11.beton

169. Vrste aditiva i njihov uticaj na svojstva betona 1.

Plastifikatori su aditivi koji poboljsavaju ugradljivost i obradljivost betonskih smesa smanjujuci trenje unutar betona.Njihovom upotrebom smanjuje se kolicina vode u betonu 1015%.Superplastifikatori smanjuju vodu u betonu za 30% pri cemu se ne ugrozava ugradljivost i obradljivost a omogucuje se dobijanje vrlo visokih cvrstoca betona. 2.Aeranti su aditivi putem kojih se u strukturi betona formiraju mehurici vazduha.Ovakva struktura betona uslovljava povecanje otpornosti betona na dejstvo mraza.Sto ne podrazumeva istovremeno i smanjenje njegove cvrstoce.Koriste se kod betona za izradu aerodromskih pista beton.kolovoza,kanala...i kod betona koji su izlozeni dejstvu soli koja se nanosi preko betonskih povrsina radi odledjivanja. 3.Akceleratori koji deluju kao ubrzivaci vezivanja ili ocvrscavanja cementa.Njihovo koriscenje dolazi u obzir prilikom betoniranja po hladnom vremenu kada se zahteva postizanje vece cvrstoce betona u srazmerno kratkim rokovima. 4.Retarderi sprecavaju brzo odvijanje hemijskih reakcija na relaciji cement-voda najpoznatiji je sadra.Primena je pri betoniranju na visokim temperaturama pri transportovanju betona na duzim relacijama,pri izvodjenju betoniranja bez prekida.Omogucava ocuvanje ugradljivosti i obradljivosti betona u toku 24-48h i vise. 5.Zaptivaci zaptivaju kapilarne pore u cementnom kamenu.Na taj necin povecava se stepen vodonepropustljivosti ocvrslog betona. 6.Antifrizi sredstva protiv smrzavanja svezeg betona,deluju tako sto snizavaju tacku smrzavanja vode.Njihovom upotrebom omogucava se izvodjenje betoniranja i na temp.nizim od 0 °C.Neki od njih (NaCl) mogu da dovedu do pojave iscvetavanja kao i do povecanja higroskopnosti betona. 171.Cement kao komponenta betona,uticaj kolicine cementa na sv.betona Ucestvuje u sastavu betona 10-20% po masi.Izbor se vrsi na osnovu: 1.Cvrstoce(klase cementa) 2.Toploti hidratacije 3.Hemijskoj otpornosti Kada se traze betoni visih cvrstoca treba koristiti cemente visih klasa dok kod nizih kvaliteta moze da bude nizi.Cementi sa mesanim dodacima koriste se za primenu u betonima koji ce stalno biti u vodi ili vlazn.sredini.Za objekte velikih masa moraju se koristiti cementi niskih toplota hidratacije.U slucaju betonskih konstrukcija koje ce biti izlozene agresivnim tecnostima i gasovima koriste se cementi sa dodatkom zgure ili pucolana,metalurski,aluminatni,spec.cementi.Za objekte u morskoj vodi koriste se metarulski,pucolanski i aluminatni.Veliki uticaj ima kolicina cementa tj.sadrzaj cementa u 1m3 svezeg betona.Minimalna kolicina cementa za konstrukciju od arm.betona je 250kg/m3.Za konstrukcije izlozene atmosferilijama kolicina cementa je 300kg/ m3 betona,za beton izlozenom delovanju agresivne sile je 350 kg/ m3 svezeg betona.Na izbor kolicine cementa uticu: Zahtevane fizicko mehanicka karakteristike betona,uslovi ekpl.konstrukcije,velicine najkrupnijeg zrna agregata,gran.sastav agregata,sreds.za transp.i ugradjivanje.Zavisno od konkretnih uslova u praksi kolicina cementa varira od 300-400 kg/ m3 svezeg betona.Za velike cvrstoce betona io brz prirast cvrstoce u toku vremena koriste se masa cementa 450 kg/ m3. 172.Cvrstoca betona pri pritisku i marka betona:znacaj... Cvrstoca betona pri pritisku je prosecan napon u uzorku izlozenom aksijalnom pritisku pri sili loma,za slucaj odredjene starosti betona.Marka betona je normirana(uslovna) cvrstoca betona pri pritisku izrazena u MPa koja se dobija ispitivanjem betonskih kocki dimenzija 20x20x20cm a koja se zasniva na karakteristicnoj cvrstoci koja odgovara fraktilu p=10% pri starosti od 28 dana.Za konstrukcije i elemente u oblasti betonskih i armiranobetonskih konstrukcija upotrebljavaju se marke betona 10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60.Betoni marke visih od 60 tretiraju se kao specijalni betoni.Za konstukcije od armiranog betona ne koriste se marke nize od 15 a od prednapregnutog betona nize od 30.Karakteristicna cvrstoca pri pritisku je vrednost ispod koje se moze ocekivati najvise 10% svih cvrstoca pri pritisku ispitanih betona. 173.Cvrstoca betona,ispitivanje cvrstoce pri pritisku Ispituje se na uzorcima oblika kocke ili cilindra,redje betonskih prizmi.Ispitivanje se vrsi postupnim opterecenjem do loma betonskog tela u hidraulickim presama koje omogucavaju da se lom obavi pri 0.2-0.8 kapaciteta prese.Brzina nanosenja opterecenja treba da iznodi 0.6 ± 0.4 MPa/s.Tela oblika kocke opterecuju se upravno na pravac zbijanja a cilindri u pravcu zbijanja.Usled slabijeg

kvaliteta gornje osnove cilindra cvrstoce dobijene na cilindrima je niza od realne cvrstoce betona u masi cilindra.direktnim aksijalnim zatezanjem 2.kao i rezim nege uzoraka do momenta ispitivanja.Kod drobljenog agregata athezija izmedju zrna agregata i cementnog kamena je velika pa betoni sa drobljenim agregatom imaju najvecu cvrstocu pri zatezanju. U sredisnoj zoni postoje: Naponi pritiska σp promenljivi po visini uzorka. Cvrstoce ßz. Homogenost napona zatez.Savijanje se ostvaruju bilo sa 2 sile koje deluju u 1/3ma raspona ili sa jednom koncentr.pri zatezanju je u toku prvih 28 dana srazmerno intenzivan(postize se 80% konacne cvrst.karakt. Betonska smesa treba da sadrzi dovoljnu kolicinu malterske komponente da bi se popunile sve praznine uz oplatu.pri pritisku.Zavisi i od:Sadrzaja cementa.ispitivanja Osim brzine nanosenja opterevenja(veca brzina veca cvrstoca)na ispitivanja utice i glatkost nalezucih povrsina.2.efekat trenja stanje naprezanja u probnom telu. Kod cilindra ovaj odnos treba da bude najmanje 3.Znacajan je i odnos najmanje dimenzije uzorka i nominalno najkrupnijeg zrna. 181.eventualnog prisustva armature.Uzorak je opterecen slozenim naponskim stanjem.ugradjivanja i nege betona.postize se tako sto se izmedju celicnih ploca i sipki u kidalici ubacuje zglobno oslanjanje.Povecanjem sadrzaja cementa cvrstoca betona se povecava manje nego cvrstoca pri pritisku. Optimalni efekti postizu se u slucaju kada je 0.preseka.Cvrstoca pri zatezanju betona nacin ispitivanja i velicine cvrstoce bet.povrsina poprecnog preseka.8<Ez<1 tj.zrno agregata ρ srednji radijus resetke.betona uticaj je zanemarljiv.silom u sredini raspona prizme. 175. b-sirina h. ρ= povrsina/obim Betonska mesavina ce lako prolaziti kroz mrezu armature ako su zadovoljeni uslovi: za recni agregat Er<1. U zonama kontakta izmadju betonske mesavine i oplate ne postoji mogucnost dobrog pakovanja zrna agregata tj.Savijanjem 1.Efekat resetke i efekat zida kod betona Efekat resetke: Er=Dmax/ρ Dmax je nominalno najkr.sila loma F. nije moguce ostvariti optimaln u upakovanost.Sa povecanjem vodocementnog faktora cvrstoca pri zatezanju procentualno manje opada u odnosu na cvrst. gde je d precnik cilindra a l duzina cilindra.Vremenski porast cvrst.pri zat.Cepanjem putem linijskog pritiska 3.Sa smanjenjem sadrzaja krupnog agregata smanjuje se i cvrstoca betona.Cvrstoca pri pritisku betona faktori uticaja koji su vezani za sam post. vodonepropustljivost betona .koja se ispunjava betonom/ukupna povrs. 3.povrsina preko koje se prenosi opterecenje.zidova i armature.) a kasnije znacajno usporava. 178.sila kidanja F. ßz=Zgr/F Zgr. 174.vodocementnog faktora.sa minimalnom vrednoscu 6P/πdl.Cvrstoca betona osnovni faktori uticaja vezani za sastav mesavina. 176.s = 6Mgr/bh2 Mgr.Ispitivanje otpornosti na mraz i vodonepropustljivosti betona +211. ßz.momenat sile pri lomu uzorka.u oba slucaja sile se nanose na prizmu preko cilindricnih podmetaca a kontakti na mestima unosenja opterecenja i na mestima oslonca moraju biti linijskog karaktera.visina popr.geometr. ßp=Pgr/F Pgr. Primenjuju se betonska tela oblika prizme cija duzina l iznosi 4d.Takodje utice i postupak ugradjivanja betona u uzorke. i pritisku Cvrstoca betona pri zatezanju zavisi od stanja povrsine agregata. Ez=Maximalno zrno agregata/Srednji radijus oplate=Dmax/R.koristi se oslabljeni cilindar kako bi se sprecilo kidanje uzorka u sloju slabijeg kvaliteta.c=2Pgr/πdl Pgr= pgrxl je granicna vrednost sile u hidraulickoj presi. Uzorak opterecen linijskim pritiskom cepa se po priblizno vertikalnom pravcu pri dostizanju granicnog napona zatezanja σzmax.Na cvrstocu betona utice i agregat. E≈0.To je najniza cvrstoca pri zatezanju.c vece su za oko 15-20% od ßz.Efekat zida zavisi od velicina maximalnog zrna agregata.9 R= V/S = Zaprem.ali ako je njegova cvrstoca za 2% veca od trazene cvrst.tehnoloskih postupaka spravljanja.odnos cvrstoca betona pri zatez. konstantni po visini uzorka 2P/πdl izuzev u zonama dejstva linijskog pritiska gde su 0.Sa povecanjem dimenzija uzoraka smanjuje se vred. ßz. naponi zatezanja σz.4 a za drobljeni agregat Er<1.oplate. 2. Ispituje se na jedan od tri nacina:1.cvrstoca.

12 oznacavaju pritiske u barima koje beton mora da zadovolji. Pre prvog smrzavanja beton mora da ima najmanje 50% zahtevane cvrstoce.poroznosti cementnog kamena.struktura pora. Marke vodonepropustljivosti su V-2.hidratacije cementa. Brzina ultrazvuka zavisi od ostvarene gustine betona. Za dobijanje zavisnosti cvrstoce od brzine ultrazvuka treba posedovati uzorke etalone na kojima ce se nakon merenja brzine ultrazvuka odrediti cvrst.Zavisi od zapremine kapilarnih pora. kada se voda dovoljno ohladi(ne sme da dodje do kontakta izmedju cementa i vode T>30°C) Upotreba smrznutog agregata nije dozvoljena. V-6.elementa.zatim jos detaljnije na dovoljnom broju mernih mesta izvrsiti ispitivanja bez razaranja. ta velicina sluzi kao mera vodonepropustljivosti. Grejanje agregata je najefikasnije i najskuplje. da ima punu zahtev. a doziranje cementa je na kraju.kocke ivica 15 ili 20cm. otpor. 182. upotreba vece kolicine cementa.Ispituje se na ciindrima precnika 150mm i visine 150mm. Pri temperaturama ispot 5°C pri spravljanju betona izvrsiti zagrevanje komponenata betona. prizme dim.Propustljivost betona zavisi od step. 10x10x40cm 179. Ako se to desi treba preduzeti mere hladjenja kompon. pa se najcesce zagreva samo voda. a beton koji ce niti izlozen i dejstvu zoli za odmrzavanje. Uzorak se smesta u celican sud.Ispitivanja se vrse na temp.na lako pristupacnim mestima u elementu izvrsiti vadjenje betonskog cilindra. Na vodonepropustljivost se moze uticati smanjivanjem vodocementnog faktorampovecanjem stepena hidratacije cementa.250. Voda se zagreva na T od 40-70°C pri cemu se u mesalicu dozira topla voda posle agregata. dobijene rezultate(brzine ultrazvuka)obraditi matematickom statistikom.8. Pravila za betoniranje zimi: koriste se cementi visih toplota hidratacije. Ako se na gornjoj povrsini nekog od 6 uzoraka pojave kapi vode.svojstva cementa i agregata. Postupak korelacije svodi se na: na dovoljno velikom broju mernih mesta rasporedjenih ravnomerno u okviru ispit. Treba vrsiti i hladjenje oplate vodom.odmrzavanje pri kome prosecna cvrstoca smrzavanih uzoraka iznodi najmanje 75% cvrstoce etalonskih uzoraka.njihovog rasporeda. i primenjivati retardere. Opsti oblik ove zavisnosti je ekspon. i plocastim uzorcima dimenzija 200x200x150mm. na osnovu vrednosti dobijenih nedestruktivnim postupkom i dobijenih cvrst. Za marke od 4 do 12 ne sme da dodje do pojave vode na gornjim povrsinama 5 od ukupno 6 uzoraka. visih klasa i cementi bez dodataka.150. Za M-50 potrebno je 6 uzoraka od cega su 3 etalonska. Za ispitivanje nedestruktivnom metodom potrebno je 3 uzorka. upotreba aditiva antifriza i aditiva ubrzivaca i ocvrscivaca cementa. mora u momentu prvog smrzav. V-12. Otpornost prema dejstvu mraza podrazumeva sposobnost betona da u stanju zasicenosti vodom podnese visekratno smrzavanje i odmrzavanje. primenom metode najmanjih kvadrata.Marke otpornosti betona prema dejstvu mraza su M-50.pri pritisku ßp(V).kao i od vrste (otvorene ili zatvorena) poroznosti. +190. Koristiti cemente nizih toplota hidratacije nizih klasa. Gornja povrsina uzorka je potpuno slobodna dok se na donjj povrsini kruga deluje vodom pod pritiskom. na dejstvo mraza i soli za odmrzavanje. Pri betoniranju iznad 30°C paznja je na promeni ugradlj. Nega betona obuhvata zagrevanje elemenata nakon postupka ugradjivanja betona. Za ispitivanje destruktivnom metodom koristi se 15 uzoraka. Prethodno treba utvrditi funkcionalnu zavisnost °izmedju brzine ultrazvuka V i cvrst.. pri cemu 2.300) Brojevi pretstavljeju broj ciklusa smrzavanja odmrzavanja koje je beton izdrzao do momenta kada su mu cvrstoca i Edinamicko smanjeni za najvise 25%. ponekad ici i na nocna betoniranja.200.6. .(100.funkcija: ßp= aebV. izvrsiti ispitivanje bez razaranja.Ispitivanje betona metodom ultrazvuka Zasniva se na merenmju brzina prostiranja longitudinalnih ultrazvucnih talasa kroz beton. Konstante a i b odredjuju se na osnovu optimalne saglasnosti.od 20°C i relativnoj vlaznosti oko 65%. nizi vodocementni faktori.betoniranje leti Kod betoniranja pri posebnim uslovima smatra se ugradjivanje betona pri spoljnim temperaturama ispod 5 ili iznad 30°C. duzinama.V-4. Cement i sastav betona moraju da budu takvi da T u masi betona ne predje 65°C... pri pritisku tih uzoraka posle loma.betoniranje zimi +191. V-8. betona koja se ipoljava pri vecim transp. Kao kriterijum usvaja se broj ciklusa smrzavanje.Izvodjenje betonskih radova u posebnim klimatskim uslovima.pri pritisku odrediti korelaciju ßp= ßp(V). Beton koji ce u eksplataciji biti izlozen smrzavanju i odmrzavanju pre prvog smrzavanja mora da ima punu zahtevanu cvrstocu. izbegavati pucolanske cemente i cemente sa dodatkom pucolana.4. pa se koristi za ocenu cvrstoce betona u gotovim konstrukcijama.

dokumentaciji i obuhvata samu marku betona ili marku betona i druga svojstva propisana u cl. Osnovni cinilac otprornosti je kompaktnost betona koja se najefikasnije ostvarjuje primenom nisih vodocementnih faktora ili primenom aeranata. fpc je cvrstoca pri pritidku cemtnta A je koeficijent cija se vresnost krece od 0.za droblj. tehnicke nule cija je uobicajena vrednost 0.55 – 0. Betonska prizma je dimenzija 12x12x36cm. cvrst. beton ne sme se upotrebiti marka niza od MB-15.5) γsc Formula Ferea: fk.Marke betona.od betona upotrebljavaju se marke: 10. i zadrzavajuci iste napone u toku 60s.25. i rasterec. pretstavlja odnos promene napona i elast deformacije koja se dobija ispitivanjem prizmaticnog uzorka izlozenog pritisku.50.20. posle cega se povecva nadon brzinom od 0.5 fpc je klasa cementa a k je parametar koji zavisi od vrste agregata( 4 je za sljunak. Ponovo se optereti uzorak do napona σb(4).5 MPa.pri primeni agregata sa lose komponovanim granulometriskim sastavom. destruktivna i nedestruktivna koja podrazumeva merenje diamickog modula elasticnosti betona.5 (mv/mc≥0. pri pritisku u MPa. Betoni iste klase ali razlicitog sastava cine vise razlicitih vrsta betona.betona pri pritisku fp i vodocementnog faktora. uzorak moze biti prizmatican ili cilindricana sa odnosom strana 2≤h/a≤4.45. Formula Beljajeva: fk. Za konstrukcije i elem.Osnovni zakoni cvrstoce betona Postoji funkcionalna povezanost cvrst. pri cemu a treba da bude najmanje 4x > od najkrupnijeg zrna.5) A1 i A2 koef. Klasa betona oznacava se u proj.390 MPa). Epruveta se optereti sa σ0= 0. i posle 60s za vreme sledecih 30s ocitavaju se stanja na svim instrum. a fpc klasa cementa. Jedna partija ne sme da se odnosi na period proizvodje duzi od mesec dana a broj uzoraka za dokaz. k je paramet.19PBAB-87. Karakt. pri pritisku ispitivanih betona ispitanog betona. Eb=Δσ/ ε Δσ je promena napona P/F0 od σ0. vrednosti su redom 1 − 0.55. Kao kriterijum otpornosti usvaja se broj ciklusa zamrzavanja odmrzavanja pri kome prosecna cvrstoca pri pritisku smrzavanih uzoraka − . 185.klase betona.5MPa. Partija betona je kolicina iste klase i vrste betona koja se priprema i ugradjuje pod istim uslovima. Paziti da ugradjeni beton ne gubi naglo vodu i preduzeti intenzivno kvasenje betona.28=fpc/k(ω)1.320.28=k/(1+ ω γsv )2 γsc je specificna masa cementa. Vrsta betona jeste beton jedne klase i jednog utvrdjenog sastava. od l1-l4 za poduzni pravac odnosno lp1 i lp2 za poprecni pravac sracunavaju se dilatacije a zatim i moduli elasticnosti.250. pri starosti betona od 28 dana. 188.5) za mc/mv≥2. do σb.4 MPa u sekundi dok se ne dostigne napon σb.Za utvrdjivanje otpornosti betona prema dejtvu mraza primenjuje se metoda sa razaranjem uzoraka. Napon se zadrzi 60 sec. Formula Skratajeva za mc/mv≤2.60. pri pritisku je vrednost ipod koje se moze ocekivati najvise 10% svih cvrst. Obrazci se odnose na cvrstoce koji odgovaraju kockama ivice 20cm pri starosti betona od 28 dana. 192. Zatim se vrsi raster. partije betona Marka betona je normirana cvrst.28=A2fpc(mc/mv+0. Izvrsi se tri dodatna ciklusa ispitivanja uz istu brzinu opterec.koji zavisi od klase primenjenog cementa ( za klase 25. Odnosi se na beton ugradjen u iste konstruktivne elemente ili u vise konstr. cvrst.Kada su sva merenja zavrsena vrsi se opterec.30. 193. pri cemu σb ≤ σm/3 σm cvrstoca betona pri pritisku.Modul elasticnosti betona definicija i postupak ispitivanja Staticki moduo elast. Formula Bolomeja fk. uzorka do loma.5 (mv/mc≤0. Na osnovu izvrsenih ocitavanja stanja na instrumantima.40.kamen 3.15.6±0.elemenata jednog objekta ili beton ugradjen u elemente objekta u odredjenom periodu. γsv specificna masa vode.35.55.45.28=A1fpc(mc/mv0.35.4) fk.do dostrukcije betona dovode unutrasnji pritisci koje su posledice sirenje leda cija je zapremina za 3%veca od zapremine od vode koja nastaje.65 manje vrednosti uzimati kod betona nizih cvrstoca. vrste betona.4) fk.marke betona u jednoj partiji ne moze biti > od 30. Za armir. koja se zasniva na karakt.betona ili hladjenje betona u samom elementu.5ω 180.5 MPa.28= Afpc ω .otporonost betona prema dejstvu mraza podrazumeva sposobnost betona da u stanju zasicenosti vodom podnese visekratno smrzavanje i odmrzavanje.do napona σ0 = 0.

a narednih 48 h u pijacoj vodi T 20±4°C posle 72 ± 0.Postoje marke betona M-50 (100.Dozaza za beton .od dimenzija betonskog elementa.nacina ugradjivanja i nege betona.granulometriskog sastava agregata.Vremenski tok konacne vrednosti kondicioniranoim uslovima zavisi od temperature i relativne vlaznosti sredine. pri cemu d mora biti takvo da velicina bude jednaka cetvorostrukoj vrednosti ot vora gornjeg sita najvece frakcija mesavine agregata za beton. pri temperaturi od 20±4°C .1(mv-0. Za ispitivanje nedestruktivnom metodom portebna su tri uzorka . 195.5h.Poroznost betona izrazi i postupak dobijanja izraza za deo ukupne poroznosti.odredjivanje velicine maksimalnog zrna agregata na osnovu sracunavanja efekta zida i efektra resetke odredjivanja kolicine vode.cvrstoce pri pritisku tj. Deformacije skupaljnja se u toku vremena monotono povecava a simptotski tezeci konacnoj v rednosti.. i 10% ako su umesto plasticne tekuci koezistencije svezeg betona.Devet uzoraka prestavlja etalonske uzorke a ostalih 6 se izlazu smrzavanju i odrmrzavanju.Za cement klase 45 gornje kolicine cementa se smeju smanjiti za 10% a za klase 25 gornje kolicine treba povecati za 10% Gornje kolicine cementa moraju se povecati za 10 % pri frakciji od 8-16 mm 20 % pri frakciji od 4-8 mm.Ukupna deformacija skupljanja sastaoji se od skupljanja usled kontracije produkata hidratacije –hidrataciono skupljanje.Pravilnik dozvoljava ovakav postupak samo u slucaju MB 10.250.5 mm su za MB 10.(Kostantnu temperaturu od 20±4°C i unapred definisanu konstantnu vlaznost).Uzorci su kocke sa ivicama 15 ili 20 cm ili cilindri uzeti iz gotovih objekata.1ma(mv/mc -0.iznosti najmanje 75% od crvstoce koju imaju etalonski uzorci.25 pri cemu propisuje da se ovakav beton moze ugradjivati samo na gradilistu na kome se spravlja i ne sme se isporucivat.4αh)=0.. Ukupna poroznost (p) betona sastoji se od: gelska poroznost: pg=0.016αhmc+0.200.sracunavanje kolicine cementa i kolicine agregata. prema BAB 87 Betoni prve kategorije mogu se spravljati bez prethnodnih ispitivanja sto znaci da za ove betone sastavljanje mesavina se vrsi na bazi iskustvenih parametra. 194.od vrste i kolicine cementa.260. skupljanje usled isparavanja vode tokom perioda vizivanje cementa –plasticno skupljanje.Postupak izrade recepture svodi se na: izbor vrste materijala.15.proces je na pocetku intenzivan a kasnije usporavan.Minimalne kolicine u slucaju primene cementa u klasi 35.odredjivanje vococementnog faktorak.006αhmc=0.Receptura polazi od svojstava betona odradjenih projektom konstrucije.Postupak projekovanja betonskih mesavina.prizmaticni uzorci 10x10x40 cm. usvajanja granulometriskog sastava i proracun ucesca pojedinih frakcija. Uzorci se cuvaju u kalupima u vlaznom prostoru sa najmanje 95 % relativne vlaznosti u toku 24±0.polazni parametri.4αhmc) zaostale poroznosti: Δp=100-(mc/γsc + mv/γsv + ma/γsa)*100 ukupna poroznost: p=pg+pk+Δp 196.Uzorci za ispitivanje su prizme ili cilindri kod kojih je odnos duzine uzorka prema poprecnoj dimenziju u granicama 2≤ L/d≤4.i koriscenja vecih kolicina cementa. Za M-50 potrebno je 6 uzoraka.od starosti betona u vreme pocetka prosusivanja.MB koja mora da bude naznacena i od vodonepropustljivosti otpornosti na mraz .osim betona M-50. Za destruktivni postupak.25 redom 220.od vodocemtntnog faktora.. potrebno je ukupno 15 uzoraka.faktori uticaja postupci ispitivanja Pod skpljanjem betona podrazumevaju se vremenske deformacije koje se ispoljavaju u vidu smanjenja dimnezija neopterecenih betonskih elemenata u toku vremana u svim pravcima.Projektovanje sastava betonskih mesavina za betone B I . 198.Vece je kod elemenata manjih dimenzija.20.cementa sa finijim mlivom.300.5h izlazu se kondicioniranim termohigrometriskim uslovima. tri etalonska i tri za odrmzavanje smrzavanje.300) Brojevi ispisani u koviru simbola su broj ciklusa smrzavanja odmrzavanja koji je beton izdrzao do mementa kada su mu cvrstoca i dinamicki modul elasticnosti smanjeni najvise za 25%. za betone plasticne konzistencije pri koriscenju agregata frakcije 16/31.22αhmc kapilarne poroznosti: pk=0. Skupljanje betona opsta postavka .Povezan je sa stanjem vlazosti cementa.hidraulicno skupljanje.150.350 kg/m3.20.redosled operacija Projekotvanje betonskih mesavina sastoje se iz izrade receptura za 1m3 svezeg ugradjenog betona i izrade dozaza za zeljenu zapreminu svezeg ugradjenog betona prema kapacitetu mesalice .15.skupljanje nakon zavrsetka procesa vezivanja cementa.

tk)-εsk(t) –εtren (tk) ε uk (t..tk).+ 198.7 Omogucava izracunavanje kolicine cementa i agregata potrebne za dobijanje zapremine betona koje se odnosi na jedno mesanje. skupljanje usled isparavanja vode tokom perioda vizivanje cementa –plasticno skupljanje.U odnosu na nacin mesanja mesalice se dele na gravitacione i mesalice sa prinudnim mesanjem.εsk(t)deformacija izmerena na uzorcima a εsk(t)= εsk(tk)+ ε*sk(t.tk) deformacija na uzorcima c εtren (tk) trenutna deformacija na uzorcima c kao rezultat nanosenja napona σk. Ispitivanje se sprovodi na seriji od 9 uzoraka od kojih 3 sluze za zapreminske deformacije betona. (fali diagram za tecenje) Pod skpljanjem betona podrazumevaju se vremenske deformacije koje se ispoljavaju u vidu smanjenja dimnezija neopterecenih betonskih elemenata u toku vremana u svim pravcima. i za svaku vrstu i marku betona radi se posebna dozaza.Odnos zapremine svezeg betona i zapremine cvrstih komponenata je koeficijent izlaza betonske mesavine ß.Ukoliko se za beton koristi vlazan agregat ukupna kolicina vode je zbir vode koji agregat vec sadrzi i vode koja se posebno dozira.tk)= ε uk (t.a narednih 48 h u pijacoj vodi T 20±4°C posle 72 ± 0.koje se koriste za mesanje krucih betonskih mesavina.puszanje betona je vremenska deformacija monoaksialno opterecenih liniskih elemenata izlozenih u odredjenom trenutku t=tk dugotrajnom delovanju konstantnog napona pritiska koji zadovoljava uslov σk≤σm3 gde je σm cvrstoca pri pritisku betona..Na uzorcima a i c prvo merenja deformacija vrsi se 72 ±0.+204.. a mase ostalih komponenti sa tacnoscu od ±1%. koja sa horizonatalnom ravni zaklapa ugao od 30°.Vece je kod elemenata manjih dimenzija.koeficijenti izlaza obicno je od 0. Tecenje. Spravljanje betona doziranje mesalice koeficijent izlaza Komponente betona doziraju se tezinski po masi pri cemu se masa agregata odredjuje sa tacnoscu od ± 2%..horizonatalnom i kosom osom.granulometriskog sastava agregata.predstavlja pregled svih kolicina materijala za jedan mesung svezeg betona u zavisnosti od kapaciteta mesalicu u kojoj se beton proizvodi.nacina ugradjivanja i nege betona.Uzorci c se u vremenu t =tk izlazu konstantnom pritisku σk koji zadovoljava uslov σk≤σm3.tk)= εtec(t. dozaze moraju da sadrze i kumulativne kolicine agregata po frakcijama vodeci racuna o redosledu doziranja frakcija.Ukupna deformacija skupljanja sastaoji se od skupljanja usled kontracije produkata hidratacije –hidrataciono skupljanje..od vodocemtntnog faktora.i koriscenja vecih kolicina cementa. .Skupljanje betona.tk) Specificno tecenje koeficijent tecenja betona:φ (t. 199..od dimenzija betonskog elementa.Mesanje agregata cementa vode i aditiva vrsi se u mesalicama koje mogu da budu sa periodicnim i sa kontinualnim radom.Uzorci su prizme ili cilindri.(Kostantnu temperaturu od 20±4°C i unapred definisanu konstantnu vlaznost). Uzorci se cuvaju u kalupima u vlaznom prostoru sa najmanje 95 % relativne vlaznosti u toku 24±0.skupljanje nakon zavrsetka procesa vezivanja cementa.5h.. i svakih narednih 7 dana kao i u samom vremenu tk.U odnosu na osu rotacije dele se na mesalice sa vertikalnom .tecenje.Uzorci za ispitivanje su prizme ili cilindri kod kojih je odnos duzine uzorka prema poprecnoj dimenziju u granicama 2≤ L/d≤4.Skupljanje i tecenje betona.6-0. pri temperaturi od 20±4°C .Naponi kojima se uzorci izlazu povecavaju se ravnomernom brzinom dok se ne dostignu nivoi napona σk Deformacija tecenja izracunava se po obrascu:εtec(t. pri cemu d mora biti takvo da velicina bude jednaka cetvorostrukoj vrednosti ot vora gornjeg sita najvece frakcija mesavine agregata za beton.Vremenski tok konacne vrednosti kondicioniranoim uslovima zavisi od temperature i relativne vlaznosti sredine.tk) pod konstantnim naponom σk.odnosno ukupnih vremeniskih deformacija ε*uk (t..moraju da budu sracunati korekcije vode u funkciji procenata vlaznosti agregata.od starosti betona u vreme pocetka prosusivanja.5h posle zavrsetka izrade uzorka a posle 4 i 7 dana.3 za odredjivanje cvrstoce pri pritisku i 3 za meranje ukupne deformacije ε uk (t.Ako je V cem zapremnina cementa. Osim pojedinacnih kolicina svih materijala. Deformacije skupaljnja se u toku vremena monotono povecava a simptotski tezeci konacnoj v rednosti.proces je na pocetku intenzivan a kasnije usporavan.Kod prvih radni ciklus se sastoji od punjenja mesalice mesanja mase i praznjenja a u drugom sve operacije teku istovremeno.tk)/ εtren (tk) 200..Povezan je sa stanjem vlazosti cementa.opste postavke.cementa sa finijim mlivom.5h izlazu se kondicioniranim termohigrometriskim uslovima..hidraulicno skupljanje.od vrste i kolicine cementa. a V agr zapremina agregata za dobijanje 1m3 svezeg betona je ß=1000/Vcem+Vagr.Kolicine se zaokruzuju na ceo kg.

Oplate se izradjuju od drveta.Smatra se da je zadovoljen uslov apsolutne kompaktnosti zrna agregata. Mesavine svezeg betona krute i slabo polasticne konzestencije sa niskim vodocementim faktorom imaju kraci period formiranja strukture.Efikasnost ugradjivanje betona vibriranjem zavisi od trajanja i intenziteta vibriranja intenzitet vibriranja Uv karakterisu dva parametra prinudnih vibracija aplituda oscilovanja a .Jos kod punjenja transportnog sredstva treba se zastititi od segregacije.metala plasticnih masa.njihove poroznosti i analizu gradje kontaktnog sloja na granici ovih elemenata.2. kamena.rapavosti povrsine.njegovog minieroloskog sastava i od kolicine cementa. zagrevanjem zaparivanjem autoklaviranjem.Najvise ostaje 1-3% zaostalih mehurica vazduha.Vibriranjem se smanjuju sile veze cestica i sile unutrasnjeg trenja pa dolazi do slobodnog pakovanja cestica istiskivanjem mehurica vazduha cime se privremeno smanjuje viskozitet.Ugradjivanje betona.Cvrstoca veze agregatcementni kamen zavisi od prirode agregata. poroznosti.Moze se uticati i postupcima termicke obrade.termicka stabilnost.a u slucajevima prevoza na duza rastojanja koriste se posebna vozila sa uredjajima za mesanje (automikseri).etapa formiranja pocetne strukture kada usled vezivanja cementa svez beton prelazi u cvrsto stanje.Sirina kontakta obicno iznosti 0.3. Ubrzanje formiranje strukture postize se primenom aditiva.Oplata se puni sipanjem betonske mase iz transportne posude ili putem zljebova vodjica za svez beton.unosenje mase mora da bude centricno posto postoji opasnost odvajanja krupnih od sitnih zrna. drvenih poloca.Struktura betona formiranje strukture i cvrstoca betona tipovi strukture +183. 206.Veoma mnogo se koriste takozvane betonske pumpe kojima se beton do mesta ugradjivanja potiskuje kroz cevovod.makrostruktura i mikrostruktura betona Formiranje strukture betona je rezultat procesa hidratacije cementa Ako ovaj proces posmatramo sa aspekta cvrstoce betona moze se podeliti na tri etape:1.Postoji makro mikro struktura betona u makro strukturi se izdvajaju agregat i cementni kamen pa je ona nehomogena i konglomeraticna.Pre betoniranja oplate se moraju premazati sa unutrasnje stanje odredjenim sredstvima kako ne bi doslo do jaceg slepljivanja oplate i betona.Bitno se razlikuje po osnovnom sastavu i svojstvima od cem. On zavisi od finoce milva cementa.Ovako transportovani beton je punpani beton i kod njega postoji veca zastupljenost sitnih cestica agregata i vise cementa cime se ostvaruje bolja povezanost mase .Mikro struktura podrazumeva definisanje unutrasnje strukture agregata i cementnog kamena. Na kvalitet elemenata utice kvalitet oplate sastav betona i tehnologija izrade.ubrzivaca vezivanja i ocvrscavanja cementa.Oplata odredjuje teksturu povrsine betona koja utice na izlged i trajnost.Vibracije u masi betona su prinudne vibracije cestice betona indukovane vibratorima za beton. pocetna etapa.Pristupa mu se nakon zavrsetka unosenja svezeg betona u oplatu.201.Treba da obezbede mogucnost dobijanja elemenata zahtevanih dimenzija i povrsinskih karakteristika i pritom treba da zadovolje mehanicku otpornost kako bi se suprostavili svim pritiscima sveze betonske mase.vibracija.cesta primena plastifikatora.a prilikom punjenja transportnih posuda ili prilikom sipanja u bunkere u blizini ugradjivanja.Takodje ne sme slobodno da pada sa visine vece od 1.Transport svezeg betona Od mesalice do mesta ugradjivanja transportuje se dizalicama koje prenoste narocite posude sa svezim betonom (kible).i najcesce se vrsi razlicitim vibriranjem.oplate Betonske konstrukcije dobijanju se ucvrscavanjem betonskih mesavina u razlicitim kalupima cime se betonskoj masi daju odredjene geometrijske forme.06mm. etapa postepenog formiranja strukture ocvrslog betona uz povecanje cvrstoce.otpornost na dejstvo mraza. 208.03-0.Treba voditi racuna da ne dodje do segregacije betona pa se sipanje u oplatu vrsi pomocu konusnih levkova.Efekti termicke obrade su najveci kao joj se pristupi nakon odredjenog odlezavanja svezeg betona kada je masa toliko cvrsta da moze da se odupre destruktivnim procesima usled termickih napona.razna kolica vagoneti i transportne trake.efikasnost vibriranja vrste vibratora Zbijanje se vrsi iskljucivo mehanickim masihskim postupcima.Athezija je bitna u odnosu na svojstva:Cvrstoca vodonepropustljivosti.Kontaktni sloj izmedju zrna agregata i cementnog kamena utice na zajednicki rad u betonu.etapa stavilizacije srukture kada se dostignuta cvrstoca bitno ne menja.od cistoce zrna.5m.poroznost je uvek veca.ne dolazi u obzir direktno istresanje svezeg betona iz mesalice. Ugradjivanje betona zbijanjem . 207.

postupka ugradjivanja i zavrsne obrade betona.vibro stolovi . reslojavanje? kohezivnost? konzist. Sadrzaj vazduha Vrsi se u cilju utvrdjivanja sadrzaja vazduha uvucenog u beton primenom aeranata. Ed=(E+19)/1. zrna cementa. betona koja garantuje njegovu ugradlj.0) u odnosu na ostale module ima najvecu vrednost(20-30% je veci od modula elast. 180. Beton se u vlaznom stanju moze odrzavati korisc. Sa vlazenjem se mora poceti rano vec poske 45h nakon ugradjivanja. ne manji od vremena koje je potrebno da beton postigne 60% od predvidj. Najcesce se koriste 2 metode: metoda HPS i metoda Smitovog cekica (Sklerometa). Ima za cilj sprecavanje gubitka vode koja je neophodna za proces hidratacije cementa i eliminaciju skupljanja betona u vremenu kada on nije u stanju da podnese veca unutrasnja naprezanja. 189. Sto je γ > beton je kompaktniji i veca su mu fizicko meh. 177.Tehnoloska svojstva svez.4 MPa/s) Kriva 2 – betoni manje cvrstoce.unutrasnji vibratori (per vibratori). slabije nege. gustine armature. sadrz.25. se deli na krutu.sv= mb. Kriva 1 u opstem slucaju odgovara betonima vecih cvrst.sv – masa sv. slabo plasticnu.6±0. Metoda sklerometra daje rezultate na bazi merenja povrsinske tvrdoce uspost.7 dana.Za HPS tvrdoca se meri na bazi precnika otiska koji kuglica precnika 10mm napravi na povrsini betona nakon udarca proizvedenog putem definisanog udarnog rada. i obradlj. svojstva.Radni diagram σ-ε Daje zavisnost izmedju napona i deform. zavisi od: tipa konstrukcije. betona ugradlj.tvrdoce.betona u kalupu. ispuni sve prostore ogranicena oplatom) pokazatelji ocene ugradlj. mb. cementa nastaje pregoreli beton.krutost i povezanost bet. plasticnim folijama. 205. nemogucnosti dobrog vibriranja sv.a u opstem slucaju beton nema iste karakt. parametri za def. kvaliteta.stvaranje cementne kase i kvasenje zrna agregata i delimicno upijanje.rezim direktnog povecanja dilatacije (rezim pri kome se u jedinici vremena ostvaruje uvek isti prirastaj dilatacije) nacrtati dijagram 202..svih sredstava koja su u stanju da sprece naglo isparavanje vode iz betona: polivanje vodom.betona E) veza: E=1. ali i svi betoni kod kojih se prim. Morska voda se ne sme koristiti. zapr.Tehnoloska svojstva svezeg betona: kozist. betona. Snizavanjem sadrzaja vode ispod kolicine neophodne za hidrat.Dinamicki moduo elasticnosti betona Meri se najcesce frekvencija longitudinalnih oscilacija prizmaticnih uzoraka. i obradlj. sv. pojave pukotina i prslina usled plasticnog skupljanja. koristi se metod pritiska na bazi Bojl-Mariotovog zakona. je skup svojstava za njegovu ugradljivost i obradljivost (sposobnost svezeg betona da primenom zbijanja homogenom masom u potpun.R je radijus dejstva vibratora. konz. Kolicina vode koja se primenjuje za pravljenje betona se trosi na kvas.min. izrazavanje su met.i obradj. su: pokretljivost. Zapreminska masa γb. Vb.25Ed-19.Ako se koriste . dimenz. ali dobija se i kod svih betona ako se pri njihovom ispitivanju primenjuje rezim diktiranog povecana napona (0. Vebe metoda. Vrednost Ed predstavlja tangens nagibnog ugla α σ-ε krive u taki (0. Duzina nege zavisi od atmorsferskih uslova. MB. Uv = 8π3a2f3=k a2f3 Tipovi vibratora su povrsinski vibratori. metoda rasprostiranja i metoda sleganja vibriranjem (zbijanjem). premazivanjem sredstvima koji obrazuju tanak film koji sprecava isusivanje (tecnosti na bazi silikona u parafina) 197. kao u untrasnjosti mase.(polovina maksimalnog pomeranja cestica pri oscilatornom kretanju) i frenkfencija oscilovanja f (Hz ili broj vibracija u minuti).konzistencije..spoljasnji vibratori(oplatni). Nedostaci ove metode su da se merenja vrse na povrsinama elem.Ucinak per vibratora moze da se prikaze u obliku W=60LR2d L i duzina radnog dela vibratora.Ispitivanje betona metodama povrs. plasticnu i tekucu.masa.vazduha konzist. Metode za kvantitat. kolicine cementa (preko 400kg/m3 betona).sv.konstrukcije.sastava betona.betona.zaht.Nega betona Sastoji se u sprecavanju isparavanja vode i u polivanju ugradjenog betona vodom. nedostatak je i velika disperzija rezultata ispitivanja jer tvrdoca zavisi od prisustva i udaljenosti krupnih zrna agregata od povrsine. pokrivanje mokrom hartijom.sleganja.smese.sv – zapremina kalupa. γ se odredjuje primenom kalupa od kocke ili prizme ivica 20cm u koje se ugradjuje na isti nacin na koji ce se ugradjivati i u datu konstrukciju.odskoka udarne mase koje ulazi u sastav aparature i cvrstoce. Ugradljivost i obradljivost najvise zavise od sadrzaja vode.sv/ Vb. To se javlja usled efekta zida.zavisnodti izmadju elast.

cementi sa dodacima zgure ili pucolana kolicina vode se povecava za 15-20%. . Ako je masa cementa > 400 kg/m3 na svakih 100kg/m3 kolicina vode se povecava za 10 kg/m3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful