169. Vrste aditiva i njihov uticaj na svojstva betona 1.

Plastifikatori su aditivi koji poboljsavaju ugradljivost i obradljivost betonskih smesa smanjujuci trenje unutar betona.Njihovom upotrebom smanjuje se kolicina vode u betonu 1015%.Superplastifikatori smanjuju vodu u betonu za 30% pri cemu se ne ugrozava ugradljivost i obradljivost a omogucuje se dobijanje vrlo visokih cvrstoca betona. 2.Aeranti su aditivi putem kojih se u strukturi betona formiraju mehurici vazduha.Ovakva struktura betona uslovljava povecanje otpornosti betona na dejstvo mraza.Sto ne podrazumeva istovremeno i smanjenje njegove cvrstoce.Koriste se kod betona za izradu aerodromskih pista beton.kolovoza,kanala...i kod betona koji su izlozeni dejstvu soli koja se nanosi preko betonskih povrsina radi odledjivanja. 3.Akceleratori koji deluju kao ubrzivaci vezivanja ili ocvrscavanja cementa.Njihovo koriscenje dolazi u obzir prilikom betoniranja po hladnom vremenu kada se zahteva postizanje vece cvrstoce betona u srazmerno kratkim rokovima. 4.Retarderi sprecavaju brzo odvijanje hemijskih reakcija na relaciji cement-voda najpoznatiji je sadra.Primena je pri betoniranju na visokim temperaturama pri transportovanju betona na duzim relacijama,pri izvodjenju betoniranja bez prekida.Omogucava ocuvanje ugradljivosti i obradljivosti betona u toku 24-48h i vise. 5.Zaptivaci zaptivaju kapilarne pore u cementnom kamenu.Na taj necin povecava se stepen vodonepropustljivosti ocvrslog betona. 6.Antifrizi sredstva protiv smrzavanja svezeg betona,deluju tako sto snizavaju tacku smrzavanja vode.Njihovom upotrebom omogucava se izvodjenje betoniranja i na temp.nizim od 0 °C.Neki od njih (NaCl) mogu da dovedu do pojave iscvetavanja kao i do povecanja higroskopnosti betona. 171.Cement kao komponenta betona,uticaj kolicine cementa na sv.betona Ucestvuje u sastavu betona 10-20% po masi.Izbor se vrsi na osnovu: 1.Cvrstoce(klase cementa) 2.Toploti hidratacije 3.Hemijskoj otpornosti Kada se traze betoni visih cvrstoca treba koristiti cemente visih klasa dok kod nizih kvaliteta moze da bude nizi.Cementi sa mesanim dodacima koriste se za primenu u betonima koji ce stalno biti u vodi ili vlazn.sredini.Za objekte velikih masa moraju se koristiti cementi niskih toplota hidratacije.U slucaju betonskih konstrukcija koje ce biti izlozene agresivnim tecnostima i gasovima koriste se cementi sa dodatkom zgure ili pucolana,metalurski,aluminatni,spec.cementi.Za objekte u morskoj vodi koriste se metarulski,pucolanski i aluminatni.Veliki uticaj ima kolicina cementa tj.sadrzaj cementa u 1m3 svezeg betona.Minimalna kolicina cementa za konstrukciju od arm.betona je 250kg/m3.Za konstrukcije izlozene atmosferilijama kolicina cementa je 300kg/ m3 betona,za beton izlozenom delovanju agresivne sile je 350 kg/ m3 svezeg betona.Na izbor kolicine cementa uticu: Zahtevane fizicko mehanicka karakteristike betona,uslovi ekpl.konstrukcije,velicine najkrupnijeg zrna agregata,gran.sastav agregata,sreds.za transp.i ugradjivanje.Zavisno od konkretnih uslova u praksi kolicina cementa varira od 300-400 kg/ m3 svezeg betona.Za velike cvrstoce betona io brz prirast cvrstoce u toku vremena koriste se masa cementa 450 kg/ m3. 172.Cvrstoca betona pri pritisku i marka betona:znacaj... Cvrstoca betona pri pritisku je prosecan napon u uzorku izlozenom aksijalnom pritisku pri sili loma,za slucaj odredjene starosti betona.Marka betona je normirana(uslovna) cvrstoca betona pri pritisku izrazena u MPa koja se dobija ispitivanjem betonskih kocki dimenzija 20x20x20cm a koja se zasniva na karakteristicnoj cvrstoci koja odgovara fraktilu p=10% pri starosti od 28 dana.Za konstrukcije i elemente u oblasti betonskih i armiranobetonskih konstrukcija upotrebljavaju se marke betona 10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60.Betoni marke visih od 60 tretiraju se kao specijalni betoni.Za konstukcije od armiranog betona ne koriste se marke nize od 15 a od prednapregnutog betona nize od 30.Karakteristicna cvrstoca pri pritisku je vrednost ispod koje se moze ocekivati najvise 10% svih cvrstoca pri pritisku ispitanih betona. 173.Cvrstoca betona,ispitivanje cvrstoce pri pritisku Ispituje se na uzorcima oblika kocke ili cilindra,redje betonskih prizmi.Ispitivanje se vrsi postupnim opterecenjem do loma betonskog tela u hidraulickim presama koje omogucavaju da se lom obavi pri 0.2-0.8 kapaciteta prese.Brzina nanosenja opterecenja treba da iznodi 0.6 ± 0.4 MPa/s.Tela oblika kocke opterecuju se upravno na pravac zbijanja a cilindri u pravcu zbijanja.Usled slabijeg

9 R= V/S = Zaprem. ßz. Primenjuju se betonska tela oblika prizme cija duzina l iznosi 4d.oplate. U zonama kontakta izmadju betonske mesavine i oplate ne postoji mogucnost dobrog pakovanja zrna agregata tj. Uzorak opterecen linijskim pritiskom cepa se po priblizno vertikalnom pravcu pri dostizanju granicnog napona zatezanja σzmax.zidova i armature. i pritisku Cvrstoca betona pri zatezanju zavisi od stanja povrsine agregata.c=2Pgr/πdl Pgr= pgrxl je granicna vrednost sile u hidraulickoj presi.koristi se oslabljeni cilindar kako bi se sprecilo kidanje uzorka u sloju slabijeg kvaliteta.u oba slucaja sile se nanose na prizmu preko cilindricnih podmetaca a kontakti na mestima unosenja opterecenja i na mestima oslonca moraju biti linijskog karaktera.ali ako je njegova cvrstoca za 2% veca od trazene cvrst. 174. ßz=Zgr/F Zgr.Sa smanjenjem sadrzaja krupnog agregata smanjuje se i cvrstoca betona.s = 6Mgr/bh2 Mgr.momenat sile pri lomu uzorka. 176. Kod cilindra ovaj odnos treba da bude najmanje 3. E≈0.Povecanjem sadrzaja cementa cvrstoca betona se povecava manje nego cvrstoca pri pritisku.To je najniza cvrstoca pri zatezanju. b-sirina h.Savijanje se ostvaruju bilo sa 2 sile koje deluju u 1/3ma raspona ili sa jednom koncentr.c vece su za oko 15-20% od ßz.) a kasnije znacajno usporava. Homogenost napona zatez.Efekat zida zavisi od velicina maximalnog zrna agregata.preseka.odnos cvrstoca betona pri zatez.Ispitivanje otpornosti na mraz i vodonepropustljivosti betona +211. konstantni po visini uzorka 2P/πdl izuzev u zonama dejstva linijskog pritiska gde su 0.ugradjivanja i nege betona.kao i rezim nege uzoraka do momenta ispitivanja.povrsina poprecnog preseka.geometr.ispitivanja Osim brzine nanosenja opterevenja(veca brzina veca cvrstoca)na ispitivanja utice i glatkost nalezucih povrsina.pri zat.kvaliteta gornje osnove cilindra cvrstoce dobijene na cilindrima je niza od realne cvrstoce betona u masi cilindra.Cvrstoca pri pritisku betona faktori uticaja koji su vezani za sam post.8<Ez<1 tj.vodocementnog faktora. U sredisnoj zoni postoje: Naponi pritiska σp promenljivi po visini uzorka.efekat trenja stanje naprezanja u probnom telu. Betonska smesa treba da sadrzi dovoljnu kolicinu malterske komponente da bi se popunile sve praznine uz oplatu.zrno agregata ρ srednji radijus resetke.Na cvrstocu betona utice i agregat.Sa povecanjem vodocementnog faktora cvrstoca pri zatezanju procentualno manje opada u odnosu na cvrst.karakt.Sa povecanjem dimenzija uzoraka smanjuje se vred. gde je d precnik cilindra a l duzina cilindra. 3. 175.direktnim aksijalnim zatezanjem 2.tehnoloskih postupaka spravljanja.Efekat resetke i efekat zida kod betona Efekat resetke: Er=Dmax/ρ Dmax je nominalno najkr.sila loma F.sila kidanja F.postize se tako sto se izmedju celicnih ploca i sipki u kidalici ubacuje zglobno oslanjanje.koja se ispunjava betonom/ukupna povrs.visina popr. Ispituje se na jedan od tri nacina:1. 181.Kod drobljenog agregata athezija izmedju zrna agregata i cementnog kamena je velika pa betoni sa drobljenim agregatom imaju najvecu cvrstocu pri zatezanju. nije moguce ostvariti optimaln u upakovanost. ρ= povrsina/obim Betonska mesavina ce lako prolaziti kroz mrezu armature ako su zadovoljeni uslovi: za recni agregat Er<1.pri pritisku. Ez=Maximalno zrno agregata/Srednji radijus oplate=Dmax/R.Uzorak je opterecen slozenim naponskim stanjem.Cepanjem putem linijskog pritiska 3.pri zatezanju je u toku prvih 28 dana srazmerno intenzivan(postize se 80% konacne cvrst.4 a za drobljeni agregat Er<1. Optimalni efekti postizu se u slucaju kada je 0.cvrstoca.silom u sredini raspona prizme. Cvrstoce ßz.Znacajan je i odnos najmanje dimenzije uzorka i nominalno najkrupnijeg zrna. 2.Vremenski porast cvrst.betona uticaj je zanemarljiv.Savijanjem 1.Cvrstoca pri zatezanju betona nacin ispitivanja i velicine cvrstoce bet.sa minimalnom vrednoscu 6P/πdl.Takodje utice i postupak ugradjivanja betona u uzorke.eventualnog prisustva armature.Zavisi i od:Sadrzaja cementa. 178.Cvrstoca betona osnovni faktori uticaja vezani za sastav mesavina. ßp=Pgr/F Pgr.povrsina preko koje se prenosi opterecenje. vodonepropustljivost betona . naponi zatezanja σz.2. ßz.

Za M-50 potrebno je 6 uzoraka od cega su 3 etalonska. izbegavati pucolanske cemente i cemente sa dodatkom pucolana. Za ispitivanje nedestruktivnom metodom potrebno je 3 uzorka.betoniranje zimi +191..4. dobijene rezultate(brzine ultrazvuka)obraditi matematickom statistikom.. duzinama. Konstante a i b odredjuju se na osnovu optimalne saglasnosti. Nega betona obuhvata zagrevanje elemenata nakon postupka ugradjivanja betona. Ako se to desi treba preduzeti mere hladjenja kompon. Treba vrsiti i hladjenje oplate vodom. V-12. pri cemu 2.12 oznacavaju pritiske u barima koje beton mora da zadovolji. Pravila za betoniranje zimi: koriste se cementi visih toplota hidratacije.Ispitivanje betona metodom ultrazvuka Zasniva se na merenmju brzina prostiranja longitudinalnih ultrazvucnih talasa kroz beton.betoniranje leti Kod betoniranja pri posebnim uslovima smatra se ugradjivanje betona pri spoljnim temperaturama ispod 5 ili iznad 30°C. ta velicina sluzi kao mera vodonepropustljivosti.8. ponekad ici i na nocna betoniranja. na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje.funkcija: ßp= aebV.Marke otpornosti betona prema dejstvu mraza su M-50. betona koja se ipoljava pri vecim transp. a beton koji ce niti izlozen i dejstvu zoli za odmrzavanje. Beton koji ce u eksplataciji biti izlozen smrzavanju i odmrzavanju pre prvog smrzavanja mora da ima punu zahtevanu cvrstocu. mora u momentu prvog smrzav. Pri betoniranju iznad 30°C paznja je na promeni ugradlj. +190.250. pa se najcesce zagreva samo voda.Ispitivanja se vrse na temp. Gornja povrsina uzorka je potpuno slobodna dok se na donjj povrsini kruga deluje vodom pod pritiskom. Za marke od 4 do 12 ne sme da dodje do pojave vode na gornjim povrsinama 5 od ukupno 6 uzoraka.struktura pora. Prethodno treba utvrditi funkcionalnu zavisnost °izmedju brzine ultrazvuka V i cvrst. Koristiti cemente nizih toplota hidratacije nizih klasa. kada se voda dovoljno ohladi(ne sme da dodje do kontakta izmedju cementa i vode T>30°C) Upotreba smrznutog agregata nije dozvoljena.odmrzavanje pri kome prosecna cvrstoca smrzavanih uzoraka iznodi najmanje 75% cvrstoce etalonskih uzoraka.Zavisi od zapremine kapilarnih pora.300) Brojevi pretstavljeju broj ciklusa smrzavanja odmrzavanja koje je beton izdrzao do momenta kada su mu cvrstoca i Edinamicko smanjeni za najvise 25%. Cement i sastav betona moraju da budu takvi da T u masi betona ne predje 65°C. Uzorak se smesta u celican sud. pri pritisku tih uzoraka posle loma..Ispituje se na ciindrima precnika 150mm i visine 150mm.kao i od vrste (otvorene ili zatvorena) poroznosti. Pre prvog smrzavanja beton mora da ima najmanje 50% zahtevane cvrstoce. nizi vodocementni faktori. Kao kriterijum usvaja se broj ciklusa smrzavanje. i primenjivati retardere.od 20°C i relativnoj vlaznosti oko 65%. 10x10x40cm 179.zatim jos detaljnije na dovoljnom broju mernih mesta izvrsiti ispitivanja bez razaranja. Marke vodonepropustljivosti su V-2. V-6.njihovog rasporeda.(100.kocke ivica 15 ili 20cm. Grejanje agregata je najefikasnije i najskuplje. Brzina ultrazvuka zavisi od ostvarene gustine betona.Izvodjenje betonskih radova u posebnim klimatskim uslovima. prizme dim. otpor. upotreba vece kolicine cementa. primenom metode najmanjih kvadrata. na osnovu vrednosti dobijenih nedestruktivnim postupkom i dobijenih cvrst. . visih klasa i cementi bez dodataka. Ako se na gornjoj povrsini nekog od 6 uzoraka pojave kapi vode. Na vodonepropustljivost se moze uticati smanjivanjem vodocementnog faktorampovecanjem stepena hidratacije cementa. V-8. Za ispitivanje destruktivnom metodom koristi se 15 uzoraka. i plocastim uzorcima dimenzija 200x200x150mm.na lako pristupacnim mestima u elementu izvrsiti vadjenje betonskog cilindra.150.svojstva cementa i agregata. upotreba aditiva antifriza i aditiva ubrzivaca i ocvrscivaca cementa. a doziranje cementa je na kraju.V-4. Voda se zagreva na T od 40-70°C pri cemu se u mesalicu dozira topla voda posle agregata. Za dobijanje zavisnosti cvrstoce od brzine ultrazvuka treba posedovati uzorke etalone na kojima ce se nakon merenja brzine ultrazvuka odrediti cvrst. Postupak korelacije svodi se na: na dovoljno velikom broju mernih mesta rasporedjenih ravnomerno u okviru ispit. Opsti oblik ove zavisnosti je ekspon.Propustljivost betona zavisi od step.elementa.hidratacije cementa.poroznosti cementnog kamena. izvrsiti ispitivanje bez razaranja.pri pritisku ßp(V). da ima punu zahtev. Otpornost prema dejstvu mraza podrazumeva sposobnost betona da u stanju zasicenosti vodom podnese visekratno smrzavanje i odmrzavanje.pri pritisku odrediti korelaciju ßp= ßp(V). Pri temperaturama ispot 5°C pri spravljanju betona izvrsiti zagrevanje komponenata betona. pa se koristi za ocenu cvrstoce betona u gotovim konstrukcijama.200. 182.6.

Jedna partija ne sme da se odnosi na period proizvodje duzi od mesec dana a broj uzoraka za dokaz. Betonska prizma je dimenzija 12x12x36cm. 185. γsv specificna masa vode.40.Za utvrdjivanje otpornosti betona prema dejtvu mraza primenjuje se metoda sa razaranjem uzoraka.28=A2fpc(mc/mv+0.15.5) za mc/mv≥2. tehnicke nule cija je uobicajena vrednost 0.30. Za konstrukcije i elem. od l1-l4 za poduzni pravac odnosno lp1 i lp2 za poprecni pravac sracunavaju se dilatacije a zatim i moduli elasticnosti. pri pritisku u MPa. i posle 60s za vreme sledecih 30s ocitavaju se stanja na svim instrum. Obrazci se odnose na cvrstoce koji odgovaraju kockama ivice 20cm pri starosti betona od 28 dana. Formula Bolomeja fk.do napona σ0 = 0.20.28=A1fpc(mc/mv0.za droblj. pri pritisku ispitivanih betona ispitanog betona. 192.5 MPa. Vrsta betona jeste beton jedne klase i jednog utvrdjenog sastava.Kada su sva merenja zavrsena vrsi se opterec. destruktivna i nedestruktivna koja podrazumeva merenje diamickog modula elasticnosti betona.otporonost betona prema dejstvu mraza podrazumeva sposobnost betona da u stanju zasicenosti vodom podnese visekratno smrzavanje i odmrzavanje. Odnosi se na beton ugradjen u iste konstruktivne elemente ili u vise konstr.60.55 – 0. Eb=Δσ/ ε Δσ je promena napona P/F0 od σ0. Osnovni cinilac otprornosti je kompaktnost betona koja se najefikasnije ostvarjuje primenom nisih vodocementnih faktora ili primenom aeranata. fpc je cvrstoca pri pritidku cemtnta A je koeficijent cija se vresnost krece od 0. Zatim se vrsi raster. Paziti da ugradjeni beton ne gubi naglo vodu i preduzeti intenzivno kvasenje betona.5 (mv/mc≤0. pri cemu σb ≤ σm/3 σm cvrstoca betona pri pritisku.6±0. partije betona Marka betona je normirana cvrst.25. uzorak moze biti prizmatican ili cilindricana sa odnosom strana 2≤h/a≤4. Kao kriterijum otpornosti usvaja se broj ciklusa zamrzavanja odmrzavanja pri kome prosecna cvrstoca pri pritisku smrzavanih uzoraka − . uzorka do loma. Partija betona je kolicina iste klase i vrste betona koja se priprema i ugradjuje pod istim uslovima.50. Formula Beljajeva: fk.klase betona.Osnovni zakoni cvrstoce betona Postoji funkcionalna povezanost cvrst. pri pritisku je vrednost ipod koje se moze ocekivati najvise 10% svih cvrst. Za armir. pretstavlja odnos promene napona i elast deformacije koja se dobija ispitivanjem prizmaticnog uzorka izlozenog pritisku. pri starosti betona od 28 dana.Modul elasticnosti betona definicija i postupak ispitivanja Staticki moduo elast.kamen 3.5 fpc je klasa cementa a k je parametar koji zavisi od vrste agregata( 4 je za sljunak.390 MPa).pri primeni agregata sa lose komponovanim granulometriskim sastavom. posle cega se povecva nadon brzinom od 0. pri cemu a treba da bude najmanje 4x > od najkrupnijeg zrna. Ponovo se optereti uzorak do napona σb(4).5ω 180. a fpc klasa cementa. 193.betona ili hladjenje betona u samom elementu.4 MPa u sekundi dok se ne dostigne napon σb. 188. Izvrsi se tri dodatna ciklusa ispitivanja uz istu brzinu opterec.28=fpc/k(ω)1. i zadrzavajuci iste napone u toku 60s.35.35. dokumentaciji i obuhvata samu marku betona ili marku betona i druga svojstva propisana u cl.5 (mv/mc≥0. Formula Skratajeva za mc/mv≤2. vrednosti su redom 1 − 0. koja se zasniva na karakt. i rasterec. k je paramet.elemenata jednog objekta ili beton ugradjen u elemente objekta u odredjenom periodu.Marke betona.5 MPa. Epruveta se optereti sa σ0= 0.5MPa.65 manje vrednosti uzimati kod betona nizih cvrstoca.5) A1 i A2 koef. Na osnovu izvrsenih ocitavanja stanja na instrumantima.250.do dostrukcije betona dovode unutrasnji pritisci koje su posledice sirenje leda cija je zapremina za 3%veca od zapremine od vode koja nastaje.320.betona pri pritisku fp i vodocementnog faktora.5) γsc Formula Ferea: fk.od betona upotrebljavaju se marke: 10. do σb.19PBAB-87.4) fk. cvrst. Karakt. Napon se zadrzi 60 sec. Klasa betona oznacava se u proj. cvrst.45. Betoni iste klase ali razlicitog sastava cine vise razlicitih vrsta betona.55. vrste betona.28= Afpc ω .marke betona u jednoj partiji ne moze biti > od 30. beton ne sme se upotrebiti marka niza od MB-15.55.koji zavisi od klase primenjenog cementa ( za klase 25.4) fk.45.28=k/(1+ ω γsv )2 γsc je specificna masa cementa.

iznosti najmanje 75% od crvstoce koju imaju etalonski uzorci.20.260. Za ispitivanje nedestruktivnom metodom portebna su tri uzorka .Dozaza za beton .Vremenski tok konacne vrednosti kondicioniranoim uslovima zavisi od temperature i relativne vlaznosti sredine.prizmaticni uzorci 10x10x40 cm.006αhmc=0. Za destruktivni postupak.Za cement klase 45 gornje kolicine cementa se smeju smanjiti za 10% a za klase 25 gornje kolicine treba povecati za 10% Gornje kolicine cementa moraju se povecati za 10 % pri frakciji od 8-16 mm 20 % pri frakciji od 4-8 mm.i koriscenja vecih kolicina cementa.Receptura polazi od svojstava betona odradjenih projektom konstrucije. 198. prema BAB 87 Betoni prve kategorije mogu se spravljati bez prethnodnih ispitivanja sto znaci da za ove betone sastavljanje mesavina se vrsi na bazi iskustvenih parametra.5h izlazu se kondicioniranim termohigrometriskim uslovima.cementa sa finijim mlivom. Uzorci se cuvaju u kalupima u vlaznom prostoru sa najmanje 95 % relativne vlaznosti u toku 24±0.od vodocemtntnog faktora.od starosti betona u vreme pocetka prosusivanja.Ukupna deformacija skupljanja sastaoji se od skupljanja usled kontracije produkata hidratacije –hidrataciono skupljanje.proces je na pocetku intenzivan a kasnije usporavan.016αhmc+0.22αhmc kapilarne poroznosti: pk=0.4αh)=0.15.faktori uticaja postupci ispitivanja Pod skpljanjem betona podrazumevaju se vremenske deformacije koje se ispoljavaju u vidu smanjenja dimnezija neopterecenih betonskih elemenata u toku vremana u svim pravcima.25 redom 220. za betone plasticne konzistencije pri koriscenju agregata frakcije 16/31.Vece je kod elemenata manjih dimenzija. Ukupna poroznost (p) betona sastoji se od: gelska poroznost: pg=0. i 10% ako su umesto plasticne tekuci koezistencije svezeg betona.1ma(mv/mc -0.a narednih 48 h u pijacoj vodi T 20±4°C posle 72 ± 0.Minimalne kolicine u slucaju primene cementa u klasi 35.Projektovanje sastava betonskih mesavina za betone B I . Skupljanje betona opsta postavka .Pravilnik dozvoljava ovakav postupak samo u slucaju MB 10. Za M-50 potrebno je 6 uzoraka.Poroznost betona izrazi i postupak dobijanja izraza za deo ukupne poroznosti.odredjivanje vococementnog faktorak.Uzorci su kocke sa ivicama 15 ili 20 cm ili cilindri uzeti iz gotovih objekata.Postupak projekovanja betonskih mesavina.Povezan je sa stanjem vlazosti cementa. tri etalonska i tri za odrmzavanje smrzavanje. 194. skupljanje usled isparavanja vode tokom perioda vizivanje cementa –plasticno skupljanje.300.200.Uzorci za ispitivanje su prizme ili cilindri kod kojih je odnos duzine uzorka prema poprecnoj dimenziju u granicama 2≤ L/d≤4.5 mm su za MB 10.350 kg/m3. pri temperaturi od 20±4°C .osim betona M-50.od vrste i kolicine cementa.5h... potrebno je ukupno 15 uzoraka.od dimenzija betonskog elementa.redosled operacija Projekotvanje betonskih mesavina sastoje se iz izrade receptura za 1m3 svezeg ugradjenog betona i izrade dozaza za zeljenu zapreminu svezeg ugradjenog betona prema kapacitetu mesalice . Deformacije skupaljnja se u toku vremena monotono povecava a simptotski tezeci konacnoj v rednosti.15.MB koja mora da bude naznacena i od vodonepropustljivosti otpornosti na mraz .1(mv-0.Postupak izrade recepture svodi se na: izbor vrste materijala.(Kostantnu temperaturu od 20±4°C i unapred definisanu konstantnu vlaznost).polazni parametri.hidraulicno skupljanje.300) Brojevi ispisani u koviru simbola su broj ciklusa smrzavanja odmrzavanja koji je beton izdrzao do mementa kada su mu cvrstoca i dinamicki modul elasticnosti smanjeni najvise za 25%.20.sracunavanje kolicine cementa i kolicine agregata..25 pri cemu propisuje da se ovakav beton moze ugradjivati samo na gradilistu na kome se spravlja i ne sme se isporucivat. pri cemu d mora biti takvo da velicina bude jednaka cetvorostrukoj vrednosti ot vora gornjeg sita najvece frakcija mesavine agregata za beton.nacina ugradjivanja i nege betona.granulometriskog sastava agregata.skupljanje nakon zavrsetka procesa vezivanja cementa. usvajanja granulometriskog sastava i proracun ucesca pojedinih frakcija.odredjivanje velicine maksimalnog zrna agregata na osnovu sracunavanja efekta zida i efektra resetke odredjivanja kolicine vode.Devet uzoraka prestavlja etalonske uzorke a ostalih 6 se izlazu smrzavanju i odrmrzavanju.4αhmc) zaostale poroznosti: Δp=100-(mc/γsc + mv/γsv + ma/γsa)*100 ukupna poroznost: p=pg+pk+Δp 196.150. 195.250.cvrstoce pri pritisku tj.Postoje marke betona M-50 (100.

predstavlja pregled svih kolicina materijala za jedan mesung svezeg betona u zavisnosti od kapaciteta mesalicu u kojoj se beton proizvodi.proces je na pocetku intenzivan a kasnije usporavan.Mesanje agregata cementa vode i aditiva vrsi se u mesalicama koje mogu da budu sa periodicnim i sa kontinualnim radom.tk)/ εtren (tk) 200.tk) deformacija na uzorcima c εtren (tk) trenutna deformacija na uzorcima c kao rezultat nanosenja napona σk..(Kostantnu temperaturu od 20±4°C i unapred definisanu konstantnu vlaznost).od starosti betona u vreme pocetka prosusivanja.hidraulicno skupljanje.a narednih 48 h u pijacoj vodi T 20±4°C posle 72 ± 0.Naponi kojima se uzorci izlazu povecavaju se ravnomernom brzinom dok se ne dostignu nivoi napona σk Deformacija tecenja izracunava se po obrascu:εtec(t. dozaze moraju da sadrze i kumulativne kolicine agregata po frakcijama vodeci racuna o redosledu doziranja frakcija.U odnosu na nacin mesanja mesalice se dele na gravitacione i mesalice sa prinudnim mesanjem.opste postavke. pri cemu d mora biti takvo da velicina bude jednaka cetvorostrukoj vrednosti ot vora gornjeg sita najvece frakcija mesavine agregata za beton.Skupljanje betona. i za svaku vrstu i marku betona radi se posebna dozaza.horizonatalnom i kosom osom. i svakih narednih 7 dana kao i u samom vremenu tk.tk)-εsk(t) –εtren (tk) ε uk (t.. Ispitivanje se sprovodi na seriji od 9 uzoraka od kojih 3 sluze za zapreminske deformacije betona.. a mase ostalih komponenti sa tacnoscu od ±1%.. Tecenje.tk)= ε uk (t.Skupljanje i tecenje betona.Vremenski tok konacne vrednosti kondicioniranoim uslovima zavisi od temperature i relativne vlaznosti sredine.Na uzorcima a i c prvo merenja deformacija vrsi se 72 ±0.5h posle zavrsetka izrade uzorka a posle 4 i 7 dana..tk).tk) pod konstantnim naponom σk.Ukupna deformacija skupljanja sastaoji se od skupljanja usled kontracije produkata hidratacije –hidrataciono skupljanje. Uzorci se cuvaju u kalupima u vlaznom prostoru sa najmanje 95 % relativne vlaznosti u toku 24±0.od vrste i kolicine cementa.granulometriskog sastava agregata.. Spravljanje betona doziranje mesalice koeficijent izlaza Komponente betona doziraju se tezinski po masi pri cemu se masa agregata odredjuje sa tacnoscu od ± 2%.3 za odredjivanje cvrstoce pri pritisku i 3 za meranje ukupne deformacije ε uk (t..+ 198.Uzorci za ispitivanje su prizme ili cilindri kod kojih je odnos duzine uzorka prema poprecnoj dimenziju u granicama 2≤ L/d≤4.Kod prvih radni ciklus se sastoji od punjenja mesalice mesanja mase i praznjenja a u drugom sve operacije teku istovremeno.Uzorci c se u vremenu t =tk izlazu konstantnom pritisku σk koji zadovoljava uslov σk≤σm3.Kolicine se zaokruzuju na ceo kg.i koriscenja vecih kolicina cementa.nacina ugradjivanja i nege betona.Ako je V cem zapremnina cementa. pri temperaturi od 20±4°C .5h izlazu se kondicioniranim termohigrometriskim uslovima.tecenje.6-0..od dimenzija betonskog elementa.U odnosu na osu rotacije dele se na mesalice sa vertikalnom . .7 Omogucava izracunavanje kolicine cementa i agregata potrebne za dobijanje zapremine betona koje se odnosi na jedno mesanje.tk)= εtec(t.od vodocemtntnog faktora.koje se koriste za mesanje krucih betonskih mesavina.odnosno ukupnih vremeniskih deformacija ε*uk (t.Povezan je sa stanjem vlazosti cementa.moraju da budu sracunati korekcije vode u funkciji procenata vlaznosti agregata. skupljanje usled isparavanja vode tokom perioda vizivanje cementa –plasticno skupljanje..Uzorci su prizme ili cilindri. 199.koeficijenti izlaza obicno je od 0. a V agr zapremina agregata za dobijanje 1m3 svezeg betona je ß=1000/Vcem+Vagr.+204.. (fali diagram za tecenje) Pod skpljanjem betona podrazumevaju se vremenske deformacije koje se ispoljavaju u vidu smanjenja dimnezija neopterecenih betonskih elemenata u toku vremana u svim pravcima.tk) Specificno tecenje koeficijent tecenja betona:φ (t.Ukoliko se za beton koristi vlazan agregat ukupna kolicina vode je zbir vode koji agregat vec sadrzi i vode koja se posebno dozira. koja sa horizonatalnom ravni zaklapa ugao od 30°.5h.εsk(t)deformacija izmerena na uzorcima a εsk(t)= εsk(tk)+ ε*sk(t.skupljanje nakon zavrsetka procesa vezivanja cementa.puszanje betona je vremenska deformacija monoaksialno opterecenih liniskih elemenata izlozenih u odredjenom trenutku t=tk dugotrajnom delovanju konstantnog napona pritiska koji zadovoljava uslov σk≤σm3 gde je σm cvrstoca pri pritisku betona.Odnos zapremine svezeg betona i zapremine cvrstih komponenata je koeficijent izlaza betonske mesavine ß. Osim pojedinacnih kolicina svih materijala. Deformacije skupaljnja se u toku vremena monotono povecava a simptotski tezeci konacnoj v rednosti.Vece je kod elemenata manjih dimenzija.cementa sa finijim mlivom.

Ovako transportovani beton je punpani beton i kod njega postoji veca zastupljenost sitnih cestica agregata i vise cementa cime se ostvaruje bolja povezanost mase .efikasnost vibriranja vrste vibratora Zbijanje se vrsi iskljucivo mehanickim masihskim postupcima.Treba da obezbede mogucnost dobijanja elemenata zahtevanih dimenzija i povrsinskih karakteristika i pritom treba da zadovolje mehanicku otpornost kako bi se suprostavili svim pritiscima sveze betonske mase. On zavisi od finoce milva cementa.metala plasticnih masa.Oplata odredjuje teksturu povrsine betona koja utice na izlged i trajnost.Efikasnost ugradjivanje betona vibriranjem zavisi od trajanja i intenziteta vibriranja intenzitet vibriranja Uv karakterisu dva parametra prinudnih vibracija aplituda oscilovanja a .Bitno se razlikuje po osnovnom sastavu i svojstvima od cem. 207.Oplata se puni sipanjem betonske mase iz transportne posude ili putem zljebova vodjica za svez beton. zagrevanjem zaparivanjem autoklaviranjem.Najvise ostaje 1-3% zaostalih mehurica vazduha.Transport svezeg betona Od mesalice do mesta ugradjivanja transportuje se dizalicama koje prenoste narocite posude sa svezim betonom (kible).a u slucajevima prevoza na duza rastojanja koriste se posebna vozila sa uredjajima za mesanje (automikseri).njegovog minieroloskog sastava i od kolicine cementa.etapa stavilizacije srukture kada se dostignuta cvrstoca bitno ne menja.razna kolica vagoneti i transportne trake.Jos kod punjenja transportnog sredstva treba se zastititi od segregacije. Na kvalitet elemenata utice kvalitet oplate sastav betona i tehnologija izrade. kamena.3.vibracija.Efekti termicke obrade su najveci kao joj se pristupi nakon odredjenog odlezavanja svezeg betona kada je masa toliko cvrsta da moze da se odupre destruktivnim procesima usled termickih napona.Pre betoniranja oplate se moraju premazati sa unutrasnje stanje odredjenim sredstvima kako ne bi doslo do jaceg slepljivanja oplate i betona.od cistoce zrna.etapa formiranja pocetne strukture kada usled vezivanja cementa svez beton prelazi u cvrsto stanje.makrostruktura i mikrostruktura betona Formiranje strukture betona je rezultat procesa hidratacije cementa Ako ovaj proces posmatramo sa aspekta cvrstoce betona moze se podeliti na tri etape:1.03-0.Cvrstoca veze agregatcementni kamen zavisi od prirode agregata.poroznost je uvek veca.cesta primena plastifikatora.ubrzivaca vezivanja i ocvrscavanja cementa.Vibracije u masi betona su prinudne vibracije cestice betona indukovane vibratorima za beton. 206.2.i najcesce se vrsi razlicitim vibriranjem.Athezija je bitna u odnosu na svojstva:Cvrstoca vodonepropustljivosti. 208.201.Vibriranjem se smanjuju sile veze cestica i sile unutrasnjeg trenja pa dolazi do slobodnog pakovanja cestica istiskivanjem mehurica vazduha cime se privremeno smanjuje viskozitet.unosenje mase mora da bude centricno posto postoji opasnost odvajanja krupnih od sitnih zrna.ne dolazi u obzir direktno istresanje svezeg betona iz mesalice.Smatra se da je zadovoljen uslov apsolutne kompaktnosti zrna agregata. drvenih poloca.5m.Ugradjivanje betona.Pristupa mu se nakon zavrsetka unosenja svezeg betona u oplatu.a prilikom punjenja transportnih posuda ili prilikom sipanja u bunkere u blizini ugradjivanja. poroznosti. Mesavine svezeg betona krute i slabo polasticne konzestencije sa niskim vodocementim faktorom imaju kraci period formiranja strukture.Treba voditi racuna da ne dodje do segregacije betona pa se sipanje u oplatu vrsi pomocu konusnih levkova. Ugradjivanje betona zbijanjem .oplate Betonske konstrukcije dobijanju se ucvrscavanjem betonskih mesavina u razlicitim kalupima cime se betonskoj masi daju odredjene geometrijske forme.otpornost na dejstvo mraza.Mikro struktura podrazumeva definisanje unutrasnje strukture agregata i cementnog kamena.Struktura betona formiranje strukture i cvrstoca betona tipovi strukture +183.termicka stabilnost.Sirina kontakta obicno iznosti 0.06mm. pocetna etapa.Postoji makro mikro struktura betona u makro strukturi se izdvajaju agregat i cementni kamen pa je ona nehomogena i konglomeraticna. Ubrzanje formiranje strukture postize se primenom aditiva.Oplate se izradjuju od drveta. etapa postepenog formiranja strukture ocvrslog betona uz povecanje cvrstoce.Veoma mnogo se koriste takozvane betonske pumpe kojima se beton do mesta ugradjivanja potiskuje kroz cevovod.rapavosti povrsine.Moze se uticati i postupcima termicke obrade.njihove poroznosti i analizu gradje kontaktnog sloja na granici ovih elemenata.Takodje ne sme slobodno da pada sa visine vece od 1.Kontaktni sloj izmedju zrna agregata i cementnog kamena utice na zajednicki rad u betonu.

Snizavanjem sadrzaja vode ispod kolicine neophodne za hidrat. Sto je γ > beton je kompaktniji i veca su mu fizicko meh.. Beton se u vlaznom stanju moze odrzavati korisc. svojstva.Nega betona Sastoji se u sprecavanju isparavanja vode i u polivanju ugradjenog betona vodom.krutost i povezanost bet. se deli na krutu.Dinamicki moduo elasticnosti betona Meri se najcesce frekvencija longitudinalnih oscilacija prizmaticnih uzoraka.sv – masa sv. Sa vlazenjem se mora poceti rano vec poske 45h nakon ugradjivanja.min..zavisnodti izmadju elast. kvaliteta. mb. kolicine cementa (preko 400kg/m3 betona). betona. ispuni sve prostore ogranicena oplatom) pokazatelji ocene ugradlj. 189. zavisi od: tipa konstrukcije.betona.(polovina maksimalnog pomeranja cestica pri oscilatornom kretanju) i frenkfencija oscilovanja f (Hz ili broj vibracija u minuti).sv= mb.7 dana. Ed=(E+19)/1. Vb. plasticnim folijama. zrna cementa. nemogucnosti dobrog vibriranja sv. MB.0) u odnosu na ostale module ima najvecu vrednost(20-30% je veci od modula elast.Ispitivanje betona metodama povrs.sleganja.konzistencije. sv. Zapreminska masa γb. ne manji od vremena koje je potrebno da beton postigne 60% od predvidj.betona E) veza: E=1.i obradj. reslojavanje? kohezivnost? konzist. je skup svojstava za njegovu ugradljivost i obradljivost (sposobnost svezeg betona da primenom zbijanja homogenom masom u potpun. zapr.4 MPa/s) Kriva 2 – betoni manje cvrstoce. parametri za def. pokrivanje mokrom hartijom. Kolicina vode koja se primenjuje za pravljenje betona se trosi na kvas.spoljasnji vibratori(oplatni).vibro stolovi .a u opstem slucaju beton nema iste karakt. i obradlj. plasticnu i tekucu.Tehnoloska svojstva svezeg betona: kozist.sv/ Vb. 205. Duzina nege zavisi od atmorsferskih uslova. To se javlja usled efekta zida. 177. betona ugradlj. Nedostaci ove metode su da se merenja vrse na povrsinama elem. sadrz. γ se odredjuje primenom kalupa od kocke ili prizme ivica 20cm u koje se ugradjuje na isti nacin na koji ce se ugradjivati i u datu konstrukciju. metoda rasprostiranja i metoda sleganja vibriranjem (zbijanjem). koristi se metod pritiska na bazi Bojl-Mariotovog zakona. konz. Kriva 1 u opstem slucaju odgovara betonima vecih cvrst. su: pokretljivost.rezim direktnog povecanja dilatacije (rezim pri kome se u jedinici vremena ostvaruje uvek isti prirastaj dilatacije) nacrtati dijagram 202. betona koja garantuje njegovu ugradlj.25.sastava betona. kao u untrasnjosti mase. Morska voda se ne sme koristiti.6±0. premazivanjem sredstvima koji obrazuju tanak film koji sprecava isusivanje (tecnosti na bazi silikona u parafina) 197.smese. postupka ugradjivanja i zavrsne obrade betona. Ugradljivost i obradljivost najvise zavise od sadrzaja vode.vazduha konzist. slabo plasticnu. i obradlj.Za HPS tvrdoca se meri na bazi precnika otiska koji kuglica precnika 10mm napravi na povrsini betona nakon udarca proizvedenog putem definisanog udarnog rada. ali i svi betoni kod kojih se prim. Najcesce se koriste 2 metode: metoda HPS i metoda Smitovog cekica (Sklerometa). Metode za kvantitat. nedostatak je i velika disperzija rezultata ispitivanja jer tvrdoca zavisi od prisustva i udaljenosti krupnih zrna agregata od povrsine. dimenz. izrazavanje su met.odskoka udarne mase koje ulazi u sastav aparature i cvrstoce. 180.Ucinak per vibratora moze da se prikaze u obliku W=60LR2d L i duzina radnog dela vibratora.unutrasnji vibratori (per vibratori). pojave pukotina i prslina usled plasticnog skupljanja.masa. slabije nege.Tehnoloska svojstva svez. Vrednost Ed predstavlja tangens nagibnog ugla α σ-ε krive u taki (0. gustine armature.betona u kalupu. Vebe metoda.tvrdoce.sv. Metoda sklerometra daje rezultate na bazi merenja povrsinske tvrdoce uspost. ali dobija se i kod svih betona ako se pri njihovom ispitivanju primenjuje rezim diktiranog povecana napona (0.R je radijus dejstva vibratora. Uv = 8π3a2f3=k a2f3 Tipovi vibratora su povrsinski vibratori. Ima za cilj sprecavanje gubitka vode koja je neophodna za proces hidratacije cementa i eliminaciju skupljanja betona u vremenu kada on nije u stanju da podnese veca unutrasnja naprezanja.zaht. cementa nastaje pregoreli beton. Sadrzaj vazduha Vrsi se u cilju utvrdjivanja sadrzaja vazduha uvucenog u beton primenom aeranata.konstrukcije.svih sredstava koja su u stanju da sprece naglo isparavanje vode iz betona: polivanje vodom.sv – zapremina kalupa.Ako se koriste .25Ed-19.Radni diagram σ-ε Daje zavisnost izmedju napona i deform.stvaranje cementne kase i kvasenje zrna agregata i delimicno upijanje.

cementi sa dodacima zgure ili pucolana kolicina vode se povecava za 15-20%. . Ako je masa cementa > 400 kg/m3 na svakih 100kg/m3 kolicina vode se povecava za 10 kg/m3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful