P. 1
11.beton

11.beton

|Views: 2,050|Likes:
Published by Aleksandar Tasic

More info:

Published by: Aleksandar Tasic on Jun 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

169. Vrste aditiva i njihov uticaj na svojstva betona 1.

Plastifikatori su aditivi koji poboljsavaju ugradljivost i obradljivost betonskih smesa smanjujuci trenje unutar betona.Njihovom upotrebom smanjuje se kolicina vode u betonu 1015%.Superplastifikatori smanjuju vodu u betonu za 30% pri cemu se ne ugrozava ugradljivost i obradljivost a omogucuje se dobijanje vrlo visokih cvrstoca betona. 2.Aeranti su aditivi putem kojih se u strukturi betona formiraju mehurici vazduha.Ovakva struktura betona uslovljava povecanje otpornosti betona na dejstvo mraza.Sto ne podrazumeva istovremeno i smanjenje njegove cvrstoce.Koriste se kod betona za izradu aerodromskih pista beton.kolovoza,kanala...i kod betona koji su izlozeni dejstvu soli koja se nanosi preko betonskih povrsina radi odledjivanja. 3.Akceleratori koji deluju kao ubrzivaci vezivanja ili ocvrscavanja cementa.Njihovo koriscenje dolazi u obzir prilikom betoniranja po hladnom vremenu kada se zahteva postizanje vece cvrstoce betona u srazmerno kratkim rokovima. 4.Retarderi sprecavaju brzo odvijanje hemijskih reakcija na relaciji cement-voda najpoznatiji je sadra.Primena je pri betoniranju na visokim temperaturama pri transportovanju betona na duzim relacijama,pri izvodjenju betoniranja bez prekida.Omogucava ocuvanje ugradljivosti i obradljivosti betona u toku 24-48h i vise. 5.Zaptivaci zaptivaju kapilarne pore u cementnom kamenu.Na taj necin povecava se stepen vodonepropustljivosti ocvrslog betona. 6.Antifrizi sredstva protiv smrzavanja svezeg betona,deluju tako sto snizavaju tacku smrzavanja vode.Njihovom upotrebom omogucava se izvodjenje betoniranja i na temp.nizim od 0 °C.Neki od njih (NaCl) mogu da dovedu do pojave iscvetavanja kao i do povecanja higroskopnosti betona. 171.Cement kao komponenta betona,uticaj kolicine cementa na sv.betona Ucestvuje u sastavu betona 10-20% po masi.Izbor se vrsi na osnovu: 1.Cvrstoce(klase cementa) 2.Toploti hidratacije 3.Hemijskoj otpornosti Kada se traze betoni visih cvrstoca treba koristiti cemente visih klasa dok kod nizih kvaliteta moze da bude nizi.Cementi sa mesanim dodacima koriste se za primenu u betonima koji ce stalno biti u vodi ili vlazn.sredini.Za objekte velikih masa moraju se koristiti cementi niskih toplota hidratacije.U slucaju betonskih konstrukcija koje ce biti izlozene agresivnim tecnostima i gasovima koriste se cementi sa dodatkom zgure ili pucolana,metalurski,aluminatni,spec.cementi.Za objekte u morskoj vodi koriste se metarulski,pucolanski i aluminatni.Veliki uticaj ima kolicina cementa tj.sadrzaj cementa u 1m3 svezeg betona.Minimalna kolicina cementa za konstrukciju od arm.betona je 250kg/m3.Za konstrukcije izlozene atmosferilijama kolicina cementa je 300kg/ m3 betona,za beton izlozenom delovanju agresivne sile je 350 kg/ m3 svezeg betona.Na izbor kolicine cementa uticu: Zahtevane fizicko mehanicka karakteristike betona,uslovi ekpl.konstrukcije,velicine najkrupnijeg zrna agregata,gran.sastav agregata,sreds.za transp.i ugradjivanje.Zavisno od konkretnih uslova u praksi kolicina cementa varira od 300-400 kg/ m3 svezeg betona.Za velike cvrstoce betona io brz prirast cvrstoce u toku vremena koriste se masa cementa 450 kg/ m3. 172.Cvrstoca betona pri pritisku i marka betona:znacaj... Cvrstoca betona pri pritisku je prosecan napon u uzorku izlozenom aksijalnom pritisku pri sili loma,za slucaj odredjene starosti betona.Marka betona je normirana(uslovna) cvrstoca betona pri pritisku izrazena u MPa koja se dobija ispitivanjem betonskih kocki dimenzija 20x20x20cm a koja se zasniva na karakteristicnoj cvrstoci koja odgovara fraktilu p=10% pri starosti od 28 dana.Za konstrukcije i elemente u oblasti betonskih i armiranobetonskih konstrukcija upotrebljavaju se marke betona 10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60.Betoni marke visih od 60 tretiraju se kao specijalni betoni.Za konstukcije od armiranog betona ne koriste se marke nize od 15 a od prednapregnutog betona nize od 30.Karakteristicna cvrstoca pri pritisku je vrednost ispod koje se moze ocekivati najvise 10% svih cvrstoca pri pritisku ispitanih betona. 173.Cvrstoca betona,ispitivanje cvrstoce pri pritisku Ispituje se na uzorcima oblika kocke ili cilindra,redje betonskih prizmi.Ispitivanje se vrsi postupnim opterecenjem do loma betonskog tela u hidraulickim presama koje omogucavaju da se lom obavi pri 0.2-0.8 kapaciteta prese.Brzina nanosenja opterecenja treba da iznodi 0.6 ± 0.4 MPa/s.Tela oblika kocke opterecuju se upravno na pravac zbijanja a cilindri u pravcu zbijanja.Usled slabijeg

Kod drobljenog agregata athezija izmedju zrna agregata i cementnog kamena je velika pa betoni sa drobljenim agregatom imaju najvecu cvrstocu pri zatezanju.Sa povecanjem vodocementnog faktora cvrstoca pri zatezanju procentualno manje opada u odnosu na cvrst.silom u sredini raspona prizme.sila loma F.Znacajan je i odnos najmanje dimenzije uzorka i nominalno najkrupnijeg zrna.Vremenski porast cvrst. U sredisnoj zoni postoje: Naponi pritiska σp promenljivi po visini uzorka.9 R= V/S = Zaprem. 175.Ispitivanje otpornosti na mraz i vodonepropustljivosti betona +211.Savijanje se ostvaruju bilo sa 2 sile koje deluju u 1/3ma raspona ili sa jednom koncentr.preseka.povrsina poprecnog preseka. U zonama kontakta izmadju betonske mesavine i oplate ne postoji mogucnost dobrog pakovanja zrna agregata tj. ρ= povrsina/obim Betonska mesavina ce lako prolaziti kroz mrezu armature ako su zadovoljeni uslovi: za recni agregat Er<1. i pritisku Cvrstoca betona pri zatezanju zavisi od stanja povrsine agregata.c=2Pgr/πdl Pgr= pgrxl je granicna vrednost sile u hidraulickoj presi.koja se ispunjava betonom/ukupna povrs.u oba slucaja sile se nanose na prizmu preko cilindricnih podmetaca a kontakti na mestima unosenja opterecenja i na mestima oslonca moraju biti linijskog karaktera.s = 6Mgr/bh2 Mgr.pri zatezanju je u toku prvih 28 dana srazmerno intenzivan(postize se 80% konacne cvrst.kao i rezim nege uzoraka do momenta ispitivanja. gde je d precnik cilindra a l duzina cilindra.To je najniza cvrstoca pri zatezanju.Savijanjem 1.pri zat.zrno agregata ρ srednji radijus resetke. nije moguce ostvariti optimaln u upakovanost. Kod cilindra ovaj odnos treba da bude najmanje 3. 181.postize se tako sto se izmedju celicnih ploca i sipki u kidalici ubacuje zglobno oslanjanje.kvaliteta gornje osnove cilindra cvrstoce dobijene na cilindrima je niza od realne cvrstoce betona u masi cilindra.oplate. vodonepropustljivost betona .Efekat resetke i efekat zida kod betona Efekat resetke: Er=Dmax/ρ Dmax je nominalno najkr.tehnoloskih postupaka spravljanja. Uzorak opterecen linijskim pritiskom cepa se po priblizno vertikalnom pravcu pri dostizanju granicnog napona zatezanja σzmax. naponi zatezanja σz. Homogenost napona zatez.ugradjivanja i nege betona.efekat trenja stanje naprezanja u probnom telu. 2.eventualnog prisustva armature. ßp=Pgr/F Pgr. b-sirina h. Betonska smesa treba da sadrzi dovoljnu kolicinu malterske komponente da bi se popunile sve praznine uz oplatu. Cvrstoce ßz.Takodje utice i postupak ugradjivanja betona u uzorke.ispitivanja Osim brzine nanosenja opterevenja(veca brzina veca cvrstoca)na ispitivanja utice i glatkost nalezucih povrsina.odnos cvrstoca betona pri zatez. ßz=Zgr/F Zgr. 176.Uzorak je opterecen slozenim naponskim stanjem.visina popr.sa minimalnom vrednoscu 6P/πdl.Cvrstoca pri zatezanju betona nacin ispitivanja i velicine cvrstoce bet.2. konstantni po visini uzorka 2P/πdl izuzev u zonama dejstva linijskog pritiska gde su 0.geometr.sila kidanja F.Zavisi i od:Sadrzaja cementa.momenat sile pri lomu uzorka. Ispituje se na jedan od tri nacina:1. ßz.Sa povecanjem dimenzija uzoraka smanjuje se vred.direktnim aksijalnim zatezanjem 2. Primenjuju se betonska tela oblika prizme cija duzina l iznosi 4d.Efekat zida zavisi od velicina maximalnog zrna agregata. Ez=Maximalno zrno agregata/Srednji radijus oplate=Dmax/R. ßz.zidova i armature.koristi se oslabljeni cilindar kako bi se sprecilo kidanje uzorka u sloju slabijeg kvaliteta.cvrstoca.Cepanjem putem linijskog pritiska 3.karakt. 3.c vece su za oko 15-20% od ßz. 178.povrsina preko koje se prenosi opterecenje.pri pritisku.Sa smanjenjem sadrzaja krupnog agregata smanjuje se i cvrstoca betona. Optimalni efekti postizu se u slucaju kada je 0. 174.betona uticaj je zanemarljiv.4 a za drobljeni agregat Er<1.ali ako je njegova cvrstoca za 2% veca od trazene cvrst.8<Ez<1 tj.) a kasnije znacajno usporava.vodocementnog faktora.Povecanjem sadrzaja cementa cvrstoca betona se povecava manje nego cvrstoca pri pritisku.Cvrstoca pri pritisku betona faktori uticaja koji su vezani za sam post. E≈0.Na cvrstocu betona utice i agregat.Cvrstoca betona osnovni faktori uticaja vezani za sastav mesavina.

200. Cement i sastav betona moraju da budu takvi da T u masi betona ne predje 65°C. pri pritisku tih uzoraka posle loma. Postupak korelacije svodi se na: na dovoljno velikom broju mernih mesta rasporedjenih ravnomerno u okviru ispit. duzinama.Ispituje se na ciindrima precnika 150mm i visine 150mm. Koristiti cemente nizih toplota hidratacije nizih klasa.svojstva cementa i agregata. nizi vodocementni faktori.betoniranje leti Kod betoniranja pri posebnim uslovima smatra se ugradjivanje betona pri spoljnim temperaturama ispod 5 ili iznad 30°C.poroznosti cementnog kamena. Marke vodonepropustljivosti su V-2. Ako se na gornjoj povrsini nekog od 6 uzoraka pojave kapi vode. . kada se voda dovoljno ohladi(ne sme da dodje do kontakta izmedju cementa i vode T>30°C) Upotreba smrznutog agregata nije dozvoljena.njihovog rasporeda. Grejanje agregata je najefikasnije i najskuplje. V-12.12 oznacavaju pritiske u barima koje beton mora da zadovolji.8. Treba vrsiti i hladjenje oplate vodom.betoniranje zimi +191. Za ispitivanje destruktivnom metodom koristi se 15 uzoraka.od 20°C i relativnoj vlaznosti oko 65%. Pri betoniranju iznad 30°C paznja je na promeni ugradlj. Voda se zagreva na T od 40-70°C pri cemu se u mesalicu dozira topla voda posle agregata.pri pritisku ßp(V). ponekad ici i na nocna betoniranja.6.Marke otpornosti betona prema dejstvu mraza su M-50.250. Opsti oblik ove zavisnosti je ekspon. Za dobijanje zavisnosti cvrstoce od brzine ultrazvuka treba posedovati uzorke etalone na kojima ce se nakon merenja brzine ultrazvuka odrediti cvrst. otpor.300) Brojevi pretstavljeju broj ciklusa smrzavanja odmrzavanja koje je beton izdrzao do momenta kada su mu cvrstoca i Edinamicko smanjeni za najvise 25%.kao i od vrste (otvorene ili zatvorena) poroznosti. V-8. betona koja se ipoljava pri vecim transp. da ima punu zahtev. primenom metode najmanjih kvadrata.Ispitivanja se vrse na temp.hidratacije cementa. +190. izvrsiti ispitivanje bez razaranja. a beton koji ce niti izlozen i dejstvu zoli za odmrzavanje. upotreba aditiva antifriza i aditiva ubrzivaca i ocvrscivaca cementa. mora u momentu prvog smrzav.zatim jos detaljnije na dovoljnom broju mernih mesta izvrsiti ispitivanja bez razaranja.odmrzavanje pri kome prosecna cvrstoca smrzavanih uzoraka iznodi najmanje 75% cvrstoce etalonskih uzoraka. Na vodonepropustljivost se moze uticati smanjivanjem vodocementnog faktorampovecanjem stepena hidratacije cementa. na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje. pa se koristi za ocenu cvrstoce betona u gotovim konstrukcijama. Ako se to desi treba preduzeti mere hladjenja kompon.4.(100. i plocastim uzorcima dimenzija 200x200x150mm. Za marke od 4 do 12 ne sme da dodje do pojave vode na gornjim povrsinama 5 od ukupno 6 uzoraka. pa se najcesce zagreva samo voda. Za ispitivanje nedestruktivnom metodom potrebno je 3 uzorka.na lako pristupacnim mestima u elementu izvrsiti vadjenje betonskog cilindra.150. Pravila za betoniranje zimi: koriste se cementi visih toplota hidratacije. 10x10x40cm 179. pri cemu 2. V-6.Propustljivost betona zavisi od step.. i primenjivati retardere.funkcija: ßp= aebV.kocke ivica 15 ili 20cm.struktura pora. a doziranje cementa je na kraju. Prethodno treba utvrditi funkcionalnu zavisnost °izmedju brzine ultrazvuka V i cvrst.. ta velicina sluzi kao mera vodonepropustljivosti. Nega betona obuhvata zagrevanje elemenata nakon postupka ugradjivanja betona. Beton koji ce u eksplataciji biti izlozen smrzavanju i odmrzavanju pre prvog smrzavanja mora da ima punu zahtevanu cvrstocu. Uzorak se smesta u celican sud. na osnovu vrednosti dobijenih nedestruktivnim postupkom i dobijenih cvrst. dobijene rezultate(brzine ultrazvuka)obraditi matematickom statistikom. 182. Konstante a i b odredjuju se na osnovu optimalne saglasnosti.pri pritisku odrediti korelaciju ßp= ßp(V).Zavisi od zapremine kapilarnih pora. Otpornost prema dejstvu mraza podrazumeva sposobnost betona da u stanju zasicenosti vodom podnese visekratno smrzavanje i odmrzavanje. prizme dim. Za M-50 potrebno je 6 uzoraka od cega su 3 etalonska.. visih klasa i cementi bez dodataka. Gornja povrsina uzorka je potpuno slobodna dok se na donjj povrsini kruga deluje vodom pod pritiskom. Kao kriterijum usvaja se broj ciklusa smrzavanje. izbegavati pucolanske cemente i cemente sa dodatkom pucolana.elementa.Izvodjenje betonskih radova u posebnim klimatskim uslovima. Pre prvog smrzavanja beton mora da ima najmanje 50% zahtevane cvrstoce.Ispitivanje betona metodom ultrazvuka Zasniva se na merenmju brzina prostiranja longitudinalnih ultrazvucnih talasa kroz beton. upotreba vece kolicine cementa. Pri temperaturama ispot 5°C pri spravljanju betona izvrsiti zagrevanje komponenata betona. Brzina ultrazvuka zavisi od ostvarene gustine betona.V-4.

Napon se zadrzi 60 sec.otporonost betona prema dejstvu mraza podrazumeva sposobnost betona da u stanju zasicenosti vodom podnese visekratno smrzavanje i odmrzavanje.35. pri cemu a treba da bude najmanje 4x > od najkrupnijeg zrna. pretstavlja odnos promene napona i elast deformacije koja se dobija ispitivanjem prizmaticnog uzorka izlozenog pritisku. Formula Beljajeva: fk.Modul elasticnosti betona definicija i postupak ispitivanja Staticki moduo elast. Klasa betona oznacava se u proj.do dostrukcije betona dovode unutrasnji pritisci koje su posledice sirenje leda cija je zapremina za 3%veca od zapremine od vode koja nastaje. fpc je cvrstoca pri pritidku cemtnta A je koeficijent cija se vresnost krece od 0. Jedna partija ne sme da se odnosi na period proizvodje duzi od mesec dana a broj uzoraka za dokaz.28=A1fpc(mc/mv0. vrednosti su redom 1 − 0. partije betona Marka betona je normirana cvrst.5) γsc Formula Ferea: fk.5 MPa.betona ili hladjenje betona u samom elementu.4 MPa u sekundi dok se ne dostigne napon σb. Osnovni cinilac otprornosti je kompaktnost betona koja se najefikasnije ostvarjuje primenom nisih vodocementnih faktora ili primenom aeranata. Kao kriterijum otpornosti usvaja se broj ciklusa zamrzavanja odmrzavanja pri kome prosecna cvrstoca pri pritisku smrzavanih uzoraka − .Osnovni zakoni cvrstoce betona Postoji funkcionalna povezanost cvrst.5 fpc je klasa cementa a k je parametar koji zavisi od vrste agregata( 4 je za sljunak. k je paramet. Karakt. 188. i zadrzavajuci iste napone u toku 60s.od betona upotrebljavaju se marke: 10. Za konstrukcije i elem. Formula Bolomeja fk. od l1-l4 za poduzni pravac odnosno lp1 i lp2 za poprecni pravac sracunavaju se dilatacije a zatim i moduli elasticnosti.28=k/(1+ ω γsv )2 γsc je specificna masa cementa.28=A2fpc(mc/mv+0.40. Ponovo se optereti uzorak do napona σb(4). cvrst.250.5MPa.30.20. Epruveta se optereti sa σ0= 0.Za utvrdjivanje otpornosti betona prema dejtvu mraza primenjuje se metoda sa razaranjem uzoraka.za droblj. 193.19PBAB-87.pri primeni agregata sa lose komponovanim granulometriskim sastavom. i rasterec.koji zavisi od klase primenjenog cementa ( za klase 25. Betonska prizma je dimenzija 12x12x36cm.5) za mc/mv≥2. Betoni iste klase ali razlicitog sastava cine vise razlicitih vrsta betona.6±0. dokumentaciji i obuhvata samu marku betona ili marku betona i druga svojstva propisana u cl. do σb. pri pritisku je vrednost ipod koje se moze ocekivati najvise 10% svih cvrst.28= Afpc ω . Zatim se vrsi raster. destruktivna i nedestruktivna koja podrazumeva merenje diamickog modula elasticnosti betona.Kada su sva merenja zavrsena vrsi se opterec. pri cemu σb ≤ σm/3 σm cvrstoca betona pri pritisku.betona pri pritisku fp i vodocementnog faktora. i posle 60s za vreme sledecih 30s ocitavaju se stanja na svim instrum. Eb=Δσ/ ε Δσ je promena napona P/F0 od σ0. uzorak moze biti prizmatican ili cilindricana sa odnosom strana 2≤h/a≤4.elemenata jednog objekta ili beton ugradjen u elemente objekta u odredjenom periodu.35.5ω 180.55. 185. Za armir. uzorka do loma.28=fpc/k(ω)1.50.4) fk.marke betona u jednoj partiji ne moze biti > od 30. tehnicke nule cija je uobicajena vrednost 0.do napona σ0 = 0.390 MPa).320. Partija betona je kolicina iste klase i vrste betona koja se priprema i ugradjuje pod istim uslovima.5) A1 i A2 koef. posle cega se povecva nadon brzinom od 0. 192. pri pritisku ispitivanih betona ispitanog betona.45.65 manje vrednosti uzimati kod betona nizih cvrstoca.5 (mv/mc≥0. beton ne sme se upotrebiti marka niza od MB-15.25. Paziti da ugradjeni beton ne gubi naglo vodu i preduzeti intenzivno kvasenje betona. Obrazci se odnose na cvrstoce koji odgovaraju kockama ivice 20cm pri starosti betona od 28 dana.klase betona. koja se zasniva na karakt. Vrsta betona jeste beton jedne klase i jednog utvrdjenog sastava. γsv specificna masa vode. cvrst.55.5 (mv/mc≤0.Marke betona. pri pritisku u MPa. Formula Skratajeva za mc/mv≤2.60. a fpc klasa cementa.5 MPa.55 – 0. vrste betona. Odnosi se na beton ugradjen u iste konstruktivne elemente ili u vise konstr. Na osnovu izvrsenih ocitavanja stanja na instrumantima.kamen 3.15. pri starosti betona od 28 dana.45. Izvrsi se tri dodatna ciklusa ispitivanja uz istu brzinu opterec.4) fk.

i koriscenja vecih kolicina cementa.150.Receptura polazi od svojstava betona odradjenih projektom konstrucije.faktori uticaja postupci ispitivanja Pod skpljanjem betona podrazumevaju se vremenske deformacije koje se ispoljavaju u vidu smanjenja dimnezija neopterecenih betonskih elemenata u toku vremana u svim pravcima.20.osim betona M-50.Vece je kod elemenata manjih dimenzija.Devet uzoraka prestavlja etalonske uzorke a ostalih 6 se izlazu smrzavanju i odrmrzavanju.Vremenski tok konacne vrednosti kondicioniranoim uslovima zavisi od temperature i relativne vlaznosti sredine.Minimalne kolicine u slucaju primene cementa u klasi 35. Deformacije skupaljnja se u toku vremena monotono povecava a simptotski tezeci konacnoj v rednosti.15. potrebno je ukupno 15 uzoraka.Dozaza za beton .260.300.006αhmc=0.Povezan je sa stanjem vlazosti cementa.1ma(mv/mc -0.Projektovanje sastava betonskih mesavina za betone B I .od starosti betona u vreme pocetka prosusivanja.20. 198. skupljanje usled isparavanja vode tokom perioda vizivanje cementa –plasticno skupljanje.prizmaticni uzorci 10x10x40 cm.350 kg/m3. tri etalonska i tri za odrmzavanje smrzavanje.MB koja mora da bude naznacena i od vodonepropustljivosti otpornosti na mraz .odredjivanje vococementnog faktorak. Za destruktivni postupak.1(mv-0.skupljanje nakon zavrsetka procesa vezivanja cementa.Uzorci su kocke sa ivicama 15 ili 20 cm ili cilindri uzeti iz gotovih objekata.200.25 redom 220.Za cement klase 45 gornje kolicine cementa se smeju smanjiti za 10% a za klase 25 gornje kolicine treba povecati za 10% Gornje kolicine cementa moraju se povecati za 10 % pri frakciji od 8-16 mm 20 % pri frakciji od 4-8 mm. Za ispitivanje nedestruktivnom metodom portebna su tri uzorka .(Kostantnu temperaturu od 20±4°C i unapred definisanu konstantnu vlaznost).polazni parametri.odredjivanje velicine maksimalnog zrna agregata na osnovu sracunavanja efekta zida i efektra resetke odredjivanja kolicine vode.Postupak izrade recepture svodi se na: izbor vrste materijala.Ukupna deformacija skupljanja sastaoji se od skupljanja usled kontracije produkata hidratacije –hidrataciono skupljanje.22αhmc kapilarne poroznosti: pk=0.a narednih 48 h u pijacoj vodi T 20±4°C posle 72 ± 0. 194.5 mm su za MB 10.od vodocemtntnog faktora. Za M-50 potrebno je 6 uzoraka.cvrstoce pri pritisku tj. pri cemu d mora biti takvo da velicina bude jednaka cetvorostrukoj vrednosti ot vora gornjeg sita najvece frakcija mesavine agregata za beton..Poroznost betona izrazi i postupak dobijanja izraza za deo ukupne poroznosti.5h izlazu se kondicioniranim termohigrometriskim uslovima.300) Brojevi ispisani u koviru simbola su broj ciklusa smrzavanja odmrzavanja koji je beton izdrzao do mementa kada su mu cvrstoca i dinamicki modul elasticnosti smanjeni najvise za 25%. 195.016αhmc+0.4αh)=0.Postupak projekovanja betonskih mesavina.5h.od vrste i kolicine cementa.25 pri cemu propisuje da se ovakav beton moze ugradjivati samo na gradilistu na kome se spravlja i ne sme se isporucivat. prema BAB 87 Betoni prve kategorije mogu se spravljati bez prethnodnih ispitivanja sto znaci da za ove betone sastavljanje mesavina se vrsi na bazi iskustvenih parametra. Ukupna poroznost (p) betona sastoji se od: gelska poroznost: pg=0.nacina ugradjivanja i nege betona.od dimenzija betonskog elementa..sracunavanje kolicine cementa i kolicine agregata.Uzorci za ispitivanje su prizme ili cilindri kod kojih je odnos duzine uzorka prema poprecnoj dimenziju u granicama 2≤ L/d≤4. za betone plasticne konzistencije pri koriscenju agregata frakcije 16/31. Uzorci se cuvaju u kalupima u vlaznom prostoru sa najmanje 95 % relativne vlaznosti u toku 24±0.cementa sa finijim mlivom.redosled operacija Projekotvanje betonskih mesavina sastoje se iz izrade receptura za 1m3 svezeg ugradjenog betona i izrade dozaza za zeljenu zapreminu svezeg ugradjenog betona prema kapacitetu mesalice .proces je na pocetku intenzivan a kasnije usporavan.granulometriskog sastava agregata.4αhmc) zaostale poroznosti: Δp=100-(mc/γsc + mv/γsv + ma/γsa)*100 ukupna poroznost: p=pg+pk+Δp 196. Skupljanje betona opsta postavka .. usvajanja granulometriskog sastava i proracun ucesca pojedinih frakcija.250.Pravilnik dozvoljava ovakav postupak samo u slucaju MB 10. i 10% ako su umesto plasticne tekuci koezistencije svezeg betona.Postoje marke betona M-50 (100.hidraulicno skupljanje. pri temperaturi od 20±4°C .15.iznosti najmanje 75% od crvstoce koju imaju etalonski uzorci.

.U odnosu na nacin mesanja mesalice se dele na gravitacione i mesalice sa prinudnim mesanjem.Povezan je sa stanjem vlazosti cementa.Uzorci c se u vremenu t =tk izlazu konstantnom pritisku σk koji zadovoljava uslov σk≤σm3. (fali diagram za tecenje) Pod skpljanjem betona podrazumevaju se vremenske deformacije koje se ispoljavaju u vidu smanjenja dimnezija neopterecenih betonskih elemenata u toku vremana u svim pravcima.tk)-εsk(t) –εtren (tk) ε uk (t.7 Omogucava izracunavanje kolicine cementa i agregata potrebne za dobijanje zapremine betona koje se odnosi na jedno mesanje.koje se koriste za mesanje krucih betonskih mesavina.+ 198. Osim pojedinacnih kolicina svih materijala.Naponi kojima se uzorci izlazu povecavaju se ravnomernom brzinom dok se ne dostignu nivoi napona σk Deformacija tecenja izracunava se po obrascu:εtec(t.granulometriskog sastava agregata.od vrste i kolicine cementa..od vodocemtntnog faktora.moraju da budu sracunati korekcije vode u funkciji procenata vlaznosti agregata.Kod prvih radni ciklus se sastoji od punjenja mesalice mesanja mase i praznjenja a u drugom sve operacije teku istovremeno..6-0..tk)/ εtren (tk) 200.Skupljanje i tecenje betona..εsk(t)deformacija izmerena na uzorcima a εsk(t)= εsk(tk)+ ε*sk(t. skupljanje usled isparavanja vode tokom perioda vizivanje cementa –plasticno skupljanje.predstavlja pregled svih kolicina materijala za jedan mesung svezeg betona u zavisnosti od kapaciteta mesalicu u kojoj se beton proizvodi. i svakih narednih 7 dana kao i u samom vremenu tk. a V agr zapremina agregata za dobijanje 1m3 svezeg betona je ß=1000/Vcem+Vagr.odnosno ukupnih vremeniskih deformacija ε*uk (t.5h. Ispitivanje se sprovodi na seriji od 9 uzoraka od kojih 3 sluze za zapreminske deformacije betona.5h izlazu se kondicioniranim termohigrometriskim uslovima.proces je na pocetku intenzivan a kasnije usporavan. pri cemu d mora biti takvo da velicina bude jednaka cetvorostrukoj vrednosti ot vora gornjeg sita najvece frakcija mesavine agregata za beton.nacina ugradjivanja i nege betona.U odnosu na osu rotacije dele se na mesalice sa vertikalnom .koeficijenti izlaza obicno je od 0.Skupljanje betona. a mase ostalih komponenti sa tacnoscu od ±1%..3 za odredjivanje cvrstoce pri pritisku i 3 za meranje ukupne deformacije ε uk (t..skupljanje nakon zavrsetka procesa vezivanja cementa.a narednih 48 h u pijacoj vodi T 20±4°C posle 72 ± 0.tecenje. Tecenje.cementa sa finijim mlivom.tk) pod konstantnim naponom σk.tk)= εtec(t..Ukupna deformacija skupljanja sastaoji se od skupljanja usled kontracije produkata hidratacije –hidrataciono skupljanje.od starosti betona u vreme pocetka prosusivanja.Ukoliko se za beton koristi vlazan agregat ukupna kolicina vode je zbir vode koji agregat vec sadrzi i vode koja se posebno dozira.tk).Vece je kod elemenata manjih dimenzija.tk)= ε uk (t. .+204.Kolicine se zaokruzuju na ceo kg.(Kostantnu temperaturu od 20±4°C i unapred definisanu konstantnu vlaznost).tk) Specificno tecenje koeficijent tecenja betona:φ (t.tk) deformacija na uzorcima c εtren (tk) trenutna deformacija na uzorcima c kao rezultat nanosenja napona σk.Na uzorcima a i c prvo merenja deformacija vrsi se 72 ±0. i za svaku vrstu i marku betona radi se posebna dozaza.i koriscenja vecih kolicina cementa. pri temperaturi od 20±4°C . Uzorci se cuvaju u kalupima u vlaznom prostoru sa najmanje 95 % relativne vlaznosti u toku 24±0.Vremenski tok konacne vrednosti kondicioniranoim uslovima zavisi od temperature i relativne vlaznosti sredine.Uzorci su prizme ili cilindri.5h posle zavrsetka izrade uzorka a posle 4 i 7 dana. koja sa horizonatalnom ravni zaklapa ugao od 30°. Deformacije skupaljnja se u toku vremena monotono povecava a simptotski tezeci konacnoj v rednosti..od dimenzija betonskog elementa.Odnos zapremine svezeg betona i zapremine cvrstih komponenata je koeficijent izlaza betonske mesavine ß.Uzorci za ispitivanje su prizme ili cilindri kod kojih je odnos duzine uzorka prema poprecnoj dimenziju u granicama 2≤ L/d≤4.puszanje betona je vremenska deformacija monoaksialno opterecenih liniskih elemenata izlozenih u odredjenom trenutku t=tk dugotrajnom delovanju konstantnog napona pritiska koji zadovoljava uslov σk≤σm3 gde je σm cvrstoca pri pritisku betona. Spravljanje betona doziranje mesalice koeficijent izlaza Komponente betona doziraju se tezinski po masi pri cemu se masa agregata odredjuje sa tacnoscu od ± 2%.Mesanje agregata cementa vode i aditiva vrsi se u mesalicama koje mogu da budu sa periodicnim i sa kontinualnim radom.Ako je V cem zapremnina cementa. dozaze moraju da sadrze i kumulativne kolicine agregata po frakcijama vodeci racuna o redosledu doziranja frakcija.opste postavke.hidraulicno skupljanje..horizonatalnom i kosom osom. 199.

Sirina kontakta obicno iznosti 0.Najvise ostaje 1-3% zaostalih mehurica vazduha.Athezija je bitna u odnosu na svojstva:Cvrstoca vodonepropustljivosti.Struktura betona formiranje strukture i cvrstoca betona tipovi strukture +183.metala plasticnih masa. Na kvalitet elemenata utice kvalitet oplate sastav betona i tehnologija izrade.2.Treba da obezbede mogucnost dobijanja elemenata zahtevanih dimenzija i povrsinskih karakteristika i pritom treba da zadovolje mehanicku otpornost kako bi se suprostavili svim pritiscima sveze betonske mase. pocetna etapa.makrostruktura i mikrostruktura betona Formiranje strukture betona je rezultat procesa hidratacije cementa Ako ovaj proces posmatramo sa aspekta cvrstoce betona moze se podeliti na tri etape:1.3.etapa stavilizacije srukture kada se dostignuta cvrstoca bitno ne menja.Oplata odredjuje teksturu povrsine betona koja utice na izlged i trajnost.Treba voditi racuna da ne dodje do segregacije betona pa se sipanje u oplatu vrsi pomocu konusnih levkova.a u slucajevima prevoza na duza rastojanja koriste se posebna vozila sa uredjajima za mesanje (automikseri).unosenje mase mora da bude centricno posto postoji opasnost odvajanja krupnih od sitnih zrna.Pre betoniranja oplate se moraju premazati sa unutrasnje stanje odredjenim sredstvima kako ne bi doslo do jaceg slepljivanja oplate i betona.Ovako transportovani beton je punpani beton i kod njega postoji veca zastupljenost sitnih cestica agregata i vise cementa cime se ostvaruje bolja povezanost mase . Ubrzanje formiranje strukture postize se primenom aditiva.201.otpornost na dejstvo mraza.oplate Betonske konstrukcije dobijanju se ucvrscavanjem betonskih mesavina u razlicitim kalupima cime se betonskoj masi daju odredjene geometrijske forme.Oplata se puni sipanjem betonske mase iz transportne posude ili putem zljebova vodjica za svez beton.Ugradjivanje betona.Mikro struktura podrazumeva definisanje unutrasnje strukture agregata i cementnog kamena. etapa postepenog formiranja strukture ocvrslog betona uz povecanje cvrstoce.06mm.i najcesce se vrsi razlicitim vibriranjem.rapavosti povrsine. kamena.Vibriranjem se smanjuju sile veze cestica i sile unutrasnjeg trenja pa dolazi do slobodnog pakovanja cestica istiskivanjem mehurica vazduha cime se privremeno smanjuje viskozitet.etapa formiranja pocetne strukture kada usled vezivanja cementa svez beton prelazi u cvrsto stanje.od cistoce zrna. 208. drvenih poloca.Kontaktni sloj izmedju zrna agregata i cementnog kamena utice na zajednicki rad u betonu.5m.ne dolazi u obzir direktno istresanje svezeg betona iz mesalice.Cvrstoca veze agregatcementni kamen zavisi od prirode agregata.Postoji makro mikro struktura betona u makro strukturi se izdvajaju agregat i cementni kamen pa je ona nehomogena i konglomeraticna.Transport svezeg betona Od mesalice do mesta ugradjivanja transportuje se dizalicama koje prenoste narocite posude sa svezim betonom (kible). Mesavine svezeg betona krute i slabo polasticne konzestencije sa niskim vodocementim faktorom imaju kraci period formiranja strukture.Bitno se razlikuje po osnovnom sastavu i svojstvima od cem.Vibracije u masi betona su prinudne vibracije cestice betona indukovane vibratorima za beton.poroznost je uvek veca.njegovog minieroloskog sastava i od kolicine cementa.njihove poroznosti i analizu gradje kontaktnog sloja na granici ovih elemenata. zagrevanjem zaparivanjem autoklaviranjem.ubrzivaca vezivanja i ocvrscavanja cementa.Moze se uticati i postupcima termicke obrade.03-0.Smatra se da je zadovoljen uslov apsolutne kompaktnosti zrna agregata.razna kolica vagoneti i transportne trake.a prilikom punjenja transportnih posuda ili prilikom sipanja u bunkere u blizini ugradjivanja. poroznosti.Oplate se izradjuju od drveta.Takodje ne sme slobodno da pada sa visine vece od 1.cesta primena plastifikatora. 206.Pristupa mu se nakon zavrsetka unosenja svezeg betona u oplatu. On zavisi od finoce milva cementa.efikasnost vibriranja vrste vibratora Zbijanje se vrsi iskljucivo mehanickim masihskim postupcima.Efikasnost ugradjivanje betona vibriranjem zavisi od trajanja i intenziteta vibriranja intenzitet vibriranja Uv karakterisu dva parametra prinudnih vibracija aplituda oscilovanja a . 207. Ugradjivanje betona zbijanjem .Jos kod punjenja transportnog sredstva treba se zastititi od segregacije.vibracija.termicka stabilnost.Efekti termicke obrade su najveci kao joj se pristupi nakon odredjenog odlezavanja svezeg betona kada je masa toliko cvrsta da moze da se odupre destruktivnim procesima usled termickih napona.Veoma mnogo se koriste takozvane betonske pumpe kojima se beton do mesta ugradjivanja potiskuje kroz cevovod.

zavisnodti izmadju elast.konzistencije.zaht.unutrasnji vibratori (per vibratori).a u opstem slucaju beton nema iste karakt. kao u untrasnjosti mase. Ugradljivost i obradljivost najvise zavise od sadrzaja vode.Radni diagram σ-ε Daje zavisnost izmedju napona i deform. Uv = 8π3a2f3=k a2f3 Tipovi vibratora su povrsinski vibratori. Ima za cilj sprecavanje gubitka vode koja je neophodna za proces hidratacije cementa i eliminaciju skupljanja betona u vremenu kada on nije u stanju da podnese veca unutrasnja naprezanja.svih sredstava koja su u stanju da sprece naglo isparavanje vode iz betona: polivanje vodom.4 MPa/s) Kriva 2 – betoni manje cvrstoce. Duzina nege zavisi od atmorsferskih uslova. koristi se metod pritiska na bazi Bojl-Mariotovog zakona. Beton se u vlaznom stanju moze odrzavati korisc.Tehnoloska svojstva svezeg betona: kozist.Za HPS tvrdoca se meri na bazi precnika otiska koji kuglica precnika 10mm napravi na povrsini betona nakon udarca proizvedenog putem definisanog udarnog rada.betona E) veza: E=1.Ispitivanje betona metodama povrs. konz. nedostatak je i velika disperzija rezultata ispitivanja jer tvrdoca zavisi od prisustva i udaljenosti krupnih zrna agregata od povrsine.0) u odnosu na ostale module ima najvecu vrednost(20-30% je veci od modula elast. Vb. je skup svojstava za njegovu ugradljivost i obradljivost (sposobnost svezeg betona da primenom zbijanja homogenom masom u potpun.sv – masa sv.6±0.odskoka udarne mase koje ulazi u sastav aparature i cvrstoce. postupka ugradjivanja i zavrsne obrade betona. i obradlj. Kolicina vode koja se primenjuje za pravljenje betona se trosi na kvas. nemogucnosti dobrog vibriranja sv. ali i svi betoni kod kojih se prim. metoda rasprostiranja i metoda sleganja vibriranjem (zbijanjem). svojstva. betona koja garantuje njegovu ugradlj. mb.spoljasnji vibratori(oplatni).krutost i povezanost bet.i obradj.sv – zapremina kalupa.sleganja. Ed=(E+19)/1.7 dana. pojave pukotina i prslina usled plasticnog skupljanja. Snizavanjem sadrzaja vode ispod kolicine neophodne za hidrat. 180. zrna cementa.Dinamicki moduo elasticnosti betona Meri se najcesce frekvencija longitudinalnih oscilacija prizmaticnih uzoraka. plasticnu i tekucu. Vrednost Ed predstavlja tangens nagibnog ugla α σ-ε krive u taki (0. zavisi od: tipa konstrukcije. kolicine cementa (preko 400kg/m3 betona).stvaranje cementne kase i kvasenje zrna agregata i delimicno upijanje. betona ugradlj. ispuni sve prostore ogranicena oplatom) pokazatelji ocene ugradlj. plasticnim folijama. Kriva 1 u opstem slucaju odgovara betonima vecih cvrst. reslojavanje? kohezivnost? konzist. Najcesce se koriste 2 metode: metoda HPS i metoda Smitovog cekica (Sklerometa).tvrdoce. se deli na krutu. 177.R je radijus dejstva vibratora.25Ed-19. betona. sadrz.Ucinak per vibratora moze da se prikaze u obliku W=60LR2d L i duzina radnog dela vibratora.Tehnoloska svojstva svez. premazivanjem sredstvima koji obrazuju tanak film koji sprecava isusivanje (tecnosti na bazi silikona u parafina) 197. Metoda sklerometra daje rezultate na bazi merenja povrsinske tvrdoce uspost.Nega betona Sastoji se u sprecavanju isparavanja vode i u polivanju ugradjenog betona vodom. slabije nege.sv= mb.. Metode za kvantitat. 205. ali dobija se i kod svih betona ako se pri njihovom ispitivanju primenjuje rezim diktiranog povecana napona (0.konstrukcije. slabo plasticnu. zapr. Sadrzaj vazduha Vrsi se u cilju utvrdjivanja sadrzaja vazduha uvucenog u beton primenom aeranata.sastava betona. su: pokretljivost. γ se odredjuje primenom kalupa od kocke ili prizme ivica 20cm u koje se ugradjuje na isti nacin na koji ce se ugradjivati i u datu konstrukciju..25.betona.Ako se koriste . Morska voda se ne sme koristiti.betona u kalupu.vazduha konzist. sv. To se javlja usled efekta zida.vibro stolovi . gustine armature. dimenz.sv/ Vb. Zapreminska masa γb. i obradlj. cementa nastaje pregoreli beton. Sa vlazenjem se mora poceti rano vec poske 45h nakon ugradjivanja. MB.sv. ne manji od vremena koje je potrebno da beton postigne 60% od predvidj. pokrivanje mokrom hartijom.smese. izrazavanje su met. Sto je γ > beton je kompaktniji i veca su mu fizicko meh.masa. kvaliteta. parametri za def.(polovina maksimalnog pomeranja cestica pri oscilatornom kretanju) i frenkfencija oscilovanja f (Hz ili broj vibracija u minuti). Vebe metoda. Nedostaci ove metode su da se merenja vrse na povrsinama elem.min. 189.rezim direktnog povecanja dilatacije (rezim pri kome se u jedinici vremena ostvaruje uvek isti prirastaj dilatacije) nacrtati dijagram 202.

cementi sa dodacima zgure ili pucolana kolicina vode se povecava za 15-20%. . Ako je masa cementa > 400 kg/m3 na svakih 100kg/m3 kolicina vode se povecava za 10 kg/m3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->