UputHi inicijativu premijeru NerminuNiksicu • 0 eemu se dalekood oeiju javnosti raspravljalo sjednici Federalne vlade .

VrHednost dionica nBosnalijekau jueeriznosila 13,30 KM

na

il J _(;J -;J _i iUJlJ :)lJ tl U11

..B~Uj]JllJ 8JU lJ

Osi ·Ibisevicz mlade~
LOPOVI PROVALILI U STAN

Sporlske igre u gradovima uBiH pocinju 5. jula

B~NJALUKA

Vasit ostao bez para ~ i nakila !

Trener sam do pelka ~

~1III'mW

Pozar oUerao goslesa rosliUa

2

Onevniaval. Cetvrta~, 16. juni/lipanj 2011.

aktuelno

ISTRAZUJEMO Hoce Ii Vlada FBiH papustiti pritiscima strane kampanije

,

Sarajevo: Sa saslanka u Vladi Federacije BiH

Niksic s ambasadorom Vorstom

,

,

HOlandila snaino DOdrZaUa BiH
Arnbasador Holandije u BiR Sveder van Vorst tot Vorst (Swedera van Voorsta tot Voorsra) izjavio je iucer da ce niegova zemlia i dalie snaznc podrzavati napredak BiR na svirn poljima, ukljucujuci i njene evroatlantske ambicije, prenijela ie Srna. - N astavir cerno podrfavati i zagovarati prosperitet BiR, a pckusar cemo ubuduce ojacati ekonornsku saradnj u dviie zemlje, lake [e BiH malo rrziste, postoji veliki prostor za ulaganja, a za to je potrebno stvoriti povoljan investicicni arnbijent - rekao je Verst rckom susreta s premijerom FBiH Nerminorn Niksicem u Saraievu, Kompanija "Alvogen" pokrenula je i!iroke aktivnosri kako bi ostvarila svoi raniji naum i uskoro po ubrzanoi proceduri ieftino kupila 19,26 posto drzavncg i 8,37 posto kapitala Medunarodne Iinansijske korporacije (IFC) Svjetske banke u "Bosna~ijeku,:', saznaje "Dnevru avaz . "Mvogen" je tako novo] Federalnoj vladi uputio inici-

Uputili inicijativu premijeru Nerminu Niksicu • 0 cernu se daleko od ociju javnosti raspravljalo na sjednici Federalne vlade
ci Federalne vlade u utorak, Sadrza] tog razgovora sakriyen [e od javnosti, Osim "Bosnalijeka", pojedini ministri predlagali su da se ide u prodaj u preostalog kapitala FBiH u "Energopetrolu", Fabrici du.hana Sarajevo i "Sarajevo-osiguranju" . Zbog toga, iako ie to planirano, nije usvojen korigirani plan privatizacije za 2011., koji ie predvidao da preduzeca, jer je cijena njihovih dicnica na berzi izuzemo niska, Konstatirano je da se n e treba icl ishi treno u p rodaiu. Nesluzbeno, ni sam premijer N iksic nije posve bio odusevljen ponudom "Alvogena". No, vladajuce partije dat ce zadniu rijec, - Poenra je u tome da se domaci politicari uvjere da su ani (Alvogen) pravi investirori. Oni nisu ozbiljni investitori i, prije svega, zele jeftino kupiti dionice Federacije BiR i IFe-a. Gledaite, kada "Alvogen" nismo prihvatili kao srrateskog parmera, oni su postali nasi strateski nepriiatelii. Nisra od price da Ce donijeti svjei kapi tal, ali su os tali pri svojim namjerama da uzmu kontrolni paket nase kornpanije. Nairne,s obzirorn na razudenost nasih dionicara i

osnalil

,

U Ljeljendolu kod Srebrenice

OIMriUena noua masouna grObnica
Institut za nesrale osobe i Tuztlastvo BiR iueer su u Lieliendolu kod Srebren ice, na lokaliteru nekadasn]e upravne zgrade Rudnika boksita, poceli radove na 0 tkri van j tl masovne grobnice, [avila je Onasa, Prema ri iecima sefa Ins ti tu tovog odi ela u T uzli Murata R urtica, radi se 0 vecoj sekundarnoj masovnoi grobnici, Prerpostavlja se da se radi 0 bosniackim zrtvama, ubijenim u julu 1995. godine. Inforrnaciiu olokaciji ove grobnice Institu- ----"~~ ......._=-- ............. ...... _, tu je dala Vlada RS. Nakon skidanja otkrivke bit ce utvrdeni gabariti grobnice, a prvi skeletni ostaci mogli bi se pcceti vaditi danas.

Vrijednost dionica "Bosnalijeka" jucer je iznesila 13,30 KM, sro je najniza cijena od kada se dionice eve kompanije nal&ilena Saraievsko] berzi, Upravo zbog 10· ga "AJvogen" u ove vrijeme i nastoii dobiti "izun" za kupovinu dicnica, racunajuci da ce njihova vriiednosr kasnije visesrruko porasti! Ilustracije radi, libijski fond koii ie vlasnik 8,78 posto kapitala placao je 60 KM po dioniciW2llJe moze prerposraviti da bi srranci na "Bosnalijeku" mbgli z ri milWte.

naJniia ciJena diOniCa

Povodom pobjede na izborima u Turskoj

mUhlC Cestltao Erdoanu

Prvi predsiednik Bosnjacke akadernije nauka i urnjetnosti (BANU) prof. dr. Merid Muhie uputio je [ucer rurskorn premijeru i celniku AK partije Redzepu Tajipu Erdoanu (Recep Tayyip Erdogan) cestitku na izbornoj pobjedi u toj zemlji. - Uvjerljiva pobjeda Vase stranke izvor [e radosti za narod Rep ub like T urske, ali i za n as, Bcsnjake i druge muslirnane, kao isve slcbodoljubive narode u okruzen]u. Necu pretieraLi ako kazem da je ovo uisLinu hisrorijska pobjeda koju mi razumiiemo kao novu stranicu uloge Turske u regio· nu i svijetu - navodi se u cestitki profesorn Muhica.

spec

• Predsjedavajuci Predslavnickog doma Parlamenta BiH Derus Becirovic upulio je gener.lnom sekretaru Parlamenrarne skupstine Mediterana (PAM) Serdi Placi (Sergio Piazza) pismo u kojem ga obavjeiitava da su siVoreni preduvjeti za nastavak uCeSca predstavn.ika Parlamenra BiH u radu PAM-a i niegovih radnih tijela, javila je Fena. PORTAL - komentar dana

jativu u koio] ponovo izrazava spremnost da kupi drzavne dionice u profitabilnoj kornpaniii. Kako bi se priblizili pcliticarima iz vladajuce koalicije u Federnciji BiR, pre· dsravnici "Alvogcna" veCi.m dije.lom su sponzorirali i ko· nferenciju 0 zapadnom Balkanu "Stagnacija, napred.k iii regresija", koja se ovih dana odiZ.avau Sarajevu. Krnjnji ciIj im je da se predstave kao "americka prica II BiH"!

Americka prica
Zanimljivo je da mediji pod konrrolom profiterske porodice Selimovie vee neko vrijeme poku;avaju i medi· jski pripremiti prodaju porodicnog srebra u vodeeoj fa· rmaceutskoj kompaniji, insi· stirajuCi da ona mora bid prodata. Da u ovoj priCi itekako ima vatre, pOlvrduju naile inforrnacijeda se 0 prodaji kompanija s man.jinskim drzavnim udjelom daleko od ociju javnosti ozbiljno i dugo raspravljalo n. sjedni-

privatizacija vecine spumenutih firmi eve godine bude samo priprernljena, a naredne realizirana, Navodno se eeka sign al eel n i ka v ladajuCih srranka u FBiH boce Ii se iCi u prodaju "Bosnalijeka". Ako bi bilo dato ze.leno svjctlo, korigirani plan bio bi dopunjen imenom prvog dr7..avnog farmaceul:3. aeelno, Federalna vlada, kako saznajemo, odlu61a ie da se sada ne ide II prodaju manjinskih paketa drZavnog kapitala poznatih

CIDJenlCu da imamo 6.400 malih dionicara, "N vogen" bi s kupljenih 27,6 posto kapi tala mogao ken troll rati sve i raditi s kompan.iiom sta teli. Kontrolni paket u ovom ere.nulku vrijedi 20 miliona KM i oni ce za taj iznos viadati kompallijom i svim operacijama unutar nje - upozorava direktor "Bosnalijeka" Edin Arslanagic.

Pustos u Srbiji
U izjavi za "Avaz" on. je dadao da je "Bosnalijek" jos prosie godine razOlkrio "Alvogenove" opasne namjereo Poseb no zbog tin jenice d.a nisu nudili svjei kapital. - Oni Sll pOlpuno izgubili svoj krewbilitet, a i pred nOr· malnom vlaseu trebali b i ga izgubili - zakljucuje Arslana· gic, podsjeeajuCi da je "M vogen" u jednoj srbijanskoj ko· mpaniji iza sebe ostavio pustoS. Uprkos vise pokusaja jucer nismo uspjeli dob;t; komentar glavnog covjeka "Alvogena" za nasu z.emlju Almira Begica. F. VELE

I. ]~~~~~
I'..

Potrebna nova 2 miliona KM za popravku puta prema BlazuJu, na koJiJe vee potroseno 15 miiiona

HDeli diOniCe ZalDiili za dlZanJe IIredila
"Nvogen" je prosle go· dine pokuSao preuzeti "Bosnalijek" na taj naCin sto bi drzavne dionice koje i sada zeli kupi ri ~.aloziokao kolareral za kredir kod strane banke, a kojim ce ih kasnije plati ti!? Isto tako, "N vogen" nije zelio kupiti wonke "Bosnalijeka" po 22,03 KM, a kasnije ni po 20,50, odnosno 20 KM po dionic;. Zasto se sada takav investiror tretira posve ozbiIjno, znaju oni koji s njima sjedaju za stO.

Ponovnu sanaciju ovog pULa u normalnim drl\avama plaea izvoda':: radova. Da se tako radi, ne bi bilo java§luI<a. Sve dok se ne uspostavi srroga konrr· ola kvalitera na uradene proizvode i usluge, de' avat ce se ovakve siVari koje ce n.akraju opet gradani iz svog dzepa platiti. Gdje je tu pravda za covjeka? (Anlimobbing Sarajevo)

aktuelno

Dnevni av.z, Cetvrtak, 16. jun Vlj~ani 2011.

3
(huse;,w@avaz.ba)

SAZNAJEMO Lopovi provalili u stan izvrsnog sekretara SNSD-a

Sest sudija Ustavnoga suda RS biologija je poodavno smjestila u pomalo simpaticne starce, a nimalo respektabHne sudije
sudiia
Danas Repuhlike Srpske ima vise od 70 godina zi vota, To znaci da bi svih sesr vee trebali biti 11 rniroviHI.

SUdl,)e
Us ravnoga

Dodilloue
sesl od devet

suda

Lopovi nisu d J ap Op i toto ko] su hili na stole, rekao Vasi
Nepoznati Iopovi provalili su prije desetak dana u sran izvrsncg sekretara SNSD-a Rajka Vasica, koji se nalazi nedaleko cd sjedista CJB Banja Luka, II strogom centru grada, Kako saznaie "Avaz~, 10povi su u Vasicev stan u prizemlju upali preko balkona, Izvrsni sekretar SNSD-a porvrdio je za "Avaz" da policija, kojom u ovom entitetu rukovcdi Vasicev srranacki kclega Stanislav Cado, jos. nije usia II trag provalnici- Ne vjerujern da hi se ovo desilo da [e moi bernardinac jos iiv. Ovo nije prvi slucaj provale II neki od stanova u nasoi zgradi, u kojoj vnom ~ive penzioneri Vasic za "Ava"!.". Ipak, sve upucu]e na to da nije rijee 0 provali »s politickom pozadinorn", ier su 10pove interesirale same konkretne srvari. - Odnijeli su nesto malo parica i zeninog naki ta, ali nisu dirali lap top i fotoaparat koji su bili na stolu - Z3.kljucuje Vasic, A. S.

[er, kako Ustav drzave BiH nalaze, a [ednako tako i entiretska zakcnska regul a t iva sug eri ra, nakon 70. go dine zivota niko se II ovoj zemlii ne rnoze baviti sudijskirn poslom. Zasto? Nasa praksa kazuje: svi mi koji imamo ttl sredu imali u zi 1'0 til roditelje iznad sedamdeset godina iii, pak, rcdi telje nasih roditelja - koji imaju nesro malo vise od sedamdeset godina - onda Dam je lahko znati da ce oni izgovoriti nairnanje tri vlastita imena kako bi "utremi" pravo ga unuka, Sto ce reci: biologi]a radi svoje, Si ve aj svoje zdrave upotrebe, Znanosr to zna, praksa nam 10 potvrduje, I svi mi 10 znamo. Ali, sve 10 Milorad Dodik nije htio da zna, Sarno zbog toga SlOsu rnu bili od pomoci, u prljavirn nakanarna dakako, sudije Ustavnoga su-

ime svoga pjelem ili svo-

rna.

mozdane celiie su potkr-

Srpske kopccdavao smjestila u pornalo simparicne starce, a nima10 respektabilne sudije, koji svako malo imaju posla s bezbroj clanaka, stavaka i tocki hejbet zakona, I (cak i) rakve ih je Dodik drzao dugo u sudijskorn zivoru. Taman toliko dugo da produ i irnenovanje sefa Vlade RS, i Zakon 0 katastru RS,.i Zakon 0 praznicima RS, i imenovanje 0 potpredsjednicima Vijeca naroda RS, i 0 popisu sranovnistva. Dakle, da prode sve ono sto nimalo nije u interesu Bosnjaka i Hrvata koji dan as ~ive na prostoru RS. I kada je Dodik sve zaokrufio, dosjetio se sljedecega: rnijenjat ce Zakon 0 Usravnorn sudu Republike Srpske, U dijelu koji kazuje i 0 zivot-

da Republike

je [e biologiia

Vozila nedavno ukradena i bivsm poslanicima Doli6u i Huski6u • Ljubi6 automobil. vozio svega 25 dana. Vozila kasko osigurano
Nedavno imenovani drug; zarnjenik predsjedavajuceg Predstavnickog doma Parlarnenta BiH Bozo Ljubic ni mjesec nije uzivao u voznji luksuznog BMW-a X5 koji mu [e pripao po sl u.~benoj duznosti, a Vee je osrao bez njegal Liubicu, odnosno niegovom vozacu, jucer u ranim jutarnjim satirna II saraievskom naseliu Breka ukraden je autornobil. To je vee treci slucaj II pcsljednie dvije godine da jedan clan Parlamema BiH ostane bez voz ila. FI"VOje lose srece bio biv!:i poslanik DNZ-a Rifm Dolic, kojem ie llkra.den "golf4~,da hi nedugo nakon mga, sada vec bi viiem posla· nih SBiH Ademu Hl.Iskicu nestala »skoda octavia". ImeresaD rno je da je i Huskicu kao i Ljuhicu al.ltomo· b il ne£ [30 U oko! ini B[eke. Ljubicev auromobil, kako je nAvazu" pOlvnkno iz

-u IcuH adenaulomobll

Parlamentarci panova na meti autamafije

Aferim, Dodik. A sta bi prije, dok je ism 13 vlast tolerirala sudije POPll! Mirka Zovke, Mihaiha Adarnovica, Milorada Ivosevica, Adema Medica, Branka Sunarica i Avde Spilika, koji su vee zaboravili kada su navrsili 70 godina zivota?

noi dobi sudiia.

DdlUBaPredsjednislua HiH urolongirala iZbOr mandalara
Pitanje: Ocekujete li novo politillw nadmudrivanje iprolongiranje isbora predsjedavajuceg Vijeta minis tara BiB nakon odluke dva clamz Predsjedniitoa BiH da podrie izbor Slave Kukica?
A)DA B)NE C) Ne znam 82,35% 11,76% 5,89%

Ii mioistr,i niSH PDstedeni
pocemo.m prosle god.ine slllzbeni - aUlomobil "passat~ ispred Franje· va~.kog samOSEana u Saraiev II n kraden je i ml nis trn p.[ometa i komunikacija BiH Rudi Vidovicu. U vrij~me kea-de, automobil je vozio lief njegovog kabinera DI'a~en Gagulic. Vozilo je neslalo neko1iko minnta nakon ponoCi.

policije, II vrijeme nestanka bio ie parkiran ua adresi Ismeta Mujezinovica do br· oja 61, a. krada se desHa u noci s uwrka na sriiedu izmedu 21.30 i 7.25 sati. U Parlamentu BiH samali smo da je dopredsjedava.jllCi Predstavnickog doma,. inace predsjedllik

HDZ-a 1990, llluksllznom BMW-u ui.ivao svega 25 dana, jer je voz;lo nakoD prellzimanja ove dllznosti dob io 20. maja. Porvrdeno Dam je da Sll Ljubicev uh· adeni, ali i svi ostali sluzbe· ni aUlOmobili Parlamen [a BiH kasko·osigllrani. S.ROiAJAC

alduelnlm pllanjima u 8.1111 svijelu mlJiele glasaUsvakog dana .na www.dmlvniavaz.ba. Na par/a/u "DnBvnag 8vaza" ju{;er je "Google Ana/ylfes" mbiljeho 211.323 pasjelioca.

o

Nebolsa Radmanovit i bh. mandatari

Predsjedava] uci Pre" dsjednisrva BiH Nebojsa Radmancvid srnatra da je odl uka Preds jed n is tva da imenuie Slavu Kukica za kan di da UI za peed sjeda va-

Izbor Siaue HuHica ~osUise POlariziraBiH

4

D~evIliavaz,t<l~, 16. juni/1ipanj2011.

ak tueln
.

0

juceg Vijeea rninistara BiB dovela do ios vece politieke polarizaciie u BiH, a da ie glavni krivac za co SDP BiH, koji se igra BiB. Radmanovic je u intervjuu za Srnu upozorio da je realno da Kukic ne bude porvrden u Parlamentarnoj skupstini BiH . • Poiavila se iskliucivost jedneekipe u BiB sa SDP-om na celu koja je pon ud ila svo i p rograrn po principu "ovako ili nikako drugacije", sto je dovelo do svega ovoga, a Predsjednistvo BiH u siruaciju da ne moze odluciti konsenzusom - istakao je Radmanovic i dodao da sve ovo moze uvuci BiB u i03 dublju krizu, Predstavnitki dQm: Odlllka
II petak

Sarno po sebi ie jasno cia or" gani BiH trebaju iruplernen tirati reforme iz Evropskog partnerstva i Sporazuma 0 stabilizaciji i pridruzi vaniu jer Ce ove reforme pobolisari zivotne uvjere eak i prije negose os tvari puno clansrvo u EU, rekao je jueer visoki predstavnik EU Valentin Incko (Inzko), saopceno je iz OHR"a. Incko se obratio ilJter u Sarajevu na siednici inicijative Gradani za Evropu, koia okuplja eksperte iz organizacija civilnog drusrva iorgane vlasti iz cijele Bill u cilj u razrnatranja zakonodavn ih prijedloga i drugih prioriteta koji ce ubrza ti proces integracije BiB u EU. . Incko ie rekao da [e sada prioritet da se oformi Vijece minis tara.

IncHo: FOrmiranJe Ulleca mlnlstara prlorltet HIH

Visoki predstavnik na skupu u Sarajevu

PARLAMENT Zbog protivljenja SNSD-ai SDS-a

lallormaSi ce OMUSai o gOditi glaSanje 0 H MiCU?
Aka sjednica bude oorzana, predlozsni mandatar nece imati sanse, tvrde iz RS
ti 0 pr ijedlogu Predsjednisrva BiH, bit ce poznato tek nakon za danas zakazane sjednice Kornisije za pripremu izbora Viieea rninisrara BiH i Kolegiia Dorna. Sekretar Zajednicke sluzbe Parlamenta BiH Aliosa Campara jueer nam ie kazao da sjednica ios nile zvanicno zakazana i ds se joil ne zna hoce Ii bid, No, ako i bud e odrzan a, ned osta tak pol i6ckog dogovora nece pr· ornijeniti tvrde stavove SNSD·a i SDS·a, koji ce glasati proriv imenovanja Kukica na poziciju predsjedavajudeg Vijeda ministara, To ce dovesti do ponavljanja kornpleme procedure u izboru za prvcg Ccvjeka drzavne vlade i dodatno produbio poJi tiCku krizu u zemli i, - Predsjednisrvu je bilo iasno da Slavo Kukic nerna

tnck»: Neizreciva §Ie/ a - Kada budu forrnirani organi vlasti, bit de moguce riesavari ekonomsku krizu koja traie isuvise dugo i koja je nanijela neizreci vu stern bh. domacinsrvirna - rekao je Incko,

Sjednica Predstavnickog dorna Parlamenta Bill zakalana za surra mogla bi biti odgodena kako bi platformasi u meduvrernenu pokusali osigurati opcu i entitetsku vecinu za podrsku mandataru Vijeca ministara BiH Slavi Kukicu.

Tvrdi sta.vovi
Hoce Ii tako biti i hoce Ii se poslanici s utra izj asn iava-

~anse. Ovo p" kazu je da su pcjedincirna vaznije njihova politicka poziciia i niihove poliridke grupacije nego sudbina BiH - kazao ie za "DIl evn i a vaz" predsjeda vajuCi Kluba poslanika SNSDa u Predstavnickom domu Parlarnenta BiH Drago Kalabic,

Spirit s madarskim premijerom

Dub.lja kriza
Da ni SDS nece podrzati Kukica za predsjedavajuceg Viieca rninistara, potvrdila nam je illcer i poslanik SDSa IJ Parlarnenru BiH Aleksan dra Pand u revi c. - lzbor gospcdina Kukica pckazao je da clanovi Predsjednistva nisu spreruni da se uzdignu iZllad uskosuanackib in teresa. vimeslJ po kazal i da na s ceka sarnu dublja kriza " fee kla nam je Pandurevic.

StabUnosti BiH znael I stabllnost Bailiana

KUMiC: DOdiM Je UUruediO DDMO)niMe
Mandatar Vijeca miniSlam Bill Slave Kukic jueer

je za "Ava%' rekac da ooe.ku" je cia ce kod poslani ka prevlada ti glas raZll m aida ce dobiri podclku. KomentirHjUti upaske Milorada Dodika da "preds iedn ik moze biti samu mami i tati", Ku-

kit je kazao da je "on profesor" i da "ne prakticira til vrsru kornunikacije". - MoZe se kazati da se neko nete puddati, aIise to ne mom IJciniti na ovako W.3n naCin. Moji roditelji su mrtvi i to je u vr·eda poko jnih - zakljucio je Kukic ..

o

S.ROZAJAC

SBB BiH a izboru bh. mandatara
Sarai8 va:· Spirit i OrGan
PredsiedavajuCi ,>:ijeca ministara BiH Nikola Spirit i premijer Madarske Vikcor Orban kons tatirali su jueer u Sarajevu da dvije zemlje imaju dobre prija!eljske odnose ida medu njima nema OlVO, renih pitanja. Spirie ie na pres- konferenci ii is takao da j e razgovarano 0 niZIJ b il 3[eralnih sp a razuma. koje su dvije zemlje spremne kr-eirati i ratiiicir"d" Ii kako bi astvarile !ito boliu saradniu u interesu gradana, medu koiiml! su spornzum 0 za!i!i[i !l!jnih poda taka, 0 izbjegavanju dvostrulmg opo!"ezivanja, sporaWlJ! u oblasti poljoprivrede i saradnji malih i srednjih preduzeca i niz dr" ugih sporazuma, javila je Sr· na. Premijer Orban uaglasio je cIa se izmedu smbilnosl BiH i stabilnosli zapadnog Balka:na moZe posta viti Z!l ak j edn ak os rio

neOdgOUOrnOponasarne predS)ednistua BiH
Izetbegovic, Komsic i Hadmanovic pokazali svu bijedu svoje "marionetske" uloge
Osuo suprotstavljanje i podjele izmedu UV. pobiednicki h s tran aka nak6n defnosen ia oelluke da Sia vo Kukic bude kandidal 711 predsjedavajuceg Viieca ministarn BiH pokazuje da Predsjednistvo B iH pri izvdenju ove vrlo vaine ustavne obaveZe nije iskazalo neophodnu kODS tmk ti vn u i dr".ffi vn icku ulogu, saopCio je j ueer S a.vez za bolju buduCnust BiH (SBB BiH), prenijela je Onasa. - UmieslO da se kao clanovi najviseg dr:1:avnog organa izdig!!u iwad usko· S lnlflackih i Ii cn ih, dnev nopoli.tickil:! imeresa lidera "la· d ajueil:! s lean aka, Bak ir hecbegovit, Zeljko Kornsit i Nebojsa Radmanovit poka· zali su svu bijed\l svoje ;,marionetske« uloge sprum Su.le" jmana Tihica, Zlatka Lagumdzije i Milorada Dodika • kale se IJ saopcenjlJ. SBB BiH upozorava cia ie, "propusti vii da u ok viru svo· je ustavne pozicije bude presudan faklOr blagovrernenog definiranja parlame,!!arne· veelne na nivou drZave, Predsjedni1itvo BiR em izbo.l'llpr· edsjedavajueeg Vijeca miniSlam. svdo na neprimjerenu igru =lui j lea s ocjen ama kandidala be.z obrazlozenja". " Ovakav neodgovoran po tez P reds iednis tva ne doprinosi prevalilazenju "isem iesecne krize uspos fave vlasti nil; potrebu neophodnog konsenlusa 0 prt>· gnmskim i kadrovskim rie!ienjima buduceg Vijeca miuis!ar3 - zakljlJeuje se IJsaopcenju.

pogledi
.

..

Dnevmavaz •.cetv~ak.
16, jUnVllpanj201 1.

5

Gradani moraju razumjeti da svaki narod ovdje ima pravo da ga predstavljaju oni politicari koje SU oni sami izabrali, smatra Jakovic
Razgouarao:
GQron

MRKlC

Viktor [akovic (Jakovich), bivsi arnbasador SAD u BiH, kaze da se svirn narodima u naso] zemlii mora o moguci ti da ih zas ru paj u njihovi legiumni predstavici te da je to nacin da se izade iz krize u koju srno zapali,

pill nakon 1995. iz -olasti izbaciti

pocasni dolltorat
je jucer primio pocasni dok torat U ni verzi reta II Sara iev u, Do k to" rat muje urucen na priiedlog Fakulteta za kriminalistiku, On ie zahvalio svima i kaJaknvi{;:· Kriza nije neprebrodiva

Cerie: U{;na irlva

dva HDZ·a,

J akovic

iii redu-

cirmi

t,jihrmu ulogu? Ne bih htio previse 0 rome. Kao

Cvrsta baza
Ovaj iskusni diplornata i dokazani prijatelj BiH kaze da mnogo putuje po svijetu i da ga ljudi i dalje povezuju s nasorn zemljom, u koio] j e am basadors k u d u i!l OSt oba vIjao u naj rezim godinama, tokom agresije, "I danas me liudi pi" raj u za B iH. Pi raju me 0 krizi u ovoi zemlii. [a kazem da kriza postoji i u mojoj zemlii, to jest Americi, i na Bliskom istoku, i u drugirn regionima, te da se ona mo~ rijeSiti - kaze 1 akovic, tuaciju

zao da rnu je velika caSt i zadovoljstvo da primi ovo prestizno pr iznanje, U emotivnorn obracanju u Rektoraru Un iverzitera lakovi;; se prisjetio liudi s kojima je nekadasaradivao u BiR. uvijek kazern da nije moje da dajern preporuke i savjete koii idu preduboko u vas politi ck i :iivo r. Vi ste svakako sposobni da nadere politicko riesen]e. Znam da je ~efSDP"a ZI31ko Lagumdzija obrazovan u SAD i znarn da on ima atribute covjeka koji ce naci pravedno riesenie, Znam da nije Ia ko, da je vrlo tesko, ali kriza nije takva da se iz nje ne moze nesto napr, aviti,

LeMCi)a SUima
Amputirac, RVI, Ceric ce danas krenuti pjeske iz Sarajeva put Potocara
Ratni voini invalid Kasim Ceric dallas Ce ispred PI'" edsj eduistva B iH p oceti s voiu avanturu. Krenut ce pjeske iz Sarajeva put Potocara kako b i 0 a raj nacin odao pocast srebrenickim htvama. Aferim, Cericu, bila [e naj6eSCa reakcija na ovo dielo. Ovim cincm Ceric ce odrzati lekciju mnogima, U prvorn redu J judi rna ko j i vode ovu zemlju, ali i svim onim laznim patriotima koji se u irne BiH uspijevaju debelo okorisriti, Cericu niie dosta !ito je dio tijela dao za ovu zernlju. Zelio je dati ios nesto BiH, Srebrenici i svoio] dieci. Sirnbolicno ce, ba~ zbcg toga, krenuti ispred Predsjednistva BiH pckazujudi da jos ima onih koji vole i vieruiu u ovu zernliu. U Potoeare de s rici !1ekoliko dana prije II. iula, Dan sjeeanja na genccid u Srebrenici, Tog dana u Po tocare cese s ja ti ti svi, Nazalost, mnogi samo kako bi se slikali i ubrali pokoji jeftini politick] bod. Sutradan ce s ve zaboravi ti. eerie ie, rakcder, mogao ternpirari da je htio, ali nije, Ne trebaju rnu mediji, slava i priznanja. Ovo ie njegova liena itt va, Kasim Ceric roden je 1959. godine u Olovu, U Sarajevu Zivi od 1983. Ozenjen je i ima dvoje djece. Uposlenik je sarajevskog GRAS-a. F. K.

licnost dana Kasim Cerlc

Ja.canje inslilucija
o Jpa.k, BiR Hill uiie eaostaje za rllgionom kada $U eoroatlantske integracije u pitanju, a tu. ViSllnepomade ni pr-

D Trenutnu si" BiR poli-

mnogi naziuaju
najtezom

Kakn Vi gledate no to, S obzirom na to do. stll eijeli taj pllriod pralili dllsovania II naioi 'Umlji? - Pa, kriza pOS[Oji, ali nije neprebrodiva. Mislim da se to moze rijd!li. Lj udi moraju ralumieti da svaki narod ovd je ima pravo da g.a predstavljaju oni politleari ko je on sa m iza· bere. Mislim da je to najbolje i najprirodnije, kao SID ie uvijek i bi· 10. Ako imamo bazu za to, onda eemo imali c.vrs \U bazu i za dal j n" je n apredovanje zemlje.

lickom krizom od 1995. godine.

kaji pakusava

Ii to do. za krizu krivitll SDp,
prvi

o Znati

politicare uoptie natjerali do. 'leSto !trade? • Sada je pri1ika svi ma nama 1I medunarodnoj 71lje· dnici da u.kljucimo cjdokupnu jugoislOc!!u Evropu u to: evroallamske rokove. Mallene ciiela Evropa sada moze biti ujediniena. Mi sada ima· mo priliku. Sada je vijeme da se i medu.narodna zajednica i va~ i Ij udi vi~e p os vete 10m cilju. . Vi morate sjedinit.i neke funkcij.e na ddavnom oi· vou. Rao sm prije nekoliko godin3 nije bilo ujed injen og M.in is tars tva odbrane, a sada je taj si stem Db jedin j en. Sa da b i trebalo vis e takvih zajednickih insrimcija. To zahtiieva Evropska uni ia, da biste uiHi kao puno· pravna clan iea u lU organ izadju, ito zahrijevaNATo. To, na kraju, zahtijeva moderan svije[.
ll

itisak stranaca. Kako

sporne izlDiene laMona o uJersMimpraznicima

Klub Bosniaka u Vijecu naroda HS

... U res[Qr,anu ,,0000 pisaca" u Sa.rajevu, u kojem je ~esto boravio dok je bio aoobasador u naso} zeoolji, hivsi americki diplomala Viktor Jakovic sinoe je vecerao s prijaleljima i tada?lniim funkcionerima !lase drhve. Sa Jakovicem su bili Mirko Peianovic, Ivo Kornsie, Miro Lazovit,JusufPu~ina, Stjepan Kljuiic, a prigruzio im se i rehor sarajevskog Univerzitet3 Faruk Caklovica.

uecera n "Damn Dlsaca

Vijece Naroda RS: Primjedbe na Kluh .Boonjaka u Vijetu naroda RS donio je odluku 0 pokremniu procedure.za zaStilU vitalnog naciona1nog im.eresa Bosnjaka na Zakon 0 dopunama Zakona 0 prnznicima RS i IlB Zakon I) izrnjenama i dopunama Zakona 0 srvarninl pra vima, javila je Fena. Razrnatrai uCi Zakon 0 dopunama Zakona 0 prazuicima, delegati smatraju da je uvodenje kao praznika 14. januara ...pravoslavoa Nova god.ina poku.saj diskriminacije i dominacije nad druga

zakone dva konst.itu.tivna nuoda u RS. Mi!ilienja su da su Clanom 7. Zakooa 0 praznicima koiim su definirani svi vierski praznici u RS iSpO;lova· na vierska praznovanja sva tri .kollstitutivna nscoda, - Usvajanjem izmjena Zakona 0 praznicima RS ima se m cilj da se posliie praznovanja Dana RS i krsne slave u.vede i praznovallje pravosl:Nne Nove godine, ito kada se opsrruira donooenje mooa 0 praznicima na nivou BiH smatraiu u K1ubu .BQ~niaka.

Sta drugi pisu

6

Dnavn; avaz, tewrtak. 16 junVI;panj 2011

mozai k
. ...

KAMP BUTMIR Brigadni general Enjart predao cuznost

Kalamaran oileeen, posada u bolnic~
Testna novog, fururisti Ckog katarnaran a "0,acle Racing AC4S" nije pros!a on ako kako se oeeki vale. J ak vjetar podigao je 13,5 metara dugacak ka tarnaran i p revrn uo gao Posada ie popadala u more, a jedan clan je povri jeden te su ga prevezli u bolnicu. Katamaran je vee no. svojo j prvo j vosn ji pretrp io veca ostecen ja, "0 racle Racing", ko j i finaris ira mil ijarder Led El ison (Larry Ellison), pry! je ka tarnaran sagrad en 0 d karbonskih via kana. Napra-

Neuspjela testna voznja

alman noui It· mana I SlaDa .A O-a sarajeuo
V'

Uz podrsku gradana i medunarodne zajednice pobrinut GU se da
osiguramo napredak ovoj zemlji, kazao Hafman

vljen je naNovom Zelandu i javnost ce ga modi izbliza vidjeti na prvenstvu Amerike 2013. godin e. Prj ie p ocelka voznje Rasel Horis (Russell Coutts), izvrSn i direk tor "Oracle Racinga", izjavio je da j e ka lam aran s iguran, al i da posada nos; kaci ge j er uvijek postoji mogucnost nezgode.

DleuolCiCa POginUla pred oCimapriiatelia
t~ljjit.]
Ucenica Kurtni Holdkroft (Courtney Holdcroft) p red ocima svojih pri jatelja iz razreda poginula je pod tockovima autobusa koii niie stigao zakociti, Kurtni se vracala iz ilkole kuCi kada je au tobus
naletio na n j u. Prolaznici su

Nesreca u Britaniji

S primopredale

dliloosli:

fniarl dale zaslavu .NATO·a Halmanu moStaba NA TO-a Sarajevo . Eaiart je, n a cerem 0 n iii
odrzanoj jucer u kampu Bu-

/F.lo: S. Jordam.vi/;)

ostvarene kroz reforme odbrane i doprinos medunarodnorn rniru isigurnosti kroz uceilce u misiji u Afganistanu, kazao je brigadni general Dejvid Enjart (David Enyeart) rokcm primopredaje duznosti komandanta

ze b iti ponosna na rezulta te

.Bosna i Hercegovina

trnir, predao svoiu duanost brigadnorn generalu Gerij II Hafmanu (Gary Huffman). Obracsjuci se prisutnirna, Enjart je pohvalio predanOSI Ministarstva odbrane i Oruzanih snaga BiH u ispu-

odmah pozvali polieiju i Hitnu pomoc, ko] a j e relati vno brzo stigla aa mjesto nesrece. N esreca se doge ail a u malom mjestu Blartonu u Velikoj Briraniii, Priiarelii i porodica oplakuju Kurtni te SU orvorili Facebook profil njoi ucast.

Urala za, IIH SU otuoraoa
de) istakao je da ce NATO i dal je pruzati po dclk u BiR kako bi osrvarila Clans rvo u ovom sa vezu i da su vrara za nasu zernlju otvorena

Na /(urlni je naleti() aUlobus

U 71. gOdini 40. pul POlaZe UOZaClli iSPil
f* '
Mariian Sobala, 77·godis n ii penzioner i.z Broseviea nll j ugu Pol jsh, pOSrHOj e rekorder ne sarno kao najsrariji Poljak koii po]aze vozacki ispi I vee i zato S to upor~ no, vee 40. pul, poku~av" dob iti voza,ku dozvol u. Do sada su ga JIll ispi IU obarali 39 puta, ali Sob'll a se zainatio da dobiie pravo da sjedne za vDlan, pos to ga ie imao sve do 2007. go dine, i oduzela mu voza.cku dozvolu ne dvije godine. Kada je, nak on isleka tog roka, dosao polaga Ii vo2nju,misleGi kako ceproCi lakos deceniiski.m vozackim iskustvom, ostao je l.atecen poil to su ga n a isp itu oboril i. Do sadaie u svojoi borbi za vo za 1'ku dozvo I So bal a u potro~io na mkse za ispire i priievoz do obliznjeg grad a gdie se ispiti polazu skora 1.400eura.
kada ga je policija pijancg na biciklu uhvatila

Uporni Poljak

Zarnjenik nacelnika Up rave za operacije, Saveznicke komande zdruzenih snaga NATO-a U Napulju, generalmajor Vilijarn Veid (William Wa-

njeniu zadarih zadataka te rekao da ie BiH nastavila i prosirila angazrnan sa NATO-om U okviru Partnerstva zamir, - Ti rezul tan mogu bi ti primjer za druge reforrne, kako se napredak i uspjeh mogu ostvariti krozsaradnju i dijaJog. Tokorn ovih 12 rnjeseci upoznao sam divne ljude koii sam 0 zele rnir, prosperitet i bolieposlove, Zele posve normalan Zivot i normalnu viad u ko] a ce ih vod itinaprij ed kazao je En j art, nasali vili se kako ie siguran da ce i vlada biti formirana i "McDonald's'ibiti orvoren u BiH. Svom nasljedniku pozel-

io je uspjeh. - Uz pod~ku gradana i medunarcdne zajednice pcbrinut cu se da doprineserno izgradnii belie buducnosti i osiguram 0 napredak ovo j zem Iii- kazao jeHafman, koji je kao pripadnik Nacionalne garde Misisipija sluzio na
raznirn vojnirn poziciiama
II

SAD i inozemsrvu. Medll zvani cam a nasli su se komandant EUFOR-a generalmaior Bernhard Bair, americki arnbasador i njegov zarnienik Patrik Mun (Patrick Moon) i Df.onatan Mur Oonailian Moore) re Zivko Budimir, predsiednik FBiH, ibroinigosri. S.Sa_

Otvoren Centar za zdravo starenie

Prui Oblelll u regiOnu namiienien ,SlariUma
U sarajevskom naseliu Hrasno jucer ie otvoren Cemar za zdravo starenje, prvi ovakav objekt u regionu namijenien oscbama lrece Evome dobi. Kreativne irekrea Ii va e rad io nice, e d u kativaa predavanja, obuka za nove vje:ltine ... sarno su dio saddaja koji ce bili prilagodeni srariiim osobama. NedZad Koldw, nacelnik opCine Novo Sarajevo, koj a je nosilac pro jekta, Valen tin In cko (l [lzko), visok i predslavnik, Svender van Vorst lot Vorst (Sweder van Voorst to! Voorsi), ambasador KIa!jev ine Holan di ie, ko ja je pomogla projekl,!e Bakir Nakas, predsjedn ik Skups tine UdruZenja ''Partners rvo za ja vno zdra v Ij e B iH", sveean 0 su presiekli "rpcu. - Sv; remo jednog dana ostarjeti. Star; Iiudi su izgradili

spec
• Gru pa Ijuti tijl ptica. konslan tn 0 napada Slanare jedne zgrade u grildu Sijiazuangu!la sjeveru Kine. Ali najzanirnljivije od svega je sto biraju sarno "pokretne mete", one liude koj; sjede .;Ii stoje ne diraju, sarno one koji pro· laze. Rije/: je 0 jednoj vrs[i vrana. Dok imaju price,pri!.ienosu agresi vnepremasvima u blizini gnije.zda.

S jucerasnjeg

Qtvaranja Cefl/ra

II

Saraje vu ji je dio proje.kla "Promodja mrela za zdravo starenje", bio ie i nas proslavljeni fud-

(F.tO: F. Fucu)

ovu zemlju ion; zasJuZi:lju ovakav ObjekI - kazao ie Incko. Na orvoTenju Centra, ko-

balski strucnja.k Ivica Osim, koi; je odraslao u ovoi sara· jevskojopcini. A.J.

m 0zal·k
.16.

Dnevni aval, ~et'llrtlk. iun\llipani 2011.

7

Sta kazu poznati
Mladen Vojicic Tita

GRACANICA

PreHo -mena her )a 81 ISDlsangral] "SrblJ
Vandall iscupal.i jedan nosac rasvjete, a cetiri S napisana na obliinjoj tratici
cirilidnirn slo-

Oskrnavljeno spomen-obuezle

suuet mt Ie biO na dlanu
se vrst«

Tifa: Otvorila

- Znarn da sam jako mlad, sa 23 godine, usao u iednu masinu koja [e mliela sve pro ed soborn. Za rnene su se otvorila vrara za koia nisarn ni znao da postoje, svijet mi je bio na dlanu, a to u tim godinama nije nikakav dar, vjerujte mi. N e wale gdje udararel (Pjevac za "Mondo")

Zens~i nOgOmet nueagreSiUan
- Ked zena je lepta duze u igri, Kad igr-

Carlin Hartman

N epoznati vandali oskrna v il i su II n <)6 S utorka na srijedu centralno spcmenobiliezie ko]e [e sagradeno i orvoreno prosle godine ispred parka Opcine Gracanica, Preko 404 irnena poginuh boraca Armije RBiH, koji su zivot dali za svoiu domovinu, krupnirn

aju muskarci, igra se cesto prekida zbag prekrsaia iii agresivnog ponasania, kod nas se ~":--=""""'" to ne dogada tako Cesto. Kad bismo mi mo. H~rtman: gle biti tako brze kao muskarci, zene bi, si- Riede povrede gurno, bile tehnicki nadrnocniie zato sto ne igraju tako agresivno, (Odbrambena igralicaFR Rei .. za DW)

I

Dragan Bilas

vima ispisan je grafit .,Srbijau. Isrovremeno je uz spornenik polornljen jedan nosac za osvietlienie, a na obliznjo] trafici, vlasnistvc I,Oprese'-"=iz Tuzle, ispisano je cetiri S. N.ceJnik opcine Nusrer Helie osudio je ovaj vandalski cin naglasavai uci da
Gracanica ovo nicirn nije

SrbUa ie na graniei EU
. Nije iajna da trebamo iskoristiti polozaj da smo na gran ici Evropske unije i nile tao j na da ere barno ucini ti sve d. iz nekih zernalja oko nas dodu investicije ovdie, da poresku poliriku vodirno rako da se isplati ville uloziri u Srbiji nego u Rurnuniju, Bugarsku, Hrvatsku, BiH ... (Gradonalelnik Beogroda za B92)

zasluzila, ier je uvijek bila multietnicki grad. - U blizini spomen-obi[jeija su dvije crkve, kami pravoslavria, malo dalje Bijela diamija. Mi cuvamo bogomolie, cuvamo za j edn i"NO. 0 vo je p rvi riasrtai na spornen-obiljezje, mi ovai vandalsk i cin osuduiemo, a od istraznih Organa trazimo da pocinitelje otkriju i kazne ih, Gracanica je i u ram i poslije ram bila .i ostala t.asna sredina. Ovdje ~ivi BiH, ovdje nikaIicka

St a k azu u naro du K71 a 033/281-3!13 ~ ledakcjj~@avaz.ba
y Y

Grafil ispisan cirili{:nim slovima

da nece biti Srbija - kazao je Helie. N a lice miesta odmah su dosli i preds ravn ici borackih organizacija, ali i brojni gra dan i ko j i su os u dili ova] nacionalis ncki em, a grn£i ti su sat nakon toga uklonieni. U vi da j su oba vili inspek to ri PS Gracaniea, a 0 dogadaj u ce biti obaviiesten i kantonalni ruzilac, H. C.

• N akon godina i godina nesposobnih da BiH je na granici velikog socijalnog polako dizu ruke od nas, [er, ako nasa izgradnji drzave, zasto bi to cinio bile j eta?

Sui DOl8Mod~U ruMe od BiH
Vremenska prognoza

i nesposobniiih vl abunta! Cini se da svi vlast nece raditi na ko iz Evrope ili svi(Cilalac iz Zell ice) 16.6. ZII".

Bh. firma oa mogu do SUOgoouea
Potvrdeno da su nase kompanije bile u pravu
Slovenska gradevinska 1::0-mpanija SCT iz Ljubljane, koja ie oiadila SIO tin iak nasih firmi na prvoj dionici saraievske zaobilaznice, ovih dana i zvanicno odlazi u steca]. Prije dva dana saopceno je da Ce Sud u roku ad osam dana objaviti pocerak stecajncg posrupka I1ad SCT ·om. Irnovinll scr -a, kal::o pr.,.. nosi Onasa, vrijedna je 4SOmiIiona. eura. S leeaj maci da Ce se irnovin. kompanije prodavali kako bi se izmirili dugovi. No, !lase kompanije od toga n eee im.a Ii nikak Ve korisli .. Kako je "Avaz" ranije pisao, scr je U BiB oS!!ovao kcerku firmu SCT -BBM, pUlem kaje je skJapao poslove s domacim kornpanijama,

SCT ovih dana odlazl

u stecaj

• ..
fi1!IBJ:vijeg

VRIJEME OANAS

ze
iBANJ_A

LUKA

Sarajevska zaQbilaznica: Radl)vi prekinuli

Zbog toga one nisu rnogle tuziti SCT. To nam je potvrdio i advckat domacih kompanijaSemso Temin. - 1\<11nismo niliIi scr Li ubljana, tako cia 10 nema nikakve veze s nama. Mi smo tufill Direkciju cesla FBiH i scrBBM, ioni su stranke u POSlUpku • kaza.o nam je Temin. Ipak, prema nj egovim rije6ma, ova dokazuje da su ~e fi.rme bile u pm:vu bela Sll zal11lZileod OPClnsl::og sucla u Sarajevu da zabrnni Direkciji da scr"u isplati osratak novca za obavljene radove. Podsjetiruo da je taj zahticv uVaZen, odnosno cia je isplam nollCl labranjena. G. M.

Lollalni

TUZ1A ZENIC.A .27 SA'RAJEVO 27

PIIUSIlOUi

Ocekuje se malo do umiereno oblacno i suncanc vrijerne. Tckom dana, razvojem oblacnosti, mjestimii'no je moguca kisa, lokalni pljuskovi i grrnljavina. Po kotlinama j uz rijecne tokove u jlltarnjim sati.ma moguca je !!lagl. iIi niska .oblacnosl.

CETVRTAK'"
lB.&..~DH_ JJT~1BIiUIA'I1JIE

PETAK
17":~,~.I_ .Mll,flPUETEMPERliTUFlE ~fE"'PEFlAME.

! SUBOTA
i i
lB.~:2D11!,

odrC 1fu2O'C
IJIE1mET&mIA11I1t:E

00: J"C do 21'(
00. 25'C tIo 33'C

; 00 9'C do Z1,'C

..tt.rT~itPJFtRAl'UP.E"

od24'C d'. 32't

i OOI:VNil~IUP.;f i od Z5"C do 33't _

Konsultacije u vezi sa formiranjem pravnog lima za odbranu Ratka MI.diclI peed Halikim tribunalom bit ce zlIvci ene s u tea, rebo je

prOMraJUMonsultaciJe 0 oraunom rmu ZloCinca
.dvoitar

Advokat porodiee Mladic potvrdio
porodice Mladic

BIOMETEOROLOSKA

PROGNOZA

BiometeorOloske p~like bil ce povoljne. Stoga se 'kod meteoropata i hronitnih bOlesnika ne otekuju tegobe u;:mkovane vremenom. Upowravamo na primjerenu zasUtu od UV zracenja. Grad Sarajevo
IzIaz!k 5.03 1.tlmk 20.31

Milos Saljie.

- Imamo jos iedan fllZgOVOr U petak sa jednirn ruskim adv.oka.lOm i onda za-

vda varna sa kons ul ta cijam a - rekaa je Srni Saljie, koji ni· je mogao da kaze koee bili lllOmtirnli. On ie naveo da do ovog

tre n u tka nem a Saznan j a ko ce se nalaziti u Ijekarskom rirnu, koji bi trebalo da pregl.,.. cia Mladiea u Haskom r[ibunalu.

16.6.2011.
111mk lalm, 11.12

5.2'7

Dlelouarne MeMiJa Torab--a S ilats i Ie zabrarne _0
Oni koji suisl' na Torabijeve seanse nisu izlijeceni i osiecaiu se prevarenim, zakljucilo Vijece
Rijaser Islamske zajed nice (I l) uBi H izrazio je zabrinutost poiavorn i promoviraniem nadriljekarSIVa u BiH te predlozio Viiecu za ferve d a odr.:!·ivanrednu sjednicu i razrnotri LO pitanje radi donosenja ferve i iasn ih sta vova,

Vijece za fetve Islamske zaiednice u BiH

8

Onevnl "V~'!,cewltlk.

16. juni!llpillIj 201·1.

tern e

lauslauili ObmanuisramotuMola S8 nanosi naiam druituu
ta lZBiR zahrijeva od na-

- Viieee za fetve Rijase-

Usvojenprijedlog
ci, pod pred sjedavan iem reisu-l-uleme dr, Musrafe Cerica, razmatralo ie ovo pitanie i usvojilo priiedlog fern ko j u ie napisao fetva- i emin dr. Enes Lievakovic, . Na temelju Casnoga

IZBiH

Vi j ece za fetve Ri jase ta
na vanredno] sjedni-

dleznih organ a vIas ri, rn edicinske struke i znanstvene iavncsti d. zaustave obmanu i sramoru kola se nanosi nasem drus rvu pojavom i djelovanjem nadriljekara Mekiia Torabija, zak nadrilj ekaru 0 a iscieliteljsku seansu je, takoder, ilerijarski zabranjeno djelo kao i svaki vid pomoci, sa-

Vijece zahtijeva od domacina i pokrovitelja nadriii ekars tva preko Tora bi ia da od u stanuo d ovog, po opec dunovno i dusevno stani e drustva, sletnog djeIovania s nesagledivim posljedicarna - naglaseno je u fetvi,
djelovanje u Sarajevu, a rime i u BiR, Serijarski zabranj eno (haram), pa se 1iudirna koji vjeruju U Allaha i

ZETRA Marokanac potpisao uqovor

-

S8 sjednice Vijec81a le/ve:Jasne PQrl/ke Kur'anai Sunneta Allahovog Poslanika, a. s., II nakon uvida u izjave nadriljekaraiscielitelja Mekija Torabiia i 11 acina na koj i on vr~i svoie iscjeliteljske seanse, Vijece za ferve Rijaseta IZBiR zakljueuje da se cadi Q neprihvatljivom

radnie, promovirania i prornicania takve i slienihaktivnosti koiima se obrnanjuju lahkovj erni 1 judi, manipulirajuci niihovirn zeljama i potrebarna - kaze se II fetvi,

Kloniti se harama
Viiece 7-" ferve Riiaseta IlBiH zakljucilo [e da je pojava Torabiia i njegovo

Sudnji dan savieruie d. se klone ovog harama, Prerna saznanjirna do kojih je doslo Vijeee za fetve, oni koji su isli na Torabijeve seanse nisu izliieeeni i osjecaju se prevarenim, a Torabijeve seanse u

Ulaznice ce kostati jednu KM • Ministar Vukovic trazi da Torabi dok
Marokanac Meki Torabi, koji tvrdi da posied u ie naoliudske moC; pomocu koi ill liieei rnnoge bolesti, od subote ce po&:ii S odrzsvanjem sesnsi lL
sara] evskoj dvorani Zetra,

DOC

wr

"epolteno zaraden DOUae
Jagoda Savic, predsjednica Odbora za lijecenje diece u U druzen] U, kazals je iucer novinari ma da su tri elana ovog udruzenja s djecom koia su rraini, stoposrotni invalidi, prosle godine posjetila Torabiieve seanse. " Ulagali su veliku nadu, a dvoie se pokajal 0, ier nisu pri!!!iiedli nikakav napredak, dok nas je jed-an ubjedivao da predarno zahrjev da i nasem udruzenju Torah i dod ij el i IlOVCaIl a sredstva. Medurim, mi sma[ramo da j e [3j n ovac 11 e-

za b rani eno (haram), odla-

djelovanju, Nadriljekarstvo je ~erijat5ki

Sarajevu narusile su ugled i nanijele moralnu stetu BiB.

Felua ce se proi:ilali U sUim diamijama U domoUinii dijaSPOri
Na vanredno] sjednici, u sriiedu 13. redzeba, J432J IS. [una, osim reisu-f-uleme dr. Mus rafe Cerica, uces [voyaH su i clanova Vijeta: zamjenik reisu-I-uleme hfz. Ism~! Spahi~, muftija banjalu~ki Edhem Camdli~, bihackj Hasan Malti':, g(>ril.zdana)<i Hamed Efendie, mos[a~ski Seid Smaikic, s3rajevski Husejin Smaj ie, travnicki Nusret Abdibegovic,. tuzlanski Husejin Kavazovic, zenicki Eiub Dautovic i voini muflijillsmai1 SmajloviC. - Ova felva sa recellim zaklju6~ima i zahrjevima ima se pro~irnti u svim dl:amijama u dornovioi i dijaspod sa miflbera u pe rnk, 1 5.. redzeba, 1432./17. jUna, 2011. go din e, saopci!iI ie M.i nil

Prema ranijoj obavijesti iz "Ibrabijevog tirna, tretmani su trebali poceti danas, ali kako Torabi niie na vriieme dobio vizu, pocetak seansi o dgoden j e za sub 0 [U _ Ovo nam ie jueer porvrdio Torabij ev menadzer Asad Saba Aiel.
Inace, na zva n icno j in ternet-stranici Mekija Torabija grad anima je upucen poziv da dodu "M besplatne

Finansijska dobit

sea!!se". Navedeno j~ da ce Lrelmani rrajali do 24. jul. ove go dine sva.kog d iI.!l3 od deser sari, osim perkom. Kako saznajemo, Torabi je poIpisao llgovor s preduzecem

Savle: Ka/an/e rod/leIla posteno zsraden i radije bismo bili b ez nOl'CB nego ga primili • kazala j e Sa vie.
lazak u Sarajevo izazvao je negat.ivne reakcije Ljekarske komore Ken mna Saraje· vo, Islamske zajednice u BiR, a j ucer je svoi e negodo·

zor 84 0 koristel1ju dvorane u Ze[ri, a lor ce i ave godine napla,;;va ri ulazn ice po ie· dUllKM. Naiavlieni Torabijev do·

teme

One"ni avoz, tetvrl<!k, 16. junVllpani 2011.

9
lOrabi 'oileledioi

ji zele doci do brze i lagane zarade na nesreci paciienara, - Psci j enre ko j i na ovaka v 0 acin rraze pornoc uopce ne osudujerno, jer boles tan covjek lijek tra'l; svugdje i na svakom mjestu, Problem lezi u funkcionisanju drzave, Organi drzave ozbilino bi se trebali pozabaviti ovirn problemom na vodi Vu kovic i naglasa va da ce Mi n is tars rvo na eijem je celu uraditi sve 5to ie u niegovoi nadleznosti kako hi, prije svega, zaslitilo pacijente.

[ise bavi ovom vrsrom posla te da postoii veliki brcj ljudi ko-

Ministar Vukovic istiee da Torabi niie jedini u BiH ko-

Bez ObZira na letvo, d laZim 0 SarajeVO
Njegov cHj je da pomogne Ijudima, a ne da siri neke sekte, kaze sabo
na fetvu pro Bez obzira

Asad Saba Ajel, Tarabijev rnenadzer

otiv Mekija 'Iorabi]a, rni cerno doe; u Sarajevo, kazao je j ucer za "jD nevni avaz"
Torabijev rnenadfer Asad

ali nisarn to dozvolio, Sto se rice koristenja vode, kada
dodemo ra-

de koj a rnose zadovoljiti potrebe ljudi
koji dclaze na Sea"

Sabo Aie), koji nam se telefonom iavio iz Zagreba. . Torabi ie kod mene, Rekao sam mu za fervu i pitao ga SUI on misli 0 rome. Srna tramo da n isu svi Ijudi ramo muslimani i nisu svi
uz Islam sku zajednicu u

nse. Da Ii ce to biri veda od proslog puta iii "Ja. n a" iii neka druga, ne·znam - ka'le Sabo. B.Ha.

BiH. On dolazi da pornogne ljudirna, a ne da "'iri ne-

Odie su dollazl
Na nas upit kako komentira zahtieve da Torabi dok.ze kome ie pornogao u lijeeenju, Sabo je kazao: - Posiedujemo rnedicinsku dokumentaciju ljudi koj i su bili kod Tbrabija. To je jedan dokaz, Drugi dokaz je da ljudi lie b i 40 dana dolazili na ne da nisu os j etil i poboljsanje, .

s preduzecern ZOI 84

bio

ke sale. Stay IZ i ranije je

takav,

ani

su u vri-

jeden i, ali n e znarn zasto bi hili i zasto irn Torabijev

dolazak toliko smeta. Ilopce ne gledaiu koliko tamo ima invalids i ljudi koii ga cekajuImam informaciju da se sprema nekoIiko autobusa iz Hrvarske za Sarajevo . kazao je Sa boo Prerna njegovim rijecirna, ljudi LL Hrvatskoj

oesro Torsbija pitaju kadace seanse odriati u njihovo] drzavi, Torabi je po okoncaniu proslogodisnje pcsiete BiH rekao da ce ope, doci u Sarajevo. Sada je, rvrdi Sa bo, zelio cdrza ti '1ukovic; Pljacl(a naroda

ale Ijekoviti ucinak svojih tretmana • Negod'ujei roditelji bolesne djece
vanje iskazao i minister zdrK S prim. dr. Zl a tko Vnkovic. - Ministarstvo srnatra da SIt seanse Mekija Torabiia u Zeui "ista prevara napacencg bh, naro cia, jer nema J] ikakve medici nske dokurn n etaciie 0 Ij ekovitorn ucinku tre tmana J edini cilj seansi j. finansij ska dob;t pojedinih grup!l !judi koie djelui'u oko Torabijai koje dozvoljavaju pljacku sopstvenog naroda . oavodi se u saop6enju koje je porpisao minis rar Vukovi':. Naglaliava da se ni u jednoj uredenoj dr1avi niko, pa ni oni koj i imaju ;:vanil':o u diplom u naj viSeg strucnog .repena, ne bi mogli baviti zdravstvenom djeJatno!iCu b;:z odobrenja mi· nisllIrstva i ljekarske komore. Za1O.e, istice Vukovic, mini· smrstvu zdravst"lI KS i FBiH i Ljekarnka komora KS mor·
3VS[\'a

ai u zapi tati kako neko bez ikakvil:t medicinskih referenci i obrazovania moze doci u BiB i 0 ba v 1jati zdravs rven u djelatnost, sto je krsenje zakona, " Da j avnosr ne bi m islila da irnarno nesto li 1':00 proti v Torabija, predlofili bismo mu da pismeno iziavi koia oboljenja lije6 kako bi mn se aIDOgu610 da u jednaj od ustanova obavi teslllO lijeeenje i cia se medicinsltim naJazimu. pO!vr· di poboli~anje i izlje&nje [ih pacijena ta - !stice Vukovic. Negodovanje zbog Torabijevih seami iskazalo je i Udmzenje rodi telja [eSl:o bolesne djece u BiH, koje je pozv.lo roditelje djece s le:lkim i !r"jnim neuroJoskim ostecenjima da ne posj eo u ju Tora bi ieve sea nse. - NeurolOOka o!ite6:nja ima·

lazna "ada

je pokusati se suociti sa srvarno:lCu,pmrut6 snagu u sebi i prihvatiti djeCiju rragediju nego uz pomoc samozvanih iscj elitelja gradi Ii Jamu nadu, Iza svakog nerealnogoeeki vanja lazi dcdamo razoCarenje - saopeeno je iz UdruZenja. Ovo uclntZenje, kako se istice, cijeni ghs razuma Ljekars ke komore i Ri j ase I'a IZBiB, "jer SU te dvije instiruc:ijesvojim isllJpima marno d", prinijele kolek.tivnom otreZnjenju u odnosu os vjer(lvanj e u posebne moei pojedinaca u dnirvcooj llIjednic:i koja 51" nalazi U slacliju dekompozidje". Torabi tvrdi da lijeci energi jom koj u dobi va s pe, planelll i ad biea koj a lice na k'" rnjace. E.HAut

iu nepovrataa karaktet Kod rodi telj a rakve djeoe naji!eSce preovladavaiu osja'anja OCaja igubi tka nade. Puno je prikladni-

Sabo rvrdi dace se po u Sarajevo dogovarati ostali detalji, rnedu kojima je i nabavka flasirane
dolasku vcde.

rije".

.. S firmom ZO! imamo

DOlazili SU I 001

mu-

- Isl amska zajed IIica u Bi H I!apala n as je i prosle godine, a onda. n am j e d0510 dese L im arna. Razgovarali su s Torabiiem i on. im je pojasnio .kako lijcci ljude. Kazali Sil mu da svi oni ne podr2avaju mi!ljeoje 1Z. Imam njihove slike. Osim coga, zna [e ko je sve b io kod Tora b ij a - poli ricati, j avo e lienos ti, pa i oni kojl ga sada proljvaju - kaie Sabo. ugovor U koj em smo 0 aglasili da je naSa usl uga bespJaIna. Oni su h tjeli sm vi Ii saoduCice za prikupljanje pomo6 za djecLL .Mamka,

lion ga prOZiualu

Klub poznatih

Damir Mirvic

Ucni profH nouometasa belgijskog Vizea
Ime i prezime: Damir Mirvit. Datum i rnjesto rodenja: 30, november 1982., Fo· ca. Gelj e itivite - s roditeljima, podstanar iii ima Ie vla stiti dom: Vlastiti dorn, Bracno stanie: Ozenien. Bitni datumi u Vasern iivotu: 8, februar 2010. Kojl automobil vozite: BMW. Kako se odrnarate: Imam vecma malo vremena za odmor. Omifjeni rnuzicar: Halid BeSli';. Vol!te Ii kuhati: Ne. Najdraza knjiga: "U regisrraturi". Omiljeni pisac: Ante Kovacic. Umjetnik kojeg cijenite: Adin Hebib. Za koji klub navijate: FK Sarajevo Koga biste poveli na pusti otok: Suprugu, jeste Ii ljubornorni: U granicama normale. Sta naiprije primiecuiete kod osoba suprotnog spola: Sve. B iste li ika da oprostili nevjeru: Ne, Bavite Ii se sportom: Da, Omiljena hrana i pice: Riba i voda, Ko se brine 0 Vasern irnidZu: Supruga i sam pornale, Volite Ii lei u soplng: Ponekad, jeste Ii sujevjerni: Poprilieno. Imate li kucnog Ijubimca: Ne. Koji je Val' fivotnl.moto:

PolitiMu Dratim, ali bOI)8 da 08 pratim

10

Dnevni aV81. tetvrtak, 16_ junVlipanj 2011.

te m

e

RAZGOVOR Ministar Vjekoslav Camber.za "Dnevni avaz" v-

Za bno kakva nova povecania potrebna je dubinska retorrna u svirn sektorima i ustede na drugim pozicijama, kaze resorni ministar
Federalni minis tar rada i socijalne poliuke Vjekoslav Camber izjavio je jueer za "Dnevni avaz" da se eve godine nece mod udovoljiti zahtjevima penzionera za novo poveca nje penzi ja, uprkos tome sto se oni POZ)· vaju na povecanje prihoda od dop rinosa,

POU8ca
Dodatn iizdaci

8 • a sanS8Z

ifiiiiiiiii~~~:;:;l

Mirvic: Vise penzije Rad, rad i ra d. Vas najboliipriiatel] [e: Muris Mujanovic, Pratite Ii politieku situaciju: Pratirn, ali belie da ne pratim, Da irnate 15 minuta vlasti, sta bi ste prvo uradili: Povecao bih penziie. BisIe Ii ueestvovali u souu realnosti: Ne.

Dneunl auaz
061-142,-015
SRAMOTNI AMEL- UTeavniku postoji poslanik koji Statno govori 0 23Stiti b osnjackih nacionalnih interesa,a sve vrijeme rata bio ie u halii i i"j unai;ki" pob iegao iz Armije RBiH. Danas je p oslusnik Salke Selmana, koji ga ie podmitio nasitno, a svoj kriminal krije tako ~!O prih cia je, tobo Z~,covj ek Bakira Izelb egovica. POREZNA DOHODAKBorce treba oslob odi ti pon~:za na dohodak od 10 pos!O. Drhvu su branili, ,a ona im uz 17 posto PDV-a uzima joil ito 10 posto. To,se go" diil.nje na bere dobra cifra. A ferim, drzavo! 'E>AVONEDA MIRA - Bili su sila M ilo~evic. Karadzic i Mladie, pa gdie su sada. Za [0 bih porueio Dodi· 1m: Bolan ne bio upame!. Pola 5i Bosue slavio l! svoi dzep i opel ti ne valja i davo Ii ne da mira. Ahmo, Sarajevo SRBljANSKI FOLOVl- Kako moze minis~ tar odbrane Srbije reci da Mladica nije cuvala ova drzava? Onda ispade cia su Hrva Ii i Bosn iaei d riaE im ge nerala. SAMOGRABE-Danema OHR"a u BiR, nas u Federadji BiH davno bi zasuli mlom, a nas i poli tieari sarno pare gta" be. znaju cia !'Ii5m neee Sa ,so· bomuzl.':mlju poniieti. PRODAJEI PUSI- U Zenici u pekaIi p rodava~ pus; i daje Ijudima kifle, hljeb ... pa to nerna nigdjena $vije[lI. Pi lam se cia Ii gazcla zna

Ne

- Analiza kornpletne dinarnike punjenja prihoda u FederalnizavodPIO/MIO za prvih pet mjeseci ove godine, pokazuie da ro nije ni blizu kao sto neki pricaiu. Razurnijern, nara vno, da se svako bori za sebe, da su mirovine izuzetno n iske, ali mora se uzeti u obzir mnogosocijalnih faktora da bi rast rnirovina bio onakav kakav svi zelimo kaze minis tar Cam ber. Kao SlO je vee poznato, iz Vlade FBiH, koja ie 29. aprila dala saglasnost na povecanje penziia od pet POS(O, iasno je porueeno da se, s obzirorn na priliv prihoda u Zavod PIO/MIO, ove godine vise ne rnoze oceki va ti ni ka kv 0 u ovo p ovecanie, • Takoder, kada smo posljednji PUl na Vladi doniieli odluku 0 sufinansiranju najnizih rnirovina, ministar finansi]a upczoriojeda iesada ta razli k a zbog ovog povecan ia od pel posto n a godisnjern nivou veea od rnilion maraka. Dakle, to je dodatni izdatak sarno za te najnize rnirovine, ada bi doslo do bilo kakvih novih povecanja, po(rebna je dubioska reforma u svim sektori· rna'; ustede na drugim pozi·

Camber: Oinamika pllnjrmja prihoda nije ni hlilll kao sto neki pricajl! cijarnakoje se deu svih clava!Jja kroz pro racu n - is ti ce Camber. rna, zbog kciih se Vlada morala nedavno odreci deser miliona KM saZavoda za zapo,l javanje i preus m j eriti ih zaisplatu naknada, " [asno je da moramo najprije vrariti dugove pa orida razrnisljati 0 drugirn stvarirna. U poredo s tl m radimo i na izradi sociialno prayed nijeg i prihvatljivi· jeg naei na povecanja mira" vina, da se to ne r.di kao do sada linearno,
vedan [a

pa ta poosjete

najm anje

Vracanje dugova
On po rcrtava i da je tren u tno priori tet da se rebalansom ovogodisnjeg federalnog bu dzera pronade novae za pokri vall j e defici ta i d ugo· va. U tOm s m islll pods j eea na dugove iz proleklih gomna pr-ema demobilisanirn borei"

oni koji imaju najnize mirovine. Pokusavarno naci model prema kojem ce nainize penzije bi ti fa vorizirane u odposu na najvise . kazao je Camber, porvrduiuci jos jednorn cia jeove godine skorn nemoguce ocekivui bilo kaho novo poveeanj e penzija. M.KUKAN

Z3

to.
I

Orne elendiC: posli Ii srno dOgOuOrs eSihou-Cern
Nema ukidanja penzionerskih beneficija, vette se raditi na njihovom poboljsanju,. receno je umirovlJenicima
- Minisrar je bio veoma susredj.iv. Sastusao je na!;e prijedloge. I on mli da se rije~e odreaene stvari. S uoaJ i smo da je planirana revizija poStojece esencijaJoe liSle Iijekova na federalnom nivou. Min istar j e dao nalog da se od I. jula ove gadlne i7.daju lrom jesecni rec-ep ti za odgo. vara iuea obol jen ja kako I judi ne bi scalno dolazili radi re-cepata" kaZe Omerefendie. PredSlavnici Saveza udruZeo ja p enzio neta u Federaciji BiH, na celu s predsjednikom Omerom OmerefendiCem, razgovarali su JUCers fedetain im mi n.islrom lelra \IS[VaRusmirom Mesihovicem o poboljsanju zdravs[vene za!;ti Ie za lIajs tari j u pop ulaci· ju. Om erden die j e razgovor oeijenio izuzemo uspje~oim jer su "postignuli znacaini dogovori". Prema nje-govim rijecima, do sada je palronazna sluZba u FBiHslabo radila. Mesihovie je pem:ionerirna kazaa da njihove beneficiJ'e neCe biti ukinll!e, vee Ce biti uloieno naslOjanj e cla se one poboliilaju poilto se radi 0 ugroZe!loi k,uegorij i Iiudi.lsta" ho je icla Cese raditi na primieni osnovnog paketa zdravstve· nih usluga koji joS.nije porpunozaiivio. E.Ha.

Ministar ra.zgovarao s predstavnicima Saveza pen.zionera

I

NlSTt\OD POVECANJA Ma, kalevo povecavanje penzija. Ova nab Ii" jepa vias! i drza va sve rade cia smanje broj penzi on era. Najbolji !laciu za to ie kada nemaiu ZlI Iiiekove, nemajusansi da d uze pozi ve. Sramo[al

Ukratko

teme

'Dnevni avaz, c,etwtak, 16, jUnillipanj 2011.

11

IIIIIII SlgUrnOSI HIH
Borba protiv kriminala nastavlja se bez obzira na status i poloze] pocinilaca
Obavjestajno-sigurnosna agencija (OSA) BiH obiavila je jueer saopeenje za javnost u koiem se navodi da su
sve rnjere presretanja telefo-

OSA ce naslauili
Saop6enje za javnost

Sudenja

UlalhoJarah nue d'08aO
.,. Sudenje Vlatka [arka iz S to ca, op tu zenog za ra rni zloci n prori V ci vilnog stanovnistva koie [e trebalo poceti jucer .na Kanronalnom sudu u ~ostaru,odgodenojejer se optuzeni nije pojavio na zakazanom rocistu, Advokar opruzenog Bran ko Karadagli c kazao j e da je 0 pruzen i j ueer upucen 113 fizijatrijsko Iijeeenje u SKB Mos!ar jer je nedavno slornio
nogu.

Sa sastanka: Nfuavisni QdhQrineui;;nkQvila lijela

INICIJATIVE Kantonalni ministri na sastanku na Ziaci

A.Du.

Ugovori

Koncesionarl

.,. Rep u bU ka Srpska mogla bi se suociti s velikim brojem sudskih sporova od k oncesionara za male hidroelek trane, a zbog neizdavanja urban istickih saglasnosti i cekalljem na potrebnu dokumenraciju. Na taj nepovoljni, a moguCi razvoi siruaciie II svom izvj estaj uo rad II u pro!H 0 j godini upozorila je Kornisija za koncesije u RS, iavila ie Fen3.

ce tuziti HS?

POdrSMa nouom za u o unutrasnrm DOSIOUlma
Uocen cltav niz nedostataka unutar dosadasniih zakonskih. riesenia
U cesnici radno- konsultativncg sastanka ministara ka-

ntonalnih MUP·ova, koji je jueer odrzan u Zlaci kod B anovica, zajednickom izjavorn podrzali su donosenje novog mona 0 un u trasni im poslovi rna. B lid uci zako n, kako Ie na vedeno u izja vi, podrzava integri let i neovisn os t kornesara policije te ureduje ovlastenja minima unutrasniih po-

slova prema policijskom kornesaru i odgovornost naivisih policijskih rukovodilaca, Takoder, novim zakonom Sf: definira n adzor rninisrara i vlada kanrona u posrupku izbora i imenovanja policiIskog komesara Ie ci vilni nadzor rada policije.sto bi radile skupstin e i vlade kantona, a to .do sada nije bio slucaj, Celnik ~UP-.a KS Muha-

Konferencije

na POliCi)SlIa lIomesarB
- Podf"tavam inicijativu za harmon iziranje kan tonalnih zakona llllutraSnjih po.slova kOjll >ll pOkrenuli !<antOnal_ni minil;m. Ovo nii e nikaka v atak na policijske komesare, eija samostalnost, n~glaSavam, u mkovodenjll operativnirn policijskirn silllgaffia ne smije niti Ce biti ikada do-vedena u pitanje - kazao je ministar Predrag KurteS.

Kurtas: Duo Dila alall

TraOZicnSHa

praUda

.,. U Saraj evu ce danas
poceei dvodnevna ko nferenci ja "Civ i1no drus tvo u akciji: Tram:icijska pravda i pristup pravdi", u okviru UNDP projekta ".Prismp pravdiSuoc3vanje s proSloseu i iZgIlIdnja povjerenja za bllduenost~. Na konfereneiji ce se" izmedu ostalih; obratiti Juri Afanasijev (Vll ri Afa n asiev,) reridentni pre ds ta vnik UNDP,a i rezidentni koordinator UN-a II BiH.

rned Budimlic kazao je da je uocen Cilav niz pravnih nedostaraka lin utar dosadasn j ih zakonskih rjesenja u oblasti unutrasnjih poslova, sto [e bin razlog da se krene u harrnoniziranje i izmienu postojecih zakonskih riesenja, ..Nezavisni odbori za izbor komesara, kao parlamentarno rijelo, pokazali SlJ se kao neucinkovita tijela koja niti su depolitizirana niti su imala ozbiljniji mjecaj na djeJovanje policijskib sluzbe· nika - ka,.ao je Budirn1ic. Sastanak je odrZa.n u pro iSllstvu federalnog ministra poIicije Predraga Kutlcla, ~efa policijske misije EU u BiR Siefana Felera (Stefan Feller), predS[aV'nika IeITAP-a, OHR-a [e predstavni· ka Ministarstva sigumosti BiH. A.BADtle

nskih komunikaciia koje je vrsila OSA, poduzere u okviru zakonskih ovlastenja i na osnovu zakonito pribavljenih naloga Suda Bill. - Povodorn nastavka medijske kampanje ,,NeZllvisnih novina" protiv Obaviesrajno-sigurnosne agenciie BiR, u ciliu objektivnog i tacnog inforrnisanja javncsti BiR, jos [ednom naglasavarno da su sve m jere presretanja telefonskih ko m unikaci j a koje je mila OSA poduzete u okviru zakonskih ovlastenia, Za svaki pojedinacni sluca] presretania relefonskih komunikacija OS A j e provela zakonom propisani postupak i od nadleznog Suda BiR dobila pismeni nalog za provodenje mjere, Tuzilastvu BiH su dostavlieni svi nalozi i prateca dokumen tacija koia potvrduie da su sve mjere presretanja telefonskih komunikacija koje je mila OSA izvrsene na zakonit nacin - navodi se II saopceniu koje potpisuje genemini direktor Almir Dzuvo. Dalje se navcdi da je ,",pravi razlog ove proti VUSlavne i antidrfavne medijske karnpanje narusavanje ugleda Oba vj es ta] n 0- sigurnosne agencij e B osne i Hercegovine, kako bi se zausravi-

le image i operativne dielamost; Agenci]e, dalinje dokurnentovanie korupcije i krirninala te dovela II pitanje vierodostoinost prikupljen ih dokaza i prufila zastita kriminalnim gruparna Ciju je djelatnost zadokurnenrovala Agenciia". . Zelimo cia obavijestimo javnost BiH cia ce OSA uprkos pri tiseima nasravi ti da iltiri ustavni poredak i sigumost BiH i boriti se prctiv organizovanog kriminala i korupcije, bez obzira n a starus i polozaj pocinilaca, U tom pravcu, sva do sada prikupljena saznanja i dokazi o organizovanorn krirninalu i ugrozavaniu ustavncg i
drzavnog poretka, ustuplje-

ni su nadleznim organirna BiH - zakljucuje se u saopcenju OSA-e. .

Tliiste rada

LOHaln1

InspelilOrl

.,. Pocelkom ovog mjeseca lokalnim zaiednicarna u RS o!lloglleeno je organizimnje in&pekcijskog nadzora u oblasti rada i. zahite na rade. U skladll s dm u Banjoj Luc.i je, nakon zajedn ickog rada s en ti te[skim, poceo s akt.ivnostima i samostalni inspek!Or rada, j avila j e Fena.

R uska am basada prekiucer ie obiljdila nacionaIni praznik Dan Rusije u Samjevll. Na prijemu za zvanicni.ke u sarajevskom hotelu "Holiday lmt okupilo se zanimlji vo druSlVO, u kojem je prednjaCila velika grupa skoro c:jelOkllpnOg ,ukovodsrva Republike Srpske, d rza vnih zvanicnik a iz tog entireta Ie "bloh HDZ-ova". DomaCin, ruski ambasa· dor Aleksan dar BocanHareenko, pozdravio je prildsjednika RS ~ilorada Dodi ka,. predsjedava jllceg Predsjednis!va BiH Nebojsll Radmanoviea i os tale drZavne i en ri relske zvanicn ik e. Svi oni, zajedno s predsjednikoJll RDZ-a BiH Draganom Covicem ; predsjednikom HDZ-a 1990 Bozom Ljubicem te Borajnom Krist!), zadrzali Sll se lJ, ka-

SrpS~ii nruals~i lileri sa Inc~omi Harcen~om

Na prijemu povodom ruskog praznika

Vlada RS upla!ila je jucer pet milioua K~ da bi se radnicirna "Zeljeznica RS" isplatili regresi i lOpJi obrod iz pretbodnog perloda, po!Vrdio je' juter novinarima u Sarajevll premijer RS Aleksandar Drombic. Di()mhic: Pojasnio je ida. "Ze- Minimalni Ijeznice RS" ;:a sada uvieli

Ulada uPlalila pel miliana 8M ,ielieznicama HS··

Premijer RS Aleksandar Dzombi6

ispunjavajll minima· 1m: tlvjete mdJ koje ie propisala Vl_ada RS. U prava "Zeljezni· ca RS" saopCila j e jucer kako oceku j e da pocne primjena minimumaprocesa rada u tom preduzecu, nakons 10 je em; [etsk a vlada uplatila pet miliona KM.

Kris/o,

Radmanovir:, Dodik, Im;ko, Liuhie i Har{;enlro SDP-a Zialko Lagumdiija. Kako se mogl!) primije[iti Lagumdzija se drho suo zdriano sa strane, uglavnom komunicirajuCi sa stcan.im ambasadorima. Kurloazno se pozdravio i razmijenio nekoliko rijeci i s Dodikom, ali nije sieo za zajednicki St~. T. L.

ko se cinilo, vrlo zivom i llgodnorn razgovom Z3 jednim stolom. Posebno nakOf! SIO im se, ndto kasnije, pridrllzio i visoki predstavnik Valentin Incko (Inzko). lslOvremeno, iz [ZV. plarformaskog bloka prijernu Ruske ambasade prisustvovao je iedino predsjednik

N a rocism za izj asn j en je o krivnji pred Odjelom I za catne zlocine Suda BiR optuzena Albina. Terzic iziasnila se da nije kr;va, saopeio je Sud BiH. Sud BiR potvrdio je 5. maja optuznicu koja opmzenu Terzic ,ereli za rami zloCin pro!iv dviL!!og s!anov nis tva. U opmznici se, izmedll

Albina Jerzic negirala Briuicu

Sudenje za zlocine u Odzaku

ostalog, navodi da je Terz;e od maja 1992. gociine pa do sredine jula iste godine kao pripadnica Vojne policije HVO· a llCesrvovala u neCovjecnom postll pan ju prem a ci vilim a srpske nacionalnosti. Civili su biLi nezakoniro zarvoreni u prostoriiama osnovne Skole i u fabrid ~Strolil" u Odfuku, ja· vila je Onasa.

spec
• Zamienik predsjednic~ Konfederncije sindikma Bosne i Hercegovine i predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH lsmet Bajraroovic ucestvuje u mdu 100. konferendje ~ed unarodne organizacije ra da, jav iLa.je Fena.

12
SUD BiH Osuoeni sviedok Tuzilastva nastavia iskaz

Dnevni aV81. tetvrtak. 16_ junVlipanj 2011_

te m

e

medUSObne oDtuibe
Handzic tvrdi da su zaroblieoi Hrvati zlostavljani, ali mu nile naredeno da tosnazuie

_.andiicai asala
Drzavnog tuzilastvs. U dos 13 ostro j razm j en i argurnenata i medusobnih op ttl ,-bi Gasal j e suo cio svjedoka Handiica s nizom posnu Galicu, i danas vcde kao nestale. Isro tako, Handzic je kuci pustio i Niku Milosa zvanog Kardelj, navodno, jer je bio bubrezni bolesnik, No, Gasal je pokazao dokumerit koji je Handzic porpisao, a u koiem se traii Mi· losevo hapsenjel? Orad se vodi kaonestali __ Takoder, Gasal [e Sudu prezentirao i dokument iz maia 1994. godine u kojern u pravo H andzi C0 ba vies ta va nadlezne u T recem korpusu Arrniie BiH da mu niie poznata Sudb ina nes tali II lara" bljenika te da su, navodno, pobjegli prerna linijarna Vojske RS. Medutim, Hangicne dogadaje.

Nekadasnji pornocnik naceln ika za sigurnost 307. brigade Arrnije BiH (ABiH) iz Bugojna Enes Handzic, kojeg ie Sud BiH nakon priznanja krivnje osudio na osam godina zatvora, jucer jeriasravio svoie svjedocenje u procesu protiv nekadasnjeg upravnika logora na bugojanskorn stadionu "Iskra" Nisvetu Gasalu, bivsem koman diru osiguran ia logon Musajbu Kukavici i nacelniku policiie u tom gradu Senadu Dautovicu.

dzic u svorn dnevniku koii je, takoder, prezenriran Suo du, a prije nastanka dokumena ra, na vo di da s u zarobljeni Hrvati mrtvi! Analizom niegovog dnevnika branilac Nisveta Gasala, poznati advokat Senad Kreho nastojao je dodatno kornprornitirati svjedoka Handfica, Nairne, dok je b ivsi bezbjedn jak u porno negirao bilo kakvu vezu s logerom "Iskra", od brana ie insistirala na cinjenici da je on bio duboko ukliucen u traTo, po njima, porvrduju i Cinjeni<:e da ie vodio brigu 0, primjerice, dogradnji i Cisc-

HMdiif;: Kale da nijeadgQvaran eui u za rvora, naba vci drva, deb, uvodeniu struie, odvcdenju na tad, pa i 0 samirn zarobljenicima .. Svjedok ie, pak, uporno ponavliao da on nije imao kontrolu nad logorom i da nikada nij e bio 0 Q.govoran za zarobljenike, S[lIvise, ispricao je da ie u Bugojnu bio sarno izbjeglica i da se, prak ueno, n izasta Il ije pi tao. op tuz.en 0 m Da u toy icu. Is takao j e da s u za ro bl jenici razoruzani i da su bili zatvoreni u jednoj kuci, Neki su bili u civilu, Saslusavao [e iednog boiovnika na okolnosti ubistva ; zlostavljanja pripadnika Armije BiH i civila _Istakao je da sup 0 j edini pripadnici Armije BiH, ali i civili, zlostavliali zatocene Hrvate iz osvete, N adalie, Handzic je rvrdio da nikada nije dobio nalcg od komandanta 3D7. brigade Tahira Granica, koma n danta Abd ulaha J eleca i op tuzen og Dautovica da istrazi ko je v r~i 0 navedena mal tre liranja. F.VELE

Optuzenil:ka klupa
Gasal i Kukavica se, podsj etim 0, terete za zl 0 c.im u logoru "Iskra", gdje su u nehumanim uvjerirna bili ddani civili i ram i zarobljenici, dok ie Dautovic optuzen za planiran]e i zarobljavanje civila, Handzic je donedavno zajedno s njirna bio na optuzenicko] klupi, ali se sa-da pojavljuje kao svojevnni insaider i svjedok

Gasal: Brajni argumenli ve kornpromitirajucih dokumenata za njega. Po Gasalu, Handfic [e iz zarvora najpriie pustio kuci pet osoba, od cega se dvije, a rad; se 0 Draganu Milicevicu i Zom·

,AIISP8hiC
Jucer ie na sudenju prikazan snimak posi ere bivseg rninistra unutrasujih poslova Republike BiH Bakira AI ispa hita B ugojnu. Na snirnku su pored

u BUgOlnU

Zatvoreni u kuci

Al ispah ica prikazani i ra rIIi nacelnik Bugojna evad Mlaco, Asim Fazli':, Suljo Tukar, Malik Krivic, kao i opruzeni Senad Dautovi·c.

Dz-

Nadalje, Haodlic je jucer porvrdio da je u bugojanskorn naseliu Doniici 1993. godine vidio zarobljene pripadnike 1_boine "Eugen Kvaternik", koji su zeheli d.a se p redaj u sa m 0

llOUlasna MoniMaSimonouic SIObOdnOse seta o. rCMom
Poznata po tome 8to je zvjerski mutUa gradane nesrpske nacionalnosti u logoru Luka
Nakon 5to ie DistrikEom prostrujala informacija da je u Brckom vide.oa Monih Simonov;e, za kojom je raspisana i medunarodna POljemica zbog poc.illjenih zloei n a prOli v c iviI nih za-

laka je raspisana meounarodna patjemica

Simonovic: Z/ocin proliv eivi/s locenika u zloglasnom logo· m Lu ka, sekrera, U druZenja nestalih, nasilno odvede.nih i ubije!li.h Boi!lnjaka 1.1 Brckom Sead Golie kazao je za "Dnevni avaz" cia i 00 posjeduje informacije 0 videIlju MO!like u Brckom. " Nekoliko i:!.anova Ud-

ru~enja rekJo nam ie da 51.1 U gradu vidjeli zloglasnu Mon ik u . 0n3 se nesmetano se cea gradom, S[o medu one koje je Monika zvjerski mucila, al iis ve i'es Ii Ie B rcake, U!l osi nelagodu·· kazao je GoHc. Istakao je da su ovu zlocinku, koja je poznara po monstruoznim zlocinima 1.1 Luci, gdje ie, izmedu osta" log, zatocene gradane nes· rpske Ilacionalnosli rezala razbijenom bocorn, vidjeli viseputa u Brckom.

Porlparol policije u Brekom Halid Emkie ka7..aO n am je u [elefons ko j izjav i da policija u kon!inuireru poduzim~ m jere i radn je u vezi s pronalaskom osoba koje se sumnjire da su pocinile ratnizloCin. • lu konkremom slucaju poduzimali smo radn j e - ka· l1l0 je Emkic, koji nije odgo· vorio na pitanja cia Ii posmje pri jave da je Simonovic vi dena u Br,Ckorn i da Ji je bilo hapSellja_ E.RAZANICA

sarajevski kanton
_ _ __ _ __ _

.

Dnevnl.avaz,:lelVrtak, 16.lunVllpanJ 201.1.

13

NESPORAZUMI Dopisivanje ViK-a i Direkcije za ceste KS

ne uide se linue na oruelazu
N asernaforu
u ulici

U uliel Zmaja ad Basne
Zrna-

ia ad Bosne ked Elektrorehn i eke skole za ell ergeti k u Iinije na pjesackom prijelazu se skoro i ne vide. Kako narn

je rekao jedan od prolaznika, ka da pre lazi, mora trca Ii jer vozaci koji skrecu iz ulice Hamdiie Cemerlica nece da stanu, A.NfI.

Zavrsen Festival caia l !jekavitag billa
Na 9. rnedunarcdnorn fesrivalu caja i ljekovirog bilia Tea Fest dodijeliene su nagrade najuspjesnijim pojedincima i udruzenjirna. Prva rri m jes la u ka rego ri j j Lj ekov iti bosanski cvi j e [ osvojili 5U "Herba eko", "Biljana" Maoea i Udruzenje "Orhideja", doksu u kategoriji Preparati na bazi ljekokategoriji

prOglaSeni na)usP.leSniJi
Peelinji proizvodi osvojio [e Avdo Duranoyic, drugi ie bio Muharem Seper, a treci Abdurahman Tresnio, "Bimed" i "Pcelica Medina" za] edn 0 su d obili
Zlatnu plaketu u kategoriji

vitog bilja najbolji bili Udruzenje "Kajtezovic", Eko farm a Dubostica te Jasmin Hrnjic, Prvo rniesto u

Pceliuji preparati,a nagradu "S adi k Sadi kov ien za 0 cuvanje tradiciie u koristeniu ljekovitcg bilja dobio je "Kajtezovic". "Novi bh, proizvod" [e brusnica u rnedu od

"Pcelarstva nih.

Balic" iz Trav-

A.J.

U ViK-u kazu da slivnici koje je postavila Direkcija nisu u njihovoj nadleznosti • Ne rade svoj posao, pa prebacuju na nas, navode iz Direkcije
Na glavnirn saobracajnicam a, kada pada k isa, voda se zadrzava jer su slivnici na dosra miesta zaceplieni. Iz preduzeca "Vcdovod i kanalizacija" kazu da nije u njihovoj nadleznosti da Cisre slivnike koje je postavila

me, jer ih nisrno ni posraviIi. Za to nijepotrebno ni speciialno vozilo, moze se cisti· u rue no. Ti slivnici spadaiu u obiekte zacdvodniu kisnice sa sao b raca j ni ca - rekl i su namizViK-a_

nisu nece svo j niku
cesta

lake znaiu da slivnici u nasoi nadleznosti, da ih ocisre! Ne rade p osao, pa od govern os t
)12

ni specijalno vozilo kojirn se iedino mogu cis til; sli vmer,

prebacuju
0

nas, U Pravil-

Specijalno vozi.lo
- Iz Kantonalne
za inspekcijske

odrzavanju

javnih

Plstlulla setampon
Sanacija ulice Sulej mana

Direkcija ..za ceste KS. Sahrove koji su u njihovcj uadleznosti na saobracajnicarna redovnc eiste i od.rlava. ju, - Uske slivnike na saobracajnicarna roi ne ~isri-

Nece da elste
Medutim, iz Direkcije za oeste KS tvrde supremo i kazu da su i ilahtovi i slivnici u nadleznosu ViK-a, iako im oni staluo saliu dopise 0 zacepljenirn slivnicima,

Zelia ide po planu, kazali su nam iz Opcine Stari Grad. Trenutno se Sa.hwv; i resetke sli v n ika izdizu na po treb-

nu visinu Ie postavlja Tam" pon. N akon toga poce I ce asfaltiranje, Radove finansira Opcina,a izvodae je "Rad",

i Zakonu 0 komunalnirn djelatnostima tacno je odredeno da su svi slivnici i bhlOVi u njihovoj nadleznosti. Imali smo primjedbe grad ana koji se hie na zacepljene slivnike - navede iz Direkcije, Dodali su da oni nemaju

up rave
mo-

poslove

gu reagirati, [er je sve vise zacepljenih slivnika ko]e ViK ue Cis!i. Na njima je da Ii ih Zele na tjera ti da rade svoj posao iIi ih pustiti da birajusta hoce da rade, a sra
nece - kazu

cesre,

A.NVHANOf:7C

iz

Direkcije

za

spec

N.G.

• Biciklisticka manifestacija za djecu 'Giro bambino 2011" bi I ce odr"a!!a U nedjelju !!1I Vilsonovom setal iSIU. Utrka poeinje u 17 sari od mosta u ulici Hamdiie Cemerlica do mosta M Aevi. Organi<>atori napominju da je <>auccite pmrebn a sarno dobra voli a i ispravan bicikJ. Za sve uees nike s u osigurani osvj cienje i!lagrade, istakao je lla.pres-konfereneiii predsjednik Udruzenia Nisad Selimovic, javlja Fena.,

Puilia Cii8Ui u cezapaCaCanlim stanou'ima ce
Rekonstrukcija zlda bit zavrsena danas • Dotraiale cijevi zamijeniti
Rekonstrukcij a po rpornog zida u OdobaSinoj ulid, kafu iz Opeine Celllar, bit ee gotova danas, Kako smo voc pisali, najavili su da ee voda koj a izvire ispod temelj a zgrade j vet dUle curl !liz ulicu bi rj drenira!la iprovedena u kanaiizaciju, medutim, 10 jml nije uradeno, Voda smeta voza.Cirna, a poseb no pralaznicima, j er tete i':ak i kroz Kmnjtevicevu ulicu. - Radised.rena7-->l iz.acidova koja ce vodu usm jeri ti u kanalizacion u mrefu da ne bi oSle' till! zid, Problem s vodom ie otprije pocelka mdova. i uzrok sto ie zid propao. Voda izlazi ispod zgrade, pa je <>a anaciju s odgovora!l ~Sarnj evostan" rekla Dam je Benita Boguni';' K eilelj iz SI uibe za prosrorno uretlenje i korn u.riaIne paslove u OpCini. Iz preduzeea "Samjevostan» kaiu da je njihova ekipa

Otkriven uzrok slijevanja vade niz Odobasmu ullcu

Prodele Ii ulicom Vahide Maglajl;" nu Dobdnji, !lemo" gu Ce j e ne primi j eti Ii Iiiepo uredellO d voris Ie zgrad e D a bro j u 18. Razne vrste cvijeca !la jedllom mjestll djelo su Fajke Kospe, koji stanuie u ovoj zgradi, a za svoi rrud dobivao je pohva1e i mjesne zajednice. A_J.

Voda se danima slije vala {liz ulicu vee !la tete!!u i cia su UMdili peeatila, Nasa ekips je usb u te uzrok. slanove i otkrila da SlI vodovo• U prizemlju zgrade su dne cijevi zbog dotrajalosti dva stalla koje vee dUle niko popucale ida se voda zbog IOga !Ie koristi i Opcma ih je ZlIslij eva niz ulicu. Zamij enit

~:·M.GUfiC}

eemo ci jevi koje su pop u.cale i rime ce problem hiri rii eilen tekao nam je Fuad Haskic, izvrl,~i direklor "Saraievosrana. M.G.

14
KORAJ Deset godina povratka Bosniaka u svoje rodno mjesto

Defnirati u ueza ODstanaM
Mlaoim povratnicima nalvecl probl.em ie posao, odnosno plasm an nlinnvlh poljoprivrednih proizvoda
lenih, Mahom jerijeco star;" jim liudirna, a onim mladirn naiveci problem ie posao, odnosno plasrnan njihovih polioprivrednihproizvoda. Takoder, kaZe Smajic,

Pellzioneri s neslrpljenjem ~ekajll figure

"Kako dalje u Koraju" naziv je skupa tridesetak intelektualaca koji je ovih dana 0 drzan U ovo m povra I· nickorn rniestu na obroncirna Majevice u opstini Lopa-

Sah na otvorenom u Zvorniku

Sarno Ploea bez ligUra
Iako su se zvorni i:ki pe II" zioneri i ostali pcklonici drevne igre obradovali posra V ljan ju vel ike sahovske tab le u cenrru gra da, ipak j 0 S nisu dobili priliku da pobtu vjestiuu 113 64 polja na orvorencm jer sahovske figure i05 nisu nabavljene, Stoga i dalje sah igraju na znatno maniih plocama, sa nestrpljenjern ocekujudi kadace preci na onu veliku. -Ne znam ~Ia je u pitanju i s to figura j os nema, j er svi

Penzioneri jedva cekau da isprobaju tablu
jedva cekamo da isprobarno tablu i da se pridrufimo 0$" talim vecirn gradovima koji je odavno irnaju . kaze Spasa n Milo!: ev ic, p red sjedn ik Udruzenja penzionera Zvornik, Potpredsjednik SO Da· n ijel D ragicev ie rekao na rn je cia su porucili velike, plasticne figure i da uskoro ocekuju njihovu isporuku, Zasto to niie uradeno istovremeno sa tablom, osta]e enigma. M.M.

Sta mi se (ne)svida u Fojnici
------------

Treba OCUUali
HOZOUgrad

Agic.: Planski prislup re. Povodom deset godina povra tka Bosn j aka u svo j e rodno miesto, intelektualci rasuti po BiH i cijelorn svijet u pok u sali su definira ti p u[eve za ops tanak po vra I n ika .. Kako kaze Zijad Smaiic, predsjednik rnjesne zajednice Koral, od predrarnih 900 do m aci n stava, 0 duos n 0
2.500 stanovnika i 900 zapo-

Smajic: Nebriga vlasli problem je i nedosratak politickih predstavnika u maticnoi opstini, te neb riga drzavnih vlasti 0 Koraju. Smajic [e i dio lima mladih

Osam doillora naulla

ljudi koji vcde Zemljoradnicku zadrugu "Agro Koraj". Zadruga irna oko ZOO konperanata i uspjesno saraduje sa preradivacirna voca i povrca -u okolini. Nedostaje irn finansiiska podrska 2-3veci obim pcslovanja i ukliucivanie veceg bro-

slenih, danas je u Koraiu oko 400 domaci ns ta va, 1.400 s [all oVII.ika i 14 zapos-

Koral je odranije poznat kao miesto koie ie dslo vi~e od 200 fakul te [S ki obrazovanih Ijudi, osam doktora nauka i akaderni-

ka Midhata Begica, eiia ce se stogodisniica rodenia u Koraju obiljeziti kraiern jula, kako je na .skupu dogovoreno.

ja mjestana U proizvcdni ciklus, Skupu je prisnstvovao i Belmir Agie, glavni koordinator u Vladi Brcko Distrikfa porijeklorn iz Koraja, Sma tra da je krajnje vrijerne da se pornogne Koraiu da vratisvoi nekadasniisia]. • Mali broi ljudi se vratio ibez strareskcg pristupa razvoiu ovoga kraia posliedice bi bile nesagledive, Bez ozbiljnog, planskog pristupa
ovorn problernu, za nekih

pet do deset go dina Koraj bi opusrio . kaZ-3O ie Belrnir Agic, E.MUSU

" U mom.gradu svida mi se neiskvarenost ljudi, illO ripicJlo za male bh. gradove, Posebno mi se svi da zdrava hrana bez pestieida koiu bake prodaju na pijaci, Prirodne Ijepote Fojniee su kao lijepa p j esma, Poseban j lij ep ie lokali ret Kozovgrad, posljednie prebivaliste kraIjice Kararlncali se malo radi na [orne da se oc !Iva 10 bis wrijsko mjesto. Fojoica je nuisricko mjesw, ne bi !rebalo da ima ru pa na pu lU, a kad plae· arno regis[raciju idu pare i za 10. Trebalo bi bili vise kul turn ih doga da j a, ako Z3 o as kai:u da srIIO slij ep 0 cri· jevo !1e mora zn9cl Ii da

ito pro·zue e u baSti prOda na standu
Kaze da to ne radl iz prijeke potrebe, vee iz zelje da ima neki hobl i da se necim bav:
Vecinu OHOg proizvede sto

Vahid Forie iz Kozarca ponosni je vlasnik tri penzlle

Je/e/le Cvjelk()vic, neuposleni medicinar nam neke srvari ne Irebaju • kale Jelena CVjelkovic, nezaposlena medicin;ka radnica. H.CII.

Da je Posavina raj za ribo· lov pokazujese i ovih dana rekordnim ulovima. Prl)r~ kla sedmica za ribare iz odfuckog kraja bila je vise nego usp i!lna. UJovi Ii su rame vrsle riba i dOSIa u lova je bilo iznad prosjecn e k i· laie, sto porvrduje i podalak da su istovremeno na udalje-nosti od nekoliko merara na Iijeci Bos n i rib ari Kern al Zo· 10tie i Edis Duhrie iz Odiaka uloviJi d va.sm u da teziIle oko 11 kilograma. A. o.

UIOUIII dua SmUda Od DOn 11- ograma

Ribari u Odz.aku

u basti i na svorn imanju Vahid Forie (70) iz Kozarca proda no. stand u ucen tru ovog uaselja kod Prijedora. Tvrdi cia wsw radi nijeizprijeke po. [l"ebe, vee iz zelj e da ima neki ho bi i da se neeim bavi.. . Ja sam ti bio vel;k; ra· di~a i zam imam Iri penzije. Jednu sam zaradio u Nje' mack oj iz koje sam se u Ko" zara.c vralio prije dviie godi· IIe, drugu primam II RS, a treCll nii saljll iz Hrvatske. Od njih tri nabere se mje" secno oko SOO maraka, asko" ro toliko, a bogami n eka d i malo vise, ovom standu. Meni i mojoj haoumi Sdki dosta· prica Vahid. Na smndu ima bamnju, grah kojem za. kubanje treba saml) jedna voda, rE);ne VIS!e

n"

(Fo~:

D.

S~I"J<J

sirno saml jevenog braSna, med odmaslaeka alii domacll

~Ij ivu, n jegov Iicni pro imod. ·N e mogu sebi sudiri, je·

dnostavno moram raditi. Pa kad radirn da i nesro prodam. Imam i porudzbina, nekad mi Iiudi dolaze i kuci po neki moj proizvod, a imam i [·eku. -Kod mene moze i na vere-sij u. Znaju to oni koj'; kUpUjll kod mene. Malo se ispricam, malo neSIO prodarn i men; je do· bro. Ako nesto radiS i imacas, ako sjedis ikukas nisIa neee ni bi li • kaze Vabid koji je l-a OVllse.zou u posadio dllflum bijele misi· race, koja mu, ba.r tako Itde, najbolje ide. Osim za stand i liene po· trebe, jed'.n di() sv(}jih proi~· voda Vahid podijeli i svojoj djed, trima kcerkama i dvo· jie; sinova, od kojih zajedno ima 18 unuka i ceriri prau· nuka. M.Z.

lololic i Dubric sa ulovom

Simfonijski (}rkestar Ba· njalucke filharmonije prek· sino cj e, 0 a s"o m prvom n as· tUpu u Prijedoru, u okviru Kuhurnog Ijeta odrzao kon· ce.rt pod dirigemskom p~li·

naSIUDiia BanjalUClia Iii .armOnija
cum Vanese KremeIlovi.c. Prijedorskoj publici Ba· njalllcka filharmonija pred. Slavila se Siovenskom igrom Antonija DvorZa.ka, Madarsk(}m igrom Joh3ne· sa Bramsa i kompozicijam~ za klavir i orke5tar Ludviga van Betovena uz Boja.na Maninovica, soli stu na kla· viru. Damir Jovallic, dire.ktor

U okviru Kulturnog Ijeta u Prijedoru

Banjaiucke filharmonije, koja je osnOV3na U j'anuaru 2010_ godine, kazao je da je ova filharmonija oddala vee 14 cjelovecernjih kon· cerala_ M.Z.

unsko-sanski kanton

Dn~vni ava" tel'lr1ilk, 16. junillipanj 2011.

15

Arhsoloska tsnazlvania u Buzirnu

SKUPSTINA USK Clanovi A~sda optuzuju predsjedavajuceg Rosica

rn~~~rn®J~rn~[fi]J~n[rJ(]Jrn(]Jm~ r
. ~.~ ~~~~~[rJ~~~rn~~rn
U

POQeceiZ 13. stoueca
Vrijednost isuazivania ie 62.000 KM
Starom gradu u

Da Ii Stari grad

Buzimu pocelaie druga faza arheoloskih istrazi vanja, koja izvodi Zemaljski illuzej iz Sara j eva uz po m oe eminenrnih arhecloga iz Engleske. Vrijednost isrrafivanja je 62.000 KM, pise Fena. Nacelnik opcine Bufim Mirsad Sahinovic navodi da s u sre ds tva 0 sigurali Federalno ministarSIVO prostornog uredenia, turizrna i ckolisa, Istraf-

ivanja, koja ce biti zavrs ena za 20 oak dana, rrebalo bi pokazari da Ii S tad grad porjece iz 13. stoljeca, Po zavrsetk U arh eoloskih iskopavanja prismpit ce se izradi projektne dokumeritacije za revitalizacij u Starog grada B uzim, jednog od naiugrozeniieg nacional nog spo m eni ka u BiH. Time bi on postao znacaja n segment ruristicke pon u de ovog kra j a, ali i nasezernlje,

DluOreO LOMalOi UOIOniersMi cenlar
Oduzimao lm rijec, upadao u diskusi'u, rnanretrao ih citiranjem poslovnlckln clanova ko], izgleda, za druge ne vaze
- Vi.predsjedavajuci Ro-

U okviru projekta u Bihacu

sieu, provodire protiv mene mobing i zasrrasivanje, dok se sas vi m drugaci j e ponasa te prema zas tu p n ici rn a iz svoje stranke - kazao je [usuf Bairektarevic Huseinu Rosieu, clan!] SDA ipredsjedavajucem Skupstine USK ua jucerasnjoj 9. sjednici. Bairekrarevic, clan A -sda, b io ie izrevol tiran "posebnirn" tretmanom Ro~iea prerna zasrupnicima A -sda koj i I:!"ai m jesecirna eak i u ran ie jem sazivu Skupstine, Ne jednom irn ie oduzimao riieC i

maltretirao ih citiranjern pes" Iovnickih clanova (koji, izgleda.za druge nevaze).

Istiprincip
Vidno iznervirani Rosie nij e se zaustavio na Baj rektarevicu pa je isti prineip primiienio i na Admiru HadZipailieu. Upadao jell njegovu diskusi] u, oduzimao mu rijee i,na koncu, otierao ga oct govornice, HadZipailic je prvo odbio da ode, ali je nakon dolaska zastupnika Ekrema Prosiea, CIa· na SDP -a, Oliliao. rhunac neV kill nne Rosie je pokazao doba-

Sia SU Pilan POSlaniCi
Po obicaju, najzanirnljivi j a tacka dnevnog reda hila su poslanieka pitanja, pa je 12 poslanika pesUlViJO vise od 20 pitanja, Faruk Hozic HOOi.a pitao je ~la se deSava u privatiziranoi sanskoj firmi "Splonurn", U cijem krugu nasmje nova firma pod sumnji vim okolnostima, dok "Splonum" duguje svojirn radnicima enormne sume novca i prakDen.D ie blokiran od banaka civanjem Hadzipasicu: - Ces ti tam, n aucili ste pro ci ta ti Pos lovnik ! Zastupnik Prosic iedini se suprotstavio llaCi.nu na ko ji Rosie vodi sjednicu. Rosie ie nesto kasniie za govomicomkazao: - Zao mi ie, gospodine Baj rek tarev ieu, ako sle srekli dojam da vas l.8strasu je IT!. Admir Ha.dZipailicpitao ie zalito su premijeri Lipovaea i N ikSic neda vno obilazili same fume eiii su vlasniei strand. Ismet Dolic se aji~ki mediji ne pisu o "rnarkopolovskim" putovaniima predstavnika izvrsne vlasri, dok je Asirn Kamber ZlJrnierio episkopu petrovackom Hrizostornu na teskim riiecima upueenim lokalnoi vlasti II Sanskom MQsru. sro nadlezne institucije Kantona godinama posmatraju javasluk u TZ USK. N a njegovo mjesto je voljorn vecine na 60 dana j menovan Amir Mezetovic iz Sanskog Mosta, Zaslupnicima iz opozicije zasme,ale je slOjeMezeto· vic, dip!. poliwlog, lek 200S. okoncao fakultet, a 2010. imenovan za savjetnika nacelnika opCine Saoski Most. Traiili su dodarna obja!;· njenja iz njegove biografije, aIi na kraju je, opel, bilo kako je h Ijela .zasrnpn icka ve· Cina. M.DEDU5
interesirao zasm lokalni kr-

U sklopu projekta "Volonriranjem do prekogranicneg razvoja lokal nih zajednica", u Bihacu ie otvoren 1.0kalni volon terski oen tar. Pro"

jekat "Volontiranjern do prekogran icnog razvoi a lokalnih zajednica" provode Agenci ja lokalne demokraciie Sisak i Omladinski komunikativni cen tar Bani a.Luka, zaiedno sa ceriri partnera: Udrugom osoba sa in validiretom K uti-

na, Udrugom UCS iz Petrinie, Udruzeniem ~Zenesa Une~ iz Bihaca i Udruzenjem "BiosPLUS" iz Dervente. Cilj projekta [e unapredenie dostupnosti servisa u lokalnim zajednicarna unutar granicnih podrucia kroz uspostavljanje pet volonrerskihcentara, rri u Hrvatskoi idva u Bill. Center ie orvorio savjetnik prernijera USKFnmjoJuric. M.D.

Festival "Bihacko Ijeto"
K ulturni cen tar Bihac Organizira 13. po redu Festival s=kih umjetnosti "Bihacko ljeto", koji Ce I:!"ajali 17. od juna do 4. jula2010. godine. Ova najz.na~j.nija kul[lima man ifestadi a na po· drucju USK i iedna od lIlacajnijih na nivou BiH zvanicno pecinje u petak, svec-

Ostavka Eminica
Burne polemike izazvala je oSlavka Enesa Eminica na miestu claua SkllpSline Tu· rislickezajednice USK. Eminie ce odsmpio razocaran

Zuanicno otuaramB U DBtaB
3nim orvorenjem izlo·~ben· og salona Kultumog centra, u z svj elsk i pozn a IU izloib u fo rografi ja "Graeiozne i bes· pomocne", ce:lkog fotog.rafa Michaela Miceka .. Otvorenju izlozbc prisus· tvovat ce i TO!lJa~ Sujong (Szunyog), ambasador Cclke RepublikeuBiH,piseFena.

Hadiipasi(; odbija da od~,Prosic ~eka

U cazinskim srednjim skolama poceo je upis uceni· ka u prve tazrede za skolsku 2011120 12.godinu. Kao ira· uijih go dine, najvise ucenika u prvi razred planira upisati Pcva srednja skola - 390 u 13 odjeljenja ..Za treei Ste· pen bit ce upisano 210 ui'enika,a zauimanja su: frizer, ins tala ter ee n rral n og grijanja,plillski i vodoinslalaler, konfekcionar lekstila, aUlOmehanica.r, vozac mowrnih vozila, ma§inbravar i elek[roinsralater.

Prua UPiSuie naJUiSe, 13 Odieljenja
Za cetvrli slepen bi I ee upis. no 180 uc:enika, a s!rlJke su sljede6e: mailinski teh· niea.r, tekstilni tehnicar kOn" fekeionar, elektrotehnicar racunarske tehnike i auto· ma tike, leh n iear drum skog saobraeaj a, mailinski lehni car energeri ke i ma;ins ki t.elmitar za komp ju tersko projek tovanje. Za zanim an j e cetvnog stepena ko n kurn ie otvoren do 17. juna, a za treei do 30. juna. Prijemni ispin bil ce odrhni 22. i 23. juna. U Drugu s[ednju B:olu

Poceo upis u cazinske srednje skole

Prilemni za gimnaZi)alce
SIO se lice Gimnazije, u ilkolsko j 2011/2012 .go dini biee upisano ilest od· jeljenja prvog razreda. Pri-

jemni ispil bice odrlan 22i 23.juna, a uce.nici gene.raci je oslo bodeni su 0 ve obaveze.

bir ce upisano 10 odjeri enja, ugla vnom Z3 iSla zanimanja kao i prosle go· dine. Ova !ikola radi po EUVET programu, koji implementiraju i po ko· jem j.e uudena strllk!ura zanimanja. U tehnich skole pJaniran je upis pet odielj enja, i to po jedna za zanimanja ugoslileijski tehnicar, ekonomski rehnicar, gradevinski lehniear, poslovno -pravni tehnica.r i arhilcktonski lehniea.r, s.].

Trgovaoo lana.c ~Tuf' u Bihacu da" nas 1I 11 sari orvara svoj drugi superm" arkeL U novom pro·· ciajnom proslOru od hiJjadu kvadramih metara u lqugu "Ea· ucelltra Cavkuno·, viC" na Zaobilamici bit Ce zapo:>leno38 radnika, a posjeEioci Ce moei u7.ivar:i. leuu povini M.D. L_

DrUgi supermarMet "TUSa"

Danas svecano otvaranje

___..J

16

Onavni aesz, tetvMk.
16. junVlipanj 2011

C rn a

hro DI· k a
.

SARAJEVO Pet dana ad nesrece u Novom Gradu 7-

Bila u (;~liri pakovanja

Policiiski sluzbenici DrZ' avne agencije za isrrage i zasuru (SIPA), u saradnii s Posebnirn odjelorn za organizirani kriminal Tuzilasrva BiB, na podrueju Hercegovine 14. juna pronasli su cetiri PVC pakovanja u Kojima je bilo ukupno 2, I kilogram supstance koja izgledom asoeira ria heroin. Prekiueerasnia akciia policijskih sluzbenika 5IPA·e predstavlja nastavak aktivnos-

zaPlllenleno 2,1 HllOgram herolna
ogarna,

Akcija SIPA-e u Hercegovini

ti koje se duii period poduzirna; u radi sprecavanja, otkrivania i istrage krivicnog djela organizirani krirninal u vezi s nedozvolienom trgovinom drPolicijski sluzbenici 51PA·e, usaradnjis'Iuzilasrvom BiR, dodatno Ce in tenzivirati aktivnosti radi pronalaska predmeta, tragova iosoba koje se rnogu dovesti u vezu s pronadenomdrogom,

Sesnaeslogodisnji T R. skocio je jucer oko 15 sati s Bunurskcg mosta u Neretvu, nakon cega vise nijeizronio, Ovu inforrnaciju "Ava" zu" je potvrdio portparol Uprave policiie HNK See.

sesnaestOgOdiSl1)aM se baeiO u neretuu
Vozilom sletio u rijeku Taru

Bunurski most u Mostaru

Udario ga tramvaj 9. juna na stalalisfu Remiza • Fikreta Delic (71) povrijedila se dok je prelazila sine
Piesak Ismer Durak (74) iz Saraieva koji [e teie povri[eden u saobracainoi nesreci 9. juna na tram vajskornstaialistu Remiza u Saraievu, umro ie prekjucer u 13.1 S sal; na Odjelu intenzivne njege Klinike za neurohirurgiiu, porvrdila nam [e Biljana [andric, porrparol Kli-

n ickog centra U ni verzi te ta
u Sarajevu,

Vozac zakocio
Durak je u Klinicki centar d ovezen s povredama glave opasnirn po zivor. Nesreca u kojoi je Durak povriieden dogodila se n a [ramvaisko] pruzi na Bulevaru Mese Selirnovica u opcini Nevi Grad Sarajevo kada ga j e tram vaj k 0 ii j e saobraeao na relaciji Bascarsija -Hidza udario i oborio na plato tramvajskog stajalista. I jucer oko 11.I 0 sari kod zgrade ~Elek tropri vrede BiB" izbjegnuta je teza saobracaj na nezgoda kada je 7l-godisnja Fikrera Delic iz

cko Bosniak koji je kazao da ie polici ja odmah po do j a vi izasla na lice miesta te da zajedno s ronilackom ekiporn tragaju za djecakorn. Do zakljucenja ovog teksea djecakovo tijelo nije pronadeno. A.Du.

slufbe GRAS-a rvrdi se da ie, ipak, doslo do kontakta izmedu pjeilakinje i njihovog vozila. U tom trenu tku ususrei joj je isao tramvaj, ali je vozac b io priseb an pa je na vrijeme zakocio i na raj nacin iz bjegao da [ace u dari staricu,

Manja posjekolina
Na mjesto dcgadaia odmah je upucena policijska pa rrola kao i ekipa Hi me rnedicinske pomoci, koja je povrijedenu Fikreru prevezla u K linicki cen tar b olnice Kosevo.gdjeje zbrinuta. - lena je dovezena oko 1\.30 sari. Zadobila je posjekoti n u na glav i, Rana ce j oj b iii u ii yen a, nako n ('ega ce hili uradeno jo~ pre ! raga. Najvierovatnijece nakon saniranja posjekotine biti pustena na kucno lijecenjekazala narn je Biljana Iandric.porrparol KCUS·a. . . B. C. -Ad.A.

POtraga za uozacem UODela"IUanomMilerom

Sarai eva n eoprezn

0,

ra od s rajalis ta, po kusala preci preko tram vaiskih sina, S tari ca Sf sap leI a, kak 0 je iziavila policiji, pala i lakse se povrijedila, medutim, u iueerasnjem saopcenju koje ie stiglo iz lnformauvne

40 meta-

A'lilomobil ;JlIiJ(fen ;1 Tare Drzavljanin BiB Ivan Miler (42), prema pretpostavkama.upravljaojeauromobilorn "opelkorsa" koii jesletiou kanjon Tare Ila regional nom puru 'Elurdeviea Tara· Mojkovac, saopiirio je dciumi istrain; sudi ja Zablj~ckog Osnovnog suda Rajko Sibalic_ Prema njegovim rije;:irna., autornobil, koji ie prekju;:!:r sle!io sa put", juo;er je

izvaden iz ri jeke Ta re, dok je potraga za vozacem u toku. Na kolovozu nisu pronadeni tragovi kocenia, a prema izjavi ocevidaca, au[Omobil "opel korsa" prd30 je u supro!n u traku i pra volinijski se obmsio niz okomiru liticu u kanjon, dubok o ko pedesetak m elara. U [Oku je prclraga rcrena koju vrseraftingklubovi.

SDec
Prilikom kontrole saobracaja u Sirokom Brijegu prek· si!)(lc$u policajciizsaobracaja iskljucili V. K. (24) iunjesta Mokro koji je bez polozenog vozackog ispita upravljao automobjlom Ufiatullo", z;akojj nije posjedovao dokumema· eiju. Voziloje ptivremeno oduzem, a za po~injene prekrsaje V. K. cebiti uruee.n prekdajni nalog.

Policija iC j den tificirala leii rnuskarca koj i ie 12. juna pronaden u rijeci S avi u Brekom, a riiec je 0 Mati Blaianovic u (59) iz Grebnica kocl Bosankog SaIllCll, driavljaninu BiB i Hrv3lske, Stain 0 nastanj e· nom u Bosnjacima kod Zupa. nje(Hrvatska). Lei! jeidentifj· ciran n akon rnzm jene poda Lah 8 drugirn policijskirn agen· ei jama. B la'lanovic je posl jednji pur viden I L juna na granicnom prijela;m Orasj e Zupanja. Blaianovic, cije je tijelo prmeklogvikenda pronadeno III obal u rijeke Save na bOCan· skom izletistu Ficibajer, najvj erovatnij e se u topio jer na u" jelu nisu pronadeni nagovi

izu· CaD tralo 59-DOd-sniaD ata Biazanouica
. .

Z r]aita

ldernlflclranles

naden u Savi kod Brckog

nasilja, po rvrdeno je nakou o bavliene obdukciie, Portparol breanske policije Halid Ernkic ranije le saopCio, a StO je pomoglo identifikaciji, da je utopljenik Illl desnom boku tijel., imao ozitiak ad operaeije, a obclukcij om je kons ta tirano da mu nedostaje desni bubreg, zubi u gornjoi vilie) su mu pokvareni i uoeene su defonnaci je na kicmi, !ito navodi na zakljutak daje hodaopogrbljen. N a nogama nastradalog pronadene su svijet:losive gu" mene papuCe, SlO je navelo na zaklj ueak da tij eto nije plu talo dugo ri jekom, a prema procjenama, u vodi je bilo ne viSe od dvadana. E.Ra.

erna hronika

[)nevni avaz, telvrtak, 16, ju ni/lipanj 2011.

17

PrOnaden sleSHim
DOUredama glaUe
ua daljniern Iijecenju ja radi

Kolodvorska utica u Saraievu

Sino.e dese t rni n uta posh je ponoci u Kolodvorskoi ulici u Saraievu pronadena je nepozn ala rnuska osoba s p ovredama gla ve, Povrijedenom ie pornoc ukazana u Klinickorn cen tru bolnice Kosevo, gdje su mu Ijekari konstatirali teske tielesne p ovrede, Mladicie n a Odj elu neurohirurgije zadrzan

zbog

krvarenj e u m ozgu. Izvrsenim provjerarna urvrdeno [e da je riiee 0 Mustafi Hadficu (J 9) iz Makarske, nastanienorn u Sarajevu, o svernu ie obavijesten kan tonalni tuzilac.a policina rasvjetljavanju

okolnosti povredivanja rnladica. Ad.A.

Izgorjela slJpa

BANJA LUKAlspred kuce u naselju Rosulje

oiar 0 -ara gsa OZU Da Da rsti
No, prema procienama policije, izgorjelo je oko tri metra drva, S[O j e, kako je receno, mal. materiialnasteta. Jovanovic je, prerna izjavamaizCJBBanjaLuka,pokllSaD zapalhi roSlili za gosle ispred kuce, u dvoristu, ali se dobra
narnjera pretvorila u havariju, ko minuta,

s drvima

Ljubo Jovanovic onsao po meso" a zatekao buktiniu u ostavi za drvakoju su morali ugasiti vatrogasci
- To. je izgorj e10 za nekoliSarno. smo vidjeli

U pozaru koji je jucer DkD podne izbio na sup iv Iasnisrvo Ljube jovanovica u ulici 14. srednjobosanske brigade u banjaluckorn naselju Rosulje nije bilo povriiedenih, ali ie ona u po rpunosti izgorjela,

Tek sro je zapalio varru, otisao ie po meso, da bi vietar varnice poceo nanosi ti u smi eru ostave za drva, odnos!10 dvorisne su pe,

ogromni plarnen koii se niie m ogao ugasiti. Lj u bo se skamenio, Vazno je da nemazrrava - rekle su narn jUCeJ: komsijejovanovica, V.S.

MalOI)elnl hUllganl HamenOual1 uOZlla
Motivi nisu bili nacionalne prirode jer nisu znaliko se nalazi u vozilima, kate Esref Huric, policijski komesar BPK
Radnici Uprove policije MUP·a BPK Gorazde ZlI samo eetiri dana rasviietlili 8U pozadinu napada na nekolikc vozi ~ la, medu kojirna ie i autobus "Caj nite..t:ra!1sa" s diecorn iz Osnovne skole "[evan DuCiC", te idemificirali pocinitelie protiv kojih Ce biti podnesene krivicne prijave. Rije.: je 0. troiici
mladih rnaloljetnika, 1S"go-

MUP BPK Goratde

Nepoznata osoba je preksince oko 22 sara akti virala ek splozivn II napravu na travniaku u ulici Aloi za Benca u Sarajevu, U eksploziji nije bilo povriiedenih osoba, dok su pro-

Bomba bacena na IraunJaM
uvidaj
81l

Eksplozija u Sarajevu

zorska stakla na zgradi koia se nalazi u neposredn oj blizini popucala, 0 svemu je obaviiesten kan ronalni tuiiJac, a
obavili sarajevski

polieaici.

HORMANN
O""i:IIl"'~ •

U\d1J'lh,.~.a vr .. la

ko se nalazi u vozilima u pokreru. Nakon zavrsene kriminalisticke obrade prori v poeinitelja Kan tonalnorn rui.ilaSlVII bit ee dostav ljen izl'jeSlaj 0 pOCinjenom kri vimom djelu osreeen]e
rude srvari kazao ie na

disnjaku i dvojici l6-godiSnjll· ka, eija ce optuznica biti kompletirana II narednih nekoliko dana.
- Kriminalistickom obra-

dom urvrdeno je cia su maloljetnici iz Gorafda gadali viSe vozila u pokretu, a na dva je nasrupila materiialna stela- MDtivi nisu bili naeionalne prirode jer pocinioei nisu vidjeli niti mali

jUCer:ailljo.j, novo] konferenciji III novinare policijski komesar BPKBdHUric. Zamienik kornandira PS Gorazde Sanin Rasidovic kazao le da, ie- bitno ie naglasiti da ov~j dogadai nerna nikakvu nacionalnu pozadinu jer smo 10· kom same kriminalisticke obradeutvrdili dajegadano desetak vozila i nekoliko stambenih objekata u blizini. Postu-

HI/ric i Raijir}Qvit na jucefa§njem presl/

(F.W IL

(!>i"""'''"J

pak protiv trojice mladih huligana voditdesudiiazamaloljetnike, Al B.

Hrali gOriUO iZaulobusa
,.. Pripadnici Policijske stanice Kozluk prekjucer SIl u rnjesru Pilica kod Zvornika u kradi gorivai2 au rob usa "Drina-trans" Z3Iekli M. F. iz Branjeva kodZvornika. Utvrdeno je cia su u kradi u~e:; tvoval j iC. B. iG. J. iz istog mjesta, Po. naredbi sud.ije za prethodni ]Nl8tupak izvrsen je prerres kuce osumnjioenihi kod G,J. SIl pronadenedvijerucnebo.mbe.

Gram udario U lIuGU
.... U naselju Malo Zalozie kod Bihaca prekjucer je ostecena kllca S4~gDdisniaka usljed udara groma. Na lice illj est!! lip u6:na je patrola pol icije, a us! jed Qvog Il dara n asla.!a SII o~!ecenja na krovnDj konsrrukciji. LakSe rjelesne povrede zadDbio je jedan vatrogasa.c prilikDm intervenci-

ie.

oglasi
IlIIIIIIIII.uW,,",A,jO_OY_o.TDI,.AU_ 0111. '1 Il.li :III"t.O..ooc-w ~

KJP"Sarajevo ·sume"
caw IIni<;r!I

d.O,Q,

Saraievo

!fI,_.

OV9"

.•t..no.

"",,;.-p
QQ

s....,

""I o':oJ, rl1~'! Dol ~,zlll

F"'" a ~..-1I::IIIqII

ul__

lllilllN,..
upt9!:

Ja.vniogl'as
(4iglo ~12

-""_J!o~"""""",,,.-~'" ~·.r.tI,

~·ICJII~''''
~
,

.1.ItoIo;Q'~fO'\'IIfoI~Mu~

1.I'rIoIIIod..., ~ __
,. or..."

Cte,I'*"I __ I!:bdJl

r.td:!tI.i)pem ..... lbll~201 IbU III J_ ."'~-.)M. s.' • '_"""~"lIf"lou»·mN/u Ol\!AIW' .. __ D.s.o .,. """ .' _s-jfnI~~I1II' 7/D I~ .wo'~ p;n$ tt ' _~ uoumPh UI 1),{Il !;II.,
'~

"""~
h
0IlI10)

: IIl)M

poro)

1\'III!5I!IIII!I,I!IWI!IIIIII

dnrII.l"llb"!;j G1HI"m.l:i.l<P.

NIl, _,. (toNI • ZakDNI o......-...m H too 12.oOlllAJ03l. ~!IA' ..... ,
b<I 1 _,,_

--....

~ ~~ I»IIlbQdr_ ..

......_

0_

~ ~,_'~ICo

a-...

' ... ___,..

1 ,.... __

z.._.

...,,""" 1 di>o'" ~
,~-.....ot
u_ _.

(.~ ,""_

_

__'8o!t 10. S4"10 • ",'0) .,..,.~~~
D Un JII.VNI' OOI.A$ Dqo, 0"","",." mHUI,"..._

.10<1lI0II YI

..... _

,_ Fl\H' _...n ... ,_. """" 1 , ... _ ,lIMn. I

~

""" ..

~

..,. _...,

....IDI«I_.........,.

_ldlWl

u_ ..... ,·_K1,MI!u>g
.. ~ ""~ -...

c_
~""''' ~

"'DIu ...._·k..o_.ta
__

I. ~ .. ""'."".... """""'" .lIIII\I CUId;l\lOm \10 KCUiS) 1 II> ,.._

U UpIa'o_ .. _
II) 0:-. • ~

_.
-•"'" ~

~OIII'IOd~"",
'_ _

l .. Qf'!l!iP~"""', . .-.;.

... ...godl:oo<., .. ,_, ... 0. _.~. ............. .....,......-.,.

__

0<1_ ."...

"""Ioo

o· !don", I

.... donoI< _1IIRIld!><U>n·1

~.so
_

0 ".,....,.... _'IIIIUX1nlljoolMII Imc.tM

"'_""11 _,..
. ...a.:ujf
_ II

od,"""m ~.-.
~
~"

II ~._.,

...... I _ ... ~ , ~. ..,_ DlI·. IIIIIluro -.. 'oIe Ioo ... __
II"""
ft •.~ _

""*.

~·~I

,_

~,
I

__

. ~~:"""""'

_ .. """"..

..uuuu. ~.-..

"uow .........
.... ~ _ .. _
"""'"

•.

........

nou.on

.0_
~

D<lgllYalII

...:..m ~ 10.0 .......
~ ....

-. _., o~·
.,.

~

.............

..

oWoo·'
II1II__
",WI _

......

.wo ....

pr.o

_.c.. .... ~
~Ii

__

~u

~

prWIU

.... ~ IlYjoo&b>I

.... .,.,..... 1~ .. _..,........

II' 1Ir"ljl

u.-..og

OOilO'>

"""""" po<In<IIII
1 """'"

~

b-

uo

1IIkj, ..

.1«;: ....

,t.k.6tiiVn.1 t.t.IIU'llWrll'dl~"" 11 _ - I"'<fdnI"l<Dll n•. 1''')01<lI0II,

~hf""
,~

, -..

~

rr

II1¥ouIocoo

~,

~

~
c,

~[D)f1\

...~_''"'

~ ~. ~-~bnI_Qo~~

I\I~~""_""II......v._

RegiOn"" School ofPutllic AtlnwnCstrabao

_ F_ Il_

~-.
~l.~'~..j""
poI~
pol

,KO.E TAEDA·DA I:!II'tIN:JAYAJII'II!A:NlJ(DATI. _~ QjI .. _.,., '" ""da}II .. U 0 'I(C\A IICIIW 0>\ -. I 11'..... _...,... 'F,Od<o....",. BotNo 1 Hio' ........... ,IIOH"" II< I.Ul3 1 JoI.'!I1I. ,,_ I .ZMDnoo 0 LII:oOu t.~ ........... ,_ ..... ~, '1IfOj ~I
).IUVJlE1lI

......

"'"""

........ ,,,,,,",, •. " ~"""."" .. ...WIona!!I·(!a ....... ,~_

,_."",y,,,,_
.,.,.-.

,'_'"

__
F
_.....

...,. '~I _1
""' 1

U

ZI

II

ton., . ..._....,.

(.~_ u dum!

......... _, D , ~"I

The Regional SchMlof Public Administration (ReSPA.) nvit,es candldat.Els to apply for the post of the Head of
Finance.

d&"''''''l~_'~''''I'_''' do "' .. .......,.., 'Z .. _ ........
do

'"""-

" pon".,., od lri I....,......., O!l'_ "od~
H ...

m~
~

._

"tDQ_ ".

ad"..

"","""I eIIn I UIUVII ,_
1-':

1"""

'WU... --",~ <1<> ...

utt....,. __

_""'"'..&,...........tile·...",.. , no
.,
oglO'OoO ( .......
.. 0"'; __ ~

""""' ~. IQIvI

.. _, """"""'" _.

I ..,_.

1mOI ........... ... 11oD"c!g

d...........
l~odw III......

_il,
.,__

u,~ '-..,

..... ~~I.

-.no ......... _5
_c....,..".
a-..'~l!!o.Iat

1zIO'o"II, undill.l1I _.

ZII<on.

<Wjti_"" __

"'1.....;1,,.

For details regarQing the post, please visi1
http;lIrespaweb,eu/en/vacancieslshow!'tld=15

ad...,.....
"" ...

u __

- .,. _, __ -~..--l,
O:» ....

~ ._"F_'" ..."".. ,
.". - I""

~~.

n ....,.

.......

hiroMo ,II ~PO!P"".'''''_
u
1IfIKIo;,

"" ...

,,'K~
.............. H·~~f_

_Ul-..~lpMW"J"..

.,.. _""a!o_·~OIII_, ....
I """"(10.0 _ :1I01litIb1"XI Itn D r~r\.JlI:"''''"'''' .u 'I
lttI.A'ro~+\ ~ ..... ""IID(l,'H I
J \1i

- ow. ....."..,.......-~I~~.rdo_ GrOlllOf
..

'u rM·r' .. ut·.1

r t-I

~.
... ~II
11,.1'''' I"Q'\ .... 'f'IIM1IiP L..~ ....
"t ' ..

r

•• UI-I ,n"'II[l IJ:I ..
I ~

~~I"
Ii'

-

-~1IflIII"IIl
3.:J,

_

....

(loon ". ",

....

.-....

jodnoorn ."P''''_'' ~ 4<bt< ...... ~"

.

.

.,~

..,..,. u

pal

.......

,_nQRI ~....._ ""' ... ~

,~",

.. ~

.. .,.,_

~

ca'

I l~~""""~
I .........

II

00AI_ • _
F", .. _ ._ -

o.m

,,,,,,.!WII ..>1.... 1 0I>C0I''''_ ,~",
• __
I~

~,., III I.

__ J II , 0, ,t ,.....a..~ mrD\1T.T _ .... --..
.1..1\'

m"IIM1I_JI!!II".
1.0,....

n 'I

:

"\

J.. b~.llt-rlll -1IIft"""IIi' ,~j..- •
U

-. ,.,..,. ..... ,1111 ~~ IdaU:z "')W-~<I~). dio ..... 5g<>da<.·~ " utlI""",u...-~1
"",.,..q

........,.SlI_ t

ot.-.o.o..,. u IIP- OCJl>Oo, ~. "",_IOKIMII """"_11'_JoO .. HIM tr :Ioln a 1$W10II III,
ocr-"",..,..g ~.
". ~"""'" _, ~"""""

....

UO 1!t(;llJ:lO. "too, ~

I.__ _

-..,

....,...~· .... ~ 1100_ I~.

n....,..

~

~~.so
-01

.. ... ,""",....ano __
M ..... ~

... ~

"'P'>I.Ij<

-I' .......I" ~"r ... PI 'l.,i,,_ ..' ~<j>(", rr ·~PD LDtI.. tlo oLo._t.u
..

.,......w 1""""'>

·......... ,Mi"
~
__

"'~,I\ClJS.a ,.....",_

too ....
_

...,.-

........

.. _11_,_l1li

'm.

mo:I.o
_

R:o.
i..

';J!!!

1000
I'r~

...r.:I
...

"''''''11 JP .. 'SJ111'1* "'.00. ,'" ...,Jq. 10_ l.4I[. \1 U;"'''",:II_J .. .".....'I!!I~I.,....,. on .... r.,,","r. d...::t '!:o~ I pad. , ;.nr ....... ill ..1...... I'" • ~m.II I' "14" AhJ~ I~ ~ h :~ 'I\J!'O''\II:'I'!Dw..

' '.f~I! ••

po;tf~t ,._. J &:II ,.,-.II1II1.-' '" 1" 'll.r~ 40 iU 1 ..... h. -1IliII ~1~fI;h;I ~---J..t~ .. '"

,.",... .. "''''""",6u '_ _I........_N!"I_.,.._........ .
".,.1Io_"'''''''''~

<t. ·~'P~'" ~. u <iub'o .., _.

....,.._. _PI" ............... .... ode t .. _
!>O,
'A ~

.-.I.lI ~

'-""""

.1,_,

I~ ~ """'1' """-..... ••

"'11"'~ .,...._ op!!IIIj
.. P""oa '_N!~ ...

C.nllll Ur<

__

'.,.,,<Iid-">.u, ,",u!C ..;·u,," •• n. lOIjodoCu""_ _I~IIo~-~~·G;c:q,t
HOlV.IflAAr

Mm:o

. ",*,"",lin'j)OO~

U"'."

-.tw

-..
. til

,'"
..

p ._..,...~

WoIor_: ..
611'....

"'~~.a ...br:~ no ~
iii"

Got'
('.n....... i K
~

~0I1._,.5

Cld ...... ~
_ III'" ... Qoo .....

...... . Ib_A ~QfI b<.du II........ ""

U

It ~~

MoaI. __ 01) .... lftou....

~

..

......

~~
1.J ~

~J

.....

it~

_; l1li

.t.IIIIIiIW't 1':'-

I\r~j .t;R1.'lI_'~1:! rw.....,j,IUU ... tir::~dJ"'Df' ... ~ Jr

VI.,

'Uf I,""
1Jlti;. ...
,1.1

,,1Et

11

a..._

,.._

_

..

w

I..".,.,."'_

u
...... _

II.,.·
IIi4> " 11"1< ... ,

._

CIO~ .. ~ OdI5_._ni!:II:rII'~~_

...... Ilw _

,

In~

moNotOol

,..,""'_'"
..

",""YO" ' I"~g.~
_"'"

_

I

I)gIntIoojplloa_

~<SI_, --

UIIOJo.

03&.,....
".. ,,~,.,.,

ZI'II'idm'IIIII.J I. "r,YWI..kIJc-Iliht ..

..

luL ••

..}Il9I

~_,I:~.."......SPJ(

.... ~"pel>

Oot~

erna hronika

OnBvni avaz, ~etvrl3k, t 6. junillipanj 2011.

19

SRBAC Uspjesna akclla pollcile

01 riuen rasad indi)SMe _OnOOI)8

S mjesta IJdesa

Na magisrralnorn putu Tuzla - Orasje, na izlazu iz Srebrenika u pravcu Orasja, dogodila se saobracajna nezgcda u kojoi su ucestvovali "fiat punto" (K·79-K-222), za Cijim upravliacem [e bila Suada S. (57) iz Srebrenika, i motocikl "suzuky" (M03-K-201), koiirn je upravljao Ahmet I. (30) iz Babunovica ked Srebrenika .. Nakcn konrakta s "puntom" morociklista ie pao na

mOIOCiMliSla Douri)aden usudaru

Na izlazu iz Srebrenika

(f"",.~.M"I~i¢!

asfalt, dok je rnotocikl otklizao 50-ak metara dalje i zavrsio u kanalu s desne srrane puta, Na vozilirna je prit· iniena mareriialna stela, a povriiedeni mcrociklista ie nakon ukazane prve pcrnoci u Hitnoi sluzbi Dorna zdravi ja Srebren ik prevezen !1a Odje! neurohirurgije UKC·a Tuzla, gdje su mu konstarirane lakse tjelesnepovrede. Uvidai na lieu rnjesta obavi li su sreb ren ick i policaici, O.M.

llhapsen 20 godisnji Lj.
M

Z.

ko] [e .bilike uzgajao u malim saksi.jama
obavijesteno Okruzno javno tuzilairvo Bania Luka. Ovo ie treca uspjesna akciia pripadnika PS Srbac na otkrivaniu zasada indijske konoplje, Tako je prosle godine u il ikarl pored V rbas a u Starom Martincu pronaden zasad 120 stabljika konoplje, ali poCinilac nije pronaden, U manu ove godine akcija ie bila uspjesnija jer je uhapsen D. V iz Korova kod Srpca, kod kojeg ie u kuci pron adeno 3,85 kilogramamarihuane, Lj,K

U zaseoku Brdani ked Srpca pclicaici su uhapsili
Lj, Z. (20) zbogsurnnje da se

bavio nzgoiem indiiske konoplie, Posude sa stabliikarna iridijske konoplje slucajno ie primijetio jedan od kornsija koji [e 0 tome obavi-

jestio Pclicijsku stanicu Srbac.cijisu pripadnici posravilizasjedu, Osurnnjiceni [e upao u klopku prilikom obilaska sumarka 11 kome se nalazio rasad, nakon cega ie priveden u PS Srbac, 0 svemu ie

Policija u Herceg-Novom proriv Banjalucanke s iniciialima S. P. (61) podnije r ce kri vicn u p ri j avu zbog nosen j a 0 ru zj a.

DlaZi naoruzana D-stO.em
Postupajudi po obavjestenju, policija je prekiucer na nudistickoi plaz; u Igalu od S. P. oduzela pistol] CZ kalibra 6,35 rnilirnetara s okvirom u kojern se nalazilo sest metaka koji je drzala u svoioi torbici, saopcila ie crncgcrska Uprava policije, Ban j al ucanka za nave de-

"I Suncaa se ... nUls ,- COl na d- "II
no oruzje posjeduje oruzni list izdat od banjalucke polio ciie, a Ii k ao fizicko n eov lasteno lire ne rn a prava da ga nosi sa sob om.

Baniaiucanka prijavljena u Hercec-Novom

U ulici Osik na lIidfi preksinoc su u prodavnici "Drvopromer" razbojnici, prijeteci pjstoljem, od radnice 0 tel i pazar, a za ti m su pobjegli .. Policajci su istog dana u ulici Heridekusa na mdii kontrolirali aurornobil «ford fiesta" (079·E-060), za Cijim je upravljacem bio H. S. (19) iz Visegrada, nas ta-

UhuaCenlnaMOnUP8da U 'DrUOprOmel"
6

Razbojnistvo na lIidii

nien u Sarajevu. Kod osumnjicenog je prilikorn pretresa pronaden pistol] "colt" i novae kcji potiece iz razboinistva, T okorn sas Iusan j a razboinik je priznao da su s n iim u izvrsen j u kri vi ~n og djela ucestvovali P. A. i K. D. iz Sarajeva, Policajci su kasnijepronasli K. A. i P. D., koii su zadrzani u MUP-u Kantona Sarajevo.

SDec
Nepoznati pocinilac je preksinoe oko 22.30 sati u ulici Terezija 11 Sarajevu od maloljetnog M, Z. ix Sarajeva.prijereci nozem, oreo mobile!' 0 svemu je obavijesten kanronalni ruzilac, a pol icaj ci traga] u za razboi n ikom.

··STAMBENAFIN.ANSI.RANJA
KUPOV1NAI ADAPTACUA

• OTKUPPROJEKATA
(KREOITI U DRUGIM BANKAMAI MKO)

stopa vec od

(EPM6,,66% ")
I' (PM iQDlunaIlI~ ",_",ab'malhog ~ lUoW:.\IU. ..... ,...,.,

6,39%
vee od 0,5%

Nil povoiJnijilnakno!da raobradu

zantJN.,

0020.000

KM BEZ1IRA;NATA
wwwbblba

Prtko 35.000 KM. 'UI hlpoteku.vet (lid 1:1

mango.com

o ~evn i avsz """""

,~_,

,.,,_ 21

lracni madrac
III

t.9on..'QI'TI

2,45 KM

MINTON DIgltalnl 2801
12MP. 5 JllIl

fotoaparat Noe

'm

.20,00 KM
6x20KM

~

49,9SKM

22
SARADNJE Turske institucije usle u vlasnlcku strukturu Sarajevske berze

Onevni avaz, cBtIr~ak, 16 junVlipanj 2011.

biZ 0.· S
. .

Potvrden dignitet i potencijal SASE.
Gin ulaska ITi vel ike rurske instituciie trzista kapitala u vlasnicku strukturu Sarajevske berze (SASE) ked nas izazi va d vos truk 0 za dovolistvo; ovirn je porvrden
dignitet nase berze, dok je, S

Pobolisava se ekonomska, ali i svaka druga saradnjaizmedu BiH i Turske

druge strane, porvrden nas potenciial.

Prepoznal kvalitel
Kazao je to jucer u Sarajevu Zijad Blekic, predsjedn ik N adze r!l og od bo ra S arajevske berze, na konferenciji za novinare organiziranoj

povodom ulaska Istanbulske berze, Ta kas bank e i Agencije cenrralncg registra Turske u vlasnicku

strukruru SASE. - Oni su prepoznali kvalitel nase berze, ali su osjetili i nove mogucnosti naseg triiiha kap itala i nase ekonomije op ceni to. Sarajevska berza od danas je veca ne sarno za tri nova su vlasnika nego i za urrostrucenu nadu u bolje dane bh. ekonomije i n ieno trZisce kapi tala - istakao je Blekic uvjeravajuci celnike turskih ins ti rucii a da zbog svoje odluke nece zazali ti, kao ni drugi rurski in ves Iitori ko] i su pris utni u BiH.
Naglasio je kako ova] po-

saradniu izrnedu [lase zernliei Turske, Zlatan Dedic, direktor Sara j evske b erze, pojasni o j e
da je dckapitalizaciia iz-

vrsena uplatorn 420.000 KM od respek tab il n ihtu rsk ib ins ti tuci j a. Ove IT; ins ti tucije na ta] S\I nacin postale dienicari s udjelorn od po pet
pOSIO.

Vise investitora
- Razgo vara j u Ci 0 m odaIitetima saradnje, evidemirali srno glavni cilj, a to je da investitore koji se pojavljuiu na Istanbulskoj berzi uputi!!IO na sarajevskc, odnosno na trzisle kapitala u FBiH. Time bi ne samo povecali promet i likvidnost SASE nego bi orvorili mcgucnost i da in vesri to ri s drugi h trzi~la kapitala budu prisutnina Sara j evsk 0 j berzi u 1lI11 ogo vecern bro j u nego do sada - kazao je Ded ic. Husein Erkan (Huseyin), predsjednik i izvrsni direktor Istanbulske berze,
naglasio je da je prvenstveni

slovni potez poboljsava ekonornsku, ali i svaku drugu

prlmler' za drUge
Mustafa Balwdzi (Baltac i), izvrsni dopredsjednik Istanbulske berze i generalni sekretar Federaciie euro-aziiskih berzi, izrazio
je vj erovanj e da ee par-

tnerstvo

izmedu Istanbul-

ske i Sarajevske berze biti vrlo korisno za bh. triiste. - Isto tako, ovo partnerstvo pcstar ce primjer za druge ueesaike iz regiie, sa drugi hITzi~ta - kazao j e Baltadzi.

Blekic, Dedic, Erkan. lilus, Ergindian i Bal/adti na ju{:era~njoj konlerenciji cilj ovog poslovnog poteza osrvarivanie saradnie izmedu institucija i doprinos razvoju rrii.;;ra kapitala U BiH. On je dcdao da prcsjek dnevnog trgovanja na Istanbulskoi berzi iznosi 12 rnilijardi do lara.

(FQ10: M . .Kadri¢)

izvrs ni direk tor Takas banke, te [akup Ergindzan (Yakup Ergincan), izvrsni di-

pres- konferenciji prisusrvovali su i Murat Ulus, predsjednik i

J uceralln j oi

rekror Agencije registra Turske.

centralnog

B, TURKOVIC

ProCredit Bank
Kr I obrtna sr dstva

do 200.000 KM

uz fiksnukamatnu stopu

u roku ad 5 dana

biznls

Dn~vni avaz, ~tvrtaK.

l' 6. juni/lipanj 201 1:.

USPJESI Na preporuku cuvene IKEA-e

sconloprom dObiO 10SlO urile an sesl miliona eura
Ocekuju se i nova zaposliavanla • Prva isporuka za Utvaniju krajem mjeseca
ovih proizvoda

Prijedorska firma SCOl)~ toprom, koja se bavi proizvodniom narniestaia i presvlaka za narujesraj, sklopila je s lirvanskom kompanijom "Tri v ili ta" posao vriiedan
6.000.000eura,

Na Saraievskoj berzi jueel:;e ostvaren prorner od 887.536,15 KM ukupno, U sklopu 73 transakcije prometovano je 420.680 vrijednosnih papira, Na j vee; dnevni porast vrii ednosti zabilj eziJ e su d ionice Z IF "a MI Group, od 4,88 posto, dostigavsi cijenu od 4,30 KM, dok je naiveci dnevni pad regis trirao emi lent Rudnik soli Tusanj, od 6,25 posto, i dostigao je cijenu od7,50KM. promet je ostvaren dionicama B osnali] eka po k ursu od 13,30 KM. Na- kotaciii fondova naiveci prometos-

naluise pale dionice Rudn]la Tusant

Pramet ad 887.536 KM

ptjtitjl1jtirUt.
BIPi 0.50% .It. 1.813.07 SAS!(·1O 0,08%'" 1.005,09 SASX-30 1.056,56 tvaren ie dionicama ZIF-a Big investiciona grupa, u iznosu od 192.376,42 KM po kursu od 6 KM. . Na prirnarnom slobodnom tclistu najveci dnevn i prornet ostvaren je dionicama Bor banke, II iznosu od 285.000 KM po kursu od 100 KM.. Na sekundarnom slobodnom trZistu naiveci dnevni prorner ostvaren je dionicarnaemitentajf' Kolimos, u iznosu od 2.000 KM. po kursuod I KM..

Na

kotaciji

kornpanija

Po rvrdio nam je to Srdan [osipovic, pomocnik menadzera Scon roproma, 0 biasniavaiuci da se radi 0 sivenju madraca, Posao ce, kafe on, bi ti organiziran vee kraj ern ove sedmice kako bi
prva isporuka

Trgovina ad 1..030 ..138 KM

ZIIF POlara gUbitniM dana
Na iucerasniem trgovanju na Banjaluckoj berzi kroz
100 transakcija ostvaren je

premaLirvanijimoglakrenuti kraiem luna. - Rije/: je 0 velikoj firmi koia u vlastitoj proizvodnji zaposljava skoro 550 ,adni1',,'d.S"i'i'!

Sconloprom: o.bim posla mote biti dodalno povecan ka i iednoi od20 firmi iz grupacije Inrerscalir koje se bave proizvcdniom rnadraca, sjedeceg narnjestaja, kreveta, uglavnorn za IKEA-ll,. ali i jos neke velike kupce, Zanirnljivo je da nas je za ovaj posao, a na os novu ran ije uspiesn e sara dn j e, preporuci Ia IKEA-ina kancelarija iz Praga nakon saznan]a da Trivilita traga za ozbilinim, pcslovno provjerenirn i konkurentnim dobavliacem - kazao iel osipovic, Dodajeda poslovniugovor s Trivilitorn podrazumijevane cemo novih radnih mjesta otvoriti, Sve ce zavisiti i od obima posla, koji se na godisnjem nivou rnoze povecati za ios 3.000.000 eurakazao je osi povi

=0

prosirivanje

kapaciteta

nego inova zaposljavan ja - Uskoro orvaramo i novu Jiniju za eve prcizvcde i tada ce biti poznato i koliko

Kornpanija Scontoprom u rri pogcna - IIPriiedoru, Prnjavoru i Sanskom Mosru <apos!j ava skoro 500 radnika, M_ ZGONJANIN

J

c.

promet od 1.030.138,93 KM. Na sluzbenom berzanskorn trzisru Iista B najveci prornet ostvaren ie akcijama Hidroelektrane na Drin i, od 105.479,56 KM poprosjecnoj cijeni cd 0,686 KM, time je ostvaren rast za 0,.88 posto u odnosu na proslo trgovanie, Od akcija zatvorenih investicionih fondova, najveci prornet ostvaren j e akcijarna ZIF"a Zeprer fond, od 8.080,18 KM po prosiecnoi cijeni od 6,21 KM, ~wpredsta-

A kci je dva fon . ostvarile

su rust prosiecne cijene, od eega su naivecirastirnale akcij e ZIF-a Euroin vestment fonda. Jucer se ovim akciiama trgovalo po pros jeenoj cijeni od 9,73 KM. Akcije dva fonda ostvarile su pad pros; ecne ciiene, a gu bi tnik dana medu fon dovima su akcije ZIF-a Polara in vest fond (-8,.9 J %). J ueer se
ovim akcijarna rrgovalo po

prosiecnoiciienlod

5,Ol KM.

i.

Otplacuite sarno [eden Rolffeisen Integral kredit!
Dodafna pogodnosl!
Komo~ slopo . ...e oil 6,99% (EKS: 7,22"4)'
• BOI IOrTIQCO

• Rok.otplato. .. do 25 godino {Ill kr.dllo obelhiied_ hipo!ekomj ... do 10 godina {w krodiIo bett hipolako)

.. m krodil. ObazblJodol1. hipetekem ... do 20 000 !(M" . :tel krodiloDol hipolok •

Mo;u<nos1 dobljcmja dodotnog ,r.tnoKl .., ...01CNMl!. do Jo-oIUlOMI

..,m'n.!
DI

,.rlnllJUil"lll'l",

OJ

mClll.

do 10.000 KM tCl IICltl poIl'flIan dokol 0 "ClmI.,.i

nn.

.M/,""" ~

oIopo w.x"""", m .... ,,"""""' """" , """'........... "'""" 'al' P'"'""'1" r.............. "" a AmH.o_,

f'J""""""

""*"'"

!I

jo.o;:'

"","......1. ~a

.-od..,,.

.rod-ta m

.,.".., &criO ..

RaiHeisen Jnlegral • Kredi1 za refinansiranjepostojecih

zaduzenja

Raiffeisen
BANK
~"'JO_I

24

Dne~ni avaz, ~e!vrtak. 16. j~ nVJipanj 2011.

globus
Treci

OPCiilralB
Ovo je treci opci straik II Grdko] od pocetka godine. Evropska llDiia i MMF zahtiievaju provodenje Miera srednje - da bi 05lobodi Ii dodatnih 12 miIijardi eura pomoci tokom narednog mieseca, koliko je Atini potrebno za isplatu dospielog duga misljenicima u Spalliji koj i su usposta vil i kampove II Ma dr idu i BarceloIII dok ih rokorn prote-

klog m j eseca nije rastjerala pnlicij 3. Trg u Alini preplavljen je grckirn i spansk im zasravarna te Ira nsparentima na k ojima p iile "0 tpor" j b orben i pokl ie iz spanskog gradans kog ra til "N o pasaran I~ ece p roci). (N Demonstranti SU .kamenicama i tJenzinskim tJomtJama gadali po/icajce
(fow:AP!

Podrska i bolnica
Grcki prernijer jorgos Papandrea pokusava provesti nove rnjere Slednje, sro je i dio uvieta iz pakera finansiiske pornoci EU i Medunarodnog mcnerarnog fonda (MMF). Norrnalan rad u lukarna, javnom saobracaju j bankarna ometen jejucerjersu najveci radnicki sindikati iz privatnog i drzavnog sektora pczvali na odrzavanje srraika. D:d:avne kornpanijesu se pridruzile strajkaCima, dok bolnice prnzaju samo neophodnu njegu. Medulim, aerodromi rade uobicajenim ternpom jer su konrrolori 01" kazali najavljenu obustavu rada,

GRCKA Sukobi demonstranatai policije na ullcarna Atine

Policija je saopcua da je jedna osoba povriiedena, a da je 40 uhapseno
Grcka policija sprijecila

a
n ik e da u du u par Ia-

je demonsirante u narnjeri da opkolezgradu parlarnenta i tako onemoguce poslap arl a m enta na ko i0 j se raspravljao mierama stednie. Dernonsrranri su kamenike da dodu na sjeduicu

nicama i benzinskim bornbama gadali policajce koji su ispalili suzavac, N ekoliko akti vista gadalo je automobil u kojem je bio grcki prerniier J orgos Papandreu,

izrnedu demonstranata. Policija [e saopcila da je [ednaosoba povrijedena, ada je40 uhapseno,

j ucer IlS trgu Si n tagrna

S panskezaslave

Zabiliezeni

su i sukcbi

N ekoliko monstranata

h iljada de" okupilo se

u Atini. Britanska medijska kuca BBC [avlja da se 00. 4 ..000 do 5.000 demonstranata o kupilo ispred parlarn en ta. Demonstranri su plan ir al i d a sp r ijece posla-

men I, ali [e p ol ic ija blokirala p u tne p rav ce i time im omogucila pr ilaz zgradi. Grcki demonstranti nazi vain sebe "ogorcen irna", pcvezujuci se s isro-

Donj.i dom francuskog parlarnenta

Donji dom francuskog parlarnenta odbacio ie priiedlcg zakona kojirn se legali-

DdbaCena legalizaCi)a' iSIDSPDlnihbraMDUa

ziraju hornoseksualni brakovi. U donjem dornu Narcdno] skupstini, gdje dominira vladajuca desniearska par tiia UMP, Z 93 poalani ka s u g lasal a protiv, a 222 za usvajanje

zakoua. Vee; na p oslanika ljevice glasala [e za legal izaciju istospolriih brakova, dok je vedina desni fa rsk ih posl an ika bi la prori v, prenosi A FP. Do sada su is tospoln e brakove u Evropsjco] unii'i legal i zirale Spani [a, Belgija i Holandija.

prag se PouUHao iz protiuraHetnOg stita
Arnericki i ceilki zvanicnici izjavili su jucer da Ceska vis e ne u cestv u je u planiranorn americkorn protivraketnom slitu. Cdki ministar odbrane Aleksander Vondra (Alexand r) rekao je da se hag povukao.jer je uezadovoljan malom ulogom u novorn americkomplanu. A drnin istracija bi vseg americkog predsjedaika Dzordza Busa(George Bush} prvobitno ie predlosila stacioniranie deset rakera presretaca 1I ~oljskoj iradarskestanice u Cesko], Medutim, to je izazvalo nez.adovoljstvo Rusije i Moskva ie upozorila da Ce nedaleko od Polj ske stac.ionirati vIas· tire rakere ukoliko btJde pro" veden u dje10 1l3vedeni plan. A dm.in isrraci jaB araka Obame (Barack) je u sep·

Nezadovoljni rnalom ulogom u novom arnerlckorn planu

Administracija Baraka Obarne je u septernbru 2009. odustala on prvog plana i ponudila je novi u kojem bi Cesi imali manju ulogu
Prag: Prvo.bilno plan/lilM slacirmiranje radarskih stanica

Norveski mediji eve sedrnice 0 bjavljuju rezultate is trazivanja javnog mislienia prema koiern je 66 POStO stanovnistva eve zemlie proriv clanstva u EVfopskoj ulliji (EU) , ~ sarno 26 posto za lllazak u o vu e vru in tegracij u. UIasku 1I EU najvi1ie se prol!vi mlada popula.cija isp od trides e t go din a. Njih je cak 77 posto

noruazanlorOllu ulaSMB U EO

lstrazlvanle javnog misljenja

pro riv ulaskaya same IS postoza. Norveska nijectanica Evropske unije buduci da su sena referendumirna 1972. i 1994. Norvezani odlucili proti v clanstva u U niji. lako nije~lanica Unije, za nju je N orveska tijeS!1O vezan3. Clanica je Evropskog privredenog ",rostou, a stJdjeluje i 1I Sengenskom sporazu,mu.

tembru 2009. godine oduslala ad prvogplana i ponudila ie novi u kojem-bi Cesi imali mallju ulogu. Vondra je ismkao da

Ceska zeli uceslvovari,
ne naovaj nacin)".

"ali

- Dali Stl nam ponudtl kojusmo razmotrili. Rekao bih cia smo sve rijesili na elegan-

tan naCin . rekao je Von dra nako n S3$ tank a sa ~.. m jen ikom americkog minisna odbrane Vilijamom Linam (William Lynn),

oglasi
Bo~n i !H e T

Dnevni avaz """,'

1~1""LIIIP","l1.

25

KI MilS
387 IO)Jh II b-7t)!.; c-rnai I: mOllbhnk tl'lcl.nc.l.ha
"d..u..lIl ::O1(l~1l11
'~'I."pba.f

KE

.,,~ l "','

.. " .... ~""'Ujl1l~mb O'~ J'.U,)I' II Ai IJ 01>2011

f'

'.I.. tWIn ... ",.. " 11.,'" u lliol
OrO.L La\,)
... " Q ...

KO

K 'R
"'" ~ .....IIIJ(atfl'il ~O .. 1111~ >Ln!

1)... ~ ... ~ ,.,L

,.nrlili """......

, "f" U IW' , iII ~
U

&,hi

lI'(o.I"J< .. I< po.,J l' "II ,.,.L> d" I' ."', ~I ....

H.'

,

.

...

, ......... U .... .,.-

\1 ROKO\l

......
"'!II

l'ny •• 1x,..""1II11a1 ~Il'" 1'",.1>0..,..1 1 - •

~w~"'~

J)J""I~., .. i. t;ot.!I ~l )UN 21'11 '" ~1I~,.U.O(h.'" IoIIIi. "',l,~

....~Ull pIiuoI...J

....
,4., I 'AI
\&.

_
,

....''''I.!.OII

..

...... i lJIlpoa ...LIIIL&o .~ ,...101 1 t 1"" 101 I ~1 I ~ Jul~~I'1
III

- lI>t <1<1 ....

II<! I:!.DO """ «.I' 11116: l' • ' ...

1

<>k • ...,..,....,.."DU •• llrnl,~6 !l!pi&o ~II. ~""C,J"J ,J.oI!JJJ..u: 'om ' .... 11 1.<1.. 1111.' I ~.icQIo, ,.. ,~ , "'II !WI "11' ptI&k .. ~ 1 I.: M'~P"t"'~I ..,"""u"""I(k.OIiI "'~'" ...... ULorii<"W1. '... nIlLa'" i lI>I......... "'jI>liaj< '"uri U.o:o"lmp ~ DI~ l .n. """IL&o ' toO<n 11.. u ...... " Li I""!i.....uli ., '..... un 1m;, "Pl""" .......
~,

I' .~ .... ~"_~I ~

1"pD.'

pi~ ,,,",1.""-"""1"" II ~u_Luul ... 1-1 in...! "','"-..' ... 1.111' ,, .. It;:rilh''NdI.Oh.l. .1 ~,JCIIo..u.....Oll.. "'"'" UOlIO." 'lol~ "1 ",,,,,,"'iOl.''',,..s.~ u ~ ~ 1\'I,i ........ "'1\'""""""""1 " e] riN;t'mo._d. ........ ,,,
I(

.....

-

._
.•. .c._ _ ...... ._

110.0.

,_

"

..... ' I~""". '--.
, • .1

I_

~...

._ ,

I

"

I I

•' .....

" " " "

...... , ...

..

--

P _nlS ta_ u h_a SID _ bSaradniMe CIA-e
Produb Iiivan j e nap etastii zrnedu saveznika
Petorka je osmatrala kompleks Osame bin tadena
kao IS I, uhapsila petori cu pakistanskih gradanakoi i su davali inforrnacije CIA·; priie nego lito ie 2. maja izvrsen napad u kome je ubijen Bin Laden, a AP javlja da je u Pakistanu iedan zapadni funkcioner porvrdio pisanje
nj ujorskcg dnevnika.

26

Dnevni avaz, telvrtak. 16 junillipanj 2011.

Paki stanska 0 bavj esraj" na sluzba uhapsila je v las nika kuce iznairnljenepripadnicima americke CIA-e za osmatranje kompleksa Iidera teroristicke organizacije El-Kaida Osame bin Ladena prije napada na niega kao i jo;; nekol iko Pakisranaca, obiavilisuamericki rnediii. "New York Times" pise
cia [e pakistanska obav-

DeJena trl
"New York TImes" pise i da je zarnjenik direktora CIA-e M'ajkl Morel (Michael Morell) zamoljen da ceijeni saradniu Pakis Ian a sa SAD od I do 10,. i on je U3 brifingu zarvorenorn za javnost u Odboru Senata za obavjestajna piran j a prcsle sedmice odgovorio: "Tri." navela ie arnericka agenci ja .. Prema pisanju "New York Times.", medu uhapsenim Pakisrancima bio je i jedan major voiske koji ie zapisivao registarske tablice kola koja su ulazila u Bin Ladenov kompleks u Abotabadu u sedmicama prije napada, Za sada nije poznaro sta se des" va sa sarad n icima CIA-e, ali americki funkcioneri su rekli listu da je d irek tor CIA·e Leo n Pane. ta (Panella) pokrenuo ovo pitanje prilikorn sastanka s pakisranskirn vojnim i obavjestajnim funkcionerima u Islamabadu prosle
sedrnice,

jestajna

agenciia, pozaata

Spomenuti funkcioner relio je osrari anoniman buduei da je rijee 0 "osjetljivirn obavjestainim pitaniirna",

Demonstranti b.lokirali parlament u Barceloni
Sviieru prijeti nov" finansijska kriza, porucio je Barak Obarna (Barack), Arnericki predsjednik je tokom gostovania u NBC·evoj emisiji "Today TV" govorio 0 nastojanjirna niegove administraciie d a poveca gorn j u gran icu nacionalnog zadufenja, Gorn]a granica arnerickog [avncg dug. trenutno ie postavliena na 14,3 milijarde dolara, Predvida se da ce SAD do re rnjere biti zaduzena vee u avgustu ove godine, zbog cega Obarna apelira na Kongres da svietskim rrzrsuma • kazao ie Obarna, uz objasnjenje da bi takav finansijski potres rnogao potaknuti IlOVU globalnu finansijsku krizu,

p. em-Jer
Policija u Ban;eloni modemonstrame koji su blokirali 10bini parlament da bi omo" guCila poslan ieima da u l1u i prisusrvuju sjednici 0 budzeru za 2011. koji peed" vida smanjenja javne po· [rosn j e isocii alnih davan; a. o ko 2..000 demonstranata koji su protestirali zbog eko· nomske krize u zemlii i rasruce nezapOsleoosti okupilo se da sprijee; poslanike regional"

na SJedn-C morao heliliO tarom
Demonstracije zbog krize i rastuce nezaposlenosti u Spaniji pocele su 15. mala u Madridu
nog btalonskog parlamen ta da prisusrvuju sjedD.ici. - Oni ne predsl3vljaju nas " izvikivali $U demonst:ranti. Predsjednik regionalne vJade Arme Mas d05ao je u pa.rlamem helikoplerom, a poLicija je zatim napravila k 0 rdon od poli cijsk ih vozila kako b.i omogllCiia zakonoda veima da u 11U u zgradu, prenosiAFP. De.monstranti su prvo· bimo narnjeravali napravjti ljudski lanac oko zgradc, ali je policija jucer blokirala park u k O!!l e se lJaJ azi par la. menl. Dernonsrracije zbog hize i ras ruce nezaposl enos ti u Spaniji pocele su 15. ma,a u Madridu i pOlom se pro!.iriIe !la grad ske trgo ve si ro m zemlje umnogome zlIhvaljujuci "socijalnim medlj,im." popUt Twinera i Face" booka.

odobri

nia,

daljnja

zaduziva-

Rok do Redjalie
• Ako se limi t ne poveca daljnja zaduzenja ne budu mcguca, moze doci do zastoja U otplati duga, SIO ce izazva ti porem eta j e na
j

Zbog toga [e republikanskim zasrupnicima 1I Kongresu predsjednik SAD poslao ape! da postupe razborito i pristanu na dogovor u vezi s povecaniem lirnita za zaduzenje, Nairne, republikanska vecina u Kcngresu vecmiesecirna odbi]a Obamille zahtjeve za povecanje limita zaduzenja i zau zvra t trati da 0 ba m a pristane IlJ srnanienie deficita, Obarni.osim toga.ovih dana nije lako s Kongrescm ni u vezi s Libijorn. Predsjednik Predstavnickcg dorna Dzon Beiner (john Boehner) zarrazio je

od Obame da objasni zasto jo~ od Kongresa nije zatrazio zvanieno odobrenie za vcine operacije protiv Libije. On [e u pisrnu upozorio Obarnu da u nediel]u istice zakonorn odredeni rok da zatrafi odobrenje Kongresaza angaairanje trupa.

Podrska u Senalu
do sada n ije trazio nikakvo odcbrenje za ;ntervenciiu u Libiji koju je pazfjivo izbjegavao da opise kao rat, Izgleda da ce za tri dana adrnin istracija pre" krsi ri zakori, osim ako ne zatrazi odobren ie Kengresa il; ne povuce arne" ricke trupe i resurse iz te misije, navodi se u pismu, Bejner lra;;:i i da mu se, s obzirom na tezinu tih ustavnih i zakonskih pi-

Obarna od Kongresa

ra'!a je rastjerali

o dbor za oruzane sn age americkog Sena!a prihvario je u VaSingtonu kandidaluru Loona Panele (Panena) za n ovog m inistra odbrane. KOlll.; ret je jednogJasn 0 podrfao Paneru, a oceku je se i da ce odluka SenaIa b iri brza. Panerll rrenu!no obavlja duznos[ direktora Central· ne obavjesmjne agencije

panela noui minislar odbrane
(CIA), a na mjesm millistra odbranezamijenil ceRober" ta Gejtsa (Gate-s),koji 30. juna podnosi oS[3vku, poslije retiri godine na rom po" lozaju, Predsjedllik SAD Barak Obama (Barack) je prije ne" kol;ko sed mica predlozio Pa ne!U za millis rra 0 dbra.ne U okviru preraspodjela u ti-

Robert Gejts odlazi 30. juna

m u za .Ilaciona.ln u sigu enos (. Pallera je bio clall Kongresa i7. Kal.ifornije, predsje" davaj'uc.; Odbora za budzel Predstavnickog doma i direklor Kancelarije UI upra" vljanje.i bud,Zet,a obavljao je i duznosl sefa kabineta biv,eg predsjednika SAD Bila KLiulOna (Bill Clin· ton).

o n~vni' avaz, cetvrtak,
16. i uni/lJpanj 2011.

27

dO 0

PalBstine- bez

Prekinuti pregovori 0 ujedinjenju frakcija

Odluka 0 premijeru jedan je od glavnih nesporazuma, a ujedinjenje rivalsklh vlada na Zapadno] obaf i u poj,asu Gaze smatra se suStinskim
Pregovori 0 ujedinjenju palestinskih frakciia HarnaSa i Fataha prekinuti su u utorak u Kairu do sljedeceg u torka, a ni ie postign ut dogovor 0 DOVom premiieru, izjavio j e p regovarac Azam el-Ahrnad, On je kazao da ce se pregovori nastavitisljedece sedmice u prisustvu pales tinskog predsjednika Mahmuda Abasa, vode Faraha, iIidera Harnasa Kaleda Masala

ora 0

rB __--B!_U

Spor zbOQ Fajada.
Odluka 0 premiieru jedan je od glavnih nesporazuma, a uiedinjenje rivalskih vlada na Zapadno] obali i u pojas u Gaze s rna rra se sustinskim, irnajuci 0 vidu da Palestinci rcie priznavanju drzav nosti, pren os i Associ ated Press. Zwmicnici Harnasa koii oCes tvui u u pregovorima rekli $U II urorak cia so se obje s crane dogovorile cia te dosadaSnji premiier Salam Faiad, kojiima podrsku Zapada.napusti ti ru funkciju, ~IO j e El-Ahrnad izFatahanegirao. Hamas smarra ida ie Faj ad, ekonomista skolovan u SAD i priznatu sviieru.isuvise b I izak Zapadu, Ne srnatra ga nezavisnim kilndidarom za aovog premijera, kako se preds ray Ija, vee politickom figurom Famba .. Ta stranka vjeruje, rnedurirn, da je on najbolji kandidat za premijera, ier ce odagnati brige zemalja don atora da ce novae despjeti u luke Ha masa. Izrael, SAD i EU smatraiu ruorganizaciju terorisrickom. Hamas ne prizuaje Izrsel,

ranis, odgovori do 17. iuria. Predstavnicki dom

ZaMon
Zakonom iz 1973. go dine zah tijeva se d a svaka americka vo j D a akcija koju prerhodno nije odobrio Kongres mora bid zaustavljena 60 dana posto ga predsiednik prvi put 0 nioi obavii es ti ili da v fa ri trupe kuci u narednih 30 d ana, !ito istice kraiem iuna, arnerickog Korigresa, u kome so vecina repu blikanci.usvojio je 3. [una rezoluci] II kojorn se kri tizira predsjednik Obama.jer je bez kougresne dozvole ukljuCia americke trupe u

voinu cperaciiu protiv Libije. Rezolucijorn se od Obame traii da u rcku od 14 dana oba vijesti Kongres 0 detaljirna obima rnisiie u Libijii njeriim troskovima, Takoder se lra>:i da se ne koriste kopIlene trupe u Libiji, osim u operacijama spasa vania americkih voj nika. Biiela kuca ie (ada ocijenila da je ra rezcluciia "epa trebna ida nijeod pomoci. Obama ie Kcngres 0 operacijama prori v Libiie obavijestio 21. marta. Rezoluciia Predstavnickog dorna je neobavezujuda buduci da se Sellar, koiirn dominiraiu demokrati, ne narnjerava baviti tim piranjern, ilro adrninistraciji ostavlja odrijesene ruke u Iibijskoj kri-

Polpisivanje peficije UN-Ula prilnlJlljem dria ve na ZapadnojolJa/i ranije ~lIlZU!I!e s rOI!! zemljorni neZcli odbaeiti nasilie, Njegovo vojno krilo odgovorno je za desetke SlIrnoubilackih bombaskih napada 0 Izraelu;a iz poiasa Gaze, koi ikon troll ra Hamas, ispaljivano je hiljade rakera na juznu izraelsku reritoriju, Farah i Hamas vode borbu za vlast od 2006. godine, kada je Harnas pobijedio na opcim izborima.

,Nacelni dOQovor
Borba ie kulminiralanasilnim preuzimanjem vlasti 2007. godine, kada je Hamas potisnuo snage lojalne umiereniiern Fatahu. Otad Hamas vlada Gazom, dok Farah dominira samo na Zapadnciobali. Svi raniji pokusaii da se pornire dvi j e zavadene frakcije propali su, ali je u maiu u egipatskoi prijestonici postignur dogovor 0 pomirenju i kao [edan od prvih zadataka postavljeno ie form iran j e pdjel azne vlade do izbora koji ce bi!i odrian; idute godi:ne, Za sada taj prvi ZlIdataknije ispunjen.

nelanlahu Irazi umOralnUUeCinU"
Izraelski premiier Benjamin Netanjahu (Netanyahu) iziavio je da zeli formirati "moralnu vecinu" cd najmanje 30 zernalja koje se protive priznavaniu u UN palestinske drzave u granicama iz juna 1967., prenijeli su izraelski mediji, - Do seprernbra l:elimo okupiti ad 30 do 50 zernalja ko]e ce reci lie iednosrranom priznavaniu palestinske drzave u Generalnoi skupstini UN -a, Radir ee se a moralnoj vec;ni - rekao je Netanjahu preksilloc poslije saslanka s predsjednikom Evropskog parlamema Jdijem Buzekom, a prenijeli $U izraelski mediji.

u poiasu Gaze sredinorn

z!.

Nelanjallu: Lobira proliv paleslinske driave

U Njemackoj 37. zrtva epidemije
U Donioi Sakso!liji na sje veru N jemae k e od za.raze eDlerollemoIlIgicnom eserillijom koli (EHEC) preminuo je dvogodisnji djecak kojl je postao 37. inv~ epidemije, obiavio ie u elektronskom jZdaniu !lje-

ESerihiia Ubila dUOgOdiSnjeg djeCaMa
ma~ki dnevnik "Bild". Olae i brat prerninuiog d j ecaka su, la.kod er, za:azeni opasnom bakle.rilorn. Epidemija smrtonosnom bak!erijom eserihiiom koli pojavila se u sjevernom

Pane/a: Trenu/nDna duinosii direklDra CIA-e

dijelu Njemacke, ali se brzo prosirila i na druge evropskedrzave. Vise hiljada Ijudi je 2arai;eno. Do sada je u Njemackoj preminulo 36 ljucli, dok je jedna osoba omrla 0 Svedskoj:.

Vise hiljada /judi je laraiena

2.8 c"""'- 1~ _""'_oj 101 '- On evni avaz
fl...t.a.l n 1Ii.~ ~ L.d. ''DI~L.om ;!::!.,un ,~l..nA.uIf,.u "-n,rn"~"f bn llunto .1. 17" .. 1>1.' Ij WI.

oglasi
,*-Al\,an uU.I1III'I'.

.... '~'IfUo

t..lIiftI..ill.lI

~""'e'lI'
rfll~Ull".

1rt.... ',.jIld:J~ u, ...... '-r Rl.iflf 'UfiI'II..:nl~

l1li

klll'l"_Jv
,...1111

IwIi~l. ~.' UiJ"II"!.:'Ii: WI("IjII::h
1I('.'-MoIl.!ll;ll p ~f

~"""Jd" I ....

"I!!M,3_'

""_

..,..I........ .

"

1"""
!....

d-~DIIII"OII iilid..it.. .. ~.a

... :tip

t;

11111 ••• '.... .g' ;," .. Codl.ttll 1I1I''''i''",,.1 n ... 1 nlnt.l:l_n I" _~ ¥1t.Lib
j~

d:i'1it:fD'l .1 :B.rt"b,

kO"""iR!!o !I,II rrlC'l;

'Lr.hc.n'.
.. lrl

"'J.iI Q-.d U ••
I!I

.iI,

'kJld;rllu.l.bJ

l.fHa.(lolI .. llMn. XU I il:'z,I'. r.:w .,

U'il.:i1J

I"lJ

ILlrr.

fpi:ll1l1 1M p+tcmJK:!f:II 111$.11, II. "_Iu lIlAll~

I:&,..

nc .... ~I(u_ dlrJuMi ~~

h • III

r

,.., k.t11 ...
... rr"l~'h~1

ldulktlJ"

""N.

DJW'~''''
U'I&.u.&'nr

JJ·iInIjIotIl ua:q <I
b)~·IIJn

8u,,(.wlnG'1'1

"lIOIO- ~"" ",.~
'...... I~I

.i.I

:RPt(b

..

(',I'.iii'.'\

1".

l n["'''''1) !U AI.......: " ........ I""'j._jN, "., r.-......,.ltrulll.-clLil""t,~ 'p.~s<""n:..(J9~IJ ~_~ ["Pt __ ~ oI.iiI .t ...... • llt. 1U ..M1.-t..d ~ ~.'':~II """ -..:~_., litO! l ~. J'<I,nJ.jftool1 .. ~ <>1 ... " •." U J'<'tlo.h& .... IUIY ... ~... rjCl'nn~"'LoJ ~ :~~ nQL,,~u.."'f"i.I1"II ... ""'rllj ju ......._ t.,.....!. d~ 'I~ , ..... -.. ., 1lTC't.! ill. IIAIi 1.i.J~
L~~

"...,L:I'\II":Iw.

Ilfril:tjh..J;...liIi. U",L'~W.n.1Ji ~ ullf'Jc.h..I, L..,IDlrUiobu ... II (It'!!nly~"K'' L&Lu d,a 1!E' 'f!H.1ifI~ ~JDD ,.,til; ~~ ~ 11IIUI1~. J."iPltI.'W.lb .:

dl.t....u
,~.dII.
'II

idllll U
~~ ~I

__ 'iul.",
Lm1.U

nuill"

l.: .".

''ll»J~I'"

'IIC"

i~'"
illiJaa!I1!!'iln

QiJ

r.N'UQ'~

"""

1(1 01"11' 'hod.J"I'., ...... kaI!lCAt,I..w, ~UU~.tfI'it,.1.. ~ .. ~

PO'' ' -' ..

1~I,)9.l'il1l, ••Ii -- 'f'l"\"lil~~

.....,," ~
~','d",.Hdu..

}eft.
ui -

{hi.
lDrteD~1:IP:IIUIR.'l'

n~

:z...alfIt .. ,tn:WJ "..-. Y ~ll!Irn '*-Ii i; IJnq, ,..utih .nfus- n.II Ip.I~JrQI ...... ;i:!difl.:'1mI La fl;Mlij:ft~ wut.,'U ... n:Iim.I JC 1~1ID .J "~M.ol~ U 1.d1'Hl'llt ri'I~II~"'I 'nM_il).1'omf l ,11'4< 'l"'O"" -J;rI>.'

v.~

' ......

.....

i:£,.

UikIR

.. tlll~UI~'M~n~dl

J~"

IltJl'lf

III!ILIli,CT"JU;::lv.

Pdn;.,....-..

1KM
lh

h__h~..,.
nn ~ Ilr!J*..
1\II.HiIlt.u.l.m

l.

"~

~11

r·.... j r-"

I

t ......

F'1'1l.4I ~ .....

I

1.4.""'1
,'

I

1i.....,~IIIIfP.

I'll" If!

,,--d-i.'1

·~IIJ" ~ dr\.:

en

..

n.J ~~u llib .... ',.. ".alD (i'Illiiltfil..., c MI'II'iI\I'IiIu, ... _ ifftdll.,\UI ,~

""IIL. '"" • CfiiJ

.. F'U

..
,

nil,

PIJlt:II"""'. ~ (~ lri

hflrllu:.
r-'-W'I~

k~1

1Ii!!I:'

p0'lr1lAIIII

..

..ILl ..... ~It

In.11kI rll~Jf

11I1I'!IIm ". ....

~nLI"~

~I"~inn I~nll,fa

,~~

UJi'

l')~"

-I'iIt.I~ 4ti 1l.S

~I U,.i h.~If"_ .LIa.ilII11IIi, ('!)I-libl.~

P:ii1..&,.

1,....,..Lu' ~

0" r.nruu:oa
\1,;,

...", ...)

nurl

'UJU'CII"..rJ-ti;1l .. I.~IIiI-u1

nu,,,h Pi""'-LipO. ,rrnl,~"Iiii:J~l;;i ~ ...... t~i}.l3.l1
Il,",~

CtII.. &..
,,1I1Iu\.1IC" "rBI LI mlllllll t1r"'U1L'P '''Kllrr.'''I..
...... ~j ......

I,.",. imr.r.liqI:'

~-=

1O.cJwJi

lI,ni:n'l:t'.~

t..wrla.l-'J..

jll:'

Ir~~IIILILtrJct

iJ...... ~I..n:I,1C':

Na""",

I

f""" .. ehn
_to

~\dl~

' ' ~\lIJ
it},.h

n~JI~.-n:JI
Ih~

nrdi... nJ it bn.~. ",I~""'I,. ~

ailJ,

'g

.........

J~

lIJne;:lILl. ..DlniI..,.. Ifll~

.. .JlIIII~l.I"''''''''J

W'I":!I)!I::! w:-~ t lr.( 'Lml1- l"l"'i:(1i C ~",1
fIft~1

"
n..IlI,."",J1I~,Utl

Ioo<bt
Udl'\.h

Irrlmt,ai

~nna1

<>I>ftt .. , ...

,tm.11.
OJ

pl..iJ IL1dI 'lif'h .....r..;k,:bll ... IJUI; KI ~ .fOOI) II ~"\h~ I U........ J. I !'ft"'llo>lu<g. ~rfli ",,,I \iiAkfll~ tJ~ I".!II'I!!I"Uh \'~~ ~1j;C' ... "'. ri.I,; ",""-I, "" .....,~t" .. ..., I"'<"'

It:f'lll[) • Ltdn..nI_

d'

run •

~u

rv

~llo..Iftdloktl _."tnr'-l ..
riA·.... '

I"'~IIII/<!
}£, ' "!M~

'J.

"""It"" ronu •..., ....... "!~".01,
J""I""R' 1"".,,_111
1Ifr1rdnx.1

••

a

k1I a'LT'k'2IlrHI
I'I'k

11I"~1uo rm

1 IOIIiJ IITI !d<'~I"""".1 .... ' ~ lit"
!.Ilu!lor;
j)lI.. ~.

rl-tr-.11i,u,p L"'-. "". hi .."" .... ...... idMta.tJoi lrIi-'~nL •• IULI!IU d}l ut..,J.'u .i ~h iI .....t.' ~ Ii ,......k :..... u:tl]"CaII'h~hl .... ~ th ... l'1l......... 'IIj ~I LL' '!.IMuJ ,t..dicjlr.;[~ •• 1.1 rul..IIi w'll,( ~. h.~ "Jt..~ Ucou t_l.,rlt.ut ~ ruu ,If,wAll rlmul ...... i ~lI'lA'tN 'II.'tco.:,."il l .... j.t.kii_ j-O"hlDi""-:lIi! fl(,lLu c-Iid ttl ~ U 01.1 d.tIUli 'LoIiJjn jl"'''JIiI h~ '" ~R'C' CJTfr&IIJI.,,,-:kIDCI jltdh'~ ""UJuu')I: d,.,mi " t ~.d Irl ....i41 • .JI.N ILl' PIT Iii UII'\I • I~ 'brli'lW ,.-,b,"I:~iC'!!lJ ..... )~, ~lda...L. 'tt]I~jIUA4r:"~ ",JtI1~;C ".~tW. ~""ltJlt.!l~ ..Pfi 1 utu..,_ktt "1~MiII ~I, ,,~~ 1 __ ........

~...._'fIr...

'iii

'IIr~,""'"

1Ii:'L\n.iiiI.km::U'C;

il.IJ

•I ."""'''''' b~i.

11 "..,j. '1,,11' ... '''''''j ,,''
,~\.UiU

1!iI"~

1,....,...1"..."...,.. J~1l1<ui! ~c i""--"i.C'''"", .,_q."II'1 , 11lI!1 u,;c: ~"".~. ....... """"11 tcb L-.Jlid..c' 1"" ~ ~~WfI ,~I'II .. I &'t1U'i IU "tlm'~"'. "..... .a:n...,J1I i ..... U i..~ JD "'I"C ~...b.Ja pi)c' pJtd. ... MudH~ Irllll1l .. .
jftJ

fI~ ;J(.;tnIk~

n

~u:: 'Ur.~o.

n!I~~

ohrv'i'I'Ii-.ra). Zit "_, ~I
Knnlolll"'ll~ ,

{L~ll'l~II.fI

_"001"

ntlilllHl.n,I...IJ.,;q.:.

'>',,,
l
, .......

'-dnL ..... 1 _~ l'I.IU .III~ ..,.J"1<'
...

I"I"9c" ....,. rknc. .' _",.
...

'j, '" ..~
~fi:a

" ... illo U' •.II
.~.

al'-~JC'u

I ... u

,......'kOiYl'IIiI ..,h

rw"~"'" ....slll
~OI""11
lJ 'II

Ii,,,,,,,

I

]1""<),,,,_
"IIIh"I'Icwc;
~If _

I"",j .. "" ... " _ d(~ P r.'I'Ii~""IITI

..

....

...-r
~

I ..'LJ,.,.Ji!!

Il.iI!j'k.lI".II.,...... I~ ..~

1"'_

(Loa T. ~ililidhl ..u ,"" .. II. Il!J.l!lIa.fu h..1_Ioil ...... ItI.,. 'i1.du~ ....... ILlh:tU II.IliI I ,"1,",-'" ."..1'11 Y' pr"IIru 1I.'If.t~"'11IlUd, ...... ~,« r~(i11 dL: t.;~.t .... r--~--.::~ - UV.~I. Ic·mcHtld.,llititli ~V oilY.i,i.I'.k .. .IIJ"I k.iJ .......... --.tu ~.l", u,....."..

• po._~ 14rIO,,, .." ,q ",,, I: .",_i'>oIr",",

....

I· "" ,
~.J.I.lI:n

j;Lhn:i~)c

rrI"~1Iffl rrNaJ~ _litIICIUCtJ~ ... "'"
i,IIU'l'I:!lI

.lfZ1Y'(nnli

1.lu d.

_I ..ooom.n",,_, d I rI<>tnu.
uLl~.1

wr.r.ulJK..ljlll

• f'M"II'~
1.t:iII.dalni

.I_D,-

<>".

ol

"
I!;i:j"'!n Ii

j.'"''
g,

u p~

n~,~ ..riLM;~
~1~1f'l t_-.lUV"~1I

....~C"o-,k ~QfI4' ~~

tLa.K.t..I..i. IJIDU.k lakr'll"ll'll' 11,1 n"r..IIIldK.;J~ d.,.,olC'. u.r
d

''''':iI 'l UI'",," .. 1":1\0,., :1i<l)'UillI: .:tt.t.a..IJIIlI}C

1\"

1'II;r,,: ':IIi:'

I'Q\,:!: ,J-....rI~U~ti!,{ ... "I("U.I' u ...,iirowI ' 'Q,',,,,"li U.'!'rr.r •

,,,,iT ~ '.

·~~nl~U'1Ii Il "-Ii "f!rrII,U,'_ ,: Q ill. I:

IIIMAIlj

In~
~1u;tw.L

loi"l]llllTlRJc" rt~kwJ~ _JI:' 1I1::,.h,1II:
~I '~ •• ~

~ j \lfJ'I:a. ~w. fJII"}:- "'... ..n.L,ll'ILL

rt.... ,ftAU,1oy "\.1

I]~).""'"~
'll,(uW,t.I

ro

"1lfi""'P!iiII

I~I

~hJ:,;n..

'.. tf1l. ..

'LI.lil ....
'l1li[

l.an(J,I,.,I.Ila,

'("'U~l...t. ~ .... ~: t.

.,Jjeo p ~ ,. _ I; it. L.ltU!I!o~41jE' II;I~'" 4C nJlllioh lILrII .. j ... 'b:Rt LUI I_j I , IvJu ..

iOI';.~l:ol,r.

,U

:'l"~ •.,.."~, l::"",,,.:'Ii"..... :.'.... "'II." t:
II'
l,j"lllrill-.Iot""'o'\'" IIH'"rr!;ji"IJ.:L!"'riII,

'il ... ",,:IT\

1:. "".,.. ., ... ..t ",";:,,",,~O" ,'.;;,;t.i:n...iI

,t,.('ll,tl"'.

IJUI, ...

tti.,.., ... ~
Dwl

1.III~h..ali.1t
• UlII"D.II!

CI

......t[...:..hJ.j, 1.'I"II.nl,:lIlfI'lII .,

1I"IF'"ltm;a,.

1Iillf""j'liillDltlC'

~

Ih,.q ... h.ta..ll "LM.h,. r .. l~tJ Ilh,"Ji).U1J.'" JiI4i":'lllildmfM...... ,,",I.-m-,..._ ...... Ir "'III" ""~ ut;;.... .. dl Ih.A ~1~!LIy.tt ~..:, ., ""'I ~ I'<)OIJ-J<'I .1 .1"""'M"'lI. I"I'~ ,. prf _~c fQIII ~I A..... ,,",\I
'/:.a..llyn.
nil Uf'II'to

rn&.~litIC""" ~ ~ ~t'I.I..JL.-.u..llI i'i ~I~
_'''II

l1'1li, ~

1III.udr.:i1.l

rr"''W ~~
.......

dnJ

f~
ljl"l'lLll

.. ~1

liliCHlIIIIII.j...,.Ulf

I.

'NaI ..... ..,.,......
~..-~ In .. ;; I

!oI" .... ,
,..,IIiIr ...

--=

H'bC'

IJrvt~
ll.r;;l.i,"'I!I-\_1 !" li!W.JrU.,
..

.1

I,

'iii

'1I!!1'_")

.rI:hiil-"

_ U-dol

~tl.~

4· ..... l4ri!l'QlJlIIi.u "Irj

tirO

l'lno..u"",,,jl~ 1':k'J.i!!iir~UIilr~1 '!UUI :t1l!lJ

I

-mn-,. "pi"

.. o:die.

lIIIItifk'Au
IIoU!o!,hl_ ~

""u._. 'Ii'II'IIIIil.nCL.... ,Wlbnih'd. IIjjcll ~!re"".":'" t.adi

~l!Ii-t ..... ,~ .. nlol..iiA!U,;·l I.llJ •• "hoi ....

.rnu

Ie'

i:hllm

,~~

t-Il}NcIC ..

<

!IIi'

fiJ"
IIIr

t~
:<io~,

0

1..
.

'i.fI"II........I

.1......

'"

...
1:"""#1'"

..~

-u... r~. IIII1C JI:. t..t ....'~.EI"l I ,1Il~)c:L 'n.- L..~I L.nLmill&.. , dnd-.d dJ~"'" 1"lId.... .,.... 1LI"i~ D· lI.rI~-..nr':Ii+ 'LI':II IlILllic'n:I. 'Jli :till ,.. ...... 1 [l..Jl:.1t'~ 1 I~J 11.1 p-.:t~"'Jiljnn , ... ....,,_,~ 1I!1I"JJ,. ~I IIC1TU'I~lIiIIIj~ 1t.R{) r'mflll(l "'1~1(mI 'L~p.J. I" "\j~ ~I ..n~ IqJ _,. 1-4, II r ...rqd J II"" ......
"'rilL....:

"h~

t ~"'.Ift"r"I, Iii «Wfi.fiirl

.f

1Iit'llill*lr""'II.~h,
I

.'

l1li"",..1.1

II"li.,tt.)ll"

H".

In"""

b

n~l(-hof

\." ....'C'IIj,

.....JIn Il L(t Lull1dl

~p-"'I.....

lIP tin." 1)il1l.o_

""J.nld~U.
~ L.,ilW"'f'lH~rwi ... =nn,;C' c
..
IIlI ....

iur.-

I~j_

illlrif t ,iiQIi'........ IIIII!! fn..-tiI! IIII.,. i1l!!i" T..c"I • .jI... .IJIotIllr, I tlllrtw:'" ... 1"'.hlll~~1
1I11.iiiiil ....

...'(i
It'll'

''II~tl_f_ii 10""",, li .. 1 , II!! dJ-1Lk1lll

... 1'IoIII ;lJ1I."tIJQ'PtiI'MJJt'5rIJ" .... ,. •• Ir;-- H. It .i~JtAC'liiliJII)r
1!ir!'i!J1

""K".. I"It'.,,........... ,

."
,,,
III. ..... ,-,. II ......... lin "-"4."-'''I'''-'I'-~I 1
PIIoa.,"Wi.ill 1.Ji'",IIIII" .....

,. ,

",

.""Ii
~'JI..,.

~I'"

:pn)rmn...
'!....lId""'11

.pit.

.,.UlIIII1I" II '.. rnm r*u11Tllll1 htuJ, La.~ tlif"'I'iIII,:N.II~,j.N UItKlp.!"W t k.UIIL,m,.I'F.,,] l'iij.'c' ~j iKUIIH..ut'I :~1k ~ JU".t.~d",'" "1fIIi,1, h~ .."'~ "~~IIL.!.lJl .. ,,.. ..... !rf'U ..... 101, ",h .. L".l~1 I 1....... 11.. JY'II'" IlL~If ... JWik"\J'iU rriJr.rrml 'fII'"

11:.

n'.1

cll..:l .... ~ lull.Q._.I ......... ..

k~ fL••

na..
olIiI'IIr
IIiiI

l

....ar.liIIII= ...
qj,(:11 R

qUiHJI I .41'f1r fiilol1llil. lOt' j.todioll'''''' ~,,_ I 1-=-~\llI'n 1"II.IIIil .. '
I..... II.-'La ..

J.u.n
1 ......

C'1W't I'" P'! U I...... i..... f'kl!t:I' t ."
I r-n.~"11.,

..",..

..,.I~, ,,-,,'I LI-"II...
iii 1ir~I.III'

~nli~

,UoIiIJ

ni.. 1

JaoLlJ rwt_
uP~~Ju.
[1[ .....

'I'W

"..IN:

~u

11.1111 ~~

11111

'o!II~T4'\L.

l1ll ...

r Jill
IlL( k' t r\Mn~\,

'lnll._".,

~,::-,! 1"'''';:;:';1:."'.::,~::. 1 . '~_".I
I I

~.a~~

-'ii' ...

I

,
tAM Iti ~II

,Iltt

'fir

i

II.III..U....

• ~lyll'''

t,..... IIIiU)

I

"11jU'iI'''Ir_H04 If U'i.f!riL \"'Ji

n".~J4.IIIT .......... i-rJ
iIu' ' ...

~t..,...

2~
III

..j'.,.J~, iiJ ~.lIIii11~ .111'\111"''''111111

J

~~

"'III

"'.1

_h __

,.."il


.... I ,....

.. 'Pin,
0,1",

U'!ffI!:M,l.':t JiltJ'I",,,,

I

7

r '\UI !'

"·I!>Ok~ ." Ifl lore , ... 1

"t'1"

,(I

0.1. l !tTl' 'o,ct, 1"1 it" '11.,'11, "'("'1,, ill ~,I,\'.I ,1{,'1f.~\:'

I~ I I'.H.\I • ,(Ibl

'....'•• , 1'\11'\.'1.

r

t 1.IiU.()(" I UU
",,,",",,',11

(·~~c:n.::u,~""It ()UA e\,n 0' "·'-"1 ;llt Ill' '1\ I.HHn t'.
'\1,:J((l.J :J;.llIr.:IDI t"'lon,I'U,'l, •••
.. ~~

'In n(l'ai.' t.rrllJl.',ir''',UI'''';\'

ra.lljt,IL""Ii""''''' :~'' '~~jOiI'' ' ' .'P'....-iW"'"'"
,,<Ii

1......

I .... 1W"I.k~
.' _

tIt .. ~

C1loft
t'hljlft ~U.L,IIIIII utnr,JIl"111 l1li' 7
~II.."" ......

I.
~~I~lb.liI
U':&~jll-,;

"1I!J~.I.,~IiiiI~r~ ·~"IU~J:::~J It
~j~~"~~:~~aft~I';".-.I'",_!i':'::,
.tM .... iiII........ .J TiII"I'..,~'I~
III • ...,.~

.-,.LI!i!Ir ... ~1.

!!U"

..
I' iU;

'U 'l"1'1J.mji

~ 1II'\I1'fli1• .1U' ,~-.:rJl"

:Ji.a..u Iku l¥ I !~ lm~ki!ll!wljulh,l~''''''ifI'lj~'I~i

J.

'lUll .......

nj.,H

iii

1 ....

,0'

,!!dITl~

QIJ

4Ij:O,1I 'lU1'!

"~iII'
'II'I~

II rW"Injir

.....
III

..

t~k"'.M
Illllin~tJ.l .. __

,.

j•

OPCINSKI SUD U ZAVIDOVICIMA Zemljl$nolulji~nl ured 8roi: D42·0·0N·11-000 010 Zavidovii:i, 07. 06. 2011. godine Na osnovu tlana 63. ielana 67 Zakona 0 te· mlilS n 1m kn ji gama FBI H (. S Iuihene novine FB IH" braj 19103 I 54/04), Opcinsi<i sud. u Zavldovicima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJISNOKNJllNOG ULOSKA U zemljisnoknji2nom predmetu braj: 042·0D N·1I·000 0 1 0, a po zahlj evu INTESA SA NPAO· LO BANKI\ d.d. BiH, Sarajevo. ul. Ooala Kulina bana Dr. 9·1 u toku je poslupak za uspostavljanje zemljisnokn j i~nog uloska. Nekretnine za kOje se uspostavlja zemljisnoknjiini ulo:1ak su up isan e: u posjedovni list braj 756, katastarska opeina Aliei, Inn aeene sa: • kala slarska cesli ca broj 1745 "Do .oj I.Slu·

bo", oran ica 6 klase povrSine 1882 m2 ·kalastarska testica oroj 2297!1 "Kre$nice", Suma 4 klase povrSi ne 4677 m2 Prema podacima iz katastra, posjednik nave· den i h n ekretnina je Vrbii: Ivan Mati n, Zavi dovi ti, Bosanska 11. sa. dijelom 1/1. sa pravom nJoga na parceli 2297/1 u korisl LT Gospodarska Banka DO Sarajevo, po~esenju brai DN.11219'7 od 21 04 .. 1gg 7. godine su d Zavi doviei. Pozivaju se lie a kaja polatu pravo vias ni$wa iii nako drugo praVD na toj ne'kretllini da ovojs pr" avo prija ve u ro ku od 60 dana od dana najave po· dneskom u dva primjerka i da podnesu dOkaze za to. u suprotnam njihova pravo nete Mi uzeta u obzir prilikom usposlave zemljisnoknjiinog ulo~ka. Li ca koja poiatu pravo na toj nekrelnini mo 9 u navadeni rok na zahljev produlili za najmanje slje decih gO dan a, ka ko oi im S8 dalo. mogucno 81 da pribave polfebne doKaze. UkoliKo u pro· duienom roku De uslijedi' prijava.zemljisnoknjiii ulotak ce se usposlav,iti na osnovu do lada pri· bavljenih dokaza,

OPCINSKI SUD U ZAVIDOVICIMA Zemlji§noknjilni ured Bro]: 042·0·DN-l1-000 075 Zavidovici, 07 ..06.2011. godine Na osnovu clana 63. iclana 67 Zakona 0 zemljisnim knjigama FBiH (.Slu:1bene novne FBiH" bra) 19/03 i 54/04), Dpcinski sud u Za· vidovicima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJISNOKNJIZNOG ULOSKA

op tina Za IIidovi ti, ozn acene sa: • katastarska testica bro) 226/1 ,Pilana' dVorisle povrsine 8040 m2 iPrema podacima it kalastra, navedena ne· krelnina je upisana kao DRSV "ROBOT GEN· ERAL TRADING CD" d.Q.o. Sarajevo, sa dije· 10m 1/1. P02ivaju S8 liea koja polazu pravo vlasniswa iii neko drugo pravo na lim nekretnina· rna da svoje pravQ prijave u roku ad 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da p odnesu dokaze za 10, U su p minD m nji hovo pravo neee b iti uzeto U 0 bzi r priliko m us po sla· ve zemljisno'knjiznog uloska. iLi cakoja po lazu pra vo na ti m n ekretn i nam a mogu navedeni rok na zahljev produziti za na· jmanje sljedecih go dana,kako bi im se dala mogucnosl da prihave potrebne dokaze. Uko· liko u produzenom roku 08 uslijedi prijava, ze· mljisnoknjizni uloiak se usposlaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

O·ON·ll·0000

U zemljisnoknjiinom

ral Trading Co" d.a.o. Sarajevo., Rajlovac'ka Cesla br. 41, Sa raje vo u 10 ku je poslu pak .za uspostavljanje zemlji§noknji~nog ulo~ka. Nekretn ina za ko ju 58 us posla vi ja 2 emlji~noknjii:ni ulozakje upisana: u posjedovni list broj 2457, katastarska

75. a po za~lie vU ,'Robot Gene·

predmelu

broi: 042-

ce

E XPRE S5 KREDIT Z "ENZIONERI: SARAJEVSKOG K NTONA(DO 7'J GODINA)

BEZ ZIRANATA OD 3 D036
FiCl:lNI: «uct,

RATA OBRADA TRAJE 2 DANA ZADNI CEK OVJERENA LlCNA OVJEREN CIPS NE STARISI OD POLA GODINE

~~
......... ...._ ~_
~

~ _~
I I::. ..... ~ •• •

sc

_...
"I:"k

ES COMPANY doc Pofalil'i Zmaja ad Bosne 14, Sarajevo Tel: +38733 717 386

ES COMPANY doo lIidia Rusternpasina 1 (Sara Centar) Tel. +387 33 762 285

ES COMPANY doo Dobrinja Nurije Pczderca 10, Sarajevo Tel: +38733 789495

ES COMPANY doo Cemalusa
Cemalusa 6, Sarajevo Tel. +38733214148

'''''' ~v!~P

U1 VAS. IA YAS.

30

Dnevni aV31, ¢elV~ak. 16. junVlipanj 2011.

ki 0sk

Vruca ponuda .. Najbolja kombinacija iZnOS8, rokaotplate irate uz gratis MasterCard Plus.
Pa!;tanlle kooSfllk lednog ad modele

Spa~

paketa ll$kQO$1:Jte pogodnos ... kd)el

umJesto bazena. dObil1 rUDU naHrouu
J edna porndi ca iz M.inesote prilicno se sokirala kada je masivna dizalica pal. na krov njihove kuce, Niko niiepovriieden,a ciieli ie dogadaj svojirn mobirelom snimio Piter Kraus (Peter), jedan od radnika k oj i je radi 0 u d voristu gdje j e treb 30

Dizalica pala na kucu

ouan upozorlo ulasnlcu na l,umor

Britanka se lilecl

bin napravljen bazeu . Firma koia je dopremila b azen od fi berglasa dovezl a je j dizalicu kojorn su bazen rrebali prebaciti u dvoriste preko kuce jer ie bilo prerna10 mies 13 da ga u nose ru cno. U jednorn je rrenutku sve pos]o krivo. Dizalica na kamionu za koiu je bin prjKaten bazen prevrnulasezaiedrio s karnionom i pala na kucu, -

Prisijlls se op ora v/ja

reiiUlela blesniO bez ualtCine
Prisijus Rejnolds (Precious Reynolds, 8) iz Kaliforni j e ie rreca 0 saba u SAD koja je preziviela bjesnilo, a n ije b ila vakcin isa na. Dievojcicuje kod skole ogrebla zarazena rnacka. N isu ie vakcinisali jer zapravo niko nije znao kada se tacna zarazil a. Vakci nap 0 maze sam 0 ako se da brzo nakon zaraze, Prisijus ie nakon dviie sedmice p rem jehena s iedinice za intenzivno lijecenie na obican odjel, gdje se dobrooporavlja.

Treca osoba u SAD

• newwa"." ..
OV3n Alfi (Alfie) zivi na farmi u engleskorn Vuton Beiseru. Strahovali su da ce jos kao janie uginuti, ali zahvaljujuci uporncsti i ljubavi vlasnika, pobiiedio je brnjne boles ti, Danas im a is tranicu na Faceb 00 k u te s Imine fanova, a svoio] vlasnici Erni Tamer (Emmi Turner, 41) spasio jeiivol. - Uvijek ie bio rniran, ali lani me iznenada gJavom

udario u prsa Radio ie 10 svaki put kad bi me vidio, Na do j ci roi se 0 d sili ne udaraca srvorila modrica ispod koie ie b ila kvrlica. 0 li513 sam u bolnicuna kontrolu - kaze Ema, Ljekarisu odrnah utvrdili da je kvrzica zlocudna, U april u je za vd ila p osl iednji,_sesri ciklus hernoterapije..Ceka ie ios mastektorniia, ndnosno uklanjanje dojke, Zbog zahvalnosti OVDU Alfiju, orvorila mu je Facebook profil.

kiosk

Dnavni avaz: ~etvrl3k. t 6. junl!1fpanj 2011.

31

NEKRETNINE Petra Eklston kupuje najskuplju kucu u SAD

Ulla
OnUy

Navi Petrin dam lrnacak 14 spavacih saba, 27 kupatila, kuglanu, kozrneticki studio te parking za vise od stotinu automobila

5

a
Njusled proMa kOla

N akon dugotrajneporrage Kendi Speling (Candy Spelling), udovica slavnog producenra Aarona Spelinga (Spelling) i rnajka glurnice Tori Speling, napokonje uspjela pronadi kupca njene I uksuzn e vile II Los Andel esu koia vriiedi 150 milicna dolara, Ana taj milionski vrijedan i op ing odl uei I. s e Perro Eklston (Ecclestone), kcerka vlasnika Formule I Berni ja Ekls tona (B ern ie). Ogrornna vila koja lie! na srednjoviekovne dvorce, poznata po imenu "The Ma· nor",nalazi se na obroncima

Petra ponudiJa poJovlnu cijene

Holrnbi Hilsa, Petra Eklston za sada j e p on udila polovinu cijene, odnosno 75 milioria dolara, Naravno, pri kupcvini ce joj pomoci i rata Berni, koji jojje prosle gcdine kupio i Sian vrijedan 100 rniliona dolara u londonskoj ~rvrti Ceb.i. Nevi Petrin dom irna cak 14 spa vacih so ba, 27 k uparila, kuglan u, kozrn eticki studio te parki n g za vi se 0 d stotinu aurornobila, Osim toga, Petra ce u ckrilju doma rnoci UZiV3[i i u vlastitorn kinu, vinskorn podrumu, muzeiu lutaka te teretani, a easopis "Forbes" ovu je nekreminu proglasio naiskupliomkueom u SAD.

OHaClla se 0 HuHe
REUTERS

Protest zbog lava na ajkule ,,11

Britanska umjetnica Elis Njusted (Alice Newstead) okacila se 0 udice za lov na ajkule u znak proresta zbog nehumanogpostupaniaprerna zi votinjarna,

Kontroverzna umjetnica svo] ie performans izvela isp red proda vn j ce ko zm etickog lanca "Lush" u ulici Ridzents u Londonu. Sokirani prolaznici posrna tral i sa kak 0 j e Elis probolakoau kukarna, dok joj se krvslivala niz leda.

_ed-C-nSHeseslre bebi SDrZi e SIDDala
Vrelu vodu koristiIe prilikom vadenja krvi
Medicinskesestre iz boln ice "Stafford" u Veliko] Britaniji ispiruje policija zbcg nemarnog ponasania
prerna rek rodencj dje-

Porodica sokirana postupkom

p UGEOTSKUTE
...no dve tocko protivgradskeguZve

I

&111,'

vojcici kojoj su uronile stopalo a vrelu vcdu, M.la Ked Vord(Kalie Ward) zadobila je teske opekotine i koza stcpala io] jesasvirn spaljena, Sestre s II dosle u dorn Vordovih kako bi provele standardne pretrage krv i nekolikodananakon poroda. Vrela veda bila im ie pcrrebna kako bi Keti, stare] tek sest darla, uzeli krv iz pete zbog kontroliranja odredenih genskih bolesti ka 0 SI.O j e cisticna fib roza, Djevojcici ce.sigurnc.osrati oziljci, a piranie ie hoce Ii irnati poteskoca is hcdom, - Bila sam u kuhinji i zacu la sa m u Zas.an krik, dorrcala sam u dnevnu sobu i vidjela kako mojoj kcerki koZa visi s noge, Bijesna sam jer se to nije trebalo dogoditi, nadam se same da nece irnati reskoca u buducnostirekla je Dzuli Vord(Julie). Bclnica "Stafford" [edna je od najgorih zdravsrvenih ustanova u Velikoj Britaaiii

POKLOH WEX

ICAC.~

Keli ima jake opekoline i vee je hila popriste velikih skandal a vezan ih uz zdra vsrvo, Prije 20 gcdina osoblje te b 01 nice uzrckovalo je srnrt desetak Ijudi zbcg upotrebe ne ispra vnih b 01 nickih aparata i Iiiekova Kojima je istekao rok trajanja, Kolin Ovington (Colin), upravitel j b olnice, rekao j e da je uzasnut situacijom te da se izviniavaporodici.

oglasi

\6. juna 2011 II 11.00

kultura

o nEwnj avaz, ~ftvrlak,
16. junl/1ipanj 2011.

33

SARAJEVO Vizuelna bajka Akija Kaurismakija

" haura" suacano tuara17. S F
Festival pocinje evropskim film om ier bh. produkcja nerna zavrseno nij'edno ostvarenje, kazao je Purivatra
Saraievska publika cecvo

Produceflllilma

Almir 8ahinovic primio je prizflanje

Ovogodisnii 17. Saraievo Fil m F es t ival orvori r ce film "Le havre" finskog redirelia i scenariste Akija Kaurismakija. osrvarenje vidjeti prve noci Festivala u Narodnom pozcristu Sarajevo i Ljemom kinil lhej. Svoiu premijeru ova] film dozivio je u okviru takmicarskog prcgrama 64. festi v ala u Kan 1.1, gdje ie ocarao i publiku i kritiku i gdje rnu ie dodiieljena nagrada filmskih

BaMraCU DrUa nagrada
U konkurenchl 12 ostvarenja iz cijelog svijeta
Na 27. inrernacicnalnom filmskom fesuvalu Fesrroia u Portugalu u jednoj od tri zvanicne selekciie Primeiras Obras/First Works film Adisa Bakraca "Ostavljeni", raden u HEFT produkciji, dobi tnik ie glavne nagrade za p rvi film. U ovo i selekcii i iakm icilo se 12 igranih filmovaizcijelogsvijeta. Odluka za najbolji film u selekciji Primeiras Obras/First Works donesena ie jednoglasno. U obrazlozen j u se navodi da su redi tel jski pris [UP i es te ti ka originalni i dosljedni,a pohvaljene su i kreacije rnladih gl urn aca 1.1 fil m u riaeel u sa Tonyiem Grgom. Prcducent filrna Almir Sahinovic primio je nagradu u ime redirelia. - Nakon prve projekcije naseg filma "Ostavlieni" reakcije i publike i profesionalaca, gostiju Festivala bile su vrlo dobre, U filmu su, zaista, prepoznau svi njegovi kvali tel i i nam jere dai spricamo ovu resku, ali u isto vrijeme humanu pricu,.kaze Sahinovic, M. Cu..

Film "Ostavljeni" u Portugalu

Fastroia lastiuala

Sa juCeras/lje pres kOllferencije kriticara FIPRESCI te visoko drugo mjesto glasova prestiznog lidi a kri tike filmskog m agazina "Screen I nrernational" .

MilJenili Kana
Aki Kaurismaki, rniljenik Kanskog festivala, prosla vio se pisuti i reii raj uci male za b a vn e price smiestene na marginarna zivora u Finskoj, Sarajevfilm, tako cia SFF crvararno evropskirn filmom koii, po svim svojim karakteris rikama, EO izasluzuje- kazao je direktor SFF"a Mirsad PUriV3tra na j ucerasn io] pres- konferend iiza novinare.
ska publika parnti njegov

Pocinje Bihacko Ijato

Fantastlcnaprica
- Do sada ie bila praksa da SFF, uglavnom, orvaramo domacim ostvarenjem. Nazal os r, ove godi ne b b. prod ukcija nema nijedan zavrsen

visestruko nagradivani film "The man without the past" koji je prikazan 2002. gcdine U okviru programs Panorama. zuelnoj bajci, kornediji I drarni, koiu ie svoiom rnajSIDes korn rukorn rel:iser upakovao u carobni svijet, Reziser se neb a v i pricorn iz grada, vee pricom covieka koii ie zavrsio kao Cisrac cipela, a koji za jednog malog di ecaka rreba da obez b iiedi
prijevozza Veliku Britanf
ll.

8181aoOU81111 MIClia U gradu na Unl

Publici SFF-a ovo izuzetno ostvaren j e p redstavii ce glavni protagonista filma, sjajni franeuski glumac Andre Vi!ms (Wil· ms), Ovo je, inace, drugi Kaurismakijev film na francuskom iezik u, nakon

Olauni prolagonisla

"La vie de boheme" iz 1992. godine, u koiem ie, tak 0 der, ulc gu ostvario Andre Vilms, Za ovu glumacku kreaciiu Vilms [e nagradea prestiznim priznanjern Evropske filmske akademi]e,

Smijeh i suze
On je istakao da vjeruje da ce film oduseviti publiku ier nos i fantasricn u pri eu kojase desava u Francuskoj, - Rijec ie 0 prelijepoj vi-

Dakle, prica je to s kojorn He uvijek na granici srnijeha i suza - zakljucio je Purivatra., M. (;USTOf'IC Ovcgodisnie, trinaesro po red u Bihacko Iiere U organizaciii Kulturnog centra iz Bihaca poi;;inje surra otvaranjern svierski poznate izlozbe fotogrsfiia "Graciozne i bespomocne" ee§kog fotOf,'l"aia Mibaela MiCke (Michael Micka),azavdavase4. jula. Izmedu ostalih, na Festivalu ce biti predstave iz Sa" raj eva, Zenice, Tuzle, Banje Luke, Osiieka, Kikinde, Zagre ba,a na j val j eno j e igo stovan ieMil ienka J ergoviea, i Zijaha Sokolovica, Ie iles" plalan konc~rt "Triia" VIJ.Ika Stefanovskog .., M. Cu..

U Bugojnu 6e od 25_ iuna do 2. julabiri odrZa!l39. Tealarski festival BiH Fedr ... Od prijavljenib J 6 pr-edsrava, sl:dek!Of L jub isa Sa van 0vi6odabrao iesedam. Pozorisre Male stvari iz Trebinja izvesl Ce predstavll "Porodicne price", a visocki teatar Toml nastupitce s

Sedam Dredstaua na Fedrl
"Brz ina tam e" !la,zivie oS rvarenja s k oi im Ce se na Feslivalu predstaviti domaCin. K ak 0 ie sa opceno, selektor Feslivala u zvanien i program u vrstio je i predstavu "Probudi se, Rado" Dramskog studija iz Isto en og Sara ieva ka 0 i koma d
p r-edsmvorn "N a ci ioi s rrani".

Praznik glume u Bugojnu

"CekajllCi Marcela", nastao u kop rodukciji pozorista Males!vari iFedre. Glumci Pozorista mladib iz TUlle predSlavit ce se preds ta vo m "Udi jeJi Ie sirotin ii",.dok ce Dramski st udiD Kakani naSlUpiri S ostvarenjem "Bamja s fasiranim uprerisloncu". Az_M.

spec

Fotografija "Konjub" autora N edlada Gegica pobijedila je na konkursu za najboljll turisticku fomgrafiju koji je raspisao Tu.rislicki vodic kroz BiH. Druga nagrada pripaJa je heti Omeragic, a treca Goran u Prs ka11.1.

34

c., .... ,~,...""

,."_ On evn i avaz

oglasi
UNIVERZITtT llDZEMAl BUEDICI1 MOSTAR
SAvJU

~"I111'1""'!IIII.INf\I:Pl&lTTC»I.IHC'"

' ... lit!)..
~

,.
IIII'l

It- ",'"
,.I~ Jj"'~

IoloU ~1"iH

~

.q.
llt ..

I~

I

:::.. " .

~.[I"'-ftI!iII

I ".. .1,,11. "'III U • "''''''Irun I • ..l'-M! II ...rJ ... ~
U!IAW'\JI

fl""-Jl "t.!_ ..
+ ~t"
'N"-rrJ"III1i1::l

Ih,t, RBI"" 11,-" , iII.A.II. '+r&l~,..-.tJ"
Ill: ......ill :Ii'ld..-:IJ",,"

'
\.1

"
I!..i&.. ..

~II uIi .......
\~ ... ~. 11.-.1.;1'1.....

.... 1 ......
!~111~ ,.hF4"'" \~~

fl ....

"'~.d\.1

I. iIt'Ij j,!J'_'

.......

n 'u.~

Ui;i.I.tH.~

.L.~
t.

ONK
~"""I odL

I~SI
u.JtJ
II 'tj
a:J'U

'I "h

f

,ill')iIi

til

~."I:W.~IIO;~.lulllo .1 U-ljPi"HIi""

".
II~

dl

~~.~ni.nif'

~,
~'LII~

Il(;iul ......~

1,,11 t\i ... I Wo:I
~"')I}C"'In

.. 1"4' :nIl

t

1!4

0.;

iLFl..L.LJ

11..

}"Ujll!i 11 "jn

uJ •'" J....n. '* p '_'a,!H
.... fUWl~

~l
~

,~ ~ll'I!'. 'i 111 .... 1 It ~iLkI..
"'I~I"

..... '"

u .~
1•

r1''''''';; ..""

u....

_f...

I~ ~l'll

~UI""J. u ..
odl:l'llr

Will

................

• .,..".-.. IbJ ~i. ~r'i.(~ .... loflt .. II 01 rt .... 1151'\ ..",-c .... iII. ...... iUf 1'1.. L ,~ ..... :''''' ~h' .. ""I~~~ .. IIIiIIII ~w •.,... lo. Ill"""'. -ttl ,.:'~t,.It1~")!!.4I-ilI!tIt"l,. •• _!.lUi LI bt__ J ~11:H.:~j_. t...-ru.a. ..... 11 Iu..~ lID _abqLl A],~u iiUIII~I • j 1~'IIU1 • th .. ~ ... t -'Io1rK" .Il 1'".. ~qfl _t.- ,..'L.I-wIi . IpL. nno uil ... J ... 'Li1 ... r.... jjlf\ jl..l •• "" , ,~ .... ~ fh" 'Ii.H"II-"...rw,jl-qk' ~ ...... 'lilIIIII'III;,i-L 0., olin -Il1li .i1u~ . .,'&....; ...11 "o..IIjl 1I!U'Mll('lltl'jl.i t"'u 6_ ....... 1~I~ It U"-.~rh:. ~ I .....,'""~ni , ... htf,.jUl LJr."::E~JI N "':1I.1ItJ."'~ I 1"11111: "''lir!l.im;mo rI\ ... b'1i"'-IIt,;i~ ~'II!.lliMM.".,t _".l.:aJn'l:kl~ ."I~~IU";Ii D .'&,"F~'" U'IfiofPlJ!I"I!"n ~1'1lftn...: ..... r.I i.ru .... I..,!Ifl'1iI.n l1l,I pi"'II\1 ~ru,~ ",11 1.,"'.lh'ltll J~"'I I1.IIoL'_ln ....... 'I~~f.dl tJI' 4odl""'i!OIom't "'!rh.t iiI'"IJ"'UIII\.6iI;l'MIIIIIII 'IIItftinJUIl "'..... &1.......,j". U 1m...... lloli'ilu. ,II!! ~~'L"'MI~~C du ~~l.i. ."hL.,... 2_D ~ Hl

IAitotll",'j.""

"--iii.

J... ,..~If~"1"...,

~.!.-

.lIiIIIm

'·~.H 4 'I-If'IIIM9~ ... ,.u .. fL• ......
IoII'i

'-"'I ::," I' ..jU:'

L .... I'....

:~

",

""

~.

'!In Z'

~.

l·~

'''1'.1",._-

t'

t.

....... ,.t

_'ill.

IIUI

",kll,

ftl::",

•• 'M

Jltlll1p,t.~ I~""""'
".IaJ.l'!l"-.p

K4V1L.
f'IID1 p:t

ror~

111 1_". ~ ~'"

.a.n:Lt.tlJ

t'~ ,

lIII"'I~..c:.n...n.l-"n
''''''1,,1 "I~"""n'l:

~"'Jiit"I'Iq

"~.juj. r
I~"
'-I

J~u."",

!II1~""Jf.IC

'I;,oIU 'f""".41oi 1 L .•n -"klU' 'II 1J... "\.d dw~

.n,

'~~If;iil...."......
ltt~I'"

I~ .. tI UN'IIIU'1I ut

K
.. '~""Mllm. ( ...1""1 ...... ~" ...!I,.~J~ ........... Ij.d••• 1,..1,..... ".Ddk!;ii1111iI.,' . .. ,II pr'll a .:u;rlla. IlnJj'j;j" 11.-.,,. . pi QII"'in .. U!jj,r."'.""'- •• t1nn'tn.ilrl. ..nln"ol rnJroU " \I'M .... '~'.'..... ... '''-0 la'lll " 01; '~
.'UOI'~(J~ .. II;II '_O'

p;~L.jI

~.I,

.;.u .... ~''IIIun.'''JIIt''1I..IIriI''''.
... !

r""w
~1Ii:I l.l

~1j,., ."Ii!

jlill ... fIIII4, ..... l.una.

rio!

I.,

U... ,

........ jn 141." iii "11mwIo I' t~i~"'-': ...w ...... III11'llC"... ,ftI..... . ,11~ ~.-j"toJn.u..

t.

n

11l"I1 .. ",,~ ••
.......

11 ••

nJkIIL i.!iO~lI'IIIIl~uJ;If,l'l"l,M"r1~ I I-rli: •

'~I4'PtH1C"

r,~.

tH..'lllttltl.tu

...ql'JlC"Pll.~ ~~ .. 1.. -LI"w4.LI ...... ~ ••

h~
1I,;,r

,h "Jil""'.

I un iIIf n..II.,~1 l~'}. IL. oIIt lilt ,.l:II'Ioit'fII..II r... nNr "l
1\fIII .. I'll ..

p",
tl

JI"I W"

11.(C'I''''~~IIII''''~lI::ru

4.1 UU''J1lllll'

r.,..,

U\CII'I1 UJhlLl'1rn

UnTLh,u

\0

Lr

ICiI i ~ mlllml

fin

l'Rl.i-I

......

m

I '.lIIIo.n.lllm.",

LJtI.I.a u

1i"1111~IUi

J'i!I".

IIIII!.-

1IIII",1IIUt 011 0 ~ .. 'hTII
.-rrD'l!I;", 40<'

1

Lj

~djt.:

u.. l..nhn

ph,.::auu ...... fi.,.\ o

~rl ...h.4bi l1li"'"", ~ ddAllllIi:

ot.,

~

hd~'ltrr:

,_"'. ". ,oIt;t\JI" .., LI 111 ........ 1411 ' P-'tcilln.at E .... 1 , 1 III 11 ...ul_" ... ! l'lAlbnLl

cn.I,p .... ~lt<'I."'l.<II ~II 'ZOI~ >II

e .. '_""

• .l'a b«In, .... ~.... ~ pr'" L-IndHi.u'III"II""'\iII1l I... L "" cno<aa '1JB:m&J UllcdI.· u \!<><IMI.I u o.Uolo:m.koj

'Ol .. ~ • IN'!'
171...... L .. n~

J......

',.;pilll
.~iA,i...

filii'"
(.,h.lhJ.i.., G 'llll' '"

I~nLI • ml~I.-uI .. .n. , t. ""I,~ ~-I 'r"I'I' ~ w l1li' IIU~ ... ,t ... ", "., .. 111,. •• U"..... ItI I'" \IIIII1.alkn. 1 nl .... LI'irt •• [);C'I'" 0 Jnt"," ... u ~.uJ. JC' .. ,.....,tU ~ lJIIolIIJIM 1~" .. j"i.iJ ............. _I~t .......... 1111 11.11... rill'" .iI.Lliu! .. I.' .....L ilAIN!II"Il'Jlh 1'lIh~1 uuduLu<I!! ,t;!l 1I.!ipI. ~ JW'Io~~ u"'l. n. ".~,",*","""t,l,1f' 'k 'IIl~"",,1'Ii" I ~ ........ ,;rIW'l. I»)"",..t II ~,.-;I " ", nl .....~. J. IiIt'tol .. lt .... Ilt"- ~"''''w ~f'llfIL.I"""" """•• JIII!.:...J"", 1l II •• 1_ " .....j;1 t,ll1. I I .. ~ I ,1,.,'1'111'1 L .. ,.w.d.1.II u. ptJ,..yI. ~ (;C lIif,jntIL, ~ II-Il~lIjr't I .,.. Ifl u •• tc' 'l-lID'llllul. UAI.Itr.> .. '''' ........ i~ ,a, 110" 1III,....Kl..L .. ~~ ~nl.""C' LI,.119"Y t~ pr!fih~k IIiI~nt .. ;prI):fIft\~ l"f'II!'!I R:I laii.fU.! ... I'"'" II "",,,, ~"lol p.:ll4ll ""101 d .n.-t P r"'JItf)a'I'M I ...~. .".. ~""lotl .... 1'II1IL(" .. w"'-lillflI-". L.•• !i" ".... ~I 'lillol Jill .. ,u.. lid........ h .".,1.1:» ............ lj~J4
>It.ll'

.. t

"r ....

.w I.... I ..~'I.iJ"".I.''''

"nu·...

jIlllI:IIIIIIIJIrII""" •••

~-I

~""nt..'"

~m.

'r ..... 'II,'

\I .... "ll,~,~~ U","" ... " 11..>1" • 1"'...... k II t''T"lm. \·I"",..u.,~.h
I.''''\I~'''
j:

"'"

,,1Unm.. "."...
'~:tllollUli
lit

1..1 '"

11.-.[

e n• l~ .tlu ,,;11"':'1 do 'k , ...trn I",,,,..... "I:j.Jo..11,".'_'C'dIUi. p,....... . ,.1.ftII,r' r-1 C'ffITq •"'I'I hi lb." ,),

'J"

vlo",,,.'"

Itft"!

,1\14"""...

_"'"

.tI.II.'
....

~>rl"" h .. cd.lV!

r--~'-'

"If!!"'" ..

r--.....

u......
c~

IU 1i111 lnll"nj..-m

CI' ~

.]1.'1 d.lll.i'

'tC'

1'\11

l'i\n

'''Ill

.il1ll_1

"'1.

II

1;1....

-r;.

dt-.hIJ:""

pCTTI.l,

-.i'J~.m

.., IIml.l\lrrr!:ElIJ

rI

?.. I""'J-II""J
'!i

IJ~" ""~ of ~~ 'l' ",,110'" ... ~I'!f'i'.~ "'I'M ..u.P!I
1

fllY

nI"'t: ,.

'f:1. l

tl"' ....
",,'I"" C ........ c:lPltlli'LL"I'Ii

IWIIlIfW

w'nJlll

plllllllllllll

pt1 1 .. ~.. ...

L-""~II('

,,"\lu.1li
..

J

111+1111

....

11

,\, tu .u. ~11'1114'1i.11!11111 I\'!~ , 11II'Io·j~
'II. 1II..t. ~1I .........

.~t.."i!I.,V~ u..
"I
III.
1t.;, ........

"'1'1K'WII1:L.....l:Lim.

'Fl.I.'II-.uoon.....en.. .....

J~~I\I'''-'''tl.~l

....
I~~

'Ii'h·~.
lc ....~

,..,. ....

~ ...

I'M~ft,.6l:lIC~om.
... :...... II\I1IiIt: I"II'I'''y

~w
L~~

I"'"

...... ...soud'.(~ J:f 10., 1'f1.\'I-U"'MlfU
f&,r"tnlNj.
tn.1U1'nI

"'~"',..._
RIJ

...

",I..,nJ' _,..,urll".d'''ffr'lo
•• I,....I .......

.. "'.,1..;.... ....... """'-Jo I
(;01 ...

tll,"!l

'l4li il It. "'•• 'lllii .... I. u

""~iII
", ..

_n-

Ih(j~

"'tllh...iII,H.. ll

ul ......

i.

~I

i\.......

w

Iji,:I. •• ", ..

llpi

..

U

Pi ....~.II
..
"'",,1-

tl'l

1'1111

I

'II1II,.
1

~"-~ fIi.......rh

I .. """~

J"!~""" ....
't'W' II •

iN ".. L: ~~lI"nf,"jQ lIIIUI'ir1/li t~"':U.J 1I"t'At1l',..,,'1h ,......,Mlmtd. 'P'tliilftr ..... ,MrNrtl ttuJd t!' ItI"_lura f"-J' ,RUt IU'\ .(" I ,!i;,RI7r..III'J "". IJIiJ..u fifil'rnnjri :trF".' ,t,: : ,l1li." ........... ,,,,,oI_fr .l, ...... ",a. .... '...' ~plJ<"fl,.,.-J-rI 'tb.rJt}i ill! -,.r-nl ... jt;I. ... 'III"" "'l'wCi" ,,, ~.ti~ Illn iii. PI""

ta"""""1fj _"., ..

"""""It;" ..,..,.."..,

f'irl<' ..

JJA("I~(l'~

LJiI .. II. PI'

_,''fi'" '" ...11l'''''"'lJOIfI

'rr-I":JI~

I"'",'

r..

"'111_

.......

1 "" ........

1.1\1
1'11.

r

.,..... """" ..
~1110 ......

...,~,._~ I"~ ~ ........ ''''~

o
Ltt

110;.

.,.".~1'Jl

~U_.I'n ft& ~~

~~m

..

~ ... III'Uj

1kt..Ii1~

I • .]

NIl

'J

1:1

1WI11II"'UI!.1 I 1IIII~'l.ib1

"'T""lI'J\j,il1'f""~I-I!I
.........

diaL-Ull!!llntMili lIIIItIIIII,.,1IIiIr

I""'-J~.j

~'aJm,," u ",m ,_<d,....
to.-<'j""" 1

~h

I r-;.,p

,...... 1"If1~

nlC""l. 'Ln'r II IiIC' i..ILn 1111 rw .."'r~N I11III: j~(":'\I I~ '~1hnSn) .. lI. 01., ."""",,,kn.! ... 1..:I.. u oI.,;lrn.l~ 1 ",,,,,,h ..

_I
•• ~~IJpi!!

,....._" ............
...... ,"

\.I ... ioLt

I,I,.. I.. .... ' '"

~JM'Wh~'

Iwh"~ 11-l1li

I'

~~'\

~...

UI"""m4..Ui "'I~ lIJ"'rjchll'l\(!'.ljr I! ..'... ", .... ,.. 'k~"'''''-liII''Ijil' ~,J( .. ~ 1~.piYI .1110 ""'J'Ij.j ~~l'IUI"'&I!I1 "I !II

'"·r."",,'''

J"iHI"IJ.ft"Ii

• ......""I.:I ... I-r-.\n.i'U!lfl

JI,. "' .. "
... ,1,11

,"&.. ~t':J'k,

I",.,.fo, II!

jcdAo od "".

1..._,.
...

II...., : k

.<>d,~."",*,11'''' ,,<'1Jrii to"" 1>1-.1< ...
~ mn1U:IW_n.'Itl!'mul

In

rjiJc:t1

d..l....

m ~ "e(jlll,almm,

n ~
tIC nlillijou

,J' ....

""W...~
rt: \""

...1.iII."U

lUll .........

t, .. t.I.

~ ....,_.'Ii... .
I

QI.m'tUlI' 1,)

".. >"...

.... " ....." ... '

I" nouot .. "

"I:Iwe.u~

1 ~ .. <'IiI"\1I W

Pi.

II ."Il\, ;1 "ii

'(.OUI',l 1 'Iii.

... t hU ,I,

1"':1 H.t'U.

-"'uih

'II U

,.1"",\ "T' (U" \T 1\ .. ....'\ \'I"'Oh.O(k'O-,L.~h..l_ "
IIJI, 01 .. 1 :1011. t,,,.Un:f' I

:t.lt

'u,,", '. '\JU
...

,t ~ -..

r '\'o\.

QI 'll.1'hil"'III~C: RnIlIIL

..,.".Ift1

"

Ui ~11

1_

1\ ~~]:t',\""';:k"tJ,J

,,

1.........

1IIi:

I100

... _ ~
_~

1 ..........

,,_......

tl,,_.
-

1Iio_....

.L ..!M'"'

,_

t""

.......

0"", "'--.1",. ro 1 ,<I<. ~ r< ............ .....l-J I UO ~..J_.,

""''''',.

M<>J1_'11 ~~I"'" d,. ~ .r..do 0 ,~. 'I""~<NI r-J"" -'llI<h1 mll<>h .. lor <.'ITI 1

"'"d"...

w<>clo "I"1Nmotn. ....." ... ,..!no Ilea" ...... , ~... I IIJ ad

~_.""ull1."1 ;r~I.!!II<"I .
:U ~ IIIIIi!

,... '"
....

t.,~ ... ~~

., ,
.... 1

tl"llK~~ .....~u~

,

..,
., ..,

,.,
,lit

1I.r'dR!lnll,.,j;

""t"~'Ju

;r-I p'ljl;llllhnilllUm

l"rn(!JtJt:fJf~

WI ITIII ~td

•• I "'-';JL1I~'!Plll

"" ....

..!!I'IIIIIII

j .. 'Ulm

~

,.

",
l'

... ... ~.
,,,

C. ",01 ... 1".1.1 r~lo"IJ.1I'1 l'rtd.mi.'itl IJIj:",., bodUIU r i p."IJ~rnH
",,1,:[,,01.1 fRl..lIH("I' f'lftll»dl l",1 IKduIU

nm'L_ntftfJrm.

"I

IfiillCrn.IH'Lo.. I

6". •

ro P<"Jool,l'IOIlnln>

In .....

I"""'"

1'lI.dCfIWJ

..... ,

fl.. b.

J~n,. "I ("ku1!el I', 001... " ~"j'w "'-"'" " "" J'<'!.ohl ..... .
JI.I"jt·

"l"' ~"""'I."""1o,...
~.n..nj:li •

".1.t I h... ~"l, '1,,' II"".

I

'!~~.""I
• t ••

...... j

P:n"an

'''''hi' "I.!k

fUI t"PlJ

ral..ulle1:

....... !Witl.n ,

r~m,...,,er-r

"1)1."".!1GL'IIiI1'l.nd!.tLLu,l.

.£'C!

'IC"

:poI.a lUll

n.

011od"",,"

\Jod'I":"'"

tlrr.l.Jcl, ,ii1ft:,h.Lh ill.M'j&.lNt~'J III U ... N Jd..I.~'~'.... (n,,""1'1'!~ 11"'''1 '11.1..-"'11"" ... '. ~.-.I"!l"PI r."jJIhJe pI..iDi.r.rkltlUiplWli.'W tn .. Il.ud.::n.iu H 1,'1('I\C 1IArnnl"l"II-u, "'''PJcl~, ... u~q
,>I

0.1"'1"1:,.., V.1I1' oJ/udftr t.J..b~' JMrjljl.jh

"r_.

h,;kulk'bl

1.1""l1li'".."',

oglasi
II .... , ..II~.' . :bu,jiuli Hihf.: lIJJ. li!iIII,UL...i. .i..r~", r: I JIt" ....... ,iIIJ,.t,. ~.L '. '&'fJ'.~. '- "~'""'-' 't'I~:lI~ i ,1;I"t •~ .,...... 1 .. 1~ I.,,, ,1101o-l I t fl~".~'" ~ '~1.1o ,,, I.d I-lil ~ ~/'VI' •• J ,.:tt. L..... JI ... ,,, ....,'~4 t ••• t~
4
Ii

Dnevniavaz

"""'" " .•

""p~"". 35

[

'IIoIjj;

t ........ il~4

~

J""~ .... I! ,~liiI'tU,1

Lrl1 .• r.' ...... 1111

INTERNACIONALNT UNIVERZ1TET TRAVNIK EKONOMSK.I FAKULTET UTRAVNIKU Postdiplomekl stu dii

..... -n.1lt

"',.,lrtiF"
I

_.

L._II!!!",·l

rII

"L"1' ..

l~oVllltl' I

t

'~""HIIC'

HI" Iltl;tj,hn

......

u

I~j

1

~
........

t

"'~1t:l".JI

'If "WII!!U

ot'~IIIf.i.lI+P. .... 'nJollI

1"'~t~~HII_I

•••

'i.f~j·"fJ"""."1!'
,_.' .... t

!.!-Ho:llrot!l'll"'III .. ,j '"111--

W'~.t

Ih"'~,f"'''
l.n,.• ..,
hondBlj4

""'U .... '-""-I~

t~

' .........

1

OBA VJESTENJE
I

1~""~IIpI;"'.

,"~mm

t

hh.r'lofij'" ./~~I orwnt-

"lIle

A,,, ••hl1JJ • ..,. "-"T ..... ' f ...... "",.' ~f tj+ll J""'_m.

r-~

"'1'"HI.~~.rlllllIII"'. ~"l'II!of"'"
I II~

IlrHi.ilil'llilll"~

l,n",IIIL

~

...IL '

~U'riCH'l:r-t 1"H'i.11ftn " I baduI1-I
tflo.i-' a"l-1IIII!t".

,I-.'ik.uhC'"

U..k,_'h

N, Ekonomskom [,k"I,.[U u Trsvniku, uCervrrak, 07. 07. 201 L godlne u 13:00 h odrz., ce se iavna odbranu magisrarskog rada, kandidata Branislava Petrovlca nil [emu: RESTRUKTUIRANJE PREDUZECA "GRAS" SA rOSEBNIM OSVRTOM NA OBLAST MARKETINGA M-agistatski fad se moze pogled.ati u b iblio teci U ni verzi tera, Pristup odbeani j e s lobodan. Slut.b,
711

..-.t- r.

u'·boll'lo:Jitt,)oII

,...,.

"un

"n.r''11IUIIIIIII

I

~1I_1o'

~IQ.

l·l~j .....n..1I

1"'1......

Ji I 'Pllt ~,
'\R,.-.;j,!l'Ilr,.·

l ....

.nast vu

~~--,.,,.,I~....~....., •
..

~~h", .. J ..

1-.'1".1,
~",n •• U 'I'''\''I,:h· ~t.
rioIo

~tII"'.
!!'iiI".

d .r ...r1I!!!I.~:.'b.jI I·dll "k
_

:r. h...... . If'

l .. ~.
;,."'.~

~I1t".~

t

...,.,II~ f'I'

l'I-'tN

",q: ....r"!; !

"i"~IH'L"

Il.ioII

'l'"lnl •• ' t., ...L.... I,. I
'W," ...... T.I'~.. .,.4 I_' ......~ii~"" ... I~..jllil

tolll1 lUI!. iii .. -.-"1,11'

[e-

lUI pOl1 HI Il'IItlt I~ wh .. ~ ~~I...

FH ..

kDI. U ....

;1.II.IIi .• 11Ii""11IiI!114 ~~I"U''\. n II~' ....I IUI IftII'I' W" , ...",b I .J. IIIIltll II t '!II

BOStIA I HERCEGOVINA SRPSKA OSNOVIIISUD U ~IJE:WINI Srot Ero 0 PI}250SO 10 P HIIOIllna.16. 06.2011. godl",
'RE~U8UKA

I...
II

(hJlilrllT

bo""iSI e s Iran"'" i nlhovih punomtJtmk' le predrnet .POl•. 2. Pmcesn. priga,or. ~Dj' no mo;!'l0 is""U nal>ln do,IOVlja· nja odilOl'Qr;l "' lu!llu I nlll. Pogo"r ml"'"' RaOle!nosli iiI. 19.

sebno u lsiem ueba navestl: 1. 02:ll9ku; surra i brQj predmeta. lme i raame, j;lrebiyali~le
p.

iii

",,,,t,..
In

[11-"'1" h. !lilLii'll".

OGLAS
Pred, ovim sucorn u I"~": I' p""itni
~'I~~

,I. 1. ZPP RS).
J.

1"~lelja Teloro"

o.e.cid'rm se iijasnl1i dI.a~ prtmalete lll ospora ...ale tulbe:l'li za.. hliey.
.(I.

~"'.. n ..... L
,16:1 "';ro"I!io
I ''''1 ~

uli"'n.t ..
Jill! ,.
..

...... 'Irl"l'i.~"'r. L~h.'LI.1 Hi
Ilul~ Ihll t"f'U"H!'\IIItIIiII

111
....

C){

n1.
IMJIM..M 1!'1'I,III"._ ... 14~1II(~'II~j

..; ..........

J

hi

t

dr ..

or

.l ... ~.. , ~ rl"'t'"

I~~I. L"'llIWiIoIl. Jill'
l'Ii!l.8 , hh.l l'iiila.i;t

""-!iu..",
.... .. ~ I

!'Ii .... '.'J"~ II*i"'", It "I 1.,(,. ~~.. .. .......... 'Io\..f'. "",,;"""'.,1 '~J"":IJ" I.r~ :I I .d1"'Pp "'''11

'It"''"''~''"t-U

....

ItoLI,-l" i:de'Ui. I~lth I'" tI._m !........ ~~'Po. ..
l'WI'IoUlftl

...ILI.l.rillli

... L~ 1..... 1
rl,'IIlj

11IU"f,i-I~IIIJ.i""it lli-t ......

HIIIIiI._"ra-tllll'lj l

..JI-s.l.at.a $_~ 1'~ft..H t.DI ..,.u....; ...... 1;1 i ... 'iI tftl.1.

,..Iiio~

~ul~~~:~:~~';i~I~~ ~i~B~~!~~ z!;:i~l:~~"dl'J~~ bb, za ImSeneu:sIU~t lel!31'ons~Oij sactraeaja ....pa kiilkc sud lstem na aoresu t"t.neg nij, u mOllucnosli oostavili lUlbu na odgo· \lOr 10 ,ud ,hoOno od"db"", el. ~4B. ,I. 3. ,pp., lulbu na 0",,,,,,,1 O1Igo,or M.,.,lja pmam dlliWllih""iRa. Tu~~eIJpredlMiO sudu tP.lukOllkti ru:tefil u~lakons:!k'O'm r-Oku ne le
d~vl !Jfs.merti od'~l:WOr

Uk(JIik(J -ospora.vatt luttJeni .zabijev duzni ste u (ld'gl:WOrtl !fla tutbu latfllJo naeestt ra~I~lJe z.bIJU lk(Ji,lh !J.$.pl:lrayale tUlbenl za .. hlje'il. ~inienil::e na tmjiml! lasnivate svoje nEVroce i d.ostavi'l.e do ..

,. til

oa 5ud

na IJ.SnDVUclaniJ 162. :ZPP...a,

kale ~ojirna ""1Yr<JU~ 10C"'ienl<:e(CI.71.l/'P RS). i'pr." ",1.,1 no", strsnorn i.. iJar du!ni sle oomviti pril'''''" ICI. :14. Sl2. ,pp farHJ. 6. Ul<OIi'D predlal'I' prcwod.nfo tlakal, S<;Slu!anjom svjOilo,," du.!nl sl, za sval<og svj.o,,," n"."i taam ime, por.1im,. irna 1.o",U ",dilella, adrssu gtan'va~,. na ,ole akolno,li pre-

"Vi"'"

lj .. l~
Itt.!

l .. 1
.HIkr.

1111"', ~

~t'" ..
11..'1(,1' .........

14 1.. 1. " ........ '
.4
0..\ ti

u u.. '

1

P" .. 'I! ....

~ ..... ~

'1~'i-.""VI1[

"I-IJ

'''I~'I :1 IIoiI'f~JtI" "'~~--'~H "'III1'I .. i~ ""1 m....rolwn '1,.1.1 I ....~ I .. nit IIjt~l"" tl~•• I.~ 1 Ll'" ""', I ~tll Lujlol ! ...., • ..,.~ I. "1II1II, ,,..1 . 1'I't nJLI"""II.'ift' I.,•.,•• ,h... ~'-~ I-.ihl .... MCI..'lj

,.III..."".,....

B3jrit:U. na ·ob.a.wrni Qd'go'ior k.a,~poucava kal':D s'li~i: O... m prilikom PIJIi'llamlJl Vas d':a U fl}k\l cd 30 dana dosla ...te o f stldu o:b'ie~ni pism~ni od'glJ'II(H' 0[1 Wiou U OOlj'o~no.m broju: pfiml.raI::l" ,od Ip"'t)mu s1r.illu ·lU!ilBlja (II. 454.;L 1.12 .• ill. 711.l 1. u "e~ • ~L52. ,I. 2. laMna 0 parni~nom PO'lupku '

g=I~~~:'"~~'.'Ir,~r.We'a;nu

WIDu IUI.nom RoborlU

~~~'i,,~~~J:~~gp p~ip1;~~t~.S~·34. 2. ~~~I~I~'J;~~nt 51. lPPRS).
n31/edeno-m m'kll ne -do$talJile pismMi CHjgiO'Io.r na tu~u Su~~e dMij~ Presu~lI i usvo~u lutteni 2'ihtje...- PresuB2. 1>-'1.
- Uko1illio u

~~~~f:fU$,an«I. 1 ,I. 1. ..

"ilia !W~ IL 1II1~1 .._ '!IIJ.i ...

I'''_

.~t"

'IU~ 1 ,.DHh.&

I \1 J '1.:11 I "I.

_.

M

hu~
n ~

U

..... U ... UllUJ....

.r.

J

I....

.1..... t

I,J,.h~ WI'thlh

1.....

·.1 •
,iL

53,10(3).
L..I!i~ j

1 ~.fC:1JIII

t

"il'\k:lI I rl ... iIo ...... L.wt.

d... ooi"lj""'J' IC~.348. st 4 RSI· ~~~Z,~~iJ~ :~T~~~~~f,ir~;u~~~"'~~~:U;:d~~~a~:lie~:;
0"0

D.oslava se smatra c-ba ...!jen:oIJm protekcrn

[!Job gd 15 dana. Dd

110 I' palrebnoda

bl se "I.mu moglo postupltl. , po·

C'ij.la

s:'~i

I:)y:ot. In
,..1 .. 110m",

.'I'II.nn. ....'1'11

.1'1 .... ~1l'l1

41 ....

,....
I

'I ...~u
'::iI'.1I .,,'~

I ...nnnll~'
............

.,.,.,...,r4l1111 I'"

,,1'1.

~'ll"l"liP'nm.. ~ ~........ A.m .. "1.·liL,n .. s.'JII

I"

";1..01,. ~ ,r.nl!i;l
11iII..........

"O,''''",IR_
, .....!pr.JnM H'diG nlll uliiIl.lrMiI .... d,..lI, ... dO~il iIIII "'oi.l,.lifil Ii, ...i IU.. ..... hilfi""Iio,..,.' I
.iJ II

;'
I".:..j 10 I: I

. 1 1-:.(' I.J
H.. ';U I 'I.rll.I'~ .:J:.• ~.thii lliiilll
...... JIJ"i.l:iid

Ii.IrJ ......... pll ... iii "w.tlld.ntt ..'...... I ~...rlt'l!!!!"'!!j_

11.."" ....

L'lI

"'U~· I l:

kI"".... I.-u Udll "',ar lor. .+ f"''1' ..... 'I II h.tllt.

'h--.....lI.

"".~IJ.t' "-"",.
.l dl I ..... 1-1' oj .In1

lei

_I

,.j1"'1' ""'..

..

!KI ..... 'L1I

+

'iii'.

'\.I~ .....

ru

Irml I

u~.. , II .II1II' .11"r.llr.U~.

prl"·I'1

.IW"I

"UlInT.., UtlnlJa

nh:TU.nl

IJloillll!nl J!IIDn u !IoraJI!n,

HUIl4!IJoe

er~

br. 51,

G".WQ: III rll£ ...387 1331&18~n X1bItl,lItln.:
11

.. 3171321U7 110. 551

.,1,~ ...,
S1'itI

2

OPCINSKI SUD U lAVlDDVlCIMA lemljisnoknil~nl "cell
... ...,. h'llrt~ 'IIiiIIII p"

~

m., • .h1lJ ~"'''''''iLr.A.1L11rJII l1l!J,.t...,.,.,.t "'t""~''''~.!l.k n ,I... f~m. t, 1fiI'If"II'-~lh .iIl 1 1'1 "'I~I lft'I~ ..... C'
l""'j~liloLl "Ij .....!1~ , I
.......

11'l'11r1"n

I.....
ILl.

1'~u.L

pil_.'l.iIII
! ..

f'I'ITI~m.

wrllJI

'tJ"io ............
..... 'I>4i ..... •• ,)'1''111 1~.;t1·

r....

~I .. .t

.11

r-.

'1 .. '
I"'J'

~'~r

Zavitlm;Ci. 07. 06. 2011. g:OOin. N. o,"o,u clan. 63. i tlana 67 l,kon, 0 '''mlii1nfm kniiia· ma FBIH (.Slu!bene novine FBi H" brol 19103 I 54/04), Optln,!;! sud u ZavidGviClma

Broi: 042·U·ON·ll·UUU

U77

" posjed·ovnllisl b roli 174 O. kalaslarskaoplina MuslaIballel, Oln,ce", sa: • katastaFska ~eslica ~'ol 471 .8 ukvlk". I\Jma 4 ~Iase po"'line 1214 m2 k"lnina j" Krnjlt S.b,~ela Asimov. m~.M"Sic. Kovati. Sl\Wci 37, sa diielom 1/1. "Posie-dovni liSI brei 1735. 'ali>starsk, opein, Cinoviei. o.!f1•.ceni.sa: • kala,larska '·e51ic. :lImj 165913 ,H rill", o,""ica 4 klase pmrrSin. 212 m2
PTema podacima iz katas"tra, posjednici3

JII!
II.'
fII

"._,;I~..t,.,.. n
4"/1 " .. '

I td(111

"'iII_I.

LoI.,. ... ,1III .Ao,!i:III j~ 1101" ..

t ..

n ,n rt 1 .........11 II Iii!. ......... n ' I\, I ,I'I :'Ill .. I~" UIR"
.. ~ ...... M-I!J'IJIIH ...

flaveden:ih nE!-

Ina

..tu •.nJ~ICI l' .J 'II,,! .1.,1'10 ' ...... 1... i... I I II. III t ..... IIIL ...UI L... :lll.ln..tl'D!ln u tf~:ldnnR 1lI'.t..II ....'nm I i'h.. oBlt1l1fllir.1iIoJ1l m I....Ii..l.t H~J,fn.1 I. lot "101-·ril".'''' f~ .. ~Ih.:hh .. 1 'UCIftoI'" H'IIlljj Ij" 'I~ ,."'lIt I ... I'" I,. d ~""'ll~'n ' ....-111.11I1l10 I~mrtjm , Id,.. I I.".~ .... II

.,t.(JI.~"''''.
\.I f"iIU tLUII..fI.

NAJAVLJUJE
USI'{ISTAVWANJE lEMW1$NOKNJIlNOG ULO$KA U ,emliiS"okniilnom pr.dmelu bml: 042·0;ON-l1· 000077, .• ~ zlhlie," Krniit Sabahele k&iAsima II Sllvakl b_b., o~tln, QI'ldo'ICi " to'u Ie poslupak ,. uspost.· vli,"je IIlmliiS11ok"j!!rlog' ulo!ka . Nekrelnine ,a kOj' S" ",postavlja ,omljiSnoknjilni u lo!a k
suupjsane:

til

1'!h.r~I-I'~ 1~"""14

II
)" 'till

.11 •••

(" ... It ..... j

"t."J. t "....
I
II.

Pi..lt'llo •• 14
n

",I

.1't!11III'"

....... +'lIIII1

It
.... 1..

! ....

.t"'I"'t'I"'n~. "'1' I', f,....Jf.dl.
1

"nlC""ll . Itr J,*I h~J
;I, " .....

,. ....

1

"tllf'iiO!~~nl!u,
r-tl ""III"

..ltl- ...
I

II"'"

r!'....

..,.IJC

..i.t."YIII"'"

I.

1"''''

It

1.11III,.hMo'::IiI.Lt'1"I"I I Ift..ilt ......

~ ....

UI

J
1f'"I1I

...'

CI_n ..

Prom, poo",,"a i, Kalasira, suposjednici "".oon. Initle s .. Kmjlc Sabahel.l Asimova rolO.MuSici MuMc Niha~ Aslmov, Ko,acl- Siavei, sa diielom 1/2.

",rn·

~1i.f.Ji£"

I.t".

Idln.
'rII"U'

L~II.

Q til

IILlINln. .. ...~;JI h .",WI.I PI[-t, tl .. N .Ilt~I"''' I......... 10 l..... hI •• jlE"l!thC'~'!t~1 jol I~'!I'II

'I!I"''''
ti-r!i

.!II'.";II

U ;nn.lt ~~ ... Y.f18 J'IIIII''''''''_t.. 1 I~"""

ptll1!HL

__

!r' • •
h

.,il~lIIII*

Ilfl!: 11JI"",.ij"ll"l!!l1 ...11 I""...J.~

n

1.

jl, ...

I"'1I

.1,
ILU.iI

1

I'I!r l'Il

~III

~",~ "--1Io'1'~liI!I L'II!I ....

....

'I

I .laIl'k!1.l

~

.... " ~ ..

'.,"1_

.1.1'\11 ""_'r
IIdIiII •~

d...:!! .... !I~~~

~iII'.f"ii"'" ............... ,

billi-.1.

II"JIjIII"

,..1\.1

I~

It ......111 ...

K.ilWM!I'''''

r

l!....mii..li;ll..tllll

I .... ''''J.u,.liI '.1'- lr-II hl.t; ••"IILI.I dl+-..I~rlllI t_ ......... ... 'j~lI., "'1oI...i.11"lr.fl..4ll.. "'-4 .l1li .tIll! ' ....... h.....,.LUT~ Im "'.u1":- I~"""'" " ...nw I ,I I,..,..... "" 41il: l ...... lj~ 11.11 ~"'11111 ~ .... t]lll' illPt li!h ......... l"lli 1.iI'fCH,,L ~ I 1.& IY 1.._ ,,11. .... tit t~~ ..: \:,11"1 .... iii "'fll • 11''' '\J tI II 1,..,. .rw raU_" Ij ill .. pfIi,jrnnl ... l ~wt "t ....... loCt11I11l'l"jl ~I 1n .., r..a.U ~AI Id !l"'I~ IJ'I' ....1.......... Ikk IJp..j~ &......I. ... I..U kl. dn' ......f'rnn..llA:..A 11.......... IiiLI 1,lIunt... ' ..., ~ ... 1 'U.hliiJl'K ..... .... .llldI':l'l1.&.(: t'iIII!!I I.~ IQ.lijr.i..I 1;"!'i~'1 til ..... 14tnhilo,!oI.,I~ ........ ~IiI 1 IliL.''I' .. .-nt:.' .. i~.r III NI'Q~III"" • ,~lIIoh' 11.........1ImII ... "I'II'~I ,"nrn -.lillf'lli. '!\II,...;!I'" ~..w•• U'I!I ...... I. H I m .• .. rlll!.... ll.
IW.I

""~.I11

1i1i! .....

1

J

.,.1Jnn

"ldIIn.dUl

.....

ntl'll,

I.,j

1 ....... " .. " h:.... I ..

u po,j,onovni li'l bmj 1734, 1>alasiarska opei." Cinoviti. oznaOene sa: • 'al,sla_rska testlca bro1165912 ,Hrio', oro niea 4 klase pom;n" 1112 m2 . kal,starska tosUca ~roj 165914 .H'io'. oronica 4 kl.,o :povrsin" 67 m2 ·"at"ta"ka ()eslicabroj ,·561/1 "Prij,ka nji,a-, li",oa 4 klase ,pomine 2769 m2 - kalilstarsl<a cesUca broj 1662 .Nji'l'". ora"ic, 6 kI,so pov<sine 21)87 m2

Po~val" ge "CO kojapolilZ" p,,,o vlas"iSiva Ii "eko dru~o provo na loj n,iuBlnini oa ",oi" pravo p'ij've u IOku 00 60 dana od ~,"a "aj.v. ,poon8Skom u ova primj,<1<al ~. po· dn es" ookaze za 10, " suprotnom nii novo pro,o "ele bili LIletO ~ obllr pnli~om uspOSla,e lJ:ml~l"oknjll~ uloS". Uco kOja :polalu provo na 10j ne!:relnl"i mogu "avedoni mk n, "~I"" prod"Jili. ,a najmanj, slj,d8Cih 90 tl,n,. kako bi im se dal, mogucnosl d·. ~rib.v. pOI",bn, dolom. UJooliko " prMu!onom mlru 'n6 usJij.di priiava, ze m IiiSnokoji!n i ulot!. ce se USpOSI.ltill no osn""" do !ada p~b3,lie"lh 00kaza

U'U

,,,!.

OPCINSKI SUD U ZAVIDOVICIMA
Zemlji,noknjizni m.d Broj: 042·0.DN·Il-000 076 Zavidovici,07 06.2011. godin. Na oSnovu "lana 63. i clana 67 Za.kona 0 ze· mljisnim knjigama FBiH ("Slllzbene novi· ne FBiH" brei 19/03 i 54/04), Opcimkisud u ZavidoviCima

- karaSlars b tiea b roj 480 "SIi epaoa Radiea" kUc, i .,grada povrsinc 97 m2, dvoriste povr,ine .373 m 2
Prema podacima iz kata't,a, naveden. nekremin 3 i e up i ,ana kao D RSV Pri jie Sadel" ud Tzudina, Zavidovic.i, uL s. RadiCll 61, sa diielom IlL Pozivaju se lie" koi. pol.zu pravo vl",m;stva iIi neko drugo pravo na. tim nekretninama da 5voje pravo priiav.· u roku od 60 daD. od dan. naj3ve podneskom II dva primjerb i d. podneSII dokaze za '0, u supro<.oom njibovo provo nece bili uzcw U obzir prHikom u.posi.ave zemIii:lnokoiiznog uloska . Liea koja poldu pravo na 'im oekre'nima mogl.! nllvedeni rok na z'lhrjev produ~ili Za naimanjesljedeCih 90 dana, kala bi im se dala mogucIlost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko II produzenom rokll De IIsliiedi prijava, zemJji:lnoknji~.n; ulo~k ce se IISpOsravi[i na oSnOVu do [ada pribavljenih dob-

"es

fH'IfIIol-fiii!G"I~I.ul

1

bl'llli!a.. "' !WI f1 'III.dtJ., LlJiII .... t-YI. j ....... ~"'L~lh1...u.. III ..:IIMliI'Ii.:II' • ..,..,.11'1"'1"1'1 .ra...I1", ...~ .. ......,j.& u .... ,II_I:t I.u '!~"IM.I ..... 1:! ... 1i.i:'1I'11 't*!II ...... 1Ija..! I~I IItl I~.nYllol'i Il'IilUi'fIlI P'\ Ito"':Ii... Lur .. 141 ~~lIi(.ljlll loll I ...f '1,-..141. II ~I"... JI, UII'" llIi ~. ii ~"j I~~ II • ~ "M1~""14 1... "" I. ~ .,1~~,~L.~ .. _:;'~II I ~ 1f;'I; ........ , ... IIJLo. I i~ 1)0,. tHI:'If ... I)~' ..... h1~ I h ..... ~I... .".ii •• 1t1'II-iI"'4I.t iI I~ r'f,tlit'!lo I}I'I!II ; it 'III ,f l· ! ~II ,"" J....J:llJIi t u.u~.!t.I

'..: tlllo.l~"""'''
jI.

.u

rn ....

.1 ...

NAJAVLJUJE
ZEMLJISNOKNJIZNOG
USPOSTi\VLJANJE

ULOSKA

....~ t..~

L~l. L 14t'lo

'",j"": ...... Ih

,

I~I'"

I .......

I!1li t.,u

~,.'HIII'....

!!!I""

1'I0Il .. I.. !til ~ ln

t"U~ ••
Ii

II(jil

I

tl~I",,'!I l~i""JIlI .... ~ I tl
IlI.t

0lil'1....

t.., ........

'I~"~I"

fII

...

I"~III' ~

I ftllnrhn 1).J':r.I1' ..... lllt ..... .:...ul\l Lul.l "'II..A.II I..J.I 1.I."11'II.f L '-Jl.( "',\'h.1I I ·1tI~H I ,II I hl~Ii. .. " '\ .......i'l .J1.1tlo1 'qllo 1 !lr. ...... .1. ~I ! '~'I""'~ ........... 1...,1

I'! I

U zemlji,noknjiZoom predme<u hroj: 042· 0-DN-II-000076, a po zahrjevu Prijic Sadere k6 Memi,a iz Zavi.ciovita, u.lica Sriepana Radioa 61 U loku je po.tupak za llSp05livlja" oie zemIj,;snoknjiznog ulo.!ka. Nekretnina ZIl koju se uspoitavJio zeml ji,nokn ji2ni ulolak jeupisa na: u posi.dovni liSl broj 788, bra.tarska opci na 23 vidoviCi~ oznaoene s·a:

za.

DiBSiMa
;t.,"~~(llflII.(j~L'mj:llrn
~ftlll_

mOdnimantor

.ni-m.-~~'1cllkluJ.pjeh ... rullilnu;inJumiii, Old.ib. £i~1II l'J=ia) "-1,1io1!~ICI:I'I!II~IIlfI.:!II'ZlIIIIiUi;m.l.. OnI~b.i[iLnllMilMJl.l[t. n.'D.t...m.L~IIIII~~LI rnh:Kq.Ll·I";I.~lik!iII$I.ir". 1J!.r.u..~)l:Jilh.diJo lIUi~pr(jl~k[:l.ltn~lbt.:;

-"1.oih::l :J""hikro:rwlll~lil~

Prellid USedmiCi prile Ujencarual
O,manlir.n. glasin. da Q' Ie li.potioa .st.wil,ll>og
DIG/d.", MBkg,"u,
:';~~!I-li!laml""Wi nJlljuHt(D~.rmUAr..Ud". n~~ i ~Pb)·~~ ~ I':f'O)lilll·~~Oy;. .. III~rriJ.}I'td!iIWII~'f'tZI.lKiod.ln.

Hju HeIner i Kristal Hens sporazumno

sa rastah

l'fdruihlilliamn. r'rllllrclo'dl~IJj!~Y ilIQ;!~ujjndul.riii,~Mjg lI'lIji:m bell.oom DDIliLI lkDlD!!Iilifl[dll"o:na~
~'~~I~

~~iLi~~i::!:i/

n~ilji=.!oI(!rroii'1 ~1D.p:!Iluiilr

kl(inli[bolj,l 1!l!!r!,:i"~I~

I

=:~i~~~::
"'tQljIl'If':;;:~I".qf1~ mlll~ilJ ~OOQ; IJ:Ulupa...

frI~~!fQu-.~

I

!'~~:~7::::~(ltdi.
._~t~¥jiiL'lIk"'_r. h~
1I.I(J'1li1). T~ieglti'I~Ilien;lKn[Jo
~fl:ok:mlnll~l: -Tt!~l1'KiIuln!JIiiij[-i!.lina. TIJo je :JXII:J1Um. izlllli51:jc;-linL BIIJo~1!I1 ~r-unmlli ~~
t'Iol>l(~..bbfi~~~]I'-

M.d;~

Prlprema se postali "ring-djeuoiBa"
~~~~I~~oc.r.~il~l~
k.:.('{>bllJil..gi~ LI. KWIiI: ok!uL&!iIic'MuijlHlimlil n'IJiS~iIDrila!nt.l'lIlikk[)

Lj~potic~ dana Marija Melilo

i

jU[l ..

~f:;::-r:.=~~o: ~~~,~J:I::I~~'I~
[rrlYb[MMI.Ililr~

Kri.J;Llljc'U'-'IOO'ILI!,J,s.

l1 b=ik~L1 kutu ~l~ig Ijrijlh«" ~\:QIIII i)'r~ P' 11IIK:~-,I,'i:iI.L~~~ ~rQ. "tr100 C/l,hrUi ~i~llIo} Ldl..I i;I!

1:rd!:n1<'''1'1aJ~·,Iprl-

I

, '~i·,-jU.

!b.JolJo['otU:bIiI[lYI'll~b<.1J,T-

ir IPll.h.!~ 5O!k..Yjufi IIkLibJli:m''101ri~J!'O''

t"<'<llil1lll!bliiillllol,jjftllfnlLI

prC'n.KdII'fQt~irailii

K'

~

oiIUI'Con~ib~rin~j';!1."(]i.'

....

DiBSiMa
;t.,"~~(llflII.(j~L'mj:llrn
~ftlll_

mOdnimantor

.ni-m.-~~'1cllkluJ.pjeh ... rullilnu;inJumiii, Old.ib. £i~1II l'J=ia) "-1,1io1!~ICI:I'I!II~IIlfI.:!II'ZlIIIIiUi;m.l.. OnI~b.i[iLnllMilMJl.l[t. n.'D.t...m.L~IIIII~~LI rnh:Kq.Ll·I";I.~lik!iII$I.ir". 1J!.r.u..~)l:Jilh.diJo lIUi~pr(jl~k[:l.ltn~lbt.:;

-"1.oih::l :J""hikro:rwlll~lil~

Prellid USedmiCi prile Ujencarual
O,manlir.n. glasin. da Q' Ie li.potioa .st.wil,ll>og
DIG/d.", MBkg,"u,
:';~~!I-li!laml""Wi nJlljuHt(D~.rmUAr..Ud". n~~ i ~Pb)·~~ ~ I':f'O)lilll·~~Oy;. .. III~rriJ.}I'td!iIWII~'f'tZI.lKiod.ln.

Hju HeIner i Kristal Hens sporazumno

sa rastah

l'fdruihlilliamn. r'rllllrclo'dl~IJj!~Y ilIQ;!~ujjndul.riii,~Mjg lI'lIji:m bell.oom DDIliLI lkDlD!!Iilifl[dll"o:na~
~'~~I~

~~iLi~~i::!:i/

n~ilji=.!oI(!rroii'1 ~1D.p:!Iluiilr

kl(inli[bolj,l 1!l!!r!,:i"~I~

I

=:~i~~~::
"'tQljIl'If':;;:~I".qf1~ mlll~ilJ ~OOQ; IJ:Ulupa...

frI~~!fQu-.~

I

!'~~:~7::::~(ltdi.
._~t~¥jiiL'lIk"'_r. h~
1I.I(J'1li1). T~ieglti'I~Ilien;lKn[Jo
~fl:ok:mlnll~l: -Tt!~l1'KiIuln!JIiiij[-i!.lina. TIJo je :JXII:J1Um. izlllli51:jc;-linL BIIJo~1!I1 ~r-unmlli ~~
t'Iol>l(~..bbfi~~~]I'-

M.d;~

Prlprema se postali "ring-djeuoiBa"
~~~~I~~oc.r.~il~l~
k.:.('{>bllJil..gi~ LI. KWIiI: ok!uL&!iIic'MuijlHlimlil n'IJiS~iIDrila!nt.l'lIlikk[)

Lj~potic~ dana Marija Melilo

i

jU[l ..

~f:;::-r:.=~~o: ~~~,~J:I::I~~'I~
[rrlYb[MMI.Ililr~

Kri.J;Llljc'U'-'IOO'ILI!,J,s.

l1 b=ik~L1 kutu ~l~ig Ijrijlh«" ~\:QIIII i)'r~ P' 11IIK:~-,I,'i:iI.L~~~ ~rQ. "tr100 C/l,hrUi ~i~llIo} Ldl..I i;I!

1:rd!:n1<'''1'1aJ~·,Iprl-

I

, '~i·,-jU.

!b.JolJo['otU:bIiI[lYI'll~b<.1J,T-

ir IPll.h.!~ 5O!k..Yjufi IIkLibJli:m''101ri~J!'O''

t"<'<llil1lll!bliiillllol,jjftllfnlLI

prC'n.KdII'fQt~irailii

K'

~

oiIUI'Con~ib~rin~j';!1."(]i.'

....

38 c"""'- 1~.""~

1011,

Dnevni avaz

oglasi
'II!!IIIII t...tl:' ..... J.JI\.:I11 U·~ Janj. "'..;II all,,",

~

•• ~~l

1""'.I:"fIIII;2\.t'l-~Il~

nJ.l~

brut!.!

1.a.L~ u· ..I IO~ ",.,.1h. 1Iol
.... .".,

p".

Q1·d ....-wnlc1-1n!.crn.U

f1..u'.:=h I

"n"'IIjl'lll

rn{ td."1 t. llii..h,.,.~ ,ffillll~"'" udJ, .. ~t", ,d'III:IIIn-L&: "'. 1:;.).,,, It uJ"

I[)"...n

,",O'KI n... . Q!I It II I:., I L"Q.ilr.n.aJ.II: 'II! 'ron. D ..,di.l!. pn.-. ",1.u1il.'U 'J..t_d AI IDiI :~. ~kn!Ci.I"mI 'Burl' ~Joln ,""",llt."'tIU..I!!!I.trr&l!tkJQJ Di,j.t"~1t'l an-en It 'ill a~I'.t!'.iI'L_Qj 1101:1 1):1 .Q4IIIIIiIJ

.'.""-' !d.~~J...
.Jj

..fl~

""I"'nr..,.
I'UI lILt~ .....

..

nt~tL.j
JiifdI;

nHmJJ
~
1L"t

....
~-f

n11..~

1'''' ~~
kl..W

....
U. __

".VI11,lM.1l00n"ll

,i4.oI1I-"e<

'I m\rthlrl

1 Il-!.llll'~h

C"'. uplll ... ..L:I .......11.,....1:.4~1If 1.. et'alldi."lfLAltfl ...... t
n1,,"I~:irnti:1 .... ~Il"l

I I1I'IIw

CUI........ }d:I.

L.

::oJ1I_1l

~1","1"ltl. ~ ..

",...~ ... n",IM' Qp.l ""'1<#1 '" NtuO"
Un ~~"" .. '
r~Y I '!wl"ll
'''iIILUII,~IIII,jC:rk

L~ '111i:l...i~I.tio

(\iI~'na~ ...Pi~"--~"'UI'
.11 InfO'b~

.......

tIJIrp- ..

~rlUl ~e

UI

uJ.t.t • .". ~t~ 'WC .. u .~t'1 ;i)",w

.LA'i.I"\iiln l...:JIi._'II ~

.. jI

Ie

00 t"..~ It .. .." u.

.10'1 .. <SK,_"
iIII,miI\IW

mlill...-n

.. 11'\C!1 1.lIIt I

;:.J"'""i.I1,1!\1II

"
(H'"7II11~.tl~

..1.... 1".....
......"
j

<>J

"oj'
l~,1
"nkJ

1
~.

U~lt-l-'
115.1

~

{Jh~. '4~.

r:

~P'"

~milli£J.'~'1 n • ......,.-nb
....

I ,..,. 1~1~·ut~ tt~1'fmI","", """ ~..... ~ I!JII!tUCl! rn ''''lfJiI''II' l ~""-

J -iJ
~

ItIIJ ~n~I,." m_,u

h""',~i\.

1m ~ ~~_"FiJ.I

'1'IoflJ-,i'W1

u~.

~'!!il 1.. '"'-.ft1ln

('In;jl l_nd~~1d
,fn,1I1

~jt.m" i,llh"lifll~"r JUf',l" ..... !1Ib.~ II'"ml p...-td Lnliff"i,.... •.r P"'"iu ' h ~ .. l1li 1""''''1''' rnjrnP'!llll 1"f"1 liII! ~I l.nw..i ~~jJ {1 ,.~ - I~ ....t "m~llTmll ""Id ... ~,I' I~ .. I"'I~ 'L....... m.n" .... I.1"II trn bnJrI"'IIa rr ....... ,d l1allldii tl~,. u ..... :"Ilu l-irt...-n\..,r Jt~B Tw't.k'ir. cdm......" .11!!"~'1I.ti 'ft"1if'llllm.1 • 10..11" f,.:d........ fl.ii ~ '" Ii .t'ILIlJ 1"iclr~".:II"h~' \J"'I1U T ~,"'~. h'bVl""U 1 ..

"'*"

~""IH'"

'l~

1
~I III'

tr

,I(,

tl-lbtl

'Lr-i1l'WM , ..~h JIlI"'" ...

r. rnllII!hl '"" ... n"I- 1.....J..~.JC'7lL... L_".. hr' ... JAidI~. ..., t'JI! l1li. OIl_WI if' ~It rru ~1!:"'~1.1L I 114," rtnlC1 :1l.jI ~II'".t"I1 d4 p..t ,,",11 """111 IT! -I.--L~ .:-.,.L (i!fJt,&m..ll. .... IIIti"CII"'flJ"""Cil'li'W "1C:t"n1;l.1~ - .. 'Jeo lU
.... _ _
i

"Iu

.I4::1ih

L.

II

I'I.oIi

,rp ....II,

,~I

tml!dLjgIIq!r, ...t

,m-Tnli'"

pI'~nIu
lll"7lL. 'II..I~"!'I ~

11 [TIU"I'UH

.n~ll

'I""1ml rutrtl'

1n'IIi_

1JiIn.t~

~

.. ~ '~u flO IZ!l

IIi"

1It,~,

h.
Ikn)'LIi"II'!.lIIl

~"'J I 1'III1!!fll.a ...
fI1"1t1,'I"II~.u
_•

"'11;1«'" .........
l lihL"II., 1.11 ~ ... '1"11 ......

n

'I K(WII
...1.... frQ
l

,,1., ...... ...
• ..ujlliiilllL~ ),.111

,~-n...,...

~I

U· ~JIi."C' ("...

L nh·1iTnlalil '.U"iiilllll J ~ ll,..... • 1

~ilfMlll.oll

~j+9I11 ....

.ur"iJ, "'-J. C+J.t-I}C'IaI
IJ UI

1111...

I

~ '"
l.tl .' ~I~

" ,,01.,\11 ""
.11

'.-.oil 11...
_.

dIll

.n.l.l".I!o,J~

1,,-*1.1' ld 1-.:"'1.1.

..J .t.u
1 1!,.JI D

II"

- ..~IIJ ,(11...... L.mW..,.,.,h fl{n ~ 1'1 up", 1iIifTI". '-I fII~"ti;"lr lUI "'''J~ mI .&i'IIrllll:;.~ JIL'Whl!1;41 Ie W.Lh ... ". p illt ... f.al.u ... tL.~Jkl I "ILI utilI ..&...... "'11illLb.l~ .t. '~~ 1'IIIII.-n:LII ,~..uJt ..n... .I~ , 'III1~.1 nhr.,.,n.-.;lkl :w............ "\.:r"J,,'Ir""II1IIi1 'I iiJu~n-it ... U_J.U.U, 'M' ..... iV~ .. .Jc1'IIIn.u II.I.fIIWlI U J"W'II\II 'LfLailJ!IIril..o '!lid .... plJr .". .. ri,rn.1: ,. ...tr1IfilAd,. .. dr q,IiI1l c-L.... IJ" alim4:ll ..... illl!id!l.-Qrt'l.r, II. W l'l'fl".lltl'l jl~" .,.... ",clc dol, :rc pl'llll.J~ . _ 1IIIlf1f'i i..Id.duouil.._ .'II'I".Jt:ljg~1I:; I~t ~j n 1.1!1 ~~""\.I lUi :LL1Lu t d.I L.lll II u .... 1UL*'=tIW Ld JlllII.I..-uilqr IIc=il.I::rll_ ILIJ-r Ir.n.ilbll ~1"iJ¥. rHJ~ mLi ioC' -...1.111: '..... 'I!ltiJ IUllIIn-ri lit. I2rI I ....... u,Ji!I ....... 1.1 rn-u ~_"HUI i..ldjj_ If"'f~ ... ~j ~ L'-"d:t!llliJ.II: _ 'I"" I~u.lj~ nJlJlt.bill "1I~U ~ IK~C" LA..... l.aruJ.j ...,Iu _ ILl .,n",nW 0!Jl1lllc 110U1 • lIDjailltu .. d u......"IiIfij.: f~,ed..ti fll-Illff II~ LIJIIII J""'f"U~" J. I... ... M.:il..oI.L..d.ll.q ya.t.llk)\l Lttll!f _ ... .tlOf\a.!m D.uft d,C;-l"JLct ll'!lftD&lHIl'lJiI n.>(11 L!bill. f71IIiIl't __ J~ ',. "II,)Cf'I,~h UrQ I.., " II rm''']OftJIII , '" 1''1 I'll ~. >1 "'''-' .~. ~.......,.. ~ ct,. ~ D ,.,. ~ .. ..,.,., pltllC: n. on II~')~ "rt1t1o,.. Il.dl iflm ...DJIII0 n-_j . I l 11 ad ....Il.
I,jl

d4~"""'~J"

,.

',.1 ....

""'u.. -...p I!!II~. "'~."fI. ~, 'I "rill I.,
I

n

lilfllir

'k4lfJa"

'I;n.r m' ~"""'II~ h I

.ilin.I.l':A(:tlNll;'

"lee: OdI .. IiM;jII
1\1

[e lb

d.ttl'l!!l!

'" II

tftll

d

fnL. J;II'd.i:1n~

j'tIj

.""I~I"

1\.11 II ........ ' LI OI>ftlUI.·~

1Io..~"""" I.IU.

,.,1.,

~!' ..

t",," _
~.ooli!lln 1.,<y1 WI y" l.a...h.I M ~ 00 ~ __
'IIII!

u..1

UiII~'"

1111

tt-udu JII'Iml ·cru

.. ..,,-n."""'", "r '..
'(11I'.j...
~~¢"'I.

~I'"

1If'."I'<'
·~PWnI

.. ~I
ill .....
M!'I"

~1J
.Bj

~''''''r-<<<I
f
II I

'S\

""doI._~_
.0""....,""

{II!i1_j1I'" .fltl~'-I

-n1ojj1'~.L I·~

7.-

l..(itMK

...

OO-lI"h".IlJiI

'"

I

1l1li1,", ~J' ~ Iqi ~,..,.Ii.
.iI:JIi

,J". ~
~

-",..l'olI.~
.!4 "/\J,:t

".d"".", ... _u
"'' IIIj '\
'Silrt:n

I~

...

II'~

"'.'1.
\(1II~lj4..i.

II

p"''lol

I.
u

1114 ••

~lPt

I..

JiI!

.~II

""I. .. , U

> '!>Ot.:O~"O
\.Ui • I" rl:R....

~,,/\,' ,. 'IM:\ t- ljUO, ...... ,.tt,\ 0(.. ( ,l ...t.:U..Itl. t" "0"1 1";1 Ut' \UO' '\' ,. Ill. L '\ he\D ''''KY'

U'..l.' ""
't

''\i-;n

n l:JU.JU l-

nu " "",'

....,~..t

,!wtfll ...
..... h~ ~ ....

r......... I..

"0IIIl~ i.e I.eJillI r.., ....
lll .......

I"'~
A.ol_ • AI:
II I'!

rllLl.ultd..altid

(10:0.,\ L !lUlU_I.! I :0.1'\',- RSII"\

,lUIII .•• I. tiUDl~"

OinJlII~lIl_

Iln
....

n.lnIII

'&'UfhoC'Pl'l.l""

dnl..-:u:::nl.

n ' TICfn:m tIrt ... n r IbT;t.,!11\ LaftJJ.bJ..- L",-.,I ..,.a.!IU" U J""..... u.• .L.. m,..ani,jlKIIII,1C'
oU'1 J __ ••

u"lIII'JI"U.

afrjr .IIJIItWUIlt
,.,."

.-.:"III'I~
Iitch.

I.kt"I""".J-IqU":.r

~IiI!oI1 IFIl"l,l! ,"u-HiU:u Uitlk

iii:

III" prr.....ic:ru

nJ...u __

II

II.aIuu • tr1r."I~r (..aLAi" i 'BIII.Idd.L'1!I ,~
l'k ...

n.!i1t

l'kull'" I i'lli..... rl~. ...... hJ C"'J iih~. j .__-t_~_.IUlJII'n. n
':lIdI~
~.A

n"t"td~ t·«l~,,""'I"1'''''~'''''1
~~

,n,jr"l .... .,....
OIlJlllul-.l

\UfI'C'Ut.I,.

"_11~lIIrM.l 'U

a.lnt,1t

r.; 'I.i..
" u#-.J.
..

llrl:-t

iJglf,lIiIh(Rliil

'"

n.... ...ln' la'll'lj lid.

I..

Orb.g ....
'I.~

Si!... .,.i

1"".1 " ml~l.:-c.~I l ,,~~1ft'I'I'tI1t.i d.r.1a...l)1I.J11iI"tI

hi

"" ..............
lith.

~

p....J I" " •,.-._ ".......
l"l "..I .(I '« ... :r'"""1"WI IIpi'll!lot~ n.... ,_ pi jfl'lll p-l.III ...... 1 t."t." ~.NJ,J.., •. OIl u DIi:.cJfJi!' ~"I~"! l_ ... ~'rq m 1ItIfI""1I '" nl, hl,~L1'" I~(I pri~ :\,~ ... ~Lt ~1""1i.,=," I, ~ Jit:! ~1I:II'fU~ .... "9'11'" n.tdno."", ..~w. .,,, 1" :11\ I ".n~j, L I L l1Jnhil P'\ J'i!lll ~ '-.pi .... nil. 1'I:..tI ~~.I IhIflI...U.-I..:.hII ~llln n_u. "njotU I'"lnll j JIll nn .... 1 1 ...

I.

iIII.

tll4ILI..I

t"
QoI'

~fJ4lt

Ijkj,

'''''~';"("II.-nll r__ Ih.h·,cd

__ .'11I.)

""
110

"'i1I •
I"

t

c-.i1ifiU O1,je:L.l~ Jlf~iII!I..IllIt1~t

l ..... r"l
~ .an.
I

.... I

_r ....... h...
&t

lIH~
"..

tQi1..,....,-ml,lni

'..,t

I"')II"L... .......

Id~
~n .... 'fR1tw

n

w. ....

,111 •

"'1).1

ft'fI

I" .. VI.bt

iJIIIti rl"":1 Iii .. u l'ta .. ul'~~ pi. ..". ""¥ nft ""oIII'1.~"f"J111I11tI-lll I_
'IIIJ itk-,."1I[7l11 IW ....

L.b

P'lI'

I[}~~

IIwII

'I.m. .

1-,,"u
...... IftI

& ..ti~,

I,
nl.t'IfIIIJ

\~ I! ,Il-.o.nici

up....-nfJf,jI
..

!'Iitl

~
II

\'·· ...·1 1"-1
IIIIU."',"111

.... ,
.. dl

~,

hi,

-l1li

,...

tII!1,

Ill....

mt'llfll...:llll1..l, ... liildilt1 ...

o

1"1,. I "IJ I !lIn 'I • 1'1\ '(In,' .. ..I, ,III' UO",IIJI'U \ I'WlJl~1 .. .. I \. 1_\ I N'I I'H\" 1);1 ',II'R." OC:;.( l'Kl 'I , A .<ill '"~""O~I«()I_''''''{'U II ... II", nil' •• 10'"",' \": 11.0", , "\'".l!ll"rl. no; RN... 1 111lie 1',",1',01.'.':1" I .... ''PJ "I~I{'(U' :!OI1. .•(1)1"1 ''''"'''.011)

'''''II nRU

no .....

11

,',0,

,,1.\

o,n

I ..... '

"'1_, ..... ,.
ill

c.

nu ••. ... "

Iu.'o..... r ..... r 1L."!!J ..
1"111-.. 1",h_I!'SI'"
JIId 0;I'l'~

,IooU"J"Io.,

1."

-...,.. ~,

...

t"~III' 01 1.'r-n'Q~ .'.1.Jq.1;

I

..
""

...

:

..

o

S,~j.vc. 01. 06.2011. g.;;"1

SOSNA I :HEACfGO~INA fEDERAClJA 8 OSN E I H ERC'EGDVINE KA~TO N' SAI\AJEVO PCINS KI SUD U SIlRAJ EVU Orol: 650 'P 12711311 P

,ud.om u loku I' p"niCoi .poswpa~ lu!ileljo _ENEl1· o.d, Sarajevo, pmliv 1u!."0Il SUR .VE-SPA· i Spahie V.had~, radll.plale dug a, P' kako sud' Is 10m na ,<ires, \"!I"og "ii' "' mogucnosli dOII.vili lu!bu na odgovor 10 su d shoo"o odred bama tl, 34S. SI. 3. ZPP-, IU2bu "' ob.,,,"i odgo,", dOS\a>1la pUI,m dnevnlh no,lna One,,1 ".,. Tutileli ie 'predlotio sud. oa ukolikO tote"i u za'.O"SkO'" 'oku ns ooslil,i pismoni od~ovor da sud n, "'"""" clan, 182. Zppa" do","epr",udu u,lied pmp"llanla. Sud pule", dntvnih no,ina rJoSi>!vlja".ffiie", I"lbu Il<lenom SUR .VE"SPA-, i M,,,,,m Sp,hlc lleh,du, ,"' """"ni ooQ,vor kop pOlltava 1011:.0 'liil!<Ji: O.om prili~om pOllvamo Valda " r~kuod 30 dana' dOllavile 5uduo.",,,1 ~ism,"; o<lgovor .. wlllu " dovolinom. bmi" ~Ii. mjora"" " sud i proli,"" stranu-Iulileli' lei. 454. st, 1.12., tl. 70. II. 1. " sveti $ toL;2. II. 2. l.kona ~ p~r.nl¢nom PO.IUpku 53/lJOlj, . 0u!J11 SiB dost"iti pi' m.eni odgo.Ol na lulbu u """,d,nom .oku, kojl mp", bltl ""umlll, i mpra sadrl,vallo sve ""0 liP Ie potrebno d. bl se "jem" maglo r>Qswpili, l.pOSebna u i5ro"'~-

Pred o,[m GOINVEST"'

OGLAS

L Orn,tu sud'a I tlml preOmem,lme I prn,lme, prntll,allsl' 1[1 bOla,illt Slrana~, i "~hO'ih punomocnil<a Ie predmel.pOra, 2. Pm, .. ", ~igovor.l:.oi' "' mo!"I'is~.c'li oako" oo,I"li" nia "ogo,ora "' iliUm (npI Prigov", ml.. ne naol,!J1o;~ 01.19. stUPP F 6iH). 3. D«idno " l'I,,;oiti d, Ii~1i"aJ'I' i~ o'p""wato lJ.ilt>cni,,hti". 4. Ukouko OSPOI",le ''''berd ,ahlie. du!nl Sle, od9~ve,", Itrillu IaCIIIl1IlI'''" razlog' ,hog koiih os~".at. t"liJ,oi ". hli'v, ei"i,"lce", koiim, "Sn;,.I, ,v"le ",ved, i dosm,it, do~e koliltlll " u!lIId"lu 1e1lnl,nlce (11. 71. lPP fBiH). 5. U' i5jJla.e s!slavlieno n, Siranom ie~ku dulnl .Ie oosiavili 0.1"'" plijevod (el, 134. ;1, 2 ZPP F8iHj, 6. Uko~ko prndlmle pmvod,nle dokala saslulanl,m "I,do,a ~utnl lie za s.ak09 sviedoll:3 'n.,es Ii latno 1me, ~re.lm e, ime jod"og mdilelja. adresu ,1a!lovani', na koi_ okolnosU WB" dl31m d,., sVi,duksa,lu!, (tL 137.'l3.lPP f BlHj, 7. Pisme"1 odgo.o, morale osobnOPOlplsati Itt 334. $1. 2.

,b,,,,,,sti:

n.

BOSNA .IHERe mov.l NA FED ERAC .IJA BOSNE .IHEIlCEGOV.I NE KANTON SAA:AJ EVO OPCIN SKI SU 0 U SARAJ£VU Broj: 65 II Ps 1)3071511 Ps 2 SilJojevo. 10 06. 2011. go dr~e iNa osnovu t'lana 348. Slav 3. Zakona 0 pam itn om po" stu pku (.S I. novi ne FBiH" br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

OGLAS
PRESUDU

ZPPFiHHj,

• Uk,liko u ""vedBlIIlm roku n, dOSla,lto pismeni odgo,or "' leIlo, sudee do.ijeU Presud" I "S'Oiili IUlllenl zahijev - Pre;ud"oog ~mpuSt'"i' (1;1. 162, ,L 1.ZPP-al. Sudlj. S•. i.Vutij,k n OOSlOva se sma~a ~bavlienom ~rotekom roka ad 15 dina M d,", obi.,liivani' (el. 348, ,I. 4 F BiH),
NAPOMENA:

OPCINSKI SUO U SARAJEVU, sudijk3 Tatja"3" Afll,povic, U pfllvnoj s\vilJi tul.ioca NCO 000 SARAJ EVO. ul. Grbavicka 2cNII proUvl Menog MAO IA 000 SARAJE· va, vlasnik Mis Hod'fie, uL Otemala Bijedita br. bb,.IJI luzenog ADIS HOOtlC IZ SARAJEVA, ul. ObaJa Mak 01zdara br. 5, radi dug., v.sp. 3.326,51 KM dana 31. 05. 2011. godine donijela je:

- zbogpropus!anja •
Usvaia se tui,beni U1htjev luiitelja NC 0 000 SARAJEvo' pa se nalate tu~enim MADiA 000 SARAJEVO I

ADIS HODilC IZ SARAJEVA da Isplale M,lelju dug pO osnovu neplate~ih ratuna uiznosu od 3.326,51 'KM sa I ako nskim zalezn m kamatamil puce v 0 d dan a dospjata duga pa do dana Isplale, te ugovorenu nalffiadu iltelepo osnovu rzgubljene dobiti od 8% mjes€G"o pDcev od diltuma dospjeca duga do dana isplale itD: - racun broI1156!20G5, g, na iznos od 70S ,15 KM sa danam dospjeC a 21. 04 20 05. 9 - racuo broj 1 t 5412005, g, na illlos od 367,36 KM sa d anom dospifr~a 2 t, 04, 20 as. g, "ratun broj 1153/2005 9 na imas od 368,80 KM sa daoom do.pj~c a 06 04, 2005. g, - racun broj 2582/2005. g. na iznos od 1.531,13 KM sa danom dospjeta 11. 07. 2 005. g. - ratun broj 2581/2005, g, "a iwos od 354,07 KM sa danom dospjecil26. 06, 2005. Q .. 18 da mu naknildi lro!kove pOSlIJpka u iznosu ad 439,50 KM "ro1UJ od 30 dana pod ,prijell1jom i,",senja . Po uka 0 plilvno m lije ku: Pmll~ ove presu de nile do pu ~le na tal bil, ali luI B ni mole podnijeti prijedlag lapovral u prija~nje stanje (elan 183. slav 1. ZPP-il). Obavj eslava se hJlen ida se doslava pisme na smatra objavlieno m protekom roka ad 15 da na, od dana 0 Iljavlji"anj, ovog pi.mena u Onevnim novinama f BiH, i na oglas nDj ploCi suda.

Udi u trku za najbolju Android ,aplikaciju i osvoji nagrade.
ue: slvuj u vellk.om Android tOKmle:en)u, srnlsl] naJbolju Android aJjllkaciju. prljavlj do 30.09.2011. I mold osvojltl novlane nagra.de ukupnog fonda od 30,000 KM. Tvojll apli:kaclja lrebo do lspunl sljcdete zo1'htJev~: lnovatlvncst

i

orlglnnlMst aplfk;)cije. korge nIl!' r!l5polo~lvlh tf!hnologf)..l. Ilrakhl:on korls'nll:kllnterfejs. ZiJdomotelr f'I~le, po[lobl'l051 lJ d.1tjJ unJprelfivilnjJ I Jlurfrolnje, promovls.:mJe mobllna
Potril21 dal.lljne inlorm<JcJje 0 Android takmllanju

Iprl).:lvi

sa nLi

www ..:lndro!dllga.mtt!l.bil

I upo. rebijivosl mfa!e on IIl'Ie rild Jpli JciJa.

prlmjenjivost

U'dl u ku~u slaynih AndrOid IIge!

100.000,00 KM
PRIVREMENIIZVJESTAJ 48. KOLA LOTO-a 00 14.D6.2D11.godine
DOBITNA KOMBINACIJA 48. KOLA LOra-a:
U 46. 'KOLU UPLACENO JE UKUPNI NAGRAONI FONDJE 50%. , ..... , , .... FONOOVIOOBITAKIl: fOND ZADOBITAKf'RVE VRSTE25% 113.127,00 + .FOND ZA 0 DB ITAK DRU GE VRST< 15% .. , fOND ZA DOBITAK TREtE VRSn. 20% ... , , FOND ZA OOOITAK [ElVRU VRsn 40%. .
OR OJ

GARANTOVANIJACK POTZA 49.KOLO LOTO-a

GARANTOVANIJACK POTZA 49. KOLOJOKER-a

50.000,00 KM

PRIVREMENIIZVJESTAJ 48. KOLA JOKEHA 00 14,D6.2D11,godine

"
121183 77 1342
,11.718,'00 , .•. 5.859,'00 ,. ,44.414,30 ,, 4.687.20 KM KM KM KM

, , ....

.. 10sm6,OO KM , , , ... 52,508,00 KM , ,, H1ii,20 KM lU.501,60 KM 21,003,20 KM

F""-------,
47.i 48. KOLU

BROJEVIPO REDOSLUEOU IZVLACENJA:
PRVI DOBITNIBROJ JOKERA' DRUGI DOBITNIBROJJOKERA:

111111

J.P., 55.160,201 68.881,20 KM
,, ,.....

DOB1TNIliSTICI U IGRI IGRAe - 60ST U
- []4Rc[)!!:(l(]'9:2411J1J1l~!I -ll.ll:llElD253l·5l00I]:l11li

1. :SARAJfVlJ 'l....OS'TAR

ooun AKA

111N OS I. 0 DO IT AKA

-3.. IliDbi UE~ICJ\

• ()4:B005SIiiZ4700;(](]:J ·Q48BBI3rn2QM1S

6 PO GO DAKA 5 POGDDAKA 4 POGOTilA 3POGOTKA

DOBITAKA:NEMA JACK .POT SE PRENOSI U NARED NO KOLO DO BITAKA: 21 375,1 0 KM DOBITAKA: 570,., , , .. , , ,18.40 KM DOa.ITAKA: 7.465 .. , , ,., 2,BO KM
NA O'NOW

U 4B. KOLU UPLACENO JE , ,. , , , ......•......•........ NAGAADNIFONO dE 50% , , , , ......•......•...... FOND ZA OUOITAK PRVE VRSTE (1.111,80 + J.P. 43.242,50) " .....•...... FONO ZA OSTALE DOBITKE ., ,.,., , , ,., ......•.... BAOJ DOBITAKA IIZNOSI DOBITAKA 6 BROJEVA 50.ROJEVA 49ROJA 3 BROJA 2 BROJA 18ROJ DOBITAKA: DOBITAKA.: DOBITAKA: DOBITAKA: OOBIJAKA: DODITA'KA: NEMA JACK PDT SEPRENOSI U .NA.REDNO.KOLO !oIEMA .. ,., , , , ,., 4 ,

s. SAfWIVO • mOO66il2440DD7J i,SAfWEVO ·Q'iQIH)!525200001

LUTR IJA BIH, SARAJEVO 15.0fi.2011.go~.

KO NACAeN 11VJ E~T A.J ~ 6, KOLA LOlO·, 00 07.0 8.2011.~ odi.'e PRMlE"IENOGIZVJESTIJA IlAPISNlKA 0 I"lSNOV/I,NIMI NEOSIlOVI\tlIM PRIGOV1JI1IIM L U T R I JAB i H OBJA\IlJJJE KDNAC!Ij.J !lVJEST ~ lA 41i. KOLO LOT()-, OSNOVANIH I NEOSNOV!Ij.JIH PAIGOVORA NUE ~ILO
..• ,IO_721,3(tXY " .2U4:2.,o6lt,kM

,

U,UOKM

23 . . ..

.

, •.. , ...•.

,....................
,

.
,., ,

156,40 KM

4'0,8'0

KM

.. _._e.~,.ootM

237 2,184

, .•..•...•......•...•..•.•.•..•.•.•..•. ,

4,'00 KM 1,00 KM'

BRpJ 'D'DBITI':KA IIZNPSI
SA6~ OOUITAKk SA~POGtQ.I.K.II OO!lfl~ NEW. JAA:KPOT~PRENOSIUNARWNOKOI.IJ I •••••. . .•• _•• _ ,(I:!).II,QOII'.M

OPOITAKA
..... ..... _.:lI5.oot:M . .. __.3MIt:M

LUTRWA BIH, SARAJEVO 15.0621H1g00.
U04.Ik.KOWLlPU!.Cl:NIlJE" NAGRI![]fIf'O.'\IIl5Cl"

SA4 POOiJTK.II 008iTAKA,; 298 ;sA:J;PIl(!OHiJi DOffi"AKk ~2:a..

KO NAtAN IZ~ JESTAJ 46. KO ,A JO ~,I\A, 00 OJ ,06.~Ol'.i DO;" 'NA OSNOVU PRIVREMENUG IZ\JJE~TAJA IlAPIS>JIXA Q OSNOVIlNIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U r R I JAB I H OBJAVlJUJ, KONACI\tIIZVJE$T~ lA 46. KOLOJOKIRA OSNOVANIH I NEOSNOVI\tlIH PRIGOVORA N UE BILO
_ .••.•. •• ,.,.,.,.,., ," . _ .. _." __ •• 12.,043-,OOKM •.••• _,." ••••. !)JJ~l.!5DKM RHlZAOOIMAK'Fml'EIIRSl'I r1.204..30+.JI'~'_1~jjD~ fON[}lAI1STAtE OOBITKE" _,.,.,., •.• , ••• ,.,.,.,., Al33DJlDKMi _ .4I,817.~:K:MI

IAImJl!JM

NAPLATEUIlBITAKAZA'6. KOLQ

[mo·,JE 1I&I.2Dll.GOlJ.
SLATI

BROJ DO BIT AKA IIZNOS I 00 BIT A.KlI
4BR1lJA

S MS P'ORUKE

ZA LGTO IGRU IGRAt·nOST
~911412·6U2,

on SRIJ mE 0'0 UTORKlI NA SUJ EOEtE O~OJ EVETElEfONA: cllena pO!Uk' U,5U KM + PD~
PRIVREMENOG IZVJE8TIIJA

,BfIOJE'IIHOB"""" ~E"," _fO"ISE ""ElIOGlu'<AAEOIODKOLO II'OJ. DOaITIW\: ,., 5IJJtQJWA iDClerUKA:: rff~ •. _,•.• , •••.• , •.•. _••. _" .0,00 lOA 2SROJA DOOITAXA: lee.
DQIIflAKi\: ~E!tA •. _._. __ ._._._._. ...•. O,I;I!].t::M 1 BRill DOOITAK6.:: :2.114

_._._._.

,.,.,.,.,.,.,.,.,., •• , •. 'MO'~ _ ., _•• , _.• , _.• , _.••• , •••.• ~,30~M
__ . __ ._._. __ ._ ... lllI'U. SIJHEM PASUKAMs.r_

BH TELECOM:

HT ERD NET: D~JI i B--i12·

IGRE NA SREC U L UTRIJ E OIH I PHOVJERA DO BITAKA NA www.lulrllablh.b. ROK ZA PRIGOVO~E 4. DANA 00 PRVDG IDUtro ~ANA pa O~AVWIVANJU

__ .GENERALNi lllREKTOR

L UTRIJ

A B i H S A RAJ EV 0 15.06.2011 odine

www.p.omo.ba

,....
..''-

'

-

i r et se t

DMVniavaz, ~etvrtak, 16. junil1ipanj 2011.

4..··1·

USPJESI vlsocanka Semira Hadtlmehmedaqlc u Fondaciji UCOF

Grupa ~Regina" i Mladen Vojieic Tifa snimili su u Beogradu Spot za duet "Ptico mala", Autor muzike ie Aleksandar Covie, dok je teks t napi sao zaj edno. s bubniarom Boianom Milicevieem. Snimanje je trajalo vise od IS sati, a svi su na kraju bili vile nego zadovoljni uradenim, - Odlucili smc da i ovai

SPOI "PlieD ,mala" snimali 15 sali

"Regina" i Tifa u Beoqradu

kraj naredne sedmice kaze Milicevic re dodaje da ce "Ptico mala" najaviti novi album "Regine", koji se zove "Saraievo't.akoii bi se na tdiS IU [reb ao naci kraiern septembra. U SU bo [U ce ~ Regina" nakon duze vrernena nastupiti u BiR, ito u Fojnici, - Nakon Fojnice, iderno na visesedmicn. odraor.

Dna je najbolji iz'bor za nasu predstavnicu, jer razumije srornasrn l preziviela je rat, kazu iz Fondacije • Nastojat cu predstaviti BiH u 5tO boljem svjetlu, kale Semira
Semira Hadzimehmedagic, koja ce ave godine na i zboru Miss Global 111ternaticnal na predstavljati nasu zernlju

Sedmici mode u Njujorku proglasena je arnbasadoricom dobre volje arnericke Fondaciie "United Colors of Fashion" (UeOF). Na zvanicno] inremet-srranici Foridacije nalazi se ova inforrnacija, kao i kratka biografija lijepe Visocanke,

J amajci,

na

sto je Miss BiH nas ambasador. Ona ce, takoder, proliemIi pis tom na naso] humanitarnoj reviji u septembrunavcdeiz UCOF-a.
Zajedno sa drugim poz-

Humanitarna revi.ja
- Miss B OS[I e po drfava nase misije i ~eli nam pomoci da na neki nacin prornijenimo 7,;ivo[e neprivile-

giranedjece. Vrlosmosrerni

natim modelima, Semira ce ncsiti kreacije svjetski proslavlienih dizajnera. U UCOF-u vjeruju kako je ona naibolii izbor za njihovu predstavnicu, ier najbolje razurnijesiromasne. - Serniru smo izabrali kao ambasadoricu, ier ona niie same ikona Iiepote nego je prezivjela i rat. Moda i Ijepota mogu biti iskoristene u humanitarne svrhe, Mi 'lei irno pomoci onima koji ima[u rnanjeod drugih uzernljarna treceg s vi jem, pogo deni-

rna ratom, bolesrirna iii prirodnim katasrrofama - pojasnjavaju iz Foridacije. Lijepa Visocanka ne kriie odusevljenie ovirn angazmanom, • Nakon sto sam izabrana za Miss Global International, potpredsiednica UCOF-a Veronika Roveno{Veronica Rovegno) vidjela je rnoiu biografiiu na interne[IJ. Kontaktirala me je, jer je bib cdusevliena rnoiom ZivoLnom pricom, Ponudili su mi da dodem useprembru na njihovu veliku hurnanitarnu manifestaciju, 1;10 sam, naravno, prihvatila, Moja obaveza je da podrzavarn niihov rad, da prikupljam novae za sirorna-

snu,

nezbrinutu

i bolesnu
cu obavljati na ho bolii

djecu, Nastojar svoi u fun kciju

n acin i preds ravi ri B iH u sro boliem svj ell u • ka i.e S em ira.

spot snirnamo u hotelu "[ugoslaviia", gdje srno vee rani je ekran izirali n umeru "Izgledala ie malo eudno", SPOt bi trebao bid gotov naredne sedmice, a prernijerno prikazivanje na televiziji planirano je za

Aco putuie u Italiju, a ja u Grcku. Ponovno okupljanje planirauo je za sredinu jula, kada imarno nastupe u Srbiji, a potorn eemo svira ti na J adranskom prirnorju- kazeBo.jan. D.Z.

Pomo{: ugmzenima
"Unired Colors of Fashion" ie organizacije eija je misija pruziri pomoc osobarna koie zive s HIV-o.m" AIDS·om, rakorn, leukemi[om, rnalariiom i paralizom II Azi]] iJ Ulnoj Africi, Osim toga, cil] irn ie i prufiti inforrnacije, obrazovanie i pro" grarne obuke Iikovno talentiranim mladim Ijudima koji s u zai n teres iran i za u cen je i rad u proizvodnii tekstila i rnodne iadusrrije.

A.KARAMAN

ih HDncerlTBF-B U SKIDOU n~SU SDriJei:ili n UBaSCarSijSKih DDei nill-sa ni grOmOUgru;~IiCS~BF nastupit ce na manifestaci] i "Ba~carsi j ske noci", koja se od 1. do 31. [ula odrzava u glav!lo.m gradu BiR. Ovu i!l formaci ju potvrdio je Aleksandar Sass Amic, Clan jednog od !!ajpopularnijih regional- TBF: USkOfOnovia/bum ni.h hen dova .. !la~ih smtih hiwva, Sarajli- N a 0. as u velik u radost, jama cerna ovom prilikom ponovo dol3zcimo u Sarajepredstav iii i n e.ke n u mere vo. Za !las su Po.sjete hh. prjkojece se nac; na na~em nojeslonici zaista poseban vorn nosacu zvuka - govori dozivljaj, najvise zbog HeV· Amic. jerovalne publike koja nas TBF je pocetkorn sedmitu ceka. Koneert cerna ce la!)sirao SpOt ~Maler", a odrzati II ski op u "Bascar~i jus koro b i sv j etlos t dana treskih noCi", ali jos niie PO!bao u g!e da ri i novi al b um vrden tac9n terlll i!!. V j erogrupe,pod nazivom "Pistacvatno ce se 10 desit.i 19, iula. cioMetalic". U svakom sJueaju, osirn H.P.

Splitska grupa pred Sarajlijama

Finalisti lzbora Mistera BiH na raftingu

I

D va dese Ifill al is ta Izbora Mistera BiR za Mistera sviieta nastavilo je pripreme za vrs!I U m an ifestaci j u,

ti n g je prosao doh ro. Na pocetku lias je docekalo lijepo vrijeme, dok srno na kra-

~~r.t

koja ce 19. juna biti odr::!ana u .sarajevskom Domu mladih. Oni su prekjucer posjetiIi EkoseJo !la Boraekorn jezeru,. a powm su uzivali u rafti ngu na Neretvi. - Kao sm sam i rekao, misteri nisu dosli ovdje da.se zahavljaju. O~ekuje ih jos dosta fizitkog napora. RlIf-

ju i.maJj problema s kisom, gromovima i velikim bukovirna. Ipak, uspjcinosmo savladali sve prepreke. Narnv!!o, bilo je malo prevrtanja i ispadanja, ali svi su prosli bez o.zbiljnijib povreda kaze Dejan Radovic, vlasnik licence Izbora Mistera BiH 7.11 Mislera svi jeta. D.Z.

..

rrocD£8bICKtJJD)lMca_ _•. _._ .. .. . ~.· n.., sve_.

SON DALOlN 0:

MiDtlOlR

Na kioscinm syakog ('e1vJ1ka

oglasi
BOSI(A I HfRCEGOYOO! FQEAACIJA ,SO$N I RCe,GOVlN e lQ,tlO'ACWo VIc iPR~~ P'CIIIIIOQ UR.JIESAVAHJV STjIJOEHIt PlTANJA!'RIP IIOAACKllWlQNlTELJ!IIIJIIlPOPULAWlt

:1

SAJWEVO

_I~, ...... 'u.II.L LU
1[\1(111

• 1)

I'....
611'

11111.

...... 1I!IujW~ " ... 0» 5S"i~. _.ltIpil!l KOIlIGOVNlAAAK<Itisl" NAOS~IJ OOIIN.· : Z1B01Ut~I(APfTAN.LlI~ Pl'IlMIfDelOO,lWftOlWJllH

'OJ 11
.OJ

"_,, ,"IX
...,.,1
~Uhlll ",.".~ .... J ",-,

10D'

,lISTE
806trv1U !!sl,: RVI. Krtdlta QPfifI'b IlaI*lj.

1~I~lI7I1;ol

1'1=0

I.........

6I.IX'

."
~M.
!!-I ~'_

'lh It......I~
r\nI

'""""'ij'"

nrw.

r;,;.....

Im,.,.ugU!l 1.11' .....

m.t~·".. ,....

/6>..t,.;~.

1\0.. •• I ..... l

1

~'.'"
~'LU

6,

1<........

, ..............

,

<lIUI\lil,DIU 11_

_""

w..1

-,
l.11x

In

UI ...

I''''

liD

11)

OJ)

".b.. ·U"h

6i"h

.-.
......

.
1'11

.;',

.....

_I

'1 h

.... ,

._.

"""., ..... . ,I

""'....

...._

--I.
.... 1

':111

"
~,

. III.....

lnlAl,_..L_ " .... m>./.I< ... '....

JnI. ..........

lI,.b..

_I

Ill>

~
-. 11J 11 11 11 Ii.r..'uw...!..i ~ ........ih f\:D.._ 1IIIr:lllu... ~
........... II>,

... .:! 1.... 1 \J . 1 - ~EtJi'J~Jt~llJll .;ntllt"t:I'::-" IbJl'iN"l~. ' .. -IINf .... 1l1 ...1.
o,!,\l ...

h~""11'1 ~!

~'iDfI~

.

Ii=........
"'-~ f...bft",

~
"fIOt'ft.I"
_" ~ .;'lit. I 01 .....

,.
I'

'~~ 1'.iIi1r~h. .... I .. _ 'Iii" !\.Ud.n .....

~~ ..... ~,.....".,
'~K"" I...
I..... ~ ~

~jn-"""

~
\;-.rt

o,!'
t.l:(

',,..
1~ I~ 11

1.....···.f'1 ''''I~'~
QlI..,....

,"

~~.", .....~ ' ,~;:....~ · LI

"'Jl-IIj~'

,.,r..~""iIIi:.
I.~ k ..........

,,,,"'11111.'1 1kdJ 1141 .. ~I"'

"-"II!. .,..,.h

~.~"t'.

!:l~l"'\llUll:"'l ' __ ....,."" ... ~I~I~~":"
l~l~llq~!"""

"'... .... I'nl._
O.~'

~.~~
.. ll

t.:''''
Cb

...... C...
6.!_~

'j h

~"'I.

I.. ",_bll

..,...

\.•....'I'~ ,"

'Ill>

111"..11·".... I...........

glasi
I

Dnevni avaz """"" "-.'","""'''. <IS
opCrNSKI SUD U ZA V1DOVICIMA Zem lji~nokn ji~n i ured
Broj: 042·0"DN·ll"OOO Zavidovicl, 07. 06. 201 I. godine N a osnovu c.I ana 63. icl ana 67 Z akona 0 zernljisnim kniigarna FBiH (»Slulbene novine FBiH" broj )9/03 i 54/04), Opcinski sud u Zavidovicima pasn ja k 3 k lase povrsine 570 m 2,

i

11 :!: ~I

~1<.1b._ ... ;n&l»,\Ik'qlo \In....~ ..~.

J..n..

~L'lML"':!.Olb lu..:l.... T........J..{nI .h:O'IIIJ 1<> ' ;;'
(l1!l,'l'll>fl'~\flI """,nr-

lJ@

I

!>t.(~

~
:!S
I

,tS"Qb.h ~1

~~~
\l~'1 l'W:f1:
15,ft] ;

on

U-:i.:..h"v.ii
r.li.:. \!,>.:pa~.u..

J!L:-t:UI\I:~

1bL ....

6oG'ovnJ I'od__

I.., 1Cl'.'>ntrr ... W'1Il IlstI : . IMDfI: ... KMcrl1lkupootlfgll~JJCrnj.l
..... llIL .... li~1I1·i~$1'I ).."""1,,"11. :"lI1~t1!:!m :;nL191~
('1I:~10lJ]

11:"""

IWlll\l'_~ u....
\'dcWJ.11 ••

Premo podacirna iz katasrra, posiednik naved en e nekre to in e [e B aj ri H usc 0 sman 01', Zavidovici, Dragovacki put 52, sa dijelorn Ill.

c

I

!

•!
I

J

r... ~""\JdIiJ' \1m.. \I.la. BaIW
[.nrj.O;.\',.uI·ocu I.d.>&:. ~

1kbIIoo.~

'0t0tU

I

..,1
1IIl.l(I,

"di~
Ih,·.!I'

Ibi<n~h
BauD \' ..... 111.0 II
In.. 1.

III'l,CI(l,

f'U:~l1~mU lnE

I~..ul.,~
I .....

14"'1,

USPOSTAVPANJE
JIZNOG

NAJAVLJUJE

Pozi vaj u se lica koj a polazu pra 1'0 vlas nistva iii neko d rugo pravo na !OJ nekretnini da svo je pravo pri ja ve u ro ku od 60 da no od dana naiave podneskorn u dva primjerka i da

~
1

Ill"...

""",J.:.r_/~

Ii,,,,,
\'*'

'101-1;."",,1> ...
ILoI..owii.I...."P.s.

l
I

:'I01'tIR1'11 ~,., I"u:m

~ ""'.~"-.l1".\~u

I»letIJI sm~ rn~q~

I~""no:al.
~.

now. ~

91'.' ' ...w
!
II
1;1,(" :

1l.I.'~ • ~l,l'J:

ZEMLJISNOKN, ULOSKA

podnesu dokaze za 10,II suprorncm niihovo pravo nece biti uzeto u obzir prilikorn uspostave zemliisnokniiznog uloska,

U zemljisnoknjiznog predrneru broj: 042· DN·II·000078, a po zahtievu Bajric Ruse sin Osmana iz Zavidovica, Dclovi u toku [e

postupak
knjizncg

za

usposcavljan]e kciu

zemliisno-

,
I

1"
II

I!
I

I)

I;
II

I~
I· R.llir. I :!. J J I.

W.oC,\t,l.tliW il,o:,.i'M.'_ ,........ '~tmo loll<.. \&Ii.~\1orD ~ ... \CiJ:.la.\I'" I.Illl~~bjo. "'1.0 ""11<'1 \lriia. nn.o .... l'a>;.JEnr.,

IIl'lt'r. I n:r!.I 1.... Ill~il~~li

(lIOI.... il~~llI 11..'" I:U 'IlD1 !.as.!1

,,_

I~Lnr"'"

!l..... ~w.
[1P>ll!!

IlJdbflll

.. !lJ ~ .Il0.l'',:
,il,1 i lUll 1).fIli II.~

N ekretnina

uloska
Z3

se uspostavlia

ze-

Lica koia polazu pravo na rei nekretnini rnogu navedeni rok na zahtjev produziti za naj man je sl jedeci h 90 dan a, ka ko bi im se dala mogucnosr da pribave pctrebne doka1I produzeuom roku ne usliiedi prj· lava, zemlil:lnoknjiini ulozak ee se usposraviti na OSMon do rada pribavlienih dokaza.

rnliisnoknjizni

~

11,""",!IIh:'

ulozak je upisana: u pcsiedovni I is! brei 1010, katastarska opcina Donia Lovnica, oznaeena St1: • katastarska eestlca broj 77118 "Polje",

ze. Ukoliko

I"....J",I. .. 1 1"-iD =1I"itll..'U:;U r..,..1lIl'1 lIo.'IfTI1"' !ll I~ 1~11, ... 1 I'",i Or.., ~lfII;ro.'m

I I
I

UllltlTJOlr r..-,wIOl

lli.olo

M :'.l.w
,,.~ t1

OPCINSKI

SUD U ZAVIDOVICIMA

8oclOvIIoIntu : Obac ~gllh bm!:te1Ja ·KrHiII opmig,1"1'11$ ,u.... rod...... 1 .11...... ... o,.!II. \1lb.\-I i.. ,,!do.. L.... · II II"'/1 \)(J1I ,"....._:~II!

!

Zem.ljisnoklljizni ured Broi: 042··Q·DN·ll·OOO 079 Zavidovici, 07.06. 20 II. gcdine Na osnovu clana 63. i clana 67 Zakona 0 zemliisnim kniigarna FBiH (..Sluzbene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04), Opcinski sud
II Zavidovicirna

katastarska cesliea brei 278/92 "Krcevina.", pasniak 3 klase povrsine 430 m2.· . Prema podacima iz karasira, posjedn ik navedene nekretnine ie Keserovic Dzevad lsmerov, Zavidovici, Voea.tski PU( b.b., sa dijelom L'I. iii neko drugo pravo na [OJ nekretnini da svoie pravo prijave II roku od 60 dana ad dana najave podueskorn u dva prirnjerka i da pad." esu dokaze za ro, u sup rom 0 m n ji h 01'0 pravo nece bit:i uzeto u obzir prilikom lIOpO" Slave zernljisnoknjifnng lI)o~ka. Lica koja polazu pravo na (OJ nekretnini rnogu navedeni rok na zahrjev produziri za najmanje sJjedecih 90 dana, kako b.i im se daIa mogutnosl da pribave porrebne doka· ~e. Ukoliko u produienom roku ne lIslijedi pri· java, lemljlsnoknjizni lIloz"k ce se usposca· lIil; na osnol'u do !ada priba.vljenih dokaza.

....1
1l,(~ Id.'~ 6!/~

n.-:. \'"",-", Ihn \111 '1chn<oL F_, ...
M.m ........ \1m:k

OJ.... '" 8uloJ. 1m ..

:TJI"""I~T.
(I)USW04ljiJjI

r_\'.oluJ.

•'I\l;Wt l.oj 11 o.wJf'.J 1l>1li1 \d« ~ 'Oblt.ljl pog,hlYlillbtllllt$
WII>l.":. {ljP!~1~111~ Ijl~IQLIn

.... ~~
(~

:.t..;" ""

~Iiq

IWo!oN,,;, ""

btL.:. II

19.9J

.~/"
u.o'

Pozivaiu se lica koia polazu pravo vlasnistva

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJISNOKNJIZNOG ULOSKA U zernliisnokniiznom predmeru broi: 042·
0,DN·II·OQ0079, a po zahrievu Keserovic D2ellada si n Ismeta iz Za vi dovica, Vo&ar,sk i put b.b, u toku je posrupak za usposravlja)'! je zem.1j is" ok n; itnog u JoSka. Nekremina za kojll se uspos(avlia ze· mljisnoknjizni ulozak je upisa.na: II pos jed.o" nil is t b raj 784, ka tas tarska opCi.na PotkJece, oznacena sa:

~
l

....
~.
I

Eiodirrm, __ : Pod 1$11
r-:.\"I~" I..... \iL>La. ~lKIl& ~.~!ri,,0\1011 .~bl;,Jr,

«rldllJ k IJIIOYIOII bg"lI:nj;)
,u'.....
fa """ lIIrll,!RU". H~I!I j if-! ~'K_

IioI:u\li

I I I

,~

..

bi«


J

~jWII~~
~Uria

T"-IP

I !
I

«1III!Iiim-:lUl iKN:lPl WlbL". 1"""'~I",(I)9

I~

n- J<blii:a"~
At ....

1liL1ir.

I'td-*

:

I

~
J ......
~

't.r...11!1.'!1
...rrnL,,*
J\IIo,

r.. Jiu...l

•s.
6 ?

:lriJoijll':rJ1{ 1"""10IIII \t&lIiIpomIwlP ~IV:bI:>I t:hmaIJ1< I~
~~ll~'9"1
('_'\'~

h.
r...

o,nu,

Ii.......
1..J..;w..

1

.....,

1\.1.01 6lJ;1I 6!IIl '

~1~ftJ 'j,(ll

"'t11

!Ian:..

IlDIlto

"" u..:. !lnI)O. VbdIIIzo

lI03!i6J U.:tIU
:"llIiIIn_011 1~1~1:N I III tSTJ.L'tI1li !~jl('~ l~ll~::&'I ISI«WA 1 ~WIlI ~11911>1D

b>r.

1ri"'>L\~ IIraL . ,,\lin),.

"'.lJDd

s.~
I..

I
Q

Ji:kK. ~~

Ilia.

I~~M
1<""",

I"""

lD

"

r!
II

II
I' 16.

1~.~Mi< ll.llmoi.,.t-'!,'''I,,,,,, \1~lhil.'ili!n ~S","\1alo ~... '" \fijol ~$;: Itlm.LJ.l d!;o.l'.

1-w01lll illWl'l<J T...-.b,["aI 't...lllw

Trw. it-u1o'''"'C

..1.:a

'"21"
III,l'J,

OPCNSKI SUD U ZAVIDOVICIMA
Zemlji,nok_Qjizni urcd Brej: 042··Q·DN·Il·OOO 080 Zavidovjci, 07.06. 201 L godi De N,a os n ovu chUl" 63.i clana 67. Z" kona 0 7.e' mliiinim knjigama FBiH (SllIl:beoe novi· ne FBiH" broj 19/03 i 54(04), OpCiDSki sud u Zavidov.i Cim a

M'l"
~,f~

',.I,{.) : M/" .VI,
~J.(,IJ

opCinfl tinoviCi~ oznaeena sa: • kara£larska testica broj 1754/4 "Suval", anica 6 k!ase povrnine 925 m2.

or·

'1boIo.d>.I!>

l'II",,'ll:U"~ '--",I.nol: ~'oNWI 'l} II0" Il:U". 1-'>, lJrJol' I~P'~}tb)'

1.". 'bI Vr>ol !~ \oIn " Tmbl:'9

Prema podacima iz ka~astrll, posjed.nik n.· vedene nekre[lIine je Karah.saQovic Zijad Asifoll, Kovaci, Briieg b.b., sa d.iielom 1/1. Pozivaju se liea koja po!azu pravo vlamislva iIi oeko drugo pravo na toi nekrem ini da s.voje pnlVO priiave u roku od 60 dana od da· na najave podneskom u d.va primierka i da pod.neslI d.okaze za ro, II supromom njihovo pruvo nece biri UZCIO U obzir prilikom u.spo· Slave zemljiilnoknjizoog ulo~ka. Lica koja pola'Zu pravo na wj nekretnini mogu oav"deni rok na zahljev produiiti za najmanje sljedeCih 90 dana, kako bi im se data mOguCOOSI d. pri ba ve potre bne dokaze. UkoJiko U produzenom roku ne lIsl iiedi pri" jav.a, zeml iiilnokn j iin i u lozak ce se uspos ca· viti na oSnOvU do cada pribavlienih doka".

.Yl'
'""

hl.rr,'

KdoL \LaW. Ill! II
l_lf..w.hiao

o LOlII"lI.t."l1A l"'-'t

~

,.,.to' ,
1

I" II I~

""""ilL '!aA!.r~,"' .. "1'(.11'" """"Jil<,o.hIIrl
fWoLl!&t.t..U

::Il1NiI'< I OJ" f...-.!r, ('n! Kriab'ilo:rio.:> uw.tmlI111-1 1l•• _ilili~ IInlW;1-t.'UN 1_4111.,.) "~d~

:u
I
1.
1

'MJ""114~n 11~1ll
;I!!lW:'!.II'f.!>II!I~

"""""

I.~.~
!.bt..;<1... ....,l~

14,{" : Sit" '

NAJAVLJVJE
USPOSTAVLJ ANJE ZEMLJISNOKNJIZNOG ULOSKA
U zemliiilnolnjiznom predmelu broi: 042· 0,DN"II"000080, a po·'z.htjevu Kar.basa· nov i Z ijada sin Asifa iz Za vi dov iea, B rij eg, zasrupanog po pllnomocniku ParJic Nedi" mu iz Zavi.davica U loku je postu pak za usposmvljanje zemJiisnoknii:i;nog lIlo,ka, Nekremina za koju se uspostavlj. zc· ml;iilnoknjizni ulozak je upi"""": u posjedovni lise broj 1369, ka,aSlarska

'lIu
~.UI'
CJl(I

u.h•.
~

...r.jl.IlId" 1.MdI<.u..u R.:kn \1..... h.. r..d..
tw .. m.. r.sr \.,ilIoiLDoN. ....

8ofcwnals:la.; Rlriojletnl!llM'lll itGija • 'Kfldltl bi~ lnLM ..I.... ~

1'''''''-

IlZIl'tdnjl ~
" ..

I

-1]1'1,.

c

.:ollIU?ll~~\I.1 l~.{'.oo

a..

J

• ~
.1

)

KItlt\:.. h OJ, '" bt.~1u.h ...
IJcl.o..,l'I:m \111Mb

(1!'\A11""~ l""'_bIra Il~ 01 I!M.Jl.I.1l'C! l....mlni! : II~U<;ft!U:I&II l.:.lnliinol tnIU 'hR9j.W~1 l.... <lJ,fO!1i! ~I;~'_. :.w~i]ll)J); fT-..III till!! !COl I OJ(ll\11Jl~W (.(1]1'1 b>[oml :!lO1 l~")fi til! 11'lI1Q:,JI~!(IUIUM

1'o:.~'l'oU~

...".....
o..«a
IlliuPbh

I!.tt,
5,111,

M/"
1't.OI

;1,1('
lIJ..I'l

a 100'ml

\'-

lD II

M~'t.n..l
Iv>;.I'm1.I1pU

.....
lI.

tT....
~ ~

1.IJhI.. I~'"

~-!.!!'.
T".,to.J 'I"'_,u'
M.to'

Zemljiilnoknjilni urnd Braj: 042,0"DN·l1-000 082 Zavidovici. 07. 06. 201 1. godin e

OPCINSKI SUD U ZAVIDOVI

C IMA

.....h.k,
(y; ...

I.IInlf

lJa"-ll ......

IIJQ~~U~;II"O IKIf'lI>
~lt.l.l.l! '~ml;)!-6 1!1~IJ;tI1$ Ill(lll~IO'l"" !.~11HOTi !111!~n.lill1l

I'

J;w.l~

\~111 1l"lmJil;l,
\'.

II
It

~!~l M/"

Na osnovu tIona 63 i elana 67. Zakona 0 la· rnljisnirn knjigarna FBiH (.Sluzimne novine 'FBiH" b!· oj 19(03 i 54/04). 0 pc inskj sud u Zavidovicima

Prema podaci.ma iz k~taslra. poslednik no vedenih nekrelnina j e Sehi c Senad Jusufo v. Cardak • Bom· vnica.b.b.. sa dijelom 1/1, u posjBdovni Ust 0!01365, katasta!ska opcina Car· dak, ozna6ena sa: ·kalastarska eesUca broj 87/1 .Njivic a", o!anica 3 KI.se povrsi ne 260 m2. P!erna podaci rna iz kalastra, suposjed ni"i navedene nekretnin e su Sehic S enad Jusufov i Sehic Zijad J u· sufov, Cardak· Borovnica b.b., sa dijelorn 1/2. Pazi~aju se lica kola pola:tu pravo vlasnistva iii neko drugo pravo na lal nekletnini da svoje pravo prijave u roku ad 60 dana ad dana najave podneskom u dva primlerkai da podnesu dokaze za 10, u suprotnom njihovo PfaVOnece b iii uzelo u obz,r prilikom usp o· slave zemlj i$noknjEtnog uloSka. Liea koja polalu pravo na loj nekrelnini mogu nav~· dani rok na zahljBv prOduliti za najmonjB sljBdacih 90 dana, kako ;biim se,dala mogu!':nosl d. pribavB potre bne dokaze. Ukoliko U plOd U Ie nom ro ku ne uslijedi prijava, <Bmljisnoknjilni ulozak ce se uspo· staviti na osnow do lada plibavljen ih dokazll.

'lila lr.Jl~"'"

J..w.,t.I •

."..

fTE""
h.,;.
(fin.

II 6
I'

P,ni. 1'...." \IftIlo 1I..:t:.. ~1Ik 'lwol

tinll ....... \' &0. ..... I ~ ~

I

IlrlOl')"''''M.LA~

~'_"a

f-.b,u..l: ·~CdoJo

1""Wj!J:\I', f-mln4 I'ro<wlf

~-~.
I
~~,IIII

M""
6.1!"

NAJAVLJUJE
USPQSTAVLJANJ£ZEMLJI~NOKNJIZNOG ULO~KA U zemljiMaknjil:n om predmelu broj: 042 ·a·ON"11· g0008 2. a po zalIljevu Selli!': S enada sin Jusufa II Sellita 26, opcina Zavidoviti u loku je postupak. za usposl~~ljanie zemlji~noknji!nog uloska. Nekretnine la koje se uspostavlja zemljisnoknjiini ulolak. su upisane: u posjed ovni list broj 364, katastarskE optin a Gar· dak, Qznacene sa: • kalastarska ~estica 'btoj87/2 .Nji.ica", oranica 3 klase povrSine 301 m2 • kalastarska cHsUcabraj 88/2 .Nji.ica·, oranica 3 klase povrsine 759 m2

....

!.I(" hl,111l

.<.i.tli

PCJEDIMACNIPRIGOVORI NAOVURANG • :I,;ISruMOGU SEUPUTmfONOACJJl U ROKU 00 15 OAHAOD DANA OOLAbVANJA U$TEMAKON teOA 6E SE POS'LUE RAZllATRAHJA OOST AVlJEtiJH PRIGOVORAs.AtINm KON:ACNA RANG • LIS1A

44 ""'Ok" .~_ '.". Onevni avaz ....--____;_...;....;..._--------------------------'

oslasi ~ . >3'.
ZAHVALNICA

DAN
ARAJEVOI

U BOSN_ I
MO TAR

v.
I

Prof dr. Faruku Alendaru, prim. dr, Amri Hujie- Colic, te cjeJokupnom osobliu Klinike za derrnatovenerologiju KCUS, na izuzetnoj strucnosti, profesionalnosti i Ijubaznosti. IVNO

17.- 28. 06. 2011.

Alihodfic

Hafiza, Travnik
s::rol·ln

BOSNA I HERCEGOVINA Federac~a sosns i Hercegovine Kanton ararrvo OPCINSKI S. 0 U SARAJEVU Bmj: 650 P 13330310 P Sarajevo, 16. 2. 2011

O&CinSki sud u Sanjevu, u pravnoj sWan tuZRelja Mikrokre Rna jondacija ..MIKRA" Sarajevo, ul. Marka Marulica br. 2/V1 proti.v Menih Alisa Bubic Ahmi(; 12 Sarajeva, ul. Mehe Smallagica 'br. 14, i Narcis Bubic lz Vogo§ce, Blaqovac II br, 19., radiisplateduga, donio le 16. 2. 2011. prssudu propustama kojam je tuzene otavezao da Miteliu soli am 0 is piate lzn os 0 d 3.358,46 KM sa zakons kem za· teznnmksmatcm p08ev 00 dana. podnosenla tu.1be, do is~ Iate, kao i da mu naknade trMkove p ostu pka uizn os u 2 9,37 KM. Tu.1ena,AIisa Bubic Ah m iC,kojoi se pres uda na oval nati n dostavlja, u~olorava se oa protlV presude nije dopustena zaJba, ai rnoze izjavttilpMjedlog za pavIa! u prijasnje stanje. Objavljivanjem ovo~ oglasa, costava prasude srnatrat ce se Izvrsenom prole om roka od 15 dana pocev od dana o bjavljivanja. SUOIJA

OGLAS

ZM9

BOSNAI HEReEGOVI A N fEDERACIJABOSNEI HERCEG OVINE KAWON,SARAJEVO OP INSKI.SUOU SARAJEVU
SROJ: 65 0 P 07065909

Safiljevo, 10. 05. 2011. godine

P

SIR

-

OPC INSKI SU0 U SARAJ EVU,i 1(1Sud~;3Mieavit Gord3na. U pill"

vnoj stvari M~elja lzet Halac il Vogos 's,ul. Tihovici br. as. protiv tuzenog .Narodno grijanie" d.o.o. Sarajevo. sa siedistsm vo3DSGiul. Igmanska b.b., rad; IS£latepreostalih plaia. Olpremnini3, oprincsa za penziisko-invaii. sko osigUIlmje v.s.p. 12000,00 KM. van rnclsta, dana 10. 05..2011,. godine. dania ie sliedecu.

PHESUDU Zbog prcpustanla
Oba'lll,~e se Meni da tuzitelju isplati nsisplacene plate u lznosu od 12.0 0,00 KM za period od 14.03.2006. godin€ do 31. OB. 2008 godine sa zateznom ,kamalomfocev od dana pOdno!enja tulbe. pa do isplate, a sve u roku od 5 dana pod pciletnjom pri· nudnog ill'r~enja. Sudija Micovit Go'dana f'OUKA: ProUvave presude nije do,voljena L.Jl~a.ali 58 mole IPOdniielj prijedIO~;13liOV!l1 u prija!nje stanje u roku od 8 dana ad dana ,prijema. riie log,se podnosi ovcme sudu u dovoljnom broju pr·imj~ra~aza sud i .proUvnuslranku.

sveznadar

16. iunillipani2011.

D nevni aViIZ, t<ltvliilk.

45
2.

Nelacno
na 1816. godina? Bra.lil Ie dobio tme PII vrsli svoga drvela? Nije poznalo zaslo A.home, pleme americk.ih !ndijanaca Meksika, nose sko!jke. oko vrala? bez Ijela u Americi i 1Kao godinaIIz.nacava nellbicnll hladEvrupi sa

Tacno

ZDRAVLJE Nova saznania nakon upozorenja SvJetske zdravstvene organizacije

Sam05 minota razgOUOra _ ObilelOm DOUeCaUariZiM za ra

a

I. TACNO

Najhladnija godina za koju se zna
Kao godina ,---:-_---, bez lieta u Arnerici i Evropi oznacava se neobicno hladna 1816. godina. Od pccetka rneteoroloske dokumentacije to je ' do danas n aj hladnija godina, Dok su ianuar i februar do neke rnjere bili "srandardni", u manu je pccelo zahladnjenje, U aprilu i maju [e neprestano padala kisa. U junu i juluje u SAD svake noci rnrzlo. U Niuiorku je palo oko rnetar snijega, Evropu [e pogodilo veliko nevrijeme, a mncge rijeke su bile preplavile, U avgustu je pocelo da mrzne.sro [e dovelo do vel ik ih il teta u poljopri vredi. Go di ne 1817. ciiene z.i~arica bile su deser pura vise nego 1816. Tek 1920. godine je arnericki naucnik Viliiarn Hemfris (William Humphreys) nasao razlog tom klirnatskom fenornenu, Prema njemu je vulkan Tarnboru (na slid) u danasnioj Indoneziii bio kriv za godinu bez ljeta, N akon erupciie tog vulkana 1915. godine doslo [e do takozvanog fenomeua vulkanske zime, Hladeuje klime trajalo ie sve do 18l9. godine,

Najopasnija vrsta tumora je gliomkoji, uz lijecenje, ubija Ijude koji boluju od njega u roku od tri do pet godina nakon dijagnoze

Koristenje rnobilnog relefona sarno 15 minuta dnevno povecava rizik od rumora mozga, pokazalo je isrrazivanje bri tanskog=Powerwatchavu l Bzemalja. ... Rezultati ovog istrazivanja objavljeni su sarno dvije sedrnice nakons to je Svjetska zdra vstvena 0 rgan izaci ja (WHO) up ozorila d a mobiln i telefoni mogu izazva ti rak, p ozi va j U Ci korisn ike da ogranice njihovu upotrebu, Rezultari ovog istrafivanja ipak su dosli prekasno za !I!noJ::e ovisnike 0 mobitelu, jet se po rrebno IS do 20 godina da se HIZVI]e ra k, rake da j e dosa das n j.e koris ten je vee ucin il 0 svo j e. - Teski ovisnici irnaju naiveci rizik, a 011 se povecava SIOse mobitel vise koristi, Vee petnaest rninura dnevno je puno, a vecina Ijudi danas mobitele koristi mnogo vise- rekao jevcditelj istrafivanjaGraham Larnburn, Nauenici su uvjereni da bi rizikod rakarncgao biti i do 10posto veci nego lito je to isrrafi vanie pokazalo. Najopasnija vrsta tumora je gliom koji, uz Iijecenje, ubija ljude koji boluju od roku od tri do pergodina nakon diiagnoze. • __

lsnazivanle a kontaminaciji hrane pesticidima
Prerna podacima koje je objavila arnericka "Environmental Working Group" (EWG), jabuke su na vrhu lisle voca i povrca kcntaminiranih pesticidirna, U istrafi vanju su analizirani uzorci 53 vrste voca i povrca ' nakon pranja i odsrrani ivanja vanjskekore, U cdnosu na proslogodisn]« nalaze, jabuke su zarnijenile celer na prvom miestu najkoniarniniranijih vrsra voc;' i povrca ..U prosjeku je 92 poSTO analiziranih jabuka sadrzavalo naimanie dva pesticida. Strucnjaci s u u pozoril i ina prisurn as t pes ti ci da u uzorcima jago da igroz da. N a vrhu top-liste proizvcda s naimani~mpr~sutnoscupesLicidabilisu A"'n-a-liz-jr-a-m-·S-U-U""'lorci 53 vrsle vo{;a i povr{;a crvelllluk, sparage, ananas, avokado i !IIan go. rna i veceg rizika VI rak, O~letenia mOl.g.,. Brajne ranije s.tudije llkazale su pramjcne u ravnOleZi hormona [c pona povezanosr izlozenosli pesticidi.· teskoCeu funkciolliranjuZivcanogsisterna.

dabulle su na urhu lisle

Spec
• Psenicno pivo [e zdravo, potvrdili su naucnici s Tehnickog fakulteta u MinheDu. Doktori medicine podijelili su 27i ispitanika u dvije grupe i pro rnarra Ii ih tri sedrnice prije i dvije sedrnice posliie minhenskog maratona. Ispitanici iz prve grupe prije utrke su .. pili 1-1,5 litara psenidnog piva dnevnc.dok su ISP1ranici iz drugegrupe pili istu kolicinu placebo pica koje se od psenic!1og piva razlikovalo iskljucivo po udjelupolifenola Sportisti koii nisu uzimali polifenole iz psenicnog piva bili su IT; pu taskloniji bolestima od ispitanika koji su pili pravo psenicno pivo. Nadalie, poka~10 sedasu imali povi§en bIOj bijelih krvnih celija,11O"pueuje na inrekcije.

2. TACNO -

Brazil dobio ime po vrsti rnoze sedrveta svog r-;= Ne -_

-

OOOTNICA ZA S!'ISE

MASNO TKIIIO

B~rt~E

BA~O-

TRACNICA

ITAllJA

C,N,

lVOIl~I. STVARA· OCI GlUMAC

VOW~ZA JH.O!'!, APEllT

GOVORNICI

GL~MICA MONRO

reci da niie poznato po cemu je Brazil dobio ime. U toj zernlji, nairne, raste rakozvanob razilsko drvo. To je rrgovacko ime za drvo raznih rod ova koje se lL..i.... ..._ __ ---' ...... na portugalskom naziva Caesalpinacea. To :jec.rve.no, rvrdo j zila vo drvo, raste u jlJznaj Americi i rodij;, Pod Eim imenom poznalo je jos od 12. swijeca, pa je Brazil po njernu dobio ime. Karakterislicno je i po tome sto daje CIVe!!U boju, sJu.zi u stolarsrvu, tez· barsrvll i wkarstvll. N ajpozn3Eije V'rste su pernambuk i sapan drvo.

3. NETACNO

MA~

~ICA
DRCVNE
ADN~E

I~

TE~~I~aKA

irrH.Jl

~

Skoljka oka vrata znak djevojastva
Ahorne su r--------, pleme americkih lndijanaca Meksi ka. Po rjeeu iz Sinaloe kod "sea Rio Fuene (na s1iei) u tal j ev Sama Mari ja. Ograna.k ~u Guasava, sira grupa Taracahitian. Opi.sani su kao narod napredniji od drugih susjednih grupa zbog svoje monogamije. Neudate djevojke, da bi se razlikovale od onih drugih, oko vrata SU nosile objdenu skoljku do svoga vjencanja. Nj u bi na dan viencauja skidao tek ml adoze n j a. U ranom 17. stolieeu Andres Perez de Ribas proven je oko 15 godina medu plemenima Ahorne i Zuakue. Gradic Ahome danas euva spomen na 01'0 pleme.

PISAC. KUJOVIC MET~SKI

&JENOVITO MJE:STO

RAONIX

TURSI(I PLEMIC

~
RJE.~ENJEIZ PROSLOG BROJA

RASTOJA·

ca.mus
I

NJE F!AZ. MAK

~
ISTOIM~N~ IlVSERWE NATRU

~~~~st UKFl

RlJECNA
RlBA

lSMET ODMILJA

AMAR, PASKAL, DINO MERLIN, VRATA, AONKA, 0, LAGER, GEL, KEI, IRAN. Tl. AJZEJA TOMAS, TEATAR, ZARA 2555

JA!'ANSKI TENISER NA5UCI

I I UZV[)(NA ,F!AJU NOLITVE

FABAIKA LE;M

46 _"'_,"11. Dnevni avaz r==..;;,,;,;,,;;.;~:....._----------------------oglasl

III{,. lNll"U, I':' I tI

"""_'If" .,Un<.....,.....,.., ~ In·
l.I,olirWl
,l:,\

................ _I
t PIS.n

,I.u '" I lei .... ,ktI.~..... ""., II 'IOtLo I!I
.I

iM.IIi~1i1

t~lw~ TlDt; I~' I

I

~_.

fW'",<~_'j"",;!.oI""""" ...... ' "&..I<m .... ~

~1I1011

"I""""

........
':'''1 t NIV '!tU1"b r

[I .~

r: L 1LOl)lNll'R\
l'Tl7:I.U'

{)(; ua.L. \ "lIIDIJ.I\'It: \K\IlF\lloKQ.Jl,OIl 011:..001'1

KO

K

R.

Ol'lITf anlWD • tr. 1.0\'12:1\ PItIJ \I!m. D r... "..:.-b

'n,
, do"",,""

"""u.,..............
...:, r....

~I,,,-,..w. rn.o ,. 1"'1- _ red".

uUIilu ..

"""0

........ I~

.",._

110>10 "",,, 11

""'IIIL
..
li ~....,

.w.v- """""-I~ .1 .....
I.>¥J< ...... ,.q,_
p

_I

(10001.

'41'

_I

do"",

II,.. k' do' .........

111q.._ ~

iol Loo., II..u.lobo I....... ........ , .......... -J<m • __

.,.;r"", ..... _

<"".,._ .. l.",... ~"'l'-""'''''-.-&.i
• T .. II '.

~....... ~...... ..... ........ _,,"I'dool.&.o 0IMj ~ • ...,.....-u.U ...

.."~ " (<f ..... .. p...r.ijI iii .~
......

""_._m_
M,Jo ,," "'"" "'.

l,'1I..... rIiIi I'll \ll

~"'I "'P"""'''; ... ~ ........ An"" '" J<11<n1 ,......1 iIb..~ " 11.. ",.." .... PI"l K( .t; IIJ , .. ~"bIii.rl.l :iil:hitl"liirh!!· Twll r~JtPII>•• rt",~'" oj I" ""~_..., 1I1.uJ.:'<>II.
I".._"""'.I

1....

'<m,-

'Jo<'"

n4

p_

""!l

,,""',"'J<!'!

I.

InjoPjO. ; .... .Intj

,_1I<&

....r.1 !.:u.J~~ •••n

& .~

Iiu~"

1D'''..:a.:a-

_~~._"'."'

~

_~.!.<""'" .~.~._"OT ~.<I """".!II'II .....
do>l'n.".2<I1t -" _ • .!!.III.1IIIId>.111
~III.,.

II .. '

b, Zoo '\~'.",
P't _...,.,

AlaJcooolra ,''''' .. """

"'"

......

' ,lii<4m"""

%. , "I Nil. "l ....... .1

""'_1"'''''
IW

,i",Jn..~!<'..,..,.,rtiI, I ~"I"'P""" "P'"

I_ ,I",,,,uu,

n>l..,......-

"""'r. ...... ,,uo .....
!>rI~""",,,

'!_"~jI.. '!-·,~·,II .. rr.u.Yni·u lid n.__ !ii11'll.~.
Budldl,T.h.
II!!!

_

.I,,""'l

m "'""
,1"

.,..I"" .. "'".d........,. .... I.fII'...t1 ..
,~I<.<""I •
~1..... ~ _olioal..6blou

,~'.olI_1 ".,..1""'1"

.........

W.,., .... , ,

ITIII, "',J~M~IID pi""" '" 011173111 .,..." 1"",~.j<t.<III;Jn
• ..,.... ~"""I._.k

II!

..,,,

...

....~dJ~'""'~1t

"'t"".~ Jig 0, Dr _!!II ,00-' ~_ ...
... Nll • .:tilL "'Ju(II~ll
.. -.!inr.

~"'DIoII?~I.

,...J.... 1l11l, __

¥A-

lI-I"I'II"'CI'1"~1I

d".-'P"

11"-~)lI.

~

ID

l1I!.UiJ..!.!I!t<; .... u.ot> ., r.. ;bbII<lJr ["i.-.:.-...u, ,.1".<11.
1:'.. '1"" __

~

""""l'C'"~.,

"'"

tal,.., .. nil'" 21111
...

..l"I.l"I:~'"'IC'l'lld~2
If'II .~

lOll

~ ~. "~111 :ouU.'"

..... 1"""'.....ilo.....,_
~'" -~II"f1:t1!

.....
n; ~

... Illig ... ",iL,POIN'(IU ....... !IlI1W "', I.MlIlll ....... ""
::!"m,.bJIl .".

~Iz.o, ...... 1,.,."' • .u. ...J<o_t~
'I"-...J.J.:
1~'l!Oj. ~l

I~.. ,

~1~"llt

Il .... ....,....~, ~"",..,bwd>ja..l Ul d101a.:do.I •• Iunia<
Il""mnmo'_"'u..bIoII

.... P""'ljmiIJ ~

..

1It'.JlII I ,..... 1 ... "'" 1 .... ' diJdo~ 1odr~ I:#. 1<' ""1.2011 ~ .IT,uo __ -hj .. """",""DliIl'l1il1l ",,_,.~'-IO od 111-1'1 -',I" !OIl JIdn<.
I. ~"IIJ

11,,,,,,,,,,,,,'1

-

""".",,,,.ll~

' ... 1, o1.~
'il.!llill

.!l,'l

....

'"

I"l

d ;J!J
III

.\11
1l1li

'1"~""""T,,,r"l" 1"'1"' ....... ,_
i",*""" kpo ,_ I. ;J<
",.wu

.........~.,_,.....,.,~ ,
L-.,.

('bnJ

..-;..J_l~"~
' ~un ~
I""'_

• _!pi

l-.Iodoo:o ,.... "" ..

""""1I_,....,,!wPja
~]p"'jj,

""Ian.,.,.. ............

.III
)0
)U

.fIllI ..i]I_ ~ .... 1. I"'I<'ll.~ld l.ri'nI _,..

JU II

"'IplMM'..... "'-.,. ~""j<l_,"""ltl<d."1 dG ,..,J ...... It oJo-.· ,_. ' ..... 1<' 'iI.M< ..bjl '.... _to [J I-tl...d,~., I.oojl,_, .......... ,•• j'ilo- 10'_ prij~ hpi!lp1-tdJl" ~ I,: Jc-.. do u; lu-nI~~ L-.jllll!l .. '111""1- ,,.. 'II'_J. I bpD, ,",'j'l!In, 'IQII pn,raill ,~, "~.I!=;r "4' \.III •• L...... .r.... hndM ..

-'I>JoII., _''''II~

""'=

,1'1

~'1I1"1!!"""

C100 .
'Ilroj -.
"ill ;~."

"'.....,.,......... . tn,II_nho .. I< ............ pn:I')b:IOo "'Im,_..rn,.. ..... Il..0l<. "'_~j '""'"" I~I_'

"'I- ~

...'"'I' ..........

, ..

Illcoi 4.. p........

'u"'k-I""'l,r:.'~,."..
·'l.,jOi_'"
.lvO"_ '''''''' -

\.frh.,tt"""'kil

ollooio ... ....... _

~ ,1.Ii1...... "Jri."",wn,,,,, ... ,nIIIIl..w.;, "'••nIoVo:..
i.........

Cl.h

od .........

.. .. ~,~"

, .........

_

.. ,~...tij """'"

....

""'Jrlrro6ndL. J
~
I'U ~

\iII., ,

.............

'" "',..,...

4mr<u!u

liM ...

l'1Ih"''' ....
111> .......

911, IJ I'

;~""-

·1'11.......

,..,..1<-.............. It.
... P'I IlL - r n" _ ..IlM<;o,....._
n~ ..

1~.tlI

...............,...1lj1

I'" budt, da'

U"

lot.».;.

'11.11&r)(' IrTiIIIlf: d

d,_11... • R.oI.>holb_~
\I~r-ibl
··~""'lirl.P

·1.....
....... u

I'
I'

~

" "

:1',.1 1_ I, l~

~..u.

.... .,._ .. \nlrnp JU'."I
pn_

(1..1.

holl

I~..__·"'·

yo, ....... I ~ '"""'" _

• I ,-.. ••

<PI". """"_!rona ['11..I.... ,~

r;

_

.... b

_

lJ"'l"' ......,.,,'~

,.,...._

~_

..,.._

1Il
1U

10
I~

I~

10
I'

I~ IU

l
I

I I

ILIoo<o .. ,~p"p:,1irulK~LI'PI~_IIh;'G:tM'IIIIIII1,I6;a.i' 'bhallrL::l \~ ... "'!;d .... ffi j.r ..... Ii~P'li

I'ro»-~ Jg

,..,_"oIJJ

' ....

M-o .. ""_..

o...Y. I"~ ;"" ~.,......·"-.llt~,,,,,.....
..............

01..... '.

'11'""0 LonoWoiJi.

~

oI.1N !oi"'~"'l<ol"mJl ~"""'_""~"'IJW~ .. [..... ~'II1m ......IJ,..,-.1

I I I"!f>' ~ .. olIf\<JnjJ,
~ ja6,·~.*llU, ~ ~ .. .....
f~

rnWt-o. ..~
~
__

"jol1.;I'_'d • ,~.......... ....ItJpn .-u", iii'"
~

ll\'-.I! u IILII~ <tMI'.."

t~,.. tm..'"",

~_

...."..;m..~
:~

o1oo<>l. __ ;~-.!'"

oj.....

.. t>t:o.loj.,.....

~

11I

oIt:I.>~

1'

1< .. oIrlI>IJ .........
_~

LnJi,p h

,III ''')dt'IIIII~It.~~ t:1"-'t.ft~ &dIF 06~·._" .. ",_ L~I.ol<Io..ID~"InIo __ ' " II
(pj
0 ,"_ ..

"'''''''''l<lIl~'''''

oI" ""TIlli. I u.1jdoaI
......

Tw~~'-''ihl'l. ..........1""1 ... i

I)<i<'nl<

",_000.,_-" j<oIo'il!loc II .... _

to ......

.. jcmJJ<.
,,~~\i.i.""'NI~

JO
'I!l

160

10 10 IHI

~ I'Jj ....... ' ... ~IJI! ... '~ ........ I_,.......-"_I 11t1, .. ,n'C
If"'~

uIl.rfJ oj iJ nu

I01......

~

rri.:

...

pt:~

~

l'
I~

v"""\ .....

•..,. _p.x- p..

-( t~.; td''''IIIaf_dI
Loi.JdJ ... M,~

'lIl.ll....,..,.t

....

<'"

1Ii~.

:1·,,,,,01,,'1<'
f.ll

1oW~

vk~Il'Lf'iIDllr.I}fm.tb~l

_;.loot,,,

,J:o>o:olbNJ

,.

.oIoI<'oImo .......
'"

I.:.noId.J.i

_doc ...,

...w.n.."" ~

101 III .....

~

~t'll.d1il.a.''IIOOi"''~

glasi
,pbo..!l'"

Dnevni avaz """"" "-.,,,,",,,,,,,.47

'SI..ko

~

~s!lcoc' ...l.odooIl'" 1".

''I .!OII ~I: .oIori'rIII

I"

..r.iIii ~

II"D.

..Jrntl<lfl", ..... ,

'!.on
II
"

10
j
, ~"I<IC, .-~"""" III ..,.. •

r~

I< lit>

r;.- """liMloltn

iI......
~

'~'I

I ,.

r~_

Ii ""'" cilo.h.w """,ii. IIOIW< _ ono.Iijo .. \b.kmJ1" I... dI_ ...

,,'u." ~....

"""q.

~I'

~ 'odjall ... P_I '"', se '1'6J<... "IIlI-~.II~']JII~,"d!

_.J.,..~.,., ..,","""'<IJIou,
f"19I1lrI'~

I.'Ikoou .... ,I....n!J ""!.l, ... ... ,..... -

ltln"LTIt1L"11.

1II/.. lj .. 1 ,

-,...

~
l
II

t.:AJTJ:JtI1I.l Ir 1..

I\<hK T.,t:o. 'tit ' ....... Tdrl. 0\. Ulf.IIl~ PMIi!oonj.""J'" ". PI' ~olaloo ~""l ~nl ,1.1"11- II p~. T \liIrno:!IIII, ..

IFi

,.. ... 1.000 .......

",

u. "1'>0

'.......... - I''''' '''_' ,
r~ nl~,!'{J..6'i

•'\ ZDR..\\ 'Sn.1 ~,,{J '\ 1 rt 'llJ: P...-ni·~.II" ~ • "" rotrdlmblm 1o.riIn:ijiop. ",,8..!c1jo 111-0

,II..,

.
,!c,
[;p

!h'''.......· ,
,_f WII\ml»M fAlWL1tI I' weI.! ........ ''''io.ll .......... ,-..w.Ion'J' l<I<r,. OJ~ Jm~J. J!<'I.P;:! ' ........Hi jl .. bGd.p. "" polf'dlob.boo 'I,.,. bp'" ...

,P " Loll llIo....,.:'!'.. "I o..\n i~!.>,... PriJ<m.l Iopl" Tn' " P_!.'_",,,,~t,,

hl'" ...

""miiP,. ".0 """,.,bn
.. nu"~)1'''

oN.l"'rpo\1 1 I)poo~ ..

.

II~""""Q""

I'

I'n,.....,_.

·"I.'....lriw:illooo '-I> \1 _Il1;0 rig Iho;~

11I'"'-t1kL

...... uj>U _ ..... , '~p ....-;:~.ji ..

.u. \ l-.()Io;""nM~\ ,.,,,,,",,,m

rrfjrmnl

;.p.~: .....l:o T
""": Ilrilolo

_.j.

po ,..;t<I1J,,.,.I .. ~_ l"W ...... II.. "_ ,.. ,*"1.,,,.1 .. I-ilbb.

.......

,IUa!ooli;o 111...

ij:o.

P....... r<l \al'" 1>001." poIRI,oIe .... p,,. ,... ,:r,...Ltp"", ... ,1.1

tl

11~1ii11~

mJ*-.

'11: '.,

'''''

"

I

.

ti~.. " ',.

r,~d..... ,p.....

~"oI'j<&:I

I"_.,[..ojl

.....

..._.).

'P'Irijt'mllll.l.:HJ

~"'"i""".'

:1 ...

",",1',\I., ..... .;u.

,II"'III! U·I-I~'"

£t.K!].HI [I n..TBOIffl'OIKJ:! IIll! ....... T..... llf~o4a ~

' ' ' I ..
P p",....

OJ! ~~_.

I..JI"" ' TN Ltp

1lo,oI."

~""",m P"j.ooIt.~ .. 1M kJ;I'r,j~
•• : " ... _, .... ,

~,.,:. ... ,.....

."J.....

..... 11II1-{,r.Li ...-.: .... 111~ r~& ... 'Pr_ _.p",", flOInllu' 'P"Ij.","II'I'i" T... ," Gnt

""}I"

f'-'

n,..

Io.IWrliJItu' .. (; .....

~j.. ,1' .......

rIb.

~"dlj\kl

P_.,'I..ojl .. _.J.p" ,.;..tIn"'. I.. ~"~ rltJ<w.11.1'1'_ T""I. :p"'-'" U.-j..

.........

: 11.,..1,.

, . : :II.m!j;o . 1--.,IJ:oo, .

... _ ,,.,11- "pi,.
'.. I

T... ,,, _ rerillilll ...........

p_i~

--1,,"''- 'fO""~_'.'I.r

..... dlrklPfiC .. ·: ~...... ,... 1,._I,,[..ojl .. po 1'1'Ij< .... 1 1..... II

"1'"-

_.1.,p'_.,

1"

"'

,'"

ItnIn\jlai ..., U...

M'.,...

oa...1

f,~

I&n, ""_'r!b
IZ,!!!I[!,ItSKIl-I':£IlI""");O .Il \llrn"'~!S'1 'fAlSI l,m Adm.. 1....... ,11 ......,... <1.0,..,~:. 1 I!fill \1,_1..., F.. I.... 1iI1......,.

.........1 .. 11l."tt,...w.~ 1<\"""Oj.'J~

..........

L!!I

~,IqoII,T

l.~

".,..~I
... ,II'

I
, :~I.I

1",1, .. It"

rIJ;oo., •• ; <.

\1.,... ""

~p

~ _, ....

P,
I'rij

rtl""jj,'":""""J- '''I_jrd .. "",~ Io.~,,,,,,. "pi,> T.. ,,. p""_'" '10"""[b ,j'" ...

,~"'"

~I'''' ,_-~
.. , ,'.' ......... l"oUpoIjI

.

I~. !l !lSmi~!(I! !F't\'''' lIP! TlIjIII \#No !at...., II .., ",...;u "" I ...

~'P"''''.' "'11 .. a...... j.ni.i ....fu.--lN«!j_" -.. _jo-,..~.l ..
~_'" 1'","",-.~(J UiolOliJo ..... ~,p"""_'

~.1Mk1

_

....

11...

~_

..:1.1_ 'T"'I,)<A.

"'".1<-.' .. ~ PO''''''''-

I"'I. IIIe l;:o.'MI _:"',jj..,_.Jio pit. rooll, "ol ......

... po""' ...""' .... ~.njidu, p_'" FI.-lJL <
j

n...lp
''I'' ...

l.aLiLd!I...1...tALl&mljll

'II.~b WIll

.. ,i«ll' t nhr.r" ........

.....

i"',}«n"'lJl

.,t-

.....,.._·.."",T!'I II
"'.
r.-.I ..
.......... ,..pb._ll
....

~

1,011 ..

Md.",

""'P*J,.slQ"''''' pmI_. 'I~"',""'"
....,.,

"rilorit-o }o11l" .. "I .. ~"

p....., IQImIu

~p

iJ,od I'nj<

_, ,""_j.
,p ....

j'" .... .,..,~Ioo ~
.....

.......... j
_ ........ J<'ltI!I,\'

; .....

~~1o·•• •

..u.''''''I.J.J<ri~.,1 ~I_

."',~aI>IJ,r
I
1.".,...,..~ I"~

1\"'......."""' ..... ,n ... 't;mo""'" . I "''''''''''_,,1'''''' ..... I!J< .. ... """f>lplt -~ ......, ..... "'"" "",._..., ' """'",pl .. ..-...
uI

*

..,...,P ..brrrll .. ~ !po,..~,1tiI.tij.... piI, ..... ~I~

,_...u ...t>llo~~J

.. iIo l_l.toIiJ.o

'" ,d.a(t<UJ dO>

"'IIhII<_

~

""" _

_''''I~'' lbl< _... I,..o.jnn,jI'....:"'".,...._
lJ<oIo

.... ..,,' ...

I~

1<1 hq:o OOI,....b

'~.~.

I(....._ ~

'''''loU

tol"&.r..~nlJr ~,..-. ) ftoj .. ~

;.

><"",.mtp~
~

~""'...,;.tou.

........I~l' "'...... J.,..~I
~ ......~,.._' '

p........,

lob

..-.J. Ioor.nu

... Ldnlj ..... , \1'o_'LulnrlL&.

..... I

r.IIifrolJ" ...

_

IUj "'_

~.~pIt"'''' ••tI<!"""jaIb.
.......
-...

j'" ...,,1', po f~h

lAortij.l ...

0., '_IJ~! ....>lIo"""'1J ",Ikl J o"""Io.l},<""10.1 lI".fiklo~t:l"lftmU I"'''''

, (1no~

._,rioIIlC'l"QI..,....-nUi

.. I ......

_I

.......

h.
>Iot I""'""" " "',,,,",II< ,. OfODI ,,~ '"

1.-IJJdI",'u~_

M,it-ph, 1'... II 0011';'" 1,,",11:.. _
I.ojl .. ,~.

Iioo, .. """oJ<'

"",..JrdI:ph .. ""'... _..._ ..
I'" poj,<;d"'...

I'J<-Wloi Ithl.

"'* . "1',,-1""
PIiJ<_lopb

..,-111 ...... ' _"'"11....,'1I~'

10m. ,I 'Inn

1.., ;'.Ji,",I~~ t .""""'.0.1\ .. <1",",1 p"-.J"I"P'lI' •• Jpo " ...... nl.""'.I""" ... j.. , ~J .. ' .... 1fE"D1 IIaI:lNr;a. ... ' II ! I, i:.IjWVI~lIi ...... ~ IfiiL)r &.oInI rj"'flln~ Ij:rm...u.,II, ~ .... " •• J l'DIiIJ tlt'1Ii .... " ,,_ 'nk"" .". ,PWn ~'.....'" IJItLO J\.1M:w< t< ~ , ' !l'OJI_I~"'_ ~ ..... ,h".'" ~ I 0.... _ ... ~ ohr,hjjco.l"'-J<''''ll ~. ......... tlhl, II l1li111 ITidriarw IIIII).~" V'IIfc!~I"'~Ij ",N:b- n :Iri;. .Uil1II
"""'
.-:

"'h.~ .,flIo r..
.....

roM" ... 0.«'11 '.. I ",,,.,.,,_,, • I h"'~" ,a ')finn. ".1,~ " 'l'"'k
.r-I...-:u ....
..I.1I.i~'\I

q.,.1 L w..1 ... ,J, 1"1' "' ~, Pi :ro'P"
r;J

I """ .........

"1''''''

It l<... ollwc j<nb.

~,

....

....,._..,. ...<I'rIIt"

.. '--%0l.0i,,,,, ob. P'j< ,,~,

••

• ~la.Il4.tl_

~

""}nk, .... ""'11IIC.DtatCu'~

.~ ...... ,~

... ~"('

",p" ........... ~

1ri.lpn~llln;!.nJU_

~p""_'t.n_

........

~JI,.. ""'.J.,,..~ho
,...,."_,,,.~.,

.... tiJlm.o ... ', ..........

k"'_'ip. 111-'''''''

ilI..,~'<t:p<IJ;r.I~I~lj;1

4B _

-091as.-I malI
"._ ,.". Dnevni avaz

vamma,o .. .toli kl,lpono",~, odrn:u

m

Dn~CMUQ SM$ •..,

=
rete, u :S,V(J:nt

TctnnJs'ka240. 1'1000 'Sarajevo

_O.ala.l ....
OOm61165 !70.
Il:~'j~~a~~: moru-Pednca,

.

QI..... .
H
ras-

!

06114"2 '01'51
06! 4l7719,

.. ... ,

~

VO;'.ila i

91.00(] km, odllcnostan]e.
jevo,

ra 063405 863,S,,,,·
t.z BJ 2002.

red(Jvno servlsirsn,

dijelovi

k:a,e;i'n"Hoo
• ReDO

• Reuo z t, cmi, 91./12.) 1800 kubiCHo

KM.Td.001201 8n.

sravnlava, kancetart]e, sa paplrima, Tel~061857012. • Aparrmsn I! Lsebe u N eu m odmah pored obalc, izdajem pevcll no sa Tel 061 III 83!, 033

Prodaja
• Prods jem Rene Seen Lk~ t. I} Dell CXlr.J. sranlc. Moh. 062 965 80! . 70S~·1Nd~

god.Jsivi, 3 vrara, f ul oprcm ill pl;:!.&:1J i ca ri na i l'DV) 100.000 pretao, extra OCLU1!ln, cijcna do reg. KM, T 01, 002 548

~:;~ij~~'"
• A partmanc

U!

blceskom

S19f1 u, $9 c. ~rija njem i kaTV !SVC umcunato, cliena 1501(""1. eI.06Z4l6603. T
p

.s

EUR·~ krever. Tel.

• H lmo tzdajemp. pros-tor na Clglanama, 17Q m2 pii:lgodim:r,:l S;'L"C namjene, ToI.06Il!4011,
j

408.

zzeo

ToI.06!9)8ool.
• Rene

ReDO

Kango,

2{MlS. g", zatvorcni.

946,013535"! 21. • A panmani na CG pri mor]u, plaZa

~~t.~~1.iat:;i~:~ ~!r~oG~4

u N C'U m u pOVQlj no iz-

• Hro5no,.A_ :SiJc-irhcgo i-t.: lzdaicm v sun &0 m 2. Tel. 062 3-7:5720. • Hmsno, iroajcm dvcsoban ir:.~tc:n SUm. TtJ. 002 204 208_
j

prikl !u,tcim:J~

~U:jS:i!.rai polje. T~]. 0015453,58_ • Iadalera jJOO. :prosmr:SO mz sa svtm
par

p~ff:~% ~IJ~; t: ~iF:'
king,
prostor
[10

• Ponuda j.:skljutivo Zit strance i pOS· JO;''lle Ijude, iO!;L1a~l;iITI prizcmlje kt.ltt 100m 2.1 uamjesteno, 01' remlieno. T el.

061 m )67.!I;dta.

aem-

• A![, .!;6 SW, 1.9 lTD, 10, 2002., eeoovec servtsiraoa, nije u V(Y.':.. T ef. 00122024S. • I\ucli A4, 2002.god_~ karavan presao 210.1){}(] km, klirua, ESP, dva
j

Kilo loS DCIJ model 2-002., zla [ni~4vrata, f uBoprcma, p,la6:n.i CIIri na i rov! t 17_000 LJ~a.o! oeuvsn, ellcna do reg. 7.700 KM, Tel. 002548

m 00 mo~ TV ~~:1~~ ~~I~~6~~~7~d~3~~r~~~.~i;~:~201.klima, puking. ecsszes 19! tmanifit ..com
j

• Hvar . lzdejem kucu4;·6 cscbn, 80 TcJ.

oui lok~o(:iji aa velikim p~ftj.nso;rn i prostorom za sianosanie. Tek 061141

nob,T,l.063639417. .lzdajern post prosror

• Pes. prosmr 70 mz, preko pura Trznice (Nik bun]e ,2~ Tel. 001 863 444 Sar9JeVCJ._
J

arrnkrlv-

610.

46l-759. • Rejlovae-Zabrdc, ul. A. lmemo06>684987.
~·jc;[il

• Prezan

dvoa,

SLiiI.OiI

Vhkov:a:c. Tel.

408.

034.

• Apa nrnani u Kleku 'sa kljmom pov{lljno,]O II] od mora. Tel. (l(,1869 • Apamnani 'll Pcdacama i Gradcu, obeabiicdcn pc pouebi. Tel,

• I.HdZaked Pollet]e, dvos. aumsum li ~radi, cenrralno, izdai.m,Tel,061145813.
i.ei!e:n

H~~~~j~~

!99oog.

lOi~irn~c~~~i~~T~.

ofl

i~izdaiem

p- prosier 8:0 m2. Tel.

• Sa!onza SV.iJdD1: do 250 miCSI03:; Hra:snica_Te-L061l:59249.

! !JI!.,o;i. 938,

kljuea, seder, cdredcni

1.6.500KM" Tel. 001 19,
t4919(J.

servist, reg. do

""u",)KM.

• Recevlaorska

Tel.061)! 2799.

oglednla aa see vr~ 7.:(t

_P',["eIo'OZ:

• Sof~rliaj be nove i pnlovn P'OvevoziJ.a.Tcl06174946,2.

sve ri ~

06382! 1'8.

Yr'S[e:;:uJIi3 KM.Tel.1l61
J)

• AU!(J I)gf~d_-9Ia_:!',21 ret [1)'L"it'Ote

zasvc

blu, ! ! 0 Kilt. Tol. 00 1709 956.
• vrsim izradu

• VfiL!.i':i... .adnim Iijeva za Skot.l.u Fai u.sradnj\lj m~~in-

• Ap-ruunilnsko p!le:nofi~tl! lanad K2n¢drale!, p!i!"ki ng! it(lbl(w~k~ 20 Kill P""'OOJ. r ef. 001339647. • A pcrtmansko prtILlJij~te u centre ,c.rad:a sa exrra C1prel'l'llj.Silbllm.a, Tv,
SiHI

• llid:b,) Cl:f1I';!;!I[t d ... soban, D umo [esrcn, cenrratno, acaprlean, dvjcma swdcn ucama i.li zaposlen lm, 200 KM ponsubi, Tt'l..061999981,.

• Izdajem poslovnl prostor 90 mz, uz gla,vnu $ObrueajniclJ~:a:! svc namjene, "I. AIip,lin, 18la. T e1.oo1 22&

d.';p<,iod. T<1.06l 506303.

• lzda]c sc nam jesten scm 35- m2

1

D.l1

yriine SO m2J III ullci Tesaniska broi:l (Llmc:du [)otnml'i5a~ i Ava;oovl;:ISl(lT-

524,033486-5;8. • Izdajem p.os!O-'\I fl.] prOS-!OT DOnj,),T<!,06113]000.

"Kotovo". ToI.06! 86389) .. • Van lskl i unutrasn] i prostot ladaTe!.OlH72"9g<}, • V(:I.ikt duplex stun peazan, lanad SUit'!iena "'Kr)~\"Q". Td_ Q6.I 863983_
• Zapcslenom l:I.amlesrenu scbu sa [ednim Id;;!ljcrn i7. BiH~ Trg solideriem, pcslcvni, parking obezbliedcn.

• Tees. przaae

stun ked bolalee

~oferli9jb-c:

AutQ~tilkl:J "Rule",
j bocna stakla

niom. Gamncjla :s godina. Srup, Bo]nicka [09. T<I. 06l a517)9,06) 413
l17,

sa ugtad:~

original

:~!~r:~cl~1;~i478~lr~vi~_ore,
Kupovina
• K upu rem heverlsan a voaila: Go I· [0"'; P"",. Tc!.oo! 504 )9(1, • Vdi Imo ctku p ra.bljeo th, nevartsanib i do~ajalib vozib. Tcl. Ml 506 77S,

• lzdaje se poslcvnl prostor, cenrur l!.idk,)Om2. Te!.06.l423)03.

gnd., bijelll

~'J1O.Tel.ooJ,506JOl.

• Citroen OJ 1.4 ~IDlt di:c:eJ, 2,005. bola, IlOVt' gu me) reg. god.
do 12. mjesern. Tel.
J

c. grtlanie.parklng.clieaa 15 KM pooacbi, Tel. 062 ,3060 I. • Bare-Sip, avos. prazan nov stan U zgcadi, etez. sri ian ie. Tel. 062 617 333.• Brisr, izdBje.m apartmaae i sobc,

g,od.) regislro\'an

• Di ielovi od P'ts3 t:.=! 1_6 di:a::l! 86.

061200689,
1

kuCa [c prvi red do mora, imn svcl parkinS_ Iorormatijc {lQ3S,) 91 896 361 5 LI[ fl1i1j10m: m arija rnj o~ !!:ic2),ahoo.com • 6uCa PO[(lk)
J

• lzdaie se nosobn; SIan! ul. Larlcka t>r.33,S tup. T.U6l78S >43. • I"d.ll.je.m a]Ninm:llrt Tlvar, icleaL!in odmor na moru, svi sndraa] i, vrlc povolieo. Tel. 00382 32 683-392,00382 69299 118.
OlZ.

Po!;e,H.$u<'eske L 1"o1.0334!7·l8'. 0038S9-58331i879.

• lzdaicm se poe.proaor

13 m2 V.
j

.1z.daicm sobc se upouebom kuhinjc, SrtbrtrtO .kod Dubrovnika. Tit]. • b •daiem scbc stcdenrima i semcima 110 KM, 5-00 m i:;.::nad FDS. Tel.

nosrl, TeI.03l ,46·l20.

• Zenlca - center, izda]c SoC J1'OS. prosLOt pogo.dan za mikrckredi tn e banke, urerl~, prcdsravnlerva, aporcke, eubno, salonc ; ,I. T<I. OO! !g9 89).
www.nekremtne.ba

3. 7~,4 .1<""",,, )XWoln" Tel. OO!1'>3 i
• Izd:Jj-cm npilrlrnanc
JltJ

• Izda iern apnrtmnn

U

Podacama

od

066003937, Pofu!ili,

• h:dajefn sobe za spavanje kod__SebiljB~ M~~ija, sa kUP~ljJQ1U i TV,

Prodaja
cemru stiln % m2, u :strogom gradil~odmj)h useliiv) pBpi·

• Fi:a! PutUO 1.3 di ...:e.l!2004_gOO_ 2 . vr.;lla biJda DOja, cijl;ma 6.800 KM.
J

3 vr,!ll!i! [u.lI (I (J.-etna~ ,pla,ecn ~ l'llrin~ i PDV] 64l.000 Il:relao, {~I!:uvan, cije.na do reg. 7.700 K1>I. Tel. 06! 83»65.

Td.oo! 14416Z. • Fta L Punto 'm'l.~(i je[ !J dtze] ~ 2005. ,god.~ biicla bojil, d[cna 6,,900 KM. T<l.oo1144 162. • Ford Fies ta 103,B~,200!. goo., siva,

~~~;;: i!r~
l

• Olk:u:pljui~m BH. tablomil

ispravn:a vl)zi [!!J n:a mladil godgt~ is~

SOball5itan Sp II Q.o~aT noeenje u

rill

ku:ce. T er. 522·71 S.

i:,.;dajem pl"ill.!i:il

d"o-

T<!.061 ZIlH)4.

KOI~uli ..

cijon. !; KM. T 01.00II92Q71.

~T:~'7~8~·ij~.M!

~$pI8!a
j

• Kup~Ljc;m vO.:li I;;. n i:ie ..... rijcdnlJstij na'9!!!i.s!!Jn II na 's lrlUl i.m tablama

.pmmanu,Tcl.OOI72H25. 061145g)3.

- P::..pag:3jk:)j t"!ll_dim luks.uZ:110 o:preml ien-om

863f~9?~i4ilo0~: ~351WO, oom
704,

• lzd.ajc::rn iil.parrm.mc l1a oookLt Pa·

d",le, III 'prato Tel. 066 7541 )8. 767,

[0~(~~r~~mi~~~~7f~±~i:J ~~!~• Proch.ljem

nalim lOb.!.mo.h!. Tel.06! 758217,

• Centar (!:r'iilt.l:!! i1.. ilje:m fino ~pred mlil1:n dvQSooo.o Mao !U zgradt Tel.

.lzdajcm dvm;.:5 Lilll u 7.j;rndj u: 5-tr-Qgem ce:n.(nJ, namje!u~:n. Tet. '1101 142. • h:t.lajem d'L'Q:l;iol:Jaoi"J.!lIinj~he.n$I..III1l Ila duz~ periO<i:, k3btovska blir.! d. vra·
1

• lzdaju se dva s[.ana namj~lenal ~oban i il'!dnos:ob.:m. Tel. 0:6'3,2&4-

r; 1/1. 1(00<oktt<lefon; 06! !83 669. N.

• ]~o:rd F'jesla 1.3 B! 2004_ g.'cui.) pl:!L~ va"" vrata} fulllJP~mal p IilCcni carina

'''0 •• 190,
Izdavanje
• N ~um - kod pla5'.:e hCII~lB 7...en il! lJ(I'Io'oljn{l izn .. jrnljuiemo no .... s.:a~ o grad~ne: sobe- i il parcmaILc (kli m:il. kubitLj3~ b:aJkllJ.!];j TV gar-de). Tel_ 036/885·165 iLi06J 894751, PTf
j

• Cerm1!, Kolevo] dvoip.os. ~d; iz<I.j<m. Td.

001

prazall
)n

~~~!l.i:~:¥e~:~iSn4~Y40~~eQa
sl~ 4 ,1n11.'a, f'u lI.oprema, Il~ t PDV ~III .000 p.[\~ 565,

• Cen [:il1'1l:rosoDmJ :sUn u Siirajev\l, k>Oinpl_ Il:ll.m ici!cnt izdajem r'!.!!J u~i ~ :pe:riod] z'Vad iza 1,6b.. "~1.0t!Z6'92777. • CisJanc D.'j Alip:;Itin:;ll;l.Lj jcd,M:S. o:premljell Slan, 'I k:iU. ~.n[1'a!nC!. Tel.

~.~~~T~r~~9;i7~~mstan~cu n~
• Jzdajem dvm;ob:a.1l [l.omjc::slco stall
ije.

• IZIl;aj mlju ri!m jednos.ob:o.n sr:lln~ul. O~lo kod D:rv'CPij:3 mQ.SI':j- .300 K 11.1... Te!.0619052Il, • J cdno:s. s Lall pm. ubZ;. sLru iii, h~ blovs:.litB lele.ro:n.~ gmr.a2.a. Te.1. 214~.3i:S I.
J

• S1:;1t"!U. i;e.ll.lru 65 m2~ 1.1.1. Knnice'l.d.f~va t! r. 41 zgrnda, KKarin· Slonkil". Te!. 06! l! I 2l8. N.

• For<! F; .... !.4 TDCI,200J god"
l

B9G85. Pr~l: o~'31:3~4~M~s~gkfj2~hnl
• hdajem dvosoba n f11,li!'n jetten Sll ,g:II;f13Zom ef::lura.lno grtjanje,
J

• Kod okrc tiiitike JelCfQ" tr05AJoo.n oamjdi1en,$l,£In. T('L03344~-998.:i 062

• fJrodilje.m Iws;.o.'Dans.[an 'I1a Ci· glana.['p:3~ r:(wni d i~! Qp[if,J8 Cell ~ar!

8! m2 + 10do.n 'pmt, vI. !IL,

i"o" do reg.. 8.900 KM. Te!. 06! 81;
klima,

fli ilce-ni caM ~ oCu\1i1n d-

06267748&,

• For" Mo"d'" ,19%. sod., 1.9TD!,
e.i. podiz!!J~~, cijena 4.200 KM. • Go~f 3, 199"7.! I .,3 benzillJ reg_ do ~.

Te!. OO.>·al !>44-149. 68

• Crtl.i1 GilT.!!! E}e:nQ~'·ici ~ apil:fLrtt::tJiii blizu mor~;]- parkilllh vodil nOIl.w:rp. Vila tzd:ajem s.obu sa upo'U'e· bQm kuptLli1a! nO\'C1SPLdnjo_ Tel_ 063 379_.
J

h!ov." TV. Tel. 033 667-008,062972 326.
.]zdiiljem dVmioban nillTIje5len stan

$ll)In ka·

• Kod . S\udl:nl'S.kog dom:a Nedt.ar:i.fi) Jednokr.ev.f:m:;l nam iel[f'·

od,tna.h use.ljiv.

TeL 006 219 I SO.

8)6.2·111

nu stoITLiitolooku • Makilrskil
1

o"ob .. Tel. 002467823. • M_ Dvol")ul. Tei~njd::::'Itol"Jremlieor-di.m~ciju.Tet 033 mp:anman o~bc_ Tel. u cen rlU gr.a.

Tel.061008749,

1

• c."

tef.~~Sl!1~39f~~~lf:9~~~!ll brdo, T <I., 6l381 571. O
• J ~ic:m

442·998;062139005. ,h'iic 06192l094,
d~1 68

m2" Murin
!k.:a[)

• Prodajem

jed

DVO!1

Zuj~e.

eta:.'!:. plin. grijanje.

nos:oban SEan 39 uJ. Odobodj n~ I
T'~l. 06fI

dVI;)~(;Joo!l H:a [J Kg~\o-:skQ

001 224 .l74~

4~UI8.

82(19·1"
A~f!lZa, TJ\\P] 70 m2;1 I. 00; n7~79.

2012,,!.. lj, k,ndz., oijen, 6,000 KM, To!.06! 518 l40. • Golr n, 1.6 B, 8:9. god., 4 VI';ilL:a
1

ti~CTt bijcHi dobro :stimjc, reg. 9. 7. 20] l.g-od.Tel.OO1819351,Saraj.e\i'(t. • Golf u d.Ljc:: lovLmii 1 J. ilin5pric :c(ld ..~4 .... u9_ Tet_ 00 I 206639_ n
J 1

90.

parki"g, T<I. 003 32! 434. 74!·IMo
• Mnkil.rska Rivl jcra Mati Drvc" IzdBjem al'i!.rlm:ilne i sobe SOl upotrdwrn kubi.nj.r;. Parking obc:r

• Neum - i~di"j,iemo POvQ,~j[m ::i~rtm,ilDoC i w'b-c na sarnoj plil~ 1'0 llaj n.i:1i::im L~j~nama_ Kl,ima!, TV i

lKlyoljn,.T.1. Ol3Z2S..1 13.

rtami_!

D. Vl:lcSi.ci stall~s:prat, (:Ktrn
1

~9

's~rnnC!i,.:sa pa.t'hn,c.(Im!
j

cij.

.' h.:daicm dVO!Soban sum studentlcam:a (b!i::nl K.ai'J1pm:a)! 300 KM

• Kia Ri 0 RS 11m uzina melililk si V<l.1 cen ~nl m~t k~im:'l.,2002. ;sod.~ 1A B~u
Cldli i!:nom .s.mnju! reg. dll kraja 4. mjes.

.. VobIT: Vodr;:-&r~C_ G-o,ra 5Obi; 7Q mod morn, 7 EUR..:a:poIc.2.aju,uzupo· ~rf;bl.l;.:::a.icdr.icke kuhinjc.. Tct_ 00382 6.7 3.iJ,Q...3ibS)o.B/6:21-119):I;vui poslLje l7s,ui. 6~' ~tb~iBn~v~t

"iij •. Te!. 062 52 80 S3,006 00 3806.
J

+

k~hi~j: nT~.30~2~j9!;29
719.
• Nam j~~leD jednCls.

• More: Klck· Kom iI[n~ izd::ijem

~O~b:37
SLan
kod okre·

'p"". To.l. Ol3 )44-722,
• 1\.

Polj~,

.' l;t..d.Rjtm garwnie:ru n:ii.mje~[~o'll~ bn~nom palU bc.z djere priv. kuCa, K_ Dcmo1,l'j6i! ~'I t kod Su:c1a B LH,

• A.b,ato'Vt6~ prodajem 12. dulll.ma ~u.rnC" t 3: dulumn li.vade. Tel. 033

Anok,. T<I,03l6!6-I'.,

201I,T<l,061 156309.
J

1'1 ik.

638·006. 0617l7>00.

.' lzdnicm granap ~j~'~~~s~~S~lerJji 18l061. Te1.06!
J

Sil

in veIl tarom.. rodnju ni1 Si·

k:m~I~:~r~t~~~~~~:. T~I~&12«
l

[alik<:l=ro. Tel.061 6)7781, 166

629·44'>,00 !741144.
• AI.. P'oljc B
fEiZ:i1,]

• U:i.d~-s;I.ancla:rd! 19"71.go.d_~Old[::ij,mer momr i li.m.uija fuoricki. Tel. 06S 952 489 SaT;:!]evo_
j

20.500 KM. H:amze

u. cXfra. :l-t;)nj u! god_ 200,2'
• Mcn;:cd~

• Mercc.dC!SC·klasa

J

062189722, 214, ~

200 CDI·dlzcl, cijeJ'!:i3. Orlovila.5. Tel.
j

,bijeden. Tel. 00387 61 157790, 00l8) 91954 2000, (0)8) 11 628·30&, PTf

• 'DVCI!i. SoLan namjclLe:rL e.g., Vf.ilt.il1 m:ogriitlli6mo]l StILI demi.

blin.d

• Izdaje:m ili prodajem r:llll,l_ TeI-062917009.
1

T (:L

• .E:zdajem red.no~re'Vemu i d'VOkre· ,'ctnu soblJ C[glanc.. Tel. 062 253 440. .' 1.2da iem jednos. nnm i e![en :!jilan. Tel. 06l &9, On. • ItdaiclJ! jcdl]Q'::;iubar! s.t:a t"! !'lSm-

• N eum • :POvolino izda~~m :B.par· Lrn;mc :5mj~lcll-C 1.1:1. m.oOrt.. Tel. 063 lZ7l198,036{884·1. 69. ~maiLit 50 Ji1 od
J

1'01.061S!7960.
• Alip;asino
J

hom

",Z, ! KMlm 1. Tel. 06) 3! 9620. .5)0 • AtipB~ino Cfmza, prodajem lroSO·
:ad:a.ptiriln
S"t:a.rll

sp., dvos. sma60

vis. prizcmljc.

.' Neum, 5(Ibe '5a kupali]Qm,
rt'!r.Jr,i!ij

C.lOO, CDl~ 2007 _g.!o,~]eg;:i.IlC'e-Ll'prem3, mel. sivi. Tel. flGl 804
j

• lz:dajem dVQ:SQban Sl:;m i 00 m2) sa grijiimje.m {kod Zc [1"~} n:ilm i~\~n_ KonL Iel.. 033104-346! 06.2
r

dC:IJi~ma i1i zaPO:J.tcLLllm ~ !>'1m. T<I.0J3447.·lll.
• Gr.adac - kQd
l

• D,,'oroban

nam. ilan) ren [<]1 .s ru· br.3:cnllm
1

king. kl1hinje M iralcm. T eJ" 03.6 884-477,(0118) !60.
• Neum: b.:rt9jmliujem :apilflmane . bli1:u mOfil Sil ter;;~;Silmii t po,gi-cd{irn na

:a.p:ilr· k] irti.iI!, TV~ ,P!it'-

¥<;t¥~j,~~~l~21 S
• Azici~ d,e'!'a.stira.n~ ~1.~6~~~~'fo~~ilOla.ma

~j]n;onicril

kod I'IB ilJ3 ~p-! SO_OOO
j

• AJ i~ i.Jl~ SoULn 7.0 m2 A. f~;.;a~3 tp. 1'o!.4'0·392,
kuCiJ Sil .5vi.m i plac 38Q m2~

Ob~38~i)~t.i6F:Ok232~~ tnO J;lOvcljn (). Tel
• GradilC;. !P'O\'oljnQ izniljrnljujem $Ilblt i !!Ipanm::mi;_ Tel. 00385 9] 880 lJ>4, stan60ml. •
Slfni

J c1ili:c:,.:stlbllXLpiirlma-

jehen s:mdemj(;j}ma ili djev.ojk:ilma) p<».uloz. Td.)3)·539.

","re.T.I.Ol(\/884"710;002970l64.

l

III 13S.

8080·! I'L

• M.cn::ool!s, E 220 CD.lj !iVanlg;ard amom to) uip[1'onik, CD] radio, [ei., kQ~j ;.l;c.mm :aJ. f.ch;;r: no",!! gl.!l me~Sr.i:r\'iSM knjiga. Tel. 06{) 364848.
~j j

• PeW IM god.
1

p'!ionjo,rog, OS4.
j

li.k!

d!lljin_

pr" 1997,,],zcl.mel:j];· 2-!it1j_! ~il)ert ~irrn ~ 10, 10, lOll. Te!.061 Sl8
J

• r~Clajcm i.li~rodajcrn o:prcm'tjc·n objr:k::H] oporemlj-Cll "til r9Sl·food iii b ure;gd~i "i.~u (kl;ld Kint$tt' .amba.. de i !1001,),K<>m. ,d, OJ3

I;,,; kod Hitn, pomo.ci. Tel. 06! 216 616,001,03220.
IJijCn;I, p li

:pri.~emljel u smmtl-e.noj :lgr.aJi) P'Llfa·

.. lz:O.&jemjed r'!.O:;(l~1'l s.~ao! ...i,S(lko

• Grbav;ic:a I ~ d"o~b~!'l

Tel.0619'90079.

D

tI.lJljdltf.!

2(]4.346,062 127 H5.

808~"!1l

T.!.061493323 .. 213,

Grb:u v,ic~ d"o5(lban nmmjd:tcn S3 ml! 6 $pr.!i.1~ d:Sl:rn loheij:i':i..
n~mjcltcn

nsko g:ri i(In jc! Donj; Hotonj·Vogor.<D. <I.OJ J/4B 1·399. T

• Izdaje.m

Hjepo nilmj~(~[]

IJ

garso·

'[01.061.84(;9l0,0038'9'8592014. • Orebic ilp:.rn.mmi] 2-3 kreveme
l

• Ore-bit· IIpanfll,ani i s:obe Sa.llPil· LD:bom kuhi Ilie i kupilti till parking.

06! ,·52976. 979,

• Baitaliijiii • Blagovac

j

prod:tie Sc:~arlt. Tel. LIl, kuci1 s:aokucn icom
j

~',",wm.Tel.
8050.

033 544-71.1,066 721
n:ascl Fe: Donje

sobe- :s::! kypat il,Qro, u pOlreb-om ku hinje, ~:!rking] cetI.lOO in od m~ra. T~l.

• ' Grba ...ic:;!! dVOS(lbll:n

~·.t13 vramo fll.l.U (Iprr.;:miJ~ placr.;:ni can na i PDV! 1 51.0em rm:~~e:~!;T1lI $13" i e, cij,n, do reg, 7,800 KM. T<l. 001 IS8 202. T<I.06) S~ l6Z. • p.zo 307 2.0 HDI, modol 2002"
j

• Pdo 206 ] .4 HTI [, 2002. god' pl.<I:~

• lz.d;aje.m dvoS-Qh.m Il.:ilm jclum Sian Mejal S.SO KM i s!a" Polnick, ull" 500 KM. Tel. 001 142 7M, 8179·1 n

stanl 'Pri\l. l!::uCaI l Spr:aL. Te.I. IJbJ 639 .' Orb:a\jli~!!J~ i~najm.lj1Jre 'Sit d~'os. n~.rnjdtcn s[an s(uden til sn.mdl ob:a pola~ L:'-S- Te.!. 06.21 ~7 ;5.1)6_

Tel. 066304688, • ltdaiem ll:3mjditt:T1 St2iJl.44 m2,
bf8~norn paru bel: rljece, prL'V. l{uC:a SVoC Cld"'(Ijcn(J~ K- Dc:mi.roviea 42.,. ked Sud II BiH! A Ile ks_ Tel. 033 616-136.

• Oll$' n id7.a! rl:s.or:~C~a~U~~U~~!Qb-::J~j,~jednosoban j~ ~ jcltcll

003g598 Ig63l37,002334! 39.

06na067~ . .0m ka kod Me.r:kur:a
oprcml ien!ilan

tld.:i1jem po] uilfli':f'lstan u 2.grndl. T d.
l

KrtaI1t:, 8.500 m.l! pa:reel.isano, vlasn;!t,·o !Il,oij.n, 4OXMfm2. Tol, 06! 1)6886. • Bils. Krupa, SGkak~ 210 mZ :sa svirn komunahi:a.mil" 120 KM/m2.
I

Krupa..

J

06l677488.

dvos. solidllo u 19ril.di ..iz(JiJjem,. Tel.
1

• p~o 206, l .4 god.10AB' ru lopre~ m~~ rc,gistITnl~n, .cij-ClJ:iJ po dO:IJOv,oru.
l J

• lzdi3j-cm l:ro50bilf.l nillIl ,cltoCn :§;UI;r.J sa plins;kim grijani~m naOul~

s~nj C-ll:. ~ bl ind Vn:lt:J, ,bbl~~ka,
d~rJ

• Grbiivlca,

b:n.ajrnlj I1jese dvoS(]ban S ~uli, !i!amd)s~ mic.e. T~l. 0:62 737:IDe. Ii j~J1'O opremljen d "''{ISO' ~!'l,AI U'~i 'P'I!riod i ~da:d

319 Ill. • Izd.aiem namjeti:e.n
j J

• Izdajem

n!lmildtcn

stiln. Tel. 061

• POOiic;t, kuCa uz morc veUk.i dVQ· $ob:n.i :3 1?Bf[rt)!!IIi iii SQbe.sa:upolrt-bom

~i:a~fl .'O;j 5:r39&I~i!!'~Ss::.a e 7
• n.rck~, ,rotI, ..j~m tt'Oi~_ p m2. 1".1.001:839,92.
• B:rck:.o, prodajc:m sUm 94

'1'01. 61 !)6886. 0 • B rc::~ prodaicm

stil.n 6()

m2~ ch:oi ~

kuhinje,1"oJ,OOIS! 7353.
.' PoCiacit
'reom.a

<;jcn, do [~g, 9,900 KM, ToJ. 061 202. 13l,
LCfJ

plavi ~T,!it:j~full opr-crn.1Jj pla~t=n i~dna i PDV, 1:S.0.00Q p~~o, otllvan,

1

ej. Tel. 001 !32 399. pos.p:rustor40
• Aerodromsko

g19Htt

b;i;in Stan u ~d
j

• GrbRvLC~l'

lms. SliUL II z.gndi bhlU OHR-=.iJ in'rerncl (.-t:n1r. g:rija.nje kablovs.k!l. Te.l. ()61 067859.
j

b 1i;;;;y roQr!i~ i.t.:d:Jjem :wbc' i
p!)'rotjno. L\tob.

003859) 9327482,001852! 699 ~50.

:lparr.ma.ne]

Isa

m2

j

• ProdajcmmjenJ:o.ezakornb.i T2 dir ~I i i~ dosta dij~lov;;i_ TI;:]. 061 70:2 • Ptodajcm ~. Golf .. ill !l:J~rt ~Ilcml2J 3, 4 ~ Z!I oS:Lalg 'Vozila] mo~e i

nasel e, i.zdaI mi3j;c.llcijcem pn:dj

i.m, T 01,00I 03! 330.
• G rbi!.vie:.b.,j ,kra,

Su marSkog

• bdiijcm n ..mjd;tcll smala.Tel.OO213.39(1;50.

U

!iobu ked SoIlIl.

fa.kul-

.I.~dai~m

od 31.

i:u.l:a vikclldicti

• PI)(ali.fi,bli,,_:u K:mtptl.sa j FDS>i~dajern dvo:soban namjdten scm, 'pre· d!'l~l $uu;l:C:J.lli~C'_ Ttl 062 4391 329~

94m2.T,l.oo18l9)92. • B.e. Potok, kula 2 stana, 126 ml.,
:SiX;;I~

lTOl p05(jmn stan

-r.!.S21·/lS,

~u.p~

b~t~1

p:;u-k ~:n,g ;;

:[iljJ:a!.

mom.;,. Td. 033 Sll-996. 002 693 470. • Pu rnilki kom bi VW TS] 2.6 2005,. god.TeI-(161210018,
J

Vo!o

- II ii'~. 001,52,47. Tel. • Renauh Rapid lerem i kedi 1995.
g:QcLdize.l

• Ritdjm Billikoroz:iY'riU :r..a~(iru atl~ ['{Irnobila,. varcnic,. fiiUbiiJ1iC"~ [J'Q,liranjc

061 1.84796,
air bag,

j

n:Si:;t_do

10_ mjC$f.."'t;:t_Tt:!1.

male 0910.5e moiOfe sloll i pulem web panola www.d.n8.lniavcn.bo. loko ~to eale Icll~om no :z.c kfWie no· 0 'polje no $Iici i~poddoci do formularo 11.011 trebalo popunili i' posloli no moil:
mQlioglas~o'Vo1.bo

,
I

'TC!kst ,~~~--------------------------------------

,
,
I

I

1-------------------------------------: Te Ill!fo rl 1.1 d rna
I 1,ICuJ)4I'l

• RClJ.IIuh Scc:ni.k. 2001.
1

130.000 g~O(T'ilSlRl1jc_Tcl.

tlirn~~ CD 'km} ,gilrnaraJl,

(01138007)-

iP[!lY~!I", flte!:i!.O servis 1li3 knji r

&Qd.~ T'CS"I

,

pRd.

ip<><1.at na adr~U"

: r&lIj> ...·I.... 7'<>D<I

i..a,,,Jooro

"Ont¥

.... ..,,·lloII Mal..<!ill_I.:

,

• R~n .. ull Twing!)

2002.. g.) pr~o

~39<{17_ • Cefi rsr, stan

• Cen LiH prod. iii izdajem SL9~ 90 ml, pogcdan za pos. pros [(!T, Zi3 kancelarije~ prt;-dsta",'[ji~'tv2l1 ordi.r.~,cijc.. advukature i dr, Tel. 062 60S. 005, 006
I

954_

T~~3°;i~~~6 ~i~~~~~ ~

• Nov stan D:il: Ili d:l~ u Pehouu,

42

d~~~~i7£§9kulb!~;
pri morlu
• Prndaj

O'jo~·11i db. Tel. 063896 370_ TcLO,l633·14S_
• Prudnicm
UFo; ccstu,

:;~~~~~t~
sprat.Tel. • Z.em!ja

Onevni avaz """'" ,~ .... "" "'". 49 033123a-SQ4_ 2518W.
35• Flskalne kase nil: kredh. Tel. D6~

viden ju.

60 mlfU I :SP-'l" ul, ~'Illlin:i, usel]iv. T el. 061 ,,)4926:8. • D_ JQt(!niQi-Vog()Ua~ J1edovrt~D .Q

• Novo Samlevo, hi lzu Bosmala, kuta;;;a. t!'~ eUI:t;n9 s;!a na):n 9 ,ra rceli ~OO m2. T ,I. 0336&4·17S Hi001 1

em I=II.al.":na Crnogn rskom (f)cnQvi,c kod H. Ncvog). p lac
U

061049011_ • vramlk, kUCasa tri aaseonescmal Qvijcgal1l7.<:,lfl.TeI.061131168_ dun .. cliena l dun. 10.000 KAt T 1£:1. 061,0970,.
• ZemljiA[c 1] GI;avi3[i'L':evu 500 m od I!Xn ua, 200 m cd N erctvc, 2500 rn2~ 3" KM·l ml. Tel.06191»SO. B.l"OlOk, ked "'Zrilka3

641,4S8.

Gr{m'vit:t

k(ld ldjif,log

$1:.ild.iOIi.8_ T~].

soeei,
l

kuC:a s-a m Slana i 700 ml okucnice. T,I. 061260 598. sl~n;2Q~~jb~~'~9i!dr~~~~~:h u5Cljiv~ cijenn pcvolina,

543·39,. • Dobrinie, prodaiem plac viSe Pla'LI\lg oka, b! tl1.l Ill] ea. T ef. 061823 7 39_ • DOll iii VOg:ti~Cil, kuCn.s.a svim prareeim objeillima
j

Tel-

033

• O~~li(l:t Tmovc-Federaclia, prodalem 4:105 duruma zcmtle [ivarla .kro2. imanic tch.: 100 m ciSlil rile ka, i;;t'l.'Ori rijeke su: m fen i cd imunja, saeuvena prlecda, sve aegradeeu Hccm, kliclll;BIM,Pl t~)ad gl:;lv]J.e ccste kola ide za T rnoco udsjiene km, do seta Gral!i1nica ils:fidl}od scla 8.00 mer .• makadama, eve 111_ jena po 110g'0'1J'0Ci ru.Tel. ~1686CW'.

74944l.

dczvcficna

OU.''Su 1.3 SO 1112', grudnie. Tel- 001

05l03l. Sll_

• Mea i ven n je:nulC-'ke ea rape za vene, zenskc, orlginnl, povolino. Tel. ,(t6~

• Potrebnc 2 radn ice ee prodaj u pi tc i piladi i l konubar, Tel.06l247 ~66. • Fas[~[udt.l ptc:eriji "'Arti'l'l, p01~· ban pic-mai:~nor~ porno-fna radnics i 2 konobaea, Td.06IlW3087. • Cuv.:tla bi Ii. d ijl';"t~'!,I svcm ~lj \;~klT.! seaeu i ~)CImega ta 1I: kUC'i. Tel, 06] 22-0

• Sve vrate tezane grade, lnmperiju, brods.ki ped.sobnevcara, Tel, 1)65689

50

~d9l

z

Ol316S9·156,062178832. • Prodaicm SHm :54 m 2~ P'O...'ul jno,
tticlta,Gr.aoclceo[l1r.T-el.Ofl.ll • Prcdelcm stan 56 rn.2 aa podsumD(n i balko:n.om~ mot.c S9 stvanma

• Prodai em povcfjno aeznl i u u Hledivcdama i B~t.a Putcku. Tel .

Potrainja
• Poirebna sobe s priStU peer kuh.inj i j kupmiju. Max4fi. m2. Pred tlO:s.1predgrade - se,lo - planina. Tel. 061 838 167, ~5 449 120, OMS 2410 1940. 67'4-1Nd~ • Zaposlcnoi km:koj osobi porreban :5i1.21:i'1 50 m 2~ tI:.i dli,~i period do
W

j9Ti,S,kih j9rebjQuki

• Piled domacih kckn nos! Ii ca, callzlatnih i s;,eb.-e--

782.

nih.T,I.061106~5.
vodiliee.

S,95-72.

n~,l-::d~:kj~~:t'~:~\~f:!~Td. 061512194.

~~r:ii;

Td.06l94740,.

prevcdi, dipl, proleserica,

EJi~f~ld

- [Jjcmatt

i inS\tu:li:ejj'C" rndovi, dissertaciic, S:Qrait=vo-Skenclerija.
j

.2.100 m.2. Cllena pn dogcvcru. Tel. 061510669.
• Debruvntk, nrodajern dvusoban stan u Gruzu, V sprat, usrakl len belkot.!;sa,poglC:dom_ n~Gn,J~~l!:lLlku:_Tel

okucnicnm

od

• Ortbi-c

- d "'-oo:pr,3lIl'll< ku6t~

~t~~

novlm, u Dobrlnli, Trg Zlamih lii.lja· o'_TcL0069694lJ. Ij.A·f"o. ToI.066445l03.
• Prodt!ljem SHU] 70 m2'
J (

• rtel~ LR_ ko]fi.ice d va ti:9Slavlca! i prbodne rcleve. Mob. 062 930 04(J~ Tuxla. • Trake ?;il kcmru Iu ~~cen krvi u Contour. Tel. 061866705. • Ilra~ni kl't'\rel 15Q]{200 madresa cern, skorc nov (drvo), Tel, 001 2.64

:m~t~I~Oa6:i 3~~O~rti.i.m~
.1

.' A;S'e.nciil3 Meka"

~ .kUCDo:I njega i 14 sa te

sva-

ro.Tol.00,a'10714--(m_ • Otoka, Brcanska br. 50,:s 7 mz, 2, ,pro,_ TcI_061I<{1483.
• Pale, [edncsouan stan 4~ m2, III spear, o.ov,povolj no. T d. 065 58 t 363.
• Parcele raeunaueo, V:D:Sli

~~'klj.~~~~bfi;~;~':i~V:i:f

~~

kar, A. Po-

• Prudaietn '5Ia n H rasn icu 37 ml) [ednciposo ban) renovimn, oprernllcn,

• "Tcpscr" s.o.d., savrcmcnim ma~.inamll e.sdmc: l'lanlje1U1.jl ueuuusniost au ta, replhc (rese}, i rlsonc, tvrde poduve (.zfl~!hSl'_ Tel. 033

003S520 413·19l.

vl_111,povolino_Tel. 0613036J.o1,063 ,3590l.
lrn.Bf,I

(A&<Dciia). ,1..062677 488. T • Pctrcbno vi~ rnanii b suncva Td.062617 383.
i:i'.!IBjmljivanje i prudnju

2{)(]'00J,061 524461. Td.0615664U

• D uplca kuCa III_,. usel jiva, 240 m2} plac600 m2~kod pijace Vr:ap~ici-Moatur, 1I~saruiena Trebln]e, Tel. 061

(AgerJeij2l).

136_

3017n

• Dvolpos. S:!.<I.n:il: I lid~j) 70 mll c.g., n dV0.5trnn, 3/4, odliean. T~l ,1)66 280

T.L0611S9l49. • Placu R!iilovt"1.I 3.000 !Tl"2 + tri titrane kuee, ulaa u Zeb
roe,

1.800

m.2 ~ 4.700

it'lL

U

• Prodajem 5.[;3.[1 u V{lgo~i i aparu Nell mu ..Tel 062993 253_

s~n,~k;;i~VII sp. TI:I. 065- 2!M-840. q, TcI.066488818.
• DVOS"SlIH'LjSrnl,

580. • DI'OO.54m2, AliI"!. poljo, ul. Bo·
DObrinim
~I ISP'I

061460150.

Tel.

• Plof'lll i~i) no~·tlgfiLdnja~ ku61 'I;I'~~at:!i pos. PfO:S [Ora, 2 .s mnia, 4 go1.rn:h:, pJ ile

Il2m2,vl_ln_ TcI_061411711.
• Pos. prm'wr Vojnicko

• Dv'OS_ ;Slim Pofall~j:lo IV s.p.~ ljIl !.':. grij,"io, cij,,", 1 10.000 KM. Tol. 061 320710_
I

pl [<ICC 210 m:g 2t d,'oct l40.ooo KM. Tel. 061114 6J.o1.
j j,

"olje kod ..fui" :5r-cdc[Jj
l

T<l.00131-9l8l.

I?ut

• GJaViuitf:vo,
j

2. 'I 00 m2

7,C

kod rnl jl:l dcv.

Rani ngil.]glnvn i
IJbjd;:n.

• Povoljno p1''Oo'ajem garwl] i~ru [J 'OeD 1:C'l.l J] ij~:i! 2;8 m2 pri;;rem-ljc pOg.tIdfji) Zg ptlslovrli pros.Ior, zvad l=Ios:hje

ToI.033647·525. • I).-od.'ajem vi'kt:ndicll lI:i'. tijekll S"."ju kod Br= ..T.1. 0611 01134. • Prodai-C11i i'.~ml ii~\~ 5.359 If.! 2, na Dobri n i i 5) N edtBrtc-L. Tel. 061 209 9l0. • Prodajem - t:r.daje-m p4.l$1.ubi ek:iU 1.000 m2 + 4.000 rn2 ok'Ucnice, S<L as·
v;l1 t lntq im i,';;!Tki!'l,(;:'i.1I'th ...:i.:; m~gL:]:tr~]ni PLU SaroJe~o-MOS[afl 5'19 17. kilo· m~tru, il.i vrS:im :;;'..;am r~nu Z43 s.La·mb.-~osl. i:Jl'OStOr l,I S9raje'ii'1l. Tel.

nom, 71 m2 + 2 rode sprat, tI k['VOros.pramid)

• Produiem rrosoban sum u Hms+ bal ko,g~ 3cemra.tno.

• Ag.t:ne.iii p(!lL.-t-b9n manji S;!.1ln i~i garsoniera Zi3 prodni L1 (poznad kJ~-

orrnar], visrinc, pal i ce zclieznc, vagc, kaaa OILV-c(i. Tel. 061 958001.
• Rnhladni

• A rh i1ekta "Iii 'S tru~ni nedscr n ..d iavortenfere grad-as na [ski h eadova. • HiLI1U po rrebna djevojka za rod u cafe clubu nil Deb ri.nj (1 evarl iza 14hJ

lent). Td_06261741l8.

• K 1] pujt:m s[an do:5-0 m 2-:. n.a re.I:]C'iji Vojll.ic.~ Ali~.i.lJo, DobdnJit. Tcl.

Icnije. Td_061336IS2. • Vrlo ptlvoljno sliku l\'1i1e Berko·· m.T,1.06SS14!1SS. T,1.061 157571.

• Prodela i popmvka mobllne [cleo-

pl.m6ooKM. Td_061218071 0611777%_

061 237l44_

vt~;a ~~Starjj mo:lSI.L[):iJ"_Tel_ 06l 709 593• P['od ..2 t.ef.lde d Lmen:tii a, _.80x3,.50 pona bl-

• Parkerar ~ postavlja, brusl, ]aki fa p;uk.etC;. ~ipod! postil"lja 1i.lmi.D~ [. Tel.

• K uplljem k:IJCu na SP-l;] L:sa okucn.toom~ Cld Ko~~ cl,oBjcla¥s", S:;I u.rOOni m p:!pirima. T d. 06181 0 683.

• Po,lov,Q1l S:.Of.!Yplej s\ej'n

.' A LUo~lck{rLCill's:.koj rndioni "'Sl~n" nil nj:d1,:i~ ,pOrreoon ;!'.Itoe[cktrLCars.:alSkusP,;·om. Te.t.Obll026&9'. • 'i<Scl~'I,I'yl1 vrii u5b.l;l;t" kucnog Uj~l'Jj,9 i fijege ·SL:i h i bQl~n,ih o:sob:a. ri • P:rofcsions InO .fitfe:p je kuta".~]. obje.k.Lla~[eplh:a i namjcl[::ljI). Tel. 062 • Agent'i

0') 1;0><1 lsJomskog fatui"". 95SJ.6.8. 816.

• S tudcnt

tJ3z:i

ci.mcfII

(z~5eb31a sc~

Tel. 061

• SecLiu Z~ t:rpcz.ar.i iu. u do'brom st~~ njulflO'YolinQ. Tel.0621 57900. • Pion ino C:i] isia restiiurirnn, otULCnOII! 's t~.[Jj u_ Tt'L 06,1 13) 7S0_
l

T<I.06153065S. 45>930.

• Gomji HO(L)f.Ij, &vije gradev. par .. c-clc 820 m2 i 64 0 m2i urb~ni:s Ll.cka :Sil~ g..l.-a~MS.~~ ko.m'!Jnalije do ,,:!tcela. Tel_

sp.rnm., l04 m2 proslora:, 4,50 ml olmcnicc. Tel. 051201 700~ Radnitk~

17h. TcI.062006319,O"ll621·119. • f\)''rolj:nI) ~ro-d:!jem [U.lQJ' 11:11. dv!!!

• K up ujl:m man i u ku(:u sa bnlitCiID ~L ravnij.em dijehJ S:arnjevB. Te.I. 061 202

Ii1

(j61249149.

In

.' Prod::iljcrn/mijc ~[a~~t~~~~~~e~:.

o.jam rn an ju ku~u

061W371S.

m2 2 $P_! c_ grii-..tnic 110.000 K,\\. Tel. 061156 SSl. .• Grb:a...c~ 53 m2~ 3. Sp.} pecko pUla i Ze] ii.n(l~ 8tad:i(lnB~ 'Ct:nLraInG. TeL Ct6Z 156882.
• Grbavica,5.3
j j

<i(54 m2). T,I. 062 22~677.
r

• P01;'o] ino prod:ajern

sm.fi u Hrasl) i-

ll1.

~ei~06ij:iJ
reI

• Hhti0J?'OLrel;lnisI9fil)YU:ita p~ajL1 i izn:i!j inlj WBn ie' za pc!:i"~nae kh ,e:n.l.f: L (golOvin,). Td. ~l762 S n

"u.n,our"·.Td.061 677-647.

• Trakiee

2iil mlerenje

541016.

~era

lL kTVi

Tol.001 0)975L • Groovica~ sf-lin 40 m2.~ [ '5p.~ fiilmidIet'll :ref.III) ... LnlQ, c:ij.toa 90_0:00 KM_ ToI.062~7'3. • Grb.a\'i~""\Sopl nt, lroipusub,ut
8\ilfl

• Grb" ...·ica.83 m2~ 5 SP'iI pi

j rI-Cl2lino_

061842242.

• Prel iie-:pa ku~a mCIi:f~rnCig 8lila 89 bilS'l.om nil prodaju. 3- zasel:ma ul:llZiJ sa QdvQjenitn bl\ljilirti.21 blindinHi::! Y'raI8 l bill [{on.a, - ].::orisni proSlor 260 Uz. klJCu ,2 saI'lllc:. ~ 3l;ou3ma mjes:I:a. Vlills.ndI'vo 111. Ko:nn}::[ lei.
1 -

• RakoviC":3~ K9_Kt'Lil P'O·...ol ,nQ prod.nh:m j.edan dulum zemlj~. Tel. ()6l

S~ra'i!~~~~~~laOOgr~1~Qfs~1 :5a,por1:J.ll,},m, moZc ntl.... ..... ita pro~ j~ce l-a, diliVil iru f.I..am jeihaja_ Tel. 06l 5,59135,.

i~:~~
(kS

• M ik rov;;I] [JO j)O:S'!.ldc u ~ke'~ 'i.!,~vellJ 3! j, lil!!lta, bela s.r.ebr.o. '-eJ. 033
j

Ij,lih,24~u,v".

jI!lILTt-.T,Y'" S;!a.ri h iobohj.ep
T,L061557022.

304599,033665~ 19_
• Rakovkil,

m:z..
J

-

prod;ajem

v lkendieu

l

2

2i;3~lE3~~ti~~J~vYllje.
0614l7732.

• Ag-cncij i poucb

no,v]

te mao fi h slilTel. 1

031M4·l31 .
• Izuz:ctno

• SlQ!ic9 ~a kUpOi.!1 tI kadi r.e-pf(lie pusn.i porlmcUJ;ci 90K6(I) pcleno-"Io,ei, 'Ul'" 7. TeL 062 97Q S17, ])0"'01 jf.) 0 prodaj u odlitnom em 7 smDju.

Tel.0627lS !O7. • Po.mfl:grusbib :stadm O!Sobam~. T 01. 061110 034.
1

• Pravim sve vrs.tc zu.b nih p.roIC::~ lOJ:alnih i paJ't:ij2l1!1ih~ciie!1:a.150 KlI-l_

C~1~!!~"3Co~~k~.T:,:io~~,~j,11~~~·
• S.arn.ie,'o~MB;(:vici, proci:mjem IJO·

ko~n;" j)<'ela.Tel. 061179822. Tol.061715543.
• TA pce Elilld

ToJ.062304341. 062316911.
H~p iha
• Per'fJ'ilU
l

j

• Chilm.pio[lcer i\.k~dc:mij"'j] 7.3 SpOrl -td uka(:ij U: viii lIpis t.I L)'\"~hi:lo!1!1O\'i'-j.
I

• Potreb no vi!e Jl'~ZDib i TIilmie#lenih s-[:anO,ll!1)r_.i) i:ii:fiajmljiv:anje. Te.1-

• h:l'l!.d:;:l, i mOil tab brvJJ.:u-a od _poIUllbHea) 200 KM po m2.P+s:pl'iill.. TeL
:!!w~ ~'t:m~t;i.li m:a~iI·isops.. ..

3,.000KJlI. Td_061549827.
• Prod~jem [Onj i ~ d j6 6OHg4.

• PrtKl:::!je:m 2_600 m2 ~mlj(; Raktly~ca~Grnbovin~ irna grndsk.a wda.] 8 dU:Ilu.ma -zemlje - 1-10Uf.I um~Polji nco T cl. 065

~~:ag~~ddj~:~~~~.~o~U~.~~Ot,!l Zamjena
033649·3 I 6, 033690·059. • Stan j,~ m21 It C.f:llml~ uL Ko~'IIO:, IU,p.T,1.062814279.
S:[V0l

",nO;ju..T d. 061 2~i}26. 0624<{1643_

• Gel za uni.§taVBnje

~ob.ara U2 i!!l:!!-

797.

gj, m212.100 KM, re:lloviran~ ~;ll",u,rn. T<I. 033 611·742, 061 • Hadii.ci~ Bre:rovilckLi IIl1

964

sa

prodil-

~UR:::I!!il~be6~S~S~1;.ro 061 SJ.l000.

~ ]5.000

033.1236·436.

• .Pwdafl1:m ~[,",ero:soban Slan 11j m2~Jed.Da :5oba pci~b~J1 ul:u.. pogodnii :2;9 ol"{[i MC".ii·u Ll.iu red.ll SI.a.-i Grilld. Tel. • Prod.ajC1Lt Cewof(.lsoi;;an ·S,UI,n liill AHp~i no rn pal ju H-faza, mZ.~ 5. k~1, IJIdmiih 1J:selii,,- Te::]. 00] 167930) ~tike.ndom 00385 92.244 434 t_

• H j tno prodajc:m kllCU Hatilba§iea III u_se~jiV9! Ko,.r,B:~i-Sl9ti Gr:lu:L TeL

• S'!:il[j gO mil.ll vla,_ ] 71, ~1;I$l::lt!.!ltzajedn icki util~ bodlJ i k, djena "rIo I?cvolj n::!l't 00.000 ,K.\\! M:art'LIlO"ic Husein .. $ar.ajl1:vll, M .. p, SotoloviealS. n.:8~~5of~t~:1.~?S:7;5.~dj~• S Lsn Grbiwic::a .. prVi :sp r3~ thloso. ban SO mll' [.ersSB,podrum. re.l. 065

• Mije.nj:am kut':u u Z'lornitu ZgS\:!fi il.i kucu u Sarajevll. T ~l.(Il, 1817 %0. • Alip~~i[\o I'}(Ilje-C-f'il;~91 mije~j9m J ~~s.o ban S[:.'l.n 47 rn2J 2::a man ji uz n.a.k-

• OrlOfloos_ki du~ek 200 KM~ ~s'[ol icc i sto, irosjOO1 dvosjed i seC'iju.. Tcl.

'T>." ilp'T]JIO«:.T<1.06!

• Prod.:i1~~rn u!.:a;m a \,iiH~ b:aJ konskil

mokro jJranje 2,·'3 KM/m.2. Dol ,,; mo po "ilim ,_ Tol- 033 659"25Q, 0621137J1. • Frizcrskorn. :salonu potrcbl];[ md· !1iC"a. $-9 id;:u$[VQ!'!1.1?1'I)Cetl-:u 50%_Ttl.

167397_

061291119.

n,d" .Td_ 06251 5786_
l

n

U:s~~~~rxt;a~~~~~,~ • Prodajc:rn r~~~9~~OO~
KM. Td.06IlH071.
l,

• Hilru,lT~t1tw'itai1SLa~ t09m211_II~L1: suogom cen Lru Ibmo 9S .000 EUR"'a.

065085 lao. 848.

tarSkorn

dulum zc::mlj~ na Moo,. ruskritu ~:red .teS'~e. Tel_
l,

531302.

701414. • Brci:.'!1 5 2 rn2~ St03I.L'S:jI ~ihom1
ief.liiJrn~prothiem

• _""oi .. .ilo~ d,'oi p()wban, n 1 :spt'1!lII o:::n [.rtIlno za :sl.iean oko [] g;tmnazUc u!': rh')govc..1r_ Z",'a~i i:;.:a 17 h_ Te.L Q6l

• TablE~-e Zimprex:;; 10 m&origin:al pilkovilnj't]. povoljno. Tel. 0.62 378 S18_

m-allnllm. " ~l.033 ,2:39·498.

R~.djm :5ve PQ:sluve s~ Hi IlOn

Td_061l140n • Hnasno, ul. Aleja Ltp~ pmda[em l·",b,n ".n 5Sm1. To!. 0623267)0.
.Uid2.a
1

• Prod:lij'Cm d"os'!Jban s.ta.n lL ~.ntIIJ Ze.ni~,e 6S m11 i'ia Il !-::an.t.Tel. 061690 • PrtldaiemVT$I,)!"!jeru 19 ftl2~Sv[!,'ikino] cij~n.:a.lO.{I{I(J KMl zvmi iza 16 h.

• Stan u CelUrLII AbduJi3.b NilkMD,

90.000 KM.ToI.063741446_

kod bol.n.k.c "'Dr. pdzem.ljC], 40 m2,

u,dogo,or.T,1.0611834l1.

Zt!l manji

m ido 30 m.l

(:"~1

Posao
T-el.
l

• Pm ..... ik prula PrilVIlC.sa ..."jete i 1L5:' n 11.1# (molbe! ~ lbe~ lU~);Ie! ods:ovor~ ria [uZbc:, prigovorl). T eJ .1)63190 721.

• Perat SUih la {PfO"Wr3.,. Sl:likala 11;;1 440·747 ,065 S~ Qll.
SIU

bi hi m:il:~vazrte

l

s Lolo\Ti, Lld.). -reI.

• T:ro-s.ob-$!1 SI:liif,l~ d \r:H, ma,nj~l~ pi:saea ma.Jin:il: 'Skare l'I0'V;i1, poroll no.

p:apiri 0.33 6,24--765t V _BO!ln.r;jllidla_ • Ilid2a] Planclij(~" Bosanski Ijiljan 17,objck" P+ I +p ISOm2, bolt< ISO 319563.
l

k1.lq:. $:1 rriJdjL.t~.t.irn"l uredn.i, okucnica 1 dun. Tet

s"'.fIi

Tol.0336S1-081,061147471.

• Sian u cemru Trnov<1) povrS. 49 m2.~ dVil oa] kOIJ iI i d Uri. 6CrnJj is.t:jl (g~ d_ :lemlj i~[.e),:sve Ill. 'Tel. 061876 883.

Td.62l-788.

Ponuda-polrainja
• potteb.oa die-vol ka ~ pom oc 1.1 d:om.:aCi.nStVLL - dl}m.acica kuban ~ rn, ~.ls;!1l.~i(';9_ 06.2 838' 167,065

• Zamjen:a· .llrod'aja~ S19 rL U Sanjeylt 52 m2, mijeniilm ~ B:(].I]j.iI Lukn. Tct

033542"661.
• A1ijenjam
(;,1

m.po'oli"o. TcI_061243%9. .' Po Lr~bfLg rrizt:rka 80 'skuslvom. Tol.06l0762lS.

• hf,l~jmli i"ai1i~ "j~neanicaJ mmll1:l i 2{11

o.nm 1.,

l:al ija.n$ki h ,",eo·

• Prodaj ~m hi lno kucut :temlj U U CTJ]oj Bad BOg3tiC't~Srbijii. Tel. 0013161 no-MS_ • Pmd:ajem Hi mijenjam kucu za StiiIL, V~tI~C:i1~Bla:sovilC'. Tel. 1)6'1032

1~~i~~o~~:7~2,1i7:tS~ ~i~ls 06llS148,. rn2, 70 ml, 67 .. 2_,65 ml, 46 rn2, 40
m2',3-9'm1
1

kUCll

Fedcr,::.cijl.1

+

2 dUD_ 7.Cmlie_ Tel.

u Kil.sindolu u RS

449 IlO, 00~5 2420 1~46. 6754-1Nd;;
• Rc:stor;mu potrcbllc r9d.nLce?.a t:ad II lruhinji

Td.061147716_ "n'ru~",d'_

':'J9g~d:aT.l na M9tii.'l' Dvoru~ pOlrebll a konoDilfica 5:il isku:s{vom. • Pouebna dj.cvojk<1 za rad u kaftcu u

• K9f-eu

m2, kod

fiOye

d::;:l!mijel

1/1. TeL 062

94m2. Te1.001460

I.s.O.

Td_061278911.

• nid~j prod:iij-cm ~t::t,n y LutRll itn,:;IIj nizovi 9S m 2. + g;ar:!Z:a. T eL6l.}~6S2. • Hidzii, Stan u :strogom lIX_nt:nl, !H mll ren_ g:rijanje, I Spt:EiL Tel. o.B

503_

WI01TI.Tol.

• S(Olilc,pwdaj~m

kucus:aa 0633S5 'I!l1_

....ijom l

j

diiilIOri,

+ bil.lkQnl I:el--': dapIirar. a
parked,

• Prod:ai.cm

jednorobalJ

621·953. • nidia~Pcflonjo prod:ajem kuCu ~""oru. T,L06.1 n6oo7.
J

~~~~r~~~~~~~::fJ:~p:9:: 1
prnre-ei objekiu,

bliodvr.Ia,C. Vii, 1_ TcI_061 348711_ • P~oda iem kli~1.!!d\'a s,praJ:i4 g:;lr:a2a, 460 m2,oonla"lIidz.. 637"494,0612-,7567. TcI.Ol3473·796.

lj~lill
iI

!SUm 37 m2 (pro.to.-i~ r~fllot.icc I kupadlo)]

• SlUJ1J, Bojnifka 10:-9, kuCa Sil pos. pro~ tm'lJIm od 80 m 2. i :sUmom iz;o...d, :!l1l.O'praoni (;9 i parking_ U1a:ii'. S.il! gb'l,l· n~ ccs[e" Sve renovi.rnno, korn unal.ije ll,rtdlle~~lflSl'!ik 1/1_ T~1.06273S.608. • iarcil'J, kuCa g~8 m~ !'!:II :sr~n j 8.613 m2 ",.1 j" sv, .. 95.000 KM. Tol.06I'99127_

Prodaja
4 ••

2. pomoenc

razno

barn. Tel. 001 147517.

i 2" k(]flO-

74100S.

• PQtteba

n. fi7.ioH~],9peL1I. T e.l. 061

8121·1n

kul1i.nja

T,I.

l

pIlle

03,3

• 'OOREV"' ··RASPRODAJA DO J 5_6:' ~P~nzio[Jc:rim:a.Il.a 10
rina. Bu kova drva u svi m 0111[d· mit_ Ug!:ll j B:linovie:i (kQck:., on!.h)

• n lja1l fjtodaj.em kucu dj m. 12x8m, okuCnici:-422 m2, novogrndnja. TEl.
061552,47.
1

• P.J:odaj ~m kuctl i. p,I:;I,c, 200 m do g[9Vn.f: plal.e Dob.re Vod.e- Ba r, 111_ Prnd~iern k u~u
.kU~LII

1000,rn" 90 m2, .. 110.000 KM. Tol. Oll473·796. lino_Tol.06131S995_
• Tros. :s.[an! am mr 801 ni
I

Tros:.

s [an

Ce mar

un.ica

sa

.llljt!j prod;aj'cm :s.[ambCDo--poo(ovn i Qbjc:k.;n d Lm.12x8 m~ oklJ~I1 i.o:: 44Z~no .... o:gl":il.d:llja. eI_0628146j,9. T 5ylm komUii:a~irBm9_ Tt'I_0624H ),5-3.
it S:J,

13x9,n, 1.350 ml.TeI.061 339lS1.
• Pmchl[cm u: lIXf.ltnl~

Ila

Kobj Ijati

¢k_a.,

povo·

150 K,II. D.. ,:oi ug.1 j K",k> 80 KM..To!. 061 670061. MS4·1Nd;: • VEUKA Al<..CIJA!!!U prod'j;

061 143998.
.' Re:sH)nLn

• Ros,e .... u "KOD B ECl? u AerOO:ro ms.kom nase.lju, potrebn~ dvije isk u~r.~ kli,oa rio: i kafeu '~MONAKO" n!J, Dobri.nj~ n~ poCI'-eb j.ed.n.a konob9riea. n:a Mob.

• Rii.dhn $v-t vrS!e gT,fldevir.I5.i!:.ih .-:adov~ tilminmJ ri.g:ips, gle[G1,!anj~ f:asa·· d<,k'-':<,"j,. Td_ 033638-4l5,06S J.41l 3ll_

'''0- Tel.0611111
881.

lorn mL lcritorij

• Prevozim

p'li1tnike i8iH
j

Ol.

mO,[i;;: iLlJ.ostran-

lu.ks L1znim au·

70!4-lNdZ

• PO(fcblla rnd.lliea ucatTc baru "'VilIs Bar!':' na C_ Vili_ T~.l. 062 J 31

j,

• 1st. Siil'.ajcvo parcel

Tel.00143lHB.ool3>20413.Bl_S. i,l. Td_06ZZ13416_ T.1.061 114634. 787.

• IVilnica kodDubrovnika, m2) gre(lc1,l'_ d.oz,'Ol.-., P'DSlcd

[)0:1

plac 3:40 mQT.r.::_

!'liu_ Tcl_06J 3<19319.

,kel;S'_ Tel.0611439ll_ • Prod~jc.m kucu u Dill] iem Hmo243923<.

,PlIt:nQt~

• UlLC;i] ALLpaiinaJpreka pma Pred· :)~~d[Ji~.L""ii'j, 6 m2! 2 :sp. Ttl_ 061 079 6

• Prod.jom kuo" " IIij~u! Tel. 06,

751. • Vikendica nil Pi]lam.a,Ja"or bb, ci· i.to:EI IX' doso~rllJn,l_Tcl- 00;5. .54:5- 193.~ 0,74BHS6.
• Vikl:lldicl.1.l 3,,) dUD. zcmljc kri nam:a.l',el.. 0612144(:2. • VOgo~Cil • dup1eks:
IJ

su bukovil

djCPi3.llii dJ"li.'a, Ookovi] """;"" 0<1 35 do 65_Upli (Kt<ka) drvcn i 80 KM, BilllOVLCi kockit i orab 150 KM_ lsporll ka i.!ili dan_

tr<bn, l ku"". 061 147 ,17.

L.t

u

LoI1:11lnJ

gted9 :POdo 35_god. T<I.

iem ni iz m:at.em.aLikc Z9 (iSl'lOVet: isre~ d.Djookoleo.Td.061 378002-.
lan.ker

.' PW(II"."Sor d:il_j.cinStrui.::.;ije-

?a

PrJ-

3177·1"

337663_

• Re-swranu Tta M_ D"orL.t,po~;rebii.i: i pi] mocn~ k:uhar[Ciil. T d. 062

• J-cd;[]JJ dun. z~mlJr: u D. B.i.iJoCi-Jllr

rna Hodzt6a
l

• Pt'OCi.'ilIje;Tt'I.

• lednos. sum 3J m.21' Svrnki.no, :ii.daJil'tirail~ :priO!;emlje 1.400 K.i\Vrn2_

O~".<.450 "".
3<13. • Prodaiem dfLjS) Vr:aco
l

~lJ ~D 1.] S:a:t9je-'\ItJ~ K9$i12, d 'oIasp .. ua, c.g' Ill]
l

Mol

Td. 061 l-,7 18~, 061 78S S35. 69l3·1Nd~
• Prod:alclII 750 kom.'crijep~. T~I.

• Resmr.an lI; p<!~biln: konooor ~ 11 kOilCiOOnl.":ti ~ 1, sa 7.:aV,,~-e11Qm SSS. l:lkwt"o Ill, .5 Ln.ld. Tel.

U

• K V zjrlar· !e;;S:ar,izvod.i sve tildo'Vlf' gr ..dcvini uz.popust. S:a.r;ajevski MIJ'00 ..Tel. 1M I SO11 3,_ .' r:t:.vodim svc motc-r.skc radi}ve, kv:a.litetnlkl i vdo pClvoljno_ Tcl. 06.2

0131611·070.

70S9·1Ndz

Tol. 464--na, 061 566

jednoS{!ban

16>460.

g~~jnj~~j :~~~o~ta;~i~~j~

• J ednos_ SEan. 93 m2) hi_ Odobalii na~ el.a:t g.-ij. T e].
j

DV(l.r) I,i I[)6 t

37j,

061160068.

kueu! Vc:Cit - DClvijiJ sr.a~ A'I'cle Sm.ail1)vi~a. Tel.

442·998.i0611390S5_ T,1.061 SSSS19.

• KoS_ btclO ut Anu.lti.!l l-I::ltlgij9 d'lf11Soba.n Slim, 2. S.P)';1L T I1:L OJ3
1

• Pn)d:llj~m kuct.i, pr:i;{A;lllljt=j 's:pr:at, pm:krovtje) ga1'1l"-a) gOO rn.l vClt.nJ:ak:3~

S, mi",vac. Tel. OJ) 6 »·l·98.
• Prodajem lijel'l!I

62.000KM.Td.4l6·321. .' Vogg'~::11 - prod.aj~m stan 64 m.2) t spnu, ul F. Mct'Zl(Jka, djcma fiksna 70.000 KM_TeL 0336,1·73",061479 616.
• Vogo~,jcdnosobt'l,nstalJ UlIXlJln.:l 36 m2)3_ $i:JiiU b~balkop!l_ U !::ij~l'iIli 54.000 KM lIrnCu.ni1 [;1 LLgradn jii grij:il:' nja u sad~.sl] i~m :)1~!'1j IJ ])OSI~c:dnia 'I;:ijen. 49.000 KM. Tel. 06299 II S3.
I l,

061 167 14,.

S066·1Nd'.

• Pam:ionu .o.;a, BiiSCilrSi ji plJIlrcbna rO!dnica SI! -POZfl;i],Y'.lJ.f.ljem eng.leskQB jo';~a. ToI_062 326 996_

~~>f!:!or]
.' M8t-ClJl3tik:iill, • Ins.truk~i~e • Instru

ins:rru.kdII:,

popr.av,[JO

~~sifE~t~~ dob~ i.-n il m::uero:.ni.kt

po~ii rLll-

:s;prem n:a za I()~i [i, .S;a dOSl9vom. nn V 8~U. c.dre:su 1 m3 - 60 K.A-i. Tel. 061 S39 981. lOU· 1Nd~
d["'l,l'91

• D.O.O. "POSTENO"! Buko'"

8206·1"
• Pow:b n:a :soburiciiIl ;m red u moU~·.[U i LtldD iCI! 7..a recepc.iju s:a pnz.. IlSV;3l1je:rn en:sJ _ jez:il::a~ KOfllak t

l<o.T.1A,7·066. TeL457-060.

kd [I: iz mll.tc:ma~ikc

i fizike.

• KuCa na A rleksu,
Ku~a u Vi[t'2-u-Rij~ka

pap iri mean.i. 9:(9,g:at'llia

1HOl3/l39-91Q;!i

kod Vij~cnlC4: (u -bliZ:Lni Inn

k1J~lI sa avlijo-m

06214643·9_

kuce).

6x4, SOIlm2 zemljo. T<I. 030 S2A347, 06251E943_
• K uCa Zil oomor'sa bazenom e.. l:1;1"ilim jC prilteci objckti.jl 1.4{I{I m2 Qkut.t1i.c:e Lju Di.na (2.:; km (ild Skenderi j,).T.I. 061260S9S.
l 1 l

• Kuc\J p'rodu~1;fIl na G:Jz,LD,om ban u sa gararom i0 Kucniro.m)s'lf' korn unilIjj~, ccmr. plin. grijanjl:, 111. Tel. 061 389219.
:St(ill.

• MOS"Lar ul. M. Tita 26.8, pmda,~m 67 m2~ .....(ils.ni~tVoj !ld!'i_ptir:;ulj:SO 2 l I1BI kcma [ r,Jodm [Denn. T e-l. 063 288
J

na:selje' Bi:n.jeZevo. Kw~::) i.ma tri :Spi'"aut svnld sprat ima zaseban Wiiz.. Okuc!'l i~:;l povr~~~(: 1_000 Q1,2 ogrilc1cna ~idom. VlilSll.Lsrvo- 11l :S,,'e uknj i:reno u gruo t. Td. 062 337 813.
1 J

IMll43923. • Prodalc:m n;amjcltenu vikendictl nl} J abla!'lickom i~.cru_ T,gl. 002 2312 lJ ,061 %() 3S8. • Prod:[ilj.r;m novu k1J ~u u S .. rai~vu1'
j,

• Pmd;afem mmel n[l Jablanickom jC~[llt na iJ(rektl~noj lokadji. T.r;I_

• Vog~~ prodaic.m pm;. pf{~~tor~ VI:aslli.ll'VO 1/1.Te].06114918.3i. .' VogooCn, prod:ajcm s;tan u ul .. B~Ce Krlo 471 ,6-6 mll iIi ~9mj[:-nfl :ta milnji l.t VogoiCi uz ".~u doplaru. Tel.

• PJinsk~ pc," Ila dirnnjak ErnilJ::t. 6, sa sutu na rim:il j o ...gin91 crijevh't'l.9 s~ i 150 KM, mo::i:c::i, [~flinije. Tel. 06l 199
1

broj: 061 33607S.

8214·1"

• Cas.ovi engleskog jczika za oonov· I;C i s:ro:In jo:;kol~ pp:vodi, ,s,r;,!lmnika) ka:n ...e.rzadi,:a.. -rei. [)6.6 917 391. • Brzo ucc:njc cD8leskog jt:.likc., lIS-

442,OJ3621 "733_

• Prod,ajem Brau;[] ove m re.l.ke za bri ja,nj.:: iel- ~p:a~te. Tr;l.. 00 13239{16_ • Pele.ne Z9 od ... .il:S].e'vih vel i~ij' :n.~"" S <I, proPUS[lC P'Odml:tmce 90K60 em)" 1

• Po'tJ,cbns fri:;.:cr h ~ kn-c i mu!karcc i dje'ii'Oj.kii Zil llok(~ u :5i:J]QrnJ !1.BDobri I'l Tel. 061 )] 5

~~iWi~j'9;iJ'6;~il~eJ:

0631.l1 345,
l

lOS.

ri-

7071·1NdZ

mil Zil sigum~ upise, P0I=I ravnc dol::l,im ~u<i:TcI.033~69·965.
• [sk:l.l.sj~i S;U)19f)t:adLfI~ :sv~:s~ol,QtSke i molcn;kcposJo,'c=. Te,t.OS3 514249"

• rn:;t'-l"Ek(:~je m:nero:.ni kc,. t,epdpre-

061700219.

• VO,g~6a~ ,ske-:nder<! Ktl.lenovita.~ v.oSCioo.n SHm :S~,rn.2 .,. D,mlkon) ~oom;"l PQvoljl'!o_ Tel.062386 345_

.om·1 KM_T<l_033644-l31.062970 817.
• Turistit:ki deS:li!l9cLj3

• Prodaje,m mkupJ j en S La.n ltl. FranJ'!!vacka (u :sklopu-P'1vaNk cijCllil po

dogol'Oru.ToI_0619a66l9_

Tel.0612146J.o1_ • Vojnicko polje, dvO'Sob:an .508m2! I

• Vojni~Ro Po~je] 1SO ml, dvoo· (otini, lux. opreml jen nail prodajcm.

Zcnica.

"'(I-cii¢ "'],00 turLs,liEkih rm-I"'. Tel. 1)61 7S792.5 vdo

• Tta2im ~ms:ao obe.:lbje.denja~ SSS, im, mcerti Ii~"od M UP·. FBiH. Tel. 06171443.1_ • J'!riladi.f
'l!tmiol! radii
8"<1

1

no. Tel.06ll10034.
• O[:;(::t

• Prod_ ];;:reve~200~90! m:alinu

f.!'O'\I'olj-

na I"3Icun:aru~

Z,ilv!'teno-rn:SS,pmme· S
~Ilgleski
S'o'Cim stalllJ

~~::S:ktje2iJ;C,U';ali

pi,:!$li.I)_le.1.061.3.31

i

060917391_

• C;;i.SQ ... i l::T1gl. i~Jl:j ka :4:j (JS'noV~ i s.rerlnjookolce ",coma po,",otjno. Tel.
1

• rn.s'l.i"Uk~tjem9'eril91ike] repripre.m~ Zil sigu.mc upise, poprnvne, dola·

'82 R.tII.~nd_ Tel-

• CU:"i1la bi b di [ete u

';m ko<i_Td_033469-965_
D:o:I

50 _
&1eski.
d3ja

"._

,"". Dnevni avaz
prevud, grnmmika,

kceverzaeiia, bosensko-svcdsko-en-y,1, 061 911652.

• I nsuukci]e:

+ rebar + pokjon! + krediti mnie.. T,I.061621304.
SH) 0:

• il.kc:ijiil. bespl. uelanjen]a, kin. pronajbcl je k~metik(:! ~:3rl11d:a-Q pc3

T,1.066917391. • Regi:mi rare Ilrmu (dec, dd, SU R~
STR}t treba te pravnu pom ~ ie ...j I.e sc pravniku. Tel ..06319(171.2. • Skmclvanie pnntaloaa 4 KM., 5,Ltne ~otJra\l'ke-3 KM.! Tdanjs1«l., M. Dvoe. T.I.06186333l.

• Caso"i engfeskog j ezika ZiIi osnovi srcdnloskolce, .... eoma pcvollno.

pcnala, general n;j],cj_~Cenja stanai IiIThi_ Iusoni t m211 KM. Fh'11.' "GLANZ". Td. 061350 6g~,. 64441 Nd!
VSI

KIRBY" - Dublnekc usisavan]e, pranie i ispirimje svlh VI'S[a tcpiba, nam icsteia, auta) preuie
• '-'I

800191.

• V~i m priievoa pu tnika udcbn i m i klimarizlranimkombijem T~5 VW, mere i sve druge destinaeije. Tel, 061

• Keramlcar Ilno. Tel ,062

140094.

radl kvnli

remc

i pove-

SB

LS,k·uSL¥Qrn.Tel. 061 III 7~·8:.

406(1'14. • Dnlem instrukcl]c i... m:itIwg nle j.,i ka. Tel. 061 ssa 6)6.

• Kcmbi prevcz I1,ami~taj3~ sclidbe i odv-oz kabas reg orpada, ubcz. rad na sunga.povcljuo. Tel. 061 S52l66..062

• Keram..icars:ki radovi od 8 KM~l.a~ en ii'l.Li.Ld 3. Kl\o\, brzo, k v ali ret no i poo ~"Cl1 Tel. 062 42,2 040_ jno. • KoI;niIl'!L~ar:ski ~dCl"i;llkamcllt:rno~~~ikj pcvof 1;'11;) ux gara nciju. Tel. 061

• VcC~ GTIJ~ maisrora nidi stiropor Sl"Ojom skelom. Tel. 0:61210 729,
rssadcsa

• Izvodimosvegradevlnskcl s~er-adj}'ve:,T~1,06131311j.. • Rigip:s:, el, inatalaci di m 1'O,,,,I;M. Tel. 006
je

moler-

L rnclcra 20, 1~6.

i ra-

• Siv:;I:[!.j(:- U'9jnitl auropreavlaka za SVB vczl Ia, poprn...-ak sjedBlta] rapaclrunga ncba. Tel. 061215 65.8~B. Be~ic

56>961.

90.

feme. Cllene sa ugrsdn iom. Tel, 0332 11-484, 033767 -99'i, 00 I I J 1 447, 6475·JNd!
• "HIG'J~NA" . Debiasko pranle replha, 1 ml - l KM i unmj~\aja~ uglllo - 20 KM .. Sa rnjt'\'O: 061 141 94<[, Tuzla: 061 581 721.

• AI" z.luz;odO KMlm2, Trakaste zavjese ze KA1Jml_ A lu i PVC eoleme, tcndc, plarneae rc-

.' Iskusan profesor dsje i nstrukclje jz malcrmnikc:-za osmookola:;;:a: radl upisa uared 0;" lkol", Tei. 1)61467 '[37, ni ~s.ke l;i!t.l:li II'!; trakaste !!avi~1: i harmoalk a vrata. T~J,061214303. • Dalem insrrukcije srcdn jLltkol(irna i studerulma heml]e. Tel, {l.61177 • .Prof. (ra nctl.skO!ho.'V!:!~l.en t sudski tckstove i dekumen tc

no. Tel.06l1l7S25,

• M.Qlen;k.c usl uge wcdno

ik vali tct-

• Pcvoljuo, vanlskc rolemc, alumi-

g973lg.

• Moler radl SYC vestc moterala.rerme fasadc, eigtps, os;mlo·"fism, kvaliremo, povoljuo, Tel. 062672 25 8 06:3J

• VK V krccen ie' sranova, pou~ ano i s:truCf"!tiJ molcraki majS\I)f' $etbo_ T <I. 0619l J g6~, • Kornbi prcvozom vdj m sclidbc, prije'l,lQz pum ika, odvoz su ra, cijena

I "se. ToI.061 IJ2991,033418·086. • I asrruiram matemariku uspiesnc. Tel.061 St1439,

• mekln eaT - us.tu,ce el, i['!SlSl:aeiia~ interfan i, alarm i, grurncbran i! el, LlS-

D. more. Tel. 06J 434314.

• V rslm pri

~I;:VO:l

pumika

pc B iH i

povollna, ToI.~61 Sl 7424. 691-2"0.

"0. Tel. 061073760,
001916333. ,114519.
• MQXen.;lto

• MoO I erske ustuge kvaf

[eUJiOi ured-

.. Bravar, 1'0010'Ijno nidi sve bravereke ",I"g e. Tel. 06l 940 7JJ, 033

• vodclnstaletee obavlja sve vrste vodolastalmersklb usluga, opravkc, adapraefje.T el. ()fillS%- I B • • Komplcte u: adap tadj u, mclcral, rigi preside, keram iku, 19 mi nar.

40'i.

• Mol. farb, uslege. T.I. 062 81390l,
(arb-:ir$kcu:5:lugc. Tel.

4~
• Kupujcm

Hazuo
staru dcvirnu stcd-

6811."JNd!

sa fr~ilc~s"og i cbrarnc, U cviemm. ToL06! 480069. • Pm fl:sion;t] PiC sn i maJl:je i mo.n1:3la
ns DVD. TeL

ru~'ilC ~ prevodt

• Moltr:s.ki redcvi izuzctnc pcvcl ~~ DC! prefesjenatne ~ ueedno. Tel. 062-

barake 631.

pravkestolarske i t apctarske. Tel. 061 6066>1,066610-341. • VKV moler ~ radl molersko-farpCis"lov<; ptI\iolj
flO_ Td_

• Srolar-raperar,

puvcljnu

radi po-

Tol.0622l6904,

"s:~

• Iscjeljenje duhuvn im pu tem P'O oreoj u B rune Groll i nga, medici o.skj dokazlvo. Tel, 002 2% 376.

00 1 :s.0'7

n]u, obveznlce, ramu odsrcru, dlctrice. Isplata 1 J(lllI~ k f.!aadrcsu odmah u FBiH iRS, ra 06! 115 2l7. 79ll·1 "
Il;I,IS!rijs.kt~ilir!S.e_
j

.' TV VIDEO SERVIS "eli pe1l1."9'1,1'~1J h TV nparata i videoresvi
kordcra. Dnlazak na :adr~'U. besplnran. Oaranctia 12 mjcsecl, Tel. 03l14, 1-178. Mob. 1)(;) 14~ 042.

00 144093$. • VIi lmo scrvisiran]e t In~darenjc svi h vrsta L.l nkumjcra, LI~ garaneiiu. T,t061 !8S90l.
• Povcllno i K'If!l1ltcrno eisti m stanc~'-e I ptls1c.vne pros-rote. T~l. 062 401
619,

svad bi, vtenean ja, rodendana, zabava, presnimavunicsa VH:s.-a i mioi DV.-;];

• h.-'I"odi mo sve vrste gr,9devil'lsko-zanatskib radova sa garancilcm.

Td.061740!27.

• Ixna] lIlli'u iem pla_y station igrirama, Tel.0612(Jl.3i41.

'2 i 3 sa

9QI.

• K vBHu~~ i gamncij:alsv~ vrs te bravari]c, leftlnc i pcvolino. Tel. 0625022 20hare
J

d~ng~t1;r~~s~;~i~ki~d~Si~oC~~b~i 6Bn6(;. • Bmvar ~ iZriid uicm i men dram svc ~17&j8~1~SI!;:sa"'ij:!nia,cirtviT~.l. • Zid:J_niko tf::S:n-s..kirad.o-vi) a.d:jlpE:aeija: igtBd njs.. Te-l, 062434929_ • :S~rvis sv:ib npovil ve.!i, ma!iu:i i dru.gih ku~a,r.!;s_kin ~p:l..-:Qfll!! l1ol;;i~ak

• Kupu lam stare nlemaeke marke i
Td_OOI3239{t6..
j

6951·JNdl

6066Jl. • Prcvoa jiumi ke :5:~kombiiem co OJH,SCG i HIt. V. Tel 061.2099l5. dere U.la7.:M i ga.ra~~M \tl"2lI:!! ~.anl'&~ bolkone, T,1.061 Il6205. • Mo.I.,.I« "&0. Tol. 002922323, 066!.()5lSI. • ,Pop.~ ...j~m nt s.... modela, l ib proresi(lJulnc r flJ.I \19kJ.j 9d_res-i. Tel. 061 365690,033653·31 J.
• B rllVilT fildi og;mdc, k:a_pjje gdcn1

• PrcYOZ pu mikn nn s... desunaeiie e u TS kombiju, siedili'[~ 1 +8_ T~J .. 062

miscvc LLni~uwamo·u.l gamnciiu. Tel, 06! 1,84796. • Li leeim mosdanc udare i druge \>01.",. Td. 0>36.16·211.
• vcdclnsmlarer
53

stjent ce,

~LU-e

mrave

i

dagcgodisnjim

~~%~ii:j~~~~~;~~_ij~tn~l,~t~:

033456.501,061214401.
• KII:pLljem

• K I]pujem umjcmieke slike~ filAneIi ~u~:5U1rina.kjt salo"'c id dllC dki?IJ.'C) rut.ne~ ordenje,. znac-k:c i OSiutlo. Tel. $t.lve:n.i rt= $ani i-e\l'Slce

<ilimp;i,d,. Tol. 03) 456·501, (l(,J21~ 401 '161116.
• Kupuiem lomljello :;r;l:no, duJt.l.le, zlatm: 5.atO'lj'ti iostal:t'l odz:[;n:l. Tcl, 061 • 'Kullui~m
ttt-1 dtl~:.i1_C1

'u. Tel. 061.l64

• Pr:c'll'O.l p ubi Lh Sacraje'o'Q-m o~ l LIX ko mbi vo:ri lim_a sViiddm d ..tLl)m~kl!m!!Ij_:;.:iffl;nl). Ncumrpi!lj~5a.CrDuhrovnik,1 M. Ri vije:ra-SpHl. OC!];az..i.mo ria !.Idr~~
l

• Zon;iTC Stjt!1,~I;C, :$l;1,ne m:ra'll(: i m"i~ve ulli~Lavamo:sa 100'% garn.nci
j
m

348717 iOl3535659.

iom, To!. 033234-805. '", Td. 0612l·J 078,

",I

• VodoinsL!.II:arf'rs_ki i keri) ..ni~ki rnd-o ...~,ct:n tnl.no ,g:rij:1IIie1 uz garanciill i.po .... olino_ Tel.06l ] 32737.

• Brovarsk_L t".J.tlClvi)dolali m n.a :adre-

"",pl,,"o. Tol.061 551035,

324.

SI6S-!tt

D~b~:~ie~~.1i~l:M~~~~~~ta • In~tJukcij-c e:!1SI.~ki! njematJ;:i

na i

pl,l1Im. Te!.OB6"-59~,,06155J640.

lom_lj~no i :.nlbar.dto:zlasorvanc i OM3!01 l1aj ....L~_e

TeL 061 26938'i.

• Si.su:ran, ~bj,lia['! ;LCS:3:r~ ~idsI ker;ami.¢:.lr) vOOoinsmlE!wr, hd.

I

81s?--!"

p""oo..T,1.061339l06. • Dajem insuukdje mmem:ilLike i [izi kc) dgl;;l!7.im ku,ci_ Ttl- 033 204--450>t 061914014, 391.
• Pos.1:av]i ..m liIrni[tOltC1,!;I;;ULcl park'l,':~ [e i fiSUj.l e "t"S'l,e patk~'la_ Te.I. 1)61 8.2 S

061 !'()17J3.

Tel. 033/658·707,0621.65429. • Ke-ramillirt rigips i moleraj .. Tel.
1,

• Lcktor.ikm i ikQrigujc:m Svc Vr5!e Let'S [Ova. Dugo,g-odi.~nje isttt:s'[v-o,

.".Ii'e".

• Ker.am ita.rs.ki rEId!}"'; u:z garanciju

Td.061 08l369.

_. ALl1cpn;'lj0l:I1ik k:o(llbi~em vrti :prevozilam iet[:aj!.l! r.1Z.ne robeJsIv .. ri j su te.cij Cll.it 25 KM uSa ..k .. nto.Du pJ us T,till;t['!a~:[!.a.g;;._Tel..OOl5-l8.014 e Mol~r.sko furbarski .radovi: moler;;1i glctovan i-c z:Ld(l.... ede.l pu.c) l ijc'a~ p[je:njesIiropota i navlae.e.nje m refire, ..... :po ...o]ino i 53 iskust'\'om. do Tel.052
j,

• Radim sa dac.tm_ .. Me~ ufiarodne ~ko1-e S:aI'3le~'(I; po na5.[a"'nom planu na engle$kQm lur.) i loti \'ei'2:ilcii Lli!inform:Hlku, Tel, n62 293688! S:ilr<ljevo,

• K upu ic:m sl ..rn rll::viznu ~lcd.D;jul (l.b~'e:2n LL~ r,;infl(iI Od.fl-el:l! d~ClTlice.. ispl:3Laoomah.Te],Oofi1 5178,97. • K u:puj em $(:tru .uc\'i7.n:u hed n.jl,J~ r8l:1'1 a r,JO\r.a~ivanja~ diollj~ svi b fj nni i rondo":I! nOlibol ic pl:lCam i:sphua Oar moho Tel.061?88739.
l,

T~l~~: ;~d9~~,

• Dajem im;tru.kdj~

U~glU

j

iz be.rni ic za OSr h ;- 10 KMJ_
~ j

• Zubne prO(~ .izrndiill p<iJulivka:, d(llda [a.k Ji'_ll ha, rol i.ranjt!' i pOdlaga.hjt' zu.bnih prole.zi1 rndi rna vike.nrlom.,

T<l.061 S6! 63,.
J

• K V \'oooi.ns:lahil ter, dclu.mi.

24 h,

TeI.06JI41544,OJ3677-g4,.
1

l

b em iie s.t uderui m:a. ~ lll'..c=ilLc [nlB, do1a:zi.rn ria adres u, Tel, 61S·9OJ. • Prof{':$orLL:! bel-n ije d.aje 1.f!$I:[llki:iioeiz hem tje :stud~n Lim~ i uren Lei 1D:.d:, • Prorew'dca herniI e daje inSiLn.l.kcl ~

[11 StTl...d~.cii.ei"l

o;.mo.T ,I. 061606441.
d:~[;~~~iI~~

m·Hj~·I~~k~ ~k:~~~ll~~~:t~• Povolj ::fl~~ ~~H,~~J~&~l~34 339, Sil;\l ;~~e •
te:rn:alike:

• Popri!lvl tBm s'lf'e VfSIe- frt1j den] r:a. sb_l:idnib uI'cdajill u1:garanCtjll. Dola~k besl)~ala n._ Te.L 0:611:5630'9_

672141 e· Prevooirn-engte-ski.s.
voljno

• PosT.:ilvliimje bnrlcnje svlb .... r:s.m JXLrktl'~j podCi\·_a L bmi'Il:;ll:;1 sa b~:prB~i ns~om maSino'm k'YtIIl iIerno i uz

no daiem insuukci je iz ma· i infQnn:ni.kc_ Ttl_ 06] 358
r'J_(1 p.rCVQl It::.

64>·990,

d:~jcrn

KM/su, i p.o.

sarond;" Tel. 062667 511,
l1

in.$\[ukll;'ijt,

Tel-.

T,1.0612&43M,

• Ag.Lmdja za kupovinu :na.re dvi.znc ~u:d.nje, 113 od~tel'C'i di.on.i~;[iI) IJajblJltm: tje- pl ..t!!Ji'nQ, ts;pliil [01 Ldllli!:lak odru mh, • Ktif.Jllieft'i :!iil.:lrli clevi~nu ~lednj'iJ~ dioIlii~ i T.. me: Qdsrcu:: iz FBiH i RS-,
Tt·1.

• Tilpet:;u :5:1 Lsku:5t'L'om prc:s"I.ati kLl:funs:.ki i ,k:t.lncel:ar:i js-.ki n:amj~taj.

;!jt(~~~!I~:?~~:,~~i~:i 1:93~nat, rn~k• Ozbilj3in tCSilI~ &idar,. iktramitilr~ "'od_oil'_'SI:!iln~i")~ut TeI.0612.69·385 . • Sudski m.mac z..1. njem., cog],~ ho· l:lnd_ i~i!-4 ul. KA>!e'lo 36, Sitraje'liQ_

• S'I,I'-e 't:Sre 9da,pf.9C'ija tu<;a! ~ po:slovnih prootOl'i3 ugradnja

$lafiQ'~~

blind

Td.0623lI174.

i<.Tel.667·8g0,

.. MCiler [1!:d i moleil1'iko farba.rs.,k-r;: ni.dove ~i.s(O, h!.ll h~ul-O i povClljfll},. Tel,

062419501.

smje~Eajem.! spans k-e -e:kLl'e~ pu ~iH i d ..lll; po eur-upi kli.maliz:Lro.n Lmkorn,r

more ::m

T.I.06162005),

biiim,. T<l. 00 I 8998SJ. 063943445,

861~~~~~~01~ ~~urLhHC=.
To!.06H,I,n.
DC'

D.aje-m i r.lstnd!:c_ije i~. ltMije jt',a n ue'll;lo i.rudente. Tel. 0&6891378. • V-odulti$ud:lt,e .. - :svi votlOi'-!S~9]arc_rs.ki rndovi k ~a.li lcmCi br~Q,
j

•. Rigips majsIOr) rgdim [)IJvoljri-i) i brw",". od rigipSll,Tel. 002941214.

• PrevozpuLnilkim klimil amomo· biJom,. more i os-u!.tc· d.r.::st.in:acije_ Tel. • M.ob:r-.rnajstor~ kreti~ !;!cLuI~} filr-.., bY St019tij u_ Tel. Q61282 243_

• :Scrvis n;lCu.!1Itra ""Aki"! pop.r,~"h~ .n.i1dogtl.ldnja, insmt:!C'.ija) t:l'l remf:I ko· nckcij~ ltn ri'l,l'j ruSniJ zaSti t.!'l,. dolalaJ.:: n.!!Ikutnuadtes.u.T'el.0615453./.5. e.feJ:tmneb n Lke: "li.I ulenike

ToI.061108144,

.1 nstrukcije iz m :ncm:ni.k-C

• Kupujcm slarn dcviz:nu ~tedniuJ l"Sti'lli -otl~[eII..H)b'i;l'e:ii:.n.ic:e--diQn itie_ Ispia [;.1 i do]az:ik odm:J.1l u FBiH i R.S, • Age.ncija z:a Ir:;uI>O...-inustare devix· ~led nj~ C1I LLLI: od~\f:tc- Ld tOri ica. J 5pla[:300m9h_, Tel.06.l451791.

pn:<;"oo, (,;",," Tol.OOI 199 442, 033/621·73J.
• Diliem LrrS Lrtlkcijc iz b05:11.llskog jc,-:ilui. (g:l"l!J'l\9.tika i pr:a'IIQpis)J IcklOd~cm clipJ om_skc i m:Jgist .. r:skc radi}r

m

grnde

Rig:ipSi
7

majSlQr, :po(kt'(l ....j:l! ptel sp~t(!!]i pot:lf1l_n. Tel. 00) 818

"cdniiMkol •. Td.061 8!25,18T<I.061227 189.

fizikoe, i -osnOVn itl j
1

• Stolar - iP'3da i TnIJl!1tv...a huh i,nj:a>jo :ame:ritki h pJ ak.:ara) el'l.L-erijeMl, slepe.·

n;ClI.Tcl.06151266l.

• (nstruiram mmemauku: za. s~e tkoJ.c i f.aktlltctc,L15Jl'iJ:S-n~ • IKWO] ino, Tel.061 >49241..
• Se.[Vis raclJn:Jra"'/Ir-hjo!'1 in.stalilci· is W'LndC\\'$:Ij ill re.m ~l K:Qpck-c:i j a! a.Qtlvi.rusn .. Zil~til.a meunaI'D, ciSCenje: vj· [Uta h:Jfdwe.rs:ki i so[Nerski p roblemi,i[d,l'e1,0612436l1.
l

1'<','ol;no.Td ..(6) 74121'i.

• Radi

m cel]

~raJ no vij-all

i~i vodu

.. Vrliim :se1idlilt !ll-od~.HJim kOITlbij-cm.saradnoms.n:llgtim udr1.avi ~1j1ani. • K V vodoi tlS;U.lla [e.r L:!Idi sve 'v.rs:[c fildov~JI brzo} povo'l in 0 t h:J1 itl: Lno, TeI.06134919-4.

J

'liC' p:;l_rkc·te 3(1("

• Pa~kel, ~iXl'd! pO$l~'I,I'ljamot btll:sii mo i li1klrnmo. P'OSIi3v]jamo svc gOLO:i l~min$tec Tel. 062 828

"._TcI.061 a64'i36.

• P'rekUCilV<Lm fl.il LtlCUllllnl s...-e Ie-k· stuve, TeL 00 1520912. • SIO[i1t iU'ilda i mOrtLB~a kuhi nja Jl'1~k.am:. pn::d:soblja zarnjcm'l 'b:Jglama_ T-eI.Q629449:502'.,
J l l

• l {JiO%, n:Jjbotje pt:Jeam slarn rlC'l,'!Z· ru.l ~\ednjL!, ~L!11J Od'ICIL,l! dtgt;!ic:e svih firm i t (-ondovi3 isplam oom all,

Td.06HI1791.

J

• ,lskU!i:na pror. ell~tes:kQg, nje~ m:a.ckog i [riiIL~u:sk08 d!llC-¢~5QVt: i pre~ ... di_ Tel_061701873t033.20fr-6l6. a • Pl'ofesodc;a englc:skog jcz~ka d:Jjc: [!1,~\:I-ulteije i pTtvodi .s·'ie ,'rSle t~k!slOva. T.I.06Z7J9347. • Duicm c:a_:50VC iz; mat.em~ tike i S;Ul[ike daciTr'i9 i srude_lUim.ll, IISf.!j~flo.,

• K Uj:lU i~m SLaru deviz.DU itLednju, r:J1nu odltc:u.1 i dionice FBiH ~RS, is~ pla~ao-dnutJ. Tel 063:)'9S 640_ • Kupuji:m smrll d~viznu ~Lednjul r:l\o u od~te~ u i di'!JniiIX svih fi.rmi i rOD dova, is:plat.a odmah. T~], 061 .3.75 634. • K'iJPUj~ll' devi;;'j'LU ![edniu,lu.go i Pri. ...rcd.ne b:JnkC?is.plat;].oomob., Tel.,

• Kirby dtJ hi nsko usi;s .. ,,:mjc i 'Pm['Ije" Wimn ...J:liS[)!l:ll: i s~tdeCih ~at'!1iH.Iii.l1 Il.ajkva.liu:mi jim kirbjj LWlffi :;'am· pQDim~_ Tc.l. 06211 S 202_

• Korn bi pre...-o.l pl.l tn ika I +:8: i s.e. 1;dbc,1X"'OI;00, Tel_00 I22l J4l.

r..dn:a_Sf.lEtS,:I p'!:l pot_r'l:bi_ T~l. 062 385 762,
.' &: Lf.il povolino.! Kombi selidbe'_Te_l_061 ]47.3-61_ • Ele:k Il'ienr VK V Zil kuCn~ l(li;:ije i un:d~je. Po~u,'ite. prcvoz. i

e

Vriim

pr~voz

roDe,

!Judi t stvadJ

bo",,,bc, m.i"'.o", To!, 061918 53;.
l

• -Suf!'Cn:::lik:a:Sllo u.ngnr'o'amo wh8:reI mol ~ce-! m_t:3ve~ ~ [jen ite! u~i) bu-

• R9i [lbQi.v siS\l:m li~cJ::nj21 u v;;ik'm dllm u jJi pos, prosmru. Brlo p.i}vol fno
j

\;.rom B;H, TeI.0019033Jo.
J

Kombi

prevo:z. pu [Ill ka i robe

oCt insm

r

Ple"oo

ToI.0335l6·945. • Pro resor II iein_a~kClg i ~:ii:i a usk
dlje l.nstrukcije
OS<lb#m.l!i_

1~:~6 ~\~~~6. br.:zOOln~
J

e

N..mjdl.'a5l1

s:uunu

~tud. ..c]

[i·

IJspidf.lQ,

• Pel'ell"lotihme :hl;in.bow mdi:r'lO'hI 1J "ili;.c;m s[anu Hi ru ~IlO u praonid sa d~\:;I"'om nSRrJJ'CSl,!;; Tel.0612U2630

618·907. 009

Tel,

efil"no. TcI.06199008.1. •. 1fJ8lrukc-ije i~..maH~'_m::l.[lke I..H'· pio>no i 1X'volino, Tel. 466·736, 061 506715.

t'ujnsl im

T c] .1)6,1244 562_

uCenicim

.. i

0661<3731. e K uptliem dcviznu ~l~dnj u, LsplaLa o<lmah,ToI.0611269!8.

• Uspj~llo i povoljno lokom cii-ele godine d:Jjem ii:rnrukc-:iic iz matcmn~ ['i ke. Tel. 210-173_ • Da.~~rn i.nsl~u.kdj~ iz marc.mOldke ~ s~rc={klJ!lt' i fakutU=lt_ Tel. 061 ;5.34

• Isku,;;a._.n rrof- (:sirrfllh_ "rev_}, .prevodi 11:3 t'llg1eski S'!:fi..!.~nu literst'Ul'll i telmit.KQ dQk..,ment:Jc;iju .. Ttl- 06~

033/61J·2S4,

1

• Vr;im sclidbc: i sye _"'Thle p.re'Io'Qu, k.ombijem~ pO\!{iIljtlo. Tel. 061 165 .' MQlers;ki. raduvi_ • Prevoz Tel_ 061 S79 97l. kombije.m
J

• P'o-pravliam s'Je ...-rsle fril.idC!iI i ra.. :5hl:;!1dllt: Idni.i_k~ U.l bespl:lj;ta!1 dolazak. Tol.061 15681.5. • Prevoz putn i1m u svi.m pr<lv~im:a, prrtma mtJtU! kombi Hyu1'ldat HI.

7,780$.

Tol.063943445,

• PriiC"i'uz, p\J tni-eki m klima autQ· mobilom! mor~ i os;[a!e' des',in;acije.,

• NjemLl;ck~ iczik - in~trukdJ.e i pre---vod" ku-canjr.;:. radova n:a rnl!un:uu. T~~,

• Kom bi r,evoo: robr:- i pu tTi ik:;l ~ :JKi'vo1jllirnclje-ni3ffia. Tel.061 S.OO067, • VCu;1QtD.fi'taJ:;Iterodr"h.\'1'I,S'lSHI i posmvlj:a nm u Lf.llH9.l BJ:i 'u) ~i.s:ri boj ll1:l"C, :sve uzgarnnciiu, TeL 061497 622.
1

r.

po ... ] jIlQ_~ r~,dIl:iil. snrJ.ga po dllJgoVQro. u Tol.06! 5 IJ94g,
:?am i~il.9i

0000, sel.idbc

Tol.06IlJ083.l,

• Autof!tevwQik hUtionmn.-g_rair~rom i mmj bag:e,r,om S. T,s:vc"r'S(e LS·

• Kup-uje:m devi21'1:u i:ll~d_nj U! fa ll'Hl (j{j1tct~ dionice flrrni i fond'o"il dQ-o i dol:l~a_k odrtHih.

~cl.~:j036~;~~iUU
m.h. ToI.06l'l607U,

1,

231.

• Kupujcrn dol;:;vi:1..nu~lcdnju, rnrrnl o.d~'~eI;o~ di(lnice fi nfii fot! tllW·9 :sa S::tr;aje ...ske bur'Ze, ispl'l[:il i dcilaz<!k Cid·
• Ku:puie:m SVoC pr~dmc:: lorn [j~llo :1JaLo du_kBl~ ... Le od zl~ t:ao- n:ljboljc

gl«l<og,,,,"o,oov<o. Tel.0618777M. ToI.0623788Ig.
• Engteski
1

• I n5trukciic

iz m:atcmatike

~ ..::n~

• Nudimo detckrivske us:lllge bno ~ojc v,rslc clis.kn;cija ~r.rntO'L"' ..m8. . i kof.l 'iC~dj:il ~
OSIlOVce

u~ul;e :scJidbi~ od~'Qt k:;!.has:ro~ d,. ToI.0611708a6,03H72-9S4.

523·998,06J 863559. • Pun.[m i p(l'prnv 1 j<!m frU:id~rc i za· mrz;,,<'e, T 01. 061 150 5n. • Povoli 110 pt'h·oJi'.im $V-l! '1,1'1"$1(:robti~
QI~-

• Ccntrnl. grij:a.njc, pl.in, i.nslalacijc, k-on",eklota i[d.! T.adLm.-o k"o:t,1irerno i povoUn~ uz. garnnc-iju. T e-l.

ko~'i.prc"" ... Td.06111X1268.

~k~:~fcl~o~35~6~5 ~ 2~~~k~g i bOSt.ll1
• l!ilSII'1I i tam da_k-e i. SI uden [e- iz ~lllite.rnatLkc: na AJip ..sinom Poliu ¢as·6

• Profcs.o.r dilie

j !1$tJ1J

kc:ije it fmJJ-

061500017

Tol.06:> 14,0'1(1.

•. S [aklar :ri.Id i ugrad_nju 8.... h 91'S La i stakoit:J, ogloo:Jlajl dol:a.zim n:i ildrc:su. • MLn_i bagerom r-sdi:mc OilO :;;!.O ve· tiki nlE'mo~ i:sk.op k:a.nO'l1il r:azbljanje
1

8!~~~~;I~~a!1l
73!,

i

• ElektJi~r viii !j'o'!.:' "n;(t: popravl-;,i, c:.1. i.nst:J)at:ija} pr.e:kLdaCa} utLcnica i

03HOO.II4,061911476,

• POIJOI jnQ i k val L~eLi'lQmodi m ;ctiianjc, miienjarn konv~ktore radijamri m~ i_ O!its.le pop:n:wke ~ pcvQ,ljnrkl_ Td.
r

i dQl~!!~ odnt9b.

TeL

~:O~:~O!~:v~~1~,'~~~~~jcl~g~l • Povotjno ugradnj[J termo
8950599 Siuaievo.
1

k""'m,kih.p",".

T<I.06J·l33526,

Kl\1.T<1.06J 1,7991. Tol. 033 621·976,
• Profesoric-a ~~657~63it'gLtL-

l

• K u.pujem ;d:;! to lomllello~ dukat,c~ !l;orv:a.ne! dobro pJ1lca.m. Tel. 066 723 plote j ..zz i

• Englcski!

~j~mac].;:_~,

h.,sl:tukc.ije~

fas ..dn rno]ersko furbars.kj radovi] lil_m In.:.l.., rigips:, kenmika. Tel. ()61.56S 834.
l

• lns[!uj ram da.ke i smde_n [e iz m_atcmntLke i [j zj ke' 1l:aJ Jl idli ~ilS 6 KM.
1,

• R.:idi.rn 'cc:ntlUlno grij:a.nje i p'nwkc S..iia.oja. T~I. 062 316 :s.l6. • am [r;iilno grtjanjc, \'odoins.tal

Pl'ol;'

b<,O"", SZR Mohv<l it. Tol. 00 1 219 946, • K"cni""j"Qr. TeI.061108798,
• Organizujem iz[e~e u t'rtrodu Ig~ m:;m Bj-clatfl iea. J :Jhorilla,udob ni m Me:rt;:edes kom:bii.em. Tel. 033
1

~f~~:a~T:: ~6;~o~J~,f.oVQ~j
T,1.061 S62321

..cir

nO.Lk va-

235·199.

• Po,"Olj no cS m8&iine! ~krgi~~!~~jt={~~~r~~)_~f~I~063popmvlj iiilm .... r..IikaIOnt~ tpot'CLe, boi l-ere~ Llgradn j:! i n

bl"",. Td.061 24429Q. 061144290.

.. Kll j:n.ljt'm gramofon$l..':.e 7.anrova sIran.~ i ex Y U rock

94 7 4-05).s.anL~evo,
dje za

englesk{lj, jezika dajc Tel. 06l 556 700 ... tcp-L5.i
j

• Prc .... pl.llnih oz I LLksy:mim m-e:rcedes;.o.\' i m h;imbijem:M sv-e d.esli naeije. • ProFewr m_.u.e.m,uike sa is.ku5 (Vom daje i_nSlruke ije dacirn:! i s:ru ~ denLima m'kom godin~. Tel. 033
r

.. Seryis - pr·ogrami ra !lje:.. proosiii:!"Cgi!na.rk.:asa ~e-I.w.gI.I.Te.l. i}b12j.1:ID9. • Scrvi.sc.r rashladne t-thn i~ ~pm.v1jaJ1:'l rrit:LCeteJ zatttr.dva~J r.ashliidnc ...itrillC;. kom-orc. Tel.1l61143 OW

l

• K ulluiern kniige, e.nciklopedije, cnilne i. pi~OlJ'.lcromallc, tc btJrne, Tel, • Kupure:m nci~pr;av.D.C: 1.liilkomjere

061244211.
.. E!181es:ki

• Pro[~:r:rII ::ne:rn::nj kc d:~j~ill:i'lrukOSilO\'ee i s,rednjo!ko1-c-e. l~eL in.sl.tu:~cije

automnlskih 9JO.

osigurnCo.,

Tel. 06] ;5.63
1

,rednio>l:olcim,. Tel.06ll81987. • Lij","¢i m '0'$ ojskt i 1,1 n ul:;irJiie btmoroide, T e-l.. o.c I.B3- 146.

ost.!Qvc.i:r:n:l

j

• Popra ...ljam TV sv"ib modcla pro· fC$iOn:;ilno L n~ 'L",~%i ,udresi_ Ttl. 061 36'i 690,03>653·3 I J. • Prcvo;r.:iml1utn o$Lid(l~ Itombilem

i;~:~~:nl o=bm::~~a~~,.gog~~7n~5 23,,06! 31! 276,033666-27>.
• AdapmdJa SLanml1l i kUC:J post:a
1 r

• R:;I LIlI;m .....-s.r;neralkCt.

ho

i

,vih \'''''.Mob.06171362~.

061 l68 155,

ike, sch d~ loCrc~ i i a-ulobllS(IIJ.I .. Tel

~~.:~f-~r:~sl~~;~~!'~~
k_r~enj~ i

4H-574,0613BH{Jl .

• Klimbijc:m veti m Jtajpm'ol inije II gtt.ldu vrliim f!teVO?~s.elidbe i OSl:3]D,

.Radi m molen:ko-farbiJr..;kc: pIJl51,1JIve-bt"~~~s;ro i povolil"l~ r9dno i_skLlS-

aUsluge
NAjPOVOLJNlIE, NAJKVALI·
Tf:fNlJE ALUMINljSKE :!:ALUZlNE 20 KM, TRAKAS·

[Voprck020god. Tol.06) 174192,033 21Q·791. • V.K kcrarni~:ll' pCl:n .. vljn kc:rami ku 061511249,
u

• E.Lek-Lri~r: l.I:~lu~r;;I;:t i,O:5:I~la(:'ij<=~ aummaLSki osigo, ind.lkamri?..a baJ1IU~ et bojJcri c,], ~JKI',[,J;:(i i dllJgg·_ Tel_ 061

b".Tet06J 5115lH.

• Kombiiem

104061.

p[-(:vmim

kab;a;stu ro~
l

Tol.06H'3121

gl"'kog, dolaza~ n. ,d",". Tol. 06l 0063>2• MOl temOldku i fiziku instl'ulrn dIp],
ing.. elek[_~ol~h n ike. Ti!l. 00 1 5071 361_ • Mo!ersa \octikim M.ldnlm is:k;uSL\'Om Il\'odi Sn; f.[J,olcL-farb. ~.do"oCt brw: k.v:!Ii[emoil-.i.slo. Tet061 106345_
1

• InslnJ

~ci ie

j_1:

mare.ma.dke

l -en·

naiiefLiniit

u g~du.

Tel. 03,3 44l-6301

Otkbf~hJnjc ~1(I-je6h iu.gr.ulniu [].l)i.-ih eJekL ill8Lt.1li.1cij:a..Tel. 062 S22Ul 4,

3124J5. • VKV ~kkrnCar,c.lekrnJ..[ch:nl(:arvm

j

• Ri:l!lips millsmr r:adi pmkmvlja p'1a:fol1loC! -rtgr.Q;d:r;l.I:: ~idQ'~'C=.TeL 061 p

Tel.06) 26289S, T.I.061397187, 791.
J

• Ml)lmko f:arbarski r(!d.ovi) g.lelo"":;I,!ljCt, motov,;;!in I.!.lki.ranj-e sl,o~:n:i ie.

re

j

rig.ipsa, sipoda 659·'7l.

• V~im ugradnju!Svih vn;m p;;ukcm b rutc=njem i l:llkir:9.1'l iI!ID~lami nara~ i ke_ramik~. Tel. 033

• S!:il.kl:i.r- titdimQsve'S-tsklarske V:k v~!!"~;~ ~~~~.pot~.~ doli3~:Lmo na adresu. Tel.. s~b~~~e dO'l{c 109.<[35,

CII.Td.061916l1.2. 842343.
l

• R:iinbQ'1'O' dubinsko 1J5i~vall~e t-e· pi h9! ~jedefj n C9fn LlU r.l! jogi madrafR-

• Rac11m. povoljl]o s:vr: moll!:n;ko-r:l1'~ b. .. r.skc ri3d-O...CJ. uk] jUC-lIjuci i s[Oliidiu, · • Radirn mill [e.r:i_;sanj~ ztd.a.nje, og;radu VnLUl: pro:wrn. Tel. 062 4Sl • Atl2I])r.iI:c:ij_a 8.[:anov:! i ~1[]6:.I, f.JClSl.iI.'1,'1 j:!nje- ~Iot~(.:i~ la.L'II!1aI3~ kr~llje i i

0617126Sl,

• Vr~irn p.re"'oz. ptlttli.k-:J:sa Juksuzl'il1m in]~m! Lla ~,ve df$Lin:lcije. T~l, • Kut.na doS'ta~ DVD fLlmQva i scrija,.l KM(XI DVD,:lVluiod '11-1911,

06 I90S 734.

061

Tel.063 191701,S,,,;c"o.

TE: ZA VJES E, VAN) 51<E 11.0LETNE, HARMONIKA VRA· TA, BUN DO VRATA, PVC PROZOlU. TEL. 061 30 I 40 I. 684f>.JN&
• Scrvis: ...d ma~ LniJ (GmoCf.l il:l EI Nl~ Koni!::!'!J Obod_tn, Kandi Z:3~ nusi~ [b~rn,:j!I1~PQ:reta! b<J.j!c:r'Q_ DQlazak bespl:;:n.an! Ga.rllm::iiil! Mob.
J

Tel. 063 !45090. P1T ~!1dul-atht
• VKV bravar

• SLaklill' vrl;i lJ,gradnju svih vrsra stilkab L{!gh~;d.:llil1 (JQ.!~z.Lm nil :arlrcstl. rndi ugradnj IJ Dra. val OTmal1lt h['!i]li" ramoviI! (}(lvo1j no. Tel.06l 507683,

• Srnk]ar mdi svc "I'S(": s;mkl:ilrskib usJ Ugll dolazlm na adreslJ. Tel, 061

6011947.

.. Profesc.rtC3 dri'i tn.S\fu:kdje i Z inat<m.dkd Ii.d.ko. el. 5l2-0 16, T

drugo. Tol. I)(; I ,10J73-

• v.otla~ kerYm ik'i1! ~nl:i.!l:II'i.O gl"ijanje,.zid"Il":: kade, Ul gilr.:mdj IJ iIffivolJ· nO.H:l. 06 1 18273). • Posta ...I ja rno p>lrke't1 :;LPQ~tl bru~imo bc'"lpraiiillsik'!Jrn rn:J~inom i llllkLru~ • _Komp.l~tll" •. Ele.ktriear :ilda]J~.:il-cij.. Sl:iJl:J. Tel, orkt ..nj:1
kvilrove,

". Tot 061 'i04 HS.

• Rigi:psmajslorll'iEi.di.ms"~Cldrigi]l~

I;M. T.1.00126844t, 5o,.j.
• Vriimo s.ervis i mlln[aZu

• Pre-vo;. S:Iv2lri,:Mmj~taj~ t OSIalog yeC.im kom bjjc:m rildnl3 Srll3gal' poro·
l

d,H,. Td.061222310.
1

• Vr.:iim pre,'-O,~ rmtniK:I Sa k1irna'~.iz.irnn im korn bi 1,iozi 10m) ti mm Hi H j

• Moll:t ~ ~, Vit~ d.{1 [OJ k:m~·cl.ar.LitJllI :Pil'Slovni pros [(n', uredno) Iltll(esio-

0'" no. T.1.06! 507683.

• Sel'rlit1!!1t;Ski! diploms_ki, sJlen_ira~ nje i oluadll. di k:!! rekta_1t'L~! kn i ige~,pr,'Y~1jr:!Q~k VIII LI~\!1Q. Tel. 002 8n 5 ~;)_
• Us[~m,oler.ajail)(l:smv[j::ilQja [::iIml-

mo. Tcl. 06 I431810. 062316911. 061316911.

00 i kl;m, "onik<, Tel. 06.2371977, 1)(;14JB689,

ra.shli3d~

• Profewrica iO:;lruiIiI miil tcm:a tiku, fi;;iku i bemi iu svdkQT(: i prvu _gOOi.nu fakulLCUl. Dr.ro i uspj~no, ToJ::l. 03:3-

061 171 666.

7J'il·ln

ob<",,,dn .. nl!Jl'\.Td.002 )3945l.

• Komb i p'rtViJl. !1:11.!t! ~~~ui.iil! St1 idbe, C!dvoz x.abtiSLogOLpinl.a, p(woljrlo,

n:jla:. BJ'7..o i'k.....:!1it1:tno. Tel. 062;)74040

moik,.TeI.061IS20~1,

• Kernm

i~~r ~nn'lj

~ SV'C vrMe kc-

T.l.ooHlUOZ,
• MOl lemalLh

• Stolar kval Ll~mo vl1i s.rol1lrsko--la kireJ1i:kcpos.._tov~ dQlaO!:jm na il.drc~],J.
r

235·141.06118845J. Tel. 03>611·013.

Te],

• lskusniil profeso-ric:a daje ins[['U.k· cije i2. engleskog l :!Iraps~og jezika,

_.instru]:,~j

ir.:. p,rQ[csot
j

3.",bnB30 KM. Tol. 0336l0-3 J2.

• Moler~kC' U5!Ugc,.. krctr.;n ~e M.allov:a I~s.o'bni 120 KM) l~S-Clbni :nO KM~

oglasi

Dnevni avaz '''''''''

".""I>"J>D".

51

1BOSNA I HERCEGOVINA

:35
1:11, koil moraMI ,,,,,umljiY; morasadr.l.""tl ". 000 Sio i. ~~eb"o~, 01se njemu rnoglO pOSI"Piti. a ~seb"o" i.W1Oireb. 1. 0".," suda ; blOj preumeta, i me I prezlm a, W.b;"list, iii ~ora,i1\e Slranakai nphO,ihpurw100cniklle predmelspora 2. Pm,,,,"" ~r1gDvore<01' ne 1Oo!et.isUoaU 1 nakon do''',II'"j" odg"""," na Ml," Inp' Prigov", 1o!c'"" n,dl.!n.sti et, 19. st \lPP FBiH). 3. Decid"o se i~,snili da Ii prim,jele Iii ospormle lull)eni lao htl". 4. lIk.llko ospora va Ie lutb""i "hti"" dolni ,Ii: u ool\fOvoru na 10!JloII~"O ,n.vesti railage ,I)og kojih OSpo,"vlle'lo!beni II" htl". tinl,nioe na kojima ",nwate ,voi" navod, ; "".lavll< do~aze koj;"", se u\>rduj" III cinje"ice (tl. 71. Zpp f.Bi~). 5. U, [sp"vo 5lS1avlieneno suanom le<lkudulni Sit dOSiOvili o'j,,"n p'iievod gl. \'34. st 2. Z1'P FBiH). 6. Ukolo,o~~Ial<ie provo~"'j. d.!Wa ,,,;luSanj,m •• du'lnl ste za svakog s"ledQk. nl,eSlll.tno Ime. pre~me. Ime jedrrog mdrt.'ja, adrasu stanovanja, n, koje okolno.li predlazole~. se SvjedOksaSlusa (tl. 137. Sl3. ZPP FBiH). 7. PismenlodgavormQ,"w O>1lbno OlplsaU 334. st. 2.1PP p (tt. oavesl!:

'lSI International School of Sarajevo

FEDERACIJA

8GSNEI

H ERCEGOVI NE

KAmON SARAJEVO
OPCINSKI SliD U SAAAJE\'\J 8mi: 65 0 P 181.5~611 P

Sarajevo. 00. 00. 2fll j_ goOin,

........ ~._
l~iI!l.L""'\"

..... .....

~

n.....
'1~

.... _r

'IIlwIJJ,

p,,~ "'im sudarn u I~ku I, pam;tnl po,tup,', 1<rii1'11' FOND IWITQNA S.ARA.J!;I'O lA IZGRADNJU STANDVA lA CLANOVl' PlJRDDlCA SEHIUAI PlJGlNUUH BDRACA. RATN-E I'OJNEINVAUOE. OEM081L1SANE SORCE I PR OGRANE osos E SARA· JEVO,"Slupan PO ,",ok'l" Esad Hrva~lc. protl, ru!,"og RAMIZJElOVAC d;,"ski'" predugovo i pri!il'j' slan, u pn.ra ra sje~. pa kai:O sud:lamm na adresu 1<dEnog nij, 0 mogu,nClSli dOSiavititulou na oOgOV"'to sud shQdnu",,,dOoma cl. 349. st. 3. ZPP-, lulbu 0., ooav"ni udgo,or ""sl.vli' putem dn,' vnlh nO'iina Dnevnl ayiZ, Tulil,rlle pri!illo~o sudu '" 1I1co!lko tul,nl u zakenskom [Oku'no ".,1,,; pism,ni otlgo,or da sutt n, osnevu OI,n, " 82.lPP-" donesepresudu;usljedprol)Ull.nj a. Sud putam "n"nih no,' na dosia,II' n,\'Od.n" IU,"U tutennrn R,mi,J,'o."" 0., ob, .. ,n;odg"""r ,oji .pou",va ""ko,sl~,cri: O,om prilikom ;PO'iv,mo Vas ~a u roku od 30 <lana'duSI.";le sud" nl""nl plsmen odgov", na lulou u dovo~nomorolu prtmiera " za sud; pmli'"" mnu - iuiil.ij, (01.4~4. ,L 1. i 2"CI. 70. SI. 1. os,e,1 S ,I. 52_ .1. 2. l.kor>a 0 parnicnom oostupku 53101l3). • Oulai 510 doslaviti~sm,"1 odgovor'0' IUllm LI navi!il,oom rc-

OGLAS

j,,,,,~.

FElH).

• UkoltkO0 navedenom r~xu "e d'osta,ile plsmeni o~govo' na Mou sud ce dmtllellPres"duIlISVOilllmillen! "tl~e' • ,bog pmpuSlan", 101. H12. st, I.lPP·a).

PI,,"",

NAPOMENA: Dosiava sc srnatra "bavll,"om protekorn ~ln3 obi.,IV'lni. itL 346. S~4. FBiH) .

10k' ml15 dana od; Sudij' S.. jaVutij,~

(!.os flO

IHNCegOviftO

f~fOlno·

m

fedet:CK:1jo B.ofne IKerce~ n& cntvo po!lOprlYfKt. vodOprlvrl'6e

II\lmorslVo

lII'ed

tclkQOldil'!C!C

\I

prolekolo' • PCU

I

OpCII\CPo~ull.

P021V ZA DOSTAVUANJE PONUOA
UII': II"" lo-nl' .... ·I4s-rO
'. Er: ltloD-lO"7 I'" (IlWOUCIJAI I nat G">\lav~ •
1']IIo'Ia ~1I

ACCOUNT MA A.GER ZACORPOUf.E
11I1_1111U.:

"~,*,~~;podorl

..
'«l "" ._..

lodfor......, "'" -a p,;,., I~IG'

Ir' pa:'.

1><>1OV'f!
pc>OcrCr><o

oj".odG!eo

.~..

0;10

q. ~

>"

:n ... ,

•~t

..

CO ,,,III

!"CIS'

IOIrdltlog puIIcI'

P~LmMr"

MI ~

~

f'l)..lo-l

1 "_.KI$-P'O

"'*'rrogu
fI<ZIa\

"'011\

~

f.ar,oar;f m _
k"'<Q'"

Joe.,

')(I ~

Old 150.00 .I:M no [)' ".,1:11 t!Q1 ",,,.

• ..,

noI'''-.~

rll:VClj

f'" <JOe{o lID ocr I ad Saqc •

~

CII U ~

0I:x>0' ulna

~""_"--'--!.--. ._...--.
ooW. •
I ...-. _ _......

...................
, fIOt·

... ..,1 ".u,da -l1li':: .ArH ... '..,·
t-.
IIprisvllw,
I

...:lW
0'ftIl Oil

·IIS-PO •
ongfl<l

.....-.---.......,_~,1_'

_aM::

.. ~j,..., ............ ~,...
~J
La

....
........ L ...

~+

...................

t~

.........

LIiII

lin:,

IN ........

...,.. ......

,.;.w ...........

dJII

""""

.......

~'i

•...-.:.: .........

1....

Sjajni telefoni uz bonus ad 1000 SMS
Kupi Dnevnl Avaz 21. 06. 2011. godina. pronadl vauter. odnesi ga u Jednood m:tel prodajnih mJesta do os. 07. 2011. I moies da kupis odlitne telefone pe nevjerovatno nlsklm cijenama ~ Alcatel OT505 za same 10 KM i Samsung GT E2550 iii Sony Ericsson Jl08i za,65 KM. Uz svakl tel:e(on doblJas tarlfni model KOMB!INUJ 10' sa bonusom ad 1000 SMS poruka, po 250 SMS

Iporuka mjese~no,. ,Kojaje tvoja kombinadja?

Dnevni avaz
POSLJEONJI POZOAAV

"'_"·1""'''''''''1.

53

SUPRUZI

GOSPODIN

A SAVE VLASKOG

MIRJANI VLASKJ
SA VELIKIM POSTOVANJEM, DIREKTOR I UPOSLENICI "SANITACIJA"
d.o.o, SARAJEVO

Dana 17. 6. 2011. gcdine navrsavaju se 52 rufna dana orkako je preselio na an ire! nas dragi

SJECANJE

Dana 16.6. 201 J. gcdine n avrsava se 16 go dina od tragiene pogibije

Dana 16.6. 2011. navrsavaju

se 4 godine od kada s nama nije nas suprug i otac

MA u Begovoj dzarniji prije dzurna-namaza. Rado re se sjecamo i molimo dragog Allahn da Ii da lijepi Dzenner. Tvoi sin Ahmo sa porcdicom
106:3-1ndl

MEHO (MUHAREMA) LEPER Tog dana c" seprouciri HAT·

FADIL (FEHIMA) PORICANIN
16. 6. 1992 • 16. 6.2011.

LEJLE LAGUMDZIjA, rod. ZIGA
Tog dana 1995. godine "heroj i sa brda" granatom su ti oduzel i provo na zi vot i sve :tivQl!le blagodeti,

HIMZO ZAHIRAGIC
Bolna je istina da nisi !U i da nikada vise necemo cuti poznati i drag; glas, Ildll kada kazu da vrijeme lijeei sve rane, ne, ono ti sarno pornogne da nauCis zivjeti s bolom. Samo mi koji srno te najvise voljeli znarno kako je bez tebe, Tuga ne prestaje a ponos sto SmO te irnali zauvijek ostaje,

S LJUBAVLJU I POSTOVANJEM
Tvoii: supruga Ismeta, sin

Denan, kCi Samira, snaha Aida i unucad Kenan, Elma, Naida i N edim

moze oduzeti Ijubav i sjecan j e prerna tebi.

Nama, koji smo dusom vezan i za rebe, niko ne

Tvoji: supruga Sedina, sin Armin i kcerka Adisa
i06i·I!l~

Porodica

SJECANJE

POSLJEDNjl

POZDAAV

SjECANjE Dana 16. 6. 2011. godine navrsa Y3 se sest m ieseci od smrti drage sestre i tetke

U eetvnak, 16. 6. 2011. godine navrsavaju smrti nase drage mai ke inane

se 52 dana ad

SABAHUDIN SELIMAGIC DINO
16.6. 1995 • 16.6. 21111.
Tvoii: Munira, Alma, Ado i Alica
:S21~·lu

EMINE HASIMBEGOVIC, rod. SALIHBEGOVIC
Draga nasa maiko, bila si nasmiiana, plernenita i voljena a takvi nikad ne umiru.
Halma

MIRJANI VLASKI
MIRZA, EDINA, AZRA
P-71I04

PAKIZA (IS MET) HALAPA, rod. ARNAUTOVIC
16. 12.2010 • 16.6. 2011. Smrt niie pitala koliko te volimo i koliko CeS narn nedosraiati. N ism 0 te mogli zadrza: l, n iti spasiti, ali re nedemo nikada zaboraviti. Tvoji: Bahrlla Krso, sesrricne Behija, Alma] Neira i zet Hajrudin P·'IIOI

dova ee se proueiti isrog dana u 17.00 sati u poredicno] kuci u ulici Rusida Prgude br, 15. Tvoji: Merdin, Lejla, Dzan i Irnan
03566'1

SjECANjE

'."1"3

SABAHUDIN • DINO SELlMAGIC
16. 6. 1995· 16.6.2011.

Dana 16. 6. 2011. godine navrsava se 20 godina otkako j e preselio na ahiret nas dragi

U nediel]u,
otkako ostaiu zauviiek.

19. [una 2011. godine navrsava se pola godine
na ahiret nasa draga

je preselila

FADIL (DERVIS) COROVIC
Viecno

:livot

nestaie

u rrenutku,

a siecania

Tvoji:

Sill Adnan

; sup ruga Azra

Hadzi NADZIjA. hanuma (MUHAREMA) MISIRLIJA
Tevhid ialosti, Porodica
8.2L2:-ln

ces Zi vi eli

1I

nasirn srci rna i m islima.

Neka ti dragi AJlab rahmet, Tvoji: supruga

dz.s. podari

liiepi Dzennet

i vjecni i
:8218-1L1

SIECANJE

no

Dana 16 6. 2,011. godine navrsava j u se 4 tuzne godine ad srn rti naseg dragog s upruga i oca

ce se prouciti Antuna

u petak,

17.

iuna 2011. godine u 18 sati u kudi
Hangija

praunucad

Suvada,

dieca, let, snaha .. unuead

31/l, stan Omicevic,

Dana 16. 6. 2011 godine naseg dragog

navrsava

se pet godina

od smrti

RASIDA (RAMIZA) KADICA
16.6. 1995 • 16.6. 2011. B io s i i G S tao uzor dab rOH.';J pi emen itosti i paznje. Z auv ij ek cern 0 se s lecari <reo nuraka koje si provec So nama. Mo Iirno dragog A nab> dd'. da ri po dari li jepi Dzen De! i sve di\enne!S ke Iiepore, Tvcji: Supfuga Zarfa, kcerke Suvada, Mirsada i Mirzera sa porodicama
7G70-1ndl

Dana 16. iuna 2011. go dine navrsava se sesnaest od p rerane sm rti naseg d ragog su pruga i 0 ea

godina

SRETKO (VUKAN) RADOJEVIC
1949·2006. Bol i tuga za toborn nije ni u suzarna ni u ri jeci rna Bol i tugs j e
U

ZIJAD (ZULFO) PASIC SULJE (SACIRA) SUKIC
Godine prolaze ali ruga ne prestaie. Zauvijek ce~ biu
u nasim srcima, Tvoji: supruga [asminka i dieca, Adnan, Alen, Aila i Selma

sjetimo ; koji i;ivi u nasirn srcirna i rnisli rna kao neizb risi v i cvrsto zakovan.

Hrabrost, ljubav, dobrota, drustvenost i s ve druge Iij epe Iiie6 ko] e nas i nakon sesn aest godina p 0dsjecaju na tvo] lik, koieg se rado

nasem srcu i dusi

Ostaces u nasim srcirna viecno
zaboravljen ...

1'0-

lien i u mislirna

nikada

Tvoji naidrazi: sup ruga Ljiljana,
Andrea

sin Damir i kcerka
1069-!n-dt

Po rod ica
7066-1 nd~

54

CoM... ,. ."_"". se navrsavaju

Onevni avaz
cetiri godine otkako se preselio na ahiret

Danas

nas voljeni

Dana 16. 6. 2011. godine navrsavaju
ahiret preselio nas dragi

se cetiri godineod

kada je na

ANES (SALKE) PAJO
Viecno cemo te se siecati i u nasim srcima cuvat, uspomenu na tebe. Molimo Alia ha di.s. da ti podari Ii j ep i Dzennet i vjecni rahmet.
Tvoji: arnidza Mustafa, strina Minka, amidzicna Vebdada i .mid"i" Dervis
7S5>-lmo

ANES (SALKE) PAJO
Vriierne ce prolaziri, ali nasu rugu i bol nikad nece izbrisati, Uspornene i sieeania na tebe postoje dok .zive oni koii te vole. N eka ri dragi Allah dz..s. podari lijepi Dzennet i neka ie vjecni rasestra Anida

hmet tvojoj plernenitoi dusi, Tvoii: otac Salko, rnajka [asminka, Halma

dova ce se prouciti 17.6.2011.

godine u Carevo] ciZamiji u Stocu u 12,00 sui.
1&5~lrn(!o

SJECANjE Dana 16. 6. 201 J. godine navrsavaju se 3 godine naseg dragcg brata, arnidze, dajdie i djevera
od smrti

SjE¢AN}E

Da na 16. 6 2011. godine navrsava se sest godina od kada je preselio na ahiret nas dragi ctac, punac i dedo

DRAGO GORONJA SEAD (DZEMALA) LAKACA
Dzennet
Neb 6 dragi Allah pcdari

16. VI 2005 - 16. VI 2011.
Ni godine koje su prosle, ni zivot koji teee, ljubav i sjecanje na rebe nikad izbrisati nece,

RIFET (RAMO) SENDEROVIC
Ne postoie riieci sa kojirna se moze iskazati praznina i bol za reborn. Molimo dragog Allaha dt.s. cia ti p odari Dzenne tske I j epete j rahmer rvoioi dusi,
Tvoii: keerka Ehlirnana, zet Suvad, unuci Mirza i Nedim
&205-[[1

i viecni rahmet,

lijepi

Tvoja porodica

Tvoie:

supruga

Dragica,

kcerke

Natasa

i [elena

POS1.jEON"ll POZOAAV
nasem prijatelju

Dana 16. 6. 2011. godine navrsava se sesr mjeseci
o d srnrti nase drage

Se:; naestog
s upruga

SJECAN}E

ZAIMCIVIC

PAKIZA - KIZA HALAPA, rod. ARNAUTOVIC Teska ie trazti n ti eh u i s nagu za svaki dan zivota bez tebe,

j una na VIsa va se II godina i oca

od smrti vol ienog

Porodica Beganovic

ode, jer ga ocr pune tuge svakom suzom ponovo rode. Nedostajes naru naidraza naSa.
Ne umire onai ko odiednom

MIODRAG (SOLE) MILOSEVIC
16. 6.2000 - 16. 6.2011. i sin Jasmin sa
S ljubavlju,

Suprug Rasirn, kcerka Nera sa porodicorn porodicom

PORODlCA

SJECANjE

S. p OnOSOm se Sj ecarno nasih dragih

Dana 16. 6. 20 I J. godine navrsavaju se 2 go dine od da na kada j e presel ila na ab ire! nasa draga ses rra i tetka

Dan. 16.6.2011. godine navrfava se ~e:s.t jeseci od sm rti m mo]e drage sesrre

M.EDIN (NIJAZA) SAKOVIC MUHAMED (AVDO) DERVISEVIC
16.6.2010 • 16.6.2011.
... Da vise ne postojis ne mogu da shvarirn, hocu da re vidim, hoeu da re vratim .. V ruci tvoi a sl ika, a oei pun e suza ... Tata m o] nedostaies mil Cekaj me tara, ceka j u Dzenneru, a j a cu moliti Uzvisenog Allaha da nas sasta vi, insaAllah!

NIJAZ. NIJO (AHMA) SAKOVIC
4.12.1996.
Porodica
:!l186-1u

16.6.1995.

ATIFA (RIFAT) ELEZOVIC
uciteljica u penziji S ljubavlju i posrovanjern cuvamo uspornenu na tebe. Porod ica ({lvic
8l06·!u

PAKIZE . KIZE HALAPA, rod. ARNAUTOVIC
Draga sestro ~Sjedanj e na reb e nlkada nece presrarl, Uvijek ce:s b iti u n asim srcim a. N eka ti ALI. h dU. podari Liiepi Dzenne[ i vi ecnl rahrner, Tvo.i: bra! Hamo i sna ha Re-

Dana 16.6.2011. navrsava se 18 tuknih gcdina od pogibije nakg jedinog sina, brata i daidi:e

NERMIN (NEZlRA) MESIC NERO
Prode 18 tuznih god iDOl otkako 0 isi sa llama} ali iesi le, onlh koj i te n ikada nece prezallrl. Tek si poceo Zi vieti, a. ubise re dus man i,
U

mislima onih koj i re vo-

mzua

Teskopodnosimo istinu do te vise nema, da nom neces nikad pozvoniti no vram i onako veselo pita [1 $(3 ima da se jede .. Neka ti je vjeC:nirahmet i Iijepi Dzennet, no. Iijepi Nero.

SjECANjE na dragog prijatelia

SjECANjE

Puno re volirno: kcerk a Jasmina, zet Rasim i un uka Naida

na naseg dragog

Ne mogu te prezaliti: majka Ziba, otac Nezir, sestre Nermina i Sanda! sesrricne Selma i Hanadi i sestricMiraa. Dana 16.6. 2QII. godine posjetit ,,-emoharem jasen i prouciri Farihu,

Dana 16. 6. 201'- navrsava se godina od preseljenia ah iret naseg dragog s ina i bra ta

na

Dana 16. 6 20 I l. na vrSa vase godina od smrti naseg
kolege

ADM.IRA AGICA ALEMA (NIJAZ) DELICA
1988 - 2010.
Neb ie viecni rahmet tvoioi dusi i neb t i drag; Allah ill. S. po dari vi ecni Dien net. Seslre Amela i Az:ra
St4&-lEl

ALEMA (NIJAZA) DELlCA
Neb je viefni r.hmet tvoiaj du;;i.

16.6.2007.
Neka ti Allah Ii iep i Dzenner

16.6.2011.

SEMSUDINA LIVNJAKA
16.6.2008 . 16.6.2011.
Sa ljubavlju i pcnosom CllV!lmo uspornenu na te-

dz.s.

hmet.

podari i vj ecni ra-

be.

T ..v.o.ie ,.adne kole$~ i koleg:ice Otae Nij.z, maib Mirzeta,

PRETIS

VOGOSCA

Bakir Volievica i Nusre! Demie s poradieama
i049-·lndZ

Supruga. Slavica, sinovi Jasmin i Samir, snahe Samjja i Marija, sestra Ramiza i bra t Ami,
7006-lndt.

Dnevni avaz "'_ ".i""'ooi""
BOSN A I HERCEGOVINA FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE SAVEZ UDNRP "ZLATNI I<ANTON SARAJEVO LjILjAN" I ZLATNA POLICIjSKA ZNACKA"

I.

55

Siecanie na heroie Bosne i Hercegovine

ISOVIC (ZAIM) SAFET
Zlatni IjUjan Orden za vojne zasluge sa zlatnim macevima
Iskazujemo duboku zahvalnost

MEHANIC (ABID) KEMO
Zlatni ljiljao Poficijska medalja za hrabrost

ZAJKO (SALKO) SAFET
Zlatni ljiljan Orden heroja oslobodilackog
BIH, koji su dali svoie iivOle u odbrani

6. 9. 1966 - 12. 6. 1993.

3. 11. 1959·16.6.

1992.

1. 3.1959 ·17.6.1993.

rata
suverenosti

i sjecanje svrM SEHIDIMA.I POGINULIM BORCIMA ARMIJE i MUP-a Republike nezavisnosti jedine narn dornovine Republike Bosne i Hercegovine, Neka im je vjecni rahrnet i slava,

i
N

TUZNO

SJECANjE

N a drage rodi tel je i bracu

jOZO CIGELj
1903 -1973.

ANDA CIGELj, rod. PULjIC
1904·1961.

NIKO CIGELj
1924.2010.

MARKO CIGELj
1927 -1997.
Zaborav ne postoji, Sarno ljubav onih koii vas vole i sjecaju,

ILIJA CIGELj
1929·2006.

STjEPAN CIGELj
1931·1991.

MATO CIGELj
1941· 2007.

Djeca, sestre i brat: Marija, Ruzica, Milk.

i Mijo.

Sesnaesrog [una 2011. navrsava se deser godina od iznenadne

srnrti naseg sina i brata

SAMIR (SULEJMANA) DONKO
ISI:in. je teska i bolna, ruga vjecna, a praznina i bol u srcu neizmjerna, Neka ti je viecni rahrnet, U cervrtak, 16. iuna 2011. gcdine u 18 sari posjerit cemo mezar naseg Samira na Gradskom U petak, 17. juna 2011. go dine proucit ce se hat!na dova prije dzume namaza

grobliu Sutina u Mostaru,

u dZ'.mjji na Musali.

V jeeno om! osceni:

orac S u lej man, rna j ka Senai da i b fa I Am in

SJECANJE
na na:leg dragcg

TOZNO SjECANJE
na

REDZEPA OUSUFA) TREBOVICA SIDIK (NIjAZ) KOSOVIC
4.5. 1971- 16.6.1995.
Neb rnu je vjecni rahrnet, sestra

16. 6. 1992 - 16. 6. 2011.
iz Nevesinja

Supruga Bahrija, kcerka Habiba, sinovi Beco, J uso, Mujo sa farnilijama,
brat hadzi Fadil sa farniliiama Tvoji: majka Zineta i brat Jasmin
8!74-][[

Mirna i

Hanna dova ce se prouciti prije dzume narnaza.

17. 6.201!.

godine

u Vucijakovica

dzamiji
787-J'rnc

56 c...",

"i"_"".

Onevni avaz
Dana 16, 6. 2011. navrsava se godina otkako j e preseIio na ah i ret nas dragi Dana 16.6, 2011. navrsava se godina dana orkako [e preselio n a ah iret n$ dragi U d v a dana, 16. i 17. iu na 2009. godine izgu b ila sam svoie ses tre

Dana 16. 6. 2011. navrsava se godina od presellenja na ahlret dragog

NERMIN (HAMDl]A) KAPO
Vrijeme koie je proslo nije umaniilo bol i rugu za reborn niti mO:l;,e izbrisari sjeeanje na tebe, tvoju mladcst, vedri duh, dobrotu i plemenitcst. Neka d drag; Allah dU" JXl dari lijepi Dzermet i vjecili rahmet. Tvoji:, rerka Dika, te ta k Se]o i rodica 11m. Halilovie
8]42-1[[

NERMIN (HAMDIjA) KAPO
Zivot nestai e 1I tren u tku, ali sjecanje na tebe ostaje zauvijek, Irnao si veliko N eka ti dragi Allah dz.s podari lijepi Dzennet i vjecn i rahrnet, Tvoj i: tetka Enis a, tetak

NERMIN (HAMDIjA) KAPO
Dragi Nerko, ako je smrt bile j.ea od Z;VOta, onda je ljubav j3~a od vremena, jet tebe ni vri ieme iz n a~ih srca ne II! oie istrgn u ti. Neka ti dragi Allah dUo podari Iijepi Dunne, i vjeti ri rah met. Tvoii: tetka Fata, terak Nusre t, rod ice Lej 10 i Adela i n an a Alj. Aga nevi t
8142:-ln

HATIDZU. TIDZU (AHMED) BAjRAMOVIC, rod. ROBOVIC

AjSU (AHMED) DVRDAKOVIC, rod. ROBOVIC
!O prihvatirn,

srce i u njernu miesto za sve nas koii re volimo.

Ne mogu vjerovati da vas nerna, neeu da
N edostaj ete mi, vas" pod rS ka i sestrinsko Hija sa djecom

razu mi j evan je,

Orner, rodaci Elvir i Haris Isanovic 31'2-1"

SjECANjE

Da na 16. 6. 2011. navrsava j u se 4 ruzne godine od kada nii e sa nama
nas voljeni

ANES (SALKO) PAjO
16.6.2007.16.6.2011.
Vrijeme prolazi, a sjecanje na tebe, tvoju plemenitost, veliko srce i ckrutno prekinutu mladost ne rnoze niko i nisra izbrisati, jednako kao ni neizrnjernu liubav prema tebi koju ce, dok :live nositi u srcirna svi koji te vole, N eka ti Allah dz.s. podari Ii j ep i Dzennet i viecn i rahmet. Tvoja terka Amira
8167-t[l

ANES (SALKO) PAjO
15.11.1985·16.6.2007.
Da nas, kao i onog dana IVO j iznenadn i odlazak jed nako boli. U spornen tebi zauvijek cerno cuvati U nasim srcima,
1I

i Ij uba v p rema
:8167·1u

Tvoia tetka Azra sa porodicom

S)ECANJE

muZa i oca

Dana 16. 6. 2011. godine navrsava se 5 gcdina od preselienja na ahiret nase drage

HADZIOSMANOVIC

ESME FILIPOVIC, rod. KALjIC
TlIeeS
Vriierne prolazi, a 1I nasirn mislima i srcima i dalie zivis. uviiek i ostati.
Iii epi Dzen net. Fi lip ovic i Hadzic
819.2-l[l

N eka ti Allah di.s, podsri Porodice

hadzi HARIS
16. 6. 1992· 16. 6. 2011.
Mama i :s upn.lg3 hadzi DuJa~ brat i si n Edin sa po.rodicorn

EDHEM
23.7.1995· 16.6.2011.
8153-1 ([

Ne postoii utieha [I.! zaborav vet ,/je~n::il jubav i sjecania_ Siei".$ojana vas njkada neee i~blijedil~. Nek::il I vam Allah c1'-:.~. poduri lijepi Dzennei.

U'cervrtak, dana 16. 6. 2011. godine navrsava se sedam tuznih o d smrti nase drage mai ke inane

dana

Na nase drage roditelje izC,pljine

GLjIVADULE
Neb. ri dragi Allah pcdari liiepi Dzennet. Tvoii: sin Resad, snaha Indira, unuci Elvedin i Eldin, unuke Sabina i AJma
MUJO (OSMAN) KADIC SAJA (FEHIM) KADIC, rod. BE!nC 18. L 1937 -n.rz, 2010. 12, 12. 1937 . 15. 6. 2002. Sa punc ljubavi i postovanja cuvamo uspcmene na Vasn plemenitost i dobrotu. Molimo dragcg Allaha dt.', d. Vam podari sve d2ennelske ljepote, VoS;sino ..; Zij.d i Eo.., Ie kcerka Enis. s. porod;ca.ma MUSTAFA·

6990·,""

SjECANjE

Dana

16. 6, 2011. godine

navrsava

se devetnaest

godina

od pogibije

naseg dragog

na volienog

ADMIRA (SAFET) AGICA
16.6.2007.16.6.2011. Urieha ne postoii, ruga i bol u Stell ne prestaie, ali zauviiek ostaje pones sto smo te imali, Neka ti Allah po d ari lijepi Dzenne I. Tvoii: mama Rernza, Muhamed i dajdza Ekrem sa porodicom
lOOt-lodo':

KEMO (ABID) MEHANIC
Riiecima ie tesko opisati koliko nam nedostaies. Viecno zi vis sa (!;3n1 a, U nasi m s rei rna j m isl ima,
Neb ti Allah

ces da

dots.

podari

Iijepi Dzennet

i vjecili rahmet,
:8lSlS·lU

Tvoji: sin Kenan, supruga Ramiza i punica ISa

Dana draga

16, 6. 20 11, godine

navrsava

se 6

mieseci otkako nas je napustila nasa

Dana 16. 6. 2011. navrsavaju se cetiri godine od kada je n. ahiret preselio moj jedini brat

HANAMILKIC
1933 preselila na ahire t 2011. u 78. godinl, Draga mamice!
Proslo je vee 40 dana otkako si me osravila, Tlizno je tesko bez tebe. Da ti Allah podari Dzennet i dzennetske ba~Ce. Mnogo ri hvala za sve sto si ucinila

ANES (SALKO) PAjO LUCA (ILIjA) NERETLjAK
Napustila si ova] prolazni sviiet, a rni zivimo 1I nadi d. si sada 1I nebll. Vole te tvojj: Goran, Vedra!!, porodica Lucevic, Bakal

Dragi brace, vrijeme prolazi, ali ne mote da ublazi rnoju bol. .. Neka ti dragi Allah dz,s. podari lijepi Dzennel. porodica
7011.-1'l!ld.~

za rnene, Tvoja kcerka Ferida Adbegovic, sinovi Bref i Orner
1Q13·!llc:;;;

Tvoja sestra Anid.a sa porodicom

Tevhid cese prollciti 16. VI 1I 14 sati u kuci fulosti Em ira Bo gll !liea Car Ii j a 36, IJi M.a.

7<)55·1 "

Dnevnj avaz
Prosla ie naituzniia bclorn

"'_"1"...""",57 "

i suzarna utkana

godina

dana, od kada ie preselio

na ahiret, na bolii sviiet nas sin, brat, daidza

NERM.IN (HAMDIJE) KAPO
(apsolvent krirninalistike)
... Tacno priie godinu dana isprarili smo uaseg Nerka na bolji sviiet. Kazu smrt ie bila ja~a od zivora, ali niie od sjecanja na rebe, nas sine. Koliko nam nedostaies ti i sve tvoie vrline, na papir ne moze stati, a nasa srca nose bol koja ce traiati dok i mi zivimo. Svako sjecanje na tebe novu SUlU povuce, ali ipak znamo da SI na boliem sviietu gdie j nas docekati. Zato uzivaj u dzennetskim blagodatima, jer ie to rvoj a skro mn a d usa i zasl uzila, N eka te prate nase dove na dzenn ets loom pu to i da te drag; Allah di. i. u vede u obecan e dzennetske basce, N eka ti j e vjecni rahmet uas voljeui sine. Tvoji: babo Hamdija, mama Fadila, sestra Nermina i tvo] mali pasa Denis. Halma i tevhid (muski i zenski) ce se pokloniti i prouciti u suboru, 18. 6. 2011. godine, posliie pcdne namaza u Maleziiskoi dzamiii - Nova Breka,

ces

SJECANJE. na naseg dragog

NERKA
Ibro, Gogi, Mahir, Enes, Dino, Vela, Svabo, Goca, Melisa, Ajla, Almira, Amira, Arnela
:8228-1L1

Dana

16. juna 20 II. navrsava

se 16 godina

od kada nije sa nama nasa draga majka

MOM

NERKU
NA SVAKOM KORAKU MI FALlS LJUBAVI ... ALI CES UVIJEK BITI U MOM SRCU I MOJIM MISLIMA, JER VOLJENI NIKADA NE IDU DALEKO. PUNOTEVOLI TVOJA CURICA

RABIJA KARASALIHOVIC, rod. BERKOVAC
Molimo Stvoritelja Miloslivog da je uvede u dzennetske basce,

Suada, Mensura,

Jasmina
:!ll.25-]H

8:l:l:9·lu

TUZNO SJECANjE

Dana

dragcg cca

16. 6. 2011. navrsava

se iO godina

od smrti

naseg

I'OSIJEDNJI

SELAM

MUHAMED (AVDE) DERVISEVIC
roden 4 ..11. 1932. godine, preselio na "hire' 16.6.2010. godine. Navrsava se reska, ruzna i bolna godina otkako ni si s nama. N e postoi e riidi u tjehe. Tugu i bol ne rncgemo odaguati, ali viecno se sjecati, po dobru pamriri, zauviiek u srcu i duli s ponosom nosiri rvoi plemeniti lik to mozemo, hocemo i zel.irno, jet Iiubav prema tebi ni kad umrijeti nece. N eka ti dragi Allah d U. po dari lijepi D zen n el i vjecni ra h mel. Tvoia supruga Kadlra, sin Samlr, kcerka Jasmina i unuka Naida Tev h j d ce se o ba vi ti u A lipafin oj d Earn ii i II 13)30 easova,
70S3-1'l!ld!~

naso j dragoi sestri

ANDELKO SAGOLJ
S j ecan ie na tebe j e die nasi h zi vo ra u koiima ccl nam uviiek nedosraiati. S ljubavlju, postovanjem i zahvalnoscu, rvoie keerke Marijana i Ljiliana sa porodicama

SABIRA BEGAGIC, rod. TAHIROVIC

Braca i sestre
15.2-1:u-

Dana 16. 6. 2011. n avrsava iu se ee tiri ruzne godine od preran e smrti naseg d ragog si na i bra ta

I'OSLJEDNjl SELAM naso j dragoi n an i

Dana 16. 6. ZOli navrsava
dragog N erka

se godina od smrti naseg

suxrc (SACIRA) SULJA
Dragi sine i brate prolaze ruzni i teski dan i ; god ine bez teb e ali ce.s i danas i svakog dana i u vi jek do k Zivimo biri u nasirn srcima i u
nasirn mislima,

HAJRIJI BAHTANOVIC, rod. TESNJAK

NERMIN (HAMDIJA)
KAPO
Vrijeme prolazi, a toga, bel i praznina osraiu vjecno u srcima onih koii su te neizrnjerno volieli. N eka Ti drag; Allah di.s. podari Ii j ep i Dzen net i vjecn i rahmet. Tvoji: amidZa Arnir, strina Jasmina, Amer i Dzenana
;fj,134-1u

oa

njenih
Ernine, zeta Amiua

unuke

i praunuka

Aldina

i Semira
10il5·-lndz

N eka ti dragi Allah podari

viecn i Dzennet.

Ozeloscena

Dorodica

58 e...",,"."'~j''''_ Dnevni avaz
SJECANJE Dana 16. 6. 20 II godine navrsava se sest god ina 0 d smrti n ase drage

POSLJEDNJI POZDRAV

LJUBE (SUPIC) SAVCIC

S Ijubavlju i postovaniem,
Verkoi Vera

7084-11'1d11

TUZNO POSLJEDNJI SELAM

SJECANJE SJECANJE NA NASEG DRAGOG

ocu rnoie priiateliice Suade

na mog velikcg priiarelia

MIRJ ANI VLASKI
UVIJEK CES BITI DIO NASIH NA]L]EPSIH USPOMENA SEAD i ENISA BABIC
N

AHMET MALICBEGOVIC

NERMINKAPO
16. 6. 2010. 16. 6. 2011.

RAIF BESIROVIC
IZMODRICE

16.6.2004·

16.6.2011.

S poston

njem ! Nino i J asenka
7086-1ndt

IRA
7007-tfldz

GODINE PRO LAZE A TEBE NEMA SA NAMA PORODICA

iss-u.

SenaeslOg juna 2011. godine navrsava je na ahiret preselio nas dragi

se 40 dana otkako

SJECANJE

POSIJEDNJI

POZDRAV

ENVER (OSMAN) PERLA
16. 6. 1995 . 16. 6. 2011.

nasoi dragoi kclegici

i prijateliici

RASIM MURATOVIC
Siecanie na rebe je dio nasih zivota u kojima ceil uvijek nedostaiati.

Pamtirno te po tvojo] dobroti i p lernen itosti,
U nas im srcima zi vi; i s

MIRJANA VLASKI

Tvoji: Salko, Asima i Faruk
gnl-]H

postovaniern te spominiemo, Neka ti Allah dB. pcdari lijepi Dzennet i viecni rahmet. Tvoji: roditelji Osman i Fazila, supruga Refija, sin Ekrem, snaha Aida, unuka Aj,a i kceri Marner. i Aida sa porodicarna
406-tgo

Kolege iz ambasade japa!!a u BiR Vajka, Adnan, Mila, Zeljko, Vesna, Mirsad i Dejan
8.222-1[1

Dana 16. 6. 20 II. navrsava Sesnaestog j una 2011. godine navrsava j e na ah iret pres elio nas dragi se 40 dana otka ko

1Ie

10 godina od prerane smrri nase drage

Povodorn godisnjice smrti na!ieg dragog i postovanog kolege

TAIBE BRANKOVIC, rod. CUSTOVIC
2001· 2011. .Zemlia jc srn~~nim stern eno II! post [ana, Ali srnrt niie jer smrri zapravo n ema i nerna kraja Smrcu je same obasjana

RASIM MURATOVIC
Zauvijek u nasirn mislima, srcirna i dovarn a. Gospo daru j edin i, blizinom ga svojorn pocasri,

AD NAN KOVACEVIC
Uviiek re se radc sjecamo i
spominjemo,

S"'2.
2. HELIKOPTERSKOG SKVADRONA .

Porodica
8l30-1u

PRIPADNICI SARAJEVO

gnijezda do zviiezda" (Mak D.) Tog dana je usla u nasa srca. a nasu kucu i mislili srno d. vrijeme lije.!i rane ... ali nije. 1 nakon 10 godina osiecarno istu prazninu .. N edo sr ai e! nam ... Tui.n t~3J i po nosn j .stO SmO te ~mali. Tvoii najmiliji: suprug Orner, sin Nij az., kcerke M.aida, Alma i Enisa) nevjesIa, z,emvi i un ucad 800-1 mo Dana 16. 6. 20 l l. godine presel io na ah iret nas navrsa va se godin a kako ie

uspona od

POSL1£DNJi

POZORAV

drago]

ADILAGREDA
iz Konjica Dana 16. 6. 2011. navrsavaiu se 4 go. dine od smrti n ase drage Ad ile ... Zivot nestaje u trenutku, a sjecanje, Ijubav ostaju zi ve On i ko] i te vole.
ill';'lu

NERMIN (HAMDIJA) KAPO
Nn podetku puta zaustavljen, a PUI)O toga ostavio za siecanje. Sve rijeci koje bismo spomen ul i nis u devol j ned a iska:t:u bol, m ~ gu, p raznm u i 5Ve: sto j e 0 rislo sa tobom, Molimo dragog Allah. dUo d. ti podari lij epi D2eoer j v jeer'! i rahmet.
P.88400

MIRjANI VLASKI

dok

eala,

Vesna, Emir, Ernesa

i Aldin

Pore dica

Tvoja (elk. Dik a, rerak Nedzad, Alma i Dzevad sa porodicama
:8,niJ.-ILl

Dnevni avaz
SjECANjE

"'_"1"...""",59 "

ALIJA (IBRO) MILADIN
16. 6. 1992.godine.
Danas 16_ iuna 2QI L navrsava se devetnaest BERETKI"_
godina

16. 6. 2011.godine
borbene grupe BOSNA 3 "ZELENIH
[asin nasem heroju.

od pogibiie na!ieg druga, brata i saborca komandanta

Pozivarno sve saborce i prijatelje da se danas u 10,00 casova okupimo na Sehidskom rnezarju Kovaci I ne recite za one koji su na Allahovorn putu poginuli: "Mnvi sul" Ne, oni su "ivi, ali vi ne mate!

i proucimo

ua

BOSNAE - ZELENE

BERETKE

SjECAN]E Danas se navrsa V a 40 dana ad smrti nase drage SJECANJE
na naseg dragog sina

SJECANJE

FADILE HUBJER, rod. POPOVIC
N eka ti dragi Allah
rahmet.'

AMIR (AGAN) HERGIe
16.6.2001-16.6.2011. ZiVOl nestaje II rrenurku, ali sjecanja ostaju pamtirnc, s ljubavlju spcminjemc i S postovamem jlj epse uspomene na re be.

dz_s

podari Ii j ep i D zennet i viecn i
, -

Tvoii najmiliji:

sin Haris, kcerka Nirmala, snaha
Ajnur, Ajla, Dzenan

Aldijana, zet Dzernal, unuci Dzanay sestre i sestrici

i
405-18.0

AMIR(AGAN) HERGIC
16.6.2001-16.6.20ll. D",," 16. 6. 2011. gcdine n""';"',,,, se godi no dan. od preselienja na ahirer mog dragog bratica Nikad te neceruo ZR boravi ri, Hergie Adrian, Ermina, Alma, Amina, Alrnisa,

AMIR(AGAN) HERGIC
16. 6. 2001 • 16. 6.2011. Tvoja dobrota i plernenilOS t osta I ce zau jek u nasi m 'S rcirna .. Elvir, Nadina i Amer

Dana 16_ 6, 201 J_ godine navrssvaiu se 2 godlne od prerane srnrti na~eg dragcg i volieDOgsup ruga i uca

Dana 16_ 6_ 201 J_ navrsava se ruznih 16 godlna od smrtl naieg dragog supruga ice.

vi

NERMIN (HAMDIJA) KAPO
Cerna nosi d rvoi mio i vedar lik, Eol i lug. j e velika ali ljubav prern. rebi ie vjecna,
Dragi moi Nerko, s tugom u
5,('CU

Haris
717-lL:.:

zauvijek

llS-ltl

N eka ti riragi A llah dl_§_ podari l~jep i Dzennet.
82:11-111

Tvoji: ado Fahrudin, strina Tima i amidhc Semir

SlECAN),E

SJECANJE
us naseg

DZEVAD (SABAN) MRSO
Ne posro]e djdi uriehe same bel S!Orazdire 11:clti srca tvojim odl as kom postoji liubav koju smrt ne prekida, POSlOj i POIlOS sro smc te imali. Sjeeanjena tebe nikad aece nestati, a beskraina ruga za rvoilm odlaskom za~vij ek ce postoiari, Tvoji naimiliii: supruga Nusrera, sin Aldin, kcerk. Aldliana i Mircla vrr

MURAT (IBRE) RAKITA
V ri Ierne koie je pro!lo i ko je Ce proci ne moke ispuuiti prazniDU koj u si ostavio za sobom. Drage uspomene, plemen j [oSI i dobrctu kciu si narn pruzac vj ecno ce da live s nam So U nasim srci rna. Neb. ti ie vi een i rahmet. Tvoii: supruga Hasniia, sin Mime" kcer ka Mersiha i snaha Almedi na 82:43.- t n

KENAN HADZAGIC
1996·20ll.

Porodica

AMIR(AGAN) HERGIC
16.6. 2001 - 16. 6. 2011.

AMIR(AGAN) HERGIC
16. 6.2001 - 16. 6.2011.

S liubavlju cuvamo uspomenu na tebe.

Dana 16_ 6, .201 J_ navrsava se 13 godina od smrri dragog nam $U p ruga. i oca

SjECA..NjE

Hergie Midhat, Mina, Dijana i Dino
7]5-1[...:

na

Denana

S Ijubavlju i postovanjern, Hergic Zijad, Alisa i
ITt-l!;o!;

prim. dr, SLOBODANA DRAGOVICA
16.6.2010 • 16.6. 2011. na

SJECANJE
!1 aseg

dragog

S postovanjern,
Kolektiv Polikliuike za ocne bolesti JZU Dom zdravlja Tuzla
"lB-II?

FERID SUJOLDZIC
Us pornenu na tebe nece izbrisati vriieme koje prolezi.

Dana 16_ 6_ 20 I I. go dine navrsava se godina dana otkako p resel io 0 vol ien i su prug, babo, svekar i dedo

as

ie na ahiret

NERMIN KAPO
Sjecanie na naiboljeg priiatelia, Svoiim izn enadn im odlaskorn odnio si srecu i rau nasim srcima i nikad za boravlien. Tvoja raja sa FKN·A DZENI, MAJA, SMERA
1"-71140

20.4.

1980 - 16. 6. 2010.

SABRIJA (MUHAMED) SMAJIC
Zaborav ne postoii, s Jjubavlju i postovanjern te sporniniemo, i u SrCU cuvamo najljepse uspornene na tebe. Neka Ti Allah dz_s_ podari liiepi Dzennet, i neka je viecni rahmet tva jo j p lernen ito j dusi.
Tvoji najrniliji: sup ruga Rabija, sin Nermi!!, Mersiha, unuke Nejla j Arnila kcer Nermina, snaha

AMIR(AGAN) HERGlC
16. 6. 2001 - 16. 6.2011. Uviiek cd biti u nasim mislima i srcima, Hergic Nihad, Edina, Sanin, Edita
715-hz

Ziv;i

"nih koji te vole. Majo, Sanela, Anda t let Adrian
70%-1Ild;!:

U srcima

dost, Uvijek

ces ostati

Tevhid ce se prouciti

dana 18. 6_ 201 L godine u 16 sui u dzamiii Potakisa,
8%W-·11t

U cetvrtak, 16. 6. 20 II. godine navrsavaju se S2 dana od smrti nase postovane pri j e

Dana 16. 6. 20 II. godine navrsava se 7 dana od p resel jen ja na ahiret nase drage m aj ke i Dane

EMINE HASIMBEGOVIC, rod. SALIHBEGOVIC
Ponosni smo na nase dugogodisnje is k reuO pri jalel js tva i sve Ii jep e, sk upa pro vedene lIen U Ike.

OS ta tees vol iena, po;; rovana i ni kad neza borav I j ena u nasim srcima. N eka ti Allah dz.s. podari Iiiep i Dzennet i vjecni rahmet,
Tvoji: kcerka Sida, unuka Sanela, unuk Sedin, praunuc;i Aldin i Ajdin, zet Salem i snaha Elma

DULA (BAJRO) GLJIVA

Dana 16. 6. 2011. navrsavaju majke

se d godine

od srnrti

nase

MULIJA GUSIC
(MLADA) Zab ora v ne pos 10j i, bol j e pre te;;ka a mga za wbom je

N eka je vjecn i rahmet tvojoj piemen i!Oj du.si Rizo i Nash idriwvic sa djecom i u!!uCi¢iroa

prevelika_
Tvoji:

si!! Adil, kcerke

Fala i Ismija

7060-1nd;!:

60 CoM",'~""_""_ Dnevni avaz
SJECANj£
Duboko oi<alo!ceni obaviesravarno rodbinu, priiarel]e i komsiie da ic nasa draga Duboko ozalosceni obavjestavamo da [e naii dtagi rodbinu, priiatelje i komsije

ABID RIZVANOVIC
16. 6.2006 - 16. 6.2011.

HAJRIJA (MUSTAFA) BAHTANOVIC, rod. TESNJAK
preselila na ahirer u sri iedu, 15. 6. 20 I L go· dine u 81. godin i. Dolen or" co se obaviti u CETVRTAK, 16. 6. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom me",riu VLj\.J(OVO. OZALOSCENI kcerke Leila i Alma, unuead Emina, Maja, Nermin, Arman i Elmar} praunucad Aldin, Semir i Nejla, zetovi Zalm, N~kir} Amin i ~uio) se~(1ic~_ses,(ricne!_b~aric. i) ?rari.cne) te porodice: Bahtanovic, Tesniak, Currie, Ko_:sut~6) a_l,hov'~) ~_~~ S nsour, Trtak, Fej:tic, Be-SI~g-(c~Jova:novic~ Se.hov!6, Kasapovic, K!seljakov ie, Karica, Agic, Sostaric, kao i osrala broina rodbina, priiatelji i kornsiie, Tevhid ce se prouciti istog dana u stanu merhume u 14.00 sari, TRG NEZA VISNOSTI 271IIIRAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
!I!

SALKO (SALKO) HERENDA
preselio na ahirer u sri iedu, 1S. 6. 2011. godine u 70_ godini. Dzenaza ce se obaviti u PETAK, J 7, 6_ 2011. godine u 15.00 sa ti n a mez ar j u STITI ' . QUNJIICICr . GORAZDE. OZALOSCENI: supruga Fahriia, sin Rifet, kcerke Sanela i Adisa, sesrre Hedi]a i Latifa, snaha Mersiha, zetovi Mensur i Blazenko, unuci Dado, Saniin, Alma, Imran, Afan i Haren, sestrici] sestricne Senad, Saud, Mu.amera i Muvedeta, prijatelii Sadik i Sefika DoS"P, OSlOj it S imo, M ustafa i Sad; [a Dzafb, te POf(}' dice: Herenda, Celio) Dogan, Dza[o, Ostojic, Kunovac, kao i ostala brujna mdbina, komsjje i prijatejji. Tevhid ce se prouciri is,og dana u kuci rahmetlije It 15.00 sari, ul. HASIBA BRANKOVICA 30. Pnjevoz do mezarja i nazad obesbijeden iz ulice Hasiba Brankovica (ispred ietim skog sola Gazzaz), sa polaskom u 9.30 sati. RAHMETULLAHl ALEJRI RAHMETEN VASlAH
!I!

Stalno

si u nasirn mislirna

i ostati

ces sve

dok zivimo.

Tvojj: Mujo, Kata i Lana

SjECANj£ n" naseg su pruga i oca

SJECANJE

SJECANJE na naseg dragog oca isupruga

ADMlRA (SAFET) AGICA
16. 6.2001 - 16. 6.2011. Mnogo nam nedostaies, Molirno dragog Allaba da ti podari lijepi Dzennet j viecni rah met.
Supruga

PREDRAG LASICA
nosilac odlikovanja "Zlatni Ljiljan" 1993 - 2011. Soko, Ogi, Bega i S al e

SEMSUDINA H. IBRAHIMBEGOVICA
2009 - 2011.
S ljubavlju, tugorn i postovanjem: supruga Esma i zahvalna djeca
$_2:4L.11\

Sanda, sinovi Emir i Amir

Dana 16_ 6.201

J_

navrsavaiu se 3 godine od preranog
dana od p reseljen j a naseg dragog i nikad zaboravljencg supruga, oca, dede, s vekra, p unca i bra ta

o dlaska naseg dragog

Dana 17. 6. 201!. navrsavaiu se 52

Dana 16. 6. 201!. navrsava na ah iret nail dragi

se 5 godina

otkako

ie preselio

ZECIR (DERVIS) HEBIB
S liubavljucuvarno uspomenu na teb e. U oasi m s rcima cd vj ecn 0
ostati voljen, boravljen, postovan j nikad za-

nrzo BUSATLIJA
S Jiubavliu i ponosorn cuvamo uspornenu na rvoi dragi, plemeni ti Iik i do b [0 ru ko j i si nam pruzan. Tvoji najmiliii
1095-Iru:lz

JUSUF (MUHAREM) MEMISEVIC
Neb ri dragi Allah dB. podari Iijepi Dzennet i vjecni rahrner. Hatma-dova & se prouciti u Mahalskoi dzarniii, N edzarici, 17_6_ 20 I 1. go dine na d1u mi namazu. Tevhid ce se prouciri, IS. 6. 20II. godine u 17 sati u kuci rahm etli ie, ulica Senad a Poturak Sen Ci l. Porodica

Neb ie rahmet rvcjoi dusi. Sup ruga Esrna, kcerka Amela, sinovi Suljo i Sead, zet Carnil, snahe Sabina i Arnina, unucad Amir, Aida, Adnan, Muhamed i Anes

na

LELO HATA, rod. KLICO
16. 6_1996 - 16. 6. 2011.

LELOADIL
5. 10.2008 - 16.6.2011.
Neka vam Allah dz.s_ podari liiepi Dzennet. Vasa porodica

POSLJEDNJI

POZDRAV

Prim. dr, ALMAS BALIC
specijalista Interne medicine

DELALIC (BESlRA) BESO

Posliednje sjecanje na uvazenog kolegu, uz izraze saucesca porodici.
lZUZETNOM PRII ATELIU, IZUZETNOM COVIEKU I SPORTSKOM RADNIKU.

Kolektiv Instituta za medicinsko viestacenie - Sarajevo
:822J-1L1

Porodica

Hrle iz Cazina
N

Obavjestavamo

rodbinu,

prijatelje

i kornsije do je n..s dragi
Obavjestavamo rodbinu, prijatelje

i kornsiie d. je 14. 6.20] I. godine

preseli la n a ah ire! n alla draga

NERVEZA BESIREVIC, rod. PRCIC
iz Orasia Ozalosceni: kcerka Srebrenka, zet Ibrahim, snaha Mi.rsada, unuead Mirza, Deniial, Mirna Porcdice: Besirevic, Hecimovie, Prcic, Trtak, Arapovic, Zeljkovic iostara rnncgobrojna rcdbina i prijatelji

AHMET (HAMDO) MALICBEGOVIC
iz Doboja
preselio no ahiret u urorak, 14. JUQa 2011. godine u 71. godini ..

Duboko

ozalosceni

[avljamo

rodbini,

prijateljirna

i kornsijama

da je nasa drags

Dzenaza ce se obaviri u cervnak, 16. iuna 20 II. godine u 17.00 sari na gradskom grobliu VLAKOVO. OZALOSCENI, supruga Safa, kcerka Suada, unuke Sabina i Jasmina, let Mirsad, brat Pasaga, sestre Pasakada-Dada i Dzevahira, bratici Orner i Amir, sestricne Suada-Caca i Mirsada-Cuna, sure M_,hmed, Mustafa; Ziiad.svasrika Vasva, porodice: MaJicbegovic,. Bdlagic, Driniakovic, Srukan, Beslagic-Hatibovic, Turkie, Arapovic, Uzeirbegovic, Begagic, Hasanbegovie, Srnailbegovic, Dajic, Aliei.;, Oruzbir, Mulalie, Hundur, te ostala mncgobrojna rodbina, prijatelji i kornsiie, Tevhid ce se prouciti istcg dana. u 17.00 sau
II dzamiji

SABIRA BEGAGIC, rod. TAHIROVIC
p reselila na ahiret dana 15. 6. 2011. godine u 77. godini. Dzenaz" ce se klanjati dana 16. 6. 2011. godine u 16.30 sati, poslije ikindije namaza ispred Carsijske dzamiie a ukop de se obaviti na Gradskorn mezariu u J anjicima,

Hrasno.

No01S61l

Isp ram a do va ce se prouci ti U kuCi ozalosceni h. Prevoz do greblia Janjici ie obezbijeden. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASrAH OZALOSCENI, sin MullediD,. kcerka Mjrha, braca Tahir i Izudin, sestre Saida, Sabiha, Sahza, Zernira, Adila i Amira, unucad Maid, Elrna i Meriem, zetovi Seid, Fuad, Mladen, [osip, Enver i Numan, snahe Melisa i Fatima, zaove Mevzel.a.; Raserna, jetrva Mekrema te ostala m nogobro] na rod bi na, fam ilija, p rija leI ji j karns iie. m· Iee

prj ia relic i korns ije da jc nasa draga

S rugom i beskrainim

bolom obavjestavarno

rodbinu,

Duboko d. ie

".s dragi

ozalo,"eni

obavjestavamo

rodbinu,

prijatelje

i komsije

ISMET (MEHMED) DURAK MIRJANA (MIRKA) VLASKI, rod. HEMEN
preminula 13. [una 20 II. godine u 63. godini, Sahrana ce se obaviri 16. iuna 20ll. godine U 14.00 Sat; na gradskorn groblju preselio n a a hirer u utorak, 14. 6. 2011. go-dine u 7 S. godin i. Dbenaza ce ae obaviri u cervrtak, 16. 6. 2011. godine u 14.00 sa ti na mezariu HAMBIN6 CARINA - SIROKACA. OZALOSCENl: supruga Sefib, 'in Edin, kcerka Edina, zer Edin, unucad Dzeima, Mia, Adna, Asii. i Almedin, sesrra Hurija sa diecom: Dulka, Namira, Kija, Dfemal i Memc, br:HiCi Zijad, Fuad, Mini3d i Aaiz, sestrid Muhamed;:;;<1 djecom, braticne Mir.sa .... i Nusreta Sa poroda dicom, sura Salih sa porodioom, svasrika Sid. ,~djecom, prija Advija, '" porodice: Durak, G.J'ic, Hieric, Beslija, Colakovic, Matevac, Poru'ric, M:i3lkic! Pezc, Haskovic, Tabak, Gramccclii, kao i 0 sta 1. broina rcdbina, komiije i prijatelji, Tevbid ee se prouciti lsrogdana u kuci rahmetlije u 14.00 sau, ul.

~rn~rn9W
POKOPNO DRUSTVO
SARAJEVO

OSNOVANO 1923

"LAV" OZALOSCENI: maika Melita, suprug Save, sinovi MJaden sa Sasorn i Anom, Dejan sa Irinom, brat Ivica sa M ari oom, re pore dice, VLas ki, Vi I icO,. Godek, Skoro, Pap ez, Kovac, Ces n ik, S toji e, P dul j, Avram ovic, kao i OS!.· La broina rodbina, priiatelii i komsi]e, Ku ca zalos ri: ul, Hazi rna Saba nov ica b r, 21lI. It I

Pokopno drustvo "BAKI]E" v1's1prevoz umrlih iz Zapadn.e Europe specijalnim pokopnim vozilima i ocganizuje dzenaze na teritoriji BiR.
,.1. 00387 (0)33 ~33·763 00387 (O)~3 233.062 mob;",1 za mobIle! 00387 (0)61 1~1··78S fa.< OO~87(0)3~ 0049(0)) 16O')J.427B08 447-122

BOGU$EVAC 6. RAHMETULLAl-iI ALEJHl RAHMETEN VASIAH

In""""",,,,,

III

.IWWW.ba.k.:l.Ie.ooti)

Dnevniavaz
UZ NA..JVECI TIRAZ
NAJPAISTUPACNIJE CIJENE

Ja.vlte se na nde teletone: 033/ 281·364 1 033/ 281-361 .IIi fax: 033/261,.435

~

033/2.81 • 451; Fax: 281· 461 : E-mail: smrtovnice@.avaz.ba

• SARAJ.EvO:

AKO 51E ZAINTERE50VANI %A OW JEDIN5MNU PONUDU,
molimo vas da citko popunjenu narudzbenicu dcstavtte na nasu adresus

Tesanjska .24A, ir 033f 281 - 717 DiemaJa Bijedicabr. 185, 'Ii' 033/2.81 - 451 ·ZENICA: Mar.iano'liCaput bb (zgra d aJ abuka) V/fax:

+

GORAZDE; 038/.222-251;

+

MO.STAR:

Sukrije Kukavice 12

avaz-roto ,press, Tesanjska 71000 SAR.AJEVO

24A,

~

Husnije Repca bb 'Ii' /fax: 036/558- ago;

SANAZNAKOM
"avaz-roto
_ ~ __ ."",;

lID

KUCNU DOSTAVU" iii
i 85
~iIiiiIIi

U Oglasnu slutbu "Twist Tower" Tesanjska 24A,
press" (Avaz Busslnes oentar) - Dzemala Bijedi6a
.... __ iIIiII ,__ : iIoIIiI IIiIII

'iii

032} 424 - 441;

+ TUZLA: Tura·Jbegova22 (poslovnG zanalsld eentar KGr.lo·pasaz) iii' /fax: 035/257 • 2.77: 257-477

+TRAVNIK: Zilarnica F 'il' flax:

030/512 -718;

nARUDZBEHICA
IZDANJE, • DNEVNI • SPORT AVAZ korn. kern. korn, _ _ _

424 - 440:

.AZRA
_EXPRESS .ZDRAVWE _ BEBE.I U KUC:I MAME

.0
za pogrebne uS/Dge, IrgnvinD i proizvndnjD Sarajevo

kern,
kom. kern.

_
_ _

MwiLIS

ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO·

71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

J

Pokopno drustvo "Jedi.leri"" Sarajevo, pruta pogrebne usluge po naipovolinii im ciImeiprezime _
ulica _ _

~
I I I I I
L I

opcma
Broj tele[ona!mobilela

umrlih iz inozems[va.

jenarna, omogucava brzu, k valitetnu i jednostavn U organizaciju dzenaze na podrucju Kanrona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz

.-

Vrijamedos!ave do
Broj

sati _
_ _

Cjelokupna organizacija dienaze (posljednjeg ispraeaja umriog) obavlja se na jednom

mjesru, atraktivnoj i II Gradu prepoznatljivoj

lit~ekarte:
potpis

edlloj blizini O"olejbuske okretnice na Austrijskom

lokaciji - 'Thrbe sedam brace, u neposJIrgu, ul. Bistrik do br. 8.

Svoierucni

Svakim dallom od 0-24 sata, Varna dostupa!1 teiefo!l' 033712-800, fax; 033712801.

.1.0.0 ....

~d.J~.tyo

-...,.."
1..u,,,,,.I·I
fl 'I I :rill

L.UXAVAC.

~387

Tltl-'"",

n

555-350

110<;'1 \ I HI R("I,U\ 11'0 \ I LOLRA IJ \ [I 1'01.. 1IILItC1.<:'o~"L'L n·[)(jt!UI~KJ "'.\~ ION 01'(/\ r C rv til'( fHIJ' n'u \/.0;

"'lI'..n

l~

~~~I'"""
f_~p: ••

""'y

II

... -1\.1II11U.' " .• ldY1I~." ~j" ~ vJ ",.1\<1

h
11
M"I.-tv"~I"'~

("I1iJ ".

t"~1 ncDIYt

'fIet-UIi.l

IoIIf,_ ...

\ifllll,.'.~

N. 10<" ... 11" til ,Q(.1u II

",JI,~~ .oJ"' .... "'''j<1'll_ ·L..r.M. ""'.\1]." •...,

""" ....
f!,4 , ...

,-.

•• ""

'WIP'lIIl1jCD1' 11\.")..1,)600.)(",,

mlBi"lanLj.al ..... IOO"Un j &kvtt III It! jC' H rr-, "'1 1~\l11. • .:........ r-;._v."jjc l1"li ~I'IU' HI I I-c.h .. 10.._.<.1 ...... ""' •• uj<"

(Jt.!"'.....C'

.u..n .... u..
~ I'IC'

t.:~tif'

Untlllr'
~1.illNl...i/.,hl


I

11.1LiL"ti,lt'l,'-'Jtt

r

_."

JAVNI
La pndljll

G

s
ld,n.LI
II "".'"

I ,...."',.

'"'~Ih,.w ~II.; \1~,",,"U1"'"

.",.,." .... n r _~lf1.4;.n

.. 'l rn"'fM ~~ J' ........... ",.trr.L~ Ito....... "nur , " t~..,.. "~J, jL •• )pt .. llriA"" ...... t'("'l.

.1

10 .• LA.
,O(\",l~,-

'It

IlP I JI

~'"

• ~J"""""Jlk.J; • .:""'--1". J.II U pi10l J - ..lfn -LNd.ln Ap'f. ....-,.,. IcrlolnTJ." :1""-tI

I" ,..oo.bJ" cjcl."',,!""'
>II

udrc.k ..... !.~

iITJ.""", .1o:t:;,jnus oJoy,uu I '""
n<p!ol.rc1"'" 'I\:ul

l ..Iu.""
I. Jl ~Vp('a hlblli>I<'k."

1_

:r"' .. 1 l'J'<' ......

... okntno""

II ' ......111'

u >1«,,""'11 dulnl .....

I d~

I.. - IIJ'N'

n.I ~ :no.J..

ft~lC.J:.a.t.L

l

(It ... ,- fI'lI [

C"1.aJ, I Plol"""

,,1IiJ~_

'" \I'O'lr.,

pod , .... 'k",i~".. J" rt,h.i'IJ~"" 1',..... "'" ...,..~I ,. T.I m·J U~.I~.4I.~ 1~:'·11"'" 11 U~ ~ rod'""

"<'~i"'''''

\. """,rooh ~ l'ttd "'UI "J

1" rn

mJ "" .... hI<, r.1'I"III1nrk~

"Il'.''''''''

UJlf.l"l'~ r.t1\"1'.",ih f'<"'I ....... i j~\_ "'ur~~ r.ol .., 1i"Jtrd.: 1""'" hl'f'!>I'II"'lJd, '10:.; 11k olollnJl..o .... 1 I d'JcI""'lIr11 d.a

€ lan 1:
Il. ""'"

PrftI,~

l ('h"\1111'11 ptI .... ",

L~'ifIIL

_I (jotWn1

Pdbt:1!DI

u".,,~,&nl( '''''''

,..... " ...

"'nl'~urJ."

m'l

l"Lu I ,....,... odI>. ,1~Kd...i 1~'lh

ro·«bl..1.' ",UMlnwn.ol""'ll

minI."""" a

IU_' 11........ 1

J~""'''I\ illitIlJl' r<'"ud.! ,~ rud ~~'II1l',n:1u.:h I e '" unlit! d.,.... .... II :1"1 10 1$. ..till I. N "' ...... "" II IfI ~. u 'J'~Ii.!u, 11" " " 1~hnl~ II .rcoe~u I uU' ~.I"""i/ . . mlll"'" No l".......Nuru 1',.,..<><Iioni~ j.n1lL." ..h......a,..,.... l ,........ mni ...... <:c In .. I,l""'i~!p rilmlll'lVlll .0111 ......... ,"""' .... ,..... Jt," I..... I-oruJ "!' ~ I~I II::! 02 l(Hn SuJmc. /\'.' ,"' .. , MO, ""'...,,., )U loIi<o ","')nI " f"'I' "1'al1""1a~, '''«0\1'''''11 d ..>nl\ ""l"..Lu:, .... .,....P.L~'1IO~ "'.NN I k'1l.IJ" '''l'f,-..1aI''I'il II f'l1""'Um..J~ --vi I'" J·on·, ..... uf"I'\I,e I ,14 .. """~J''''''"..... jitn i ULL....... Ii..LluI.\L" ............ ,jU ....."e '" 1"", Ii ,,~~"j1Id"" R d.uu.1II 'I'.I.UO do., 1.1.\10,"", .. 1'1'>' ....., )fthl.La..tro. 1'".I.."d .""..r1t .......h: Il)i"';~ , ...:.w...-In.: prim odk ~~c

""~rrl1I'''''

'I~.j<".

~I

,I'.... ""'~

•..-

t

ij<>l<n'

l" ,,,I J'"I"" .,""" rrnJ~1 i'"lm." p-LI"I I
1"~I~II\"'fIlh

•..,..._ l\.a ~
'111i1bi.1HI

11.)."""".
11I;.1I)p.lrkII rtll"j ... ~'\

----

..

10·"'-'

u""~.~

'-.:.>o.b.ru
...,,,..

.... .wm

L/' ",1,,,.1..
r.m

l.,....'"

podoL "" ~ K,."Ld..I..,I"

!lU"IliJ~ rJ" lJ,fI'~jU I. IIi'! III "/.".j 1"-': ""'; I"Io<LJn ....11 ,lui 1,.. " \1\\ l>.ml" "i..'I""~in. I ...... '". .. 199.MIJ.IlOO. }OO~~~~ 1 ~1l1(II, n+ll '" .-...l ..... Ii,....,..: 1 m,Nie ~Jd

"" "'1"'11

"""n

,,..aliti 41.,.,..."j .. u j.., ........, "r.,,*"'"... u .. p.~lo.!\I .
m.,

l"t.u> I

I~...

('a..., .,.., '"'

II r.;J.J ~

p<.'_ <><I......
l
u,\IIJLIiIo

rn ....~'" '
<><I ......

~

• """"'I

IIJ<d .. ,

"~U,tlWI\l:~lln ..ltti,LiJ'II,L". 1" 1." ... "I.,,,k

>fI4IIknI~

~~

..

"II

................. ,"....,..,.(t.' • .Jl_~~" "f~'Ifift."'·t_.,. r...b"I.'1
.... ~A,~~ .. IJI-A~,.,,-c...niiII,-I~I~~JII!Ij

!ll;rb, ._ ......

m ....

~")m,..·:, ~~

PRODA
oN.,

n~"""1
I.....

"""1/1. r..-lo

_I

...... l'"'.....l~

I, AP:!IK!\!

"II"t! 0\1'1 -o."plo" u <I ... Itl'"J.'o1~"".I'll"", 4: .... • UnplQ>II;J f ,.jrW !&I~ ,.'

,,,,,.lil..

MJ
I

no.1.llXlil1IO 10: ~ 1 .fiO.OOIUIII. K I

~~_I.wii.
"llII1'1..II'P.RUlH.U
'D~ ~ll'tior"'.J n ,

.... Jlll·lon

......

_IJoIJ~k
IMIG'

UllJ 'Il :I"KOIU"II , ~U~ 'ONIOI'H.I , ~11......,.ui<'''" Ir ~Ihr.r"'~ r.kt.o.lu ....

I"'I.U~' ",uU.ul _ .... "" ~J"'''''I

_.
l

.. .... ._.,..__ -_b'_,,__ __ 1L'ltI"~ ... .. ...... _
·("II~,,~.

I!II""..,l!i,j...,.~~~'.I,.-..' n~~

....,..n
.... ' t
i

,...."'I4"~:.... ~

~~w~~

.. ,~
Ii

.... tl9i"C'I,~"""r_

4011<
.~~

""- ..........

.,'1!1111'

.. "

....

..".~iIIIIl!~I.

"t~"'~ ..
•• fiIt

!IIrtI~

t..~ ... U'iIII~' ... 41~1 .. ' .. jllllll .. lMiII'I~tl ••

....i"lJo

.... f_

,~iiIIJ

........... ,~ '1~!~",9'1111
IIIIIj".

,~

..

~-..IIIIMI.'iII
tl.
....1iMIl

~

..

IflI ......

..

..,,_~,
~!I'toI

r an.;

tf..j, .... " ; .......... ~
!II 1IiIII'~'1I. iii .. Ih~

,""".,

~"'

.. 1~1

,1" ...... 1\
1.. 1 ........

...... ~
LI ......

•••

". tt.~.

.......

r

iI'

~d,...

"",..

,u ............... li!nij

,

.......

, ...

~.II4""~

JI!I!~.,1oIIiI.,4~i

.s.~I"'

~

w,-",

~,r

....

n"""'"
,w

1~1Ii~~.~ .JjII

.. ~

.f'Irl..~IIW~"",."",,~

••

,,,

"~IIL.-.lw

11M,. .....

~

..~

"_.!~MI;II'II"''''''~'''''''''''''
,......
:"I'

... i5""~,~"""",.u"""",,,.~~ _......
' .. Ylillllllr

._

_______

"''L... """..a..i.,,~
t.IIIt

t

.,.....,,... ..

w....a .......

'"''
...prJ>""'fIUi!.I' ...
11If

,.,.,..."""'I:.oJt'o.
~

I'r~<IIr'''iJII'

...

...u...
..............

~

'-t ............ ~t....,.. .~,~,.njW'
.,...~

t~lIIMIiIII

...

"'I~~

• ~ rv...... LuJ'..a.u
" ....

~"'-''''''-'''''
II

... ~,c..

tIQlrIJ.4" ,n rJC,

..

,_.. 11>'4. 10.0 L>,o ",_~" •\ ,01 IO'!~,.1 .. _ ,1-..,... IIIhI ~ ..." ""JU-U< rl<o." O'..:Jl11 ,f'o"lr .... no ..to. o.! Ill.~_ rlllh.l1n>I: 1J.:! II :IJIIJ ~~I .'<l'1J I cllon~ ~~~p<rIIItOII ....... , ..,61 1 u., ~~001
nd.,....,
41

p.~I.......

,,1IJ.,..._ ........ _.
..".-,:.
~LA.I}t, .1.I~I'Uo"R""

\

_ "-.I'I. ... ...- ........... hitl .u lll""~ ..) ~p,.j ..... j ~<oho.I"'':'''1'''I<' "lI""< ... " 41" ..

" 101:""'"

U<f'<VlI .. -....U~,..~

'U ............ _ ,,~ ..

tt.o,"
'iim

Uco«m
.,,,,,

oJ , ,_

_"',~a.' "' ,,~ .,.d......... ""' ....
,.....

.JII1JJo jl ,.... pIIOooir _ ~~nc roI..I>dJOd-. ...._ •....,,. .. 11~

..

r

IIv<l ~. I~

p_

"I k

,.i 1"",,,,,.
Ltf\.1 ~

r.-o"""
I'"'~

l1\nI1 « ~ , ria ~. ~"I

• i"nj

br

..,..

p.."" drpwlLl.

............ f'

lJuI.~ IIJbmo

I.~
11'1,'"1

1"............ fh'''' ., .".,. ...... ....,..j 1''' ......,... .,oJ<n" , "I ... n~...m I... 1..""" .. , m. " OJ<' I ' I"l' rIO"'] , .......... r.
I ~~
~"'I!J"N

P"''''' dtp-v.1

1""'* _

"", .. '"""" ""'.
pnN.II'" ~Im:

,~ '"rbI~,irJ.

1""""" 4;.,
""" .-

_

~

~

I.a<p.,..,

• ..Inn>oo

P'ft'pl ~pn

~~

..,&.~~ .. ~d., .. ""q.:'" ~ ... ~.... 1 ...!lli4fi' ....... 1"'~ IIIiIih....... ~... IQ.JIIIII.;I UIII •• ~"t r-.a...La ..... l I I~ :NI ...... llIIIi.I!j I ~ ....... ....,... ........... III.: jIiIHI ........ 1IIII~~jI.f IiIII! kIiI¥III ~-r"'.tJ.Ii, IIp. ~c.U''III...c..~ ~.~~d.II'I!II'ln ...... ~~~~ iIIIl"l"llIoi'I"IIIII~ -41 •• ''''~~ !''!I~tllillll.\"'''vrl. ~ III ,.. III "..101".00( w .... t ..... '.............. ~""'-"" 1IIL."~WII4~~"'''~ I. Il HJ.'I ...,• .....w ~L IjIl

~.I""""""''''hIjr ~)iM'~" ~ ..... ftW.~~QII.~.JII~..twn.....~u.._w.
·n1~11

....,,..,.....~I"h.__.......
P\4h
1!I. ......

_1"'f

, )a"Injit_..-.IIiIIIIIIiII "'I:"', ~"I' f!,j,I t.~_ ..,lIl oCIUIII.l
I' .....

.Ii~'.." ....,' 1III'
'-I

............

n .....

~

t ............ ~

p.aII~

.w......III. 1

.rH.... .... '~

III" ....

~
~

,.

s.iM ............ .,IiIJ~~

~~'III

llfflh&o'to I .... .. .,.. ••

~M''''''''''''1b;i
!p~

.....""

j.'-'l,JII:fIIl , ...~
..
IIIft

..
i'11111

d .......,__ 'III
~ ~

,!!.I~~~ liII.JIlnhl.~~_t.l.i.c,ra.,..

......",.,.

"",,!II"'lft-bA-t

... ~

r~

,..Il.

'

....,...l

....,.,~~
,.~-w"

,.... "'" .....

~I.

t,..~._

'tn.

'!I......

.................u .. .
.1~4W

,..~

tt....., •
iIfIC ......

"pr.~.

11.

NEJI
I

"' ..... .. ! ~N

""'I['I1II ........
...
1~~(

;ra._..,... ..~", ~
111ft t .. 1'IIa.tT
" 'II"

...... ~~

.........

11111 .....

.,~II!J

......

-.!i ..............

.. allll~ ~ 1'11111 L..:'1"'\II1I'I'
j4''''''''''~

t

L I !.It ~~r", ."_ I~ _ I

1Ufiil.n. I ftI d..It1p1 J p~ ........ IliUih.l......~ f.. ~r ...... 10.11'. " ~"' '" i<'Io I~nl. '., '" '01' ... Ir.h ~ Uj '\ 1,t.II:r lUI I....... n.k.... ............d_u4..lo.lr. "' •• _."

1 \><potrH. ....... h I II ~IJ. od ~.... dr. _.",.,..".
II \,~ ....

-1."J.Oj.>,~""'<IIoI!"01,, '-'0 ~IL .. ~~,..21 ~ "'- 1. i B
.

,

*"1<--

'*..P'''J''i.o
.. ~

_rtl#i"l. ~=- ~ ....,j, JI,pJ!I.nklud h'-l: ..... _ _ "1""" ,t. ...~,~" , ~t.t,p,. \u1 ,..'01 1 """1.1 p .... m~
It

"--I

H

U"\rllll

U\il!.,!

iii

~'-~t.a

,1IvI. I!o~ Ifl~I~'

"I'I,I<n<'-'" ..

~:................. ......... ~ ~

"'..,..."!!_-... .......
111111!~...,_.~
,a~ ..
...... ,...''

'11,4

..,....

.p..;iIillII..,.
...'~~1I.1

~

..,.-dj,
"'illllilll4o.l,jllll

-.Jq:.t;.j ..

..~If~~.. •

1Jtt_,.. ..........
I!.

i. ~
lIC~tJa~N ",l1l'i'
~. .. U

HI'" i".

.... ~

,14 "'-

........... I

I~ ..~
~

""''''

.....

..,.
'"'..

...

_t.,~~
..

........
~ ntI _

R.II~,~

I~
~ ~1 _, .'''~

1.. h. IItp..
..... ~"o('Vo,. ,tf_..J1

1IIIIIII-.cw' ......
,......

it I~'lIoi

~.,JhI..ol

...

L

......

4.~

",....t.,.

.1'_ ."'k....
1-

""'-~

I"I-'".t-Woh
".oI..i,..wda(oI~'"

~"'I"'!' t ....

,.r..(J

.. r-41 "'...nj" r...... """"'fC lob llilb. I!~

'.'.ilif....

N~'_t.,...;._..dbw 1iI r.__ MtIl~1
pni~ .. if .....

..... '111

.....,.,pn.III

.........

......tl .. ~

l_~,~ftIiiIib,r·Tt
'IIJ,I' •

_I

aJ ,__

'~J.

-t~"'1ftI""

,
..

j

'l- .. ".."W"',

~ ..'II~.,.Ji'"j ..~JJiI I~".

.......,..I'-'I

."UrtJl;lNf ' .. I~ .,~-iiII[lIOlIIft1'.I"'~_PP~

oI";iIl!r.tl..,. •• -r --tl ...
·~IIIJI! _,. ••• _

.... LJw.uli.~.J"_"~ l,ifII,lIIJiIill ."1, ","lktl~"'I.t. ~

iIo_

I..M

,

_

ilWlI4'o.~

J

, ...

";1

:II,.....

tl"I'-~!"'''';

"''''l,u""' .....

oglasi
1l0SNI\. THE!tCE~OVlNA FEDEMCUA BOSNEI HERCEGOVINE KA.NTON SARAJEVO OPCTNSK! SUO U SI\.MJEVU Broi, 09 65 Mol, 008062 05 M",I,
Saraievo, 24. OS. 2.011. godine Tu~,.eni je duzen isplatiti tuiilelju ixncs viii IOO!OO KM sa zakoa skim zatezn im knm a ram a pocev od J 5, (14.. 1998.. god ine, pa sv e do i spls te, I\.ao i da rnu nadoknad i [roU ..ove pK!'TLi~llog postupka 'U jznosu od 7,SO KM~ sve II roku od IS dona. S\ru:'ni ~r~l1ik Senl3di Hadnomemgie

Dnevni avaz '''''''''

".""I>"J>D".

63

l

BOSNII. I HERCEGOVINII. I'EDEMCIJA BiH K/\.NTON SAMJEVO OP¢tNSKl SUO U S"Rll.JEVU
Bro]: 6S 0 P 05100l S:ir-tjcyo.. 01 P 27. OS_ 2,011- godin(:

Dpi:i neki su d u Sera] evu, stru i :S~ rad n ~k Se nad Hadflomcraglc, u pravnoi srvarl Ulzite.lja KJKP :n_P<l.rku d_CL(L Saraje' ... , uk, Pe L l'iots:ke lige br, S 3,~pruti 'if ru~pog c SMELT Sarajevo, ul. MLLI:{IMU5ta.fC Baseskije br; 12~ radl duga ed 100,00 KM, van rOCi~ .. dana 1<1. 05. 2011. godine, dQ'n i (I joe

en

POUKA:
Prodv eve presnde podnijeti ,p:tijedlog nijc dopug rena ~i31ba] al i m".e.n i m&.e l2 pnvrat u ptiiR~nie stanje.

PRESUDU
• :r.bog fl'rollu]
[::I nja

Fed eraciii BiH.

Obaviestava se lu1eni dil se dostava lu1be smatra obav J lcncm protekarn roka od '15 dan a !lei de n~ obju vli tvanj'a tstc U dne .... nim nc ..tname ,,"o,jll:51;" disl:ril:Il.lJi'r~iu u

Opclnskl sud u Saraievu i 10 sudija Aida Bahrcvic, rje'avEijuci u pravnoi srvarl H],:Il:itc:ljaS-ULJEVIC (Satib) IBRO i SULJI3V1C:(Salib) IS~ (lb:'id~·tljigi il': V{lgtl~1 ulica Krivo~Ij'j.'I'~i btOr 49~~[up9lni po pL!tiomo~tI;ku Kur\l)vic H~kii... dvokm iz Snraicva, PD"';V ruzenih I. ACI.M MALlNIe, sln Pere, iz Vogo>c<,l. Mo.M(;ILO KONZULOVIC;z VogoSC<,3. CEROVINA MILKA rod .. KONZULOVI(; iz Vogo~e, 4.II.LEKSANDROVI(; rod. KONZULOVIC CVIJA,'. KONZULOVI(; DilSIl ",d 1l,\jMKTIIR.EV1(;, 6. ~\lSO Ko.NSULOvrC, 7. JOVANKA rod. J UGOVJ(; KONSULOVIC:, 8. CVIJA BMNKOVI(; rod. KONSULOVIC; 9. G!tOZDA KONSULOVlC, >V; .i. Vogo>«:, Kri· vogluvei bb, zadnia poanaea ndresa, radl uivrdlvania prava vlasnlsrva, 'I'.S'"P, t.s.IJOO~O KM, eakcn udraanog rcclsra Z<I: glavr,lu [avnu i usmenu raapravu darts 18. 04_ :2.011, g(ldit:J~ u prtsumosu llI'Zi!e1ra 1ilill1 i pun.omoc.nilu odsu LILmi ti uredno obeviicsteni h llJl.erii b, denio je dam'! 2,. OS, 2011. ,I;(al.i [Lel,:sJ iiedeeu rufitelja,
re

BOSNII.I HERCEGOVINII. FE.DEMClJ/\. BOSNE! IiERCEGOVINE K/\.NTON SARAJEVO OP¢INSKJ SUD U SII.Rll.JEVU BROj: 650 I 07894008 ! Sa ra j evo, 16. OS. 2011. godiue
Opeinski s,\i.(l u Saraievu: i !I.,'1 sLId iiii AttabellllJ.ot;dall K~lOvic u pravacl stvuri trafioea izvrScnj:a MIKROKREDrT~ NA FONDAClJ A ••MIKitA" SAMJEVO, pretiv I· iZl'';;'.ilta ANDEI..!JA GO I..!lANlN ul. Semira F~« br; 14~I dr., redi izvrsenie na osnovu tl::ma 348. stav 3. Zakona 0 pall] lencrn posrupku

Dozvclieno daea IQ, 0-9. 200.8, gediue n'3 csnovu vicrodosrol ne isp ra ve . m len lee, rad i I] aplme nov"::a nog po~tCl2iYfLr:!ja LL ukupncm izuoau od .3.5~ 15-0KM i (fQ~ko\'u 1 izvrenog POSlLlpkil u: imosu od 142.,00 KM. 1z.vrs.en je ce ae provesd pi j eni dbom proclcnom i prodajom pOluf!uli.h ;SW'9ti 1 - i,-",rknika..

PRESUDU
I. U tv rdujc sc da su 'Illi«lj; SUWEVIC (Sulihj !BRO; SULjEVIC (Sallb) ISO.do>picio;<" stckli pravo vl.5.Ili.,," nad zcmliisrcm uplsauim 1.11 zk ulczak beol 1627 (srari B3) k,c. Donia VogooCn cenacenlm kao k.t, ~4S6 ha~ea u povli;i_ni ed 4.214 mll k_~_ 14:57 livada II povd_itli cd 12.589 m2~ pa. $t.i lLlt.eni tao suvlasnici L1pi:safli U 7:k 'Lllof..a.k broi 16'17 (srari 333) Donia Vogo;<, i to ACIM MALINIC, sin Perc, sa suvl as niekim dijelom ad MOMCI 1.0 KONZULOVIC sa suvlasnjcklm dllelom od 1130, CEROVINA MILK/\. rOO. KONZULOVl(; sa suvlesnteklm dl]c10m ad 1130, /\LEKSANOROVI(; rod. KONZULOV1(; eVIJ/\ sa ,""I". i""; 01 dijclcm od 1130. KONZULOVIC OASII. rod. BAJMKTA!tEVIC" suvtasnicklm diiclom od 1/10, M150 (MOMCILO) KONSULOVIC sa suvl a · selcklm dijelom od 1/10,. JOVANKA KONSULOVI(; rod. JUGOVIC" suvlasnleklm dllelom od 1/10, CVIJA BRll.NKOVIC ro~. KONSULQVI(; sa auvl aa~ilkim dijclom lll'i i GROZO/\ (M.noilo) KONCULOVr(; <II suvlasaickim diielcm od 7/3JJ! i ~mti~[~ upisttlJog u zJ,::, ulo.l~kbrei 57;5.7 (srari 2091) k.u. DOll Iii VO,sg~~;;l~ozna&n3 k.t. kao II S7/611ilJada) u povrslnl od 4150 m2~ duzni repled da se na osnovu ove presude 1.] zemlllsnlm knjlgnma Zemlji~no knjitnog "redo Opo!in,kflg suda u Sara jevu ,,",.;; upi' p ra v vl"nil.,"u kari" pr""l1Il.i,eH. SlIlje"ic (S'lin) Ibm sa dllelom t!l i deugorufirel]a Suljcvi-e (Salib] Iso sa dliejom til, i rc zcmlii_:he:m upisanlrn L1 U ulo.z:ak brei ~6l7 (start :3-:3-3) k.o. Donis VClgQ~t~ o:1.:n:atenih kao K_~_1456 baU::a u 1Xi'~'riini od 42,14 m21 k_L 1457 li~':adalll povrliini 00 11:5-89 mlt Solie u ro,ky od 30 dana pod prlictn 100m princ dr.l.I)g l.lvrStlJ taI

SUDtjA
A nabela B(lgd21 n KrslO ....i ~ s.r,

.'.0.

mo,

OBJAVLJUJE
RJESENJE 0 IZVRSENJU
BOSN,t\ I fI'E:FI:CIGOV1N.!\ F'EO:E!?:ACIjJ\ l'lOSN~ l.HE.RC~GOVIN"B

POVKA: Prcti v Qvog rj~lija St.r::lnkc mugu j.Oi!j:ay'Lli prigovor ovom s udu u: roku cd 8 dana 0 d d ana pr! lemn, U dovollncrn bro] u prlmleraka za sud i strae ke. Dcstavljanie rj e'enj~ 0 i,;nt~:nj iJ i.:;:vtk:!1 i ku :';Ima! ra :';Ie L!_V r~etd m pecrekom roka od lS dean cd dana objavljivania.

r

~;~~~S;~J~~~RAJ~VU !3ruj= 65 0 11"26'[12" to I
S;)t:J.I~'f'Q~ Z4.

mj~i!i~ ser!j~l::i bNi A~)QWO!, I'I'N~i'i' b:t'l;'tiC'oilc.a DR..ILKO\lAC ElBMEDINA i4S;;Lr.ii:c'L'~ Vr;ll1j-3w b~_l"; DJEl...KU:: ILfOA jz S:1,!':;'ii(!"~ Vr(i.~j;i[:(: b:r.. 3Q i D J ELJ:J HAVy" il!: s...f"Jijel • , S~ •~ :ntJA:rijDhr. 42_. r:Jdi h~~'rk:f!jlJ,L'_~. .4! (1',4.0 ' ~ !':M.:5JI x,!-kon~t6'" :-'.ll1,(:'?,Rl:lrn Kam;liU'.I!?! r«c'L' (lQI dg.f1.1i ~I(H:!.I"I~~ j;i [):ri iotdlo-s::a. Ka1) i (_ro!k";'\';l i ~ri!lol)~ 1:X~ll.!pkQ,. I!:.'\~~nje joe 04rcdcilo! - r1j'::[Iidbo!'l'l~:DrllC'j:(!flCI!1'I i prooDjOo,m M!t!'(!uii,n ~t\';ui l~\'r~el'ijk~ DRAl;(QYAC el_MEDlNI3: i~ S3r.3je\':ll) Vrnnjole br_ 24; OJEl.-Kit A Inl; 'i.~ S~1";li:c\'o, Y!";)nj~.:: br.. :10 i 1)J EL HAVE i~ S~ r~jc:\'o, Sk~n_dtrij;) hr. 4.2_~ t~ pre.l:I~m no\'~n-Qg i~n,Q$;t dol;Jh'c:[Il),G p:N;ldo.j6mt iIIIIl IJ";II:AS;)Ic,dj$ki 1':D_~I1!1 [:I'3tLOC;l i~~ni3 broj: 16,] 00000-I353001.2" iJlVQ!'IefJ kod Rai nbs,(:n bDJIkc dd S:af3i~\'~ !i\'e do .O:r.J:Xn()~ no.mir-enj9 Mll'Ilt.iv:J.oj;) [l'il1ioe;l i7.V"i"k:[I i;li. Tro~liI:cwi i'l\'i{no-g ClL}SllIlI"ko ~rM~l'li:5.tl [I ~~05"[I od ~ KM_ SUDIJA. Ajl',l P:lpCI"ic Muf.3,n POUKA= Prm i\' ridt=nj31 1) i ~vrkl'lju mo'..c- ;SC" tzjsvi ri p ri,gD,''Or [j'llfi.m 5111:10 n roh 00 :8 (D~'.l.m) .d9l[l.:il00 d3n91 p-.rije.m'.l. iSII;i8~ Pri!l).)'l,'a.r 51! pod[l,osi u diJ\'Dljnom broiu pri mjffilK;);(3 SLId i 511".lOl:.-c-_ DosUl\'lj3111:e rjcl:c=nfs 01Lr."I.'J'Senj[l ~;(,,,,rle.llictrn:J O;I":d:.O~3~~[lIJedini i DjcJkic HI];~i) STTl9ltn Si:: in'rknim II'rou:J:,(')!'D rok9l'Dd I ~ don91 od d;a[l:R obi,a"'lih~J]i3.

t

(tS-

2, Sa p~ostiIlj.m d_ijdom lu:!benQg zahtjevia a koji se O{hlOSi nil utvrd{':l]i~ Gilsu mzitclji d(ispjc.to~u stckti pfiI'·O ..... Ja snj_~IVI!I Dati 7.em_tjilu:=.m upisanim u zk ulota.k broj 57j,7 (srari 20:91) k.o, Donia Vogllita,o:7.nae:e-ne ka.o k~. l157l611iva~ d~li.L pO'!:r~i!'ll i od 41 S 0 ml, 1':3 'o$1J lL!:lC:O i kao ::;;u'\,' tas n icj ~em I j i~ t'. up is:;! !lO,g ll_ ~_k ulobtk S 7 S 7 'k _0_ Do oj;il Vogcd;ta
l

r

2011_ god

i.i'I,1t

KOMZULo.V1G· ERIC OASA ,a dijclorn III i KOMZULOVIG(Morncilo)
f>e

OpCi[lski :wd 1Io S!L]"9;j~, :;-udii9lAi1a hpo~it Mu~ u prav.coj st'"1lri t:m.ti.oco: jj,'rb::ni:ll M_ikrokmli[[IJi1 fGJId:ldjL1 MI KAA S',(r:iII[C'>""1:l, ul, MarbMarutic.a br,~, prnth' izvdcl[i.k~ DRAKOVI{: EL.MIIDINA iO!; 3lT:lit=~"1I, S Vl'ilnrll~ br. Z4; DJELKlC AlOl\ i:,:SUJ1liel>:il, VI1![Ij:illf"eDr, 3,0. D]ELK[C :HAV .. iz S!lIl1Ije~";J, Sk'~DdA=rii!l. br. 4Z'i!"r.ldi \ i;rni.enl:ill. ".:b, 2.4 LO.4(10 M. no -OSIKI"U ct 10. i 21. Zu.kona K p;lro_it.oumpD:'ALlpkLl(Sl~ol:no:vi:oc: rBii-!, br • .3~li 33106~:iII:U SiI Olrulom _l.f!. 51. !l. ZiI:koo3'. 1J ~KMIlI poSlUpku (SluH~.Ile oOO'iDC r-mH, br. S~"Ol),00 prljed]Og tJ:iIlitICI i~'I.rkojl1 .
I;) \"1',;d

da

I{"~

is ri upBu sa di i e.lom In u zeml i i~n i m kn jigama Opt.i:n s k.og suda :SCO:S].Obiid:.ju, obavcz.c pl!1lConjil SUdSKC: t:akSoi! D!i miliu

MOMCILO"
oobi.jaju.

di;c!om Jfl, dulni ''Pi''i

ill

S:arahwu~:8e

3. TlIziloelji

i na pri:5udu.
Sudija

Aid .. B:abtovic

OBJAVLJUJE
R)ESEN)BO IZVRSEN)U (ld"~cM dil.ruJ 10. 0'2. 2(1-10, :(;,'"tIdi[lC", pO prijl:'d1oStJ i~yJienj:ill od 'I)~, 00, 20 I 0, totU oc,.;nll -L1Slig,",u l'jl:rod~1grm:
[r;d;ioeo i~lI',t:iI~~

P~I,1J;:a g p,ra"TLom l'ijek"u~ PrQli .... ove: I2rcsudc dozVQhcnlll jc !~,lbR Ka [I\Oll!ilJ nom ~lidll u Sa:rajcvu p u.tcm tWO!; :su cis 'U roku od 30 dianil od danil prijema iSle. Zalb:a se po.dnosi u dovoljnom b roiu p d mj crnka (3) Zil :sud i :straJl kc-.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERAClJ A BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKl SUD U SARAjEVU BR01: 65 0 1 133822 !OJ Sarajevo, 17.05.2011. godine Optinski ,ud u Sar.jevu, sudij. MerdiI' Tufo, u prsVDOj s",ari mii,elj" i""menja Mikrok.redima fonda.cijE!, »Su,[l,rise'li'l. Saraievo, proLlv izv-rsenika BRKO MENSUR, lIidz. 01. B.j brdo hr. 24 i KADRH": AZRA, Had;!i"; ul. 12 Herc.govacke brig~de br_ 63} ra.d; izvtienja} 1l:i3 osnO\IU ,c-lana 348. ,lav 3. Z.kona 0 pamicno", po,(upku (.Sluibene Do"iue Feder.ciie BiH", broj 53/03, 73/05 i 19/06)ohjavljuie

ispla[,e) uz Lro~kove jzvdnog od 71,50 KM.

pos.rupka 11jznosLl

UNlVERZITETU SARAJEVU ELEKTROTEHN!CKJ FAKULTET

U SARAJEVU

Obavezuju se izvrtenici namire pOlraziva.nja "aHoca izvrknj a "" jedna sa ozna~en;m tros ka vi· ma u roku od 3 dana od dana prijema rjesenja. Ukoliko izv"enki u os!av1jenom roku ue na!l,ire POUiilZ i\' n j e) n i[..I uJ oie prigovor od redu je s e a izvrScnjc p1jenidbofll do J/2 noveanih primanja ko j. iz","sen i.k K.dri" Azr. os<vuuj e ka.o apo,le" ni k S atll kom pan i doG !lid,a i p renoso III za p1jeneg izn osa Il a l.ran s_akc ii sk i rae u n, u·,::L7.ioc.::L izvfsenj::l_ Dost.vli.nie "jesenja izvmenju K.dri" Azri .m .. ,ra. ,e izv .. en i III prOlekom roka od 15 dana od dan.objavljiv.nj •. SUDlJA Mcrdi,a Tufo PO U KA: PrOli I'ovog rjdellja ",anke mogu izjavj i li prigovor ovom sud u u roku od 8 dana od da" na pri jerna., u dovoJi nom broi u primj eraka "" sud iSU'!Ulke.

OBAVJESTENJE
PRIjEM.NI ISPIT IZ MATEMATlKE ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIK· LUSA STUDlJA NA ELEKTROTEHNH.":KOM FAKULTETU U SARAjEVU U AKADEMSKO] lOll/l0l2. GODlNI, ODRZACE SE 04. 07. 2011. GODINE U 10,00 SATl, KA.MPUS UN1" VERZITETA U SARAJEVU, ZMAJA OD BOSNE BB, SARAJEVO. UPLATU U IZNOSU OD 40,00 KM. ZA POLAGAN]E PRIJEMNOG ISPIT A KANDIDATI UP· LACUJU NA TRANSAKCl]SKI RACUN FAKULTETA: 1610000003210032· RAIFFEISEN BANKA DD BiH

°

RJESENJE 0 IZVRSENJU
Dozvoljeno dana 25. 10. 201 O. godine n. osnovu vicrodosmjne ispruye. mjcnicescr-ijskog broja AF2951 028 i AF29S 1029 od 17. 03. 2010. godi ne, 1'3dill apJale n 0\1 tan og po l raZiV3_1lja u u_kupnom i '!lOS U od I.7 97,38 K M sa Z3 kon 'kom 23 ,eUlOm kama ,om po~ev od 17. 03. 20 to. sodi ne pa do

Prj m ,I.e: Elektroteb" ;okj (a.k.) tel u Sara je"u Svrha up1ate: Uplam za prijemn; i,pi! iz matem"!ike Kopija up1"e podnosi s. Elektro'.hlli~kom fa.kuhelU u Saraievu, uz potrebne dokumeme va KonkUrs za u pi, u prvu godin u P r"og dkl usa, mdija u .hdem, koj 20 IJ 12012. godin i, Z",aj a od BO'!le bb od 15.06. do 01. 07. 201 I. godine od 10,00 do 13,00 sa ,i u sobu 1·14 De,aljnije informaciie mog'll se dob;ri na ,.lefon: 033 25 ()·708 i 033 250"709

za prij.vu

13Q,$NA I HE:RCEGOvtN

REI'UBLIKA ~RPSI(A

1\

OK RuiNI Pl'lVlllo""DNI SUO '- $"""1')''10 Ilrnj; 61 o r"s OODns 09 l"si b.lo¢hOSiitilj;:I'U Ii. OJ, 2-OJ.J.god~

l'1'i~njo",priflu4r.!CI!:l~rii~_

- DB b.l105 od UI4.S6 KM f.'Il6='ii' od 1:5, Il. 2.00&. gocline, p9i do j!ipr,"l[~! ~no (;..D.0:5 cd L:84,86 KJ\1 po«\I' od 1:S, 01. 2009. :god:iM~p:l do j~pli!t~ ~fl:rl !u1_QI!!OOlSJl U K,i\!~ooO"i'. OL200!jI_&O'lif)(:,M(Ji)i5D!..Iit~ bo i d:J miJ I'l:roo!co:mi ~Ioo\'"c= p',];mj~DO&posmpka u i200sLl cd 300;00 Kilt (L P'I: U ruklJ 00 30 dmii. od dlUIL1 oooctcDi!l pr~:s.lJde, iJOd

BOSNA I HERCEGOVINA I'EOEAAqM aOSNEI HER,CEGOVlNE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U Sll.RAJtNU Broj: {19M ,\19115"- ~S92S [ 1(l M:als
Opcin5 k[ ',5;ud u S:a_rajl!\'-u:) ~r.-ue:n i ~a_nHlni k Em in:::! B u.r!:l;[t~ u p~ ...noj SLvar[ m!iteljD. iI,CRNAGOR.,o\COOp ;l,a. D:a_cill)· \'l:;rD:d:~l_land;) "b u, s1~ju, RCp'I,l!Jlih emil Gora, ~O'illZlI,. u :5 Lup:a MiLD K,eb(] i Sem iT Gu:;o::int '030\iohli h Zaft=dn ickt=" .advoQ K.:uske k:ancelari j c ,..Kebo&CuzJ n"" iz Mosmril I'ffl Li" IL~;:;;cnQS "DEBOR.;i,"" d_(uJo. MQ5tSJ'; u-l- BI:!IjIJ.Llr1kih ;l;rUW::I bb.) rndi du,c21 (ld 2.693.~6 KMt n:!l mnl;)~'U ~12In:a 348'. 5191\':3-. ZaJ.::ona 0 pilrnitoom p-DSlupku (...s:I. (11)\linc- FBiH'" broj S3/tl3 - I,l d~licm tl!~l"U ZPP-;il)
u l

5"'0'(: do TIi¢.n~

i:5:i,1'lne kao po$t'llpJ.::;I_

i da

llJi~i

[cJ iu n,a<i.l}i(niilia ~ LWi}::OV{:

pa.r-

OGLAS
O};]-rlo;
$[\'uri

privID;lni mil lstorno Sarn~ t'i.liJtcljOflTel'<:bJ.:m S~ I).cl.lbfliu
.dtlg:l;, ....s.

po

~ud.i;i Sam i\idi U pJ'lmwj l.lJkIi, jJrull'\o '~iloa TR
KM~
d'.1Ul31 L7 _01_

Obrazlozenje
Thzr[~lj
II: i;WOffi 5"='8~95 KL\t

Emi'1!: E'lfJ'Clpa,. F.idi ru~3_11!: godtoe OOnto :ie.sJj~1Ofu

S.5S1Jl5

2.011.

~udu [l{lldnio :[I.ll.b-.Jro'lr'l,l' .\I!cooa, t"J,di dUlfiI. p

~',t-

PRESUDU
lllOG I'ROPU~AN)A
Oha~',f;aIj~:se Lukni d:J ruZiI~lju SiI~m:~te'mor.tlklll[lll["'llIiOO\;
- 1\.',1

:S:IjUj~l~SI!pri~,,~;),d05.I;I!\'i:oI}LlJ~i'lOf!'i jLlL'=i g:J d3 PI= dnhrl dQ:sav"jri iJd:8)Jror nedOGt:II'o'[~rsud~dol]iic=[ip~u

u

ill),~Qbll.v~lO!,'L'il:rolru od I S. .dn:n~ u= d~ ukotiko mog propLl~[JiI[Ijll.

i.:sphti dLl!:l [I 'iZODSLl Ot."f5..:sill'3)ii15 K..'t\

i7.n~ od 5.%

:K;\1. pDiiI:1.' OIl 1:5, 02.. zoo&. ,godinc-,

p:iII

do i.:;plm·,

lilzb~ j~Clbj'.l."lim'.l. u d.o':::l'o.im noI'LD~[!!',]; DO.':=\i"ni :II\''.l7. d9l[l:ill 09. ll_ 20W. ~nc. p:iI kuko Udcn.i. Jlill: LIpRd"idii:oolll ru:k1J uo:H.I:I.'·io ~ \'()~ flD .~hLl;'1) it ~ terncljetn l)cl!V;clbi ~!l,fID 182_ :l-fP..:I d(jf'lio ocl]i1.~ ku kao, ud]:ipCiriu'o"U,

OBJAVLJUJE
D9In:a 1l2_ 07. 2fH 11 g"QIIHncU.ll~ltc:lj jl:' kQiI D\'Qg $Lld:J p.ooniQ lu:!l:m proti ~ nl~t\og, D. r.o.dj i.spl:[l[(." dug .. - IJ. iZi)(,su od l.6'9~9)I' K/I.,l na .imc: robe is-ponlcc.nc na 05-IlQVU r~una bNi G597.3.-·n2 (ld 02. 1112(J0IS. go.(iinl;'. K:all;{}tu7.eni n~j.:=-;n'1'~iiJ i Db<lvCZU plat.ll1ja dug:J, to jc: predh}UL1tl tin sud na.koOn ptO'lr'i::· clenc r:a:sp.r~'L'I!;:,i!i ~ wku pripr,Cf'[I:Q,l)j'.) :cl~vn,e ~5proliC.) d(!o,ne-!i~ mUu ku Imjom C~ ob9;~'I!z.a.[iI tUtD.(lg rI:'i tu;,1:ittl,u i.:S1J11l1i polfa'-jyaaje u ukuj)F.iom .i.-znoS\l ,00 1,,:J;,gI00 EUR.-:n sa. za.kQo·
1'!5K(llT! u:1,cZ]JQm hJll~'Qm poC(v od 02. l,l. ~OOO. !S,"{u;li INI ~t:

~jID putern LU~nllm ~ doo.a.... m~ba 00 {ll., 1)"7, 010, gt:!~ ·lja 2 d LII(: Q',l oC,so'L''Or u 5m h lu (I.e r~d:Jb:J t.t9lQS 5Z_ $ •.3.~' 2. ZPP-91~ p21 je tu;.'i;l::nidLilian da. u :s:klo.du S.:i!I tldredba.mli; chn:J 70_ i tlimD. 71, Zp P,·;I naj kilsnij c 'U, wt.u (I{j 30 .c.nIlilOO <I U.n~ PTLjlCrtJ il ~tJ:~tM;,dQsu ...l Lj 5IJdu risml;'ni Qd~\'(i'- n'.!:luzbu_ U 1;IId,sIJo'iOru ml lu:fbLllll:le.ol JlU1!1t:: Isl.a(;[ pru(eSlle priij,I)',,"I::ne i t:l.:,llisl'11Li S~ ();a Ii priznajc il i OSpOfiilvtl. poo.:a,..] j'eni nLZ'l~D i g.,'1tUil:\'1 tIC niJ"esu i dmgc po.d:ltkc: i;;(ljc u ~ld9ldu n odrc:db::ilm',l tt~n:J 334. ZPP-<i meta im:ui s'\l'9~i podnes:!lk. A 1;.0. lu~efi i USpoE'9'Y'1il 1U:.'I:bc:ni tjc'lf~oogO',",or n .. tutbu mora sildrla":illi i 'rnzl i)jJc zah i~ 'k(lj ill ~ 1u:HJC n i 7.21h! i-l:'v ru;;PI')r.a'l':JI cif! [c=nic!: ria kl;llji m31 [lI~eJii Z:I!ISDl ~1Ei s....ojl:'. ni:i IrO;;)t1 dokilze !-:;O,l.mLi .se II Lvrd Llill • e ~int-e[l icc, t(: pr:wt'l i osnov ~ IH!I,....ooc: mtc:no-,s. Tu!cni mWc IJ OdgQ\'D_ru na \Uf.DU:) 91n:li.jk::!lsnijc n'.J prrp,rl:mml!m rQils!1l p(IdJl.Li~[j proti \lllJibU.
1

• RilLmClSud 1.OO~.K/I.i

~1J(],O:.lOO.~,~;;

iJLLdo-i!opLmIA.

- ru 'i7.l'ios 00 -I51_ll !{J.i pott\'Qd 1)_ 03_:mos. gQdifl_~,J)3 do- ispi;];l"; - [I:J iznQ:!i od 184.&'.6 KM pomo ad ISo. (H. 2-008, gOOi[l~pa do ispl:lLe. • IIiI f~r.ll1S IiJo'J J 811,go K.M ~·od, I~. OS. ZOOS, 8'tJditl.:"p;I do isp.lill[C". - n:J izr.Ji;I!i'.od 1$4.g6 KM pa{e1.'oci I 5.. 06_2l)O:!j. godi[l~ T~3 da-tsp.i;];It:) - [L:iIIiznosoo 1S4.86 K1J.i~.oo I S. Of. zoot, gOOio~pu dlJ-5pJaLe,. • !):);4fJOSOO lS4.UJY\1 ~,od I)'~_:WOS. eOOit'l.:. 1):;l(I(Iots.}J;)~ - n:J 'iZOD;5; od ] 84.86 KM p.1lev rid I So_ 00"_ 2t1O!!l_ g;xli[l~ f.!3 dct ~I;)I~ - ml iZl]os 00 184,86 K.M ~ od I S. !G. 200S. ~iru:,,'p~ d(} iqll:i[C,. • ~ ImCISild ]$11.:::6 KM ~od 1:>_IL200S. ~if'1_o;,J)~ d()i:srl;:u~

Odlul:..a
j~i:i
!iC"

OOlw;;l.Il"I 1m(i(!i1J 00 100,00,KM.

'1:I1~ko ...iln;l ",lcme5l!-lu je $lK)dnl;l Qdrclbi B:m3 .3Sti l,[l'P-.:I ~ ;SR5,IJ-j~ (Jd ~k.oV1I lsm Jla. .u~bu LI i"ZlKl5Ll od ~oo Kl'r\ i

Ut.:'l)li.KoQ lU.tcni 11 roJ.::U od 30 d~JlJl. sudu nl1: dMtaVL pis.rn ~Il i Qd,CQ'L'or n'.l Lu'bu~ $U d ~I! .d(lPLjl:l,1 P r-Q"udlll 4bog ~Utl'I)U~I.:anj3. U :smish.l odredbi ~hn:!l182, ZPP·a. Od!];,oYor Il!i. lu!bLl sa pI'i~ lo~ima So£" pNli:ajlt: sud'U u dVOil pri.mjc;r~il, 7.:il. sud i proliVii U SU'',lfl'kll po~i\'om!l:a b['(lj prodmc't9l.
l

.POlfM: f':rm]". O\'e prm1d~ ni1c dozv.;t3i1=lI.iI dl]iPctlrn~1080!01'[)1J11tuer,i LI ~ic.iI~r.lic

blb:i!l, "lilZeo]
I,j

mok po-

~oo

B:cbtii*.
Ai_oI,kl$;i!n

Ob;!w~d!~"<J. mtc,ni diii 5iI:" ®St:;"'~ tutti<: .sm:;nra C1oo\'ljcno:1JJ sc (lTQ1I:'kiJ'm ri;lk:a I;Id 15 rbn:a o.d dana Db,:i\'l,h',BlQja i$!e u cln~vL'llim al}'l;il1~J·il~kojc s.e dinriboi ro.j u u Fed~l"fL1:"iiiBLH. SlIUrni Si!lrndnik EmiEln, nu .. .i~ g

StrOll"

64

[)nevni a~az, tetvrtlk, 16. junillipanj 2011.

S
.

ort

11 3

UelDaM

pobieda

remiia

15

poraza

31:43
gol-razlika 12 ulakmica i gola

Odlazi s Tusnla

Rezullali
Zrinjski - Velc2. 2:0, Ve1d • Buducnost 2:0, Borac - Velez I :1, VelezRudar 3:0, Olimpic - Velez 0: I,. Velel1 - Zvijezda 1:4, Travnik - Veld 5:1, Velez - Zeljeznicar I: 3, Leorar - Velez 2: I, Vele:i: - Siroki Brijeg 2: 5, Drina - VeleZ 2:0, Sloboda Velez I :0, Veld - Celik 1:0, Slavija - Veld 2: 1, Veld "Sarajevo 1:2, Ve· Id - Zrinjski, 1:0, Buducnost - Vele.z 0:1, Velez - Borac 0: 0, Rudar VeleZ 2:0, Velez - OHmpic 3:0, Zvijezda - Vele2 0:0, Velez - Travnik I:[), Zeljeznicar . Velei 3:2, Veld- Leotar OrZ, Siroki Brijeg - Veld 4: I, VeleZ" Drina 2:0, Veld - Sloboda 2:0,C<!lik " Veld 1:0, Velez - Slavija 2: I, Sarajevo - VeleZ 1:0.

nastupao za Siobodu
Od It igraca S I0 bode kojirna iSl'jecu ugovor i, vee se za trojicu zna da nece vise igrati na Tusnju, Nairne, uz Stefana Gavarica i Miljenka odlazak upr kos zel ii kl u ba da ih pokusa zadrzari, Alrniru Bekicu j e is tekl a posu d ba, On je u proteklo] pol usezoni igrao za Siobodu kao posudeniclan zagrebackog D inarn a, a dan as ie 0 bavezan iaviti se na prozivku u zagrebacku Lokornotivu, klub koji je filijala hrvatskog prvaka, - Zvao me ie sportski direkror Loko m oti ve Igor Cvitanovic i prenio mi da me je Dinamo raspcredio u niihov klub. Stogasemoram stavi ti na raspol agan je ITeneruMariju Totu - kaze narn Beki e, koj i j e u zagrebac k i klub iz Slobode otisao proslog Ijera, i to kao rnladi reprezentativac Bifl. U prol jernoj po Iusezon i odigrao je 12 utakm ica za Slobodu izabiodva pogoEka. - Posudba mi je koris rila zbog vise raz.loga. N isam pau" zilao nego sam igrao i stekao iskustvo_ Sada mi iecili claseu Lokornoovi i2borim za mjes[0 u pocelllom sasra.vu i da se ~tOprijevratim u Dinamo. Is" tina, ostra je konkurencii a, ali vjeru jem u sebe " govor; Bekit. E.M.
Bosnjaka, koji su najavili

BeHic se ura.ca u Zagreb Kao posudeniigrac

Almlr

Ekipa Veleia: Vise pada va nega uspana

VELEZ. Analiza uclnka premlierlluasa u sezoni 2010/2011.

Sta se sue s " deSaualo, 13.l1iesto Ie uSBleb
Odovic spasio sezonu • Mitrovic isao pa S8 vracao pa opetisao
drfuli igrare na oku pu, Prije samog pocetka prvensrva u Mostar ie dosao Demir Hotic.a s njirn za korrnilom "Rodeni" su pOIpU' no neo&kivano u pet kola porazenisamo iednom. No, pocetni zanos "is" puhao" fe vrlo brzo, Od domaceg poraza od Z vij ezde koIa su kren ula nizbrdo, i to velike III b rzinorn, s koro nezaustavliivo. U deset utakrnica VeleZ je ostvario same jedau pobjedu. Hotic jenapustio kl ub, jedn u utakrnicu je 0 dradio D urasovic, a os tale Obad. Iesen je za kl j u cen a poralorn od Sarajeva, a uzirnu je izgledalo da "Rodenima" nema spasa.1 onda je uslijedilo sada vee tradicionaLno Ako iel imo ustvrdi ti da je plasman na 13. mjesto ili dvije pozicije iznad zone ispadanja dobarrezultat, onda rreba znati sta se sve desavalo s Ve· leltom uoci pol'etka i rokom sezone 20 I 0120 11_ "Rodeni" su irnali padova i uspcna, padova malo vise, ali je na kraju za njih bi10 naibirniie da su i prije same zavrsnice rijesili pitanje opstanka, -

v

Deuedeseli rodeDdan
Minulu sezonu navijaci ee probati zaboraviti SIO ie prije mcguce, ali ljudi iz uprave ne smiju, Ovo im mora biti pouka da se nesto s Iicno ne ponov i.. Ispuaien [e dio potreb"gasenje pozara i saniranie 5Iete". U pauzi ie preslozena uprava, Milorad Mitrovie se vratio i poveo ekipu na priprerne, a igracki kadar je izmijenjen. Srbijanski SITUCD jak ie, medurirn, reprizirao je ljetne dogadaje pa je u Z3vrlDici priprerna VeleZ ponovo osrao bez nih uvjeta da Veld krene naprijed pa "Rodeni" imai:u priliku da u go dini u kojoj slave devedeseri rodendan, isplivaiu iz sivita u koje su uronuli posliednjih sezona, trenera. To se, medutim, ispostavilo kao sretna okolnost, j er je vrucu rrenersku stolicu preuzeo MilornirOdovic. - On je u kratkom periodu p oslozio ekipu i u sedam utakmica osvoiio 14 bodova (cetiri pobiede i dva remiia) za lagan iIllazak III uku spasa. S obzirom lla poreze giav!lih kO!lkurenara, Buduc.nos" ti i Drine, Vele± je relati vno brzo ri jdio pimnj e OpSran.kll_

SlriJelci
iO - Okic 6" Velagic 4 - Hasanovic 2 - Cemalovic, Zaimovic, Durakovic, Kodro I " Iazvin, Dernie, Rovcanin

nasluPi

lez ie os tao bez skoro kompletne up rave. Ekipu je svega dvije sedmice vcdio Milorad Mi trovi e,. koj i je il:nenada napusd 0 Mos tar pa su Adis Obad iVese!;n Durasovicza-

Uoe; pocetka sezone Ve-

Pocetni zanos

T,emelj za buducnost
U fioisn pnrel'JS[va Odovic je isprobao ve.1iki braj igram, ali se ni to nije prcviSe o<irazilo na rezult"t. Uz malo sreee, mogli su "Rodeni" s gosrovallja donijeti jos koji bod, a jedini kiks u prolje!!lOrn dijelu pnrensrva bio je domaCi porazod Lemara. U drugom dijelu sezone izgraden jekosmr ekipekoja nije igrala leprsavo, ali je za veCinu bila nellgodan i zilav protivnik i moze biti dobar rernelj 7.abllducnost.

zrlnlsill
BOra.C

nobiiediO

yak Borae p,akticno vet predstavio kao svog igraca, 21-godi 5Uji Lazar Marjanovie jucer jepolpisao [fogo di!ln j; ugo vor sa Zrinisk.im. Na sada vee biv!l"m igr.acu LeOlara insiSlirao -je [rener "PIemica" Slaven Musa. Mar· janovi': jncer nije felio otkrivati je li bio u pregovorimas Borcem. . Doveden sam koo pojaeanje i nadam se da eu opravdllo oCo:kivan ja - .izjaviojeMarjanovic. Ma.P.

III> Iako ga je ak[ueini pr-

• Mustafa Kodro 28, Sevko Okic j menan Durakovic po 26, DZen30 Zaimovic i Riiad Demic po 22, Periea I veric 21, Admir Velagic, Mirza Cemalovic i Amir Zolj po 19, Admir Kajraz i Zlatko Kazazic po I 8, Sanel Boric, Armin Jazvin i Damir Roveanin po 15, Armel ~kalj ic, Goian Stokic i Goran Gan&:v po 14; Asim Skalj ic 12, Elvis Lelo II, Emir HadZidulbic, Sene· din O~ttakovic, Armel Stup.ac i Ermin Ga.clZo po 8, Adnan Kadri,; i Eldar Hasanovic po 7, Igor Remeoe 5, Halll Mahmutovic 4, Dalio .Memic i Danijel Brkcrvic po 3, Amar Balalic, Amer Mabinit, Denis Z vouie, Fadil Marie, Mustafa Buric po 1.

Harlonl

BratslVa iz G racan ice vracaj u se nakon dvijegodille u Prvu ligu Federacije BiH. Superiorno prvo mjesto u Drugoj Iigi Sjever pt-oslavili su na svom slaciiort.u Luke nakon remiia s Ingr3mom II u(akmici

III> Fudbaleri

Bralstuo

posljednjegkola. Dre; Bra[:Srva u minulo) sezoni nosili su: Almir Medi~, Aleksandar Pami e, Edin Susa,(kapiten), Nenad Timkov, Nermin Karie, Husein Mevkie, Ermin Muslimovic, Igor Joksimo"

DOnOVO U Pl'uoj ligi FBiH
vic,] asmin Mujkic(sa28 golova najbolji srrijelac), Jasmin Murselovic, Dino Hadzie,Jasmin Begie, Avdo Huskanovic, Sead Buljuba§c, Adnan Kabilovie, DZenan Dulie, Samir Delalie, Mir.:el Topcagie, Adnan

F.IBRULJ

Kadi.::, Anadin Tahirovic, Benjamin Mujkic, Emir Kasapovic i ArminZec. Sef su-ucuog s ta ba Nils" reI M uslimovic za saradnike je imao Ekrema Kadica i F eri ka D izdarevi Ca.

H.C ..

Oveni: Ka2a:ti.e,ZaimoviC, $kaljie, Zvonic po 1. Zuti: Kazazic i Zai" movie po 6, Velagic,. Durakovit,. Demi'; po.S, Gancev, As. Skaljic, Cemalovi'; po 4, Stokie, Ok" ie, Boric po 3, HadZic!ulbie, Kaj taz, Kadric, Lelo,. tIasanovic, Zolj, AI . Shljie, Iveli'; po 2, GadZo, Ostrakovic, Rovcanin, ZVOllie, J azvin, Stupac, Mahinic po 1.

o nevn i avaz, celvrtak" 16. junVlipimj 201 1.

6S

potPisaoi BoriS Sauie
Najvjerovatnij~ odlazim, kaze sef strucnop stana • Nisu se odazvali Arseniievic, Scepanovic, Gutic i Kojasevic • Za sada bez pojacanja
pred poiedincima iz Udruzenja navijaca "Bordo prija{eli i 1946~. Uvijek kazem ono sto mislirn, Sada ponovo imam siruaciju da mi ode deset igraca pa da dode deset nov ih i tako s ve isp ocetka. U petak j e Skupstina i neb sada svi oni koji vole Sarajevo, preuzmu klub, Neb sada "Borno prijatelj i" pokazu ljubav To im zelim od srea ine1m. zaigulj u Ligu prvaka, a ja Cu

Novo pojacanle u Borcu

Banjalucani pregovaraju s fucbalerom Sarajeva Arseniievicern

"Potresi po Rihteru" u Fudbalskorn klubu Sarajevo nastavljeni su i na jucerasnjoj prozi vci igraca, j er j e Ii ef strucncg seabe u ostavci Mirza Varesanovie naiavio kako j e bliii odlasku nego ostanku na klupi bordo rima. Naveo [e dva osnovna razloga.

~ IgraCa SDISaII~ ....

NeCu8utjeti
- N ajvjerovatnije odlazim, ier rni ovo vise ne treba .. P rosli p lit n isam ousao j edino iz inata. Nisam Covjek koj i ce iutje{i i pOgIlU!i glavu

Varesallovic: Nisam .zamisljao ovakvu prcnivkll

Na jucerasnjern treningu povrijedio se Admir Smigalovic, koji [e, zajedno s Nerrninom Haskicem, srigao na Kosevo na probu iz banovicke Buducncsti. - Dobio je udarac u misic i ne moZe trenirati u narednih sedam dana - reka(} je Ismar Hadz[bajric, fizioterapeut Sarajcva.

SmigalOUiCa

.. Pah

Na prvom treningu pojavili su se sliedeci fudbaleri: Dine Hannie, Bolan Iovic, Ibjo Hodzic (golrnani), Fadil Cizmic, Nedim Becirevic, Sedin Torlak, Zoran Belosevic, Denis Compr, Amel Handzic, Na.il sehovie, Amer Dupovac, Jasmin Pef [0, Emir Obuca, Damir Had~ic, Veldin MuSarajevo bodri ti s tribina - rekao j e razocarani VareSaiiovic te je 0 iednom dahu nastavio: - Sve ovo S[Q govorim, nerna nikakve veze s ostalim navijacima. Da imam ekipu koja ie izboril a Evropu i s nekoliko poiaCru1j~ obecao bih titulu, ali ovako, .. Sta mogu? Teener sam do petka i sjednice SkupS tine kluba - porucio ie VareSalIovic.

haremovie, Edin PehJic, Amar Kadi6, Sanel Trebiniac, Edin Cakal, Kenan HandZic, Asmir Suljic, Haris Hand~ic, Ajdin Nuhic i Jasmin ~para. !'Ia probu su stigli Haskic, Smigalovic, Sokic, Spica, Kuc, Popovic, f)cievic, Huseinbasic i Begie.

Nakon sto ie iz prijedorskog R udara dosao Sal!a K()vacevic, igracki kadar sampiona BiH, banialuckog Borca ad juter je jaCi i za Borisa Savica (23), dojucerasnjeg protimca saraievskog Olimpica. Nekadasnji rnladi reprezentativac BiH, rodeni Trebiniac, koji ie prosao ornladinsku ~kolu beo~dskeCrv~" ne zvezde, prlJe "Vukova ,

drama igracki kadar, Imamo u planu da angaziramo jnS nekoliko kvaliretnih irnena, a konacnu rijec irnat ce rrener Zvezdan Cvetkovic . poiasnio je sportski direktor Borca Darko Ljuboievic .. Inace, n esto d uzi odmor, do ponedjeljka, 20. [una, dobili su reprezentarivci Asrnir Avdukic i Darke Maletic, dok ce jedan dan kasni ti i 03-

Malelic sue bliie odlasllu
Darke MaIetic, sigurno jedan cd najboljih fudbalera Berea i covjek koji irna ogromne zasiuge za osvoienu tirulu, sve je blize odlasku iz Banje Luke. Niemu je ugovor istekao, a in teres za ovog brzonogog desnog boencg iskazal i su klubovi iz nekoliko zemalja, Posljednja poIIUda stigla je od rumunskog nastupao j e i za beogra dski Hajduk, Laktase i Rad. Riiecje 0 fudbaleru koji igra na pozici ji stopera, .ali se odJicno snabzi i na mjesrn Iijevog beka, a potpisao je dvogodisnju saradriju s Banjalucanima, koji ce veceras u 18 sat.i imari prozivku. - Do polaska- na pripreme na Zlatibo.r 26. juna rrebali hismo da u P(}tp unosci korn pIeprvoligasa Pandurija, tima za koji vee igra i Stojan VranjeS. - Male su sanse da Ma.leri6 ostane u Borcu iako mi irnamo veliku klju da ga zadrfimo, Razumiierno njegovo nastojanje da odradi jos barem jedan do bar inozernni ugovor, Ako do toga dode, 2elimo mu svu srecu - naglasio ie Ljubojevic, padac Nernanja Vidakovic .. Istovrerneno, otpala j e III()-gutn(JS! da u Borae dode mladi veznjak Leotara Lazar Marj anov ie, koj i se odJ uCio za Zrinjski. Tskoder, nezvanicno saznajemo da s u Banjalui':ani izuzemo zaimeresira.ni da angafiraju Branislava Arsenijeviea Ie da se s ovim fudbalerom Sarajeva vode intenzivni pregovori. s. K.

Oprostaj Avdica
Na pomocnom terenu Olimpijskog stadions "Asim Ferharovic Hase" jucer nije

Prema planu rukovodstva kl u ba, ekipa Ce u ponedjeljak otputovati 1I Foinicu, a za pocetak jula predviden je odlazak u Sioveniju. Finalna faza ptipremll a ba vit ce se u Medugorju. bilo Damira Koj a~evica, Vucine S6epanovica, Branislava Arsenijevica i Hilme Gmica, dok Sedin Torlak nije [renirao (istekao mu ugovor). Ale)) AvdiC odlucio j e za vdii ri kari jeru. - Koja!ievic, Scepanovic i Arsenijevic imaju klauzu!e u ugov(}rima prema kojima mogu napuslili klub ukoliko im se ne izmire dugovanja. Gutic ima ugovor i trebao 5e pojaviti. Iskreno, ilisam zamililjao ovakvu prozivku, jer sam mislio da eu racunati Ill! sve igrace, ali ilta je, w je izjavio je Vare~anovic. A. DRINJAKOVIC

FO]niCa, siouenua pa MedUgOr]e

"Bordo Drilatelli'U tuiili uaresaoouica Zbog iZJaua u "Doeunom auazu"
Varesan(}vic je za. Iledavno pros1avljeni 39. rodendan dobio "p(}klon" - tllfbu k(}ju su proriv niega podnijeli "Bordo prijatelji~, i to zbog intervjua datom za "Dnevni a.vaz" 30. maja, u kojem ie, izmedu oSlalog, izjavio: "Sve provokacije pocinj u (}d P(}jedinih clallo. va U ciruZenja navijaea "Bordo prijatelji 1946", koji se, ustvari, ponailaju ka() neprijatelji kluba. Nemaju nikakve odgovom(}sti, a b(jeii bi da vode klub. ObeeavaLi su milione za Sarajevo, a od raga nema nista." - "Bordo prija!elji" su me tuzi!i zb(}g izjav3 u "Avazu", iza kojih, nara.vno, Stojim i danas. Jos jednom pon3vljam da nikome neeu sutjeci, a kamoli njima. U petak na sjednici Skupiltine mogu sve re~i i, ~to se mene [ice, neka Benjamin lsovic bude predsjednik. Sada su nasli zamjerke i na novi StalUf. Nista im ne valja, ni plasman u Ev,opLl., ni 10 810 smo viceprvaei, ni to sto sma afirmirali desetak mladib igraea - r~kao je Varcianovic.

Igracka krizaljka na Piroti

imaM i Fane na izlaznim uralima
Nogometasi Travnika su na odmoru, a uprava kluha da,1 a je rok svi m igraci mad a se do 20. juna izjasne hote Ii (}stati iIi napuSlili Pirol>.\. Trener Nedfad Selimovic zakazao je prozi vku za 27. juni i sada je vee izvj esno da ce biti pro!JIjeoa u ekipi. iskusni veznjak Mi.rsad Siljak od kluba je za.trazio i dobio ispisnicu pa je za saria nepoznaniea g_dje ce naslaviti karijeru. Siljak je .i proslog lje!a zelio promijeni ti sredinu, ali je ipak ostao lIa Firoli. Pored njega, napadac Nusmir Fajie vee odavno [fazi i.nozemni anga.zman i jucer se pri kJjucio

U prostorijama Fudbalskog kluba 0 limpic jucer je. dvogodi~niu vjemos! ovom k1ubu porpisao Faruk Brkovic, sin cl.ana Predsjedniiltva Zeljeznicara. Ovaj devetnaestogo-

arMOUle SIIoaO u OllmOIC
bio je ranije clan S druge srrane, Boris Savi6 nije vise Clan kluba s Owke. Savic i Olimpie sporazurono su raskinuLi ugovor, a u sve je bio ukljucen i banja-

Nova akvizicija ."Vukova!'
disnjak

CUium u GOSH-U
... Vewi 19ra,; Drine Danijel (:ulum nosi! Ce naredne sezone dr<,;snovog premijerligllsa GOSKa. Nekada~nji fudbaler Zrinjskog i madarskog Kapos va ra b rzo se dogovorio s upravom kluba iz Gabele 0 jednogodi~njoj saradnji R.]:

Ze.1 jeznicarn.

lucki Borae, gdje ce Savie nas ta viti karijeru. 1z 0 limpi~a najavljuju da priCa 0 prijelaznom roku nije okoncana te da ce u narednim danima napr3vili jo~ neke mmsfere, . A.

c.

Siljak: U.zeo ispisnicIJ pripremama Zagreba. Ukoliko Fa;ie napusri Pirow, akmeJan bi bio povralak Pede Dudica, koji je proslu sezonu prove~ II Varazdinu. S. P.

Medunarodni fudbal

66

Onevnl avaz, celV~ak, 16. juni/lipanj 2011.

ort

FRANCUSKA Predsjednik Monpeljea Luj Nikolin a kapitenu nase reprezentacije

.PiturHa UOdl

Rumune

Id iJI
Iako kapiten nase nogome me reprezentacii e Em ir Spahic vee trazi nevi klub i nudi se zagrebackorn Dinamu, Monpelje ga ne misli tek rake pustiti da ide. Spahic sa Monpeljeom ima va2eci ugovor j ne mQie Ponasa se kao slobodan igrac, a ne kao fu dbal er pod
ugovororn s kluborn u kojern

SP iC lid d
se zaako jegazda, Ovdjesarn to ia, a ne on - reba [e Nikolin. Predsjednik Monpeljea kazao ie i to da ie Spahic je-

.... Viktor Piturka (Victor Pirurca) novi ie selekto r rep rezentaci je Rurnunije, s placom od 35._000 eura rniesecno u n aredne cetirigodine. On ce na kormilu reprezentacije naseg kenkurenta iz kvaliflkacione grape zaEur02012. zamijeni ti Razvana L uceskua (Lucescu), koii je dao ostavku nakon nedavuepobjedenad BiH od 3:0. Rumunija u naso] grupi zauzirnacervrto mjes[0 sa osarn bodova iz sesr utakmica, Francuska irna 13, B [elorusij a 12, a B iH IObodova. Pirurka ie rumunsku re prezentacij u vodio vee d va pu ta do sada,

Ponasa sekao slobodan, a ne kao igrac pod ugovorom, kate prvlcovlecfmacuskoq kluba

o st tu

Mamie: U BonlaBlusmo
Da je Spahic u razgovorima s Dinarnom potvrdioje jucer i prvi c01ljek zagrebackog k Iub a Zdra vko Mamie. - U kontakrusmo. Priznao mi je da ga zanima otici aka neki klub za njega ne plari trazeno obestecen j e, istice pre ds j ednik Lu] Nikolin (Loius Nicollin). - Spahic jos niie otisao iz kluba i sigurno nece dok nam niegov aovi klub ne plari odsteru, Ne svida mi se to sro on vecpregovara s drugim klubovirna 0 transferu, dolazak u Dinamo, a. i MOnpeljeu je porucio da ne namjerava osrari tamo. Rekao irn jeda mu De traie nevi klub [er zeli doci samo u Hrvatsku - tvrdi Marnic,

GUliIU D111az
UTereHU

dan od krivaca sto [e niegov timzavrsio sezonu rek na 14. mjestu, Podsjetirno, !!as reprezenrativac je zbog pregrubih startova propustio cak 12 utakmica, - Dio krivice [e i na Spahicu, J05 narn duguje zbog tih svojih gresaka - rekaoje Nikolin, (M. T.)

Spahie; Mrmpelje ga /Ieee laka plJslili

Francuski klub pokrenuo raskid ugovora s trenerom

Gu/i/;SlatJi relUltali ..... Vlasnik Tereka Ramzan Kadirov ispunio je ob ecan j.e i otp us ri 0 trenera Ruda Gulita (Ruud Gullit), Holandskom strucnjaku ul tima ti vno j e postavljen cil] da u gosrirna pobijedi Amkar,a nakon poraza od 0:1,. Kadi· roy ga jesmijenio. Slavni Holandanin b io j e trener Tereh ad p ocelka godine, ali j e u 13 kola ruskog prvensrva osvojio tek.l2 bodova.

Lion ce u pauzi izmedu dviiesezoneostati bez trenera, jer je uprava konacno odlucila smijeniti Kloda Puela (Claude). Prerposta-

LIonCllrl
v

naZ I b VI' '. Olb 1-'. -- IU nOS alI.. ce ..
vlia se da ce ta] porez kosrati Lion skoro cetiri miliona eura, j er Pu elov ugo vor Ira j e jos gcdinu. Ekipa naseg fudba lskog reprezen ta Iivca Mi·

mllona lura

r ..o_.c · pro·I~u dii ..11_ h·..iHllinsmanlDunge
Utrka za selektora AIZira

Vahid Halilhodzicdobic je joli nekoliko rivala koji zele klupu reprezentacije Alzira, a rijee ieo dva ZVUe!!" irnena, bivsim selektorima Brazile i Niemacke Karlosu Dungi (Carlos) i [irgenu Klinsmanu (Jurgen Klinsmarm), Izvor AFP-a blizak Aliirsko] federaciii, tvrdi da je sada na najuzo] listi kandidata za selektora petlrenera., ali meltu njima nema bivileg francuskog se1ektora Rajmonda Domeneka (Raymond Domenech), koji, prema rijecima predsjednika Federacije Mohameda Rauruale, nije ni aplicirao za posao. Na adresu Saveza srigle sucak43 prijave, Halilhodzicse srnatra jednirn od najvecih favorita, a razgovori s njim bit 6e obavljeni u petak u Parizu, AUi r ie bez selek tora od 8. juna, kada je AbdeIhak Benk ika pod lIio os[avkl.l. (M. T.)

UbUa guDI

.... Afril!ka nogomerna konfederacija (CAP) saop Cila je da Africi<. ku p i nacija 2,013., prema raspored u, rreba b iti 0 clrian i[ Libi;i, ali da zvanicnici razmatraju i druge opeljc zbognasilja u roj zemlji. Pob u nj enid koj i se bore pmtiv llbijskog vode Muamera Gadafija, i<.o!!lIoliraju veCi dio isrokazemlje. (M. T.)

AfriCIli HUP?

ralema Pjanica vet ie tri sezone bez rrofeia pa ie nezadovcljstvo navijaca sve vece, a one ie najvise usmjereno upravo na Puela, Ova] srrucnjak dosao ie u klub u ju n u 2008. za placu ad 250.000 eura miesecno i sa mnogo vecim ovlastima u poredeniu sa svojirn prethodnicima, ali nije ispunio oeek ivan j H, jer Li 0 n od tada nije osvojio nijednu [imlu pevaka. A prije njegovog doI aska uvezao ih je sed am. Francuski mediji tvrde da bi za novog trenera mogao biti poslllvljcn celnik omladinske skole i bivs! ks" piten Liona Remi Gard (Garde). (M. T.)

Valensija je iz Hetafea dovda mladog veznjaka Da.nija Pareha (Parejo), koii jes njom potpisa.o pemgodisnji ugovor. Lokalni mediji lVf" de da ce "~ismisi" za 22-godisnjeg igraca plariri pet mi. lionaeura.

UalanSiJa MUDilaparaha iRamila
Pareho jepwizvodomladillske:lkole Reala, ali je prije Hetafea igrao u Ef\gIeskoj, ~a K Yins park ren dZers. U Spaniju se vrario prije dvije godine. Novi igrae Valensije je i Adil Rami, koji je u pwsloj

AktIvnosti spanskog kluba

sezoni s Lilom osvojio cirulu prvaka Francuske. U suprornomsmjeru ce, pak, rezeevni golman Miguel Anhel Moja (Angel Moya), kojeg ce Valensija pozajmiti Hetafeu. (M. T.)

Kllnsman: I on hace seleklofsku klupu

sport

D nevn i avaz, teMtl k. 16. ju~V1ipa~j 2011,

67

SPEKTAKU U subotu "Avaz Tower Running 2011"

srze i peli Hacsu··ela
Takmicari ce pokusaf savladati 780 stepenika i sti(;i na cilj na 36. spratu "Avaz Twist Towera"
Nastup na "Avaz Tower Runningu" potvrdio je i jedan od naiboliih svietskih trkaca, Rije': [e 0 Cehu Pavelu Holecu, petoplasiranom u Svjerskorn kupu ,)Towerrunnjga" . Spektaklu ce doprinijeti nEle,i prijatelji iz "Red Bulla", koji su organizarorirna na raspolaganje sravili specijalni kamion, odnosno rnultimedijalno vozilo, s kojeg se reproduciraju muzika i filmo vi. Bit ce rnontiran veliki razglas, a publiku ce zabavljati DJ. UIIk3 pccinje u suboru u II sati, a prije toga, od 8 do 10 sati, bit ce podiieljeni takmicarski brojevi. Ova blJ. kluba imaju po Iri pobjede

Bro] prijava za ,.Avaz Tower Running 2011« svakim danorn je sve veci kako u takrnicarskom, tako i u revijalnom dijelu, Vise od, za sada, 100 prijavljenih ucesnika pokufat

.------------..------------,

ce osrvariti podvig i istrcari prvi vertikalni maratcn kojim ce se Sarajevo prikljuciti elitnoj grupi gradova u ciiim se velikim gradevinama i tornjevima od rza vaju u tr ke uz stepenisra, Takmicari ee u suboru, 18. juna, nastojati savladari 780 stepenika i srici na cili koji se nalazi na vidikovcu, na 36. spratu "Avaz Twist Towers", najvise zgrade u regionu,

DanaS Falntoml prOIlU BPlda
Bh, predstavnici Oil Evrkupu \l sjedeCoj odboici u poljskom gradu Elblagu nasta vili su sa po bjedarna Fantomi su u trecem kolu savladal i njern acki Ba] ~I iz Leverkuzena sa 3: 0 (25: 20, 25:19,25:15), dok je Spiel, takoder sa rnaksimalnih 3: 0
opskorn

Evropski kup u sledecoi odbojci

(2H I, 25:20,.25: 13), bio boIji od Zagreba, Sarajevski klubovi danas Ce odmjeriri snage u rnedusobnom duelu, koji pocinje u 16.30 sari. Prije toga, Spid se sastaie sekiporn Banie Luke (11 sari), a Fan rami sa Zagreborn (13).

urUedne nagrade
Na prvi vertikalni mar" aton u BiH mcguee se prijaviti popunjavajuci obrazac iz ",Dnevnog aV32'a"3 "Sporm" ili s internet-stranice www.dnevniavaz.ba, Za najbolje su priprernliene vriiedne nagrade, po 1.000 KM za pobjednike u musko] i z.eru;.koj konkurenciji, odnosno po 500 KM za drugo i 200 KM Z3. trece mjesto, Najbolii u reviialnom diielu dobir ee statue i plakete, a svi ucesn ici poklon e,

ObiljezeD ormpi)sMi dan

Spartisti se druzill s dlecorn u Vag'asci

ulca Oslm I Uedad IblSeUIC alaulll laHmlCenJe DCe IHa I Dcenlca
Zavrsnica ce biti u SarajevlJ, a med'unarodni finale u SpHtu

Sportske igre mIadih pocinLu 5. jula

Mesic demonslJira bacanje kligle Olimpijski kornitet BiH iucer je, u povodu 0 b iljeZa van ia skorasni eg rod endana modemog olirnpijskog pokrern (23. iuni 1894.), organiziI'lIO druzen je nasih sportista s djeoom uzrasta od 7 do 12 godina Srrijelci Nedzad Fazliia i Sabrina Drinjakovic, dzudistkin j a Larisa Ceric, bacac kugle Kernal Mciic, stonoteniser Srdan Milicevic, cdboikasice, koiarkaili ... dieci su u

(FDID: F.

F.,o)

prostor j iama Internaci onalne ilkole QSI u VogoSQ demonstriraliosnovne tehnike i vjestine sporrova koi irna se bave, • Drago mi ie da sam danas S diecom na koju moserno prenijeti dio svojih znanja, Sl.Ideci prema njihovoj zainteresiranosti, vidirn da ce mnogi krenuti nasim steparna . izjavila je Larisa Cerie,. prvakinja svijeta u juniorskoi kategoriji, E. M.

UPIIan odlazaH reprezenlaClJe
Osim i Ibise vic s djecom: Prom%n' a rn b ici 0" znog projekta Sportskih igara rn lad ih n adaj u se da ce hiljade djecaka i djevojcica iz Bosne i Hercegovine sudjelova!i u takmieenjima u dese t Sporlova. Maoifeslacija, u kojoj Ce uCesLVovari ucenici i Lltenice osnovnih skola iz Sarajeva, Mostara, Tuzle,. Bibaca, Zeniee, Sirokog Brijega, Orasja, Gurazda, Travnika i Livna, poeerCe S. jula. Takmicenja Ol regiona· Inom ni vou za VISit ce se 12. a vguSIU. Zavrilnica b h. 19ara bit ce od 12. do 18. avgusla Igara
u Sara jevu, a nas tu pi t
(F.lc:

Zbog nemara drzave

J, 8ruWs)

organi za tori

bjednicke eki pe i poj edinci po kantonima, Medunarodni finale, na kojem ee nastupirl najbolji s finalnog rakmicen ja iz Sarajeva, na programu je od 22. do 25. avgusta u SplilU. Na juceralinjoj pr-es·konferencij i, 0 drianoi na teren u FI S"3, novinari rna s [1 se obra til i Iviea Os im, potasn i preds jedn ik 19ara za BiH, Ie ambasador Igara Vedad Ibisevic. "J edini oatin da se izade iz krize jesu mladi. U Hnlatskoj je 0'10 vee go d.inam a

ce po"

Deset sDortoua
Ucesnici ce se lakmiCili u deset sporlova. Timski su mali fudbal, ulicna kosarka, I"ukomet, odbojka i odbojka. nu pijesk u,. a pojedinacn i, s IOn) lenis, badminton,. sa.h. Takoder, bi[ce organizirana i igra izmedu dvije va!Ie,. u kojo) ekipe mogu biti sastavliene od djeCa. ka i djevo j c.ica. lijepa manifes mcija, zas to ne bi bila i kod nas - re.kao

Ib isevit je zah val io na pozivu da bude arnbasador Igam. - Sarno sporl i omladina mogu I;!foizveSli neslO pozilivno. Cast mi je IHosam dio projekla porutio je Ibi;;evic. U Hrv3ts,koj se ova man iies mcija 0 dr~a va Vee 15 godina, a lani je okupila 51.350 djece. Igrese otg!(niziraj U pod pokrovitelistvom Medurutrodnog olimpijskog komitew (IOC) i Svjerske fudbalske federacije (FIFA). (Z. S.)

ie Osim.

Na Lietnim olimpij skim igrarn a za os obe s posebnirn potrebama koie ce ad 25. juna do 4. jula bili oddane u Atini,a na koji· rna ce nastupili vise od 7.SOOsporrisra iz 180 zema· Iju svijela, !rebaJi su nastu· pili) predstavoici Specija" lne olimpijade BiH. Nasi reprezentativci su prija· vljeni za nasmpe u atlelici, pli va nj u i koila rei, ali zb og adnosa ddavnih insrirucija prema ovoj populaciji nji· bol' odlazak doveden je u piranje. - Najvise boli cinjenica sto wi Itoji sjede u

Soecljaine ollmDliade HIH na lure u Allnu

drzavnim institucijama prebacuju Iopticu [edni na druge. Mi smo se obracali s v irn a, .1i je odgovor is ti, da nema novca. Oni koji su zaduze,ni 1:a ovu populaciju u MinisIar· Sl\lU za rad i soeijalnu poLio tiku kaiu da se obIarimo Ministarslvu za kulturu i sport, a 0'1i nas vraea juna Min is tarSIVO za rad i so ci· jalnu politiku - kaie Kada DeliC·Selimovic,. izvdna direktorica Speeijalne oli· mpijade, koja ie kao Vl"hu· nska sponistkinja prihvati" h da bude na celLI ove in~lilUcije. (A. C.)

68

Onevni aVal. oell>rtak, 16. junVlipanj 2011

s.:

BUKOMET U 8eogradu obavllen zrijeb Regionalne lige

Teska situacija u Borcu Nektaru

os a D uo IIOIU gOSle elal rgU
Takmlcenie pocinle 12. septernbra
jedne od
vnijih i najatrakti

"Piuari isluDalu iZ
66

Dug iznosi rnlhon KM, kate predsjednik kluba u ostavci Blag.ojevic
Ukoliko se siruaciia u narnjesec iii dva drasticno ne prornijeni, Kosarkaski klu b Borac N ektar ce,
rednih vierovatno, isrupiti iz Prve-

Pruenslua BiH!?

nstva BiH i prijeci u niZi rang. avo je saopcio Boris Blago jevic i podnio neopozi vu ostavku na mjesto predsjednika Upravnog odbora - Dug koji je prethodno ruko vo dsrvo napra vilo od 1. septernbra Z007. do Z5. avgusra 20 Hl. iznosi 1.050.000 KM. Ipak, pregrm iii smo p rvens tvo i os tvarili odlican uspj ell usp ut p lada iuti tekuce 0 ba veze, a uporedo smo pokusavali vratiti dio duga, No,ovako vise ne rnozemo. Prema rnorne misljenju, iedini nacin da se klub sta-

bilizira je da igramo Prvu Iigu Republike Srpske sa rnanjirn budzerorn, uporedo vracamo dugove i tek za nekoliko godina ponovo krenemo prema vrhu, Osravku podnosim jer nisam zadovoljan radom pojedinih clanova UO-a - rvrdi Blagojevic .. Direktor "Pivara" Miroslav Dojcinovic pojasnio je dugovania kluba i naglasio kako su, ipak, uspjeli vratiti 96.000 KM. - Naiveci problem bile su narn izvrsne suds ke presude, ali smo uspj eli da debar dio toga otplatimo. No, stiglo ie osarn novih ru2bi i to u iznosu od skoro 150.000 KM, a duzni smo i dviie i po place igraei rna istakao je Doicinovic. S. K

U Beogradu ie uporedo s Zriiebom grupa za Evropsko rukomemo prvenstvo u Srbiji 2012. obavljen i hijeb parova Regionalne Iige, gdj e ce se, u organizaciii Rukomerne asccijacije [ugoisrocne Evrope (SERA), od naredne sezone takrniciri najbolj i kl ubovi Hrvatske (dva kluba), Bosne i Hercegovine (tri), erne Gore (dva), Makedonije (dva), Slovacke (jedan) i Srbiie (dva), Broine zvanice evropskih i regional nih rukornetn ih saveza oku pilesu se kako b i pris ustvovale sl ul<be-

nom predstavljanju
najjacih

rukornernih liga na svij eru, Prva utakmica planirana je vee za 12. septembar, au prvom kolu sastatce se: Borne - Varda r, Lovcen Tatran, Crvena zvezda Nexe, Zagreb - Partizan, Izvidad - Suueska N iksic i Metalurg - Bosna, - Liga je osnovana s iasnirn ciljem, da najboljirn klubovirna sa prosrora iugoistocne Europe ornoguci uvjete ZlI kvalitetno natjecan le, u ko iima ce kroz ligaski
sistern irnati koritinuiranu

Sa irijeba 1/ 8eogradl/: Oiroktor 8Qsne Magoda s Nenadom PerulI!f;icem (fllIo: A. OIJ/OYIiJ priliku odmjeravari silage
proti v vr h unskih su parnika i time j aea ti kval itet vlasti tih

Fantasticna OrganiZaCila
Na zrijebaniu u Beogradu prvaka nase zernl]e, sara] evsku Bosn u predstav Iiali su direktor Kenan Magoda i strucni kcordinator Milan Maksimovic. - SudeCi prerna organizaciji ovog sastanka, takrnicenje bi rrebalo biti
fanrasticno, U Beogradu je na hijebanju predstavljen ~irav projekr SEHA Regionalne lige i sve je izgledalo vrlo pisrneno, grandi-

ozno .. Mislim dace svi ueesnici Lige biti na dobitku - kazao je direktor Bosne Kenan Magoda,

ekipa - kazao ie predsi ednik SEHA lige, a ujedno i preds jednik Hrva rskogjukcmetnog saveza Sandi Sola .. Iako njihovi klubovi nece nastupati u prvoj sewn i, predstavnici Sa veza Madarske prisusrvovali su nedavnom osnivackorn sasranku lige u Zagrebu pa se

ocekuie ukliucivanie Madara vee od s 1iedece sezo n e. In teres za sudjelovanje u ovom takmiceniu pokazali su i Poliski, Austrijski te Slovenski rukometni savez i njihovi vodeci klubovi, ali zbog administrativnih poteskoca, takoder nisu bili u rnogucncsti porvrditi nastupe vee od ove go dine pa se to od njih ocekuie u narednima. A. C.

Saopcenje cetvorice clanova IO-a Rukometnog saveza

TraZ8 rasMid UgOUOras Radom
Mirsad Sirco, Mirsad Purivatra, Hamid Bahto i Jasmin Omerefendic zakljucHi da su rezultati reprezentacije najlosiji u posljednjih nekoliko ciklusa
daoe:! moguCih 12. Cetvorka koja potpisllje saopeen je 7.akl iueila ie da s u rezlll!at; reprezeQtacije u ovom ciklusu najloSiii u po· sliedniih nekoliko godina te da su, zbog wga, zbog gr· oznc almosferc koja vlada u reprezemaciji Ie zbog izra· 7.i to nega Iivne sli ke u medijima i javno,ri, mnogi dosadasnii sponT-ori prekinuli saradniu s RSBiH. - U proteklim kvalifikaci· iama igrali smo u grupi sa Makedoniiom i Estonijom, gelje ie bilo reaJno ueeki vati U pismcnoj izjavi koju upu tili svim ostalim flanovima Izvrsnog ouiJo1'a Rukornemog save7.a, fetiri ('lana ovog tijela Mirsad Sireo, Mirsad Purivatra, Hamid Bahw i Jasmin Omcrefcndic pozvali su na nlskid ugovora s akmeInim seleklOwm Vojislavorn Radom. Sjee:!nic3 hvninog odbora bit ee odr7.ana sljedeeeg utorka, a glavna lema bit Ce Radin SlaWS, koii bilo gdje u svijctu lIOpCC nc bi bio up itan nako n os vojen og boSll

plasman na EP u Srbili. Nv.alos t, doiivjeli SinO debakl, u obje utakrnioe pol"".ri.eni smo od Eseo!);je koja ie tree,rw.redna reprc7.emacija. Clanom 7. ugovora izmedu Rukomctnog savcza i gospodina Vojislava Rade predvideno je da se ugovor moze raskinuli i priie isteka mandata uslied neostvarenog plana i iwslanka 7.adovoljavaiucih re7.ultata - navodi se, izmedu ostalog, u saopccnju CCIVOriCC Clanova Izvrsnog odbora.

K

, K_-

maliadOnila s CailiOm. SUadSIiOm i nlamaCIiOm
U Beogradu ie odrzan hijeb grupa za Evrapsko rukometn 0 prvenstvo, koj eee se n aredne go di.ne odr".ta ti u Srbiji. Akruelni evropski prvak Francuska u grupi ce odmjeriti snage s Rusijom, Spanijom i M:ic'larskom. Makedonija, koja se na EP plasirala iz kvalifikacijske- grupe u koioj je bila i naila reprezenraciia, igrar ce l! grupi _ B zaj edno s Ceskom, Svedskom i Nj.emackom. Grupa A: Srbija, Slovacka, Da.n.skal. Po.ljska. Gru~a B: l;esl<a, Makedonija, Svedska, Njemacka. _ Grupa C: Madarska, Spanija, Rus.ija, Francuska. Grupa D: Hrvatska, Slovenija, Islane:!, N orvelika. (A. C.)

OdrZan zrijeb rukometnog EP-a u Srbiji

s ort

Dnevni avaz, ~~tv.rtak,

16. iu"V1i~<lOi ;'011.

69
ViJest u brojei
Dijego Maradona od kineskog por tala Sina trazi 0 dstern od tri miliona dolara, jer su za promociiu videoigrice "Pobiednicki gel" koris tili nj egovo ime i sliku, Igrica j e predstav Ijena u junu prosle go dine, a Maradona je predstavlien kao njen glavni prom otor. No, Argen tinac rvrdi da nikorne nije dao dozvolu da koris ti 11jegovo ime u te svrhe,

3.000.000

Izjava dana
- Dao samnapraviti igricu iPhoDe, koja se zove "No" kaut Dejvida Heja", Ona Evakorne omogucava da braci Klieko otkine glavu. Nadarn se da Ce mom protivniku biti drago kadaeuje kolikoje ljudi dodalo aplikaciiuaasvoi telefon.
1:;)

Ofsajd

Navijaci Vankwera pod salorima cekaju u redu za ulazllicu Z8 sedmu ulakmicu fillala NHL lige (fill.: lI.orefS)

Hej, koj; se pocelfwl1l [ula bori s Vladimir<ml Klickom za titulu svjel$kog pruaha)

(Brilamki bokser Dej'zJid

BivEi fudbalski reprezentativac Ujedinjenih Arapskih Emirata Fa]ez Juma osuden je na smrt zbog ubisrva nozem u roci 2008. godine, Sud ie izrekao smrrne kazne injegovim saigracima iz Sarje, niegovom braru Mozesu i Mohamedu NaliZibi, koii su, takoder, ucestvovali u ubisrvu,

Smrlna Mazna ludbalaru

TENIS Humanitarna orqsnizacila cuva kladlonlcarski listie iz 2003.

Federer Igra za DPMladu urlle u 180.000 e ra
nouiclli sportslli
N j emacki sportski Listovi, obicno porpuno posveceni fudbalskim remama, bili su ispunieni pricom 0 sampionu NBA lige Dalasu, ier je prvi put u historiji jedan Nijernac Dirk Novicki (Nowitzki) osvoiio rrofe] najjaceg svietskog kosarkaskog rakmicenja. - Ovo ie uspjeh koji smo svi 6ekali " objavljeno je na naslovnoi stranici najtirafnijeg lista "Bild". Osim novinara, eestitkarna za Novickog pridruzila se i ksncelarka Angela Merkel, a pohvale su stigle i od selektora fudbalske reprezen taciie J oahima Leva

Nakon osvajanja NBA lige

Cestitke stigle od kancelarke Angele Merkel
oachim Low). Z. nastup u finalu, gd]e je ubaci vao 26 Poen a prosiecno, Nijemac ie izabran za MVP. Uspjeh Novickog poredi se calt sa prvorn titulorn svjetskog prvaka fudbalera Njernacke 1954. godine, sa svjetskorn tirulom boksera Maksa Smelinga (Max Schmelting), prvirn osvajanjern Vimbldona tenisera Borisa Bekera (Becker) Ie pobiedom bicikliste J ana iJlriha (Ullrich) na Tur d'Fransu. Kosarka je posrala hir prvi put nakon 1993. godine, kada je Njernacka bila prvak Evrope, (Z.5.)

herO) n),emai:He
a

Federer: Bori se

Z8

sedmi nas/ov pobjednika dan [e ko]e ie imao prije Rolan Garosa ....ali je javnost u Velikoi Britaniii zaokupljena drugirn slucajern. Nairne, aka Federer osvoji Vimbldori, hurnanirarna orgariizaciia iz Eogleske "Oxfarn" dobir ce 180.. 00 eura. Rije': je 0 op0 kladi od 2003. u kcjoj ie Englez Nik Njulajf(Nick Newlife) uplatio 2_700 eura na [I) da ce Federer csvcjiti sedam naslova pcbjednika Vimbldona, U rneduvremenu, Niulaif ie umro i oporukorn ostavio listie humanirarnoj organizaciji, eija uprava sada iarko ceka na ishod turn ira, u kojern svicarski teniser jurisa na sedmi riaslov. - Svi navijarno za gospodina Federera, Taj bi novae mriogo znaeio djeci za koju se brinemo - saopcili su iz organizacije, (M. T.)

Voci pocetka Vimbldona, jednog od najatrakrivnij ill teniskih turnirasvijeta, sarna se po sebi namecu pitanje ie Ii ROZer Federer (Roger) sposoban vrati tl prevlast na briansko] travi i moze Ii Novak Dokovic vrariti samcpouz-

prl)anosl uz aUlOrlllu

Fudbaler N apolija Hugo Kampanjaro (Campagnaro) skrivio je u Argenrini tesku saobracainu nesrecu, IIkojoj su pogi n ule rri os (}be. Kampanjaro se zabio svojim .utornobilom u vozi101lkojem Sll bila dvojicapolicajaca, od kojih su obojica izgubila ZiVOL, dok je pogi-

UbiOtrO)8iUdi

IgraC apoliJa
nula i jedna osoba koja je biIasniim. Kampanjaro ie prosao samo s ozliedama, nekoliko hematoma i pOtreSOm mozgao Sudiis ga je optuzio za ubisrvo iz neham Ie je odredio jamcevinu od pola milionadolara. (M. T.)

Teska nesreca u Argentini

HaMOn i nOliaut
Visem luz.ilasrvu u ZIen j anin u podn esen a je krivicna prjjava protiv fudbal!i.kog sudije Dragana M. iz Zitista, jer je na utakmici odigranoj u srednjobanar· skoj opcini Nova Cmia,_glaYOm Udari 0 fud bal era Sa n" dora J. i nanio m u lakse po· vrede. Inciden t se desio 5. juna za vrijerne utakmice nizerazredne lige izrnedu Rohama [Prolerera Melle. Fudbaler Sa.n do r J. is klj u cen j e tokom susrera, a kada je ad sudije zalrazio objasnjeoieza to,on ga ie glavom udario II celo, nako n cega se fudbaler SIll !lio n3 rIo. (M. T.) Slavlje u barovima po Njemackoj Nekoliko barova prika" prisumiSu. na veJikom pro" iivalo je illee u2ivo, u rojeklonl slavili svaki pocD ill ,W!.om miesm Novickog Vir" skok Dalasa. Poklici "MVP" cburgu, Berlinu i drugim i "Dirk" odZvanjali SII hergradovima. U pabu "BeluSj" Linskim iuu:om.

IgraCU cruani

Krivicna ~ijava protiv sudije

CETVRTAK 16. 6. 2011

21.00
SoU,TVALFA

BHn
09.10 BeHaTebe'be 09.15 Roh DI Rob i. animirana serija, 37/52 oas 0 Bez rill ka,l~rana serija, 4Jll 10.00 B HTvijesl] 10.15 PI., !iVDIa, igrana serija, 57/125 11.05 MQjam"lakuhinj",,11'.15 Gad.ineprol"e,ig"n, serija, 19/68 12-00 eHTvijesli 12.15 Retrovizor. mUliCki program 12.45 J<ij ceo30, Pozo.iSn efKaza· lilnelgreBiH, hronika.r. 13.15 Mlnlporlrellslikara, Mehmed Zaimovli:, r. 13.40 B H gaslro kulak, IruJ[narski show.r. 14.15 BHTvijesl1 14." 0 Go rko-s ta IkD, igrana serii~, 123/229.r. 15.00 Od Ii~n, 5 +. edukalivna s erija Prog ram za djocu imla~~ 15.05 Uilil i cll.1wiz 15.30 FrenderiuBiH,aJ1imil1lllaserija 15.40 Alad] nove p ,ica, animirana se" rija, 16/26 15.5 5 Kako da n", .!kolae Dql~skog' jszlka 16"3 Gori"Q'SIalJeo,igrana s~riia, 124/229 17.00 .PuleviI~rovlj3.magazin 17.a 0 S~e u svem u, d n 8vni'magazin lB.4 SMa II kuha ri, ,mim rana S~rtj3, 7/39 19.0 n Dnevn Ik Kullura Sport V,ij.m. Busi ness N, ws 20.00 ,E,"I, ig"'n';s'~ia., 111/142 21.DO ,HotelBabilan. igl1llla seO.ia, 8/16 BHTvijesli 22.20 Temad,na 23.1 0 B UI iness News. r. 23.15Fig~re. Predrag lucie,pro· ~ramizklJlbJre 00.15 Hotel Babllon,igranaserlja, 8/15,r. 01'.1 0 S"e u svem u, dnevni magazin. 07.00 Dab ru j ulro. jutamji progl1lll1 09.0 n VIJesll 09.10 Rezovl,lgranasBrija, 30, epl. 1.0~a 09.40 Zvijezda.planlna, dokumen· tamiprogram C rlani lilm~vi. 10.1 0 Ora dltelj hb 10.20 Ha ",oj1oa 0 S lR40 UZepni,majici 11.0 5 VillaMo ria, igran, seri", ,142. 12.00 Dnevn ikl 12.15 Po~srelnomzvlj~Idom,iQra· naserija,68, BjlilCda., r. 13.10 Vllaza.buducnosl, igranaseri· ja. 6. epizoda 13.50 GospaoaBarbara,igmnaseri· jaM/ 15.30 Vljesl! 15.35 Spratnc -sretnc, Nigra 16.00 Vill"Ma'ia,igranas~~ja, 143. epizod3 16.55 Fede racii~ da nas 17.1 n Ezel,lgrana slnj a, 11 O. epizo· da/12) 17.50 .onevnik, naja.a 18.15 PadsretnQmzvij"ld~m,igra· na s.,ija, 69 .epizoda 18.50 Onevn ii, n,java 19.0B Upitnik,lwi, 19.23 La u nea, crtantnrn Flna nsij sken DVDsti 19.30 One.nik2 20.10 Odgovo rile I)u~Ima, tlijalo!ka emislja 21 .15 LJubav Ikazna,lgrana serija, 59 epi,oda 22.19 :On•• nlk, naja.a 22.2.0 D~kument~m'i cel.rla'. SI. maumladinaonactnnallzrnu, 3.emisija n50 Dnevn ik 3 fina n s;j.ke 'nDVDS!i 23.20 St31amsmrtl, francuskiiQr,~i filml12,1 01.20 Vlzazabuducnosl, IgraJ1aser[ja, 6. epil0da 01.5 o Fede !aclla danas, r, 02.05 One~nik3,r. 02 .35P ,agls.d p roga ma l<l,petak OS.25 Oggy i!oh. 'i III. c~aninlm Oa.45 TDpShDP 09'.15 Olvoren3Vrata,humorislifna serija 10.00 Stol 13 4, kulinarski show, IVselona 10.30 Z"mljasnav~ (12), tarskasarija 11,45 L anin a vre men.ka progn~Z3 11.55 OBN Inlo, i~tormali\tnl program 12.05 Vox populi 12.15 TDpshop 12.30 Skri.enakamera, h~moriSli~ni program 12.50 BQ,de r (15), krimi:seri.ja 13.45 O~II a vuk~.a (16). 0 Iurskik,iminaJi'ljciul ser;ja 15.15 Ljub ivi osvel.' (12), lur.ka telenD.ala 17.00 Stol za 4, kulinarski show, 11.30 ZHmljasnava(12), turskaserila 1S.45 lani"~vre menska prognD.!a la.50 OBN Inlo, inlormalivniprogram 19.10 ,Ex:kluzlv, lJbavn iprogram 20.00 Ljubav losvel.a(12), lurska t~lenovela 21.35 O~li 0 a vukDva(16), tu rska ·k,im[rlali Sticka serlji 22.45 VOl;pgpUIi; 22 .55Bise ri sa V.njom Bulieem. Talk show 23.50 Sa m I u taml2 (18), film 01.45001i D a vuko.a (16), turska krim[naJi sti6ka serija

TV ALFA
07,08 Prioaln. pollclja, crtanlfilm 07,29 Zarro, c~3nifllm oa ,00 Novo j ulm, julamii program 10.00 J uk"boX, mu,it~i prcqrarn 10,30 Vijesti 10,35 Jukebo~, muzit~il program 11,30 VUesti 12.00 "Slo da ne'". showbizz magazln(r) 12,30 Vij esti 12.35 Inle NjU d,na,(r) 13.30 Viiesti 13,35 Bo gal"", ,abavnip'lJ!l",m. (r) 14.30 Vij esli 15.10 Sa~ao McGrego rljevlma, se~ja(r) 15,]0 Vije,ti J6.o0 EliZa, se~ja 11.05 Calle Alra, ,abavei program{r) 18,40 Dnevni~ 19.10 Dvasmo ~vlJela razllclla, serija 20,05 Eliza, se~ia 21 ,00 Gliiva sh ow, -zahavnl program 22,30 E~p ress club. zabavei program 22 .. 0 G olSkl 4 mlesec, igran] lilm 00.15 Vijesti 00,30 AsI,rolog ij"

PINKBH
07 ;00 liubavu,ale~u, hrvalska igrana serii. Da .DO Mjesovill brak, selli. Og,OO IIdrl mu!ki, talkshow,-uiivD 10.00 Velikibrat, reality show 10.40 K" pi.ha, em'isija 11.00 2a bra "jen <I Ijub,v, telenovela 12.00 Infa lop, inlo,progr.am 12 .. 0 VeJikl br2t, 2 r~arityshow 13,00 Bua pa re,

epizoda.r.

k'I;z

IVs",nna

a

14.00 Inlo lnp, infO,program 14,20 Vell.l brat, reality show 1500 Lola. lelenovela 15,45 Kupi.ba, emisila 15,50 lnlo lop, lntpmgram 16,00 More Ijull.vl. telenovela 17 .00 N.I lijede )ednedame. Iursk3 serija, r 17,40 Kup I.b.,
emi,ija

muzlcko

noo

02.2 5 P,eg I, d P rug rama za pelak

I,

18.0n PoljelaJa, lursl<aserija 18,50 lola lOP, centra I n" vijesli 19,10 Zabranj"n"' liub"v. lelenovela ~O.00 N allijede je~nedame. bJrskaserija 21 ,00 Zabra~lenl to rum, 1.lk·show, ull'1o 23,00 Veliklbrat, reality show 00,00 Cil~,1.abavnaemisija 00,10 Vel ild Drat,reality show 01.-00 Sud nil dan, r.lm

SATELITSKI PROGRAM
_RTS
«osrncs 0.0 je SrbiJa 16.31; SlaB"1 lea 17.00 Dnevnik
17 .20 17.45 18.25' 19.00 19.30 20.05 21.00 21.1'5 22.00 13.00 14.00 15.25 16.00

Euros orl
Svi.spon<wi. WATIS - Special 09.30 Tenls, ATP'Tumir lstborn '110.30 Terns. 08.30

Euros orl2
lLOO Fudbal
11.:30 FudbaJ. Nacioflainj Sampion"l • Nag.oya Grampus - Albirex Nrigata 12.30 Fudb.l 13.30 Fudbal 15.00 F~dbal 16.00 Fudbal 17,00 Spl""'i, Velika Nagrada Repu_b3tka~es'ka 18.00 Viiesll 1 B.SO Enduro. Svjetsko. prvenstvo Turska 19.00 Fudbal 19.30 vtoen lqre 20.00 oe ar anj e ru ke 20.30 Crashed ice 21.30 Crashed ice, SO'''je Moo""a 22.30 Kuglanje, SAD 23.30 Tenis, ATP Turnir Islbom

_8 orlklub
10.00

T,.zo<
Trendseler

11..00 uflvo: ATP

FuliTi11Poker

~1i3. recite, tire"? Beo9,adska hronika O:ko magalin Dnevnik Go'ki plod",,; 7 RTS sal dana Magaztn Srbije na ve~i MellOpolis Ad; flbitum

13.00 Fudbal

S,biia na .ell

WTATumir rstccm
Tenls,

HMoge.nboch 1/4 Plnale 18.30 Ch.I sea TV News 18.,45 Premier M~g~lin 19.15. Mobil I The Grid 19.45 Ai"" TV 20.00 N KL Sranley Cup finale 22.15 Chelsea TV News 22.30 N SA Action '23.00 Fulmit Poker 00.00 Premier Lea,gue Magazin 00.30 Pregle<! ruske liga

1.ea9~e

j 2.30

'WTA Turnir

22.115 23.15 Nisomnlja

23.55 :Dnevnik 00.10 ,Emmel '00.1115Op§leotlra2OVf1i' program

lstborn 16.00 Terris, AlP Tu:mir lstbom 20.15 Bmilacki SPOrl 22 A5 S\l'~ spcnovl 22.5Q Wwe 25.:20 S'IIr s;por1ovi 23.25 Ww.

Nalional G.
12,00 13,00

MTV Adria
15,40 When IWas 17
16.00 M.d. 17.00' MTV 1l>e Movies 17.30 MTV Express

FOXlile
15,30 Pici
15.55 sve I"pooetka 17.35 Kako sam

FOXCRIME
16.1 S Oollo"a republlka 17.00 Od.tr.1 17,45 Andeline ~I 18.30 Broievi 19.15 Sark 20.00 Red i >aMn, Zlo~inatKe namjBra 20.115 Pul osvele 21.30 MOnk 22.20 F'I~ovl 23.l0 Zlotina~i umovi 23.55 Re<! i •• kon, ZloC;naok.

Rajevi oa

15'.30 twar

ZemlJi Zagoneln; dosjef 13,30 Zagon.tni dosjei 14.00 Intenjerske """" 15,.00 Grabe_z'ljivctu r.atu 15,.00 Uboj"lVa gorlla 1,"1 .00 N~Okruln[ji ameri~ki tatvori 18.00 Sapia" p.ima 19.,00 Rajevi oa Ze mlii :1;0,00 Ekipoe >a ocovid Q ral>e!lilvaca 21.00 UpBca.ni 22'.00 Najokrutniji ame,lcki "1V0fi 23,00 Ekipa ill ocevid gJabeiljivaca 00.00 Upecani

17.50 3 ',om 1 10.00 BraM New

18.00 Uvoo u anatomiju
1B.50 Ulk:a sjecania 19.:>5 Pa, Praga 20.25 Pep!>,,' Pennis 22.00 Ru",a B8ti 22.55 Kako .sam

upo:znao vasu maj:ku

18.30' 19.00 20.00 2'1 ..20 21.50 22.00 22.20 22,40 23.10

Jukebox VldeoQraphy Jus1 See M1V

3 From 1 Reno 911 Blue Mo" ntain Srale 2 Chap"ll. Show The Challenge co.oc Alternative Nation 01,.00 3 From 1

P'C

upoznao v.Su rnaJku

25.15 00.05 00.50 '02.30

Pa. Praga Uvocf u anatomiju Peppoer Penni. Momci:sa Medi_sona

namjere

00.40 Sark 01.25 Brol""; 02.05 Red i zakon, ZloCinae:kB namjerl5l

CETVRTAK 16. 6. 2011

SAPAT ZVIJEZDA
P.riprema; Hedija IIII!P.DI~ MEHMED.IC

bI~b~.ice. s
23 15
PflOVJERENO

Ljubav: Naglaseno je i prijaleljstvo tzmeau vas i osobekoju volile. Tako izbjegavale nove nssuqlaPosao: Mnogo sta potinje da 58 mijenja. Znate u

cemu sie grijesili, pa cete napustiti stare navlke: pfilagodili
S8.

RTRS
09.10 Ped' s retnern zvljezdom, tv novBta Matatv 1C,DC Ken gurl. ko! a.rka! I, crtana S8·· riia 10,25 Mar, ortanasenja j C,50 Ai mska mis1erije, serij~ 11 ,25 I j31m am la l.n3l, zaba."i program 12,00 Onevnlk1 12,20 Ufokusu 13,00 ZdravfleleTlJek 13,,30 R.frovllor 14,05 Krllce, serii3 j5,00 Viiestisalum30em geslovnog iezika 15,10 TNT, serija 16,05 A~'pu blika· Polkowje '16,30 Srps k3 dan as 17,00 Prijevre men'l:izbo rl za nate I· n iie OpWna Sanski m OSII fJidla, hrontka l7.05 Pods,elnDmzviieldom"tvno· vala 1a 00 Pitajle, t'3limo odgovu r 1alO aud im 0 Ij Udl,humanila,n, emisija , a ,55, Prijevremen i Izbo rl za nate I· n ike Opillna Sanski mOil i lITd!a, predstavljanjB ,polm~kih subie~ata 19,08 Upltnik, 19,30 Cnevnik2 20,15 PeGal, polilitki maqiUin 2120 Her~jii fenlJmenL~ d~~ument,ml prog ram 21 ,55 I ja im am lal enat, LJI).vni wo· gram 22,,25 Cnevnl k a 23,00 Ral.nIcl, do~"rnentami s~riial 23,55 CrniDiek, film 01.30 Kr1icu, serija

HRT1
15,05 0 harm~ IGreg 4, humonsMna S8 rijo (6/24)* t 5,30 Za us lavlje ne usp om ene, do· ku memarni 10m 15,59 ZABA·90sekundl,emisijapod pakmvilel]stvnm (R) 16,00 Minula>dra\ltjaiz Di~lph'r" ma, emisijap~d pokroviteljstvom(R) 16,03 rvojasam!ud~ina, telenovela (94/106)* t 6,45 PradsI3.lj, m ~vam __ emisija ., pod pok,oviteljstvom , 6,·50 VII 1.11 , 7,.07 H'rvatskn!lvo 18,09 HAK· Prometinlo 18.18 8, kat. Ljelnlhitnvl,laIkshow 19,03 CnBvnikpla,"!e.Kads1a,ci p mlujl ai", emis iia pod pokro-lfileljstv~m 1"9,14 Kod Ane, emisiia pod pokrov;· 1,9,24 Miputa~r~vljaiZDietph,r. rna, ami-slja'podpokrovitel)· stvom(R) 19,30 Cnevnik 19,55 Sport 20,00 Vrijem" 20,03 ZAeA"90sekuMi,emisijap~~ po'k'o.ileljslvom 2C,12 1 proli. 1~O,k'li,' 21.0~ Minulaulravljail Dielph,r. ma, emi.5ija:podpokrovit~lj· stvom(R) 21 ,09 RlIZred 2011.' 21 ,45 HAW' Zavo dl- Cuvarl. bu· du t nOIIl, Zad ar (3/4) 22.15 Cnevnik 3 22,40 Sport 22043 Vrijeme 22 A 7 Vij estl iziuliu.,. 22,55 Zemlje-liu~i·pustolovin"_ A.ospelasa naMosl\1l~, do~u· meotomi mm (6/10 D)' 23,4B Aazred2011, (R)' 00,25 Aelrovilor. Dodir!.ivo13 ism'· 112,.erija (12) (S/13)' 01 ,06 Relr~illor. Dvatpol mu~.kar· ca 5,h umo ~,ti.ona s."ia (6!19)(R)' 01,.27 Aelro,iIDr. Ksena·princBza r,lni,a6,serija (20/2.2) (R)<

HRT2
09,30 Plesne no\e,serijazildje~u 1M B) (R)' lC,OC prijenossiednlce Hrv.alskog sabora' 13,30 MaiaTV IR)' TV.~it. Komara, (A)' Gazen n, crtanl li1m (A)' 1"IO,i'. Po pravm Sl" 13'rod i· lelie, hrv31ski flIm (R)' , ~'5B And re, ,meotki film (AJ' , 5,·30' lU,paniJska panorama (nlje kod,nasat.) 15,45 HoleldvoracOrth5,se~ja [mO){R)" 16,33 Sa.~12f pllma4 (34/36)' 17,,25 Travazelena4,humoIistitna sBlija (3/8)* j 7 ,54 Tessa II pomdice d'llrha ,.i I· la, s€rtja (2/4) [R)' 18,49 Niemack. nbala, dokumernarna seriia (1/2) (R)' 19,44 H~ dana' 2DM ar. ca i sesnea, serja 20,41 FtImo~i naslhs" sj ada Kal· makima,melada,(12) (RJ' 22,29 ZakGni,.d. Odiel.alrt,a1 0, serij~ (1:2)(17/22)' 23,14 0 n"vnik pi avuse. Kad,olarci prolup aiu, emisiia pod pokruvireljstvom(RJ' 23.24 T·meMe In Mu,siclesli~aL Mass ive Altack, sni mka koncerta(RJ" OC,56 NDcnl glazb~ nl p rog ram. lilt dana (RJ' OC,5a Nnenl glalba nl program. Glalb. ni spoto.i' 03.111 N.';ni glazb,ni program. Hil ~""a(B)' 0~49' NO,;"i glazbeni pr~gram_ Autorska veeer SlniSe Leopolda • U oIr3cjulambure(R)' oua NDcnl ~Iazbeniprogram. Kia· pe "AJanl" snlmka koncerta (2,dio),Pula2007_ (R)' 05,43 Nocnigla,baniprogram. Praznik la ii ,€ (R) •

Nova TV
0610 Na! '"~ jboljl d, nl, .erija194!280 07.,OC Neuslra§l~ I Scoob~ doo4/14 07,,25 Bumba, crtana sen07,40 To mica i p ,;iatelj i, crtana serija74/80 08,20 Pobj"d3Iiubavi, serljaR '0,15 tuv3,p'av~e, serlj~11123 1110 INm3gazin" 12,OD Pobj eda.lju I!avl,

laS7.a8/150

Buduci da ste danas preosjetljivi, lesK.o pod nos ile partne rovo p on asa nje, Pogotovo ako je IIjZij[ri seb iean. Posao: Iznenadeni ste brojnim ponudama, Ako nisle z.avrsili :ranije preuzete obaveze, 10 moze biti problem, Zdra.vlje: Osjetljivi sta Ljubav: Moguce je da 58 pojavi nova, intriganlna i atrakjivna osoba, Tesko da cete mocl odoljeu njenom sarrno. .. Posao: Saznat cete za dobre izglede za putovanls iii ozbiljne, znacane ooslove. Moguee is laosnanstvom. Zdravlje: Bez prumjene. ...,....,""".,

Zdfavl'e:

!ii!~.Ljubav:

Konlrolirajle

zuoe,

1PaliI:mI

I"-"'''_c;... " .. '

serij<l53-54/150

14.00 Kad IIsce pada, lerijaR 15,00 ASi, ser.iiaR 16,00 Mas1erohet, ShowR Vijesti NoveIV 17.2~ INmagazln 18,1 U Pods,eLnom lvijeldnm, serlja69/7S 19,15 Dn"vnik N.v"TV 20 05 Kadlisee pana, .e!ij~4/174 21,00 ASi, serija' OW, 10 22,OC M'asle rchel , rBali1'lshow 23 J 5 PrO',1eren D, Inlorrnativni magazin 00.15 Vecernie viiesll UD.35 N ema uzmaka, 1~",nif1.lm(1.2J* U215 VickV erisUn. Bar~elo"", i~rlHll film ('2)' R 03,55 Oto~sm'lJ. lerlla 11~21*2/13 04,55 EZQ IV, larotshow (18)' 05,55 Kraj program. 1700

"alii}'

tellstvom

118/24)"

IIII~IIIIII!

u pos levn oj sredin i na C i 050b u sa ;kojo m mozele norm alno ko mu nlci rail i saradivati. Zdravlje: Radite na poboljsanju tonne.

!it~ld.--' ste, 0: Nad ate se da cete Posa

Lj u bav: S voiu vezu po smatrate n a nov nat in, Ne an aIizirate sarno partneruve gres ke, i same kTiticn i

~!tlt;m

nz::il:a. il

kviz

Ljubav: Osiecate neuobiOajenu, snalnu zelju za IjlJba.vno m avarmro mi Ii n e.sva'kidas nji m is kustvom. Wi -- Pono: Ne mozete S8 os Ion ~i na koleg e iii p oslovnog partnsra. Morale sve,. iii najvetl dio posla obaviU sami. Zdravlje; Sires za stresom.

1II~!lI1II Ljubav: Posljedica nemimog naeina zivola, rnoze bill srastvena avanlura s osobom koia vas snazno Dlltal~ pri.vlaci.
Posao: Cuvajle S8 lakomislenih, naglih i brzopletlh ad Iuka_ M 0 gu pro uzrokovati n epalreb ne n esporaz ume. Zdravlje: NefVna preopterecenost - Ljubav: Moguta je svada sa partnemm, a nilkan nje slrastveno pomirenie. Najbolje se oSjeca!e zajedno, •• Posa 0: Naklo nosl autonleta uve Iiko vam po male daiz ovog poslovnog danaizadete boljeg raspolozenja. Zd'ravlje: Mnogo bolje" --

~tlZ!ili

OSKAR C

1l:~~ SlJdbln" ~"s"~~oia !Y!1maselija
l,~.OO E1isa.igranueril" , J ,20 Nijeml svileOolI, ira", serija 18,15 K,',
18.00 o..wilk IfTV

~,!.35 FUm

HRT·, ~o.05 Elisa.I,rana.sarij' 21.00 MU!itkl pf'QQ01m

b~~~k~~r~f 9,30 ONEVNIKflR.T Oscar"C i~:~~ 19.30 Reemmranj~Dne'nik;! 20,00 Dobar, ImI, ,'"
j

14.00 Z.oswent lorum 1UO Sa Zomli' mira, f1iportaU 15,flO KIlI1I"ja 15JO R,pmtll, 16,~0 f!ran~ I,Vlno, emlSij' 1J.l0 J, sam IYDjasudbrn,. serija

10.00 Hem, ma~",""

ce.ntralna mformaUvoil box. + Pmmoci;a

11.0 0 IT:~i1~:i,gram" ~roo",ma 12,00

Sm,

~rooram. 13.00 Mu.llkI_llrogram" Sms prOllram. 1U0 M'UZieki rogram" Sm, p proorama 15_00 IIrjeSI\ informa~,"i 16_00 ~1"~'~billJ'i, <)brazo.nlpr,gram, r. 17:0D Ilab"i zo,.,lio, .ml'ita o 10,,,.!VU, t, lS.0 0 ViJ'stI, Inl,rm'II,.1 p"",ram, 19.00 AllI, sh,p maga;ln, amisijao alltnmobm!mu 20.00 (lIlY ~iht!s, mU'ltilka 21.0 0

~~ii1ki;~~~ja" 8m, ~
~o,
-I-

19.00 19.30 20_10 21.00 22.30 23.00

SpM flash DnlMlik 2 Gfth "jane maiko, serill Puis, On""oik3 Igrnn; lilm

Proma<:lia

l1'.:J5 EUfomax,emisija 0 smu
MI.

b"

-I-

Promocll'

ZENICA
14.00 Iz <lanaU dan 14,30 Au!oshop, "grl!a 15,00 ViiMIi l' 0.05 Ja sam 1'I0jaSOdbin" ,eril. 10,40 MUlitki "." .. ", 1'5.55 .TV i~09 11i,00 Iz <lana" dan 16.05 Srije~om, reprta 11,00 OI,co'"'l', dokumontami program 1.J ,30 0le11jlp"mmm tJ.50 1, sport plus

'1Jf'""

Ii:~~~fs~~~::~~ .arij. ~.
11.25 01,1ta'e1,""z,b'\II1, '''sija 13.30 ReJlMah.KlSS

,b"'ioSlenj! jg,DO Zenlc, d,"",

~: ~:~~~-iff~~~~~ja

14,OU Imam II.tlta,"riia 11.80 8'i<>dOkpri",,,,, 15,00 8'; vole R.jmonrfa, s,ni' 1530 Oll'e! TViisi 16,DO P,ns8Gol., "riJ' 11. O~ Flas~vii'SII 11.05 Ludo Sfce, 18,00 '"lo",lu 16.3fl JI sam IVOjuu.bin;, senja WO~ Denis ndJJ,,1 19 30 Dne\lllik fl\I 20:00 Vii'"" Ie 20.20 S,i Vllie Rejmonda,

17.05 Illiubijena sob,. Iyran, ooriil, r. 18.' I; Seslrioe, "gran, !l!Iija 19.00 OnAWoik 20.00 Kontal<l emi'ija 21.30 K"'IUmo·h!sIO"isko ",slii'~' P",lrlrIJ'. dokurne.n!amlpillg<am 22.00 Ja sam tvoja slldbl"", 22.30 23.~0 DOOWlil:;, r 23.30' Glas lIme~ke

part~er osjeta se zap oslavljeno, Pomalo prigovara, ali te potom rado prihvatiti vasu ig ru. .. Posa 0: Dan je izuzetno povoljan za sve pos love koji ukljucuju komunikaciju, ptJIovanje, dobru organizaciju. Zdravlje: MoguGa je prolazna glavobolja,

.... TI'I',....."'" Lj uba.v:. Vas

lI'!2:IDmi.

~~~:'m .,.

~DII.I!! godile
l'E~m

.-:c::r;r. Ljubav:

"rIi'

~
16.05 EI~a, sen], 17_,5 Nii,mJ ";oook, "rija 18.30 Da", IllformatillJla 8I1lirula 19_30 Poo1al 20.05 EI;,;" "liia 21.05 TV OrdiFlilCiia 22.00 TI sl mojo sudbln,. "";ja 19.00 Obi,kljv t 19_2' Triumpll 20.0D SeriJ'

!I zrelostl. Po sao: Odliena Iinansijska siluacija, tije plVe pokazatelje osjecale_ 110 :pokazuje da sle odabrali pravi put. Zdravlje: Dobra S8 ispavajle.

Ne insistirajle rIa brzim rjesenjima, prilasa. To je najMlji pokazatelj vase emoUline

~~~~\~a," emisla slllij,lIIsl<im t,mom.
r:~~:1n~~au\lll'
emi!lij3

mo

211.0 ~:: j &ret 22:00 J, sam !V"ia sudbina. "rii. ~~:~~ .2000.GIISArnenl1e

23.00 Program rn dllaspom 00.00 Prournm rn ~ijasp.m

nl51gl\1nimm

~il~:'N'~:ar

~
1U 5 15.00 16_00 16.25 lS.0 0 15.a 0 G"h "jene mal,e, swja Sv., '" Ij,b,v, ""I' 0",\111;;.1 Kas"dra;, wlj, Dan.," Srpskoi
Monit~r.g

~
14.DO .TV sUan. 11.DO'U dfllMvu sa 11.45 Muzi~1<i P<"'lram 18.30 H~na s!tJIll,. ""i,ki 19.30"

lU~a~e~~~l, s povod,m

~ 09,OU S'IffiI, 1'1100, ellgllskl r PlOIlranl, r.

g~:~:Flv

22.35 Ja sam !Vol' sudbl"", sen;' 23.0D GIa, 1Im'lIk' 23.3, Trlump~

LjuIJav: Zaljubljiv.i ste, a(j i potpuno spremni na nova osvajanja. Bolie retl, dozvulil cete da !tudele EuO:li osvojeni. Posao: Prihvatite izazov oovog posla i iskoristile svoje bogale polencijale i sposobnosti Imate rijelko dobru pri(jku, Zdravlje: Pazile ~ta jedele. _1'"1'1""""., Ljubav: Partner S8 maze uplasiti vase nove 8nage, samopo uzd anja, Isklju ~ivosti, To ce vas naVE st na razgovor. , Posa.o: Nova poznanstva otvaraju yam nove mogucnosti za uspjeh. Moguca je i prllika za unapre(!enje Zdravlje: Sve bolje I bolje.

Illite•.

DnlWl1i avaz

SDomenih
SKOPLjE - Spornenik Aleksandru Velikom, koii je u dijelovima stigao u Skoplje, poceo je dobivati oblik, Sastavlianie ce traiati desetak dana.a statua ce II.haju biti visoka 23 m elm. G rcka, ko j a p os tavlianie ovog spomenika smatra provokaciiom, rnogla bi Makedoniji znatno otezari evrointegracije i zagorca ti zivo t kada je u pi tan j u ime ove bivse jugoslavenske republike,

razdora

Kompanija "Victoria's Secret" snimala sa slavnim modelorn

Svonpul pokazala kako izqleda kada vas [edna od najpozeljniJih zena sviieta mami u krevet
NjUjORK· Medu "andelirna" poznate kompanije "Victorias Secret" Kendis Svonpul (Candice Swanep eel) je defin itivno u sp jela da se izdvoji, Ne sarno zanosnom Ijepotorn, stasorn VIX i time sto je na snimaniu novog kataloga pokazala kako izgleda kada vas j edna od nai poZelj ni j ih

A_ALO
susa", za koje je snimila reklame, Tom Hilfiger (Tommy Hilfiger), "Dolce&Gabbana", "Sass&Bide", Bersi Dzonson (Betsey J ohnson) i Daian von Furstenberg (Diane von Furstenberg) samo su neka od dizai nerskih imena ('ije je kolekcij e nosilanarnodnirn pistarna. Asani: Pamoe WikJ/eak$u

zenasviiecamami u krevet, Manekenka Kendis Svonpul rodena j e u J uznoafrickoj Republiei, a rnodni agent; su je kao 15-godisni akinj u primij etili ria pi jaci u Durbanu, Do svoje 16. godine liiepa Kendis j e vee zaradi vala 5.000 eura

dnevno. A, osim !to j e po rp isala p restizn i ugovor s kompanijom "Victoria's Secret", Kcndis [e tokorn godina snimila brojne naslovnice i editorij ale za casopise kao sto su "Vogue" i "Elle", a bila je i zas ti tao lice "N ikea", "Diesela", "Guessa" te "Ver-

ZAGREB - Cezar Milan (Cesar Millan), popularni ~ap lac psima, u sklopu svoje vee tradicionaln e ljetne turneje posieti t 6: iSarajevo, javlja portal "24 sata" pozivajucise na amerieki sedmicnik 0 kucnim Ijubimcima "Dog Love". Cezar ce prj j e raga, od 13. do I s. avgusta, bora vi ti u Hrva tsk oj, a n akon toga u prijestoniei BiH Ie Dubrovniku, u kojem ce provesu godisnji odmer sa s voj om porod icorn, Milan se proslavio televizij-

cazar dolazi u sara)auo

skorn ernisiiom "Saptacpsima", u kojoj pomaze vlasnicirna pasa u vezi s dresurorn i konrrclirsniem kucnih ljublmaca. U Zagrebu ce Cezar odrzati seminate. - avo je moja prvapcsjeta jednoj od dri3va bivse jugoslavije i pril ika da svo j a wall ia i vj esrine pre nosim I itelj im a pasa iz ci iejub Ie regi ie - izj avio je Cezar m agazinu "Dog Love" kornentirajuci posjetu Hrvatskoj,

Savjesoi Japaoci su vee pronasli 90 posta vlasoika

LONDON, Osmero postovalaca Dzulijana Asanza (Julian Assange), osn ivaca Wi k ileaksa, irnat ee priliku rucati s njirne ako pobijede na aukciji eija je pocetna cijena350 funta po glavi sudionika, Aukcijska internetsk a stranica e- Bay a biav ila je da se radi 0 rucku za prikupljan j e finansi isk ih sredsta vau korist Wikileaksa ko]i ce trajati tri sara, Bit ce odrzan 2. jula "u jednom od najboljih londonskih resrorana", a u Asanfovorn drusrvu bit6e ciLenjeni slovenski filozof'Slavoi Zitek.

BURell1

Hueall Da

TOKIO - Ciscenje rusevina nakon katastrofalnog potresa i cunarnija rnoglo bi biti veoma isplarive za oscbnu korist.ali ne i ked saviesnih [apanaca, Nairne, policija i civilria zastira u protekla su tri mjeseca pronasli ukupno 12 rniliona dolara, obiavila je TV

MiliOni iSDOd rUSeUina

Iskosa

kuca NHK. Rijec je, naravno, 0 novcu koji i u japanu mnogi sranovnici, osobito stariii, radiie drze kod kuce, iako se vee nebrcjeno puta pokazalo cia je to riskanmo. Pedanrni, marljivi i posteni japanci pronasli su vee go [ova 90 posto vlasnika novca.

GOliuilez
VARSAVA - Poljak Jan Rudnicki (40) pok usao je imp res ion ira ri izabranicu svoga srca Gosi]u Demoslavsku (36) take stu je na konju polunag ujahao u njenu kucu, ali [e uhapsen i mogao bi biti osuden 08 pe I go dina za tvora zbog prisilnog upada, Dornoslovska je pozvala pcliciju nakonsto je "pijaoi polugoli vitez" na konju ugalopirao u njenu b8~ tu ira7-bi 0 ulazna Vfa la.

SUTRA U "TU EHTRI"
MiliJo: PQPu/ami "si!plac psima" oa Ijell1Qj tumeji • j asna Saletovi';atrakti vna vodi reljica i7. Hrva[ske: N a meti bh. relevizija • NaidaSmja: ZaSeverinu BiH jekolonija ."Dobrevibracije"IllITVSA:JavljanjeuZivokaopun pogodak • Najpotpuniii sadrZajTV novela