P. 1
Sadržaj predmeta

Sadržaj predmeta

|Views: 1,423|Likes:
Published by Tijana Aksic

More info:

Published by: Tijana Aksic on Jun 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

Sadržaj predmeta ‘’Rad sa decom sa posebnim potrebama’’

Definisanje problema, klasifikacija, diferencijalna dijagnostika • Predstavljanje pojedinih vrsta ometenosti, pregled implikacija značajnih za vaspitno-obrazovni rad • integracija dece sa posebnim potrebama • inkluzivni programi - filozofija, politika i praksa • rad sa roditeljima dece sa posebnim potrebama

DECA SA POSEBNIM POTREBAMA
• • • • • • • • • • •

DEFINISANJE KLASIFIKACIJA

Deca sa posebnim potrebama su deca...
sa smetnjama u razvoju sa poremećajima ponašanja sa hroničnim oboljenjima sa emocionalnim poremećajima iz socio-kulturno depriviranih sredina bez roditeljskog staranja koja su zlostavljana i zanemarivana darovita deca

POSEBNE POTREBE...
NE POSTOJE! • Svi ljudi (deca) imaju u osnovi iste potrebe, samo načini njihovog zadovoljavanja mogu biti različiti iili otežani. prikladniji termin je ‘’deca sa posebnim obrazovnim (i vaspitnim) potrebama’’, što podrazumeva individualnu pomoć i podršku u procesu vaspitanja i obrazovanja.

DECA SA SMETNJAMA U RAZVOJU
SZO (1997): ‘’Dete sa smetnjama u razvoju je dete koje ima teškoće da postigne ili održi zadovoljavajući nivo zdravlja i razvoja ili čije zdravlje i razvoj mogu značajno da se pogoršaju bez dodatne podrške ili posebnih usluga u oblasti zdravstvene zaštite, rehabilitacije, obrazovanja, socijalne zaštite ili drugih oblika podrške.’’ • dakle, to su deca kojoj je potrebna posebna drustvena podrska.

OMETENOST U RAZVOJU...
podrazumeva zaostajanje za vršnjacima u jednoj ili više sferapsihofizičkog razvoja • pogađa ličnost deteta u celini – ometenost je bio-psiho-socijalni entitet, ali ne mora biti suština identiteta deteta • remeti porodičnu dinamiku, adaptaciju deteta i socijalizaciju • dovodi do reorganizacije ličnosti na novim principima • zahteva integrisanu i pravovremenu akciju stručnjaka različitih profila, kao i angažovanje društvene sredine u cilju pronalaženja najadekvatnijih načina zadovoljavanja potreba ometenog deteta (koje su jednake potrebama sve dece!) OMETENOST U RAZVOJU NASTAJE...

kao posledica prenatalnih uzroka (nastalih pre rođenja deteta), kao što su: genetski poremećaji, bolesti majke, infekcije, intoksikacije, traume...

zbog delovanja perinatalnih činilaca (tokom porođaja), kao što su povrede, infekcije... i

kao posledica delovanja postnatalnih činilaca (posle rođenja deteta), kada se najčešće radi o povredama, infekcijama, hroničnim bolestima, delovanju različitih štetnih materija, ali i o socijalnoj deprivaciji, fizičkom i psihološkom zanemarivanju deteta i sl.

KLASIFIKACIJA
• • • • • • • • •

oštećenja senzornih funkcija, pre svega poremećaji sluha i vida ometenost u mentalnom razvoju ometenost u razvoju motorike poremećaji komunikacije poremećaji socijalne adaptacije emocionalni poremećaji specifične smetnje u učenju i disharmoničan razvoj višestruka ometenost hronične bolesti kao uzrok ometenosti.

vaspitači i učitelji mogu svojimodnosom prema detetu sprečiti javljanje sekundarnih posledica ometenosti • . već grešaka socijalnog porekla. nepoverenje i sklonost izolaciji nisu posledica ometenosti. ove posledice je moguće izbeći • st... a nju nije moguće uspostaviti dok se ne ublaže sekundarne posledice ometenosti u razvoju • Porodica. vršnjaci. otežano shvataje apstraktnih odnosa kod ometenih u intelektualnom razvoju) • Sekundarne: posledica neadekvatnog odnosa porodične i šire sredine prema osobi i njenom nedostatku. a ne za individualno obeležavanje (stigmatizaciju) deteta • Primarne i sekundarne posledice ometenosti u razvoju Primarne: direktna posledica ometenosti u razvoju (na pr. zbog čega jeotežano korišćenje očuvanih potencijala deteta • Emocionalna ravnoteža je bitan uslov za korišćenje razvojnih potencijala deteta. • Sekundarne posledice ometenosti u razvoju • • • • • Anksioznost Depresija Preterana zavisnost Snažan egocentrizam (zbog odsustva iskustva davanja. .. neosetljivost na potrebe drugih) Povlačenje u sebe Teško ih je otkloniti. ali ih je moguće Sekundarne posledice ometenosti u razvoju Navedene posledice su praćene visokim stepenom emocionalne napetosti..KLASIFIKACIJA.razvojnih poremećaja dece služi zapripremu škole ili vrtića za prihvat i pomoć deci ometenoj u razvoju.

) • filozofija i praksa inkluzije – uključivanja • • U SRBIJI.. osoba sa lakom MR u ruralnoj i urbanoj sredini) • ODNOS PREMA OMETENOSTI KROZ ISTORIJU period intolerancije i brutalne eliminacije iz društva (robovlasničko društvo.suma funkcionalnih poremećaja • oštećenje – gubitak ili nepravilnost psihološke.). fiziološke ili anatomske strukture i funkcije • invaliditet – proizilazi iz oštećenja. • period prvih pokušaja organizovanog tretmana... gubitak malog prsta profesionalnog violiniste) • hendikep – socijalna kategorija. ali i socijalnih faktora (pr.POTREBNO JE RAZGRANIČITI. • period tolerancije i zaštite (stvaranje azila.).).. neuspešnost socijalne integracije kao posledica oštećenja i invaliditeta.heilpedagogik ili pedagogija lečenja. ali i ‘’himera’’.. Sparta. uticaj hrišćanstva na humanizaciju odnosa prema ometenima. edukativni i socio-ekonomski pristup... pr.... • • • oko 7% ukupnog broja dece ima neki oblik ometenosti u razvoju samo 10% od ovog broja dece uključeno je u neki oblik organizovane podrške naročito je niska uključenost dece predškolskog uzrasta u neki vid opšteg ili specijalizovanog tretmana (propuštanje ključnog perioda ranog tretmana i stimulacije razvoja) .. odnosi se na sveobuhvatnost psihofizičke strukture osobe i njenu efikasnost u rasponu koji je očekivan (pr. vaspitanja i obrazovanja ( pre svega medicinski pristup. • period kompleksne rehabilitacije (klinički. bolest ..

obuhvata: slušanje(neurofiziološki nivo).čujnost (psiholingvistički nivo) i auditivnupovratnu spregu (između uha i mozga) • od neprocenjive je važnosti za razvoj govora • obuhvata: slušanje(neurofiziološki nivo)...čujnost (psiholingvistički nivo) i auditivnupovratnu spregu (između uha i mozga) • od neprocenjive je važnosti za razvoj govora.. ali i regulacije i organizacije psihičkih procesa • govor čini osnovu za usvajanje društvenih normi i principa-socijalizacija • značajan je period u kom je nastupilo oštećenje sluha (prelingvalno. • Sluh i govor oštećenja sluha remete usvajanje i razvoj govora.. lingvalno i postlingvalno oštećenje sluha) • .ograničavaju socijalnu komunikaciju i razvoj viših intelektualnih sposobnosti • govor je sredstvo mišljenja (pojmovno-kategorijalno mišljenje).) 1) Dete sa smetnjama u razvoju sretao-la sam a) u porodičnom okruženju b) u krugu prijatelja i poznanika c) nemam to iskustvo 2) Razlog mog opredeljivanja za nastavu iz predmeta ‘’Rad sa decom sa posebnim potrebama’’ je: DECA SA SENZORNIM OŠTEĆENJIMA I TELESNIM INVALIDITETOM Sluh.KRATKA ANKETA (uzmite olovku i papir.

ispitivanje instrumentima (instrumentalno.Područje konverzacije: 20-85 Db. od 41-60 Db Teško oštećenje sluha. slušnog nerva. Frekventni raspon zdravog uha je 16-20000 Hz (herca). tumori) Ispitivanje sluha kvantitativne metode – akupedija: . traume... virusna oboljenja majke – Rubella. od 61-80 Db Veoma teško oštećenje sluha.. razvojni poremećaji i defekti. • Vrste oštećenja sluha SZO (1950) • • • • Lako oštećenje sluha..) • • • stečeni (infekcije . Rh nepodudarnost. elektro-akustički instrumenti) • kvalitativne metode – audiometrija.) centralna (poremećaji slušnih puteva. bubne opne. sifilis. traume.) • • • • perceptivna (poremećaji unutrašnjeg uva. • Vrste oštećenja sluha slušno polje – opseg jačine zvuka između praga sluha i praga bola.ispitivanje glasom (fonično) . daju objektivniju sliku stanja sluha (audiogram– vrednosti frekvencije u Hz i intenziteta zvuka u Db). Govorno područje:5004000 Hz. zvučne viljuške.. preko 80 Db .Oštećenja sluha konduktivna (poremećaji na nivou ušne školjke. kao i centara u kori velikog mozga) Uzroci oštećenja sluha nasledni (genetski faktori. slušnih koščica.. intoksikacije – lekovi. spoljašnjeg ušnog kanala. Kod čoveka: 20-130 Db (decibela). do 40 Db Srednje teško oštećenje sluha.

. dramatizacija. emocionalna zrelost. periferni vid. trauma. oslanjanja na ostala čula. izbegavanje preterane stimulacije • saradnja sa stručnjacima (surdoaudiolozi.. poremećaji pažnje • emocionalna labilnost. dovoljno svetlosti.. monoton govor usporenog ritma i bez naglaska • poremećaji koordinacije i ravnoteže • dominacija analitičkog načina mišljenja (preterana vizuelizacija) • smanjena moć uopštavanja.. intoksikacija.) • . tumori.Deca sa oštećenjem sluha ukoliko se oštećenje ne otkrije na vreme –zastoj u psiho-fizičkom razvoju. nezainteresovanost. povučenost • Opšte preporuke za rad poštovati individualne potrebe i sposobnosti (očuvanost govorne komunikacije.. praktičnih aktivnosti. posebno ako je oštećenje nastupilo u prelingvalnom periodu • promuklost. percepciju prostora i oblika • • Oštećenja vida – uzroci urođena oštećenja vida(hromozomopatije.. psiholozi.) i roditeljima • • Vid. eliminacija buke. bolesti. viđenje boja. povrede. delovanje toksičnih materija.. binokularni vid. pomoću čula vida primamonajveći broj utisaka iz spoljašnje sredine • ispravna funkcija vida podrazumeva: adekvatnu oštrinu vida.) • stečena oštećenja vida(prevremeno rođenje... crtanja. • ponavljanje. demonstracija. ali prilagoditi vaspitnoobrazovni pristup i zadatke • što više: očiglednosti. okretanje prema detetu tokom govorenja (čitanje sa usana). genopatije.. adaptaciju... poremećaji nastali tokom intrauterinog razvoja ploda. konvergenciju. konkretno mišljenje. akomodaciju. kao posledica infekcija.) • prihvatiti dete i ne tretirati ga drugačije od ostalih. infekcije.

. katarakta (zamućenje očnog sočiva). ili nikako koriguje konvencionalnim naočarima) .. male oštrine: loše viđenje bliskih predmeta...slab vid (teško se.delimično slepilo .. • astigmatizam. mimike...imaju usporen razvoj govora (neophodnost vizuelnog faktora u uočavanju artikulacionih pokreta. .. slika na mrežnjači je nejasna.Refrakciona i druga oštećenja vida refrakcija – odnos prelomne moći očnog sočiva i dužine očne jabučice (zraci se. predstave su predmet subjektivne sinteze) • .delimičan vid (koriguje se naočarima) .implikacije za tretman • • • • • • slepilo i slabovidost od rođenja (rana rehabilitacija!) slepilo i slabovidost od ranog detinjstva (rana rehabilitacija!) slepilo i slabovidost nastali u školskom i adolescentnom periodu slepilo i slabovidost nastali u zrelom dobu slepilo i slabovidost nastali u starosti Dete sa oštećenjem vida. posle prelamanja kroz sočivo seku na retini) • kratkovidost (miopia) – zraci padaju ispred retine.....atrofija vidnog nerva. česte glavobolje zbog akomodacionog napora. • • Klasifikacija oštećenja vida • • generalna: slepe i slabovide osobe klasifikacija SZO: .. ravnoteže i kretanja • .potpuno slepilo (potpuni nedostatak vida) Podela prema vremenu nastanka.ima teškoće koordinacije pokreta. strabizam (poremećaj položaja očnih osovinarazrokost). slika je nejasna.. loše viđenje udaljenih slika i predmeta.. Može znatno da se pogorša tokom razvoja • dalekovidost (hipermetropija) – zraci padaju iza mrežnjače.ima nejasne predstave i pojmove (ne prima adekvatne informacije iz spoljašnjeg sveta... Česti su verbalizmi – pojmovi i reči lišeni pravog iskustva • . ..).

govoriti glasno... krivljenja glave... ...brzo se zamara. demonstraciju... oprezno je prilikom hodanja.najčešće ipak ne zaostaje za svojim vršnjacima u intelektualnom razvoju i sposobnosti za učenje. očiglednost (što više prirodnih predmeta. novi elementi. individualni pristup prema sposobnostima.često ima blindizme – stereotipni pokreti klaćenja..) • prihvatiti dete.ima teškoće koncentracije. može biti nervozno i nemirno • . trlja oči i žmirka. ponekad razdražljivo i nemotivisano • . udaranja –‘’rocking’’ (nedostatak vizuelne kontrole.. nesigurno i nezainteresovano.. izbegava učestvovanje u grupnim aktivnostima • ..povučeno je.) • Dete sa oštećenjem vida.. • Opšte preporuke za rad • • obezbediti dovoljno svetlosti • upoznati dete sa svimpromenama fizičke sredine (raspored nameštaja..) • koristiti preostala čula. ljuljanja.) • sarađivati sa stručnjacima i roditeljim Telesna invalidnost . sudara se s predmetima. posebno uz rano otkrivanje problema i adekvatan. imati strpljenja • obezbediti didaktički materijal(igračke i knjige na Brajevompismu.. ograničenost pokreta zbog straha od povređivanja.......

cerebralnaparaliza.. pr. porođajne traume(nedostatak kiseonika. kao i samemišiće (mišićna distrofija) • • Cerebralna paraliza poremećaj ili gubitak voljne kontrole mišića u pokretu ili stavu • oštećenja su trajna i stacionarna • nastaje kao posledica kongenitalnih(urođenih) malformacija mozga. krvarenja u mozgu.miastenia gravis). Rh nepodudarnosti.spinalna atrofija. neuromišićnu spojnicu (mesto kontakta perifernog nerva i mišića.oštećenja lokomotornog aparata (aparat za kretanje) .oštećenja psihomotorike • Neuromišićna oboljenja nastaju kao posledica oboljenja ili oštećenja mozga • pogađaju centralni i periferninervni sistem (poliomijelitis.. intoksikacija.medicinska definicija: ‘’ograničenost normalnog funkcionisanja koštanozglobnog ili neuro-mišićnog sistema’’ • • specijalno-pedagoška definicija:‘’smetnje telesno invalidnog deteta moraju biti takve prirode da otežavaju ili onemogućavaju vaspitanje..infektivnih bolesti majke tokom trudnoće.prenatalna (pre rođenja) .)....).oštećenja nastala kao posledica hroničnih oboljenja .oštećenja centralnog (mozak i kičmena moždina) iperifernog (periferni nervi) nervnog sistema .trauma.natalna (tokom rođenja) .postnatalna (posle rođenja) • Prema lokalizaciji oštećenja: . obrazovanje i osposobljavanje u redovnim uslovima’’ • Klasifikacija Prema vremenu nastanka: . • Klasifikacija cerebralne paralyze .

spori pokreti prstiju – ‘’pipci oktopoda’’. težak spazam-ukočenost mišića. besciljni pokreti – horea) • ataksična forma – premećaj ravnoteže.. ali i nagli. tokom hoda paretična noga čini polukrug – cirkumdukcija.spastična forma . pomoći mu da prihvati svoj invaliditet i strukturira telesnu shemu • prilagoditi prostor i sredstva (pisanje na većim formatima. kockama. iskoristiti taj potencijal prilagođenim vaspitno-obrazovnim pristupom i sredstvima • veliki broj ove dece ima epileptične napade – oprez i pripravnost zbog mogućnosti povređivanja • dete je često razdražljivo i frustrirano. • mešovite forme • Lečenje i rehabilitacija • • • • • • • • terapija govora i jezika radna terapija fizikalna terapija medicinske intervencije službe pružanja pomoći i podrške porodicama rano obrazovanje i rana rehabilitacija pomoćna sredstva i nove tehnologije Opšte preporuke za rad dete najčešće ima očuvanu inteligenciju. visoki stolovi.usporen psihomotorni razvoj..... koordinacije i percepcije dubine • hemiplegijska cerebralna paraliza – zahvata jednu polovinu tela. korišćenje računara.prihvatiti i motivisati ga • ne sažaljevati dete. imati strpljenja.) • PRAKTOGNOSTIČKI POREMEĆAJI .) • podsticati samostalnost u okviru mogućnosti • sprovoditi vežbe za sinhronizaciju i korekciju pokreta(kroz svakodnevne aktivnosti – igre s loptom.. pr. kasno prohodavanje (ponekad i nikada!) i‘’makazast hod’’. nizanje perli. pojačani mišićni refleksi • atetoidna forma – nekontrolisani i nevoljni pokreti mišića (pojačavaju se tokom voljnih pokreta. vežbe grafomotorike.

psihomotorna aktivnost – pokret (elementarni deo) i praksija (skup složenih. tranzitivni (radnja prenesena na predmete).. Čine ga: osećanja (motivacija).. opisni tranzitorni pokreti. inteligencija.NEUROPSIHOLOGIJA RAZVOJNOG DOBA naučna oblast koja se bavi odnosom između razvoja nervnih struktura i razvoja psihičkih pojava • • obuhvata opšti. • PRAKSIJA voljna psihomotorna aktivnost usmerena na izvršavanje nameravane radnje • čine je usklađeni nizovi pokreta • postoje: melokinetička (elementarni pokreti). ideatorna(tranzitorni.. klinički i terapijsko-rehabilitacioni deo KLINIČKA NEUROPSIHOLOGIJA RAZVOJNOG DOBA bavi se proučavanjem i definisanjem kliničkih fenomena koji nastaju usled neujednačenog toka razvoja ličnosti u oblasti psihomotornog sprega.. kao i pokreti konvencionalne simbolike)..pokreti imitacije.saznajne organizovanosti i razvoja govora • POJAŠNJENJE.. tranzitivni. mišićne strukture i odgovarajući delovi kore mozga i subkortikalnih struktura • • POKRET pokret je osnovni vid psihomotorne aktivnosti • svaki pokret ima motiv i cilj • pokreti mogu biti: elementarni (bliski refleksnim).ideomotorna (elementarni. opisni tranzitivni (na nivou predstava).) • • .ekspresivni (mimika). povezanih voljnih pokreta. pokreti konvencionalne simbolike. kojima se izvršava nameravana radnja) • psihomotorni spreg – niz struktura kojima se izvršava psihomotorna radnja. imitativni) ikonstruktivna praksija (grafomotorika.

pridavanje značenja prepoznatim delovima stvarnosti (dominacija hemisfera) • • PRAKTOGNOSTIČKI POREMEĆAJI • • • • • • opšta razvojna disgnozija razvojna diskalkulija razvojna disleksija opšta razvojna dispraksija razvojna konstruktivna dispraksija razvojna disgrafija OPŠTA RAZVOJNA DISGNOZIJA • • • • opšta nedograđenost gnostičkihaktivnosti. uz očuvanu praksiju neprepoznavanje zakonomernosti. asocijativne zone kore. čitanje.) OPŠTA RAZVOJNA DISGNOZIJA . asocijativna polja – integracija.. pisanje.GNOZIJA gnostičke funkcije su funkcije prepoznavanja draži i događaja u subjektivnom i objektivnom prostoru • podrazumeva identifikaciju draži prema kategorijama i otkrivanje simboličkog značenja draži u odnosu na egzistencijalnu situaciju subjekta (upoređivanje sa iskustvom. teškoće uklapanja u organizovane kolektive teškoće simbolizacije (govor... pravila.) • • GNOSTIČKA ORGANIZOVANOST primarna senzorna polja – opažanje draži • sekundarna senzorna polja – gnozija kao puko prepoznavanje predmeta u njihovom elementarnom vidu (obe hemisfere) • tercijalna..

. predmeta.) i zakasnelo usvajanjepojma broja • dezorganizovanost sintakse i semantike govora (uredna fonacija) • teškoće poimanja vremenskih i prostornih odnosa (redosled događaja... • • broj 5 čini klasu neparnih brojeva.usproren razvoj saznajnih procesa • sporo osvajanje konkretnih operacija (klasifikacija. a ispred 6 . aritmetike.) • razdražljivost... po redosledu je iza broja 4. doživljaja • redosled različitih pojava.. događaja.. kodiranja. • podrazumeva specifičan poremećajsazrevanja onih delova mozga koji su anatomski i psihološki neposredno odgovorni za sazrevanje matematičkih sposobnosti • RAZVOJNA DISKALKULIJA to su takva odstupanja koja stvaraju detetu ozbiljne teškoće u ovladavanju matematikom/aritmetikom bez obzira naadekvatan intelektualni razvoj. serijacija. povlačenje • loš rezultat na WISC. informacija • RAZVOJNA DISKALKULIJA diskalkulija predstavlja skup specifičnih teškoća u učenju matematike/aritmetike i u obavljanju matematičkih/aritmetičkih zadataka.) • inkluzija klasa i aditivnost • korespondentnost – paralelnost vrednosti različitih nizova i skala • PRIMER.. korespondencija. posebno na subtestovima sličnosti.. kasnije i predmeta i simbola • permanentnost predmeta – doživljaj postojanosti i izvan dometa čula (postojanost broja u računskim operacijama. normalno funkcionisanje čula i optimalne uslove podučavanja • FORMIRANJE POJMA BROJA klasifikacija – formiranje klasa pojava..

...u njemu je permanentna vrednost svih brojeva do 5 • sadrži uključenu klasu (inkluzija) koja ima vrednost 4 i klasu 3 i 2... • • • • vizuelne greške proceduralne greške – preskakanje ili izvrtanje koraka u rešavanju zadataka slabo pamćenje i prepoznavanje niza brojeva RAZVOJNA DISLEKSIJA I DISORTOGRAFIJA klinički oblici istog poremećaja • leksička aktivnost – veze gnostičkih i praksičkih predela u kojima se ostvaruje jedinstvo procesa dekodiranja grafoelemenata (čitanje) i grafičkog kodiranja govornih elemenata (pisanje) • disleksija – tečkoće u savladavanju čitanja • . Parafazične supstitucije – zamenivanje brojeva pri čitanju.Nastaje dodavanjemvrednosti (adicija) 1 na vrednost 4 • predstavlja korespondentnu vrednost svim vrednostima 5 • • RAZVOJNA DISKALKULIJA teškoće u savladavanju matematičkihoperacija i poimanju brojčanih odnosa • • • • • poremećaj simbolizacije dislateralizovanost poremećaj koncepcije prostora tela i sveta emocionalni problemi ISPOLJAVANJE. pisanju i razunanju • • • • Perseveracije – greške ‘’zaglavljivanja’’ Ogledalske greške – okretanje cifara Usporenost ISPOLJAVANJE..

Reči se povezuju gramatičkim sredstvima • gramatika – pravila koja vladaju jezičkim strukturama • semantika – bavi se izučavanjem značenja reči. otežano ščitavanje. izostavljanje ili dodavanje glasova.. daklegnozije RAZVOJNE DISPRAKSIJE • • • • razvojna nedograđenost i neskladno izvođenje praksičkih aktivnosti opšta razvojna dispraksija – Valon razvojna konstruktivna dispraksija razvojna disgrafija Podela: OPŠTA RAZVOJNA DISPRAKSIJA . zastajkivanje . Semantičko polje – mreža značenjskih odnosa pojedinačnih reči.disortografija – teškoće u savladavanju gramatičkih i sintaksičkih oblika pisanog govora • RAZVOJNA DISLEKSIJA otežano učenje čitanja • sporo.. ali se teško povezuju u leksičku celinu (teškoće analize i sinteze) • nedovoljno razvijen govor u sintaksičkom i semantičkom smislu • • POJAŠNJENJE. slogova. problem govorne simbolizacije. sintaksički i semantički pravilnog pisanja disortografija je problem govorenja... sintaksa – sastav ili struktura rečenice i način povezivanja reči u rečenice prema pravilima određenog jezika. reči • nerazumevanje ili teškoće u razumevanjupročitanog teksta • slova se prepoznaju. • DISORTOGRAFIJA • • otežano savladavanje gramatički.

.. vezivanju pertli. obuvanju.) • apraksija organa – ne umeju da izvrše pokrete nekim delovima tela na nalog (posebno jezikom.) • nerazumevanje naloga za motornu aktivnost.1958. duža latencija (dete deluje ‘’lenjo. proba prst-nos) • verbalna apraksija – teškoće u oblasti govorne muskulature • ISPOLJAVANJE opšta neusklađenost pokreta u odnosu na zakonomernost odnosa u prostoru • nespretnost pri odevanju • neusklađeno držanje tela (ukrućenost. zakopčavanju • nedozrelost motorike posebno je izražena u vršenju preciznih manipulativnih aktivnosti • kontradiktorna lateralizovanost • loša posturalna kontrola i koordinacija • paratonija . dete ne razlikuje vlastite motorne reakcije od reakcija drugih • • • neke strukture psihomotornog sprega ostaju nediferencirane. očima.) • posturalna apraksija – teškoće u izvršavanju naloga za psihomotorne aktivnosti (pr. Valon : nediferenciranost auto-hetero telesnosti.. obuje. neposlušno’’) • opšta usporenost. neprikladan stav.. depresija. stidljivost • RAZVOJNA KONSTRUKTIVNA DISPRAKSIJA motorna nespretnost od ranog detinjstva • teškoće u oblačenju. nezainteresovanost • anksioznost.nemogućnost voljnog opuštanja mišića • RAZVOJNA KONSTRUKTIVNA DISPRAKSIJA ..... objektna apraksija – dete ne ume da prilagodi svoj pokret strukturi predmeta (ne ume da se obuče. u stanju primarne stopljenosti – ‘’sinkretizma’’ PODELA.

dečji crteži.. talasasti reči su stisnute.) • bojažljivost.. pritiskanje. model približavanja odraslima.. • • RAZVOJNA DISGRAFIJA problem poremećenog i nedograđenogrukopisa • poremećaji rukopisa posledica sudisharmoničnog razvoja struktura koje učestvuju u radnji pisanja • rukopis je izvršna psihomotorna aktivnost (praksija). obuhvata slojeve melokinetičke i konstruktivne praksije • RAZVOJ RUKOPISA prekaligrafska faza – škrabanje. melokinetička dispraksija – loše izvoženje elementarnih. poseban problem je lateralizovana shema tela.. alternativnih i netranzitivnih pokreta • .. povlačenje.. pisanje postaje sredstvo sporazumevanja • • DISGRAFIČAN RUKOPIS • • • • • • • neuredan. ‘’krmačen’’ redovi su ulomljeni..) • kaligrafska faza – početak učenja pisanja. preslikavanje slova (dete uočava ‘’novu moć’’ nad svetom...rezultati na manipulatvnom delu WISC-a su veoma loši u odnosu na verbalni deo skale • teškoće ovladavanja prostornim mentalnim predstavama • deficit figuralnog simbolizma • poremećaji doživljaja telesne celovitosti(ispitivanje crtežom ljudske figure.‘’retuširanje’’ nepoštovanje tri zone u okviru kojih se rukopis postavlja JOŠ NEKE KARAKTERISTIKE DISGRAFIJE. poremećaji ličnosti.. lepo pisanje. estetski izgled napisanog je sam sebi cilj. loše postavljen u prostoru stranice. ili previše odvojene loše oblikovanje slova. • individualizacija rukopisa – rukopis sve više odgovara specifičnostima ličnosti deteta. obraća se pažnja i na sadržaj pisane poruke. bez jasnih margina tekst je često umrljan. silaze koso.

Ono što u govorno socijalnoj komunikaciji pripada govoru je fonacija.konstruktivna dispraksija – teškoće konstruisanja oblika. semantika. disajnih i kinestetskih mehanizama. melodija.. gramatika i sintaksa. • Globalno možemo zaključiti da govor i jezik nisu istovetni pojmovi. ali jedan drugog ne isključuju i razvijaju se uporedo. Fonacija kao formiranje osnovnog glasa. strepnja. • Govor funkcioniše na nivou individualne svesti i ostvaruje se na subjektivnoj osnovi. a artikulacija kao jasno oblikovanje i razgovetan izgovor svih govornih glasova u rečima • prozodija – akcenat. poimanja perspektive • dislateralizovanost na nivou gestualne lateralizovanosti • nedograđen doživljaj telesne celovitosti • nediferenciranost osećajnog života. • GOVOR I JEZIK Pod govorom se podrazumeva sposobnost ljudi da pomoću artikulacije glasova i njihovih kvantitativnih pratilaca ostvare poruku koja je akustički organizirana i jezički osmišljena (Kostić 1980).. • Jezik je objektivna društvena tvorevina i predstavlja neku vrstu konvencije među članovima određene zajednice. precrtavanja oblika. • Prema Luriji. • Jezik je objektivni sistem lingvističkih znakova a govor je proces saopštavanja pomoću jezika. Jezičke funkcije ostvaruju se kroz govornu aktivnost. • POREMEĆAJI GOVORA KOD DECE GOVOR I JEZIK Govor je najširi oblik komunikacije čoveka a uključuje njegovu verbalnu i neverbalnu formu..) • LINGVISTIČKA TERMINOLOGIJA elementi jezika morfologija – bavi se analizom oblika reči (leksičke i gramatičke morfeme. • Govor je sastavni deo jezika. govor predstavlja oruđe mišljenja i sredstvo regulacije organizovanih psihičkih funkcija čoveka. • LINGVISTIČKA TERMINOLOGIJA– elementi govora fonacija i artikulacija – produkcija govornih glasova uz učešće auditivnih. morfologija. povlačenje.. boja. ritam. intervali i pauze u konverzaciji (emocionalna komponenta govora.. artikulacija i prozodija dok su svojstva jezika: leksika.) • ..

) • semantika – značenje reči. . koje najčešće traje od 2. do 6. razvijaju se pre svega učenjem. • Na detetovu vokalizaciju okolina. što znači da sva deca na svetu jednako guču. koja nastaje kao rezultat detetovog izražavanja ugodnosti ili neugodnosti. • Detetov plač predstavlja harmonični i šumni zvuk koji ima boju. . • Ona se odvija uglavnom bez kortikalne kontrole PRELINGVISTIČKA FAZA.. Mreža značenjskih odnosa pojedinih reči je semantičko polje. čime se uspostavlja emocionalna veza s detetom PRELINGVISTIČKA FAZA. prvenstveno majka. • Prvi krik predstavlja najvažniji oblik vokalizacije. meseca. • Gukanje ne imitira specifične glasove jezika u kojem se dete odgaja. najčešće na temelju podsticaja iz socijalne sredine u kojoj se osoba razvija. frekvenciju i intenzitet kao i pauze.sintaksa – sastav i struktura rečenice i način povezivanja reči u rečenice prema pravilima određenog jezika • gramatika – pravila koja vladaju jezičkim strukturama (reči i rečenice. melodiju. Ova faza se nastavlja na fazu krika i plača... • • • • • U razvoju standardnog glasovnog govora razlikujemo dve faze: Predgovorna (prelingvistička) faza Govorna (lingvistička) faza PRELINGVISTIČKA FAZA Prelingvistička faza traje od rođenja do kraja devetog meseca života. a odraz je detetovog zadovoljstva i ugodnosti.rođenja do 2 meseca života. kao subfaza u predgovornoj fazi pojavljuje se gukanje.može se podedliti na nekoliko podfaza: • Krik i plač ... • Nakon krika i plača.. a uključuje spontanu dečju glasovnu ekspresiju.. reaguje. te ovu pojavu nazivamo glasovnom ekspanzijom (Đoković 1997 ). U ovoj fazi dete izgovara daleko veći broj glasova. • • Poslednja podfaza u predgovornoj fazi jebrbljanje. • RAZVOJ GOVORA Sposobnosti za razvoj govora kao i druge sposobnosti.. ali istovremeno i dokaz da organi koji produkuju zvuk funkcionišu već na rođenju.

dete kombinuje glasove i izgovara besmislene slogove. POREMEĆAJI GOVORA I JEZIKA • POREMEĆAJI FONACIJE I ARTIKULACIJE . • Ona je samo formalno reč. usvajanjem gramatičkih i sintaksičkih pravila i razvojem rečnika • Fond reči. t. odnosno uči govor svoje okoline. prilozi. koja obuhvata prvu reč. • GOVORNA FAZA Takođe..) a u okviru vrsta reči najpre se usvajaju imenice. d. • GOVORNA FAZA Govorna faza je faza u kojoj dete ovladava fonemama (govornim glasovima) maternjeg jezika. m. mada ih mnogi tumače kao prve reči. PA-PA itd.. odnosno prelaz iz faze brbljanja u fazu progovaranja.Dete u daljem razvoju počinje da učvršćuje one glasove koje koristi njegovo socijalno okruženje (glasovnakontrakcija) • BRBLJANJE Brbljanje (bubbling) ima socijalno potkrepljenje u glasovnom ponašanju drugih. predlozi. • Pojavom prve reči obeležava se početak jezičke faze govornog razvoja.. npr: MA. • Od glasova djeca najpre usvajaju vokale.PA. glagoli. • sa tri godine oko 900 reči i • sa 4. i ovu fazu govornog razvoja možemo uslovno podeliti na dve podfaze • I od kraja devetog meseca do kraja druge godine. • U daljem razvoju govora. • Prva reč je grupa glasova. veznici.. zbog čega predstavlja početak socijalne komunikacije.. pridevi. Dete u svom govorno-jezičkom razvoju koristi: • sa 18 meseci oko 50 reči. g) i nazale (n. b.TA itd. a zatim dolazi do udvajanja tih glasova npr: MAMA. • sa dve godine oko 300 reči.5 godina oko 1900 reči. i • II od treće do sedme ili osme godine života koja se odlikuje slaganjem i kombinovanjem reči u rečenice. ali u ovoj fazi često ima značenje rečenice (halo-reči) koja obično izražava neko stanje. kombinacija slogova koju dete izgovori i koja ima značenje. a najkasnije zamenice. ali ni oni nemaju značenje.. nj. zatim plozive (p. k. želju ili potrebu.

potpuno izmenjeno izgovaranje pojedinih glasova (pr.) distorzija – oštećeno. • • • • • • • • • MUCANJE TAHILALIJA BRADILALIJA DIZARTRIJA POREMEĆAJI JEZIČKIH STRUKTURA.. ‘’t i d’’. .. zanemarujući njihovo značenje i funkciju). ALALIJA AFAZIJA RAZVOJNA DISFAZIJA DISLALIJA usporenost razvoja govora usporena sposobnost ovladavanjafonemskom strukturom maternjeg jezika (fonema – najmanja funkcionalna jedinica glasovnog sistema jezika... • DISLALIJA POREMEĆAJI RITMA I TEMPA GOVORA. ili ‘’k i g’’. • • • • • uspešno izgovaranje vokala očuvan sluh dete ne diskriminiše dobro glasove koje izgovara... sigmatizam. što ne važi za glasove koje čuje nedovoljna diferenciranost funkcija nervnih organizatora govorne aktivnosti (dislalija se poboljšava vežbom.) KLINIČKA SLIKA....• • POREMEĆAJI RITMA I TEMPA GOVORA POREMEĆAJI JEZIČKIH STRUKTURA POREMEĆAJI ARTIKULACIJE. rotacizam.Fonetika ..bavi se izučavanjem govornih glasova....) loša praktognostička organizovanost ETIOLOGIJA. • • • • nepravilno izgovaranje pojedinih glasova ISPOLJAVANJE DISLALIJE omisija – potpuni nedostatak pojedinih glasova supstitucija – zamena nerazvijenog glasa nekim glasom koji već postoji (pr....

posle čega nastupa zastoj • slaba koncentracija. frustracija. baba. agresivnost. nezainteresovanost za reč. IMPRESIVNA) MOTORNA (EFERENTNA. zbog specifičih disfunkcija na nivou CNS-a (auditivne reprezentativne kortikalne oblasti) ALALIJA • • • • • • • SENZORNA (AFERENTNA.. teškoće koncentracije MOTORNA ALALIJA teškoće ekspresivnog govora. uz dobro razumevanje • komunikacija pomoću gestova ili pojedinačnih dvosložnih reči (mama..kreće se od nultog nivoa jezičke razvijenosti (alalija). .. struktuira i izrazi jezička misao nemogućnost pravilnog izgovora niza glasova teškoće u zapamćivanju reči agramatizam (nepravilna upotreba gramatičkih oblika) opšta nesposobnost verbalnog izražavanja STEPEN DEFICITA. RAZVOJNA DISFAZIJA • • • • • • • razvojni jezički poremećaj poremećaj sposobnosti da se razume. sinaptogeneza i mijelinizacija) • ALALIJA • • stanje potpune nerazvijenosti govora kod dece koja imaju očuvan sluh deca nisu u stanju da razumeju i-ili produkuju verbalnu poruku.) • reči se ponekad javljaju na vreme. preko izrazitihleksičkih i semantičko-gramatičkih teškoća (razvojna disfazija).anatomske nepravilnosti perifernih govornih organa (rascepi. do . nazalnost.....) • poremećaji sluha • loš govorni uzor • roditeljski perfekcionizam • bilingvizam • zaostajanje u intelektualnom razvoju • genetski faktori – tempo neurološkog razvoja i sazrevanja (migracija neuroblasta.. EKSPRESIVNA) SENZORNA ALALIJA nesposobnost razumevanja govorne poruke i komuniciranja na bilo koji način sa svojom okolinom nerazumljiva vokalizacija govor koji čuju liči na nedefinisani šum povlačenje. diferencijacija...

’’ to izgleda ovako: ‘’Tanani i toni začičili čivoču čeču. • karakteriše se teškoćama artikulacije.. ali i jezičke teškoće • ista reprezentacija gestovnog i čujućeg govora (na nivou kortikalnih polja)!!! RAZVOJNI MOTORNI GOVORNI POREMEĆAJI • • • • razvojna dizartrija razvojna anartrija razvojna govorna apraksija RAZVOJNA DIZARTRIJA slabost. neprecizna artikulacija. deformisan govor • siromašan rečnik • agramatičan govor • dete ne koristi prikladno one oblike govora koje poznaje (pr. • • • • dete treba da ponovi :’’Tramvaj i konji su zakrčili široku cestu. to je vrabac. ali sateškoćama u čitanju (disleksija) i pisanju (disgrafija) KLINIČKA SLIKA... vaskularnih oboljenja.. kao i nekim drugim neurološkim bolestima. ali teškoće u diskriminaciji fonema vlastitog govornog izraza • nedograđenost praktognozije • PRIMER. sporošću i sl. što zavisi od stepena slušnog oštećenja • pojačana gestualnost • izražen kontakt pogledom • izmenjena boja glasa • neartikulisan govor..naizgled normalnog govora.. paraliza ili inkoordinacija govorne muskulature • javlja se kod dece sa cerebralnomparalizom.. tumora. poremećenom glasnošću i jačinom.) • očuvan sluh. nazalnošću. ali i kodmišićnih distrofija. ne uklapa reči u rečenice po zakonomernosti govorne komunikacije. .’’ izgleda ovako:‘’Čača eč to abac. poremećajima prozodije. neujednačenim naglaskom. trauma..’’ GOVOR DECE OŠTEĆENOG SLUHA ova deca progovaraju kasnije.’’ ili ‘’Časna reč.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->