169. Vrste aditiva i njihov uticaj na svojstva betona 1.

Plastifikatori su aditivi koji poboljsavaju ugradljivost i obradljivost betonskih smesa smanjujuci trenje unutar betona.Njihovom upotrebom smanjuje se kolicina vode u betonu 1015%.Superplastifikatori smanjuju vodu u betonu za 30% pri cemu se ne ugrozava ugradljivost i obradljivost a omogucuje se dobijanje vrlo visokih cvrstoca betona. 2.Aeranti su aditivi putem kojih se u strukturi betona formiraju mehurici vazduha.Ovakva struktura betona uslovljava povecanje otpornosti betona na dejstvo mraza.Sto ne podrazumeva istovremeno i smanjenje njegove cvrstoce.Koriste se kod betona za izradu aerodromskih pista beton.kolovoza,kanala...i kod betona koji su izlozeni dejstvu soli koja se nanosi preko betonskih povrsina radi odledjivanja. 3.Akceleratori koji deluju kao ubrzivaci vezivanja ili ocvrscavanja cementa.Njihovo koriscenje dolazi u obzir prilikom betoniranja po hladnom vremenu kada se zahteva postizanje vece cvrstoce betona u srazmerno kratkim rokovima. 4.Retarderi sprecavaju brzo odvijanje hemijskih reakcija na relaciji cement-voda najpoznatiji je sadra.Primena je pri betoniranju na visokim temperaturama pri transportovanju betona na duzim relacijama,pri izvodjenju betoniranja bez prekida.Omogucava ocuvanje ugradljivosti i obradljivosti betona u toku 24-48h i vise. 5.Zaptivaci zaptivaju kapilarne pore u cementnom kamenu.Na taj necin povecava se stepen vodonepropustljivosti ocvrslog betona. 6.Antifrizi sredstva protiv smrzavanja svezeg betona,deluju tako sto snizavaju tacku smrzavanja vode.Njihovom upotrebom omogucava se izvodjenje betoniranja i na temp.nizim od 0 °C.Neki od njih (NaCl) mogu da dovedu do pojave iscvetavanja kao i do povecanja higroskopnosti betona. 171.Cement kao komponenta betona,uticaj kolicine cementa na sv.betona Ucestvuje u sastavu betona 10-20% po masi.Izbor se vrsi na osnovu: 1.Cvrstoce(klase cementa) 2.Toploti hidratacije 3.Hemijskoj otpornosti Kada se traze betoni visih cvrstoca treba koristiti cemente visih klasa dok kod nizih kvaliteta moze da bude nizi.Cementi sa mesanim dodacima koriste se za primenu u betonima koji ce stalno biti u vodi ili vlazn.sredini.Za objekte velikih masa moraju se koristiti cementi niskih toplota hidratacije.U slucaju betonskih konstrukcija koje ce biti izlozene agresivnim tecnostima i gasovima koriste se cementi sa dodatkom zgure ili pucolana,metalurski,aluminatni,spec.cementi.Za objekte u morskoj vodi koriste se metarulski,pucolanski i aluminatni.Veliki uticaj ima kolicina cementa tj.sadrzaj cementa u 1m3 svezeg betona.Minimalna kolicina cementa za konstrukciju od arm.betona je 250kg/m3.Za konstrukcije izlozene atmosferilijama kolicina cementa je 300kg/ m3 betona,za beton izlozenom delovanju agresivne sile je 350 kg/ m3 svezeg betona.Na izbor kolicine cementa uticu: Zahtevane fizicko mehanicka karakteristike betona,uslovi ekpl.konstrukcije,velicine najkrupnijeg zrna agregata,gran.sastav agregata,sreds.za transp.i ugradjivanje.Zavisno od konkretnih uslova u praksi kolicina cementa varira od 300-400 kg/ m3 svezeg betona.Za velike cvrstoce betona io brz prirast cvrstoce u toku vremena koriste se masa cementa 450 kg/ m3. 172.Cvrstoca betona pri pritisku i marka betona:znacaj... Cvrstoca betona pri pritisku je prosecan napon u uzorku izlozenom aksijalnom pritisku pri sili loma,za slucaj odredjene starosti betona.Marka betona je normirana(uslovna) cvrstoca betona pri pritisku izrazena u MPa koja se dobija ispitivanjem betonskih kocki dimenzija 20x20x20cm a koja se zasniva na karakteristicnoj cvrstoci koja odgovara fraktilu p=10% pri starosti od 28 dana.Za konstrukcije i elemente u oblasti betonskih i armiranobetonskih konstrukcija upotrebljavaju se marke betona 10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60.Betoni marke visih od 60 tretiraju se kao specijalni betoni.Za konstukcije od armiranog betona ne koriste se marke nize od 15 a od prednapregnutog betona nize od 30.Karakteristicna cvrstoca pri pritisku je vrednost ispod koje se moze ocekivati najvise 10% svih cvrstoca pri pritisku ispitanih betona. 173.Cvrstoca betona,ispitivanje cvrstoce pri pritisku Ispituje se na uzorcima oblika kocke ili cilindra,redje betonskih prizmi.Ispitivanje se vrsi postupnim opterecenjem do loma betonskog tela u hidraulickim presama koje omogucavaju da se lom obavi pri 0.2-0.8 kapaciteta prese.Brzina nanosenja opterecenja treba da iznodi 0.6 ± 0.4 MPa/s.Tela oblika kocke opterecuju se upravno na pravac zbijanja a cilindri u pravcu zbijanja.Usled slabijeg

Kod cilindra ovaj odnos treba da bude najmanje 3.Cvrstoca pri zatezanju betona nacin ispitivanja i velicine cvrstoce bet.Vremenski porast cvrst.preseka. i pritisku Cvrstoca betona pri zatezanju zavisi od stanja povrsine agregata. Ispituje se na jedan od tri nacina:1. naponi zatezanja σz.Sa povecanjem vodocementnog faktora cvrstoca pri zatezanju procentualno manje opada u odnosu na cvrst. Ez=Maximalno zrno agregata/Srednji radijus oplate=Dmax/R.koristi se oslabljeni cilindar kako bi se sprecilo kidanje uzorka u sloju slabijeg kvaliteta. U zonama kontakta izmadju betonske mesavine i oplate ne postoji mogucnost dobrog pakovanja zrna agregata tj. Uzorak opterecen linijskim pritiskom cepa se po priblizno vertikalnom pravcu pri dostizanju granicnog napona zatezanja σzmax. Betonska smesa treba da sadrzi dovoljnu kolicinu malterske komponente da bi se popunile sve praznine uz oplatu.tehnoloskih postupaka spravljanja.eventualnog prisustva armature. E≈0.Kod drobljenog agregata athezija izmedju zrna agregata i cementnog kamena je velika pa betoni sa drobljenim agregatom imaju najvecu cvrstocu pri zatezanju.momenat sile pri lomu uzorka.oplate. ρ= povrsina/obim Betonska mesavina ce lako prolaziti kroz mrezu armature ako su zadovoljeni uslovi: za recni agregat Er<1.Zavisi i od:Sadrzaja cementa.To je najniza cvrstoca pri zatezanju. Optimalni efekti postizu se u slucaju kada je 0.pri zatezanju je u toku prvih 28 dana srazmerno intenzivan(postize se 80% konacne cvrst.ali ako je njegova cvrstoca za 2% veca od trazene cvrst. gde je d precnik cilindra a l duzina cilindra.kao i rezim nege uzoraka do momenta ispitivanja.efekat trenja stanje naprezanja u probnom telu. 175.Takodje utice i postupak ugradjivanja betona u uzorke.postize se tako sto se izmedju celicnih ploca i sipki u kidalici ubacuje zglobno oslanjanje.ugradjivanja i nege betona.pri pritisku.vodocementnog faktora. 3.Efekat resetke i efekat zida kod betona Efekat resetke: Er=Dmax/ρ Dmax je nominalno najkr.Ispitivanje otpornosti na mraz i vodonepropustljivosti betona +211. b-sirina h. Primenjuju se betonska tela oblika prizme cija duzina l iznosi 4d.odnos cvrstoca betona pri zatez.koja se ispunjava betonom/ukupna povrs. U sredisnoj zoni postoje: Naponi pritiska σp promenljivi po visini uzorka. 176.Uzorak je opterecen slozenim naponskim stanjem.9 R= V/S = Zaprem.Cvrstoca betona osnovni faktori uticaja vezani za sastav mesavina.sa minimalnom vrednoscu 6P/πdl.pri zat.povrsina preko koje se prenosi opterecenje.Sa povecanjem dimenzija uzoraka smanjuje se vred. 178.zidova i armature.geometr. ßp=Pgr/F Pgr.c vece su za oko 15-20% od ßz.Sa smanjenjem sadrzaja krupnog agregata smanjuje se i cvrstoca betona.sila loma F. 181.Cvrstoca pri pritisku betona faktori uticaja koji su vezani za sam post. Homogenost napona zatez.povrsina poprecnog preseka. ßz=Zgr/F Zgr. ßz.Znacajan je i odnos najmanje dimenzije uzorka i nominalno najkrupnijeg zrna. ßz. 174.sila kidanja F.) a kasnije znacajno usporava.4 a za drobljeni agregat Er<1.Na cvrstocu betona utice i agregat.karakt.cvrstoca.ispitivanja Osim brzine nanosenja opterevenja(veca brzina veca cvrstoca)na ispitivanja utice i glatkost nalezucih povrsina.direktnim aksijalnim zatezanjem 2.c=2Pgr/πdl Pgr= pgrxl je granicna vrednost sile u hidraulickoj presi.zrno agregata ρ srednji radijus resetke.2. 2. vodonepropustljivost betona .8<Ez<1 tj.Savijanjem 1.kvaliteta gornje osnove cilindra cvrstoce dobijene na cilindrima je niza od realne cvrstoce betona u masi cilindra. Cvrstoce ßz.s = 6Mgr/bh2 Mgr.silom u sredini raspona prizme. konstantni po visini uzorka 2P/πdl izuzev u zonama dejstva linijskog pritiska gde su 0.visina popr.Povecanjem sadrzaja cementa cvrstoca betona se povecava manje nego cvrstoca pri pritisku.Savijanje se ostvaruju bilo sa 2 sile koje deluju u 1/3ma raspona ili sa jednom koncentr.Efekat zida zavisi od velicina maximalnog zrna agregata.u oba slucaja sile se nanose na prizmu preko cilindricnih podmetaca a kontakti na mestima unosenja opterecenja i na mestima oslonca moraju biti linijskog karaktera. nije moguce ostvariti optimaln u upakovanost.Cepanjem putem linijskog pritiska 3.betona uticaj je zanemarljiv.

Marke vodonepropustljivosti su V-2.svojstva cementa i agregata. dobijene rezultate(brzine ultrazvuka)obraditi matematickom statistikom. izvrsiti ispitivanje bez razaranja.betoniranje leti Kod betoniranja pri posebnim uslovima smatra se ugradjivanje betona pri spoljnim temperaturama ispod 5 ili iznad 30°C. Uzorak se smesta u celican sud. Ako se to desi treba preduzeti mere hladjenja kompon.Ispituje se na ciindrima precnika 150mm i visine 150mm. pa se koristi za ocenu cvrstoce betona u gotovim konstrukcijama. Na vodonepropustljivost se moze uticati smanjivanjem vodocementnog faktorampovecanjem stepena hidratacije cementa.Propustljivost betona zavisi od step.pri pritisku ßp(V). primenom metode najmanjih kvadrata. Opsti oblik ove zavisnosti je ekspon.kao i od vrste (otvorene ili zatvorena) poroznosti.zatim jos detaljnije na dovoljnom broju mernih mesta izvrsiti ispitivanja bez razaranja. Grejanje agregata je najefikasnije i najskuplje.8. Za dobijanje zavisnosti cvrstoce od brzine ultrazvuka treba posedovati uzorke etalone na kojima ce se nakon merenja brzine ultrazvuka odrediti cvrst. 182.. na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje.V-4.Izvodjenje betonskih radova u posebnim klimatskim uslovima. a beton koji ce niti izlozen i dejstvu zoli za odmrzavanje.njihovog rasporeda. Treba vrsiti i hladjenje oplate vodom. Ako se na gornjoj povrsini nekog od 6 uzoraka pojave kapi vode. Za ispitivanje destruktivnom metodom koristi se 15 uzoraka. i plocastim uzorcima dimenzija 200x200x150mm. V-8.struktura pora.12 oznacavaju pritiske u barima koje beton mora da zadovolji.funkcija: ßp= aebV.150.odmrzavanje pri kome prosecna cvrstoca smrzavanih uzoraka iznodi najmanje 75% cvrstoce etalonskih uzoraka. 10x10x40cm 179. Pravila za betoniranje zimi: koriste se cementi visih toplota hidratacije.betoniranje zimi +191. na osnovu vrednosti dobijenih nedestruktivnim postupkom i dobijenih cvrst. kada se voda dovoljno ohladi(ne sme da dodje do kontakta izmedju cementa i vode T>30°C) Upotreba smrznutog agregata nije dozvoljena. da ima punu zahtev.. Za ispitivanje nedestruktivnom metodom potrebno je 3 uzorka.Ispitivanje betona metodom ultrazvuka Zasniva se na merenmju brzina prostiranja longitudinalnih ultrazvucnih talasa kroz beton. V-12. Brzina ultrazvuka zavisi od ostvarene gustine betona. Za marke od 4 do 12 ne sme da dodje do pojave vode na gornjim povrsinama 5 od ukupno 6 uzoraka. Konstante a i b odredjuju se na osnovu optimalne saglasnosti. a doziranje cementa je na kraju.pri pritisku odrediti korelaciju ßp= ßp(V). pri pritisku tih uzoraka posle loma. Cement i sastav betona moraju da budu takvi da T u masi betona ne predje 65°C. visih klasa i cementi bez dodataka. Koristiti cemente nizih toplota hidratacije nizih klasa. pa se najcesce zagreva samo voda. Kao kriterijum usvaja se broj ciklusa smrzavanje. ta velicina sluzi kao mera vodonepropustljivosti. Otpornost prema dejstvu mraza podrazumeva sposobnost betona da u stanju zasicenosti vodom podnese visekratno smrzavanje i odmrzavanje. otpor. V-6.4. betona koja se ipoljava pri vecim transp.elementa. Pri temperaturama ispot 5°C pri spravljanju betona izvrsiti zagrevanje komponenata betona.kocke ivica 15 ili 20cm. nizi vodocementni faktori.od 20°C i relativnoj vlaznosti oko 65%. upotreba aditiva antifriza i aditiva ubrzivaca i ocvrscivaca cementa.200. i primenjivati retardere. duzinama. Gornja povrsina uzorka je potpuno slobodna dok se na donjj povrsini kruga deluje vodom pod pritiskom. Postupak korelacije svodi se na: na dovoljno velikom broju mernih mesta rasporedjenih ravnomerno u okviru ispit. Za M-50 potrebno je 6 uzoraka od cega su 3 etalonska.(100.. Nega betona obuhvata zagrevanje elemenata nakon postupka ugradjivanja betona. mora u momentu prvog smrzav.250. upotreba vece kolicine cementa. +190. izbegavati pucolanske cemente i cemente sa dodatkom pucolana.na lako pristupacnim mestima u elementu izvrsiti vadjenje betonskog cilindra.Marke otpornosti betona prema dejstvu mraza su M-50.poroznosti cementnog kamena. Pri betoniranju iznad 30°C paznja je na promeni ugradlj.hidratacije cementa. ponekad ici i na nocna betoniranja.Ispitivanja se vrse na temp. Pre prvog smrzavanja beton mora da ima najmanje 50% zahtevane cvrstoce.Zavisi od zapremine kapilarnih pora. prizme dim. Beton koji ce u eksplataciji biti izlozen smrzavanju i odmrzavanju pre prvog smrzavanja mora da ima punu zahtevanu cvrstocu. .300) Brojevi pretstavljeju broj ciklusa smrzavanja odmrzavanja koje je beton izdrzao do momenta kada su mu cvrstoca i Edinamicko smanjeni za najvise 25%.6. pri cemu 2. Voda se zagreva na T od 40-70°C pri cemu se u mesalicu dozira topla voda posle agregata. Prethodno treba utvrditi funkcionalnu zavisnost °izmedju brzine ultrazvuka V i cvrst.

partije betona Marka betona je normirana cvrst.betona ili hladjenje betona u samom elementu.4) fk.4) fk. destruktivna i nedestruktivna koja podrazumeva merenje diamickog modula elasticnosti betona.5ω 180. Eb=Δσ/ ε Δσ je promena napona P/F0 od σ0.elemenata jednog objekta ili beton ugradjen u elemente objekta u odredjenom periodu. Kao kriterijum otpornosti usvaja se broj ciklusa zamrzavanja odmrzavanja pri kome prosecna cvrstoca pri pritisku smrzavanih uzoraka − . pretstavlja odnos promene napona i elast deformacije koja se dobija ispitivanjem prizmaticnog uzorka izlozenog pritisku.28=A1fpc(mc/mv0.za droblj. Obrazci se odnose na cvrstoce koji odgovaraju kockama ivice 20cm pri starosti betona od 28 dana. Na osnovu izvrsenih ocitavanja stanja na instrumantima. uzorak moze biti prizmatican ili cilindricana sa odnosom strana 2≤h/a≤4.do napona σ0 = 0.kamen 3. Epruveta se optereti sa σ0= 0.5) A1 i A2 koef. Formula Beljajeva: fk. 185.Marke betona. Partija betona je kolicina iste klase i vrste betona koja se priprema i ugradjuje pod istim uslovima.55 – 0.5MPa. pri pritisku ispitivanih betona ispitanog betona. Osnovni cinilac otprornosti je kompaktnost betona koja se najefikasnije ostvarjuje primenom nisih vodocementnih faktora ili primenom aeranata.20.betona pri pritisku fp i vodocementnog faktora. Odnosi se na beton ugradjen u iste konstruktivne elemente ili u vise konstr. i posle 60s za vreme sledecih 30s ocitavaju se stanja na svim instrum.45. Formula Bolomeja fk. Ponovo se optereti uzorak do napona σb(4). vrste betona.320. Paziti da ugradjeni beton ne gubi naglo vodu i preduzeti intenzivno kvasenje betona.marke betona u jednoj partiji ne moze biti > od 30. i zadrzavajuci iste napone u toku 60s. pri pritisku je vrednost ipod koje se moze ocekivati najvise 10% svih cvrst. Formula Skratajeva za mc/mv≤2. Betoni iste klase ali razlicitog sastava cine vise razlicitih vrsta betona.5 MPa.otporonost betona prema dejstvu mraza podrazumeva sposobnost betona da u stanju zasicenosti vodom podnese visekratno smrzavanje i odmrzavanje.5 fpc je klasa cementa a k je parametar koji zavisi od vrste agregata( 4 je za sljunak. Karakt. Betonska prizma je dimenzija 12x12x36cm. Napon se zadrzi 60 sec.5 (mv/mc≤0.35.28=k/(1+ ω γsv )2 γsc je specificna masa cementa. Jedna partija ne sme da se odnosi na period proizvodje duzi od mesec dana a broj uzoraka za dokaz. Za armir.40. pri pritisku u MPa. a fpc klasa cementa. cvrst.15.6±0.28= Afpc ω .25.45.55. γsv specificna masa vode.30. Zatim se vrsi raster.19PBAB-87.35.Kada su sva merenja zavrsena vrsi se opterec. cvrst.390 MPa). uzorka do loma.60.5 (mv/mc≥0. 188. dokumentaciji i obuhvata samu marku betona ili marku betona i druga svojstva propisana u cl.5 MPa. tehnicke nule cija je uobicajena vrednost 0. Vrsta betona jeste beton jedne klase i jednog utvrdjenog sastava. koja se zasniva na karakt. pri cemu σb ≤ σm/3 σm cvrstoca betona pri pritisku. od l1-l4 za poduzni pravac odnosno lp1 i lp2 za poprecni pravac sracunavaju se dilatacije a zatim i moduli elasticnosti.od betona upotrebljavaju se marke: 10.koji zavisi od klase primenjenog cementa ( za klase 25.50. beton ne sme se upotrebiti marka niza od MB-15.28=A2fpc(mc/mv+0.250. i rasterec.do dostrukcije betona dovode unutrasnji pritisci koje su posledice sirenje leda cija je zapremina za 3%veca od zapremine od vode koja nastaje. pri cemu a treba da bude najmanje 4x > od najkrupnijeg zrna. k je paramet.65 manje vrednosti uzimati kod betona nizih cvrstoca. posle cega se povecva nadon brzinom od 0. Klasa betona oznacava se u proj.Modul elasticnosti betona definicija i postupak ispitivanja Staticki moduo elast.5) γsc Formula Ferea: fk.klase betona. 192.Osnovni zakoni cvrstoce betona Postoji funkcionalna povezanost cvrst. Za konstrukcije i elem. 193. pri starosti betona od 28 dana. vrednosti su redom 1 − 0.28=fpc/k(ω)1.55. do σb.5) za mc/mv≥2.4 MPa u sekundi dok se ne dostigne napon σb.Za utvrdjivanje otpornosti betona prema dejtvu mraza primenjuje se metoda sa razaranjem uzoraka. fpc je cvrstoca pri pritidku cemtnta A je koeficijent cija se vresnost krece od 0. Izvrsi se tri dodatna ciklusa ispitivanja uz istu brzinu opterec.pri primeni agregata sa lose komponovanim granulometriskim sastavom.

Za cement klase 45 gornje kolicine cementa se smeju smanjiti za 10% a za klase 25 gornje kolicine treba povecati za 10% Gornje kolicine cementa moraju se povecati za 10 % pri frakciji od 8-16 mm 20 % pri frakciji od 4-8 mm.Povezan je sa stanjem vlazosti cementa.cvrstoce pri pritisku tj.20. za betone plasticne konzistencije pri koriscenju agregata frakcije 16/31. tri etalonska i tri za odrmzavanje smrzavanje.Devet uzoraka prestavlja etalonske uzorke a ostalih 6 se izlazu smrzavanju i odrmrzavanju.iznosti najmanje 75% od crvstoce koju imaju etalonski uzorci.od starosti betona u vreme pocetka prosusivanja.osim betona M-50..25 pri cemu propisuje da se ovakav beton moze ugradjivati samo na gradilistu na kome se spravlja i ne sme se isporucivat.4αh)=0. Uzorci se cuvaju u kalupima u vlaznom prostoru sa najmanje 95 % relativne vlaznosti u toku 24±0.faktori uticaja postupci ispitivanja Pod skpljanjem betona podrazumevaju se vremenske deformacije koje se ispoljavaju u vidu smanjenja dimnezija neopterecenih betonskih elemenata u toku vremana u svim pravcima. pri temperaturi od 20±4°C .od vodocemtntnog faktora. Skupljanje betona opsta postavka .300) Brojevi ispisani u koviru simbola su broj ciklusa smrzavanja odmrzavanja koji je beton izdrzao do mementa kada su mu cvrstoca i dinamicki modul elasticnosti smanjeni najvise za 25%.odredjivanje vococementnog faktorak. 194.Projektovanje sastava betonskih mesavina za betone B I .granulometriskog sastava agregata.1(mv-0.250. i 10% ako su umesto plasticne tekuci koezistencije svezeg betona.Minimalne kolicine u slucaju primene cementa u klasi 35.i koriscenja vecih kolicina cementa.polazni parametri.Pravilnik dozvoljava ovakav postupak samo u slucaju MB 10.016αhmc+0.cementa sa finijim mlivom..Dozaza za beton .350 kg/m3.200.od vrste i kolicine cementa. Ukupna poroznost (p) betona sastoji se od: gelska poroznost: pg=0. Za M-50 potrebno je 6 uzoraka.150.od dimenzija betonskog elementa.odredjivanje velicine maksimalnog zrna agregata na osnovu sracunavanja efekta zida i efektra resetke odredjivanja kolicine vode.15.5h. potrebno je ukupno 15 uzoraka.Postupak projekovanja betonskih mesavina.22αhmc kapilarne poroznosti: pk=0.a narednih 48 h u pijacoj vodi T 20±4°C posle 72 ± 0.Postoje marke betona M-50 (100.Ukupna deformacija skupljanja sastaoji se od skupljanja usled kontracije produkata hidratacije –hidrataciono skupljanje.300. prema BAB 87 Betoni prve kategorije mogu se spravljati bez prethnodnih ispitivanja sto znaci da za ove betone sastavljanje mesavina se vrsi na bazi iskustvenih parametra.15.redosled operacija Projekotvanje betonskih mesavina sastoje se iz izrade receptura za 1m3 svezeg ugradjenog betona i izrade dozaza za zeljenu zapreminu svezeg ugradjenog betona prema kapacitetu mesalice .006αhmc=0.4αhmc) zaostale poroznosti: Δp=100-(mc/γsc + mv/γsv + ma/γsa)*100 ukupna poroznost: p=pg+pk+Δp 196. pri cemu d mora biti takvo da velicina bude jednaka cetvorostrukoj vrednosti ot vora gornjeg sita najvece frakcija mesavine agregata za beton.5h izlazu se kondicioniranim termohigrometriskim uslovima.Poroznost betona izrazi i postupak dobijanja izraza za deo ukupne poroznosti.MB koja mora da bude naznacena i od vodonepropustljivosti otpornosti na mraz .260. Deformacije skupaljnja se u toku vremena monotono povecava a simptotski tezeci konacnoj v rednosti..(Kostantnu temperaturu od 20±4°C i unapred definisanu konstantnu vlaznost).Vece je kod elemenata manjih dimenzija. Za ispitivanje nedestruktivnom metodom portebna su tri uzorka .proces je na pocetku intenzivan a kasnije usporavan.25 redom 220.Uzorci su kocke sa ivicama 15 ili 20 cm ili cilindri uzeti iz gotovih objekata.Receptura polazi od svojstava betona odradjenih projektom konstrucije.sracunavanje kolicine cementa i kolicine agregata.nacina ugradjivanja i nege betona.Vremenski tok konacne vrednosti kondicioniranoim uslovima zavisi od temperature i relativne vlaznosti sredine.skupljanje nakon zavrsetka procesa vezivanja cementa. usvajanja granulometriskog sastava i proracun ucesca pojedinih frakcija.20. 198.Postupak izrade recepture svodi se na: izbor vrste materijala. 195.5 mm su za MB 10.prizmaticni uzorci 10x10x40 cm. Za destruktivni postupak.hidraulicno skupljanje.1ma(mv/mc -0. skupljanje usled isparavanja vode tokom perioda vizivanje cementa –plasticno skupljanje.Uzorci za ispitivanje su prizme ili cilindri kod kojih je odnos duzine uzorka prema poprecnoj dimenziju u granicama 2≤ L/d≤4.

Skupljanje betona. Spravljanje betona doziranje mesalice koeficijent izlaza Komponente betona doziraju se tezinski po masi pri cemu se masa agregata odredjuje sa tacnoscu od ± 2%.5h izlazu se kondicioniranim termohigrometriskim uslovima.tk) pod konstantnim naponom σk.Vece je kod elemenata manjih dimenzija.Naponi kojima se uzorci izlazu povecavaju se ravnomernom brzinom dok se ne dostignu nivoi napona σk Deformacija tecenja izracunava se po obrascu:εtec(t. a mase ostalih komponenti sa tacnoscu od ±1%.od dimenzija betonskog elementa.(Kostantnu temperaturu od 20±4°C i unapred definisanu konstantnu vlaznost).Ukoliko se za beton koristi vlazan agregat ukupna kolicina vode je zbir vode koji agregat vec sadrzi i vode koja se posebno dozira.Odnos zapremine svezeg betona i zapremine cvrstih komponenata je koeficijent izlaza betonske mesavine ß.od starosti betona u vreme pocetka prosusivanja..5h. Ispitivanje se sprovodi na seriji od 9 uzoraka od kojih 3 sluze za zapreminske deformacije betona.Mesanje agregata cementa vode i aditiva vrsi se u mesalicama koje mogu da budu sa periodicnim i sa kontinualnim radom. pri temperaturi od 20±4°C . dozaze moraju da sadrze i kumulativne kolicine agregata po frakcijama vodeci racuna o redosledu doziranja frakcija.tk) Specificno tecenje koeficijent tecenja betona:φ (t. koja sa horizonatalnom ravni zaklapa ugao od 30°.koeficijenti izlaza obicno je od 0..predstavlja pregled svih kolicina materijala za jedan mesung svezeg betona u zavisnosti od kapaciteta mesalicu u kojoj se beton proizvodi.+ 198.nacina ugradjivanja i nege betona..tk)/ εtren (tk) 200.hidraulicno skupljanje. i za svaku vrstu i marku betona radi se posebna dozaza.koje se koriste za mesanje krucih betonskih mesavina.opste postavke.proces je na pocetku intenzivan a kasnije usporavan..Skupljanje i tecenje betona. Tecenje. .a narednih 48 h u pijacoj vodi T 20±4°C posle 72 ± 0. skupljanje usled isparavanja vode tokom perioda vizivanje cementa –plasticno skupljanje.3 za odredjivanje cvrstoce pri pritisku i 3 za meranje ukupne deformacije ε uk (t.Na uzorcima a i c prvo merenja deformacija vrsi se 72 ±0.. Deformacije skupaljnja se u toku vremena monotono povecava a simptotski tezeci konacnoj v rednosti.tk)-εsk(t) –εtren (tk) ε uk (t.Ukupna deformacija skupljanja sastaoji se od skupljanja usled kontracije produkata hidratacije –hidrataciono skupljanje.Kolicine se zaokruzuju na ceo kg.U odnosu na osu rotacije dele se na mesalice sa vertikalnom .Povezan je sa stanjem vlazosti cementa. (fali diagram za tecenje) Pod skpljanjem betona podrazumevaju se vremenske deformacije koje se ispoljavaju u vidu smanjenja dimnezija neopterecenih betonskih elemenata u toku vremana u svim pravcima.skupljanje nakon zavrsetka procesa vezivanja cementa. Uzorci se cuvaju u kalupima u vlaznom prostoru sa najmanje 95 % relativne vlaznosti u toku 24±0.εsk(t)deformacija izmerena na uzorcima a εsk(t)= εsk(tk)+ ε*sk(t. pri cemu d mora biti takvo da velicina bude jednaka cetvorostrukoj vrednosti ot vora gornjeg sita najvece frakcija mesavine agregata za beton.odnosno ukupnih vremeniskih deformacija ε*uk (t.horizonatalnom i kosom osom.+204.tecenje.tk)= ε uk (t.5h posle zavrsetka izrade uzorka a posle 4 i 7 dana...granulometriskog sastava agregata... i svakih narednih 7 dana kao i u samom vremenu tk.. 199.tk)= εtec(t.moraju da budu sracunati korekcije vode u funkciji procenata vlaznosti agregata.i koriscenja vecih kolicina cementa.Ako je V cem zapremnina cementa.Vremenski tok konacne vrednosti kondicioniranoim uslovima zavisi od temperature i relativne vlaznosti sredine.7 Omogucava izracunavanje kolicine cementa i agregata potrebne za dobijanje zapremine betona koje se odnosi na jedno mesanje.6-0.cementa sa finijim mlivom.tk).puszanje betona je vremenska deformacija monoaksialno opterecenih liniskih elemenata izlozenih u odredjenom trenutku t=tk dugotrajnom delovanju konstantnog napona pritiska koji zadovoljava uslov σk≤σm3 gde je σm cvrstoca pri pritisku betona.Uzorci c se u vremenu t =tk izlazu konstantnom pritisku σk koji zadovoljava uslov σk≤σm3.U odnosu na nacin mesanja mesalice se dele na gravitacione i mesalice sa prinudnim mesanjem.Uzorci su prizme ili cilindri.od vrste i kolicine cementa. a V agr zapremina agregata za dobijanje 1m3 svezeg betona je ß=1000/Vcem+Vagr.Uzorci za ispitivanje su prizme ili cilindri kod kojih je odnos duzine uzorka prema poprecnoj dimenziju u granicama 2≤ L/d≤4.Kod prvih radni ciklus se sastoji od punjenja mesalice mesanja mase i praznjenja a u drugom sve operacije teku istovremeno. Osim pojedinacnih kolicina svih materijala.tk) deformacija na uzorcima c εtren (tk) trenutna deformacija na uzorcima c kao rezultat nanosenja napona σk.od vodocemtntnog faktora.

Ubrzanje formiranje strukture postize se primenom aditiva.unosenje mase mora da bude centricno posto postoji opasnost odvajanja krupnih od sitnih zrna.njihove poroznosti i analizu gradje kontaktnog sloja na granici ovih elemenata.Struktura betona formiranje strukture i cvrstoca betona tipovi strukture +183.Treba da obezbede mogucnost dobijanja elemenata zahtevanih dimenzija i povrsinskih karakteristika i pritom treba da zadovolje mehanicku otpornost kako bi se suprostavili svim pritiscima sveze betonske mase.Vibracije u masi betona su prinudne vibracije cestice betona indukovane vibratorima za beton.rapavosti povrsine.2. On zavisi od finoce milva cementa. 206.Oplata odredjuje teksturu povrsine betona koja utice na izlged i trajnost.Ugradjivanje betona.Najvise ostaje 1-3% zaostalih mehurica vazduha.cesta primena plastifikatora.ne dolazi u obzir direktno istresanje svezeg betona iz mesalice. zagrevanjem zaparivanjem autoklaviranjem.i najcesce se vrsi razlicitim vibriranjem.Veoma mnogo se koriste takozvane betonske pumpe kojima se beton do mesta ugradjivanja potiskuje kroz cevovod.Kontaktni sloj izmedju zrna agregata i cementnog kamena utice na zajednicki rad u betonu.Pristupa mu se nakon zavrsetka unosenja svezeg betona u oplatu. etapa postepenog formiranja strukture ocvrslog betona uz povecanje cvrstoce.Pre betoniranja oplate se moraju premazati sa unutrasnje stanje odredjenim sredstvima kako ne bi doslo do jaceg slepljivanja oplate i betona.Cvrstoca veze agregatcementni kamen zavisi od prirode agregata.metala plasticnih masa.Takodje ne sme slobodno da pada sa visine vece od 1.razna kolica vagoneti i transportne trake.5m.vibracija.oplate Betonske konstrukcije dobijanju se ucvrscavanjem betonskih mesavina u razlicitim kalupima cime se betonskoj masi daju odredjene geometrijske forme.Vibriranjem se smanjuju sile veze cestica i sile unutrasnjeg trenja pa dolazi do slobodnog pakovanja cestica istiskivanjem mehurica vazduha cime se privremeno smanjuje viskozitet.njegovog minieroloskog sastava i od kolicine cementa.Athezija je bitna u odnosu na svojstva:Cvrstoca vodonepropustljivosti. poroznosti.a prilikom punjenja transportnih posuda ili prilikom sipanja u bunkere u blizini ugradjivanja. 208.termicka stabilnost.Bitno se razlikuje po osnovnom sastavu i svojstvima od cem.otpornost na dejstvo mraza.efikasnost vibriranja vrste vibratora Zbijanje se vrsi iskljucivo mehanickim masihskim postupcima. Na kvalitet elemenata utice kvalitet oplate sastav betona i tehnologija izrade.Transport svezeg betona Od mesalice do mesta ugradjivanja transportuje se dizalicama koje prenoste narocite posude sa svezim betonom (kible).od cistoce zrna.makrostruktura i mikrostruktura betona Formiranje strukture betona je rezultat procesa hidratacije cementa Ako ovaj proces posmatramo sa aspekta cvrstoce betona moze se podeliti na tri etape:1.Oplate se izradjuju od drveta. Mesavine svezeg betona krute i slabo polasticne konzestencije sa niskim vodocementim faktorom imaju kraci period formiranja strukture.Ovako transportovani beton je punpani beton i kod njega postoji veca zastupljenost sitnih cestica agregata i vise cementa cime se ostvaruje bolja povezanost mase .etapa stavilizacije srukture kada se dostignuta cvrstoca bitno ne menja. kamena.Sirina kontakta obicno iznosti 0.06mm.Postoji makro mikro struktura betona u makro strukturi se izdvajaju agregat i cementni kamen pa je ona nehomogena i konglomeraticna.a u slucajevima prevoza na duza rastojanja koriste se posebna vozila sa uredjajima za mesanje (automikseri).Efikasnost ugradjivanje betona vibriranjem zavisi od trajanja i intenziteta vibriranja intenzitet vibriranja Uv karakterisu dva parametra prinudnih vibracija aplituda oscilovanja a .Oplata se puni sipanjem betonske mase iz transportne posude ili putem zljebova vodjica za svez beton.poroznost je uvek veca.Treba voditi racuna da ne dodje do segregacije betona pa se sipanje u oplatu vrsi pomocu konusnih levkova. drvenih poloca.Efekti termicke obrade su najveci kao joj se pristupi nakon odredjenog odlezavanja svezeg betona kada je masa toliko cvrsta da moze da se odupre destruktivnim procesima usled termickih napona.201. 207.3.Jos kod punjenja transportnog sredstva treba se zastititi od segregacije. pocetna etapa.03-0.Smatra se da je zadovoljen uslov apsolutne kompaktnosti zrna agregata. Ugradjivanje betona zbijanjem .Mikro struktura podrazumeva definisanje unutrasnje strukture agregata i cementnog kamena.ubrzivaca vezivanja i ocvrscavanja cementa.Moze se uticati i postupcima termicke obrade.etapa formiranja pocetne strukture kada usled vezivanja cementa svez beton prelazi u cvrsto stanje.

i obradj. reslojavanje? kohezivnost? konzist.betona E) veza: E=1. Beton se u vlaznom stanju moze odrzavati korisc. Ima za cilj sprecavanje gubitka vode koja je neophodna za proces hidratacije cementa i eliminaciju skupljanja betona u vremenu kada on nije u stanju da podnese veca unutrasnja naprezanja.25.(polovina maksimalnog pomeranja cestica pri oscilatornom kretanju) i frenkfencija oscilovanja f (Hz ili broj vibracija u minuti).Tehnoloska svojstva svezeg betona: kozist. Sadrzaj vazduha Vrsi se u cilju utvrdjivanja sadrzaja vazduha uvucenog u beton primenom aeranata. 180. ali i svi betoni kod kojih se prim. 189.tvrdoce. Metoda sklerometra daje rezultate na bazi merenja povrsinske tvrdoce uspost. MB. Duzina nege zavisi od atmorsferskih uslova.Dinamicki moduo elasticnosti betona Meri se najcesce frekvencija longitudinalnih oscilacija prizmaticnih uzoraka. nemogucnosti dobrog vibriranja sv. Sto je γ > beton je kompaktniji i veca su mu fizicko meh. zrna cementa. betona.sv – masa sv.Za HPS tvrdoca se meri na bazi precnika otiska koji kuglica precnika 10mm napravi na povrsini betona nakon udarca proizvedenog putem definisanog udarnog rada.krutost i povezanost bet.masa.7 dana. pokrivanje mokrom hartijom. zapr.25Ed-19. Kolicina vode koja se primenjuje za pravljenje betona se trosi na kvas. 177.stvaranje cementne kase i kvasenje zrna agregata i delimicno upijanje. zavisi od: tipa konstrukcije. Vrednost Ed predstavlja tangens nagibnog ugla α σ-ε krive u taki (0.unutrasnji vibratori (per vibratori). izrazavanje su met.sv – zapremina kalupa.. Snizavanjem sadrzaja vode ispod kolicine neophodne za hidrat. pojave pukotina i prslina usled plasticnog skupljanja. Sa vlazenjem se mora poceti rano vec poske 45h nakon ugradjivanja.betona. ispuni sve prostore ogranicena oplatom) pokazatelji ocene ugradlj.betona u kalupu.sv/ Vb.sv. sv.konzistencije.Ako se koriste .sv= mb.rezim direktnog povecanja dilatacije (rezim pri kome se u jedinici vremena ostvaruje uvek isti prirastaj dilatacije) nacrtati dijagram 202. i obradlj. gustine armature.Ispitivanje betona metodama povrs.Ucinak per vibratora moze da se prikaze u obliku W=60LR2d L i duzina radnog dela vibratora. plasticnu i tekucu. Kriva 1 u opstem slucaju odgovara betonima vecih cvrst. se deli na krutu. Metode za kvantitat.4 MPa/s) Kriva 2 – betoni manje cvrstoce..Radni diagram σ-ε Daje zavisnost izmedju napona i deform. i obradlj. γ se odredjuje primenom kalupa od kocke ili prizme ivica 20cm u koje se ugradjuje na isti nacin na koji ce se ugradjivati i u datu konstrukciju. kolicine cementa (preko 400kg/m3 betona).a u opstem slucaju beton nema iste karakt. kvaliteta. betona koja garantuje njegovu ugradlj. Morska voda se ne sme koristiti. cementa nastaje pregoreli beton. Vebe metoda. postupka ugradjivanja i zavrsne obrade betona. slabije nege.0) u odnosu na ostale module ima najvecu vrednost(20-30% je veci od modula elast. 205. dimenz. Najcesce se koriste 2 metode: metoda HPS i metoda Smitovog cekica (Sklerometa).odskoka udarne mase koje ulazi u sastav aparature i cvrstoce.Nega betona Sastoji se u sprecavanju isparavanja vode i u polivanju ugradjenog betona vodom.min.zaht. Ed=(E+19)/1. parametri za def. slabo plasticnu.svih sredstava koja su u stanju da sprece naglo isparavanje vode iz betona: polivanje vodom.sleganja. metoda rasprostiranja i metoda sleganja vibriranjem (zbijanjem). plasticnim folijama.smese. ali dobija se i kod svih betona ako se pri njihovom ispitivanju primenjuje rezim diktiranog povecana napona (0. je skup svojstava za njegovu ugradljivost i obradljivost (sposobnost svezeg betona da primenom zbijanja homogenom masom u potpun. nedostatak je i velika disperzija rezultata ispitivanja jer tvrdoca zavisi od prisustva i udaljenosti krupnih zrna agregata od povrsine. koristi se metod pritiska na bazi Bojl-Mariotovog zakona. mb. sadrz.sastava betona.R je radijus dejstva vibratora.6±0. betona ugradlj.Tehnoloska svojstva svez.konstrukcije. To se javlja usled efekta zida. premazivanjem sredstvima koji obrazuju tanak film koji sprecava isusivanje (tecnosti na bazi silikona u parafina) 197. Nedostaci ove metode su da se merenja vrse na povrsinama elem. Uv = 8π3a2f3=k a2f3 Tipovi vibratora su povrsinski vibratori. konz. Vb. ne manji od vremena koje je potrebno da beton postigne 60% od predvidj. svojstva.vibro stolovi .vazduha konzist. Ugradljivost i obradljivost najvise zavise od sadrzaja vode. kao u untrasnjosti mase. Zapreminska masa γb. su: pokretljivost.zavisnodti izmadju elast.spoljasnji vibratori(oplatni).

cementi sa dodacima zgure ili pucolana kolicina vode se povecava za 15-20%. Ako je masa cementa > 400 kg/m3 na svakih 100kg/m3 kolicina vode se povecava za 10 kg/m3. .