Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SRIJEDA, 22. 6. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.168

Pred dvodnevno zasjedanje Predstavni~kog doma FBiH

Mupovci bez
povoljnih penzija?!
3. strana

Avionska nesre}a u Rusiji

POKLON ^ITAOCIMA

POGINULE 44 OSOBE
Reuters

16. strana

DANAS PRILOG

U @I@I
Vlada FBiH zasjedala u Mostaru

2

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Mandatar u Republici Srpskoj

Radoji~i} ne zna

ko je Kuki}
Slavo Kuki} nije legitimni predstavnik hrvatskog naroda, poru~uju iz SNSD-a
“Nemam ja ideju ko je taj ~ovjek“ bio je odgovorpotpredsje, dnika SNSD-a Igora Radoji~i}a na pitanje da li }e do}i do sastanka kandidata za predsjedavaju}egVije}aministara BiH Slave Kuki}a sa ~elnicima te stranke. „SNSDnemanamjeru da razgovara sa Kuki}em“ potvrdio je , i poslanik SNSD-a u Narodnoj skup{tini RS-a Nikola Ba{tinac. “Na{ stav je jasan da predsjedavaju}i Vije}a ministara mo`e da budesamolegitimnipredstavnik hrvatskog naroda, a Slavo Kuki} to nije“ poru~io je Ba{tinac. ,

Rebalansirani prora~un iznosi 1,717 milijardi

Kresanje na sigurno
Pri koncipiranju rebalansa Vlada krenula od smanjivanja stavki na koje ona direktno mo`e utjecati
Vlada Federacije BiH ju~er je u Mostaru razmatrala nacrt izmjena i dopuna prora~una za 2011. godinu, a rebalansiraniprora~uniznosi1,717 milijardi maraka. Nermin Nik{i}, premijer FBiH, na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade kazao je kako je rebalans bio potreban zbog o~uvanja bud`etske stabilnosti u teku}oj godini. Tako|er, istaknuo je kako je Vlada pri koncipiranju rebalansa krenula od smanjivanja stavki na koje ona direktno mo`e utjecati.

^uti, pa odlu~iti
Sa predstavnicima SDS-a Kuki} bi se trebao sastati u srijedu u Sarajevu, rekaoje generalnisekretar SDS-a Dragan ]uzulan. “Elementarna politi~ka kultura nala`e potrebu dijaloga sa svim kandidatima, bez obzira koja ih je politi~ka opcija predlo`ila. Treba stoga prvo saslu{ati{ta }e re}iKuki} kao mandatar za sastavVije}aministara, pa tekondazauzimatistav“ kazao je , ]uzulan. Dodao je da ne treba unaprijediznositistavove SDS-a o {ansamaKuki}a dapostanepredsjedavaju}i Vije}a ministara. “SDS je ra ni je upo zo ra vao da se do kan di da ta ne tre ba do la zi ti pre gla sa va njem u Predsjedni{tvu BiH. To je lo{a pozicija za Kuki}a, ali ne bih pre ju di ci rao za -

Igor Radoji~i}: Nikad ~uo

Dragan ]uzulan: Politi~ka kultura

PDP suzdr`an
Partija demokratskog progresa osta}e uzdr`ana prilikom glasanja o izboru predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH, izjavio je ~lan Predsjedni{tva PDP-a Branko Doki}, nakon ju~era{njeg sastanka sa mandatarom za sastav VM Slavom Kuki}em. Dodao je da PDP po{tuje dru{tveni anga`man Kuki}a, ali da su oni dio opozicije u Parlamentu BiH i da ne}e glasati “ni za ni protiv“ odluka parlamentarne ve}ine. Kuki} je izjavio da je i dalje optimista i da nema namjeru odustati od kandidature koja mu je ponu|ena, te da }e svoj program iznijeti pred Parlamentom BiH. vr{etak ove pri~e“, zaklju~io je ]uzu lan. vnici razgovaraju s Kuki}em. “SDS zadr`ava pravo da razgovara sa svima, no ukoliko dogovori bilo {ta sa Kuki}em, time }e biti prekr{en koalicioni sporazum o saradnji na dr`avnom nivou sa SNSD-om” upozorio je , G. KATANA Ba{tinac.

Novi nadzorni odbori
Vlada FBiH je ju~er donijela vi{e odluka kojima je dala suglasnost na prijedloge za imenovanje kandidata na upra`njene pozicije u njihovim nadzornim odborima. - Tako je dana suglasnost da se za ~lanove Nadzornog odbora JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar imenuju Midhat Arpad`i}, Ervin Vrdoljak, Marijan Bunoza, @ivko Mari}, Damir Leko i Marinko Ivankovi}. Suglasnost je dana i na prijedlog za imenovanje kandidata na upra`njene pozicije za tri ~lana Nadzornog odbora @eljezara Zenica i to Munib Husejnagi}, D`evad Telalovi} i dr. Anita Ivankovi}, kao i da se na upra`njene pozicije za ~lanove Nadzornog odbora Unis d.d. Sarajevo imenuju Emir Selimovi}, Sead Dizdarevi} i Esad ^engi}. Za imenovanje u Nadzorni odbor KTK Visoko predlo`eni su Sead Mu{inbegovi} i Edina Hase~i}, a u Nadzorni odbor Remontni zavod d.d. Travnik Enes Zuki} i Robert Me{eg. Dopremijer Vlade FBiH Jerko Lijanovi} je kazao kako je Vlada donijela odluku o usvajanju programa utro{ka sa kriterijima raspodjele poticaja za poljoprivredu.

Strankama milion manje
- Slijedom toga, smanjene su, naprimjer, naknade tro{kova zaposlenih za 2,5 miliona maraka, odnosno za 7,7 posto u odnosu na sredstva usvojenabud`etom za 2011. godinu, teku}a rezerva Vlade FBiH smanjena je sa 4,78 na ~etiri miliona maraka, teku}arezervapremijeraFBiH sa 200.000 na 150.000 KM, a zamjenika premijera sa 100.000 na 80.000 KM. Smanjeni su, tako|er, izdaci za materijal i usluge za tri miliona, kao i izdaci za komunalne i usluge prijevoza i gorivo, pojasnio je Nik{i}. Nabavka stalnih sredstava, dodao je, umanjena je za 7,1 milion KM, odnosno 30 posto u odnosu na bud`et za 2011. godinu. - Umanjeni su i transferi neprofitnim organizacijama za 3,3 miliona KM. Smanjena su i sredstava za politi~ke stranke sa 4,5 na 3,5 miliona maraka. Ovime je omogu}eno po ve}anje odre|enih bud`etskih stavki, izme|u ostalog, na transferu za invalidnine za 34,55 miliona KM, za implementaciju Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja za 2,9 miliona KM, transfer za PIO minimalne penzije za dva miliona KM, za dug prema neratnim invalidima za 15 miliona KM, te kapitalni transfer za programe razvoja regije Srebrenica za tri miliona KM, rekao je Nik{i}.

Ivani} (pre)zauzet
Iz SNSD-a je Srpskoj demokratskojstrancistavljeno do znanja da su nezadovoljni ve} zbog sameodluke da njihovipredsta-

Potrebna dokumentacija
- Sredstva za ove namjene iznose 54 milijuna maraka koje }e federalnoMinistarstvopoljoprivrede, vodoprivrede i {umarstvadozna~itinjihovimkorisnicima, odnosnoonimpoljoprivrednim proizvo|a~ima koji posjeduju urednu dokumentaciju za robe koje su prodali i na koje je pla}en PDV, kazao je dopremijer.
J. GUDELJ

V I J E S T I

Sud Bosne i Hercegovine

Hitno usvojiti bud`et za 2011.
Imaju}i u vidu ~injenicu da bud`et na nivou institucija BiH za 2011. jo{ nije usvojen, sve dr`avne institucije, pa tako i Sud Bosne i Hercegovine, u prva dva kvartala ove godine su primjenjivale odluke Vije}a ministara o privremenom finansiranju. Rije~ je o rigoroznim uvjetima iz instrukcije Ministarstva finansija i trezora koje je Sud BiH morao ispo{tovati. No, s obzirom na to da sve dr`avne institucije nemaju iste obaveze, Sud BiH je zahtijevao da se uva`e specifi~nosti ove institucije imaju}i u vidu rashode koji terete poziciju ugovornih obaveza. Vi{e puta smo ukazivali na realnu opasnost od mogu}eg neizvr{enja obaveza - ta~nije obustave isplata anga`ovanim advokatima po slu`benoj du`nosti, saop}io je ju~er Sud BiH, koji se oglasio nakon teksta “Smanjenje tro{kova u Sudu BiH“ koji je objavila Balkanska istra`iva~ka , mre`a (BIRN). “Iako smo uvjeravani da do toga ne}e do}i, danas na{e obaveze na poziciji ugovorne obaveze, koje nismo u mogu}nosti isplatiti, iznose 195.000,00 KM, a realno je o~ekivati da se u narednih 30 dana pove}aju za dodatnih 300.000,00 KM. To zna~i da }e ukupne obaveze po ovom osnovu iznositi oko 500.000,00 KM {to predstavlja veliki problem u prora~unu i mo`e imati negativan uticaj na rad Suda i efikasnost su|enja. Odnosno, usljed nedostatka sredstava, advokatima po slu`benoj du`nosti bi}e obustavljene isplate honorara. Istina je da se Sud BiH mora kretati u zadanim okvirima privremenog finansiranja, me|utim u{teda je samo jedan od razloga zbog kojeg se odbije prijedlog o imenovanju dodatnih branilaca. To nikako nije jedini razlog, kako se navodi u BIRN-ovom izvje{taju, jer sudska vije}a cijene svaki predmet pojedina~no i donose odluku o tome da li je potreban jedan ili dva branioca. Imaju}i u vidu sve probleme s kojima se trenutno suo~ava, Sud Bosne i Hercegovine apeluje na {to hitnije usvajanje bud`eta za 2011. kako bi ova institucija mogla nesmetano i u punom kapacitetu raditi“, saop}eno je iz Suda BiH.

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U @I@I

3

Pred dvodnevno zasjedanje Predstavni~kog doma FBiH

Mupovci bez povoljnih penzija?!
O mandatu ~elnika Finansijske policije
Ajanovi} tvrdi kako je na sastanku s predstavnicima Vlade prije sedam dana pitao za ovu kategoriju, ali mu je re~eno “kako sad treba usvojiti zakon koji predla`e Vlada, pa kasnije se on mo`e dogra|ivati“
Predstavni~ki dom Parlamenta FBiHdanaspo~injedvodnevnozasjedanje tokom kojeg bi trebali biti napravljeni prvi koraci u provo|enju ~ak triju odluka Ustavnog suda FBiH. Rije~ je o odlukama koje se odnose na neustavnost federalnih ministarstava obrazovanja i nauke i kulture i sporta, kori{tenje prava na penzije ostvarene po povoljnijim uvjetima, te osiguranje zamjenskih stanova biv{im vlasnicima nacionalizirane imovine. Prva odluka bi trebala biti provedena usvajanjem izmjena Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, ali ne ukidanjem dva spomenuta ministarstva, o ~emu se dugo spekuliralo u javnosti, a druga ozakonjenjem prava na beneficirane penzije ostvarene na osnovu tri Vladine uredbe.
Predstavni~ki dom federalnog Parlamenta: Ho}e li poslu{ati Vladu

Ajanovi}: Sprije~iti segregaciju

Amandmani pretekli Vladu
I dok je ju~er federalna Vlada u Mostaru jo{ raspravljala o prijedloguzakona o potvr|ivanjuprava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu po povoljnijim uvjetima, poslanici su pripremaliamandmane. Zakon}e bitirazmatran po hitnom postupku i predvi|a objedinjavanje svih korisnika prava na beneficirane penzije za koje }e se sredstva odobravati iz federalnog

bud`eta, ali i uvo|enje u prava na desetinenovihkorisnika, primjerice onih koji su ostvarili otpremninu pa nisumogliipenziju. No, u njemu, barem prema saznanjima poslanika, nemapripadnikapolicije MUP-ova koji su sudjelovali u odbrani BiH tokom rata. Potvrdio je to za Oslobo|enje poslanik SDA Irfan Ajanovi}, koji je spremio amandmane koji }e omogu}iti povoljnije penzionisanje i komandnom kadru policije. - Ne smije se zaboraviti da su pripadnici policije po Zakonu o pravima branitelja u{li u definiciju braniteljske populacije i oni ne smiju biti segregirani. Oni su se to-

kom rata i agresije na BiH ra~unali kao dio oru`anih snaga, ka`e Ajanovi}. On napominje kako je na sastanku s predstavnicima Vlade prije sedam dana pitao za ovu kategoriju, ali mu je re~eno “kako sad treba usvojiti zakon koji predla`e Vlada, pa kasnije se on mo`e dogra|ivati“ . - To ne smijemo dozvoliti jer nam iskustvo kod dono{enja drugih zakona govori na kakve probleme smo nailazili kad su se iz njih izostavljale odre|ene kategorije, napominje Ajanovi}. Ministarstva kojima trenutno rukovode Damir Ma{i} (obrazovanje i nauka) i Salmir Kaplan (kultura i sport) ubudu}e bi, prema onome {to je predlo`ila Vlada u izmjeni Zakona o federalnim ministarstvima provode}i odluku Ustavnog suda FBiH, trebala imati koordiniraju}u ulogu u svojim resorima. Ovakvim prijedlogom Vlada o~ito poku{ava balansirati izme|u Ustavomutvr|enogbrojaministarstava i broja ministara iz svakog od tri konstitutivna naroda u njenom sastavu i, s druge strane, osigurati provo|enje odluke Ustavnog suda. Predsjednik Ustavne komisije Irfan Ajanovi} naglasio je da se komisija nije sastajala ovim povodom, “jer je sve re~eno u odluci Ustavnog suda FBiH“ .

- Modaliteti provedbe odluke Ustavnog suda su stvar politi~kog dogovora, kazao je on.

Krajina: Reizbor obavezan

Kozmeti~ka izmjena
Po skra}enom postupku }e biti razmatran i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koje su u UG za za{titu nosilaca stanarskog prava Dom nazvali “kozmetikom“ . I ovdje se radi o provedbi jedne od odluka Ustavnog suda FBiH donijetoj na osnovu apelacije na~elnika tri sarajevske op}ine koji su tvrdili da lokalna zajednica nema zamjenskih stanova predvi|enih federalni propisom kao vid kompenzacije vlasnicima nacionaliziranih stanova za koje je dozvoljen otkup. Vlada predla`e da sredstvima iz federalnog bud`eta osigura gradnju zamjenskih stanova, a rok provedbe predlo`enih rje{enja, odnosno izgradnje stanova, koji je sama sebi dala, je deset godina. Iako navedene odluke dobiju zeleno svjetlo Predstavni~kog, da bi stupile na snagu, mora ih potvrditi i Dom naroda Parlamenta FBiH, ~ija bi sjednica, po nepotvr|enim informacijama, mogla biti odr`ana po~etkom jula.
S. [EHER^EHAJI]

Pred poslanicima }e se po hitnom postupku na}i prijedlog izmjena Zakona o Finansijskoj policiji FBiH. Izmjenom, koju je u procedurudostavilaprethodnaVlada, a nova potvrdila da je to i njeno opredjeljenje, predvi|eno je da Vlada na prijedlog ministra finansija imenuje ~elnika finansijske policije na mandat od ~etiri godine. Ina~e, sada{nji glavni inspektor finansijske policije Zufer Dervi{evi}, po va`e}em Zakonu, ima status rukovode}eg dr`avnog slu`benika. MinistarfinansijaAnteKrajina nedavno je kazao kako predlo`ena izmjena ne zna~i da sada{nji~elnikFinansijske policije ne}e mo}i ponovo biti izabran, ali je istakao potrebu uvo|enja “reizbornosti na toj funkciji“ Sli~na inter. vencija u pro{lommandatu je napravljena u Zakonu o Poreskoj upravi FBiH, nakon ~ega je na prijedlog ministra finansijaVjekoslavaBevande smijenjen direktor PUFBiH Mithat Arifovi}, a potom sudskom odlukom vra}en na radno mjesto.

Sven Alkalaj

Ahmetovi} u Bugojnu

Zvizdi} - Chmielewski

New York

Ja~e prisustvo EU u BiH
Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj izjavio je da BiH ne mo`e biti zadovoljna procesomevropskihintegracija i naglasioneophodnost {to skorijeg formiranja Vije}a ministara BiH kako bi se stvorile pretpostavke za ispunjavanje uslova za predaju aplikacije za ~lanstvo u EU. U~estvuju}i na ministarskomsastanku EU - zapadniBalkan: WesternBalkansForum, koji je odr`an u Luksemburgu, Alkalaj je pozdraviospremnost EU da oja~a svoje prisustvo u BiH, kao i odluku o imenovanju {efa delegacije EU u BiH. To }e dodatno oja~ati EU agendu u BiH te stvoriti novu dinamiku, saop{teno je iz MVP-a.

Aktivnosti protiv terorizma
Ministarstvosigurnosti BiH je u periodu od pro{logodi{njeg teroristi~kog napada na PS Bugojno provelo odre|ene aktivnosti radi spre~avanjaterorizma, naglasio je nakonposjeteBugojnuzamjenikpredsjedavaju}egVije}a ministara i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi}. On se sastao s ministrom unutra{njih poslova SBK-a Slavkom Sikiri}em, EdinomHindi}, policajkomkoja je 27. juna 2010. te{ko ranjena u teroristi~kom napadu na PS Bugojno i Mersihom Ljubu{ki}, suprugomTarikaLjubu{ki}a, policajca koji je tog dana poginuo. Ahmetovi} je polo`io vijenac na Tarikov mezar.

Saradnja parlamenata
Predsjedavaju}i PD-a Parlamenta FBiH Denis Zvizdi} primio je u nastupnu posjetu ambasadora Poljske Jerzya Chmielewskog. Naglasiv{i da poljski parlament ima dobru praksu saradnje sa drugim parlamentima, ambasador je izrazio stav ove institucije da uspostavisaradnju s Parlamentom FBiH. Kazao je kako njegova zemlja `eli da u periodu predsjedavanja Vije}em EU od 1. jula pomogne BiH na putu evropskih integracija. Upoznav{i sagovornika s Deklaracijom o opredijeljenosti za EU i NATO, Zvizdi} je naglasio da BiH treba iskoristiti {ansu predsjedavanja Poljske.

Govor reisa Ceri}a u UN-u
U okviru Interparlamentarne koalicije za globalnu etiku, reisu-l-ulema Mustafa Ceri} je odr`ao glavni govor (Keynote Address) u sjedi{tu UN-a o temi Mapa puta za kulturu mira. Ovaj susret u UN-u odr`an je pod patronatom marokanskog kralja Muhameda VI i suorganizaciji misije BiH u UN-u, uz sudjelovanje visokih vjerskih autoriteta jevrejske, kr{}anske i muslimanske zajednice te akademske zajednice sa univerziteta Yale. Ceri} se u govoru osvrnuo na doga|aje u BiH tokom rata, kao i na univerzalne vrijednosti mira, slobode, vrijednost ljudske ~asti i po{tivanje razli~itosti.

4

DOGA\AJI

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Ne mogu razgovarati sa polupismenim ~lanovima vlada. PDV ima svrhu podsticaja privrede i za{tite stanovni{tva, a tek u tre}em planu je punjenje bud`eta

Platforma u kantonalnim foteljama

Svoje ne damo,

tu|e ne}emo
SDA }e svoj rukovodni kadar podariti Radu, Sarajevogasu, Toplanama... a SDP }e svojim ljudima obradovati uposlenike Parka, Vodovoda, Pokopa, Grasa, TV SA
Potpisnici platforme SDA i SDPBiH i u Sarajevskom su kantonu podijelili direktorske i fotelje u nadzornim i tako dalje odborima javnih kantonalnih i komunalnih preduze}a, fondova Kantona, zdravstva, kulture i socijalne za{tite. Pritom, odli~no su se nadopunjavali.

Tu|e ne}emo, svoje ne damo

Nisor ekonomiGrabovac, kola je profe

DOBAR

LO[

ZAO

JOSIP JURATOVI]
Poslanik u Bundestagu Josip Juratovi} na Ekonomskom forumu gospodarstvenika Hercegovine u Mostaru poru~io je kako BiH ne treba provoditi reforme zbog Evropske unije, nego da postane funkcionalna dr`ava. Juratovi}eve prijateljske savjete, koji ima iskustvo dugogodi{njeg `ivota u Njema~koj, valjalo bi poslu{ati.

AERODROM TUZLA
Tuzlanski aerodrom, koji godinama posluje u gubitku, uskoro bi mogao dobiti strate{kog partnera. Iz Vlade TK-a su potvrdili da su investitori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zainteresovani za ulaganja. Raduje {to su i federalni ~elnici podr`ali projekat gradnje cargo-centra u ovoj zra~noj luci.

PARLAMENT BiH
Transparency International BiH apelovao je na predstavnike Parlamenta BiH da {to prije imenuju direktora Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije. Rok za imenovanje direktora i zapo{ljavanje osoblja Agencije istekao je jo{ u junu pro{le godine.

Jedni su rado imali {to drugima nedostaje. Svjedoci podjele ka`u da se dijelilo po principu: “Svoje ne damo, tu|e ne}emo, a spremni smo da razgovaramo i o drugim vidovima saradnje.” Glede partijske podjele po javnim i komunalnim preduze}ima, ne zna se ko je bolje pro{ao! SDA }e svoj rukovodni kadar podariti Radu, Tr`nicama, Sarajevogasu, Toplanama, KSC-u Skenderija, PDu Butmir i Sarajevo{umama. Njihove kolege iz SDP-a BiH svojim }e kadrom obradovati uposlenike Parka, Vodovoda i kanalizacije, Pokopa, Grasa, TV SA, ZOI 84, Veterinarske stanice i Spomenika prirode Vrelo Bosne. Sad, zdravstvo i socijala! SDA }e svoje kadrove instalirati na ~elne pozicije u Zavodu za zdravstveno osiguranje, Op}oj bolnici “Prim. dr. Abdulah Naka{“, Psihijatrijskoj bolnici KS-a, Zavodu za alkoholizam i druge toksikomanije, Zavodu za hitnu medicin sku po mo}, Za vo du za medicinu rada, Domu za djecu bez roditeljskog staranja, Do mu za so ci jal no-zdrav stveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba, Porodi~nom savjetovali{tu i

SDP-u kultura

SDA-u zdravstvo

Terapijskoj zajednici Kampus KS-a. SDPBiH si je, glede zdravlja i socijale, namakao Apoteke Sarajevo, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Zavod za javno zdravstvo KS-a, Zavod za sportsku medicinu KS-a, Zavod za za{titu zdravlja studenata Univerziteta Sarajevo, Disciplinski centar za maloljetnike, Gerontolo{ki centar, Kantonalni centar za socijalni rad i Slu`bu za zapo{ljavanje KS-a. A sad, kultura! Ljudi SDP-a BiH pitat }e se za Collegium Artisticum, MES - Me|unarodniteatarskifestival, Narodnopozori{te, IstorijskiarhivSarajevo, Muzej Sarajeva, Pozori{te mladih i Kamerniteatar. SDA je odgovorna za Biblioteke grada Sarajeva, Sarajevo - Art Sarajevo, Sarajev-

ski ratni teatar - Sartr, Kantonalnizavod za za{titukulturno-historijskog i prirodnogblaga, Sarajevskufilharmonija i Muzej“Alija Izetbegovi}“ .

Fondovi
Kantonalni stambeni fond, Fond KS-a za o~uvanje grobalja {ehida, memorijalnih centara u rukama je SDA, a SDP }e odgovarati za rad Fonda KS-a za izgradnju stanova i Fonda za stipendiranje i {kolovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - IKRE. Bitno je znati, SDA i SDP su dogovorili da ako je, recimo, predsjednik Nadzornog odbora Toplana iz SDA, onda ve}ina ~lanova istog nadzornog odbora treba da je iz SDP-a BiH.
A. B.

RUDNIK BREZA
Rudari Rudnika mrkog uglja Breza, koji posluje u sastavu Koncerna EPBiH, ispunili su plan proizvodnje za prvo polugodi{te 2011. Dvije sedmice prije roka, oni su iskopali planiranih 210.000 tona uglja. Procjenjuje se da }e zahvaljuju}i ovom rezultatu u prvih {est mjeseci ostvariti dobit od dva miliona KM.

VIJEST U OBJEKTIVU Po~elo ljeto
Ljeto je ju~er stiglo u 19.15 sati, a Sarajlije su posljednji proljetni dan ispratile na 28 stepeni Celzijevih. Grad i okolna izleti{ta, iako je bio radni dan, bili su prepuni gra|ana. U ljetnim ba{tama gradskih kafana planirali su se godi{nji odmori uz hladne napitke, a na ulicama je vladala neka `urba ljudi jo{ nenaviklih na visoke temperature. Oni mla|i i nezaposleni osvje`enje su potra`ili u jo{ hladnoj vodi ilid`anskog bazena ili pak u fijakerima u Velikoj aleji. Sve u svemu, svako je na svoj na~in za`elio dobrodo{licu ljetu 2011. godine.

Foto: Senad GUBELI] i D`enan KRIJE[TORAC

VIJEST U

BROJU

plasti~nih fla{ica za hranjenje dojen~adi, koje sadr`e bisfenol A, zabranili su zdravstveni inspektori u RS-u.

1.200

OSLOBO\ENJE srijeda, 22. juni 2011. godine

INTERVJU

5

Amir ^au{evi}, predsjednik BH CICOP-a

Promovirati va`nost naslije|a
Federacija CICOP je zadovoljna na~inom na koji je pripremljena konferencija u Sarajevu pa je mogu}e i da se peta odr`i u na{em gradu
Razgovarala: Angelina [IMI]

U Sarajevu je odr`ana me|unarodna konferencija pod nazivom Va`nost mjesta, na kojoj su uz doma}e, sudjelovali i ino ze mni me|una ro dno pri zna ti stru~njaci. Izazvala je pozornost ne samo struke nego i {ire javnosti, ali i potonju ostavila u upitanosti o tome - {to je to BH CICOP. Predsjednik BH CICOP-a, a rije~ je o Me|unarodnom centru za za{titu kulturnog naslije|a, jeste dr. Amir ^au{evi}, docent na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, koji nam je o va`nosti konferencije i tome {to je CICOP, u okviru raspolo`ivog novinskog prostora, kazao slijede}e:

Najava Bijenala
- Zapravo, CICOP Italije kao ~lanica Federacije CICOP, organizator je prvog me|unarodnog bijenala arhitekture i restauracije BRAU koji }e se odr`ati ove godine u Firenci i u jo{ 11 italijanskih gradova. Izme|u ostalog, CICOP Italije, BiH, Argentine, [panije su organizatori i pripremili su jednu od ~etiri teme. Na{ CICOP je pripre-

mio temu C za Bijenale, uglavnom, radi se o industrijskom naslije|u, o njegovoj obnovi, o tim opet va`nim objektima iz oblasti industrijskog naslije|a. Dakle, jedan od visokih pokrovitelja je @eljko Kom{i}, ~lan Predsjedni{tva, i kao manifestacija koja prethodi i najavljuje Bijenala, jedna od tih manifestacija, jedna od najva`nijih zapravo je bila ova konferencija koju su zajedno organizovali Arhitektonski i Gra|evinski fakultet i talijanski CICOP i, naravno, BH CICOP. • [ta ustvari zna~i i jedan i drugi CICOP? - U osnovi je to kancelarija jednog od predstavnika federalnog CICOP-a, a sjedi{te joj je na Kanarskim oto~jima i bavi se za{titom kulturnog naslije|a, njegovim promovisanjem. Sjedi{te joj je na neki na~in simboli~no, izme|u je Evrope i Ju`ne Amerike i, hajdemo re}i, pola ~lanica Federacije je iz Ju`ne Amerike, a ostali dio, najve}i, iz Evrope. Sa ova druga dva kontinenta, Afrika i Azija, imamo po jednu ili dvije ~lanice. • [ta je do sada uradio i koji je zna~aj toga za kulturno naslije|e?

Studentska konferencija
- Va`no je spomenuti da smo pored konferencije imali i druge manifestacije. Po prvi put smo imali i studentsku konferenciju, gdje su studenti iz Londona, Be~a, Firence i na{i studenti slali prvo apstrakte, nakon toga radove koji su zapravo recenzirani i sada su imali priliku da ih izlo`e. Pored toga, imali smo i brand day manifestaciju koja je podrazumijevala u~e{}e sedam brandova koji su se ve} dokazali u obnovi kulturnog naslije|a i oni su pozvali svoje eksperte da pri~aju detaljnije o tome. U okviru studentske konferencije imali smo ~etiri uvodni~ara, od kojih su tri bila doma}a: Amir Vuk, doc. dr. Nihad ^engi} i mr. Nihad Babovi}, a iz Londona je bio profesor Pertparim Rama. Pored toga, imali smo i 13 uvodni~ara na velikoj konferenciji. Studenti su s velikom pozorno{}u pratili, ali i sudjelovali na konferenciji

- Mi smo, zapravo, malo kasnije krenuli u odnosu na Federaciju. Zvani~no smo 2006. primljeni u CICOP Federaciju. Saradnja je krenulakrozsaradnjuna{egArhitektonskog fakulteta i CICOP-a Italije i oni su predlo`ili, pokrenula se inicijativa, osnovali smo BH CICOP kao nevladinu organizaciju sa namjerom da uti~emo, prije svega, na svijest i da promovi{emo, zapravo, va`nost na{eg naslije|a, pogotovo nakonsvih ovih de{avanja koja su prethodila njegovu samom osnivanju. Dakle, imamoovajratniperiod u kojem smo bez zna~ajnog dijela naslije|a, zapravo, na neki na~in ostali. • [ta je u mogu}nosti CICOP da uradi? - Na neki na~in, mi afirmi{emo, prije svega, Arhitektonski fakultet i grad Sarajevo, naravno, i dr`avu BiH, u~e{}em na raznim konferencijama. Prije svega, na konferencijama i kongresima redovnim CICOP-a, a pored kongresa kojih je do sada bilo 11, imamo i u neparnim godinama, svake dvije godine, ove konferencije koje je uglavnom do sada organizovao italijanski CICOP. Oni su, na neki na~in, nama ustupili ovu ~etvrtu konferenciju nakon tri prethodne koje su odr`ane u Gr~koj. Sada je imamo u Sarajevu, a mogu}e i da }e peta biti ovdje, jer oni su zadovoljni na~inom na koji smo mi to ovdje uradili, hajemo re}i, unaprijedili tu konferenciju.

Reprezentativna organizacija
• Ko su ~lanovi BH CICOP-a? - Ve}ina ~lanova BH CICOP-a su, zapravo, nastavnici i saradnici Arhitektonskog fakulteta. Pored toga, imamo i nekoliko po~asnih ~lanova i ~lanova koji rade na poslovima o~uvanja na va`nim projektima koji su ura|eni poslije rata, tako da je reprezentativna organizacija. • Podsjetite javnost na ono {to je ura|eno, te ka`ite {ta }ete dalje raditi. - Najve}i broj ~lanova BH CICOP-a je, zapravo, konkretno u~estvovao na projektu obnove Ferhat-pa{ine d`amije i nekoliko drugih va`nih objekata. Zapravo, tek sad predstoji saradnja, na neki na~in smo se afirmisali u javnosti i mogu}e je, recimo, da radimo obnovu ]ulhana, o tome trenutno raspravljamo u Sarajevu.

Foto: S. GUBELI]

TAKORE]I... PREVARA
Zgrada Akademije nauka i umje tnos ti RS-a u stro gom centru Banje Luke, u ~iju su rekonstrukciju i opremanje ulo`ena ~etiri miliona KM, vlasni{tvo je Podru~ne privredne komore Banja Luka, kojoj Vlada RS-a sada mora isplatiti tri miliona KM da akademici ne bi bili iseljeni. Tako }e zgrada Akademije nauka i umjetnosti ko{tati porezne obveznike u RS-u gotovo duplo vi{e od plana i od iznosa kojim se zvani~no izlazilo u javnost.

6

DOGA\AJI

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Fiskalizacija u Federaciji BiH

Zna~aj ~lanstva u NATO-u
Pro{lost, sada{njost i budu}nost NATO-a tema je seminara koji je ju~er, nakon Cazina i Velike Kladu{e, u organizaciji [taba NATO-a u Sarajevu, Ambasade Norve{ke u BiH i MVP-a BiH, odr`an i u Biha}u. Cilj ovog seminara, koji se ve} godinu organizira {irom BiH, jeste upoznavanje javnosti s NATOom i njegovom ulogom na Balkanu te prednostima koje nosi ~lanstvo u ovoj organizaciji. U~esnici seminara gotovo da su se slo`ili u jednom, da je primarniji ulazak BiH u NATO, prije nego {to postane ~lanica EU. Zamjenik komandanta i na~elnik Savjetodavnog tima NATO-a u Sarajevu John Olsen prethodno se susreo s predsjedavaju}im Op}inskog vije}a Biha} @eljkom Mirkovi}em, a razgovaralo se o prednostima evroatlantskih organizacija i potencijalnom ~lanstvu BiH u NATO-u.

Serviseri v po~eli vara
70.000 kompanija mora izvr{iti fiskalizaciju po cijeni od najmanje 1.000 KM U telekom-operatera, plus godi{nji tro{kovi odr`avanja od oko 100 KM za svaku
U Federaciji Bosne i Hercegovine oko 70.000 firmi koje su registrovane kao pravni subjekti, iako je veliki broj njih ve} odavno uga{en, podlije`e obavezi fiskalizacije. Prema dosada{njem iskustvu privrednika, za izvr{enje ove obaveze, odnosno kupovinu, instaliranje i pu{tanje u rad fiskalnog sistema potrebno je oko 1.000 KM, zatim potrebno je potpisati dva ugovora, jedan sa ovla{tenim serviserom fiskalnih ure|aja, a drugi sa telekom-operaterom i pripremiti se na pla}anje usluga servisiranja godi{nje po stotinjak KM. Naravno, cijena kompletnogprocesafiskalizacijenajvi{e zavisi od ure|aja koji firma izabere i naravno distributera i servisera, a cijene ure|aja kre}u se od 500 do 1.200 KM. U Poreznoj upravi Federacije BiH, koja provodi proces fiskalizacije, nema zvani~ne procjene koliko je novca u igri, odnosno koliko }e kompanije koje provode ovaj proces, njih vi{e od 430, zaraditi. ^injenica da 70.000 kompanijamoraizvr{itifiskalizaciju po cijeni od minimalno 1.000 KM pokazuje da je u igri vi{e od 70 miliona KM. To je minimalan iznos jer nijeura~unatokoliko}e telekom-operateri zaraditi po{to svaki ra~un koji se izda ide preko telekoma, a uz to treba dodati i godi{nje tro{kove odr`avanja od oko 100 KM za svaku fiskalnu kasu (oko sedam miliona KM godi{nje). Proizvodnjom i uvozomfiskalnih kasa za Federaciju BiH bavi se osamlicenciranihkompanija: SK TradeingSarajevo, Kim Tec Vitez, Neosoft Computers Mostar, TringGra~anica, ERP Consulting Sarajevo, MikroelektronikaBanja Luka, Interlinea Sarajevo i Digit Banja Luka. Ratko Kova~evi} iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH je kazao da je u toku pro{le godine u BiH uvezenoukupno13.607 fiskalnihkasavrijednosti4,6 miliona KM, a u prvih pet mjeseci 2011. godine11.951 fiskalnakasaukupne vrijednosti 4,3 miliona KM. Rok za zavr{etak fiskalizacije, koji je jednom ve} pomjeren, jeste15. juli2011. godine, ali kakoisti~edirektorPorezneupraveFBiH MidhatArifovi}, jasno je da se ne}e sti}i uraditi ovaj posao do tog roka, ali je tako|er jasno da Vlada FBiH ne}e prolongirati rok. “Kada bi sva preduze}a u ovom mjesecu stigla poslati zahtjeve i kada bi distributeri mogli isporu~iti i instalirati ure|aje, zbog slo`eneprocedureinspektoriPorezne uprave ne bi mogli sti}i da prisustvujupu{tanju u rad svake fiskalnekase jer inspektoranema dovoljno“ ka`e Arifovi}. , Premanjegovimrije~ima, zbog nedostatkainspektoragotovosvi su anga`ovani na fiskalizaciji i ne sti`u raditi druge poslove. To, naravno, otvara prostora i za malverzacije,pa se takoovihdanavodiistragaprotivjednogservisera za kojeg se sumnja da jeod vi{e poreskih obveznika uzimao novac za instaliranje fiskalnih sistema koje nikada nije instalirao te da dio instaliranihsistema ovogservisera ne prijavljujepromet Poreskoj upravi. “Provjerama na serveru PoreMidhat Arifovi}

Razgovor o sindikatima
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramovi} ju~er je razgovarao sa zastupnicom u njema~kom parlamentu Inge Hoger. Hoger je, zajedno sa zamjenicom ambasadora SR Njema~ke u BiH Chrisitianom Markert, te sa saradnicima posjetila Savez samostalnih sindikata BiH. Razmijenjena su stajali{ta o trenutnoj situaciji u BiH, s naglaskom na aktuelni politi~ki i socijalno-ekonomski moment. Hoger i njeni saradnici izrazili su interesovanje za proces privatizacije u BiH, sindikalno organiziranje, stanje na tr`i{tu rada te pitanje velikog broja nezaposlenih.

Milioni KM u igri
Svi ure|aji koji se koriste, kao i distributeri i serviseri, morajubitilicencirani i odobreni od MinistarstvafinansijaFederacije BiH, a premapodacimaovogministarstva, na tr`i{tu je dostupno 25 ure|ajakojeproizvodi ili zastupa osamkompanija, a servisira i distribuira vi{e od 420 kompanija.

ROKOVI Kako isti~e direktor Porezne uprave FBiH Midhat Arifovi}, jasno je da se ne}e sti}i uraditi ovaj posao do 15. jula, ali je tako|er jasno da Vlada FBiH ne}e prolongirati rok

Otvoren najmoderniji staklenik na zapadnom Balkanu

Posla ima za
Musi} i Sendi} u Vara`dinu
Premijer Kantona Sarajevo Fikret Musi} i ministar privrede u Vladi Kantona Sarajevo Rusmir Sendi} posjetili su Vara`dinsku `upaniju koja je nedavno bila doma}in druge stru~ne konferencije Na{a o~ekivanja od EU na kojoj su bili prisutni i brojni stru~njaci gosti iz Hrvatske i drugih zemalja. Na konferenciji je istaknuto da je regionalna saradnja va`an dio evropskog integracijskog procesa te da zemlja doma}in Hrvatska treba biti spremna pru`iti svoj doprinos u tome. Konferencija je odr`ana u okviru projekta Sretna djetelina sa ~etiri lista, koja je finansirana sredstvima EU. Na lokalitetu biv{e kasarne u mjestu Bi{ina kod [ekovi}a ju~er je otvoren najmoderniji staklenik na zapadnom Balkanu, u kojem }e u narednom periodu bitizaposleno100 `ena iz [ekovi}a, Osmaka i @ivinica.

100 `ena
Brojni izazovi

Ina~e, staklenik je izgra|en kroz projekat “EkoBilje osna`ivanje `ena kroz organsku proizvodnju ljekobilja“ ~ija je , vrijednost oko 2,9 miliona maraka, a kojeg je uz podr{ku USAIDa realizovala Fondacija Mozaik. Partneri kompletnog projekta su EkoMozaik i op{tina [ekovi}i.

“Projekat je po~eopro{legodineizgradnjomstaklenika, a danas se prostire na 5.017 kvadratnih metara. Vidjeli ste da od [ekovi}a do ovog mjesta treba pre}i osam kilometara makadamskog puta. I nijebilolakodostaviti sav materijal. Bilo je dosta izazova“ kaza, la nam je Kristina[e{lija, direktorica EkoMozaik. Prema njenim rije~ima, u staklenicima se ve} nalazi 910.000 sadnica lavande, koje }e krajem jula ili po~etkom avgusta bitiiznesenekako bi se koristile kao hrana za p~ele. Nakon toga, planiraju po~eti organsku proizvodnju vo}a i povr}a.

Radi}e `ene iz oba entiteta

Kako tvrdi Zoran Pulji}, direktor Fondacije Mozaik, radi se o izuzetno zna~ajnom projektu koji se realizuje u op{tini [ekovi}i, a koja je jedna od najnerazvijenijih u Bosni i Hercegovini.

Potra`nja za bh. medom
“Velika ve}ina `ena }e dobiti svoj prvi posao u `ivotu. Zna~i, pored ekonomskog, ovaj projekat ima i socijalni zna~aj“ , kazao je Pulji}, navode}i da se u ovom slu~aju radi o konku-

rentnim proizvodima. Naime, Bosna i Hercegovina uvozi med, a ovaj projekat bi trebao imati zna~aj i zbog deficita na{e zemlje u vanjskotrgovinskoj razmjeni. “Kad je rije~ o izvozu meda, napravili smo detaljnu analizu. [to se ti~e Evropske unije, tamo jo{ ne mo`emo. Ali, zato postoje arapske zemlje, Turska, pa i Rusija, koje su jako zainteresovane za bh. med”, kazao S. KARI] nam je Pulji}.

OSLOBO\ENJE srijeda, 22. juni 2011. godine

DOGA\AJI

7

VIJESTI

ve} ati
Primjer Albanije

Patrick Moon posjetio Livno
Fiskalizacija }e biti uspje{na ako se Zakon bude dosljedno provodio

igri je vi{e od 70 miliona KM, plus zarada fiskalnu kasu, dakle jo{ 7 miliona KM
zneupraveFBiHutvr|eno je da, od 11 fiskalizovanih poreznih obveznika odnavedenogservisa, njih 10 ne prijavljuje ostvareni promet na server Porezne uprave,a da je jedanporezniobveznik tek nakon tri mjeseca od izvr{ene fiskalizacije po~eo s prijavljivanjemostvarenogprometa. Rije~ je o vi{e desetina prevarenih gra|ana, zbog ~ega postoji realnaopasnost da ovakavna~inpona{anjapostanepraksa“, ka`u u Poreskojupravi.S obzirom na to da je istragaprotivovogservisa u toku, u Tu`ila{tvuKantonaSarajevokazali su da jo{ne moguotkriti ime servisera. Govore}i o rezultatima koje o~ekuje od fiskalizacije, Arifovi} ka`e: “Ne o~ekujem zna~ajne pomake u naplatijavnihprihoda. Dugoro~no, ako se bude zakon provodiodosljednoi ako se bude pratilo ima li zloupotreba, izdaju li se fiskalnira~uni ili nekidrugi itd, mo`eimatipozitivneefekte, ali to je tek za nekoliko godina.” SanjaPra{talo, direktoricabanjalu~ke Mikroeletronike, kompanije koja ima iskustvo u fiskalizaciji na drugimtr`i{tima, ka`e da je Zakon o fiskalizaciji u FBiH sveobuhvatniji, pa samim tim i zahtjevniji, tako da se proces odvija sporije nego na ostalim tr`i{tima na kojima je ova kompanija u~estvovala. “O~ekujemo zna~ajno ubrzavanje procesa tek pribli`avanjem 15. jula. Sigurno je da }e proces ubrzati i prezentovanje razloga za uvo|enje fiskalnih sistema, kao i rezultatakojeovajprocesdonosi“ ka`e Pra{talo. , Ukoliko se provede u potpunosti, Zakon}e, premanjenimrije~ima, sigurno imati zna~ajan doprinos. Rezultati bi se trebali ogledati u vi{e segmenata, pa samim tim i kroz razvoj jednog novog tr`i{ta na kojem }e se pojaviti sigurno veliki broj kvalitetnih distributivnih i servisnih preduze}akoja}e svojimrazvojemdoprinijetiotvaranjujednog broja radnih mjesta. Pored ovoga, svakako bi trebalo, kao i na drugimtr`i{tima, da se osjeterezultati i u prihodima od poreza. - Me|utim, provedena nepotpuno, fiskalizacijamo`e da ima vi{e negativnih nego pozitivnih efekata, i to imamoprilikevidjeti na primjeru Albanije, ka`e Jakub SALKI] Pra{talo.

Da biste krenuli u proces fiskalizacije, potrebno vam je sljede}e: kopija PDV uvjerenja ili/i JIB; pe~at odabrati odgovaraju}i fiskalni ure|aj kod ovla{tenog distributera sklopiti kupoprodajni ugovor potpisati ugovor o servisnoj i tehni~koj podr{ci podnijeti zahtjev (ZIF obrazac) i izvr{iti inicijalnu fiskalizaciju kupljenog ure|aja pretplatni~ki ugovor sa va{im pretplatni~kim brojem za prenos GPRS podataka prema Poreznoj upravi unijeti artikle u bazu artikala fiskalnog ure|aja pustiti ure|aj u promet U~inci koje treba da o~ekujete od fiskalizacije: Usmjeravanje poslovanja u legalne tokove. Pove}anje fiskalne discipline kroz pove}anje stope naplate poreza; (prema nekim procjenama, uvo|enje fiskalnih kasa u FBiH moglo bi pove}ati prihode od poreza za vi{e od 200 miliona KM ili za 20 posto). Unapre|enje bezgotovinskog pla}anja i uskla|ivanje sa normama EU. Negativne strane fiskalizacije: Najve}i nedostatak je relativno visok tro{ak nabavke opreme, kao i instaliranja sistema i administracije. Nepripremljenost svih segmenata za proces fiskalizacije.

Livanjski na~elnik Luka ^elan ju~er je primio ameri~kog veleposlanika u BiH Patricka Moona. Na radnom sastanku Moon je izrazio zadovoljstvo boravkom u Livnu te u razgovoru s na~elnikom ^elanom naglasio da su na~elnici svih op}ina veoma va`an dio struktura vlasti. “BiH, na`alost, u odnosu na susjedne zemlje zaostaje na putu ka EU“ kazao je Moon, te izrazio zabrinu, tost ako se trend nazadovanja u BiH nastavi. ^elan je Moona upoznao s projektima Op}ine Livno, zahvalio je na do sada iskazanoj potpori me|unarodnih institucija te izrazio nadu u nastavak suradnje.

Doktori iz Hrvatske u UKC-u Tuzla
U stru~noj posjeti JZU UKC Tuzla s ciljem nastavka dobre suradnje i primjene novih pristupa u oblasti kolorektalne kirurgije boravili su prim. dr. Ferid Lati} i dr. Hrvoje Mrkovi} iz Op}e bolnice “Dr. Josip Ben~evi}“ iz Slavonskog Broda. Prim. dr. Ferid Lati} uspje{no se niz godina bavi laparaskopskom kolorektalnom kirurgijom i u toj oblasti posti`e izvanredne rezultate u svjetskim razmjerama, a zajedno s tuzlanskim timom je obavio dva operativna zahvata. Rije~ je o operacijama kolorektalnih karcinoma laparaskopskim pristupom uz timsko u~e{}e kirurga, gastroenterologa i anesteziologa. Zahvaljuju}i suvremenim tehnologijama, operativne zahvate u lije~ni~koj sobi pratili su ljekari Klinike za kirurgiju.

Tekst izmjena Zakona o RTVFBiH u Parlamentu

Ipak redovna procedura?
RTVFBiH do danas nema u Parlamentu FBiH odobren statut, a posljednja verzija povu~ena je iz procedure u prvoj polovini 2010.
IzmjeneZakona o JavnomservisuRTVFBiHfederalnaVlada je u parlamentarnuprocedurudostavila u formi nacrta, iako je krajemmajaizmjene tog zakonautvrdila u formiprijedloga. Potvrdio je to ju~er i predsjednik Kluba SDA u Predstavni~kom domu FBiH Ismet Osmanovi}. - Izmjena tog zakona ne}e biti razmatrana na dana{njoj sjednici, jer nije u prijedlogu dnevnog reda, a to nije tra`io ni premijer Nermin Nik{i}, kazao je Osmanovi}. U federalnom Ministarstvu prometa i komunikacijaju~ernismodobiliodgovor na pitanje da li je, kad i za{to ovaj akt vra}en u redovnu proceduru. Izmjenama je predlo`eno da ~etvero~lani UO donosi statut RTVFBiH bez saglasnosti Parlamenta, a da proceduru izbora ~lanova UO, umjestoparlamentarnihkomisija za izbor i imenovanje, provodi RAK. Ina~e, RTVFBiH do danasnema u ParlamentuFBiHodobren statut. Posljednja verzija povu~ena je iz procedure u prvoj polovini 2010, a krajem te godine UO je izmijeniostatut i pravilnik o unutra{njoj organizaciji ukinuv{i informativni program. Ovome je prethodila smjena uredniceinformativnogprograma Du{ke Juri{i}, koja je, u me|uvremenu, dobila pravosna`nu sudsku presudu u tu`bi protiv RTVFBiH, nakon koje joj je uru~en otkaz. Udru`enje BH novinari nedavno je zatra`ilo od federalnih parlamentaraca da ne usvajaju predlo`ene izmjene Zakona o S. [e. RTVFBiH.

Ministarstvu obrazovanja briga o mladima
Komisija za pitanja mladih u Predstavni~kom domu FBiH u amandmanu na prijedlog izmjena Zakona o federalnim ministarstvima tra`i da se u nadle`nost tog ministarstva uvrste mladi. - Koristimo ovu priliku kako bi nadle`nost o brizi mladih u FBiH kona~no bila dodijeljena konkretnom ministarstvu, jer je tako predvi|eno i federalnim Zakonom o mladima. O~ekujemo razumijevanje Vlade jer je, uz ostalo, potreba dodjele ove oblasti jednom od ministarstava spomenuta i u ekspozeu federalnog premijera Nermina Nik{i}a, kazao je potpredsjednik Komisije Jasmin Duvnjak. S. [e.

Osmanovi}: Nije tra`io ni premijer

UKINUT INFORMATIVNI PROGRAM Krajem pro{le godine UO je izmijenio statut i pravilnik o unutra{njoj organizaciji ukinuv{i informativni program

8

DOGA\AJI

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Zukan Helez, ministar za pitanja boraca FBiH

Inspektor ne ostaje
Ministar }e odrediti novi sastav revizorskog tima i ako on potvrdi nalaze prethodnog, Omer Ba{i} ostaje bez invalidnine
Omer Ba{i}, glavni inspektor u federalnom Ministarstvu za bora~ka pitanja i ratni vojni invalid 80 posto, ne}e biti suspendovan s posla, kako javljaju mediji, zbog toga {to je navodno la`ni ratni vojni invalid, {to se, opet, da naslutiti iz zapisnika mostarskog tima revizora koji je, u sklopu revizije bora~ke populacije, kontrolisao i Ba{i}a.

bez invalidnine
General Huffman u Dubravama
Novoimenovani komandant [taba NATO-a u BiH brigadni general Gary Huffman posjetio je ju~er Komandu 5. pje{adijske brigade OSBiH i s najvi{im du`nosnicima ove brigade razgovarao o aktuelnostima u toj jedinici. Prihvat komandanta [taba NATO-a u BiH izvr{io je komandant 5. brigade OSBiH, brigadni general Senad Ma{ovi} sa svojim saradnicima, koji je putem informativnog brifinga upoznao generala Huffmana o procesima planiranja i realizacije obuke. Nakon informativnog brifinga izvr{en je obilazak dijela lokacije vojne baze Aerodrom Dubrave, saop}io je Ured za odnose s javno{}u MOBiH. General Huffman je izrazio `elju za pomo} BiH na putu ka ravnopravnom ~lanstvu u NATO-u.

Zavjera?
Glavni federalni inspektor bi, zapravo, mogao ostati bez invalidnine jer mu je, kako je na{ao revizorski tim, status “sporan“ (pi{e u zapisniku, op. a). Ne ulaze}i u to da li je inspektorov status kao ratnog invalida sporan, sporna bi mogla biti ~injenica da su revizorski tim, koji je cijenio Ba{i}ev status, ~inila tri Hrvata i jedan Bo{njak (Josip \urba, pravnik, Vjekoslav ^uri}, in`enjer tehnologije, Berislav [unji}, ekonomista i Sanida D`anko, pravnica protiv koje je inspektor Ba{i} svojevremeno podnio disciplinsku prijavu). Zakon, naime, ka`e da kontrolni tim ~ine dva Hrvata i dva Bo{njaka. - Dakle, Omer Ba{i} za sada nije ostao bez invalidnine, ali je za njega napravljen obrazac FMB2 kojim se korisnik izvodi iz prava. Ba{i} mi se usmeno `alio i stra{no je pogo|en, {to ja mogu razumjeti. Ali sam svojevremeno, u va{oj novini, najavio kako }e svi moji suradnici,

Omer Ba{i}, glavni inspektor

Zukan Helez, ministar

mojim suradnicima. Potvrdi li i ta komisija nalaz prethodne, Ba{i} }e ostati bez prava, jasan je ministar Zukan Helez. A {to se ti~e nacionalnog sastava revizorskih timova, ministar Helez ka`e da Ba{i}a mogu kontrolisati i ~etiri Bo{njaka, da se de{ava da negdje iz komisije na provjeru odu dva Bo{njaka, negdje dva Hrvata! Ministra smo podsjetili kako je Ba{i} i prije dvije godine bio na reviziji koja nije na{la ni{ta sporno u njegovom statusu ratnog vojnog invalida. Potom je ministar nas podsjetio, ne ciljaju}i na Ba{i}a, kako su prethodne revizije u prava uvodile na hiljade novih korisnika, a iz prava nikoga nisu izvodile.

Stipendisti iz SAD-a u Sarajevu
Zamjenik gradona~elnika Sarajeva Miroslav @ivanovi} primio je stipendiste programa MMF (Marshall Memorial Fellowship) iz SAD-a, koji su u sklopu studijskog putovanja u posjeti gradu. Rije~ je o profesionalcima iz razli~itih oblasti, od zaposlenih u State Departmentu, preko direktora organizacija koje se bave za{titom ljudskih prava, do predstavnika univerziteta i NVO-a. Kroz ovaj program, stipendistima se pru`a prilika da postanu aktivni i odgovorni lideri koji }e vlastitim djelovanjem i istra`ivanjem upoznati i doprinijeti stvaranju boljih dru{tvenih uvjeta u cilju razvoja svoje i evropske zajednice.

Ratna biografija inspektora Ba{i}a
Omer Ba{i} je, ka`u slu`beni podaci, od 1. aprila 1992. do 31. decembra1995. bio pripadnikArmije BiH, tokomratapodsekretar za vojnu odbranu u Ministarstvu odbrane RBiH. Od tuberkuloze obolio u istra`nom pritvoru 1994. godine. U zatvoru provodi vi{e od mjesec, operativci Vojne bezbjednosti ARBiH ga mu~e. Predsjedni{tvo RBiH je, zbog ovog slu~aja, formiralo komisiju, osudilo nasilje operativaca vojne bezbjednosti, smijenilo Jusufa Ja{arevi}a, na~elnika Uprave i Ismeta Mehi}a, okru`nog vojnog tu`ioca. Postupak protiv Ba{i}a je obustavljen jer nije bilo dokaza krivi~nog djela. Krajem 1995. Ba{i} odlazi na slu`bu u Ambasadu RBiH u Njema~ku. Jedanaest godina nakon rata postat }e ratni vojni invalid 80 posto. Danas radi kao glavni inspektor u federalnom Ministarstvu za bora~ka pitanja. pa i ja sam, biti podvrgnuti kontroli. Ba{i} misli da se radi o zavjeri protiv njega. Tra`i da se formira novi tim koji bi kontrolisao njegov status i to od ljudi koji znaju njegovu situaciju. Formirat }e se nova komisija ~iji }u sastav ja odrediti zajedno s

Obraz i obrazac
Sad, {ta je revizorska komisija na{la sporno kontroliraju}i inspektora Ba{i}a?! Me|u ostalim i to da u “slu`benoj evidenciji Grupe za pitanja vojne evidencije iz oblasti vojne obaveze za podru~je op}ine Centar Sarajevo nema podataka o oboljenju imenovanog... te nala`e Grupi... da na FMB2 obrascu izda uvjerenje o ~injenicama koje je Revizorski tim ocijenio nespornim“ Nezva. ni~no, grupa za pitanja vojne evidencije Centar, za sada, nema namjeru staviti svoj potpis na FMB2 obrazac koji bi Ba{i}a izveo iz prava i ostavio ga bez invalidnine.
A. BE^IROVI]

La` kompanije Arcelor Mittal Prijedor

Ni{ta od spomenika u Omarskoj
- Mittal se nikadnijeobavezao da }e napraviti memorijal u logoru Omarska, stoji, me|uostalim, u pismu koje je kao odgovor @enama u crnom(Beograd) i drugimnevladinimorganizacijamaposlaoArcelor Mittal Prijedor, kompanija koja upravlja rudnikom Omarska, gdje je tokom rata bio logor u kojem je ubijeno oko 3.500 logora{a Bo{njaka i Hrvata. loj ku}i dio logora, op.a.), financirati ga i izdvojiti 35 hektara zemlje za potrebe memorijala. U svomodgovoruMittalpi{ei da ne `ele da se mije{aju u politiku. Primijetismo kako su, reklo bi se, povla~enjem svoje obaveze glede izgradnje memorijalnog centra dobrano u politici. Jer, nedozvoljavanje gradnje memorijala jeste podr{ka onima koji negiraju postojanje logora i samim politika. Kad smo ve} kod Omarske, nju je 14. juna ove godine, u Zas tu pni~kom do mu ame ri~kog Kon gre sa spo me nuo kon gre smen Chris top her H. Smith. Nakon Omarske, rekao je on, mnogim ljudima postalo je jasno da u Bosni “imamo posla sa zlom na takvoj skali koja se ne mo`e ni objasniti, niti ignorisati“.

Javno sje}anje
- Pre`ivjeli, ipak, `ele odgovaraju}imemorijalkoji bi za{titiotu lokaciju i kojem bi javnost imala pristup ne samo na jedan dan nego redovno tokom cijele godine. Kako su okupljeni u Omarskoj (9. maj 2011) i sami izjavili: “Smatramo da stradanjacivila u koncentracionomlogoruOmarska, kao i u ostalim koncentracionim logorima formiranim za vrijeme ratova devedesetihgodina, morajubiti~asno obilje`ena kako bi postala dio javnogsje}anja, na putu ka uspostavljanju su`ivota na prostorima biv{eJugoslavije“ zaklju~io je kongre, smen Smith. A. B.

Pismo gradona~elniku
U spomenutom pismu @ena u crnom (pisano je 16. maja ove godine) tra`i se, me|u ostalim, podr{kaizgradnjimemorijalnogcentra u krugubiv{eglogoraOmarska, ali i to da se javno priznaju zlo~ini nad civilima u Prijedoru. Pismo ovakvog sadr`aja adresirano je na

Logor Omarska

MarkaPavi}a, gradona~elnikaPrijedora, MiloradaDodika, predsjednika Republike Srpske, Borisa Tadi}a, predsjednikaSrbije, ~lanove Predsjedni{tva BiH... Samo je menad`ment kompanije Arcelor Mittal27. majaodgovoriotakokako je odgovorio.

No, notorna je la` da se ova kompanijanijeobavezala da }e napravitimemorijalnicentar u Omarskoj. Uradila je to 1. decembra 2005. i to na konferenciji za novinare. WillSmith i Petra van Helden su tada, u ime kompanije, izjavili da }e Mittalnapravitimemorijal(u bije-

OSLOBO\ENJE srijeda, 22. juni 2011. godine Osam godina od posjete pape Banjoj Luci

DOGA\AJI

9

Ku}e su pre~e od spomenika

VIJESTI

Ovo ne zna~i umanjivanje zna~aja dolaska pape me|u nas, ali ja dr`im da je, prije svega, potrebno pomo}i ljudima, kazao je biskup Komarica
U povodu osme godi{njice od pastoralnog pohoda Banjoj Luci bla`enog pape Ivana Pavla Drugog, banjalu~ki biskup Franjo Komarica ju~er je jo{ jednom podsjetio javnost na veli~inu pokojnog pape i na njegovu privr`enost BiH u kojoj je boravio tri puta. Biskup Komarica je na konferenciji za novinare rekao da je 22. juna 2003. godine Banju Luku pohodio istinski velikan na{eg doba, izuzetni humanist, ~ovjekoljubac, mirotvorac i za mnogo kr{}ane, posebno za katolike, istinski prorok dana{njice.

Seminar o volonterizmu
U Sarajevu je ju~er po~eo seminar Mladi jugoisto~ne Evrope za evropsku godinu volontiranja 2011. koji }e trajati do 25. juna. Seminar koji je organizirala Mre`a mladih jugoisto~ne Evrope (SEEYN) ima za cilj omogu}avanje interakcije izme|u preduze}a, javnih institucija i organizacija civilnog dru{tva iz zemalja jugoisto~ne Evrope, EU i SAD-a, potvrdila je za Fenu trening-menad`erica SEEYN-a Mirela Rajkovi}. “Volonterizam je u Evropi priznat kao resor koji se koristi u borbi protiv siroma{tva i socijalne isklju~enosti. U BiH jo{ nemamo zakon na dr`avnom nivou, a RS ima ovaj zakon“ kazala je Rajkovi}. ,

Banja Luka, 2003: Papine poruke aktuelnije nego ikad

[ta je Bogu milo
Podsjetio je da je papa toga dana proglasio bla`enim Ivana Merza, a Banja Luka se uvrstila u gradove koji su imali izuzetnu ~ast ugostiti znamenitog i veoma po{tovanog gosta. U samostanskoj crkvi na Petri}evcu danas }e, povodom proslave progla{enja bla`enim pape Ivana Pavla Drugog, najavio je biskup Komarica, biti slu`ena

sve~ana misa koju }e predvoditi kardinal vrhbosanski Vinko Pulji}. Na pitanje ho}e li se na prostoru petri}eva~kog samostana izgraditi spomenik papi Ivanu Pavlu Drugom, biskup Komarica istakao je da bi i njemu i Bogu bilo puno ugodnije od izgradnje spomenika, kada bi se svi na ovim prostorima potrudili znatno vi{e da u djelo provedemo poruke koje je pa-

pa uputio tokom boravka u Banjoj Luci.

Poma`imo se!
“Papa nas je ovdje pozvao i zadu`io da se vi{e uva`avamo i poma`emo i da umjesto da o~ekujemo pomo} od drugih, zajedno sami gradimo budu}nost ove zemlje“ istakao je , biskup Komarica. On je podsjetio da jo{ na hiljade prognanika ~ekaju na povratak u svoje

domove i da je stoga daleko va`nije graditi ljudima domove, nego dizati spomenik“ . “Ovo ne zna~i umanjivanje zna~ajadolaskapapeme|u nas, ali ja dr`im da je, prijesvega, potrebno pomo}i ljudima. I zbog toga sam uvijek nastojao da stvorimo uvjete da se ljudi vrate, pa zato jo{ niz crkava sru{enihtokomrata~eka na obnovu“ , dodao je banjalu~ki biskup.
G. KATANA

Pomo} socijalno ugro`enima
Zamjenik predsjednika SDA i predsjednik Kluba SDA u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH Asim Sarajli} posjetio je ju~er Muslimansko dobrotvorno dru{tvo Merhamet, saop}eno je iz Merhameta. Razgovarao je s generalnim direktorom Merhameta Hajrudinom [ahi}em koji ga je upoznao o radu i potrebama Dru{tva kao i o trenutnim projektima. “Rad Merhameta, ~iji je cilj pomo} socijalno ugro`enim kategorijama da bi im se makar djelomi~no ubla`ili egzistencijalni problemi, zaslu`uje podr{ku. Ne mo`emo ostati imuni na napore, ne samo Merhameta ve} i drugih humanitarnih i dobrotvornih dru{tava, stoga je na{a obaveza da im pomognemo“ , kazao je Sarajli}, dodav{i da se posebna pa`nja, kako vlasti tako i gra|ana, treba usmjeriti na rad javnih kuhinja.

Za{to regulacioni plan Jajca tri godine ~eka?

Problem ispade i licenca
U~imo druge kako izra|ivati regulacioni plan, a mi, izgleda, ne}emo mo}i dobiti licencu, ~udi se arhitekta Amir Poli}
„Grad Jajce nije bez regulacionogplana, onaj iz 80-ih ozbiljno je naru{en divljom gradnjom, a puno je kapija kroz koje treba pro}i da bi se do{lo do nova dva“ , isti~e Nisvet Hrnji}, na~elnik Op}ineJajce, ne negiraju}i i to da je (privremeno) povu~enakandidatura grada za Uneskovu listu svjetske ba{tine direktno vezana upravo za nedostatakpomenutih dokumenata. na~elnik Hrnji} se u posljednji mjesecnekolikoputasastajao s federalnim ministrom prostornog ure|enja Desnicom Radivojevi}em: “Nadam se da }e ministar poredati ~injenice, i krenuti {to skorije u aktivnosti“ ka`e Hrnji}, , premakojem bi, kao prvo, trebalodonijetiodluku o pristupuizradiregulacionogplana, imenovati novi Savjet, nakon ~ega Vlada i Parlament to treba da potvrde... A do tada, upozorava arhitekta Amir Poli}, „`ivot u staroj jezgri stoji“ Jer, bez regulacionog pla. na se ne bi smjelo ni{ta mijenjati. Da li se to po{tuje? „U ovom vakuumu doista ne znam {ta se de{ava“ isti~e Poli}, , dok Hrnji} ka`e da je „Op}insko vije}e donijelo odluku o novom re`imu gradnje, koji podrazumijeva ve}u kontrolu, odnosno gu{}e sito“ . U me|uvremenu je izbio jo{ jedan problem, vezan za to ko ima, a ko nema licencu za izradu regulacionog plana: „Postoji predmet o tome na Arhitektonskom fakultetu, a sada je, izgleda, ispalo da Institut nema licencu za ovaj posao nego da je ima - Univerzitet“ (!!!) , tvrdi arhitekta. E. KAMENICA

Nedjeljiva cjelina
No, njihova izrada je od 2009. godine na svojevrsnom ~ekanju, iako je, kako tvrdi Hrnji}, najve}i dio posla ura|en, (preko 90 posto), a {to se, obja{njava na~elnik, „najboljemo`evidjeti na osnovu, u odnosu na ugovor, izvr{enjafinansijskih obaveza prema nosiocu posla, Arhitektonskom fakultetu/institutu.“ Rije~ je o 114.000 KM, od kojih je 99.000 KM ve} ispla}eno, nagla{ava na~elnik Hrnji}. No, za{to je ve} tre}u godinu izrada regulacionog plana zaustavljena? Posmatrano iz ugla Amira Poli}a, koji je od 1968. godinekao arhitektavezan za Jajce, a koji je bio koordinatortima za izraduregu-

Jajce: Grad prebogate ba{tine

lacionogplana, u pitanju je sukob nadle`nosti: „Institut za arhitekturu i urbanizam, pri Arhitektonskom fakultetu je tenderom dobio ovaj posao, koji je nakon dvijegodineradaprekinut3. oktobra 2009. nalogom federalne inspekcije. Jer, ispostavilo se da je izrada tog plana u federalnoj nadle`nosti“ ka`e Poli}, a Hrnji} , napominje da se ova intervencijainspekcijeodnosilaisklju~ivo na I, II, i II zonu za{tite stare jezgre grada, dok je tzv. buffer zona ostala i daljeisklju~ivoop{tinskabriga: “Odmahnakontoga je Op}insko vije}e izmijenilo odluku o izradi plana i o Savjetu“ govori , na~elnik, nagla{avaju}i da tih pet do deset procenata nezavr{enog

poslaipak u praksizna~i da ni regulacioni plan buffer zone ne mo`e biti okon~an dok ne bude ura|en, istovremeno, i plan starejezgre: “To je nedjeljivacjelina, jedno od drugog ovisi“ obja{, njava Hrnji}, koji glavnog krivca za dosada{njestanjevidi u biv{oj predsjednici Federacije Borjani Kri{to, „zbogopstruiranjaimenovanja ministra prostornog ure|enja poslije ostavke Salke Obho|a{a“ .

Evropska pravila o pu{enju
Evropska komisija }e pro{iriti obim pravilavezanih za trgovinucigaretama da bi pokrila i potencijalno {tetne elektri~ne cigarete, aromatiziranje, ~ak i marketin{ke strategije, u sklopu {ire kampanje pokrenutepro{lesedmice. “BiH morauskladiti svoje propise s potpisanom Konvencijom do 2015. godine. Va`e}i Zakon o upotrebi duhanskih proizvoda propisuje navedene obaveze dosta labavo i s odre|enim rezervama o pitanju reklamiranja, oznakama upozorenja i pu{enja u zatvorenim prostorima“ upozorila je , Mediha Bakalovi}, pomo}nica ombudsmena za za{titu potro{a~a u BiH. Novi Zakon o ograni~enojupotrebiduhanskih prera|evina u FBiH je upu}en u parlamentarnuproceduru i postojimogu}nost da bude usvojen ve} idu}e godine.

Da li je sito gusto?
Opet, arhitekta Poli} smatra da se i bez ministra, jer, u Ministarstvu rade brojni stru~njaci, zapo~eti posao mogao zavr{iti. Upravo povodom ovog plana,

10

KOMENTARI

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Nije (sve) do pedera
H
FOKUS
Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

Jer da jeste, bh. euroatlantske ambicije presahle bi jo{ u ranu jesen 2008., kada je grupa lagano, dakle u ne{to kra}e hla~ice (ali, dodu{e, i s kapicama), odjevenih starijih omladinaca navalila na u~esnike sarajevskog Queer festivala, a i na one koji su ih podupirali

rvatska se proteklih dana, jo{ tamo od split skog Gay Pri dea, pa, evo, do onoga za gre ba~kog odr`anog pro{loga vikenda, bavila homofobijom kao sredi{njom temom. A sve, dakako, u kontekstu zavr{etka pregovora s Europskom unijom i najavom ulaska u europsku obitelj, ka ko je iz Bruxel le sa obe}ano, za dvije godine. Nakon {to su, po sarajevskom modelu, ali i uz kamenice i vrlo solidan pirotehni~ki arsenal u Splitu naglasili kako nismo nastali od Adama i Steve, nego od Adama i Eve, Hrvatskoj je zaprije}eno da }e, ionako izvjesni, poja~ani monitoring do sve~anoga ulaska u Uniju, sada biti jo{ te`i. Monitoring sa zubima, prili~no plasti~no je obja{njeno. Na posebnom, strogom nadzoru, sad ve} izvjesne 28. ~lanice, najvi{e se inzistira(lo) u Amsterdamu, gradu gdje, ina~e, kurve u izlogu sedu, pu{u, piju, prolaznike gledu... ‘ajde da se malo sjetim i Bore ^orbe - iz boljih vremena. I njegovih i mojih, naravno. Ja sno, ja ke an ti pe der ske snage nisu ostale du`ne nizozemskim djeliteljima europskih atesta, pa su im se, uz ostalo, sjetili srebreni~ke sramne uloge. Slijedom ~ega se pri~a o pravima, kako se to, ne bez suosje}aja, ali i sta-

T

novite patetike voli kazati, druga~ijih - gotovo izgubila. [tovi{e, konfrontirani su desni~ari i ljevi~ari (pri ~emu ovi potonji zaboravljaju da je u socijalisti~koj Jugoslaviji do ‘73. spolni odnos izme|u dva mu{karca bio kvalificiran kao krivi~no djelo protuprirodnog bluda, te je ka`njavano sa do tri godine zatvora), vjernici i ateisti... U takvom ozra~ju je glavni grad Hrvatske do~ekao svoju Paradu ponosa. Budu}i je splitsko iskustvo pokazalo kako nije dovoljno da 688 policajaca {titi 1.000 u~esnika, u Zagrebu je o kontroverznoj tisu}i skrbilo otprilike dvostruko vi{e pripadnika organa reda. I, jasno, splitski je scenarij izbjegnut, a hrvatski mediji, evo sve do danas kada nastaju ovi redovi, slave “europsko lice Hrvatske“. ako je, eto, budu}a ~lanica odabranoga europskoga dru{tva u samo nekoliko dana pro{la put od homofobi~ne do homofrendi~ne (valjda se tako mo`e kazati?!). A pritom su u~esnica zagreba~kog pridea Vesna Pusi} i, po izboru homoseksualaca, homofob desetlje}a Vesna Petir i dalje, dakako, saborske zastupnice HNS-a, odnosno HSS-a. [to }e re}i, kako ovo pod Sljeme nom ni je bi la ni ka kva europska Hrvatska, nego je naprosto policija bolje radila

K

svoj posao, nakon {to je pod Marjanom tek pukom slu~ajno{}u izbjegnut tragi~niji epilog. Uostalom, anketa Hrvatske televizije pokazala je da vi{e od polovica gra|ana i dalje ne prihva}a gay manifestacije, a vi{e od ~etrdeset posto bi ih zabranilo. No, happy end za gre ba~kog strogo kontroliranog - i kratkotrajnog - su`ivota heteroseksualaca i homoseksualaca, bio je, ~ini se, dovoljan da nekoliko zna~ajnih europskih diplomata, me|u inima i na{ prijatelj (?!) Carl Bildt, poku{aju uvjeriti Amsterdam kako Hrvatska, ipak, nije specijalni slu~aj. Pa joj (do da tni) mo ni to ring ni je nu`an. ako trenuta~no stvari sto je, ras plet se o~ekuje potkraj tjedna, ali i bez njega je jasno kako ovdje, u biti, nije rije~ o toleranciji kontra homofobije, ili, kolokvijalno kazano, o pederima (i lezbijkama) i odnosu prema njima ve} o tomu da su mali pretendenti na veliku Uniju pod velikom lupom. Nad njima se, dakle, vje`ba strogo}a; a kad poka`u - ba{ kao Hrvatska u Zagrebu poslije Splita, znaju slu{ati - eto nagrade. Ili mrkve, kako se to obi~no veli. Za Bosnu i Hercegovinu to i nije lo{a vijest. Jer da je odnos pre ma dru ga~ijim (svake vrste!) presudan, bh.

N

euroatlantske ambicije presahle bi jo{ u ranu jesen 2008., kada je grupa lagano, dakle u ne{to kra}e hla~ice (ali, dodu{e, i s kapicama), odjevenih omladinaca navalila na u~esnike sarajevskog Queer festivala, a i na one koji su ih podupirali. Naravno, ne bih preopasno je! - ovu vrstu tolerancije ponovo testirao u Sarajevu. Kak i kada - jednog, nadam se, lijepog dana - s europskog dvora do|e radosna vijest kako }e i nas grijati sunce Unije. e}e, naime, Sarajevo (a, ~ini mi se, ni Zagreb) ni ka da bi ti Berlin, pa da mo`e gradona~elnik (Klaus Wowereit) u predizbornoj kampanji kazati: “Ja sam homoseksualac i to je u redu“ - i onda, pobijediv{i, deset godina voditi grad toliko uspje{no da je danas samo mali broj onih koji sumnjaju kako je ovaj gay budu}i njema~ki kancelar. Sarajevo (a i Zagreb, Beo grad, Sko plje...), me|utim, mogu biti gradovi gdje }e se, nakon svega, odgajati djeca kojoj }e tolerantnost biti na~in `ivota. Kada prestanemo brojati krvna zrnca, prestat }e nam bi ti va`no tko, ka ko i na ro~ito s kim vodi ljubav. A onda }e, valjda, i onim koji to rade na druga~iji na~in biti nebitno da to demonstriraju paradiraju}i po ulici.

POLIGON

Ko `eli inaugurirati nacizam me|u Bo{njacima
Reagiranje na dijelove feljtona Esada Bajtala objavljenog u Oslobo|enju (izvodi iz knjige “Duplo golo“) prenosimo u cijelosti, bez ikakvih intervencija
G|o Selimbegovi}, Naknadno sam saznao – po{to mome muslimanskom dostojanstvu ne prili~i da otvaram Va{e glasilo – da je izvjesni Esad Bajtal u tome Va{em antiislamskom i op}enito antivjerskom biltenu dana 4. juna 2911. objavio (i to boldirano, u podnaslovu): »D`emaludin Lati}, profesor islamske teologije u Sarajevu, svoje ga|enje spram drugih izrazit }e svojom postratnom medijski variranm izjavom o tome kako je njemu bli`i svaki Iranac iz Teherana nego Hrvat iz zajedni~kog haustora.» U tekstu, Bajtal prije ovih re~enica citira Adolfa Hitlera i njegovu izjavu kako mu se gadi u Be~u `ivjeti sa ^esima, Rusinima, Jevrejima, Hrvatima i Srbima..., dok u nastavku otvoreno «dokazuje» nacizam Alije Izetbegovi}a «potkrjepljuju}i» ga izvodima iz «Islamske deklaracije»... Moja davna{nja izjava, data zagreba~kom Nacionalu, u cijelosti glasi: »Da, svaki musliman koji nije porijeklom iz Bosne i Hercegovine bli`i mi je od svakog bosanskog Srbina i Hrvata – u duhovnom, vjerskom smislu, ali u gra|anskom, dru{tvenom i politi~kom smislu svaki bosanski Srbin i Hrvat bli`i mi je od svakog muslimana porijeklom izvan Bosne i Hercegovine.» To je tako (volio bih da je neko intervjuirao bilo kojeg od 300.000 katolika Hrvatske na nedavnom do~eku Pape u Zagrebu i pitao ga ko mu je bli`i: musliman iz Hrvatske ili katolik iz Slovenije), i Va{ ~lankopisac zna da je to tako jer sam ja na takve objede reagirao vi{e puta u sarajevskim glasilima velikosrpske ideologije, ali on i dalje la`e na mene, i on zna da la`e, ali i zna da je etiketirati «fundamentalistu No 1» u Bosni i Hercegovini jako profitabilno; toj titoisti~ko-komunisti~koj mrcini treba neprijatelj; on ne zna o ~emu bi mislio i {ta bi radio ako ne bi proizvodio neprijatelje i ako ovu dr`avu i ovo dru{tvo ne bi «spa{avao» od njih; kao sljedbenik «Inkvizicije bez Boga», tj. titoisti~koga komunizma, on zna da se najprije konstrui{e hereza pa se onda provodi istraga nad neistomi{ljenicima. Zbog toga pi{em ovo reagiranje i zbog toga }u priznati da je moja davna{nja teza u nau~nom smislu – nepotpuna: zato {to mi je svaki Srbin i Hrvat koji nije silovao moje muslimanske sestre, ubijao moju bra}u i palio na{a bo{nja~ka ognji{ta bli`i od Esada Bajtala i inih sarajevskih ecophob-a (~itaj: ojkofob-a, onih koji mrze svoje, u ovom slu~aju muslimansko «ognji{te», porijeklo i identitet). Takvi su gotovo pola stolje}a, u komunisti~ko-titoisti~kom projektu zvanom «bratstvo-jedinstvo», nikad nijednom rije~ju ne spomenuv{i zlo~ine ~etnika i titoista nad muslimanima Jugoslavije, od me|umuslimanskog bratstva konstruisali «neprijateljsko djelovanje protiv naroda i dr`ave», gu{ili uzvi{eni islam i katolicizam (manje pravoslavlje), zabranjivali spomen o bosanskome jeziku i bo{nja~koj nacionalnosti, izmi{ljali tzv. kolektivne krivice bo{nja~kom narodu (mladomuslimanstvo 1949. g., islamski fundamentalizam 1983.), u svoje koncentracione logore slali muslimane i katolike, Bo{njake, Hrvate i Albance, {irili najgoru politi~ku nesvijest, jednom rije~ju – slu`ili velikosrpskom projektu i time pripremili bitne uvjete za ~etni~ko-tu|manovski genocid nad Bo{njacima u periodu od 1992. do 1995.g. Takvi ojkofobi ve} vi{e od pola stolje}a, slizav{i se sa velikosrpskom ideologijom i mahnito nasilno utjeruju}i komunizam u bo{nja~ki narod, slijede}i jednog od najve}ih masovnih ubica u 20.st., ~e{kog ili ruskog Jevreja Josipa Broza zvanog Tito (koji se la`no izdavao za Hrvata), za njegova `ivota ali i poslije njegove smrti, po svaku cijenu `ele inaugurirati nacizam u bo{nja~kom narodu – iako je nacizam, jednako kao i komunizam, apsolutno stran islamu, iako su obje te ideologije i prakse ~edo evropske, a ne islamske kulture i civilizacije, iako je bo{nja~ki islamski narod, u predve~erje i tokom Drugog svjetskog rata, odbacivao i nacizam i komunizam, iako je taj narod `rtva i komunizma i nacizma, iako taj narod nikada nije imao nijednu pronacisti~u organizaciju, i iako ih nema ni danas... Zato su sarajevski «muslimanski» ojkofobi- koje je velikosrbizam u titoisti~kom periodu od{kolovao za tu ulogu, naime da oni, u ime njih, progone islam i njegove sljedbenike i tako destruiraju bo{nja~ko bi}e - ovog Bo`ijeg roba, `rtvu njihove titoisti~ke pseudoreligije koja svjedo~i o zlo~inima njihova Moloha nad muslimanima i op}enito vjernicima, ovog pisca, iskrenog sljedbenika islama i poslanika Muhammeda – sallallahu ‘alejhi we sellem -, iskrenog pobornika zajedni~kog `ivota muslimana i ehl-i kitabija (kr{}ana, hri{}ana i Jevreja) i novog starog koncepta bh. dru{tva na vjerskim a ne na titoisti~kim temeljima, izabrali za svoju metu... Ali, «nije jak onaj ko protiv Allaha ratuje, niti je nemo}an onaj ko se osloni na GospodarasedamNebesa i sedam Zemalja,» ka`e Allahov poslanik Muhammed – s.a.v.s.
Sarajevo, 12. red`eba 1432. /16. jun 2011. Prof. dr. D`emaludin Lati}

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

11

12

CRNA HRONIKA
U mjestu Ledenice Donje, op}ina Grada~ac, u ponedjeljak se dogodila saobra}ajnanesre}a u kojoj je M. G. (1977), nastanjen u op}ini Grada~ac, fordomfiestomudariobiciklistuM.K.(1949), nastanjenog u Grada~cu. Biciklista je zadobio te{ke povrede, te je zadr`an na UKC-uTuzla. O doga|ajuje obavije{ten kantonalni tu`ilac, a uvi|aj su izvr{ili pripadnici Odjela krimpolicije PU Grada~ac.

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Fordom udario biciklistu

“Izgubio“ se s unajmljenim autom

Pripadnici MUP-a ZHKa tragaju za 44-godi{njim mu{karcem iz Isto~ne Ilid`e i citroenom u vlasni{tvu autocentra Zeli} LKW Ljubu{ki. U prijavi iz tog autocentra Policijskoj upravi Ljubu{ki se navodi da je automobil, koji je ovaj mu{karacunajmio, trebao biti vra}en do 16. juna. U MUP-u ZHK-a su nam rekli da je potraga za 44-godi{njakom i automobilom u toku, te da je rije~ o krivi~nom djelu utaja. Dk. O.

Mostar

Nesre}a na putu Prijedor - Bosanski Novi

Prijavljen nestanak Marinka Dre`njaka
Mostarskoj policiji prijavljen je nestanak Marinka Dre`njaka (1956), s prebivali{tem u mostarskom naselju Bakijina Luka. Iz MUP-a HNK-a doznajemo da Dre`njak nema bli`ih srodnika, a njegov nestanak prije nekoliko dana prijavili su dalji ro|aci. Dre`njak je `ivio skromno i sam, te nije imao obi~aj odlaziti od ku}e na du`e vrijeme. Od pro{le sedmice kada se susreo sa jednim ro|akom, niko ga nije vidio. Nakon prijave o nestanku policija je u{la u njegovu ku}u, ali nije prona|eno ni{ta sumnjivo. Dre`njak, koji je visok oko 187 cm i mr{avije gra|e, posljednji put kad je vi|en, na sebi je imao kratke pantalone i majicu kratkih rukava. Iz policije je upu}en apel gra|anima da

Smrtno stradao Tefik Ceri}
Ceri} se biciklom vra}ao iz ba{te kada ga je kod pru`nog prelaza terencem udario hrvatski dr`avljanin Tomislav Jergovi}
ukoliko primijete ovu osobu, o tome ih odmah obavijeste na besplatni L. S. broj telefona 122. Sedamdesetogodi{nji Tefik Ceri} iz Prijedora poginuo je preksino} kada ga je, dok je vozio bicikl, na magistralnom putu Prijedor - Bosanski Novi, terencem touareg, hrvatskih registarskih oznaka, udario hrvatski dr`avljanin Tomislav Jergovi} (52). Starac u trenutku nesre}e kod sebe nije imao nikakvih dokumenta na osnovu kojih bi bio identifikovan, te ga je nekoliko sati poslije prepoznala supruga Sadeta Ceri}. Nesre}a se dogodila u naselju Ra{kovac, u neposrednoj blizini pru`nog prelaza trinaestica, a biciklista i automobil kretali su se od Prijedora ka Bosanskom Novom. Ceri} se, saznajemo, vra}ao ku}i iz ba{te u kojoj je brao gra{ak. Jergovi}, koji je sam bio

Trebinje: Poginula

77-godi{njakinja
Zora Milosovski (77) iz Trebinja poginula je ju~er na magistralnom putu Trebinje - Dubrovnik, u mjestu Aleksina Me|a. U CJB-u Trebinje su nam potvrdili da se nesre}a dogodila ujutro kada je na staricu, koja je prelazila magistralni put, renoom megan naletio Momir [ekara (25) iz Trebinja. Reno se prije nesre}e kretao iz pravca Dubrovnika prema Trebinju, a Milosovski je povredama podlegla na mjestu nesre}e. [ekara u ovoj nesre}i nije povrije|en. Dk. O.

Pale

u svom vozilu, prilikom ispitivanja je naglasio da je starac na biciklu naglo skrenuo ulijevo, upravo u trenutku kada mu je pri{ao vozilom. Iz Okru`nog tu`ila{tva potvr|eno je da je volkswagen touareg biciklistu udario u lijevu bo~nu stranu, te ga odbacio nekoliko metara. Biciklista je pao na lijevu stranu ceste i tu preminuo, najvjerovatnije, usljed

povrede glave. Me|utim, ta~an uzrok smrti zna}e se tek nakon obdukcijekoju je naredioVuka{in Kondi}, de`urni tu`ilac Okru`nogtu`ila{tvaBanjaLuka, podru~na kancelarija Prijedor. Tu`ilac je tako|er naredio da se uzme krv od obojice voza~a kako bi se ustanovilo da li su bili pod uticajem alkohola. Pored toga uradi}e se i pregled JergoD. P. vi}evog vozila. ja je prona{la i li~nu kartu mu{karca 50-ih godina ~iji je nestanak 1. juna prijavila njegova supruga. Obdukcijom je ustanovljeno da na tijelu nema mehani~kih o{te}enja, {to bi ukazivalo na nasilnu smrt (osim ujeda `ivotinja), a pretpostavlja se da je tijelo ispod drveta le`alo izme|u 10 i 15 dana. Iako je u d`epu prona|ena li~na karta, tu`ilac Lubo Badnjar je naredio da se prona|u srodnici vlasnika li~ne karte kako bi se upore|ivanjem sa njihovom DNK utvrdio identitet mu{karca.
D. P.

Nakon pronalaska tijela u Sarajevu

Pas ujeo
djevoj~icu
Zoran B. u ponedjeljak je Policijskoj stanici Pale prijavio da je pas u vlasni{tvuSlavi{e]. ujeonjegovu11godi{nju k}erku. Incident se desio u UliciserdarJanka Vukoti}a kod broja 39, a kako se moglo~uti, Slavi{inameri~kistafford terijer je djevoj~icu, koja je prolazila pored njegove ku}e, ujeo za debelo meso, zbog ~ega je njegovom vlasniku uru~en prekr{ajni nalog jer je svog psa dr`ao bez nadzora. Iako su na lo{em glasu kao psi koji se koristesamo za borbe, staffordterijeri, prema rije~ima poznavalaca, vole djecu i u`ivaju u dru`enju s ljudima, ako se socijaliziraju dok su jo{ mladi. Onojlo{ojreputaciji ove pasminedoprinijeli sunjihovivlasnici, koji ih u~e budu agresivni. D. P.

^ekaju se nalazi

analize DNK
^iji su posmrtni ostaci na|eni u Kasindolskoj ulici u Sarajevu, moglo bi se znati tek za tri do pet dana, kada se o~ekuju nalazi analiza uzete DNK. Naime, tada }e se sa sigurno{}u znati o kome se radi, re~eno nam je ju~er iz policije i Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo. Podsjetimo, u nedjelju nave~er Dino Lokvan~i} je nedaleko od svoje ku}e prona{ao ljudsku lobanju, koju su tu najvjerovatnije donijeli psi. Nakon {to je slu~aj prijavljen policiji, ostatak tijela prona|en je 50-ak metara dalje ispod jednog drveta, sakriven gustom travom i `bunjem. Polici-

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
Slu`benici Tre}e sarajevskePU u ponedjeljak su priveli G. E. (1987) i [. S. (1986) iz Sarajeva zbog sumnje da su izvr{ili te{ku kra|u. Oni se terete da su u Ulici Antuna Branka [imi}a obili {kodu oktaviu, a prilikom pregleda kod njih je prona|en CD plejerom. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac, a G. E. i [. S. su predati u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

13

Uhva}eni sa ukradenim plejerom

Pretres kod Doboja

Dobojskapolicijaoduzela je ve}u koli~inu oru`ja, municije i eksplozivnih sredstava tokom pretresa ku}e u Glogovici u op{tini Doboj koju, kao ~lan doma}instva, koristi R.G. Zaplijenjenisupoluautomatska pu{ka, dva karabina, ~etiribombe i 106 metaka, saop{teno je iz CJB-a Doboj. Protiv R. G. }e biti podnesenizvje{tajtu`ila{tvu zbog nedozvoljene proizvodnje i prometaoru`ja ili eksplozivnih materija.

Zlo~in u Banjoj Luci

Radnik ^isto}e

UBIJEN ZBOG

90.000 KM?
Tijelo Mom~ila Grbi}a na|eno u lokvi krvi. • Nije dolazio na posao, pa kolege do{le da ga tra`e.
Tijelo Mom~ila Grbi}a, 35-godi{njegradnikakomunalnogpreduze}a ^isto}a, prona|eno je ju~er u njegovompodstanarskom stanu u prizemlju u Ulici Radoja Domanovi}a u Banjoj Luci. Kako se moglo ~uti, ju~er je uhap{en mla|i mu{karac koji se mo`e dovesti u vezu sa ubistvom, ali iz policije ovu informaciju nisu `eljeli potvrditi, ali ni demantovati. Ubijeni35-godi{njakprona|en je u lokvikrvi s povredamanajvjerovatnije nanesenim tupim predmetom. Zlo~in je otkrivennakon {to su ju~er Grbi}eve kolege kroz prozor na stra`njoj strani zgrade uo~ile su da se na podu u stanunalazi nepomi~no tijelo i odmah obavijestile policiju. Naime, oni su ga posljednji put vidjeli u ~etvrtak, a kakonekolikodananijedolazio na posao, niti im odgovarao na pozive, do{li su da ga potra`e. nte K. (47) iz Donjih Radi{i}a kod Ljubu{kog sa nevjerovatna 6,3 promila alkohola u dahu prekju~er je zapalio golf II u vlasni{tvu svojesupruge. Automobil je bio parkiran u blizini porodi~ne ku}e, a pripadnici Policijske uprave Ljubu{ki, kojima je paljevina prijavljena, mogli su tek da konstatuju da je vozilo u potpunosti izgorjelo. Policajci su potom Antu priveli u Policijsku stanicu, gdje mu je izmjerena navedena koli~ina alkohola u dahu, nakon ~ega je odveden u Dom zdravlja Ljubu{ki, gdje mu je uzet uzorak krvi kako bi se jo{ preciznije izmjerio stepen alkoholiziranosti. Glasnogovornik MUP-a ZHK-a Damir ^utura nam je rekao da }e protiv Ante K. Kantonalnom tu`ila{tvu Ljubu{ki biti podnesen izvje{taj zbog izazivanja op}e opasnosti. “U dosada{njem radu u po li ci ji za ova kav slu~aj, odnosno da neko ima ovoliko alkohola u dahu nisam ~uo“ ka`e ^utura. , I vje{tak sudske medicine

ZABAVA Grbi} u svom stanu u subotu nave~e organizovao zabavu. Naime, navodno je podigao kredit, te je novac trebao dati djevojci sa kojom je planirao brak
Zgrada u kojoj je stanovao Grbi}

Saznajemo da je Grbi} u svom stanu u subotu nave~e organizovao manju zabavu. Naime, navodno je prije izvjesnog vremena podigao kredit u iznosu od 90.000 KM te je novac, prema nekim informacijama, trebao dati svojoj djevojci sa kojom je planirao brak. Nju i prijatelja je navodno pozvao da to i proslave. Prema rije~ima Nedjeljka Lubure, na~elnika krim-policije CJB-a

Banja Luka, policajci su odmah do{li na mjesto doga|aja, u{li u stan i zatekli le{ Mom~ila Grbi}a. Kako se moglo ~uti, vrata suterena zgrade u kojoj je Grbi} `ivio bila su zaklju~anakatancem, ali nije poznato da li su bila zaklju~ana i vrata od njegovog stana. Da li je Grbi} dao novac djevojci ili ga je ubicaodnio sa sobom, zna}e se nakonistragekoja je u toku.
D. P.

Ante K. iz Donjih Radi{i}a kod Ljubu{kog opet “zaradio“ prijavu

A

Mrtav pijan zapalio

Nakon nesre}e u Beogradu

suprugin golf
Policija kod svog starog znanca ovaj put izmjerila ~ak 6,3 promila alkohola u dahu • Damir ^utura, glasnogovornik MUP-a ZHK-a: Za ovakav slu~aj do sada nisam ~uo
dr. Hamza @ujo nam je rekao da je ovolika koli~ina alkohola vrlo velika. Kada smo ispri~ali za slu~aj iz Ljubu{kog, @ujo je prokomentarisao: “Ne{to to nije uredu. On mo`e biti alkoholi~ar, ali je opet puno 6,3 promila alkohola u dahu. Ipak, mislim da je koli~ina alkohola u dahu samo orijentaciona, te da je relevantnijaanalizakrvi. Kada se uzme krv, to je pravo stanje.“ Ante K. je, kako saznajemo, po konzumiranju alkohola, te prekr{ajnim i krivi~nim prijavama zbog nasilja u porodici ljubu{koj policiji poznat odranije. Sredinom maja pro{le godine je zate~en kako tetura po

Dr. Hamza @ujo: Ne{to nije uredu

cesti i ometa saobra}aj u mjestu Miletina kod Ljubu{kog. Tada su mu izmjerena 5,63 promilaalkohola u dahu. Mediji su tada izvje{tavali da je Ante K. vjerovatno najpijaniji registrovani pje{ak u Hercegovini. Ipak, za sve postoji obja{njenje, pa i za ~injenicu da neko mo`e pre`ivjeti sa ovolikom koli~inom alkohola. Stru~njaci za takve osobe ka`u da su istrenirane na alkohol, te da dugogodi{njim alkoholiziranjem podi`u prag osjetljivosti svog organizma. Ipak, u kasnijim fazama kod alkoholi~ara otkazuje jetra pa se i hroni~ni alkoholi~ar mo`e napiti i od znatno manje koli~ine pi}a. Dk. O.

Almir Aljuki}

Danas d`enaza Almiru di{nji Almir Aljuki} iz Aljuki}u Dvadesettrogo
naselja Miljanovci kod Kalesije, zaposlenik jedne slovena~ke gra|evinske firme, u nedjelju je preminuo nakon pada sa mosta u izgradnji, na Adi u Beogradu. Prema rije~ima njegovih poznanika, Aljuki} je nakon pada u besvjesnom stanju kolima Hitne pomo}i prevezen na Urgentni centar u Beogradu, gdje je dovezen mrtav. Porodica nastradalog u ponedjeljak je oti{la u Beograd, kako bi preuzela tijelo, a d`enaza Almiru Aljuki}u }e biti klanjana danas kod stare d`amije u Miljanovcima. S. K.

14

REGION

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Nakon novih optu`bi na ra~un nekada{njeg hrvatskog premijera

SANADER NEGIRA
uzimanje mita od MOL-a
Po~elo su|enje Rajku Kulja~i
Biv{i gradona~elnik Budve Rajko Kulja~a odbacio je ju~er, na po~etku su|enja u slu~aju Zavala, optu`nicu koja ga tereti za zloupotrebu slu`benog polo`aja, javila je Srna. Vrhovno dr`avno tu`ila{tvo podiglo je 22. marta optu`nicu protiv predsjednika i potpredsjednika budvanske op{tine Rajka Kulja~e i Dragana Marovi}a, kao i jo{ devet osoba zbog krivi~nog djela zloupotrebe slu`benog polo`aja u slu~aju Zavala. Oni su optu`eni da su u du`em vremenskom razdoblju protivpravno djelovali u interesu privatnog preduze}a Zavala Invest, na {tetu op{tine Budva. To je, prema navodima Tu`ila{tva, za posljedicu imalo pribavljanje imovinske koristi privatnom preduze}u u iznosu ve}em od milion eura.

USKOK je potvrdio da je protiv Ive Sanadera otvorena istraga zbog sumnje da je s jo{ dvije osobe zloupotrijebio polo`aj i ovlasti te primio mito
Biv{i hrvatski premijer Ivo Sanader najodlu~nije odbacuje navode o uzimanju mita od ~elnika MOL-a i smatra kako je rije~ o la`ima i konstrukcijama s kojima on nema nikakve veze, izjavio je za Hinu jedan od njegovih zagreba~kih branitelja ^edo Prodanovi}, prenose}i Sanederovu reakciju na najnovije USKOK-ove sumnje na njegov ra~un, prenijela je Fena. “Danas smo se telefonom ~uli s na{im branjenikom koji je odlu~no odbacio navode o uzimanju mita. O~ito je da se radi o jo{ jednom u nizu slu~ajeva u kojemupojedincikupujuslobodu i pogodnosti u kaznenom postupku na ra~un Sanadera“ , rekao je ju~er Prodanovi}.

Predsjednica hrvatske Vlade Jadranka Kosor izjavila je ju~er u Kapincima kod Virovitice, gdje je otvorila radove na natapnom sustavu, da Vlada osna`uje dr`avno odvjetni{tvo i USKOK u borbi protiv korupcije, ali nije `eljela komentirati naslovnice dnevnih novina u kojima je biv{i premijer Ivo Sanader optu`en da je uzeo 10 milijuna eura mita za prodaju Ininih upravlja~kih prava, prenijela je Fena. Rekla je da ne mo`e komentirati ono {to pi{u novine te da bi novinari o tome trebali pitati dr`avno odvjetni{tvo ili osobe koje se spominju na naslovnicama. “Mogu re}i da Vlada i dalje ~vrsto stoji u velikom projektu osna`ivanja dr`avnih institucija kao {to su Dr`avno odvjetni{tvo i USKOK da rade svoj posao u borbi protiv korupcije i kriminala“, rekla je Kosor. lo`aj i ovlasti te primiomito. Pritom nije otkrio identitet osoba s kojima je biv{i premijer navodno po~inio kaznena djela, no biv{i potpredsjednik Vlade Damir Polan~ec potvrdio je za dnevnu {tampu da je prije nekoliko dana preko odvjetnika primionoviUSKOK-ov istra`ni nalog. Polan~eca se navodno ne tereti za uzimanje mita, ve} za pomaganje u zloupotrebi polo`aja i ovlasti. Medijinaga|aju da USKOK za davanje mita sumnji~i predsjednika uprave ma|arske tvrtke MOL-a Zsolta Ivo Sanader: Uskoro Hernadija. Iz MOLa su priop}ili kako nije bi- izru~enje

Kosor: Ja~anje DORH-a i USKOK-a

Beograd prihvata istragu EULEX-a
Srbija je pripremila tekst rezolucije o trgovini organima, koji bi mogao da bude prihvatljiv za sve ~lanice Savjeta bezbjednosti UN-a, javila je Srna. Beograd prihvata da istragu o organima vodi EULEX, ali u tekstu rezolucije insistira da se odredi specijalni izvjestilac ili osnuje nezavisni mehanizam UN-a koji }e mo}i da radi tri stvari, pi{u Ve~ernje novosti. Ambasador Srbije pri UN-u Feodor Star~evi} je rekao da ovim drugim tekstom rezolucije Srbija poku{ava da iza|e u susret SAD-u, Francuskoj i Velikoj Britaniji, koje smatraju da je EULEX sposoban da sam provede istragu.

Polan~ecova uloga
Objasnio je kako pritom misli na vlasnika Diokija Roberta Je`i}a, kojega mediji spominju kao suvlasnika {vicarske tvrtke prekokoje je Sanaderunavodno ispla}eno 10 miliona eura mita za prepu{tanje MOL-u upravlja~kih prava u Ini. Prodanovi} je rekao kako je znakovito da USKOK, unato~ toj sumnji, najnovijom istragom nije zahvatio i Je`i}a. Drugi Sanaderov braniteljGoranSui}dodao je da je Sanader primio najnoviji USKOKov istra`ni nalog te kako se nada da }e ga i oni kao branitelji dobiti. USKOK je potvrdio da je protiv Ive Sanadera otvorena nova istraga zbog sumnje da je s jo{ dvije osobe zloupotrijebio po-

lo nikakvih isplata ni dogovora o pla}anju ni s jednim od aktera i donositelja odluka na hrvatskojpoliti~kojsceni ni izravno ni neizravno, ni prije ni nakon dioni~arskog ugovora. Odbili su sve navode i optu`be i najavili poduzimanje “stroge pravne mjere protiv svih koji {ire takve navode i optu`be“ . Vlasnik Dioki grupe i rije~koga Novog lista Robert Je`i} pod USKOK-ovom je istragom od decembra pro{le godine zbog sumnje da se zajedno sa Sanaderom, biv{im predsjednikom uprave HEP-a Ivanom Mravkom i direktorom HEP-ove opskrbe Ivanom Mrljakom dogovorio o prodaji struje Diokiju po cijenama ni`im od tr`i{ne, pri ~emu je HEP navodno o{te}en za 6,3 miliona kuna.

Pro{irena istraga
Tereti ga se i zbog pozajmice koju je Dioki dobio od HEP-a i naknadno vratio te zbog sumnje da je Sanader od njega kao mito primio BMWovu blindiranu sedmicu. U martuje istragapro{irena i zbog sumnje da je Sanadera potaknuo na poku{ajzloupotrebate{kih 10 miliona eura na {tetu JANAF-a, kojemu su poku{ali prodatiDiokijevoskladi{tenafte na @itanjku. Je`i} je proveo ~etiri i pol mjeseca u istra`nom zatvoru iz kojega je iza{ao 21. aprila.

Skoplje prkosi Gr~koj

Postavljen spomenik Aleksandru Makedonskom
ji je dio gra|evinsko-infrastrukturnog projekta Vlade Skoplje 2014, pratio je veliki broj gra|ana. Spomenik ko{ta 9,4 miliona eura, a zajedno sa fontanom bit }e kompletiran do 8. septembra - Dana nezavisnosti Makedonije, kada }e biti i zvani~no otkriven na 20. godi{njicu nezavisnosti, javio je Tanjug. Istovremeno je ju~er u skopskom naselju Autokomanda postavljen i spomenik Filipu Drugom, izra|en u livnici “Jeremi}“ u Beogradu. Spomenik Filipu Drugom, visok osam metara, postavljen je i na centralnom trgu u Bitolju. Postavljanje spo me nika Aleksandru Velikom usred Skoplja predstavlja “prst u oko” susjednoj Gr~koj, koja se u ovom trenutku nalazi u najte`im politi~kim i ekonomskim isku{enjima posljednjih decenija, ranije je ocijenio potpredsjednik Delegacije Evropskog parlamenta za jugoisto~nu Evropu Jelko Kacin. “Umjesto odmjerene, dr`avotvorne politike u dobrosusjedskom duhu i ispru`ene ru ke, Vla da Ma ke do ni je otvoreno i svjesno provocira na {tetu evropskih integracija“, navodi se u Kacinovom saop{tenju.

Brodarac i ostali pred sudijom
\uro Brodarac, Vlado Milankovi} i Drago Bo{njak, osumnji~eni za kazneno djelo ratnog zlo~ina protiv civila na sisa~kome podru~ju 1991. i 1992, privedeni su ju~er oko 14 sati u istra`ni centar osje~koga @upanijskog suda, prenijela je Fena. Policija je ju~er uhitila 67-godi{njega biv{eg na~elnika sisa~ke Policijske uprave \uru Brodarca, biv{eg zapovjednika djelatnih i pri~uvnih sisa~kih postrojba Vladu Milankovi}a (49) i biv{eg pripadnika pri~uvnog sastava sisa~ke Policijske uprave Dragu Bo{njaka (53). Brodarac i Milankovi} osumnji~eni su za ratni zlo~in po zapovjednoj odgovornosti, a Bo{njak se tereti za individualno kazneno djelo.

Spomenik je zajedno s fontanom i postamentom visok 28 metara i izliven je u bronzi
Specijalnom mehanizacijom ju~er je spomenik ratnika na konju postavljen na postament visok 10 metara na centralnom gradskom trgu u Skoplju, javila je Fena. Spomenik je zajedno s fontanom i postamentom visok 28 metara i izliven je u bronzi, a u njemu svi prepoznaju lik Aleksandra Makedonskog. Postavljanje grandioznog spomenika pratili su italijanski majstori iz livnice “Fernando Marinelli“ iz Firence, gdje je spomenik izliven, a autor je makedonska skulptorica Valentina Stevanovska. Postavljanje spomenika, ko-

Reuters

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

Na osnovu ~lana 88. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo broj: SD-1067/1119/3.b) od 09.03.2011. godine, ~lana 7. stav 1. ta~ka 2. Pravilnika o radu broj: NO-01601-6/08 od 02.02.2008. godine i Odluke o potrebi zapo{ljavanja novog zaposlenika u Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, zbog neplaniranih okolnosti broj: 01-0216441/11 od 09.06.2011. godine, direktor Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, o b j a v lj u j e:

O G LAS
za zapo{ljavanje novog zaposlenika na neodre|eno vrijeme u 2011. godini, zbog neplaniranih okolnosti Zapo{ljavanje novog zaposlenika na neodre|eno vrijeme u 2011. godini, zbog neplaniranih okolnosti, vr{i se radi obavljanja poslova radnog mjesta, i to: 1. Higijeni~ar .................................................................................................................... USLOVI: II-PK, osnovna {kola, bez radnog iskustva 1 (jedan) izvr{ilac Pored op}ih uslova propisanih Zakonom za zasnivanje radnog odnosa za navedeno radno mjesto, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove iz oglasa. Uz prijavu je potrebno da kandidat dostavi kratku biografiju, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, dokaz o zavr{enoj osnovnoj {koli, uvjerenje o neka`njavanju i obrazac o mjestu prebivali{ta/boravi{ta-CIPS. Dokumentacija se dostavlja kao ovjerena fotokopija i ne starija od 6 mjeseci, s tim {to se od kandidata mo`e zahtijevati da se izvr{i uvid u originalne dokumente. Svi prilo`eni dokumenti bi}e vra}eni kandidatima samo na njihov li~ni zahtjev, u roku od 30 (trideset) dana od dana obavijesti o izboru kandidata. Neblagovremene, neuredne ili nepotpune prijave, kao i prijave koje su kandidati pismeno povukli ne}e se uzimati u razmatranje. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Prijave sa potrebnim dokumentima sa naznakom "Prijava na oglas" dostaviti li~no u zatvorenoj koverti ili po{tom na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj.

16

SVIJET

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Avionska nesre}a u Rusiji

Novi problemi zbog Puyehuea
Oblak pepela iz ~ilenaskog vulkana Puyehuea vratio se na australsko nebo, zbog ~ega su ponovo otkazani letovi, a hiljade putnika su blokirane, prenosi Fena. “Oblak pepela je gu{}i i {iri od onoga koji je poremetio saobra}aj pro{le sedmice“ isti~e Airservices Australia, dodaju}i , da oblak lebdi na visini izme|u 6 i 13 km. Australska firma Qantas otkazala je letove u Adelaidu, Canberru i u Sydney. I neki me|unarodni letovi mogli bi biti otkazani od tog vremena, saop}eno je iz firme. Aviosaobra}aj u Australiji i Novom Zelandu bio je poreme}en i pro{lesedmice zbog oblaka pepela koji je obi{ao planet i vratio se ponad Australije. Vulkan Puyehue se aktivirao 4. juna, nakon polustoljetnog mirovanja, ali je njegova aktivnost zadnjih dana poja~ana, prenosi Hina.
Obje crne kutije prona|ene su na mjestu pada U nesre}i povrije|eno osam ljudi
Reuters

Poginule 44 osobe
Avion tu-134 kompanije RusAir s 52 osobe, me|u kojima je devet ~lanova posade, sru{io se pri poku{aju slijetanja po gustoj magli na aerodrom Besovec, pokraj Petrozavodska u ruskoj pokrajini Kareliji
^etrdeset ~etiri osobe su poginule, a osam ih je ozlije|eno u nesre}i ruskog aviona tupoljev-134 koji se sru{io pri slijetanju na aerodrom u Petrozavodsku, na sjeverozapadu Rusije, javila je Fena. zavodska u ruskoj pokrajini Kareliji. Do nesre}e je do{lo kilometar prije aerodromske piste. Avion je udario u tlo, raspolovio se i zapalio, prenio je Reuters. Osmero ljudi koji su pre`ivjeli nesre}u prevezeni su u bolnicu u Petrozavodsku. Avion je letio na liniji iz Moskve i ve}ina putnika su Rusi. Obje crne kutije prona|ene su na mjestu nesre}e. Tupoljev 134 je avion sovjetske proizvodnje, ~iji je prvi let bio 1967. Nije poznato koliko je bio star avion koji se sru{io pokraj Petrozavodska. - Gre{ka pilota najvjerovatniji je uzrok pada aviona u kojem su poginule 44 osobe u sjeverozapadnoj Rusiji, izjavio je u utorak zamjenik ruskog premijera Sergej Ivanov. poku{ao da sleti na pistu, ali ju je proma{io, izjavio je Ivanov u Francuskoj, gdje se nalazi u dr`avnoj posjeti s premijerom Vladimirom Putinom, prenosi Reuters. Ivanov, koji je zadu`en za nadzor ruske zra~ne industrije, izjavio je da ovaj pad aviona tokom poku{aja slijetanja po lo{em vremenu podsje}a na pad aviona u kojem je poginuo poljski predsjednik Lech Kaczynski u Rusiji u aprilu 2010.

Gre{ka pilota?
Avi on tu-134 kom pa ni je RusAir s 52 osobe, me|u kojima je devet ~lanova posade, sru{io se pri poku{aju slijetanja po gustoj magli na aerodrom Besovec, pokraj Petro-

Lo{i vremenski uslovi
- Na osnovu po~etnih podataka o~igledno je da rije~ o gre {ci pilo ta - po lo {im vremenskiim uslovima on je

SIRIJA Nakon tri mjeseca narodne pobune IAEA: Deklaracija o nuklearnoj sigurnosti
Na konferenciji o nuklearnoj sigurnosti Me|unarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u Be~u usvojena je ministarska deklaracija o nuklearnoj sigurnosti koja predvi|a stres-testove nuklearnih elektrana diljem svijeta, vi{e kontrola i bolju razmjenu informacija. U jednoglasno usvojenom dokumentu 151 zemlja ~lanica IAEA suglasila se oko 25 ta~aka ne potpuno jasnih ideja za vi{e sigurnosti, bolju razmjenu informacija i vi{e saradnje, prenosi Fena. Na temelju ovih odluka, izvr{ni direktor IAEA Yukiya Amano treba da do septembra izradi akcijski plan. Sve dr`ave s nuklearnim postrojenjimatrebajuredovno i sistematski da provjeravaju inspektori IAEA. Do sada nisu postojali me|unarodno obvezuju}isigurnosnistandardi i kontrole, ve} je nuklearna sigurnost bila u nadle`nosti dr`ava, prenosi AP.

Asad objavio op}u amnestiju
Amnestija, druga u tri sedmice, obuhvata sve koji su po~inili krivi~na djela do 20. juna
Sirijski predsjednik Ba{ar al-Asad objavio je u utorak op}u amnestiju, dan nakon {to je obe}ao {iroke, ali jo{ ne ja sne re for me ka ko bi ubla`io tromjese~nu narodnu pobunu protiv njegove autokratske vladavine. Aktivisti i analiti~ari odbacili su Asadova obe}anja od ponedjeljka, tvrde}i da on nije uspio udovoljiti zahtjevima demonstranata koji ve} tri mjeseca prkose `estokoj vojnoj akciji na gu{enju protesta na kojima se tra`e ve}e slobode, predstavljaju}i najve}i izazov njegovoj 11-godi{njoj vladavini, prenosi Fena. Amnestija, druga u tri sedmice, obuhvata sve koji su tarstva pravde da razmotri objavljivanje {ire amnestije jer, sude}i po susretima koje je imao s lokalnim liderima, on smatra da “prva amnestija nije bila zadovoljavaju}a za mnoge i postoji `elja da druga amnestija bude {ira“. U utorak su desetine hiljada Sirijaca iza{le na mitinge po dr{ke Asa du {i rom ze mlje. Dr`avna televizija prikazala je mitinge podr{ke u Alepou, Damasku i ju`nom gradu Dera, gdje su protesti protiv Asada prvi put izbili sredinom marta. Ljudi su mahali zastavama zemlje, nosili slike predsjednika i pu{tali crvene, bijele i crne balone u zrak.

Miting podr{ke sirijskom predsjedniku u Damasku

Reuters

po~inili krivi~na djela do 20. juna, javila je dr`avna novinska agencija SANA. Nakon prve amnestije sirijske vlasti oslobodile su stotine politi~kih

zatvorenika, ali grupe za ljudska prava tvrde da ih ima jo{ na hiljade u sirijskim zatvorima. Asad je izjavio u ponedjeljak da }e zatra`iti od minis-

Sjeverni i Ju`ni Sudan

Dogovor o demilitarizaciji
^elnici Sjevernog i Ju`nog Sudana potpisali su u Adis Abebi u Etiopiji sporazum o demilitarizaciji sporne centralne regije Abyei i dolasku mirovnih snaga iz Etiopije, saop}io je biv{i predsjednik Ju`ne Afrike Thabo Mbeki, koji posreduje u pregovorima, prenosi Fena. Mbeki je rekao da je ovim sporazumom predvi|ena potpuna demilitarizacija Abyeija, neplodne zemlje koja se nalazi u blizini najve}ih naftnih polja za koja i Sjever i Jug tvrde da su njihova. Vojska iz Sjevernog Sudana je pro{log mjeseca u{la u tu regiju, nakon ~ega je pobjeglonekolikodesetakahiljadaljudikoji su bili na strani Ju`nog Sudana. “Sudanske oru`ane snage }e se povu}i i biti raspore|eneizvanAbyeija“ izjavio je Mbeki, dodaju}i , da }e etiopijske mirovne snage sti}i u Abyei ~im budemogu}e, prenio je AssociatedPress. Vije}esigurnosti UN-a }e na zasjedanju u New Yorku odlu~iti o mandatu i veli~ini etiopijskih snaga, ali se o~ekuje da }e biti oko 4.000 vojnika. Sporazum je potpisan samo tri sedmice uo~i predvi|enog otcjepljenja Juga od Sjevera i formiranja nove dr`ave.

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

17

Diplomatska kriza pred raspletom

VIJESTI

Izrael i Turska
Izraelski i turski zvani~nici tajnopregovaraju u poku{aju da prevazi|u diplomatsku krizu izme|u dvije zemlje, objavio je izraelski list Haaretz, pozivaju}i se na jednog visokog zvani~nika u Jerusalemu, prenijela je Fena. Pregovori se navodnovode uz podr{ku SAD-a. Izvori u turskom ministarstvu vanjskih poslova ijedanameri~kizvani~nik su potvrdili da se pregovara, ali su u Izraelu premijerovi i savjetnici {efa diplomatije odbili da bilo {ta komentari{u, navodi list.

tajno pregovaraju
Izvori u turskom ministarstvu vanjskih poslova i jedan ameri~ki zvani~nik su potvrdili da se pregovara, ali su u Izraelu premijerovi i savjetnici {efa diplomatije odbili da bilo {ta komentari{u

Irak: Desetine stradalih u napadu
Najmanje 21 osoba ubijena je u utorak kada su bombe eksplodirale na kontrolnompunktuporedku}epokrajinskogguvernera u centralnom Iraku, u posljednjem napadu na zgrade vladinih zvani~nika, saop}ile su lokalne vlasti. Jedan bomba{ samoubica raznio se i najmanje jedna autobomba eksplodirala je pored ku}e guvernera pokrajine Diwaniya, 150 km ju`no od Bagdada, dok su stra`arimijenjali smjenu na kolntrolnom punktu. Ve}ina `rtava bili su tjelohranitelji, saop}ili su zvani~nici, prenosi Fena. Kareem Isghair, ~elnik komisije za sigurnost pokrajinskog vije}a Diwaniye, izjavio je da su eksplozije imale za cilj sigurnosno osoblje dok je bilo na smjeni za jutarnju slu`bu. Izvor iz bolnice u Diwaniyi izjavio je da su najmanje 22 osobe ubijene i da je vi{e od 30 ranjeno u napadu.

Obnova veza
Jedan izraelski zvani~nik pregovara u ime izraelskog premijera, a s turske strane podtajnikministarstvavanjskihposlova Feridun Sinirlioglu, koji zdu{no podr`ava obnovu veza s Izraelom. Pregovaraju tako|e predstavnik Izraela Jozef Cihanover u odboru za istragu UNa o pro{logodi{njeg upadu na brodovekoji su prevozilipomo} pojasuGaze i turskipredstavnik Ozdem Sanberk. Oni nastoje da pripreme nacrt razumijevanja koji }e okon~ati krizu. Uz to su i ameri~ki zvani~nici razgovarali s turskim zvani~nicima, uglavnom u nastojanju da ometu dolazak nove flotile brodova sljede}egmjeseca, ali i da se poprave odnosi s jevrejskom dr`avom. U subotu je ameri~kadr`avna tajnica Hillary Clinton razgovarala s turskimkolegomAhmetom Davutogluom, izraziv{i zadovoljstvo {to brod na koji su upaliizraelskimornari~kikomandosi “Mavi Marmara“ ove godine ne}e u~estvovati u flotili.

NATO izgubio helikopter
Odnosi dvije zemlje saveznice pogor{ani su nakon smrtonosnog upada na turski brod 31. maja 2010.

Jedan izraelski zvani~nik potvrdio je za AFP da je “Izrael zinteresovan za obnovuzdravih i pozitivnih biletelarnih odnosa koji su u interesu obje strane“ . Odnosi dvije zemlje saveznicepogor{ani su nakonsmrtonosnog upada na turski brod 31. maja 2010, kada je poginulo devet Turaka - propalestinskih aktivista. To je izazvalo o{tru razmjenu rije~i i Ankara je odmah opozvala svog ambasadora. Zvani~nici s objestrane su u decembrupoku{ali da popraveodnose, a u aprilu je navodno odr`an drugi sastanak. Odnosi Turske i Izraela bili su ve} lo{i zbog tronedjeljne izraelskeofanzive na pojasGaze, zapo~ete krajem 2008. zbog osude Izraela od turskog premijera Red`epaTajipaErdoana i njegove odbrane palestinskog islamisti~kog pokreta Hamas, koji

Izrael smatra teroristi~kom organizacijom. Izrael i Turska su prethodno imali bliske odnose od 1996. kada su potpisali sporazum o vojnoj saradnji. I dok traju pregovori Izrela i Turske, palestinski predsjednik MahmoudAbbasje izjavio da bi odustao od progla{enja dr`ave u septembru u Ujedinjenim nacijama ukoliko bi SAD osigurale bolje rje{enje. On je rekao i da oru`ana borba “uni{tava“ Palestince. Abbas, koji tvrdi da je 116 od 192 zemlje ~lanice UN-a trenutnospremno da priznapalestinskudr`avu, isti~e da }e njegova vlada proglasiti dr`avu ako pregovori s Izraelom ostanu u zastoju. - Ne znam da li SAD imaju drugu opciju, ali ako imaju, ne}emo i}i u UN, kazao je Ab-

bas za libansku televiziju LBC. Izraelski premijer Benjamin Netanyahukazao je nedavno da je cilj Izraela da postigne “moralnu ve}inu“ odnosno zadobi, je podr{ku 30 zemalja koje se protive progla{enju nezavisne Palestine. - Predsjednik Obama ka`e da `eli da vidi nezavisnu palestinsku dr`avu u septembru. ^etvorka (bliskoisto~nih mirovnih posrednika SAD-a, UN-a, EU i Rusije) je rekla isto. Fayadova vlada (palestinskog premijera Salama) garantovala je da }e njene uprave biti spremne za dr`avu i spremne su 100 posto. To su tri razloga da govorimo o septembru, rekao je Abbas, prenose izraelski mediji.

NATO je ju~er saop{tio da je iznad Libije izgubio bespilotni helikopter, ali je Alijansa negirala izvje{taje libijske dr`avne televizije da je rije~ o letjelici Apache sa posadom, prenosi Srna. Iz NATOa je saop{teno da je bespilotni helikopter bio na obavje{tajnoj misiji pra}enja iznad Libije i da je komandni centar izgubio kontakt sa letjelicom. “U toku su istrage o razlozima incidenta“ rekao je por, tparol NATO-a Mike Bracken. On je negirao izvje{taj libijske televizijske stanice o padu borbenog helikoptera NATOa tipa Apache. Zvani~nici NATO-a nisu `eljeli da identifikuju vrstu letjelice, ali su izvori iz Alijanse izjavili da je u pitanju MQ-8 izvi|a~ki helikopter koji je proizvela ameri~ka kompanija Northrop Grumman. Ovo je prva letjelica NATO-a za koju je prijavljen nestanak od po~etka misije u Libiji 31. marta.

Glavne prepreke
Osvr}u}i se na taj zastoj koji traje od septembra, on je naveo glavneprepreke- granice i sigurnost, istakav{i da je iznad svega status Jerusalema nesporazum koji izgleda nepremostiv. - Ako Jerusalem ne}e biti glavni grad Palestine, ne}e biti ni dr`ave uop{te, kazao je Abbas, koji se, kako je naveo, samo tri puta sastao s Netanyahuom u posljednje dvije godine, {to je ukupno 15 sati direktnih pregovora izme|u dva lidera. Tako|e je rekao da ne namjerava da se tre}i put kandiduje za predsjednika Palestinske uprave kada izbori budu odr`ani u maju sljede}e godine. Na pitanje da li postoji opasnost da izbije tre}i palestinski ustanak, intifada, ako propadne poku{aj priznanja Palestine u UN-u, Abbas je odgovorio: “Oru`ana borba nas uni{tava.”

Obama: Cilj je bezbjedna jevrejska dr`ava
Predsjednik SAD-a Barack Obama rekao je na skupu za prikupljanje sredstava koji su organizovali ameri~ki Jevreji u Washingtonu da }e njegova administracija posvetiti “sve svoje kreativne mo}i“ u nastojanju da uspostavi mir na Bliskom istoku, prenijela je Onasa. Doma}in sino}nje ve~ere za prikupljanje donacija bila je organizacija ‘’Amerikanci za podr{ku jakih ame ri~ko-izra el skih odnosa’’. Obama je uvjerio donatore da su njegovi ciljevi isti kao njihovi - bezbjedna jevrejska dr`ava koja `ivi u miru sa susjedima, iako je mogu}e da se pojave “takti~ki nesporazumi“ na putu da se to postigne. Prije mjesec Obama se javno sukobio sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom oko toga kako posti}i mir izme|u Izraela i Palestinaca, zbog ~ega su ga republikanci optu`ili da nedovoljno podr`ava Izrael. Ameri~ki predsjednik je istakao da }e ~ak i za vrijeme previranja na Bliskom istoku “neprikosnoveni princip biti da su SAD i Izrael uvijek ~vrsti saveznici i prijatelji“ .

Potres na Novom Zelandu
Potres ja~ine 5,1 stepen pogodio je u utorak Christchurch, drugi grad na Novom Zelandu, koji je posljednjih mjeseci pogodilo vi{e potresa, saop}io je Ameri~ki geofizi~ki institut. Epicentar potresa je registrovan na sedam kilometara jugozapadno od Christchurcha, na dubini od 10 kilometara. Policija nije zabilje`ila {tete, ali su lokalni mediji izvijestili da je u nekoliko ~etvrti bilo nestanka struje. Christchurch se jo{ oporavlja od potresa u kojem je 22. februara izgubila `ivot 181 osoba i uni{ten ve}i dio sredi{njeg dijela grada. Grad je u posljednjih devet mjeseci pogodio potres u tri navrata, 13. junakada je ja~inabila6 stepeni i u februaru, kada je ja~ina bila 6,3 stepena.

18

OGLASI

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE srijeda, 22. juni 2011. godine
Angela Merkel tra`i bolje radne uslove u Njema~koj
Njema~ka kancelarka Angela Merkel smiruje ton u debati o olak{anom ulasku stranih stru~njaka koji nedostaju Njema~koj i apelira na privredu da za svoje potrebe tra`e radnike prvenstveno u samoj Njema~koj, javljaju lokalni mediji. Merkel je, dva dana pred susret vlade, sindikata i poslodavaca, povodom velikog broja onih koji su dugo nezaposleni, rekla da ne mo`e svako od takvih ljudi postati stru~njak i, istovremeno, pozvala firme da se intenzivnije pobrinu za starije radnike, migrante i za uskla|ivanje posla i porodice, prenosi Fena. Merkel je, tako|er, zatra`ila bolje radne uvjete u Njema~koj. ‘’Na{i dobro obrazovani kadrovi moraju imati perspektivu’’, rekla je Merkel, a mediji najavljuju da }e njen kabinet sutra odlu~ivati o konceptu za

SVIJET FINANSIJA

19

Uskladiti posao i porodicu
Ovoj zemlji nedostaju visoko kvalifikovani radnici i zanatlije
rje{enje problema nedostatka stru~ne radne snage u Njema~koj. Njema~ka privreda je u usponi nezaposlenost opada i u 83-milionskoj naciji, kako pokazuje statistika, ima manje od tri miliona nezaposlenih. Zemlji, ka`u stru~njaci, ne nedostaju samo visoko kvalifikovani radnici ve} i zanatlije. Predsjednik Saveza zanatlija Oto Kenclerizjavio da je sve te`e na}i {kolovanu radnu snagu, dok se firme `ale na nedovoljne kvalifikacije kandidata na konkursima, javljaju mediji.

BiH

EU

Fond za spre~avanje bankrota dr`ava
Ministri finansija ~lanica Evropske unije donijeli su va`nu odluku o budu}nosti svog budu}eg fonda za spa{avanje dr`ava od bankrota, za kojeg se nadaju da }e ~lanicama koje su ve} dobile me|unarodnu finansijsku pomo} omogu}iti ponovni pristup tr`i{tu novca, javile su agencije, prenosi Fena. Predsjedavaju}i Eurogrupe i premijer Luxsemburga JeanClaude Juncker izjavio je ju~er da Evropski mehanizam za stabilnost, koji treba da po~ne raditi sredinom 2013. godine, ne}e imati preferencijalni status u procesu pomo}i zemljama koje su ve} dobile me|unarodnu finansijsku pomo}, prenijela je agencija AP. Preferen-

Angela Merkel

Ma|arska smanjuje javni dug

Premijer pose`e za mirovinskim fondom
Ma|arska vlada smanjit }e dr`avni dug za 1.345 milijardi forinti (5,01 milijardu eura) kori{tenjem sredstava iz mirovinskog fonda, izjavio je premijer Viktor Orban jutros na radiju. Taj }e potez smanjiti dr`avni dug s 81 posto na 77 posto BDP-a, kazao je premijer, dodaju}i da }e to postignu}e biti “svjetski re-

Budimpe{ta: Zatra`eno dono{enje novog zakona

kord“. Vlada tako|er priprema prijedlog zakona s rasporedom smanjenja duga na ispod 50 posto, rekao je Orban. Ponovio je namjeru vlade da koristi sredstva iz uplata u privatni mirovinski fond za smanjenje dr`avnog duga. “To je bio prvi korak“, rekao je.

cijalni status bi zna~io da bi se Fondu sredstva otpla}ivala prije nego privatnim kreditorima, {to su kritizirali mnogi ekonomisti, uz obja{njenje da bi to odvratilo banke i investicione fondove od kreditiranja dr`ava koje su ve} ionako u te{kom finansijskom stanju. Gr~ka, kojoj je u maju pro{le godine odobren paket pomo}i EU i MMF-a od 110 milijardidolara, nije ni izbliza uspjela da ispuni cilj smanjenja bud`etskog deficita, pa se sad planira drugitakavpaketpomo}i. U njemu }e prvi put, na dobrovoljnoj bazi, u~estvovati privatni kreditori, od kojih}e se o~ekivati da nakon datuma dospije}a gr~kih dr`avnih obveznica koje trenutnoposjedujukupenove.

Oja~ale azijske dionice

Brana protiv gr~ke krize
Indeksi na azijsko-pacifi~koj regiji ostvarili rast od 1,3 procenta
Dionice na azijsko-pacifi~kim berzama ju~er su sna`no oja~ale, nakon {to su du`nosnici Evropske unije poru~ili da }e poduzeti sve kako bi sprije~ili{irenje gr~ke du`ni~ke krize. Evropski du`nosnici kazali su da }e Gr~ka dobiti kredit po~etkom idu}eg mjeseca i da }e u~initi sve da se sprije~i negativan utjecaj gr~ke du`ni~ke krize na druge ~lanice eurozone, poput Irske i Portugala. Navedene poruke pozitivno su se odrazile i na kretanje dionica ovog utorka na Wall Streetu. Kineski naftni div PetrocChina oja~ao je 1,8 posto, pod utjecajem rasta cijena nafte na svjetskim tr`i{tima. Me|u dobitnicima na{le su se i globalne rudarskekompanijepoput BHP Billitona i Rio Tinta, koje su porasle po vi{e od jedan posto. Veliki japanski izvoznik vozila Toyota Motor sko~io je oko 3 posto, nakon {to je jen oslabio u odnosu na euro. Australski proizvo|a~ piva Foster’s Group uzletio je ~ak 13 posto, nakon {to je odbio ponudu za preuzimanje od SABMillera. Japanski Nikkei 225 sko~io je 1,13 posto, hongkon{ki Hang Seng 1,16 posto, kineski CSI 300 za 1,19 posto, australski S&P/ASX 200 za 1,27 posto, a ju`nokorejski Kospi 1,41 posto. Prema posljednjim Bloombergovim podacima, MSCI indeks azijsko-pacifi~ke regije popeo se 1,3 posto, najvi{e od kraja maja, na 130,63 bodova. Rast trenutno bilje`e i evropske dionice. Londonski FTSE 100 oja~ao je 0,76 posto, frankfurtski DAX 0,88 posto, a pari{ki CAC 40 za 1,08 posto. Regionalni indeks Stoxx Europe 600 porastao je 0,76 posto, prenose agencije.

Za{tititi profile maloljetnika
Samo dvije dru{tvene mre`e na internetu me|u onima koje je testirala Evropska komisija, Bebo i MySpace, automatski su pode{ene tako da su profili maloljetnika dostupni samo odobrenom popisu kontakata, a samo ~etiri jam~e da maloljetnike mogu automatski kontaktirati samo prijatelji - Bebo, MySpace, Netlog i SchuelerVZ, saop}eno je iz Bruxellesa. Ipak, ve}ina od 14 dru{tvenih mre`a kod kojih je provjereno pru`aju li maloljetnicima sigurnosne informacije koje odgovarajunjihovojdobi, odgovara na zahtjeve za pomo} i spre~ava pretra`ivanje profila maloljetnika vanjskim pretra`iva~ima. „Razo~arana sam {to ve}ina

dru{tvenihmre`a ne omogu}uje da profili maloljetnika budu automatskidostupnisamoodobrenimkontaktima. Tra`it}u od njih da to promijene. Time se ne `elisamoza{tititimaloljetnike od ne`eljenih kontakata nego i za{tititi njihov ugled online. Mladi ne razumiju u potpunosti posljedice objavljivanja previ{e pojedinosti iz svojeg privatnog `ivota na internetu“ kazala je , evropskapovjerenica za Digitalnu agendu Neelie Kroes. Po podacima EK-a, dru{tvene mre`e u EU trenuta~no koristi 77 posto djece u dobi od 13 do 16 godina i 38 posto u dobi od devet do 12 godina. Analiza EK-a obuhvatila je 14 dru{tvenih mre`a, a do kraja godine bit }e ih provjereno jo{ devet.

20

BIZNIS I EKONOMIJA

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

TUZLA

Nove cijene goriva u FBiH

Kod jednih poskupjelo,

kod drugih pojeftinilo
U ve}ini slu~ajeva distributeri se odlu~uju da povise cijene dizela za pet feninga

Po~eo sajam
Na pomo}nom terenu stadiona Tu{anj ju~er je zvani~no po~eo Me|unarodni sajam Energija, industrija i rudarstvo, u okviru kojeg }e u~estvovati 80 izlaga~a iz sedam zemalja. ^etverodnevne aktivnosti na sajmu organizuje preduze}e Tuzlanski sajam, a Vlada Tuzlanskog kantona, posredstvom svog ministarstva za industriju, energetiku i rudarstvo, predstavlja glavnog partnera. “Ako je negdje potreba i opravda nost si tu ira nja saj ma po sve}enog energetici, to je ovdje u Tuzli i to je ~injenica koju su potvrdili poznavaoci sajamskog poslovanja i privrednici iz oblasti energetike” kazao je prilikom , njegovog otvaranja Radmir @ili}, direktor Tuzlanskog sajma. Sve~anom otvaranju prisustvovala je ambasadorica Kraljevine Danske u BiH Kirsten Geelan, ~ija je zemlja ovogodi{nji partner sajma. „Tuzlanski kanton poznat je u BiH i regiji kao centar energetskog razvoja. Najve}a koncentracija energetskih kapaciteta smje{tena je upravo ovdje. Na{ je cilj da pove}amo konkurentnost i postanemo pouzdan i aktivan partner energetskog sektora, ne samo na{e regije ve} i {ire. Razvoj energetskog sektora i industrije pokrenu}e i privredni oporavak jer se otvaraju nova radna mjesta, omogu}uje rast i razvoj novoj industriji, novoj praksi i novom znanju” poru~io je , Sead ^au{evi}, premijer Tuzlanskog kantona. U sklopu ovogodi{njeg sajma bi}e odr`an i nau~ni skup Energa, na kojem }e biti prezentirano 50 radova. A. [e.

Ve}ina distributera goriva u Federaciji Bosne i Hercegovine od danas gorivo prodaje po novim cijenama, na ve}ini benzinskih pumpi vi{im, a na pojedinim pumpama ni`im cijenama. Kako su nam kazali u Ministarstvu trgovine Federacije BiH, u ve}ini slu~ajeva distributeri se odlu~uju da povise cijene dizela za pet feninga, a u nekim slu~ajevima podi`u i cijene benzina BMB 95 tako|er za pet feninga. S drugestrane, jedan dio distributera sni`ava cijene goriva, ali takvih je manje.

Skuplje samo na autoputevima

Nema podataka
[efica odsjeka za cijene u Ministarstvu trgovine FBiH Lela Glibo je kazala da su do sada distributeri uvijek ili podizali ili sni`avali cijene goriva zajedno, ali ovoga puta su iz nekog razloga jedni odlu~ili da povise, a jedni da snize cijene. Ona je mi{ljenja da je razlog vjerovatno to {to distributeri koji pro{li put nisu snizili cijene kada je ve}ina sni`avala, sadakadave}inapodi`ecijene,oni svoje spu{taju kako bi se izjedna~ili. U Udru`enjudistributeranafte i naftnihderivata pri Privrednoj komori FBiH nemaju zvani~ne podatke o promjenicijenazbogtoga{to jednidi`u, a drugi spu{taju cijene pa su i oni zbunjeni. Nakonsni`enjacijena za pet feninga u pro{lom mjesecu sve vrste benzina i dizela to~ile su se po

cijeni oko 2,25 KM, prematome, nakonovogposkupljenjacijenadizela, koji je u ve}inislu~ajevaposkupio, trebala bi da se kre}e oko 2,30 KM, a sli~no je i sa benzinom BMB 95. Premarije~imaLeleGlibo, zahtjeve za promjenucijenaju~er su poslale33 kompanije i to za promjenu cijena na vi{e od 50 benzinskih pumpi.

Potez Ine
Gorivo po novim cijenama distributeri koji su zahtjeve poslali ju~er mogu prodavati ve} danas. Ina od ju~er je po~ela koristiti zakonsku mogu}nostprimjenediferenciranihcijenanaftnihderivata na odre|enim mjestima, {to zna~i da }e na 37 benzinskih pumpi na hrvatskim autocestama pove}ati cijene goriva od dvije lipe do pet lipa, a na dodatnih 20 pumpi izvan mre`e autocesta gorivo}e imatini`ucijenutako|er od dvije do pet lipa, ovisno o mjestu. J. Sa.

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE
1.785,82
BIFX

BIZNIS/BERZE
1.005,39
SASX-10

21
1.135,96
ERS10

1.053,91

SASX-30

1.081,26

BIRS

2.030,29

FIRS

Doktrina rada javnih slu`bi za zapo{ljavanje u FBiH

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 21. juni/lipanj 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA H FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA M FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA N FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA O FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA P FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA R 95,00 92,06 79,77 70,00 67,40 62,00 0,00 0,02 1,61 0,00 -0,15 -0,40 95,00 92,07 80,00 70,01 67,40 62,00 95,00 92,05 78,22 69,99 67,40 62,00 2.803 23.950 53.750 54.264 60.462 200.000 2.662,85 22.048,08 42.894,99 37.984,80 40.751,39 124.000,00 1 13 15 15 5 4 5,72 1,75 -4,67 0,00 5,72 1,75 5,72 1,75 2.431 19.755 13.905,32 34.571,25 3 4 13,10 0,46 13,10 13,10 490 6.419,00 3

Predstavljanje dokumenta

Foto: D. TORCHE

PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO JP HT DD MOSTAR IK BANKA DD ZENICA JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO SOLANA DD TUZLA TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE ELEKTRO GRUPA D.D. JAJCE REMONTMONTA@A DD TUZLA RUDNIK SOLI TU[ANJ DD TUZLA SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO VODOVOD I KANALIZACIJA D.D. KONJIC 280,00 -24,32 280,00 280,00 70,00 1,45 70,00 70,00 7,00 -6,67 7,00 7,00 6,50 -7,01 6,50 6,50 4,10 -47,44 4,10 4,10 1.000 20 160 495 26.422 280.000,00 1.400,00 1.120,00 3.217,50 108.330,20 1 1 1 2 2 20,80 13,50 71,00 9,53 71,00 29,28 20,31 25,23 0,85 -3,57 0,00 5,38 0,01 -4,67 -3,77 0,90 20,99 13,50 71,00 10,00 71,00 29,35 20,99 25,60 20,80 13,50 71,00 9,50 71,00 29,20 19,00 25,00 154 300 143 3.855 249 100 147 809 3.203,96 4.050,00 10.153,00 36.722,50 17.679,00 2.927,50 2.986,03 20.407,90 3 1 6 2 4 2 2 3

Posao se ne
Iskustva iz biroa za zapo{ljavanje pokazuju da 50 posto nezaposlenih uop}e nije zainteresirano da ide na intervju u cilju tra`enja posla
Primjena savremenih principa i metoda rada zavoda za zapo{ljavanje sa korisnicima usluga, odnosno poslodavcima i nezaposlenim osobama, osnovni je cilj Doktrine rada javnih slu`bi za zapo{ljavanje u Federaciji BiH koja je ju~er predstavljena u Sarajevu. „Rije~ je o dokumentu koji je nastao kao rezultat dosada{njih iskustava i stremljenja unapre|enju rada javnih slu`bi za zapo{ljavanje kako bi do izra`aja do{la razvojna funkcija na{ih institucija u smislu uklju~ivanja nezaposlenih na tr`i{te rada i saradnje s poslodavcima, te prilago|avanju standardima i iskustvima EU“ istakao je Miralem [ari}, direktor fe, deralnog Zavoda za zapo{ljavanje. Naglasio je da poslodavac mora da poznaje nezaposlenu osobu, njegove sposobnosti, mo gu}nos ti, a mi mo ra mo da mu pru`imo informacije kako se mo`e dalje usavr{avati, prekvalificirati, jer jednom

~eka kod ku}e
zavr{ena {kola nije za sva vremena zavr{ena. Nnamjera je bila ovom doktrinom pokazati kako zavod za zapo{ljavanje mora vi{e biti u slu`bi razvoja, a manje u slu`bi socijalne ustanove, {to danas nije slu~aj. Stojan Zagorc, direktor zavoda Papilot iz Ljubljane, koji je u~estvovao u izradi Doktrine, naglasio je kako su nakon trogodi{njeg rada do{li do zaklju~ka da zavodi za zapo{ljavanje u FBiH rade sve ono osim onoga {to bi trebalo, odnosno vi{e se bavi socijalom, a manje zapo{ljavanjem. „Doktrina je doprinijela tome da je sada isti standard obrade nezaposlenih osoba bilo gdje u Evropi pa i u BiH“, kazao je Zagorc i dodao kako je svaka nezaposlena osoba sama odgovorna za svoju sudbinu i ne treba kod ku}e ~ekati kad }e ih neko pozvati na posao, nego se trebaju i sami interesirati {ta poslodavA. Pe. ci tra`e.

SASE: Dnevni promet 817.435,27 KM
Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskojberzi- burziostvaren je ukupanpromet od 817.435,27 KM. Promet na kotaciji iznosio je 325.237,68 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 6.419,00 KM, promet je ostvarendionicamaBosnalijeka d.d. Sarajevo. Kursovogemitenta je iznosio13,10 KM. Promet na kotaciji fondova iznosio je 48.476,57 KM, najve}idnevniprometostvaren je dionicama ZIF Eurofond-1 d.d. Tuzla u iznosu od 34.571,25 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 1,75 KM.Na kotacijiobveznicaostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 270.342,11 KM.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 21. juni 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Elektrokrajina a.d. Banja Luka Hidroelektrane na Drini a.d. Visegrad Hidroelektrane na Trebisnjici a.d. Trebinje RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka Zeljeznice RS a.d. Doboj BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Palas a.d. Banja Luka 10 4,08 0,061(A) 3,56 7 3,8 4,51 6,19 1 0 -4,23 -1,61 0 -1,82 0 0 -0,32 0 10 4,08 0,061 3,56 7 3,8 4,51 6,2 1 10 4,08 0,06 3,56 7 3,8 4,51 6,04 1 200 20 4.952 50 179 22 66 1.020 412 2.000,00 81,60 300,65 178,00 1.253,00 83,60 297,66 6.315,92 412,00 0,45 0,68 0,65 0,321 1,69 0,038 0 -0,87 0 3,55 0 0 0,45 0,68 0,65 0,321 1,7 0,038 0,45 0,68 0,65 0,321 1,68 0,038 640 18.000 200 2.340 40.067 30.480 288,00 12.240,00 130,00 751,14 67.777,04 1.158,24

Poslovne inicijative

Zaustavljen uvoz gljiva
Proizvo|a~i komposta i gljiva pokrenuli su inicijativu za osnivanje udru`enja proizvo|a~a komposta i gljiva na nivou dr`ave. O tome je razgovarano i na sastanku u Tuzli u prisustvu proizvo|a~a iz Unsko-sanskog, Zeni~ko-dobojskog, Sarajevskog, Bosanskopodrinjskog, distrikta Br~ko i Republike Srpske. Inicijativu su podr`ali ~lanovi Grupacije proizvo|a~a komposta i gljiva koja djeluje pri ovda{njoj Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla. Narednih sedmica bi}e formirana entitetska udru`enja, kao i u distriktu Br~ko. U me|uvremenu aktiviran je i odbor koji }e koordinirati uspostavu udru`enja na svim nivoima. Ujedno, to }e biti i inicijativni odbor za osniva~ku skup{tinu udru`enja na nivou BiH. ^ine ga \uro \ulabi}, Fahir Hasani}, Emir Cincar, Mi{ko Bakovi} i Mujdin Toki}. Grupacija proizvo|a~a komposta i gljiva na podru~ju Tuzlanskog kantona djeluje ve} petu godinu sa vrlo zapa`enim rezultatima u proizvodnji doma}eg komposta i gljive, te su time potpuno zaustavili uvoz svje`e gljive {ampinjona i bukova~e. Grupacija okuplja 31 ~lana sa podru~ja TK-a, koji vrlo aktivno sara|uju i raz mje nju ju svo ja is kus tva sa proi zvo|a~ima gljive sa drugih podru~ja BiH. Njihovi posljednji uspjesi su osvajanje tehnologije proizvodnje ljekovite japanske gljive shi-take i obezbje|enje {kolovanja proizvo|a~a gljive u Hemijskoj {koli Tuzla. Ovdje je u okviru biolo{ke struke osnovano specijalisti~ko {kolovanje u trajanju od dva semestra, nakon ~ega polaznici koji uspje{no zavr{e {kolovanje dobijaju diplomu sa zvanjem specijalista u proizvodnji i preradi gljiva. H. A.

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Hit centar a.d. Zvornik 0,1(A) Jedinstvo a.d. Novi Grad 0,2 P.S.C. TAM a.d. Banja Luka 0,4 Rafinerija nafte a.d. Brod 0,14 Zvornikputevi a.d. Zvornik 0,65 Kaldera Company d.o.o. Laktasi - javna ponuda obveznica 100 Unis fabrika cijevi a.d. Derventa - javna ponuda obveznica1 Republika Srpska - stara devizna stednja 3 88 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 1 38,86 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 2 37,37 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 3 37,3 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 4 37 Republika Srpska - izmirenje ratne stete 5 33,04 0 0 0 5,26 0 0,1 0,2 0,4 0,14 0,65 100 1 88 39 37,5 37,61 37 33,99 0,1 2.909 0,2 731 0,4 556 0,14 3.000 0,65 357 100 70.000 120.000.000 88 139.993 38,71 10.200 37 36.955 37,21 65.252 37 11.704 32,41 722.472 290,90 146,20 222,40 420,00 232,05 7.000.000,00 20.000.000,00 110.874,46 3.963,50 13.809,65 24.336,88 4.330,48 238.731,57

0 -0,36 -0,43 -0,82 -0,59 0,12

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

111,52

$ 0,15 %

4,36

$ 1,20 %

1.542,70

$ 0,05 %

36,10

$ 0,08 %

2,524

$ 0,55 %

704,50

$ 1,26 %

675,75

$ 2,31 %

22

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON JU GIMNAZIJA VELIKA KLADU[A

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (Sl. novine FBiH, br. 12/03.) i na osnovu ~lana 157. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju (Sl. glasnik USK, br. 5/04) u postupku imenovanja, odnosno nominacije na upra`njene pozicije direktora JU O[ Vrhpolje, Vrhpolje, Sanski Most, [kolski odbor na sjednici odr`anoj 5. 5. 2011. godine donio odluku o raspisivanju:

KONKURS / NATJE^AJ
za imenovanje direktora JU O[ Vrhpolje, Vrhpolje na period od 4 (~etiri) godine Opis pozicije direktora a) Rukovodi radom {kole; b) Zastupa {kolu i odgovara za zakonitost rada {kole; c) Stara se o ostvarenju Nastavnog plana i programa {kole; d) Odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod; e) Podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada; f) Izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora; g) Odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa; h) Informira [kolski odbor o finansijskom poslovanju; i) Vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima {kole. Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine. Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e uvjete: A/ Op}i uvjeti za imenovanje / nominiranje na upra`njenu poziciju direktora osnovne {kole su: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta u periodu od tri godine prije objavljivanja upra`njene pozicije, - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX stav 1. Ustava BiH), - da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (Sl. novine FBiH, br.12/03), - da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa (Sl. glasnik BiH, br. 16/02) - da nema privatni funkcijski interes u instituciji u kojoj se kandidira, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privatni prestup nespojiv s du`no{}u u instituciji u koju se kandidira pet godina od dana pravosna`ne presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne i - da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u koju se kandidira. B/ Posebni uvjeti za imenovanje / nominiranje direktora {kole su: - visoko ili vi{e obrazovanje za direktora osnovne {kole, te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovaraju}e {kole, odnosno psihologa ili pedagoga i ima 5 (pet) godina radnog iskustva u nastavi i - sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno rukovo|enje {kolom i vo|enje pedago{kih aktivnosti {kole. Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to: kra}a biografija, adresa i kontakt-telefon, uvjerenje da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, izjava da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX.1 Usatava BiH), izjava da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~l. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (Sl. novine FBiH, br.12/03), izjava da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa (Sl. novine FBiH, br.16/02), potvrdu da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup s du`no{}u u instituciji u koju se kandidira, pet godina od dana pravosna`ne presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, potvrda da nije lice kojom je pravosna`nom presudom suda zabranjeno objavljivanje aktivnost u nadle`noj instituciji za koju se kandidira, ovjernu kopiju diplome i uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu.

Na osnovu ~lana 8 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Slu`bene novine FBiH“, broj 12/03 ) ~lana 155 stav 3 to~ka d) i ~lana 157 Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju („Slu`beni glasnik USK“, broj 5/04) u postupku imenovanja, odnosno nominacije za poziciju direktora JU Gimnazija Velika Kladu{a, [kolski odbor raspisuje:

K O N K U R S
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA Opis pozicije: a) rukovodi radom {kole b) zastupa {kolu i odgovoran je za zakonitost rada {kole c) stara se o ostvarenju Nastavnog plana i programa d) izra|uje Godi{nji program rada e) odlu~uje o raspore|ivanju zaposlenih u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa obavje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod f) podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada g) izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora h) odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa i) informira [kolski odbor o finansijskom poslovanju j) vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima {kole Op}i uvjeti: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - da je stariji od 18 godina - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije objavljivanja upra`njene pozicije - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX stav 1. Ustav BiH) - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FbiH („Slu`bene novine FBiH“, br. 12/03 ) - da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa („Slu`beni glasnik BiH“, br. 16/02) - da nema privatni finansijski interes u instituciji u kojoj se kandidira - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u instituciji u koju se kandidira, pet godina od dana pravosna`ne presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne - da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u koju se kandidira Posebni uvjeti: - visoko obrazovanje, tj. VII stepen stru~ne spreme te da ispunjava uvjete nastavnika odgovaraju}e {kole, odnosno psihologa ili pedagoga i ima 5 (pet) godina radnog iskustva u nastavi nakon polo`enog stru~nog ispita - sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno rukovo|enje {kolom i vo|enje pedago{kih aktivnosti {kole Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta: - kra}a biografija - uvjerenje da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine - uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak - izjava da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji - izjava da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Slu`bene novine FbiH“, br. 12/03 ) - izjavu da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ( Slu`bene novine FBiH br. 16/02 ) - potvrda da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u instituciji u koju se kandidira, pet godina od dana pravosna`ne presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne - potvrda da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji za koju se kandidira - ovjerena kopija diplome - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - potvrda o radnom sta`u Direktor ustanove imenuje se na period. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave u „Slu`benim novinama Federacije BiH„ i u dnevnom listu „Oslobo|enje“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave se podnose li~no ili po{iljkom na adresu JU Gimnazija, Ibrahima Mr`ljaka 23, Velika Kladu{a.

Konkurs / natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana objave u Slu`benim novinama FBiH i Oslobo|enju. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave se podnose osobno ili preporu~enom po{iljkom na adresu: JU O[ Vrhpolje, Vrhpolje, Vrhpolje bb, 79 262 Vrhpolje.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 167982 10 Ps Sarajevo, 8. 6. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Sedina Durakovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Cober d.o.o., protiv tu`enog National Brokerage Company d.o.o., radi isplate potra`ivanja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH, br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

OGLAS
Dana 12. 11. 2010. godine tu`ilac Cober d.o.o. je podnio tu`bu protiv tu`enog National Brokerage Company d.o.o. radi isplate potra`ivanja. Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da isplati iznos u visini od 5.363,33 KM sa pripadaju}om zateznom kamatom, po~ev od 7. 1. 2008. godine kao dana nastanka obaveze pa sve do isplate. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli Suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1 ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dosta-

viti Sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Sudija Sedina Durakovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 189582 11 Ps Sarajevo, 13. 6. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Maja Peji}, u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.d. Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, Sarajevo, protiv tu`enih: ASTRA-E DOO SANSKI MOST, Bulevar VII korpusa bb, Sanski Most i EKREM JAKUPOVI] iz Prijedora, ul. Petrovo bb, Prijedor, radi duga, v.sp. 17.908,99 KM na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. novine FBiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje

OGLAS
Dana 17. 3. 2011. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enih radi duga, vsp. 17.908,99 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`ene da mu na ime glavnog duga isplate iznos od 17.908,99 KM sa zakonskom zateznom kamatom propisanoj u ~lanu 1. Zakona o visini stope zakonske zatezne kamate po~ev{i od dospjelosti svakog pojedina~nog ra~una pa sve do isplate, u smislu tu`benog zahtjeva, kao i nadoknaditi mu tro{kove parni~nog, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Predlo`io je dono{enje presude zbog propu{tanja. Obavje{tava se II-tu`eni Ekrem Jakupovi} da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novina-

ma FBiH i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se II-tu`eni Ekrem Jakupovi} da je na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a FBiH du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). II-tu`eni Ekrem Jakupovi} mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad II-tu`eni Ekrem Jakupovi} kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Sudija Maja Peji}

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 23

V.d. na~elnik Ilid`e o problemima gra|ana sa prevozom

Linija za Kotorac,
stajali{te za Kasindolsku
Postignut dogovor sa vlasnikom pumpe kod mosta u Osjeku • Nemamo linije Ilid`a - Dobrinja i to }emo rije{iti u narednom periodu
Nekoliko godina nakon izgradnje, tramvajsko stajali{te u blizini Kasindolske ulice bi}e otvoreno, a projekt se zavr{ava. - Ne razmi{ljamo o tome koliko }e ko{tati, samo da se preda gra|anima. Od ministrasaobra}aja i menad`mentaKJKPGrastra`imo i da se uspostavi autobuska linija Ilid`a - Dobrinja, kako gra|ani ne bi gubili vrijeme u presjedanju. Treba razmotriti i mogu}nosti da se ta linija produ`i do Gornjeg Kotorca. Mi ve} radimo na tome, ali zbog slabosti samog Grasa to dosad nije realizovano, ka`e za Oslobo|enje v.d. na~elnik Op}ine Ilid`a Senaid Memi}. Memi}podsje}akako je u Kotorcu asfaltirana cesta do d`amije, te kako je timeolak{anakomunikacijapovratnicima u ovo naselje, ta~nije za oko pedeset doma}instava. - Veoma brzo svi problemi }e biti rije{eni, nakon bespotrebnog ~ekanja od ~etiri mjeseca. Pozicioniranje mosta nije bilo dobro ura|eno, rije{ili smo preusmjerenje puta i ulaz na most kako bi zglobni autobus kru`no mogao ulaziti na njega. Izmje{tene su i instalacije gasa, a ostalo nam je da rije{imo dio imovinskih odnosa ispod ku}a. Dugujemo zahvalnost direktoru KJKP Sarajevogas, jer je regulisano priklju~enje gasa i za 30-ak doma}instava u Kova~ima, gdje je Op}ina obavila iskope, a kantonalno preduze}e osiguralo cijevi, napominje Memi}. Prema Memi}evim rije~ima, a kako je obnova hrasni~ke Ulice [ehitluci u toku, po zavr{etku radova, njom }e saobra}ati autobusi Grasa. Bilo je govora kako }e liZavr{en projekt stajali{ta u Kasindolskoj

Memi}: Gradnja mosta nakon bespotrebnog ~ekanja

Kada je u pitanju obnova mosta u Osjeku, zbog kojeg se sada saobra}a zaobilaznim putem, na~elnik isti~e kako je postignut dogovor sa vlasnikom benzinske pumpe o njenom izmje{tanju.

Produ`etak linije ka Famosu nakon pro{irenja [ehitluka

nija za Kova~e biti produ`ena do kraja Hrasnice, ali... - Nema potrebe za tim, jer je lo-

gi~no da [ehitlucima saobra}aju autobusi na liniji za Famos, zaklju~uje Memi}. J. M.

50 godina mature u~enika IV-2 razreda Druge gimnazije

Novo ruho Sara~a

Zapisi iz Mileninog
Organizatoriproslave50. godi{njice mature IV-2 razreda Druge gimnazije u Sarajevu, iz generacije1960/61, odlu~ili su da ovaj doga|aj proslave druga~ije od prethodnih okupljanja. Umjesto uobi~ajene zajedni~keve~ere, proslavusu obilje`ili dvodnevnim boravkom na Bjela{nici, 14. i 15. junau hotelu Mar{al. - Od 32 u~enika, u `ivotu nas je 26, a na proslavi nas je bilo15. Bilo nas je iz Njema~ke, Austrije, Hrvatske, Srbije i, naravno, raja iz Sarajeva. Dobro smo se ispri~ali, evocirali uspomene iz {kolskih dana, uprili~ili projekciju od stotinjak starih {kolskihslika, uz glasnaprisje}anja prikazanihsituacija, tu`nopodsje}anje na umrlekolege i kolegicu, na profesore, ka`e nam Lejla Musi}. Biv{i|aci IV-2 razredapokazali su jednidrugima i velikibroj slika iz sada{njihdana, onih sa supru`nicima, djecom, unucima i ku}nim ljubimcima. - ^ak i oni kojinisubiliprisutni, poslali su svojepri~e i slike, tako da i o njima sve znamo, vidjeli smo kakodanasizgledaju, dodaje Musi}. Me|unjimadanas ima akademika, profesora emeritusa, uspje{nih biv{ih i nekih i dalje aktivnih profesora, in`enjera, stomatologa, ekonomista, poduzetnika...

spomenara
Dru`enjem u hotelu Mar{al, te obilaskom Malog polja, 15 u~enika prisjetilo se mladosti, ali i onih koji nisu vi{e sa njima
Radi se spoj sa Ba{~ar{ijskim trgom

Sve~ano
otvaranje
Kroz fotografije ispri~ali pri~e o svom `ivotu

1. jula
Drugi dan proslave, biv{i u~enici pomenutog razreda dobili su poklon od KJP ZOI ‘84 - vo`nju do igmanskog Malog polja, te krugom na spinja~i, pu{tenoj u rad samo za ovu priliku. Ru~kom u kolibi, dru`enje je polakoprivedenokraju. Alfred, koji je skoro 24 sata putovao autobusom iz Medulina da bi bio sa svojimkolegama, na kraju je zapisao u Mileninspomenar koji je uz nju od polaganja mature, prvog okupljanja, pa evo sve do danas: “Hvala organizatorima na prekrasnoj proslavi i mogu}nosti da ponovo budem sa tim divnim osobama koje pokazuju sve one prave vrline koje me i danas, kao i nekada, odu{evljavaju. @elim da se ponovosretnemo na 60. godi{njicu u {to ve}em broju, toplo se prisje}aju}i na{e zajedni~ke mladosti“ .
J. M.

Kako su nam kazali u Slu`bi za informisanje Op}ine Stari Grad, radovi u Sara~ima, koji su po~eli 20. marta, privode se kraju. - Sve ide planiranom dinamikom, zavr{eno je poplo~avanje, ostalo je jo{ da se Sara~i spoje sa gla-

vnimBa{~ar{ijskimtrgom, te postavljanje kaldrme ispred poslovnih objekata sa obje strane, istakli su u Op}ini. Zavr{etak kompletne rekonstrukcije Sara~a o~ekuje se najkasnije do kraja ove sedmice. Sve~ano otvaranje bi}e uprili~eno prvog dana jula, u 10.30 sati. Va`no je napomenuti da su sve instalacije zamijenjene, te da je u ovom dijelu grada postavljena najsavremenija vodovodna mre`a i to po prvi put u FBiH. Projekat u vrijednosti od 819.000 maraka finansirala je Op}ina Stari M. T. Grad.

20.000 KM za SFF od Op}ine Centar
Iz bud`eta Op}ine Centar izdvojen je grant od 20.000 maraka za 17. Sarajevo Film Festival, koji }e biti odr`an od 22. do 30. jula. Protokol o realizaciji ovog granta potpisali su na~elnik D`evad Be}irevi} i Mirsad Purivatra, predsjednik Udru`enja gra|ana i umjetnika Obala Art Centar.

24 SARAJEVSKA HRONIKA @albe gra|ana s Alipa{inog Polja

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Do kraja juna na Dobrinji

Prvi internet park u gradu
Pristupnih kodova nema, ali neprimjerene stranice se ne}e mo}i otvarati, ka`e Had`i}
Park na Dobrinji, ta~nije onaj u Ulici omladinskih radnih brigada, do kraja mjeseca trebao bi postati prva zelena povr{ina u na{em gradu pokrivena internetom. Naime, Op}ina Novi Grad pokrenula je projekat prema kojem bi jedan park na njenom podru~ju bio pokriven be`i~nom internet-konekcijom. Prema rije~ima Damira Had`i}a, na~elnika Op}ine Novi Grad, u saradnji sa Telemachom projekat bi trebao biti realiziran do kraja juna. - Kada smo planirali ovaj projekat, odlu~ili smo se za lokaciju na Dobrinji. Kori{tenje interneta, naravno, bi}e po-

Postavljanje busenja oko d`amije na Atmejdanu

Trava poko{ena, ali ne i odvezena
Radimo u {est op}ina, a problem je mehanizacija, ka`u u Parku • Krajem sedmice ~iste zelene povr{ine
Na{uredakcijupozvali su gra|ani sa Alipa{inogPolja, koji se pitajuza{topoko{enatrava iz parkova, ni nakon 20-ak dana, nije pokupljena i odvezena. Izrazili su bojazan za djecukoja se igraju na zelenimpovr{inama, jer je na nekimmjestima trava i zapaljenakako bi se sprije~ila najezdakomaraca, te se pitajugdje su radnici primljeni tokom ljeta zbog ure|enja grada. Iz KJKP Park su nam kazali kako su od ju~erujutro, pa sve do krajasedmice, radnicifokusiranina odvoz poko{ene i skupljene trave kako sa zelenih povr{ina na Alipa{inom Polju, odnosnouNovomGradu, tako i u op}ini Novo Sarajevo. - Poko{ena i prikupljenatravadokaz je da na{iradniciobavljajusvoj posao, odnosno da je na tim poslovima poja~an broj uposlenih, dijelom i sa gra|anima anga`iranih putem projekata Posao za sve i Javni radovi. Me|utim, problem jestemehanizacija i odvoz te trave, jer sa onomkojomraspola`emo, moramo pokriti podru~je svih {est op}ina koje su obuhva}ene na{im programom odr`avanja i potrebno je odvesti travu sa svih zelenih povr{inakojeradnicipokose. Osim toga, raspolo`ivamehanizacijaanga`ovana je i na zalijevanjucvije}a, gredica i mladih sadnica grmlja i stabala, objasnila je AldijanaHamza, stru~nisaradnik za informisanje KJKP Park. Iz Parka su zamolili gra|ane za strpljenje, jer }e u narednim danima i problem odvoza trave biti rije{en. Parkovci su ju~er, pred otvaranje Bakr-babine d`amije na Atmejdanu, oko nje postavili i busenje trave. J. M.

Park u Ulici omladinskih radnih brigada

tpuno besplatno za sve korisnike. Svako ko bude `elio da koristi intenet, mo}i }e to uraditi bez ikakvih pristupnih kodova, istakao je Had`i}. Me|utim, kako je Had`i} naglasio, odre|ena ograni~enja ipak }e postojati. - Naravno da }e stranice sa neprimjerenim sadr`ajem biti

nedostupne korisnicima, pojasnio je Had`i}. Na terenu se trenutnopostavljaneophodnainfrastruktura, ali kako su nam kazali u Op}ini Novi Grad sav posao bi}e zavr{en u narednim danima, tako da se ne razmi{lja o odga|anju otvaranja prvog wireless internet-parka. S. Hu.

Op}ina Centar nagradila najbolje farmere

Med za planinare i prolaznike
Mijenjati negativan trend, pogotovo me|u mladima, ka`e Katica
U prostorijama Op}ine Centar ju~er je na~elnik D`evad Be}irevi} ugostio najuspje{nije farmere i tom prilikom uru~io im prigodne nov~ane nagrade. Tako je nagra|eno 18 farmera, a Op}ina Centar je za ovu namjenu izdvojila pet hiljada maraka. Predsjednik komisije za izbor najuspje{nijeg farmera u 2010. godini Velija Katicakazao je kako je do{lo do smanjenja broja farmera u Centru, a to se pogotovo odnosi na mla|e ljude. - Vrijeme je pred nama i moramo se potruditi da promijenimo negativan trend smanjenja broja farmera, istakao je Katica. Na~elnik Be}irevi} je naglasio kako }e Op}ina i u narednim godinama u bud`etu nastojati obezbijediti sredstva za nagrade najuspje{nijim farmerima. - Ove nagrade se mogu smatrati podsticajem za farmere, kazao je Be}irevi}. Snje`ana Ra{evi}, dobitnica druge nagrade za najuspje{nijegp~elara, istakla je kako se njena cijela porodica bavi p~elarstvom. - Prije devet godina po~eli smo se baviti p~elarstvom. Ne prodajem svoje proizvode na sajmovima jer su mojemu{terije prete`no planinari i obi~ni prolaznici, naglasila je Snje`ana. Nagrade za najbolje farmere dobili su: Meho Muharemovi}, Amir Pand`i}, D`emal Muharemovi}, Sead Pand`i}, Beriz Omerovi}, Nedeljko \okanovi}, Sini{a Ra{evi}, Ferid Pand`i}, Fata Pand`i}, Munib Gljiva, Sabahet Seferovi}, @arko Ra{evi}, Halid Muharemovi}, Ha{im Pand`i}, ]iro Je{i}, Ha{im Muharemovi}, Muhamed Salkanovi} i Snje`ana Ra{evi}.
S. Hu.

Sanirano
Na osnovu ugovora Op}ine Centar i gra|evinske firme Sela o izgradnji, sanaciji i odr`avanju stepeni{ta, zavr{eni su radovi na stepeni{tu koje povezuje ulice Husrefa Red`i}a i Avde Hume na Ciglanama (pored kosog lifta). Op}ina Centar je za re-

stepeni{te uz kosi lift

alizaciju ovog projekta izdvojila ne{to vi{e od 26.000 KM. Po projektu sanacije stepeni{ta koje se prote`e na osam eta`a uklonjena je o{te}ena betonska konstrukcija na nekoliko nivoa, kao i na dijelu nosive konstrukcije, a nakon toga ura|ena je armirano-betonska podloga. Umjesto o{te}enih, postavljeno je 266 komada novih kulir-plo~a. Osim toga, oko 175 kvadrata betonskih zidova uz stepeni{te je o~i{}eno i premazano bojom otpornom na vanjske uticaje. Sanirani su i rukohvati.

Prijevremeni izbori na Ilid`i
Op}inska izborna komisija Ilid`a obavje{tava stanovnike da }e prijevremeni izbori za na~elnika za 2011. godinu, koji }e se odr`ati u nedjelju, 26. juna, biti provedeni na 76 redovnih bira~kih mjesta, te uz sedam mobilnih timova. Stanovnici Ilid`e mogu provjeriti svoje bira~ko mjesto na plakatama, koje su izlo`ene po op}ini, li~no u zgradi Op}ine, soba 15, Ulica Butmirska cesta 12, u Centru za bira~ki spisak ili putem telefona 775-617, svakim danom od osam do 16 sati, te i na sam dan izbora.

Provjerite bira~ke spiskove

Be}irevi} uru~io nagrade najboljima

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 25
DE@URNI TELEFON

Postavljanje stolarije tokom ljeta
odvija se prema planu
Rekonstrukcija Gradske vije}nice, koja }e zadr`ati autenti~niizgled iz austrougarskogperioda, odvija se prema planu, a u sklopu restauracije privodi se kraju ure|enje osnovnog fasadnogsloja, odnosnopodloge za autenti~nu fasadu, ka`e Uglje{a Kisi}, generalni direktor GP Bosne, koja je izvo|a~gra|evinskih radova na ovom kulturno-historijskom spomeniku. “Osnovni fasadni sloj moramo postaviti do kraja ovog mjeseca, dok nisu po~ele velike vru}ine, koje bi je mogle spr`iti kada bi se postavila autenti~na fasada“ obja{njava , direktor Kisi}, te dodaje kako }e se tokom ljetnih mjeseci u zgradi Vije}nice obavljati unutra{nji radovi. Ju~er je u sklopu kulturnosportske manifestacije Novogradskidani2011. obilje`en21. juni, Dan odbrane Dobrinje, Aerodromskog Naselja i osloba|anja vodovoda Mojmilo. Pred spomen-plo~om {ehidima i poginulim borcima u Ulici Habibe Sto~evi} 23, te spomen-obilje`jem civilnim `rtvama rata u ulicama Hakije Turajli}a, Oslobodilaca Sarajeva i Trga zlatnih ljiljana, brojne delegacije iz politi~kog i javnog `ivota, kao i ~lanovi porodica poginulih i saborci, okupili su se i polaganjem cvije}a odali po~ast stradalima. “Okupili smo se danas ovdje da odamo po~ast prvim `rtvama naselja Dobrinja i Aerodromskog, koji su polo`ili svoj `ivot za odbranu. Mnogo je `rtava bilo za odbranu Dobrinje, ali mi se prisje}amo prvih 27, koje su svojim moralom i patriotskom odlu~no{}u odbranile ovo naselje’’, istakao je predsjednik Udru`enja Prve dobrinjskebrigade[efko]esir. Na obilje`avanju 21. juna prisutni su bili i branioci ovog dijela Novog Grada.

Obnova Vije}nice

276-982

VA@NIJI TELEFONI
MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

Ure|uju se kamene plo~e u Gradskoj ku}i

I u proteklom periodu radnici GP Bosne su izvodili unutra{nje radove, odnosno ure|enje kamenih plo~a te postavljanje autenti~ne stolarije koja u dijelovima sti`e iz Austrije. Podsje}amo, obnova Vije}nice ima ~etiri faze, prve dvije su zavr{ene u kojima je u~vr{}ena konstrukcija, horizontalna i vertikalna, na koju je potro{eno {est miliona maraka. Posao je vodio Zavod za izgradnju Kantona. Glavni finansijeri bili su Republika Austrija i Evropska komisija. Za tre}u fazu ovog projekta bit }e utro{eno 4,6 miliona KM, {to }e ukupno iznositi vi{e od deset miliona KM za eksterijer.
Mr. BABI]

Dio fasade bi}e zavr{en prije velikih vru}ina

Foto: S. GUBELI]

Obilje`en Dan odbrane
Dobrinje i Aerodromskog Naselja

Isklju~enja struje i vode
Zbog odr`avanja postrojenja od 9 do 10.30 sati bez napajanja strujom osta}e trafopodru~ja Ferhatovi}a 3 i Patriotske lige 4, od 9 do 15 Bojni~ka 2, IV Crnogorske brigade, Jezera, Mili{i}i, Ozimine, Bobovica, Vrbovska, Repetitor Orlovac, Rije~ica 2, [abi}i, Tu{ila, Umoljani, Velika aleja i Vrap~e. Od 9 do 16 sati bez struje }e biti Nebo~aj, od 10.30 do 12 Patriotske lige 3 i Na se lje Park, od 12 do 13.30 Ciglane 16 i Sutjeska 4, te od 13.30 do 15 sati Patriotske lige 2 i Park. Zbog otklanjanja kvarova na mre`i od 9 do 16 sati do}i }e do poreme}aja u vodosnabdijevanju ulica: Krivoglavci, Budakovi}a ~ikma, Bra}e Begi}, Zuke D`umhura, Antuna Hangija, ^ekalu{a, Vidovci, Vlakovo i Stara `eljezni~ka stanica.

Sa~uvali smo

ku}e i zastavu

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

Polaganje cvije}a i odavanje po~asti poginulima

“Na{ motiv je bio ~uvanje na{ih ku}a i porodica, ali i zastava zbog koje smo se borili. Me|u ovim ljudima bilo je i Bo{njaka, Srba, Hrvata i Jevreja. Ako je grijeh braniti svoju porodicu, onda smo ga mi

po~inili. Hvala vam {to ste svojim dolaskom odali po~ast i priznanje ovim hrabrim ljudima. Neka im je rahmet i pokoj du{i“ rekao je u svom go, voru Halil Bicaj, ~lan Prve doE. G. brinjske brigade.

PORODILI[TA

8 6

DJEVOJ^ICA DJE^AKA
9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i pra znika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i pra znika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i pra znika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i pra znikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Cirih via Banja Luka 7, Zagreb 6.30 i 16.15, Be~ 7.35 i 14.55, [tokholm/Geteborg 10, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Ljubljana 14.35, Budimpe{ta 14.50, Frankfurt 15, Ankona 17.55

Dolasci:
Istanbul 8.50 i 13.25, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih 13.30, Ljubljana 14.05, Be~ 11.10, 14.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Geteborg/[tokholm 18, Frankfurt 21

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Roterdam, Amsterdam, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Den Hag utor-

kom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stut tgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~et vrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bo-

sanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u

26

KULTURA

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U produkciji Hartefakt fonda i Bitef teatra

Suo~avanje sa vlastitim mrakom, strahovima, predrasudama, mr`njom i zrnima zla

„Hipermnezija“ u
re`iji Selme Spahi}
U potresnoj predstavi ispri~ane su li~ne pri~e glumaca iz Sarajeva, Beograda i Pri{tine
U produkciji Hartefakt fonda i Bitef teatra u nedjelju 26. juna i u ponedjeljak 27. juna u 20 sati na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo bit }e odr`ane sarajevske premijerne izvedbe predstave “Hipermnezija“ u re`iji Selme Spahi}. vi}, Milica Stefanovi} i Alban Ukaj. U potresnoj predstavi ispri~ane su li~ne pri~e glumaca iz Sarajeva, Beograda i Pri{tine i kroz tu vizuru li~nog predstavljaju doga|aje iz devedesetih godina koji su obilje`ili njihovo odrastanje, a koje nikad nikome nisu ranije ispri~ali. “Dokumentarno pozori{te je istovremeno uzbudljivo i uznemiruju}e“ ka`e Selma Spahi}, te , isti~e da je u pozori{tu njoj najuzbudljivija spremnost da se suo~i sa vlastitim mrakom, strahovima, predrasudama, mr`njom i zrnima zla. “Zanimala me intimna historija, iz godina koje su ostavile nepovratne posljedice i nebrojene o`iljke“, uz konstataciju da je to jedina stvarnost koju je njena generacija imala u godinama odrastanja. Scenografiju i kostim radila je Sanja D`eba uz asistenciju Emine Kujund`i}, scenski pokret Dalija A}in, a muziku Dra{ko Ad`i}. Govore}i o procesunastankapredstave, Filip Vujo{evi}, koji je zajedno sa Nata{omGovedaricomradio na dramatizaciji materijala isti~e specifi~nost tog iskustva: veoma osjetljiv put do premijere“, ka`e Vujo{evi}. Beogradska premijera odigrana je 7. maja u okviru Dana Sarajeva, u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava, gdje je nai{la na odu{evljenje publike. Zbog odli~nih reakcija „Hipermnezija“ je uvr{tena i u zvani~ni program ovogodi{njeg Bitefa (septembar 2011) i u`i~kog festivala (novembar 2011). U planu su i brojna gostovanja u U. B. regionu i {ire.

Festivali i gostovanja
“Iako dokumentaristi~ki pristup pozori{tu nije nov, ~ak ni na ovim prostorima, od po~etka je bilo jasno da, ako tra`ite od glumaca da ponude najstresnije doga|aje iz djetinjstva i mladosti kao gra|u za dramsku radnju, morate biti spremni na

Dokumentarno pozori{te
U predstavi igraju: Ermin Bravo, Jelena ]uruvija-\urica, Maja Izetbegovi}, Tamara Krcunovi}, Damir Kustura, Sanin Mila-

Izlo`ba u Galeriji BlackBox

Volonteri u akciji
U Galeriji BlackBox ve~eras }e u 20 sati biti otvorena izlo`ba fotografija „Volonteri u akciji“ a , posjetitelji }e imati priliku pogledati najboljih dvadeset fotografija, kao i pobjedni~ke radove, fotonatje~aja „Volonteri u akciji“ koji su izabrani jer su iz vi{e kutova uspjeli odgovoriti na zadatu temu i istovremeno pokazali najrazli~itije na~ine percipiranja volonterizma uop}e. „Izabrane fotografije nisu uspjele samo prikazati volontersku akciju i biti dokumentom o~ekivane aktivnosti poput pomaganja djeci, ~i{}enja zelenih povr{ina od otpada, podizanja ekolo{ke svijesti ili prikupljanja pomo}i za podru~je na{e planete koje se na{lo u nevolji, nego su do~arale i specifi~nu atmosferu volonterizma, zajedni{tva i jedinstva oko plemenite ideje, ali i pokazale zavidno umije}e autora u kori{tenju tehni~kih mogu}nosti izabranog medija“ ka`e se u pozivnici u , povoduotvorenjaizlo`be. Dalje se navodi da je pobjedni~kim fotografijama zajedni~ki suptilni odmak od konkretnosti teme: Andrija Vrdoljak je uspio do~arati ga{enje po`ara tako da nas prizor vi{e asocira na ulje na platnunego na dokumentarnu fotografiju, Adeline Charnet se posvetila detalju pomo}u kojeg tek naslu}ujemo o kakvoj bi aktivnosti i pomo}imoglo biti rije~i, dok je Nemanja [iljegovi} pa`nju obratio na spokoj i zadovoljstvo koje dolazi nakon posla odra|enog za dobrobit An. [. zajednice.

O djelu D`evada Karahasana
Na 23. knji`evnoj srijedi, koja se odr`ava ve~eras u Multimedijalnom centru “Mak” s po~etkom u 19 sati, u organizaciji JU Biblioteka Sarajeva, o knji`evnosti D`evada Karahasana govorit }e Alma Sarajli} i Predrag Luci}, a prisutni }e biti u prilici postavljati pitanja i knji`evniku Karahasanu.

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA
Maribor 2012.

27

U Bugojnu u subotu po~inje

Festival FEDRA
U Bugojnu se posljednjih godina vrijeme mjeri kao prije i poslije festivala FEDRA. Navratite do Bugojna i provjerite za{to
U subotu, 25. juna, u Bugojnu, u organizaciji JU Kulturno-sportski centar Bugojno, po~inje 39. teatarski festival BiH FEDRA 2011. Na festival je prijavljeno 16 predstava, a ovogodi{nji selektor Ljubi{a Savanovi} (glumac i umjetni~ki direktor Narodnog pozori{ta Republike Srpske Banja Luka) u takmi~arski program uvrstio je sedam ovogodi{njih najboljih produkcija neprofesionalnih teatarskih grupa iz BiH.

Soba za goste
Ambasada Republike Slovenije u BiH obavje{tava da se u Mariboru, koji }e 2012. godine biti Evropska prijestolnica kulture, uspostavlja okvirna platforma za gostovanje stranih umjetnika, pod nazivom “Soba za goste” . U okviru projekta, koji provodi zavod Pekarna magdalenske mre`e, objavljen je prvi javni poziv za strane umjetnike, koji bi `eljeli od septembra do decembra ove godine stvarati u Mariboru. Vi{e informacija: Nata{a Kos (natasa.kos@maribor2012.eu, tel. 00386 2 228 1254).

Knjiga Fahire Fejzi} - ^engi}

Brzina tame
Festival }e po~eti s predstavom Teatra FEDRA Bugojno „Brzina tame...“ (Stojan Stiv Te{i}) u re`iji Senade Milanovi}, a narednih dana u Pozori{noj dvorani KSC-a publika }e gledati „Porodi~ne pri~e“ (Biljana Srbljanovi}) KS Male stvari Trebinje, re`ija @eljko Milo{evi}; Dramski studio Kakanj „Bamja s fa{iranim u ekspres-loncu“ (Memet Baydur), re`ija Mirza Mu{ija; Pozori{te mladih Tuzle „Udijelite sirotinji“ (po motivima „Ma~ka u ~izmama“) u re`iji Adnana Mujki}a; Dramski studio Isto~no Sarajevo „Probudi se, Rado“ (Milan Grgi}), re`ija Lju bo Bo`ovi}; „^eka ju}i Mar~ela“ (Stefano Ricci/Gianni Forte) u koprodukciji KS Male stvari Trebinje i Teatra FEDRA Bugojno, re`ija @eljko Milo{evi} i Teatar TOTAL Visoko „Na ~ijoj strani“ (Sir Ronald Harwood) u re`iji Jesenka Muzaferije. Ove godine u prate}em programu festivala – FEDRA plus publika }e vidjeti nekoliko videoprojekcija predstava amaterskih pozori{ta iz BiH iz proteklih sezona. Od prvog dana festivala bi}e postavljena izlo`ba djela Fikreta Libovca. Uprili~it }e se i promocija romana „Mo}“ Ned`ada Milanovi}a, a prvu samostalnu izlo`bu pozori{ne fotografije imat }e i bugojanski fotograf Edin

U susret znakovlju
Izdava~ka ku}a Connectum nedavno je objavila knjigu prof. dr. Fahire Fejzi} - ^engi} pod nazivom „Putopisi: u susret znakovlju vremena i prostora - ~uvari frekvencija“ koju }e javnosti predstaviti u ~etvrtak, 23. lipanj, u Bo{nja~kom institutu. „Profano i sveto znanje i na{a savremenost - tema je i idejna zapitanost koja me poprili~no kopka otkako se sve ubrzanije i istovremeno sve fragmentiranije i iscjepkano sla`u ljuspice svijeta. I ljuspice moga osobnog `ivota. Dnevno i u sada{njem trenutku `ivljeno i iskustvenim bojama bojeno trajanje kao talo`enje i kao izbistravanje ponajvi{e me zaokuplja na putovanjima. Kako se prona|e koji skelet ili koja kost, tako se i datumi na{ih pra po~inja nja mi je nja ju ili skra}uju, produ`uju ili kaleme. A to je tako relativno i neva`no. Naspram svete povijesti. One koja je va`na radi ra~unice Gospodara univerzuma. Gospodar je zavrtio Povijest. Ubacio je u tu Dramu najva`nije sjemenke, najva`nije rije~i i nazive, najva`nija znanja, najva`nija stanja i logose. Odredio rok, odredio kraj. Precizno odre dio sve ulo ge, sva zna~enja. Ograni~io svete prostore. Os ta le kao pro fa ne omo gu}io…“, pi{e, izme|u ostalog, u svojemu uvodu autorica knjige Fahira Fejzi} - ^engi}, a svoje mi{ljenje o knjizi autorice doktorice dru{tvenih znanosti i profesorice na Odsjeku komunikologije/`urnalistike na bachelor, master i doktorskom studiju na teorijsko-prakseolo{kim modulima Fakulteta politi~kih nauka u Sarajevu, na promociji }e iznijeti prof. dr. Jusuf @iga i doc. dr. Sanjin Kodri}. Promocija po~inje u 13 sati.
An. [.

]ati} Bato. U ~ast nagra|enih, prilikom zatvaranja festivala, odigrat }e se predstava „Put u Ameriku“ ^e{ka beseda Doljani (Vlastimil Pe{ka prema Josefu Kajetanu Tylu), re`ija Svjetlu{ka Prokopi}.

Izlo`ba, roman, razgovori
Svake ve~eri nakon odgledanih predstava takmi~arskog dijela uprili~it }e se razgovori o predstavama, a nakon toga nezaboravna dru`enja zaljubljenika teatarske umjetnosti, ka`e se u informaciji koju smo dobili iz JU Kulturno-sportski centar Bugojno, uz napomenu da se u Bugojnu posljednjih godina vrijeme mjeri kao prije i poslije festivala FEDRA, te poziv: Navratite do Bugojna i provjerite za{to!

Na Biha}kom ljetu

Predstavljanja

11. jula u Vije}nici

Krokodil Lacoste
poseban na~in govori o srebreni~kom genocidu, Zlatko Top~i} dobio je nagradu “Alija Isakovi}“ BKZ Preporod, a na nedavnim XXX pozori{nim/kazali{nim igrama u Jajcu i nagradu za najbolji dramski tekst. U predstavi igraju: Maja Izetbegovi}, Amar Selimovi}, Mirsad Tuka, Jasna Ornela Bery, Sa{a Petrovi} i Muhamed Had`ovi}, dok scenografiju i kostimografiju potpisuje Vanja Popovi}.

Nijemci, Austrijanci i Hrvati
„Nijemci, Austrijanci i Hrvati I.“ knjiga je, ~iji podnaslov „Prilozi za povijest njema~ko-austrijske nacionalne manjine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini“ rje~ito govori {to joj je tematika, koja }e biti predstavljena ve~eras u Franjeva~kom me|unarodnom studentskom centru, dvorana sv. Franje (Zagreba~ka 18). Uz autora knjige Gorana Beusa Richembergha, o njoj }e govoriti i knji`evnici Ivan Lovrenovi} i

Nova predstava Kamernog teatra 55 “Krokodil Lacoste“, koju je prema drami Zlatka Top~i}a re`irao Sulejman Kupusovi}, izazvala je veliko interesovanje publike i teatarskih festivala, tako da }e 28. juna biti igrana i na Biha}kom ljetu, a na dan genocida u Srebrenici, 11. jula, bi}e izvedena u Vije}nici, u okviru Ba{~ar{ijskih no}i. Tako|er, za 19. novembar je dogovoreno gostovanje u Be~u. Ina~e, za dramu “Krokodil Lacoste“ koja na ,

@eljko Ivankovi}. Predstavljanje organizira izdava~ knjige „Synopsis“ Sarajevo Zagreb i Njema~ka zajednica, Osijek, s po~etkom u 19 sati.
An. [.

Sje}anje na Tagoru

^udesna drama “Po{ta“
“Stru~na“ izdaja pozori{ne magije

Glavu u pijesak, prst u uvce
10 godina od smrti Douglasa Adamsa

SF sa dodatkom humora

28

OGLASI
UNIS IN@ENJERING d.d. u likvidaciji Sarajevo, Crni vrh broj 4 Rje{enje Op}inskog suda u Sarajevu L84/04 Likvidar dru{tva

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Broj: 01/11 Sarajevo, 17. 6. 2011. godine Likvidator dru{tva raspisuje javnu prodaju nekretnine:

Obavijest korisnicima usluga BH Telecoma

L I C I TA C I J U
Putem usmenog javnog nadmetanja prodaje se sljede}a nekretnina: Parcela na k.~. br. 2406, ozna~eno kao 1/2 "put" u povr{ini 778,00 m2, upisano u z.k. ulo{ku broj LIV/868 k.o. Sarajevo (stari premjer), {to odgovara k.~. 611/5 k.o. Centar Sarajevo Na gore navedenoj nekretnini nema utvr|enih slu`nosti i stvarnih upisanih tereta kod Op}inskog suda u Sarajevu, Zemlji{noknji`nog ureda. Nekretnina se prodaje sa po~etnom cijenom u iznosu od: 194.500,00 KM Porez na promet nekretnine pla}a kupac. Tro{kove notarske usluge pla}a kupac. Prodaja nekretnine }e se vr{iti putem usmenog javnog nadmetanja u prostorijama ZIF MI GROUP u ulici Lenjinova broj 50, sprat II. Dana (srijeda) 20. jula 2011. godine u 12 sati. U javnom nadmetanju mogu u~estvovati sva pravna i fizi~ka lica, osim lica navedenih u ~lanu 88. Zakona o izvr{nom postupku FBiH, koja su prethodno dala osiguranje. Osiguranje iznosi 10.000,00 KM. Zainteresovana lica su du`na prije po~etka javnog nadmetanja dostaviti likvidatoru dru{tva primjerak uplatnice kao dokaz o uplati osiguranja. Osiguranje se upla}uje na ra~un dru{tva UNIS IN@ENJERING d.d. u likvidaciji Sarajevo, broj ra~una: 1610000046730052, kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo sa naznakom: osiguranje za u~e{}e u javnom nadmetanju. Ponu|a~ima, osim tri najbolja, osiguranje se vra}a odmah po zaklju~enju javnog nadmetanja. Ukoliko kupac sa najve}om ponudom ne polo`i cijenu u roku od 30 dana, prodavac }e prodaju proglasiti nevaljalom, zadr`ati osiguranje i nekretninu prodati drugom po redu, koji je obavezan ugovorenu cijenu polo`iti u roku od 30 dana. Sve potrebne dodatne informacije mo`ete dobiti na telefon broj: 061 160 609 Likvidator

Povoljnija ponuda usluga Besplatni poziv i Jedinstveni pristupni broj od 22. jula!
Obavje{tavamo korisnike usluga BH Telecoma da }e se od 22. jula ove godine primjenjivati izmjene Cjenovnika usluga u unutra{njem i me|unarodnom saobra}aju BH Telecoma, koje se odnose na usluge Besplatni poziv (Free Phone) i Jedinstveni pristupni broj.

BESPLATNI POZIV (Free Phone) Pristup usluzi besplatnog poziva a) 1 odredi{te b) za svako dodatno odredi{te Cijene su prikazane bez ura~unatog PDV-a. JEDINSTVENI PRISTUPNI BROJ Pristup usluzi jedinstvenog pozivnog broja a) 1 odredi{te b) za svako dodatno odredi{te Cijene su prikazane bez ura~unatog PDV-a.

Cijena po pozivnom broju (jednokratno)

50 KM 10 KM

Cijena po pozivnom broju (jednokratno)

50 KM 10 KM

BH Telecom daje vi{e.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ministarstvo trgovine Mostar Na osnovu ~l. 23. i 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05) i ~lana 13. to~ka 1.3. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Federalnog ministarstva trgovine, broj: 01-02-307/10 od 7. 12. 2010. godine, Federalno ministarstvo trgovine objavljuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 Ip 120829 09 Ip Sarajevo, 2. 6. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Numi} Alisa, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO, Vilsonovo {etali{te broj 15, Sarajevo, protiv izvr{enika "SMA" DJL SARAJEVO, ul. Patriotske lige bb, Sarajevo, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku, objavljuje

za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika Federalno ministarstvo trgovine putem javnog ogla{avanja popunjava radno mjesto: - Voza~ u kabinetu ministra ..............................................................................- 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Upravlja putni~kim motornim vozilom, stara se o redovnom odr`avanju vozila i odgovoran je za tehni~ku ispravnost vozila, vodi propisane evidencije o vozilu i njegovoj upotrebi, vodi mjese~nu evidenciju utro{ka goriva i maziva za zadu`eno vozilo Ministarstva, vr{i i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Uslovi za obavljanje: - SSS saobra}ajna {kola ili druga srednja {kola (IV ili V stepen), polo`en voza~ki ispit B kategorije i najmanje 10 mjeseci radnog sta`a. Radni odnos se zasniva na neodre|eno vrijeme. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu za javni oglas: - Uvjerenje o dr`avljanstvu BiH izdano od nadle`nog dr`avnog organa (ne starije od 6 mjeseci), - Ovjerenu kopiju li~ne karte (CIPS), - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), - Izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH, u periodu od dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa, - Uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje po Zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa u organima uprave (ne starije od 3 mjeseca), - Dokaz o {kolskoj spremi, - Ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - Dokaz o radnom sta`u, - Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Svi prilo`eni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene kopije. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa kratkom biografijom, potrebnom dokumentacijom i naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje mogu se predati neposredno na protokol ili poslati preporu~enom po{tom na adresu: Federalno ministarstvo trgovine, 88 000 Mostar, Ul. dr. Ante Star~evi}a bb (Zgrada Vlade Federacije BiH) sa naznakom "prijava na javni oglas za popunu radnog mjesta namje{tenika" /NE OTVARAJ/ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje. Broj: 01-34-1142/11 Mostar, 21. 6. 2011. godine MINISTAR Milorad Bahilj, dipl. oec.

JAVNI O G LAS

RJE [E NJE O IZ VR[E NJU
Broj 65 0 Ip 120829 09 Ip od 9. 2. 2010. godine, i rje{enje o ispravci broj 65 0 Ip 120829 09 Ip od 29. 4. 2010. godine Na osnovu izvr{ne isprave i to presude Op}inskog suda u Sarajevu broj: 014284 (Ps1094/03) od 6. 11. 2006. godine, potvr|ene presudom Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 Ps 014284 07 P` od 15. 4. 2008. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja tra`ioca izvr{enja u ukupnom iznosu od 125.307,07 KM sa ugovorenom kamatom do dana 13. 6. 2001. godine i zakonskom zateznom kamatom po~ev od 13. 6. 2001. godine pa do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka u visini od 7.659,20 KM, sa zateznom kamatom po~ev od 6. 11. 2006. godine kao dana dono{enja odluke pa do isplate, odre|uje se izvr{enje prema izvr{eniku "SMA" DJL SARAJEVO, ul. Patriotske lige bb, Sarajevo, popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari vlasni{tvo izvr{enika i uplatom nov~anih sredstava na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja kod Raiffeisen banke d.d. BiH broj 1610000005160023, sve do potpunog namirenja potra`ivanja tra`ioca izvr{enja. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|uju se u iznosu od 2.000,00 KM. SUDIJA Numi} Alisa, s. r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{enika smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

TEST – MERCEDES VITO 122 CDI

PREGRŠT KOMFORA
Treću generaciju Vita krase neke značajne promjene, kada su agregati i podvozje u pitanju, no ono što zaista oduševljava je komfor sa dozom luksuza, te jednostavna funkcionalnost ovog vozila... Str. 32

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 22. juni 2011. godine

NOVITET

OPEL ASTRA GTC

SNOVI – FISKER KARMA

ČEKA SE FRANKFURT
VIŠE OD POLA GODINE NAKON KONCEPTNE VERZIJE OPEL JE POKAZAO SLUŽBENE FOTOGRAFIJE NOVOG GTC MODELA AKTUELNE ASTRE, KOJA SE OD KONCEPTA RAZLIKUJE TEK U SITNIM DETALJIMA...
STR. 33

EKOLOŠKA EKSKLUZIVA

VREMEPLOV

LOTUS EUROPA

SPORTISTA RAVNIH LINIJA
PORED TOGA ŠTO JE PRIVLAČIO RAVNIM LINIJAMA, LOTUS EUROPA ĆE BITI UPAMĆEN I KAO PRVO MASOVNO VOZILO SA CENTRALNO POSTAVLJENIM MOTOROM...
STR. 34

Prva limuzina iz programa američkog Fiskera zvučnog je imena, atletski dizajnirane karoserije, te naprednog pogona, koji se isključivo oslanja na potencijal dva elektromotora... Str. 30

30

AUTOSVIJET
Snovi – Fisker Karma

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CITROËN Créative Tour

CITROEN POKREĆE NOVI DOGAĐAJ
André Citroën pokrenuo je trku Croisière Jaune 1931. godine. Ta pionirska trka od Bejruta do Pekinga, koja se vozila putevima koje nikada dotada nisu istra`ila motorna vozila, zainteresovala je ~itav svijet. Ni osamdeset godina kasnije Citroen nije izgubila ni{ta od svoje odva`nosti. Kako bi proslavio godi{njicu te izvanredne nau~ne, umjetni~ke i humane avanture, francuski proizvo|a~ pokre}e novi prekograni~ni doga|aj: Citroën Créative Tour. Ova jo{ nevi|ena putuju}a izlo`ba poziva i male i velike u svijet Créative Technologie, u ritmu parade jedinstvenih konceptnih automobila! Nakon Evrope s Berlinom (od 17. do 19. juna) i Parizom (od 24. do 26. juna), Moskva }e biti doma}in tog doga|aja u septembru 2011. godine. Slavlje }e se nastaviti u Kini do kraja godine uz mnoga druga iznena|enja…

Renault Megane RS Trophy

MJERILO PERFORMANSI I SVESTRANOSTI

Rođena da m
Sa maksimalnom izlaznom snagom od 265 KS (+ 15 KS) i obrtnim momentom od 360 Nm (+ 20 Nm), dostupnim u rasponu od 3.000 do 5.000 obrtaja u minuti, kao i odnosom snage i mase od 5,09 kg/KS, te specifi~nom snagom od 132,5 KS po litri zapremine, automobil nudi izuzetan paket performansi. In`enjeri Renault Sport odjela marljivo su radili da mogu}nosti 2.0-litarskog turbobenzinca dovedu do maksimuma. Tako je pritisak turbopunjenja pove}an za 0,2 bara na ukupno 2,5 bara, a prera|en je i usisni sistem. Rezultat su vrhunske performanse; ubrzanje do 100 km/h za 6 sekundi (0,1 sekundu manje), maksimalna brzina od 254 km/h (4 km/h vi{e), a 1.000 metara iz stajanja prelazi za 24,5 sekundi (0,3 sekundi manje). No, pored performansi Megane R.S. Trophy je sa svojim dinami~kim sposobnostima konstantan izvor u`ivanja i senzacije. Pored pa`ljivo dora|ene Cup {asije i standardno ugra|ene blokade diferencijala, nove dimenzije guma doprinose izuzetnom dr`anju ceste u o{trim krivinama, kako na suvoj, tako i na mokroj podlozi.

Karma je limuzina skladnih i privlačnih proporcija sa luksuznim i ekološki prihvatljivim enterijerom pogonjena isključivo sa dva elektromotora i kao takva je skoro pa jedinstvena u svijetu ekskluzivnih automobila…
Mnogo je onih koji sanjaju da }e jednog dana uspjeti sebi da kupe neki ekskluzivni automobil, koji bi im priu{tio vrhunski do`ivljaj u vo`nji, ali i ispunio njihove najlu|e snove. U tim ma{tarijama ljubitelja ~etveroto~ka{a najvi{e prostora uglavnom dobijaju modeli Ferrarija, Lamborghinija, Maseratija, Bugatija, Bentleya, Rollce Royca, Aston Martina, Mercedesa i ostalih proizvo|a~a ekskluzivnih i po pravilu superluksuznih kupea i limuzina. Me|utim, u skoroj budu}nosti u krug najsanjanijih mogli bi da u|u i proizvodi kalifornijske manufakture Fisker Automotive, koja propagira razvoj i komercijalizaciju ekolo{kih superautomobila pogonjenih elektri~nom energijom. svjetski poznat dizajner Henrik Fisker (dizajnirao Aston Martin DB9, V8 Vantage, BMW Z8) zove se Karma, a rije~ je o petovratnoj luksuznoj limuzini, sa potpunim elektri~nim pogonom (EVer). Podsje}amo da je Karma kao koncept predstavQuattroporte i ostalih... Da bi to uistinu i bila morala je osim kvalitetnih materijala u enterijeru, te futuristi~kih komandi objedinjenih na dodir osjetljivom centralnom displeju, ponuditi i poseban pogonski sklop. U slu~aju Fiskera rije~ je o EVer (Electric Vehicle with extended range) tehnologiji, koja podrazumijeva klasi~ni automobil sa elektri~nim pogonom, kod kojeg se energija SUS motor koristi isklju~ivo za nadopunjavanje baterija, odnosno motor u svim situacijama slu`i kao generator struje. Karmin plug-in sistem sastoji se od dva elektromotora instalirana na zadnjoj osovini, koji svaki za sebe razvijaju po 204 KS. Energija koja je potrebna za njihov rad crpi se iz litij-ionskih baterija dovoljnih za autonomiju od 80 km. Punjenje baterija mogu}e je obaviti putem ku}ne instalacije sa naponom od 110, 220 ili 240

Inovacije

VOLVO MISLI NA ŽIVOTINJE

Ubrzanje Električni pogon omogućava Karmi da do 100 km/h stigne za oko šest sekundi
ljena jo{ 2008. godine, kada je njen dizajn pobrao brojne pozitivne kritike i tako uvjerio Fiskera da se isplati rizikovati sa razvojem komercijalnog modela. Poznati dizajner od starta je zacrtao visoke ciljeve, jer je njegova Karma zami{ljena kao konkurent modelima poput Porsche Panamere, Astona Martina Rapide, Maseratija

Električni pogon
Prvi ozbiljniji proizvod ove kompanije koji je osnovao

Volvo Car korporacija poduzima sljede}i korak na polju aktivne sigurnosti, razvojem sistema koji upozorava i automatski zaustavlja automobil u slu~aju nailaska na `ivotinje na cesti. Novi sistem }e biti lansiran na tr`i{te u sljede}ih nekoliko godina. Projekat razvoja sigurnosnog sistema, koji smanjuje rizik od kontakta sa divljim `ivotinjama je dio Volvo vizije za 2020. godinu, prema kojoj niko ne bi trebao do`ivjeti te`e povrede u Volvo automobilima. Novi sistem se bazira na tehnologiji koju koristi sistem prepoznavanja pje{aka sa funkcijom automatskog ko~enja, predstavljen 2010. godine. Izuzetno je va`no da sistem funkcioni{e i no}u, kada se i de{ava ve}ina nesre}a sa divljim `ivotinjama. Kamera nadgleda cestu ispred vozila i ukoliko detektuje `ivotinju, sistem upozorava voza~a zvu~nim signalom. Ukoliko voza~ ne reaguje na vrijeme, sistem automatski aplicira ko~nice i samostalno zaustavlja automobil.

OSLOBO\ENJE srijeda, 22. juni 2011. godine
Volkswagen

AUTOSVIJET

31

PRODALI VIŠE OD DVA MILIONA VOZILA

Marka Volkswagen putni~ka vozila znatno je pove}ala broj isporuka u prvih pet mjeseci teku}e godine i prvi put ostvarila prodaju od preko dva miliona, ta~nije 2,09 miliona automobila (januar - maj 2010: 1,86; + 12,2 odsto). Samo u maju marka bilje`i rast prodaje od 16,1 posto, sa prodatih 436.400 primjeraka (maj 2010: 376.100). „I u maju smo nastavili pozitivan trend uz postizanje jo{ jedne rekordne prodaje“ komentar je Christiana Klin, glera, ~lana Uprave za prodaju i marketing Volkswagen koncerna i marke Volkswagen putni~ka vozila. U regiji Azije/Pacifika marka je od januara do maja prodala 792.100 vozila (666.400; +18,9 posto). Na Kinu, kao najve}e pojedina~no tr`i{te, otpada 714.200 primjeraka (619.700; +15,3 posto). Marka je svoje isporuke pove}ala i u regiji Sjeverne Amerike, gdje je u prvih pet mjeseci isporu~eno 194.600 automobila (162.600; +19,7 posto). Veliki rast Volkswagen bilje`i i u centralnoj i isto~noj Evropi - plus od ~ak 40,2 procenta i 71.900 prodatih primjeraka (51.300). Ipak, najve}i rast marka realizuje u Rusiji, gdje je prodaja porasla za vrtoglavih 99,1 posto i do{la na 34.400 prodatih vozila (2010: 17.300).

Domaće tržište

mami uzdahe

REKORDNA PRODAJA DACIE
Dacia na tr`i{tu Bosne i Hercegovine nezaustavljivo grabi naprijed. Nakon prodajnih rekorda u februaru i martu ove godine, rumunski brend je i u maju postigao novi prodajni rekord na doma}em tr`i{tu. Naime, kupcima je u proteklom mjesecu isporu~en ukupno 121 automobil, {to je i zvani~no najbolji mjese~ni rezultat od kada je Dacia prisutna na bh. automobilskom tr`i{tu. Najvi{e kupaca u rekordnom mjesecu prona{ao je model Sandero, za koji se odlu~ilo 95 novih vlasnika, ~ime je ovaj model jo{ jednom potvrdio konstantnu popularnost me|u doma}im kupcima. Ina~e od po~etka 2011. godine Dacia je kupcima u BiH isporu~ila ukupno 448 automobila, {to predstavlja porast prodaje od preko 217 posto u odnosu na isti period pro{le godine. U ukupnom broju prodatih vozila u ovoj godini, popularni Sandero u~estvuje sa 339 primjeraka, od ~ega vi{e od 68 posto ~ini atraktivna verzija Stepway.

Novitet
V. Do maksimalnog kapaciteta baterije se mogu napuniti za {est sati. U slu~aju da automobil bez elektri~ne energije ostane na otvorenoj cesti, u pomo} baterijama priska~e 2.0-litarski turbobenzinac zadu`en za pokretanje 175 kW generatora, koji proizvodi struju neophodnu za kretanje automobila i punjenje baterija te obezbje|uje dodatnu autonomiju od 400 km. Karmina pogonska koncepcija ista je kao i kod GM-ovog Chevrolet Volta, koji nema direktne mehani~ke veze izme|u SUS motora i to~kova. nesvakida{nje proporcije sa visokim bokovima i izuzetno nisko spu{tenom kabinom. S druge strane du`ina od 4.996 mm i {irina od 1.984 garantu(touch screen), putem kojeg se upravlja svim bitnim funkcijama u automobilu. Ono {to ovaj enterijer izdvaja od sli~nih je takozvani “odgovorni luksuz” koji , je najlak{e pribli`iti kroz ~injenicu da u njegovom ure|enju nisu upotrijebljeni “`ivi materijali” Tu se prvenstveno misli na . drvene umetke, koji su dobijeni obradom starog drveta zaostalog iza po`ara u kalifornijskim {umama ili izva|enog sa dna jezera Michigan. Ko`a koja je kori{tena u oblaganju enterijera je vje{ta~ka, a ve}ina ostalih materijala dobijena je recikla`om. Luksuz i ekologija tako su spojeni na nesvakida{nji na~in, a krajni rezultat prema Fiskeru trebalo bi da zadovolji i najprobirljivije kupce. Osim dizajna i pogona ekskluzivnost Fisker Karme garantuje i cijena od 85.500 eura, koliko bi trebalo da ko{ta po~etni model na evropskom tr`i{tu.

POTPUNO NOVI YARIS NA JESEN U BiH
Nova, tre}a generacija Yarisa donosi nova pobolj{anja ve} primijenjenog Toyota koncepta “kompaktan izvana, prostran iznutra” koji je bio glavno , obilje`je i njegovih prethodnika. Novi Toyota Touch & Go sistem, koji }e sadr`avati 6-in~ni displej osjetljiv na dodir, omogu}i}e kupcima jednostavnije kori{tenje funkcija vozila. Proizveden u TMMF (Toyota Motor Manufacturing France) fabrici u Valenciennesu, novi Yaris 2011 je dizajniran i konstruisan da dostavi najvi{i mogu}i stepen kvaliteta izrade. Slijede}i Toyotine smjernice u brizi o okolini, uklju~uju}i i najnovija pobolj{anja Toyota Optimal Drive tehnologije, paleta motora novog Yarisa obuhvata}e 1,0-litarski VVT-i i 1,33-litarski Dual VVT-i benzinski motor, te 1,4-litarski D-4D turbodizela{. Novi Yaris krasi ve}a privla~nost kroz hrabriji, dinami~niji i elegantniji vanjski dizajn..

Sigurnost Zahvaljujući kolekciji od osam vazdušnih jastuka, ABS, TCS, ESP i PBA sistemima sa Brembo kočnicama Karma je sigurno vozilo
ju rasko{an prostor u enterijeru, koji je deklarisan za smje{taj ~etiri osobe. Osim niskog te`i{ta temelj dobrih voznih osobina trebalo bi da bude i rasko{an osovinski razmak od 3.160 mm. Poput vanj{tine i enterijer Karme je krajnje futuristi~an s velikim 10,2 in~nim centralnim displejom osjetljivim na dodir

Odgovorni luksuz
Dizajnerski Karma odska~e od svojih konkurenata, ponajvi{e zahvaljuju}i originalnim ovalnim linijama kupe-limuzinske karoserije, sa malim prevjesima i visinom od tek 1.330 mm, koja joj obezbje|uje

32

AUTOSVIJET

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Test – Mercedes Vito 122 CDI

Spoj udobnosti i funkcionalnosti
Treća generacija Vita dizajnerski je usklađena sa ostatkom Mercedesove game, a koncepcijski temeljno promijenjena, sa novim podvozjem, jačim i štedljivijim agregatima, te modernije oblikovanim enterijerom, čija udobnost dolazi do posebnog izražaja u putničkoj izvedbi...
Polovinom pro{le godine Mercedes je svjetskoj javnosti predstavio novu, tre}u generaciju svojih kombi modela Vita i Viana. Za one koji jo{ ne znaju ili ih zbunjuje unutra{nja Mercedesova podjela, Vito je izgledom ne{to sirovija i za najrazli~itije radne zadatke podesnija verzija, dok je Viano luksuzna varijanta dostupna samo u kombi izvedbi. Zahvaljuju}i preduze}u Autoline, glavnom zastupniku Daimlera AG za Bosnu i Hercegovinu, na test smo dobili Mercedes Vito kombi 122 CDI. Kombinacija koja nudi „sirov“ izgled, bogato opremljen enterijer sa osam punopravnih sjedi{ta i najja~i dizelski agregat u ponudi na prvi pogled uop{te ne djeluje kao skromnija izvedba Mercedesovih blizanaca. Mo`ete onda samo zamisliti kakve se mogu}nosti nadogradnje i opremanja postavljaju pred kupce ovih kombija, kada se testni primjerak mo`e svrstati u „skromnije“. Dizajn novog Vita u kombi verziji od {minkerskog brata Viana razlikuje se u detaljima poput nelakiranih plasti~nih odbojnika, plasti~ne maske hladnjaka, te retrovizora, u kojima nema integrisanih pokaziva~a pravca. Razlika ima i u paleti dostupnih boja, naplataka i kombinacija staklenih povr{ina, ali treba primijetiti da je za bh. uslove tesni model dovoljno lijep, luksuzan i markantan. Za razliku od pro{le generacije, novi Vito se u oblikovanju odri~e mekih linija i priklanja se novom dizajnerskom jeziku, koji ve} uveliko njeguje Mercedesova automobilska gama. Nova prednja svjetla u „ML stilu“ garantuju prepoznatljivost, a velika trokraka zvijezda respekt gdje god se pojavite sa Vitom. parking mjesto. Mnogi bi pomislili da su takvi gabariti ograni~avaju}a okolnost u gradu i na sku~enim parkinzima, ali to nije bio slu~aj sa testnim modelom. Dvoje kliznih bo~nih vrata omogu}avaju jednoOvaj sistem kojim se manipuli{e pomo}u dva prekida~a u okviru petih vrata omogu}ava spu{tanje ili podizanje podnice do nivoa koji }e olak{ati utovar prtljaga ili tereta.

Funkcionalnost
Testni model bio je u karoserijskoj izvedbi „lang“ sa osovinskim razmakom od 3.200 mm i du`inom od 5.008 mm. Podsje}amo da Mercedes u ponudi ima i ekstra dugi osovinski razmak od 3.430 mm, odnosno da se Vito nudi sa du`inom od 4.763 i 5.238 mm. Dimenzijski okviri testnog modela omogu}avaju mu da cijelom du`inom zauzme prosje~no

Performanse Vito do 100 km/h dolazi za 9,1 sekundu, a može razviti maksimalnu brzinu od 201 km/h
stavan pristup drugom i tre}em redu sjedi{ta i na sku~enim parkinzima. Za pristup prtlja`niku ipak treba ne{to vi{e prostora, jer se velika peta vrata otvaraju prema gore. Njegova zapremina sa oba reda sjedi{ta je 0,73 m³, a funkcionalnost mu pove}ava i mre`asta pregrada, koja se lako montira i demontira. Jednostavnim pomjeranjem sjedi{ta tre}eg i drugog reda prema naprijed mogu}e je kombinovati putni~ki i tovarni prostor, {to je jo{ jedna od pozitivnih strana Vita. Podne {ine po kojima sjedi{ta klize u unutra{njosti dio su dodatne opreme. Osim pomjeranja sjedi{ta i prilago|avanja razmaka izme|u redova omogu}avaju i zakretanje drugog reda ka tre}em i stvaranje takozvane „konferencijske“ atmosfere. Jo{ jedna posebnost testnog modela koja se ti~e njegovog prtlja`nika je i opciono vazdu{no vje{anje.

Mercedes i u enterijeru
Voza~ Vita u`iva u prvoklasnom komforu, koji je u na{em slu~aju bio nadogra|en s ukusom odabranim dodacima. U potpunosti li{en ki~a i pretjerivanja, svaki detalj u enterijeru izgleda elegantno, a nudi i visok stepen funkcionalnosti. Po~etno privikavanje tra`e tek dvije ru~ice sa lijeve strane upravlja~a, kojima se upravlja tempomatom, pokaziva~ima pravca i brisa~ima. Me|utim, kada jednom registrujete njihov polo`aj i funkcije, onda se ovaj po~etni „nedostatak“ lako gubi iz vida. U vidnom polju tada ostaju pregledni instrumenti, lijepo izvajan centralni greben sa dominantnim komandama klimatizacionog sistema i ru~ica automatskog mjenja~a. Lijepog oblika je i ~etverokraki multifunkcionalni upravlja~ sa daljinskim komandama za telefon, radio i putni kompjuter. U Vitu smo se jo{ jednom uvjerili u vrhunsku udobnost Mercedesovih sjedi{ta, posebno voza~kog, koje nudi osjetno bolji komfor u odnosu na suvoza~evo. Kombijevska karoserija ima brojne prednosti, a osim izda{nog pro-

OSLOBO\ENJE srijeda, 22. juni 2011. godine
MOTOR: ZAPREMINA MOTORA: SNAGA: MAX. OBRTNI MOMENT: UBRZANJE 0-100 km/h: MAX. BRZINA: PROSJEČNA POTROŠNJA: MJENAČ: 4 cilindra, dizel 2.987 ccm 224 KS pri 4.200 o/min 440 Nm pri 1.400 do 2.800 o/min 9,1 s 201 km/h 8,6 l 5-stepeni, automatski

AUTOSVIJET

33

stora u svim pravcima spremna je da ponudi i mno{tvo odlagali{ta za sitnice, {to }e svakako znati cijeniti oni koji u Vitu provode mnogo vremena. Dvozonska automatska klimatizacija sa odvojenim krovnim komandama za dru-

ga dva reda sjedi{ta spremna je u svakom trenutku provjetriti, zagrijati ili rashladiti unutra{njost. Putnici koji cijene svje` vazduh prije svega obradova}e se i krilno podesivim zadnjim prozorima, koji se mogu „izbaciti“ par cen-

timetara prema vani. Za dobro raspolo`enje zadu`en je opcioni Audio 20 sistem, koji unutra{njost ispunjava prijatnim muzi~kim tonovima.

Najjači dizelaš
Mercedes Vito na raspolaganju je u dvije pogonske kombinacije sa primarnim zadnjim ili kao verzija sa 4x4 pogonom. Testni primjerak kontakt sa podlogom je ostvarivao putem zadnjih to~kova, a u tome su mu pomagali brojni elektronski sistemi poput ESP, BAS, ABS, ASR i EBV-a. Pogonski agregat je poseban dio pri~e, jer je rije~ o velikom trolitarskom V6 turbodizela{u, koji razvija 224 KS i nudi obrtni momenat od 440 Nm. To je ujedno i najja~i dizel agregat u paleti Vita, koja izme|u ostalog jo{ uklju~uje i tri izvedbe 2.2-litar-

skog dizela motora sa 95, 136 i 163 KS, te jednu benzinsku 3.5litarsku V6 varijantu sa 258 KS. Sa prosje~nom potro{njom od 8,6 litara u klasi~noj, odnosno 8,4 litara u opcionoj BlueEFFICIENCY izvedbi, te rezervoarom od 75 litara, najja~i dizele{ omogu}ava Vitu uzornu autonomiju, ali i dinamiku. Tokom testa vi{e puta smo se uvjerili u rasko{an potencijal ovog agregata, koji dvotonskog Vita do 100 km/h dovodi za 9,1 sekundu, sa maksimalnom brzinom od 201 km/h. Na otvorenoj cesti Vitov ritam u rangu je limuzina srednje klase, a njegove vozne karakteristike ~esto prevazilaze o~ekivanja koja ve}ina voza~a ima od ove vrste vozila. Odli~no pona{anje na putu velikim dijelom je zasluga novorazvijenog sistema vje{anja, koji nudi kompromis izme|u vrhunske udobnosti i transporterskih mogu}nosti klasi~nog kom-

bija. Na otvorenoj cesti i autoputu Vito plovi poput la|e, dok je ne{to lelujaviji na na{im grbavim i lo{im regionalnim putevima, kada rad pojedinih komponenti vje{anja postaje osjetniji pod nogama. Na kraju mo`emo zaklju~iti da Mercedes Vito dizajnom ne}e nikog postidjeti, ma gdje ga parkirali, sa sna`nim V6 agregatom bi}e uvijek u centru zbivanja na svakoj cesti, jer je dinami~an, brz i siguran u preticanjima, dok }e voza~ i saputnici u svim prilikama u`ivati u vrhunskom komforu. Takva kombinacija dizajna, pogonskog potencijala i udobnosti ima i svoju cijenu, koja u slu~aju bogato opremljenog testnog modela iznosi 79.925 KM. U ovu cijenu je ugra|en dio Mercedesovog imid`a, ali je u ve}oj mjeri rije~ o najboljoj tehnologiji koju savremena kombi industrija mo`e da ponudi.

Novitet - Opel Astra GTC

Odbrojavanje je počelo
Taman kada se stišala euforija oko noviteta predstavljenih na sajmu automobila u Šangaju, Opel je u javnost pustio prve slike novog GTC modela aktuelne Astre, čija premijera se očekuje tek na jesen...
Sedam mjeseci nakon atraktivnog GTC koncepta, koji je svjetskoj javnosti predstavljen na sajmu automobila u Parizu, Opel je izbacio i prve slu`bene fotografije nove Astre GTC. Podsje}amo da je premijera komercijalnog modela Astre GTC zakazana za jesenji sajam automobila u Frankfurtu. Svi oni koji su krajem pro{le godine tvrdili da je tada{nji konceptni model 99 posto vjeran originalu, sada su dobili i potvrdu za svoje pretpostavke, jer se komercijalna Opel Astra GTC od koncepta razlikuje tek prema obliku prednjeg i zadnjeg odbojnika. Generalni je utisak, a potvr|uju ga i prve reakcije javnosti, da }e trovratna Astra biti jedan od najpo`eljnijih sportskih kompakata, ponajvi{e zbog svog odli~nog dizajna, pa tek onda zbog onoga {to }e mo}i da ponudi na dinami~kom planu. Opelova koncepcija personalizacije trovratnih modela i njihovog dizajnerskog pomaka od ostatka game zapo~eta sa prethodnim Astrinim GTC modelom i broj manjom Corsom, do sada je nai{la na veoma dobre reakcije publike, kojoj se svidjelo {to „coupe“ modeli nisu samo puke kopije komercijalnih verzija sa jednim parom vrata manje, kakav je slu~aj kod ve}ine konkurenata. Sli~an nivo personalizacije kao sa vanj{tinom napravljen je i sa enterijerom, koji u osnovi predstavlja razradu rje{enja primijenjenih kod klasi~ne peto-

vratne i karavanske Astre. Od ovih modela GTC }e se razlikovati po bogatijoj opremi, ali i detaljima poput aluminijumskih papu~ica, nove ru~ice mjenja~a, te sna`nije profilisanih i ko`om oblo`enih sportskih sjedi{ta. Tu je i multifunkcionalni ko`om oblo`eni sportski upravlja~, ~iji je progresivni servo ure|aj fino pode{en da bi zadovoljio komformiste, ali i voza~e sportske krvi, koji od svog automobila tra`e maksimalnu saradnju i pravovremen odziv na komande. Mada jo{ uvijek nije potvr|eno, za pogon GTC modela bi trebali bi-

ti zadu`eni samo turbo agregati iz Astrine game, ta~nije 1.4 i 1.6 Turbo, u nekoliko razli~itih nivoa snage. Najja~i motor u ponudi trebao bi biti 2.0-litarski turbobenzinac, za koji se {pekuli{e da }e razvijati oko 290 KS. Svoje mjesto u GTC-u na}i }e i dizela{i, ali koji i sa kojom snagom za sada je jo{ uvijek nepoznanica. Vi{e tehni~kih podataka o novom GTC modelu Opel }e objaviti u narednim mjesecima, u okviru promotivne kampanje ovog modela, ~ija prodaja po~inje odmah nakon Sajma automobila u Frankfurtu.

34

AUTOSVIJET

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Vremeplov - Lotus Europa

Neugledna kockica
Simpatično neugledna Lotus Europa, izrađivana od 1966. do 1975. godine, predstavljala je prvo masovno produkovano sportsko vozilo sa centralno postavljenim motorom i pogonom na zadnje točkove...
Osniva~ Lotusa Colin Chapman odlu~io je da po~etkom 60-ih godina svoje bogato iskustvo sa trka}ih staza djelimi~no upotrijebi i pri razvoju novog drumskog modela. Tako je 1965. godine svjetlo dana ugledao model Lotus Europa, mali sportski automobil sa centralno postavljenim motorom i pogonom na zadnje to~kove, koji je bio specifi~an po ~eli~noj {asiji, ali odjevenoj u ne ba{ uspjelu {koljku od fiberglasa, potpisanu od strane Ron Hickmana, tada{njeg direktora Lotus Engineeringa. Ipak, nizak koeficijent otpora vazduha od tada nevjerovatnih 0,29, bio je dovoljan da se Chapman odlu~i upravo za ovaj oblik, koji se sjajnim voznim karakteristikama pokazao kao dobitna kombinacija. Minimalisti~ka filozofija gradnje Colina Chapmana i ovdje je imala velikog uticaja, {to se najbolje moglo uvidjeti po posebno konstruisanom nezavisnom ogibljenju, od kojeg posebnu pa`nju zavre|uje zadnja osovina izvedena po uzoru na onu kori{tenju u tada{njim bolidima Formule 1. Mala te`ina vozila od, u zavisnosti od modela, 600 do 715 kg, imala je velikog uticaja na performanse, koje su ~esto opisivane kao - formula 1 na cesti. Prvi primjerak Series 1 ili S1 Europa, tako|e poznat i kao Lotus Type 46, isporu~en je februara 1967. u Francusku, a za pogon je koristio modifikovani 1.5litarski agregat iz Renaulta 16. Sa ~etverostepenom manuelnom transmisijom i 82 KS, Europe je do 100 km/h stizao za oko 10 sekundi, a bio je, uz maksimalnu brzinu od 177 km/h u stanju sa standardnim pneumaticima da ostvari i lateralnu akceleraciju od sjajnih 0,9 G. Iste godina Lotus je na takmi~enjima u~estvovao sa modelom Type 47, modifikovanom verzijom sa ~ak 165 KS, dobijenih iz Lotus/Ford/Cosworth motora sa dvije bregaste osovine, baziranom na Fordovom Kent bloku. Ipak model sa twin-cam motorom nije bio predvi|en za drumsku upotrebu, sve do modela Type 74 iz 1971. godine. Nakon modela Series 2 ili Type 54, ovaj model isporu~ivao se sa Lotus/Ford motorom, koji je raspolagao sa 115 KS. Novi model dobio je i redizajniranu karoseriju, a nedugo zatim i Big Valve agregat poja~an na 126 KS, koji je pomo}u Dellorto/Webber karburatora i Renaultovog petostepenog mjenja~a Europu do 100 km/h dovodio za samo sedam sekundi i do maksimalne brzine od 198 km/h. U ~ast osvajanja svjetskog {ampionata u F1, Lotus je izbacio i nekoliko specijalnih John Player Special modela, koji danas predstavljaju izuzetno skupe raritete. Proizvodnja Lotus Europe obustavljena je 1975. godine nakon oko 6.500 izra|enih primjeraka.

OSLOBO\ENJE srijeda, 22. juni 2011. godine
Predstavljamo - Mini WRC

AUTOSVIJET

35

Povratak među kostolomce
Jedan od najzahtjevnijih auto-moto sportova današnjice dobio je novog starog člana, engleski Mini, koji se sa tehnologijom njemačkog BMW-a pokušava vratiti na puteve stare slave...
Pro{lo je puno vremena od kada je jedan mali britanski automobil pokorio svjetske reli veli~ine na na~in koji niko nije mogao ni da zamisli. Naravno rije~ je o Miniju, koji je sada ve} daleke 1964. godine ostvario fantasti~nu pobjedu na jednom od najpresti`nijih relija - Monte Carlu. Da ne}e sve ostati samo legenda i tema za prepri~avanje, pobrinuo se dana{nji vlasnik Minija, BMW, koji je pro{le godine najavio veliki povratak Minija u WRC {ampionat. Da sve nije prazna pri~a, pokazala je premijera Minija Countryman WRC na pariskom sajmu automobila, a zatim i oficijelno predstavljanje trka}eg modela u Minijevoj fabrici u Oxfordu. timom. Mini John Cooper Works WRC temelji se na serijskom Miniju Countryman, a pokre}e ga 1.6-litarski turbo motor, koji je BMW Motorsport razvio u skladu sa FIA Super 2000 regulativama, uklju~uju}i i World Touring Car Championship. Kao {to je odgovoran za automobil fabri~kog tima, Prodrive je istovremeno zadu`en za opskrbljivanje kupaca ovog vozila koji }e u~estvovati u Svjetskom prvenstvu u reliju.

Malo veći Mini
[to se ti~e novog Minija, on vi{e nije tako mali, ~ak je dosta ve}i i od direktne konkurencije. Ove godine za upravlja~em }e biti posade Britanac Kris Meeke i Irac Paul Nagle u jednom, te [panci Dani Sordo i Carlos del Barrio u drugom vozilu. Automobil je razvijen od strane kompanije Prodrive, koja je dugi niz godina bilje`ila ogroman uspjeh sa Subaru WRC

Zrela osnova
Svakako ne treba zanemariti i ~injenicu da Mini ve} sada ima iskusan tim, talentovane voza~e, te izvanrednu podr{ku iz samog Minija. Nakon {to je ve} zavr{ena prva faza testiranja od nekoliko hiljada pre|enih kilometara za volanom Minija John Cooper Works WRC, voza~i Kris Meeke i Dani Sordo jedva ~ekaju da startuju na za Mini WRC tim prvom ovogodi{njem reliju. „Veoma je posebno biti uklju~en u Minijev povratak u svjetski

reli {ampionat. O~igledno istorija i naslje|e iz {ezdesetih godina u~inili su ovaj brend veoma popularnim, zahvaljuju}i i Paddyju Hopkirku, Rauno Aaltonenu i Timo Makkinenu, da bismo sada prihvatili izazov ponovo 40, 45 godina kasnije, {to je veoma posebno i svi o~ekujemo da }e biti veoma uzbudljivo. Testiranja su pro{la veoma dobro, testirali smo gotovo {est mjeseci. Na kraju krajeva, svi dijelimo pogon na sve to~kove i 1.6-litarski turbo motor, svi upravlja~ki sistemi su prili~no sli~ni. Razlike su u detaljima, ali {to je prili~no nevjerovatno, kada vozite ovaj automobil, ~isti WRC automobil, to je Mini, to je ne{to veoma posebno.“

Uspješne provjere
Svakako treba napomenuti da je verzija S2000 Mini Countryman

ve} nastupila na takmi~enjima ni`eg ranga, a pri tome je osvojila Rally dell’Adriatico u italijanskom Gravel Rally {ampionatu. Kako je Mini ve} odavno postao kultni brend, koji je ostavio neizbrisiv trag u svjetskim motorsport takmi~enjima, nema sumnje da }e zna~ajan trag ostaviti i u WRC {ampionatu. Sa koliko entuzijazma Mini i Prodrive ulaze u cijeli projekat, najbolje potvr|uje izjava Davida Richardsa, koji ne krije da je veoma sretan i ponosan {to je partner jednoj automobilskoj veli~ini kao {to je Mini. Svakako, 2011. je za Mini pripremna godina, koja }e poslu`iti za sticanje iskustva, s ciljem osiguravanja potpune konkurentnosti od po~etka sljede}e sezone. Cilj je isti kao i onaj iz {ezdesetih godina - osvajanje titule Svjetskog prvenstva. Da li }e im to i po}i za rukom, vidje}emo veoma brzo.

36

AUTOSVIJET

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Scania - 120 godina postojanja

Od vagona do kamiona
Malo koji proizvođač kamiona i autobusa može da se pohvali stogodišnjom tradicijom, a švedska Scanija je upravo jedan od njih. Sama kompanija osnovana je 1891. godine u gradu Sodertaljeu, a njen primarni cilj je bila proizvodnja željezničkih vagona…
Kompanija Vagnfabriksaktiebolaget i Södertälje ili “fabrika vagona” paralelno po~inje da radi na razvoju automobila i kamiona, dok se u me|uvremenu 1900. godine osniva nova sestrinska fabrika Maskinfabriksaktiebolaget Scania (fabrika ma{ina), sa sjedi{tem u Malmeu. dernizaciju pogona u Malmöu i Södertäljeu. Po zavr{etku Prvog svjetskog rata 1919. godine kompanija Scania odustaje od proizvodnje automobila, autobusa i vatrogasnih vozila, te se u potpunosti orijenti{e na proizvodnju kamiona. Mada su ~elnici kompanije o~ekivali da }e im specijalizacija i usko orijentisanje u proizvodnji kamiona omogu}iti br`i razvoj, desilo se upravo obrnuto. Zbog nagomilanih dugova i pada prodaje 1921. godine zaustavljena je proizvodnja u svim Scania pogonima i tada su mnogi pomislili da ovom proizvo|a~u nema spasa. nomske krize od 1929. do 1933. godine, kada se AB Scania-Vabis i pored pada potra`nje za kamionima uspjela odr`ati zahvaljuju}i raznovrsnoj ponudi sve potrebnijih autobusa. Zbog takvog aktuelnog ekonomskog trenutka AB Scania-Vabis se u ve}oj mjeri orijentisala na proizvodnju autobusa, a u manjoj na proizvodnju kamiona i motora.

Prvi kamion i autobus
Ova fabrika prvobitno se bavila proizvodnjom bicikala, a zatim i automobila, da bi 1902. godine u njenim pogonima bio proizveden prvi Scania kamion, ~iji dizajn potpisuje Gustaf Erikson, ~ovjek koji je ve} 1897. napravio prvi {vedski automobil. Za pogon prvog Scania kamiona bio je zadu`en benzinski agregat sa dvostepenim ru~nim mjenja~em. Da su po~eci bili vi{e nego te{ki, najbolje pokazuje podatak da je u prvoj deceniji 20. vijeka Scanija prosje~no proizvodila tek pet kamiona godi{nje. Sljede}i bitan momenat u istoriji {vedske kompanije desio se 1911, kada je do{lo do spajanja Scanie sa kompanijom Vabis, {to je osim pove}anja konkurentnosti i kapitala preduze}a rezulto-

Četrdesete, godine preporoda
Novi preokret u poslovanju kompanije de{ava se tokom ~etrdesetih godina pro{log vijeka, kada na mjesto prvog

Gašenje i novi život
Spas je ipak do{ao godinu kasnije, sa svje`im kapitalom imu}nih investitora, koji su osnovali novu kompaniju zadr`av{i staro ime AB Scania-Vabis. Ve} u prvoj godini novi kolektiv je pozitivno poslovao zahvaljuju}i saradnji sa [vedskim po{tama, koje su za svoje potrebe naru~ili 15 autobusa sa 12 sjedi{ta. Ovi autobusi bili su posebni po tome {to su se mogli kombinovati sa gusjenicama, koje su im omogu}avale bolju prohodnost u zimskim uslovima, kakvi su ve}im dijelom go-

~ovjeka dolazi direktor Carl Bertel Nathhorst, koji je dobio zadatak da oja~a me|unarodnu ulogu Scaia-Vabisa. U okviru tih nastojanja 1935. godine ScaniaVabis postaje generalni agent Volkswagena za [vedsku, dok }e 1936. ostati upam}ena kao godina kada je pod okriljem kompanije proizveden prvi dizel agregat. Dolazak Drugog svjetskog rata i potpuna preorijen-

tacija na proizvodnju vozila za vojsku, ponovo su preusmjerili razvoj civilnog programa kompanije u drugom pravcu. Ipak, Scania-Vabis iz rata izlazi puno ja~a, jer je proizvodnja vojnih kamiona sa dizel motorima donijela veliku dobit, ali i prijeko potrebnu popularnost izvan granica [vedske, koja }e pokaza}e vrijeme biti presudna za dalji razvoj kompanije.

valo i prvim {vedskim autobusom. Me|utim, period te{kog ekonomskog stanja koji je dolazio nije nimalo pogodovao razvoju kompanije, koja se nije mogla oduprijeti stagnaciji.

Prvi svjetski rat
Silaznom putanjom Scanija je i{la do 1916. godine, kada je uspostavljena saradnja sa {vedskom vojskom, koja je `eljela motorizovati svoje snage u uslovima Prvog svjetskog rata. Ovaj potez se ispostavio dobitnom kombinacijom, jer je kompaniji obezbijedio siguran priliv sredstava, koja su iskori{tena za mo-

dine vladali u [vedskoj. Tokom dvadesetih godina AB Scania Vabis je razvila nekoliko novih pogonskih agregata, od kojih posebna mjesta u istoriji ove kompanije pripadaju kompaktnom ~etverocilindarskom agregatu sa 60 KS, te za to vrijeme kapacitetnom {estocilindra{u, koji je razvijao okruglo 100 KS. Produkcija fabrike pove}ana je na 100 vozila godi{nje, sa tendencijom daljeg rasta. Po uzoru na ameri~ku kompaniju Twin Coach iz Ohaja, Scania-Vabis po~inje proizvodnju takozvanih “buldog” autobusa (motor pozadi). Da je nova kompanija na stabilnim nogama, pokazao je i period svjetske eko-

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

37

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. 07-19 08-16,30 07-19 07-19 07-19 07-16 07-19 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-16 08-15 08-16 08-16 07-17 08-16 08-16 07-17 07-17 07-17 07-17 08-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 subota 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07-14 07,30-15,30 07-14 07-20 08-15 08-15 08-18 08-18 08-18 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 nedjelja 09-19 09-20 -

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Zelene beretke 15 Sarajevo Trg solidarnosti 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo Bul. branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš 29. februara 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Javi} bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Musala 2 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Bosne Srebrne bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kladanj Patriotske lige 1 Banovi}i Banovi}i Lukavac Borisa Kidri}a bb Gra~anica M. Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H. kapet. Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Zgo{}anska 44 Maglaj S. Omerovi}a 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H. kapet. Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

38

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU
Na osnovu Konkursa za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2011/12. godini i odluke o kriterijima i mjerilima za utvr|ivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2011/12. godini, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu objavljuje

Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine Правобранилаштво Босне и Херцеговине Office of Attorney General of Bosnia and Herzegovina

Na osnovu ~lana 8. Odluke o uslovima i na~inu prijema pripravnika visoke stru~ne spreme u radni odnosu u institucije Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, broj 52/05 i 102/09), a u vezi ~lanova 54. i 55. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, broj 26/04, 7/05 i 48/05) i ~lana 1. Odluke o potrebi prijema pripravnika i volontera visoke stru~ne spreme u Pravobranila{tvo Bosne i Hercegovine, broj 01-10-PBiH-181/11 od 15. 6. 2011. godine, pravobranilac Bosne i Hercegovine raspisuje:

za prijem pripravnika i volontera visoke stru~ne spreme u Pravobranila{tvo Bosne i Hercegovine 1/01 pripravnik - diplomirani pravnik visoke stru~ne spreme (VII stepen sa zavr{enim pravnim fakultetom ili sa zavr{enim prvim ciklusom {kolovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova - prijem u radni odnos na odre|eno vrijeme.................jedan izvr{ilac 1/02 volonter - diplomirani pravnik visoke stru~ne spreme (VII stepen sa zavr{enim pravnim fakultetom ili sa zavr{enim prvim ciklusom {kolovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova - prijem na stru~no osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa ..................................................................jedan izvr{ilac Uslovi koje kandidat mora ispunjavati za prijem propisani ~lanom 10. Zakona o radu u institcijama Bosne i Hercegovine: Op}i uslovi: 1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; 2. da ima navr{enih 18 godina; 3. da je fizi~ki i psihi~ki sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje; 4. da protiv kandidata nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina ili da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo u~injeno umi{ljajem shodno krivi~nom zakonu u BiH; i 5. da nije obuhva}en odredbom ~lana IX. stavak I. Ustava Bosne i Hercegovine Posebni uslovi: Pored navedenih op}ih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove: 1. Zavr{en pravni fakultet - diplomirani pravnik visoke stru~ne spreme (VII stepen), ili zavr{en prvi ciklus {kolovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova, i 2. Poznavanje rada na ra~unaru Na~in prijavljivanja: Kandidat uz prijavu sa kratkom biografijom (svojeru~no potpisana u kojoj je nazna~ena adresa stanovanja i kontakt-telefon) prila`e ovjerenu kopiju slijede}ih dokumenata: - uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od {est mjeseci; - osobnu iskaznicu izdatu od CIPS-a; - uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri mjeseca izdata od nadle`nog suda; - diplomu ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne mo`e biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slu~aju da fakultet nije zavr{en u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji); - dokaz da nema ostvaren radni sta` i iskustvo nakon sticanja visoke stru~ne spreme jednu godinu ili vi{e (ovjerena kopija radne knji`ice ili potvrdu/uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje); i - dokaz - potvrdu o poznavanju rada na ra~unaru. Napomena: Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj podobnosti prije po~etka obavljanja pripravni~kog sta`a, odnosno volonterskog rada. Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objave. Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog oglasa i ~ije prijave su kompletne i blagovremene podlije`u provjeri znanja koju odre|uje Komisija za izbor pripravnika i volontera. Prijavu sa dokumentacijom, adresom i kontakt-telefonom poslati po{tom preporu~eno ili predati li~no na adresu: Pravobranila{tvo Bosne i Hercegovine Ul. D`emala Bijedi}a broj 39/II (nova staklena zgrada) Sarajevo s naznakom „za oglas“ Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave ne}e biti razmatrane. PRAVOBRANILAC BOSNE I HERCEGOVINE MEDINA VILI]

J AV N I O G L A S

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETU ZDRAVSTVENIH STUDIJA UNIVERZITETA U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2011/2012. GODINI
Redni NAZIV USTANOVE broj ODSJEK/STUDIJ Predvi|eno trajanje prvog ciklusa studija, godine i (E)CTS* BROJ STUDENATA Redovni Redovni Vanredni Dl Strani Ukupno studij - studij**studij studij dr`avljani tro{kove tro{kove *** **** studija studija snosi snose osniva~ sami studenti

10.

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA Zdravstvena njega i terapija Fizikalna terapija Zdravlje i ekologija Radiolo{ke tehnologije Laboratorijske tehnologije

4

125 25 25 25 25 25

75 15 15 15 15 15

25 5 5 5 5 5

225 45 45 45 45 45

Pravo u~e{}a na Konkursu/Natje~aju imaju dr`avljani Bosne i Hercegovine, strani dr`avljani i lica bez dr`avljanstva sa zavr{enom srednjom {kolom u ~etverogodi{njem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju {kolu zavr{ili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije utvr|eno da imaju zavr{eno adekvatno obrazovanje za nastavak {kolovanja. Ispit za prijem kandidata za sve studije uklju~uje pisani dio prijemnog ispita koji se sastoji iz testa iz predmeta: fizika, hemija i biologija. Prijem dokumenata se vr{i od 21. 6. do 1. 7. 2011. godine (uklju~uju}i i subote) u vremenu od 11 do 14 sati na {alteru Studentske slu`be Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, u krugu Klini~kog centra - Ko{evo, ulica Bolni~ka br. 25. Nepotpuna dokumenta se ne}e primati. Polaganje prijemnog ispita je u ^ETVRTAK, 7. 7. 2011. godine (ZA REDOVNI i VANREDNI STUDIJ) prema uputi koju dobiju kandidati prilikom predaje dokumenata. Dodatne informacije se mogu dobiti na Studentskoj slu`bi Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu, ulica Bolni~ka br. 25 (u krugu Klini~kog centra Ko{evo) ili tel. 033/444-901.

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SCENA

39

Lady Gaga nosi Versace kreacije

Zvijezda kontroverznog „Jackassa“

Vintage komade pokazala u spotu
„The Edge of Glory“
Svo ju omi lje nu mo dnu ku}u Thierry Mugler ekscentri~na pjeva~ica Lady Gaga zamijenila je - Versaceom! No, nije u~inila samo to, nego je izjavila da idu}ih petnaest dana ne}e nositi ni{ta drugo osim kreacija Donatelle Versace. Me|utim, ta se nje zi na izja va uzi ma s odre|enom rezervom, s obzirom na to da je te{ko udovoljiti neobi~nom Gaginom modnom ukusu na dnevnoj osnovi, no ona tvrdi da }e nositi {to vi{e Versacea. Sestra tragi~no preminulog Giannia Versacea Lady Gagi je u ~ast prvi put otvorila njihovu arhivu te joj dala na kori{tenje nekoliko vintage komada, koje je pjeva~ica pokazala u svojemu najnovijem spotu „The Edge of Glory“ .
Pre`ivio svakojake vratolomije tokom karijere

Ryan Dunn poginuo u prometnoj nesre}i
Posljednju fotografiju objavio je na Twitteru na kojoj pije s prijateljima, pa se naga|a da je alkohol uzrok nesre}e, u kojoj je poginula jo{ jedna osoba ~iji identitet jo{ nije poznat
- Njezin sam veliki fan, a vjerujem da bi i moj brat Gianni cijenio njezin talent. Ba{ poput njega, i Lady Gaga se ne boji pomaknuti granice. Ovaj spot odaje po~ast svim ljudima koji se ne boje riskirati i drago mi je da smo mi djeli} toga, kazala je Donatella. Osim najnovije suradnje s najve}om zvijezdom dana{njice, Versace je napravio zaokret i u kampanji. Naime, nakon niza godina u kojima su zvijezde redovito bile platinaste plavu{e, koje je fotografirao Mario Testino, Donatella se odlu~ila za brinetu Saskiu de Brauw te fotografski dvojac Mert & Marcus. Zvijezda popularnog i kontroverznog “Jackassa“ Ryan Dunn poginuo je nakon te{ke prometne nesre}e koja se dogodila u kasnim ve~ernjim satima u Pennsylvaniji, pi{e MTV. Policija je priop}ila kako se nesre}a dogodila u tri sata ujutro i da je uz Dunna bio zasad - Du bo ko smo o`alo{}eni zbog ovog stra{nog doga|aja jer je Ryan bio dio na{e obitelji. Na {a su srca i mi sli uz nje go vu obi telj i pri ja te lje, pri op}io je MTV ~im se vi jest sa zna la. Svi su iznena|eni ovom tragedijom, posebno zbog toga jer je

Koncert

U sali Op}ine Novi Grad Sarajevo ve~eras }e s po~etkom u 20 sati po~eti koncert Samir Fejzi} Banda, koji se odr`ava u sklopu manifestacije Novogradski dani. Publika }e imati prigodu poslu{ati pjesme s novog albuma „Romantic Soul” kao i neke s pretho, dnih albuma. Ulaz na koncert je slobodan.

Samir Fejzi} Band

Fotografija s Twittera

nepoznata osoba, koja je tako|er poginula. Posljednje {to je Dunn objavio, bila je fotografija na Twitteru na kojoj pije s prijateljima. Naga|a se kako je to snimljeno u fatalnoj ve~eri i da je do nesre}e do{lo upravo zbog alkohola.

Ryan pre`ivio svakakve vratolomije tokom karijere, a u njoj }e stajati nastupi u sva tri „Jackass“ fil ma, ulo ga u fil mu „Blonde Ambition“ s Jessicom Simpson i rad na serijalu „Zakon i red: Specijalna jedinica za `rtve“ .

Humanitarni koraci Angeline Jolie

U vlastitoj odje}i u kampanji za Louisa Vuittona
Angelina Jolie posljednja je zvijezda koja se pridru`ila kampanji Louisa Vuittona pod nazivom Core Values, u kojoj su do sad sudjelovali Keith Richards, Tony Blair i Mihail Gorba~ov. Cilj ove kampanje je u~vrstiti osnovne ideje brenda pa su samim time manje posve}ene modi i luksuzu, a vi{e putovanju i kvaliteti. Fotografije je snimila Annie Le ibo vitz u kam bod`an skoj provinciji oko Siem Reapa, gdje je Jolie prvi put u~inila svoje humanitarne korake tokom snimanja filma „Lara Croft: Tomb Raider“ 2000. godine. Navodno je za ovaj svoj anga`man dobila vrtoglavih 10 milijuna dolara. No, nedavno je izjavila kako ~ak tre}inu sve svoje zarade daje u humanitarne svrhe. Angelini Jolie ovo je druga velika modna kampanja. Prva je bila za luksuznu modnu ku}u St. John. Glumica je poznata ljubiteljica Louis Vuitton torbi s kojima ona i njezin partner Brad Pitt te njihovo {estero djece ~esto putuje. Osim LV-a rado nosi i Dior,

Fotografije za reklamnu kampanju snimila je Annie Leibovitz

a mnogo ~e{}e Versace. Ina~e, reklame za Louis Vuitton su prava mala fotografska remek-djela, koja u javnosti

uvijek dignu puno pra{ine. Do sada su, izme|u ostalih, ovu luksuznu francusku ku}u reklamirali i Bono Vox, Sean Con-

nery, Catherine Deneuve, Steffi Graf i Andre Agassi, Jennifer Lopez, Madonna, Scarlett Johansson itd.

40

OGLASI

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

broji 100.000 uposlenika u preko 100 zemalja svijeta i vode}a je farmaceutska kompanija u Evropi. Specijalisti smo u oblasti kardiologije i tromboze, dijabetesa, metabolizma, onkologije, oboljenja centralnog nervnog sistema, vakcina. Potrebni su nam ljudi poput Vas, odva`ni i uporni, za poziciju:

HBRD „Hoteli Ilid`a“ d.d. i ZU Lje~ili{te „Banja - Terme - Ilid`a” raspisuju

Consumer Health Care Key Account Manager (CHC KAM) za BMAK zemlje
(Bosna, Albanija, Makedonija i Kosovo) - sa sjedi{tem u Sarajevu – Uslovi: - univezitetska diploma zdravstvenog usmjerenja (medicina, farmacija, stomatologija) - poznavanje rada na ra~unaru - aktivno znanje engleskog jezika - voza~ka dozvola Tra`eni profil osobe: - sposobnost rada u multikulturalnom okru`enju - jake komercijalne i pregovara~ke sposobnosti - CHC/OTC iskustvo u prodaji, znanje o CHC/OTC distribucijskim kanalima i spremnost na saradnju sa klju~nim kupcima na strate{kom nivou smatra se predno{}u. Pozivamo Vas da prihvatite izazov i pridru`ite se modernom i dinami~nom timu! Nudimo Vam: rad u uspje{nom okru`enju koje predanim profesionalcima omogu}ava razvijanje sposobnosti i postizanje izuzetnih ciljeva, stimulativna primanja, kontinuirano profesionalno usavr{avanje kroz vrhunske treninge, slu`beni automobil, mogu}nost napredovanja u kompaniji. Po{aljite svoj CV do 4. jula 2011. na adresu: Sanofi aventis groupe Predstavni{tvo u BiH fra An|ela Zvizdovi}a 1/8 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

KONKURS
1. Fizioterapeutski tehni~ar ................................5 (pet) izvr{ilaca - sta`isti / SSS 2. Konobari...........................................................5 (pet) izvr{ilaca - pripravnik 3. Kuhari KV/VKV.................................................5 (pet) izvr{ilaca - pripravnik 4. Recepcioner .....................................................5 (pet) izvr{ilaca SSS / pripravnik Kandidati uz prijavu treba da prilo`e slijede}u dokumentaciju: - Biografiju; - Ovjerenu kopiju diplome o stru~noj spremi; - Uvjerenje o dr`avljanstvu. Prijave sa potrebnom dokumentacijom, kojom se dokazuje ispunjavanje uslova, dostaviti na adresu HBRD “Hoteli Ilid`a” d.d. Ilid`a, Ul. hrasni~ka cesta br. 14; 71 210 Ilid`a, (sa naznakom za konkurs). Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije kontakt-telefon 033/772–011.

ENERGOINVEST, d.d. — SARAJEVO Ul. Hamdije ]emerli}a 2 Na osnovu odredbi ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima (“Slu`bene novine FBiH”, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 84/08, 88/08 i 7/09 od 25. 12. 2008. godine), te Odluke Nadzornog odbora, broj NO — 665/2011 od 20. 6. 2011. godine o sazivanju dvadeset prve Skup{tine dioni~ara, Energoinvest d.d. — Sarajevo, daje

O B A V J E [ T E NJ E
O SAZIVANJU XXI (DVADESET PRVE) SKUP[TINE DIONI^ARA ENERGOINVEST, d.d. — SARAJEVO Dvadeset prva Skup{tina dioni~ara Energoinvest, d.d. - Sarajevo }e se odr`ati 15. 7. 2011. godine (petak) u Sarajevu, u prostorijama poslovne zgrade Energoinvest, d.d. — Sarajevo, Hamdije ]emerli}a 2, objekat A, sala I u prizemlju, sa po~etkom u 14 sati. Za dvadeset prvu Skup{tinu dioni~ara Energoinvest, d.d. - Sarajevo, utvr|en je slijede}i:

broji 100.000 uposlenika u preko 100 zemalja svijeta i vode}a je farmaceutska kompanija u Evropi. Specijalisti smo u oblasti kardiologije i tromboze, dijabetesa, metabolizma, onkologije, oboljenja centralnog nervnog sistema, vakcina. Potrebni su nam ljudi poput Vas, odva`ni i uporni, za poziciju:

Consumer Health Care Manager za BMAK zemlje
(Bosna, Albanija, Makedonija i Kosovo) - sa sjedi{tem u Sarajevu – Uslovi: - univerzitetska diploma zdravstvenog usmjerenja (medicina, farmacija, stomatologija) - poznavanje rada na ra~unaru - aktivno znanje engleskog jezika - voza~ka dozvola Tra`eni profil osobe: - sposobnost rada u multikulturalnom okru`enju - iskustvo i znanje o strate{kom pozicioniranju i razvoju CHC/OTC brendova - mora posjedovati slijede}e karakteristike: dosjetljivost, preciznost, iskrenost te mogu}nost da prona|e odgovaraju}a i brza rje{enja u komplikovanim situacijama - prethodno iskustvo i znanje o: CHC/OTC kategorijama, medijima, saradnji sa agencijama te znanje o farmaceutskom marketingu, smatra se predno{}u. Pozivamo Vas da prihvatite izazov i pridru`ite se modernom i dinami~nom timu! Nudimo Vam: rad u uspje{nom okru`enju koje predanim profesionalcima omogu}ava razvijanje sposobnosti i postizanje izuzetnih ciljeva, stimulativna primanja, kontinuirano profesionalno usavr{avanje kroz vrhunske treninge, slu`beni automobil, mogu}nost napredovanja u kompaniji. Po{aljite svoj CV do 4. jula 2011. na adresu: Sanofi aventis groupe Predstavni{tvo u BiH fra An|ela Zvizdovi}a 1/8 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Dnevni red
1. Izbor radnih tijela Skup{tine Dru{tva, i to: 1.1. Predsjednika Skup{tine 1.2. Ovjeriva~e zapisnika 2. Usvajanje Konsolidovanog godi{njeg izvje{taja o poslovanju Energoinvest, d.d. - Sarajevo - Grupa za 2010. godinu, koji uklju~uje: - Finansijski izvje{taj Dru{tva - Izvje{taj vanjskog revizora - Izvje{taj Odbora za reviziju 3. Usvajanje Plana poslovanja Energoinvest, d.d. — Sarajevo za 2011. godinu 4. Dono{enje Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Energoinvest, d.d. - Sarajevo (uskla|ivanje djelatnosti sa standardnom klasifikacijom) Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine imaju dioni~ari koji su se nalazili na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH i to 30 dana prije dana odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica mogu pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. U radu i odlu~ivanju dvadesetprve Skup{tine dioni~ara Energoinvest, d.d. mogu u~estvovati svi dioni~ari u skladu sa Zakonom, li~no ili putem punomo}nika po osnovu pisane i ovjerene punomo}i. Svi dioni~ari, odnosno punomo}nici dioni~ara du`ni su dostaviti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju dvadeset prve Skup{tine dioni~ara Energoinvest, d.d, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog odr`avanja. Prijava se podnosi neposredno ili preporu~enom po{tom na gore nazna~enu adresu. Punomo}nici su du`ni prilo`iti punomo} uz prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{ine, najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Svim prijavljenim dioni~arima, odnosno punomo}nicima dioni~ara, bi}e izdata potvrda o prijavi koju u~esnik obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije po~etka Skup{tine. Dioni~ar/punomo}nik je du`an Odboru za glasanje, odnosno ovla{tenoj osobi, predo~iti ispravu za osobnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak Skup{tine. Lista dioni~ara Energoinvest, d.d. i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima dostupni su dioni~arima u poslovnoj zgradi Energoinvest, d.d. — Sarajevo, Hamdije ]emerli}a br. 2, objekat A, sprat IV, soba 442 od 10 do 12 ~asova, prvi radni dan po objavljivanju ovog obavje{tenja. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/703—332. Nadzorni odbor

srijeda, 22. juni 2011. godine Politika, Beograd

OSLOBO\ENJE

[TAMPA•TISAK•PRES 41

KOMENTAR

ije to od presudnog zna~aja, ali ipak nije ni sasvim bezna~ajno. Naime, veoma bih voleo da znam kako te stvari funkcioni{u, to jest, da li smosemi„samiodsebe” ponudili za doma}ina pro{lonedeljne „strategijske vojne konferencije za partnere” ili su nas Amerikanci , najpre„lepozamolili” iobjasnilida je to odli~na ideja i da treba da se kandidujemo. Poznaju}i doma}e aktere nije isklju~eno ni jedno ni drugo. Budu}i da je vi{e nego jasno {ta mislim o odr`avanju u Beogradu jednog ovakvog skupa (a mislim, razume se, sve najgore), skrenuo bih samo pa`nju i na dve „kolateralnekoristi” odovenajnovijespoljnopoliti~kebruke. Naime, ustrahu od reakcije naroda i masovnijih izliva nezadovoljstva, svi predstavnici vlasti koji su se tim povodomprekonferencijeogla{avali, od na~elnika general{taba do ministra odbrane, prosto su se utrkivali utomeko}epre, boljeivi{enaglasiti kako ovo nije nikakav „NATO samit” da je Srbija „vojno neutral, nazemlja” idaseutompogleduni nakon ovog skupa (u organizaciji „Savezni~kekomandezatransformaciju”) ni{ta ne}e promeniti.

N

NATO `(m)urke
Kako se konferencija primicala kraju, tako su maske po~ele da se skidaju
dajeodr`avanjepomenutekonferencije „izraz poverenja i svojevrsni kompliment” dok je predse, dnik Atlantskog saveta Srbije Vladan @ivulovi} gotovo egzaltirano izjaviokakojeupitanju„velika~ast za Srbiju” . najve}ojvojnojsiliuistoriji. (A, delom, i mala demonstracija Rusiji.) Bilo kako bilo, sve ovo {to se doga|alosaiokobeogradskogsamita „NATO i partneri” jasno je i kaonadlanupokazalosnaguidomete ovda{nje nacionalne i patriotske opozicije (navodnike staviti po naho|enju). Jedni zato {to ne `ele, drugi zato {to nemaju snage, tre}izato{tonesmeju... Alireakcijazvani~ne, parlamentarneopozicije bila je vi{e nego bleda. Pri ~emujete{kore}i{tajezapravogoakove} nemasovnuuli~nu{etnju, ilidemonstracijenamestuodr`avanjaskupa– dalitakavDSSpredstavljabogomdanu„radikalnuopoziciju” u vremenima krize, to jest, opoziciju koja, svi|alo se to kome iline, definitivnonemo`ebitirealnapoliti~kasnagaialternativa. (Ito sene}epromenitibezobzirasakoliko „antilajkova” po Internetu zasipali ovu i sli~ne konstatacije.) Ali ovoga puta se ni radikali nisuistakli. Sobziromnaradikalnost i ~vrstinu njihovog anti-NATO opredeljenja, mogloseo~ekivatida }emakaronipoku{atine{tovi{eod jednog usiljenog poslani~kog hepeninga pred zgradom predsedni{tva. A od onih najve}ih – ukoliko se SNS jo{ uop{te mo`e ra~unati u nacionalnu opoziciju – nije se moglo ~uti ~ak ni toliko.

Novo poni`enje
Sve u svemu, vlast nas je jo{ jednomponizilaovimnepotrebnim skupom. Ba{ kao{tosuto, samona drugi na~in, u~inili i gej paradom, rezolucijomuGeneralnojskup{tini, jednostranim izvinjenjima... A opozicijaje, pak, jo{ jednompokazala da nijednu od tih stvari nije u stanju ili ne `eli da spre~i. Znamda}emnogire}i– tojejasno, tosmove} znali, tojena{arealnostituseni{tanemo`e? E, sad, mo`da ne mo`e, a mo`da i mo`e – uzdostatruda, pametiivolje. Ovo je bila dijagnoza. Ako je ona nesporna, iakoseokonjeslo`imo, tek onda mo`emo razgovarati o terapiji i eventualnom re{enju.
\or|e VUKADINOVI] (Autor je glavni urednik ~asopisa Nova srpska politi~ka misao)

Izraz povjerenja
Tako ne{to, recimo, od ministra vojnogranijezaistanismomoglida ~ujemo. Naprotiv. Ministar[utanovac godinama nije propu{tao priliku da hvali „NATO standarde” i vajkase{tozbogskup{tinskedeklaracijeoneutralnostina{eintegrisanje u ovaj elitni klub ne mo`e biti i ~vr{}e. No, kako se skup primicao kraju tako su maske po~ele da se skidaju, alokalnepro-NATOsnagebivalesveosokoljenije, paseire~ NATO polako po~ela vra}ati u naziv konferencije. [tavi{e, izvesniBranko Milju{, novi direktor novog „Presa” na „novoj” B 92 obja{nja, vao je da „mo`emo biti ponosni” i ,
Beogradski samit je pokazao snagu i domete opozicije

Dodu{e, akopogledamozemlje ukojimajeovakonferencijadosadadr`anaividimodasuMakedonijaiAlbanijabiledvaod~etiridosada{njadoma}ina, postajeo~igledno da razloga za ponos ima veomamalo. Naime, radiseodr`avama kojima – ~ak i po balkanskim kriterijumima – samo NATO perspektiva, odnosno maksimalno podvla~enje pod ameri~ki strate{ki ki{obran obezbe|uje kakvutakvu stabilnost. Dakle, nije to nikakva~astnegoprepobedni~kademonstracija onima koji su se pre ne{to vi{e od jedne decenije usudili da se suprotstave, u tom ~asu,

RADIKALI ZAKAZALI Ovoga puta se ni radikali nisu istakli. S obzirom na radikalnost i ~vrstinu njihovog anti-NATO opredjeljenja, moglo se o~ekivati da }e makar oni poku{ati ne{to vi{e od jednog usiljenog poslani~kog hepeninga pred zgradom predsjedni{tva

re. Ako su namerno dr`ali nizak profil protesta i odradili ga samo onako reda i politi~kih poena radi – iliako~akninaovakavpovodnisubiluustanjudaorganizujumasovnije demonstracije. ^ovek ne mo`e a da ne zapita – da li mo`da upravo ovakva opozicija odgovara na{im doma}im i inostranim„vladarima”? Daliupravo takav DSS koji, sa sve partnerskimorganizacijamairesursimado ju~e vladaju}e partije, ne mo`e da napuni~akniomaleniplatoispred Filozofskogfakulteta, ikojinemo`e da napravi nijedan pristojan antiNATO protest na Trgu Republike, zor nad dijelom Rafinerije koji je pretrpiopo`ar jo{ nijemogu}zbog vrlo visokih temperatura, pa }e se obaviti nakon {to se za to steknu uvjeti, isti~u u Ministarstvu.

Nakon po`ara u sisa~koj rafineriji

Nije uo~eno
zaga|enje zraka
Nadzor nad dijelom rafinerije koji je pretrpio po`ar jo{ nije mogu} zbog vrlo visokih temperatura, pa }e se obaviti nakon {to se za to steknu uvjeti, isti~u u Ministarstvu
Vjesnik, Zagreb

Ozlije|eni vatrogasci
U sisa~kojrafineriji, u kojoj je buknuopo`ar, trajeo~evid, izvijestila je na konferenciji za novinare u sisa~ko-moslava~koj Policijskoj upraviglasnogovornica Iva Hranitelj. O~evid provodi policija uz istra`nu sutkinju @upanijskoga suda u Sisku i zamjenike dr`avnog odvjetnika te djelatnike Centra za forenzi~ka ispitivanja, istra`ivanja i vje{ta~enja„IvanVu~eti}“ Pri. likomga{enjaozlije|ena su {estoricavatrogasaca- jedante{ko, kojemu `ivot nije u opasnosti, a petoricalak{e. Rije~ je o opeklinama prvoga i drugog stupnja. Svim ozlije|enimvatrogascimapomo} je pru`ena u Op}oj bolnici dr. Ive Pedi{i}a u Sisku. Ministarstvo podsje}a da sukladno ~lanku 23. Zakona o za{titi zraka od 1. sije~nja 2010, Dr`avnihidrometeorolo{kizavodobavlja poslove pra}enja kakvo}e zra-

ka u postajama iz dr`avne mre`e za pra}enje kakvo}e zraka, {to podrazumijeva: prikupljanje podataka, provjerakakvo}emjerenja i podataka, obrada i prikaz rezultata, dostava podataka u informacijski sustav kakvo}e zraka, odr`avanje i servisiranje postaja i opreme te izgradnja novih postaja u dr`avnoj mre`i. U gradu Sisku postoje tri mjerne postaje za pra}enje kakvo}e zraka.

^ekaju se rezultati
Ministarza{titeokoli{a, prostornog ure|enja i graditeljstva Branko Ba~i}, na pitanje ho}e li INA platitikaznuzbogincidenta u Rafineriji Sisak, rekao da se ~eka zavr{etakistragekako bi se vidjelokoji su razlozi do doveli do po`ara. „^ekamo zavr{etak istrage da vidimokoji su razlozidoveli do ove katastrofe“ izjavio je Ba~i}novina, rimauo~isjedniceVlade. Na pitanje je li se incidentmogaosprije~iti, rekao je da }e se to utvrditikrozsamuistragu, a na upitimaju li Si{~ani svje`i zrak odgovorio je: „U ovom trenutku svakako da“ (Hina) .

Na temeljupodatakadostupnih inspekcijiza{titeokoli{a u Sisku, za sada nije uo~eno prekora~enje

dopu{tenih vrijednosti one~i{}uju}ih tvari u zraku vezano za po`ar u sisa~koj INA Rafineriji nafte, priop}ilo jeMinistarstvoza{titeokoli{a, prostornogure|enja

i graditeljstva. Ministarstvo navodi da se u dijelovimaRafinerijenafte u Sisku koji nisu bili zahva}eni po`arom, saniraotpadnastaozbog prestanka rada Rafinerije. Nad-

42

POMO] U KU]I

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Putovanje sa bebom na odmor

Suplementi mogu pove}ati rizik
Suplementi kalcijuma, sa vitaminom D ili bez njega, uglavnom pove}avaju rizik od pojave kardiovaskularnih problema, posebno sr~anih udara, ka`u istra`iva~i sa Univerziteta Oukland, Novi Zeland. Preispitivanje uloge kalcijum suplemenata u kontroli osteoporoze jeste opravdano. Istra`iva~i su reanalizirali podatke istra`ivanja Inicijative za zdravlje `ena, odnosno uticaj kalcijuma i suplemenata vitamina D. Prvobitno istra`ivanje koje je obuhvatilo ispitivanje 36.000 `ena, nije ustanovilo da se rizik pove}ao kod onih `ena koje su uzele 1.000 miligrama kalcijuma i 400 internacionalnih jedinica vitamina D na dan u pore|enju sa nasumi~no izabranim `enama koje su uzimale placebo.

Izbjegavajte
daleke destinacije
Bebama starijim od dva mjeseca, koje dobro napreduju i nemaju zdravstvenih problema, prija}e boravak na svje`em vazduhu, posebno tokom ljeta
Roditelji su ~esto u nedoumici da li je pametno voditi bebu na putovanje. Mnogi se stoga odri~u ljetovanja, pla{e}i se da tek ro|enom djetetu ne}e prijati promjena kli me i mjes ta bo rav ka. Me|utim, stru~njaci tvrde da }e bebama starijim od dva mjeseca, koje dobro napreduju i nemaju zdravstvenih problema, izuzetno prijati boravak na svje`em vazduhu, posebno tokom ljeta. Na moru ili u planinskim krajevima, bebe bolje jedu i spavaju, i manje su nervozne. Kako bi putovanje bilo prijatno, roditelji bi trebalo da obrate pa`nju na nekoliko bitnih ~injenica... Klima-ure|aj u automobilu ima i prednost i nedostatke. Vodite ra~una da u automobilu temperatura tokom puta bude optimalna, odnosno da ne bude previ{e toplo ili hladno. Stakla u kolima obavezno za{titite od sunca. S vremena na vrijeme, od{krinite prozore da bi ulazio svje` vazduh, ali ne pravite propuh.

@itarice dobra prevencija od bolesti
Od 20 do 35 posto nutritivnih potreba u toku dana treba da se zadovolji doru~kom. On ne samo da obezbje|uje energiju i hranljive materije potrebne za po~etak dana ve} poma`e i u kontroli sitosti, odr`avanjutjelesnete`ine, a kod djece je izuzetno va`an jer kada ujutro jedu, bolje pamte, bolje u~e, manje izostaju sa ~asova, a dobro su raspolo`eni. Obrokkoji sadr`i `itarice od cijelog zrna zna~ajan je i kao prevencija od mnogihbolesti. Koliko `itarica treba pojesti za doru~ak? Preporu~ena koli~ina je 30 grama `itarica, obranomlijeko, vo}e po `elji i {oljakafe. U periodu od 14 dana zamijenite doru~ak i jo{ jedanobrok`itaricama, uz konzumacijumnogovo}a i povr}a, namirnicama sa smanjenimsadr`ajemmasti, redovnovje`bajte. Rezultat}e bitividljiv ve} za dvije sedmice.

Na put sa bebom najbolje je da krenete rano ujutro poslije prvog obroka, jer je tada odmorna i najbolje raspolo`ena. Blagovremeno se spakujte, prethodnih dana napravite listu neophodnih stvari kako ne biste ni{ta zaboravili. Izbjegavajte suvi{e daleke destinacije kako biste mogli da se brzo vratite ku}i ukoliko djetetu ne bude dobro. Ako primijetite bilo kakve neobi~nosti u vezi s bebinim izgledom ili pona{anjem, konsultujte se sa pedijatrom. Vodite ra~una da smje{taj u kojem }ete da boravite sa bebom bude ~ist, provjetren i osun~an. Majke koje doje djecu trebalo bi da se kvalitetno hranetokomodmora i ne izla`u ve}im fizi~kim naporima.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI Ovog ljeta one su in
Ako ih nemate u ormaru, imate veliki problem! Ba{ kao i mala crna haljina, nekoliko kratkih hla~a ne{to je {to se mora prona}i u svakom ormaru jedne dje voj ke/`ene. Bilo da se radi o je dnos ta vnim jeans hla~ama, genijalnim ko`nim (koje su veliki hit!), onima u jarkim bojama ili s cvjetnim printom, svejedno je. Imate li bilo koje od navedenih - u igri ste! Kombinirajte ih s prozirnim bluzama za ve~ernji izlazak i s jednostavnim, prozra~nim potko{uljama za dnevni look. Koliko dobro izgledaju uz {tikle, znate i same, ali ni{ta lo{ije ne}ete izgledati odlu~ite li se spojiti ih s tenisicama, balerinkama ili niskim sandalama.

LJEPOTA, KOZMETIKA

Odli~an osvje`iva~ za suhu ko`u
Pomije{ajte malo bademovog ulja s medom i masirajte podru~je oko o~iju. Odli~an je osvje`iva~ za suhu ko`u koji se brzo apsorbira i spre~ava gubitak vlage. Osim toga, poma`e pri smanjivanju podo~njaka nastalih od umora. Ovo ulje bogato je vitaminom E, koji usporava pojavu bora. Sadr`i antimikrobna svojstva, koja spre~avaju {irenje bakterijskih infekcija ~iji je rezultat pojava akni. Nama`ite lice dva puta sedmi~no bademovim uljem i temeljito isperite vodom. Djelova}e puno bolje na va{u ko`u od skupih krema punih dodataka. Hranjivo ulje avokada bogato vitaminima A, C, D i E posebno se preporu~uje zrelijoj ko`i. Pove}ava proizvodnju kolagena i umiruje alergije. Za ljetne dane je posebno dobar jer zadr`ava ko`u hidratiziranom, a ukoliko dobijete opekotine na suncu, ulje avokada }e ih ubla`iti.

Mukrompira i osli}a saka od paprika,
Potrebno:
1-1/2 kg osli}a 1/2 kg krompira 2-3 glavice crnog luka 2-3 ka{ike ke~apa 5 svje`ih ili smrznutih babura per{unovo li{}e ulje so biber kim lovorovo li{}e

Priprema:
Luk isje}i na re`njeve, a krompir i babure na kolutove. Pomije{ati sa su{enim za~inima ili solju, sjeckanim per{unovim li{}em, ke~apom, kimom i biberom. Polovinu mje{avine staviti u sud predvi|en za rernu, preko te mje{avine slo`iti komade osli}a i na to dodati preostalu mje{avinu. Sve preliti uljem i toplom vodom i pe}i dok ne porumeni.

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED USB adapter za Galaxy Tab 10.1 Chrome 14
Nova verzija Google JavaScript enginea za renderovanje i nove sigurnosne za krpe dio su Goo gle Chro me 14.0.794.0 verzije koja je dostupna za Windows, Mac i Linux. Najnovija verzija pretra`iva~a donosi pobolj{anje HTTP po dr{ke na ne ko li ko no vih na~ina, update za V8 JavaScript engine na verziju 3.4.3.0, kao i unapre|enu sigurnost prilikom instaliranja Web aplikacija sa Chrome Web prodavnice. Sigurnosne izmjene su male, ali veoma zna~ajne, budu}i da mogu imati pozitivan efekt na sigurnost pretra`iva~a. Chrome 14 podr`ava i DNSSEC autentifikaciju za HTTPS, odlikuje ga sigurniji Web protokol.

43

K-Lite Codec Pack je kolekcija DirectShow filtera, VFW/ACM kodeka i alata. Kodeci i DirectShow filteri neopohodni su za enkodovanje i dekodiranje audio i videoformata. K-Lite Codec Pack je dizajniran kao jednostavno rje{enje za reprodukciju svih audio i videofajlova. KLite Codec Pack ima nekoliko velikih prednosti, neke od njih su redovno a`uriranje, pa`ljivo odabrane komponente, jednostavnost i lako}a upotrebe i veliki broj drugih karakteristika. Ono po ~emu je KLite Codec Pack poznat jeste da ne sadr`i nikakve lo{e niti nestabilne kodeke. Nova verzija K-Lite Codec Pack 7.20 donosi Xvid update na verziju 1.3.2 i Lagarith update na verziju 1.3.25.

K-Lite Codec Pack 7.20

Pritisak na Bing
Nakon {to je Google predstavio nove alate za glasovnu pretragu i pretragu slika, Bing se nalazi pod velikim pritiskom, pa kompanija Microsoft mora da unaprijedi ponudu ili rizikuje da daleko zaostane na ovom polju. To je zaklju~ak koji je objavljen od analiti~ara koji nagla{avaju da Google ve} ima nekoliko posebnih odlika kada je u pitanju njihov engine za pretra`ivanje koje Bing jo{ uvijek ne mo`e da obezbijedi. T o sigurno nikako ne}e pomo}i Bingu, niti partnerskoj kompaniji Yahoo da obezbijede zna~ajnu distancu izme|u njih i kompanije Google.

Samsung je predstavio USB adapter koji se povezuje sa kompanijinim novim Galaxy Tab 10.1 tablet-ra~unarom. Ovaj hardverski klju~ obezbje|uje USB port, omogu}avaju}i korisnicima da pro{ire funkcionalnost tabletra~unara sa USB povezanim mi{em, tastaturom, memorijskim stikom i drugom dodatnom opremom. Korisnici mogu da pove`u ovaj uklonivi adapter preko 30-pinskog dock konektora u okviru tablet-ra~unara. USB adapter je trenutno dostupan preko Samsungove online prodavnice po cijeni od $20, mada trenutno ga nema na zalihama.

Slu{alice za svaki ra~unar

Ponuda kompanije BFF

A4-T-500-3
Jedan u nizu novijih modela headset slu{alica su model A4-T-500-3 kompanije A4Tech. Ovaj headset je namijenjen mla|im korisnicima, {to se mo`e zaklju~iti po dizajnu, a interesantno je to da se print, koji je u ovom slu~aju roze boje, mo`e i promijeniti prostim umetanjem odgovaraju}e fotografije pod poklopac od providne plastike. Sa cijenom od oko 10 eura, imaju i dosta veliku konkurenciju i ne}e biti lako do}i do potencijalnih kupaca, iako je A4Tech brend ve} sasvim solidno prepoznatljiv na na{em tr`i{tu. Sigurno je da }e biti najpogodniji za ku}nu upotrebu zbog mikrofona koji nije usmjeren, ve} kupi zvuke iz okoline, {to zna~i da ne treba o~ekivati sjajne rezultate u kancelarijama ili bu~nijem okru`enju.

model za mlade
Atraktivnog su dizajna, dosta dobre vrijednosti i kvalitetnog zvuka • Koriste analogni 3.5mm audiointerfejs, a bez instalacije drajvera i bilo kakvog pode{avanja }e raditi na svakom ra~unaru

HP WiFi mobilni mi{
Kompanija BFF i proizvo|a~ PC opreme HP su po~eli da prodaju svoj bring ye no Bluetooth be`i~ni mi{ koji koristi WiFi tehnologiju za povezivanje sa laptop ili dekstop ra~unarom. Nije potreban nikakav hardverski klju~ niti ruter da bi ova periferija funkcionisala. Potrebno je samo da imate dve AA baterije. Pored WiFi tehnologije povezivanja, HP WiFi Mobile Mouse karakteri{e simetri~ni dizajn, 1600dpi laserski senzor, pet programabilnih tastera, ~etverosmjerni tilt skrol to~ki}, gumene strane za bolje hvatanje, dok je trajanje baterije sertifikovano na 9 mjeseci. Oni koji su zainteresovani za ovaj mi{ mogu ga poru~iti preko HP online prodavnice za 50$.

Iz Panasonica

Toughbook tablet
{to je lijepa vijest za one koji obi~no koriste headset du`i niz sati. Plastika od koje je headset napravljen je bijele boje i mat fini{a, tako da ne}e privla~iti otiske prstiju koji vrlo ~esto umiju da pokvare utisak. Kvalitet izrade je dosta dobar, a slu{alice izgledaju atraktivno, pogotovo {to se vrlo lako mo`e napraviti slika koja }e sa bo~ne strane stajati umjesto roze cvijeta. ko da }e vrlo lako hvatati zvuke iz okoline, {to mo`da ne}e ba{ idealno odgovarati onima ko ji sje de u bu~ni jem okru`enju. Slu{alice se lako pode{avaju po veli~ini, tako da ne}e biti problema da se podese prema korisniku. Kabl kojim se povezuju sa ra~unarom je duga~ak 2m, sa odvojenim 3.5mm stereokonektorima za mikrofon i slu{alice na kraju. Na samom kablu se nalazi i mali daljinski upravlja~, sa kliznim tasterom za regulisanje ja~ine zvuka i On/Off tasterom za mikrofon (postoji i statusna dioda za to). Instalacija je jednostavna i treba samo priklju~iti headset na slobodne portove, bez ikakve instalacije drajvera. Za kvalitet zvuka su zadu`eni 40mm drajveri koji spadaju u srednju klasu po kvalitetu zvuka. U praksi se ovo pokazalo kao solidno zaokru`en zvuk odli~ne dinamike, solidnog kvaliteta basa koji isporu~uje malo mek{i, ali prijatan zvuk. Glas koji mikrofon mo`e da prenese je ~ist i bez smetnji, ali samo ako nema ometanja sa strane i ambijentalne buke. Sve zajedno, za ovu cijenu, A4Tech A4-T-500-3 predstavlja prili~no dobru kupovinu za svoju kategoriju. Panasonic je najavilo predstavljanje novog tableta narednih mjeseci ove godine. Me|utim, to ne}e biti obi~an Android tablet, ve} }e biti Toughbook tablet. Do sada smo imali prilike da vidimo razli~ite tablet-ra~unare i neki od njih su zaista lijepo izgledali, me|utim, problem ovih ra~unara je ~injenica da su njihovi ekrani bili zaista slabe ta~ke, zato {to se mogu lako o{tetiti. Panasonic Toughbook tablet }e biti oja~an otpornom plastikom koja je obi~no rezervisana za branike automobila ili kacige motociklista. Detalji o samom hardveru ovog tableta su za sada dosta tajanstveni, ali se pretpostavlja da }e specifikacije biti karakteristi~ne za ovaj segment.

Lagana konstrukcija
Slu{alice su srednjih dimenzija, over-the-ear tipa tako da pokrivaju cijelo uho. Iako su vrlo lagane konstrukcije, proizvo|a~ se dosta potrudio oko ergonomije, pa tako imamo lijepo postavljene sa me slu {a li ce (sun|er oivi~en vje{ta~kom ko`om i presvu~en platnom), kao i dio koji se naslanja na gornji dio glave. U praksi se pokazalo da se slu{alice mogu nositi du`e vrijeme bez bojazni da }e po~eti da `ulja ili ste`e glavu,

Mikrofon nije usmjeren
Na lijevoj slu{alici se nalazi malo ispup~enje, {to je ustvari ku}i{te mikrofona koji je tu sakriven. U pitanju je mikrofon koji nije usmjeren, ta-

44

FELJTON

ponedjeljak, 10. januar 2011. godine utorak, 22. juni

OSLOBO\ENJE

Afroditin arhipelag (8)

Slavuj arapskog svijeta
Pi{e: Slobodan STAJI]

Za razliku od slavne Grkinje Marije Kalas, Egip}anka Um Kalsum bila je ro|ena pod sretnom zvijezdom i na sceni je ostala pola vijeka • Veli~anstveni posljednji ispra}aj u Kairu
la je i tek ro|eno dijete. Hir sudbine nije joj dao mira ni na drugom svijetu, pa je decembra 1977, sa pariskog groblja Per La{ez, zakratko nestala urna sa njenim pepelom, da bi bila prona|ena na jednom od susjednih vje~nih odmori{ta. Zagonetno je ostalo i da li je ikad, bar dio tog pepela, razasut i iznad voda Egejskog mora. Nestvarni glas, kao Kalasova, imala je i Egip}anka Um Kalsum, ro|ena davne 1898, u jednom seocetu delte Nila, koju je samo slu~ajnost dovela do puta slave. U trenutku kada njen brat Kaled nije mogao da nastupi na jednoj seoskoj priredbi, otac je poveo malu Um, i djevoj~ica je sve odu{evila. Potom su slijedili brojni nastupi po unutra{njosti, te sugestija da se oku{a i u Kairu, ~emu se usprotivio njen otac. Da je `ivot sav protkan slu~ajnostima, potvr|uje i Umina `ivotna pri~a. Kao {to je sudbina htjela da u ranoj `ivotnoj dobi nastupi umjesto oboljelog brata i tako skrene pa`nju, slu~aj je htio i da

Moje sabesjedni{tvo sa knjigama i zapisima u mediteranskom okru`enju proticalo je po ustaljenom ritmu. Nakon ranog ustajanja, zatim {etnje i doru~ka slijedio je obilazak hramova, do deset sati. Po{to bih odabrao „lektiru“ za taj dan, odlazio sam u odmori{te i ~itao. Najvi{e sam birao si`ee, jer u moru knjiga i rukopisa tako sam najlak{e mogao do}i do `eljenih podataka. Aktuelne politi~arke ili one iz bli`e pro{losti nisu mamilemojupa`nju, po{to sam o njima ve} dosta pisao i posjedovao bogatu vlastitu zbirku. Dosta su mi koristile i grupne, a ne poimeni~nerubrike, na primjer o spisateljicama, nobelovkama ili filmskim vedetama, tako da sam, ponekad, samo u jednom hramu mogao odabrati brojne `eljene biografije, zapise i storije.

Hir sudbine
Obi~no sam dnevno birao do osam `ivotopisa, ali ponekad i vi-

{e. Prvu polovicu pro~itao bih do 14 sati, a drugu, nakon jednosatne pauze, od 15 do 19 sati. Predah bih iskoristio za kupanje. U 20 sati slijedila je ve~era, a potom molitva. Prethodno bih vratio sve fascikle. Nave~e sam sre|ivao utiske. Svake no}i druga~ije. Tako sam prvogdanaboravka, na „menijuza razmi{ljanje“ pored `ivotnih storija Margerit Jursenar i Marije Kalas, imao i `ivotopise Egip}anke Um Kalsum i Peruanke Ime Sumak, te nobelovki Iranke [irin Ebadi i Kenijke Vangari Matai. Dok sam prelistavao „svitke“ o Mariji Kalas, prizivao sam u sje}anje i film Franka Zefirelija „Vje~na Kalasova“ koji je prvi put , prikazan16. septembra1989. u Parizu, povodom 25-godi{njice smrti slavne sopranistkinje, a u ulozi umjetnice pojavila se Fani Ardan. Kao {to sam se sje}ao i nezaboravne rimske no}i iz 2007, kada je Merijina odana prijateljica do smrti, Rosela Falk, priredila monodramsko ve~e „@ivjela sam za

Poslije dvije zapa`ene knjige putopisa, „Zeugmine suze“ (tri izdanja) i „Kina, bajkovitazemlja“ koje su dospjele do ~italaca od Mon, treala do Pekinga i od Kaira do Osla i Geteborga, ovih dana iz {tampe izlazi nova knjiga novinara i putopisca Slobodana Staji}a „Afroditin arhipelag“ To je, ustvari, prvi dio triptihona o slavnim `ena. ma, u kojem autor, kroz putovanja od imaginarnog arhipelaga kod Lezbosa, preko Efesa, Istanbula i Atine do Sarajeva, opisuje stvarna i nestvarna susretanja, kao i boravak u jednoj od naj~udesnijih biblioteka, sli~noj onoj u drevnom Pergamonu, koju opslu`uju patronese iz desetak dr`ava. Izme|u ostalog, opisuje i vi|enja sa MelinomMerkuri, NanomMuskuri, MargaretTa~er, SuzanZontag, SvoniHant, JolantomKva{njevski... kao i bliskosusretanje sa HilariKlinton i mimoi|eno sa Tansu ^iler. Autor je, do odlaska u mirovinu, cijeli radni vijek proveo u Oslobo|enju, kao novinar i urednik. Poredbrojnihnovinarskihnagrada, nosilac je i najve}egpriznanjaOslobo|enja, nagrade za `ivotnodjelo„30. avgust“ (1999), te laureatpresti`neme|unarodnenagrade„Sloboda“ (Award Freedom) za 1998. Maja ove godine dobio je i Nagradu za `ivotno djelo Dru{tva novinara Bosne i Hercegovine. Knjiga „Afroditin arhipelag“ bi}e uskoro predstavljena sarajevskoj ~itala~koj publici, a izdava~ je Rabic (telefon 033 659 938). umjetnost i ljubav“ obilje`ava, ju}i tako tri decenije od njenog odlaska zauvijek. Vidljivo je bilo i iz tog filma i iz te monodrame da Marija, mada ovjen~ana slavom, nije bila miljenica fortune. Bila je samrtna i prije stvarnog kraja, u 53. godini, onda kada je izgubila svoj bo`anski glas. A jo{ davne 1960. izgubi-

NLO - mit ili stvarnost (7)

Ugledao sam stvar!
Iskusni pilot Thomas Mantell rekao je kako se penje na visinu od {est kilometara u potjeri za ogromnom metalnom letjelicom. Ubrzo nakon toga izgubili su s njim radio-vezu, a zatim je stigla vijest da je poginuo kada se njegov avion sru{io. Bila je to prva `rtva lete}ih tanjira
Pi{e: Dave R. HEYNECK

U Bloecherovom katalogu, koji bilje`i sva vi|enja jo{ od pradavnih vremena i to hronolo{kim redom, Arnold je stavljen pod broj 39, a ~ak je jo{ 19 vi|enja zabilje`eno istog dana. Stoga, {ta je bilo toliko zna~ajno u Arnoldovom slu~aju? I {ta je to izazvao, {to je {est mjeseci kasnije dovelo do smrti iskusnoga pilota Thomasa Mantella? Bila je to fraza koju je Arnold izrekao pri opisu objekata koje je ugledao: „Letjeli su poput tanjira koji se odbija od vode.“ Opis se odnosio na gibanje objekata na na~in kako „skaku}u“ gore-dolje, a ne na oblik letjelica, za koje je tvrdio da sli~e bumerangu, ne~em poput bezrepog aviona. Ovdje }emo na trenutak povu}i jednu paralelu prije nego krenemo dalje. Mo`e se u~initi pretjeranom, ali ima utjecaj na problematiku NLO u potonjim desetlje}ima. Naime, danas poznati avioni stealth F-117, koji su

nevidljivi za radar - na trenutak vi|eniizgledajuupravo kao bumeranzi i kao da nemaju rep. S obzirom daje njihov razvoj po~eo 60tih godina, postoji li kakva-takva mogu}nost da se ameri~ka vojska dokopala jedne od vanzemaljskih letjelica koje je mo`da ugledao i sam Arnld i prema njoj o{tro zaokrenula razvoj savremenih borbenih aviona? Pitanje ostaje otvoreno, iako }e brojni ufoloziamateri tvrditi da je to bilo upravo tako. No, vratimo se Arnoldovom slu~aju. Nakon izjave o kretanju neobi~nih lete}ih objekata, brojni reporteri, kako to u novinskim senzacionalnim ~lancima biva, nadogradili su ve} ionako fantasti~nu pri~u. Tako je jedan od novinara od Arnoldove izjave stvorio savr{en izraz za medije: lete}i tanjir.

Ostaci aviona u kojem je poginuo Thomas Mantell

Kovanica za trenutak
Bila je to najbolja kovanica za taj trenutak, u potpunosti hvataju}i u mre`u ma{tu publike. I zbog toga ne bi trebalo biti zabune oko toga

da je Arnoldov slu~aj bio ro|enje moderne ere NLO. Pa iako to nijebiloprvovi|enje, kao {to nije bio nitiprvislu~aj u kojemu je kori{ten izraz „tanjir“ identificiranje NLO , kao samostalnog fenomena ono je {to je va`no. Od toga datuma, 24. juna 1947. godine - i kao rezultat medijske privr`enosti Arnoldovom slu~aju isklju~ivo zbog termina „lete}i tanjir“ - vlada i vojska po~eli su pokazivati zanimanje, a

mediji su po~eli svoj voli - ne voli odnos prema NLO, koji se protegnuo do dana{njih dana. Tokom tih par ljetnih sedmica prijave o vi|enjima su pristizale iz svih dijelova sjevernoameri~kog kontinenta, od Kolumbije do Kanade. Groznica lete}ih tanjira dodatno je poticana u medijima. Ta groznica, to uzbu|enje ljeta 1947. godine, moralo je imati veliku ulogu u Mantellovu slu~aju - o~i-

glednoj nepa`nji ovog pilota, koji je, zbog uzbu|enja, letio suvi{e visoko bez kori{tenja kisika, pa se onesvijestio i poginuo u padu svog aviona. „Ugledao sam stvar. Kao da je od metala i ogromnih je dimenzija.. . Iznad mene je i kre}em u potjeru“ rekao je kapetan Thomas F. , Mantell svoje posljednje rije~i putem radija sa neba iznad Kentuckyja. Bio je 7. januar1948. godine. Nekoliko ljudi iz grada Mavsvillea nazvalo je policiju kako bi prijavilo let ne~eg vrlo ~udnog nad njihovim glavama. Okru`na patrola obavijestila je obli`nju vojnu bazu ameri~ke avijacije - Godman Air Force Base - kako bi se savjetovala, me|utim, nije dobila pomo}. U me|uvremenu, svjedoci su zvali iz Owensboroa i Irvingtona, gradova ne{to udaljenijih. [ta god da je bilo - u ve}ini slu~ajeva opisano kao disk promjera 80 do 100 metara - kretalo se, i to prili~no brzo. Pola sata nakon poziva okru`ne patrole, jedan od operatora u kon-

OSLOBO\ENJE utorak, 22. juni 2011. godine

FELJTON
posvetila advokaturi, spisateljstvu i borbi za ljudska prava, po se bno pri pa dni ca nje`nijeg pola i djece. Skromnost je vrlina velikih. Tako je i ova Iranka, na vijest o priznanju, izjavila da nagrada ne pripada samo njoj „ve} svima koji se bore za ljudska prava i demokratiju u Iranu“ . Ni{ta manje simpatija nije zaslu`ila ni Kenijka. Kao advokatica i ekologistkinja, a potom i zamjenica ministra za `ivotnu sredinu, jo{ davne 1977. osnovala je Pokret zeleni pojas, navode}i da je Bog stvarao svijet od ponedjeljka do petka, dok je ~ovjeka stvorio tek u subotu. Da ga je stvorio ranije, on ne bi pre`ivio... jer priroda je njegova mati. Zato je treba i {tititi. Blagodare}i toj plemenitoj `eni i njenom pokretu, kako u Keniji, tako i u Tanzaniji, Ugandi, Etiopiji, Malaviju i Zimbabveu, zasa|eno je 30 miliona stabala, koja za Afriku zna~e `ivot. Jer evropski kolonisti, kao i lokalno stanovni{tvo, dugo su nemilice sjekli {ume, ogolijevaju}i tako afri~ki kontinent, ionako prekriven, dobrim dijelom, negostoljubivim pustinjama i presahlim jezerima. Stoga }e je jednog dana svi blagosiljati, {to je, u dosluhu sa prirodom, pobijedila njene protivnike. Kao {to }e mnogi blagosloviti i Iranku [irin Ebadi...
(Sutra: Amerikanka s Kinom u du{i) Turski sultan Sulejman II Veli~anstveni potpisao sa Austrijom ugovor o miru, nakon drugog neuspje{nog pohoda na Be~. Mjesec nakon {to ga je papa proizveo u kardinala, u Londonu je pogubljen D`on Fi{er. On je odbio da prizna kralja Henrija VIII za poglavara novoformirane Engleske crkve. Ro|en britanski istra`iva~ D`ord` Vankuver, koji je plovio sa kapetanom Kukom 1772. i 1776. i istra`ivao Australiju, Vankuver i Island. Posebno su zna~ajna njegova istra`ivanja pacifi~ke obale Sjeverne Amerike. Po njemu su dobili naziv grad i ostrvo u Kanadi.

45

1533. 1535. 1757. 1805. 1815. 1826. 1826. 1874. 1894. 1906. 1914. 1941. 1941.
odnosa.

NA DANA[NJI DAN

Erih M. Remark

Zvali su je i sjajna zvijezda Orijenta: Um Kalsum

upozna najboljeg egipatskog pjeva~a tog doba Abu al Alaoma, koji je privolio njenog oca da joj dozvoli odlazak u Kairo. Ubrzo }e Um odu{eviti grad na obalama Nila i postati besmrtnica i „sjajna zvijezda Orijenta“ ili „slavuj arapskog svijeta“ kako su je zvali. Postala je na, cionalni simbol, ~iji su koncerti imali magijsku mo} starodrevnih rituala. Pariski „Mond“ je pisao da je „mje{avina Damije i Kalasove, s ne~im od Sare Bernar“ Na sceni }e ostati po. la vijeka, sve do 1972, kada odlazi u zaslu`nu mirovinu, poslije stotina i stotina nezaboravnih nastupa i dvanaest snimljenih filmova. Du{u je ispustila 3. februara 1975, a na posljednjem ispra}aju bilo je vi{e od pola miliona Egip}ana. U palati Manasterli, na obalama Nila, deceniju i po poslije smrti, do-

bila je i svoj muzej. Izvjesno je da je fortuna vi{e pazila nego Kalasovu. Kao {to je pazila i neponovljivu Peruanku Imu Sumak, koju je `ivotni tok doveo iz d`ungle do blje{tavila svjetskih operskih scena, gdje je odu{evljavala publiku glasom od ~etiri oktave.

1898. Ro|en njema~ki pisac Erih Marija Remark. Postao je poznat po antiU \enovi ro|en italijanski politi~ar i revolumilitaristi~kom cionar \uzepe Macini, jedna od najzna~ajniromanu “Na zajih li~nosti u pokretu za oslobo|jenje i ujedinjenje Italije. padu ni{ta novo“, koji je preveNakon poraza kod Vaterloa Napoleon Bonaden na mnoge parta abdicirao drugi i posljednji put. jezike i filmovan, U Panami je, na inicijativu ju`noameri~kog a u Njema~koj revolucionara Simona Bolivara, odr`an Pazabranjen po nameri~ki kongres ~iji je cilj bio ujedinjenje ju`noameri~kih dolasku Hitlera republika. na vlast.
Ro|en Bogoboj Atanackovi}, pisac ranog srpskog romantizma, pobornik reformi Vuka Karad`i}a i jedan od obnovitelja srpske proze nakon osloba|anja Srbije od turske vlasti (“Dva idola“, “Bunjevka“, “Darak“, “Srpkinja“). Uspostavljena prva telegrafska veza Brazila i Evrope. Afri~ka dr`ava Dahomej (Benin) postala francuska kolonija. [arl de Gol

[irin i Vangari
Do zalaska dana pa`nju sam posvetio nobelovkama [irin Ebadi i Vangari Matai. Nagrada za mir prvoj je pripala 2003, a drugoj naredne godine. Za obje bi se moglo re}i da su „probile led“ Jer [irin Eba. di bila je prva muslimanka koja je postala laureatkinja presti`ne nagrade za mir, a Vangari Matai prva Afrikanka i prvi ekolog. Ebadi je bila i jedna od prvih, ako ne i prva sutkinja u Iranu, a potom se

Ro|en ameri~ki filmski scenarista, producent i re`iser austrijskog porijekla Bili Vajlder. Dobitnik je nekoliko Oskara i nagrada na festivalima u Kanu i Veneciji (“Bulevar sumraka“, “Sabrina“, “Ljubav popodne“, “Svjedok optu`be“).

Pro{lo je ne{to vi{e od 50 godina od kako je moderni svijet suo~en s fenomenom neidentificiranih lete}ih objekata. Ostaviv{i u na{oj civilizaciji dubok trag, palit }e ma{tu i plijeniti pa`nju i generacija koja }e ovo naslije|e prenijeti u novi milenij. Pola stolje}a od ro|enja NLO, odnosno UFO (Unidentificd Flying Objects) otvara posebnu stranicu na zagonetke o lete}im tanjirima. Prilika je to koju samo vrijeme nudi da se misterij istra`i s odmakom i pa`ljivo prosije od velikih zrna i kukolja gluposti, nedosljednosti i nelogi~nosti te ~isto medijskih i zbog medija izazvanih prevara, kako bi se prona{la fina pra{ina istine; ako postoji. Zbog toga se ova knjiga ne bavi samo konkretnim problemom vi|enja, susreta ili otmica, ve} i povije{}u, socijalnom te kulturolo{kom pozadinom, politi~kim uvjetima, kao i globalnim kontekstom odre|enoga razdoblja. Prevod knjige „NLO - mit ili stvarnost“ ameri~kog nau~nika i spisatelja Davea R. Heynecka objavila je jo{ 1996. godine Zagreba~ka naklada, ali je, i 15 godina kasnije, aktuelna i intrigiraju}a. Oslobo|enje }e donijeti najzanimljivije dijelove ove knjige, koja je u SAD-u i cijelom svijetu izazvala veliki interes, ali je bila i povod za brojne polemike, s osnovnim pitanjem: Ima li, osim na na{oj planeti, `ivota u svemiru? trolnom tornju zra~ne baze Godman tako|er je uo~io nepoznati objekt. Kona~no, nekoliko starijih oficira posmatralo je ~udnu letjelicu, neki i kroz dvogled. ^ini se kako je neko vrijeme trajala konfuzija oko toga {ta u~initi. Pasivno posmatranje je prekinuto kada su se pojavila ~etiri aviona Nacionalne garde. Glavni operator kontrole leta zra~ne baze uputio je vo|u leta Thomasa Mantella da istra`i slu~aj. Jedan od aviona imao je vrlo malo goriva, pa je sletio na aerodrom Stanford, dok su preostala tri krenula u potragu za nepoznatim lete}im objektom.

[ta tra`imo?!
^ini se da je Mantell prili~no uzbu|eno i `ustro uletio u potragu, gorljivo se `ure}i ispred svojih kolega pilota. Za preostalu dvojicu leta~a, koji su se tek penjali na visinu od 3,5 kilometara, Mantellov avion ve} je bio

tek ta~kica na nebu. Jedan od pilota je upitao: „[ta, dovraga, uop}e tra`imo?!“ Mantell je bio taj koji je odgovorio i opisao objekt: „... metalan.. . ogromnih dimenzija“ Ove rije~i su pri. bli`an citat jednog od operatora u kontrolileta, jer razgovornije bio sniman. Kapetan Edward Ruppelt, koji je vodio istragu oko incidenta, bio je za~u|en kako se niko nije sje}ao ta~nih Mantellovih rije~i. Dvadesetpetogodi{nji iskusni pilot Thomas Mantell rekao je kako se penje na visinu od {est kilometara u potjeri za ogromnom metalnom letjelicom. Dvojica kolega iz eskadrile primijetili su da se, {to je za ina~e opreznog Mantella bilo neshvatljivo, primi~e maksimalnoj visini leta dopu{tenoj bez kori{tenja kisika. Ubrzo nakon toga izgubili su s njim radio-vezu. Spustili su se ni`e i sletjeli na aerodrom Stanford. Jedan od pilota je ponovo napunio gorivo i poletio u potragu za Mantellom. Nedugo potom stigla je vijest da je Thomas Mantell poginuo kada se njegov avion sru{io. Bila je to prva `rtva lete}ih tanjira, odnosno masovne groznice koju je u ljudima izazvala medijska konstrukcija vi|enja Kennetha Arnolda.
(Sutra: Kraj svjetskog i po~etak Hladnog rata)

1940. Francuska u Drugom svjetskom ratu potpisala kapitulaciju u Konpjenju, mjesSrpski kralj Petar Kara|or|evi} povukao se s vlasti, a kraljevska ovla{}enja dobio je nje- tu u kojem je francuski mar{al Fo{ gov drugi sin Aleksandar, koji je 1. decembra 1918. postao 1918. godine priregent Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a nakon smrti mio kapitulaciju oca 1921. kralj. Njema~ke poslije Po~ela operacija Barbarosa u Drugom svjetPrvog svjetskog skom ratu u kojoj su Hitlerove trupe sa vi{e rata; general [arl od 150 divizija napale SSSR du` cijele grani~ne linije de Gol sastavio u izme|u Balti~kog i Crnog mora; Italija i Rumunija objavile Londonu vladu rat SSSR-u. Slobodne Centralni komitet Komunisti~ke partije JuFrancuske.
goslavije uputio proglas u kojem je pozvao narode Jugoslavije na ustanak protiv njema~ke okupacije.

1965. 1969. 2000. 2001. 2001. 2003. 2003. 2005.

Japan i Ju`na Koreja potpisali u Tokiju sporazum o uspostavljanju diplomatskih

Umrla ameri~ka filmska glumica i pjeva~ica D`udi Garland, koja se kao djevoj~ica proslavila ulogom u filmu “^arobnjak iz Oza” za koju je dobila Oskara. Ameri~ka svemirska letjelica Marsov osmatra~ otkrila je naznake o postojanju vode na Fred Aster

Marsu.

Njema~ka po~ela isplatu ratne od{tete ljudima koje je nacisti~ka vlast tokom Drugog svjetskog rata dr`ala na prinudnom radu. Ustavni sud Turske zabranio rad glavnoj opozicionoj proislamskoj Partiji vrline, koja je u parlamentu imala 102 poslanika, zbog njene antisekularne aktivnosti. Mjesec kasnije polovina poslanika te partije osnovala je novu stranku pod nazivom Saadet. Premijer Indije Atal Behari Vad`paji doputovao u zvani~nu posjetu Pekingu. To je bila prva posjeta jednog premijera Indije Kini u posljednjih 10 godina. U okviru druge svoje posjete Bosni i Hercegovini poglavar Rimokatoli~ke crkve Ivan Pavao Drugi po prvi put je posjetio Banju Luku i Republiku Srpsku. Italijanski sud osudio je u odsustvu 10 biv{ih nacista SS oficira na do`ivotni zatvor zbog u~e{}a u ubistvu 560 toskanskih seljana iz mjesta Sant’Ana di Stacema. To je bio jedan od najstra{nijih masakara u Italiji tokom Drugog svjetskog rata.

1987. Umro ameri~ki filmski glumac i igra~ Fred Aster, koji se proslavio u holivudskim muzi~kim filmovima sa partnerkom D`ind`er Rod`ers.

NATO

1994. Predstavnici Rusije potpisali u sjedi{tu NATO-a u Briselu program ove vojne alijanse Partnerstvo za mir.

46

SPORT

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

P

rije nekoliko dana objavili smo informaciju kako je za golmana @eljezni~ara Ibrahima [ehi}a zainteresovano nekoliko turskih klubova, izme|u ostalih Mersin i Sivaspor. Tada{nja vijest glasila je kako je @eljezni~ar na ime obe{te}enja tra`i 500.000 eura, te da }e se Turci javiti ukoliko pristaju kupiti bh. reprezentativca, {to se ju~er i desilo. Naime, Ibrahim [ehi} potpisao je ugovor sa Mersinsporom u trajanju od pet godina, a prema navodima iz turskog kluba, vrijednost transfera iznosi 750.000 eura. “Na{ klub je dugo pregovarao sa @eljezni~arem oko [ehi}a, koji je napokon potpisao ugovor sa nama u trajanju od pet godina“ pi{e na zvani~noj veb, stranici turskog kluba, koji prenosi i izjavu predsjednika Mersinspora Ali Kahramanlija... “[ehi} je izuzetno talentovan golman, ~ija cijena }e u budu}nosti jo{ rasti. Osim nas, za njega je bilo zainteresovano jo{ nekoliko klubova u Turskoj, ali mi smo ga, ipak, uspjeli dovesti u na{e redove, na {to sam ponosan“ istakao je Kahramanli. , Mersinspor je ina~e [ehi}a predstavio kao jednog od najboljih mladih golmana u Evropi, navode}i kako je protekle godine debitovao za A selekciju BiH protiv Slova~ke, te kako ga je u 2008. u svoje redove `elio dovesti i Juventus. “Htio bih najprije re}i kako mi je `ao {to napu{tam @elju, koji mi je sve dao u karijeri. Na Grbavici sam do`ivio pregr{t li-

@eljo ostao bez golmana

[ehi} za 750.000 eura prodat Mersinsporu
Sada ve} biv{a jedinica @elje ugovor sa novim turskim prvoliga{em potpisala na pet godina • Predsjednik Mersina ponosan {to je uspio dovesti [ehi}a
PERSPEKTIVA Mersinspor je ina~e [ehi}a predstavio kao jednog od najboljih mladih golmana u Evropi, navode}i kako je protekle godine debitovao za A selekciju BiH protiv Slova~ke, te kako ga je u 2008. u svoje redove `elio dovesti i Juventus
{im suigra~ima sa Grbavice, nakon ~ega odlazi u Tursku kako bi se priklju~io pripremama svoje nove ekipe. [ehi}a bi u @eljezni~aru na golu trebao zamijeniti Elvis Kari}, a u klub je stigao i Semir Bukvi}, s tim {to nije isklju~eno da plavi krenu u potragu i za noJ. LIGATA vim rje{enjima.

Ibrahim [ehi} potpisuje ugovor sa Mersinsporom

jepih momenata, a zauvijek }e mi ostati u sje}anju posljednje dvi je se zo ne u ko ji ma smo osvojili naslov prvaka i Kup. Ipak, do{lo je vrijeme za rasta-

nak i potpisao sam za Mersin, koji mi je ponudio odli~ne uslove“, rekao nam je [ehi}, koji }e se u na re dnim da ni ma u Me|ugorju oprostiti sa ve} biv-

@eljezni~ar na pripremama u Me|ugorju

Na probi Bari} i Kenji},
Rosell: Fabregas ne vrijedi 35 miliona
Kao i svakog prelaznog roka, ponovo je aktuelan prlazak veznjaka Arsenala Cesca Fabregasa u Barcelonu, klub u kojem je po~eo kao junior. Poznato je da je Barca jo{ pro{log ljeta poku{ala dovesti {panskog reprezentativca, ali tada je on odabrao da ostane na Emiratesu. O~ito je da je Fabregas jo{ sretan u Arsenalu. Za svaki slu~aj su u ovom klubu istakli cijenu od 35 miliona funti. Predsjednik evropskog i {panskog prvaka Sandro Rosell otvoreno je rekao da oni ne namjeravaju platiti te pare, ~ime bi prakti~ki potro{ili cijeli skromni bud`et trenera Guardiole za ovogodi{nja poja~anja, koji iznosi 40 miliona eura. “Cesc o~ajni~ki `eli do}i u Barcelonu, no on ne vrijedi 35 miliona, koliko Arsenal tra`i. Mi }emo ponuditi manje, a ukoliko ne prihvate ponudu, tada Fabregas ne}e do}i i - gotovo. Guardiola zna da klub ne stoji najbolje s finansijama“ izjavio je Rosell. ,

Nyema uskoro sti`e
Bari} nekada{nji junior Hajduka, Kenji} stigao iz Zemuna • Treninzima se od ju~er priklju~io i Velibor Vasili}, koji je dobio produ`eni odmor
Nogometa{i @eljezni~ara ve} tre}i dan spremaju se u Me|ugorju za nastavak sezone, a atmosferu u plavim redovima nije poljuljao ni `rijeb za Evropsku ligu, gdje }e se tim sa Grbavice sastati sa odli~nim Sheriffom iz Moldavije. I dok je u jutarnjem terminu akcent stavljen na kondiciju, na poslijepodnevnom treningu se radi s loptom, kako igra~i ne bi izgubili osje}aj. Ina~e, 22-ici plavih nogometa{a na pripremama u Me|ugorju priklju~ila su se nova trojica - Juan Manuel Morales iz Venecuele, te Danko Kenji} iz Zemuna, kao i [tefan Bari} iz Hajduka, koji je proteklih nekoliko sezona posu|ivan ekipama Dugopolja i Mosora. “Morales? De{njak je. Bari}? I on je de{njak i brz je. Kenji}? E, on je ljevak“, bilo je sve {to smo uspjeli saznati od Amara Osima o novim igra~ima.

[tefan Bari}: Proteklu sezonu igrao u Dugopolju

Ipak, ono {to je bitnije za Osima i stru~ni {tab jeste da se pripremama ju~er priklju~io i Velibor Vasili}, koji je dobio dva dana vi{e odmora zbog prinove u porodici. Tako|er, ekipi bi se do kraja sedmice trebao priklju~iti i [vicarac Patrick Nyema, kojem je istekao ugovor sa plavima. Me|utim, ~injenica da se javio Osimu i potvrdio povratak, dokazuje ka-

ko je spreman potpisati novi ugovor. U narednim danima o~ekuju se i odgovori Vernesa Selimovi}a i Vedrana Je{ea, s kojima je @eljo uspostavio kontakte, a ve} smo objavili kako je postignut dogovor i sa Sulejmanom Smaji}em, koji u Belgiji poku{ava dobiti raskid ugovora sa Lokerenom, nakon ~ega bi se i on priklju~io pripremama @elje.
J. LIGATA

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

47

Nakon sastanka UO FK Sarajevo sa UNFKS i UBP 1946

Vazha Tarkhnishvilli, kapiten Sheriffa

@eljezni~ar je jak tim
Utakmice protiv @elje }e biti, uvjeren sam, napete i te{ke, smatra Tarkhnishvilli • Pro{le sezone na svom terenu savladali i kijevski Dinamo
Ba{ kao i u @eljezni~aru, ni u redovima Sheriffa nisu zadovoljni `rijebom za Ligu Evrope, s obzirom na to kako smatraju da su mogli dobiti mnogo lak{eg protivnika. Moldavci, zapravo, smatraju kako su iz grupe od pet nepostavljenih timova dobili najte`eg mogu}eg protivnika, te da }e se morati dobro namu~iti ukoliko `ele u naredno pretkolo. Vazha Tarkhnishvilli, kapiten Sheriffa, pri`eljkivao je duel protiv Gruzijaca (Garga), ali `rijeb im je dodijelio osvaja~a Kupa BiH. “Svi znamo da su ekipe iz biv{e Jugoslavije vrlo jake, a isto to va`i i za @eljezni~ar. Utakmice }e biti, uvjeren sam, napete i te{ke“ sma, tra Tarkhnishvilli. Ina~e, ova sezona }e za igra~e Sheriffa biti napornija od proteklih, s obzirom na to da su ranije igrali kvalifikacije za Ligu prvaka, gdje su ispadali u drugom pretkolu, {to im je donosilo igranje u grupnoj fazi Evropa lige. Sada, da bi se plasirali u grupe, moraju pro}i tri pretkola, a prva prepreka im je ujedno i najte`a. “Ne}emo imati posebne pripreme. Svake godine bude nam te{ko, ali uvijek se plasiramo u grupnu fazu. Uvjeren sam da }emo to uspjeti i ove sezone, te se nadam da }emo u grupi, na osnovu iskustva

Amir Rizvanovi}: Ostaje predsjednik UO FK Sarajevo

Puna podr{ka
Amiru Rizvanovi}u
Po{to je postoje}a Uprava zapo~ela sistemske promjene, ona treba da ostane na ~elu kluba kako bi se stvari vratile na pravi kurs uo~i nastupa u evropskim utakmicama, rekao je predsjednik UBP 1946 Benjamin Isovi}
Sastanak Upravnog odbora FK Sarajevo sa predstavnicima Udru`enja navija~a ovog kluba i UBP 1946 doveo je do povla~enja ostavke predsjednika UO Amira Rizvanovi}a, ~ime se desio preokret nakon {to je izgledalo da ko{evski premijerliga{ ostaje bez Uprave. Naime, Rizvanovi} je u mailu upu}enom u ponedjeljak iza 17 sati predsjedniku Skup{tine bordo kluba Adnanu Had`imuratovi}u najavio svoj odlazak, ali je na kasnijem sastanku, dobiv{i podr{ku predstavnika navija~kih udru`enja, i odlu~io nastaviti zapo~eti posao u ko{evskom premijerliga{u. “Stav armije navija~a Sarajeva je da pru`aju jednoglasnu podr{ku aktuelnom Upravnom odboru. Spremni smo pomo}i klubu u situaciji kada nije odr`ana Skup{tina, ~iji je rad blokiran. Po{to je postoje}a Uprava zapo~ela sistemske promjene, Rizvanovi} treba ostati na ~elu kluba, kako bi se stvari vratile na pravi kurs uo~i nastupa u evropskim utakmicama“ rekao je , predsjednik Udru`enja Bordo prijatelji 1946 Benjamin Isovi} i dodao: “Pomo} Udru`enja ne}e podrazumijevati kadrovsko uplitanje u bilo koje segmente djelovanja kluba. Podr{ka sa tribina je osnovni smisao na{eg postojanja zbog ~ega smo osnovani. Sastanak je protekao u prijatnoj atmosferi i ubudu}e }emo upu}ivati prijedloge i primjedbe jer to smatramo zdravim odnosom u klubu.“ Na posljednjem sastanku sa predstavnicima navija~kih udru`enja, u ime UO bordo kluba prisutni su bili predsjednik Amir Rizvanovi} i ~lanovi Edis Kusturica, Irfan Red`epagi}, Maid Deli} i Munir Talovi}.
Z. R.

[erif u ekipi Scheriffa: Vazha Tarkhnishvilli

iz pro{lih sezona, napraviti iskorak.” Podsje}anja radi, Sheriff je u protekle dvije sezone u grupnoj fazi Lige Evropa osvojio po pet bodova, uz jednu pobjedu, dva remija i tri poraza. Pro{le sezone su iz kvalifikacija za Ligu prvaka izbacili zagreba~ki Dinamo, nakon boljeg izvo|enja penala, a u grupnoj fazi su pobijedili kijevski Dinamo na doma}em terenu rezultatom 2:0. Isti taj Dinamo kasnije je u eliminacionoj fazi izbacio Manchester City, {to dovoljno govori o snazi moldavskog predstavnika.
J. LIGATA

Bojan Regoje novo poja~anje Olimpica
Bojan Regoje, doju~era{nji kapiten Slavije iz Isto~nog Sarajeva, novo je poja~anje Olimpica. Nakon uspje{no obavljenih pregovora, ovaj defanzivac je stavio paraf na dvogodi{nju vjernost premijeliga{u s Otoke. “Svjestan sam da sam do{ao u klub koji ima velike ambicije, ali najbitnije je da se na{e ambicije poklapaju. Ve} neko vrijeme sam u konktaktu sa ljudima iz Olimpica i veoma lako smo napravili kvalitetan dogovor. Olimpic je i protekle sezone pokazao da ima tim koji se mo`e boriti za sam vrh i tu sam do{ao da se u narednoj sezoni borimo za mjesta koja vode u Evropu. Mislim da }emo imati snage da do|emo do tog cilja“ rekao je Regoje. ,

Poginuo ruski sudija Petai
Jedan od najboljih ruskih fudbalskih sudija Vladimir Petai (38) poginuo je u nesre}i ruskog aviona tupoljev-134, koji se sru{io u ponedjeljak uve~e kilometar prije slijetanja na aerodrom u Petrozavodsku, na sjeverozapadu Rusije. U nesre}i su poginule 44 osobe, dok je osmero ljudi pre`ivjelo nesre}u. Avion, koji je letio na liniji iz Moskve, prilikom udara o tlo se raspolovio i zapalio. Petai se su|enjem po~eo baviti 1996. godine. Utakmice Prve ruske lige sudio je od 2003, a prije nekoliko dana sudio je svoju stotu liga{ku utakmicu. Pro{le godine uvr{ten je na listu FIFA.

48

SPORT

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

MirrorFootball pi{e

Materazzi raskinuo ugovor s Interom
Biv{i italijanski reprezentativac, 37godi{nji Marco Materazzi raskinuo je ugovor sa Interom u kojem je proveo posljednjih deset godina. Mada se naga|alo kako bi ovoga ljeta mogao zaklju~iti karijeru, Materazzi `eli odraditi jo{ jednu sezonu, ali van granica Italije. Neki italijanski mediji ve} su objavili vijest kako je na korak do prelaska u redove novog engleskog premierliga{a Queens Park Rangersa. Materazzi je stigao u Inter 2001. godine i u milanskom klubu je odigrao 184 utakmice i zabio 18 golova. Igrao je i za Perugiu, Everton, Trapanu i Marsalu. U dresu talijanske reprezentacije skupio je 41 nastup i zabio dva gola. U karijeri je osvojio pet scudetta, ~etiriKupa i Ligu prvaka, a s reprezentacijom naslov svjetskog prvaka 2006. godine.

Villas-Boas novi trener Chelsea?
Naga|a se da je vlasnik londonskog kluba Roman Abramovi~ ve} pristao platiti otkupnu cijenu od 15 miliona eura za trenera Porta
Biv{i asistent Josea Mourinha za vrijeme boravka u Chelseu, a sada{nji trener Porta, Andre Villas-Boas, na pra gu je po vrat ka u Lon don, pi {e Mir ror Foo tball. Na ga|a se da je vla snik Chelsea Roman Abramovi~ ve} pristao platiti otkupnu cijenu od 15 miliona eura za portugalskog stru~njaka kojeg mno gi na zi va ju mi ni Mourinho. Engleski mediji navode da ~ak postoji mogu}nost da mladi Portugalac zasjedne na klupu zajedno s is ku snim Ho lan|ani nom Guusom Hiddinkom, no to je ve} ne{to {to }e se te{ko dogoditi. Za vri je me bo rav ka na Stamford Bridgeu kada je trener bio Jose Mourinho, VillasBoas je bio zadu`en za detaljne takti~ke izvje{taje o protivni~kim ekipama. Rastao se s Mourinhom 2009. kako bi po~eo samostalni trenerski posao u Academici de Coimbra, da bi pro{log ljeta stigao u Porto s kojim je osvojio portugalsko prvenstvo (bez poraza) i naslov pobjednika Evropske lige. Predsjednik Porta Pinto da Costa nagla{avao je da VillasBoas ne ide nikamo, me|utim pro{log vikenda promijenio je pri~u. “Tre ner Vil las-Bo as ima ugovornu klauzulu od 15 miliona eura. Ukoliko neko ponudi tu cijenu i on po`eli oti}i, mi tu vi {e ni {ta ne mo`emo uraditi“ jasan je bio , da Costa. Porto i Chelsea odbili su komentarisati ovaj slu~aj.

Tottenham sprema Modri}u novi ugovor
Dok se Tottenham Luki Modri}u sprema ponuditi novi ugovor kojim bi se njegova sedmi~na pla}a pobolj{ala, on se sprema ispri~ati navija~ima zbog ishitrene izjave o `elji za prelaskom u Chelsea... Modri} }e poku{ati uvjeriti navija~e, ali i ~elnike kluba, da je i dalje sretan u klubu te da je njegova izjava krivo protuma~ena. Predsjednik Tottenhama Daniel Levy u kontaktu je s Modri}evim menad`erom Marijem Mami}em, koji mu je objasnio da Luka `eli ostati i idu}e sezone u ekipi. Predsjednik Levy i menad`er Harry Redknapp svjesni su da 45.000 funti sedmi~no nije zadovoljavaju}a pla}a za Modri}a, koji bi u Chelseu primao oko 130.000. Me|utim, kako spursi nisu u mogu}nosti dati Luki toliko, ponudit }e hrvatskom reprezentativcu 75.000 funti sedmi~no.

Blizu povratka na Stamford Bridge: Andre Villas-Boas

Puel smijenjen s klupe Lyona
Claude Puel smijenjen je s trenerske klupe Lyona, kluba ~ije boje brani bh. reprezentativac Miralem Pjani}. Do ras ki da sa ra dnje do {lo je o~ekivano, nakon jo{ jedne sezone u kojoj je 49-godi{nji trener propustio odvesti lavove do trofeja. “Lyon `eli objaviti odlazak Claudea Puela koji od danas (ponedjeljak) vi{e nije na{ trener“ stoji u britkom sa, op{tenju kluba s Gerlanda na njihovoj web stranici. U tri posljednje sezone, koliko je Puel vodio ekipu, Lyon nije osvojio niti jedan trofej. Lo{ dojam dodatno poja~ava ~injenica da je u trenutku Puelova preuzimanja ekipe, Lyon bio na nizu od sedam uzastopnih naslova francuskih prvaka. Ina~e, dosada{njeg trenera Lyona ugovor je vezivao jo{ godinu, a finansijski epilog prijevremenog raskida

zasad nije poznat. Kao najizgledniji kandidat za preuzimanje upra`njene trenerske klupe, kroz francuske se medije spominje ime Remija Gardea (45), aktuelnog

direktora klupskog omladinskog pogona i biv{eg francuskog reprezentativca kojem }e to u slu~aju anga`mana biti prvi samostalni posao u trenerskoj karijeri.

Prijateljski susreti uo~i Copa Americe

Po ~etiri gola Argentine i ^ilea
[ev~enko produ`io ugovor s Dinamom
Kijevski Dinamo potpisao je novi ugovor sa Andrejom [ev~enkom. Iako se naga|alo da bi 34-godi{nji lider kijevskog {ampiona, nekada jedan od najboljih fudbalera svijeta, po okon~anju Evropskog prvenstva 2012, koje se igra u Poljskoj i Ukrajini, mogao zavr{iti karijeru, predsjednik Igor Surkis je objavio vijest da je produ`en ugovor koji je isticao krajem 2012. na najmanje jo{ jednu sezonu. Vijesti da namjerava prestati sa aktivnim igranjem demantovao je i sam [ev~enko. “Ne namjeravam jo{ zavr{avati karijeru. Iako imam 34 godine, jo{ se osje}am dobro i u`ivam u igri. Kada osjetim da vi{e ne mogu udovoljiti svim zahtjevima, tada }u i objaviti da prestajem igrati“ komentarisao je Andrej situ, aciju oko svog odlaska iz fudbala. Za desetak dana, ta~nije 1. jula, po~inje tradicionalno ju`noameri~ko reprezentativno nadmetanja Copa America. Reprezentacije Argentine i ^ilea odigrale su prijateljske susret sa Albanijom i Estonijom i postigle identi~ne pobjede od 4:0. Reprezentativci Argentine su na Monumentalu u Buenos Airesu bez mnogo muke savladali prili~no oslabljeni sastav Josipa Ku`e. Albanci su zaista igrali podre|enu ulogu, a o tome dovoljno govori podatak da nijednom nisu {utnuli na gol doma}ina. Golove za Argentinu postigli su Lavezzi u 6, Messi 43, Aguero 75. i Tevez u 90. minutu. Povratnik u najbolju selekciju, legendarni Javier Zanetti, nastupio je 140. put u argentin-

Alexis Sanchez bio je strijelac jednog gola za ^ile

skomdresu, {to je nacionalnirekord. Argentina otvara kontinentalnoprvenstvoJu`neAmerike dvobojem u La Pazu protiv Bolivije u prvom kolu A grupe.

Najbolji igra~i ^ilea su u ponedjeljak u svojoj provjeri u Santiago de Chileu pobijedili Estoniju sa 4:0. Golove su postigliFernandez u 21, Ponce u 41,

Suazo u 45. minutu sa 11 metara, a seriju je zaklju~io razvikani Udineseov napada~ Alexis Sanchez, meta evropskog prvaka Barcelone, u 50. minutu.

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

49

WIMBLEDON Braniteljica naslova se vratila pobjedom

Serenine suze radosnice
Nakon jednogodi{nje pauze, Amerikanka zbog povrede u suzama do~ekala pobjedu nad Rezai Federer, Roddick, Wozniacki rutinski do drugog kola • Ispala Jankovi}, Ljubi~i} bolji od ^ili}a
Serena Williams u suzama je do~ekala pobjedu na centralnom terenu Wimbledona nad Aravane Rezai. Nakon jednogodi{nje pauze zbog povrede, braniteljica naslova uspje{no se vratila na najdra`i turnir koji je u pro{losti osvajala ~etiri puta: “Obi~no ne pla~em, ne znam {ta mi je. Iza mene je u`asno te{ka godina i nikada nisam ni zami{ljala da bih ponovo mogla biti ovdje“ kazala je mla|a ses, tra Williams nakon pobjede od 2:1 (6:3, 3:6, 6:1) nad francuskom teniserkom. I dok Amerikanka sa pomije{anim osje}anjima do~ekala prolaz u drugo kolo, u `enskom dijelu turnira desilo se prvo veliko iznena|enje. Ve} na prvoj prepreci zapela je 15. nositeljica, Srbijanka Jelena Jankovi} koju je sa 2:1 (5:7, 6:4, 6:3) pora zi la [pa njol ka Ma ria Jo se Martinez Sanchez. Njenim primjerom, me|utim, nije se povela prva nositeljica. Dankinja Caroline Wozniacki rutinski je odradila zagrijavanje pred bitnije me~eve savladav{i u dva seta Parru Santonju iz [panije prepustiv{i joj tek tri gamea - bilo je 6:2, 6:1.
Serena Williams: Pobjedom u odbranu naslova
Reuters

Kod tenisera su lake pobjede ostvarili Roger Federer i Andy Roddick koji su u tri seta bili bolji od Kazahstanca Mihaila Kuku{kina, odnosno Nijemca Andreasa Becka. Ivan Ljubi~i} je u hrvatskom duelu pobijedio Marina ^ili}a sa 3:1 (7:6, 3:6, 6:3, 6:4) i pro{ao u drugo kolo Wimbledona. Bio je ovo drugi me|usobni ogled

dvojice najboljih hrvatskih tenisera i druga pobjeda Ljubi~i}a nakon Indian Wellsa prije tri godine. U drugom kolu Ljubi~i} }e igrati protiv Ukrajinca Sergija Stahovskija kojeg je pobijedio dva puta u dosada{nja tri me~a. Va`niji rezultati prvog kola, teniseri: Simon (Fra, 15) - RogerVasselin (Fra) 4:6, 6:4, 6:3, 7:6(3),

Karlovi} (Hrv) - Tipsarevi} (Srb, 23) 7:5, 3:1, predaja, Roddick (SAD, 8) - Beck (Njem) 6:4, 7:6(6), 6:3, Del Potro (Arg, 24) - Cipolla (Ita) 6:1, 6:4, 6:3, Federer ([vi, 3) - Kuku{kin (Kaz) 7:6(2), 6:4, 6:2, Verdasco ([pa, 21) - [tepanek (^e{) 2:6, 4:6, 6:3, 7:6, 9:7, Ljubi~i} (Hrv) - ^ili} (Hrv, 27) 7:6(2), 3:6, 6:3, 6:4, Troicki (Srb, 13) - Gonzalez (Arg) 3:6, 6:0, 7:6(3), 6:3, Fer-

rer ([pa, 7) - Paire (Fra) 6:4, 6:4, 6:4, Tomic (Aus) - Davidenko (Rus, 29) 7:5, 6:3, 7:5, Baghdatis (Kip, 32) - Blake (SAD) 6:4, 6:2, 6:7(5), 4:6, 6:4, Lu (Tpe) - Robredo ([pa) 6:4, 6:4, 6:1, Gonzalez (Chi) - Dolgopolov (Ukr, 20) 6:3, 6:7(6), 7:6(3), 6:4,, \okovi} (Srb, 2) - Chardy (Fra) 6:4, 6:1, 6:1, Nalbandian (Arg, 28) - Reister 7:5, 6:2, 6:3, Llodra (Fra19) - Ward (VBr) 6:3, 7:6(4), 6:3, Ju`nji (Rus, 18) - Monaco (Arg) 4:6, 6:2, 6:2, 4:6, 6:4, Mayer (Njem, 20) - Evans (VBr) 7:6(5), 7:6(1), 3:6, 6:4, Teniserke: S. Williams (SAD, 7) - Rezai (Fra) 6:3, 3:6, 6:1, Martinez Sanchez ([pa) - Jankovi} (Srb, 15) 5:7, 6:4, 6:3, Pavlju~enkova (Rus, 14) - Curenko (Ukr) 6:4, 7:6(3), Hantuchova (Svk, 25) Diat~enko 4:6, 7:6, 6:3, Kvitova (^e{, 8) - Glatch (USA) 6:2, 6:2, Vinci (Ita, 29) - Du{evina (Rus) 7:5, 6:2, Petkovic (Njem, 11) - Foretz Gacon (Fra) 6:3, 6:4, Pironkova (Bug, 32) - Giorgi (Ita) 6:2, 6:1, Wozniacki (Dan, 1) - Parra Santonja ([pa) 6:2, 6:1, Azarenka (Blr, 4) Ribarkova (Svk) 6:4, 3:2 - predaja, Peng (Kina, 20) - Flipkens (Bel) 6:0, 6:4, Czink (Ma|) - Stpsur (Aus, 10) 6:3, 6:4, Bartoli (Fra, 9) - Pliskova (^e{) 6:0, 6:2. M. I.

Thomas uhap{en
s la`nim paso{em
Avellinovu ko{arka{ku zvijezdu i MVP regularnog dijela sezone Oscara Thomasa policajci su zaustavili pri dolasku na rimski aerodrom iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. Omar Abdul Thomas zaustavljen je zbog posjedovanja slovenskog paso{a za koji se utvrdilo da je falsifikat. Slovenski mediji, koji su ve} ranije sumnjali u autenti~nost dokumenta s kojim je igra~ nastupao u italijanskom prvenstvu kao Slovenac i na to upozorili Ministarstvo vanjskih poslova, sumnjaju da mu je paso{ nabavio njegov agent. Kako bilo, igra~ ro|en u Philadelphiji morat }e Italijanima objasniti kako je stigao do tog dokumenta, a za ovakve prekr{aje predvi|a se od jedne do ~etiri godine zatvora.

Gasol u Minnesotu

- Love u Lakerse?
Ameri~ki mediji u konstantnoj su potrazi za {to ve}im ovoljetnim transferom, pa su se dokopali informacije o mogu}em tradeu Minnesote Timberwolvesa i LA Lakersa. Kako prenosi izvor blizak klubu iz Hollywooda, stvari su jednostavne. Pau Gasol oti{ao bi prema Minnesoti, dok bi Kevin Love stigao u Los Angeles, bez dodatnih pickova, igra~a iz drugih klubova ili pak nov~anih kompenzacija. Navodno Wolvesi `ele Rickyu Rubiju dovesti najboljeg [panca, dok bi Lakersi rado osvje`ili ekipu s jednim od najperspektivnijih visokih igra~a lige. Me|utim, ako }e pravo glasa imati {panski superstar, razmjena se ne}e dogoditi.

Me|unarodni ko{arka{ki turnir Vogo{}a 2011.

Jelenje Dra`ice najbolje
U Vogo{}i je zavr{en {esti me|unarodni ko{arka{ki turnir prijateljstva za juniore i kadete, pod nazivom Vogo{}a 2011, a u obje konkurencije slavili su igra~i KK Jelenje Dra`ice iz Hrvatske. Za najboljeg igra~a u kadetskoj konkurenciji progla{en je Dra gan Ben der (Je le nje Dra`ice), dok je titulu najboljeg strijelca ponio Simon Haris - James (Vogo{}a). Kod juniora, najbolji igra~ je Arian Do{en (Jelenje Dra`ice), a najefikasniji sa 68 poena bio je Emir Gu{o (Vogo{}a).

“Moja `udnja je ostanak s Lakersima. Nemam kontrolu nad time ali `elim ostati Laker koliko god dugo mogu, kako bi bio u mogu}nosti poku{ati osvojiti {to ve}i broj prvenstava“ jasan je Gasol. ,

Pao dogovor Prije dva mjeseca Roman Lisac srame`ljivo je najavio makedonski klub MZT u sljede}em izdanju NLB ligi. “Vidjet }emo da li je klub iz Makedonije spreman ispuniti zahtjeve lige, {to zna~i da li }e mo}i garantirati solidnu ekipu koja bi nastupala u na{oj ligi“, pri~ao je tada prvi ~ovjek lige Ro-

Makedonci u NLB ligi
man Lisac. Sada, nakon skoro dva mjeseca, taj uvjet je navodno ispunjen i ko{arka{ki klub MZT iz Skoplja treba zaigrati regionalnu ligu. Me|utim, ~elnici makedonskog predstavnika i rukovodstvo lige u Ljubljani su postigli dogovor o pristupanju MTZ-a ligi tek od sezone 2012/2013.

Kona~an plasman na turniru: kadeti: 1. Jelenje Dra`ice, 2. Vogo{}a, 3. Basket In i 4.

Ko njic; ju ni ori: 1. Je le nje Dra`ice, 2. Konjic, 3. Maksimir, 4. Vogo{}a.

50

SPORT

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Za nastup na BVA turniru u Srbiji

Sjednica Izvr{nog odbora RSBiH

Raskid ugovora
Juniorke se okupljaju u Gacku

sa Ra|om
[to se ti~e njegovog nasljednika, o tome je rano govoriti. Sada }e uslijediti raspisivanje konkursa za novog selektora, kazao je generalni sekretar RSBiH Smajo Kara~i}
Na ju~era{njoj sjednici Izvr{nog odbora Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine odr`anoj u Sarajevu odlu~eno je da se Predsjedni{tvu RSBiH prenese zaklju~ak IO RSBiH kojim se krovnom tijelu Rukometnog saveza BiH nala`e da raskine ugovor sa dosada{njim selektorom rukometne reprezentacije BiH Vojislavom Ra|om. Prema rije~ima generalnog sekretara Rukometnog saveza BiH Smaje Kara~i}a, u najskorije vrijeme }e biti raspisan konkurs za imenovanje novog selektora koji }e naslijediti Ra|u, pod ~ijim je rukovodstvom reprezentacija BiH u proteklim kvalifikacijama za odlazak na EP 2012. upisala pet poraza i jedan remi u gruBo{kovi} (Bile}a), Ana Gaji} (Gacko), Bojana Zeljkovi} (Modri~a), Milica Ivkovi} (Bile}a), Ilijana Jovovi} (Vi{egrad), Vera Kosti} (Br~ko), Helena Ko{uti} (Gacko), Emina Kuli} (Gra~anica), Sara Lepi} (Kakanj), Sonja Milanovi} (Br~ko), Arijana Okuka (Br~ko), Katarina Popovi} (Gacko), Maja Risti} (Br~ko), Verica Simi} (Bijeljina), Ajla Husi} (Sarajevo). Odbojka{ice }e pripreme za nastup u Srbiji obaviti u Gacku od 25. juna do 5. jula 2011. godine.
Nije vi{e selektor: Vojislav Ra|a

Vidakovi} objavio

spisak od 16 odbojka{ica
@enska juniorska odbojka{ka reprezentacija BiH takmi~it }e se na turniru BVA zajedno sa jo{ osam reprezentacija zemalja ~lanica BVA. Turnir }e se igrati u Ivanjici (Srbija) od 6. do 10. jula 2011. godine. BiH se nalazi u grupi B sa doma}inom Srbijom i Makedonijom. Tim povodom selektor bh. juniorki Zoran Vidakovi}, objavio je u`i spisak od 16 odbojka{ica. Na spisku se se na{le sljede}e odbojka{ice: Edina Begi} (Bile}a), Dajana

Zavr{en taekwondo turnir Olympic open 2011.

pi 1 sa Ma|arskom, Makedonijom i Estonijom te tako ostala bez u~e{}a na najja~oj evropskoj smotri za rukometa{e naredne godine u Srbiji. „Ra|a vi{e nije selektor rukometne reprezentacije BiH. Stavljena je ta~ka na taj slu~aj. [to se ti~e njegovog nasljednika, o to-

me je rano govoriti. U svakom slu~aju, sada }e uslijediti standardna procedura, a to je raspisivanje konkursa za novog selektora. O imenima eventualnih kandidata sada ne bih htio govoriti“ kazao je generalni sekre, tar RSBiH Smajo Kara~i}.
G. V.

Selekciji Irana prvo mjesto
Taekwondo tim Irana osvojio je prvo mjesto na 6. me|unarodnom prvenstvu Olympic open 2011. koji je odr`an na Ilid`i. Na turniru je nastupilo 250 takmi~ara iz Irana, Turske, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Najbolji takmi~ari kod seniora i seniorki su Muhamed Huki} i Dragana Gladovi}. U juniorskoj konkurenciji najuspje{niji su bili Arnela Muki} i Milo{ Gladovi}, a u kadetskoj Ammar ]ati} i Marija Vu~eti}, dok su kod mla|ih kadeta prva mjesta osvojili Dominik Grajfe{tajn i Jana Bogdanovi}. Organizator takmi~enja bio je Ta-

U @RK Borac rade punom parom

Prioritet zadr`ati
postoje}i igra~ki kadar
U redovima Borca, aktulenih prvakinja BiH u rukometu, radi se punom parom u pripremi za narednu sezonu. U klubu su u toku pregovori s igra~icama oko produ`enja saradnje, a treneru Banjalu~anki Radetu Un~aninu, prioritet je da se zadr`i postoje}i igra~ki kadar. “Prvenstveno `elimo da ova ekipa ostane na okupu, te da uz jedno ili dva poja~anja, {to spremniji do~ekamo novu sezonu. Istina je da je u pro{loj sezoni sav teret pao na svega {est igra~ica i da najvi{e zbog povrede Tanje Keki} nismo uspjeli odbraniti Kup u Mostaru“ rekao je Un~anin, te do, dao da }e sljede}e sezone biti mnogo te`e odbraniti titulu prvaka. “Ko pre`ivi sljede}u sezonu - pri~a}e. Sigurno je da }e

ekwondo klub Zlatni ljiljani, u kojem su prezadovoljni nastupima svojih ~lanova, juniorke Arnele Muki} i kadeta Ammara ]ati}a, koji su osvajanjem naslova pobjednika u svojim uzrasnim kategorijama dokazali da posjeduju veliki kvalitet. G. V.

Krah austrijskih rukometa{a u kvalifikacijama za EP 2012.

U Borcu u toku pregovori s igra~icama

Andersson oti{ao, tra`i se novi selektor
Austrijski rukometni savez i selektor rukometne reprezentacije ove dr`ave Magnus Andersson sporazumno su prekinuli ugovor. Iz Rukometnog saveza Austrije najavili su da }e u narednih nekoliko dana obaviti razgovore s poten ci jal nim kan di da ti ma za upra`njeno mjesto selektora reprezentacije. [vedski stru~njak Magnus Andersson, koji je 90-ih godina pro{log vijeka ubrajan me|u najbolje rukometa{e svijeta (odigrao 307 utakmica za reprezentaciju [vedske, postigav{i 922 gola, dva puta osvajao naslov svjetskog prvaka s {vedskom reprezentacijom, 1990. i 1999.) nije uspio odvesti selekciju Austrije na EP 2012. u Srbiji. Austrija je sa sedam bodova

prvenstvo biti interesantnije i neizvjesnije jer smo dobili velike konkurente u Zrinjskom, Katarini, Miri i Ilid`i. Bi}e nam mnogo te`e ostvariti na{e ciljeve i osvojiti novu titulu“ , smatra Un~anin. Pripreme Borca najvjerovatnije }e po~eti 1. avgusta, a prema rije~ima predsjednice kluba Verice ^iv~i}, upitno je

njihovo u~e{}e u Evropi i regionalnoj ligi. “Za Evropu je gotovo sigurno da ne}emo igrati, ali se jo{ uvijek lomimo oko regionalne lige. Finansijska situacija je takva da nemamo mnogo izbora, ali jo{ rje{avamo neke stvari pa }emo vidjeti {ta }e se desiti“ kazala je , A. K. ^iv~i}.

Bh. bokseri zavr{ili nastupe na EP-u u Ankari
Bez anga`mana: Magnus Andersson

Bo{njak izgubio od Bouhenia
Svi ~lanovi bokserske reprezentacije okon~ali su takmi~enje na Evropskom prvenstvu za seniore, koje se od 16. do 24. juna odr`ava u Ankari. Nakoneliminacije{estorice bh. boksera u preliminarnojfaziturnira, posljednji bh. predstavnik na najja~ojevropskojsmotriboksa bio je ~lan BK Ilid`a D`emal Bo{njak, koji je u 2. kolu izgubio od francuskog reprezentativca Abdelkadera Bouhenia na poene. Bo{njak je bio i jedini bh. bokser koji je izborio pobjedu na ovogodi{njem Evropskomprvenstvu, savladav{i u 1. kolureprezentativca Crne Gore Bo{ka Dra{kovi}a. Boje bh. boksa na EP-u 2011. godine u glavnom gradu Turske branili su Ismet @eri}, D`emal Fetahovi}, VeliborVidi}, DanijelTopalovi}, D`emal Bo{njak, Damir Beljo i Mane Mar~eta. G. V.

osvojila tek tre}e mjesto u kvalifikacionoj grupi 5 iz koje su u~e{}e na najja~u evropsku smotru obezbijedile prvoplasirana Njema~ka i drugoplasirani Island. Austrija je u grupnoj fazi takmi~enja bila bolja tek od posljednjeplasirane Latvije, koja je sa {est bodova tako|e ostala bez plasmana na EP. G. V.

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
IZDAJEM 2,4,6 krvetne apartmane u Podgori. Tel. 00385 21 625-065. IZDAJEM poslovni prostor kod op}ine Stari grad, 25m2. Mob. 061/563-292. IZDAJEM poslovni prostor, plato Skenderija, 8,50m2. Mob. 061/480-207. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522-815. IZDAJEM jednosoban namje{ten na ^. Vili, X sprat, sun~an, tel, kablovska, inter, renoviran. Tel. 061/715-607 i 062/942-142. IZDAJEM dvosoban stan 74m2 luksuzno namje{ten, s.B.Ba{agi}a 500KM. Tel. 061/177-610. IZDAJEM u centru, Alipa{ina kod Rajfhajzen banke namje{ten apartman za jednu osobu, 500KM. Tel. 061/205-235. IZDAJEM kancelarijski prostor 30m2 kod Vatre, Ul. ]emalu{a 4. Tel. 061/205-235. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 061/200-864. ILID@A, centar, dvosoban namje{ten, centralno, adaptiran, dvjema studenticama ili zaposlenim, 200KM po osobi. Mob. 061/999-981. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544. GARA@A - Kranj~evi}eva ispod Konzuma, vl. 1/1, povoljno, mo`e i iznajmljivanje. Mob. 061/869-396. PRODAJEM dvoiposoban stan 66m2, ^engi} Vila 2, kod Merkur centra, otoka, cen. grij. VP. Mob. 066/488-818. PRODAJEM vikend imanje, 2 dunuma vo~njaka i ba{te, nova ku}a 10x8, 2 gara`e zidane, cijena po vi|enju i dogovoru. Tel. 061/352-112. PRODAJEM stan, strogi centar, 64m2, IV sprat, plinsko grijanje. Mob. 066/201-411. DOLAC Malta, jednosoban stan 37m2, ul. Ferde Hauptmana, V sprat, 75.000 KM. Tel. 061/890-979. PROAJEM ili izdajem stan 141m2, ravne Ciglabe. Mob. 063/419-296. PRODAJEM na M. Dvoru, Kotromani}eva, 116m2, II sprat + 2 gara`na mjesta. tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru kod Lovca, ul. Petrakijna 106m2, II sprat, odli~an.Tel. 061/205-235. PRODAJEM na M. Dvoru, Valtera Peri}a 3/IV, 100m2, odli~no stanje, 75000 eura. Tel. 061/205235. PRODAJEM u centru 40m2 jednoiposoban sve novo, Ul. Tina Ujevi}a. Tel. 061/205-235. PRODAJEM Grbavi~ka 90m2 eta`no grijanje, sve novo, 100.000 eura. tel. 061/205-235. NOVA ku}a sa oku}nicom u Fo~i, pored KP Doma, mo`e i zamjena za stan ili ku}u u Sarajevu. Mob. 061/498-743. PRODAJEM u Hrasnom, Aleja Lipa 53m2, renoviran, ekstra stanje, 110.000KM sa novim stvarima. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Isto}nom Sarajevu, Tilava vikendica 70m2 + 1500m2 oku}nice, struja, voda, asfalt. tel. 061/205-235. PRODAJEM u Kiseljaku put prema Lepenici, vikendica 70m2 + 1400m2 oku}nice, ljetnikovac, bazen, eta`no grijanje, 30.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM stan bez posrednika povoljno Ul. Avde Jabu~ice, mo`e zamjena za Trebinje. tel. 033/810-572, 061/438-855. PRODAJEM stan povoljno u Hrasnici 54m2. Tel. 062/229-677. PRODAJEM jednosoban adaptiran useljiv stan 40m2, M. Dvor. Tel. 061/715-543. PRODAJEM jednosoban stan renoviran 38m2 + balkon, centr. grijanje, V sprat, dva lifta, Ul. Aleja Lipa, Hrasno. Tel. 061/838-055. PRODAJEM poslovni prostor 70m2 kod studentskih domova na Bjelavama. tel. 061/911324. PRODAJEM zemlji{te na Dobrinji 5 — Ned`ari}i, 5359m2. Tel. 061/209-930. PRODAJEM na Ilid`i-Plandi{te, Ul. Bosanski ljiljana 17 kod nove d`amije, 150m2, 150m2 oku}nice, papiri uredni 1/1. Tel. 062/319-563. PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te Gunjani (Tar~in-Kre{evo) 1066m2 uz potok pitke vode. Tel. 033/453-607. PRODAJEM na Poljinama 2847m2, struja, voda sa gra|evinskom dozvolom. Tel. 061/608-962. PRODAJEM jednosoban adaptiran stan 44m2 u Sarajevu, Ul. Adema Bu}e 7/3, cijena 35.000 eura ili mijenjam za odgovaraju}i u Trebinju, E-mail: nvulic62@gmail.com Tel. 065/369-847. PRODAJEM-izdajem gara`u, centar - Marijin Dvor, Kranj~evi}eva, povoljno po dogovoru. Mob. 061/869-396. PRODAJEM 2. ku}e na Jablani~kom jezeru 476m2 i 330m2, sve opremljeno. Apartman u Neumu 46m2 i apartman 60m2, mo`e i zamjena za Sarajevo. Mob. 061/573-640. PRODAJEM razne parcele u Federaciji i R. Srpskoj, ku}u i lokal u centru Gora`da oko 500m2 + oku}nica. Mob. 061/573-640. PRODAJEM stan u ul. Envera [ehovi}a, 56m2 i stan u centru Vogo{}e, 50m2. Mob. 061/573-640. RAKOVICA, prodajem ku}u 10x12 pr. sp. pot. sa 1200m2 zemlji{ta i sremskim bunarom pun vode, cijena po dogovoru. Mob. 062/649825. PRODAJEM stan, Zagreba~ka 2d, 64m2, cen. grij. 2 balkona, podrum, lift. Mob. 065/495660. PRODAJEM stan u Neumu, do hotela Sunce, 44m2 sa terasom 40m2. Tel. 062/917-704. STAN 82m2, V.P. 85m2, I kat, centar. Mob. 061/299-911. GRA\EVINKI plac 1.800m2, 5.000m2, 3.000m2, Ned`ari}i. Mob. 061/299-911. KU]A, Kova~i, 150m2, bara`a na 300m2 placa. Mob. 061/299-911. STAN u ul. Kranj~evi}evoj, 70m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN u ul. Ferhadiji, 105m2, III sprat. Mob. 061/299-911. POSLOVNI prostor, 100m2, Hrasno. Mob. 061/299-911. POSLOVNI PROSTOR, 150m2, 180m2, 40m2, centar. Mob. 061/299-911. STAN, ul. Mar{ala Tita, 147m2, 121m2, 123m2. Mob. 061/299-911. STAN, 64m2, II kat, ul. Radi}eva, centar. Mob. 061/299-911. STAN, 57m2, I kat, H. Idrizova, centar. Mob. 061/299-911. STAN, Ciglane, 82m2, gara`a. Mob. 061/299911. STAN 66m2, IV kat, ul. Patriotske lige, centar. Mob. 061/299-911. PRODAJEM stan 80m2, 4 sprat, Ul. Kulovi}a. Mob. 061/225-164. PRODAJEM staru bosansku ku}u na sprat, sa dvori{tem, kod Vije}nice, Ul. Telali 15, 95.000 KM, mo`e i zamjena za stan. Mob. 062/656-270. PRODAJEM stan u ul. Kralja Tvrtka br. 14/3, 77m2, cijena 200.000 KM. Tel. 058/483-561. PRODAJEM lijepa bosanska ku}a sa avlijom i terasom, cijena 105.000 eura. tel. 239-910. PRODAJEM dvosoban stan u centru studenticama, zaposlenim djevojkama. Tel. 033/442331. PRODAJEM povoljno dvosoban stan 54m2, 1 sprt, na Grbavici. Mob. 061/157-348. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. tel. 061/199845, 665-845. POLJINE 2.840m2 i devastirana, ku}a sa kompletnom infrastrukturom i odobrenjima gradnje. Mob. 061/608-962. PRODAJEM na Ni{i}ima dvije parcele u crnogori}noj {umi idealno za odmor dobar prilaz, struja, voda. Tel. 061/169-863. PRODAJEM na Grbavici 53m2, III sprat. tel. 061/709-751. PRODAJEM garsonjeru novogradnja 36m2, VIII sprat Ne|ari}i, cijena 57000 KM. Tel. 061/509-259. PRODAJEM stan na D. Malti 72m2, dva mokra ~vora, III sprat. Tel. 521-362. PRODAJEM zemlji{te 4.000m2, Gornji Vele{i}i, 3km od `eljezni~ke stanice. Mob. 062/146565. PRODAJEM dvosoban konforan stan u Ul. Grbavi~ka 56/4, 54m2, cijena 2000KM/m2. Tel. 061/528-169, 646-281. PRODAJEM stan u Ne|ari}ima novogradnja 59m2, cijena 1500KM/m2. Tel. 061/509-259. PRODAJEM trosoban stan 90m2, strogi centar, kod alipa{ine d`amije. Mob. 061/183-171. PRODAJEM trosoban stan I kat, terasa, dvori{te, ostava, klima, kamin, Katedrala. tel. 061/349-177. VIKENDICA, Rakovica, dva objekta, ekstra ure|ena, 130.000 KM. Tel. 538-798. STAN na Logavinoj, 51m2, skoro adaptiran, (mogu 2 rate), 135.000 KM. Mob. 061/245-900. GRBAVICA, [oping, troiposoban stan 85m2/2.000 KM, renoviran, sa gara`om. Tel. 617-742, 061/964-797. PRODAJEM u strogom centru stan 100m2, II sprat, balkon sve novo. tel. 070 210-971. PRODAJEM stan 40m2, II kat sve novo strogi centar. Tel. 070/210-971. PRODAJEM u \enovi}ima 100 metara od mora stanovi od 20-60m2, cijena od 900 eura/m2. Tel. 061/205-235. STAN u ulici Muse ]azima ]ati}a br. 16, 105m2, rtoiposoban. tel. 033/533-828 i Mob. 061/984-073. PRODAJEM ku}u sa 6 dunuma zemlje i vo~njakom uz asfaltni put i svim priklju~cima sa gara`om i podrumskim prostorijama u Zoviku op}ina Had`i}i, 20km od centra Sarajeva. Mob. 061/527-621 i 062/529-466. PRODAJEM stan 121m2, 2500KM/m2, centar-Dalmatinska, vp. Tel. 033/221-533. STAN 56m2-^. Vila, 51m2, Grada~a}kaOtoka, 83m2 Ilid`a-T. Me|e, 49m2-Ilid`a-B. gazija. Mob. 061/177-711. STAN kod Pivare 68m2, ^ekalu{a 68m2/VP, 70m2-^ekalu{a ~ikma. Mob. 061/177-711. CIGLANE 76m2, Ko{evsko brdo 83m2 i 49m2. Mob. 061/177-711. POFALI]I 77m2-Kolodvorska, 57m2/3 sprat, M. Dvor-Turhanija. Mob. 061/177-711. STAN 53m2/2 sp. D`. Bijedi}a, 59m2/3 sprat, Hrasno. Mob. 061/177-711. KU]E: Sagrd`ije, ^ordad`ina i Bistrik. Mob. 061/177-711. NOVA vikendica na Ni{i}ima i 2 dunuma zemlje. Mob. 061/177-711. STAN 83m2+gara`a-Ciglane, 94m2, A. [anti}a, Katedrala 76m2. Mob. 061/177-711. STAN 38m2/VP, vl. R. Petrovi}a, nova cijena 68.000 KM, 43m2-Skenderija. Mob. 061/019236. PRODAJEM stan 117m2 kod Vje~ne vatre, II sprat. Mob. 061/252-663. PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 kod Doma armije i dvoiposoban 67m2 na Dolac Malti. Tel. 033/445-371. PRODAJEM trosoban stan 79m2 na Ilid`i kod Pejtona, II sprat. Tel. 061/101-950. PRODAJEM dvosoban komforan stan u centru Vogo{}e, cijena povoljna, bez posrednika. Mob. 061/101-969. PRODAJEM povoljno stan, 54m2, I sprat, na Grbavici, ul. Grbavi~ka. Mob. 061/157-348. STAN 60m2, III sprat, ul. Avdage [ahinagi}a, nov, 130.000 KM. Mob. 062/202-305. PRODAJEM na Grbavici-[oping troiposoban stan 85m2, 2100KM/m2, renoviran sa gara`om. Tel. 033/617-742, 061/964-797. PRODAJEM ku}u i 5 dunuma zemlje u Miljevini kod Fo~e. Tel. 033/691-161, 061/364-597. SKENDERIJA, nova zgrada, namje{ten jednosoban stan 42m2, et. grij. ogra|en balkon. Mob. 061/352-112. STAN 55m2, Dolac malta, M. Maruli}a, dvosoban, VP, pa. grij. balkon, 103.000 KM. Mob. 066/230-748. PRODAJEM gara`u povoljno na Dobrinji, Ul. Rudija Alva|a 10. Tel. 061/897-459. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM trosoban stan 77m2, Alipa{ino polje C faza, Ul. Bosanska

51

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM - prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM staru bosansku ku}u na sprat, Ba{~ar{ija, Telali 15, kod Vije}nice, za odgovaraju}i stan, mo`e i prodaja. Mob. 062/656270. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM u centru stan 70m2, II kat za dva odgovaraju}a. tel. 070210971. MIJENJAM stan 40m2 sve novo za straiju ku}u od Stona do Dubrovnika. Tel. 070210-971. CENTAR, samo sredi{te mijenjam ku}u sa ba{tom i gara`om za dva stana. Mob. 061/019-360 i 062/095-624. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

BRIJE[]E, povoljno prodajem ku}u sa 3 stana ili mijenjam sporazumno za stan. Mob. 061/350-448. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. POVOLJNO, bez posrednika, prodajem u strogom centru stan 90m2+terasa 30m2, 5 sprat, bez lifta. Mob. 061/908-575. STAMBENO - poslovni objekat, 900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na Ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321760. STAN 80m2, S. Grad, gara`a, pogodan za kancelarije, stara austrijska gradnja. Tel. 441-879, od 16 sati. PRODAJAM eta`irana dva stana u centru sa ba{tom. Mob. 061/133-883. TROSOBAN stan, centar Zenice i vikendica na Vla{i}u. Mob. 061/528-032. GRBAVICA 53m2/3 kat i 83m2/5 kat. Mob. 061/079-751. N. SARAJEVO, D. Malta, 52m2/9 sprat, 2 lifta, cen. grij. kupatilo adaptirano, 95.000 KM. Mob. 061/079-751. GRBAVICA-Zagreba~ka 33m2/1 kat, jednosoban, balkon, 79.000 KM. Mob. 062/156-882. UL. ALIPA[INA 66m2, 2 kat, preko puta alipa{ine d`amije, plin, 2.400 KM/m2. Mob. 062/156-882. POLA ku}e, atraktivna i sun~ana lokacija, Ke~ina, eta`. sve odvojeno stan 90m2+gara`a, velika terasa+ba{ta, mo`e manji stan+doplata. Mob. 061/173-947. PRODAJEM dvosoban stan u strogom centru, 54m2, tek adaptiran, odmah useljiv. Mob. 062/814-279. ALIPA[INO polje, prodajem namje{ten ~etverosoban stan, 5 kat, 2 lifta, balkon. Mob. 061/167-930. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM ku}u u Janji - Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. Tel. 033/447-095. PRODAJEM stan u centru, Vi{njik 33m2, vp. Tel. 061/299-91. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net RAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100m2, 220m2 dvori{ta. Tel. 447-940. KU]A Abdusthana 23, Kova~i, pogledati od 10-17 sati. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije gara`e i 750m2 vrta. Mob. 061/546-246. PRODAJEM stan 65m2, ul. Kulovi}eva br. 8 (kod hotela Bosna). Mob. 063/589-315. VIKENDICA-Rakovica, dva objekta, ekstra ure|ena, 130.000 KM. Tel. 033/538-798. STAN 71m2, Mejta{-Centar. Mob. 061/251-367. STAN 51m2 Otoka, 55m2 i 62m2 Grbavica, 57m2 M. dvor, 74m2 M.].]ati}a. Mob. 061/019-236. HITNO prodajem stan 56m2, 3 sprat, Ilid`a, komplet adaptiran, ugra|ena kuhinja. Mob. 061/019-236. KU]A sa 320m2 zemlji{ta u Porodice Foht. Mob. 061/019-236. STAN 70m2/4 spr. Jadranska, 57m2/3 spr. M. dvor, 55m2/1 spr. i 62m2/4 spr. Grbavica. Mob. 061/019-236.

IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Cijena sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223-941. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 033/200-455. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan, privatna ku}a, zaseban ulaz, na Bistriku. Mob. 061/928-632. IZDAJEM jednosoban stan konforan, Hrasno — Malta, na du`e vrijeme, namje{ten, centralno, kablovska, internet. Tel. 033/219-260 i 062/296-347. IZDAJEM jednoiposoban komforan stan, na du`e vrijeme, kod hotela Grand. Mob. 061/211945. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466-341, 062/823-739. IZDAJEM kancelarijski prostor 90m2 u centru grada pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sli~no. Tel. 061/546-246. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145122. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202-437, 061/226493. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija, cen. grij, cijena 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. JEDNOKREVETNA namje{tena soba, blizu studentskog Kampusa, cen. grij. kab. TV. Tel. 652-293. NAMJE[TEN stan 50m2, Ferhadija. Tel. 204-086. IZDAJEM poslovni prostor u centru, opremljen. tel. 061/385-009. NAMJE[TENA garsonjera, samici-samcu, blizu Centra. Mob. 061/358-772. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. STUDENT tra`i cimera (zasebna soba) kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM gara`u, Marindvor-Centar. Mob. 062/253-712. KOD Vije}nice, Babi}a ba{ta, izdajem garsonjeru namje{tenu. Mob. 061/809-763. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM kancelarijski prostor 30m2, ^emalu{a 4, centar strogi. Mob. 061/205-235. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, u Hrasnom, od 1.7. Mob. 063/717-908. IZDAJEM gara`u na Grbavici-[oping. Mob. 061/911-971. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420208. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBNO vi{e stanova za prodaju ili iznajmljivanje. Mob. 061/573-640. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713.

PONUDA
IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan 64m2, ^engi} Vila, kod Merkur centra, Otoka, studentima. Mob. 065/294-840. KOMFORNA garsonjera, za jednu ili dvije osobe, namje{tena, plin, telef. dvori{te, parking prostor. Mob. 061/869-396. IZDAJEM stan 105m2 Centar, stan 92m2 — Breka i stan na I i II spratu na Breci, sve namje{teno, stan na Skenderiji 60m2. Tel. 061/573640. IZDAJEM poslovni prostor 125m2, centar, prostor 76m2 Centar, prostor 80m2 Grbavica, razne ku}e za strance. Tel. 061/573-640. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru kod BBI studenticama ili zaposlenom bra~nom paru. Tel. 033/442-331 i 061/438-681. IZDAJEM stan 105m2, strancima zaposlenim, namje{ten, strogi centar, stan 60m2 — Skenderija, razne ku}e, extra opremljene za strance i poslovne mena|ere. Mob. 061/573-460. IZDAJEM namje{tene stanove: Grbavica I48m2, ^engi} Vila-64m2, ciglane-52m2, studentima. Mob. 066/488-818. IZDAJEM pos. prostor 190m2 kod bolnice Jezero, pogodan za sve namjene. Mob. 061/170254. IZDAJEM stan 40m2, u zgradi, P. Ribar, cen. grij. VP, na du`i period, od 1.8. zaposlenim. Mob. 061/173-947. POSLOVNI prostor, kan. tipa, Stup u krugu Energoinvesta, 700m2, tri eta`e, svi dogovori. Mob. 062/334-371. POSLOVNO-kancelarijski prostor 33m2, B. \ur|eva, 700 KM. Mob. 062/907-831. POSLOVNI prostor kod kina Tesla, 1 sprat, 74m2, 1.300 KM. Mob. 062/907-831. IZDAJEM namje{ten stan 56m2, 3 sprat, paromlinska, 300 KM. Mob. 062/907-831. DVOSOBAN stan, C faza, Alipa{ino, 2 kat, 59m2, namje{ten, 300 KM+re`ije. Mob. 066/801-737. IZDAJEM poslovni prostor u Osijeku kod Ilid`e 150m2. Tel. 062/223-710. IZDAJEM stan 100m2 u sklopu stana 40m2 poslovni prostor biro-kancelarija, ^. VilaKvadrant. Tel. 061/074-131. IZDAJEM poslovni prostor 30m2, Ba{~ar{ija. Mob. 061/745-525. IZDAJEM namje{ten dvoiposoban stan, 64m2, ^engi} Vila, centralno grijanje, studentima, kod Merkur centra Otoka. Mob. 065/294-840. IZDAJEM dvosoban prazan stan, 4 sprat, cen. grij. Ilid`a-Pejton, cijena po dogovoru. Mob. 061/277-524. IZDAJEM praznu garsonjeru 200KM kod velikog parka. Mob. 062/908-901. IZDAJEM sobu mu{karcu kod Socijalnog. Tel. 033/659-895, 062/943-021. IZDAJEM jednoiposoban stan na Trgu solidarnosti, renoviran, ugradbena kuhinja, balkon, kablovska, 380KM+re`ije. tel. 061/553-121. IZDAJEM u centru uredan prazan stan 70m2 sa parking mjestom na M. Dvoru. tel. 061/146298. IZDAJEM namje{ten stan 50m2, Ferhadija. Mob. 033/204-086. IZDAJEM pos. prostor 17,5m2, Stari Grad, Austrijski trg, pogodan za sve namjene. Mob. 061/906-914. IZDAJEM poslovni prostor 47m2 plus galerija, pogodan za vi{e namjena, u Hrasnom, ul. Azize [a}irbegovi} bb (blizu Robota). Tel. 033/202-590 i Mob. 061/157-677.

PRODAJA
PRODAJEM stan u centru 65m2, Ul. Kranj~evi}eva 4, zgrada Karingtonke. Tel. 061/311-238.

PRODAJEM stambenu - vikend ku}u cca 100m2, sa 1.600m2 vrta, sa izuzetnim sadr`ajima, poto~i}, mosti}i, fontane, lampinjoni i dr. Sve za cijenu od 75.000 eura. tel. 033/651-470 i 061/188872.

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469-697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916-662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346-214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. STAN, S.B.Ba{agi}a, novija gradnja, vl. plin, lo|a, 3 sprat. Tel. 447-825, 061/335-327. DOBRINJA II, prodajem-mijenjam za manji, uz doplatu, troiposoban 91m2, 4 kat, 140.000 KM. Tel. 450-976, 062/606-831. DVOSOBAN namje{ten stan, 42m2, uz mogu}nost nadogradnje iste veli~ine, cijena 75.000 KM. Mob. 062/671-737. PRODAJEM 12 dunuma zemlje u Ilija{u, uz auto-put, 105.000 KM. Mob. 066/969-387. PRODAJEM 12 dunuma zemlje u Ilija{u, uz auto-put, 105.000 KM. Mob. 066/969-387. TROSOBAN, Mojmilo, Olimpijska, 4 kat, 72m2, 800 eura/m2. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN, ^. vila, I. Engela, 4 kat, 34m2, cen. grij. 65.000 KM. Mob. 066/801-737. KU]A u Vogo{}i-Blagovac II, na placu od 947m2, papiri uredni, 130.000 KM. Mob. 066/801-737. PLAC u Zabr|u i devastirana ku}a, papiri uredni, 50.000 KM. Mob. 061/320-439. KU]A, Lu`ani sa 700m2 oku}nice, 300.000 KM. Mob. 061/177-556. BREKA, 2 sprat, 78m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/177-556. KU]A, Pofali}i, sa 300m2 oku}nice, 2 eta`e, 110.000 KM. Mob. 061/415-787. DONJA Vogo{}a, uz rijeku Bosnu, 1500m2 oku}nica, ku}a, 2 eta`e, 160.000 KM. Mob. 061/415-787. POLJE, 70m2, u dobrom stanju, 8 sprat, 1.300 KM/m2. Mob.061/177-556. LOGAVINA, 45m2, jednoiposoban, 53.000 eura. Mob. 061/177-556. S. KOLONIJA, stan u 3 nivoa, adaptiran, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. ILID@A-Lu`ani, 57m2, 3 sprat, 95.000 KM. Mob. 061/177-556. ^. VILA, 78m2, 14 sprat, 1.700 KM/m2. Mob. 061/177-556. NED@ARI]I, novogradnja, 66m2, dvosoban, 13 sprat, balkon, 1.500 KM/m2. Mob. 066/801711. IVAN^I]I, iza Srednjeg, plac 3.500m2, uz potok, 17.000 KM. Mob. 061/702-881. PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695-695. PRODAJEM zamrziva~ ladi~ar, 200l, Gorenje. Mob. 061/812-233. G. POLJE, nedovr{ena ku}a, pr+sp i 2000m2 zemlje, uz put, gra|. dozvola, 50.000 KM. Mob. 061/702-881. HRASNO, 38m2, 2 sprat, 2.100 KM/m2. Mob. 061/415-787. DOBRINJA C5, trosoban, 70m2, 1 sprat, 2 balkona, 1.500 KM/m2. Mob. 066/801-711. ZEMLJI[TE 1.360m2 kod nove d`amije na Plandi{tu, 80.000 KM. Mob. 061/170-254. S. KOLONIJA, ku}a u nizu 3 nivoa, ba{ta, gara`a, 120.000 KM. Mob. 061/170-254. ILID@A, nova zgrada u Pejtonu, 51m2, prizemlje, cen. grij. 1.600 KM/m2. Mob. 061/702-881. CENTAR, Pru{~akova, 85m2, 1 sprat, sre|en, 210.000 KM. Mob. 061/702-881. CENTAR, La Benovalencije, kod BBI, 83m2, 2 sprat, 2 balkona, 240.000 KM. Mob. 061/702881. M. DVOR, 46m2, 3 sprat, jednosoban, 2.200 KM/m2. Mob. 061/702-881. HRASNO, M. Preloga, 74m2, 1 sprat, 2 balkona, cen. grij. 145.000 KM. Mob. 066/801-711. HRASNO, P. Ribar, 53m2, 6 sprat, renoviran, balkon, cen. grij. 110.000 KM. Mob. 066/801711. K. BRDO, M. Had`ijahi}a, 44m2, 2 sprat, balkon, 80.000 KM. Mob. 066/801-711. NED@ARI]I, novogradnja, 34m2, 6 sprat, 2 lifta, cen. grij. 1.500 KM/m2. Mob. 066/801-711. NED@ARI]I, novogradnja, 60m2, 7 sprat, balkon, klima, 1.500 KM/m2. Mob. 061/702-881. DOBRINJA C5, E. Cocali}a, 1 sprat, useljiv, 36m2, 58.000 KM. Mob. 065/819-136. DOBRINJA V, S. Filipovi}a, 7 sprat, 77m2/1.500 KM. Mob. 065/819-136. CENTAR, Muvekita, 3 sprat, dvoeta`ni, adaptiran stan 67m2, 210.000 KM. Mob. 065/819136. GRBAVICA, Radni~ka, VP, stan 46m2, 85.000 KM. Mob. 065/819-136. KOVA^I]I, Ljubljanska, 2 sprat, 39m2+2 balkona, 78.000 KM. Mob. 065/819-136. MARIN DVOR, V. Peri}a, 2 sprat, potrebna adaptacija, 123m2, 220.000 KM. Mob. 065/819136. OTES, Ote{kog bataljona, 6 sprat, useljiv, 77m2+gara`a 17m2, 110.000 KM. Mob. 065/819-136. VOJNI^KO polje, H. Su}eske, 6 sprat, 61m2, 110.000 KM. Mob. 065/819-136. MEJTA[, ul. Mejta{, adaptiran, VP, 59m2/2.700 KM. Mob. 065/819-136. ALIPA[INO polje, Trg nezavisnosti, 2 sprat, 39m2, 67.000 KM. Mob. 065/819-136. ALIPA[INO polje, Trg nezavisnosti, 2 sprat, 59m2, 97.000 KM. Mob. 065/819-136. MALTA, A. Benca, 5 sprat, 56m2/1.800 KM. Mob. 065/819-136. KU]A u nizu, Aerodromsko naselje, A. Andrejevi}a, 3 eta`e, useljiva+gara`a+oku}nica, 170.000 KM. Mob. 065/819-136. DEVASTIRANA ku}a, Trebevi~ka, plac 250m2+gara`a, 79.000 KM. Mob. 062/334-371. DVA poslovno-skladi{na prostora, Stup, 139m2 i 64m2, 1.350 KM/m2. Mob. 062/334-371. KU]A dio dupleksa, 69m2 sa oku}nicom, vratnik, Rami}a sokak, nema prilaz autom, 65.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A na 4 eta`e, butmir, B. Hasanovi}a, 620m2+dvori{te 650m2, 3 zasebna stana, cen. plin, 320.000 KM. Mob. 062/334-371. ZEMLJE 11.000m2+ku}a u Osjeku, mo`e i u parcelama, 35 KM/m2. Mob. 062/334-371. STAN 74m2, Dobrinja, K. Prohi}a, dobro stanje, cen. grij. VP, 110.000 KM. Mob. 062/334371. CENTAR, Had`iidrizova, AU gradnja, 103m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2, potrebna adaptacija. Mob. 062/334-371. KU]A 95m2 na sprat+250m2 ba{te, Bjelave, ul. Behar, cen. plin, 155.000 KM. Mob. 062/334371. ZEMLJA u Blagovcu, 3 parcele od 1,7 do 4 dunuma, cijena od 45.000 do 85.000 KM po dunumu. Mob. 062/334-371. VIKEND ku}a, Gladno polje, kod Mostarskog raskr{}a, 200m2+1400m2 zemlje, 100.000 KM, hitno. Mob. 062/334-371. POSLOVNI prostor, Hrasno, trg heroja, 61m2, 275.000 KM, bez ulaganja. Mob. 062/334-371. CITROEN C2, V.T.R. 1,6 benzin, 110 KS, 2005. godine, digitalna klima, ABS, esp B kom, automatik manuel, CD tempomat, cijena 10.400 KM. Mob. 061/526-308. LANDROVER, dugi benzinac u odli~nom stanju, 1973. godina, gara`iran, cijena 15.000 KM, sa rezervnim dijelovima. Tel. 058/483-561. PRODAJEM Jettu 1986. god, 47.000 km, izuzetno o~uvan, gara`iran, benzin, 2900KM. Tel. 061/510-920. PASSAT, 2004, 1.9 TDI 130 KS, pre{ao 90.000 km, metalik siva, registrovando 9/2011, cijena 18.500 KM. Mob: 063/355-350. PRODAJEM Jettu 91. god 1,8-66kw, registrovana do 8/2011 u odli~nom stanju, benzin. tel. 061/338-199. PRODAJEM Opel Omegu, 1987. godine, benzin. Mob. 061/902-375. PRODAJEM Opel 1990, godina, registrovan do VIII.2011. cijena po dogovoru. Mob. 061/892-969. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317-923. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM vozilo Chevrolet Corzica 95. god, registrovano od 17. 7. 2011. god. Tel. 063/991310. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2.800KM. tel. 033/537-949. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator i za ostala vozila. Tel. 033/531-996, 062/693-470. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158-164. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385 99 8304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. PRODAJEM Bosch pumpu i turbinu za audi 2,5 TDi. Mob. 062/127-183. PRODAJEM motocikl 125 ccm CHOPPER 15 KS nov, marke Hyosung, uvezen iz Austrije, ocarinjen pla}en 3000 Eura prodaje se povoljno za samo 3.500 KM. Mob. 061/956 845. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600 -111. PEUGEOT 406, benzin, 2,0 l, 2002. god. puna+dodatna oprema, registrovan do 11/2011. Mob. 061/212-267. FIAT panda-van (dostavno vozilo), 2001. god. prvi vlasnik, 2.450 KM. Mob. 061/245-900. MICIBU[I colt 1-3, 92. god. strane table. Mob. 061/809-763. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223700. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677- 080. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. KUPUJEM stare razglednice, nov~anice, Olimpijada Sarajeva i drugo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge i kovanice eura. Mob. 061/323-906. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje u prodaji, uz 3% provizije. Tel. 654-793. KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. LAPTOP IBM 512 MB, 1.79 procesor 15,5 monitor, uvoz iz Njema~ke, malo kori{ten, odli~nos tanje, fiksno 330 KM. mOB. 061/173-947. PRODAJEM laptop nov. Tel. 063/405-549. PRODAJEM foto aparat Nikon - FG uz dodatke. Tel. 033/646-281. @IVE gage i gliste za lov smu|a o pastrmke. Mob. 061/206-345. PRODAJEM KPT mjera~ kompresije sa 200 kartina, novu Bo{ pumpu za Fap 1616/1620. Tel. 061/820-252. PRODAJEM stajsko |ubrivo. Mob. 061/515235. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM ma{inu za pletenje `i~ane ograde. Tel. 061/145-843. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PRODAJEM crne ko`ne hla~e za vo`nju motora, br. 44. Mob. 061/906-914. PRODAJEM pelene za odrasle br.3, 30kom/20KM. Tel. 033/612-776. PRODAJEM crnu ko`nu jaknu br. 42, exstra model za mlade, role profesionalne, veli~ina 4446. Mob. 061/906-914. PRODAJEM bijelu ko`nu garnituru Dalas, 1.200 KM. Tel. 0038763191201. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. MALI traktorski strug 500W za hobi obradu drveta, njema~ke marke Interkrenn, malo kori{ten, 400 KM. Mob. 061/956-845. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM pi{tolj Valter, 6,35mm, imaoci dozvole. mel. 061/812-233. CIRKULAR (`eljezne nogare-bicikl (mu{ki i `enski rog). Mob. 061/337-782. RADIJATORE aluminiske po rebru, 10 KM. Mob. 062/458-313. GRIL za pe~enje pili}a-plin, plata za ro{tilj-plin, dva fri`idera. Mob. 061/375-168. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570-826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. OKO 1.500 CD-ova kvalitetnih evergrin muzike i ostale, vrlo povoljno. Tel. 447-825, 061/335-327. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104-951. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657914. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904.

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vez. Tel. 061/159507. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914.

PRODAJA
PRODAJEM ili mijenjam za Sarajevo stan u centru Dervente, III sprat sa 3 balkona, 93m2. Tel. 062/633-248, 00387 011 2546 339. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. PRODAJEM jednosoban stan 38m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798-768 i 062/056-479. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643099, 062/375-733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. TITOVA, dvoiposoban 80m2, eta`no grijanje, III kat, po vi|enju. Mob. 061/350-448. STAN 125m2, 1 sprat, Stari Grad, pored Miljacke, potrebna adaptacija. Mob. 061/312-075. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Kadino selo), povoljno. Mob. 062/337-925. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM ku}u, Abdesthana 23, Kova~i, pogledati od 10-17 sati. TROSOBAN stan 96,5m2, veranda 10m, 1 sprat, dvori{te, parking, plin, Centar. Mob. 065/170-445. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. TITOVA 80m2, 3 kat, 2.300 KM/m2. Mob. 061/148-810. BJELAVE, stara bosanska ku}a 64m2 i 110m2 zemlje. Mob. 061/148-810. ^ENGI] VILA 54m2, Vrani~ine zgrade, 9 kat, 1.900 KM/m2. Mob. 061/148-810. AVDE Jabu~ice, 87m2, 1 kat, renoviran, 2200 KM/m2, nije fiksno. Mob. 061/148-810. VRAZOVA 160m2 i Kralja Tvrtka, 1 kat, 84m2. Mob. 061/148-810. SKENDERIJA-Tehel 150m2. Mob. 061/148810. MEHMEDA Spahe, novogradnja, 5 kat, 143m2. Mob. 061/148-810. ^EKALU[A 94m2+gara`a, 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810. TITOVA 143m2, 3 kat i 80m2 2 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810. TITOVA 121m2, 147m2, 150m2, za pos. prostor. Mob. 061/148-810. RADI]EVA 64m2, 2 kat, 2 balkona. Mob. 061/148-810. CENTAR 57m2, 1 kat, 2 balkona. Mob. 061/148-810. PRODAJEM 2 dunuma plodne i lijepe zemlje kod Had`i}a. Mob. 063/717-908. PRODAJEM stan 60m2, Trg heroja, Hrasno. Mob. 061/047-960. GRBAVICA 53m2, 3 sprat, VP, S. Grad 109m2, 3 sprat, 105m2, 1 sprat. Mob. 061/079751. OREBI], prodajem dvospratnu ku}u, ba{ta, vo}e, vl. parking, blizu prodavnice i mora. tel. 00385020/714-072. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065-953. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. STAN 33m2, Grbavica I - Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. NEUM Tiha Luka, Dalmatinska 9, prodajem ku}u sa gara`om, 300m2 oku}nice. tel. 061/548365, 033/442-127. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725.

ZAPOSLENJE
POTREBNA `ena za ~uvanje starije pokretne `enske osobe, 24 sata, stan, hrana i plata 300 KM. Tel. 658-867. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. FAST Fudu „ Gu{t „ potreban ro{tiljd`ija sa iskustvom i radnica na poslu`ivanju. Mob. 061/548-806. POTREBNA kuharica i konobar u restoranu. Mob. 062/690-162. POTREBNA za rad pic-majstor kuharica. Mob. 063/024-372. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

VOZILA

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767995 i 061/131-447.

PREVOZ putnika Sarajevo-more lux kombi vozilima: Neum-Pelje{ac-Dubrovnik i M. Rivijera-Split, profesionalni voza~i. Tel. 062/213-645, + 385 91 532 3465.

MIKADO Aluminijske `aluzine, trekaste zavjese, VANJSKE PVC i ALU roletne, platnene roletne i harmonika vrata. Mob. 062/170-248 i Tel. 033/613584 www.mikadobh.com.

POVOLJNO vanjske roletne, PVC stolarija, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata. Tel. 061/214-303. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. „ VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1m2/1KM, firma GLANZ. Mob. 061/350688. KOMBI prevoz: selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309. TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas uz garanciju. Tel. 033/718-405, 061/156-728. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi, gitere, ograde, portale itd. tel. 061/221-668. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Tel. 062/134-827, 033/241-465. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510228 i Mob. 061/359-500. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. INSTRUKCIJE iz matematike za osnovce i srednjo{kolce, 30. god. iskustva. Garantujem uspjeh. primam u~enike za popravni ispit, 20 KM dvo~as, za grupe do 5 u~enika dvo~as 8 KM. Tel. 070/207-261, 061/511-149. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061/551-035. PREVOZ stvari i ostalo, ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227-189. DAJEM instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Mob. 061/914-014, 204-453. MOLERSKE usluge: kre~enje stanova jednosoban 120 KM, dvosoban 200 KM, trosoban 300 KM. Mob. 062/073-760. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru brzo i ta~no. Mob. 062/519-685. INSTRUKCIJE iz turskog jezika, za po~etnike, uspje{no i povoljno. Mob. 061/838-794. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374-458. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193.

KUPOVINA

NAMJE[TAJ
KOMODA velika, dvodjelna (slavonski hrast) sa motivima. Mob. 063/451-163. PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM krevet 200/90, vrlo povoljno. Mob. 062/320-034. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje - stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285-076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624-560.

OSTALO
PRODAJEM dva Lipicanera konja (kobile) bijele i ko~ija velika i mala, kompletna oprema, cijena po dogovoru. Tel. 033/536-915 zvati od 8 do 16 sati RVI STARI GRAD. VRATA iz novogradnje (3 kom.), prozori (5 kom.) sa {tokovima, povoljno. Mob. 061/869396. PRODAJEM 20 metalnih stolica za ba{tu, sa sjedalicama-podmeta~ima, a mogu se vidjeti u kafeu Ambasador. Mob. 061/100-314.

STARU deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice. isplata i odlazak na adresu odmah u FBiH i RS. Mob. 061/175-237. KUPUJEM staru deviznu {tednju ratnu od{tetu, dionice svih firmi i fondova isplata odmah. tel. 062/451-791. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah. Tel. 061/517-897. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM umjetni~ke slike (ulja, akvarel, pastel) starih slikara. Mob. 062/969-693. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. BROKER, kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, dionice i ratnu {tetu, isplata odmah. Mob. 061/268-892. KUPUJEM akcije - obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640.

TEHNIKA

PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, duga dlaka, br. 40-42. Mob. 061/159-507. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323-906. PILAD doma}ih koka nosilica i italijanskih jarebi~arskih, zlatnih i srebrenih. Mob. 061/206345.

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
Dvadeset drugog juna 2011. navr{ava se tu`na godina od preseljenja na ahiret na{e voljene, najdivnije majke na svijetu

RAZIJE [IPILOVI], ro|. HAD@IMURATOVI]
22. 6. 2010 - 22. 6. 2011.

MURAT (MUSTAFA) HAD@I]
22. 12. 2010. — 22. 06. 2011.

Ne postoje rije~i kojima se mogu izraziti bol i tuga koji su duboko u na{im du{ama i srcima. Ta bol se mo`e samo nazrijeti u pogledu i o~ima... Taj vedri lik, o~i i srce puni, puni ljubavi, topline i bri`nosti nas prate i prati}e dok `ivimo. Dragoj majci s neizmjernom ljubavi velika hvala. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tevhid }e se prou~iti u ku}i rahmetlije, Topal Osman-pa{e 16/VI (Loris), 23. juna 2011. godine, u 18 sati. Tvoja djeca: Sead, Vesna i Emica sa porodicama
3915 3910

Dragi na{ Murate, pro{lo je pola godine kako si zaklopio o~i i utonuo u vje~ni san. Tvoji najdra`i te beskrajno vole. Supruga Midhata, k}erka Aida, sin Mustafa, snaha D`enana, unu~ad Ada, Tarik i Hana

USLUGE
POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. BLOU VISION, licencirani ra~unovo|a pru`a ra~unovodstvene usluge. Mob. 062/471-010, 533-281. MAJSTOR, povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje, radi selidbe. Mob. 061/202-840. RADIM antikorozivnu za{titu automobila, farbanje, varenje, poliranje, Ilija{. Mob. 061/552-547. POVOLJNO i kvalitetno radim grijanje, vr{im ispriranje i farbanje radijatora i ostale popravke. Mob. 061/922-476. TELEFON servis pop{ravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141-676, 204-805. ELEKTRI^AR popravlja TA pe}i, el. bojlere, postavlje automatske osigura~e, indikatore, postavlja plafonjere, lustere i ostale popravke. Mob. 061/048-497. TEPSER s.o.d, savremenim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone, tvrde podove (za{tita). Tel. 200-003, 061/524-461. VR[IM prevoz selidbe veliki kombi sa radnom snagom ili bez. tel. 062/226-665. MOLERI profesionalci nude usluge gletovanja, moleraja, tapete, stolarija i radijatori. Tel. 033/456-979 i 061/219-768. SERVISIRANJE i umre`avanje ra~unara, instalacija windowsa, ~i{}enje od virusa, antivirusna za{tita. Mob. 062/654-140. PROFESOR engleskog jezika daje instukcije, (10 KM) i radi prevode. Mob. 061/654-941. VODOINSTALATER-elektri~ar, opravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, aut. osigura~a. Mob. 061/180-120. VR[IM usluge postavljanja, bru{enja parketa i laminata brzo i kvalitetno. Tel. 061/134-260. ELEKTRI^AR-vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije, eko plastika, sanitarija, sevis bojlera, itd. Mob. 061/132-149. TELEFON servis popravlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone, izrada telefonskih instalacija. Tel. 061/141-676, 033/204-805. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688. KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~arskih radova. Mob. 061/930-315. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. KOMBI prevoz putnika 1+8 i selidbe povoljno. Tel. 061/223-343. VOZA^ instruktor obu~ava korektno i kvalitetno. Tel. 061/338-085. U^ENICIMA, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 625-196, Ilid`a. PUTUJTE brzo i sigurno, klimatiziranim kombijem, Sarajevo, more i ostale destinacije. Mob. 061/222-310 i +385995730940. OZBILJNA `ena pazila bi stariju `enu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje — Mojmilo. Mob. 061/949-447. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvokrilna, u boji drveta. Mob. 061/516-910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je 20. juna 2011. godine iznenada preminuo na{ dragi

SJE]ANJE

Dvadeset drugog juna 2011. navr{ava se osamnaest godina od smrti na{e drage majke i nane

AMIR (FIKRETA) FILIPOVI]
Vje~no sa nama. Vrijeme i mjesto d`enaze }e biti naknadno objavljeni. O`alo{}eni: supruga Almasa Alma, sin Amer, k}erka Aida, zet Anis, unuka Lana, sestra Amra i sestri~na Ajla, te porodice Filipovi}, Deli}, Abou-Rahme, Nezi}, Osmanagi}, [ari}, Teftedarija i Turkovi}
25662
IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. KERAMI^ARSKE usluge profesionalno, uz garanciju kvaliteta. Mob. 061/083-369. ^UVALA bih i opslu`ivala nepokretna lica. Mob. 062/569-444. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, Ilid`a, ~as 6 KM. Tel. 621-976. PROFESIONALNO {minkanje za maturske ve~eri, svadbe i dr. sve~anosti. Mob. 061/803400. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6KM/~as. tel. 061/157991. POPRAVLJAM TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Mob. 062/199-199 i 061/365-690. ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, keramiku, rigips, moleraj...Mob. 063/155-868. MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872. VODOINSTALATER vr{i opravke i ugradnju novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112. ELEKTRI^AR vr{i opravke bojlera, TEA pe}i, indikatora i izradu novih instalacija. Mob. 061/222-228. EXPERT za hidro-termo izolacije krovova, podova, zidova i gara`a. Mob. 061/098-579, 653396. TAPETAR VK radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895, 062/909-306. INSTRUIRAM matematiku na jednostavan i razumljiv na~in, dipl. ing. elektrotehnike. Mob. 061/571-361. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz robe, selidbe ispomo} raadne snage po dogovoru. tel. 061/513-948. U NEUMU udobni apartmani — tri zvjezdice. www.neum-bih.com;www.villa-bianca-neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com; info@villa-bianca-neum.com Telefon:387(0)36 884125, Fax:387(0)36 884-128.

OSMAN PEZO
1929 - 1995.

Sin Ismet i k}erka Azra
3913

E[EFE (JAHIJE) DURMI], ro|. JAHI]
iz Vlasenice

Dvadeset drugog juna navr{ava se ~etrnaest godina od smrti na{eg dragog, nikad pre`aljenog

a 4. marta 2011. navr{ile su se trideset dvije godine od smrti na{eg dragog oca i djeda

APARTMANI

ADNANA (RAGIBA) BE[IREVI]A
Zauvijek }emo se sje}ati njegovog plemenitog lika. Vrijeme nije ubla`ilo na{u tugu. Porodica
3914
SUPER prilika! Drvanik, Makarska, restoran na izuzetno atraktivnoj i prometnoj lokaciji uz more dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. PODACA — Makarska rivjera, iznajmljujem 2 trokrevetna apartmana sa posebnim ulazom, 200m od pla`e. Tel. 00385 21 699- 170. NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322-271 i 036/884-711. U PODACAMA izdajem apartman (trosoban stan) sa 6 le`aja, kuhinja, kupatilo, velika terasa, parking. tel. 061/375-059, 00385 98 1865664. NEUM sun~ana soba sa kupatilom, wc, terasom, poseban ulaz, 70 metara od mora. tel. 061/511-234. ULICINJ apartmani deluks kod hotela Albatros 100 metar od mora. tel. 00382 69656514. IZDAJEM apartmane u Neumu, novogradnja, parking, ro{tilj, cijena povoljna. Tel. 036/880178. U BRISTU izdajem dva dvokrevetna apartmana sa parkingom, blizu mora. Tel. 00385 21 699445. NEUM povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063/327-098, 036/884-169. IZDAJEM luksuzno opremljene apartmane u Neumu. Tel. 063/350-149 i 036/880-320. U MAKARSKOJ, soba ili apartman, za vikend i du`e, blizu pla`e. Tel. 0038521611523, 00385915406089. NEUM izdajem apartmane blizu mora sa terasom i pogledom na more. Tel. 036/884-710, 062/970-364. NEUM apartmani — sobe, pet metara od mora, parking. Tel. 061/488-043, 036/880-582. IZDAJEM stan 82m2 u Neumu, 10m od mora. Mob. 063/219-027, Kemo. GRADAC trokrevetne sobe, kupatilo, balkon, kuhinja u junu povoljnije. Tel. 0038521697123. DUBROVNIK — Lapad izdajem apartmane za 2,4,6 osoba, vlastiti parking, povoljno. Tel. 00385 598244031. NEUM, centar, prodajem ku}u sa poslovnim prostorom i 20 le`aja, jeftino. Tel. 036/880-631. NEUM vila Glorija apartmani uz more povoljno, parking osiguran. Tel. 036/884-215. OTOK Hvar — Su}uraj, apartmani 3 — 5 osobni, uz samu pla`u, izdajem. Tel. 0038521773305 i 0038163352-350. NEUM apartmani konforni klimatizirani blizu mora parking. Tel. 036/884-493, 061/141-752, 061/183-981. POVOLJNO izdajem apartmane i sobe uz more u Neumu. tel. 036/880-888. DUBOKA kod Neuma izdajem garsonjeru. Tel. 063/200-393.

SALIHA (MUJE) DURMI]A
iz Vlasenice

NEUM — Apartmani prvi red do mora, Primorska 124 (SURDUP 2) klimatizirano, vlastiti parking,www.villa-grazzia.ba e-mail: villa.grazzia@yahoo.com Tel. +387(0)61 138 007.

S ljubavlju i po{tovanjem, sinovi, k}eri, unuci i unuke sa porodicama
3889
APARTMANI i sobe na Crnogorskom primorju pla`a veliki pijesak, Bar, www. apartmanifit.com Tel. 065/879-433. HVAR, izdajem ku}u 4-6 osoba, 80m od mora, TV, klima, parking. Tel. 0038763191201. APARTMANI po cijeni 40-50 eura u Sreseru na Pelje{cu. Tel. 0038520741246. DUBOKA, izdajem apartmane. 0038520691493 i 00385989974826. Tel.

OREBI] apartmani za 4 osobe opremljeni, kuhinja, kupatilo, spava}a, dnevni boravak, terasa, parking u hladu. Tel. 033/220-068, 061/147-359.

DUBROVNIK, izdajem trosoban apartman, terasa, parking, pogled na more, most, rijeku Dubrova~ku, 100 eura/dan, du`i boravak po dogovoru. Mob. +385959042186. U PRELIJAPOM Orebi}u, izdajem apartmane i sobe. Iskoristite sve prednosti i ljepote orebi}a i na{e ku}e. Ljetujte na orebi}u. tel. 033/225-074 i Mob. 061/252-782. IZDAJEMO apartmane u Neumu uz more. tel. 066/012-791. IZDAJEM sobe i apartmane kod hotela Zenit u Neumu. Mob. 063/894-751. IZDAJEM apartmane u Neumu sa klimom i gara`om, povoljno, www.villalamia.com Tel. 062/214-946. OREBI] povoljno izdajem konforne apartmane blizu mora. Tel. 00385 20 713-710, 00385 98 9134 725. ATRAKTIVNO! Prilika! Makarska rivijera. Prekrasan pansion na obali mora, 45 le`aja, dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433.

KOR^ULA, izdajem apartmane i sobe. Tel. 0038592381825, 0038763185392. NEUM, uz more izdajem apartmane i sobe sa kuhinjom, kupatilom, parkingom. Tel. 036/880658, 036/805-907, 063/924-121. VODICE, izdajem apartmane i sobe kod hotela Olimpija. Tel.+38522444118. KOR^ULA, izdajem sobe, apartmane. Tel. 0038592381825, 0038763185392. OTOK Hvar Su~uraj apartmani 3-5 osobni uz samu pla`u, izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00381 63 352-350. SOBE sa kupatilom, kuhinjom u Srebrenom. Tel. 0038520486160 www.srebreno.com IGRANE, Makarska rivijera, izdajem povoljno sobe, apartmane, manju ku}u. Tel. 0038521627738, mob. 00385915583218.

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga supruga, mama, k}erka i sestra

ISMET (ALIJE) LETO

LJUBI[A (NIKOLE) JAK[I]
iznenada preminuo 14. juna 2011. u 73. godini u Pragu, gdje je i sahranjen. Ujedno, `elimo da zahvalimo svima onima koji su nam uputili svoje izraze sau~e{}a i koji su bili sa nama u ovom, za nas, veoma tu`nom i bolnom trenutku. O`alo{}eni: supruga Vesna, k}erka Tanja, sin Ognjen, sestra Rada, te porodice Jak{i}, Miri} i Tepav~evi}
3900

ELDINA EFENDI]

preselila na ahiret 19. juna 2011. u 42. godini. Ostavila si veliku prazninu iza sebe. Sje}at }emo te se sa osmijehom i optimizmom kojim si zra~ila i ljubavlju koju si pru`ala svima oko sebe. Jako }e{ nam nedostajati. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 23. juna 2011. godine, u 10.30 sati na mezarju Velingbi u [tokholmu. O`alo{}eni: mu` Emir, sin Ervin i k}erka Enira, otac Hamid, majka Zineta, brat Elmin, snaha Jasminka i djeca Anes i Alan, svekrva \ulzida, zaova Elvira sa mu`em Muhamedom i djecom Damirom i Dinom, tetke Hajrija, Hasnija, Ai{a i tetak Izet, daid`e Jusuf, Bakir, Sakib, Avdo, dainice Rabija, Abida i Mevlida. O`alo{}ene porodice: Efendi}, Zekovi}, Sijer~i}, Ov~ine, D`uli}, Kreho, ]ati}, Vrabac, Muhovi}, Lojo, Imamovi} i Pa{ali}
3898

preselio na ahiret u ponedjeljak, 20. juna 2011, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 22. juna 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: brat Mustafa, sestre Ifeta i Munevera, brati} Fadil i brati~na Fadila sa porodicama, sestri}i Senad i Elmedin sa porodicama, djeca od sestri}a Amar i Amra, te porodice Leto, Kurspahi}, Be}a, Be{i}, [uko, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

TU@NO SJE]ANJE

Dvadeset drugog juna 2011. navr{ava se pola godine otkako nas je napustio na{ dragi suprug, otac i dedo

S dubokom boli i tu`na srca obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

D@EVAD (HAMDIJE) MA[I]
S po{tovanjem i ljubavlju ~uva}emo tvoj lik u na{im srcima. Tvoji: supruga Jelena, sinovi Damir i Samir sa porodicama
3899

ILIJA (LUKE) SAVI]

FAID (RASIMA) PLEHO
preselio na ahiret u ponedjeljak, 20. juna 2011, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 22. juna 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Rasim k}erka Senka, sestra Rasema, snaha Alisa, zet Mustafa, unuci Dino, Benjamin i Omar, sestri~na Nada i sestri} Zlatko sa porodicama, daid`inica Minka, daid`i~na Dina, {ura Nail i svastika Amra sa porodicama, te porodice Pleho, ^au{evi}, Bungur, Kahved`i}, Zebi}, Pa{i}, Krajina, Sarajli} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Hrasno. Ku}a `alosti: Friedricha Adolfa br. 32.
000

preminuo 21. juna 2011. u 84. godini. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak, 23. juna 2011. godine, u 11.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Miroslav, k}erke Jelena, Ljiljana i Biljana, zet Ante, unuci Mirela, Irena, Ivana, Dejan, Irma, Anja i Nenad, praunuci Tara i Mak Jak, sestra Mira s porodicom, sestra Joka s porodicom, zetovi Neboj{a i @arko, te porodice Savi}, Kuluz, Svete, Jevti}, Ristovi}, Ninkovi}, Milutin i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Eniza Cocali}a br. 7/1 (Dobrinja).
000

TU@NO SJE]ANJE

Danas se navr{ava 7 dana od smrti na{e drage majke

ZLATKE KULENOVI]

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

VILDANA JUNUZOVI], ro|. TATARAGI]
Sinovi Suad i Faruk Kulenovi} sa porodicama
3909

preselila na ahiret u ponedjeljak, 20. juna 2011, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 22. juna 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo.

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO
Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380 Mob. 00 387 61 191-010
25660

Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: suprug Reuf, k}erke Sanda i Maja, unu~ad Amra, Benjamin i D`an, zet Almir Tanovi}, zaova Mubera sa suprugom Mi{om Kr{i}em i k}erkom Ines, porodice Junuzovi}, Tataragi}, Tanovi}, Deovi}, Izmirli}, Obar~anin, Trhulj, Kr{i}, Kadriba{i}, Hasanbegovi}, Hasanagi}, Sijer~i}, Hod`i}, Mulahusi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u stanu merhume u Ulici Behd`eta Muteveli}a br. 2/I. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
002

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

ocu na{eg saradnika

FAIDU PLEHI

FAIDU PLEHI

Sena i Hamdija Had`ihasanovi}, Azra, Nermin i Ena @iga, Belma, Tarik, Adna i Inas Sari}
001

NEURON COMMERCE d.o.o. Sarajevo
001

IN MEMORIAM

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

STJEPAN BARI]
22. 6. 1981 - 22. 6. 2011.

MESUD (EJUBA) DRECA
preselio na ahiret 20. juna 2011. u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 22. juna 2011. godine, u 15 sati na porodi~nom mezarju Cvilin - Ustikolina.

Sin Sre}ko sa obitelji
25659

O`alo{}eni: sin Ejub, k}erka Samra, brat Vehbija, sestre [efika i Dika, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
73101

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga sestra i tetka

Danas, 22. juna, 40 je dana otkako je zauvijek oti{la moja mama

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

BRUNA BELLINA
1920 - 2011.

MELIHA (ISMETA) SELIMOVI], ro|. KRKBE[EVI]
14. 5. 2011 - 22. 6. 2011.

FAIDU (RASIMA) PLEHI
Uspomenu na tebe vje~no }emo ~uvati u na{im srcima. Tvoji: Nail, Ljilja, Amra, Amir, Adem, Amira i Jasmin

preminula 12. juna 2011. u Trstu. Kremiranje }e se obaviti u Viadana (Mantova) Italija. O`alo{}eni: brat Jakov, obitelji Bellina, Brusin, Peri}, Bo`i}, Crnjanski i Zeljkovi}
3912

Hvala Ti za svu ljubav, pa`nju i razumijevanje koje si mi uvijek nesebi~no pru`ala. Osta}e{ zauvijek u mojem srcu i mislima. S ljubavlju i po{tovanjem, Jasmina
3905

25661

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U [vedskoj je u 97. godini preminuo

dragom prijatelju

BERKU

MILENKO RISTI]

Njegovi: Ranko, Dunja, Mirsad, Mirjana, Vanja, Dubravka, Nino, Zoran, Josip, Dubi, Lelo, Aco, Dragan, Mladen, Brano, Vanja F., Bobica, Irena, Elza, Bibica, Goran i Mirjana B.
3895

Polaganje urne u porodi~nu grobnicu obavit }e se na groblju Bare u petak, 24. juna, u 14.15 sati. K}erka Mirjana sa porodicom
3906

SJE]ANJE

ANTON KAPEL
Voljeni tata, danas se navr{ava 40 dana otkako te nema, a sje}anja i uspomene su sve sna`niji i bolniji. Danas }emo posjetiti tvoje posljednje po~ivali{te. Sveta misa zadu{nica slu`it }e se u nedjelju, 26. juna, u Franjeva~koj crkvi Sv. Ante na Bistriku u 18 sati. Tvoje @eljka i Andrea
71120

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je iznenada 20. juna 2011. godine preminula na{a

POSLJEDNJI SELAM

supruzi na{eg velikog prijatelja Reufa

NAD@IJA (HASANA) ^IRI], ro|. FAZLAGI]

MIROSLAVA FABIAN

VILDANI JUNUZOVI]

preselila na ahiret u utorak, 21. juna 2011, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 22. juna 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: porodica ]ori}: Hasib, Belma, Aldin i Lejla, porodica Fazlagi}, porodica Ibrulj, porodica [abi}, ^iri}, Novi}, Deli}, te ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u stanu merhume, Trg solidarnosti br. 17/V.
000

Sahrana pokojnice }e se obaviti 22. juna 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. Ispra}aj pokojnice iz ateisti~ke kapele. Molimo za tihu su}ut. O`alo{}eni: sin Boris, snaha Vesna, familije Milovanovi}, Felzer, Ragu`, Milovac, te ostala rodbina i prijatelji
000

Neka joj dragi Allah podari lijepi d`ennet, a njezinoj porodici sabur. Prijatelji iz caffea Gianini: [vabo, Dino, Kemo, @eljko, @eljkina mama, Kana, Nura, Rahima, Aljo, Omer, Ferdo, Alija H., Mito, Abid, Fadil, Rifat, Hajro, Reuf, Asim, Fuad
3903

SJE]ANJE Sedam je dana otkako nije s nama na{ dragi

SJE]ANJE

na na{eg

RA[ID RE[O GRCI]

SLOBODANA BOBU PERI[I]A

MIRJANA PLU@AREV
22. 6. 2008 — 22. 6. 2011.

Neka ti Allah d`. {. podari lijepi d`ennet. Tvoji najmiliji Tehvid }e se prou~iti u ~etvrtak, 23. juna 2011. godine, u 14.30 u d`amiji Nova mahala
71140

Danas, 22. juna 2011. godine, u 10 sati posjetit }emo njen grob i polo`iti cvije}e. Cuca i Predo sa djecom
3907

O`alo{}ena porodica i prijatelji
3902

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Dvadeset drugog juna 2011. navr{ava se pet godina od kada nas je napustio na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ABDULAH DULO (MUSTAFE) \ULI]

ANTON (NIKOLE) KALENJUK
preminuo 19. juna 2011. u 85. godini. Ispra}aj dragog nam pokojnika obavit }e se 22. juna 2011. godine u 13 sati na gradskom groblju Sv. Mihovil, Ko{evo. O`alo{}eni: k}erke Francika i Jadranka, sinovi Zvonko i Boris, unuke Neda, Iris, Tatjana, Ana i Jelena, unuci Mario, Stipe i Dino, snahe Danica i Gordana, zet Robin, praunu~ad Kevin, Jonas i Matea, porodice Kalenjuk, [pringer, Papi}, Hood, Zelenka, Prohaska Ba{karada, te ostali prijatelji i kom{ije. Prevoz obezbije|en u 12 sati ispred ku}e `alosti, Ul. kasindolska 261.
000

preselio na ahiret u ponedjeljak, 20. juna 2011, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 22. juna 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}ene porodice: \uli}, Zagi}, ^avka, Spahi}, Jaki}, Mesihovi}, ]ano, Muminovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid (mu{ki i `enski) }e se prou~iti istog dana u 17 sati u Nak{ibendijskoj tekiji, Ul. Potok br. 10.
000

SLOBODAN JOSIP KUJUND@I]
S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
3887

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

na na{eg dragog oca, svekra i djeda

SLOBODAN BOBO PERI[I]
21. 6. 2008 - 21. 6. 2011.

POSLJEDNJI POZDRAV

KADRIJA (D@AFERA) KRESO
22. 6. 1998 - 22. 6. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na njega.

Brat Ranko sa porodicom
3896

Sin Damir, snaha Gordana, unuka Dunja sa obitelji, te unuci Goran i Bojan sa obiteljima
3888

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom

MILENKU RISTI]U MIRSI ^IMPI
dobrom ~ovjeku i velikom gospodinu Zimonji} i ^engi}
3890

Dvadeset drugog juna navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e nikada zaboravljene

ROZALIJA KAROLJI, ro|. SABO
med. sestra u penziji

^uvat }emo uspomenu na njegovu dobrotu i dugogodi{nje prijateljstvo. Ri|i, Jesenka i Sanjin sa porodicom
3886

Na{ dragi prijatelj kroz cijeli `ivot

Suprug Bela, rodbina i prijatelji
25655

IN MEMORIAM

PETAR \URANOVI]

dipl. vet.

Dvadeset drugog juna 2011. navr{avaju se dvije godine otkako nas napusti na{a draga i voljena

ZDENKA BILI]
22. 6. 2005 - 22. 6. 2011.

preminuo je u Novom Sadu 19. juna 2011. godine.

VJERA ME[I]

Izra`avamo iskreno sau~e{}e njegovoj dragoj porodici. S ljubavlju i po{tovanjem, obitelj
71124

Sa velikim po{tovanjem i ljubavi nosit }emo Te u svojoj du{i i na{im srcima.

O`alo{}ena porodica Skopal
3861

Porodica
3882

58

PREDAH

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Razveselit }e vas nenadani finansijski dobitak u vidu neispla}enog honorara ili jednokratnog bonusa. Umjesto da ga odmah potro{ite, nastojte dobiveni novac {to bolje ulo`iti. Boravak kod ku}e }e vam biti iznimno dosadan pa }ete nastojati {to vi{e vremena provesti u gradu. Ne}ete pogrije{iti ako se upi{ete na neki te~aj koji }e vam omogu}iti da steknete brojna nova poznanstva s ljudima sli~nih interesa. Povoljan je trenutak za sve vrste finansijskih ulaganja. Kupoprodaja dionica, investiranje u neki projekt ili zapo~injanje {tednje pokazat }e se iznimno isplativima. Ulazak Sunca u va{ znak najavljuje po~etak sretnijeg razdoblja, ispunjenog lijepim i ugodnim trenucima. Odnosi s okolinom postat }e znatno bolji, ~emu }e uvelike doprinijeti va{a dru`eljubivost i bolje raspolo`enje. Nemojte povla~iti nikakve riskantne poteze niti se upu{tati u saradnju s ljudima i tvrtkama u ~iji kredibilitet niste sigurni. Neko bi mogao iskoristiti va{u nepa`nju, {to }e vas skupo ko{tati. Zauzetima }e se svidjeti privla~na osoba koja }e im potpuno obuzeti misli. Dobro razmislite isplati li se zbog nekoliko trenutaka strasti riskirati odnos s voljenom osobom. @alit }ete se na umor i nesanicu. Pred vama je mno{tvo obaveza koje }e iziskivati mnogo pa`nje i koncentracije. Nemojte gubiti vrijeme na sitnice, ve} se posvetite obavljanju samo najhitnijih poslova. Haos u ku}i bit }e jasan znak da ne mo`ete vi{e odga|ati obavljanje ku}anskih poslova. Krajnji je ~as da ga pospremite i privedete kraju sve ostale naporne poslove poput gla~anja, brisanja pra{ine ili bacanja suvi{nih stvari. Ote`ana komunikacija sa {efovima mogla bi vas ometati u radu. Nemojte se oslanjati na njihove upute, ve} obavite posao onako kako vi smatrate da je ispravno. Pred samcima je po~etak nove avanture koja }e se brzo po~eti odvijati u `eljenom smjeru. Druga strana privu}i }e vas inteligencijom i smislom za humor. Hroni~ni bolesnici trebali bi posvetiti vi{e pa`nje o~uvanju zdravlja i redovito uzimati propisanu terapiju. Obratite vi{e pa`nje na detalje i pa`ljivo provjerite svaki dokument ili ugovor kojeg potpisujete. Sitna pogre{ka mogla bi vam zadati sate dodatnog posla. Nepromi{ljenim izjavama napravit }ete mnogo {tete, a mo`da i nepovratno uni{titi odnos s osobom koja vam mnogo zna~i. Nemojte biti sarkasti~ni bez potrebe i suzdr`ite se od zapo~injanja sva|a. Intenzivno vje`banje u teretani ne}e vam biti zanimljivo. Sve informacije koje doznate uzimajte s rezervom. Nemojte se na njih oslanjati ukoliko niste potpuno sigurni u njihovu vjerodostojnost. Provedite {to vi{e vremena s voljenom osobom, posebno ako ve} neko vrijeme imate problema. Ukoliko se oboje malo vi{e potrudite, va{a }e se veza uspjeti vratiti na pravi put. Podlo`ni ste ozljedama i padovima. Izbjegavajte opasne radnje i svaku fizi~ku aktivnost svedite na minimum. S kolegama }ete se stalno natjecati ko }e ostvariti uspje{nije rezultate ili ostaviti bolji dojam na {efove. Iako }e u uredu vladati napeta atmosfera, zbog `elje da budete najbolji, ostvarivat }ete impresivne rezultate. Ne}ete podnositi samo}u, a u isto vrijeme }e vam svi i}i na `ivce. Iz ~iste dosade zapo~injat }ete sva|e s bli`njima, {to bi moglo ugroziti budu}nost nekih labavijih odnosa. Razvijene socijalne vje{tine omogu}it }e vam da sa svakim klijentom prona|ete zajedni~ki jezik. Istaknut }ete se dobrim organizacijskim sposobnostima, zbog ~ega }e vam nadre|eni po~eti zadavati sve odgovornije zadatke. Ako niste zadovoljni trenutnom vezom, zapo~nite s partnerom ozbiljan razgovor. Slobodni bi mogli izgubiti glavu za jednom privla~nom osobom koja ni sama ne}e biti ravnodu{na. Kreativni i ma{toviti, najbolje rezultate ostvarivat }ete u oblastima vezanim uz umjetnost i modu. Ne}ete biti `eljni eksponiranja, no pripazite da zbog va{e skromnosti neko drugi ne preuzme rad na projektima koji realno pripadaju vama. U`ivat }ete u miru i samo}i, zbog ~ega }ete otkazati sve unaprijed dogovorene susrete. Ne}ete imati `ivaca za vo|enje ispraznih razgovora i upoznavanje novih ljudi. Ambiciozni ste i `eljni napredovanja. Pretendirate li na bolju poziciju, oslonite se na pomo} uglednih i utjecajnih prijatelja, ~ija }e se podr{ka pokazati klju~nom. S ~lanovima porodice ne}ete mo}i prona}i zajedni~ki jezik, stoga }e svako va{e dru`enje rezultirati sva|om i prepucavanjima. Bilo bi pametno da danas ne provodite previ{e vremena u krugu obitelji, ve} se radije okru`ite prijateljima. Prihvatite svaku priliku koja vam se pru`i, bilo da se radi o dodatnom poslu, kra}em poslovnom putovanju ili radu na novom projektu. Svi poslovi koje danas zapo~nete mogli bi odigrati klju~nu ulogu u va{oj karijeri. Iskoristite sve svoje adute kako biste pridobili naklonost osobe koja vam se svi|a. Nemojte ~ekati da druga strana napravi prvi korak, ve} preuzmite inicijativu i pozovite je na spoj.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: risto, akrep, sepsa, pr, al, o, er, dgs, s, jetak, nelson evora, alen delon, m, mariometice, eno, li, ajan, ti, lica, ari, n, pitati, it, imami, ironi, cura, alijas, ikarija, are.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas sun~ano i vrlo toplo. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 11 do 19, maksimalna dnevna od 29 do 35°C. Sutra sun~ano i vrlo toplo. Preksutra prije podne sun~ano i toplo. Naobla~enje sa ki{om, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature sredinom dana zahvati}e Bosansku krajinu, a poslije podne i ostale predjele. Samo }e se na jugu zadr`ati sun~ano tokom cijelog dana. Za vikend umjereno obla~no, vjetrovito i hladno. U Sarajevu prije podne sun~ano, popodne sun~ano i veoma toplo. Puha}e slab, jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 31° C.

Danas }e u zapadnoj i sjevernoj Evropi biti ki{e i pljuskova sa grmljavinom, a najve}a koli~ina padavina o~ekuje se u Francuskoj. U ostalim predjelima kontinenta bi}e prete`no sun~ano. Maksimalna temperatura kreta}e se od 11 do 15 u Irskoj i [kotskoj, i od 32 do 38°C u [paniji. Na Balkanu sun~ano i vrlo toplo. U oblasti Egejskog mora puha}e umjeren do jak sjeverni vjetar. Maksimalna temperatura od 30 do 35°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
PIRATI S KARIBA: NEPOZNATE PLIME
akcija, avantura, re`ija: Rob Marshall, uloge: Johnny Depp, Geof frey Rush, Penelope Cruz, Ian McShane, Judi Dench, Gemma Ward, Keith Richards... po~etak u 12, 14.40, 17.20, 17.30, 20.10 sati.

srijeda, 22. juni 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

X-MEN: PRVA GENERACIJA
akcija, avantura, re`ija: Mat thew Vaughn, uloge: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Rose Byrne, January Jones... po~etak u 20.30 sati.

BANJA LUKA

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

LJETNA REVIJA FILMOVA
po~etak u 16, 18.30 i 21 sat.

POZORI[TA KINA
KINOTEKA
MU[KARCI VI[E VOLE PLAVU[E
re`ija: Howard Hawks, uloge: Marilyn Monroe, Jane Russell, Charles Coburn... po~etak u 19 sati.

PIRATI S KARIBA
akcija, avantura, re`ija: Rob Marshall, uloge: Johnny Depp, Geof frey Rush, Penelope Cruz, Ian McShane, Judi Dench, Gemma Ward, Keith Richards... po~etak u 18 sati.

SARTR
^ORBA OD KANARINCA
mentor predstave: Danis Tanovi}, koprodukcijski projekat Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo i Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica, humanitarna predstava za lije~enje Ljiljane Krajnc, autor: Milo{ Radovi}, re`ija: Bojana Vidosavljevi}, igraju: Sanela Krsmanovi} i Muamer Kasumovi}, po~etak u 20 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
KUNG FU PANDA 2
animirani, akcija, re`ija: Jennifer Yuh, glasovi: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jack Black, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, David Cross, Victor Garber, Lucy Liu, Michelle Yeoh, Dennis Haysbert, James Hong, po~etak u 15.15 i 19.30 sati.

ZEMALJSKI

MUZEJI
GRADA ZENICE
Izlo`ba fotografija FOTO BiH, za posjete je otvorena do 30. juna. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

KRITERION
SOUND OF NOISE
komedija, re`ija: Ola Simonsson i Johannes Stjärne Nilsson, uloge: Bengt Nilsson, Sanna Persson, Magnus Börjeson... po~etak u 20.20 sati.

KAMERNI
JA, MAHALU[A
autor: Indira Ku~uk-Sorgu~, re`ija: Mirela Trepani}, igraju: Nela \enisijevi}, Nenad Te{i} i Ansambl Cabaret, gostovanje na sceni Kamernog teatra produkcija Filter, po~etak u 20 sati.

MAMURLUK 2
komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Liam Neeson, Zach Galifianakis, Jamie Chung, Ed Helms, Justin Bar tha, Ken Jeong, Todd Phillips, Mike Tyson, Tanner Maguire, Jordan Bobbitt, Aedin Mincks, Sondra Currie, William A. Johnson, Dylan Boyack... po~etak u 20.30 i 22.30 sati.

Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

CINEMA CITY
KUNG FU PANDA 2

BO[NJA^KI
Posjete Muzeju u pratnji vodi~a svaki puni sat, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka, od 9 do 16 sati. Grupne posjete potrebno je najaviti na telefon 033/ 279-800.

TUZLA

GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM
Kolektivna izlo`ba slika ARS SACRA - Akademija likovnih umjetnosti [iroki Brijeg, za posjete je otvorena do 24. juna.

FILMSKI HITOVI ZA 2 KM
po~etak u 118.30 i 21 sat.

ZENICA

PIRATI SA KARIBA: NEPOZNATE PLIME 3D

BLACKBOX
akcija, avantura, re`ija: Jennifer Yuh, glasovi: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, Lucy Liu, Michelle Yeoh... po~etak u 13.30, 14, 15.30, 16, 18, 20 sati. Izlo`ba fotografija ”Volonteri u akciji”, sa 20 pobjedni~kih radova foto konkursa, za posjete je otvorena do 30. juna ove godine.

GALERIJE KINA
MULTIPLEX EKRAN
KUNG FU PANDA 2
akcija, avantura, re`ija: Jennifer Yuh, glasovi: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, Lucy Liu, Michelle Yeoh... po~etak u 14.30 i 16.15 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba mlade umjetnice Maje Skenderovi}, koja je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Nastavni~ki odsjek - Slikarstvo. Galerija je otvorena za sve posjetioce radnim danima u zgradi Centrale Banke, u Ulici Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

akcija, avantura, re`ija: Rob Marshall, uloge: Johnny Depp, Penelope Cruz, Geof frey Rush, Ian McShane... po~etak u 17 i 21.15 sati.

FAST FIVE
akcija, triler, re`ija: Justin Lin, uloge: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster... po~etak u 15.30 i 18 sati.

MEDVJEDI] WINNIE
animirani, re`ija: Stephen J. Anderson i Don Hall, glasovi: Luka Pero{, @arko Poto~njak, Branko Smiljani}, Marin Grbin, @eljko Mavrovi}... po~etak u 11.20, 13 i 14.35 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS
GOSPO\A MINISTARKA
autor: Branislav Nu{i}, re`ija: Milica Kralj, scenografija: Milica Baji}, kostimografija: Vesna Teodosi}, igraju: \or|e Markovi}, Svetlana Bojkovi}, Sla|ana Zrni}, Boris [avija, Aleksandar Stojkovi}, Goran Joki}, Vlastimir Stojiljkovi}, Gordana Milinovi}, Mirzeta Jak{i}, Zoran Stani{i}, Dragoslav Medojevi}, Ognjen Kopuz, Vedrana Ma~kovi}-Zubovi}... po~etak u 20 sati.

NOVI HRAM
Izlo`ba slika arhitekte Hajrudina Zagore, za posjete je otvorena do 23. juna, svakog dana od 15 do 19 sati, osim subote.

BIHA]

SUPER 8

MAMURLUK 2

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. avantura, triler, re`ija: J.J. Abrams, uloge: Joel Cour tney, Jessica Tuck, Joel McKinnon Miller, Elle Fanning, Amanda Michalka, Kyle Chandler... po~etak u 12.30, 14.50, 17.10 i 19.30 sati.

KINA
komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bar tha... po~etak u 15.30, 17.30 i 19.30 sati.

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Izlo`ba karikaturalnog por treta SARAJLIJE, Alije Hafizovi}a, kojom autor obilje`ava 45 godina slikarskog rada.

UNA
BRZI I @ESTOKI 5
akcija, avantura, triler, re`ija: Justin Lin, uloge: Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Paul Walker, Dwayne Johnson, po~etak u 18.30 i 21 sat.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI
Izlo`ba studenata i profesora Fakulteta za informacione tehnologije i dizajn, za posjete je otvorena do 25. juna.

DOLINA VUKOVA: PALESTINA

X-MEN: PRVA GENERACIJA
akcija, avantura re`ija: Mat thew Vaughn, uloge: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Rose Byrne, January Jones... po~etak u 20.20 sati.

GALERIJE
LTG
Izlo`ba slika banjalu~ke slikarke Biljane Gavranovi} - “Mali svijet“, za posjete je otvorena do 2. jula.

MUZEJI
ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

FESTIVALI
BIHA]KO LJETO

KULTURNI CENTAR
]ORKAN
akcioni spektakl, re`ija: Zübeyr Şaşmaz, uloge: Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban... po~etak u 21,30 sati. predstava Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica, autori: Ivo Andri} - Haris Burina, autorski projekt Harisa Burine, po~etak u 21 sat.

MAMURLUK 2
komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bar tha... po~etak u 16.10, 18.20, 20.30 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE srijeda, 22. juni 2011. godine

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Prkosna delta
DRAMA
Re`ija: Vesna Ljubi} Uloge: Ivan Klemenc, Jadranka Matkovi}, Spaso Papac, Gorica Popovi}, Ante Vican, Sa{a Seleni}

HIT
01.20
PINK
AKCIJA
Re`ija: Frank Oz Uloge: Robert de Niro, Edward Norton, Marlon Brando, Angela Bassett

DANA

00.05
FTV

Filmska pri~a o pre`ivljavanju u jednom malom mjestu na delti Neretve koncem 18. stolje}a. Dok vojske mar{iraju kroz grad, nova~e se mladi}i, siluju `ene, tradicija se zemlje polagano razara...

Opsesija
DRAMA
Re`ija: Lu~ino Viskonti Uloge: Klara Kalamai, Masimo \iroti, Dija Kristijani, Elio Markuzo...

23.55
RTRS

Film je snimljen 1942. godine i Musolini ga je zabranio. Sna`na slika ljubavi osu|ene na propast, izme|u mladog i lijepog lutalice \ina i \ovane, prelijepe `ene debelog ali bogatog starca. \ovana osje}a odvratnost prema mu`u i svaki put kad je pipne, po`eli da zavri{ti. \ino odlazi, ali se ipak vra}a jer ne mo`e da je izbri{e iz glave. Oni zajedno ubijaju mu`a, ali to ubistvo proganja \ina.

Nik Vels je profesionalni kriminalac, ali odlu~uje da se povu~e iz posla po{to su ga zamalo uhvatili. Planira da `ivi u miru sa svojom djevojkom Dajen, koja vodi njegov d`ez-klub u Montrealu. Ali uskoro Meks, njegov partner u ilegalnim poslovanjima, dolazi sa ponudom kojoj ne mo`e da odoli. Francuski skiptar, neprocjenjive vrijednosti otkriven je pri poku{aju da se prokrijum~ari u zemlju. Sada se nalazi pod strogom kontrolom montrealske carine, i treba da se transportuje nazad za Francusku. Nik bi trebao da bude u timu sa mladim talentovanim agresivnim lopovom D`ekijem Telerom...

SERIJE

Fanny
ROMANTI^NA DRAMA
Re`ija: Joshua Logan Uloge: Leslie Caron, Maurice Chevalier, Charles Boyer, Horst Buchholz

Ezel
Veliko slavlje povodom Alijevog i Azadinog vjen~anja. Ezel i Tefo su kumovi. Ezel posmatra Bade, koja prekrasno izgleda. Ona nije sigurna voli li Ezel nju ili Ej{an. Temmuz i njegovi ljudi upadaju na vjen~anje. Iako se ~inilo da pucaju nasumice, Temmuzovi ljudi imaju samo jednu metu.

Ljubav i kazna
22.30 BHT
Javuz je zalu|en, s jedne strane, neprijateljstvom prema Sava{u, a s druge, neuzvra}enom ljubavlju prema Jasemin. U takvom stanju neutralizira obezbje|enje ispred Jaseminine ku}e i ulazi unutra. Sada ima novu priliku za realiziranje jo{ jednog podlog plana. Bez razmi{ljanja o posljedicama, odlu~uje se iskoristiti ovu priliku. Jasemin i Sava{ su {okirani...

Zakon ljubavi
Neko slika Renatu i Lucasa ispred bolnice. Izgledaju kao da su ljubavnici. Renata posje}uje Marcosa i nakon toga odlazi pratiti trag. Sofia dozvoljava Walteru da sakrije ukradene stvari kod nje. Amalia ih {pijunira. Renata se susre}e sa `enom koja je izgubila svoju k}er na jednoj od Dalmaciovih zabava. Prepla{ena je, ali daje Renati neke tragove kako bi nastavili sa istragom...

00.05
OBN

21.35 FTV

17.15 TV1/MRE@A

Devetnaestogodi{nji Marius osje}a se sputanim u Marseille, gdje `ivi. Njegov je `ivot potpuno isplaniran od dana ro|enja. Marius shvati kako ne `eli tako pro`ivjeti `ivot i prijavljuje se za mornara. No} pred put, Fanny, prijateljica sa kojom je odrastao, priznaje mu kako je zaljubljena u njega. Marius shata kako i on voli Fanny. Dvoje mladih na|u se pred velikom unutarnjom borbom, Marius ne zna da li da otplovi, A Fanny ne `eli da ga sputava...

Meta
TRILER/DRAMA
Re`ija: Stephen Frears Uloge: John Hurt, Terence Stamp, Tim Roth, Laura del Sol, Bill Hunter, Fernando Rey

FILMOVI

22.50
HRT 1

Kriminalac Willie Parker na sudu svjedo~i protiv svojih kolega predvo|enih ''mozgom'' organizacije, Corriganom. Deset godina kasnije, Parker `ivi u [panjolskoj, gdje se sklonio pred osvetom. Corriganovi pla}enici, Braddock i Myron, u|u Parkeru u trag i otmu ga. Njihov je zadatak da ga dopreme u Pariz, gdje ga ~eka Corrigan, no {panjolska policija otkrije otmicu i kre}e u potjeru. Otmi~ari se privremeno sklone u jedan luksuzni stan u Madridu, u kojem nailaze na biv{eg kriminalca Harrya i njegovu prile`nicu Magdalenu...

[kola `ivota
KOMEDIJA
Re`ija: William Dear

Profesor povijesti Mr. D predani je predava~, a strast prema predmetu koji podu~ava vidljiva je na svakom ~asu. U~enici vole novog profesora povijesti, pa Mr. D predstavlja veliku konkurenciju profesoru biologije Mattu Warmeru na putu osvajanja nagrade najboljeg profesora godine. Matt o~ajni~ki `eli po}i stopama svog oca, profesora koji je osvajao nagradu 43 puta za redom. Kada Matt sazna tajnu koja bi mogla novog profesora izbaciti iz utrke, ~itav gradi} Fallbrook nau~it }e lekciju koja se ne mo`e prona}i u knjigama...

22.40 MRE@A

Mrtav ladan
KOMEDIJA
Re`ija: Milorad Milinkovi}

Dva brata, Kiza i Lemi, {vercuju svog mrtvog dedu u vozu budu}i da nemaju novac da ga prebace u Vr{ac, gde ih ~eka njihov nezgodan otac koga se mnogo pla{e. U vozu se na|e i narko diler Limeni. Pla{eci se policije, on dedi ubaci paketi} droge u d`ep. Kiza i Lemi odlaze u vagon restoran, voz naglo ko~i, te`ak kofer pada Dedi na glavu. Ostali putnici u kupeu konstatuju da je to ubilo dedu. Svako iz svojih razloga ne `eli policiju u kupeu i oni re{e da dedu izbace kroz prozor...

20.15 RTRS

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Beverly Hills, igrana serija, 3. epizoda 10.00 Spretno - sretno, tv igra Crtani filmovi: 10.25 Piplinzi 10.45 Kralj dinosaura 11.05 Villa Maria, igrana serija, 146. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 72. epizoda (r) 13.10 Viza za budu}nost, igrana serija, 9. epizoda 13.50 Gospo|a Barbara, igrana serija 15.30 Vijesti 15.40 Harveytoons, crtana serija 16.00 Villa Maria, igrana serija, 147. epizoda 16.55 Federacija danas

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
07.00 Jutarnji program 09.10 Pod sretnom zvijezdom, tv novela Mala TV 10.00 Kenguri ko{arka{i, crtana serija 10.25 Jagodica Bobica, crtana serija 10.50 Rimske misterije, serija 11.25 I ja imam talenat, zabavni program 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 EU i mi 13.25 Retrovizor 14.05 Krtice, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Tnt, serija 16.05 Re’publika, sarajevsko-romanijska regija 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina Sanski Most i Ilid`a, hronika

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film, 10. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 La Favorita, serija, 8.ep. 14.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 15.03 Bestseller 15.05 Bioclinica 15.15 Top Shop 15.40 Vitafon

TV1
06.58 Spot tv1 07.00 Vijesti 07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Portreti nacija, dok. serijal 08.30 Bogati i slavni, dok. serijal 09.00 Vijesti 09.52 Flashbacks 10.00 Vijesti 10.05 Sile mora, dok. @serijal 10.42 Flashbacks 10.47 Music box 11.00 Biznis vijesti 11.10 Bogati i slavni, dok. serijal (r) 12.00 Vijesti plus 12.20 Za{to iskopavati, dok. program (r) 13.00 Biznis vijesti 13.10 Zakon ljubavi, serija, 2. ep. (r) 14.00 Vijesti

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Polje lala, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Veliki brat, reality show 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 12.00 Info top, info-program 12.20 Veliki brat, reality show 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Zumba Zumba, zabavni program 15.00 Lola, telenovela 15.45 Kupi.ba, emisija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Bebe, drama 09.30 Japanske pri~e, animirana serija, 11/43 09.40 Nau~na postignu}a, 33/47 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 61/125 11.05 Moja mala kuhinja 11.15 Godine prolaze, igrana serija, 23/68 12.00 BHT vijesti 12.15 Gorko-slatko, igrana serija, 128/229 12.50 Odli~an, 5+, edukativna serija 13.00 Tenis: Grand Slam Wimbledon 2011, pregled (r) 13.55 Tenis: Grand Slam Wimbledon 2011, prijenos

Carica Sisi
SERIJA

20.00

Ezel

SERIJA 17.15

Jagodica Bobica
CRTANA SERIJA 10.25

Seks i grad
SERIJA 23.20

Eliza

More ljubavi

SERIJA 16.00

TELENOVELA 16.00

18.30 Prijevremeni izbori za na~elnika op}ina Ilid`a i Sanski Most: Predstavljanje kandidata 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Carica Sisi, igrana serija, 1/4 21.00 Nerije{en slu~aj, emisija o kriminalu 22.00 BHT vijesti 22.20 Business News (r) 22.30 Ezel, igrana serija, 116/142 23.30 Na dnevnom redu, informativni program 00.00 Tenis: Grand Slam Wimbledon 2011, pregled 00.55 Carica Sisi, igrana serija, 1/4 01.40 Pregled programa za ~etvrtak

17.15 Ezel, igrana serija, 115. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 73. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.08 Upitnik, kviz 19.23 La Linea, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, the best of 21.33 Dnevnik, najava 21.35 Ljubav i kazna, igrana serija, 63.epizoda 23.20 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.50 Danas u Parlamentu 00.05 Prkosna delta, doma}i igrani film 01.50 Viza za budu}nost, igrana serija, 9. epizoda (r) 02.20 Federacija danas (r) 02.40 Dnevnik 3 (r) 03.10 Pregled programa za ~etvrtak

17.05 Pod sretnom zvijezdom, tv novela 18.00 Mozaik, me|ureligijsko vije}e u bih 18.45 Nodi, crtana serija Finansijske novosti 19.08 Upitnik, kviz 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 Mrtav ladan, film 22.10 I ja imam talenat, zabavni program 22.35 Dnevnik 3 22.57 Sport 23.02 Finansijske novosti 23.20 Non-stop, serija 23.55 Opsesija, film 01.55 Krtice, serija 02.40 Tnt, serija 03.25 Dnevnik 2 03.55 Re’publika, sarajevsko-romanijska regija 04.10 Mozaik, me|ureligijsko vije}e u BiH 04.55 Retrovizor 05.20 Muzi~ki program

15.50 Najbolje godine, serija 16.55 Suze Bosfora, serija 17.51 Sport centar 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Suze Bosfora, 58. ep. 21.00 Hayat production show, zabavno-muzi~ki program 22.15 U zmajevom gnijezdu, film 23.15 Sport centar 23.20 Seks i grad, 25. i 26.ep. 23.50 Seks i grad, 26.ep. 00.20 La Favorita, serija, 8.ep. Reprizni program Hayat TV-a 01.20 Ke~eri, Arena Meksiko, sportski program 02.00 Vijesti u 7 03.00 Hayat production show

14.10 Direktno sa Adisom Ru`di} (r) 14.25 Sile mora, dok. serijal (r) 15.00 Vijesti 15.25 Portreti nacija, dok. serijal 15.55 Biznis vijesti 16.00 Eliza, serija, 64. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, serija, 3. ep. 18.00 Biznis vijesti 18.20 TV1 ordinacija (r) 18.50 Hrane svijeta, dok. program 19.00 Najava dnevnika 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, serija, 65. ep. 21.00 Biznis vijesti 21.10 Intervju tv1 sa Sanjinom Be}iragi}em 22.00 Dnevnik u 22 22.40 [kola `ivota, film 00.50 Pono}ne vijesti

15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 17.40 Kupi.ba, emisija 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Zabranjena ljubav, telenovela 20.00 Trijumf ljubavi, serija 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Grand parada, muzi~ki program 23.20 Veliki brat, realiy show 00.20 City, zabavna emisija 00.30 Veliki brat, reality show 01.20 Plijen, film

RTS
11.30 12.00 12.15 12.25 12.30 13.00 13.25 14.10 14.45 15.30 016.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.05 22.00 22.05 22.55 23.00 23.30 00.00 Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Vrijeme Enciklopedija za radoznale (r) Medijska mre`a srpske Dijaspore (r) Antologija-serija [ta ja imam od toga: Poljska (r) Vi i Mira Adanja Polak (r) Vijesti Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Oko, info Srbija na vezi Dnevnik Gorki plodovi, serija Tu|man, Milo{evi}-dogovoreni rat Vijesti 48 sati-svadba Vijesti Bunt Beokult Dnevnik

RTCG
12.00 12.05 12.30 13.00 13.05 13.35 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 17.15 18.00 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.40 23.00 23.30 00.00 Vijesti Sat TV (r) Muzika Vijesti Blic biznis i dijaspora (r) Crnogorska poezija 20. vijeka (r) Vijesti Obrazovni program (r) Narodna muzika Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzi~ki mix Dok. emisija (r) Putevi `ivota Lajmet Crna Gora, u`ivo Kroz klju~aonicu Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Dok. emisija Profil Obrazovna emisija Stil Dnevnik 3 Sat TV (r) Aktuelno

FOX LIFE
09.30 09.55 10.15 11.05 11.30 11.55 12.20 12.40 13.30 14.15 15.05 15.30 15.55 16.45 17.10 17.35 18.00 18.50 19.35 20.00 20.25 21.10 22.00 22.25 22.55 23.20 23.45 00.05 00.50 01.40 Da, draga, serija Da, draga, serija Momci s Medisona, serija Razvedeni Gari, serija D`oi, serija Svita, serija Svi gradona~elnikovi ljudi, serija Ulica sje}anja, serija @ivot po D`imu, serija [apat duhova, serija Razvedeni Gari, serija D`oi, serija [tiklama do vrha, serija Ludnica u Klivlendu, serija Kugar Taun, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Uvod u anatomiju, serija Ulica sje}anja, serija Da, draga, serija Da, draga, serija [apat duhova, serija Sve ispo~etka, serija Ket i Kim, serija Ket i Kim, serija Kako sam upoznao va{u majku, serija Da, draga, serija Da, draga, serija Uvod u anatomiju, serija Sestra D`eki, serija Ulica sje}anja, serija

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 12.10 13.10 15.00 17.00 Zakon i red, serija Sudija Ejmi, serija Zakon i red, serija Voker, teksa{ki rend`er, serija Ne{ Brid`is, serija @enski trikovi, film Ubistva u Midsommeru, serija Zakon i red, serija

TV1000
06.00 ^aura, film 08.00 Uvrnuta nauka, film 10.00 Muljatori, film 12.00 Zami{ljeni zlo~ini, film 14.00 Gospo|a Sofel, film

EUROSPORT
08.30 Autotrke, Nürburgring, Njema~ka 09.00 FIA touring car 09.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko 13.30 Atletika, E[ Stockholm, [vedska 15.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko

Medijum

^ahura: Povratak
FILM 20.00

E[ Stockholm
ATLETIKA 18.00

SERIJA 20.00

18.00 Ne{ Brid`is, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Medijum, serija 21.00 Erika, serija 23.00 Brik Lejn, film 00.50 Medijum, serija 01.50 Isijavanje, serija 03.40 Ubistva u Midsommeru, serija

16.00 Povratak u `ivot, film 18.00 Ulice Malibua, film 20.00 ^aura: Povratak, film 22.00 Rogovi u vre}i, film 00.00 Pode{ena, film 02.00 Popravni zavod, film

18.00 Atletika, E[ Stockholm, [vedska 19.30 All sports 20.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 22.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko Live 00.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko

srijeda, 22. juni 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
HRT2
08.15 101 dalmatinac, crtana serija (r) 08.35 @utokljunac: Audicija za Franjin Band (r) 08.55 Dvorac igra~aka 1, serija za djecu (r) 09.20 Platno, boje, kist: Ugljen, kreda (r) 09.30 Izazovi: Bicikl mojih snova, turski dok. film za djecu (r) 09.45 Plesne note, serija za djecu (r) 10.15 Alisa, slu{aj svoje srce serija (r) 11.00 Tvoja sam sudbina, serija 11.40 Veronica Mars, serija (r) 12.20 Batman i hrabri superjunaci, crtana serija (r) 12.45 @utokljunac: Audicija za Franjin Band (r) 13.05 Johnny Bravo, crtana serija (r) 13.30 Trava zelena 4, humoristi~na serija 14.00 Ptica za zbogom, ameri~ki film (r)

63

NOVA
07.55 Neustra{ivi Scooby doo 08.20 Bumba, crtana serija 08.35 Tomica i prijatelji, crtana serija 09.15 Pobjeda ljubavi, serija (r) 11.15 ^uvar pravde, serija 12.10 IN magazin (r) 13.00 Pobjeda ljubavi, serija 15.00 Kad li{}e pada, serija (r) 16.00 Bijeg, serije (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Kad li{}e pada, serija 20.55 Bijeg, serija 21.45 Tata u akciji, film 23.45 Ve~ernje vijesti 23.55 Tudori, serija 00.55 Opasna igra, 3/13 02.35 To nije jo{ jedan film za mlade, igrani film (r) 04.00 Ezo TV, tarot show 05.00 Bra~ne vode, serija 05.50 ^uvar pravde, serija (r)

OBN
07.45 Roni, Olly, Roni, crtani film 08.05 Bunny Maloney, crtani film 08.25 Nebeske plesa~ice, crtani film 08.45 Top Shop 09.15 Otvorena vrata, humoristi~na serija 10.00 Stol za 4, kulinarski show, posljednji tjedan IV sezone 10.30 Zemlja snova, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.05 Vox populi 12.15 Top shop 12.30 Gumu{, serija 13.45 Dolina vukova, serija 15.15 Slomljena srca, serija 17.00 Stol za 4, kulinarski show, posljednji tjedan IV sezone 17.30 Zemlja snova, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info 19.10 Exkluziv, zabavni program 20.00 Slomljena srca, serija 21.35 Dolina vukova, serija 22.45 Vox populi 22.55 Dejana, talk show: Priprema, pozor, ljeto! talk show 00.05 Fanny, film 01.30 Dolina vukova, serija 02.35 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show 34/46 10.30 Mu}ke, humoristi~ki pr. (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Vitaminix (r) 11.06 Noody (r) 11.20 ^arli i Mimo (r) 11.25 Grimove bajke (r) 11.45 Barimba (r) 12.00 Mo`emo li vjerovati nauci, dok. pr. 2/4 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Herkul, igrana serija, 2/2 (r) 14.45 Igrani film 16.20 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, 34/46 (r) 16.55 Mo`emo li vjerovati nauci, dok. pr. 3/4 17.50 Mu}ke, humoristi~ki pr. 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.20 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 21.30 Tarih, dok. serijal 21.35 Ve~ernje vijesti 22.05 Sarajevdisanje, dok. pr. 22.35 Noina barka, igrana serija, 1/2 00.00 Mu}ke, humoristi~ki pr. (r) 00.30 Cvje}arka, igrani film 01.55 Odjava programa

TV TK
09.00 Sponzoru{e, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 13.55 Iz dana u dan... 14.10 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.00 Sponzoru{e, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 19.40 Skrivena kamera 21.30 Vijesti 21.45 Film 00.00 Dnevnik (r)

06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 09.05 Hotel dvorac Orth 5, serija 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.06 Vrijeme danas 10.08 Kod Ane (r) 10.18 HAZU Portreti: Jakov Sirotkovi} 10.30 Brezovica: Dan antifa{isti~ke borbe, prijenos 11.30 Kulturna ba{tina (r) 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma 12.16 TV kalendar (r) 12.28 @ivjeti zdravije 12.34 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Berlinska saga, dramska serija (r) 14.10 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.19 Vrijeme sutra 14.25 Pustolovina u Hrvatskoj: ^amcem na planinu, dokumentarna serija (r) 14.55 Hrvatsko prolje}e: ^isti ra~uni, dok. serija (r) 15.40 Kulturna ba{tina: Baranjske {etnje - dvorci (r) 15.55 ZABA - 90 sekundi (r) 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce serija 16.45 Predstavljamo vam... 16.50 Vijesti 17.00 Hrvatska u`ivo 17.23 HAK - Promet info 17.24 Sve }e biti dobro, serija (r) 18.09 Dnevnik plavu{e: @ivot je san! 18.19 Kod Ane 18.34 8. kat: Imenjaci, talk show (r) 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi 20.10 Kapelski kresovi, dramska serija (r) 21.25 @ivjeti zdravije 21.30 Pustinjska pri~a - El Shat, dok. film (r) 22.20 Predstavljamo vam... 22.30 Vijesti 22.40 Sport 22.43 Vrijeme 22.50 Ciklus europskog filma: Meta, britanski film 00.30 Ciklus ratnog filma: Velika crvena divizija, ameri~ki film (r) 02.20 Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija (r) 03.00 Dodir `ivota i smrti 2, serija (r) 03.45 Trava zelena 4, serija (r)

MRE@A
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a, crtani film 13.10 Zakon ljubavi, serija, 2. ep. (r) 16.00 Eliza, serija, 64. ep. (r) 17.15 Zakon ljubavi, serija, 3. ep. 20.05 Eliza, serija, 65. ep. 22.40 [kola `ivota, film

101 dalmatinac

CRTANA SERIJA 08.15

Pobjeda ljubavi
SERIJA 13.00

15.30 Ru`na Betty 3, serija 16.15 James Martin u Champagni, dok. serija 16.40 Dobro je znati, znanstveno-obrazovna emisija (r) 17.10 Bostonsko pravo 4, serija 17.55 [apta~ psima 3 (r) 18.45 Kazali{te u ku}i, serija (r) 19.20 Gara`a (r) 19.50 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Bra}a i sestre 3, serija 20.45 Ciklus ratnog filma: Velika crvena divizija, ameri~ki film (r) 22.40 Zakon i red: Odjel za `rtve 10, serija 23.25 Dnevnik plavu{e: @ivot je san! (r) 23.35 Holivudska {kvadra 1, humoristi~na serija 00.05 Retrovizor: Dodir `ivota i smrti 2, serija 00.45 Retrovizor: Dva i pol mu{karca 5, humoristi~na serija (r) 01.10 Retrovizor: Pravi igra~i, serija (r)

TV MOSTAR
07.05 Ma~ak Mika, crtani film 07.38 Ostrvo kornja~a program tv1 do 13.10, crtani film 13.10 Zakon ljubavi, igrana serija, 2. ep.(r) 14.00 Biznis vijesti 14.05 Sportski magazin(r) RTM 15.00 Vijesti plus 16.00 Eliza, igrana serija, 64. ep.(r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, igrana serija, 3. ep.18.00 Biznis vijesti 18.05 Muzi~ki spot 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Eliza, igrana serija, 65. ep.21.10 Intervju sa Sanjinom Be}iragi}em 22.00 Dnevnik u 22 22.40 [kola `ivota, film

TV KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Draga Lorejn, film 13.30 TV liberty 14.00 Namjesnik ljubavi, serija 14.30 IC sport 15.00 Frej`er, serija 15.30 Enjoy life 16.00 Razotkriveni 17.00 Flash vijesti 17.05 Deep, serija 18.00 Autoshop magazin 18.30 Do`ivotna kazna, serija 19.00 Denis napast19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Frej`er, serija 20.45 Marketing 21.00 Bh ritam 22.00 Do`ivotna kazna, serija23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC r. 00.15 Deep, serija

RTV USK
08.00 TV jutro 09.30 Svi vole Rejmonda 10.00 Vijesti 10.15 Razmi{ljaj zeleno (r) 11.00 Jolanda, 16/26 11.30 Skipijeve avanture 12.00 Vijesti 12.15 Kad priroda uzrvati udara, 5/7 13.15 Ruska imperija, 14/16 14.30 Vijesti 14.35 TV intervju (r) 15.15 Tragovi sudbina (r) 16.00 Zdrava TV: Znanstveni forum (r) 16.30 Najd`el, 18/20 17.10 Ple{i, ple{i (r) 18.00 Moje dijete (r) 18.40 Eko kutak 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Biografije 21.50 TV Liberti 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i 22.50 Divlja ostrva, 8/8 23.50 Najd`el (r)

TV SLON
16.00 Pregled programa 16.02 Vijesti, info-program 16.10 Tuzla u`ivo 16.15 Da sam ja neko 16.45 TOP 7 (r) 17.30 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice, info-program 21.05 Op~injeni, serija 30/208 22.05 FOLK, TOP 10 23.00 Slon extra info 23.25 Pregled programa za sutra

TV ZENICA
11.30 Frejzer (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja (r) 14.00 Iz dana u dan... 14.15 Svjetla pozornice (r) 15.00 Vijesti Stanje na putevima 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serij (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Razglednica (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina 20.40 Klinika 21.30 Ljeto u gradu 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

RTV VOGO[]A
12.00 Hazreti Merjem, serija 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Sedam dana u Maglaju (r) 14.00 Na tragu 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life, crtani film 15.00 Djeca pjevaju hitove, snimak drugog polufinala 16.00 Otvoreni program 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Magazin Plus 20.00 Uljep{aj svoj `ivot 21.00 Vogo{}anski dani 2011. 22.00 Vogo{}anska hronika(r) 22.30 Lokalno je primarno 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija 10.00 Novosti 10.20 Sve za ljubav, serija 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Film 14.00 Novosti 14.05 Kviz 15.00 Sve za ljubav, serija 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Kasandra, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Preljubnici 21.00 Svijet uspjesnih 22.30 Dnevnik 3 23.00 Poker kraljeva, film 00.30 Valcer sa Anom, film

ATV
09.15 Garfield 09.25 Lijeni grad 09.50 Jagodica Bobica 10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2 13.00 La Favoritaa 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Vizita 16.00 Najbolje godine 17.00 Suze Bosfora 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 18.50 Arena sport 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Suze Bosfora 21.00 Amplituda 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.15 U zmajevom gnijezdu 00.15 Sport centar 00.20 Sex i grad 01.20 La Favorita

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko 09.00 Fudbal, CONCACAF, ~etvrtfinale 10.00 Australijski fudbal 11.00 Superbike, S[ Valencia, [panija 12.00 Fudbal, Japanska J. League: Urawa Reds - Avispa Fukuoka 14.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 16.15 Fudbal, Japanska J.League, pregled 16.45 Fudbal, CONCACAF, ~etvrtfinale 18.30 Speedway, Copenhagen, Danska 20.00 Ke~eri 21.30 Boks 22.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 00.00 Fudbal, CONCACAF, polufinale 02.00 Borila~ke vje{tine

SPORT KLUB
06.30 Grand Slam Wimbledon 09.30 FullTilt Poker 10.30 Wimbledon STUDIO 11.00 Wimbledon 12.00 Wimbledon STUDIO, direktno

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Dekonstrukcija - 2 epizode Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Kako se pravi? Kako to rade? ^udovi{ta iz reke ^ovjek, `ena, divljina Obra~un sa Tajsonom Kako pre`ivjeti katastrofu Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 Pretpovijesni predatori Megatvornice: Camaro Megagra|evine Ocean iza stakla Velik, ve}i, najve}i: Svemirska postaja Big Sur - kalifornijska divlja obala Megatvornice: Camaro In`enjerske veze: Guggenheim u Bilbau Pretpovijesni predatori: O{tre ralje Kraljice k ostolomaca Zatvaranje: @ene na rubu - Detroit [apta~ psima: Wilshire i Butch Kamchatka - sibirska zabranjena divljina Zagonetni dosjei: Papisa Ivana Zagonetka 360: Duhovi iza re{etaka Zatvaranje: Ratovi bandi Zagonetni dosjei: Papisa Ivana Zagonetka 360: Duhovi iza re{etaka

VIASAT HISTORY
06.00 Guge - izgubljeno kraljevstvo Tibeta 07.00 Drugi svjetski rat u boji 08.00 Kolonija 09.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori 10.00 Bler 11.00 Svete `ivotinje faraona 12.00 Gerouov zakon 13.00 Da li je Staljin mogao da zaustavi Hitlera? 14.00 Guge - izgubljeno kraljevstvo Tibeta 15.00 Drugi svjetski rat u boji 16.00 Heroji, kult i kuhinja 17.00 Lov na Careve krstarice 18.00 Azijske monarhije 19.00 Egipat 20.00 Mra~na strana Mikelan|ela 21.00 Premijera: Mala `ena u velikom ratu 22.00 Misterija neurednih ratnika 23.00 Drugi svjetski rat u boji 00.00 Heroji, kult i kuhinja 01.00 Lov na Careve krstarice 02.00 Azijske monarhije

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata 06.25 Upoznajte divljinu 06.50 D`ef Korvin - bez ograni~enja 07.15 Ro|eni lovci 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Najsla|i ameri~ki ljubimci u 2010. 09.05 Sve o psima 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 SSPCA 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Posljednja nada 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Pre`ivjeti su{u 14.30 Eko i slonovi Amboselija 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 16.25 Extraordinary Dogs 16.50 Posao za psa 17.20 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 17.45 Divlja planeta 18.15 Stvaran izgubljeni svijet 19.10 Sve o psima 20.05 Avanture Ostina Stivensa 21.00 Brzina `ivota 21.55 Rudove bubice 22.50 Stvaran izgubljeni svijet 23.45 Sve o psima

Wimbledon
TENIS 13.00

16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45

13.00 Grand Slam Wimbledon, direktno 22.00 Wimbledon Studio, direktno 22.30 Wimbledon Pregled dana 23.30 Full Tilt Poker 00.30 Grand Slam Wimbledon

@eljo ostao bez golmana

[ehi} za 750.000 eura PRODAT MERSINSPORU
Turski volonteri poma`u BiH

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
46. strana

srijeda, 22. juni 2011. godine

Ve~eras u Splitu
Nakon dvije godine, te prvi put nakon izlaska albuma “Muzej revolucije“, grupa Zabranjeno pu{enje ve~eras nastupa u Splitu. S obzirom na to, ve~era{nji koncert mo`e se smatrati i splitskom promocijom spomenutog albuma. Koncert }e po najavama organizatora, splitskog kluba O’Hara, zapo~eti ne{to prije 23 sata, na platou ispred kluba. Nakon splitskog, slijedi 26. lipnja i koncert u @upanji, kao i humanitarni koncert za fotoreportera Miroslava Mimija Kisa, koji }e biti odr`an u Sisku 30. lipnja i na kojem }e nastupiti i Hladno pivo te TBF.

Osmijeh zaboravljenih

NAGRADA ZA TRUD
Moram naglasiti da smo mi ovim vi{e pomogli svojoj savjesti, koja jo{ pati zbog svega {to se desilo u Bosni, kazao je glavni organizator •Organizatori najavili novu pomo} koju }e organizovati za Kurban-bajram
(Specijalno za Oslobo|enje iz Istanbula)

Djeca iz BiH na Siciliji
Ambasador BiH u Italiji Branko Kesi} prisustvovao je u op}ini Aidone na Siciliji ceremoniji do~eka 300 djece iz BiH koja }e narednih 40 dana biti smje{tena kod italijanskih porodica u raznim dijelovima Sicilije. Dolazak djece iz BiH obezbijedila je, kao i prethodnih godina, organizacija “Luciano Lama“ koju predvodi , Giuseppe Castellano, u ~ijoj organizaciji je do sada u ovom dijelu Italije boravilo vi{e od 12.500 djece od pet do 14 godina, koja su ostala bez jednog ili oba roditelja.

Amina [E]EROVI]

POSLJEDNJE VIJESTI
NOVA ZADU@ENJA RS-a - Narodna skup{tina RS-a usvojila je odluku o prihvatanju zadu`enja RS-a prema Evropskoj investicionoj banci za bolnice u iznosu od 100 miliona eura. Projektom, ~ija je vrijednost 286 miliona eura, predvi|ena je izgradnja nove bolnice u Bijeljini i rekonstrukcija i opremanje Klini~kog centra Banja Luka. Po hitnom postupku, usvojen je i Zakon o privatizaciji dr`avnih stanova, kojim se do 30. juna 2015. godine produ`ava rok za otkup dr`avnih stanova u RS-u. Ministar pravde D`erard Selman izjavio je da su uslovi za izgradnju dr`avnog zatvora u Isto~nom Sarajevu promijenjeni i da je Vlada RS-a zbog toga obavijestila nadle`ne institucije da }e se potpuno povu}i iz tog projekta. PODIGNUTA OPTU@NICA PROTIV ]ERDI]A Zbog ubistva Ante Mali}a, dopredsjednika HSSNHI BiH, Tu`ila{tvo Kantona 10 podiglo je, a Kantonalni sud u Livnu potvrdio optu`nicu protiv policajca PU Tomislavgrad Andrije ]erdi}a iz Gornjeg Bri{nika. ]erdi} je ovo krivi~no djelo po~inio 16. aprila u ve~ernjim satima iz slu`benog pi{tolja za vrijeme de`ure i u slu`benoj odori. POVRIJE\ENO DIJETE - Te{ke tjelesne povrede zadobilo je dijete O.A. (2005) u Ulici Had`eli u Had`i}ima kada ga je ju~e u 13 sati udario polo kojim je upravljao K.H.

Branimir Glava{
u mostarskom zatvoru
Biv{i zastupnik u Hrvatskom saboru Branimir Glava{, koji u BiH slu`i kaznu za ratne zlo~ine po~injene u Osijeku 1991. godine, stigao je ju~er poslije podne u mostarski zatvor, potvrdio je ravnatelj ove ustanove Romeo Zelenika. Glava{ je u Mostar preba~en iz zeni~kog zatvora na osobni zahtjev, a zahtjev je odobrilo Ministarstvo pravde BiH. Glava{ je premje{taj zatra`io zbog straha za svoju sigurnost. U mostarskom zatvoru Glava{ }e biti smje{ten u posebnom, zatvorenom dijelu, gdje kazne slu`e osobe koje su po~inile te`e zlo~ine. Podsje}amo, Glava{ je nakon izricanja pravomo}ne presude Suda BiH u decembru pro{le godine, koji je potvrdio presudu koja mu je izre~ena u Hrvatskoj, po~eo slu`iti kaznu u zeni~kom zatvoru. On je u maju 2009. progla{en krivim za ratne zlo~ine nad srpskim civilima u Osijeku

Seminar za novinare
Kada se govori o obrazovanju u BiH na{a analiza pokazala je da se uglavnom govori o problemu. Prisutna je i disperzija obrazovnih zakona i nadle`nosti, izjavio je ju~e Radenko Udovi~i}, programski direktor Media plan instituta na seminaru za novinare o temi “Razli~iti pristupi izvje{tavanju kao doprinos kvalitetnom i pravi~nom obrazovanju u BiH” Udovi~i} je ka. zao kako posebno zabrinjava to {to neki mediji obrazovanje koriste kao sredstvo politi~ke bitke s neistomi{ljenicima, dodav{i da je vrlo te{ko postaviti obrazovanje na jedan vanpoliti~ki diskurs, jer je dr`ava duboko podijeljena.

1991. i osu|en na kaznu zatvora od osam godina. Pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu, no zahva lju ju}i me|udr`a vnom spo ra zu mu Hrvatske i BiH, potvr|ena mu je presuda i poslan je na izdr`avanje kazne. U Mostaru bi trebao odslu`iti preostalih {est godina zatvorske kazne.

Foto: M. TUNOCVI]

LOTO
1
JOKER 1 JOKER 2

50. KOLO

17 18 21 37 38
7 9 1 8 8 8 8 1 7 9 1 6

Foto: D. ]UMUROVI]

Turska ekipa volontera koja je boravila u Bosnii Hercegovini zbog humanitarne pomo}i manjim mjestima nakon sedam dana vratila se u Tursku. Ekipa volontera, koju su predvodili Adem Tuzd`u, Nurdal Durmu{ i Gokhan [im{ek, vratila se iz BiH zadovoljna {to je makar malo uspjela pomo}i ljudima u Bosni i Hercegovini. Uz pomo}organizacijaYardimeli, Deniz Feneri i Hisbe ova ekipa12 volonterauputila je 24 tone humanitarne pomo}i u vrijednosti od 180 hiljada eura. Za sedamdanaposjetila jegradove Srebrenicu, Visoko, Gora`de, Doboj i okolna sela, za-

tim siroti{ta, vrti}e i muzi~ku {kolu u Visokom. Kakoka`u, najve}ezadovoljstvobilo je vidjetiosmijeh na licima ljudi koji su se ve} pomirili da su zaboravljeni. U humanitarnoj pomo}i, izme|u ostalog, podijelili su 2.500 paketa {kolskog pribora i igra~ki djeci, a u seoska naselja odje}u, obu}u i prehrambeneproizvode. Izme|uostaloga, 300 porodica pomoglo je prehrambenimnamirnicama, 800 porodica odje}om i obu}om.

Nurdal Durmu{, koji je bio u ekipi, rekao je da su tamo gdje su bili, ljudi “kao stisnuti izme|u Istoka i Zapada“ . “Omladina je bez nade i bez posla. Iskreno, ljudi su malo lijeni i pasivni, kao nezainteresovani. Univerziteti nisu dovoljno razvijeni da bi pru`ili ono {to trebarazvojuBosnei Hercegovine i spremili dinami~nu radnu snagu. Kompleksni sistemupravljanjastvorioje komplicirano pitanje birokratije. Ali, nade ima. Bez obzira na sve

HUMANITARNA POMO] U humanitarnoj pomo}i, izme|u ostalog, podijelili su 2.500 paketa {kolskog pribora i igra~ki djeci, a u seoska naselja odje}u, obu}u i prehrambene proizvode

{to su pre`ivjeli, ti ljudi se i daljesmiju i nastavljaju`ivjeti“ re, kao je Nurdal. Tako|er, cijela ekipa prezadovoljna je do~ekomBosanaca, te, kako ka`u, skoro u svakoj ku}i su bili po~a{}eni. Jedan od glavnihorganizatora Adem Tuzd`u ve} sada je najavio novu pomo} koju }e organizovati za Kurban-bajram. “Sela oko Srebrenicepokazala su nam te`inu`ivotakojivlada na tim podru~jima. Ali, ipak smo se osje}ali kao kod svojih porodica. Moram naglasiti da smo mi ovim vi{e pomogli svojoj savjesti, koja jo{ pati zbog svega {to se desilo u Bosni“ ka, zao je on.