem: Levi crtež pokazuje relativno normalan položaj. ne da se bore sa njim. svaki značajan dodatni pritisak mogao bi dovesti do kolapsa u tome delu leđa. U torn položaju su čitava leđa pod pritiskom. Gornji deo je povijen. Koleno predstavlja organizmu apsorber šoka. uklju­ čujući karlicu. funkcioniše kao čvrsta osnova. Kada pritisak postane nepodnošljiv. što štedi lumbosakralni deo. prisiljavajući mišiće u tom području da postanu krajnje napeti. ko^ se radije potčinjava pritisku nego da mu se suprot207 206 . kolena će iz­ dati. jer to implicira mogućnost da se prepusti. ukočenost se širi p r e m a gore i o b u h v a t a s a k r u m i karlicu. Taj telesni položaj do­ pušta da. presaviće se i čovek će pasti. se pritisak p r e n e s e na kolena. Ako je pritisak prevelik. To je tipičan položaj mazohističkog k a r a k t e r a . Ako je pritisak odozgo veliki. Akcija kolena daje telu fleksibilnost. Sav pritisak se lokalizuje u lumbosakralnom delu koji postaje osetljiv na povrede. e . Efekat tog položaja je da se sav pritisak u s m e r a v a na lumbosakralw deo. U tom slučaju donji deo tela.

Značajno je da se adrenalne žlezde koje luče hormo­ ne za mobilizaciju telesne energije u susretu sa stres­ nom situacijom nalaze u l u m b a l n o m delu. položaj te žlezde nije dovođen u vezu sa t i m odnosom.slavi. u položaju da mogu da procene stepen stresa kome je telo izloženo. tako je i tiroidna žlezda postavljena da bude osetljiva na disanje. Tiroidna žlezda okružuje t r a h e j u sa tri strane. izno­ som vazduha koji udišemo i iznosom telesnih potreba za energijom. Energija je direktno određena iznosom i vrstom h r a n e koju jedemo. stvarajući h o r m o n tiroksin. Međutim. po m o m e mišljenju. To sugeriše da j lučenje tiroksina direktno povezano sa iznosom vaz­ duha koji se udiše. Da bi se sma­ njila osetljivost osobe na stres. Ali. strah od neuspeha je tako snažan da se ego suprotstavlja predaji tela sve dok se ne pojave krajnji znaci propadanja. Poznato je u javnosti da je Džon F. To nije lak cilj u k u l t u r i koja naglašava uspeh i postignuće. Međutim. tiroidne. lumbosakralni deo i adrenalne žlezde. Početke treba t r a ­ žiti u doživljajima iz njegovog detinjstva. Setimo se da je držao r a m e n a vrlo visoko i četvrtasto. I kao što su a d r e n a l n e žlezde postavljene da b u d u osetljive na stres. Zaštita će popustiti ukoliko osoba uloži veliki n a p o r da ostane uspravno i da uzvrati udarce. što bi dovelo p r v o do hiperaktiv­ nosti te žlezde. Sami hormoni ne produkuju energiju. K a d a je taj stav već postao s t r u k t u r i r a n u telu. pro­ ces kojim se h r a n a oksidiše da bi proizvela energiju. To bi se. Smeštena je u suženju vrata. neuspeh se identifikuje sa tim predavanjem. pitanje je na koje ne mogu odgovoriti. m o r a m o da naučimo k a k o da čuvamo svoja tela i u m o v e od štetnih efekata stresa. taj telesni položaj se razvio mnogo p r e nego što je Kenedi ušao u javni život. dok je u stanju odmaranja. Vratimo se ponovo na stres. već da zbog svoga položaja i embrioloških začetaka žlezda uzima udela ili odgovara na blago širenje ili grčenje traheje. blizu zadnje strane tela. prema tome. Verujem da to nije slučajno. previše tiroksina vodi nervnoj hiperaktivnosti. povrh bub­ rega. U 208 u 209 . P r e m a l a količina tiroksina čini da se osećamo tromo zbog nedostatka energije. To se potvr­ đuje položajem druge važne endokrine žlezde. K a d a se to desi. ne verujem da se td: može smatrati čistom slučajnošću. tako da mi prisiljavamo svoja tela da ostanu uspravna u situacijama štetnim po zdravlje. i on je zaista bio ta vrsta čoveka. Na kraju je naš uspeh p r i v r e m e n i prazan. Zaštita koju taj položaj omogućava donjem delu leđa dobijena je po cenu celokupne ličnosti. Ego od­ brane se u toku terapije moraju brižljivo analizirati kod svakog slučaja. Naš ego nije dovoljno jak da prihvati neuspehe. moraju biti p r o r a đ e n e i oslobođene fizičke i psihičke odbrane od „prepušta­ nja". Embriološki se razvila kao izrastaj guše. jer je pacijent već uključen u bioenergetske vežbe odabrane u cilju oslobađanja karlice i smanjenja napetosti u lumbosakralnom delu. Kenedi je takođe bio žrtva Edisonove bolesti. Pošto živimo u vremenu koje je k r a j ­ nje stresno. to ga je p r e d o d r e ­ dilo da preuzme t a k v e odgovornosti. Za m e n e je značajno da to pokazuje da je telo organizovano na bioenergetskim principima. Na dubljem nivou. Uvek upozoravam takve pacijente da im se to može desiti. predstavlja indikaciju lučenja tiroksina. Kenedi patio od j a k i h bolova u donjem delu leđa. kao što se dešava u toku terapije javlja se bol u donjem delu leđa. stimulišući oksidaciju metabolita u telesnim ćelijama. kao što su adrenalne žlezde smeštene u suženju struka. Taj h o r m o n usklađuje proizvodnju energije sa p o t r e b a m a organizma. što sugeriše da je bio pod teretom velike odgovornosti. moglo desiti k a d a je čovek pod stalnim stresom. Fizičko zdravlje je kao i psihičko pod nepovoljnim uticajem stresa. kao što su i pluća. Me­ đutim. koje se javlja sa disanjem i tako je u mogućnosti da koordinira metaboličke aktivnosti sa unošenjem kiseo­ nika. Sem toga. kako one to rade. Medicini je o d a v n o poznat taj fe­ nomen i koristi se za merenje bazalnog metabolizmae Merenje disanja u jedinici vremena. a zatim do iscrpljenosti. stizanje do vrha i sposobnost da se isko­ risti šta se može. Međutim. što je skoro p o t p u n o g u b ­ ljenje adrenalnih funkcija zbog iscrpljenosti žlezda. Može se reći da tiroidna žlezda reguliše proizvodnju energije. koji cirkuliše proticanjem krvi. treba uporno raditi na fizičkim i s t r u k t u ­ ralnim elementima tela koji sprečavaju prepuštanje. odmah ispod tiroidne hrskavice. Ona to i radi. One su. problem nikada ne postaje akutan. Tiroidna žlezda reguliše metabolizam organizma. ma po koju cenu. Ali. jer n a m se tela lome Pod stalnim stresom.

dopuštajući mu da se savije u n a p r e d i unazad ono­ liko koliko može. Savitljivo koleno je osnova za bilo k a k a v efikasan rad sa donjim delom tela. Druge imaju specifičan cilj da oslobo­ de karlicu i otvore seksualna osećanja. ukočena 210 kolena samo stvaraju iluziju sigurnosti. Osobi se kaže da se prepusti bolu i da se ne t r u d i da mu se suprotstavi. u stvari. Neke od njih će biti opisane u sledećem poglavlju kada budem obra­ đivao seksualno rasterećivan je. Cilj toga je da se smanji njihova ukočenost. „drži stalno no­ ge blago savijene". Opisao sam tu vežbu r a ­ nije u vezi sa uzemljavanjem. to ga prisiljava da stoji ukrućeno. Neke od tih vežbi sam opisao ranije i ponovo ću se na njih vratiti. Prisiljavanje da nešto uradi stvara j a k u n a p e ­ tost kod pacijenta. Naj­ češće korišćena vežba u bioenergetici jeste položaj savi­ janja unapred.bioenergetskoj terapiji koristimo dve g r u p e vežbi da bismo pomogli čoveku da sa tim uspostavi kontakt i da smanji mišićnu napetost koja sprečava oslobađanje uz­ buđenja ili stresa. da će to sprečiti svaki pritisak odozgo koji ide p r e m a dole i u noge. To može biti bolno. i ta iluzija nestaje zauzimanjem položaja savijenih kolena. bez previše bola. P r v a g r u p a uključuje sve vežbe čiji je cilj da uzemlje čoveka kroz njegove noge i da prevaziđe anksioznost padanja ili anksioznost neuspeha. koju u p r a v o želimo da smanjimo. gubeći elastičnost. To se može vežbati dok se čovek brije. Propust da se to uradi može do­ vesti do grča u donjem delu leđa. Kada pacijent nauči da radi tu vežbu sa lakoćom može da leži na stolcu za disanje sa pritiskom na donjem delu leđa. Ali. ne uvlači ili ne stezi stomačne mišiće. Posle nekog vremena čovek se ose­ ća relaksirano u tom novom položaju i tada mu izgleda neprirodno i t r a p a v o da stoji sa ukočenim kolenima. na­ glašavajući. pere sudove ili čeka na uglu da se promeni semafor. Cilj tog zahteva je očigledno da pomogne čoveku da sto­ ji u s p r a v n o . sve v r e m e dok stoji. pacijentu se savetuje da legne na pod preko ćebeta savijenog i smeštenog u lumbosakralnom predelu leđa. K a d a se čovek pusti. Sledeći korak je da se dovedu vibracije u noge. ali to t r e b a poste­ peno da se radi. isturi g r u d n i koš. Iz onoga što sam do sada rekao trebalo bi da b u d e jasno da ukoliko je kar­ lica nepokretna. Ima samo nekoliko drugih takvih naloga kao što su — spusti ramena. Uvek se koristi n a k o n ležanja na stolcu za disanje i n a k o n vežbe luka. Smenjivanje savi­ janja opušta mišiće donjeg dela leđa. Stolac je smešten pored kreveta. to se ne srne forsirati. Međutim. Vibracije su način koji je priroda odabrala da se mišićna tenzija oslobodi. Pa zašto to ne bi važilo za svakoga. Onda. Oni se moraju suprotstaviti k u l t u r a l n i m zahtev i m a : „Ramena nazad. Ti prosti nalozi mogu mnogo da učine na poboljšanju disanja i na povećanju protica­ nja osećanja i mogu se preporučiti svim ljudima zainteresovanim da imaju živahnije telo koje reaguje na nadražaje. on se predaje i odmara se. Ako to p e da uradi. k a d a su leđa relativno oslobo­ đena bola. Da bi se razvila navika stajanja sa savijenim kolenima. Covek tada otkriva da bol nestaje čim se preda. Čuo sam sportskog komentatora jedne ragbi-utakmice k a k o savetuje. ali umesto da se bori protiv toga. U s v Se 14* 211 . Ima nekoliko načina da noge postanu vibrantne. Može se osećati umornije. ukoliko se osoba oporavlja od a k u t n o g bola u leđima. pošto je to stresni polo­ žaj? Pacijenti koji ne stoje normalno na taj način saopštavaju da se u prvo v r e m e osećaju neprirodno i čak mogu imati osećanje nesigurnosti. gde može da se oslobodi. telo će mu vibrirati kao opruga oslobođena napetosti. da trčanje unazad sa kolenima koja nisu savijena dovodi do toga da igrač gubi snagu i da je to uzrok teških povreda. p r e m a tome. Covek takođe postaje svestan svojih nogu i načina na koji stoji. Noge su kao opruge i kada ih držimo n a p e t e previše dugo one se u k r u t e i stvrdnu. Takođe ^e kaže pacijentu da se preda bolu i da se relaksira. U t r e t m a n u problema sa leđima kažem pacijentu da naizmenično radi položaj luka i položaj savijanja una­ pred. sa r u k a m a koje dodiruju podlogu i sa malčice savijenim kolenima. kao što se ne sme forsirati. Poznato je da je pri dizanju tereta važno da se ko­ lena drže savijena. ili se drži čvrsto u fiksiranom polo­ žaju. K a d a su kolena ukočena ona sprečavaju proticanje bilo kakvog uzbuđenja ili ose­ ćanja kroz noge i stopala. u početku je potrebna svesna pažnja. nijedna druga ežba. tako da glava pacijenta može oslanjati n a krevet. mišići leđa će se pustiti. J e d a n od prvih naloga u bioenergetskoj terapiji je. Onda će stres biti usmeren na lumbosakralni deo sa posledicama koje smo videli. uvuci stomak". ali.

Oni se plaše da će im se leđa stvarno slomiti. pacijen­ tu postaje moguće da poveže svoj strah od lomljenja leđa sa n e k o m situacijom iz detinjstva. ima još jednu značajnu funkciju. Poskakujemo od uzbuđenja i smešimo se od zadovolj213 . To se može reći buntovnom de­ tetu. Međutim. Ali. uzdržavanje od predavanja ili popuštanja. sem funkcije oslobađanja napetosti. želja i ljubavi. moze se setiti da su mu roditelji pretili: „Ako te samo uhva­ tim. skačemo od radosti. Ako su članci savijeni i pete guraju naviše. Ja ni­ kada ne savetujem operaciju. Pacijenti bivaju uhvaćeni u začarani krug iz koga izgleda da n e m a izlaza sem operacije. smanjujući pokretljivost leđa. ali ja znam ljude koji su imali više od jedne takve operacije bez značajnog poboljšanja. ukoliko želi da se potpuno oslobodi bola. Vežbe nikada ne treba prisilno raditi. k a d a dete može nesvesno ukrutiti leđa da bi održalo svoj integritet. Ne možemo dozvoliti da se krećemo kroz život osećajući da će nas to slomiti ako ne budemo oprezni. Svakom pacijentu se kaže da je slobodan da radi ili ne radi vežbu i da treba da se oseća slobodno da prekine kada god zaželi. strah od sloma leđa postaje s t r u k t u r i r a n u telu kao deo odbrana. jer to povećava osećanje zarobljenosti. kao što su deca u klopci odnosa sa roditeljima. jednoga dana. automatizovana osoba. Ako se čovek toga plaši. Ovo omogućava čo­ veku da doživi nevoljne pokrete tela i da uživa u njima. Nijednu vežbu ne t r e b a gurati dalje od opasne tačke. ukoliko nije u klopci. ukoliko ih pra­ vilno radi. Dete može protiv te pretnje reagovati stežući leđa kao da kaže: „Nećeš me slomiti". U svim slučajevima. Mada takvo držanje ima pozitivan aspekt. u k o ­ čenost leđa označava nesvesni otpor. ti nevoljni pokreti su najznačajniji! Grčimo se sa smejanjem. tresemo se od besa. Da se izrazim još snažnije. potrebna je analiza straha. k a ­ žemo da se rasturaju od plakanja i jecanja. strah od bola. Mnogo češće se javlja otvoren 212 1 konflikt volje. jer će se t a d a to sigurno i desiti. K a d a se to desi. K a d a ih p i t a m čega se plaše k a d a počne da ih boli. pošto ona ne čini ništa mišićnoj napetosti koja je stvarni uzrok tegoba. Treba da pomognemo pacijentu da prevaziđe svoj strah. Ali. gde ta pretnja znači da bi roditelj slomio detetov d u h ili kičmu detinjeg otpora. a napetost pro­ izvodi bol. Raditi ih pravilno. nevoljni pokreti tela su suština života. ciklus disanja. ne znači koristiti ih da bi se prodrlo do problema. cak i na nivou celokupnog tela. S t r a h od lomljenja je u osnovi strah od rasturanja. Taj strah se pojav­ ljuje dok leže preko stolca oslanjajući se donjim delom leđa. osećajući da mora imati potpunu kontrolu nad sobom sve vreme. održavanje integriteta takođe ima i negativan aspekt. To su ispol j a v a n ja života tela i njegovih v i b r a n tnih snaga. Ukočenost sprečava predavanje plakanju i prepuštanje seksualnoj želji.Najveća p r e p r e k a prevazilaženju bola u leđima je strah. da bi se to postiglo. Pacijenti nisu u tom položaju. slomiću ti leđa". Vibriranje tela. zatezanje mišića na zadnjoj strani nogu će uzrokovati vibriranje nogu. peristaltički pokreti creva — sve su to nevoljne akcije. Ti pacijenti ne samo da se plaše bola. već da bi se na telesnom nivou stupilo u k o n t a k t sa problemom. popuštanja i predaje. Pomenuo sam da ima nekoliko načina da se utiče da noge počnu da vibriraju. Možda je najjednostavnija vežba koju koristimo ona u kojoj pacijent leži na le­ đima na k r e v e t u i isteže obe noge naviše. Treba ih raditi kao sredstvo da se oseti šta se dešava u telu i zašto se dešava. Pacijentu je važno da uspostavi vezu koja će mu omogućiti da r a z u m e poreklo tog straha. mora se prvo proraditi strah. Bol može da se ukloni ponovnim uspostavljanjem pokretljivosti donjeg dela leđa. Ti ljudi su postigli značajna poboljšanja bioenergetskom terapijom. Tokom mog dugogodišnjeg iskustva niko nije povredio leđa radeći bioenergetske vežbe. K a d a ljudi plaču. leđa postaju hronično ukrućena. S t r a h stvara napetost. oni se plaše onoga što bol podrazumeva — jer je bol signal opasnosti. uzdržavanje od pokazivanja potreba. Treba postaviti pitanja k a o : „Kako ste došli na ideju da vam se leđa mogu slomiti?" i »**§§ može izazvati lomljenje leđa?" p r e ili kasnije. Na primer. Lupanje srca. odgovor je bez razlike: „plašim se da će mi se slomiti leđa". Ali. plačemo zbog oola ili tuge. Osoba se ne može slomiti. Stav­ ljanje udlaga na leđa može ukloniti bol. izgubiće spontanost i završiti kao rigidna. oni projektuju to osećanje u odnose sa ljudima. a to je kada osoba postane uplašena. paci­ jenti i ljudi uopšte zarobljeni su svojom ukočenošću i hroničnim mišićnim n a p e t o s t i m a . Nije nužno da jasno izražena verbalna pretnja do­ vede do ukočenih leđa.

Jer. Ali. onda doživljavamo p u n orgazam. ako je to naiviše što ie mo<*ao da D o s t i g n e . Žena koja ranije nije postizala vr214 hunsko seksualno uzbuđenje. opuštenosti i pospanosti. Kao što svako t r e b a da zna. P o t p u n a uklju­ čenost u n e k u situaciju je neuobičajena u našoj kul­ turi. Orgazam. To osećanje možemo opisati jedino upoređujući ga sa prethodnim doživlja­ jima. U seksu se višak uzbuđenja usmerava na genitalni a p a r a t i oslobađa se u klimaksu. Može se javiti misao: „ A h a ! To je. samo je igra reči. Može s e govoriti o delimičnom vađovolipniu. nije svaki seksualni k o n t a k t potouno zado­ voljavajući. Ali. nedostatak v r h u n c a ne vodi nužno do fru­ stracije. koji je najsmisleniji. To može postati psihička tegoba. oslobađa napetost u onim delovima tela 215 . onakav kakvim ga je Rajh opisao. smanjujući velikim delom opšti nivo napetosti.stva. može sam po sebi da pruži zadovolj­ stvo. to je prava stvar. kao što je to Albert Ajnštajn rekao. koji pruža najviše zadovoljstva. to su spontane. što je pogrešno i ne pravi razliku između stepena rasterećenja i zado­ voljstva. one nas pokreću na dublji. nema dva sek­ sualna odnosa koja su j e d n a k a po osećanjima ili do­ življaju. rasterećenje t r e b a da se proširi na d r u g e delove tela — u najmanju r u k u na karlicu i noge — i t r e b a da ima nevoljnih. Ali. u tom slučaju poređenje je vrlo povoljno. ako se radi o osobama koje mare jedna za drugu. kao što je s a m Rajh shvatio. nevoljne akcije. u kom slučaju seksualni kontakt. m e đ u ovim nevoljnim odgovorima onaj koji je najpotpuniji. dešava se povremeno i to je ekstatički doživljaj. u Orgazam. Neko može hiti zadovoljan sa 80 posto rasterećenja. to se takođe vrlo retko dešava. znači taj život. Nema dva j e d n a k a orgazma. To je ono čemu se svi n a d a m o baveći se seksualnim ak­ tivnostima. Ima d p l i r r p ' č n o g rasterećivania kada se oslo­ bađa s a m o d^o uzbuđenja. smisaoniji način. mada takva kontradikcija m o ž e da postoji i z a i s t a po­ stoji u osećaniima ljudi. razdraženom i nemirnom staniu. čovpl* ostaje u frustriranom. a sada ga postigne. jeste orgazam u kome se karlica kreće spontano a celo telo se grči u ekstazi rasterećenja. Tako je dobro. Mislim da t r e b a da koristimo reč „orgazam" da bismo opisali seksualno rasterećenje u k o m e ima prijatnih spontanih konvulzija i nevoljnih pokreta tela i karlice. z b o g t o c a što se u ospćania unliće fizički faktor i menja ih. Reći. Ali. kada se uzbuđenje penje ali ne do­ stiže v r h u n a c te se ne rasterećuje. Orgazam t r e b a da b u d e iskustvo koje pofcreće. Ako se to desi. Da bi se reakcija kvalifikovala kao orgazam. psihičke tegobe se mogu izbeći ako se shvati da do v r h u n s k o g uzbuđenja nije došlo zato što je oošti nivo seksualnog uzbuđenja bio nizak. posebno ako reagujemo srcem. To t r e b a opisivati ejakulacijom kod m u š k a r a c a i v r h u n c e m kod žena. Rajh koristi izraz „orgazam" u vrlo specifičnom smislu. Doživljaj zadovoljavajućeg seksualnog rasterećenja dovodi do ose­ ćanja mira. Seksualno rasterećenje Zadovoljavajuće seksualno rasterećenje oslobađa višak uzbuđenja u telu. K a d a je u senzacije oslobađa­ nja i rasterećenja uključen samo genitalni a p a r a t čini nii se da bi to bila previše ograničena reakcija da bi se nazvala orgazmom. bilo da je p o t p u n ili delimičan u pogledu ključenosti tela. Kada je oošti nivo seksualnog uzbuđenja nizak Odsustvo vrhunca ne uznemirava telo. Stvari i događaji su slični samo kada su osećanja odsutna. ukoliko se s m a t r a znakom imnotencije. Ako je naše celo telo ili naše biće spontano pokrenuto. Čovek može imati nezadovoljavajući seksualni kontakt. S a m doživljaj pru­ ža krajnje zadovoljstvo i osećanje ispunjenosti. „orgazam je orgazam". On je izjednačio orgazam sa vrhuncem. doživeće to kao n a g r a d u i kao zadovoljavajuće iskustvo bez obzira na stepen rasterećenja. Zadovoljstvo označava komnletnost ili potnunost." Ovo podrazumeva da ima seksualnih iskustava i su­ sreta koii ne pružaju zadovoljstvo i koji ne vode tak­ vom zaključku. Svako iskustvo u koje su uključena osećanja je jedinstveno. Do sada sam izbegavao da koristim reč „orgazam" zbog toga što se mnogo koristi na pogrešne načine i pogrešno se s h v a t a . što pruža zadovoljstvo. P o k r e n u t i smo orgazmom. Svi mi imamo previše konflikata da bismo se potpuno predali osećanjima. podrazumevajući potpuno prepuštanje seksualnom uzbuđenju sa potpunim uključivanjem tela u k o n v u l zivnim pokretima pri rasterećivanju. ali je k o n t r a d i k t o r n o tako nešto reći. prijatnih Pokreta tela. Dalje.

mada je plakanje osnovni način oslobađanja napetosti. K a d a di­ sanje postane lako i duboko i kada nema mišićnih na­ petosti koje sprečavaju respiratorne talase koji prolaze kroz telo. nape­ tost se ponovo može izgraditi. mada veru­ j e m da je ta funkcija kritično važna. Čoveku je potreban zadovoljavajući seksualni život. Sve što ja tvr­ dim jeste da je potpuni orgazam u tolikoj meri prijat­ niji da može da dostigne visinu ekstaze. Ruke leže sa strane. niti t r e b a svesno da se koristi tim ciljem. Problem sa kojim se mnogi ljudi suočavaju jeste da su tenzije u njihovom telu tako duboko strukturirane da se orgastičko rasterećenje retko događa. međutim. U n e k i m slučajevima oni ne znaju za bolje i kada dozive malo zadovoljstvo misle da je to ono što se podrazumeva pod seksom. Bez obzira na to šta ljudi govore. Dizače se sa izdisanjem. Pošto smo svakodnevno izloženi stresovima. IZDISANJE . Ali. Glava. karlica će se sa svakim u d a h o m spontano kretati. moramo biti zahvalni za bilo k a k v o zadovoljstvo koje doživ­ ljavamo. To nije jedini način oslobađanja napetosti.koji aktivno reaguju. m a d a mnogi pacijenti na početku terapije kažu da je njihov seksualni život dobar. U drugim slučajevima radi se o obmanjivanju sebe. mnogi se plaše i nisu u stanju da se predaju snažnim seksualnim osećanjima. Neću da s t v a r a m misteriju od orgazma. Rasterećenje. plače zato što je tužan.POKRET K A R L I C O M U NAPRED •UDISANJE . dok sam diskutovao o svojoj terapiji sa Rajhom. 217 . Osoba leži na krevetu savijenih kolena tako da su stopala u k o n t a k t u sa krevetom. Glava se kreće u suprotnom pravcu — napred sa udisanjem. a predavanje se doživljava kao pretnja. To saznanje stiču do­ življavajući potpunije i zadovoljavajuće seksualno ras­ terećenje. K a k o terapija napre­ duje. oba tipa ljudi postaju svesni koliko je njihov seksualni život bio n e a d e k v a t a n . Ovde je važno ponoviti taj opis. Bavimo se seksom zbog zadovoljstva i to t r e b a da b u d e glavni kriterijum našeg seksualnog ponašanja. ne znači da je seks bez tak­ vog orgazma besmislen i lišen zadovoljstva. Sledeća slika to pokazuje. međutim. Glava je zabačena da bi se tako reći uklonila. Cak i ako potpuni orgazam pruža najviše zadovoljstva i ako je najefikas­ niji način rasterećivanja.POKRET KARLICOM UNAZAD Rajh je naslikao taj refleks kao pokret u k o m e su dva kraja tela zajedno. Kod svakog čoveka telo pokazuje pravo stanje sek­ sualnog funkcionisanja. Tu telesnu reakciju sam opisao u prvoj glavi. pošto stepen zadovoljstva zavisi od količine prethodnog uz­ buđenja koje je v a n naše volje ili kontrole. Naročito je muški ego sklon da postavi o d b r a n u negiranja bilo kakvog ose­ ćanja seksualne neadekvatnosti. ne učestvuje u tim pokretima unapred. nije stal­ no. Covek ne plače da bi se oslobodio napetosti. Prijatni pokreti grčenja su previše zastrašujući. da su vrlo zadovoljni. nazad sa izdisanjem. Covek čije je telo relativno oslobođeno jakih tenzija pokazivače refleks orgazma dok 216 leži na krevetu i diše. a ne samo jedno zado­ voljavajuće iskustvo da bi održavao nizak nivo tenzije u telu. da nemaju seksualnih problema. već pada unazad. a padati nazad sa udi­ sanjem.

U prvoj k n j i z i koju sam napisao izložio s a m pret­ postavku o postojanju dva instinkta nazvana čežnja i agresija. U seksu. Prvobitno značenje reči „agresija" je „kretati se prema nečemu". malo je vfr. S d r u g e stra50 a p Lowen. cit. na erotsku stimulaciju bez klimaksa ili orgazma. po­ kret može da se opiše k a o akcija okruživanja ili ogra­ đivanja. K a d a bi različite karakterne s t r u k t u r e bile poredane prema iznosu raspo­ ložive agresije. Refleks se pojavljuje na niskom nivou uzbuđenja i predstavlja nežne pokrete. a da se ne postane napet ili anksiozan. nogu i ruku. 50 218 219 . pokret koji čini agresiju. objekta ljubavi u seksu. postaje pasivan. već da j e d n a k naglasak treba staviti na pacijentovu sposobnost da se snađe u situaciji. u stvari. cit. K r e t a n j e može biti motivisano lju­ bavlju ili neprijateljstvom. To znači snažan u pozitivnom smislu. U seksualnom o d n o s L i j drugačije. Kada se naboj kreće od podloge prema gore. Agresija je neophodna k o m p o n e n t a seksualnog a k t a i kod m u š k a r c a i kod žene. redosled bi potpuno odgovarao hijerarhiji karakternih s t r u k t u r a . Ne znači e l da to nije važno i da terapija n e m a za cilj da to raz­ vije. Te d v e situacije se radikalno razlikuju. to je. kao što je to činio Rajh. već ka dominaciji. To se čini tako što se energetskom naboju omogućava da protiče kroz noge i stopala. izvesno je da ako osoba nije u mogućnosti da se prepusti refleksu u dopustivoj atmosferi t e r a p e u t s k e situacije. Sisanje se odnosi na udisanje. KarakteriŠLi je pokreti uzbuđenja duž prednje strane tela. Covek doživljava refleks kao prijatno osećanje u n u t r a š n j e slobode i lakoće. koja označava čekanje da neko drugi uradi ono što mi hoćemo.Ako se gleda slika i zamisli k a k o se podižu ruke. što se opaža kao nežan erotski kvalitet. op.. Terapeut je t u zbog njega. To podrazumeva odsustvo tenzija u telu. nežnoj akciji se dodaje agresivan element. J e d n a stvar treba da b u d e jasna. Kada se pojavi udisanje. Razvoj refleksa orgazma u terapeutskoj situaciji nije garancija da će pacijent imati p o t p u n orgazam u seksu­ alnom odnosu. nivo uzbuđenja je vrlo visok i to otežava pre­ puštanje. Opet. glava ide u n a p r e d a grlo i karlica se kreću u n a z a d . Kod delimičnog orgazma takođe ima nevoljnih pokreta karlice. a zamišljenog objekta u masturbaciji. To je suprotno od pasivnosti. op. Reč agresija se u teorijama ličnosti koristi da označi sposobnost da se ide za onim što se hoće. Nema agresije ukoliko nema ob­ jekta p r e m a k o m e će se kretati. Druga razlika je u t o m e da je terapeutska situacija tako napravljena da daje podrške pacijentu. Ti mišići se angažuju pri stajanju i kretanju. o š t o postigne kontrolu. Zbog toga bioenergetska terapija ne stavlja naglasak na refleks orgazma. posebno kroz velike mišiće leđa. Pokret je OSLOBAĐANJE - REFLEKS ORGAZMA POLOŽAJ LUKA REFLEKS ORGAZMA . U odsustvu agresije. Taj pokret se zove refleks orgazma. ali se ne uključuje čitavo telo. To podseća na akciju amebe koja pliva oko parčeta h r a n e da bi ga okružila i progutala. Bez obzira na to. Ta akcija zavisi od operisanja ovih mišića. The Physical Dynamics of Character Structure. zbog toga što se pojavljuje u svakom slučaju potpunog orgazma. P r v o hoĆLi da kažem da agresivan ne znači sadistički. ljubavlju i nežnošću. Treba da se stekne sposobnost tolerisanja vi­ sokog nivoa uzbuđenja. u kom slučaju refleks stiče drugačiji kvalitet. treba da naglasim da agresija nema nužno ne­ prijateljske n a m e r e . Čežnja je povezana sa erosom. rovatno da će biti sposobna da to uradi u atmosferi visokog napona pri seksualnom kontaktu. seks je sveden na senzualnost. Agresija proizlazi iz proticanja uzbuđenja kroz mišićni sistem.OSLOBAĐANJE POLOŽAJA LUKA' mnogo primitivniji od sisanja u kome glava igra domi­ n a n t n u ulogu. Agresija je takođe snaga koja n a m omogućava da se suočimo i izađemo n a k r a j sa stresom. P r a v a c pacijentove gresije nije ka onome što on želi. besan ili grabljiv. jer je seksualni p a r t n e r lično uključen u odnos i ima neke zahteve. takođe štampano u mekanom povezu pod naslovom The Language °f the Body. Treba shvatiti da je agresija psi­ hopatskog k a r a k t e r a pseudoagresija. Refleks orgazma nije orgazam.

kada im se kaže da kreću karlicu unapred. pretežno zbog svo­ je nerazvijene m u s k u l a t u r e . ona mu uzvraća pritiskom i čovek će se kretati. da bi nadoknadio svoje unutrašnje ose­ ćanje frustracije. Ako čovek pr> tiska podlogu. ta akcija zavisi od sposobnosti čoveka da usmeri svoju energiju u stopala. Pošto rezul­ tanta sile vaše akcije pritiskanja nadole m o r a imati neki efekat. kontrahujući mišiće zad­ njice. Rečeno jezikom tela. To su uobičajeni načini pokretanja u seksu.ne. Karlica je bez napetosti i više se njiše nego što se gura ili vuče. Pokretanje karlice unapred može se izvršiti na tri načina: Može se g u r n u t i karlica u n a p r e d kontrahujući mišiće stomaka. Ta akcija će pokretati karlicu una­ pred ukoliko se kolena drže u savijenom položaju. Pojavljuje se kroz kukanje i žalopojke. Ljudi p r a v e istu v r s t u pokreta u terapiji. Jedini Pokret koji se može izvršiti kao rezultanta sila jeste Pokret karlice unapred. Princip u osnovi tih akcija je onaj koji sam ranije pominjao: akcija-reakcija. ali ne dopustite da v a m se noge sasvim isprave. Na istom principu radi i raketa koja letiEnergetsko otpuštanje na kraju r a k e t e g u r a raketu unapred. A k a d a se pritisak na podlogu smanji. A B. ali sa kolenima još više savijenim. Dinamika energije tih pokreta je prikazana na sledećim slikama koje ilustruiu tri osnovna pokreta ljud­ skog tela u odnosu na podlogu: hodanje. mazohista nije pasivan kao što to izgleda. K a d a podignete desnu petu zakoračićete napred levim stopalom. Ponavljanje tog procesa sa smenjivanjem stopala čini hodanje. to predstavlja posezanje bez osećanja. Ta akcija napinje osnovu karlice i ograničava ras­ terećenje genitalnog a p a r a t a . sada ne dižite levo sto­ palo niti podižite p e t u sa podloge. i nećete ići unapred ukoliko v a m pete ostaju na podlozi. Ako se pete drže pod­ loge. Ako v a m je karlica ukočena. Rigidni k a r a k t e r je preterano agresivan. C. Obratite pažnju da koristim reč „pokret" umesto „posezanje" koje sam koristio za opi­ sivanje refleksa. kada u seksu imamo racionalnu osnovu za agre­ siju. Međutim. što je nagli pokret karlice i kod muškaraca i kod žena. dignite levu i prebacite je na­ pred. Može se takođe gur­ nuti otpozadi p r e m a napred. nećete moći da se krećete unapred. STAJANJE PRITISKANJE NADOLE KRETANJE UNAPRED Dizanje: Zauzmite isti položaj. karlica p a d a nazad. bićete u izometričkoj situaciji u kojoj sile deluju na 221 . ustajanje i guranje karlicom. Evo kako taj princip radi u tri pomenute akcije. U tom tipu kretanja kar­ lice sav stres je u nogama. Njegova agresija je skrivena. Oralni k a r a k t e r je pasivan. Međutim. Pokret karlicom: Zauzmite isti položaj kao kod diza­ nja. otkrićete da su v a m kolena ispravljena i i da se dižete do potpunog položaja stajanja. Prođite kroz istu proceduru kao kod d r u g e vežbe. terapija t r e b a da pomogne osobi da razvije svoju seksualnu agresivnost. posledica toga je napetost prednje strane tela i presecanje proticanja nežnih i erotskih osećanja u stomak. sa savijenim kolenima i uspravnim telomPrebacite težinu na prednji deo stopala. Nećete se podići ukoliko su v a m kolena savijena. Treći način kretanja karlice u n a p r e d je odupiranje nogama o podlogu. Prebacite težinu na prednji deo stopala i pritiskajte nadole. Međutim. Pritisnite des­ 220 nom nogom prema dole. Sada. Hodanje: Zauzmite položaj sa stopalima razdvojenim oko 15 cm.

) 222 223 . ili obične stolice. (Prim. niti će se dogoditi ukoliko napetost u karlici zadržava i sprečava slobod­ no kretanje. Telo je n a g n u t o napred. dok su pete A. Harper o p h o n e Books. A manual of bioenergetic exercises. STAJANJE SA TEŽINOM NA PREDNJEM DELU B LJULJANJE KARLICE UNAPRED ° Ol "' U međuvremenu je takva knjiga napisana. stopala su razdvojena oko 15 cm. ali pokret ne može da se javi. masažu. 51 A S T A J A N J E SA SAVIJENIM KOLENIMA B. N a d a m se da ću mnoge od vežbi koje ko­ ristimo u bioenergetici prikazati u posebnoj knjizi. NAGINJANJE UNAPRED C. koja se samo malo dodiruje radi održavanja ravnoteže. J e d n a varijanta poslednje vežbe koju koristim za oslobađanje karlice opet uključuje padanje. Napeti mišići se mogu napipati bilo kao čvorovi ili kao zateg­ nuta struna. POKRET KARLICOM UNAPRED Zauzme se položaj ispred stolca. Opisaću je ovde. N e w York. Lowen.DIZANJE Napetosti u predelu karlice se oslobađaju kroz razli­ čite vežbe. Ta knjiga bi t r e ­ balo da omogući razumevanje intimnog odnosa između ličnosti i tela. Pokret se neće dogoditi ukoliko napetost u nogama sprečava kre­ tanje rezultantnih sila p r e m a gore. gnječenje napetih mišića. u priručniku za bioenergetske v e ž b e . A. ako neki čitalac želi da je isproba. prev. a kolena skoro potPuno savijena. DIZANJE STOLAC ILI STOLICA muskulaturu. The Way Vibrant Health. 1977.

To je uključivalo stezanje dijafragme i stvaranje napetosti u stomaku i karlici. ali da im se ne dozvoli da dodirnu pod. kazala j e : „Tukao me je i ponižavao. pošto odbrana ima drugačiju funkciju — naime. Samo u slučaju kada je bes zadržan ili inhibiran strahom. Ako su još i mišići butina napeti. Taj strah može voditi do roditelja ili uopšte roditeljskih figura suprotnog pola. Najviše ju je uznemiravao pogled njegovih očiju: „On me je skidao pogledom". Čoveku se kaže da održava taj položaj dokle god može. koja je doživljavala svoga oca kao sadistu koji je ponižavao druge. ne obazirući se na moja osećanja". Objasnio s a m da ta osećanja t r e b a da budu oslobođena ili ispoljena p r e nego što jezgro osećanja ljubavi može Početi da potiče p o t p u n o i slobodno u svesti. videla je sliku penisa. P r e m a tome. a karlica da se drži labavo. Takođe. U toj vežbi je važno da se sa obe pete pritiska nadole. Slika penisa ju je podsetila na oca. kao i protiv svih budućih uvreda i povreda. Disanje t r e b a da b u d e abdominalno ali lagano. noge će početi da vibriraju pre nego što čovek padne. ako je disanje relak­ sirano i duboko i ako čovek ostane razlabavljen. K a d a bol postane nepodnošljiv. Mogao sam r a ­ zumeti njen problem i saosećati sa njom. ali ne na prstima. Te vežbe su važne zato što omogućavaju čoveku da na različite načine doživi svoje telo. da skrije njegovo neprijateljstvo. njegova p r i r o d n a reakcija je bes. od onog da roditelj ima seksu­ alni odnos sa detetom. pošto sila gravitacije deluje kao pritisak p r e m a dole. Uopšte rečeno. do prostog zabavljanja na račun dečije seksualnosti. Nije bilo nužno da dalje objašnjava. Inhibiran bes se p r e o b r a ­ ća u neprijateljstvo ili negativizam. vibra­ cije će se proširiti na karlicu. a da to ne b u d e test volje ili izdržljivosti. Onda je izjednačila strah od se padanja sa strahom od seksualnog predavanja — svo­ jim osećanjima. Težina tela treba da b u d e na prednjem delu stopala. Takođe pomažu da se stekne svest o p r e p r e k a m a i tenzijama. Hodao je po kući go. K a d a čovek doživi n e k u u v r e d u ili biva povređen.malČice podignute sa podloge. Pomenuo sam u trećoj glavi da dva spoljašnja sloja ličnosti. osetiće se prilična količina bola. Čovek se sada oseća kriv i njegov odbrambeni stav biva usmeren protiv sopstvenog neprijateljstva ili negativnih osećanja. Kao rezultat toga razvila je anksioznost padanja. S t o m a k treba da b u d e isturen. Taj specifični strah t r e b a da bude objašnjen i to može biti urađeno analitički ili na drugi način. a karlica isturena napred bez naprezanja. čovek pada. ego o d b r a n e i mišićno oklopljavanje. To bi svakako važilo za pacijentkinju koju sam u p r a v o °Pisao. U toj vežbi nije neophodno da se koristi bilo kakav svesni pritisak. Najčešći strah koji ljudi ispoljavaju je s t r a h da će biti seksualno iskorišćeni ako se predaju svojim seksualnim osećanjima. Svaka neurotična ili psihotična osoba se plaši intenziteta osećanja. U n e k i m slučajevima će se to pojaviti kada radi vežba padanja. K a d a oso­ ba ne može da održava položaj. Takođe su mi rekli da je ta vežba od velike pomoći skijašima. savijena kolena sprečavaju da dođe do ustajanja. posebno negativnih osećanja. On je bio sadista. nije dovoljno da čovek shvati i prihvati činjenicu da nije više povrediv na tu vrstu uvreda ili povreda koje je doživeo kao dete. To neće suštinski uticati na njegov odbrambeni položaj tela. da bi se n a p r a v i o n e p r e k i n u t luk. Pritisak petama sprečava čoveka da se kreće unapred. P r e nego što b u d e m o očekivali da e ona u pozitivnom smislu preda seksualnim osećanjis 224 15 225 . Telo treba da b u d e izvijeno unazad. Ali anksioznost padanja nije bila jedina posledica te odbrambene akcije. J e ­ dini način na koji je ona mogla to da uradi bio je da se povuče u gornji deo svoga tela. pada napred na svoja kolena. „Biti iskorišćen" po­ kriva mnoštvo grehova. funkcio­ nišu kao kontrolori emocionalnih slojeva ili slojeva ida u ličnosti. To se može sprečiti naginjanjem u n a p r e d i držanjem savijenih kolena. pošto je mislila o pada­ nju. Ona nije imala odbrana izuzev da uguši svoja seksualna osećanja. Davao sam pacijentima da r a d e tu vežbu tri ili četiri p u t a kako bi vibratorni po­ kreti postali sa svakim pokušajem snažniji. To t r e b a da bude u r a đ e n o u terapeutskoj situaciji da bi se s p r e čio bilo k a k a v akting aut tih osećanja p r e m a nekoj n e ­ dužnoj osobi. vodeći tako do razumevanja sopstvenih strahova i anksioznosti. Stalna je praksa u bioenergetskoj terapiji da se ohrabruje ispoljavanje osećanja kad god je to Pogodno uraditi u neposrednoj terapeutskoj situaciji. J e d n a mlada žena je stajala na jednoj savijenoj nozi gledajući u ćebe p r e d sobom i. koja će se onda nevoljno kretati u n a p r e d i unazad. zauzima odbrambeni položaj.

niti su ograni­ čene na negativna. v u l g a r n e i uvredljive. Ali. Nekoliko vežbi je pogodno za to.ma. Ona je time teško svezana i terapija treba da joj pomogne da se oslobodi toga. Ponizio si me i ja te prezirem. Kao devojka i žena ona voli muškarce. Treba da dodam da svaka vežba oslobađa ne samo prigušena osećanja već takođe i mišićnu napetost. A u tom procesu čovek takođe nauči da za sopstveno cenjenje i sopstvenu seksualnost ustane protiv svih ljudi. koji proizašli iz neke u v r e d e ili povređivanja. da zarije prste nogu u dušek. Uvija­ jući peškir. ili bi volela da kaže svome ocu. one bi neizostavno bile zle. ne može da kaže ni da. anksioznost padanja se smanjuje. ko­ riste se za izražavanje privrženosti i čežnje. Ono samo potvr­ đuje pacijentovo p r a v o da poštuje sebe kao individuu i da očvrsne to osećanje poštovanja. Pacijent se postavi na krevet tako da b u d e na kolenima i laktovima. Delom svoje ličnosti ona bi htela da njima uradi ono što su oni njoj uradili — da ih povredi i ponizi. To su tipične vežbe za izražavanje emocija. Zavrnuću ti šiju. Naglasak na ispoljavanju negativnih osećanja je za­ snovan na kliničkoj činjenici da čovek koji ne može da kaže ne. Taj bes onda može da b u d e izražen udaranjem teniskim reketom po krevetu. ali kao dete koje je doživelo uvrede i ponižavanja od muškarca. T a k a v doživljaj ne mora da bude seksualni. To udaranje nije ni ponižavajuće ni kažnjavajuće. P r e m a tome. Ta vežba se ne radi rutinski. neprijateljska osećanja i bes. To je čest muški položaj u seksualnom od­ nosu. Uvrtanje peškira i udaranje k r e ­ veta imaju sličan efekat na d r u g e delove tela. U ovom slučaju to bi mogao biti njen otac. Treba imati na u m u da ova pacijentkinja. nežno dodirivanje i držanje. onda ne bi mogao da me gledaš tim tvojim lascivnim očima. muški ili ženski. već akcijom. važno Je da čovek b u d e sposoban da ispolji neprijateljska 15« 226 227 . ima ambi­ valentan odnos p r e m a muškarcima. Uvrćući peškir. drugi predstavnik omraženog muškog pola. ili bilo koja druga koja je patila od slične t r a u m e . Covek ne može sebe ceniti ukoliko nije u stanju da b u d e besan na nekoga ko mu nanosi ličnu uvredu ili ga povređuje. otkinuti glavu. Peškir može predstavljati bilo koju osobu. One nisu jedine koje se koriste u bioenergetici. jer ta akcija ima za cilj da ponizi drugoga. Covek se ne uči recima da se prepusti bez straha. Ova vežba se može koristiti za oslobađanje bilo kojeg neprijateljstva ili osećanja besa. kao što su bila destruktivna u njenom iskustvu. U sledećoj glavi ću diskutovati o prirodi izražavanja sebe i opisati n e k e načine na koje radimo sa problemima u samoizražavanju. Sasvim je u redu biti vulgaran u takvoj situaciji. m o r a m o joj dozvoliti da se preda negativnom aspektu seksualnih osećanja. Mrzim te. Jedini način da se to postigne jeste da se omogući da da oduška svojim negativnim oseća­ njima. sU sa K a d a se pacijent prepusti toj vežbi oseća silno r a s t e ­ rećenje. ona se može osloboditi mno­ gih neprijateljstava p r e m a tom organu. Sada pacijent. i ne usuđuje se da ih ispolji sada kada je odrasla. Ona takođe zna da su ta­ kva osećanja destruktivna u svakom odnosu sa ljudima. P a ­ danje oslobađa noge od napora da se iz s t r a h a drži uspravno. Ona se nije usuđivala da ispolji t a k v a osećanja dok je bila dete. kao da je oprao svoje prljave r u k e . Isto važi za svako valjano izražavanje besa. ili bilo kojem muškarcu. Pose­ zanje za kontaktom. J e d n a je da se paci­ jentu da peškir koji se može uvijati r u k a m a . jasan bes prema osobi koja je nanela povredu. Sa svakim oslobađanjem neprijateljskih ili negativ­ nih osećanja. uključujući i svoga oca. „Ti si čudovište." Očigledno je da peškir takođe može predstav­ ljati penis. Sledeća vežba je izrazito seksualna i u ovom slučaju bi više odgovarala. uključujući i t e r a p e u t a . To se može uraditi ili bez glasovnog izražavanja. pacijentkinja može da kaže sve one stvari koje je želela. Njihanje karlice (to radimo unazad da oslo­ bodimo mišićnu napetost povezanu sa prigušenim anal­ nim sadizmom) smanjuje napetost mišića u b u t i n a m a i karličnom pojasu. k a o s t r a h sa kojim se treba suočiti. ona sada mrzi sve muškarce. Ona i dalje postoji sama za sebe. To osećanje čistoće koje se javlja jeste bes. A k o se koriste reči. Ona ima vrednost samo kada p r a t i pacijentova obelodanjivanja traumat­ skih doživljaja. anksioz­ nost padanja se ne uklanja samo tim m a n e v r o m . Međutim. mladić sa kojim se zabavlja. Dozvolio je da to izađe iz njega na način koji nije destruktivan ni za njega ni za druge. ili ja. ovde su p o t r e b n a dva zavr­ šna komentara. ali se čovek oseća čisto. udara karlicom o krevet žestokim pokretima.

mi neprestano nešto izražavamo. određuju vrstu i pojedinca. Ona je pozitivna p r e m a životu a negativna p r e m a antiživotu. Međutim. kao što možemo da prepoznamo čoveka sa slike. tu nema pokreta niti akcije. na primer. Obe vrste sila postoje na svetu i naivno je misliti drugačije. Svaka aktivnost tela doprinosi samoizražavanju. Oba imaju svoje mesto kako u terapiji tako i u životu. Možemo čak prepoznati određenog konja. Ali. P r e m a toj definiciji. Kao i svaki drugi terapeut. to svakako nije tačno. Način na koji čovek hoda.osećanja ili bes kad god se ukaže prava prilika za to. Išao sam u filozofske implikacije tog stanovišta u knjizi Zadovoljstvo: Kreativan pristup životu. Možemo sa slike prepoznati lava ili konja. kao što su hodanje i jedenje. prirodnu i spon­ tanu aktivnost tela i kao samoočuvanje je suštinska osobina svih živih organizama. Nema dve osobe koje hodaju p o t p u n o isto. koje imaju potpuno isto lice ili se ponašaju istovetno. pa do najprofinjenijih. Mnogi moji pacijenti imaju teškoća da se izraze na zadovoljavajući način koristeći jezik. ka­ r a k t e r n u s t r u k t u r u i individualnost. nego uploviti u seks. Ovde je to naglašeno zato što je u mnogim drugim terapijama zapostavljeno. Bilo bi nerealno zamisliti ljudsku ličnost kao da je po prirodi samo pozitivna. Što se tiče moga rada. Druga je da ne t r e b a ništa da Uradimo da bi bili ekspresivni. kosa. oči. ako smo ga poznavali. kao što su pevanje i plesanje. mada nisu identični sa ovima. IX SAMOIZRAŽAVANJE I PREŽIVLJAVANJE Samoizražavanje i spontanost Samoizražavanje opisuje slobodnu. Iz toga proizlaze dve važne stvari. Reči ne mogu zameniti po­ k r e t e tela. približno određuje godine. Takođe sam na­ šao da telesni problemi leže u osnovi verbalnih. bez obzira na to da li smo svesni toga ili ne. ne samo da ga definiše kao ljudsko biće (nema druge životinje koja hoda kao čovek) već t a k o ­ đe određuje njegov pol. ali telesni pokreti takođe nisu ekvivalent jeziku. i ja ću govoriti o ulozi reči u poslednjoj glavi. samoizražavanje obično nije svesna aktivnost. Prividno prenaglašavanje izražavanja tela može vo­ diti čitaoca do uverenja da reči u bioenergetskoj te­ rapiji nisu važne. J e d n a je da s a m s t v o nije ograničeno na svesno samstvo i da nije identično sa egom. F o r m a i oblik tela. boja. Međutim. Ako možemo napraviti razliku m e đ u njima. Ostavljamo utisak na ljude svojim prisustvom i ponekad ono što ne radimo 229 J 228 . Akcija i telesni pokreti nisu jedini modaliteti samo­ izražavanja. počev od najosnovnijih. glas. Lakše je izbaciti bujicu reči o seksu. ja r a d i m sa njima na njihovim problemima. neki ljudi su zbunjeni i mešaju jedno sa drugim. Ličnost se izražava kroz svaku akciju koju preduzima ili svaki pokret koji telo čini. Možemo svesno biti ekspresivni ili možemo biti svesni svoje ekspresivnosti. Ne verujem da prenaglašavamo izražavanje tela. onda negativnost ima odgovara­ juće mesto u ljudskom ponašanju. Zvuči i mirisi takođe identifikuju i v r s t u i pojedinca. svi moji pacijenti imaju teš­ koća da se potpuno izraze na telesnom nivou i taj problem je glavna žiža bioenergetike.

S druge strane. P i t a m se k a k o bi t a k v a osoba reagovala ako bi joj život bio u opasnosti! Takva opasnost je u prošlosti visila n a d glavama mnogih mo­ jih pacijenata. odsustvo napregnute težnje. slobodno funkcionišućeg organizma. U ovom d r u g o m slučaju. ne može se za svako impulsivno reagovanje reći da je samoizražavanje. Govor je dobar primer. manifestacija u n u t r a š n j e g samstva. kao odsustvo „namernog poku­ šavanja". uprkos či­ njenici da se ponekad razume brbljanje bebe ili torokanje shizofreničara. ali to protivreči eksplozivnom kvalitetu njihovog ponašanja. da bi shvatio u kojoj meri je zadovoljstvo samoizražavanja nezavisno 231 230 . Ljudi koji lako postaju besni kad god su frustrirani mogu izgledati kao spontani. Na­ učeno ponašanje u celini odražava ono što je poje­ dinac naučio i. već samo kada takvo ponovno uveravanje i ljubav daju podršku pacijentovom p r a v u da oslobodi svoje nasilje u kontrolisanoj terapeutskoj situaciji. Covek ne uči da b u d e spontan i terapija. ne može ljude obučavati u tome. istinoljubivost. Zamolio bih citaoca da zamisli zadovoljstvo koje doživljava kada pleše. spontanost i ekspresivnost im­ pliciraju iskrenost. Pošto je cilj terapije da po­ mogne ljudima da postanu spontaniji. ali govor je više od reči i fraza — uključuje modulacije. Bioenergetiku zbog toga ponekad kritikuju. Onda je nužno razumeti te prepreke. a ne da ga umesto toga ispoljava u svako­ dnevnom životu. jer impliciraju neinstrumentalnu prirodu ponašanja. odakle se oslobađa na n a j ­ manju provokaciju. ta razlika se ne može strogo primeniti. rizikujemo da osta­ vimo utisak osobe koja očajnički želi da bude cenjena. Eksplozivnost proizlazi iz blokiranja impulsa i s a k u p ­ ljanja energije iza prepreke. neutralnost. ekspresivniji. niko se neće radi spontanosti zalagati za izvrtanje uobičajenog značenja reči i zapostavljanje gramatičkih pravila. Zadovoljstvo samoizražavanja ne zavisi od reakcije okoline. odsustvo namernog „pokušavanja". da bi se uklonile duboko strukturirane prepreke. Njihovo nepo­ sredno i pravo spontano ponašanje je nasilničko. Obe reči. „odsustvo prepredenosti". doživljavamo zadovoljstvo koje se može k r e t a t i od blagog do ekstatičnog. treba u kontrolisanoj t e r a p e utskoj situaciji ohrabrivati takve eksplozivne reakcije. Mnogi terapeuti naivno pretpostavljaju da u ljudskom pona­ šanju n e m a mesta nasilju. neimitiranje itd. jer je uslovljen i predodređen prethodnim iskustvom. kao što je slučaj u seksu. što zauzvrat vodi do pojačanog doživljavanja sebe. Poređenje spontanog ponašanja sa naučenim razjaš­ njava vezu spontanog ponašanja i samoizražavanja. Spontanost s odvojena od ego kontrole je haos i nered. Deca to ne mogu da razlikuju. O d m e r e n iznos ravnoteža između ego kontrole i spontanosti dozvolio bi impulsu da se izrazi u najefikasnijoj formi a da ipak bude pod snaž­ nim uticaj em života te osobe. terapeutov t r u d treba da b u d e usmeren ka otklanjanju p r e p r e k a slobodnom izražavanju sebe. Ne može neko obučavati druge spontanosti. Ova inhibicija se neće razrešiti kroz ponovno uveravanje i ljubav. p r e m a tome. Za m e n e to znači bioenergetski pristup problemima inhibiranog samoizražavanja.. Reaktivno ponašanje proizlazi iz „ometanja protoka impulsa" i izraz je blokiranog sta­ nja organizma. u neobjav­ ljenom tekstu Kreativni stav kaže: Potpuna spontanost je garancija iskrenog izražavanja prirode i stila jedinstvenog. „odsustvo smetnji". koji su dobrim delom spontani i jedinstveni za svakog govor­ nika. Zadovoljstvo je ključ samoizražavanja. neprepredenost. Nije važno da li je pretnja bila izvr­ šena. Zanimljivo je da spontanost mora da se definiše ne­ gativnim terminima. ton. ritam i gestove. pošto mnoga ponašanja sadrže elemente i naučenog i spontanog po­ našanja. A svest o sebi može inhibirati našu ekspresivnost. a time i direktna. Reaktivno ponašanje ima spontani aspekt koji je varljiv. Kada je ta reakcija sprečena ili inhibirana strahom od kaz­ ne. Međutim. Međutim. jeste suštinski kvalitet ekspresivnosti. Spontanost. Dok je direktno izražavanje impulsa spontana akcija. Onaj ko govori dodaje svome govoru boju i bo­ gatstvo izražavanja. uspostavlja se uslov za unutrašnje reaktivno pona­ šanje.ostavlja dublji utisak nego k a d a se t r u d i m o da budemo ekspresivni. t r e b a da se posmatra kao izražavanje ega ili superega ali ne i samstva. prema tome. odsu­ stvo smetnji protoku impulsa i slobodnom radioak­ tivnom izražavanju duboke ličnosti. Reči koje koristimo su naučeni odgovori. samoizražavanje pruža za­ dovoljstvo samo po sebi. A b r a h a m Maslov (Maslow). Kad god stvar­ no izražavamo šta osećamo. a ne svesnost.

pevanje i plesanje gube nešto od svog kvaliteta kada postanu j a v n a predstava — to jest. Iz toga proizlazi da što je veća pokretljivost organizma to je osoba izražajnija. U takvoj akciji ego i telo rade zajedno da bi stvorili stepen koordinacije u k r e t a n j u koji može biti okarakterisan samo kao gracilnost. zadovoljstvo se ne stvara njihovom reakcijom. U situacijama gde se može biti slobodno spontan. Obr­ nut redosled takođe važi. Osećati se dobro i izgledati dobro. zadovoljstvo je najveće. K a d a su kontrola i spon­ tanost u harmoniji. Za kretanje je potrebna energija. govor. nismo ni svesni te nevojne aktivnosti kojom više ispoljavamo sebe nego n a m e r n i m akcijama. Kod odraslih ljudi ti nevoljni pokreti čine osnovu gesti­ kulacije. U m e t n i k u je značajno da održi visok s t a n d a r d predstave. Spontanost je funkcija telesne pokretljivosti. Zivo telo nikada nije u stanju potpunog mirovanja. kontrole koja služi da našim akcijama da oštriji fokus i veći efekat. Ali. Naravno. kao i plesanje. izraz lica i drugih telesnih akcija. Covek može imati ego zadovoljstvo od predstave. Kada je energetski nivo nizak ili smanjen.od reakcija drugih. gracioznim pokretima i tako da­ lje. proporcionalno tome se sma­ njuje i zadovoljstvo. Teza bioenergetike je da se zdravlje i vitalnost tela odražavaju na izgled. ali sem njih ima i mnogo nevolj­ 232 nih pokreta koji se pojavljuju tokom spavanja. poznati biolog zainSAMSTVO UNUTRAŠNJI Ž1VOT SAMOIZRAŽAVANJE 233 . Adolf P o r t m a n (Portmann). nužno se smanjuje i pokretljivost. U velikom broju naših akcija postoji mešavina sponta­ nosti i kontrole. Energija * pokretljivost "* osećanja — • spontanost *• ekspresija. smanjena je i spontanost. Poz­ nato je da se deca toliko uzbude da bukvalno skoče. Reakcija drugih još više pojačava ili smanjuje doživ­ ljaj zadovoljstva. doživljaj zado­ voljstva je vrlo visok. kada se izgubi spontani impuls da se peva. Oni su mnogo češći kada smo b u d n i i aktivni. Pokretljivost tela je direktno povezana sa energetskim nivoom tela. bez ikakve svesne misli o izražavanju. Isto važi za ples. vitalne funkcije nikada ne pre­ staju da funkcionišu. Covek ne misli o drugima dok peva tuširajući se. pisanje. dobrim držanjem tela. Međutim. tako da svaka od njih p r e dopu­ njuje onu drugu nego što je sprečava. čistim tenom. a ovaj opet smanjuje pokretljivost tela i umanjuje mu energetski nivo. ali k a d a je ele­ ment spontanosti nizak. Srećom. m a d a je ta aktivnost samoekspresivna i pruža zadovoljstvo. kuvanje ili bilo koju aktivnost. Uopšte govoreći. Pevanje je p r i r o d n a akcija samoizražavanja. čak ni kada spava. jer ono izražava ono što mi jesmo. Direktna linija povezuje energiju sa izražavanjem. ide jedno sa drugim. blistavim očima. ne izgubivši ose­ ćanje spontanosti akcija koje aktivnosti daju svežinu i zadovoljstvo. Osećamo da toj osobi to predstavlja izvor zado­ voljstva i da bi n a m a t a k o đ e bilo izvor zadovoljstva. Zadovoljni smo kad n a m telo dobro izgleda. Ne kažem da je pozitivna reakcija drugih na naše samoizražavanje bez ikakvog značaja. Dečija igra ima taj kvalitet. Oni se menjaju po kvalitetu i intenzitetu sa stepenom uzbuđenja. Ako je izražajnost jedne osobe sputana. Zavidimo osobi sa lepom kosom. belim zubima. Smanjenje spontanosti smanjuje emocionalni nivo. takve predstave su ta­ kođe neinspirišuće za publiku i obično nemaju tenden­ ciju da se ponove.

Moć stvara samo veći „imidž". P r e p r e k e se mogu osloboditi samo kroz r a d sa tim pokretima. ali njegov unutrašnji život ostaje siromašan kao i njegov način samoizražavanja. Koristeći glas. noge se mogu kretati. Na primer. ona kao odrasli ne mogu uverljivo da šutiraju sa oseća­ njem osuđivanja ili sa s t v a r n i m efektom. U bioenergetici u s m e r a v a m o pažnju na tri glavna polja samoizražavanja: pokret.teresovan za ekspresiju kod životinja. Mada je akcija voljno započeta. spoljašnji izraz i samstvo. u kojoj — kada je dobro u r a đ e n a — učestvuje celo telo. da bi se oslobodio pokret i da bi osećanja slobodno prešla u akciju. Kako je postajao stariji. jer mu se glava uvlačila u r a m e n a . jer niko ne bi bio na terapiji kada ne bi bilo nečega u njegovom životu protiv čega se buni. Presecanje ili začepljenje bilo kojeg od ovih kanala slabi i čepa emocije i njihovo izražavanje. Malo ljudi može da uradi te pokrete graciozno i sa osećanjima. Na prethodnim s t r a n a m a sam diskutovao o mnogim vežbama i m a n e v r i m a koji se koriste da bi se smanjila mišićna tenzija i oslobodila telesna pokretljivost. jeste akcija udaranja. dopuštajući telu da sve više oseća tu akciju. jer je to njegova ambicija. nemajući pri tom svest o inhibiranju svoje akcije sve dok mu ne u k a z e m na to. Napetost u bilo kom delu tela ometa taj kvalitet udaranja. Da je Napoleon umeo da igra i peva. Ali. dok su gla. da bi ih učinili ekspresivnijim. Udaranje kreveta. . S m a t r a m da je neophodno da pacijent više p u t a Prođe kroz vežbe kao što su šutiranje. .va i torzo n e p o ­ kretni. Sutnuti. bilo Pesnicama ili teniskim reketom. udaranje. Za šutiranje važi sve što je već rečeno da važi za d r u g e ekspresivne pokrete. po­ staje prijatna i pruža zadovoljstvo. Drugi p r i m e r kompenzacije vidi se kod ljudi koji moraju posedovati veliku kuću. dodirivanje. K a d a je izražavanje jedne osobe sprečeno ili ogra­ ničeno.. šutiraju ili udaraju krevet. Njihove reakcije su ili nekoordinirane ili eksplozivne. Portmanovo stanovište sugeriše međuodnos tri ele­ m e n t a u ličnosti: unutrašnji život. gri­ ženje. Šutiranje dok se leži na krevetu. ali ne i veće samstvo. što sumnjam da je ikada i postigao. Normalno. Bio je impe­ rator koji je imao veliku vlast. P o n e k a d pacijenti k a ž u : „Ne mogu da se setim ničega zbog čega bih šutirao". na primer izgovaranje reči „ne" dok se šutira. Najčešći način na koji se to radi jeste kroz korišćenje moći i najbolji p r i m e r te projekcije bio je Napoleon. ona p o p r i m a spontan i nevoljan kvaltet. možda nikada ne bi imao potrebu da šalje vojsku kroz tolike zemlje da bi stekao osećanje sebe. jeste njihov opseg samoizražavanja. ljudi se simultano izražavaju kroz svaki od tih komu­ nikacionih kanala. u d a r a dušek. uče da se potpunije predaju pokretima. . Šutiranje je dobar primer. šutiranje je nasumično i nekoordinirano. sisanje. Ja vidim potrebu za takvom moći samo kao odraz osećanja inferiornosti na nivou samstva i samoizražavanja. glas i oči. K a d a se osećamo nesrećno. na pri­ mer. Ako nema provokacije. glas jeca a telo se može grčiti. U mnogim slučajevima je neophodno ukazati pacijentu na koji način se on su­ protstavlja predavanju pokretima. U tom slučaju je pokret nogu forsiran i nema spontanosti. Kažemo pacijentu da šutira. ili veliku j a h t u da bi prevazišli u n u t r a š n j e osećanje niže vrednosti. griženje i tako dalje. zvuke_ i izgled. to je negiranje. Ono što je stvarno malo. Zvali su ga „mali kaplar". Ja vidim svakog od njih kao tačku trougla kome su potrebna preostala dva da bi održali svoju formu. Na pri­ mer. koristeći jednu nogu za drugom. povećava učešće i rasterećenje. Covek može imati mnogo novca. Retko se ti pokreti mogu kombinovati sa odgovarajućim vokalnim učešćem i k o n t a k t o m oči­ ma. Pošto je većini dece uskraćeno pravo da se bune. uključujući dodirivanje. ali će povući r a m e n a u n a ­ zad. . Svaki put kada paci­ jenti. teku n a m suze. Kažemo da se čovek plaši da se „prepusti" akciji. Bes se isto tako izražava kroz telesni pokret. Zeleo bih sada da kažem koju reč o nekim izražajnim pokre­ tima koji se u terapiji koriste u iste svrhe. ili skup automobil. zavisi u velikoj meri od . bivao je sve niži. kada se osoba prepusti. relativno je prosta 235 . da poseže za kon234 taktom. P r e p r e k e na putu tim ekspresivnim pokretima smanjuju pokretljivost tela i spontanost čoveka. došao je na os­ novu svojih studija do sličnog zaključka: „Bogat unu­ trašnji ž i v o t . Njima je potrebna provokacija da bi se ta akcija eksplozivno oslobodila. ona to može kompenzirati projektujući ego sliku. mada se njegov lik nadvio nad Evropom. stepena sam­ stva koje ide ruku pod r u k u sa bogatim načinom samo­ izražavanja". na primer. znači buniti se. pacijent će r u k a m a posezati za' mnom.

već slušaj glas".) savet — bez n a m e r e da se igra recima. Ali. P r e m a tom značenju. 63 (New York. njenih akcija i pokreta. k a k v a je akcija te osobe i kretanje. drže kolena ukočeno. Zvuk i ličnost 52 Značenje reči ličnost ima dva k o r e n a . Terapija po mome mišljenju ne t r e b a da b u d e ili-ili proces. to učenje se ne odvija prirodno i potpuno. Ako podelimo reč „persona" na njene komponente per i sona dobij a m o frazu koja znači „po zvuku". čak i kada nije potkrepljeno objektivnim studijama. prev. k a o hronična tenzija. ne saviju leđa unazad. Osoba koja govori monotonim glasom ima ograničen opseg izražavanja i postoji tendencija da se to izjednači sa ograničenom ličnošću. nastav­ nici. što se može otkriti i n s t r u m e n t i m a . ova­ ko opisuje njen r a d : „Ima fizioloških t r e m o r a u mi­ šićima ljudskog tela koji su prisutni sve v r e m e dok se mišići koriste. Pod stresom se. sadrži u izvesnom stepenu ponovno učenje i program ponovnog treninga. prema tome. k a d a dete ima emocionalne probleme. Drugo značenje je sasvim suprotno prvom. mada u mnogim sluča­ jevima i to kaže. P r e m a tome. Nova n a p r a v a za detektovanje laži je poznata kao PSE. može biti t i h kao da mu nedostaje ener­ gija i može biti t a n a k i bestelesan. Ali. Rad na prošlosti je analitička strana rada koja naglašava zašto ponašanja j e d n e ličnosti. Moses. ili licem kojim se predstavlja svetu. K a d a osoba izgovori laž. pošto je t a b u već postao struk­ t u r i r a n na telesnom nivou. i to osećanje je valjano. To je suptilnije od detektora laži baziranog na psihogalvanskom refleksu kože. Glas osobe je toliko tesno povezan sa njenom lič­ nošću da možemo čak postaviti dijagnozu neuroze na osnovu analize glasa. Otklanjanje t a b u a psihološki u sadaš­ njosti ne pomaže mnogo. Šta podrazumevamo pod bogatim glasom? Suštinski faktor je prisustvo donjih i gornjih tonova koji mu daje punoću zvuka. imaju karakterističan način govora koji odgovara njihovoj profesiji. Uvek s a m verovao da je u psihoterapiji potreban dvostruki pristup — j e d a n u s m e r e n na prošlost. a koji n a m daje različite infor­ macije o ličnosti. Među­ tim. Maska je neživa stvar i ne može odraziti vibrantni kvalitet živog organizma kao što to mogu organizam i njegov glas. glas joj postaje ravan. sluge i poručnici. N a r a v n o u d a r a n j e je bilo tabu za mnogu decu. ili analiza ili učenje. Grune 236 237 . iznos t r e 53 Paul M.akcija. Svaka tera­ pija. Maska utiče na glas i menja ga. Verujem da je to nešto što svi mi osećamo u vezi jedne osobe. Može se reći: „Ako želiš da upoznaš čoveka. ali je princip u oba slučaja sličan. u d a r a n j e postaje koordiniranije i efi­ kasnije i pacijent počinje da oseća zadovoljstvo radeći tu vežbu — što je znak da je otvoren nov put samoizražavanju. drugi na sadašnjost. Dobro zvuči taj B Engleska reč za ličnost je personality. 1954). Nisam u dilemi da je bogat glas ujedno i bogat način samoizražavanja i da označava bogat unutrašnji život. vežbanjem. Bell). psihološki evaluator stresa. predsednik kompanije koja pravi tu spravu. bilo bi pogrešno zapostaviti masku. ličnost se odražava kroz zvuk osobe. Ali. međutim. Prvi proiz­ lazi iz persona što se odnosi na masku koju je glumac nosio za v r e m e p r e d s t a v e i koja je određivala njegovu ulogu. Propovednici. mada malo ljudi to može dobro da uradi. R a v a n glas u poređenju sa n o r m a l n i m ljudskim glasom označava p r e p r e k u ili zadržavanje impulsa da se kaže istina. (Prim. Glas n a m ne kaže uvek koju ulogu je ličnost usvojila. Rad na sadašnjosti nagla­ šava kako. Alan Bel (Allan D. Postoji poseban način govora koji se može identifikovati sa ulogama. ličnost je u jednom smislu uslovljena ulogom koju osoba predstavlja u životu. ima elemenata u glasu koje maska uvek ne dotiče. Glas može biti ravan. Ljudi se ne protegnu dovoljno. Svaki od tih kvali­ teta ima neki odnos sa ličnošću te osobe. The Voice of Neurosis Stratton. Drugi faktor je ograničen opseg izražavanja. a sve to ponaosob sprečava ih da se p o t p u n o predaju akciji. već njihova r a z u m n a kombinacija. ne obra­ ćaj pažnju na masku. Proučavanje glasa može ići dotle da se glas koristi za otkrivanje laži. naučeni tokom igara u detinjstvu. Koordi­ nacija i efektivnost akcija i p o k r e t a su za mnoge životinje naučeni kvaliteti. S v a k o m e ko želi da razume odnos glasa i ličnosti preporučujemo brižljivo čitanje Glasa neuroze Pola Mozesa (Paul Moses) . bez dubine ili rezonance.

glas postaje ta­ kođe d r h t a v .m o r a smanjuje. stalni falset prvog pacijenta bi mogao biti pove­ zan sa držanjem za majčinu suknju .vaće se na neke poremećaje kva­ liteta glasa. a koje ću citirati. da bi otvo­ rio i oslobodio potisnuta osećanja koja su u njihovoj osnovi. Takva kom­ binacija bi bila uravnotežen glas. što je ono o čemu sve v r e m e govorim. Slič­ no. nastavio je da govori u falsetu. Imao je potpuno normalne glasne žice. delujući na glasne žice koje vibriraju. Neophodno je. Vazduh pro­ tiče pod pritiskom. gde je uspešno proradi van je ličnih problema bilo praćeno obogaćivanjem glasa. Koristeći elektronsku opremu. može se ispitati snimak glasa da bi se videlo šta se dešava sa t i m t r e m o r i m a . Ako čovek treba da obnovi svoj p u n i potencijal za samoizražavanje. odraža. kada dijafragma p o d r h t a v a od uzbuđenja. žalio se na stalnu promuklost. m o r a m o r a z m a t r a t i svaki od tri ele­ m e n t a koji učestvuju u stvaranju zvuka. na primer. u stvari. str. mogao da peva bariton. da bi se eliminisala napetost koja postoji oko vokalnog aparata. ali se stalnim pritiskom utiče na njih i stvara se promuklost. To koristim ne samo dijagnostički k a k o najbolje umern već takođe i terapeutski. Blokiranje bilo kakvog ose­ ćanja uticaće na vokalnu ekspresiju. . da se ukloni p r e p r e k a izražavanju ose­ ćanja. 54 Mozes ne opisuje svoj t r e t m a n ovih problema." Tremori su ono što ja zovem vibracije. 239 . Napetosti u v r a t u i mišićima grla. p r e m a tome. ali. Kod glasa to stvara gubitak rezonance. Džon Pijerakos je opisao jedan od načina na koji on bioenergetski radi sa blokiranjem glasa. Mišići glasa. mladi advokat. Iznos t r e m o r a je obrnuto proporcionalan iznosu psihološkog stresa koji osoba oseća. Jedan način direktnog rada na rešavanju tih proble­ ma jeste da se postavi palac desne šake oko dva i po santimetra ispod ugla vilice. koje bi mogle da proizvedu zdrav bariton i on je. da ponovo. 47. kao i efekat stresa. bilo u telu ih glasu. Kod ozbiljne anksioznosti. ta­ kođe je neophodno raditi posebno sa izvođenjem zvu­ kova. Mnogo puta to vodi agonizirajućem vrišta­ nju koje se razvija u duboko jecanje i može se čuti stvarno emocionalno učešće i predavanje. da bi stvorio iluziju koja bi skrila nedosta­ tak uspeha u identifikaciji sa očevim idealom. U svom glasu je koristio preteran iznos grudnih registara. Pri­ r o d a n glas je kombinacija tih tonova u različitom ste­ penu. Mozes opisuje dva slučaja sa kojima 238 je radio. Glas postaje živ i pulsirajući a grleni M Ibld. ali kao psihijatar u svom r a d u sa pacijentima veoma obraćam pažnju na glas. Drugi pacijent. Tuga se izražava u kloničkim pokretima i celo telo vibrira od emocija. Tenzije koje ometaju disanje posebno one u pre­ delu dijafragme. Otud forsi­ ran ton.. nauče svoje lekcije. dovo­ deći bilo do glasova iz g r u d n o g koša bilo iz glave. utiču na rezonancu glasa. dok je srednji prst na odgovarajućem mestu s druge strane vrata. zavisno od emocija koje su prisutne.. Skaleni i sternokleidomastoidni mišići se uhvate i primeni se stalni pritisak dok pacijent vokalizuje visokim pištanjem. u mladićkom dobu. ah iz njegovih napomena možemo videti da je radio neku vrstu analize pacijentove prošlosti. Nedostatak uravnoteženog glasa je jasan pokazatelj problema ličnosti. važno je postići puno korišćenje glasa u svim registrima i u svim nijansama osećanja. jer on govori sa pozicija otorinolaringologa: Dvadesetpetogodišnji pacijent govori glasom koji je visok kao detinji zbog čega se oseća nelagodno. s a m e glasne žice nemaju hro­ nične napetosti. Isti proces se ponavlja nekoliko puta na srednjem delu osnove vrata. Ali. Mladi advokat je imao čuvenog oca koji je igrao značajnu ulogu u okrugu i njegov sin je imao visok ideal da dostigne oca. Odsustvo vibracija označava stres ili uzdržavanje. Nisam autoritet za probleme glasa. na glasne žice koje funkcionišu kao vibratorni instrumenti i na rezonantne šupljine koje pojačavaju zvuk. U stvari. sa različitim registrom glasova. Odnosi s u : stres = uzdržavanje = gubitak vibracija = ravna osećanja ili emocije." Siguran sam da bi svaki analitičar ili t e r a p e u t mogao da iznese mnogo p r i m e r a iz sopstvene prakse. Da bi se razumela uloga napetosti u poremećajima izvođenja zvuka. t a k o đ e pokazuju te iste tremore. koje su vrlo česte.U oba slučaja su se morali vratiti istim p u t e m .

ali dubok glas označava ne­ giranje osećanja iz s t r a h a i inhibiciju izražavanja tih osećanja kroz vrištanje. ponudio sam jedan savet. mada nisu nevažne. ja p r e k i d a m pritisak. S t r a h i užas se izražavaju kroz vrištanje. Opisaću dva postupka koja mogu da izazovu stvaranje tih zvukova. 11. Od tada sam od nekoliko drugih osoba čuo da koriste tu t e h n i k u sa sličnim r e ­ zultatom. d r u g e nemoćno. e P r e nekoliko godina sam bio gost-učesnik u boston­ skom radio-programu. Rekao je da je prodavač i da se na kraju radnog v r e ­ mena na p u t u kući oseća napeto i povučeno u sebe od zbivanja na poslu. Ako pacijent ne vrišti. Na nesreću. Rekao je da mu je to mnogo pomagalo i bio je iznenađen kada je čuo da je još neko razmišljao o tome. Nji­ hova grla su suviše stegnuta da bi dozvolila da vrisak izađe. The Voice and Feeling in Self-Expression (New York. tuga kroz dubok. Duboko me je ganulo kada je jedna shizoidna pacijentkinja. piskutav. Pijerakos je koristio taj manevar. Pierrakos. Nije želeo da se vraća kući u tak­ vom stanju. koja se krila iza zlo­ slutno suvog glasa. ali pošto je to toliko važno. Našao je da je najbolji način da se oslobodi napetosti da vrišti u kolima. Vrištanje j glavna forma oslobađanja napetosti. naći ćemo tri područja u 16 I John C.blok se otvara. besa ili intenzivne frustracije. Raz­ ličiti su zvukovi za različita osećanja. To znači da su komunikacioni kanali od srca prema svetu otvoreni i oslobođeni prepreka. K a d a sam dao ovu sugestiju primio sam drugi telefonski poziv od čoveka koji je slušao program. dok pacijent vrišti. B u k a od saobraćaja je tako velika da je niko ne može čuti. bes kroz glasan. Često se vrištanje nastavlja dugo posle uklanjanja mojih prstiju. mnogi ljudi nisu sposobni da vrište. ali ne oslobađa svu napetost oko usana i guše koja utiče na stvaranje glasa. Ako ka­ nale posmatramo anatomski. suvim glasom je posle rasterećenja promenio registar u dubok muževan glas. Iznenađujuće je videti šta se krije ispod fasada stereotipnog glasa. Reči su manje važne. Najbolje mesto za vrištanje je u kolima sa zatvorenim prozorima. Ne znajući uzrok njenog problema. iznenada je počela da go­ vori melodioznim glasom odrasle žene. ?n dolazi od srca. Glas se polako penje i najzad prerasta u vrisak. kao što smo ranije videli. posle otklanjanja prepreke u grlu počela da peva dirljivu pesmicu kao šestogodišnja devojčica . str. Najbolji zvuči su oni koji se spontano pojav­ ljuju. izazivajući svog „oca ugnjetača". Za t a k v u osobu se kaže da govori iz srca. To je a k t koji započinje novorođenčetovo samostalno disa­ nje. Međutim. oslobađanje je povezano sa pokretanjem potis­ n u t i h osećanja i njihovim izražavanjem kroz zvuk. jecajući glas. bilo da je nastala zbog straha. Ovaj postupak je efikasan za izazivanje vrištanja. ne može se pretpo­ staviti da čovek koji govori prividno uravnoteženim glasom ne ograničava svoju vokalnu ekspresiju. jer će se uzdržavanje da ne vrišti samo još više pove­ ćati. ali ubrzo sve bebe nauče da plaču glasno. Mogu im se napipa vati krajnje napeti mišići sa strane guše. Svaka beba je rođena sa sposobnošću da zaplače. J e d n a slušateljka je telefonirala da pita kako da prevaziđe teškoće govorenja pred lju­ dima. zadovoljstvo i ljubav kroz tih. U bioenergetskoj terapiji se stalno stavlja naglasak na ispuštanje zvukova. posebno kada pacijent već ispušta glasan zvuk. posebno na prednje skalene mišiće sa obe strane vrata. Početni bol je obično dovoljno jak da izazove vrištanje. g u g u t a v zvuk. Mlada žena sa adolescentno pištavim glasom. kao da igra ulogu male devojčice sa svojim ocem. Pacijentu koji leži na k r e v e t u kažem da ispusti jak zvuk. ne oseća bol. 1969). Moja sugestija je bila da vežba vrištanje. Mnogi ljudi koriste vrištanje u te svrhe. iako se jačina pritiska ne men ja. Ta napetost se može osloboditi i može se izmamiti vrisak ukoliko se izvrši pritisak na te mišiće. Onda svojim palcem i srednjim prstom pri­ tisnem srednjom jačinom na te mišiće. 55 240 241 . 55 Zbog toga što je glas tako tesno povezan sa oseća­ njima. opisaću kako ja to radim. Muškarac sa monotonim. oštar ton. K a d a je glas jedne osobe slobodan. Uravno­ teženost može za tu osobu predstavljati kontrolu i strah od prepuštanja kroz vokalizaciju snažnih emocija. Institute for BioEnergetic Analysis. Znao sam da joj to ne može škoditi. Ubrzo posle rođenja one stiču sposobnost d a vrište. na a u t o -putu. Jačina prvog bebinog plača je neka mera vital­ nosti b e b e . Iznenađujuće. Može se uopšteno reći da pis­ k u t a v glas označava blokiranje dubokih tonova koji izražavaju t u g u . n e k e plaču energično.

prođe kroz to polje i u đ e u ezofagus. Na nesreću. Siguran sam da svi mi ima­ mo iskustva te vrste. Organizam ima svesnu kontrolu svega što je u ustima i farinksu. situacije i slično. čovek ima izbor da proguta ili da ispljune. Nužno. P r e m a tome. To je kritično područje zbog toga što predstavlja zonu prenošenja od voljne do nevoljne kontrole. učestvuju u njegovom operisanju. takođe je jasna. To je u isto vreme nesvesna odbrana ili uzdržavanje od izražavanja osećanja. Isturanje vilice bez obzira na položaj isto je što i reći: „Oni neće proći". Najpovršniji prsten se može formirati oko usana. kao što su vilice i jezik. jer — isturajući je — čovek praktično uspostavlja ten­ ziju na to mesto. primedbe. v r a t a moraju biti široko otvorena da dopuste punije disanje. voda ili h r a n a na primer. stegnutost ometa disanje. K a d a orga­ nizmu t r e b a više energije. zbog bojazni da neće biti p r i h v a ­ ćena od drugih. su­ žavajući otvor za prolaz vazduha. Biološka važnost te tranzitne zone je očigledna. Stiskanje usana i isturanje vi­ lice su načini na koje se može sprečiti da bilo koji zvuk p r o d r e napolje. lekove. Stisnuta ili zatvorena usta mogu efikasno sprečiti svu komunikaciju osećanja. kao što je slučaj kada je umoran ili pospan. J e d a n moj pacijent mi je pričao interesantnu pri­ ču koju mu je majka ponosno ispričala. Psihološka važnost. Od te tačke naniže nevoljni sistem preuzima dužnost i nema više svesne kontrole. Ona bi mu stavila u usta čvrstu h r a n u za bebe i p r e nego što bi uspeo da pljune. ali takođe ograđuje one u n u t r a . tako da je on morao da proguta h r a n u da se ne bi ugu­ šio .. Za te ljude kažemo da su „stisnutousni". Napetost steže prolaz od v r a t a do Koliko nas je bilo prisiljeno da proguta suze i neslaganje. Taj izbor se gubi k a d a supstanca. Majka mi je davala da pijem ricinusovo ulje pomešano sa sokom od pomorandže. Donja vilica igra posebnu ulogu. ili p r e d m e t a koji može ozlediti. Lokacija tog prstena napetosti je prikazana na sledećoj slici: F FARINKS PRSTEN TENZIJE USTA •VIUČNA KOST EZOFAGUS TRAHEJA Efekat takvog postupka je da stvori prsten tenzije na tom kritičnom spoju. psihološki integritet organizma može da se održi. Negutanjem neprihvatljivog predmeta. Napi­ tak je bio grozno n e u k u s a n i mnogo godina posle toga nisam mogao da podnesem u k u s ceđene pomorandže. Farinks i usta su prednji deo te zone. jer izražavanje toga ne bi bUo prihvaćeno. jer dopušta organizmu da okusi i odbaci bilo koju supstancu koja nije prihvatljiva ih je neodgo­ varajuća. a rezultat 16" 242 243 . ezofagus i t r a h e j a su iza. A nekoliko s t r u k t u r a . Kod zevanja je prsten napetosti koji uključuje mišiće što pokreću vilicu p r i v r e m e n o oslobođen. Mnogi mišići učestvuju u njegovom stvaranju. ugurala bi svoju dojku u bebina usta. što mi činimo kada zevamo. Svi smo mi morali kad tad progutati u v r e d e ili uvredljive primedbe i mnogi od nas su morali da „progutaju svoje reči". 56 oralne šupljine i predstavlja nesvesnu odbranu protiv prisiljavanja da se proguta neprihvatljiva „stvar".kojima hronična napetost s t v a r a prstenove stegnutosti sužavajući kanal i ometajući p o t p u n o izražavanje ose­ ćanja. Drugi prsten napetosti formira se na spoju glave i v r a t a . Funkcioniše kao rešetka na vratima z a m k a koja drži nepoželjne ljude van zamka. „ S t v a r i " se odnose na h r a n u . to se pridodaje anksioznosti. mada manje očigledna. M Prsten tenzije nije anatomsko već funkcionalno je­ dinstvo. psihološki integritet dece je često napad­ n u t prisiljavanjem da progutaju „stvari" koje bi ona radije odbacila.

zatvarajući otvor prema gru­ dima. vršim pritisak na mišić m a s e t e r u uglu vilice. K a o što je A r t u r Džanov ( A r t h u r Janov) istakao u Primalnom kriku. posebno u predelu grudi. u širem smislu. 245 . bio s a m razočaran. već su bili stalno pod pritiskom. Takođe im nije bilo dozvoljeno da se b u n e ili iskažu svoje primedbe. Stojeći nad pacijentom koji leži na krevetu. koja još uvek postoji u njihovim srcima. koju sam i ranije čuo. Knjiga se nije više bavila odnosom očiju i duše ili očiju i ose­ ćanja. Ali. S m e h je podjednako važan kao i plakanje. ovi mišići podižu i imobilišu gornja rebra. Napetost mišića koji pokreću vilicu je zbog svog stra­ teškog položaja k a m e n temeljac stava uzdržavanja u ostalim delovima tela. Bilo je neophodno. voljna akcija opuštanja vilice je retko primetno smanjivala napetost u tom području. njegova reakcija je često s t v a r n a i pacijent je iznenađen kada otkrije k a k o se žestoko opirao. U r a d u sa glasom mora se biti svestan tog predela tenzije. Plakanje i vikanje je samo na­ čin oslobađanja bola. On je stalno naglašavao važnost opuštanja vilice. Pritisak koji vršim na mišiće sam po sebi nije bolan. Taj prsten tenzije čuva otvor p r e m a grudnoj šupljini. vrisak je mogao da izađe. Ali. To je bilo prvo pod­ ručje na koje se Rajh u s m e n o radeći sa m n o m terapiju. ozbiljno je ugroženo stvaranje zvukova. pevanje kao i cviljenje. farinks i grlo široko otvaraju da p r o p u s t e vazduh u n u t r a . Prsten tenzije koji se u tom području razvija je takođe funkcionalan po prirodi i uključuje uglavnom prednje. k a o da su oči m a š i n a nalik kameri više nego ekspresivni organ ličnosti. Kada sam ja opustio svoju vilicu i otvorio širom oči. bol već postoji u pacijentu. koja je u izvesnom stepenu prisutna kod svih ljudi. i radoznao da više saznam o ekspre­ sivnim funkcijama očiju. K a d a se hronično grče. Prilično rada u bioenergetici po­ svećeno je oslobađanju te napetosti. 244 Pomenuo sam ranije da postoje tri područja u kojima se razvija prsten tenzije koji sprečava ili sužava p r o ­ laz od grudi do spoljašnjeg sveta. Pretpostavljam da oftalmolozi ignorišu taj aspekt oči­ ju zbog toga što oftalmologija kao strogo n a u č n a disci­ plina mora da se bavi objektivnim činjenicama. Mnogi pacijenti nisu bili „ostavljeni na m i r u " da se razvijaju p r i r o d n i m načinom. Sugerišem mu da šutira kre­ vet i da viče „ostavi me na m i r u " dok ja pritiskam. Ne želim da ostavim utisak da je bol suštinski deo bioenergetskog rada. koji ja r a d i m da bih smanjio tu napetost. da bi im to pomoglo da osete zadovoljstvo vokalnog izražavanja. Pošto se ovo takođe sukobljava sa prirodnim res­ piratornim pokretima. To je bolno i ja o h r a b r u j e m pa­ cijenta da se suprotstavi. Zbog bola. Ekspre­ sivna funkcija očiju nije p r e d m e t objektifikacije ili m e renja. Ali mnogim ljudima je veoma teško da se identifikuju sa sobom kada su bili beba. Takođe je neophodno raditi sa potisnutim im­ pulsom griženja koji je vezan za hroničnu napetost mi­ šića vilice. On je malen u poređenju sa napetošću u mišićima i osobi koja ima relaksirane mišiće ne bi nanela bol. ali se bol ne može izbeći ukoliko se želi oslobađanje od hronične napetosti. srednje i zadnje skalene mišiće. Anatomija. a time^ i prema srcu. Treći je spoj v r a t a i grud­ nog koša. Mnogi od tih postupaka su vrlo prijatni. da guguću i proizvode zvuke dozivanja. Oči su ogledalo duše KONTAKT OČIMA Na prvoj strani udžbenika iz oftalmologije koji sam učio na medicinskom fakultetu pisalo je „oči su ogle­ dalo duše". Za mnoge pacijente je sasvim nov do­ življaj da dozvole glasu i akciji da izraze snažna ose­ ćanja. Ali. Ovde ću još dodati da svaki zvuk ima svoje mesto u samoizražavanju. Pritisak koji vršim pridodaje se postoje^ ćoj napetosti u mišićima i prekoračuje prag bola. to nameće pitanje da li objektivno naučno stanovište može potpunije da r a z u m e funkcionisanje oka ili. Bio s a m zaintrigiran tom tvrdnjom. drugi je spoj glave i vrata.toga je da se usta. ljudskog bića. kao što je Rajh otkrio. ali takođe čini osobu svesnom svojih tenzija i vodi oslo­ bađanju. da se primeni neki pritisak na mišiće vilice da bi se izazvalo oslo­ bađanje. Zeleo bih da opišem prost m a n e v a r korišćenja glasa. kao što su ga morali ponekad osećati dok su bili bebe. Cesto tražim od paci­ jenata da predu. fiziologija i patologija očiju su bile temeljno opisane mehanički. Prvi je oko u s t a .

. Gledajući u t a k v e oči. Oči mo­ gu imati prazan ili distanciran izgled. Oči blesnu kada je osoba u z b u đ e n a i gase se kada se izgubi u n u t r a š n j e uzbuđenje. Znamo da se ženica širi kada se doživljava bol ili strah i sužava sa zadovoljstvom. Možemo je vra­ titi nazad privlačeći njenu pažnju. ekspresija je veli­ kim delom određena onim što se dešava u samom oku. Taj događaj je izvukao iz mog sećanja priču koju s a m čuo u mladosti o „urokljivim očima" koje imaju neobičnu. cit. Shvatanje očiju kao pro­ zora (one su više od toga. kao i svi prozori. Ali. Moja supruga je imala identičnu reakciju i kada smo n a k n a d n o razgovarali o tome slo­ žili smo se da nikada nismo videli t a k a v đavolski po­ gled. Fiziološki procesi koji određuju izraz očiju nisu poz­ nati. Sužavanje ženice pove­ ćava fokus. k a d a primećujemo da gleda u nas i u s m e r a v a oči ka nama." Oprez — „Sta hoćeš da u r a d i š ? " Nepoverenje — „Ne mogu se otvoriti p r e d tobom. negde daleko." Pre mnogo godina s a m video p a r očiju koje nikada neću zaboraviti. Ja retko p r o v e r a v a m svoj utisak. oči mogu biti zatvorene ili otvorene. oči svih životinja mogu da izraze osećanja. prirode i univerzuma koje sam opisao u glavi II." Zbunjenost — „Ne razumem. op. češće se vidi tuga i strah. Čovek oseća drugu osobu. Oči su joj imale t a k a v đavolski izgled. S v a k a vrsta životinja ima poseban izgled očiju koji odražava njen poseban kvalitet. Oči ptice su dru­ gačije. čovek stiče utisak u n u t r a š n j e praznine. The Betrayal of opis očiju shizoidne osobe. sadrži potpuniji 246 . Takav je naš subjektivni utisak kada gledamo u nečije oči i ve­ rujem da on odgovara izrazu koji vidimo. dok smanjenje povećava oštrinu fokusa. koje blistaju. oči su prozori tela. Govorimo o užagrenim očima na licu fanatika koji sagoreva u n u ­ trašnjom vatrom. Može se videti kada oči postanu teške od spavanja ih blistave od uzbuđenja. K a d a se to desi." Erotika — „Uzbuđuješ me. onda bogatstvo u n u t r a š n j e g života organizma m o r a da se odrazi na obim osećanja koji se vidi u očima. imaju kvalitet nezavisnosti i distance. Prazne oči ostav­ ljaju utisak da „nikog tamo n e m a " . Te reakcije se odvijaju posredstvom autonomnog nervnog 247 « Lowen. ne piljiti u njih ili prodorno gledati. dopušta n a m da pretpostavimo da je sjaj koji se vidi u njima 57 blesak proizašao iz v a t r e koja gori u telu. skoro sam se ježio od užasa. K o n t a k t sa njenim očima me je šokirao. ukoliko su kapci uopšte otvoreni. Među osećanjima koja sam video da se izražavaju kroz oči navešću sledeća: Molba — „Molim te voli me. Ne sumnjam da je tačno stanovište da su oči ogledalo duše. pošto otkrivaju unutrašnja osećanja. Njen p o v r a t a k se poklapa sa zasnivanjem k o n t a k t a njenih i naših očiju. Rečeno na prozaičniji način. U prvom slučaju su neprobojne. Ipak. Moramo videti osobu u njenoj ekspresivnoj prirodi i način na koji je gledamo će odrediti ne samo k a k o ćemo je razumeti već i kako će ona reagovati na nas. čovek stiče utisak da se pojavljuju osećanja. Međutim. već dozvoliti eks­ presiji da se ispolji. Takođe ima očiju koje se smeju. K a d a neko živi sa mačkom ili pticom izvesno vreme može da nauči da pravi razliku medu ekspresijama. P r e tog doživljaja nisam verovao da je moguće da oči izgledaju đavolski. Ako su oči ogledalo duše. Jezik tela sadrži vekovnu mudrost.Psihijatri i drugi koji se bave proučavanjem ličnosti ne mogu dozvoliti tako usko gledanje. osećanjem pripadanja ili osećanjem da su deo života. njihove tople braon oči su kao zemlja. the Body. T a k a v izgled je čest kod shizoidnih osoba ." Čežnja — „Želim da te volim. Duševan izraz njihovih očiju se povezuje u mom u m u sa kontaktom. Mačkine oči. kao što ćemo videti). Povećanje ženice povećava polje perifernog viđenja. Da bi se čitala ta ekspresija. Distancirane oči go­ vore da je osoba odsutna. u drugom se može čitati ličnost. zastrašujuću moć. K a d a su relaksirane. Dok ekspresivni aspekt očiju ne može da se odvoji od područja oko očiju i celog lica. koje t r e p e r e i u očima nekih ljudi sam video zvezde. jer verujem svojim čulima. Taj duševni kvalitet je naročito očigledan kod očiju psa ili krave. na primer." Mržnja — „Mrzim te. t r e b a blago gledati u oči. Moja supruga i ja smo išli podzemnom železnicom i oboje smo istovremeno gledali u oči žene koja je sedela s p r a m nas.

Nedostatak k o n t a k t a zbog majčine ne­ sposobnosti da uspostavi k o n t a k t očima sa detetom do­ življava se kao odbacivanje i vodi osećanju izolacije. Kada se k o n t a k t očima koristi kao deo g r u p n e vežbe 249 . 248 mnogo moćniji od reči. viđenje je pasivniji pro­ ces po tome što dopušta vizuelnoj stimulaciji da uđe u oko i da izazove sliku. a glas ravan ili težak. j e r dovodi osećanja do očiju. To osećanje ne m o r a biti više od prepoz­ navanja druge osobe kao individue. Oči. ili skreću pogled. postoji zajedničko uži­ vanje u zadovoljstvu i fizičkoj bliskosti koja pojačava detetovo osećanje sigurnosti i vere. pa se doživljava kao š a m a r u lice. ali ako je njen pogled hladan i udaljen. ili mek. K a d a se oči dvoje ljudi sret­ nu. Čovek ne „pre­ poznaje" d r u g u osobu dok n e m a svest o njenom ili nje­ govom polu. To je komunikacija osećanja na dubljem nivou od verbalnog. može osećati sasvim suprotno. Dete ne može lako da se naljuti na t a k a v pogled. jer se plaše šta će njihove sopstvene oči pokazati. ili s t r a h a u očekivanju šta će k o n t a k t doneti. Pošto je k o n t a k t očima forma intimnosti. Kontakt očima sa pacijentom je nešto što stalno na­ stojim da uspostavim. Mnogi pacijenti sma­ traju da im to pomaže. ili gledaju n e k u d neodređeno. Važno je upamtiti da nema kontakta ukoliko n e m a komunikacije ili razmene osećanja m e đ u partnerima. Zavodljiv ili erotski pogled od roditelja p r e m a detetu takođe u z r u ­ java detinju seksualnost i vodi do formacija incestuoznih veza među njima. a pogled ima erotski kvalitet. Covek može gledati u drugoga. dečiji pogled se diže da se sretne sa majčinim. To stvara stanje zbunjenosti kod deteta. Mnogi ljudi izbegavaju k o n t a k t očima. bilo u očekivanju zadovoljstva. što se neurotski razrešava tako što se dete. koji se doživljava kao milovanje. uzbuđenje može da b u d e tako jako da ide kroz telo do stomačne šupljine i u genitalije. još je teže izboriti se sa zavodljivim pogledom roditelja. Ne samo da to meni pomaže da saznam šta se dešava od jednog do drugog t r e n u t k a već to daje duboko uverenje pacijentu da sam uz nje­ ga. Pogledi su. K a d a su ljudi zatvoreni. Gledanje ima agre­ sivnu ili aktivnu k o m p o n e n t u koja se najbolje može opisati k a o „unošenje u s e b e " očima. one su organ čula vida i organ kontakta. Siguran sam da su mnoge incestuozne veze u porodici zasnovane više na pogledima nego na akcijama. Mi u bioenergetskoj g r u p ­ noj terapiji koristimo slične vežbe. Međutim. kroz njega. Bilo k a k o da roditelj gleda u dete. njihove oči su t a k o đ e zatvorene i oni ne pri­ m a j u zbivanja oko sebe na osećajan način. ali ne objašnjavaju suptilne fenomene koji su ovde opisani. jer roditelj to opravdava svojom ljubavlju. Oči su otvorene i pozivajuće. dete neće steći osećanje da je voljeno. postoji osećanje fizičkog k o n t a k t a m e đ u njima. K o n t a k t očima je v e r o v a t n o najvažniji faktor u odno­ su roditelja i dece. U gledanju se kroz oči osoba aktivno izražava. taj pogled će uti­ cati na detetova osećanja i može duboko uticati na detinje ponašanje. to nije jedina situacija u kojoj dete traži k o n t a k t očima sa majkom. Ako majka reaguje sa ljubavlju. K a d a se. mnogi noviji tipovi g r u p n e terapije ohrabruju k o n t a k t očima kroz specijalne vežbe. jer je kontakt očima način dodirivanja. efekat je razvijanje r a z u m e v a n j a među ljudima. Takvo iskustvo se opisuje kao „ljubav na prvi pogled". Nije im zgodno da dozvole da druga osoba vidi njihova osećanja i ta­ ko. Može biti pogled koji prodire. N a r a v n o . posebno kada su učesnici različitog pola. što onda čini da se osoba oseća življom. Buljenje u nekoga se koristi da bi se izbegao ili obes­ hrabrio kontakt. Može se videti k a k o beba za v r e m e dojenja redovno podiže pogled da uspostavi k o n t a k t sa majčinim očima. imaju d v o s t r u k u funkciju. S druge strane. ali je to viđenje bez uzbuđenja ili osećanja. iznad njega. može imati seksualne implikacije. Zbog toga pogled može biti vrlo uzbuđujući. S v a k i p u t k a d a m a j k a u đ e u dečiju sobu. sretnu oči muš­ karca i žene. koji svlači itd. verujući recima. kao što sam već rekao. Nije samo pogled mržnje štetan po detinju ličnost. Zbog toga što su oči toliko važan kanal komunikacije.sistema. Kva­ litet k o n t a k t a zavisi od izgleda očiju. Izgled može biti čvrst i oštar. Majka može reći detetu da ga voli. okreće od onoga što oseća. oni to vide. na primer. K o n t a k t je funk­ cija gledanja. U stvari. Bilo k a k v a osećanja da se razmenjuju između dva para očiju. U vezi toga bih pomenuo da neki primitivni narodi koriste izraz „vidim t e " k a o formu pozdravljanja. K o n t a k t očima je j e d a n od najjačih i najintimnijih načina kontakta između dve osobe. u stvari. oko njega. posebno u odnosu majke i bebe.

J e d a n je u p o r a n ili prodirući pogled. to se često maskira izrazom zbu­ njenosti. Ona to može lako da uradi. nađujuće je da se u mnogim diskusijama o ličnosti po­ svećuje tako malo pažnje očima. Ta razmatranja podržavaju p r e t p o s t a v k u da je ste­ pen energetskog naboja u očima mera jačine ega. Te oči vas fiksiraju kao da nameću svoju volju. Drugi pogled je topao. dajući u osnovnim crtama vezu pogleda sa različitim k a r a k t e r n i m tipovima. Osoba sa j a k i m egom ima sposobnost da gleda direktno u oči druge osobe. t r e n u t a k razumevanja i tada se čovek preokrene. čije oči imaju odsutan pogled. Gledanje postaje forsirano i meha­ ničko. koje takođe ima efekat na oči. koji se sreće kod ljudi koji imaju potrebu da kontrolišu i do­ miniraju drugima. To svakako važi za shizofrene osobe. ruke. To ne znači da su genitalije u uzbuđenom sta­ nju. Kod sadomazohističke ličnosti — to jest kod onih osoba koje imaju jako izražen sadi­ stički element u naravi — oči su male i tvrde. Sledeći korak ka r a z u m e v a n j u odnosa očiju i ličnosti je uspostavljanje veze pogleda očiju i k a r a k t e r n i h ti­ pova. dodir. K a d a čovek ne stoji čvrsto na podlozi ne vidi jasno šta se dešava oko njega — zaslepljen je svojim iluzijama. K a d a je osoba pod ener­ getskim nabojem. Bilo koja aktivnost ili vežba koja povećava osećanje uzemljenosti povećava naboj u očima. su oči. Rigidni karakter: Takva ličnost najčešće ima jako bli­ stave oči. Mazohista oseća da je u h v a ć e n u klopku i više je u dodiru sa tim osećanjem nego sa osećanjem patnje koja je u osnovi toga. Na celokupno funkcionisanje očiju se može uticati pojačava­ njem k o n t a k t a te osobe sa njenim nogama i podlogom. To se može objasniti kao reverzija normalnih mazohističkih očiju koje su tople i tužne. To se može postići uspostavljanjem k r a t k o g pogleda — pogled. Kod znatne rigidnosti. Mazohistički karakter: Tipičan pogled je pogled pat­ nje ili bola. Kod umirućih se oči zastakle. Kod osoba sa visokim stepenom seksualnosti protok energije je p u n i periferne tačke k o n t a k t a sa svetom su u stanju naboja. Naglasio bih. jer direktno i neposredno odra­ žavaju energetske procese tela. jer je sigurna u sebe. To se dešava kada osećanja ili energija postanu usmereni na taj organ. koji ne mora uvek da b u d e upadljiv. ali je dovoljno često prisutan da služi kao dijagnostički kriterijum. Mi t r a g a m o za tipičnim pogledom. Seksualnost je fenomen čitavog tela i označava stepen u kome se osoba identifikuje sa svojim seksualnim funkcionisanjem. Identifikacija sa svojom seksualnošću je aspekt uzemljavanja. Međutim. Odsustvo osećanja u oči­ ma je ono što k a r a k t e r i š e tu ličnost.ili individualne terapije. Mnogi pacijenti kažu da im se posle rada i vežbi nogu vid popravio do tog stepena da im predmeti u sobi izgledaju sjajniji i jasniji. Duže održavanje k o n t a k t a očima je nepri­ rodno i napregnuto. a ne 251 OCl I LIČNOST Oči su ogledalo duše. Po­ stoji odnos između naboja u očima i nivoa seksualnosti. oči postaju tvrde. Shizoidni karakter: Tipičan pogled može da se opiše kao prazan ili neekspresivan. Gledanje u drugu osobu je forma potvrđivanja sebe. Svaka k a r a k t e r n a s t r u k t u r a ima tipičan pogled. Psihopatski karakter: Za tu ličnost su karakteristične dve vrste pogleda u skladu sa dva psihopatska pristupa ili stava. oči su joj blistave — to je dobar znak zdravlja. Te tačke. Različite vežbe uzemljavanja pomažu u tom smislu. kao što sam ranije pomenuo. Ne govorim o genitalnom uzbuđenju. Svako smanjenje energetskog nivoa za­ mračuje sjaj očiju. To može biti maskirano stavom pseudonezavisnosti. Oralni karakter: Tipičan izgled je molba — molba za ljubavlju i podrškom. zavodljiv. a ja opisao u knjizi Izdaja tela. K a d a vas gleda shizoidna osoba o d m a h osećate nedostatak kontakta. da pogledi nisu stalno prisutni i da sporadičan pogled nije značajan u tom smislu. m o r a biti u r a đ e n sa izvesnom spontanošću koja je garancija da je izražavanje iskreno. zaintere­ sovan. ali dovoljno često izbija na povr­ šinu da bi se razlikovala oralna ličnost. ih da može „odlutati". Dovoljno je da se vidi taj pogled pa da se zna da je osoba „odlutala". koji zabavlja osobu kojoj je upućen i navodi je da se preda psihopatskoj osobi. Svi smo mi prirodno svesni tih činjenica i izne250 . genitalije i stopala. Rajh je to komentarisao.

gube sjaj. To se slaže sa onim što ja znam o svojoj ličnosti. To je bilo moje lično iskustvo koje me je navelo da shvatim koliko je izražavanje osećanja očima tesno povezano sa vizuelnom funkcijom. bio sam iznenađen k a d a sam otkrio da je to oko bilo slabije. blistavu svetlost sunčanog dana. Za razliku od mazohističkog karaktera. Moja majka. što može imati veze sa mojim interesovanjem za telesna izražavanja. u n e k i m slučaje­ vima pacijenti me vide nejasno i to predstavlja p r o b ­ lem. Ja v e r u ­ jem svojim očima i ja bih opisao sebe kao vizuelno orijentisanu osobu. K a d a sam bio mlad naočare su za m e n e imale negativno značenje. tehnika koju koriste praktičari Bejtsovog (Bates) metoda u tretmanu kratkovidosti. vidim da sam imao potrebu da i m a m jasan i oštar vid. I nosio s a m ih u futroli. U vezi toga mogu dodati n e k e k o m e n t a r e u vezi svo­ jih očiju. U ambulanti su mi temeljnije pregledali oči i rezultat je bio recept za naočare. K a d a radirn sa pacijentima uvek tražim da skinu naočare. koja je bila previse koncentrisana na moje zdravlje. majka je odustala od naočara. sunčanoj atmosferi. Igrao sam mnogo tenis na zem­ ljanom igralištu. Ljude sa naočarama su nazivali četvorooki. prilikom polaganja vozač­ kog ispita. kao i pomoći koju mi je pružila terapija. uprkos činjenici da sam o d a v n o prešao godine k a d a se podrazumeva da se koriste naočare za čitanje. Pretpostavljam sada da sam bio dalekovid. Ubeđen sam da je kratkovidost funkcija poremećaja vida koji je postao s t r u k t u r i r a n u telu kao poremećaj očnih jabučica. Ali. emocionalno i fizički. Na rutinskom pregledu očiju u školi pogrešno sam pro­ čitao jedno ili dva slova na nižim redovima liste. U to v r e m e joj se nisam mogao suprotstaviti i otišao sam. Tada s a m shvatio da je upravo taj kvalitet levog oka sačuvao njegovu oštrinu. gde sam bio izložen reflektovanoj sunčevoj svetlosti. rigidni ima snažan agresivan stav koji daje vedrinu njegovom ponašanju i očima. To se ne razlikuje od drugih telesnih Poremećaja koji su rezultat hronične mišićne napetosti. koje mnogi autori smatraju n o r m a l n i m poja­ vama u našoj kulturi. ali to mi nije predstavljalo teškoću. uprkos zabrinutosti. Voleo sam sunce i čistu. Mnogi ljudi koji nose naočare su svesni da naočare poboljšavaju viđenje na mehanički način. I one su nestale za nedelju dana. A h . Već p r v e nedelje sam izgubio naočare. Problemi glave i očiju i bioenergetika Kratkovidost je najčešći poremećaj očiju — tako čest da je statistički skoro normalno biti kratkovid. Nisam shvatao koliko je to bilo važ­ no sve dok nisam p r e nekoliko godina saznao da je upravljanje očiju ka suncu i zamišljanje sebe (sa zatvo­ renim očima) na prijatnoj. U takvom slučaju n u d i m kompromis. Na nesreću. Nikada nisam doživeo n i k a k v u teš­ koću u školi ili negde drugde. gde mi je bilo omogućeno da plačem i slobod­ nije izrazim osećanja. nisam mogao zadržati ni drugi p a r naočara. Nikada nisam nosio naočare i to još uvek ne radim. Levo oko mi je uvek ostavljalo uti­ sak slabijeg oka. Izgleda mi da smo postali t o ­ liko obogaljeni. Ja sam uvek mislio da mi je desno oko snaž­ nije. kada je neophodno dozvoliti pacijentu da nosi naočare dok raz­ govaramo. U tom smislu se može porediti sa bolom u leđima i sa d e ­ presijom. to i jeste postala retkost. ali na manje upadljiv način. ali da ome­ taju ili sprečavaju izražavanje i k o n t a k t očima. P r e nekoliko godina. ukoliko nisu takve da p o t p u n o onesposobljavaju čoveka. 252 Moj sadašnji dobar vid pripisujem navici da čitam pri dnevnom svetlu. J a k o sam se suprot­ stavljao ideji da nosim naočare. ali s a m odbio da ih nosim izuzev za čitanje. tako da mogu da čitam izraz njihovih očiju i da u s ­ postavim k o n t a k t sa njima. dok je moje prividno jače desno oko bilo pod pritiskom odbrane od unutrašnjeg osećanja tuge koju je levo oko slobodno izražavalo. insistirala je da idem po drugi p a r naočara. jer je brže i obilnije suzilo u tužnim situacijama ili na j a k o m vetru. Imalo je određen pogled sa kojim sam se identifikovao. da imamo t e n ­ denciju da gledamo na stanje zdravlja kao na a b n o r m a l ­ nost. Pretpostavljam da zbog toga nisam hteo da ih nosim. Gledajući unazad. Tvrdoća je odbrana od tuge koja leži ispod površine rigidnog k a r a k t e r a i povezana je sa osećanjem frustriranosti u ljubavi. Nikada nisam saznao k a k a v je to bio poremećaj vida. Moji roditelji nisu mogli dozvoliti sebi još j e d a n trošak i tako. Dobio sam naočare. Međutim. K o n t a k t n a sočiva imaju isti efekat kao i naoča­ re. kada sam imao četrnaest godina bile su mi prepisane naočare. ali t r a ž i m da ih skine kada radimo fizičke vežbe. 253 .

vrištanje ili temper tantrum. Kratkovida osoba. Mnoge m a j k e čak nisu svesne pogleda koje upućuju deci. doživljava stanje šoka. Da bi ponovo postiglo vizuelnu oštrinu. I strah i šok proizvode kontrakcije u telu. Podiže se nova odbrana na nižem nivou. Rajh je smatrao da je s t r u k t u r a zamrznut pokret i m a d a je to široko i filozofsko stanovište. Uplašene oči imaju tendenciju da k o ­ lutaju naviše. i jer s a m bio „ženica njenog oka". to je bilo p r i v r e m e n o i dobit se nije potpuno održala. Video sam znatne prom e n e u telima ljudi. U m n o ­ gim slučajevima dekompenzacija se uspostavlja izme­ đu deset i četrnaest godina. i količinu stresa u kući. ali su joj oči bile širom otvorene sa izrazom straha. kao što s a m kazao ranije. dete će prisilno stezati oči. izgledalo je da majka nije bila svesna svog pogleda. Na žalost. Pokušaj da se uspostavi oštro viđenje propada i oči ponovo postaju od s t r a h a širom otvorene. Psihološki. Pogled otvorenim očima i mala izgubljenost očnih jabučica tipične su pojave kod kratkovidosti. ne oseća nikakav strah. posebno u okcipitalnom predelu i oko vilica.U mnogim slučajevima ti se poremećaji prilično sma­ njuju k a d a se otpusti tenzija. Ako dete stalno iščekuje neprijateljski pogled roditelja. još više izazovu majčin bes ili m r ž ­ nju ili kada dete stalno iznova doživljava majčino n e ­ prijateljstvo. Nisu sva deca takve sreće. Razlog: k r a t k o v i d e oči su u delimičn o m stanju šoka. Širom otvorene oči. Mišići u osnovi glave. nje­ govo telo. Kćerka nije obraćala pažnju. ali smanjuju centralno viđenje. Pokretljivost očnih jabučica je slaba. u smislu snaga koje je stvaraju. n a p o r da se to održi ne može trajati beskonačno. mnogi pacijenti izveštavaju da im se k a o rezultat bioenergetske terapije održalo poboljšanje viđenja. Takođe znam osobu koja je potpuno prevazišla kratkovidost radeći Bejtsov metod. P r e se može reći da me je majka gledala pogledom ljubavi. Svaki strah je t r e n u t n i šok za organizam. Ta tendencija t a k o đ e može da se prevaziđe n a p o r o m volje. Ja sam doživeo t a k a v šok kada sam imao devet mese­ ci. K a d a se dete susretne sa besnim pogledom ili mržnjom u majčinim očima. Ali. što mnogi ljudi nisu u stanju da urade. ipak ostaje činjenica da se kratkovide oči mogu popraviti. Kratkovidost nastaje k a d a se slomi kompenzacija. telo rea­ guje na ovo stanje kontrakcije silovitim izlivima — plakanjem. i na m e n e je to imalo dugotrajni efekat. Taj prsten tenzije je n a ­ đen u svim slučajevima kratkovidosti. Nije teško objasniti strah. Srećom. Postoji i drugi element. ali je strah nespecifične prirode. Mišići očiju su zgrčeni i napeti. postaju stegnuti da bi sprečili Proticanje osećanja do očiju. onemogućavajući registrovanje emo­ cija u tom organu. niti je svesna bilo k a k v e veze između očiju i osećanja straha. k a k o sam n a k n a d n o izračunao. Video sam takvo dra­ matično poboljšanje koje se pojavilo u toku terapij­ ske seanse. besom. Ako uspemo da ponovo uspostavimo pokretljivost očiju. to se nije ponavljalo. To važi za kratkovide oči koje su širom otvorene i fiksirane. J e d n a od teškoća u radu sa k r a t k o v i d i m očima je to što okul a r n i mišići nisu dostupni dodirivanju i pritiskanju. ono ima praktičnu p r i m e n u na slučajeve u kojima se struk­ t u r a razvija kao rezultat onoga što se obično naziva psi­ hološkom t r a u m o m . vrištanjem. Bioenergetika radi sa telesnim s t r u k t u r a m a i nastoji da razume s t r u k t u r u dinamski. Ali. Odavno je morala da spreči bilo k a k v u svest o majčinom izrazu lica. Teškoća sa Bejtsovim m e t o d o m je da zahteva podvr­ gavanje intenzivnom p r o g r a m u vežbi očiju. Ra­ dio sam sa majkom koja je sa t a k v i m mračnim besom u očima gledala svoju kćerku da s a m se ja uplašio. k a d a detinja seksualnost koja je u razvoju reaktivira stare konflikte i s t v a r a »ove. Bez obzira na to. oči će ostati u s t r a h u širom otvorene. to je možda uobičajena pojava za nju. izazvane bioenergetskim vežbama i terapijom. ukoliko dete hoće da očuva sposob­ nost fokusiranja. kratkovi­ dost će se znatno smanjiti. proširuju polje perifernog viđenja. To zavisi od mnogo faktora. mogu zamisliti k a k o je ličnost te 254 kćeri bila povezana sa tim pogledom. Snažan strah može da izazove t a k a v po­ gled. Uopšte uzev. Ako i m a m o u vidu t a k v e praktične teškoće. Te reakcije oslobađaju telo od šoka i s t r a h a i oči se onda vraćaju u svoje normalno stanje. Takav pogled od roditelja j e d n a k je u d a r c u u lice. Devojčica je bila kratkovida. Posle nekog v r e m e n a mišići oka se zamore i dete odustaje od naprezanja. stvarajući rigidnost i napregnutost. Šta ako ne dođe do takvog osloba­ đanja? To se dešava kada detinje plakanje. naročito oči. m e đ u t i m . dete 255 . uključujući energiju sa kojom dete raspolaže.

p r e k o čela do očiju. Disanje ima pozitivan efekat na oči. Jedan je duž tela. one nisu ni pod nabojem. a nivo celokupne pokret­ ljivosti nizak. pa se ne može posvetiti problemima očiju onoliko pažnje koliko je potrebno. Kod njih je konflikt pomeren sa predela očiju na čitavo telo. Posle upornog du­ bokog disanja kroz razne vežbe. ali koji nisu postali kratkovidi. Specifična terapija poremećaja očiju zahteva znanje o putevima kojima energija protiče do očiju. Vežbe uzemljavanja t a k o đ e pomažu tom p r o ­ cesu. ali neće uspevati da dodirne drugu osobu. to se odražava na čitavo telo. a ne samo vizuelni. Najbo­ lje se može razumeti izrekom „upija očima". čak i n e p r i j a t e l j ­ ski. Kod n o r ­ malnog gledanja te dve k o m p o n e n t e su prisutne u raz­ ličitim stepenima. Oči su prividno pošteđene. molećiv pogled. To se vidi kod shizofrenih osoba. Ne verujem da se radi o razlikama u nasleđu. ponekad saopštavaju da im se vid popravio. oči mnogih pacije­ n a t a postaju p r i m e t n o sjajnije. T a k a v protok stvara agresivnu k o m p o n e n t u pogleda. penje se do v r h a glave. Drugi p u t jc duž le­ đa.se povlači u mali. disanje ozbiljno ograničeno. m a d a su neop­ hodne i od koristi. Najvažnije je izazvati strah koji je u osnovi kratkovidosti. J e d i n o ograničenje je činjenica da mnogi pacijenti imaju t a k o mnogo problema i tenzija. Može biti tako j a k kao da odguruje drugu osobu. da bi se on mogao doživeti i osloboditi. kao i sa problemima po­ kretljivosti i vokalnog izražavanja. ograničen prostor. m a d a su svi uslovi za njeno pojavljivanje prisutni. t r e b a podići paci­ jentov energetski nivo potpunijim i dubljim disanjem. K a d a je šok roditeljskog nepri­ jateljstva ili odbacivanja ozbiljniji. odvaja­ jući oči od funkcije izražavanja emocija. Kratkovido oko je u stanju šoka. kroz grlo i lice do očiju. Osećanje povezano sa t i m protokom je čežnja za kon­ taktom. što bi omogućilo priticanje uz­ buđenja i energije u oči. posezanje očima da bi se osetilo i dodirnulo. Javlja se izvestan stepen paralize koja smanjuje sva osećanja na dubljem nivou i utiče na ograničavanje svih formi samoizražavanja. zato što je osoba zatvorila čitav svoj interpersonalni svet. Na opštem planu. od srca. Bioenergetska terapija je za problem očiju i opšta i specifična. Ako je agresivna komponenta slaba. To stvara topao. zatvarajući u svoj svet elemente koji ga uznemiravaju. Da bi se imao dobar k o n t a k t očima. 17 257 . Video sam pacijente čije je ži­ votno iskustvo sadržalo j e d n a k ili veći iznos straha. ne rešavaju potpuno problem. Iz ovog što sam rekao o različitim o d b r a m b e n i m sta­ vovima treba da je jasno da ima slučajeva u kojima se kratkovidost ne razvija. A k o je nežna komponenta vezana za čežnju presečena. S a m i pacijenti. pogled će biti m o - lećiv. Postoje dva t a k v a p u t a koja ću opisati i prikazati na slikama. Ne samo da to povećava telesne senzacije i osećanja već obezbeđuje višak energije p o t r e b n e za naboj pe­ rifernih tačaka k o n t a k t a sa svetom. potrebnu su obe k o m ­ ponente. niti su ekspresivne. To je osnova bioenergetskog pris­ t u p a kratkovidosti. Ali. Njihov energetski nivo je snižen. Slika prikazuje ta dva puta. koji traže pažnju. plus treći u osnovi moz­ ga koji povezuje vizuelne centre direktno sa retinom. Vrednost metoda bi se znatno povećala k a d a bi se radilo na razbijanju tenzije. dok oči shizoidne osobe mogu da ne b u d u kratkovide. uključujući i oči. kao što 256 sam već pomenuo. pogled će biti tvrd. zbog čega speci­ jalne vežbe Bejtsovog metoda za oči. Vizuelna funkcija je očuvana.

Taj mladić je bio sin psihologa koji je učestvovao u profesionalnom bioenergetskom radu.Mada nema objektivnog dokaza o tim putanjama. Međutim. Pacijent leži na krevetu sa savijenim kolenima i sa unazad zabačenom glavom. P r o m e n a je bila dramatična. koristim sledeći postupak. osoba m o r a da ulaže svestan na­ por da fokusira pogled. što nameće j a k teret očnoj 258 259 . Dodirivanjem se mogao otkriti snažan grč sa desne strane okcipitalnog polja. Bio sam zainteresovan da saznam da li se može uticati na razrokost oslobađanjem tenzije leđa i glave. može se čak videti kako se kosa diže na glavi a leđa i v r a t se zatežu. Osoba je u sta­ nju zadovoljstva. jer nije bio u stanju da fokusira sa oba oka. Međutim. Deo tog napora sa­ drži isturanje vilice da bi se prevazišlo osećanje p r e strašenosti. širom otvori oči i da pusti da mu vilica padne. Isturajući vilicu. bio je potisnut da bi se izbeglo stvaranje dvostruke slike. a ja s a m takođe primetio da su mu oči bile u fokusu. P r e nekoliko godina sam kratkotrajno radio sa mla­ dim čovekom koji je imao razroke oči. osoba k a ž e : „Neću dozvoliti da se plašim". uveo sam kao p r a k s u sa svim pacijentima da smanjim tenziju u okcipitalnom delu. Vid desnim okom. sužene ženice i fokusirano viđenje. Kažem mu da se ponaša kao da doživljava strah — da podigne obrve. ali nije dugo trajala. opuštene obrve. glavni terapeutski cilj u radu sa očima je oslobađanje s t r a h a koji se u njima zadržava. m a d a normalnim. Na sledećem dijagramu se vidi povlačenje energije iz očiju zbog straha. Kao dete je imao dve operacije očiju. Međutim. Ka­ da je povučena nežna komponenta. vilica pada a usta se širom otvaraju Ako je doživljaj t r e n u t a n . pod većim n a p o n o m i da su više u kontaktu. ako jabučici i o k u l a r n i m mišićima. Da bih to postigao. Ako je strah intenzivan. Mladić se okrenuo i rekao mi da vidi j e d n u sliku sa oba oka. nji­ hovo postojanje je podržano subjektivnim iskustvom i kliničkim posmatranjem. R u k e drži oko dvadeset santimet a r a ispred lica sa dlanovima napolje i raširenim p r s 17» je strah postao s t r u k t u r i r a n u telu kao hronično sta­ nje strepnje. Kada su ti putevi otvoreni i k a d a energija protiče slobodno i potpuno do očiju. Grč se kasnije povratio i desno oko je ponovo o d l u t a l e Ne znam da li bi n a s t a v a k t e r a ­ pije doveo do trajnog poboljšanja. Video je samo l e vim okom. energija se zatvata u prsten tenzije oko osnove glave. To povlačenje energije stvara tipi­ čan izraz straha. taj n a p o r stvara unutrašnji konflikt između osećanja i stavova. K a k o je agresivna k o m p o n e n t a po­ vučena duž svog puta. K a o rezultat bioenergetskih vežbi. koristeći različite pritiske na mišiće dok pacijent foku­ sira oči na plafon. Nikada više n i ­ sam video tog mladog čoveka i n i k a d a više nisam radio sa sličnim slučajem. što se manifestu je kroz glatko čelo. ali to nije donelo trajniji rezultat. On je videokamerom snimao šta radim. Te senzacije se potkrep­ ljuju kada se vidi da pacijentove oči postaju sjajnije. Prstima sam snažno pritiskao zgrčene mišiće otprilike trideset sekundi i osetio sam da su se relaksirali. energija teče nazad u oči a crte se relaksiraju. mnogi pacijenti govore da osećaju kretanje ener­ gije u očima duž tih p u t e v a . obrve se podižu a oči širom otvaraju. one su relaksirane. Sada. Nekoliko lek a r a koji su posmatrali šta r a d i m bili su zapanjeni kada su videli da su oči pacijenta prestale da budu razroke. Moja intervencija je bila eksperimentalna. Ali. što povećava m i ­ šićnu napetost.. S m a t r a m da taj postupak u celini ima pozitivan efekat na oči. Ne samo da mu je desno oko bilo okrenuto napolje nego mu je čitava desna s t r a n a lica bila malo skvrčena.

Kao što sam pomenuo. To je dete koje se krije od sveta. da dodiruje i da b u d e dodirivan. Drugi pacijent je rekao da je video majčine besne oči iz vremena kada je imao oko godinu dana. A k a k v o je osećanje kada se pojaviš a ljudi te p r i h v a t a j u ! Iskustvo kao što je ovo može da se dogodi posle dugo vremena. dok pacijent otkrije i prizna skriveno dete u sebi. mnogo zavisi od senzitivnosti terapeuta i njegove slobode da uspostavi k o n ­ takt.tima. Dobro je kada se izađe". j e r sam dobar dečak". Mnogi pacijenti su previše zastrašeni da bi doz­ volili da strah ispliva na površinu. Da bih prebrodio tu o d b r a n u negiranja. će mu se drugi podsmevati. Neki ne reaguju čak i k a d a se izvrši pritisak. Odmah je otišao kući i spavao dva sata. uspostavljajući k o n t a k t sa mojim očima. Taj postupak se obično završava zagrljajem. često vidim malo dete koje viri iza zida ili kroz r u p u na zidu. Posle vriska obično kažem pacijen­ tu da posegne i dodirne moje lice r u k a m a . Radost je bila reakcija na oslobađanje užasa. ali se ne usuđuje. Javio se čim se probudio. Ja se naginjem nad njega i tražim da posegne prema gore i dodirne r u k a m a moje lice. S m a t r a m da vrisak oslobađa strah i otvara p u t nežnim oseća­ njima i osećanjima ljubavi. to često izaziva osećanje s t r a h a i može se pojaviti krik. J e d n a pacijentkinja mi je rekla da je dok je vrištala videla oca k a k o je besno gleda. Rajh nije morao da koristi n i k a k a v pritisak da bi se poja­ vio krik. sve dok su oči širom otvorene. Potrebno je da ga u v e r a v a m da treba da se upusti u opasan poduhvat. Stavljam pal­ čeve na njegovo čelo i nežnim i umirujućim pokretima pokušavam da uklonim svaki izraz anksioznosti ili bri­ ge koji bi mogao uzrokovati mrštenje obrva. Jer. Bez obzira na to što je pacijent u nemoćnom položaju. Nećeš me povrediti. J e d n a žena se osećala tako oslobo260 đena otpuštenog s t r a h a da je skočila sa kreveta i potr­ čala da zagrli muža koji je bio u istoj sobi. Fascinirajuće je posmatrati reakcije kada se oči relaksiraju i osećanja protiču u njih i kroz njih. Ako se u r a d i k a k o valja (moram dodati da taj pos­ t u p a k zahteva dosta iskustva i sposobnosti). ali je n a s m r t prestrašeno da će se povrediti. Onda se nagnem n a d paci­ jenta i kažem mu da me gleda direktno u oči koje su oko trideset s a n t i m e t a r a udaljene od njegovog lica. Ako se kaže paci­ j e n t u da ispušta zvuke p r e nego što se primeni priti­ sak. Često pacijent gleda u m e n e sa smeh o m na u s n a m a kao da kaže: „Nema razloga da se plašim. kao da hoće da je tuče. otvoren je p u t za analiziranje i rad na svim anksioznostima i strahovima koji su prisilili dete da se skrije i zakopa svoju ljubav. pri čemu pacijent duboko jeca. pacijentove oči obično mekšaju i p u n e su suza­ ma. k a o da čeznu za k o n t a k t o m sa m n o m (kao suro­ gatom m a j k e ili oca). posebno je p o t r e b a n moj dodir pun ljubavi. Važno je opi­ sati j e d a n od njih — pokušaj da pacijent „izađe" kroz oči. ali u mnogim slu­ čajevima se vrištanje nastavlja i kada sklonim ruke. ja prestajem sa pritiskom. kao odbrana od s t r a h a koji se povlači. pošto su iskustva n e ­ posredna i ubedljiva. primenjujem pri­ tisak palčevima na obe s t r a n e nosa. Naravno. vrlo malo njih sebi dopušta da se oseća prestrašeno. posebno zavisi od njegove sposobnosti da ne dozvoli razvijanje lic261 . oslobađanje k r i k a se olakšava. želeći da izađe. K a d a se to desi. To sprečava paci­ jenta da se smeši i uklanja masku sa lica. Čim počne vriš­ tanje. U tom postupku pacijent takođe leži na k r e v e t u u istom polo­ žaju. Osećam da poči­ nju da mekšaju kada pacijenti počnu da vrište. one su najbolje žito za analitički mlin. Pretpostavljam da moje oči izgledaju pacijentu snaž­ ne i možda tvrde dok vršim pritisak. U tim slučajevima je o d b r a n a od straha još dublje ukorenjena. glas i telo. J e d a n čo­ vek koji je neko vreme bio na terapiji osećao se toliko potresen da je sav slomljen napustio moju kancelariju. Ima još mnogo drugih postupaka koji se mogu ko­ ristili za pokretanje osećanja u očima. Zvao je da kaže da oseća radost koju n i ­ kada ranije nije doživeo. i sa izrazom straha. Mogu mu reći: „Izađi da se igraš sa m n o m . Čitalac se možda seća šta se meni desilo tokom p r v e seanse sa Rajhom. Ali k a d a j e d n o m to svesno prizna. Sve te reakcije su uočene i d i s k u t o v a n e . kao u stavu zaštite. j e r ja saosećam sa njima. ima malo pacijenata koji će spon­ t a n i m vrištanjem izražavati strah. da će biti odbačeno ili da. dete je puno ljubavi i to je ljubav koju se ne usuđujemo da izrazimo u akciji kroz oči. taj postupak nije uvek efi­ kasan. Dok gledamo j e d a n u d r u ­ gog. efekat je dramatičan. Pošto gledani toplo u njene ili njegove oči. To malo dete beznadežno želi da iza­ đe i da se igra. Međutim.

seksualnost ne znači genitalnost. Posle otprilike jednog minuta levom r u k o m p r i d r ž a v a m zadnji deo glave i desnom r u k o m m a s i r a m frontalni deo. U neko­ liko koraka okružujem mu skalp obema r u k a m a . Uzdržavanje je jednako važno i jednako se u bioenergetici naglašava. Treba dodati još jednu opomenu. To je prirodno. da ne dozvoli tu mogućnost. Objasnio sam ulogu mišićnih 263 . što pretpostavlja sposobnost prepuštanja. to je stvar principa i pravilo bioenergetske terapije — nema seksualnog akting auta sa pacijenti­ ma. pitao sam da li neko od prisutnih ima t r e n u t n o glavobolju. Nekoliko p u t a sam j a v n o demonstrirao k a k o se čo­ vek može osloboditi glavobolje. sa prstima povrh lobanje. dok ja dodirujem tenziju u osnovi glave u okcipitalnom p r e ­ delu. Moja ose­ ćanja nisu njihova briga i bila bi velika greška unositi moja osećanja u terapijsku situaciju. Sva­ ki pacijent poseduje sve što je potrebno da bi prihva­ tio sebe i borio se sa svojim p o t r e b a m a i osećanjima.nog emocionalnog odnosa sa pacijentom. kao što je jednom uradio dok je bio dete k a d a je bio u konfliktu između svojih potreba i svojih prava i po­ treba i prava roditelja. Interesovala. On će reagovati na terapeutova osećanja da bi izbegao svoja. on biva zadržavan. Govorio sam o prepuštanju. a desnom m a s i r a m napete mišiće sa zadnje strane glave. ali i m a m prilično iskustva u r a d u sa glavo­ boljama mojih pacijenata i drugih ljudi. ona je pri­ sutna. K a k o se treba ponašati u toj situaciji? Za mene. To će 262 biti j e d n a od tema sledeće i poslednje glave. oslobađajući se mišićne napetosti. Postupak opisan gore otkrio sam slučajno. jer su n e k e glavobolje uzrokovane naprezanjem očiju. Bez obzira na to kolika je pacijentova reg­ resija na nivo deteta u toku seanse. Situacije te vrste lako mogu navesti t e r a p e u t a da se rastereti svoje sopstvene potrebe za kontaktom. Držeći j a v n a predavanja. Za koji t r e n u t a k ću objas­ niti razliku. Glavobolje Tema „glavobolja" pripada poglavlju o samoizražavanju. Pacijent plaća terapijske sean­ se da bi one bile orijentisane samo na njegove prob­ leme. Covek se t a d a ne u z d r ž a v a . nego do­ diruje muškarca ili ženu. Mnoge su mi to i kazale. Taj postupak je. Nisam autoritet za probleme gla­ vobolja. što je po m o m mišljenju povezano sa inhibicijom samoizražavanja. Uzdrža­ vanje je svesno i voljno. Možemo. To ide dotle i ne dalje. i to je izdaja poverenja ukazanog terapeutu ukoliko t e r a p e u t koristi tu situaciju za ličnu dobit. Postupak je vrlo prost. ukoliko je preporučljivo govoriti o njima. on ipak ostaje odrastao čovek. ali ako ja nisam u stanju da ih čuvam za sebe. uspešan samo kod gla­ vobolja nastalih zbog tenzije. ako je čovek svestan pola d r u g e osobe. Osoba sedi na stolici. Dodiri­ vanje m e đ u odraslima uvek ima erotsko ili seksualno značenje. Ako još m o r a da se bavi ličnim osećanjima terapeuta. stvara se nepremostiva p r e p r e k a oporavljanju vladanja sobom. ih je v r s t a mog psihijatrijskog r a d a ^ k o j i uključuje rad sa telom. ne mogu raditi ni dob­ ru terapiju. ne može se govoriti o uzdržavanju kao svesnom izražavanju se­ be. Terapeut mora biti sposoban da čuva svo­ ja osećanja — to jest da vlada sobom. međutim. jer je uzdržavanje nesvesno i s t r u k t u r i r a n o u telu. Ali. Neki mogu odgurnuti u s t r a n u svest o tome. uspostavljajući ga sa pacijentom. Bioenergetsko razumevanje tenzija daje dobru osnovu za pokušaj razumevanja tog problema. Covek ne dodiruje n e u t r a l n o telo. Terapeut treba da b u d e oprezan sve vreme. Obično bude b a r jedan. ali bez obzira na to. i ja mu kažem da dođe pred publiku tako da mogu da p o k u š a m da ga oslobodim glavobolje. čak i ako je to po­ navljanje. To se može lako dogoditi na suptilan ili na otvo­ ren način. P r e mnogo godina posetio sam rođake koje dugo nisam video. biće takođe svestan i njene ili njegove seksualnosti. Onda levom r u k o m držim njegovo čelo. Mnogi pacijenti kada me dodiruju imaju svest da sam ja m u š k a r a c . nežno mu p o m e r a m skalp sa jedne na drugu stranu. Do sada je taj postupak uspevao bez greške i osoba na moje pi­ tanje odgovara da više nema gavobolju. potpuno svestan te činjenice. Međutim. Z n a m da mnoge pacijentkinje imaju seksualna osećanja p r e m a meni. Tragična greška je ako do toga dođe. Tada objašnjavam publici da to odvrćem zaglavljen poklopac na glavi. Ako se neko ne može prepustiti. videće t e r a p e u t o v u potrebu k a o veću od svoje i na k r a j u će izgubiti osećanje sopstvenog ja. Migrena se razlikuje i zahteva drugačiji pristup. na v r h u lobanje i u frontalnim delovima.

Glavobolja od migrene. kao što je prikazano na slici — izraz traže­ nja u očima. Glavobolja nastaje zbog nesvesnih snaga. u osnovi glave. proizlazi iz blokiranja osećanja žudnje. ali mislio sam da bi bilo korisnije da im pokažem svoj pristup. kao u slučaju mog rođaka. retko se dešava da oso­ ba sa glavoboljom zna šta je tišti. Mnogi od n a s su vrlo predani kontroli. Međutim. ali to nisam komentarisao. Sve što čovek oseća je bol od pritiska. K a d a se te tenzije oslobode. To je neophod­ no u akcijama kao što su gledanje i izgovaranje. To objašnjava zašto glavobolja. To znači da su stigla do površine uma.ne gubi glavu". Pritisak se izgrađuje oko te granice i bol se uopšte uzev oseća kao da prolazi kroz čelo a ponekad i kroz zadnji deo glave. Vratimo se na slike iz p r e t h o d n o g dela da bi prika­ zali ideju o uzroku nekih glavobolja. Pošto sam im rekao da mnogi ljudi imaju priličan iznos tenzije u leđima i vratu. ali to nije isto što i glavobolja. mada nije prikazano. Ali. U takvim slučajevima sam našao da postoji polje jake mišićne tenzije sa strane vrata. ustima i kroz posezanje za k o n t a k t o m r u k a m a . Ta tenzija je uvek sa o n e strane sa koje je i glavobolja. ali u n e k i m slučaje­ vima je čitav vrh glave napet. Medicinski je poznato da su kod mig­ rena arterije u glavi sužene i da pritisak krvi uzro­ kuje intenzivan pulsirajući bol. Uzbuđenje ili energetski naboj prolaze p r e m a gore. stavio r u k e na njegovu glavu i lagano masirao to područje. glavobolja nestaje. Slab pritisak na to polje proizvodi sevajući bol u očnoj duplji. Neko može osećati napetost u glavi. osećanje žudnje teče kroz k r v n e kanale. K a d a smo se vra­ tili kući moja supruga je poslala pismo zahvalnosti na gostoprimstvu. može trajati godinama. Posle d v e nedelje s a m dobio odgovor: „Ne znam šta si uradio sa mojim mužem. U tim slučajevima glavobolja se doživljava u celoj glavi. nije ograničeno samo na njih. Poklopac je figurativan pojam. došao sam do mog rođaka. m a d a erotsko. Tenzija u donjem delu ima isto značenje za seksualnost. Slika prikazuje put proticanja energije il uzbuđenja duž zadnje strane vrata. Taj protok nosi agresivnu k o m p o n e n t u svih osećanja. p r e k o v r h a glave do očiju i. tačno ispod ugla vilice. stvarajući glavobolju. ali zašto je to usmereno samo na jednu stranu ne znam. osećanja i tenzije koje blokiraju ose­ ćanja su ispod nivoa svesti.tenzija kod emocionalnih problema. On je imao nešto tenzije. koja sprečava p r o ­ bijanje agresivnih impulsa. Ako stavimo poklopac na n a š u agresiju. 264 265 . ali on se oslobodio glavobolje koju je i m a o poslednjih petnaest godina". kroz prednji deo tela. To osećanje se uglavnom nosi kroz arterije. neizbežno se po­ većava pritisak na poklopac. U drugim slučajevima postoji granica tenzije oko glave i na nivou čela. U svojoj prvoj knjizi sam istakao da je eros povezan sa protokom krvi koja prenosi ose­ ćanje od srca. K a d a je konflikt svestan i osećanja su svesna. Tenzija na v r h u je somatski ekvivalent psihološ­ ke zapovesti . Takođe je moguće otkloniti glavobolju izražavanjem blokiranog osećanja. To je bilo sve. tako da se ponaša kao poklopac. do gornje vilice.. To znači: „Ne dopuštaj čak ni osećanjima da se ispolje bez kontrole". po m o m iskustvu. Napetost u osnovi glave se u p o r e đ u j e sa napetošću u predelu leđa. Cesto se zajedno pojavljuju kod iste osobe i oba izražavaju p o t r e b u za održavanjem kon­ trole. Ja bih odgovorio na zapovest „Ne puštaj dupe da trči sa tobom".

da bi glavobolja mogla da se otkloni. ili k a d a je na s a m o m početku napada. 51 266 267 . Ali. S t r a h od prepuštanja uzemljavanju a sopstvenoj sek­ sualnosti je povezan sa anksioznošću padanja. uspostavila je sa m n o m snažan trans­ fer osećanja koja je imala prema svome ocu. oseća j an način. O b r t a n j e pravca bi trebalo da pomogne. J e d a n moj pacijent je primetio da kod migrene ose­ ćanja idu uz dlaku" . Osećanaj su išla do glave umesto do genitilnog a p a r a t a gde bi se mogla rasteretiti. Bilo je neophodno analitički prorađivati transferne p r o b l e m e i obelodaniti njenu čežnju za bliskošću sa svojim ocem. Za mene to znači stajati ispod ili saosećati odozdo. Bilo joj je neprijatno i zastra­ šujuće da dodirne r u k a m a moje lice na topao. Telefonski razgovor sa mnom je pomagao i često mi je telefonirala sa. Glavobolja nastaje zbog sputavanja nežne i erotske komponente seksualnosti. Rešenje je u sposobnosti da se ima orgazam. Plakanje i vriš­ tanje će osloboditi t r e n u t n u napetost.Migrenske glavobolje su pogodne za terapijski rad. kada je n a p a d trajao satima. ali nalazim da su vrlo korisne bilo da osoba oseća da joj se n a p a d približava. Uvek je bilo neophodno da plače sa obiljem suza da bi se uklonio bol iza očiju. a najzad i da je eliminišem. Ali. Osećao sam da je to valjano za­ pažanje. Svaka osoba koja pati od migrene ima seksualnu zakačaljku koja nema veze sa seksualnom aktivnošću. Ponekad s a m uspevao da oslobodim pacijentkinju n a p a d a gla­ vobolje pomažući joj da rastereti svoja osećanja pla­ kanjem ili vrištanjem. Naravno. Ma koliko da sam efikasan ja ili bilo koji drugi bio­ energetski t e r a p e u t sa fizičkim pristupom. Takođe je bila velikim delom seksualno inhibirana. što joj je bilo teško da to prizna. Znam mnogo pacijenata koji su patili od migrene. velikih u d a ­ ljenosti. taj postupak je smanjivao intenzitet. Ta pacijentkinja je teško izražavala potrebu za bliskošću i za kontaktom. k a o što bi čovek i očekivao od tako ozbiljnog blokiranja bilo kakvog izražavanja čežnje. ali nije otklanjao glavobolju. To se može uraditi kroz vežbe uzemljavanja. ukoliko je pri tom imala neka ose­ ćanja. To pominjem zbog mučnine koja neizbežno prati jak n a p a d migrene — mučnine izazvane grčenjem dijafragme ve­ zane za strah od prepuštanja. Ponekad. posle prespavane noći koja je sledila seansu. to neće po­ moći ukoliko je napad u p u n o m jeku. To podrazumeva k r e t a n j e od korena situacije i osećanja onih sila koje utiču na osećanja i ponašanje i koji ih oblikuju. Radio s a m sa osobom koja je mnogo godina patila od migrene i uspeo sam p r v o da smanjim učestalost i j a ­ činu glavobolje. Onaj k r a j tela na kome je glava ne obezbeduje tu vrstu oduške. ali oni nisu re­ šenje problema. a koji su bili seksualno aktivni. Obično je dobijala napad neposredno p r e nego što je trebalo da izađe na sastanak. Glavobolje su uvek bile ozbiljnije kad god sam ja bio na putu ili odmoru. siguran sam da će se ona osloboditi svoje t o r t u r e samo ukoliko stekne sposob­ nost da izražava osećanje očima i glasom. nema ličnosti ili emocionalnog problema koji može biti p r o r a đ e n bez prethodnog proširivanja polja svesnosti pacijenta radi razumevanja svojih problema. Međutim. razumevanje nije samo intelektualna operacija. glavobolja je neizbežno nesta­ jala.

jer ima u n j e m u n e k e istine. pri­ rodne n a u k e ili upravljanje — sve to predstavlja p r o ­ širenje svesti. Ima. Mistični stav. Treba. Okreće se u n u t r a da n a đ e smisao života i tada. da bi se započeo nov pokret n a p r e d o ­ vanja. pokreta susretanja. Mističar je svojim verovanjem prisiljen da se povlači od sveta. bioenergetike i drugih modaliteta za proširivanje svesti o sebi i drugima. Ono što je novo u ovom pristupu jeste svesna usmerenost na potrebu da se proširi svest. The Betrayal of the diskusiju psihologije beznadežnosti. Ljudi osećaju beznadežnu potrebu da unesu malo svežeg vazduha u svoj um i pluća. Filozofija mehanicizma se bazira na pretpostavci da postoji direktna i neposredna veza iz­ m e đ u uzroka i posledice. važno je ra­ zumeti ulogu svesti u bioenergetskoj terapiji i kako se svest takvom terapijom proširuje.. Tim t e r m i n i m a nisu potrebne definicije. negira vrednost zakona uzroka i posledice. Taj razvoj mi sugeriše da mnogi ljudi doživljavaju našu kulturu kao ograničavajuću i sputavajuću i osećaju se fizički ugušeni povećanom materijalističkom orijentaci­ jom. geštalt terapije. n a r a v n o . ali nije najpouzdanija . jer je k u l t u r a rezultat stalnog ljud­ skog napora da proširi svoju svest. Vrlo malo znamo o prirodi svesti i u našem beznađu da nešto promenimo. priznati da ta ideja nije nova u ljudskoj kulturi. ima potpuniju 268 . posle čega dolazi do spore integracije dve suprotnosti. međutim. on stalno teži ka tome. akcija n e m a nikakav smisao. od­ nosa između siromaštva i kriminala. Ili. mnogo ljudi se okrenulo misticizmu da bi svoju svest oslobo­ dili spona mehanicističkog posmatranja života. Ne v e r u ­ j e m da je to n a p r e d a k . Usmerenost na proširivanje svesti je deo novog humanis­ tičkog pristupa psihologiji. I zaista. kao i u z b r d o . Skoro je bez izuzetka tačno da reakcija na bilo koju situaciju ide do s u p ­ rotne krajnosti. umetnost. koji je izrastao iz treninga senzitivnosti. Previše često beznadežna osoba skače iz vrućeg tiganja u vatru. op. Ali. 59 Body. Ne kažem da je misticizam p o ­ grešan. jer život ne dozvoljava p o t p u n o povlačenje od sveta koji održava život. 269 Lowen. Ako se naša k u l t u r a i svest koju ona predstavlja mogu opisati kao mehanicistički. Nedostatak tog mišljenja se pokazuje u p o ­ rastu kriminala u periodu ekonomskog prosperiteta. pak. U svetu u kome je zakon uzročnosti samo iluzija. odnosa izraženog u izreci „Siromaštvo rađa kriminal". Svaki korak u raz­ voju k u l t u r e — bilo da je to religija. može se opisati kao mehanicistička. Pošto ta pretpostavka leži u osnovi našeg tehnološko-računskog stanovišta. i pošto pripada humanističkom pristupu. tok istorije je pokazao da postoje periodi evolucije i devolucije. Naivno je verovati da svaka promena 59 mora biti nabolje. On vidi sve fenomene kao manifestacije u n i ­ verzalne svesti i negira važnost individualne svesti. t i m e se p r e ­ viđaju kompleksni i suptilni faktori koji utiču na po­ našanje. Beznađe je najmoćnija motivacija za promenu. pravimo loš izbor. Pošto je bioenergetika doprinela tome. Prost p r i m e r mehanicis­ tičkog mišljenja je gledanje na kriminal kao na pojavu direktno uzrokovanu siromaštvom. ali naivno je v e ­ rovati da siromaštvo uzrokuje kriminal. j e r je n a u k a koja je proizašla iz njega pokazala da u izvesnim situacijama — naime. kao i kulture. on otkriva svoje jedinstvo sa svim životom i univerzu­ mom.X SVEST: JEDINSTVO ILI DVOJNOST Proširivanje svesti U poslednjoj deceniji se razvilo posebno interesovanje za ono što se naziva proširivanjem svesti. U sadašnjem stanju reakcije protiv mahanicističke filozofije naše k u l t u r e lako možemo biti zavedeni u v e renjem da je rešenje u misticizmu. eit. nije ni m e ­ hanicizam pogrešan. to se stvarno dešava. u n a j m a n j u r u k u . Ne može potpuno da transcendira svoje postojanje ni mističar niti bilo koje drugo biće. onda bi reakcija p r o ­ tiv toga mogla voditi misticizmu. Ljudi. mogu ići niz­ brdo. izuzev povlačenja kroz smrt.

Impulsi polaze iz centra ili jezgra. On ne poseže samo na mehanicistički način. j e r bih time uništio sposobnost srca da izvodi mehaničku funk­ ciju p u m p a n j a krvi. sve varijable koje utiču na ljudsko pona­ šanje mogu biti nepoznate ili nekontrolisane. oklopljavanje razdvaja osećanja jezgra od senzacija sa periferije. već reaguje osećanji­ ma iz srca i iz jedinstvenosti svog individualnog bića. ima mehanicizma u životu. Normalna situacija je poremećena kada čovek posta­ ne „oklopljen". Sada orga­ nizam ima unutrašnja osećanja i spoljašnje reakcije. tako da zakon uzročnosti nije p o t p u n o primenljiv. Ali. Na dijagramu je to oklopljavanje prikazano k r i v u d a v o m linijom koja leži ispod površine ili m e m b r a n e organizma. Predstavićemo organizam čoveka krugom sa cen­ trom ili nukleusom. Ali. u ener­ getskom jedinstvu zadržava funkcionalni identitet jed­ ne ćelije koja je bila njegov začetak. J e r uzročnost zaista postoji. U svetu ob­ jekata ili stvari. Impulsi iz pulsirajućeg jez­ gra (srca) otiču u svet. Gledajući tu sliku. j e r opisuje spiritualni svet gde objekti ne postoje. on oseća da su on. takođe. što je potvrda subjektivnog t e r o r a raza­ ranja sveta karakterističnog za shizoidnu ličnost. Ljudski orga­ nizam počinje život kao j e d n a ćelija i mada se ta će­ lija astronomski umnožava da bi nastao čovek. polupropustljivom m e m ­ branom predstavljenom na slici krugom. pošto je svestan svoje individualnosti. kao i dinamizma. nije zatvoren. svet i kosmos jedno. tako da je normalno ljudsko biće u dodiru sa oba. ono što jeste jedinstveno za čoveka je njegova svest o polarnosti ta dva položaja. U stvari. Ako ni jedno ni drugo nije pogrešno. kao što je konačno podelio i jedinstvo atoma. ona je selektivno propustljiva. stvarajući njegovu indivi­ dualnost i odvajajući ga od sveta. dok pulsiranje energije protiče u talasima p r e m a p e r i ­ feriji k r u g a u situaciji kada je organizam u interakciji sa okolinom. dopušta razm e n u između individue i sveta. Ne verujem da to važi samo za ljude — izgle­ da da viši životinjski organizmi takođe funkcionišu u oba sveta — ali. ako ja u r a d i m nešto što tebe povređuje. Misticizam može zahtevati subjektivnu valjanost. Čineći to. Život. k a k o bi teorija uslovljavanja ponašanja htela da verujemo. U istu vreme se stimulusi koji nastaju u spoljašnjem svetu kreću ka organizmu koji reaguje na neke od njih. Ali. 270 271 . postoje oba sveta. Ziva m e m b r a n a okružuje svaki organizam. i ako zarijem nož u tvoje srce. ta m e m b r a n a nije zid. m o r a m preuzeti odgovornost za bol koji ti nanosim. ono deli jedinstvo organizma i pravo jedinstvo svoga odnosa prema svetu. Kao entitet koji reaguje. posebno materijalnih. Takođe je za čoveka jedinstvena mogućnost deljenja jedinstva unatrašnjeg i spoljašnjeg. već otvo­ ren sistem. onda su samo delimično tačni i t r e b a da vidimo šta je istina i kako se svako od njih uklapa u tu sliku. podsećamo se jednoćelijskog orga­ nizma okruženog posebnom. m e đ u t i m . k a k o je to Rajh opisao. izgleda da važi zakon uzroka i posledice. doživljavajući sebe i kao subjekt i kao objekt. Postoji objektivna valjanost mehanicističkog stava. Prost dijagram može jasnije pokazati te odnose nego reči. zasigurno ćeš umreti. U zdravom stanju čovek opaža k o n t a k t između svog jezgra i spoljašnjeg sveta.u zatvorenom sistemu gde varijable mogu biti kontrolisane ili određene — zakon uzroka i posledica zaista funkcioniše. jer nijedan ne negira drugi. stvarajući objektivan užas n u k l e a r ­ ne bombe. Recimo ovako. S druge stra­ ne. a događaji iz spoljašnjeg sveta dosežu i dodiruju srce. s v e ­ stan je i da njegove reakcije i spontano ponašanje utiču na svet i ljude u svojoj uzročnosti i on može preuzeti odgovornost za te akcije.

i veruje da je život p u k a s t v a r uslovnih refleksa. Mehanicista. oni su isti. izgubio je k o n t a k t sa jezgrom. Covek bi trebalo da b u d e akrobata da bi išao gore-dole t a k o često. U osnovi. Dokle god je zid podignut. osoba je rascepljena na mistika i m e h a ­ ni cistu. obrtanje odela na lice ili naličje ne menja odelo. Ova d r u g a je sužena i jasnije usmerena. morao bi da pređe na drugu stranu zida i tako da izgubi k o n t a k t sa jezgrom. Pošto objekt i događaji određuju njegove reakcije. n a m e m o tražeći k a ­ men o koji bi mogao da se saplete.unutrašnji i spoljašnji svet sa kojim se identifikuje. kao na jedno od velikih dostignuća ljudskog u m a . okrećući se svojim oseća­ njima u knjizi Sta je život misli na mističan način. Počnimo razmišljajući o svesti kao o funkciji. njegova energija je posvećena manipulaciji sredinom koju oseća kao otuđenu i neprijateljsku p r e ­ ma svome biću. gleda dole. Oklopljavanje je kao zid i osoba može biti na jednoj ili drugoj strani. Mišljenje koje nije ni mehanicističko ni mistično n a ­ ziva se funkcionalnim mišljenjem. jer. D r u g a analogija se sama n a m e ć e ! Ho­ dajući širom otvorenih očiju i čudeći se univerzumu. Covek može govoriti. jedino što je važno jeste da se pokuša da se ostane u dodiru sa pul­ siraj ućim jezgrom. što je otprilike ono što čini bioenergetiku. Gledam na pojam funkcionalnog mišljenja. sa rezultatom da se istorija vidi p r e kao serija događaja. a svaki mistik mehanicista na površini. Nasuprot tome. nego k a o nepres­ tano nastojanje i borba ljudi da shvate potencijal svo­ jih života. ali. Događaji takođe t r e b a da budu izolovani i 272 273 . k a o što je funkcija govora. zavisno od situacije. Taj konflikt se ne može razrešiti pokušavanjem da se uradi i jedno i drugo — da se gleda dole. Ako pokuša da se uključi u svet objekta. proučavani kao posebna zbivanja. To objašnjava zašto veliki naučnik kao što je Ervin Š r e dinger (Erwin Schrodinger). jer svaki objekt u okolini treba da b u d e izolovan da bi bio kon­ trolisan. zbog rascepa. Jedini način jeste da se sruši zid. Mistična svest je sasvim suprotna od mehanicističke. Oba stanja su rezul­ t a t oklopljavanja. Pretpostavljam da prosto možemo reći da dok mehanicistička svest ne vidi šumu od drveća (pošto ima tendenciju da ih poseče). na primer. svest mistika je šira. ali tako široka u svojoj krajnjoj formi da kao da se razliva i biva lišena smisla. ta dva sveta nisu zajedno. On vidi i oseća samo to k a k o on sam reaguje na događaje na uzročan način. tako da može biti svestan ili ne. ili ćutati. nije važno. mistik ne vidi kamenje na svom p u t u i sapliće se o njega. Za njega je zakon uzročnosti irelevantan. Sećam se nekih ljudi koji su tako mnogo voleld d r u g e ljude da nisu mogli videti ljude ili reagovati pred njima. kao što je Rajh objasnio. Ne želim da stvorim utisak da je m e h a n i ­ cistička svest p o t p u n o loša. Od p o ­ sebne je koristi r a z u m e v a n ju svesti. Mehanicista. Misticizam živi u unutrašnjem svetu i odvojio se je od zbivanja u spoljašnjem svetu. ali ne na obe u isto vreme. a ne kao o stanju. mistična svest ne vidi drveće od šume. koji je sa druge strane zida. zavisno od potreba. gleda gore. Ali. svaki mehanicista je mistik iznutra. propušta da vidi lepotu neba. otkloni oklopljavanje ili oslobodi tenzija. ona se razvija v a n j a k o g osećanja individualnosti i egoizma zapadnog čoveka kroz vekove n a p o r a da se potvrdi sloboda pojedinca. Interesantno je primetiti koliko je svest blisko vezana sa subvokalnim govorom koji koristimo skoro sve v r e 1H Verujem da smo sada u situaciji da razumemo proble­ me misticizma s p r a m mehanicizma.

ali t i m e ostatak polja izgleda tamniji. jer što više obraćamo pažnju na nešto. Međutim. K a d a je tele­ vizor uključen i podešen da p r i m a signale koji mu stižu. Poređenje svesti sa svetlošću dozvoljava mi da uvedem nekoliko faktora koji m e r e funkciju svesti. Ima različitih nivoa svesti koje treba raz­ jasniti. već živo. To činimo u s m e r a vajući pažnju na po jedan deo. visokim stepenovm perceptualne senzibilnosti — ima viši stepen funkcionalne svesti nego osoba čija je senzibilnost smanjena. noga ili bilo koji drugi deo tela pod energetskim nabojem. Telo bez kože ne može da štiti od spoljašnjih impulsa i osoba je preosetljiva i svaki povetarac je može povrediti. mnogo je važniji zaključak da je sposobnost da se b u d e svestan povezana sa energetskim procesima tela — t j . ima ograničeni ju svest (sposobnost) nego osoba koja može kretati oči i koja vidi mnogo različitih stvari. tako da ga možemo videti jasno. nije teško videti da funk­ cija svesti zavisi od stepena živosti osobe i da je to direktno povezano sa emocionalnim zdravljem. Samo tada sam svestan svoje noge kao živog i osetljivog dela svoga bića. Ali. Najzad. Povećanje naboja stavlja taj deo u stanje tenzije. ako je svest funkcija. telesne i u m n e . Svest odražava stanje u n u t r a š n j e g uzbu274 denja. Nije to hronična tenzija u zgrče­ nim mišićima. Još j e d n a analogija može da b u d e od pomoći za raz­ jašnjenje tog odnosa. Ima vidovitih ljudi koji misle duboko i vide u n a p r e d . Dubina ili prodor­ nost svetlosti. Takođe je interesantno spekulisati da govorenjem dajemo informaciju drugi­ ma. Prebacivanje pažnje sa jedne stvari na drugu ne proširuje svest. pažnja se u s m e r a v a na taj deo tela i svest o tom delu se povećava. j e r u procesu opažanja novog. Pomeranje svetlosti ne povećava i ne proši­ ruje svest. pozitivno stanje koje bi moglo prirodno voditi do reakcije ili oslobađanja. preciznijim čulom sluha. U penisu. Televizor sadrži a p a r a t za primanje signala. da bi se moglo slobodno k r e t a t i između mehanicističkog i mističkog viđenja n a stalog zbog odsustva zida. pošto prvo polje sada postaje m r a č n o i polje viđenja (viđenja i razumevanja) se ne menja. to je uslov za izražavanje seksualne ljubavi. ali pošto postoji m e ­ hanički aspekt telesnog funkcionisanja. što je delom funkcija intenziteta ilumi­ nacije i delom fokusa. Mogu. zavisno od stepena njihove osetljivosti. pojačivač. A takođe bi bio nedostatak kada osoba ne bi mogla da vidi dalje od svoga nosa. Mada možemo a k t o m volje usmeriti pažnju. odgovara sličnom faktoru u svesti. energetski naboj impulsa koji protiče od jezgra i osetljivost dve površine. To odražava kvalitet njihove svesti.me pod nazivom mišljenja. ona ima konotaciju spo­ sobnosti. Ono što se dešava u svesti m o ­ žemo porediti sa televizorom. koliko osoba ima energije i koliko ona slobodno cirkuliše. Možemo voljno usmeriti pažnju na j e d a n ili drugi deo tela. na primer. Za neke ljude kažemo da su debelokošci ili tankokošci. u stvari. Svest je kao baterijska l a m p a ko­ jom osvetljavamo samo j e d a n aspekt polja. Slično je 1 sa svešću. ona je svetlost unutrašnjeg plamena koja se projektu je na dva e k r a n a — površinu tela i površinu uma. U m u s k u l a ­ t u r i to se naziva spremnost ili gotovost za akciju. O tom fenomenu sam ranije diskutovao u ovoj knjizi pokazujući kako čovek može upraviti pažnju na r u k u i t a k o povećati naboj u njoj. Među­ tim. izvor energije (elektro­ ne) koji se projektu ju na osetljiv ekran. K a d a se na taj način izrazi. Postoji bliska veza između svesti i obraćanja paž­ nje. imati predstavu noge. e k r a n svetli i pokazuje sliku. moguće je na­ praviti takvo poređenje. oštrom osetljivošću za mirise. Sem toga. Televizor je mehanička sprava. Proširivanje svesti n e m a smisla ukoliko čovek 0 tome ne misli kao o povećanju sposobnosti da se b u d e svestan. Oči­ gledno. koji mogu usmeravati tu ener­ giju radi zadovoljenja potreba. Osoba koja ima oči fiksirane na samo jedan aspekt života. dok se svest tiče sposobnosti p r i m a n j a informa­ cija. Takvo stanje je krajnje bolno. boljim u k u ­ som — drugim recima. što znači da ego ima n e k u m e r u kontrole nad proticanjem ener18» 275 . k r e t a t i je i kinestetički je osećati ih dozvoliti da osećanja protiču kroz nju. Slični faktori operišu u svesti — naime. u k o m slučaju može peckati i vibrirati. Isto tako k a d a je ruka. j a k a svetlost otkriva više nego slaba. to smo toga svesniji. mi ne vidimo staro. telo ima sopstvenu energiju i ego ili volju. postoji i sposobnost da se pro­ širi ili suzi polje opažanja. pokretanje svetlosti je faktor koji zavisi od svesti. Osoba sa jasnijim viđenjem. gle­ dati svoju nogu. S v e t h n a i jasnoća slike određuju se jačinom proticanja elektrona i oset­ ljivošću ekrana.

beba koja plače za majkom. Dete ima veću svest o telu nego odrasli. k a d a smo budni. sa razlivanjem granica samstva tako da. Vrlo malo dete ne oseća bes. Vrlo malo dete će se bo­ riti protiv sila koje ga sputavaju. Ovog poslednjeg smo svesni samo u sta­ nju visokog uzbuđenja ili u stanju misticizma. uključuje opažanja specifičnih emocija. iznos pažnje ili svesti pada na nulu. pri­ rodom i kosmosom. D r u g i m recima. U snu.). ona ne oseća gubitak. Svest telesnih procesa je n a j d L i b l j i i najširi nivo sve­ sti. periferni delovi tela koji su u k o n t a k t u sa spoljašnjim svetom moraju da b u d u sve vreme pod relativnim n a p o n o m i u stanju spremnosti za reagovanje. Sledeći nivo svesti. To je t a k o đ e nivo infantilne svesti. P o m e n u o sam da postoje nivoi svesti. U ekstremnom slučaju se gubi osećanje jedinstvene in­ dividualnosti. ali će njegove akcije biti nasumične i neusmerene. podrazumeva u s m e r e n n a p o r suprotstavljanja „neprija­ teljskoj" sili v a n organizma. Svest deteta je na drugačijem i na nižem nivou od svesti odraslog. Znači. što je reakcija na stanje tenzije proizišlo iz bolne situacije (glad. Ti procesi su ritmičko disanje. svesni smo. S m a t r a m da se nivoi sve­ sti poklapaju sa hijerarhijom funkcionisanja ličnosti. plače j e r je izgubila neophodnu vezu sa njom. ali je m a n j e svesno specifičnih osećanja k a o što su emocije i misli. Oni su prikazani na dija­ g r a m u kao nivoi svesti. Ono plače. neudobnost itd. A k o su naše reakcije spontane. Iz toga proizlazi da je iznos svesti propor­ cionalan iznosu energetskog naboja. s t r a h ili sreću. Bes. S v e ­ snost sa rašćenjem i razvojem ega postaje oštrija. To je nivo na k o m e osećamo identifikaciju sa životom. Emocija tuge podrazumeva osećanje g u ­ bitka. senzacije p r o ­ ticanja i pulsatorna širenja i grčenja kardiovaskular­ nog sistema. v i b r a t o m o stanje muskulature. Mnogo puta sam istakao da je volja u celini pomoćni mehanizam. Isti je slučaj sa onesvešćivanjem. ima suprotan p r a v a c od mistične svesti. Među primitivnim ljudima je ta svest opisana k a o mistična sila. po mom mišljenju. koji. nor­ malno smo u stanju pažnje i budnosti. k a d a je naboj povučen sa površine tela. tugu. međutim. ali je ta svest m a n j e određena i m a n j e prečišćena. Nedostaje mu svesna kontrola svojih pokreta i ono još ne oseća prirodu spoljašnjih sila. Neću da kažem da n e m a g u ­ b i t k a . označavajući mističnu identifikaciju sa p r i r o d n i m i univerzalnim procesima. što malo dete ne može opaziti. što je samo kristalizacija svesti. ali dok je ne opaža k a o spoljašnji objekat povezan sa osećanjem zadovoljstva. Dete je osetljivo za veći broj telesnih senzacija. na primer. više v r e m e n a je naša pažnja zarobljena spoljašnjim ili u n u t r a š n j i m događajem. Infantilna svest se kreće ka diferen­ cijaciji samstva. kako sam to ranije opisao. Te emocije zavise od nekog stepena svesti o spoljašnjem svetu. čo­ vek više ne razlikuje sebe od sredine.gije u telu. 277 PRIRODNI I UNIVERZALNI PROCESI PODIZANJE NIVOA SVESTI 276 . dok se druga kreće ka nediferencijaciji. nevoljne i spontane akcije.

mogu se razlikovati stupnjevi svesti koje radi analize mogu opisati. ranju ega. kao cvetajući pu­ poljak. op. Bioenergetika n a r a v n o cilja da proširi svest poveća­ vajući svest telom jedne osobe. Važan izbor je da li reći istinu. Svesno ili objektivno mišljenje izaziva svest ega. a t a k o đ e i odrasli koji su zadržali blisku vezu sa detetom koje su bili i koje još uvek jesu. Oni žive u svojim glavama. P o ­ deljenost se javlja kada svest transcendira ličnost. Data analiza razjašnjava j e d n u s t v a r : Kako se svest penje ka višem nivou. Takvo stanje svesti nije retko kod shi­ zofrenija. Govore o osećanjima. već da misle svoj p u t kroz život. stva­ rajući samosvest. niti r e a guju na njih. što je k r a j ­ nje zastrašujuće. Doduše. Ali. i to važi za mnoge ljude koji se bave fizičkom k u l t u r o m (idu u banje. Taj izbor znači da se svest može okrenuti sebi da bi postala svesna sebe kao objektivnog faktora u mišljenju. Me­ đutim. individue) postaje definisaniji. Ali takođe vam može reći šta vi osećate i k a k o se to vidi u vašem telu. taj stupanj svesti je povezan sa povećanom svešću o d r u š ­ tvenom svetu. b a r za n e k e od nas. ali t a k o đ e je svesna da drugi na nju utiču svojim ulogama. već sužava da bi povećala sposobnost fokusiranja i diskriminira­ n j e S d r u g e strane. Osoba je i subjekt i objekt. tako se sma­ njuje sopstveni svet u poređenju sa njim i položaj čo­ veka (ega. Za t a k v e ljude se može reći da ne žive život. na primer. ili varati ".. kako se svest produbljuje da bi uključila osećanja. b a v e se gimnastikom ili plesom. imaju pretežno svest glavom. Pleasure. Oni su samo svesni ideje o osećanjima. već je to patološko stanje gde svest postaje t a k o inten­ zivno u s m e r e n a na sebe da pokret i ekspresija postaju bolni i teški. Kada dete postaje svesno svoga mišljenja ili kada počinje da misli svesno? M a d a ne mogu dati tačan od­ govor na ovo pitanje. Ipak. t a k o da se promena ne može lako opažati. Izgleda mi da je svest mišljenja povezana sa korišćenjem reči. izolovanu svest telom vidim kao nezreo nivo razvoja ličnosti.Svesnost se odmotava postepeno. 80 šira i obimnija. Ne t v r d i m da je svest telom superiornija od svesti glavom. svest može da se poveća bioenergetskom terapi­ jom. Osoba sa svešću telom zna šta oseća i gde to oseća u telu. Oni lako komuniciraju svoje misli. koristiću dva vrlo opšta pojma — svest glavom i svest telom — k a k o bih predstavio v r h i osnovu trougla za svakog posebno. Da kažem prostije. Oni imaju mišljenje o sebi kao o vrlo svesnim osobama. siguran sam da je v r e m e da se ti aspekti funkcionisanja uzmu u razmatranje. posebno oni za koje se kaže da su in­ telektualci. čovek može misliti o svome mišljenju. Sećanje igra važnu ulogu u funkciji svesti. senzacije i telesne procese. Radio sam sa nekoliko t a k v i h osoba bioenergetsku t e r a ­ piju i odavno sam prestao da se čudim k a k o su malo u k o n t a k t u sa svojim telom. korišćenjem jezika i reči. Taj razvoj stvara dvojnost koja ka­ rakteriše m o d e r n u svest. a ne kao p r a v o samstvo. m o r a m o priznati 279 diskutuje se uloga varanja u formi­ 278 . Telo se t a d a vidi kao i n s t r u m e n t ega. Slično. To nije isto što i biti svestan sebe. a može se na t r e n u t a k desiti i prosečnoj oso­ bi. ali ih ne osećaju. Da bih prikazao tu razliku. N a j ­ češće su nesvesni onoga što se dešava u njihovim telima i u isto v r e m e nisu svesni tela drugih ljudi oko sebe. K a k o se taj svet povećava. da bi po­ pravili stas). ali je njihova svest sužena i ograničena — ogra­ ničena na njihove misli i predstave. Postoji velika razlika između biti svestan svoga tela i imati svest telom. što oni i jesu. pošto reči izrastaju iz socijal­ nih odnosa i koriste se u komunikaciji informacija. Ne cenim mnogo izolovanu svest gla­ vom. Svest telom je na suprotnom polu. 6 Na ego nivou svest je dvojna ah nije podeljena. svesna je svoje aktivne uloge. Intenzitet fokusa sužava svest do tačke k a d a se j a v ­ lja rizik da se svest prekine ili da nestane. ali imaju velike teškoće u prepoznavanju ili izražavanju onoga što osećaju. Čo­ vek vidi sebe kao svesnog učesnika u svetu koji ima izbor ponašanja. m a d a suprotan slučaj nije redak. Mnogi ljudi. Neko može biti svestan svoga tela svešću glave. nije za­ vedena „carevim novim odelom". cit. ali veoma cenim svest glavom koja je integrisana sa svešću telom. ona se ne proširuje. a sužena j e r vide sebe i svet samo u smislu misli i predstava. postaje Lowen. Radeći to. ne može doz­ voliti (i to ne radi) da se zapostavi svest glavom. Deca imaju oso­ binu da žive u svetu tela i svojih osećanja. Ose­ ća vas k a o telo i reaguje na vas k a o na telo.

da li to t r e b a da se postigne? Taj p r o b ­ lem koji muči toliko mnogo mislilaca ne uznemiruje prosečnog čoveka. K a m i naziva svet „ap­ surdnim". i t a k o služi da nas orijentiše i poveže sa mističnim s n a g a m a naše prirode. svet je serija diskontinuiteta ili nepovezanih događaja i uzroka. Toliko mnogo n a ­ šeg života se dešava u m r a č n i m predelima. već da učinimo da nesvesno postane bliže i manje zastrašujuće. Sijalica bez abažura baca n e p r i j a t a n bljesak. K a k o nastavljamo da povećavamo svest ka v r h u pira­ mide. To bi bilo kao sevanje m u n j e u mozgu epilep­ tičara. The Myth oj Sisyphus (New York. Zašto pretpostavljamo da svest može pružiti sve od­ govore kada sve činjenice govore da ona stvara ono­ liko problema koliko ih i rešava? Zašto smo toliko uobraženi kao da verujemo da sve možemo znati? To nije neophodno. Nesvesno je onaj aspekt našeg teles­ nog funkcionisanja koji ne opažamo i ne možemo opa­ žati. sve se od­ ražava i uređuje u jedinstvenost njegovih nostalgija. 280 281 .da je naša kultura k u l t u r a „glave" i tužno je da nam nedostaje svest telom. K a d a se spustimo do granice na kojoj svest telom dodiruje nesvesno. U svakom slučaju sa kojim sam radio anksioznost se mogla svesti na „gušenje u tesnacu". Odgovor na to pitanje je da počinjemo da se bo­ jimo m r a k a . Svest telom zauzima središnji položaj između svesti glavom i nesvesnog. Onda se ponovo r a đ a m o u dubokim izvorima n a ­ si Albert Camus. svest telom ima. Vintage Mada svest glavom n e m a direktne veze sa nesvesnim. oni ostaju misteriozni i ja sam zadovoljan da neka misterija ostaje u našim životima. postajemo svesni nesvesnog i n a š e snage. Tako. Nikada nisam čuo da se pacijenti žale na tako nešto. Nikada n i ­ sam video pacijenta koji je patio od „egzistencijalne" anksioznosti. Naš cilj nije da učinimo da nesvesno pos­ t a n e svesno. Bioenergetika to radi drugačije. možemo lako preći p r e k o stanja samosvesti i pos­ tati nepokretni. a da ne govorimo o suptilnim reakcijama koje se de­ šavaju u tkivu ili na nivou ćelija. To je Alber Kami divno rekao na poetski n a č i n : „Dokle god je um miran u n e p o k r e t n o m svetu svojih nada. Ali. sve se ruši i stropoštava: besko­ načno mnogo svetlucajućih fragmenata se n u d i u m u " . Njihove žalbe su usmerene ka p r a k ­ tičnim stvarima i konfliktnim osećanjima. Books. sa p r v i m pokretom. koje p r e t h o d i konvulzijama i gubljenju svesti. rizikovali bismo stvaranje bljeska koji bi razorio svest. Možemo uprostiti sledeći crtež da bismo prikazali taj odnos. ona se plaši m r a k a . str. dok je svest naša slava. koje svetlost svesti glave ne može obasjati. Uprkos svakom n a p r e t k u n a u k e . Vrlo vitalni procesi metabolizma nisu dostupni opažanju. Ose­ ćamo jedinstvo života i shvatamo da je život smisao života. 1955). Na nivou svesti glavom. Suštinska priroda u m a ili ego svesti jeste da stvara dvojnost i da deli suštinsko jedinstvo svih prirodnih funkcija. nesvesnog i onih misterioznih procesa koji odražavaju naše biće. Teoretski je problem k a k o svesno rekonstruisati to jedinstvo. Nametanje svesnog u m a ima ometajući efekat. Ali. 14. Možemo se čak dalje spustiti i dopustiti nesves­ n o m da nas obavije kao divan san ili ekstatički orga­ zam. K a d a bismo sve uklju­ čili. Proširivanje svesti u pravcu p r e m a dole dovodi individuu bliže njenom nesvesnom. A pošto je svest u m a čisto svetio. dok možemo postati svesni disanja i nekih stanja srca. ne možemo postati svesni akcije bubrega. 01 Pošto se to ne može postići.

Analitički rečeno. U prvoj glavi sam govorio o tome da je Rajh mogao da pomogne pacijentima da razviju refleks orgazma u toku vrlo k r a t k o g vremenskog perioda. U čemu je problem? Tehnika psihoanalize ima za cilj da odgovori na ta pitanja. Kada se oslanjamo na reči uvek postoji opasnost da one neće izraziti istinu. a čak i letimič­ nim pogledom se vidi da su umorni. p r e m a tome. Orgon je ime koje je dao osnovnoj kosmičkoj energiji. na. godine promenio ime terapije koju je radio. često je to fasada koju ljudi stvaraju recima više da bi ubedili sebe nego druge. j e r pričanje smanjuje potrebu da osećamo i da reagujemo. Ko bi se usudio da tvrdi da veruje svakoj reči koju ljudi izgovore? Takva osoba bi zasigurno bila n a i v n a ili budalasta. A mi se još uvek pecamo na mis­ teriju reči. problem je p r o r a đ e n kada osoba zna šta. A k a d a se re­ či koriste kao supstitut za osećanja. Ta promena se desila u isto v r e m e k a d a je počeo da veruje da reči mogu biti izostavljene iz terapijskog procesa. ona može uticati na svest telom. tužni ili utučeni. Naravno. Zašto onda nije uspeo? Zbog toga što su reči. bio je uznemiren i fizički p o k r e n u t tim saznanjem. Svaki t e r a p e u t sumnja u pacijentove re­ či sve dok ne zađe iza fasade ili o d b r a n a koje je paci­ j e n t nesvesno podigao protiv samootkrivanja. Mis­ lim da to čak ide i dalje. To ga je pogađalo i na to je reagovao čitavim svojim bićem. Tada k a d a je pacijent kroz interpretaciju snova saznao da ima incestuozne želje za svojom majkom. te pacijent gubi sposobnost da se preda svo­ me telu. Razlog je da je znanje funkcija svesti glavom koja ne prodire n u ž n o do svesti telom i ne utiče na nju. kako i zašto". povremeno vrlo potreban i vredan. T a k v e knjige retko pomažu čoveku da p r o ­ radi svoje probleme. Rajh je p o ­ kazao da ukoliko ima p r o m e n a u seksualnom funkcionisanju pacijenta. 283 . ne može se lagati na telesnom nivou. ukoliko ima više energije nego što je otpušta — pacijent ne doživljava značajno poboljšanje. Osećamo se bezbedno sve dok možemo da pričamo o nečemu.vela Rajha da razvije tehniku k a r a k t e r n e analize a zatim t e h n i k u razbijanja k a r a k t e r n o g oklopa. Reči su supstitut za akciju. m a d a se i to dešava. šta tačno znači „prorađivanje nečijih p r o b ­ lema"? Olako koristimo te reči ne objašnjavajući nji­ hove dimenzije. U terapiji ne srećem često ljude koji lažu. Pod stresom svakodnevnog života problemi se ponovo pojavljuju. k a k o i zašto.šeg bića i možemo početi novi d a n visokom svešću kojoj nije potrebno da se zbog s t r a h a od m r a k a čuva prolazne svetlosti. Upravo je ta situacija pričanja o osećanjima. bez jakih emocija ili energetskog naboja. k a k o i zašto" svojih problema. ali koji ne mogu da p r o m e n e ništa u svome emocionalnom r e a govanju. To ne mora biti n a m e r n o laganje. ipak neophodne za ljudsko funkcionisanje. one sažimaju i umanjuju život. dotadašnje ime karaktero-analitička vegetoterapija promenio je u orgonsku terapiju. postoji samo­ obmanjivanje — kada čovek govori nešto što misli da je tačno. bez obzira na nepouz­ danost. Često koristimo reči da bis­ mo osujetili promene. To je bio efikasan uvid. a ne doživljavanje na licu mesta. ah da se to nije održavalo u periodu posle završavanja terapije. Svi znamo ljude koji nešto zna­ ju o „šta. ili u njegovoj energetskoj ekonomi­ ji — to jest. ekonomski ili energetski. Ljudi često kažu „dobro se osećam". ali se to ne slaže sa istinom njegovog tela. ali su u drugoj prilici p r e p r e k a životu tela. Ali. kao da samo izgovaranje menja stvari. poš­ to se d i r e k t n i m radom na energetskim procesima tela mogu izazvati značajna poboljšanja. čak i kada n u d e k o m p l e n t n u in­ formaciju o „šta. Zašto onda nije efikasnija? Odgovor je da postoji i četvrti faktor. Reči i povišavanje svesti Rajh je 1949. Tako je mnogo knjiga napisano o psihologiji da je obilje informacija o problemima ličnosti svima dostupno. Razum­ ljivo je. zašto je Rajh pokušavao da do­ p r e iza reči i da radi na pacijentovim problemima samo na telesnom ili energetskom nivou. Ali. To se dešavalo u ranim godinama psiho282 analize p r e nego što su ljudi postali psihološki prefinjeni. Ali. pošto izveštačenost izdaje m a s k i r a n a osećanja. Nije dovoljno znati. Danas pacijenti olako govore o mržnji p r e m a majci i o tome k a k o ih je majka odbacila. Ljudi n a m e r n o lažu.

Osoba široke svesti brižljivo bira reči kada k r i t i k u je ili iznosi nega­ t i v a n stav. K a d a se to desi. Kao što mogu nekoga. Nekada se čitave seanse pos­ vete diskutovanju o ponašanju i stavovima i t r a g a n j u za njihovom vezom sa iskustvima iz prošlosti. Ali. pričanje drugima o tome daje im osećaj realnosti koje samo reči mogu da ponude. J e d n a je stvar osećati da su vaši napori uočeni. neće imati ni reči da ih opiše. radimo vežbe koje su n a p r a v l j e n e t a ­ ko da omoguće doživljavanje onoga o čemu se govo­ rilo. da ne bi povredila samopoštovanje druge osobe. Mogu da n a v e d e m mnogo t a k v i h primera. On je takođe razumeo moj doživljaj i saosećao je sa mnom. J e d n o m 285 .Reči su veliko skladište iskustva. Svi mi znamo da nije lako izbrisati efekat izgovorenih reči. U toku terapije čovek ot­ k r i v a i povezuje m n o g e zaboravljene doživljaje koji su skriveni delovi samstva. k a o što s a m istakao u p r e t h o d n o m odeljku. Ali za mnoge ljude. Istorija se ne čuva samo r e c i m a — i m a artefakata koje o t k r i v a m o ili ostata­ ka iz prošlosti — ali proučavanje istorije bez pribegavanje pisanim i izgovorenim recima bio bi cilj koji prevazilazi ljudske moći. m e đ u t i m . One takođe traju. postao sam svestan ose­ ćanja bola i šoka zbog n j e n e reakcije. Izgovarajući. uzbudljivo je. to će se prevesti u reči koje će zamisliti. I slično. A k o postoje sećanja. da povrede. izgovarati ili pisati. P r e m a tome. poboljšavajući njegovo integrisanje u ličnosti. Osećanja i doživljavanja su važni. Izgovorivši to. Ali. jer su reči bez njih prazne. Ako to radi.. Ži­ votna istorija jedne osobe je u njenom telu. Reči pohvale znače duboko priznavanje. Co­ vek treba da govori o doživljavanju više puta. Dok sam bio na terapiji video sam p r e d s t a v u lica moje m a j k e koja me ljutito gleda. „Drag si m i " . Mogu samo da pretpostavljam zašto reči imaju tak­ vu moć. u pričama koje smo ispri­ čali i u knjigama koje smo čitali. Doživeo sam osećanje kao da sam dete. U ovom slučaju reči izazivaju osećanja i postaju odgovarajući supstitut za akciju. reči rnogu biti n e s t v a r n e k a d a su potpu­ no nepovezane sa osećanjima. ose­ ćam da se diskusija ponavlja i da ne vodi n i k u d a . Čitalac koji zna da ja stalno naglašavam d i r e k t n u vezu između realnosti i tela može biti iznenađen i zbu­ njen sada k a d a govorim o realnosti reči. objektivizirao sam to iskustvo i za se­ be i za onoga ko me je slušao. Reči služe istoj funkciji i pojedincu i društvu. njihova realnost je u osećanjima koja se izražavaju i izazivaju. Mislim da smo svi svesni te činjenice. i m a ­ ju objektivan kvalitet. One služe toj funk­ ciji na k u l t u r a l n o m nivou. jer čak i kada bih ja zaboravio. Ta zbunje­ nost je neizbežna ukoliko zaboravimo činjenicu da m o ­ deran čovek ima dvojnu svest. Nisu deca jedina koju reči mogu duboko da povrede. m o ­ gu razumeti zašto sam kasnije u životu reagovao slič­ nim osećanjima šoka i bola kada sam se sretao sa takvom reakcijom dok sam pokušavao da posegnem za nekim. A svaki govor uvek prati r a d na telu. a još više k a d a se reći izgovore. Ponovno proživljavanje na t e lesnom nivou stvara osećanje ubeđenosti koje se ne može na drugi način postići. reči mogu imati i veoma pozitivan efekat. Verujem da je govor veoma važan u procesu t e r a ­ pije i dopuštam da se otprilike pola celokupnog v r e ­ mena provede u pričanju. One su v a n osobe da bi se mogle čuti ili videti. on bi se mogao sećati. To se pripada delu samstva ili tela uključenog u taj doživljaj. ne m o r a da 284 proživljava taj doživljaj ponovo i ponovo da bi ga n a ­ pravio efikasnim agentom promene. a druga čuti priznanje izraženo recima. Njego­ vo saosećanje je to učinilo još stvarnijim. p o ­ sebno za decu. one dobijaju ob­ jektivnu realnost. obogaćujuće i prijatno kada čuje da mu druga osoba kaže „volim te". Znajući to. ali je svesna istorija njenog života u recima. Reči nemaju isti smisao nepos­ redne realnosti kao što ima telesni doživljaj. m e đ u t i m . U svakom slučaju kada se sećanja j e d n o m p r e v e d u u reči. samo doživljavanje nije dovoljno. Rajha. Ponekad. reči mogu imati moćniji uticaj od u d a ­ raca. jer sam je uznemirio pla­ kanjem i rekao sam glasno: „Sto se ljutiš na m e n e ? Plačem samo zato što želim da budeš sa m n o m " . „Lep si". Cak i k a d a čovek oseća da je voljen. da p r o ­ n i k n e sve nijanse i značenja i da ih učini objektivno s t v a r n i m u svojoj svesti. To je samo j e d a n primer. ali sam govorio recima odraslog. A k o n e m a sećanja na neke doživljaje. Osećanja su subjektivna: reči.

izgovorene, reči izgleda da traju. Neke mogu odzva­ njati kroz večnost. Reči P a t r i k a Henri ja (Patrick H e n ­ ry) „Daj mi slobodu, ili me u b i j " još opstaju kao spo­ menik ljudskog duha, iako je sećanje na čoveka i na situaciju iščilelo. Šekspirove reči imaju sličan besmr­ tan kvalitet. Pošto su reči skladište iskustva, o n e takođe služe da ukalupe i oblikuju buduća iskustva. K a d a m a j k a kaže kćerki „Muškarci su sebični. Ne veruj im", ona prvo prenosi kćerki svoje iskustvo, a, zatim s t r u k t u r i r a kćerkina buduća iskustva sa m u š k a r c i m a . Prosto rečeno, bilo da se kaže „Muškarci su sebični" ili „Muškarcima ne treba verovati", efekat je isti. To je ono što zovemo škola života. Cilj škole je da p r e t h o d n a iskustva p r e ­ nese detetu uglavnom u formi reči, i da tokom istog procesa s t r u k t u r i r a detetove b u d u ć e odnose u životu u skladu sa tim iskustvom. Ne mogu ulaziti u pitanje valjanosti ili nedostataka stvorenih u toku procesa školovanja dece. U sadašnjoj kulturi je bilo neophodno da se razvije institucija ško­ le. U svakom školskom p r o g r a m u je važno da li je komunicirano iskustvo tačno opaženo i iskreno pre­ neseno. Izvesno je da u podučavanju istorije iskrivlja­ vanja nisu retkost. Bavimo se moći koju reči imaju da bi formirali is­ kustvo. Zamislite dete k o m e roditelji govore: „Uvek nešto pogrešiš". To dete će celog života u izvesnoj meri patiti od osećanja da ono n i k a d a ne može ništa da u r a d i k a k o valja. To osećanje nekompetentnosti će se održati bez obzira na to koliko se dobro ono snalazi u životu. Reči su se utisnute u detinji mozak i njihovo brisanje se ne postiže lako. U m n o g i m slučajevima na kojima s a m radio našao sam n e k e podatke o utiskivanju, često negativnog ka­ raktera. J e d n a pacijentkinja mi je pričala da joj je majka uvek govorila: „Nijedan m u š k a r a c te neće h t e ti", i te reči su ibile kao čini bačene na nju. Evo i drugog primera. Pacijent mi je r e k a o : „Ne mogu imati p r i ­ jatelje. Očekujem i hoću previše od njih". Z n a o sam da je to tačno u njegovom slučaju, ali nisam znao zažto je on, znajući to, ostajao u p o r a n u postavljanju n e r a z u m n i h zahteva. O t k r i o je da je njegova majka bila p r e m a njemu neprijatelj na m n o g o načina. Onda sam ga p i t a o : „Da li je previše tražiti majku koja 286

nije neprijateljska?" On je o d m a h odgovorio: „Da, to je previše". K a d a sam p i t a o : „Zašto?", rekao je da on nije mogao imati t a k v u majku. Naglasio s a m da se moje pitanje odnosilo na traženje a ne na dobijanje. „Da li je previše da se traži tako nešto?" Odgovorio j e : „Ne za d r u g e ; ali meni je bilo teško". A onda: „Moja majka je uvek govorila da previše tražim". Dete nikada ne traži „previše". O n o traži šta želi. „Previše" je procena odraslog, koja služi tome da učini da se dete oseća k r i v i m samo zato što nešto hoće. Posledica krivice je da osoba traži previše, t a k o da može biti odbačena. Odbacivanje podržava njegovu krivicu i z a t v a r a k r u g u koji je zarobljen. Snazi reči se možemo suprotstaviti jedino drugim recima. Nove reči moraju zvučati istinito, moraju za­ zvoniti u pacijentu da bi ga oslobodile spona reči. To je ono što r a d i m o k a d a prorađujemo problem, anali­ tički objašnjavajući njihovo šta, kako i zašto. Taj p r o ­ ces vodi onome što analitičar zove uvid, a što se može definisati kao „uočavanje poremećaja u utiskivanju". Ne t v r d i m da s a m a analiza i uvid menjaju ličnost. Postoji drugi značajan faktor, energetski, sa kojim se mora raditi na energetskom nivou. Ono za šta se za­ lažem jeste da se p r o m e n a u ličnosti može održati sa­ mo ukoliko je k a o rezultat prorađivanja problema pos­ tignuto dovoljno uvida. Brzo „lečenje" koje je Rajh mogao da postigne m o ­ že se nazvati magičnom transformacijom ili transcen­ dentalnim doživljajem. To se dešavalo pacijentu zbog onoga što je Rajh bio i onoga što je radio. Radio sam slične „mađije" sa pacijentima, ali znam da t a k v e p r o ­ m e n e nisu postojane. O n a k o k a k o promena nastaje pod j e d n i m uslovima, t a k o može nestati pod drugim. K a d a se jednom izgubi, pacijent više ne zna put do svoga oslobođenog stanja. Potrebna mu je m a p a , k a o što je Konveju (Conway) bila p o t r e b n a kada je t r a g a o za S a n ­ gri-La. J e d a n od ciljeva analize jeste da stvori tu m a p u u pacijentovom u m u . To je m a p a reči, napravljena od sećanja, i p r e m a tome predstavlja k o m p l e t n u isto­ riju života te osobe. K a d a se sve to složi kao mozaik, konačno ima nekog smisla i čovek vidi sebe, svoje mesto, k a o što zna i „zašto" svoga k a r a k t e r a . Rezultat toga je povećavanje svesti o sebi, svome životu i sve287

tu. Kroz terapiju sa pacijentima radim naizmenično na proširivanju svesti na telesnom nivou i povećavanju svesti na verbalnom nivou. J e d n a moja pacijentkinja je to sažeto izrazila. Rekla j e : „Ako ne verbalizuješ osećanja, na kraju ne ispad­ ne sasvim dobro, a ovo je poslednji kamenčić u m o ­ zaiku. Sviđalo n a m se to ili ne, tačno je da to pos­ tavlja sliku". O d m a h sam razumeo. Tako je, i u zlu i u dobru reči postavljaju sliku. Išao bih dalje i rekao da reči postavljaju sliku u n a š e m umu o svetu oko nas. Bez toga smo izgubljeni, što je j e d a n razlog zašto shizofrenik jeste izgubljen. On n e m a p o t p u n u sliku o svetu ili sebi, već samo razdvojene fragmente koje ne može da složi. A k o je slika prividno kompletna ali netačna zbog iluzija, i m a m o n e u r o t s k u situaciju. Kako terapija napreduje, dobijamo sve jasniju i tačniju sli­ ku o tome k a k a v je bio život te osobe i ko je ta osoba sada. Terapija nije gotova dok se ne upotpuni ta slika. Ali, m o r a m ponovo da kažem da je ta slika verbalna, ne vizuelna. Kroz p r a v e reči vidimo i znamo sebe. P r e m a tome, njima možemo sebe izraziti. Korišćenje p r a v i h reči je energetska funkcija zbog toga što je to funkcija svesti. To je svest da reči (ili rečenice) tačno odražavaju osećanja, da ideje odgova­ raju sentimentima. K a d a su reči i osećanja povezani, energetsko proticanje koje nastaje povećava stanje uz­ buđenja u telu i u m u , povećavajući nivo svesti i oštreći fokus. Ali, uspostavljanje k o n t a k t a nije svesna opera­ cija. Ulažemo svestan n a p o r da n a đ e m o p r a v e reči koje će izražavati naša osećanja — svaki pisac to radi — ali samo slaganje m e đ u njima se dešava spontano. P r a v e reči skliznu na svoje p r a v o mesto, nekada sas­ vim neočekivano, kada smo otvoreni za osećanja, i do­ p u š t a m o im da protiču. Verujem da je energetski n a ­ boj povezan sa osećanjem uzbuđenja i da aktivira n e u r o n e mozga koji su povezani sa formacijom reči. K a d a ti n e u r o n i odreaguju na smisao osećanja, deša­ va se odgovarajuće slaganje i ima se utisak da se u p a ­ lila sijalica u glavi. P o n e k a d ljudi koriste reči koje nisu povezane sa osećanjima. U tom slučaju za te osobe kažemo da go­ vore reči koje im p r v e p a d n u na pamet. Taj izraz t a ­ kođe može značiti da reči nisu povezane sa realnošću situacije. Zainteresovan sam za izražavanje sebe, jer 288

je to izraz tela i označava svest o dinamskom procesu sadržanom u verbalnoj komunikaciji. To postaje jasnije kada te izraze uporedimo sa njima suprotnim izrazi­ ma „Govori iz srca", ili „Reči mu idu direktno iz sr­ ca". Govorenje iz srca se manifestuje kroz ton glasa i korišćenje reči koje prosto i direktno izražavaju ose­ ćanja onoga koji govori. K a d a osoba govori iz srca. o d m a h smo impresionirani njenim integritetom i in­ tegritetom njenih stavova. K a d a reči dolaze samo iz glave, nedostaje im ta jed­ nostavnost i neposrednost. One su ili tehničke ili in­ telektualne i odražavaju sabesednikovu p r i m a r n u zao­ kupljenost idejom, a ne osećanjima. Ne kritikujem t a k a v način govora kada to odgovara situaciji. Ali, čak i u takvoj situaciji, mnogi dobri govornici unose jezik tela i osećanja u svoj govor. Oni to r a d e jer ne mogu p o t p u n o da razdvoje svoje misli od osećanja. Razdvajanja misli i osećanja vodi sterilnom intelektualizmu koji neki ljudi brkaju sa erudicijom. Bez ob­ zira na to šta ta osoba kaže, to zvuči neuzbuđujuće i ne vodi nikuda. Nedavno s a m na televiziji pratio raz­ govor između Viljema Baklija (William Buckley Jr.) mlađeg i Malkolma, Mageridža (Malcolm Muggeridge). Kontrast govora te dvojice je bio zapanjujući. M a g e ridž je izražavao svoje ideje prostim jezikom, sa ose­ ćanjima. S druge strane, Bakli je koristio reči koje se obično nalaze u filozofskim raspravama. Mageridž je bio zanimljiv, Bakli dosadan, i ta razlika se videla i u njihovim telima. Mageridž, stariji čovek, imao je j a s ­ ne, sjajne oči i živahne pokrete. Bakli je bio krut, uzdržan, a oči su mu izgledale isprano. Reči su jezik ega isto onako kao što su pokreti j e ­ zik tela. Ego psihologija se, p r e m a tome, bavi recima koje čovek koristi. Nijedno ozbiljno proučavanje ljud­ ske ličnosti ne može zanemariti važnost ega i njegove psihologije, ali se takođe ne može ograničiti na samo taj aspekt ličnosti. Ego nije ličnost i ne funkcioniše n e ­ zavisno od tela. Disocirani ego i disocirana intelektualnost predstavljaju gubitak integriteta ličnosti. Ego psi­ hologija nije u stanju da prevaziđe taj problem, jer njena isključiva usmerenost na ego produžava tu disocijaciju. T r e b a problemima pristupiti sa strane tela i osećanja da bi se ustanovio proces lečenja. Ali, taj proces mora biti svestan činjenice da je jednostran. 289

Samo se kroz reči konflikt može dovesti do glave i razrešiti. Koristim reč „glava" u bukvalnom smislu gornjeg dela tela. Svi organizmi se kreću kroz život prvo glavom, kao što i dolaze u život prvo glavom. Glava sa ego funkcijama je kao v r h strele. Zamislite strelu bez vrha i imaćete sliku tela sa osećanjima, ali bez glave koja prevodi osećanja u delotvornu akciju. Ali, ne zaboravimo da je v r h strele bez držalje ili ego bez tela samo ostatak onoga što je n e k a d a bilo snaga života. Principi i karakter

Nesposobnost ego psihologije da razreši problem disociranog intelekta nedavno je dovela do razvijanja teh­ nika koje naglašavaju regresiju kao sredstvo pomaga­ nja ljudima da dosegnu duboka osećanja. Bioenergetika koristi takve tehnike i koristila ih je mnogo go­ dina. Ali, regresija i proširivanje ljudske svesti nisu sami po sebi cilj, niti su valjan terapeutski cilj. Ono što svaki pacijent želi jeste da b u d e u stanju da funkcioniše u životu kao p o t p u n o integrisano i efikasno ljudsko biće. To se može postići samo ako je r e g r e ­ sija balansirana napredovanjem, proširivanjem svesti, kretanjem nadole uporedo sa kretanjem prema nagore, p r e m a glavi. Covek ide unazad, u prošlost, da bi mo­ gao u sadašnjosti da se kreće u n a p r e d . Ravnoteža je važan kvalitet zdravog života. To sta­ novište je t a k o očigledno da mu ne treba n i k a k v a potpora. Govorimo o uravnoteženoj dijeti, odgovara­ jućoj ravnoteži između igre i rada, između mentalne i fizičke aktivnosti itd. Međutim, obično nismo svesni koliko duboko principi ravnoteže operišu u n u t a r n a ­ šeg tela i u prirodi, m a d a smo postali svesni kritične važnosti ravnoteže. Mi potcenjujemo prirodu, eksploatišemo je, remeteći n j e n u ekološku ravnotežu od koje zavisi naš opstanak. Sada kada je naš opstanak došao u pitanje, shvatamo opasnosti svoga neznanja i poh­ lepe. To isto radimo sa svojim telima. Princip ravnoteže, onako k a k o operiše kod živih or­ ganizama, najbolje se prikazuje onim što se naziva h o meostatskim mehanizmima tela. Hemijski procesi tela zahtevaju održavanje precizne ravnoteže između v o donika i hidroksilnih jona u krvi i drugim telesnim 290

tečnostima. Optimalni odnos je predstavljen kiselošću 7,4. Previše vodonikovih jona stvara acidozu; premalo dovodi do alkaloze. Oba mogu dovesti do k o m e i smrti. Pošto život nije statičko stanje, već proces stalne in­ terakcije i r a z m e n e sa sredinom, kiselost krvi nije konstantna, već fluktuira između 7,38 do 7,42, a biva kontrolisana p o v r a t n i m sistemom koji kroz disanje re­ guliše kiselost. Sa remećenjem ravnoteže u smeru kiselosti, pojačano disanje udaljava ugljen-dioksid, smanjujući koncentra­ ciju vodonikovih jona u krvi. K a d a se ide ka alkalnoj strani, smanjenje disanja dovodi do zadržavanja ugljen-dioksida i povećanja vodonikovih jona u krvi. Z n a m o da naša u n u t r a š n j a telesna t e m p e r a t u r a tre­ ba da se kreće oko 36,6 C. Međutim nismo svesni s u p ­ tilnog m e h a n i z m a koji stabilizuje n a š u t e m p e r a t u r u . Kada n a m je hladno, d r h t i m o . D r h t a n j e nije reakcija bez ikakvog cilja. Hiperaktivnost mišića kroz d r h t a n j e stvara toplotu koja je p o t r e b n a za održavanje telesne t e m p e r a t u r e . D r h t a n j e stimuliše disanje, dodajući više kiseonika metaboličkoj vatri. Nevoljno p o d r h t a v a n j e mišića u bioenergetskoj terapiji ima sličan efekat. Po­ većana telesna t e m p e r a t u r a se automatski oslobađa kroz pojačano znojenje i smanjuje se smanjenjem mi­ šićne aktivnosti. Pomislite na tečnosti u organizmu, čiji iznos treba da se održava na optimalnom nivou, t a k o da ne pos­ tajemo d e h i d r i r a m ili prepunjeni vodom. Telo na n e svesnom nivou održava ravnotežu unošenja i izbaciva­ nja tečnosti. Svest ima m a l u ulogu u tom procesu, ograničavajući se na nalaženje vode za piće k a d a telo pošalje signal za t a k v u potrebu. Telo „zna" šta mu treba i zna šta t r e b a da radi. To znanje je t a k o za­ divljujuće da je V. B. Kenon (W. B. Cannon), koji jc istraživao te procese, nazvao svoju studiju Mudrost tela. Covek svesno utiče na te procese kada se procesi homeostaze zbog bolesti poremete. Njegova interven­ cija je tako n a p r a v l j e n a da ponovo uspostavlja r a v n o ­ težu, da se telo može samo lečiti i održavati svoje životne funkcije. Ravnoteža je važan princip. Sto se tiče naše šire aktivnosti, ravnoteža je pod­ jednako važna. To se jasno vidi kroz naš stav i na­ čin hodanja. Stojimo na dve noge i samo t a d a kada stojimo na obe noge mi smo u dobroj ravnoteži. Neko
19«

291

ako s m e m da upotrebim taj izraz. Ima misterija koje n i k a d a neće biti razrešene. To r a đ a mis­ tičan stav. U životu nema dvojnosti bez tog jedinstva k a o os­ nove. Ako previše n a s ­ tojimo da budemo svesni te aktivnosti. A život je paradoks. poštovanja p r e m a samom životu. Sa tačke gledišta svesti. To je v a t r a koja gori u vodi. ili se b a r ja n a d a m da neće. najzad. Ta ritmička aktivnost tela je jedinstvo koje je u osnovi svih dvojnosti kojih smo svesni. K a k o znamo da jedinstvo postoji ako ga ne m o ­ žemo opažati? Možemo zaključiti o njegovom postoja­ nju.može poremetiti ravnotežu d r u g e osobe tražeći da ova stoji samo na jednoj nozi. Funkcionalno mišljenje je dijalektičko i ja sam ko­ ristio dijalektičke dijagrame tokom rada da bih objas­ nio razne odnose. U toku dnevnog prolaženja kroz taj predeo stičemo prisnost sa osnovnim jedin­ stvom. On je to pretpostavio kao princip jedinstva i to je suprotstavio svim p r i r o d n i m funkcijama. Ži­ vot je kretanje i ravnoteža u isto vreme. Čudno je da nas vatra ne uništava. S a d a ću koristiti j e d a n t a k a v dija­ g r a m da pokažem odnose između dva načina svesti. vide samo jedinstvo koje je u osnovi svega. Naši spiritualni umovi. smenjivanjem uzbuđenja sa jednog pola na drugi. od svesti dana do nesvesti spavanja. Bilo bi nemoguće hodati kada bi obe noge bile na sličan način i isto­ vremeno aktivirane. od udi­ sanja do izdisanja. Mistici. j e r da jeste. ne na vodi. + skog bića. Ali. ili na telesnim procesima iza percep­ cije. ili ravnoteža pokreta. Covek bi skakao. sa leve noge na desnu i opet nazad. pa se uopšte nije mogla p o k r e n u t i . svesti glave i svesti tela. Na to gledam kao na njegov najveći doprinos r a z u m e v a n j u ljudske ličnosti i života. čija se svest lakše proširuje preko tog predela. To je mehanicistički stav. slutiti odnose. k a o deo vode. I nema jedinstva bez odgovarajuće dvojnosti. To zahteva novu svest koja nije ni mistična ni mehanicistička. imati dve noge — ili polamost. ravnoteža nije statičan fenomen. pošto granica između svesnog i nesvesnog nije zid. ali. To ne radimo svesno. Razumevanje p a r a d o k s a jedinstva i d v o j ­ nosti je područje funkcionalnog mišljenja. To je ono što mi radimo vežbom padanja. već prelazna zona. Ta ravnoteža p o k r e t a postiže se prebaciva­ njem naboja. jer bismo bez njih izgubili osećanje straho­ poštovanja i. kao vatra ulja. od širenja do sakupljanja. To je kao priča o stonogi koja je pokušavala da svesno donese odluku kojom nogom da k r e n e i k o ­ j i m redosledom. nećemo daleko stići. Misterije su suština ljud292 NESVESNI TELESNI PROCESI POVEĆANI ENERGETSKI N A B O J IU UZBUĐENJE Postoji drugi način da glavom ili u m o m i svest se oseti jedinstvo. miš­ ljenja ili osećanja. sve čega čovek može biti svestan jeste dvojnost. pokreti ne bi bili mogući. telom ne samo da Svest su u 293 . Hodamo ili trčimo na d v e noge i odlično održavamo ravnotežu prebacujući se sa jedne na drugu nogu. Naš logičan um vidi stvari samo k a o dvojnost — uzrok i posledicu. U krvi je to predstavljeno ravnotežom između H i O H ~ jona. svesniji su tog jedinstva nego drugi. U d v o j ­ nosti uvek ima suprotnosti. kao severni i južni pol magneta. niti smo uvučeni i izgubljeni u vodi. a ne hodao. i možemo maglovito osećati jedin­ stvo. Taj pojam dvojnosti i jedinstva svih živih procesa nasledio sam od Vilhelma Rajha. Ravnoteža podrazumeva dvojnost — kao. Jedinstvenost postoji samo na n i ­ vou nesvesnog.

u u m e r e n o m ritmu. To su ekstatički doživljaji. da ih osećam i da govorim sa njima. U ličnosti to znači da nema misli bez polja oseća­ nja u k o m e se odvijaju. Svest je u stanju da skoči sa jednog na drugi k v a d r a n t tako brzo da može održati obe perspektive u n u t a r normalnog obi­ ma pažnje. Dakle. Ali. Svi govornici se suočavaju sa tim problemom. Dve strelice dijalektičkog dijagrama se približavaju j e d n a drugoj. ta dvojnost postoji samo na svesnom nivou. mada mnogi od nas nisu svesni te aktivnosti. susret suprotnosti je ono što stvara varnicu fuzije. Međutim.k o n t a k t u j e d n a sa d r u g o m već se dodiruju i povre­ meno spajaju. da se ništa ne ističe ukoliko n e m a osno­ ve. Oni se dešavaju mnogim lju­ dima. pos­ toji drugi problem u toj navici ili praksi. čovek mora da p i t a : „Ko sam j a ? " „Da li sam ja taj um ovog živog tela koji misli?" Očigledan odgovor je — i jedno i drugo. Tada je neophodno podići pogled i gledati p u b ­ liku s v r e m e n a na v r e m e da bi se uspostavio kontakt sa njom. U toploti i uzbuđenju fuzije oni su s u b ­ limirani i postaju jedinstvena svest koja je i svesna i nesvesna u isto v r e m e (drugi paradoks). Ipak. sa ciljem da razvije pacijentovu svest do tačke na kojoj obimom pažnje može obuhvatiti oba aspekta svog svesnog bi­ ća. To je normalno. i opet nazad. K a d a čitam pripremljen tekst lako izgubim k o n t a k t sa p u b ­ likom. Verujem u vrednost dvojnosti na svesnom nivou. već živi organizam. gde mu je mesto i onim što ima da kaže. Naravno. Zamislite dva aviona koja lete u dva različita k v a d r a n t a neba i jedan reflek­ tor koji pokušava svetlošću da obuhvati oba a v i o n a . uglavnom reagujemo dvojnom svešću. to je nemoguće. m o r a m o prihvatiti da je pri­ roda svesti dvojna. Držeći predavanja. k a o što ja r a d i m kada pišem. proširujući granice sebe. Nema ekstaze ni na jednoj' strani izolovano. A čovek ne može biti na oba mesta u isto vreme. tako da izgleda da n e m a prekida u k o n t a k t u sa bilo koje strane. K a o dete sam bivao toliko uzbuđen gledajući igru da za t r e n u t a k nisam znao da li sam b u d a n ili sanjam. koji me je učinio svesnim svog nesvesnog. Ono što ja radim je da smenjujem pažnju sa publike na sebe. Sa tačke gledišta svesti. Takvo je hodanje koje je moguće samo ako se smenjuju no­ ge j e d n a za drugom. Ako se čovek previše usmeri na publiku. jer obično ne možemo biti u istom t r e n u t k u svesni oba. T a k o đ e sam u seksu doži­ veo orgazam od koga sam lebdeo. m o r a m o biti svesni da funkcionišemo sa dvojnošću. onim što on jeste. čovek je svestan svoga u m a i njegovih m e n t a l n i h procesa. Ali. taj problem ljudske dvojnosti obično nas ne uznemirava. To je princip ritmičnosti koji radi u svima n a m a sve v r e ­ me. Tokom go­ dina sam naučio da efikasan govornik nikada ne gubi kontakt sa slušaocima. Či­ t a v a teorija geštalt psihologije bazira se na toj činje­ nici — naime.. Ispod nivoa svesti postoji jedinstvo. Ali. Bioenergetika radi na toj osnovi. može izgubiti k o n t a k t sa sobom. Ona smenjuje fokus sa tela na um i nazad. Morao sam sebe da uštinem da bih to saznao. K a d a se to desi. Za svest je važno da se fokusira na dve različite operacije u isto vreme. 294 Taj pojam mogu ilustrovati. ako se osoba usmeri na svoje telo. postaje svesna da ima sopstveni život. pošto koristim to poma­ galo svesti kada držim j a v n a predavanja. A k o prihvatimo dvojnost svesti. To je princip koji je u osnovi alternatora. Mogu dodati da mi ta navika stvara teškoće kada govorim pred mikrofonima bez publike. Da bismo to uradili. da n e m a kvaliteta bez njegove suprotnosti. Reflektor svesti je pokret­ no postolje koje se okreće lako i brzo. Ali. bliži smo tom stanju ukoliko smo svesni i penjanja i proširiva­ nja. on shvata da ima svoj sopstveni u m . Pošto je čovekovo mišljenje jedin­ stveno. čovek nije mis­ leći um ili osećajuće telo. bacanje svetla svesti na misao uranja ostatak polja u m r a k i često gubimo uvid 295 . K a d a se usmerimo na mišljenje. a k o je p r a v a ekstaza. m o r a m o prihvatiti da smo na svesnom nivou svesni dvojne prirode lič­ nosti. Doživeo sam mnogo t a k v i h fuzija u životu. osoba „zna" i oseća jedinstvo života. to je pos­ tala moja praksa koja je sada postala navika — da gledam u ljude u publici. da nema figure bez polja u k o m e ona postoji. poš­ to se veliki deo našeg života provodi u stanju svesti. j e r ekstaza samo može da b u d e izuzetan doživljaj. Bez toga se ne bismo kretali glatko i efikasno k a o što to činimo da bismo se suočili sa raznim nepredvidljivim si­ tuacijama u životu.

On postaje s t r u k t u r i r a n u telu na nesvesnom nivou. „ k a r a k t e r " je često bio korišćen da oz­ nači n e k e vrline. misao je povezana sa telesnim reakcijama. na­ ravno. jedino rešenje je da priguši želje ili osećanja da bi otklonio strah. možemo govoriti o principu. u kojima postoji konflikt iz­ među osećanja ili želja koje bi čovek hteo da izrazi 1 s t r a h a od posledica. — Senzacija 2. Reč „ k a r a k t e r " je povezana sa rečju „karakteristika" i govori da se j e d n a osoba p o ­ 296 naša na tipičan ili predvidljiv način. ponašaće se k a r a k t e r i s ­ tično sve dok principi pospešuju njegovu dobrobit. Predvidljivost takođe znači zavisnost. već da je postao nesvesno fiksiran i rigidan na telesnom nivou. Sada k a d a n a m emocije postaju integrisanije sa mišljenjem. Govorim. spontan i p o t p u n o sposoban da se samoizražava. Pošto do posledica nije došlo. ili od osobe sa lošim k a r a k t e r o m da bude nemoralna ili neprincipijelna. j e r su principi oz­ naka osobe koja je postigla visok nivo svesti. U stvari. K a d a je ponašanje vođeno svesnom vodiljom ili principima. Hoću da k u p i m veću jahtu. Interesantno je da iako koristimo reč „ k a r a k t e r " u negativnom smislu. j e r ozbiljno remeti sposobnost osobe da funkcioniše kao p o t p u n o integrisan i efikasan pojedinac. Među­ tim. ona nije uvek imala takvo znače­ nje. m o r a m o shvatiti razliku iz­ među k a r a k t e r a i k a r a k t e r n e s t r u k t u r e . već sličnim. m a d a oni mogu biti istovetni sa onima koje društvo p o t k r e p ­ ljuje. Sen­ zacije su neodređeno lokalizovane ili m u t n e . Ali. ako ponašanje jedne osobe nije s t r u k t u r i r a n o ili uklopljeno na neki način.u osećanja koja su motivisala. ali razmišljam 0 kilogramima koje mogu nabaciti i u konfliktu sam. naravno. dok drugi ljudi imaju „loš k a r a k t e r " . u kom slučaju ide zajedno sa recima „dobar" ili „osoba dobrog k a r a k t e r a " . Ili. misao. On se fizički doživljava k a o strah. Skoro smo u našoj k u l t u r i dostigli tačku gde je svaki princip loš. k a k o se relativno neneurotične osobe nose sa nebrojenim konfliktima između mišljenja i osećanja koja nastaju u njihovom životu? Moj odgovor je da oni razvijaju svesno prihvaćene načine ponašanja koji su suprotni nesvesno s t r u k t u r i r a n i m oblicima ponaša­ nja. Taj način borbe sa konfliktom stvara različite k a r a k ­ t e r n e s t r u k t u r e koje sam opisao. k a k o čovek koji je relativno zdrav. 297 . — Emocija 4. o principima koji su svesno odabrani. Ali. jer postavlja granice i određuje reakcije. Međutim. konflikt ne nestaje. Ne kažem da je taj strah izmišljen kada kažem da je m e n t a l a n . — Princip Na nivou principa. Vidimo da svest počinje sa opažanjem senzacija. To je nesrećan razvoj. Svi terapeuti se bave konfliktima. ega i tela. Mi možemo. T r e b a da n a p u s t i m svaki po­ kušaj objašnjavanja zašto je to tako. ali razmišljam o ceni i održavanju i u konfliktu sam. neretko. — Osećanje 3. što konačno dovodi do potiski­ vanja konflikta. U pogledu toga one se suprotstavljaju osećanjima koja su ubedljivija i određenija. mišljenje i osećanje su integrisani u svesno jedinstvo. proveriti naša osećanja i potvrditi da su u har­ moniji sa mišljenjem. Doživljaj tog konflikta je vrlo čest. mišljenje i osećanje su u konfliktu. Pojam principa se retko pominje u teorijama ličnosti. nazivamo ih emocijama. može imati k a r a k t e r ? P r e svega. To je povezano sa moralnim principima koje mnogi ljudi vide kao sputavanje slobode ili p r a v a na samo­ izražavanje. m a d a proizlazi iz mentalne aktivnosti. p r i s u t a n je strah kao m e n t a l n o opažanje — to jest. Dodavanje reči „ s t r u k t u r a " označava da sklop ponašanja nije svesno određen. Ti oblici ponašanja dobijaju formu principa. Nevolja je u tome što koristimo reč „osećanja" da bismo u k ­ ljučili sva telesna opažanja. može se očekivati od osobe sa dobrim k a r a k t e r o m da ima vrline. Terapija se bavi intenzivnim k o n ­ fliktom u k o m e su osećanja koja nastoje da se ispolje važna za integritet ličnosti a posledice p r e t e tom in­ tegritetu. K a d a čovek ne može da razreši intenzivan konflikt. bilo da je to dobro ili loše. hoću da se častim u k u s n i m kolačićima. odakle ta predvidljivost? Drugim recima. Redosled razvoja je sledeći: 1. ne ovog tipa koji sam opisao. On samo nestaje iz vidokruga. Covek uklanja iz svesti čitavu situa­ ciju i u izvesnom smislu ona zaista ne postoji. K a d a osećanja postanu snažnija i jasnije definisana. T a k v u adaptaciju s m a t r a m o neurotskom.

da celokupno ponašanje kontroliše logički. Ljudi sa principima izbegavaju te ekstreme zbog toga što sam princip predstavlja harmoniju su­ protnosti. sto je podjednako apsurdno. Važno je shvatiti da se p r a v i moralni principi ne mogu utuviti propovedima. t a k o da su oba u harmoniji. ravnotežu tako suštinsku za glatko proticanje života. p r e t n j a m a ili kažnjava­ njem. „Izgubio s a m sva dobra osećanja koja sam se t a k o žestoko trudio da postig­ nem". Princip radi kao klatno sata koje održava redovan ritam mehanizma. Co­ vek može doći u a p s u r d n u situaciju da hoće da pokaže svako osećanje. Tada se pitanje principa spontano pojavljuje k a d a se pacijent t r u d i da razume zašto je izgubio ta osećanja u toku svog svakodnevnog života. zbog kompulzivnosti. će se u svakoj novoj situaciji donositi iznova." Mišljenje i osećanje su zajedno stvo­ rili to ubeđenje. Dalje. Postaje lako ići do ekstrema. Ona to rade da bi ispitala ulogu obmanjivanja i moć koju ona sobom nosi. Vremenom. Pitanje principa se u terapiji n i k a d a ne postavlja dok se telo ne dovede do stanja zadovoljstva smanjenjem mišićne tenzije i prepreka. gubitak je u zadovolj­ stvu da se bude iskren. Oni mogu navesti osobu da se pokoleba pa da slaže iz straha. istinolju­ bivost za dete postaje stvar principa. U p r v o m slučaju se oseća harmonija između osećanja i stava i opaža se zadovoljstvo koje proizlazi iz te harmonije. a u p r v o m o potpunom odsustvu s t r u k t u r e . Ono izbegava konflikt i trošenje energije na odlučivanje da li da kaže istinu ili da slaže. izuzev pod neuobičajenim okolnostima. rekao je. Njegova uverenost stoji na d v e noge: na znanju i na osećanju. dete će znati da laganje. koji je postajao sve snažniji sa povećanjem dobrih osećanja. Tada može da n a ­ pravi svestan izbor zasnovan na osećanju tela. Radio sam terapiju sa mladim čovekom koji se duboko zagli­ bio u stvari sa drogama. To nije isto što i držati se principa koji čuva od konflikta. Ali. Ali. Rad sa njegovim telom i izražavanjem osećanja (besno u d a r a n j e kauča na primer) dovelo ga je do stanja u k o m e se dobro osećao u telu. To im daje osećanje kontrole ukoliko sa tim izađu n a k r a j . Sva deca ponekad lažu. da bi se došlo do tog ubeđenja. Njegovo telo i um će mu takođe to kazati i ono će to verovati ne samo svojom glavom. on je sada znao šta gubi koristeći droge. ne bi bilo ničeg s e m nereda i haosa. opravdavati sredstvo ciljem i slediti ćud t r e n u t k a . a da ne moraju stalno i svesno da proveravaju jedan drugog. Principi pospešuju u r e đ e n život. Ubeđenost onda izrasta iz iskustva govorenja istine i laži. Izgleda mi da u odsustvu principa ne bi bilo r a v n o ­ teže u čovekovom životu. S v a k a ge299 . m a d a nije bio žrtva heroina. „Sada znam da m a r i h u a n a nije p r a v a stvar za mene. To mogu ovako kazati: Principi nisu zapovesti. Osoba može govoriti istinu zbog straha od kazne sveznajućeg Boga. j e r ne zna gde da povuče g r a n i c u . To je bio njegov prvi stav u obliku principa. Na kraju. već ubeđenja. Bez dobrih osećanja nema motivacije da se integritet ličnosti zaštiti. Ali. Ono će znati da ga laganje košta dobrih osećanja i razviće uverenje da je laganje loše. bilo da se radi o propovedanju ili o pretnji. Dobit je osećanje moći i kontrole. U ovom d r u g o m slučaju radi se o 298 ekstremnoj rigidnosti. on razvija sopstvene principe koji ga vode do održavanja stanja zadovoljstva ili dobrih osećanja. remeti u n u t r a š n j u h a r m o n i j u i otežava razvijanje u n u ­ trašnje uverenosti neophodne za princip. Taj princip održava ravnotežu iz­ m e đ u mišljenja i osećanja. Evo i drugog p r i m e r a k a k o nastaju principi.J e d a n od principa koji mnogi ljudi usvajaju je isti­ noljubivost. u b e đen sam. ih. bez njih. A k o je veća šteta nego korist. ali odluka. nije za njega. jer. čovek treba da ima izbor između istine i laži. Deca lažu da bi proveravala svoju sposobnost obmanjivanja roditelja. Nemoguće je razviti principe ukoliko čovek nema šta da izgubi. U d r u g o m slučaju harmonija nedostaje i čovek može stvarno da oseća bolnost konflikta. n a m e t a n j e neke spoljašnje sile. U oba slučaja deca nešto dobijaju i nešto gube. i sa daljim iskustvom. što je veoma važno za njegovo osećanje sebe i njegovo funkcionisanje kao integrisanog ljudskog bića. deca takođe lažu kada su uplašena od posledica saopštavanja istine. integraciju mišljenja i osećanja. ili zbog unutrašnje uverenosti da je to ispravan način ponašanja.. već i srcem. Onda je jednoga dana došao kod mene i rekao mi da je kod svoga prijatelja pušio m a r i h u a n u p r e t h o d n e noći. ili izbegavanje kažnjavanja. Ne mislim da d r u š t v o greši što pokušava da utuvi mladim ljudima m o r a l n e principe u glavu.

princip obučavanja je efika­ san samo ako iskustvo onoga ko savetuje proizlazi iz njegovog unutrašnjeg ubeđenja ili osećanja. ali ima uslove u kojima istina može biti znak slabosti ili kukavičluka. Odsustvo zadovoljstva i dobrih oseća­ nja kod starije generacije čini da mlađi dovode u pita­ nje njihove principe. m o r a m o biti sigurni da se ta mlada osoba oseća dobro u svome telu i da se dobro oseća u vezi toga ko je ona. P r e nekoliko g o ­ dina smo moja žena i ja proveli nedelju dana na Gvadalupeu. Princip u osnovi bioenergetike je simultana dvojnost i jedinstvo ljudske ličnosti. ali to se protivilo njegovom principu da ne uzima ono što nije njegovo. Rajh je bio čovek od principa. ne verujem da n a m e t n u t a m o ­ ralnost može nešto učiniti. siguran sam da bi u od­ ređenoj kulturnoj sredini oni ispali isti. poštovanje d r u g e osobe ili njenog vlasništva je drugi. Bilo bi lako uzeti nekoliko stabljika sa bilo koga polja. ljudi­ ma su potrebni moralni principi koji će voditi njihovo ponašanje. P r e nego što govorimo o principi­ ma. a k o je n a m e t n u t a od većine. Principi nisu tehnika preživljavanja. Moralne n o r m e iz prošlosti nisu n a m e t n u t e . n e m a nikakvog smisla nuditi principe telu koje pati. one bi brzo bile odbačene. Covek se mogao ne slagati sa tim principima.O! Ali to nije moje". U to v r e m e se smatralo opasnim zastupanje p r a v a adolescenta na seksualno zadovolja­ vanje. U vezi toga javlja se osećanje da je to p r a v a stvar. čovek je kazao da je to malo udaljeno od hotela. Ali. Covek je kreativan mislilac 301 . Ali. Odveo ju je do svog polja na k o m e joj je u b r a o nekoliko šećernih trski. Ovde se radi o dubljim principima lo­ jalnosti. Ziveo je za njih i zbog njih je u m r o . Bioenergetski. K a d a su se našli. Oni nastaju da bi pomogli ljudima da se dobro osećaju i da efikasno funkcionišu u datoj k u l ­ turnoj situaciji i postaju nevažeći ako ne ispunjavaju tu funkciju. Istinoljubivost može izgledati kao p r i r o ­ d a n moralni princip. Ako bi pojedinci raz­ vili svoje sopstvene principe. Rajh je r e k a o : „Loven. bez obzira na činjenice koje govore suprotno. prin­ cipi su irelevantni. Bez njih bi se društvo dezintegrisalo u stanje haosa i ljudi bi postali otuđeni. Nije joj potrebno da joj neko potvrdi k o ­ lika je njena vrednost. Moralni principi nisu apsolutni. čovek reče. koja je neosporna. genitalije i noge. prosto. Ali. Moj sije je doneo deset zapovesti ljudima. Možda je najveći problem sa kojim se naše društvo suočava nedostatak moralnog principa kod velikog b r o ­ ja članova društva. On je ponudio da joj nabavi i dogovorili su se da se n a đ u i odu do polja šećerne trske. . Ali. Ali. nemoj uopšte da govo­ riš". to je lična uverenost i nikome je ne nameće. ako ne možeš da kažeš istinu. ali nije mogao poricati integritet koji su imali. ali ne može kontrolisati većinu. ali da one nisu bile u skladu sa u n u t r a š n j i m ubeđenjem ljudi o onome šta je dobro a šta loše. Ne t r e b a da v a m govorim o poš­ tovanju koje je moja žena osećala p r e m a integritetu tog ljudskog bića. u Klubu Mediterane. Kada je u pitanju preživljavanje. Covek ne go­ vori istinu neprijatelju ukoliko bi istina značila izdaj­ stvo prijatelja. Ne verujem da je n a m e t n u t a moralnost ikada valjala.neracija pokušava da prenese svoje iskustvo na sledeću generaciju. da bi olakšala njen put kroz život. Moja žena se upoznala sa meštaninom zemljoradnikom. već da obezbedi u n u t r a š n j u harmoniju koja omogućava uravnotežen i razdragan život. Ljudi su otkrili da ima mnogo principa koji u p r a v ­ ljaju njihovim ponašanjem sa ciljem da se dobro ose­ ćaju. jedinstveno 300 i celovito. U tom slu­ čaju bi čovek očekivao da oni slede sopstvene principe za zadovoljstvo. jer se osoba oseća povezano. Principi kao što su deset božijih zapovesti izrastaju iz a k u m u ­ lacije iskustva rase. Istinoljubivost je j e d a n princip. princip je proticanje uzbuđenja ili ener­ gije kroz jedinstven pokret koji ujedinjuje glavu. Diskutujući o tome sa mnom. pošto je ljud­ ska priroda ista. To može držati nekoliko po­ jedinaca na liniji.. bilo k a k v a da je k u l t u r n a sredina. Slično. Na p u t u su prošli pored nekoliko polja t r s k e i moja žena je sa n a d o m k r e n u l a prema p r v o m polju. U toku razgovora ona je pomenula da n i k a d a nije jela šećernu trsku. godine članak o adolescentnoj sek­ sualnosti za Rajhov časopis — Seksualna ekonomija i istraživanja orgona. nije u v e k preporučljivo govoriti istinu. srce. Princip nije napravljen tako da čini da se čovek miri sa svojom patnjom. Videći njen pokret. Principi joj t a d a olakšavaju da zaštiti svoja dobra osećanja. Pisao s a m 1944. m a d a su neki blizu da to postanu.

On je racionalan um ili neracionalno telo — i on je s a m o živi organizam. Covek m o r a završiti kao reč — vi ste vaša reč. čovek m o r a početi od tela — vi ste vaše telo. on je samo m u š k a r a c ili s a m o žena. On m o r a živeti na svim n i ­ voima odjednom. 1945—1953 Razvoj bioenergetike II POJAM ENERGIJE Punjenje. 1940—1945 Rad kao rajhovski terapeut. Da bi se postigla ta i n t e g r a ­ cija.i osećajna životinja — i. Ali. pražnjenje. a to n i j e lak cilj. Da bi pojedinac bio integrisan m o r a se identifikovati sa svojim telom i svojim recima. K a ž e m o da je čovek onoliko d o b a r k o ­ liko je dobra njegova reč. duh i duša Život tela: bioenergetska vežba III JEZIK TELA Suština života: suština stvari Interakcija sa životom Telesni znaci i izražavanje IV BIOENERGETSKA TERAPIJA Put u otkrivanje sebe Jezgro terapije Anksioznost V ZADOVOLJSTVO: PRIMARNA ORIJENTACIJA Princip zadovoljstva Ego i telo Karakterologija Shizoidna karakterna struktura Opis Bioenergetsko stanje Fizički aspekti Psihološke odlike Etiološki i istorijski faktori Oralna karakterna struktura Opis Bioenergetsko stanje Fizičke karakteristike Psihološke odlike Etiološki i istorijski faktori 302 9 9 19 28 37 37 44 51 58 69 69 74 83 89 8a l u U MW 115 H5 1 2 1 1 2 9 130 1 3 0 1 3 0 1 3 1 1 3 2 I 3 3 1 3 4 1 3 4 1 3 4 135 I 136 3 5 303 . proticanje i pokret V i ste vaše telo Um. to se ne završava na telu. SADRŽAJ I OD RAJHA DO BIOENERGETIKE Rajhovska terapija. Ali. reč m o r a doći iz srca.

Beograd. Subotiea Tiraž: 5.. Samoizražavanje i spontanost Zvuk i ličnost Oči su ogledalo duše Kontakt očima Oči i ličnost Problemi glave i očiju i bioenergetika Glavobolje X SVEST: JEDINSTVO ILI DVOJNOST Proširivanje svesti Reči i povišavanje svesti Principi i karakter 137 137 137 138 139 139 141 141 141 142 143 143 144 144 145 115 146 146 147 152 152 159 168 173 173 177 186 19° 197 197 203 214 229 229 236 245 245 250 253 263 268 268 282 290 ALEKSANDAR KRON: BIOENERGETIKA Recenzija: DUŠAN PAJIN Korice: ŽARKO ROŠULJ Tehnički urednik: BOGDAN ČURCIN Korektor: DOBRILA MAKSIMO VIC Izdavač: Nolit. Terazije 27 Glavni i odgovorni urednik: MILOŠ STAMBOLIĆ Štampa: Dirografika.Psihopatska karakterna struktura Opis Bioenergetsko stanje Fizičke karakteristike Psihološke odlike Etiološki i istorijski faktori Mazohistička karakterna struktura Opis Bioenergetsko stanje Fizičke karakteristike Psihološke odlike Etiološki i istorijski faktori Rigidna karakterna struktura Opis Bioenergetsko stanje Fizičke karakteristike Psihološke odlike Etiološki i istorijski faktori Hijerarhija karakternih tipova VI REALNOST: S E K U N D A R N A ORIJENTACIJA Realnost i iluzija Zakačaljke Uzemljavanje VII STRAH OD P A D A N J A Strah od visine Vežba padanja Uzroci anksioznosti padanja Zaljubljivanje VIII STRES I SEKS Gravitacija: opšti pogled na stres Bol u slabinama Seksualno rasterećenje IX SAMOIZRAŽAVANJE I PREŽIVLJAVANJE . 304 .000 primeraka 1984.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->